Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
35.77 MB
2010-02-16 15:50:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
750
2399
Rövid leírás | Teljes leírás (527.18 KB)

Zala 1890 február
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5. szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. február 2-án.
XVII. évfolyam.
HwkmltUf •MtíjUy-ts UsfcWy-stcs. uiUi
Hl ilIWI • lap Kellemi Mn maUHd minden költemény,
ZALA
IMMInWi Vénshis-suia 4. —ám JíUoliti 11%
ELdnztTÉai Arak t Iffcs <m , , , , ( m — kr, nUvn . | , to ,
Ntgymlifro i, . , I . II .
MmtMii levelek tank ismert ke-wkMI hfadutwk »l.
Kisiratok viun nem ktldetask
UiniMiMk Juttoywu MiatHalatk. IflUbi fettteera U k>.
A Nagy "Kanizsai- és Délssalai takarékpénztárak éa u Iknktgyetjülol hivatalos közlönyo wt&ttUttk vfiSÍ • kimritnkr.
Politikai ós vegyes tartalmú hetilap.
Sifjehilk MogyMailiián httublal «|jíu«r t Viaároap,
VíMHtkoWk Plmilml Fllou kosyv-hw>ilM>i InliMsatki
Balatonunkért-
Elbűvölheti a szemlélő lelkét a nápolyi ég; csendes álmokba ringathatja egy wkewi éj; csodával töltheti el a Miramarí aaépeége; fenaé^eo hatással lehet rá a len ger; de a benyomást — mit a mi nép Balatonunk teei * lélekre — nem találja aehok Legalább a magyar ember nem !
A Balaton ácéptégének a a lélekre gyn korolt büvöá hatásának leírását hiába ki-aérelné meg a legavatottabb tol). Az iró a behatáook várása* alatt zzt volna kénytelen éretni, hogy tolla erőtlenül hanyatlik le.
Lehetetlen képzelni olyan fásult, rideg, tompult lelket, oly elvadult szivet, mely a Balaton partján illetetlendl maradhasson
Csuaa-e, ha Balatonunkra éa vidékére mindenkor bttazkék voltunk a azt — ugy szólván — nemieti közkincsünknek tekintettük.
Csakhogy' mi ezzel is - mint minden kOtkincsOnkkel — ugy voltunk, hogy nem birtunk neki méltó hielyet bistoaitam a világversenyben.
Az utóbbi idnben ~ indult oaak meg kiaaé Orvendeteeebb ■ több reményt adó mozgalom arra nétve. hogy Balatonunk éa gyCnyQrQ vidéke a virágzás magaaabb fokára emeltessék.
Pár év előtt alakult meg a „Balaton Egylet", mely eddig kifejtett működésével kétségtelenül igen aokat tett erkölcaileg éa
anyagiUg egyaránt, hogv Balatonunknak Vgy a haaai, mint a kUlnldi igények szempontjából at őt megillető előny bjitoaitva legyen.
Minden munka, minden ügyekeaet azonban oaak hiú erőküdéanek maradt éa marad mindaddig, mig a balatoni gŐthajó-táa Ugye megoldáat nem nyer. Kellő köz lekedés hiányában 'a szép, a bűbájos Balaton —' hogy egy sántikáló haaonlattal éljünk — megmaradt ioetlányokban elöltünk heverő képnek, melynek réaileteibŐl oaak sejteni .lehet, hogy mily nagyszerű lehet na egész Uaailiangjában.
K balatoni gőzhajózás kérdéa« nem u|, sőt nagyon régi dolog. Már nagy Széohe-nyink 1846 ban közzétett agy röpiratot, melyben az ő teremtő ezelleme egész erejével, odaadásával sürgeti a balatoni gő«-hajóiáa ügyének meleg felkarolását.
Ennek a lánglelkü felszólításnak mint* egy iioniájául léteaUlt az a bárka, mit ai elaő lelkesedés azalmatOiében >Kiafaludy« névre kereaxteltek.
' Ez a bárka alkotmA*y aa ő airalmaaan tákolt bordáival oaak a legutóbbi időben mondta föl teljesen a szolgálatot. Eddig több isteni kegyelemmel, mint szakértelemmel csak eljárt a Balaton hullámain, mintha bffvOa tündérkezek tartották volna egybe bordáit.
A .Kislaludy* rommá létele iá részvénytársaság bukása nem valami keooegieUT
kilátási nyújtottak arra nézve, hogv egy gŐahajóaáai társulat részvények alapján lé-lesülhessen A inda voltak lelkee agyénak, kik oéljokul tüaték „nagy ütéckenyi m«f-ketdell művit új életrr kelteni, uilirdabb alapra fektetni ti bebiionyitani, hogy mit a legnagyobb magyar iqjtiált, nem életképtelen teremtéa, mely már aaUletéaévei magában hordta a korai kimuláa oairájéfy hanem hóim at élelrevali, t/jéH/tótgto oonnhptio, mely eeak a kÖttlHSÓy kidug kWnye folytán dermedt meg és vált tetszhalottá, mely aaonban at érdtUidie 4» hfflttHttt munka ...