Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
59.31 MB
2010-02-16 20:32:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2369
8688
Rövid leírás | Teljes leírás (1.49 MB)

Zalai Közlöny 1935. 172-196. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
75. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

j • ( \\yf\\s\\ r\\ / 7 »
7B» évloly"" l72- 8zám NagykaoUta, 1935. augusztus 1 csütörtök
Ara 12 ffltfc
POLITIKAI NAPILAP

és UwlóUrmtaű: Főnt 5 uln. hAUuup
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
HIDIIiclésI ára: egy hóra 1 pai/t MHUér. SzetkeutSléti í« kl»dótilrM.11 telWod: 71 u.
Az ügyvéd-kérdés
Évek óla hangos és jogos az a panasz, hogy a magyar Ugyvédok nagyrét súlyos gondokkal kUzct, valóságos ügyvédnyomor van, hogy ép|)t-n ezért süllyedt le az ügyvédeknek anyagi színvonala.
A\' statisztika ezt a panaszt minden tekintetben alítámasztla, felsorolván ügyvédek egész légióját, akik hónapos szobában tengődnek, sőt úgyrajárók. A kormány hosszú idő óta valóságos ostromnak van kitéve, minden érdekelt reformokat -sürget, amelyek alkalmasak a mai helyzet, roegváltoílatásóru és a magyar ügyvéd régi tekintélyének visszaállítására s egyúttal az ügyvédek tisztes megélhetésének biztosítására.
A kormány most eleget kíván lenni ezeknek a sürgetéseknek nem csak az ügyvédek, hanam u jogkoreső közönség és a köz érdekében is. Kellő Időben. köűEétette az igaz-ságügymlntszter az ügyvédi rendtartás reformjáról sz^ló tervezetet, hogy azzal, az érdektltek foglalkozhassanak, megvitathassák s észrevételeiket, kívánságaikat a kormány elé terjeszthessék. A miniszternek ezt a valóban lojális eljárását és azt a kifejezett nnftándósi-gát, hogy a tervezett részletein módosítani hajlandó, több?n félremagyarázzák, sokan az egész kérdési politikai szem|>ontok alapján helytelenül állítják a közvélemény elé, Ismét mások azt a hitet szeretnék elterjeszteni, hogy a közzétett torvezet csak amolyan nyerttervezet, a melynek olvl elgondolásai Is módosíthatók. Valóságos zűrzavart keltettek a tervezet kérdésében egyes sajtóközlemények, amelyekben éppen azok támadják u kormányt a legélesebben és legeifogultalilon, akik a leghangosabban követelték az ügyvédkérdés közérdekű rendezését.
Annak, aki ebben a kérdéslxen tisztán és világosan akar látni, mindenekelőtt tudnia kell azt, hogy a kormánynak közzétett tervezete m-m ötletszerű, nem pillanatnyi hatások alatt keletkezett elgondolás. Ez a tervezet nagyon is átgondolt, taind.\'n tekintetben a legkomolyib-baa megfontolt alkotás. Szó sem tehet tehát arról, hogy azon alapvető és elvi változtatásokat hajtson végre a kormány. Az alapelvek, a melyeken ez a tervezet felépült, hosszú és szakszerű tárgyalások eredményei. És olyan alapelvek, a mojyeknek helytálló voltát éppen azok nem tagadhatják, akik már annyiszor jrtak és beszéltek ügyvédnyomorról. A kormfoiyjiak ezen a téren két feladáta van : megszüntetni az ügyvédnyoTOirt és biztosítani az ügyvédi: hivatásnak azt a tekintélyt, nemktilötiben az ehhez Szükséges anyagi és erkölcsi feltéléléket, amelyekkel a magyar ügyvédség hajdan rendelkezett.
Ha pedig ez a cél, amint h<tgy más nem Is lehet, akkor a tervezett reform nem lehet üres szó, nem
Károly király szerdáig adott haladékot Tatarescunak a panamák tisztázására
Bukarest, julius 31 Tatarescu miniszterelnök u fővárosba érkezett, ahol állandóan tanácskozásokat folytat minisztertár-
saival és Bratianu pártvezérrel. Károly román király szerdáig adott haladékot Tatarescu miniszterelnöknek a panamák tisztázására.
TITOKZATOS REPÜLŐGÉP
bombázott egy román községet
I Bukarest, julius 31
Kedden Konstanza felett egy Ismeretlen és titokzatos repülőgép jelent meg, amely bombát dol.ott a kis falura. A falu szélén ért földet a bomba, ahol nagy i károkat okozott a robbanás. A. háziik abla-
kai betörtek, a lakosság pedig riadtan menekült az erdőkbe. A- nyomozást és a vizsgálatot megindították, de eddig még csak a...