Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
37.26 MB
2010-06-03 14:40:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1027
2540
Rövid leírás | Teljes leírás (598.67 KB)

Zala 1890 március

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


9. sz&m.
Nagy-KanizÉÉYvl890. m&rpiug 2-An.
XVII. évfolyam.
•zerkesz töseg Batthyány- és Kisfaludy <ctcaa sarkán,
Ide tatáaeudö á lap ucllemi Hmumti voaatkoaó minden küíkwíüy.
BérmeaWilea levt-lok csak namit ke-lükből fogadtatnak el
Z A L A
Politikai ós vegyes tartalmú hetilap.
fcladó hivatal; Váratltáa*at»an 0< Mám fÍM)l«t Kuiitp
kftny v I) Mim«li ftfl^iM.
jtlrtf l/n'iiat ANAK!
Kp*S évre , * , , 5 .M — kr, vfe 'i „ M) #
^^legyedévre i , . .1 , M ,
lfird«té#»k Jutányosán azé mit talmik. Vyftlttér fiUlMrft KO kr.
Céairatvk
A Nagy-Kanizsai- és Délsalai takarékpénztárak ós a Bunkegyesülot hivatalos közlönye, RjUfl^^jj v»i»«*inf & hMiMre ktléilask. „, »- | ..... i i i ., „ I ii i ............foseU«nó.k' Ifjwilinl KiUuji koovv-
HegjeUnlk Nngy-Kanlmiiáift lio(«nkiulfgysseri vasáruiip,

Közművelődési egyesillet. - !d§S il
, t A'dunántuli közmiveljdési egyestllet niejí- i valóaitásának eszméjével foglalkozva, első sorban- as a kérdés nyomul előtérbe : vaj jon melv megyék vannak megalkotására. I létesítőére magjai nemzetiségi szempontok -ból különösen a a hazafiúi köteleKségek betartásánál fogva ÍMtétlenUl hivatva ?
Erre a teoretikus felelet az, hogy el«u sorban 2a löltétlenWtl aaöK a vármegyék vannak hivatta, haza fi ul_ szem pont hol pedig kötelezve a dunántúli kfizmivelődési egyesületet megalkotni, a melyekben annak létenitéaére as indU4 okok leginkább fen-drognak s » melyekben missió iának betöltésére legtöbb munka kinálkozilcr**
Ha a dunántuli megyéket vizsgáljuk, arra a tapasztalatra jutunk, hógy •— talán az egy Fejérmegyét eltekintve — majdnem minden vármegyében vannak idegen ajkú lakosok. De mégis, Zala, Vas, Tolna. Baranya, Sopron Mosony válnak ki kiválóan, mint a melyekben az idegen ajkú elemek
nagyobb számban vannak. ~_____
Esőkben azután csakugyan hatalmas és nagyfontosságú munka vár a közmivelődési fgyestlletre. Hogy minő szép és nagy feladat vár reá, caak az képes felfogni, aki egy ilyen idcgenajknakkal elárasztott vidé ken élt és ott rftagának a magyar nemzeti
kultúra szempontjából tapasztalatokat gyiljt-hefettr.
Az idegen ajkú vidékeken igen termé-Nzetesen az iskolától és templomtól, a tanítótól és paptól várjuk a magyarosítást, az 6 kezökbe látjuk letéve a magyar nemzeti egység meg valóni tájának mozgató, lé tesitő erőit. Tagadhatatlanul sokai is, mond hatni: miudent tehetnek e téren, ha meg" ; van bentUlk aluuatiui jósaándék, a tatUrő és hrnTfottság^ Ue kell látnunk, hogy van jis közitik nem egy, kiben e három tulaj* donság összpontosul » a ki épen ezeknek folytán bámulatra méltó eredmény nyel szolgálja a magyar nemzeti kultura szent Ügy éti
Ám de azomoruan kell tapasztalnunk az idegenajku vidAeken, hogy sz ilyen, testestül, „lelkestül a nemzeti egység eszméjé nek szolgálatában álló egyének ugy stóU vén. csak példás kivételképelt fordulnak elő Annyira ki\ételképcn, hogy hazafias, derék muukájóknak eredményét litka, örvendetes eseményül bocsátja viláirgá a helyi és országos sajtó egyaránt. Azért olvassuk akár hányszor, hogy Mén és ebben a megyében <\z x * . t lelkész és tanitó mily kitti nő eted minyt érlek cl ti iHapyarosit'it terén,,
Az ilyen hírnek mi —• kiknek minden csepp vérünkbe beleivódott a magyar-voltért való lelkesedós, rajongás — véghetei lenül örülünk. Nem egyszer a hazafias (Bllángo-lás és és büszkeség könnyet lop . szempil
Iánk alá, — hogy Ime mily széptn meghódítjuk mi azokat az idegen elemeket, mi» ket a népek sorsát intéiŐ erő közénk ve* telt. Csakhogy ez ilyen hírlapi közlemény * neka mélyebben gondolkozó előtt sötét* elszomorító háttere van abban a gondolat* ban, hogjr: hisz ha nAIunR m ilyen Múg a lólje<...