Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
59.33 MB
2010-02-16 20:08:35
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1642
5872
Rövid leírás | Teljes leírás (1.9 MB)

Zalai Közlöny 1935. 050-074. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
75. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

75 . évfolyam 50. síim Nag>kanlzsa, 1935. márclui 1, péntek Ar a 1 2 DM r
ZALAI KÖZLÖNY


POLITIKAI NAPILAP

ImkMiKMt él kUdOUvlMI: FSat 5 •>«• EMUatM ára: i n hón I ptrgí 411 IIIUi
M«|el«iilk Inlwka r««t«l, MIM UrfWénl lavktulfeétl él kíidíhlv.loll l.l.b. 78. u


Felelfis szerkeszti: Barbarlts Lajos

Horthy Miklós

Emlékezzünk-
Sötét volt a magyar láthatár és
vigasztalan. A gerinoesek, a bátrak,
a meg nem alkuvók hóhérkézre kerültek.
A képviselőház pincéje viszhangzott
a magyar vértanuk sikolyától,
a hömpölygő magyar folyamot
pirosra festette az Igaz\'
magyarok meleg vére. Tombolt a
lenin őrület és katakombákba me.
nekültek a Jók, az Igazak, a (wszonnyolckarátosak.
Mert nem volt elég,
hogy az oláh kifosztotta az orszáifot,
hanem a Káinok is rátámadtak
édesanyjukra, hogy meg»-mmlsitsé\'(
azt, aki nekik életet adott Sírt a
magyar Édesanya, zokogott Árpád
földje, mikor méhébe fogadta a
halálragyötört magyar vértanukat.

De ahol legnagyobb a szükség,
olt Isten a legközelebb. Tanúságot
tett erről az egész magyar mult.
A nemzet legválságosabb óráiban a
Gondviselés mindig megszánta a
magyart és mindig olyan férfiút támasztott,
aki nemzetének világító
fáklyája, szabadítója, ujjáteremtője
volt, aki a magyar üszköket pl.
takarította és a romok fölé uj hajlékot
teremtett és uj éleiét fakasztó!}\'

ekkor is gyászolt az orwty mte
már kétségbeesett a magyar nemzet
minden hűséges fia, a lenini teória
örültjei viviseetiót végeztek a nemzet
testén, amikor egy lángklkü
magyar hazafi, egy hős magynr
katona, egy kenderest magyar földesúr,
egy áldozatos magyar maga
köré gyűjtötte a csüggedőkct, lelket
öntött a lankadókba, férfias öntudatával
és izzó hazaszeretetével
megaeélosltotta az elernyedt magyar
férfikart és élén: állt ajtlsded
csapatnak, amely mind nagyobbá
nőtt, hatalmas lombokat ereszlelt és
a Novara hősének varázsszavára u
löld alól, a kövek mellől előteremtek
a darutollas vitézek, akikből érc
fal képződött te Dunántúl csakhamar
ontotta á magyar katonaanya


got

Emlékezzünk

Véres\' volt még a magyar test,

Jajveszékelt M ország a\'vörös kor


bács ütése alatt, amikor a mxgyar

nemzeti hadsereg dübörgő lépteitől

visszhangzott Dunántul, amikor a

kivégzett magyar véítanuk özve


gyeinek éa árváinak hozsannájától

kísérve fehér lován bevonult az

Isteni Gondviselés nagy férfla, az

Ulkorl nagy Mózes, a Szabadító :

«®rMnv«i Horthy Ml^lóa tenger


nagy, a Fővezér.

Ujjongott, őrült, Imádkozott, lel.

kesedésében tombolt a magyar föld

népe és alxű Hőrthy végigvonult

Sisakos vitézeivel, meghajoltak a

térdek éa vlrágcső és áldás fo


gadta.

Kmlékeziaik..:

Amikor a Gondviselés férflát a

magyataág meretete paizaára emel


te S Imádságot azlwél,\' leírhatatlan

lelkesadéaéd Magyaromág k»r)

Hiányzói székébe emelte. Egy ország

...