Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
50.71 MB
2010-02-16 15:42:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1647
8024
Rövid leírás | Teljes leírás (1.35 MB)

Zalai Közlöny 1935 027-049. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
75. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

76. évfolyam 27. szám
Nagykanizsa, 1035. februir 1, pintek
Ara 12 Hlto
ZALAI KÖZLÖNY
MikNil\'itt <■ iUdóhlv.t.l■ Fhl s ni*. MC(J«l«nIk Jmindea re||el, hí Hí klrtt.lév.1
POLITIKAI NAPILAP
Peleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
ÍUIIulhl árt: ejr » ««
S»erkei«<CrfKl éu kfotóbkaUH telelőn: 78. M
OTI-választások
Mennyi harc, küzdelem, intervenció folyt éveken ót Nagykanizsa ré-uéről, mig visszakapta az OTI-kerilietét! A hivatalos város, az egyes érdekképviseletek és nem oiolsó sorban a Zalai Közlöny állandóan napirendén tartotta a kérdést és nem nyugodott, amíg Nagykanizsa ismét OTI-kcrOket lett. A nagykanizsai OTI-kcrfllet azonban csak akkor teljes értékű, ha a választmánya ts nagykanizsai. Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy szimái-iker viszonyban vagyunk még a zalaegerszegi kerülettel. A kerületi választmány - mandátumának lejártáig - Zalaegerszegen tartja üléseit és ottani befolyással intézi az önálló nagykanizsai kerület ügyelt április, 27-ig, amikor is a mostani választmány megbízatása lejár. És márciusban kerül sor a nagykanizsai kerület választmányi tagjainak megválasztására, amely május elsejével kezdi meg működését-
Hogy mit jelent a kerület választmánya az OTI életében, adminisztrációjában és az ügyek elintézésében : felesleges magyaráznunk. Ugy a 10 munkaadó, mint a 10 munkavállaló rendes (és ugyanannyi pót) tag fontos hatáskörrel bir, nemcsak Javasló szerv, hanem határoz, dönt ii Nem lehet tehát mindegy az annak a £ok ezer tagnak, hogy kik intézik ügyüket, kik képviselik őket a kerületben, kik beszélnek, határoznak, döntenek az ö nevükben. Ne felejtsük el,: betegekről, orvosi kezelést .igénylőkről, életről van szó ! A kerületi választmány tagjai a kerület vezetőjével együtt rendkívül fontos ügykört töltsenek be és ezért, kétszeresen fontos, hogy a nagyka-nizsai kerület sok ezer tagja olyan választmányt küldjön a kerületbe, amely megfelel mindama követelményednek, amiket az általános bizalom tőlük megkövetel.
Nem szeretnők, ha az uj nagykanizsai OTI-kerÜletben a? a szellem találna otthont, amely felszólal a Magyar Hiszekegy elmondása miatt. Nem saeretnók, ha a kerü-lett választmány bizonyos mérvű immunitása alatt személyes kérdések képeznék a napirend ismétlődő anyagát, amelybe még a város vezetőségét te belevonnák nem mindig parlamentárisnak mondható hangon. Nem szeretnők, ha a ke-rülcü választmány tagjai vélt személyes sérelmeik félett nyilhegyező gyakorlatot tartanának. Nem szeretnők, ha szoros OÍI-ügycken ki-vül beleszólnának a közélet más porondján lefolyó eseményekbe. Ndm Szeretnők, ha olyan tónus nyeme polgárjogot, mint amelyből "már kaptunk ízelítőt mi, nagykanizsaiak. Nem szeretnők, ha a nagykanizsai OTl-kerület választmá. nyában lerakódna az a por, amely még á régi rendszer slpládáját lepte el és bénitólag hatott az egészséges
munkagépezetre.
Olyan szellemet akarunk látni, , olyan tónust -várunk az\'uj nagy- ;
Gömböt miniixterelnök az Eckhardt-Ugyröl és az ifjúság reform-törekvéseiről
„Eckhardt csupán a szavazás titkossága és a választási eljárás becsületessége kérdésében egyezett meg"
nem ujkelatü dolog, hiszen az utób- akik azt kérték, hogy a miniszterei jelent meg
Budapest, január 31
(I-apzártakor érkezeti) A Magy«r Távirati Iroda munkatársának ma alkalma volt Gömbös Gyula miniszter-elnökkel a belső politikai helyzetről beszélgetést folytatni, (iömbós minise, tereinök kitért uz Eckhardt-ügyre illetve levélre. Az Egységes Párt legutóbbi értekezletén rclszólaló bizulmat-lankodó tagjai és a mögöttük állók megtudhatták a levélből, hogy velem Eckhardt Tibor ann»k idején csupán a választás titkoss...