Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
6.54 MB
2010-02-14 21:33:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
723
5733
Rövid leírás | Teljes leírás (857.93 KB)

Zalai Közlöny 1920. 075-098. szám április

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
59. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

59-iir évfolyam*
NsralfBiiUi.. IMA X.__ím. M ______
keresztény p0üt1ka1 napilap
• S*>rk«ut-5scg ViííohiviU): Pő-ut 13.
——— ÍBUWkll»4»ttlM l<t. ■■
Megjelenik mindig kor» reggel.
Pőszorkcsxtó:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
_ »«»»«tf)r. k<j>vl««!4
Pclelői szerkesztő:
BODROGKŐZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
Kg&u évro 250 K. Mtévr* 130 K.
<vr» 65 K. Esy h4r. 22 K. F-^yo síia 1 K.
Húsvétra,
Iftu: XoTáts Antal tanár.
.Soha tisztábban látó értelemmel és megértőbb azivvel nem nézhettük Krisztus szenvedésének és dicsőséges feltámadásának ámulatba ejtő szent tényeit, mint most.
Eddig a keresztény hit tanítása előtt meghajolva vetettük tekintetünket e csodás eseményekre, most teljesen megértve és átérezve áll előttünk & szenvedés és megdicsőülés isteni fönségu megtörténése.
Jézus Krisztus, Isten fia, ártatlan, büntetlen lelkét és testét adta oda a kálvária kínjainak végig érzésére, hogy szenvedéseinek soha el nem fogyó érdeméért a mi számunkra bocsánatot biztosítson, bűneinkért ránk méltán haragvó Atyjánál. S mert teste, lelke büntetlen volt s mert e bűntől való mentesség cáfolhatatlan tudatának birtokában kérdezhette: „Ki fedd meg engem a bűnről ?• lett jutalma s egyúttal folttalan tisztaságának bizonyítéka — a föltámadás.
Mert a dicsőségre és az örök életre föltámadni csak tisztaságtól ragyogó lélekkel és testtel lehet.
^ S amióta ez a koitsztény világban
\' c* \' nyjlványalóvá és. vilá\'gtörvénhyé vált, azóta beszélünk erkölcsi; szellemi és nemzeti feltámadásról is. Mindegyik alatt azt értjük, hogy erkölcsileg,* szellemileg, nemzctíleg " meg kell tisztulnunk, ha az az akarat tüzel bennünket, hogy mind a 7 három téren uj életre támadjunk.
Nemzetünk 191^ óta kálváriát, jár. Elő\'ob a háborúnak életet és vagyont fogyasztó kálváriáját tettük meg, azután az. alattomos mesterkodésre fegyverünktől megfosztott, békóba vert, lezüllesztett, mindenéből kiforgatott nemzet szenvedésutját.
Nemzetünk Judásai ocsmány milliókért elárultak és kiszolgáltattak bennünket ellenségeinknek. Azok féktelen dühvel rohantak ránk, összekötözték kezeinket s mikor már védtelenekké és tehetetlenekké váltunk, mércék nemzetünk arcára egyik megalázó arculütést a másik után.
Ezt követte . ,a hamis tanúságokra alapított itélet, niely^ bűnösöknek jelentett ki bennünket, kiknek az elkövetett gonoszságokért Jakolniw kell. Igazak-e a vádak, vagy csalfa kitalát&\'ók, ki nézett volna annak utána? Csakágyan elkövettük-e a terhünkre rótt vétkeket, ki kérdezte volna tőlünk? Hiszen ha beszélhettünk volna, összeomlottak volna a hazágság alapjára emelt vádpaloták.
Jött a kockavetés Szent István palástjára, mely régi, szép, kerek országunkat jelképezi és- a falánk poroszlók az antant szolgálatában köröskörül leszaggatták a palást széleit, hadd legyen az egész egy darab rongy,\' moly már nem elég arra. hogy egy egészséges nemzettest takarója és védője legyen.
Erre a zsidó kommunizmus, keresztre feszített bennünket, kigúnyolt, a nemzetiet-lenségnek és \'vallástalanságnak dárdájával átütötte szivünket és várta halálunkat. A ,magyar nemzet* amá szörnyű hónapokban meg is halt s az antant ,nagy tanácsa" a nemzeti sírba fektetett holttestre rákénysze-rítette a békefeltételek sulybs szikláját s köröskörül őröket állított, hogy a sírból uj
életre ne keljünk, a nemzeti életre föl ne támadjunk.
Ámde nem voltunk,, moghalva, csak el voltunk rejtőzve, felébredtünk és felültünk ... Még annyi erőnk nincs, hogy lábra állhattunk s az uj életet előlünk elzáró sziklát sírboltunk szájától elhengeríteni képesek lettünk volna. Ez van meg hátra, ezt kel...