Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.68 MB
2010-06-03 14:43:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1073
2103
Rövid leírás | Teljes leírás (399.1 KB)

Zala 1890 május

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


18. 8Z&m.
Nagy-Kanizsa, 1890. május 4-én.
XVII. évfolyam.
IktÜiyiijr- fc bfcMy-stcat urkia.
Mi lilln. áft a l»p mM Mn wiitfcfi minden ktygjptajr.
láiBMlillii Inét oak
MkUt "-f"-'--* «L
Z AL A
KlaMhtvatalt VinmliU-iilcu 6. mim FImM ÍUtp k>«jr>karnMin.
pLŐFizETÉsi ARAK: Égin itr* . . . . 5 fri — kr.
Félivw .....í , » ,
N»|)r«i4»re . . . . 1 , lí ,
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
BtelMak i
, Hirdelísuk JnUajona aialttataak. VfUttér patlUort M kr. \
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak ás a BankegyesQlet bivalalos közlönye. Bftlt)tttt ...... l uimúkm
k4id.ua .' - voutlaniik' Finoliel Fülöp k«ajv~
M«K)el«Btk Na(r-Huiu&D hetenkint egyaiei-: vasárnap.
A kölnitívölsdési 6?yestlletről. I * sgyesület, fbl tudják | tényező, hogy t. i. tekintélye* vezérazerepló
.. fogni a annak támogatását pártolását e egyénektől eredjen, — kéuégtelenül meg-
megértésből fo'lyólag egy azin vonalra képe j volna. Mont mir ne mondjunk többet, mint-Lapunk mult számának vezéroikkjében „ok emelni a honvédelem szent kötelessé• bogy a megindított mozgalomhoz egyelőre a közművelődén! egyesület megalakításáról j gével. csak a három hatalmat társadalmi egye-
átalánosságban »«61va, hangsulyoatuk, hogy j Az egyelőre a legfontosabb kérdés : kiktől sttletnek tagjai csatlakoznak, ami körül-nálunk az ily iránya mosgalomh«s lénye- j ^irható a nagy horderejű kezdeményezés ? (.bellii bizonyosra vehető. Ily módon is ges fényezők ül kellenek tekintélye* wiaér j Miután U ily egyesületeit alákitAsa tu- egyszerre batalníjfegá-leM azmindjárt meg-szereplők és olyan lelkesedés, mely az er lajdonképen társadalmi kérdés, nézetünk alakulása stádiumán
kölcsi és anyagi sikert egyaránt biztosítja Hogy mi tekintélye* veaénxereplő egyének ben naaa naftköködüak, aa köztudomású j lombéi indulnia ki
• még aa idegenek álul i* elismert tény; Nálunk a társulás, a csatlakozás aselle eaakhogy — miként már mnlt számunkjmét fentartó társadalmi alkotásokban ninos ban is említettük — erősen meg van ben-1hiány. — A , Polgári Egylet", a .Tár nük rendülve a bisalom az iránt, hogy 4f5s tanúságot tesznek
föllépésüket, munkájokat kellő tiker koro- Úrról. hogy elegen ranuak nálunk, kik násza. ; készséggel sorakoztak és sorakoznak a tár-
Véleményünk szerint a siker itt — hajsadalmi egyesülés lobogója köré. Mi tehát valóban hivatott ke>ekbe kerül az ügy— részünkről azt tartanék a legtermészetesebb biztoora vehető. Már as~ irodalompártoló-dolognak, ha egy kösös szent oél érdeké-egyesület fel bomlási korszakában akadtak j ben éppen ama körökből adatnék ki a jel többen, a kik a teljes bukást aként akar-istó, melyek — ámbár sfcükebb körű érdek ták elkerülni, hogy az egyesületet Jo/a szempontjából — megmutatták, hogy az megyei kSimüvelMési ettyeeúleité- óhajtották i egyes ülés iránt van fogékonyságuk., Azt át változtatni, miután ennek jövőt reméltek, tartanék legimpoaansabb mozgalom indítás-Ezek az egyének moat is köztünk élnek s nak, ha a nevezett három egyesület elnö-bizonyára legnagyobb örömmel és lelkese- kei és választmányai közösen beszélnék déssel lógnak Csatlakozni a megindítandó meg és tennék magukévá a közművelődési mozgalomhoz. Eh vannak városunkban sok < egyesület megalakításának eszméjét. £z ál stázsn kik egy oly egyesület intentióját, tsl a mozgalom - indításhoz szükséges egyik
szerint leghelyesebb a megoldásához szűk-1 És ha megalakult s komolyan számba-iéges mozgalomnak is magából a társada vehető tekintélyek utján indult meg, akkor
már attól sem kell tartanunk, bogy a mozgalom fiaskóval végződjék K mozgalom vezérszereplő egyéneiben bizonyára meg lesz az az okosság, az a mértéktartás, mely minden- üe...