Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
55.11 MB
2010-02-16 20:23:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1559
6592
Rövid leírás | Teljes leírás (1.43 MB)

Zalai Közlöny 1935. 123-145. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
75. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

76. ívfolytm 123. szám
Nagykanizsa, 1936. junlus 1. szombat
Ara 12 Hllír
ZALAI KÖZLÖNY
wjw^j «» uamunul: YtM 5. ulm.
minden httkAuup
POLITIKAI NAPILAP*
Felelős szerkesztő: Barbarit* Lajos
ElAllieltsi ára: egy hóra t pensó 40 fllll Síorkesztösélíi és kiadóhivatalt telelőm 78. a
Elég volt a zsoldos hadseregből
A honvédelmi tárca költségvetésének tárgyalása során Gömböd Gyula olyan beszédet mondott, amely a vita során elhangzott beszédei közül talán leginkább a szivéből jött. Ha egyetlen mondatba foglalnánk össze a kormány programját a ma-gyar honvédelmi kérdéssel kapcsa, latban, ezt igy lehetne lerögzíteni r egyenjogúságot követelünk ! Egyen, joguságot, amely megillet bennünket s amelytől Trianon megfosztott bennünket. Ónálló állami életet élő nemzet függetlensége és biztonsága pedig elképzelhetetlen anélkül, hogy ő is ugyanazokkal u jogokkal rendelkezzen, mint amilyenekkel szomszédai birnak.
Amig Magyarország csupán 35.000 főnyi katonaságot tarthat fenn s ugyanakkor a kisantant államok szé. dületes fegyverkezést folytathatnak; komoly békéről nem lehet beszélni, mert a lefegyverzett állam minden nap ki van téve a katonai túlsúly prédájának.
Mégis, Magyarországot c«ak egy cél vezetheti: a béke szolgálata, mert nem tudunk elképzelni olyan háborús kirobbanást, amely a nem zet javát szolgálná. Gömbös Gyula miniszterelnök is ezt az álláspontot vallja s kormányával a béke célját szolgálja. Hogy vannak követeié, seink, ezzel még nem borítjuk fel a helyzetet, mert követeléseink jogo-sak s ha van nemzetközi becsület, azokat teljesíteni is kell.
Naponta olvashatjuk a hírlapokban, hogy a nagy nyugati álhimok katonai felfegyverzése micsoda »zé. dületes dimenziókban történik. Mü-háboruk, nagy hadseregfelvonulá nqífc, hadgyakorlatok, repülőgépi bombázások, gáztámadások nagy próbái zajlanak le szinte minden héten valamelyik győztes állam te. rüleíén s amikor ezekről olvasunk s a benemavatott magyar polgár a róluk készült fényképfelvételeket szemléli, megborzadva döbben an. nak tudatára, hogy amig Európa győztes nemzetei felfegyverzésben készen állanak minden fegyveres megmozdulás e-shetfiégére, történjék fcz akár földön, akár vizén vagy levegőben, - mi, trianoni magyarok itt állunk szinte meztelenre vetkőztetve, kiszolgáltatottjaiként az igaz. ságtalan békének- Mi történnék mi-velünk, a mi gyermeinkkel, öreg szüleinkkel és békés polgárainkkal, ha egy szép napon valamelyik szóm* szédos állam mégis csomót találna a kákán s büntető expedícióként megjelentetné gázbombákkal felszereli légi haderejét nagyvárosaink felett ? Páris népe tudja- már, hogy ilyen esetben mit tenne, előszedné a gázmaszkokat s a támadás idejére el-foglalná azokat a földalatti kiépített betonfedezékeket, amelyek, a hirek szerint, teljes biztonságot nyújtanak. De hova m«nekülnc a magyar cm. bér? A biztos halálba Lehet-e hát igazi békeszellemröl beszélni akkor,
MestQríént a Bethlen-EcKhardt békekötés
Gömbös miniszterelnök nem válaszol Bethlen budapesti beszédére
Budapest, május 31
Eckhardt Tibor pénteken reggel a következő levelet intézte gróf Bethlen István volt miniszterelnök* höz :
»Igen tisztelt Barátom ! Abból a túlfűtött atmoszférából, amely az év elején eltöltötte a belpolitikai ese< ményeket, a vezetésem alatt álló Kisgazdapárt méltánytalan támadásba került. E támadások miatt való felháborodásomban szent:si te gyöngyösi beszédemben Veled szem. ben olyan, a normális politikai kri tika mértékél túllépő, igen éles ki-, tételeket használtam, amelyeket utó. lag sajnálok és nem helyezlek. Ezt annál is inkább hangoztatom, mert nem egyeztethető össze azzal a nagyrabecsüléssel és ...