Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.34 MB
2010-02-13 20:16:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1515
3561
Rövid leírás | Teljes leírás (320.04 KB)

Zalai Közlöny 1900. 035-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
39. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1900. szeptember hó 29-én.
39-ilc szám.
Klóflttté.l ár! Eféia tm . . 10 kor. — fiII. Fél írre ... 5 kor. — íli. NefyedéTTt . . I kor. 50 ill. EfjM ui> 30 flll. HIRDETÉSEK S bilitai prtiuorban 14, rcAjotluor 13, I mioileo toTibbi lortrt 10 flll
KVILTTÉRBEH petit lorookeot 21) ailerérl rétet-oek fel.
XXXIX. évfolyam.
A lip ixellemi réurft illető oin-dfn köiUmény a felelő* uerktiitö nerért, is iny«gi rfixt illető kőt* lecjények jwdig * kiadó oe»ére anuetten Nagy-Kanizsára Wr-mentte intéxendSk.
B<rmi»at«Uea lerelek nem fojitd-tatnak el.
Kéziratok rliuizanemkBldctnek
A pagy-kanizsai .Ipar-Test&let," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár résxvény-társaság,\' a .Kotori takarékpénxtár
részTéDy-tirsaság," ,nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,* a 9nagy-kanizsai kisdedneve lö egyesület/ a „nagy-kanizsai tanitói járáskőr,\' a .nagy-kanizsai keresztény jótékony
nőegylet,• „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,- a .katonai hadastyán egylet," a .soproni
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ
kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai kűlválasztmácjának hivatalos lapja.
VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A tanév elején.
Sm-iuliu, 1900. >■(. »i.
A pírisi világkiállítás nagy joryje a legelső díjra érdemesítette nép-oktatásűgyűnket, képzőművészetünket, mezőgazdaságunkat, állattenyésztésűn-ket, valamint ezzel a mezőgazdasággal kapcsolatos iparunkat. Össze-vissza azokat a kiállítási tárgyainkat találta a párisi világkiállítási nagybizottság elsőrangúnak, a melyek fold- és nép-kulturánkről tesznek tanaságot.
Jóleső őrömmel jegyezzük fel, hogy általában Magyarország ebben a világversenyben is elfoglalta a díszesebb helyek egyikét. Habár minden elbizakodottság nélkül, előre láthattok, hogy ott Páriában, az egész világ azine előtt sem fogunk háttérbe szorulni, mégis ez az előkelő becslés, a melyben kiállítási tárgyaink Fárisban részesültek, csak Önérzetünket, nemzeti Öntudatunkat emelheti.
A párisi nagy jnry azonban csak azt látta, a mink van, de nem látta, nem érezte, hogy mi mindenünk nincs; mi mindenben szenvedünk, hiányt. Ezt csak mi tudjak. Mi erezzük. A párisi jnry Ítéletéből csak azt az üdvösséges tanulságot meríthetjük, hogy helyes utakon haladuok. A mi kultúránk reális; biztos alapokon áll. De nagy nemzeti céljainktól még messze vagyunk a kultnra teréo. Azért sohasem szabad szünetet tartanunk ezen célok felé vivő atakon. Az eddig elért siker csak buzdításul szolgáljon, de egyáltalán el ne bízzuk magunkat, hanem minden fontosabb fordulónál számot vessünk erőnkkel és képességeinkkel.
Kbben a tekintetben reánk nézve külOnOs fontossággal bír az iskolaév
kezdete. Az uj iskolaévnek épen a küszöbén állunk. Megindul az ifjúság, az uj generáció az iskolák felé. A gondos szülő topreng, hogy annyira szeretett gyermeke részére minél szebb jOvőt, minél fényesebb pályát biztosítson. Ennek legelső feltétele persze az, hogy a fiatal ember részére a legjobb, a hajlamainak leginkább megfelelő foglalkozási, kereseti ágat válaszszon. Ámde épen itt van a bökkenő.
Nálunk még, sajnos, igen nagy az előítélet; az\'elfogultság egyes életpályák, foglalkozások iránt. Vannak az úgynevezett nri foglalkozások és viszont olyan foglalkozások is, a aelyeket bizonyos családok nem tartanak urí foglalkozásnak. Ezen elfogultság és előítélet szüli aztán azt a nagy furcsaságot, hogy mig az nriasnak elismert pályák zsúfolva vannak; azokon egymás miatt alig élhetnek az emberek, addig a nem urías foglalkozások egészen üresek, holott ezek a tulajdonképeui hasznot hajtó metiers-k, az ipari- és ...