Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
35.77 MB
2010-02-16 15:50:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
901
2603
Zala 1890 február
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5. szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. február 2-án.
XVII. évfolyam.
HwkmltUf •MtíjUy-ts UsfcWy-stcs. uiUi
Hl ilIWI • lap Kellemi Mn maUHd minden költemény,
ZALA
IMMInWi Vénshis-suia 4. —ám JíUoliti 11%
ELdnztTÉai Arak t Iffcs <m , , , , ( m — kr, nUvn . | , to ,
Ntgymlifro i, . , I . II .
MmtMii levelek tank ismert ke-wkMI hfadutwk »l.
Kisiratok viun nem ktldetask
UiniMiMk Juttoywu MiatHalatk. IflUbi fettteera U k>.
A Nagy "Kanizsai- és Délssalai takarékpénztárak éa u Iknktgyetjülol hivatalos közlönyo wt&ttUttk vfiSÍ • kimritnkr.
Politikai ós vegyes tartalmú hetilap.
Sifjehilk MogyMailiián httublal «|jíu«r t Viaároap,
VíMHtkoWk Plmilml Fllou kosyv-hw>ilM>i InliMsatki
Balatonunkért-
Elbűvölheti a szemlélő lelkét a nápolyi ég; csendes álmokba ringathatja egy wkewi éj; csodával töltheti el a Miramarí aaépeége; fenaé^eo hatással lehet rá a len ger; de a benyomást — mit a mi nép Balatonunk teei * lélekre — nem találja aehok Legalább a magyar ember nem !
A Balaton ácéptégének a a lélekre gyn korolt büvöá hatásának leírását hiába ki-aérelné meg a legavatottabb tol). Az iró a behatáook várása* alatt zzt volna kénytelen éretni, hogy tolla erőtlenül hanyatlik le.
Lehetetlen képzelni olyan fásult, rideg, tompult lelket, oly elvadult szivet, mely a Balaton partján illetetlendl maradhasson
Csuaa-e, ha Balatonunkra éa vidékére mindenkor bttazkék voltunk a azt — ugy szólván — nemieti közkincsünknek tekintettük.
Csakhogy' mi ezzel is - mint minden kOtkincsOnkkel — ugy voltunk, hogy nem birtunk neki méltó hielyet bistoaitam a világversenyben.
Az utóbbi idnben ~ indult oaak meg kiaaé Orvendeteeebb ■ több reményt adó mozgalom arra nétve. hogy Balatonunk éa gyCnyQrQ vidéke a virágzás magaaabb fokára emeltessék.
Pár év előtt alakult meg a „Balaton Egylet", mely eddig kifejtett működésével kétségtelenül igen aokat tett erkölcaileg éa
anyagiUg egyaránt, hogv Balatonunknak Vgy a haaai, mint a kUlnldi igények szempontjából at őt megillető előny bjitoaitva legyen.
Minden munka, minden ügyekeaet azonban oaak hiú erőküdéanek maradt éa marad mindaddig, mig a balatoni gŐthajó-táa Ugye megoldáat nem nyer. Kellő köz lekedés hiányában 'a szép, a bűbájos Balaton —' hogy egy sántikáló haaonlattal éljünk — megmaradt ioetlányokban elöltünk heverő képnek, melynek réaileteibŐl oaak sejteni .lehet, hogy mily nagyszerű lehet na egész Uaailiangjában.
K balatoni gőzhajózás kérdéa« nem u|, sőt nagyon régi dolog. Már nagy Széohe-nyink 1846 ban közzétett agy röpiratot, melyben az ő teremtő ezelleme egész erejével, odaadásával sürgeti a balatoni gő«-hajóiáa ügyének meleg felkarolását.
Ennek a lánglelkü felszólításnak mint* egy iioniájául léteaUlt az a bárka, mit ai elaő lelkesedés azalmatOiében >Kiafaludy« névre kereaxteltek.
' Ez a bárka alkotmA*y aa ő airalmaaan tákolt bordáival oaak a legutóbbi időben mondta föl teljesen a szolgálatot. Eddig több isteni kegyelemmel, mint szakértelemmel csak eljárt a Balaton hullámain, mintha bffvOa tündérkezek tartották volna egybe bordáit.
A .Kislaludy* rommá létele iá részvénytársaság bukása nem valami keooegieUT
kilátási nyújtottak arra nézve, hogv egy gŐahajóaáai társulat részvények alapján lé-lesülhessen A inda voltak lelkee agyénak, kik oéljokul tüaték „nagy ütéckenyi m«f-ketdell művit új életrr kelteni, uilirdabb alapra fektetni ti bebiionyitani, hogy mit a legnagyobb magyar iqjtiált, nem életképtelen teremtéa, mely már aaUletéaévei magában hordta a korai kimuláa oairájéfy hanem hóim at élelrevali, t/jéH/tótgto oonnhptio, mely eeak a kÖttlHSÓy kidug kWnye folytán dermedt meg és vált tetszhalottá, mely aaonban at érdtUidie 4» hfflttHttt munka meltgiben uj éi 4fdáiot életre ibredkel.'
Ezek az alapitók voltak t Kitér káry Mihály " gróf elnöklete éa Niidaidy Ferenc gróf alelnöki* te (mellett Andfátey Qéza, Andráuy Sándor, Károlyi László grólok éi Siar»unfi Sándor.
' Kezdeményeztük viaszltangra talált ai irányadó körökben, amennyiben Baroae miniszter poataaiállitáa oimen 2000 Irtot, — Zala-, Somogy- éa Vaeaprémmegyék türvény hatósága pedig 10 éven át I— 2 ezer frt segélyt t a magfrV! kitHH-'t /pl. téeét szavaaUUi meg.
Az alapitók réaavénytáruaággá alakultak, de a réaivényeket a kOavetlenUl érdekelt kOzOiáég .ia alig Irta alá. Ennek daoára elkéazült a ,Kelén* éa átadatott a közlekedésnek.
Ámde a réazvénytáraaaág már ia arról "győződött meg, hogy a gőzhajó köziakad éa
A „ZALA" tárcája.
A „fehér légió.14
— A .Zala* . nM táreáj*. —
Küriftsy Bélát már lymaaiumi tanuló ko* runkban is a legexeaalricuaabb lerméweiü gyereknek ismertük. Tehetsége volt már akkor ia, de nem otl érvényesítette, ahol kellett volna. A aiu-diomokból csak uizott. Hanem tangarayi aokat olvaaott z olvasottság dolgában kitett nég a pro-laaaor arakoo ia.
Nagyon termesiete«, hogy az a sok iamerele egéai chaoaaá lelt fejébeér meri ahhoz még nem volt mag a kellc érettsége, liogy az olvaaott dolgokat lelkében kathegoriiilni képes lett volna. Abráodoe Búvá fejlődött, ki mindig a világ- és természet rendjével ellenkező reformokon törte agyát.
Minden kellék megvolt benne arra, bogy kedvesO viszonyok mellett tragikai alakká fejlődjék. De hát a mi korunk a csendes életfolyás koraka volt. A levegő egész Európában, sót az egész Silágon csendes volt és tiszta. A lavegö Mm volt tele puskaporral és forradalmi eszmék-kai. Mini abogy nagy dolgokat megelőzőleg mondani szokták.
így azután persze KQrtösy Béla barátunkat sem érte tragikusabb sora, mint hogy kinevezték Horgonyomra törvényszéki jegyzőnek.
Horgonyoz éppen az éa saomazédzágomban van. Véghetetlenül őrültem, hogy agy régi tanuló-táraammal ily közelbe jutok.
Az latén i* így akarta, hogy ez a Béla ide kefttyöa Me»d gondéi ez ki olyan drigo^^jMgy.
egy-egy bolondaágon hónapokig mulathat a publikum.
Még az örvendezéznek csak közepe táján lehettem, mikor már Kürtfiaylől levelet kaptam.
~ .Kedves Barátom!
Mindenesetre értesültél a napilapok valamelyikéből, hogy engem Horgooyosra neveslek ki törvényazéki jegyzőnek. Állásomat f. hó 82 én foglalom el. Dé már üO-ta olt leszek. írtam már több ottani ismerősömnek s kSzellakó barátaimnak, hogy 20 án este találkozzunk-, as • Arany Szarvas* szállóban. Csináljatok valami banketie-félét I A nőtlen fiatalemberekből éa agglegényekből azedjelek öaaze annyit, amennyit birtok. Ser-vua I Szívességedre számit •.. és a többi.
A levelel lelettem és al kezdtem tűnődni: mi az ördögön töri a fejét megint ez a KQrtösy Béla?
Százféle dologra gondoltam. Végre belefáradtam a találgatásba. Majd megtudom, ha ide érkezik.
Az előre kijelölt napon befogattam és behajtattam Horgonyosra.
Az »Arany Saarvaz* zzállóban már egén regiment ftalalabb, idősebb pejtás várta az «zcen-trikusvágáröl hírhedt KQrtősyt
Délután 8 órakor érkezett meg vonaton.
Nagy ovaczióval togadluk Hatalmas kedvvel töltöttük el az ebédet.
Ebéd végeztével Kürtösy barátunk constatál-tzttz : nincs-e idegen a teremben ?
Miután megnyugtató választ kapott, a terem-ajtókat bezárta z igy zzólt.
— Uraiéi Kedvee barátaim! Engedjétek meg, hogy itt mindnyájatokat jóbarátul tekintse* lek és viszont kérem: fogadjatok ti is zzivez ba> ráizágiokha. Most már tehát leplezetlenül azAlhztok.
Lapunk mai etáma 10 oldalra terjed.
- Halljak I Halljuk I
— Már évekkel előbb megtörtéat velem ai, ami legtöbb flatal emberrel megtörténik, hogy egy lányt megazereliem Á lány ssegény, de az én nagybátyám gazdag ember z én vagyok ki-ssemelve egyedüli örwösül. Ügy gondolkostam, bogy ilyképpen majd eaak mag labet teremteni az egyensúlyt. Atnne aa én nagybátyám különös ember s a melleit hajihatatlan. Mikor asánééko-mat Indiára adtam, igy szólt; > Kedves Béla öoaém, le kilOnően viooes fiatal ember vagy; már igen sok zlikllt csináltál az én pénzemen mázok mu-lallatázára. Most persze gonddltad magadban: a vén nagybátyámat úgy viccelem meg, bogy meg. bázaaodom. Jól van édea öcsém, nekem nincs semmi kifogásom ellene. Hanem legalább est megelőzőleg czinálj egy olyan vleeet, ami engem ia meglepjen.* Mit gondoltok, mit teltem nagybátyám zarcaztiouz beezédjére? Fölkeltem s igy esóltam: ,i6, ba ön kedvea bátyám azt akarja, hogy a jóravaló Kttrlözy-famíliának magja vaazzzen, ám lagT'0' Nem fogok megnősülni soha. Az öreg ctak nézett és hunyorgatta si>osoatoses<rü szempilláit. Elbúcsúztam lőle éz eljöttem ide. Hogy nagybátyámnak mondott zzayaiwi, na csupán szavaiul tekintessenek, elhatároztam, hogy ide még lábamat se tessem be teljesen, mig egy házazság-elleeee szövetkezetet nem teremlek, rölzaólilalak tehát, kedvez bzrálim, hogy hajlandók vagytok-e velem zzövetkezni / Elv: nem nősülni!
A teremben siri csend leli. Kürtös? folyt alá 1
,— De ezak agy évif'"
— Éljen I éljen I bravó I zzövetkeazllok I
— Jó I tehát egy évre mindnyájan szövet keitek? Köszönöm. A lagz*|i kötelezettség csak e|y évig (art. A cél nem nősülni. Az ezzköa: kerülni mindennemű érintkezést a nőkkel. Igy év
f
Nagy-Kanisa. vasárnap. _
Usleteredménye. a legnagyobb takarékosság dacára i», igen kadyeaőtlen, amennyiben a legstti libben igénybe veti Siófok-Hala tnn-Farad közti járat bevétele is alig Mdösi aa ttaem költségeit, h Füred-Almádi közötti padig- teteme* vesateeaéggel jár.
Ennél fogva a részvénytársaság agy Emlékiratot bocsátott közzé a Balaton góz-hajózása agyéban melyben „a fenforgi vi> Hernyóknak már motl leheti teljes (mert ta paaatalaton alapuló) ismeretével t komoly megfontol át ntdn" ' a következő megállapodási pontok foglaltatnak:
1-szfir. A közlekedés kall, hogy aa egéss tavon végig, aapoatai egy, de a körtn ményekhes ét vara ti Járatok hoz mérten kétszeri legyen.
ísaor. Hogy egy ily megfelelő közlekedés festartására és lejlesztésA-e karom gőzhajó beszerzése okvetlenül szükséges.
8-or. Hogy at üzemköltség fadeaéaére, a szükséges javítások eszközlésére, egy megteleli kányád leírására és a befektetett tikénak legcsekélyebb mérvQ kamatozására legalább aa első 10 éven át 15000 Irt évi segélyeséi szükséget, melyhei a magas kormány 18ÜO—850 kilométer napontaii postaazállitás címén 6000 írttal, Somogy . Zala- és Veazprémmagyék mindegyike 9000 firttal járuljon, mely összegek megkötendő szerződések alapján csak a járatok megkezdése után tétetnének folyóvá.
4-szer. Hogy a fantnevesett tak. megyék aa általuk kivánt kikötő-hiúkat és ho záveaető utakat megépítsék és fentartsák.
Ezen segélyezés ellenében--társulatunk kötelemé magái, EögyT
a) a már meglevő .gőzöshöz még két gőx-. hajót, építsen, tehát összesen bárba hajót be
szerezzenj
b) hogy május hó 15 tői szeptember végéig, sőt a körülményekhez és szükséglethez képest a szüret betejeztéig a -közlekedést az egész tavon fentartsa;
ri hogy mindenütt,' hol megfelelő kikötő-hid rendelkezésére bocsáttatik, egy megálló he* lyat éa rendes összeköttetést alakit; igy p, o lehetnének állomások : Siófok, Kénese, Almádi, Alsó-Őrs, Balatonfüred, Tihany, Udvari, Zánka, Szepezd, JJéhiíilpp, Badacsony, Szigliget, Ede-ries. Keszthely, Balaton Berény, Szentgyörgy, Fonyód, Boglár, Lel lei Szemes. Kőröshegy j
d) hogy az állami postát, külön díjazás nélkül pontosan szállítja;
e) hogy a kikötő-Indák építéséhez szUksé ges anyagot önköltségén nyereség-veszteség nélkül Bzállitandja; - • •
Zala 6. aaám. (*. lap.)
• f\ hogy a somogymagyei Balaton-járásbeli kosinak építésére és fsa tartására saUkwgalt kő anyagot a szerződési 10 éven át stlatén llnkölt-, ségén ssállitandja;
g) hogy ép ugy a boglárt kikötő, mint a többi kiszálló hidak építését, agy a talaj és a viszonyokkos képset ogyességílag megállapítandó ili összegben elvállalni kéaa.
Lehatae ugyan a segélyezésnek azon módját is javaslatba hoaal, mely saerint a befekte tett tőkének bizonyos százaléka biztosíttatnék — és es volna társulatunkra nésva előnyösebb mód — da minthogy niaoá' remény arra, hogy a tisztelt bitóságok évi költségvetéseiket agy annyira bizonytalan Ualet hullámzásának klte gyék, minthogy továbbá aa flaleteredmény meg-állapitása évenkiat megújuló súrlódásokra saol-gáltathatna alkalmat, kán/talenek voltunk a be fektetett tőke ssailegss kamatostatásának egész kockázatát, magunkra vannl éa a segélyt flx összegben megállapítani A balyaet ily lurmán tisztázva van, a mennyiben a tisztelt törvényhatóságok előtt ismeretes, hogy mit adnak és mit kövatal hatnak asan adományukért
A »Balatont»vi gőzhajózási részvény* társulat* igazgatósága által kibocsátott s a fenti pontokat tartalmaaó emlékirat tárgyiban a Somogy-, Veszprém éa Zalamegyé bői választott orstággyül. képviselek Illést tartottak, melyen a következő határozatot hozták
„A Balaton gőzhajózási társulat igazgatósága részéről az 1889, évi december bó 10-én tartott Ülésben történt megállapodáshoz képest beterjesztett emlék írat aa összes leienvoltak által közbelyesléssel fogadtatott é< élénk eszmecsere ulán elhatároztatott, hogy az emlékirat egy-egy példánya Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter uruak küldöttségileg átnyujtaHsék s a balatonparli törvényhatóságoknak valamint azok bizottsági tagjainak megkUl-desaék; A jelenvoltországgyUlési képviselők egyszersmind készséggel ktjeleiiték, hogy a balatoni gőzhajózás fejlesztése és ez által a Balaton vidékének emelése érdekében be folyásuk és'lSvéltenységlIkkel minden irányban közrehatunk.11
Tehát végre valahára mégis csak si-kerlllénd megtalálni a helyes utat melyen a Balatonon való rendes gőzhajóköalekadés,
1890, február hó 2-*n.
mint roppant nsgyfontosságu kOxérdak, ke-reaxtülvwaiő legyen (
At Kiterháty Mihály é* Niiatdy Fa-rano grófok, valamint Siarvaty Sándor által aláirt emlékiratban a .Bilatontavl gőzhajózási részvény társulat" ultimátumát látjuk, maly ha eredménytelenül log maradni, aa Ítélet köve ngyanasen ránk siáll; mart mi is csak nagy Széohanyinknak aa «iu-lékiratban is reprodukált ama aaav«ival végezhetjük :
.hogy a dolog kOavetlau eszközlése tulajdonképen kit illat, móg könnyebb a válasz, mert ugyan kit illetne a világ hátán máat, mint legközelebbről is Somogy-, Veszprém- és Zalamegyék Balatonparti birtokosait és tUilént szak után aa érintett megyék fallebb lakó földtulajdonosait, mart hisaan ha aaek nem szaré tik magukat eléggé, miaaeriut ex asainét létesítsék, ugyan kérdem miért szeresse annyira őket más?*
A viroil képviiilíviltiitáMk.
A képviselőtestületnek válsaztás alá sső tsgjsi közöl 46-nek msndslnms lejárván, azoknak helyébe triaknak választása az allspáa áltnl ktttt-aöU határidőben jan. bó 80-áa, uiult csütörtökön ment végbe, mely alkalommal Csertáa Károly al-lipáo ur ls személyesen jelenvolt Választást elnökök voltak az -I. kar,; Heotxik Farono. 11. kar.; Ebenspangor liipót. III. kar. t llertoleudy Béla. IV. kar,; Itapook Gyula. V. <er: Vsenor Károly. VI,kar.: Tuboly Uyulii. VII. kor.: llsba József.
A válssxtás eredménye következő t I. kerület. lieudos tagok t Blso l.tjot, Sebestyén Lsjua, Hslphan Mór, Oyőrffl János, Itutsohlld Albsrt, Szomiuer Sándor, Id. Samu József, Dr. Nusledler Antal; pólingok : Hehnlhóf Adolf, Bsrsai Uyörgy, Hltzelbergur Mátyás, littsiár Aiiljj, IQ. 1'olMoa Foroncx.
II. kerttlcl. Iteudss tsgók: Jsaky Károly, Sluek Sándor, Hun Ssmtt,. (írttnbnl Mór, Danol Kálmán, Sckorcx J. M, Jsuds Károly, l'lnlér Sándor; póttagok: Jsek Frigyes, Zelenák Antal, Saprlngor A fiiul, -Strem Usaső, Tru|kó l'étar.
III. kerlllet Kendet Ingok: Magyar József, Itsithóler János, Rzauer Lsjos, Sterbetzky Kerenot, Api Józzet, Kállovies János, Tnlraly Viktor, Simán István; póttagok: llenedek J áuue, Kuáusz Ke-renet, Dávid János, Trojkó János, Dun^jáa Furono.
IV. kerülőt. Kendet tagok: Mllhófer Ödön,
"S
után a kilépni szándékozok jalentkeanelr. tllousd-jatok?
— Etjen l Eltoiadjuk I
— Jó I Tehát a szövetkezei megslakulása Itimondstoti. H« aiegeogediiek, ajánlok mindjárt firmát is. Legjobb lesz: fehér légii."
—• Pompás! Éljen I
A lehér légió csakugyan megalakult. ' Már kél nap múlva a „Horgonyon Híradó" karcolatot hozott a lehér légió megalakulásáról,
A publikum kitűnően mulatóit rajta. C«sk a marnak voltak-eltelve epés haraggal Kürtösy iránt, ismeretlenül is. Talán a lányok is jobbsn szívökre vélték volns a dolgot, de tudták, hogy egy év nem a világ. Egy évi vezeklésnejc csak az lesz eredménye, hogy azulAn még nagyobb, ínég erös.ebb vágy kél a tiltó'i gyümölcs után.
Mi, — a fehér légió tagjsi. nem gondoltunk sem erre, sem arra, bsnem éltük világunkat, keresve a vidámságot, kerülve a nőket.
Körül belül féleszteodő lelt al igy Pompássn ment a dolog. Van valami ingerlő a jól játézotl blasírtság hatásában. Mi mindnyájan pompásan adtuk az angol hidegvérüaégel. Mintha minden csepp vérünkből aludtlej vált volns.
Kürtösy járt legeiül jó példával. Roppant hírnévre vergödöft Horgonyoson éa vidékén De még a fővárosi napisajtó is beszéli excentrikus dolgairól.
Mindezt az öreg nagybátya már nem állhatta (dtább; levelei irt Bélánsk.
— 'Béla öcsém! Eddigi vicceidből azt híF lem, hogy több eszed van. Azt hfltem, hogy kiváltságom szériát agy hatalmas tréfát fogsz esi nálei, éisire éo kénytelen leszek tervezeti házas-■águdba 1*leeff*sní. K helyeit fogod magad és ataküess ott új állomási helyeden isten ludjs:
| minő fekete légint; wnspiráisx a nősülés ellen; fölbomlasztod a nők és lérDak közli jó közsxal-lemei. Hallod öcsém: ez ellen a lehető leghatározottabban lillakosom a magam és. saegény jó spád szelleme nevében. Azt csslr nem tesxétl föl ri'ilsm, hogy' n Kürinsy-familiál ki hagyjam veszni? | Halld léhát elhatározásomat I Félévi határidőt adok, Hi ez alstt magadba nem (érsz és meg nem jő az eszed, nkkör ám járd tovább a. bolond-| jftl I — majd én fogok helyetted megnősülni. A további következményeket ezután tudhatod, A KürtOsy-familia nem fog kiveszni; punktum I Esil én mondom, a te vén nagybátyád : Ádám.* .
Erre a levélre Béla részéről az lett volna a legegyszerűbb: írni vissza, hogy ám legyen tehát most .már a nsgyhácsi akarata szerint; félév múlva a' fehér légió kötelékéből kilép és megnősül. fi* Béls erősen rsgsszkodott á fehér légio-hox. 0 volt lársu'alunk élietö lelke. Minden alkalmat megragadott, hogy elvünk mellett demonstrálhasson.
Már lejáróban volt az egy év, mely után a | kilépni szándékozók nyilatkozhatnak.
A társulati hangulat kitüoö volt. Senki sem pöngette kilépését. Az assnonylalan világ letssatt s fehér légió lagjajtiak. Kürtösy gyönyörködve Megehette rajiunk minden összejövetel alkalmával .mélytllzü lekele szemeit, miknek egy-egy néha fölvillanó sugara sejtette csalt, hogy azok mögött jegy egész légiója rejtőzik a körmönfontabbnál jlíiirmönfoniabh hunclutságoknak.
Egyik összejövetel alkalmával, mikor a sxét-| oszláars a jeladás megadatott, Kürtösy keztfbe vette a még teljesen ki nem ürített poharat ét : igy száll, meglehetős mélabús hangon:
— tFiuk! ezt az ulolsO kortyot mindnyá-
jatok egészssgére es társulatunk jftvöjsra I Ma vettem ki 4 heti *«ahtdságnt, Holnap, ,a reggeli vonattal utaznom kell. Hslaszihsiftisti ttgy. Msn-nam kell, Fájdalommal voltak Iiuomi! Kilőlek; mart hát Istenem ) a jftvö helálhtiallan; hátha többé nem Is Istlsk bénnetok. Örüljön hál értetek és a lehér létln jövőjéért a< utolsó korty.*
Kürtösy kiitta borát. l)p a légin tag|slt nny* > nylra Ineglapta szomorú bucsuzáts, hogy éljtnt se zugiak.
Hszan>aaei — amlnukisebb nagyobb csoportokban halsdlunk — mindönki találgatta Kürtösy Kürlösy_Lgyórs iávnxásának'okát. *
Hova maliét 1 Minő sürgős Ugye lehel V Miért búcsúzon olyan szomorú, csüggedt hangon ? Nyilván párbaja lesz I *T*
Ezt n föltevést azután teljesen magarősilalta efty levélke, mit Kürtösy akkor rántott ki zsab-jébol. mikor lakáss előtt egyanltiut megölelt, uieg-csókolt bennünket.
A léglo egyik lagjn fltlkspts a levélkéi. A legközelebbi lámpásnál már nem volt (ltok elöltünk annak tntíalma:
— ,F. At) 12-én, a kijelölt helyen.' Most már kétségtelen, K« Kürtösy valamelyik segédiének tudósítása. Itt párbaj esete torog fann. Stegénv Kürtösy I Holt kár érte I Vége less a légiónak; elvéts a lelke, hs ő a párbaj áldozatául esik.
Szomorú hangulsttal váltunk al egymástól. &n az éjszakát a városban töltöttem s csak másnap reggel tériem haza lalutl magányomba,
Mivel tudtam, liójy Béla hsrátunk ftjy sinoa Horgonyoton, egy hóiig feléje sa néaietu a kompániának
Ugközelahbi vasárnap délután már elöjárt koctitn, jiOgy llorgonyotra menjek megtudni va-
Bagy-Kanim, vasárnap.
Osiaaily Antal, Saegö Gyűli, Német lgaáci, Ta lián FVenc, Tóth litván; póttagok : Cióka Nándor, Topali<* Jóuef, Meiteri Ferenc, id. t'iemici Károlv. ScMes inger Mór.
V. kertiéi. Rendee tagok: C>áf>4ri Adám, Bajor László, Varga Jánoi, Ctápári Jánoa, Véneiéi R«»é; póttagok.: Kantor Jánoa, Benoiik
} Jóuef, Muraközi Jóuef, Andri Márton, Babica 1 Antal.
VI. kertlit. Rendei tagok: Kii Fereai Jóaief, Szedi meier László, Hegedűs György, Mlháleez József, Knansz Károly ; póttagok; Saedlmeier Fe renez, Uonát László Gyuri, Mibáleoz György Mátyás. VargaFerenez, Makár, VargaJózselMiklós.
VII kerület Rendei tagok. Staazlln Ferenc öreg, Pnkman László, Bogonyai György, Hegedűs Józaet, ifj. Hegedűs György; póttagok: Faica Jóuef, Gndlin Láailó, Marton Láazló, Martinetz .György, Plinder Jánoi.
E közléittaket nem fejezhetjük be minden megjegyzéi nélkül/ Mióta a közügyeket a ujtó-ban, á nyilvánoiaág terén i a társadalomban szolgál jnk, mindenkor hangoztattok a nyilvánonágot, melylyel a közügyeket előkészíttetni ■ elintéztetni óhijtjnk. Igen isjnáljBk, hogy a legutóbb megejtett várnai képviaelöváluztái alkalmával mel-j lőzve láttuk a közügyek terén uükséges ez flsiin teaéget s igy már előre látható ama roictio, mely' - az ilv izeílembéu"' keresztülvitt válakztáai letuítj követni szokta.
Nem a válaaztái eredménye az, mely eznt-tal bennünket felizóllaláara kéutet, mert hiiz ez alkalommal lemmiféle politikai párttekintet vagy személyi ellentétek nem léptek, nem tolattak előtérbe,! amegválasxtottak tnlsjdonképea s választóknak éiat intéző köröknek jó formán kevés kivétellel jelöltjei voltak; bsnern csupán zválasztásiactost előkészítő és kisérő mód sz, mit egyetlen önérzetes polgár sem szentesíthet.
A m. hé 28-án tartott városi közgyűlés végeztével szóba hozatott, hogy a képviselőválaiz-fistól csak egy nsp választat bennünket éssür getve lett, hogy azok részéről, kik előkészítésébe eddigi gyakorlat, szerint is befoly- a
Zala &. Mim. (8. lap,)
tattak ki i klnyomatáa végett kéibnlttttUk a tárói) főjegyző atján a polgármeaternek.
Válsaztás napján (csütörtökön) s legnagyobb ftltáborodáit ét ooniternitiót idéite ilö az, hogy egéasen mái linták lettek kinyomatta i a váró* házán kiontva.
Hogy ez az eljárás kinek a müve volt, oem todjnk, de az egéizat Incorreotnek kell nyilvánítanunk, Ez alkalommal éppen nem volt iiükiég ily. eljárásri, mikor a közelgő tinti^ltáml' oaam ben ngyis a legnagyobb apsthla, löt mondhitnl | minden jobb törekvés Iránti rteignatlo nyilvánul, mikor a váluztás kérdését ntm donilráljs sem párt, sem személyi kérdés. Legkevésbé lem volt tapintatoi ez az e|járái éppen mait, mikor mindenki aggódva nemiéi! közétettük hanyitláiát, tekintélyttok és erkölcsi lolynuk fokozihn alább-■zálláiát | midőn a város oly életbe vágó érdekek eléréseért küzd ; midőn mindnyájunk egyesűit mnnkálkodáián van izükségünk. Nem volt tapiotatoi eljárás az imugy ii íeoálló ellentéteket a polgárok között még élesebbé tenni t annál ke-véabé uját miguok híveit megbántani és vliua-vonuláira kényázeritenl.
Ingyenes népkönyvtár.
A népművelődéi, népbaladás roppant fon-touágát ma már nnki aam lúgja kétaagbavoani. Azon a aötét kómakon* már túlvagyunk, mikor a nép között élő s annak anyagi erejét igénybe venni kénytelen intelligenMbb egyének azt az elvet hirdették, hogy minek a népnek flilvilágo-sodottság? A- nép aanál jobb, minél butább, minél korlátoltabb.
Rámutathatnánk ama tényezőkre, mik kétségtelenül erős befolyánal voltak, népünknek századokon át való sötétségben maradására. De e tényezők behatása végre meguUlte ss elme radhatatlan reaotiot Az emberi uellom
____________ Agy van alkotva, hogy
a közügyek I sokáig sem, állandóan pedig éppenséggel nem lg befoly-1 t-üri a homályt, a sötétséget. Ha lauanKÍnt jut-tik, értekezlet tartanék', az eddigi szokásho- k"é- j tatnak neki a fényből, a világosságból, meg pest: a képviselők kijelölése tárgyában Az értekezleten váló részvételre a tékesebb tényezők is (elszólittfHak a bár másik a kijelölésben részt nem vett. —
„ , ba pedig önmiga tépi le a dolgokról a legille- ° fénytakaró lepett, akkofmeguédül, magtan torul.
Tapaiztalhatták est eléggé iírbk, kik
egyik az ér
- 1890. február hó 2-ia.
jámbor igavuaóból fékevnatett mbar latt, lá-iadÓ, ki előtt föltárolt az nmbiri jog világa a ki nim bírt migalkndni a sorsot iatéső maga-nbb rendeléssel
A tadáa saoatjától tikkadt népnél a reactio legelsőben la ott ayilváaalt, bogy megtagadta litsnét, gnnytárgyává tstU vattását. Ka tar-■énatn kövstkaaménya a léltndáanak. Mart igea sokan saját magukon la tapasztalhatták, bogy a tudás, a tsrmésast titkainak, arólnik kutatása alainte a iseMemet alvasati litentől. később pedig (minél mélyibbra hatolnak, annál biitoaabnan) visszavezet hinnünkit Iitanböi s a világon minden hatásnál maradandóbb, gyÖ-karmol) erővel plántálja belénk aa liUnbin való hitet.
Nos tahát sbből kövatknUtve: aa IiU-nétél ilvaiatatt i irköleil élete nyilvánuláaában maglainlt. népet li enk t-ljss tudással vssst-hitjűk vissza srköloil énjének kalyn ismsrstéra és a msgasabb lénynek nilyn alapon való megértésére a hitére.
A féli adás megsavarja a lélek öanhangját, a teljes tudás visszaadj* ast
Ea lebegett asoa slőlt, kik aa ingysnss népkönyvtárak ffilállitását sürgették S szoknak létesítésén anyagi éa irkölcii *ra|0k telje* uda-adáaával buzgólkodtak. Asá akarták, hogy a nép legnegényebb oaitályáaak la módjában lágyan szalud Idejét Ilikének magasabb átívelésére fordítani; aat akarták, hogy a baunns éa jélrinyu olvasmányok hil/ai, jósán maditatlóra vaaeaaék éa képnitaék a népnek tinadalomfölforgató eszmékkel telitett agyát
Itt, Nagy Kaaissán is állítottak föl igy népkönyvtárt, mily 660 kötitből áll. Körülményeiről lapunk maa helyén köalünk adatokat; mik ast mutatják, hogy aa aria hivatott ténynők részéről nsm részesül u ügy fontosságából és a msnse jövőbe kiható hordsnlébUi mért támogatásban. Ba kell padig látnia minden smslka. (tettebb szellemit i a társadalmi élet víisonyiit helyesen mérlegelni tudó tiszta látkörü egyénnek, hogy alig van hely, hol oly erői nüksége forogna fenn a különböző társadalmi alimsknek (műveltség utján) egymáihoa való köaalabh hozatalára, mint éppen Nagy-Kanizsán. A népet itt müvelnUnk kall i igy erői pártoláiban kell
népet nem engedték vinni fokozatosan a haladás, rénnitini minden oly tényeaőt, maly a nép-- a.1 ----•j—f]- »"->—« - művelés érdekében van.
tekezleten jelenvoltak részéről jogos volt a véle- utján, a fölvilágoiultiág fáklyatényénél. A «<> lem. hogy megállapodásukba bele fognsk nyn lkáig butaiágban tartott nép uelleme széttépte godni. És látszólag bele Is nyugodtak. Ciopán önerejével a tudást takaró leplet, mohón itta,!
égy két kijelölésre nézve tettek észrevételt, mely nyombsn figyelembe vételvén, s listák eként igazit-
szivtn, magába a káprázatos lényt és bizony-bizony erősen megtantorult, megingott tőle. A
koitálhattuk; csak pz asszonyokról nem
Néhányan egy csoportban árról sullovtunk, I hogy minő hslailal mulhatoll ki szegény Ildin V Vitatkoztunk a lölőil, hogy 01 Igy eltemetni mmi lehet., nem szabad. Okvetlenül meg kall, indítani j a hivatalon vizsgálatot,
Kgyszer csak a társalkodó tarom mellék-ajtaja, mely a ravatalszoháha vezetett, — fftlnylllt s kiszólt egy hang, mely mindnyájunk véréi la gyorshajtást | gyuszlsni kezdette .
— lUrauibátyám ? I
Ilyen az ingyenn népkönyvtár is. Kétségtelennek tartjuk, hogy városunknak arra hivatott iltunei meg is hozzák annak érdekében a izllkiégit áldozatot Ámde a moigalom
_ ____________megindítását nem kell aközönaég somiból várni;
I hanem lépjenek ilő azok, kik aa iagysnn népikkor érkezett meg a pos-1 val mmdenrül, amivel ai öreg urat kissé izórs-1 kilnyvtárt létesíttették's fenUrtáiáról gondnokodnak I Ha ők városunk különbőiő társadalmi köreit adakozásra, Itonájárulásra hívják (811 as eredményt kétségtelennek tartjuk.
Heti uemle.
bélfalt, I' úiéi't huh viharut hullámeiapáixai mozgott a vita a magyar képviitlőhásban a vallás- és közoktatásügyi minisztérium lolyó évi költségvetése fölött. A ltulturkérdésnsk, mely MindnyAjarv elsápadtunk és hallgattunk, mint a mngyar nemzetnek' nemcsak szellemi életére,
hanem egész életképességére Is oly leiette ftj|)« tos. legmélyebb lenekére hatoltak a nélkül, hogy issap is került, volna felszínre, és ép oly rut, mint értéktelen salak is tapadt volna a tárgyaláshoz, mint képviiclőink mái „alapos" vitáinál. Mindenkinek imponálva, uralkodott a vita fölött gróf Ciáky Albin vallás és feösokt. miniszter ; ö maga indította a vita hullámait minél gyorsabb és erősebb lel- s aláhilmpölygésre, intése azonban, bölcs és érzéstől meleg szava mint olaj csillapította le ismét a hullámokat, ba azok nagyon is bodros gyűrűket vetettek. A magyar törvényhozás e költségvetési vita folyamán újra feltedeite grót Csáky Albint, és oly lelkes volt ez, melyben tiszta öröme volt az egész képviselőháznak, a mint hogy a miniszter áH-tti-mon-doU aranyszavak varázsa alatt a házban teljesen eltllnt az ri/ént jiolitikai pártklllönbiég. Magyarország törvényhozása ic legtökéletusobo bizalommal tekint lel gróf Csáky Alhinlioa, mint az ország kulturérdekeinek horuotója- és ápolójához ; bölolességétől, céltudatos, irélyoi éi emellett kíirültckinto tavékenyiégétől várja a katho-lika autonómia éa nz egész népneveiéi ro'fortna-téri felépitését; helyesli módszerét, mely szerint az épületet az nlapuál, és pedig a katholikusok autonómiáját illetőleg a hitközségnél, a népna' vetésre vonatkozólag a kisdedovodáknál koadi, I azután az eajtereaségeken, egyházmegyéken éa r
lamit KürtösyrOt>
lás.
_ , Átvettem a lapokat és leveleket.
Egy gyászjllentés is volt köztük. Fölnyitom s olvasom : ~~~ • •
— .Kűrtrisf ts gynlAkai Kürtösy-Adam s ■uaga és ax összes rokonság nevében fájdalmas szívvel jelenti öcscsének Kllrlősi'és gyilókii Kür-t5sy Béla törv. jegyzőnek gyászos elhunytál.'...
A gyászjelentés kihullott kezemből. Uyorssn felugroltsm a kocsira a- a kocsisnak parancsoltam.
Mire beértem. Horgonyba már valóságos lázban volt a megdöbbenésiől. A lagtArsak sápadt képpel futkostak ide, oda, rendelkezéseket lenni, bogy kellő pompával vehessünk részt a társulatalakiló temetésén.
' Elhstároziuk, bogy egytől egyig elmegyünk s a ravatalra egy imposans koszorút teszünk e felirat isi: „Kedves nagymesterének: a fehér légió *
Testületileg mentünk D'öngplödre, Küriöesy Adám birtokára.
Kürtössy Adám magán kívül'volt dühében ben és bánatában.
— > Képzeljék csak édes öcséim, ezt a borzasztó meglepetést. Pár napja, hogy elutaztam hazulról; akkor még hírét se hallottam Héla öcsém-
nek. Már léiesztendö óta levelet se irt. fia hogy Iák egymást.
a sir.
-^""•"Uram-bál yáni, kérem!?« Az öreg KürtOsy kikelt képpel latt pár lépési. ' —— >Mi . . . mi . . . mi I Ez sz ő hangja,« -— • Uram-bátyám, kérem, ne bsragudjék és ne ijedjen meg I Elek,« *
E szavak után- Kürtösy Héla kilépett. Az öreg' Kürtösy örömtöl, meglepetéstől né mitolian rohant feléje:
— 'Bébebébébé . . . Bécs . , , Bécs , , . Hécs . . . Bécs. .
Ez mind annyit jelentett, bogy Béla öcsém f Béla öcsém I
Egymás karjaiba borullak és uBtlték, csókol-
ma hazaérkeztem, azt mondják, hogy itt fekszik
halva b kastélyomban. Borzaszto ! borzasztó I És I nehezen
Az öreg Kürtösy szólalt meg végre nagy
— >firlelak, te.kötni faló kópé te! Ez hál legnsp este hozták ide ismeretlen egyének', I az u tréfa, amit én kivinlaih. Na ezzel csakugyan már holtan. Azok' állították föl a ravatalt, | iheglepetésl csináltál... Hol a menyasszonyod?
Hebehehe! T e miniszteroek való hunofut, te l<
Béla barátunk pár pillanat múlva egy igéző aogyalt vezetett be'karjain.
Mikor az a hódító földi istennő-alak közénk lépett, — mintha IángByal*át...Őliöggtve, vijjogó ördög- táncolt volna végig a termen.
A • fehér légiit fölött meg lelt törve varáua. Béla lakodalmán már mindenki az <lgy esztendős« lehér légión mulatóit.
még csak azt se tudják : hogy mull ki. Azt ipond iák de
ások telték koporsóba. Eltávozlak ; magukkal vive a rettenetes titkot is. Borzasztó I borzasztó I Egy Kürtösy fiúnak ilyen közönséges, dicstelen halál-1 la! múlni ki I
A kossorúi rátettük a *nagymeiter* ravatalára. Azután a bánkódó s folyton könyeit törül-Wö Küriütiyyel maradtunk a kastély nagy lársal-luxlójihiw, Beszélgellünk a leóforgott politikai •awéeyeÉrdl, a termésről, a lóversenyekről, szó
Nagy-Kantsza, vasárnap.
föegyháam agyéken át mali fel, illetve a nép*, közép- 4a főiskolák által folytatja 4a végezetül a korona 4a aa állam legfőbb ingerencalájával koronássá uaeg. E mődezar mellett a nemzet geaiuaa ép ugy találja meg a teljes, legbeusü leteeebb figyelembevételt, mint* a valódi emberi, a asáaad szellemének megfelelő műveltségnek auuraasioa, nemzetiségi különbséget nain ismerő I szelleme. Tiszt érdeme, hogy e férfiút helyezőn ismerte fel s őt olv igy. fontos helyre állította, elvitázhztlaa marad: ezt tőle még az ellenzék sem veheti el. Hódoló elismerését nam tagadhatja: megCaákytól — A királyi táblák megosztás* iránti j törvényjavaslatba foglalandó rendelkezésekre vo j natkosólag két álláspont közt kellett válasataaia a kormáayaak. A* egyik az volt, hogy a törvény-javaslatba ne jelölteeaenek meg a táblák leendő | aaekhelyei, hanem a kormánynak adaaaék felba-1 talma'ás azoknak megválaaztáaára nézve A má aik pedig aa. hogy maga a megalkotandó löv vény, állapítsa meg a székhelyeket Mint érte-sülünk, a kormány az utóbbi álláapontot tett* magáévá. Vagyiz a törvényjavaslatban maga a kormány fogia javaslatba hozni a kir. táblák székhelyeit, ae egyúttal előfogja terjeszteni a; versenyző többi városokra vonatkozó adatokat s azoknak ajánlatait is, hogy a ház telje* tájéko- j ' zottaággal dönthessen a székhelyek kérdésében.,
— i királyi ügyfazsétjek ügykört tárgyában az | igaaágügymiaiaztor, közelebb törvényjavaslatot. fog a képviselőház elé terjeszteni. A javaslat readslkezéeainek célja az, hogy az ügyészek megszabadíttassanak a tiaztáa kezelési teendők ; tői a vizzzaadaaaanak természetea éa s^játképeni hivatásuknak, a bűnvádi törvénykezésnek. A tőr- j véuyjavaslat tárgyalását megelőzőleg áz igaz ságügyminiszter ugyané tárgyban rendeletet fog | intézni a királyi ügyészségekhez — A képviseli)-j káz alelnöki állására, a .Nemzet* zzerint, Csáky | László gróf helyébe Andrássy Tivadar grófot választották meg. — Mint a „Neue freir] fVes»e*"irja, külföldi, lapokben az a hir merült I tel, bogy a lndügyi kormány az erdélyi szoro sokat erődökkel akarja ellátni z ebből a célból hitelt szándékozik kérni a delegációktól. Jól értesült körökben azonban zemmit sem tudnak •
:' erről a .tervről. Rövid idővel ezelőtt az említett szorosokban építettek kisebb erődöket, é-» e$idő zzerint nem szándékoznak további építkezéseket tenni, melyekre egyébiránt ninos ia szükzég. — l'mberte outt király az aoetai herceg emlékére 60.000 irankot adományozott a táríni szegények javár*. — Monzktában az ott élő magyar és osztrák alattvalók, hangveraenynvel egybekötött fényea bált tartottak, melynek sikeréről az orosz lapok nagy rokonszenvvel emlékeztek meg. — A 16 ik magyar huszárezred — tíz év után Gallioiából végre haza kerül. — Betzarábiában éhínség ütött ki. — Az enyhe időjárás és esőzés több vidéken áradásokat okozott. — Hdromszfle-megye 'tisztikara elhatározta, .hogy jövőre « köz gyűléseken magyar ruhában tog megjelenni. — Byronnak, az angolok nagy költőjének, Athen-ben szobrot állítanak. — then hall egy fiatal technikuz Berlinben. — Franeiaorttágban az an tiaemitiamua kezd újra föllépni — At angol-portugál viszályt zz elégedetlenek köztársasági tüntetésekre használják tel. — A honoMttrrény tárgyalását, mindiárt a költaégvetéa befejezés* után előveezik a képviselőházban. — Az influ enta ellen orvosságul jó ó-bor ivását ajánlják.
— Petifinek ismét három, eddig ismeretlen költeményére bukkantak. — A bteti . (regen wari" szerkesztői, kiket Hentaller L. — képviselői által
— felelősségre provqcált, visszavonták lapjukban a Koatnth sértéseket. — Galagonya községben az odavaló kanászt felesége három egészséges leány és egy fiúgyermekkel sjándékozta meg.
— Egy budapesti télzzerben az oltatlan mészre csöpögött viz által keletkezett tűz. — Egy temesvári lakó* a brünni lottóhnzáson 84.000 frtot nyert. — GySrffy Dániel, zalamegyei birtokoe, megyei törvényhatósági biz tag, ügyvéd és volt megyei főszolgabíró Köveskálán elhunyt. — A láz-ellenet ttereknek orvosi rendelés nélküli el-árusitása a belügyminiszter által nemczak a fővárosra, de zz egész országra ki fog teijeaztetni.
— fírotti kegyesrendi szerzetest a pápa — legközelebb — boldoggá avatta. — A gyálai uradalomban a napokban egy hófehér mezei nyulat lőttek. — &víon legújabb taftlmányarcgy óra," malylyel fonográf van összeköttetésben. Ily módon minden bangót és minden szavat tetszés szerinti időben reprodukálhatunk. — Vuraedon Zendraj Györgyöt ki öreganyját tavaly meggyilkolta, felakasztották. — At orosz éneklő társaság előadásait S melyekben magyarrialnk is j
Zala 6. agám (4 lap.)
fordultak elő —> Budapesten mindannyiaaor aeáfulk házzal tüntették kl. — ürflaésnígy éksseréásbelt bél valami élelme* betörő aa ékazerebet ablakon át — hosssu eszköséval — húzogatta kl,« bolt éjjeli lámpavilágánál, ml most nagyobb üzletek és bankoknál divatba jött — A napokban Ltlle községnek nagy réu* leégett.
Tanügy.
NépUnk én *i nlkotasAny.
A kösigazgatázi reform, mely mint általán tudva vau, most már nsm fog sokáig váratni magára, hanem amennyiben terveaate a kormány kebelében eikéazttlt, nemsokára a parlament u foglalkozni fog vele, — a modern állam minden barátja, előtt immár elodázhatatlan szükségesség, s |>izonyára olyan lesz, mely a tiszfvisslők kl-neveséiének elv* mellett mig egyrészt válóben modernné és jobbá fogja tenni kösigasgetásun. kat, s lassankint meg lógja szüntetni a mizériákat, inásrésst törvény** biztosítékot fog nyújtani a munioipiumok autonum hatáskörér* nézve
Ez az önkormányzati jog maly a magyar alkotmánynyal elvélhatatlauuT van egyberakva, alkotmányos életünk Üli. eazteudejéb*n arra a kérdésre nivja fal figyelmünket, vajjön elégendő-képén gondoskodva van-e arról, hogy Magyarország minden polgára, legzzerényebb állású na Is ismerje a polgári jogokat és kötelességeket, sgy • szóval ismerje Magyarország alkotmányát.
, Ebben a tekintetben valóban osehul állunk, s most mikor már 28 év óta vagyunk birtokában ujabb alkotmányunknak, valóban ssjno* állapot az, hogy a magyar alkotmánynak a törvényben is megparanoaolt tanítása nem tormette meg azon gyümölcsöket, melyeket tőle méltán várni lehetett.
Nem ismerünk zzégvenletezebb anomáliát, mintha valaki alkotmányos polgárnak nevezi magát, mert neki erre joga van, de alkotmányos jogairól igen keveset tud.
Az Intelligens pályán élő embernek sokfél* alkalma van, hogy ebbeli ismereteit gyarapitaa és kiegésaitse, d*£0* ipzro* és munkás köznép! ritkán tud többet e jogokról, mint hogy vátssz-tania szabad, mikor a választások kiíratnak.
. Ez ugyan igen szép és fontos jog a honpolgárnak, ae korántsem meríti ki a honpolgár jogait, sőt nagyon csekély részét képezi, a menynyiben hozzzaob időközben tér sgyszer-egyzzer vissza Jog- és kötele*ség pedig köroeönvizzony-ban egymással zokféle módón foglalkoztatják és befolyásolják a bonpolgárt a választásokon kívül is polgári életében, tevékenységében, akár a község kebelében,
E polgári jogokat é* kötelességeket ismerni, tudni a községek városok, megyék szervezetét, tudni azt, a mi a polgárt a nemzet jé és roesz napjaiban érinti, —„ mindenkinek kötelesség^, a ki a honpolgári nevet valóban meg akarja érdemelni.
A törvény maga gondoskodik arról, hogy a tanulóifjúság a népiskola legfelsőbb osztálya-ban éz a polgári izkola legfelsőbb osztályaiban I a polgári jogokkal és^kötelességekkel megismer-i kedjék. Csakhogy amit a népiskolai tőrvény az alkotmánytan oktatázra nézve megállapít, azt sajátlagos tanügyi viszonyaink lerontják,
Színhelyen kevéj azon gyermekek száma, kik mielőtt a gyakorlati életbe lépnének, a 6. osztályt elvégeznék z igy z törvény értelmében s polgári jogokkal és kötelességekkel megismerkednének. Nagyobb városokban pedig, ahol polgári iskola van, a népiskolának felső osztá I lyai hiányzanak, a polgári iskola felsőbb osz tályait pedig nem minden gyermek látogatja éé igy ifjúságiink jóval nagyobb része a polgári jogok és kötelességek ismerete nélkül nő feT, s a mit ezekből a gyakorlati életben elzajátitanak, az vagy nam aokat ér, vagy pedig a maguk kárán aajátitják el. Köznépünk fogalmai meg éppenséggel zavartak ebben a tekintetben.
Pedig tanulhatnánk valamit ezt illetőleg a mivelt nyugati nemzetektől, hol a honisme ée alkotmánytan szélez mérvű oktatása a tanügyi kormányok kiváló gondját képesi.
Nagyban emeltetik ez által a nemzet iránti szeretet, a nemzeti önérzet, az összetartozás érzelme, a haza iránti azeretot, melyeket mi korántsem nélkülözhetünk még. Sőt Ellenkezőleg- nagyon is dfzfikségünk van arra, hogy az alkotmányon jogok éz kötelSeségek ismerete, ne csak növeljék a nemzet éz haza iránti -szeretetet, ne csak emeljék az önérzetet, necsak gyarapítsák a leendő polgálr~füBéretcit, hogy
1890. iabruár hó 8-án.
önálléaa gonddlkoani, s saját lelke sugallata a legjobb Imlátáa* •arínt aa*lakadni tarjon, -hanem teául)* mag belli* amagyarállamaaama respektálását, aa állam alakaláeái é* fejlődését a általában mindaat, ml őt miat magyar hoe-polgárt köselabbről vagy távolabbról érdakii vagy érinti,
A magyar földön élő bármily namastiaégü honpolgár vallja magát bikákén magyarnak, — Ma fogalom legyen öeaeakötő kapósuk, msly Őket tdrn testvérekké tenni. Erra o*ak- % tör-, ténelmi alakulás és fejlődés v*a*th*ti az *mb*rt. B ezzel mag k*ll ismertetni a honpolgárt még mielőbb assá l«aa.
A hol gyenge a közazell*m, a hol az ö*a-wetartosás m*l*g érzülete hiányzik, a hol a kálMlérdekak a közérdek rovásért túlságos ápolásban részesülnek, olt gyenge lábon áll az alkotmánytani iamaret. 8 kétaégtel«n, hogy erre a diselplinára kavMibb gondot fordítottak, mint kellett volna, kevésbé vették kevesebbe, mint bogy a tárgy fontossági megköveteli* volna Az alkotmánytani ismerőink minél saé-l*sebb mérvű *lterjNés* aa autonómia gyakorlására is képűidé fórja tenni a népet ás ig*n aokaaur m*g lógj* óvni attól, bogy ólját kárán tanulion.
Jfranulaorsságb in nem n**kély*bb *mb*r, mint Jnl*s Himon, a bi sgy Iddbán' köaoktatáa-ügyl mini»zt«r volt, irta m*g t franola köa-társaság alkotmányát ai IQuaág aaámára, b* *zélg*té**k alakjállan.
Jó volná nálunk is nagyobb ftgydmet fordítani a tárgyra, melytől népünk alkotmányon érsül*tén*k felássté*e nagy mértékbsn függ.
Aih*l»»**«. Danlte Hándor ráoakznlzsai áll isk tanító a nagym. minia<ter lir r*nd*l»-tévol a stridél áll. népiskolábos hslyaaUtett át. Igy a atridói iskola tant**tül*te lemét Ulja* azámban áll.
T*nH4k ilg) rímen* Kállai Adolf karlzbadl fttrdóorvos két magyarorssági tanítót ingyen gyógyksselni, gyógyaserrel ellátni s na* gyon jutányos élelmaséaban, azállaaban résaasi-teni hajlandó; kérvények hoaaá intéaendók.
I4éa*é(*li*k Hgyelaséh*. Sok kÖ4ség faiskolája mind az ideig nam rendelkezik étigendő msunyiségü vsdonit Felett éa igy a ntniwité* sem haladhat előr*. Alábbiakban oly forrás! ne-vésünk msg, honnan a kösségi gyümölusfaisko-Iák réssére ingy*nea vadonook és üjtó • galyak szoroidiotők. A fötdmiv*lé*ügyí minisntaiium közzéteszi, bogy a v*z*tés* alatt álló gazdasági *<aklakolákban é* vinnellérképeadékben 1800. ev tavaszán eladandó leaz mintegy 78,188 drb al* mata. 17,400 drb körtefa, 0800 drb sailvala, 14,000 drb haraukfa 4s 10,800 drb birs almama| esemete, 07,(100 drb mástál* osemete, 4<W,l0o drb intóveuső, 81,089 drb oltvány 4z 101,876 dugvány. A magcssmeták a hirdsiéebwt köaölt árakon (alma, körtv* drbja 1 kr., aallva, baraok, birs 8 kr,, uNreanye, meggy, mandula l'/| kr.) bárki által közvetíenttl^aslniéaetigaagatoságai-nál magr*ndnlh*Ulk. A msgrandsláaek .b*érfc*« sésllk sorr*ad|* szerint vétetnek figyelemb*. A megrendelői terheli * zzállitáel és a neomagoláai költség. Mind a csemeték ára, mind pedig a többi költség a szállítmány utánvétel* mellett szedetik he. Magcsemeték kivételeasn dij nélkül is adatnak, és pedig oly közeéjp faiskolák számára, melyek megtelelő talajjal és fekvéssel birnak, kellőleg bekerítve, kúttal é* a saüksé-
fpa felszereléei tárgyakkal vannak elláya, m*< yeknek: kezelője kellő zzakismerettel bTr és a hol a megmunkál tatás akadályokba nem ütközik. i£zen leltételek létekéee a unfelügyalő vagy kerületi faiakola-felügyelő, vagy pedig a törvényhatóság hivatalos bizonyitványával igazolandó. A községi faiskolák számára igényelt adományokért a -kellően felszorult folyamodványok 60 kros bélyeggel ellátva a földmiveláa-ttgyl m. kir. minizzteríumhoz legkésőbb 1H90. február hó 16 ig nyújtandók be. Közeégi faiskolák, egyesületek és magánleink részére 108,106 darab különböző nemű magonc oltó vessző adható ki díjtalanul. Ez iránti megkeresések közvetlenül és pedig legkésőbb Jy-jjlO. évi lebruár hó Ifi ig az illető intézet Igazgatóságához intézen-dők, honnét aa ez iránt érueklödu minden t*. kintetben kaphatnak fölvilágosítást.
JntalMMaAaok. A magyar ny*ly saak* szerű oktatásábsn és annak elszjátiiásában jeleskedő muraközi * vond vidéki taniiók és növendékek megjutalmasására 18KB/Ü, ttifíúvl — esultal negyedik kioszláara a követkeiö tételek maradiák nyilván tartásban ; I) /.alavármegys nemesi |iéna-tára vátonsimánylnsk évi adumáaya ltO frt.,'8)
Nagy-Kamsxa, vasárnap
At »Eliö magyar általaira* biitoaitó társaság"-nik I Zalavárotegye törvényhatóságához bel) te tett mft-] üodik részlete a ennek kamatja 1)07 Irt 84 kr. 8) Lázár Bernit ur adományának maradéka lilölrt 4) Hirschler Lipót, Miksa, Honrik és Jskab urak negyedik résnlate 200 Irt. 6) A jutalompénzek régi kamatja 85 frl. 6) A» ujabb kiosatásig ese-dékes kamat U Irt 18 kr. összesen 807 Irt E>en ösnagböi 188811." tanévre következő -• |utaltnsk osztatták ki: Al Zalavármegye nemesi pénztára választmányának 180 Irt évi adományából meg-jatalmasuttak: Gönci Ferenc srinyifalvai Ali. i«k. tanító 30 frt. Schvaitzer Kálmán perlaki áll. isk. tanító 80 Irt. Sonkolyi József légrádi ■róni ka<h. tanító 80 frl. Tóth Kálmán hodosáni áll. iskolai
\ Zala 5. arilm. (fi lap.)
1089 Irt lrányoztatott elő. | A mult kar' és választmány lpköszjlnvén, uj nsakösöltatett, melynek eredménye küvetksiö: Elnök Dszsénvi Klek, alelnök Si'hmidt Frigyes titkár Plihál Viktor, ügyész Oroszváry Gyula, "pénztárnok l'nger Ulltpann Klek, háznagy Budai Józsel, könyvtárunk Farkas Deuő. Valaszt mányi tagok : Varga La|os, Tőttősy Héla, Her-telendy Héla, Kováts Antal, Véwr Károly, Kosztka Árpád, dr. Szekeres Jóisef, Dausolia Ofclo, ifj, Fesselbnfer Jóuat, dr. Mayér Ferenc. Számvizsgálók s fibenspanger IJso, Fábián Fa. reno, Wilde Ferenc.
— «J| «r s klr. MltlAéri. A várost törvényhatóság Batthyány Lajos gróf tőiipán el-
igazgató 40 Irt. össaesen 130 Irt. Tóth KálmánInakToto alatt, a kir. tábla elnyerése tárgyában jutalmához 10 Irt Lázár Bernát ur sdományáhöl i rendkívüli közgyűlést tartott, melyre a városi m *• áh-u""- l,'"'r> képviselők felette nagy számmal jelentik meg,
lávlrják Győrből ti l'eiti Hírlapnak. A várni — mint aat annak idsjébon a l'nti llirlap is kö-alilte volt — s ma Ze^hmeiitor Károly polgármester által újólag (Ölemlittetstt, még az őszi közgyűlésen 100.000 frtot ajánlott fel, aion meg jegyzéssel, hogy sstfkség esetén még többet itt aa. Most, bogy Időközben Sopron wt Szombat hely is versenytársakul léptek' fsl, Uyőr város is Készséggel felajánlja mindama kltltoégskst melyeket aa érintett két várna megadni kési. Batthyány Lajos gróf ismertette az igazság ügy miniszternek a vidéki táblák felállítására vonatkozó tervezetét, utána Zecbmeliter polgár* mester szólalt fel, melegen sjánlva a képviselők ügyelmébe a tábla idenosatalát. A köagyülé* egyhangúlag magáévá tette a főispán gróf és a tanács Javaslatát ét névsserjntl szavazással egyhangúlag elhatároata: hogy gondoskodik ideigl. bérhelyiségről, a szerelvényekről és a tábla működésének megkezdése után legalább tia év múlva az igaaságügyminiszter kívánsága és tor vei szerint fölépíti tus igazságügyi palotát. A palota helyéül felajánlja a törvénykezési ttj épület éi a Hon véd liget küiött fekvő telket, do esetleg más telket la készséggel ad. Ugy ai ideiglenes bérhelyilég, valamint a végiegei épület felszereléséről ii a város gondoskodik, A határozat az igazságügymiiiiszterrel él belügyminiszterrel közöltetik. Uyőr-, Komárom-, Moanny-és Veszprémmegyék, valamint Komárom szab, kir. város felkéretnek, hogy az Ügyet, ha anyagilag nem is, legalább erkölcsileg támogassák.
pótoltatott. B) As >K'aö magyar általános bísto sitó lársaaág* 300 Irt beűaeiése. s ennek 7 Irt 84 kr. kamatja a többi kamatból Itt krrsl 808 forintig kiegészíttetvén — következők köst óm-tátott ki: Jeney Gusztáv Csáktornyái köss. elemi isk. igazgató 40 Irt. Polyák Mátyás csáktoruyii elemi isk. laniló 30 Irt. Muraközi iskolák növen dékei: perlaki ali. isk. 88 Irt., stridói áll. isk. 14 irt., ráckanissai áll. isk. 18 frt., Il ik hegykerületi áll. isk. 12 Irt., IV-ik hegykerületi áll isk. 18 frt., Cirkovlfáni rk. isk 8 Irt., draskoveci tlu isk/8 frt., Vttiiaenigyörgyi .rk. iik 8 Irt., Bot-tornyai--rlt.--iik. 8 Irt, Be'icii ríí fik. 8 Irt., Mik-savari rk. iik. 8 frt , felso-miháiyeveci rk. isk. 8 Irt., draviváiárhelyi rk. isk. 8 Irt. Vendvidéki iskolák növendékei közt * ganiossi állami isk. 12 fit, bellittncí Tk.isk. 18 htr, bagonyat rlhísk. 8 frt., biaztrihef rk. isk. 8 Irt., Cserencsóci rk. iák. 8 frt.; lurniscbai rk. iák. 8 Irt. összesen 308 frt. C) Hirschler Lipót, Miksa, Henrik és .likab urak 200 Irt negyedik részletéből megjutalmaz-tattak : T»lh Sándor perlaki állami iskolai igaz-gatö 40 Irt. Mészáros Fereno biazlrieei romai katb. taniió 30 Irt. Horváth Gyula siridói áll iik. igazgató 40 frt. Horváth Gyula jutalmához 10 Irt Lázár Bernát ur adományából pótoltatott! A növendékek közül megjutklmiziailak : hodoiáni állami wkola 9 frt., tüske«ieiiigyörgyvári rk. isk. .7 frt,, goricsáni róm. kotb. iskola 7 Irt, alsó-l králjeveci róm. katb iiknla f> Irt., zalsujvari rlL. iskola 6 Irt., muraszentmárloni rk. iskola U Irt , murazzerdahelyi rk. iskola 6 frt.^murasiklói rk. iskola 6 frt.r turcsiscsel rk. iskola 3 Irt., szelencei rk. iskola 6 frt., alsódomborui rk. iskola 8 frt., kotiorii rk. iskola 8 Irt., .szentmáriai rk. iskola 7 frt., asoboiiuai rk.. iskola 8- frl.-, alsóvidoveci rk. iskola 7 frl. Oaazesen 210 Irt. 0) A régi (86 Irt) és uL (14 fii) kamatok Láaár Bernáth ur adományából 64 írtig kiegéeaittétvén, megjutalmaz-latiak belőle: Ep'ényi János sz.-tskahfslvi rk. la nitó (németsjku növendékek kint eléri sikerért) 80 frl. A csáktornyai községi elemi IskoU növendékei 85 Irt. A xrinyilslvsi állami elemi iskola növendékei 9 Irt. Ősziesen 64' Irt. Ekkép az A)
B) C) 0) alatti jutalmakat ös«/egezvéo — kitelelik, bogy ezen negyedik julilmizái alkalmából 1888/0. tanévre kiosxialotl összesen hétszáz tizenkét forint. Vagyis:'A) 130 forint, B) 804 forint,
C) 810 lorioi, Dl 64 torínl. Összesen 718 forint. Marad lobit az 1889 90-ki ötödik kíosziáshos nyilvántsrtásbsn : 716 Irt, ennek kamiti és az esetleg beérkezendő üj idomán yok.
1880, február hó 2-án
évi tiszti | <*m ii} u>ru Vései Vémy LejUl — Vés vállsstás | wiy Hánilor nagybirtokos Ilit -- íjjigysstn mult ho 20-án Somsiíeb Agátlia klsassmnyt, saárdi Somsaiéit Andor nagybirtokos ssép loányát
KAsgyttlta. A nsgy-kanimsl lisztlóo-sftiélyiö •sövitkezal gról Hugonnay Kálmán al-nökietévil in. hó 2ü-án tartotli raadn évi köi-gyűlését. Tárgyal voltak a) titkári |ilintéi;
h) a Islüiiyelő bliottságnak n 4*1 számidások és tnérleg Iránti jilintése; miidkitlő tudomásul vátitvén, utóbbival kapuaolutban n osztalék H*/„-ra állipittaioti meg, moly lebr, hó 1 lől kizdvi g uolioti Itlviialos órákban Iölvehii0,l — n) • pénztári tsindök végzéiéval Knortior György ur bln-loll meg | — dl a sor ssorlnt kilépő Igngitósági tagok, s psdig OyörÜK Jánoi, Hüliir Lajosés Hoth-mann lléia urak újból magválmtatlak, valanlni •Inök és a három lilttgyelő biioitiági tag. — Emi a fcyülás végil ért.
— UvAaaklrak. Keszibilyrőlvittük ano-moru hirl, nogy Gitgir Vidi n oltani Fnletics-uridalom egykori lováizmiaisri, ki tekintélyes családjával egyiki volt a váro« ilökilöinak, ko-•tlibb elhunyt. A családi gyáiijiloatái Igy siói i Ozv. (largír Vidáná szül. udvardi lldvirdy Paulina, mint hlivn, öiv báni Hotbmir Károly-né síül, tísrger Irmi, Kunal Ubnrné iiül. (Iirgír Karulln és liargír klugenii, mint gyirmskil, Kuml Libor mint vö, báró Hothmir Kugin és Vitri*r líi/,a mint unokák nyy maguk, valamim af ötíssas rokonság novéluiii fájdalomlsli sslvvil jslmiik ■ lilijthoiillin lérj, édiiatya IHilölig nigyilya (lir ger Vidáosk jin, hó Dó-én éjjil 2 órakor, álla 77-ik, boldog házassága tó ik évében a Iwlolii ssintségek á|tsloi lelvétoli után hosszas uenvi-dés követkeiiébin történi gyáuos ilhunyiát. — /<»/íj/ Htrndl, kltünö gazdási, jő haufl -és derék emberbirát l<éisnyén, hol n AndráMy-uridalomban l86R-jk év óti bllséutm buigilom-tntil mttködöll, jinuár 87-én birlelkn meghili. A kiadott gyászjolontái is: özvegy Folly Birnátné síülltell Verhancslcs Ssldonis és gyirmikil: Folly (iyuli, Folly Lina fér], Mayer (lyuláné, Folly Jsnni, Folly Erise, Folly Milvln, Folly Margii, Folly Katinka és Folly Ilona, Ugy maguk, valamim az összss rokonság nivéheu lájdalon lelt szivvil tudatják siiritett lérjámk illitölig édes atyjuknnk Folly Bernát uradalmi tiullirtó-és '48-ai honvádlüzérkipltánynak folyó hö 27-én reggel 7 ónkor, rövid mnvidés után, éleiének Az Igazságiigyminiszterhez deputáció osak ké jül ik. boldog hása«ságának |8-ik évébw történt lőbb megy, a mikor a miniizter elaborátuma a | uyászos kltniillál, — A/mlr Mlaiiot városijállilorvos
Ztlönfélék.
-Jármi k»Z()tlés volt jan. 28 án d. n. 3 órakor, melynek egyik tárgyát képezte a városi képviselők közül 45 tagnak kisorsolása. Aa aj képviselők választási határnapjául az aliapán január 80 ikát tűzte ki a ezt a képviselőtestülettel leiratl'an tudatta. — A közgyűlés másik tárgyát az igazoló-választmányba 2 tagnak választása képeste. Megválasztatlak .- Varga Lajos éa Kaáasz Boldizsár; az alispán részéről pedig kineveztettek: Vidor Samu és Eperjessy Sándor. A képviselők alaknló ülése napjául a' alispán február 16-ikét tűzte ki
— Tánsskérl kttagyttléa. A helybeli .Társaskör* jan. 26-án tartotta évi rendes köz-gyüéaét, melynek lefolyását a következőkben aaiuk: 1) A választmány jelentése a kör mait évi működéséről és állapotáról fölolvastatván, tudomásul vétetett. 2) A számvizsgáló bizottság a Társaskör mult évi számadásairól jelentette, bogy azokat átvizsgálta s minden tételében helyesnek találván, a pénztárnoknak a iol-mentvény megadáiát Indítványozta j minek alapján a pénztárnoknak a lőlmfntvény megadatott. 3) A jövő évi köllségvtUi aifgállapittatőtt. Be rltiiea címen 1080 frt, kiadások eimen pedig
miniiztertanáei elé kerül, annyival ii,inkább, mert ez ügyben Batthyány l^ajoi grdf főispán elnöklete alatt már járt küldöttség a minisztereknél. (E hírnek vároiunkra nézve annyiban van fontoisága, amennyiben, ba Uyőr aiplratiói valósulnak, ez kedvezően dönt minket illetőleg ii a kir. tábla kérdőiében.)
— Kos lék Iratot szerkesztett és bocsátott közzé a »Balatoniavi gözhuóiási részvénytársa-ság< a balatoni gőzhajó közlekedésnek iiilárdihh, biztossbb slipokra leendő fektetése céljából. Aa emlékiratot mit vezércikkünkben részletesebben méltatunk — a Somogy-, Veizprém- éi Zala-vármegyékből választolt országos képviselők m. hó 21-én értekeslel tárgyává tették s a vezércikkünkben foglalt értelemben határoztak. Az Emlékirat m. hó 2K-én nyújtatott ál kUldöttiég állal a kereskedelemügyi miniszternek. »
— Kailékasohor gróf Festetics Györgynek. A •Keszihelyvidéki Gazdakör* e nipokban tsrtott közgyűlése. Deininger Imr^gazdasági tan-iotéaeii igazgatónak, a kór alelnökének indítványára elhatározta, hogy oriiágos mozgalmai indit az iránt, hogy gróf Festetics .Györgynek érdemei ellilékszobor állal megörökíttessenek. A bssánk mezögszdssági (ejlödésében oly nagy szerepel játszó gról 1707-ben alapit* a •Georgioonl>. Az alapitásnsk közelgő 100-ik évfordulója kedvező alkalom lenne a kegyelet lerovására. A gazdakör a zalamegyei gazdasági egyesület állal sxándéko-sík országos mozgalmst indítani.
— Uyrrmrk lisagirrarny. Itoienberg Adám előnyösen iim«rt zenetanár tanitványaivnl február hó U-én a .Polgári egylet" nagytermében gyermek-hangversenyt rendez, melyre felhívjuk a t- szülőit ügyeimét, mert lemmi nem képes oly nsgy mérvben fokozni a gyermekfk iene iránti bajiamét, mint iz ilynemű zene pro ducitok meghallgatása, A hangverseny kezdete délután pontban 4 órakor,
"r- ifvniiár 38-ikc-mínl f)rák Ferenc hafáli napja a helybeli izr. tanintézetekben, mint már töiiB év óti, úgy ez évben ín gyáa/ünoepely lyel - ünnepeltetett.
i asjál, valamint siámos rokonok novébin mély fájdilommal tuiliija aioretelt fili|iholillin nő-, illetve jó anya-, nagyanya- és rokonnak : Blsstri-mányi Alojsia férj. Ma*r Nándoraénak Jan. bó
28-án iill 9 órakor hosszai isenvedés ulán a haldoklók azentiégénik ájtatos lalvélale uláa életének ÓO-ik, boldog hásmágának 88-ik évében lör-tént gyászos elhunytál. Béki hamvaikral
— Aa l«flN«nas rigiéés. Kddlg ast tar-rótták, hogy n Inlluima lárványos, de nem ragadós haj Mont már kezdenek as orvosi vélomé-nyik tltérök lenni. As orvoil lap legulőbb nonorél SHtbon ismirloli: miként lépőit (Ól M laHuenia Budapesten. Még lővárosunkhan Inra nm volt ai inlluinzánik, mikor ai aliöldőn nigy vadáiiaiot rendinek, mtlyin több fővárosi ur réiil volt s egy ur a már influinaás Bécsből. Euel i bécsi úrral váló érintkasés ulán a budapesti vadásaokon mylOt egyig kiütött az InHuonia. Igen alapos tehát a vélelem, hogy ás a bécsi ur hozta hozzánk Bécsből sz influenza hicl8u'all. Tehát most Itt Bécs utján srállott mag bennünket a musika -»% — — — -- nyavalya.
Januári plllll|é, A mostani különös, majdnem teljesen tavasziss időjárás kicsalja a természetet. I'ongrácz Adolt gymn, tornatanár beszéli, hogy lakálának udvarán ian,.
29-én délután egy tarka pillangót látott ide a -fova röpködni. Annyi tény, nogy a mostani időjárás klimatikus rendellenenéget mutat sala-possn lehet tartani, bogy eit meglógjuk bánni.'
— l.o|»*» Welsinger János gyöpmesternik, a városi srdő szélén levő-háza pinaéjéből, jan. hó 29-80-rn átmenő éjjel 103 liter szirt vénde-lyesiül elloplak. Tol Ionokéi nyomozzák, kik Min-deneaelre Ismerősök libiltik, külöoboB ni őrködő szilaj kutyák nem engetllék volna a hásat meg köasifioni.
— Ttta ttlölt ki- mult hó 25 én esti léi 9 örakor a honvéd-utcábsn, mely két melléképületet hamvasztott el. Szirtnoe vnll a csendes idő ás tűzoltóink gyors megjslsnéie; különben a isuppos házsorban tetemes kárt okoshaioit volna. A* Illa Ac* J. gazdánál keletkeseii, ds oka eddig ismeretlen.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
- - á «. M kir. n«k..MI m«»l igazgatósága a bornak, hormustnnk és üres hordóknak egyrészt a m, kir. államvasutak ÍIshzos vonalai, a .mohács-pécsi és péca-barosi vasutak, másrészt pedig a győr-sopron-ebenlurtí és a déli vespálystámság összes magyar vonalai kUit leendő szállítására nézve uj kedvezményes dijsia-hást készített, mely már tolyó évi lebruár hé t-én láp életbe. Ezen díjszabály szerint a bortartány-kocsikban is soáltiíható.
— A kateaák élelaaaaAsi dijai. A honvédelmi miniszter a hadQgyminisatsrrel egyet-értöleg a közös hsdssregnek és a honvédségnek az Őrmestertől lefelé való tagjai részére átvonulások alkalmával a szállásiadé által kissolgálta-landú étkekért, a katonai kincstár által, fizetendő összegeket a Dunántúlon le.vö részekben 18-5 krbsn állapította meg.
f —- Kéu|éiu«|lig)l ulbaigazitáaekat készíttetett a miniszter a nép számára. A mü-vecake, mely egyelőre 10 ezer példányban állíttatik ki, népszerű modorban írott hssznos tudnivalókat tartalmaz, és igsn alkalmatoanak Ígérkezik arra, hogy az illető körökben z közegészségügy iránti érdeklődést fölkeltse.
• ltaér«a«séll*asé| • Balaton Jr-líén Mült hó 28-én Nagy Pál b.-csehi tuvaros Bogiéitól deszkát akart átvinni Ré-Fülöpre; valamint egy zalai lakós is ei alkalommal haza akart menni, alig haladtak azonban a már járt uton, a jég nagy robajjal megtörött alattuk és laazakadtak; szerencsére a közeli halászoknak sikerült őket megmenteni
— Háláivá rsadrtatulláz Zala-Tapolcán egy 7 éves iskolás fiu megöl közöli szon, hogy baeoDkoru iskolás társa a kereszt előtt nem veit* le kalapját- Az előbbi a kis, vézna .bűnös, fiút fejbe csepla, hogy ennek kalapja messze elgurult z jól megjökdösle, hogy az árokba esett. Az esés következtében agyrázkódtntás állt be z 84 óra múlva meghalt A szerencsétlen "kis "bűnöz" Keszler Gyula lelső-népisk. tanár üa,. kit mull vasárnap temették el.
— Miép tiínsaéay. Sümegen a mull héten egyik nsp d. u. 5 óra tájban szép tüneményt láttak, mely lopólök alakú volt z gyönyörű színekben pompázott. A nép «Ludvérc>-nak nevezte.
— Risgény easber Iráav-htaala M.-apátiban lakozó Német József szegény löld-mives lelesége imakönyvében egy rongyos papirt talált, melynek megpillanláaakor szive egyszerre hevesebben kezdeti dobogni s örömtől sugárzó arccal kérdé feleségétől, hol vette, vagy kapta azon értékes •papirost', mely könyvéhen van. Neje bámult, ö mit sem tud értékes papírról, ha van az 0 könyvében, ugy az csodás módon került bele. »£z pedig ezres bankó, nézd asszony, itt az 1 és utánna három 0** Nyo.mban el is határozta a boldog pár, hogy a szomszéd eladó fél zaessióját megveszik és egy -"fejős tehenei. Másnap Tapolcára ment a boldog pár, bogy ott nagy pénzüket felváltazsék. Olt szonban nem akadt halandó ember, ki az állítólagos ezresért egy fagarast is adott volna s lön öröm után a Német-párnak bánata.
— Amerikai izllltelsp. A meszes-györki amerikai szőlő-telepben a Riparia vesz-szök már annyira megerősödtek, hugy azokból egy rész a jövő tavaszszal .eladásra kerül. Her-bemonf és York-Madeira vewzők majd csak 1891. év tavaszán fognak eladatni — Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy ezen, a keszthelyi gazdakör által létesített és feniartott amerikai szőlő-telepen az 1689. évben 3 vágó simz Riparia san-
. vage vesszővel. 2 vágó gyökeres Hérbemont és 8 vágó gyökeres York-Madeira vesszővel ültettetett be, a folyó évben be fog ültettetni a még 3 üres vágó.
— Iagjrae* népkönyvtár. Néhány nemesszivü emberbarát kezdeményezéséből és azok önerejéből két évvel éz előli itt Nagy-Kanizsán egy ingyenes népkönyrtár alapíttatott, melynek jótékony hatását főleg az iparos osztály érzi leginkább; a könyvtár jelenleg már 660 kötélből áll, s körülbelül 800 olvasó állal vételik igénybe; sajnos azonban, bogy az arra hivatott tényezők ezen culturális intézményt nem igen méltatják figyelmükre, mert a könyvtár beszerzése ék-eddigi feniariása a kezdeményezőknek már közel 1000 htbe kerüli, holott a nagy közönrég rézzéröl csak igen gyéran résaesült egy, kis 'anyagi segélyben. Minthogy pedig a könyvtárnak fentnrtási költsége is, a könyvek szükségszerű szaporításától egészen eltekintve, évenkint közel 200 frtba kerül, kivá-naiKí. bogy ezen közhasznú intézmény ugy a vára*, miül * helybeli intéistsk és egyletek, de agyénak rész érül is nagyobb erkölcsi és anyagi tMragaiáabau ré*ae-üljóo.'
Zala 5. Mám. (6 lap,)
S.
1890. február hó 2 ftn
— Kgjr urhöigj aaeiaélye. Kgy birtokos felvegyenek, ki Varaóban lakik, bárom ölelni
1 van, mslyeksl nsgy gonddal ápol. Aa úrhölgy Itali;, vencei márnára a napokban egy >kutya-*slélyl< rendeseit. Aa él'aremlien volt- fölterítv«. A négy lábu vendégek inenuja igsn finom voll. Díszesen dekorált pástélomokra roastbaaf, asárnyas, vad slb. következeti. Töazlok ki voltak zárva. Az úrhölgy mindeddig nlnca a — msgllgysló osztályban.
— A l»ér*l gaidasáil kiállít A* állandó- vsoporijalnak nemaetkösi kiállításaira a be jelentéaekel a mull bél folyamán sáriák le ás bejelenlésekel többé el nem fogadnak, legleljebb a béuai bizottság veheii már ssokal lel. Az állandó kiállitáaok össiea csoportjaira leli be|*len-. téaek felelt legközelebb határoz a rtndezö bizottság, mely tetemes redukciót kénytelen eszközölni a nagyazámu bejelentésnél fogva és a tér ssük* miatt. Az időleges kiállítások egyes osoportjslnsk Májét és i«riamát s következőkben adhatjuk elő: I.óKlállllftH öl ízben lesz és pedigjtinius7 -10-lg, iuniuri 14-18-ig, junius 11— 83 ig, augusztus 9 13-ig és aug lfl-j 80-ig, A szarvaainarha kl* állításon a tanyéazmnrhák szeptember 8—9-ig, tejelő marhák július 81— 25 lg, igás marhák jullus 28-tól augusztus l<lg lasinek kiállítva. E csoport-ban egy minin lehénislálló is le*', mely a Illái* lilás egész tartama alatt látható, A seriéskiálliiási május 24—17-ig (hizó sertés) éa juniüs 1-4 lg (tenyész sertés) tart|ák meg. A juhkiálllláson liiiöjubok junius 8— 10-ig és tenyéssjuhok |un,
46-tg lesznek láthatok, Juniua hóban három iiráp-vfrftjp és szeptember -hóban hyolc nap növénytermelési kiállttá* lesz, május, junius, jullus második felében,^augusztus 'kflzepén s szeptember elején pedig gyümölcaésseii kiállítás. A tejgazdasági kiállitást szeptember második faléban rendesik, a baromfi kiállítást május lő—19-ig s a kulyakiállltási május 16. 11. és 18 nsp|án. I.asz még komlókiálütás is október feléhen 4* zöldség-kiálliiás, melynek egyés alcsoportjai május, ssep-tember, auguszlua és október hónapban láthatók.
— „Bllie Mer* pezzgő. Ily márka alatt hozott a jó hirnévnek örvendő Prüekltr in tárta
Íiezsgőgyar egy ujabb fajta pezsgőbort fnrga-( omba. A mindeddig általán kitűnő minőségüknek elismert Prüehler féle pezzgőborok ezen nj fajta pezsgőbor által tölülnaladtattak, mert ugy a szakértő, mint a legjobb és legmagasabb' körökben az „Elité Sec" pezzgő ozztatatlan elismerésben részesül és elismertetett zs is, hogy ezen nj pezsgő nem csak a belliildi márkák közt a legkitűnőbb, hanem a legjobb irancaia pezsgőkkel egyrangu.
— U)«morbzJ«k ellen legjobban védekezik az ember, ha a legcsekélyebb emésztési zavaroknál segélyt keres. Kiiünö védő .szert bírunk a kipróbált és kitűnően összeállítóit.készítményben, dr. Roza életbelosamaiban, Kragner H. prágai gyógyazertárából 165 III. kapható minden gyógyszertárban.
— A tlj apepalaés roazz emésztés nagyon' uralgnak. Főfájást, nagymérvű leveriaégel, méla-aágol, szorulást, a gyomorban azúré lájdalmakai, étvágytalanságot, mellláiást és sympatlkus ssiv-bojt, általános elgyengülést és lesoványkodásl idéznek elő. Télien máj éa megfongált vesék következménye mindén esetben a Dyspepsia gyontorbaj. A Warner-léle Safe Cure Allalj mely ezen sser-vek rendszeres működéséi ismét helyreállítja, a gyomról azonnal megkönnyíti és eröaili, valamint lenlemlitell kórjelek eltávolíttatnak. Mosonyj Ádám tomori (Nyiirsmegyej tanító ur s ÍHvetkezőket -írja : Warner-féle Safe gyógyszere itt már többféle embereken segilelt és a legmelegebben ajánlható. Freiberger Bernát hivatalitok Lembergből irja: Minthogy én löbb éveken át gyomorbajban szenvedtem és mindennemű gyógyszert használtam — de eredménytelenül, Warner léle Safe Cure állal a bajomtél megszabadultam. Warn*r-Ale.Safe Cure meggyőződésem szerint egyeli n szesí. melynek használata az emberi szervek meggyógyulását eredményezi. Egy palack éra 2 írt. Kapható minden ismertebb gyógyszertárban. Főraktár Porsony-bnn a »Megváliói-bóz cimzelt gyógyczerlárbzn és Xörök Józselnél Budapesten.
_ . 492. Beimét veaatl a legválasziékosabb élei ia — ha nincs élvágyunk. Az étvAgy ger Jeaaléaéra ugy, mint mindennemű gjsasr* bajok ellen melegen ajánljuk I. olvasóink fi* gyeimébe
„Eggsr díj Julalmaaott Niéda l'aaz-tlllAII."
Kaphatók 30kroseredeli dobozoltban N.-K*nizsán. Bellis Lajos, l'ráger Béla és Störcaöky Béla urak gyógyszertáraiban. Zsla-Kgerszegen: Ungfr Domokos ö«v. é* Ksx/ier Sándor gyógysnerén uraknál
F a r i & n g.
A ,tala-megyei bál" jan. 80-án igán léuy*seiis|-ksrült. As • Arany Hiarvss< szálló asiyt*rmsss alkalomra valóban Impnsans élogaaaiával vnlldlszllv*, a vármegye azlnalvál és oimaréval Közönsége igsn válogatóit volt, mii a báli öltözékek is lényasan tanúsították, m*rt n msgasokotl larkabsrksság h*ly*M áll nobilis sgyss*rüsésg*l találkoaiunk. A bál egéai Iflolyása slsgans fes«i*l*naégü voll, A rendezőséget dióséról III«II a minden pldalr* ki* terjedő figyelemért ét alösékanységéri, Aa slső négyest 84 pár tánoolla. A •ssápnam<-*i képviselték aa assaopyok részéről i Bogyay Jánosa A [Sármellék] üzsrssuyl* Sándorné, Dukafalvi Duk* Kálmánná, Forintos Kálmánná |Mlhályf*j flaal MiklósnA [l'ausa,] Juhász Nándorné, Kerkápolyl Mórné (8z.<Taniás,j Lslpslg Anlslné |Kspoavár,j Markó Antalné, Osv, Maár l.tszlóné, Ifj, Merkly Anlalné, Nunliovlos Vllinoená, űltay Quldoné (8zenlgyörgyvár,| l'álffy Alajoané, Pllhál Faranc-én, Péawly Usalóné [Klskomáron | ösv, Háta Anialné, ösv. Segtrc Rlohardiié, saűl. F*ssalhot*r, IUv, Hállty Láaslóné, j(l«ls*,| Svastit* Ultkné, [L, Tornai, I l)r. Tuboly (lyuláné, Ung*r-Utlmann Elakné, Varga l^iosné, öav, Viasz Uászlóné, />sl-hureoky /.ligmontlué, |lgrlos.f úrnők. Akarsaton láttuk ! Barin (lyörgyni, Osv. Nyuly llyprgyné és Schmldl Emiiné urnökst A leányok ráaséröl ott láttuk i Bogyay Irén, Unitit Terká, (jerasnyés Etelka és Roza, C*e"snák Ktáml, Forintos tugs-nia, Duka Irma, Uaal Általa, Karkápolyl Magda éa MUi, Klaiai Ululla'lhárónö.j Ltipzig Anna, Markó Irma é* Lujza, Nuakovlo* Vilma, PálfTy Magda, Péoely Pelra, Hála Ilona ás Aranka, Hoz. gonyl Emília,,'Sélley Tarosi, Svastfls Annáé*Laura, Vioaz Mzrlska kisassaonyokal. — A bal anyagi tradményi nsm lödösi ugyan a kiadásokat, de *z már *s Ily fényesebb báloknál mag szokott dolog. A megyei szegényalapra mégis s lelülflietésskböl S6 In lutotl. Felülftseltek i Báró' Kusevich Ivor 10 Irt, ösv, C«imáné ss, Hayden Mária 8 Irl; üsslsrhueber Lássló 18 Irt, dr. Ssüas Miklős 18 irl. Jsgyüket msgváltolták t Oelsel (lut uinnn Vilmos ás n*ja, lllrsobler Miksa |A. I)om-borii,| Hirschler Jskali és csaladja |A, Domború.|
A nagy kaHiuaiitr, nlleyylet 1890. iabruár bő 8-Alt a Polgári egylet nagytermében Orfeum *lö-adással összekötött jólékonyoélu láncvigalBai rendez. A lölölte érdskes műsorból'kiamelendök : As összes szerződtetett énekesnők karének* Jslmsz-btn. Magyar nttnéell láno, slaörsngutáncuiUvési -nők által előadva. A khinai caaasári udvari kókler fa állatidomltóiiak mulatságoa éa, csodálatos prodncllói. Magyar nemz*ti *s internstionali* énektánulát lellépt*. Hnnoriastiku* asinl jelenelek és trélás szsvalmányok. Bámulatos alhleiikal mu-lalványpk, eddig még lelülmulhatlan erOművésztk állal eíöadva, Négsr táncok és dalok, agy eredeli saerecsén pár állal előadva, továbbá as összes Szérződléléll bit- étr kOllöldi mllerök és külön-legssségek fellépte és trdék fásai tő alOadáal Közelebbit a műsor. Ilelyárak : Páholy öt azámályre 10 fA. Körssék I sor 9 Irt a többi sorok I frl 60 kr. zártssék és iőldsslnl 1 Irt 80 kr,, Ksrsatl ülőhely I Irt tű kr. A jótékonyáéba való tekln-lellel, lelülflzsiéssk köszönettel fogadtatnak zhlr-lapilag nyugiéatainak. Jegyek elör* válthatók Iabruár 1-töl kesdv* naponkint 4— ö-ig a ,Polgári egyleti nagytermében s as előadás estéjén a pénztárnál, kezdele B'l, órakor. Akik msghivöt nem kaplak -a- arra igényt laitanak, lorduljanak Roaenfeld Lajos egyleti titkár úrhoz.
A nagy-lcaniieai Hadaetydn tgylei 1890. évi február—hó 6-én, szerdán, ssját árva- és segély-alapja javára 'gt .Arany Szarvú* disz termében zártkörű tanovigalmat rendez. Kta-dete eaii 8 órakor. Belépti dij aaemélyenkint 00 kr. Csaiádjegy (3 személy; I Irl 60 kr. FslŰlflze-ések köszönettel logadtatnak s birlapilag nyűg-' tártainak. Belépti jegyek á pénztárnál válthatók.
letölti bál A. Ihmborun. Innen írják : >Noha helyiségünk és környékünk sem lelt a k*iyellen inlluensálól mogki'mélvo, mindazonáltal a nálunk jan 26-én a helybeli önk. lűioltó-egylel pénztára javára inegiartolt zérlkörü lánoealéiy nagyon szépen sikerült. A derék fistalaág általános |ó kedv* és hangulatban a különféle táncot reggel öt óráig lejtene, a négyest 84 pár táncolta. Bevétel 181 Irt, kiadás 83 Irt 70 kr. s igy a tiszta jövedelem 47 Irt 30 kr. Hölgykoszorunkat a követkszök képezték : Auspitz Mórné (N.-Kanizza,l Dietrioh Antzlné |Kalionya,j Fsics Ferencné, Vischer Dáf vidné |Sz.-Máris, | Hirschler Jekabné, Hoohainger Salamonná, Jakopak JósMfné, Lftwo Adollné, Mayer Mórné. Nruleld iienrlkné, Plohler fmréné, Pressburgsr Juli*, Sslámek Józselné, Sonnewald
Nagy-Kamu*, vasárnap.
Araiioné'. S'arket Antalné, SchwÁrx Simonná. éa Utast Jóaaefné úrnők, továbbá : Faici Ilka, Fiackor Szidónia [Szt.-Maria,] Hochjtínger Katalin JC"4k» tornya',) Jakopák Erzsébet, Kraoss S«idónia| Hscua,] Lonosarics Vilma, Nauteld Irán, Nautóid Sselin, Pichler Paula, Salámek Juliska, Szlámsk Ida és Ubr Augúsztin (N.-Kamzaa,| stb. úrhölgyök. Fa lUIRzettek: Babics Gábor fA.-Vidovecz) 1 frt, Bargar Manö 60 kr<, Cimmertnann Foranc plébános 8 írt, Diatrioh Antal [Kakonya] 1 Irt, Faios Fa-rancoé, 50 kr., Fajér Miklós ló'dmivoléaftgyi államin kár. oruAggy. képviselő "(Budapest) 6 frt, Fischer Gedeon [Sxl. Máris | 60 kr., Golub János plébános | A.-Vidnvec] 2 Irt, Gudlin (Károly Iá.-Vidovec] I Irt, Alsó-domborui Uirsobler Miksa 9 frt, Hirscbler Jakab 7 Irt 60 kr., Hirsoblor Henrik 8 Irt 60 kr., Hirsbbler Ödön 4 frl, Horváth Vincas I Irt, Kollay Rókus [Kottpri] 1 irt, Kels György [Kottori] 1 Irt, KOrbor János 1 frt; Dr. LOke Emil [N. Kanizsa) 8 Irt, Lftwa Adolf 1 Irt 60 kr., Mayer Mór 60 kr., Nsufeld Adoll I ',lrt, Neufeld Henrik 60 kr, Presaborger Júlia urnö 4 in, Pernatb Jakab (U. Drauburg] 6 fri, Hiohlsr Imre 60 kr.. Rádóczti Jánoa kir. tanáosos orss. n. képviselő 5 Irt. Radó Ariur [Busivaháaal I frt, Ruszék János I In, Rózsai Lsjos 1 In, Rossnfsld Ede 50 kr., Ssames Karoly (Kolosavár] 1 tft; Sasvárj, Sííma (Kotiori) t Irt, Stefiin István 1 frl, SteflCs Imre I trt, Sdámek Jozsel 60 kr, Schle-singer Izidor 2 frt, Sctavars Simon 1 frt, Utasi Jésael 1 in. Vámosi Tivadar I Irt, és WolKJö-aset [E.-ArdC-a] 2 Irt- — VgyaMtak az al*á-d»m éanti Sok. Iüzóltó*egyl8t IH90 évitetir.uárboö án Baját pénztár* javára a belvb. nagy vendéglő termében zártkörű táncest étyt rendez. Belépti dij: Személy.-jegy öo kr. Csatád-jegy 1 frt 20 kr. FelQlflzatések köszönettel logsdtatnak es hirlspilsgnyugtáztatoak Kezdete 8 órakor.
A keszthelyi ipartestület Januuár hó 85-iki bálja várakozáson felül jól sikerűt. — Az.•Amazon szálloda nagy bálterme alig birta ; beto-gadm a sok részvevői. Anégyeseket 80 pár táncolta. A lAockoszorubsn láttuk : Svedics Berta, Ssabó Ilonka, Kocsis Lina, Vitárus Mariska, Mán-heim Bella, Ujváry Lina, Kovács Lujza, Ring Mariska, Neiger Lóri, Luperscbeck nővérek, Ginn zer Mici. Józss és Vilma, Kocsi Irma, Heim Teréz,. Laskay Anna, .Qrovicz nővérek,: Singar hőv., Frisz Vilma stb. k. a.-kai, továbbá Nagy lstvánné, Szaláy Ignácne, Gságoiy Ferencné, Riha Jánosné, Reiman Ferencné, Frisz Ferencné, stb. aaszonyo ■kat. A bal az ipartestületi könyvtár javára 200 Irtot jövedelmezett. A talánoa panasz tárgya volt a-vendáglösoek, Zsilinszky Lajosnak azon tet^b, hogy a bál alkalmával rossz es drága ilal, a é'e lekkel saolgált. —
Kgla B aeám (7 lap.)
nősülést. Nem olyan rettenetes dolog ám a* a nős élei I Ne higyjsnsk ám, kérem, minden mendemondáink, hogy a nök ilyenek, olyanok I Nem igas I
Nőink majdnem kivétel nélkül angyalok, akikbe már a hásinevslés belegyökoraztetle ast a fölemelő, magasztos tudatot, bogy nekik hivatásuk az élatgondokiöl varsjtékesö homlokú (érül löt dsriteni; neki a láradalmakat, a küzdelmeket, as életigát édessé tenni. Csak nézzenek körül kérem, mélyen lisztéit uraim 1 — minden lépten, nyomon tapasztalni fogják, hogy a nősülés uem más, mini a menyorazágnsk a löldre varassolása. Nézzék jtsak . mily isteni béke van ilt is, ott Is I A nő
Tollfuttlban.
Mult sikálom mai — ahogy az ínfluetmlkm engedte — megluiiaitam tollamat a nőkön, Jüeg-irtsm, hogy mikor kellene ásóknak lulnjdonifépen férjhas menniök.
De bál — >8*1 influensa, aut pereat mun-du«t« — én sohasem szoktam éa szeretem egy-Qldslulsg mérni az igassagoi. Ha már szó vsla s nőkről, legyen sao a férfiakról isi'
A férfiak részéről a házssaágot illetőleg azt lehet tapaaatalni, hogy (ami különben szinte érthetetlen) nem követik és találják el a középutat. Vagy igen korán házasodnak vagy későn.
Akik fiatalon házasodnak, azok lelevannak ábrándokkal A fiatal fanlazia színekben nem azükSlködik. Festenek maguk elé regények behatása alatt álmadott tündérvilágot; a nőt, kit élet-pArjokká tesznek, álmodják angyalnak, ki lerázta magáról a lóidiséget, ki őket is ki togjf rsgsdni a göröngyök közti egy idealisabb világba, lelkét mámorító légkörbe.
Mikor azután az élet eléjök tárja a valói, mely caak azoknak szép, kik önmaguk tudják azt megaranyozni a lélek : egy gondolat, a két I aais: egy dobbanás* elméletének üöltészetével, — j akkor egyszerre szétomlik sz ábránd világ; földre
hullanék és sokszor botiig vakarják a---
----fülök lövi!.
Akik későn háxasodosk, azok meg rendesen saegány nőknek jutiai|ák a megbánást. Mert ezek (igen kévé* kivétellel) végigjárják s legény-élét minden bolondját; fenékig ürítik a gyönyörök serlegei I hatalmas dOsisókat vesznek be mindenből, ami a telkét blazírttá lekeli; azután megnősülnek akkor, mikor minden anyagi ok megvan bennök arra, hogy vtlépert lehessen el len ók indítani.—>
e
Ez a*m jól van igy uraim I En végbelel le-«ÜI m«tagon ajánlom Önöknek a kellő időben való
megérti a férfi minden gondolatát s teljesíteni igyekezik azokst. Mindenük s házikör. Nem Is vágyódnak ki onnan agy pillanatra sem. Meghu-xóiiók, igényielsnek, egyszarüsk, ragaszkodók, hűek, lemondék, önlaláldosók. A férjon kívül nlno< előttük lény. ftrlo vannak csupán. tKukuk 1)
Mi aa? Kösbessólt a kukukmadár? Ez Jolánt valamit, kérem I Hogy mit ? —• as alábbi eseményből meg lehet tudni. Altkor is kösbsszólt a kukuk. Vármegyénk jelenlegi löiapánjának instálta-tioján voltunk Zala Égerszögen.
fírót Festetlek Benót az akkori másodlan-felügyelőt éppen akkoz neveztek volt ki fehérmegyei isnfslügyelőuek. Néltányan, taulérfiak Ösazebeaiéltünk, hogy a löispánnál végzett üdvös lés .u'án elmegyünk őhozzá ia, egyrészről hogy kineveztetéséhes gratuláljunk, n-ásréstről, hogy a megyei lanteitütet névében töle buosut vegyünk Megtörtént.
Udvárdy Ignác ksr'ársuok, ti msgyei tan testület'elnöke volt a szónok
Szép emelkedett fceszédben, szónoki tűssel ecsetelte Udvardy gról Festetich elévüihatotlon érdemeit s a tantestület mély aajnálalAt tolmá osolta a tanlelügyelö távozta tólött.
Az én lejem lölött egyszerre erős krrrregés hallatszik s s falióra veri a déli |2 őt.
A szónok még nsgyobb lendülettel beszél hogy az óra-ütéa el ns rontsa az effektust.
Nekem már e verseny gonoszul osiklandosla nevető idegeimet. A 18 elhangzik. Kukuk I kukuk I kukuk I Erre már tele kellett tömni a számat zsebkendővel, hogy elfojtsam a nevetést
-Szerencsére a szónoki beszéd véget éri s 1 Fesletirh röviden, de meghatottan válaszolt, i
Alig tudtam bevárni; teljes erővel kitört belőlem a kacagás is, meg később as őszinteség is.
— Bocsásson meg méltóságod, ds ez a gonosz kskukos óra randkivül komikus halásaal volt rám. A nép u i. azt tartja, hogy ha-valakinek beszédjébe beleszól a kakuk, — nem beszél igazai.,
A jó Fesietioh csak ekkor kezdeti asután szive szerint nevetni f
_ _ 1880. február hó 9-án
KlvliaihaOan árdsm aa I, (KukukI kukuk! kukuk i) Az egéss város alismari ast 1 (Kukuk/ kulmkl kukuk/) Kiismert az sgésa vármegye I (Kukuk I kukuk.I jMwkt ItukukI) . Kiismeri ss egész orsság | (Kukuk! kukuk / kukuk! kukuk I kukuk I) Erre a. főispánnak — ha gataaibepé|o volna Is — türelmét katlan* veszítenie s akkor kleaapvt a oonventionalla ssortartáskodás kerékvágásából, igy kellene beszélnie.
— >Kz as álkozoll kakuk magttl as örökös kösbeklabálásával. Boesám mag kedvaa tanácsot barátom, legyünk őszinték I Ismard be le is, belátom én Is, hogy sammlt se tettél egyebet, astnl-hogy bölcsen Ss nagyokai hallgattál mindenkor, amikor s saádat föl kellett tolna látanod és mikor pediglen fölíátottad a szádat, mindenkor ordítottál a farkatokkal, Elviialhatlan érdaamd, hogy s'ibssem jártál a magad lábán ; ehhös nem volt eszed. Mindig a* orrodnál lógva «eseilek ; ebhöa fog elég osiobs voltál. Mindenre áment bó-liatotlál a lóktejsddsl. Ims isliát: logsdtl a királyi klittntaiést töklaiod legmagasabb ollsaieráseul.* Milysn szépen hallgatna erre a kakuk t
Nekem már (akár hisdk önöit, akár nemi)
egy kakuk-madaram Ha '
asinállam Is valamire, Mélláafaasanak mag-hsllgamil -
A vármsgyel bálon maga volt |e)en lapunk I. sserkesziöjo. Töle ksptam mag a «ssépek< listáját. As Ilyen listákkal —• mint |ouraaŰsta — íwy vagyok, mint valami >gourmsnd> a spela-cédulával: izorólptn végig gusztálni.
Kértem a I. szsrksasiönkot, hogy as Isten áldja mag: jelölje ki nekem s bárom logssebb kisasazonyt I
Azt mondta rá, hogy gyönyörű volt aa egytől agyig, va'amennyi. Hat
Nem szóltam ssmmit, Hstta manlsm. Mindegyik lánynak a nevet fölírtam agy cédulára éa beledobtam a kalapomba,
<— Gyere csak kakuk-madár! llozzátu repüli.
— Keresd kl ebből a osomóból a vármegyei bál 8 graoláját!
A madár belecsapta orrát a papirosoméba | turkált, turkált; egyszer osak kidobitl egyet, Nos? kl sz ? Nuuktoict Vilma. iWeiterl weiterV — biztattam a madarat Csáky világnyelvén.
Kidobta a másodikat.
. — Ah I Ceereenyü fltelka.
— „Avancar I avanoor Müsollam a ktkukol, Kihúzta a harmadlkat
— Ejha! Marki Lujta,
Láasák, kérem, mire nem jó a kakuk-madár, Tessék osak megpróbálni | Mert hát: ahány kakuk, annyi guslus I
Ném is völna tossz, hs afé'e kukukmsdár lebegne minden embsr leje lölölt s valahányssor nem igazat beszél, kösbeszólns,
Einye beh mulatságo* lelenetak fordulnának elő különösen a gyüléstermekhen I «
Ds bol ss ördögbe vennők azt a rengeteg sok kukukmsdsrat, ha minden oly ember leje fölé akarnánk egyel, aki manaptág Setintén nem btttél.
* e
Ha ilyen kakukos világ keletkeznék, beh mulatságos esetek fordulnánsk elő.
P. o a vármegyei főispán személyesen menne le X. városba, hogy ott vslkmelyik városi tané csosnak a 'közügyek terén uertett érdemei elit-tktréseült az 0 lelsége állal adományozott arany-érdem keresztet aajátkezüleg tűzze föl. Persze a kakukmadár is vele menOe. A főispán a kitünteieil férfiú elé állván, elkesdené a dioliól:
— Tekintetes városi Tanácsos ur I Azok a halhatatlan érdemek, miset ön a közügyek terén telt szolgálataival kivívott
(KukukI kukukI kukuk!) nem maradhattak figyelmen kívül. Hisz oly érdemek azok, miknek elismerése, méltatása csak buzditólag hathat az utánunk jövő nemzedékre.
„ (Kukuk! kukuk ! kukuk!)
Csak meg kell cézni e város közintézményeit : a temetői, az utcákal, a világiiáii, a kór-básat sal Mindenül! olt van Tekinteteiséged munkáló kezének nyoma.
{Kiéuft! kukuk! kukuk!)
Köiguduág.
A bar kénsilss — Írja as •Egészség' c. folyóirat — élénk vita tárgya a külföldön. A botos gazda stilvssen kénosi hordóját, hogy bsnno a penészgombákat elölje s a beloiuürsadö bort a romlástól óvja; de gyakran a megkezdett hordó bora iölé is kéoi éget, hogy ne virágoeodjék. As elégő kénből lámadó kénessav, as élő kén lojtó gőze, hslaimas szer a penész s a baktériumok ellen s igy tényleg jó szolgálatot less a gasdának. Asonban s borit* kerülő kéneasav másrészt vs ssedelmes méreg Már sserfelett kicsiny mennyiségben is erős és tartón töfájást, ressketést, étvágytalanságot . okoz, kissé nsgyobb mennyiségben pedig gyilkos is leltet. Erre való tekintettel Wsrlha V. Is'nar már régóta küzd az eröa kénezés eltsn, s a kénes bor ffadása ellen. Ujabban a külföldön ís korlátozni kívánják a bor, illetőleg a hordók kénezését; — teljesen eltiltani nem akarják, mer! hisz akkor a bor kezelése sierlölött megneheslt-telnék. Ast jsvoaolják, hogy tiltaák meg sa olyan bor kimérését, a melyben egy literre több mint 2 milligramm kéneasav (kénsavas hydridi van. A bécsi egyetem orvosi kara psdig azt javasolja, hogy az olyan bor tekintessék egéssségtelennak, a melyben 8 milligramm kénessav tarlalmaztatik, \Varha tanár ugy vízagálja a bor kénesszvál, hogy 60 köbcentiméternyi borból 2 köbcentimétert lepárologtst s a páriáihoz salélromaavas ezüstöt ad. A gyengén kéneseit bor párlata csupán ssttrküi, — az erősen kénezelté lehér sslnü, d« gyorsan barnuló, lurós csapadékot ad

Nagy-Kanizsa, vasárnap.
NyÜttér*) , /V
NkwvM MW—Oft vm kr. bli í. Il.íft I Jk Mater ~ gUU ud gsaiastsrt (on. 180 ver*Qk. Qaal.
vet*. rotoft- and stQckwait* Mrto- vad s»Ufr*i das X labrik-DApót ti. R»aa*Wr| (K. a. K. Hotlaf.), Btt-MaaUtr uwgekead. Brlefo kottát 10 kr. Porto. __665__1
HlrÚ+tméuy.
Felhívatnak mindazok, kik Zákányban a drámai Tasntí hidi-munkálatoknál alkalmazottak ttá-inára cukrot, kávét, lisstet, rittt, babot, bortót lencsét, súlyát, kenyeret, tteralét, ttvanyu-kápost-tát, savanyu ugorkát befózöttet, sajtot) szalámit, SKvs vürüs bort, tehér bort, asztali- éa sillerbort, tognacot, rumot, szilvspálinkát, törkölypálinkát, •tikvizet és mindenféle ásvány vitet Beállítani kl-Vánnak, misterint ajánlataikat mustrákkal együtt, a cikkek egypéges árának kitüntetése mellett Írásban vagy ttemélyeten benyújtani stiveskedjenek.
Uallfaaaaiaikr Jé«««f vállakotó, 670 1—8 Zákány, pály udvari saálfota.
Felelte enrkeeMtü át kiadó: Vargm Lajsa.
lárWerfcMztŐ: Saalsy Náiidar
Hird etések.
Wtáju ^iá-iáola!
tJNGHVÁRY LÁSZLÓ
tieglédeii
létező *fftyllöxera* menjen, homoktalajjá) bíró és szaktekintélyünk J*erec»|il Háté ur hírneves kelepéről beszerzett legkitűnőbb 376 fajt s valamint vadonozot és egyebet tartalmazó éa most már ötszörösen nagyobbított 676 1-2
név
Zala 5. axára. (8 lap.) >0000000080000001
Magas provisiót $
0 összekötve egy jutalékkal nyújt, egy nagyobb Q bankintézet (réetv. táraaaig) bármily állású A tiatteaeéffee egyéneknek, — kik türvénysse-
18Í®, február hó 2-án.
igee
rtlen kiállított réaslativeinek alánján sors jegyeknek réeslettlaetéare való sl ár Hatásával foglalkozni akarnak. Aj^nlato^: saer-kesstOség. Budapest, Er$üUUér> Ifi,* *», *U utmtműL ÖÖÖ 1—8
OOOOOOOIOOOOOOO1
ELADÓ HÁZ.
Elhunyt Wegeolieider Qyörgyué, stU* letett Wakkaitt Krisztina tulajdonát kípe íett 8 elklllönösiuitt laképtlletbfll, udvarból éa kertből álló s a 66Í 2—81
Zrínyi-utca 11 szám a. fekvő
ház és telek
ag OrOkttsök által stabadkégbAI minden órái»f eladó.
Értekein! lehet
Isv. BVCHVBABEBNÉ urnível tSzéntgyürgy vái 1* utca találhat.)
STOWASSER J.
Cs. és kir. hangiiirgyiros.
A$ Ö0M00* hmhiiiffit katonai itniktrolt iféllilájo. IM»r$9~994IUió
Budapest, II, lánozhld-utoza 6. sz Fiók: VEItONA {<) aaaortaái)
Kínait Aa nagy raktár tart mladtnnetnti húros, fS-
J[ó-, fa , rés és atakangsserekbll, osiasba Ómból pedállal vagy saAlkttl. továbbá itiiadtaa«mii bal* éa kslfttdl kaagsaerkeliékek éa fesioaltpsa elasa bárókból.
ICsrxnoxxlkiür mtsdsaftla milié^aitiH *iwfoH<khitwtnik, fklllti Arlston, g#apkoi, ItBfktstw Mb. a lat-
• sagyobb választékban. Mtsdest IsIMIameratsMu éa s Isrfértbb gyári Arakon tsolgAllal H MO 1—8
ÜT Utalsé a|A#uáf 1 tlrrlinnIUhI eilmltalMek /hmm 4V
r
és árjegyzéke kívánatra bérmentve küldetik, Tisztán almafa vételénél 1011 árengedmény. Riültetésre alkalmas, kiváló szép, erős, mindenféle nemes 2— 4 éves csemeték árai 20 krtól 40 krig.
A kontókban nevelt csemeték bebizonyult tény, hogy akármilyen talajban, biztosan megerednek.
Nevünk alatt' mindennamU csekélyebb mínfíségü áruk lesz nek forgalomba hozva.
Kr.cn a nagyérdemű ktftttn* I léget kárositó eljárás elkerülést céli;

lói kikerttlü árát fenti tűrvén:
Jjegyünk juk el, ai tehát utak oly. árakat
*°HT zipSi*
sen beiktatott védjegyUnkksl lát* y.ini sl saját xésaitmé'
ismerünk nyünknek
Ö2H 10-10
jából minden darab gyáraink
valódi szepességinek,
melyük ezen ved jegy gyei bélyeget ve vannak. Csak tistt* ét uamatztnemülnk Kizárólag gyepen fehéritvék a kárpá
tartóttágra fttlttlmulhatlanok. /valódi ttepetségi* truink minden nagyobb váttott- ét fehérnemű kereekedétben kaphatók. Wtfa Károly él Tártai Kázamárkon.
leníonadékhól késsült vászon-pá tok alján, Igy atok jóságra és
ooocoocoooooooooooooooooooooooooooonoorooooorc crooooo
2
s «r
biztos gilsi fryofflurbsjok s mi tövetlcezméiiycl ellen.
Én rfMx^g leaiartaaára, as 4l«lotduk s vasuk fulrtáo a vtmuk tUMttAkéra ét llaala állspotbaa •a» f«staitá»ára és a Jd s»éniéa döngitíí^ a legjobb i logl.atliafórabb nar a már In mliulauflU Urna-
t» i'fi hfdvrh
életbalzsam Dr. R 0 S A-tól.
! li f|?
L+iu «u bftiu»fa a Urivlb a Ugfyó|(}'lsU«oab ityt'gytÜvokbGl a UcgoUetabbau vaa kéaaltve ' í-öIöowmu miiidiu (tnmtéil bsjok, gyosMiriCrea. étvigybiAny, isvnnyiis liibttiflgép, virtólolés, araiijaraa b«jok ulti. aib, tilsa uljsatn halbatóaiiak. bbouyul, kilüiiÖ balAtsl kCvsikstUtita naa éltlbalaaas tgv litblzonyvU, msgbí&háió bátitwiAvA lett a m-j.ii( k. Ara Sgy nagy ttTSSgSl 1 frt, kis Üveggel 60 kr. Bllameré iratok ezrei bárkinek betekintés végett rendelksaésre állnak.
{S-vrágt HsmitlIAsok slktrQIAts végeit, mindönkit Agjtlinrsutik, bogy ss Mfaütl Általam as trtdtU utstllái tssriot kAtiittlt NDr. KO0A"félS életbal-zsam" mbidta flvtgteskéjs kék burokba fan etcmásolva, mtlyaak botstoldslsls i.,Dr. HOSA életbalzsama a „fekete sasi ota etlmsett gyégyaaer-ftárbéL FBAGREE B. Prága aOft-DI.u némtt, cwh, mtfysr ét rrutala ojcItcb olratbalá, ssélts felein (sdf u kit a>oaott védjegy látbili.
Dr. BOgA élettalzsama valédian kaphat^ csak n készitö
'ii^y FEüO-iTE B.
fÖraktárá,ban^gyógyszertár a „fekete sashoz" Prágában 206—ni és BUDAPESTEN Török József or 'gyógyszeréaxnél, Klrál^atcss 12. ss. Budai Emil sr táró-
i. is
Í1ím1«
1,1
m h 1
ti g)ogjSK«rtáribaii a Xárosbáz téren. |_
Aa osstrák-niaryar aosarekia minilrn
nagyobb yjégyszcrtáráíian \mn raktár
caea élclbsluiuiuból.
ugyanott kspbstú:
„prágai általános ház
631 5—26
p pm in*2 3
Hl^^i!!^'5!
iS'lJi^^MsP
aj? Elí-Ss fcSi el ? s I §,„
ti hl 9
. a
Os«9
IllM Ke
te
enoc s
a
&SHÍ? 15
KISS*
6 o
2 "ó
2 S
II
tobb ezer hálsnyiislkozstlal elismert bittOS gyógyszer mlodtnféla gyulsdAioV, ttbtk éa gtnjrtdéttk eilvn. £iea kto&cs bbtos eredmfnynyti bstsaálltatá s uöi tsoiA g) ttisdáváitsl. a trj Ittptdésraél s as smlt oiegktmtBy<.diténtl Asfiléskor* k^Uvésyoél, vérdsgsnstokaAI, gtnyss fskadékoknál, pdkOlVaruál, k&rdmgyOk* uü, ss ügyncrtsctti kOiSmíértfaél, t.ktméayedésskaél, ftlpnssdástikaál Bilrtg)dagsastvksál, saiiUsganatok* nei, érzékeittn (aguknál stb. fiiudeu gyttJaoist, dagsnstot, tlktmésyrdést, Itliufftdátt a IsgrovíJgbb Mö slalC eltávolít; s sbel már gmyidés ii.utstkozik, ólt a digaastot ItgrQvkhbb h>6 alatt fajit"1 in nélkftl l«t* nivja, kieraü ét kigyógytrja.
Kapható 28 és 36 krsjezáros szslsnesékben.
Miután a prágai Általános iu'uílieuGe ót t k«<. r utáaoM««, h.iuuu.. | kit Sgyslmettsitk, bogy ss sitdtü starltéa asiriat csak nálam Uís készítve, s eaak ekkor valódi, ha a tárga eicss^elaaczs, axIybaJjMtttik, sflrta lissznáisti ntaeitát^kba (melyek 9 nyelven nyomvák) *s krk ka»«-B^a, uívlyin as ide nyomott y ed jegy látbatö - burkolva van.
HALLASI BALZSAM * legbéblzonyuKabb, izámtalsn próbatét ái (kl legbiztuiMibbiisk tlbaurt ezer a nebczbalíAs klgyógyitátsia s as egétíen elvesztett balláti tebtUég viuzanyirétért Egy ttveg ára I frt
fi Jlilmi
Óvás!
"Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala &. BJtÁ'fn. (í) lap.)
xxx*>xxxxxxxxxxxxx:
/jxxxxxxxxxxxxxxxxx
A NAGt-K.JB._„
5 Takarékpénztár Részvénytársaság
KANIZSAI
1890 évi február hó 11-én délelőtt 10 énkor lartudjtt ILY. feVI RKNDE*
KÖZGYŰLÉSÉT
melyre a l cx. részvényeseket áx intézet hivatalon helyiségébe tisztelet tel meghívja
M l|M|«lllá|.
Tatiácsko»AMl (árgyak Horr**nd|6:
1. EinOki megnyit án. — A kttxgyttléai jegyíőkőnyv hiteleeiléaére kél réaxvényex kijelöl éne,
2. Aa igaagatósAgi éa le ügyelö*bixottxágÍ jelentéanek (elolvaeAxa.
8 A mér Ing előierieaatéee, aa oextalék megállgpitáaa aa igaxgatóaág éa leitt* gyelö MxqttHág leimentést (eteti határoxaihoxatal.
4. Ax alapszabályok éri elmében lelépő elnök éa máaodelnök, a eorrend xaerint kilépő 10 éa időközben elhall agy igazgatósági tanácson, valamint • három tagból álló felügyelő bixotteag helyett ujak, esetleg aaoknak iáméti roegválaaxteaa éa padig a lelépő Tóth 1*ajoa elnttk, Gelaei (jutmann Henrik máaodelnftk, ugy a sorrendben levő Eben-apanger Len, mfFestelivfer Jóasel, Gelsei Gutmann Vilmos, Lőwy Adolf, Ploaaxer Ignáca, Summer lj&ác$, Unger Ultmann E*ek, Vidor Samu, Weisa Manó éa Weieer Jóxaet igazgatósági ingók helyett 8 év re, mig ax időkőabeit«Uiell Lőwinger Uráel helyébe behívóti Stírling Sándor igaxgatóaági tag, valamint a tt ielUgyelő-biaoltaági tag helyett 1 évi időtartamra.
5. Neláni indítványok. 664 1—2
Jogyxet: A t. cb réaxvényenek figyelmeztetnek, mlHinrínt esavxsólaplaikat folyó 181)). évi febraár hó 10 ik axpjáa délelőtt 9-lt, délután 3-6 óráig ax jstéaet kelyiségéboi átvobatik.
Magjegyestetik hogy ax alapsaabályok M ik § a axeriat xxxvxxxU Jogút catk aa gyxkurolhxt, klaak részvénye a köagrülée- aegalöaó leg 4 héttol nővére átíratott.
xxxxxxxxxxxxxxxxx > xxxxxxxxxxx
II
Rftvld hnK/jiítlat után
* —— * t«gak xépafg;e
illik rilft/licttati mint togttafttltA ncer
t | •■irtkil
GLYCERIN-FOG-CREME
(egí'ttzségügyt hatóságilag megvtnagálva)
F. Á. Sarc. fla & Társa
kir. udvari ssállitók Bériben.
ALODONT
<K Kapható-a gyAgyMerészek és illatszerészeknél 1 darab .35 kr. K-Kanianán #t Schwarca á Tauber; Hoxenleld Adolf; Sirem A Klem, Berdin Márton; karton X —é« Huher uraknAl. 448 20—52
x x x
I
x
s
1 X X X X X X
_J__ISflO, lebruár hó S4o.
lllllHt'/Mii uoMaimőiolt
spöld takarmány sajtók
melyek Mii«4tM»it»wu txkxrméxyfélék eltartására vagf)»a ftL lóhxr, kxkorte*< éa répxbvét sefc UWaáay felokaak é4#| és a0l4áll#|M»Uwa való eltartáséra •aolfáieek,
a Jttoaaar , Ugbtvé*
láblUUimásyalkaeé sorolhatók,
Nlgaitílva
a gyakorlati baassá-Ist állal, • s maxii gssdseáguak fotót is asgy ksxsaárs vál
■al,
balgaialra
eddigi reedkivlli ke leadíeégo és a gas dáaaeli teeiaietok és aaaktekfxtál/aktOl aysrt asámeo éx II ay*M ellamerA ayllat* kosstok éx blsosylt* váayok, által.
NéaMtoroaáfhea Ah aa Oantráa M»
tysr UMxIsm-xa sgv év alaM éltsixxk
700
éarxb áraxlttstxtt sl, s pioly kerel-Méay kétaégklvat asgy kxflaaxfxko iteégik tasllxtt aaét
aMaH
kliaaéxxe a
KI SS Xistssei s t*kxnaáaft|
répa
levelekot
is be|tréoslal alvsl X legiitóblii évi klflé* Istsk bleooyi^ák bogy a répsls?xlf(
klvélé táti lakarméi|| •daak
und Proviiion sahle ich fQrVermittlung bei 1'srkaaf ion xetllleh grxtatlv* (fa g eera aaíKo
M4 6—6 WecfaéJfiaw
H- FUCHS,
féld, Friu Mgasse 12.
X X
XXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IluHMnálati uíimtánok, miipék nyomén blitoi aihir trHÍmény$thiiő, valamint pwtpfduwk, rll$*. m^rő Hjfiiutkomitok ét bitonyitiényok tnpy** é§ Mrmmfvt ktíliUtnvk,
MAYFARTH F As Tárta "'"'St^' BÉCS II'
Ftnnkfur! a. M m é» IMinf ax fta aittkAdA éx fslytoaoo lixtáxs smxttyn esork^aettol «U látott ALUNT-llle esobMieloiosoU pvásakxok egye<tftlJa|lldl gyárasxl. »4i 4—W
! KitfinO niDősfip, csinosan liíoIpzoiTi
tölgyfa szőlőkarók
á l.un HHiUr howsttaágbea s
| ÍÍ H y^
i 1 1
| Nogy*gonÍBMáa
l.fV«»
55U 8
itarahoaklnt 7 frijával ~ II frtjével
J U Irljával
8 kaphatók Outmann 8. H.
őségnél
t

A KI NEM TUDJA
hogy a sok hirdetett grófvexor kOxfll mrlyik íeleloe SMS le|iokXkk botag«/ft-rtiok« u k««no eaimiMU IotoIoiA - Upou Hlohtur 'kisdólatéxstéttl Upesékea, a képekkel-ellátott' WA Bxtxfkerát" oximü konyvooxxét. A kossá nyomtatott háíairstok WmeylÜAk, hogy a mft-í vöcskében foglalt jé Uaáuaok kóvotéxe álial, tium ■eek «cntn-tiM»K-«r.rüu alknrultók X heMonUlmi p/'nikiedáat, hnnern még e váayve-vágyott jyégyaláxt ie hxmnr moffteUltAk. köny v lagysa kuldotlk meg.
0O0OOOOQOK)QOOOOO9
Kurzweil Bernát
BudtpMt, V., WtlUMr Bpulowtti'd 60.
Lampen n. Glas FaMniÉrlage.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tasjend luf jedey ( li'Gewmde
i
ooooooootoocoooooo
Meglepő hatása uertsét, kAeavény és ktflriaHltAil dagxnxIsknAI, továbbá néioi fej- éb IKII«Bixk||iilAM«»liMál m
A ImhU «fti kórkás etati^tikai kunotatáao szerint a Ri«|»araUirrHl ott lötí kiníTl«jt i««tet«tt a melyek Hat 7.eaotben Jevntáa ée 120 Metlnie WíJm gyógyulás .MUU el
Ka|>''Bté posta utjéff (r?ógyxo«rtáramban é« as ÖHnae* l^ítgyeaertáhtkbao. Ara pgy nagy fiv^gank 1 frt, kl* Uy«gn"k r»(i kr. MJ 4 0
KRIEGNER GYÖRGY gyógyszerész a „Magyar Koronához" BUDAPEST, Kálvin-tér.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Nyiíttér*)
liH—uft VM •• kv. Ml I. U.«5 Mater — glatt aad g»wuat*rt (ca. 180 versob. Qaal. mi rubaa- ami itttokviin porto- aad aollfrei daa tabsik-Dépöt G. RmmW| (JLa. ia-
H«k. Yaster umgoheait-. tfriefe kestea 10 kr. t'orto.
__666 T
HirilHméu).
Felhívatnak mindazok, kik Zákányban a drávai vasúti hídi munkálatoknál alkalmatottak számára cukrot, kávét, lisstet, rizst, babot borsét lencsét, szilvát, kenyeret, zsemlét, savaoyu-kápoaz-tát, savanyu ugorkát, befözöUei, sajtot, szalámit, erős vörös bort, tehér bort, asztali éa sillerbort, eognaoot, rumot, szilvapálinkát, törkölypálinkát, tdkviset és mindenféle ásváayviset szállítani kl-Vánnak, miszerint ajánlataikat mustrákksl együtt,, a cikkek egységes áiinak kitüntetése mellett Írásban vasra személyesen benyújtani szíveskedjenek.
UsUrsaaaiaBky Jé»ft váliakoiú, 690 1—8 Zákány, pály udvari ssáltoda.
Féídős uerketztŐ át kiadó: Várga Lajon.
Társszerkesztő: Maalsy Másdsr.
Hirdetések.
Utájii jjiiatt-iáda!
UNGHVÁRY LÁSZLÓ
€xeglé<íeu
létező *Phyüuxera* mentes, homoktalajjal bíró és szaktekintélyünk Bereeakl HAI^ ur hírneves telepéről beszerzett legkitűnőbb 370 fait s valamint vadonozot és egyebet tartalmazó és most már ötszörösen nagyobbított . j 576 1 — 2
név- éa árjegyzéke kívánatra bérmentve küldetik.
Tisztán almafa vételénél 10¥ árengedmény.. Kiültetésre alkalmas; kiváló szép,, erős, miudenléíe nemes 2—4 éves csemeték árai 20 krtöl 40 krig.
A homokban nevelt csemeték bebizonyult tény, hogy akármilyen talajban biztosan megerednek.
Zala ft. szám. (8 lap.)
rooooooootoooooooi
Magas provisiót
0 öeaaekötve egy jutalékkal nyírit egy nagyobb bankintéaet (réesv. társaság) bármily állású tissteeségee egyéneknek, — kik tor vény gan-rüen kiállított réesletiveinek alánján sots jegyeknek résslettlaetésre való elarusftásá* vai foglalkozni akarnak. Ajánlatok: szer-kesatóaég, Budapest, Erttébettér, 18, «s. alá csimzenaok, 568 1 —8
>00000000800000004
ELADÓ HÁZ.
Elhunyt Wegsolieider GyOrgyné, siU»j letett Wakkant Krisztina tulajdonát képe I tett 8 elkülönösitett laképületbó1, udvarból éa kertből álló s a 562 2—8
Zrínyi utca 11. szám a. fekvő
ház és tolok
as örökösök által szabadkézből minden órái* eladó.
brtekesni lehet
BVCHüBABEBjíl; unióvei (Szentgyörgyvári* utca ssjái liftz.)
1890, február hó 2-án.
STOWASSER J.
Cs. és kir. hangszargyáros.
At testes Innia piti i k-uhtuti fittékor ok asilHU^ju, //<u/s#r#p »f fd/J ilá
Budapest, II, Uncihtd-utcza 5. %i
Fiók; VEHONA lOassorsság.)
Kéaslt éa sasy raktár tart sűsdassstuu húros, fa* vé*i la*, réz és tttékamgsserekkil, osimba-lomból psdallsl vagy aséihol, továbbá misdsaa««S twl* én ktlfóldl kaagsaerkeliékek éa kdlúslsgse olasz borukból,
2CeumxoxüJc4k:
sdadanfóla saabályftolt mtlon-ktttlot miH. PkSnla, Arlston, Hoioplum, Slntphonlum «|b, a űg-
sagyt(bb válaaalékbau. .< # Miiulitgl IslktlisisrstKaas éa a leeelaarilib gyért árakon aaolgéltai kl. Gflli l—8
MT Utolsó újdonság "WM ( TI «*rliMii lliiil eilmbnlmok
íjkoutébm i*Hftf0H 4$ IM'imh/Mi
NiüMMSai
K
Nevttnk alatt mindennemű csekélyebb minőségű áruk lesz ^ nek forgalomba iiozva* jjp
Ezen a nagyérdemű közön- i
séget károsító'eljárás elkerülése ________
céljából mindep darab gyáraink- '"zJPS^
* <%v SZ EPPo 'bál kikerülő árát fenti türvénye-í^-rT^^ fon ^itófcutí védjegyünkkel Ját-V iuk al, mi tehát usiut oly árukat Ismerünk e) saját késaitmé-nyünknék,
52H 10—10
JEQV
valódi szepességinek,
melyek ezen Vldjegy^yel bélyegezve vannak. Csak tiszta lentonadékhól késaült vásson* és aamasztnemüink kizárólag gyepen tehérítvék a kárpátok alján, igy aaok jóaágrs és tartósságra fölttlmulbatlanok. /valódi szepességi" áruink minden nagyobb vásson- és fehérnemű kereskedésben kaphatók. y/ffa Károly Társai Kézsmárkon.
ooocoocoooooooooooooooocoooooooooooGoor ooooorc crooooo
IMvtMIHIÉHI
Gyors
biztos
Í.EHllStH
e 11 e ü
azok
■a rgMHf| cwuiuin, ii ticincuua a enaah folytan a vtrnck Hsa i faatsitáaéra te s Jé saésstte sitergUteért a legjobb i isglatbalótsbb wsr
h*l!vHt
uu
llasUlteárs mér
ka ikala állapoibsii la Bilsdauflti iims-
életbalzsam Dr. R 0 S A-tól.
Isggy^yyíatáaaab gyógyfOv«kbfil
kéaallsa
lusgoiidokabban IBI r«(btllOg4r, sérldlaléa, aranysrai

IUu cit btlma a legjobb uüIőoÖmö míiidtij rmtealtel bsjok, gyomorgtirc«, éivágybiinr, rsvattyus
bajok fttb. ttb. clisa ttljsssn kalbattenak bliuayul. l*y kttftuft baláiai kCvstkstUbta sssa élslbaliaaa «gT be bizony clt, msgbiskáió báxfezsrirt lett » a^pmk. Ara égy nagy UveSgel 1 fTt, ÍÜS ttVOggsH 60 kr. Kiismerő Íratok ezret bárkinek Betekintés végett rendelkezésre állnak.
Hamklláaok slkerűitea végett, mlsdsakit flg>elmrilatek, bogy ss egvsd&l általmm as eredeti utssitéa aseriat késsitstt „Dr. KOSA'fála életbal-zsam" miiidefl űvegecekéje kik burokbs vait csomsgolvé, melyaafc boassoldalaia
l.,Dr. SOS A életbalzssma a „fekete sasloz" ozlmzett gyógyszer* (tárból. FIIOIER B. Prága 205—ÜL" német, cselt, inegysr ée firaneaia nyelven olvasbatd, aséies felein pemg ae itls uyou.ott védjegy léibató.
Dr. BOSA életbalzsama valódlan kapkatÓ csak a kéAltő
FBAO*■ ,2T 3B B B.
Udjegy. főraktárában, gyógyszertár a „fekete sashoz'* Prágában 206-m ti BUDAPESTEN TÖrpk József or gyógyazeréuné], Király-Otcsa IS. ca. Budai Ssil ar ssro->1 gj ógj szeri árú ben i Virosbáz téren,
Aa aMlrák'Sfoaf nasairkla mladra — gyofcb gjégyamerfráhap taa raktár
ezen élelbaluaaibél. ^ qg
Ugyanott kapbatdi
„prágai általános házi-kenőcs"
fCbb eztr hAlaayTatkozatlal elismert biztos gyógyszer mlndenféla gyttladAiok, Nbek éa finysdéeak ellen. Emi kenden biatos sreda^nynyel bswiiálnstó a nOi tmlfi gjulsdáréiisl, a Uj leepedésénél s as srnlö Ui«gkcm<oy>déeduei eafiléskor, k^Urenynél, vérdsgsuatuknál, geaysa fakadékoknil, pokolvaniili körümgyOk* ad, MmSyi.eTsaeir kfirOmfersgnél, i, ktmínycdéaekti<-1, relpofisdteokiiAi mirigy dagsostoksali űlrdsganatok-nsirérséksiita tagúknál etb. klindeu gyttiadsat, dsgsnalot, elkeményedést, lAiuffedtel a lagrOttdebb M6 eiaU eltávolít; s ik'l már gmyidte luUlslkt iik, ott a daganatot legrövidebb IU0 alatt fájd*1' m liélkfll felesi • Ja, kiéreti és kigyógyítja.
Kapható 28 és 35 knibzáros szslanesékben. *3ö
Miután a piSgai általános báztkcnCa üt a> keti-r utáaw*4«», iniitUvi. kit figyelmeztetek', beigy eí~«iedetl ala^lléi aziriot cssk aálsnt lets késsitve, a cesk akkor vslódi, ba a eárga cicssxeiencte, meljbs töltetik, víJríis bssznáisti tilaeiiás« kba (melyek 9 nyolveu Kyomvák) te kék kart< abs, sielyr? aa Ide nvomi'tt yedje^y látbstö —- burkolva vau,
HAXaLASJ BALZSAM * legbebisonyaltabb, aaáBtalan próbatét Al isi legbistoeabbtisk slMmtrt ezer a nebésbailás klgyógyitáteia a as egéeien elvssslatt balláai tehetség rimjú'yi rétére Egy üveg ára 1 frl
Óvási
4 s
1. <J
í" £ tz
hja
Nagy-Kanizsa, vasárnap. Zala 5, szám. (f> lap,)
jxxxxxxxxxxxxxxxxx >xxxxxxxxxxxxxxxj
* A NAGY KANIZSAI ^ V
x Takarékpénztár Részvénytársaság £
1890 évi február bó U éri délelőtt 10 órakor tartamija XIA. ISVI BRNDBI
közgyűlését
melyre i i ez. részvényeseket a* intézet hivatalos helyiségébe tiaxtaletlel meghívj*
TaiitoHkoaáhl tárgyak *orr«*iid|6:
1. Elnöki fnegiiyi'an. — A főagyüléai jegyzőkönyv hiteleaitéaére két réssvényas kijelölése. f*t
2. Aa igazgatósági én teügyelö'bizottsági jelentéanek (elolvadása.
8 A mérleg ellenesetéae, as osztalék megállapitása aa igaagetóság és felügyelő bízottság (elmentése (eteti határozathozatal.
4. Az alapszabályok éri el méhen lelépő elnök éa másodelnök, a sorrend saerint kilépő Kl és ídököztmn elhalt egy igazgatósági tanácsos, valamint a három tagból álló felügyelő bizottság helyett ujak, esetleg azoknak iaméti megválasztása és pedig a lelépő Tóth Lajos alnök, Gelsei (íutmann Henrik másodelnök, ugy a sorrendben levő Eben-apaugér Lao* 'ítj. Fea^elb^ler Jóaset, Gelsei (jjúmanQ Vilmoa, Lőwy Adolf, Ploaazer Ignáca, Sommer Ignáea, Unger Üllmann E'ek, Vidor' Samu, Weiss Manó éa Weiaer Jósnet igazgatéaágt »*gok helyett 8 évre, mig az időkösben elhall Löwlnger"faráéi helyébe hehivott Súrling Sándor igazgatósági tag, valamint a 4 felügy elő* bisoltaágl tag helyett 1 évi időtartamra. —^ -
B. Netáni indítványok. ---------------------------664 1—4
Jsgysst: A t. sS. ráeavésyesek figyel mentetnek, mieserist ssavaaó-lsnlsikat folyó 1A9). évi február Itó 10 ík sapjáe déUlStt Swtl, délután 8-6 óráig ss iajtéset kelyieégébes átvehetik.
Megjegyeitetik hogy. ss alapssabályok 5-i ik § s sasrist saavaaati Jogot' cssk ss gyakorolhat réeavénye s kóagytttés' negslftsóleg 4 h éttel nevére átíratott.
_ _ IHflÖ! február hó 2-án.
íifonh/éU UaMiUimMtl
zöld takarmány sajtók
isslyek sitsdsoMMsi Uksrsiásyfélék ettsrtásárs vagyle s fít, lóhsr, Hwkucinn ée répatwél tUk. (akaratáé; íejekeek Mec ée aetdátlgpotbea falé ettariáeára eeolfáiaak,
a teleskor Jegklvá* | NásMtoreságbaa I BK* Hl se sietsaa* lább találmány sikftsé ée a» OeetrásM*- aasa s takarmány^ somlkstók, gyér hMatfttn- kllbsáeea
ft»rl««»»i%* ríPv^í éf *,|M * . éltalssk
a gyskortstt hutai jlst általié s smstt gaadseáguek felette nagy keassárs vél áss,
hslgaislvg eddigi readklvlll ke* lesdMége ée s gss* dáaaaU teetnleiek ée saaktekta'télysktAI ayert eaámoe éa fé ayea ellemerA nyilat" kosa tok ée bisonylt* vásyok által.
IhmnÚUlU uluní(dnok, tmlj/d' nyntitilH tiitlQt aiktr v&latiiÍHl iirotpéetumk, $1(4*
inwő nyilatkimtok ét bi$oHMÍIpdnyok iti\/f/wt ét Mrmtnfat ktíhlHmk,
MAYFAKTH f ét Társa BÉCS |
IWban YpwkTUrt a. M m ét hertin,
as tta intikiMÖ és folytoese beláss smettyt) aaerkesettel aU látott abtfNT-ftle aoskadslmsnott práeekeek agyedltieaesell gyáissst. oéi i-W
mm
Kitűnő ÉMil csinosan kidolgozott *
700
dareb éraaittetott al, a sMily kara) wény kéteégkivtl nagy kaesaaveke-tfteégttk mellett eaól
ripa livilikit
is benréeelai ailvail legutóbbi évi kieéf* letek iiU«nyiijélL tiegy s répstevstfl
klvátá 1411 lakarmAeiI
adnak,
I
, kisek Q
xxx9
und Proviaion aahle ieh flirVermittlung bei Yarkanf ion gt* letllleh neatattf* tea I eara anfKs
546 fl-A WerJmlhaMt
H. FUCHS,
Hml frm Mm
I i
i
i \
I
tölgyfa szőlőkarók
1.00 teetftr boeesnaáitiss essz dsratmnkint 7 frijávst
t.*r» „ , „ „ írtjával
i.ftn , . n h »/ 14 trtlávsl ŐŐtl 3 H kaphatók:
Outm&nn 8. H. őségnél
.NSgy-ganiaeáa
t
A KI NEM TUDJA,
sok hirdotatt gyóaveser melyik Ibtatae meg taflaaába betegségé
hogy tf lok hirdotatt gyógyeier köitil i Tktetae aaa rnek, az kérje sannnal levelezd-la|)nu Riehter
J* n
KXXXKXKXXXXK^KXXKKXKKKXXXKKKXXXXXXX
J Kfívld hiiNZiiAIiit ul/m iH'lUilü/hnlui mint IokIIhxIIIÓ n/cr
$ ít A}**mk í glycerin'fog'creme
aa ■ m airDaeKe
I m * " (agéHSeégSg}*l hetóeágileg neg\'isagálva)
F. a. San M & Társa
wmp m ■ ■■ wm mm m c«. klrT nd?ari ssállitók
Bériben.
K Kapható a gyógyszerészek és illatszerészeknél 1 darab 85 kr. K -Kanizsán X Scbwarcs & Taul*r; Boaeníeld Adolf ; Strem it Klein, Berdin Márton; Marton X és Huber uraknál. y 448 20—62
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx * x
I J\ ALODONT
n
8 n n
2 1
8 x
x
X
8 x
kiadélatézetétAI Upoaékea, a kénekkel ellátott1 [MÁ getegkarát" ozimÖ kónyveeezét A hozzá' nyomtatoU hélairatok biMnyltMk, bogv a m(U j veoakében fbglalt jé tanéeeok kovotéeo által, nom issk exron-iiiog-M'.reii elkerülték s hsemntalai^ |M'mxkia<lást, hanem ínég a váayva'vágyott^ gyógyulást ia bantar megtaiidták. A. könyv Ingyen küldetik meg.
QOQOOOOOOtOQOOOOOQ
Kurzweil Bernát
Budapékt, V., Waltxnar Boulaward 80.
- Lampoti u. Óriás Fi
OOOOOOOCHOOCOOOOOO
Meglepő hatású szer caáz. kttazvény és klflraaaMllAnl tlaKanalahiiál, továbbá r«á«oa fej- éa fillaaiiliKalAatiléiiál a
B P ^.'E^iT O E
A koda eetl Hat-adásé körbás stat>«tiksi kimotatáss eseriat s R*>|tafstorrsl ott 136 kiaérlot t.'-teteii a melyek kost 7 eaetlieo javntáa ée Hill eeetbes teljea gyógytiláe ^r*tett el Kajt ató posta otjáa gyügyésertáramtmn és ss ösíjZös gyógyasertáriikban. Ars egy nagy Qvoguuk t" frt, kta üvognnk 50 kr. A4t 4 -6
KRIE6NER GYÖRGY gyógyszerész a „Magyar Koronához' BUDAPEST, Kálvin-tér.

Nagy-Kartteaa, Taaárnap. __/\ Zala 5. aaám. (10 top.) " 1890, február hó í-án
A NAGY-KANIZSAI
• f. 1890. évi március 2-án d. u. 3 órakor
sajá/t liel^iségéTDen
tartandja, melyre a t cz. részvényesek tisztelettel meghívatnak.
--—^- X .
J&. Icözg3rn2ulé© táLrg^roii:
a) Igazgatósági és, felügyelő-bizottsági jelentések.
b) Az 1889-iki mérleg feletti határozat és az osztalék meg&llapitása.
e) Az igazgató-tan&cs választás utjáni kiegészítése az alapszabályok 15-ik §-ftnak figyelemben tartása mellett. (E/ alkalommal sorrend szerint kilépnek: Karczag Béla és Sommer Sándor urak.)
d) A felügyelő bizottság megválasztása. « sss >1—8
e) Egyéb alapszabályszerüleg bejelentett indítvány tárgyalása.
Azon tisztelt részvényes urak, kik a közgyűlésen szavazati jogukat érvényesíteni óhajtják, az alapszabályok 35. §-ához képest felhívatnak, miszerint még le nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket f. évr február hó 21-től egész márcziuS 1-jéig terjedő időközben az egyesületi pénztárnál letéteményezzék.
Kelt Nagy-Kanizsán, 189Q. február 1.
Az igazgató-tanács.
NjobmIoU Fiaobal FOlOp- laptala)douoaoil Nafy JUniaaáo l08Ü
r
6. adun.
Nagy-Kanizsa, 1860. február 9-én.
XV11. évfolyam.
Bsttkyáay- ta KmUwIj Ucu urkáa
Me iiUmlI > Up swlUai »ltl>m kaoleaáay
llfWtMIu levelek csak uawrt ke-aakból fogadtatnak .1
Uiiritok iihu m MMitufc.
Z AL A
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
SMéhlvatali Váraliáa-iteit 6. Mám lííwli»| fIII, ktiyvkereikiétii.
ELdruKTÉai AHA* :
Un tm i , , , t M — kr.
Wlívm .....« , Mi .
lhO>Um . , I , 10 ,
UinlitiMM IiUijnu aalalllalaak. MylltMr HUUm M kr
A Nagy - Kanizsai- és Délaalai takarékpénztárak és |i QnnkogyosQlot hivatalos közlönye. »at*«iii ( klr4lUaakra
■«||ckilk Nagy^Kutiaán ha(raklai«g)rHWi Yuársap.
wiatkasák fmlwl ftW* koiyv kenakediailie lithwaMk
A kisdedóvás rendezése.
A kormány köröktől le egén* a legssU-kebb látkörü, ae intelligens állampolgárig mindenki belátta, hogy hazánkban a kia-dedóvás kérdése oly szoros összefüggésben van. legközvetlenebb állami érdekeinkkel, hogy annak rendezése előbbre vitele a lag elodázhaüanabb dolgok aorába tartasik
vili álló dolog volt, mely éppen rendeaet. Iködéaét a oairáknál, a gyökéraaálaknál kezdi, leneégénél fogva nam volgáihalta minden — határozottan kimondotta, hogy 6 a ma*' tekintetben jogon várakozásnak megfelelő gyar nemzetiségi eszmének aaantalt mun-módon a magaaabb eaamét Icáját a kitd adó válnál, altnak randezéaéval
Concrét esetek nyomulták előtérbein- fogja megkezdeni a ugy megy fokotatoaeu .nett íh( onnan in, mik aat bizonyították, a nagyobb alkotások során, hogy a kisdedóvás magasabb céljának meg-1 Így jut legközelebb aa orsaággyülés köaelitéaében mi több : elérésében nem Htsoj éli ama törvényjavaalat, mely a kisdedóvás gálnak alkalma* lényetőkül mindazok,.kik i kérdéaénak törvény hotás utján való randa.
nevében való tengődés, mit a kiadedóváa terén legtöbb, helyen Upasatalnunk lehet,
Mart az a ai a jó Iateu uek kezébe kiadedwevelés Ugyó van aéaét, megoldását állotta.
hogy a kiadedóváa tulaidonképnni céljának • Z löívÍDyjAvzalztnsk nevezetesebb
____megfelelőiig a kötnép körében nem talál pontjait laputtk tanügyi rovatában talál|ák
nemhogy közelebb vitt volna bennünket n j kedvelő talajra; hogy a kisdédiievelői pá- olvasóink. E helyen oaak általánoa sasm-kérdéz megoldáaáliot, aőt inkább (majd a lyáu működők állása éa,szolgálati vistoqyzi pontból kívántuk kimutatni1 hogy mily legközelebb jövő tapasztalatai nagyon iga- egyáltalán ninoxanek nzabályozva. I égető atUkaég volt már e lépéa magtételéra,
zojni lógják) csak nehezebbé, bonyolultabbá Ilyen körlljmények közölt" azután csép Kétségtelen at, hogy mihelyt at (Így tör-tat la aat. • pet sem lelíet csodálkoznunk, hogy hv. egén vény botáa utján rendesét laaa, egyszhrre
Minden esetre at lett volna e téren a kiadedóváa kérdése caak vegetált. ÉH hito-r hatalma* lendületet fog venni, mert Itt la, legszerencsésebb körülmény, ha a kisded- nyoa reaignatioval várták at. Ugy hajual- ott is fölmerülhető szűkebb körit érdekek óvá* eszméjét mindjárt a kezdet stádiumé-1 hasadását azok is kik belátták, hogy a előtérbe hozatala nem állithatja meg, nem ban maga a kormány vette volna kezébe ienforgó körülmények között nz magasabb vetheti visaza haladási uljáhan. Kétségtelen, é» módjában lett volna már akkor bz Ugy- nemz.eii missiójánsk nem felelhet meg, s akik hogy sokkal több hivatott erő jut ezentúl nek törvényhozás utján való rendezése. Uziveaen léptek volna annak előbbrevitele, sz ügy szolgálatába; mert az eddig meg-Ámde ez akkor még tőképen anyagi jobb viszonyuk közé juttatása, szempontjá- lehetősen bizonytalan, száz és egy tajla ön-
tényezőkben gyökeredző okoknál fogva nem ból a -tettek taréra. -»
volt lehetaégea. Sőt még legutóbb ia, mikor a községi ovodák, illetőleg gyermekmenhe lyek -fbiállitáaa tárgyában lépések történtek, — kormánynak pasaiv' állást foglalt el, a az aetiv működés súlyát a közigazgatásnak volt kénytelen átengedni.
Igy mindeddig a 'kiadedóváa Ugye, hogy ugy mondjuk: a törvény keretén ki-
Caáky Albin kellett a kultusminiszteri székbe,' hogy a kisdedóvás nemzeti nagy-fontosságához mért méltatásban é< fölkarolásban részesüljön a kormány részéről. Jelenlegi kultuszminiszterünk, ki a paédago-giai szakértelem ritka ta'pintatoaaágával as „ah ovo" elvénél fogva a megaaabítörek-vések, célok' megvalósitáaában- minden mu-
kénynek és szeszély uek kitett pályát a tör-vétlyhozáa oly független existéutiavá fogja tépni, melyen as apámén, a magaaabb érdeken kívül semmiféle mellékáraeket nem lesznek kénytelenek (zo|gálni a magukat és munkáaaágukat neki szentelő egyenek, i Így leaz az valóban jól!
Mi, zalamefyejek, igazán hazafias örömmel várhatjuk a törvényheaáa, a kormány
A „ZALA" tárcája.
Levél.
" — FÓ8A LAJOSHOZ. —. ®7§m» ás ka dalom, %om l| Őrük láaggií, A fenyít magura oaaiijmgvi nem Márnyál. Kicaike nftam. oaak, mildaa lobogva, Bágyadt világot rat páJyafutáaoara. Penditad' iaag lantodae, óh,. dalok ksluije. Égft'Uagn axSvam- badd gjnladva tflla'l' Tanít* meg dalolni, hogy aengfra a tájon, Hogy a kasa íöldján ajkr61-ajk?a saálljon I
Ott álltál elöttánf már a Úlcád mdbtt. Dalaidra lelkem lágy álomba rángott; Fülembe gtgyftgted: „Tente, baba, tan la . Betakart aa áloa eiamia- tatwlba. Lecaőknlta aaamaa. elalndtam aápes tkfea, anyámnak -ringató öliben 6 mikor a nap fölkelt életet ragyogva: Fülébredtem én ia ébresztő dalodra.
Teveled jártam be a aik róMfágot, Integettek, hívtak a bakrak, virágok : Egyfitt örültem ott relad a Iéjikének, > Tarka -virágokról méae^Szedő iqéhnak. Klwüattam a aok oaacaogd madárnű,j Behintették utam kiaaa dálfrlrággat; Mig a dalvirágot aarba iaaaeaaadlai — ■ Taréjai vartOay ttadikjtit felettem.
■'at a* idö' jtyoraM" . T . aa idővel lilás Kiadón, mi oaak idea gymnekálmaimban. Saivemet megfogta a világ variaaa, HáaákóakUt kicsalt c.alfa dilibábja . .. Pntottam ntána. Foka at nam iftog, Jó anyám aggádra koalakwtott ertem . . . Ssip dalodra vimavágytam aa fiiéba: Alig iKmertem rá oly aipadt volt képe.
áldott kasét nagyoa fiilverte a mnnka, Bntm mikor arcom rigigJimoga)ta. Kagoókoltan uáuoor, megeredt a könyim,
t« kágykaftam at iwlogtayt' olyas könnyen?
Xhitba aat asttógai a lombos lakárfa,: Minek li iiioutum ia a ujoa világba? Vagy ka már elmentem, méri- sam knatiai oauas BoldagaágDtl bógy aat kayásimal magoaaiam | . I
Honi bóatani Urömut, iilak boldogaágot, Oaak lokállá tmainyt, .llljwa virágot ....•' ' Maogáiy édeá aayám autaoa ugy .Iratu, Hogy a lelke ja majd inegaiakaat.atatU, Jhjd aaivárváiy támadt kOnyirali inomiliin: Ugy (Ifttlt hogy imét nyighslda lilében, Kibaaaélte, mjnt várt tfcyre nmiiiap swllou. Kiállt «l ksjlulm, ahogy bwatyitt
a alán báeaát rettfm jó asyásitól njra, Járom aa álttal, Ujj rágta li -titjiv I i . , ba t« sálad többet aeai mmtti»tt aeakl: Tasita^ag a aekáa kereostlt v'lüöluH ■ Taaita mig lailárdan állni,Salat a lAikia Hilljo* rám uiVodbOl aa is ági uikra, Mely ai élet baját oaeagö dalia •■ti.'. N egy-egy kii örttmM vidáman ktaaöiti.
DOKTOR FERENC.
Pallin.
— A^.Zals* eredeti tárcája - k
Hogy etpusztuloak, hogy válnak kietlenné egymásután a régi hatalmas, barátságos, vendégcsalogató dpnripiumpk I
Hatalmas, tekintélyes domínium volt a'pal-lini is. K8rQi-bel0l,*2ö ezer katastralis holdat lett ki, ami majdnem felüli a bihari rengeteg Ti* zza-domiaiumot.
Kocsi elé lehet lógni egy pár, vagy ha ugy tetszik két pár Festetlch-íajtá arabstélivért és lehet rajta nyargalni Nagy-Kznizaátót Igricéig egy-fólylában 4 órát,
Es a pallini uradalom I Osfésike a nagy, tekintélyes lokéy-caaládoik, melynek terebélyessC vált családlája iapen lerj esztel te kl ágajl.
Akkor volt oaak Igasl léayébaa a hatalmas domiitlam is, mag as ösléuek : Palin la, mikor as Inkeyak bírták,.
Ben gyöoy&rO, heh ábrándokba riogatú nép meséket ludaának mondani ama regényes, palri-arehalis Illőkről á pallini angolkart ssátadiw pU' lánjai I Néia sgyusr merenglam alattttk éa Is. Hallgattam csendes susogáaukat; elgondolkotiam alattuk hnessao, aoká j belevllt lelkem s messsa mull Időkbe. Mintha a rópke ssellö asOelkaatély lolöl egy-egjf elkapott senel aooordot hozott volna felém. Talán Üsfttt, hasát laft, sirhagyott szellemet mulatkostak ott az Osbirtokosokaak, kikel Idlvert síri álmukból ss a hir, hogy s gyötiytlnU domioium és annak székhelyéit a síéá ntllln. az ü paradi-csomkertilik, idegen 'késbe jutott, uek a sirhagyott szellemek kergelösáek, mulatósnak olt a lakatlan vén kastély gazdagon butorzott termeibea.
A nagy ebédlö-terem -bntorsála egyet-egyet pattan, amint zokogó, siró, búgó hangot hallatva a láthatatlan szellémek álsuhanoalt dohos leve-, göjén. ...- ..- • . . ' .
.'.. Bizony sirhalnak ia, zokoghatnak is átok a ézellém-ftrayak, ha csákugy'ao a lauaaki osaládi sírbolt faéiyéböl valók., .VqIi sirni valéjok, ha látták i miként baaztult .él laisantiiij, miként vált; aa a szép tini léssik fokozatos hanyatlással olyan kietleoné, sivárrá,'mini a ntinö most, '
Igy puaatttitak, igy pusztuhiak- sorban a mi hajdani némesi domloiu^aink. '
Mi pusiiiiótts el öket f Mi ppastltja követ-, keseteaen a még meglevőket ?
Talán az idők szelleme ? Az a hatalmú szellem, mely aiétiúita .a qemesi címereket, mely összetörte az btági^ kürobtkat ? ^"t*-'
Igasságtalaa, erélytelen széliem as nagvon. Kalapot emslnék előtte, megáldanám munkáját,
Laponk mai a zárna 10 oldalra teljed,
Nafy-Ktnám, vaa&rnap.
Zala 6. uáin. (10 lap.)
1800. fibruir hó 2-án
A NAGY-KANIZSAI
f. 1890. évi március 2-án d. u. 8 órakor
saját 2iel3riség,é'bexi TIZENHATODIK ÉVI
• icozgyÍLlé© tóLtg,3T©LÍ:
a) Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentéseik.
b) Az 1889-iki mérleg feletti határozat és az osztalék megállapítása.
c) Az. igazgató-tanács választás uijáni kiegészítése az alapszabályok 15 ík §-ának figyelemben tartása mellett (El/ alkalommal sorrend szerint kilépnek: Karczag Béla és Sommer Sándor urak.)
d) Á felügyelő bizottság mégválasztása. v v S*: v " ' >68 1—-8 ' e) Egyéb alapszabályszer Illeg bejelenteti indítvány tárgyalása. .
' Azon tisztelt 'részvényes urak, kik a közgyűlésen szavazati jogukit érvényesíteni óhajtják, az alapszabályok 35. §-átioz képest felfuvatnak, miszerint még le nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket f. évi február hó 21-tói egész márczius 1-jéig terjedő időközben az egyesületi pénztárnál letéteményezzék. v ,
Kelt Nagy-Kanizsán, 1890. február 1.'
Az igazgató-tanács.
Njototlóu Fbehei Fülöp Itptulajdouotnál Sagy KanÍMáo 1089. •
mma
tartandja, mélyre a t oz, részvényesek tisztelettel meghivatnak.
' • ' - ' BBgp I ■. - < '
BANKEGYESŰLET RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
6. szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. február 9-ón.
XVII. évfolyam.
IlIrtlBllltl: Batthyány- éa KJablndy-nUau urklL
' lás iiMinil a lap saallemi réaaire vonatkoné minden kúileméoy.
MhiiWm levelük cnk ismert kenőkből fogadtatnak al
i féairatok viaaaa Mm küldetnek.
Z ÍvIj
■USéktvaUl VitriwIlAi airaa 6, tata fUiilnl KM'gp kttayvkafakidki,
ElórUKTÉM Araim *f*ee éyr« >r , . It fr\ kr, Félévié ."■,,.» e'*>% Mi'líymWivrn . , , , i , U ,
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
Hirdetések JsUayoeaa saáailtalaak. ■ytlIUr lattlm M kr.
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak t* a BnnkogyonQloti hivatalos kflzlflnye. valamint » IMMtn
.._* voaatkoaék fleehal Ktllöji kosyf-
■cffcUnlk Nag/.KuiuáD h«tcnkln(r«fMrr: vuáraap,
A kisdedóvás rendezése.
A kormányköröktől lé eg&ma legsstl-kebb látkörU, de intelligeite állampolgárig mindenki belátta, hogy basánkban a kisdedóvás kérdésé oly szoros Összefüggésben van legközvetlenebb állami érdekeinkkel, liogy annak rendezése, előbbre vitele a leg-elodáthajJanahb dolgok Borába tartozik
—Mert az a kísérleteié*, aa a jó Isteu nevében való tengődés, miF a kisdedóvás terén legtöbb helyen tapasztalnunk lehet, nemhogy- közelebb vitt vtífüá bennünket n kérdés megoldásához, sőt inkább (majd a legközelebb \tS\6 tapasztalatai nagyon iga-aolni fogják) csuk nehezebbé, bonyolultabbá tette ast.
Minden esetre aa lett volna e téren a legszerencsésebb körülmény, ha a kisdedóvás eszméjét mindjárt a keidet stádiumában maga h kormány vette volna keiébe éa módjában lett volna már akkor ai Ugy-_nek törvényhosás Utján ,való rendezése.
Ámde ez akkor még főképen anyagi tényezőkben gyökeredző okoknál iogva nem volt lehetséges. Sőt még legutóbb is, mikor a községi ovodák, illetőleg gyermekmente lyek fölállítása tárgyában lépések történtek, — kormányunk paasiv állást foglalt el, a az activ működés súlyát a közigazgatásnak volt kénytelen átengedni.
vdl álló dolog volt, me|y éppen rendezetlenségénél fogva nem azolgálhatta minden tekintetben jogos várakozásunk megfelelő módon * magasabb eaamét
Couorét esetek nyo^yiluk előtérbe in* nen is, ounan is, mik aat biennyitolták, hogy' a kisdedóvá* magasabb céljának meg-köaelitésében mi több : elérésében nem saol gálnak .alkalmas tényezők 111 mindazok, kiknek keiébe a kisdednevelés Ugye van [ Imgy a kisdedóvás lulajdnnképsni céljának megfelelőleg a köiuép körében nem talál kedveső talajra; hogy a kisdednevelői pályán működők állása éa szolgálati viszonyai egyáltalán nincsenek winlmlyozvs.
Ilyíiri Icörlllmények közölt azután osep pet sem lehet csodálkoznunk, hogy as égési kisdedóvás kérdése csak vegetált. lás bizonyos resignatioval várták aa Ugy hajnal-hasadását aiok is kik belátták, hogy a tántorgó körülmények között ai magasabb nemzeti missiójánsk nem felelhet meg, s ákik szívesen léptek volna annak előbbrevitele, jobb viáaonyok közé futtatása szempontjából a tettek terére.
Csáky Albin kellett a kultusminisateri székbe, hogy a kisdedóvás nemzeti nagy-fontosságához mért méltatásban é« fölkarolásban részesüljön a kormány részéről, Jelenlegi kultussminiasterUnk, ki a paedago-giai szakértelem ritka tapintatosságával as
hogy ugy mondjuk: a törvény keretén ki-
Igy mindeddig a kisdedóvás Ugy^ ,ab ovo" elvénél fogva a magasabb törek-
vések, célok megvalósításában minden mű-
ködését a csiráknál, a gyökéraiálaknál ksidi, — határosottan kimondotta, hogy ő a magyar nemietiaégi esaménsk sienielt munkáját a kisdedóvástiál, ennek rendelésével fogja megkezdeni a ugy megy fokoaatosan a nagyobb alkotások során.
Igy jut (egköielebb as orsaággylllés elé ama törvényjavaslat, mely a kisdedóvás kérdésének törvényhozás utján való rends-sósét, megoldását célosap.
IS törvényjavaslatnak ueveaatasallb pontjait lapunk tanUgyi rovatában találják olvaaóluk. 12 helyen attak általános szempontból kivántuk kimulatni hogy mily égető ssUkség volt már e lépés megtételére, Kétségtelen as, hogy mihelyt es Ugy tör-vény hozás uti&u rendezve less, egyszerre hatalmas lendületet fog venni, mert Itt Is, ott ii fOlmerUlhetŐ ssllkebb körU érdekek előtérbe liosatala nem állithatja meg, nem I vetheti visssa haladási útjában. Kétségtelen, hogy sokkal több hivatott erő jut eaentul as Ugy ssolgálatába; mert as eddig meglehetősen bisonytalan, saás és egy fajta önkénynek és azesaélynek kitett pályát a törvényhozás oly fUggetlen existeutiává fogja tenni, melyen as essméti, a magasabb érdeken kivűl semmiféle mellékóraeket nem leesnek kényteleiiek szolgálni a magukat és munkáaságuksi neki szentelő egyének.
Így less aa valóban jól!
Mi, salamegyeiek, igazán hazafias öröm* mel várhatjuk a törvényhozás, a kormány
A „ZALA" tárcája.
Levél.
- — ÍÓ8A 4WU00H0Z. — Gyönge aa éa dalom,- nem tf örök láaggai. k iinyH mágusba csapongva nem eeárnAl.
Kicitike mécses csak, aaeUdaa lobogva, Bágyadt világot vet pályafutásomra, Pendítsd Mg lantodat, Ali, dalok klIUJa, Égő lángra szivem hadd gyuládJoa töle I Tanita meg dalolni, hogy zengjen a Ujon, Hogy a haaa fóldjén ajkról-ajkra snálljos!
Ott álltál előttem már a bölosl mellett. Dalaidra lelkem lágy álomba reagett; FtUraba gtgyögted : „Tente, baba, tente . . .• . Betakart aa álom eaenaia lepelbe. Lecsdkolta sxamem, elaludtam Bsépen Edei. júaayémaak ringató ölébén 8 mikor a nap fölkelt éjetet ragyogva-Fölébredtem én ia ébresztő dalodra.
Teveled jártam be a sik réaaaágot, Integettek, kivtak a bokrok, virágok : -Együtt ürültem ott véled a lepkének. Tarka virágokrél méaetaaadö méhnek. Elmulattam a sok csacsogó madárral, Bakin tették ntam himoe dal virággal. Mig a dalvirágot sorba öasiaaaadlem — Tavasai verüí'óny MadúUlt f(.'lettem.
„Fut ai Id6 gyónna" . . . aa iddvel lllaa HJnden, mi csak édes gyermeUlmnimban, Saivemet megfogta i vjlág varássa, HáaíkóakMl kicnlt c.alta délibábja . .. Futottam utánn. íoka el nem értentj lé anyám aggódva búslakodott ártsa • Bnéji dalodra visszavágytam aa Ölibe: Alig ismertem rá oly sápadt volt képa.
tlfatl kasét nngyos fölverte s munka, Éntm mikor arcom végigsimogatta, •íegodkoitam isáassor, megeredt a kéayea _*ep Ié kngykaOam el s—éeyl olyan WMsyaa>
Mlntlit aat anttogaLA lonboe akát-fa u Minek ia mentem én a aajua világi*? Vagy ba már elmentem, mért nem koatam onnan Boldogságot, hogy aat. anyámmef megosaaam t ', ,
Nem koatam örömet, édes boldogságot, Csak lekullé reményt, Mtlport Virágot . . . Haegény édee anyám euieom ugy siratta, Hogy a lelke is majd megaeakadt alatta, Ifajil snlvárvány támadt kösyeaö saemében l Ugy Arait hogy iámét oynghatom ölében, Elkwaélu, mint várt egyre zsp-nap mellett, Kiállt a kapuim, ahogy beaetalleU. %
Astáa báoeét vettem jó anyámtól újra, Járom aa életet, bej rögös as utja I , . De te aálad többet nem aaanvedett senki: Taaité meg a wbéa korosaiét viselai 1 Tanita mag sailáidan állal, mint a saikla* HnUjoa rám enlvedböl aa as égi isikre, Mely ai élet baját eeeagó dalba önti, egy-egy kin ilíüuiót vidáman klaatlnU.
DOKTOR FBKKNC.
Pallin. , „
— A „Zalai "*d,ti t&roAjsa. -Q
Rogy elpusZtulosk, hogy válosk kietlenné egymtsutáo a régi halaimat, barátságos, vendég-j csalogató domlniumok I
Hatalssss, tekintélyes domínium volt a pal-lini is. KSrQl-belQl 80 ezer kslaslralis holdat tett ki, ami majdnem felttli a bihari rengeteg Ti-ixa-dosiiaiuniol. '
Kocsi elé lehet fogni egy pár, vagy ba ugy lelsaik két pár Fesletich-fajta arabslelivért és lehet rajta nyargalni Nagy-Kanissétól Igricéig egy-folytában 4 órái.
Es a pallini uradalom I Űsfészke a nagy, tekintélfse Inkey-családnak, melynek terebélyessé vált családfája innen terjesztene ki ágait;
Akkor volt csak igasi lényében a hatalmas domínium is, meg ás Osléssek : Palin Is, mikor ss Inkeyek bírták.
Beh gyónyórO, beb ábrándokba ringató ssép meséket tudnának mondani ama regényes, patri-aroballs IdAkrfil a pallini angolksrt saisadns pia-lánjai I Nem egysaer merengtem alaiiuk én,Is. Hallgatiam csendes susogásukai; elgoodolkostám alatiuk bosssan, soká ; belevitt lelkem s messse mult Időkbe. Miniha a rOpks saellO as Osi kastély felOl egy-egy elkapott zenei aooordot hozott volna felém, Tslán QsOtt, hasáilan, sirhagyott aisllsmsl mulatkoslak ott as Osblrtokosoknak, kiket IBIvert siri álmukból ss a hir, hogy a gyönyörű domínium és annak ssékhelye: a nép Palllo. as 0 paradicsomkert j8k, idegen késbe juloti. Esek e sirba-gyott szellemek ksrgetOsnek, mulatósnak olt a la' üallan vén kastély gazdagon butorsott termeiben.
A nagy ébéalö-terem butorsala egyet-egyet pattan, amint sokogó, síró, bítgó hangot hallatva a láthatatlan szellemek átsuhannak dobos levegőjén.
Bisony sirbalnak is, sokoghatnak is aiok á szellem-árnyak, ha csakugyan a lassnaki családi sirbolt mélyéből valók. — Volt sirni valójuk, ha látták: miként pusztult el lassankint, miként vált as a ssép -ősi lésiek fokozatos hanyatlással olyan kietlenné, sivárrá, mint a minő most.
Igy pusztullak, igy pusztulnak sorben a mi hajdani nemesi dominlumafnk.
Mi pusztította el őket ? Mi pusztítja következetesen a még meglevőket?
Talán, fz idők sselleme ? As a hatalmas szellem, mely szétzúzta a nemesi eimereket, mely összelOrte as ölágu koronákat ?
( Igazságtalan, erélytelen sttllem as nagrom Kalapot emelnék elfllle, megáldanám munkáját.
Lapunk mai stáma 10 oldalra terjed.
fA
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
es áldáaoa munkáját. mart -vármegyénk azok sorába tartótig Iiol a kiaded^Svaaiiak a nemzeti egység szempontjából ír fontoa múmiája Igazán. Muraköznek magyarosítását — ifielynek érdekében mérnem egy nagy-hari&Ú oratiót hallottunk —* legbiztosabban a törvényjavaslat mellemében fölállítandó kiadedóvódák Ós gyermekmenhelyek mftkö-déeétől -várjuk. .Ettől várjuk megyénk igen aok elhagyatott, vidékén a népiieVeléanek föllendülésére a népfájgyaa&tó gyermekim
lálosáaí esetek ritkulását, • . • .
—«*'■ - f ■«,
Sióval : mi ugy vároaunk, in int vár* megyénk résééről kiváló aspírat íóval néz LetUnk a kisdedóvás rendeaéae elé; mert caak ily módon Útjuk aá llgYQt föltétlenül szentebb célok/magasabb érdekek, a tulaj alonképeni kísded nevelési eszme szolgálaté ban.
poi oh
Kormány és parlament.
A Tisza-kabinet erős, hossxü életet ígértf isitiója h parlamentben ritkán' emelkedett ki] oly-plasztikusan, fa még as rllmaákfr jssónnknk] allegatióiban ia, bár ezekben/csak .öntudatlanul á akaratlanul, ritkán lett oly élesen markírozva, [' Jkilnt xzrntobió -napokban . Szilágyi Dfliütff, igazságügyi miniszternek, kinek költségvetése épen tárgyal tátott, tohb éa eresebben illatozó myrr-"hát .éa tömjént nyújtanak ax ellenzéki szónokok, inrot s kormánynak a .aa impoxans igazságügyi I miniszternek legkétaégtelenebb "hívei ■ még grófi Apponyi Albert is, Szilágyinak egykorielvtáfrsa,1 mint í mérsékelt ellenzék vezére* a miniszterhez, kire pedig, mint fel kell tenni, nagyon ne hextel,-' . az emberi gyarlóságban _van, bogy arra harag«zurtk legerősebben s legenge*ztelhet-lenebbttj,' ki iránt igazságtalanok .voítunk, — csupán oly kérdéseket intéz, melyek szakasztott] olyanok, mint az úgynevezett „megrendelt in-ternellatiók*, melyek, a meginterpelTáltnak nemcsak zavart nem okoznak, hanem~inkább alkal mat nyújtanak neki, hogy egy igen megnyng taté válasz által csillogjon. A •tiszta választások* biztosítására vonatkozólag a kormány dispositiói felől tett kérdésével épen nagy ön-megtagadást gyakorolt grói Apponyi és mindenesetre jó ügynek tett kitűnő szolgálatot, ön-megtagadást, amennyiben az egyesült ellenzékkel. melynek legrespektáltabb vezére, mégis csak axooositnia kell magát és ba bár saját szemé * lyét illetőleg — tisztelet aa igazságnak! —
Zala Ö. Hgáto, fi lap.)-
mindig a kúria' bíráskodása mellett it. l. válass tási ügyek ben) vnyilatkosott is, mégis ismert, tagadhatlan tény, hogy a kormány abbeli akaratát, miaanrínt a kifogásolt képviselői inanda-tumok felett való itélkezée a háztól ^elvétessék és a kúriára rakástassék, egy ezen értelemben sierkeastett törvényjavaslat elkészítése által bebizonyította már évakkfel ezelőtt, dá jó ssáti-ilékátél vissza kellett lépnie azért, inert a kép-viselők többségéi különösen aa elleneékhes 1 tar* to/ókj- pefhorreská'ták a** parlameát illetékeaaé-gének megeaoritáaát. J'ó szolgálatot, apaontiyi-bőn gróf'Apponyi államfértias tapintattal a leg-kwlveztfbb alkalmát, választotta, hogy közelebb vigye ax .ügyet, a namall lelkiismeretéhez, as ország Uttzvefaményéhax és alkalmat adott ax igaxftigügyriiioisateriiek. bogy a* tuson, kérdés megoldását'*Hlető ép oly tpély, mint má^a^toa coneeptiójával* előáll|on .és a nemzetnek bis'aai-tékot. adjon, bogy a'létexitet|dfl kormányjavaslat nemcsak egyes hajókat fog magaxtlntetni; ha nem a válasstáái judlkaturáb alaposan, tökéle* lesen reformálni Is fogja As nj törvény a vá-lasztási visszaélések gyökeréig fog hatolni s ki tpg;já exeket irtani tulajdon áépeni talajukból, a válaaxtókerülntekből, A .P. Corr * inár ismétel-1 ten bang'Ulyuxta, ha válasaláKiknak priudo, eor> ruptio, stb. által w'ó meghamisításáról volt aaó, hogy nálnnk tttlaj<lonkép nini's meghamisított} válasatá\ hogy inkább mindau választási bilnj konVenieneián és kiftüsffnTiia*jjfftií nyu %«zik rí as{ 'égy ssennyes választásból előkarUlt kép/inelő egé^s biven képviseli karülete válasitólnalc san-maját és jellemét; nakhoxv a nemaeti méltótág és politikai reputatió érd^kébAI as országnak' ilyet nem lenne sxahsd tűrnie. Midőn Hsilágyl éles szellemével és erőteljes erélyéyel a ksrtilet-, nek ir váiaaztáai jog elvonásával való meghűlt' tetését a választási visstaeléssk elleti alkotandó törvényes intézkedünk keretébs falveul. m^gle' lel exen ethikai momentumnak ia é* e< által sxándékba* vett Uírvényaktuoának ineg«idja a tökéletességet, summum jtis
Hogy az ily határozott, nyílt, s*Ígoru U berálizmussal biró miniszterrel szoaben ss szes pártok valóban liberálisán érzi képviselői* nek szive tölenited annyira, ho^y tárt marokktl borsát ják rendelkesésére a nép adóképssiégénsk minden kincsét., n^tinuak, hanem még oly sr.u> rós kérdést is, milyen a pblgári hásaitág, hát* Tan előhozni mernek: ax >u ki sem etodálkozha' tik Sxilágyi ugyanis, ezt ál taláimma értik, képes valamfHuyl kérdést sikeresen megoldani*-Dj-időt kell neki engedni s a nemzetnek is, melynek bizonyos institntiókra még előbb megéraft, azok előíeltétejeit létesítenie kell.
Es a kabinet erős positiója, notarins kitűnőségével és tettvágyával, semmiesetre sem sxtt-
] 890j február hó 9*án.
nlk meg Hiilágyinál, b* iog as bis<inyulnf a gróf Hsapáry és dr. wekerle budgstjénak (árgyalá sánál is., sőt a bmlgst vita lfertf|ezts után ahoic védtörvéay tárgyalásánál Is, Llbsrallsabban és loyállsabbsn, mint báró Felérváry honvédelmi miaisxter as Illető javaslat kiegészítésé vei meg* matatta, lehetetlen egy kahinftnsk a hasaüae óhajokat éa as állampolgárok alkotmányos skru*
fiú Untait megnyugtatni s bátran állíthatjuk, hogy ionvédtílrvényünk a parlamentaris ellenőrxasnea a hnmzéll védelem v^setésévsl szemben való megéváaárs vonatkoaólag unlgunt lasz Knrópá* ban.' Királyunk As a Tisza kabinet ugyanis pnitotypuaai as allcotmányos korrsktségnea.
Hiti szemh-
ÖtflM m'»</(/<*>■ Litnk.- Egy tekintélyes rész vényes 'mondáié, melyet a< oatrák m igyar bank kösgyllléie alkalmával tett, a legseibatotakbaa éa 1e£b«liatóbhan ]ellem<l a m inarnhla nagy Jegybinkia üal«tve<etSsét a duillsmua éa Ma-gyahiraság IgAnyal pifitáiánik alapjiu történt reorganlaatlója óta. K kijelentéa, milyet LittS* hiim lovag uagv réaayényes tett. igy hangalk i diotArettel kall kismslni é< as Intézőt vesetdaége Iránt a legHénksbb bálára érdemli, hogy sa osztrák m igyfr birfk által leaaá'UÍtatt váltók kHzltl a mait évben egyet•lotiegy ssm lett roa/„ | mág egy jjileitéksiiy körll'm^uyt
jemal kl, uetynsa még nagyabb értékét hajia elismerni, mint as intézet által le«sánltolá«ra átvatt váltók jósága: es azon JtörUlménv, hogy I az inté «etnél a vlaazXatMltott kis váltók saáma ejökkent • ennek iolytán ap*dt az Intétet által leazámitolt váltók migaaaága is. A kis váltók fltoguUaa, ez ason egyetlen óhajt melyet a nagy kösöniég ét a kn<véleitánn intéz még a bana hoz. msTyet niak vonakodva (téssül teljeaiteuit Pedig Ij'tidh dm lovag m^gjafyzéaéből láthatja, hogy bátrabban járhat' el. (Cpnin ő, inert oly óvatoann vesettetik, vállak Kli ittk a ,kiae nb»r«k * t i*n igatáaára. - A kimMonH WrM ilVIIŐ tt)r« '•vényiavaalat tervezetét (Náky Albi»i gr.W vslláa. |éa k isokt. minias er mir sgybeálllttalta. - .1 /sriyrifo// eljáráaröl széfó törvényjavaslat ia mun-kálathm van rakr s amuk raud*)lk«sA<«i kíjsÜl | kiemeljük ait. a mily kiváli ruitoKáigal bírhat az Ü«letletvilá|ra, éi aa az, higy a jav<tt* lat a puiazoló fél tstaséiéra' blaaa aat, hogy ügyének eldlntéiAre a kiltiégi bifét, vagv piáig a járáíbiró «Af«at vála**aaa<eV - A »/•/»• míofcif bé^av Up>k szarlat. i- .pttik^ jd n bánra iogják öiazshivni. — At infhm?« Mt^yar* I orsságon azŰnőféllMn van — a<
ottaat vámháznál tailli'in lopian-ik iöttsk nyo
mára
tti
A'jrtu él M mtevid k »zt in »g
ká liem csnpán az ^Vtágu koronák ellen intést* volna az irtó háborút, .hanem elsöpört volna mindent, ami fentariójn, táplálója a kiváltságos jo goknak ; ha elaftpörte volna méx emlékéi is annak, bogy voll idő Magyarországon, mikor a bölcső jbiztoéífóil az embereknek rangot, méltóságot, elő*
menetelt --- .
Á'iide mindezt nem söpörte el. j'
Csak a gentryt tépásia meg. Azt már jó részben elsöpörte a (öldszinéröl.
Mohi mar a'ig-alíg akadunk egy-agy valódi gentry-a'akrs. Mert hát nem mindenki, aki mondja : »én gentry vagyok* — megyén ám gentry számba. v"' •
Az igaz, bogy nehéz dolog determinálni: ki megyén gentry -szamba ? kí nem V
. Hál ily taraiakérdéare a »Pesti Hirl. • egy szerk. üzenetben igen elmés választ adott. Azt Irta: t. i. hogy mindenki iró, aki ba valamely társaságban annak mondja magátf nem nevetik ki érte.
En ext az elméletet a gentry re akénl alkalmazom, hogy, mindenki gentry, akit — ha négyestogatou jár — nem oevetnek ki. Ilyen azonban a mi varmegyénkben nem sok van. Nem régiben PálíTf Lekszit láttam négyesfogaton járni itt varosunkban; de a gyeplős meg az ostorhegyes lován nsgyon meglátszott* hogy sínlik a rudat ; a kocsisán meg, bogy nagyon ágos-bogas neki a gyeplő.
Hiftha: ló is, kocsis is, ur is kitanulnak lassankint a régi uras virtusból még ott in; ahol van hbtfft mód.
A régi jó világban, mikor még as Inkeyek in floribu* voltak Palliobag, — nem kellett megbámulni egy-egy végigs*éguldó négyeatogatót. Nem volt nj*ág senkinek ae! Pedig azok igazán meg-bámulni való négyeslogatok voltak.
Csakhogy a/, a híres-neves hatalmas gentry* I família kipusztult Paillnból. Kgy elzüllött sarjat et előtt két esaiendövel vitték pompásan lelsae-! relt hatos-fogaton a laaariaki sírboltba* A renge tag tamillal jushól néki osnpán egy knporsónyi hely maradt a családi kriptában. Valódi gentry-I örökség I
Maga Pallin, az östé^ek, honnan az egésa Inkey-famill* praedll'a^umM kapta, most már harmadik kézen lorog.
Az Inkey-családtól elsőben megvette a belga | király. Ekkor még mindig lenáilott jl diinlnlun tényé.
A pallini ősiafcastélyt elfoglalta (tlaviaa (később vármegyénk főispán ja) s a magyei notabilitások előtt ia na?y tekintélyben állott Jérfl'inak ] Jkorinanyaósags alatt Paklin caak gazdát cserélt, de tekintélyt, fényt, .vendégszeretetet nem! Sőt éppen, mert tisatikara ftyy előkelőség, mint értelmiség és köxti^stelet dolgábm a szó valódi érielmében tÜndi}köÜ\ kedves ssVakizáu é« ía'ál-Ikozó helye volt 4 körüllakó intelltgen'iának. űlavinának, a jóssZgkormányzónsk, a megyei ,közélet terén elfoglalsnd i veaéraxerepe inár ott ér-lejődött meg a pallini kastély nagytermében, barátságos összejövetelek alkalmával, kedélyes kva-! terkázás mellett.
Akkor Fallln-a belga király birtoka volt. Az ur-csere csak annyiból állóit, hogy egy ma-; gyar ,kit király* balyeti egy „koronás király* I birtokává lett. Azért maradt meg lénye.
Később átszállóit a jószág a flandriai grófra, 1 a belga trónörökösre. Ha jól vélekedem^, Innen I kezdődik a sokéig lenállott „/><?/</« fény* hanyat-I lása.
A hatalmas domínium erfakha nar fel lett loaxtva bérletekre. Ulavina, a nngy lekintélyben
állott jószágkormányzó, végkielégitéaOi néhány saás hold birtokot kap itt, A tObbi tiszt nek aa a kedveimény és eUfay lett nyajtva, hogy aa áU táluk kezeli blrtokrésst megtarthattak (ha úgy tetsaeit) bérletül,
Pallin Is bérbe került.
Kibérelte Cbmtnl L(pV, a fi indrlai grót Ös^xea uradalmai ganeral-dlreotorának a f)a.
Mind a mellett megmaradt a d iminium küi* pontjául, amvnnyiben egy iospe.Mor, pénztárnok és erdőme<ter állandóan itt székelt a központi ügyek vezetése végett,
Á'nde%pitrintiku4 sterép'ftf! ekkor már lei* jesen megszűnt. Clmm( Llptt, a bérlő, kielegaa-tiáiával éa magyarosan pezsgA Iranoia vérevei líamir meghóditotia a nagy-kaniasai intelligentiát, sokat lati Uityan arra nézve, Ing/ P gliaoatc régi fényéből legalább egy néha-néha föllobbanó sugár megmaradjon; nem "különben SSiUkunöiku Zaigmond, az inspector, később jóaságko7mányaof s*ereietreméltfoljánik, veadégssereteténak, sai* vének, lelkének egéaz hevét odaadta, hogy Pallin megmaradjon annak, ami volt. Da Iz mind nem volt elég.
A „tekintélyéi* Paliinból leit Jákomi^niát* Pallin. A régi lényből megmaradt egy kis jől* haló ami innen .a város ridegebb lég«
köréből igen aok embert oda vonsott. Lett belőle I kedve* klránduleal hely.
A régi fény helyét elfoglalta aa industri*. A kastélyból, lett cbampagner-gyár. A pompáa I angol kertből: legelő.
Nekünk, akik el-elmenlünk a régi lény rom* emlékeit megnéinl, úgy kellett visstaálmodui azokat a bühá|oa szép időket, jtiiknek élötanuja ma már alig van. Akik tudnának róla lelket, saivet muUba caalogató saép regét mondani, aaok egy*
_Nagy Katí zsa, vasárnap.
nyílt a tengeralatti telefon-vonal hasanálrta.
— „J/aai-ími" heVtt tengeri hajit a villáaütéa felgynjtyá'n. 600 chinai- uUaA odaveszett —11 4 cm»- é» régfetN* mainteri rendelettel
a képesítéshez kötött ip*rágok kösé sorosUtott
— Stekezáriun Molnár János és Mihály gyilkoso1-kátfebr. 4én kötél álul kivégesték, előbbit éppen ufiletése napján. — A sajtóazablidsüg megünnepié-lére. á. Buda-pesti köny v ny otpdászok társsskore" márr. 16-án nyilvános ssedésv'ersenyt rendei. Első gyöiteBtiégy, második két és harmadik egy aranynyal jutalmaz'Utik; — ('itikunlmjrtonbantgy 15 éve* fin véletlenségből ágyoií lőtte hasonlókon társát, — Üoisúyóii egy vidtki oérlít asisl bőszült meg haragosa, hogy mig a vendégifiben kváter iázott, az'udvarra beállított to varnak nyelvét késsel keresztül-kasul hasogatta, Es igasán a baromi bonu I — A ,mayyar<>rti<iyi selyemU-nvénté* pénzprodüotuma as utóbbi tis év alatt 3809 írtról 3 millió Írtra emelkedett — Gráttban a vendéglói .borravalók* eltörlését kezdeményez lék; s pedig elsfi sorban egy kávéhástulsjdonos függesztette ki nagytermében, bogy tilos kl-ssolgáló személyzetének .Trinkgeld*-etelfogadni.
— Olaszországban itt ptt koleraeset mutatkozik.
— Kolozsváron .nagyszerű .Mátyás ünnepségek -re" készülnek a nagy király születésének négy századik évfordnlója alkalmából. — Montagnetian öjfy nj torony összedőlt, s négy ember halálát okozta, — AÍ ósize* küzségek száma, hol eddig a fillokszerát konstatálták, 1640. —TSrUttMbim
- behozzák a polgári házasságot. — Bécsben egy gyermek agyvelő nélkül született, helyet vizenyős áfiycg loglsllaei.
Tanügy.
A kisdedóvás.
Zala 6. szám (A. lap.)
lók távollétében a veszélyektől óvása, korukbos iáért testi és ssellemi fellssStése. R célra lógnak nolgálni a kiidedóvAdák, , képwitett óvónők, tyermekkerténnők vezetése alatt és aminetlék-helyek, melyeknek vezetése erkölusllag és értelmileg alkálmas dajkákra len blsva s kétlélék lehetnek: egéss éven át, vagy osak nyáron Ion-tartott menedékbásak
1800. február hó 0-án, , "
mslyskliea a Unitók jól el vannak látva; de' nagy rástük Hsat is* a kUsép^aejrttk sem ItU (el i Igen sok yaa padig olyan, nOH i alig vaa mag a miudéanapl kinyeri, *ián életén át szolgálatában áu. a kultúrának, (le a uiagélbetéa gondjai s (Ultiig sújtják. Kgy Üreg bérssusk vau évinként lik--üü p. m. gsbunáis; *gy Uniténak n^jnUlan bolyán 10 18—510 p. m sz is tsle
Ilyeneket fölállítani és fttnnUrUni — meg- k*ssrümag (talán asért bt oly keserű a kiuye
határozott, teltétek alatt — jogában áll as ál lamnak. hitfelekezeteknsk, jogi személyeknek és egyeseknek. A kilsi-égekeek nettig ott. a bel Ilyenek nem akadnak, köteliuegévé i.os/l a javaslat ilyenek fölállítását és IttnUrtását. Hse-gényebb községek, melyek a klsdedó'vóda Idill; ■éget meg nem bírnák, áiLuidá vagy legalább nyári menedékházakat lennek kötelesek álliUni és flintartuni.
A hol már ily intését fönnáll és működik,, minden nülő vagy gyám kőtéléi- 11—ti éves gyermekét vagy gyámolt ját aM's járatni, ha osak ki; nem mutatja, hogy a gyermek otlhoti vagy másutt is -állandóan kellő gontlosásbaa részesül. £ klitelesség' elmulasztást tis VrsJoár-tól fokozatosan ISO írtig omolksilli'Btö pépsuün-
rük) és vadA<iual, fisetésbsn kapott bora vagy megfordul naponkint a bordóban, mint a ItHd teagelya körül, vagy olyan nyúlós, bogy. meg-lsbst (unni, mint , a osOkll kenusrt, vanaak kds-ségek, melyikben a Uaitó nemcsak kOnyOrgéet Utrt; bibliát, olvas, délslótt-délutáa Unit, de maga biraugoz isi a temetésen levitt kalappal énekei a legnagyobb hidegben s ugy inegliül, hegy ma A Umet, bolnanátán őt tsmitik, Ka. liv'pjit -elkopik a sok ktieaönéibin, hamui ujat nom tud venni s a foltos usisas midőn istve le> vstl,blattomban Uxadjakísnappal kapott bólevet. Kaputban.ksll járnia, -melyeit nosisur a folt habár tiszteiséget, munkáimé mi|gőssült Jrdsmet Ukar, rákiált as uraság lalkilsmirstérs ; tehát gysrmi-I keitek oktatóját Miliők igy kell guadosni í 11
tetéssel sujUtik, mely beliajthaUtlausag enténl Fizetése mellé kap még a wagény tanitó énen-sz intézet érdekében teljesítendő- ftöimtiitkára I kint BQó iinpot is i olykiir egy ssIlkAévit, nwly-váltosUUndó. " ';• >'■ " • ■ j.hen jtlsony tliblisn arréH gondolkodnak i hogy
A javaslat slfisorolja tv kisdedAvodáW és menedékbásak kellékeit, megállapítja a kisded -Avpk és dajkák Minősítését, kiltslességeit, jogait, szabályosa ily intézetek fölállításának és tartásának kötelezettségét.
Es
uisg kellene ssükniUk,'hafsleeég ée gysrtaikéik nsm volnánsk; — -ast a kevés Hántást Is, mit kapnak, Jllbb községben. ugy kell Uaésikönyó-rOgni, 'mart itnlí 'usalád, nem llseti járandóságát rsadesen. Es bit aa iskola ostlopa kidűl V I Hi
fliif.
pedig akképen,
hogy minden törvény hatósági joggal fUlrulfáiuiU I sony soknak usalá<tja oimihit a világ négy tarka város, tekintet nélkül'egyenei állami adójára, felé asAILáat és kenyeret keresni,' mert' a Ugy szintén minden klisség, melynek egyeftes betűk apostola tóbb esetben annyit sem liasy állami adója a -huneaer forintot mecbaladia, I bátra, msunvi Umstésér'e eléil., íme — a béli
Csáky közoktatásügyi miniszter, a ki tárcája költségvetésének befejezett tárgyalása alatt határozottan megerősítette pozícióját, nem vára kozUtott soká ígéretének beváltásával, a mi följogosít arra a reményre, hogy az általa .kilátásba helyezett többi alkotások is nyomon fogják követni egymást
Őszintébb Örömmel alig volt még üdvözülve javaslat, mint a kisdedóvásról szóló, mely mielőtt a képviselőház elé kerülne, előbb még án-két elé kerül, mely e. hó 10-én kezdi meg fö-lőtte tsnácskozásait
A törvényjavaslatnak főbb alapelvert már j a költségvetési' vitáFbe vezető beszédében vázolta a közoktatásügyi miniszter. Célja a kisdedóvásnak a 3—6 éves gyermekek gondozása a anü
szintén minden__,__ _ ____ __
állami adója a -Imueser forintpt meghaladja, tartozik óvodát -álliUni, há benne «IM) olyan gyermek van, ki' a már meglévő óvodákban - el nem helyezhető s otthon kellő gondokásbán- nem részesül. A tízezernél több, de hunecernél .kevesebb adót fizető községjak, ha nintén ■ 60 üy gyermek van hsnriök.-államli meniKlékhás | sás s a állítására kötelestetLek A tizeser forintnál lu-vesebb állami adót fizető községek .végre ha 16 : gondozatlan gyermek ván' bui|nök, ideiglenes j nyári menedékházat Urtoznak állítani,' r
A javaslat szabályozaa továbbá az óvódák és menedékbásak igazgatását -és szervesetét, szól a kisdedóvA képző' intézetekről'^ós föIsoroUs [(népUniUik) sütni fog az átmeneti iniékeilésvket s vénül megemlékezik | MjttJtAa alán ax állami segélyezésről is.
sem
hátra, mennyi temetésére elégi., tms — a bel-dogpkut kivéve — Ilyen állapotban voltak aa innen-unnan lefolyó náaadban szegény sorsa tanítóink, •Míralom volt1 néani állapotokat. Aa ídejs tehát nsgyon is Itt van, hogy (fsstességes megélhstést biatósltaun námukra a törvényno;
nigy táriadalom. Es ma már nemosak IkiiteleeiSg,"le a beaiillet kérdésé. tp'ttléUr'ZO ° rait azzal végzi eikkírá, hogy as adott ígéreUk beváltását mim kell most min balogiUi, inert, ily kerervn állapotuk közt minden nap igy eutendő: — s bazaUas jóindulatában ason rt-wénynyíl van eltelve, bogy .valahára rátok ia a nap,' Ugy legysa t tl|gjl«n aHrék sIriMlthri. Aula-vármegyei Unitók által -néhai Krób J'ál sala-
töl egyig ojt alusznak a launaki sírboltban. Talán csak szellemárnyakat ébresztő holdss éjszakán kelnek ki a sirbolt hidegéből és a pallini országút nyárlasorán végigsurranva, elmennek es ősi kastélyhoz, körüllebegik s átsurranpak itiylieik boldogemlékü laoyáján: az angolparkon. Talán es a csendes, lassú áram, mely meg-megrezsenii szellőielen, holdas estén a nsgy platánok lave-leii, - sz 0 nehéz tájA sohajtások.
Biaony-bisony elsiratni valA hely lett sbbAl a szép Raliinból! Fénye után ment a meleytég is, mely az utóbbi időben még vonzóvá lette. Vége van a ,jikompániának< is.
A flsndnai gróf áruba bocsátotta a pallini dominiumoi. Meg is vefte Tiltani jóuágvásárlá-son nyerészkedő consortium. Azután eladogatta darabonkint. Nyert rajta busásan. Na de ez az ő dolga és uerencséje.
Csupán Pallin van még a oonsorlium birtokában. Ex a leijesen rommá lett paradicsom-kert! *
Vájjon ki lesx a vevője? Akad-e feltámanlója ? Lesz e, aki visszs bírja adni fényes múltjának bármi tekintetben ? — Mert még mindig töl lehet Umasxisni I
Ha magyar úr veszi meg, a társadalmi élet gyúpoptjává teheti. — Francia a gyönyörök edeo-kerljévé varázsolhatja." — Angolnak valóságos kincsei bánya lesz. —--
Csak német ne vágjon bele ! Mert mostaoi sorsára is németek juttatták. Intő ujjmutafása ez a magyarok Istenének.
l)e hát hol is vannak? hol késnek az éji homályban az egykor hatalmas pallini lokey-törzs-nek most már nialén hatalmassá latt bsjlásartt Vagy tán kialudt bennök az őeféuek iránti tradi-tionalís ragaszkodás ?! J
Mért nem mentik meg e kis rom-emlékét hajdani hatalmas fényüknek ?!
mátokkal együtt 18-1 frt !'8 krt tess kl.
A vsllás. é« klsikl. mlafulir rea-deletet.bousátott ki, hogy as államilag segélye-
A közoktatási miniszter a segélyezésre vármegyei kir. tanfelügyelő síremlékére osxkö szoruló ily intézeteket az államkültasgveCésben! sóit gyüitérOsszegp az 19WI Iki év~régén -a ka e célra megállapított öss/ogből sogély'ozlieti s ^ - -—"** JP' —-"t-
segély arányában jogot Urt fönn magának as intézeti személyzet alkalmazása körül. Ha a töntartáshoz szükséges összegnek több mint felével járni hozzá, sz egész intézetet rendelkezése és gondozása alá veszi, de vagyuna aa intézet tulajdoniban marad s jövedelmei is csak annak* céljaira fordíthatók.
Ezekben foglalhatók tiuze a javaalai főbb rendelkezései. _
A lanllék anyagi helysetéra vonatkoaó lag ulvassük a .Somogy" lián: A kultusamiain-ter költségvetésének tárgyalásánál a többek köst
egy olyan fontos tárgy lesz ssóban, melynek Ital Untestülst gyűjtése 1Ü frt 113 kr megoldását már régen várja a közönség. Az első...........
napon egy kiemelkedő beszédben hangsúlyozta gróf Csáky Albin ktisokt miniszter a nagy fon-tonágtt kérdések megoldását: első sorban ax elemi Unitók fizetésének, azután az elemi- és polgári iskolai tanítók nyugd^ügyének szabályozását Evek hossza során át panawkodlk, munkájához méltó fizetést kér az ország Unitóinak nagy része. A sajtó a.panant visnnangozU folytonosan, -niaga a müveit osztály is már régen kívánja a Unitók sorsánakjavitását, — hanem hát elmaradt biz az! AzóU elköltöttünk pár száz milliót-ágyu, várak, fegyverekre; a fővárosban óriás puotákat emfelnek a tudománynak. De a tanítók ették a száraz kenyeret, ha — volt! Jól van! tudjak mi ast, hogy as or sságot az európai züllött politikai vtnonyok közt védtelenül hagyni nem lehet! hogy a tudományt megilletik a paloták. De a lioldogult Trefort miniszter a Unitók sorsáról is gondoskodhatott volna; mert ha eaek el nem vetik aa elemi iskolákban a tudomány csiráit, no hát akkor hiában építik a tudomány palotáit isi Az elemi Unitók fizetésének szabályozása a kulturális érdekek megóvása. Egy kulturállamnak, -a minő Magyarország, eddig iá szégyene volt kifelé, bogy legfontosabb ügyének katonáit, a Unitókat kellő figyelemben nem résseeité. fts országnak vannak városai, sok nagy községei,!
sett népiskolák költségvetései szenlul o—5 évre állap!tanítók meg, a számadások azonban minden évben felUrjenUndők.
A* or»«. lauitAi ártshés alsprs a zalavármegyei teáitok álul esSküaÖlt gyűjtés eredménye 1860 év december 1)1 én kamstokksl együtt: a csáktornyai járáskör gyűjtése 107frt ÚO kr.i a Istenysí járásköré -14 (rt 85 kr., a sütiiegi járásköré 00 frt tilt kr., a sala agorssagi járásköré 8(17 frt 114 kr:, a osaltrendeki népisko-
k nagykanizsai járásköré 27H irt 41 kr., a keszthelyi járásköré 24$ tet 7G kr., a sümegi voltkösuont gyűjtése 247 frt 80 kr., össsesen 1860 frt 00 kr,
A . l«lll>» iss»h<I*I| Irrhr Igen sok tanítónak és profeészornsk meg van as a kegyetlen ssokáss, hogy előadásain semmitéle elámít,t késikönyvhöz nem ragaukodik. Vagy tollúk mondja egésx előadását ugy, hogy a tanulók gépiesen jegyzik a Unár szavait sxóról szúra, a nélkül, hogy idejük volna-oda ia figyelni s U-nalni valamit már as előadás alatt; vagy padig szabad előadást Urt, a fiuk kritikájára biava, hogy mit jegyesaenek föl maguknak. ElUkintve attól, hogy ea a gyorsírónak való munka egén generációknak rontotta el sz írását a reudaaer aettós munkát Is ssersett a fiatalságnak: az órák alatt jegyezni lóhalálábau, az ónk után beUuulni, avagy esetleg előbb még ls is tiutáaní a jegyzeteket A kultaUminiuUriumban már régeboen belátták e rendszer helytelen voltát e a miniszter — legalább a népiskolákat illetőleg — még egy lHHÖ-iki rendeletében kimos-dotU, hogy ugy a tollba mondott, mint a kőnyomatul sokszorosított jegyzetekből való tanítás tilos. — Most egy eset alkalmából a miniszter kimondotU, hogy as említett randelst irányadó a felekezeti iskolákra is s ss irányban ntasítotu ia a UnfelUgyelŐket. Elkelne haeonló intézkedés a középiskolákban is.
Nagy-Kan i.sza, vasárnap.
lapar «|«lil taaltl

m. Ur. állami elemi éa polgári fiúiskolában a ■alt évi október hóban Donáth ívre aaintését igazgatója, Benkö Kálmán és Kavulják György tanítok vezetése mellett iagyens* esti tanfolyamot nyitott £ taaioiyam iránt leginkább a fiumei olaszsjkóak kóréban már kesnetben oly négy érdeklődés ayilvinnlt bogy negyvennél
Zala 6. adám (4 lap,) A fiumei I küket kérelme vármegyei póladó magtzavkzáae
iránt
A siketnémák koloasvári intéaete feltlgyslő bizottságának kérelme klinyttrsdomány gyűjtése iránt
Saaboloavármegye közönsége a törvényhatóságok önkormányzati, jogának a' tisztviselő választási jognak fentartása és biztosítása tár
több polgár iratkozott bp. A látogatók száma ai gyában aa országgyűléshez intésett feliratét közbejött járvány alatt megtssppant ugyan,'megküldi.
mindamellett azonban a hallgatók szép szám-! ' Ugousavármégye kösönsége a bstogápolási mai vannak és dicséretre méltó eredményt mu- j pótadó általánosítása és orsságossá tétele tártatnak föl. A látogatók -száma eléggé igazolja, j gyában a képviselő házhez intésett feliratát hogy a magyar nyelv elaajátitáaa iránt kielé-1 megküldi.
gfte érdeklődés nyilvánul. A tanfolyam a f. évi Jész-Nagy-Kun-Haolnokvármagye kttaön-május hé végéig tart jaége a vármegyei nyugdíjalapok illeték-egysn-
— ttérhtirll éll«qa*eg#ljr. A keaat-1 értéki adó alól való mentesítése iránt as orsaág-helyi köss , államilag segélyezett elemi fin- és - gyűléshez intésstt feliratát tlisll.
1800, labruár hó D ón.
képest hjjebb szállítani. As alapszabályoknak ily értelemben leendő' módoeftáséra egy hízott-Sftg küldetett ki, — 5) lengyel Ignác elnök a tisztikar és válaastmány nevébsn Tisjslsntetts a lemondást, m|re a saabálysssrli szavasat meg történvén, a volt tisatikar és válssstiuány újból ' váltosatlanul megmaradt. Tuboly Viktor pedig aa egylet érdekében kifejtett buzgalmáért és érdeklődéséért tlsgtolstbeli elnöknek választatott meg. 0) liimgyul fngnáu. elnök indítványára kimondatott, hogy nomcssk klssolgált, de tartalékos katonák is llílvétetnsk az agy os ti let tagjai köaé, •— Aa áj tagok beiratási dljt fognak fizetni as alanssabály módosítása sseriat
80 érss korig;
1 frtot I 40 éven fsllll: 51 frtot 60 éven fslllT i 8 frtot, (10 éven felül tagok nem vétetnek fül,
leányiskola 1889/90. évi fentartási költségeinek részbeni fedezésére, a vall. és kösokt. m. kir. miniszter 1730 frtot utalványozott államsegélyképen. Örvendetes az iskolaientartó községek és tanítókra, hogy gr. Csáky, as nj kösokt. mi-aiazter gyorsabban intézi el aa ukolák állam segély ügyét, mint bold. elődje, amikor sok kérés, sürjgetés után csak március, aprilifban ért ne as államsegély. Kívánatos, hogy még előbb, a tanév éltjén legyen ea ügy elintézve s a már jó váhkgyott fltazegWI ua~voi^jauah le 10» ot A kaliaaaaelalaatvr és a ((Hokiséra-véss. Csáky Alhingrót vallás-Jé közoktatás
Mármarosvármsgys törvényhatósági bizottságának átirata a .Mátyás Király" ssobor ügyében.
Borsodvármegyeközönségénsk átirata, mely mellett a marhalevél űrlapoknak a kir. adóhivatalok által leendő kezelése tárgyában a föld-mivslési és. pénzügyi minisztériumokhoz intésett feiterjesstését köslí
Különfélék.
JgyMÜliti élet.
Hj_ —MHBBBBM. A helybli „fytytkt EoyUf tebr.l
ngjri TniiiígzlBr g»j«nt»'nny| mf. [délelőtt tartotta évi rendes klisgyillését,
gyei kir. tanfelügyelőhös, melyben utalva arra, I "BSMH Fsnsbc egyesületi elnök vesetése mc

Nagy «r<|rkl| MelvsaSa lesz f. bó lilán a helybeli ,1'olgárl Egylet" helyiségében. As egylet választmánya ugyanis fölkérte Buksit* (lüsstáv országgyűlési képviselőt, públlujg. iáink egyik kiváló jeíeeét. hogy Itt a ,1'olgári Kgylet" s^ját helyiségében egy fölolvasási tartson. Jeles publicistánk a meghívásnak engedve, fölolvasisl napul február 1(1-al válassUittáfmikor iaas általa ojy ritka Islkevedéssel ss odaadással fölkarolt 7l)nnántnirk&zm(VslőlUHil sgye-ülllot* létesítési essméjének .propagálása lógja felolvasásának tárgyát képesni. Békslts (éusatáv
2-án dr.\
___,_ , __ _. _____W—i-molIoU. . . __
hogy már országos csapássá vált fillokssera véss; Az ülésen tagok határozatkénes számban voltak | mindenkor kiváló érdsklőqéSsil viseltetett váró* ellen való védekezésben első sorban fokozottabb jelen. Ax elnöki As titkári jslentésok a lefolyt Isiink iránt a ennek legutóbb asigasságllgy-Baross 'Károly orsz. év nevezetesebb, kimagasló- mozzanatait méltat- miniszternél járt küldöttség olflMi MMggkafi 'fták, s azokat a közgyűlés tudomásul vette. Asl É' "* ■ 11 -
igen alaifk
módon adta kítsjesését, tanujslél. E ssép érdek-
szakértelem szükséges, a
Eizd. egyesiilcsi titkár.' szerkesztette Borászati ^..-^-j-—JPHH|P(||PH|P9H -
apókat mint a jelzett irtlnyban tanácsadásra | Egylet vagyoni állapotát illetőleg killlnt, hogy j lödésének s rokonszenvének egyik u|abb * lényse hivatott ssakközlönyt a fillokuera , pusztította|rtt Könyvtár-állomány■ 1225 kötet; az iissses vs- kifejezése as i«, hogy látogatásával axorenesél-
"5487 frt 82 tetni kívánja városunkat és felolvasásával-gyö-frt 47 krt nyörködtstni annak intelligens köstfőségét, Aa
vidékeken levő iskolé
iák néptanítóinak figyelmébe gyo" 87645 frt 811 kr; adósság: H6-inisster által ajánlott azakU *tr < tohát a tiszta vagyon : 221Ü6
ajánlja. A kultuszminiszter --által ajánlott nnk- ■ . - HH^H^^^^H^^^^VBH
közlöny, mely kiválóan és részleiesen -tárgyalja képvisel. Az ermlíft évben ír pénztári -forgalom {éívasates felolvasási asl slé a legélénkebb ér
>n l'| -iv- 14528 frt 53 krt tett ki. lfiw
a fillokssera-kérdést, minden szombaton nyi tartalomban jelenik ^meg s évi előfizetési ára 5 frt. Néptanítók 4 írttal fizethetnek elő Előfizetéseket elfogad és mutatványszámot a ki adóhivatal iBudapest Köztelek) küld.
Hl
évre 88(18 frt tlO kr. irányoztatott elő.' Végül a! választás ejtetett meg. A volt tisztikar és választmány újból megvalasztatott; csupán Simon Gálior volt
ügyész helyébe lett Szalay I iiüoő meg választva — Este bankett volt . ' .• ." ' " j .Különfélék" rovatában hosunk kókle'ményt.
Me?vei élet. A naijij-kanismi híulmlj/ihi tgi/lot, msly Bo<
j caári Svastits Gyula védnöksége alatt, áll, teb Zalavármegye törvényhatósági bizottságán; ruár 2-án iL u. S ótakot (Artölt* évi rentl
klőtléssel nézhetünk mindnyájan, külbiuissn pedig hölgyközöuséglink, mert — amint legmegbízhatóbb forrásból értesülünk — a julos publicista telni vaaáaának egy nagy réss* a hölgyekhez tog szólani. No és városunk melyik in-melynek lefolyásáról a tslligens nfljr nem kívánna xgy ily orsságui kapacitás ujkairdl agy-sgy szellemes bókot hal* lani a hölgyvilág —— javára ?!
— 4 'Cslgárl Kgylei. mint tnltidsnkor, e« évben ia bmiketisl ütiuvpel'e meg tebr i-kát,
nak J889. évi december hó 16-á'n tartott rendes I közgyűlését, saját helyiségében. (Hunyady utca megsUftnlásánsk óviordilió nspját, A banketten,
közgyűlésében 28,336. sz. alatt hozott határozatához képest az 1800 évi február bó 10ón rendkívüli közgyűlés tartatik, melynek tárgysorozatában a következő fontosabb tételeket találjuk: A nagy inéit. m. kir. belügy minisztérium 4167. sz. alatt kelt rendelete a mult évi októ-
«/..) Az ülés nevezetesebb mozzanatai ezek voltak: 1) (Xvaststta.k az évi jelentések. A jegy ző : Hnohstiidt uocsáhl, évi jelentésébsn ürömmel constatálja az egyesület haladását, gyarapodását. Meleg szavakban emlékezik meg az év folytán végbement zászlószentelésről s annak
ber 1-én 1O.-IJ05. szám alatt a főszolgabírói ja- tevékeny szereplőiről s igy az egyes, főparanosno^
vadalmazás felemelése tárgyában hozott közgyűlési határozatra. .
A mult évi október hó lén s folytatva ' tartott törvényhatósági bizottsági közgyűlés 26,056. sz. alatt kelt határozatával a Peronos-pera Vilicol* nevű szőlő-betegség ellen való vé-aekezés céljából javaslattétel végett kiküldött bizottság jelenté-e,
A nagyméltóságú kereskedelemügyi m. kir. minisaterinmnnk rendelete a közúti közlekedés
káról. Kiváló figyelemmel emlékezik meg Bi csári Bvastlts (lyuláról: az egyesület véithüké* ről, .ki barátságos, nyájss, leeresskedő modorával nemcsak az cgyosiilet tagjait.; hanem a xászlószentelésnél jslsnvolt vendegeket is lebi-lincsslte, ki az egyesület xászlt'iszcntfJÍSi ünnep ségén a legnagyobb kitartással es érdeklődéssel részt vett." Le kes szavakban emlékeaik meg arról, a szép erkölcsi és anyagi/sikerről, melye zászlószentelés! actiist kisérte a végül as egye
nek a hidakon és kompokon . közbiztonsági ér- [ sülét meghatalmazását kéri arra nézve, hogy es ' " - • ■ - - ünnepséget emléklapban örökíthesse meg. — 2)
A számvizsgáló bizottság jelentette, hogy a számadásokat rendben találta. Az egyesület összes vagyona készpénzben, ét ingókban 2800 trt 88; krt. tesz. A számvizsgáló bizottság jelentése alapján pénztárnoknak a fölmentvény megadatott. — 3)'Az évi költségvetésben 230 frt 40 kr. bevétel és 163 frt 63 kr. kiadás irányoztatott e|ő; tehát az egytfiilet javára 66 frt 87 kr. tiszta jövedelem marad. — 4 i Ilegérdekesebb mozzanata volt az ülésnek az alapszabályok 6 hl pontjának megváltoztatása. A főparancsnok az egyesület tagjai számának apadását abban találta, bogy nagyon csekélye segélyezés, mely a fenti paragrafus szerint napi 20 kron tul nem terjedhet. E végből az egyesület az alapszabály erintett pontját aként kívánja módosítani, hogy az áj tagok 1801, január 1-től 40 krnyi napi segélyben részesűlie-nak; á régi tagok pedig addig csak 20 krnyi segélyben fognak részesülni; de 189I töl fogva ők is ss uj tagokkal (kik addig semmi segélyt sem Itapnsik) egyenlő napisegélyben (40 krbsrf)
dekben -lett intézkedések folytán felmerülő kiadások viselésének kérdése tárgyában.
A nagyméltó-ágn kereskedelemügyi m. kir. minisztériumnak rendelete a tarvényhatóság területén levő vámos üt, hid és lrév vámok díjtételeinek megáltkpitása tárgyá/oan. ; -
A balaton-tavi rózhajózási részvénytársa tág si' Balaton gőzbajdzása ügyében készített emlékiratot megküldi. - j - .
Kányavár község elöljáróságának folyamodványa, Kányavár községnek a novai járásból a letenyei járásba líendő átcsatolása iránt
Letenye, Egyeduta, Bécz és Zajk községek elöljáróinak folyamodványa, a letenyei közegésc-aégi körnek a bánok-szent-györgyi ily körtől leendő külön választása iránt
% A megyei közegészségi bikattaág javaslata, a Kottoríban és Alsó-Dombofuban felállitatni Irivánf gyógyszertárttk ügyében.
Zala-Egertaeg város képviselő testületének jóváhagyás végett bemutatott |iatározata a Zala-Egersargea felállított polgári léányís k o 1 ásavo ■ Mtkotólag
Stíngly Károly gelsei körjegyző folyamod- fognak részesülni. A temetési költségek 30 frt-Váay* fizetésének felemelés* iránt. | ban állapíttattak meg, mely össssget
Az ardély^éeti magyar közművelődési egye
azonban
az egyesület jogosítva lesz a körülményekböz
mely február 2 ikán este tartatott, HO sn vniiftk részt. Kiég kedélyesen lolyi la és lOiib lialástm pohárkúszöolA mondatott. I)r. Hmliik -ferenu, mint elnök, a« agysieriesrs ninnltn poharai | Itt-min dézs i dr. Henlzlkrs. I)r. StUh Miklós, lm-miirosiuf * rendkívül nsgy hsiasssl ss el-itiikre mondott tósatot, Krrs dr, Ihitttlh dr. HsUls Miklóst kössöniOtie l,tl. Itimle Útia (máHodÍzben) Jsnky Károlyra Omolt poharat.
— UyAaahlr. tiyursánssky Márton p magyáródi plébáno*, aranymisé* áldosár I, Itó 2-án hányt el 77 éves kbrábsn. F. Iió 4 én nagyszámú aösönség kisérte örök nyugalomra. A kerületi sspereeen kívül 7 áldoaár s 0 tan itó volt jelen. Legyen neki könnyű a föld!
— Sflrrlim 15 lkéstll, a nemzeti élst
ébredése napjának évfordulóját Csáktornyán hw wfias kegyelettel fogja "megünnepelni a dalárda. A programmot basalla* dalok éneklése és alkalmi besséd képezik. *
w TAa. E hó 6-én d. \t. 4 órakor Csáktornya mellett Diáva-Sat.-Mih'ály (Mihovlyán) ktisségben tűs ütött ki, mely két pajtát, istállót, nagy mennyiségű takarmányt pusztított el. A gyorsan megjslonő tűzoltóknak köszön-tiotő, hogy a mellette levő ssalmatetmü háaak is a romboló elem martalékává nem lettek. A tűz kitörésének oka iameretlon. *—
— l.opA*. K, bó 6-án vlrradilrs Murán-dini épitömaster ('.«engery uiaái.há<udvarából 12 nagylajta — ugynevszslt >cocliincbinai< tyúkot elloptak, s pedig — ugy lálssik ~ holmi »tucst« tolvajok.
— UaNdatlamaAg. Kocsis Nándor Kis* lalody-utcai Iskásán f. hó 2-án — mig az a*a« ' szony piacon volt — siobalUz támadt, mit állítólag u sxobábs zárt idősebb, négy éves gyermak gyuis-|áiékával idézstt elö.— Ugyanott lakoKisaué éppen hazajövet — észrevevén s(üstöt, bezuxiu a konyhaajtó Üvegtábláiig egyik gysrmskel megmentette ; ss ágy párnái közt levő usécsemöhös tutin* ban a sűrűn fsjlödö füst miatt nem férheted. Étkor kiszsladt as Utcára és lármát ütött, mire KI-tik Héla kocsiss : Cár István csakhamar olt ler*
Nagy-Kanisaa, vasárnap.
mell a ablakon &l behatolván, n csecsemőt ki-adta ÜLsiúi Laiosnénak,. de.már — ^
mindkét lábán életveszélyes sebekkel. - A rtjxat azután sikerült tóbbak HegitaégéV^i' néni addig elfojtani Szolgáljon sok közölt — iitlA például a meggondolatlan szülőknek!
— A klrély l tábláa k4i idelent egét* a komikumig megy. Azöka 'varosok, miknek kir. tábla nyerhetése. iránt egyáltalában nincs, nem is lehet jogos aapiraiiójuk, — most agiránf indítnak .mozgalmai és ajándékoznak kérvényezni, kÜUlótl-ségezni, hogy hova csaloliassahak V Így például Veszprémben- mar nto*galon\ indult meg ss iránt, hogy a\ budápesti kir. táblához leendő csatolása tárgyában as igazWágügymintsater urnái lépések . téiea»ének. Leghevesebb a harc azok között a vérosok közölt, mel-yek egyenlő'foggal aspirálnak a kir. táblára. As ilyen városik ssjMközegei ki-t tUrkészik egymáa gyönge oldalét, a városok hiányait sitt. Így p. » t/fTrí iiirltip* a Győrrel ooncn-rálő Szo.mbeihelylyel és Sopronnal azemben eaeket irja; »Van etf(t, uSzombathelyen) gentry élet, mely1 hajnalig mulat, van ólt színház, melyben megbuknak a sxindirekiorok, vsn ot,t sugárul, mely csak kéezülödik lenni, van olt 32 nagyobb ipnr-váilalat. melyeket gyáraknak iceutol as emfitelt cikk, van olt sáros avagy poroa út be a városba a vasairól, van ott. 25 uj utca, mélyekben azon-ban "összesen alig 'van 25.-nal több has. Mi ugyan nenr sok -köszönetet találnánk abban sem, lik Szeim-
Zala 6. Mám. (6 lap.) 1M0. február hő fl-én.
berendezéséről as államkincstár terhelése nélkül i lesitégál mulasztanánk, ha aaen a lermelő kőifta-tts éytín ál gondoskodni * es igaaságügymiuissier' ség igényeli minden tekinUHben kielégítő s bár> tervéi szerint ax épületet is elkénsilteíl, aa erre j mely asztalnak Is disaére váló, s minden réssé
ezakeéges alapol pedig már ma is as igazságügy minisztérium tulajdonába adjs.
á.réldml^eléittgil aslnleater ér
ben magyar kiállítású ár)egysékUtl ludouiási nem vennénk. Ismerve a eég előzékenységét, erről le meg vagyunk gyöaődve, hogy bárkinek ingyen éa
- ™ ............ ....• «■• I '"il""- p...-"..-! ----■) I----
issiti a balosigokai, hogy szarvasmarháknak, ju- bérmentve megküldi, aki evégett levelező lapon
hóknak, kecske es sertéseknek Austrla Magyar* országból Franciaországba való Átvitele elllltatotl, | ' a vra»e(l«#ii vyéoUé«a» Mint Kolozsvárról írják, liókay Árpád egyetemi tanár allilólag biztos gyógyszert talélt tel a veszettség gyógyításéra. Ez a gyógyszer, mely ohlorvU. brómviz, acid aullurikum, hypermaugansavas kell és eucalyptuaolaj keveréke, a vassall állat marása által a testbe át meni méreg halánál teljesen ellensúlyozza és ártalmatlanná teszi.-Ajánlatoz tehát, hogy ha valakii veszett kutya megmar, a mart sebet mossa ki ezael a gyógyszerrel, a melyet könnyen megszerethet bármely gyógyszertárban, az ián kossá be e gyógyszerrel megitaiolt vattáival. Kz az eljárás sokkal jobb, mini s klégélés tüzes vasssl vagy lapja Infernaliasel. Jelenleg liókay arra néave folytatja tanulmányait, hogy mi kén! lehetne a veszettséget belsőleg gyógykezelni.
A* IHt*«adlkt lisukalsp térié-nelébdl. Ily cim alatl Szomja* Jóaael orss, képviselő közelebb a Főv.. Lapok ban lámát közölt, a melyben 1'erczel, Miklós egykori honvéd* ezredesnek válaszol arra a kérdésére, hogy vaj*
bal hely h«ly»n Sapron kapna meg a királyi láb* jon hová lett az 1848 jki bankalap ? Szomjas Iái a az eaeire, ha .diadalmaskodnánk nem sikerül legapróiékosabb ré*alete%éggel elmondja Peslről
e kérdésben, bizonyára megíesaiilieinők minden éröüket. hogy városunk s. megyénk se egyik, se másik vidéki táblához ne tartoznék, liánom mir radjon a budapesti tábla- körében. Szombathely és Sopron itt vannak a szomszédban^ áz. igaz. De azérl nekünk nincsenek közelebb mini Ziinony vagy Pápa. Mért ma már közlekedés' gyorsasága és kényelme boZza gőzeibe az egyes helyekéi a-annyi idő alatt akár Ztmonyról meglúrdul hatunk, miut Szombat helyről . vagy Sopronról. Videsni consúles! Ha a^kir. lábiát Szombáihelyre vagy Sopronba helyezik, annak egyetlenegy elő-, nye lehet csakjs: az, bogy. kevesebb lesz a dolguk e tábla bíráinak ; méri mi megnyugszunk a legigaz
való meneküléséi ^s kimutatja, hogy as 1848 iki bankalap a rémítő zűrzavar következtében Pesten maradt; mert az akkori vezértérfiaknak minden inkább eszükbe jutóit, mini a kincs biztositása A tő varos elfoglalása után herceg Windisehgrais teljes éri ók ü pénznek lekinteiie a magyar kotr* mánytól kibocsátott egy és kél torintos msgyar bankjegyeket, fizetéseket teljeaiieit és Ingadni! el velük, mivel az alapjukat képező íémkészlet, hazafiúi-adományokból gyűli arany s ezüstedények és-ékszerek, annak teljes födöseléül szolgáltak Csa| midőn hz osztrák had vezérlet belát la, hogy a lavaszazal győzelmesen előnyomuló honvédsereg ellen, a lövároat megvédeni nem képes, akkor
ságtalanabb ítéletekben inkább, csak ne kelljen szállítottak el e bankaiapol Mécsbe, elvonva ren Sopronba, vagy pláne Szombathelyre utaznunk !« | keltetésétől. Valamint csak ekkor, aa elszállítás — A Balaton kornyékéről, A Ha-! után, hirdették ki hivatalosan, hogy aa ösazes laton egy hét óia jégmentes. Meleg napsugarak | magyar bankjegyek, kivélel nélkül érvénytelenek
- A párlaal világklállliae anyagi eredményei Érdekes tudni, hogy a párizsi viiágkiállilás alkalmából mennyi pénz özönlött Franciaországba és küjönősen Párizsba. A kiállítás hal hónapjs — lehat'egy ríívicT léi esztendő
alatl a francia bank bevételtöbblete 282 millió, a többi pénzintézeteké pedig összesen 91 millió frank. A vaeuiágazgatóságok M6 millió, a szín házak pedig közel 11 millió bevétel —- többletei, tehát összesen félmilliárd franknyi összeget tüntetnek löl, a mii a kiállítás Ftancisorsságnak >o-zolt. (Nálunk fájdslom! - deficit leit aa eredmény ; meri nem volt még zónaisrlfTa Ij A kiál-líiási Összeseu másfélmillió külföldi láiogada. Oly száms s távolra özönlő emberlömegnek, minői s zerxesi, hanníbali és napoleoni háborúk sem hoztak soha mozgalomba, £ cüliuraJis, mondhatni modern népvándorláshoz csak Ja középkori háborúé népvándorlásokéi lehet hssonllianl.
— A legnagyobb éa Irggaadagabli árjegjaék. melyet magysr eég uvalaha kibocsátod, tagadhatatlanul Mautltner Üdítt as ország határain iúl ia épen ugy mint'idehaza tiszteli budapesti msgkereskedönek a napokban megjelent legújabb képes árjegyzéke. Ha caodlk történné nek s Ben Akiha véletlenül feltámadna, ugyancsak nágyofnézne, hogy az Ő híren mondását, mely szerint »semmi sem új az ég alatl.«Jitauth-ner Ödön milyen •kézzelfogható* érvekkel cáfolja meg minden évben újra. De csodálatos is, hogy mily kifogyhatatlan forrásból meríti e cég azokat a kellemes meglepetéseket, melyekkel árjegyzékében a gazda* és kerteHxközönség^ránl való figyelmét évről-évre ujsbb alakban lanusilja. A
zománcában ragyognak hullámai. A part mentén! zizegés, sípolás, nyüzsgés-mozgás. A bíbicek, hoj-1 szák* vészmadarak egéa* rajai tt'nek otl konferenciát, akár a nyári, évad alatl a a. békák, melyek máskor ápfil derekán ébrednek téli álmukból, versenyt muzsikálnak a légbéüí pajtásokkal. A magyar tengert körítő halmok üdezöldek.; - a gazdauép javában szánt-vet; a szőlőket, mikét a fillokszera még meghagyott, szerte metszeni kezdték. Csodálatos szép psnoráma mindénfelé. Itala-"-ton-Almádiban a kertek virágai pompás szinve gyülelben viritntfk; Keneséu s Szánihó József kertében már a nyári rózsák is lak adnak; illatot visz hoz a szellő paHról-parira.
— Tttavéoa. Mull vsáérnap, I. hó 2-án eaie ljt 7 órakor Keszibelyen, a Hsjdu utcában tüz keletkezett. A íüzollók vészt jelzett kürtje, melyre lüzfaríányában pár év óta Keszthelyen nem volt szükség. Asgy riadalmat okozott, töleg akkor, midőn köztudomásrs jöli, hogy Stegtnüller Károly asztalos, mértékhitelesítő, náddal fedett háza a tűzfészek, mely törül csupa Qádasházak vadnak. A lüz színhelyén az önk. tűzoltókon kivül nagy számú názQ közönség jelent meg, mely összedugott kezekkel nézte a tűzoltók munkáját s segély helyett krí'izália a legkíméletlenebb hsngon a tűzoltók cselekedetéit. Vízhiány folytán a kigyúlt háznn kívül, a közvetlen közelben levő Ángyán-né-íéle nádas ház-Is meúijietlénül leégett. Mind két épület hiztosüva volt itiz ellen. A tűzoltókat, kik az örtanyárói a -fecskendővel jöttek, sajnos baleset is érte. Egyik fordulónál a fecskendő felborult 8 a rajta ülő tűzoltók : Zillerbarth Kálmán. • Vroaz Béla, Gerbicz György és a koósis súlyos
hozzá fordul. D7t
Nzrgrdi enalftáaalftángf irta IUbí tUnt könyv már ötödik kiadásban hagyta el a sajtót, s ml kétségieleo bizonyítéka köskedveliségének. Klején konyha naptár van, mely háziasszonyaink* nak s* év tiüö napjának mindegyikén megfejti a fonlos kérdési, hogy fÜMÜnk itutV* a végén pedig a sier'öftő közli ama awedl úrhölgyek Iiohs/ú lejeiromát, a kikaak lakodalmán ő gon-doskodott konyh$rói, asztalról. K lajstromból löb* bek köai azt (áljuk, hogy a király Bzegedenidő-séiiénél a| udvari konyhában le közreműködött. A könyv ára eainoa kötésben U Irt. Kapható Renkö Gyula kiadónál Hudapeaten.
Íléi|sHktlrK»#i»k. Altalánoeak éa igen gyötrelmesek a hólyagbzjok, éa nagy mérvű leéli s szellemi meigroneaoláat okoznak. Ezen be-tegaégek nagyon ellenaxegülók és egy beiegségnél sem oly haiálylalan az általános gyógykezelés mint ezeknél A legnagyobb mérvű Hólyagbaiok azonban a Warner féle Hale gyógyszer baasná* lata állal azonban ezen bajok eíhártliainek, a vesék rendsaeres működése isméi helyre álliimUk, a vlnelelés rendszerében lentartla, megóvja *azi a gyuiádliTóközó fsDyiraágoktol, melyek a hólyag és hugyuső bányáit megsemmisítik. Hanaély re-reno Posaonyból írja. Már több mint egy év óta szakadatlanul nagymérvű fájdalmakat éreztem a derék aleó iáján ás súlyos hólyaghurutban asen-vediem. Különféle esen bajok orvoeláea ellen használt eserek hatálytalanok voltak. Tiz hónap előtt azon szererősében réazeaülietn, hogy bajom orvosláss végeit Warner-féle Bate gyógyaaer haaa* nálalára flgyelmaziettem, e alig hassnállam 8pa Isczko), 8 hó óla a baiok mind megasüntek. ugy nemkevésbé feniartják Warner-féle Bate labdacsai a rendes székelési, miért ezen általam eaintén használt szert mindenkinek a legmelegebben a|áol-hatom. Kgy palsek ára V fri; kaphaió minden ismertebb gyógyszertárksn. Főraktár Pozsonyban a nMegválló«*b >z cimzeil gyógysieriárban éa Török Józsefnél Hudapeaien,
- Klkégée, rekeétiég é* alnjál* liánailán allan caak agy a seer: W%gar •aáaeoa kltttateláll ajrrl nerllpoeelll Iái. Ajánljuk t. olv,a«óink# különös figyelmébe. Kaphatók M6, St^krue és 4 IHoa eredeti dobozokban Nagy Kanixaán: Belua Lajos, Práger Béla és Szőrösök y Béla urak gyógyszertáraiban. Zalaegerszegen: Kasster Sándor és (Inger D. özvegye gyógyszerész uraknál* 4fH
Fzmnf.
sérülésekel szenvedtek, hdgf ugy kellel! őket haza mezőgazdasági éa kerti újdonságokkal iámét tele szállítani.- A fecskendőben is jejeniélreny káreseti, mesen bővített legújabb árjegyzék is, melyei — A lánrlonllán szabiid loglalko* j voliaképen illusztrált mezőgazdasági és kerléazeli
kézikönyvnek nevezbeinénk, erről az elismerésre méüó figyelemről tanúskodik s azt mutatja, hogy kiadója mily éber tekintelben megtudja válogatni mindazt, ami a gazda- és kerlé«zközönség érdekében jónak s mezőgazdaságunk és kertészelünk fejíesxiésére üdvödnek mutatkozik, amit különben
aáau Egy budapesti laka'osiegényi, a ki tánofa nüáara adia .magát, az iparhatóságok pénzbünle-lésre ítélték, mert nem váltott ipsrigazolványt. A kereskedelmi mtniszler azonban fölmenletie a lakatna táncmestert a büntetés siói, kimondván azt, hogy a láACtaniiás igazolványhoz nem kötött szabad foglalkozás
U) árbrn a ko/igazgaiási bizottság rendkívüli koagyüfésén a kir . lábiák decentrali*, záeiója Ügyében a^cl a haiározaiot boziák, fiógy a taros kéaz a Győrben felálliiandó air* tábla
A *Potoúri IfyyUt* bátyit, lebr. l-én minden lek intet ben Igen szépen sikerült, As élénk, ele-gana lefolyású bál mintegy ttjtjtfőül látasntl szerepelni, hogy a nagy kanizsai hírneve* bálok féaye újból vissza varázsoltassák* Aat a benyomást tette a szemlélőre, hogy lulajdonképen a Polgári Egy-lel báljai lesznek hivatva a vármegyei bálokat reprezentálni. A most végbement mulataág Is kétségtelenül a farsangi mulatságok egyik legnépesebbje éa légiényesehb)e voll. Aa első négyest 54 pár láncolta. A lendezők mindent elkövettek, hogy a bál sikerét biztosítsák. Fáradoaáauknak lelt is eredménye. Kivülök a bál erkölcsi sike-réhöz nagybsn járullak Cseresnyésék, Hogyayék, Oszlerhdber László és dr Szüls Miklós, ameny-nyiben ők bódiiotlák meg előzetesen a szomszédos somiigy vármegyeieket aa által, hogy részt véllek a Kaposvárott tartott aomogymegyei bálon, ahol ükei kitüntető szívességgel fogadták Ennek viszonzásául. jÖHek azután oly tömegesen Somogy-ból a mi egyleti bálunkra. Itt voltak többek közölt a Sárközyekf Véseyek, Te vei) ók, Hócbrei-lerék sat. — A kedélyes mulatságon Horváth Laci és Sárkösy egyesült zeueksra húzta a talp alá valót. A jókedvű kösönség oaak a reggeli órákban oszlói! a»éi/A szépek sorában olt lát-luk : Bogyay Ödönné, Bogyay Jánosné, (Sármelléki Dr. Benizik Ferencné, Bartoa lléliné, Blau Pálné, Bajomi Laura, Miau Simáimé, Bonc fiud-réné, Cseresnyés Sándorné, Darás Agoaionné, flezsényi K'ekné (Mórichely| Eperjesy Sándorné,
A növények magról való tenyésztése* cimű nagy j Erdődy Lajosné, Vehér Józselné (Caákiornya| áldozat árán as imént kiadóit köoyv ie fényeaen Gózony Sándorné, tiulmann Vllmoane, Dr, Hooh-bebixonyilolt. Nem dicaereiképen írjuk ezeket jrfiter Kornélué [CautKÓ] Dr. Hauaer Jánoepé, meri a nemes és elismerésre méltó törekvés msga Hajdú Sándorné, Juhlpz (Syörgyné, Juhász Nán-magát dicséri, banem azért uierl, hírlapiról k^te- dorné, Janda Károly né, LŐwetisleiii Emiiné JP«-
i
Nagy-Kanna, vasárnap.
Sz,.p,éter] Miiiosfllutii, Mackó Antalné, ösv, Mnnr Lászlóné, özv, Háts Antullié, Dr Rólsobild Satmt-né, Rosenberf Richardné, Svsstils Károly ni, Sokért RicKardné, Simon liáborné, Sttimigi Ksl-mánné, Sebestyén Lsjosné, Dr. Trtpammer Rezsőn*, Dr. Tuboly (Jyuláné, Unger Ulmenn Elek-né, Varga Lsjosné, öz», Vioszné,úrnőket, továbbá: Hogyay Irén [Sármellék] Biau Tinka, Belus Torka, Cseresnyés Eleik* és Róza.' Darás Malvin, Vilma é* Tinka, Deaaényi Anna, Eperjesy Hósa, Jubésa-nővérek, Janda Hedvig, Kovács Mariska [Köszeg| Kleist Gabriella [bárónő] Lebnor Ilka és Ersse [Csákány] Maioecb tíiselia, Markó Irma és Lujza, Páhy Malvin [Csákány| Ráls-növérek, Rnsenleld Vilma, Rozponyi Emília, Svastiti-nővérek, Sobers Berta .[Boglár] Szilágyi Kornélia |Csákiornva| Te-velv Irén [Kaposvári Tuboly nővérek, Ungár Malvin | Szombathely ] Viosz Mariska ki«as«onyok*l,
A 'Hadastyáii-Mfjykl* I. hó 5*én, a .Szarvas-vendéglő* nagytermében tartott táncvigalin* — mint értesülünk — elég jól sikorült.
JSSegtJlet! tombola- ét tánoeetély. A keszthelyi jótékony nőegylet !i hó 1-én az amazon szálloda nagytermében tombola- és táocesiélyi rendezett sagély^ési célokra. Stocker Anialné egyl. elnök, Sparssam P&l titkár és a'válasatmány buzgalma folytán aa estély stop sikerrel lejezléiefl be. A jószívű hölgyek 60 drb igen osinos, többnyire sfcassnos nyereirény tárgyat ajándékoztak a lom-botához, melf a ssünóra alatt yzkósöltetett igen lelemenyesen. kedvető anyagi eredménynyel. As estély jövedelme egészben 200 Irt !)0 kr. Részt vettek: Stockér Anialné, Hegedűs Béláné, Pap Sindorné, Hochreiterné, Emecz Józsefné, Rsistrht Venceiné, Riró Józselné, Trsztyánszky Lsjosné, . Hoffm»nn Mórné. Nsgy Pistáné, Csanády (lusz-tá v né, Vértessy lvánné, Vértessy Kálmánné, lien-dekovics Pistáné, Tsntossy Sándorné, Tóth Kálmánné, Manheim M-né, Rosenspitsné, l'uly Já-nosné) Takács Imréné, Hannyné, stb. urnök, továbbá : Károlyi Zsófis, Emec Gíjjí, Biró Ilonka, Vértessy Jolán, Gizi és Lujza, -Horváth Blanka, Biró Jolán.Ttiíy Iréeí Rwscnl irma és Etelka,' Körmend y Ilka [Kéthely] Manheim Iza, Hoohreiier Jolán stb. kisasszonyok. Ügyes és tapintatos rendezésben a fiatal gazdászok tűntek ki.
Zala | Xjtám. (6 lap.)
itigyHk sz örömet, al éliető levegőt, a betevői falat kenyerei. Sötét lelkük éjszakáiéval sisret-uék elborítani as egész emberiséget.
Azoké! roLonssttnvtiin: vsezé : wdealttwei. \ i, ■ * ,
Most veszem cssk észre, hojjy""a Kedélyes cssvegés helyett egéssen belemsrüllem, önöket tán nem is érdeklő lélekisni lUnulmányha.
Nem csoda kérem I Igy, Isrsangi alkalommal a saegény birlspiró ia beleesik bisonyos loku mi-santropiábs. Csupa lótás-luiás ss élete, Hogy a plsiyks-éhes publikum klvánosiságát kielégítbosso, Pnnliustól l'tlátusbos kell lutkosnis megtudni, bngv a legutóbbi bálon ama bizonyos • itmert ttet'fí iro túrnunk' bs|usz-snekedlije és ssekszundszekoiger|s mily mértékben hóditolt ? hogy voltak o csinos hoilások és érdekes töliordulásoz s snellpolkáhan ? bogy X V. úrnőt uem érto-e valami csiklandós malheure a kivágott báli .derekával ? hogy a jelenvolt »»»i'i>*ki milyen drága toilalte erejéig sss porílották a lérligondokal V hogy kik voltak otts 'Htéfttk k>i'dl/áti' V hogy ezen és ezen s banketten ki tivoli* és iiiiilottt legnsgyobbat a hazáért?
Hál jól vsn. Ezeket ss sdsinksl mind be-sserezné ss ember szívesen, lm még annyi létás-lUtásbs kerülnek Is j de Rendesen meggyülik sz embernek a bsja a rengeteg sok úrral, klk.sz ugy nevezett •liitloi Meeillétekfl t s»olgállslj»kC»
Mig s szegér.y journslists végigfutja ökei, arra meggyőződésre jut, hogy a« élő emberek lu-injdonképfltl két kátlugorlaht Isrtumsk.
Az egyik rész mindig • ráér• a másik rész •tajuuem ir rd i. Azok a íJhíó . JM/oA", esek s •yxtnkrrk'. As egyik rész nem munkál *iumtM-(lümti&gWl* a másik rész : inert nem jir kationnal As h lő vigaszunk, hogy már csak egy hé lig tart a farsang, tehát rövid ideig emészt ben nünkei a méreg.
itt lesz a csöndes.böjt I Akkor majd tn. l,-publikum elkezdem magint -a »Kttklyné prédioatiiit
*
fgy larssngi alkalommal nagyon bajos is eltalálni a publikummal szemben a .bon-iont,» mert most ha a látssst ulán msgyünk, könnyen
c
1H0O, február hó 9-én.
S A RNO K
Egy agglegény mértéklitmégii •Ível.
— (Mskiolilottksl taattlalay,) —
ils valaki |ó egészségnek örvend, arról sst mondják, hogy sgéssségss, mini a makk; mért nsm mondják, hogy sgéssségss, mint a kákics, vagy; sgéssségss, mint s osslamádéV Különben efölött most ne vitaikossunk, önnek a kérdésnek megoldáséi bsgyjok « tudoináuyos akadémiára, s elégedjünk meg szzal, hogy a ml (iábor bátyánk hál' Istennek — olyan sgéssségss, mint a iiiiiIíIí, de még isién annál is sgéssségssebb, léhát mond|uk, hogy kétsssr olyan sgéssségss, mint s mskk. Sem hiselsgnl nsm akarok (tábor bátyánknak, sem pedig reklámtól nsm akarok nskí csinálni, hogy Igy sldioaérsm, ds hlsssn osak rá kall nésni, s mindenki asonnal kitalálhatja pirospozsgás arcából, ismos tsrmeléböl, élénk ssemei-b()l, bogy Uábor bátyánk ssellemének porhüvslys, 0 benne igso gondos gasdárs telt ssen, s váló-ban, egészsége már ely (okot ért el, hogy, tekintve a nmrészsn domborodó •*mbonpolni>-et, attól Isiitr Isrisnl, hogy ugy talál járni, < mint a forró ztlrbt leli hurki. hogy i, 1, megreped, • hs ugy nem is járt, mint a lorró zsírba lett húr-ks, valahogyan mégis járt, majd megtudjuk, ho-gyan és mlképsn f
Asonban most vessem éssre, hogy nem egészen )AI kezdtem e történet leírását, mert ebbel ugy tűnik ki, hogy (Iábor bátyánk még moet is a legjobb egészségnek örvend, holott pedig ea nsm ugy van, msrt es e história már ezelőtt kél ssstenoöv*! esstt msg, ennélfogva a .történelmi hiiség< kedvéért helyessük magunkat visasa gondolatban kél évvel; ugy Uábor bátyánk beosas személye, mini es a tanulságos történet megérdemli e kis fáradságot. *
E kitérés uián (olytathatjuk ott, ahol el-
Tollfuttiban.
Szánalom kél sziveinben, valabáayszor egy-egy epétől sárgs arcú embert látok mellettem elhaladni. Tekintete mogorvrj ha embert lát, télre-néz. Arcéiról le van törülve a szelídségnek, a békés szivnek legparányibb vouása ist Ezek s mimntropok I . Ne lessék föllét lenül ráiuk hajítani az Ítélet kövéi < A misantropoknak kétléle laja van. Az egyik taja a világgal, az emberekkel hasonlott meg ; ez a szelídebb fajs. A másik önmagával: ez a veszedelmesebb. Az emberekkel, a világgal meghasonlott emberek, misaniropíájáhan van némi poétikus vonás; emezekében : semmi. A világgsl meghasonlott emberek lelkében, gondolkosásábsn találhatsz gyökere* élstigszságokst; as önmagával meghasonlott emberében soha. A világgyültilö lelki állapotának alapj* rendesen túlzott idealizmus, mely végre csendes remgnaiióra, békés elzárkózásra vezet; as önmagával meghasonlott ember minden msgssabb ssempbnl nélkül lesz ellenségévé saját magának és egyúttal a világnak m, lelki egyensúlya visszanyerheféaének reménye nélkül. Vagy hogy még több peychoíogiai világossággal szóljsk : sz egyik (a világgal meghasonlott) elfordul az emberektől, mert az 0 idealismusál nem elégilik ki; a másik {sz önmagával meghasonlott) gyűlöli az emberekel., meri állaluk önmagái luiszárnysltnak látja, mert lépten-nyomon képzelt erejének lehetetlenségéi látja. Az egyik: lelki fájdalom, a mftsik : gyűlölet.
Mind a két. fájléból van itt városunkban is. Csak méltósisssanak figyelemmel kísérni I Vsn abba* bizonyos gyönyör: az arcokról olvasni az emberek belső világát
A világgal meghasonlotlsk arcán bizonyos eszményi vonáss van a msgss bb ideálok légkörében élő s a conventionalis viszonyokkal elégedetlen léleknek. Ez a vonás az, mely a sfilél arc-Dák némi derengést ad s ami nagyrészbeo el-enyéssteti kellemetlen bsiását
Az önmagukkal megbasonlotlak arcs rideg, a bensejökbea forró', issó gyűlölet minden lorz-vonásával. l-eseit, petyhüdt, sápadt arcuk, örökké tiarnkvó lekinielöí visssatsssitó, undort --kátő; Látsiík rajtuk, Kogy a körülöltük élőket mm' eiténiKDét egy ksnáinp visben; "iiogy azoktól is, kitkel conventionalis össseköilelésük van,
megjárhatjuk. Farsangon i. i, u bölossk csörgósllisgytuk, hogy t. i. flábor bátyánk a legtöbb egéss-sapkát viselnek, mig ellenlten a bolond abölosek ségnek örvend. El is volt blsskodvs smisit, s csak köntöNét ölti (01. Es tslán semmi sem jsllemst ugy lélvállról szokott azokról a sasgény flótások-
jobban a mai világ bölcseit és bolondjait, mint bogy a szerepcserét alig lehet — — --1 — "'— észrevenni.
A modern bolondok mind okosak s maguk-bab nevelik s világot, hogy képeitek bolonddá lenni mindenkit. A bölcseket ellenben s világ neveli, hogy milyen jóliolondot képesek csinálni önmagukból.
Annyi bisonyos, hogy különös, felfordult világot élünk; Ha az emlier komolyan venné, belebolondulna. De legjobb komédiának tekinteni és mulató publikuma lenni. En is osak mosolygó szemlélője vagyok a körülöttem komoly""negyrs-lálásssl szereplő embereknek. Mógőlyogva nézem az Isién kegyelméből lett és proleollo-osinált 'kii ieteneket,« — e lelhők közölt Itadonásió • ftíiete-neket,' akik nsgyságuk tudatában sérthetetleneknek, megközelitheteileneknek képzelik magukat. És édes Istenem, hogy rándulnak össze már csupán srra sz enyelgő érintésre, ami egy pa rápyi toll hegyétől ered I Hogy keresnek röglön Cgy szamaras Sancho l'snsst I Hogy csapnak (Öl Don Quicbotle-oknak, Hogv tüzelik bele magukat a szélmalom-harcba! Es azután, ha egy-egy suszterinssos rsvsnche teltül,' — bogy ój-johgnsk ! hogy duzzsdnsk a talentum tudatától! hogy hajtják le (ejőket boldogító önérzettel srrs a babérra, mit az őket Ispsoló Stncho Panzák nyújtanak halhatatlanságuknak!
Ki ördögnek jutna eszébe s mi ,modern Don Quichotte-jainksl komolysn vínni !"*En legalább nem bitnám őket komolyan venni. Nem tudnék rájuk megharagudni s világért sem. Söt meleg érdeklődéssel kisérem minden lépésükst, minden teltüket, mik st ö benső viláfiuksi. ply haislms-ssn jellemzik. Igy szuián pompás lologrsfiákat lehet róluk fölvenni tollluHában.
Hoppsnt hálátlanság volna ökei észre nem venni és át nem adni s jól megérdemelt htlha-tailanságnaki-
Meg is lessem.
Most még .bürüs napok vannak Várok de-
ról szólni, akik orvosra, patikára ssoru Inak, neki mindezekről usak annyi fogalma volt, akár a Mars csillag lakóiról. Annak köszönhette pedig ast a rendkívüli egészségei, hogy tndott magára vlgyásnl, óvakodott áuiHleetol, ami drága egésaségérs kárt hozhatott volns, minden tettében as volt s kiindulási pont, hogy AssssegysststhetO-e es, vagy as, az egéssség követelményeivel, s hs nem, akkor, hs mindjárt némi önfeláldoiás árán Is, lemon döfi róla, "
De minden ssígoru slővigyésali életread-szaliály daczára is', egyszer csak asl kesdle ia-psszlsíni, hogy, noha különben nlnca oka panaszra, vsnnsk órák, mikor sitvdobogtsa olyan heves Issz, hogy sslnte fulladuslk bele. Nem Ideális éN leiemben vsendő es as átlapol, mert hisz (Iábor bátyánk ' - skl a házasság róssslánoától egéss életén át távol tudta magát tartani — ssOlelése-kor ölvén évvel kevesebbet Írtak, s igy ó aaslv-nek ilyesféle bsjéból kinőtt. Eleinte erról a fal-fedezésről nem sióit senkinek, Htatehe volna, ba kinevelik, hogy végre neki sincs mii kérkednie sz egészségével. Ámde hsves sslvdobogása any-nyira lokosódott, és oly gyakran fordult efo, hogy utóvégre is kénytelen volt magát arra határozni, hogy elmenjen as orvoshoz, aki alig birla meglepetését elrejteni e váratlan látogatás felen, s utludsddig nem merte hinni, bogy es öt, mint orvosi tHeti, míg (iábor bátyánk ki nem rukkolt vele, hogy as egészségi áUapota ^örül néminemű változást vett észre, amennyibob — úgymond — a giive gyekran olyan erősen ver, hogy s lélekzete elakadozik, miért is segítene baján,,.—
— Volt-e már ön beleg ? — kérdési töle az orvoz.
A büszkssóg és sértődés nem minden árnya-lats nélkül lelelt erre (iábor bátyánk olyanképeo, I hogy:
— Nem én, soha életemben.
— Az orvos fejbólintással jelezte, hogy ezt el is hiszi. Azisl megviisgélts nyelvét, ttterét (iábor bátyánknak, olt is mindent renden talált.
Szokott-e elegei s szsbad levegőn mo-
rüliebfr tavaszi ntpoknt. Akkor jobbsn sikerül s «ogníV — kérdezi az orvos. ' gyere fotografálás rikai ffaykéjtek. •
tisztábbak lesztek ss tame
— Igen — lelelt (iábor bátyánk — ami idővel rendelketem a hivatalon kívül, nagyobb részben a szabad levegőn, mozgásssl töltöm el
Nagy-K&nizsa, vasárnap.
— Szokott-e gyakran fürdeni ? kérdezi tovább ax orvot.
— Aa it egyik életrendszabályom; nyáron hidegben, télen melegben, mindennap. Enélkül el aem tudnék lenni. Nálam fö a lisstaság, egésiség, mértékletesség, ex at én princioiumom.
— És a ruházatot megteleljen viseli-e as időjáráshoz ?
— At ím egyik elvem; én mindenben a célszerűségét keresem, s tt( nézem, mi válik ti egészségnek előnyére, h mi hátrányért, ha érti, éh a mértékletességet nem tartottam volna mindig txem elölt, nem lettem volnt teljen életemben olyan egés*séges, leszámítva inojM eáJ a bajomat, ami nem is tudom, hogyan kerülhetett belém.
— Tatán itten mélyen neki adtt magát a tudomtny. valamelyik ágának. Nem tépelődik, gondolkodik-e valami teleti túlságosan ? Ez káriéko* nyan hat ax egészségre, a'lelki emótiók — — —
Ax Orvon kérdésének első résaét (tábor bá-. tyánk nem érintetté, amit pedig rots/ijl cseleke, dett, erOs gytnuokot stolgáltatvan exaltal maga elleni mert lehetnek, akik ennek altpián tton gondolttra jönnek, hogy (iábor bátyánk, ami a tudományokat illeti — —. Ami axonban a k$rdé* második réstét illeti, arrt néxve a követ• kexőkben adta meg a kívánt lölvilágosilást.
— Nem gyötör ilyesmi, tudom, hogy at kártékonyén hat ax egészségre, rövidíti ax életet.
mindent kerülök, arny at egészséget ront ja,. 1 L-— —,—^r
—niiUUaU)an ftBg majSőTom a botur divatot, hw= '"•g**'™ anhasem lesi pogáfiiilmail,
Zala 0. Mám. (7 lap.)
vagyunk bevallani, bogy ax nyuloti, akar a hár-monika. "
„ Ax orvos megálltpitván a diagnotist: nagyfokú szív görcsöt, kezét lelemelta. mutatóujját & nyújtotta, mintlu Gábor, bátyánk mértékletességi elvének exen Achilles sarkára akart volna vele bökni, a adott neki olyan jó tanácsot, melyet kftvetve bistottn kigyógyul bajából, de ht nem követi, tkkor még baj Is lehet belőle.
Hogy mi volt ax a jó tanács, ast nam épen kell tudni; bogy Uábor bátyánk megtngadt«-e ast a jó tanáoiot, axt meg épen nenrkell tudni, elég as, hogy Uábor bátyánk kigyógyult a ssivgörcsökböl, még pedig ugy, hogy ra egy lélévre egyik reggel besdta végleges lemondását a lö|dl pálya dicsőségéről, át as ember, akinek teljes eletében prin-oipinma volt t —• — — t mértékletesség.
TKHSAW'ZKY JÓZSEF.
1HÍM), február M Mn.
nem okaxerüen öltöxkóköm, elvem és -jelszavuut a mértékleiesaég,' mindenekfelett és §lső sorban a mérték Istenség, keik* hánykodásoktól úrűkedam, nem töprenkedem a világ felett, igaz, hogy ax máskép is lehetne, de mit bosulnék telelte, minek rövidítsem ax életemet, busuljon a —.
Itt (iábor bátyánk megakadt, valószínűleg egy ismeretes közmondást harapott ketté, nem akar* van a jelen alkatommal triviális kifejezést „használni.
EzekbtH iá+httlla-az orvos, hogy itt olyan emberrel van dolga, aki ax egészségtani szabályokat a legkisebb pontig betartja. I)e hát akkor, honnét származik e baj, a hev'es szívdobogás, hot i "*,án n«KYwn k,innVü 7v°nni a
Közgazdaság.
Mólkor legeiélNKerübb ai ejlóga* lyukai IfMseiliil, T
Ismeri dolog hogy a mag osupán a gyümölcs nemének, de sohasem a fajnak tovább* terjesztője. Igy almamagról mindig almatát lógunk ugyan kapni, hanem már például pogácsa-
A iáinak toVabbterjesxtésére a terméaxet t galytktt „rendelte, eteket beoltva biklosit hatjuk magunknak a gyűmnlcanem bármelyik faját is. Ex teszi egyúttal ssükségessé aat, hogy Agyaimat io{ ditsunk ax oltOgtlyrt it tton cxélból, hogy a (sj* terjesztést egész biztosan végezhessük.
lgax ugyan, hogy a gtlyntk tx anyafán egészen jó helye van, de akárhánystor megtörté* nik, hogy mire a nemesítést idő eljön, vagy egyik máaikra reá kerül a sor, addig a fában ax erő* lebh nedvkeringés megindul s a gályákon levő Sxemek dutxadni kezdenek, hői ki Is hajtanak i igy a tavaszi nemesítésre alkalmatlanná^ váltak
tanul-
van a forrása, mert, uramfia, tenni i.
Egyre tapogatta ax orvos (iábor bátyánk Üt* erét. majd hosszan nézett• piros, egészségtől duzzadó arcába, mintha at azon vasúii liálózatkéni azét ágazó., majd csomókban összefutó vékony, vörös erecrtkókből, a szagló szervének kék és piros vegytHettí. kt**é túlságosan élénk »eolorit»-jé'iríil akarna valamit kiolvasni.
Barátja ön a szeszes italnak ? — kérdezte az orvos.
(iábor bányánk erre felelt,, de. nem olyan hirtelen, mint a*hogyan az orvos kérdezte:
— Sört aoha sem íttoin.
— De mást, -r bori ? * Axt —■?' — ■ azt> igen, iszom.
És milyen mértékben?
Ugy látszik, (iából bátyánk most olyan harapós kérdést kapott, a- mire nem tudott, — vagy tatan nem tértolta célszerűnek rögtön felelni, mert ezután.hallgatta következeit, s csak azután válaszolt, kerülgetve:
— A mini---- amint ——
Az orvot tekintete egyazerft olyan megelégedést árult el, mint mikor valaki elült a kőd hirtelen szétfoszlik, s tisztán láthatja .a szép tájat, mit eddig hiába akart kivenni.
— Mennyit fogyaszt el napoktnt ? — kérdezte tovább az őrvos — nekünk orvosoknak mindent kell tudnunk-b*t^günk érdekében.
— Amint'— ---- amint---dadogta
okának csak kell l|ugY bizony ax oltógalyakat már jó előre i ne logadnók el axt
)e« blstoiitékol nyu|l, hogy a fajnak minden tulajdonságát mtgávtl átviszi. Hőt tekintélyes gytt-mölcséssek állítása szerint még a vtshajtás ia, kel-lően heéredeit állapotban, ai oltásra elkalmaa. M mégis ha tán nagyobb előszeretettel nyulunk at időaebb Iák galya után, erinek magyarázata abban rétlik, mert a fiatal oaemeték htytásai még ren» destp kevésbé fásultak, fájuk tarka, belül vastag s Igy későbben és kevesebbet Is fognak te* remni.
Arra azonban mindig Ügyeljünk, hogy ason fa, a melyről as oltógalyakat vesasxük, egészaé* ges legyen. Beteg fáról sohase tzaporitsunk J mert blttosaa lehetünk arról, hogy betegséget magával átsaárn^aatatja.
Hogy egyik csemete előbb terem, mint a másik, ennek főoka már a faj tulajdonságában raj-lik, Ismerünk akár hány lajt, a mely osak nafy ké»öre lordul termőre, mig ismét máaik alig néhány év múlva gyümöletrügyekkel rakódik. Kgy azonban minden körülmény között áll, hogy t. (, minden Iának idő kell arra, hogy kifejlődhessék s otafc a>tán várhalunk gyttmölcsönést töle. Krra vonatkozólag Igen találóan jegyzi meg Bereusky Máté elsőrendű gyümöloséttünk, hogy i *A oelr-kének előbb tyúkká kell lennie, bogy tojáaökat tojhtsson.«
Már most hátra volaa még megemlékezni arról, hogy hol én mikép tartsuk el a saadettga-lyakat ? JT'
At Alialán Ismeri dolog, hugy aa uKógalyi melynek kUlső héja alatt a söld kéreg megbarnult, egyébre nem való, mint-eidobeara. ICa na* gyon aönnyen megtörténik, ha a galyakat nem tartottuk altalmas netyen,
Már most tehát melyik is as jiz alkalmat hely IV
Igen sokan a szabad löldbe be vermelve szokták at oltógalyakat eltartani; azonban es eljárat bem bizonyult be eléggé jónak és biztosnak ; mart akárhányssor megtörtént, bogy vagy lulnedvesség köveikestében idő előtt kezdenek kihajtani, vagy Nxártxxág miatt jutottak lönkre. Nem mondom ugyan, hogy ogy bisonyos ideig nőm lehetne Ily kép is eltartani; de már ha van jobb mód is, mi *rt
meg kell stedni t alkalmas helyen eltartani ad i digrar mire axok üelleni lúgnak. (íondoxnunk kelH
H ex pe<Jlg a hires dr. liUcas téle eljárás, meVyet legélesebb gyümölcséxxetuk Is a legjobb
lehat megfelelő helyen olylormán, 'hogy a szemek I sikerrel követnek.
alvo állapotukban megmaradjanak, vagy is ki nej Lucas a szedett galyakat a levágás u'áo
hajiHahak.
vagy nyolcx napig a saabad ég alatt künn hagyja
Az volna tehát most az első kérdés, melyre Un pedig asou czéltól, hogy a metszési sebek
felelni akarok, hogy, tűikor szedjük ss oltóge lyakat ?
Erre általában ugy leli el he lelelni, hogy mihelyt exen hajlások teljesen beéretteg, mit a le-velekJebulláHgró! lehel megismerni, egyszersmind elérték azon tokot, hogy a nemesilésre alkalma-1 sak. Igy a galyak szedését már november máso* I dik leieben meg teliéi ne ugyan kexdeni, de mégis tanácsosabb axt deczember hóra halasztani. Sőt ezen szedést folytathatjuk január hóban is. Február hóban azonban kevéehbé lenne biztos, ameny-nyiben ilyenkor akárhány gyümölcsfában megindul már a nedv keringés, habár azt külsőleg Ián még nem is vest^ülr|szre, i az ilyenkor szedett gályák ban eltartás Alkalmával a nedv megsavanyodik s az oliúgaly elromlik.
Oltógaiynak mindig az utolsó évi hajtásokat használjuk vagyis azokat, a melyek az ágak hegyein vannak. — Sőt itt is tekintettel kell lennünk arra, hogy a végeken levő szemek soha sincaennek teljesen beéred ve, ax atzók~ pedig a ránezos gyűrűnél rejlett és vaksxemek s igy sem egyik, sem máaik a nemesítésre nem ajánlható. Eszerint lebát a leglanác^osabb az oltógaiynak a
(vágások) megfáradjanak, azután sxárax pinoté* ben mérsékelted nyirkos homokba dugdosva tartja el. Ily módon eltartott oltó gályákról ast állitja Herecxky Máté, hogy még juuius hóban is siker* rel hasAiiálta.
Nyilttér*)
(iábor bátyánk hüledezve, látván, .hogy itt. m
nfj. közepét használni fÖK-Két éves hajtásokat, me-
lepel' felemé -
járjL egy olyan virtusról íészen *a lendő, ami a bibliának egyik ' a követendők közé sorolva.
— Hány literrel, kettővel-V (Furcsa^egyszerre , a második grádicsra lépet^'
— Igen — felelt Gábor bátyánk zavarral, mint akinek csizmáját migíogia a hínár ?.
<— Hármat ?
— Igen — —
— Négyet?
- — Igen — — 3r
— Ötöt ?
— Igen---
- H . . . . 1
Hogy mit jelentsen e kél utolsó betű, annak fejtörő kitalálását a szíves olvasóra bizzuk. Hogy tz orvot ezt az arilbmetikai fokozatot meddig ■ níttjfoita, azt Gábor bátyánk reputatiója érdeké i NW elkallgaijttk, de annyit mégis kénytelenek |
____lyekben akárhányszor már gyü'mölcsdarák is van-
8zakaszában sincs | nl|k, lehet ugyan szükségben fölhasználni s noha ezek gyümölcsöt talán előbb is lógnak hozni, mégis életerős és tartós fává ritkán vagy sohasem lejtődnek ki. % ,
• Az oitögsly s/edésénél ügyeljünk lírra is. hogy azokat mindig szép nspos Időben szedjük; Erőt fsgyban, zúzmarát időben vagy esőben épen nem tanácsos. A fák déli oldaláról pedig azért azok lak vágni, meft itt a hajtások legjobban fá
Hlrtlftmény.
Kel hivatnak mindazok, kik Zákáuyban a drávai vasúti bidi mnnkálatoknál alkalmazottak,számára cukrot, kávét, liaztct, rizst, babot, borsói lencsét, szilvát, kenyeret, zsemlét, savanyú-káposztát, savanyu ugorkát kclÖzöUct, sajtot, szalámit, erői vörös bort, fehér bort, asztali- és siller bort, eognacot, rumot, szllvapálinkát, törkölypálinkát) izlkvizet és mindenféle áaványvizet szállítani kívánnak, miszerint ajánlataikat mustrákkal együtt, a cikkek egyenget árának kitüntetése mellett irái*
sultak meg s igy a szemek is legjobban vannak b»n VW «on»élyesen baaytQiani sziveskedjenok
kifejlődve. ^ \ | Hallt
Sokáig tartotta -form -magát azon hit, mely Ö7Ö t-s Zákány
szerint csakis olyan fáról szedjünk oltógalyat, a | •, mely la már gyümölcsöt hozott s biztosnak tar* tolták ast, hogy fiatal oltványokról nemesilett fák nem lesznek lermékenyek^A. tapasztalás ugyanis beigazolta asl, hogy mjnden galy, melf kellően! beérett s elegendő láauluiággal bér a e melletti Ag
egészséges és kilejlödött szemekkel van rakva, fel* | f«|»löné|«t
It) J4tael vállakoao) |t*ly udvari wálliHli
FcleM* aterkmetii fa kiatiá ; % *rnm IisJsr. 'liirMSifrkmtii: Nusls) Ntiolnr
• rsviibtt köilAUskért iir
villtl 9*f4rs s ntsrz.
Nagy-Kanizsn, vasárnap.
Hirdetések.
18950 es. P. 1889.
Árverési hirdetmény.
.Alulír! kiküldött végrehaltó nx Iflfil. <Avi IX t. o, 102. 8 a értéfméhen azennél kjtahírró lenzi, hogv a n.-kanlaeai kir. JArAahirAaAg 1604. anámu vAízéae állal Pn*n«r Károly Laidn hpmti név vég. Mhaitaló lavAra WaMlta JAteef narvkanixnai In km Allén 2M frt 29 kr. tők», ennek én p.HIg 64 frt ÍR kr. utAn 1889 évi mArciua hó 15-ifll, 71 frt AS kr. atán 18897 Avi nzeptamher hA 20-IAl 78 Irt 81 kr. ulAn Ifl89 Av október hA 10-<k aapjá'AI azániUMido 6®/, kamatai Ai eildie Onane-aen 40 (rl perkftltnAg kll velőién ar»>i*lí elrendelt blatnaltáai végrehnilAn alkalmával hirAilng la Ax feltllfnglalt Aa 1510 Inrinfra h«oa(UtJ iKalaer Ah Priedt-féle gvorfwnjtA gépből AllA 'ingóságok nyilvános érvérén niiAn a'ailnlnnk.
Mely Árverésnek a 12969 a*. p. 1889. kiküldést rendelő végxén (nlvlén a liolvn/inén vagvía alperes nyomdahely'ségében N -Kaoiinán leendő ínxköxlésére
Zala 0. azám. (H lap.) (
1 Ah agyéi) tárgyakból allé IngóitAitok nylIvAnon ér-varén uli&ti eladatnak.
Mely árverAnnek a 18495 «», I'. 18H0. ki-küldéat rendelő végié, lolylén a linlynnlnén vegyis j N.-Kanúnán llunyadl-utoa KovAonlíw JAwel-léle házban leendő eazközlénére
| 1M90. é*l frbruér hé ll'lk nopJAiiak Aéldétll 10 éréja
határidőül kliüzellk Aa ehoz a venni szándékozók ezennel oly tnegjegyxénnel bivainak meg, hogy ai' érioleil ingónágok ezen árverénen a> 1881. évi LX. I. o. 107. D e értelmében n legtöbbet ígérő-uek becnároa alul la eladatni lógnak.
Aa elárverezendő Ingóságok vAteléra «a 18N1. Avi I.X. I. e. 108. |-ban negállapltott leliéielek aaerini lene kifizetendő.
Kell Nagy-Kaniznán, 1890. évi januir lió 31-ik napján.
HAHT8 OYÖlKíV 675 1—I kir. blrAHági végrehajtó,
IMO-ik évi Mraér hA 14 Ik aapjának MellMI • éréja
határidőül ki tüzelik én ehoa a venni nzándéko-tik ezennel oly meejegvxénnel hívatnak meg, hogv aa érintett ingóságok Pzen árverénen n* 1881. évi LX. I. e. 107. S-a ArielmAben a legtAbbet ígérőinek becsAron'alul ia Aladaln! fognék.
As elárverezendő ingónágok vételére ax 1881. évi LX. I. c. 108. g-ban megállapított (éllélelek •terfai less kifizetendő
Kelt N.-Kanizsán, 1800. évi laniiír hó 81.
BART3 GYÖROY &74 1—1 kir. birOaági végrehajló.
A nagy-kanizaal kir. tnzék t|tvf oaaiélya réméről közhírré léielik, hogy n nagy-kanissai laka-Tékpénstár régrfikttjHttónas llní /.uwn Ferenc végrehajláii ajenvedí klakanissai lakon elleni 488 fii 2H kr. tok<■>, 1889. évi mAJUH hó IlMÖl JAró
11804, 1880, 12450 szám. 1889.
Árverési hirdetmény.
1860. lebruár hó 9-én.
Vqvö kóielea a vételért. három egyenUl réatlelben, még iiwllg i ea tilnöl aa érvérén |og. erőre emelkedésétől számítandó I hAnap alaii, — a mé.odlkil ugyanaiiAl 9 hAnap alalt, — a bar medikai ugyanaiiAl három hAnap aluli, — minden egye. rAailel ultn ea érveréa nap)élAI »«é-mllandA 6''t kamatokkal egyfill ae Arveréei fél* tételekben meglmléroioil helyen éa módoaatok aierlni lellieiul,
Kell Nagy-Kanlanén, a kir. Ivuék mini te-lekkAnyvi halúeAgnél IM8Ü. Avi november hó Il ik nep|án. >
(Jr. HUOONNaY 57Q I — t kirendeli kir. (vaeékl birA.
7282/I8R9.
Árverési hirdetmény.
nnd Proviaioa aáhle
Alulirt kikOldSti hiróeégi végrehnjló as 1881.1 évi LX. t. c. 102. g-e értelmében eiennel közhírré leexi, hogv e n^kanixaai kir. járAebiróeAg 11610- 11897, 19334/89. naAmu végxéee állal. Kenés* Ferenc, Frankfurter Sándor, Abelesz éa Földiek cég javára, Kanász Ida-ée Kenáax J. n.-kaoitnei lakók ellen 1007 frt 81, 288 frt 50,384 frt 64 kr. tnkék, ennek 1887. év november hA 9 napjától1Ámítandó 6'/, kamaiái éa eddig fte«*e-aen 122 frt 94 kr. perkftlleég kAveteléa erejéig elreadeli biiloiilá.i kielégitóai végrehajtáa elkel, inával hirAllag le és felOl foglalt 561 Irt 50 krre beenüll kölönléle.térfl ruha-kelmék, asobabulorok _ HHH • egyetekből M ingóaAgok nyilvános érvérén i0hrurVermittlnngb«i aljén eladatnak. °
Mely árverésnek a fonti ai. 1889. kiküldénl I verkauf von rendeld végzés folytán a helynsinén, vagyis N -1 aríallek geelatle. Kaniaeán, alperesek balti helyinégében és lekáián | len I a.rn ituf Km-leendő esxköaléaére I jrl,
lIMKik év fehruér h« 13*lk ■apjának
délutáni S éréje batáridőül kilüxetik én ahhox a venni axándéko- «• m ** m yy « lók esennel oly megjegyzéssel hivatnak mee f4iogy I * U v U Oj es énntett ingóságok exen árverésen az 18*1. évi L . " ,, . . LX. t. c. 107. § a értelmében a leglAbbet igé-1 MUpm, r|tU DttlglSa 12. - rönék becsáron alul is eladami fognék.
As elárvereseodA ingóságok vételára ax 1881. évi LX. t. c. 108. §-ábaO megáltapiloit teltételek laerint lesz kifizetendő.
Keit N.-Kanisnén,' 1890-ik évi január hó 91. napján.
_ FÁBIÁN
671 1—1 kir. bírósági végrehajtó.
8% kamatai, írt Do kr. par, 0 Irl 00 kr. végrehajtási kérelnLO Irt 60 kr. jelenlegi a még lel-merttlendO költségek iránti végrebajláai Ügyében a lent nevezett kir. trvnxék terQletébea tartoió a nagykanianai 6197 Ikvben f 7846/b brnz. a. Bal auzora Fettfiu tula|donául felvett 61 Irira, éa az ugyanaxon attkjkvhan f (<589 hraz. a ugyanannak tulajdonául felveti 890 írtra heosttli Ingatlan
1890. évi fehrufcr hó IíMii tl e 10 órakor
a nagykanisaai kir. trvnaék tkv.vi helyinégébe (ia-rai Benő lalpereni ügyvéd vagy belyetlene közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
iSER J.
Kikiáltási ár a fennebb kilelt beceár. Árverezni kivAn'ók tartoznak a heoaAr 10* AJ kénvpónaben vagy óvadékképen papírban kiküldött kezéhez letenni.
Cl. éa kir. hangaie rgyáros. Aa SnitKfM ItMtltifWtf ImIcImI mffltrnk ifíllltltlja lltUlMI'Pft'HnUUló,
Budapest, II, lánozhid-utoza 5. • x
Fiók: VEKONA tOanaora»ág)
■ Ktaall a a.n rnktAr tnrt niJniltiiiitpmii háree, f«-vó-i fa-, rés éa mékaageaerekbéi, oalmba* lomból jimLIUI v.|y HtlAlkltl, litvéltlié ntlnil.na«niu bal- í« kttAMér haageaerhelléhek ín kuluaUx. elaaa linntblrtl.
Hajmonl IcAlc
almlmM. .n.lié)yfin.ttt *tnlutt<iiinlitrMtH Fkttntx, f Arlntou, Berephoa, Mwphouíutu nlb. t Ing
fanijrubb vtlnanübbnn. HluJtat lelkilaiiwrrti'Mn A. n )i*g»lBia^bl> jjárl árabfift aaul|tllnl kl, béli IV
W tltelsé ajdsaaáa 'W
Nrfhiinlkiál «simi»nliiiok
44 4-10 Wtchtelhaut
! i HA
lliliiliiia
13496 es. P. 1889.
Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldőit végrehajtó aa 1881. évi LX. t. e. 102. §-a éneimében ezennel közhírré teszi, hogy a nagy-kanizsai kir. járásbíróság 9919. aa. végaéae állal Kainráth L. utódai Baronyi An (>om pera bpesti bej. cég végrebajtátók javára Szalay Lajoe ügyvéd'mint Erdélyi Mihály ismeretlen lar-tAskadáau ügygondnoka ellen 2000 frt tőke, ennek 1887. év oktoberlló 1 napjától számítandó 6< kamatai éa eddig- óeaaeaen 29 frt 06 kr per-kő teég követelés erejéig elrendeli biiioeitáei »<gréh«jlA* alkalmAval bíróilag lefoglalt ée 1039 írtra baceélt szobabútorok, ágyoenUtk, zongora
XX***K*XH**nnn*H****U*HU**XHHU1l**H* S RJIvl/il liuaznAInt utfiii iiélklíHUIioUou mini (oxHokIHA Mter '
V| na.rlktl B
GLYCERIN-FOG-CREME
(ogt>ini(Unyl katóaágllnt a.|vlnagilva)
F. Á. San fia &
A tagak ■Eépftége
o., kir. udvari aaéltHAk Béwbea.
Kapható a gyógyszerészek éa lllaiaaeréazeknél 1 darab 95 kr. N.-KaniaaAn Sohwarca & Tauber; Koaenleld Adolf; Sírom á Klein, fierdln Mártott: Matjon
'és Huber uraknál. 448 97~-69
ttXXXKKXXttXXKKXXXXXXXXKXXKKXXKKKK*KK
i
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala ti, H/.ilm. (9 lap.)
ÖÖOOOOOOOOOOOOOOOO) ooooooooooooooo<
Q NK6HIVAN.
A DÉL-ZALAI TAKARÉKPÉNZTÁRRAL
ryjeattll
önsegélyző szövetkezet
folyó évi mároaiua hó 9-én d. e. 9 ómkor ntijiH helyiségében tartamija IX. P1T1NDES ÍTT7T
1890. fabruér hó 9-én.
Homoktaiaju piá-íslá!
UNGIIVÁHY LÁSZLÓ
4'tr||Udrii létező •l'ht/lbixmtí mentaa, bumokiá)a))al bíró ón nxAkiuklntólyUnk llereenUI WAió ur lilriMh von telr|>éről beigeraeit legkitűnőbb 378 ln|t i valamint vadunoaol óit egyebet tartalmasé éa mott már ölaaőröaen nagyobbított 6tl7 9-1
o o o o
8 o o
8 o o o o o o o o o
KOZG-TULUSET
é
melyre a t. OzTetrénabirtokoaok tisztelettel meghívatnak. TárgynaroMtt I, A aiövetkeaeti elnöknek a lefolyt italét! évre vonatkozó jeleutéae.
a-
ai
név
II. A felflgyeló biaottaágnak a sáövot-kezeti számadások éá könyvek 1889. évi felillvizngálatáróli jelentése, a ennek alapján aa igaagatóaág óh - számadók f.lmenléne. Hl. Ae 1X87—1892. évtáraulatkeli tagok i énjére kiutalható további kOlcMMOuugiiek megállapítása.
Kelt Kagy-Kanizsán, 1890. évi február ki 6 án 678 1—1
IV. A társulati köalöny kijelöléae. \f. As igazgatóság köalll »V, itlnp«ta hályok 24 § a értelmében kilépő elnök éa 5 igazgatósági tag s p :
Hetllheim Qyóaó, ifi. Fiwaelholer Jóanef Halphen Mór, MA* inger József és Piti Sándor urak linlyott ujak vagy ugyanazok, ug) szinte 3 lel " Ügyelő bizottsági tag megválanz tftavr-1
Az igazgatóság.
vagyonmérleg a szövet-
éa áriagyiéke klvánatrs bérmentve küldetik. TIhkIAii almafa vételénél 10% árengedmény, Klülieiésre alkalmai, kiváló szép, erőn, mlndenléli neme* 9- é'évga (laentéiék árai 211 krlól 40 krig. A homokban nevelt cMmeték behlionyult tény
Ikogy akármilyen liihijtiitit biztosan megerednek* ooooooooooiooooooO|
le Magas provisiót
a o r
| üneaekölve egy jatslékkal uyujtegy nagyobb . bankiutéset irászv. tárnanágjpiiármlly IlíáiU tiaateanégne egyéneknek, — kik törvényeié*
OVieakimii• rV |J ' I *"> »
rtten kiállított réealetiveinek alt.hji 0 jegveknek féeeletHeetéera veiA eiai-oaltáeá* Q vei foglalkozni akarnék, Ajánlatok; iser-a knaatőeég, lindapest, Krteébelltr, 18, e». alá
IZwwmwmÍ, - , ... r>UH i- 8
600000000100000000$
JEGYZET. A felügyelő bizottság által. felülvizsgált kezeti helyiségben bármikor betekinthető.
A társulat könyveibe bejegyzett Uzletréaabirtokoaok szavazatlapjaikat lolyd évi márczina 7 ée 8 napjaiban a szövetkezeti helyi tégben átvehetik.
OOOOOOOOOOOOoOOOO < OOOOCO OOOOOOOOOÍ
%
rxxxxxxxxxxxxxxx>x xxxxxxxxxxxxxxxx^
I Az Mtnégtalnn, hogy gyakran a|tuta ugy* aiaré, Uayayaa beeiareihslft kálluar mag. I«p6aa gjrtr. gyógyulta! ittoMolt, „A ll«i»g-I barit" raimt kla Iratban m% blineyitóknlát | I ia találunk arra aézvt, bog) még lu».>aa, 1 roménytaltanak nnvawlt oanltikltsn la, gyógyn* Ua állott ba. Uinéaii balognak al Italian, olvwni avm kftnyvnt, Rlebtar klaéilntétali I Lipcsében ingyen mogk lilét.
A NAGY-KANIZSAI
Takarékpénztár Részvénytársaság
1890. évi lebruár bó 11 én délelőtt 10 órakor lartaudja XI.V. Ivi KK KII KM
KÖZGYŰLÉSÉT
melyre a I. cs. részvényesekel az Intézel hivatalos helyiségébe linnieletiel meghivja
aa Igmgntéaég.
1,
kijelölése. 2 8
TmiácHboxAal lArgyak Norrt'iid|e:
Elnöki megnyitás. — A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két réazvényea
Az igazgatósági én lelügyelö-bMOitnági jeléntéanek lelolvasáaa. A mérleg előieriessléee, ez osztalék megálla|>ilána aa igszgatóság éa felügyelő- bizottság felmentése teleti határozathozatal.
4. Az alapszabályok értelmében lelépő elnök éa másodelnök, a eorrend szerint kilépő 10 es időközben elhalt egy igazgatósági tanácn»»r'-*alamml a három Hígból álló felügyelő-bizotteág helyeit ujek, enelleg ezukiiak ieméti megvá'amttáaa éa pedig a lelépő Tóth Lajos elnök, (ielsei Gulmann Henrik másodelnök, ugy a sorrendben levő Eben-spsnger Leói ifj. Fesielhofer Józnef, Gelnei Gutmann Vilmos, Lőwy Adolf, Ploaazer IguAcz, Sommer Ignácz, Unger Ullmanp Elek, Vidor Samu, Wetns Manó éa Weiaer József igazgatósági tagok helyett 3 évre, mig az időközben elhalt Löwinger Inráel balyébe behívott fitirling Sándor igazgatósági lag, valamint a 3 felügyelő-bizottsági tag helyen 1 évi időtartamra.
6. Netáni indítványok. 564 2 -2
Jegyzet: A t. cz. részvényesek Afyalnmtetaak, miszerintszarasó-lapjaikat folyó 189*. évi február ki 10 ik aapjta dóMiitt 0-712, délután 3—5 éráig aa Intézni helyleógében átvehetik.
Jlegjogyoztotik hogy as alapaaaliályok 64-ik | a saariat aaavaaaü Jogot csak aa gyakorolliiíl, klaak észvéli .ve a kangyitéa* niognlözff lejr 4 béttcl aavéra átíratott,
:XXDOOOOOOOOOOOCXXX)XXXXXXXXXXXXXXy _
! ELADÓ 11ÁZ.
„Elhunyt Wegsoheider Qyörgyné, eg(l> letett Wakkant Krinatina tulajdouát képe aett 8 tilklllüiiüiAlult laképüleibd, udvaroól én kürtből álló a a 609 8-8
Zrínyi-utca 11. szám a. fekvő ház ós tolok
. | az örökösök állal n«abadké/.l>ól minden óráu eladó, . hrtakeani lehnt Stv. HtlCHURAHKIINfi uruóvel _iMaenlgyOrgyváil uiua najái-háa.)
lvurzweil Bernát
Budapeit, V., Waiílner Bouleward 60.
Hl. II i ii t
Paiseííd auf jedes
. .15"' Gewmde.
Meglepő hatása ezer raliz, kéaavée; ée kltriaailléal ilngaualok uál, továbbá eaáiel l'pj- éa nilaaakgMtáaakiitl a
B^ Ti Er^-K-A.TOH
t liriiln aatl Szl-Riibnn kórlwa atatuntiksi kianüiUaa aaariat a Raparatorral ott 138 ktsérlot tétetett a molyok ktizt 7.asatbao Javnlál éa Itt .Mtb.a ttljnt gyógy liléi etetett tl KnpbnW posta utján gytcyaaarUraahaS és » tess (yógynertérakbán, A rá egy nagy Hviigook 1 Art, kla tvogaek 00 kr. Ml 6-t
KRIE6NER GYÖRGY gyógyszerész a „Magyar Koronához" BUDAPEST, Kálvin-tér.
Nagy-Kanizsa; ntánap. _ \ Ztl> fl. Mám, (10 lapO 1800. február hó 0-én
Á NAGY-KANIZSAI
f. 1890. évi március 2-án d. u. 3 órakor
saöá-t liely-iségé'beri
-A. 3szőzg37"^Lló© tóirg^reii:
a) Igazgatósági ós felügyelő-bizottsági jelentések.
b) Az 1889-ikr mérleg feletti határozat és az osztalék megállapítása.
c) Az igazgató-tanács választás utjáni kiegészítése az Alapszabályok 1541c §-ának figyelemben tartása mellett. (K.< alkalommal sorrend szerint kilépnek: Karczag Béla és Sommer Sándor urak.)
d) A felügyelő bizottság megválasztása. • 668 a—8 %__
e) Egyéb alapszabályszerQleg. bejelentett indítvány tárgyalása.
Azon tisztelt részvényes urak, kik a közgyűlésen szavazati jogukat érvényesíteni óhajtják, az alapszabályok 35. §-ához képest felhívatnak, miszerint még le nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket f. évi február hó 21-től egész márczius 1-jéig terjedő időközben az egyesületi pénztárnál letétemén vezzék.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1890. február 1..
J
Az igazgató-tanács.
Nyoaavtott FSöEéi Fülöp Uptulajdouovaál Ntgy Kamuin 18 90
7. sjaám.
Nagykanizsa, 1890. febrtíár 16-án.
XVJÜL évfolyam.
Psarksai lliéf:
Batthyány- és KiafaladjMtcs* tarkán.
ldi iitiimM a lap szellemi rémére votatkMÓ ininden kuütaéiy.
HmitollM taralak csak ismert ke< atkkél fogadtatnak «l
Z A LÁ
Politikai éa vegyes tartalmú hetilap.
SMéfeivtfttlt f áro.!.á*-Hirat 6. aséit) 9Hm kSayvkafa*ka44ff.
fitőrilftTÉMI AHAZ : K|« «a évft . . . , ft frt — kr. FMvr* , , . | f 60 ■ t
Nagjr«lévra , , , , \ n n
llinlalénvk JnlÁnyotfaM »aéMllt«iHak. Vyiltur petlWor* 10 kr.
Kégíralvk viaaaa nem küldőinek
A Nagy - Kanizsai- éa Délsaiai takarékpénztárak éa a IJankegyesület hivatalon közlönye jjij^^^ Vala*i»t
jflegjelanik Naf^Kanliaán helenklntegjiifrt vaaárnap.
t kiréaliwkif voaalfcoaók jtytöliftj KiiIui» könyv < Éeüakeiéaíba ift iaaSuAk
I egyik vagy máaik miniaater által osakha-visaa^üzetik a kard loppal jelentőség
i mar
A helyzethez.
A belső nyugalomnak a bizalomtelje* I telenaégének rejtekébe A jótékony belső biattaaágnak, mely 8at. látván koronájának nyugalomra a megelégedésre qsak egy ár-birodalma fölött uralkodik, előkelő jelleget ,tyék esik : Andráaay Gyulának, ennek aa ad a királyi caalád ittlionlétf. Ezrenkint j egész nemzet, által szerétett a itagyraheoaült özönlött a nép, hogy ép oly melegen, mint államférfinak a hazafinak betegsége. Láaae hódolatteljesen üdvözölhesse aa nralkodó j feszültséggel leai ax egész ország a hogy-család felaégé* tagjait/Tekintettel h gyász- létéről szóló jelentéseket a midőn grófKá Ülyulia. mulyhá m^f miHj^ hn^Aw^fc 1 n> VPilltfi h nemzeti kaagfnó lakomáján a királyné és Mária Valéria ífilieicegiTŐTi ^yen éraeir7írivakkal-wdeidett a ma tartózkodott a nép a xajoa üdvözléstől; de ígyár genius legnemesebb megtestesítőjének anyja és hnga a feled bet leií habttTmk, mielőWM Wgyógyiiláaáért; aa egész nemzet fryása illet, tisztán lefolvashatták 1 »aivéből ntít. Azért, hogy bjsotiyoa embe-
a nej) a és huga a e. hosazti az tldvözléíífikre jelentek arcáról, denki őszintén éni,
illet, tisztán
a vasútnál s az utcán meg-|rek, kik politikusok akarnak lenni, de oaak hogy^itt egyiől-egyig min- j üres fejek, nem irtóannk a tapintatlanság fezíve mái) éig osztja az | ázeriut gróf Kái oly inak loyális,
ő fájdalmukat. Ily körülmények közt az emberileg nemes felköszönthet párhuzamba
■Ü kő-
idén nem ler-znek az udvarnál zajos ütme. pélyek. de i.zért hivatalosak lesznek a király asztalához az ország kitűnő a előkelő fél fiai; valamint a t-zokásoa általánsa kiha llgatásokat ia megtartja a fölséges úr a ma gasztrs hivatásának ügyeit elvégzi ama példanélktlli szorgalommal a pontosaággal, mely miatt már évtizedek óta osztatlan
bámulattal adózik neki a világ.
Kormány éa törvényhozás ia serény enjny ék játékaikat Űzhették volna végzik kötelességüket} -a parlameuti tár- iemetszők. Egy Károlyi Pista
vonják a saját tisztátalan fantaziájuk | holmányáya). nem lehet a szónokot felelőssé tenni. Hogy mily kifogástalan grntle-| mani.ek tartja s becsüli gróf Károlyi l'ista Tisv.ii Kálmán miniszterelnököt, azt ép oly határozottan mint Őszintén kijelentette a {képviselőház nyílt. Hlésél-á*,' midőn työlvös | Károly vakmer.őaködött Tisza jellemére fél-{homályt koholni, melyben aztán kinai ár
becsület-soha aem
gyaláaok uéha még mindig élénkebbek, mintsem kellene, de egéazben véve méltóságosak ; ha itt-ott egy ördöngös illetlenség által, herosztratust hírnevet' keres, az
fogja engedni, hogy ííy csínyekre éljenek vissza loyália, becsületen szavával; az ő qualitásából való gavallér az ily visszaélést nem tűri el megtorlás nélkül.
MsakAi m aisavfll asikftrlaésBak. A pesti hasai sleö takarékpénztár egyes illet Ötven éves jubileumát oly tettel Ünnepelte meg, mely az intézetnek valóban érőnél maradandóim emlékei biztosít Örök Időkre. Az intézetnek 1HÜÜ, évi február hó H án tartott küagyillése Mtelaer Uyula nagyleikében salllemlett, a nemes usasiiák Iránt mindig fogékony igazgatóság által elfogadott, rifogkapó, megható emoerhailti tervet valósított meg. A neetl haaai alsó takarni péustár-egyealilet ugyanis 50 évet fennállásának emlékére egy nagyaserd alapítványt tett, melyet a 1 twr." kflvetkeaólog iameeWt;
. 4 nagy közönség biza mának vlsaonsáaául 2160.000 frt,os alapítványt tana az intézet azon | óéiból, hogy ~ee üMssgliol 50.000 frton„Menház* i építtetvén, a többi 800,000 frt, mint örökös alapítvány jOvedelme mindenkor ás kiaáróiag a szegénysorsu ás az etneletulő „Menházban" se
?$lyro szoruló szenvedő emberek anyagi s*gé* yezáaéro foidittassék.
Az alapítvány Űrök időkre megoszthatlan, | meghatározott oéljatól som részben, aem sgása-ben el nem vonható, Az alapítványi lőke azon részét melynek nsak kamatai adatnak ki aa , alapítvány évi aiiikaégleteire, fennállása tartam máig az intézet maga kezeli, de jogában áll azt | a fővárosnak, lia es azt elfogadni hajlandó, bár-mikor átadni. Az emelenM eplllet .külön helyi-aágeket fog tartalmazni a lérilak, a nók, a H-éa nőgyermekek számára. A menháaba a nap vagy éj bármely azakában, tekintet nélkül nemére, korára, vallására, illetőségére, mindenki felvétetik, ott a viszonyai által megkívánt első segélyben mindenki rétzet&l. A kórházból kikerült lábbadozók táplálkozást és ruházatbaai segélyt ii nyernek. Az intézet feloszlása esetére az 6t megillető alapitói jogok Budapest fővárosra szállnak át.
A „ZALA'r tárcája.
áí „Orfeum"
S — A .Zala" eredeti tárcája. -
Tulvagyok már azon a koron, hogy a bálok hire csiklandozhatná akár a talpamat, akár a szivemet. A farsangi mulatságok csak akkor érdekelnek, ha valami szellemi élvezetei is Ígérnek.
Ilyet igért a február 8-ára hirdetett •Orfeum fs.
Egy aldottlelkü vidor nő: Vidor Samuné gondolta azt ki úgy, hogy a Polgári Egy lei ben tartassák-egy * Orfeum < az izr. jót.. nőegylet javára.
A barátságos elnök nő mindenütt ott Volt az Ő megnyerő, lekötelező gondosságával. Sima nyugodt képén nagyon meglátszod, hogy örül az általános érdeklődésnek s ha rajta állana, egyszerre letörülné a különbségét még az arcokról is.
A mulatség pompásan folyt-4e.
Na de kezdjük ott, hogy pompásan kezdődött. A kezdete az volt, hogy léi kilenckor, amikor el kellett -volna kezdődnie, nem kezdődött el. Csak 9 órakor kezdődött meg. Ezt a félórát szellemes csevegéssel töltölték el azok, kik szellemesen tudnsk csevegni; csendes suttogásban a toiJette-kritikusok. A férfinemnek jutott ki a legjobbJ rész; as a szemét hizlalta a szép orfeumi yiráv] gokon. Megszédítették volna azok* még a bibliai sz#meket isf osak Kiss Pista barátomat, meg engem nem. A mi ssivttok már gonoszul meg* eaootoeodoU Minket már a leginycsiklandóbb píros sím sem érdekel, ha bele nem hsrapha-tank. NI ksfise a#un a ummjtmbb* kérdésen tör-1
lük s lejünket, hogy a páholykarzat alsó részéi mi ókból borították be oly nagyon drapériákkal?.
Mielőtt ezi a mi optikai szempontunkból nem közönyös kérdtat megoldhattuk volna, kezdetét vette a nyitány.
Utána mindjárt egy kedves alat~ugroti a színpadra é* a lelkem-adta olyan űsókolni való [szeretetreméltósággal deklamálta a gelsei (Int* fn,<nn Vilmoané tollából eredt szellemes mono
(hihetetlen és mégla való!) egy gyónyórtt kis babát produkált.
<ti|nyeI ejnye! Rosenberg ur!)
Szinte sinleltük volna Mohamed uram távozását, ha a kedves kis •Julkht« énekesnő nem pöndórült volna a szinpadre, aki valóságos exta* •isha hozta a publikumot. Oly megkapó keresel-lenségget, oly igazán rokonszenveién, oly szlvbe-máczóan zenglek a gyújtó magyar dalok az 0 aj-
logol. oly megkapó hűséggel és eleteoséggel adta káról, a »félreérteit geniethogy kedve kerekedett as Hogy pezsgett mindnyájunk vére ! Hogy iagett-emhernek valami »félreérthetetlen tetxztmyilvánú ] mozgott dr.S/Üts Miklós az ő igazi msgyar kéneső-\ tótra,* —J.vérével; hogy igasgstia a zvickerjét, hogy ne csak
I A fiatalság (az »arany") nyújtogatta a iua-1 halljon, hanem lásson is. Működésbe szerette ■ kát, ágaskodott láb ujjbegyére, hogy rezgésbeno-1 volna hozni nyilván mind az őt érzékét nemzeti zolt idegeiket ínég erősebb rezgésbe hozzák. I szüzien föllángolásábsn. Tüze lógott, még a mel-(Na! na! öcséim! majd rosszal álmodnak!)' jleite levő két piarista tisztelendő uroti is: csak
Nem soká juloit ki uekik a gvőnyörüségböl, I ugy gyuladt ki a halvány tudósképük. ! mert a szám véget ért és a szép Weiss Riza ki j A kedves jelenséget követték a híres Toldy-pöndörült a kulisszáilan színpad rejtekébe. testvérek, skiknek a publikum eleinte nagy bá-
Nini! Nini! __> mulattal osztotta a Toldy babérokat ; de azután
Hát az a kaftános atyafi ki ördög? A .Mo- végül kitűnt: milyen masrkiroaolt Toldyskodás i hammed-büvész ?■ Igen : ö az! v volt az egész, jót kacagott és tapsolta a modern
Megcsinálja a bűvészi pukkedlikal. »Salem Toldy' Miklósokat : Weit* Dávid és Wtiubtrifir lalejkum ! Salem f Salem!« I Kálmán urakat.
Nézem a haj vesztett fejjél; a mértani pon- Weiss Dávid kéaőbb toljon éa sokoldalú •Valóssággal kiméri parókáját, urdögbe is; hisz ez a; tva»ágúh mulatott be, amennyiben kitűnően pro* Kosenherg! Ez, hogy művész a zongorán, azt iaa- j dukálta a különböiö laju kutyák piactéri cong-dom; de mit akar ez most bűvészkedni ? Ennek ressusán történő felszólalásokat. Böl hogy valóban iszen aligha fog sikerülni a szemlényvesztés! érdemessé legye magát a babérra, — még a bécsi Igen, csakhogy ez a Kosenberg Adám go- vásári énekesek mód|ára egy •horialmas balladái* noszveséjü, furfangos ember. Mivel ö nem igen i énekelt le a ülau Lajos ur által rajzolt képekről, ért a szeuifényvesztéshöz, hozott msgával kél j Erre legalább senki sem mondbstta, hogy farsangi »szemlényvésztőt* : a szép Armidát és Ninikszát képtelenség.
(Wamberger Elvirát és Weiss Nins kissszonyo- Az Orfeumnak a legmulatlatóbb számai két-kai). Ezeken azlán ugy raj la veszett a szemünk, ségieleiiüh Ollón Imre ur által énekelt magán-bogy mire Mohamed uramra gondoltunk, sz márlcouplé és (Dr. Rothschild Samuné ée Oliop Imre
Lapunk mai s^ám* 10 oldalra tarjad.
Nagy-Kanizsa, vaairnap.
Á „Hazai" jubileuma '„
Már hónapokkal eselőtt, a aaóta iamétglton felhívta' a „P.Corr * a uagy közönség IIgyeimét amaa „egyetlen" ünnepre, melyet egy Iced-veaó sora a .mintaintéaatnek", - mint a pesti hazai eleó takarékpénztár-egyesületet neveaai általánosan megszoktak, — 1800. február fi-én tartott közgyűlése alkalmából; as intézet 60 évee fennállása után, megülnie megengedett. A közgyűlés immár megtartatott a ha még oly magasak voltak ia a hozzá fűzött'várakozásuk, teljesültek azok, eőt toltil ia lettek raulva. Aa ünnepiee moazanatnak, de , különösen az ünnep lény pontjának : Steiger Gyula ignzgató-elntiic megnyitó beszédének közvetlen hatáfa alatt tel-melegedtek a tágaa termeket megtöltő részvényesek szivei a koronkint a helyenként a lel-keeedéa vihara zúgott át a fényes termeken, meg reazkedtették a márványoszlopokat az erőa, százszoros eljen kiáltások dörgése, hogy inkább aat hittük volna, hogy csatából érkeaó sereg örvend zajongva a kihirdetett fényez győaeletn felett, minteem a főváros legvagyonosabb embereinek gyűlése hallgatja meg a beezámolót uagy intézetük üzletvezetéséről. *-
Steiger (ryoleezép e ezenfelül kiváló ékes-azolásaal előadott beaséde inkább ia hangzott hadi a győzelmi tudósításként. mint üzleti be-számolás gyanánt: A. ,liaaaiu történelme, e azerénv kezdetétől mai fényes állásáig, egyúttal egész Magyarország gazdasági politikai lejlödé-aéaek egy lényeges réase, oly tisztán éa naalia-toaan rajzolódott* le Steigernek a eoneiaio dacára azingazdag, finoman nuaneirozott szavaiban, oly pompásan tudta ö a legbeezélőbb adatokat kiemelni a a legmarkánsabb csoportosításban előadni. bogy a hallgató ugy érzett, mintha maga ie átélte volna mind ézt a sokféle avolutiót. a mind ezt az önzetlenséget, -okosságot, körülte-
kintést ée nagylelkűséget melyet ez ő intézete' , w MgyMM közzéteazi a pénzügyminiszter félszazad alatt tanua.tott, a saját keb|e kin- L ^ Valamint az előző negyedévi kimnta-
Zala 7, wám. (8 l»p.)
adása, mély negyvenezer forinttal keadődött, agy félszázad alatt milliárdokat ölelt fel, hogy pél dájára • mintájára idővel négysaáa'-lutel- é» takarékintéaet képaődött, hogy egyedlll aMiazai-nél a takarékoikpdók betétel ItlIancveninflllAnál többre rúgnak, Am<le a magyar ez alkalommal aem tagadja meg ezivét, azt a nemes, lovagias, meleg vértől elárasztott aaivet, — mint eat az „eleő hazainak* é» elnökigazgatójának példájá liól látjuk. Nem éi% be az lutézet azzat, hogy részvényeseit a jubileumi ünnep büszke örömei vei lepte mag, ae a leghálásabb a legbőkezűbb módon megemlékezik minden hivataluokáról és munkásáról is éa iiemealelkll, emberszerető el iá' ráaát, mit évről évre gyakorol, valóban királyi koronával koronáaza meg, midőn ez ŰDnepürök emlékére egy negyedmillió frtiiyl alapítványt teaa, mely minden szűkölködőn, ki .hozzáfordul, méltón a bőven eeglteui lesz hivatva. A menház, mint aat aa intézet nevében Hteiger Uyula kigondolta, valóban örök biaonyitvanya lesz ama térliu gsnialitáaának. aki ritka értelemmel Igaz aaivjóaagot. éa saelld gundolkodáai módot Illa ] a külföldön, Közelebb a román királytól ia megkíván, kapott. — A mnhlitjoii kuillltlwdójáii láaae
)dD(). február |ió lö-án
sártéehielaló és kUleaVnelőlegező társulat'. Kaan euMpal hírli (idéznimik Igazgatósága nxun hely-aethen van, mint — a ,IV ('orr." jelenti, —«, hogy a köröm •betegség ég a némát IíavJMI illa-loni, a mait év e két márkána kalamitáaa de-i'ára. réazványenklnt ül) frtot, vagyis IO" ,-ot Hánthat. Valóban oly tény, melyet caak dicsérni lehat. — Veetjii'finwejij/Milll la megkeadte már több család a kivándorláat Amerikába K ég azomorü! — lUeirlMmn az utóbbi két év alatt öt millió hu-mii e«üat dollár került forgalomba ~ A lúrmdntf az áruforgalomra ii adnatarlfát aaándékoalk behozni, - j-l kir ál)/ székhelyi Majlátli Saroltának, a sierenoeilen véget ért nratághiró leányának, a magyar grófi rangul, éa mMtóaágot adományozta. - It(inatikii\f'1Mhhji Kornélia, vlláglilrll magyar énekea szinmllvé.ziló, f. hó Ilién IVomb-Agyliázán elhunyt. ~ A Imlaloni y/ltkaJMt Iá-inogatáaára, a déli vaaut ,igazgatóság tianr forintot bocsát rendalkeaésére, ha az agésa Halálon ha|6zása biztosíttatik — Ibi/ fairyárh 1141a kitűnő cimbalmos nagy sikerrel haugveraanyea
össze.
A bámuló diuaérst ée a lelkesült elismerés szavaihoz, melyekkel az oly férliak kílsiyUlésé ben, minők Darányi éa l'nger képviselők, Sár-kány királyi táblai alelnök, Steiger Uyula világító érdemeinek adóalak. nemeaak a nagy in-K»séá rjüzVényagél "ízt lakoztuk .lia nem. egyetért velük Magyarorazégon mindenki kinek érzéke van a nagy, a nemes, a jó iránt, mely a nemzet üdvére, Magyarország dienőné gére, a valódi, felvilágosodott, magasztos célokat aaeinelőtt tartó humanitás hasznára és dl-ssére hat és alkot.
Heti szemle.
dllamháttartőti kimutatóét a millt év
cees tárában halmozta volna fel. Hteiger beszé dinek igy természetesen győzelmi tárogatókén-kellett hatni s minden egyes részvényest spontán ürömzajra tüzelni.
Igen, győzelem, fényez diadal volt az, me- i lyet az eleő •Hazai' 1HHQ.' február 8-án geniá-i lia igazgató-elnökével együtt megünnepelt; nem-1 csak az intézet diadala, hanem a magyar ge-' niusé is Megmutatta ez az ünnep, hogy a aú-san mégáldott■ magyar népiiqk nemcsak szive, hanem teje ie van a hogy ez a fej nemcsak a politikai a jogi téren, — még ma ia azeretnek bennünket a politikusok éa júgáe>.ok népének nevezni, — hanem a takarékbasági éa pénzügyi müvéaz«t sokszor oly sivatag és köves mezőin ia el tud igazodni, nogy. a, mintaintézet
negyedi
táeokliól a múlt év kezelési merlege a követ kezőképen állítható iissze:
Bevétel Kiadás
1 aő negyed 78085117-121, H8528180 81'/»
2 ik negyed 78811841606 S4ti81417'tU
3-ik negyed 111)34(1400 86 !««f »H4ia-f>4
4-ik negyed 100287952'25 "HITIWU'éff1/, ' Oezzesen H407H5948'2H'' S46HNWÍ1 -»ft
ösezehaaonlitva ezeket az eredményekel a költ
tevékenységgel dolgoztat az Igaaaágügymlniaii* ter, hogy a nagy gnnnllA f. évi október hó 1 ig elkéazüTlíeaann. Király H leltéut felír. N én H » tisztre érkezett, hol magas családjával egylttl lios>aabh <időt aaándéknzTk tölteni - Puttonyban a Lrauhoina járvány i egyiitomi szerelialagaég) uralkodik — Mária VaTerla lőkarcegnő esküvőé valószínűleg azévlaugiisatitalH.án leszlachlben.—■ | H'jy tlummrtitihelyl lintul aaép leány szive - zze-í'iitini bájában ■ megrepedt. Az orvoson, liuncoláa után, a zzivet mint ritkaságot megtartották — Temantron egy ottani lakos, társától kapott
Iioton következtében halt meg — At nmet éne-ina társaság, mely Kurópa nagyobb városaiban s legutóbb nnesten la oly nagy sikerrel aaera-| jielt, l'écire is lerándul. — A kolera l'eraeiálmn már egész erejével föllépett. — A: aipMne vá> | roauk közt nagy izgatottság uralkodik a kir, láhla elnyeréséért. - .4 talainryyeí kösaégl és körjegyzők egylete f, évi február 211 én, Zala-Kgerazegen rendkívüli közgyűlést tart. //«■ /ni/na uj olvaeó-kör alakult. -- A ritUke« még mindig uralkodik az inlluena*. •— A /íThíivis/hih | .ora'ágoe falenyéaatéal és gyümillcatermeléal ^egylet" alakul. — A Stakariln három év lator. Kiimii alatt. «eak egyezer volt eső, pár héttel eaelőtt. — KriMii Imre i Holesziiy) a kegyes ta* nitórem^ tiszteletbeli kormány segéd ja, Nyitran I életének 70 dik, eaerzetoaségénak 6U illk avtVboii meghalt, A magyar azabadaágharc egyik kima-
zégvetéeselTjelentékeny eltérések mutatkoznak. A bevételek mintegy 10 millióval maradtak az I
előirányzat mögött;, az igaz, bogy a kiadások gaaló alakja, tiayon vitéa tábori papja dőlt Kr« 1-14 millióval kíeehlieb, mint ae előirányaat és' uóalvel a airhft igy a deiloil ia l'78 millióval kisebb, mint a
szám-1 'io8>y előirányozva voit a bevételek kőzött azj^ naffy-kaniwai kir. törvényszék
--1 ^TZ ans! * ^jííiríi
.'(illák. Mind a kettő; ményt, mint a hogy előirányoava volt, a dohány-1 évi ügyforgalmának Cl tevékenyM-
ur Által énetetl) tré'ás dalok németszövtijii voll; s. talán numdanuuk isTólöale• I jövedék ismét •l'B'millióvnl maradt az előirány geo, bogy lalreugeiő tapeot arattak l.le,ezifh ne|zat mögött. A magyar királyi államvasutak méltóztassanak iiieabuiráukozM i Htez ml örök összes bevételei 41.05)1,048 trtra rúgtak ée több sógorságban vagyunk a néireitel. j mint í millióval haladják meg "ük1előirányzatot,
Hanem azután mikor ugy lilénkét óra feiéimig a kiadások 7114 0'KJ írttal voltak kiaeblatk a türelem kíütőu homlokomon, — akkor jrtu- s*~ez előirányzatnál és igy a* államvasutak 27 igazi vérpezsdítő rész: a nem;eii'm»kyar körtánc.' millióval adtak jobb eredményt., mint az 188A-Ez e mi géniuszunk ihletése. K* ejti halai- liki költségvetés e|őirányanta. Ez kétségtelenül mába a mi szivünket, lelkünket, eges., valónkat, jó részben a zónatarifának ie köaaönheto, mely , Fenii Sie dat nicht <j{auben möchten" kér-1 nemcsak a bevételeket fokozta; hanem a kiada-dezzék meg csak a Piihál közjegyző urat, hogy I aok csökkentését is lehetővé tette az alatt a± ö 'bein épen olyan jót kacagott volna e, ha ma- j négy hónap alatt, melylxm a mult évben Ar-gyarul nótázzák is ki, hogy .Sebestyén heTsat'vényben volt. — Edimn ujabban valami olyan Böske*. C) maid bővebben e nálam avalottabbnn! módszert talált fel. melylyel előleges készületek megmagyarázhatná önöknek, hogy milyen gyujtö nélkül ki lehet válaaztani az érceuből a férne hálásnál van a mi szivünkre minden, ami z nem- i ket. Ha ez a bír való. akkor aa. uj találmány zeti geniuazuak_ih|eié»éböl ered 0 majd meg- hordereje a jövőben kiszámithatlan, eaetleg oly magyarázi á, hogy mért logadta oly lelkea >bra-1 problémák megoldására fog vezetni, melyekre vo'-val a magyar körládcra kilejló szépeket. El-1 eddig gondolni eem lehetet^. — A Sliek file rae mondana, hogy mint rajzott lói telkében a muU-lőiióWe- ée yépyifár-réizvényMreaeáy a mult üzlet-tak emléke; mily tündéri víziók vonullak át lel- évben is leszedte régóta bevált szolid éeeerény kén azokból a szép. bűbájos időkből, mikor ö ia. j tevékenységének jól megérdemelt gytlmölcseit.1 mint hódító daliáa fiatalember lejtene azt a. azép! Mint a >P Corr." az intézet, mérlegéből közli,T| nemzeti táncot, melyben oly gyönyörűn jui étrra bruttonyefreiég lH8tl-re, 1 200,000frt réwvény.I vényre a magyar ember érzése, ábrándvilága, |tőke után 8dl,G89 frt 14 kr-nyi tekintélyes! öröme, bánata, zzi^ajsága. 8aazeget teáz ki, a tieztanyeréaég pedig 120.271
Gyönyörűség volt nézni azokat az igéző frt 48 krt, tehát jó 10 a-ot. Pedig az intézet szépeket, kik oly-kedvesen varázaolták vissza a termelő- éa jövedelmező-képeaeégéaek tetőpont-1 mi boldogabb időnket. A mesterük Bósen/eldVilma1 jára még korántsem ért el; tehát nem csoda, voit, akMagadliiAailanul a legnagyobb hévvel lej-1 hogy az iparra spekuláló tőke figyelmét nagy tette nemzeti táncunkat. Ilyen bájoa láncosoktól conceptiókkal fordítja a Sclilick-iéta részvények bizony valóban jól eshetik, ha imfi/ldnrotlaljdk'; felé. — tIratot ét ügyet üzletvezetés mint képes ez embert, : valamely intéketet a legnagyobb nehézségeken
Minden idagemet megrezegtette a gyujtö. éz ,a legvezzedelmeáebb eseményeken kereeztlil hetá*. Í2t etettem haze ai álom kanjaiba, hogyu yírágzőan és jövedelmezően lentartani, ennek a való azét ne lépje illusiomai. , fényes példáját szolgáltatja az „eleő magyar
gének kimutatiia*) I. Ttrvénysitk
1. A nagy kanizsai kir. törvényszéknél I8H0, évben beadatott:
Polgári Ugy *,..,.. . 8IIU7
Telekkönyvi ügy......**466
Büntető Ugy .......5a0H
Kegyelmi ugy ....... 10
Ehhea hozzáadva a m. 18S8. évi hátralékot s
Polgári ügy........
Büntető Ugy ...... 7
Lett öasaeaen a beadványok száma : 22.HÜU Ebből elintéztetett t
Polgári Ügy ....... 8685
Telekkönyvi Ügy ...... 8341
Büntetó ügy......' . . 6786
Fegyelmi ügy...... Ifl
Oeaaeeen : 22.701 Hátralékban maradt, éa pedig : Polgári Ugy . . , , 1S4 | Telekkönyvi Ugy . , 114 108 Büntető Ugy ... 50 |
2. filintéaietett as 1880-ik évben kűt/tolgitH éa pedig í
per
Ítélet által végzés által . . egyeeaég által ., .
') l.spunk Ur.stk"
170 72 0
250
tmf'iiiliatBt aovi •ngwK
mt'ic. Imjty a r»nUMii RU(l)uiilk*i iüatiikkíj *jtyltU|ttl Mtt* jaffyxitMttiikoi , IKntltaity iatmluu,«lit vtliha,
ügy •« idén indotuH, miiMriit > rtailklvttUiiiury ft^fw* gülont már *l<Uf U kov«lkbboi^aím «a köly léMnimr.k a MttHHwMn* Sny«tíknk iisfyf'irjíni»u\vii| n HIutámiVvM «íim«Wu r4muu<wntik RrHi) atnantn caak U-tiuvk Irtvft «aáaiá1i«a aa<V)hatuak.
t
NtgY-Kanisaa, vasárnap.
Folyamatban maradt *. . .... . . 4621 ElintéatBtatt 1889. évben csBdiiyo , ... 114 Folyamatban maradt u év (Végén ... 96 Elintéatetett 1889 évben örScisödési iiyy . 141! Folyamaiban maradt as h végén ... 34 Elintéit-etett 1889. évben Mi és klresk. per 488
Hátralékban maradt......i . 80
Elutéatotott eyytb Myá ügy 887
Folyamatban maradt ........ 14
Elinti* te tett cégbejegyzés....._ , . 43
Folyamatban maradt.............8
£lintüntetett cégtörlés ........18
3. Kelebbviteli Ugy fislterjeaitetett a íl-od vagy 111 ad biróaághoz . ......29?
Leérkeaett a másod bíróságtól > helybenhagyó . . . . . . 120 megmásító í 22
feloldó ........ . 9
A harmad bíróságtól; helybenhagyd . . . 44
megmáiitó ..... . . . 8 feloldó ., , .'...,., 1
4. Befejeztetett 1889. évben bűmlgyi mos-
gátat.............181
Befejezetlen maradt . ......68
Betejeatetett 1889. évben M*vádi per . t!4H
a) éa pedig máa binóaághot történt Áttétel vagy más virsgálatba való olvaaatáa által ...... t ..... 46
b) vitjgálat megaiUntetéee által . . , 866
c) ítélet által . .. . . . . —. . .247 Folyamatban maradt u év végével —.—.-2ÜR Befejeztetett egyéb folyó Ugy .... 626 folyamatban maradt . . . 11
fi. Fel terjesztetett a Il'od vagy Ul-ad bi-róeághoi 848.
Leérkeaett helybenhagyó ítélettel ... 308 „■ megsemmisítő . • „ . . -. 25 . . feloldó ; ... 18
6. A kir- törvényszékhez, mint íl-od foka bírósághoz a kir. jbiróeágok által felterjeiite-tett 147 drb. bűnvádi' ügy.
IT. Kir l|;éiné(, A) 0 g y f o r g a l o m.
/. Feljelentéséit száma: mnlt' évben elintézetlen maradt f. évben tétetett
- £ évben elintéztetett: aj elutasítás által
b) a vizsgálat megindítása vagy a végtar-
gyaláa elrendelése által öeaaeaen:
2. A vizsgáldiok száma: m. évben beiejeaetlen maradt i évben Indíttatott lett
f. évben befejeztetett:
a) megszüntetés által
b) vád alá helyeiét által
c) küzv. végt. idézés, által a) máa hatoaághoa áttétel, vagy máa vita-
gálathoz lett caatoláe által Saateeen : hátralék
Zala Jf. szám. (8 lap.)_
1U, Kir jiréiblHeai' A) Ír g y f o r ■ a I o m.
lletuipánunk .Milmil
r g a m. évi hátralék
580 16
i. évben érkezett létt
f. évbén alintéatetett maradt ellniéaetlen Polgári htadnhy: m. évi bátralék f évben érkeaett1 lett
f. évben elintéztetett hátralék
Kisebb beadvány: mult évi hátralék f. évben érkezett elintéztetett Bűnvádi beadvány: m. évi hátralék t. évben érkezett lett
t. évben elintéztetett hátralék
Elnökségi beadvány: m. évi hátralék t évben érkeaett elintéatetett
860 82009 82819 88180 180 18 18980 18998 18949 49
666 680
467 666 1088
198 96 162
61 600 682
1658
648
57) 1009
3. A vádlottak száma : kik iránt a vizagálat m. évben befejezet
len maradt " kik iránt f. évben indíttatott ■ öasaeaen :
kik iránt a vizagálat t. évben befejeztetett:
a) az eljárés megszüntetése által 404
b) vád alá helyezée vagy közv. végtár -gyaláara idézés által
c) máa hatésághoz lett áltétel, vagy máa vizsgálathoz csatolás által
Öatzesen *
Ezek között:
férfi nó
öaazeeen
kik iránt a vizsgálat 1809. év végével befejezetlen maradt
B) Tevékenységi kimutatás. Boyyay Odún kir. ügyész, t évben érkezett elintézett Elnöki L évben érkezett elintézett Dr. Kitt litván l(ir. al ügy ész, m- évi hátralék 7-f. évben érkeaett tett
t. évben elintézett
Sommás per', mnlt évi hátralék I. évben érkeaett lett
a I. évben helejeaetett:
a) ittélettel
b) végzéssel 0) egyességgel
összeseit t—--
tolyamatban maradt
Örökösödési ügy : mult évi bátralék L évben érkeaett lett
f, évben befejeztetett lolyamatban maradt Folyi ügy: f. évhen érkeaett
f. évbqn elintéatetett Fetebbvileli ügy: leiterjesztetett a II. ée III biréaághox
leérkezett a II. bíróságtól: ai helybenhagyó b) megváltoztató 0) feloldó
leérkezett a 111. bíróságtól:
a) helybenhagyó
b) megváltoztató 0) feloldó
1(190. február hó 16-án
kon kerwutUl egy heiyben ttlée által nélkttlftsve feilfidéabei elkerhetlaaBI sitlkaégss térti mozgás. Klelpte nagyon egyoldalii Intézkedések kel Igyekeztek segíteni. pótolni a mulaeetott moMuwti Ke IntiskadAsek as akkori tanérák nakls oeak réashen lelaltek meg.
Bob Idflaek kellett eltelni, e a kor köve telte ismereteinknek óriáei mérvlien kellett 1 dni, mig oda jutottunk, bogy a tesWyal a sitbálytierfl teetoakorlat, mely jótékonyait
■lu»rl
pofát,
949 949 888 1140 7872 7841 181
804 D04
860 8119 16119
940 769 844 1951) 616 8'2 fit) 242 884 18 1088 10H8
188
98
B) Tevékenyeégi kimutatás. Oszterhuber Lászli kir. járásbiri. Polgári beadMny.; m. évi hátralék —
t. évben érkeaett 10270 f . " elintézett . 10280 hátralék 40
Elnöktéyi beadvány : m. évi bátralék —.— f. évben érkezett 304
t. . elintézett 804 Arvay Sándor kir atjárásbiri. Polgári beadvány : - ra. évi hátralék —.—
i. évben érkeaett f. évben elintézett Kiesebb 1mlgári beadvány: m. évi bátralék -f. évben érkezeit f. évben elintézett Xmliory István kir. atjárásbiri, ggg I Polgári beadvány 1 m. évi hátralék
1014
f. évben érkeaett lett
f. évben elintézett hátralék
Bűnügyi beadvány: m. évi hátralék
f. évben érkezett ( lett
£ évben elintézett hátralék Dr. Szabi Elek Ur. ed járásbiri. 878 Polgári beadvány . m. évi hátralék 181 f. évben érkezett
1009 elintézett
I Kissebbpolgári beadvány: m. évi hátralék 643 [ (. évben érkeaett
—■* elintézett
Bűnvádi beadvány: m, évi hátralék f. évben érkezett elintézett
8786 3725 407 407
96 1662
3484 8484
909 1109
18 188 141 188 9 238 4166 48118 4867 181
108 108
40 40
8974 2974
T a n 11 $7.
ülíaaor a ul|»lakolábnii.
Már a legrégibb kor paedagoguaai satan 17481 űgy iránt érdeklMSk átérették a testgyakorláe 17481 szükséges voltát a tannlóifjuaágnál, hol az órá-
rodni, mig oda Jutottunk, bogy a tesüryak a szabályszerű teetgyakorlat, me |y jiUki hat at órákig moadulatlanságban volt Umt minden résaére, rendes tantárgyként véletatt (el aa Iskolák tantervébe.
A test edzéaérfll, ielfriseitéeérfll Uhát mir van gondoskodva a tMtgyakorlat által.
1)9 hát a lélek V A lélek, mely dolgoaik, erdt munkát végea, vuljoii nem unja e msg kS-Itlntleen a népiskola nttvendékslnél a huaamoaabb fáradságot ? Nem lankad e ébersége n legked-vssebb tantárgyak fe|teiiotéeénél le, ba as hőse-szebb Ideig tartf
A váltosatoeeág, a saUnet biaonvárs Jótékony hatással vannak a gyermek lelkére le; de a népiskola tanltó|a taégis stámtalansaor Uitass talhatjs növendékeinél a hamar lazuló ftgvslmet, mely a lélek bágyadságának kllvetkesménye
A lélek felelevnnlté»érdl le kell tehát gon doekodni még órák alatt Is. A lélek játékával) a játszi humorral.
A humort, elt'a gyermek stivéhet veaeUI kedélyesaéget nem lehet ugyan felvenni a ren< dee tantárgyak kllaé, épen mint a nevelée kftr# ' 'bo vágó lertttbh eaabályl 1 mert annak * tanító egyéniségében kell rejlenl. De aki csak egy ke vés gondot a Igen jelentéktelen lddt* áldoa reá, láradtsága ha ugyan anntk lehet nevetni — lényeaen meg leet Jutalmaivá. Munkája Itlitiy-nyitva leaa s a siker lleaUinthinl lógja a hálada-tos irányban való haladáara.
A népiskolai oaitálydk rendeeen magukon hoilljált tanítójuk egyéni jellegét. A folytonosan komoly tanitó lehel ló (anltó, 'de nem |o neveld, mert nélkUIUr.1 a st|ltséges alapot 1 tanítványai ragaszkodását, szeretetéi. Klilte és tanítványai klüitt áthághttltn jéghsgy gyanánt emelkedik .y i hangulata. At ilyen tanító allvendékel lehetnék jó tanulók, de a nevelési szempontból eredi! be-j|. 1 nyomások nem érvényeeUlnek náluk. 08 ^ gyermek teljetlti azon,tanító parancsait, Ül 1 kl komolyságával imiionál neki j de nem ragasz ■ kodik bottá stivvtl, lélekkel, nem ttlvja magába étiméit, és klInnyttvérUsége nsm engedi, hogy I tanítója példáját kivesse.
Ha at Ily tanító osatályába léplluk, biao nyos nyomasztó Qnaepélyeseeg togad bennllnket, a kedélyesség mindni melege nélkUl.
Mennyire más kínéiéee van a derült kedé lyd tanitó oaatályának. *
Aa Ilyen táaitó bálványa növendékeinek. At a ragastkodás, mely usmeikbdl sugáraik, midén megjelenik kőillttttk a mester; az a Ügyelem, melylyel igyeketnek kedvében Járni, ót utánozni t a>. a lelkeettlteég, melylyel tóteleseé
Í;elket teljesitik, legnagvobo garautiája a neveit elkeres megoldáaánalt.
At ilyaa oeatályban nem borong ama nyo-matató Ünnepélyesség, hanem a vidámság kedvet deHlje mosolyog reánk. Ht rövidebbnek tűnnek fel at órák, mint amott a pernek.
H mi hat ily jótékonyan attekola életeve? Hl teeii oly vontévá, oly kedveimé aa Ily oat-tálv légkörét V Mi mát, mint a tanitó kedélye, melylyel a komoly tanóráklia életet ónt, ijóiiU humorával olykép hat a könnyön bágytQó gyermeki lélekre, mint a nyár ftito,iápora lancadt növényekre.
Vannak adomák, fttletek, melyek kítttnd eredménynyel alkalmaihatók ai iskolákban, melyek kihatnak a gyermek jttvójére ia Naponkint tapasttalhatjuk, mily elfáeult kflllinöaen aa al-eóob néposztály kedélye Mily eemmitaondó, majd léha, sót otromba élnek iránt bir fogékony-tággal. — Ha társaságban vannak, aaératik a vig beuélgetéet, a tréfát, at ötleteket Hajh I de míTy beated, ocsmány adomák atok, melyekben gyonyOrkOdnek! Minihavademberek mulatnánakl Semmi finomság, semmi szellem, hanem annál több durvaság és szenny.
Már most, na növendékeinket képeeekké tesszük a ttellemee éa aeethetikailag it ezéii ötletek, éloek megértése éa méltánylására, biao-nyára 0k majd nem fogják a fentebb jelaetteket semmire becsülni, nem fognak atokban gyönyörködni, nem fogják azokat Kultiválni, 1 azok, mint haatontalangyomok, kivesznek a müveit talajban.
' He az ukolai életben ia fontot taolgálatot tett a humor. Vajkon, aki itmeri a gyermek ter-,
" Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Á „Hazai" jubileuma
Már hónapokkal ezelőtt, s aaóta ismételten felhívta a „P. Corr * a nagy közönség IIgyeimét amaa „egyetlen" ünnepre, melyet egy Köd-vető sora a .mintaintéaetnek*, — mint a pesti hazai olaő takarékpénatár-egyesliletet, ne vésni általánosan megszoktak, — 1890. február. 8-én tartott közgyűlése alkalmából, az intézet 50 évee tennállása után, megülnie megengedett. A közgyűlés immár megtartatott s ba még oly magasak voltak is a hozzá füiött várakozások, teljesültek azok. sót ielül is lettek raulva. Aa ünnepiee mozzanatnak, de különösen az ünnep lénypontjának : Steiger (Jyular ignagátó-eltiOtt megnyitó beszédének közvetlen hatása alatt felmelegedtek a tágas termedet megtöltő részvé nyesek szivei s aoronkint s helyenként a lelkesedés vihara aógutt át a fényes termeken, meg reaakedlették'a márványoszlopokat aa erős, százszoros eljen kiáltások dörgése, hogy inkább azt hittük volna, hogy csatából érkesó sereg örvend zajongva a kihirdetett fényes győzelem felett, mintsem a főváros legvagyonosabb embereinek. gyUlése hallgatja meg a beszámolót nagy inté^ zetúk üzletveaetéaéről. \
Steiger tfyula ssép s ezenfelül kiváló ékes-sztilMsal eltfadott beszéde inkább is liaagaott hadi s gyíiselmi rtídóáitákkánt. mint üzleti be-számolás gyanánt A .Hazai* történelmed első szerény kezdetétói mai fényes állásáig, egyúttal egész Magyarország gazdasági politikai fejlődésének egy lényeges része, oty tisztán és szabatosan rajzolódptt le SteigvrAek a coneisto dacára szingazdag, finoman nuaneirozott szavaiban, oly pompásan tudta 5 a legbeazéjőbb adatokat kiemelni s a legmarkánsabb csoportosításban előadni. hogy á hallgató ugy érzett, mintha maga is átélte volna mind ezt a sokféle evolntiót a mind ezt az öuzetlensé get; okosságot, körülte
A, Zala 7, Mám. (8* lap.),
,i U ------- I I ^WMWM ..................
I adáaa, mely nsgyveneaer forinttal kezdődött, egy | léjsaáiad alatt milliárdokét ölelt fel, hogy példáiéra s mintájára Idővel négyszáz hitel- és takaréklntéaet képződött, hogy egyedül a hasal nftl a takarékoskodók botéteTklIeueveninllllónál többre rúgnak, Ámde a magyar es alkalommal sem tagadja meg szivét, ast u nemes, lovagias, meleg vértói elárasztott szivet, — mint est ÚK „olaíí hasainak" én elnökiiiasgatójának példája bél látjúk. Nem éri be ez intézet azzal, hogy I részvényeseit a jubileumi ünnep büszke örömei vei lepte meg, de a leghálásabb s legbőkezűbb módon megemlékezik minden hivatalunkéról és munkásáról is és nemeslelkü, emberszerető eljárását, mit évről évre gyakorol, valóban királyi koronával koronásra meg, midőn ez ünnep örök. emlékére egynegyedmlllió trtrtyl alapítványt tesz, mely minden szűkölködőn, ki hozzáfordul, méltón s bőven segíteni le«thivatva A menhás, mint aat as intését nevében Htelger (Ívnia kigondolta, valóban örök bizonyítványa less ama tértin genlalitásának, aki ritka értelemmel igss szivjósagot és szelíd gondolkodási módot rlli össze, I
A bámuló dbséret és a lelkesült el|sm«rés tevékenységgé
1890, február Itrt 10-án.
sertéililalaló és kölesönelőlegeső társulat*, Kzsn európai blrű intéseinek Igasgal,ósága aana hely. eethsn van, mint — a „ I . Ooff," Jelenti, bogy a köröm-betegség és a német Itevltell tilalom, a mult év e két márkáns kalsmltása dacára, résivényeflklnt 110 frtot, vagyis 10",-ot Illethet. Valóban oly tény. melyet csak dicsérni lehet, — Vm\irtmmmiyÁMl Is megkeni te mártflbb csalid a kivándorlást Amerikába 13 ég szomorüI — ÜMMmi as utóbbi két év alatt öt. millió ha-mli e«üet dollár került lorgalomba .1 kormány as áruforgalomra is aőnatarlfát szándékozik be-lioinl. - .1 király sséklielyl Ma|láth Haroltánal|t, a issrencaé'len véget ért orsnághlré leányának, a magyar grófi rangot, és méltóságot adomá-nyoita. - Ijiiniii'ioinf-llolliUft l(oi'iivlli), világhírű magyar énekes silnmüvé«snő, t', hó 10 én OÍimb-egynásáa elhunyt, - A balatoni uBfhnjiták támogatására, a déli vasút Igazgatóság tlaer forintot bocsát, rendslkeiésére, ha as égés* Hala-Ion hajóiása blatoslttatlk. — Gróf fm'yách Héla kitűnő rimhalmoe nagy sikerrel hangversenyea a külföldön, Közelebb a rnmáu királytól la meg-hívást kapott. ■■ ■ .f omtdíljoy kodlükáclóján lásas
szavaihos. melyekkel ai oly férllak közgyűlésé ben, minők l>arányi és l'nger képviselők, Sárkány királyi táblai alelnök, Htelger tiynla világító érdemeinek adóalak. nomesak a nagy' In-léael sieieiK'sés részvényesei .csatlakoknak, lut nem egyetért velük MagyarorasAgon mjndenkl kinek ériéke van a nagy. a nemes, a jó iráni, mely a nemzet IUlvére, Magyarország dicsősé gére, a valódi, felvilágosodott, magasztos uniókat siemelótt tartó humanitás Htunuiáni és dl-.síére hat és alkut.
Heti szemle.
Af lillaiiűiiiifartii'i kimutatáet a mult év
__dolgoztat aa igazságllgymluiei*
twr, hogy a nagy munka t, évi oktoiisr hó I lg I elkésiUTlíassan. Király S Itlihi febr. 8 én H • l imatre érkeseji, hol magas nialádjával együtt lins«iabb Időt ssémlékniik tölteni T\iiel0l»m jV t raehoma-járvány [egyptoml szembetegség) uralkodik — Mária I nf/rlu főhercegnő esküvője valóssinülegsaévlaugusstn* 1 H-án less Iscblbsn,—• , li'iljj ilummrrihihrlyi Halai szép leány szive - s«e-i'óunl bájáhah megrepedt. Alorvoson,honuolát után, a szivet mint ritkaságot, megtartották. — 'íeineeváron egy ottani lakos, társától kapott I poton következtében halt meg — Al nrt)H énekes társaság, mely Kurópa nagyobb városaiban Is legutóbb Tlneelen ia oly nagy sikerrel saere-| pelt, Pécsre fs lerándul, — A ltokra l'erasiáhan már égési erejével föllépett. —■ -f- luptrdHi vá-Hl kőit nagy iigatottság uralkodik a kir, tábla elnyeréséért. — A laliimeyyei küzséjri és körjegyiők egylete f. évi február 22 én, Zala Kgorskegen rendkívüli közgyűlést tart. Ila-Imiim nj olvasó kör alakult. - A vidéken még mindig uralkodik ai inlluems. — A fUvámbaH Lors'ágos fatenyésatésl és gyümölcstermelést egylet" alakul. — A Szakarán három év lelor-gasa alatt csak egysser volt eső, pár héttel ezelőtt, — Krdthi Imre (Polesiny) a kegyes ta-nitórend tiszteletbeli kormánysegédje. Nyltrén életének 70 dik. eaerzetességének öli dik evitben mdtlialt. A magyar ssabauságliarc sevik kima-
Íaaló alakja,-Uuyon vitéz tábori papja dőlt Ur* ősivel a sírba.
■. ... , , , u i . ,1c a amMttartm it miaim a mint ev már eirési
^ keb e^n közzéteszi a pénzügyminiszter Zk Czt
teiszazau alatt unuatuitt, a sajat keble kin - K flbM vtUmint u ^^ negy,M|évi kimuta-! -■>•-
cees táraban halmozta volna fel. Hte.ger beazé táeokbóf a mult ív „Xlcgi, a követ
dének ip teroiéazetesen győzdm. tárogatókén- ( kel5||é ös«o :
kellett itatni s minden egyes részvényest apun- L
tán öriimzajra tüzelni. —I.
Igen, győzelem, fényes diadal volt az, melyet az eleő •Hazai' 189Q, február H-án geniá.i lis igazgató-elnökével együtt megünnepelt; nem-1 csak az intézet diadala, hanem a magyar ge-niusé is. Megmutatta ex az ünnep, hogy a cTú-| san megáldott magyar népnek nemcsak szive, hanem teje ia van s hogy ez a fej nemcsak a politikái g jogi téren, — még ma is szeretnek j bennünket a politilutfok ée jógáitok népének nevezni, — hanem a művészet ttoksxpr oly sivatag
Bevétel
1 hö negyed
2 ik negyed 3-ik negyed 4 ik negyed Ossaeeen
73005117-12', 7it29n4ir>oo 91246411980 100287952-2B
II407HÍ59482H1/. 34M9IIH11 95'
.Kiadás H8Ö28I99 31'/ S4liUI4l7'lU IKI21H418-64 H1768841-401,
ösezehaaonlitva eieket az eredményekel a költségvetéssel, jelentékeny eltérések mutatkoinak, A bevételek mintegy 10 millióval maradtak ai előirányzat mögött, az igai, bogy a kiadások is s takarékossági" é* 'íténziigyi-U^kisebbek, ftiint az előiránjnst és oly aivufag és köves mezőin W a drfi.'''1 '* ''78 miHWval kisebb, mint a
is el tud igazodni, fiogy a mintamtézet szám-! hoW előirányozva volt, A bevételek kftaött as ^ naCPV-kaOÍlSai kir. törVé&VSlék
----;-_ I r. ^ l ldr. * kö«p. Idr. JárA.blróoá»
- , — | ailók is mintegy 5 millióval adtak joM. ered-1 H *6t? ^JáráabiTÓcáf
ur Altul éneleU') tré se dalok voliak, Mind a kelltí j ményt, mint a hogy előirányozva volt, a dohány. l889 ®V' ügyforgalmának él tevekenyM-némUzőieyil volt'; s lalan mondanunk Is lőlitsle-1 jövedék ismét 4'H millióval maradt az előirány-1 gének kimutatAta*!
ge*, bogy falréugeiö lapsoi arattak—Jlíö ezen nelzzt mögött. Á magyar királyi államvasutak
Hiea mi örök;összes bevételei 41.959,046 írtra rúgtak ée több mint 2 millióval haladják meg aa előirányzatot, mig a kiadások 704 ÚliO írttal voltak kíeehlteli az előirányzatnál és igy sz államvasutak 27 millióval adtak johh eredményt, mint az 1889
méltóztassanak meghofrétikozi<i! aógoraégban vagyunk a néiréHel.
Hsnem színéit mikor ugy tizenkét óra felé a türelem kiblftil homlokomon, — nkkor jiitl iz igazi vérpexsditö rész: a nemzeli'msgyar kArténc. i
Ez a mi géniuszunk ihletése, liz ejti Italul-; ikl költségvetés előirányzata El kétségtelenül
mába a mi asKlinkel, lelkünket, egeiu valónkat l'ma Sie dtu nicht glaubén uiúchten" kér
jó résaben a zónatarifának le köaiöiiheto, mely ! nemcsak a bevételeket fokoita, hanem a kiada-
dezzék meg csak a Pliliél közjegyző urai, hogy s»k csökkentését is lehetővé tette az alatt a
0 nem épeo olyan jót kacagott volna e, ha ma gyárul Böske<
megmagyarázhatni önöknek, hogy milyen gyújtó hatással vao a mi szivünkre minden, ami a nemzeti géniuszunk iblelésébAl ered ó maid meg
négy hónap alatt, melyben a mntt évben ér-nóífizzák ia ki, hogy .Sebestyén' heisstj vényben volt. — Káinon ujabban valami olyan 0 maid bővebben s nálam avaloitabban | módszert talált fel. melylyel előleges készületek
nélkül ki lehet választani az ércekből a férne ket. Ha ez a hír való, akkor az nj találmány hordereje a jövőben kiszámithatlan, esetleg oly
gének
I. Tlrrtaysilk
1. A nagy kanizsai kir. törvényszéknél évben beadatott:
magyaráz'á, bogy mért logsdta oly lelkes «bra- j problémák megoldására fog vezetni, melyekre vo.-val a magyar körláncra kilejiö szépeket'. El-, eddig -gondolni sem lehetett. — A Sliek /utvai mondana, bogy mint rajzolt lói lelkében a inul- j öntSae- h gépgyár-rrizvénytárnaidgiík mait Üzlet-lak emléke: mily tündéri víziók vonullak ét lel- évben is leezedte régóta bevált szolid ée serény
k^n is*?vlrkAl a aaAn kKkAtna ídAk Ijtl m í l> »> F. ■■ I Ui,ál/nn<iai',»^«AL I JLl _..tl_:tl..>.Iz
kén azokból a ssép bűbájos időkből, mikor ö is miffrinidnó daliás fiatalember lejietie szl a stép némzell láncol, melyben oly gylinyörün ju'L érvényre a magyar ejnber ériése, ábrándvilága, _&rúae. bánata, szüajsAga.
Oyónyör&ség volt nézni szokat az^-igéző azépekei, kik oly kedvesen varázsoltak vissza a
tevékenyéégének jóf megérdemelt gyümölcseit Mint a «P Gorr." az intézet mérlegéből közli,I a bruttonyeree^g 1889-re, 1 200,000 frt réuvény- -tőke ntán 341Í089 frt 14 kr nyi tekintélyes j öaezeget tesz ki, a tisitanyereség pedig 120.27* frt 48 krt, tehát jó 10«-ot Pedig az intézet termelő- él jövedelmező-képeeeégének tetőpont-1
1849.
Polgári Ugy....... . . MII97
Telekkönyvi llgy H450
Bllíitutó llgy .......5H0H
Kegyelmi ugy 10
bhhei hozzáadva a m. lHSfi. évi hátralékot i Polgári Ügy •....:*... 22 Büntetőügy ..... ■ . 7 Lett ösezesen a beadványok száma : 22.999 Ebből elintéatetett:
Polgári ügy , ........H68Q
Telekkönyvi ügy .... . . 8841 DüntStő llgy ....... . 5765
Fegyelmi Ugy....... 10
Öeaaeaen I ' 2K.701 - llátralélflian maradt, éa pedig ; Polgári ügy , , , 134 | Telekkönyvi Ugy , . 114 298 Büntető ügy . , . 50 I
p*r,
2. JSIinténetett UK 1889-ik évben Icöipolgári és pedig !
mi boldogabb időnket'. A mesterük Ttíscnfdd Vilma! jára még korántsem ért el; tehát nem csoda, volt, aki tagadhatatlanul; a legnagyobb hévvel lej-1 hogy az iparra spekuláló tőke figyelmét nagy! tette nemzeti táncunkat. Ilyen bájon táncosoktól' conceptiókkal fordítja a Schlick-iele réizvények bunoy valóban jál eshetik, ba tmet/táncoltatják
ítélet által , végiés által egyeeség által
179 72 8
250
*) Mptntk Ur.iSk" ts ssjrsg'islsiiat s.st sagsél
az embert.
Minden idegemet megrezegtette a gyujidfés a legveszedelmesebb ewőényeken keresztül batA*. Va etettem heza as álom karjaiba, hogy virágzóén és jövedelmetően ientartaní, ennek
... - s. . ,i_i- i kegy» ftstsblil ststlsstlksl adatukkal »gjlils|»l-'| wajp
felé. — Dvatoe ét llrjtjcs liiletvezetés mint kepee jwrz'»snkst in»zi*fa.*aak Mlntlioiry iwmW, hs vslsks,
valamely intézetet a legnagyobb nehéiségeken | '<gy
rís a lerveszedelmeaebli eseménveheo keresztII1 i «*'"
{raló szét ne lépje illmiotnal.
fényee példáját szolgáltatja az „eleő magyar
ss li|£n ladokall, silsssrlsl s rsftilklvllil saty SlJÍt'-un istr sildig la bsillt kdjralkasniiarslra ss arasylag sas-ktly litaaéair. s ssoinnMoi Urvisfasakak H|rfar(alsiévsl a laftfalisiivsl .ft.MtH.it ritsutitaassk. Krrél asussaa raak Is-Itilttk jévé 'itatlliin M>llksl«ak
Négy Kanisza, vasárnap
Folyamatban maradi ........ 462
Elintéztetett 1880. évben rtSdűyy , ... 14 Folyamatban maradt az év végén ... 26 Elintéztetett 1889 évben örSkiMM ügy . 141 Felyamatban maradt az év végén . 34
Elintéztetett 1889. évben oi/tó ét ftret*. per 432
Hátralék ben maradt ......80
Elintéztetett egyéb folyó ügy ..... 287 Folyamatbaa maradt ........ 14
Elintéztetett cégbejegyzés...... . 43
Folyamatban maradt .........8
Elintéztetett cégtörlés . . . . .' . .18
3. Felebbviteli ügy felterjesztőtott a 11 od vagy Ill-ad bírósághoz.......292
Leérkezett a másod bíróságtól:
iitlybenbagyó .. ......126
megmáaitó , . . . . . 122
feloldó ........ . ... . 8
A harmad bíróságtól: helybenhagyó ....... 44
megmáaitó ......... 8
feloldó .......... 1
4. Befejeztetett 1889. évben bünügyi vite-
qálat.................181
Befejezetlen saaradt . » ; .. •.,. 88 Betejestetett 1889. évben bűnvádi per . 848
a) ée pedig máz biróeágboz történt áttétel vagy máz vizsgálatba való oivaaatáa által......*. . . . . . 46
b) vizsgálat megszüntetése által . . . 868 e) Ítélet által . .*. . .... . .247
Folyamatban maradt as év végével . . 268 Befejeztetett egyéb folyó ügy .... 626 Folyamatban maradt . 11
-5. Felterjesztetett a 11 od vagy Ul-ad hu rósághoz 848.
Leérkezett helybenhagyó Ítélettel . .
t megsemmisítő „--r .
feloldó ; ...
6. A kir. törvényszékhez, mint 11 od
biróaághea-a -tett 147 drb.
kir. jbiróeágok bűnvádi ügy.
308 86 18 fokú
által felterjeazte-
II. Kir. ftgjéasaég. A) Ugyforg a I o m.
1. reljelenlfeek tzánui: múlt évben elintézetlen maradt f. évben tétetett
f. évben elintéztetett: aj el utasítás áltat
b) a vizsgálat megindítása vagy a végtar-
gyaláe elrendelése által öeezeeen:
2. A vizsgálatok ezáma: m. évben befejezetlen maradt L évben indíttatott lett
f. évben befejeztetett t
a) megszüntetés által
b) vád alá helyezés által. ' '•-e) köav. végi. idézés-áltál d) máz hatósághoz áttétel, vagy máz vizsgálathoz lett oaatoláa által
öeezeeen ; bátralék
3. A rádloltak száma: kik iránt a vizsgálat m. évben befejezet-
len maradt 'kik iránt-f. évben indittatott -öeezeeen :
kik iránt a vizsgálat L évben befejeztetett:
a) az eljárás megszüntetése által 404
b) vád alá- helyezés vagy közv. végiár gyalázra idézés által
e) más hatósághoz lett áttétel, vagy más vizsgálathoz csatolás által • r Összesen
Ezek között:
^ férfi . --- nő
összesen
kik iránt a vizsgálat 1809. év befejeaetlen maradt
B) Tevékenységi kimutatás. Bogyay Ödön kir. ügyéét, í évben érkezett
elintézett^ Bniki t évben érkezett elintézett Dr. Kitt litván kjir. alügyétt m. évi hátfrlék f. évben érkezett tett
f. évben elintézett
Zala 7. szám. (i lap.)_
III. Kir JárABblréaag
A')- Ügyforgalom.
Beadványok «dnt(i: m. évi hátralék 260
f, évben érkezett 22069
lett 22819
I. évbén elintéztetett 22180
maradt elintézetlen 180
Polgári beadvány: m. évi bátralék 18
f évben érkezett 18(180
lett 18998
f. évben elintéztetett 18949
hátralék 49
Kitebb/nlg. beadvány: mult évi hátralék —
f. évben érkezett 949
elintéztetett 949
Bűnvádi btailvány: m. évi hátralék 282
f. évben érkezett 7140
lett 7í7*
fi évben elintéztetett 7241
bátralék 181 Elnökségi beadvány: m. évi hátralék
V f. évben érkezett 804
elintéztetett 504
végével
580
16
666 580
467 666 1032
198 95 168
61 600 582
538 1014 1652
548
57 1009
878 131 1009
Sommás per: mult évi hátralék f. évben érkeaett lett
a t. évben belqezetett:
a) ittélettel
b) végzéeeel
c) egyességgel összesen;
folyamatban maradt Örlkileűdési ügy : mult évi báffUík f. évben érkezett • lett
f. évbén befejeztetett folyamatban maradt Folyó ügy: f. évben érkezett
f. évben elintéztetett • Felebbviteli ügy : tetterjeeztetett a II. ée III. biróeágboz
leérkezett a 11. biróeágtól: a| helybenhagyó . b) megváltoztató
e) feloldó
leérkezett a III. biróeágtól:
a) helybenhagyó
b) megváltoztató oj feloldó
260 8*19 16U9
940 789 244 1968 018 82 810 242 284 18 1088 1088
188
93 46 10
► 18 08 01
' Xtubory Polgári beadvány:
543 -
8726 3785 407 407
96 1368
B) Tevékenységi kimutatás. Oetíerhuber Láttli kir, járátbiri.
Polffári beadviíny.: m. évi hátralék -r.—
I. évben érkezett 10270
f „ elintézett 10230
hátralék 40
Elnöktéyi beadvány : m. évi-hátralék —.—
f. évben érkezett 804
, elintézett 804 Arvay Sándor Icir a{járátbiri.
Polgári beadvány: m. évi bátralék — ,—
i. évben érkezeit 3484
t évben elintézett 8484 Kieeebb polgári beadvány: m. évi hátralék —.-f. évben érkezett 909 ■ti évben elintézett 909 letván kir. aljárátbirá.
m. évi hátralék 18
f. évben érkezeit 128
lett 141
f. évben elintézett 132
hátralék 9
Bünügyi beadvány: m. évi hátralék 282
£ évben érkezett , 4186
lett 4898
. - f. évben elintézett 4267
hátralék 181 Dr. Szabi Elek kir. aljárátbirtl.
Polgári beadvány . m. évi hátralék —.
f. évben érkezett 108,
elintézett lOÍf
Kittebbpolgári beadvány: m. évi hátra&k —.—
I. évben érkezett 40
elintézett 40
Bűnvádi beadvány : m. évi liátralék —.—
f. évben érkezett 2974
elintézett 8974
Tanügy.
Hfinaor • népiskolában.
Vár a legrégibb kor paedagoguaai s a tan 1748 j ügy iránt érdeklSók átérezték a testgyakorlás 17481 szükséges voltát a tanulóifjúságnál, hol as órá-
1890. február hó 18-án
kon keresztül egy helyben ttléa által nélkülözve a Mlödéshes elkerhetleattl aaUkségaa teati moagás. Eleinte nagyon egyoldalú Intézkedések kel igyekeztek aeglMnl, pótolni a molasatott mozgást. fia ea Iptáskedéaak az akkori tanórák aakla ossk részben ieleltek meg.
Sok Időnek kellett eltelni s a kor köve telte ismereteinknek óriási mérvlien kellett szaporodni, mig oda jutottunk* hogy a testgyakorfat, azabályaaerü teetgyakorlat, mely jótékonyan hat az órákig moadulatlanaágban volt teet minden részére, rendez tantárgyként vétetett tel aa Iskolák tantervébe., ü
A test edzéséről, felfrissítéséről tehát már van gondoskodva a teetgyakorlat által,
l)e hát a lélek ? A lélek, mely dolgoatk, erős munkát vérea, váljon nem unja a mag ktt-ll|nöeen a népiskola növendékeinél a huaemoeabb fáradságot ? Nem lankad e ébersége a legked veeebb tantárgyak teltegetéeénél is, ha aa hoaa-aaabb ideig tart f
A változatosság, a saünat bizonyára jótékony hatással vannak a gyermek lelkére is; de a népiskola tenltó|a mágia azámtelanssor taposs talkatja aöveadékelnél a hamar lazuló tlgyslmst, mely a lélek bégyadeágának következmény*
A lélek felelevenítéséről ie kell tehát gon doekodni még órák alatt la. A lélek játékával, a játszi, humorral.
A humort, azt a gyermek szivéhez veaető kedélyeseéget nea leket ugyan felvenni a ren-dee tantárgyak kösé, épen miat a nevelée köré> ' be vágó liftöbb asabályt; mert ennek a taaitó egyéniségében kell rejlenl. De aki csak egy ke vés gondot s igen jelentéktelen Időt éldos reá, fáradtsága — ha ugyan annak lehet nevezni — tényeeen meg less jutalmazva, líúnkája köny* ' nyitva leez z a siker öestfinösnl fogja a hélada-tők irányban való haladásra.
A népiskolai osztályok rendeeen magukon hordják tanítójuk egyéni jellegét. A felylonoean komoly tanitó lehet jó tanító, fle nem |o nevelő, mert nélkülözi a zzükaégea alapot i tanítványai ragaszkodását, szeretetéi. Közte ée tanítványai között áthágbatlan jéghegy gyanánt emelkedik liangulata. Az ilyen tanító növendékei lehetnek jó tanulók, de a neveléei ezempontból eredő benyomások nem érvényesülnek náluk.
A gyermek teljeelti ason'.tanltó parancsait, kl komolyaágával imponál neki; de nem ragaaz-kodik hozzá ssivvel, lélekkel, nem sáivja magába eszméit, és könhyttvértleége nem engedi, uogy tanítója példáját kövecse.
Ha as ily tanító osztályába lépünk, biao liyoa nyomasztó üngepélyesseg l'ogatl bennünket, a kedélyesség mindek melege nélkül.
Mennyire más kinéséee van a derült kedé-lyfl tanitó osztályának.
Az ilyen tanitó bálványa növendékeinek. Az a ragazzkodéa, mely azemeikből angároik, midőn megjelenik közöttük a mester; az a ügyelem, melylyel igyekeznek kedvében járni, őt utánozni: a».' a íelkeeültzég, melylyel köteleeeé-geiket teljesitik, legnagyobb garautlája a nevelée sikeres megoldmiának.
Az ilyen oeatályban nem borong ama nyomasztó ünnepélyesség, hanem a vidámaág kedves derllje mosolyog reánk. Itt rövidebbnek tűnnek tel az órák, mint amott a percek.
8 mi hat Ily jótékonyan az ízkola életére? Mi tessi oly vonsóvé, oly kedvessé aa Ily oss-tély légkörét? Mi más, mint a tanitó kedélye, melylyel a komoly tanórákba életet Ant, s jóízű humorával olykép hat a könnyen bágyedó gyermeki lélekre, mint a nyár futó jtápora lankadt növényekre.
vannak adomák, ötletek, melyek kitűnő eredménynyel alkalmazhatók aa iekolákban, melyek kihatnak a gyermek jövőfére ia. Naponkint tapasztalhatjuk, mily aljasult különöaen aa alsóbb néposztály kedélye. Mily eemmitmondó, majd léha, sőt otromba élcek iránt bir fogékonysággal. — Ha társaságban vannak, sseretik a víg beszélgetést, a tréfát,'az ötleteket Hajh I do mily beszed, ocsmány adomák azok, melyekben gyönyörködnek I Mintha vademberek mulatnánakI Semmi finomság, semmi szellem, hanem ennél több durvaság és szenny.
Már most, na növendékeinket képesekké teessük a szellemes ée aeethetikailag is szén ötletek, ékük megértése ée méltánylására, bizonyára ők m^id nem fogják a fentebb jelzetteket semmire becsülni, nem fognak ásókban gyönyörködni, nem tpgják asokat kultiválni, s ások, mint haszontalsn gyomok, kivessnek a müveit talmiban.
'„ He az iskolai életben is fontos szolgálatot tesz a humor. Vájjon, aki iameri a gyermek ter-,
Nagy-Ksinizsa, vasárnap.
mészotét, biaai-e, hogy bizonyos fortleBégekj roeez •tokátok, BÖt bűnök megszüntetésére hathatósabb gyógyszer a hoeszó képpel előadott' végtelén érkötőéi prédikáció, mint egv ápropoe alkalma aott adoma tinóm ceipéeé V Nem! A hosszú pre-dikáctiók köde elfottlik at utoleó hanggal, e fullánk pedig atár, é* figyelmezteti a gyermeket később is. A nevetségestől való félelem a bttl-caőtsíl' a airig kiaéri aa emliert
Nagyon természetes, hogy a temérdek ugy nevezett ízkolai adomák közül óvatosan kell kivé lógatni az alkalmasakat, a melyek neu támad ját meg a nemeeebb érzelmeket, a nem fertőztetik meg az iskolai életet. Mert a tulaágos víg | tanitó
Zala 7, szám. (4 lapj
vá'lpztani még sem volt kepaa De a község ézensbitézkedéa ellenéhen Íelloíyamodáaaal élt a püapökhüz, kérve öt, bogy engedné meg a jelölteknek. a prőbaénekléat s prédikációt.Tudták a hivelL hogy ea tiltva van a kerületi rendelet által; csak a püspöknek van hatalma a |oga, kivételes esetekben est megengedni, H a püspök est megengedte, holott a kis kllsség nem H anya hanem lflánygylllé.kollíttV melynek eveiig. ka
__„„.ti...... alu.nu. laluu.ll 1.1 ...I. ,U... .. 1......ÍJ
1H90. február hó 1(1 án,
iieineslalklt t. emberbarátok, kik buldogéit férjem M'ilMr Jáuoi ci. kir. I.omt számvevő altisztnek február 10 én történt temetése alkalmával kegye letes megjelenésükkel megmérliatlan fájdalmamat némileg!* enyhítették, fogadják hálás köszönelemjit.„ N Kanizsa, ISIK). febr, 14. Ö/,v. MotMr Jámgfué, • llskiltéstsli, — T. sserk, nr I H«a-Wilol'l férjein i II iltfirt Ignác helybeli volt női aaatm, lolyó évi Ishruér hó H-éti alhallloavén, ftngltm
putoa embere alnuaen Eszel -Jtl volt ütve ivhordó belezeti, barom kiakoru gyermekkel hagyott bátra, teneke. Most kezdődött esak igazán a h.ocn, egészen vagynnlelanul, — Velem egy házhall lakó Kgyiknek e<, máaiknak aa tetazett.. Egy éretlen' Himaie Háza Ügyvéd ur érteaUlvén kétségbeejtő paraszt tömeg mond hangos Ítéletet iskoláaott helyzetemről, nemei szive Jóindulatából gyűjtési
melynek eredményeként mai krl. keaeitnhea lelhetett, Ugy
fölötti Szégyenpír borítja el az ember rendezett javamra, e mindenre rozaz éloet faragó tanitó osztályában i arcát, ballatára a kritikának, mivel egyik párt napon SIK Irt 10
a tegyélmetlenaég, a tenaégee éa komoly dolgok túltesz a másikon a jelöltek piszkniódáaátian, néki, mint a m. I, adakozóknak ezúton Is leg-iránti togékoaytalanság ükaek tanyát Az ilyen j gyalázáaálian, « n kollegáknak tétlenül nézni | mélyebb köasőnstsinai nyilvánítani kedves köta-tanítónak nincs ugyan tekintélye, de mindent kell, mikép hurooltatik meg a tanítói név, be profiauisáló jelleme hasonló irányba terelheti a ceület a tekintély. Kár volt bizony egy Ilyen
községnek megadni ezen- engedményt. Érthető, ba
gyermeket
Ne mondjon a tanitó olyan adomákat, melyek hatáza a mimikában vagy geetikuláuiók^ian rejlik, mert az ilyenek veezélyeztetnék tekinté Ivét, s nemes feladatának polcáról könnyei!*a cirkuszok és komédiás bódék bohócainak porondjára dobhatnák.
At iskolai adomáaás háledatoa dolog, de nagy ^óvatoaeágot igényel. Mert a humor az élet sava ugyan, de a nagyon sós étel károsabb a só-Aala&naT a a minden dolog felett élcelő ember nem vehető komoly számba
rów mm
KéftifeurI ny IUl(Aa. Tek. Oroszváry Gyula, ügyvéd, és liilüsits .lózzef, téglagyáros urak együtteeen 75 drb lö frankos aranyat ad ták alulírottnak oly, célból, hogy azokat időn -kint a községi népiskolába já¥ö, lehetőleg helybeli, szegény, jóviaelettt~ie jól tanuló gyermekek közt oezzzam ki buzdításul. Midőn az illetőknek e Kép adományokért a tanitó testület s as ifjúság nevében baláa köszöntet mondok, annak az
egy Sopron, Győr vagy Kőszeg városának adatik meg ilyen engedély. — A választásból Uecbt Henrik, gyönki segédtanító jött ki mint <1 szavazattal győztes fél Splsazák ell oiében, kl < 69 voksot kapott, iteebtet szivesen látják a ttf-i nitók, mint kollegát, lljkalon.
Különfélék. . t
— A nagyérdskll Islelveaés, m|l lapunk mull száméban Isleztllok, labr. Irt-áti log I megtartatni a •l\tl<Mri Ily t/Itt fa nagytennében A fal* rtlvaats tárgya Wz: »Vároaailik s hivatásuk,* Bóluléii ö órakor kezdődik, Uelépti díj nem lesz, Dtáne bankelte következik ugyanott, itlrloa terítékekkel, melyen hők Is vehetnek rótst. Kzt — ha a hangulat úgy hozza magával — lánc, Ingja követni.'A jeles felolvasó: Hilnilii (iusilávnak a tegna|) éjjeli gyorsvonattal kellett megérkeznie
leiaégemnek Ismerem N.-Kanizsán, IH9U. évi Isbruár hó H-án ötv, llakoi fyndrné.
As lljniirnsas s nagykanizsai járás* Imii mára. 1-eu kezdődik éa tart 1 Ikélg, Mar«, •7'éu és x-áu kizárólag a városunkból kiállítandó inonouk kftaöl történik sorozás, Az egész tnsgye lírüleiére vonatkoaó eorosáal tervezetei lapunk legközelebbi számában lógjuk közzé tenni.
Haliadé kéutg A galambok! •()'-vasókör*, mely Hzahó l.*|os ottani né|ttaulió állal már I8UH-Iiati magalap)! latolt, lebr. 2-sn újból saerveakedVén, helyiségéi, s nagyveadéglő egyik erre alkalmas iMtyisAgélie tetle At, a hol, e tagok időnkint önkéjizé* oéljából öassejönaell. Olvasnak uapl, hol! é* gaausságí lapokéi j ugysalnlén lolyó* Iratul, K k >rnek legtöhbnylrs azon IIutal emberek a tagjai, akik aa elemi 0 osztályt |0 sikerrel el* végesvén, A* olvíöm'1 lukul ké|iesak a maguk hasznára értékesilenl. Időuknit történik lelolvaate le, melyei e helybeli intelllgeuela egyik vagy ináatk tagja teljesít. Valóban szép, hogy a munkás osztály Halai nemzedéke, ennyire óhajt az olvasó*
Az érdeklődés kétségtelenül igen etióp publikumot I körben részi venni és haladni. Harcsak hazánk-
log úgy a nő-, mint a lórii világ részéről egybe
ban mentül több köaeég utánozná okát 1
- ItsHéérl atallatlka. A várom ka|il•
lati
őszinte óhajomnak adok kifejezést, -hogy vajha hozni ez alkalommal. A logadtatáa a a lisztele
e ezép példát a tanulóifjulüíg buzdítására men lére rendezendő Ünnejiségek progratnmjának meg-1 tánysácnál a letolyt 1MHU. évlmn 107H agyén tül többen követnék Nagy Kanizsán, 18110 febr.! állapítása végen lelir. 'i4cndii.il órakor a l külünléTa rendőri kihágásokért megbüntetve és 14 Németh Ignác, népiskolai igazgató. j városházán a polgármester elnöklete alatl érte padig 771 voll letartóztatva,. iltfl jiedlg jiénahün-
Jm4at*MWI*«z<A«. Csáktornyán f. bó kezlet tartatott, melyen a szép számban jelen-, tetézheti elinarasatalva. Nemre nézve a1107H szám 4-én oeztották ki á magyar nyelvben legszebb volt városi képviaalök elhatározták, bogy a kllünő; tí4'l ferllra és 41IÜ nőre oszlik, A kihágások mi-
előmenetelt tett elemt-iekotai tanulók -között ajlérüul éa publicistát a város lógja vendégeül
jutalmakat. A kiosztást az iakolaézék megbizá-1 kinteni, s mint ilyet megérkezésekor e polgármas
tel-! ler és városi ké|>vie*lők lógják iogsdni és üdvözölni. — Kiváló vendégünk z polgármester urnái lesz szállva. Hir szerint Itsdocza János éa
Ign
aából annak alelnöke; dr Kraaovec jesitette, aki a Megjelenteket üdvözölvén elő' adta. hogy a különféle alkalmakkor befolyt jii-
talompénzek kamataiból megyei tanfelügyelő ur'Emicb (iuizláv orazgyül. képviaelőkia tárasságábzn
25 irtot kftidött azon- célból, hogy az elemi is | lesznek, kolz azon idegen-ajkú növendékei között oeztas-
(laral ReaAiSi II
karnak
aék ki. kik a magyar nyelvnek elsajátitésálian | egyik legjelesebb tagja, társadalmi és kösélo legtöbb eredményt tanúsítanak. Emelkedett hsn:j tünknek több mint egy . évtizeden á't lelkes,
gon eceetelte a gyermekeknek ama haaznot, mely a hazai állam nyelvnek el>ajátitáaával iájuk háramlik ; ama kuteleeeégeket, melyekkel az td'es haza irányában miAdiiyájan tartoznak; ama ezerenceés s rájuk nézve megbecsülhetetlen körülményt, hogy a magyar hazának immár nyelvben ie tagjai. Lelköl tre köté a nyelvnek művelését az iskola falain kiviil is. mert való aággal csakis bosezas gyakorlás után válbatik aa biztosan sajátunkká Erre következett a díj kiosztás. 25 növendék kapott egyenként 1 -1 forintot
Tanll4«'AlaM*t*» ex-adérségirl. Hi
buzgó, tevékeny bajnoka, Badapeetre leazi át lakágát Irodáját dr. Uotacbild Jakab veezi át, ki a folyamatban leyŐ Ugyektien őt egysaers mind helyetteeiteni is togja. Nem mulasathatjuk el ezen alkalmat, hogy a legmélyebb zajnálko-záaunkat ki tre fejezzük t. kartársunk, társa, ilalmi és közéletünk ezen igazán jeles éa tekot-Bcges tagjának városunkból történendő eltávozása miatt éz egyszersmind ki ne fejezzük őszinte | elismerésünket az<m hasznos szolgálatokért, me , lyeket küzdelmeinkben, városunk haladása éa | emelkedésének előmozdításában több mint egy évtizeden át önzetlenül művelt és tett. Az ő
kaloir (Karanyairegyej febr. 6 án ejtetett meg a azép teheteégeinek és lelkeeedéaének bizonyára tanítóválaaztas, mely alkalomra az esperes, mint! szélesebb tért fog a fővárosban találni, mihez a
választási elnök — az iakola
ág. evang.
legtisztább szívvel kívánunk neki szerencsét, e
csendőraéget volt kénytelen a hely azinére ren- hiszszük, hogy mint megyépk lift a kedves csa-delni."' A választást megelőzőleg komoly özeze- ládja utján is egészen hozzánk tartozó, nem ie-koccanás történt a két párt között, mely a döntő > lednezik meg megyéjéről, városunkról, melyhez nap eetéjén, midőn az egyik párt a másik párt annyi emlék, barátai és tisztelői szeretete, ro-jelöltjének paraszt-macskazenét adott, tisztességes verekeaéeeé fajult, melyben legrosszabbul egy szomszéd falulteli német atyafi járt. ki Má gocsról jőve .a tauitolak e'őtt elvezető kocsiúton elvesztett kötelét keresé. Csendesen haladt az uton. figyelmesen keresve kőtelét; a lesbtn ál ló egyik párt emberei valami kém félét sejtve,
konszenve fűzik őt
— l>lotis«ésl eslély Zala-Cgerszegen. A zala-egerszegi kereskedő ifjak egylete I. hó 8-An telolvasAsaal egybekötőlt lAnceslélyt tartott. I)r. Hajón Ignác tehetsegee fiatal. ügyvéd a *hünők világából* cimű érdekes értekezést tartott. A je-egyik párt emberei valami sem leiet sejtve, j lenvolt közönség (elolvasó) a felolvasás végezté-vzóneKül irgalmatlanul elpáholták, még a fejéi vet lélkeaen megéljenezte Kzulán lánc kőveike-ie beverték. — A választás rendesen folyt le,|zei|, inely lesztelen jőkedvvel elliirlott reggelig.
mert a csendőrök szuronya lelohasztotta a ve rekedők heves vérméreékletét egész a. . . bocs korig. S honnét e gyűlölet,, e veszekedérV-Kor-teekedée eredménye. S a korteskedés v Eztnagy mértékben ezülte egy j)üspöl;i engedmény. Az es peres ugyanis jó előre észre vette a rendetlen-■éget, k iparkodott ie szokott erélyeseégével á dolognak elejét venni úgy, bogy közeégi határozat alapján adminisztrátort adott a község nek, mivel az, dacára annak, hogy az összes egyb. megyei segédtanítókat hallgatta meg.
(éyAealilr. Mollnár János cs, é< kir I. oszt. számvevő altiszt, ki a polgári élet kóré-bon is liszielt, derék térüli volt, és szerelő csa-iládapa, I. hó 8 án, étele f>0-ik évében elhunyt; — tizenkét (s nem eddig tizenhArom) legnagyobb | részben kiskorú árvái hagyva maga után. — A ! boldogultat f. hó 10-én mélió részvél kisérie eir-jáhe. A usgy nyomorúságra julöll család ínségének enyhítésére legközelebb gyűjtés kezdeményez tetlk, melynél mi is készséggel kóaremimödünk. k> -Az özvegytől a következő sorokst véltük; Mindazon
nőstiése szerint aa összes elinarasataltak asáma kővetkező lelosztás alá esik' HitAaág és közrend elleni kihágás vo't: H, kAzblalonság ellent: 4HH, köarend As közszetueretn e ienl: 99, közegészség éa lenti épség elleni: 19, tulajdon ellent' .111, mezei rendőri lörvény elleni: iBü, erdei törvény elleni: l^C ofelédtörvény eltem kihágás : 127. K kihágások miatt jogere|Uleg etiléit *lU7ö egyénen kívül még ez etölorduit bűnügyi elővisagata->ok beleieate után a helyi kir, büntető bíróságoknak átadatott 217 egyén. A kihágasi blkv. alapián a ka|iitányaág állal kwaubolt peuabüntetáaek ui-mén t{05 Irt .lolyt éa szálllleloil be a kir. adóhivatalba. Krdei kihágások után I lö Irl 01 kr. lolyt be, mely öeaéghöl a város éa mas erdőtulajdonosaknak kártérítés lejében éW Irl 82 kr. lelt kl* Iűzetve; a szegény-alapra Ujfi |4 kr., as Allém- , klneaiar réazére [tódig a kir. adóhivatalba 47 lit 86 kr. saálliltalolt be.
<— KIIMnI leiiUabai Febr. bó 10-éu hál voll a *Hzarvas< szálló iiagyntruiéhen a tűzoltót zenekar közreműködése mellett, Kgy url ember bement a terembe, de mivel tancoiui nem vdlt szándékéban, télikabátjai is bevitte. Itt azonban kedve kerekedett a láncra a levetvén kabátját azegre akasztotta ; maga pedig táncra penderüli. Mire a táncul befejfezle, a kabarnak osak hűli helye volt. A károsult inoat annak, aki kl-bálját akár a rendőrség utján, akar más uton visazajüuaija, II Irtot kész adni.
— Bfl)eg-g)IIJté«. As országszerte jótékony célra gyújtóit, jíleive gyűjtendő elhasznált levélybélyegek részére fögyÜjlOhelyet rendezett be Prohaszka Nándor in. kir szátniuui Mudapeeten, és kéri, miszerint a gyűjtött és értékök s lejtejük szerint kiválasztott bélyegekei neki díjmentesen megküldeni szíveskedjék a köstinség; a na-gyobbmetinyiségü bélyegük jiéuazel is beváltainak. Kívánatosak egyáfaláti a regi magyar, oaa'rák vagy külföldiek, leginkább azonban az 1870—1872 évi magyar levélbélyegek, (lej) továbbá a inoatani magyar bélyegekből az I (fekete), 2, 3, 8, 12, 21, 80, 50 krosok, 1 é* 3 Irloaoa; a« 6 kius (vörös) magyar v, osztrák, valamint óaaka bélyegeknek ériékök nincs.
Kslenevhell ervesaéveaéékek baja. Aaok az orvosnövendékek, a kikelje mult év október eleejón mint kiszolgált egyéves önkénteseket Allétlék a tartalékba, mozi aai az ér-lesiléet kapták a maguk helyőrségi kórhazától, a
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
hova be voliak osatva, hogy ha ez évi augusztus 91-ig orvosi diplomái nem szerean«k, ál teszik Sket azegészségűgyi csapatokhoz allisali minő ségben. Es sok kissolgált orvosnövendéket nagyon igaaságtalanul sujt, mert a kik például csak abbén aa évben kapják meg ebssoluioriumukat ások már csak a jftvö év folyamán lehetnek késsen vizsgálataikkal a teljes lehetetlen, hogy a famöros rendeletnek eleget tegyenek.
— NsBS|)arg)tl isautsk. Somogy megyében, a helyi érdekből kiloFyólsg egyszersmind kereskedelmileg és nemsetgaadaságilag is igen Odvös mozgalom indult meg, a mennyiben 4 helyi érdekű vaautat szándékoznak építeni, E vasúti vonalak a kővetkezők: a) a balatonparti Sst-Györgytöl Szobbig, b) a -szintén balatonparii Fonyód és Szántódtól Kapoavarig, cj Kaposvártól Barcsig. E vasúti vonalak Somogymegye legtermékenyebb részein visznek maja keresztül; e vonalak mentén vannak a megye legbellerjeaeb-ben kaséit gazdasagai is, melyekben haszonállat éa gazdasági ipari terményeken kivűl sok minden, a gazdasághoz szükséges ée a gazdaságoknál nél-külöahetetlen szállítmányok vannak s es a vasúti vonalak virágzó üzemét kétségtelenné teszi, a Balatonon való közlekedés is sokat fog a vasutakkal nyerni, mert a zalai és veszprémi balatonparti terményeknek nagy mennyiségű -odaazálll
Zala 7. ftzilm. (li lap.)
rik-tté, Tiénauw ilódog, Klsingsr Samuné és dr, Frlsd öiltin egyenkint 6(1 krt. A lelűlűsslésak összeg^ 2112 Irt UO kr, at összes bevétel 1844 Irt, a kiadás mintegy UH) frl volt, ennélfogva s lissia jövedelem az eser forintot inagkóiéMii. A I. hó ll-én tsrlóll választmányi ülés haiámtala szerint a ilssiejftvedelemliől 500 forint kerül a szegények kóst azonnali ssétosatásra. l^ttglll,MI-18italokat, Mmétftktt, vMgofatt tat ailomtltiypi-lak: Vidor Samuné, gelsei tiuimann Vllmnané, Lessner Henrikné, Mascheniaker Mórné, Illan Haitié, Sommer Sándorod, dr. Sahrever l,s|osqé, Hirschl Edéné, l.essner Bernemé, l.edolsky Ar-mlnnó, WitlInger Anialné, llobrin Benőné, Wel ser Jósselné, Belilheim Uyőaóné, lilau Lsintné, Schiffer Kálmánná, RosenbergBlohárdné,(lsteitner Vilmosiié, lislellner Salamonná, Hlutnensohein Vilmosné, Weiss Emiiné, Weiss Dávidné, Ssegő üyuláné, Klein lllésné, Weiss Miksáné, Eisinger Henrikné, Weiss Miksáné (vendéglős) Wuoakius Jáoosné. Oav. Pollák Arminné, Bsichenfeld Edéné, Síréin Vilmosné, Bosenherg lsraelné, Bolsohlld Samuné. Zerkovlta Alberlné, E sler Miksáné, Schers M. Iné, Armuih Nálhánné, Itosenleid Adolf né, Eisinger Samuné, Kohn Ödönné, Breuer Mór né, Dannsberg Jakabné, Séidmann Samuné, Kél -ler Henrikné, Fisnber Józsslné, Ollop Sautuné, Betilheim Samuné, Uoldstein Fűlöpné, Hsimler
táaa állal, as oly rég óhajtott balatoni hajózás Jósselné, KartsehmarolT l.oónó, Kohn l.lns, dr, nagy Irodűletet log venni, és e magyar tenger I Kompén né, Flschl Pálné, Bspoch (iyuláné, Lőném csak szórakozásra, hanem kereskedelmi oé- winger L.-nó, Kürschnerl.né, llsohraoh liy.-né, dr. lókra is log szolgálni, Eaeknél lalán még tontosabb Blau Simonná, dr. Gerő Jósselné, Urünhui Allred-szoigálatot lg tenni a barcs-kaposvAri v onal; Hor- né, dr. Neumann Edéné,. Prager Béláné, Scberi vát-Sslavonorsaág a magyar Iparra, a magyar ke- Alberlné, Weiss Adollné, Lengyel llertiáiné, Löwy reekedetemre ezideig majdnem teljesen meg volt Adollné, Scherz Hichárdné, Samuely Henrikné, halva, közlekedési eszközeivél Bécshez volt kötve, Neule'd Zeigmondné, Wsmherger Skndomé. --azzal levén kösveilen összeköttetése, ipari és Fogadják mindazok, kik vigatauuk lény oh slke<
agyéb szükségleteit, melyeket otthon nem termellek, és meg nem szerezhettek, Bécsből szerezték be; most azonban a pakrác sslatina-barcsi vonalon, Horvátországnak és Szlavóniának majdnem egész kereskedelme, Kaposváron keresztül, az olcsó és gyora közlekedéssel sz orsság fővárosába log (erőltetni. A lentieket belátva és kellőképen méltányolva Somogyvérmegye közönsége, a törvényhatósági bizottság a legutóbbi megyei gyűlésén elhatározta, bogy a neveseit vonalak épi*kecési vállalatát anyagilag segélyezni fogta, e célra pedig egy millió Iprinlot megszavazott, mely öaaaegböl as épitkesési költségek 10* ka, esetleg kilométerenként 8000 Irt segély adandó a Vasutaknak. Tekintetlel arra, bogy ezen vasúti vonalak nem csupán megyei, hanem az állami érdekeknek
réhea akár erkölcaileg, akár anyagilag hozzájárulni szíveskedtek, es uion is hálás köszönetünkéi At úr. iiBtgylet tlntofatyt. — A >Hsés»t)éii «g)let* lebr. ll-én Isriott bálján az össses lelűlllzetésok 88 Irt 10 kr. teltek. Belépti díjból belolyt 88 Irt 10 kr. As összes jövedelem: 119 Irt 80 kr. Ebből a 104 frt 34- kr. kiadást lessámilva, lissia jövedelműi marad: 16 frt 46 kr. A saivss résslvevOknek és felülflzetöknek meleg köszönetei mond ss egyesület.
,— A kereskedő inak egy lel• lolyó hó ll-én a tagok élénk érdeklődése melleit iarlá 17-ik évi rendes közgyűléséi. Lengyel Igntos gyengélkedő elnök távollétében Grűnhut Henrik ____,___„I__________„____. alelnök űdvöalé a megjeleni tagokat. A titkárijaié lesznek taajd nagy skolgálaiot, remélik, Ikntést Hochwald József választmányi lagdolgosts
a vállalatot a kormány is támogatni lógja.
— A a lar. alegylet kérébél, a febr. 8-án tartott vigalom alkalmával lelttlfisettek : gelsei Gnimann Vilmosné 16 Irtot, — Löwinger Ignác, Sommer Sándorné és Vidor Samunéegyen-kint 10 triót, Blau Pálné. gelsei Guimson Láss-Ióné; gelsei Guimann Henrik, Dobrin Benőné, Weiaer Jóaaelné, Grűnhut Henrik, lessner Bar-nátné. Lessner Henrikné, Nelson kíaoricné (Paris), Hirschler lestvérek (Alsó-Domború), Ebenspanger Lipótné, Vngel Fáni (Bécs), Danneberg Jakabné, . Bspoch Gyuláné és Juaius Miksáné (Péos^, egyenkint 6 frtot. Bosenleld Adollné 4 Irtot. — Eng liadar Ottó, Scherz M. l-né, Fachs Lajos igazgaló t Budapest), N. N. és Feseelholer Jóssef egyenkint 8 Irt 80 kr. — Birschl Jóssel, Scherz Albert-aé, Klein Ulásné, Zucker Jóssel [Márburgj, Löwinger, Zucker Vilma (Marburg), Kberndl Imre [Sándormajot], éa Grfinbut Alfréd né egyenkint 8 Irtot. — dr. Hauser János és dr. Bolschild Sámáné egyenkint 2 Irt 60 kr. — Fiscbl Pálné, i(j. Denlscb Lajos, Beltlheim Samuné, dr. Bedő Béláné, Oaalerbnber László, Bosenberg Izraélné, Rothschild Alberlné, Dauscha Ouoné; Samuely Henrikné, Neufeld Bernáiné, Scherz Richárdné és Fucbel Fűlöpné egyenkint 2 frtot. — darai Baaőné és Bosenleld Jóssel egyenkint 1 frt 8u kr. — dr. Schreyer Lsjosné, Guth Arnoldné, Bacb-rach Gyuláné, tfr. Schwsrz Adoll és Morgenbesser Jáaosné egyenkini 1 Irt 60 kr. — Lőwenstein Emil (8zt.-PéterJ 1 Irt 20 kr. Rosenbérg Miksa, Koausz Boldizsárné, ilj. Csemils Károly, Brener Ödön i Bécs) Scbulhol Adolf, Eisinger Semu, Nádor Soma. Goldbammer Károly, dr. Neumann Ede, dr, Blau Simonne és Práger Béláné egyenkint 1 j faiot. — Blau Béla, Deutsch Lajos (Győr), Hejn-rl.eb Miksa, Wetszmayer Lipót, Löwinger főmérnök (Bpest), Schwarz Guasiáa, Tilkovszky löbad-aagy, Kanti Mór, Weiss L., dr. Msrnson errtd nrvoe, Krsaier Lajos, MayrrbcfTtr Henrik, Weiss
ki ncgy. ügyszerel eltel és állék htló Hgyalammel Réstletesen loglalkosott aaon ssjnálsios körülménynyel, hogy as egylel tagjai néni tekintik otthonuknak aa egyletei, és a helyeit, hogy llt keresnének sselleml szórakozást, idegenkednek löle; utal as iljn iparosiljsk egyletére, melyben a társasaiét olyan pessge, hogy a nagy kösönség rokon-szem él méltán kiérdemlő. Kötelességének tartja az egflet lagjsit óva inlfeni, ne engedjék, miszerint azon egylel, mely még rövid elöli e város elsőrendű egyletei kösé soroltatott, a tagok közönye folytán olyan fokra sűlyedjen, melyről lellelé ut többé nem vezet. A közgyűlés tetszéssel lo-gadia a titkári jelentési és s számvizsgáló és könyvtári bisotiság jelenlétének meghallgatása ulán megadta a tisztviselőknek a felmenivényi. Köveikeseti as uj választás melynek eredménye a következő : Lengyel Isnácz elnök, Grűnbni Henrik alelnök, Zerkowiiz Lajos igazgató, Hochwald Jó-saef titkár, Pollák Jóssel pénztárnok, LicMschein
1,800, február hit lfl-án,
lel magyar, 261 kötet némel könyv, össssssn 998 Iliit01, Könyvtár alap U0 Irt 04 kr. késspént 1890, évre msgválasziaiutl i Lupsrsibsk Hándor elnökké, Buobberger Ousziáv, K&löp Antal, Vahép Lajos,' /iliterbarib Kálmán, Oppel Károly, Hobslner II., Id Hzaltó J„ Nsuvérlb (i, Hermán Lajos. Blersoh Jóssal, Nagy Islvén, Molnár Albert elöl-Járókkt, HolTmait Arnold, Flskry A. éaHtledarK. számvizsgálókká. A közgyűlés ulán nyomban megtartatott az első előljáróségi gyűlés, amelyen alelnökké Nagy látván, pénstárnnkká liuehbsrgsr (lusnáv, jegyső-tiikárrá Pölla Pal vélasziaiotl,
Tswlírr ÜAral; lŐvároal gyógysss-réss urnsk VI, Ssondy-uloa 8I„ sikerült Aoii llravedó név alatt oly ssert előáilllani, mely a heveny náthát rövid Idö aluli megszűntein! képes, As Anll llravedó a leglobb sikerrel használtaik aa orrüreg nyákhártyáinak hevenylobjánál, vala min! as ezsel* kspesolalban föllépő heves lájdal máknál a homlokiájon ; nemcsak röglön oslllsplljs as alkalmatlan Irűssssnlésre és görnsös köhögésre vsló folytonos Ingert, hanem esekei leljessn meg-saüntell. As Anll Grsvedól a kösel múltban állandóan s legjobb eredménynyel alkalmaztam. Buda pesi, IhIIU. lebr. I. I)r, Uvlnger, Térés körül 16, ssám.
Nl#rt latt dr. Bosaélfl balzsama Kray-ner II. gyógyssertárálian Prágában valódi és mindenütt Ismeri háslsaerré, s kiváló liaiásu a gyomor és aliestl bántalmak minden sselelben esasösölil esi. Nsponklni sssporodnak s hála- és elismerő iratok. I)r. Bohu éleihalssama kaphatók as öea> sses gyógyszert árak baa Osstrák'lla|y*rorsságon.
-- A l'|as|)skb Araha*. LevelesOnk a követkesőkei írja: A napokban- jutott keselm közé Bloreh Emil basánk (Iának a Bécsben, I, Salaihorrgasse 1. w. a. lélesö hlrpevea árussálll-lé oég tulajdonosának uj nagy és ké|tea ár|sgy-séke. Habár a nagy áruháa óriási klterjedáééröl és eokoldaluságáról már gyakran halollam, mégla elámultam e katalógus gazdag tartalma, bámulatos olcsó arai, reális üzleti elvei éa ssolld ssálll-lási teltételei fölötl. E katalógus még érdekes olvasmánynak is mondható, listainak és öregnek, szegénynek és gaadsgnak, uraknsk és hölgyeknek. As egyszerű pór, a azegény munkás épiigy megtalálja olt ssükséglell cikken kellően megmagyarázva, mint minden állású Jómódú polgár és a főúr. Es a sokoldsluság valóban nagysserü, és es a katalógus löbb mini 100.000 példányban küldetik széi és kívánatra bárkinek Iúyen ée bérmentve bocsáttatik rendelkezésére lU találhatók üveg, poroelláo- és ánajollkaáruk, uri-, női és gyermekruhák ; ilyenek gsadák, munkások és munkásnők ssámárs, uri- és nőlruhaaaövetek, Creton, selyem, allass, vásson- és fehérnemű, uri-, női-és gyermekfehérnemű, háztartási tárgyak, ull-, dohányzó- és vsdássesskösök, kési láskák, hlmsO munkák, gyapjukendők, Irieol-áruk, uri- és hölgykalapok. sapkák, eip0k. lérll- és hői harisnyák, Jllger-léle áruk, gallérok és késelök, asslall készletek, ágyterilök, lólakarók, kesztyűk, Illatszerek
Íi ssappanok, kelengyék ujssűlöllek saámára, osiűmek, lavsssj és nyári nihák, oérns és pamut, deréklttsö, bulorszöveiek, bútorok, sslvarka-bűvelyek, evő esakösök, esőköpenyek, mönyegek, lűsmenies kasellák, plaldek. hálóköntOádk, nap-és esernyők, ablaklűggönyöi, nyakkendők, disz mlláruk, gyermekjátékok, Isii- és saabórák, még póikávé, thea, rum, cognac és jó valódi palaok-oorok is, és miután es árubáa nenlálla tulajdonosa a nagy logyasslásban keresi hassnát, mind ezen, áruk ssolldak éa bámulaloe olbaök, Asl hiszem, hogy mindenkinek ssivesaéget tettem, midőn
Pál könyvlárnok, Weisz Bódog háznsgy. Választ- es árjegysékre flgyelmesteliem. Egy levelező lapba
mányi tagok: Goldbammer Károly, Hay Ignács, Deutsch Albert, Klein Ignács, Kohn Lajos, Nádor Soma, Bosenfeld Lajos, Boseatbal Jakab, Ssékely Tivadar, Stolzer Zsigmond, ilj, Weiss Tivadar, Thurn Lipót.
kerül és a ki kivánje, azonnal magkaphatja. 619 — Klklgés, rekedtaég éa eltiyál-káseiás ellen cssk egy a szer: Rggér ssáaisi kltáatélést nyert aaellpakatll IAI. Ajánljuk i. olvasóink különös ügyeimébe.
— Iparlestttletl gjttléa. A kesilbelyi Kaphatók 26, 60 kros és 1 Irios eredeti doho-
ipsrlestűlei I. évi közgyűlését febr. 9-éir-Wtolla sokbsn Nagy-Kanissán: Relus Lajos, Práger Béla
meg Luperssbek Sándor elnöklele alall. A mull és Szörcsöky Béla urak gyógyaserlársiban, Zala*
évi közgyűlés jegyzökönyvének (elolvasása és lu- Egerszegen: Ksszler Sándor és Unger I), özvegye
MMjgM " g MÉBHIHWH-
Télrmén; kttlénlittg as orvosok kösöll már nem léleslk a feleli, hogy vérsav a köszvény következménye és hogy s sav ugy a
domásul vétele ulán az évi jelenlés terjesztetett gyógyszerész uraknál, elő, melyből a kővetkezőket jegyezzük (el : as 18S& évi űgylorgslom !142 voll, Tariaioll 10 rendes, egy rendkívüli előljáróségi ülés és egy rend
kívüli közgyűlés; a békélteló bizottság 12 ülést! májnak mint a vesének rendhagyó működése mi-larlolf. Nyilvánlsrisloil 870 iparos. Munkában alt a vériől nem válasstaiik el. I'ény ennélfogva, voll 693 segéd, ebből elköltözöl! 386, munkában hogy a köszvény csak akkor gyógyillathatlk, ha
annak alspoka megszűnik, asss ba mind a máj, I mind a vese rendsseres működése helyre állltfc-Est azonban cssk egy gyógyszer állal lehel
van 367. Nyilvántartatott 308 iparos lanonc; lei-szabadult 48, le'boniaioll 64 szerződés, jelenleg! vsn 201 Isnohc, Kiállitiatoil 68 munkakönyv és lik. leüner Jéiref (Tói 8si -Mállón), Breier 6 igssolvány. — Pénslári bevélel 662 frt Ü6 kr. elérni, pely gyógysser össseállilása ludumányos iPois/, Holmsnn Miksa éa Trtpsmn er'lljula égjen- kiadás 417 Irt 67 kr., pénztári maradvány 144 alapon nyugszik, és mely különös lulajdonsággal ial g| krt. — Kttrubnrr Igntiné, Eisinger Htn ]Irt í'fl kr. A lesllilét könyvtárában vau 662 kö< [bir a máj és vesének a rendes működési meg-
m
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
mészetét, hiszi-e, hogy bizonyoe ferdeeégak, roeez aaokások, aSt bűnök megszüntetésére hathatósabb gyógyszer a hosszú képpel előadott végtelen erköleaí prédikáció, mint egy ipropoe alkalma sott adoma finom csipése'? Nem! A hosesn pre-dikácziók ksde elfoszlik as utolsó hanggal, e flttlánk pedig szút, éa figyelmezteti a gyermeket később is. A nevetségestől való félelem a bttl-csőtől' a sírig kiséri aa emliert.
Nagyon tennéaaetes, hogy a tömérdek ugy-neveoett iskolai adomák közül óvatosan kell kivé lógatni as alkalmasakat, a melyek ne u támad |ák meg a nemeeebb érzelmeket, e nem fertőete tik meg az iskolai életet. Mert a túlságos vig a mindenre rossz éloet faragó tanitó osztályában a tegyelmetleneég, a ienséges és komoly dolgok iránti togékoaytalanság ütnek tanyát. Az ilyen tanítónak nines ugyan tekintélye, de mindent profauizáló jelleme hasonló irányba tereikéli p gyermeket.
Ne mondjon a tanitó olyan adomákat, melyek hatása a mimikában vagy gestikuláeiókban rejlik, mert az ilyenek veezélyeztetnék tekinté Ivét, e nemes feladatának polcáról könnyen a cirkuszok ée komédiás bódék bohócainak porondjára dobhatnák.
Az iskolai adomázás háladatos dolog, de nagy óvatosságot igényel. Mert a humor az élet sava ugyan, de a nagyon eos étel károsabb a só-talaafoál s a minden aolog felett élcelő ember nem vehető komoly számba
TÓT11 1MUK
Kfcas&aaelMylIt AiiHAa. Tek. Oroazváry Gyula, Bgyvédj; és liillísiu .lózsef, téglagyáros urak együtteeen ö drb 10 frankos aranyat ad ták alulírottnak oly célból, hogy azokat időn ■ kint a községi népiskolába járó, lehetőleg hely-! beli, azegény, jóviseletü és jól tanuló gyermekek köat oezszam ki buzdításul. Midőn az illetőknek e szép adományokért a tanitó testület a az ifjúság nevében haláa köszöntet mondok, annak az Őszinte óhajomnak adok kifejezést, hogy vajha e azép példát a tanulóifjúság buzdítására mén tül többen követnék Nagy Kanizsán, 1890 febr. lé Németh Ignác, népiskolai igazgató.
JmtalwasklMSt**. Csáktornyán f. bó 4-én osztották ki a magyar nyelvben legszebb előmenetelt tett elemi iskolai tanulók között a jutalmakat. A kiosztást az iskolaszék megbízásából annak alelnöke : dr Kraeovec- Ignác teljesítette, aki a megjelenteket üdvözölvén előadta. hogy a különféle alkalmakkor befolyt jutalompénzek kamataiból megyei tanfelügyelő nr 25 trtot küldött azon célból, bogy az elemi ia kola azon idegen ajkú növendékei között-osztassák ki. kik a magyar nyelvnek -elsajátításában legtöbb eredményt tanúsítanak. Emelkedett hangon ecaetelte a gyermekeknek ama hasznot, mely a hazai állam nyelvnek elsajátításával iájuk háramlik; ama kötelességeket, melyekkel az tdea haza irányálmu mindnyájai tartóznak; ama szerencsés s rájuk nézve megbecsülhetetlen körülményt, bogy a magyar bazának immár nyelvben is tagjai. Leikökre köté a nyelvnek művelését az iskola falain kívül ia, mert való eággal csakis hosszas gyakorlás után válhatík az biztosan eajátunkká Erre következett a díj kiosztás. 25 növendék kapott egyenként 1 - I forintot
TeslMvélasztés eseadérséggri. Hi kalon (Baranyamegye) tsbr. 6 án ejtetett meg a taniióválaaztás, mely alkalomra az esperes, mint választási elnök — az iskola ág. evang. — caendőrséget volt kénytelen a hely színére rendelni. A választást megelőzőleg komoly öeeze-keccanáa történt a két párt között, mely adöntő nap eatéjén, midőn az egyik párt a másik párt jelöltjének paraszt-macskazenét adott, tisztessége* verekedéssé fajult, melyben legrosszabbul Sgy aaossaaédfalubeli német atyafi jut. ki Má gócáról jőve a tanitólak e őtt elvezető kocsiúton elvesztett kötelét kereeé. Csendesen haladt az uton. figyelmesen kereeve kőtelét; a lesbsn ál ló egyik párt emberei valami kém félét sejtve, ezónélkűl irgalmatlanul elpáholták, még a fejét is beverték. — A választás rendesen felyt le, mert a csendőrök szuronya lelohasztotta a verekedők heves vérmérsékletét egész a . bóca korig. S honnét e gyűlölet, e veszekedés '< Kor-1 teskedée eredménye. S a korteakedés 9 Ezt nagy mértékben szülte egy püspöki engedmény. Az ee-peres ugyanis jó előre észre vette a rendetlen-1 •éget, ■ iparkodott isVxokott erélyeseégével a dolognak elejét venni úgy, hogy községi határozat alapján adminisztrátort adott a-község nek, mivel az, dacára annak, hogy az ösazes egyb, megyei segédtanítókat hallgatta meg.
1
Zala 7. szám. (4 lap,)
választani még aam volt képaa Un a kösség eaei| IntéaVedéa ellenében feltulyamoiláaasl ált a püspökböa, kérve őt, hogy engedné meg a ja-löKeknek a próbaéneklést s prédikációt, Tudták a hívek, hogy es tiltva van a kerületi rendelet által; caak a püspöknek van hatalma a jogit, kivételes esetekben est megtwg«dni. M a püspök est megengedte, holott a kis köaség nem t- auya — hanem leánygyülekozet., melynek evang, ka putos omliere sínesen Ezzel kl volt ütve a hordó teneke. Most kezdődött csak igaaán a he Egyiknek e<, másiknak as tetszett. Egy éreti paraszt tömeg mond hangot ítéletet iakoláz tanitó fölöttJ Szégyenpír borltja el az ember areát, ballatára a kritikának, mivel egyik párt túltesz a másikon a jelöltek niazksiouáaáuan, gyalázáaában, s a kollegáknak tétlenül nézni kell, mikép kurooltatik meg a tanítói név, be csillét a tekintély. Kár volt bizony egy ilyen közaégnek megadni ezen engedményt, líh'thotő, ha egy Sopron, Győr vagy Kőazeg városának adatik meg ilyen engedély. — A választásból liecht Henrik, győuki segédtanító jött ki mint 8 szavazattal győztes félNpisszák ellméhen, kl 59 voksot kapott. Ileehtet szívesen látják a tanítók, mint kollegát, lllkalon.
Különfélék.
punk
— A asgyéréskíl l«l«lissis, mit mull ssámahan jaleztüuk, lebr, lll-Aii
ISIM), ftibruár hó IA án.
uemeslelktl t emberbarátok, kik buldogitll férjem Mullmle 'Jáaoa «i. kir. I. oszt számvevő altisztnek február 10 én történt temetése alkalmával kegye letet megjelenésükkel inngmérlictlen ^fájdalmamat némileg Is enyhítették, fogadják liáláa köszönetemet N1 Kanizsa, 1890, febr. 14 Oiv. SíMnér Jánoaué.
Ilsktlléslrll, — T, sserk. nr I Hze-reteit férjom' D <kos Iguéc helybeli voll női szabó, lolyó évi lebruár hó II-én emaiálotván, engem hetesen, három kiskorú gyermekkel hagyott hátra, egéaien vagyontalanul, — Velem agy hátban laké Itaineie tléza ügyvéd ur értesülvén kétségbeejtő helyzetemről, nemei szive jóindulatából gyü|tést rendezett javamra, melynek eredményeként mai napon 28 irl 10 kH. kezeltnbet 1*11 <ateit, Ugy nézi, mint a m, l. adakozóknak ezutnn la legmélyebb kőaaőneteinet nyilvánUenl kedves kötelességemnek ismerem. N.Kanls«án, IBIM, évi lebruár hó H-án On, Hakni lynáené.
— lka nj«t«r»a*» e nagykanizsai larás* ban máro. 1 en kezdődik és-tan 1 lkáig. Mtirti, 7-én és H>áu kizárólag a városunkból kiállítandó iljinifliik közöl történik sorosts. Aa egész megye területére vonstkozó sorozást lerveaeiet lapunk legköselebbi számában lógjuk koszé lenni.
Mala44 kéwég A galambok! •(>• vaeókür«i mely Hzabé liS|oa oltani néptaniió állal mar IHUH.lián megalapittalqjl, lebr 2-án ujllói Isaervezkedven, helyiségét, a nagyvseiléglő egyik" erre alkalmas helyiségébe lette at, e hol a tagok időnkint önképzés oél|ából öassejönnek. t)lfásnak napi, lieii t* uttd-tságl lapokat | úgyszintén lolyó-Iratot. li kornak legtöbbnylre azon Italai emberek a tagjai, akik a* elemi ö osatalyi |0 sikerrel el-végeavén, aa olvasottakat képesek a maguk hasznára értekeznem Időnkint történik lelnlveaas is, melyei e helybeli intelllgenola egyik vagy ináatk tegja lel janii. Valóban szép, hogy a munkáit osztály fialni nemzedéke, ennyire óli^jt az olvasókörben reszt venni ás baladni. Bárcsak hazunk-btn mentül löbb község utánozná Okett
■lenslOrl alallatlka. A városi kapitányságnál a leloiyt 1HHU. évben 1078 egyén lett kütönlála rendőri kihágaaokért inegbűiitetve és |>edig 771 voll lelertóalalva, Ht)7 |iadig jiénabün-letézhen eltnaraastalva. Nemre nézve aalOTN szám
I megtartatni a ■ Polgári Tigylel* nagytermében A fal-olváBás tárgya l.éáz: •Városaink a hivatásuk. • j-Qélután ü órakor kezdődik; Belépti díj nem leezi Utána banketté következik ugyanott, 2lrtoateri-lékekkel, melyen nök is vehetnek rtUzt, Ezt — ! ha a hangulat úgy hnzzr magával — tátin fogja I követni. A jeles felolvasó; Bébit* (lusztávnak a i tegnap éjjeli gyorsvonattal kelleti megérkeznie. | Az érdeklödéa kétségtelenül igen siéji publikumot | log úgy a nő-, mini a féri! világ részéről egybehozni ez alkalommal. A logadlsiSz a a tiszteletiére rendezendő ünné|iségek progratnmjának meg-állapiiasa végett lebr. 24-én d. u- 8 órakor a I városházán a polgármester elnöklete alatt érte-| kéziéi tartatott, melyen a azép számban jelen-| volt városi képviaelők elhatározták, bogy a klljuöiüé'l férfira és 4112 uőre osalU, A kihágások ml-{lérfíul és publicistát a város lógja vendégeül le nöalléae aaerint as óaaaea elinaraastaltak száma i hinteni, a mint ilyet megérkezésekor a polgármea- következő lelosztáa alá esik llijéaág és közrend ter és városi képvleeiök lógják togsdni és üdvö-1 elleul kihAgás vo't: M, kAshlatonaág elleni ; 4ti«, zőlni. — Kiváló vendégünk a polgármester ur- közrend éa' közszemerem e ieni 99, közegészség I nál lesz azállva. Hir szerint Itadocza János és | és teali 'épaég elleni: 19, tulajdon elleni' 38, ma-Emichtimzlávorazgyül. képviselők Islársaságában !«el rendőri törvény elleni: 188, erdei törvény lesznek.
— éJaral Rsaé, aa ügyvédi karnak egyik legjelesebb tagja, társadalmi és kötélé tünknek t3bb mint egy évtizeden át lelkes, buzgó, tevékeny bajnoka, Budapestre teezi át lakását Irodáját dr. Rotschild Jakab vsesi ét,
ki a folyamatban levő ügyekben őt egyezers mind helyetteeiteni ie fogja. Nem mulaszthatjuk el ezen alkalmat, hogy a legmélyebb sajnálko záennkat ki • ne fejezzük t. kartársunk, társa-; dalmi és közéletünk ezen igazén jeles és tehetséges tagjának városunkból történendő eltávozása miatt és egyszersmind ki ne tejeszük őezinte i elismerésünket aaon hasznos szolgálatokért, me i lyeket, küzdelmeinkben, városunk haladása és i emelkedésének előmozdításában több mint egy I évtizeden át önzetlenül müveit és tett Az é | szép tehetségeinek ée lelkeeedésének bizonyára {szélesebb tért fog a fővárosban találni, mihez a I legtisztább zzivvel kívánunk neki szerencét, s hiszszűk, hogy mint megyénk fia a.kedves családja utján is egészen hozzánk tartozó, nem ie-j ledkezik meg megyéjéről, városunkról, melyhez ' annyi emlék, barátai ée tiaatelői szeretete, nr-| konezenve fűzik őt
! — yelelvasésl salély ZalS-Egerszegen. ! A zsla-egerszegi kereskedő ifjak egylete I. bó 8-án ) lelnlvasAsaal egybekötöd tánceslélyt lariolt. l)r. Hajói Ignác tehetségek fiatal 'ügyvéd a > bűnök világából* című érdekes értekezési lartoll. A je-| i len volt közönség leiolvasó' a felolvasás végezté-1 vei lelkesen megeljenezte Ezután tánc követke-(zett, mely (esztelen jókedvvel eltartott reggelig.
— OjrAaahlr. Mollnár Junoa cs. éz kir. I. oszt. számvevő altiszt, ki a tiölgári-élet körében is lisztéit, derék lérfiu. volt, és szerető családapa, I. hó 8án,-élete 50-lk évében elhunyt; — tizenkét (s nem eddig tizenhárom) legnagyobb részben kiskorú árvát hagyva msgt után. — A boldogultál f„ hó 10-én méltó réssvél kieérle air-jába. A nagy nyomorúságra jutoli család ínségének enyhitéaére legközelebb gyűjtés kezdeményez-lelik, (helynél mi is készséggel közreműködünk, —« Az özvegytől z következő sörök at vettük-. Mindzzon
elleni: 187, ose(|diörvény ollttni kihágás: 127. E,kihágások miail jogerejüteg etiléit 1078 egyé* nen kívül még ez eiöiorduit bünügyi elűKaagáia* lök belejezie után a helyt kir. bünteiO bíróságok-nek átadatott 217 egyén. A kihagaai btkv, alepián a kapitányság attal kiszabott penabünieiéaek elmén 25) Irl lolyt. éa aaAllltaioit be a kir. adóid* vatalhe, Erdei kihágások után 119 Irt 01 kr. lolyt be, mely össaegliöl a varos éa más erd0tula|do* nosaknak kártéritée lejében ttÖ Irt H2 kr, letl kifizetve; a szegény-alapra II Irt 84 kr., aa állam* kianaiár részére jiedig a kir. adobtvalalba 47 lit 85 kr. asállllialolt be.
— Klillni télikabát Febr. hó 10-én hál volt a >Hziii'Vuh« szállá- nagytarmélien a tüz* ollói zenekar közreműködése mellett. Egy url ember bement a terembe, de mlvsl lancoitii nem volt asándékában, téllksbátját Is bevitte, lit azon* ben kedve kerekeden a táncra s levetvén kabát* ját szegre akasztotta; maga pedig táncra penderült. Mire a láncul befejezte, * a kabátnak o*ak bűit helye volt. A károsult moal annak, aki kabátját akár a rendőrség u>ján, akar más uton visszajuttatja, 8 Irtot kész adni.
— Bét)rg*g)iljlé«. Aa oraságezerle jótékony célra gyüjlólt, meive gyűjtendő elhasznal^ levélybélyegek részére fögyüjtöhelyei rendezett be Prohaszka Nándor ih, kir. száintiszt Budapeeten, és kéri, miaserint a gyűjtött és értékök s la|t«jok szerint kiválassloit bélyegeket nski díjmentesen megküldeni szíveskedjék a közönség; ■ na* gyobbmennyiségü liélyegek pénzzel is beváltainak, Kivánaiosak egyátaláu a regi magyar, oaa'rák vagy külföldiek, leginkább uxoübun-az 1870 -ÍH7IÍ évi magyar levélbélyegek, (lej) továbbá a mosunl magyar bélyegekből az I (fekete), 2, 3, 8, 12, 21, 80, 50 krosok, 1 és 3 Iriosos; aa 5 kroe (vöröst magyar v. osztrák, valamint óoska bélyegeknek ériékok nincs,
— Ksleasvlwll ervtaalveaillksk baj*. Azok az orvoanövendékek, a kiket a mult év okióher elsején mint kiszolgált egyéves önkénteseket áilelték a tartalékba, most aat az értesítést kapták a maguk boly őrségi kórhazától, a
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
hova be -voltak osztva, hogy ha «■ évi .augusztus 91-ig, orvosi diplomát ham szereznek, átteszik Sket as egészségügyi csapatokhoz altisati minő ségban. Es sok kiszolgált orvosnövendéket nsgyon igazságtalanul sújt, mert a kik például osak ebben aa. évben kapják meg abszolutóriumukat, ások már csak a-jflvö év folyamán lehetnek késsen vizsgálataikkal s teljes lehetetlen, hogy a famósus rendeletnek eleget tegyenek.
— N«Bs*g) aseK)«l vsastzk. Somogy megyében, a helyi érdekből kifolyólag egyszersmind kereskedelmileg és- nemzetgazdaságilag is igen Üdvös moagalom indult meg, a mennyiben 4 helyi érdekQ vasutat saándékosnak épiteni. E vasúti vonalak a kővetkezők: a) « balaionparti Sst-Györgytöl Szobbig, b) a színién balaionparti Fonyód és Szántódtól Kaposvárig, o) Kaposvártól Barcsig. E vasúti vonalak Somogymegye legtermékenyebb részein visznek majd keresztül; e vonalak mentén vannak a megye legbellerjeseb-ben k^íírtFgazdaaágai is, melyekben hassonállat és gasdasági ipari terményeken kívül sok minden, a gazdasághoz ssükséges és a gazdaságoknál nélkülözhetetlen szállítmányok vannak s es a vasúti vonalak virágzó üzemét kétségtelenné leszi. A Balatonon valé köslekedés is aöEaFIőg e vasutakkal nyerni, mert a zalai és veasprémi balaionparti terményeknek nagy mennyiségű, odassálli-tása /állal, az oly rég óhajtott balatoni hajózás nagy lendületet log venni, és e magyar tenger nem csak szórakozásra, hanem kereskedelmi cé-
Zala
7. szám. (5 lap.) tf
rlkoét Tannauer Bódog, Klsinger Samuné és dr, Fried Odhn . egyenkint ft'U krl. A lelűlűsslésak ösAtege 283 Irl 110 kr, az össses bevétel 1844 Irt, a kiadás mintegy UftO fri voll, ennéllogva a lissia jövedelem as éser forintot megközelíti, A I. hó ll-én tarlóit válaaaimányi ülés haiárosala sserint a iissia|övedeleinhól 600 lorlni kerül a szegények kösl azonnali szétosatásra. IHtigil, Ml-ti italokat, díl/ttwitfiit/sfrflf, rírágokut iát ailományat-lak: Vidor Samuné, gelsei tlulmann Vilmosné, Lessner Henrikné, Masehantsker Mónié, Illan Pál-né, Sommer Sándorné, dr, Sohrever La|osné, Hirschl Edéné, Lessner Hernaiué, Ledolsly Árminná, WltlInger Anialné, Dobrin Henöné, wel ser Jósselné, Betllheim Gyösöné, Blatt La ionná, Schiller Kálmánná, Rosenberg Richárdné, (Isteltner Vilmosné, Gstetiner Salamonná, Bluinensnhein Vilmosné, Weisa Emllné, Weiss Dávidné, Ssegö Gyulánó, Klein lllésné, Weiss Miksáné, Klsinger Henrikné, Weiss Miksáné (vendéglős) Wucaklua íJánosrié, öav. Pollák Árminná, Iteichenfeld Edéné, Slrém Vilmosné, Bosenberg Israelné, Rolsohlld Samuné; Zerkovila Alberlné, Ealer Miksáné Schers M. Iné, Armnih Nátháimé. Bosenleld Adoll né, Eisinger Samuné, Kohn Ödönné, Breuer Mór né, Denneberg Jakabné, Seldinann Samuné, KII-, ler Henrikné, Fisnber Jóaaelné, Ollop Samuné, Betllheim Samuné, tlnldsteín Fűlöpné, Heimler Jósselné, KarlschmarolT Leónó,' Kohn Lina, dr. |Komperiné, Fisehl Pálné, Rapoch Gyuláné, Löwinger L-né, Kűrschner I. né, Uachraoh (ly.-né, dr
lókra is logasolgálni. Eaeknél talán még lontosabb Blau Simonná, dr. Gérö Jósselné, ürünhui Allred-
ssolgálaiol fg lenni a barcs-kaposvári *onal; Hor-vát-Sslavonoruág a magyar iparra, a magyar kereskedelemre ezideig majdnem teljesen meg voll halva, köslekedési essközeivel Bécshez voll kölve, azzal levén közvetlen össsekölletése, ipari és agyéb szükségletei!, melyeket otthon nem termeltek, és meg nem szerezhetlek, Bécsből sse-rezték be; moet azonban a pakrác sslatina-barcsi. vonalon, Horvátorazágnak és Sslavoniának majdnem egész kereskedelme, Kaposváron keresztül, as otesó és gyors közlekedéssel sz ország fővárosába log tereilelni. A leniieket belátva és kellőképen méltányolva Somogyvármegye közönsége, a törvényhatósági bizottság a legutóbbi -megyei; gyűlésen elhatározta, hogy a neveseit vonalak épi'keaési vállalatát anyagilag segélyezni fogia, e célra pedig egy millió lorintot megszavazott, mely öaazegből az építkezési költségek 10* ka, eselleg kilométerenként 8000 Irt segély adandó a vasutaknak. Tekintetlel arra, hogy esen vasuli vonalak nem csupán megyei, hanem az állami érdekeknek ia lesznek ma|d nagy ssolgálaiot, remélik, hogy a vállalatot a kormány is támogatni fogja:
— As tar. alcgylsl UérébOl a febr. 8-án tartott vigalom alkalmával lelűllizeiisk :gel sei Gutmann Vilmoané 16 Irtot, — Löwinger Ignác, Sommer Sándorné ée Vidor Samuné egyen kint 10 irtot, Blau Pálné, gelsei Gutmann Láss-Ióné, gelsei Gutmann Henrik, Dobrin Benőné, Weiser Jósselné, Grünbul Henrik, I.essner Ber nátné. Leaaner Henrikné, Nelson Mauricné (l'aria), Hirschler testvérek (Alsó-Domboru), Ebenspanger Lipóiné, Vogel Fáni (Bécs), Danneberg Jakabné Rapoch Gyuláné és Jusius Miksáné (PécsJ, egyenkint 6 frtot- Roeenleld Adollné 4 Irtot. — Eng-lánder Ottó, Scherz M. l-né, Fuchs Lajos igasgaló (Budspesi), N. M. és Feseelholer József egyenkini 8 írt 80 kr. — Hirechl Jósséf, Scherz Alberlné, Klein lUésné, Zucker Jóssel [Márburgj, Löwinger, Zucker Vilma (Marburg), Kherndl Imre [Sáadormajor], és Grftabut Alfredné egyenkini 3 Irtot. — dr Hauaer János és dr. Rotschild Sámáné egyenkint 2 Irt 60 kr. — Fisehl Pálné, tyj. Deutscb Lajos, Betllheim Samuné, dr. Bedö Béláné, Oszlerhuber László, Bosenberg Israelné, Rothschild Alberlné, Dauscha Otloné. Samuely Henrikné, Neufeld Bernáiné, Scherz Richárdné
éa Fiachel Fűlöpné egyenkint 2 frtot.--Garai
Benőné és Roaenfeld Jóssel egyenkini 1 frt 80 kr.
- ér. Schreyer Lsjosné, Goth Arnoldné, Bach-, rach Gyuláné, dr. Schwarz Adolf és Morgenbesser Jáaosné egyenkini 1 Irt 60 kr. — Löwenslein Emil (Szi.-Péier; 1 frt 20 kr. Bosenberg Miksa, Koanss Boldizsárné, ilj. Csemils Károlf, -Breuer Ödön (Bécs) Schulhol Adolf, Eisinger Semu, Nádor Soma, Goldbammer Károly, dr. Neumann Ede, dr. Blsn Simonná és Práger Béláné egyenkint 1 irtot. — Blau Béla, Deutsch Lajos (Győri, Iiein-rich Miksa, Welsímayer Lipót; Löwinger főmérnök (Bpeat), Schwarz Gussláv, Tilkovszky lohad-nagy, Fantí Mór, Weiss L., dr. Msruson erred-otíer, Krsmtr Lajos, Meyefhoffer Henrik, Weiss tsjnr, Leliner Jéisel fTót-Ssi-Márton), Brtier iPolaj, Hofsann Miksa éa Tripamn er Gyula egyenkint $g krt. — K Bmkner Ignlcné, Eisinger Hcn
1890, február M 16-án,
lel magyar, 261 kötet néniül könyv, össssaen 928 kftlel. Könyvtár alap 90 Ili 04 kr. késspénz 1890. évre megválassialoti t Luparssbek Sándor öblökké, lluohhergnr Ouejiáv, Fülöp Antal, Veháp Lajos, Zliterbarih Kálmán, tippel Karoly, Sohslnsr H,, Id B»abó J„ Nsuvérth O,, Hermán Lajos, Itlerseh Jóisel, Nagy István, Molnár Albert élői-tárókká, Hoffaan Arnold, Flsáry A, éaHtledsrK. ssámviasgálókká, A kösgyülés ulán nyomban meg-larlaloll az első slOljároaágl gyűlés, amelyen alelnökké Nagy István, pénstárnokká Uuehhsrgsr Gusziáv, jegyző-titkárrá Pftlls Pál választatott.
Taulírr Hársly fővárosi gyógyssé-réss urnsk VJ. Ssondy-nloa 81., sikerüli Anll llravedó név alaii oly aseri elöáillieni, mely a heveny nálhál rövid IdO alali megszünieinl képes, As Anll (íravedó a legiobb sikerrel hassnállalik aa orrüreg ■ nyákltártyálnak bevenylobjánál, vala mint as essél kaposolalhan föllépő heves lájdal máknál a homlokiájon; nemcsak rögiönoslllapli|a as alkalmailan irttsszsntéara éa gOrnsős köhögésre való lolytonos Ingen, hanem esekel Ialjasén megszünteti. Aa Anll Oravedó! a kösel mullban állandóan a legjobb eredménynyel alkalmaslem. Budapest, Í890. lebr. I. Dr. Lövlngsr, Térés körül 16. fiám,
Miért létl dr. Itosá élsibalssama Frag-ner IJ, gyOgyasertárában Prágában valódi és mln-denüli Ismeri hásiaserré, s kiváló hatású a gyomor és aliestl bántalmak minden essieibeii esalötöliil est. Naponkint sssporodnak a hála - és sllsaiéró Iratok. l)r. Bosa éleibalsltama kaphatók as öea-sses gyógysserlárakbau Osztrák Magyarországon — A legaagyebb arahéa. Levelezőnk a köveikeaöket írja: A napokban juioll kasaim közé Sloroll Emil hazánkfiának a Bécsben, 1. Salat horrgasse 1. «r. a. lélesö hírneves árussál Illó cég tulajdonosának uj nagy és képes árjegyzéke. Habár e nagy áruház óriási kiterjedéséről és sokoldalúságáról már gyakran halottam, mégis elámultam e katalógus gasdag tartalma, bámulatáé olcsó ársl, reális ttzleil elvei és saolld ssálll-lásl lellételel fölött, K katalógus még érdekes olvasmánynak Is mondható, Halainak és öregnek, szegénynek és gssdagnak, uraknak és hölgyeknek. As egyszerit pór, a ssegény munkás épógy megtalálja olt szükségleti elkkeit kellően megmagyarázva, mint minden állású Jómódú polgár és a lour. Es a sokoldalúság valóban nagyszert!, és es a katalógus több mini 100.00(1 példányban küldetik ssét és kívánatra bárkinek Inzyen éa bérmentve bocsáttatik rendelkezésére. Itt lalálhaték üveg, poruellán* a majolikaáruk, uri-, női és gyermekrubák ; Ilyenek gaadák, munkások és munkásnők azámárs, uri és nölruhassövetek, Oeion, selyem, allass, vásson- és iebérnemtt, uri-, női-és gyermekfebérnemű, bástariásl tárgyak, utl-, dohányáé- éa vadássesskösök, kési táskák, hlmaö munkák, gyapjukendök, Irlcol-áruk, uri- és hölgykalapok, sapkák, oinök, lérA- és női harisnyák, Jltger-léie áruk, gallérok és késelök, asstall kész lelek, ágyterltök, lótekarók, kesztyűk, Illatszerek éa sssppanok, kelengyék ujssűlöliek saámára, kosiümek, lavaasl ée nyári ruhák, cérna és pamut, deréklüsö, bútorszövetek, bútorok, sslvarka-büvelyek, avö esakösök, esőköpenyek, szőnyegek, tüsmenies kasellák, p'.aidek, hálOÜOnlösök, nap-és esernyők, ablaklűggönyök, nyakkendők, diss müáruk, gyermekjátékok, lalí- és saebórált, még pótkávé, ihea, rum, cognao és jó valódi palaok-borok is, és mluián es árubáa zseniális tulajdonosa a nagy logyaszlásban keresi használ, mind esen, áruk ssolidak és bámulatos oloaók. Azt hiszem, hogy mindenkinek ssivességet teltem, midőn
né, dr. Neumsnn Edéné, l'rager Béláné, Schers Alberlné, Weiss Adollné, Lengyel Bernáiné, Löwy Adollné, Scherz Richárdné, Samuely Henrikné, Nanleld Zsigmondné, Wamlierger Sándorné, -■ Fogadják mindazok, kik vigalmunk lényes sikeréhez akár erkölcaileg, akár anyagilag hnasájá-rulni ssiveskedlek, es oion is bálás Köszönetünkéi.
At ízr. nHegi/M tlnOktigt.
■a- A >Hadastjáii eg)lel< lebr. ll-én tartott bálján az össses lelülUzeiések 88 Irt 10 kr. tettek. Belépti díjból belolyt 88 Irt 70 kt-. As összes jövedelem:. 119 Irl 80 kr. Ebből a 104 frl 84 kr. kiadást lessámilva, tiszta jövedelműi marad: 16 frt 46 kr. A szívna résstvevőknek és felüllisetöknek meleg köszönetei mond as egyesület.
— A kereskedő Ifjak egylete lolyó hó ll-én a tagok élénk érdeklődése mellett tartá 17-ik évi rendea kösgyülérél. Lengyel Ignáos gyengélkedő elnök távollétében Grünhul Henrik alelnök űdvöalé a megjeleni tagokéi. A titkári jelentést Hochwald József válasstmányi lag dolgozta ki nagy űgyssereleltel és áttekintő Agyelemmel. Részletesen loglalkosott azon sajnálatos körűi-ménynyel, hogy as egylet tagjai nem tekintik otthonuknak aa egyleiet, és a helyeit, hogy Hl keresnének ssellemi szórakozást, idegenkednek löle; utal az iiju iparosiljak egyletére, melyben a tár-sasélet olyan pessgo, bogy a nagy közönség rokon-ssenvél méllán kiérdemlő. Kötelességének larija az egylet tagjait óva inteni, ne engedjék, miszerint azon egylet, mely még rövid elölt a város elsőrendű egyletei köté soroliaioll, a tagok kösö-nye folytán olyan fokra sülyedjen, melyről lellelé ut ifibbé nem vezet. A kösgyülés tetsséssel fogadia a titkári jelentést és a ssátnvissgáló és könyvtári blaeliság jelenlétének meghallgaiása ulán megadta a tisztviselőknek a falmenlvényl. Köveikesett az uj válasalás melynek eredménye akö-vetkező: Lengyel Ignácz elnök, Grűnhnl Henrik alelnök, Zerkowiiz Lejos igazgató, Hochwald Jósáéi titkár, Pollák Jóssel pénstárnok, Uohischaio Pál könyvlárnok, Weiss Bódog háznagy. Választ- [ ez árjegyzékre Dgyelmesleltem. Kgy levelező lapba mányi tagok: Goldbammer Károly, Hsy Ignács, kerül és a ki kivánja, asannal megksphstjs. 679 Dentsch Albert, Klein Ignács, Kohn Lajos, Nádor — Klhlgés, rekedlaég éa «layil< Soma, Rosenfeld Lajos, Rosealbal Jakab, Ssékely későd éa ellen csak egy a szer: Kggrr
Tivadar, Siolzer Zsigmond, ilj, Weiss Tivadar, Thurn Lipót. • '
— Iparleaittleil gjttléa. ^keszthelyi ipartestület I. évi köagyűlését lebr. 9-én lartolla meg Luperssbek Sándor elnöklete alatt. A mull évi kösgyülés jegyzökönyvének leiolvasása éa tudomásul vétele mán ss évi jelenlés terjessieteli elő, mélyből a kővetkezőket jegyeszűk lel: aa 1889. évi ügyforgalom 342 voll. Tariatnll 10 rendes, egy rendkívüli elöljáróság! ülés és egy rend kivüli közgyűlés; a békéltető bisollság 12 ülést isriolt. Nyilváiilarlaloll 870 iparos. Munkában volt 693 segéd, ebből elköltözölI 386, munkában van 367. Nyilvánlarialoil 308 iparos Isnonc; lel-szahadult 48, la-bonialoll 64 szerrödés, jelenleg vsn 201 isnonc. Kiállitlatoil 68 munkakönyv és 6 igazolvány. — Pénztári bevétel 662 frt (6 kr kisdás 417 Irl b7 kr., pénztári -maradvány 144 frl 79 kr- A tesiülél könyvtárában van 662 kö-
azámoi klMInletéat sajerl ■sellpaaatll léi A|ánljuk l. olvasóink különői ügyeimébe. Kaphatók 26, 60 kros és I Irtos eredeti dobosokban Nagy-Kanizsán: Belus Lajos, Práger Béla és Ssörcsöky Béla urak gyógysaertáreiban. Zala-Egerszegen : Kasster Sándor és Unger I), özvegye gyógyszerész uraknál. 498
Véleaeénj -k Alénbaég az orvoaok kösölt már nem léiesik a leled, hogy vérsav a köszvény követkesinénye és hogy s ssv ugy a májnak mint a vesének rendhagyó működése miau a vériŐI nem válassiaiik el. Tény ennéllogva, hogy a köszvény cjnak akkor gyógylllathatik, ha annak alepoka megszűnik, asss iia mind a mtj, mind a vese rendszeres működése helyre álllla-lik, Ezi azonban cssk egy gyógyszer állal lehel elérni, mely gyógysser össseállilása tudományos alapon nyugszik, és mely különös lulaidonsággal bir a máj és vesének a rendes működééi mag-
Nagr-Kaniwi, vasárnap. J, \/ \ Zaln 7, asAm. (6 lap.)
axeresni. Ilyen gyógyszert lelhetni Warner Hale- |Japsoi aratóit • igy rássét fimételnlök kalUtl, -félekészítményben, melynél hessnálata folytán I Kxxel az orTeűmi előadás véget én ás ssünóra a kdexvénytöl már aok czeren megassbadullak, I ulán kezdődött a lám,, mely reggelig tartott. A Egy palack ára 8 írt. Kapható minden ismertebb I láncos szépek nov'olt iöljogyöxni még fele róná-
ban ia lehetetlen volt. Még oiupán ssok navalt ikUíjuk íde, kik a jótékony oAl iránti lekinléihöl mint elárusítónak működlek. Esek voltak : lltau Tinka, Bun Olga, GMslm Koilia, Kohn Sxellna, Leilner Amá'ia (Tót-S«i Márton) lUták Anna (HéoH) íkmnfdd Ilonka, Hosenstwk Kamilla, Sa-muely Oga. Ungái Mitlvin (Sxombathelyi és Waf*
gyógyaaertárhan, lörakiár Pozsonyban a >Meg váltó* boa cimxett gyógyaxertárbao éa Török Józsefnél Budapesten.
— Iiegájakkt Lopunk egy része már lei roll nyomtatva, midőn megtudtuk, htyy cljt'ksics Gu&atdv nem ae esti, hanem már a szombaton difii vonattal ér ke tik városunkba. Az indóházban a
rároe típvisstti ée elökeUf közönsége nagy tttlmAan I kieee-ízoiiyok. — A liutalrnaatm lika
jeUntek meg a fogadtatásra. Babochay tiyöryt/ rü" ®Ht anyagi eredményéről lapunk • Különfélék* jtolgármester üdvözlő beszédére, Hekeiee röviden vi rovatában noxunk kOsieményt. laezolt t örömét fejezte ki, hogy vároeunkat mégis töMft a z.-egerszegi kamillában, F, hó 10-An
merheti. Ezután/a polgármesterrel kocsiba ült s a *slsegeraxegiek igen .elkerült estélyi rendestek ennek lakásárakkal szállva lesz — kajtatott* Isten •» ottani Kastínóhau, malyan a várox é« vidéke hozta kedves vendégünket / legelőkelőbb caalád)ai vetlek réazt. Ott voltak
_I a axépek aorában: ösv. Arvay latvánné. Cseaznák
Sándorné, Csillag Sarolté, (ióaon Láaixlóiié. Hajlít lalvánné. dr. Háry latvánné. Hooliraiter Jolin (Kesslhely) In«|6 Jánosná, Kollár Jánosné (Kéllor-nyulak), Koller Ilona, Lányi Kálmánná, Ortmi Pálné, Kosenherg Henrletle, Heviozky Jenöné, dr. Házsioska Kálmánná, Svasllls Benőné, Hvaslits Zseni, Skubüts Jenöná, Hkublita Zelina és Gizella, öav. Sturm Györgyné, Szadovila Mari, Hsavoszl Kálmánná, Tassy Lajosné úrnőket, A kedélyei esiélyt valódi (esxielenaóg éa patriarchális egy* szerűség tette vonsóvá e a jelenvoltakra náxve kedven, emlékűvé,
A keszthelyi társaskörben í, bó ll'én igen sikerült táraaaeatály volt, cask egyI. tagok éa anok oasládtsgjai veitek réast, ugy fixámra vagy 00-an. I Ax estély Ízletes vacsorával kexdödötl, mely alatl Farkas M. elnök. Köváry K. éa Dr, Neumark Béla szellemes (elköszöntüket mondtak. Vaoaorá
Farsang.
Az • Orfeum* — mit a helybeli isr.jót nőegylet n • Polgári Egylet* nagytermében, febr. 8-án rendetett, lén yenen stkerttll, Nyitány után 19V»a* Rita k. a. szavalt egy alkalmi monolugot jfölsei Gutmann Vilmoené aaelleuies iollábol. A megnyerC külsejű kiaaasiony olyan feastelenaég-gel, oly otthoniaaan érexte magát a rengeteg so-kaaág elölt, a axinpadon, hogy oixony aok lámpalázas színésznő megirigyelte volna lö'e. Eló-adaaável nagy letasást a.Eatalmaa lapaot aratott utána Mohammed (Kpaenberg Ádám) lépett a axín-padra, hogy bttvéaxelávet mulatlaaaa a publikumot. Famíliái (lm nem lamaluaai. mint a prog-rammban voll 1 voltak Armlda (Wamlierger E -
■ viraj éa Niniksza (Weiaa Niha) A bövéax jöl mu lattana a legvégül, mikor egy kendöböl c«inoa| alatt áa lilán Uixi bandája b.uxta a legjobb nólá habát tOnteteti elö, — óriási kacajra ragadta a kai, melynek gyújtó haldia alatt mtigiodull a lánc Vköxönaágel. — Dr. Rothschild Samuné valóbffn a éjiéi után óráig járták. Ott voltak: Dr. »Ittlét éa axivei gyönyörködhetö* keringőt éuekell U^ianády (luaxtávné, Pap Sándorné, HegedUa Hé-ax 'Eleven ördög* cimtt operelle-böl. Utána pe |láué, Blfó Jóaaelné, Uendekovica Piatáné, Horváth
dig magyar nótákra gyújtott, mikkel aaután va lóaágoa extaaiaba hoxla a ballgalóaágot. Néhányan ceeodes hangon rá ia gyújtottak a axivfogó ma gyar nótákra. Mikor a IQggöny, legördült, axQnni nem akaró tapsokkal hívták a.kaokiáa •Juliska*] énekesnői. — Esután a »Toldy<testvérek* (Weiaa Dávid áa Weiraberger Kálmán) ijeaxtgeilék a teremben rejtOkÓ antiaemilákat, hogy mekkora ax 0 erejök. É axám -után axinle jól eaeti a kttxön ségnek, mikor kilépett *Don Januario, a hirea braxiliai Orteum éneken, kipróbált torokkal a kedélyen moeolylyal* OUoy Imre axemélyében. Kitűnő elóadáaaért még axi ja megi)oce|tnlla nfki a publikum, hogy námeiül énekelt. Tapsolták, uj-rástak a ba Ö bee aem iáradi volna ax ének-láabe, a köxönaég óra hoaaxáig ae Iáradi volna bele a ballgatáaál.a.Exuláu köveikefett »a világ legkiválóbb jelroe/ei női minia-énekkarának meglepo iellápie * Ax énekkar tagjai voltak: Ács Adolpbin, BámUhay Matild, Horonkay Fianciaka, Cseresnyés Etelka. Darás Tinka, Freund Lujxa,
Károlyné, Tmstyánsxky Laiosné, Tanlossy Sáudnr né, Horváth Bianka, Károlyi Zsóil, Uiró Ilonka, Körmendy Ilka atb. urnök. A farsang tolyamán még lesx ily estély.
Mulatság A. Domborun Folyó hó H-án ax alsó doniborui önkentes tüxolló-egylel saját pénx-tára javára rendeseit lá^pmulatsága ieníéi aikerUII. Sokai kUaxftnbeiünk e tekintetben a légrádi éa alsó-vidoveci tüxolló társainknak, kik a legjobb kedvben egésx virradtig velünk tartottak. Éljenek aoká. A bevétel 84 frt 40 kr. A kiadás 00 Irl I 02 ki. Maradi tiszta jövedelem 48 frt 48 kr.
TUzoltó-mulatság Oelsén. Közhasznú célját elömexditaudó exen ifjú tevékeny egyeaület, február 8*án tánomulalaágot reodexeit, mely igen axép láiogalotiaágnak Örvendett; a megjelentek egéax reggelig a legjobb hangulatban maradiak egyölt. Felülfi/etiek: Stingly Károly, Kereaxluri György, KiHénstlUlter Zsigmond egyenkint U l<» riniot, — dr. Vloláné, R. L, Woll Sándor, llerg-hoffe.r Káioly egyenkim 1 forintot, — Kuat Adolf,
Birschl Hedvig, Hirsrhl Hermina, Hirschl Sarolta, | Oroax Mikfáné, (íróaa Sándor egyenkint tiO kr. -Kohn Jenny, franger Ida, htllák H<abma, Hősen Ixaó Sái.dor, Giünl«*ld Igiiáoa, Nugy Ferenox,Pir* féld Vilma. Seidl Delphin, Sauer Ilona, II amberger | bel Ferencx, Kollai Kálmán, Nagy Károly,
Elvira, Hiíii Rira, Hmm Nina,YfVtM Clemi kia aaaxonyok. A •C gány báró* cimÜ operelle jelme-xeiben voltak e abból énekellek réaxletekei. Ugy as egéaa kar, valamint a aolot éneklő Hírachl éa Seidl Delphin kiaa^axonyek nagy telaréat aratlak. Ekkor hotexabb szünet következei!, mely után kezdetét vette ax Orfeum II. axakassa »Tain-TainCon-Kong (Hoaenberg A dám) bires Mi inai kókler éa állalidomitó* föllépte éa producliója a •három telivér kukaccal.* "Utána pedig mindjiri a »borzrdalmas ballada ön- éa orgyUkotaággei* lett jelenei ez ve Blau Lajoa eredeti rajsaiban éa Biapco Bello ur (Weiaa Dávid) énekszfia*egében. Esi a két esáBOt pompáaan egyeaileni leheieM volaa oly tormán, bogy mig Biai.co Bello ur énekelt éa a képeket mutogat (a, addig Tain-T^in-Con-Kong ur a telivér kukacait kedélyeaen láncoltai tft volna. Így azután dnpla erővel arathatlak volna tapsokat. — Mirtl éa Mollop fdK Hoih-acbild Samuné ísOllop Imre) tréíáa kenőn dalok kai eleveoiiették föl újból a kösoi ség alvalag idegeit, mely azulán nem ia maradt adoa tapsokban. — A íarsengi mókákat'»Sem and Maggie
káta Józael egyenkint 20 kr. - A axivea' telül-llxelöknek ezennel köa^önel^t mondarrndesöség.
Az első tűzoltói bál A Vldovecen I hó &-én tartatott n»eg ax egylel pénxU rti javára. Dacára a aok hasonló vidéki báloknak, a legsikerültebbek közé tartozol 1. A jókedv virradtig tartott. a rendezőség tőle lehetőleg mindent meg lelt a bál élénkítésére. A pénztár javára 56 írt M) kr. lelü'fuetéa lörlént. Felüli/etiek: Habica Gábor I Irl, Dr. Böbm Sidney 1 frt fiO kr, löt. Csimmerman Ferenc 1 Irl, Ebei spanger N, {0 kr. Eixler Károly 4 Irl, FríVcsica István B() kr., föl, fiolub János 4 Irt 60 kr , Grésx Ajajos 60 kr. Gudlin Károly I frt, Goricsánecz Jóxsel 60 kr^ Halasy Károly 1 Irl 60 kiv, al.-domborúi Hirschler Miksa Ilirachler-testvérek 5 Irt, Horváth Mihály 60 kr., Igrecz Márton tíO kr., Kostyál Ferenc 4 Irt 60 kr., Kohn Jóm! 4 Irt, Kerxsek Antal .1 iri W kr., Kotin Jakab í írt, Korber Jánoi 50 (ír., Kohn Károly 60 kr., Lenk Jóssel 50 kr.,dr. Löke Ethil 60 kr., Lőve Adolf I frt, Loncenfirs Lipót 1 Irt, Mihács J. 50 kr., Misxer György 50 kr. Pataky Viktor 10 kr., Pichjer Imre tiO kr.,
amerikai négerek (Rcsenberg Adám és Weiaa Hechniixer Adolf 2 frl, ReclíriílVer Jó/He In 6 I frt, Karolin) föllépte íárta he. — Legutoljára kövei- Sálián Jánoa 20 kr., Sól)omi Tivadar KO kr, kezeti a axép »nemzeti magyar körtánc.* Lejlel Sonnenvald Heriran I Irl, Sxirk József 00 kr,, lék : Horonkay Franciska, Cseresnyés Jlielka, Da Szlámek József 60 lr., Stöger Miksa 60 kr. Tóth rés Tinka. Mlák Saabkiá, Rosenfeld Vi'ma, Seidl1 Imre 50 kr. Verbancaica Nándor 60 kr,lötiVug Mphin. KWa* Nina, Weies Rira kisasszonyok, A rin Jánoa I isl> Utftay Józaef 60 kr. Zeialer Miksa láficot hoeenfeld Vilma k, a. tanította be. A ma- 1 Irt. ^ ^
fyaros iftssat produkált oamseti láoc iairengetőj
__! 1800, február hó lfl-án.
Tolifuttiban
Nem teheiek róla: nekem, mióta oaak ön állóuu gondolkozom, kivntó érdeklődésem tárgya voll a millióktól gyűlölt, millióktól ttldösütl, sokul hánykódott, világgá űsöii, meglépett, de múltjához a vértanuaágig ragaaskodó népi Israel.
Semmi egyéni érdek nem belőlyáaolja érdeklődésemet. Nem köazönök e népnek vagy agye-seiimk semmit. Nekem uem adlak soha semmil, iKiin ia vettek el lölem soha semmil.
Hoxxáin nam 'járnak föl sírjaikból őseim kísérletei, bogy mert xsidókésbe kerüli a jósxág, legyek képviselője, ion tartója, odábhadója bosxnTó axellemöknek.
\ Ax éu aoraomun nem váltoxlatlak, nem lenditeiiek aoha. Moai sem lendíthetnek, Velők axemhen a lüggellenaég saüavollában leledsem.
Még csak valami kedves Hebron-róxsa em léke sem csöpögtél méxel as én síi vembe.
Mindössxe egy kél jöbarálom van köglük, akik (meg vagyok gyöaödve) épiieo olyan Jól meglennének velem, ha a leglíérlellieileiieob an tiseinila volnék Ta,
£s éu m^gla erköluai énem teljes lüggeilen-ségével, belolyásulatlansáfiával vallója, követője vagyok egy sajátos lllianilia iránynak, melynek aligha tudnék hamarjában híveket toboriani a ml aorainkból , , , ,
De ea nekem mindegy, Különül, da nagyon sülönöa gondolkosáaban vagyok larael népével axembén.
Voltam templomukban elégaaer; megielen-lem nehányaaor gyáasaxeriartáauNoni (hátiam ökat as ember belső világa megnyilatkozásának maidnem minden taxisában. De egyeden alkalom oe-haláén aem vállosialoli aajátoa nézetemen.
Legutóbb a »Polgári Egylet ••ben latiam (iebr. H án) a vigadó Israelt. Ax eat szépen lolyt.
Ixrael népéből került ki bűvész, müvénx, kókler, oneplirágó, Toldy Mik lói. Meglátsxott in ia, hogy ex a higany vérű, eloven nép mily tanulékony, mily nagy mérlékben meg van áldva mü-véaxi hajlammal, véralkattal éa aokoldaluaággal Kx a lapaaxlalat ax, mi bennem oly eajáloa néxetej érleli.
Én p, 0. a axélnxórl, világgá Üsöil Ixrael nép aoraában, ax emberlaég fölött élő gondviaeléa munkájára iamereji ; afétaxóródáaában nem álkái, hanem magasabl) missióját látom a •válaaatotl népnek.* i
M
Vollak kérőm, önök is lebruár 8«án as lar. nőegylet által rendesett Orfeumban i
Ha öli voltak, bizonyára efalákesni fognak arra a csinos monológra, melylyel a kedvesen deolamáló Whm Misa k. a. nyitotta meg aa • Orteum* műaorát. Es bizonyára önök kösöl la nem egy tűnődőit, hogy kire fogja a oainoa monologol ? Én ia tűnődtem.
Eröa gyanúm voll as elötietn iwickereső rfr. Sbhwtri Adolfra, aki nagyon olyan képnél hallgatta, mini mikor ax édea-apa gyönyörködik gyermeke okoa bearédében.
Meg la állapodtam abban, hogy aa Ismeretien szerző bisonyosan Schwarz Adoll. Már fejemben késsen is volt a humoros dloséret. Hát akkor toupan be hozzám as én kla eleven, apró Hosenfehiem, kinek fmivel nőegyletI titkár) minden liikol ki kell dobolnia és ast mondja: la-dom-e, hogy ki írta az orleuml monológ szövegét V
— Persze, hogy thdom. Dr. Sohwarx Adoll. Kinevetett.
— Dehogy! (íelsti Outtmann VUmosné.
— Ejnye I ejnye 1 Hát ilyen aranyos kollega rejtegette köziünk eddig a talentumát ?
a
• Möchten Sie das glauben* hogy dr. Rolschild Samunénak a azép magyar dalait elhallgattuk volna akár reggelig. Cankis ások, (na meg a gyönyörű nemzeti körlánc 1) engeszteltek meg bennüriset ax egyes sxámok közötti hoessae várakozásért.
Ax a kis élénk tempeiameniumu szökeme-nyec ke inUn nem is tudja s miben van .rokonszenves hauKja mellett előadásának bája ? Mondjuk meg neki.
Hát abban van, hogy előadási modorában még csak árnyalata sínes az alTeciationakf a hntáshajháscatnak. K tekintetben oly (ha ssabad úgy mondanunk: mesiertj kereseileuséggel adta elö dalait, hogy bizony bizony aok slíectáló vész* lanulhateti volna tőle. *
De nem is támadt ám hamarjában annyi irigylöiq, mint ez estén a — — —> Rothschild Hamunak.

Nagy-K&DÍBfca, vasárnap.
OS A R N O K:
Zala 7. naám. (T lap.)
IND. február hó 16 An.
i nem shotla ki Üt sodrából, uu-rt (elkelve tlőnaOr égőknek )etentöaé«e legyen at áltatáaoes4e»«.
Kömdiszat.
^ a puskáját törülgette meg, x <<tmk axután ax arnát
Oda érve n kii tóti hxlyre, l kardia rendexni a ki)rvad4Hv;iiiot
előbb líd bdlItU volna kAviilimii annak) a w)i Kralt Vettatlax alapitól* remánylenek; tekintélyes uegykere«> , — I ködök résxvé'eléuak áx a mükMét Ingalább |«
A tóIUi határaxélán megy lel a kör agffk egy millió tntlómUjot Írttal vglQ magkaadeeéiiek.
»C1«« MMg)»r lparb«Mlt. L«g|f»bt» ne»U,
• Kedves Sándor bácsi! Megjött Inabruokból i vexelni togia, mini eltö »sOhüi«« a Jóxeka 1*elerk»ngó~litrés gyárából as uj hátultöltő f^gv- (bAosi Minden sehüM után bárom hajtó megy. A ruandaaen In 'axoltdan, liamnoaeu at aldásoeen verem. lífrlnap hajtóvadásxatot tartunk, iöjiön pu»*'án, a axőiök tatait talátkoaik a kör Jobblkla -,liuJu 1 " txért korán reggel hoxxám A 30 ba|tó mag van fonek vexétőjfvat. Körbe lőni nam t*abad. Vala parancsolva lgai barátja: Mikta — U. i. A Laci nlv*l ^öbb indulnak, mert nagyobbal kall ka
rülniök.
meghoxta Náci bácsiiól 20 Irton vett vizslámat 1a ; kttffnö egy dög •
Eat a levélkét hoxta hoxxám december bó egyik napián egy küldöno Győréből. Raggal korán kutyáslót uion voltam Györe fele. Nmerve Mikes Öc«ém felkelési ideiét, mely* réndaeen 8 vagy 0 órára e*ik. gondoltam, bogy biaonyára a tollak kösoit taiálom még, de csalódtam. Ott állt már *x ftHxtal mellett ielj?s parádéban r töMényiáaká ■val oldalán, pa'ronövvel a derekán, lábán ujdo-pattij aranysárga gamásli a nézegette, jumogMita aa uj fegyvert ama boldog mo*olylyei, mely bit-toa kifejexője volt megelégedésének. A függő lámpa ugy fel voll trólolva, hogy lüxuy elvét a láng a cylinder tetején dugta ki, de aaért még gyertyát ia gyújtott, hogy fegyvere minden oldalai kellő világításban láthexs*. Mellelte a • Sxultán* kutya ssundikált a díványon. Howaau ábu, xs£rax jrixalá, akkora kiálló csontokkal. 'hogy bátran rá* akaszthatta volna öcsém a tölténytáskát.
— Hoxta Isten | JA reggelt bácsif\ J)e Jód hogy ity korán dani, vájjon a meri én még sohase csináli&n!! -- e szavakkal fogadon. . ~ .*
Laci a töltényekel rendesen csinálta.1 Mig megmutatta a puskát, a bemutatta a Szudáni, jöttek egymásután a kompánisiák. Leg-elaö volt ax öreg Kralt Velter, a helység érdemes biroja ; nem eaól, nem köasönt senkit, hanem kinyitott bicsakkal egyenesen neki tart ax ablak' d&Ic. kiveszi onnan » fagyos pörkölt szalonnát s ily alkalommal nélkttiöxhetien • brandit •, megtölti a nem épen kicsiny kupicát, áhítattal emeli!
inüködö kóxép bankjaink egyike, ux első magyar ipsrbank, különösen ÜU ffomlór vxxérigaxgeió
ölt. legalább less szíves megmon-Laci jól ké«siii-e a töltényekei,
indulnak. Alig roennsk Hsán lépést, hát a Jó<aka bácsi kidugja hoj>sxura nyakat a prémes gallérból h lélpofával ugy nés kei stántóföld köst levő hóboritotia hsrátdáha,. mini varjú a caonlba. Megáll, arcbox venxi a t0a« («alibertt puskái • rupp I ugy belelőtt egy hóból keveset kiálló ha* tárt )el*ö cövekbe, hogy a Riltánknk ónak ugy ai» viioltak a IQ'a körül.
— Dobd agyon Jó^aka gerényen! hanttal, a Ick nyul ím l — ordít oda neki a kasxnár, <}e aa tel nem venxi, htnein négykraicároa makrapinájából halaimat I Ast 'el legekei luiva boaontoeba' jussa alá, veaeti a kört tovább.
Indul a jnhh'^árny I — sxól a randaaö. Kst Miksa öcséin vexeti. Magái) a nagy sáncon lül a üsarestnya la^~melleit, de hala ue ennék ám a sáncba I
Ax első vadat, mit a> uj puxkámmal mu lövök, Sándor bácni, axt elküldöm Kanivsára a •Zxla« iárHs«erkesstöjénak — mond Miksa öoaém x indul. tTtánna míitt ináNodík soliÜix én, s igy tovább.
Egy jó órabosxxxai tartott, mig a kör kör lelt, vagyis mig a JSxska bácni s a Miksa Öoaéin a nagy táncnál találkoatak Ad*>tt jelre a hajtók most befelé mennek a körbe; mig a vsdásaok ál-lá«t foglalnak a xsölögyepü melléj. Mindig sxü kebb iet| a kör. Keadeuek a nyulak a körből ki törni á'vadáNxok leié. Egy példány mindjárt egye nesen a nagy fának lart, hol Miksa Öcsém kéxten várja. Vagy 20 lépésnyire lehetett töle, mikor a a Szultánból kitöft a ku'yaiermexxet a türelmét eaxtve, nagyokat vonitva, neki naalad a nyulnsk
ipsrbank,)
veiatéxe alatt évről évre ns^y saolgalatokat l««t iparunknak é« a polgári hiiaiaek. Ax igaxgsfeéxag körQttakiotéxa totyiau ax intaxat a lefolyt űilar* évben ix ktalégitö ersdiiiéuyekei ért el, Mindet) Üxleiágban nővakedett a lorgalom, a péoitárf tor* palotn 77 V milliót tett, 5*U millióval többet ax alAxö évinél x dauára néhány, a ixgnagyobbóva* loi«ag maitett xam elkerülhető vexAieAagnak, a tlax* ta haxánn HU8HÖ irt ttO kr, melyből ax igaxga-tóxag I0Ö tri. — uaxtaiék flxetéaét lógja ja* vaataiba hoani Kiemelendő, hogy a aaeuiéiyee hiielegylelbeu, meiy a kőxéb ínaroxnak x kari a* kadőnek felette haxxnox xxulgalatokat lesx, ahttel* tul»j«l(»iHixoljnak uiánflaeiéxi nem kell telfeaiia* liiöi a ax engedélyaxeu hitelek vagy jetaáiogtlag, vagy kiiünő kexexxégek áttai teljeeeu tedesve vaunak.
nagjuritruág kiálllláia lUnbxa. A béoai kiatUiáaun Magyaruraaág lermenielvet ea
felénk, ji» reggeli kiván s oly precixiiáxaal löltt a I E< megijedt a kutyától s direkt a nagy fának nyakravalója möge; mely batároxottan mesterére ment; a S'ulláu köxveilen a uyomábsn, mert
vall. Axuián áinyuttja aa Őrökké anekdoiáxó,H persxe nagyokat füllentő ■ Jóaka bácsinak ; »Na egy jó anekdo^ öreg l«
— Hej Sándor öcsém í — kexdí a .lóaxka bá^si.— ha annyi nyul volna a mi határunkban, mjnl voll a 7n es évek ele én a gerényeai határban, akkor ma axekér kéne a axaliitáaukhox!
— Sok nyul voll o4t?
—■ Asxondom t Kimentem egyaxer nyáron •gyeeegyedftl a krumpliba vedásxni aximpla puskával. Alig megyek be as etaő darabba, ^ kiugrik agy istentelen nagy druromó nyul. Durrr! Elhi-bástam. Kádupláxok. Sxalad pár lépésre a megül. Lüssan megyek feléje s látom, ltogy még éj. Agyon dobom gondolám. A nyulai folyton axemmfl tartva lehajolok egy hantért s* oda dobok. Hu nem kél nyul leküdt otí ? Hsat helyett nyulat fogtam, a azzal dobtam agyon, annyi volt ott a nyul! •
. — Ejnye Jóaaka í —* axól oda a Társak ha-faotája köxt a (iyuri kasxnár a sxentgyörgv4 pusx* tárói — korán reggel, éhgyomorra ilyet ftllenieni!
— Hát maga Sándor blcsi hol kapta asf ax arany érmet ? sxól lioxxám as öreg Kralt.
Társaim általános kacaja köxbtt látom, bogy Mxri lányom fekete téli kaputomra ax exte véletlenül a feleségem köpenyéről egy exeiOtt divatban voll nagy sárga gombot varrt, melyre egy. köpülő volt pinfálva. A nevelésnek Ferkó bátya — az ismeret es orvvadásx — veiert véget, jelentve, bogy együtt vannak a hajtók.
— Végexiél Laci a töltényekkel ?
— Végestem. A te puskádat is megtöllotfem Miksa.
— Jól van, mehetünkt — sxólWa házigazda.
Elindultunk. Kemény hideg idő^vólt; a kelő
üap bágyadt sugarsi megtörve, a fagyolt havon, kápráxólag hatoltak a szemre. Mejdnem térdig érő hóban egymásután ballagtunk a fóíüi halár-lejé, •x ugy neveseit Lednyedsxki-malom .Mé- Miksa öcsémet nyomon kisérte a Sxultán; olykor-olykor nyulnyomra jőve nagyot aximatoll, de megmarsdi
hossxu latmival könnyebben törtet át a havon Ktltagyia őket »vorachriftosio* jöni a körből Alig ugrottak át a táncon i durr! Valóxágos ágyú iövea dördült el. Lövé^ uián a S'uHan kutya bakkecxke ugrást telt, nagyot vonított t axután l>elevagia magát a tióba A Miktx öcxém meg puakával a ta melleit nagy Ivet irt a levegőben t axután ... ... eltűnt.
Megyünk odx. Hál uram fia! A Sxultán átlőtt mellkassai feküdt a hóban s 20 Irtos tarkának gyenge hillegetésével áhíliael hstáiküxdxlméi. Töle 10 -iepésnyire fejjel lefelé s táncban leküdt ax öcsém, c«ak a kénsárga ganjátlija látsxott ki. KihQxruk
— ML a menyköt csinált öcsém — axó'ok lioscá.
-—-Imeg. i kii n Peterlongót Innsbruck* kai együtt I Sáncba vágott a kotniax puska. Hol van?
Hál bixony ax stéliörl agygyal ott leküdt a nagy fa mellett.
ösaxestedle a darabokat a odaállt ax agyon* lőtt Sxultánhox, s kezdte, sajnálni a 20 írtját.
— Hát a nyul hol van?
— Axt majd kérdezze meg a Sándor bácai •Pikk« katyájától, há vixssajö a ráckoxári erdő-dőböl — axól nagyokat nevetve a pocakos Gyuri kasxnár. #
Este a vacsoránál súgta meg, félaaemét — mert a másikra vak — öklével törölgetve a gonosz Laci, hogy két lövés port s 10 drb xrétet tett volt a tölténybe azért, mert a Mikta csak két kupica pálinkái adott neki reggel.
PÉTER S.
iparcikkeivel inéli6n letx képvtaelve. \ magyar kiállítás érdekebeti a reudaső blaotUág xerauyan munkattiudik s annak tikere ma már bixtusnaa mondható. A ktáliuat magyareraxagl btaoitaága legújabban it a magyar rést érdekeetegm nagyban emeio megal lapodé tótra jutott a becat rendexő bi«0ittággal. A magyar kiáliitáx reaxletei moxt már keadenok kidomborodni* A ÍŐbejaMt köxepen leax a király pavillunia, meiytOl |obbra éx balra a magyar, illetve óaxirak nagybirtokotok gyüfie* méayet ktáUitátai foglalnak helyet* Utánna kö« vetkeznek a megyei gaxdatagi egyeaUiatek ktálil* taxái, melyek köaül nem rgy log tettem nagyutiti érdeklödaat ex tetiUnexi. A Itoiundabxn lexs aa orasagut aideaaeil egyesUiei nagy gyüjteoiéu^es kiállliaita, as ottsagoN gyapjú kiállítat, ax oraáe got inaggyüitameuyek, a borkiálutaa at a legbelnO körteiben a mexőgaadasag sxoigáiataban álU) ipar és kéauiUipar klalittax. A borkiálltiatiiak a feat deciiileret echantiIlonok elaruaitaaa eienk torgal* mat blxtotu, inni ax a mult evi párim kialiitaaon It bebixunyutl. Magyarorsxág ré^xi vasa axonkivUt as oaxxet nemxaikOxi oxopuriuknan, ax össxaa ál* iaikiálliiasokban, valamiül a lobbi időleget oao* por.oktian *f iu koatuio lülkebeu lógja laleltetui borát, peasgbil éa konyakjai.
Szerkesztői tizenetek.
IMiXb uiamV Ax «IOsA Iftámoktl Ma küld* lietjiik wi% awt ■inti •Itog^tak.
A liitl twliMilitai ktbix<^Qk, üi •*gv«x t«rJ«d«listft)»B UrnsBkf ntatt atm 1 uxImUst.
Nyilttér*.)
Wx^aae aridr«»ionv «m ao kr. UN I. II 45 g. M«t«r — gtxtt ttod pimuion (vn, Ifto vvrach (jaaL •• vsr* mbva* vml ittt^kvila poitu* uaü mllfN dtx Fst)r)k'lM|XH 41. HesaeMre |K. t K llollnt), aa-Hali M ii«r*«r UMfslMMid- gH*H* k<«i*in 10 kr. Puilo,
FilMSt ucrkfMttö At kiadó: %'arga I<ajsx lártnnrkfütS: n«sInj atndnr,
HIKftEIÉKKK t
Dliftele* éx ériékpaplrbaak, Legkeresettebb fővárosi ügyvédeiuk lejéből a napokban egész hirtelen (ix und fertig egy uiaiapiláx, mint valami Minerva, pattant ki, a ndi§conto• ét értékpapír-bank.* Exen legifjabb Minervának tel-a gaxdája mellett, ki Je-levettj válláról ax uj pus- sxerelése meglehetős tökéletlen: egyelőre csak kái, megsimogatta remek ágyát s folyvást kérdette .'[egymillió Irinyi résxvény töké vei ruházták lel, — Jól mee van töltve ex a puska, te Laci ? j de a megalakuláshoz erre ia csak 800.000 frt
Közgazdaság.
Jól hát, csak ne babráld, mert még kupán trafálsc valakit, vagy . .
1 volt befizetve. Rövid ruha is ruha, talán egy Nymphának elég, de egy fölvériexett-fegyverxett
Még ki sem mondta Laci, mit akart, Mikaa jsieiinöntk, mint a hogy Miiarvát ábrázolni ator
Pár paragrafus lépést rögtönözve, ugy odsaielié aelle arcát a fagyos hóboritotia földhöji, hogy a
kás, nem elég. A »P. C.« axt bisti, hogy azon urak ketdeményexé*e, kik ax uj bankot »me£-
k LtBJOBB
BRÜNN1 KELMÉK
ta wulfti gyári ánk Hxvrlnt xaálHitxUiak
S1EGEL-1MHOF
puntó-fjrártbúl
680 l-vo a a f n n a i: x. Egy tlsfáBN itvtxti Vagy nyári Sltottkk« •I4ga4|sa •gy oxumxg, ittly a1 , métert vxgyin 4 retbi Uriiilmim. Kgy kétAxaáfM <wansg xrs , * . . 4.au , flauti „..,«. 7H
„ ttnovtbb ......
n ItfSsMSxbb ta.il
valódi gyamjából. Továbbá asgy válaaxtékbsa ««|y»m«sl ixiivétt kaxi* gara, fOloluikask valé kslxi^k, vsStMoksak éx ua» rlxtáktak atrúoa,xal0soltaayAka«k purnviMMatitiii •sabálytatrS «(yMrxtakaax vsto (MMitdk, forilnkntk él |;ini«kikMk sioskato cxéraakcixiék, VHldUl BMUéay«kniniék ab.
tnirtj é nitt j^tlji tt i ajfli Mini! ni, ÉiiiiiíiMI ^üiiiiíiig.;
RlalAk lt|f«B én bénsxstvx.
felülbélyegzése ssükségttleoné váll. A kacagásunk I rítakirosták,« dicséretre méltó, de hogy meréM*
Nagy-Kantcaa, vasárnap.
Zala 7. »xám. (8 lap.)
IB90, február hó |6-án
RE
PARATOR
oarvix- ém 1cö«xTrény ellen M kr. ée 1 Mért kapkató minden gyógyaaer tárban.
TO
KAJI CHINA VASBOR
véa»aa*aéaja4ff a «ápk6r ellen a legjobb aaer. Ara kia Üveg 1 frl ao kr., nagy 8 frl. Utánaatok ellen vidaévaláriáaom.
RGUERITE CREME
a legdivatosabb arobőrftnomitó. Minden elegáne hölgy pipereaaz talán otthonos. Teljesen ártalmat* lan. 1 köoeög 9 frt.
KRIKGNER GYÖRGY
BudapwteB, Kalvialér, 548 1—6
MA

U-'i-NátHa ollcni szor.
AlUI&tmh elterjedt vélimáay volt 01'léiig, bogy » a6lka aem syáeyitbal4, g támláit a kísérletes «la* pulu tapaaatalat aautbau, hogy b
i
nátha ha,t óra alatt gyógyítható
I BMtlyAI VMMBfek
•mmhh ilhorril
•1 VMBél fca 1 I
■ ■HMIIIII • K íb b légutak bóraa I i képeeaég, Osak « I
Int • Tuuffcr KArnly fSráróni gyégyasBVáaa: VI. Baiiady*atea Hl. által kásaltett aatWgvavade Igáaybe. Ks«n tvljasen ártalmatlan taer ugy rttliiÖMekuél, mini gysriiiwki'kjiAI s lagMal *lka'laaahat<. KM libH kél 0wé bBBÁIlsl, «iébb éréakáal agy até ksaáU ptnstbtbBib káté^hBBállBl sémméé. Mér aa eled • haaál kaválele aláa a*tka okoala kekegéal l«i*r. tgy a fejfájás 4a tu»aenti» Nékáay bauál hsvétele aláa alváJtBaáael tetemesen BByhUlaek, mig végre saabaddá <>h readsieé laaa u lélegaéi át tttglá«i törvéayesaa Iwjtgyaett védjegygyei ellátott késaltaény uyajt btatoi alkart.
6?a 1-6 M1* Áru egy Pveguek OO kr*l«i*ár.
AZ „ANTI ORAVEDO" TAUFPER Cf AK GYÓGYSZERTÁRAKBAN KAPHATÓ,
Fixes Mi
und Proviaion aahle ieh für Vermi ttlung bei Virkaaf van ga* tslillak KfRisltr. lem l.etaa safRn>
544 7—10 Wechselhaus
kik törvényszék íj-H. FUCHS,
. _ ___ ______________sk alr.pján sors ¥
0 jegveknek réasletfiaetésre való elaruaitásá- 0
Q val foglalkozni akarnak. Ajánlatok: szer- 0
Q kesztóaég. Budapest, Erzsébettér, 18. sz. alá A
0 eziiHzenduk. 568 3—3 ▲
OOOOOOOOOIOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOIOOOOOOOO
0 Magas provisiót o
0 összekötve egy jutalékkal nyújt egy nagyobb 0j a bankintézet (réeav. táraaaág) bármily állású T tiavteeeéges egyénéknek, V röen kiállított réealetiveinek alr.pján sors
Budapest, Fraoz Mgm 12.
Milif.
~L Ilit igjr.iil
'ÍSálíW
xxxxxxxxxxxxrxzxxgggggggxxgggxxgitlit
xxxxxxx xxxxxxxxxx
Az kétségtelen, hogj gyakran egészen agy* ezeré, kleyayee beszerezhető háziszer meglepően gyón gyógyulást szorzott „A Beteg* barát'1 czúnfi kia iratban még bizonyítékokat is találunk arra nézve, bogy még hosszas, reménytelennek nevozott Beatekben ia, gyógyulás állott be. Miadan batagnek el kellene olvasni azon könyvet; Riohter kiadóintézete Upcaébaa ingyen megküldi.
X X X
xl
X
RJHId lianziiíilut utón iM'iklllii/iicilt'ii mim íokIIhkIIIÓ mer
A I n || H k
MBépMé||«
■ m a r I k • I
iKalodont
GLYCERIN-FOG-CREME
(egéiatéglgyt katöiágtlig mrgvlssgálva)
F. A. Saru fia & Társa
ea. kir. udvari eaáUltök
Béaakaai
xxxxxxxxxx^xxxxxx
X
x
IC X X
s
x
X X X X
s
X
X X
)C Kapható a gyógyazeréazek áa illaiasaréaieknél 1 darab M kr. N.*Kaniaaáu
X Schwarca & Tauber; ijloaonleld Adoll; Slrem & Klein, Berdln Márton; Marion £ éa Huber uraknál. 448 28—ÖV
X rATTlTAH! r X ....... ' ____~--
~~ ' ' ' * " " " * * ' tihmt'fétfl unhadalmazott
zöld takarmány sajtók
melyek ■ladeaueinu takatiaáByfélák tltaHáaára. vegyin a Hl Idkar, kakorlea- éa répal vél atb. takarmány fajoknak édae éa aolüállapotlMN való eltarUaára eaglgálaak,
„EQUITABLE"
' /W
Egyeiült Államokbeli éUtbiztoiitó-tdrtanáy
NEW-YORKBAN.
AlaptltatBtt: IHAtt-bru.
tiíxt'Htkolt fAk« laas VflKén o. é. 1.37S.IUO 314 frl - kr. Uj UstA-it4»*k laSS . 9 , 384.833.837 , - , Otostt bev«(«l 1SSS , . , 07.997;448 , 60 m Vagyon 1888 . ,, Z87.607.S05 . — .
A bbU^lnttaksak ......
kiíUettcteit 1888 . . , 29.71114t „ 60 w
As tasw** nyereség a bistodtottak javára tof dittatik ét a közöus^a kötvényeknél már a má" Bodik dljrátalrt lntiaotémi alkalmára! flaettetik vissza, mig a fél- és a Maabad Toutipa- terv raerint kötött bistoattaanknál össa^gyöjtvc a perlődni! végén iboI-gáltatík ki kénaproaban.
At wBtlI lTABLfr mladea kllvéare 3 illetve 2 etxtendő multán aMgtámadkatlaa* mA rállk. a nenyibea'aa esetre, ba a-biatoeitáal-dijfixetétek a kötvény érteimében megtörténtek m kUtoclUUak kaTelelmésyel egyállaláa mama alatUkalék vlitia éa a láraaeág átok klatéglléiér« fetléUeaai kötéléivé vaa. £arn újítás álul aa ,4MtUlTABLE" bla* tágított ügyfeleinek teljes awgayogtatáat ayujt arra néava, hogy halál -estben, at elhalálozás tmblao-■yitáaB után, a blilasltáil a—a«g as llla-lékaaak keselket. aala4aa kMUaéafek kfts&U asaaaal klfitetleUk. 468 7—12 Börebb tudÓKitasatf ugyttiatéa prospektusokkal ét ajánlati Arlapok kai késtségeien isolgálnak a lé- éa kerti li ügynökségek, aamkllöab* ii aa
t|(j6lfABLf" bgjimszigi alpgatitóira
Magyar iMémitotó- h pénzmltá-bahk galipia, V., aaraUyamltsa < aaám.
Qomoktalaju gyümölcsfa-iskola I
UNGHVÁRY LÁSZLÓ
€xegléd«u létező •Phylluxera* mentes, homoktalajjal biró és szaktekintélyünk Barerakl Málé ur hirne* vea telepéről beszerzett legkitűnőbb 97U fajt s valamint vadonozot és egyebet tartslmazó és mos már ötazörösen nagyobbított 607 8-3
gyümölcsfa-iskolájának
roév- és árjegyzéke kívánatra bérmentve küldetik.
Tisztán almafa vételénél 10% árengedmény. Kiültelésre alkalmas, kiváló ázép, erős% mindért lé le nemes 2—4 éves csemeték árai 2(1 krtól 40 krig.
A homokban neveli otmeték bebizonyult tény hogy akármilyen talajban biztosan megerednek.
a Jeleskor ligklvá* lóbb találmányai kosé sorolhatók,
balganalva a gyakorlati liaiaaá* lat által, a a miaö gaadaaáguak felette nagy baaanára válnak.
IMkante Lfdara !
Maaaallnen Barltna . Mk. a.—
S Kaptamaron, illnstrirt (eonflsc. gew.) „ 8.—
1 Okae Felganblatt vou II, lladubrasdt „ t.-
2 A. Chud, Dia MUaderlanea des Hikblaade^
g atis jpríjfeiiK Paradita . ,' , „ 1,60 * Vanaaittgsges Waehsabme nd»'i Hiaismlaag-dea __Betiügea. — lilaat. Katalog gratla a. tr.
woooooka;
Verlags-barbblg.
W Steglit* saratr. 61.
Nénif(«ir«aágbaB ét sz Osatrák'Hs-gyar birodalom* bas igy év alatt általunk
700
fífT KI aa millata* taak a takurmányt, kilöaöna a
répa leveleket
darab áruilttatoU I el. a mely kör Hl* Lméay. kétaégklvSI I nagy kaatntralie. töiégUk mellett isöl | adnak
ti bspráaalnl alvala legutóbbi Ivl kiérlelek blaoiiyi^ák, bogy a répalavnlek
balgaaalva addigi readkivüll ka lesdöaége ét a gaa* dáaaaU tostU létek én asaktaklatélyaktöl syert saámoa ét ft nyes ellimarö nyilnl* koaatok éa blaoayit* vásyok á'Ual.
HasztnUiíti utáni Iának, li&tr eredményezheti, ralamint prospetlUeok, merő nyilatkozatok és bizonyítványok ingyen bérmentve küldetnek.
kl%£i« te it fakarnajii) I
melyek nyomán biztos et(s> ée
MAYFARTH F és Társa
gaadaaágl gépgyára.
HMhor-iS irm&m 70. Fttíf\kjuft N. m, és tíerlin,
11-
aa ón működő és folytonos hatása emeltyű setrfceaeltsl al« látott BLUMT-ftlt •aabadalmBaotl préáekaak agyvdlljogoaall gyárueai. tél 6-10
Nagfy-Kanízss, vasárnap.
Zttlft 7. (0, |«n.
1MO, iabruár hó 16-án
li | tete segítség fywtrfairt i.azok liíBtoÉpyei ellen.
U ÉHHl|IMMUn(u életnedvek e «m>«k folytán • vérnek tUWlláaára é| tlaaia Állapotba* **u frwítMra ét a J4 amémlé* eléeegüéaére a legjobb e Iegkathaféiabb un r már li mtodiutltl Imm-
é* MálW
élétbalzsam Dr. ROSA-tól.
I««i
pavnnyUe íVloiHttgéa, Tértél Uláa, Ufnjinl oij'Mj; íj/ kHUiío (umámí küvaikeatében aaa* álittxli— in
mtfMftiuió kátfaerévé utt«ixpixk. Ara egy D&fj Üveg gal 1 frt, kla üveggel
fcdlQoflnts ntfaden
*b. kV. ailw t«U
PaPHpHHHptfi
liathatdiuaIk bllinyaí 1 ly kftünü he ira
IUm alaibaJuaai a leglobb » letgydaylatiaoeb gyógyffiva|tbO) a leggoadoeabbaa VU 'kJMllVi * emfaitéftl lmjoh, gyoaturgfirca, étvágy hiány . w —•-"nüuö Ip
VHVwffalfmnl
50 kr. Xllniard Iratok iiril bárkinak betekintés végett rendelkezésre állnak.
Uainlaltáiok. elkerülése végett, mindenkit flgyalmeitetek, hogy aa egyedül úitftimn u eredeti utast!*• «>«rint kéasitett „Dr. KOIA-dli életbal-aaaai" ndndea Qvegecskéja kék burokba fan taotnftffidviii melynek hnaesoldalaia
,Dr. XOIá életbal xaama a „fekete saafaox" oaimaett gyógyaxeiv [tárból. FRAQBEB B. Prága 206 Hl" német, ml), aiagyar ét franaala ' nyelven tlnibátó, iMIh telein pMi| u Ulo i)i«oU védjegy láthatd.
Dr. EOBA éietbalxaama valédian kapható caak a k éaiitft
3T 33 -A. <3- 3ST 3E2 ZE3 B.
vastag*
L-a BUDAPESTEN
•i g><>f)s*eriáreban h VAn ihú/. tu. ji.
Áa •Mlrák»iwp«r ■»—arekla tuhmlen gyágyaacrláráMn. ultláy
MM éltlMllMNkél.
főraktárában, »ó|yiurtá| a „fekete aaaboz" Fragában IOI~ID IH Török JÓBiaf ur gyugyueréesaél, Klrályutrea 1Ü. aa. Budai Bmll ur vér*
Ü|)MMN ll|itwu I
531 6-96
„prágai általános házi*kenőcs"
tcbb eaer hálenyüatkoíattal *ll»mert blstea gjógyaatr mindenfele gyuladáenb, aebak éa gsnyedéeak ellen, K*ea k«»ie» Matea fjredinénytiyel hasanélható * n&l rtnlíí gyuladéeánal, * tej tesjtedteéttél • ** railA I# w^kf^yrléaéuÉl aeftléakoe, k-l.v-nynól, vérdaganatokn&l, genyea fakadékoknél, pokolvaniéb kóromgyök-url, a* ugyneveavtt kCröinfürtpnél. t.kunénvedéaeknél,' fflpuffMieeokaél mirlg)dagaualokuál, sslnUganetuk i «J. Iriéketita tagoknál stk Minden gyulaijáét, dftgauatot, elkemsnyedéet, lél| utludAst a legrovutubb Mt irtatt eftévolU; « nliol már gMytdéa muiatkotdk, ott a daganatot legrövidebb Idfi aUll ftjdélrni nélkfll M* ííivja, kierad éa klgyégyiijt.
MT Kapható 26 éa 36 krajozároa aaalanoaákbaa.
A ic« Hintán a juijtalaltalánua báiikcnöa at aukaabr ultauaeaa. unmiUm k ÜVaS* kii fgyalmmtatak, bogy aa aradall ula«iléa atarlnt caak nálam l»«a Bf kénltve, é caak akk^r valédl, ha a sárga ereaaitleacft, melyba tAltetlk, vdrOa hessnileti otavitáaokba (melyek 9 nyalvaa njonvák) éa kék kart' aba, aaelyau at ld* nyomott vedjegy látható — barkottra vau.
HALLÁSI B4T.7JMM n lagbablaoupllabb,aaámtalaa }>rdbatél ál-tal lagbiatoaabbnak élimncrt eaar a nehéahalláa klgydgjitáaaaa a aa igém a •Ivaaatatt balliii tahatiég Tltvianytrétér* Ef7 üveg ára 1 Itt


I -ü .iilf g-l
I1W lil
il
*í tIHiSbilJMii.
UN & . . irt .
l\ iFiilliFill
mm
Konkolvozó íTrleui
Csöves tengeri daráló.

Szecskavágó.
Malomkő
Fecskendező.
Cséplőgép
Kótvnau eke
Körfüráaz
GRAEPEL HUdÖ
T
Mzaoakavágó.
Oőzmoigony.
CÉPGYÁROS
MARSHALL SONS&C0,P L"TO
VEZÉRÜCYWÖKE
ym külső yáczi-ut 46. BUDAPESTEN külső yáczi-ut 46.
(EZELŐTT SROGLK iázIKf-rtbl OTilli.
Ajánl legkitönőbb szerkezeid konkolyválúsztókat (Trieur) éa gabona tisztító ron-táhat, úgyszintén legújabb rendszerű sorvetőgépehet, könnyű fnju kótvasú ekflk-f csöves tengeri darálók-, kwkoricza morzsolóhszecskavdgók-, répavátfákat, továbbá lókere-toklászotó készüléket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valitmint őrlőmalmok éa malonüjerendezési gépeket, nevezetesen: fjnbonn iisztitók-(Eurekti), tarárok, malom' trleurfík9 hetifferttxtkck« lísxt0HXtály0%6 Ijób
gerekf feAkordőh, darfk tixxtitó-gépek és malom vasrészeket; lyukasztott rostalemezek és általában mindennemű gazdasági gépek és eszközöket legolcsóbb- inakon és legkedvezőbb fizetési feltételek mellett
Árjegyzékek bérmentve küldetnek, (g^
Tlaztltó rosta.
Lisztosztályozó henger.
EL VALLAL mindennemű malom felszereléseket bármily erő hajtásra
Pttkaaxaiógép C
Aratógép.
Malomtrlaur.
NXKHNZ AMii firKK, szerszámok ás eszközök gépészek, kovácsok és tfikritmnk sztlvitlra.
OódoISI.
Répavágó.
őrlOnialoüi.
Szénagy Ujtő
b77 l—ti
Nagy-Kanizaa, vasárnap. . / \ Zala 7. asAm, (10 lap.) 1880. tabrufcr V\6 lft-kn
A NAGY KANIZSAI
bankegyesület résiyém -t testóte
f. 1890. évi m&rcius 2-án d. u. 8 órakor
ssujáut ]a.el3riségé"bex^ - TIZENHATODIK fcVl
tartandja, melyre a t. cz. részvényesek tisztelettel meghívatnak.
mme' >
Is:özg3r"ü.lós téixgy eti.:
a) Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
b) Az 1889-iki mérleg feletti határozat és az osztalék megáUap'itta.
c) Az igazgató-tanács választás utjáni kiegészítése az alapszabályok 15 vk gátiak ftgy^i ben tartása mellett ( % alkalommal sorrend szerint kilépnek *. líarezag Ma és Sommer Sáwdor un
d) A felügyelő bizottság megválasztása. • m i-4
« »
e) Egyéb alapszabály szer Qleg bejelentett indítvány tárgyalása.
Azon tisztelt részvényes urak, kik a közgyűlésen szavazati jogukat érvényesítem 6l\im alapszabályok 35. §-ához képest íelhivatnak, miszerint még le nem járt szelvényekkel eUütó vényeiket í. éli február hó 21-tól egész márczius i-jéig terjedő idökteben az egyezeti p6 letéteményezzék.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1890. febru&r 1.
Nyomatott Fi«chel Fülöp Upmlajdouoiufcl Nagy iUuuikn Utol).
t
8, stóm.
Nagykanizsa, 1890, február 23-án.
XVIL évfolyam.
tiirkmtáiéi latthyiay- k Liatal*iy-auaB aarkis.
14b tattaawtö a Uy* tteUemi risato voaatkozó miaüta koakMy.
ZALA
SlalékJvalali Váresliás»viesa ft, majs tf M)<t| f afée
vk«f**k<N|é«B,
£uóficiTÉti ARAK:
laéii étve, HNvr*
N»|)rtl»Vft>
I fri -Jft i , K> 0 1,111,
lánatatatUa levelek oaak tiaart k%-lekből fogaiitataak 4-
Kéairituk vussa asm k&ldetaok
Politikai ós vegyes tartalmú hetilap*
ttir4tiii»k JeliayoBaa •sAstiMetesk VyUllér psütsora 10 kr.
A Nagy - Kanizsai- éa Délzalai takarékpénztárak éa a Uankugywlllet hivatalos közlönye. KiftíiseiéBBk, viMuaist » kim«u-krB
. - ...........a iii. i..n i.■'■..................i i n ml.Vi.1 min...........................— i.n.iiül... vttatikotok Pf zsbet Futiiii kí.Mvv-
. IunbIMKUBIU tRieMHiiuk.
HegleUnlk Nágy-KniiltaAn heteiiklnt egy mert vnaárnap,
KÖZX&HV6l5déSÍ fiffVfiSlllöt. I kában a koVmátvyt, elpiheuéat nnn eii|ftnlo a* idaite^ajku, de magukat magyarok*
pezsgésben k társadalmat «•« szakadatlan in nak valló, bsváttdorlott néu töredékek kel apíVatióban he egész magyar iiomMtíl, Nem j szemben, Nekünk,, nyolcmilliónyi magyar nép-1 mondhatja senki, hogy mi mag nem mos i A magyftr hltsm absorbeálódását légnek, szemben ugyanannyi máshyelvü, más dttunk minden faotort arra nézve, hogy i inkább elősegítik a kivándorlásuk; a. ma nemzetiségű néppel a szerbbel, némettel, j ezen a drága vérrel sseriett sseut földön Igyarnyelunek való térhódítást padig ai horváttal, tóttal — nemaeti aspiratióink magyar legyén a goudolat, aa érzelem iskolák. Aiokat tahát Miqtóleg meg kall végletekig menó féltékeny kedésével kell magyar legyen as érzelmeket év gondola* akadályoauurtk, fiakat pp<líg támogatni éa ovakoánunk attftl, hogy maroknyi nemze-tokat közvetítő azó éa beszéd ia. segíteni nagyfontosságú munkáiokban,
tűnik parányit aé'veszítsen létszámából aat Egy ilyen hatalmaa faotor a közTnive- Ebben kulminál a közmiveHSdési eg)V* nemaeti törekvések végletekig menő meg- lődési egyesület is, metynnk megalkotása aületek nemzett ktiltur mlesióje. Ka aa a„ feszítésével kell hatnunk mindeuült,minden j iránt es eljfilt pár évvel vároaunkban ia ke- j magasabb nemaeti kultur-misaió tessi hszs-irányban, mindén alkalonvjnal és minden > let késett mozgalom* llni küieleaacggé ások megalkotását min*
módon oda. hogy a nemseti egységet meg- A nemzeti egyaég megteremtésének ejdenütt, ahol miaaiójuk betöltésére talaj és "teremthessük. I hatalmaa tényezőjét legutóbb BhIíhíIh Quas- alkalom kinálkosik.
Es nem pár év vagy évtised. hanem | táv országgyűlési képvÍH«l6. jelea pnbliris-l Ilyen talaj kétségtelenül a mi váró* talán századok munkáját, igényli, De a leg- ltánk propagálta a Polgári Egylethep, fjbr.1 sunk i», *
parányibb eredttymyny eLia be kell érnünk 116-án tartott felolvasásával. ' • Caak nemrég hallottuk, bogy a ssom^
egyelőre « nem azabád eatigged^iftnk egy 1 A helyi sajtó teladatáuak tudata toasi Wdoa Aaepetnek faluból körtll-baltll 1 í)0 pillnnatra »em. GaigaliaUdáaaal, parányok-1 köteleaHégUnkké, hogy «t^oagalom.hullám- ember 4vándorolt ki dlavoniába. Mjabbaii ból kell nekünk megalkotni ast a nemzéti gytlrtlit elsimulni ne hagyjuk a mentül aa a hir kelt Msárnyra, ho^y városunk VI. egységet, melyhö} a mi magnaabb álmaink, i asélesebb körüekkó tegyük asokat, Mert, éa VII. kertlletéból (Kis-Kanissíihol) is uagy hatalmasabb aaereplésünk sspiratiói Hízod u kösmivelodéai egyesületek célja a mi. temedben akarnak'(mintegy 80i)*an) oda hétnek; mely bivatt* leaz a népek óceán* i nemaeti aapiratióink Ksenip^utjából oly fon- köllös.ui, a hol olrBÓhb a föld. könnyebb a jában olyan szirtté tenni nemzetünket., me-|toa munkakört ttiel t*í, mit neköuk meg luegéllietés.
lyen azután a pokol kapui sem vehetnek!nem ragadni saját hazánk és nemzetünk Máafelül Muraköz és a vend vidék ma-erót. I elleni megbocnAthatlan mulaaaUa volna gyaroaitáaa Nzakadailan föladatul nyomul
Azok, akik nemzeti munkánkat, ez! A köztnivelődéai Hgyeaületek eélja én elótérbe nemzeti aapiratióink i^* törekvéseink irányban -tett. lépéaeinke* figyelemmel *ki-T tbladata ^ytt-lül itt«*t(akadályoaiii mindeu ♦ ^rdakéUaii- »
sérték én eU^gulatl^nul ítélik meg, befog 'oly befolyást, mely a magyar elem abnor- Íme tehát . nlőttünk áll a kettóa töl> V ják látni, flioteják iamerni, hogy nemzeti | beálódását elŐaegttlíeti ; máiiielül pedig a adat, mit a kötmivelódéai egyesületek mull* _»«gyn£gtlnlt érdekei nzakadatlan éberségben magyar nyelvnek mentül nagyobb talajt • kaköre a nemzett kultur mt^sió szempont* tartják az intéző köröket, folytonos mutt-l hódítani a köztünk élő nemzetiségekkel én jából felölelt.
A „ZALA" tárcája.
I kftsasaltemei vasy ax iga/, baráti ÖHM/o'orlftHt , i alak, egó*/ arc^a elSfulja, ds tneg a benaédiaódja nem biányxik a/. tfg^azs^gt'B huuuur msui. <ia, hogy ro|j|iaat tleams'iku* e/áhsr — aata értam:
I v Négyen egyiln vaunak mar Mind ' anAsy ; taért i^y kinőni sgyniiiit V. 7" 77 lt , . A Iaöa. A* Oíodik meg legenv. J ^-^^iwssíciiibAtj 'neki valami vallató a»«rt
£L Jl3l2aSSÍg826r2Ö „Monai Ágnes, — Mi a menyköt c^maliunk Iliik, hogy nö-, doktor stól.nsvÁs Bándor, a tanité, |». o. aa
Ualésra Wrjuk mir egyi*/.«r s Janón Ooséaiat?.^ 2 idei Biller lioroyai^l éhgyomorra két decit, majd — A „ZbIb* Brekii tárok ja. — Uxól LajoH a joiíVAü; Hgy aiacaony terU)eltt »aikAr! ámgMZÚlal í
tuts* ^Mfess Xffl^tsísj rss,-""01- ^LSi- ......—
^rtír, miutfcn « » kürtímény, hogy iniDdettyik | Hé| 1(IK,u|imk »*«l«(nM. , iWI kigoníulnunk
ktaWök k» l»!ub«n levén tllonMom, mely lal-1 _ Tudonv- folylaljii, > ciprelltt fUnljét »ak enymteW igfl kö*el lek«enek - mmi a ,e,h„kAnl „ (ítrHllk u,je |ujv„ _ |,„Ky |
IgaaI —•volt an egyhangú valam. | — De mit V — kérdi Liiíoh. Nam ix hinxi-Mernék' melletti falvak altalSn - a ady^ben I ^Imas « banm"!,ek ~ ^ "
kaputos emb^t MHtok kívül nem igen láthatni, ftl&rgit lányába; de ha anySnk tu,s,ólukra kAf- !ni larlanggal éhUak már, Sn ma* a
haeaak véktlenöl nem viax oda valakit -a ^l, Lka;illlal kimegyUnK a puasiára, bogy maffkériOk kMsnarné^én»a»»wyt mert hat M-- ----
tehát ttsxtesaéges vegetációt igen. de életet nem' a )án ka keié,7hál uzl hissiUlr, hogy I 5Ky [nemcHak s partit, hanem meguntak
mert hat Ök ia axeretnék mar a plety-
élnének, ba tel nem kereanék egymakt hogy egyik, kukkn't ÍR? dehogy, iral-pírpl a Unynyal együtt, fá! T* * ^<»ÍMm«iyUat
vagy a másik családi tűzhelyénél - hol ax igaz, mikölben B mur is-ieleképen betanult mon- koi,k' **** RDné,kül CHak nöm "dha,,4k öok,! szeretet nyújtja a baráti poharat — kedélyes be- d6ká|a URY B torkara forr. hogy alig jut szusz'.oz. - A« mar igaz! Üe eaek nagyon szeretha-szélgetessel, disputalassal, vagy szórakozásból« ___ jj^i dünyög Béla, aa ev. pap, égy erö- tik egymást, nem olyan mindennapi r*aere!emezt élccei tüszerezeii tarokkal árulhassák el, hogy Ok U^iu, 28 éves férfi, fekete' bajusa- s ^szakállal, melyet e két Saiv érez, hogy némasAgukban is is élnek. " r—-—
S meg van bizony az ilyen íaluai baráti
msly Am usengö baritoii hanggal, magas homloka|% boldogok! — veti ods Sándor, áti « a szemöldöke közötti ráncz értelemmel párosult 1 ~ Három1 — szól a pap. kftruek ia a maga kedveaa6gst varázBi, mely él-leoargiára-jfall.,-- tftn ax^ri nem szól v a János, inert! — Kettő! — mond a tanító, let, mely kedvet ad a falun való tartózkodáshoa, | nincsen meggyőződve arról, vajion MrTrgit ViszonTrTarjam.
elfeledteti velünk elszigeteltségünket az élet apró-1 szeretieV Vagy tán magaaan lóg a szőlő? — — Jől van! Adni. kont iázni, sz a rugula. caeprő bajaival együtt, megóv as elmaradottság-! Dehogy ia! válaszol Lajos, hisaen megkérdez-1 A doktornak rossz kártyája lévén a hunjaitól, sót sokszor megrigyeltetik a városiak részé-1 iem én a szülőket. Semmi akadály. Mondják, hogy I aal, megszólal:
ről is, ha úgy hébe-korba meglátogatnak. tf leányka is szereti, meri ha ügy véletlenségből — Muk 1 A Jancsi Ügyében gondoltam va-
Kivatikép áll az olv társaságról, mint al a nevét emiitik, fQlig pirul. Azaián ha látogatóba amit ! iy....ei ötös tarokkom pániáról_;_^meri közülök van náluk az övsém, a lányka ép oly zavarodott, Haligaaa doktor 1 Ide vigyáaz a játékra
ktkí a Baját lábán jár, mindegyiknek meg van a! mint a Jancsi. Ha távozik: fél óráig is nézt a most, játékközben hallgatni kell — asől Sándor, ferftttt tiszta meggyőződése, akár í^ölitikai, akar j tájat, merre ment. " • - Secit a húszas 1
társadalmi, akár szakkérdésekről, legyen a szó, —"Ez" igazi szerelmi vallomás, de mégis ! - — Tűit! — tujja Sándor, ki Héla mUgött Ül* an természeteden meg nem zavarja az egészséges1 furcsa az egész — szól. a doktor, meghizott kóTérlikis* és pagáttai.
' Nagy-Kanizsa, vasárnap.
£ város lelkűn é. int.llig.ua köreinek buzgalmától függ c.upán, bogy a H>kgih Quaztáv kiváló publicistánk uagy hatása halhatatlanná legyen at általa oly elragadó hévvel propagált eazme megtéiteaitéae által.
Zala | Mám.J2 lap.) Nemset 4a lline.tla
tl.ti. hataflaaga, . Nemiet is l>in»»tl. kősóul üdvö. ki*ity.«4a m.gt*r*mt4M, aa auráp.l bili*' azóvatatg l.ti.hoaesa t a magyar honv4da4g m.g-.Ikolia.
A lovaulfttjitájt 4« lionllitl lenkült j.ll.mtl.s-latig esabarmtnlá|ak*nt ibrisolbaté alakja akir KOaaulb azabadaigért harcoló Uboráb.n lil|uk, akir Kónátantlnipolyhau kerea.ük Is fül, mini a I magyar aaabadatghatrnt vaa.lö kormány lir.d-hullán diplomal4|4i. akir mint a külföldön buj-doni magyar eoigr.nsok iimogiCó|át, avagy mini U.ik Foroiio legbit.lma.ahb bariljál 4a légt.h.1-*4g.a*bb munkaiiraii tekint.ük li aa.m.lyéh.n, •mint a irón, ai illám, n homéd.Um, ai u|abb | államt.rv.a.l a a Monarchia kül.ö tekintélyének
1880, február hó 28-án
tetfi log.dtatial, melyben a nemtai Oa.a*. lirea* dalml oaiiilyal riaairdl r4aieattli, rnlilfin IHDO-baa vl...*t4rv. a Inaiba, vlaaa.ulaalti a nikl l.la|inlt megyei lAiapániigot a ahelyell Deák Kar*ne ssa-Ilidéi vtt pártjának veaértir&ekini jeleni meg.
Ai illamlirflul l.v.kíttyaég Iunmiu 4a dlotö-*4|lel|ea Htján, de klairólag ftnird.mbfll, a a n.m set 4a uralkodó kl4rdemeli *llamer4a4i bírva futott el oda, hegy aa uralkodó IMI, lebruir 174n minlaiiereinOkk4 n*v*i4 kl. Magyaromig 1 Ürt4• natét kellene iel|*a eg4*a4ban leírnunk, ba 1M?> UH 1871-lg lerledo mlntaterelnökaega örnkemieka aeire málló nagyat.báau mllv*ln*k öiataa riaele-toll .Iftaornlnl kívánnánk. Kiig ezúttal elévttlh.t* len ird.m.l kö.01 a kl.sy.aéa nagyaaalieau műveletei megemlítenünk. Vagy elég rimuiaiaunk aion Ariiul munkálairs, amelylyel megillepltá Migyaroratág u|jáalakliáaának r*lormi*rv*a*i4t,
Lehullod egy l4nyea~o.IV.ag a nem.at egérfll!1 megillapiiUában Üraduioll ie. Meghalli Andri'.y Utu'a gróf, a nagy illám- . . El«'4 oly *s*m.ny*k ben gazdag voll, am. férfi a kitünö hazall 1 lyek e heie, a Irón 4a .zalmdeasmik terjeaatéaé*
Meg kell buani országszerte a cyá.zlurdető nn't íórlAnoiáben örök -téiiynyel fognak világitól. I ttiűlyook m»gv»ló»llisa kóab.n Igen lg*n aokuar harangokai Kössön gyiaitetyolt Magy.rhon inie-j m*r 4lei4ben Imiért am. m.g*a|.tra,jn*moa*k a küllóldi, d. hasal alkoimányellene.
den lerfit. Öltsenek gyátst Magyarhon hAhei... ""'T*1, !>élá|h»U» elkoiiaal dlad.lit Fel kell gymieni aaeniilyeinkben a gyászünnepé " Híméi halhatallaosigái a lövőben,
A koronátáa lat.nl |ogil keae kiiaaer gya korii. Elöstör e. alkntminyo* klrily l.|trt, mi-aiAJ.tor a Monarobiira lelie fel a koronát, Nagy died 'II la kitaa.r araioll, Ah pedig n.m n.ma.l-eroilenlifl csalikkal, hanem I>4k4benl a ling*.* szertelen halalmiv.l Elöaaór . Mon.robla, m.aodaior Eu-teiemtö I rópjt bAköjönok megalapiliaakor.
lyek lingj.il a körükbe kell gyttjt.ni Imira at ifjabb nemaedéket I
(íyiaxoljon mindenki, aki 41 a Kirpilok atikla ormaiiAi le at Adria bullimároml.taig, hogy le legyen lUkróave gyáatunkhan Ah keKyelellllikben ■ion lény, miszerint m4liatni óhajtjuk nagyságát a hogy miliők is voltunk a
aion kegNé'r*. amelylyel Andráscy Gyula geniill-| A köztevékenység terére aa Andriaay uaa-
láaeban a Nemzetet megeldá! i____Jád minden itet j.li.maö 0.1 honatereiettol IH47-
Zokogó ajkakkal Alijuk kOrU.1 rav.talit 4a ben lépőit 24 Avoh kirihan a poawnyl oratig-aaoroogó síivvei veaxUnk Mcaút lenkúlt alekjitAl, gyMAien, mint /.mplAnmegy* atab.delvU ktlvíite. mid&n hamvait t htul tntdnetr. nevet t rriaitn^ minAaeghen AlApk rAecI »ett lOleg e. IHAH ikl tén.tn.k, emléket -pedig a honfi .aiveknek meg I lörvAnyék elkoiiiihan, .attnetlenttl' a Htubádiáll örtés végen átadjuk. 4a haladia xi.alAi alatl kQ.dve. IMB-b.n aaeliA
KOnybe libadt - estetnünk civ*de<6 tck'iniete .magyar IQggetlen miniaierlum iltal Zamplinm.gy* alig képes lieluini tényea ptlyija uljaii Mériektlok \ fói>pini uieltóa.gr. nevettetvén ki, itjul leik***-uincs sem ves«ieségQnkre. aeui érdemei uagynaga' dAaa.l Oai fölapánuk módjára k.rdol külóll a me-megillapiiAsAra. Allamlérfiu é. honfiúi nngyx.g.- lO'Aie Untén tea táa.lóaljAl maga veaAnylA a aohve-nak méreieit csak évlitedek multin ill.pilbilja-fcháti, majd' kéaObb » moíift Uikba.lb.n, lMl' ik meg a tóriAnet Múzsája Csakis akkor, midőn mir: Av elején több kUilOldi udvarnál velA aikerea dip• minden alkoliasa gyiimölcsíizOvé lesz é. dictOaé- lom.tiai küldet As olvAgstAáe útin Kon.toniiniiiolyba gére vilik nemtelenek. -küldetett,' ahol főleg a türók löldre menekülő ma
Ma a- laidalom sajgó érzetét hordva ntivUnk- gy.r emigranaok megvédéae 4. nemealelkü logad ben, caak emiékezeiét kívánjuk vázolui aton vo-l'etiaa t.nusitj. hatiaon levékenyaégAt. Miiideten niaokkal, melyekén <U. hiivényozva .<eretiük éaihonllui érdemek mi.lt 18U-ben . budai kalouai caodiltuk. törvényaték halilra itéltetA 'A. Koaaulti, Irinyi,
SwmÜnk szinte elkipr&zik azon lénytől, I Szemere, Jóaika, Tefeky, Tinaaia., feroxel ml), amely tettei láncolatában elóragyog. Kegyence k'iválfi haza ITaruképAvel egyeleinhen képAt bl-volt a végtelnek, bilvany* mindazoknak, akik a lólira azegetteié a vagyonit elkoboztatíi. szellemi- kivilóaig s férfiúi elökelúaég mint.alak-1 Ez idüben lette it lakisát Páriába ahol n jit tlsttelték személyében ! nívezeteaebb tríficl. ftllamíftrllitkktll A< lilrltiplrók-
Mint bonfi buzgó volt a aznbnds&g éa aza-'TSat benső ó.aaekOlielAaben lévén, inegbecaülhetlen badeiimék azolgál.Kban, étele kockázintftsAvnl I rokonszenvei ébresztett ugy a 'ranoia illamlérfl.k, védte hz aiapjiban megtámadt nemzeti jogokai! mint a a.jlókbráben az elárvult magy.r ügy trint, é* alkotminyt. Aiakjii. iievét halbatailanné teszik1 Ez Ardemek mAltniAsánák lekiuthelé aton kitttn*
a jelenb.n, | Mimeiramlatokkal I. m.g kellett kUsdanle,
Hontlui irtaiéit mindig akként tudván irvé-nyealtenl, hogy aiok ax nwthlrodalom h.ialauT n.k nóv*ked4air* la atolgilj.nak : I Ii.ii m.g-hlvaloll a külügyi 4. ur.lkodóbial iuiai.al.tl li.it> a4g vi.*l4a4r4, ui.lynek v.»«l4a4t 4v»»áaadok alatl Holllt magyar .r.data illamlirllura n.m hleta A elfllle aa uralkodóliia, K liaata.g via.l.a* ktiab.n ii.v* ia tettei elvilauihallanul. i>.aM>/niytak vtlig-r4atünk . kora.aluink nagy iflrl4nelmi ***méaym* vei, Hoaatu nyolöTvig ve.eiie a munarobia ügyelt, meglionoaltv* aaun politikai, amely a. oaatrák-m.gyar birodalomnak európai tniaaiAjit nyugat helyett — itluil ennek előtte ai ottitrik tliamt.r link kereanl iMreliAk a keleten jelülte meg.
Honfltira.1 kóaül Európa udvaraival, lejedet* -meivel 4a illamlirflaival ..nkl .am volt oly bl» aitliniut ösmeret.igben mint 0. Klrilyok lénye .u* gir.otl le rei . Európa legnagyobb illahilirft. Dlamarok leghenaAbb harit.kgr. mellei, a naiy-r.h*o.ülietn*k Ig.n gyakran a l.btin l*ghl.elgobb kll*|.t4ai idolt Andri.ay Irinyihau.
Mikor a külügyi tiroit iiveite, legeleó lel-adatin.k tekinti a. oaairik magyar-nitnet A.oro.. Ie|.delm.k kOsditl baráti vluony léiralioniaa mellett .< oaairtk belügyek térin *a eddiginél .aa-b.delvühb ia alkotmkuyo..bh *aaui*iramlalot buani lorgalomba. Ka * lekinlethen ia tervit hagyó-minyoa .ikerrel oldi meg, .01 4p aa.lial rtdalej-leaatA a monarchia hatalmit, bogy aa ig*n gyakran a n.inzatkóil htlyaei irinyaiaára elh.iirotó befolytai ia .gyakorolhatni!.
Biiion lAjákoKultHággal vexntto viaamente. klkótobe ii keleti bonyodalmak IdujAheu a Monar-ebi. hajójit. Intiakedé.eit kovetO kIkortik lolytán külvlaionyalnk gyoraan vatták kedveaOkki 4a ineg-nyugtatókká, lliplomaii.i tevékeny.ag* magaalaiat
— Mi a lene? Kútelesaégböl t'«: kontra luli - V i doktor.
— 8 tarok! Rekontra luli a 21 logda! tiihaiok ? — ától Bele.
— 'Leheti
Zöld király. A buszai (Ménben tn.rad a j litvja a hercpizdit: Béla bejev.gia a 21eat, Sándornál a kirily,
— t'ueeca m egész ! Kitelünk Lajos!
r- Sziv eaen meglizelném e/l a polgirmea-terséget, uaak legyen a doktornak valami okos gondolata, mely vallomiara birja Jancsit. Mii i. akartil mondani ?
— H.i én azt tanicaolnim, hogy ellenlábast kell keresni, p. o. ba mo.t eljíi, elmeséljük neki, hogy a Lojzi ispin megkérte Margitka kezét. Ha azereii igazin a linyt: még az ejiel telezalad a pusztára! .
— Helye* ! jegyzi meg Béla.
— Csalódtok ! mondom, bogy atwcttém dacára annak, hogy a lánynak nem nyilatkozott, mégis határozottan "tudni W|i. hogy az öt is szereti, * bogy az másboz nem megy; mintha I.ten mondta volna meg ceki.
— Te Lajos, mikor .tokta neked az ócséd ezeket mondani ? Vagyia: mikor szokott JlUfigi. tí-ged Margit kisasazonynak képzelpi f_ helyette neked megvattani szerelmét ? — kérdi Sándor..
— A mikor csak hozzám jő. Kivált mikor tfKItfrté magunk vagyunk, akkor ;á 3. 4. pohár siller után csak ugy dűl a vallomás a szijiból.
— S mennél > tovább isztok ?
— Annál inkább neki melegedik, megölel ugy, mint Andrássy a Monarchiát, bogy kékülök bele.
— Nos háf — folytatja a tanilú tovább. —
be kell kisaA rúgatni, akkor majd * putt|án ia üteg log szólalni.
— Ne komiszkodjál Sándor 1
— Nem is barátom. Én Jancsi m.gavlafleiében azt líiioin, Imgy 6 nagyon szereti a lányt, angyalnak iiAiii, . képes-volna Igy as ítéletnapig megbarnulni a néntin; biri* nélkül I. buldog lenni. Angyalnak nizi, a nem mer liozti nyúlni, még cs.k meg sem érinteni emberi kéziéi. Majd ad neki a bor bilorsigot; magaviselete irulja el.
— Iga.a lehet Sindornak. Tollát kissé be kell rúgatni.
— De hogyan? Hi.zen tudjatok, hogy at öcsém nöi társaságban sohasem iszik tlsxta bort, hanem vagy kuli, vagy savanyuviziel keveri,
— Bizzitok azt én rim. En adtam a lani-ciotr keresztül is viszem, ba vele együtt magam Ts kissé be találnék assekurilni! Jövő héten, aug. 11. lesz a k.sznirné névnapja, Zauwi napja, akkor ott leszünk mindnyájan.
— Gilt!
. — De ne szóljatok eeijkinok, legkevéebbé a Jinosnak !
Alig hallgatott el Sándor, kínyill nz ajtó . Jinos toppant be rajta. Helyet foglalt/ . folyt a rendes tarok.
Z.uzsinn. napján pont bárom órakor dél-útin együtt voll a kompinia a pusziin. íj^rtii m.gyar háznál lévén, uiveaen látott vendégek vol* tak. Kaptak is olyan ocaonit, hogy még Tisza Kilmin sem eszik különbet piros pünkösd vasárnapján. A gazda uját termésű pel.ketli siller s lehér bora járta, hol mezítláb, hol mohaival keverten, kinek a hogy tetszeti,
Az asztalfőn a háziasszony foglalt helyet. Jobbra tőle Béla, balra a doktor . igy tovább
At a.ztat végen Sándor 4* János foglallak helye' egymi. melleit.
— igyad vi. nélkül e.t a lőrét, súgja Sin-dor, mert különben nekem la k*v«rn*m kell, pt» dig tudod, hogy Irtóaom «*te * vialől,
1 — Nem én Sanyi.! En konaekvena mára- • duk; kérek hit abból u mohaiból,
— Ne hát! De nem tudom, mitől kapjunk , ; kuritait a lelkö.aöntisekliat!
Jó magyaruaan alk4aaii.lt Atelr* oauatot! ii . bor. A harmadik bigáanil Béla aaép atavakbin I élteti a hisias.tonyt. Altttlános trlnkolia. A ne* ! gyedik logisnil a doktor a hiai g.adira emeli i poharát. Ismét kocint.n.k, %
— Ki kell InqM — szól L.jo., Megtörtént*
— Sanyi te I tölta tübb mohait ebbe a eil* ! lerbe, meri isiókutae jo kedvem leat.
A harmadik tlaakó mohaiból Sándor halai* . mas porciói tölt neki.
Most meg már Jinos élteti a hiti kistssionyb
Éljen ! hangtik minden ujakról,
— No de erre csak kl iaatuk ezt a o.epp borocskát I — szöl i.mét Ltjot. Mindenki .sót fogadott neki.
I'ár.ior még koclnlan.k vége a
v(csőrinek. >
— Elbi**od-e Lsjot, hogy ai Öcséd ma nyl> | latkosnl fog ?
— El. Milyen piros at arca, bogy lángol, pedig lolyton vittel itt* ezt a sillert; sőt lulttyo-
Imólag vitel ivott.
t ■— -Ivott Am, de nem vitet, mert a linjduval. ki a bort hotza, elosinállnm, hogy nekünk mohai vizes pal.ckb.u jó fehir bort udjón. A Jane.1 tahit sillert ívott fehérrel vegyit**; s e< adott neki I bátorságot.

N«gy-Kanisra/"tfíísárnap.
akkor irta al 1879-ben, amidőn ai ottirák-ma gyár német birodalmi ssövetséget megalkolá. Napja delelőjén, axaa a txőveiiég megalkotása ulán tépeti vitaxa a Monarchia legkényettbb politikai lint-ségit6L_.,
A hivatalos akiuáliiáa gondjaitól fölmentve legkivált a delegációkban, s forendiliáiban lista-szabályozási, Magyar földhilelinléSeli ntb. társula-tokban *ílt tevékeny éa irányadó aierepet. Budai palotájának hazai szobrászok ők léslök müveivel díszített termeiben magyar köaélet éa küllőid notabiliiásait elóM«retett«l gyűjtötte öuu. Legboldogabb napjait a világ zajától távolesö terabesi kastélyában tőlté, ahol aavartalacul áleagedhelé magit a családi ürömök boldogító értelmeinek. Saaméiyéhex fordult a nemzetköziváltiágok közöli mindig a Nemtet tekintete, bárhol tartózkodott íh, aa erős hit éltető bitalmával aton meggyötödés-ben, hogy B netán keletkező' zivatarok ellenében a nagy államférfi lángeue megóv ét veaércaillag-ként veiérel minket...
Ka a bit töri ketté ma I
K* iránti reményünk toutiul t síét ma I
Öltsetek gyászt Magysrhou polgárai 1 • *
- * '2
Gróf Andrássy Uyula 1823. mftfo. 23-án sxü letett Zemplénben; másodszülött fia volt 'AmMssy Károlynak. A gymnasiumi tanulmányok elvégzése ulán l^idapeoire ment a jogi fakultásra. Jogi tanulmányainak bevégzése után nagy szeretettel foglalkozott ax uj nyelvekkel, később beutazta Német-. Krani-is- éa "Olaszországot s visszatérve a, közélet terére lépett. 1847-ben (mint 21 éves ifjutj Zemplénmegye töveiül W)dteaxonixággy Illésre. Itt teljes lelkesedéssé] á liberális párthoz csatlakozott s abban -is Kossuth zászlója mellé sorakozott és az egész alkotmányos küzdelemben, a forradalom napiéiban biven megállt Kossuth mellett. Kossuth is nagyrabecsülte benne a tehetséget éa nemet ambíciót. Gróf Széchenyi szintén kedvelte, (íróf Andrássy 1848-ban, a független felelős
a' Zala frttáa. jpg lap.) ___
detl meg Kindeffy -kuiíuka .grólnflvtl, ki akkor I l'árii Itgstebb, legünnepeltebb hü||ye volt. Napo-leoi* báljaioak « csodát qpéptégél Andrássy nőül valta.
,1858-bH'ti anyja közbenjárására ax amneillál megkapván, ha»ajötl, llihon politikai ldiil|át akkor Deák Ferenchen találta meg, ki silntén lói
1800. február hó 2B-án
nép előad át Hekiiint nemcsak dicséretre, hanem arra I* hangolta, bogy ismét a potlluara lépett i elstavalta „4 Mae" dali iljokori költeményét, Kaptán a jalanvolt hölgyek nagy rétiének -ka-mutatkozott i kedélyes htizélgatéi után éjiéi utáu 1 Arakor iltávoioit kliératévtl.
Igy tahit puhljnlitink irkazéta napján ismerte benne a jftvö emberéi. 1801-ben már Is- mindjárt két leghatalmasabb társadalmi intég-mét ott .találjuk Öt at orstággyIllésen, mint tani-1 ményllnkkel : A l'olgári Egylettel ét Catlnoval pléni követet, Deák Ferenc oldalán a lölirsü párl inagismerksdatt,
sorában. Ekkori működésének tőréin a békélte* Febr. 15 én a* sati vonattal magérketatt tés, a két párl közötti elleotéiek kitgyenlliéta voll, i Ihutocm <) tinim, a talaagerasagi válaaitóksrület Az I8ü5-lkl ortxággyüléaen a képviselőház j képviselője, maid máanap (felír. 16 áo) délben Alelnökké választotta. 01 töl a pilanattól lógva a | Scaslilt /IxiJfAiipán ét Tarnóoty (huildv orsság-nemiet és uralkodóhás kösölH köaeledéal nagy-'gyűlési képviselőit városunkba jöitak, hogy ban elősegileite 0 it. tB67-ban, aiföniggriliii na-! Bekaita felolvasásán rétzt vngyeunlt. Ctartin al-
pok után, mikor a király Deákot kurmányalko-lásra ssólitotta föl, ez maga helyett Andrátsyl | ajánlotta. Igy 1887. febr. ll-én gróf Andrássy [ Uyula a dualitmus alapján kiegyezett Hagyatni | safg felelős kormányának miniszterelnöke lett, Innen kezdődik nagyfontosságú államiérllul ste-replése, mely lulajdoitképan jövőre kiható erejét
1871-ben, mikor külügyminiszterré lett,' érté el. • *
■ • ■
A nagy lérllunak halálhíre, mit a táviró lebr. 18-án Volotcából hozott, mindenkit mélyen lesújtott s n résavét at ő nagyságához mór! lm-" pozanssággsl nyilvánult.
A király, királyné,Hietániu, Klotild löheroeg-
iién ptdig ugyané célbél Itt marailt
A felglvatás libr. 16-in atte (t éra utin kezdődött meg, Ott voltak &e<utit* Itnnfl ffllapin, ItutliHihilánot, Ttuniictu (lutxláv, llerltlendi/ Béla képvitelök, (kertén Károly aliipán, ffuliQohiw (iylirgy polgármaiter ét viroiunk öntés tlflktl-lőiége. A ízintér, a páholyok, a kariat zsúfolásig megttlt A tolul vattás ,, Városaink is hi vatusuk" pompásan slkerlllt t nagy haliét keltett, Kiválton a nők tiriadalnil tiarapléiét méltatta. Hatása aaonban leginkább abban kulminált, hogy nagy mértékben felköltötte a polgári elem önérzetét, tiari)|ilésének s jllvíJl'e aihgti munkájának méltatisival, A ilunintuli köímí nö, Vilmos főherceg, Itainer löhercag gyönyörű rési-Ivelődéaisgyesll lat esamé|éaek ptdlg oly ltlkattn
--------------------'--nkli
adta kil'e|eaését, hogy maidnstn momentán kiáltották annak magalaknláiát.
Felolvasás ntin It Arakorbankttte volt 160 terítékkel. A jeles falul vet A Iránti sltnpatbia a ndket annyira hangolta, hogy — bir erre elkészülve nem voltak — résatvettek a tirtatva muriban ■ aa által annak rendkívüli élénkléget
vétiratot küldtek külön-külön Ai'drássy grótnénak.
A lőrendiházbsn az agg Vsy Miklós báró I sdolt kifejezést meghatószavakban n gyksalölóttl' részvélnek. — A képviselőházban Tissa miiiiiz-; terelnük kell föl a rövid saavakbaa ecaetelle a fájdalmai és veszteségéi s előadva a végtisztesség iránti indítványait,.Msffa it hó: asttuldraiit Ami•' rdssyiuilt rmelsndli szoborról ssóli} lürvinyjuviuliitot. | és melegséget adtak.
A főváros Is lenyes tanújelét adta lá|dal<nat1 Kz alkalnmnial ilr. IfUitiln Uyulitél ma kegyeletének, elhatározván, hogy ax elhunyt ki- gyénk ffiispánjábos a klWetkeaő távirat érkezett váló érdemeihez méltó mauzoleumot log építtetni! „Litktm sg(/tsn ktlststskl .Iiljii «,- Isteu
lioffif tiiok (( sfffy snsniék, mslyskurk lisksits (tuss: ttlt' tt iiti/it iHN/ssokott Moh t'ipji/ityd kl/s)stfst adott, as ibi ksdm úevslli inlrosoin tti/ttt/itti iwtyih'd* ban fokotidk a indi/dri srényskst, msturk rdrwtMN*
minisztérium kinevezése alán a magyar kormány
állal zempléni főispánná neveztetett ki. s a szobornak -való helyet hazafiul kétuégitel ál
A forradalomban mindvégig részt vett s lia-1 engedi, taije),ke egész hevével, odaadásával csüngött ha j ; Megható, s/ép részvét nyüvánull az Aknde-zija éa nemzete ügyén. Minden egyéb háttérbe j mia, a Nemzeti Cusinó, a tiszsvölgyi társulat rászorult. Mint sempléni iőispán (itt volt a debre- széről és mindenütt, sierie a listában.
ceni országgyűlésen, a függetléneégi nyiiatkozai Városunk középülelein it gyászlabogék liir-1hmabb lamastilt ké/tttik, M/i-m a /Mind.'" proolamaiiójánál.Kosáulh Konstanlinápalybaküldte | delik a nemzet nagy vesaieaégei. K kőiben megeredi s fslkötiUiitéiek Arja,
követül, mint kinevezeti ezredesi. £ minőségében, A ravatalt at Akadémia otzlopcsarnokárian Az első felköszöntőt Smslilt llcn'i fllipán iniinilli ha a porta segitségét nem hirta is kieszkőzSIni, J állitollak löl. Erzsébet királyné * a királyi Család j ő feltégc u királyra • féltéges neje es fenséget de nagyban befolyt arra. hogy Tőrökországban i számo* Isgjuinak kostnruia ék'esiti ail. rssládjárs i töle lucgstokoli lelkeslllltéggol es
(a i örökök örök dicsőségére) oly fényesen dőltei! 0 Feltétje a király kijelentette, hogy a be-1 ékeuzólással. A piwárköizöntőt a joleuvultsk tel
i kai ntdiij is emelték és jfíetlre in sikerének legbii
Ti____.11 ,1_____i Ai.. ... j.,.1_____I i,j
a magyar meneküllek ligyé, A szultán kész voll!"zeiiMénen Mfinéli/exni Jog mtgjilenni. inkább háborúba menni, mintsem a magyar me At általános gyászunk és részvéinek nagy-
nekülleket kiadni. Ez eredmény oroszlánrésze ságál Ispunk szük keretébe loglaloi -lehaléllen, Andrássyé voll. Csák halvány vonásokban mulathattuk be a-nagy
Konstantinápolyból Parisba ment s idejét fölváltva in és Londonban lölibite.
1851-ben haditörvényszék 'több szabadság-1 hanossal s a lorradalomban szereplő egyénnel együtt őt is kötéláliali .halálra "ítélte a az Ítéletet in effi'jie végre is hajtották. - '
.Párisi szereplésének utoW> évében ismerte-1
államférfiú halála dnlmat.
lölött nyilvánuló nemaeti láj-
ftliipán érdemaii. A követkoi'i lik haronc, a Polgári Rgylet el-
állva risllgatták .végig • attnik végeztével illlhang '/.ott a izlluni nem akaró éQenzét. Utána IMm ahnjj György méltatta egy sikerült ét átgondolt szép beszédben a szónok I dr, Ittnltik
liliké volt, ki randkivül hatást ét tetizéif aratott beszéd kíséretében Heksits egéizségérellrltetto no-barát, l'tána Loinji/d IjI\|<ih, a viroi f'jagyzojo, meleg tzavakban emlékezeti meg a vármegye kedvelt slltpánja: űtertán ICiiföiVtirtk, a megye inilgáta-lában szurzott érdemeiről s aziiu kodveetég ai ro-kontzmtvröl, melylyel mindenkor városunk lráut
_ ___._.._„ -OJ~-___P________ _______ ___.i viseltotott. Kőiben • közben (iékiiti ragyogtalla
Tetsek átsétálni a másik szobába, feke- h4tra mrnda*oknil, kik vele érintkeatek vagy | szikrátú tzollomél éi több lelköuflutéit mondott, gaada Mennek, l)e "»I<J» | akik ragyogA sielleme megnyilátkoaáiánaK-ta nui voltak.
Beksita febr. l'i án | szombaton | érkezett vámsunkba s mint már említettük: a város
A Beksíts-napok, városunkban.
Méltán nevezhatjük.igy ama napokai, miket Beksitá Uuaztáv jelei publiciitánk városunk ban töltött. Habozás nélkül elmondhatjuk, hogy kiváló egyénisége maradandA ^emléket kagyott
lére I — szól a báxi elhozza az asxtal végén álló mohait.
— Hát Uyuri, te csak ilyen mohaival traktálod a vendégeket ? Nem rossz gondolat. Megkóstolják.
— Hisz ez bor I
— Csiltl — szól Sándor — ez adolt a Jan csinik bátorságot; hallgassatok ám!
Jancsi lépeti be.
— Sohasem volt ilyen rózsás kedved fiuk, mini ma. <- . ' . '
— Elhisszük !
Megissza a kávéját s a nőket keresi fel.
Ugy 10 óra tájban megszólal Béla:
— Fiuk, menjünk baza!
— Nohát: a szent János áldását.
— Hol- a Jancsi ? *
Sok hivás után bejó. Oly boldog mosoly fill
az arcán, hogy no! Tudtuk: hányat ülölt az ót?, mert sorra öleli bennünket.
----Be vagy rúgva öcsém!
— Bánom ia éi)!
- •
Kgy hétre ré megültük a kézfogót.
— Mégis igaz.- borban az igizaág — szól Béla — ha mindjárt mohai gyanánt isszuk is I
Jancsi megtudva a csinyi, rögtón fogadta, hogy 6 már bort viasei sohiem iszik.
PÜTER S.
dr.~Rentzikre, Kaulzia város, polgáraira, a nőkre, a liiitmnun családra, különösen fítttmami Vilmos kir. tanácsoara. Felköszöntőt mondottak még; • < serhtn Károly: A aőkro; Simon (Iábor,- aea, ét
vendégéül liabooJiajf tíyörgy polgármesterből I kir és bonv. tlntikarra, kttlőuösnu annak jelen szállott. Ekkor ebéden is itt volt, este pedig levő képviselői: Háló llibra Frigyes, Itonv. al vacsorán a piaristáknál • etredes. Duka Kálmán es. él kir. alezredes, Zorsz
E nap estéjén Hertelcmly Béla oraaiggyll- ky m. kir. honv. őrnagyra ; Varja ÜMm; Hír-lési képviselő Bahoehau tíyörgy, polgármester, lelendy Bélára; linporh Ui/ula: a budajSssti ven-Janky Károly gymn. igazgató s máink kiaére- dégekre: Itadocsa János él Tsrnóczy (ínntáv tében elment a l'olgári Egyletbe, hol az iparos-1 orazággyüléai képviselőkre; dr, Siilts Miklós: ifjak önképzőkörének dalárdája éppen hangver-1 Beksitsro. Igen szép és szellemes fclköszöatiikct
mondtak még: Itadorja János, Ttmórty (Insztáv és l'tihiU Ferenc. ÍWw/y Viktor felkösiOntőjéröi lapnnk leghnmorosabb rovatábau emlékezünk mog. Bankette után tino következett, mely reggelig tartott.
Február 17-én Beksits Itt időzéséuek egy kiemelkedő poa^ja volt azon fényes ebéd, melyet tiszteletére rtihdl Ferenc adott; tsját vendégsto-rető házánál. Jelenvoltnk : Ur. flibolu Gyuláné, Srastitt Benő, liekiits Quiitáv, IMocta ji\iioH, deertdn Károly, I 'seresnyé* .Sátldor, llertelmdy llé la, Geltei Gutmann Vilmoi, tíabiehau György, E/terjessy Hándor, Ebent/tanger liipót, Janky Károly, Svastits Károly, dr. fíentiik Ferenc, flirmhl Ede, Varga l.ajot, Veber Károly, dr. Tuboly Gy, A ne^etetreméltóiággal, melyben a hátiaaizony,
senyt adott. Beksitaet itt nagv éljeniésael fogadtik s tiszteletére a már bevégzett műsor 3 számát ismételték. v
Innen a Caainoba meat, hol szintén valami hangversenyeit volt rendeavy. Beléptekor itt is lelkes élieniéasel fogadták. Leginkább kitört pedig az éljenzés akkor, mikor kijelentette, hogy 12 évvel előbb irt „A kék és barnaszem* cimil költeményét el fogja szavalni. A szépen előadott hatásos költemény valóáigus extaaiiha hozta a publikumot. Erre dr. Rothschild Samuné éa Ollop Imre duetteket énekeltek, majd meg Rotacbildné soloban gyújtott rá azokra a gyönyörű magyar nótikTa, mikkel mir nem egyater bűvölte el- a közönséget. Heksits is erőien megtapsolta azokat. — Weiss Riia k. a. előkészület nélkül, a
vendégek tiszteletére késznek nyilatkozott Széelív I házigazda és kodves Viktor flttk versenyeztek, oly (iynla „Hát után" című monologját előadni. E' vonzó hátánál voltak vendégeikre, bogy miod-
Nag\ -Kanizsa, vasárnap
nyájan együtt maradlak a késő éjjelig, még Bek ■te ie, kl pedig már a délutáni vonatul elutazni szándékozott. A pompás ebédet ssebbaél szebb felköszöntök fűszerezték. melyekben Heksits ismét kifogyhatlau volt, amikéat kiapadhatlan volt a szives házigazda kihinti pengőjének (orrAsa is. Aa ebéd folyamin válaszolt Srattits Beuő a fent jelzett táviratra a következő sttrgöuynyel;
'Szirts megemlékezésedet örömmel fogadluk, lelkesítő szavaidat üröminél véri jelenléted helyett kedves emléknek tekintve, mindnyájunk legmélyebb, legttirélyetebb üdvözletéi, ama lelkes ée buzdító fel köezöHlMnk közlésévtlt „Éljen Mlaeeien Gyula .'• — Icűhli meg neked kiv barátod,<
Veadégttnk Plihil hátától hétfőn éjjel vett bucsnt ée az éjjeli vonattal tért vitása a fővárakba.
A nagy-kanizsai takarékpénztár közgyűlése.
Tlutelt kSiKjUléN!
A midőn aa 18rttMk évi tármérleget, igazgató választmányi hivatásunknak megfelelve,
Zala 8. szám. (4 lap.) __ ______________ l"9ü, lebruár hó 23-án.
illetve többletből, melyei ném akartunk ny»rs-1 sehild Jakab, Dr. Iliit Kálmán, Dr. fahreyer ménéként felosztani, 7218 frt 00 krt aá'/i'/i-o* Lsjos, Hebers Albert, Bekéri Blnbird, tttern J. {Mupirok beessrsési árának apaastására lordltot- M, Hdmmer Hánaor, Hommer lgnitm, Dr. 8t*. tuk, es álul ások árát OS frt árkeleti értéknek kiU Nándor, HtlrHng Hindur, TIngar Ullmann megfelelő (isssegre csökkentettük K]«k, Wigner ICSfOly, Vidor Hamu ée Walair
Siármisoti aaánban ss évtolytában elsdutt J. C* ssárnsserlnt 4(1 részvényes, kik 1171) drb. értékpapírok, nevezetesen a papíijáradéknál tény- réaivényt képviselnek
leget nyeremény, ennek folytán haladU meg aj I- Klnöklő (leltei Gutmann Henrik Igaa-mult évi nyeremény egyenleg at * ő*Ő évit. gstéaági li-od elnök tldvöaUlve a megjslsntenet, As 18H9 ik évi nyeremény as Igazgatósági meleg uavakban emlákeslk meg as intését aa*. juUlék levonása után 72 arany, 86 frank, 4609é retve UstUlt Hnőke Tóth bajos úrról, kit hoaa-frt 28 kr. 1 aaaa ét súlyos betegség gátol abban, hogy az
Tekintettel, hogy aa évfolytában eladott | elnllkl tiszteli betl«tlin*ae, ia a jelenlevők ilu értékpapiroknil tetemes nyoromony uármasott, lánoa helyeslyAse kőzött, azon óhajának ad ki* a külön tartalékalapra 111,500 irtot helyeatUnk, foi**é*t, vajha annak egészségi állapota mielőbb mely es álul 4*600 frtra emelkedett; tetttik [jobbra iordulna .
est pedig as előző évi klltgyttlétsk által min ' KonaUtáija, hogy a részvényesek aa alap* denkor méltányolt azon elvünknél fogva, hogy I szabályok ft2. iában körlllirt haiároaat kipee-értékpapirjaink nagy állagával atemben, azuíi asámban vannak jelen, a gylllést megnyitottnak ' '" ■ ■ ■ • 1 nyilvánítja,
A jelen jegyzőkönyv hIUlesitéaére NtioaeU ,főssel és ()r. Itoteuhild Jakab részvényes urakat kéri lel
II. FelolvasUtlk at igazgatóságnak •/•
árklllűmbözetéből származó nyeremény minden kor a külön tarUlék alap emelésére fordítandó Aa intéaeti hátak fölvételi értékének le [I szállítására 1500 frtot fordítottunk.
__„„,.. J Osztalékul résavényenkint 45 frtot, Ossse
jelentésünk kancában terjesszük a t kötgyüiés sen ({00 drb. rénvény után 27000 irt kifizetéstI alatl csatolt |elentéa« a lefolyttal üsletről s eszel
elé ; nem annyira at egye* üzletágak ismerte jjÉÉi"'" -1-'" - '• "" " ......... " —| "-■'-1* 1 "-■......jj
té*e céljából, — a miről a közzétett ét az ia-1 —
lókra es idén is 1000 frt ntiomaiiyoztnssAK. a
ajinljuk, végül a kiisgyülés elé Urjesstendő kapcsolatban a felügyelő-bisotuágnak jelent jegyzékben foglalt városi kös és jóUkony tié mely tanúságot teás arról, hogy az évi Ügy
_______________________ tokra es idén is 1000 frt adomáuyoattssék, a I aaámvlul kellően ellenőrlQUtett, bogy a i
forgalmi kimutatás amügy is kellő áttekintéstI tenmaradó 72arany 8B frk. 08 frt 28 kr. pedig as bilyssefüen veaeUtt könyvek alapján ki*
___- *. .____ml ___. ______jtf.it i______ A),. It.nl/ lltuíUtt wImuI 1fl[*l,*UMH Am Lll__il liptniplw il vatAitl Itulvtálnllf mimiIéI lé-
tétet részvényeseinek kézbeeitett. zármérleg és
•se, is
■Kelült
álulunk létesített „városi küshassnu és küsmll I vetődés célú alap" gyarapítására fordíttatnék
sármérleg a valódi h*lys*tn'*k megtelel, Mrve esek alapján, a lefolyt évi (igy és számvlulre
nyújt, —-tesszük! mint inkább azon óéiból, hogy felvilágosítással szolgáljunk intézetünk Ugyke aeléeéről, gyarapodásáról és ama eljárásunkról I és törekvéseinkről^ melyek intézetünknek nem , á _
rnk fi ielénben élvezheti iiivedelme emelése, de \ emelksdéts és gyarapodása mértékéül a réu- i a***di»ál egyszersmind egy biztos ét~tzép jövője megte i vények utáu. fizetett osztalékot hajlandók Ultin- 1 1 remtésére irányulnak. - j teni, mi rétzünkről a részvények beiéi-tekének
A lefolyt 1839 ik üaletév, az általános, a emelétére fektetünk iőtulyt, miért isdacára, hogy Ihói "P? forint aa intéaeti házak felvételi érté földbirtokos,'kereskedő é* iparos osztályra «gy-isokkal magaaabb osztalékot fizethetnénk, méjps|kébffl lelratUUtt,^mig at igatgatóiági j*l*ntis-aránt kedvezőtlen viszonyok danára a forgalom ?Hsk a mint évinek HÉÉ|" terjedelme tekintetében megfelel az előző évi* kiosztásái javasoljuk •knek. eredményben azonban a raplt évit jóval j érdekében mul[^_ megbaladu. " "'—'' alapjaink folytonos- gyarapitá*át,
Jól tudjuk, hogy a nagy-klisönség, rétiben vonatkozólag ugy a feÍtlgy*l£iii*otUág valamint részvényesok' birtokosai ét a pénzlntéiM tok I ** Igazgató-választmány részére a felmentvény
" " ...... Él láttát,,
ÜL A bemuUtott zármérleg sserint az értékpapírok eladásánál származott nyeremény* bői 1000 forint aa intéaeti házak fölvételi érté-
_____ PL_______________„„.„__, kéből leirat tátott, mig at igasgatóaági jclenUs-
*ak a műit évinek megfelelő 40 frtnyi ouUlék hen felsorolt indokoknál fogva « kösgylllé* jó i^^^jí , ,» - I l rjiBtnyében ltlflllt) forint akllfftn
vasoljuk ; mert iiítézotjünk. jüvője váb*gyisának reményében 10500 aulhatlauul szllkségosnok tartjuk I UrUlékalapra helyesutett viaasa. lytonos- gyarapítását, es okliól at Kzok után a mérleg ttUlsó
tételében ki*
Betét üzletünknél, mely egymagában két alapssabálykzerü Urtalék-atapot, mely ez évben [ tüntetett
___ ..... ' 1 -HM i i i t !a WlUU' tm.é Ql 1. _ ! —_____i ... i . I iiimiiIAmI
és egynegyed millió forgalmat tüntetett fel, 181,668 frt 87 kr. apadás, 242 arany, 2030 frank szaporodást találunk. •
Jelzálog kőlcsönei.oknél.586 arany és 17,780. írt gyarapodás muUtkozik.. Ezen kölcsöneink atáni kamathátralék a mult évben 875 frt 30
is 2608' frt 31 4h> emelkedett, igy mo*t már. m«g*dótUtott hátl>ér jllv 00000 forintot tulhaladu, érték-papirjai kamatai álul még továbbra is növelni kívánjuk. A—külön—uridék alapra belyesendőnek
tartjuk a jövőben ys mind nzón Huzegeket, melyek at ertékpapiiok árkülömbCtetéből itár
0 UH Irt <J0 kr. Ingatlan" jöv. 1,119 V 02 , ailómenUs sselv. 72 ar. 30 frk 21,784 . UH , 72
krral emelkedett, jelenleg 0 arany. 35 frank ée mazandanak, yegüi fejleszteni kívánjuk ugyan-12.353 frt 57 kr. mely összeg tekintve 1,300,<XK>~,e*ak értékpapírjainak kamatei álul a tisstvl
frtot meghaladó jelzáleg kölcsönt, nagyon méifl sékeltnek mondható, az igazgaióság* éber figyelemmel őrködik a lelett, bogy annak felszapo-
selők nyugdii-alapját.
Hogy miní arányban fejlesztettük ezen felemlített három alapot, kitűnik a következő
rodását a jövőre is meggátolja; ugy hogy már,adatokból; 1880. január hó 1-én 10000. forint
most elmondhatjuk, miként az évek előlt.oly-tok aggodalmat okozott nagy kamatbátralék merlegünkből kiküszöböltetett. .
Váltó tárcánk 88,090 Irt 01. kr. apadást tüntet tel. Ugyanis az 188B ik jévQen volt tö ^neges betétek- folytán, tekintettel hogy azok egyrészének rövid idő multán történendő vissza vonására lehetett ezámitanunk. csak is rövid lejáratú és biztosan visszatétfhdbélyezést Urtván szükségeinek, miért is olcsóbb kamat mellett bár, ily a Kívánalmaknak megtelelő, váltók leszámi iÖlását eszközöltük, er Yiltal válti'i tárcáinkat gyarapi|j]thik. a mit a lefolyt év.tieu oly nagy mértékben tenni okunk jiem voit.
Ennek következtében, .az év minden szaké bsn_jMd^Ikeztüuktiagyobt pénzkészlet lelett, akkor is, a midén a pénzviszonyok kedvétötleuek voltak, ezt igazolja azon kürülniéiiy, hogy betevőinknek kívánatára 700.000 irtot fizettünk vissza azonnal, jniiiden fel mondás nélkül.
Értékpapírjainknál, habár a mérlegben azokat részletesen és az árfolyamok megjelölésével tüntettük is tel. némi felvilágosítással kell szolgálnunk
Bárki, ha mérlegünket figyelemmel nézi át, meggyőződhetik 1889 ' ' csobban
pedig vagyis az ujabban vásárolt- papírok a
tartálék, 1G0S2 frt 45 kr. nyugdij tehát összesen 31,082 frt 45 kr alappal rendelkeztünk, mig ma a tartelékalap UO.Bf!) frt 88 kr. a külön I UrUlékaldp 42,00ti frt, a nyugdíjalap 28,070! frt 17 kr. összesen e bárom alap' 131.260 frt vagyis 100,<XJQ forintot meghaladó gyarapodást j találunk.
Megjegyezzük még. hogy nyugdij és tartalékalapunk egy részének kamatozólag liiuii-.lö | elhelyezése céljából annak idején "KttOtt trt név érték .y/,)i08 magy
reztünk be, mely
[ysr papirjáradék kötvényt szőjek 60710 frt 04 krha kerültek ;< a mai árkelet. szerint azonban kevés híjával -78000 frt, vagyis a felvételi árt 8000 frttel meghaladó értéket képviselnek.
Jelentésünket zárva, kérjük s. t, közgyűlést: miként az álulunk javasolt leiosztást jóváhagyni, az oszUlékot részvényenkint 45 trtban megél lapítani és nekünk valamint* felügyelő-bizottságnak az 1889-ik évi ügyvitelre vonatkozólag a felmentvényt megadni méltóztassék. t Az igazgatóság.
JegyiftkSnyv.
()<«te*en : 72 ar. 35 ti'k.^M.ntlH tVt ÍH^tr. áll rendelkezésre, mely öaateg leloastáaára nésVe az igazgatótág következők*) ajánljn. \
O'ZUlékul rSnavényenklnt 40 toriul, f*hát tltKI drb, réizvény után 2700.forint fttettessék, Városi jótékony éa kösbaatnu oélokra u. m.
1. a főgyimnáziumi museumra 20 frt.
2, a polgári iskola' sáljaira 20 . 8. a Jtösségi iskola céljaira 140 , 4. a , „ azegény sorau növendékei ruhásaUra (10 ,
0, at itraelite iskola céljaira 141) r
Oi az , , ategény sorsú növendékei ruházatára (10 „
7. a«. izraelit* kórházra 70 ,
8. keresztény házi szegényeknek 160 „ 0. izraelita „ „ 1(10 „
10. az iparo* segéllek betegsegélyső egyletének ------------10 „
lll a klsdtidnovolií *gyeslllet javára 20 „ 12. a betegaegélyző egylet „ • 30 „ 113. az önk. tUsiiltó egylet „ 50 „ 14. a helyit, népkonyha 25 „
110. a nagykanizsai-vUrüs-keresst egylet
javára 26-",
Összesen! 1UI0 trt
{adományozUsték,
A tenmaradó 72 ar 3» frk. 98 Irt 28 kr. ! pedig az általunk létesített, városi közhasana es közművelődési célú alap gyarapítására fordit* ' tassék.
A mérlegből kitűnik még. bogy a tartalék* alap az év folytában 2698 frt Hl £r. a nyugdijalap pedig 1199 frt 20 krral gyarapodott ér-
yözödhetik arról, hogv értékpapírjaink az Fel vére Hagy Kani:-ón 1800. február M 11-én, aftéVpanirjainak kamatai álul.
ik évi december 31ikí árkeletnél jóval ol- nagy-kamemi )aknrfki>tnztár rftufny iáre<uág\ \ közgyűlés at igatgatóság és felügyelő*
an. részben az előző évi felvétel, részijén - XLV-ik'fri rendet küzgySUtMl. bizotUsg jelentését megelégedéssel voiai tudo*
izotUág jelentetét megei máiul, jóváhagyja a külön
Jelenlevők: Gelsei (íútmann.Henrik igaz; beszerzési árakkal-vannak felvéve és igy a jelen- gatósági II-od elniik elnöklete alatt, Tripammer) 42,B0Ó tőrintra'tŰrtént felemelését, —
tegr áikelethez képest öuuisgukban,— netání! —---« — A..<!—:.-d__-_u!nn ——
árewkkenéasel szea.ben, — tekintélyes tartelé- ______
kot foglalnak. Spanger Lipót, Eísinger Henrik, Englilnder La-
UrUlék -alapnak helyesli
©ynlft- jegyzőkönyv-vezető, öaboohay óyörgy,. az 1500 Írtnak a hátak felvételi értékéből való Bfftu Pál, Hlau Lajos, Danneberg Jakab, Eben-1 leírását, as oszUlékot réssvényenkint negyven*
ínXi Vi.luMxM Li....... I* I .. ni. 1__!_«t___III___í i.i „ - .o - - '_ l.f .1__i rfioA ít_»
öt torimban állapiba meg iaii lefolyt 1889-ik „ évi ügyvitelre vonttkosolag ü]^ az igazgató állani vasúti eziist kölcsön kötvényeket, melyeket. Fisebet József, Fiscber Ignácz, Kischl l'ál. Fischer I választmány-, mint a felügyelőliisotUégnak a . u^.i—ut----U íSi 1 SE —l 'Z—z /nuui.a-j, n -.7 • 'i-*-----1 felmentvényt egyhangúlag megadja.
IV, Követkesiielt az alapszabályok értelmében lelépő elnök éa másodelnök, a sorrend sserint kilépő 10 és időkösbsn elhalt egy igazgató Unáosos, valamint a három tagból álló mltlgyelő-bÍM>tUág helyett ujak esetleg aiok
A 160,300 trt névértékű 4' vos magyar rios, Fesselhofer József, Ifj. Fesselhofer Jóssel i vasúti ezüst kölcsön kötvényeket, melyeket: Fisebet József, Fiscber Ignácz, Fischl l'ál. Fische.. a birtokunkban volt löÖ,tilX) trt I kib. magyar i József, (fiükkösd), Gavtu Benő, Gelsei Uutmann keleti vasút kötvények eonvertálása foly.tán nyer- ["Vilmos, Grfinhut Alfréd, Grünhut Henrik, Haltunk, 92 frt árkelettertaláljak felvéve, holott pben Mór, I)r Hauser János, Heimler József, j *zrk kibocsátási ára 96 frt 30 kr. volt: mfrJtihász György, Klein Illés, Kürschner Ignácz,!
atooba* a convertált keleti vasúti kötvények né) a moll évi mérleg szerinti felvétel és a con
Ló'vinger Ignácz, Lőwy Adolf, Maschsnzker Mór, Kuesetz József, Plosszer Ignácz, l'ráger tíéla,
... . .. «.-■■ ' . w. • . vg, 'I -.»<--*, . .«v« wvt., . VBIV* UIWIWU U'
vertii'i folytán nyert összeg közötti különbözet Rosenleld Adolf, Kosenfela József, Df, R-tt- iaraéti megválasztása
. Nagy-Kaniraa, vasárnap.
Elnök a ssavaaateaedő-bitottaáff tagjaiul Iá. Fesselhofer Jóa*ef, K'singer Henrik, Junása üyörgy, Grünhut Henrik, Roeenfeld Aduit ét §chers Richárd urakat jelölvén ki, a kösgyíllést 4 válasstáa tartamára felfüggeszti.
A szavasatssedő-biaottság beleesvén működését a folytatólag megnyitott gyűlésnek a bizottság részéről Fesselhofer József a követ« keső eredményt jelenti.
Beadatott össseeen 325 szavasat.
Ebbfl nyertek 3 évi idő tartamra mint igazgatósági elnök, jsaki Tóth Lajos 826 szavazatot,
mint igazg. II od elnök Gelsei Gútmana Henrik 325 szavazatot, mint igazg. tagok 3 évi időtartamra
Zala ijv ssAm. (5 lap.)
fenti tekintetből réssletesve) Nincsen megmosd • va: ejt kapod mint tanitó, est pádig mini kán tor! kit nem lehet réssletesésnek mondani, hogy benne van a hiványban í temetésért §0 krajcár iár, tandíj fejében minden gyermekeset 21 krt Mert hissen essk rendesen eséaély
réssét képe-
a tanitói tlsetésnek. Mit tegyltsk V As agéas
sgyüal fílvsni
1. Vidor Satnn
2. Ebenspanrer Leo
3. Ploasser Ignácz
4. Stirling Sándor
6. Unger Ullmann Elek
6. Gelsei Gutmann Vilmos
7. Weis* Manó
8. Weiser Jóssef
9. Löwy Adolt
10. Sommer IgnScz
■M 305 293 273 211 248 24 ^ 216 207 204
ssavasatot
sik
Hsetést, mint tanitói fUstést felvenni nem lehet, meri benne vau a hiványban a pa«sua p, o, at én hiványomhant .Iskolában es templomban teljesítendő szolgálatokért-
Elosztani két egyenlő részre a* összes flie* tést csak ugy mir nix, dir nix nem lehet, nem szabad. mert ez méltánytalan s jogtalan is le* hot, mivel a kántori teendő némely, vagy mondjuk sok helyen harmadréssuyiro sem oly terhes mint a tanitói teendő, mivel ülőhelyen a tanító hsvi hat osstályt kénytelen vezetni a hány helyen nem is magyarajkat I S ki fogja megcsinálni est a/, osztást akár igy, akár ugy a maga telelőa-
1800. február M
met nyelv iduson határósoti előtérbe a kereegs-dslml iskolákban, s hogy a cél elérhető legyen* a revíaór a francia nyelv tanítását törülni akarja. Mennyirs haladt s ssáadéka érvényt!-emsléslb^n a revlsori nevezetesen, hogy meny* Qj4ri vitte e tekintetben kötelezettségbe a döntő ianyssöt, magát a kttsoktatásüjryi mlalsstart, birüuk nsm mondja meg, Kxuttal tehát mi is a hir egvsserll reglsxtrálásárs ssoritkoannk, slkal* mat Eívánván nyújtani arra, hogy akellőbaly* ről érkeső felvilágosítás as e kérőéiben jogosan érzékeny közvélaményt megnyugtassa.
Hiti szemle.
A m. kir ifMktUtk(trékftfa$ltk lHitt). évi jan. lorgalma. A <n. kir, posiaiskarékpéna'árnál 1HVH). január havában 1 A laksrékforgalomhan t betsieiell 41M04Í Irr49 kr, v»»s»a<lsellsieti 280888 Irt M kr.*a betétallag annálfogva a hóban 202703
égére V. A tanitó bizonyára azon fog lenni, hogy j tri 92 krral gyarapodott. As nssalorgelom 1H90,
egy évi időtartamra (sorsolás utján)
mint választmányi póttagok
1. Kjirschner Ignácz
2. Sartory Oszkár
3. Scherz Richárd > mint felügyelő-bizottsági tagok, tamra
] Htimler __I
2. Juhász György j
Engliinder Lajos mint felügyelő bizottsági póttag 1. Halphen Mór 96
mely eredmény tudomásul vétetik.
V. Á tárgysorotat &-ik pontját nefcáni indítványok képezvén, elnök felhívja a jelenlevőket esetleges indítványaik megtetelére ; — ip-ditváhy tételre azonban ki sem jelentkezvén,
minél nagyobb iisszeg legyen kimutatva, mint I ranitói tizetés; hát a lel késs meg a iskolaszék? Asután tanácskozni a kérdés felettI nem lehet, mert mér 20 ig a tanfelügyelőnél kell as Űrlapnak lenni.
Miért kivánja a miniszter a tisotéaeknek a í fenti részletezését V Táu azért ia, hogy ha be következnék azon óhaitott idő, midőn az állam 169 szavazatot az ő tanítóját teljes fizetéssel kívánja nyugdi „ . jazni. azt mondhassa; a tanitói fizetést meg' adom, de a kántorit nem, mivel kántorra az időtar: államnak nincsen ssiiksége itt a IbO frt, mit mint tanitó ja vadai mazaskép húztál* Beállhat; ^ftjjy^zslotTeiSrr"8ifteifl^ég. mtyelnrotnjfa ugyan a törvény, hogy a miulmális fizetés .Tsí in„ de nem azt, hogy ez a 30'J frt kell, hogy járjon a tanítónak mint tanítónak, a kántori nzetés nélkül! Hány hivány van feltüntetve mint olyan, mely meg felel a törvény követelmének, holott £ kántori | fixetéssel együtt is csuk nagy nehezen lehet kisilabizál ni a ;{trt> IrtotV
A lelkész s a felekezeti iskolaszék meg j nem togja a hiványban kitüntetett összes lizetést
162 118 i évi
29<i 269
elnök a tárgysorozatot kimeri tettnek a gyiilést mint tisztán tanítói tizetést felvenni. mert hátha befejezettnek jelenti ki.
Miről a jelen jegyzőkönyv'fel vétetik és alá-IfaCik. K. m. t. ------- „ .-.-,. ■ * ..
Jelen jegyzőkönyv hiteléül . Gelsei
Nncseiz József s. k. Vr^ Ijotschilű Jakab
s. k.
Gutmuttn Henrik
vlliok. TrijHitner Gyula jegyziikuByrvi'zető.
A I«nll6i
Tanügy.
én' kántori
fli«lések4
A királyi tanfelügyelőtől ma kaptam meg kitöltés céljánól azon űrlapot, mely mellékletet "tópez a vallás- és közokt. minisztérium B24o|90. szamu rendeletéhez, s mely kitöltve élethíin s pontosan megtogja mondani az intéző'köröknek nemcsak a táteső tanítói -állomások számát, hanem az ezen állomásokkal egybekötött tanitói javadalmakat is, mivpl ezen javadalmak kitüntetése „az országos tanitói nyugdíjtörvény revíziójához szükségesek."
Minden tanitó — s ügyhiszem minden igaz tanügy barát is —~ örömmel * reménytelt kebel Jel néz e revizio elé. s azért .„sietni is fognak ezen űrlapokat. lelkiismeretesen kitölteni.
S én előre merem állítani: ézen űrlapok aokkal kedvezőbb színben fogiák feltűntetni a felekezeti tanitók javadalmazását, mint az 1875-iki adatok; mert hiszen ott lebeg lelki szemök előtt az az eshetőség, hogy hátha idővel teljes fizetéssel nyugdíjazzak *őt. mint 'számtalan más áüami hivatal no Wf; ki nálánál nehezebb, vagy akár szükségesebb hivatalt nem visel.
De váljon lehetséges lesz e ezen űrlap min-, den rovatát pontosan, lelkeismeretesen betölteni ? Iferem mondani: nem.
Az állami, községi tanítói állomásoknál igen; de felekezetieknél nem. Éppen ezért hívom íai-ez uton az űrlapokra nemcsafe a ianitók; de minden érdeklődő és intéző iérli ügyeimét.
ni rajkói a mester! Vagy ha átvenné ezen hiL j ványnyal az állam, a község az iskolát ? Akkor ( neki a kántori teendőkért klilöu kell litetm.
Mindezeknek tekintetbe víléle utúu merem mondani, hogy az adatok nem lesznek hiik s pontosak. A hivány ok kiállításában vau aktiba; itt kell segíteni. De legyünk óvatosak, mert hát tudjuk, hogy ezelőtt a jegyzoaég is összefért i« kán torsa g mellett a tanítói nivatailal, ina már nem, a^ért külön választották. Hátha iiia-holnap a kántorság sem fér önszc vele, s ezt ia elva |Jazztjúk ! Hátha odafön azt mondják iua-holnap: i a tanító lévén lOU temetése - lUU fél napot ; mulaszt. Hát a többi funkció Y Legyünk teliát I résen ! —r. — r, ■
a kikelkraő kéulorlsultéj állomá-| sokra pályázat hirdettetik Zalamegyéhen a b,-i füredi esperessé^be kebelezett isiétől. plébáuiá-i hoz tartozó akalii tíókhitközségben 1. ev tuár-
27 ére. .lóvédelmei: minduut kesznéuzbeu számítva' 250 trt. A tannyelv~ínagyár ; a fan7 kötelesek száma 30. A keszthelyi esperes-ségbe kebelezett zala^szeütlás^lói plébáuláhoK taftozó gjpÜlevészi fiókhitsozst^ben t év mar' j eibs 20 ara Jövedelmei: mindent készpénsban számítva 26U trt A tannyelv magyar; a tau* | kötelesek száma 48. A tapolcai esperes-ségbe kebelezett tótkt plébániához tartozó sal-; földi iiókbitközségbeu t. év március20ara. Jö* ^.vedelmei: mindem készpénzben számit va 250 irt A tannyelv magyar; a tankötelesek ssáma j'ö;í. Ugyanazon *esperességbe kebelezett monostor - apátíi plébániához tartozó hegyesdt 'tíókhitközségben f. év március 27-ére. .)övedet-l mei: mindent készpénzben számkva 220 trt. A í tannyelv magyar ; a tankotelesek -s*átpa 07.
A német nyilv kcrenkrdslnil Im kólákban* A közoktatásügyi minisztériumban : körülbelül egy e^ jóta t'oglaikozuak már a kereskedelmi iskolák tantervének rev(ziójával. E revízióra valóban szükség van; ez uton hisszük ugyanis elérhetni annak az anomáliának meg, szüntetését, hogy a tényleges-kereskedelmial.a-
január havahan 7»I IHl Irt 06 krt tett ki. 1890, felekezeti | január havahan mint ni beia^A hatépatt 7681), a betsvűk kósUl kllépsH 36ÖI, a bsiavők ssamában tehát -1129 aaeporodá* tnuiaikosik. lietevök aaá* mára e hóban artskpapir 33700 Irt névértékben vásároltatott, 11, A uhsi|us for|(alooban. halálé* tett .1023H9 Irt A. kr. Via*4n|Ueiiatetf 145MU9 frt 2:1 kr, a bsiéiállag tehát e llóhan lMtr>49 in m kr. Az ftasAtorualom IH90. január kavaban 44H22H P' 30 kr. IH90, január havában a siamlatuJajtlo* uoaok sorába fal vételeit 292, a saánlalula|douo« sok Sorából kilépett 1, a saamlatulajtlonoaok ssa* uts a ch*<|ue toraalömban IH9I), |auuar31«én29l| a kik kostn 164 a clearintt'tnranlomho* Is esatla* koaoii. A'm. kir. postatakarékpanxtar batétatlaga IBíj^l jan. 3f*én: a takaréklorgaiouiban 1&4Q2H,a ehepus forgalomban 291, Öaa*e«eu l24H19r A be* levők részére 1890. januar 31-ig oasxeaen 367 jaradékköovvenake alitttaioti ki, a melyekre '»•« sxesen 69BOOO frt tiéveriélrU eriékpspir van as inié^eiuél leiétben elbél^ezve. A baievök ré«sére |anuar Hl ig vasáron al ot t <h saatnukra meg* kUideieit 6*>5i00 trt névériékü i^rtekpspir. — .1 riár milliói. A Psnica-eaei alkaluiabói a lievui ile rpriei.i egy asrtllai tudositasa hiteles adatok nyomán a következő leiette jetlatnsO esetei hé* , szeli el: »Mikor Hatteuberg Hsndor lejadelem Oroszország ügyvivőinek zsarnokaival szemben ellenállási kezdett kiie|teni, esek •hálátlanénak mondogatlak. A fejedelem tlkakoaoit ea ellen a szemrehányás ellen sOn évenklut 2 intillót kapott 6 teisegetol a rSrlol*, motidak neki. — »Ka nem a l*, felele a lejidslem. »Mikor Haóllába jöttem, ' («ilujanlottak iiefcm Ityen segélyt, de én vtsssa* Oiaaitottam, tnett nepem rsiigoiuhoa tilü oiviiliatat tisei nekem.* Petiig a ket millió inmdsn évben kiment a oar pénzifcraból,* *Aa Ishat, de az n buon^os, hogy éu egy kopeket se vettem lei ab* hol.* Kkkor konstatáltak asi a balíaiian lényt, hogy a czar evenkint ket millió1 lueileiett a *bol» gar lejedeiem szao«ara<, de eaea a intiliOk as utolsó kopekig elttintek biaunjos közvetítő oross urak /(Sebeiben, — Le PrúgrJ* cimeu egy Irauoia heti* lap ituiult meg üudapesten magyarok ssáinara, ' ineiytíéK oirjk a uauiat bárulyast eitensutyoznh •• ' ^ Ás 1/nl'o UL -u okiiics gyü|tiuiény a bthar* , utogyei regeazeii egyleté less — Kulumhu* neliauy levelét, a bosziotii közkönyvtár 400 iont starlin* géri vásárolta meg. «■*' l\óhini kinek Ugyritoav* lebb ert vegei, négy éa tél évi lé))yhasra ttéllé* teUí —" TvHtmsih'<iH egy gaaembert lariOaiaiott ié a rendőrség, ki mar hosaaabb idö óla nvoiuorék gyermekekkel kolduiiatott insgauak. 7- Kyy (ád* bortoej szoiimai olasz zenemterxO az inlluenaat megzenésítene. — 4 jn4á(j.ai uomet diákot uagy* gyűléséig aütiszemita uotrauyok míatt, a rendőr* seg feioszisiia. — Ap oros* euekesek Arádon a tizenhárom vértanú ,éiuiéassobrai megkoazorusták.
A 1nlrisi világkiállítás 20u.000 Irankos lőnya* remenyét egy hageaaut lakos nyerte n<eg. — Am arlransh hetN eget Partaban, hova besoroataiaai Ürügy alatt bátorkodott menni, kél évi bórtónra iielték. — A mankih kérdés — ugy látásik — jKurópa-sserte kedvező luegoldaat nyer. a nétuat 0missár terve szerint. IwhjAr ósaseeskUvéa,
mely Ferdtcánd lejedeietn s ki
Ezen űrlapok legfontosabb rubrikája két-jdémiák és középkereskedelmt iskolák, mellek aégkivül a „Javadalmak "-é. Itt pedig két rovat j tanterv, tanerők, minősítés dolgál>an tökéletesen van; az egyikbe lessen bevezetendő azon íáran .egyforma szintájon állanak, végre megszűnnek dóság, melyet a tanitó mint tanitó, a másikba [kétféle címűkkel a közönséget telrevezetni. Alig pedig as, melyet mint kántor huz. fis hallatszott ki egyéb miiid ez ideig a tanterv-
Hát be kell vésetni a hivány ffterint —j revízió munkájából. A közoktatási minisztérium-fogjak mondani I Igen fon, 3e hs rrem Mift ?; lurr. kffgipl áll ) körből mhat anáJ a hír
aa nem lehet p. 0. azon egyszerű oknál fogva, í ről értesülünk, — írja Hz „Egyetértés" — hogy ttfvel a tanítói hiványban nincsen a fizetés aja revízió egyik főcélja oda irányul, hogy a né-1
éleiének 4oryTTuJötr
jjiuiánva t
kioltását celosta, orosa HUgiiTtbi^Sfirfölfl létre. — AVa* Yorkban egy ^O nfftttötía kerUlOhi* dat tervesnek. — Mrttinünk tuiiOinOttsége miatti miutegy 2b fegyenc a szombathelyi loglnuba vitetett át, — A királyi tábla eiii) erese érdemé* ben Debrecenből volt közelebb — a legimyo* sánsabb, küldöttség liudapesien. A Csáktornya* ukki vasút ttíldmunkalataval Mura-btklóstg mart teljesen kessen vannak. — hetrnyén a megalakul társaskör megnyitáss matvius ho 1-éti lésat —*
Nagy-Kamata, vasárnap
Zala 8 uám. (6, lap.)
1800. február h<J 28-án.
holt édat áty|a, inja ét Ingtdó aiyla, ntgyaiy|uk, Illáivá rokonuknak jaáki Tóth Ltjoi ügyvéd urnáit, Zalnwogye törvényhiióaági. bíioitiága ét N,-Kmísaa váron képviatlöitatüliil hígjának, a nagy-i ktnisaai ttkarékpénatár igatgafóaágt tinókénak én
A ,B«ia[**ti Újság" itarkaaaiétél Ábrányi Emil ! ntvébtn mély láldalommal jelentik forrón izart-oraa* képviselő vette ái. — A vosámapi inunk«• srűnetie vonatkozóiig Baroit (iábor minmier törvényjavaslatot sxándékoiik mielőbb b*nyu|iani. — As igáeságűggi ministter R.-Palotán léány-|a»iló-Intézetet állíttatott. fel. Másutt is elk»lnt I — Bécs-
b*n magyar iskolát) nyilának. — A küzös péns-1 az első magyar általános hlslosfté táraaság nagv-1 hsngiegytk utáni legnagyobb pnnioaaággtl. meri ügyi minisztérium, a régi 10 és 20 kraioárotek kaniissi fAügynökaéga képviselőiének f. é. fon- legelső teendőit as voll, bogy a bangiágyek -sí helyéhé ajakat hos forgalomba. — A hol még sz ruár hé J7, napján é|j»l| II órakor éltlének 14,! jMialéi as éntktsek aliajáillstk. Nagyon sajnál-influenza uralkpdik, a pápa lőlmrnii a híveket a; űgyvédktdéténtk 110. évében hossaas és tulyoa Juk, hogy ta tlsö dtltslélytn tinin valami nagy-böjtöléstől. Ezt azonban valami jó cselekedetlel satnvtdéa ulán lArtént gyássos elhunytál. A n.-1 Hsámii közönség voll |tltn, különösen ts iparos
Hónk János kántor- és polgáriak. éntkttnár ural, s ki si Iparán Ifjúság dalárdáiénak karnagya, a ki láradsagot ntm kímélve, ügyit ét ttplnialoe Itnitáts állal behlionyilotla ast, liAgy rövid Idő alatt a dalárda Ingjál ntmnaak btianulás ás nal-Iffs ulán adják tlő éntkdttahjaikai, liantm a
kell htlyetlesHenl. — Február iO-dn, a magyar | kanizsai takarélipéhttára-kAvtiketö gyásijaltnlést | ijjunág részéről, aaonban hisszük, hogy it sxeni korona"Béosből való hatahoiatalánsk sxá
máim
tados évlordulójftiiak alkalmából a fővárosi r. k. templomokban hálaadó isteni lieeieleteMartnitak. - A kisdedovásrál atóló tArvényjavaalat tárgyalására egybehívott azaktánácskoxmáhy már btfe-jtxit munkájáK
Különfélék.
adta ki: >A nagy-kaiiisiai takarékpénztár Igta-Ullk htngveratnyél városunk kősőnségéntk axlnt-gsiósága mély fájdalommal |tlenil satrelvt llssttll Rnvn lógja végig hallgatni. A műsor htfajtsést elnökének jaákl Tóth Lajos ügyvád urnák lolyó után jAlltk Ktksioa Gusztáv, Htrltltndy Hála
bó 17-én hoaasaa saenvsdés ulán, tevékeny életének 74-lk évében történt gyássos elhunytát A
iraaággy. képviselők, Bahooliay polgármtsttr és még lonhtn, kiknek llssleltiérn a 8 Ik ssámu
megboldogult sz inlésalnsk jelenleg egyedüli még tnekdtrahot kéaxséggtl iainéltltt az ifjúság, l'llő-'életben volt nlspilA|a, ss tltplláslAl logvs ai igás- adás után lánc következeit, a mely vlg kedélylytl
galóaág ttgja és 21 év óla UgybutgA alnökt volt : Áldás és békt poraira !• Koszorúkat küldtek : Hált — A képvlael6t«jtf AletalnknlA AI4- leléiil — Inkty Jóaaal. Stéreielük jeléül— lnkty
kort rsggélíg tarlóit,
Aa eroaa ilaltámilal, mely a IA-vároahtn és tAhb vidéki varosban oly óriási al-
febr.' lóén voll a városház nagytermében.. István ta nait, Starti vtllaslsll elnökének, a nagy- kert aratott, nálunk It IAI log lépni Itbr. 2H-án,
Ax ülésen Cserfán Károly alispán elnökölt, A mag választolt városi képviselők nevei (elolvastatván, elnöklő alispán a képviselőtestületei újból megalakultnak mondotta ki, Ugyanesen alkalommal -- miutsn t jelenlegi városi tisxiikar mandttums
kanizsai takarékpénaiár, A» alaö magyar általános mikor Is a l'olgári Kgyltt ntgyltrmében hangvar-hixtnaitó tárasaág nagv-kanirati lAUgynAkséga ka- 'stnyi tart, igtn vtliotatoa és gtsdag műsorral, gyelate jeléül. Legrégibb hü barátnak, NémethKttdeit 8 órakor. Előtdáa alatt t< ajtók aárva Jánosét családjai Tisx'éleiük jtléül a herényi urad ] Jártainak. Htlépil dijuk i I. sor 8 frl., 2. ts 8; sor
InjlfjÉ j aat*
i ba.
tisdség. frojko család A régi lift barátnak lltx 2 frl., a tAhbl sor I fri 60 Jrr,, páholy (It
msre. 20-án lejár — az uj válastiás megejiéséreI telet és atereltia jeléül gelsei Guttmann Htnrik, mélyre) 12 frl,, karxatl ülőhely l Irt M) kr.
határnapul marc. 17-ét tütit ki. Végül a képvi aelőknek a ssép ssámban való megjelenésért kő-ssőnetet mondván, as ülést bezárta.
—- Indréaa) lrmrl/»^ii Zala vármegye StadUs Benő főispán, Badorm Jánoa, Hertekmlg Béla. Fart Karoly és Eitner Sarntnr »r»»aggyür lési képviselők állal voll Jiépviselve.
— <>aral Beat ur által a következő só-
kanizsai ügyvédi kar. Mély tissltltl leiéül: Kas-aelhofer család. Dr Wajdlos est Iád. Es még tömérdek saalag nélküli koszorú voll. — .-I n&ntjerenrzieir házát ts gyász értefgyík agg rend-társuk elhunytával, mely alkalomból a lárahás a kövei kező gyásxjeleniéat. adta kit »A wpni Ka-
rok közlésére kérettünk fel: •Annyi jóbarátol I renorendiek nagy-kanizsai láraháxánsk óaataa tag-hagytam hátra Budapestre költözködésem alkal-íjai lájdalomtelt szívvel jtilci|lik forrón szerétflll mával Nagy-Kanizsán, hogy physikai lehetetlenség rendlársuknaknagynniiatieléndöDotmánynaliyörgy volt ásók mindegyikétől bucsut vennem. Miért isi Emil szent-Ferencrendi áldoxárnak f. é. február mindazoktól, kiktől atamélyeaen el nern hocsux--hó tü-én d. «, 112 órakor, életének-71. áldo-haliam, e helyen kérek bocaánatot éa mondok 1 xárségántk 47. évében, h haldoklók atentaégének saivem mélvéből ösainte Isten hozzádnt. Mélv, ájtatos felvétele ulán ilirlént gyászos elhitnyiái, liszlelelfel Budapesten, BenS s. k. .
1S90, február 20. fíarai
Szerelő vérit a drágs nsgyalyának. Tlssleltltjt- lépil dlj 1 irt. Jágyek előrt válthatók l'rágtr^ifia léül a társaskör. Szereteti kartársuknak a nagy-1 ur gyógysstriárhtn ét tste a pénzláriiát. .
■ • —- llHihsgfé-kciltlfii ugysnnAik aaép ~ má)dntin lavtasl — idö kedv sasi r<4( tüsolióg áltroos mtntltntk. Volt la impuaána náaö kötőn. aégUk, mely már délután 3 órakor elöalinlAUe a (ötiliiál, melyen végig éa vlatta kísérte öktt sant-bandá|uk ts a folytonos jókedvű ativaj, mll tréfát jeltnttelkkel lépten-nyomom tlöldéxttk, a kAyülAI-lük bullámsó alsóbhrtndü néptömeg nem kis mu-lattitására, mig az lnittltgana réas llttlet távolból mosolyogta sikerült Atltttlkel, a asl vasén még-adósolt pórsAlyösaiknak a köxhasson javáru. — lüslo Hzttilén égért özöne ts álarnosoknak lárta he n főhh utcákét, csikósaik hnislmas oalordur-rantásokkal csattanlva el s külünbsn tgykedvű, rövid laraangot. Mert hál i •nsm ugy vau már,
Áldás és békf lebegjen sirjs felett
A helybeli larnáeg|t^l febr

— A n>K)-kanlxHal -Keresk. as lpsr- iltí-án délután lurtuila évi rendis közgyűlését, ahogy régen, nem as a nap slll áa égsn
bank* részvénytársulat kibocsátotta 18K9. (22 ik> melynek egyik leglnnlosahb moznanaia'a tiAliknr
üzletévről szóié zárszámadását. A mérleg-számla I 305017 frl 81 krt; a veszteségi- és nyereaégi számla: 20826 frl 29 krt tüntet ki. Az évi for-gal mi kÍDUistánból k-jiUniic, hó^v n pénzkészlet 1880. évi január 1-én 3182 Irt 9 kr. voll: s« ösx-szes bevétel ée kiadás ax év tnlyttbtn: 7.844, Irt 05 kr. A pénztári maradvány 1889. évi deo 31-én: 18870 frt 10 kr. Az összes forgalom : 15,««W frl 77 kr. volt. - Ezzel kapcsolatosan megfmlitjük, hogy a >N*gy Kanizsai Keresk. éa Iparhank' ez évtől ketdődőleg lapunkai telte bivataíoe lapjává
és választmány megválasxtása voll.- A váltsxiás eredménye kövflkexő : Klnök: l)r, Gerö Jóssel, alelnök : Trípámmer Gyula, titkár: Dr. Kémény Külöp, pénxiárnok ; Falb Adolf, mftfélügvelő: Weissmeyer Lipót, szeriárnok: Hotschild Zsig-mriiVrl | válasmmányl isgnk; Khénspsnger Len, Fiseher Sándor, Löwy Adolf, Anthofer Ödön, Kei-nilc ilÁzsel, Simon (iábor, Varga Lajos, Weiss Tivádtr."
— Ollnp toítély,Városunk jól ismeri kö«~ kedveltségi) humoríslájaOllop.lmre ur, engedve a köcéhajnak, március hó ló-én ii -Cssino* diaaier-
— Cjyáaalilrek. A nagy-lranivasi ügyvédi méhen humorisstikus estélyi rendet, mely iránta
kárnak Neslora i Tfitk Ltijos, febr. hó 17-én éj jeli 11 Arakor többlétre szenderüli. Félszázadon [ ál igen jelenléken-y szerepet jáiazotrKagy Kanizsa: trtrténetéherr, st közügyek terén vagyoni iekinfé-1 lyénél ét nagy összeköttetéseinél Ingva jelenté
nevetni szerető közönség köréhen már ma általános az érdeklődés.
— Tlas<i>IHI»«ll vármegyei llaaKU selék klneveaéar. A február havi förvény-halósági közgyűlésen hejeltnlelali, hogy lAispán
kény befolyással rendelkezett - Pályája kezdetén | Őméltósága lörvényinlta jogánál lógva mull évi egy ideig Nagv-Kanizsa városának löjegyzöje voll, dec: 17-én megitfrlóll álluláiios tisziujitás alkal-Később megváii ugyan e lisxtsé'giől, de egész éle- máhAl vármegyei' tiszteletbeli tlsztviaelAkül a' kőién át élénk részt vett a közügyek terén, csak j vetkezőket méltóztatott kinevezni, illetve, mint utóbbi időben vonult viaaza. Munkás éleién ál előbb, kioevexeltékeí újból megtröaileni: tlazlelét-kijütott neki ax örömből, de kijutott a lájdalom- heli főjegyzőül: Haniy Károly megyei Itvéltárno-ból ia. Egyetlen leányát: Máriát, Hérics Jánosi kot, Bolfy Lajos megyei I. al jegytől; tiszteletbeli törvényszéki elnök vette el.£z igen boldog csa- főorvosul: dr. Szekeres József nagy-kanizsai köz-ládi életet -él a derék unokákksl nagyapai örömet I kórházi főorvost, dr Háry István zAsegerategi, szerzett Tóih Lajosnak. De annál erősébh lelki dr. Beszedics Ede tapoíoai, dr. Krasoveo Ignác rázkndis érte egyetlen fiú-gyermeke: Nándor ré- csáklórnyai járásorVosl. dr. Schreyer Lajos nagy-széröl, ki 1878-ban, mint Nagy-Kanizsa egyik; kanizsai gyakorló orvost, dr. Fiseher Ignác sü-
kandidalus lókapiiánya, a választáril megelőző na « pon önkezével vetett véget ólejéník : pedig megválasztatása biztos volt. Ez a csapás mélyen'sújtotta az apát, annál is inkább, hőjry családját az egyetlen férfisarj halálával kiveszni látta. Ezután ' történt az, hogy vejét: Hérics Jánost adoptálta, ily módon gondoskodván nevének fenmaradásáról. — Az erós lelki rázkódás dacára sem tört meg mii ereje a csak kfti ül-belül egy érelmt ke/deit jíí 1875. évi xxvll, el betegetkedni. KésöBb betegsége mindig súlyosabbá válván, ágyba döntötte, mig nem hosszas kínjaitól megváltotta a csendes, halál. Temetés* febr. 10 én óriási részvét melleit meni végbe. Halála alkalmából a családon kivül a • nagy-ka-niaaal tak.-pénztár< is adott ki gyászjelentést. A /aaalád által kiadóit gyászjelentés ez : »Jtáki Tőlh Mária éa férje Hérics Tóth János jogiudor, a soproni kir törvényszék elnöke, a mtguk éa gyer-Mtetk! Lajos, lenő ét Jolán, vilamiút rokonaik
megi körorvott,
— Elvi hfttAraaat adóügyekbru. A m. kir. génzügyi közigazgatási bíróság teljet ülésben a követkesö elvi határozatot hozta : a lelkészek, tanilók, azok özvegyei ét árvái gyámoli-táaára rendelt, egyházi hatóságok lelügytiete alatt lévő nyugdíjalapok, oly jótékonysági intézeteknek tekintetnek, a melyek lökéinek kamatjövedelmei
ti c. 2. 4-ának 7-ik ponijá-ban foglalt rendelkezések szerint, tökekamaladó alá nem tartóznák.
— DmImMIj. A nagy-kanissai iparos Ifjúság dalárdája folyó február hó 16-én tartofla a • Pogiárí Egylel• nsgytermében tlső nyilvános le!-lépéaét. A műsoron le'/ö darabok elöadáaái a jelen volt kőzönaég egylöl-egyig zajoaan megtapsolta, mii a dalárok méltán meg is érdemellek,
A IMMk #v kttaaftbtn Ittíschl Vencelt, Késztlitly város arany Arilemktrettlea bíráját, febr.. 18-án, Hü évi várnthiréi mükődéténtk küatöhén, polgártársai leikas ovációban réanetl-lelték, kivánván as érdemes lérlluntk. hogy a mindenhaló öt még sokéig tartsa meg Keastlitly város tavára I- í
— Uyáaahlr. líötx Ferenoa, ktstthelyi városi köt|iénsiáros, f, hó Ili én hosszas ssnnve-dés után 78 éves koráhsn meghalt. KdrUlbtlül 10 évig kezelte a városi pénstárl ritka pontot-sággnl és lelkiitnitratcaaéggaL^llalálát t városházán ftkett zászló jelié
L, — llánwlg Kóbor István tiomhaihtlyl hulorkertikédö Itbr. hó 17-én Ktsathtlytn hátas I lágrt lépett Erlloh Htrmin k, t, pölöskel port-] lamtsternovel. Tanuk Voltak : Nagy Károly éa ] I'öós /,*, polg. isk. tanárok. Ai ssktiéit dr. HunM IF. apát vágxé.
— Félévi vitaKaiHi<>k. A ktstihtlyi m. kir, gasd. Intétailitn a léiévl vizsgálatok most lolynak s febr. 24-én Itjexttintk Itt, A II. lélév márc ll-án veszi ktxdelél.
— Aa InIIh«ni* Z-S<áiiión s környékén nagyon grasaxál. Több halálaiét Is történi. Kesst-helytn pedig u honvédlovuk estek inlluentába A honvédlovak gyógyketeléséca Wersíta pécsi honvéd lö-állalorvos rendelieittt Kestihelyre. ,
— A k«aalheljr| laktnékpétslár részvény-itkrtulai 20 ik évi rendet köagyülését Itbr. 15 én tart ott a meg Skublios Gyula elnöki*. t$ alatt. Htok Sándor igazgató terjedelmet jtlen-tést lelt, visszapillantást teli a lelolyt 20 évra. Hivatkozva a 20 évi munkálkodás eredményaira, bangsulyosla, hogy az iniéati nemcsak nemial-gazdasági, de tihíkaí ftladatának ia megfelelni lörekedtli. Mtrt elitmart tény, hogy Ke*sthtly ét vidéke népestégének tnyagi helyzatt t takarékpénztár működéit állal ntgy mérvben javult, u bírói végrehajtások és árveréiek a Iagotekélytbh mértékre saálloiitk la. A mult évben t vidék bortermelése kitűnő ertdménynyal járt, mily körülménynél fogva itt a saokoltnál jóval nagyobb összegű pénz |ölt forgalomba. Aa intézel Üzletének minden ágaiata Ütemesen emelkedett a lefolyt üzleti évben és pedig a botölek 131,137 frt 82 krrtl, a váltólároa 46,600 Irt 12 krral, jol-zálogi kölcsönök 18,168 frl 50 krral, két! tálo-.
z<inségei csakugyan meglepték Elismerés illeti
mert szabatos s ösizhangzó énekük állal a köt gol( 611 írttal. Azösszeilorgtlom, mtly 4 120,342
Iriri rúgott, 403,068 (rtlal tmtlktdati, tllrnben
Nagy-Kamata, vasárnap.
u Qaleii költségek 102 írttal kivaabedtek. Tisala nyeremény r lelóly.l évben 8i96 fit 06 kr. volt A iisatanyereméiiy teloastáaéra vonatkesólag u igazgatóság javallatára a kőzgyűléa ellofadta, hogy osztalék 3t"0 drb. részvényre 15 írtjával 4600 frt, tartalekalaphoa KWU frt, különleges tartalék alaphoz 100 frt, jólékönycélokra 500 (rt, _átyitel aa 1890, évre 196 frt 06 kr. adassék kl, ill. írásuk ét. A jótékony célokra sziot 5 0 Irt böl a keszthelyi szegényeknek 611 frl, kóu. elemi lak. szegény tanulók felruházására 45 Irl, apáca isk. szegény tanulók felruházására 80 Irt, tllzoltó egylel uek 15 bt, kórháznak 25 Irl, nöegrletnek 15 fii, polg. isY segélyegyletnek 5 frt, tefiO (e-
Zalg, 8. aiárn. (7 lap)
vallomása slapiáa 2 havi logaágra Ítélte B.-t, meri kitűnt, hogy elölte a gyermek sikotség'n Itmsrtt len nem v>lt, Robicatkit esonbsn a 100 frl Iráni a sommás útra utatiiolla. Rohlosek itthál ide lordulkés mivel'itt már a fogidái lényegéről is sió volt, felmutatott agy a béosl városi isnács által 848985, sz. a. kelt bizonylatot, melyben a Rabi-osek-féle tűz- és betőré«tnenUa görredönyök mist teljesen zijialanul működők és mlndin lekinlat-ben meclelelók jelentetnek ki. Mivel pedig a bíróilag klkű'dAit szakértők kijelentenék, hogy H. redőnyei amazokkal semmi tekintetben a versenyt ki nem ál|ják, B, kénytelen voll a azá< Irtot viu sxalWini és a költségeket is viselni. Rohlcsek
ányiskolanak taaawakre 5 frt, a keszthelyi azé-' haatnkAa e 100 frtot 2 réázre osatoiia éa kél piiö egyesületnek utca önlözénre 300 frt szavaz- munkaképtelenné vált lakaioa usaládiának ado-latolt Bogyay Málé, Hoffman Soma éa TVeitz Al- j mányoill.
ben lelügyelA bizoitsáiii tagok 3 évre újra vá- _____— IQ Haasalierg nikas maf hirdet
lasztailak. Az igasgatóaagba Buobberget G uszláv, mérvét a t olvaaó közöoiégnek b. figyelmébe Csák Antal, Dr. Dunait Ferenc, Klein L. Polá I ajánljuk. —
esek M. ilj. Reisohl V. Dr. Singer, Ssegleth M. r- A bírrixdfft ilffyfowaf,om.ra es Wünsch 7 újra-, Untérberger F. és HofTtjanJ tundfr lopunk mull etimdban jeUelt émmllMn Mór pedig u| Ingókká válaaxaitsk. Beck Sándor ^ „ feltorlódott hli eeeményei miatt reak a jíci áWthalJa meg oly blzlonn, mini • halál gon
____1880. labruár hó íí-4n.
ill lobbári kathoUkuaok. Ds ha a nagyböjtnek arról is oldaliról ítélünk, hogy miként tartanak ál emberek csátldls maihlaiiukat V miként Ugye* kisnek egyidAre izabidnlnl a maieriillsmas karjaiból, hegy e rtfg-világ befolyásaitól meatea Isi kükkel egy migttibb idial filé euilkittyinek ? — akkor aii hlstiük, hogy Nigy-Kaníni 'por eawelhnw poi/Anyudroi' éa a lagiiaó egyéniAl ni vagyunk kinyteienik tudakolni: va||on hol le-klntnitnOk inig a legmodirnibh pugány-Ulant:«
......ii anny-bor|ul ?
a
»Mementó morf, mondja ■ pap, mikor hl veit maghsmviiii.
Szép isokaii ii i kir. katb. világaik. Mart tagadhatatlan, bogy nmmliiw hangolhatja ai emberi alaposabban midlllllóri, mint I báláiról való migemlékeali.
A gyUlAliltOl, 1 aiinvidélyia haragtól üiOlt a megijtitt lelku írnbert, midőn li|ték>A ajakkal ront lilibirátja migrontáaári, midőn a bonú heve áikoa esskOiAkit id kénébe, -» ssmmi sem
igazgatónak e minőségben 2o éven ál leijetitett j mdwbmi tehetjük meg, bokros érdemeiéri köatAnet izavaalatott, ugy szintéo id. ReitchI V. ahgázgaiónak éa a lelügyelA bisotiságnik ia, Léuárd E. a«ou indítványa, bogy az igaigatóaági tagok csekély tiizteletdiia emeltessék fel és után aa ii jótékony SÖaoélok-ra adassék,'a jAvó évi közgyűlésen fog lárgyal-tatni. — Megemlítjük, hogy ezen intézet tavai iJedk Ferenc nevére 500 frtoa alapítványt tett, a keizthelyi gymnasiumba (iró tanulok ösztöndíjára.
________— Hiagterwujrst Niral-UráihaH.
F. hó 18-áu sikerült baogveraenyi rendeztek Zala-Szent-Gröthon, A műsort Danckfe »Symphnniája> nyitotta meg Berinyi JenA es Vioet József urak elóadásában. Nagy tetazéal aratolt Zathureciky Margit k. a. zongorajátékával. Holy Anna k a. báró Eötvös a »Vár éa kunyhó* költeményének szavalásával aratott- tapsol. Utána pedig Kis Jő-zseliöl >A rab-asszony • cimü költeményt szavalta a<ép sikerrel. — Krdsznay Emma k. a. Glazerl
dolati, Mit
Farsang.
akarsz léng-imhtr? A lelki írupitók
i nagy küidilméhin akarod bemutatni rgyéniiégtd tiniégéi V A iienvidélyik hullámaién akarod De-
a helybeli ipam-tmUllelMk aijat helyiségé.j ™,»,1fli. ^^T?'''!, *#! "TlSííil
ben, évenkini azosaius vigalom-astélya, I. hó 17-én lA beírnia kütdslmi küiölli .Ibiiké... akssl - mint értesülünk - kiválóan jóliikerüit, mely ""''llisIhiUilan.ágn ? Milyen hiú,
kui„i,,, .,a„iiabiv i._____-i .,.>,. i,,,.,,i.,i.ii aitia erősödés i
Imi van urltékű tárta. vnesoráiial- vette kérdőiét s i legkedélyesébh táncmulatsággal végaödöU a — reggeli órákban, Ugy, iiogy ez alkalommal még öregebb iparosaink se mondtak ellene ai~ élet ilyetén laraingi mozgásának,
Légrddról'irjik lapunknak : A meglazult tár-saiéleiet-nálunk lelkes hölgyeink igyekesiek nemileg helyre állítani, akkor, mikor Szilvágyi (Jyuli o. lelkész házánál rendellek láncául egybekötött lársM estélyi, mely a várakozáson leiül jól' al kerüli. Az egyszerű, hölgyeink á'ial közösenOáz sz-adoli, magyaros vacsorát, zene és dal lüaze re/te, mely oly édes harmóniába lüzte össze egy
Rgy ujj-mo'duláissl érlm ai myéiiii éal4 óra múlva már enk >ptltdl.< Törékeny portéka vagy nagyon. Mikor az altiproit lárgit látod, na omold magasra iödit, hogy ■ világ-alkotmány Imaigis alakia, kimagasló taramié** vagy. Az lilipori léngnik (mit talán meg sem ujoállál I) i kővetkező pillanatban sorion lehetsz.
lUlhatiilanságéri kttiködöl? Azt ikarod, hogy nevedet azáiadok multán la liiHileitel, háii'ulmal említsék V FensOgOá torekvéi. De ml I lesz lialhilaiisnaagoddil, hs igy mm vari pH-linunik inon még kigohdolhiiatlan, ilképulhi-mit már r»u véase inindini rommá lesz s a semmivé
kénytéleiiék. - Slm.an í:aB- vt.'.4« í«i világ k.litk«ztk?> rádon az ily tárus ösazojöve.ielek ritkaság szám-, ba mentek már, nem mulsszlhatom el, hogy lelkes hölgyeink neveit lel ne soroljam, követendő példaképül azoknak, a kik a visszavonást sxiiják « s
• konkoly••hinlés izerepére vállalkoitsk. -Ník:,', í. , „,___,
iözv. Neusinger Jánome, Draskovic. Lifosné,;. . W, VM *n; hogy a, a-irarkunk-Hírsch Arminné, Sch esinger Zsigmondhé, Kuz- i!" ^ "f >>«l".?"n !»'«»" ■ I
j inics -Fereuené | Bukovecj, ozv Amimsun Janoaué, | Frjedleld Vi'mosne, Neusinger Béláné, Mtkler Gyö-1
^fttki éw Hlrschl Piuiav — Ejtéintan niarroa menet vonult le', meglepő, gyönyörű jelmezekben A | csiládiss, feszt ölen kedéiyességű kis társaságot : kivirradtig tarlóit" együtt U jó kedv. A jég meg-i van törve! Csal •< íjib szép hölgyeim! £ijéü 1 összetartás 1 j
(iyula ur aongoraki*érete mellett magyar uépda-1 u dé|v ' uV,. i.i,nvoliakai a lókat énekeit. Végül B^ nr^dta eiö hegedűn g^^yg saját szerzeményen, uukért zajosan megtapsolták.éh A hangversenyt tánc követte, mely Igen kedélye^ aen folyt Az eai ugy anyagi, mint erkölcsi tekintetben kitűnően sikerült.
— A uli>sieot-gréll uradaloaa hiió-ökrei közt a ragályos száj s körómláiás járvány fellépett, minek következtében a marhákkal való' közlekedés « a heti aertéi váa&r betillaiojt.
— A ael)ealea)é»lésutk iföváros-
M Gyuláné. Uányok • Neu-inger lika,
dúlt meg a központi Iparoktalási bizoltaág köré- Amlmsnn^n, Draskovic. Mirgit. Frtedl.ld Ms-ben. A mozgalomnak célja, hogy a n lokazeral sujloll lakosság részére mlyemlenyésziél által rynjiassék kereseiíorrái. A vidéki illetékes haló-ságpk figyelmet felhívjuk mi is ilynemű mozgalom megindítására, hogy a tönkrement szőlőbirtokosok nyomorát enyhítsék.
— Érdeken Itgiáéa • blinlrlA bl réaág •M(l, Buda pasi! levelezőnk a kővetkező^,__
érdekes esetéi közli. velünk. Robicaek Lipót ha- j To». utt&b&Q
zankfii bécsi gyáros, kinek Nesiroy-utrat gyárg-j
bin készülő tűz- és betörés mentei aajtalanul I Végé van u lársanguak. Az utolaö három gördülö redőnyajtói vjlághirre tettek szert, nem- (napban kltomliolóziupk; oljAtiiik' a bolondok rég Budapesten tartózkodva egy vendéglőben ta- láncát. £< m>m?
lálkoiolt B. K. budapesti concurrensével. Beszél-1 Farsangi remények, tarka gondolatok, hau-gelés közben B. azt ai állítási kockáztatta, hogy! kélt-zaj, hatalmas orátiuk inínd-inind ál vannak | az 0 görredönyei ép oly zajtalanok mint Robiose-1 adva a feledés végtelen birodalmának, kéi. Robicsek lágadta ezt, mire B. 2<> üveg pezs Hál bizony az éiet minden komédiájának göre logadást ajánlóit; Robicsek elfogadta és hógy az a legjobb tu ajdonságs, hogy egyik sem .tart-! a fogadás gyorsan és részrebajlatjanul eldöntés- hat igényi halhatatlanságra. Hamar napirendre sék B aat ajánlotta, hogy a vendéglősnek 10 éves i tér fölöttük a'bolondságazokoM világ kis üa legyen a bíró, egyikük se szóljon hozzá » . 4 —
egy szót sem, hanem írják lel neki egy .papírra a mii löle kívánnak éi ö ""Éretten a kisérlel után szintén írja tel, bogy hallott e zajt vagy nem ? 'Robicsek est is elfogidta. A kísérlet a iiu jelenléiében azonnal megtörtént és pedig B. elöoyére, mert a fiu a görredöny leeresztése ulán azt irta I tartották, fel a papírra, bogy nem hallott semmiféle zajt. Mostanság a nagyböjt sem egyéb, mint a Robicsek, habár 0 elég zajosnak találta a redőnyt, farsangi mulatságok folytatása. A osörgös aap-mint gavallér ember még sz nap 20 palscki»ézs- kaknak csak n csörgőit tesszük télre i a sapkát güt küldött B. lakására. Má«nip Robicsek ugyan-; újra lejünkbi csapjuk
abban a vendéglőben ebédelt es véletlenül meg- i De hát hiába : ügy volt az örökkön örökké, piilanlotla a tegnap mint bíró szerepelt fiút Ma- hogy tt~tmberek a;t rietllSk leguiceeebben, inni gáboz intette és oéhány kérdési intézeti hozzá, | illett nekilc. mire azonban választ nem kapott, mig végre ki
Miiuetim ~hmrl I . Ot* van mindenkinek a kél tinyirén az II. I!'ik béli kell tekinteni I Hlu manapiág úgy ia aiereiűnk nundlg oiak i nnirkunkra gondolni,
mim mon iwn
|lijinem. hogy >Memenáo
Egyébként nehogy ilyféli ilmélkidéiail egyszerre nagybOlti hangulatba essünk, ide Igiaiunk egy kis reliqulát as utolié farsangi napokból, humoros iiulékiül n városunkban lexajloll Ikkellt-napolniuk, ide igisijuk Tuboly Viktor >/Wm kM» iSiik> (J.i a 'Pisil Napló, ái tobb őriz. hírlap évi lolyamát) lilkAiiöniéaét, mit elmondott vili i
liekeiti Uutetdv oru, képtiielS /elolraedta iiídn tartolt diulaíomdn.
TiSifiiüiflf WiikM Ooiéjibs a|lil«a, llniuit* — zulut saokott m Bilria síkra análQouJ
ir.
Midiin XItit 1WjVq I A hírit nsgkostik, lll)g;< talulvaaal J0S lliissaak llsktlu Osaláv
Most már benne vagyunk a böjtben és pe-- dig a 'Hayy-ban. -
Valamikor a 'farsangi sok komediázés, a ! hatalmas dáridók után-mtnden ember komoly je-j : lentöségünek tekintette a nagy-böjlöt és nvg is
Mii'trówa Iránybaa Utat ennek Jé lilie I 8 insgvsllliiii, orOoimal «)3tt»ni >s Ih lés,
H fnlolrutsirt HatvasitKII kirtcum, Hogy Mag)-Kaaliaira Uég aoksiar oljilrjun I í~>
PlrtkSHiMg aijlittt Hzivssaa Imi lálvs I Kivált — ka luujil itt Itu-A kMUi tdbh ■
8 mart érts éittllti TitililaUI traOah — Tudnia — tis aktija — Soltúi iniiiit trtttttk i
ílomiuiii j- in rajit Imi —> Igaii sakál Ukttl
O kOltlDStolíta
i'ubltdllUi, k kortt I
Ort álljun ott, koi t AVeé tidiilol kutiák, , .Kljun ez *at htat,
Kljtn üekelte Gneetdv,
Szerkesztői üzenetek.
k i-iut-urtlk, mivss .UiiMtllisát küiUaJllk, dt tértzliku ólat: tatk a IsfU&ysp-sblirs tsrjsaiktdbaUQok
Nyílttér*
Kéutuil n)llv*NllAn Mindazoknak aa igea tiizteli hatéiá|oknak, testületeknek, egyleteknek'és egyiseknik, akik I l'elejihelitlen atyánk Jaáki Tóth Lajos ur végiö
•Olt, bogy a fiu a legmsgaiabb fokú sikeiségben , Ez elölt 4 évvel Lonkay Antaltól kspiam! ^f1"^ migidáaho. személye. ..,egjel.nésök-szenvedd KépselhelniRobiciek ' meglepetését ét I levelei,, melyben azt irta, hogy N.gy-Ksntzsa,ka ' N'^lt «;*.«iv.vO
illó (elhábirodáSál. Nem szólt semmil hanem .par Ellenre kath. váfod -1- - ' r"in 8 ^rzT^Í" ^i^l^lVai'ia'
•aaoap csalás címén bűnvádi leljelenlést lelt B. ' Hát ba magát, a vezeklés nélküli böjttléi ^1" P4'!^!11^ » P?1*4/ ««•», egyszersmind viMzsköveielve a, pezsgőért, tényét vesszük, altkor ez kétségtelenül ,giz; :^*n t*!^'? ;"' hllM ^"^ tiÍ *J^ '* fieefitl IW fríjál. A bíróság a kihallgatott lanuk mert azok, kik .kényeter-nayyböjtűket" tartanak, "l<m,b* boru" " Wnce Túth ««Í(M.
Nsgy-Kaniw, vaaárnap
A .Budapesti Újság" esetkezelését Ábrányi Emil képviselő vette At. — A iyi.nlnia/n muhí-u-teinehe vonatkozólag Baross Gábor miniszter törvényjavaslatot szándékozik mielőbb benyújtani. -»k igattágüggi minierler R-Palo'én leány-|avilA-intézetet állíttatott. fei.^Másult in elk«lne I -Htokén magyar iskolát nyilának. — A ktleöe pénzügyi miniaaterium a régi 10 és 20 kraicároaok
Zala 8 SKám; (6. lap.)
nevében mély fájdalommal jelentik forrAn sasra-1 tett M« atyja, ipja én lotsdA alyia, negyaiyjnk, illetve rokonuknak jatki Tólh Lajos ^gyvéd urnák, 7.slamegye törvényhatósági bixoiltéga Ah N.-Kuniba váron képviselőtestületi Isgjának, n nagy-1 kanizaai tskarékpensiár litsagaldnágs slnAkének oh aa elsS magyar általános bíiloslló láMHáK nagy-kanisaaí löügynrtknége képvlsolölének (.' 4. fab-helyébe ujakat ho> forgalomba. — A hol ínég a« rntr hé 17, napján éjjeli tl Arakor éleiének 14.
1890. február hó ag-án, "
Hook Jánoa kántor- ín polgáriak. énektanár urat, a ki aa iparos Ifjúság dalárdáiénak karnagya, a ki fáradságot nam kiméivé, Ügyes é* tapintatos lanlléaa által bebizonyította ail, hogy rliylil Idd alatt a dalárda tagjai nemesak betanulta éa hal. léa ulán adjak ttlíl énskdarabjelkat, banem a hangiagyak uiénl legnagyobb ponioastggal, mart Itgelsö leendője aa voll, hogy a htng|egyak -ni metelél aa énekesek elaajáilleék, Nagyon Hájnál*
Influenza uralkodik, a pápa fölmenti' a híveket "a böjtöléstől. Ext azonban valami jó cselekedettel kell helyettesíteni. — Február 20-Ait, a magyar sxent korona Bécsből valA hazahozatalának asá-■adoa évIotdulAjftcnk alkalmából a fővárosi r. k. templomokban hálaadA isteni liasleletet tartottak.
- .4 kitdedovátrál szóló törvényjavaslat tárgya láaára egybehívott sxaktanáeekotmány már befejezte munkaját.
Ügyvédkednének RO. évében hosssas éa eulyoa Jllk, hogy ** olnfl dalesitlyen tmni valami nagy-
Különfélék.
— A képvla»IM«wtttl«t alakúié ttl#-■*, febr. 15 én volt a városháx nagytermében. Aa illésen Cstrtán Karoly aliapán elnökölt, A megválasztott városi képviselők nevei lelolvasiatvtnj tlnőklő alispán a képviselőtestületet uihól megalakultnak mondottá ki. Ggyanaaan alkalommal miután a jelenlegi városi tisztikar mandatuma marc. 20-án lejár — aa új válts'iás megejtéeére határnapul .msrc. 17-ét lüzte ki. Végül a képvir aelflknek a szép sxámban való megjelenésért kő-aztthStot mondván, aa ülést bezárlar
— a uirémmj t»zaaetéa*H Zalavármegve Sraetit* Benft főiapán, Hadóeta Jánoa, Htrtelendy i tömérdek asalag nélküli Béta. Fark Kli-öl y éc Eiiner~B5n8ör"""liiiizággílULap/it/ern/ieíi/ik líáaát ia gyáaa éne egyik' aggTtiiiil-
li-í L»__tn.l__I. Li__:__i____n.L___L .11______IX___i U -I__LII - uj.1.
aaenvedéa >itán lAriéni gyéaaoe elhunytál. A n.-kanixaal lakarékpéniiár a kAveike*0 gyáaajalaniéal adta ki: >.4 nagy-l^auliaai takaiékpénatár igaa-gaiAaAga mély lAjdalommai |elanli aaerelve liaatall elnökinek : jaftkl TAJh l.ajoa ügyvéd urnák tolyA hA t7rén hoaaaaa aaenvedéa ulAn, tevékeny életének 74-ik évében tAriáOl gyáaaoa elhunytát. A megboldogult aa iniéaeineK jelenleg egyedüli még éleiben voll alapilAfa, aa alepiléelálfngva aa igaa-gaiAaág lagja éa 81 év Alá- Ugybuagó elnöke voll, Aidáé éa héke poraira !> Koaaorukai k&ldlek : Hála jeléül — Inkey JAxeel. Baerelelük leiéül — Inkey látván ea naie. 8a«ratveiiaal«li alnlikének, a nagy-keniakai lakarékpánaiár. Aa olnfl magyar állalánoa biatoaitA léraaaég nagv-kaj)lraai főügynOliNége kegyeiele jeléül. Legrágjbb hü barátnak, Némeih Jánoa éa pHáláttja, Tiaa'eleiük jeléül n berényl urad liaaiaég. Trojko caalád A régi lift barátnak liaa-telei éa aaeretele leiéül gelael (íullmann Henrik. Saerelő véni a drága nagyatyának. Tiaatelele jeléül a témakör. Haereieil keriárauknak a nagy-"kmniumi ügyvédi kar. Mély tiaalalel leiéül : Kea-aelhofer caalád. I>r. Wajdioa naalád, Ka még koiaoni volt; — A
lén képviaelnr által ^plt képviaelve.
— Oaral RrnA ur által a kAveikeaő eo-
| társuk elhunytával, mely alkalomból a láraháa jt kfWatkeüd gyáaajeleniéal adta ki:~>A aaenl Ka-
rok köaléaére kéret lünk fel : • Arnivi jAbarátot renorendlek nagy-kani«aal táraháaáiiak fwaaea lag-
jat tájdalomieli naivval jelenlik forrftn aaereielt rendiárauknak nagynnibuialandn Dolmányoa (lyílrgy Emil aaenl-Kerenoréndi áldoaárnak I'. é. február hA. 10-én d, o. 1, 12 Arakor, életének 71. áldó záraágának 47. évében, u haldoklAk aanniaégének ájtatoe felvéi*le ulán liírlénl gyáaaoa elhunytál. Aidán éa béke lebegjen airja feleli !•
— A helybeli l»rn»eg)let febr hA 16-án délulán tartotta évi renden küagytiléaál,
hagytam bálra Budapeatre kAlt8ak7Vdéaem alkalmával Nagy-Kanitnán, hogy phynikat lehetetlenüli volt aiok mindegyikétől buesut vennem. Miérl ia - mindatoktAl, kiktől aaewiiySnon el. nem hucaua-battatn, e helyen kérek hocaánaiot én mondok ■sivern mélvéből őacinle Inlen hozzádól. Mélv tiniteleliel Budapeaten, 1990. február 20. Garai Benti «. k.
— A nagy-kanlaaal >Kerenk. éa Ipnr-
blfik* réazvénylárnulai kibocaálolla 18H9. (22 ikV, melynek egyik legtonlnnabb mocaanala a tiaaliknr
üatelévrőt aailó zárwiámadáaál. A mérleg-naámla 395017 frt Hl krt; a veszteségi- éa nyerenégi számla: 29S2& Irt 20 kri tüntet ki. Aa évi forgalmi kimutatásból kitűnik, hagy a pénzkészlet 1889. évi'január 1-én 31B2 frt 9kr. voll: aa 8*x-ilf bevétet H kiailásin év ToTyiábari: 7.3Í4,8« Irt 95 kr. A pénztári maradvány 1HH9. évi dec 31->n: 18870 Irt 10 kr. Aa fiaaxen forgalom 15,867,137 Irt 77 kr. voll. - Ezzel kepnnoláto nan megemlítjük, hogy &~>Nagy Kaniaaai Kerenk
én válanztmány megvala«atáaa v»U. A válaaxiáa eredménye kitvelkexó : Elnök : llr. lierű .lAznef, alelnök: Tripámmer (iyula, titkár: llr. Kemény Külöp, pénxiAmok.; Kalli Adolf; mfifelügveló j Weianmejrer LipAt, nzerlárnok: liotaohild /aig-ílmond; vilaazimány! Ingok: Ebenapanger Leo,| Eiacher Sándor, Lflwy Adoll, Anlhoter Ödön, Kei-1 nitx Jótnef, Simon Uábor, Vargt Lajoa, Ti vad*.
— Ollop-ant^ly.Vároaunk jól ismert kfix
éa Iparbank* ex évtől ketdödöleg lapunkai telte j kedveliBégU humoristája OHop Imre ur, engedve a
bivataioa-lakává
— OjrAaahlrch. A nagy-kani«sái ügyvédi i karnak Neatora.: Tóth Lajoe. lebr. hA Í7-én éj-l jeli 11 órakor jobblétre szenderüli. Kélazáxadon át igen jelentékeny sxerepet játaxotl Nagy Kanixaa történetében, s a közügyek terén vagyoni tekintélyénél éa nagy -öaaxeküjtietéseinél fogva |elenlé-keny befolyánnal rendelkezel! — Pályája kezdetén egy ideig Nagv-Kanizna városának lőjegyzője voll. Később megvált ugyan é itaztaégiől, de egész életén át élénk részt vett a közügyek terén, caak utóbbi időben vonult vissza. Munkás éleién át kijuiott heki az őrőmből, de kifutod a fájdalom--bél ia. Egyetlen leányát - Mriáf, IBribs János törvényszéki elnök vette el. Ez igen boldog c*a-ládi életei él a derék unokákkal nagyapai örömet ssefzstt Tóth Lajosnak. De annál erósebh lelki rizkodAn érte egyetlen fiú-gyermeke: St'mdor ré-széröl, ki 1878-ban, mint Nagy-Kanizsa egyik kandidatus Irikapiiánya, a választási megelőző napon önkezével vetett végei, éleiének ; pedig meg-vál'aszlatása biztos volt. I£z a csapás mélyen sújtotta ax apát, annál is inkább, hogy családját az
közóhajnak, március hó 15-én a .Cusinón diazier méhen humorisziikun estélyi rendez, mely Iráni n nevelni szerelő köxünnég körében már ma általános az érdeklődés.
— Tlaatelathall vérwegfet llaalvl* ■rlAk klnavraCaa. A február havi törvény
bntA«ági közgyűlésen bejelenleieil, hogy lőispán K. apái végaé. Őméltósága lőrvényiidia jogánál Ingva mull évi dec. 17-én meglarioil általános tisalujilás alkalmából vármegyei tiszteletbeli Hsai viselők ül a következőket mMiAxtalbll kinevezni, illetve, mini elóbb kinevezelleke! ujbAl megerfiaileni': tiszlelel*
aaámu kösönaég voll jelen, külAoöaen as Iparon-iijuaág résaérfii, azonban hiaaattk, hogy a második hangversenyéi vároaunk köaftnaágének aalna/ |ava fogja végig hallgatni, A inltsor bafe|aséae ulán jöttek 1 tokaion (iuaaláv, llerlalandy tléla ornaággy, képviaelők, Itaboohay polgármaaier éa még Ifibben, kiknek llsaleleiére a 3-ik aaámu anekdarabot kéaaaággel lsméie|te aa ifjuaág. Előadás ulán lánn köveiliezeil, a meiy vlg kedélylyal kora reggelig tartott.
Aa oraaa <lal(Arailla(» maty a fő-vároaban én'löhb vidéki városban oly Afjásl ai. kert aratolt, nálunk is föl log lépni labf. VH-án, mikor U a Holgási Ktyiet- nsgyiermAlien hangyar-annyi larl, igen vslioiaton éa gaadag műsorral. Kandala 8 Arakor. Előadás alatt iu al'Ak sarva tariainak, llelépii dijak i 1. sor 9 frt., fi, ás 8, sor 2 frl„ a tAlibi sor I friAO kr,, páliolv (H sa«. mélyre) 12 írt., knrxati ülőhely I Irl l$0 ir,, ho» lépil dij I irl, Jegyek alőra váliliaiók l'i'ácar Béla ur gyógyasarlárban és este a pénstárnál.
— IIii«Ii»k) A-Ur.l«l..|i ngyanttaak szép -- inajdnein tavasai — Idő kedveseit a lüsnliAg álarcos monotonok. Voll in imponána nftaó közön* négdk, mely már délulAn II órakor elŐaönlölle a főuicái, melyen végig és viasza kísérte ökei sena> bandájuk én a folytonos JAkedvü aslvaj, mit tréfán jeleneleikkel lépifn-nyotnom előidéatek,a körülftt-lük hullámsA alsóbbrendű nápiőmeg nem kis mu* laltatáaára, mig aa inlalligena réaa lisatea lávol ból mosolyogta sikerült ötleteiket, s salveaen meg. adózoli pőraölyöaeiknek a köabanzon javára, — Enié srintén egéaz öxöne ax álarcoaoknak lárta be a főbb utcákat, nslkAnalk buinlmss oalordur-ranlánokkal csatlanlva el a külUoben egykedvű, rövid larnangol. Meri hál: >uem ugy van már, ahogy régen, nem as a nap sül aa egén..
— A HO-lk «v kMaattkén. Heiachl Vencelt, Keszthely város arauy érdemkeiesxlen liirá , iái, lebr. lM-án, <tfl. évi városbírói működésének KÜnabbén, polgáriársai lelken ováciAbau réaiosi-teitak, kívánván érdemes lérllunak. Iingy a ntindenhalA 01 még sokáig larisa meg Kenttuely város javára^
— ééyáaahlr. (ÍAls Kerenoz, keszthelyi Weiaa I városi kőapénaiáros, I. hA tU én hosszas saenva-
Ülés ulán 78 Avoh korában meghalt. Körülbelül 10 évig kaselte a városi pénaiárt ritka ponloa-naggal 6n lelkllsniereleaaéggel, Halálát a vároa-haxán fekele zászló jels^
— Háaaaaág KAbor István saombaihelyl buiorkereskedö lebr hó 17-én Keszthelyen hasas-aágra lépait Crlioh Harmin k, a , pölöakei |his-lamesternőval. Tanuk Voliak i Nngy Károly éa t'oón /a. púig. isk. tanárok. Aa eakatéat dr. Dunát
Félévi vU*||Alatok. A kessthelyi m. kir. gaad. intéseiben a léiévl visngálalok inosi folynak s febr. 24-étr iajesietnek bt, A II. lélév márc ll-án vessl kezdetéi,
— Aa Influanaa Z-SzántAn s környékén
egyetlen férfisarj halálával kiveszni látta. Ezután Icénzek; lanltók, azok Szvegyei és1 árvái gyámoli-
történt az, hogy vejét: Hérics Jánost adoptálta, ily módon gondoskodván nevének fenmaradásáról. — Az erős lelki rázkódás dacára sem tört jaeg tesii ereje s caak körül-belül egy év elölt kezdett el betegeskedni. Később betegsége mindig golyósabbá váiván, ágyba döntötte, mig nem hosszas kínjaitól megváltotta a csendes halál. Temetése febr. l9-én Ariási részvét melleit ment végbe. Halála alkalmából a családon kivül a .nagy-kanizsai lak.-pénxlár* is,adoll ki gyászjelentést. A család által kiadott gyánzjelenlés ez .- .'.laáki Tóth Mária és lérje jléricn Tóth Jánon jogtudorba soproni kir törvényszék elnöke, a maguk és gyer-Btkeik : Ujo>, Jenő és ^oIán; valamint rokontik
béli főjegyzőül: Hanly Károly megyei levéliárno- nagyon grasnxál.'. Több haláleset Is lOrtéiit Kaast-kol, Hótfy Lajos megyei I. aljegyzői; lisztelelbeli főorvosul - dr. Szekeren Józnef nagy-kanissai közkórházi főorvost, dr. Háry Isivátr zalaegerszegi, dr. Beszedics Ede tspolcai, dr. Krasovec Ignác cnáktornyai járásorvont. dr, Schreyer Lsjon nagy-kanizsai gyakorló orvost, dr.' Fischer Ignác sümegi körorvost.'
— Elvi hatéresat adéftgjekbea, A m. kir. génzügyi közigazgatási bíróság teljes ülésben a következő elvi haiározatot. hozta : a lel-
tására rendeli, egyházi halóságok felügyeiele alatl lévő nyugdíjalapok, oly jótékonysági intézeteknek tekintetnek, a melyek lökéinek kamatjövedelmei az 1875. évi XXVII. I. c. 2. g-ánnk 7-ik pontjában foglalt rendelkezések szerini, tőkekamatadó alá nem larioznak.
— Ualeatély. A nagy-kaiussai iparos U-juság dalárdája folyó tebruár hó 15-én tartotta a .Pogfári Egylet , nagytermében első nyilvános fellépését. A műsoron Itvő darabok előadását a jelen volf közönség egylől-egyig zajosan megtapsolta, mit a dalárok méltán meg is érdemellek, mert szabatos s összhangaó énekük állal a közönségei csakugyan meglepték. Elismerés illeti
helyen pedig n honvédlovak estek influenzába. A honvédlovak gyógykezelésére Wernila pécsi honvéd lö-állaiorvos rendelletett Kessihelyre. * — A kcaathelyl takarékpéNatAr részvény-lársulal 20 ik évi rendes kösgyültsét lebr. í!5 én tsriolia meg Skublios Uyula elnöklete alatl. Beck Sándor igazgató terjedelmes jelentést leli, visszapillantást teli a letolyt 20 évre. Hivatkozva a 20 évi munkálkodás eredményeirt, hangsúlyozta^ hogy az intézet nemcsak nemaei-gaxdasági, de elhikai feladatának is megfelelni törekedett. Mert elismeri lény, hogy Ketsthtly ét vidéke népestégének anyagi htlyzttt a takarékpénztár működése által nagy mérvben javult,- a birói végrehajtások és árverések a ltgottkélyebh mértékre ssállolttk It. A mull évben a vidék bortermelése kitűnő eredménynyal járt, mely körülménynél fogva itt a szokottnál jóval nagyobb összegű pénz jöit forgalomba. Aa intézet üzletének minden ágaxata tetemesen emelkedtit a lefolyt üzleti évben és pedig a betétek t;t3,137 frt 88 krral, a váltótároa 45,560. Irl 12 krral, iel» xálogi kölcsönök 10,168 frt S0 krraf, kési ztlo-igok 611 írttal. As Kssset lorgtlom, mely 4120,348 Inra rúgott, 4H3,of»H frttal emelkedett, ellenben
4
Nagy-Kantén, vasárnap.
Zala 8. aaám. (7 lap.)
ai üzleti költségek 192 Írttal k*v**bediek. Ttaatal vallomása alapján Ii ha»M»g*ágra ítéli* B.-t, mari
kiiünt. hogy előtt* a gyermek aikettég* itmaret lao aam volt, Kobicseket azonban a 100 frt Iraal a tómmá* uira uittiloil*. Rohiatek t*bei ld* lordalt At mivel in mar a fogadén lényegiről it t*A volt, lalmuiaioit egy a béoai városi lanaot állal 848(186. ta. a. kelt bizonylatot, melyben a Robi-ctek-feU' iu»- éa b*iAréain*oi*a görredönyök mini teljesen tajialanul működök ét minden tekint*!-ben m*gl*l*IOk jelenteinek kl. Mivel padig a bíróilag kiktt'.dOlt tatkérlOk kij*l*nl*liék, hogy H. redőnyei amatokkal aamml t*kiniith*n a v*rt*nyi ki nem állják, D. kényieien volt a saáa frioi vita-ssifizetni ét a költségekéi It vít*lnl, Robioaik baainklla « 100 Irtot 8 réet>e oaatoiia éa kél munkaképtelenné vall lakaioa családiénak adományozta.
— II] HaaeitberK 11 mai hirdet mécyét a t olvaté közönségnek b. figyelmébe ajánljuk. —
■' i — A btnóadgi. ügi/fofffalomra ttéiulö i lapunk mull teáméban jeliéit AtöfWiMei'H-ImI a feltorlódott hiti eeemények miall csuk a jM enimban tehetjük meg.
nyeremény a lefolyt évben 8iW frl 08 kr. volt A tiiaianyeremény l*lo*itáaára vonalkatélag aa igazgatóság javatlaiara a kösgyülés tllogadta, liogy osztalék 8*0 drb. részvényre I) írtjával 4600 frt, tartalékalaphoa 1000 frt, különleges tartalék alaphoz 100 irt. jötékonycélokra 600 Irt, átvitel aa I8II0. évre 196 Irt 06 kr. adataék ki, ill. irataik át; A jótékony célokra tztot 6- 0 Irl ból a keszthelyi szegényeknek 6» frt, kOu. elemi isk. saegény tanulók lelruházasara 46 Irt, apáca itk. szegény tanulók felruházására 80 Irl, tűzoltó egyletnek 16 Irl, kórhásnak 25 irt, nóegrlelnek 15 irl, polg. isk. segélyegyletnek 6 frl, léísö 1*-. ányiskolának isatierekre 5 frl, a keulhelyi síé* pilO egynO'etnek utca Öntözésre 800* frt szívizmon. Bogyay Málé, HolTmsn Soma és Weitz Albert felügyelő bizottsági tagok 3 évre uira választatlak. As igazgalóaágha Huchbergei liuszláv, Csák Antal, Dr. Dunait Féfific. Klein I* Polá osek M. ilj- Reischl V. Dr. Singer, Szegleth M. es Wttnscb 7 újra-, Unierberger K, és HolTinan j Mór pedig u| tagokká választattak. Beck Sándor igazgatónak e minöaéftben 8ü áven át ielj*sn*it bokrot érdameiért köszönet tzavtztalott, ugy sziotéo id. ReitchI V. aligazgatónak é« a felü-gytlö .biaottságnak ia. Lénárd E, azon indítványa, hogy aa igazgatósági tagok csekély liiateleluii* emeltessek lel ét aztán aa it jótékony közcélokra adatsék, a jövrt <évi közgyűlésen fog tár-gyit-tatai. — M*g*mliljük. hogy. ezen intézel tavai Deák Ferenc nevére 500 frtos alapítványt tett, a keszthelyi gymoaaiumba iáró tanulok öazlöndijára.
— ■aagvtneayeat Nieal-Urélhna. K. hó 18-án sikerüli hangvgraenyt rendeztek Zala-Szent-GrOtbon, A műsort Danckie^>Symph«nikja< nyílott* meg Utrégyi Jenő ét Vioss József urak előadásában. Nagy tetazéar"'aratott Zathurectky Margit k. a. zongora játékával. Jluly Anna k a. fl báró Eötvös a »Vár ét kunyhó* c.költeményének szavalásával aratott tapsot, Uiánu pedig Kis'Jő-
xaeliöl VA rab-asszony, cimü költemény! szavalta y VSMor4l^7w
szép sikerrel. — hrasznay Emma -k. a. t.lszer |..... ,7.; ____________ „,.,
(íyula ur zóngor&kiséreie mellett magyar népdalokat énekelt. Végül Berinyi ur adla elö hegedűn saját szerzeményeit, mikért zajosan megtapsolták. A hangversenyt tánc követte) mely igen kedélyesen lolyt. Az est ugy anyagi, mint erkölcai tekintetben luiünőeü sikerült. ~ T~
— A sala-sieat-gréll uradmloas liizó-ökrei közt a ragályos száj s körömfájás járvány fellépett, minek kő vet kertében a marhákkal való közlekedés s a~ Jieti sertés-vásár betiltatott,
Farsang.
A helybeli iparos-testületnek alját helyiségé betl. évenkuit szokásos vigslom-estélye,' I. hó 17-én
— mint értesülünk — kiválóin jóliikerüil, mely Itatvan terftékü társas vausorával v*tt* kardéin, s a legkedéiyeseblf iancmulatsággsl végsődé*! a
— reggeli órákban, úgy, hogy ez alkstommal még öregebb Iparosaink a* mondták ellem a*—-élet ilyetén laraangi mozgásának,
Ltgrádró! irjdk lapunknak : A meglazult tár-slséleiet nálunk telkes hölgyeink igyekeztek némileg helyre állitani, akkor, mikor Szilvágyi Gyúlt o. lelkész házánál rendeztek ignccfl egybekötött | társas esiélyt, mely s várakozáson leiül jé> • sikerült. Az egyszerű, hölgyeink á'tal közösen ou-
Bdil Ittszerezte, mely oly édes harmóniába Ittzte össze egy kedélvei családdá a jelenvoliakat, a mit már rég nélkülözni voltunk kénytelenek. — Miután Lég-rádon az ily tárias összojóveteiék riikaság szamba mentik már,'ne,n niuiaazthaiom el. hogy lelkes hölgyeink neveit lél-ne soroljam, kövéiendö példaképül azoknak, ■ kik a visszavonást sziiják t * • konkoly< hintés szerepére vállalkoiiak. - Nők: Özv. Neusinger Jánnstié, Draakovics Lsjosné, Hirsch Arminm. Schesinper_/*igtiiniidné, Ku«-mic-t Ferencné (Bukove<:). özv. Amimsnn Jánosné
, . ■ , , ... , tuiv- ruioiitiuü iousovim i. oav. Aiitimanii jssu-iiv,
A nelre.ie..,é..lé....ek . lövároa- p^edleld Vi.my.ne, Neusinger Béláné, Mtkler Győ-
__1880, lebruár hó ÍS-áa__
in Jobbár* kaibolikusok. Üi ha a nigybaimak arról n oldaláról iiélOnk, hogy mlkéut tamaak az ambtrik otandet widltiilokál 1* mikéin ugyt-kaanak egy időre tzabariulm a mil*rt»llamai kar-iáiból, hogy * rög-v|lág btfolváeallól mtmta Iti
klikkel egy magasabb ídaal lalé tmtlké^jéMk ?
akkor asl hltuük, hogy Nigy Ktnlata ipar es•eellenee poyényviroi' ét i Itgiltő egyéntől asl vagyunk kinyt*i*nik tudakolni i vaj|oh hol le-kimminök m*g a l*gmodira*bb pugáay-inant:, ......íz iriny-borjut ?
a
»Mementó meri* mondja.a pap, mikor bi voll magliainviizi.
Szép tsokáu ii t kir. kith, világaik, Mart iigsdliitatlsn, hogy simmisim hangolhatta ai emberi *l*poaibh*n midtiitióri, mint a halálról Váló mtgeqpléktséa.
A gyülölmol, a ttenvidélyet haragtól ütőit s m*g*|iett Itlkü tmbert, midőn li|ték«ó ajakkal ront f*l*b*ráijs magrontáaára, midőn a bottű hivi átkos itzköiökei id kátéin, — aimml tem állíthatja meg oly hlsloitn, mint i halál gon-dolata,
Mit akarsz lérig-imliir ? A lelki írupllók i nagy kűsd*lméh*n (karod bemutatni egyénlaéítd liotégét V A tienvidélyek hullámaiban akarod be-! mulatni kldombonidolt j*ll*m*d erejét, nagyságátf { A hatalmas kűtdslmik köaölll albukásaal tk(r*t
szíri lenni trsgikai hslhatatlaiiaágri ? Milytirhlű, | kába arölindéa!
Egy ujj-mnzdulátiál érln* is myéitii ét 84 óra mulra már caak »*oltál.> Törékeny portéka vigy nagyon. Mikor (1 iltlprotl férget látod, at | emeld magasra fődti, hogy • vllág-álkotmány |lmaégla allkl*. kimagasló Isrtmtéll vagy, Al eltiport léngnak fmil talán mig tem sajnáltál I) a következő pillanatban aorioii libitiz.
Ii»ih*tailánaágért kütkódölV Atl akarod, hogy ntvsd*t azáaadok multán la tliiiillltll, i háiKUlinal amlimék V Fsnalgii lorekvés De mi j lésa liilhslailanaagoddil, hs tgy mm várt pll> i lanainik must még kigundolhatatlau. tlképselhi-| letleu vesz* iniiíjlent rommá leaa s * semmivé léll világ lólöU Jjy ül világ keletkezik t!
Mémenio muri I I <• 0t< vau tnindinklmk * két tenyerén aa n. N. C-ak bel* kall tekinteni! Bili minapiág ugy ia aáiretűnk mindig cttk a muiiunkra gon-' dőlni.
£ppin azért van tán, hogy *t * irirkunk-i ba irt kei bntt nem isi jilimi: • Mementó móri• / jban*in, hogy fMi^n tivto memmonaei
ban való meghonosítása érdekében mozgalom in-| dűlt meg a központi iparokttiási bizottság köré-] ben. A mozgalomnak cétjarhogy * fl!lnks?.era I sujtoll lakosság résaére atlyemienyéaztéi által í nynjtassék keresetlorrás. A vidéki illetékes haló-Ságok figyelmét lelhivjok mi ia ilynemű mozgalom móginditáaára, hogy .a tönkrement szőlőbirtokosok nyomorát enyhítsék. -<•
— Érdekes IsgUái a Maletl bl réaág eldll. Budapesti levelezőnk Xkővetkezö érdekes esetei közli velünk Robicsek I.ipöt hazánkfia bécsi gyáros, kinek Nestroy-urcai gyárában készülő KU- és betörés mente* zajtalanul j gördülő redöhy.iylöi világhírre tettek szert, nem-rég Budspesien tartózkodva egy vendéglőben találkozott B. K. budapesti concurrensével. Beszél-' gelés közben B. azt az állítást kockáztatta, hogy az 0 görredönyei ép oly zajtalanok mint Robicse-kei. Robicsek tagadta ezt, mire B. 2>i üvegpezs-i gór* fogadást ajánlott. Robicsek elfogadta és hogy ; a fogadás gyorsan és részrehajlattanul eldöntés-1 sék B aai aiánlotia,- bogy a vendéglősnek Ut éves, kis fia legyén a bíró, egyikük se szóljon bozzáT egy szól sem, hanem írják fel neki "egy papim a-mit löle kívánnak és ö aztán a kísérlet utáni színién irja tel, hogy ballott e zaji vagy nem ? Robicsek ezt is elfogsdta. A kisérlet a fiu jeleh-létébén azonnal megiörtéot és pedig B. előnyére, | mert a fiu a gö/redöny leeresztése után azt irii fel a papírra, bogy nem hallott semmiféle zajt. Robicsek, habár ö elég zijosuak találta s redőnyt, mint gavallér ember még sz nap 20 palack pezsgőt küldött B. lakására. Másnap Robirsek-ugyan-abban a vendéglőben ebédelt és véletlenül megpillantotta a tegnap mini bíró szerepeit fiút Ma-gahos intette és néhány kérdési intézett hozzá, mire azonban választ nem kapott, míg végre ki-sülf, hogy a fiu a legmagaaabb fokú tikeltégben szenved, Képaelhetni Robicsek meglepetését , ét otélió felháborodását, Nem szóit semmit, hanem ■aeoap culás címén bűnvádi lejelentést telt B. •"•n, ecvsieramiod visszakövetelve a pezsgőért
zöiié. Szilvágyi Gyuláné. Leányok ' Neusinger lika Atntiitsnn Íren, Drsikovlca Margit, Friédléld Mariska éa Hirsc-hl Pauis, —- Ejlélulán álarcos menet vonult le', meglepő, gyönyörű jélmesekhen A családisa, fesztelen kedé^yesaégii kia ' láraiságot j kivirradtig lariotia együtt s jó kedv, A jég meg-van lórve! (Jsal. ■■ ihb azép hölgyeim I $')*n az: óssiitartast
Egyébként nehogy ilyfél* elmélkedéssel egyszerre nagyhölli hangulatba essünk, Idi Igtaiunk egy kia reliquiái íz utolsó társangi napokból, humoros *nilek*U! a városunkban l*s*|lott llekeite na/ioknak, Ide 'igi*ijuk Tuboly Viktor 'jelei hűl' tünk' iL a »Petii Naplói ét lóbb orsz, hírlap m évi tolyatnát) l*lköiaöinéaét, mn ilmundoii vala t
dr.
T;...Etában.
ii három bolondok
ok, haii-{ vátinak
■ Vége vau n larsangnak. Az uto napban kltomholóziunk; el|ártuk a láncét. E* tnosi V
Farssngi remények, tarka gondolat kelt-zi|, iiatalmas orátiok inliid iiiind át adva.a feledés végtelen birodalmának.
-Hát bizony az élet minden komédiájának az a legjobb lu ajdonságs, hogy egyík*setn tan-hat igényt halhatatlanságul. Hamar napirendre tér lölöttük a'bolondságazokott világ.
ív
Most már benne vagyunk a böjtben és pedig a 'nagy-ban;
Valamikor a farsangi sok komndiézás, a hatalúigs dáridók után minden ember komoly jelentőségűnek tekintette a nagy-böjlOiOts meg is j tartották.
Mostanság a nagyböjt sem egyéb, mint a larsangi mulatságok lolytitlása, A gsörgös stip-! kékünk csak a ciáörgöfitesszM léire ; a sapkái I újra lejünkbe csapjuk.
De hát hiába i Ugy voll as örökkön örökké, | ho(Sy *z emberek azt riieltfk' leguiceiebhen, dini1 illeti nekik,
a
Ez elölt 4 évvel Lonkay Anittllól kapfgm levelei, melyben azt irta, hogy Nagy-Kanizsa •par exellence kath. rároi. •
Hát ba magát, a vezeklés nélküli böjlölés tényét vesszük, akkor e> kétségtelenül igaz
Bekeili Gnutdt oru. képiitilS /tlúlvaiita nlda tartott diulakomán. ■
Várnaiak érdekét Üiimtjáiift tjátlott, MsllttU — aitst ssokttt mí Üftll'tUl zlkra suliját I
8 mii irts ossfilti Tltataltlel irMtt — 'fliitilll — Ilit akttjt — gokgt lakat értuakl c
Uotdum — lia rajta Int —, fgta adui Ithatl Ö kuitlasttlatl Putittolila, t kövét I
Mtdlu Bndi|«strfl A hírét laagkiisttk, Hagy talnlvawl JDll llututk Uikilli öutUr
füzAlfésuá Irányban Uaal annak jé klitl ' M iiwjíviilliijn-, Minnwl Jlitli'iii iit la Jilii,
H ISIolrasásira Hzlvonilitil klvtaom. IIugy Nagy-Kanlaaárt Még aokator dljárjau I
l'árikljjéjiiitög ntlkttl Htivaiiaa lasa Ittva I Kivélt -A kintlét
Urt álljon ott, hol t Setre eeémot hassák, lia majd itt Itat— KÍjat ts aat ktas, Idíilit I. Eljan lltínlt (iumlée.
Szerkesztői üzenetek-
K H, ds Urasttku miat kl.
kMiéáJIk, lagUayaga-abbra tarjaaikadbatttliik
(.-Oil-Uraik.íiiKi tudOutáatl uttt t taali
Nyílttér*)
ftefleü íOö írtját A bírótág a kihallgato.U tanuk | mert azok, kik ,Mnyntr-nagybijtöketu tartanak
KMael n} ll«*ultáa Mindazoknak at igen titsiill hatéiágoknak, leiiülitekmk. egyletüknek éa egyeseknek, akik felejthetetlen atyánk J*aki Tóth Lajos ur végiö lisneinége imgidátáhnr aismély*t megj*liné*ok-kel, koasorufil, logillil, részi vttő Istneiékkil já-rjtlíii s háníiunkban való osztakozásukai uyll-Vánitani méltóztattak, a polgárt elismeréstől mélyen mtghitotlan, hálái kötaönsiet robog a f«|-dalomba borult Hhice Tóth ceolád,
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
. Tricocüa.® Co^XLauo.
Vt ' Marczius elsejétől ~7
\ H U S V É T I K l A I . L I T A S, /
Vtll4|9MMuMff« im M kr. bii fi. 6ít5 p. Xeter — (ca. 6&U versek. iHmünx) — verá, rútam* und *tsckw«i*« portó- nád aoUfrd du K*l»r*it 1>« |h»i
HfiNfbrrt iK a. R. Rofttof.), EMrlrh («r umg«kend- BriofV koctru 10 kr, FHirtí:—0 ÖBÖ
FéM8& stérkeéűtfí ét kiadó: Y«v-km IjüJoié Zdrs$**rkr*i(fí: Nialny MJknifor.
Is kétségtelen, hogy gyakran eféuen ífly-nnnri, kSnynyen benxerexhetS Náxitxer meg* tytóau gjrors gyógyulást sierrott V,A Beteg* barát" oümü kis iratban még blsonyitákokat is találunk arra nősre, hogy móg hossxas, reménytelennek nsvoxett eeetöiben is, gyógyulás állott bö. Minden betegnok ol kellőim olvasni "azon könyvet, Richter kiadólntéreto Lipcsében ingyen megküldi.
KinilyHtczn 71L saját házóbau
1»álork»dik a tíf«atf*U kánoniéit Sgyelnélie ajánlani de-mi. fftUarreH raktárit a» ágynemU sankmátat váftf caikkcklMHi, mint küiőnaryta, Jíhom i»# Irfittho-ímM> .[Mfil#m*k\ tUitflx'ltyi-il\ lűssAr ón ti-iifíttVlH miitM* iwiiwiwuít. htkufók, íidtuk tk
'OMfeptli &t JiUföutfCk •tolntkawik, Hth.
Baakttl^itmi diwjw
H WELDLER ÉS BUDIÉ
i fajtájú irí/ió'i;.m<?<:/,, kQ}i>nösi!ü j»»vHir tifl^K miulfí Mo'/iV.r A- a lftáuárwkeltehb árakon.
Ka|i«k étf «r|eu,iékfk b^rui^iltve én ingyen
XXXXXXXXIXXXXXXX**
A LEGJOBB
BRÜNNI KELMÉK
na' eredeti gyári árak nnnrtst.esáUtUfttnak

jtiMtttó'gy árából 580 -JH) B M t N Klii: N. iCny nlegáti* tavasai vagy nyári Oltünvkkea tdüguégee egy eeomag, mely 8' » métert vagyis 4 rfltot larialmea Kgy kftaftnségee csomag áre > . I h<i
„ ilnoiu „ , .., 7.75
pf ilnumabb B , , l «,).&«
„Ugflnoeibb U.4ü
valódi gyapjúból, Továbbá négy válaentékbati sslyemutel inttvtttt kem-garn, ItHóltÖknek való kölnink, vadáae<iknak és tan* ristáknek daráén, salunöllönyöknek |ieruvlenue tatoeking ssnltálysneru egyenrákáknak való ixisstók, férfiaknak és gyerfli<«keknek minihetó esórnakelnék. valódi plqtá* mellény-kelmék stb.
Mi« 1 s'íila rttflllnld uílMtel jj^Mfttt, Hinták ingyen én bérweelvei
vérssegéuyNég n sápkár ellen a legjobb nxer. Ara kin Üveg 1 Irt 00 kr.. nagy H írt. ilfcána&tuk ellen védrovaTariásöttii
RGUERITE CREME
a legdivatosabb arcbőrünomltó. Minden eleg&nn hölgy pipereans* talán otthonon. IVI jenen ártalmat*
rynorv ry^yyewrtárn a
ílUDuI „JlMgynr KoronAJioa1
BiulajwHtt'ii, Kálvintárr** M8 5
XXXXXXXXIXXXXXXXXX
N'yuvnatott Kincbel Fülöp U|>.iulnjüojiO*nál Na^y-Kauiaeíw FiíPJi
Nagy-Kanizsa, vasárnap. Z|la B nxám. (H lap.} 1800. február hó 2H*ln
^ ÖifPPi H lilíli!
SuíIffilSi^I 1! IwiiU
£fSíiiSmftl Iti P i í Ki
^^JliíP BntiiIflriPI.i1 131 cn j 11f, ^^Ss'k| Wwfia rtnillSH 31 süli'
° si ll iflffiJ liSii lé Mm
fe JL jSK'l.zil [•ihiKuli.yi! •KI S^ií.
I ■ UfrlUrniili M * rí. i
00 i tiíillfe^-rí |J l'it lif SjH
II
I JT ■ lli -
Alapíttatott lH57 ben. ■
Steinschimider Jakab v
les es ktr. szab. ágyn emU-gyáro?, ||
[.» cs. tesr MM íttiffWgtf.tfr tf^^F üim littfilflM h< ^ladilnuk ié\k\m r
BI IIAFKMT. 5ttl 1-41
C0C"8 ®8 "*r8a co9nací c®9 a
I í isao-ban alapított T P
jJ | f htMHfWS j/l/riWitHM • J8!
B tmm^mmmtm^mm^mmmmmmmmmrnmamt»mmm^tmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm» A
• JÍ ff I
■s| || r
lili'fcí Főraktár: |||
• »Mg S xJ
dl ifi. Rosenberg Miksa jii
"i ^ < LI b St
Hth , 0*1 8 4J
fü.ez«r- és ciaiiirci^ar^ te^reftlMdéffétoma X ^
• 4; 1 B
Nagy-Kanizsán.
s J * (Dél zalai takarékpénztár- a „Korona11 áttlUnébtn ) ^ § 2
í i y ■ •
• ^ -t '»
■se $ • • • «í
g 5 w ; i t Z x \ Or^ro0Uas> mtfTlxirilt /
' ' lüiiXb) Luíhu thm /v £*,
kitlinö gyógyhatású cognac
/ Mlxidezmemű. \
/ A S V A N V V I Z K K. \
f •A.l'e.pittoutott 1820- ' ' •
£ S V
t. ÜJ
S! w >r*t SS fi ®s
s c 9 rJ5
UŰ > ^ 22 5 x v s 2
1 Pffal -jS
Sf ! fK ' is B
Z * O 3 te í
rOl il
r : tu i i s
«*r C 21 2
1-2! SE i-l
= W í _ 1! s
uíq fi;
2 - *3 -
"" ^ J
— < ^ ^EIW ^ x
r - il B z bt ^ 1 & ••
S * P * g'
^ « ^^
S ^ * ^^ *
i fcaá ll
H W
nd l'rovinion gnhle
ili tUr Vermi ttlung bei
erknuf v<tu
efsllitli uvaliill«*.
I*n l eseti nnf Un.
tfii '..
.»4*J X-lo
W«th*rlh«u*
H.-TUCHS, 3lip,; 12
Dcparator ~m
111 cs'dz- és IcöBZTrény
ellen 50 kr. és 1 frllrt kapkat mindén gyógyssertárban.