Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.19 MB
2010-02-16 15:49:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1037
2270
Zala 1890 január
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


1. szám.
Nagy-Kanizsa, lfiftO. junár 5-én.
— * • í-i i £L________: :> : -
XVll. évfolyam.
8xerkaaxt£ség: BattliTiuY»- é» JLM&klftdy-Mtri* sarkuu.
„ b ----\
Ida i&icxeiuiö a lap mrllenl rwuuVrw
TOUtltutú minden kn*K-ui« uv.
Bérrentetlen levetek mak Umcrt ke-■akMt fogadtatnak «U
Kéairatok viwia nem kiUdMurk.
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú hotilap.
Kiadóhivatalt Vár<wU«\0lt** 5, n'/im VUuM tUlOp küiivvkBnm|(íi<IWMi,
Ltíih Uí-TÉil AHAKI
fCgfag byrn
KMvrrt
NvfyetUvm
•5 M kr, H „ 00 , 1 . Ift .
Hirtlrlé«ek Juláo)roiNii) MftásiltUtsak. MylltUr petttaor* 10 kr.
A Nagy-Kanksai- és Dtolai takm'ókpteltelf és,a ítmikoWyo«ttlW hivatalos köxlOny^. msmimkt ^mm l h\m*m
Voaslkosrik KímIihI KiiIíiii kouyv-
H«g|el«iiik Nagf*KanliNáu lirt cukiul v^ynrvr: vnNAriiap,
iMriljUHlMllv llliMtwIll.
Fokról fokra.
Senkisem tagadhatja még Nagy Kani xsa városától a haladást.- Nem egyszerrnu tettunk rá ama dolgokra, mik gyors hala* dásának tanú jelei a nem egy axer bangót tat-luk. hogy Nagy Kanizsáit megvannak legnagyobb résxben a Tényezők, mik agy vidéki városnak folytonos jbaladásit, fokról-fokra való emelkedőét. gsrautiroxzálr. Haladott ia, balad is e város tokról f*>kra. Kétségtelen, boyy rövid idfl alatt a legtekintélyesebb vidéki városok hotáha fog emelkedni. Ámde ex a haladás, ez az emelkedés a figyelmen siemlélő elÓtt roppant extensiv természeti!.
Elvitathatlan tény az. hogy a .külső haladásnak, emelkedésnek egy -város életében csak ugy van meg a«s igazi- értéke, becse ha a fekvéséből és keteskedelmi, üzleti forgalmi viszonyából folyó e'őnyök fölhasználásában a mindenIItt éltető s in-tensiv-erejű közszellem megnyilatkozását tapasztalhatni. Ennek a közszellemnek, hogy megteremjen, hogy fen maradjon, —- szüksége van létrehozó é* éltető elemfe. Ilyen létrehozó és éltető elem valamelv magasabb cél, magasabb, általánosabb jelleg(| érdek, mely az egyénekei m&ga köré tömöríti a a közös Ugy érdekében nem egyszer valÓ-aágos elementáris erejűvé teszi a közszellem megnyilatkozását.
A vidéki városoknak a • közszellem lét rebozását illetőleg igen szép mfasió jutott
Mert. ha valóban egészséges sz' a közszel j lem* vonzóvá. rokonszenvessé varázsolja aj társadalmi életet oly mértékben, hogy csak* Immár magába olvasztja tidékének intelli-genoiáját is. Ily módon a missio mngaala-l tán álló vidéki város majdnem észrevétKihUl lesz egy egy kiterjedt vidék emuoriumává.
A társadalmi élei rokotisxenvessége legerősebben a mulatságokon nyilvánul. Hisie mindenki jól tudhatja a múltból, hogy egy-egy egészséges, köxszellemU vároM muw latsúgára még a szomszéd vármegyékből is csaktigy özönlöttek a résztvevők. Mert ugy volt az kezdettől fogva s ugy is marad mmdvégig, hogy édes öiömest megy odal az ember" —-ljírmily messze legyen is ahol szive, lelke ildUlhét, ahol a köznapi verejtékezés gondjait pár órára felejtető s a rögök közöl leiemelő légkörre talál.
Valamikor ilyen légköre lehetett Nagy-Kanizsának is, sőt határozottan tudjuk, hogy volt is. Fájdalom : csak Élt,. Az elfogulatlan Hzemlélő elé e városi Hetében az aazo,. moru tapasztalat tárul, Hogy fokról (okra I tett rohamos haladásáéul, emelkedésével nemcsak, . hogy nem emelkedett, hahetp fokról fokra szállott a társadalmi életet vonzóvá, rokonszenvessé tevő egészséges közszellem. "
Tapasztalható ex a társadalmi együtt-| érzést, ÖHifzetartozandóságot erőfbiteni hivatott mulatságokon ; tapasztal ható-a közUgyek terén is mindenütt. Tettekre, szereplésre
hivatott egyonek elzárkóznak, elsxigetelőx* nek minden elől. Mindenki szeret magának élni. Ax általános hidegséggel szemben ax-után lehanyatlik ereje azoknak Íh, kik még lelkesülni, tenni Nxerotnének ; kiknek szivét, Telkét magaiiabb célok ragadják.
Hol* keressük a baj forrását? Tslán a korszellemet befolyásoló matéria! sinusban ? Kétségtelen, hogy a materialismus veszélyesen megülte ax emberek lelkét s a rflj^ ' gökliöc, At anyaghoz kötötte a lelki élet minden nyilvánulását. Do hát ax mégis megdöbbend dohig volna, ha a legmate-rialisabb lélek is. néha nem vágyódnék ki ridegséjpfoől! Msórekozéa, változást adó szó-rakoxás, kedvtelés kell ryiég a legridegebb légkörben élő emhetinek is. Tehát kixáró-lag ebben sem gyökerezhetik társadalmi életünk rokonsxeiivesNégének fokról-fokra való vészébe.
Axt kell íeltennüuk, axt kell hinnünkt hogy a társadalmi élet egyénei valami másban kerestek és találnak szórakozást, mint a sxivet, lelket üditŐ társas össsejö^etelek-ben. 1'iH ax valami vesxélyes, a s«(vet( lelket elfásitó. eltompító tk|a lehet a sxórako* zásoknak. Ext kell feltennünk ! Mert gondoltunk ex- anyagi viszonyokra is, gondol* tuuk az életgondi^i növekedésére is, de est sem fogadhatjuk el okul, mert hisz azok, kik a társadalmi életnek vonxóvá, rokonszenvessé tételére a társas-össxejöveteleken való résxvétel által első sorban hivatv&k
A „ZALA"- tárcája.
Uj év hajnalán.
* Elinalt az év 8 hogy xzámndást csináltam Mi jót s mi rowzat éltem benne át, Megtelt nivem Mordultig fájdalommal, - Ez lesz hát torsom egész élten- át ?
Üröm vegyül-e mindig majd a mézbe, Megmérgezik ártatlan örömim, Kajrw irigyséy s gonosz 'rágalommal t IdöZnele-é Inajd folyton elletiim fefS———»
Már már hitét, bizalmát veszté, lelkem — S egy. szende láMy^-^jegy angyal fám tekint, Csodái mneelt a jóságos tekintet.' • Hitem. bizalmam visszatért megint.
' S. A
Maré-várnál.
— A ftZala* eredeti tárcája. —
Legutóbbi nyári szünidőmet Mecsek-alján töltöttem, egy csendes kis falubao, hova senki sem jött utánam, senki sem taJált mef, esak a szeretet. Ez is csak Jevé.l alakjában.
Éfyik nspoD betoppan hoxzám efésx várai-Isiiül egyik sógorom — aki luftja, hogy a regényes dolgok melegen érdekelnek — s axt mondja, bogy nexxOk meg Máre- várf.
— Mi a? ? ital van ?
Hát itt van benn, a Mecsek rengetegében. Ofto)rftr& vidéke van. Meg lógja ragadni lelkedet MÍgye*.
- Mm bieom, hát menjünk Máré várba,
Kocsira ültünk és mentünk mentünk mindig I beljebb ; abba a vadregényes vidékbe, bova bizony !c«ak vékonyan ixürödik be a napsugár is, mag | a haladás is, Sötétségben élö, elmaradott, renyhe ! nép lakja, melynek dologtalanságái hatalmasan j tőkésítik magíiktmlr a környékben lakó svábok,
Ax utolsó íaiu, mely Maré-vár kóxelében j van, ÉTfegg.
Mikor eztfii a falun végig mentünk, hsbox-jts.m, hogy s/ftnjsm e azt a népei vsgy mosolyog-! jak rapa ? Hihetetletiséggel baiaros ax a legprimi-] liveb határokra szabjál . igénynélküliség, mit a | Jakások, a nép ruhásaié, életmódja ott eláruK' A roppant szűkre sxaboti ittfriyek magyitfáxata a nép renyheségében van. inkább tneKeiégessnek ! mindennel. csak dolgoxniok ne kelljen Földjeik : !egnsgyobb rés/ét a környékbeli svábok munkálják telében. Ami a termiből egy egy emberre lesik, azt a mezőn aszifígba rakják s olt hagyják [fcünn »lre is. Csak annyit csépelnek ki egysxer-I re, aibennyi egy egy kenyérsütésre kell. Ex minden esetre sxép figyelem ax egerek iránt. ^
Hanem van az ott lakó népben igen sok j kOltöi vonás ie, mit talán a vidék szépsége, re gényessége érlel meg bennük. Televannak mon-| jdákkal, regékkel, nyékkel.
Ennek köszönhetem, hogy meglii^lam Msré-| vár történetét is.
A vár oldalán elnyúló öbölben telepedtünk
le.
füzet raktunk és főztük a gulyáshust a gyönyörű sudár, százados tölgyek árnyában.
Lelket aodalitó csend volt a rengetegben. Egyetlen madárhang sem zavarta a mély hallgatást, csak egy-egy lehulló levél sizxenése s a tölgyek koronái fölött elsxáüó sasok szárnysuhogáss.j Mi természetesebb, mint hogy lelkem a IfcJ
lőttünk álló, de a fák miatt láthatatlan rom tölOtt merengett.
Ki lakhalott ott V Mi célja lehetett annak itta rengeteg kösepében, eixártan mludantől? Rabló-vár volt-e vsgy kéivár? Aki épületé, annak kétségtelenül nagy oka volt jól elnárkóxní a világ elöl I
Annyit hallottunk már Kgregyen, hogy most ia rablók tanyásnak romjai krtxötl időnkint. He* snélték, hogy tnost is 12 rsbló bujdokol' a Matinék ben s igy nem volt kizárva a lehetőség, hogy a gulyást ax ö társaságukban lógjuk elfogys'itani.
Minket, férfiakat nem agga*<jott ex s kilátás,___
de velünk voltak sx assxonyok is. As meg azután nsgyon mulatságos volt, ahogy azok félni tudtak. % Folytonosan ^tekintgettek jobbrs, balra, s ha egy-Rgy levél xíxzent; óssxerexzenlek s aggódó takin* tettel néxtek ránk. Ma|d hoxsánk simulva, némán mutattak a hegyoldal valamelyik távolabbi pontjára.
— Mi ax? mit láttok?
Csak súgva válaszoltak s
— Ott valami emberi alak lapult meg a fa taögölt.
— Dehogy I Egy ártatlan tuskó ax.
Ax t* volt.
Mig az assxonyi (élelemmel trélálkoxtunk, megfőtt a gulyás.
Irgalmatlan nagy tállal lett, Mikor melléje ültünk, fölsóhajtottam;
f- Már mért nem kos most ide ax ördög egy pár zsiványt. Legalább jóllakhatnának.
Alig mondtam ki; ax assxonyok nem ii értek rá egyet - félni a mon Iásómra: a hegyöböl felső részéből két gatyás alak közeledett telénk.
Ax assxonyok elsápadtak. Cxe&des hangon vigasztaltam őket : ^
— Ne féljetek I Nem látjátok, hogy cáak
Nagy-Kanisaa, vasárnap.
'— aemmiésetre a©m lehetnek és nincseuekj' ia oly asflk anyagi viszonyok között, hogjH kénytelenek volnának elzárkózni a lehetet* lenné tenni a kösügyek érdekében in nagy* ' foutoaaágu e egéetségea közszellem^ biato aitó^társas érintkezést.
Nem akarunk ea úttal mélyebben be-boceátkozm as okok kutatásába; de kötelességet' teljesítünk, midőn a társadarlmi életnek többször tapasztalt ridegségével nemben fölemeljük szavunkat és tldvöaebb irányban kifejtendő mozgalom indítására I hívjuk föl azokét, kik hivatva vannak ugy a közügyek, mint a társadalmi élet terén] vezérazerepet vinni.
Politikai szemle.
Ausztria Magyaromig helhelyzetéveli fog* lalkuzván az orozz .(im:silamn" a kivetkezőketi irja r „A* osztrák németek Tanfitgnlt hmoudMt követelik, nem találván ót elegendő németnek. I A inonarkhia magvai' telében a magyarok 7Y**a iemomiáMt követelik, mert nem találják elegendő magyarnak. Taafle abban hogy legyes
i geti a azlávokat, Tisza pedig abban, hogy sokat elnéz az oqatrákoiknak, Itt ia, ott ia mi uralkodó faj chauvinismusa jutassa a íÖszerepet. Ausztria németjei nincsenek megelégedve a helyzettel és j Bismarck Németországa leié gravitálnak, a magyarok Magyarországon- - pedig elégedetlenek lévén a helyxettel. önmagukhoz gravitálnak,1 független MagyaroHzággá lenni akarnak, melynek j Ausztriához semmi köze sincs^ Csak az a haj, Ky>gy nincs emberük, a ki az uj állam központ i jává.. lejévé válhatnék. Igaz, hogy van olyan | emberük is, a ki megőrizte az 1848—1849. év j hagyományait és a mai napig se ismeri el az osztrák-magyar dualizmust. Ez tümulh, a ki j utolsó napjait a száműzetésben éti le. Ámde ő már öreg és régóta afféle politikai bálvány sze-; repét játezs. a kihez alkalom adtán eljárnak hódolatra Olaszországba, de a kinek nyilatko zatsi holt hetük maradnak. A magyarok már nagyon ta messze mentek a téves utón, messzebb,, hogysem visszatérhetnének az 1H4H. évi hagyó-mán y ok hoz. A szláv világ közepett cstfk "Tüía-chron izmus ők és bár azzal dicsekednek, hogy Ne* metországnak előőrsei a keleten, de jaj nekik,; he tr -németek megtalálják valósítani hagyomá J nyos törekvésüket és meghódítják Magyarországot. Akkor csupán gyenge emlékezés (og maradui a magyarokról/
A bomniai izgatón, ugy átsaik tervezerÜ. A pánszláv törekvések toi*tápol<>ja a birbedt ..pétervin szláv jótékonysági egyesület* szintén
Zala 1. axám, (2. lap.)
1890. január hó 6*én. megmentését és gyttmölusö*/lkké
helifsól a dologba. IiSpJi, a SlawjaHiÁiJa 1 apró tflkek
ti ja egyesület iratot tess köaaé, a melyet álli latelét, s igy ktiiVstve a takarékossági hajlam tólav a boszniiű és hercegovinál migmunollr in nak élesztősét tflate ki feladatául: a nemast téatek at eurihiai iwíjifhututHHiUios, Aa emlékirat- gazdasági életében hasanos és fontos szerepet gyalázza as olckupáit tartományok kttsigazga Uilt be, habár lassúbb, de ktt vetkeset es ará* tártát s ssól az elkövetett kegyetldnaégekrrtl. nyokhan szaporítja a hasai tflkét, s minél kflny* A '/aUntatni a boszniai állapotokat a gör. ker. nytbh és minél nagyobb biztosítékokat magában vallású szerbségre nézve tUrhetleneknek és el* rqtA,alkalom nyújtása által il/tmoaditja a la* elviselhetleneknek nevezi. Az adó nagy, a többi * ksrékoskodás általánosítását as országban többen terhek szintén ónsulylyal neheze<luek a lakos- as Üdvös iránvbau a postatakarékpénztár a le*
ság vállaira, ax igazságssoIgái tatás a leginos tonább, mert a szerbnek nem hisznek, jogsegélyt | neki nem nyújtanak, a sserhek elleni alaptalan ] vádaknak azonban hitelt adnak, A szerhez sorsa a török uralom alatt sem volt kedvesti, de ma ötven százalékkal rosszabb, mint at ok kn náció előtt A boszniai közigazgatást a „butaság" s
folyt lHsg-diki évben is tovább haladt egy lé* péssel.
As intéaet' külterjes tejlesstése as 1H8#ÍkÍ évben sem ssünetelt, és év végével tekintélyes számú t. Í. kttsvetitÓ hivatal maradt fenn a takarékbetétek elfogadására,
A köivetltó hivatalok, valamint as intéaef
az „igazságtalanság" jellemzi. A hivatalnoki budapesti tópénatára a tárgyalt évben Összesen kar is nagy részben lengyelekből és egyéb ide* | frt 18 kr. hetéteket fogadlak el és
gen elemekből áll, kik*a nép nyelvét nem igou 2.$)H,7ti7 Irt 60 kr. viaaaaHaetéeeket teljesítet értik. Kállay minis őrsége előtt nem volt ily I t.ek; a fenmaradt betétek álladéks ennélfogva aok idegen nemzetiségű hivatalnok alkalmasva.! 7H0.MW trt 54 krral gyarapodott. Khbea hoaaá-8 mindezeknek koronája: Kumra báró, a pol*I vétetvén aa 1HH7. év végén fennállott Ü, 141,81H gári adlátus, az .igazi muzulmánt miként ót;frt 00 kr. a teljes betét állag as év vé-a bosnyák-törökök elnevezték, a szerbek kárára gén Íl.9ll7,846 frt 50 kr. Űzött turkophil politikája miatt. A „SCásstava" | A betétállag gyarapodása 1HMH ban a* elő* rendkívül, örttlue, ha Kállay lejönne Budapest re aő évhez képest - oiidőii as 7tfl,76ti frt HH krt miniszternek, legalább Bosznia is hassnát látná tett ki U4 77U trtjttti krral, vagyis és venné ennek, mert megssabadulna — Kuusti .nagyobb; aa 1HH7. év végével fennállott agarától. s a boszniai kösigazgatás akkor tán jobbra <léknak pedig 8tí'7%*át kénviseli, taejy arany, fordulna. Végül cikkíró as agrár viszonyok | töl«g ha teklntetlie veszsailk, hogy íakarékpéna* rendezését is sürgeti. táraink betétálladéka as utóbbi evekben Inkább
Mint a pPeHtvr Vonwpúndm*M nok jelentik | ö<ak a tőkésített kamatok hoaaásaámitása foly-iL. jn -JbjcttnMiU*t hó 1, azok az odavaló pénzügyi tán uövekedett, mig a pcwtatakarékpénztárnál körök, melyek elősaeretettel ioglalkoxnak a >vas a tőkésített kamatok ma még aránylag aláren-utakkal, szakadntlamd érdeklődnek a magyar j delt sserepet játszanak, hisonyára kielégttőuek önösehva tervezett vasúti bank mondható.
Hzámba véve az összforgalmat, a postata* karékpénstárnál forgaU>tt Összegek kitettek 18H1 évben ÜéHt^l trt. lg krt, 1UH7. évbau 5.atiM,8ft<l frt krt, lHHtl, évben iMtH4,f)B0 frt gli krt, összesen: 15.701,048 Irt 62 kr.
As össsforgaloin lHHiban tehát, 1HH7. ev» hea képest lil.íwMlf IHHtí dik évhez képest pedig (}tí'7ö t növekedést mutat.
Érdekes rámutatni azon tényre, hogy a hivatalos adatok ss«rint hiteliutéseteinknél a ki-eebb betétek az utóbbi évek alatt erőseboen ssa-poroiltak, mint. a nagyobb betétek s tnigaaftOU írtnál kisebb összeget, takarékbetéti könyvek-1884 tői 18*7 ig 11711'%-kul szapo* as 50it írtnál nagyobb össsegekről
vssutügy és különösei
iránt. Ex utóbbinak aktiválására komolyan tö* I rekszenek s újév után mindjárt Budapest re men* I nok az illető bankcsoportok ssakérlŐ bizaluii em* i herei, hogy a helysainénjuttassák «/, ügyet ki* elégítő het**jezesre. * H
A m. kir. postatakarékpénztár 1888. évi működése.
— Bsr»MM tlálior k(*r6«kml|l«iiiUfyi mlsi«sUar
A m. kir. postatakarékpénztár "lHwf^é-ví; működésében mutarEozó eredményben as ioté zetnek immár három évet betöltő múltja nyer j száma kifejezést.. Vizsgálva az 1888-dik forgalmi ada- rodott
tait. a tükék rohamos és túl,nagy összegekre,szdló könyvek szaporodása csak l'4*"/uot tstt. terjedő felgyűlésének képét hasztalanul* keres*!S mig m eldbbiek lBMben aa összes betét* nők azokban. Ámde a postatakarékpénztár arány* könyvecskék 72'Jíi" „ át képviseltek, 1887-ben-lag fiatal intézmény nálunk, melynek még bó 72W ,,-át; as fHX) irtot meghaladó betétköny-ditani kell, célja sem as. mint más magáninté*! veeskék aranyéaáma 27.7'.»M „ rúl 27 118° 0 ra aeté. mely elsó sorban üzleti eredményekre . tö* szállt alá«
reksztk. Mint ál la in í intézet, mely kiválóan az! De ha csak aa egésaen csekély, a lOfirtig
kisíejeze van náluk» Jói tartjuk tíkei ; aztán jól van. Penst úgyis hiába- kei esnéqek nálunk. Kü* l6nhen tudjátok, mit? Bemuiatom nekik magamat, hogy ujsóf/jró vagyok. K/ a titulus megnyitja a pokol kapuit is, talán meg!eszi listását s rablókra is
Tréíás megjegyxéeem kissé megnyugtatta a nőket e követték példámat abban, hogy úgy .tettem, mintha észre sem vettem volnas kOse'.edöket.
A két ember eg£s«en közelünkbe ért. Illedelmesen köszönlek. Sógorom rájuk nézett s égési vidám hangon oda xzólt:
J* napot, János ? Na! tartsanak velünk.
Mintha nagy kö esett volna le nőink szivéről, megkönnyebbültenJélekzettek fai. •»
Két egregyi paraszt volt. Leültek közénkés jő étvágygyal segítették fogyasztani a nagy tál gulyást.
Mondtuk nekik, hogy tulajdonképen Maróvárt nézni jöttünk ide s ha ebédünket végeztük, fölmegyünk a magaslatra megtekinteni a romokat.
— Érdemes is ursim I — szólt sz egyik, ki a má&ikntd jóval értelmesebbnek látszék. —Története van ott minden kőnek.
- Hát miféle var volt es tutajdonképen ? , r— Egy vii£s trancia úr kapta ezt, kérem,
valamelyik-királytól, amert vitézül viselte,magát a csatában. De bizony nem sokáig lakott benne. Hamar véget vetett boldogságénak az ördög, egy asszony képében.
Mihelyt asszonyról van szó, nagyon érdekel minden dolog. »Ahova az ördög maga nem mehet, pda vén-asMionyt küld « Igy tartjs a közmondás, mondjuk csak úgy, hogy: •a&tohyt.* Az ördög-rftl fel kell tenni sunyi diplomátiat, hogy mikor assgst pritoitstni sksrja,' inkább fiatalt küldi Na ée akár így vsa, akár ugy van, annyi bizonygs,
I hogy fiatalja, rétije egyaránt sokszor, sok helyen j representajju az ördögöt.
— Hat halljuk, János bácai. mit cselekedett i Maré-várban aa ördög egy flatal vagy vénas<* iszony képében?'
— Fiatat volt az uram. Ugy mondja a tör* I ténei. fcs a mellett szép, gyönyörűséges leremtés, {De hat elmondom én elejéiül végig Maré-vár tör
! léneiét. ^ * *
— HalljuVlJiiilllukl
-^r* |ti a Mecsekaaélben, ahol ide az erdei útra betértek as urak, van egy malom, liégí ma* lom az nagyon. Mar akkor is alloU, mikor Maré lovagnak a császár ezt a váltat építtette és aián-Idékozta. Abban az időben a; molnárnak egy s'.épséget leánya volt. Olyan szép volt az kérem,j hogy messze vidékről eljöttek birere. csak egy i pillanatra is meglátni. Mikor Maré lóvag a szép1 Katicát (é* volt a neve) meglátta, tüstént * tőben j megszerette és megkérte a széplány kezét. Ámde, nagy volt a bök kenő, mert a szép Katica már j Ígéretet tett legényüknek, hegy szive is, keze is| Lázé lesz. Mikor az apa est megtudta, rögtön el* bocsátotta a legényt és addig beszéli lánya lel-1 kére, mig ez — bár szive ellenére — beleegyezett, hogy Maré lovag feleségévé les/.. Minden megtörtént szépen. Maré lovag bevitte a szép ! Katicát várába., Eltek együtt szépen, boldogau egy ideig. Egyszer azonban Maré lovagnak hos<-szabb időre el kellett hagyni a várat.^Attg volt : tsvQl két napig, egyik alkonyaton egy asszony {kért bebocHéilatSst a várba. Be is bocsátottak s az urnö elé vezették, mert azzal kivált1 beszélni, j Itt az úroö előtt lekapta lejéről a kendőt és ott fállott a inegcftall moinár-egény. Az úruötelsö I pilianathan megdöbbent éa kiáltani akart; a<t hílte, hogy a megcsalt legény bosxutállani jött.
iDs mikor latta annak nyugodt, haragtalan aroáti ! köxelebb lépett hoxsá.
— Mit akarás Péter? Hogy jutottál, ide
— Hogy ? Itt vagyok en, itt bolygok e«en a vidéken sxakadatlanul. A vidék s4Sgeny*legénye : lettem akkor, mikor apad elűzött a hástöl. Miu-dig lestem: mikor megy ,el urad hosssabb időre í hogy beszélhetnek veted, hogy megkérdeshetuém; kivetettébe teljesen szivedböt?
Aa asszony erre már egészen Péter közelébe | lépett és hosxasimult.
— Nem feledtelek el; szeretlek most ia. Hát le megbocsátottál e nekem?
A legény magához szorította a ssép asslntiyt és 'csókolta százszor, ezerszer. Mindegy ík csókkal azt mondta, hogy neip is haragudtam rad soha.
Sokáig szeretkeztek igy együtt. Péter azután £hogy jött, el ia ment.
E* a látogatás igen sokszor ismétlődött Maré i lovag távolléte alatt s uiég azután ia, valahány* i szor hosssább, rövidebb időre hasúiról eltavosotl«
A<várheli cselédség már suttogott a rendes ! látogatótól, a mikor belépett és végig haladt a vár I udvarán, vihogva mutogatták egymasuak érthető | (etekkel, hogy annak a tehércselédnek a kendője alatt aligha bsjunxa nincs.
Ilyen dolgok rendesen a férjeknek jut leg-| utolján a tülökbe. Így történt Maré-várban is. , Mikor már mindenki tudta, hogy a gyakori aai-i sxony*veudég az úrnőnek régi kedvese, végre egy Ihtl inasa megsejtette Maré lovaggal is a dolgot.
Maré nem akarta hinni (elesége hűtlenségét s elhatározta, hogy próbára lógja lennt.
Azt mondta, hogy hos<xat>b idöqu elmegy hazulról, hx már abban tíz időbe*- is .-oseltogasa volt a gyanakodó ferliaknak.
Csakugyan el is ment,
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
terjedő betéteket sseesléljük ia, arra tapasz t&láara jutunk, hogy atok' évről évre szaporodnak, mert a hivatalos atatistika szerint aaok
1884-ben aa összes betéteknek 10-49°,-át tettek,
1885-ben l<MM»Vát. 1«!?6 ban 11-30% At, 1887-ben pedig iw elérik a 11-76* ^-ot. ~V'
Ez adatokból kitűnik. mikép a postataka-rékpénatár egyrészt a többi intésetek melleit teljesen betölti ama. szerépét, hogy tfttayomón aa apró tőkéket vonzza magához, mert 4 1® frtíg terjedő betétek aa állami intéseteknél aa összes betétek' 72»4". „ át adják, míg a többi hi telintéz»teknél 1&87 ben ea arány a fönt kimutatott 11.75° „-re rúgott, másrészt azonban még ebbeli szerepe betöltésében sem yoa el a közönsége* takarékpénztárak üzletéből sem mit mert mint láttak, ezeknek kis betétjei némcjiakjH$m csökkenő, hanem ellenkezőleg emelkedő irányié* tpt • matatnak. > ;> '
A' veszteség és nyereség számla szerint a postatakarékpénztár összes kiadásai: s
189.381 trt ?0 krt jövedelmei pedig 180,014 trt£9 .krt
tettek, a kezelési hiány ea,; —
nélfogva 60,316 írt Ül kr..
mely az 1885. évi IX. t, e. 6. $-a értelmében a poatatorgalmi pénzekből előlegképen fedeztetett 1807. évben á hiány 66,944 IrtJ8 kr. volt; ' aá~188& évi tehát 0,^8 trtökrral, vagyis 11-6, °-kal kisebb.' , ' K ' -,.
A fenti 189,Sál trt 20 kr. összes kiadás ban a 88,036 trt 20 kr. kamat is benfoglalt&t-ván, ennek levonása után a tulajdonképeni kezelési köftaég Kfrr&Ulrk 94 krbanjelentkezík.
Minthogy az-Jamert* tÖrv.« cikk 6. {5 a szerint az intézet saját jövedelmeiből ■ első sorban a betétek után tizetendő kamatok fedezendők, a 189.014 Irt 59 kr. jövedelemből a 88,086 frt
Zala 1 H'/.jim. (8 láp.)
készített melléki v vei vett ^ mint máskor is — legnagyobb készséggel kezébe, s a gyűjtést nyomban megzeidVén, ügybdzgó fáradozását már ia •zép ■iker koronázta. (Beicjestévsl e hegyen fog juk a kegyes adakozók neveit közié tenni, s ez által á begyült ösMzeget'nyílvánosan>nyugtázni.) JSgy időben a községi tantestület as iskolassék szikes beleegyesesével, osstálvonkint' krajcáros gyűjtést, eszközöli e oélra, mely alkalommal a felekezeti iir iskolák gyűjtésével egyUtt mintegy 70 frt küldetett be a kt)zj>onthos, mely érette jegyaőkönyvileg köszönetet*és hálás elismerést %szavazotí. — • Azóta as ily gytljtés ini akkor a járáskör vidéki tagjainak is melegen ajánltatOtt_-r a folyton fennmaradt engedély dacára"— teljesen abba maradt. Pedig kár! *8ok kiesi sokra megy"'; s na országunk minden iskolájából csak egy frtnyi gytljtés kerülne' ia a központim évenkmt, elképzelhető, mily ha talmas össseggpl rendelkeanék, a'tagsági alfák kai egyetemben, csakhamar as „Eötvös-alap", mely kisárólsg a néptanítók alapítványa, kezelése és jótéteményeiben egyaránt. Egy kis aka-1 rat és - biztos a siker!, Ajánljuk kartársaink figyelmébe. -
A isilán én kttxokt. m. kir. miniszter tői. Az ijlarostanonciskolákbiin a tanoncok iga zolotlan mulasztásai oly nagy számban lordul nak elő, hogy . a tanítás sikere koekáztatva van. fv/Ukséges tehát, hogy e tekintetben as 1884.
évi XVII törvénycikk szigora alkalmazrassékt de
ez csak akkor történhetik, )ia az iparostanonc* iskolák igazgatói, illetőleg az iskolai felügyelő-JWsottságok; .elnökei törvényes jogukkal élve, as első fóku iparhatóságok netalán hanyag vagy törvényellenes eljárása miatt a má-outoku iparhatóságnál keresnek orvoslást s ezen hatóságnak netalán ki nem eléyitŐ határozata* illetőleg
26 kr. kamatösszeg levonása után 55,978 frt 33 intézkedései ellen a kereskedelem Ugy i m." kir.
kr. volt a lenti 106.294 frt 94 krnvi kezelési költségekre fordítható, ezeknek tehát 52 7° „ a. 1887. évben pedig csak 41-2° 0 a kerUlt ki az intézet jövedelmeiből.
Végül a minister kijelenti, hogy szándéka | fokú iparhatóság késedelme-en jár el vsgy épen atm s küjső szolgálat kiterjesztését olv I nem. intezkedik, ugy hogy határozata ellen le-
miniszter uthőzL'telebbezi ek. Utasítom tehát az iparostanonciskolák igazgatóit s az iskolai felügyelő bizottságok elnökeit, hogy szükség esetén felebbésési )ogukkal éljenek is, ha az első
folytatni a kftjso szolgálat kiterjesztését oly I nem. intezkeaik, ugy tiogya annyira, hogy ax országnak Jehetőleg valamennyi lebbeziii nem lehet, a másodfokú iparhatósághoz számottevő postahivatala egyszersmind a taka forduljanak és erről az iparostanonciskolák fel-rékosság ügyének szolgáljon. Ebbeli törekvé ügyelőjét, is értesítsék, mert különben ha adottl sémben úgymond — számitok a társadalom I jogaikat igénybe nem veszik, és » törvényes különféle tényezőinek, főleg a. sajtónak, a lel- uton való orvoslás alapját meg nem teremtik, kéazi, tanitói karnak ezen közintézet iránt min- .ezen mulasztásért őket fogom felelősségre vonni, dig tanúsított támogatására, mely bizonyára alBpest, 1889. nov. 29. Gróf CMy,. jövőben is előfogja mozdítani kegye posta A nsidsságl egj«*fll*l m. évi julius takarékpénztári intézmény közérdekű céljának 7 én Keszthelyen tartott közgyRWsSben TíózöW és feladatának megtelelhessen. 62 62. s*. alatti határozatával Szalav Ferenc
I nemes apátii néptanítónak a fanemesités és ne
T»v velés körüli éraemeiért 80 frt jutalmat szava-
sa H U g JT. zott meg. Ezen jutalmat a legutóbbi közgyűlés
i . _ ük ü" tt^ii, kiutalta. Szolgáljon buzdításul 1 A. koiponb gjrbtSU- k uyelw .Ikrre. UNIUU«.
S^íffl nT . u eírt ~ Urt-mint értMÜlliní-jutalmat nyertek , Hu-
évrnkint szokásos — gyiijtó^vflt. Ho«Ank a , Nin(lor kíhidai Ali. UniU 900 frtot, 685 széniu kerUit. wlyet » lel.fí Wnyukola gf ^ Díne„ vl(korp&di ill. tanító 160 frtot, illetve annak miaodtk o«tilya -nebany éa SEÍj^fó üy«rgy caendlaki
.........—. .. _ — 1 j.róm. kath. felekezeti tanítók egyenkint 50 frtot.
Alkonyatkor megment az urnö vendége pon- Gratulálunk! 1 toaan. I Méiségl ufptiikoláliikhsii az újévi
Édes enyelgésben töltötték sz estét. j szünet jan. 7-ig hatóságilag meghosszabbitat()ttf
•E közben visszajött szép c«endhen Maré hogy az összes osztályok' felzsurolása, szellős-| lovag; a varból kirendelt mindenkit az utolsó tetése és füstölése — a mutatkozott vörheny-emberig, és ejry titkos folyosón bement egy tülke- ragály ellenébe. — kellő módoii esyközöltethessék. s»obaba, mely éppen sz úrnő szobája mellett ' Keasttaly %ár«s elöljárósága az év volt; de ezt csalt az úr maga ismerle! Ebből a i utolsó napján tartott zártanács ti lésén az elemi ílílke-szobából, bol a pusksportartó bordó is > olt. iskolánál működő Bori lwre segédtanítónak az rejtekajtó nyilt a/ úrnő szobájába. 1890. évre 100 trt. személyi pótléko<?szavásott
Maré lovag elölt a^reitekajtó egy kis nyo meg. A város .elöljárósága e tettével ismét meg-mintásra íólnyilt teliesen zajialan'ul. A szeretkező | mutatta, hogy méltányolni tudja a tanitói topár és*re* sem vette. > vékenységet.
Maré az ebö pillanatban, bátraiántoruli,r■•. amint felesége hütlen^ét szinrőt színre látta, A Irodlloill ÓS MttVéSZít.
következő pillanatban taplót gyújtott.
A tüxköverés zajára a két bűnös felugrál. C'aerMII Mnilor éa ár. l^oenlAuj Előttük állolt rettenetes arccal Maré lovag. Tamás m.-óvftri gard. akadémiai tanárok szer-Borzasztó, földet rázó dörej kísérte belépéséi, kesztesében meg|elenö m Mezőgazdasági Sietnie* A kővetkező pillanatban már csak romok (havi folyóirat VIII. évfolyamának januári füzete jelölték a*vár helyét.* j a következő tjutalommal jelent meg: Erédeti kös-
* 0 * T ' lemények. A magyar ihezögazdaság és Budapest. János beszédjének siavai csengtek, bongtak Cserhali Sándor. — Melyik árpafajtát termeljük ? főiemben akkor is, mikor ebéd után a vár rom- j Rovara Frigyes. — Erdély állatienyésxtésének jait megtekintettük. ! vázlata. Dr. Szentkirályi Akos. — A székes lalajr1
JMegnéstem a puskapaföff~~ftlke helyét is.! Kenéz Zoltán. Néhány szó a magyar-erdélyi Elfondoitam, hogy milyen yihsr léphette szegény I szarvasmarháról. Szabó István. — A takarmány Maré lovag leikét, mikor egy pillsnat alatt ro-1 értékesítéséről. Vörösmsrty Elek. — Dohány termőkben látta összes üdvét, boldogságát.. melési tapasztalatok. Cserháti Sándor és Szilassy: Kifutottam még, hogy mily rengeteg pus Zoltán. A szopós állatok hasmenése, Alexánkapor kellene a mai világban, ha Maré lovag der Lajos. — Apró közlemények. Könyvismerte-példáját követnék ss emberek. Ités. Levélszekrény. Könyvpiac. A 'Mezőgazdaságii
"W90. január hó 5-én
Bitem le« hasank sgysdttli gazd, havi folyóirata^ mely a ma*öga»ds*Ag óssses ágaiból kimerítő, nagyrásst a ssartiök saját tspanstalatain alapuló s bassi viasonyslnknsk megfelelő köziemén veket ád olvasónak; de emellett nem mulssat)a el ílgye-lemipli kisérni a külföld gssdssági haladását sem és annak eredményeit as *Apró közlemények* rovstában istnefleíL figyelemmel kíséri *Könyv-ismertetes* oimü rovstáhsn s gasd. ssakirojdalom termékeit és •Levélszekrény* rovatában as rlőfl* setök kérdéssíre s*i}k*tfer{) felvilágosítást ad. a folyóirat egész évi előfizetés áru ő frt, Mábrdvsl«li asliiJAIéllii NÜSISgia.
... . És mikor utolssor gördült le a tög« göny, felrhdt a tspivihsr oly lelkesen, minőt még nem hallott a stttneid nsgytersm. s eredt oly nagyszámú költtnségtől, mekkorát mág nem láttak e terem falai t Zúgott as éljen, hangsott a taps, m a lelkes publtkum elragadtatvs hívta a lámpák elé: llr. Kellemen Károly rsndetöt és a többi szereplőt. No de adjuk meg s módját, kezd-fttk elölröl s mondok el tövéről*hegyére a ssép tórténeiet, mert Igazán méltó rá. (Majd kiesska-motálja a vört>s pls)hász, hs hossyiira nyúlik a dolog. Nemde? t, szerkesztő url)
A sümegi mulstságok Klio|a ragyogó hetükkel fogja bevésni IHMIt, december 29. napját. Nevezetes nup ez! Azzá lette dr^Kellemen Károly és lelkes kis gárdá|i, mely hivő szózatára a legnagyobb késsséggel gyülekezett "Cöré|e, hogy g | sümegi közönségnek egy lelejlhetlen estét, a t|ls-# oltó egyesületnek pedig néhány nagy bankói sze-| rezzen. Említett nspon volt s« első (remétlük • *lolytatása következik*,) szini előadás, mert hát ras a kis gáfds, mely oly hsrokéasen sorakozott dr. Kellemen K. zászlója alá, műkedvelők társulata.
Egyszerre 4 kis darabhau mulatták be magukat a közönségnek, tiisö a „Hármm miiieehhj* {volt, melyet azonban nem vssleiU Hlsmarok, hanem Torkos Lássló hozott létre. A három szövetkező testvér Vid ,inna (Ksinlits), Séimlh Aranka (Olgs) és Jandó Üitella (Piroska) kísssszonyok szinpsdod és éleiben egyaránt három gráois, kik [oly kedvesen játszoiisk, hogy mindhármsnméltán megérdemellek volna a — térjél, ki végre is Piroskáé leli. Itétfalvi Zoltán Nserepéhen drKeltemén Károly nugyszerÜ don Jüan volt, ki oly re mekiil játszott, hogy neinossk a híres hármas szövetségei robhanlollu Nséi, hsnem a Ü testvéri is | szerencsésen meghódította. K/t legyék meg a Iran ciák, ha —• — no de ne politizáljunk, hanem lássuk: • Hol a férjy* Mert'kérem, *ÖI keresi u má-sodik darabban Poitier, a Hzat'/ü. Dobourg nyu-! gatmazoM tengerés'^ kapitányt Saluk iUla ábra-aolia, ki jólsU heszftlével, talpraesett mókáival oly sok derüli percet wzerez haráisinak, a ssin-padon mint régi műkedvelő, gyakorlott szinéssként | mozgott. öc«cse, Pál szerepében dr. Kellemet) K. kitűnő alakítási nyuitoit, ennek neje Krnestine szerepét Mojeer Marinka k. s. Ügyesen adta, végre as együgyü Kázméri folakl Jani lermesaethüen utánozta.
A tapsok, kíhivások elhangxása után Gyula vette át a szerepei s oly meghaló magyar nóta-kat húzott, mintha már is ast a vén embert, lHH9 et siratná.
A harpusdik darab „A?/ nfi. eyu férj tlltn* való összeesküvése volt. (Ugy iátssia a sxinnit* vekben is a pólilika dominálj Mariinet/o6 l/ajo* l'volt, ,ki ottlioniasan, kedélyesen jálnnott. Neje Eugénia szerepéhen '/KM /ieee k. s. ügyesen mozgott, az eleven Halai Öxvegv, Ctarisse szerepét Tél dmie k. a. megkapó elevenséggel, mm* gékonysáttgal és étathüen adla, ugy hogy játéka az esi. egyik legsikerültebb pontja vala. Meg is tapsolták érte nyíjl jeleneiben.
A lüggöny lomhán legördült, s u|ra • Gyula lépett a színre* valami érzelgős németet húzva, hogy szinte a gyspju-ulcai német színházban képzeli vala magát az ember, ha — hála Isten, le nem égett volna.
Utolsó darabul a rövid, eleven vígjáték, .1 egbke került sxinre. Berta fiatal özvegyei Mojter Mfiada k. a. adts, ki igazán bájos ffelenség volt ; -kedvesen és sxellemesen játszóit. Albinos ügyvéd szerepében Patakij János bőven kielégítette a hozzáfűzött várakozási. Az *Eg) hang«-ot ifj. Mojzer Imre hangozlaits.
Most pedig kérem a silves olvasót (ha ugyan eljutott eddig), t)a Cspo olvasni vagy 10 sort, s atután még nagybecsű figyelmére méltatni a kö vetkező finálét ís, mert bár Thalia felhasználta a kitörő tapsvihart s Morpheus kollegájához osont/ ott hagyva üresen trónusát; de rögtön észrevette est Karneval, a farsangokuak a másvilágon is-tetyié avanssirosott fejedelme, s karjára iÜave* bájos Terpslchoréi, elloglalták as üresén hagyott
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
trónt- N*»s«i! amint-megpillantotta okét a tánt* vágyó ifjúság, hóvvél, lelkesedéssel iparkodott bemutatni legmélyebb hódolatát.
As emliteU színjátszó hölgyeken kívül ott voltak : Barkóczy Károlyné, Habos Mariska, Hanti Alajosué, Csigó Mária, Kitner Sáadoruó Annuska leányával, Kitner Zsigáné, Földy -iánomié, Fűzik
v Zala 1. anám. (4 lap.)
m^ierre tervezett-vssiitvousl II-Keresztár^ Két-| hely, Marcsii, Mesziegnye, Möhönye ésSsíesdál-lomások kai -hivatva lenne Msrcati *s vidéket s viiág forgalommal kóMvetJen os*xsks|uisomi. A. nyomjelfési munkálatok hetejezvék ; a kellő ifcáwu törzsrészvények elöjegyssletiek, így a ' oél eléréséhez a somogyiak jid<el állanak, — l}gvnnult|
1800, január hó ft-éa
• Arany Mzarvss* termeiben, nagyon sikerültnek ígérkező »/*Um*gysi l»sl*-t rendez, ^ A dlsses meghívók (Hal( január 5~d*án küldetnek ugyan »aét, de a hál iránt már Is oly usgy as erdek-!ódás, hogy a rendezőség a biztos sikert előre istva Örömmel követ el mindent a célból, hogy január 2ö-éu a régi aslaí hálok lényéi ás kedélyes hungulstái msgmulva lássa a közönség
- Ilimen, Fisukéi Fülöp laptulajdouo-sunk leányát, Kmma kisasszonyt, január hó 12 én délután Ö és 1 \ órakor vesetf olt
tárhoz Mtvmm
liyulané és £rnöne, Üátlik Mtri, H'adny Jánosné lÜsolió-egylei szsrvoaéséii is buzgólkodnak. Tüz* Henriin leányával, Hetyeyne, Horváth Ressöné, oltó szerek hessersésére s közönség igen szép úr. Jenvay tiézáné, Jsnvay Néftf. Károlyiné, dr. ösasegei sdakozoil is. K oélra Szylvs*ster este s Kellemeoné, Kovács Liailóué, Matild leányával. I •Korona*-hall hsngversenynyel összekoiöit tánc
Krieger Nina (Ukk), dr. Lukonich (Uborné, Lo-1 estélyi is rendezlek, m«lyre Keszthelyről is többen i Sándor ur. a nagy kanizsai Izrael imaházban, hunya Giekné (Mihályfa), Mojzer imréné, Mopier odsuiazisk. — Mozgalom indult meg egy társa-1 Hack Berta ki «e*ssouyt el jegyezte Jtr. JHtrem Józsetné, Mojzer l'ooa, Nemeid Héiáné, Qrhánné, dslmi lietiisp mei<indiiásn eéljáhól is Azonhsn - | Tódor helybeli ügyvéd. Velkey Zoltán csák* Pintér LajtfiW, Hai% Józsiné, llutich Sándorné, bár a lap anyagi kerdftse hisiosiloitriak látszolt, tornyai uolgáriissolai tanító eljegyezte Velkey Ho»ásne, Réday Aulóftia, Sorgólh Miksán4, nem vállalkozol! egyén, ki a felelős szerkesztőség | Angéla kisasszonyt Jászberényből. — J)obosy Sohmied Pálné, Sümegi Tivsdarné, Sümegi Ma- láraszió es gondterhes tisstet eltogadia volna. Klek ár, a esáktornyai községi népiskola tani* Rajka, Talabérné, Takách Vilma, Takách Lujza | Hanem asért dec. :ii -én . Marcal i fo pldikt* eimltója mnlt év december Ül) én jegyeste el Bella*
alatt, dr illéi Szmu' szerkeaitíásebeu egy alkalmi | ttnoon Siinote Hedvig kisaassonyt. száin élénk, valiofcato* larialommsl megjeleni si ftaltveaslarl Msulitleag«»k. Nem is
KsrdnKttrnyoindáiáhan Keszthelyen kluyomatou, ] egy, lisnsin két bel yen is mutatlak a kes/.i helyiek annsk behizonyiiáMárs, hogy Msrcsiíhsu vannak *Szylveazter estéjén. A Hovoruslu-léls Kávéházban
(P.-Sst-lmrej. Tóthne, Víd Ltjosné.
Es most ie kéne festenem a kitűnő lánomu-latságoi ragyogó szinekkel, de ily szioekfcei én nem rendelkezem, azért ossk azt ainlitem meg
hogy az anyagi eredmény is kielégiiö vólt, mert tollforgató emberek.
eddig már nryis elttmmita a-kedves olvasóJUj-. nyel he végheieilenül kelletlen es a Kellék^, Vetoltaaáal r«ie||. l)*o. 2H an * zs'a-szent-gróti isr. nőegylet javára Bglassi Henö z.-egerssegi isnár, Herkovics Aiheri ék Kluger Sá-muel.áiiai^s.-tíróihon tartott felölvssás szépen- sikerült, élvezettel hallgatta a termet zsuJolásig betöltő kötöttség fjila*«sa Henő „ Minll ülrmmk /W" cimü felolvasásai, melyen zajos ovációkban részesíts az előadó^. Berkoviis Albert ur »Szereiem a nőket* cnpü mönőlögöí olvasod lei a níta íóegHz^r kott zamstossággal. Kluger Sámuelnekép-szólások*-rói szólóieiolvasásánál oly hí yen láttuk magunk elöli jl ialusi s nagyvárosi köznépei jat-jelemzö soteásokkal, hogy eutfél önkénytelenül.egy nyári paraszttakodatomban, emamfál pedig a Wúrsl-l'rateriien képzeltük magunkul. — A telolvasas, dacára a c«ekéty betepifdíjnak,-25 Ifiol ered mér nyezetl. Kelüllizettek : Herenyí Jenő, Tólh Kudie,' Síéiner Fái, Morgenstern H., tidnzberger LM Hamburger család, Misner 1)., Szabó Beoö, l'ék Jl-nos, Mólils F.: Varga K., itj. Német Zs.,'Kotty P., Ungár S, Morgenstern A., (írchiiK .)., Neu man L., Tóth' V., Keigístölc' D„ özv. Morgensiern-né, Morgensiem Politzer M, Siern H., Küblin ])., Kovák J., Bek Z*., Kridricb S.,Vio«z J., Ko báry J.. Huss L, Kis J., Krenu U, Lioter ti.;
A »Cssino* mull lió^Öáu lat-tá évi rendes közgyűléséi,, melynek leÍolyá«á* ról megkésve,'ina <wt\k az eltogadoil évi koltság* vetést tartjuk elitg eniekesnes á telemlHé«re, meri valóban ritkítja -párját égv ólysti vidéki egylei,
irélás lombnla.volt, a szegény runáilau tanuJók isvsra. Kun nél iráuii tekínteiliái sokan jelentek ineg's jől mulaitsk a tombolán, melyei tiovoroaio kávás rendezetl elméin s iuy, hogy jövedelem^ Imii se legyen hiátu. Aztán a lombola vegeziável liixl Sándor ssnOjeA reggelig láuooliiik. A si'irhas
mely M)UU triuí uieghulsdó kölisegvetOsMal te|>het í szépen feldlsziletl tánctermében az iparosok es (ayjai eié. Bevétel; tassági dijakból 4.400 fH, liás-1 családjaik mulatitik viSámau. jó pnKver s ián-bér 1225 tr>. veudeglÓH bérffmiése tO(K) In, könyv- coliak kivilág^s kivirradüg. Legyen eltükvmindig tár jövedelme 100 frt. hírlapok é< folyóiratokból | ily vidám !'
100 frt, nagyterem bérjövedelme2ŐÜIri, pensiarl - A gA«<IA«a»l4 liAIJa He«Mliei)rs,
mnredváiTT tt)H4 ^frt 14 kr. A bevétel óe^zagtt; mely VArhugyai liugyuy Jiuosue, sármelléki lóid-8i8íí.irt 14 kr. Ennek ellenében a kiadások: Ka-, biriokosnö véduóksóitu alatt január tR*an less, maiokra 3700 frt. 12 drh. kisorsolt kötvény be-1 nagyon fényes éi laiogatoit fog lenni. Nagyon
iiitiig A, Lehovics''J.l Söltz K., Skopal, Fodor
M^3 Stern J., Sien S., Küblin K-, Lohonya L.,|Szlsbeyné Dunai H^ili, l)unst Mariska és Antal X, Fieííier V., Bönyljárd ut Itj. Korein,'VBtlfyitnt sógui'ai: Ambms Hát»oe etean-
váltására tiOí) frt, bútorok lekeaszlalrs I0M) ] in, lükn'ik és lÜgKÖuyokre 1270 Irt, hirlspok és folyóiratokra •> 0 trt, kónyvtárnok tlieiése 1ÖU| frt, ruhaiárnok tizelése 144 In; jiduzoeszedőnek öl-tn, tőzsdei értesítésekért MJ Irt, illeték é^ado 126 trt 20 kr. biziozitási dij 21 fri 5) kr., nyoih-dai és egvéb kisdások 4tK) Irt, a kisdusok Osozege HlÖU fri Tt kr
ld| A«alilr. 1)/. Dunszl Ferenc keszthelyi apát plébánost, megyei koséletünk egyik jeles tértiá',* sú yos családi vesztesig érte, edes anyjának elhunytával, miril a családi gyászjelentés így hangzik: lir. l)unsi Feretjc hshóii ajiát, keszthelyi plébános, a maga-, ugy'nővérei Amb-rusné Dunszl Fáni, l'ongrácné Dunsi Krzsébet,
Mill — lanítór
Morgenstern F. urak.
FeHiivás előfizetésre.
sokan készülnek e bálra s a 2M isgbót alló rendezőség ezt tudva, lázas favékettynogai teji ki mtr is.
— liliirleK u muszka — nailis I Mint éiiesülünk, IhárosOlsréiiyberí 16 tiiflueusa* e<et loiutult elö a nu|iokhan j de szereuusere könnyű lefolysstal. ~ Az ottani orvo* velsmenye szerint, egy listai orvosnövendék Kudspesiröl hozis magsvai, ki a ksráconyi szünidőre szUíet* hez haza Jöll iáiogatólia
— A r*nbejegy aé« lilf«lsz«^s*N9k »/lg«»rtl Tudvalevő, h »gy a kereskedelmi lorveuynek a cégjegyzes koietsuségere vouaikosó hsiározaiai nem valósultuk meg auuyira, a menynyire az közérdekből kivánsios volna es hogy a bejegyzésre köteles kereskedők közül szsmoaan nem jagyezieiiék be (tégökel. ^ K lárgyhan ér* lekesleí voil a kereskedelmi miuisxteriuinbau s ez ertekezlet határozatai érteiméheu mint a • Jógi Szemle* értésül, a kereskedelmi és
és ezeknek, gyermekei Ambrus Károly, I igaoiágUgyt miniszterek rendeleiet lógnak kibo • Dani, Kr/si, Andor és Jstiks, Bzyer Feri, josáiani, melynek érteiméheu az iparhalóságok
Lapunk elérte jiályafutilsában a 17-ik évet. Aki ismeri IjS éves múltját, történe tét, módjában van megítélni: mily mér tékben tette meg kötelességét, mint állta
meg helyét a 'kttztlgy szolgálatában Atisága 47-ik, özvegysége 7*ik evében, a haldoklók ószinte törekvést e szempontokból sfeukiI*«etítéégéuek ájtftlös f«lvét«Mével, hosasu aseasedea sem tagadhatja eí tőlünk. Kgyszerü, del. Wriént gyassois elhanyUi.z'A boldoguitMk
- . i r int iif zi l u j l TnÜH letetne, mull hó 2U-én délután 4 órakor mi.ide.it felölelő célunk volt mindenkor: L pom; kalh BtarlirláM BWrínL u, tW.
trodalmi színvonalon alló lappal MlttgeienA rárosi családi sirboitbs nyugalomra tételen. Az önzetlenül szolgálni a kőzii'tgurk jól felfogott engesztelő szent mise-áldozat, padig m. hó JJOán érdekét. Ez fog előttünk lebegni ezentúl is. reggeli 10 órakor a széni Ferencrendiek temp-
lomábsn s Mindenha lónak bemut altatott. Kisérje
E< ebbeli célunk nienttll szabadabb, füg-
getlenebb telj esi thetése tekintetéből, semmi erk lap
béke
és emlékezés!
. ,-i - • _ * > t é ** i n \ ~ Wyáeslilr. Id. Szeivertb Antal úr» erkétm M myafjt aIdoza ot nem kímélve, «|ifj. Szeivertb Antal csáktornyai vendéglős édes,
ktadó&agut is átvettük (atyja t. év január 2-án hosszas azeuvedés után
Midőn e&t kob'aaókösönségUnknek tud W fves korában jobb létre szenderült. Áldás
tára adjuk, egyúttal kérjük, hogy őszinte Poraira!
iótörekvésünket méltányolni a lapuakatL lW» bew.
x . i - •__l mali ralb idö|öslatai szerint az eső kritikus nap
pártolni szíveskedjék ! t8nn ben isnuár 0-án lese. '
EldflKCtéal ár egta/i évre 5 frf
Az előfizetési pénzek akár lapuuk lelős szerkesztőjéhöz, akár Fiachel Fülöp úr könyvkereskedésébe küldhetők. Nagy Kanizsán 1889 dec. hó
A
Különfélék.
Pongrác Dániel árvaszéki Ülnöx Dr. Hsyer Fe renc keresk. akad. igazgató, Sslabey Géza gé|iész mérnök Pougrá<
Laura János eit Pál és Szlabey Margit, nemkü-1 kötelesek lesznek a területükön lévő kereskedelmi Ionban az összes rokonság- nevében is, fájdsle.n-. es iparkamarát miuden ipsrigazolvány kiadásáról lelt szívvel jelenti telejtheieilen édes anyjuk* II- értesíteni, a kamarák pedig a kir. törvényszékek* letve anyósuk és uagyany|uknak: Ozv. l)un«t Fe ikel log|ák köaölni, hogy az arra kölelesek oegÚ* rencné szül, Hermsn Frsnciskának I. évi deo«un-1 kel kellő időben bejegyzettébe, viigy seiu, módot her hó 2H án, éjiéli I órakor, élete OO ik, háza* | nyujiván igy a torve.iysaékoek arra, liogy uuudea
mulasztót a törveuybeu megallapíiott reuduúuie* lessel HujthasHon.
— A lerliee siskér sgysa ttfltte. - Mull hó 23 án Molnár Lipót gutorlóldi lakol
és gözmalomtulaidouos kocsisa malomheugeri azál* litván Zila Szeni-Mihályról, Totej melleit szekere tellordult s a uehez vashenger ráesvén, öt agyou* üfölte. %
— Uutlis liill - Karácsony napján reggel Kah Máté 20 eves (Utal ember Cseriale* koson vizet akarván meriteui a falu. 12 í& mely* ségü kutjából, fájába, (tiiert nyomorék voll a szerencséi len) a jeges töidön megcsusaoti s ö a kuiba esett, llógtön kivették ugyan; de mégis arra már halott volt.
•!- Véletlen Mérgeiét Londvay Antal cigány-senésa neje, ki nem rég költözött újvidék* röl várusunkba, |anM én rosszul eresvén magát, tekete kávéval próbálta egészségi állapotát némi* leg reparálni, melynek cukorjába azonban as ugy* nevezett, s újvidéken ismertebb •xxereosika«*íéte — arosBépilŐ szappanlöséshes használható —*ár* talmas anyag keveredven, assegeily asszony még , % rosszabbul leit, Ugy hogy a nyomban megérkezett
az ügyvédi rigorosumot, tiratulálttokA orvon a mérgexcs jeleit oonsiaiália ; de a gyorsan f«Akteru)sl kla<le<lévó «*Kjt*« alkalmazott ellenszerek vslósunüleg meglógják
menteni.
— Haöruyü lialill Keszthelyen egy Betti egy leatékes
- Áfhsl) eaée. Farkas (tyula, helybeli fe. dohányraklári ellenőr, Eszékre helyeztetett Ot Hl.
osztályú dohánykeselöi mijiöségben.
- IMIliál Viktor, Plihál Ferenc, hely. | beli közjegyző fis, legutóbb tette széf) sikerrel | Hudsjiesieu
- A
attlrt alaptőkéje gyarapiiására múlt évi deóem-ker Bl -én a »Hattyú« "szálloda dísztermében tombola
tval s tánccal egybekötött Sylveszter- es-(éves öreg leány Hochsiödler télyt rendeseit. E jótékonycélu estélyen a város kádba esett és beletuiaÜi* nmmgmímmh JlarraIIban Első sor-1 inleüigenciája nagy számmal jeleni meg, s vidá-l — l,o|iáaob. Sssbó István sormáai lakos-mely a deli vasul B - uian töhöite e ez óv utolsó nsj>já1. , ínak, mull hó 2<i-2í-ére áhneuö éjjel, koosija
het. tíyorgyi állomásai a mag) , állsmvasuiak So - Megyei liAI. Zslavármegye üstslsága | hátsó rénze - sári udvarából - ellopatott. Miut* OMigy Szobb állomásáial összekösse E 60 kilo-11800, évi január hó 76-én Nagy-Kauizsán, hz hogy líiö Kanizsáról tiudlni l'urci Fereuc ismert
ban is vamiiat terveznek,
Nagy-Kanisza, vasárnap. „ Zala I. a*ám. (6 lap,) 18B0. január hó fi án.
•jófirma ugyanekkor volt Intogatóban a sormási! gondnok Misner Dávid, ja* Berkovits Alhari. I mértéke, högy sorsában megnyugodni* a« éleu pásztoroknál, a taluörök töiieleuteiiék, ki ellen Képviselő testületi lúgok, virilisták ; Steiner eseményeket realgnaolóval logsdfll * a megvalias* rendőrségünk löbb bizonyítékot is beszerezvén,[Salamon, Pellner József, Reumán Lajos, Politser | ítstlanság örök törvényét nyugodl lélekkel ssem-átadatott az illetékes bíróságnak. — Kerecseny [Mór, Morgenstern Ignáe f Bfeek Zsigmond, ■ lélni képes legyen. Kz a boldogság titka. I)s ép. beo pedig — mini tudósítónk irjty — íij év reg- ! választottak: Kluger Sámuel, Frledman .lakaU pen mivel es roppant lelkierőt, a gyarlóságból gelére Kim Vendel joaiódu Kazdának, kétharslmss Pollák Pinkáas s Hinsler tttór. 'magasan telemslö bölcseaégel kíván. — nsgyon
hízó uteu nyert xsirjái emelték el éleskstnrájából. - Mail«ceai*rl i«tutMaAg*k. Támuial kevés emberben van meg, Asért akadunk esek
A vénrtelyt szánban, nehogy telismeriék, E. F.; egybekötött tombola volt mind a .Polgári Egy-1 ax életben oly ritkán megelégedett, boldog em« telke végén, egy közlekedési ut mellett összevág let* mind a Casiuo" vigalmiunk műsora és ezen harre. Olysuoknsk kellene lennünk, mint s ba|* dshák. | műsor a megjelenteknek teljes élvezetet nyújtott.; dani bölcsnek, aki, midőn nsgy sxorongáa között
— Kidobóit gazda.Kis Ksnizsán ÖtvösImint két szerelmes ölelkeaett egymással Terp {tudatták vele egyetlen tls halálát, emberlelettl Sisári tiyörgy bá*áhau lakó tierga Katalinnál több sychore és Fortuna, inoselkedve a táncolni és nyugalommal igy szölt; "Cseppet sem su|t le odavaló suhanc összejön ax Ünnepekben, hogy I nyerni vágyókkal, terméaáeteseu többen állottak | hírelek; ludlam, hogy fíaktndu, < Íme; as a rnpt maguknak »jó estéi« csiuál|snsk. Közibük keve- j elsőnek kegyében, de azért Fortuna is ssámosnak | j-jgjilJ léiekerö, a hóloseséguek az a nagy meri éke, redett Koldus Kovács Bica ,,bevár" is, miitől mosolygott, miuthogy a tagok áldozatkészsége | mely a mellen demonstrál, hogy as ember éle* -aztán mulauag köxt i«akhaujar éktelen veazeke- j erre bő anyagot nyújtott, A „Polgáii Egylet" (ében is lehel boldog.
dés ketet késeli. A sazda meghallván lármájoksl i mulatságán igen sokan réextvettek —^ gondolat* ^ Nos hát én s kövei kezel esség okáOrt M*nh beszólt ltozxájok és csendéi követelt, mire s tel* ban, do tényleg a diszes hölgykoszorú esak ktt-1 ééytt kívánok k. olvasóimnak) bőszült suhancok azzal Válaszol lak, hogy kidobták Bajái hazából. — Többit a rendőrség végzi el, .4 asereleaai 2 Mull hó 29-én Ká>#>án
János hevti kovaessegédsl stinyirs mevsxáiltáva* maiin VilmoNué, dr, tiauser Jíi
vetkezőkből állott; dr. Beucik Farencné, Bogyay
Ödönné, lielus Terka, Dezeényi Anna (Moríuhely)] »Nosoe le Ipsum U Ismerd meg msgsdatt Eperjessy Sándurné, Kperjessy k.a., gelseiUut- K'l tartják a höleseség legelső léteiének Valóban
Merkl An- az is! A helyes önlsmefei óriási kiöH önros<
ia«H mkva vuiuHum M. Júzseinei levő BendzeItalné, özv. Maár Lászlóné, Pollák Alice (Bécs,) gunkra és másokra nésve is. Mert a mngái nem Lina cseléd leány iráni, Ijtigy mindéit áron Rijltáu Antaliié, Rác nővérek, Svastics Károlyné, ismerő vagy rOMsxul ismerő emberek okidleglöbb akarta óHietii'i<iaátj» alóli szive vulkán érzeh*ejtj Syastics nővérek, Sebestyén Lajosné, Tsvely Irén I esel ben s lárssdalml békétlenségnek. As Ilyen Belopózott léhát éjjei s hazba egyenesen Liiian Kaposvár), TulwljLjByiiláné, Özv. Viola lika, embereknek arroganciája a kíállhatatlaitaáglg ajtajához, mely legesdöbb szózatának se nyilván | Viosz Mariska, és Unger Ullinaun Elekné. A megy. Ila írói pályán miiködnek, nem Ismernek meg, minién lovábhi teketória nélkül belörle,LCasino*' vigalmáii resztvettek; Kbeiispangerjmaguk lölölt nagyságot! lektniélyl; nám törnek |j|rre mar azisn a háziak i« iölebredvéu, kiugrat i Lipotné, Breuer Mórne, BiscbíUky .ttiksáué, dr. i véleményt. ila véletlenül (oitotánJa vak lyuk Is
iák a szerelmes, hívatlan vendéget.
HiulolU IrMlsér. ' Szokoly József kis-kanixsai lakos, nővére; Mártinecz Lászlónéval közös tulajdonúkat képező házban együtt lakvan, az istálló használati joza lölölt minlkogy azi Sz. teljesen magáénak akarta vindikálni — a na-
Dick Józseine, Deutecb Sándorné és Tinka( Vasa-jtalál szemet) valami inuukájok slkeH a/áloit, prém),. Kiainger Henrikné, Klslnger Samuné, akkor egysKsrre elérheteilen, zőt megközelít bel len rreundné, Freund Lt\jza, Fischer Sándome,\yeniek'ké lesznek.
Feiglstock Adolfné, gelsei (iuimann Vilmosné, Volt alkaimsm sz éleiben már két ilyen Aioldschmied Dávidnéy^Grttnbut Aliredné, Hacker ktivtUlb* génje-vei lalálkoztii. Az egyik nép* Róza, KöBn (iábórná, iCjhn ienny éá Keeiina,«ssinutüi pályázaton 44)0 arauyat nyert, liá* pókban tettlegességig összevesztek, miközben i Kocli Edéné, Kiirschner lgnácné, Kohn Ödönné, | rabja azonban cssk gyesamn múló sikert Szokoly nővérét egy iu«kóvsl annyira megütle-' Lendvay Samuné, Loiiner Amália (Tóth-Sst.* aratott a "'fővárosi ssinpadon is, meg a vidéki gebe, nem kímélve annak boldog:állapotát, hogy ! Márton), Lüwcnbachné, Polák A.liee (Béi'sl, iié-i ssinpadokou is. Szidta, korholta elöltem Viksxor a szegeuy asszony negyednsjira e^v kis holt gyer :Lsei Sándurné, Roseuberg Izraelné, Ka|U)ch tiyu- sziuéssekei, kiket „zr/ioooai, rrli'hnrilnr népnek mekieányi szüli meKzs'varl állapotában. Ax ügy láné, Rosenteld Lsjosné, dr. liotliscbilu Samuné, {tartott, mert n^m hiiják megári**ul, tellofjui as ál tétetett az illetékes bírósághoz. . Botachild Zsigmonilné, Rotséhild Samuné, Rosen- llrö intentióit. Es igen sokszor bangosiaita előt-
— T«*iii|>loinÍ »*i«Jlió. A zsebtolvajok intnrk Kamilla, Rei<4ienteld tiyuláné. Sallér La- 'e«»», hogy egyeden és legtöbb vágya azt a „znad-bol mez a templomi ahiiaiosság köxben is kitc'ir josné. Scherz Kikbárdtié, dr. Szűkíts Nándorné,: inr C»ikyl* kidobni a nyeregből. E célból azután a szajkó-termeszei A sziiveszteresti hálaadó is- Scherz M. l-né, Strem Bernálné, Schifter Kál- pályázón drámával, Irsgédiával, vigjslékkal. Ml-tenitisztelet alkalmával rendesen zsulolásig meg'^nné; Strém l^eopo^din, Villányi Henríkne, elöli benyujlolta s mikor már tieuynjioiis, lennen szokott telni a nsgykanizsai templomok mindé {Weillér Izidorné, WeUz Rizs, Weisz Karoíin, | lurdeile mindenkinek, Iwgy Ji'bnlott akMI, akár* gyike. de különösen a 'szent-Ferencieké. Ezt a Weisz Nina, Weisz Lajosné; Weisz Fereucné, mtíf dt fftl mer /oijinlni, hoqu olyat Htm mini ff; zsutoliságol egy tolvsi'cigányasszony arra liaaz-' Weias Dávidné, Weisz ICmilnó és Weisz Adolf I taeri olyaa nyeliwettel eeaki nrm trhul as urn/dy* nália föl, hogy egy szomszédságában álló inlel ily szép mulatságról releráihatnánk, ha a haa." A pályázaüik. végén azután kisült, hogy
ligens nö zaebjéböl ki vette sz erszényt. Az urno^-fentebb közölt névsort egy helyen lehetett volna i azokkál a Lsikyi verő müvekkel s bírálók gyomra
később /sebjélie nyúlván, észrevette, hogy erszé| nye hiányzik s alaposan gyanakodott a mellette égnek lorga toll szemek kel enek[Ö^ cigányasszonj[ra, és hogy ennek reményeit mihamarabb leroiilsa. oda szólt hozzá irétásan: > Aztán ne örüljön ám valami nsgyón. mert nincs benne semmi.* A cigányasszony erre sértődötten igy szóit: »Hál én vettem kif*
— 9 hltel+Kftk rlél menekült el városunkból Tóth Mihály, ismert építőmester. Rögtöni távozása különböző oombinatiókra szolgál tátott alapot. Azt beszelték, hogy a Drávába ugrott, de kimentették ; azután azt mondta, hogy. elméjében háborodást érez és elment Budapestre kúrára. Később as a bir terjedt el városunkban, hogy Budapesten agyonlőtte magát. Mindezek azonbau kószahireknek bizonyultak, Tóth Mihály a tőváresból egy levélben maga értesítette a rendőrséget, hogy ő azért távozott, mert a hitelezők egyszerre mind% megtámadtákső fizetésképtelenné lett. Azt irja, hogy ügyei rendezését dr. Rotschild Samu ügyvédre .bizta s addig, mig
összeállitauunkTNo de nezugolódjunk, ft*en lesz)nem bírt meg bsráikozni m meg csak modemül a ^Keresztény jótékony-nőegylet" társas vucso- lésre Uiéltóknak sem talállak azokat. Hanem azért fája, a jótékonyság kedveért együtt lessünk és ö hisz a saját halhaiallanságábsn és ír . . . ir eszünk. Hiába oly szegény a mt tsrsadalmuek, «s«akadáiianM es .kicsinylő uioaolylyal azól elismert hogy csak a jótékonyság képes t'entartini. Mi- irodalmi nagyságokról.
előtt azonban a társasvacsorához mennénk, hadd A másik egy verses kiadványával arsiott vessünk még egy pillantást a „t'asino* dísztér-1 sikert. Ami kétségtelenül jó munka ia, Tslán bemébe, mely, köszönet a „Cásinou vigalomrende í ladoli volna is tovább a sikeres lépéesel, ba as zosége buzgalmának, ax újonnan 8&U torintért első siker lelkét meg nem ejlette volna önersjé* beszerzett két óriási tükör-, valamint a gyö- uek megítélésénél Ast hitte, hogv egyszerre óriás, nyörü, mintegy 50U forintba került függönyök kimagasló irodalmi alakká lett. I'N beszélt Mih* által valóban eiegáns pompával togadja vendégeit. \»idthunMl% kinek bizonyára a kis*ujjában is — tiIjwniorgércM és gyomorbajok kü* erősebb poötai vens van, — ugy. hogy syy löntéle nemei többnyire hibán díUta mértéklet- tökkel ütúti flit{ — ÁMutfl Emilrfilt mint »a ko* lenség és meghűlés által keletkezhetnek. Ilyen runkban. teljesen értéktelen pstbos emberéről esetekben a sok tapasztaláson alapuló háziszer Vajda Jáuowól, mini »asu Olvenes évek ktfltOl dr. Kosa életbalzsama Fragner B. gyógyszertá- tehetség nélkül való rellquiájáról.t Eaigy további rából Prágában hat kitűnően Kapható minden Mindenesetre csak a saját énjének mégis
gyógyszertárban.
492, Becsét veszti
a legválaszlékosabb
merésére hivatott szellem óriási megteveledéséből származhat ik Ilyen lel lógás, ilyen iiélei; melyhez még e mellett szükséges hstalmss adag blsslrt* ság is. *
Pedig majdnem . hogy e két
éter is •>- ha ninos élvágyunk. Azétvágj g*r __ jfNxtékére ugy, mint mindennemű gjoasor-
ügyei rendezve nem lesznek, nincs is szándékár I |mj0ic ellen melegen ajánljak <t. olvasóink lf* ban "visszatérni. Magával csupán' rajjávalóját gyeimébe e
vitte el, -mindenét visszahagyta hitelezőinek. A r „ ... . . .__M x - ..___
vagyona teietii őrködést is egyik hitelerőjére: { »E«er ^IJ J«l.lM..«.tl Wetzer Kanatusz asztalosra bizta. Eladósodá-1
aának okául a váltó kombinációkat említi, mikbe Kaphatók 30 kros eredeti dobozokban N.-Kanizsán. Nagyon jó volna általában,- ha nagyobb —- amint irja - egy itt lakó roeszlelkfi egyén Belus Lajos, Práger Béla es Sxörcsöky Béla urak volna bennünk egymárf iránt a becsülés, a lisa* lovalta bele. £nnek nevét nem emliti, de azt gyógyszertáraiban. (ZaÍa-Kgerszegen: Ungér l)o-
nképselt nagi/edy kö^őt hallislatlanság dolgáén egyik sem togja U'ilélni Mikszáth Kálmán egy plr hátrahagyandó — — —— — csizmáját sem.
írja róla, hogy előbb-utóbb rajta fog veszíteni. A vagyonbukott Tóth M. egyelőre horvátországi rokonaihoz ment.
— A sala-azeal-gréU Caslaé, melyet a 60-aa években a haza bölcse Deák Ferenc alapított, mult december 29-én tarta tisztújító közgyűlését, mely alkalommal megválasztattak elnökké: I)r Misner Antal, alelnökké SteinerFar-
mokos özvegy és Kaszier Sándor gyógyszerész urákúál. *
Tollfuttában.
Beldeg iíJ ével!
telet. ■
Három dolog van, ami sz embereket egymás fölé helyeti: as h:, a halalom és a tjaedagedg*, Aki esek valamelyikével rendelkezik, legtöbb eeeu ben emelt lövel jár és a becsttlés és tlssteletadás tekintetében ssereiÍJérextelni embertársaival feb sőhbségét. Pedig ezt a három dolgol legtöbb ember megsxerexheiné magának ; mert e tekintetben Kzt szokás kívánni az esztendő elvö n >pjáitr igaza van ax egykori bölcsnek, hogy; *azai otai, kas, jzóvé Berkovits Albert, pénztárossá Kluger I Kési szokás; hát csak meg is marad. Mennyivel! ki mindenkitől tanul; az a hatalmai, ki indulatain Sámuel, könyvtárossá Fleiscnman Ignác s ház-j.jobv volna* egymásnak sz eszieudö első iispiánIuralkodni tud; az a yo£(/uy, ki kevéssel moge-nagygyá Solc Károly. LbíiUmeséget* kívánni. Mért hál én htenem : bol- légszik.* Ily alapon hamar oiegieremlheid volna
— Mftkéatfégf kéaKjAléa. A z.-szt • dogság, boldogság! Hisz mindenki lehel boldog, kösiüuk az et/yealMj; csakhsmar leiszoknék sz gróti izr. hitközség t. hó 1 én tartá rendes évi cssk meglegyen benne s boicseség kellő mértéke, j emberi érték es erös slapol nyerne a kölaőnfa közgyűlését melyen a tisztújítás is megejtetvén, Én megvallom: bámulom Solonl: méri mondta /w^V/rz és tUttelel ia. Csskhogy t|jditom:ity kövatkeaék választattak meg: elnök Stern Lipót, Crözosnak, hogy hsláJa előtt senki boldognak | alapon igén kevés eaiber lehelué a mai kurszeL alelnök Steiner I). J.. |>énziáros Stern Salamon,1 nem niondhaió. Dehogy nem! Csak legyen (heg lem befolyásit alatt »Jtos, hatalmat és yatdafi ái egyidejűleg templomgondnok, másik templom-,az emberben a^x azrerö, s bölcseségnek az a nagy f Azért azután jól meggondolva —» nem is pa-

13233031
_Nftgy-K&nissa, vasárnap.
naszkodhsiunk a lenálló válasslalak miatt. Bele- | törőd lünk as állapotokba; nem mozdilunk maga •gyeden parányi követ sem, hogy a válaasfslsk bú csak egyike is ö^sseomoljon.
"Sok ember \ajmi könnyen elkéssitheti sgy | esztendei szabadidejére a programmöt es beírhatja munkanaplójába ; »a hivataloa érák után lankadatlan seperget** a — — — — — I
más udvarán.« Vagy ; »kaszálgatás a — —• I mái rétjén.- *
Valóban igaiuk lehet asoknak a tudósoknak, kik azt állítják, hogy <u emlterhiü szertelen ultiét. Csakis igy lehet megérteni. hogy képesek ia emberek, ahol csak alkatom' kínálkozik : uton-utíélen, k orcám sszeren, kávéházban, pinceszeren, aéta közben, pipassó melleit, quaierkázás közben
mindenütt esek egymást — — — rágni. •
Mik.»r egy hataimas ebédet (a marha húslevestől a piskótáig) végigettünk, rendesen kifejeztük bámulatunkat, hogy hogyan vojt l^épes aoy nyit bévehni, hogy lesz képes annyit mtyemészteni a gyomrunk. Koppant Önzés! — Mikor e! kezdünk beszélni I. Nspoleonról és vegezaük a csór-nyeföldi nótáriuson, akkor sohse gondolunk a szegény hallgatók . . . gyomrára.
\ Zala 1. arim. (ő lap)
kbrttlatéa^wk kosOtt ék séta sérthettem ^a magamat aa eiAg-IA eUdáárs k \t«i|«OM>ttna|[ num AfaahettesT, -MII ss tigyetayem* bsn blróaAz elAkellettvulna vlnsaai. Mert inlnO (ojt éa tár-Hadaim! állapit laaaa as, ha Whllíii a k(Melea«úg*lt elhanyagold Magéit fOnöke* iObtissOrl kt'niAlatuii ItgyelmeatetAeér* a krttolmi niAKbeJolás kiitflMeágéaak tolj»t«|iA«n beívelt fHIIA• sad a tilsa* íuhiiIIiihI terves mld&ii agy aasrkesatftl allásliaa tarbet*tles és ss Illőül privát életét éfiatá psaassok és utf rwetaégi lilásyok sisralusk tsl a esek'et, mlul alkalmeststá xának asosnsli meganilnietAeét héayeseriUl kOrttlméuyaket, a Ionok aegédiéaek nwglrja —■ a lAaOk aegérijéval asembea Mértéét Mlvvtne ol Aa alAgti'lsIadAars volas kOt«l»ahetA.
Kn mindamellett a feaafbrgó kArfllméayek dacéra míii tértem ki a kihlvAa alól a lefolytattam s aaokaaoa aljáráat, anlyuek eredménye Málébb kOsültokmányokaaeriat kaveikeaó
JryjftfíkUnffp s
Mvétstett Nagy-Kanlieán loíM ü«<* lió 14-óa Hnraaa Imii* éa Varga bajoa ursk kiíiuit feuafyrfó ln»o*il|ollMtll ll|vlan. Jelenlévők: tarosa bars ar rAaaArfll - Habosa liáaalő és gs-tuayi JásuM uruk, Varga l.ajos ar fAasArAI ? itrunvny (lyals Aa dr. Neasledler AsUI arak. Möitliogy s Ijriek jelealévA meg-Maottjai megegye*ai nőin tudtsk uitii aéavn, vajjoa Harssá Imra ur nlIon > srgs hajn* ur által Üáaanelt kifnJeaAa kApea«e oly aér üst, moly Varga bajos urat sa nlégietel edeara ka e-leshetne, eawii Itérdée *lbírálását agy beceu'stbhüaágra hlaaák mely beoauletbiróeég tagjául Muiiwa Mrö ar ainglilautlal Ve-bei Karoly. kir, trvasáki Wn'it, Varga l.eJo« Hioglitaoital no-tig Koazika Árpád ural- ua»eatAk aieg aaasf, hagy asaa két
__1800. január M 6-én.
Alillrt kazal ka Árpád éa Velier Károly silat a falak laagliiafittal állal Mfsevesstt baoaltattitréaági tagúk aa ll« tslak Elkért IfJ, oaálsrliabsr (házaiéval Irntwilinibirósággá *ls-kalváa, liugy a lauMlilflbiroaág mftgát aa agy rnibaa álláasnU mékusliuaaa, a áijakaft asamélyaanu aisgksltsstis^ a assk' la»* UMHifliHUt agy a falak siagblznUal által raséálksséar* iHiusáJ-uai okiratok alaftjáa luuái'aksaváa, agyk sgalag a kavstksaft bslárassUit kosta
.It'illi'lu'i a la'i'nalatMrMg V arga hn|aa ar állal ISáá. dai'aials*r liö ll*éa HuraM Istrr arkua Irt tsvél Uilslsiál aár> léaak larlja utólili aavasutlro a^avs, lak lát va asoahsa, lisgy Mnrasa Itara ur a láváira asaak v6ts)a alás nyuiulnts 18*0. évi dacaailmr lg«éa aaw kavéalilié (•értéas válaaaolt ;• a a aaarlal Man^N Imrn ur a moat Jalsatl alss áiár alégUliill1 vall, At «a (igyliflM Uaiélali ••léglét«<lrs iug«Niluaiaak» Varga IwiJhh ural |Halig tlégtétaladáara kati<|aaattaak aata Kait tal t ft«at. txuMÍko Ai'fuld a k. ///• Ibibrkuhrr l/iatlá a. k.
IVAar /ól »■/»/«/ a- k.
Kaak utáu a kaa'iaftég ■i,gltí>IA«éra Utsoai, lisgy Nsrsaa tairéviil asamtwa válaaatlialsk-a aiáa utat rutai liogy as Igss-aágazfilgálialáiMUÜ karoaak aaigisrláai, ailaak nuysaiaa a kasoaaAgnak aíaalMa |i<nk aa 'ttgy kAaalalibt résalaialval ia atNgli>aiarkailul.v-
Nag/-Kanlaaáa, IHUO, jaaaar
'-•» t'iinju ItfiJti* a. If
tjtAIngoiuta Varga hdtoa ur a kovaikaaa táviraisi Asldts
IwesSlaiiilrA ur agy liaruinitlkut liivjim aing a 1»-iWQlatl>lróaát | Bsilapaalröt» Tagnap valtain Tslsa. Ossas tsdoffl, k«»gy **
Közgazdaság
tagjaat KsaAl sasu jagyz'ikonyv baaáraiott éa alálrstoit Pr. XrmtinlIfi' Antul a. k. Itilluni/i Játom k
liallimgy.
OitMtwti'if (ifittUi a. ki llulmttH Mmltl a, k,
Jtylfffitfihtfir
falvtVve Nsgy-Ksuizaáa SMtt. évt dacasilatr liú J1 -Ími Marsna Imre Aa Varga- l^njüz arak kait fnafurgu lanaalstlHili Ügylwa s buuHttleOilrtWig aiagalukulaaáról óa «ljará»Ar<i|
A as. kir. léldaBlveléattg|ft.aalialMS-ler>ur hirdetmény utján tudaija, hogy a phryl-lóxera etteirirtkalmaaoli gyeritési-eljárásra, aaző» lőbirtokosok által szükségelt szenkéneg árát, mely eddig méiermázsánkint 24 írtban volt megállapít vs, lö írtra szállítja le. A széukéneg árs at illető ménesi, tarcali, budapesti raktárok helyén értendő. A raktár búi a megrendelési helyre való azállitáa, nemkülönben a szénkéneg edények vjsz-ssa szállítási költségei a megrendelőt terhelik. Azok, kik szénkénegei megrendelni szándékoznak, a földmivelésügyi miniszieriutnboz, esetleg a len nevezett raktárokra nézve a menesi, tarcalira ugyanoda, a budafoki raktárra nézve a budapesti | vincellér iskolák igazgatós ágához lorduljanak. A széokéneg utánvéttel küldetik.
ílyániéleafák vfáalmr a fagy éa nl rágnia ellen. Nvuirágás ellen legeg^*sze-rübben ugy óvjuk s fiatal gyümöleslákat, hogy törzsükre addig, a meddig a nyuiaíT ]elérnek,! köröskörül töviseket köiózttnk. il lóvisek, ha dróttal kötjök oda,- 4- 5 évig 'megvédik a iákat j a nyulak ell*n ; de jó sok tövist keli rákötni. | vigyázva, hogy a drót a gyümölcsfa kérgei ne j érintse A rétiéi y Iákat pedig ugy védjük, hogy j a töviseket alsó ágaira aggatjuk, vagy a löldbe duggatjuk. A gyümó'csfák elfagyását a nappali és é|jeii hőmérséklet közt levő nwy különbségi okozza. Ez. ellen ugy óvtpk a fíattg\siina- kérgüi gyümölcsfákat, hogy egész törzsükef^Qszszel le-1 nyörőssébft. burkoljuk, mely a legjobb véclöszer ugy az elfagyás, iiiim a rozsda ^s a rovarok ellen. A beburkolt törzsek egészségesek maradnak, kérgük nem luoliosodik be, s növésükben nem akadályoxtalnak^A üaial gyütnölcslák meglsgyá-sának hatásky nem mutatkozik azonnal, sokssor cssk évek inalva vesszük észre, hogy ex vagy az a gyümÖlcsUT meg volt fagyva, mert elsatnyul s nincs sz a irágya, a mdylyel helyre állithatnók. Ha ilyen csenevesz iácská* kiásunk s tör/sét szét-f&részeljük, azt látjuk, hogy egész a béléig vörös. Ez ellen, mint említők, lenyörözsével biztosit haljuk a fiatal tál ugv, h<>gy a törzs körű! a földbe fenyőágat' duggaiunk, ezekre tövisét, rőzsét rakunk, s ezi az alsó réteget éppen ugy n*ínt a koronáig éröt dróttal oda^rősiijük. A rőzsét, mi-után tüleveiéit télen át lehullatja, minden őszszel meg kelténe üjitani.
- Rrrllfleafl*. Lapunk mull évi leguiokió számának e rovatában egy a *Fonckre* biztosító intézetei érintő közlemény jeleni meg, melyre nézve illetékes helyrdt azt a cáfolatot vettük, hogy a nevezett biztosító intézet soha semmiféle eljárásával nem tette szükségessé s minisztérium közbelépését s igy a lendeniiosuiköztemény csak valamely rosszskaralu Versenyző tollából eredhetett.
Nyilatkozat.
Mrrasa Isirrnsk a *%slai Közlöny*- arait be ti Jizáaia .HriltUr* rovatiban eitcnem kuzí.' telt becskletsértfi közleaié-sy^Vat sssabss twki* k kósoasAg tájákoztatása végftt egy-láfi kavHkrsékbsa ajilalkan*
Hsrasa Imrét a «/alsu aCnrkssztásúéliaa október hó kSssaés SfofUH slkslsisaiidásától a kiiulsi viszonynak aa-Ijf'M anait^n és i«rmtá|i psapoitak indokából dac. hó 11 As átswtites
Kai ss aljsnkwesei k«'sy*safit<< okok fslaoroláss fog-liiaazt a tatra által IseHsiisáJt levél ban, aialyrn A
<1 eltákaUietUe aiorku vilaaaolt v egyaserasiiad provokált Sa)S* juttreéiM As másak felfogása assrist ss adott
raea Imre aa alAtt tia ottani 16aalsrkásy*fnl<f aslskáa assaka-ráaál bogaillia volt, aaoabas asolgálail éaafköli'al imitIvuniok. miatt onnan la slbooa^jtstott. Ki"mii a kaaouaég tájékoaáas vAgalt s ladAnUaaoBiat ia kOMlilaasl. Kgyéb adaiaiai a aAUsi vett aliáráaaél fognak aljitarjílataliili I aiya faljon.
FMIh itri'kftttfl fa kiadó: l'urgia |<sjsa Nzalay Náitdsr,
und Provision aahle ieh t'Ur Vermittlung Imi larkanf tsn ge« aelallrli uratsitr-leu I eaas Miif Kia
tea
í 1 aspffl
tsárwii
^ Ijrj^'P ippn
•4ll I-IIWWAflHN
10
H. FUCHS,
liiiilil^i, írisz foiviM 12,
Kgyntlea kóayváma, ki sa leaat Oraz. klállitáaoa s kevés íbmiiiu 110 leg-inigyubb kllüul«#<ital < A nagy diazoklevéllrl Uil iiiMgtU/.tulvo.
rAth mór
8
>1)11
Budapest, Gizella-tér, a Haas palotában.
/^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
X
X ><
X X X X
1 X
Kgyalliui kósy várna, ki aa Kelt. Vilag«klálUláson s káváz aaántu tag* nagyobb kilAnlaiéaael '
a legAilAnbh 'HeiaerAaeel lelt ai«gtt*alelve.
A fantnblil nagytflrS kOayvkorsakisláa Aa kötiyvkiadó hivatal. O fWa^r n kiiilli/nt' kamarája hé' 'roly Tina/ai' lmjnr Itarosag, (J Knua^go JAsurf jfilttirtif éa ossládja, Hvéuiu ht&irfj «•* htirnyml, h'ha. ér, Kűrit'tan, in l. Akifil?mid, Ni-nitrli .Milimm, OvHdif/fjiffílkö'. Ttlőlifi rWilhilnlihlJttl, /Ajfti'MciMial, Jri/jfftti mi OhHfHÓhtfV Aa Kzátnoa kozpoutl nagy ih'*td(jini Aa^nábany "Záa riiMki taialbb Aa nlaatib Iskolai. íxihoiitihWtii tU Kunéinál, Olvaai'i'Kgylatl míf]04t'<d\ a |mlltikal Aa tmlmnán.vua Alat lagtllbli kltttiiliaógai' nak eü>. kbavvárnas — azniitul ia fokozott Imagöaággsl fog|a févaAIJának teklntaal nt iltla/ámmttt nyitni* n iilő tl//»z*i'fl*Af't fiHihirlatii,
MiadeuueuiU inslsluii niogbizáaokat a Infimuffuhb fliiyoU'Uinu^ aafLHiOI. Mimii u Mi'hot t'n Mi'L'i áltat hifilrírtt btl'i'fíiiilf Uf/ihil inilvrk, (rlittőleij jwthtfuiilultiliHtl (.i'/n-iliiíltuhiiil,',
Srj/', iíjiisiíi/i, IuhimIiií kflntfrttiiitk', flni^fitii k'Öi'fík, Kii*tittők, tHriiini i'i/f/h'tvk ulti. a Mtéó jlgifHeinheii pénzen fítmé. 1:5.0.1 ► o ferrintot magbaladia aa addig la áltálnak róluválh mtúkni ftmIÍUttt kin-dááslnsk ért«<ks — úe nok nsdsttut imiuunk as ellamer'i okmányok, inelyak u HiinintlN'tumvk hutothti ipát' •gatÓHáyok, liffi/lehik (Kiafsludy-táraaaágj jdlL_fvaaór(ll boaaáak órkeztok. .
Haját uugyasubáaa kiadáiuiink kMóniin llgyalamba aiúaltaianz , («ankaek, a tángviir Irodaloat -Wgjeleaabb tnrsiekalnak Igifn ainni«>n dlitznliUHk, ugy a mn« kiadók jagysékal bérnientve'iaagkttldataek. — Szá'íida füzetem jutríiii/iiy kiadsaaink íuogkOiinyitlk s. legjelw^bb uj mfivi'k iH'HReraóeAt Ksak küatll mogAailitjUk
A Családi (Házi} és Olvasó-Egyleti Könyvtárt,
mely dúst* kiúllitúsbitu, r«sdkivttl iitew. árou: <-aupáu axun niUvrket-fogadjN kervtAba, molyok Ardekua é« nfmcsitíV Ttlvaaniúnyt nyojt-msk óm rlérfllrltcn örfitkkol lilraak. tál át z házi Aünpulér mnjithipitáidfn kiltö* tifam alkalmasak.'Kddig köznl 100 kólst. vágy 8 0' fflswt jeleat meg. Aa ugyií* tsljea mílvek kHlön, Aa dt-Hteiten kötvi- ia isf»gszen<zb«tijk. Mindnn flizd 40—50 kr. Minden kotel 80 kr. — g frt. Továbbá
Arii in/ J. StríeM munkáit Ai'amj ./. hdti'a lmy pult ivat ni t* ttrrfnr** tlluatrátt dlfaklsdását aaá . moa uiMllékleital, 2 uj srczképpel atb. Ur Kii telin Jtit*tY ohhh'm munkáit. Shnk»fn,i'r ninmUpfil több mini fíOO illuirtrátióviil fiaik Kretge imUkctUl 11> mutol a tok, I*rrhk) drúf Ikitijovutky .U, élttviutái in inját tmlékirntuil, asámoa képpel éa facsimilék kel. Hurráik M- IluaionlU te Mtiftydi'oi'H^án lÖi'tihtclinéblil, tH'Jlt» 1*47. éa A jUt/t/ith ustt/i hare: törtemtr caimll müveit. Ih\ llolyb Kinti világhírt! A rlkal lUlulráaát. ti*a-rennlo (■ellini rmiékirntnil, aáamoa 'kt'pprl, Moal niagiadnló aagy- Ji&lihiíjsi éa AV'/#iaiari miivel, s világbim Hédiin nyomán aok képpal, térképpel, tervrajaaal atb.'
/ .Miudazokuak púdig, kik valóbaa iá mlleekef, mértíJkill áron óha|taaak iNwaaraaai, kttjóaiwau ajánljak s kővetkező Irgujfibh itf^ntánt-kimlátu kUniívjeifiisékHnket, inelylyel 10 kr. beküldése ntán bAr* mPBtvo axotgálunk éa im-ly a IrymrybithnhiMt trWfiImi tiinácmuló, mivel kivétel nalkUI cnak kla$*iku* riu/if dismeyt Jelet mfirtket turf uhum, m tutim tiyetflvnfy kiaArásával.
RÁTH MÓR némely kiadásai, 2-2
melyek
vt«rn«liaii4lo beesik Iláal kéiiyvlár uii'galapllAaárs, Caavpl éa Mlkalml ^|áudékolAm, A msg^sr aslaa illaislléeére,
A na«K|Mr Ifjuaág iiemra Iráni ú wávalédéiéra jutányos, részben U'sdllitatt áruknál' fogva ia különösen alkalmasak.
IIégteklaté*re és résslrlllaetéare eldlagas M^gegyeaés ttláa sslveaea nal|álBBh ■airar éa külföldi mlvakhal a vlflékre la. *
Nagy-Kanisa, vasárnap.
Zala 1. szám. (7 lap.)
Brünni készitmé}^ finom posztó- és árucfclkk azállltóház
TICHO BERNÁT
Brünn, Krautmarkt 18.
Hölgy posztó
tyapfn, tahidon u] lüvatü uuaakbea dupla sn'U's lóuitr.ÖiVt
3T elcete-texxio
niM|)-itHw, duplaaaélaa 10 mtr 4 frt 50 kr.
VolapUk-flonei
lagajabb ainU 60 ci. amölaá VU ro.t*r a frt SS kr.
rtkiild ntAnyút mellett
3STÓ1 Ixigrek:
viis hwváaaoaból c»ipk<'kkvl 0 db S frt 5W kr.
467 IV -80
Férjfii ingek
Kaját kAtííit nuVtty, fali^r vupy tatka I Irt 10. 1 frl SÓ.
Ruha-barchet
^hatnubli viluiltklMB lO'intr.
a frt.
Buri-Jmq-Tiihi
!.!rtrk«n) wl^ra ittiwhokkil h 1 ütb' bontytfvaL luiadea niabii teljw nagyn db. 1 frt SS kr.
Kanevasz
t db 80 röf vlotiuftlnft I frt *0 1 db 80 I#r plroa a frt SO. Oiém-ktaifMi 1 db II» píií vIoUmíiiu in plroi
ii. a
Ejy lópokróoz
lugjöbh ki'MtltniüJiy 19 > cm. boni •an ivlO rm «wdos I II. 50.
Jute-fuggony
Uir^k- minta I taljn t frt SS kr.
Munkát ingek
rumbarjri Aa oifordi tnÜjnw nagy 3 drb « frt.
J\ orwiQl'ing
nagy 1 db i.ao Vormal-lábrHvnlé telj*** nagy 1 4b I frt SS kr
Egy fiáker pokróoz
90 foa. boaaan 18') ew. anélaa 3 frt 5S kr.
±ca,grcLsa
Divai«i6v«tek, dnplinil«R,j«lni» rubák, mimlon aiaaeainbea úgy aávoa, mint kocakáa 10 mir S frt
pnnpái
vilanatékban 3 darai J frt
Kalmük
gjobb iiiIuü^iíü «J0 uamt aaálea 10 matar a frl 70 kr.
MHita tffft'
( tol.|t>w | db. S frt SO kr. I téti nBg)kfitUO *< akgy alma ás kurakáa
a frt;
Egy jute-f arnltura
ágy I aeatalterttb ro|ttal a frt
ao kr,
Egy rlpn-gsrnltura
Üt ágy ti t aaatalteritO fmlyam ' rojttal 4 frl
Hollandi l^^MiafÉk
10-. rj n(r tMwaan a frt IM>.
Házi lenvászon
1 db 80 rtti * t 4 frl 50. 1 db. 80 röf ' . 5 frt 54).
Klner szővet
l&ilbwJDist u les vá&au u. 1 db aaéla* 80 röf S frt
Chlffon
1 db NO röf I jk a frt 50. I*g. jobb miiiAaágtt S frt 50.
Oxford.
inonóképaa, jümiattaégtt i db SO röf t frt 5<l.
P'oeztó-portólca és &yáx-áű.lomÓLH3r.
Brtui púHuúá
trli tiltSavftkr* i maradék a 10 mir. teljen férfi öliönyw 5 frt
Téll-kabátszövet
egy nunnlfk íMo mtr. teljes téli kabátra, t'nke-t«ben, barnában és ktk-- \m a frt 50 kr.
Alkalmi-vétel
Brttni |H*at<Wmaradikok 8.io mir. taljaa férfi öl-tünyra S frt 75 kr.
Felől tő-szövetek
lagtinumább minotágtt 8 10 mir.. lt*i]«a lalftMöre 7 frl.
wtr Minták ingyen és bérmentesen
Jó portékáért és pontos szállításért kezesség vállaltatik. iittnó s* kitalassloii mioiaksnyak áÜUipsidanyival u assbuuraklios bérmenipilenttl.
1*90. január hó 5-én.
Plláiml* l^«l«r«t
Mk
I KiiitilaiB üarllii ■ : Bsptsstsros, ÍUaslrlrt (noaWer pv.j I % | Okai FalgaubUti voa 11. Iladubraadt I É r» JL atll, í|ia CsiiliirliMB 4«a llarklaatfM * ana KirilMi Párad Im | , » i » Vinuill|H«a Narbvakmt* wl>r Kleawdmg 4at HalragiMi. Itliial. Kalalai gralla a fr.
ISO
Yarlaga Itarkkl
: Bt
W *tflgUt< a*>r»u rtl
|
~ ti wuuuwininii, um«w 'iiiu, anmii. ni p
GrlinfuttBr-Fcimcn-Prcsscxi
Wun(* l'iiimi. imi* OonitrviPuHtf alUr l' utht arttw d. b Sr^alHaai. d. f tllara »A«a m yrlN awa Unté, Kt#[
M ni
, KthrnNattn •iád von oia
ata
700
ItjT Miq v«ral«aa IIPRI, dw Cuilif bi' aaadara asob
blblaa dia kar varra* j gaaMlt Krfladuag d | Naaaall
kaataaca Ntttfrb dia Hratia, ti I bitdi^ii d. l«aadwirtli' aakafi ti** yefaiitM i
tfplj «N, 1 SlHok biHRAft I kawlaaaai IJabr i« )7p»hcH-Unrebdat m sül ^^
bU Jotai araiéin f't' Aliaati, ua«] .lur.U "ntú**> ' Mblr»lrba (iaaiaadi* . *
i Blaaa van ItmbTtt f *1 Is. AtitariUlttU dan ' j Laadwlriaakall. I gab«i|.
(li*brant'baaalail tugaa, valtlia aiabwrw Oalltgaa ga* | wibrlalatrn w(a au*b iViwptHft, Clata^Ut uad Xaugalaia ' gralla und fruini
T,thor .ifrnn«e 71. Ml í-iO
Frankfurt a M. und Barlln N.
ailaia brraablifft* Kabrikaninh dar mii n»»H»attl»a«
y« mmé €MMillaalrll«k wlrkrml^tu Nsk«Ur««k nrT.7 Italt hí. tön*!, i .
tu aaaiiirti 4a- ala laMlltkrigan V*nt* rba ttbaraiaallmmtad IwvIMM IMINM,4IH Utlwattiliaf »1§
vartft|llakaa WlstorfMtlftr
tej
sCClV
A KI NEM TUDJA,
hogy a a<ik hirdet ott gy^gyatar tudvik feialne üiob itfinkibb • «•'•
kötttl
K*^ \
rm»k. nx kiTU* Axonnnl Invalí'tö' lajHin Riobtrr ^kiadólnlr/rlrlol Liprarbrji. a k'imkkol v)lat> „A Brlrflbarjl" c/.iu>A ktinyvnméu _ A bui nyomtahiti bálairaU>k bímujitjak. b«»gv a ttj vacakélain fuwlall jó tanúraok kovni<Mw által, m «k <>K!cn-riu>g-««wü ' a ha*iontalu
jM uikia-l i-t. haiit'in nu'»g a vágyva vágyott gyógyulaat ta bainar mcgtalaltak. A. • ktinyi ingyaa kukbtik mag.
Gyors es tts segifsöc &iOfflorbaiojí s azok: kövelkezméiijeí
Aa agtasa^g iMManiaáca, aa dalaaivtk ■ aaaak ftdvláu a vérnek tlaMlliatra ia tlMljr ápftgotbaa fcntartéaéra *a a jó amáaaiéa altaagttéaéra a lagjobb a lagbaibalóiabb Mar a már la auMwMluana-
életbalzsam Dr. ROSA-tól.
k*«H «t*iUtiMÉi a lcfjobb a laggyógybalAaaab gy«%yfQv*kbM a leg^ndcmabban van kiaallva a • 6l8a6ata nnii^t-tt entetetési bajok, gyoa»«rgürca, étvágybiány, HkTaavoS iViUoiOgéi, vártálaláa, aranyara* «tb. atb. allaa tttljMan kaibatóéiták bl^oajai. Vj kilüí>o bátáaaí kovaik«itt b«n ataa álctbalutm agy VMrrt«yntt, atagbiabató bátí*M*évé lett a nrpmk. ArS tfV BSf J Uvcggal 1 frt, IŰf ÜVOgfOl
:o kr. Elismerő iratok ssrsi bsrkiaak bstsalatés végett rsaAslkssésva Sllnak. -ffpjS. óvás! "••"W'éa^k alk*rfll<raa végett, mindaaklt flgy«litM'xt«tfl, bugy »* cgyadQi V áltelam aa eradeti utaaitá> izarlnt kéiziidt „Dr. ROSA-féle ólstbsl-
tiam" mindea Swgaeakáia kák bárokba taa ^tomaaolva. malynak h»Maoldalain
f,X>r. KOSA élstbalssaas a „fekets sss,osu eslmsstt ryófjsssr-|tárbáL F1AQVEB B. Prága 206 -IU." német, eacb, magyar t» iranoda nyelven olvastató, azélea Jelein |>edig u Ida D) cu.ott védj agy kihaló.
Dr. KOSA élstbalsss»a valódian kapható caak s keaxitö
íSíÜ^ FE AGNEE B.
> íörtktárábaa, gyógyszertár a „fekete aaahoz" Pragaban 205—221
ét BUDAPESTEK Török Jésssf
or gyugyazercaznel, IMIyottu 12. as. Budai Emil nr váro-
gj^gyaiartárabaa a Vinakás téna Aa aaatrák-aaiagyr aaaartkla mladaa áagyakb gyégyaarrttrábaa ián raklSr
Ugyanott kapható:
„prágai általános házi*kenőcs"
tübb asar kálaayüaikasattal efiamart bistsi gjőgysssr mindenfele gynladáiok, sebek éa geayadéaak aUea. E*«a keu&c* bűtíoe aradményayal haeuaibaio a női emlő gyalada>átial, a tej teapadéaenél • at emlá »«eg k cmény idéaéöél ert Idakor. h«lcveayaéiv várdagaaaiokaál, geayaa fakadék okaái, pokol varnál, kórvaigyGk* aálj; aa ngyncTcartt kMaftrmél. i kcaiiaiadiaaaafl. "fitpnlt>de>iiknel adrigydagaaatokaal. aaitdaganatok' r.al. érseketita tag<-kaa] etb Mbden gyalaaia^ deganatot. eftemenyedéei, leliulfadáat a legr»v;ilebb l<1ó ^iatt eHAvobi: a abf l*már geayedca aiatatknalk, ott a daganatot legróvidf-bb U& alatt fejd*' >u ndkOl fal-Mi«)a, kievad áa kk^gjntja
BflT Kapkaté 24 és Jé krsjesároa aielenesékbexL
-^-■ A » • Miatáa « ytágai áiuláaoe báitkaala (m ai»kaa«r atáryHfif, -
^ UVaSi kit figyelaiestaiak, hogy e» eredatl ola*ltáa aterlat eaak nálam leea kéaaitvc, a caak akkor valódi, ka a aarga eieaexelaacaa, iaalyba tfiltetikf vÖr.V kaaeai'"*' ata*káaokba (melyek 9 nyalien nyomvákj éa kék kart* mtlyrn R\ m kle nyomott védjegy Utbatú — barkóivá van,
HlTXAil BALZSAM * legUbiaonynltabb, aaamtalan j rábaiét á! tal lagkiatoMbtmak eH»tntrt ezer a aekéalutláe klgyAgyitáaasa a as eféaeea ehnaütt balláai teWtaég viantrjtrrWre Egy ttysf ára 1 írt
I Miit Ms i
•a . a
Itstiaf
l-iltlliif Isi
!f
1" ál
i
2 E jf'l'i^g -lill3
i ^irí!l-írlí tjlfil^í-í1!! r^Jiiimi!
2 M ■
• ffs «


PC 55 i & ^ S • f 5 2 g £
üti Is
i s*®* .ffyrigvsaertAr Hűesben —
Singérstrasse 15. szám. Im goldenen Reichsapfei
Negy-Kanisza, vasárnap.
1H90. Január hó 6-én
Evi ery forint nem pénz
A „FALUSI GAZDA*4 című kóthetenkint
■WgjeleaA
iil|>Nx#»rÍÍ gax<la«ágl Nxaklnpért m«tlyröt a „Mlftvar Allaui' 1889. &ví wáre. II. saáuiált** egy lelkész következőleg nyilatkozik :
.A// ére mth\ In H/ff járul óM a Falusi (iszdét, s ti&vinltit oyyvallotti, tmgv anőla nagyot sokai tanul hint britté, a mit gaztlátkodátom előnyére üdeotrn értékééit hettem. m t Mióta e Ifix latjait járation, kézzelfogható a
gazdasági haladat Hiteim között is. myy, htxfif tik mayák alig nhfyw a „Miatti Gazda* számainak meqjrhnéjtét s ai egyik ti " másik után jihi azt kölctfim kérni, hitgg betolt- tanuljanak• 111* mulaiAsmn melle" sok mtndent lonljidiiak bo-10'e hasznukra-, innen a * Faluéi Gazda* iránti rokontzrnr-
Pfakfthts tanácsai a józan* életre ezüktúeesé teszik arra. hogg a nép között minél nagyobb mérel>en .elterjedjen.
IVtie**" oiegtfvo/odlam, hogy p lap a falusi népnek. « kisgazdáknak igazi, lelke* ét 'jóaka ratu barátja. Tőle nemcsak a munka miként-jéi, de s szorgalmat, takarékosságot, okos számítást é» esek mellett Istenben vslő erős bí-salmat megtanulhatják; as anyagi buWlogulás te*,' matyrp ki*-jpizdatnkesk népünkoek oly nagy *»ük«ege yan. legközelebb vezető utat biatosan felismerhetik.
Azért kérve kérem lelkész társaimat és a (a-nitő urakat igyekezzenek ez olcsó gazdasági kis lafeimegszerezni-z a nép között i& terjeszteni. I Előfizetések (ugyanazon községből csoportosan egy utalvány lapon ia) a »Falusi (iazda« szer-! keszlöségehe* 544 2—11
Budapest, Erzsébet-tér 19. szám küldendők. Mutatványszámok kívánatra ingyer.
] A Wj. ált ittpMr rtorlM?
Budapest. V. József tér 8 S Befizetett alaptőke 1 millió frt.
JKltogad további intézkedésig:
Reléleket KM 4-4
J takarék könyvecskékre
É / # ellen és p«*dig :
| WO forintig: 8 népi felmondás ellen
g nagyobb összegek 30 . fJ
MTA- kamat adót az intezet viseli. -mm
Kurzwéil Bernát
Budapest, V., Weitzner Bouleward 50.
Lapra ii. &Í3S- láttiiMerlaje. .
Kffvíd hiiH/níiIitl iitAn iiélklIlftirJietlMi mint logHaiiltil m*r
A i»K«k , glycewn"fÓg-"creme
HEépnlflC^ (agAszaAgflgyl hstóeAglUg torgvlaagálvs)
AL000NT
F, A. San fia & Társa
ca. kir. udvari nasllitúk Héeabca.
Kapható a gyógyszerészek' és illsisxerésseknél 1 darab H5 kr. N.-Kaniasán Schwarcz & Tauber; Bősen leld Adolf; Slrem A Klein, Berdin Márton ; Marton
és Huber uraknál. . ^ 44H 22 • f>2
x
X 8 K X 8
8 'X X X X X X
Előfizetési felhivás az
■ a
„Ügyvédek Lapja"
t'II-ilc étfelyanárs A lerajabb axám « k»rwtk«ső tartalommal jel«at meg; Olvasóink la»z. — Szarvas-tank »is»»f»ku praaagyl bmwágukat. Irta Madaraaxy Pál a pénzlgyi köaig. birósag ab tek', — A Wtek *fye*n*b*«ata kérdéshez. Irta Saéksea Ferenc a bpeati kir. tlirvis. aMsake. ■ A fpaasitfi t<»rvAay lO f-ábos Irta dr Haipfe* László hpafeti áras. el-%»k - A Mr«> «daH»a«lttketlsa*ág Irta ér Wla»*tc»()yata bpeati kir. föfigyAsal helyattaa. A «mM. Irta HajHa* U«al* ti|**ti kir. itAIAtablai Hlró. — Az 1SH9. éviXXXVIlt. t, » Hl^ ewv*M"M v,,;t* két4i». 1>1« ér. Imiik Konrád bjHjsjü kir. táblai bíró. — A lal-
Aa nítgyvi<d»k l.apja" jOvii Avl jasaár 1-éa batadlk évfulyamát knadl mag. Mimi addig, agy azaotal ia föturokvrstt mla leaz lrásy<»ava, hogy gaadag, váltósatoa i* élénk t<rtaluaiaial Jaleajea meg Aa „ÜK.vviKb'k Imtija" műiden azámlian aktnAlla vi«a«*rrikkft kar.nl dr. (Hltttlier Antal dr. Kenedl UAaa Aa a szerkesztő tollából. HaaMkkdt a fllvAnwl Ar vidéki ttgyrAdt Aa blról kar legkiválóbb Ugjai írják Rolúsisi g«>ad vaa fordítva a ^Vegyeew Mvatra mely miaden bAtaa Aidákig liireket tartslmas Kuh»n mallAkletas jelnnaek mag a m. kir, t'uria, a badapaaU kir. ítélőtábla Aa a pAaungyi birt'aiAg AvI jalest4kH>ga listAraaatal. Aa „Ügyvédek l.»|»j«" gaadag tartat-uu, Aa caiaoa klállltaM dúcára a legolosóbb jegi afaklap. Ara <<gAaa évre i| IVt fAIAvra 11 frt, aekyadévra l frt Ml kr^ Vidéki elölísol^k aaAmAra a felad blróaAfok vagy katóaágekná) livQ ügyelkrlll levelező la|sai díjmentes ArtaaltAat ad a kiadóhivatal. Aa elftltaetAal pénsrk aa UsvvAdek Lapja" kiadóliivataláliíía Qadaj»aat VI., TarAa karát a,', aa. a. ktlldeadftk. Mü
ka* eleai a blIavAdl eljárásban. Irta Nséll Farksa b|s»atl kir. táblai blrá. — A vAgra-ba|táal törv6ay-4ií. |*áaak ért««laMzAar. Irts JAkatliy Albert biiaatl kir. ItAIOtátdsl blrá, A/ alvslt nD tartswllj Iráati IgAsyt. Irta tóiilvlla Ráisdy bpeati ttgyvAd, ei|a, képviaslA Tad'>stáay«Mi képa«'i* óm gyakorlati képaéa. Irta dr KAayveaay Fafaivo urt|a. kAav. Ka lebbvitel a eommán aljártiban. Kittedéi tsrvssat Kúasltatte Pbkis KAador Kttlfttldi dikatara — Vagyew eartdasptAr. — ^rtraltő. -r VallAklat JiigMuUk Ugy^k, — Karasksdelml-, váltó* As eaAdkgyak.*^- BiaUgyek.
Nyomatott Fisebe) Fülöp Isptulajdonosnál Nairy-Kamzsáit. lbbO
L ,
Zala 1. szám. (H lapQ a
2. szám.
Nagy-Kanizsa. 1899^auuár 12-én.
XVII. évfolyam.
Saerkmatftatg: Batthyány- >•« Kisfrtlmly-nirau wkún.
Ui istmsradfi i lap SatUanl ifiipni TOÜlkumó hiSQii krizlcmtav.
Z A L A
Eis4éUvatali . Vlrnalitt-ilM* A. atáM lffaoUi falu, kitsyvkarwdwlta, .
tlíVllSTÍat Aha* :
Km -a Avn
KMÁyfH
Nrit{fiilt>«r«
t M— kr, t . w r. t . u .
Birmrnti'llrn levelek csak femprl ke-ackUt fogadtatunk el.
Késiratok vinu som kuMrtark.
Ilinli-W'nek JnUúiytiwM) aat állítatták
Politikai ós Négyes tartalmú hetilap. _ „ ,
c•' " WyUtUr patltaora WJ^.., T
A Nngv - Kanizsai- ős DöMnl tiikarökpiSnulArnk éa a llimkugyoátllet IíIviÍÍuIoh liOulflnyí KWit»a-k, vstaiíít . tí^Jty,
' ' ViiiiuiktiKíkk Kl'milinl líjjlijii ,'Jf/tliyv,- a
Itl'IViltrtlt'ttí'lllI 111 Anintk, .'/ft '
n«>K|«IcnIk ATaw-KiinlzNáii lietruklntrto'Mcr: vn*iirini|i.
A társadalmi terrorismus.
Lapunk legutóbbi számának vezér cikkje szellemében tovább meditálván, kerestük, kutattuk iik"okokiítj mik társadalmi életünk ziláltaágát, h küzllgy érdekében tettekre hivatott egyének elzárkózást s ál tamburi a közszellem meglazuláaát okozták. Es a qpár általunk futólagosan vagy csuk „per tangentem* .érintett okokon kivlll rá jöttünk. liogy e tekinteiben roppant káron befolyásnál vannak a I(kandalom bizonyon jól ismert elemeit kiknek- ÖsszesJörekvénük; minden, a társadalmi életben kifejíelt cél-küzdelmUk abban kulminál, hogy a tár aadalom józan, higgadt, éa áldásos mííkü désre hivatott elemeit a szereplés teréről leszorítsák.
És hogy e tekintetben áldástalan mun-kájbkuak hatalmai) eredménye Van, azt mutatja vároMunk uralkodó kOzszelleme ia, Bnelylyel szemben határozottan coimtatAlható, hogy nálunk is-^hatalomra vergődött a társadalmi terrorismus.
Azok, akik ezt a terrorismuat megteremtették, magukban véve tokkal csekélyebb, Bókkal jelentéktelenebb teremtményei az Úristennek, hogysem akár tehetségüknél, akár társadalmi befolyásuknál fogva VélUk személyileg foglalkozni érdemes volna az Ugy érdekében. Mert miért foglalkoznék a sajtó olyan egyénekkel, kiknek egyéb foglalkozás hiányában Összes gondjukat az képezi, hogy muukás, tevékeny, jÓtÖrekvésü
I és a társadalmi élet jóirányu törekvéseiben hasznavehető egyéneken rágódjanak s azokat* I becsületükben, jóhirnevllkben méltatlanul meggátolják. De foglalkoznunk kell az (Igy gyei, as ű átkos muukájok eredményeivel] azért, mert a tapasztalat azt bizonyítja, hogy az ily egyének nem egy körben érvénybe képesek juttatni egyéiiiségllket.
Már ugy vagyunk alkotva a természettől, hogy a velUnk érintkező egyének befolyása alól nem vágyunk képesek tel-| jenen függetleníteni egyéniségünket s igy jakár jó-, akár rossz- irányú ar. a befolyás, [—TyömőThagy lelkünkben/ Éppen azért I a társadalom érdekében cselekszünk, midőn az ily fajta beiolyástól való ovakodásra figyelmeztetjük társadalmunk minden elemét.
Yaroauhk a haladás stádiumában van, Nekünk, a város érdekében ránk váró alkotásokkal szemben véghetetlen nagy szükségünk vau a józan éa tettekre hivató't elemek egyesülésére, Összetartására. Éppen azért fcfiHtHllen pnssivo szemlélődéssel bele-nyugodnunk abba, hogy egyesek föllépésé, jnagatarlása itt tárnnd'',rui terrorismuat te remisen és lehetetlenTüS legye'a jóirányu tOrekvésü-egyéneknek, városutiknak előbbre vitelét célzó munkáját, egyesülését. Magasabb érdekek kívánják, hogy az ily egyének befolyásától a társadalom fblszabadit-tassék.
Rájuk mulatnunk nem is érdemes, nem is szükséges. Mintaképei ők -a szakadatlan s majdnem minden slkalqmmsl indokolat-
lan éllenim&mlásuak. Mindenütt ott vannak, minden lében kanalak, csakhogy egyébként teljesen elenyésző egyéniségüket láttassák, érvényre juttathassák. "Föllépésükkel, Jako- j-binits természetükkel terrorizálni akarnak mindenUtt, ahol a velők ellentétes józan elem befolyásának tOnkretevéséről lehet szó.
Véghetetlen csudáljuk, hogy a társadalom már rég be nem IMla befolyásuk, minden tettük, lépésük Jlldáatalanságát ».» belátás alapjáu nem szakított velük vég-legesen.
liiionyára meg is tOrtént volna már es, ha a társadalom oly végtelen kíméletes nem volna piég az ilyen jakobinus természetű s a zavarosban halászni szerető agy£~ nekkel szemben is.
Kát hiszen szép, szép az a kíméletes-ség, dé mikor o kíméletes*égnek és türelemnek oly belál hallali káros kÓvetkeznié-nyei vannak a társadalmi élet kOzszellemét s az általános érdekű ügyek előhbravitelét illetőleg, akkor a társadalom arra hivatott egyéneinek ki kell lépni pMllvilásukbél s taísjt kell egyengetniük aira nézve, hogy a társadalmi élet terrorlsmusának megteremtői kizárassauak onnan, ahol megtéve-ledett lelkük magvait hintik: a társadalomból.
Kétségtelen^ ss, hojjy a békésebb, józanabb elemet a társadalmi terrorizmus tartja vissza az aotiv szerepléstől s a tár sadalmi téren való nagyfontosságú egye* sttléstől. Ennek megszüntetését nálunk, kit-
A „ZALA" tárcája.
Tartós' gyász.
Tegnap volt a temetése Szép 'Mariska jegyeiének, S ma már ingán zongorázik. Zendül ajlcdn hangot- ének.
Jgy leli 5t egy rokonaf*^' Kii a részvét elkisére, Hogy: balzsamot csepegtessen Szire sajgó, mély sebére.
Szól belé/ive: „ Téged ugyan Szíren talált a gyászeset: Sem is kittem, hogy Jeninek Halálát ily könnyén veszed.
Amint látom : semmi; szükség Többé az én vigaszomra."
— Szép MariAa közbesóhajt: „Ah ! csak tegnap láttál volna,"
KULCSÁR JÓZSEF.
„Frici és Xici"
— t .Zala* eredeti tárcija. —
, Topogd András, a csirkeházi járásbíróság érdemes diurnistája megállott Budapestnek egyik külvárosi vendéglője élűit és nagybetűkhöz néín Igeit szokott szeme teljes megerö.iélésével kezdte olvasni annak időiért taláréi amint testve vala: . Vn Itélc U Az Há Som pi Hat rí Zsák Hol"
>Ns, hála ínten, vigre hat mégis talál-1 I tani egy olyan vendéglöt, ahol e«y díurnisia Is bttran megszAllünl. Biztos Dzetésképtulenség esetén jnnen sokkal könnyehl) a szOkés Itt tsltn vendégkönyvei sem tenzuek .ss-eubsr elé.«
Igy mormogott magában Tnpogft András és, j belopott a vendéylöbe, hol a tisztasági kérdésben I arra a biütos kilátásra helyezkedtek, hogy as oda szálló elánok ugy is csak piszkot botnak be ma-i gukksl; minek hát liatlogalni I
A csirjceházi dlurnisis rügtón otthon érette | ínagát: a Járésbiróaág iktajójAban. Kagyogó mosoly, kelt srcán.:
Ez aztán a pompás vendéglő! Miiilhu csak I külön megrendelésre Készült volna a díurnistáknak. Itt nem kell áltól tartani, hogy valamit bepias-Ikol a zsíros,- kopott nadrftgjával, kahátjával. Hisba, mégis csak haladott vtroa ez a Pest. Nem hiába, hogy itt lakik a nagyméltóságú igazságügyi miniszter, úr, — atyailag gondoskodik az itt is-tt-szegéft'y diurnistákról.
Topogó szobát nyitlsmtl magának.
A szobalány nagyúri leereszkedéssel kérdezte :
— Hány Agygyal ?
— Micsoda? Egygyel sem. (!n a földön 1 aluslom.....személybiztonsági szempontból.
Erre a stobalány gúnyosan fölbigyeszleile ajkait; a kopott diurnistát végigmérte s ott hagyta a szoba kinyílott ajlaja elölt.
- Topogó belépett, azután belelte maga után az ajtói, a re löszt is rátolta, hogy hívatlan len-dóg ne toppanhasson be hozzá. A leinti kabátja belső zsebéből elővett egy gyürt-mart, pístkos 'újság példányt és rányitott a nkishirattéstk''rol
villám s olvasni ketdé a roppant (eltUnö betűkkel nyomatott kishlrdotést:
— „Frici és M ie i,* hdzumhji és mindsn sgyéb memélyi éríntkeséit kötvstitU inthet d/ogliil minden magánterinéssetS tlyyrl lebonyolítás végeit; hásasságra lépni óhajlók MütktsM a lejfiíúj/tjokb titoktartás mellett estkSili sat, sal° (A lapot BUigA elé lesti.) Tehát most már csak lel kell keresni, hogy a lalálkóaás megtörténjék. Hadd lám: hol is van at a .Frici, MM" cég? (A s újságlapot fölemeli és olvasta) Jóttef- város, Jósset-utca 8 sz. 6. ajtó , , , . Jól van. Csak kitté rendbe szedi,Ük magunkat, azután msgyUnk. Holla I Isten ninct it tükröm. Pedig hát Ilyen esetben, mikor asszony uiáh nézünk, hát dinrnitta lé-tünkre i«-elmehetünk a fényűzés lerén egy vendéglői kopolt tükörig. Ennek különben sincs külön tétele a vendéglői számlákban.'
A csengel'yü-hangra megjelen a stobalány.
— Mi tetszik?
-r Egy díjmentes tükröt kérek.
A szobalány kutalni kezded at egyik fiókos szekrényben t elödobott egy tükröt.
.— Tessék I Pompás lüköf. A legutóbbi ur-sságos kiállitátból való. A redöket kitűnően elsimítja.
— Ejnye lelkem adia, milyen elmés. Beh kár, hogy iroda-igasgaló nem lett.
A stobalány már nem Is hallotta at utóbbi ttavakat, oly gyorsan távozott. Topogó maga elé tette a tükröt, valóban pompás tükör volt. A diurnitlai koszton megnyúlt arcból olyan gyönyörű bold'világ oinól csinált, hogy csak hajisálon múlott, hogy at utatás kOtben kiéhüll tsegény diurnislr. utána nem harapott. , •
' Letette maga elé és el keidetl beetélni f. -
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
ltin&eu ea idő aaerint, magasabb érdekek kívánják. Azért éppen a kOsérdek aafalpontjából nem szUntlnk meg e tárgygyal foglalkozni mindaddig, mik táraadalmunk ismttt jakobinus alakjait, a társadalmi ter-r >ritmua megteremtőit méltó helyökre nem
asoritja as általános mellőaéa. _
Heti szemle.
A muraszombati ovoda választmánya ha-tárosatilag kimondotta, hogy ovodáját államo aitaní akarja. — New-Yor^uan a villamos világítás helyett iámét a légásésst fogják alkalmasni,
— As egyforintosok ezentúl erőaebb éa jobban enyvesett papíron'kerülnek a forgalomba. — A cár beteg, a pedig valószínűleg mérgezéa folytán.
— Niabei Bain R angol történetíró utóbbi mű véhez magyar történelmi munkákat hnszaált. fő* forráaul. — A budapeat-béeai telefonvonal jan, 1 én átádatott a közforgalomnak. — Brazília volt caáazárnéja meghalt —'A budapesti leégett német azinház tagjai aegélyezéaére 14 ezer fp-rint gyűlt össze. - Temesváron egy elzüllött egyén ~sT templomban lőtte meg magit, mi miatt tyból fel kellett asentelnL
A politikai hangulat minden olda'ról békésnek mondható. «*» Londonban egy ismeretlen emberbarát azásezer font aterling (körülbelül egy millió kétszázezer trt) jótékony alapítványt tett. Zílríokban a Minh^g leégett Az influenza országszerte nagyon terjed, A sümeg-rendeki korcsmában L. J. útközben betért kocsisnak, miután makacsul kívánta a „fekete kávét", bár kilett ielentve, hogy nincs, nem ad hatnak, fény másból (subick) • késJtett „mukká val* szolgáltak, mit ez egész deliciáváK ki is Bzftrcsöigetettj gyomrának nem kis felháboro-dáaára; de megtudván, hogy nem mérgezés^ nagylelkű eleganciával ki ia ti/ette árát 12 kr-rak-— Miklós Gyula közjegyző jelölt L. 0, alsó lendvai kir közjegyző álta ónos helyetteséül kirendeltetett. Sárbogárdon pénzhamisító bandát födoztek fel. — A francia hads regben a kutyákat katonai szolgálatra fogják alkalmazni, miután erre — a próbák azeriut —* bámulatos Ügyességet tanúsítanak. — Szeged éa Bpest közt telefon felállítását tervezik. — Kis Kőrösön két fiatal orvos* kidobollatta,' hogy a 7 éven alul levő gyermekeket ingyen, a szegény eh baorau felnőtteset — pedig tekintettel a járványoa időre
— szokottnál olcsóbban gyógykezelik. Szép humanitás — Királyi Pál oraz. képviselő a esik tornyai jótékony nőegylet a a kisdedovó-egye-aületnek 60 -6U frtot adományozott. Készt -helyen agy kéjnő szerelemből Kedvesével öngyij-kossá lett —• Országos .hitoktatói kongreaazuat terveznek a fővárosban J89Ü> év nyarán a hit-
Zala í Hzám. (2 lap.)
/oktatás rendaaáae eéljából. Bizony ideje már 1 t Káptalanfán 21a J. urasági bognár Ca. J. urasági faragét boasuból agyonütötte, maga mag nyomban öngyilkos lett; -v Hodosánban önk. ftlsol tó-egylet alakult — A belügyininisstar Bu dapaaten aPastőr-intéset*et fog mielőbb IÖ*álli-tani. r A kultuaminisxter közelebb iámét több nazafiatlaxi nyomtatványt tiltott ki. — Francia országban valaki kérvényt adott be az általános nőaüleai 'kötelezettség éraekében. Hojy mik aa indokai, könnyen elgondolható miután nálunk ia eléggé megvannak. 8 a kérvény — ugy lát-I szik — komoly méltatáaban réaaeaül. ~ A német, caáaaár elrendelte, hogy ezentúl at udvar-nál bármily állápu polgár megjelenő selyem harianyátéa rövid nadrágot viseljen . — Tisza Kálmán miniszter-elnök 0 felaógénél a lagbarátaá I i goaabb fogadtatásban réaaa«ült. —»' Ugyancsak a „P. C * nek Írják Déceből, hogy as 1890. évi közgazdasági kilátások a logorvondoteaebbek; A papirok értéke emelkedik a az emelkedéa tar I tóanalc mutatkozik, mintáit a béke kifelé biztosítva van, befelé padig nagy buzga'ommal én hazafias komolysággal iparkodnak a monarchia | két államának költségvetéseit szilárd alapokra építeni, — Jlj'áfrikai ezpedi«iót tervex gr. IV leky Hamu, a ki caak nem rég érkezett viasza egy aikerea expedícióról, -— Az orosz hadaereg nek kilátása van rá, hogy olyan fegyvere lesz, a milyet egyik .európai nadenreg se mutathat ' fel. — BrÜ«zazelben a „Theátre de la Honrae" leégett. ■ A bráziliai republikánus kormány reformot hajtott végre a hónapok és napok neveiben. ~ íiigtíti Antal kitűnő feetőmüvéazüuk meghalt. —. Auguszta özvegy némot császárné jan. 7 én 79 éves korában elhunyt.
Tanügy.
Játékszerek kora/)
Tagadni nem lehet, hogy igen él vesetea paychologiai tanulmányt nyújtana, Jia JŰfrténé-azeink közifi valamelyik fáradtaágof venne ma gátiak, kimutatni; miként fejlőd tea. ki a játékok éa a játékszerek az emberiaégnél ? Né/.etünk azeriut a gyermekek kösptti játázás olyan régi, milyen régi az emberiaég. Tény, hogy a gyermekek kezdetben nem használtak mindjárt kü* lönféle eszközöket szórakoztató játékaikhoz, hanem megelégedtek futkoaáaaal, birkózással slegfeljebb a kövek nyújthattak némi játékszert, melyet talán szüleiktől látva, a mint kövek do-bálaaával a vadállatok inegtámadáaaival szem ben védelmeznek
Nagy haladás történt a gyermekjátéksze rek fejlődését illetőleg, midőn az emberek"
•) Hint a tanítókat ím WaalríH érdrtlft óikkal, Jónak láttak a nKli<]mLn«vol6H".böl átvasal tavunkká,
1890. január hó 12-fn
kaadtek mi válni, mart a gyermekek csupán tttáa* aáai hajlamból haaonló (eltúró faágakat hasa náltak, hogy a földet aslileik példájára ttfjáb mart semmi ssin alatt gyermekkorukat tétlenül nejn töltötték, hanem szintén tárták a földet, építettek odúkat vagy kunyhókat.
Határozott alakot vettek azonban a gyermekjátékok a fasakaameatarség keletkeaéeével. As öregek gyárván aa anyagot, különféle ké nyel mi eazkozökat formáltak maguknak, s a mint ma látjuk, hogy a gyermekek a nélkül, hogy valamely mesterségről fogalmuk volna, minta-sókká válnak, egész napokon át ülvén az udva-' ron vagy aa utoftn, különféle tárgyakat formálnak agyagból vagy sárból,'telan hóból, ép-
rtn ugy cselekedtek o«*páink gyermekkorukban, éppan ebből fejlődött ki a gyermek játékok kéazitéas.
* , TöliélyesliUlni kezdettek a gyermekjátékok a bálványosáa keletkezésével, minőn ia az em* hsrísag embaralaku isteneket kezdett magának gyártani, melyek kÖaÜKnémalyik ax ember ke* gyét veaztve a gyermekek játékaiuiréiil alacao nyittatott le. Végra pedig, miután a gyermekek a< őskorban, épnau ugy, mint a mai nap, kü-lönöi előssarfltlttel vftaltettek az állktok iránt, agyagból különféle házi, a/, az megszelídített állatok mintázataival megajándékoztattak, mig végre embaralaku játéksxsrakliaz jutottak, wiu* lyeket a ma*ter«ég*k fejlődésével különféle, gyakran a legdrágánb anyagokból ké«sitettek. & mellett legjobban bizonyít egy olasz lap. „Corríere di Tlouiu'1, mely azerínt evekkel ezelőtt Itatna közeléb-n felfedeztek egy gyermek ■ sift, melyben egy babát találtak eleiátrtesontból csinosan faragva. Nemsokára axonban Sleiliában sslntén találtak egv airban egy krétából formált' babát. Enoek a szénen faragott játékszernek korát azonban a tudósok mngállapitatii nem vol< tak képaaék ; mindazonáltal megegyeztek abban, hogy mind a kél Ulba néháuy é»eai,e4et töltött a airban. Nemaokára a leletek után magállapi* j totta egy tudós, hogy évearedakkel ezelőtt lazokáabfn volt a gyerutskeknek az ő legkedve" sebb játéksseröket velők eltemstni. Midőn Ame* i rikabau az 1 ikák ' airját megvizagáláa végeit feltörték, ott ugyancaak, miut a két romai gyer ' meksirbaii, a gyermekek caontjaí mellett találtak rendaaea babákat, melyek köxül az egyik drága ruhában volt felöltözve, mely jelenleg a Limai muzeumban őriztetik, A római kis leánykák tehát éppái ugT^táWs^tUk babákkal, mint a mi^yar kis leánykák, daSnárkiakoruktól fogva szoktatva voltak mindenféle htlMa kád munkához^na a római leány elérte a bajádon-kort>sffít a 18*ik vagy 14 ik évet,ugy kellett egy ünnepélyen megjelennie, hol ez alkalomkor elővett egy igen díszesen öltöztetett babát, melyet a Vénus templomába vive, ieláldoata azt ezen istennőnek.
— Na bit Topogó András, csirkeházi di-urnista úr, van szerencsém ! (K g y e i hevesen, görcsösen ránt s tükrön.) — Háti tisztelt szamár, mikor fog már egyezer benőni a fejünk lágya, mi ? Az egyik asszonyt elkergetni, •lüxni ostoba féltékenységből, azután kujtorogni, mászkálni mSsik után, hogy legyen koplslópaj-' tás: sxép jellemvonás, ez ? .... . Szegény Emília! milyen jó asszony volt axegény I milyen kitűnően tudott koplalni Milyen irigyléseméi ló taleniummal el tudta kötögetni a reggelit meg a vacsorát'! Hu*x krajcár árs psmutbó! éppsn bar-mincnapig^ reggelizett é< vacsorált. Szegény ^jó, takarékos feleségem. Ugy-e eszeveszett nagyra vSgyó, — zöldsxemü szörnyetegtől megszállott diurnista! kelleti ex néked ? Dehogy kellett, dehogy kellett! Hü koplalótársadar elűzted félté kenyaégból. Válópert indítottal ellene, s elváltál töle. Mily hidegen állott szegény asszony, mily méltóságosan, mikor a vádakat, mint az elválás okait elszámlálták előtte. Nem szólt, nem védte magát. Cssk azt mondta, hogy abból egy szó sem igaz, de sz elválásba beleegyezik en<je*ztel-hetetlen gyüUÜethol. Ah, hs rágondolok arrs a királynői alakra és tekintetre, mikor- lesújtó szenekkel végignézett rajtam, ab minden csepp vérem fölforr s újra aserelmes leszek a feleségembe. Csakhogy hiába : ö »öbbé nem enyém, nem feleségem. As a szép, önérzettől sugárzó arc! Érzem nem Bírom feledni soha. Mintha csak azt] mondta volna ujt a törvényszék előtt hitvesi | gondossága teljes tudaiábao; »András, ma hus-j félnapja van, jer ebédelni! Ma jól fogunk lakni« .... Álom, álom. . , minden . . . Kiváltunk.! £-« én busfélnap)áo egymágamban maradiam . ,. ébteeti * .> • llol lehet azegény Miiicam? . V,J
Eh, most már mindegy . , . . Uj teleség! u| koplalás 1 -Ex ax én diuruístai helyzetem mostani sig nstúrája. (Nagyot aoh a | D Hadd lám o«ak : mit ir a „frici ee MM" cég ? |L e v e I e t vess elő, olvas] Tisztelt uram ! Értesítjük,hogy az ön-óhajának teljeset) megtelelő intelligens nö áll rendelkezéaünk alatt Kösépkorü munkás, becsületes és igényei. s lehető legszűkebbre vannsk szabva. Mintán ön azt irja. hogy mosi éppen szabadságidőt élvez, talán legjobb volna személyesen fefjftnnie éa meg tekintenie. Tetszés esetén az egyezségre lépés rögtön megtörténhet. Tisztelettel: s »Frici é* Mici« cég. |A levelet ősszehsj lógatja és tovább monolo-gizál.J Mo<t már mindegy. Jöjjön, a minek'jő-nie kell. £rzem, hogy tovább már egymagsmbsn nem birom ki s böjtöket. Vessek magamnak új' koplslótársst. Gyerünk/hát Topogó András csirke-házi diurnista ur, a • Frici és Mici« cég érdemes tönökéhöx. Nem tudom^milyen ember lehet ? Gorombább cssk ez se less, mint otthon a principálisom.
Topogó András megindult a .hzsef utcs felé, hogy megkeresse a céget.
Nem kelleit messze mennje. Halaimim belük hirdették egy kis földszintes ház talán, hogy otf-J a „ Frici és Miciu cég boldogítja az embereket ésI szolgálja ügyes hásaaságközvelitésael magát as 1 . . . . ördógöt. i-*" . •
Krősen köhicsölt, torkát jól kitisztogatta és | kopogtatott s Nr. 5. ajtón.
— Szabad!
— Km ! km J km! Alázatos szolgája.
— Alázaios szolgája! Tessék helyei .foglalni! Kihöz vsn sxerencaémf Nem Topogó András, tollnok ur, a cairkeházi járásbiróiágtól ?
Topogó András majd htnyail eseti.
— Aztán hogyan ismer ai ur engem, hacsak ai ördóggel nem olmborál?
— Ah, kérem alássan, a ml cégünk jobbára már képzeletből megismerkedik as ügy telekkel'
— Hatalmas képzelőerő; Hatalmas kinct volna egv diurniaial gyomorra nésve.
— Hát kérem; megjelenés kor, ruházat 'és a többi, éa a többi. Nekünk oaalhatatatlan jeleink vaunak.
Topogó közelebb lépett a üatalagnbsrbes, ki a nagyvárosi eleganoiaakodta külöubözö malom-mozdulataival mozogta körül öl.
~ Ahogy most jobban vizsgálgatom aa urat
— ssólt Topogó — én ia nagyon iimeröimek találom az urat. Vaaxsdelmeaen 'hasonlít egy emberhez, akit még most is véghetetlen nagy kedvem volna diurnistai enyelgéssm tárgyává tenni, mikor legkevézbé vagyok jóllakva, tehát mikor legmérge*ebban tudnék ülni.
— Ki as, ha azabad kérdenem ?
— Mi köze bozsá I Különben ha kivánosi rá, megmondhatom. Egy hitvány ember, akit egyszer ott találtam a feleségemnél őlelketve. Na hát, punktum 1 förröl aztán többé asó ae legyen I Különben ne vesztegessük az időt. Kéznél van most az a nőszemély, akit ajánlott a »Friol és Mici« cég V
— Ah igenl 0 éppeti cégUrsam: a „ MkL*
— Tehát Ön a •Frici* f Igen. t
— lliaz akkor háia*társak«'
<— Ah nem t Mi unoka-testvérek vagyunké
- köióstu'aidonoiai ei Üsletnek.
_Nagy-Kan«8a, vasárnap.
A mesterségek tökélyetesedésével szaporodtak és tökélyetewdtek a játékszerek ia, míg a mai neveléstani tűd tudomány azokat mint ei hatalmas segédeszközt saját keretéhe vo^ita
Zala 3. nzám. (8 lap.)
gy
he. u
A IrSiiyUksISk. ' A\ vallás és közoktatási minisater v utolsó napjaiban 87,320 szám alatt, a leány jskolák Ügyéhen a köveikező rendeletet hocsá
_ UWfc január hó 19-én,
iályok elhárítására. ICatn módszeres értekezletek a múlt | (egyaökÖnyvei a fentebb jelsatt uton hozzám feltwjeaatendők.
Kemény lem, hogy a (elsőbb leányiskolák
A játéksaerek kiváló nevelő Látásuknál fogva [tutta ki : Mivel ax állauii .felsőbb leányiskolák tanítótestületei át vannak hatva azon meggytf
folyton fognak fejlődni, mert a gyermekek, mig a világ feniiállann, folyton fognak játaaani.
Hég egyre vagyok bátor becses Ügyeim 11 két felkérni.
Tény as, hogy gyermekjátékaaerak nem egy esetben, mint a milyen örömet szereztek a gyermekeknek, éppen olyan szomorúságot okoztak a s/Uloknek. Lelkiismeretlen gyárosok készítményeiket a nyereség szeropotjából mérget tartalmazó oleaó festékkel festették be, mely körüLmény sokkal veszedelmesebb, mint a hogy azt valóban gyanitauók. A méreg különféle utakon és módon a gyermeki testbe jutván, oly
caunan az, tálon klje
számára kiadott minisztert^ taft terv irányadó szempontok s az elorendtt ___ löléaére a az elvégzendő tananyag körvonalozá sára szorítkozik-: a kellő sikerrel Való 'tauitás pedig megkívánja, hogy á kiszabott tananyag feldolgozásában minden tantestület ön tudatosan), előre megállapított terv szerint járjon el; amivel a tanitáa menetének részletes megállapítása ms iakola eddigi tapaaztalataiuak éa ismert sallk aégleteinek körültekintő figyelembevételével caak-is az egyes tanítótestületek kebelében történ hetik, a következőket rendolem: '
1, Az iskola tanári testülete, tekintettel a
hatást gyakorol, mely sokszor a legborxasxtóbb! hely i viszonyokra, aaját eszközeire, különösen a
betegség alak iában nyilvánul. Az orvoai tudomány már ki ia jelölte azon játékazereket, melyek mérget tartalmazó featékkel be Vadnak festve, s óva intik a szülőket, hogy azokat ne vásáitlják, Be az egéerségügyi bizottságnak szintén kötelessége lenne oly ját ékesereket, melyek mérges anyagokat tártaimasuak, rögtön el kobozni éa megsemmisíteni*
A francia kormány rendeletet bocsátott ki, melynek alapján a gyermekjátékszerek festése ISegbató roztatik-.
Német owzághan 188H. május lé vei azintén szigorú törvény Tépett életbe, mely a játéktárgyak mérges testekkel való festése ellen kemény büntetéseket szab.
Tudvalevő dologi hogy Németországban a mérget tartalmazó {estékekkel nagyon könnyen bántak, miért ia ezen abríormia állapot beszüntetése mellett msga a német társsdalom a legére Ívesebben agitált. Mindazonáltal a magyar gyermekjáték kereskedőnek nagy elővigyázatotj kell tanúsítani a külföldi szállitmnnyokiíatT" ml hogy dacára minden törvénynek, oly tárgyakat importáljon, melyek az ártatlan gyermekekre nézve ve»zélye8aé válhatnának.
A magyar gyermekjáték-ipar eddigelé a szóban levő veszélyeztető eshetőségektől mentve van, a .mennyiben mindent elkövet, hogy kéazít-
használatban levő tankönyvekre M főképen állami felsőbb leányiskolákban érvényben levő
zödéatől, hogy köaöa munkában fáradoznak, hogy minden *gyas tanító buzgalmának eredménye társainak kiegészítő munkálkodásától van feltételesve. Ila nem tud minden egyes tagja a tanteat illetnek a közös cél, érd'ekefmnrTtntrd a tárgyak fal fogásában, mind pedig a Követendő tanítási menetre néxva ötirnegtngadáaain meghajolni a tanítótestület határozatai előtt, Idusára van téve a felsőbb leányiskolák magasztos célja/ melyet esakis a tanterv minden részletének hat? monikus keresztülvitele mellett remélhetünk megközelíteni. A módszeres értekezletek feladata a tantestületben ezen *MaÖSség "tudatát ápolni a épen azért elvárom as lakóiak igazgatóitól, hogy na' ezen értekezleteket helyes irányzással és teljes gonddal fogják vosfttt^ (föseti rendelet a felsőbb
antervre, állandó tanitáai meneyri fog készítenileány intézetek re 'szól ugyan, de az alsóbbrendű K..i,.a 1 lauamIu /'alá^t, | iskolák tantestületei is baazuoa irányelveket
iskolaév közelebbi két Ezen tanitáai menet osstályonkiut meg, minden 'tantárgyra nézve -
folyó iskolaév közelebbi két' hónapja
áflaiHtemdó ideértve a
valláataut. ia — kiililn külön iven^A tantárgy cime, a heti óraszám és tankönyv — olvasókönyv - megjelölése után a tanaiiyag^idsktikai egységet alkotó Részletei azetitik osztandó tel, s! gróf miniszterekhez, minden részlet után felemlitendő, hogy annak j |ea/tŐ különös sulyt
iskolák tantesteilet^i meríthetnek belőle.)
A |£mmIm«*j{I iiskértflrsi terjesztése érdekélten az orsz. gazdasági egyesület olnöka ; liesaewfiy Aurél grót, agy terjedelmes beadványt intézett C*éky Albin gról éa Hsapáry tlynia 11 lieadványbati a feltár* helyez a néptanítók és a
feldolgozására hány tanitáai óra fog fordíttatni, j községi lelkészek gazdasági kiképzésén*, .A köz-Tekintettel kell arra lenni, hogy a tananyag | ségi néptanító éa a pap van hivatva árra, hogy
réazletei arányosa^ és mértékké] Oszoljanak meg az egész iskolai évre s sz Összetorlódásoknak a a tanulók megterhelésének eleje, vétessék; továbbá, hogy tartalmuknál fogva rokon tárgyak tanításában a kínálkozó ^vonatkozások alkalmasan éa Össshsngiósn hasznosíthatók legyenek ugy, hogy minden tanitó saját tauitásában a rokon szakok tau&nyagának egyes réazleteire, JPJilLfflár feldolgozottakra eredményesen hivat kozhaaaék.
a nép gyerrttekéhtil fó gazdát neveljen, Mlg a tanitó ugyanis as IskTmtiCfiftbnn előadása által emfli a nép gyermekeinek gazdasági szakérte^ mé<, addig a papok ktsebb-nagyobo földbirtokai nalT mintaszerű kezelése által a felnőttek ok-tatását eszközölhetnék. Miihez azonban magának, a papaágnak volna azükaéga gaadaaágí szakér telemre és hogy ezt megszerezhesse, haaonló irányú kiképzéare.
As ICélvéM •lapról, mely a magyaror-
gában a nagyobb egészet képező részek után azonnal kitűzendő az idő az összefoglaló ismét lésekre is, -- hogy ugy az ismétlés az év töhl részéié oszoljék meg s no súlyosod |ék egész ösz
ményéi mérges testékektől mentek legyenek, s I szepségében az év végére. Kzen felosztás azon reméljük ia, hogy a magyar iparoa soha sem]előnynyal is jár, hogy az ismétlés a különböző fog néhány forintnyi nyereség végett oly esz-] tantárgyaknál, mivel részleteik különbözők, más közhöz nyúlni, melyekkel a nemzet csemetéit és. más időre fog esni s nem terheli meg évköz-
megmérgezze.
Láttuk, mily hatalmss nevelési eszköz a jól megválasztott játékszer a gyermek kezében; láttuk, hogy az őskori gyermek csak ugy játszott, mint a mai magyar fin; adjunk tehát-moet ia a gyermekeknek célszerű játékot ke zükfie, hadd játszanak s játszás közben testileg s szellemileg gyarapodva a baza boldogitására vidor, élénk, bátor, okoe éa jellemes honfiak- és honleányokká nőjenek fel, hogy a haza meg megdönt hetlan oszlopaivá vaIjanak ! — Ugy legyen!! Záhora Jótuf.
— Hogyan ? az a nő önnek unokatestvére és ön olyan lelketlen ember, hogy képes volna hozzá adni esy diurniatához koplalótársnl ?
— Ex Mici cégtársam óhaja.
— Ejnye kérem, mutaasa be hamar azt i ritka lelkes és halhatatianaágra érdemes honle ányt, ki egy diumisláboz -kényszerítés nélkül hozzá akar menni1? Igazán kíváncsi vagyok rá.
A fiatal »Fri&* a mellékszobába lépett égy lefátyolozott hölgyet vezetett be karján.
— íme, van szerencsém bemutatni cégtársamat v »Mici« unokanővéremet.
A hölgy föllebbeotetie fátyolát.
Topogó bátraiáíitoruif. *
Elvált felesége állott előtte Dadogni kezdett:
— Mifíca ... te ... hát . • . mi.
A nő odalépett hozzá.
— Ne ijédj meg Andráal Hisz játék, színpadi játék volt az egész. Akit karjaimban találtai, itt vsn nézd-unokatestvérem. Ai elválásba így akartalak beleheccelni. Színből vállam eMő~ led, nem szivem szerint, ismertelek, tudtam, hogy egyedül nem bírsz, koplalni. Azt ja tudtam, hogy másként nem bírlak elvonni a cairkeházi diür-nistaaágtól. Est a cselt gondoltam ki Most iámét együtt less&nk. Jól megy az üzlet. Ne félj András, nem fogunk többé koplalni.
Topogó atkarelta ieleaégét:
----- Hiába Milicám, gyöngyasszony vagy.
Ilyen geníalis módon csak egy diurnista felesége hagyhatja wt a . . . . koplalást.
Minden osztály minden tantárgyának anya- syági elaggott tanítókat, tanító öavegyeket és
' ' * lárvákat, vulamint a felsőbb tsnintésstekben jelesen tanuló tanitégyermekekst segélyösaaegek kel éa össtöndiiákkal támogatja, ujabban ismét több emberbarat és pénzintézet emlékezett meg adományokkal. Így gróf Károjlvi Bándoi; 20 trt, Pótaa József főispán 5 frt^ tíflnócáky Lajos Hiá-ról 10 frt 80 kr., a kérdiváaárhttlyi takarékpénztár ö frt, a nagy körösi népbank, fí frt, a győri elaŐ takarékpénztár 10 frt a a poprá<U leikai takarékpénztár 5 frttal támogatták a tanítók oraz. jótékony intézetét.
Irodalom és Művészit-
Flanmartea legmjabb asttve mm* ayarMl. A franciák ragyogó tollú irójaoas, Flammarion Camillenek •Urauie« oim alait legutóbb megjelent a; magasan szárnyaló fantázia, mélyreható tudomány éa gyönyörű költői nyelveset álial egyaránt kiváló müve, mely FVanoia-ofaxf gban oly asenaációa hatáat ért el, már legközelebb a magyar kÖnyvpiaooR is meg fog je* lenni. I«égrády lestvérek sietlek megnyerni a magyar nyelvű kiadás jogál a gondoakudtak róla, hogy a magyar Uranie a Iranciáhox hasonló dl* * sxea kiállításban — a Iranoia kiadás nagyaxámu eredeti rajxaival —- mielőbb elkésxüljön. — A magyar kiadás e sserint meg tog előzni minden máa'nyelvű Kiadást. Előre is lelnivjuk rá t. olvasóink ügyeimét. «
A« *Egye(érléa* napi Ispnak lapunk mai számának hirdetéaei között hosott előAsetési fölhívására tőlhivjak az érdeklődök Qgyelmét. %
,ftdrn"-a*liiltás Radapsafca, Akármily mértékben fejlődjék Budapest — rohamosan vagy lassan — be kell követkeani annak, hogy egy lányos nagyszsbáau téli mulató helye legyen. Ex a mulató hely lehet cosmopoilta jellegű, lehet magyaroa jellegű; az üzleti tekintetből mind egyforma tekintet alá fog esni. Sike* rülni fog mindenképen, mert a mai korszellemben benne él ennek a csirája.
De ami az ttsietnek mindegy, as tán nekünk magyarul gondolkozóknak még aem egészen mindegy, a most, a mikor a negyedik aiinhásat elhamvasztotta a tűs, semmi kétségünk nem támadhat az iránt, hogy egy negyedik színház fog sikerülni, még pedig nem egyszerű, hanem terjedelmes alakban.
Az idő olyan vajúdónak látszik, hogy talán ikreket várhatunk egy nagy orpheum és egy német Yandevílte-azinház alakjában.
Hogy milyen jövő várhat rájuk Magyarorazág metropolisában, annak én se jó, se rosas pfrólétája
ben sem a tanulót. A tanitáai menet tömören! szövegezendő s módszertani- kifejtéssol látandó él.
As ily módon készítendő tanítási menet ugyan állandóaágra számit, de azért korántsem akarom a tanítókat állandó egy formaságra kényszeríteni, mivel a tanitáa terén a tanitó azemé-lyiaégétől várom a legfőbb aikert. 'Ezért jogá-ban álland minden tanítótestületnek, ha netalán uj tapasztalatok, vagy uj tankönyv behozatala módosítást tennének kívánatossá, minden év má* ius havában u tanitáai menetet megigasitani a ez iránt jóváhagyáaotn kinyerése végett hozzám foidulni.
Megjegyzem' azonban, hogy a már megál* laphü£t tanítási menet megváltoztatását csakis a tanitdtesiület j/)l megokolt előterjesztésére fogom megengedni. Különösen óhajtom, hojgy nem eléggé indokolható tankönyvcaerétŐl a tapló* testület tartózkodjék.
A felsőbb leányiskolák állkndó tanítási meneteinek, valamint ezek esetleges módosításainak átvizsgálásával a kir. tanfelügyelőn kívül az iskolák felügyeletére kirendelt biztosomat bíztam meg, miért is a tanmenetet március hó végéig, a későbbi években azokon teendő változtatások iránti jelentések május hó végéig két megegyező példányban — egy harmadik az iskolánál maradjon — a kir. tanfelügyelőhöz küldendők, ki azokat esetleg felmerülő észrevételei kíséretében a miniszteri biztoshoz átteszi; utóbbi pdi^ végleges jóváhagyásra hozzám teijesxtendi
2. Az állandó tanmenetekkel a használandó tankönyvek is megállapittatván, megszüntetem a szervezet 74. § a alapján kifejlődött azon gyakorlatot, hogy a használandó tankönyvek jegyzéke jóváhagyás végett évenkint hozzám terjesztessék fel.
3. Minden iskolai évben szentember, december és március hónapok első felében a rendes havi értekezleteken télül egye gy módszeres értekezlet tartandó, melyen kitüzetnek a következő évharmadra a tárgyalandó olvasmányok és készítendő írásbeli dolgozatok, bejelentetnek a tanításban netalán előforduló hátramaradások s ezek megokol tatnak s intézkedés tétetik az séa-

Nftgy-K&nissa, vasárnap.
lenni nem akarok, mart a mint mir mondtam, a korszellemben benne él a csirája. . *
Ennek az ikertestvér ideának a megvalósulása nekünk «nak annyit fog ártani, mint a mennyit ax általam tervbe vett •£deffan*iinháx eszméjének megvalósulása amannak árthat, ennyi axegasx, a ~sriért én aa »Eden«-*xinháx es*méjét kipattantot-tam Magyarország közönsége es a kösvélemény elé ; ha elejtetik ax eaxyne, valószínű, hogy a másik kettő megvalóeul, de ha lelkaroltatik, megvalósítom as t£den« adnházat ugy, hogy ki lesa kerekítve Budapesten -a aaiuháskérdéa kerek 60 esztendőre
\ Zala 2. H/ám (4 lap.)
hó 13-án kezdetnek meg Bpesien, a miniaater elnöklete alatt.
— ja Ratalaa-aiellék me|m«atés# ért, Báró Putheáni Géza elnöklete a|^U aa ujóbbl időben Kestflielyen 2 iaben is tartottak érte-kealetet a a fölött tanácskoatak, hogy a Balaton-mellék tílloxera-lente vidékén minő termelési* éa iparágak volnának leginkább meghone-aitandók. Abban állapodtak meg, hogy a hala-ton melléki szőlők megmentése és fentartáaa céljából 9Halah>n~ melléki $*'ilfitermelflk egyesülete* cég alatt táranlat volna alakítandó. A Hllozera vésznek már áldoaatul esett helyeken dohány ét
1800. Uyttjl*«. Hiró
január hö 12-én Jóaeef. a keszthelyi
Ax vÉden«• színház Üzleti célokkal össxekö-. cukorrépa termelés volna legcélravezetőbb a eaek
felkarolásával dohány és répaeitkorfjuár felállításával lehetne a lakosokat a A'égöízül léstől éa
tölt vállalat leax. a mely a'befektetett töke a rá nyában résxvényeaeinek -kielégitö hasxnol fog haj-
tar.i, s e mellett a vaila'at Üslete körUlkarol|a ax I kivándorlástól megmenteni.
Eden*-színhazat. axt a aainháxat, a mely a vál Isist-üzleti forrásaihoz hódit ja a köxönségs^ |t.t felmerül ax a kérdéa, hogy mi módon ? Esi azon-ban nem tartom moat sxükségesnek föltárni. A ki külföldön járt, ax megtalálhat la minden oraaág fővárosában a színházi üzletekkel, s a hot csak ilyenek vannak, a legsilányabb prpheumokiöl ^ tingel tan geiektől kezdve mind prosperálnak. Men-
— 4 kSiiariwrs, melyet a helybeli •lveresatény jótékony nőegylet" f, lié 5 én a Polgári Egyletben tartott, valóban fényesen elkerült. Ugy érteeültünk, hogy o mulatság a nőegylet alaptőkéjét 1200 Írttal gyarapította. A mulatság réaaletes leiráaát „Csarnok* rova tunkban találják olvasóink.
nagy-kanissai tlsxti
I felső leányiskola igazgatója gyűjtést rendeseit a tanttó-árvak karácauny fájára QyÜjtése 8 frt 50 krt eredményeaett. *
— a lalavárMegysl bál — mint már lapunkban leleatük — J H&Ü, évi január hó Hő én fog .Nagy-Kaniaaán, aa BArany Saarvaa" dias-termében megtartatni. A rendasőség Dr. Ilárdió György, llelus Lajos, Bogyay Jenő, Hotka Ferenc, Fábiánits Ká roly, Hajó* Kálmán, Koeatka Árpád, Malatinssky Ferenc. Dr. Mayer Ferenc, I Dr. Neusiedler Antal, Petrita Lajos, Pl Ibál Vik* [tpr, ifj Svnst.it* llenó, Haalóky Hugó, Szent mi* i hályi Resső, Tamás Gyula, Tamás Hándor, Un-ger-IIIlmánn Sándor, Vinas Ferenc, Dr, Vialead* ivay Jósaet, Vialendvay Hándur. Jegyek a meg* hívó előmutatáaa mellett január hó 24. éa A. | nipjáu délelőtt tO~li, délután B-ü óráig as I, Arany Hsarvas" saállóban, a hál estéjén pedig la pénstárnál kaphatók. Hsemélyjegy 2) frt. 0la* | láujagy 0 trt. Karsatjegy 8 frt. Keedete 9 órakor. Kik tévedésből meghívót nem kaptak, Plibál Vikor urhos fordulhatnak
Dlmsiistrg Hchmiad Jóssef nyugal* maxott vasúti kalauson f hó öén aa almeaavar
— tté»v)ül«s. A
jünk bárhova, axt fogjuk találni, hogy ax üxleti I önaegélyső szövetkezet 181)0 évi január hó Sitt án I jelei mutatkosván, bevitetett a városi köskórbáa céllal egybekötött ilyen vállalatok naponta nagyobb I délután 2 órakor Nsgy* Kenusán, a polgári msgftgyelő iHztály&ha. Ugy mondják, hogy ss*
a és aa oka, hogy | iakola hclyiaégében tartamija évi rendes fiöx-gyűlését. A közgyűlés tárgyai: 1. Titkári jelentés a lefolyt üsleti év eseményeiről. A fel ügyelő bisottságuak az évi számadások éa mér
téri lióditanak elhibázhatlanul mielőtt ná'ünk Budapesten esen biztosra vett vállalatol mások létesítenék, nekem, ha egyebet nem is, de legalább is kísérletet kell tennem egy ilyennek létesítésére. Különben egy évi mulsszjás elég Tesz" ra, ftögy idegen pénzzel, Hdefiön emberek, idegen ízléssel, idegenszerű esxköxökkel létesítik ezt a vállalatot, a mely vállalat elhibázhat laiíul sikerülni tog
„delírium potatorum* idézte
rencsétlen bsját a volna elő.
— 4a liatluriiaa ( irosx náthái Városunk-hsn is föllépett, ds ax eddtg mutatkozol esetek-
a nyereménynek mijtépeni felosztására vonatkozólag. 8. Az ilre<edesbe jött pénztárnok! át lás iránti intézkedés j. Az elnök éi a sor szerint kilépő 8 igazgat, óm ági tag, s p. GyőrfFy
Az idegenek megpróbálkoznak egy Yaudevi.lel János, Htltter Lajoa és Hothmann Béla urak színház- létesítésével, a melyben idegen nyelVenihelyett ujak. vagy ugyanazok; ugyazinte8fel
- IÍAAÍIU IAMMMIP IAMUIM! I í! 1.... * 4 A 4.. » .. .. A I m ...» Pl KI
előadások fognak tartatni.
As idegenek egy monstre-orpheumot óhsjta nak létesíteni egy üzlettel összekötött módon Ennek létesítése oly előrehaladt hogy már caak idő kérdése.
Ax »£den«-színház lenne hivatva arra, hogy mind e kérdéseket elienaulyoxxa.
Ax általam célba vett • E'Jen*-színház nem lesx követője ax orpheumnknak, hanem ellenlábasa, nem lesx concurrense a komoly sxinhámainknak, hanem kiegészítője lesx annak, a mi a komoly sxinházak, concert-lermek, és ax ezektől mes«xe eső orpheumok és tingeltangelek kö/.é be-ékelődik, bs* öltése lesz egy nagy héxagnak,a hova Vaudevilie és ax orpheum féle két .vállalat be ékelődni kíván.
A s -int irodalom és zeneirodalom uj abb ter mékei, a szavaló és ének-művészet, a tánc és látványosság fogják feiváltani egymást.
A/ • Elem szinbázbsii eitöltóti néhány óra á lálogalo köxóneéget a 4egkielégiiőhh kedvességekkel- fogja eláraszt anT.
Nagy vonaaokhan előadtam' az »Edén •-szín
leg iránti jelentébe a ennek kapcsán határozat ban oly könnyű lefolyással, hogy komolyabb aggodalomra okot nem saolgáltat.
— Mikes iy*i*|jarAk A legutóbbi napokban a kodesés nagy ménekben magsikoaitotta gyalog|áróinka< ia. K melleit mégis csak kevéa há*iula|dono* részéről tapa*xialhaió, hogy a Itáaa elő'ti gyalogjáról meghintaiue. 1 <y axutsu valóságos vos<ólylyel jár — küöuösen esten kint —• a járás kelés, iatán jó volus rendőrségünknek aa Ilyen gondatlan háxtulaidonosoxat erre Ügyel-mextelnt, inislölt valami bekövetkeihelő szsrencaéi* lenség ax intéxkadesi axükaegssss lenné.
TanerőiéiAa aisó-domborut uagy-vendsglő terinébsn JfíÖÖ évi január ho 25-eil as ottani tü<olió*egylel pénitara javára xartkórü táncéstélyi tartanait. A rendexoseg \ llirsohter Odi>n r. elnök, Piohler Imre r, alaiitOk. Kortier
ügyelő bizottaági tag megválasztása 5 Netám indítványok. Kelt Nagy-Kanizsán, 1890 január hó 2-án. Az igazgatóság. Jegyzet: A közgyü-tádiumban van, I lésen előterjeszteuilő^inditványok — a köxgyit-I lést 24 órával megelőzőleg Írásbeli leg a szövetkezeti elnöknek benyujtsudók. A nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet pénzelőlegezési osztályának mérlege 188'), évről. Vagyon. Beruházásokban 7tJ trt. Kezesség melletti kölcsönök l3;öo frt 23 kr. Értékpapírban : 1 drh.
tisza-ss.egedi 100 frt névért 4 t,-os sorsjegy 120 János r. psnxtaritok. Sxlnmek .lóz^el r. ellenőr.
frt Pénztári készletben 5Ö7 frt8U kr. Összesen: 19914 frt 09 kr,'Teher. Üzletrész bet tekben 10612 frt. TarUlékalapban (50 trt 63 kr aza-porodáaaah 1187 frt 20 kr. Kölcaöntőkéhen loíJO trt. Kverenténv áthozat 1888 évről BIHrt
.81
525 frt 81 kr. Osszesan: 18914 frt 09 kr. Kelt Nagy-Kanizaán," 1889. évi december hó 81-én. Gróf Hugonnay Kálmán a. k. szövetk. ellök. | Knortzer György s. k. sz<Wetk. pénztárnok, lUeinitz József s. k. szövetk. könyvelő. Jelen
- 02 kr. Nyeremény értékpapír kamataibsn 4 m Nyeremény 18B9. évi' Üzleti eredmény 521
ház alapes/mejeJ. Étiből lá'bató, hogy e vállalat se mérleget a bemutatott fő éa mellékkönyvekkel kísszerühéget, se k<>/.épsxerüséget nem föltételez, I összeli >sonlitván, mindenekben meueirvezűiiek hstiem hogy ez nagyszabású igényekel lámusxt minden tekintetben,
Á pénzbefektetésen, az eszme kereszt ül v i-jBoronkay Károly s. k. foliigy. biz. tag. Tóth telében és annak leendő szervezésében és veze- István s. k. tcliigy biz. tag Jegyzet? Azl889. tésében. Ha az escme életrevalósága idtalomra j'év.ben kilépett' 20 tsg 2G45 üaletréazszeli be-
osszeii sonlitván, mindenekben megegyezőnek találtuk. Kelt Nagv Kanizaán, 1890 évi ianuár hó 5 én. Hchmidt károly s* k. felügy biz. tag.
fog találni, ugy a^onsorlium megalakulása kü- lépett 1 tág 10 iizletréazaze szóbén állunk, de közel állunk shoz is, hogy ída-IjLLiii maradt a forgalomban geo vállalatok más természetű intézményt léte-1128 tag által képvíaélve sitseneJE. . -
" \P. Odra Lehet.
1881). december 1001.8 üzletrész
— Néveatél)'. Knauiz Boldizaár ur név-esiélyére az idén is sxépeszámu előkelő vendég-koszorú gyűlt egybe. A vidékről ott voltak : Cser-KftlÖPfélék >ati Károly alispán, Csertán László, Hary lóxsef
4fctMV4i*9*e*- j(Nemes-Apátiból) és* Dr. Vixlendvay Jóxsef. Hely*
Festet irt Taseih bí'd: JBabóchay (iyörgy, BatOrfí bajos; Epertesy
Sándor, Dr. Fülöp Kázmér, íj
Béla orsx.
—NseesFIjT híreit. Gr gyöngélkedő egészségének helyreóllitása céljába
Ivessthelyről, hol nov. hó óta c8a]ádjával tar-1 képviselő. Horváth Csongor, Birschel Ede, Janky tózkodott, t.-hó elején Abazziába utazott. Csa- Károly, Knortxer (íyórgy, Kómkisy Kálmán, Len-Iád ja, a'grófné és gyermekeik, továbbra is Készt- gyei Lajos, Dr. MayerOFerenc, Puissxer Ignác, helyen maradt. — br. Rnzeicska Kálmán megyei Svas1 ics Károly, Dr. Tuboly (iyula, Vehcxel Ke-tanfelügyelő ur. i hó 9. éa 10-én Nagy-Kani- j xső. — Nők: J}/.v, Sauer Jttnöné, és Horváth zaán időzött, a polgári iskolai tantestület személyi ügyében.
— Hlliiiifelé*. A király 6 felsége ftte&: engedte, hogy Soóe Mihály csórna-premontrei szerzetes kananoknak, a keszthelyi m. kir. gszda-sági tanintézet volt tanárának, a mezőgazdasági tanügy és szakirodalom terén kitejtett sokévi buzgó és sifreTes tevékenységeért, elismerése nyil-vaoittaasék.
— kfaeiriéi. As országos filloksxcra htzollaágba a földmivelési m. kir. miniszterZala-megycoől Detninger Imrét, a kesxlheiyi m. kir. gazd, inféxü igaxgatöjál és Hkublics (4vula földbirtokost nevegte ki A bizottsági ü Ó4ek f. jan
Csongorné, Tán mondanunk se kell, hogy a ke délfes mulatságot lelkes 'felköszöntök is lásxeres-ték, meiyekne|t sorát Janky Károly nyitotta meg, poharát emelve a defék. veudégsxeretö házigazda és'családja egéazségeért.
— Uyá*/.hlr A városunkban elönyöiea ismert Löviuger*család megtört szívvel jelenti hőn szeretelt anyjuk, illetve napúk és nagyanyjuk Lö-vinger Sarolta úrnő szül. Bpitzer 1800. január 5-éo déíutáf) 2 órakor élete 83 ik évében rövid szenvedés után fürt étit gyászos elhunytat.
— Ii0vA«Ar. A 8 honvédhu»',fr ezred számára f. január hó 13 án Keszthelyen lóvásár íog tartatni.
Merger Manó, Gidó Lijov Koltu Karoly, Lőka Lajos, Löw-f Adolf, Nsu'etd Ütőn, Kisen fald Ede, Vámueu Tivadar r. tagok, Belépti di|: sxaiuety-jegy t^rt , családjegy 2 írt 00 kr. Felü'tl<eieaek kőaxönetlel fogadtatnak hirlapítag ttyugtaaiau niik. Jegyek előre valihalok a pénztárnok ur lakáaán es este a pénxtarnáL A t. hólmk keretnek egyszerű ÖÜóxékben uiegjeleuutT^exdeta M órakor*
— ranaagt mutaUásak. A lényea karnevál t. hó 18 an vonul bt Keaithelyre, ekkor Csres |1 aa leaxuek axoigaiattev()k, január 25 én itt iparosok lepnek elő a kiveszik résaüket a lursangból, — lebruár hő l-en a jotekony nőegylet vesxi át a vexérsxerepet, hogy alaptőkéje lavára megtanoollassa a publikumot. Ezeken klvüt Keszthelyen aligha lesx saámba vehető mulatság* Nem is kevés, nem ia sok, éppen elegeudö!
— Ot ihihAms banké. Valami gjaoes-veséjÜ uri ember aa oroaktonyiak köxt aat a ! hirt terjesxtette el, bogy Nagy Kaniaaán öt m.-
| mázsa bankót találtak egy boltban a azt most ( | k|játszszák. Van 1(X) numerus; 99 vórös és 1 |.(a 100 as) fekete* A vöK>s aaámok mind^yikérs }5 ézor trt nyeromény esiir, a feketére"io.UOO frtyPe aki est húzza ki, annak 5 év múlva meg kell halnia. A hírnek aaárnya keit a moat 'jönnek a hiszékeny falusi atyafitk kereani ax 5 mm. bankót. Hát taluai tréfának télvíz idején | ez ia megjárja.
— „Máéul KleaCAe, minő karaván !4 — igy Iciálthatott tel f. hó 0-átt aa utcai pubbcum, intdőn egy tarká-barka váuflor cigány csapat vonult kereaxtül városunkon, kiket a csendőrség s 9Ltpiu csárdánál fogdtt el és — tovább to-loncoltatott K/. minden, a mit törvény keze te-
I hot ezekkel a szánalmaa emberi páriákkal. Elég azomoru! * * k\
— A belttg/MlnUaler — mint ertesü-
i lünk — o hó elsejen körrendeletet bocsátott ki, melyben értedti a törvényhatóságokat, hogy a ^napuámoxoknak, munkás^kttok, cselédeknek, ipa* roa aegédeknek atb. kiállitott útlevelekért at addigi 15 kros bélyegen kivül 189 J. évi január tőt kezdve kiálliláift ífij fejeiben darabonktnt még 25 kV. fUelendö. As útlevelek kiálltiásláéri pedig, me* lyekért eddig bélyegdíj tejében I Irtot űzettek, Qxenfelül még ÍJ frt kiállitási díj lesa NsetendÖ.
Nagy-Kanisa, vasárnap.
Owgj IliiMózer Mihály 60 évea esztergályos legény f. hó 10-én délelőtti 11 óra körül munkaadója 5sv. Laskovics Jósaefné mii helyéből java munka közben kiment, felment a padlásra éa egy ruhaazáritó ktttéldarabra fel-akasztotta magát. — Mire megtalálták már halva volt, — A házbelieknek többször emli
A Zala 9. Mám. (5 lap,)
■...... I■ ---.....« « --------•- •
gróf Hugonnay Kálmán, Koltay László, Kale György, Kuortser ttyttrgy, M*rkly Antal, Nagy liSialo, Dr. Nenaiedler, Antal, Oiaeazly Antal, l'állly Alsjitw, l'andűr Fereno, «Ssalóky Hugó, Smied Zsigmond. Tamáa Ádám, Tamáa Sándor, Unger-Ullmann Klók, Vágner Károly, Veber Ká roly, Vilde. Ferenc. A vadáazat végestévsl flsi
1890, Január lirt 12-én
helyesebb gondolkodáars, szivünket mentül ni* nisaabb érs#i makra irányítunk Tessék fölötte máoUftífti
tette hogy gyógyíthat!an lábfájása, mely iszonyú azokáa aserint a mnra keirs/.tnrt „Maloveo'-téle kínokat okozott neki, as öngyilkosságra viszi. luj vendéglőben nagy Vadáaaebéd én muri volt, '—■ I,<»|»iiitkl»&ii agy alkalommal mársm-1 melyre nem vadászok ia hivatalosak voltak éa litetttik. hogy a postahivatalok olyan levelező- többen kirándultuk, ti. m. Koastka Árpád, Ba-lapokat, amelyek cimoldalán a cimen kivül egyéb ranyay Béla, Dr. Mayer Ferenc. A.mulatság jól közlemények állanak, nem továbbittatnak. jsrre I sikerült. bár as inlluonsa aa Íd£n még a gyúr-vonatkozólag legközelebb a hivatalos lap kttxölt I gyánci vadászaton ia réat ütött, ejy rendeletet, a mélyben a kereskedelmi mi j niazter konstatálja esnek a dolognak szabály*
talán valtát ea figyelmezteti a köxonséget. hogy I TolllUtt«Dftfi-
az ilyen levelező lapokat a posta ezentúl nem J
fogja kézbesíteni. Nagyon elkopott anakdais nx, ami a« egy-
— Fiirena ok-adá*. CardifTnan ax I Haeri egyetemi lanárról maradi lönn, aki első elö* küdiek e napokban lönnenteiiek egy vádlottat,| adását így nyitoils meg: • fcxcaüeniiás, méltóaá* noha fi maga ismételten kiielenietie. hogy a vád nagyságos, lekinlsiaii, tisztelt oimU, huoclut, teljsHen igax s 6 bUnöa Ax esküdlek ítéletükéi | akasstólára való urak.« Mikor látta hm általános szóról sxóra ekkép indokollak: »0ly gyalázatos megbotránkozást, akkor igy sxólt : ♦fhfislmi do-haxug embernek ismerjük a vádlónál, hogy midőn mi»í, sx életnek ama stádiumában vsniiák mösl, ö bűnösnek mondja magái, főijétlenül buonyoara hoijy az elmondott titulusok mindegyikére szert veheijük ártatlauságát.- lehelnek; attól lügg: melyik irány leié választ-
t — Mö«liaaauu Mennyire alkalinexhatla. Í«k «* utat?, no^ax eddig fe'talált ös«zex gyógyszerei, a vese-l a derék prolassor uruak csakugyan
ha|ok gyógyítására, általánosan iámén és legna-iül*** volt. Hanem ax elmondott titulusok lislysll gyobb auctoritaaok slfiU-eliamert lény. Ezrek Ital !»*' mondhatta volna (ha persze egy kis trAlál lak meg eddig ezen bajban, mivel még nem ia-Jn®m «k«rt volná rttgíftnötní) liogy • *trljen mmil» iAliatoii (el ellene egy specifikus anyag nem. A j ur«k. Ebben azután bantloglallatctt volna ax el« iegnagyoob- érdeklődéssel törekszünk a közönség | mondott titulusok összesége. figyelmét a Varner-.'éle Sa<e gyógyszerre fordifa«J Igazán [ó volna tudni t ki haaxnálta flaöhen ni, egy olyan orvosságra, a mely tényleg gyógy i- * 'teljes eimü* titu'us'. Gonosxveséjü ember és láat gyakorol a vesékre éa ezen vészéiyen beteg- j halaimWtmheriMmerti lehetett, ségei alaposan gyógyiija. A xxombaihelyi Fisnen* U abb időben axonban e hatalinitaan pasx-berger Flórian ur következőképen Ír: »Hálás kiW asnló cim kezd kimenni a divalliol. Ma már min* lelesség által hivatva érzem magam a yexebajban 1 denki * tekintetni* vagy inagíjmignnt ur. Valóban szenvedő emberiftraaim figyelmét a • Warner-télé hsiaimsasn hslsdonk a aokHzor ^R "mtndenött Ssle gyógyszerre lelhivni, mivel ezen orvoxsági hangoxtaloll det-okralikus irány Isié! Hirdetjük ve*eba)omtól leljexen mégMzabaditott. ÍTn egy tel- ** egyenIftxéget IN leslvérixegai ngylslül; liangox> jsx évig 8/.enyed'em ezen ha|hsn, melyhex méy futjuk, hogy s• nemim leveleket atnd'a megérdem-vízkor cxairakózotl. Minden' orvosi gyógykezelés i l*" aornuknak a koraxsllam ; máxfetül meg olvs> eredménynélküli maradi, mignem a Warner íéíe: eunk ilyen levélcímeket: • Suíjíjmujiih liodor/alri Sate-gyógyszert ianáe*«oliák. Én ezen ba)ban szen í & Csingilingi ('tenged Jhtniel ni^iilim tnllnnk' ur Védőkhöz bálran axólhatok : »ne habozxatok e/en } nak, a magistratunnál, Saggrulehuct-dontbján.* neme-, ált alá non anyagot használni* Továbbá | Elolvasunk a- lapokban ilyen hytiinn-hirekei
következőképen ir C<«asxnek J hajóskapitány ur | >Munkdc$i h nagyenyedi liöiongú Dávid, loiwjmh nosodott osixmadia oaalád saria v lijpeatröl : «£n a Warner-léle Safo gyógyszert \bányát: a b(íjon Szerqfin kimfHtunnyti f, hó'J0'én\ tgy van ax kérem, legliihb
Ilit a kslatisk ahbsn la slOhbre vannak hogy ott a nftknek nam kall a ■ lérflak axsrspétf átvenni. Kálunk as s körülmény, hogy sa fgé* nyrk nagjf'hotaloinmá latlak lAláitünk, — a férfiakat. taljsssn alloglslják sx él álgondok, s #k#* nyérmsxai* küxdalmsk. Igy azután sok mindsnl (kftitük s jótékonyságot i«) a ndknsk kellett ks* sókba vahni^k. Valóságos nOi parliamantak vannak most már nálunk, hol asutáu a nót axógaxdagság listatmaNan érvsnysaül. Igsji iarnvé*sais*, hogy itt éppsn ugy fordulnak sM) atiaanak, mint as or* axágliásban Kgyik nöagylsti gyüláasn inam ám N."Kanizsán) a parliamsnt agyik tagját slkspfs a vsazélyaisn ttrjsdft kssslaxsllais s két flaisl leányt) kikst melléje sksrtsk oszlani a jótékonyság a«ol* gálaiáhox, nsm fogadott sl, insrl nam tartott! Ókat (naga mailé slég •rangiuHiknitk*,
fin, édes lalenem I hliusn mont., mikor a régi k<^xépoa«lály arkólosl és anyagi arsjéban agyarán! magtOrva, a nemtsiiaégi asxmék és aspiratiók kU tajsxója* ÖrÍ4Ó)a- és n)agvédójoüt uatn slég arOa, - mlndfn módon axon kall lannünk, hogy dt< mokralikuH alapon sgy ar/H kÜMépossiály taraai-tsssék»
As aléló *rnugoHMiÍHi külónlntn is Mindig mosolyra fakaaaló a vslahányiítor Hysit aaatst haltok, assemhá jut agy vassprémi élss aaxü kii leányka esete. ,
A veszprémi axéksasgyháshsn történt, hogy valami nagy ünnep alkalmával as „ Angol hi$> iwtonyok* és as ^irgohtum nővérek' iníéxetébftl a nÖvéttdáksk almsntak misém. Ax angol .ktsai<» szonyok ntWandékeí (akik magjagysendó: Müvet* topánt viseltek) már s padpkbsn üHsk, mikor as irgalmas-növérek hfírtopántni nóvsndékai a templomba vonullak. Aa alaényesst^iatt ktsansxonykák Lefogták as orrukat és kOaÓIAk as égylk IjiV aiólt;
— iFtth I de nagy Mtmagol ársak •
Ax irgalmasok növendékeinek egyike éppsn ott haladt el mellette éa meghallotta a meg|agyaéat, F.gy percre megállóit, rá uéxetl a kényesnrru kis-asszonykára a fólismervén 01, élesalme|ébOlhstaar kipattant a vála*x szikrája, hogy :
— •Talán ax üregiifnid nsugilt érsed.* A kényes kisasasouyks t. i. egy megvngyu*
tót,
* , 1 ^ímt^tít-/---i—p-1-aaatbsn. Ks as
vesebaj ellen a legjobb eredménynyel haaználtam WMwe oltárhoz Jiranmzkót Fülciily Aljrfd, lovag, jj^j VIU| Kmelkedéséra minden család büatks
és mindenkinek bátran ajánlhatom.* A Warner- « otfárdi izr. imaházban.. j i(.|h,i M mtiiiift^nam kell róstslnie. Mert én sok-
téle Saíe gyógyszer az Umeretes gyógyszertárak-1 jjralm I uraim UeJjeaoimfl, jósanssaO uraliéljksl fiilmelM jotoimsk tartom, ha agy löispáo
azt mondhatja, hogy as apja vasúti bakter volt, mintha egy vasúti haktsr kénytelen bevallani, Irngv ai sftja Iflispan volL Gaakhogy cmNrsk görlte Ítélete másként csinálja ^ tekintetben a divatot . A ossk kis polors jutott ember slhallgstili
ban * kapható. Fftraktár; Sslvstor gyógyszertár' mondják meg: mi ex? Hal caak ugyan nem bírunk Pozsonyban és Tórők József gyógy szert árosnál hnzahadulni a caörgö-sapkától sqIis V Hál caakugyan Budapesten. arra vagyunk jni kárhoztatva abban a •nyugati
— Nargiiali .Kal*don éa Uílmw%mÁtMlÍ9Qi^t,al* dic«ekvó vén Kurópában, hogy a pipere tárgyai ezen évben is kivá]ó alkalmas ésíbö,wö'ö,I1B bohóckodjuk ax életet V
igen kedvelt karács>nyi és ujéví-ajándékokal ké-1 . "aj|0" asar^aysn meghúzódnak| megtagudts ssármaxáaál a azalxttllftti család sla-
peznek. Mint előre láthatd volt, ex oly sikeres Bniát ^'helyüknél s elzárásnak a pkapauMák* 0Houyaorsu ivadéka hüsskén veri mellét Rabival• eredménynyel hevezeielt, mindenült hecsttlt fog- Wrsasága elől, — nem igy gondolkitxnak-e : »Kx• [kőzik valamelyik őaéra. aki vármegyei slispfcn volt, tíszUtó .Kslodon. oly áíta'ános kellékké lelt,'hogy csIleniiÉa, mélióságos, nagyságos lipólmezei és , Megvasxiegeteilen emberi Héiet |ft||i\n el a ax ma az igazi Sara tele (ilycerin a/appan mállen r*®rházi bohóc-világ, csak. csörgesd sipká- te országod! csaknem minden pipere-aulaion meg van. Ezrek Mttl' Íárd a bohóc láncol I — majd én inkább egy #
és ezrek csak exen, oly üazliió, és' o|csó •Kslo- iferéo^ .......publikumod. Á nők kexe tagadhatatlanul •drdfT*. Aaért
doo< ahal axokiak a fognak itaponkimi éa renden > ii szoktuk mondani: *egy drága késnek' kósiŐn«>
lisztitására hatni e/.*n fogatiisxM^ anyag által, Nagyon szeretünk- hivatkozni nyugati hala- hetem Ussxes földi boldogaaguuiat.* Kétségtelea, miután Mvid használata ezen hygienia'i anyagnakJ-di^nSágunkra és némi fensőbbség érzetével szó- hogy a női kesek rendkívül c«odáa dolgokat tud-kellemes és biztos halast gyakorolt, r* Alig fog-jluok a keleti népekxül Versae ím is csak érva- nsk művelnL De M tagadná mind a melleit, hogy haló lel, mily haiáai gyakorol, a'i általános egész- uy^pül az sz igazság}4iogy önmagunkról mindig a n/li tziv mégia csak sokkkl drágább. £x a kii segre, melyei annyira betolyftsol a' fogak. rendes] kedvezőbben iiélüuk és szerétünk magunknttk parányi jószág sx ő halát Imi in n világával m$g»
UÍk
mérhetetlen kinvt. Tudják ext maguk, s nók azért adják oda sokkal könuyeblieu a — későkéi.
CSARN O K.
A „Keresztény jótékony nőegylet1 vigalma.
ápolása.-. Egy fogiisztitő anyag sem-^rvend^y^selegni. Ámde a keleti népeknel^ is módjukban általános, nüvekvő elterjedésnek, mint a SsrgHvan a mi viszonyainkba lakinteni a rólunk önálló ' féle Kalodon. mely mini karácsonyi vagy újévi ítéletet, alkotni. * ajándék ép ugy meglepi azt, ki még nem hsas- | ,^Az araboknak egy előkelő egyéne: Sidi nslta, mini azt, kinél már eddig ín használatban Hamza Párisban járt, s egy magyar utazó tár^a-
ságában kifejezési adott véleményének. Megvált — Köhögés, rekedtség éa elnjál- loita, hogy Páriaban bolondok hásában vélte ma-liáaodás ellen caak egj s—szer: Kgger gál találni, fcs a nyugtalan, lázas állapotra vo-asAnos kll^iileféal u^ert mellpnaalll natkozólag. mely sz emberek tek^letéből kiolvsa-Mi. Ajánljuk t. olvasnunk különös figyelmébe, ható volt, azt mondta, hogy ők kőrül-belül ilyen-Kaphatók 25, 60 kroH és f I rí os eredeti dobo-|n0k képzelik azok szen védéséi 0 kik a ti'ilvilágon
zokban Nagy-Kanizsán; Belpt Lajos, Prágér^ jjéla ®1 lesznek kárltozvn s a nyugtalanság örökös Még mielőtt neklink kanusataknak i>sugár« és Szurcsöky Béla urak gyógyszertáraiban. /«la-; gyötrelmei közt lopják keresni, mitől elestek, ax utunk* lelt volna, volt egy ilyen a Iftvárnaban ;
Kgerszegen: Kaszter Sán^ és Unger I). Özvegye! üdvöt. % ------------_ azonban alig nyittatott meg a mi sugár utunk,
gyógyszerész uraknál. 493; A Páriaban látott rendkívül aok. dologgal j elnevezték a budapestit, • Andrássy-utnak.« Mint
szemben igy nyílatkoxott az^fíőkelő arabs: rossz nyelvek beaxélik/ezen névváltOKtátá«nak a ji 4 / •■ " — »Sok szépet, sőt valóban nagyszerűt isjkövetkező előzménye volt. Néhány év elöti több
SpOrt- láttam. De valahányszor szemem elé tápjíLvaljL:llővárosi touriala városunkban időzvén, ennek ne*
■ i | mi rendkívülr nagyszerűség, mindannyiszor arra vezetességeit ia óhajiván látni, egy »sugár-uti«
A gyurgnánri radúézat, melv minden évben > az elmélkedésre fsksdtsm vájjon ae emberiség- sétát tegeztek. Midőn vendégeink ebbeli tervükét érdeklődés mellett sxokott lefolyni, as idén nek rendeltetése, kiivetkezoieg lulajdonképenl ci-|a velők levő ciceronevsl közölték, ex hosszú fcé-lanaár 5 én tartatott meg< A vadászat eredménye: j vilisáliója abból áll-e, hogy anyagi axükséítletejl pst vágva, vállig erősilette, hogy nekünk nintyii" z^durah syuí, sgy fa éa egy róki ftéastvettek j mindinkább raíTinirozza és eme szükségletek ki-jsugár-utunk. »No, ha sugár utunk nincsen, mu» svaiU.aatímn Hélas Lajesrfiedédy Lajos, Dr. elégi lésére különösnél különösebb dolgokat léte-Itassa meg nekünk, hol áll a polgármester háza ? * JriiJop Kázmér. PtHpicb Jáftoa, Hertelehd^ Héla, I síiben f vstfy pedig abból, hogy lelkünket mentül | förmedt rá s touriaták egyike. A polgármsa^er
Nagy-Kan isia, vasárnap.
említése respectusi' kenheTeit a cerbéruaban, mart asó nélkül elkísérte aa idegeneket a polgármester ttr háxáig. Aa idegenek néztek, bámulták, végra haragosan megazólal as egyik í »Ez aa ember télreveset bennünket. ea nem lehat ax, hiax ttt _kell lenni a »sugár útnak.« »Csalódni méltóztatik" replikázott a mi emberünk, rámutalva a Lovák féle háton levő táblára; >i Snyár-ut olt van,« Aa idegeneknek tetsxett a válasx, de as utca nem, mert as időben es irég-egy rendes gyalogjárdával sem hirt, kocsi köatekedésrőK termésxetesen annál kevésbé lehelvén sxó. Midőn'haxalériek fővárosi vendégeink elfcő leendőjük volt, kieszkö-aőlni. hogy aa ő sugárul juk más elneveróat nyerjen ; indokolva ebbeli kérvéayüft euyébbel nem volt, mint egy, városunk sugár-u>járói felvett fény-1 képpel és ex elegendő vplt arra, hogy a lővároai [ »augar-utbóí« • Anörássy ul« lett. Be kár, hogy január 5 én nem jöttek egykori' tóvárosi vendé geink ismét hoxsánk; sxeretlük volna ss esti órákban elvesei ni őket axoh helyre, hol néhány év előtt állottak. Bixony Isten lett volna Iámét bámulni valójuk. Hintó, hinió után robogott a sugár-utón végig (!); a gyalogjárdán pedig < sak ugy hemxsegeit a nép. Bámulatuk axooban a lelő- j ■ pontot érte volna el, ha ielmenve a • Polgári Egy-:íei« nagyvárosi helyiségébe, egyült látták volna m jótékony Nagy-Kaniasát; nem hiányzott itt senki más. mint akiket ax influenza, vagy egy máa kevésbé modernebb, de annál általánosabban ismert betegség tartott vissza, Fővárosi testvéreink ex a kálómból egy sokkal sxebb képet vihetlek volna magukkal, mint egykoron ; olyan képet, melynek hü ecsetelése nehéz, de- axérl részben ia érdemes a megörökítésre. Már a belépti jegyek pénzt áránál is igen kellemes észrevételt lettünk, Kin hogy itt ió a gazdálkodás, hisz Damcha Otíá 4* Jumla Károlyné mtn!ftgszdtt«agoi vezetnek inét köz napon is, tehát érjenek hozzá. JBelépye a nagy terembe, Bogyay Ödönnél látom egy emel- ' vényen ügyeskedni; megváltom nála fogyasztási bárcáimat. Mindennemű étel adagja kél hatoa volt, ki többel akart adni, as husz krajcárt fizetett. Az ttj regálét őr vény nyel még teljesen tisztában nem i lévén, nem tudtanf, hogyan lehetne bort vagy | sört ionom ; azonban egt mellettem ülő jogtudor ! kisegített zavaromból. Kórdésemre ugyanis; »ho-1 gyai\ lehelne iit borhoz jutni ?« egész lakonicej azt lefelé »bizony azt én is szeretném tudni.« Ztrkooitz barátom többé! tudott mint mi, hallván | miről van szó, hozzánk lépett és igy szólt: Tudják mit ? jöjjenek le hozzám a pincébe.« Ajánlatát természetesen elfogadtuk, csakhogy máskorra. Végre megkönyörült azáraz torkunkon egy borgárazemü bércig •weinpursch« kisasszonyka, ki ia kél utalvány ellenében egy üveg kitűnő bort {Home-aicb No Í7] hozott, mely vignettát a borkedvelő nagykázónaegnek jó lélekkel ajánlhatom.
A pezsgőre szóló Utalványok 80 krajcárra levén ugyan -kiáltiiva, de igen* helyesen csak 20 krajcárért árusittanak el, hisz a champagner víg netiaí is egé-xen mást tartalmaztak, mint ax üvegek, és ha a szent cél rá ia vitte a jótékonyság angyalait, hogy •Champagner d# pogányvár«-it itattak Velünk, azt már mégsem engedte lelkiismeretük, hogy ennek pohár ját $0 Ür jávai fizettessék meg. Ha valaki a peftfgö jóságat kétségbe merte vonni, és lalálkosiak ilyenek ia, megaxól-lalt egy angyali hang: yügy-e jó Fesselhofer ur Ss a francia pezsgő?4 A válasz, noha ez fizetve nem volt, azonnal megadatott \ »Kérem, a pezsgő igen jó.« Fesselhofer urnák ax estély folyamáben oly sokszor kellelt ezen állítást ismételnie, hogy végre maga i* elhitte, ivott tehát egy pohárralés
— — nem szólt semmit. Midőn a pezsgős-palackok durranását haliám, valóban mindenkor megijedtem, nem azért, hogy iámét egy paliini nyert luftot, hanem attól tartottam, hogy valami fiatal embernek pattant azét a azive, mi könnyen megeshetik olyan helyen, bol dr. Trippamer Rezsőn é, Poilák Szabina, Darás Tinka, és Juhász Emma
— más oldalról pedig; Dauscha (Klóré, Dezaényi Anna, Viosz Mariska és Blau Tinka bájos mosoly-lyal nyújtják az isteni (?) nedűt. A káyé- és ibea Csarnokban Németh Ignagné igazgafott, Özv. Szi-gsthyné. Wusfl Alsjosné, Goldstéin Emília ésMat-tosch Gizella aégédkezésé mellett. A kisebb terem képezte különben a tényleges restaurálióLitt volt a sukrázda Bogenriedernével, Wajdits Flóra éa Mantusao kisasszonyokkal; a hideg éttföt tarar Morgeubesaer Jánosné és Msnlusno Józsefné ve-astéas alatt, Aa étel mind kitűnő volt, de azért ftégta hallottam s légeit is panaszt, a kiszolgáló pincérnő azonban igen szellemesen cssk annyit mondott; „nem tehetek róla, morgen beaser." Hídon a gyomornak elég volt léve, elkesdtek a lábak eytegtalaakodsi. Táncoljunk I csárdás I hang-'
/\ Zala 2. szám. (6 lap.)
xdtt minden oldalról és ugy éjféltájban végre mag* •kezdő Ibetett a csárdás, melvet agy húsomban mintegy 2 órán át magyar hévvel járt a listai ság, Ax első négyest 2 colonnehan UH pár tán-oolla. fgyekfstem fellrui nemcsak a táncosnők neveit, hanem a jelenlevő hölgykoszorú minden egyes ssálát, de botanikus nem lévén, nekem mint laikusnak ne lessék rossz uéven venni, hogy előliem ismeretlen virágok neveit, s nagy közönség* gel sem ismertei belem.
A fentebbiekben már emlilett hölgyeken kívül, a következőket lehetett feljegyeznem: Au*né, Benixik Ferencné, Bárándyné. Boronkay Rá-rotyné, Boncxné, fJiachitxkyné, Haris (jyörgyné, Borsich Ignáoné, Blau Pálné, Cseresnyés Hándorné, Dezső Bélárié, Dávid Jánosné leányával, dr. Diók JógsaJné. Dessényíné (Mórichelyl.Eisler Mik
1800. január hó 12 én.
posalkésiilésre. A kotfipcazlnsk trágyásó erejét azonban főleg a belekevert fshsmu és árnyék• sséki ürülék adja meg, A komposzt ha lmot éven* kint legalább Is kéisser: tavasssssl éa ösxszel, rétegenltini átforgatjuk, s e melleit ürülékkel Jói összekeverjük. A kétéves komposztot azután már hsxxnáJni lehet. Ily módon ss illeni vincellér*, iskola év'enkint 40-50 szekérre, á 14 -20 méter* u á/sa, való komposztot készil, mely ha mindent, n unkát éa anyagot hnsxás*ámiturik, legfeljebb 10—12 frtba kerül, Egyetlen hátránya az fgy nyert komposztnak as, hogy Igen /súlyos, a miért is szállításához bs kell várnunk sz idő', mikor ax utak sxáraxak. Ax Ily olcsón nyeri trágya kitűnő voltáról annyim meg vagyok győződve, hogy már ismételteti kísérletet feliem egy, hár nem éppen közeli (ono-gyárusk árriyéksnékep. sáné, Erdödy Lajosné, Kollyné, Fisehar Hándorné, valamint a szomszédságában fekvő lürészmalmok Fülöpné, Fiedlerné, dr. Fárnek Lászlóné'. Fslsen- fürészporát kibérelni, hogy igy ax intései élő burgné, gel se i tluimanii Vllmosné, (Julimén Hán- irágyayépsii, ax áiiat állományt, csak a legesük-domé, (irunnerné, (inldsieih Pülöpné, dr. Hauser Végesebbre redukáljstn. Jánosné, Hsjdu Sándorné. Huber llenrikné, gróf A il^teSeaalvs»B#sil ^n/MWöI* ro/sdáso Hugonnav Kálmánná, Halphen Mórné, Huchstsdl dásánsk megakadályozása egysxerüsn ugy történ-(iocsárdné. Kalivoda Jánosné, Kaufmann Béláné, heiik. ha azokat szalonnával ás gyantával he-Kiük Béláné, Kohn Msnóné, Knortssr (íyórgyné,. vonjuk Erre a célra barom .rész szalonnál ü-sxa. Komlóssy Kálmánpé, Kohn Ödönné, KohnFülóp- o|\a*stunk egy rész gyantával és e keveréket né, Klein lllésné, ösvrMsár Lászlóné, Marké An- egy kelével vagy ruhadarabbal (átmásoljuk Ily lalné. MáHoschné, Marton .Ignácné, Merkly Antal módon megóvhatunk a rozsdától osii den vaa* né, Neu Józsefné, Nyúl y (iyörgyné, Oesierreioher vagy acélalkalrésxt, a leg liliomaimtól kl^dve a
Bernát né, Ollöp Samuné. Pleheisx Viklomé, Pál Ifi né, Poilák Páulina, Pergerné. Pühál Ferenoné, Probáldné, Poilák Arminné. Ifossnfeld Lajosné, Hősenberg. Adámné. Bosenberg Bikhárdné, Itécaei Hándorné [LelenyeJ. ReiehenféldKdéné, Kotbschild Zaigmondné, Sebearyén Lsjosné, Somaich Lőrinc-né, Sallér Laiosné, Stemmer Kálmánná, Slaab Józsefné, Styrling Sándivné, Sxékely Lsjosné, Schifltot. Kálmánné, Seiler Lipót né, Sxalay Lajoa-né, Sámuely Henrik né, Szegő ftytttáné, dg, Sxi-gethv~Klrolyffé7~dr; Szekeres Jósselnér4rT TUtmly (íyuláné. Tuboly Vikinrné,. Török Ambrusné
legdurvábtdg. A kenöoaöt tartsuk mimini 1(észlel ban s a tél beállta előtt, mikor elttazsAük az eszköxökel, alkalmaxxuk.
A iflág legisetib bá«ála. Jól esik js-leanüak, hogy a párisi világkiállításon magyarországi házát ismert el a -zsűri 1 világ legszebb búzájának, melyei (laál Dénes, baléi birtokos küldöli ax emiilett kiállításra, (iaál exfn hftxáhól as orsxágos gaadasági egyesületnek Is küldött he mintát, melyet .ax egyesület irodájában aokan megtekintenek már eddig Is. Sajátságos, liogy Magyarország áldolt löldén sók' olyan termés
(Sand], Trojkó Lajoané, Tnpolics Uyörgyné,Tascli fordul elő. melvhex hasonlói az ayéis világ nem Simonné, Weisz Adolfné, Wsmberger Sándorné, produkálhat, népe mégis oly Szegény, hogy egyva Varga Lajosné, Weisz Lajoané, Weisz Ferencné, vidéken éhenhsíásról panaszkodnak Weiller Ixidomé, Wei-z Dávidné, Weísx Emiiné, Aa elese. A gabona nemueken kivül alig Wallenstein Móné, .Weisz Zaigmondné. Vrá-lvan termény, mely oly jó táplálék volna, udut aa belné, Wucskica Jánosné. Weiazenböckné [Bécsej, alma, a még sem beesülik mag ugy, mint -kellene. Wágnerné. [Károlyvárna], Zsuboryné, aal. ur- Ax alma táplálóbb, mint a burgonya és a mailéit nők. továbbá a következő leányok: .Aca Adol- oly gyenge savakat tartalmaz, melyek ax egéaa phin, Bánuthay Matild, Boronkay k a,, Belus testre jótékonyan hatnak. A ki almával sxokult Terka, Beltlheim Irén, Caeresnyés nővérek, élni, aa ritkán fog emésxiési zavarokról vagy Caizmadia k. a., Daráza nővérek, Follv k. a„ torok fájásról panaszkodni. Ax alma erősítő tulaj-Grunner Emilia, Juhász k. u., Janda Hedvig, Ka- donsággal m bir, sokkal több phoaphort tartalmas, án k. a., Kohn Sxelina és Jehny, Laokenbacher mint bármely más növényi lerménv, a miért sok Sselins. Msrkó nővérek, Manluano k. a., Poilák ülő és láraaztó azelleini munkával foglalkosóknsk Alioe (Bécs), Pramrer nővérek, Pimeixli, Perger rendes élelmisserül' nagyon ajánlható, Táplálja aa és Plander k. a, Poilák Anna ÍBScw), Rosenfeld agyát, hat a májra, a mire ilyeneknek épen síük-Vilma, Bác nővérek, Rosenstook Kamilla, Box- ségük van.
gonyf k, a„ Baliensiein Malvint (Koltori), Sauer A eaáklermjrel m. kir. áll. lanIlóképeade Irma, Samuely Olga, Tuboly nővérek. Török k. j gyümölcsfaiskolájának név- és árjegyzékét as s., (Sand). Tevely Irén (Kapoeyár), Tasch k. a., lM90ik évre kóaaéleite Samu Jóxsef ignxgaló, Uogár Malvin (Sxombathsly), Uhr k. a., Weisx | Almafákból 70, körtefákból tig faj, továbbá est
Iti/.a, Weisz Nina, WittInger Irma, Wsmberger Elvira, Weisseubóek k. a., (Bécsé), aat Ax itt fslaor<»lt hölgyek löbbé, kevéabé, szintén* hoxzá-járuliak sz elért lényes sikerhez, de első .sorban Schmídl Frigyesnél, sz egylet fáradhstlsn tevékenységű elnökét keheit volna emiilenem; és hogy ufojsónak maradt, oka nem más, mint azon körülmény, hogy én az igén lisztéit élnöknöben hatalmas vetélytársamat tyJexlem fel, amennyiben — örömtől sugárxó arca sokkal hívebben referált a mulatság sikerült voltáról, mjnt én a fentebbiekben. A tisxia jövedelem, melyhez egy szsbadjegygyei én is hoxrájáruliam ax 1000 forintot meghaladja.
Közg&zd&sig.
A aaélSkmek kuniponxllel vslé Irá gyAiásáról. B. Doléne a' ^üvetkexőket irja a »Weinlaube«-bsn : Én már lixedik év^, hogy kom poszttal trágyáxom a földet, s legnagyobb megelégedéssel vallhalom, hogy ama szőlők, melyeket ezelőtt nyolé évvel trágyáztam, s melyek akkor csak silányan álllak, még most is erős növétUak és jól teremnek. Komposxikészitésre a gazdaságban elölorduló mindenféle hulladékot lehet haas-nálni, kivéve ax iattTTÓtrágyát. Föld, hamu, sxe mét, gyom, -főzelékbulladák atb. a komposxtrakáa-ban * mind helyet találnak. Kivált még hozzá a szőlőtermelés és pincegazdásxst hulladékai. A szőlő kötöxésekor letört hajlások,> a második, harmadik kapáláanál nyert gyom, a szőlő lebo-gyóxásánál visszamaradt kocaány, a kifőzött Mür
resxnye-, meggy-, ssilva*, kajszinbarsok-, öaxiba-raok- és diólaból is több laj vsn képviselve. Vadgesztenye, ssederfa, rlparla siölövssssö, o)iÓgslyak szituén kaphatók. As intézet igazgatója a névéi árjegyxéket bárkinek khránaira megküldi.
A cukor tolul kenserválé fiikli, A francia mexösazdasági minisxterium vexetées alatt essközölt vizsgálni arra as eredményre ve* seiett, hogy a oukor kitűnő konzerválás! eszköz húsnak élvezhető állapotban megtartására, és több tekintetben elsőbbséget érdemel a só felett. Utóbbi a tápláló anyagok egy résaét s ax aromát is, abszorbeálj}!, a főleg fehéroyelélék, exlractiv anyagok káli és foszforsav mennek besóxásnál veszendőbe. — Esen veszteség ennál nagyobb, minéMtnxamosban líát a só, a minél mélyebben behatol a húsba. Porrá tőrt cukof. ellenben ke* véabé oldható ée kevesebb folyadékot ád. Szilárd réteget képes a hós körül, mely a búsból kevés nedvességet vess ki és ízét is osak keveset vál-tostatja meg. As Igy konzervált húst as elkéssités előtt csak meg kefl mosni. A jelentés kiemeli, hogy a cukorral való koaserváláa ugyan valamiével költségesebb, mint a aóval konzervált, de a több kjöliaéget bőven eUensúiyozsa a becses láp* anyagok megtarláss.
A beremiflirágje sokkal keveaebb Ügyelemben . részesül még mindig, mint a mennyit kifűnő tulajdonságainál fogva érdemelne. Igaz, hogy hk roaasul alkalmazzák, inkább árt mint hasxnál. Hogy a baromfi trágya milyen értékes, ast a néinolallöljlíak-bizonyiiják legjobban, a Mk egéss vidékek bóromflirágyaját állandóan Cssas-
kóly, a metszésnél nyert s tüxeíéárr-alkalmatlan I vásárolják és lenlöldjeiket javítják vele. Igy pél-l tlalal és idői faanyag itb. mind használ hal ók kom-Idául száz galambnak as évi ganajáért 10— 1U
Nagy-Kamraa, vaa&rn&pi.
frankot fizetnek. Egy bektár földre 400-6üQklg. szárított baromfitrágyál hintenek ki. Egy galamb •évenkint átlag S egy tyúk 56, egy kaosa 88, , egv tud 11 és egy pulyka szintén 11 klgr. trágyái ad*-^-baromfit rágyát kü^oben gabona, dohány, káposzta és len felüli rágyázáára használjak. A—lenre és herefalékre kitiinö határa van; a káposzta- és melegágyakban erősen nft-vesati a növényeket. Kötött hidegebb talajába alkalmaaabb, mint a könnyükbe; réteken azonkívül, hogy a haaznoa növények lej lödénél előmozdítja a mohot ia kiirtja. Minden baromfi trágya közt legjobb a galambtrágya; a kacsák és ludak trágyáját leginkább komposzt kéaziiéa-hez szokták használni. A barom fi trágyát száraz, vagyis eső ellen védett helyen kell tartani, ahol a levegő jól átjárhatja'és etasári!halja* Uaaználat slőit a nagy dsrabokat össze kell törni.
Elromlott msgvnk JatilAoa. A dohos ' éa nedves magvakat mészszel javíthatjuk meg. A meszei kosarakba vagy rakásokat a nedves magvak közé. tesszük ég zsákkal vagy. ponyvával betakariuk. Barom hét alatt a magvak pl. gabonafelék tel;esen elveszítik dohcssagukat éa megszáradnak. Sok helyen a mészen kívül laszenet ia használnak a dohos magvak javítására. A •zenei porrá törik s a gabona közé keverik, később szelros'ával kirostálják.
S?lr«iiit«»M né« JsillSss. fia a méz sokáig eag/helyen vagy alkalmatlan helyen áll rossz ízt es szagot kap. mely miatt élvezhetlenné válik. Aa ilyen romlóit mézet következőképen megjavíthatjuk: Vegyünk 400 gramm faszenei, törjük apró darabokra, mossuk meg többazör, aatan vegyünk 3 kiló- mézre.ti.-liter vizei, keverjük össze, legyük bele a s/enet s főzzük félóráig lassú tűzön. Ezután szűrjük át a mézet néhányasor eürti szürőzsák'on, hogy megtisztuljon, ily kezelés következtében s méz. elveszti rossz i zét és szagát annyira, hogy szörpül készíthetünk belőle s befőttekhez is hsszná!baijuk cukor helyett.1
A madsrak kalitkáinak klgtfiöl géme romja a levegőt a azért meg kell akada-lyozni. Ez igen egyszerűen oly módon lörténik, hogy a kalitka lenekére közönséges gipszet Inn tünk, különösen. az itató és fűrdőcsészék vagy vályúk körül'. A gipszre egy kis homokot hintünk. Ugynuigy akadályozhatjuk meg a galambdúcok éa baromfiolak kigO*ölgé<et is. A gipszet erre a ■célra azért is ajánlhatjuk, mert a baromfi és madártrágyát jelentékenyen javítja.
Zala 2. aiám. (7 lap.) 65HI tSfiö. a
Arvöróai hirdétmóny.
A n,-Kanizsai kir. lörvsaék tkvi osztálya részéről Itbzhirré téteiik, hogy l)r» TuMy Oyula n.-kanizsai ügyvéd vh^j'atónak Balog Mari férj. Potzak Jánosné és Balog 'Juli férj. Luof Józsefné hajtást szenvedő kacorlak! lakosok elleni vhsj
1*90. január hó 12-én,
másodikat ugyanattól II hónap alatt, — a bar* madikat ugyanattól 8 hónap alatt, — minden egyez' rés«lei után ss árvsrés napjától saám(« Isndó 6*/0 kamatokkal együtt as árveráai fellé te-lektien meghatárosott helyen és módozslok szerint leflzelnl.
Keli Nagy-Ksnlssán, s kir. tvssék mint
1A ... A. „ . | T*2 THT telekkönyvi hatóságnál 1HÖU. évi s«epi. hó Dö-ik
lási ügyében a fent neveseit kir. törvsték terű- ^ ' , 1
leillíes tsriosó a kacorlakl 111 az. tkvben A-f r imrnMWA v
106 hrsa. á. felvett 88* frtra becsült egéss ín- ^ r iwuunnay
gatlan
1890 évi Január liő 15-lk napján ú e 10 6rnkor
Kacorlak községházánál nyilv. árverésen a vagyon közösség, megszüiiteiése céljából elsdslnlsfog. Az árverés kérelmi költségek 7 (rt 20 krlAn á'la-piti altiak meg.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Arvereani kívánók tartoznak a becsár 10% >ál készpénzben vsgy óvadékkéjies pspirbsn a kiküldött keséhez letenni. v
Vevő köteles a véielárl három egyenlő rész leiben, meg pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől szátpitandó I hónap alalt, — n
ÍRVF t -1
kirendeli kir. ívssékl bíró*
'A KI NEM TUDJA,'
I hogy s sok klrdetatt gyógyssor kAitl | 'melyik fatslss fflfiu IsflskáM tsdegsAgá-Fnftk, n* ki^rin ssottaM InVöJazft» Isjhíií HlohUr^ fkladóMéístétB) Uposéken, s kfoskkal «lláto>tl „A SetsaSsrit" onírnft kóayveosV't. A koiié I nyoftiUtmt áilairatok biionyiuék, kegy s mfl vöiíbíVfVhon fugfiüt jó tanánsok kovaté** által, aaet «ak «/i"fi lucj mra «lkwrllltf«k s bi*«»iitaliui J (Htiukilláit, hanem még u váayva-vsgyeU^ gyégyalást is balttar mirttaltitak íy Jtftoy v legyes kuldnük a

: :
ból kikerülő árát fenti törvénye, sen beiktatott védjegyeinkkel lát* juk el) mi tehát csali oly árukat Ismerünk el saját késsitmé álM^s' nyünknek,
52H 7-10
Nevünk alatt minuennemü csekélyebb minőségű áruk leaz nek forgalomba hozva.
Ezen a nagyérdemű közön > i
séget károaitó eljárás elkerülése ____
céljából minden darab gyáraink- ^O/Jt* y\jpSfc^
valódi szepességinek,
melyek ezen védjegygye) bélyegezve vannak Csak tiszta len fonadékból készült vászon-és damasztnemüink kizárólag gyepen fehérítvék a kárpátok alján, igy azok jóságra és tartósságra fÖltUmuIhatlanok. /valódi szepességi" áruink minden nagyobb vászop- éa fehérnemű kereakedéabeji kaphatók Win Károly és Tártai Kéismárkon.
i
Brünni készitmény, finom posztó- és áruczikk szállitóház:
TICHO BERNÁT
Brttnn, Krautmarkt 18.
iziMkűId ti tán vét mnllstt *
467 go HO
Törvényszéki csarnok.
1690. január 7 én. Végtárgyalva lett a nagy- I . kanizsai kir törvényszéknél hatóság elleni erőszakkal vádolt Zvertics József és t. légrádi lakosok elleni büniigy A tanács .tagjai voltak ;|| Cseresnyés Sándor elnök, Veber Károly, előadó biró, Erdődy Lajos, szavazó bíró. Wiener Sándor jegyző, Közvádló kir. .ügyész: Dr. Kiss István ai ügy ész.. Védőügy véd Kemete Géza A bizonyítási eljárás befejeztével, a vád • és védbeszédek I - után hozta a kir. törvazék a következő Ítéletet. Zvertics József és Euzsits Ferenc vádlottak a| btk. 16o. g, alapján utóbbinál a 92. g alkalma sásával Auasits Ferenc, a hatóság elleni erőszak | bűntettében bűnösnek mondatik ki és 6 havi börtönre s 8 évi mellékbüntetésre, Zvertics -József a hatóság elleoi erőszak vétségben bűnösnek mondatik ki s 4 havi fogházra s 1 évi mellékbüntetésre ítéltetik. — Vidákovics ellen a további eljárás beezfintettetik. Ezen ítéletben mind a kir. ügyész, mind pedig a vádlottak megnyugodtak.
Végtárgyalva lett továbbá hatóság elleni erőszak bűntettével vádo t Mesztrovics János és | társai légrádi lakósok elleni büniigy, melyben | következő ítélet hozatott: Mesztrovics János a 165. és 92. alapján hatóság elleni erőszak vétségben dOl. §. alapján két rendbeli könnyű testi sértés vétségben, s 75 § alapján közrend I ' elleni kihágásban vétkes s összbüntetésül 2 havi I iogházra s 5—5 frt pénzbüntetésre, esetleg 1—1 napi iogházra ítéltetik. — Szita Bálint a k. h. btk. 75. g. alapján aözrend elleni kihágásban ▼étkee s 8 napi elzárásra s 5 irt pénzbüntetésre I egy api fogházra Ítéltetik. — (roncsa- I necz György felmentetik. Vádlottak ezen ítélet I
feiebbeaéet jelentettek be, ellenben Gorí-^sánecz György megnyugodott, — kir. ügyész t ^*sses vádlottakra nézve feiebbezését jelentette
FMfa mtrkmíl) ét kiadó. Varga l^sjei, 1árm*rk**ttá Sislsy Hásdsr.
Hölgfyposztó
^gíW/ gyapja, miailoa uj divat ú HzistiklsiB dajila ms^Icn 10 nitr.8frt
^Pelute-terzio
szássfyártás, .daplaszAkui 10 mtr. I 'firt ao ar.
VolapUk-flonel
Ugnjabb minta 60 cm. szálon 10 m«t«r ^ S frt SO kr.
2STŐ1 I ngek
irOa k'uviW,miliői CMlpki'kkn! S dti S frt Sft kr.
2Calzxivűc
ÍUigioltt) am»IW>|tt (10 pis»t ssélss 10 jastsr S frt 70 kr.
Férfi ingek
ssját kóssltnény, ftl'fr vsgy Urks I frt no. 1 frt SO.
Ruha-barohet l(*gdivstesal)b válssstnklaui 10 mtr. S frt.
.Duti-kitj-Tiita
.(Jaókeu; sslyvsi troml.itkkid As Itb baotyttve), aiiatlop sziabos taljsi nagy | db. l frt SO kr.
török-
Juti-Í&ggony
minta t teljea SO kr.
S frt
Munkás Ingek
rambnrgi és oxfordi teljos aagy 8 drb T frt.
ormai- i ng
teljes najry.1 dl> l.SO Ksrmsl-lálirivslé
Kanevasz
i db SO rőf viiilassisH 4 frt ao. 1 db SO rőf piros S frt SO. Oséraa-kanevass I db 8* röf vlalsssiad As flsei A. a
Egy lópokr&oz
legjubb késsUnéay 19 » ciii, ko»s. ssa l.'IO cm. Hznk'H 1 fl.SO.
Egy fiáker pokróez
90 un. bosssa 18'i est. nzélst S frt SO kr.
ZE5agru.sa
DivstaaOvetek, daplasSélN, jelttts-rabák, miadea siaiusaiabsa iicy savós. mint kacskáa 10 mtr S frtl
Ftanell-fejkendök
választékban 8 darab I frt
taMrfÉMr aiíít
% U>|Js< 1 db. S frt SO kr* I 1411 ssgikeiidé f, sagy sima és kacakás S frt.
Egy J ute-garni tura 9 égy l asstalterilű rujttal a frt ao kr.
Egy rlpg-garnltura
i Agy és 1 asstalterltö sslys rúttal I frt
llimiii foltiszoBff^Bin^li
lo lg tnir btuaisa, S frt SO.
Házi lenvászon
1 db 80 Mf <, I frt SO. 1 db. röf ' t a frt SO.
ZESZing: ozövet
|nbb, mist a lt*avi»s»a, I db sxóIiík ao H>i a frt
ChiflTon
1 db ao röf I » 5 frt SO. leg.
jobb MiaMgU S frt 50.
OacfoxdL
las^kéjiss. JómlsttMégtt 1 db 90rSf I frt ao.
IPofSztá-portélca ó© gyáx-éllomÁxvy.
BrOoiu poszío-maradPk ' téli' öltösyOkrs t maradék J. 10 mtr. teljssférá ültfmyro 5 frt. Téll-kabátszövet egy maradúk 2.10 mtr. taljss télf -kaltátts. t«ke-tébaa, barnában és kék-Iwn frl 50 kr. Alkálml-vétel brUnt |a)Satt')*maraá^kuk a.tO mtr. leljen fért ül-tönyra a frt7Skr. Felöltő-szövetek lagHoottabb ailaitpéjrll M 10 mtr. tWJfs ftlőltík* 7 frt.
Minták ingyen és bérmentesen ***
Ji portékáért és pontos szállításért kezesség vállaltatik. Kitűnő és kiválásztoll mintakárlyák 400 példáuyával a esabóuraklma l»erineiiieilenül.
Nagx-Kanizsa, vasárnap.
Zala 2. Hiám. (8. lap.)
1HÜ0. január hd 12-én.
X*XXKXXXXXXX»XXXXXKXXXXXX*XXXXXXXXXf
I ■
s
1 8 X
8 I 8 la
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ROvIü haHEuftlnt után nélkOlltxlietl^n mini (oxtlMtltA «er
A tWK*k i glycerin"fog crhme
(vgvNSKvgUgyi kllóiégilig mcgvlsagélvs)
F. A. Saru fia & Társa
cm, kir. ndvarl naéllltók lUfflbvn.
X K&jIuMó a gyógyszerészek és illatsxeréMekr.él 1 darab 80 kr. N.*Kaniaaái) )C Schwarcs & Taubar ;*Roseuteld Adolf; Sfrem & Klein, Béniin Marton ; Marton X éa Huber uraknál. 448 ÍI8—Ml
FjurK ISI
hmrtthw

Fizcs Mait
und l'rovision sahls ieb ÍUrVermittlung bei Verkaiif vsa ne* Nelslleli seNtatte" len I ezen aiif Ila*
i9u m io I Vevltstdlttuttt
H. FUCHS,.
Bll(lil|l(\sl, 1'riDZ l'i'-l'M :■«' li

! Pserhofer J.-féle
cr
yösvBzérfár Bécs-ber
Singerstrasse 15. szám. Zum goldenen Reichsapfei
Vprtl>7fitn l?lifÍílP?nlf egyéteiaea l« Macitok iievu ulatl. u alábbi aa»et lelj h taggal
»Dl lluslllv luUuQuoUs Tr.«g<>iUwiUik. mivoi csakugyan igea cok . íy bútokéit l<;teatk. inolylxoi v. Jnbtia P^k iiatifulnt fíJD^esen bebis.wyiluiuk — Évtizedük uta *zea .labdiftak éltatsbaa igea el vasnak terjedve tfiaiiaUa arv.i* rendeli .»zl,s alig akad család. atelybea ezen kittaaü liSaiaastbol aa vojan agy kii ku*al«t.
I «lotH»a IS labdzniOMil 21 kr., 1 lekeres 0 dobossal 1 frl 5 Ur., bérnicaUtlea után-vét melletti stogku (<bW«l 1 frl 10 kr.
A péux i bjlegtm b«kü{ Jé<Hj nell'tt, birmeates megküldéssel égy tekercs labdacs 1 frt 86 kr, 2 tájt*'?* «»frt 30 kr. ^tekercs 3 trt Ah kr. 4 tekercs 4 frt 40 kr., 6 takarói G frt 20 kr.. lOtekerca U frt 20 kr. T(1 tekercsnél kMVnwhb aeni kaidefik «sét.)
Kéretik határozottan Pserhofer J.-féle vértisztltó labdaosokat
kérui » ií0élvir koqf u ibtitzok lettjén levf) filirdi minden doboson a hassndfotl utttiláiban lűtUutú |*K«»rbofVr J/ névaláírással ál legyea látva éa padig r— veres nyomáéban;
Pa^-bU-lSKlllD, l'HCitlIOtF.K j.-iél 1 tégely 40 kr, bérmeatet megküldéssel 65 kr
Keskenv, UtilŰ-DCdy, |,ünitf rakedtaég, görgskúhtígéii nii, dics. 1 jwtacsk 60 kr.
Amerikai köszvény-kenöcs, ,íW,.tgokr • w —
Pör litbizzadás 6ll6n. ^ ;0 ar. Uitaeute* migkaldés atllau 76 kr.
Göl) va balzsam, I uvtrfM 40 kr, bérmestas megkáblesml 65 kr.
Élet essenezia (prágai cseppek),,;;^1^ k*yo™l tMt #
Angol csoda-balzsam,', aveff, ()Ky kil m v
Fiaker-por, »tb. allaa 1 Jübnyzal 56 kr, bérwfate« ai^gklibl^sHal fW kr. Tannoricbinin-haj kenőcs, Wu",""lil 1
E4rirAÍtvmöc fnnncv J?TKUnEl^.tasl«ol avtwk ttlleaíjóaak bizonyait hásUsti#Egy tágtljr 60 gJCUUUlCd tapaa/i. tiennuateá iaegkatdé«al fe v
fÜO*\T£kfíxrríöcr tievf BULLBiCH A. W.-lót, KittiíTo bazivzer magzamt amézztés anadea
j VWMJCQ blö^Ll LU öt/, kávetkesméayci ellen Egy nuaiNg ára t írt.
ziCmrtttftkíH kifiV, cilammn>n az umztriai layokbin hi>'<UMt bel- i* küJ/öUJi !i'.ltHJV'l" liUlt m intUatik, a min/Un enitby iák túron nem levő <%ikk kicántíti'H inntonon * yr- . , t . * y-yjttiúnijüétihljitH bmsiH'iCtttik.
iVatái iilírBf fljfk u Waífe, ^iiipl iipítíSla l^|}önsjiln oszkuzultetiipk.
A pénz vlálegM U'küldesv n«li«it zálizarabiaa |M)itaatalváay, ncllctt) i vclulüij Hókkal k«vos«bba ka.
Az itt jtitvoi 920 í i kiitm
'il

ral niat as atásvita m».-lleti valú kaldáin£lr
IA
li fijy Iái nem p
A mPALU8I OAZDAh olmtl kéthstsnktnt aaglolisfl
ué|>Ny.erll |gHJIllllNá|gl Hisklapári siolyrlfl m i,Magyar Allaai" lMHii, évi uiiro, ÍM. saéaiátiae agy lelkész kövatkszAlag nyilatkozik :
%Kél évs ftifh', huflu }i\t'nhnn a Paluzi (iazdát, a Őszintén uiayvnlloio, bogv a^óta tuitftjon sokul, tun uhuin M/flti, tt init (/(widlkotltUom Mtpéfh IliihOmii MímilhHIm.
MiíUa * kis hinni jilt'uftnn, kéarl/fujholó tt f/tudmtlyl hulatltls hioviin kMII is, ut/fj, hfifflj Hk mtu/uk ttliu várják tt ^Falusi flmtluu sititnui nuk tnstfjslsnisét s a: rj/ijik « nitluik ultin flJn asLkfllcsfln kérni, hwjy brlftl* (unitIjanak lü-ttuitafásom utal lelt sok mindent fordítottak be loie baMztiiikra, innen n *Fuhisl Unttlu* iptlulí rokonstsnir,
h'ftkliknH (uutlesui u jihtttn iílfilw uilMtíwú festik nrtti, htifftj (i nett köfttlt minél nttgi/tthlt mérrhen eltei'jeti jen,
Tollasén luaggyósOdtetti, lutgy e Igp h laluai né|inak, ti kistjuiddknuk hjnilt lelkes és jtifihi núu bniHUju l'óle fiasieaak a ntuiika tűiként* )ét, de a ssorgaltuat, fakarákoasagof, tikos sza> mitást és eaek tnelletf Utatibatt valtj^faós xalmat tnaglatiulbai|ak / az anyagi Rulduguláa boa, melyre kis«gazdáinknak, riépUttknek oly nagy sattkaége van, legközelebb vasaló- utat bielOHiut félisinerbeii^.
Azért kérve kéreiu lelkéita láraaitnal éa a la nltó urakat igyekezzenek ez nlesó gnzdasági kis lapot magaxerezrti z u né/ikttetitt Js ter/eseteni.*^ Klftftgetések (ugyanazon kózvégból est»|>ortosan egy utalvány lapon is) a *Kalusi fisadé* a/er keszfóségebea' N4 M—:i
Budapest, Eizsébet-Ur 10. a/átn küldetidók. Mutatvanyazáaiok kívánatra mgyet.
,;EGYET ERTES"
HiiN*aiiii«*gj'«tl!k évlalyaaii
legnagyobb politikai napilap.
Magjaién minden nap, lábát bétfón és . ünnepek ulán is. 540 1—8
ELÓFIZICT&.HI Alt A :
Egy hónapra Három kónapra •
Hat hónapra .......
Igéav évre .....
FMfisetéitek búm ily nnolól kezdve teljesít• hetÖk s legeélstsrilhlien nostnultilrúnnynl lludtt-pestre, at ^F/oyelérUs" kindúhirttlnlálm (Kecskeméti u/ea fi ss,) killdendtik.
1 fVt ao kr.
a .. 10 M SO ,,
•Kurzweil Bernát
Budapest, V.. Weltznar Boulsward 60.
Lapén d. ii'fafiÉtóÉlÉp;
20 und 251"
Blitzbi

StkSi^
u« 41-
0>
Passsnd auf jedes 15"Gewinde
Meglepd hatású szer faíia. kön** én $ és klflnaailtaal daganatoknál, továbbá eiútai fej* éa MlaaakgatAsaknál a
A bada^iati #%t<Mkn» kórhú iUti»stikai kituutatéwa szerint a Hcjiaratorral ott 139 kiaérlat tótotétt. a melyak köst 7 aaatbaa javaié* éa U9(eitetb»a'teljes gyégyalés intett el Kapiaió |>osta utján g^bgyioartáraailata-éa as u^zes gyógyisertárukbaa. Ara > mory ^vegsek 1 frt, kla Qvi'gsi'k 60 kr. 641 1—6
KRIEGNER GYÖRGY gyógyszerész a „Magyar Koronához" BUDAPEST, Kálvin-tér.
Nyomatott Fiachel t tliöp laptulsjdouoanál Nagy Kstiisaáu. 18V0
s^jlS! *
3. szám.
Nagyi-Kanizsa. 1890. január lN-ón.
kirkantéség: Batthyány • «• KísfalUdy-utcaa üAfkili
Ide iatézeud'i a Up ttclhtai réaaira voaatkuaú oundro kuilranjr . -
Bérmatotlfa IovöwE csak ismert ka* arkbal fogadtataik vl
Kisírniuk vissza aem káldelaek
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú hotilap.
XVII. évfolyam.
Klaáéhlvatali HttaM fi, Mén Tw>"érP'llut WHlyvÜnrwIliiilími, .
EWfLJITtlI AliAK í
Ifíjífo guyyMlövfli
ÍM* hr. * . Ml • I . tt .
Ilniluli'itíi'li juUtnj'iimm AkÍHilltuliifik, NyllUév ptUtain 10 kr.
A Nagy-Kanizsai-,és Delzalai lakurOkpiSiiKlrtriik ók a HnnkogyoHfllQt hivatalos közlönye. jíionKotóMií «
Xrglelcplk NaKi-Knuluáu lieti'iiklul r|()iiirri VMármp.
'Rliitttial a liii'titiiíMikro
vonul tnüufi Piiuliftl VhIuii lii.dj'v. ltltl'nti|(nlllVilni Is'iMliiltik.
A nőegyletek egy magasztos missiója.
Sok falul én Hok alkalommal hangol tatva volt már a tartásba kiadott gyerme kek nagyobb gondozásának azttkaégeatiége.
Kétségtelen ax, hogy at elhalt gyermekek számát. leginkább a tart4«ba kiadott: gyermekek szaporítják! Azok a magány, j enjberi irgalom után esengő ezérenosétlbiíek, kik ugy szólván a világra jövatel pillanatától fogva pélklllözik sz édes anyai ápolást éa gondosáxt.
Míní a noraa ilySW szerencsétlennek ?
Ab édea anya. ki önfentartáai* szempontból szolgálni kénytelen. legfölebb pir napig tarthatja maga mellett gyermekét; aáután' a saját maga éa gyermeke érdekében azon van hogy mentül előbb szolgálatba léjihes-aen a ily módon biztoaithaaaa 'Haját maga éa gyermeke rxiatentiáját
A gyermek idegen, legiöbb'nyire lel kellen, kulár aaazony kesébe kerül, aki 4—5 írt havi díjért gondozáa (!) alá veazi a •legény, azerencaétlen gy ermeket, a *jtn k:< ti át.
Itt kezdődik szegény, szerencsétlen " allllmtre nézve az a martirium, mit (igen hely 'eaen!) ,angyalcxináláínak* neveztek el.
Hogy miképen ? — az a leirhatatlan dolgok aorába tartózik A ^Nyomorultak* halhatatlan nevű Írójának klaaaikua tollára vo na azükaégllnk, ha azokat a példátlan
kínzásokat oank halvány vonáaokban "ia! ecsetelni akarnók. i,
A- azegóny cttnoaemoli (vagy ha többen vannak ; cseuaemőket) beaáriák egéaz napra j a szobába a olt hagyják étlen, szomjan fetrengeni szegényt a piacokban. (Vak rag-| gel adnak nekik egy kia parányi tejjel ke vert vizet » valami ,vattiui* ételt, hogy gyomruk megteljék; azután meg este,mi kor tv munkából hazamennek, hogy o«en> deaebban aludjanak.
A szerencsétlen aiülöttek restben azom-jjuaágtól, részben a „vant/ig1' étel okozta |%Orcsrölctöl sírnak, tudoklanak; kiujokban í kezűket rágják, inig nem a aok jajgatáatól hattgjok vész; erejlik teljeaen ellankad a kimerttltaégUkben elalszanak.
Ezt hivják nálunk (Nagy-Kanizsán ia!) ' tgy»Ttnrktaritu>uik". Ennek a gyermek-sín I tér fajta eljáráanak a tulajdonképeni neve : l angyalcsinálás.
Mert minő véget ér ez a vérlázító bú-' náamód ?
A gyermek, a azerint, amint erőaebb vagy gyöngébb szefvezrtlt, hosszabb vagy ; rövidebb ideig átazenvedi ángyaltiazta ár-! tatlanaágában a poklok minden kínját; azután megadja neki a megváltáat : a halál.
Hány életerőa gyermek (talán nagy | jövőre, korazakot alkotó azerepléare hivatott fiu) véaz el ily módon, caak egy év I leforgáaa alatt ia !
Cauda a, hn'gy ez a uomoru tapaatta-lat folyton foglalkoztatja a filantrópokat éa ébraattéare hivia, utalja a Raj tót I*. Eltel a kérdéaaal laglalkomi mindenkor időaierfl, aohaaem fölöslege* dolog,
E aierennsétlnnak aortának kérd éné) (igen terméaiete*!) legkönnyebben *gy lelencház fölállításával lahatna megoldani. Ily irányban már nálunk is i&ntett a aajtó részéről indítvány; de hát ni oly költaég-gel jár, melyre alappal aem vármegyénk, aem ai itt levő nagyobb vároaok nem ren> ! ileikeinek. E kérdésnek Ily módon való megoldáiuk tehát a jövőé éa pedig a meat-ate jövőé.
Ei idő sterint nálunk kiiárólag a rend-őrtég ellenórtéae. alatt állanak a tartáara kiadott aierenonétlen oaeoaemők. Hogy ei , uk ellenőriéi mennyit ér, ait minden em ; ber könnyen elgondolhatja, ha ismeri a rendőrségnek máa irányban való aokoldalu elfoglaltságát.
Mindenki be fogja látni, hogy eieken a szerencsétleneken máa módon kell aegí-' tenj, Kell valamit tetwi, hogy megmentet-aenek ai életnek, a halának.
A jóaiivekhei kell fordulnunk : a keresztény jótékony nőegyletnek llgybuigó, lelkea tagjaihoi.
A nálunk fenálió kereaitény jótékony nőegyletnek legutóbD rendezett k'iivacio-rája alkalmával e vároa köiöiiaége valláa-
A „ZALA" tárcája. A misvilágból.
— A ,Z*l»" wtiaá tircijn,. —
Egyik ebéd után pipára gyújtottsun 6a irgalmatlan túatlellegbe temetkezve, elgoodolkoatan, hdfcy milyen nagy komédia az egéaz vjlag. Bá-mulalos dolog, hogy több embernek el nem vé*x a kedve végig játazam a neki axtol komédiái! Bámulaton dolog, hogy még mindig annyi ember akad. akik kedvvel élnek ebben az influenzás, náthás világban !
I ben Ikttam volna magamaJ még valami nzenN jgyUrgyvtri ginueaxereu i«. Meri hát inkábbaient gyrtrgyvari bor, mint ravatal.
■ Véghetetlen kiváncid voltam: hogyan lógnak iengemet eltemetni? Megtniirndnak-é a mellettH jegyaierliaég mellett, aminek gyarló lényem rövid éleién át kifejez(Ijo volt ? Vaiy talán valami olyan | komédiát csinálnak, minOn«k noha életemben barátja nem voltam a amiben az ■ öaxinte lájdalom kegyeleléiiük divalos magiepeaét láttam n.indenltor! Maid megláttatik I
Előbb arra kellett gondolnom, hogy miképpen viga*£ialjatn meg xiró, jajgató caaJádomat V Én (a azellani) m< gmoidultam a ravatal lö-
Olyan rettenetes gondolatok hánytorogtak lft"' hx°«j['Un elszállhálok onnan. - - - 7 - ' - - A dolog azépen meni. ^
irnaazlalomhoz, ellhéz
agyamban, hogy -Hamlet királyfi talán még odaát a másvilágon ia megirigyelte tőlem
Egyszer csak számból kihullott a pipa. Meghaltam.
Mig éltem, azt hitlem, hogy a halál az örök megnyugvás, az örök megsemmisülés.
Nekem még a halálban 'is csalódnom titlélír A porhüvely, a teát, az anyag meghalt rajtam, de szellemem élt.
Ereztem, tudtam — amiot annak rendje, módja szerint kinyújtóztattak. Hallottam a fölöttem •írók jajveszékeléséi. Láttam, tudtim mindent, ami körülöltem történt. Siéllemem, mini egy a tésttöl, az anyagtól különvált, önálló, láthatatlan láfijr, ott lebegett hideg hullám fölött: halhatatlan klaáiíie a halandó, elporladó, elenyésző I esi nek.
A lelketlen hulla szép, diaaw ravatalon fe-kfUt A •RáMvéthes. eimzetl temelkezéal válla-IlMfflt ■agaiállla a bála érzelme. Élelemben sok reklámoi csináltam neki. A lli-Hlld a cég öai-Mas háláját ravaiaiomra rakta. Fjáiyes volt, pom-pá« voJl. Haaaa Mért éa mégia sokkal azivaaeb-
Oda leálltam a< Imasztalomhoz, elfbez a vén jószághoz, hogy megadjam az ulohó vigaszt.
A mini a tollat megérintettem, a vén íróasztal lá|daimasaG recsctent egyet, mintha kitört volna lielfiíe az elfojtott zokogás.
Hát bizony mi régi, hűséges, elválhallan pajtások voltunk I Te láttál engem, vén barátom, a* életesemények szeszélyes fordulatai kö*l mindig olyannak, aminő beitsQ világom volt. neked, elölted nem hazudtam soha. az embereknek hazudtam. a világ elölt képmulaló voltam, — mert egész valómban megreszket lem mindenkor, ha a szánakozásra gondoltam. 'Vigadtam, kacagtam, élcelődtem sorsom fölött; arcomra csaptain a könnyelműség álarcát; szemükbe nevettem azoknak, kik felhOa képpel húzták as élet-igát; azt akartam, hogy rossz, haszontalan embernek tartsanak, iki önmaga tapoaea Kárba art a parányi szikrái, mit a jóságoi lslen lelkébe oltott . . . . . . . . Hanem ngy-e, Vén barátom, mikor a színész kilársdian, elcsigázott idegekkel mellédéri : hogy roskadt örnze I: Hogy omlott föléd megrázó kltóréáével a rejtegetett fájdalomnak. Toll azt soha
I meg nem irla; egytíllon papirlimzlány aai tnsg i nem őrizte az emlékezetnek. Cwtk te tudod, te hü, le jó, üreg barátom, ha le olyan jól, olyan
I airnémán tudsz hallgatni 1.........Néad,
nézd csak a«t a porhüvely! olt a ravatalon I Mi*
Í' ftn useudes, milyen nyugodt at a szinéazarc I ól il|álszolta azarepél . , . alhalik.
Talán még tovább merengtem volna olt >i*< (a szellem) a régi vén barát lólttli, de egysaarre | zaji halottam. Nem írhattam le a vigiaalalé naó* |kat, hogy; .forduljatok sagélyért Mellenemhöi, ha szükségben lesztek..
Talpig Feketébe öliöiölt uri emberek léptek | szobámba. «
Koszorúkat hoztuk.
Nézem őket. Nini I Hisz ez a Uajgató Sanyi I Egy saent-györgyvári kadarka-tökéi cipel. A tökél szalag lolyja körül a "boldogult . Katholiktu Népbarát* oimstalá|jaiból,.e löliraltal: .Sientgvürgy* vár legősiintébb barátjának«. (T. i. én mindig azt sürgettem, hogy vagdalják ki a tökékel és Ültessenek azok helyen kukoricái.)
Tovább nézek. r Hál az a monoklis ur, nem a Tuboly Viktor, a .költő-kollega. ?
De bizonyt
Arcképes verskötetét clptii; axt akarja ravatalomra halyeznl; nyilván, hogy oiegrendelöket gyűjtsék neki a másvilágon.
Megáll ravatalom előli. Jobb lábái előre, fejét bátraazegi és (tudtam I ludlam I) beszél, éa pedig .(amit megint csak halálom után hallhattam I meg) választókon prózában.
— iSzegény poeta-kollegám, ki próaában | írtad meg aiatíráid legnagyobb rémét, Itt nyugszol caendeeen. Ajkadról átszállott aa a különös I mosoly, malynek némaságában több szatíra volt kifejem, mint Összes megírt ée napvilágol látott i munkádban. Kár volt minden lollvonáaodéri, amit
NagyKan'zsa, vasárnap.
különbség nélklll megmutatta, hogy a |iu manitariua egyesületeket kitüaött nemn* oéljok elérésében segíteni tudja *ée akarja ia Kétségtelen, hogy a kar. jót. nőegylet ily pártolás mellett oaakhamar oly anyagi fog rendelkezni, mely képeimé teszt aat több I irányban is gyakorolni a J6uivu munkáját a igy módjában leea tevékeny aége körét a has* éa emberiaég ér dekében mentül aaéleaebb alapokra fektetni.
Ea ha van valami, ami, a „jóezivek höa* égetőn kiált, ugy biionyára a tartás ba adott gyermekek aoma aa.
Hiat mi hivuatná őket inkább tettre, mint e aierencaétlen éa ártatlan lelkek asen vedéee, aahyargattatása éa laasó kinoa ha láUaJ való kivégséae !
Rideg rendőri ellenőrséa* (lm még oly saigoni ia /) aoraukon nem aegit; Őket meg nem menti as életnek.
Erre odaadó, áldozatkész, ügybusgó női ssivek kellenek, kiknek gyöngéd figyel* j mét semmi, körülmény el nem kerülheti, kikben oaodáa leleményeaaég van megtalálni att as utat, mit a férfi rideg esse törvények alkotásával, eser ssabályalkotás aal aem képea eltalálni.
Hozzájuk,* a ker. jót. nőegylet jóaai-veihöz fordulunk a asegény tártálba adott gyermekek érdekében. Vegyék keaökbe as Ő aorauk kérdéaét! Legyenek ~asoknak as elhagyatott 9senki* gyermekeinek is őrangyalai f Nem fog es nők anyagi áldozattal inkább caak utánfáráaaat. gondon ellenőrt-léeeel járni.
Nekünk igen alapoa reményünk van, hogy as ő mindenre kiterjedő figyelmük, odaadáauk, áldozatkészségük és ügy buzgalmuk aluulályoihatná meg legbiztosabban as angyalcsinálást Ok menthetnének meg legbistoaabban azázakat, esereket kiaasámu nemzetünknek éa a reánk váró édea hasának.
Hozzák meg még ezt a lelken hon leányi áldozatot éa megáldja őket eserazer a magyarok Istene.
Zala ». axám. (í. lap.)
Hiti utmli.
hoiy siód
áflItólafoe
ások , a kirak, melyek ú Keleégéaeli lemondási szándékáról asóló, külön megcáfolta-táat nem is asttkséglfl mesével kapcsolatban bizonyos aenaatio hsjbásx oldalról terjeeatetaek, siiat pl a tróaörökka tör vény bosási rsadesésé-nek siettetése ; egy intimátum, naiv a Kossuth* kérdésben a kabinetiroda által küldetett volna Bndapeetre, atb. — teljesen alaptalanok. Mi eb* bes hasonló aem történt, vagy még c»ak ssáa dékban aem wlt, mintán egy át n Ián nincs rá ok. A mi intéskedés ö Felsége résséről a legújabb időben történt, as csupán oaak a császár éa ki-trály gyermekei és unokái magán vagyoni vl* japayait illeti. Es intézkedések oaakia a gondoa családapától erednek a n kösjogot naak anayibaa érintik, a mennyiben aa illető személyek már asttletéettknél fogva közjogi tekiatetek alá esnek. — A képpissMhás minden nehésség nélkül meg kesdte a kereskedelemügyi lárva Költségvetését. A képviselők batárosuttan hossá akarnak látni a bassnos mnnkáhos éa nem mutatkósnak oly , . . jelek, melyek ama féleUmre ssolgáltatnánai JfjJJJ; okot, hogy tán vihar réjlik lom mögött. % Hwlapsnt viczy Albert államtitkár,
nében — jelentékeny ssótöbhaéggel ~ eres. kép*. , . . . ..
viaelőnek választatott. - llées éa Berlin Wiiltt , uu"' W1 aikerült neki több
ssintén telephon öaazeköttetéat tervesnek. - M I fiáját aaJnHuénaa ré*éa magmenUmi.
legköselebbi kritikus napja január Hü ika less.T barátjait 7 drb.
1890. január hó 194n.
neki caak türelemmel várxtía kell* Ab aniUn iróanak szájba vitele a teflytoaoa sedvesltéas mérgeanek biaonyult. ■■ Mapeelinqbm a koloeto-toron klvÜl még menedék helyet íe ápittetett ö telaége a rokkaat vadáasok éa erdéeaek aiátná-ra - Nint' Yorkban oly anyba tél vaa, hogy nálunk nyárnak is majdnem beilieaák. -» A» általánosan alterjedt iatfueesa aapról-aanra ag-gasstébb jelleget, ölt. -v Iléledl erdélyi Község-ben a jegysflt már el is buoaastatták. midőn as énekre fölébredt tetszhalott álmából. As ,al-hunyt" már teljesen fölépülve folytatja dolgát. Bellatinc környékén a ossadörökaek elkerült D. M. nevti csavargót elfogni, ki azittaai ssfllőke-gyek köst «ár 8 pinoét feltart éa IHÖt fel*virtott. «— Háló- ét étkeső beesik a magyar álfám vas* utakon. A magy. kir. államvaautak vonalain köilekedő egyes vonatoknál háló és étkeaő ko* oslk tagnak forgalomba balyestetni. As étkeső koesik csakis 1-sŐ vagy Hod osstály gyors vo satu menetjegy gyei ellátott és eeasts étkezni ssándékosé itaaük által as étkesés tartamára használhatók. Iféal podgyáss as étkeső kocsik* baa nem halyssbstó el. Aa utasók jogosítva vaa a hálókon"
nak
1 tikban helyet előre is megrea* a melyért ssonban külön 50 kr. megrea-
(lik aa előkelő nyuga A\ - H7 toto Ugn
it'Jáetefetlroeban Bem ^
, Madary Üábor elle- évA§t panirra H^ajálta, bogr
iíVM kén. 0B™1 inltaenaában fekasik lfc Beakk
- A némi ixduár trónUlében kijelentette, TT11 me* f^vkim gyaaáat,
ogy .a béke tökéletesen bí*UmMt\-A* an->mí*á?* ^wéUl nélköl-ióisáes ol portugál vissály a portugál kormány kéíiy- .Nem tikjuk, mitől blsaak
aerll viwxalépéeével végsödött.:- Á bráyimi kön h • áraaaág tMinepiéa proolamáííaa apr. 7-én megy ! 4 véfbe. - A efiantjÓI király egéességi állapota 7J jcrfüra fonlult. A honomhi törvény reviuóját I illetőleg a bécsi Pol. CÖrr. budapeeti leveleső)er?N.
társaság tMiaipies pi-oJíamáííaá a"pr. 7 én megy iHfíP^vS!1 már illat
^ - * r. .. .. .i ..... mj i ve aéd unokájában gyönyörködik, J
f. hó I5*én hevee ulldrengéa volt
Sbent'Andráeon egy kueneveakileao évea krember ma ni' ve dédanok^jában
Klagenfurt' — átik' ■
illetőleg a bécsi Tol. €orr íudapeetf leveleád)e I ö?n. W •gy»at alakult melynek tagjai - eféee-arról éíteaiti, hogy s kormány as általánoa elvi^H^ftltortfff^ asemponthói való módoaiUahor. hoasAfogott; as köaaö®4Kael a csak katonáaan köesönnek erre vonatkosónovellát legköselebbaképviselőbás
elé terjeszti. — Pétervárról írják • .As idevaló! T 3L XI Ü BT V-
I kormánykörök igen csodál kosnak ason, vagy ^
-legalább tetetik a caodalkozást. hogy .Európa" ( a ■•»laiti«g)»| aiiniaimm uhIiai ••»«»-a bolgár kölcsön miatt a portánál tett felsaóla- j léllei központi válasstmányánsk f hó 5 én jlást oly teltflnőnék találta. Orossorsxág tartó- tartett gyűlésében *lflterjeestetett a 111 ik egye-| sóit vele a saját finsnoiáiának. bogy est as ia- temen tanitógyUlé* végrehajtó biaottaága neve* 1 kább kereskedői, mtnt politikai lépést megtegye, j ben a hasai tanitói teatUletekhes intésett feibi* de soha sem gondolt arra. hogy nagy diploma váa. A köspooti válaastmány a lV-ik agyetemae jtiiai eaauat kínáljon a dologból, vsgy aat éppeiL tanitógyUlea napjául egyhangúlag augusstua hó háború veszélyeseégig kiéleeitee. A oar kuIonét ajánlotta, mart igy előzőleg megtartható a ben ma is tántoritnatlan ams meggyősődéebea,1 megyei tanitó testületi KÖsgyUléa, atuu as egye* j hogy végre mégia lábai elé borul Bulgária, temea gyűlésen tárgyalandó tételek megvitatna*
az emberek mulattaUsgra irtai, ügy hétig beasél-, aek rólad (ba ifsg!) azután letesxnek a napirendről. £ay*két -esxiendo múlva már ast se igen fogjak tudni: hol vagy eltemetve ? Tudom ugyan, hogy eszet a te cinikus lelked nem sokat törtdik; de fáj minekünk, irót&rsaídnak, akit életedben ! semmivel sem becsttltüok többre, mint & publi-j lümnVmde majd másként léaxen s te sorsod ott a msgasaAgbeli trónusánál, a nagyssellemek tár*! saságában. Ott majd bizonyára magad is be fogod látói, hogy sokkal többre mentél volna ss .életben' is, ha poétsi vénádat egy két alkalmi költemény, egy-egy pompás alkalmi felkóssöntö teremtésére1 (ordítottad volna. De te mindig ellensége voltál I az alkalmiságoknsk. Sseretném tudói: mit iogss rögtönözni Szent Péteroek, hs (mint poétát: jogosan) vers nelkQt nem cresxt he a menyorsiág1 ajtsjáD! Clbostam verseimet. Ha megaxoruisz, csapd föl akárhol t Ások bisonyára imponálni' lógnak a legfelsőbb mioiasteraek. Könyvemet as-1 után tedd le a legfelsőbb Ur trónusához. Stempli! oem tettem' rá. Ott csak nem fogják megleletezoi.« I Költemény-kötetét vitte rsvatslom felé és ods; illesztette s sseot-györgy vári szőlőtőke mellé.
Tessék ! Itt vao s halál irooiája! Amiktől | eletemben legtöbbet fáztam, amik legtöbbször borzongatták idegeimet, most ravstslomat disziiík.; Alig vártam, hogy fölém tegyék s koporsó födelet i Nem soká kellett várnom. Jöttek a barátok. ' „ /
Elül: Pichler Pali, barátom Szomorú vöít nagyon. Megállott ravstalom elölt és végigtekintett rajtam, mintha mondta volna: »Na Sanyi, te is okosabbat cselekedhet-tél volneT Látod, látod hova juttatja aa embert a szabadkőművesség !•
(Mert ő engem életemben mindig azabad* kőmivesaek tartott.)
Szerettem volna oda szólni aeki, bogy fuj* jsd Pali
..Ssaralmaa Jéiwa, aoii hasaid fardalok
Esakasjr kopanteikaa immár sam mosdalak.
Elhuesuatstiak szépen.
Letettek a sírba. Rám hányták a tőidet, ceakugy kipegett, kopogott, zuhogott a koporsóm födele.
Ax éneklök xaoloaemája mindegyre elhalóbbá lett, végre nem halottam aemmit. . J
Ekkor elveexitetiem Öntudatom, lasonyu mély álomba merUltem.
Aludtam .. aludtam • . . borzasztó tengernyi időn át . . . talán $00 esztendőn ia tul.
Egyaser astán megint fölébredtem.
Hova érhetett odafönn eddig sx idő?
Vártam, bsllgatóstam.
Léplek sajs hsllatnott.
Két előkelő WyánTépett síromhoz.
Ugyan kik lehetnek ?
- — HáLes volt s temető, eselött 800 essten* vel ? — sxolt.as egyik úriember.
— Igen — válaszolt a másik — akkor egyik i Ősöm Ült a polgármesteri székben, ű kesdte meg a temető rendezéeét. A befejezés munkája nekem maradt volna fönt bisonyára, ha szép-apám más helyen nem nyittat vala temetőt.*
— Hát mért aem építették már be ilyen i hosszú időn át. Hisz sz legsiebb, legegéazeégeeebh része lenne a városnak.
— Igen egyszertt okból, barátom. Ide van tar* I vezve az állandó színház. A ssioház-alap gyűjtése ugyanazon ősapám polgármestersége alatt | kesdődött, ki e temető rendesését megkezdette. | fcs már abban az időben kiszámította egy akkor itt élt kegyesreodi tudós malhematikus, valami ' Csintalan J\U, hogy a szinházalap éppen akkor | fogja a kívánt mennyiséget elérni, mikorra e te
metö sírköveit teljesen megőrli ss idő foga,
Sírom fölött egy korhadt szomorüfQz állott, Est elksideUék vizsfklgatni.
A polgármester barátja megtapogatta a fát.
— HendkivÜl idős la. Vájjon kinek sirjár ültethették? .
— Esty Ugy mondják, hogy itt egy rette* net.es uzsorás aírja van, aki egéss osaládeket tett tönkre, juttatott koldusbotra. Caodatni való, hogy ssáaasor, esersser megátkoeott sírja igy épen ma* rsdt, hogy gonosz csontjait ki nem aaórta a föld.
TyUh ! minő beaséd ez V Kn \ uasoráe ? Hát ilys^ vérlázitó irónia van még a megeeministl<é»* ben is V v.
MegrsndÜlt koporsóm. Megrendült porhUve* lyem. Valami titoksatos, éltető meleg lutotta át% fagyOa testemet.
Megráakodtsm.
Ereimben vér forrt. Karjaimban erő pessdult ^ Kitörtem a sírból.
Babóchey polgármester un||ik nem tudom t hányadik unokájának megragadtam karját; nyakon csíptem ismsretlen jobárátját • éa vittem, rsgadtam őket egyenesen a városba* archivumába.
Kia aastaikája előtt, a poros aktákba tne* rülten QU ott Bátorfi Lajoa barátom.
~ Ser v ua Lajoa I te még moat ia élas V Keress csak elő, kérlek, valami báromaaáiados aktát, I amiből essket es urakat meggyőahetem, hogy én | uzsorás sohasem voltam.
Bátorfi nem asólt.
Megérintettem a esájában lóggó pipát, ftát ' uram fia : nem élt, I Múmiává lett a városi irattár rendetése közben.
— Hát öt mért nem temetik el? kérdem a polgármestert.
— öt tartottuk msg titkárul az állaadó asta* házhoz.
— Hahaha! Hihihi! Hohoho!
Elfogott a nevető göroa.
Csakúgy aökögtem a né vetéstől, mikor már felnyíltak szempilláim ia. *
A asámból kihullott pipa ott hevert iróaaa* tálam mellett.
f
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
tók lesznek, s akik esetlog Szent István napra akarnak telráadulai, azok egyúttal u egyetemes gylllés napját agyanakkor hevftrhatják » azon, szintén résxtvehetnek.
Az egyesületek által már eddig ajánlott a Mintán a idhivázban foglalt tételek mindegyi kát elfogadta a központi válasttmány ■ elh'atá--rozta, hogy acokat aa egyet jáiásköröknek megvitatás végett kiadja azzal, hogy határoaa taikat a közppnttitl' köiSIják • a központ a meg illapodiaok eredményét a megyei taatestületi ülés elé terjeszti.
Hogy pedig ax eddig ajánlott 14 tétel miadugyike kidolgoztassák, a köaponti válaaxt-miny a* egyes tételeket a járáskörök között felosztotta. Mindegyik iárásköl tar tonik tavasai közgyűlésén a réasére kijelelt tételeket megvi tatni a megállapodásának eredményét a köaponti választmány nyal tudatni. Aa egyea járáskörök
— természetesen - a részükre kijelelt tételeken kívül jogosítva vannak esetleg a többi tétel megvitatásába ia bocsátkozni.
A muraközi járáskör rés/ére kijelöltetett megvitatatáa végeit; 1. A magyar nyelv tani-táaáaak általánosítása a beszéd és értelempya korlatok alapján. 2. A tanítóképző intésetek reformja a a tanítóképző tanárok kiképeztetése. 8. A kézimunka áx iskolában. A nagy kanizsai ji jáskör réasére: 1. A népiskolai tanterv módosítása, tekintette) az osztott és osztatlan népiskolákra. 2, A népiskolai tankönyvek s ezek bírálatának kérdése. 3. A tanítói állás biztositása s a tanítók szolgálati viszonyainak szabályozása (szolgálati pragmatika;. A zala egerszegi járáskör részére: 1. Nemzeti iskolák felállításának kérdése s a neveléstudomány magyar nemzeti alapon való megteremtése és fejlesztése. 2. Az Eötvös alap ügyének rendezése. .3. Iskolai egész ségügy. A keszthelyi járáskör részére: 1, A* állami szakszerű tanfelügyelőt szervezése, tel kin tettel a néptanítók előléptetésére. 2. A rajz és tornataaitás a leányiskolában. A sümegi ja ráskör részére i 1. A tanítói közszellem állandósítására vonatkozó elvek fejtegetéae. 2. Az általános és kőtelező megyei tantestületek szervezése. Az alsó-lendvai járáskor részére: t. A kisdednevelés ügyének országos törvény által leendő rendezése. 2. A reálismeretek tanításának módja és eszközei
A járáakörük választmányai leghelyesebben testnek, ha a járáakörük réuére kijelelt tételek kidolgozására előadókat kérnek tel, akik a járásköri közgyűlés elé késs javaaláttal já rútnak. (A nagy-kanizsai járáskör választmánya
— mint értesülünk — már f. hó 20 án ez ér-demlien gyűlést tart.i
Fölhív** M KUtéialsp érlské-l»s A „magyarországi tanítók Eötvös alap ját gyüjfl? és kecelő, oraz. bizottság" nevében tisste'ettel kérjük fel ügyfeleinket, valamint azon nemeekeblü emberbarátokat, kik tanítói oraz. jótékony intézetünk ügye iránt jóakaratú-lag erdeklődnek, emlékezzenek iaeg a szegény taaitó-özvegVekről, árvákról, a nyugdíjban nem részesíthető kiérdemiilt agg tanítókról, valamint a fölsőbb tanintézetekben jelesen tanuló szegény-sorsú tanító-gyermekekről s küldjék be egy frtnyi évi járulékaikat, illetőleg kegyes adományaikat az alap pénztárához, örley János, igazgatóta nitóbox (Budapest, VHI. ker. Szentkirályi-utciai népiskolai még f. é." január 24-ike előtt annyival is inkább, mivel a lefolyt évről szóló zárszámadásunk jairaár 25-ikén fog megtartatni s így' a később érkező, összegek már nem szaporíthatják, a jelen évben kiosztásra kerülő segélyösszegeket és ösztöndíjakat. Sajnosan kell tapasztalnunk, bogy jelen évi tiszta rendes bevéte lünk. mely §084 fi-t 58 kit tesz, a mait 1888-ik év bevételéhes képest nem hogy emelkedést, de csökkenést mntat s így újból fájó szívvel kell majd látnunk azt az elszomorító arányt, mely jogosult folyamodóink nagy száma s a rendelkezésünkre illó összeg csekélysége között létezik. Sok ínséggel küzdő tanító-családot és árvát kellett oraz. ositóbizottságunknak a legutóbbi kiosztásnál is üres kézzel elbocsátania, a ha jelen évi bevételeinket ügytársaink hátralékos évi járulékaival s a jólelkű emberbarátok támogatásával január 25-ike előtt már nem lesz máriunk gyarapítani, a jövőben még nagyobb számmal lesznek ama szerenosét lenek, kik az Edtros-alap jótékonyságába vetett utolsó remé nytikbea is csalódva, a kietlen nyomor keserű émtébaa a teljes elhagyatottság tudatát is fogják társai kapni. Hogy ez.meg ne történhessék, a könyörülő emberszeretet szent nevében emeljek fsí ssdő szavunkat, kérve kegyes meghall-
Zala 2 mám. (8 lap,),.
IBIK); január hó 10-án
/
gutáig Budapest, 1HU0. január 'i. l.uttsnbergsr 11 Ágost, titkár. PéterA Sándor, elnök.
Aa „Ktti.a. •lap'.ra Islső leányis-j kólánk 2-ik osztálya beieieavén gyűjtését «— mi i ről lapunkban már emlltéet tettünk eredményét a következőkben közöljük és nyugtázzak': Thmnky Laura k Kaliood* Magdii gyűjtése a 686. sz. fői ven és eeatolványán i a nagy-kani-ssai oasinó több tagja 7 l'ri HO kr„ Wittfngsraé 30 kr. Kalivoda János 60 kr., ,1. K. 20 kr., Wnsstlaé 80 kr., Ozsngerné 20 kr., Lesanerné 20 kr., X. Y. 80 kr., Z 80 kr., I>. J. H. 1. 60 kr., K, 80 kr.. N. N. 40 kr„ R. A. 120 kr. össze sen 11 frt 80 kr. Hagydrotu Muri/it i'n Gtritntr Mari gyWtők ivén : Vfaff T, 60 kr.. Nentwioh 60 kr., Saller 20 kr.. N. N, 20 kr, K. K 80 kr., Belóniné 20 kr, Bsrtsné 20 kr, llsrdinné 40 kr., Nyuliné 20 kr., K. M. 20 kr„ Süaeginé ÜO kr., Bentzik 60 kr., dr, Neusiedlsr Antal 20 kr.. Hertelendy Béla 1 frt. összesen 4 frt HO I kr. — IMir ha gyűjtő ivén : dr. Trípamer lts-' ssőné 60 kr , Saigritz Gizella 60 kr., N, N. 20 kr„ Rajky Ujon 1 frt. Plihálné 60 kr, N, N. 80 kr.. M A 20 kr., Győrlly János 1 frt, N. N 20 kr.; KUnyvoA 20 kr. U. (I, 20 kr., M. N. 20 kr , F. Haulln 20 kr.,Veber Annit 20 kr., N. N. 20 kr. N. N. 20 kr., Úödörházy István 40
lur Összesen tt frt. 10 kr. ilair Htnnin h Lil/ay I
fíúilla ivén: Fisehel Fűlopné 60 kr., Irmlsr József 60 kr., liilbofer Ödön 60 kr„ l'rágsr Béla 60 kr, N. N. 20 kr., Marton Adolf 80 kr., N.-N. 80 kr.. N.N.20 kr., Udvardy Sándor 20 I kr., Hiltéuyi Sándor 1b kr.. Doór 20 kr., Kellet: Mátyás 10 kr., Dants 20 kr, N. N. 10 kr., Htrem 80 kr., Kozma György 60 kr., Wucakios Jánflsné 30 kr. összesen 6 frt 6 kr* Junker Anna ivén: Prlnz Józzi 10 'kr., Ilii hm Mihály 10-kr., Markó Jenő 20 kr., Grosz Samuné 10 kr.. Sontág 20 kr., Gergely Pista 20 kr., Nik-las ii. 10., Krippel Kamilla 20 kr, Bettlheim Siiegfriedné 10 kr., »TS. 10 kr., Dausoha Ot-tóné 10 kr.. Páltyné 10 kr.. T. B »> kr., N. N. 20 kr., Unger 80 kr., N. 20 kr.. K. 20 kr., Gerhauser Sáadorka 10 kr., N. N. 4 kr. összesen 2 frt 84 kr., — 2 ik számú ivén: Junker I Antal 10 kr.. Botsehild Zsigmond 40 kt'.. dr. - Tttboly Gyuláné 60 kr, yroszváry Lujza 20 kr., i Hertelendy Béla I frt, Tarpovazky Aranka 60 kr., Nentvioh Gyuláné SO'kr., Miltéuyi Sáa-dorné 40 kr„ N. N. 20 kr„ l'reglei Péterné 20 kr., Vernigg Henrik 20 kr, Seluld Antal 20 kr., Ibi János 20 kr.. Them 10 kr., K. P. fl) kr., I Wlrth Lujza 20 kr., Wlassák Kmiliu 20 kr, | Kudich Laiosné 20 kr„ Sxavári Kándorné 10 ] kr., Kötik Fáni 1<> kr., Ott KaUlín 10 kr., N. N. 10 kr,, Fiálovitsné 60 kr.. Hlátkó 40 kr., ilj. Cenmits Károlyné 40 kr., X. Y. 10 kr., Ke -beranger Amália 10 kr., Petrits Magda 10 kr.. | Nóvák Mari 10 kr., Wísaiák 10 kr. Osszssen 7 frt 60 ki. Tant Gizella ivén: Kari:zaK István 2 frt, Bibra Anna 1 Irt, Weiser Józsefné 1 frt, Gutmann Vilmosné 1 frt. Grünbut 50 kr., | Lengyel Sarolta 60 kr., Kialtiger Nanette 60 kr, Reiebenfeld Ignáczné 60 kr összssen 1 frt. Hurhtnlt írin h Kohlt Anna Ivén: dr. Rothschild Samuné í frt, Karcsagné 1 Irt, dr. Hau-' ser Jánosné 1 frt, Osseszly Antal né 60 kr., dr. I Fülöp Kázmémé 40 kr., Lennyel Bernátné 60 kr.-. Kohn Henrikné 80 kr., Fesselhoter JóiMfné 1 frt, Dezső Béláné 60 kr., öav. Molnár Fe-renczné 60 kr., Bogenrieder Józsefné 60 kr., Goldschmidt Dávidné I frt. Csizmadia Imréné 60 kr., Schiffer Kálmánné 40 kr., Kronenberg 20 kr^ ifj. Blau Károly 60 kr.. GAt 80 kr., Sse gő Gyula 80 kr., Garai Benőné 30 kr,, GerőJó-| zsefné 30 kr., Sveincker Ferenczqé 80 kr. Össze sen 11 frt 30 kr összei gyűjtés 66 frt 09 kr. Ehhez H. S. tói tagsági járuléka 1800-re 1 frt. Főösszeg 67 frt 09 kr. Kiegészítve 67 frt 10 kr. Mely összeg a központi gjrtljtő-bizottsághoz Bu dapestre beküldetett. A nemeslelkŰ, szíves gyűjtők és adakozók fogadják az ügy nevében leghálásabb köszönetünket!
Igasa van. A ,.M. K." — „A legeltetési jog szabályozása'* című vikkében többi költ ezeket olvassuk : A vízjogi törvény uyyan felölelte a rétmivelés érdekeit, de hogy népMségünk ennek elemeivel megismerkedjék, arról nem gondoskodott seakL Svájczbao meg tudják ezt csinálni a népnevelés körében. Ott a náptanitók oktatják a népet, az alpesti tanvagazdaságban oly nélkülözhet len rétmivelés elemeire. Hogy vájjon megoldanék e ezen kérdést ugy, miként azt a kormányzat a'hygienia kérdésével tevé, hogy t i. a népiskolák tantárgyait egygyel megszaporítjuk: abban Tamások vagyunk* Egészen más emberanyag kellene ebhez mint a mi-
yeaael a Isleksastl népiskolák tantsstülsténsk wgjalban bírunk. H más smberanyag nevslésérs ragyis a jÖvörs asm építhetünk s tsrss, mivel i tanítók dotatíólának kérdését teljeses elhanyagoltak. A falsluuMtl tanítók dotatlójának js-Isnlsgl rsndsssrs msllstt hiába nevelünk ni nsm-ledéket a tauitóí pályára, Idába llUtlhk kl a laaUrvbaa uj tárgyakat éa feladatokat „Ilin bleibtdovh Allfsbeí'm Alton", minta néiyt motelja. H ss nsm is Ishst másként, A nyomorral kÜMŐ néptsnltóktól nem várhatunk oly sssllsml ru-gékonyságot, mely megkívántatik ahhoz, bogy népességünk kulturális felemelésében hatékony tényezőként működhessenek kötrs. A magyar államszervezet kulturális missiója, a magyar nsmzeti kulturáltam egész problémája kerifl a néptanítók dotatlójának kérdssévsl össselűggésbe Az elemi tényezők a magyar állam kulturmun-kájában vsak a néptanítók Ishetnsk. Ha a kös-gazdlszati igazgatás bármsly réssébsn a haladás feltételsTt az állami sasrvesst kaltnrmunká jávai megteremteni megkísértjük; a nép-taaiiókliea kell erre a megfslelő slsmí sssr-veket keressünk. H ép«n itten Akadunk meg teljesen, A mostani néptanítók ' n-sd részével ilyen (diadalokat nsm leket megoldaui, mivel a. létért való kllsdslem nméssti tél mindon «re jüket, bénítja meg mjndsn saellsmi rugékony-ságukat. Íme hová ven,t<ett minket a réuaivelée kérdése. De a ki as állami saervesot organikus tersiéssotét isnsri, nem fogfaa IsntlwA alibar-ratiónak tekinteni.
Aa iHflneaaa Budapesten a tanárok, tanfiók valamint a tanulók nagyszáma megbetegedése folytán, az llssaes elsmi- polgári- és rsál-iskolákban ax előadások már jan. 11-től Iwsá rólag 20-káig szünstslnsk.
A tss|srs>kttliart«el — Írja a „Gy. K," — asm sokat nyert a aőnsvslés ügye, sőt sok esetben káros hatását éressük As erőszakolt, tullmjtnu navelis a nő iielleméaek a ma ^asabb kiképeztstésre való forszírozott tarelése sok szerencsétlességnek lett forrásává.
Az urhatsámság, a gaadagokat megillető oeelekmények nevetséges utánzása nsmsedekekst 1 tett már tünkre.
A Iranczia nyelv és a noagora aagr ba-I rázdákat vont. a társadalom koraiban. Ax a kiussaony, a kit a szUlők — talán a Isgaagyohh áldosatok árán — taníttattak meg trancziául besxélai és toagorazni, azt liíazi magáról, hogy I ő műveltebb, mint aza-jo novnlósbon, háziasán, I polgáriasán nevelt leány, ha az lelsohh iskolákat végzett, is.
Sok szerenesétlnn nő keaeinek tísom, sima bőrével tünteti úrias nevelését. HaegénységÜket s szalagokba temetik el, amikkel taleakgatják j ru bájak minden esüoskéi,
ElszomortHÜk az emlter, ha a faraangi bá-| lok parkettjén találkozik ezekkel a saegéitv, aai-nálatra méltó ,művelt* toraMtéeekkel. Finom selyem eatrejük vagyonos ember gyermekeit sejteti velünk, pedig aa utánuk tipegő gardss dameről igen jól tudjuk, hogy mily verítékező | munkával keresi a miadenaapl ksnyeret,
A kis hivatalnok riem meri lanosra vinni 1 a selyem ruhás, .íítiotii keill kisassonyt, mert I hát ez sem ő hoasá való, Neki háaiaean ne-I veit, miinkához szokott nőre van vágyódása, j nem olyanra, akinek olyan nagyon flaom kese ' van! Az iparo* meg épen nem mer közeledni az I ,ori dáméhoz", aki elazakadva a báli közönség tömegétől, külön széken áralja a „petreaaely-met*.
A nevelés átka _tehát külön padra ülteti i azokat, a ss«rencsi'tTen~ szegény sorsú nőket, akik a házias gazdálkodás és manka elől kitérve, ] odahaza esakis ujjfte.HltAik körmére fordítják a I főgondot,
A társadalomban száaaknsással n£k reájuk : a szegény és gazdag egyaránt. A megvénült hajadonok koatingenset etek siaporitiák. Ok azt hiszik, hogy szé|»égUk és műveltségük elég arra, hogy jó parthiet oswáljanak, ha szegények ie. | Elfelejtik, hogy a vagyonos ember síép és müveit i leányt kap, gazdagot ia, e olyant, a ki nem res-tel a h/izi teeadő körül saorgoskodti. Kzekaek a i női proletároknak egyik kiváló ismertető jeltlk, 1 hogy irtóznak a aoayhasxagtól. Szorgalmas, 1 ttolgos, jó gazdaasszonyt keres ma miauén há-i zasulandó férfi. A songara éa francia nyelv még lkam elág a báai boldogságra. Koráataem akar íjak ast állítani, hogy akár a zongora, akár a francia nyelv tndás fölösleges, s hogy épea eaek képexnék a női proletárokat ; de igeais állítják, | hogy emezeknek csak ugy lehet értékük, becsük, ] ha nem riasstják el női^tet a oaaládi élőt me-
Nagy-Kanitaa, vasárnap. _.
je^itő tűzhelyétől s as assal járó kötelmek teU jesitésétől; mert a jó &Ő kvalifikációját aem^as szabja meg, hogy mi mindest tud, haséin as, hogy ások kősött. a miket megtanult, megtanult* fősni, sütni, varrni ath. A tŐuri osstály leánya esekben bátran sziikölködhetik;a szakács, a ssabó pótolni fogja as ismeret hiányát; ezeket ismét busásan honorálhatja az apa erszénye,; de a középosztályt! leánynsk nem lehet, nem ssabad'igy gondolkodnia. Csak egy vonás a képből. Aki ráismer a bajra, törekedni fog gyökeres orvoslásra Atyák, anyák, leányok, nektek, rólatok, hossátok szól a nóta.
Irodalom és Mtvészet.
A »Hét«*ból, Jtm Júz*f uj hetilapjából, megjelent s második (t. hó 12-ikit szám is, s ez-sel s lsp most már .benne van s rendes kerék-Vágáéban. Az olvasók minden vssárnap rendesen a kezükhöz kapják az uj közlönyt, melyét sajtó éa közönség oly kiváló és lényes fogadtatásban réazesiiett — Az érdekes cikkek k^at közli ez a (üzét sz Ambrua Zoltán .Carmela* cikkének iolytatáaát s Munkácsy Mihály egy kiadatlan levelét 18t>a-böl, mikor a nagy festőnek még az óráját és gyűrűjét kelleti becsapni, hogy Bécs-íj bői hazatérhessen. Ez a levél a nsgy lestő életéből rendkifül érdekes adatokat tartalmaz. Van eleven Heti Krónika, nsgy irodslmi rovat s több.' különböző apróság. A cimlsp ezúttal Teleky Samu gról, s kitűnő Alírika-utszó egy jelmezes arcképét | iöatt, mety a grófot érdeke* keieti pongyolában tünteti tél. Szóval e (űzetben is tömérdek sz oh. vásni való s mi sz ui lapot minden olvssónknsk ' teljes megnyugvással ajánlhatjuk. A lap előfizetési i árs egézz évre 10 Irt, félévre 5 frt, uegyedévre 2 frt 60 kr. a egyes-számok 20 krjával kaphatók. Az sigfizeiési\pénrek Hornyánszky Viktor akad^ könyvkereskedésébe (Akadémia*utca 4. az.) kül-i dendök.
— Zenei loljólral. Egy, ez ideig még* nem létezett, de senészeti viszonyok között nélkülözhetetlen és hézagot pótló zenei folyóira'ra vettünk előfizetéai'fólliiváat. A folyóirat „KisMii - -vész" cim alatt jelenik meg havonként egyszer H* dal-tartalommal, énekre és zongorára irva. Mini a foyóirat címe is mutatja, a gyermekvilágnak! van sz szánvs, snnál ia inkább, meri s dalok oly módon lesznek zongorára irvs, hogy kssdöj zongorázóknak se okozzon nohézséget. azoknak eljátszása. Nsgy súlyt fog s szerkesztő-kiadó fektetni a dalok szövegeire is, legjeleaebb gyermek-versiróink költeményeit zenésítvén meg, hogy ez Sllsl is a gyermekek kedélyállspotánsk, szivének, lelkének nemesítéséi tűzze ki leladatául, A „Kis Művész* nemesek ez ifjúságnak lesz kedvenc szórakoztató zenelapja, de ama felnőtteknek is, s, kik kevesebb technikával bírnak a zongorajáték-bsn Előfizetési árs« Egész'évre 4 Irt Í12 füzet), félévre 2 IrHti lüsei), negyedévre I frt (3 füzet), egyes szám árs 50 kr. Az • Eredeti Magyar Dal -tárral" együtt: Egész évre 8 Irt. félévre 4 Irt, Negyedévre 2 frt Előfizethetni Uoós János, kiadó-szerkesztőnél Déván. (Huoysdmegye.j
üldkfdvfiá flásdás. A helybeli iparos ifjúság vigalom - rendező bizottsága.*- részben beteg* s önkepző-egylete, részben pedig a* "Népkonyha* javara - l.-hé 12-én másodszor is szinre bosta »A cigány* népszínművet,'de ezutia^ — dacára a »közkívánat «-nak. — már. sokkal kehesebb anyagi eredménynyel a szerelők azonban most is .elég sikerülten megálltak helyüket, kiválóan pedig 8zeii& Fáni, Lirheim Teréz, Szilák Andor, Metz Lajos, Tóth, Lajos sat. Az előadást kedélyes táncmuietság követte. Elismerés a derék ipsros ifjúságnak!
Zala 8, Mxám. (4 lap.)
kijelöl. Esek kösött városunk nlnes Más ohlal* ró! a „JogU Közlöny" e hírnek ast a réssét, "hogy as ígasságügyminiasternek a kir. táblák deoentralisatiójának keixpsMllvMe képesi legsürgősebb föladatát, — szintén megerősíti.' 0a hogy , a .Pesti Hírlap* a helyek kijelölését, illetőleg nem a.rlegmegbishatóbb 1 forrásból értesült, — bizonyítja a %)wji, Kfalöny-nsk as s kyelentéee, hogy: ,A minap már elkülda* tett a főispánokhoz a miniszteri msgkereaéa, hogy ama vároaokkal, melyek fellörvényaséki épület éa felaaerelés iránt irániatokat tettek, magukat érintkeséabe tevén, as ajánlatok bisto-sitása iránt kellően intéskedjenek, mire a képviselőtestületek, a közryttlés elhatározása okvetlenül megkívántatik." városunk szintén as aján latot tett vároeok sorában van, de a *Jogt. Közlöny* által mondott irályban még aemmiféle tárgyiifús nem történt.' Még máautt sem történhetett, mert a „Mtau Hirhp" Írja, hogy ott f, hó 22-én rendkívüli közgyűlés lesz, melynek
1890. január hcLlíMft.
mindnek mondhitoók: nagy főldöif* esek Igen kavéa község örvend. A tisAielgö küldöttségek Üd-vöslö iratokat és értékes emlék tárgyakat nyújtottuk át a jubilánsnak; üdvözlő iratok, távira* tok é< levstes a világ mindsn tájáról siásávsl meg ssázávsl érkeiiek, és s ksnisasi izr. hlfkós-ség valóban büsska lehat olyan tisstviselőre, kl ország-világ állal ünnspellstiz.
— Orplifaai A/, helybeli izr. nősgylet (ebnuár hó e án tartandó orphsumi sstélyéra a próbák már nagyban folynak. A vigalom, tekintettel az előre látható nagy látogatottságra, a választmány egyhangú határozata Marim a /PoU gári Egylet • nagytermében log megtartató!/
Farsang- A nsgykanizaai • Polgári Egyleti lBOit. évi február hó l -én saiát helyijeiben egyleti bált rendez, Itondazök ; Arvsy Lujos, lisboss TJássló. Biloglíy Miklós, NsIun Lajos, lila-rsozky Viktor, l/alazsel Fsrsno, Faics Lajos, Falb Adolf, Dr. Frisd Ödön, Goldhainmer Károly, Ha lós Gyula* Halis István, lialvax Gyula,< ))!'• Kiss egyetlen tárgyát a netán oda helyezendő kir. I István, Kováos Fereóc, Kováos Latos, Kórmendy tábla fölszerelése és elhelyezése tárgyában tett /ollán, Lenkei FUlöp, Dr. Loka Emil, Makira Iván, tanácsi előterjesstés képezem! i. — Az ügy je(an Dr. Muyar Fereno, Marosi Lipót, Molnár Klek, stadiumában tehát városunk részéről annak allr* | Nagy Ddssö, D& Nsusisdler Antal, Olop lírnflj
Dr Paócs
SÜS? Hács
BMUIIUIIIRI'nil vwuutu THIUHUIIII w* mi unn r»..i « •-J»>»»», 1^14 tlWH^lVHiVI nílim, *
gőasége forog fenn, hogy a polgár mester ár as I Oszterhuhsr László, l'erháos Miksa, igasságügymiuiastor urW intézett memorandu- Joxsaf, íMhál Víkiöi',. hoassar Niván,
mot imiusr haladéktalanul rendeltetési helyére jqttassa.
— Kédey l«lvan f. Gyásijeleutéa hozta a leverő .hirt, hogy lapunk egyik igen tshaiséges dolgozótársa Hédey István, meghalt. Betegségéről hirt sem hallottunk, csupán az volt leltünő* hogy tavaly óla hololt azelőtt több isbsn meg»meg-kereste lapunkat hangulatoa—ás- valódi költői tehetségről tanúskodó verseivel teljesen elhal igától!. E hallgatásunk az elöltünk fekvő gyászjalon-lés adja meg mélyen elssomoriió magyarázatát. Benne a magyar szépirodalomnak egy igasán hi* vstőtl munkása dőli ki, i'ny asólván ismeretlenül, félutbtv. Munkái bisonyára a család birtokában vsnnsk s nyilvánosságra lesznek bocsátva. Akkor alkalmunk lesz nekünk is e szerény megvonull ságban élt s fiatalon airha hanyatlott költőt -« habár csak halála után — tehetségéhez képoat
Kálmán, Hasnak Károly, 'Dr. Hírem Tódor, Mvaa-111 n (Isjza, Hvastits Zoltán, Hsekely !tivadar, Dr. Hsüts Miklós, Tripammsr Gyula, Zay6<fíilk Alajos. Kssdale Ö órakor. S<eméiy- és karzatjegy 2 Irt, osaiádjegy 4 frt, páhol|egy 10 frt. Jegyek előre váli hat ós az egylet hel|/lségaiben s a bal estéjén a pénztárnál. A kiHlcmuMti polgári Utvasokör pedig 1HÍH) évi január hó 12 sn aajái helyiségében tart tsncvigalmat. lislápti dij: család40 kr. tisaládlagok sseiuélyankint 20 kr. líesdaie 1 óra* kor. A líasta jövedelvm a könyvtár gyarapítására log lordittatul, A.kutMyi tpartestüei kehs-léheu alakult bizottság,^l^ÜO, Iví ianuár 20-én_a» • Ainsson* nagytoruiébsn aa iparissiüleií könyvtár javára táncestéiyt rsndes. Hsndasők : Nagy István r. b. elnök. Hernáili Jóssal, Hognár János, («seh Ferents Farkas Lásiló. (íovorcsiu György, HarnáftchlHger Fereno, Huss Feremt, Kardos tyá-
inélialm. A csslád állal kiadóit gyás&ielenlés igv bor. Molnár Afberi, Itsgenspsrger Faienq, Kiersnh hsngzik: >Aíulirotlsk szomorodott szívvel jelen- Józaet, Salaman János, Sardy János, Szabó János tik flédey István földbirtok(iknak, a magyar szép. j itj^ H4ahó Jossel, /fi4alay Ignác, Vehap* Enrentf, irodalom egyik szerény munkásanalf, élete 34-ik Veháp Lajos, llstépti dlj Htí kr., caaládjégy Műé-boldog. házasságának 5 ik évében f. év január j mélyig 2 Irt. Kesdete H órakor. FelÜ lUstssak kö-12 én tüdővész következtében történt gyászos el-1 szönsitel togadtalnsk a' hlrlapilgg nyugtástatnak, hunytál. líövéskálla, 1800 |snuár 13 án. Áldás, — i!«lses vélfgén|. Kslins Mát)ás ul« és béke porsirsl Vörösmarty Gizella az elhunyt•; nészsegéC — a padig as elaöhbrendü kiadásból nak özvegye, özv. Hédey Gáborné szül. Fador Ka- ' u...—. íi&í»ív»ii ü—i—
talin as .eihunytuak édes anyja, Hédey András sa elhunytnak teatvérje
— (Jj AnxIilr. Dr Sass Elemér, ki városunkban boaazabb ideig mint kir. alügyész mfl-kődött s távoztával oly s*ép emlékei hagyott msga után sz itteni társsdalmi körökben, liosz-szss s/.envedé-i után meghall. A család állal kiadott gyászjelentés ezt özvegy Bsas Etemérué, Bibó Hósa, maga és kisgyermeke István, Dr. Sass í karjai István Tolnavérmegye főorvosa és neje Halogh |
I. hó H-án jegyet váltott egy helybeli tisztes leánynyal. lunek részéről 600 Irt kéazpenz liozo* mánv ís kilátásba lett helyezve. Eijegysea utao K. M. azon ürügy alatt, hogy Usethslytaégei nyit? hasson és rendezhessen be a családi étet meg* kesdéséhsz, jegyesétől elkérte ,000 frifát es — vele nyomtulanul elpárolgott. Most körözi ka derék vőlegényt, miután epedve várnak reá a (dutyi* nem épen forró, ds annál hivebb üle<eaü
Mária mini bánáioa szülök, lát ván éa László mint testvérek, Hihó György és neje Zseny Hóza mint ipa ea napa a gyermekeik és az öMfzes roknnság nevében, fájdalomiól megtöri ssivvet jelenti felejt* hetetlen lérie, a leifiobb édesapa, azeretö flu, testvér, vő éi rokon f)r. Sass Elemér szegszardi 1 kir. lörvényszéki aiügyésznak, élete o^ik, boldog
Vaml eléMHiikélall eageilél|,
Különfélék.
— Mltástflés A hivatalos lapban közlött királyi kézirat szerint ő Felsége, személye körüli magyar minisztere előterjesztése folytan
' F&ssy Tamás; a zalavári Szt-lEtenedek rendi apátság perjelének, a Szt-István társulat volt érdemes igazgatójának, az egyhás, a tanügy és irodalom terén kifejlett sok évi hasznos munkásaága elismerése^] a Ferenc József rend lovag-kemstjét adományosts.
— A kir. láklák deeealrsllssUéjs. A , l'ftii Mirtm* pár nap előtt ast a hirt hozta, hogy a kir. táblái decentralisatiójára vonatkozó tftrvénrjavaalat legközelebb a képviselőház asztalára terüL Kisorolta azokat a városokat is. ssikst a törvényjavaslat kir. tábla székhelyeké
A keroakedelemügyi miniasterium lovag Frey> atiidtler Antal budapeatí lakosnak az államosított. magyar nyugoti vasútitól kiágazólag a) Veszprémtől Falsö Örs, ('«onakÍg, vagy b) Haj-máskérből Boly 8zt István, Vilonya, uitér, l>p-keszi, Vörösberény, Kenese, Almáig Alaó-ürSj Palosnakiff, vagy c) ;Várpalotátél"Peremarton, yházsssága tf-ik évében, folyó évj január hB 12-én. 1 Berhida, íviskovácsi;-, Papkesxí, Kenese, Vörös-[hosszas betegség után, Budapesten beMvetkezett berény, Almádi, Alaó-Örs Paloznakig a mindhá-gvászos elhunytát.« A korán elhunytra nézve, rom vonal további folytatásaként UalatomKö-! kinek elméjére rövid egy évelőit Ö"ők homály bo- vesd. Aráes, Balaton-Ftfred, Aasófő, örvényes, ruit, cssk megváltás lehetett a halál. Nyugodjék B.il/dvari, Akaii, Zánka, Ssepesd, Kővágó'Ors, békében! — Tiry János löldbiri okos, s cserszeg Rendes, Badacsony Tomaj, TÖrdemíc, Szigliget, jiomaji nagy és pompás Becker-féle szőlő tulaj• | Ö.-Etlerics, Messes Üyörök, Vonyaröz, Vasbegv, idonoss, I. hó 14 én 64 éves korában meghalt. Gyenes-Diás községek határain át Keszthelyig 'Holttestét Ca.-Tomsjon f. hó 15-én beszenteliékj vezetendő helyiérdekű vasútvonalra az engedély t | éa "Budapestre szálliiották a kei epesi temetőbe, 'megadta.
- Flkástsrt Jnklleiiai. Karvmaroff « A keailkrl^l vlréikereiil-eg;* | Leo, a helybeli izr. hitközség (ökánlora f. hó 11. |«| mely 1^84 évtől logvs életjelt nem adott. Ölte meg itteni működésének 26-ik évfordulóját, most jan. tl*én tartott gyűlést, mely alkalommal IA hivaiását esen hoenzu idü* alatt oly méltón be- az egy), ügyek lebonyolítására felkért B. K. elő*. tfiHfO léríiu' e nápöli minden oldalról igen ast- terjesztette az egyl. történeti vágatát éa öaazet vélyea ováliókban részesült. Tiszteletére a ssins pénztári számadásait. Az egyl. IHBi-ban alakult
udvardy Györgyné elnöklete alatt, később ugyanő Vértessy J. Ügyveddel együif elnökösködtek- Az egyl nlk Volt I8& rendes isgjs Tagsági dijak| adományok és jótékony oaélu előadások után 1884. mij. végéig befolyt, az egyl. pénztárába 7Hí trt • 45 kr. Ebből a bpesti központnak beküldött 125 Irt 42 krt, aztán segélyezte a sümegi, eperjesi lüzkárosullakat, a győri éa tiroli árvízkárosultakat, készíttetett sebkötöket s vett 4 drb. vörös kérésit sorsjegyet. 1884-ben sok tág megtagadta a tagdíj
gógs ünnepi lényben úszott; sz énekkar alkalmi zsoltárt zengett és dr. Neumann Ede főrabbi a nyilt frigyládánál papi áldásábsn részesiié szon férfiút, ki nemcssk mint hivatalnok, hanem mint ember ia egyaránt díszére vált hitközségének, lalentíaztelet után a küldöttségek egész hosssu sora tisztelgett az ünnepelt férfiúnál, ki 26 éven át teljes odfedáaaal élt hivslslánsk éa ki mttvéaai énekével, valamint az éoekkar kitűnő kiképzése állsl as istentisaleletet olyan nivesura emelte,
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
flzetést, mely körülmény meghénitotta a működést. I Ax agyi. vagyon takarékpénztárba helyeztetett, mely ott kamattal együtima 648 frt 98 krra szaporodott. Ax elnökség axt hiszi, hogy ex úttal aligha lehetne ax egy!, uj életre hozni, javasolja a pénznek helyi iótéknnyozélokra yaló fordítását Beck Sándorén Lénárd K. amellett axölnak. hogy n pénx maradjon eredeti rendelteféai oaé íjának, újra kell alakiiani a vöröskereszt- egyletet, melynek átadandó tovább kezeién s nagyobb lőke-gyüj-tea céljából a lenti össxeg, mert ki tudja nem-e leax rea már csak a köxel jövőben szükség ? Erre elhatároztatott, bogvUdvardy liyörgyné volt elnök-nek fáradozásaiért jkötíyvi köszönet sxaveatatik, a számod ások teljes rendben lévén, a fölmentvény • megadatik. A vöröskereszt vagyona, éa pedig 643 frt 88 kr. késxpénx éx 4 drb vkeresx-eorxjegy, pecsér iratok Beisrbl V. vbírónál letétbe helyex-tetnek a ugyanő megbízatott ax uj vörftskereszl-egyl. megalakításával ia.
— A kttattégt Jrn)B0k oraxágox egylete, a mull évben tartott közgyűlés alkalmával kebeléből egv bizottságot küldött ki, hogy a kö/ségi közigazgatás államosítása tárgyaban egy tervező-tet készítsen, mely aztán ax egylet nevében, a kormányhoz emlékiratként benyujtaasék. A bizotl-aág exen tervezetet elkészítette éa szétküldötte a vidéki egyletek elnökeihez axou kéréssel, hogy munkálatukat vegyék gyűléseiken tárgyalás ala h ax eredményt, legkésőbb február 2Rig közöljék Radimetzky Ferenccel, a központi egylet főjegyzőjével.
— A nii«ika iiAtkx Keaxthe'.y várónál ia fölkereste a bizony alig van háza, a hol ne volna influenzás beteg., A Haj nem veazctyea ~j01'« legü. Legfeljebb a praxi-bálra lehet végzetes amennyiben a zenészek mind influenzások, s ha addigüű nem gyógvulnak, nem leax, aki a-talp alá valót fogja húzni.
__— AUé*Marxktti azon községei, melyek
eddig a nagy-kanizsai kir. ffrtóbivaia^liatáaköré hez tartoztak, jan. 1-ével a letenyei kir. adóhivatalhoz csal oltat teli. ' — OrvVtal knnxrAk szérvexése éa lel-állítása. a magyar orvosok és természetvizsgálók[ vándorgyttlénei állandó' központi választmányának egy kflirtöltnége tiaxirilgrtt n JiftBílkhanj^il ívelek y (jéza belügyrnininziernél. A küldöttség Kovács Józset tanár vezetése alatt átnyújtotta a közp. .választmány kérvényét és len ezeiéi az orvosi kamarák Selállitáss irgni,-é* kérte a miniszter jóakaratát, támogatását exen reform életbeléptetése körül. A miniszter válaasában kijelentette, hogy az ügy .iránt melegen érdeklődik, beható tanulmány tárgyává leendi.
— A Kataloapsrlrél Írják, hogy a közelebbi napokon uralkodó vastag köd sok kárt tett a halászoknak, mert napokon át nem tudtak halászni: 10r-12 lépésre nem látta egymást az ember. Nemes halat még mindig keveset fog nak. A buaaáki éa tótaaentpáli'tavakban aton-ban annyi esik van. hogy majd ugy merik lapáttal.
— A turf*. A Balatonparti berkek ma már órés/ben pótolják a tát A túrta ugyanis annyira megérett >a olyan tüzelő anyaggá vált, hogy már számos községben használja a szegénység, Söt az urodalmak is jó haszaát vessik.
— 4 kesxtkrlyt Vaaeleak a mult. 1889. évben 32.390 frt lfr kr. bevétele volt, és pedig bevett személy- és podgyász szállítmányok után 10,575 frt 73 krt, gyors- és teberáruk szállítása után 21,814 frt 88 krt. Átlagos kl.-meterenkinti bevétel 3239 frt 06 kr.
— Ahé-Yldwieffa aa újonnan alakult tűzoltó-egylet parancsnoka: Babica Gábor veze tése mellett, közelebb testületileg s egész ünnepélyesen tisztelgett elnöke: Golub János plébános urnái, mely alkalommal Budi in Károly helybeli tanitójnk üdvözölte a derék férfiút, mint a közügyek lelkes barátját.
A 'Zalai Hírlap* pártolás hiányábsn megszűnt.
— IVsgy rMbfrpeulBláa. F.xren halnak meg naponként, mivel a kisebb mértékbeli jelentkező testi bajoknak orvoslását elmulasztják és caak akkor keresnek segélyt, mikor a betegség már jobban elterjedve, gyakran elkésve, már segély nem nyújtható. — Gyakran levertséget, fáradságot és álmosságot érez as ember, nincs kedve a munkához, nincs étvágya; nyelve nehézkes, feje esédűt s több e féle kis bajokat. Ezen kisebb ba-fokai, melyek többnyire as évtsakok változásával fordulnak elő ősszel ée tavaszaiéi, az ember Egyetmén kívül hagyja jníeden nagyobb jelentő-•ff nélkül, nem seitve, begy evén symptosiak többnyire komoly éa chrooikax betegségek elői-
Zala á. Bzám. (5 lap.)
l|f| január hó IfMto.
mériyei.V- Egy hatáaoa esxkös, cssk hamar elné-lminö hatalmas munkát végasett, milyen lényei mnja exen előzményeket és visszaállítja ismét nevet vivott ki' magának a lörtéaelemben es a gövid idő alatt a test normális állapotát, míg an- gentry-osatály 1 és hogy melyik osstály fogj* tőle nak elmulasztása által a test oly állspotbe sodor moat már átvenni a asgy nemieti mlsaiót r tátik gyakran, hogy minden Negély lilába való.j Mart a gentryl ei ídö szerint különösen Szolgáljon es minden ember számára óváa gye- a nsmaaii törekvéaek, s namzell közszellem meg* nánt és ne mulaaaxa el ezen kisebb bajok gyé* teremtése éaitenfaetása aaempontjából <•*» agyat len gyitáaát, mely a Warner féle •Sala Cura«-ból áll, társadalmi osztály aem pótolhatja.
mely oly gyógyszer, mely a különböző sxarveket ax emberi testben rövid idő alatt normális álla-1 pótba hoaxa A Warner féle Sala Cura minden ismereteaebb gyógyszertáraiban kapható egy üveggel 2 fl. Főraktár: Halvalpr gyógyaaertár Po-xaony és Török Jóxaef gyógysxertára Budapest.
— asrgesk • Haladon éa (J Maorim • pipere tárgyai exen évben ia kiváló alkalmas és igen kedveli karácsonyi és i\jóví a|áudékokat ké* peznek. Mint előre látható volt, ex oly sikeres eredménynyel bevezetett, iv)indenült beesült fog-tisititó »Kálódon« oly általános kellékké lelt, hogy ex ma as igaxi Sargléle (Slycerin szappan mailelt csaknem minden pipera-aazialon meg van, Ezrek éa exrek csak exen, oly tisztító, éa olcsó »Kalo don« altal szoktak a fognak naponkinti és rsndea tissiiiáHára hatni ezen fogat tisxlitó anyag által, miután rövid használatit exen liygienlsi anyagnak kellemes és biztos hatást gyiikorolt. — Alig fog* ható |el, mily hatást gyakorol p általánoa egésx-uégre, melyei annyira ualolyáaol a logak rendes ápolása. Egy fogtis'.titó anyag aem iVseend oly általános, növekvő elterjedésnek, ípint a Sarg-(éle Kalodon, mely mint karácsonyi vagy újévi ajándék ép ugy meglepi aat, ki még nem hass-nalta, mint axt, kinél már eddig is hssxrfálatban "vöin
— Dr. Itoan életbelxsiuna kitűnő hatásúnak yaonyliT iTvágyialanaág. vérxések, síékrekedés, gyomorgörcs, gyomorfájás valamint mindennemű gyomorbajok ellen. Az a leggondosabban készítie» jik el Fragner B. gyógyszertárában Prágában és minden nagy gyógy axerfárhan kat»ha<ór
492. Brreét vea«ll a leg választékosabb élei is — ha nincs élvágyunk. Ax HvAgy ger Jraalésérr ugy, mint mindennemű gyomor-bajok ellen melegen ajánljuk I. olvasóink figyelmébe
„Kgger díj jafalmaxatl M«étls-Paai*
illlali.'* ^ Kaphatók 30 kros eredeti dobozosban N.-Kanizsán. Beius Lajos, Práger Béla és SzÖrnsi^ky Béla urak gyógyaxerláraiban. Zala-Fgersxegen : Unger Domokos Özv; éa Kaaxter Sándor gyógysxeréaz uraknál.
Tollfuttiban.
Legköxe'ebb kővetkező szombaton rendkívül fényesnek ígérkező bál lesx városunkban.
Zalavármegyei bál!
Ex ennyit jelentene más körülmények köáött. hogy ax egész varmegye mulatni fog. A mostani "körülmények közölt e szóban »*ö/tfwbw00p|tt sx van kifejezve, hogy itt vármegyénknek szine, Virága, a valódi .arany/iatatmigu a hősök ivadéka : a »kékvérű ytntry• tart egy mulatságot, Összeválogatva maga köré ia korszellem által presslonál* lan) as elkerülhetlen fjundUbM -
Mikor a gentryt igy mulatni, mulatság okáért tömörülni látom, egy-agy halvány tény lobba-násávtfl a ha|dani szem vakító, szemkápráztató ragyogásnak, — mindig bóra hajlik lelkem, mert ugy tűnik ex föl nekem, mint mikor a haldokló sas egyet-egyei cssp még a hatalmas, de megté peíi szárnyával.
Még egy két sxárnycsapáa -7 — azután vége .. • . vége lesx egészen. Istentelen kéz volna, mely ellene emelkednék. Meg fog halni magától is szép csendben. Igy hoala magAval aa idők szelieme. A hajdan haialmaa sas nem birja kiállani az uj idők klímáját; ereje vesxett már; napjai sxámlálva vannak; ki fog múlni s hamvait is elsodorja a társadalmi forradalmak elementáris erejű vihara. 0
Ex igy lett; igy hozza magával a,* egymásra torlódó világesemények kérlelhet len locigája. A világtólyAaánali, a történelmet csináló világ-szellem munkájának nem lehet gátot vetni. Meddő munkára vesztegetné ereiét, aki megpróbálná. A liberális gondolkozású ember ezt rendén valónak is találja. En ia annak találom. Minden csepp'Vérembe beleívódott az a.föllogáa, hogy a gentry-nek lejárt órája.
És mégis, ahogy utolsó acArnyvergődéaében, haldoklásában látom, — búra hajlik as én lelkem.
Nagy mértékben járulhat ehhöz tán a gyermekkori reminiacentiázból kelő s oly féle érezés, ■int mikor a féazkebagyott madár pusztulni lát)a egykori boldog tanyáját; da főképen az a tudat:
Most van nagy, erős forrongásban a társa* dalom ; tfiioiuriunl mohIh", de még measse lehet as ülök méhében ax a társadalmi oaxtály mely valóban hivatva lesx a gentrynek sxáxadoi és joggal n$m$$lffHiartónok mondható munkáját átvenni.
Addig most már „én nmsslem, ytnlry caak folytasd a lasiú haldoklást, a sírva vigadast! légy örisöje, nyekaa, bejnteteilen fen* tarttya végleheletedig a nemxeti eszméknek, míg egy ujabb, arösebb, hatalmasabb nemeei fent ártó osztály öröködbe nem léphet, Azután pedig „Mf* méid (jyfistdelmp Ügyen MÚékjfilfd /" e
N Kétségtelen, hogy gentrynk vagyoni pusitu* lását alöldéxö sok és 9Mlfmában* tölssámlálha-tat lati okok közöl t sx is |alantékany helyet foglal elt hogy a g«ntry«ivadék mindan tagja olyan értelemben akart „w" lenni, bogy kivette aa ösi bir* tokból részét éi beleült, 1'edig nem egynek leli volna és volt képeüüége sxellemi hiunkából élni, l)a hát (ami nem a gantry-erények koxé' réhaió) derogált.
Józanabb kivéltlsk igen tarmésxeteaaii: iU ís voltak.
Egy (moat a nyilvánosság terén működő) gentry-lvadék a többek küaött lattá, hogy a folyton kisebb részekre oszló birtok nem ssolgál elég alapul Jövö exiateaoiájának biztosítására, ast aa okos dolgot oaelekedte, hogy szellemi léretL bls* tositotta jövőjét és a birtokban ott hagyta özvegy édes any|át«
A gazdálkodási küzdelmeknek és kalamitá* soknak persxe ax letj> a vége, hogf a birtokot el kellett adni. Kkkor ax anya sxamrehányólag mondta fiának :
— Látod, fiam, mért nem vetted át a gazdaságot y Most meg volna birtokunk.*
— •Vigasztalódjál anyám — válaszolt aflu — igy esak birtokunk veazett el; de ha átvettem volna, mindketten oda vesztünk volna. a birtok is, meg én is •
Vegetáció itt l vegetáció ott I vegetáció mindenütt !
Még a aWllemi producluntoknak egyike, másika is vegetáció alatt áll s hogy vegetáriánus életmódja, táplálkoaáaa mellett legalább olvasóinak nyújtson néha-néha élvezhető falatot, haaa-bokat megtölt pulykák, ruoák, sonkák (és a többi I) lajstromával, aa olvasók elé tálalván, hogy milyen hatalmas comadentia volt exen és eaen a mulatságon. Hát ex mindenesetre okos, praktikus gondolat. Legalább így egyetlen olvasó sem mond* hatja, hogy a axerkeaatö nem ügyekeaik kielégíteni aa olvasóközönség legkényesebb — gusxtusát Is. *
K< idö szerint pedig valóban nahéx kielégíteni a publikum guaidaát.
Az inlluenaa megrongálta a aaagidegeket. A publikum nehezen disltnguál. Ez különben «— ha jól meggondoljuk — lulu)dtypképen azokra hátrá* nyos, kik valamit élvezni akarnak, azokra nésve, kik valamtT "a publikum« elé tálalnak — — — estik előny.
Most átok Is szerencsések, kik sxaratnek a kitlöncködök éa »eztra wursiok« orra alá boraof
4örnh---------- • --------------
Ax én kexembe is jutott egy ilyen influea* sás publikumnak szánt- travealia, mit axonbao oaak töredékeiben mutathatok be még az i. t, influenzás publikumnak is. Íme: Porttól kör. khia vau, i*Nta vau, ki-kt a raraira i Untot vart a vánp tomptooián aa éra. gaaavAl a baiu gk^p ^xlrs-bakaarmil, j Axstáa szappanhait (Craasti a nasciiat. ' Kihúzván Imjaizát hikLftasir at<sl|ára. I«apó<lsik, a karát aySasg^ UJ4kára,
Lajdinant uraknak mag-niegosOrraa kantja, u Axakat a baka jól szaailtgyUa tartja. ^Halyaai-cnrlMaknék" lagaléaa járiaáa, H váxjra birwtahsát nafasáll|i a aáláa. Agyában farag a taraUr aliaélatju <>iatal^ vágys kél,. • Kjnya I ejnye I «J«(v«
** ginint! nintni! Most érkenatt kánim. . Tarka miadagylka Ulaa uzy, sünt nyáron, tlgráb"ssatnttk arm nhol «gy kard oadrraa, Miképitn a euapu a dil<\)aa kerkaa »
-KImII hsad I kiastí haadJ* ««JéasUt, Jé estét !a (Kittiat kaad a kaka ,gjnya ka — —•!

__ Nagy-Kuniam, vasárnap.
OÉf kiiifii taljo acoordokban. A hív III, a naiv oll mind ubbn dobit**. Kimt *y*l * baka, mig aagyobbat fanéol.
tIUr tmk ó ktrtlM ilyen pompás frontból." • •
Ott baladnak vigaa n bnaár aaafaltján. — A vidám mam* ia grániál balján. Tréfálnak. navaláak bának vlaanhaageanék. A „bon-toa" dalfában mindegyik* „koaák". IJwbroaaak róaaái bámulják o „bon tont* \ Caandbaa aaopogatják a flckwars-féle beabont.
Méregeti ííket agy agglegény-f*jta. Vagyon bokátvwti M»ncíiikoff-«atir rijta, Faiemelt orrával saánt a lev(6b*a § bár a aafdókérdéa ngymiUanftlm; „ . Járnak nalk fajdban óriáa reformok Aatiaaemita.fBt világító tornyok.
Kianflf It Jiomlokia aaidévarO harag; Hánykódó lóikéban ftobaapirnWát fara«. Zeabrndngbtt késael nagy liegyaaaa lépked. Caantat nyalt bianaynyal (látva) aat kall vétaaql. Kifent bajjaaá kaka néni haragviasal . »« (Szemben Ölkellu aa ari veraenv tárénál.)

Zala 3. asám. (6 lap.)
főzés előtt agy éjjel olyan viiben áztatjuk, a melyben egy kanéinyi saiksó olvadt 101, a hua ia jelentékenyen megjavul.
Törvényszéki csarnok-
A nagy-kanizsai kir. lörvsséknél folyó év január hó 10-én végtárgyalás alá vétetett lopán bűntettével atb. vádolt Bóka Jóssef és i. elleni bűnügy. A tanács tagjai voltak ; Elnök : Cseres nyés Sándor trvnzékl elnök. Birák ; Erdődy Lajos. Dr. SiOcs Miklós, jegyző Wiener Sándor. Kös* vádló: Dr. Kisg, István alögyésa. A bizonyítást eljárás beíejenéae éa a vádbeszéd eiotfrieaatéae után hossioit a kövétkesö Ítélet: Bóka Jóssef a súlyos testi sértés vétségébsn, idegen inftó dolog megrongálásának vétségében és msgánlak megsértésének bUntéttében bűnösnek mondatik ki, esért I és fél évi börtönre, 60 frt pénzbüntetésre, esetleg 6 napi börtönre Ítéltetik As ellenében idegen ingatlan rongálás miatts folyamaiba tett eljárás bessUntetfetik. — Hegedős Jözset magánlak megsértés büntetőért H liayi börtönre Ítélte-
tik. — Hegedűs György súlyos testi sértés vél* | ségeért 8 havi fogházra, 20 frt pénsbüntetéara, esetleg 2 napi foghásra Ítéltetik. — Táloa István súlyos testi sértés vétsége és lopás vétségéért 6 j havi foghás, 10 frt pénzbüntetésre esetleg 1 napi
I foghásra ítéltetik. — Lukács József lopás vétsé* | geért 6 heti fogháxra Ítéltetik. Táloa Jóaaef én ! Vörös iéseef as ellenük folyamatba tett bünvád alól felmentettek. Ezen itéíet ellen Tálos Józaet és Vörös Jóasef kivételével többi vádlottak feleb-bexéasel éltek, — kir. ügyész mind 7 vádlott terhére felebbezett.
1890. január t4*én végtargyalás alá vétetett lopás bűntettével vádlott Salamon Túró Jóssef és társai elleni bűnügy. A tanán* tagjai voltak: Elnök: Cseresnyés Sándor. Birák ; Veber Károly, dr. Ssüts Miklós. Jegyző: Wiener Sándor. Köz* vádló: dr~ Kiss István kir. alügyésx. Vedö ügyvéd Oróazváry (iyula. A bizonyítási eljárás he!e|exéae és a vád- és védbeszed elöl erjesztése után hozatott a következő ítélet: Salamon Turó Jóssef u b«k. 383. .'134. 336. g. 8. p. alapján lopás bűntettéért H évi (egyházra, melyből H hó mint kitöltőn kiállítás [bessámiltatik s IS évi mellékbüntetésre Ítéltetik, ban részt venni azért, mert a tavalyi ev gazda- f*™*'00? ?íJ?ok sági szempontból rosszul ütött ki a termények I
1890. január hó 15t-én.
10 frt pénz büntetésre esetleg ) napi fogházra ítéltetik. 81 fw a 870. | alapién orgazdaság vétségeért h napi fogháziA Ítéltetik. Vádlottak Halamon Turó Jórsel es Kováes Vioa kivételével mindnyájan fellebbezitek, - kif, Ügyész Kovács VI* ca kivételével vaiaipetinyi vádlóit ellenében fe.eb-beiénél jelentette ha
Végtárgyalva Imi. továbbá emberöléa bűntettének kísérlete iniatt vádoll Hiikora Oáíhnr elleni bűnügy, melyben következő iiéiet hirdettetett ki; Vádloti a b k. 270, és fll §ok alspján a szándékos emberölés bünteti kísérletében bünóa/ s a öö. 271). 91. és '2811 § ok a'spján mar naptól 2 évi legyházra a éVi hivatalvesztésre ítéltelík, büntetéséből 3 hó mint kitöltött heszamittatik. Eaen ítélet ellen mind vádlott mind pedig kir. ügyész felebbeztek.
Hnttny baka parsao hogy volna tndéjn, Hogy ca ur • város nagy ,erkulaabtróJa."
S*ürojjáh*u honija a'kém ig*nnágof, Kabat-gomblynkában aa „arányvirágot.11 Jellem éa bmllrt csak nakl Itta mérve. ' Hegyen orr. gurkeaaég a ktlaö ismérve.
.. , . gUVBüVELLI.
Ilyen lyrai hangulat nélkül való veraek lakadnak a nagy-kanizHsi poéták Helikonjából ebben az influenzás, világban.
Ügy látszik: igy akarják pótolni a megdrágult---s4ubáfcoU
KtflM/h' Mtfnfmsffí i Tilfttiffketiitli
kiadó: Vargf* l.mjo* f
a»sls^ Máadnr.
lilidlpzül! tölgyfa szőlőkarók
Közgaídaság.
A bérel gnidnságl klállllAn. A kiállítás bizottsága tudatta a magyarországi rendező bizottsággal, hogy a gazdasági egyesülelek a kiál liláai terület dijának csak lelet, a méhészeti egyesületek pedig csak negyedéi fogják fizetni. A magyar gazdák egy réa/e vonakodott a
I.UÜ aieter 1
* m,
t.ftO
im
•ser dal
takini 7 faijával , IV trt javul lé írtjával
kaphatók Gtatmann 8. H
— MagyRanlnm
önéinél


_fményékL
egy reazére. A. bécsi rendező bizottaág azonban | a bajon aegitett az állal, hogy megengedie a magyar terményeknek az ez évi terméssel való kir" cserélését. A magyar bortermelök közölt rendki vül élénk érdeklődés oyilvánul a kiállítás iráni. I As ország majd minden borvidéke részéről történtek'jelentkezések s igy a magyar bortermelés méltóan lesz képviselve % kiállításon, melynek bizofiffera leglátogatottabb-része lesz a bnrizleiö csarnok. T etemes 1 érd i j lesz á 11 i t ás ban részesülnek t népes szarvasmarha, ló, sertéa és Juhkiállitá* sok, úgyszintén a bízott marhakiálliiások térdíjai le..A kiállításra küldendő tárgyak oda és visszaszállítására az államvasutak igazgatósága összes vonalain — beleértve az áiiamositolt magyar nyugotí vaaut vonalait is — SO százalékos díj* Bérsékléat engedélyezett. E kedvezmény n kiállítás kezdetétől, h kiállítás bezártál követő ö hétig érvényes.
Flllexérs keegreMins. Az állandó filoxera bizottság, e héten tartott ülésében kimondotta, hogy a iilloxcra pusztítására a széh-kéneggel való eljárás továbbra is föntartandó és intézkedést tett, hogy a saénkéneg vidéken kint könnyebben legyen megszerezhető.
A *rié»rk állaim a löldmivelési minis-terinmboz érkezeit jelentések szerint eddig mindenütt kielégítő, csupán Kras«o-Szörényben lehet rossz hatással az állandó érős hideg a hólepel nélkfll ál'ó vetésekre. Különösen a repcze kiiünö mindenütt, bár helylyel közzel megsárgitottn a rozsda. — Takarmány és saslma az egész országban szűken van
A hIzónerlésetnék kutorícávali biala-lása mellett minden nap lehet valami sz emésztést előmozdító eledelt adni, p. zöldséget vagy |nmós növényeket és hitvány gyümölcsöt. Azon esetben, ba étvágyuk csökken, jó as efféle eledel adagait növelni, a kukoricáét pedig csökkenteni. A gyümölcs- és főzelékfélék hűtik a vért és elő-mozdítják az emésztést Ily vegyes etetés mellet! a hizlalás gyorsabb, mint csupán kukorica melleit, a a hüa is jobb lesa.
aeakátiivllásl mód Ha a sonka vagy más fnetölt hon, amely eokáig áll, nagyon sóa lat kap, ezen könnyen segíthetünk, ha fösés közben egy kis cukrot fessünk a visbf. Ha pedig a
370, '171. §?ok alapján orgazdaság melyből 8 hó mint kitöltött beszámittatik s ö évi mellékbüntetésre ítéltetik. Fmhli Plntár a 370 $ alsjuán orgaz daság bűntettéén 6 havi börtönre s o évi mel»1 lékbüntetésre ítéltetik. 8znop$k Teréz a 1115. i alapján bűnpártolás vétségben vétkes s Ö havi fogházra, mélyből <1 hó mint kitöllöit besxámüta lík. Rázná* Fereucz;és neje orgazdaság vétségéért egyenkint 2 havi logházraa. I- t evi mellékbüntetésre ítéltetnek. Kulcsár a khbtk. 128 )}. alap fán .tulajdon elleni kihágásért 14 napi elzárásra s
Franczia nő
fianczia nyelvben! társalgásban és nyelv* tani oktatásban a)ánlkoslk.
fiaimé megtudhat^ J£i|cbel t ur könyv ker
ike<U
Nagy-Kanizsán.
L
Francaise
4 l-l
diépose enuore de qustjues matim^ea pour la («onversation ; Letjons'de- gramméira
et de littératur*. LadvQ/Me sy trouve ohaz M Fiaehel lib* n»ire á N.'Kaniása.
GÖOOuOOOÖOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOQ O írnnnTTrIn Q
O
o o o o o o o o o o 0 o o o
Q
0 o 0
MEGHÍVÁS.
A nagy-kanizsai segélyegylet szövetkezet által
1890. február hü 4-én iittilii 3 tirator ^ ^
a nagy*kanizsai kereskedelmi a iparbatik helyiségeiben tartandó
ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE
a szövetkezeti tagok tisztelettel megliivHtnak.
■ —/VWVJW**^
T á r g y s e r o ia it
I. As 1889. évi zárszámadás előterjesztése éa as erre vonalkosó igasgatóaági-éa felUgyelő bizottsági jelentések és indítványok, ugy as igasgatóság éa felfigyelő bisottaág felmentése.
II. Kisorsolás utján kilépett 8 igazgatósági'tag
III. FelUgyelő-bisottaág válaástáaa.
IV. Hivatalos köslűny kijelöléae
Kelt Nagy • Kanizsán, 1890. jan. 12.
o o
O o
8
'álaastása.
W6 1—1
o §
o
Q
O o o o 0 o
AZ IÖAZGATOSAG.
A mérleg az egyleti helyiségben betekinthető, hol egyúttal a ssavasatlapok a küsgyUléat két megelőző napon átvehetők.
IOOC 00 oo ooooooooooooooooooooooooooö
Nagy-Kanisa, vasárnap.
Minden üzlethelyiséghez
meglelő jA állapotban "levő tllkttr*M Vvetf Ubláliknl ellátva, pulii lám* pH, pémiár *tb. ^
igen jutányos
árban megkapható.
ua t-i KOHN M. S -nél.
Zala A. eaám, (7 lap.)
1190. január hó 10-én
ttHNNIHINMIMHüHIII
9 Nevünk alatt mindennemű if|\8ZEpfrt ból kikerüli! árát fenti Ui
^^ r dxy Mn baiáktaUiit védjogyllnk jak el, mi tehát <*ak oly (ismerünk el saiát m
2
Nevünk alatt mindennemű w csekélyebb minőségű Jkruk less A nek forgálomba fosva. ^
A l&sen a nagyérdemű kilátta' 2 »4tet károsító eljáráa elkerülést. 0Y
céljából mindiMi darab gyáraink
59H H -10
ból kikerülő árát fenti tűrvéaye* kkel Tát, árakat ] a t káaaitmé*
------- nyünknak,
valódi szepességinek,
molyok öioh véi^jtgygyal b*lyog«»vovannak, Ciutk liaite linifoiimlAlfltAI kiW.IIII, ván«on-<« ukmftagtnomUink kixAróliiff gyopn (•bérltvék * kárpátok alján, igy Muk |á«ágr» i* Uii'ti'wmlgfiL ffilUlnulhktlknok, ,, ViJAili «Mp«Mági* áruink mhiium n»jyobli vlW.on- ii t.kárM.u kereikedáib«n k.piwi.-.k Wéln Károly éi Tárul Kéumárkoa.
AKI NEM TUDJA,
| hogy a tok hirdetett gyógvszor melyik
J kaafll
'melyik felelne ■*§ leginkább botogseg^-föék. ax kórjö azonnal tuvt'tfüú- I«|n»n VUelitér1 rklactóintézetétől Lőcsében, a ktoekkol ellátotti „A Setaf barát'1 fcssímfl. konyvecsVót. A bouá] [nyomtatott hálairatok bizonyítják, hogy a mfl-l ^vacakében foglalt ló tanácsok követfao által, nemi eaak e»rN»cu>eg-««ren elkerültök a haasontalaaj jwsukiadast, hanem uiég a váayva-vágyott i lyéfyalast is hamar megtalálták. A. Jkönyv isfyen küldetik meg.
00 rH
»o
••INNMMeilMMN •••••••••••••
XXmXXXXXXX^XXmXXXXXXXKXXXXXXXKN
Bffvld liOMKVftAItit mán nAIkfllfty.liattan iiihit fogtlsfttlró nwnr ^
ji. • • r— | ' I' | • ■ • r I h a I
. ( GLYCERIN-FOG-CREME
. (egáaajégtlgyl bstéeégilRg an»gvla*gálva)
A. Sarg fla &
A fogak aiépaége
ALODONT
Társa
kir. udvart asáülták IMmbra.
Elunt-féle szabadalmazott
zöld takarmány sajtók,
melyek mindennemű lak ar íiTánv I él ék " elífi r i ására, vagyia a iü, lőhére, kukorica- ói répa le vél .atb. takarmány fajoknak edea és söld állapotban való . eltartására szolgálnak.
A jelenkor legkiválóbb' lalalmányai kOxS-eorolhaiAk, beigazolva a gyakorlati használat állal, e a metőgardaMágiiak'"felette nagy hasznára válnak, beigazolva eddigi rendkívüli kelendőnége -és a gacdáHzati testületek.és s/.akiekiniel\ ektoi nyert számos és lényes elismerő nyilatkoztaink és bixo-nyitványok által.
Sémetortzfyhan és a/. (hztrák-Magyar birodalomban egy ev Niait .állatunk 700 «lnrnl>
Kapható a gyógysxerésrek én iMatsrrtéfrtknél 1 darab Mfl kr. N -KanieNáti Schwarci & Tauber; Rosanleld Adoll; Blrem A Klein, Beidln Márton; Marton
és Huber uraknál. 44H ¥4-511
II 2
2 *
i a
£
1
x 8
2 2
xxxxxxxxxxxxxftxxxxxxx*xxxxxxxxxxxxx
érusiltátott el a mely körülmény kétségkívül nagy hasznavehetőségük melleit szól.
Pl MAÍFARTH & Cfl, Sééíí llj
Tabot'-Mrii$# lő. _ 542 H-Toj Frankfurt a. M. und Berlin N.
•P 8 É
'«d -g
und Proviaion aahle leh fUr Vermi ttlung bei Yerkaef van gr-aelallrli icralallr-le« I aaea »ur H«
lea .
Má I- 10
neckee oni
H. FUCHS,
Ipwl, frui htm 12.
Étos seeiisíií
mi Éeltaíiiiyei ellen.
Ax efcfexaég loniarláiára, aa élataadvak a nmt-k folytán (t vétitek tUatltáaára éa ÜMia állami Ua fi-iHatiftiára éa a Jé «»éa»téa alGicgh ékére a lagjoliti a lagbaikstóaabb aaar a már tft mladaaáu taa»-
m I-Mivolt
életbalzsam Dr. ROSA-tól.
Ui< wUtbatuaai a lafJobb a )ag|)r<>iyliatáaeab (tyvfytüvakbAI a lt|fa«*4i>Ml'baa »»l fcaaiwj UlOaOaaa mlmlsii améaatéal lmjuk, |^ovM>rg0rva, M*É|)hUM| ^avaavtia lalMlieséa, vétiAliilélf aianyafaa
* latáaal idriikultM tai élatbalaaasi nagy Uvtggtl 1 frt, kla Üveggel
liajvk atb. atb, allaa (aljaaan batltató»nak blionyul. Ijy kuun
Rfil^sS;
P Zm> » W
P
sirCl* §
ír g bc g-s *
"d H9 f a° S
gB-í
£ r g- fi"
■ S-e l S tog - — <p a8

__________________________________ _______________JlgyB—ag J
bablaeeyBlI, »egbl|baló báaiaaerévé lőtt a d^|nh k. Ara éay aagy ttvaagel I frt, kla üveggel 50 kr. Eliamerö Iratok ezrei bárkinek beteklatéa végett reaéelkaaéere álluk.
'iS. tfSirúat Hamlalléa^k alknüWw té|atl, mtidaakli Ag)ali«»r»»»>k, li«ay aa »|*aiWl ^ ^^^^ általam a» aradaS uiaaltá> mii tat kéaaitatt „Pr. KOgA-fále életbal-
ZSam" mindun Ov«ga«t>k^)a kék borokba tan caum»*"Wa, mvlyoak Imwoldalai*
t„Dr. KOSA életbalasama a „ftkate sast.ez" oalmaett gyégyeaer-Jtárból. riAOIEX B. Prága aoa-W," oémat. ra#b, magjhr aa trai^la [nyelven olvcabató, aaélaa falakt caoig a* Ida iiyt.ti.Ott v«'dje«y laibato.
Dr. BOBA életbalxsama valéAlaa kapható oaak a készítő
PE A&NEE B. ^
v «uj«kv. főraktárában, gyógyszertár a „fekete saekot" Prágában lOá-III ét BUDAPESTEN Török József ur Kyúg)i>«muéU Király-ouia iü. aa. Budai Emil or vár* »l gjrdfjfasartárabaa n VároaliAa-iéraa.
Aa entrák«»«f)ir siesarrkla nilnUen aagyebb néiyirrtérákaa <ea raktár
nea élrlbaluaaikél.
„ __531 4-26
DgywBtt kaahaln;
„prágai általános házi-kenöcs"
gtgj.s.a
W . ff Sr
iCbb aatr bélanyUaikoratlal allamart bftatOB gyógyszer ntlndeoiélo gyulaáé* allaa. JCaaa keoáaa blxtoa aradnéaynyal baaaaáloate a nfil tstlA g)üla«la>4itál, a. '»J taa|>ailéaauél
aabak éa ganyaéMi aaüá
é a o- ax - • K
3
viick. i»hi ■«hw«i hivői ntunwnjnjfi hmiuiiuhii • hwi «miu ■ "y •<■■■<. ■■
megkeeéoyfdáeéoél aatUéakor* k«*Uv#nyoél, fér(la|aaatoka4l, f«»yaa fakaéékokSAl, pokolvartiál, koramgyük aél, aa ogynaveaau kOrOBiféraioél, i.kvméayaééaMaél, ral|ioflWdatokaál Nilr%)dasatoal(^[aal, aalnlagaaalok n41, éraéaatiaa lagokoái atb. aJluriaii ayttladéit, <ta|aaan>i, vlkatnéiiyrdéai, nltuá*44il a la|TOvi4abb Wl
-l-l. .I.Í..II. . - -l-l ___...,_____„ ____II. - ...._«..! . 1...... ..lil. I.t. I.ll': .1.11 ul.tkl in .lAlWftl IhI
sblgH Hiltzl
^ a> oíthtLm
íIIInII
«<aai| vi aoaai ith *P|uaNai aiv« M vwtl VII l|iauap|| «agaiia<vi| mmm^mmm m » • * " • I®"
alaU eltávolít; § ahol már |»ny«<l«a mutatkualk, ott a <laianei»t lagrúvld»bb lilÖ .atau fájrthl m ttélkál tat •xUjfc, kieratl éa ktgváiyltjB. _ \
MÉT Kapható fll éa 36 krajoaároa ataleneBákbea.
jl . ■ Mluila a práfal éltalánaa bátikaaáaiwt ai*knftor uUiu «* imimo*.-UVáSl >a égyéloiaktaiak, bofy aa aiaéetl uia«aáa aaarlni raak eálam kéaaltva, a ctak akkor valínli, Ka a aárga vivéanclfacie, Malybe Uiltéllk, vjík baa^nálatl ataattáaukba (aialyak 9 nyahaa tiyiioivák) éa kék kati aba. nvlyao aa Ida nyomott yédlegv larbato — horkolva van,
llHá" BALZSAM h laababimnyahebb, aaamUlM próbatét ál tal lafbiatoaabbuak allamtrl caar a aabéiballAa klgyógylténéi* a aa agéuaa Uvaaatett kalláal tabataég vlMaanytréaér* Egy Sveg ára 1 fii
Negy-Kanisza, vasárnap.
Zala 3, azám, (8 lap.)
x>bboc><>6cx»ocxxxx
Hirdetmény.
ad. >079 polg. 8Ö9.
Alulirt bírói kiküldött közhírré tealf; miszerint a míkefai 1)8. aa. la lekjkvben 625 és 687. réazletszámok alatt falvait 2 hold 800 f 1 ölnyi berek éa 245 hold 749 Q ölnyi Hlt>o-*ágorbldttl puszta. erdő. rét, es legelő egyé nenkinti felosztása céljából - ason okbóí.' mert aa évi október 30 4a
31-iki tárgyaláson a közön tuiajdonoaokul helyazfnel't ^Csigán)« éa »Uomboa« családoknak állítólag több tagja én jogutóda aa idő rövidsége miatt nem je> lentkezett folytatólagos tárgyalásra aa 1890 évi III Aj UH M 30 Amik délelőtti 9 órj^ja Mikefára e község háaáhos ujabb! határnapul kitfUelett Felhi-vatnaktebát ujolag as ismeri jogosultak éa igénylők, nemkülönben at isme retlenek, és távollevők, és pedig et elsők végzéaileg ia, bogy a fenti határnapon aaemélyeaen, vagy megbízottjaik által annál bizonyosabban jelenjenek meg, mer| különben a részökre éa veazélyökre kirendelt Iiajik István ügyvéd, ügygondnok zala-egerazegi lakás közbejöttével fog a tárgyalás megtartatni feltételez tetvén róluk, hogy a felek által már eddig eliamert éa a jövő tárgyaláskor még netán elismerendő]jogosultság •■— továbbá a két család közti, ab' béli megállapodás ellen, hogy a közös terület a két oaalád között két egyenlő részre oaztasaék — továbbá a Oaigány caaládbeliek aaon megállapodáaa ellen, hogy a mikefai 1864. évi tagoeitáabor kiadott birtokarány képesze a felosztéai kulcaot — h végUl a Gombos caaládbeliek többaégének azon javaalata ellen, bogy a Gombos család által tényleg birtokolt egy másik közös vagyon, t. «i. egy belaőaég éa koroama használati éa birtokaráuya képezze a felosztási kulcaot — kifogásuk nincs, — kijelentetvén az ia,. liogy mindenki mulasztásának tulajdonítsa, ha a /elosztásban nem részesül, a ha uetáni jogait harmadik jóhiszemű birt^koa ellen többé nem érvényeeitheli.
- Zala i£gereeegen, 18811. november 5-én. 557 1—1
Nagy Géza
kiküldött kir. trirvényaaéki hlró.
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxl
1800. Jiimiftr hrt 19-én.
* XKBOOÜOOOCK
EQÜITABLE"
illamukbU éIstbiitosltó lámmhf
Pserhofer J.-féle
gVí}£jyszeőár Bécsben
Singerstrasse 15. szám. Zum goldenen Reichsapfel
VMifrtitn Ipllfiarcnk «nrtó»' egyeteme* lahlMiik unve utalt , ez atdMii ne»af telj-e lúggal fölUiVillll} ImIIUuuSIIE megetdemltk. mívci caakagyaa igen sok oly botegeég létezik, melybea l labda e»ok liatéaakat fényeeea l«biaaayitoiták — Évtizedük óta eaen labdacaok éltalabaa igen al vannak terjed w »uait *l«a rv^ r aiJHi *4!«a alig akad riiaUd, mely haa énén kuuno liaamaeibol no yolaa agy kii kéaalet. I
I dabvt la labdaramal II kr., I -lekeres é dabanal 1 frl a kr., bénaeateUen atáa-rét melletti megkeld™*! I frl 10 kr.
A pénz eiolffgpi hekaMéae mell. tl,bérmen tea megklldéaeel egy t ekeroa labdace I frt S& kr., 2 tekerca 1 frt 30 kr. 9 tekert* 3 frl 4* kr . 4 tekerca 4 frt 40 kr., 5 lekertilj frt HO kr. 10 tokormi \) frt 80 kr. (t leketísaí-l k*v«*ebb new küldetik isét.) '
Kéretik határozottan Paerhofer J.-féle vértisztltó labdaosokat
kéral •• arnt ífii/flni hogy. a dobotok Jeleién UreS /»lirde minden dohoson a háundluti ntútUdtban - IfHUuta l'te rfeuíer J. névaláiráauü el legyaa létra éa padig m veree nyomáéban.
FilgJ -balzsam, i'*».itllo»t:K J.-Wf 1 tégely 40V , béraMBtai megkilldéaNl 65 kr Keskeny utllű-ucdv, bumt. rekedtaég. g>)reakób»gós atb. alias. I pelacak &0 kr.
Amerikai líöszvény-kenöcs, ,,.„..*> kr ^ li»
Por labizzadás ellen. g^y ^Ism ar« .0 kr., Urafnta* ategkaldés me||«u 76 kr.
Jgolyvabt ll/foUlIlj j av«gcaa 40 kr. bérmentee airgkal'lewel (Ifi kt.
Élet essenczia (prágai cseppek),ri"í *°"""4',lu'' "" Angol csoda-balzsam,, ,„„., w .„,, kr.
Fiakei-por, kóhúgé* atb. elUa 1 dubocaal S6 kr. bérmeatet mefrk0ldé«iui) B0 kr.
Tannonchinin-hajkenőcs, , ' 1
Eoroiomoc iann^y íTEt'DEL Uaartol aebek ellaa jtiaak biaoaynlt liáaitaar. Egy tégely ftO gj títtJUltíO bdpa^/i. kr bérmealr, níegkaldüw«l 75 kr.
Fírvütoniüv ttQ7Íitó c/i ^ULLRIflt A. W -tiM, Riltaii béaiaze( megzavart eaniaatéa miadea IJgJCiClilU^ UMíUWÖV, koeeikezméayei ellea Egy raomag éra I frt.
Az itt f'fhot'oit ke'viifmenyeken kieiít. vúlantriWffi ar uu*ttrial lapokban hmUldt bel- éti külföldi {fijtyyá-ssali ktdonlrifev***j khsfelen tartalik, * minden itttlry lakuiro* mm Itvo etikk kivthiulrrt pont mán e
ií*fjután'jnatibbiin beiierttt$lik.
Postai llMwtVflí u ossz^.Wiíife, lía|j«i!i apgrdtMfirl lUirrtd oiit-li a If^mlilian cáüzolteliiá
A péaz előleges bekaldéae melleft (legczélszfrébltei .|i<)»tautálvAoy mállott) a vétafUíj sokkal kkvaiebba ka. rsl. mint aa otáavéta mellett való küldésnél.
______J

tor
hűi
NEW-YORKBAN.
Alm|»lllml«»l| t Iftftft-beH. lllitoaltnU iSka IMS eégéa e, é. I JII 04«lllé frl - kr. Uj biK(<i«iiÁMi>i( i hmm „ aai aaa aat „ - „ bevétel Inas , , „ 47,t|f44l . '•<> , VuiyeM - Tiaa v „ , IIT.4UT.B0A . A ulslmUoilakaak , ■ |
kinaetiMeu liaa . , „ taJllilvH
As úeaaea ayereaég a lilal<ieltallsk jav dilistik éa a kaása^gea kAlvéayaknél aiAr aadik dtlréesletleSaeléeiialkaltsévalSaetlellk viaeaa. isig a tel* éa a eaalsid Tostlsa- larv aa*rlnt katalt btaWreltaaoknal kam>é|lM a tmrladna végés asal ■ géllatlk kl kéaauéaalMia
Aa M|C4|l'ITAIII«ir* nladea keivAaye
0 illáivá S naataadd mallAn atHtémadkatlaa-■a válik, a me^ayllwa as eaetre. Iis a blstoetláai' di|flaetéaek a htíivi'iiy érlelN^ts'n aiegfirtéaUk m klileallellak klialelsiéafel effaiiaiam aem alaaltkalak vlaasa éa a léraaséi asak klalégllésére fellélleall kllelaive v»a. Ka«*a tulfée (Utal aa HK4|(T|TAMMC" l«lz taaltotl Ugy falai sek teUea ategayagtatSet ovujt aYra llAava, liagv baléi eantbea, as albalátaiAa Iwblaa ayiléaa atáa, a klilaalléal a—see aa Ule
l#keaek kaielkea. mladra ltOrOlaMe»y«lt
kaaeil asaasal klIHawIéellk. MISI 11- lü Bttvabb tanVUliaaaal agyaalstéa praiiMiktaaek' kai éa a)éslali Sriapakksl kéaaaégeaas asalgétssk a Ití- éa kargl II Mgynlkaégek, se^1tait>ab. a aa
mEI| IIIT MlL í" Hiflaronzigi! aligiunaliisilini
Moijl/m" lf§tdmituii\- i'« íténthillá bnnk asdapeel, V.« llereit|a*alMa a asém.
PlkiiMlr Lrstarf t Vesaallaea Berliaa >u
_ Heptamerou illaetrlH ó-onfUr gv ) 4 II,— lOkae FelMBhlall vnn II Hmlabmaili , a. A. OagI,iiia SuaU^riaiMka (Ua lliM>UUe4ea.
1 asa KsraUna paradle* , , , \
Veraasdtgegea Nafkaebat** <•«!., Klasanditag de« Batragas^* lllnat. Kataing gratla a fr
riTiipn v*r'»z- Daniin ^tegllt-
101, bmliblK 1) IIIII. aeralr. 01,
R. J
lyurzweil Bernát
BudapMt, V.. Wtlttntr Boultwkrd 60.
. Lampeu i (Has Fabrlekniedisrhise
20 und 2f«.
s

Üt r
raswml auf jedt 15' Gewmde
„EGYETÉRTÉS
it
llaasniiariijrillk étlslyaai
legnagyobb politikai napilap.
Megielen minden nap^ tehát hétíjün és Ünnepek utan ia. 5lt) 2—8
lepek
ELÖF1ZKT6BI ÁKA
1 frt ao kr. a ..
10 h,
w „
Ery hónapra ......
Három kóaapra .........
Hat hónapra ... Egén évre ......
Etöfistté&k btinnily naptól fatihw ttünit -hétlik i ItycéltseriMoi iHMtUntalnlHHyiil Buda-pestre, az „ Kyyetériét4 kiadóhivatalába (Kecskeméti utca 6 ss,) küldendők.
Meglepő hatású szer eaáa, kéaavtnjr és klfleaawIIAal dagsastsknál, továbbá futfkaoa fej- éa flttlaaakgaláavkaiAI a
EPAEATOE
A badepoaH 8at-Rókas kórhás atatiastikai kinaUt^M szerint a Reparstorral ott 134 kiaértet téUtatt a melyek kitst.7 aaatbaa javnlAa éa Ite aaatlma laljae g^gyntés éretett el Kaptiató posta utján gyógy szertáram Ima é« as deenaa gydgyaaortériikbau. Ára egy aagy üvegnek 1 ÍK, kta llvegnok ftO kr.., Mt á-6
KRIEGNER GYÖRGY gyógyszerész a .Magyar Koronához" BUDAPEST, Kálvin-tér.
Nyomatott Fiecnel Hülöp laptulajdonoanál Nagy Kanisaán. löi)0
4. az&m.
Nagy-Kanizaa, 1890. január 26-án.
Baerfceastlség: Bakthjlny- éa EiaUaily-itcu sarkin.
Ida ÍbUMmIS a lap sullaml résxera vonatkasó minden kutleaiúny
MnusteUes ,knhk csak lasnrt ka-sókból fogadUtuk «t
KAkiratok viassa nem küldetnek.
ZALA
Politikai ós vegyes tartalmú hetilap.
XVII. évfolyam.
EUSAklvstal: V»ru>U« ni< »» 6. m4» FMltl Klilii). kAsyvbafMkaS4as,
tuönrsTáei Ah Atc i K«í.a 'ivro' . . , , ft frl kr vtuvn . . , , « „ ml , N.gywl.vr. , , , , | ( H ,
MlntnlifUfk Jottsyaaas aaénltlalaak, IfUllél patlUor* 10 h(.'
A Nagy-Kanizsai- As Délzalai takarékpénztárak ás a llankegyesttlet hivatalok tömnyfl. Kwn«.u«ik. vaIhuiíiií • hint.it-k™ . aoaatkoaSk 1'Miiil íulyti kusyv*
Meg|cl«nlk NaK^-Kanliaán lirtriiklut r^jatrr: vMáriiap.
A báli toilettek- llóaágosan hajmenaatfl as a verseny, mit
nőink a báli toiláttak kigondolásában ia A farsangi mulatságok minden alka- j előállíttatásában kifejtenek. Ugy bogy malommal komoly szemlélődéire, meditatióra napság nem ia báloknak kellene neveani hívják-,föl a társadalmi bajok forrásait a mulatságokat, banem női tol lett-verse kWtó Wn'bjü^ lelkét, "-'v. Ínyeknek
között azután igen sok akad, i Hát iaten régente, aa egyaaerUbb,
patriarqhalisabb koraaakbau ia nagy aulyt fektettek nőink aa öltözékükre ; csakhogy as akkori főtörekvés a o H i n volt, a mai pedig a drágaság. 8okssor éppen a leg egyszerűbben, de válaastékkal, ízléssel, oain nal öltíIzOtt nő lett a bálkirálynő.
Moat abban Qgyekesnek nőink egymást túllicitálni, bogy ki bir drágábban Öltözködni \ Moat a l>á királynői sserep mérleg a papa vagy a íérj erszényének rovására. '■}'•
A bálok — a rendkívül pazar kiálli t&Hil női toilettekkel ugy néznek ki 'mint valami gazdag rubaműtárhit, ahol Apellesek lesnek a osismadiákra, Van ott szakértő és nem szakértő birálat ann-'i, mint a fűszál.
akik e mai szellemben^ tartatni asokott mulatságokat határozottan ejitélik Agy erkölcsi mint anyagi végeredménye miatt.
As ily egyének'persze minden alka» löthmal kifejezést ia adnak ebbeli nézetüknek szóval ia, tettel ia, amennyiben a mai kor szellemében tartott mulatságokon részt nem vesznek és szokat semmi módon' sem támogatják.
Ezt as álláspontot mi nagyon pessi-mistikusnak tartjuk. Mert igaz as, hogy a mai mulatságok stift alakilag, sem lényegileg nem felelnek meg teljesen a mulatságok tulajdonképéíül rendeltetésének; de ezért nem következés, hogy ezt a régi és több irányban ssükségesnek ismert szokást el kell ' törülni, a föld izinéről. Csupán annak szükségessége forog fenn, bogy a báli igények praktikusabb irányt vegyenek.
A mai mulatságoknak egyik legna gyobb gravameuje : a toilettek kérdése.
Nem lehet ítílötu mosolyogni.
Ennek a kérdésnek megoldása már nem egy család bukását okozta. Mert va-
Es a oél kisárja szt, hogy jogosan oly»-tényesők' léphessenek előtérbe, mik a mulatságokon való résavételt megnehezít-lietnék, anyagilag veszélyessé vagy éppen lehetetlenné tehetnék.
lik ime még is előtérbe lépett (persze nem jogosan) a báli toilettek kérdése, mint oly tényeső, mely vagy lehetetlenné tusai sok családra nésve a részvételt vagy (ha a dolog mégis foroirosva van) anyagi ka-lamitásokkal jár.
Asért tapaastalható majdnem minden mulatságon, uogy a toilettben való . pazar-ság igen sok osaládot visszatart a részvételtől és báli termeink ugy iessteleniég, mint látogstottság dolgában nagyon a mult' mögött állanak.
Előkelő nőinktől fllgg, hogy a bálok visszaadassanak eredeti céljoknak. A paaar fény nekik van módjokhan s igy az egy* szerűségben való példaadás lölauata is ne> kik jutott Azt végre ők is he fogják látni, hogy minden bálra egy-egy 8- 400 frtos toilette oly összeg, melylyel szent«bb
Pedig talán mondanunk .-< fölösleges, hogy célok elérésén, megvalósításán is lehet ily módon a bálok el vannak (Hvp eredeti I munkálni.
rendeltetésöktől. A bálok tulajdonképen [ A 19. ssázad müveit nőinek tán fö-arra valt'ik voltak mindig, arra valók most lösleges hangoztatnunk, bogy a női erények is. hogy a fiatalságnak időnkint egy kis egyik legszebbike! az egyszerűség, Üdülést nyújtsanak a egyúttal módot arrn.j nemcsak a családi tüahelynél, hanem a líogjr távolabb lakó egyének is egymással | báli termekben isVőékessége a nőnek megismerkedhessenek.
A „ZALA" tárcája, Régi fünfa, -, % r ~ ■
Régi fiizja, állsz' míy.nmt is? hlctiem, 1>eh megvénhedtél. Nem is csqiIú, megtéMexte Lombodat a zúgó ftlszél.
Kit házikótok görbe luítát A vén idfi hogy megülte ! Tépéti zsindely, pozdorja, itád, Széthányta gally k5rülötte.r
A ridék it, mintha Ifikéin Bánatos "jelképe róna — Száraz csstílfí sir a szélben, ■ Hervadozó ménta, rózsa ...
Csak a szived, amjámhlkem , Egyedül az változatlan A bocsánat angyala él Minden, minden kit szavadban.
DOKTOR FERENC/
T
Az otthon.
— A „Zala" eredeti tárcája. —
Az otthon t As az édes otthon!
Csak az tudja: milyen drága, milyen pó-tolb&tlan paradicsom ez,' — aki egyszer elvesz-lette. . •
Undorral löll el a világ ezernyi hiúsága; u igya ás bálin kspasskodd, ágaskodó'"1 törpék bangjanyízsgése
Látod : hogyan cigánykerekeznek ai emberek egymás mulattatására; hogy áll tótágast áz egász világ. A kényszerűség, a Társadalmi conven-tio ugy kívánja, hogy te is végignézd a jó Isten rengeteg állatkertjének egy részét mindennap és -ezalatt Telked szintűiig leljék csömörrel.
Hn es szakadatlanul inrtana, misantróppá, világgyülölövé, később Iö1dö(ifnióvá lennél. De a conventionalis érintkezés, együttlét véget ér, és le mehetsz haza, a te vttliononbi», a le killönvilágod• ba, liol a te szellemed, a le «én«-ed as ur. Olt :a lelkekben a gondolat a le géniuszod .ihletésért) i ébred. A szivekben az érzés, -vágy, remény a le szjvdobbanásod varázsára kél.
, t .te kültfnvilágod.- az édes, a drága, a pótolhatatlan otthon I
In lehelsz olyan, minőnek l«len jtlltóioli. A teremtés remekél nem kell bemázolnod divatos mázzal, hogy miivel/, salonképe* embernek tsrisansk.
Hogy el lehet it', ébben az édes oiihonbsn, feledni az élet száz bajái, uz emberi korláloliság és nsgyrstáiás apró tfmurásuit. Hogy tehet örülni, vigadni ebben a drága körben, mely kizárólag a mienk, a mi éden kerlünk, a mi boldogjtfiHunki'n, föliíi üdvösségttokre van. Hogy 4ehei ebben a fesztelen, ceremónia, qotiventio nélküli körben nsiv gyermekké lenni I
Ei milyen édes, milyen fülemelöftr a tudal, hogy ezt a paradicsomkertei magnnk teremtettük meg, a mi munkánk, a mi érdemünk.
Es milyen megnyagialó. milyen boldogító az a tudal, hogy ennek az állatunk megleremtelt paradicsomkertnek vsn egy hűséges, egy áldott tirzö-angyala. aki küségének, lánjorithallah ragaszkodásának lángpsllosával áll annak kapninál. Qda profán lélek be nem julbat soha I ~ As örzö angyal szelleme Őrködik mindenüti, snnsk van gonilja rá, hogy azt az édes otthont,'
ast s paradicsomkertet meg ne szállhasss s sálán. Az Ortö angyal gondos kenének ériaiéss, munkája valóságos varásshalalmt'i erö ott, abban a" paradicsomkeriben. As a végletekig menő gondosság, rend, lisiinság, melynek Ossshangja oly holdogitolag hsi reánk, a nö, as ssstony kesének | hűvös munkája. Az odaadó, végtelen gyöngédség éa ügyelem spró megnyllalkoxássi aioit, miknsa Imindegyikével asl mondja nekünk: >nésd, nem voltál III, nem kérdettem löled : hogy legyem ett-; de sukssor megligyeltelek ; Igy vsn na neked ke-sedre, lg/ vsn |ól,«
Milyen holdoglló ránk nézve a ludat, hogy nőnk munkáját, keze minden inoidulását az a I gondolat vezérli, hogy eltalálja ve(s s mi gondolatunkat, hogy örömei sserez'ien nekünk.
Igy boldogítani, ily részletekig, apróságokig I menő gyöngédséggel elhalmozni cssk egy nő képes, akinek minden gondolata, minden érzelme rajiunk, kizárólag a mi lényünkön cnttng. Az ilyen nő képes csak foniartani az állatunk leromlott paradicsomkertel.
Ha sz a végtelen, odaadó gyöngédség, Ugye. lem, gondosság, mik a lérfli az apró-cseprő hási-gondoktól teljesen lölmentik, — a nőben hiány, sanak: akkor a paradiosoai együttlét, ss otthon boldogságs nem lehet hossiü életű.
Nem szükséges belopósni oda klgyókéjiében a Hátánnak; felduija ,a«t a belső békétlenség is.
Ha az otthon a lérflra nézve nem a megpi* henés helye ; ha ott folytatnia kell az éleikQidel-mek bujáit, a gondlerhes élei vívódásait; ha otthonában a harmonikus rend,< pontosság, tisztaság helyett minden lépten nyomon bántó kusaállság-gal, rendetlenséggel, pazsrlással találkozik ; akkor a családi kör megszűnt édes otíbon lenni; fel van dnlva a paradicsom.
A nö, ki srra van hivatva, hogy a férfi állal
Nagy-Kamata, vasárnap.
Zala 3, axám. (8 lap.)
,890. Jtmuílr hó 19 én.
Hirdetmény.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7\ K»KXAH* HXKKXXXHX!
.HÖUITAHLK"
f ^
blfji/MÜu ÁHamMfíli élstbisttmifó társaság
NEW-YORKBAN.
IftM-bea,
ad. 2079 - polg. 889.
Alulirt bírói kiküldött köahirré teati, mia terült * ynikefai !)B. aa. te lekjkvben 626 éa 697. réatleíatámok alatt falvait 2 hold 900 { "] ölnyi bwrtik ~éa 246 hold 749 Q ölnyi alfó-icégorllldal puakta, erdő, rét ea legelő egyé nen kinti feloaatáaa céljából - ásson októl, mert na 1889. évi oklobar 90 én 31-iki tárgyaláson a kötöa tulajdonoaokul helyaainelt aOtigány «*éa »Uomboa« családoknak állítólag több tagja én jogutóda at idő rövidaége miatt nem je-lentkeiett folyta tói agoa iárgyaláara aa 1890 évi iiiíijiin lló 30 Allllk délelőtti 9 órája Mikefára e kötaég háaáhoa ujabbi határnapul kitüaelett. Fellii-vatuak tehát ujolag aa iamart jogosultak éa igénylők, nemkülönben aa iame-rettenek, éa távollevők, éa pedig as elaők végtéaileg ia, hogy a íeuti batárua* pon asemélyeaen. vagy megbízottjaik által annál biaonyoaabban jelenjenek meg, mert különben £ réaaökre éa veasélyökre kirendelt Hajik látván ügyvéd, ügygondnok tala-egerategi lakóa köibejöttével fog a tárgyiiláa megtartatni — feltételei telvén róluk, hogy a felek által már eddig eliamert éa a jövő tárgya-láakor még netán eliamerendó jogosultaiig^ —- továbbá a^ két oh a Iád köafi, abbeli megállapodás ellen, hogy a köaöa terület a két caalád kötött Jcét. egyenlő réetre oattaaaék —- továbbá a Ctigány caaládbeliek aton megállapndáaa ellen, hogy a mikefai 1894. évi tagoaitáakor kiadott birtokarány képette a íeloattáai kulcaot — a végül a Gomboa caaládbeliek többaégének aton javaalata ellen, hogy a Gombos caalád által tényleg birtokolt egy nriáaik kötöa vagyoo, t. í. egy belaőáég éa korcama haatnálatf <5h birtok arány a Képette a (eloattáai kulcaot — kifogéauk niuc*, kijelentetvén at ia, hogy mindenki mulaattá*ának tulajdonítsa, ha a feloeatáaban nem részééül, a ha uetáni jogait harmadik jó-hiatemü birtokos ellen többé nem érvényeaitheti.
Zala Egenitegen, 1-8&9. november 5-ón, 557 1—t
Nagy Géza
t- kikiiMuii kir. trirvéayeséki biró.l
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx!
Pserhofer J.-féle
rvógvszertár Bécsben
Singerstrasse 15. szám. Zum goldenen Reichsápfei
Vprti(rtith Iplirlüpcflk egyetemem labilnesok aeve alatt., ez atélibl aavrt ielj»a joggal
vul íJOátHU l'iUUduuUl mwKtTilcjiilik. nnvjji cmikiigyaa íroh aok oly UoteRNéj: létezik. melyben « lalata r*ok határaiul fénveaaa Ubiaunyitottak — Évtizedek uli mu labdacsok általa baa igen al vaaaak torjtnl-vu *aáaiuiaa rv.u xtadali aal^i *lig,akad caaiid. maJyboa tsea kitlinó háaieaerM a* volna egy kin kása Int.
1 <I«Ih»i 15 láb^NMTMl 21 l*r., I lekeres 0 tl oboaual 1 frt 0 kr., béraeutoUen atáa-vét aallatti ni«gkBld*a»«i I frt 10 kr.
A tiáaa riole-jcrs t«i-ku!*léae mell* tt, bérme|tersiegklldéeeol egy tekeroa lebdacá I frtlfi kr .U takarca frt 3t> kr. í trkarur 3 írt 35 kr.. 4 lfkarca 4 Art 40 kr., 5 takarói 5 frt 20 kr.. 10 tekerce il frt 80 kr. (I lakai c^acl k«vee«H> tem kaidétik izét)
Kéretik határozottan Pserhofer J.-féle vértiaztitó labdaoaokat
kéral * e» ea Wy h itubosok ' ttlt/dn lct8 ftliréi minden .doboson a kossndiati niMsitdsban
fdtlntiú l**erbofer J névikireaeal al legyea Iáivá éa padig w? teres ** ayotnáebaa.
r iljíy-billzsíuil. i>*t:i(ilOtt:it j.-tei 1 tégely 40 k> , béraaatai uegküldéaael 05 kr
Keskeny Utilű-nedv, hurut, r«kcdtMR. g^rcakob^ié* >it>. allaa. I palacak 50 kr.
Amerikai köszvény-kenőcs, L forlBI 20 kr. {m
Por lilbizzadás ellen* árn O kr , Wra»nnt«» mrgkoldéa aivifttl Í6 kr.
Golyva balzsatn^ I avagcM I0 kr., l)érta«nto« airgkaM«M«l 05'kr.
Élet essenczia (prágai cseppek), m ^
Angol csoda-balzsam, i avpgg.i se kr. «gy ua av«gg«i 12 kr.
Fiaker-por, luíbogés *tb. ellen l dolMiTutf~85 kr,.iMrmtatiM mej;kül*t«W*Mul 00 kr. -r Tannonchinin-hajkenőcs, JMa -
Egyetemes tapasz.
leacze 2 Irt
STEÜDKL tauái'tol Mbek elleti jónak bizonyult liátlxaer. Egy tógely ftü kr.. bérntilfit megkalüéiNl 75 .kr.
Effvnlnmn . tio7ÍitiS c/'t BULI.RiCH á. W -tál. Kitftaá háziKZur megzavart einúqztéü niimlen etemen ll^/llll>"pU, kuv^ikezm U»I ellea Egy caoarag ára I- frt.
jjr itt i'lntfrttlf kr>zilméM»ftken kiril, frilnM'Mii/t az ausztriai lapokban hirdetett bel' is külföldi //'/<''///<'• sxmti külÖHlroe/*tfj ktulsten tar tutik, a minden esetUy rukttiron nem levő csikk kipdnatrn pontosan s
le*/jtít<hiyOsiibbuii b*%2erttlstik. * ■ .......- f
PtiUi tül'jfMU'k u tóöife, öagjál megrfioéfeütíiiil oliüi^lel oicjletl a li^jonsalÉn c^zközfiUeioek.
a pénz alolegoa beMIdélv bmIUH ilagcaáltaerabbea {vmituutalvány mellett) a vétetdiJ"iokkal kevoiebbo ka.
rsl. míat aa otáavéta raelletí való kttldáaaéL k.
1JVKÍI40 lift frt ^ kr NUMN? . - . (tT.M7.44f „ AQ n i «»r.0O7,a<» a - „
Iti lll 141 . fM» .
Ala|»lllalolt I
liuj(i«iitni iiive laaayéaáno ÜJ lileia*liáMik IIIHH . ] Ohim bevétel leaa ,, J Vaarnii laaa a
A IllMluwIloftaUMiik kiiUiMtuimi laaa . ff
A a uanaoe ayercatg a blaimttaitak tavára f«*r* dlltatlk áa a kosOtiM^s**s )<<»( vények nvl uiár u aie' eodlk dllrAnalet lella^tá**! alkalatával llaattetlk vl»«y.a« inig a fél* áé a hkiiIiimI Tuiiiiiiá—iní v üKariiii kolait blatneltámknál aMBogya)tvn » f>»riiMla>* vágéa eaul* gáltatlk ki kéeajiAaabeiü
Aa mÍC4||!|TAHI«Km ailadea káttéaya II Illetve II • i*asteml0 malién amlánadkaUaa* i»A Yélllf a aiei|ayila>n aa neetre. Iia a litatnettáei-dllltaeléatik a kiii vóiiy ^lelniAlinn amgWiiiántvk a klitaillattak kavelelieiéMyet e|)állaléa mmm alailtkaUk vlessa ém a láraaaái aeak klelégliAsare feltetleettl kaielvste vaa. Ki«<a imtáe által aa mK4|I!ITAIII«IC" Ida-toaltali ttgyfelela«k leljea aívgayaglaiáel iiyajt arra u^Bva, bagv halál nw>4bea, na elbalálvaée báldaa ayitáia njáu, e klateslléel iHNiaea wa lile lékesek Iteaálkea, ailadea karaImesfék ká>tt!4 aieiaal klílaetteflik. HUH)' la Bttvebb tndóelláMal agyiieniiaa |»Me|i«ktaM»k* kai éa ajánlati ii'r|a|iiik)(ui a^»ai^ignaan eNalgálaak a 15* éa kardi' ti Qgyaúkaégek, a«wkllt)ab>A aa /
ME(|IÍIÍAItir )liiif|ároi\H/,itgi iliwKaloiilin '
Magyar lewfltnitohl* J* /titiu nl/tifdnink , Hudaprai, V., Ilerellya-aleaa a ssain..
Flkanta l<a«tnra! ^ Kessa.Uaan Bsrllai Mk. i -
ZMepUatron, llfaaYrtrt ,.otiiiM , ;i. 1 OIŰM. rslf snhlatt von II, Hadaliraadt i t. { m A. Oit|pl, Dia auadcrlaaen daa II*h>'blaadee, ]l aua Kárataae Peradle* • |
Varaiaidlgegea Ná«baahai« «mIm Kiaaeadaag dtj Uatragea, — llluni, Kataing grsiia a. tr>
HPVerlago* II„.íj,, W. Htefflll*
Kurzweil Bernát
Budapest, V.. Waltxnar Boulaward 50.
„EGYETÉRTÉS"
IIN ss# mii egyedi li é% fol) naai
legnagyobb politikai napilap.
Megjelen minden nap, lehat hétfOu Aa ünneped uian ia. 549 J- 3
" E L 0 FIZ H T í HI A a A ;
ay kéupri .w .... ... ... 1 frt ao kr.
rom hónapra ........- ... a ..
Hat hónapra ...... ...........10 ,,
Égést évre ..............................80 „
EWfmtkek hlnniltf naptól keidre teljesít-hetflk $ letjclhierül&en poetantaMt^ual Buda-petitve) a$ „Egyetértés* kiadóhivatalába (Kecskeméti utca (i u.) kiUdsndfíh,
Meglepő hatása szer esis, késs vén j és klflcitalUal daganatoknál, továbbá e»ftsaa fej* éa rttlasakgaláanknai a
ATOE -TW
a inmuf*etl Hat-ÜMkaN kérbáz alsfustikai kiataUtáaa aaeríat a ReparaUirral* ntt 136 kisérlel tétetett a melyek kiizt 7 eeetbea Javulja éa 129 eeaUíoa taljea gyégyaléa ei'etett al.
Kapható poéta utján gyögyesartárambaa éa az dwisae gyógyasertArakbao. iran-gy nagy üvegnek 1 Art, kla üvegnek 50 /tr. , 541 ll—5
KRIEGNER GYÖRGY gyógyszerész a „Magyar Koronához" BUOAPEST, Kálvin-tér.
Nyomatott riachel rülöp laptulajdonoanál Nagy Kaniaaáu. lbbO
4. azám.
Nagy-Kanizsa, 1890. január 26-án.
XVII. évfolyam.
luikniMl Batthyány- is KUMuity-ntau Murkin.
U« UU*n4Ü » tsp steUnmi rcniéré vouiku&u tuiutlva kutleméay
Btanentetlen lavftlfk mk iitmert k.-Mkból fogi4UU.k «1
Kti;n*"V vunu nem küldetnek
ZA L A
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
EUZékl.tUll TtiMiiii-tbiw 6. HÍM piMfcti
EldriIRTÉM Anak; l!«f»* «»» . , j , ft frt ~ kr.
V.l.vr. . T-*t , , | , 10 , Nw«ltvn . , . , 1 „ 16 ,
llint.liwk JutAtflraMM .uuiliuin.k KjrlltMr itlIIMII 10 ki.
A Nagy-Kanizsai- éa Délaalai takarékpénztárak éa a Hankegyflsttjet hivatalon közlönye Kiín»«u«.k, vhIhuiIhI • kini»ita»kr»
Meg|cl«nlk Nag/'Kaninán heten kint egy u«rt viwtrnap,
vuMlkMók flMlivl Klllüii kusf.-katMkwUatlw Is'tasaAk ■
A báli toilettek.
A farsangi mulatságok minden alkalommal komoly szemlél ődéáre, meditatióra Wják -fül a .társadalmi bajok forrásait IcWtö wW lelkét!
között azután igen sok akad, akik • mai Mellemben tartatni szokott mulatságokat határozottan elitélik úgy erkölcsi iflniut anyagt -végeredménye miatt.
At ily egyének persze- minden alkalommal kifejezést ia adnak ebbeli nézetüknek aaóval ia, tettel ia, amennyiben a mai kor aaellemében tartott mulatságokon régit nem vesznek éa azokat semmi módon sem támogatják.
Ezt aa álláspontot mi nagyon pezai-miatikusnak tartjuk. Mert igaz az, hogy a mai mulatságok sem alakilag, sem lénye gtleg nem felelnek meg teljésen a mulatságok tnlajdonképeni rendeltetésének; de ezért nem következés, bogy ezt a régi éa több irányban azUkaégesnek ismert szokást eT kell törülni a fold színéről. Csupán annak szűk-aégemége forog fenn, bogy a báli igények ' praktikusabb irányt vegyenek.
A mai mulatságoknak egyik legna gyobb gravamenje: a- -toilettek kérdése.
Nem lehet fölötte mosolyogni.
Ennek a kérdésnek megoldása már nem egy család bukását okozta. Mert va-
lóaágosan bajmereaztŐ az a verseny, mit nfiink a báli toilettek kigondolásában és előállíttatásában kifejtenek. Ugy hogy manapság nem ia báloknak kellene uevezni a mulatságokat, hanem női tollett-verae nyeknek.
l.lát isten régente, az egyaaeiUbb, patriarohalisabb korszakban is nagy súlyt fektettek hőink aa ^öltözékekre ', Csakhogy ac akkori fŐtörekvéa a o «i n volt, a mai pedig a drágaság. Sokszor éppen a leg egyszerűbben, de választékkal, Ízléssel, ősin-ual öltözött nő lett a bálkirálynő
Moat abban (Igyekeznek nőink egymást túllicitálni, hogy ki bir drágábban öltözködni ? Moat TT l>á királynői szerep mérleg a papa vagy a (érj erszényének rovására.
A bálok — a rendkívül pazar-kiálli tásu női toilettekkel ugy néznek ki irtiiit
Ez a oél kizárja azt, hogy jogosan oly tényezők léphessenek előtérbe, mik a mulatságokon való részvételt megnehezíthetnék, anyagilag veszélyessé vagy éppen lehetetlenné tehetnék.
Eh ime még is előtérbe lépatt (persze nem jogosan) a báli toilettek kérdése, mint oly tényező, mely vagy lehetetlenné leszi sok osaládra nézve a részaételt vagy (ba a dolog mégis foroirozva van) anyagi ká* lamiláaokkal jár.
Azért tapaaztalható majdnem minden mulatságon, hogy a toilettbou valé pazarság igen iok családot visszatart a részvételtől és báli termeink ugy (esztelenség.,., mint látogatottság dolgában nagyon a mvlt mOgött állanak.
Előkelő nőinktől ftgg, hogy a bálok visszaadassanak eredeti oéljoknak. A pazar fény nekik van módjukban s igy az egy* szerűségben való példaadás föladata is ne-
valami gazdag rukamütárl.it, ahol Apellesek I kik |utolt Azt végre ők is he fogják lesnek a csizmadiákra. Van olt szakértő és látni, hogy mindgji bálra egy-egy 3 - 400 nem szakértő bírálat annyi, mint a fűszál, frtos toilette oly összeg, melylyei szentebb l'edig taláu mondanunk ^s fölösleges, hogy | célok elérésén, megvalósításán is lehet ily módon a bálok el vannak lltve eredeti I munkálni.
rendeltetésüktől. A bálok tulajdonképen A -19. század. müveit nőinek tán főárra valók voltak mindig, arra valók most lösleges hangoztatnunk, bogy a női erények is. hogy r fiatalságunk időnkint egy kis | egyik legszebbike! az egyszer Uség, ftdttlést nyújtsanak s egyúttal módot arra,I nemcsak a családi tűzhelynél, hanem a hogy távolabb lakó egyének is egy mással | báli termekben Ss főékeasége a nőnek. t megismerkedhessenek.
A „ZALA" tárcája. .'.----------- -.—
Régi fftzfa -. .
Régi / üz/a, ál lm ínég most ii? Istenem, heh megvénhtdtél. Nem is csoda, meyitt,desle Lombodat -a-zúgó ftlszél.
Kis házikónk görbe hálál A fin idS hogy megülte ! Tépett ziindtm, potdorja, nád, Széthányta galfy körülötte.
. A ridék is, mintha lelkem Bánatos jelképe róna — Száraz csalit sir a szélben, Hervadozó ménta, rózsa . . ,
T .............cr
Csak d. szíred, anyámlelkem, Egyedül az változatlan: A bocsánat angyala él Minden, minden, kis szavadban,
DOKTOR FERENC.
.9
Az otthon.
— A „Zala" eredeti tárcája. —
Az otthon I Aa as édes otthon 1
Caak as tudja: milyen drága, milyen pó-loibadat) paradicsom ez, aki egyszer elvesztette.
Undorral tüll* él a világ ezernyi hiuéága; a* egymás hálán kupaszkodd, ágaskodó törpék kaagyaay iMgtsi.
Látod: hogyan cigánykerekeznék a< emberek egymás mulattatására; hogy áll tótágast as egész világ. A kényszerűség, a társadalmi conven-lio ugy kivánjs, hogy te is végignézd a jó Isten rengeteg állatkertjének egy réstét njindonnnp és ezalatt Telked színültig leljék csömörrel.
Hii es szakadatlanul' tartana, misanlróppá, vdággyülölövé, később lóldünfutóvá lennél. Dé a conveniionalis érintkezés, egyQttlél véget ér, és Is mehetsz haza, a le otthonodba, a le különrilágod• ba, hol a te szellemed, a le »én«-ed az 'ur. Olt a lelkekben'a gondolái a le géniuszod ihletésére "ébred. A szivekben sz érzés, vágy, remény a le szivdobbanásod varázsára kél.
E» a te különvilágod ,• az édes, a drága* a pótolhatatlan otthon I
Itt leheiss olyan, minőnek Islgn alkotott. A teremtés -remekét iiem kell bemázolnod divatos mázzal, bogy müveit, salonképes embernek tartsanak.
Hogy el lehet it*, ebben az édes otthonban, feledni az élet száz bajái, az emberi korlátoltság és nagyralátás apró-lUssuráaait. Hogy lehel örülni, vigsdni ebben a drága körben, mely kizárólag a mienk, a mi éden-kertünk, á mi bol$>gitá*unkra, földi üdvösségünkre van. Hogy lehel ebben a fesztelen, ceremonis, cooveniio nélküli körben naiv gyermekké lenni I
£s milyen édes, milyen lölemelö az a tudat, hogy ezt a paradicsomkeriei magunk teremtettük meg,-a-mi munkánk, a mi érdemünk.
Es milyen megnyugtató, milyen bojdogitp al a ludat, hogy ennek az általonk megteremtett paradicsomkertnek van egy hűséges, egy áldott SrtS-angyala. aki kűségének, lánlorithatian ragaszkodásának fángpallosával áll annak kapuinál. Oda profán lélek be nem juthat soha I .Az őrző ángyai szelleme Őrködik mindenütt, annak van gondja rá, hogy azt az édes otthont,
azt a paradirsomkeriet—meg ne szállhsasa a sátán. As önft angyal gondos kezének érintése, munkája valóságos varázshalalmó ttrf) ott, abban a ' paradicsomkertbeo. Az a végleiekig menő gondosság, rend, tisztaság, melynek össkhangla oly boldogitólag hal reánk, a nö, az asszony kesének btlvós munkája. Az, odaadó, végtelen gyöngédség és ügyelem npró megi;yilatkorásal azok, mlkneit mindegyikével szí mondja hekünk: .nézd, nem voltál itt, nem kérdeztem lölid : hogy legyemezt; de sokszor megllgyeltelek t Igy van az neked kezedre, Igy van^)ól.>
Milyen boldogító ránk nézve a tudat, hogy nőnk munkáját, kese mindén, mozduláséi e^ a gondolat vezérli, hogy eltalálja vele a mi gondolatunkat, hogy örömet szereizen nekünk.
Igy boldogítani, ily részletekig, zprúságokig menő gyöngédséggel elhalmozni ctak egy nö képes, akinek minden gondolata, minden érzelme rajiunk, kizárólag a mi lényünkön csüng. As ilyen nö képes csak fenlartani az általunk teremtett paradicsomkertet.
Ha az a végtelen, odaadó gyöngédség, flgyo* lem, gondosság, mik a lérflt as apró-cseprő házigondoktól teljesen filltnontik, — a nőben hiányzanak : akkor a paradioaoni együttlét, sz otthon boldogsága nem lehet hozitió életű.
Ném szükséges belopósni oda kigyóképében a sátánnak; leldulja azt a belső békétlenség is.
Ha az otthon a férfira nésve nem a megpi* henés helye; ha olt folytatnia kell az élelkütdel-mek bajait, a gondterbes élet vívódásait; ba otthonában a harmonikus rend, pontosság, tisztaság helyett minden lépten nyomon bántó kuszállság-gal, rendellenséggel, pszarlással találkozik: akkor a családi kör megszűnt édes otthon lenni; fel van dúlva a paradicsom, •
A nö, ki arra van hival»», hogy a lérfl által
Nagy-Kanisza, vasárnap.
Küldöttség a kir. tábla ügyében.
A decentráiieálaudó TlIpT tábla egyikéuek K.Kanizsán leendó elhelyezése érdekében ax igax* aágüg\ miniszterhez intézett emlékiratunkat f. hó 23 án. matt csütörtökön nyújtotta át a város küldöttségé Szilágyi DeiaŐ ig s za ági!gymi n isx te r üe k A küldöttségnek főispánunk Srastit* Benó éa orsz. képviselőnk Hertelendjf Béla vezetése alatt tagjai Toltak: Babóchay György, Bátoríi hajós,'
gyasségéhex azért, hogy a hunántulrx felállítandó kir. táblák egyikének sxókhelyéül Nagy-Kanixae városát kijelölni méltóztussék, ennek Indokátaxon erős éa ingathjitlan meggyőződésünk képexi,'hygy
0 kérelmünknek ugy ax ügy érdeme, valamint a cél magasxtossága egyaránt olvitathatUo táiupoii tul szolgál, mart Nagy Kanizsa városa múltjánál
1 aton nagy misslönál lógva, melyet a llaxa szent érdeke éa a magyar állam ,iráni mindenkor tör hetién hőséggel betöltött, nem kevésbé axon nagy
dr. Beatxik Ferenc Eperjesav Sándor, Grümiutj jalantóségénéi fogva, melyre a Ha/.a sxeretetében Henrik, (iyőrtiy-Jáuos, dr. Hsumer János, Knsusx \ kivétel nélkül versenyző polgársága annak mfl-Boldizsár, Miitényi Sándor, lispooh <»yula, SebeB-1 véli magyar társadalma. értelmisége, Ipara a aa tény Lajoa, Simon Gábor, dr. Ttfboly Gyula, IV ogéss Dunántulra termékenyítőleg kiható keres-
ger Tllmau Elek éa Varga Rajos.
Az igazságügy min iszter a mondott usp d. e. fél 11 órakor fogadta a küldöttséget ax igazságügyi palota nagy elfogadó termében1. A város közönségének as emlékiratban részletesen indokolt kérelmét éa óhaját főispánunk ax alább kövojkező pompás és hatásos beszédében tolmácsolta éa ajánlotta ékesszólóan a miniszter figyelmébe és pártfogásába.
Nagyméltóságú Minisster t r! Kegyelmei
Nagy-Kanizsa Város közönségének küldött-aégé| vau szerencsém Xingódnak mély tisxtelettel bemntstni éa tolmácsolni egy oly kérelmünket, mely kérelmünk uem önzésből — ép oly kevéssé öntul becslésből, avagy indokolatlan el/ííiy bajsza-lá*ából,Hiane m inkább mint fö forrásból, azon mélr kötelességérzet bői származik, melylyel.Nagy-Kanizsa varosa saját h o u sze rető p o I pn rsá pi irátif,-a magyar állam iránt éa annak jövőt alkotó és biztosító intézményei iránt viseltetik.
Hazai jogszolgáltatásunk reformjának nagy fontosságú kérdése, mely Nmgodnak közlclkese-désscT üdvözölt kormányra lépte által nyerte meg ttdvös és sikeres megoldásának biztosítékát, éppen ezért ma már nem a pu«zta_óbajtozásnak és"!*" lálgatáaocnak tárgya, liauen* jogállami szervezkel désttnknek posítiv ténye, s e positiv alapon állunk a királyi tábla dceentraltsatiója, mint bekövetkező olv törvényhozási intézkedés előtt, mely igazság-szolgáltatasenk reformjának első nagy müvét ké pezi.
Teljeseu áthatva Vagyunk mi Kegyelmes Ur] azon tudattól, bogy a fölállítandó királyi táblák |
kedelme által tisztán aaiát erejéből emelkedett valamint kedvező hclyrajxi fekvésénél, vasúti ősz* sxekötteléseinél' fogva — melyek mintegy termé-sxetaxerülog kiváló központtá alkotják miudaxou kellékeket, melyük a kir tábla célszerű elholyexésére szükségesek, a e mellett a város polgársága liaxatiaa k megfeszíteti mértékéig
áldozatot, képviselő-testületének egyhangú liatá* I roxatáva) felajánlván a Mr. tábla Ideiglenes • ellte-Urunk!- lyezését, székhazának kiépítését és felszerelését: - mindezek alapján midőn bátrak vagyunk N Kanizsa városának erre iráuyxoü kérvényét Nagy* méltóságodnak mély tisztelettel átnyi^jtaat, azou alázaton esedezéaünk in ellett, lfogy vároauuk ké' rolniét óhajtott.teljesüléshez vozetnl kegyeskedjék, leghűbb ópjt/wunk ábban összpontosul, hogy Nmgodat üdvös és áldásos munkáaságával Hazánk javára és dicsőségbe a jó Isten igmK igen soká szerencséaen és bőídogan éltesse, (líljonzés.)
Zala 4. aaám fií lap.) 1890, január hó K án.
jeles fiánál tisztelgett í'xofda Bódog legteljesebb jóakaratáról biztosította a küldöttséget, a mennyi* ben áx Ő hatáaköra a fenforgó kérdésre való befolyásra kiterjed, Wlassies Gyuláról nedlg úgyis tudjuk, hogy a legmelegebb érdeklörfést tanúsítja ügyünk iránt a teljes erejével kész azt ejö< mosdj tani.
A küldöttség exak végextével a képviselő liáxba hajtatott, hogy Tisza KAlmán miniszterelnöknél tisztelegjen s pártfogását a kormány al* nőknek is kikérje. As üdvözlő beszédet exutttal is ftlispánut'k tarlá, kiemelvén városunknsk a kormányelnök és a kormány iránti tántoritbátlau ragaszk'xlAsát s mély elismerését és háláját a ha» xa szolgálatára szentelt Üdvös tevékenysége' és alkotásaiért, A miniszterelnök bixtositotta a kttU döttséget a knrimlnt/Hnk n tárat iránti jóindulatáról s ^fejezte,' hogy a mennyiben esetleg a- város óhaja exuttal teljesedésbe nem mehetne is, a vá* ros érd okol más alkalommal, más alkotásoknál sxségével sietett tehetsége j a kormány kellő gondoskodásának tárgyát fog* meghozni a tölo telhető ják képsxni - Déli U 9 órakor baiM|Ueite volt i ax Angol királynőhöz efmxeu szálloda egyik kit* i lön éttermében, melyen a küldöttség meghívása | folvtán résxt vettük köxelotünknek | ügvüuk iránt I érdeklődő s axt előmozdítani késx több kitüaö* Iségi) lajt. m. íluxbtuá IVlnr, Hu]lwmJáim, Itt' itnrr, dr. Wlimit'* (luitln, fítkttira tJunftáp. I\<náen IMI a, asonkivül jelen voltak éppen a fővárosban Időxő l'Iperjosy Béla, s l agar rlman
i gyógyszerésx. " ■ « .......-
A számos lelkes ftlkössönUa tárgyát N. Ka> j uixsának a kir. tábla elnyerése Iránti sspiratiól | jogosságának detmmstrálása képezte a örömmai tapasztaltuk, bogy az ügynek az irányadó körök* ben is vaunak lelkes barátjaJ, pártfogói éa elő* moxditól, melynek ismét szélesebb körökben le« eudö propagálása legyen meg nem szűnő lan* kadatlau tevékenységünk tárgya. A kedélyes la-komit és mindvégig magaa sxinvonaloii tartott
Ax igazaágügyminíszter válasza abban i
összpontosult, hogy a Hsékhelyvk kM(m ex ideig eldöntetlen, de vnlatnint a ctnnpetáló többi váromi irányában sem tett etlditjelé ígéretet, be kell lát nunk, hogy vclüuk szemhen sem teheti ezt; biztosit azonban bennünket arról, hogy a miniszter-tanáesbau Nagy-Kuuizaa város közönségének kérvényét és ajánlatát ia előfogja terjesztoni, a hol a mellette harcoló indokok kellő méltat ás és megfontolás tárgyát fogják képezni; egyszersmind ki* fejezte városunk iránti rokonszeuvét, s mi ezt reményeink és jogos aspiratióink zálogának tartjuk.
Ezzel a miniszter elbousájtotta a küldöttséget 8 mi le vagyunk kötelezve már a fogadtatáaért
székhelyeinek megválasztáaánál a döntő auly az » irányában, mert a miniszter nagy elfoglaltsága Úgy elhatározó nagy érdemének és a cél magssz * btidget tárgyalásokra való előkészületek miatt
___ L. — --11 a__?1_ _ . .. . a • _ a a 1 . i i* 'a IiaIah maim f ammiIi iTl Aa nam ca #1 #*é t Liliol ImmÍuaI
je héten nem togadoTt éa nem adott
kihallgatáat tör
tosságának mérlegéig jesik, s. ül tekintetben teljes
megnyugvással néztink oly intézmény életbelépte! * nagy kanizsai küldöttséggel szembou elé, melyet Nmgodnak Hazáuk sorsa felett őrködőkivétel bölcsessége juttat érvényre, éa még is, hogy tiszteletteljes esedezésünkkel járulunk Kmgod 'ke-
A küldöttség ezután Csorda Bódog igaxság Ügyi államtitkár ésdr. Wlasies Gyulánál, városunk
megteremtett paradicsomot fentartsa, lángpallossal Oriaae, maga üxi ki éléia^pariát,
Gaakhogy a vesztett paradicaomoi nem pó tolja semmi , . ♦ semmi! Tehát arról kell gon doakodni;; mi feledtoe*e ?
— Igen hallottam; de nanfsiettem, mart -r-ugy hiszem —• a lensur jött haza.
— Dehogv 1 dehogy ^ férjem későbbén sso-r|koii jönni. HisonyoMan Y ... ur jött. látogáióba,
Menjen és eressxe l»e, de mennyire v)ahat késlal
Ekkor aiuián kezdetét v«-»i a benyatt-hom- ,eB"e H"""^1. ''0«y rendbe azedhezaek mindent, nöaen a gyermekek kftafttt
... . ' ' . 7 ' A. ü.nUUnu uUm«»..h r*lü>All Au .nL.I lllirtllflfl t A ttA «H K \>A
| barátság (is taraalgás (I órakor éft végei
Közegészségügy-
IIr. Itálx Kálmán
ráróni orron által S.•Kaniintt ráron tanáentlnuk bt*
I terjentett jelentése as íMHif. éw slatistikai adalokfál,
Tekinteies városi Tsuáus! Naiiy Kani/sa varos egéssségügyistatisiikljat
II HHlí-ik évről, vau sserenosém a kovstkssőkban vázolni
AaSigésuségOgyl állapot a lefolyt évben al* : t&lában-véve kadvesö-volt, kórj,allag nem ural-kodon, n betegségeket többnyire oaak aa 'idöja* I rási viszonyok betoiyasoltak. — A téli as bida* ge|ib évasakokban leginkább uralkodtak a légaA jsaervek hüftllos és.lobos batitalinai, as iamok éa izületek esíisos bátttalmaii torok lobok ktttönféla alakjai, hb agy, htell és bashártya lobos bántál* I mai; a meleg évszakokban iniudexen batagségak kókkanéai mutattak, hanem taginkabb — kUlb-aa emésstd ssarvak
lókkal való rohanás a kfrhözat felé.. As édes otthonból, a paradicsomkertböl pokol lesz.
mondó lomliaaággnl oiagy us ajtó felé. Ax urnöa A ... . . .. , i . . iszobába siet a a toilelMÜkttr előtt, gyorsan meg-
axeuiTt — bódítóvá, aséppé tehetik.
Ex alatt ballatssik ax ajtó nyikorgása. A vendég tehát a folyosóra lépett.
A ssobalAny elegánsan iatsiott és sokat! hurutoa, a lalnöttek kösfttt padig a valtólaaak kü-
bozatba rohanót; ráhaiigálják fcsigoru ítéletük kemény köveit éa nem tudjak, rá sein gondolnak, hogy mindfi?. egy kárhoaatba taszított, paradicsom-vesztett lélek reménytelen őrjöngése.
lönléle alaktal jöttek észlelés ala. Mindaaan ba* tegségak letolyaaa jó réaxben kadvasű is vult,
Jtrványos ketegségek a városi lakosság ktt* sött csak axórváttyosan fordultak elö, ellenben a közös hadsereg behívott póttartalékosai oktober éa Inov. hóban 1taai hagymásban nagy sxámban ba-
Az urnö mégegyaaer a tükörbe néz; ajkait letcedtek meg, aa esetek körülbalül Tí»*re aaapo*
A régi nök valóságos bűvészek voluk az | hódító mosolygásra egyengeti; kötést kap kesébe | rodtak lel; a iarványnak csak a katonaság Athe<
otthonnak paradicsommá varázsolAsában Az édes otthonnak áldott géniuszai voltak, kiknek minden goodjs, vágyódása a családi szentély szellemének,
— érintetlen, szentséges voltának megőrizése, fanrartAsa volt. *
Ma már egéazen másként van. A nök legnagyobb része (tiastelet adassék a kivételeknek l) az otthont ugv tekinti, hogy ott minden, jói van
— —---ha csak a férfi látja, tudja. A férfi
kedvéért nem kell tenni semmit. Főleg a jóbará-tok előtt kell fentartaoi ügyes látatatfal a re-nonmét.
Én legalább igy (estem el az éleiből, X . . . . urnft délelőtti pongyolában Férje korán elment a hivatalba, ö elaludt. Most a szoba teljes rendetlenségben van, pedig az idő délre jár s minden percben várható haza a férj. Egyszer csak megszólal a ház caengöje. 'AlTuroő felugrik a lázas sietséggel, ide-oda kapkodva igyekezik rendbe szedni öltözékét és a ssobát. I közben ktlíán a szobalánynak: Lína, Línaf — Tesaék parancsolói J ^f Nao haílotta, hogy valaki osöngetett ?'
és a pamlagra ülve, várja a» jábarátot.
A kopogás már egésxen ss ajtó közelében hallatszik. Most egyszerre véget ér. Az ajtó feltárul.
Belép az urnö ^ . . . térje. <
Az asszony haragos képpel ugrik föl, lecsapja a kötést s igy szól:
~ Aztán tsak te vagy7 Ah, ha tudtam volna. 0 •/
Hogy lehetnének meg ilyen nőben ama kai-lékek, mik egy férfira nézve- ax otthont édessé, drágává, psrsdicsomkertlé varázsolhatnák.
Valljuk meg as igazat: manapság véghafat-len kevés ax olyan férfi, kinek valóiban boldog otthonja volna.
áokat tanulnak, sokat tudnak, sok minden* höz értenek s mi modem nHink, csak as édes otthon fentartásáboz hiányzik bennök a gyöngéd gondosság, az odaadó sxaretet.
És paradicsomörsö angyalnak aa mindegyik vál be.
Vagy a pallosuk gyönge vagy--— —
■aguk.
lyexése és elhocsátáaa vetett véget. Járvauyos betegségekben a következő számú halálosasor történtek :
Hasi hagymásban o, roncsoló toroklobban 3, torokgyíkban 0, hökhurutban 2, orbauöxban 2, vörheny ben 1, összesen 22 halálozás lordul t elö* Nagy.- és Kia-Kaniaaa halálozási viszonya
a követketö:
Ui|hslt Ümsosoii Nagy-Kanlaaia Kli-KaaissAs
Januárban 40 80 10
Februárban 06 50 16
Márciusban 49 87 M
Apriliaban 44 31 Vá
Májusban 41 8) 9
JuniusBah 39 31 g -
Juliushan 80 82 7
Auguszt. 41 Xfi 16
Szeptember 18 . 4
Októberben 2H 26 8
November i7 17 10
December 41 32 9 ,
Ossaesen: 47Ö 860 116
A város tkruratén tehát — a kórhául ba nem asámitva — 4)6 haltloiáai aaet, ha a vá-
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 4. Mám. (8 iap.y
1HÜ0, január hó 26-án
rosi lakoaságot 20.000-re becsüljük, akkor aha-frek, cikkek laltalálhntáaáért. A helybeli plánon I lusminisM^r közelebbi beaaéda általában jó határt
laloxáa kőfülbelül al,4u-niik telel megralmely azám halálozásnál normalisnak vehető Telt*
A születések 81 l-nek éleinek meg. 885el múlják leiül a halálozásokat, a 4* 0-ot túlhaladták.
A halálozásokat a következő betegségek okozták : v • - ,
Agv bántalmak : felnőtteknél 37, gyermekeknél 75 légaö szervi bántalmak 160; aiiv, vér* edény és mirigyea bántalmak 21 ; hugyaxervek bánfáimat I ; caüht bántalmak 8; izmok éH ixü-leiek hántalmai 2 ; emésztő szervek1 hant almai 50; vesebáni altnak 16; májhántalmak 9 ; méhbant almuk ü: ujképlet 8 ; járványos betegségek 22; bőr- és sejtszövel bántalmai ti ; alkati bántalmak 2; vei* született gyengeéég 11; külső és belső elvért 4 : k i merül én 4<l; mérgezés 3 ; összesen : 47$. Ezek közül, nem orvosol láttuk ! 7 éven alól 63; 7 éven felül 44.
Életkor és foglalkozás szerint következőleg oszolnak tel a halálosások :
A meghalt élei kora ; ? ávan alól Úb , 7~ 80 köxfitt 14: 20 3o kösölt 21; 80—40 köxü'i 32; 40—5n közölt a9; 50-60 kösölt 51 ; 60 éven felül 104 ; össae**n 47,6. — Korábbi foglalkozása : szellemi munka 23: kereskedelem 14; ipar- és kéximunka 76; földmivelés és gaxdáaxat 59; tót* lenség 89. J
Vallásfelekezet és nem axerint ax évnegye-denkint felvett I). minta halálozás tekinteléheTnr következő viszoryokat mutaija
elkoboztatott 6 véka éretlen sillva, 9 véka által* I keltett a képviaelőháaban. f* Milán szerb stki* mas gomba, 4 véka alma, t1 véka aaöitt. rály idejének és bankári tálantumánák agy ré
Lakhatá i engedély megadása szempontjából aaét^nsügyi tanulmányoknak éa törek véseknek megviangáli lakházak száma a 4t),«t meghaladja, széntell? - A budapesti középiskolai tanáragye-elutasiliaiott I, egy-kál hónapi halasxtásl kapniI 4. sülét legutóbb tartott közgyűlésén tizenhármán
Jelen lés tétetik minden hó eleién egy a vá roai, és egy a megyei liatóaáguak, ugyanexeknak minden évnegyedben a D) kimutatás ás évi kiina* talán, öanxanen 114, évenklni 2-sser külön a traohomáfól). mely utóbbi 5 éneiben lordölt elő, Exen adatokat a tekinteten varad tanács be* oses tudomására hoxní vau szerencsém. Nagy'Kanizsán 1HU0. jan. 20.
> tizenegy ellenébe a göfög nyalv eltörlése mellett Mzavasott
Tant gy.
Heti szemle.
A aagy kaaluil fMifiai JAráiklr iAlH«ctiaAii)ii folyó évi jaunár Hú 20*án, Holl'mann. Mór elnöklete alatt gyűléat tartott, mely alkalommal határosaiba ment — pártoló tagok saerséaa érdemében — a kiivet* keaő (elhivás szétküldése: .A nagykanizsai ta ti í tói járáskor válaaatmánya tiaztefattal ésbiia lómmal bátorkodik UraságodImz fordulni, hogy körünk pártoló tagjai kiké lépni síiveskadjái, előmozdítva ea által a közjóra irányzott önaet* len törekvéseinket, A pártoló tagsági dij éven* kint 1 Irt s hérotn évre kötaleső. Járási kílfllnk évak hosszú sora óta zajtalanul működik. A törvéiiyszahta évenklnti közgyűlést lazőasit N.-Kanissán, a tavaaait (elváltva a vidékem ren deaen megtartjuk, a taa1y> alkalommal részint
TmlAá* n M
;!i IIÍ1
Kelti
, H
iKv-begyed
III Kv-nftryed
Hu bü Hu nö fiu n<>,, In: in, ti u só| Hu j iiü
Tftj 50; V i jj 1 I 2 |=t L- íj 1 1 lÉjái 65 159
11 I-; j .-^j ír I | -V * 5T 52 1 I 11 j—-^l^j-. j tol a ttf fr'Ufi
si ■■■■• | ;_>i5 |
4r» 38;—.w f'.— j-i . i — : |7' ti 'í i;i
RTÍ 31 39 - • 2 l— L- ' 9 ! ü 4H.50 ö<
■•gyed. | | ?j ,« l j
Egén £vbflii
áTfí|t 74! á
2 H 1
'lí atz«5 2tr47ü
Kxrkeo ki U] halva »ibl«t«tt
_______ | 17 )7>i 641
> A 7 even aió.i elhull liv^mtíkek Mxúiiut 'ilo — nem orvonoltitotr öB^^-ffjít viH/.ooyii v«r ax Íbíszes haiáh»záasai, annak felét megközelíti, tui mindeneseire tekintélyes asám-,. ezek küzdi lür* vénvtelen gy«*rmek volt 54, fellát a 7 évén alóli elhaltaknak 25°0-a..~- ennek ellenében arülelett a a nivatalban ellenőrzés véged beiraiva lelt ott tftrvéuytaioii g^rtnek; kellővel ffthh nMttt amewy-nyi mogbalt. —• 4)e hogy mily nagy uien eiha gyott gyermekek azáma a' város terű leién, az' nehéz •megállapítani, a (oly ionon ki én be vándor-lánokLal napról napra változnak.
Védhlmlfí oltás az 18^9 ik évben a kővetkező n/.amban végeztetett : első i/ben beolt<<ion 485 gv«*rmek hivaiaioaai), magán orvosok á ta! pedig 100 on leiül; a népiskolákban én a/ izraelita kereskedelmi Iskola osztályaiban uiraoliatóit-1080 gyermek, kiknek kü'ün külün bi/.onyitvány is állíttatott ki. — Az összes oltások s/i« résxe tehén himlővel végextetett, mely lárad^ágonabb és egvazeramind haaznosabb is, mert lappangó alkati bántalmak, melyek gyakran felismerhet lenek, nem vitetnek át egyik gyermekről a másikra.
Urvoa-törvényazéki boncolás tárgyát 7jhul!a képezte, a halálokok voltak : mérge/és 3 esetben, szívszélhűdés 1 esetben, belső elvár/én 1 esetben, genyvérünég t. ecetben, hashártyalob 1 eaef-ben. Orvos-rendőrileg színién 7 hulla boncoUalotf fel, halálokok voltak : * agysxélhQdés 1 esetben banhártyalob ! esetben, Jfldőasélhüdés 1 esetben, vizbefulás 1 esetben, külső elvérxés 1 eaeiben, mérgezea 2 esetben, ez utóbbiakról jelentés létetett a kir. törvényszéknek.
Orvos-rendőri vizsgálat tárgyát képezte 6 bulla. — Eimebántalom előfordult 8, kik országos elmegyógyintézetekbe lettek szállítva. Súlyos testi sértés előfordult 32; erőszakos nemi közösülés 2; orvon-rendőri vizsgálat a városházán leljeaitteteit körülbelül 800. .
Orvon-rendőri azemle éa ártalmas azerek feltalálhatáaa céljából házkutatás tartatott 14, aaoakívSl közegészség! szempontból a város területén levő öeessa vendéglők, korcsnák hivatalosan •zámtalansior meg lettek vizsgálva, valamint s
j - tikM jelentik a P. C.' ^nfk; A kir. udvar Béttaben togja be várai a gyászév végét. 0 Fel sége mindetíeaetre elmegy ateyerlingDe Ía( hogy ott as engesztelési kápolnában ímátfltozzék. Feb> ruárban lludat>eRtre, illetve Uodtllltire jön a ki* rályi t^salád és ha vig bálok nem ia. de ütine* pélyea fogadtatások lesznek az udvarnál. 0 Fel aége aznttal nem fog sokáig idózni Magyaróra azágon, mert májuahan, a aslegáoiók alkalmából.
melyek ax idén a magyar lÓvároaban tognak Ielméleti paedagogiai kértlésekat vltatnnk meg, üléaezni. ógyis hosszabb tartózkodásra jttn Ma résziat agyén kartárnak gyaktu4ati elóadáaait ayarorazágns. Királyné d Felsége és Mária*Va hallgatjuk' liféfjJ, kli'serálva ezek in Hitt nézetein* leria főhercegnő valószínűleg böjtig tíÜdHllón ket s tauulva egvmáétól, hogy sxent hlvatáaunk-maradnak. — A mw/mtthll tartományok ttu ban magunkat tökéletesítve, az emberképaén te nektálá-a. Mint a Hl*<lovoje Vremjau Írja, Péter- J^n nok link • jutott feladatnak mentül jobban várott nagyon el van terjedve az a nézet, hogy megfelelheaailnk Kamii aaellemi oálokkal anyagia* Áuaztria Majxar<»p«zág^mar lailgár poütlkájá kat ts köttlnk egyike. Segély egyletünk megaja" nak egyedüli célja rábirni Oroszországot, hogy kitását. nemes emberbarátok pártoláaa nélkül adja beleegyezését llosznja es Hercegovina an- nem ia kazdeményashetjük, Hyakran segélyre ncki'ziójához. Az orosz lapok menbishatósága | asorult. elaggott, vagy munkaképtelen kartárnatnk nom valami túlságos ugyan, abban a hírben Uagélyért, fordulnak hozzánk; adunk ilyenkor azonban aok a benső valóizinüség, mert az an befizetett tagsági dijaink mérve szerint, de leg-uektálásra mindig megvolt a hajlam. A jiHtyá* tíibbszöt vajmi keveset adhatunk Kcélból óhajt Hóktól kívánandó onalifikánióról a }/mt*( aljuk aasporitanl pártoló tagjaink »aámát a ia-következőket jelenti: A kö/. igazgatási reform mer ve emberbaráti nemes etv.ül*t ét, a jóért éa alapelvei szerint a frtlspáni állás munkaköre aaépórt havülfl nemes s«ivét, legyes azahád re-előreláthatólag lényegesen kifog terjesztetni. Itnéínllnk, hugy pártoló tagjaink sorába lépni Ez által természetszerűen nagyobb munkate- kegyeskedik, mely esetben ez iránti nagybecsű her fog a tőiapánokra háramlani.' melynek nyilatkozatát kérdik az alulirt altiUk nevéhes
betrdtésére nézve a kíizigazgfttáei ssakiameretek intézni. Ivilünő tiNatelattel nagyrabeesUU^eael mellett a küziga/gatán minden ágazatában Nagy-Katiiksa, 1H1K), januárban, a jaráskbr ne-yaló gyakorlati iartasaág iken*,, ngyelemreH-v^ben! Ih/ljmmn Mór% járásküri elnllk.* ilfigy méltó előfeltételt képez A belügyminiszteri | peréig sem kételkedünk, hogy a helybeli ér-umban éppen ex okból a már küsztthttit állórtelmi«ég korében akárhányan találkoznak ne-főispáni kinevezéseknél e körülményre döntő I mealákü, hazalias tanügybarátok, kik e meleg figyelem kg^ fordíttatni, a mehnyíben 3y egyé-[hangú fellíIvást f/tveaan fogadják a készséggel
nek vannak kombinációba véve, kik e föltételnek kiválóan megfelelnek. 4- lifathtn éa több helyütt az inflúenza majdnem, teljeaen megszűnt. — Amerikában ismét egy áj várost építettek rész* vényekre. Temeevdron a félmilliós lottónye-reményról készült, színdarabot kipisssegték. (jrácbM egy kutya Zágrábba viaszament, s igy 34 mértföldnyi utat tett meg. •— A iranciaoraz.
beiratkoznak a járáskor pártoló tagjai aoraba. iiár ugy-legyen () -» Továbliá: a kiiaponti választmány által leküldött tételek, uevezeteaen t
1) Á népiskolai tanterv módosítása, tekintettel as osztott és osztatlan népiakolára. 2) A népiskolai tankönyvek a esek bírálatának kérdésé.
A tanítói állán biztositáaa a a tanítók ázol* , gáláti viszonyainak asabályoxáaa (azolgálatl
kép viaelők közi 147 szabadkómivea van. -—Apáim pragmatikai oimÜ tételek Sáringer Károly, Öo* egcszségi állapotáról aggasztó hirek érkeznek —•Ironkay Károly és Krámer Lajos t ag uraknak, Az orosz cár ellen ismét merénylet, lett tervezve, a Kis-Kanizsára kitűzött tavasai réndea küxgyÜ* de meghiúsult. —X eterb kormány 400 más neui- lós alkalmával leendd referálásra kiadattak. — zetiaégű vasúti hivatalnokot bocsátott el, — Má Ezze) a gyűlés véget ért ria Valéria fóhereeznd kelengyéjében palotaszegi IIlány »«gé<lliiiilÍAI&!»«n. Kajmsváry varrottasok ia lesznek; ~ A „Semiet" telelíia Károly tanító úrtól, erre vonatkoxólag vet azerkeaztéaét Gajáfy Oilöh vette át. — fajú e/-1 tllk a következő aorokat: Az IHOH-ik évi keseredett bécsi szabász mester Mécsből Párisig ilHiÜL-nápoktatásig törvénycikk létreiiitte utál), ládában, mint „gyorsártí szálliimány" tette meg aki visszaemlékezik as 1870 éa 1871 •ik évre. útját. — Zágráb mellett a napokban emberfő az tudja, hogy a milyen nagy asámban emel-nagyaágu tüsaoiyót látttk az égen, mely ismét |kedett az iskolák száma, ugyanolyan mlrtékben eltűnt. — Amadeo coatai henceg, az. olvass ki-; hiányzott a tanerók létszáma. Evégből 1870.71* ráiy öcacae közelebb elhunyt.. lüíi' Katiizsiíiitanévben, Budapesten egy'éves rendkívüli ké gytijtogatási mániában szenvedő liorvá.t atyaíi }>ezdei tanfolyam ia engedély estetett. Késóbb,
magára gyiytotta hazát és bennégett. Yorkban Sxigligeti nSzökött katona" axínmüvét óriási tetszés mellett adta el& as ot tani magyar műkedvelő társulat. — A teinmáix lutrizók Augusta caáazáíné életének különbösó éveiből bámulatos azerencsével kicomhináltak a
— Az influenza Budapesten is apadni kezd a németországi és belgiumi atrájkmozgalmak napról-napra fenyegetőbb jelleget intenek. — Szegeden egy éjszakán Ot betör&t követtek el*
— Hentáller L. képviseld egy bécsi lapeserkeaz-tőt Koasuthsértésért küldöttei által folelóaaégre
fUsxerkeresk^déaek i» ss egészségre ártslmsa sas- vont. — A spanyol király felgyógyult. — A eal-
Neiv- amikor az állami segély, a megélbetéa naempont-cimtt nép- jából egészben kiterieastefott a tanítójelöltekre, megteltek a képestiek növendékékkel, ugy, hogy tanítókban nom volt hiány. Ma asonban miután a leazállitott állami segély majdnem lehetetlenné teszi a megélhetést, mit tapasztalunk V ast. hogy 18, 11 éa 78-as számokat, melyek a budapestiI ha pályásat hirdettetik segédtanítói álláara, alig húzáson ki ia jöttek Eszjfrgomban egy aser- egy. vagy nem ritkán egy sem jelentkezik ; — zetea ruhába öltözött fiatal leányt tartóztattak noha a flzetéa valamivel jobb as elóbbeniaél. le. Hogy mi célja volt vele, még nem tudatik, Tehát elmondhatjuk, hogy a'TO ea évekhez ké* mert betegsége miatt nem hallgathatták. kL .r* peat napról napra fogyaag, Tudok esetet, hogy Zágrábban a héten nyári zivatar volt eröe vil a mult évben 4-6 helyen nem volkieegédtasitó, lámláa- éa menydörgétiel, valamint Igláaban ia az osztály szünetelt, vagy ha egészen nem aaü-
netelt is, nagy hátrányára volt a tanügynek, egy ember ugyanazon időben két helyen lenet,
Mert egy ember ugyanazon nem lenet, azután, egy embernek caak egy tÜ* dője levén, kélsserea munkát nsm végezhet Bi-zony nsgy kárára van esen apadás a tanügynek, melyet as intéző körök azemügyré vehetaéaek, a a dolgon segíthetnének I Mit haasaál az oattá-
Naay-Kanwt, vasárnap. _
Írok foltxa porttá**, ka uok üre*en állanak. A föatobbiek aaerint, bogy aa ügy fogyatékodtágol továbbra na legyen kénytelen aaenvedni, jó lenne ast behatóbban visagálat alá venni, a a dolgon gyökeres orvoslást eesköiölni. Ajánljak ea Ügyet as intéző körök, de különösen a Nmélsgó val-lás ia kősoktatásOgyi miniszter ur magas figyelmébe. — (Aa államsegély elégtelensége miatt napról-napra szemlátomást apad fiatal tanítóink ssame. Eat mondja a t. cikkíró ur. Mi pedig kat hiaaaaük, bogy inkább egyebekben keresendő oka ax itt-ott mntatkosó aend-hiánynak, pl. a helyi körttlményben, minek különféle nem tetsző Aga-boga lehet, — vagy nem rendé* időben hirdetik ki a pályáaatot. Továbbá: akárhány tanítójelölt, amint megkóstolta leendő kenyere keserűségét, tnenakttl, tőle tt -merre oaak teheti; beáll még alsóbbrendű vasúti szolgálatra ia ; -*• tudunk rá esetét, hogy vasutőr lett, ée — tekintve & 300 fitos lenézett tanitói nyomorúságot, niaoH-e teljesen igaza ? Sokan meg nem tartják érdemeenek 4 előkészül taégi ée 4 képeadei szak-oaatályt .végezni ilyen exomoru auspiciumök láttára, móg államsegély mellett ■*, a mint hogy áKélül ia telve lesznek képeadéink, mihelyt egy szebb jövő — kilátóiba helyeeett — hajnala földerül, a legmoatohábban hagyott néptanítói 'pályára. Bízzunk tehát, hogy nem leas többé
taaitóhiány!--)
A klaaséBjaklíTolnamegyei tanitó válasz-táanak lesz egy kis kellemetlen utóiie. Neubauer János hidasdi al tanitó, ugyanis rágalmazás éa becaiileUértée miáit beperelte Lágler LajoB kismá-ny oki lelkéazt as egyházmegyei törvényszéknél. Az eeet — mely & felekezeti állapotokra vajmi szomorú világot vet — következd,': N. ur i* pályázott a nevezett állomásra, de elkésett. 'Midiin azonban, azemélyeaen jelentkezett az eepereii hivatalnál, kezébe adatott L. urnák egy hicatalo* levele, melyben N. ur irgalmatlanul sárba van rántva, lumpnak mondva, ki a falu nüpredékével éjjel-nappal korcsmás, pincéz, „tctu" poharat maik atb. a ezek alapján a lelkész nr kéri az espe-reai hivatalt, bogy N.-t ne kandidália, nehogy megválasztatá*a esetén a tanitói lak ,paraszt kaszinóivá legyen. N. — ki különben igen jósán életű fiatal ember — most felszólittatni Kéri L. urat, hogy állitáaait, melyeket rágalomnak nyilvánít, bizonyítsa be. Hanta tudja bizonyítani: ő magát a tanitói hivatal viseléaére méltatlannak nyilvánítja; ba nem: ugy L. ur vonja le maga rékzére ez ügyből a conseijuentiat — L. ur persze aVra számíthatott, hogy *z esperes nr. mint lelkész-társa, a levél tartalmát tudomásul veszi, a szerint intézkedik s azután : pont. De roeaxhi számított, -mert. as esperes ur ismeri teendőit, a mellett betartja ama szép ígéretét, „biztoeitom á tanító urakat, bogy mindenkor megvédem őket bármely oldalról jövő jogtalan támadás ellen." Kíváncsiak vagyunk az egyházmegyei törvényszék ítéletére, mely bisonyára megfogja L urnák mondani: hol kezdődik a hivatalos lelkiismeretesség ? A tolna
Zala 4. tusára. (4 lap.)
rok javadalmaaáaa réssben javíttatott, s a mi nisster kezébe vette a tanítók anyagi halva*ti-nek javítását, s a ayugdIItörvény revtauuával ia foglalkosik. A |*Untéa többi réeae a klisék-és szakiskolák, további a magasabb intésetekről saól.
Á .Badapmll Hírlapba*' olvastak Brutálitá* a német hadseregben. Berlin, jan. 18, (Baját tudósítónk távirata.i Feltűnést keltett a birodalmi gyttléabea, melyeu a katonai novella volt napirenden, Biehter mai beaaédo a fegyver-gyakorlatra hebivott tanítókról, kiket eTóliáró tiaztjeik bántalmaznak. Különösen a fiatalabb tisztek tUntetik ki magakat komlaa szidalmakkal. Ilyes kifejezések napirenden vannak i ökör, dittnó, buta tMeeke, nomár, naplopó, utmélné/i atb, Boroszlóban egy saáaado* igy szóit agy ta-nitóhos: ,11a nem tajnátnám kardomat, a hátán húznék titíe végig," Aa embereket pofesaák, nád pálcával verik. Több saáa néaő fülehellatáre i gyakorlótéren ilyeu axavak esnek : üitoha tani ttjai o tanítók a legnagyobb marhák I bnta, lusta nép I Kotthusban egy Aanitó büntetéeből kény telen volt est hussasor leírni: „ Ali mind marhik vagyunk". Egy tiszt Stralsundban igy aaólti ,A tanítók a nemtetek átka, ík terjtutika forrailaími eumiket a nip kitt', egy máaik pedig igy ki áltott tel! ,Néuétek, a a Hiunó egy laniti hadügy miniszter as interpelláoióra ast telelte, hogy ez adatok fölötte elszomorítók s minden erőt meg kell moaditrii, hogy hasonló eseteknek eleje vétessék, ö ii hallott hasonló peoaasokról. A lerhelyeab as volna, ha a bántalmazottak maguk emelnének panaast a felsőbb katonai hatóságoknál. Másrészt azonban a tanitók annyira renitensek, hogy már szóban volt, nem-e kell lene tőlük megvonni a hatheti szolgálat kedvezményét. Végül megemlité a miniszter, hogy ő rendeleti uton már szigorú szavakkal kitelelte ro«szalását az említett aértések fölüti Ricntor megjegyaé röviden, hogy a bántálmázott,' ha panaszra megy, még rosszabb bánásmódban részééül. S mindet a müveit Németországban történik, hol a „Sobulmeistorok* nyerték meg a győzelmet. Mi , barbár" magyarok ennyire Un mégse vqJtJ nánk képesek. HMMIII
UJ lakai*, Sat. l'éterlüld községben, mely j 'nagyanyjsk Ujtv eddig iskolaílaf; a tőle másfél órányira fekvő] valamint
11190. január hó 1(i-tn.
soknak kéauéggal küld, ha v*l* címüket tudatják. ll*l*it*n ajánljuk aa érdekeltek Hlyeimébe. A „HpwMI" BMinmlt-kiadó-hivatal (Wein-vurm Antal) felkéri snerkeestőaégünket köaaé-tenni, hogy aa általa mnlt évi december havá ban (rifditett pályásat — melynek dija 6 dfb, m. aranyban lett megállapítva a fentneve-aett kiadóhivatal által kiadott keringő legjobb elme tárgyában eredményre nem vetetett, mintán a kifIMJUr időre a pályázatok nem érkestek
be. Ennélfogva a pályázati hirdetés —í mely tárgyban a dij oaaitéléae 1, é. jan. 15-én lett volmi köuéieendő — tárgytalanná lett. mit fentneveaett kiadóhivatal ezennel köshirré teáz.
Különfélék.
*— Fttaajr Taasáanak, a aalavárl aa'.* Hanedek rend skla-apátl p*r|sl«a*k m*tlér* nagy ünntpélylyel lógták feltttnni a moat kapott Fereno Jó«*elr*nd lovagk*re*stjét. Ilit', anerínt a negye lölttiiAnján kívül br. Hornig K ve**prémt pQapnk éa Stelner FUlön, as u| aaékea fehérvári ptkspök h tuáauk lessnelt Jelen azon alkalomból /ala-Apá* tiban, s Htelner püspök iogjn leltUsnl a ktvlli) lérfiu mellére a |i*r*»*|ei.
Kakilva K hó IS-én tartotta Nary-Kaniasán Htrauaa Háador a .Muraiul' kiadó-hivatalának veaetője eeküvőjét Klattisl Vttittp könyvnyomdatnlajdono* kedve* leányával Emmával. Aa isr. imaházban nagy köstlnség volt szemlélőie a szép *akttvőnek. A kóruson a templom női- é* feriikara orgona kíséret mellett megható éneket énekelt. Dr Neumann Kde ffl« rabbi a fiatal párhoz aaép baeaédet lateaett. Este aa örömwülők hásában mintegy 40 terítékű lé< nyee lakoma éa később táno volt. FelkUsiöa* tolut dr. Neumann rabbi, dr, Hapoidi ügyvéd és a .Muraköa" ssarkewtőle monunttak. I litván türgöny érkezett a fiatal párhoz, köztük 1H Csáktornyáról.
— MjrAaafclr. Uvák Kdét és Károlyt
dalinasesapái érte, nővértlk Kandin férj. ......te vend
nyuláné körmendi gyógysxerészné elhunytával. A család a következő gyászjelentést adta kit „fionnevend (lynla Buját és testvérje Vilma, ngy Lovuk Károlyné H/.lll, Wunder nagybátyjuk l/ivák Károly él
Gütortöjd köznéghez tartozott, iskola létositését' ( Hx umoi rokunslg nevében, megtöri szív
U,1.Xh. h.llink ■■ llt.mltn* ,,Irt,,< un. I___, ,_.___.,I- ______.... j . 7-1-1,1__i.l.. .Hu
baranya somogyi áj büszkék lehetnek
i
egyházmegye tanitei hogy oly derék espereeük
A knéapwll laallék segélyegyesü lete, alaptökéjének gyarapítására, meg ez évad folyamán egy nagyolib szabású hangverseny rendezését tervezi A rendező bizottság elnöki tiszteégére sikerült megnyerni dr. Verédy Károly kir. tanácsos budapesti tanfelügyelöt.
A közokiniaal blzolt«AK közelebbi ülésében Szathmáry György előadó előterjesztette a közoktatásügy állapotáról szóló miniszteri jelentés tárgyában a ház' elé terjesztendő bizottsági jelentés tervezetét, -Elismeréssel emeli ki e jelentés tervezete, bogy a miniszter a bizottság mult évi jelentésében foglalt megállapodásoknak, s kilátásba vett rerorm. intézkedéseknek minden irányban eleget tett. Részletezi az országos közoktatási tanácsnak még ez év folytán életbe léptetendő uj szervezetét. konstatálja, hogy a népoktatás terén észlelhető változások a haladás és fejlődés iránvá
tervezi. Miként nalljnk, az államhoz akar se gélyért folyamodni , . . Bizony nagyon méltá-1 nyos lenne, ha kérelmök meghallgattatnék. GUW cse)nek e faluja úgyis soká sínylette a kultúra áldásait.
Irodalom és Művészet.
A .<'la»l»aioa*- Exen par excellence magyar. hangaxernek, a elmbaiomnak, vagy mint nevezni azokáa: a magyar zongorának van axánva a lenti cimen megjelent h bottiánk i* beküldött zenéaseii lap. Mig a cimbalom csak a népteneka-rok kiegéstilöje, egy kiaárólag oaak cigányok által látszott, axon ósdiaága éa lejletllenaégéhen — csak közvetitö hangsfer volt a senekaroknál — talán nem lelt volna indokolt egy oaupán e*eu hangaxernek szánt lap megindilfeaa. Ma aaonban, | midőn e magyar hángater a longora melleit majd minden salünbaii telialálhaió, amikor hölgyeink oíV előszerelettel és igazi odaadással, művelik a cimbalmon a magyar zenét, amidőn cimbalomművészeink a küliöld bámulást és elismerését is kiérdemelték, amidőn a hangszer maga oly sokféle javításon, átalakításon átuienve, mondhatni a tökéletesség színvonalára jutott — ma, teljesen indokolt és jogosult a »Cimbalom* megjelenése E lap a cimbalmot s vele első sorban a magyar zenét azolgálja; — célja annak terjeaxiéae, aminél tágabb körben való meghonosítása. Mint zenészed közlöny azonban ne<* zárkózik el as általános senei mozgslmak elöl sem, hanem figyelemmel lesz a világ zenei eseményei iránt ia. A gazdag zeneszépirodalmi és szaktudományi larta lom mellett legértékesebb része lesi a lapnak i minden axámftoz 6—fi oldalra terjedő xenemel
ban jelentkeznek ; kiemeli, bogy a közel jövőben lékleiek cimbalomra Atirva, melyek a magyar-, a megalkotandó óvodai törvény előre láthatólag tetemesen meg fogja szaporítani az óvodák s gyermekmenhelyek' számat, a mi kívánatossá teszi, bogy a népiskolák száma a lehetőséghez
hazai tánc-, sálon-, operai- és klaaaikua zene leg alkalmasabb és legértékesebb termékeiből válogatva a legelső szaktekintélyek letételeiben fognak mellekeltelni. A lap. minden elején egész ivén
képest azaporíttaáeék. Épen ezért megnyugvás- j jelenik meg s á zenemelléklélekkel együtt rende ■al vette a bisottaág tudomásul a miniszter Ijttfl 14—18 oldalra fog terjedni. Előfizetési ár ason kijeleutéaét, bogy njahb népiskolák felál-{cimbalom-mellékletekkel: Egész évre 10 Irt, Iállítása céljából nemsokára 200,000 frt kölísőn évre 6 Irt, negyedévre 8 frl. Cimbalom-mellCkle-
lata- aajHMHM
emeli ki a bizottság, bogy a UnfelÜgyelők irát beit 'teendői apasstaltak, a tanitóképesdei taná
(Og előterjesztést t^nni Helyeslyéseel lek nélkül csakis «/. irodalmi rész: Egész évre
negyedévre I frt. A >Ctmba-mutatványszámot cimbalmo-
4 trt, I lom.
félévre 2 Irt; kiadóhivatala
vei jelentik szeretett éa Felejthetetlen édes • «Sy?l_ juk, leánya, illetve nővérük özv. Honnevend Gyuláné axtll. v'vak Kárellnaak f. évi január hó üO'án délben 12 órakor, houtas szenvedés után élela bt-ik évében történt gyászos elhunytát." Az elhunyt nngy-ksniKsal születésit, s mint említőnk, Lo> vák Kde és Károly nővére volt s benne as ár* vák: a Ifi évet Gyula ét 0 évet Vilma as őket r^jongáiig eurelő legjobb anyát a egyetlen gondviselőt, a tzegéuyek jóltevöjnket tirádák. Halála feletti részvétet taniiiitja, üogy temetésén Körmendnek majd önitt lak otságs kivétel nélkül a zord Időjárás darára megjelent. Uatthvány HUratt-mann herceghé réttVét-névJegyét kUlaé a gyátzoló családhoz s ravatalát számot kotzorn boritá. Nyn-gudjék békében I
A budaprall raje|y»a> állás balttl-téaére vouatkosAlag olvassuk a >U llirlap.-baa 1 fíóttavőlgyi fíyula lanácajegyzö, kt rlsiint mint * köslgasgalftat biaotiaág jegysője, ré*xint mint a lőpolgármeeleri hivaial .vezetője, kartársai kftst a legloniotabb éa lagterhestbb poticiót loglalja ti a legilletékesebb jelölt Ssámbavehetö ellenfelei Mátray és Vassilievics jegyzők. Mindent ő**zev|tva azpnban, alig lehet a< e laölől a Iö|egyzől állást elvitatni. ,
— Klupteaéa. Az ígaxságllgyminliitaa Ssupite Antal zala-egertzegi járátbirótági aljegyzőt az nltiiui töryénytaékhöz jegyzővé; Pataki Gyula ngyanottanl joggyakorttokot pedig törv, aljegyzővé nevezte ki.
— Oratágm vásár len hétfőn, f. ki 87-én Nagy-Kaniaaán.
— Vaaiill VlAmiiukalall tngsdély, Ujabban a kereskedelemügyi minisder gelsei Outi* mann Vilmos éa érdektársainak adla meg as előmunkálati engedélyt egy évi a ex épilés alatt levfi belisce-kapelnai lielyi érdekű vaauinak Mibojlao-dolcet mellett egy alkalma* pontjától a Dráván át Dráva Szabolcs, Harkány, Visxlö, C.iuderl-Hogád, Kisassxonyta é* Szent-lalván köxségek határán át, a pécs-barcsi vamit Szenl-Lörlnc állouiá*ái| vezetendő helyi érdekű keskény vágányu vakut* vonalra. .vStt,-
— Kllttnl«it«ll lelkks. lzményban (Toluauiegye) január hó 1H. lélekemelő ünnepély, nek voltak tannl. "ITorgmanti l;i\jns liniényl ág, ev. lelkésznek ekkor adatott át a koronás arany -
Nagy-Kanizsa, vasárnap Zala 4, twám. (6 lap.)
^rdemkeréast, melylyel ő Felsége a király ttln I idetybftu a december havában tartott liléi tette U. Néhány perecet 10 óra előtt érkezett Itárosatáhoa kénest a góah^jotási társulat Izménybe, Tolnamegye főispánja, Széchényi grót étéről egybeállított emlékirat került tári valamint tlibb megyei titztviselő, a völgység! járás föszolgabirája atb. Ax egyházi hivatalnokok köattl at alespereaael, Gngeubergerrel élükön több lelkész a tanitó. — '/, 11-kor vette kezdetit aa ünnepély a templomban német egyházi énekkel, mely után Gráf J. bonyhádi lelkész .mondott as oltárnál szép német beszédet. Ezelf után nu gyár éneket, illetve „Hymnus"-t énekeltek a ta Utók, mire a fftiapán tzép mtgyar beszéd után átayajtotta Ünnepeltnek az érdemkeresztet, mely y beszédre az Ünnepelt meleg szavakban válaszolt Az aleaperea az egybázmeg£e,jGyalog tanár a bonyhádi algymnásium, egy reményi paraazl ember pedig a aözaég nevében üdvözölték az ünnepeltet t pedig magyar nyelven, — A papiakban az ünnepélyt villásreggeli követte. mely köz-ben az iskolu gyermekek magykr s néniét alkalmi veraekkel üdvözölték at öreg urat. lzmétfy ben as Ünnepély ezzel réget ért; de Konyhádon este nagyszert bankett volt azebbuél-tzebb fel-köszöntövei fűszerezve. — I Eddig terjed tudósítónk értesítése, Bemmicsetre sem akarunk as ünnepeég fényéből és Itorderejéböl lcgcsekélycb bet is elvenni megjegyzésünkkel; de ettől nem . is tartunk, mert nemzeti érdekből tesszük. Két Ügtelennea tartják, hogy a kitűntetett lelkész nr éppen a nemzeti kultnra terée--kifejtett bnz galmaert részesült magaaabb kitüntetésben. Nem értjük tehát, kogy minő álláspont mellett akartak demonstrálni ások, kik ez alkalomra német beszédet és énekeket iuscaeairoztak! Hogy Illenek ezek be a magyar király kitüntetése alkalmából rendezett ünnepség keretéiig? A jó tolnaiaknak' Agy látszik — még. jó adag „geiit'í kellene a magyar nemzetitégi eszmé' megértésére, i
— Ab Intturmi. Községi népiskoláinktól 7 laniió és 321 növendék betegsége jelentetvén, a városi hatóság az előadásokat négy napi a, —-jan. 24—28-ig — beszüntette,— Keszthelyen Remebei V. városbíró sa hivatalnokok közül sokan influenzások. As adóhivatal Zala-Kgerszegröl már Mgiiséget is kért. A gyiunasiumtian 3 tanár) s számos tanuló betegsege miatt a mult bélen szünetellek ax előadások. — Az influenza — mint
* tudósítónk irja — eonstatált atott Zala Kopnány-ban is a ast.-gróthi járás orvos Dr. Miesner Antal ur által; ki ssombaton — 18-án — volt kösségükben hivatalos vizsgálatot teljesiteni. Kitka ház, bol beteg nem volna, 30 iskolás gyermek és az egyik tanitó. is fekszik é "bájban )1 mely kivétel nélkül hevee főfájással él erős lázzal kezdődik. A gyermekek kevés bajjal s legfeljebb 4—6 nap alatt áteenek rajta, a felnőtteket azonban egytől-egyig nagyon megviseli, 8—12 napig kell tekfidniök s azután is napokig gyengék maradnak. — Az. iyyjtuenza Göcsejbe ia betette lábát. 16—20-ával leküsznek egy-egy faluban ; de még eddig halálosáa nem történt. Hanem — tekintettel az ottani közegészségügyi állapotok elhanyagolt voltára, félő, hogy ott nagyon-is—jó helyre fészkelte be magát ez a muszka nyavalya.
— A „Caalaa* f. hó 18-án megtartott tbea-eatélyén igen kellemesen szórakozott a azép számban megjelent közönség. Poilák Miksa gyönyörűen zongorázott ; Klein Márton a Gut-mann cég hivatalnoka .Vadvirágok* cim alatt igen aaellemes kis felolvasást tartolt; Ollop Imre pompás humorával mulattatta a jelenlevőket. A szellemi szórakozást hajnalig tartó tánc követte.
— Kéreleas. Kik lapunk legutóbbi számár megtartották, szíveskedjenek Fischel Fülöp ár, laptulajdonosunk könyvkereskedésébe küldeni, hol 10 krért visszaváltatnak.
— Balesel Vioja János, -helybeli caisma-diamester és egy láma a nemesvidi vásárról jöve, Sántxegnél belértek ax útmelléki csárdába, bogy ott egy i|uaterka borral fölmelegítsék. kissé magukat Bejártak — ugy amint voltak — a vásáros kocsival a csárda udvarába s ef yenesen a kocsi-síin alá bajiattak. A kocsiszín gerendázala azonban nagyon alacsonyan feküdt, ami Violára nézve Szerencseden kimenetelűvé lelt. Társa — lábait szélvetve — teljesen elörehajlott. ugy, hogy min-(tan baj nélkül átjutott; de Viola nem bajolt oly melyre s s kocsiszín gerendája teljes erővel yé-gighorxsolia hálát qgy, hogy erős izomsuzódáat szenvedett. Még nem tudni: vájjon nem lesz-e balesetének komolyabb következménye ?
— A balatoni gAakaJéaAa fejlesztése ügyében Somogy, Veszprém és Zalamegyékből válaastott országgyűlési képyiselók tíezeTSdj I egy Isii bálja I Viktor bguutagy elnökleté alatt.ülést tartottak, I talon meg az
^ ' 1890. január hó M4n,
ha I Mint minden évben, ugy esldén It a •prezl-hál* ré-1 kimagasló pontja a kessthetyl laraantnak Hogy a aHHatság jól sikerüli, as a readseOnés erdsms A bálvédnötnöl tiastet öiv. várbegyal Bogyty Jánosné (Sármallékríli toll sslveg sl»állslni, kit, ■időn bájne Írnia leányával megjelent, a readt* xneég Italülsiileg fogadott éa dl**** bokrétával lepU meg őket. A bálon helyMI és vldékMl at intelllgeneia Jelent sseg. A négyeaekei 'JOptrián-oolta. Olt voltak: Bogyay Irén, Botka altat, Dombi Anna, Kmeea fílttí, fi arger Z**nt, Gaál Attila, Kerkápoly Mill és Msgda, Kaitausr Vált* rína, Horváth Blanka, Körtnandv Ilka, Paly Irán. Relsehl Irma és Kielkt, Haáry Piroska. Bt*fl*a«» l'tpaa, Behök Irma, Vérteasy (11*1 és Cqjta. Zt-luracskyné, Vermeant, llolka lAsalóné, Dombi J.-né Emecs Jóaasfné, (itrger Vldáné, Kerkápoly Mérten*, ti*ái Mlklóané, Katiauerné, Körmsndynl, Nyáriné, Relsehl V. né, Btáryné, Hülyéé, 8'tfft-nlit J.-né, 8*bökné, Vérteaayné slb- uroflk. A talp alá valót Rltl bandája husit, mtly sserenostre kitogoll as inlluensén. A segély-egylet javára Islttl* flaeiésekböl (HO Irt )öli ba.
- ÍJ htarva*. A kllztlast«l*tb*n résst sült néhai Isoó Fsrenc volt xala-sgerstegi gyógy-aaeréaxnek fiat Dr taoó >l*nő, a ki a hírneve* Dr. Klaeher - ('olbris "Károly béotl fogorvos mellett éveken át, mint aasittent működött. f. évi január hó i-MI kesdve, mint önálló fogorvos leg bécsi lakásán: -- I. KUrntntf • sirass* No. 10- 18 Kisernes Haus — reggel fi órától délután K óráig rendelni.
- Makié táaaaAáa. F. hó 184a tett t'akáea Jánoe'iklódi lakó* kimeat a asőlőktgyr*, hogy borait megkóetolla s agy klaglt — tao-ká*a szerint — elpityiaalnuson a világ folyásáról fűzött gondolatai kösben Egyszerre Mák betoppan hossá három bekornwaott idegen t aat se mondják; ,Adi latén I" — oaak megrohadják őt és keseit erősen önssekötöala. Astán aa egyik rabló saeme kösé nézve gorombán rá rivall, hogy i ide a pénzxel, örtg I • Pénsem otthon a ládafiában van," — felel Takáce; de a gaaaa-berek nem hitzlk ol t kínozni keadlk Iiegényt. Persse semmire sem mehettek. Utoljára It bt kellett nekik érm néhány kancsó borral. Dt a stégény embert kótelékeml tel aem oldották, hanem még jdl elverve ott hagyták. Aa ltm-retlen ralilók nyomát erősen kéretik most, A gytnu az oittoakodó rokonok ftlé Irányai.
- A mdbar-gy ArIAarAI azóló törvény-javallat *ztn|nt, a földmivelétl miníuter ugy látssik nagyobb védelemben akarja réeseelleat lerméaaetes borainkat, a mi tekintve a llllokaatra nagymérvű pusatiláRái, csakugyan kívánatos ti,
- — A HagagrAf. K* Kdlsonnak l*g*«leg-ujabb találmánya, melylyel mtgesólaltatja a ro-bogó lokomotivokat. Ka a llngogral tgy basaálő masina', vasasekrény, mely lele vap. bronz-drótok* kai, csövekkel slb., melyeket a gép gött bot A enabr«n4«kl takarékpénztár réaz-1 rezgtabt. Vtn a géphez egy klaviatúra It, mtlytn vénytársasagnak lt-ik üzlaiávéröl (I8S9) azóló a vonatvexeiö klavéroz, olyképen, hogy meg-
'gyalát
alá. Aa Bléaen jelenlevők aa emlékiratot helyét* létael fogadták ét élénk eetmeosere után, mely ben Vadnay Andor, Fenyveesy Ferenc, Hsalay Imre, Unger Aliuoa, gróf nséohényi Aladár, Hertelendy Béla, Kitner Sándor, Kopáosy Árpád orsaággyulési kénviteiSk a as igaagatóság képviseletében gróf Nádaady Fereno és Haarvaaay Sándor vettek réut, elhatározták, hogy as am lékirat egy példánya a kért államsegmy megadása vegeit Baroes Gábor kuretktdelmügyi miniszternek küldöttségileg átnymtaaeék; at érdekelt törvényhatóiágoknak tárgyaié*, a a bizottsági tagoknak tuuomáavétel végett megkül desték.
— Malaar. F. hó 17 én délután 5 óra 19 petekor városunk fölött egy ragyogó elyps alakú meteor volt láthatd, amint as égiven nyugat felé haladt. Majd apró darabokra pattant a levegőben és hoaaan kígyó-vonalakban hallott *iét., Illa éa fehéres nyomot hagyva maga ntán.
— D4rKé«. F. hó 90. éa 21-ike köaU éjjelen, közvetlen éitél után oly erős villámlát es dörgés volt hallható Nagy-Kmitsán, aminőr* a legidősebb egyének sem emlékesnek,
— TU*ml a !*>*•(«, Vasárnap (jan. 111,1 éjjel rendőreégünk rasxiál tartván, 9 rovott életű, csavargó oaelédleáuy é* 3 férll jomadarat tartós tatolt le, kik a várót területéről má*ntp kllolon collattnk, egy pedig kösálök kórháabh került.
" — HttagydlAs. A lUmegt népbank éa i aegélyegylet január hó 18-án tartotta 17-ik köz gyűlését. A gyűlés vezetésére egyhangúlag Bánfi Alajos elemi iak. igazgató válaaatatott meg. Az intézet évi forgalma 712119'6g trt tiaatá nyeresége 3909.87 irt., mtlyhől a 400 részvény mindegyikére 7 frt osstalék jutott A tenmaradt összeg következőleg használtatott fel: Igazgatóságnak 8151-89 trt, felügyelőknek 100 frt, tiaztviselőknek 1150 frt, a két elnöknek 7b frt, azolgának 6'99 frt,; jótékony oélra: as elemi 'kola könyvalapjáboz 20 frt., a két nőegyletnek 10 trt, a tűzoltó egyeNŰletnek 15 frt. Végül a pénztáros -fizetését 60 Írttal felemelte a kösgyUlés. mely az igazgatóság és elnök éltetésével oszlott ssét.
--JAiék»n)>t||, Baka István sümegi
lisxtkereskedő aa ottani elemi iskola szegény tanulói számára 1700 darab irkát adományoaott, melyért e helyen is bálás köszönetét nyilvánítja az intézet igazgatósága.
— OklrathaaslNltA*. As alaó-ltndval takarékpénztárt ismét megkárosították. Több mint 800 frt értékű, jegyzői és bírói pécséttel és névaláírással ellátott hamis kötelezvényre pénzt vettek fel. A gyanú egy jegyzősegédre irányult A vizsgálat folyik.
: aJárgytlások folya-sinaazokai, a kik a
kimutatása 1.1Í8,492 frl 10 kr. lorgalmat; a vess-tpség- éa nyereaeg-axámláben 24678 Irt 9 krt tüntet ki
— I*l«xi«iy-p*rbnj Kessthelyen I, hó 21-én Sx. Itonvédhadnagy és P. gazdáax piaztoly párbajt vivtak. Sérülés nem történt. A párbaj oka : összesxóllaikodáa.
— Elei határosat Iparügy ben. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniasle-rinm egy nemrég félmerült eseiben kimondott hogy .a tárgyaló iparhatóság ma alattJnegbiraágolhatja mini rend év a halóság iránti tisxtelet ellen megintés után is vétenek. A hatóságnak eme határozatát fölebbezni nem lehet.
— Faraang. Á perlaki „Társaskör" saját könyvtára javára 1890. évi febrtlár hó l én a városi vendéglő nagytermében zártkörű tánc-estélyt rendez. Kezdete 81., ótakor. Beléptidij: Személyjegy 1 frt, család jegy 2- frt 60 kr. Fe-lüllir.ctések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. V-1 A »MHgyar~XlfiIeiikai Club* saját javára 1890. évi lebruár hó Pén a fővárosi Vigadó termeiben alhlela-b&ll rendez. Klnök : Esterházy Kecenc gróf, alelnökök; Uezeréd| Viktor dr. és Kacakovic* Mihály dr, Jegyek január 30-tól naponkínt válthatók délelölt 10—12, d. u. 8—7 óra közölt a rendezőség irodájában •Nemzeti szálloda* Váci-utca. Jsnuár 30-ál megelösö-leg minden ludskozódás a club hivatalos helyiségébe intézendő, Nemzeii Lovarda Esterházy-utca. Kelülfizetések köszönétlel logadlalnak s hirlapilag nyugiáztainak. ,-r- A kestthrlyi </azHAstole~»*t(ty-
hó 18-án a legszebb aikerre! tar-Amazon* szálloda nagytermében.
nyomja a gombokat, melyekre egy -egy saó van írva, s tikkor a gép messzire tlhangtd élet ásóval elkiáltja, a mit vonatvtzttö lokomollvlával mondani akar. Majd meglátjuk, váljon beválik-e é* lest tt praktikut érlékt ?
— Kgjr aa agyar l'aaleur. Ttncstn György révkomáromí liakómttier csalhatatlan sxeri talált fel a veszettség ellen. A boraaattó betegaég elleni síért Tencaen nemrégiben bettr jeaslette n belűgyminiszieriumhos megvitaiálls végett, a belügyministttrium a' beterjeattatl taar megvissgáláaát elrendelte. A minisztérium utasította égyideiúleg Esztergommegye alispánját, hallgassa ki Tencaen Györgyöt, hogy találmányántk mik az alkatrészei, lenesen (iyörgy % belügy al- -msxieriumhos intézeti beadványában tlöadja, hogy találmányán 30 év óla dolgozik és minden kétséget kizárólag be van bitonyitva, bogy a VMMtt- -ség ellen as ö találmánya olyan bisloa tter, hogy ahhoz hasonlót eddig még senki (el nem talált és biztosabban gyógyítja a borzasztó betegségét mint Ptsieur. Beadványában előadja, hogy tanulmánya ideje alatt két itben megmaratta magát vessett kutyák állal éa találmányával mind a két Itben kigyógyította magát. A mlniaattrl beadványban, hogy itlálmánya csalhalailtntágál minden kétséget kixárólag bebiionyitsa, kijelenti) hogy hajlandó egy hivatalosan veezeltnek konstatált kutyával magát megmarkint ét magát a legszigorúbb felügyeletnek aláverni, ugy, hogy találmányával önmaga gyógyíthassa mag^t, A riika találmány es időtzerínl Esztergom, várba polgármeateri hivatalában van ; aa alitpán a városi polgármesteri hízta meg, hogy as u| Paatturt kihallgassa.
a
_ Nagy-Kanizsa, vasárnap.
— A lfv«l«l<>ltp »Uku h|«mUI* tíb) «Ii poejai betelését illeiölek h kereskedelemügyi miniszter a következő rendeleté? bonná-tolta ki: »A postai nyomtatvány taxilánall p8Ö» évi november hó 14-ikén 54.546 aá. a.1 kelt rcfi* deletemmel történt les? állása 6(h elölordutt ax aa
lta6-lep« feiiratav&l ellátott nyomtatvénykülde ■tények adaitak postára, I kroa -franko-íegygyel
\ Zala 4.. &*ám. (8 lap.)
jogot nyert, elOaltenyiéite éxaxátmdelvü feltételei miatt pedig miáftfniráhh tért hódit, eaennel ktt*« aébooaáíia 1888;89„ évi műküdéaénak Jelentését, mely mUködéaenak minden irányéiban tekintélyes haladást (Untat ki. IMitéare méltó ea alkalom roal, hogy a •Gresham* esidén is felien figyelmét
I, hogy levelező-lap alakiéval biró és VleW a (arlalékalap gaxdagitáaára fordította, mely
által ismét :t.95ti,568 frkkal gaadagodott és|elen leg több mint lOd millió Iraukra rug. E tári*ulai
bérmentesítve. Minthogy a levelezőlap a namxeu évi jelentése, moly a* ÍÖttO. jttniun hó 30-án be közi szerződé**kben ie határozottan körülifi kül- fejezeti 41-ik üxletévről saól, óh a réssvónyesek demény-faj, melynek, külön tarifája ven, kezeléai 1889. dec. hó 10éu tartott rendes köxgyüléae nehézségek és kételyek elejét veendő, nem enged- elé terjeszteti, rendelzazéeünkre állván, követkeaö hetem meg, hogy a levelező-lapok alakjával inagy-i főpontjait közöljük. Aa eímu t év eredménye
•Agával, színével) biró, avagy eppeij léveleiO-lap rendkívül kedveaAnek *nondhatéi-A44rsulalhoii e4 Egy jeles aastheiikuaunk s hmtütrl ííg? de* felire Hal átlátott küldemények a Nyomtatvány-U- utolsó év alstt 5928 kixtoaiiási ajánlat nyújtatott] llniá»ta, hogy aa *k{ínp!cm áleiUrt tmmtly.% rife igénybeveteU meUeti s/.alliiia*Hauak. A posta• be #%Q0iílÍJ(K) Irk. értőkben, melyek közül ölte JVraze akkor meg neiu isuieriek az tnflUén é* távird*hiva«alok ennélfogva az ily küldemenye- gadtatott 5140 drh. 4tt.74M.H50 frJt bl/tositáM aái. Máskép n déUrilt kétségielai ül tgy mákul kft. he egyébként meg ia toleluek h nyomtatvány j összeggel és erről a megfelifö**sxámu kötvény kí vala; »n liumor influenzán át«*ilrt mosoly.♦
is állitiatoti. A díjhevéiel, a 'vicaftiíxtositási dijak I
IH90. január hó 90-án*
kihull keaemböl a loll. De ágért (ml ntueedj, A nyomda éhsx; a praenuinerans kérlelhetetlen/ Azzal nem elégednék msg a publikum, ,ha a*él» •küldenénk egy árkus tiazlapaptrf, melyen a oimsn IciVUl csupán annyi volna a szellemi tartalom, hogy ' jt HfifkBHMlU/ fiijjjiil ínJlmittilMH Műib ml vén, jelen ** dinünk le üttu uafiiroetal
fölintik."
Meg ez nem ím volna tanácsos, mert méltóztassanak elhinni, imgy iNagy Kiinisrtáfi igen sok éloes t'ir Itt kik) rögtön készen volna s legújabb ví<u»: „fi Ziűü tankot t turlalonnnol jefant meu, •
tarifa feltételeinek, tekintsék elégtelenül bfrtuen
Kn must més lajia humorral
M
teeitett leveleaő-lapokuak és terheljék meg ehhez levonása után t6.050,88& Irk ht ota.-ra rug, a kedlieiem h iii. i« publikumnak, nisrt se a umjsz
képest a bianysó frankó*di] kétszeresével. — .YlM»a
miben a 1,480,079 Irk 27 ois.iuoi invő első Ovi Int szörnyeteg magidrte idegeimet, uuiatimit ; meg
nfftgreAkiHla* nssk foiytáu; melyek | egysser érte életeben: uiiko? megdlatta —
auyosa. y
élirllit.41 Vaiemi héeai dijak benfoglaltatnak. A kamat számla mérlege i trotilom velőjét i$ fixsMe vtNezariiaiu. T^ek éfj itt lakott, de meghalt effyént lev. lapon 4.a27<,tiM Irk Ili otn.>mot tesa, miáltal a társasági sAUtan tnoMt humoriaálni I I'yen retteneLe** <üelés asóllitott fö), hogy urtoa^eát haeaee ki, külön- évi jüyedelme - a diibevétel Inuvas/amiiasiival j után Mert bogy rstienete^ aa kitetszik egy hu* ban kénytelenek taanek a követelést per utján) l9.3ÍtH,5,M irk HU o's.*ra emelkedett. A társaságiralomiiyilttkosstftb-'tl,akilut allltia, InMyaW influ behajtani. A levelea^ lap valami h&moros em- |a« elmúlt év folyamában M.ftlft^M frk SO (?ta. ot | en«a gyötrelménél erOKebli ber keiébe jutván, ast irta rá, Imgy. utalványozott oty követelések
lóháti rnayiU: ri^tíumekeltttA leveleaó lan éleibiziosiianí kötvényekből eredtek Lejárt hU 1 i)y módon vissza is ment aa iiletd keraekedo- j ioltási* és vegyes 'hixtosktások sat. Ie|ében ÍUe* eéghex, hol azután ebből a kie tréfás feliratból lett a t&r*a«ag I.ÍI7* 22!) Irk 7lt cts.-oi, kdtvények' német tontíiekodáe, nagyképüaködéa szerint mindjárt lármát csaptak és jelentest tettek a postaigazgatóságnál, hogy minő dolgok történnek a magyarországi poetahivfttaloknál 1 Az igazgató-aág az Ügyet áttette aa itteni posta- éa táviró* hivatali idnökaéghoz. Itt azután a német sógor kedvéért el kellett követni azt a komédiát, hogy
vierzaváttanára l.ft7l,(Í!M (rk 04 <*te.-Ayi Aassegei forditott. A biztosítási és taradék alapok Ő Uuií.fiO.í
frk jfH rtN.-ni Vynrapodtuk; Aa öasaes cselekett j igen aok-usalAdba iiHyáaii ex pedig vagyon ax Üxietév végével 100.d78,52H Irk öti j •/arjnnf/ot* viss. ctM.-ru rngoju TAkaliefektetések: t.Í7^5(l4l trk
Ad vooem . anyóa. ^ AnyöM és larsang uagy elválaszihiitatlsnság-ban vaunak egy mástul, amennyiben a larsang
oda gyakori
Kxeu kívül azotiban még mit« kalaintlá!y*al
27 efs. a brit kormány értékeiben. WW.HlU frk j is szokott járni a farsang: — forrfret nyp a de* L9 cts.'ax indis és gvsrmati kormányok értékel-
minden tieztnek ée altisztnek, mmikiilüubeu a Iíígu, Irk U4 cls. idegen államok ér
aaolgáknak le kellett irni egy jmpirlapra: „tne<j- tékpnpirjaiben, 1 ,tÖI»ÍtíO frk 10 óin. vhhuií rés/. halálotla nm<jöt. rU*tanteh?tttt.*4 A vizsgálat- vények, elnObbsegek és g'araináltak, nak — igen terméazetee! >— sqpimi eredménye | trk 3t cl*, vu^u'i- és egyéb kAloMÜn-köt vérnek nem lett, mert azt a levelező lapra bizonnyal 10^5.2811 frk 52 cls n lárMaeSg ingatlanai egy a postahivatalon kívüli egyén irta, kinek i ban, . mely ékben a t^anag bácsi és budapesti éppen kezébe került. A mi postatisztjeink nem házai beutugiallatnak. trk 8f> cU. jel
fioitnek.
Így larsiing b»lytén minden lenni a világon,
estok cNará'dapa, <i«*k férj iipiii.
A *momo* a Jvömjok* l yeuknr e lenálllis-tallsnok. A tiyar lolyién telretett bóditó legyserek : ax Ölelés, a c^uk, a nlrógaiaN ujbol elövétsiiiek, A térfl xxivét lelkét megszállják a rsotiim-eentiak. Hödomi kell a szokásnak, a divatnak Mo*t jutáig
igen érnek rá számon tartani: kik haltak meg | zelogban én külöiibÖ/.ti értékekben 14 17H 7WH lik a/ a a^túlás, az e divat, hogy muliiM»unk, bab éa kik élnek V annál kevésbe pedig német aogorral
élcelődni a 198 ots.
— * hrllilrlieml
nitJlM'tegNÓK^k
r«ili*|g. Kgy diiett'iii**; ii máj a legnagyobb el választói mirigy, és hogy radjuuk —
.uok. oNiualtasmtnk drsgabbual diattabb toilet-Az műben tesl ben: tekét! de ioheiöieg mimlenUH mindenért ma<
tlosak.
Kz meg uem volna olyan tgen naiiy baj.
caillagász irja a kővetkezőket: Ha a csll'agásxokja vért tisztítsa, működik mint egy ezita vagy 'zamiiesai nem csalnak, ex ev lolyaman igen ér azürő, mely célból minden ceepp vér ezen a •Szegény pspKk iuou sok okos'hh nem oko4 doU dekes tüneményt észlelhetünk ax égen. E/. a (Iss- szervezeten tnegy át. Há a máj ezen hivatásá- tfot elkövet nek a lányuk kodyeert, annak jövője siop#ia csillsgkej) giijatsógos vy|io/áh»ibaii aJLj nak hiiViiyoHiyii vagy éppen nem felel meg. Agy * erdekeben Haámn sa aauien a méreg, mikor E sxép csillagkép tudvalevőleg 50 illeis szerint | annyira, hogy e miatt a vérben tisztátlanság I farsang multával arra a tap«sxlalatra jutnak, hogy 121) igen kin csjlJagból és ot harmadrangú osil* keletkezik, marad, akkor ea által megrongálta megvan a sok .ittlóeedy K meg a - Jany ia. lagből á»lf n el^ek eyy fénylő, kisaA lerde latin W tik az egéee rendszer és következő kórjelek tnu
betűt képeznek ~E>. "öt állócsillaghoz IttttO. év fo- tatkoznak : jryomorsavanyuság, tisztátlan nyelv | Ax emberek tetteiuek hiúság a ru*ó|a itt Isi
hámén egy hatodik iámul, mely a kerei«xtény roaaz izlés. főtájás. oldalnytlaláa, ál|vdobogár|ott
Hiax akárhány ember nem axért |árube a
idősxamités óta moNt heied«%er ie^ennék meg. El forró fülek, hideg lábak és kezek, nora^iesj
hatodik csillag története igen érdejfe*. tö/2. nov. álmatlanság, nehér, álmok, változó ttvígy stbl jóiékouyság oltárához, hogy usve hangoztatva lelt én Tycho de Hrube -hrres csilisgasa a Csssio- Minden má)betegség elten lagbiatosabb gyógy*ígyen? Talán csak s ennek lehat köszönni, hogy peia csiiagképben >gy rendkívül nagy uj csillagot szer a .Warner Safe CureM és napim gyó még mindig találkozunk |óteHekkel. Magasabb^ ledezett lt»l. Kz ni égi test fényre nézve ax első gyitán, minden (fekély, kedvező eredményt fog | ideáliaabb szempont neift igen gytíjlja tettekre a nagyságú csillagokat is (elülmulis. ugy hogy de • | felmutatni. Pimminganotcr «)ózaef Haágból (telaőj materialismus sxekere lantba kapasxkodo emha*
rakat.
rüit időben a déli órákban is látható volt sxabad Austria) a következőket irja i Májbajban 1H81 szemmel. De mar IK72. november havában elet- heti lebetegedem és ezen év november haváig
iesen moxdutatlannak laisró (rsillag fényereje, fogy ni nagyobbrészt ágybnn fekvő beteg voitamaány ka/dett s l.#4. nárciua havában ép oly gyorsan nyira „elgyengültem, bogy a szobán át f altünt ax égről, a mint jött, mtntán ti/enhét hó-{bírtak lábaim, novemberben ,WarnerMafeCure* napon at világított a Cassiopeia csillagképen- K gyógyszert kezdém használni a moat lamét-ágy ritka ceiilagot »brandenburgi sxerencsecziijag< nak helyre vagyok álliiva, hogy üzleti tömlőimet ie elnevezték, —- mert első megjelenése éjjelén végezhetem. Egy palack ára 2 írt, és kaphat*) született. János Zsigmond brandenburgi tálaszfó-1 minden ismertebb gyógytárban. -—-Főraktár a fejedelem. Különben e csillagot már 1^64-beu ésarevették, úgyszintén 945 ben 1. Nagy Ottó német caásxár idejében. K csillagról axt hiszik, hogy azonos a 3 nepkeleti bölcs csillagévá', az u. n. betlehemi csillaggal. A csillag körülbelül minden 3i6-ik évben jelenik meg. Ha s 945. évtől, mely-J Iái. Ajánljuk ben a csillagot észrevették, visszafelé számítunk, megkapjuk a 830, 315. és 1 aő évszámokat, mely évre Krisztus születése esik, 945 lő! számítva
Megváltó'-hozcimzett gyógyszertárban Pozsony ban és TOrök Józsefnél Budapegten.
— Kélittgés* rekedbég elayál* Ií*«<mIA» «!!«•• csak rg) a szer: Kgger n art iii oh kltflnleléat H|crl narllpnaslll-t. olvasöink különös figyelmébe.
Föképpim pedig nőink lőlöit hatalmas, korlátlan ur a hiu*ftg. Nem aprózom rendre a dol> alig gokat; nem kezdem el a mindennapi piperköaé-seti és nem megyek el a honleányi erények ka* (hegoriájábatartoió dolgokig. Hiaa még a férfiakkal szemben is összegezhet Innak — ugy saólván - a hiúság nyilvánu ásaihat w% nőknél ! ffgyet emli* tek esupan — ami axonban .horderejénél és fon*
kiAíiA I fn <ltf M liaiizl ikt a u i^htlft'lklillillÉifei _ aa A^ÁlM—
Kaphatók 25, 60 kros és I frtos eredeti dobozokban Nagy Kanizsán: Üelus Lajpg, JVager Béla éa Bxörosöky béla urak gyógyszeiláraiban. Zala-megkapjuk yiH 260, 1575 és 1890. éveket. — Dr.l Egersxégen: Kasxter Nándor és Un^er D. özvegye Palísa bécsi i«mert csillagász ezekre nézve meg- gyógyszerész uraknál. 493
meg-1 gyógyszerész jegyai^oiy nincsen bebizonyítva , ax, mintha a! Tiehoföe és" a 946-iki csillag ugyanazonos volna. ( Lehetséges, hogy a csillag ea idén (eltűnik, de •al bizonyossággal állítani nem lehet. Paliaának arról nincs tudomása, hogy léteznék csillag, mely Olf hosszú időköz ntán i bizonyos szabályszerű-aéggal tűnnek fel; van azonban meglehetős sok &ÍHag melyek ezabályda — bár nem oly nagy — időközben jelennek meg.
— ..Tha <Jrcshsm.,< A J'esier Lloyd« L é. január hó ISMkí saámáhan azt irja, hogy tUM éiüMatoaitási iárasság^ mely több mint hu-hmM éfi Ihani mükődéeénél lógva teljes polgár
Tollfuttaban
Mindig tapasztaltam, hogy nem jó az ördögöt falra festeni. .
Addig beszéltüuk, addig emlegettem az influenzái, mig egyszer csak megjelent.
Egy egésx 'éjiífakáa át viaskodtunk énésaz influenza. Meggyötört, de uem bírt ágyhoz ste-gezni.
Valóságos ördögi ereje van ennek a bolond náthának, aminek muszka orr a asülőanyja. Egy éjsaakai láz utáu oly gyönge vagyok, hogy majd
tosságáuál fogva hatalmas ifrgumeiitum — a térj-hezmeneteli. Hány leány megy térjhöx esze éa naive ellenére is, osupáu hogy- aggazüa ue maradjon; tehát ɧ hiúságitól.
- *
Pedig, kérem alásaan, egy sokoldalú, szakértő orvostól hallottam (azért méltóztassanak elhinni I) hogy egy nőnek jie kellene térjböz menni 24—26 ávea kora előtt. Ah I — szinte magamnak is jól esik, hogy ilyen, a nők szája ize Haerintl szak véleményt bocsáthattam világgá. Exial azok* nak is kegyébe jufoiiam, akiknek (érjhea kell menni, meg azőkéba is, akiknek már férjhez kel* lett volna menni. Mert kérem: ax a 24— UH igen jó numerus aaoknak ia, akiknek előre, meg ások* nak ia, akiknek vlitoa kell rá tekinteni,
Különben ia az, hogy a lányok 20 éves korukig okvetlenül lőkOtO alá akarnak jutni* oaak rossz divat. (Ez már aa én aaját szerény vélt* ményem 1) Legjobb volna kimondani divatai, hogy a nök ne menjtnak férjhöa 26 éves koruk a)ÓU.
És mit gondolnak önök, mi lenue annak a kövétkezéae ?
Az, hogy aa volna a földkertkaégén ai egyet-
Nagy-Kanisza, vasárnap.
Ián divat, mit egy dó aem logadna. el — — — | saját akaratából
Nem i* lehet ast csudálni, ha manapság a lányok kikül sokan pártában mered nak. ----Hegenie a lányok altalaban ismeretesek voltak egyszerűségükről, hásitumUjukról. Akkor, ha egy fiatéi ember hitei vette valamelyik tyrjhós menendő lánynak, elment megnézni a lányt-
Mostanság a lányok általában ismeretesek nagy igényeikről, pénzemesziö vágyaikról. Most, ha valamelyik Itatni ember hírét hallja egy kinál "Hhiaö partiénak, elmegy megnézni a —- —- telek* könyvet.
6'
Zaja 4. szára. (7 lap.)
kamataid 5 Hrt A0 kr. jelenlegi a még telroe-iránti v
A»ért azután a báloknak nem is szokott va lavi aok praktikus eredménye lenni. Mert mi mostan a bál? ^/féosi saempontból: anatómiai megfigyelés J<nji szempontból: örökösödési kereset. Fisikai szempontból: delajvonzási kisérlel.
. Wfathemottkai saemponlböl: egyenletoldás egy vagy több ismeretlennel
Xöeénytani szempont-hói: virágkiállitás több értékes példá«ynya».
Közgazdasági a/.trmpoötból^ kísérlet as Őrö* kös petre/setem árulás kiirtására
Na é* meg, ha a magnók szempont iából, azerkeezl&t^gi szempontból veszem: valóaftgos méreggyár a szegény báli tudósítónak, kinek A-tól
rülendö köhséitek /ranti vhaitási ügyében a lent nevezett kir törvaxék larQlaléhax tartozó a hahóti 46 ax. tkvben 4* hrsa. a. (elvett 174 frtra becsült egésa ingatlan aa u ázon tkban 4 UMl hraz. a. (elvett 88 írtra, az u. aton tkvben J-; 511 liraz. a. (elvett 4-88 Írtra az u. azon tkvben 4- 511) hrsz. a. leiveiL-2l> írtra; az u. azontkv ben^ (Íj hrsa. a. (elvett 2$ trlra beoatttregéas ingatlanok az 18HL évi. 00. l. c. 166 fta)ponljs alapján, aa u. axon tkvben 4 840 hraz. a. (elvett ingatlannak /.sohár .Tullt illelö 558 írtra becsüli (ele része, az u aaon 4 ^5/ hrsz, a. felvett 168 frtra becsült egész ingatlan az 1881. évi 60 t. c. és 1116 § a) pontiá alapján; aa u. azon tkvben 4* 985 hrsz. a. (el vett ingat Ionnak 7.sohár Julit illető 138 írtra becsült lele része, aa u. aaon tkvben 4" 1167 hrsz. alatt (elvett váltság köteles ingatlannak ugyanazt illelö |H4 írtra becsült lele része és ea u azon tkvben 4 578 hrsz, aláít (elvett 12 (r'rn becsöli egész in gatlan* az (881. évi 60, t. «i l.MI| a) pánija alapián a C i alatt Xsohár János jivvara bakeb lezett holtig tarló hasaonéivexeti li-zol Ráírni jog épségében hagyásával
1890. január Itó 26-án után aa árverés napjától oMámí*
aa árvaréai feltéte-éa módozatok a se*
egyez réaalet
tandó 6•/„ kamatokkal együtt lakban meghatározott halyen rint lefizetni.
Kzsn Mrdetmény kibocaájlMnak égyidejtt-leg megállapított árvaréai teltételek a hivsteloe/ órák alatt a perlaki kir. Iblróa^g tkvl osztályánál s (ioriosán község elöljáróságánál megtekinthetők, Megjegyaztetik, hogy a gnrlczáni II t sztjkvben (elvett ingatlanokra Bávára Pál éz neje Vuk Te* réaia goricsánl lakozok javára hekahleiett uol-galmi jog az árveréa állal nem érintetik*
Kell a kir. jbiróaág mint tejekkönyvi ható* aágnál Páriákon 18H9. évi december hó 8-án.
Dr. PAPP kir. allblrö.
558 1—1
7984/1889
1HUO <HI jutuiítr hó 2»-án d <» 10 órnhor
Hah^t község házánál Dr. N*u«iadler Antal lel-
iiiví vftl i «i ■ nnsgvii 1 u^i >hm.ni.*viia«| .1 .w. i - -
Z ig mind betűrendbe kell szedni a jelenvolt di- P«resi ügyvéd vagy lietyefiese közbejöttével meg
szes hölgy közönségei. Mert iazen, könyörgöm, egy piculára 10 aranyat lehet tenniv hogy minden bálban legalább 5 —411 olyan nö. ia vali jelen, ki raupáu asért megy el, hogy öltözékét megbámulják a hogy neve ott legyen a •szépek* sorában.
Közgazdaság.
tartandó-nyilvános árverésen eladatni tog.
Kikiáltási ár .a fennebb kitelt bocsár.
AWerezni -kjvánók tartoznak a bocsár 10%; át készpénzben vsgy óvadékképes papirban t kiküldött kezéliez jelenni.
Vevő köteles a vételért báróin egyenlő részletben, még pedig: na elsőt aa árverés jog erőre emelkedésétől számítandó I hónap alatt, —
52 l-l
5793<18K9
A flllskszeráa zzélék sdémealez-aége. Eddigelé a fttlokazera miatt adómentességben csak azon szőlők részesüllek es oly arányban, a mint elpusztullak. A töldiuivelési. minislerium kebelében lervhe van véve az erre vonatkozó törvény rendelkezzenek oty- irányú módosítása, mely -szerint megtelelő adókedvezményben része-*i<ie«senek azon szőtök tulajdonossá kik szénké-H negeaés által fillokszerávsi jepet t sZőtotkei az el- n„pj4n pusztulástól megmentenék. Az alapelv ugyanaz volna, mint a me'y a földadóra vonatkozó ármen-leaitési es árvédelmi stb. költségek figyelembevé-1 .Jelére nézve érvényesül. A (öldmivelési ininissler] ea irányban tárgyalásokat kézdWtUjuegljL.~péu£d ügy miniszterrel. Ezek a*, adókedvezmények egyéb-iram ki loguak terjesztetni az amerikai-vesszővel beültetendő szőlőkre is, még pedig abban a mértékben, mint azok ma a futóhomok területen léte-sitesiietl ültetésekre/lésve tennállanak.
Nvákbsgar pnaallfé szer. Kevérjünk ösase két rés/, cukrot, I rész bórist éa* 2 rést lisztet, s^azt a keveréket hintsük-szét este a szobában, különösen az asztal körül, a hol esetleg kenyérmorzsák hevernek a padlón, és a konyhában a tűzhely körül. A svábok erre a ezerre előjönnek rejtekükből a a legnagyobb ré&ze elpusztul (öle. Ha e szer elhintését lÖbb napig ismételjük, valamennyi svábbogarat kiirthatjuk vele.
A hsg) nsmsg korai vetlae. Minél korábban jelenik meg a kouyhakeriés* valamely terménynyel a piacon, annál jobb áron adhatja •I, csakhogy nem minden konyhakerti növény magját lehel korán, vagyis rendes idejénél elöhb vetni. A hagyma magját könnyebb lalsjbsn már jsnuárbsn vsgy február elején vethetjük, nehéz talajban márciusban. E célra igen alkalmas a portugáli óriási csemegehagyma, melyei hamar megkedvellek miudenütt, a hol termés$tésé! meg-kisérlel lék. Megjegyzendő azonban, hogy azt is épen ugy, mint a lobbi délvidéki hagymák m^g-ájt előbb langyoe melegágyba kell vetni.
másodikat Ugyanattól 2 hónap alatt, --- a bar
madikat ugyanattól három hónap alatt, — minden egyes részlel után az árverés napjától saá-miiandó 6° Q kamatokkal együii az árverési teltételekben meghatárorott helyen és módozatok szerint lefizeini
Kelt Négy-Kanizsán, a kir. Ivszék g^lnl telekkönyvi hatóságnál 1*89. évi október hó 5-lk
Gr. HOOONNaY
kirendelt kir. tvszéki
Feielős szerkeszti! és kiadó: Varga Lajoa. TársszerkesztNzslsy Nándor.
Hirdetések.
*468|l88l.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. lorvszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Dr. Neuaiedler Antal o.-kanisssi lakos ügyv. vhajialónak Sípos Menyhárt né es. Zsobár Juli vhajtáet szsnvadö ka-Iw34í lakos elleni 1B frt tőke 1889 jal. 4 tői járó
Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság, mini lelokkvi hatóság közhírré teszi, hogy Spiegl Aliiért goricsánl lakosnak Cvetkó György éz neie Havára Angéla elleni kietégilési végrehajtási Ügyében 70 trl 40 kr. löke. ennek 1887, november hó 18-tól járó 8* kamatai. 18 írt 17 kr. peri, 7 írt 45 kr. végrehajtás kérelmi s 8 Irt 65 krhan megállapított ez uttali költségek behajtása céljából a nagykanizsai kir. törvényssék (perlaki kir. járásbíróság) térületén lek vő Goricsan község 89. satjk-vében A. 1. 8 sor 605 hraz. ingatlan 48 frl, a 4 eor 685 hraz. ingatlan H8 forint, a 6 aor 858 hrsz. ingatlan 54 lóriul, a 1 aor 862 hrsa. ingatlan 37 Ioi inti a 8 aor 1784 hraz. ingatlan 70 forint, a 9 sor 2274 hraz. ingatlan 34 (orint, a | II sor 4237 hrss. ingatlan 18 forint, a 12 sor 4298 hrss. ingatlan 40 forint, a 18 sor 4810 hrss ingstlsn 31 forint, s 14 aor 4665 tysz. ingatlan 62 íorint, a 15 sor 4750 hrsz. ingatlan 40 forint, továbbá a géricsáni 111 sztj^vben A I 1 sor 129 hrsz. ingatlan as 1881. LX. t.-c 156 & slapjin egészen 32) forint, végül a 2 sor 130 hrsz. ingatlan a hivatkozott törvényszakasz alapján egészen 58 frt becsárban (íoricsáoban a közaégbiró lakásán
Árverési Hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. törvaaék tkvi osztálya részéről köxhlrré télalik. hogy a m. kir. állam-kincstár végreha|tatóaak Pál József végrehajiáat szenvedő galamhokl lakoa elleni 851 frt töka. 18H írtnak 1887. évi ókiőber hó 6 napjától jári ti% kamatai, 9 frt 50 kr. végrehi^iáai kérelmi, 11 tri 50 kr. jelenlegi z még tetmefülendö köllaé-gek iránti végrehajtási ügyében a lenni nevsastt kir. tvaaék területéhez tartozó, a galamboki llŐ sjiijkvben A 4 2578 hrsa. a. föláll váltaá|k0« teles ingatlannak Pál Jóaselet illető 811 frtra becsült '/« ré<aa, és aa A 4 ÍW5 hrsa. a, fü|» lali váltság köteles ingatlannak ugyanoaak Pál Jói|e(st illető .811 frtra becaüU l/4 része
IH90 AvI fülirutr hó 2(Mk napján rt e Ul órnhor ^
(ialambok község hálánál megtartandó nyllvánoa árverésen eladatni log.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becaár. Arvereani kívánók tartoznak a becaár 10*/|»át készpénzben vsgy óvadékképes papirban a ki* küldött kezéhez felenni.
Vevő köteles a vételár! három egyenlő réas* ;létben, még pedig: aa elaőt az árveréa jogsrörs emelkedésétől szamitandó \ hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a bar* ' madikat ugyanattól 8 hónap alaft, — minden • egyes réazlet után az árverés napjától szárai-biró. tundó 6*/0 kamatokkal együij as árverés! tsltéts-lekben meghatározóit hslyan éa módozatok azerint lefizeini. » „
Kell Nagy-Kanksán, a kir. tvaaék mtnt telekkönyvi hatóságnál 1889. évi november hó 18-ik napján.
Ur. HOOONNAY 559 l-l kirendelt kir. iveséki biró.
ELADÓ HÁZ.
Elhmiyt Wegaclieitler Qyörgyu4t astl* letett Wakkalit Krisztina tulajdonit képa-sett 8 elkUlŐiiOsitett laképUletbtfl, udvarból
éa kertből álló a a
562 t-
1890. évi 111 Arci uh hó 10. nap|ftn rt e-10 órahor
Oroazváry Gyula nagy-kanizaai lakói felperesi Ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni Jognak; • Kikiáltási ár a fennebb kilelt becaár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10% át készpénzben vsgy óvsdékképea papirban a kiküldölt kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben még. pedig az elsőt az árveréa jogerőre ^oniSkedésétől számítandó 15 nap alatt, — a másodikat ugyanattól 30 nap alatt, — a harmadikat ugyanattól 45 nap alatt, —4 minden
Zrínyi-utca 11. szám a. fekvő
«
ház ós telek
as örökösök Által szabadkézből minden órin eladó.
Értek esni lehet
Ssv. BIK'HUKAHKKIVÉ úrnővel (Sitntgyörgyvári*utca saját-ház.) I
6854/1889.
Árverési hirdetmény.' t
A nagy-kanizaai kir. tszék tkvi ositálya ré« azéröl köahirré tétetik, hogy Csönge György oroat* tonyi lakoa vhajtatónak Kiaa Kerenc éa naja Ádám' Katalin 'Végrehajtást, sienvedő oroaatonfi lakosok elleni 124 frt töke 1884. évi Január hó 9 napiától járó 6°/tí kamatai, 12 frt 50 kr. sá« logjog bakablezési 20 frt 85 kr. per, 7 trt 50 kr. biztositáai kérelmi, 18 Irt 90 kr. biitoeitáai vég-
Nagy-Kapizsa, vasárnap
rebaitáai foganatosítás! 9 irt 13 kr. végrehajtáei kérelmi 9 trt 50 kr. jelenlegi h még felmerülendő költségek Iránti végrehajtási ügyében Ir fennt^ne-veaett kir. törvényszék területébe* tartoaó aa oroaatoayi 57 eat|keben -f 77 bre7. a. Kiee Fe-rano tulajdonául felvett 2t>7 Írtra becsült ingeden, továbbá ea oroaztonyi 529 aaiikvben -| 69U b hm, elatt (elvett váltság köteles, ugyanannak tulajdonául (elvett 940 frtra becsült ingatlan
1890 évi február U 6-ftii d. e. 10 örakor
Oroaatony községházánál Sebestyén Lajos (alperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tsrtoansk s becaár 10o c-át kéazpénzben vagy óvadékképes papirban ski> küldött keséhez letenni.
Vevft köteles a vételárt három egyenlő réealetben, még pedig: az elsőt as árveréa jogerőre emelkedésetői ssámitandó I hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól •) hónap alatt, — minden egyes részlet után aa árverés napjától aaámitandó 6% kamatokkal együtt az árverési (altételekben meffbétároaott helyen éz módozatok szerint lefizetni.
Keit N.-Ksnizsán, a kir. törvszék mint tejek-könyvi hatóságnál 1899. évi október hó 28 ik napján.
(ir. HUGONNAY 56t í»l---------- - -kirendelt -kir. Uszéki biró.
Zala 4. szám. (8, lap.)
JEGYETÉRTES"
llaNkeaBaiyadlk évlalyam
legnagyobb politikai napilap.
Megjelen minden nap, tehát hétfőn éa ünnepek után la. 549 8—8
KLÖFIZKTtSI AHA:
1890. január hó 2fl-án.
OOOOOOOOOIOOOOOOQP
i frt ao kr. A „ 10 ,» ao „
aj hónapra ........
rom hónapra .....
■at hónapra ... ... Igéss évre ...........
Etöfisetések bármily naptól kezdve tsljssit -hetük t Ijgeélmrllhoen postául alvánn unt fluda• pestre, as n Egyetért j*' kiadóhivatalába (Kecskeméti útra (I ss.) kfUdsndlfk.
Kurzweil Bernát
Budapaat. V., WalUnar BouUward 60.
Lampen u. Glaa Pabriksniedetlage.
SW T & Tg*
Pasvtfnd auf jedev 15" Gewinde
kO »o
o5ooooookx>ooooooo nnnnnunnnnnnnnuununnnnnnKnnnnnnnnin
Bflvld huHzniUat uiftu nélkQIOxhetleu mini logtlastlié ttger
1 fogak aiépaége
Franczia nő
francsia nvelvbeni társalgásban éa nyelvtani oktatásban ajánlkozik. •'
Czime megtudható Fiachel F. »r könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán.
Francaise
554 2—2
dispoae encore de ttueques matincea pour la CQnveraation ; Legons de grammaire
et de littératnre. L'adresae ae trouve ebez M. Fiachel lib-- raire á N 'Kanizsa.
|i | saizrlksl
GLYCERIN-FOG-CREMÉ
(•g4zszégtfgyl kstézAgltiz sjrzvlwgálva)
F. A. San la & Társa
cm. kir. ntlvsrl *a*lluúk -
X Kapható a gyógysseréazek éa lllaiazerésreknél 1 darab M kr. N-Kaiiiasáit X Sohwarcs A Taubrr; Hoaenleld' Adolf; Strem A Klein, Bet din Márton ; Marion tt. és Huber uraknál. 448 25—52
x
8 • *
I 8 K
s
X 1
1 8 8
xzzzzxxzzxxxxzzxxzzzzzzxzzxzxzzxzzz

w Nevünk alatt mindennemű A csekélyebb minóaégU áruk leaz yv A nek forgalomba hozva. Z £zen a nagyérdemű közön-? aéget károsító eljárás elkerttléet .
P céljából minden darab gyáraink 7IPS^
ból kikerülő árát fenti törvénye- V
B 5 a
keaaitme
7
. sen beiktatott védjegyünkkel [át v juk el, mi tehát oaak el
ukat
iameHink ei nyünknek,
aa ja t
528 9-10
2 Kitűnő ÉMii csinosan tidolpzott -
tölgyfa szőlőkarók
valódi szepességinek,
i l I
melyek ezen védjegygyei bélyegezve vannak. Caak tiszta len fonadékból kéaaült vászon-éa uamasztnemüink kizárólag gyepen fehéritvék a kárpitok alján, igy aaok jóságra éa tartósságra fölülmulhatlanok. /Valódi szepességiM áruink minden nagyobb váaaon- éa fehérnemű kereakedéaben kaphatók Wein Károly él Tártai Kézsmárkon.
m !
t.OO n»ff«-r li«»«->xu-únli.tn «-s«r~í]nratHiakint 7 ír íjával u |
1/5 ,, , „ „ lomjával |
i.5o , ' ¥ ,, te fitjávsi ™1
555 2—3 kaphatók : *
Gutmann 8. H. özéénél
Nttgv-g luiizsán.

I I I
'A KI NEM TUDJA,1
Ihogy a Bök hirdetett gyógyszer közül I "melyik felelne sisg leginkább betegségé-1 rnsk, sz kérje azflnnaLtev elező-lápon Rickter^ rkiadóintézetétöl Lipcsében, a képekkel ellátotti f„A Beteg barát^izíniű könyvecskét. A hozzál [nyomtatott hálairatok bizonyítják, hogy a mö-[ \ recskébea foglalt jé tanácsok követése áltál, n?m / \csak ezren-n;' j -Tt- ii elkerülték a haszontalan j k péozkuukst. hanem mé^ a vzgyva-vágyott . lyéfyslást is hamar megtalálták, A^ ^ . könyv Ingyez küldetik meg.
, h: Báli
1! und Hroviaion zahle ich fÜrVermittlung bei ! Verkauf van ge-Ndzllcli gralalte* len l ezea auf Kn* >
^■rMt-nl
Weehselhaus
a FÜCHS,
: tolipoi, Frá Wpse 12.1
^ i fíiPMill mmw
« r IÍ®"|5"ÍMIÍÍI 2 ir&SSílíir-
J' ii Al Ea - ftinBBBWR!
PtlKvlHl JíLsl a£FI ailsJKBcftl
kl ^rijfii^'il iiMiMlai*Ji
It
iiP33Ss2aEEEa
•a 2 Wmm
^^ * 3 T "3 j 1 S í .-ti • J- i f f
Itei
fe Í^SPlí-iFf ^IfillfJ^p frütlll Ű I: Hi'.&hill sl
sJírrG'ö filmi
tii Sj
Meglepő hatású szer caAs. ét klHr<aaiHá.l da(aHil.kiUI, tovibbá otuia IVJ. él Hll.»..U«Hlrt«..U .1*1 a
A beda asti Szt-Rokn* kórház cUtiristtkai kimutatása szerint a BapsialorrsL qÖ láS^kizérlet t/détett a molyok kiízt 7 ozotltoii jzvnláz éz 189 asstlisa teljes zy^yalá* vetíti Kapl utó posta utján gyötyisertiftintian i«h ax ömnsm gyógyszertárak Imii. Ara ügy usjr.v Uvegnok 1 frt. kia Üvoguok hO kr. 547 8-5
KRIEGNER GYÖRGY gyógyszerész a „Magyar koronához" BUDAPEST, Kálvin-tér.
Nyomatott f ischei Fülöp Uplulajdonoanál Nagy Katusaath 1890