Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.48 MB
2010-02-13 20:10:35
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1293
3525
Rövid leírás | Teljes leírás (268.72 KB)

Zalai Közlöny 1900. 027-030. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
39. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

27-ik szám.
XXXIX. évfolyam.
Előfizeténi ár:
Kjcs^évre . .10 kor. — fiit K.l évre . . . f, kor — Üli. NrjjjH\'ilívro . . 2 kor. f»;» lilJ. Ksye* K/.KHI 20 Ilii.
HIRDETÉSEK
5 hisAlui.i lú-titsnrban l4,uiásnd«ror >3, s ^atiitlí\'u továblij sorért 10 HM
NYIXTTÉ R B E N
|u tii sorunki\'j^i 21> Hllérért réh-tnek lil. Kincstári illeték utiuilru eiryra birdfti\'iiTt f.0 tilt. íiietc-ndó.
ZALÁI ROZLORT.
A Up szellemi rétiét illető min* dco köxlrmény * felelős sierkesitő nevére, a* Anyagi rés*t illető köx« lemények p-dig » .kiadó névért cimicticn Nagy-Karilmára bér^ mentre intezeodók.
Bérmentetlen ten-lok nem fogadtatnak el.
Kéziratok vlwnzanem küldetnek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,* „a nagy-kanizsai .Takarékpénztár részvény-társaság,* a .Kotori takarékpénztár r.wz vény-társaság," .nagy-kanizsai és a galamboki önkéutes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdedncveló egyesület,\' a , nagy-kanizsai tanítói járáskör,- a „nagy-kanizsai keresztény jótékony \'nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a „katonai hadastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HÉTEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
_ A betű.
Naj,*)-Kanizsa, lf*>0. JoIIuh G.
A könyvnyomtatás félévezredes jubileumához vajon ue volna-e köze a közgazdasági életnek? Vajon van-e "több oka megemlékezni a nyomtatható betű feltalálójáról más hivatásbeli csoportnak? Bizonyára nem. A költészet termékei, az egyház irott müvei, a törvények, jogszabályok, ugy a hogy, de terjedhettek az irás. a másolás technikája mellett, de el nem képzelhető az anyagi élet a nyomtatott betű nélkül. A szinte beláthatatlanná vált szövevényes forgalom sem nem fejlődhetett volna, sem nem volua leküzdhető az irás gyors, olcsó és tömeges sokszorosítása nélkül. Hisz ma már-már kevés az ólombetű segélyével elérhető gyorsaság s főként a kézírás sebessége éppen á közgazdasági forgalomban. K körülmény ad létet ujabb és ujabb találmányoknak, melyek a kézirás egyszerű és lassú technikáját igyekeznének mellózni, mint az irógép s más sokszorosító eszköz.
Hogy ne volna oka éppen a közgazdasági életnek tisztelettel megemlékezni ama korszakos fordulóról, melyet a nyomtatott betű teremtett meg, mikor a könyvnyomtatás iparában egy egészen uj és szerfelett %\'agy hivatást teremtett, uj iparágaknak adott létet, számosat bővített, emelt, fejlesztett.
A betű mint közvetetten és közvetett iparfejlesztő megmérhetlén hatású. Közvetetten hatása főként v az. A vifiigforgalom leghatalmasabb eszköze, mert felmentette ennek közegeit a személyes érintkezés óriási feladatai alól. A nyomtatott betű pótolja azt.
A betű igazi szerepét és hivatását a gazdasági életben tölti be. Származása is e bélyeget nyomta reá. Feltalálója nem azért törte magát, hogy az irodalomnak tegyen szolgálatot, hi.-tz 1 önmaga sem volt tisztában, mily \' világmásitó forradalomnak volt szerzője. Czélja nem vala egyéb, mint gazdasági: olcsóbbá és gyorsabbá tenni az irás sokszorosítását. S ha a betűt az irodalom foglaljajn magának, ez jogos és indokolt hála. De mikéut származása, ugy jelentősége nemkevésbé gazdasági.
Minden találmány sorsa éppen attól függ, mily föltételeket nyújt gazdaságilag, mily előnyöket technikában, árban, minőségben és tömegben a múlthoz képest. E nélkül minden találmány — meghal, mielőtt életet nyerhetne. Rejtve marad a kohók és" lombikok tömegében. Hogy a uyom-tatott betű korunkban a valódi és igazi nagyhatalom, mely félt és ret-teget, ez csak annak tudható be, hogy hatalmas gazd...