Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.86 MB
2010-02-13 20:07:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1252
5429
Rövid leírás | Teljes leírás (346.45 KB)

Zalai Közlöny 1900. 022-026. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
39. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1900. juniua hó 2-án.
22-ik uím.
XXXIX. évfolyam.
Elönteti,l irt E,Jn éire . . 10 kor. — 611. Fél érte ... 6 kor. — flll. Nejedéire , . X kor. 50 flll.
r.fj*t Ilim 20 1111.
HIRDETÉSEK 0 luiáboi petluorbm 14, tul.o4.tor 12, ■ mlodra torlbbl lorért 10 flll.
HYIt.TTÉRB EN petit loronkönt 20 fillérért Tétetnek fel. Kiocitkrl Illeték minden egyei klrdetíiért Go flll. ll«etendö.
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap szellemi réaiét illető minden köxleméoy k felelői tcerketilá nejére, ji MTM\' résxt illető köt-lemények prdlg t kUdó nerére cimxetten Naifj-KanUsArik\' bér-mentre intéxendők.
Rónnentetlen le?elek nem fojad-tatn»k el.
Kéziratok TlnaxaneinkUldetnek
A nagy-kanizsai , Ipar-Testület, ■ „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,■ a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság,* .nagy-kanizsai ós a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\' a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület," a .nagy-kanizsai tanítói járáskör,\' a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n.-kanizeai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,\' a .katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Pünkösd.
Nafr-Wnlu., 1900. JibIqi 1.
Fénysugaras, virágillatos Onnep ez, a nyírnak ünnepe, mely himnuszokat fakaszt a milliók ajkán: a természet pompáinak dicséretét.
Mert gyönyörűséggel töltik cl a nyárnak szépségei a szivet és a szemet és fölemelik & lelket az örök szeretet kútfejéhez.
Ki mindazt adta, a mi nekünk szép ésjé, a fát, virágokat és gyümölcsöket.
£s a napot, mely lombot fakaszt a fán, szivárványszínűre festi a virágokat s a magvakat megérleli.
És mindezt értjük: az emberért, kit saját képére alkotott az Ur, hogy legyen méltó teremtmény a világon, ki felfogja müveit és imádni tudja Öt az ö dicsőségében.
S az emberek a teremtés e fönséges gondolatát mind megértik e napon és elmennek ünnepelni & természet templomába.
Oresen marad tőlük a város és benépesül az erdő; koszorúkkal és bokrétákkal ékesítvén magukat, dalaiktői visszhangzik a mező és a berek.
S a milliók, kiknek vajmi ritkán kél állitat a szivükben, e napon mind az Ur dicsőségét hirdetik: a mit cselekesznek, éreznek és gondolnak Pünkösd napján: mind öntudatlan hálaadás az.
Hála a földi életért és a földöntúliért, az örök üdvösségért, melyet hirdetni minden népeknek és nemzeteknek e napon indultak világgá az apostolok és az ö tanítványaik, fölöttük lebegvén az Urnák lelke tüzes lángnyelv alakjában.
A mit hirdettek, a mit tanítottak, az igazság volt az, útlevél a két
világbeli boldogsághoz. Követte volna tanításaikat az ember és ne tért volna le az útról, melyet ők mutattak, nem volna most ádáz testvérharcőíc színhelye a föld s késsel kezükben nem leselkednék egymásra az éhezők és a jóllakottak két nagy tábora.
És ha valaha béke lesz a világon: nem a hamis próféták fogják azt megteremteni, hanem a szegények és a gazdagok ezredéves osztályharcát igazságosan eldöntik majd azok a tanítások, melyek 1900. év előtt Pünkösd napján hangzottak föl először ama 72 tanítvány ajkain.
Ez Pünkösd ünnepének örök tartalma, ez által vált a nyárnak fényes ünnepe az e világi és a másvilági élet boldogságának szimbólumává.
Gutenberg ünnepéhez.
Azon alkalomból, hogy - a német könyviparosok egyesülete (Buchge-werbc-Verein) Lipcsében felállította külön iparházát (Buchgewerb-Haus) és leleplezte Gutenbergnek a könyvipar megalapítójának Lehnert mü-iutézetében készült igen jel03 szobrát, a Nagykan...