Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.68 MB
2010-06-03 14:43:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1225
2337
Zala 1890 május

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


18. 8Z&m.
Nagy-Kanizsa, 1890. május 4-én.
XVII. évfolyam.
IktÜiyiijr- fc bfcMy-stcat urkia.
Mi lilln. áft a l»p mM Mn wiitfcfi minden ktygjptajr.
láiBMlillii Inét oak
MkUt "-f"-'--* «L
Z AL A
KlaMhtvatalt VinmliU-iilcu 6. mim FImM ÍUtp k>«jr>karnMin.
pLŐFizETÉsi ARAK: Égin itr* . . . . 5 fri — kr.
Félivw .....í , » ,
N»|)r«i4»re . . . . 1 , lí ,
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
BtelMak i
, Hirdelísuk JnUajona aialttataak. VfUttér patlUort M kr. \
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak ás a BankegyesQlet bivalalos közlönye. Bftlt)tttt ...... l uimúkm
k4id.ua .' - voutlaniik' Finoliel Fülöp k«ajv~
M«K)el«Btk Na(r-Huiu&D hetenkint egyaiei-: vasárnap.
A kölnitívölsdési 6?yestlletről. I * sgyesület, fbl tudják | tényező, hogy t. i. tekintélye* vezérazerepló
.. fogni a annak támogatását pártolását e egyénektől eredjen, — kéuégtelenül meg-
megértésből fo'lyólag egy azin vonalra képe j volna. Mont mir ne mondjunk többet, mint-Lapunk mult számának vezéroikkjében „ok emelni a honvédelem szent kötelessé• bogy a megindított mozgalomhoz egyelőre a közművelődén! egyesület megalakításáról j gével. csak a három hatalmat társadalmi egye-
átalánosságban »«61va, hangsulyoatuk, hogy j Az egyelőre a legfontosabb kérdés : kiktől sttletnek tagjai csatlakoznak, ami körül-nálunk az ily iránya mosgalomh«s lénye- j ^irható a nagy horderejű kezdeményezés ? (.bellii bizonyosra vehető. Ily módon is ges fényezők ül kellenek tekintélye* wiaér j Miután U ily egyesületeit alákitAsa tu- egyszerre batalníjfegá-leM azmindjárt meg-szereplők és olyan lelkesedés, mely az er lajdonképen társadalmi kérdés, nézetünk alakulása stádiumán
kölcsi és anyagi sikert egyaránt biztosítja Hogy mi tekintélye* veaénxereplő egyének ben naaa naftköködüak, aa köztudomású j lombéi indulnia ki
• még aa idegenek álul i* elismert tény; Nálunk a társulás, a csatlakozás aselle eaakhogy — miként már mnlt számunkjmét fentartó társadalmi alkotásokban ninos ban is említettük — erősen meg van ben-1hiány. — A , Polgári Egylet", a .Tár nük rendülve a bisalom az iránt, hogy 4f5s tanúságot tesznek
föllépésüket, munkájokat kellő tiker koro- Úrról. hogy elegen ranuak nálunk, kik násza. ; készséggel sorakoztak és sorakoznak a tár-
Véleményünk szerint a siker itt — hajsadalmi egyesülés lobogója köré. Mi tehát valóban hivatott ke>ekbe kerül az ügy— részünkről azt tartanék a legtermészetesebb biztoora vehető. Már as~ irodalompártoló-dolognak, ha egy kösös szent oél érdeké-egyesület fel bomlási korszakában akadtak j ben éppen ama körökből adatnék ki a jel többen, a kik a teljes bukást aként akar-istó, melyek — ámbár sfcükebb körű érdek ták elkerülni, hogy az egyesületet Jo/a szempontjából — megmutatták, hogy az megyei kSimüvelMési ettyeeúleité- óhajtották i egyes ülés iránt van fogékonyságuk., Azt át változtatni, miután ennek jövőt reméltek, tartanék legimpoaansabb mozgalom indítás-Ezek az egyének moat is köztünk élnek s nak, ha a nevezett három egyesület elnö-bizonyára legnagyobb örömmel és lelkese- kei és választmányai közösen beszélnék déssel lógnak Csatlakozni a megindítandó meg és tennék magukévá a közművelődési mozgalomhoz. Eh vannak városunkban sok < egyesület megalakításának eszméjét. £z ál stázsn kik egy oly egyesület intentióját, tsl a mozgalom - indításhoz szükséges egyik
szerint leghelyesebb a megoldásához szűk-1 És ha megalakult s komolyan számba-iéges mozgalomnak is magából a társada vehető tekintélyek utján indult meg, akkor
már attól sem kell tartanunk, bogy a mozgalom fiaskóval végződjék K mozgalom vezérszereplő egyéneiben bizonyára meg lesz az az okosság, az a mértéktartás, mely minden- üejlődési korszakát át nem élt egyesület jörőjéhöz mulhatlanul megkívántatik. Az a bizonyos sokatmar Itolis, melyre a hívatlan fők igen nagy súlyt fektetnek, hogy tessék, ■ lássák; az a sippal, dobbal, trombitaszóval történő, tüntető működés rendesen biztos megbukt&tója az olyan egyesületeknek, miknek működéséhez uem külszín, nem látványosság, hanem belső «rő szükséges.
Fődolog itt is (amit egyébként a vezérszereplők ugy is tudni fognak) hogy a hul-támgytirü természete szerint terjedjen, foglaljon tért az egyesület elsőben a megalakulás terén, később pedig éppen ilykéot szabja ki magának a működési tért is.
( Nem tragédia ez s darab, de még sónál is szomorúbb; nem azt a nagy szerencsétlenséget rajzolja, a mely csak kivételesen lép föl és a halait mint egyedül leheti) megoldást hordja méhében, hanem azt a mindig és mindenütt leskelődő szeren csétleutéget, a melylyel élni kell, a mely elöl nincs menekvés, mert az életaek állandó útitársa.
És a Beethoven gyásfcindiUóját egy czepelli polkával bevégezai nem lehet.
az egész darab természete kérlelhetetlenül sftlyo-Budik a nézőre s melyet még maga ez a kibékülés lem tudna eloszlatni.
A „ZALA" tárcája.
A „Nóra" befejezése-
— A „Iáit" üníitt ttnéja. — AjáülVs unkáik, kik • iliralmt Ismerik.
Irta. SZÜTS MIKLÓS.
(Folytm régo.)
Kitks derék, beesületei, férfi ez s Hslmer Bő-, £tért , 82erzfli h>^ KK^lSÜit, bsrt. «ak egy hiányzik bdöle aho£ hogy gejet l^^jg5^ a^Kn^Stlgda: tnegertse: nem tad rönülw. BIenbeu a n« «Ltó^e, ^^lUo^tra tS, Wloldaná a
tan hall a földre.
I A legnSgyobb gyötrelmek pillanatában eszmé-syies fejecskéiében fölmerül sz a gondolat, hory _, — —
férje képes volna u « botlását, az 6 bttnét ma-JC°.iJ8at * ?e6a1rllIe8 vaW ama másik mcgol-gára venni és ezért mikor a halál sötét árnyékJü/ ?is tótótt választhatott, mely tulajdonképen nem látja elébe állni, barátnéjáf kéri fid Bsnepélyeseij K8!*1^. ossk elszsknasa a darabnak ot^ ahol tanának arra. hogy a világnak férie ártatlanság ^ kep teljes, muitaztsz életben is sokszor látjuk gát majdan hekizooyiUa U W si, s mit egy történet vegének hittttnjt, csak
Alig vsa olyan férfi, a ki beesttlétét kész volnaV . i,,
föláldozni szeretctbíil, minden józan számitás nél-L ?» «»ávozo»t to szért még nem bsgyta el Nóra kttl. legkevésbbé talán Helmer; holott mint Nóni «noil kevésbbé gyermekeit, csak nem hs-meKjcgyzi, ugyanezt millió nö megteszi. !wdJ» *és»nek, a mit az élet kérlelbetlenül
ily ellentétes jellemek között az összhangét csak öfzetört s s mit egy pillanat alatt nem, de ne-j az életrek bosszú iskolája hozhatja létre saz eUen- ^ ^ küzdelem irán még össze lehet for-mondás rögtön kitör, mihelyt egymást a maguk ruMUoi; 6 még naszs fog térai, arröl biztosak I teljes valóságában megismerik. j lehetünk, valamint a kilőtt golyó epp oly bizo-
A rögtönzött teljes ltibékBlés nyilvánvaló ha |nyo*an nsszawk a földre, a mint bizonyos hogy zagságvolas. annyit tenne, mint az utolsó pillaoat éppea a kisééi peresében attól röpülnie kell. ban spongyával letörülni az egész táblát, mind Az kas, hogy ha a költő Mórának m«görttlé-ait a mit három felvonás alatt rá irva láttunk, sével akarta volna végezni darabját, akkor tneg-Ki a megoldás banális volna, annyira köznapi, menthette volna őt azon látszattól, bogy rósz anya; hogy az sgéssask siomorttságáva) rikító elleatétbe de ne fsledjak, bogy ennek a kevésszavú, vékony iösas: a törtéatsket meg nem történtté teasi sem i cselekményü darabnak, melybaa—mindeaki csak klMt. szaksak bstni keli egész addig, mig hosszú éppen annyit mond, a mennyi maihatatlanul szűk és asbés kílídclem áráa a megváltás be nem, ségss s a melyből teljesen, hiányzanak a gyújtó kAtstktaik El ata egy pillsast műrC | frázisok, á nagyhanga sieuteuczUk, éppen abban
áll a meglepő eredetisége, bogy annyit mond a sorok között, mint a sorokban, cs egészben oly közönség számára van irva, a mely ezeket « lattat-lan betűket együtt tudja olvasni a nyo mdafeatékkel. De meg a megfirülés motívumává' egészen más dsrabot kellett volna írnia a szerzőnek, mert a megirülést akkor kezdeni, mikor már Günther a kötelezvényt visszaadts, képtelenség volna, ha ne-: dig azt a szerző előbb kezdi és lélektanilag kö-j vetkezetesen indokolva akarja lerajzolni, skkor i elesik sz egész harmadik felvonás, ez már nem más befejezés, hanem egészea más darab volna.
A harmadik felvonás ötödik és befejező jele-! netében ezek Mórának utolsó szavalj a két végsőt elhagyva: • -«'"• 4 Nóra. Hogy együttélésünk házasság lehetne.
ÍL Tegyük tel, Bogy itt következnék a hatodik jelenet.
iiarianne (a dada, belép, kezeit tördelve) Asszonyom, a kis Emmi lázban fekszik orvost I hivtusk innen a szomszédból, (sírva) ó asszonyom jő difteritiszről beszél . . .
Sóra (kezeit kissé fölemeli, megáll, majd hirtelen leteszi kalapját és felöltőjét)
Itt msradok; (férjéhez) engedje meg, hogy iti maradjak mint ápolóné . . . [ ffelmer (élénken) Isten hozott Nóta, Istea órizse {gyermekünket. A függöny legördülj ~ Ez is befejezés, melyet csak azért nem neveztem | ötödiknek, mert talajdonképen nem más, mint a másik négy egyikéaek válfaja. I De ez az utolsó pereiben, igaz, olcsó kamatra, {"kölcsönkért megoldás nekem sehogy se tetszik, Jóllehet ezt én msgam irtam. | De uem lehetetlen, bogy volnának, akiket ez I talán jobban kielégítene annál, amelyet a szerző ; elkövetett; csak attól tajrtnk, bogy ezek* ailmon-. danák: a darabnak a vége jó, de a három eltó. felvonás — az rossz.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 18. sikálni lap.)
1890. május hó 4-én.
A megalakulás mozgalma a fenirt tnó> ezt ruk. * legújabban is, • bunvédtörrényjavas i jóért lelkesülő érzettel sietstt >i arnáboz, hogy
don megtörténnék Kanizsán azután átte latnak önkényt eaaköiölt módosítása alkalmival | szavazatát adja azon férfiúra, kit szen Aliiara
hető volna a-vidékre a v'ésül az í4* * legkritiknaabb ellenzéknek ii megsyugvá-1 méltónak éj hivatottnak tartoU.
voina a viaeare a vegui az <«esz bebizonyította. Ha volt ez utóbbinak, főleg A mai nap örömünnepe a n -kanimi izr. hit-
megyére Jb lehetne azt teíjMBtaoi. .tela- raiutin , icgbeveaebb módon lépett fel ellene, kösaégnek, mert eredményét látja aaon határta-
mepye* laptársunk már kifejezte ily aael- szive belaejébea bizonyos Mbte az igazi huszáros | tan-lelkesedéinek, mely csak ott nyilvánul leg
lemben nézetét a bizonyára megyénknek férfi irint. Agy ezentül bozzá fog szokni, hogy i inkább, bel lelkesedésre méltó és valóban érds-
erveden tekintélyesebb városa nem akadna 'clie' bizalmával ferdaljon hozzá Ma már minden mes eseménynyel állnak izemben ta az a lel-
„/i„ T.._g_r í i _m>KV>r erősen meg van győződve, bogy a hazz kesedés, melyet te érdemea férfiú bennünk éb-
mdy hazafiúi OrOmmel ne eaatlskosnék £]g£yfcan nem£k egy fény* kátonAt éa Állam- reszteltéi, egy cairáaó mag volt, melyből csak
hozzánk. férfit bir, hauem egy nemietiaa érző, népének i arany kaláazok teremtek.
Még egyaaer hangsúly ózzuk tehát, hogy geniusa Alul vezetett hazafit ia. Királyáért is ha- A te multad egy nyílt tükör, melyben a
azerintUnk aa eszmének megteateaitéee most iájáért dolgozik ő, a mnnkijAt mind a ketten hi- szeplőtlen jellem, a becsületesség, a munkásság
már cakk attól fUgg • vájjon a Polgári Iával és hiaalommal fizetik meg neki. Előlépte- éa a sziv jóság mintaképét látjuk, — az urnánál
Egylet', a „Társaskör" éa „£ta»« elnökei 41ul " ■»«Cat»>auzva, a mi a kiérdemlett eliamerért rttak le és egy
zj' . ' ' . , " " magyar nemzet megtisztelve érzi magit, a legjobb; szebb lövőre az alapkörét tettük 1*. és választmányai magukévá teazik-e azt a j Wrlly mlgy,r népe iránti atyai azeretetének c< Ai ilyen választás a legmagaaabb polca a
nézetét, bog) etakit általuk alakítható meg kegyének napos angara volt az rí polgári erény nyilvánnlásánnk és téged ért e
igazán evés, bit tat alapon aj itteni kO/mú •—'—f--— | választás és ezt te csakugyan meg iá értemélted.
vtlódéti eqvrsülrt Al iir hlfVöícáff f>lnfik-hpikta.tő foglald el tehát azt az elnöki azéket tiaz'elt
^ _ I AZ 1ZT- ÜUK0ÍSe6 MlIMM í férfin, iorditad esen aaép állást a haladás utján
Ünnepsége- 14,14,4 bitküsaégtak felvirágozására és boldogi-
A nagy kanizsai izr hitköz-ég apr. 27-énT ! t4*r,> VMe,d u. 4 órakor tartotu etoökbeiktitó közgyűlésétt^44b,n- erfl4<« k'v4nník "
dr. Sckreyer Lajos az iakolai szakosztály elnü ft"51. Jogy aikeree legyen kiUdelmed adja az kének elnöklete mellett. í L1^!, ho«7 ^ »elíet Mtk»art»fak
Aa űléa megnyitása után lAwinger Ignác, mint J44Íaritod' bu^4*4-
az apr. 34 én működött szavazaSzedő bizottság I 4,4,1 ,^en " »™a sikeres
. . .. . . . anwi mán Un hittna nv* *'' -"»•
Báró Fejérváry (Hu táborszernagy.
<> ctátzári h ájjóstoli királyi Felsége indfífatra érezte magát, hogy az idei májuti előléptetések alkalmáról a magyar honvédelmi minitternek, báró Fejérváry Géza etáitári ét királyi altábornagynak a tábortzernagyi rangot adja, a legmagatabbat, melyet kaltma nálunk béke idején elirkek Ezzel a kitüntetettnek egf tábornok-kollegája nem tett mell/tere, megelőzve, mert bári Fejertáry az általa oly (ényteen ét eredményem betöltött eddigi álláeán «alé megkagj/áea mellett emeltetett katonai rangba.
fia senki se* irigyli -őt a fenyes kitün te teáért, mert mindenki egyetért abban, bogy nagy, halhatatlan érdemeket szerzett a honvédség, a magyar nemzet e szemefénye, büszkeségünk és erőnk kÓrtl! és ez által felette sikeresen hozzájárult monarehiáak védkápeseégének éa harezkéazaégé-nek legmagasabb batvinyozásAhoi, a nagy batal aaak tanácsiban tekintélyének éa siilyának emeléséhez éa aziláréitásihoz.
Mostani rangja feljogosítaná öt, hogy hAborn esetén nagyobb parancsnokságra aspiráljon éa MAria Terézia rend lovagjának mnltjaHÉHH
elnöke, kihirdette a választás eredményét, „,e|y | eredménye, bizto^melty^je anyagi éa azellemi azerint CL OutmaHu fíluot 93 azótöbbséggel e
Az
yjjT]—A rswéuyaet ily étzetétől áthatva, azirünk ! legmélyebb lenekéből,
tüdőnk egész erejéből ki-| vánjnk, hogy téged az Isten hitközaégttnk di-aídóa'
hitközségi elnökké megválaaatatott. mény lelkes éljenzésael fogadtatott
Dr. Schreyer Lajos indítványozta, bogy a! . - m . , _ . . , , . .
megválasztott elnökért kfildöttaég menjen. ferre * büaakaaégére az ember, kor
HirerJd Ede vezetéee meHett^fei^ Ernő,1^**^ ^^t JegaaMM^éaebbw éltesaen." Dr. Boíeehild Samu, iíj. Denteeh Lajos, Arikafli * nt4n é I®"4? 1«C8ll}j-
Vilmoa, Btan Lajos, Sckerz Richárd, SiHger Za., Pnl44*,r G. Ontmann VUmot a következő velőa Klein Ede, Sdiirarz Ignác. BettUuim Győző, | beszédben válaazolt . TFííss Ignác, I)r Botechild Jakab, Iiőwy Józse'f,I .Mélyen tiexUU uraim ! Kedeet kibontotok.' Szeqt Gyula, trribiáaf Henrik tagokból áilókfii-j Amidőn a hozzám menesztett küldöttaég fel-döttaég ment 15 diszfogaton a megválasztott | szólitásának megtelelve tisztelt körükben meg-elnökért. jelenek, tudom és éráim, hogy e pillanat reám
A megérkezés pillanatában leírhatatlan öröm-: nézve nagy fontossággal bir. mel, lelkesedéssel fogadták az uj elnököt a zsn-! Engedjék meg tisatelt uraim, hogy én, hitköa-krttakadik megtelt gyűlésteremben.' , ; ségünk elnökévé válaaztva ezennel kijelentem,
' Dr. Schreyer szép szavakban üdvözölte: tud-1 hogy e kitüntetést elfogadom, igenia elfogadom.
operáló hsdparanranoké. Csak maradjon meg a | aágodat eme hitközség elnökévé megválasztotta, helyén, hol ma Ali a a hol, erre nézve csak egy A nkanizsai hitközség csak önnön magát tisztelte vélemény aralkodik. teljesen pótólhatlan: ö, a nagy meg akkor, midőn nagyságodat a közügyek szereneaáe organizátor, a ki láageUs^iétöl az ügyes- mindenkori buzgó harcosát ügyeinek kormány-•éget, a parlamenttől pedig az eszközöket kihi i tatával hízta meg.
zelegte és kivivta, hogy egy száraz honvédséget | Csekélységem közvetlen tapasztalatból tudja,
képzel-1 ^ ^ a-v&!uzti<i eredményét s kérte, hogy I mG azért ia, hogy na« bizalmukat ez" által bet* Mé c^gebb, legbátrabb, élealáUsn parancs & faitk5né bixalma tolytin fo^lalj4 el ^p^. mHkö„önheUem. . ^
nokot bírnahadvczércUl..Stratcgiai korllltekinlest, at#°ak méltó nt^j&nl *-„Inőki széket, lötörekvéaem lesz hitközségünk ügyeit bold.
Í1£ÍéSáSLl Le A ,elk«i éljenzéwel íegadottbeszéd után édea atyám elvei «erint vezérelni, mely elvek"
3m 22Íaí S SÍ ^ • következő nagyhatású be«édet mondta: I UdtomL abban öa^t^: kitköz^
dicséretét A katonák szeretik és becsülik öt a • 7tetóf Mzgyülé,,! Nagyeáyoe elnök «r^ » Mkét ^ jó peté^ fentMtw^ Wvábbi
tízbe .ennek vele, «6t érte a tűzön kere«tBl. -A nagykanizsai izr. hitközség mai
De ő rá ép oly fontos és mindenesetre fArzd.A lése kihirdette azon hitfelekezelünkre nagy hord-SS irlS^fi goaabb éa felelöaségterhesebb feladat vAr, mint az j erejű választási eredményt, mely szerint nagy-1 .. . _ . .
Íme nagyrabecsült gyülekezet: ez röviden aa én program mom
De mindez csak ugy éa akkor vihető-kereea-tül, ha önök engem mindenben támogatni aai-veeek leesnek.
egy'hatalma., erőtől dizzaíó, egéaz Earópa tíaz-i de tudja'ezfa hitközség válLztóinak nagy "ré- be^4,^Í1!TÍkbl1 ^^
teletét kibivó magyar hadsereggé alakítson át;az |aze, hogy nagjságod ezen mindeneeetre meg i ^ 0 missziója, hogy bábon esetére a győzelmet orga j tisztelő állásra tnlságos szerénységénél fogva
nudlja, bogy a mi Carnot-nk legyen. Ittbol, a: nem ambitionált és igy mondhatnám, hogy1 ; hxiktstöti elnököt a kiaárő küldöttaáa visz-miniszteri székben van az 0 helye, - mondja a! nagyságodat akarata ellenére válaaztottnk meg, f-T," lj ,Zi" . unS.Urf
.Peater Correspondez- .a aj táborszernagynak de 1^makinak Szeretete, nagyságod Mnlfe^'^^H1 kfilonb8,fl ajánlott fejtegetéseiben, - itt Urtta ö a hazafias; határtalan tisztelete, önnek mnft^ ivének i aa nteán ia
lelkesedés lángját a honvédség iránt elolthatían | annyi nemessége, a zsidóság büszkeségére kivi- .j u. ~ TTu VlL^l^u lobogásban az ö éles, a azfvideget állandó rez- vott szép neve" feleithetlen drága elnökünknek. I m,"fl®B !T™ "ÜT: géaben tartó szarával éa, a mint eddig tette, ne hold. geU Gutmain Henrikaek és az egész J^ií XV.Zn . m«vá
nibenjan a ne nvngo<jék. míg a képviaelők min-! eaaládeak e hitkö^g felvirágzáaára évtizededen i -t Z t ^ .y &t
L csüggeteg 4romkedr0 kHogásaK meg a i keresztül tett jótékony intézkedései oly factorok, 1 ** belkUtott elnok-kérte Rnnak elbV , le^.adikálmabb elemek ellenállását is leküzdve melyek az ön akaratát legyőzték a közvéle ^
mindent megkapott, a mire szüsége vzn a nem - iménynyel, a köztiaztelettela concnrentiát ki-| .. ... ...
j állani nem birta. I Mögyei EÖlgyílléS.
| l^bet-e a napnak megparancsolni, hogy snga- [ 'Matármegye törvényhatósági b zottsága 1890. má-irajt ne te^esaze hogy melegével ne éltessen,! M M 5 (n , folyialm lartja Uzgyülitét a követ. lehet e a rozsának megtiltani, hogy ne nyíljék ' (ező tárgyiorozattal .
és ne illatozzék, és lehet-e a népnek megtiltani,
I hogy ne azeressen. ne tiazteljen; r- a szeretet i Alispáni jelentés a törvényhatóság állapotáról,
" síülemény, j Nagymélts. gróf Szapáry Gyula ur leirata, érdemelni, {melylyel a m. kir. miniszter elnökké történt ki'
Erre ismételten fölzúgott a ialrengető éljen-' | sés. mely szűnni nem akart.
ceti védelem hadseregének, bogv folyton megmaradjon nemes és magasztos feladatának magaslatán. "
Ezredes volt, mikor mint nem politikai, vagyis | aaak államtitkár belépett ama szak minisztériumiba. melynek ma dicstejjel vezetője é# a mint a magas katonai rangfokokit a táborszeraagyaágig' és "Qaztelet, a bizalom nem rögtöni elérte, figv fejlődőit a honvédség az fi szervező | azt az idők hosezu során át ki kell
és a ki ezt kiérdemelte, az a népé. az a kö [neveztstéaéről értesiti a-törvényhatóságot, zönaégé. | Nagymélts. grü. Bethlen András 'földtnivelés£
Nagyságod van hivatva városaikban ezen ügyi m. ktc^miuiszter ur leirata, melylyel ér-tekintélyes hitközség élére állani, nagyságod; teaiti & törvényhatóságot, hogy a nevezett mi-méltó -utódja azon halhatatlan férfiúnak, ki niszterium vezetését átvette. ; községünket 35 évi bóles és tapintatos működése; Cznkelter Jóaaef m. tőazámvevő, a vármegyei ' által nagygyá éa tekintélyessé tette, nagyaá-' házipénztár 1889. évi zárszámadását bemutatja, jgodban meg vannak mindazon szén éa ritka tu | Ugyanaz az ntfentartáai alapról 1889. évre té*r« iskolázott 'tisztekel adjon, ebbeli igyekezete újdonságok, melyek képessé teszik azt a ma- szerkesztett számadást bemutatja^ néha oda ragadta At, bogy a formákkal kissé ki- gasztos szellemet tovább fejleszteni és hitközsé-: Ugyanaz a betegápolási alap 1889. évi szám-rainvMff bánt el; ma már ismeri a közjog leg günket még nagyobbá, még tekintélyesebbé jadáaát bemutatja. >
ka*áb aanbtilrtáaait is és tudja kímélni őket a emelni; azt belátta hitközségünk túlnyomd ré- ♦ Ugyanaz a katonabeazálláaoláai alapról 1889. pertaattnUria • aiklaid<>aaáfK>kkal együtt, a mint ,sze és tiszta szívvel, őszinte lélekkel szépértés évre szerkesztett zárszámadást bemutatja.
"V " "L.. ___________\ - .
lángeszének hatása alatt fokról-fokra egy nagy, harrképea hadsereg hstalisaaságáig. és a mist az államtitkár miniszter lett, ép (Igy lett a merev katona kész, szellemtől pezsgő parlamenti szónak, dialektikus éa törvényisméid. A honvédségért lelkesült organizátort koronként elragadta a tüzbuz-ftmLf. hogy a nemzeti védelemnek a lehető leg kitűnőbb, legképzettebb, a legmagasabb előlépte
/V
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 18. szám. (3 lap.)
Ugyanaz a meter alapról 1889; évre szer k tsz -tett zárasáaiadást bemutja.
Ugyanaz a közigazgatási fogház alap 1889. évi számadását bemutatja.
Ugyanaz az erdészeti alap 1889. évi számadását bemutatja.
A megyei árvaszék a közös árvapénztár 1889. évi számadását be" erjeszti,
Szícsi-Sziget község elöljáróságának kösmunka birsig elengedése iránti folyamodványa.
Sümeg község birájának folyamodványa a sümegi önkéntes tüzolíoegylet részére szüksége* helyiségül a vármegye tulajdonát képező épület egy réséének bérbeadása iráni
Tűrje község eTöljárósáKának és a Praemon-trei rend meg bízottjának folyamodványa, vásári
Ugyanaz a gyámpénztári tartalék alap 1889. helypénz ámabilyzat megállapitása írást évt zárszámadását beterjeszti. Légrád község folyamodványa, melyben a déli
Uryanaz az 18&9. évre vonatkozó tüzkárbiz- vasat társulat ellen határigantás iránt indított tositási alapról vezetett számadást beterjeszti. perben létrejött egyességet törvény hatóságilag
Ugyanaz aa 1889. évben befolyt birságpén-! jóváhagyatni kéri. Bekről szerkesztett saámadást beterjeszti. | Légrád község képviselő testületének batáro-l'gyaaaa Zala Egerwsg rend. taa. város gyám-iiata. kösségi ingatlannak felekeseti iskola oé-vénztáriaak 1889- évről vesetett számadását | lókra leendő átengedése iránt, beterjeszti. - Vonyan— Vasbegy község képv. testületének
Ugyanaz Nagy-Kanizsa r. tan. város gyám- községi kölosöa felvételét tárgyasé határozati.
pénztárának 1889, évről vetetett számadását1 >-"—»- *->---
beterjeszti.
A salavármegyei tissti-, segéd , kezelő és ssol-gaazemélyzet nyugdíj alapjának Í889r évről ve-
aetett ssáa adása bemntattatik. * A községi és körjegyzői nyugdíjalapnak 1889. évről szerkesztett számadása bemntattatik.
A roltsgú belügyaiöisztériüm 'leirata; mély szerint az adó telsz lamlási bizottság elnökévé Síigsáhy Aatal, helyettes elnökévé pedig Skub-lics István urak waataUek ki
A nmltsgó péuzügyminldrlsrtsss lairata, az lííí«0—91. évem alakítandó egyenes adSIWnt , lamlási bizottságban szükséges törvényhatósági rendes és póttagok megválasztása iránt
A közig, bizottság jelentése az 1889.'év Il ik feléről
A községek pénzkezelésére vonatkozó szabályrendelet megalkotása.
Megyei árvaszék előterjesztése a szigligeti árvatár részére 484 frt 61 kr. és járulékainak megtérítése érdemében.
Zala Egerszeg r. tan. város szabályrendelete a városi mérnöki állással kapcsolatos teendők ..szabályozása tárgyában.
Köa>égi szervezési szabályrendeletek jóváhagyása.
A megyében létező és tervesett helyiérdekű vasutakat építő Müncheni Localbahn Actien (Je-ssllsehaft megbízottjának sz iránti kérelme, hogy a megyei bosaájáriüás első részlete után késedelmi kamat fizeftessék.
A Keszthely - Balaton szentgyörgyi helyi érdekű 'vasút igazgatóságának előterjesztésé, az esen vasútra megszavazott megyei hozzájárulás ellenértékéül-kívánt törzs réssvrayékre vonatkozólag.
Báró Pateáni Uésa urnák, mint a Tapolca-
Fityeház község elöljáróságának folyamodvá nya, melyben a képviselő testületnek kösségi ingatlan elcaeréiésére vonatkozó határosatat törvéaykaióságilag jóváhagyatni kéri.
Légrád község képv. testületének kösségi kölcsön felvételére vonatkozó határozata.
Derzsimorec község birájánsk az iránti folyamodványa. bogy a képv. testületnek községi kölcsön telt ételére vonatkozó határozata jóváhagyassák.
Vullária község hirájának az iránti folya mondványa, hogy a képviselőtestületnek a köz-•ia* illető italmérési ltártalanitásból előleg felvételét remtsW l-»'-tn—" jóváhsgysssék
Derssimórecz község birájának aa uánti kérvénye, hogy a képviselőtestületnek a községek illető italmérési kártalanításból előleg felvéts-lét rendelő határozata jóváhagyassák.
Orebovica köaség birájának folyamodványa, melyben a képviselőtestületnek a községet illető italmérési kártalanításból előleg felvételét rendelő határozatát jóváhagyni kéri.
Or. Háry Istvánná szala-egerszegi lakos folyamodványa, melyben Puszta Ederics község képviselő testületének, telekkönyvi kiigazítást engedélyező határozatát jóváhagyni- kén.
ró'a község birájának az iránti folyatnod-ványa, bogy a képviselőtestületnek ingatlan szerzésére vonatkozó határozata jóváhagyassák.
Arvsy Lajos tapolcai községi jegyző fellebe-zése Tapolca községnek az italmérési jog h*sz-_ nositása tárgyában folyó évi március hó 24 én hosott határozata ellen.
Szívós Lajos sala lövői vendéglős folyamodványa záróra meghosszsbitása iránt.
Dr. Mangin Karoly megyei főorvos, dr. Brün-ner Jóssef alsó lendvsi lakos orvosnak tudori oklevelét kihirdetés végett beterjeszti. Ceongrádvármegye közönsége a vármegyei
Sümegi helyiérdekű vasút érdekeltsége elnökének az iránti kérelme, hogy as ezen vasútra I autonómia épségben tartása tárgyában a lép megszavazott megyei hozzájárulás 20%-ka már viselőházboz intézett feliratát megküldi.
Alsó Fehérvármegye törvényhatósági bízott-
1890. május hó 4-én,
sxsrte uralkodott influenzának is lepáltozstosabb alakjai oly nagy számban léptek fél, hogy síig maradt egy hás heten nélkül1, sőt |anuár hónapban igen sok biz sgéss kórházhoz hasonlított, ugy bogy ss smlitett kór járványos jellege félre-ismerhetellenné vált. Ezen betegségnek tünetei leginkább s lálekzási — gyérebben s emésztő szerzek hurutjaiban, majd idegbántalmakban nyilvánultak, többször sulyns szövődményekkel;
kór minden kor- és nembelit meglepett és ha-bár utóbántalomképpen nem ritkán hosssan tartó gyomorhurutot és rendkívüli elerőtlenedést szült, betegség lefolyáss as esetek legnagyobb részében szerencsés volt, mert a megbetegülések nagy számából arányítva a halálozás csekély maradt;
járvány tartama alatt több hely az iskolák 8— 14 nspra bezárattak. Február hó elején a kórese-tsk ssáms rohamosan apadt, és as influetua járvány e bónsp második telén megszün', mi állal közegészséjp állapot ismét javult és március hónapban már laljesen kielégítővé változott.
A leirt járványon kívül december., és január hónspban még a tűdőlok is számos esetben képezte gyógykezelés tjkrgysi, többször súlyos lefolyással ; észleltette!? még egyes helyeken hssi L hsgymárnsk uirváayos esetei,—
Felemlitendőnek tsrtom, bogy Nsgy Kanizsán a cs. és kir. 48-ik gyalogezrednek gyakorlatra behívón tartalékosai közt október hónapban hasi hagymás jáirvány tört ki. mely csakis novemberben hagyott alább, a midőn a póttartalékosok szsbsdságrs bocsájisttsk, s zászlóalj pedig ideiglenesen Fettauba vonóit ;• sz óvó intézkedések ugv a kainasi, mint s polgári bstóság állal azonnal megtétettek, a véna polgári lakossága, valamint a honvédség a járványtól menten maradt.
A heveny fertőző kórok közül a megye lakos- • sága közt a blmlö Szenl*Rókuson — a roncsoló toroklob Arácson — a vörheny pedig Bak-Tültö-són ötlött járványos jellegit. Himlőben meg betegült 6, kik közül meggyógyult 5, meghalt 1; roncsoló toroklobban megbetegült 10, ezekből gyógyult 9, meghalt 1, esen két járvány megszűnt. A bak-lűttösi járvénynál eddig 28 kóreset merült föl, melyek körül gyógyulással végződött ti, ha lállsl 14. március végén további kezelés slstt maradi 2.
A perlaki és lendvai járásokban uralgó szemcsés kölbárlyalob járványban szenvedők gyógykezelése ss eddigi eljárás saerint pontosan teljesíttetik, kielégítő eredménynyel; a csáktornyai járásban, hol a mult év nyarán e kórnak szinte számos esete fedeztetett fel, a gyógykezelés eleinte — mint minden ily alkalommal — a kezdet nehézségei mialt akadályokba ütközött, azonban az elsőfokú hatóság utasíttatott, hogy a felsőbb helyről! szigorú rendeletek szem előtt tartásával a gyógykezeltetést as előirt mód sserint lelkiisme-
retes pontossággal teljesíttesse és ellenőrizze. most kifizettessék. Alsó Fehérvármegye törvényhatósági bizott- Az 1889 évi védhimlö oltás 40 oltási kerület-
Bagonya köaség birájának as iránti folya- sága a vármegyék önkormányzati és tisztviselő ben 37 oltóorvos által teljesilletett; beoltatott modványa, hogy a község által kötött terhes választási jogának fenntartása végett a kép- jsyftö gyermek, szekból jó sikerrel 13,794: szerződés törvényhatóságilag jóváhagyassák. | viselőházhoz intézett feliratát megküldi- összehasonlítva ez eredményt az 1888. évi ered-
Baksa köaség képviselőtestületének kösségi Caanádvármegye közönsége a közigazgatási méoynyel, s midőn U,638gyermek s köztük 14^537 kölcsön felvételére vouatkoaó határozata. tisztviselők választásánsk fenntartása tárgyában ja ei ed mén y nyel oltatott, kitűnik, hogy 1889-ben A perlaki járás főssolgabirája jelentés mellett, . képviselőházhoz intézett feliratát megküldi. 668-cal kevesebb a beoltottak száma, Ojraoltatott
tónréuyhatóeági jóváhagyás céljából bemutatta -----, muii évben 7616, jó sikerrel 7575, 1888-ban
a Ptolak község tulajdonát képeső komp bér • Aliewáni saWáe 13,470 egyénen teljesíttetett az ujrsoltás, as el-
beadására vonatkoaó szerződést , AUSfaül JBWUÍBS. muit évben tehát 5865-tel kevesebb.
dMkMÜ^IiiilS A^ln^kn^wiíA^Í ^ ""»/'• 5-Ai és folytatólag tartandó JLsi tör- Boncvizsgálat összesen 58 esetben teljesíttetett
f i atsa .. . tJK z*i. vttkezS közérdeket jelentül terjeseibe: dO szor pedig rendőri tekintetből. A halál legkö-
Egmug«n felálli tani tM-vmUfőgynuk^gyébenl I -Méltóságosfőispán Url. . "J^okai
A magyar tad. akadémia a m^ar sánt ko-1 Mélyen tisztelt Kösgyülés! ífL^Í 5, *g szélhűdés 3-^vérzés 8 h„-
művet megküldi. i hes képest a törvényhatóság állapotáról és a köz- j »k ,' . 'dfiiÍ6knél. a,VBa7a g JZir.
■Afw z> 1 i^r^^fv^L ^^,eK ft * TSStk Süü* Kó.
^ ^t f^fc un"11^1^ ^ ^ >f °°>é9t*«' "elT » »ul' V morlob 2, tüdöhüdés 2, mellhártyalob I, aszkór
ségnek a tartalék alapból leendő kihaetése iránt i szeptember hó t-töl ezen évi március hó végéig . ■... ' . mi«.n '« , ' '
A tapolcai járás főssolgabirája Tihany község| terjedő időszakot foglalja magában, következőkben '„ , u ™ lua,gunl0JV.
elöljáróságának malomkő-bánya bérleti szerződé- van szerencsém tisztelettel előterjeszteni: " KÜW hullaszemle rendőri_ tekintetből 55 eset-
' sét törvényhatósági jóváhagyás végett bemutatja.1 A közegészségi állapot a lefolyt 7 havi idössak j be£ l5rténl i su,y°8 lMtl sér,és bejelentetett 38.
A sssnt gróthi járás főssolgabirája Tekenye első 3 hónapjában áltaiábban kielégítő, söt októ- öngyilkosságot 20 egyén követelt el, kik közül
községnek községi ingstlan eladáaát tárgyasó berbén teljesen kedvező volt, szeptember és no-18 msgát sgyonlötte, 2 vízbe ugrott, 3 nyskát át-
hatiroaatit törvényhatósági jóváhagyás végett vembsr hónapokban a lendvai, pacsai és csáktor- metmejlvérzett, I phosphor oldstot ivott, 6pe-
bemutatja. Inyai járásokban szaporodott ugyan némileg a t dig önlelakautással vetett véget eletének.
Psrlaay Sándor felebbesése a m. é. dec. 30-án | meg bét (fedések száms, de s különböző kórue- Véletlen sserencséllenség általi halálnak 41
Baksáa megtartott köaség jegyzői válaastás ellen. | mek legnagyobb részbeo szelíd lefolyásúak levén,, egyén esett áldozatává, és pedig: különféle tűz-
Dervadsrite Mátyás és társai domasineci la-! a halálozási arány nem emelkedett; decemberben: veszély alkalmával elégett 10, visbe falt 9, sse-
ksaokaak felebbesése a f. é jaa. hó lö énDossa- |a légzőszervek burntos lobos bántslmsi már min-í kér által elgázoltatott o, fáról leesve agyrázódást
sísfezen megtartott községi tisstiiiitás ellen. : denűtt nsgyobb számban észleltették, e hónap má- szenvedett 2, leomló föld alá temettetett 3, sséo-
Kovées Ferenc és társai rirkovlyáai lakosokIsodik felétől a közegészségügyi állspot, tekintet-{gőzben megfúlt 3„ megfagyott 3, vasúti koöik
blsbbsaáss a t éri jaa 9-éa ssegtartott cirkov- j lel a megbetegedéseit nagy számára, különösen a által összezúzatott 2, kék festékkel, teli kádba
lyáai kösségi tisatujltás ellep. Isinöttek köst általában kedvezőtlen volt, mertei i fult 1, pálinka égetéskor megfúlt 1, forró lúgba
A aNgyti ssámvsvőség Hahót küaségnek pót-1 ezen évszakban amúgy is nsgyobb ssámban js- lult 1, véletlenül az ajtó kilincsre akasztva folt
költség térvét bstesjessu. I Isaiksiui szokott köresetek msllstt még az ország | meg 1.
- -. ■ \ ' ." v ■ / V7
Nagy-Kanian, vasárnap._. ■
Etmetóraak ti eaete lett hivatalos beavatkozás Igazabb a Urna, ezek kteü) 8 caalban a beteg téholydába azálliiiatnii, 4 beteg kórházi megfigyelésbe véte-lell, 3 mint csendes Örült házi gondozás alatt hagyatott, 1 esetben pedig a beteg a roham alatt ■srtall.
-Vemet leég gyanújában volt eh állal 4 egyén maratott meg, aa illetők azonnal "gyógykezelés alá vétetvén, ez ideig egészségesek,
Jelentésemnek a közegészségügyel Urgyazó része kiegészitésüj van szerencsém a vármegyei népesedési mozgalom adataiai mait évi szeptem
Zala 18. szám. (4 lap.)
ber bó 1-élöl folyó évi március hó végéig terjedő időszakra nézve, a lelkészi kimutatások alapián, következőkben előterjeszteni:
Zsla-Egerszsg rend. tan. város
Nagy-Kanizsa . , „ Tapolcai főszolgbirói járás
Sümegi , „ .
Szsnt-OrAthi , .
Keszthelyi , „
Kanizsai , ,
Parsai j „
Zala Egerszegi ,
%*ai . , ,
Jroó-Lendvai . ,
Leienyet /, ™ * Perlaki' f ,
Csáktornyái .•
KUl
14« 435 104'. 660 öOS 604 873 793 TO 498 ■ 976
-a
963
Mgll.
98 365 8<>4
399
400 347 547 1% 483 394 672 517 615 619
nap 48 70 Ml 261 208 257 326 308 273 ■74 304 217 259 314
Összesen:.
(Folyt. Um Mv.)
Hiti szemle.
996S 6tf75 3290
A bécsi képzőművészeti társulatot Tiautmanns-dorff berezeg t{kamarás arról értesítette, hogy a király a mükiallitáson résztvevő fiatal osztrák és magyar művészek számára 400 arany ból álló dijat alapított, mely dij évenkint csak egy mű vérének adható megosztatlanul Az oda
mult évinél, s est a füstnélküli lőpor behozatala okozza. — Az angol alsóház egyik legutóbbi ülésében a rabazolgakereekedé* hathatósabb elnynmáaátiak kérdésével foglalkozott — — Az erdélyiek Orbán Halázanak szobrot készülnek emelnir— Klapka temesvári születési házát emlék-táblával jelölik meg. — Barom kereskedelmi miniszter,egyetlen na, a 7 éves ifj. B. Gábor, a napokban tette le első vizsgáját a li-póttéri községi elemi iskolában, kitűnő eredménynyel. — A budapesti kávésok a kávé árát adaconkint 2 krraf fölemelni készülnek, a lá bécsi pékek a zsemle árátJJaák aztán meg ne bánják, ha a közönség ellenük .r2' sztrájkolni fog. — Edison már megindult Newyorkből európai útjára. — Az anyai parlament e/yik tagja javaslatot nyújtott a képviselőház elé, a bot- és korbácsbüntetés visszaállításáról, mit a képviselőház hajlandónak mutatkozott némi módosítással elfogadni —■ A keszlhdyén létesítendő főgymhaaiumra, az 1890. évi költségvetésbe.
tőgymnaaiumra, mar fölvétetik a
______1890. május hó 4-én.
lamegye részéről : Pap Sándor,' Nedecsky Jenő, Lénárd Ernő, Csigó Pál, — Somogy menye résééről : Bors Mihály, Körmendy Lajos, Vázsony Sándor, Bertalan Alajos, —' Veszprómm. részéről i Vogronici Antal kanonok, Eszterházy Ferenc gr,, Tóth Ede, Tust Gyula választattak meg. CserUn aljppán szívélyesen üdvözlé a most már lormailag is megalakult halássati társulatot és amink nmst megválasztott tiaztviselöit, kéri őket, bogy a Balaton érdekeit szivükön hordva, a törvény által kitűzött feladatot megvalósítani törekedjenek. K szavakra Putheány (>. br. alelnök, a távol levő. elnök nevében kösaönetet mondott az irányukban nyilvánult bizalomért a C«ertan a1 ispán urnák a társulat érdekében kiejtett buzgó működéséért köszönetet nyilváaitott.
— A Hull el# léptetések alkalmával aa itteni honvédtisstikarban tranyeezky József l.-ső oszt. századossá, Benedek II.-ik oszt. századossá, Petrái Miklós, Hajié Uyula és Baloghy Főhadna-a kívánt államsegély. '-• A bécsi, I gyokká lettek előléptetve, erdészeti kiállításon Festetics T. gr. s a készt- — KlattUbeiktsU Uéngyfllén. Már la? helyi gazdasági Unltítézet is részt fog venni. | punk mult számában megiriuk, bogy az apr. 24-— Bériben egy két éves kis leány megbeteged- én tartott izr. hitközségi elnök-választásalkalmá-vén, elvitték a klinikai nőoaztályba, hol kitűnt, vat (t. (íutmann J?ilmos kir tanácsos hitközségi hogy a leány fiúvá készül leflij, mi aatán aa 1 élűikké válaartglTtt. As dnók-beiktstó kftsgyl-ügyea orvosi kezelés mellett meg is történt [lés apr. 27én volt, melyben a hitközség tagiai Bécsben már fordult elő ehhea hasonló eaet — kevés kivitellel mind jeleíjvoliak. A szavazatsz*-Bpeeten egy 15 éves leány reménytelen szerelem | dö bizottság jelentését az egybegyűltek lelkea él-miai t (fi a Dunába ugrott, de •caakhamar kifog- j jenzésael logsdUk s Hirtckel t<le vezetése mel-ták. — A balaUHi gethajókonis zónatarifát lép- lett dwsküldöttaég ment aa ni eiaúkért. A kUl-tetnek életbe. — II KSkiezy Ferenc hamvai | döllaég az elnökkel diszlogstokon vonult a hilkö-Koloasvárra szállíttatnak. — A brázilia kor- zségi hivatalos helyisége elé. A elnököt vivő lóin ány megszűntette az állami iákolákban a val- gáton e leiirattal; >Étjén gelseí Gutmaun Vilmos lás okutáat Or. Eszterházy Móric veszprémme-1 kir. tanácsos, a nagykanizsai izr. hitközség elnöke* gyei főispán .Prado" nevű lova, * bécsi lóver- J — nemzeti zánalo lengett. Midőn az uj elnök a senyen 10.000 frtot nyert. — Ab. füredi szere-1 gyűlésterembe "lépett, nagy éljenzéssel fogadtatott a tetház ügyét legközelebbin cultna-miniszter veszi! Ebenspanger Lipót távoltélében dr. Schreyer La-I kezébe. — Veszprémben a gazdasági egyesület jos üdvözölte. Ezután Rapoch Gyula szol1, kilejt-| sely mészetet rendez be. — A király Csóth köz-Ivén a hitközaégMagoknan az u| elnök iránti lel-ítélés jogát a király a maga részére tartotta leég tiiskárosultjai részére 600 trtnyi segélyt Ikes bizalmát és ragaszkodását. Gntmann Vilmos fenn — A német csiszár oroszországi útjára vo adományozott. — Edimu e hó vége felé BuJa I megköszönte a bizalmat s ki|elenteiie, hogy a natkosólag a Urasdanin a következőt jel*nti. | pesten több napot fog tölteni. - Mária Valéria j iH/.iséget eltagadja. Bövid, de szép beszédben ki-A német császár, ki ez év junius havában Orosa -iőhercegnő esküvője alkalmára egy .Mirtusz- fejtett programmja abban kulminált, hogy_.boldo-oraságba érkezik, bárom hetet fog itt töUent. < cimü ünnepi-irat is fog megjelenni, melyben a gu't atyja nyomdokait lógja követni. Beszédje Pétervárról Vilmos császára nyugati nagy Tíad- főhercegnő volt tanítói éa nevelői mindnyájan nagy hatást keltett. Gyűlés után lakásán több gyakorlatokig meglátogatja Moszkvát Kijevet közreműködnek. — A műi nejé! alárendeltjei'küldöttség tisztelgett Estére, táktyáa zenéi tervez-Vilnát és Varsót Nagyszámú, főkép főrangú .szent meghitt" taminech agdes) ciinmel szélit- tek . de, a családi mély gyászra való tekintetből katonákból álló kiséret megy vele. A Vilmos jak — A nóna Veszprémmegyéhen járványosán a megtisztelendő óhajára az elmaradt, császárt kiaérő személyiségek közül a Urasdanin: terjed. — íioTinay Gyula juhushónap második — KösgjTMéa. A nagy-kanizsai kisdenevelö megemlíti : Albrecht porosz éa Uyörgy szász felében társas kirándulást.készül rendezni Bécsbe egyesület apriiis hó 27-én taná lő-ik évi ren-herceget, a badeni nagyherceget, Capriú kan- és Berlinbe. — Gráf Csákij miniszter a kisded des közgyűlését Vidor Samuné másod elnök el-cellárt. Blumenthal tábornagyot, gróf AVulderseel óvásról szóló törvényjavaslatot már a képviselő-! nöklete atatt. Bátorli Lajos vezérkari főnököt, Werner föhadsegédet a több ház elé terjesztette máa tábornokot. — .( deleoááókat juniuTB ára
Különfélék.
egyesületi titkár évi jelenlésébeu kiemelte az egyesület tokozatos emel-I bédését. Az egyesület a letolyt évben 2 ovodát iállitolt lel, ugy bogy jelenleg már 4 óvodája van. Az óvodába járó kisdedek száma jelenleg 3S3,
— Tér aattkr miatt lapunk mai számából hA mely szám aaonban a nyárt hónapokban teteme-hány roratunk kiszorult 1 sét) emelkedik Az egyesület lennallása óla 3516
— Ilalámatl gyűlés. A liildmivelé-ii m. kir. I kisdedet részesített aa alapnevMés jótéteményében, miniszternek Zilainegye alispánjához intézett ren-|— A számvizsgáló bizottság jelentése -alapján
Balaton és mellékvizeiben stO.ueszly Antal pénztárnoknak a felmeotveny megadafölf jegyzőkönyvi köszönet kiaéretébeu. A
fogják öaazehivnt. — A ttreeidi^áz" uj Ugjánll
— Ueduly Lajos helyébe — dr. SseberényiUoaz-táv bányákerűleti ág. hitv evang. püspök híva- i tott meg. — A budai királyi palota uijáépité .1 aéséhes az idén minden bizonynyal hozzáfognak.
— A király szeptemberben, a nagy hadgyakorlatok alkalmával. Debrecenbe is ellátogat — I delet* értelmében a
Béesben junins középén nemzetközi szépségver- halászat jövőben is csak társulali ufón levén gya-
aeny lesz. melyen pályadíjként több mint 51)000. korolható, Zalám egye alispánig,~ Cserfán Károly jövő évi költségvetés ellogadáüü utáo az igazgatok, kerül szétosztásra. — A budapesti tudomá la balatoni érdekeltséget társulat alakítás céljából tóság tagjai lettek megválasztva a következő ered-nyoa egyetemen a bölcsészeti fakultáéra több április bó 26 ra, Keszthelyre gyűlésre hivá össze, ménynyel* Vidor Samuné elnök; Knuusz Bo'di-holgynek kivétele* engedély adatott az elősdá- \ Ezen gyűlésen Zslsmegyét (Wrlán Károly alis Izsárné másod elnök ; dr. Schreyer Lijoaué alel-aok hallgatásához. — F»Mn i Pestmegye) l.at i pán, Veszprém megyét és Somógymegyét többha-jnök: Uszeszly Antalné másod alelnök;. Oszeszly vanhat gyermek elhalt himlőben. — Az elhunyt] tiMti kikü'dölt képviselte, a ni. kir. kormányt Antal .pénztárnok;- dr. Schreyer Lajos orvos; Kttdolt trónörökös m szigeti p Villonját vasúti!p*dig Landgruf János orst. hal^zati felügyelő fiyőrffy János ügyész; Edausz Boldizsár gond-^ váró- és étterematé alakítják át. — A wnjyníákgpviBelte A felek részéről 30 nál több tulajdonosinok; Haha József helyettes gondnok; Bálorfi La-államvasutak menetjegy irodája julius hónapban' jelent meg részint személyesen, részben képviselő joe titkár; Kosenleld Lajos másodiitkár. A va-Berlinbe és azaal kapcsolatban Svéd és Norvég-1 által. A griilést CserUn Károly zalai alispán | lasztmányba ujabban dr. Fárnek Lászlóne válasz-oraaéfokba kirándnlást rendez. — .1 pápa állt j vezette mint r'niik Landgral J. oraz. halászati j tátott. — Végül a közgyűlés gról Csák} Albin tólag Agy nyilatkozott a katonaságról, hogy j lelügjre'ö behatóan és részletesen ismertette a ter-! vallás és közoktatási minisztert, minta kisdedne-a nagy hadseregek oly célt szolgálnak, a mely' vezeti társulat célját és azon eszközöket, amelyek velés lelkes telkarolóját nagy lelkesedéssel tiszte-kereaatésyellenes. — A Konstantin orosa nagy-1 ennek megvalósítására szolgálnak. Bemutat egy1 let béli tagjául választotta, herceg elfogaUaáról szóló szenzációs hirt meg-1 általa készített üzem- és alapsMbály tervezetet; — A aagy-kaatnat ker, Jél. nőegylet cáfolják. — A magyar nyelr tanítását, a román | és annak alapelveit külön is elősorolta. Társulat | május 4-én délután 8 órakor a polg. iakola nagy* tanitóképaő*jtrtéaetekben, Csáky gróf miniszter' alakítás már csak azért is ajáulatos, mert külön- termében rendes közgyűlést tart. Tárgyai: tit-szigorúan meghagyta egy közelebbi rendeleté- < ben az érdekelt birfökpsság a szabad rendelkezési kári jelentés: 2-od titkár, űgyéaz választása; ben — A ~im xriótri ev.'rel licenm tanárai el jogot fellüggesztö kényszereszközön aikalmazásá- alapazabály módosítás: indítványok, határozták, hogy Sáfrány Péter elhunyt tanár-1 nak lehetné ki magát tekintettel a tftrv. 47. §.- j — iparlsktlal >áré-vtasgAIaI. A készt-társuk leckeoráit egymásközt felosztják és az nak rendelkezéseire. Elnöklő alispáu névszerinti j helyi alsóloku ipariskolában, mély egy előkészítő előadásokért nekik járó fizetésen a boldognltnak! szavazást rendelt el alelett ; ■ Akar-e az érdekelt- j és I—III. osztályból áll, az 1889,90. ísk. évet síremléket emelnek. — Az orriz határőrség ezen | ség halászati társulattá alakulni, igen, vagy nem?«l bezáró vizsgálatok április bó 27-én d -a 2 órától ful a hadügyminiszter alá lesz rendelve. — A Igennel szavaz 18 birtokos b2,25H hold birtokkal, I kezdve tartattak. A 'vizsgálaton az ipariak. 1*1 m. kir erdőziacatár tulajdonét Jképeaő herbnsil— nemmel szavaz 8 birtokos 14.554 hold bir- bizottság- és az ipartestület tagjai voltak jelen a
tokkal — távol volt 6 birtokos 7542 hold bir- örömmel hallgatták az iparo* tanulók elméleti tokkal. A többség a társulat alakítása mellett j feleieleit a szemlélték' meg ugyanazok írásbeli-ás szavazván, elnök a halászati társulatot megala- rajzkiállftását. Az igazgató buzdító beszéddel zárta kulinak jelenti ki. Esptán tárgyaliattak a társu be a vizsgálatot -éLJL4Ó magaviseletű, szbrg®-lati alapszabályok és aa üzemterv, melyeknek el-i mas Unulok közt az ipartestület adományából foganása után társulati elnökké:'Széchenyi Imre {jutalmakat osatott ki. Kei Irt jutalmat nyert Fa-gróf, alelnökké Putheány Géza báró, igazgatóvá tsing Imre III.-, I Irtot Trefber Ferenc III., Antal Stemmeí Károly.; — választmányi tagokká Za-| István II., Baksa István I* Kovács János élőké*
nagy* fttréwgyár leégett. — tíUrSgorizágban 2800 nínlérvényt nynjiott be a kormányhoz, melyben arra kérik, hogy alapitton számukra nyíl váaoa iskolákat, melyekbts — megélhetésükhöz ipari kiképzést nyprhessenek — Bksbenegy wurászó vágreedelctéhM 300000 frtot hagyott iótéiony cétokea. — A ,S. í'r. /V • szerint aa Uai hadllgyi asflhaéflet S millióval Itaz ma
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
7\
Zala 18. Bz&ro. (5 lap.)
1890. mJjus hó 4-én.
•zilŐ oszlájjru lafiuló. As 1890/91 iskolai év okt. i evőkanálnyival ön'iölt kénvírágo' s atl jó! meg
1-éa keadődik. — A kssslhelyl íjaiaulaaiask
r«-
I keverte benne. Evvel minden órában efy evőka nálnyival adott a betegnek, elrendelve, hogy a
gAimnak e kitűnő hasisrtási gépek beszerzésé* ajánljam és ast hiasam, hogy aapkaak általános alkalmasába nagyban hőssé fog járqlai as álta» lünk aa tárgyalt kérdés megoldásához*. Elénk taps és elismerés jutalmazta s mólót érdekes sió-
ros, bogy a vallás- és "közt. m. kir miniszter a | csak a hnral bántotta, a következő napokban | adásáért és mintán a gyűlés köszönetet mondott
az előadónak, elhatározta a közérdekű javaslat
Rymnasiumná kiegészítése most mér esak rövid vegyfiléket elébb jól felrázzák. Másnap a gyermek időkérdés. Illetékes helyről értésül! Keszthely vá- sokkal jobban érezte mját, negyed napra már
jövö, 1891. évf államköllségvetésbs felvette azon1 meggyógyult. LaugárdiBr e gyógyítási módot másokévi 8H00 fi\ot, melyet a prém. rend kért a készt- nál is alkalmazta, minden esetben sikerrelr-8ől a helyi gymnasiumnak lógymnasiummá való kiegé - ditlerítisnél is használt. Egy kis leánynyal, kit szitésére. A tögymn. 6 tk osztálya valószínűleg már elveszettnek hiti, kénoldatot Itatott s e* lel-
1892 tk évben nyittatik meg. azon időre város a felépítteti as új lösymaAaiumi épületet.
— A bslatsal b*l«a»air«l. Következő sorokat olvastuk a .Somogy *-ban: Már 3 he1*, hogy a halászati törvény 18. JS a értelmében a togss, süllő és pontyra való halászai tiltva van, most már láthatjuk, mennyiben érvényesíthető a törvény ez intézkedés a balatoni halászainál. A mi a pontyot illeti, srra néz ve nagyon helyes as idÜstl aaskasv alkalmazása, ez állal teljesen elérhető a kívánt cél. de ha a tngas süllőt akarjuk megvédeni, ha ezen világhírű hal elszaporodását! akarjuk elérni, ugy azzal épen semmi cél nincs •térve, há mindezekről csak akkép intézkedünk, hogy az ivarotási idő alatt a kilogolt süllőket vissza dobjuk;. meri a balatoni süllő, mely kü'ön-t. benM hssonlíihailnnul gyengébb s folyóvízi balaknái, as ivarotási idöalatl annyira elgyengül, bogy a hálóból kivéve kávés kapja vis«s* életerejét, mert iegt&hhjs annyira elkáiin', hogy nem tud aszni; s elvesz. Sajnálattal vssssűk észre, mini pusztul el a Balatonnak a világhírt! speciátuasa, s némelyek ugy hiszik, hogy néhány év slsit e halakkal is ugy |áruak mint a rákokkal Ugy láttáik, hogy azok, kik a halászati törvény alkotá-atra befolyással birtsk, nem voltak a balaioni különleges viszonyokról kellőleg inlormálvax kü lón ben a törvény néhány szakaszába a Balatonra nézve külön intézkedésieket. vetlek volna fel. Az vlöadoiiak szerint s süllőnek asivarzási idő alatti visszsdobálása nem eszközölhet eredményt téliesen, tehát a kívánt cél cssk ugy volns elérhető, lia ezen halnak báboritsilannl való ivarzást engednénk, emialt azonban nem kellene ápr. l-iöl jun. 16-ig a halászatot beszüntetni, mert a Ba-
jesen meggyógyitotis. l.sugardiér s francia aka démiának jelentést téti a torokgyik gyógyításáról kénvirággat. As anyáknak, kiknek annyi keserű
közzétételét. Még csak ast tartjuk szükségesnek felemlíteni, bogy Hercsog msgysr állampolgár és hogy mosógépei és meidngi kálybsgyáránsk gyártmányai számára Budapestén is Erzsébet körii*. 66. sz. alatt mintaraklárt nyitón.
Aa aljrass szer, sut; aspssklsl csak
órát sserez ezen belagaég, bizonyára örömet fog 8 krsjetrbs krrkt, bízvást ajánlható, Buda okozni ezen hír. Mindazáltal figyelmeztetjük alpesi. Mivel és az ön Brandt Richárd féle hires szülöttel, bogy csakis orvon beleegyezéssel és | svájci labdacsait kitűnő s jótékony hatásuk miatt
továbbra is használni akarom: tissteleilef kerek még néhány csomaggal belőlök, előre is fogsdja köszönetemet, ama biztosítás mellett, bogy én a svájci labdacsokat (egy doboz ára 70 kr. a gyftgy-zzsrtárakbani ezuián is mindenkinek, tissts meg. gyözödésböl, a legmelegebben fogom sjánlsní, bogy minél inkább terjedjenek Tisztelettel Ebsnlührsr Oszkár napdijas V1ÍL k. Dobúlca, 8 sz. — Brandt Richárd gyógyszerész svájci labdacsainak sokfélé utánzata lévén forgalomban Magyarorsságon,
végső szükségben lordol|anak • gyogymődhoz.
— A msségép Ik I Nntvlssllk mm* grnuuis. A tisztviselők legutóbbi congresszu-Hának egyik tárgyát képezte aa a kérdés: Mily eszközükkel lehetne s hivatalnokoknak lehetővé tenni azt, bogy az életnek mindinkább felmerülő követelményeinek meglelelhesssnek, annélkul, hogy s legfontosabb életszükségletekből Inlságos sokát ^elvonni kellene ? E kérdés megoldására néhány többé kevésbé gyakorlati javaslat történi, melyek közül néhányat, mist jfiayillmre méltót« elfogad-lak. Általános érdeklődési kebelt azonban Engel-bardi vssuli tisztviselőnek következő előadáss: >C kérdés, melyről ill tanácskozunk, már rág óta tog lalkoztaioii. Tóbh iiben gondolkoztam ennek meg-.oldása fölött és azerényháztariisomoak csekély költségelőirányzatában gyakran tettem törléseket,'
ügyelni kell, hogy A> dobotokon megvan-e a védő-kér keraazl
jegy i egy lehér Rirkard névaláírása
zt vőrős mszöben s ÖfiTOh
Irodalom 6t Művészet.
relhlvái slMielésrt. A kösetkesö sorok csak egy tétsíi nem merlem bántani, hsbár sz | közlésére kérettünk fel. Épen ms evy éve, hogy jövódeimemnek nem csekély részét vette igénybe.1 a „Magyar Paedtmgtai Szende*- szerkesztéséi ál-Ez a •mosást tétele, mert nőm - különös büszke- vettem s mint aíkor • kifejtett programmomban segél leli fehérnemű-szekrényében; és magam is!jeleztem: • A haládókor követelményeiért, az ön-szívesen lémondok egyröl-másró', de tebérnemünk- fálló nemzeti iskoláért, „az iskola én rogyok" né! mitsem szeretnék magunktól megtagadni Egy elvéért Ingok kütdeni; s hogy ez elvekén tűs-szerencsés véletlen végre megmutatta az utat; bogy jdöttem s küzdök ms is, kartársaim sokoldslQ miként lehetne e tétetnél tetemes megtakarítási esz- elismerésével bizonyítva vsn. knzölni anélkül, hogy kedvenc gyengeségünkből en- A lefolyt exy év alatt nem csupán iróssztslom gedni kellene. Sőt mondhatom, hogy azt most még; mellett, hanem a külvilág, s löleg a tanitótársa-gyobb mértékbsn elégíthetjük ki és a mellett te- immal lolytatott érintkecéseim, különösen pedig temes összéget takarítunk meg,, melyet más célra a hazában tett körutazásaim alkalmából meggyő-Inrdithalunk. Mintegy 2 évvel e/előti egy barálo-1 ződtem arról mily szigorú anyagi helyzetben
latomul a legtapasztaltabb halászok, kik még a régi időkben korlátlanul halászlak a a halaknak I mai látogattam meg, msly alkalommal ne|ét egy j vannak a magyarországi néptanítók, mily visso úgyszólván minden mozdulatát ismerik, ast állit- j egysterü és csinos kiállítású géppel való/foglal-1 nyok teszik lehetetlenné azi, hogy a társadalmi ják. bogy a süllőnek rendszerint ápr. 1. — máj. I. kozás közben találtam. Kérdésemre, de a gépen j éleiben az őket jogosultan megijlefö álláspontot eltart aa ivarzésa ; kedvező időjárás mellett ason- alkalmazóit láblámka állal is megtudtam, hogy az j foglalhassák. És mivel minden ágában megismer-hsa már március végén. Hanem ápr. hónapra min-' egy Hercog Sándor hazánkfiának Bécsben tírabenI lem, tanulmánv>ztam a tanítói kar igényeit, szűk-•deu haltainak a halászásat szigorúan el kellene , Briiuner-sirasne 6. sz. alatti raktárából való mosó-jségletéft;'jogos VöVétetéseit: — hatót akarok W-liltanl. Május 1-től a halászat a pontyul kivéve és facsaró-gép(Sirakosch és Boner szabadalmai; E| felé, felderítve a hslyseiet. lefelé tanácsolva a minden fajra megengedhető lenne, s ponty .vísszs gépek a korábban, felölük a lapokban olvasott ny erwitése sikeresén e«skftsolheiö és a süllő semmi kárt nem szenved, mert esen hal ivsrozását ■befejezve, ivsrzé helyéi azonnal o't hagyja, s ilyenkor nyugatomra levén neki szüksége, ösztönétől hajtva oly helyeket keres fel, hol nem térni hozzá, s csak mikor már kis sröt gyűjtött magának, átéled at egész vizbeu sl, s ekkor minden
| legjobbal; — és éppen ez okból s vezetésem slstt liikozatok által mar régen felkeltették érdeklő- álló: Magyar Padegogiai Szemle' nem csupán désemet, de mindig kételkedtem, hogy egy gép szakismeret utján törekszik a magyarországi nép-képes volns a tnosas fárasztó, munkáját a tehér- nevelök. előhaladására, hanem mulattató kedélyre nemű rongálása nélkül?végezni. I)a barátom neje hité olvssmányokksl is iparkodik megismertetni annyira dicsérte a gépfel, és mivel magam is meg- a lanitói pályának nehéz küzdelmes leladatát: győződtem a gépnek valóban kitűnő munkájáról.' valamint iskola-jogi állapotainak ecsetelése által
tudva továbbá, hogy barátom neje fölölte laka-; kívánunk halni a nemzeti iskola egysége érdeké kár nélkül kilógható. Mindenesetre kívánatos volna, | rékps és praktikus asszony, azonnal elhslárnzlsm ben. S hogy lapunk ez irányában is megieleíbes-ha as illetékes körök a babiloni halászat spécié- Ugy ily gép beszerzését. É célból érintkezésbe i sen a maga elé iüiölt céljának, nem riadvs viszsss lis viszonyainak tüzetes megvizsgálását feladatukká léptem az előbb említett céggel, mely legnagyobb a tetemes pensáldozatoklól sem, iparkodik oly tennék és az eredményhez képes' lépéseket- lenné- előzékenységgel azonnal beküldte képes árjegysé- műveket is kiadni, melyek a népnevelők műkőkéi. Nagyon kellemesen érintett a cég ama kije dése, befolyása, fáradalmai és társadalmi jutat* lentése, mely szerint tisztviselők, taniiók, katona- mát tükrözik elő. Ily célból adjuk ki (kui OyM ság, csapattestek, intézetek, kórhássk stb. s*á- társadalmi regényét is .A hivatás áldozata' (formára e gépeket lölöíle előnyös részlélfizelésré is' téneti rajz a msgyar néptanítók jelenéből) cimfl szállilja ogyanoly árban, mint készpénzf'uetésnél • 12 nyomatott ívre terjedő regény. Bolti ára Ez a reám nézve fölötte kellemes előny egy lel- ; 50 kr., illetőleg 2 frt lesz
Irt
A megrendeléseket,
jes késijeinek szonnali megrendelésére indított, hogy a nyomatsndó példányok száma iránt tá-mely egy mosó-, egy facsaró- és mángorló gépből > jékozhasuk magunkat, legkésőbb junius hó 15-éíg állott. Meg kell vallanom, hogy ily haszos lár- ■ s legcélszerűbben posia-utalvány utjAo kérjük gyai még soha sem szereztem be ily kőnnyűség ! eszközölui, mely esetben a miivel bérmentesen
nsk a hal.-tdrvény szükséges módosítására.
— Iái akar bslsas Itaal f A m. kir honvédelmi miniszter pályázatot hirdet a katonai asvslö- s képaöiniéseteknél az 1890/91 tanév kez-délével bstAilsadő msgysr éllsaii alapítványi balyskre vonatkozólag, E szsrirn s jövő tanévre mintegy 1S hely less bstóitsodó a Kőszegen, Kis-martonban, Kassán éa Saipöltsnben létező katonai alreáiskolák 1. és III; évfolyamaiban, a bécsújhelyi katonai akadémia éa s bécsi műszaki aka- . _ démial I. évfolyamában, végre fibmei hadilenge- gel, mert a megtakarítási, melyet nőm e gépek! kűld.ük. Bizalommal fordulunk különösen is la-részeli akadémia I. évfolyamában. Ivzen alapitványi I állal elén, oly nagy volt; hogy az teljesen elég j niiótársainkhoz, mert meggyőződésűnk, a tapsst-helyek rováséra as sksdsmiákbsn félfizetéses be I volt s Herczoggsl kikötött havi részletek pontos1 tatásból szerzeit elvűnk as, bogy csak az válik lyak' is lognsk adománvozlátni: az ily helyei törlesztésére. E mellett aokkal szebb és kilogás- mindig az egész jsvárs, a mii az egész testület nyert ifjú hozzátartozói félévi előleges részletekben I lalanabb lehémeműnk van mint Azelőtt, mikor tesz önmagáért s ezért telhivásunkat is aszal Is-400 frtot évenklnt, mint at ellátási díj felét kö- minden a mosónő szeszélyétől és ssorgslmátsl fOg- jjetzük be: Minden egyes néplsnitórs számítunk, lÜéssk fizetni. Bövebhi felvilágilAsok a feivételi gött. A fehérnemű kímélve van éa nőmnek az az, mert, minden egyesnek az érdeke e mű megszer* feltételekről aa alispáni hivatalban nyerhetők. előnye,-hogy tünés szüksége sem mosókonyhára, zése !! Budapesten 1890. áprílbó 24én. A .M.
— Táultéiisiiképil lauloljraos A sem mosőnőre, mert a mihez azelőtt egy egész Psed. Szemle" szerkesztö-kisdó-lulsjdonoss: (ilsts budapesti önkéntes tüzoltófeslülel parancsnoksága i nap és kél ember kelleit, azt mosi egy leány e '(iyörgy, löv. kösségi tanító (Wesselényi u. 48. ss. elhatározta, hogy a ttitrendszert kormányrendelet gépekkel rövid 2-3 óra alatt könnyen elvégzi és A „JKlkéifsiiaka oktatás" módszere-végrehajtása és sikeres előmozdítása szempotjából pedig akát_a konyhában vagy az etöszubéhsn is, sen nsszeáHitolta Uhrl Jizstt, a pozsonyi áll. tuti év nyarán, körülbelül 4-6 hétre terjedő lüz- mert e gébeknél a keflemelén gőz stb, ki van nitónó képzőinléset igazgatója, általunk örömmel oltólisztképző tanfolyamot nyit meg, a melyre ügy tárva és a mosás nspjs e gép áltsl minden ed- üdvözölt" munks. Fontos segédeszköszt látunk fctldspésMekj mint főleg s vidéki társtesröletek, I digi boreasztóságát elveszili. Szóval e kitűnő gép benne, a nőikézimunka oktatás módsaeres szervagy alakulni óhajtó községek, vagy városok ér- alkalmazása által a >mosás* tekintélyes kiadási vezésére s rendezésire. A mit hosszú évi tspsss-deklödö férfisi jelentkezhetnek. A tanfolyam sl- tételénél nagy megtakarítást érek el, atofyei más falai s alapos beható szakismeret eredménye. A MÜétí és gyakoriali részből fog állam. célra használhatok fel. Örömmel ragldtam megi módszer helyes; nyelvezete tfjágos, egyszerű, köny*
— A (erokgylk g/ágylláu. melyet ed-[már sz slkalmai e kitűnő gép beszerzését. bará-j>nyen megérthető. Dltséretlei kiemelendök asáép dig ugyssölván lehetetlennek hittek, sikerűit Maimnak ajánlani, kik mindannyian hasonló elő- ábrák, a munkák szemléltetésére Ezeknek segít-Magareiérs tsul*au*e< orvosnak l.augardtéra kén-1 nyöa eredményt értekel álisla. Ms is szívesen j ségével a kis tanulók már legzsengébb koruktól .viirigot alkalmas a gyógyításhoz. Egy pohár vízbe|ragadtam meg at alkalmat, hogy tisztelt colle {fogva megazokhatják a munkák rajz utáni kéati*
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
*
Zala 18. szám. (6 lap.)
189a május hó 4-én.
toét Meg vagyunk győződte, hogy e mfi tok ■||tBti|BtBIBIIIIIIIIIBIIlBiBtB J— iskolába találja útját a mindenütt heernsvebeió
KORONA-FORRAS.
HYGIEA-SPRUDEL*
nyál- és kinövés-
sgyáltalában, ét jpdig túztá
^ ^ . 1 __\m
tanesakftzöMög bisonyúlni A roü StsmpíeJ Károly Z p#tfOnyi udvari könyvkereskedéaének kiadásában H feleötto és mintegy 16 lüzetből fog állani. As W ár a felette csínos kiállítást éi a számos íHusz- M
trációt tekintve nagyon olcsó és a füzetek i«rje- Z Kiillnö aa étvágyat gerjesztő és emésztést előmozdító hatásáról, delméhei képest 80-«0 kr. között váltakozik. IX ^ miérl j, különöseir ajánlható: M'S
I5 " l£frfU0kndli Wmitu W ^orharut, étvágytalanság, smétzthetlsntégt gyen-
SSí^^SÁ ST* ÖB*1 TlM™^ máj** ét vizelsti betegtégeknél. napilapokon "TI8?.oldalon jelenik meg, s £ s Min( u^9Ztább IsaksUemetüAb ét ennélfogva mint legegészségesebb diátilcai Ual
tan, tagy 6or, cognac, tej át gyümölcsszörppel keverte.
Ajánlva : __ZJ634 l-rl^
Dr. Inas Isssr idvart fiam, i*v«| Dr. B«kltMMhj tatár, Dr. Msliikr laaár Yii ■ ftajlnaáisar Dr Osar laaár, Dr. Wlatsralli cf/eteal laaár, Dr. Hars laaár, Dr. fialá aévarl «rvw Karáayf laaár, kir laaássw, Dr. lUtter laaár, Dr. KéUl laaár, Kéaaaáraky laaár, Dr. lelmiaacr laaár, Dr. Malis fémtt, Dr. Harnaaaa a. f«arvaa
aák. ük. állal.
A bécsi orvosok egyesületi lapja e forráa terménye felett kővetkezőket írja: •A llygiea-tiprttdel Korona Forrás* analytikai adatai alapján a legtiaatább égvényes savanyúvizek sorából as orvosnak a kívánt legbizalmasabb és legkellmetesebb gyógyszert nyújtja.
Kapható Na? v-Kanizsán
- tf pl ji b e r g M i k s afu r n á I
leiratoie ugyan Itt ingyen •xolfráltatnaii:.
as öeasee napilapok közfi} egyedül bot kétheien kínt "sórsolási tod óéitól és külön zenemellék letet, I jutányos áránál fogva is (negyedévre 3 írt 50 kr., égy hóra 1 Irt 20 kr.) legjobban ajánlható mindenkinek. Mutatványszámokat egy levelező*lapon kifejezett óhajra bárkinek egész hétig küld ingyen éa bémeoiva-á kiadóhivatal (Budapesi. Légrády teatvérek, nádor-atca 7. as.) hová az előfizetési | péntek is kQldendők.
ÜiiaéMel April 26-én a >6e!levillet szüz< -ufmü operetté kertit színre, Mezig Mihály juta-lomjátékául Az operetté éa a jutalmazott iránti érdeklődés szép szánra közftnsécet vonzott a színházba April 27-M »Tyukodv LőHne lamiliája* dmü énekes bohózatot adták ; szerzője : Róna-aaékv Gusztáv. A közönség jói mulatott a darab mókáin, melynek mélyebbre ható tendentiáia nin-oaen. — April 28-án; »lfj. Fromont és Id Kisler. úimO 5 folvoaáaoa azinmuvel mulattatták az ily komolyabb tárgyú színdarabhoz nem saokott pub-1 liktimot. — AprU 29-én a »Kirchfeldi pap« cimO azinmú adatott teld Zsigmond vendég főtj léptével. A darab maga ia tetszett. Különösen] pedig érdekemé tette az előadást Fdd Zsigmondi egyénisége, ktr$ a* volt mondva, hogy a- magyar • nyelvet csak most sajátította el. Dicséretére legyen mondva, bogy ez a nyelvi nehézség egyáltalában nem tetszett ki a játékából. A darab élöadáea kitfinő volt Minden szereplő szépen játszott. — April 30-án az »Ideges nők* cimQ vígjáték gyönyörködtette a ssépszámban egybegyűlt közön-eíget. — Május l én Rónaszéki Gusztáv jelez ko-mikus-szinéHs jntalom)átékául a »Boccacció« cimöl operettet adták. A színház a jutalmazott iránti I érdeMdésbél megtelt annak dacára, hogy *zt a darábot Nagy-Kanizsán már minden szinházláto-gató legalább ia négyezer, ötször látta.
I l ! i
\

& MnMal-ili Msli palúiksSr DIETRICH és 00TTSGHUS
■1IDJLPIIBT
•sragy EEEHEE T ^ L TSZ6'bája^a,
Csáki* teljeaen leülepedett, tehát takörtUzta kiviteli n«»r szétküldés*. folyton frit* fivegtültéshes, a minÖ*éf haatsit-
taa toIu aellftt keseaséz válaltatik.
Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
Árjegyzékek miadaafaíé Ingyen éa béraintre.
1634 1-6)
MiuUn -gyakran iiií-giortéalk hogy idejraa kéasitartnyö é» jjrönfébb niino«é)cö torok ,Dr«W Antal kivitali. ►ir" cim alatt fnrfaloaba bunataak, a t os. Droiwr-fí-la kiviteli *»r foryaaatoknak a hatóságilag oltalmazott iive^-imkét, melyen a Diatrtok éa Oottsoküf név okvetlenül kell ZN^lMB^. .ktvaW Öjryrlmukim »janljak. • —

Nyilttér*)
*U*KHX*K*UH*X*XU***H***KKKX**HXXU*K S Rflvtd használat után nélkQISzlietlen mint íogtlBstitó »zer 5
Uraaaétaaa, aewars n. farUf (aaak álla j Li( ktfarWa) M kr bi> I. &2ft {nt Mater (in IS (JnaU | I— varaaatUt ratwavaiaa jmrtív nad aellftoJ daa Fahrik* ■ Dájwt e. H cm kara a.K. Rof1M«raat). Bárlek. I Master aggalnad. Briefe kaslan 10 kr. Párta 565 |
Fdsl&s szerkeszti* és kiadó: Varga Lajaa. _'lármerketzlfi Wmalay Háwdwr
HIRDKTÉHEK:
(XXA» K»OOOCOOO< „EQUITABLE"
Egyesült AUamokbdi Mstbiztositó társaság
NEW-YOREBAN.
álaplttatstt : lH59 brn.
1 fogak népiége
Kbtseitott tSka Uj
Oiáaaaa bevétel Vegjrw
ima vé^éo i«m . ism . tem .
i, á. 1J77AII CiS írt » aaiiotso. , , T1NMIÜ „ , , SŐT,875,772 .
glycerin"fog-creme
(egészségügyi hatóságilag megvizsgálva)
F. A. San fia &
X I.......
n x
IC Kapható a gyógyszerészek és illatszerészeknél 1 darab 35 kr. N.-Kanizsán
K Sohwarcz á Tauber; Hősen leld Adolf; Strem á Klein, Berdin Márton; Marton X és Huber uraknál. 448 38—52 K
xxnxxxxxuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxuux*
Mlndtn dohányt6aadéban éa álaairu-Salatbaa.
5Ralodont
es. kir. udvari erállitók Bécsben.
Aa flsaaii ayar^aág a histoaitsttek javára-Y^r* dtttátik ée a k<taú«*^jt*e kStvéayafeaél aár a nw-•aéik íyriwsl^í tetnctW alkalmával Aaattalik vissza, ai| a íll* ér a ssabad Ttatiaa- terv aaerint kötött bish«itaat»knal 6aaa«gyljtv« a periódus réféa isot-gáltatik ki káaapénabra
Aa ^ZQHIáBLT* sUsées kétvéaje 1 illetve I enlsa«kl aaltán aiftlaidksllsa-aá válik, a mennyiben aa «nUv, ha a biztoeiiáci-iijiartáeek a kátvény értelmében megtörténtek a Maleattattak klrHelaésfel ccyáltalán arai alaallkalék vámsa éa a láraasÉg aaak klilégttéién felléilaaál kétekive vaa. Ebm sjitás álul aa ^CIHITAUJB^ biz-taaftftt ágrMaiaek teljes aMgayagtatast ayajt arra ttesvs, kegy kalál asetbsa. as aikalálasAs befaiao-ifitáa itáa. • klsfaHáal laii| aa lile lekwek kese Ikes, aűaéfs kéHUaaéayak km«M aasaaat klftmettetífe. WMi u
kévebk tadfc ittaai agyaaiatén prospaktasok-kai áa elsieti ZrUpakkal ké-»*feaaa aaalgálaak a éa kiHii-tí *era*kségvk. saakaiaaWs aa
41(11111 r bifinru^ ilifUfttMr
Maff kaémiM-
e«li|i1( Bar• tájra-aSraa I aaáaa.
Szlvos xnmy3r#légrCtlI
Eaeraaar fa ezerszer jónak bUrinynlt és orvosi tekintélyek, I valamint náatalaa magánszemélyek bizonyítványai által kitüntetett készítmény.
DR. MILLER MOHNÖVENYNEDVE
aaglepő katáatd vaa köliégés, rekedteég, torokfájás, eln^á-kásodás, kele kezű gűmökór. egyáltalában- a légzési szervek miaden báatalmai ellen. Tégelyben gyermekek és felnőttek számára• Egy légely ára 00 kr. a. é.
M^ Kapható marton és hvser ftuztr-
kereskedőnél Xagy-Kanizsán. 584 .6—12
BUDAI
► ssivarka-p
LE HOUBLON
ruicnt •tutmut „ CAWLEY és HENRY TÖL Zl rsnxaaa*
FórnkUr:
vmaniinru ttf^ KAMITZ OTTÓ éa Cánáaál BZOSBZH
i
aRöczy
d
Ezen annyira kedvalt, ed ig legjobbnak elismert, gyógy hatása liajtóssar. orvost ki-tnaóeégek; által mint aélkáiöahetien házi-Sker l*gjabban ajánl tátik, kftlóaoaea al* Ml ka|#kaál, vérlarláéáa, aranyam, t«s> ém Mrefkalteai káalalnaakaál, kldcglái, Maavény, kérklkléa, ftvffaláa stb. ellen. Raktárot^ friss töltés ben minden tösaar.- ásványvíz kereskedéabea. a; legtóbtf győfsasrtár és gyógy jf&kereskedéaben.
A forynlmi tya:yttÓ4<iy llt 5—ti.
LOHEK leni véreit, Budapest.
A LEGJOBB
BRÜNNI KELMÉK
as eredeti gyári árak szériát szállíttatnak
SIEGEL-IMHOF
pósstó-gyárából 580 12-20 - BBtNHBEM. Egy elegáns tavaszi vagy ayári öltözékhez elégséges egy csomag, mely 81', métert vagyi» 4 rőföt tartalmaz
Egy közönséges csomag ára.....4 90
„ finom 3.....7.76
4 finomabb ......1050
legfinomabb ......1140
valódi gyapjából. Továbbá nagy választékban selyemmel szövött kam-garn, fólöltőknek való kelmék, vadászoknak is ton-ristákaak darócs, aaionöltönyőkaek pernvienné éktoskiag saabályasart egyenruháknak való posstók, férfiaknak és gyanaekskaek mosható czérnakelmék, valódi píqué-mellény-kelmék stb.
Itumj i «iö ú i bí:i mrj' uü miiiütüri ilúQalüi. Htaták lagyaa éa kérsaealve.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 18 szám. (T lap.)
1790. május hó é-én
1% körülbelül húszezer raktárban eladott és mindenütt minden firaik jy _ ellen legjobb szernek bizonyult


SH S—JOl
ára ismét lesz&Uitatott.
A t*IMI palackoknak KACHEBLi. névvel k«U ellAtva lenn lök, én áruk nMtanlél fogva:
W/t- 15 kr., SO kr, 50 kr., 1 trt.
Kaplmtó Ka^y-Kani*í(án l'rezlmayer én DentKcli[Kapltatú i'aáklornjáa Strahla testvérek Kapható Keszthelyen Wüawk K-i-, , Arantk Náthán „ — (rraacs „ , , SchUfar A ■ I
» , Martos a Hubsr is , .- UaUrick Miku u , , ; Onmaaa Ml
. » IQ. Itoxakerf Miksa. r T G5ncs 8zv. gyógysz. , „ Márton Wr is
„ Alaó-tendván Fnchn Nindur . GWgún Hafaor Atbart Faraim ticlileifer H. 6. ksreskedteébM.
zIJEtt Zafy-Iaaitaéa BasnírM A. 14 . — , ~ Stfeta-ii Ekts
■ • V , Heh w ara te Tasber
. , Ham te iWi
, . Fasselhofor József
Konkoiyozó (Trisur].

m^sm __
Csöves tengeri daralú.
ml
CaéptögSp
Kétvasu aka.
Körfűrész
CRAEPEL Hüfift
GÉPGYÁROS
MARSHALL SONS 4 (W
v EZÉRQcy N6KE
Szecakavágó.
Gőzmozgony.
Szacskavagö.
LAhar* toklaazolö
Malomkő
Y.t KÜLSŐ YÁCZl-UT 46. BUDAPESTEN Y., KÜLSŐ YÁCZI-UT 46.
(I1ILÖTT 11001.1 jillir-rtLB itín.
Ajánl legkitűnőbb szerkezetű konkolyválasztókat (Trieur) ét gabona tisztító rostákat, úgyszintén legújabb rendszerű sorvetőgépeket, könnyű fajú kétvasú ékékr, csöves tengeri darálók-, kukoricza morzsolók-, szecskavágók-, répavágókat, továbbá lóhere-.tohlászoló készüléket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valamint őrlőmalmok és malomberendezési gépeket, nevezetesen: gabona tisztitók-(Eureka), tarárok, mal-om trieur fik, hengerszékek, lisztosztályozó hengerek, felhordók, dara tisztítógépek éa malom vasrészeket; lyukasztott rostalemezek és általában mindennemű gazdasági gépek és eszközöket legolcsóbb árakon és legkedvezőbb fizetési feltételek mellett
Fscsksndtii.
Liszt osztályozd henger. KLTÁLLAL
mindennemű malom felszereléseket bármily erőhajtátra.
mwassif ép •
Aratógóp.
Árjegyzékek bérmentve küldetnek.
Malomtrieur.
SZERSZÁMGÉPEK,
szerszámok is eszkö zök gépészek, kovácsok és lakatosok számúra
Szenagyujto
Tisztító rosta.
GSpolaj.
Rtpavagó.
Őrlőmalom.
Sőrvetogec.
/: "X
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 18. szám. (6 lap.)
1890. májusivá 4-én.
Meg vagyunk gyóiödve, hogy « mü sok iskolába tttWj* útját s mindenBu hasznavehető tanwaközül fog bizonyulni. A mü Stampfel-Károly pozsonyi udvari könyvkereskadéaének kiadásában )eleö& ««| éa mintegy 10 (Baeiből fog állani. As ár a felette csinos kiállítást éa a *xámos -tfhWF [tűéül ftkiatrt nagyon olcsó éa a füzetek terjedelmihez képest 30—60 kr. kösött váltakozik.
4 «P*»tl Hírlap*, mely valamennyi magyar lapnál gazdagabb éa válieaalosabb larialommal, naponta 16 e&rfto nyomott oldalon, vasár- éa Ünnepnapokon pedig 10—24 oldalon jelenik meg, a as Összes napilapok közöl egyedül boa kétheten-klnt sorsolási tudósból éa külftn zenemellékletet, 1 jutányos áránál fogva ia (negyedévre 3 írt 50 kr., egy hóm 1 írt 20 kr.) legjobban ajánlható mindenkinek. Mutat ványszáawkst egy levelező-lapon | kifejezeti óhajra bárkinek egész hétig küld ingyen és bérmentve a kiadóhivatal (Budapest, Légrády testvérek, nádor-utca aa.) hová aa előfizetési pénzek ia küldendők
Ral»é*«et. April 26-én s »Be!levi!lei azüs« dmü operette került színre, Mezey Mihály juta-lomjátékául. As oparette és a jutalmazott iránti érdeklődés aaép szánni közöoséeet vonzott a szin-hásba. April 27-én »Tyúkod? Lőrinc famíliája* cfmö énekes bohózatot adták; szerzője: Róna-asékv Gusztáv. A közönség jói mulatott a darab mókáin, melynek mélyebbre ható tendentiája nincsen. — April 28 án . • Ifj. Krómon t és id Kisler* cimö 5 felvonásos színmüvei mulattatták as ily komolyabb, tárgyú ssindarabhoz nem ssokott publikumot. — April 29-én a »tfircbfeldi pap* cimö sainmü adatott Féld Zsigmond vendég föl-* léptével. A darab maga is tetszett. Különösen pedig érdekessé tette az előadást Féld Zsigmondi egyénisége, kiről az volt mondva, hogy a magyar nyelvet csak most sajátította eí. Dicséretére legyen mondva, hogy és a nyelvi nehézség egyáltalában nem tetszett ki a játékából. A darab élőadáaa kitűnő volt Minden szereplő szépen játszott. —j April 30-én as »Ideges nök« cimü vigjáiék gyö- II nyőrködte'te a saépaaámban egybegyűlt közönléset. — Május l én Rónaszéki Gusztáv jeles komikus-színész jutalomjátékául a *Boccacció« cimül operettet adták. A színház a jutalmazott iránti 1 -érdeklödéabél megtelt annak dacára, hocy -ezt a darábot Nagy-Kanizsán már minden ssinházláto-] gató legalább is négyszer, ötször látta.1
MM*
! 8
! ■

I !
i
KORONA-FORRAS.
H YG IEA-SPRUDE wm
nyál- és kinövés-
Kiiünö ss étvágyat gerjesztő éa emésstéet előmozdító hstáaáról, Oszlató, miért is különösen ajánlható:
L G yomorKpjoknál, úgymint rogzStt gyomor hurut, étvágytalanság, emészthetlenség, gyengült emésztésnél üb.
2. Lélekzésí szervek, májvese és vizelet i betegségeknél.
3. Mint legtisztább. legkéUemetesebb és ennélfogva mint legegészségesebb díátikai ital egyáltalában, és Mdig tUztán. vagy bor, cognac, tej és gyümölcsszörppel keverve.
Ajánlva ; (634 1—1)
Dr. Srsu tini Mlvsri laaáeaas, Uv«f Dr. S*klUMky Isaár, Dr. (•kaltUar laaár Bsi—áajlmmkmm. Dr Omt taaár, Dr. WtsleralU «ueleai Isaár, Dr. Hars laaár, Dr. fieM sévari ervee, Keráart laaár, kir Inaáaaas, Dr. IlUkr laaár, Dr. Kélll laaár, BLésmaársky laaár, Dr. khvtaaer taaár, Dr. BtalalU flertei, Dr. llenuMS S. féarvaa
síb. itk. állal.
A bécsi orvosok egyesületi lapja e forrás terménye felett következőket irja:
• A Hygiea-tiprudel Korona-Forrás* anslytikai adatai alapján a legtisztább ég vénye* savanyúvizek sorából az orvosnak a kívánt legbizalmasabb és legkellemetesebb gyógyszert nyújtja.
Kapható Na?v-Karnisán ——_—
Ifj. Rosenberg MiLsa urnái_
leiratod ugyanitt in^ymxL szolffáltatnaJc.
i i i i
1
IMWMIWIWWIIWIIWIMHMWI
DIETRICH és G0TTSCHLIG
BIDAPENT DEEHEK ANT jíLL BZőToAnsra,
Csáki* teljesen leülepedett, tehát ttikórtittta kiviteli sör ssétkftldése. folyton friss ttvegtültésbes, a minőnél? ham isit-
Isn rolu mellett keaeeség válaltatik.
Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
Árjegyzékek mindenfelé Ing jen és bérmiatra.
(634 1—6)
Xiutáa gyakran megtörténik, hogy idegen készítmény u te gyöngébb minÖeégtt sörök ,Dr«her Antal kiviteli tor* cim alatt forgaloaba hozatnak* a t. ez Dreher-féle kiviteli eör fogyaaatóknak a hatóságilag-oltalmazott & vegeinkét, melyen a Dlatrioh és Gottaokllg név okvetlenül kell kiváló fipyelmükba ajánljak. - -
XXXXXX*XX*XKKXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXtt
Nyilttér*^
Stléee Craaaálass, aevara «. farbig (aoek aUe Liektferben) M kr bi< í 9:*>ö per Méter (in 18 QaaU — wnadrt rebeaveiee parto- nnü sellfrei du Fabrik-D+pet «. ■aaaaksrg (K, n. K. Hoflieferaot), Sáriak. ,j Maeter nmgehend. Bríefa koiten 10 kr. Porto. 56S
Felelte szerkeszti és kisüli ; Várga Lajaa. _lárssrerkfKt'l Wnalay Hátidor,
■IRDRTÉMEK :
í)OaOOíKXBOOOOOOOt „EQUITABLE44 8
Egyesült Államokbeli • életbiztosító társaság A
NEW-YORKBAN. g
Alapllflalalfl: lH5» brn. A
botoabett tr»ke VSSS v«g4o o. é. 1J7UU 665 írt Q
t'j Us»neit4»ik lá» . , , OS.iaO.UO . XT
(Wh bevétet J8S9 , ,, 7iaas.no. C
Vngyow ISSt . , , SS7J7S.77S , XT
As óeesee nyereaíg a biatoaitottak javára fur- A dittatik ée a kttadnnégna kStvényeknél már a ma- W aeéik dijr*-»aJr: JrHa« t#«e alkalmaval flaettetik vigaaa, zj míg a Ál* ée a esabed Toatiaa- terv aaerint kotott 21 biatoaitaaokaái tweeegyljtre a periodna végén esel* W gáltatik ki kéeepénabeti. Q
Aa ^ReriTABLr* aslaáaa kHvéajre t illetve S eealendft anltán amláaedketlia" aá vélik, a aesnyibea as esetre, ba a bistoeitéai-diiUsrtések a kötvény értelmében megtörténtek a klnlaallatlak klvelelaésfet ecyállaláa Mm elaeilhslAk vlanaa éa a táriaaáf asak kleléflléeére felléllesll kéleUive vaau Esés njités által as ^Ktll'lTABLK^ bia-teeitett ügyfeleinek taljee megnyugtatást nvnjt arra néave, bogy kalál eeetben, aa elkalálsaá* bebiao- | syitiea a tán. a MeSaalláeí iaasag aa Ula-tekeaek k wikea, sOaéea keniaséajak leftaüt asaaaal HklTUcUetlk. 463 »~li Bérebb tadéaitáaaü ncjeslstéa prospektusokkal és ajánlati fcriapokkal ké*aaégesen eaolgálnak a lé- és kerCktl Icrn6kaégvk. aeinkllbabes aa
^fQCITABL l4^ IbfttftrstíBí alifai^tUísáf
Jfapfsv hseéhmihlt- 4s aiuswélt^émsk Daáaf eat, iereU/a aKaa a
A fogak
nzépnéK*
BBvíff használat után nélkDlOzIieilén mint fogiIsstlló szer
glycei^"fog-creme
(egéaaséglgyi baiéaégUag megviaegálva)
F. A. Sarc fia & .Társa
ee. kir. ad vari esállitók
Bécsben*
Kapható a gyógyszerészek és illalszerészeknél 1 darab 85 kr. N.-Kanissán Scbwarcs & Tauber; RosenfeSd Adolf; Strem & Klein, Berd in Márton; Marton
és Huber uraknál. 448 38—52
íKalodont
Szíves m>| fl^ 'jreléo'CÜ.!
I Ksereaer ée eneraser jónak4 bisoiyvlt ée orvosi tekintélyek, valamint námtalan magánszemélyek bisosyitváayai által kitlatstatt kéesitméay.
DR. MILLER MOHNÖVÉNYNEDVE
meglepő hatáeeel van kőbSgtf, rekedtaég, törokíájái, ehiyá- j káeodáa, keU kesu gtmókőr. egyáltalában a légzési szervek j mitdea báatalmai ellen.
Tégelyben gyermekek és felnőttek számára. Én légei/ ára 90 kr. a. é. Kapható MARTON és HUBER fűszer- j [kereskedőnél Xagy-Kanizsán, ^fl^i 584 6—121
Minden dohánytaaedtbná ée dlartu-n-Sri etbea >
| I
m^^^r * x a valódi
■ LE HOUBLONlJ
' miau .tá.titkwy ^^B , 9
M^k. CAWLEY ée HBNRY TÖL u
^ FAXISBAV I
I ^p^^g^^aoi^ I
Fflraktár. SJÜTTTZ OTTÓ ás tánáaál ZSoaSSaL '
A LEGJOBB
■ " '
Bllkil
íHóczy iü'é
fi
B ■ Eaea anavira kadvalt, ed íg legjobbnak
_v ^^ clúaKrt, kata*Q bajtósasr. orvoai ki-
ttnóeégelíáltál mint aélkftlöshetles hiai-I ^ cser legj^)ban ajanltátik, kftlösöeen al-
IceU kafakaál, vért—léááa, arasyene, Iádé-, veee> éa fterefkaleMM káalalaiakaái, kldcfláa, keasvéa/, kérkláléa, flagaláa ab. elles. Raktáros frie« töltéibcn aisdes foaser,- ásványvis kereskedésben, s legtöbb gyógaasrtár és gyógytíhereekedésbes. i foryalmi Í0*tft«ti*á§: (W
LOHEK leni vérek, Budapest.
BRUNNI KELMÉK
as eredeti gyári árak eserist laáliittatnak
SIEGEL-IMHOF
poestó-gyárából 560 12-20 1RÜHHBE1. Egy elegáns tavasci vagy. nyári öltösékkes elégséges egy ceusMg, mely 81, métert vagyis 4 rőfót tartalmas.
Egy közönséges csomag ára.....4.80
a linóm 9.....7.71
„ tinomabb , . . \ . . 10.6t»
"w legfinomabb ' 0 . . . 12.40 valódi gyapjnból. Továbbá qagy/Táiasatékban selyemmel saövött kam-gam, fölöltöknek való kelmék, vadássokpák és ton-ristákaak daróes, salonöl tóay ö k aek perm viaans éa toekinf ssabálysserő egyenruháknak való m»saták, férfiaknak ée gyermekeknek aoakató caérnákelmék, valódi piqné-mellény-kelmék stb.
tüuiif i (Sitt á i bh:i mrü tiü nu'iiur liiiűiliiá. ■lalák lágyra éa kéraealTe.
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 18 aȇ0t '(T lap.)
HHÜ
IS 90. május bó i-én
V körűibeiül húszezer raktáriban eladott és mindenütt minden férfik
ellen legjobb szernek bizonyult -

614 S-IC
ára ismét leszáültatott.
A valMI palackakaab ZACHKHL J. nérrrl kell ellátva leaallk, ém árak ■wtaalél tfvm:
15 kr., ao kr, 50 kr., 1 Irt. SPiHPlPMII
Kapható Nagy-Kanizsán Prezlmayaria Dent*oli[Kapli»tú Csáktornyán Strahla taatvé'réic Kapható Kaaxthalyan WBniuh F. i-.
Araiath Náthán . , (iráaea • „ . Heklaétor A- ■
.' HaUrtek Mikim ia . ; null Pál m
, Göncz" tar. gyigyax. . „ Márton Mór «a
tJmrgÓD Hafnr Albert Pacain riaUaiiar M. G. tantriMtn.
jfapCató Ii0-Iuluii kmfrld A. 14 „ , 8Mb éa Klein
X . Schwari ia Tanbor
, , Kai ia Klein
MWn Jóurf
. Marton óa Habar ia 9 iQ Boaanbarf Mikaa. Alai-LaÜvia Tncba Nántlüf
Szönagyujtö
Sorvetogei.
KOrfOr—i
SzecskavAgú
Snnkivi|6.
m
LAhar* toklAazoló
Malomkő
Faeskendező.
(JRAEPEL HUdO
GÉP6YÁROS
MARSHALI SÖHSAC^L"1
VEZÉRÖCTKÖKE
Gózmozgony
Y., KÜLSŐ YÁCZI-UT 46. BUDAPESTEN Y., KŰLSÖ YÁCZI-UT 46.
(■ I■ k6TT ■ ROCL I j6llir-*ÍL> 0T A «X
Ajánl legkitűnőbb szerkezetű konkolyválasztókat (Trieur) éa gabona tisztító rostákat, úgyszintén legújabb rendszerű sorvetőgépeket, könnyű fajú kétvasú ekék-, csöves tenaeri darálókkukoricxa morzsolók-, szecskavágók-, répavágókat, továbbá lóhere-toklászoló készüléket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valamint őrlőmalmok és malomberendezési gépéket, nevezetesen: gabona tiexttíók-(Eureka), tarárok, malom trieurfik, hengerszékek, lisztosztályozó hengerek, felhordók, dara tisztítógépek és malom vasrészeket; lyukasztott rostalemezek és általában mindennemű gazdasági gépek és eszközöket legolcsóbb árakon és legkedvezőbb fizetési feltételek melletl
KLTÁLLAL
mindennemű malom felszereléseket bármily erőKajlátra.
fflNÉBjSMÉfjp

Arat6gép.
Áijegjiékek bérmentre küldetnek. .
Malomtrieur.
SZERSZÁMGÉPEK,
szerszámok és eszközök gépéttek, kovácsok és lakatosok számára.
Tlsztltt roata.
Gépolaj.
Répavágó.
Őrlőmalom.
Szónagy újtó"
Sorvetogop.
Mfiy-tiwiii, vasárnap.
Zala 18. »xáo> (8 larü
1890, majUB bó 4 éa.

Kronstciner Károlynak
ca. éa k kiváltaágoaan szabadatmásolt
QEDMAMIIÍ Eti&i
ifcW**, Ha&ptstr<us$e 120, saját háad&eri. Kitüntetve aranyérmekkel.
téherncft én hcrrufi |éMA|tfU|»lé«á|«k, rm. éa k. k»U«alialégtf k, bsaaes nMt*k, ipar, káajt és kskétáriáUtok, s legtöbb épiiltársalatok, építési* vállalsdzók és építőmesterek valamint sok Kxáriala|éoaM*k «« földbirtokosok eaél-lüója Basa ksHlskulrajMilstk 1860-lk évtől fogva van mik kereskedelmi forgalomban én elöazeratettel használtatnak. inimtf,enneintt épületeik, kfilOaöeea plttih. ksa* télyok, tompiontok, tanodák, nyilvános intésetek ügy nemkülönben a takkelyU ■égek featéséaél. t
Esek 36 kttlönféla mintában vasnak a>eg kilónként 16 kr ól felfelé méssben feloldhatók, és saiaftlstek száraa állapotban porrá tlrve saállUtataak és tisataságnk tekinteté ben ka* Moalók as olnJfoaláalMMU Minta jegyek valamint basaaálati ntusitáK kívánatra iagysa éa ItérmeaCVe kttldrtnak aag
Ml e-'io-
Hofherr és Schrantz,
BUDAPEST, í.rtd-tóntTl
I gazdasági oifár és raiie,
^_ ^^^^ fC
. 6 éa f léereltt Trrélérmi rtudaaer aisbsd
ajánlják áífafám»-:m » [* t^ismert legújabb N,
g őzedéi ílőKészio telket,
ariMé l «s 4 léereji azabadalm. pánczéluegea gözceéplökészleteiket, aasakiiii a ie*Jofeb Mrtet4fépekH „fHrálf-Orié* „M-m Drill", egyetemes mcmél Rtyol ekéket, valamint minden egyéb , gazdasági gépeket é* eszközöket jutányos árak melleit Kópés árjegyzékek ingyen ós bórmentve.
láriazelli gyomor cseppek,
Iqfciztimkk ifiptzr siita nmr bajuk.
Utóiérbetlen batáea ssétvégytalaosfaL gyomor gmawtn, b&sAs lenelet Nm nyn fanofflges, ssét rekedés, (Kollk4 nyomor baiat, gyomor égés, gyomor Somok éa dara képsOdés, rolagm a> ayAlkésodis, sérpiBág, undor éa hAuy-Inger sertetbe*. Mpiúnteti e íMAJört Om aa a gyomor atreatésétol asArmaiflQ gyomor gorcsftt,kemény ssék Uwt, asékre> kaiéit, as étel • |U»sIturt#r)>Hi gyónt* rot kftlmtüa, elfed a l»«lférgeket, a ■vegyit lép, vess. mái éa arsayérja aaaEupakM. — ngv flvsg. ár*, háta* aálaU utatWUsal mí M Kr. kettto li«| 70 Kr. KteeeaHtkuMeel raktér} aréét Kárely nm leírtén Krsataist (kor* oravag).
varr)
~A Valódi MériaariH gyomor wmpsk nk féle- [
_______o*tatnak a haraUlUtnak, a eafft valódiak gyanánt
csak aaok logadtassanak el. matyói üvege, egy vöro«l a jk
Máriazelli
I A
ynú Hintetve. twg» ___I uttrefce *
_____(rví-k ota )(?KÍffl
ink'bizonyult IswUcsok i».»ok-
ftnti védjegygyel átlátott papírba vaaseiKiagolvs, mMIiII hsesnélati ntsstléaáa aa li ftü Vwé tantét V Kremsletben, Guwkli. köiwvnyoiwlttjában nyomtatmött A KaMiiymuée ét síéfcrekeééa
félő kénen hamUltatnak, tekéi ▼ « w J A . — A l— esek vételénél U vfcrváani k«ll %
| LlDCLSlCSOiL jgs^si®
1 Irésérii, melyek minden eredeti doboson ^ léthatok. Kgy (h»boa éra V Kr- egy tekercs • dobovnt I frt. A péna előleges beküldése után, I tekercs 1 frt 2u Kr^ 1 tekerés I tfrt »ftr„ ő tekercs a frt 31 Er. ért, esomagotás és foeubév
I ansteesd ktüdetlk mrg.
A MéHasaBi syomur cseppek és Miriaselli labdacsok MOI titkos sserSk, a gyógy ható anyagaiknak dssseiétsla - satodsa batiaélall etssdéibsa fel vaa sorolva.
k Máriaxsltt lyesiensstesk é» HárimHI liMmit Imukk
, Nag} -Kanizsán : Prager Héla és Belna Uioa gyógy. I szertáraikban. Babócaán : lliaa gyógrsasriárában Baroi) | Kokat Sándor gyógyszertárában. Harcsa ti Körös Via* | tor gyógyszertárában nlnita: Bölcs Béla gyógyszer-táréban. 9at. Gottbárd Tonnányi Leop. gyógysaer-j tárában. é92 JO-4^

xxxxxxxxxxxxxx Tenyész kos eladás.
iui jti* ságá-
630
A paliéi urodalom Zalamegye Nagy-Kanizsa melletti .pali A ban 42 darab 1 */< éves és t éves í
XXa i '
Rambouillet tenyész bos eladó
Bővebb felvilágosítás nyerhető az urodalmi igazgatóeáguál, w
PallHl ö
oocx5ooooocxy
I As kétségtelen, hogy gyakran egéttta egy-l | smi, kleyayta beaierezkeH iftziazar meg-1 _ mb gyocs gyógyulást sseraefcL ^A BeWg~ I barát" crimü kis iratban meg bizonyítékokat I I is találünk arra násve, bogy még hosszas, | 1 raménytalnnak nevezett esetekben is, gyógyulás állott be. Minden betegnek el kellene I I olrana azon könyvei; Ricbter kiadMatéieta ] Upoaébea ingyen megküldi
5
0
1 8
8 o
s
8 *
8
Nyilt levél az
igeo
tisztelt, közönséghez!
Az eddig ismert mohai ásványvizeknek hazánkban aJémos barátja én jóakarója van, de van elleniele is. Ez utóbbiak tábora — sajnos — neai jogosulatlanul azt hangoztatja: »Jó áaványvl^ de nem mindig tiszta.*
E téren tsaroór nagy előrehaladás történt ? <633 l—1)
Legyen szabad a nagyérdemű közönséggel tudatni, hogy létezik most Mohán egy ujabbi forrás, a mely a legszigorúbb követélményeknek teljes mérvben megtelel, a mely róvtd Idő alatt széles e basában oly kedvelteégre tett szert, hogy a mohai ásványvizek iogyaszlói immár tdmageaen ezen mohai forrásból fedezik szükségletüket. — £ gyógyforrás neve : «

fiatal, dűaerejü gyAcvforfáe, a mely hivatva van valamennyi hasa! ásványvizeink közölt a vezénzerepet viselni és a mely irá^i-— első aaet basánkban — a küllóldi fogyasztási piacok is nagyban érdeklődőek.
E forrás vize nem lest aaivaMynvvg, (a mi köztudomásúlag as ásványvizek minőségére és tisztaságára a legkároeabb befolyással tan) hanem Önerőből emelkedik felszínre a fold mélyéből ée minden gépeset mellőzésével leaz Üvegekbe íaitve. Ezen egy kiváló szakember által létaaiteH felette költséges berendezés eredményezi azt, hogy a mohai Stefánia forrás siss kristálytiszta ós as üvegben is teljességgel nyújtja mindazon az egészségre nézte oly fontos ászányoldatokat, melyekkel a forrásnál bir.
A céiszerQ berendezés éa kezelés tekintetében asaktérüák véleményezése szerint a mohai Stefani forrás hazánkban egyedül áll. . A milyen kitűnő esen forrás vize mint hüsitő Ital (tiaslán vágy borral keverve) épen olyan megbecaülhetlen gyógyszer a léleg-zési-, emésztési- és vizelő nervek huratos bántalmainál, rese-, köezvénybajoknál, a gyermekek görvély- és angol kórjánál stb, stb. Forrásunkat a nagyérdemű közönség pártfogásába ajánlva, kérjük minden alkalommal saját érdekében határozottan
mohai „STEFÁNIA Jfizet
kérni, nehogy más mohai víz szolgáltassák ki. Kiváló tisztelettel
8
0
S 8 8
1 1 O
Kapható Nagy Kaniuán Fesselliofer Jöaaef ét atréa ét Klsla uraknál.
A mohai „Stefánia" forrás ;"
igrazg-atóságra.
iMwouoMQueníououonoMonouüuouoiionouonouononououonononi
Nyomatott Fiscbel Fttlőp iapiüiajdoDOuuái Nagy»Kamsaán IbtQ.
<7
19. szám.
Nagy-Kanűsa, 1890. május 11-én.
XVII. évfolyam.
■utktalMf:
Butthylnjr-ta Kiifautiy-oícxt Mriii.
lét iaUMndö » lap ualletai riáiért vonatfcovö minttoa közkmény
IkanUUn leniek cak íimert k» ■ekbSI fogadtatnak »1.
Úslntok rmu ua küldet
Z A LA
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
lUUUntil: Viroiliii-utou* 6. aaáa Fiadul Fiiliip kftsy vkeraskedb*.
pLŐFizETÉs! Arak: Ifctsx íywi . . . . 6 írt — kf.
num .....8 ; tü ,
Htgyedévn ....!(&
Hirdi'iíwk joUiyom wánitutaak. WytltUr patluora 10 kr.
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak és a Bankegyesjilet hivatalos közlönye. Eiefiwtéwki valamintkinkúwkn
ii i YOaatkotak- PÍbcIicT Fülöp künyv-
3Ieg|el«mtk Nai^Vanlnta hctenkint egyaser: rmárnap, k.raak.d**i» ii'Mt
A közművelődési egyesületről, in.
sem lehet. Véghetetlenül téved, ki azt ftiiiizi, hogy Szlavóniába költözött vagy köl-lüzű honfiaink csak amúgy könnyű szívvel, A dunántuli közművelődési egyesület meg-' oosmopolitai flegmával hagy ják itt ezt a alakulására nézve kedvező, hogy úgy mond- szent földet, melyhöz a magyar ember ha juk : sikert biztosító mozgalmat indított Bek-, gyományo* szülőföld-szeretetével fűződtek. $it» Guutác jeles publicistánk, ki úgy lát-! Az a megválás rtagyon kinos; végtelen
*őkf* nemzete jövőjén aggó hazafi lélek- liok könybe, vég teleli ttk álmatlan flíóelí odaadásával és kiurtásával munkál | kába kerül és végtelen nagynak kell lennieI a nagyfontosságú eszme megvslótitáoán ŐtI mér a nyomornak, az Ínségnek is, mely 4a egyik vet* prém megyei képviselőtársát: el kei itlhetleimé tetzi. Altm tehát gondolni Bezerédj Viktort, a tömeges kivándorlás j sem lehet, hogy ezt hatósági intézkedéssel,) döbbentette meg bizonyára annyim, hogy ja kiköltözés megnehezítésével meg lehet haladéktalan intézkedésre gondolták s egyet- szüntetni gyökeresen, értve értekezletre hívták meg a dunántuli Bektita a képviselők értekezletén fölre-képvisalőket tette ugyan a kormány közbelépését is, hogy ]
A kivándorlás adatai valóban megdob-{segíthetne a dolgon telepítés által. Ez igaz. bentők. 1848 bán a Özltvonortzágban lakó (De máa oldalról meg ha a csángók bete magyarok száma alig haladta meg az 5~— 6! lepkédének szomorú eredményére gondo-etret. Az 1880-ban kivándorlott msgyarok Innk, nincs okunk valami melegen lelke-száma már 36 ezerre rug. Azóta szakadat-1 se'dni a telepítés eszméje mellett, lanul tart a kivándorlás. Ua már a Szia- I Annál praktikusabb azután inditványá-voniában élő magyarok taáana meghaladja, nak az a része, mely a közművelődési egy-. az 50 eaeret. 'letek alakítását célozza £ közművelődési
Bt mfiithníesetre eliattaaiilD slatiiúka;< egyesületeknek «t twíLwány stelleme'eternit még elttomoritóbbá teáz az a gondolat, rint föladata lenne a kivándorlás irányítása
olyképpen} hogy a kivándorlók megőrizzék
hogy semmiféle intéakedéa nem történt eddig s még ez időszerint aem történik arra nézve, bogy kivándorlott bonfiaink a szláv elem által ne abeorbeáltaaaanak, hogy megőrizték makulátlanul ott künn ia magyar voltukat
A kivándorlás oly elfogadható anyagi Okban (az illetők létkérdésében) gyökeredzik, bogy magát a tényt a kivándorlók rovására irni már caak humánus stemponl-
nemzeti jellegüket, másrészt Dunántúl tör vényhatóságainak területén az idegen ajkú lakosság körében a magyar kulturát terjesztenék.
A képviselők értekezlete Beksitscsel egyetértett s nyomban el is fogadták indítványát, bogy a közművelődési egyesületek ala kitásának megbeszélésére egy biiottaág válasz tasuék, melyben Dunántul minden me-
gyéje egy orst. képviselővel legyen képviselve.
Vármegyénkből e bizottság tagjává Her-lelendy BHál, a mi kerületűnk nrszgy. képviselőjét választotta meg az értekezlet. Ez minden kétséget kitárólag azt jelenti, hogy e mozgalom HÍlypbffttát vármegyénkben izsára Üiándékotnak tenni. - -
At a körülmény-, hogy közművelődési egyesületek megalakításának eszméje köré országgyűlési képviselők tömörültek, semmi esetre sem magyarázandó ám olyképpen, bogy mi most már összetett kelekkel várhatjuk stánkba a sült galambot; hanem ez a körflhnéuy csak a dolog nemzeti nagy fontosságát jelenti s arra lelkesíthet bennünket, bogy itt a mi szűkebb körünkben az eszme keresztülvitelére egyengessük, biztossá tegyük a talajt. Mert bogy az eszme terjesztői, apostolai hozzánk is eljönnek, kétségtelen.
Veszprémmegye máj- 6.-án tartolt köt-[ gyűlésében Fcnyvcssy Ferenc orsagy. képv. I sióit a dunántuli képviaelők mozgalmáról s indítványozta", hogy a vármegye fölinti-jlag üdvözölje a hazafias mozgalmat s jelenbe ki ~ késtséges támogatását és hivja meg a kezdeményezőket a Bemet eszme érdekében. Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott.
— E meghívás bizonyára azt fogja eredményezni, hogy a kezdeményezők Dunántúlon körutat f>gimk—tenni és akkor városunkat is szerencséltetik.
Mindenesetre az volna rétzühkről a légin-potantabb fogadtatás, ha akkorra már a
A „ZALA" táccája.
A „Nóra" befejezése.
— A .Xala" eredeti Untja —
(.Vilití Bc, Kiült MitíM KOtafei
által Bsstöaösve egy cselekményt követ el, mely-. nek borderejét be nem látta akkor, mikor azt > elkBvetie — azért, mert — midőn est férje meg-. tudja — őt megróvja, mondjuk megsérti, de midőn annak rugójául szolgáló körülményeket megismeri, nejének megbocsát, bálára kötelezve 'jelenti ki magát, mért ne békülhessen ki férjé-Sok at veaet at igazsághoz; én is készséggel j vei, és n: iért kelljen őt ezért szükségkép elhagyni,
azt nem birom belátni ét hogy — »oa tgnyjeg kibékültek volna — miért volna e befejezés a .történtek után" nevetséget, az még kevéabé világot előttem.
Ellenkezőleg, at egész néző közönség ugy érti és mindenki — ki e drámát csak ezen of-
aláírom cikkiró ur szellemesen indokolt véleményét végeredményében, hogy t i. a ,NAra* be-tejezéae.nem lehetett mát, mint a minő tényleg, de ka már — a mint az kétségtelen — apellálnunk kell a Nóra befejezésének megmentése vé geit t nagy közönség ítéletével nemben, engedje meg, bogy éa egésten máa •felebbetéti dalról vitagálja — ugy találja, hogy igenis az mdokekat> hozzak fel; talán megkönnyebbítjük volna terméstetet megoldás az előzmények után, a különböző oldalról való megvilágítás által a hogy a házastársak teljesen kibékülve tovább felülbírálást ét bt megváltoztató Ítéletet ka-, is együtt maradjanak, mert Nóra cselekményépunk, legalább at én mftnkámsem veszett kárba. rnefe nemes rugói levén, mi sem áll útjában an-Hogy .Nóra* aorta nem lehetett tragikumainak,-bogy a hátat társak egymást továbbra it bizonyos, nemcsak étért, mert aa ötitiütkötét szeressék ét megbecsüljék^! — nézetem szerint it — tokkal kisebb mérvű, Mnhogy ily befejezést indokolna, hanem főleg azért, mert a • Nóra« meséje egyáltalában kitárja a tragioumot; a tragieum fogalma nem tin meg at önfeláldozást, a martyromságot
Ét mégit, "bogy a „Sóra- befejezése nem lehetett más, mint a minő. annak megfejtését én egétten másutt keresem. ^
Hogy egy Ibsen, egy Ecbageriy szellemébe
__, ______HL behatolhassunk, hogv drisUik meséjének con-
még akkor sem, ha a hös aa önleláldoeáa által oeptióját felfoghassuk, ahhoz — bogy ugy szól-a büntető törvényekkel összeütközésbe jó-, pedig jak — kicsinyes aeetheticai szabályok nem elég-
hat? Nőn martyr, aa kétaértolw.
Hogy a Nón befqetése kibékítő sem lehetett, érttéa, hogy férjétől elvál, ast már aa üsszeüt-koaét vagy kon cikkíró ur ■araival éljek, a intsrí thetiriájíWl nem lehet megindokolni. Hogy egy aj — ki a legnemesebb motirumok
ségetek. — ,Wer wird die Alpen mit Zirkel messen" ?
Nézzük csak, mi a drámának — mint költői műfajnak — célja, rendeltetése?
A társadalmi együttélés bizonyos feltételekbet van kötve j e ütltételtk kétfélék, olyanok,
| melyeknek alávetnünk kell magunkat átért, mért kikényszerithetők ; e teltételek összetége f a tárgyi jog, a törvény és viszont olyanok, me-í lyek nem bírnak ugyan kikényszerítő jelleggel |— de melyeknek szintén alávetjük magunkat, | azért, mert azok a társadalomban uralkodóvá ; váltak, mert azok követése közrelfogátt képez.; i ilyenek a conventionalia szabályok, a tártadalmi I morál ét illemszabályok ét számtalan egyéb. L Noha e feltételek nem kényszeríthetők ki, I uralkodó-erejük sokkal intensivebb, ép aaért, I mert — hogy ugy tzóljak — a társadalom vér srébe mentek át, de másfelől e teltételek örökös , változásnak vannak alávetve; a mi egy század. ; dal ezelőtt közfelfogárt képezett, annak követése ma sokszor nevetséges színben tüntetne fel bennünket, ámde e változás nem oly hirtelen; a j társadalomban mindig vannak uj éa uj eszmék, megannyi hivatva arra, hogy majdan a tár-i sadalmi együttélés egyik fellételévé váljék, ám i de ez eszmék eleinte csak kit körben terjednek, [ csak keveseknél lettnek meggyőzőkké ét rend-szerint ellentétben állanak a tártadalom uralkodó felfogásával szemben ; a harc. megindul, | mindig intenaivebb lett, míg végre at előbbi felfogást háttérbe storítva, az uj eszme képe-i zendi a közfelfogást. A társadalmi küzdelem nem i egyéb, mint az uralmon levő és uralkodásra tö-I rekvő eszmék, felfogátok ét tehát érdékek harca, i Az terméuetet, hogy eten eszmék nem egyforma jelentőségűek, vannak olyanok ia, melyet igen | szűk körben mozognak, viazoat vannak, melyek kihatnak addig, hogy uralkodóvá váltak at egész I táradalmat felforgatja. Eten tártadalmi kflt-
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Éácr:
Zala 19. szám. (2 lap.)
kOzmUvelődási egyesületet megalakítanák. |ía át érdekelteég vonzerejét vettem alapul zrr» Van ta reményünk, hogy nálunk kéwen ! J>fav.e- hova ^vtalak ki*, táblát. Nagv-
fo^ák találni ifmJ&m egy-S. jSTŐ KttWo-S^^k Azok, kik maitkon vezércikkünk szelleme \ egyetlen egy vaaut megy és ha a mohácaiVvi-szerint a megalakuláai mozgalom megindi-I ciaális vasutat ia hozzáveszem, összesen vsak 10 táaára hivttvák, az országgyűlési képviselők I vonat közlekedik naponkint 34 tiz ellen, így értekezletéből kiindult mozgalom alapján|Ntqy-Kaaiiaa Pfaead ttembeat migt jog]
bizonyára eljöttnek látják aa idők -teljtssé
kereső Közönség, ha Pécsett egy délelőttöt vesz I igénybe a bíróságnál való dolga, akkor kény-
gét arra, högy (most már mindenesetre! telen két napot ott t31tenij Jfó? Nagy Kani
országgyűlési képviselőnkkel is egyetértőleg) kezükbe ragadják éa kibontaák e szent nemzeti ügy lobogóját.
Országgyűlési hangok városunkról.
As országgyűlései most van folyamatban a kir. táblák szervezéséről szóló törvényjavaslat lölőtti vita, mely alatt már városunk mellett is emelkedett föl két hang.
Herteléndy Béla országgyűlési képviselőnk már a szabadéi vükör értekezletén is sajnálatának adott kifejezést, hogy városunk jogos piratiójából elejtetett ttbst a kérdés nyilvi tárgyalása alkalmával.Vualer Imre emelt szót városunk mellett beaaédjének következő tételé r boa:—-—I— --
zsán a 34 vönat közlekedése mellett, dolgának végeztével azonnal elmehet
Eb is üdvözlöm mindazon székvárosokat me lyek Budapest felé eeatrípetal haladó vftrosok ban találják meg kir. táblájukat mint pl Győr, vagy pl. Debrecen táblájához tartozó Mármaros vidéke. Szombathelytől sem veszem rossz néven, ha inkább"Budapeet felé gravitál, mint Győr felé, mert hiszen mindnyájunk szive vonz Budapest fejé. Éa pl. helyesnek találtam volna, ha Székesfehérvár is kap kir. táblát, mert megvagyok győződvfeTThogy a pécsiek is szivesebben mentek volna oda, mint Nagy-Kanizsára. Saj-
1890. május hó 11-én.
Aliipáni jelentéi.
■ 1 ■v (Folytatás)- ..
A hasznos háziállatok egészségi állapota, a ragadós máj és körömfájás kivételével, mely it a vármegye 2 községében áll ftot, jónak mondható.
A leonálló megyei szabályreodelet éri elmében tt apaállatok megvizsgáltattak.
A szarvasmarha ét Mrtés ttnyéiztés emelés céljából alakitolt megyéi központi bizottság folyó évi március hó 25-én tartott ülésében tárgyaiét alá vette a vizsgáló bizottságok által benyújtott jegyzökönyveket és tspssztalta, bogy a tapolcai járásban 3, a sümegiben 3, a keszthelyiben 3, a szent-gróthihan 4, a kanizsaiban II, a pscsai-ban 6, a zalaegerszegiben 2íj a novaiban 6, a letenyeiben 27, a perlakiban 16. a csáklornyaiban 59, azaz Összesen 221 bikt hiányzik.
A mult évi 29ü bikt biánynytl arányosítva jtvulát mutatkozik.
Ezen bikt tzükségletnek magán uton ltendö beszerzését 6894 ni. 89(1. számú felhívásommal elrendeltem, s az összes • jelenlések beérkezést után a további intézkedések megtétele véget) t I lent megnevezett bizottságot azonotl összehívom. A vármegye területén 31 iejjtztetési állomáson
. . nálom is, hogy Stéketfehérvár e tekintetben I.
kérdét nyilvános lépéseket nem tett, én mindent elkövettem volna, I Q
1 1 ' i hogy a kir. tábla inkább odatéteeiék, mint 85 álltmi mén van elhelyezve.
{Pécsre, hova sem anyagi, sem szellemi, sem nem- Az 1890-íkt évi ledejttre bejelenlett magán zetgtzdasági összeköttetése nem volt, de hemis mének megvizsgáliaiva*, a tapolcai jSÜtbtn X,
.Ha az egész Dunántul nem káp többet kéthggg wha. táblánál ét ha Győr - fit pontnak tekintetik gn L4ak azért" „fialtam tel, hogy szavatato-- pedig ugy láttuk hogy ezen nézetből indult j mlt indokoljam. Ki is jelentem nyíltan, hogy,, ki aa égést terntonalu beosztás - ükkor t. kis,\ »int jogászratörvényjavastatotáltaltaosságbiré ' a Dunivlulnak 2*ifr táblája nttn lehel mdthol, min/ | megSzayazom, ki kell azonban jelentenem, hogy A'tyjr Kauizein, ezt nyomban felismerheti mm-|u i. és 2. §. azon rendelkezését, mely Pécset deaki. a ki a térkénre ha futólag ia rátekint „ékhelylyé éa nem Nagy-Kanizaát élnem és a ki tudia, hogy Magyaroratág összes városai; fogadhatom.' (Helyeslétek kötött, kivéve a fővárosi, nincsen egy te, mely1 •*• -•■■-• - - ■
egy nagy vasúti hálózatnak annyira gócpont HPi ját képeaaé, mint Ntgy-Kaniztt, mely város kü-1 rgtre, lönben is minden tekintetben---*~,~> *" "—
Mindkét felszólalás kéttégtelenül jó hatással volt várotank közönségére s kiválóan ama kS-■-■i u | mkre, melyek Nagy-Kaniztának kir. táblai legfelel és Hor- székhelylyé tétele érdekében oly igazán odaadó
vátortzággal, de különösen t Murakötte) szem- buzgalmat fejtettek ki. Azt, hogy kerületünk ben. igen fontot politikai érdekeknek letétesd-jorsxággyülétí képviselője: Herídendy Béla fel ayeséül is tekintendő.' [ fog szólalni, előre tudtuk, bizonyara vettük,
A mátik telasólaló Hertdeudf Béla, orttággy. I mert hisz ő maga ia élénk rétit vett városunk-
képviselő volt. Beszédjének erre vonatkotó ré att így hangzott:
„Midőn e kérdésben most felszólaltam, retlec-tálni kívánok különösen a közelségre és a távolaágra a beosztásnál, a mi az első és második
nak ez érdekben tett mozgalmában ; de Vetzter Imre telszólaláaa mindenkit kellemesen lepett meg. '
V árusunknak miltttáta valóban szép volt tőle. ö hosszabb ideig az itteni ügyvédi karnak egyik
ezakasznál volna különben megtehető és külö-!igen tekintélyes tagja volt; vármegyénkből -az aöatt szeretném előtüntetni att, hogy Pécs és lalaó-lendvai választókerületet 3 országgy. cik-Nagy Kanizsa közt, — bár igaa, bogy a milyen' lnson át képvitette s Igy kétségtelenül városunk
távolságban van az egyik pátik at egyiktől — nagy
másiktól, van különbaég van
a sümegiben 1, a szeat-gröthiban 2, t keszthelyi* ben 1, t kanizsaiban 6, a novaiban 4, a lend-vaibtn 21, t leitnyeiben 6, t perlakiban 12, a Csáktornyaiban—8 Ittt ítnyétt igázolvásynyíl
ellátva.
A htstnos háziállttok járltti és kereskedelmi torgtlmát illetőleg tlutetettel jelentem, hogy t mult tvi szeptember hó l-töl folyó évi március hó végéig t központból kiadatolL 103 811 drb. 6-kros, 3ii,043 drb 3 kros marha járltti űrlap, melyekért 6077 Irt 14 kr. bélyeg-ilieték szolgáltt-tolt át t m. kir. adóhivatalnak.
A közbiztontág s lefolyt idősstk alatt 2 rabló-gyilkossággal é* 2 gyilkosággtl lett megzavarva, ugyanis Filák József galamboki lakos mi^t évi szeptember hó 2-án a Garabonc és Karos községek közötti útvonalon átlOlt mellel halva találtatott; — a tettesek kioyomozása eddig eredményre nem vezetett.
Mult évi december hó 9 én özvegy—Balassa Erzsébet kis Örshegy! lakos saját lakásán msg-gyilkoltatott és 3') Irt készpéots elrtbollatott.
A lenesek Hatassa Dávid a meggyjlkoltfia él Eri Vendel* ottani vincellér személyében letart fiz-tattak s a bűnjelekkel együtt a tapolcai kir. járásbíróságnak átadattak. Folyó évi március hó 11-én Tálosi Katalin,
helyzetének, haladottságának legbiztosabb, lei
----—„—— —----- — -tisztább ismeretével szólhatott a duaántuli szék-
vidékre nézve, mert mi nem alkotunk kir. táb- helyek kérdésének tárgyához. Megemlékezése Iákat maguknak a városoknak, hanem a vidék- igén jó benyomáat keltett városunkban s bálás egy igen leslelt éle'tü récsei születésű, gelseszi nek. £s nyugodt lélekkel mondhatom, hogy Só- érzelemre hangolta annak közönségét, mely ,geti lakosnő Vörös-Backó puszta köztlében egy Balaton menti nőtt e szép méltatás viszonzásának gondolatán ; tüng, s annak megvalósítására ez uton is föl
■ory többsége és különösen
járatok, szivetebben fognak menni mindig Nagy____^______
Kanizsára — még a centrumot Kapoavárt sem szólítjuk az illetékes köröket véve ki, — mint Péctre. Bn a .publikum aömét
délmet .ecsetelni, vázolni egy uralkodásra törő teltogáa harcát a közfelfogással szemben:. ez t dráma célja, rendeltetéae éa minél markaatabban kifejezésre jnt a drámában e cél, hatása annál nagyobb éa kihatóbb.
Példa erre Dumas .Penite'-je Sardon «Geor-g»tt> je. általában a francia ujabb drámák, de lülöaötea Ibsen ét Echageray drámái.
Nórában Ibaen t női öntllóaág, a női teljes tehát at uj felfogás progrtmmjt Nóra ébredé-agyeajoguaág felfogásának harcát ecseteli as'tében.
mezei kulbtn átlőtt nytkktl halva találtatott.
A gyilkosság elköveiői, dacára a legszigorúbb nyomozásnak, kideritbetok nem voltak.
Folyó évi március hó 28-án Bedők Vince pákai illetőségű a csokmai csárdában szolgálatban volt 22 éves egyén Páka község határában a Vá-Kcka patak iszipjában halva találtatott, tzonkö-külménybOl, hogy ahalla kezei hál rávetve és összekötve, ugy a lábak is_ Ossaekötözve voltak, koponyáján pedig hátul külerötttk okoztt sérülések volttk észlelhetők, gyilkosság esete lorog fenn s magán úton tzerzett ertetülés szerint a [tettes ki is nyomozttiott. | Tisztelettel jelentem továbbá, hogy t vftrme-, gye égést területén a kisebb betöréses fopásdk, A hamis köteletvény hittóriáia, a bünetelek-! Melben fordultik elö, tetteseik azonban
önállóságának, és ezen önállóság jogosultságá-ntk, melyről az utolsó nagy jelenetbea Helmer-nek hatalmas leckét ad; o megunja att. hogy ő csak játékszer, csak báb, csak élveseti cikk legyen ét midőn e tndata felébredt, felébredt a maga hatalmaa erejével, ő többé azzal a férjjel, ki őt csak bábnak, eaak játéktárgynak nézte, együtt nem élhet, együtt nem maimdhat 1 ime
/eddigi felfogással, mely még mindig nem ismeri; — ..„„.= _______j___ ----
'el « nő coordinálttágát; kétségtelen, hogy a mény ellentétben as alapul ttolgáló nemes mo- "gtebb esetben kiderítve leltek; sajnálattal nőt önállóság és Uletve teljes egyenjogúság est- tivummtl képetik azon hatalmat emeltyűt mely |««" bejelentenem tz erkölctiséget tel-
■éjetaélta körökben meggyőtődétté, tudattá vált által at eddig elaltetott, a szerelem álmába l®" mértékben tujtei homok-komáromi templom
de még mindig nem általánosan uralkodóvá.; eltespedett egyéni önáUótág kifejezésére juthat.; b*törétét, honnan 483 Irt 20 kr. értékű külön-
. R . . , 1... .Hl — * - " . .. . ..../. I Ut.X H I !■■ Ii ■ I mllak -I I.H.uai nv/\n Uan -J A • m
Ha Ibtan egyéb drámáit figyelemmel kitérjük
_________________ így vizsgálva tehát a Nóra conőeptióját, an- bözö tárgyakat vittek el, tettesei aaonban eddig
mindig találunk ery episod alakot ki e női ön nak befejezése nem lehet más, mint a minő, a j k*nyomoahatók nem voltak,
álléeág mellett tikra átáll, legmárkantabban nélkül a darab — kiindulva a szerző intentió-|. A lelolyt idő alatt a lólopások és sertés tolvajj van éz aá >Ifjak szövetségé*
legmárkantabban cimü drámájában jából — érthetetlen
ét céltalan lenne! Nóra fátok etetei kevés uámmtl lordullak elö.
kidomborítva; a mi azonban ea episod alakokban az-uj felfogást juttatja diadalra, ő megmutatja,
hogy ő. a nő, a maga erejéből is megél éa a társadalom hasznára leend, neki tehát válni kell féqélőlj hol ő csak báb és eszköz.
A csendőri őrjáráiok tikalmával letartóztatva lett emberölésért 7, méhmagzat elhajlásért 2, rablás kísérletért 8, betörési lopásért 24, lopásért 113, lopás gyanújáért 23, lopás kísérletért 6. br-
kifejaaéare jut de mégis a dráma főcélja előtt eltörpül, aa a »Nórában« teljességgel, a hősnő taemelyében van kifejtve.
Helmer egész házassága alatt de at egétt színdarabon keresztül is feleségével ugy Búik, mint egy játékszerrel* kinek csak at a-hi,v&tása. hogy Ő benne gyönyörködjék, hogy ő élvezzen, felébred benne az anyai azeretet a maga teljes 1 bünrészességért 1," dohány csempészetért 1, rabló-hogy neki örömül és kéjül tzolgáljon; hogy en- erejében, nem fog feleségül flelmerhez vissza-1 gyilkosaágért 2, csalásért 1, okirat hamisításért 2, nek a nőnek ffiggétlen, önálló gondolkodáaa.
Mi tehát a jövőben nem ugy képzeljük Nórát, gazdaságért 6, gyújtogatás gyanújáért 8, igazol-hogy at még férjéhei visszatér, azT bitének éa {vány nélküli csavargásért 41, súlyos testi sérté-programmjának megtagadása volna és ha majd I sért 23, gyermekgyilkosságért 4, sikkasztásért l,
külön azelleméiete, véleménye lehetne, trra ö nem it goadolt hisz szerinte átért feleség^ bogy Ő mm MsM ltljt.
iné a régi felfogás, a nő hotyzetéről, rendel tatétéről, Mtl szemben Nóra tudatára jön at ő
menni, hanem visszakérí^gyermekeit, ha lehet j csendzavarásért I, jogtalan elsajátításért 1. gyil szép szóval, ha máskép nem; azon az nton is,; kosság gyanújáért 2, más vagyona megropgalá
melyet a szellemes jakkiró dennapi fogíaltozásában
ur egyenget mip- sáért I egyén, továbbá 6 katona szökevéoy és 10 körözött egyén fogatott el s szolgáltatolt át l)r. Sjietlalór. ' az illetékes hatóságnak:
1 - A mult évi szeptember hó 1-től folyó évi már-
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
A
Zala 19 szám. (3 lap.)
-eina hó végéig a vármegye területén előfordult I tüzesetek száma öinww 175 volt, melynél az összes elbsmvsaztoit érték a hivatalos kárfelvételi jegyzőkönyvek szerint 106.008 frtot tett ki, ebből biztosítva voll 56894 forintnyi érték, éa 1 gy a biztositstlanul szenvedett kár 48.314 írtra rag.
A tfiz keletkezésének oka a teljesített vizsgálatok azerfaA 13 esetben gondatlanság, 39 esetben gyújtogatás éa 183 esetnél kiderithetlen volt.
A népoktatásügy állapotét, a lefolyt időszakra vonatkozóiig, van szerencsém a kivetkezőkben előterjeszteni:
Ezen időszakban tanköteles volt e Tárnagyében : 6—12 évesig 21118 fin, 26061 leány, 13-16 évesig 8746 fia, 9218 leány,
Tebá< a tankötelesek összes száma 67146, esek közt 82864 fia, 34262 leány.
A tankötelesek vallások szerint kővetkező át tekintést nyújtják: Római kath. 60639, görög kath. 82, helvét hitv. 2069, ágoetai 1JS7 J438. izr. hitv. 2968.
Nemzetiség szerint volt köatük : magyar 50646, német 739, vend 3416, horvát 12145.
A tankötelesek az utolsó 6 év alatt $991-el szaporodtak. A tankötelesekre vonatkozó adatok gyűjtése most is családi ösaaeirás és az 1886. évi 1049. számú magas rendeletekben foglaltakhoz képtel anyakönyvi igazolás alapján volt eszköz iendö.
Ezen tankötelesek közül iskolázott 61261.
Elemi iskolába járt 22018 fiu 20968 leány.
Ismétlő iskolába járt 5429 Hu, 4786 leány. - Felső népiakolába , 77 , III
Polgári iskolába . 493 . 56 .
Közép iskolába . 386 . — — összesén 28402 tíu, 26859 leány
A tankötelesek számának szaporodásához képest az Iskolázás általában kedveső arányt (Untat lel.
Az utolsó 5 év alatt as iskolázik létszáma következő fokozatot tünteti (el.
188'/, tanévben 61115 tanköteles közül iskolázott 48187, 188", tanévben 66272 tanköteles közül iskoláson 53264, 188'/, tanévben 67146 tanköteles közül iskolázott 54261.
Az egyes csoportokat illetőleg kevéssé kielégitö a 13—16 éves leányok iskoláztatása.
Általában az ismétlő iskotásás keresztülvitele főleg as iskolailag csatlakozó községeknél még nlndig igen sok akadályba ütközik részint mert aa tusét ló iskola fontossága a aa élettel összefüggő gyakorlati hatása iránti érzék még nincs kellően meggy Ök erez ve; részint mivel sok iskolaszék as ismétlő tankötelesek igazolatlan mulasztásaival nagyon is enyhén bánik el.
Kívánatos tehát, bogy az ismétlő iskolázás keresztülvitelének s eflsnöraésének szükségessége, az erre hivatott bsaaes tényezők közreműködésével n köztudatba mindinkább átmenjen a aa intensive fejlődő mindennapi'oktatással kellő kölcaönbatásba hosaasék.
As iskolázik vallásuk szerint a következő ará
Ezen jövődelem szánnaaott: a) 972524 frt érték ingatl. jőtédelmébil 48316 Irt.
----------------1978 Irt.
88412 frt. 92428 frt. 89729 frt. 67740 frt. 9948 frt.
b) 86816 frt tőke kamataiból o) Tandíjból
d) Állami-segélyből
e) Községi segélyből
f) Egyházi segélyből
g) Egyéb vegyes forrásokból
Az iskplák összes évi kiadása 388647 frt, és pedig:
a) Rendes tanítok fizetése 241682 Irt.
b) Segédtanítók fizetése 42964 Irt.
c) Fűtés és tisztogatás stb. 27947 frt.
d) Taneszközökre 7164 frt.
e) Szegény tanulók segélyezésére 2453 frt.
t) Vásárlás, építkezés, tőkésítés 29816 frt.
í) Vegyes kiadás 36331 frt
Helyben egy vagy több népiskola volt 842 kő szégben. Valamely szomszéd községhez iskolázásra volt becsatolva 201 köztég.
A nagyméltósága vallás- éa közoktatásügyi Miniszter nraak az iskoláztatás nélküli községek állapotának megismerésére és rendezésére irányult measaehaló intentiójához képest, erre vonatkozó körrendelete folytán, Zalevánnégye azon közeé-geinek állapotáról, melyek földrajzi akadályok, közlekedési nehézségek, csekély létszám, nyomott anyagi helyzet, vagy más egyéb okokból éppen nem, vagy csak legszórvfcnyosabb csatlakozásban iskoláznak, — ide értve a nemzetiségi vidékek külön viszonyait és a még állami iskolákkal el-látandó csoportokat — a nagyméltósága Minisztériumhoz részletes jelentés tételeit. Ugyanezen al-kolossmal a Miniszter ur figyelme vármegyénk legnagyobb erőmegfeszitéssel iskolázó több apró községeinek viszonyaira is reá irányoztatott. Másrészt pedig egyes csoportok alkalmasabb iskolai összeköttetése céljából a közigazgatási bizottság ezen időszakban is több irányban intézkedett.
A tanítók összes száma 618. Állami iskolában működött 44, községi iskolában 186, felekezeti
iskolában 388. Képesített Rendes Férfi
648, 627, 548,
nem képesített
segéd

70r 91. 70.
Sok gond fordiliatott ezen időszakban ia arra
__ 1890. májas hő 11-én.
kezdtek gondolni. — Az influ*nza ismét kísérteni kezd. — WrfaÍny határában '(Eeztergom-megye) gazdag kőszén-rétegre akadtak —' jt-ptrta sah feleségének szemet Bécsben asereneeé-sen megoperálták. — Olatzortzág lakiinak aaiaaa ez idő szerint 80 millii 847 ezer 806.— Somlá-Vátárlulytn mintegy 1700 darab régi arany ée ezüst pénzt találtak, melyek legnagyobb réaae lengyelországi. — Horvát gazdasági kiállítást rendez a zágrábi gaadaaági egylet 1891-ben.— A htittreg rendes és rendkívüli szükséglete ttsaaeaen kerek 114 millii leaz, s az idei szükséglet körülbelül 2-8 milliival leaz több, mint eredetileg tervezve volt — A louluiiyimits osn-foa vereséget szenvedett a legközelebb volt páriái községi pótválasztásokon. — A ptrta sah felesége öcsből Franzansbadba utazik utókorára. — Hidassy /(őrnél szombathelyi megyés püspök e bi 15-én bérmantra indul.
Át orosz-szerb szövetség már bevégzett ténynek vehető, b igv Szerbiát ,aa első orosz ágyn-lövésnél nyílt elienaégként fogjuk szemben találni magánkkal'. — Blaka Lujza vidéki ven-jdégaaerepléséből visszaérkezett a fővárosba. — Az $lm t e nemben egyetlen szinéeaeti kiállítás a városligeti műcsarnokban leaz, a megnyitva ang. 16-én. — AMmdaperti virágkiállítás!..már véget ért, 12832 feemély látogatta. — Lembeiy-ben több nő folyamodik a kormányhoz, hogy megfeleli iskolázottság után az egyetemi elő-adásokat mint rendes hallgatók látrtrathaanák — A tilág legdrágább hrgedüje (20,000 frt aranyban i jelenleg a londoni HiU és 8ons cég tulajdonába ment át, a páriái Alardtil, — Bon- -lanyer Párisba visszatérni szándékozik. — Sz/HH (vagy esetleg fa-) levelek fecakendeaéaére nem a zöld (vaagélici hanem csakis az égszínkék legfinomabb rézgálíc használandó, különben nincs eredménye. — A muraközi magyarság egyik ismert alakja: Jankovich J&zset földbirtokos meghalt— A májún elsei munkás-ünnepély majdnem Enripa-azerte elég higgadtan, minden (elentékenyebb zavar nélkül folyt ngyau le, de temérdek sztráj-kolást vont maga után — A vándorrigányok garázdálkodásai miatt ismét sok a panasi mo-
nyokat tüntetik lel: rimái kath. 48678, görög 'ánitii állomássa; egybekötött fizetés pénzértékének,
kath 9, belvét hitv. 1772, ágostai hitv. 1219, (Poijrutiw u^
izraelita hitvallású 2638. -—-—-
Nemzetiség saerínl volt köztük: magyar 42086, IJaéi asatnl* -
német 708, vend 2776, horvát 8697. OBU HBOUe.
A tanuláshoz szükséges könyvvel bírt 49824 nő-1 Antztria-Magyarország feldarabolásával fog-
vendék • nem bírt 4437. lalkozván a Gmtdanim legújabb cikkében a kö-
Iskolamulasztások büntetéséből befolyt 242 frt vetkezőket úja: Vilmos császár követni akarja
94 kr. Ezen összegből ráfordiUatoU: II. Frigyes királyt, aki Ansztriánák a legdühö-
28 frt — kr. sebb ellensége volt Ha II. Frigye\ Lengyelor-
bogy a tanítói fizetéseknek törvényes minimumig < gyénkben. — Katholikus tanítok számára egy emelése, a már ilyeneknek továbbf jav itása állal,; országos menedék- és árvaház telállitáaát terve-az előképzettség nélküli- taniték alkalmaststáss Izik. — Hamburgban a tengerparton egy éttér-lehetőleg megakadályoztassék, a képesítés nélküli I met csupa papírból állítottak fel. — (itrtfini-tanitók pedig oklevelük megszerzésére rászorít-: Petrovics Ilka, a vidéki színészet egyik kívüli taasanak. . tagja, közelebb .elhunyt Tordáii, 35 ík ivében.
Miután pedig az elemi iskolai tanítók fizetése\—A király jun. 6-án rövidebb a azután ismét az ország számos községi és lelekezeli' iskolájá-1 hosszabb idire jön Bpestre, ban, az 1868. évi XXXVIII. t.-e. 142. § a) pontjában foglalt rendelkezés dscára, nem éri el a 300 frtnyi minimumot, ezen hiányok orvoslására szükséges eszközökről a nagyméltóságú vallás-és közoktatási Miniszter nr gondoskodni kívánván, 1889, évi sseptember 4-én 38271. szám alatt kell leiratában elrendelte mindazon iskolák kimutatását, melyek e részben a törvény követelményeinek meg nem felelnek, pontos feltüntetésével az illető
1. Iskolai vagy népkönyvtárra ,_,___________
2. Szegény tanulók segélyezésére 29 frt 60 kr. szág felosztását kieszelte, IL Viímos egy szép 8. Taneszközök beszerzésére 102 frt 04 kr. napon azt fórja indítványozni, osszák fel Auaz-4. Iskolai célokra tőkeslttatett 83 frt 40 kr. triát, hogy Poroszország történeti miseiiia. be-
Zalavármerye összes népokiatásí-tanintézetaínek | végeztessék. A Bismarcktól egy idire létreho-uáma — a kereskedelmi és iparos tanonciskolák- zott osztrák-német szövetség természetellenes tói eltekintve 41 n, volt, mert nem állta utíát sem Poroszország,
Jelleg szerinte n) állami 20, b) községi 76, e) sem Auzztria előbbi reményeinek. Mert ha Po-lelekezeti 819. íroszorazág a németek teljés egyesítésére tSrek-
K okozatra nézve: a) elemi iskola 404. b) fel- szik, Ausztria sem feledi azt a szerepet, a me-sobb népiskola 3, c) polgári iskola 6. Ivet ezelőtt a német birodalomban játszott.
A jelleg éa fokozat viszonyaihoz képest: Versenytársak ma is, noha a kölcsönös narátaá-aj Az állaini iskolák közül 18 elemi, 2 felsőbb jgot színlelik. Elég volt visszalépnie Bismarck-
népiskola. nak, hogy a lappangó titkos ellenségeskedés _____
b) A községiek közül 67 elemi, 3 felsőbb, 61 újra Ht5nonv Mert ugyan miért volnának olyan | tának róná föl; akár a szertelen mohi,'de sok-polgári iskola. ' nagy iagalomban az osztrák officiiznaok ? Éppen azor válogató és ritkán kitartó tudásságot
e) A felekezetiek közül 289 római katbolikna, j az a bökkeni, hogy érzik a szövetség megbiz egészen az isteni szikra nyilatkozatának tekin-21 halvát, 19 ágostai, 10 izraelita. hatatlan voltát a nem lehetnek nyugodtak. I tené Idegee, beteges állapot miad'a ketti, akár
t. vármegye népoktatásügy ének személyi ée do-, Ausztria gyengülése nagyon érezheti már a | deprimált, akár exaltált jelekben mutatkonk. logi fejlettségét, másrészt ugy a nagyméltóságú, Balkántélszigeten is, de Blönöeen Bulgáriában, Függhet ez részben a gyermek vele született közoktatásügyi kormány, valamint az iskola fen-ja hol az osztrák barátok kicsiny csapata két- egyéni alkotásától is, de legtöbb esetben a házi tartó községek ée hitközségek áldozatkézségét ségbeeeetten áll. Panicza ügyébín a legnagyobb viznonyoktol, melyek behatása alatt teataMrve-fcegge lelt Inteti egy pillantás Zala vár megy •' titokban fognak ítélni. A bolgár saékváros min- zete fölépült,, szelleme iránya lökést kapott. a*Ml*iaak bá.tariásárs - u.oW tanévben, den házában katonaság áll létzen és legflkf ^lUrtil. (gjlk otibW ^m! ^u...
At tekolék Mezes bevétele (pénz és pénzérték- nton híreket nem kuldbetni onnét Ily viszonyok I, rtotiti kutsn5«s mepzivl«U«n aétu,ilttUl w-kaa) KH4) frt. közt nem ceoda, hogy Bécsben mozgósításra rített cikkot, >}ío1t« *z illetők ig^isUte. —
Tanügy.
Idegesség a tanulóknál.*)
Minden nyitott szemű nevelő észre veszi, hogy növendékei közt az izgékonyság különböző foka
nyilatkozik és ez vajmi ritkán áll egyenes arányban az elfogadó képeeség amaz átlagos mértékével, melyet az oktatás sikere érdelében a ta-nalóktil okvetlenül el kell várnánk. Igaz ugyan, hogy nem minden gyermek lép egyforma lelki tehetaégekkel fölruházottaa aa isicolába, ésea mely tanár nem minden egyes tanítványában lát külön individiumot többé kevésbé önállit, as csak Procrusteee lehet az ifjúságnak, mégis az összehasonlítható talentumok mérlegeléséből okkal-middal meglehet állapítani a fejleszthető ség általános fokát Ugy vagyunk azonban sokszor, hogy nevelési anyagot keresünk a csak izgékonyságot találunk. Mely nem épen régi-ke-letü tünemény réezint az egyee tantárgyak iránt tanúsított, mondhatni kóros előszeretetben, vagy azokkal szemben teljee ellenszenvben nyilvánul; részint a békebontás leküzd be tlen szevedélyében. vagy minden iránt teljes elfásultaágbanJel ki-, fejeaést
Szóval az értelmi ée érzelmi fejlidés nem a természetes mederben halad.
A mai növendékek megítélése körül tévedne az, ki akár a sokaknál mutatkozó fejleszthet-lenzéget csupán a kellő előkészítés kiányos vol-
Nagy-Kanisza, vasárnap.
Első ni{t fejlesztője a gyermeknek a bzuIőí i rossz gyomor, köhögés, hajlamosság az Írásra hás; aa a felelős érte, ha a középiskolába iépő ] jelentkezett, sőt máa szervi mftködéabali rendeU gyermek Ülői, állni, hallgatni nem tnd, — pedig | leneseének is, mint jaémi izgatottság. Mivel pe

Zala 19, szám (4 lip.)
gyakori aa eaet
dig e betegségek miatt fölhagytak a dohány-
Szinte hihetetlennek látszik, -hogy már kis]sással, a fiukjfelénél 6 hónap alatt elmalt min gyermekeknél is nyilatkozik elfiaomult korunk den baj, másik fél csak egy év lejártán gyó-eas járványos nyavalyáia, as idegesség, — pedig' gynlt meg. llaaatalan tiltja aa iakola est a kora
agy van. Maggyőzőleg fejtegeti ezt Jules Simon, és rámatat arra. bogy a bajnak oka a gyer atekazoba modern nevelési randaaerében gyöke reaik. Haiágában merítette tapasztalásait a fran
élvezetet, ha a szülő vagy a gyám szemet huny vele szemben, vagy arra épen pénzt ád. —A ki látja, mily móhon Kapnak a kis tanulók a felnőttek számara készült lapok olvasásán,
cia viszonyok közt élő hygiesista; de mivel azok i hol napihírek, a törvényszéki rovat keresve ke-a fonákságok, mint divatcikkek nálunk is utat j resik, kiszínezve sjtígk a pikáns megtörtént vagy
törtek magoknak a középosztályok családi tűzhelyéihez, szólhatunk róluk utána mi is.
megtörténhetett dolgokat, mertnz olvasó közösségnek így tetszik: igásat ad nekünk, ba je-
Már csecsemő korában tnlaágig izgatja a gyer- lezzük, hogy ideges a mai gyermek.' Elképzelni mákét a sok rikító szinü csörgő zörgő játékszer, | alig lehel, mit merít ezekből a testi-lelki fejlőmelyet kitalálnak az apró áruk késaitői és al-1 (lésben levő gyermek, kinek -szervezete még föl kalmssnak a szülők, hogy a kicsi békével ma- i nem épült, ítélete meg nem állapodott A pár-radjon a mama meg a dajka sgyonrázzák. bajok gondot regisztrálása, a ..kereedazassinnyt", agyonéneklik őt, ha as altató kosárkocsi Uöbör- j a. .váljunk el" stb. bekezdések sokat mondaaak. geae nem birja zsibbasztani; árt a gyermeknek a Még az sem helyeselhető, hogy gomba módra szoba tulsottan fényesen kivilágítása, aa igen aaaporodnak a gyermeklapok, mert azok sem koráa ayejtett kávé, theai, .szeszes italok. A mentek a túlkapásoktól. Hogy programmjokban kisded agyának éa egész idegzetének eme heves'a nevelés körül ígérgetnek segítést, csak hege-
izgatása nyugtalan álomban, rángatózásokban, fokozott reflex mozgásokban nyilvánul, olykor hányás, canklás, sőt valódi görcsökben, melyek
düssó, cimbalom: töltögetéae. Maga a legfőbb
valódi céljak a kiadó ssebe tanügyi hatóság
okát nem ott keresik, a hol van és ehes képest i gesnek látta már a fölssólamláat nem is helyesen törekszenek eltávolítani. A 31-én, mert egy Ifjúsági lap saerkeestője nem gyakraa alkalmazásba vett bódító szerek töb-. elégedett meg vele, hogy a szülők és nevelők közöst ártanak, mint használnak; kivált ha azokat] vetítésével jusson előfizetőkhöz, közvstlsnlil az tapasztalt orvos megkérdesése nélkül veszik elő. ifjúsághoz fordult gyűjtés meg irogatás végett.
Es így megy es tovább, élig a gyermek az Erre a közoktatási minisztérium 39761. az. ren-iskolakötelss kort éri el. Még a Fröbel-.féle ker- {deletével felhívta as iskolákat hogy éber figye-
teket és kisdsdóvó intézeteket is szigorú ellen őraés alá ksllsne vetni, bogy ott
___1890. május hó 11 -éa
Különfélék.
Jt — Karaaat feltáaée. Tudós Füssy Tamás történetíró, z.-apáti bencés rendi perjel mellére a Ferenc-József rend lovagkeresztjét, melyet 0 felsége nemrég adományozott a derék egyházi férfiúnak, május 14-én tűzi fel Vaizary Kolozi pannonhalmi főapát. A főapát 12-én érkezik^.-Apátiba.
—- láázgyAléa. A nagy-kanizsai tanítói Iá-ráskör f. hó 8 án, a kis-kanizsai községi iskolahelyiségben, Hoffmann Mdr elnökletével tartotta rendes tavaszi közgyűlését, melyen mintegy 60 rendes tag volt jelen. — Elnöki jelentés után a mult gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván, tárgyaltattak — többek hozzá szólása meljett — a következő kitűzött tétetek: a) A népiskolai tanterv módosítása, tekintettel az osztott és osstatlan népiskolára, b) A tanítói állás biztosítása és szolgálati viszonyainak szabályozása. c) A népiskolai tankönyvek és ezek bírálatának kérdéas Elsőt Sárisger Károly és Tóth Lajos; másodikat Krámer Lajos; harmadikat Boronkay Károly és Hoffmsns Mór terjesztették gyűlés elé, ügyes, szakszerű felolvasásban (részint a nélkül) általános helyesléssel fogadott érvekkel, minek folytán — a központ-hoc tnrj<%|*tendn határozatni — indítványuk egyhangúlag elfogadtatott (A talpra-esett dol-gosstokst lapunk tanügyi rovatában is mielőbb közzé tesszük.) Ezek után örvendetes tudomá--iul vétetett, miszerint a iáráskörbe pártoló ta-gokul (elnök meleg hSngu, s a választmány hé-tároaatából kibocsátott telhivása folytán) hazafias készséggel ajánlkoztak: Tek. Ebenspanger Lee, Erdődy Lajos, Gutsiann Vilmos, Plihál Ferenc és Varga Lajos urak, kiket a gyűlés
lemmel őrködjenek sz ifjúság fölött, mert 'agy _ csak a gyér-1 mond, talál a tndáavágy ilyeneket as ifjúsági mek korához síért szórakoztatási módok legyenek könyvtárakban, as önképzés lehetőségét pedig I zajosan megéljeszett A budapesti IV-ik egyete' honosak; ne tanuljon ott a gyermek nagy veraeket 1 ugy írásban, mint sssbad előadásban nyujtjáz | mes tani tógyn lésre a járáskor kebeléből Sárin szavalni, még kevéebé ismerkedjék meg a betűk-1 as iskolai megengedett ifjúsági körök. A meg nem ger Károly m-szerdabelyi tanítót küldi tel. A koraiak, einészthetlen dolgok, válogatott olvaamáoy a tanulók előmenetele és gyűlést kedélyes társas-ebéd követte, melyen a
kai: esek neki
Psdig a szülők örvendenek rajta, mert magza- nevelésére káros hatású és a magán irodalmi tukat örömest nézik csodagyermeknek és sz óvó- foglalkozás túlhajtása kockáztatja az iskolai
büszke legyes.'
foglalkozás túlhajtása kockástatja az edményt.
Mit szóljunk a táncestélylyel összekötött jóté-
Gondoljunk csak a szokásos gyermektársssá- kony hangversenyek, tavaszi mulatságok, füzér-gokra, hol a szülők sokfélekép tetszelegnek ön-1 kék. jelmez-estélyekről, mglyek neve nem bál,, ■agaknak kicsinyeik kora ügyességévei: u.ilye- szülőik társaságában azokat tehát a gyernekifjn nek a családi ssinelőadáaok, matinék, gyermek ! is meglátogathatja, a hölgyvilág pedig oda olyan bálok, melyekre as előkéaaület napokig tartja toilette-ben megy, a milyen utcán lehetetlen
izgatottságba* a fiucskákat, leánykákat, milye! nek a hol vannak, a vasárnapi gyermek-színházak, melyekbén eltekintve a hosszadalmas és javarészt nem a fejletlen gyermek kedélyvilá-gfhoa mért tárgytól, annyira tölizgatódik a serdülésnek még alig indult gyermekek tanta ziája a gyorsan váltoaó látványosság, ének, zajtól, hogy nem csoda, ha utána este nem bir nak alndai, a ha nagy nehezen megesett, minduntalan fölriasztják őket nyugtalanító álmaik;
Mivel pedig hiányaik nálok a gyermekkorban oly anayira szükséges éji nyn'godt pihenés, álmosak, kelletlenek, ssórakosottak az iskolában
volna. Kiveszi sodrából ez az ideges fiút, kivált ha tanéra is pender&r-'fölkölti a- nemi inge reket! azok parancsolólag lépnek fol éa a köny-nyen bekövetkezhető önkielégítés ageríncagyat támadja meg) a természetes, de korai nemi érintkezés pedig, melyet hamar provokálnak a szülői ház nőcselédei, a fejágyat viaelik meg. Mind a kettő az idegzet elhaaználásat erősen mozdítja elő.
A tanuló idegrendszerének époégére, munkaképességére mulhatlanul számit az iakola, mert hogy aa ideges fiuk nagy része szabálytalan értelmi fejlődést mutat lapaaztaiati tény; vagy
városi hatóság részéről: Juhász György, Knáuza Boldizsár és Wagner Károly urak vettek ré«zt kik iránt a tanítóság tisztelete s örömének elnök lelkesült felköszöntőben adott kifejezést
— Majális. Kellemes' estét töliöttek as Ebenspanger báz bsrálai és ismerősei közöl többen az elmúlt vasárnap az emiitett vendégszerető család szabadhegyi saőlöjében. A szakadó e*ö dacára, mely a mondott-napon igen könnyen kedv-rontó hatással leheted volna, egy cseppet sem lohaszt at la ia azt a páratlan jó kedvet, melyet a házi asszony szeretetreméltó kedvessége « házi gazda ismert szíves modora fakasztottak a szivekben, s egy jókedvű társaság éjfélig a legjobb kedvben együtt is maradi. A pompás, magyaros vacsora 8 órakor kezdődött, s hogy a (elköszöntökben, sem volt hiáay, sz elképzelhető. Legjobban s házi asszonyért, s s háti gazdáért ürítették pobaruka', éltetvén az utóbbit, mint a közügyekéri lelkesülő hazafit. A szép multság sokáig emlékebeo marad*azoknak, kik benne résztvetlek.
— Juniális A kis kanizsai VII. kerület
éa a tanulásra képtelenek. A ki figyelemmel korai fejlődést, mely miuden áron visszatar-1 tantestülete, az oltani kisdedovoda javára juuius
észleli a gyermekeket, föl fog tűnni snask, mily j tandó vagy slkésőkst, a melylyel szemben elő nagy a képességűk as észlelésre, ha kipihenték I kell venni az angyali türelmet. Gőzerővel a ne magokat éa mily eeekély még rendes vissonyok kist is az elvont gondolatok fölfogása és át-értésével szemben ; hátha még a testi nysga
velés nem mehet, ha tulaágoe izgatást szenved lélek, oly módon koptatja a test szervezetét, mint olsjosatlan tengelyeket a súrlódás; a testi
lom hiánya miatt szelleműk kellő rugalmassága i keret növekvő gyengesége semmivé teszi az erőt^ szerelett és felejthetetlen gyermekük, illetve lest-
ataea mag.
A nevelő mind • mellétt eredményt _I
fölmutatni, mert arra kötelesve is van. Főlhaiz
a melyet magába zár. A pihenés nélkül való akar i munka nem haszon; sem a bort, sem az éssl nem lehet folyvást csapra ütve* tartani, mondja R.
nál annak elérése végett minden sssbad sssközt, \ W. Emerson, mart a szülők értesitgetéeével nem messze megy. j Az ideges gyermekek, Ss ha mindenből kifogyott áttér a búnteteare j sépiskola nem való, jegyzi meg Kraft Ebing, az is, mi ha aa idegfeszítő mulatságoktól való tá-; idegbajokban speciálista orvos, mert az idegbe-voltartáaban állhatna, egyedüli ée valódi gyógy- tegek nagy része egyoldalú kepesitést árul el. issr lenne a gyerinektanulók idegessége ellen Egy iránybsn kiválhat, de a mit ma a közép da sa a tanítónak hatalmában nincs, kese as1 iakola megkíván, bogy abituriense a tudás min
iakola falaia tul nem ér. Eljön ugyan pasas*- J------1~í—" *—---i
kodni a aaülő, sőt msg nem engedhstő eszközök alkalmazására ia kéri őt a melyek a házi nevelés módszere folytatása gyanánt egyee esetekben be is válnának, — de bisváat mondhatni
1-én mulatságot rendez, kion a szabadban. Rossz idő esetén jun. 8-án fog megtartatni.
— tijráaaklrak. Galtúbich Lajos és neit szüleien Prohsszka Katalin, ugy gyermekeik Imre és Gyula;- fájdalomtól lesújtott szívvel jelentik
déa egyes ágában tajékosott legyen, azt csak egészségesen fejlődött testi és lelki érőkből várhatni. Amerikai betegség es, a melynek legmélyebben gyökerező oka as agy és az idegek tul-_____ _ _ m ____ __________ ságos igeuybe- vétele, honnan ideges em ész tetei. hogy nem kösépískolai pályára való a gyer-i lenség, fsuór s egén raj rendbomlás származik __L. l! -_1_ .__t____!UL. l-l- Li-li\__ii _ 1__, v.._-___' J__1::__1 n;ll Tje___f-i J
mek. ki csak testi fenyíték árán téríthető a be-lyea szellemi fejlődés útjára,
vérük Xisllubich Béla sz első msgysr áltsláoos biztositó-társsság volt tisztviselőjének hoeszas szenvedés és a hálotö szentségek ájtatos lelgéiels után 1890 évi april hó 30. d u. 6 órakor, élete ifjak részére a mai kö- [£5-ik évében történt gyászos elhunytát lháros-Berény, 1890. april 30. Áldás és béke hamvaira 1 — özv. Railé Józsefné szül. Pataki Ilona s le-ánya Raile Irén férj. Szűcs Zsigmondné és veje Szűcs Zsigmond, a nagy számú rokonság nevében is szomorodott szívvel jelentik szeretett férje, teledhetetlen atya és ipa Raile Józsefnek f. hó 4-én reggeli 2 órakor munkás életének 35-ik, boldog há-zssságának 18-ik évében szívszélhűdés következtében hirtelen történt gyászos elhunytát. — Ai utóbbi hónapokban a halál a keszthelyi intelligenciának sok keserű bánatot szerzett. A mult héten is három tekintélyes család esett mély
Vsssisgys tanfelügyelőjét RiU Józsefet, a
_________________vallás- és közoktatáaügyi miniszter hasonló mi- yyászba ; a Lénárd, Kvalsák k TbJhfcá csslád.
Kevés sauló gondolja meg, hogy a felnőttek, nőségben Szolnok- Dobokamegyébe helyezte át, {A Lénárd csslád Lenkard Jánot nyogalmazott
.......onnét pedig Halász Ferencet helyébe- Való- orod felügyelőben, ki májos 4-éo 16 éves korá-
szinü: es aa elintésése Rill József tanfelügyelő ban, végelgyengülésen hall meg, -a családfőt Vaamegye közigazgatási bizottsága előtt tárgyalt veszté. Az elhunytban Lénárd Ernő keszthelyi
társasága, élvezetei sem gyermeknek valók, azok aaaál csupán kóros izgatottságot fejlesztenek.
Ilyen egyebek közt a dohányzás megengedése. A ____
Tas Sotonee lap hoasa, hogy tettek énleleteket fegyelmi ügyének. kttoaMe társadalmi osztályból ssárssaaott 38 is
koláa fltaál, kik koráa kapták rá a dohány _
sátra. Köstök 27 nél fejlődési rndetlsnességek polgári iskola rendes tanítójává nevezte ki és hiásyos aóvés. 3S-sél rendetlen uivmükCdés,
| városi ügyész, keresett és kedvelt ügvvéd, Lé-lálmcveséa. A .vallás- és közoktatásügyi m.; nárd Miklós szegedi mérnök és l^nhárd Msrí, kir. minüster Pataky Kálmánt az alsó-lendvai. (érj. Wollenikné szerető, jó édes atyjukst gyászolják. Az elhunyt ravstslára s csslád lagjaiü jkivűl kossorukst helyezett s Festetics T. gróf
Nagy-Kantrsa, vasárnap.
Zék 19. asám. (6 lap.)
1890. májua hó 11-én.
arait HattÜNte, ■ SuMIl ée Zaitliftszky csaísd t tartózkodott, 1 hó 8-4n agyonlőtte magit. Két TÜntése f, bő 6 in ment végbe nagy részvét levelet hagyott hátra, egyiket nejének, a mást-fellett, As egyházi szertartást dr. Danst Ferenc kat pedig Mojzer József sümegi nagyveadéglSe
apát-plébános végeste ornatotban. A fényes te-] nek. Teteme 1 hó 6 in aetést Stegmüller K. temetkezési vállalnia ren- j Sümegre, a 10 órakor a dezte. A család a kővetkező gyászjelentést adtajrészvéte mellett tétetett
reggel érkezett meg közönség legnagyobb őrök -nyugalomra." A
kl: Alulírottak mélyen szomorodott szívvel jelen- tűzoltó egyesület, melynek alelnöke volt, Fűz k tik lorrón szeretett atyjuk, illetőleg nagy-atyuk és Gyula iőparancanok vezénylete alatt testületileg
epóeak Leüháfd Jánoe nyugalmazott uradalmi felügyelőnek folyó évi ssájua bó 4-én reggeli 9
jelent meg a végtisztességen. Az általános tiaz telet és közszeretetben részee< derék férfi sze
órakor élte 78-ik évében végelgyengülés követ-1 rjficaétlen végzete a lakosság minden rétegében bekövetkezett gyáesos elhunytát. Készt- méty megilletődéet ée részvétet keltett. Nya-
helyen, 1890 évi május bó 5 én. Unhárd Máris, férj. Wollenik Agathonné, Lénárd Ernő, Lénárd Miklós gyermekei; Wollenik János,Wollenik .Mari, Lénárd Márta, Lénárd János, Lénárd Dezső, Lénárd Miklós Lénárd Margit, Lénárd Imre, Lénárd Erzsike unokái; Wollenik Agatbon veje
godjék békében 1
— Fésljéu flirdé. Hazáuk ez áltolánosan elismert gyógyereja fürdőhelye melyet caúz és közvénybintottak messze földről keresnek fel, egy uj aerának néz elébe. Tulajdonosa: Gróf Erdfidy Ferenc, ugyanis, annak teljes ujjá alakítását ha-
Lénárd Ernflné szül. Schillinszky Jöséfin, Lénárd tározta el, egy hazai válallatoi bízott meg e fel-
Miklósné szül. — A május,
Szkenderovics Erzsébet virágok havs l-.je egy
folytán kívánatosnak mutatkozik, hogy a jelzett fontos szerepre hivatott seakhözlftny, különösen a nagyobb mérvben szölömiveléaeal foglalkozó vi. dékeken minél inkább eUerjsdjen és miaél több olvasóra találjon, az említett közgazdasági tekinteteknél fogva a főldaMveléai miniaatar úrral egyelértöleg, s • Borászati Lapok« eissü azakkóz-lönyt a törvénybatóaágok különös figyelmébe ajánlom azzal, hogy ezen kösshásznu szaklapra hívja lel a községi elöljáróságok figyelmét is,a Gróf Szapáry Gynla a. k. — A belügyminiszter által fent ajánlott lap, a mely már a kultuszminiszter elismerésében is részesült, kiadóhivatala (Budapest, kösteiek) kívánatra bárkinek küld ina-talványaaémot. — Eolixetési ára: egész évre S frt, lélévre 2 frt 60 kr.
_ y Hangverseny. A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézel hallgató itjusága kebelében lenn-álló >zenekör< folyó 189ll-ik évi május hó 17-éo a Schilinszky-léle szinhásban saját tőkéje gyára-
menyei. I adat teljesítésével mely már ez idényre Is lénye-
19 éves ges renoválásokat eszközölt a közönség kényelmére | pitására hangversenyt rendez, a hangversenyt as
• Amazon, szálló nagytermében tartandó lán«koszorúcska követi. A hangverseny keadete pont 8 órakor. Beléptidij: Nagy páholy 6 frt — Kis páholy 4 frt. — Támlásszék a négy alsó sorban 1
kedves, szép leány éleiét oltá ki, a Kvacsák Irénét. {és szórakoztatására. Az őezszel isdulnak meg az Boaazu idő éta sorvadt szegényke, a jobb sorsra I uj építkezések, nevezelesn egy uj téli- fürdő lel-éMemeSj kinek korán bekövetkezett halálát mé ■ állítás*, melynek berendezése ugy hygrénikua lyen fájlsl|4k rokonai, barátnői, ismerősei. Por- mint kényelmi szempontból a legmesszebbre menő hüvelyét, melyet temérdek virágkoezoru ledeti, f. igényeket íz hívatva lesz kielégíteni. Remélhető,
nak hatni, tiógy hazai közönségünknek mindazt ámít külföldön nagyobb álozat árán
hé 3-án helyezték a keszthelyi azt. Miklós teme-|bogy az uj bérlők kellő szakértelemmel odafog-lffbe s a szakadó eső datára nagy köaönaég ki etrte ki az Kök nyugvó helyre. — Takácb Imre I nyújtsák, kaasihslyí járási főbírót ét nejéi, szül. Bükhely nyer. Ellzl május 4én felejthetetlen kedves szép kis] .— I leányuk tói, az 6 éves Elit tői fosztotta meg á kérlelhetetlen halál. A kis angyal temet éselnól
A bécsi gszésaágl éa erdénetl kl-AllllA»t nagy ünnepségek között május hó 14-én nyitják meg. A kiálitást ö lelsége s királv-szemé-
Irt 20 kr. — A második négy sorban I frt. — A többi sorokban 80 kr. — Földsaittti állóhely éa karzat 60 kr. jetvek eltol válthatók május hó ll-én d e. II és 12 éra Koz6tt éa elödée tUkíT a színházi pénztárnál. A zenekör mttködö tagjai: Bognár István, Bognár Jósset, Dervarios Ákos, Dulánszky Nándor Ékes Andor, Haekl látván,
8 én ment végbe. Négy gyászba öltözött ifjú vál- l.lyeaen nyitja meg. A magyarországi rendezö-bi Ion vitte ki a tetemet a sírkertbe, hová a család (sottság a kiállítás megnyitási ünnepélyére meg-ée a résztvevők nagyszámban kisérték ki. Nyu-jhívta a kormányt, a képviselőház és lörsodibáz godjanak békében ! tagjait. Továbbá leikérte az összes magyarországi
— A péaamUg) ■slaalsler két lérvéay- gazdasági egyesületeket ia, hogy .a megnyitáson Javailsis. Wekferle pénzügyminíszier be akar | képviseltessék magukat. Hivatalosai a terjeszteni aa országgyűlésnek egy törvényjavas-1 tásra a kiállítók is. A megnyitási ünnepélten a latot, mely a minisztert fetbsialmazss, hogy a Magyarország képviseletében jelenlevők diszma-regale-birtok kártalanításáért folyamodott közsé- gyárt fognak viaeiui
ges elkésve érkezett folyamodványait ia tárgyal- — A potgároaesiertél hitelesítve. (íaya hassa és a községeknek a rájuk eeö kártalanitáai (Morvaország) TSSinietes ur! Tisztelettel tudatom
Oksz'eget — mindössze nem nagy tökéről van szó — engedélyezbesss. Egy másik törvényjavaslat, melyei s pénzügy mioialer egyidejűleg a képiseló-hái elé szándékozik terjeszteni, szeszes italok forgalmának rendezéséről fog intézkedéseket tartalmazni. Sok helyütt visszsüések tapasztalhatók, melyek által a regálebérlók érdekei iit-ott érzé-ksny sérslins' assnvsdnsk £ tél célozza s törényjavaslat, melylyel a szeszes italokkal való lorgalom egész határozottan és részletesen szabályozva leaz. Mind a két tóryényja-vaalat az orsaággyülés által még a delegációk Qléaasaka előtt lesz elintézendő.
— Tasllé-iylilte. A keszthelyi és sümegi
jönne:, hogy óhajtisit szíves készséggel teljesítem, j Varrónő létemre ülő életmódot folytatván, már hosszabb idő óta gyomrom nagyon fájlt.étvágyam : elveszett s emé-ziési zavarok báaiotist,' dé a I midőn az ön svájci labdacsáiböl egy dobozzal elfogyasztottam, azóta sokkal jobban vagyok, miért is ezennel sziveeen nyilvánítom hálás köszone-
___ Cfiiii készítményét, min-
den hasonló bajokban szenvedőknek* legmelege-ben ajánlva, maradok biladatos lekötelezettje: Píóhaska Emma, varrónő. — E< aláírás vslódi-ságát bizonyítom: Valenta. polgármeseler (P, H.) Gaya kir. város polármesteri hivatalától, Brandt Richárd gyógyszerész svájci labdacsai (egy doboz
eapereaségbez tartozó r. k. tanítók máj.hQ 1-én ! ára 70 kr.) a gyógyszertárakban kaphatók, de Kesatbelyen gyűléseztek. Dr. Donát J, apát, egyh. megkell nézni védőjegyét, mely lehér kereszt vő
rös mezőben, s .Brandt Richárd névaláírását.
— Miért lett dr. Kosa életbalzsama Krag ner B. gyógyszertárában Prágában valódi éa min
alatt éa Vellner A. v.ilági elnök emelkedett eaellemü, aaép beszédekkel nyiták meg a gyűlést, | melyen vary 40 tanító éa 8 lelkész vett részt. Poawgir t»y. végedi tanító igen sikerült ügyes1 denütt ismert báziszerré, s kiváló hatású a gyomor gyakorlati tanítást mutatott be a beszéd- éa j és aliesti bántalmak minden esete<ben eszközölni
ezt. Napookint szaporodnak a hála- és elismerő iratok. Dr. Rosa éléi balzsama kaphatók az öas-szea gyógyszertárakban Osztrák-Magyarországon
vitelem gyakorlatok köréből, mely a szoros ér tetőmben Beillett mintatanitáanak. Azután egyl. belügyek kerültek szőnyegre, A jövő őszi ülésben, mely Z, szt. Gbróthon lesz, Glaaer Gyula, Baabó Béla, Nyers Imre éa Hock Pál értekeznek, ül, tartanak gyakorlati tanítást.
— Bégllal baléi. Kelemen Jánoe aávölt korcsmáros máj 2-án Keezthelyre jött, egy bor ■ fut hozván eladás végett Amint a városba ért masnii érezte magit bement Rosenberg M. korcsmájába, hol egy pohár bort kért Alighogy a .bort megitta, Osszeeeett,- szívszélhűdés- véget vetett életének. _
— Hévlsl seae. A fürdő aaimn alatt l's-dös Gyula sümegi zenekara tog Hévizén működni 4a peflg máj. 82 — ang. 221g.
— Verserfysé nlsl|ssgslék. A nyári asíni évadra Keaathelysn két magyer színigazgató tzerzelt előadási engedélyt és pedig Jeezinaaky OezsÖ május hó 16-tól junins hó 30-ig, — Balogh Árpáé pedig jut. 1-től — hűk- 31 ig. A Zsilunszky féle arinházai az egész saisonra Balogh bérelvén fel, —• ágy halljuk — Jeszinszky színkör! építtet j « olt látásik.
— aatten hivatalnak A kesztöelyi b. I gitrgp b érdekű vasul pályalelügjelöjét,
áll Károlyt, idegen vagyon eltnlsjdonitáaán éiitt, mi ösiatt rögtön slhocaéjtotttk s leiül ré bt » aanak
♦tgfllhssség •mBHHÉlv utódai* assv a'ie fóebsa hol pérhK éta tlzleti Ügyeiben
Irodalom és Művészet.
— A betilgj Mlulszter éa a sséléter-■srléa. Amsz srös mozgslom folytán, smely a kormányzat minden kőaegét tevékenységre nivta fel Msgyarorsság pusztuló szőlészeiének megmentésére, a belügyminiszter 13668. szám alatt a szőlészeit szakértelem terjesztése érdekében a következő körrendeletet intézte valamennyi megye törvényhatóságához. >Minthogy a véleményének nyilvánítására felkért illetékes m. kir. föld-
Kórméndy Lajos, Schwendtner Ede, Somogyi Karoly, Szeép László, Ssemere Márton, Takách Elemér. Műsor: I. •Gazdász Induló • Mórocz Jó> zasltől; iátsza az intézeti zenekar. 2. Részlet Be-oyovssky operából; gordonkán jálasa Ssemert __ _ Márton, hegedűn kisérik Dulánszky Nándor éa mejniyi- Hackl István. 3. Magyar népdalok. ElOidja az Intézeti zenekar. 4. >Desperel ur.< Monolog Gabá-nyitói: etőadja Sieép László.~6. Magyar táncok. Hanny Bélától. Zongorán játszák: Dervarica Akoa éa Hackl István, ti. La seranade, keringő, Ivauiétól. Előadja az intézeti zenekar. 7. Magyar népdalok. Cimbalmon játsza Körmendy Lajos 8. Egyveleg, Ellenbogen Samu karmestertől; e:öadja az intézeti zenekar. 9. Bihari kesergő, vonós négyes; játszák Somogyi Károly,. Dulánszky Nándor, Hackl István és Szemere Marton. 10, »As őrült., Petőfitől; szavalja Várady Géza. 11 Magyar népdalok, gordonkán játsza Szemere Márton, hegedűn kísérik Dulánezjty Nándor és Haekl lelvén. 12. Rákóczy indnlft Játsza ez intézeti zen* kar.
MaiNésaet. Máj. 2án Zamara Teréz bárfámü-vész és Schmidller Bichard opera-énekes hangversenye volt, mely azonban majdnem teljeeen látogatta-nuljnaradt. A színház aszó szoros értelmén kongott, Máj. 3-án volt Kacér Nina julalomjétéka- Színre került az .Egér' cimü vígjáték. A jutalmazott komoly törekvését, hivatottságál méltányló közönség szuloláaíg megtöltötte a házal- Tisztelői számos csokorral és értékes ékszer-emlékekkel tüntették ki és kedveskedtek neki. A darabban pompás szerepe volt, melynek tudatos betöltésével zajos tapsot aratott. Nyílt jelenetekben iserös ova-lioban részesiiették, felvonások közi és végül pedig többször kihívták. Máj. 4 én .A falu routa" máj. 6-én iRotenkránct ét GiMtiuterni cimü vig|álék, máj. 6.-án: Sz. Németh József intalosi-játékául a >A Cigánybárót cimü operetté került azinre, szintén léit ház előtt. A jeles komikust Zsupán szerepében többször hatalmasán megtapsolták. Máj 7.-én: 'Napantatttony cimü vígjáték, máj 8.-án pedig Znojemazky Gynla karnagy latalomjátékául a • Bőregér í cimü operettet adták, | Máj. 9 én a helybeli nőegyletek javára a > Suhanc, máj. 10-én pedig Ser/íty Etel jutalmául 'Pepita* |cimü nagyoperetté került színre. Ms: máj 11.-én lartatik az ntolsó előadás, ezzel színtársulatunk-
mivélési miniszter ur..oda nyíltIkosotl, hpgy ®TCucsut V6ss városunktól. Hisszük, bogj tlég jó Baross Károly orsx. gard. egyleiilitkár ütal mr-1 emléket visznek magukkal; as itteni közónsjftg
1
kesztett • Borászai i Lapok« hazánkban egyedüli szaklap, mely a szőlészeti és borászati kérdések szakszerű tárgyalását- tűzte ki leladatául s esen nem epen könnyű feladatának kUlőnöeen az utóbbi I évek ben elismerést érdemlő igyekezettel, népies Imádon, anélkül azonban, hogy ez a ezakszeröség rovásán történnék, sikeresen iparkodik megfe-llelni, kiválóaTrp.edig ujabban, sajnos ; évről-évre fokozódó mérvben terjedő, az érdekelt birtokotok : részérő! egyre intenzivebb módon való védekezéet, 'tehát alaposabb szakismereteket igénylő phyllo-" xera és peroGöspora vészek kérdéseiben 4a sike-Kaile Jóasef a sümegi íresen igyekszik -a. szfilőjútlokos is szőlőmives kö-borkereskedő oégfő reben a szükatget tájékozoltság .és szakérlelem
pártolásával kétségtelenül meglehetnek elégedve. Ez eléggé bizonyítja, bogy jó színtársulatnak itt mindig van közönsége.
Tollfnttáb&Q.
Egész Európában mozognak a munkások indult a töke és munka közti harc, mely lehetetlen : világtörténelmi nyomokat begy után. A köztük tátongó űrnek áthidaláaáról
Meg. nem maga van
szó. Gondolatnak is elég nagy; megvalóaitáaa még most csak álomnak jó. Sokan attól tartottak, hogy a munkásmozgalom terjesztésért éá fejlesztésére közreheint, minek | a tSld májüst rörötrt testi. Kellemesen családiak.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 1.9. szám. (6 lap.)
1890. május hó. 11-én.
Est éa előre mefssoadhaliam tolna valameanyi-nek, akik annyira lesiették as Ördögöt a.falra
pálnak nem keO Mini soha a munkásoktól, mert szaksak szama mindig nagyon csekély. f>* valósága* zerzeai tábor Imim, mely mint a hajdani psTssa-hadsarag^ss^g a napot is elhomályosítaná, ha egyszer fölkerekednének s--dologtalanok. *
Szépen, csendesen, derült, mosolygó képpel kOssönlött be h tarasz ünnepnapja : májas l.-je. Bonn vagyunk a virágos tavaszban. Heg jól lek a föeskék, ezek a kedves vándor ma dorak
Másfélül búcsúznak nem kevésbé kedves vtn-dorsisk: a színészek.
Dr. Szűcs Miklós saép aestheiikai fejtegetésé-hsa befejezte Ibsen Nóráját. Szintáréulatunk a ssini évadot. A két belejesés nagyon hasonlít egymáshoz. Arra nem fakadt rfva a publikum; erre mag a színtársulat. Szóval: a megoldás kedvező. •Eade gut: alias gúL> A ssini évad es évben nsgyon pompásan ütött be.
— „Hjah, kérem, a jó uititdrsulaí !* Mondja harcias mellel Vedres?.
— ,ffjah, kéremi, o swUrii közőitséq ■" • Mondta Dr. Szürs Miklós.
j— „Hjahj kérem, a ícedrező időjárás.!' Mondom én.
Ds azért nem lehetetlen, hogy mind a bár-~ Banknak igaza van.
Ámbár megvallom őszintén: sokkal jobb szeretném, ha nekem nem volna igazam.
mégis csak ksptosÉ volna kir. táblái, vagy. legalább nem rasböl, hadim Budapesthős ossiot-ták volna törvényszéki területünkét s skkor s szegény fiskális uraknak nem kellett volns minden kir. táblai megjelenés előtt megcsinálni a ,-r — tesiamentusioi.
Nyilttér*)
IttaiUiM SaalkltMw A. IO.BO per Babé aad benaere Qualitáten varaendét portó, und sollfrei das Fabrik-Dépót C. Henneberg (K. 0. K. Hollieferant), Z&rieb. Hnster umgeliend. Briele koatoa 10 kr. Port*.
665-
Mzélléhrgj-eladás.
A bagola sánci 122 sztjkvbeni 328 hrfz. a. az u. a. ottani 123 sztjkvbeni 324 brsz. a. az u. a. ottani 284 sztjkvbeni 32* 6 hrsz, egy tagban levő Varga Imre s neie telekkönyvi tulajdonául" felvett látó hegyi szöllők egy cserép fedelű pincével együtt szabad kézből eladók. Dr. Neusld-lep Antal ügyvéd nyújt bővebb felvilágosilá'1
Vairot--. postait távírda* (Habán.
Pöstyén
Bptttríl $•/, ín BnttkáWI S , Poasoayból I ,
iszsplürdö.
Aa Idénj Hájaa Ka nyltlallk meg.
£ tíimevPH UupfBntGk mindenkor utolérhetetlenek hlao-nyallak a következő bajoknál: kSaavéa,aa*m, rheaaaa leeklaaa, gSrvélvkér, Uaietl ■ ■tsUtk»M»aa kérek. Gyógyaódok a kóvetkeaók : tllknr, kid- és Iszap-fürdők mauage s villanyut korák. Elegáns 1 olcsó UASgok, kitűnő konyha, sziríbáz, hagveraeayek, könyvtár,"6® át táraaskRrsi minden vonathna. Az árak a logjutányottiUthak. Frnapektatok kívánatra Ingyen. A fürdőt egy aj te* aal vállalat nUt bérbe SO évre, Ml; berahaeéeekkal UraMal hf ast kéajeleaa utaiptalJáMI aa tarápal flrMk ulivtu Ura emelni. Felvilppmilást káauánttl nynjt 1
MMNAML PÖSTYÉNBEN.
var? a batapeetl képvlaléeég, UJ-atea 1.
FelMt tzerkesztó tt kiadó: Varga Lajtt. •_lirtszerkesztS: Stalay Sándor.
HIKDETÉNEK :
Imrnm ellesi kenőcs
Majd másként lesz s dolog minden bizonynval. ha fölépül városunkban az állandó színház, mirej nézve megvsn most már sz öszinls jóakarat is, megvan pénz dolgában a fuodamentom is, csak a hely hiányzik, ahova építeni lehetne.
Penze erre vsíami maíiciosus ember könnyen ast mondhatná : Jpifsételc oda, ahová a meg nem kapott kir. tábla épületét szántátok.' De ha jól emlékszem, már el is fújta ezt valaki. Ast mondták rá, hogy s művészet temploma és logház nem passzolnak egymás mellé. Ezt mi megengedjük, de Sázel ugyan furcsán van megbókolvs s kir. tábls.
Ugy hiszem, kérem: mindegy volos sz, hs s | fogház mellett állíttatnék is 101 Thalia temploma, vsak fölállitlatnék. Attól semmiexetre sem kellene! tartani, hogy valaki a színházból s logházba kívánkoznék. A loghátból meg úgyis nem egy Myánkfia jut színházba. így van a világ folyása.
Nem lejartunk tőle, bogy ez a kis baj vissza- i riasszs a a. H színházi bizottságot. Végre is ké-' retn ások, kik a logház és színház között semmi-1 ftle rokonságot sem tslálnsk és tndnsk, méltóztassanak arra gondolni, bogy mind a két boly az emberi erkölcsök érdeksért is van.
PetOA még s tsmplom és korcsms között is •alált hatalmas rokonságot. Hogy valami nagy hadilábon (legalább nagy-Kanizsán) nem is állhatnak, az bizonyos, meri s ferenciek temploma,! Ineg a 'Fehér galamb*, — a Szent-Jágos-tem- j plom. meg a > Rózsa* vendéglő ugysnessk békés ssomsaédok. Mért ne lehetnének ilyen zavartalan asomszédságbsn a színház és fogház ?
Egyébként ne kedélyeskedjünk sokat erről a dologról, mert annak idején még komolyan is akarnok róla szólani. ^pEzuttal csak a megkezdendő munka előtt egy hazafias éljent tUSUguink a szinházügyi bizottságnak.
Ds igen kérjük a m. t. szinházbizottaági tsg urakat, hogy a mfcdölegünket ne tekintsék olyannak, mint a fizetési előleget, melyre sohasem jár hmmt. *
As igaz, hogy mi már megtanulhattuk: mily csínján kell bánni as előlegezéssel, — a kir. tábla kérdésénél is.
Mi ebben a dologban nagyon Mkat előlegeztünk. A vége mégis az lett, bogy nem ksplunk kir. táblát.
Megtanultuk most már ebből azt ia, bogy nem lokál ér aa a nóta: >Msgy a gőzös Kanizsára.< ' Stríáendt/ 2Mb or»zá|gy képviselőnknek is elfújta valamelyik gonoszveséjü balpárti collegája, mikor kir. táblás beszéde tsrtásárs fölállott, hogy: I iJítffi i füüt Kanizsára !'
Képviselőnk rögtön készen volt az eaprit-vsl, s ods csapott, hogy: •méltóztassék a f. ellenzéki képviselő uraknak figyelemnél len hí arra. hogy » merre gőzös jár, oda szívesen csinálunk kir. táblái.*
tDtriUfif' lett erre s képviselőházban. Derült-1 lég lati nálunk ia Csakhogy hozzánk a gőzös nem Maslt kir, táblát, 'haaam inkább elvitte. Mert én ésal a' tnoydú vagyok, bogy ha -a mi- gőzösünk lst$$ Záfcáay-Pées leié nem menne, akkor talán!
Flfclier Róbert végy Un I i udorlól Bécs I Grabén, Habsburgérgasse 4. szám
előidézi s nap alatt a finom aresaxiat mely a bácsi nők által annyira megbámiltatik. — 1 tégely ara ataa-réi atlaU S frt 10 kr. '609 3—é Baktár: Tőrök József; én „Hagy Kmtoff-nul Bndapestan.
| la kátsigtelsB, hogy gyakran egészen egy-1
~ kiayayta beszerezheti háziazsr raeg-I lep Sen gyors gyógyulást szerzett „A Betegbarát" ozimfi kis iratban még bizonyítékokat I ia találóak arra nézve, hogy még hosszas, I reménytelennek nevezett esetekben is, gyógyu-1 I lós állott be. Minden betegnek el keüenft I | olvasni azon könyvet; Richter kiadóintezete [ Llposébea ingyeij megküldi.
,jr A LEGJOBB
BRÜNNÍ KELMÉK
aa eredeU gyári árak szerint •aáltlttatnak
sí EG EL-IMHOFI
poactá-gyárából 580 18-20 lltlllll. Egy elegáns Uvaszi vagy nyári tlttaákkes alágaágta egy csomag, atly 8'métert vagyis 4 rífüt UrUlaaa.
Egy kfizAaságta ctoaag ára.....4.80
tinóm ,....• ÍM
j, linomabb r - . - 10J0
~ „ ltgfinoaabb ,...:.. IS.40
valódi gyapjabil. Továbbá nagy válanatékban Hlyemmel ladvttt ks*>-garn. fólölttkmak való kelaák, valátaokaak át toa-rittáknak daróca, talonaltdnyöknek pernvienne áa toaking taabálysserú agyaarnkáknak váló potatók, férfiaknak át gytraekekaek aoekató caánakalaUk, valódi piqné-aaDáay-kalmák atb.
[utat] i utt jú>|i ü i ír i iua: nli siijttuiri iliUihilt. MlnUk lagyee és béraaeatve.
/pcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoooöooocxx
— Parthie-áruház megnyitási
Van szerencsém a nagyérdemű kOsOnség becses tudomására adni, miszerint a helyi főtéren a Zülilfakeri ée » kir. lörvényttzék átél lenében
Parthie-áru kereskedést
nyitottam.
Miután áraimat csakis kereskedőktől készpénzért, csődtömegből és árverésen váéárlom, képes vagyok az alább felsorolt árukat tetemesen olcsóbban, mint bármely gyáros vagy kereskedő eladni; u. m.:
NSi asdvttak különféle mintákban' 16 kr. | N8i ingek darabja
67 kr.
Harisnyák 10 krtól-felfelá
Férfi ét nfii szalmakalapok 10 kr. át 17 kr.
Komót cipők páljt 10 kr.
Gallérok ét kézelők 7 kr.
NS1 mántilettek 1 frt 80 kr.'
Hiadeaaemlt szalagok méterje 8 krtól felfelé,
itt stb.
n. é. kOzOneég becses pártfogásába ajánlva maradtam
a legmélyebb tisztelettel
HIB8CHL. 8AHJ
perthei-ára kereskedő Wagy-Karittán.
Nüi szövetek, dnplaasáleaek különféle mintákban 28 kr. Cartoeok 11 kr.
Francia aosbató Voálok 17 kr. ta 19 kr.
Caaavász, vászon, aifónok 14 kr. 17 kr: áa 11 kr. Szalvéták minden aaiabtn darabja : 6 kr. át 10 kr. I Fehér nagy szalvéták „ 16 kr.
Pohár törlők váaaonMI 16 kr.
Abroaaok mindenféle színben veádéglösök részére nagyon olcsó áran.
Magamat a 639 I-t
8
A I«»|íhIÍ szépsége
(Kalodont
I
s
X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BBvlű hasziiMiit után nélkOlDxhetlen mint fogtlsztitó szer
GLYCE!™"FOG-CREME
(egészségügyi hatóságilag megvizsgálva)
F. t . Saru ia &
Társa
es. kir. ndvari saállitók Bérében.
Kapható a gyógyszerészek és Schwsrcs á Tauber; Bosenleld
1
illstszerészeknél 1 darab 85 kr. N.-Kaníaaán Adolf; Strem á Lein, Berdin Márton; Marton M X és Huber uraknál. 448 39^-52 M
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1890. május hó 11-éa
I
körülbelül húszezer raktárban eladott és mindenütt minden féroek
ellen legjobb szernek bizonyult

614 4—-K
ára ismét leszállltatotL
A valódi palackoknak XACHKKL JT. névvel kell ellátva lenn lök, és áruk moMantól fosva:
Mh IS M kr, 50 kr., 1 Irt
lapkaté Ki« f K.ikMi JjJ*"**" A. Kaphat* Nagy-Kantai Prealaujerée Deat»cb Kapbaió ('a&ktornjia Strahia tevénk KapliatA Keaatl elyea Wiiuch F
# » ^ a------- T Amatk Xátbéa - . ■• " ----üráncx— -..
8ehW. éa Taaber ' . . Marton ét Habar ée l ] U^yjű J '2221 fkt
Al . r .. $ - • , Göaca őar. gyófysa. # Márton Mór éc
Also-Lendvan Fucha Nándor . Caurgúa Hafner Albert Pacsin Schleiier X. 0. kereakedéaében
Neu ée Klein Fenseliiofer Jóaaef
Tenyész kos eladás.
A palini urodalom Zala megye Nagy-Kanisaa melletti palioKgatdáságá-ban 42 darab l\É éven éa 2 éren 690 3 —3
Rambouillot tenyész kos eladó.
Bővebb felvilágoaitáe nyerhető az uradalmi iiraxratóaáirnil. Palin, 1890. „ „ , ,
raliul iKBZKatéiig
:xxxxxxxxxx
Gyors éi biztos unitiéi
üaLUÉtoiÉBjei É|
Aa egéeeaég (•Mertáaéra, aa életetek a ennek folytán a vérnek tlestitáaáre éa tlezta állapotban eaJé fentartáaára 4a a jé wéwli eltoegfcéeéro a legjobb a legUt baióeabö ater a már ia tnindenQU Ume-retee éa kedvelt . ^
életbalzsam Dr. ROSA-tól.
**•» ele'beteaaa a legjobb a loggyégybaüiaeb gyógyfüvekből a leggondoMlban tan kéaiilve a ttltaaee* minden eméeataai bajok, gyomorgörce, étvágy hiány, tnarai fclbülögéa, vértélnláe, annjerea KJak atb, etb, aUan teljeeen halhaléeaak bitonynl. Vi kUteé kntáaai kévetkeetéhen ezen életbalaaam egy bektmrnlt. magMahat 3 báataerévé lett a népnek. Ara acy M|J ÜTOggtl 1 frt, kii ÜTaffnl W kr. ElUnarft iratok »rii bárkUak btUkinUn ▼ égett rndilkném Jűlaak.
Öváfl! k alkertléae végett, mindenkit figyelmeztetek, bogy aa agyedftl
általam aa eredeti ntaettia aaerínt kteútett „Dr. BO»A-f*l» éltwal-UftB" minden flvegeceká)a kék borokba vaa ceomagolva, melynek bomoldalain ..Dr. lOftA élatbalmaaaa a „fakata Mihoi" ciimxett tárkéL mom ». Práffa 806—m." német, caeh, magyar éa íranaeia nyelven aivaafcaéé, aaélea felein pedig -as ide nyomott védjegy láthatd.
Dr. KOCA Aftatkalaaaaa valódlazi kapható oaak a kéaxitö
PIÜLGITEE B.
rot
xlihiy
v étfpgt fftraktA rábam, (féiymrtár a „ffckata aaabosu Prágában MHD éa BUDAI1 ESTEM Török Jóiaaf w gyégy-eféaanél, Kiiüy-ntcu 11. aa. EaAal Emil ar víito*
»i gyégyaaariárékaa a Tlraakéi lén.
Aa aailrék»aa|yar miaiiilli mladea aagyebk iyégya»rrtár*baa raa raktár
I f>31 12—23
éleiWInnetmbol
Ugyanott kapható:
„prágai általános házi-kenőcs"
tftfcfc enet küanyiletkoxattai eiUmert biltOS eOw. Imo fcmlm biatee eredmény ny el beássál M|lMNRtt|«éttéBtJ aatléakaft WtiiijiÉl. vtrf
aaTaa ywiii kéri ■Mkl »i|rliálj
léékor- á»l«trroyoélf Tétrtage—mkeél. gi Imlirlge41. rik*eeéne4éaaknét, ítJpw I alk Minden gyolaiáat, legaaatot, el
ar mindenféle gynledéaok, aebak éa gecyedéeek 4 n n£í emJő gyaledéeánál, n tej teepedéeéuéi ■ aa emlő sál, genyea (nkedékéknél, pokolraroái, kórömgyfik^ íádaacknál mirígydanantakaál, sttrdegnnatok-dkeményedéet. lelj u£E»i3a»t a legrövidebb 146
eiatt akávolit: a aWl már genyeééa aiiMkedk, ctt a degenatot legrövidebb idő alett ajd»lrm nélkül fel I, kiéfati ée kUvégti<jn
HT Kifkété 11 M 15 krajoaároa asalanosékbeiL H
A i i Mintán e prágai általánoa báúken&a >ot aekaaec otanvuaa. mindw.-UVoSÍ kii ágyelmeaia ak, bogy ee acdetí utaritáa azerint caek uálam kai jT béaettva, i c.«ak akkar nUi, ka a eárga n teaialaacn, melybe teltetik, vörös v bmanálatí ataattéaekkn (melyek • nyelven nynmvák) éa kft kíftTitSTtóelyeo •a Ma nvamélt lediegr lát kaié — barkóira van, HALLÁSI BALZ-8AM • kgbal

»biit*>yQltabb
er a nekéakállAa klgyég|ltáaáM a aa| méati kstiáaÉ lekatt% viananyeveaére Sg| ttvéf ira 1 hl
próbatét ál
rgetxcf
x I HVAKINEMTUDJrVl
y ^Hkoey a sok hirdetett gyógyaiet körfl B
Q ^P melyil- felelae Ml leyhíkiw betag»ég». ^
X I vísak, az kéijo azonnal lejelezi - lapon Rfckter^B i
i/ i |kiadóiatézetettl Lipcaébea, a képekkai ellátotti I
Q |„A Betegbarát" czímfi könyvecskét A hozzál2
JC 1 nyomtatott hálairatok bizonyítják, hogy a mft*l
\J I Edécskében foglalt Jé tanácsok követése által, nem 100
A* Acaak ezres-meg-ecren elkerülték a haazontalanM1
V 1 pénzkiadást, hanem még a vifyva-váfyatt*
y ^BLnigyaiást ii hamar mMteláhÉk. kj^m;
A ^^B^^kóoyv iagyea küldetik
1 I V41U iK M
• .Sogli c „ n ^ i
ü 2 ||S3?|f |gl íja ff -ifi
i íti MII vU^M IlHll
3 2-gfcÜ-^ iii m|S ei«
€6 8 .-a
wSk ^ I o «r5(,e5« Hl -
aHlHŐ^S IlMr li-
l|r NaSllii! 3T
XI fci ll^lilisl^Jl ÍV'
Nagy-Kanisw, vaeániap:
A
- v~ \
Zala' 19. s/Mi, (8 lap.)
1890. május hó lHn.
m
Kronsteiner Károlynak
első c*. és k kiváltságomul szabadul mázott
HMMIK GYÁRA
Birsben, Ií<mvts(rass& 120, saját házéban. KltÖfitetve aranyérmekkel.
F<h»NM|i ét herrMfl |éMá|ifM|lt4«áfOk, M. éa k. katoaMhaióa** ok, utxu* vual«k, Ipkr, bánya éa kohéláriiUlok, iriigtdbb épitötáraalatok, épi-téai-vállalkozóké* építőmesterek valamint aok KrArlaltfiMMtk ii földbirtokotok aaál-litúji.KicB kowIokutrRjBHUlark 1860-ik évtől f'o^va vaunak kereskedelmi forgalomban és eídasereteltel bananáltataak iuiti<lenttemü épületek, különöeen ptlMák, ka»-télyok, iMuplMMk, Uwtdák, nyilvános intézetek úgy nemkülönben a lakhelyi.
^jc«k f'i'st«j4énél. -
Esek :tŐ különféle mintában vasnak meg kilónként HJ kr öl faifelé méta ben feloldhatók, és aainülatek aaira* áJlapotban porrá tör vtf lízánütat iiak é* tisztaxágnk tekintetében hasonlók aa olajÍMtéikm Miutajegyek valamint haaanáiati ntialtá* kívánatra ingyen én bérmentve küldetnék meg. l - üf Öl,l 7 10
Hofherr és Schrantz,
BUDAPEST,
Y..yíC!Í-M76.
T gazdasági gépgyár és vasii
ajánlják Málár^o-tuti a güwwl H, • én 4 léwji wőlécaea rendazer uaba4
gőzee6plőfeészloteikeJ?
lavAM* S :t i u«rcj« azabadalm. pánczélazeges gözcséplökéazleteiket, uMkifU a legjobb. HrvM4|épekei „Király-Drill" fc „88-as Drill", egyetemes
aczél Rayol ekéket, valamint minden egyéb gazdasági gépeket és eszközöket jutányos árak mellett
Képes Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Máriazelli gyomor cseppek
Iqkiztossikb gyógyszer minden gyomor bajnak.
7 Védjegy^— ■MOváaM
Utolérhet len hatéin aaétvéffyttlaaaé£
. - __WUöa lcuelat. M<ra>
nyn Mb&ftgc*, átél rekedée, (Kollka)
gyomor gyenge*** ■TB feJboiügviíp*"' romor burai.
borat, gyomor ege*, gyomor éa daru képz&déa, tulaigoa *{. odéa, aérgaaág, -undor es háov.
gy*1 wmH
■yélkéaodéa, aergaa*g, uhot m diht tagor oMtaitMO, BMgpx&iilctl a (SflmÉ ka aa a gyomor alroattaáiol k*íhtoiím
gyomor görcsöt, kemény «aeklr«t,a»ékf^ kedéíJ, aa étel a Itallal turterhalt gyom* rot kttlaaiitK eiüai a bélférgtkat, f
ifjr
icyngytt lép, nm, mái aranyeret búfititlniakat — RD uvag éra, hiti* néíatl uttfittsiál mH 40 Kr. MUt liM 70 Kr. KöapontT aaétküldtel raktér* Bréif Kéről; ftoffttartéra Kremtier Morva
——e#jwg>—■—Wk '---- ,
l alóilS Mariaulli gyomor cseppek eon tm+ kép*.) ntéiioatatnak a haintaltatnal,a eaéit valódiak gyanánt caak aaok iogn4tu«uiak el melyek tvege. egy vört>.«, • a fenti védjegygyei ellátott papírba ván caotnagolv*,»melyek mellékalt használati ntaaliaeáraa ta fel v»a tüntetve, hogy u Kreniaierben. Uttaek B. köny vayoaaujéhan ayotntai*tML A Kiwillliip'lil éa aiékrakaééa allén, «vek'"-t« legjobb baiéaetC ■^^néayalt labdacsok la,aolt< lek- képen bamlaltatnak. teba| tMk víujéaU ia rlniotk*Ba fenti védjegyre ■ Brédy Károk Kramalarl |yafia<erécx név aE Iriaént, molyok minden eredeti doboson láthatok. K|y doboz ára v Kr., egy tckerca • doboaal 1 frt A péaa olfilofaa bakAldéaa útin. 1 taktrea 1 frt Itt Kr., I taun lfttl6 Kr» IMgff ^frt. 20*r. ért caoraagoléa ét p»«uhér mantaaen küldetik m*%.
A llériaaéDi gyomor cseppek aa MéiiaaaUI lafKlacagfc nem títkoa *aer«k, a gyogybat" anyagaiknak OuaatMH minden kaaznáiatl ntaattáaban fal van aorolva.
á Máriazelli ajomorctepptk éa HédaxeHI labdacaok 1 ipMtek
Nagv-Kamuén Prager Béla éa Belua Lajoa gyógy-aaertáraikban. Babóceán: Uiaa gyógyaaertárában. Harca Kokat Sándor gyugyaaertárában. Marcaali Köroa Vic-tor gy6gyaaartárában. clnita Bölca Béla gyógyaur-tárában. Sat Gotthird : Tomcaányi Leop, gvógv»aor-tárában. 497 31-43
as Kremaiarbaa, «- koiij
Máriazelli Labdacsok.

i ii
A HHIÜipiHI
DIETRICB és 60TTSGHLI6 !
BVDAPEIT
Tragry DKEHEE -A.IST T -A. L KZő'bdn^a,
^ftkia te^eaoa lonlb«|»od» tt.. Voknt UktetUsta kivitali nör saétkfiblésc, folyton friss iivfgtOltésb«u, a minfaég hamisit-
lan volta Belláit keaeeaég váialtatík. v
Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
Aijtfyiélwk mindenfelé ingyen éa bérmiatre.
(634 2-6)
Untén, pftéui megtörténik, bogy idegen késiitményti ée gyöngébb minőaégft sörök „Drelier Antg} kVÖóH flftr* cittt alatt forgalomba kutatnak, a t m. Dreker-féle kiviteli sör fogyaaatóknak a bau«ágttag oiu|puuott Ivogcimkét, melyen a Dietrioh ét CftottMkl&g név okvetlenül kell b«*y rajup l»fgywis kiváló bjryelmtiklw ajánljuk.

THIÍ GRESHAM
tt

SPHT líl^-fplp Vasöntöde és gépgyár Részvény LllLJv^i\"lClC Társaság Budapesten.
Gyár és irodák: | Városi iroda éa raktár:
VL ktUnö Táo*i-ut lati 99. n. VI. FodaaaioskQr-atoM 14. ssám.
t|áslja a enepléal ilé>;ie kltlsé aaerkeanU
gőzcséplő-késziileteit, locomobiljait,
ée vaskeretA gtfir^pKl gépeli.
X ( i
Jn^ZűBLáL _lk HrsV1 JBKIm vi
ETJjWt—■— ^WSfi^á
lovébbá , 586 6—18
járgánycséplö-készületeit. gabonatisztitó-rost áit
(Baker* ée Vldatí-rfsduer) és ksslislysióM.
S&J3SZ
Kéezlstben
Eredeti kévekfitő-é* marokrakó arató-gépek, eredeti amerikai fűkaszáló-
___ fépek wéeapIJUk, uh.
SCHLICK-í l szab. 2 és 3 vasú ekék,
I W. SrtU^i .f ju mAyiii-Mk, máytiS-Mi 5»r*z*t&M, t.*td. SMkk- 4s í'itiats-Me. tfftnttbMk, tmisjmixrtt stskétZk boronák és •fytdrtk. ^
Saab. Scfaliok (éle „H ALA I>ÁH bői bavető-f épek
%éiiiirti féfMük — Takanaányké^rifcfigépek. — dárátók, moraaolök, őrlőmalmok él ob^sstosi berendelések.
táskám ér*k- — KUmfét jimtíei fdlédsk. Árimzékek kirtnotr* i*gyfn és bérmentve.

/ a RBr~T
/leJhizhishó-tíiriiaBíg London lmn Magyarországi fiók: | Ausztriai fiók :
Budapeat. ] Beoa
Ferenc-Jöikcí-t»r 5.. 6. as. GÍ6ella.stra>s« 1. asám a,
a társaság l.áaálian. | — a tnrsasáp háaábaa. A táraaaág vagyoua 1889. juuius 30. frk. 106,5*8.598-96 Evi bevétel biztosítások és kamatból
1889. évi junius 30-án ....... 9 19 HX518 86
Kitiaeteaek bixtoeitáai és járadéki aser-. aődégek M via>«a ráaárláaok atb. atáa
a tárxaaág fennállása óta (1848.) . . „ n9.990.7Qt8? A legntobbi tiaenkét havi üaleti idö
alatt a tárnaaágnál ......... „ 49,089.600'—
értekig nyújtattak be ajánlntok, mi-
által a táraaaág fennállása ötu be-
nyújtott ajánlatok öassélrtéke .... 1.610,827.280'—
értekre megy.
Prospektusok éa minden köaelebbi felvilágoaitáaok aa I OKatrák-magyar monanrbia minden nagyobb vánmában aa | ügynök arak éa a magyar és osstrák fiókok által adatnak. S08 3—8
ipEHOUBLONlJ
I^L mnau atiaTai»r ? I
/ACAWLEY «e HENRY TÖL | I
. lAWMAJI qBj^^MfW
Nyomatott Fitchel FfllOp laptüUjdonognál Nayy^Kaniasén. ia^O.
CAWLEY 4e Hl
VASZSS VU6KláUJTU_
TSraktAr: KAKITZ OTTŐ éa tAaaánAI SSOSSSM.
HÍD .41
áftóczy
( bmrá-tó.
Esen annyin kedvelt, eddig iegfobbsa^1 fiiamért, gyögybatásu bajtwzer. orvosi ki-tünöségek áhal mint nélk&lozbetlen báai-szer legjobban ajánl tátik, kfilönöasn el* téitl baleknál, Térterlédáa, araayam, U44-, tn»- és aerepkaleaaa kénlslmakaél, kMsglte, kéutéaj, kérkiaiés, degelás stb.* ellen. Raktáron friss töltésben minden fíisaer.- ásváúyvw kareakedéabes, a legtöbb gyófaaertár és gyógyfükereskedésben A forgalmi i#üsgatfoé$: 613
LOSEB teatvérek, Budapeat.
fi
20. szám.
Nagy-Kantá^, 1890. május 18-án.
XVII. évfolyam.
(nrkmtWf:
Batthyány- éa Kisfalndy-ntcia látkia.
Ma Maipdi t lap nriM rintn vonatkozó minden keikmésy.
BtnnftateUett levetek tsak imrt ke-atfcUM fogadtattuk 4
. Káalrattik ráá nem küldetnek
ZALA
(MéUntlI: Viraeliáa-etesa i, HÍM Flicl.el FtUőp H>a/vker««tntlse.
Előfizetési Arak: Egh-l ítn . . Félüvr,) ■ .... t NegyedÉvro . , . , 1
5 frt — kr.
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
Bírtatok jutányosán eaáaittataak. Hytltwr pattlsora 10 kr.
A Nagy - Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak és a Bankegyesület hivatalos közlönye. gj«iMt*»k valamint a hiniei«»kn
vonatkozók Ffactíét Fülöp kflfiyir. kereakadMfa* ia'áatadftk
Heg|el«aik Nagy-Kaninán heteukint rgyuer: rasArnap.
Á sziniigypártolás vírosunkbm. ^PP®1 *em akarunk levonni. Elismerjük, I aulát iránti meleg érdeklődése igen termé
bogy uéhány kiforrott erő a még néhány szatén: a rokonszenv éa tiaatelet legélénkebb nagy reményeket keltő fiatal tehetség vsn kifejezésére hangolta a acinéazeket ia. A
I.
Másfélhónapi működés után a székesfehérvári színtársulat elbúcsúzott városunktól. Nem ugy, mint valamikor Tolnavármegyétől ai egyszeri színtársulat, .hogy : „latén veled to aváh Tolna! Kár gaháae láttunk volna * Hanem a lehető legkedvezőbb emlékekkel ugy anyagi, mint erkölcsi siker tekintetében.
Mott távoztuk után elmondhatjuk, hogy' még ilyen, hogy ugy mondjuk : szakadatlanul aaáp pártolásban egyetlen, eddig itt mfl-ködött asimársulat aem részesült. Pedig — legyünk igaaaágoaak! — mikor még a Qerőfl társulat in floribui volt, majd később Aradi Gerő színtársulata olyan erőkből volt szervezve s olyan előadásokat produkált, hogy a főváros bármelyik színpadján beváltak volna. Éa mégis — bár elégtij-tességes pártolásban részesültek — pMfr hányszor Kongó ház előtt játszottak^,0»k ritkán volt olyan publikumuk, minő a most tivocott szintársulat mílködéae alatt majd nem mindennapi volt; a szin házat teljesen megtflltő.
MidŐn a — kétségtelenül Örvendetes tapasztalatot regiatráljuk, némi oommentárral kell aat kitérnünk..
A székesfehérvári színtársulat érdeméből
kOztük. Meg kell adnunk, h«gy az előadá sok szabatosak, gördülékenyek a meglehetősen Oaazhangzók voltak s megtetszett azo-
legutolfó előadás után tiszteletükre tartott búcaulakomán kijelentették, hogy legközelebb firmájukat: .székesfehérvári szintár-
kon, hogy a próbákra suly van fektetve,a{sulat". igy fogják kiegészíteni: .ttékesfe-
1 rendezés nem felületes. Hogy tehát az ér héreárí és nngy-ltanifhv szintArsul^_
deklődéat maguk iránt fOl bírták kelteni, Ily ként akarják még azoroaabbá tenni a , az határozottan a színtársulat érdeme. De viszonyt a színtársulat éa városunk közön-.hogy ez az érdeklődéa oly állandó volt,|sége között s ez által akarják mintegy le-hogy a színtársulatnak oly szép anyagi éa róni az itteni szép és ritka pártoláaért há-erkölcsi sikert biztositaon, ez már szintén' lájokat.
oly határozottan az itteni társadalom előkelő fiatalságának érdeme. Ez a lelkes fiatalság járt elül pártolás tekintetében szép példával; ez tartotta fötm és élesztette folytonosan az érdeklődést; ez toborzott a azin
Egyúttal ezzel kapcsolatoaan az a szándékúk, hogy ezentúl a téli színházi saiaon alatt fölváltva mdkodnek Székesfehérvárott éa városunkban.
Szándékuk igen szép és helyes. Hismük,
ügy-pártolásra híveket; ez tette az itteni | hogy ez a Jglkes fiatalság, mely most oly I társadalom éa színtársulat között bensőbbé i nemes munkát végezett a azinügypártolás »z érintkezést, az ismeretséget az által,; föntartása ét élénkítése tekintetében, — I hogy néhány alkalommal társas-estélytren-1 máskor és minden alkalommal a mostani jdezett s a színtársulat tagjait oda vendé | hoz hasonló ügybuzgalmat fog kifejteni, s jgekül meghívta. . iákkor a színtársulatnak sohasem lesz oka
Ez vaióbau szép éa dicséretes dolog v<jh; megbánni, hogy városunkkal bensőbb vi-i társadalmunk előkelő fiatalságától. Minden-Iszonyba lépett.
j kiben csak őszinte örömet 'kellhet, mikori Az előkelő fiatalság most tspasztalt lelkitekre hivatott fiatalságunk üssTetsrtása,, keaedéae más ré|zt jogos reményt ébreszt (anyagi és erkölcsi erői ily téren, ily szel-1 bennünk az iránt, hogy állandó színházunk lemben érvényesülnek. 1 közelebb jut ilyképpen (és talán jó részben
A fiatalság lelkes pártolása s a szintár-1 általuk !) a megvalósulás stádiumához. Mert
A „ZALA" tárcája.
Szellemek mókái.
— a ,iala" 'eredeti tárcája. —
Most, mikor s jó és derék Orbán Balázs meg* halt, a haláláról hozott jelentésben sióról sióra ezt irta a .Budapesti Hírlap• :
■Tis perccel tizenkét óra előtt a beteg csendeset), örökre elszenderült. A halál pillanatában, mintha csak földrengés történt tolna, a nzekrrnytk éi széktk a jdtnoaltak meydűhbenrférf, mtyitrncstn-lek.* - ■ 1
Ki ? mit stAl ehhöz ?
Ex és ehhöz hasonló esetek nem egyszer történtek már. Ha csak agy ember vállalkoznék rá, bogy a szem- éa fQltanuklól éleiében hallott eseteket följegyezze, — kötelet irhatáa meg.
Aa .iráttmU' ember (különösen ha az eléle ,uillemjárát1' közvetlen tanuja nem volt) rendé-, sen megmosolyogja; etkényszeredett vén banyák meséjének tartja as ilyen dolgokat.
De hát könyörgöm: ez nem elég as üdvösségre, hogy as ilyen dolgot csak megmosolyogjuk, aztán átadjuk a megfejtellenségek, a képzelet izgató titkok birodalmának: hanem kell felettük meditálni; nem szabad letettük egyszerűen napirendre lér-aunk Mert vagy megvan a íisikai magyarázattok a akkor csakugyan mosolyogni lehet azokon, kik valami ördöngös dolgokat Iáinak beonök; vagy aMgaagyariafeallanok s akkor éppenséggel nem mosolffakaazfÁk. Vagy érthetők az eléle dolgok s akkor a természel törvényének érvényesülései; vagy érthetetlenek t akkor a csodák országába tartoznak. Ilyen természetes észjárással ítél és kftvétkistaf átokról a legjózanabb gondolkodású paraast ember a. Csakhogy as a baj, hogy aok
aféle .szellemjárás' marad a megfoghatatlanság, I a megfejietlenség titokzatos ködében.
En, aki az egy latenen kívül semmiféle misztikus lényben nem hiszek, nem birom, nem akarom I hinni, hogy lehessenek olyan szellemek, akik bizonyos körülmények közölt és bárminő módon (i legmagasabb lény akaratával) megnyilatkozhassanak. A nélkül pedig nem nyilatkozhatnak meg.
Vollam én is hosszú idöo, heteken keresztül nehéz beteg ágya meilett; végigszenvedtem vele S a haldoklás rettenetes óráil; de akkor nem ta-i pasztaltam semmi ilyen szellemjárási. Egyik, másik bátor néha-néha patiani egyet, de ennek meg-j birlam mindig lejleni fisikai okát. i Hanem ez előtt glig félesztendővel — megvallom — iörlént nálam olyan dolog, anr.it* ma sem | birok megmagyarázni.
| Csendesen, mélyen sludism én is, éppen igy j családom minden tagja. Egyszerre éjféltájban, ! miniba valaki egy golyót hullatolt voloa a nőm lágya előtti szőnyegre. A dobbanásra mind a két szobában fölriadtunk álmunkból. Rögtön kérdeztem családom tagjait, bogy hallották-e azt sz erős ! dobbanást. Mind azt mondták, hogy 'hallották. | Gyertyát gyújtottam s megkutattam mind a két szobát, hogy talán eldőlt valami tárgy vagy le-I hullt a padlóra ? Nem találtam semmit. Másnap reggel napvilágnál kutattam át a szobákat; akkor sem találtam azokban semmit, ami az éjszakai dobbanást megmagyarázta volna. Tüoödtem a dolgon, kerestem okát, de hasztalanul.
Délután táviratot kaptunk, bogy nőm édes-slyja meghalt »
Ehhöz hasonló dolog történt velem Balaton-Kereszt uron.
Vendég vollam égy jóbarálomnál, az ottani uradalmi ispánnál. Velem volt as ispán sógora is, ki szintén jóbarátom. Éjjel ez utóbbi barátommal'egy szobában aludtunk.
Éjféltájban különös és szokatlan neazt, zörgést hallottam a máskor kriptái csendes hálószobában. Mintha valaki nagyokat sóhajtott volna. Majd mintha egy-egy széket zörögve odább tollak volna. Legerősebb volt azouban,a mi uloljárahaltatszott: az erős lánccsörgés: Olyan torma hang volt as, mini ha hosszú méröláncot doblak voloa a szoba közepére. Mind eddig szótlapul hallgattam a szokatlan zajt; de ekkor már oda szóltam barátom-; nak : ,Józsi I hallottad ?<
— 'Mindent hallottam!« — válaszolt ö. Gyertyát is gyújtott; de nem láttunk egyetlen élölelket sem a szobában.
Másnap reggel is megkutattunk mindent, megvizsgáltunk minderi zeget-zügol a szobában, a folyosón, szóval mindenütt, ahoonan csak a zörej jöhetett. Próbáltuk az egyes tárgyakat moz-i ditani, hogy nem adnak-e az éjjeli hangokhoz ha-í sonló hangokat ? Fáradságunk sikertelen maradt.
Este a mi hálószobánkban preferancoztonk éppen, mikor megérkezett a sürgöny, bogy hálótár-sám nővére azon az éjszakán meghalt.
Ezek különben mind a gyöngébb szellem tníká-z<i*ho: tartoznak.
De mit szóljunk ahhoz, ami Kerecsenyben történt a hetvenes évek vége felé. j Egyik nap délulánján a kertaljai kukoricásban borsótszedö béres-asszonyok lélekszakadva futót-| lak haza az uradalmi gazdához, hogy ök nem I bírnak künt borsót szedni, mert szakadatlanul hajigálják őket különböző piszkos dolgokkal; de nem látnak, nem találnak sehol egy árva lelket.
Az uradalmi gazda, egy testében, lelkében mokány ember, rögtön kiment néhány béressel a kukoricás táblához kísértetet fogoi. Hanem bizony csakhamar rüctwárts-concenirieruniot kellett csinálniuk, mert őket is éppen olyan gyöngéd fogadtatásban részesitelték ama láthatatlan kezek.
Ettől a pillanattól kezdve azután as uradalmi
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 20. szám. (2 lap )
1890. május hó 18-án.
még fennen dobogó, ideálokért hevUlni tudó fiatal sziv rövid idő -alatt, egy nem vftrt kedvező pillanatban többet lendíthet rajta esetleg, mint a minden körülménynyel szó móló higgadt realismus.
Dj erről majd következő cikkünkben aaólunk
Á deficitmentes pénzügyi év.
folytán. Mind ezen segítve lenne,-ha atérrerétt feltételekbe felvétetnék azon jtííHt, hoyy az áfirdei Hitték a vételár elei. mániáik vayy harmadik rész-letéttel (tjyiUl fizetendő, természetesen a vonatkozó jogkövetkezmények szigorú érvényesítése mellett. Igy eleje tétetnék minden visszaélésnek. az <fl-lamjiénztár sok felvsltges munkától, tok bevétel elmaradásától kiinéttetnék meg, az e rímen kivetett illeték önként lefolynék.
Amibe az elkerülhetlen, többé nem halasztható reformok kerülni fognak, bőven be lebet hozni az általános adóképesség fejlesztése ós a behajtás oly xpeciálís javításai által, minők a fentebb kifejtettek.
Alispáni jelentés.
(Folytatás)
Továbbá a nagyméltóságú vallás- éa közoktatási Minisztérium a tanítói nyugdijröl szóló 1S75, évi XXX.IL t.-c. módosítását elhatározván, az ehhez süQkséges tanulmányok és számítások foganatosítása céljából minden jellegi) éa tokoi^lu nép-oktaiási intézetben működő lanitókrs, tanítónőkre, óvónőkre é« óvókra, ezek nejeire, illetve gyermekeikre vonatkozó, ujabban a tanítói és kántori járandóságok külön feltüntetésével pótolt adatok
| kevesebbet matatnak, te hiány nem muljs felül magában a költségvetésben pritlírainált minust, söt inkább mögötte marad a ezenfelül dúsan helyreüttétik a "több mint báromszoros nagysága által azon összegnek, melylyel a fogyasztási adók, a népesség consumaló ereiének ez a legmegbis-, hatóbb fokmérője, emelkedtek a megfelelő előző évi negyed bevételeivel szemben, eltekintve attól,, hogy fogyasztáson alapuló bevételek as esztendő egész folyamán meglehetős egyenlők maridnak, mig az egyenes adókból eredő bevételek mindig ] oly erősen fluktnáluak, bogy egy negyedév eredmé Alom volt-e csupán éa hab, avagy igazi, kéz nyeiből a végeredményre biztossággal, sőt még seltogható valóság lesz, a mit a Wek'erle-féleJ valószínűséggel sem lehet következtetni és na-1890 évi költségvetési javaslat ígért s as égést [gyen lehetséges, hogy az. utolsó negyed --- az nemzet oly benső örömmel, oly hazafias büszke- idei aratás után, a mely remélhetőleg igen ked aéggel lugadutty A folyó évi államháztartás csak-I vető lesz — a< első negyedévek. hiányát-töké ugyan hiánymentes. mérleggel fog lezáródni? j letesen helyreüti '
Nem fog megzavartatni a/, egyensúly elkerül-[ De a bélyegedet és illáékeket fogják ellenünk heüen póthitelek, vagy é{ien_árbevételeknek a felhozni, melyek az aratási eredményekkel rész-reményteljes előirányzat •mögött" maradó sikere ben okozati összefüggésben vannak ugyan, de által ? ' azért a fogyasztó képesség'; utmutatásjellegét is
A ,1'sster Correspondens' az áilampénztárak-1 jó erősen- kidomborodva viselik magukon és a nál a folyó év 1. negyedébea előfordult brutó jelen kimutatásban mind a kettő csökkenési tnn bevételekről éa kiadásokról ép most közzétett | tat. Itt azonban Kommi esetre sem elégszünk meg kimutatásból azon bizalmat meríti, hogy a ma vigasztaló utalásait) am lehetőségre, hogy az gyar kincstárnoknak a legszolidabb alapokon i esztendő következő évnegyedei a hiányt pótolni
épült költségvetési feltevései aa elmarad hatlan ; fogják, hanem nyiltan ......
'póthitelek dacára és dacára ama körülménynek, vitáé igen helyén van'könnyen íivihetfi s e ja vitás j tek és felterjé'sztettek. hogy a tavalyi kedvezőtlen aratási eredmények-|olyan, mely az álamnak milliókat hozhat.anél- A vármegye kisdedóvó intézeteinek száma ti-az idei állami bevételekben nem jelentéktelenül I kül. hogy az adótizetökre nehéz, vagy épen jog- zenegyig emelkedett. Ápolást nyer bennük 1070 togják magukat éreztetni és as L negyedévi talau nyon.ágt gyakorolna, sőt ellenkezőleg, a|-gyermek 13 óvó gondozása oMlleti. Évi lentar-kimntatáahan már éreztetik is magukat, — mé-LPester Correspondens". által indítványozott mó-i lásuk 6411 toriul ha kerül.'Az óvodák vagyona gia fényesen beválni, tökéletesen reálizálódni fog- dúsítás égy igazságtalanságot ténnejóvá, emelné ingatlanban és alapítványban 68UI8 lorintot ér. nak. v • költségvetésünkben az-igazságosságot és méltá- A kisdedóvodáról szóló-törvényjavaslat vé<le-
11a behatóbban vizsgáljuk a tőbbazör említett nyosságot. igy a bélyegjövedelmet lényegesen leges szerkesztése céltából, a nagyméltóságú köz-kimutatást, a végszámokban, a rendes egyenes emelni lehetne, ba. hogy csak egyet említsünk, oktatási Miniszter ur 1889 évi szeptember bó bevételek több ágában előforduló nem csekély a telekkönyvi kimuatok hitelesítésénél igazságosak 14 én 38M9. s«áni alatt kelt rendeletével a tény-kevesebb-bevétel dacára, a negyedévi pénztári Takarnánk lenni. Ez a hitelenitéaíhéTyeg jelen-Heg fennálló kisdedóvodák és. menedékházak ősz-mérlegnek hat mi'lió lorintot meghaladó javu-1 leg egy ft. ivenkint: tehát mérsékelt, méltányos.' szes viszonytinak kimutatását meghagyta, láaa mutatkozik. Négy millid itt mindenesetre he a bélyeg ugyanaz akkor is, ha a legszegényebb j A vármegye öl iparos tsnonc ískúlájábsn 096 ta-italmérési adó eredményeként figurái, mely /Miraszt göröngye, a napszámos gnnyhúja. és hercegi 1 nouc nyer 27 laniló veselése alatt oktatási. Fen-
latifundiumok forognak tzóbaiL._t.HHik' nuir nincs tartásuk 4li99 írtba kerüli. Négy tanonc-iskola rttlme. itt szabail behozni a fokozatosan emeüaaS muokakiAllitást tartott a tanév végén. skálát, sót kell Vagy vegyük az illetékek feje- Szetvezés alatt van a csáktornyai uj iparos zetét s -itt' csak egy pontot; az átírási illeték oly tanonc iskola.
ingatlanok után. melyik végrehajtási árverésen adat A vármegye két alsóbb loku kereskedelmi is-nak el, jelenleg bekeblezi* által biztosíttatik. Ez-aH kólájában 95 növendék" részesüli 6 tanító vezetést kaimat ad számos visszaélésre: pl. ttz árverési mellett oktatásban.
_ ___i vevő gyorsan továbbadja az ingatlant még az A zala-egerszegi polgári fin iskolávsl kspcsola-
etemben állni, mindig két milliónál nagyobb átírási illeték bekeblezése előtt s az uj vevőnek toa középkereskedelmi iskolái a legutolsó lanév-fölösleg marad a megtelelő tavalyi nggyedév. kétszeresen- kel -illetéket- ti setaie, egyszer az ben immár növendék látogatta; a müssitalos eredményén íúIh Azután kiemelendők a követkézők. árverési vétel, aztán a saját vétele után : továbbá tanműhelyben pedig hat növendék nyert oktaiást." ba a kimutatásnak költségvetési becsét igazságú az illetékbiztusilásnak e neme töineges irka-tir-1 Szervezés alall álla nagy-kanizsai i/raelita aan akarjuk mértegelni: ha az egyenes adok az kára ad okot, mig a pénz csak ló—12 év múlva hitközség állal letilarlandó középkereskedelmi liWl. év 1. negyedének bevételeiben az 1889. év l. foly i-sak hérsőt nem ritkán elvész' az elévülés iskola. *
adó as 1889 év első negyedében a mai alakjá ban még nem létezett: de ez a bevételek ked vető fejlődését nem álteráljs, mert először már msgában az italmérési adó eredményének e magasságában erőteljes bizonyítéka van. a fogyasztó népesség teljesítési képestégének és másodszor még e négy millió levonása Után is, mely ősz-szeggel a regáléknál megfelelő kiadások fognak
gazda lakháza, mely (mivel as előtt gszdatiazti | lak volt) egészen külön állott :- valóságos kísérlet-tanyává lelt A leglá'aaabb fantssiáju ember visióját túllicitáló dolgok, hajmereszlöségek tör-1 térnek ott
Éjjelenkin} zongora-hangok, rsallogáa, tolylo nos sóbájok özlék él a lakók azemeiröl a nyu-gálrnas álmot. Nappal is szakadatlanul hol itl,j bol ott jelentkeztek ilyen dolgok. Az étel, mit a legnagyobb gonddal és lisziasággal kéaziteltek, mikor aa aaztalra tették, egyszerre tele len (itt kiirhatatlan) piszokkal.
Ha a gazda künt dolgoztatott a szőlőhegyen s feleeéft ebédet küldött utána: lecsinálhatta, bekötözhette a kosarat bármennyire: a szőlőhegyre érvé, a legundoritóbb mixtum compositum vált belőle:
At arodalai gazdát roppantul bántotta ez a dolog, mert imiat említettem) testileg, lelkileg egyaránt nagyoa mokány ember volt. Elkövetett C mindent, bogy azt a síMátó szellmet megfog-1 hassa, de hasztalan volt minden.
Egyszer elment megtekinteni a saját birtokát,' mely körül-belül 2 óra járásnyira volt Ktrecseny-töl. A gazda oda marsd! körül -belül egy hétig. Mikor hazamehtjélesége nagy sopánkodva ment kocsijához és szemrehányást tett neki, hogy miért 'marad el a háztól ilyen hosszú ideig ; hiszen lud< halja, hogy valóságos purgatórium az ő életük a létekazállotl házban.
A gazda erre iszonyú dühbe jött s eget rengető káromkodással szidta aat a kutyát, aki nem mer as ö kese ügyébe jönni I
Álig végette káromkodását, olyan ülést kapott a kupájába, bog\ létájuWa vették le a kocsiról.
Oly mértékel öltöttek at eléle dolgok, bogy at urodalai gazda kénytelen volt családjával az ia-
látóba menni, ha egy-egy nyugodtabb éjszakát I lendeig: ez is tény. Es nem jöttek nyomukra, akartak maguknak szerezni. magyarázatukra: ez is lény. Tanúm lehel Remete
A gazdának egyik 15 éves fia e kísértések' Géza, akkor voll országgyűlési képviselő, most alati szerencsétlenné lett, mert egyik é|s<akai nagy-kanizsai ügyvéd és őszinte, igaz, becsületet ijedelem alkalmával szivlogást kapott, mely több- balpárti 'lelek.
szűr. ismétlődvén, megöröklödöli nála s gondolom a Pedig hogy 'talán mégis nyomukra, msgyaráza. azegépy liatsl ember (máskép eleire termeli derék,! tukra lehetett volnajónni, — kél körütménybö \ egészséges flu) később az epilepsia áldoza'ául esett, j gondolom.
Voll azon kivül a gazdának egy papnövendék EUS ok: az egéaz házban mindenkit meglétem-fia: aki szintén szem- és füliatuja volt e szellem- litett a sok kísértés, csupán a gazda szolgálóját mókáknak, ö maga beszélte nekem, hogy éjsza- j nem. Mikor s lat hatlan szellemek a legléletmete* kán kint egészen az ágya közelében hallott só- sebb mókákat csinálták, ö visszamókázott nekik. ; hajtozást, kinos hangokat; kérdezte ia, hogy ki , Második ok, hogy a kísértés 2 esztendő után is ■ az ? mit akar ? -y de teleleiül megint csak só- ícssk oly módon ért véget, hogy s semmiféle ba-i hajt kapott. Ha a hang felé köfeledetl, mindig; bonát nem hivő s mindentéle kuruttolási gyűlöli
I távolabbról hallatszott. \ gazdának el ketlett hozatni a „szentmárioni asz-
! Et a fiatal papnövendék, ki később a Pazma-: szonyt.'
, neumba küldetett Bécsbe, — megkérdezte aa ot- j Ez a csodás hírben álló ,tzent asszony" imád-: tani theologia-proléssort is, elmondván neki a ■ kotta ki 2 azál viasz-gyertya mellett a kiaértö ; borzalmas dolgokat, miknek nem bírtak nyitjára j szellemet. A gazda családja beatélte, hogy sokáig, |jönni,hogy mit siói a dologhoz? s lehetsé-inagyon sokáig imádkozhatott a .szent-asszony*, gesnek tartja-e a szellemek ily módon való haza- {mikor egyszerre földrengéshez hasonló dübörgés, járását, egyáltalában a sulUmjárfut ? A tudós pro j csattogás hallatszott, mire az imádkozó asszony fesaor ur azt felette, hogy ,azt mint rendes, el' ' ~ "
j fogadható tényt elitmer ni nem lehet; de nem lehetetlen, hagyhat Isten mindenhatástiga egyikkel, másikkal szemben kivételt lesz.'
Igy mondta nekem stórul szóra a fiatal pap i növendék: amit én bizony nem tudós létemre is. kissé tara állításnak, észjárásnak találtam egy tudós theologus részéről. Meri hogy Isten örök tör-"
elájult, ügy kelleti felmosdatnrecettel. Éttől jogra nem jelentkezett semmiféle kísértet. A~3olpg át lett adva a szellem csodák országának. Nem Kulaiia, nem firtatta többé senki.
Tudós urak nem szeretnek az ilyen dolgokkal bajlódni. Pedig az ilyfajta szellem-mókák is rászolgáltak már egy pár ludóslejre.
Így azonban ('nem bolygatva; nem kutatva) vényeket alkotott, — azt tudja minden egéosé- megmaradnak — miként at Orbán Balázs halála-ges észjárású eojber ; de ugyan ki hallott arról j kór tapasztalt butorrecsegés is — a meglogha-vagy ki leheli löi okos elmével, hogy egyes ese- tatlanság, a megfejietlensé^ líiókistos ködében.
tek re vagy egyénekre vonatkozólag külön szabály: rendeleteket bocsátott volAa ki ?
A kerecsenyi gazdalakban történt dolgok iga zak: ez tény. Tartottak a szellem mókák 2 esz
Izgatják a lantasíát, de a lelket nem emelik H kü j Ionosén, ha megmagyarázásukhoz uincs semmi kulcsunk; a spiri turnusban való hithöz meg nem ; vagyunk elég---ostobák.
Nagy-Katóísa, vasárnap.
\ Zala 20. szám. (B lap.)
Iskolai takarékpénztár volt 12 betevővel * 1963 frt évi betétiéi. Az építkezési viszonyok mjait augusztus hó
iskolánál 457 | dók, mint a képeidében tanitolt I5bbi gyakoriali I tárgyból. A tanév végén a szölötelepén végzeit munkáról, a szTHömllvelés tanításira Cordito.lt idő-
ben megtartott tanképésitő vizsgálatok már csák- ről é» e tanításnál 'követett eljárát ét tervről, vé-tornyai Janitóképezdénk új épületében (olylak le. gfil a tanítás eredményéről részletéi jelentés ter-A nagyméltóságú közoktatási Ministteiium nrra jesztendö lePa Minissteriumhoz. » való tekintetből, bogy az állami tanitö-képezdék | A Csáktornyái álltai tanítóképezde mellé eme-mellett" létesített szőlőiskola förendel tetéte az lé-1 lendő tornacsarnok ügyében megkötött szerződé-vén, bogy a képetdei növendékek az amerikai I sek a nagyméltóságú Minisztérium állal már jóvá nzölölajok művelését t általában a phylloxera el- hagyatván, a munkálat rövid idő mulvajnegkez len való védekezést gyakorlatilag annyira tanul- delik. Jelentékeny áldozatokat hozott a nagymél-
ják meg, hogy nint a tanítók a népet arra isi tanitbataák — elrendelte, hogy a képetdei növendékek a szölö körül végzendő minden munkát!
tótágu minitzierium ezen időszakban ugyan ezen intézetünk külbő éa belső leiszerelésére. Ezen időszakban it hét uj ixkolahát ét tanítói
elejétől végéig nemcsak végrehajtani lássák, ha- lakát építtetett; több község pedig előkészületeket nem az erre rendelt tanerő tevékeny részvéte I tesz e nyáron végrehajtandó építkezésekhez.
mellett maguk it a munkában vegyenek.
gyakorlatilag részt |
Ugyanezen időszakban adatott át rendeltetésének tizenkét tantermet t igazgatói lakást magában
E célból a tavaszi áa öaú időben a gazdasági j foglaló perlaki állami iskola uj helyisége is. t^^HL^^A A vármegye területén múltévben előírtban
növendékek az év végén éppen ügy elméleti és|
gyakorlati vizsgálat tételre kötelezendők és i gazdasági egyéb ismeretekkel együtt osztályosán-
dékeesé vált összegéről az ezakre teljesített befizetésekről, ugy a fennálló tartozásokról követke-I zőket van szerencsém előterjeszteni. .
Egyenes adó.
Megoevezeee s. m. kir. adóhivatali kerületnek
A.-Leadva Csáktornya Ketatbely Letenye N. Kanizsa Sümeg Tapolczá L Egerszeg
1888. évi hátralék
irt
í kr.
Összesen:
64100 0? 12358(1122 i 144971 60
101589115,' 688821421 75689 94 206478 '75,
916228182
1889. évi előírás
tre j kr.
185177 461 241061 20 253435 42 166710 [14 437090 83 177280 73} 210776 86, 3 9916181 1» 4049 97
Törté*
irt
iíl
Megállapított adó tartozás
frt | kr.
1653 {431 10318 esi 4848 601 717 4l| 11536 91 2281 72} 22648 79
6784104,
60463 79
248284110 364322 76} 393858 12 WWMWt 627142 6J 243881 43 263817]—í 618649150]
1889. év folyamában befizettetett
IH 1 tr.
184628 29J 230S98 67 247942177 j 166879 tlí 434630 22) 168594 89} 199628 25 318346 76
1889. év végével hátralék
Irt" [kr
03665.801 123724 19{ 145916 344 122990]28 92612{36 15286 (54 64288 75 2003031741
toS88861- |196lo47|98}| 888717 jt'l
~t890. máján hő 18-án.
bogy a cár egy bosnyákheroegovinai küldöttséget fog fogadni ée elves ssánva Aaaztria-Ma-.gyarom/ígot telssólitani,' bogy ürítse ki as oku-pált tartományokat. — fípaten a péklegények sztrájkja megszűnt. — A Kanyaró a fővárosban mind ijesztőbb mérveket ölt az iskolás gyermekek közt. — A szünidei orvosi kurzust as idén nem tartják meg. — >42 osztrák zarándok-csapatot Chaifa kikötő-város mellett kirabolták. — Hugó. Károly költőnk holttestét Milánéból haza fogják szállítani. — Pirisban egy kivájt kenyérbe rejtett újszülött gyermek-hölttottet találtak a . Clovis utóin. — .12 ország több pontján volt már jégeső.. — Vaw&lUgyr feliratot intetett Tisza Kálmánhoz, hálája és tisateleté kifejezéséül. — DömBtör László méhéeseti vándortanító e hó 16Atól Sü-ig Csáktornyán tartá szakelőadásait. — Mayer Károly posta- és távirda tiszt Csáktornyáról Nagy-Kanizsára helyeztetett át. — A rsiik/omyai kiadedovó egyesület alaptőkéje | gyarapítására t hé 17 én felolvasással egybekötött társasestélyt tartott — A budapesti mü í egyetem egyik legrégibb é< legjelesebb profét-.sora Stoczek József meghalt. — A balatom gös-hajózás érdekébea Veazprémmegye megszavazta ia részvénytársaság által kért 3000 frt aubven-tlót — tíémzen a ayáron Vadas János fiynlá sümegi zenekara Tog mftködni. — tníktornya ; vidékén mintegy 46, legnagyobb részt törzstiszt, | stratégiai tanulmány utat tesz. — A zónatarifa 9 hónapi fennállása alatt 1212,671 frt bevételi 7 többletet eredményezett. — A keszthelyi gym-násiutn aj igazgatójává Dr Burány Gergely jfog kineveztetni,"— A szent iráni (Pestmegye) : rózsaleány, ki szűzi erényeért a Karácsonyi-féle ezer forintnyi jutaromra volt kijelölve, az ün-nepély előtt,néhány nappal egy kis egészséges I fiúval lepte meg a községet Az a gólya I . ... 1 — Az orosz rár engedélyt adott egy Mosskvá-vában létesítendő francia kiállítás rendezésén.
HndmenteNKéigl adó
Megnevezése a m. kir. adóhivatali krrtrtTatTirt
A.- Leadva Csáktornya Keastbely Letenye N»gy Kanizsa Sümeg Tapolca Zala Egerszeg
1888. évi hátralék
Oaastaeo:
Irt 1 kr.
137 Ifi 194 28182 I0J 1649 43 18010 0S1 16446 j$»} 12127 28 12807 91 28410 ifrij
1889. évi előírás
(H I kr.
126860 B6
8909 8803 -8680 6*71 12797 6183 6426 11213-1— 69789 60'
60 50
Í60
Törlés
lr» I kr.
Megállspitott adó tartozás

469 60 818 —
229 -23 50 1388 60 811 -3931 — 522160
irr | kr.
22156 44 31167 101 16000 43 19558 05{ 27866 691 18299 28 18341 01 391011441
mspjmjm
1889. év folyamában befizettetett
Irt I kr.
Iü89. év végével hátralék
8136 68 83^4 79 8607i22 6230 32! 13(16 79 5666 68} 5767 15, 9928144 G6716188

14019 >86 22842 31 1393 21 13327 73 14739 80 12632[694 12673 86 291731Q04 126702 48
Hiti tiimle.
Tanügy.
| A népiskolai tanterv médoalláoa, j teklatettel ai onstott éa mitat* lan népiskolára *)
I A nagy-kanizsai tanítói járáskör választmánya folyó évi janeár 20-án hozott határozatából van szerencsém az osztott éa osztatlan népiskola tanterve s annak módosításiról sz e tárgybani tapasztalataim alapján nézeteimet elmondani. Teszeto ezt pedig kartársaim bizalmából egész készséggel, mert ba ezzel népnevelésünk országos palotája építéséhez csak egy homokszem-nyit is vittem, fáradságom bőven jutalmazva van. Ha pedig nézeteim kartársaim Nézetével össze nem egyeztethetők, ugy kérem'gyengeségemet jóakaró útbaigazításukkal p&tolni szíveskedjenek
A tanügyi lapok hasábjain ujabban azon kér-
dés merült fel -. .Kell e uj miniszteri tanterv* ? Erre elég világosan megfelel Magyarország volt | közoktatásügyi minisztere, boldogult Trefort IAgogtonnák 1880. évi 1046. sz. alatti fontos
(Yiga következik.)
I okozott. — Belgiumion a hypnotizmuséal való J ! ^^^B
visszaélé«ek ellen törvényt hoznak. — Az uUn | rendelete, melyben a többek között ezeket mondja. Urviry Lofa a Pesti Napló egykori sserkesz- az első cholerín-eset Délmagyarországban Meha- .A- népiskolai oktatás első és legfőbb feladata tője meghalt. — A műegyetemi hallgatók gyekor- dián fordalt elő. — Párisban az idén; is rendez- a folyékony ée értelmes olvasásra, a tiszta Ja lati kiképzése érdekében a kereskedelmi minisz- j nek bikaviadalokat - Mm egy ameriksi' "abatoi írásra s a számvetés négy alapműve-ter az áílamépitészeti hivataloknál 4, k magyar j indián-csapat mutatja előadásait, különösen a | jet^neik ész és Írásbeli elsajátítására és )begya kir. állam vasutaknál 16 és aa államvasuti gépgyáraknál 6 napidíjas állást rendszeresített a nagy szünidő tartamára. — A Mini .arak házában. Bismarcknak márványszobrot készülnek illitaai — A kereskedelmi miniszter egy körren
deleiében figyelmezteti a kamarákat hogy a_____________________ít-^-í---——i-í-ít^—'-——
külföldi gépek bebosalatára nincs vámmentes- érdekes épvtéezeti régiségekre akadtak. A longu- »o kat ée felületesen, hanem keveset & jól, vagy
harcias gyakorlatokból. — PAriéa* - a walesi Mására irányul. E három tárgynak kell ttral-herceg fiának majmolása folytán —, csupa kék | kodnia a népiskolai oktaUs efeész hat, illetőleg
1 azinii öltözet kapott ^^HHHHPV : .gavallér.-ok körében. — A sáskajárás veszedel me újra kezdi I enyegetni as Alföld vidékét
divatra, as agynevezett 1 kilenc évi tanfolyamán.*
.........." Ki ne látná ebből, hogy boldogult miniszterünknek is a tanterv módosítása lebegett szemei
hív ujtm avaui 1 vsi^b^vmu msi niiviu vauenvv. - 1 ---------------------- --- --------------T ----
A visegrádi várkertben iszőlőmnnkálat közben) Ielatt. nogy neki is as volt akarata, hogy nem
tér. — Gr. Ruterkátv M. dal máa foldmirrs iskolát ,Pfct% Dalítosztru' máj. 26-én Fiúméban fel hangversenyt adni. — A Bosporust egy angol és francia részvényesekből álló. táimsáf készül áthidalni. — A dehországi német képviselők bementek a delegációba. — At elkereszteUssd szemben — miit az általános hangulatból mutatkozik — a papság passzív magatartást fog követni. — At preamapak öjabban nagyon sokat beatéinek
Móric ceákvári ura- epointi őrültek háta leégett, s a szencsétlenek fog létesíteni. — AI sőt ápolók közül is többen ott lelték halálukat.
— A vartói egyetemről harmincnégy diákot csaptak ki közelebb, tiltott politikai üzelmek miatt
— A római szépségverseny első diját nem adták ki (mi a maga nemében eddig páratlan eset); a másodikat egy" blumenthali magyar szárma
is: markolj csak keveset és azt jól megszorítsd.
Elemi népiskoláinkban legszükségesebbek közé sorolhatják az olvasás, Írás és számvetés tanítást, mely minden reáliáknak alapja. A mely népiskoláoM a tanalók nem tudnak jól olvasni, ott a reáliák előtt a tovább baladás utja el van vágva.- Igaza volt tehát boldogult miniszterünk-
bécsi s az ötödiket páduai szépség nyerte el.-A gyakorló orvos cim alatt jan. l.-tol egy ha-srról, hogy Boszniát s Hereegovinát ki kell venni 1 vonkint háromszor megjelenő orvom szaklap ia-AtMBtria-Magyaroraá^ keséből. — Mária Vale- Idul meg. — Elisabtthfortban a híres Singer-téle ria főhercegnő esküvőjejul.31-én lettIsehlbea. — vatrécepryár telepei teljesen leégtek. 'rtH A király JUnk István budapesti araa^mivemél. meghaladja a kétmillió dollárt — gyönyörű asztaldíszt rendelt meg Mára Valéria; iapetti .Pasteur-intézet"-ben már
zátu szinéeznö, harmadikat tArim, negyediket »«. hogy a népiskola lelke a jő és hibátlan
A kár A bu. megkezdték
olvasásban keresendő.
A mi az osztott népizkola tantervét illeti, erre csak annyi mondani valóm van, hogy itt is a jelenlegi tanterv sikeresen keresztül nem vihető.
Hazánk 16 ezer népiskolái közt 13 ezer az oeztatlan népiskola, mely csak egy tanítóval
fkrgaő számára, mely valóságos remeke as öt- a védőojtásokat — A bécsi nők (saámra mintegy rendelkezik, ha tehát érvényesíthető tantervet vötaáfaek. — Bimarrk emlékiratainak ősszeál háromezer hatszáz negyvennégyem mozgalmat j akarunk, ury a helyi viszonyokhoz mért tan
litágla dolgom k — Bukarestben behozzák a ha- inditottak meg leány-gymaásium alapítása s az lo<My«t4«t — Arad és Essék vidékén köeelebb j egyetemek látogatási engedélye tárgyában. — értáe< jtélvibar dühöngött e tetemes károkat! FWmérom, nunt onnét •-'——1 —|f|
könyvet kell készítenünk, külön a 6 tanulóval
. PalolvaaUtott a s.-ktaisatí tuiUiktr f M é-ia un»M
jelentik, azt beszélik, l kótuUMz.
A-
Nagy-Kamsza, vasárnap
\
Zala 20 szám (4 lap.)
1890. május h(í 18-án.
— KliieTest*. Dr. Kunos Adolf, esprnai prépost, a keszthelyi _gymn. igazgatójává dr. ríffiy Gergely szombathelyi tflgymn. tanárt
biró népiskolák, éa külön tankönyvet kell ké-1 löslegből 2ÜÜ frtot engedélyezett. A miniszter s I törtököt ott Ünnepelte a prtm. társházban, hon-aaiteni a tulajdonképeni falusi osztatlan aepis-i várawgys iparos tanonciskoláinak a vármegyei; nan meglátogatta az apáca-zárda' melynek di-kólák számára ' ipariskolai alapból ai_J889 90-ik tanévre ,1 50 szes kápolnádban misézetiTí'S', azután rokonait
Bízón yoai.n állithatom, bogy a 13 ezer nép-1írt segélyt engedélyezett éa ped g a keszthelyi- és tisztelőit, iskolában működd tanítók *,,« része manapság is | nek 250 frtot. a hagy kanissainák 400 frtot, a minden tanterv aélkfil működik. Pedig tantérv ] sUmegbinek 200 fffőt; a tapolcainak 200 frtot, nélkül tanítani annyi, mint setétben botorkálni.; a zala egerszeginek UOÜtrtot — Ezen idős<ak-
Hazánk osztatlan népiskoláinál legtöbb tanító | ban volt Csáktornyáéi, hol az igazgatótanács- nevezte ki. Áz uj igazgató július elején foglalja a véletlen találomra buza fáradozásának sike- esal a tanítóképezde több fontos ügyét a mi-jel állomását.
rét. Legtöbb fiatal, tanító is, legyen az bár jeles niszteriumtól időközben érkezeit rendeletekhez! ;— Aa rgjrteail pAljilzaletk eredményét képzettséggel kilépett a képezdéból, a mostani | képest megtárgyalta. — Sárhida község elflljá-l máj.~t3 án délélőtt hirdették ki szokásos flnne-taaterv mellett botorkál azért, mert tanköny-1 r óságával az iskola elhelyezésének és építésének i pélyességgel. Városunkból Mántumo HeznH, jogveink folytonosan ujabb és újabb kiadásban körülményeit újabban megtárgyalván, őket az| hallgató 200 frt pályadijat nyert, adatnak ki. s innét származik a sok bábeli za- iskola jellegiből kifolyó további intézkedésekre! — Xitrd-ftuuepély. A nagy-kanizsai ksih. <_var, mely a tanító előadásában as Bsssbangsó felhívta.— Á ziiayi-talvi állami iakola gondnok- tőgymnaaium ifjúsága 1890. évi május hó 24-én, tanmenetet megzavarja; mivel a tanító a tan - ságával egy ottan felállítandó 2 ik tanítói álló-1 stombalon délután 5 órakor, a lógymnásium könyveket tartalmazó sokféle elvont mizériák más sservesése vagy esetleg a mai állapotúak nagytermében a műének-, zene- éi- szavalatból nyakra-főié való bevágásával, bemagoltatáaával, egy Nagy Falván te'állitandó s két tanitóyal záróünnepélyl tart. Műsorosat: 1. Szép örömköny terheli a tanulókat. „„ j ellátandó áll. iskolábox viszonyítása ügyében ragyogása. Erkel F. ■ Bmkbán- cimü dalművéből,.
öreg éa ek-saládosodott tanítóink pedig s : megállapodásra jutott. — Ugyancsak egy Nagy- Előadja a fögymo. énekkar, Í2. Nyitány. • Msm-megélhetés gondjaival lévén elfoglalva, a tan- Falván felállítandó áll. iskola érdekében a mi-lzelle Nitouche< cimü dalműből Hervelől'. Előadja terv keresztülvitelét a véletlenre bízzák. niszterbez teendő -felterjesztéshez szükséges a fögymn. zenekar. 3. Ctigáoynök kardala. Verdi
Bogy tehát mind az osztott mind az osztat- összes adatok beszerzése, ügyében már intézze- >Traviata< cimü dalművéből. Előadja a lögymn, lati népiskolában a tanító sikeresen müködhes- dett. — A nagy kanizsai izr. hitközség ezen 1 énekkar, 4. Magyar rhapaodia. S<ékely J -löt. £10-sék, égető szükséggé vált a népiskolai tanterv j időszakban egy elemi és középkereskedelmi is- jadis zongorán HofTinsnn Sándor 8. oszt. tanuló, módosítása. Igaz, hogy a tanítónak jogában áll 'kólája közé állítandó s már az 1890 91. év ele- 5. Szavalat. Előadja Pállfy László8. oszi. lanuló, az iskolaszék vagy ar helyi taobatóság bele- jen megnyitandó négy osztályú polgári fin iskola 61 Mngyar népdalok. Előadják cimbalmon Hajgató
_ Magyar nfpdal
egyezésévél a tantervet a Helyi kúrülmeayek-j engedélyezése iránt adott be kérvényt á minist-j Béla és Tabr Mihály B oszt. tanulók "7. Melodie hez képest módosítani; de faluhelyen a lelké 1 terhez. — Petőhenye község elö'járósága a meg- »U ssg' esmir>. tíltnshsla K.-tól. Vonós négyes szsn kívül nem ismerek oly halandót, ki a ta-i nyitandó iskola helyisége építkezésének befeje 8. Magyar népdalok. E'öadja a fögymn.énekkar, ni tót ennek keresztülvitelében támogathatná. zését jelenti. — Fitos Márton miniszteri iskola! 9. ^Mr-az újság Peslbudán'(.... > Éjjel az erdőn < A népoktatási törvény 54. § a falul elyen tc -j látogató jelenti, hogy Nsgy Lengysl töit>ég tzximO színműből. Szefllii'iftayE.-löl.'Klösdjtt tö-kiotettel arra, liogy a nép foldmiveléasel fog- iskola félépitéas érdemében 1H8Ö. évi november gymn.éoek- és zenekar, lil. A pályázatok éred-Iálkozik, a szorgalmi időt 8 hónapban állapitőtta hóban felvett jegyzőkönyvben foglaltakhoz ké ményéntk kihirdetése. 1-1. Dalra fel! Elösdja a meg, mig az 53. § kimondja, hogy a minden- j pest az anyag beszerzését megindította s a tan- tögymii. lérfikar.
napi iskolába járó növendékek 10 éves korukig, j év kezdetéig az áj helyiséget rendeltetésének — A kereeitjtré körmenetek mult héttőn, a szünidők kivételével, télen nyáron tartósnak ! átadandja. — Szent-Balázs község az fskolsszéki! kedden és szerdán tartattak. Városunkból az iskolába járói, a 10évesnél idősebb gyermekekre elnök jelentése szerint ar. itkola elhelyezése cél- első Kis Kanizsára, második a róm. kath. teme-nézre azonban a törvény megengedi, liogy a jából a palini uradalomtól egy házat vett meg. Itőbe és a harmadik a felső templomhos vonult legnagyobb munka időben caak vasárnapi isko-i — Az alsó-lendvai járás főazolgabirója Kily Nán-1 szokott ájtatossággal, melyben az összes róm. láoi járjanak dor hátralékai ügyében hozott végzést végrehaj kath. tanuló ifjnság ia részt vett tanítóik és ta-
Már most az osztatlan népiskolában, mely ki- , totta. — A személyi ügyek rendelkezésével iiez náraik vezetésa-mellctt. vétel nélkül faluhelyen van, minő eredményt szetüggő szellemi állapot elbirálAsa céljából meg i — Hl rá ml 11 Iá*. A nagy-kanizsai iparos itju-képes a tanító felmutatni, mikor minden aürge-; látogatta baki községi iskolát. A tanfelügyelői «ág dalkőre pünkösd vssárnspján Csáktornyára lése, buzgósága mellett is november—márciusi jelentés tudomásul vétele után felszólalt Skub vagyis 5 hónap a szorgalmi ideje, ami éppen lics Jenő bizottsági tag s utalva arra, hogy 20—21 hétnek telel meg. Imind a tanfelügyelői jelentések, mind a megye
Kétséget sem szenved tehát, hogy a törvény' gyűléséhez terjesztett alispáni jelentésben tog-ezen § ánsk nagyon is inpraktikus oldsla van. falt tanügyi eaeuiények fényesen igazolják, hogy |dalköre már több löllépéaével szép sikert ara'ott mert a sok szünet a népiskolai nevelésnek any- j megyénkben egy téren,sí..cs óly szép haladás,1 városunkban. Legutóbb a >Polgári Egylet• nagy-nyiban van kárára, a mennyiben as 5-6 havilmint'a tanügy terén. Es az e téren elért, köz-jAermébenaadatt igen sikerült bangversenyesiéiyt, szorgalom időbeír a reáliák tanítására alig ma- megnyugvást keltő siker kivívásában az orosz- mely alkarommal az énekkar valóságos bravour-rad 70. legfeljebb 100 óra. Hogyan lehet tehát Ián rész megyénknek fáradbatlan buzgalmú tan- ral énekelt. Hisszük, hogy Csáktornyán is eliatne-a tantervnek eleget tenni jfelügyelőjét, dr. liuzaícska Kálmánt illeti s in résben log részesülni. A pártolásra határozottan
As 53, 8. kiegészítéséül nevezett törvény 5'). \ ditványozta, hogy azért- neki jegyzőkönyvileg! érdemes, j-a rendeli, hogy a 12 ik évet betöltött a azok, | a legnagyobb elismerés nyilvánitassék, mit a — Ujtuklrek. Bukovieh József, keszthelyi kik a mindennapi iskola tanfolyamát bevégez-; bizottság egyhangú helyeseléssel elfogadott,! kir. járásbiróság buzgó hivatalnoka f. lió 15 én ték. az ismétlő iskolába kötelesek járni. Magyar Károly, fij udvsírt, Hajdú József pakodi; 36 éves Korában meghalt, özvegyet és ti árvát
Az ismétlő oktatás körül á falusi népiskola!tanítók választása megerősíttetett. Wsche Adolf.hagyott támasz nélkül. — Pranger Józsel Nagynem tette, jobban mondva nem tehette meg kö- j kiskomáromi tanító hátraléka ügyében elsőfokú Kánízsa ismert derék iparosa, 68 éves korában, teleaaégét. a mennyiben a törvényben megállapi-: határozat hozatala eéljáhól a járási főszolgabíró rrövid szenvedés után meghalt, tett 5 orá helyett az ismétlő tanulók alig 2 órai I megkerestetik. Aa alsó lendvai és keszthelyi 1 OrtiágM vásár lesz városunkban hétoktatásban részesülhettek. Legtöbb helyen pedig I polg. iskolák, a bsgladi, pórszombati, goricsáni j tőn, (május. 19 én) ar. ügy nevezett pünkösdi vá-n váron as ismétlő oktatás teljesen szünetel, leiemi iskolák 1888 9 ik"tanévi, a beasenyei elemi! sár, mely meglehetős élé a ken szokott lefolyni, mert máig is a- hanyag iskoláztatásban törik iskola 1887/8 ik tanévi, a petriventei elemi is — Áthelyezés. As igazságügyminiszter meg a legszentebb akarat- kola 1887 8 — 1888 9 tanévi számadásai a mi- j Xoutbory Iaijus nagy-kanizsai tőrv. irnokofugyan
Lássuk most már, minő alapon, mit és meny- niszteriumhoz felterjesztetnek, nyit taníthatnánk egyes tantárgyakból az oas j .
rándul, mely alkalommal a >Hatiyu- szálló nagytermében Hőck János tsnár ur vezetése alatt dalestélyt rendez. Belépti díj: 80, 60 és 50 kr, Kezdete 8 órakor. A nagy-kanizsai iparos jtjak
Különfélék.
jily minőségben a budapesti törvényszékhöz helyezte át.
— Kamarai lagsk válaazl*kerttlel«l. A soproni kereskedelmi- és iparkamara területé-— KereMllellAiétl iianepdj A zala iböl Győr- és Veszprémvármegyék elvételvénv a __apáti apátaág ősi kolostorában Zala-Apátiban I most már csak Moson-, Sopron-, Vas- és Zaláéi Utasítások szerint a bittanftáa magya- f. hó 14 én lélekemelő ünnepély folyt le. Akkor j vármegyékből, továbbá Sopron és Szombathely a a bitelemző föladata, a tanító pedig a ékesítette, tel Vsazary Kolozs, panonhalmi lő- {városokból állandó kamarai kerületnek átkerült-
tatlah népiskolában ? A hit éa erkölcstan tanitá tárói a törvény 67. szerint a hitfelekezetek tartóznák gonaoakodni.
A püspöki kar által 1877. évben kiadott tag tart ráaata
roegaagyarázottat tartozilT
(tti)Utíim kvr.)
I.eemléztetni ét kikérdezni ^ apát fütty Tárnát, azt. benedekrendi perjelt a: tekre való beosztása — s az azokban választandó ( Ferenc Józsst-rend lovagkeresztjével, melyet a | kültagok számára nézve a kereskedelmi miniaaltr
tudós férfinnak ő felaége. a király adományozott,1 a kamarát javaslattételre hívta lel. A kamara a \ A lóapáton éa titkárján kivül az ünaepélyen megüresedő 12 kamarai kültagi állást Sopron-, — A aieoei lérréaj ha(4sAg f. h» 6-án ; megjelent dr. Kisfaludy Árpád Béla egyétemi j Vaa- éa. /.alamegyék közt javasolta felosztani ak-tartotr köagyöléaéból: Kir. tanfelügyelő havi je-i tanár és Kiss János, a szent István társ. igaz-1 ként, hogy mindegyik megye négy-négy Jtj kama-lentéaébm előadja, hogy a közoktatásügyi mi-; gatója Boestről, Balaton Jóttef esp. pleb. ésírai kültagot válaazszon, kiknek választási helyéül nisster a ctáktorayai állami tanítóképezde tor 1 Kovács K. polgármester Z.-Egerszegről, Pákor Sopronmegyében Kőszeg és Körmend. Zalamegyé-nactarnoka helyének az igatgatótaná^-s és kir. > Adorján, Berényi Aurél, prém. r. gymn. taná- ben Zala-Egersseg.és Keszthelyt hozta javaslatba, építészeti hivatal meghallgatáaával leendő kije-;*rok, Lénárd Ernő ügyvéd, Kriaxt Jenő segéd-lE javaslat elfogadása eaetéu a kamara - kerület loléaét. nem különben a munka azabályos áta- lelkész. Csorba honvéd-főhadnagy, dr. Hauny l választó alkerületei megyénkben ekkép alakulná-dását elrendelvén megtett intézkedéseihez képest Ödön Keszthelyről', a vidéki plébánosok és az)nak : Nagy-Kanizsai választókerület Kiterjed N,« aa építkezés már május hó közepe e'őtt kezdetét nrod. tisztség. Az ünnepély a főapáti lckosz- Ksnizsa r. t városa és a nagy-kanizsai, csáktor-veendi. — A közoktatásügyi miniszter a balaton- j tályban léi 12 órakor vette kezdetét. Vaazary nyai, letenyei, perlaki -és pscsai szolgábirós&gok füredi saeretethszaál teljesítendő helyreállítási főapát remek beszédet intézett a kitüntetetthez területére. Válaazt 3 iparost s 3 kereskedőt. Za-■unkákra ezen idósaakra .'2808 forint—tí8 krt! s közben feltüzé a keresztet Fiiaay Tamás vi-. la-egerazegi választókerület. Kiierjed' Z.-Egersztf etgedélyeavéa, as elrendelt nyilvános árlejtése szonválaszában köszönetet mondottőFelségénekir. t. városra és a zala-egerssegi, novai éa alsóké lá-íra tüistatt ki. — A közoktatásügyi mi- ét a főapátnak. Egy órakor a kolostorban nagy 1 lendvai szolgábiróstgok területére. Választ 1 ipa-aissttr a perlaki áll. elleni iakola új épületének ebéd volt, melyen 90-nál többen vettek részt. 1 rost és 1 kereskedőt. Keszthelyi választókerület, felttereléMre 435 frtot, a csáktornyai képetde | Felköazöntőket mondottak: Vaszarv főanát, Kiterjed a keszthelyi, sümegi, tapolcai és zala-taőlótslapéaak ez évi múveletért 265 frtot ajFüssy T., Papp Károly c.kanonok. Pákgr Aaor-| ezeut gróli stolgabiróaágok terüleiére. Választ. 1 atla egvrtiegi polgári fiú itkolának tanszerek- ét ián, Lóskav Jeromos stb. A főapát Zala-Apáti-1 iparost és I kereskedőt, s igy /.sltmegye válaut köavrek btaatnétére az lxgti WO ik tanévi fo ból ette leié Keaztlielyre utazott a áldozó ctü-110 ksmsrai kültagot.
Ar-
Zala 20. szám. (,5 lap.)
1890. május hó 18-án,
vasárnap (mái. j-tét, .áVatott ké/zel .eszközöltessük a locsolást,]helyi m kir. gatd. tanintézet és Pestetios T-közgyűlését AI nehogy inkább kárára legyünk a gyenge haj-1 gróf, keszthelyi uradalma is részt vesz, mint
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
**■* kpr J*1 aiei)iet . . . HHHBHHIVVHHpHpiHH
11-én) ta totta 3-ik rendes évi közgyüfését A i nehogy inkább kárára legyünk a gyenge haP gró'l, keazthely titkári jelentés szerint bevétel volt 1888. de<- tásoknak. — kiállító. A gasd. intézet 8 ad éves hallgatói 4
3-ig : készpénz 467 frt, tagdíjból 1114 frt 80 kr., -Tsallél kér gyűlés. (íöesepeggtcsajibb tanárral a íövő hóban Bécsbe utaznak a kiálll-adomány ÍM frt, mulatságból 1506 frt 85 kr., falujában, .Viliéiben gyűllek egybe a göcseíji la- tás tanulmányoaáaa végett, kamatokból 3M Irt 53 kr., hátralékból 13 trt3ó|ni'ók folyó bó 8 án, bogy megtartsák tavaszi ren- —' A ksltlssl gáskajáaá* május ft-én kr. összesen 3293 frt 56 kr. A vagyon ma 1922 ide* közgyűlésükéi. Azonnal hósiá is lehstjük, I nyílott meg oly képen,' hogy mtjus hó 81 ig • frt. Segélyezést nyert: 30 egyén havonkint 380 j hogy reményen felöl sikerült is sz, mifél az j hajó csak egyszer, métg_pedig e-j. —iii_ ——-:u—: 1 egyszer megemberelték (majd mit mondok l) ma
frt erejéig, 200 személy 590 frt erejéig alkalmi lag segélyezte tett, 6 szegény fin a 5 leány karácsonykor teljes ruházattal láttatott el. Meg-választatott ezen ülésen ügyészszé: Dr. Nensifed-, ler Antal, és 2 od titkárrá Kováca Lajos tazéki aljegyző. Aa alapasabályok pedig teljes átdol gozáat és módosítást nyertek, melyben az egy-
- • nappa'i órákban is csak Siófok és Bslaion-Fürsd közt fog közit-
gukst tiöcsejoek ama viiághirlLut|ai (akülönbenjkedni ugy, hogy Siófokról délelőtt 11dtj85perc éppenséggel nem áldásos «sdraz«ífjji"kegyelméböl), melyekre vonatkozólag egyszer at öreg >Zalai Közlöny« egy nagy ürról azt irta, hogy Göcsejen keresztül sártengeren utazott . . . s most olyan jó járhatók valának, hegy még a legszegényebb
kor, Balatonfüredről pedig reggtl 6 óra 4l4 p»rc-kor indul. Juoiut l-löl 30 ig t hajó naponkint egyszer Almádira is fog közlekedni a jep.elt menetrend^ szerint. j
■ci balatoni gtihajtiáal részvény társaság * napokban tartóit gyűlésén elbtlárotta, hogy részvénytőkéjét 80.000 írtról 120.000 fiira
venyr* .moiia*. a. uiaan jeieuies lajaaimasan >eni — nem egy logaioui am:/ luniiojai a gyu- emeli. A mull évre egy-egy részvény oláh 10 frt, emeli ki, bogy 86 tagot nem fizetés miatt ki- í lésre; amelynek lefolyása különben a kővetkező? [ osztalékot ad. As igazgatóság bejaíenteilt,. hogy törülni s igen jó módú tagokat beperelni kel-í leg történt: Kovács János helybeli laniló tanítási'ujabban egy kisebb csavargőzöst bocsájlolt a Balett. Mikor fog ezen egylet, mely a humanismua' gyakorlatot -tartott az érzékek ismertetéséről állaton vizére s tekintettel á kormány és megyék legszebb feladatát foglalta céljai kosé, árvabá- besz. éri. gyakorlatokból, mely sikerültnek lett; által kilátásba tielyeiétl szubvencióra, melyekkel tat tarthatni, mint a jászberényi ? nöneveldétj e'birálvs. Azután Göntér E. jegyző lelolvsslt a a részv, társ. jövőben gyámolititlik, kél nagyobb állítani, mint a nagyváradi? a tanítónőket ké- mull ülés jegyzökönyvét, mely liiieleaiiteieii. Elnök, (özö« beszerzéséről jónak látta gondoskodni. Fel-pettetni, mint a kolozsvári ? Ha a lelkeseilés Lőky Jóitel, -ezután előterjesztéseket teli, melyek ügyelő híz. tsgoknak megválasztanak: Andrássy
let által ^ddigi tett tapasztalatok a kezelés és község — nyomorult gebékkel rendelkező — >fors igazgatás i^fszerüsége tekinte'ében teljesen ér-1 pontoaaa- ia eltudta szállítani (szállítani és röpi-vényrt jutottak. A titkári jelentés fájdalmasan! leni — nem egy fogalom ám 1) tanítóját a gyü
a nemes célok iránt tel nem buzdul a női ke- tudomásul vétettek. Gönlér E lelol vsá'a ily cimü Géza és Sándor irófol
levén, csak jó egyetértés, és fársdhatlan buzgalom kellené. s aduig ia mig tghetne' saját ere
megadja mindenkinek, hogy az egylet járuljon filléreivel,
IdCJárAauiek néhány nap óta
olU4nkey zs főapát.
István, Károlyi !„.
jként lehetne sz iskolsi szorgalmiidöt a nagyobb — Jégeső. Sümegen és vidékéű._Ub6 13-án munkaidőkben célszerűen beosztani ?« — mely- délben niigy jégeső von'utt- keresztül: Negyedóráig jéből, a várostól egy kevés^ támogatás, és milyjjiek kapcsán konkrét javaslatol adott be, wi hoss-1 igen sörö, mogyorónagyságu jégszemek estek, asent uzélok jönnének létre, a nemes egylet ba-4-átat vita után, melyben a jelenlévők ■ majd asm-[ melyek több ceniimeternyf vastagon borították I táaa alatt. Most az egyleti szabályok módositáso-Ldsnike élénk réást veti,—egyhangúlag elfogadia- földet. A jégeső a gabonában, kerti vetemények-
céljaihoz j tolt. Msjd a kebeli ügyek tárgyaltaltak les néhány ben és'szőlőben igen nagy károkat tett; t as « ! igen ügyes indítványát logadlák el Rotner Rezső napon tartott országos vásárt is szétverte, több folyton kis szigeti tanítónak, aki ezután elszavalta (prog-1 vásárosnsk áruiban érzékeny károkat okozva. eső», ugy annyira, hogy nem addig sok is leszjrtmm szerint) a >Hamis tanú- cimü hangulattal- — Ktreutkiléebes történő postai kűldt-
jól vitették mt
A .fagyos szentek" azonban elégijes költeményt, amelyljel lelkesült elismerést ésLményekre a kereskedelmi minisztérium legújabb-tagúkat s még c-ak az „Ofbán-1 ispsot aratott; — s ezzel a gyűlés befejeződött.!intézkedése folytán ujabb és mérsékeltebbdij álla-ntpjt* lehet kritikutsá s szokás mondát szerint i Az őszi ü'és Kis-Szigetben szepi. 2ö én leend, pittatoti weg sJL hó l&élőí kezdve s azt. korou — ('•abonáiok pompáaan állanak, tán ma;d egyéb amelyen előadók Bozner B., Kováca Béla (nagy-1 területén: 10 grsmmig 1 kr., 50 gr. 2 kr.. 150
terményeinkről is ugyanezt mondhatjuk.
lengyeli tanító); Kenyeres K. és Kerschbautnmá- gr. 3 kr., 250 gr. 6 kr., 500 gr. 10 kr., és. 1000
— A iiagj-kaniaaal > Szegények lápinté-|yer József lesznek. A gyűlés után a helybeli ia-!grmig 1 > kr. xete« Ilik pénztár- és vagyon-kimutatása Hevé- nitó aszialáhoa társas-ebédhez üllek le a jelen — „Az eddig Bécsben létezett Pasteur-telek: Pénztárkészlei I88S—89 ik évről 3') Irt j vonali, s pár Orsi kedélyes lársa'gás utánderült!Chamberland(é\e oltóanyagot (lépfene és orbáne
ellen) lermeK intézet a nagyméltóságú fóldmive-
| hangulattal oszoüsk szét.
— y-
10 kr. Báró Hornig Károly megyés püspök slspi tási összege 90 frt. Nagy kanizsai tákarékpénz tár náaod évi segélye 50 frt. IMI zalai takaeák-' nap több paraszt suhanc összeverekedett, a rend jtán í. évi április hál-je óta kizárólag Buda*
A 'Tliausz-féle korcsmában múlt vasár-1 lésügyi m. kir minisztérium meghagyása foly
pesten (Eudolfpart 7. sz. t.) létezik.'
— 4 megzavar! emésztés (székrekedés) komolyabb következményeket vonhat maga után, mint az e bajban szknvedOk legtöbbje gondolja. Uly kórtünetek s fájdalmak, mint; vér-torlódás,
pénsiár másod évi segélye 59 trt. -NigyKaríifca őrségnek azonban a került őket a .dutyival ki város másod évi segélye IQ0 Irl, Tsgsági dijfck békíteni. .— Sokkal veszély^ebb jellegű volt ból 482 Irt 50 kr. Wellisch Lajosné adománya ugyanakkor Kia-Kanizsán Berke Czike László yt> frt. ttsck Károly (Budapest) adománya 20 trt. i nak ipával: ör. Istéf Józseffel történt ötszekoo-Kiatbb adományok 12 Irl. I'erzsely-gyüjtés7t frt canása, mely közben ennek fia: ifj. latét József 7 > kr. Kamatok III frt 9-1 kr Elárusított élelmi atyjának segítségére botot ragadván oly súlyosIszédülési rohamok, lejlájás, szívdobogás, fellutó1 szerekért 46 frt 15 kr 19114 ebéd bárca után á I ütleget >r.ért lierkére, hogy máig is betegen Idás, étvágytalanság, lanksdság, stb. jelentkeinek
fekszik bele. Ügyük már t kir. törvszék kesé-la nélkül, bogy az ember tudná I ben van.
-> Heuthel) váras képviseli leslá I le le f. bó 8-án id. Reischl V. vbiró elnöklete alatt
10 kr. 199 frt 40 kr. 2154 eladóit tápjegy (les dalon 2080) á 10 kr. 215- 44 összesen 1436 trt 26 kr. Kiadaaok : Kiszolgált 4266 ebéd adagért a iQ kr. 767 frt HM kr. Beruházás .különfélefelszerelések) 88 Irl 66 kr. Nyomtatványok és hason-1 neműek 4t frt 20 kr. Tiazlsleldij és egyéb, kit-disok 41 trt. Kezelési költségek 32 frt 10 kr. tiselédbér 30 trt 50 kr. Szolga évi fizetése 25 Irt. Fa-általány a vendéglősnek 1889—90-ki idényre 20 frt. Betét a kereskedelmi és iparbankba 161 Irt 15 kr. Beié: a nagy-kanizsai Uksrékpénziárbt 192 Irt 81 kr. Pénztári egyenleg 86 Irl 50 kr összesen 1436 frt 26 kr. Vsgyon-állapol: Pénztár-készlet 36 frt 50 kr. &' , oa móg'y. papirjáradék névértéke 100 Irt. Belét a nagy-kanisaai keresk. 8s iparbanknal 212^ irt 15 kr. Betét a nagy ka nltsai tskarékpénsztárnál 581 Irt 65 kr. (tsszesen 8848 lorint 3) krajcár. A .Szegények tápintézete" elnöksége által előterjesztett fenti kimutatást a könyvekkel és egyéb bisonyitékok-
az okát. Azonban, ba a gyógyszertárakban kapható, Brand Rt-chárd gyógyszerész-féle taUdi svájci labdacsok egy dobot árt 10 kr.) haszoálttával a megzavart
gyűlést tartott, melyen elnök bejelenté Garger emésztést rendbe hoztuk, tz t bajhói ertdő kór-
Vida, Farkas Miklós és Gólt Ferenc képviselők elhunytát. Emlékük jegyzőkönyvileg megörökíttetett. Bogyai Máté megyebizottsági tag, a törvény-hatóaág részéről a városi számvizsgáló gyűlések I vezetésére kiküldöli bizalmú férfiú Keszthely város pénztárának 1889.-évről készíted azámadáaál összes mellékleteivel, a számvizsgáló bizoliságá-nak erre vonatkozó jelentéseivel-a gyűlés elé terjesztene. A számadások át vizsgáltatván, a számvizsgáló bizottság jelentése alapján a bevételek 78,991 frt 16 kr., a kiadások 78,817 frt 88 krral, a péozlári maradvány 1890. évre 17J frt 2-1 krban megállapított. Stabó János h. városi pénztárosnak a Islmentvény megadllolt Bogyay M. törv. hat. biz. tagnak láradotásaiért köszönet szavaztatott.
tünetekéi is elenyészietjük. De mindig caakis a fehér kereszttel vörös mezőben, s Brand Riehari névaláírásával, mint védő-jegygyel ellátott dobozokat kell kérni.
mai napon a
kai tételenként öaetefatsonlitotiuk, megvizsgáltuk A számvizsgáló bizottság s tanács állal kezelt ée aal teljesen rendben találtuk. Nagy-Kaaizta,, alapok számadásainak átvizsgálásáról is jtlentést 1890. május bó II-én. A számvizsgáló bizottság: i tetl. A kezelőknek s jelentés alapján a felment-Kaauaz Boldizsár a k. Blau Lajos s. k. (Inger | vény megadatott. A helyben államásozó honvéd-lillman Elek a k. Grünhut Henrik a k. Mint a j huszárság parancsnoka átiratban egy löd<>tt lovar-ftnti kimutatásból kitűnik tt 1889—90 iki idé- dt építését kéri a képvise'ö testülettől. Lovards nyen tsas 132 napon ál összesen 426b adag tá ' építés elvileg elfogadtatott. Schrsdl János, Henz lallatott ki, at étketök száma azonban legalább | Antal ét Laskiy F. építészek (elkérették szabály I it 6000 volt, A kittolgáit 4266 adagból csak 19941 szerű terv- és költségvetés készítésére. Az elöl-adagért fizettek tt étketők maguk, mert 2080 tdtgj járóság megbízatott, hogy s költségvetés slapján testületek ét magánosok által vásárolt — 192 j a kihcstár által fizetendő bsszonbér össtegre nézve adag pedig alapilói utalvány által szolgáltatott ki. I illetékes helyen a tárgyalást azonnal indítsa aftg-j-omiiíÓHua. Már ezt Tekintette) at eoyhe télre, t népkonyha forgat-js eljárásának eredményéi t képviselöiesiület elé mát elég élénknek mondhatjuk. terjeszsze. A szépítő egyesület kérelmére t ,Fö-
— Temérdek hernyó pusztítja ismét fáin 'tér* ,Andnís*ytér" elnevezést nyeri Ezután több kat még a leggondosabb tisztogatás mellett is, i indítvány tétételt. Lénárd Ernő t piac rendezése, s igy gyümök-tlnk alig Itta, legtelebb meggy ée dr. Duust F. apát a koldulás megstüoietéte, Dei iW'isMJ*.
Tollfuttában.
Valamikor (már bizony jó régen) ,amtrlfai fényképeket• ígértem e rovat olvasóinak.
A „tisztesség adassék" elve ugy hozza magával, hogy a lényképezét! a város központján, a városháznál kezdjük meg. «
Legyen ugy!
Csakhogy jtt megint megxagyunk kissé akadva, Rang szerint kétségtelenül az első emeleten ktl< lene megkezdenünk a polgármester ur sztloojávil,
De hát azután?--Ugrálni kellene hol a II,
emeletre; hol t földszintre. Legjobb lesz tehát, ba megkezdjük a löldszinten, azután ugy megyünk szép torban fölfelé. Ezztl talán nem sértüok m»j senkii! Es tán a fényképek sem fognak általa veszíteni fényökből 1
Legyen bál az első amerikai lénykép:
a kapitányi hivatal
A kapitányi hivatal a békétlenkedő emberik ugy teasék érteni, hogy tg minden ügyes-bajos embernek való.
Aki nem tér meg az urával, az elmegy paoastn a kapitánysághoz. Akinek rossz a felesége: a kapitányságnál' keres rá orvosságot. Aggódó hitelezők, lakbérléltö házi urak, becsülttkereső nym-
ninger J. igazgató lakbér-szabályzatok alkotása j pliSk nyüzsgő tanyája ez. Egyik sem kereti: oda tárgyában. Az indítványok elfogadtatlak s laiud-j tartozik-e ügye, baja vagy nem? Azt tartják, hogy
— A psrstsapars ia mutatkozik már taíM gveags levelein, ámbár tokán rovarcsípés , egyikre külön-külön bizottság küldetett ki aek tttléjdonitjik. Azért j > lett még tgy kétfoányes jeleutésúket elváijá a képv '—"" Mm várai a gél toldat 4e«<h*adtséttgl; t káé — A béesl gnzdanAgl es erd már bistiutn veltefjilk it a ttőlőpenéta jelenlé I táson, mely a mult héten ny'ilt meg, a készt- j kiszolgáltatni onnan
kapitányi hivatal mindenre jó. Mivel aztán olyan tengernyi sok az igazságkereső, igen érthető doyv iog, hogy olytn kévét igazságot bírnak naponkint
_ Nagy Kanigsa, vasárnap. _j
Ez a hivatal soha sincsen üresem Itt mindig vannak „/eiafc* belől k, meg ■ folyosón is, aminek neve a rendőri szótárban : váróterem. Téten rajta is van ev Gvegsjtón bogy: kAz ajtó betenM.* tx a váróterem a rendőr urak etalonja. Ott idéz nek Saskúból a megidézett és megvárakoztatott niMháknak. A rendőri folyosó a fegcaalhatatla-Mnbb aneroid baroméi rum arra nézte, bogy tan-nek-a női delkjuenaek Ha a foiyo&u tele van rendőrrel, akkor vannak ; ha a főkapitány urnák, meg a többi tiazf viselőnek csenget yüzaiéórja majd foaalánynyá szakad, míg egy rendőr a Jm&po-l rü*csolni*rwl előbandnkol: akkor oympha szegény a kapitányi hivatal. Mert hát itt a vádlót-I lak naponta tarka-bakán váltakoznak, ceak a büz | állandó. És Ht sohaaem kell át fitt értelemben venni, ha as* mondjuk, bogy a rendőrtisztviselő uraknak kitünfi orruk van. Ami termésseteaen magával hf»asa a vagy hát mondjuk ugy telesi a jó noM is.
Est as utóbbit egyik sem tagadhatná el. Egész
\
Zala 20. szám. (6 lap.)
Sokat, nagyon sokat lehet n . irni as 6 j«liem-eéséf.eT de áa-^ak amerikai ftnykepeket igenem.
Legyen elég tehát ennyi.__
E fölüti is elégge fognak bámu'ni és ^gondolkodnak rajta azok, akik öt csupán a .hivatalból' ismerik.
Közgazdaság
* A IrtwU AifaüAaM UstotiU-lánHMáf mrazioni GetieraU} f. évi ftprilii hó : 94n Tri»«tb»m tartott 58-ik köagytléeén Iwterjesztette aa JL8»». évi mérlegét.
A kösgyftléuek tett p'ea énekből ériewftliuk, bogy az élet-1 bialeeitási ágban a dijtaruUk 2.0.#,003 frt 42 krral saa|»o-rodett éa 1889. december 31-dikén W.684,168 frt 01 km j essalkadett míg aa 18$9~ben újonnan kötött hiatosi tanok ösz-| ezege I«i.?t68l7 Art 86 krra r goU miáltal aa 1888. decem-bér 81-dikéa érvényben levő liiztoei tanok töke öeeaege 116-804 648 frt 89 krra feleaaporodott
Aa elemi biztositáai agaaaT kban a díjtartalék .2 194/41 frt 21 krt teea ki, inig aa 1888. december 31-dikén a jövö | fölig. I évikre érvéoyltett maradó kötalnvéayek öeaaege 83.514,' 53 j [ frt 88 krra rág.
Aa érték pepirek árfolyam ingadozásának fedesénére szol-1 gáló tartalékalap föUttö irt 74 krral Kuporodott ée 1889
1890. május hó 18-án,
Utasításokkal eaolgál ée megreadeléseket elfogad Fjbebel Fülöp kóayvkereekedéee N •Kaaiaaia, ée a pallíai- uradalmi erdöigazgatóság,
GÖT1E erdésaeti - méretik.
Ein vorzüglicbea Glavier ist wegen plötalioher Abreiae billigst au verkauíen. Auskunft ertheilt Pb. Fischela Buchhand'ung. 641
Felsiót szerkesztő és kiadó: Varga JLaJoa, Jdrsszsrkesztó: Hnmímj ftándor.
HIBDKTÉ«EK :
•égtől, élettől daaaadó alakok mindannyian. Egyéb- * december 3i-éa uíh,4&8 frt eu krra «*etk«dett, »»ha a ki-1 lő) nem duxsaénak már *sak lakarékoeaági szem- fraolandó értékpapírok r*k is névértékükkel lettek a m«r-1 " 1 légbe felvéve.
A tőkésített nyereség tartalék elérte es alapsaebálysaerinti magaeeágot 8.68 »,0ttQ frttal. mig as iagetlaaok tartaiékelapja U89.480 frt 88 krra emelkedett
Aa 1889-bea kifizetett károk öessege: 10,114,545 trt 47 kr. A társaság alapitáea »»ta egémt 1889. december 81-dikéig 8*7 871 f40 frt 22 krnyi tekintélyéé összeget fizetett ki ká>-rok fejébea. Ezen ÖeszegMil 139041 káreset 4^6.<'>8I frt 88 krnyi kártéritéeeel haaáakra
pontból aem. Megvannak békességben. Szerelik ggymást még akkor ia, ha nem látják egymást. A köaönaég Is szereti őket sokszor éppen akkor, ha nem látja, lemért alakok. Város ée vidék ki tudja őket választan? 100* ur közöl. Bizonvára grömmel ta vesgtk, ha egyenkint bemutatjuk őket olyan fotogra(Iában, aminőben aa idegennek nincs alkalma őket látni.
Szukrmyi József a főkapitány ur, egy jóságos, sselid sziv, de rengeteg tüdő, Tüdeje örök mtmká-ban van: a saive mindig rendes. Hangja rettegést kait; a asivdobbanása megnyúzat. Azok közé a gyűlöletet nem ismerő szivek közé tartozik, akik csak a szájukkal harsgusxnak. Akárkivel beszéi, mindig lármár, mintha ember éhes volna ; végül mégis csak oda lyukad a dolog, hogy van benne egy orgánum, ami nagyobb tüdejénél — — a sziv. Nem hiszem, bogy a > miatyánkot* el birná mon dsni canóní hangon. Azt ia csak ugy kiabálná el aa egek kárpitja leié s a jó Isten bizonyára inkább megbocátaná neki azt a hangot, azt a modort, mint as emberek, akik kevesebb fáradsággal Ítélhetnek a szájról, mint a szívről; azért választják vele szemben is a könnyeb végit. £s Így sok ellensége van neki ia, kit közelebbről ismerve ceak szeretni lehet. Tele van jóakarattal, igasságszeretettel. Szivét is, eszét is az igazság-ér*et kormányozza. Mikor néha azt az igazság-érsetet el kell tentéznie, akkor őt ia elkapja a Szent Antal t&aa. Ilyenkor szokta ajkára venni a
1706 érk. 890. máfc. 20.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. trvazék telekkvi.osztálya résééről közhírré tétetik, hogy Kiss Anna végre-hejtatónak Takách István végrehajtást szenvfedő m.-sserdahelyi lakós elleni 8K Irt töke, 25 frt 05 kr. per. 8 frt 46 kr. végrehajtási kérelmi, 6 frt jelenlegi s még felmer&lendö költségek iránti vég* rehejtási ügyében a fennt nevetett kir. trvazék területéhez tartozó a magyar-azerdaheiyi 348. az. tjkvben A I 1—10 sorsz. a. foglalt Takács István tulajdonát képező 693 frtra becsült ingatlanok 1890 évi IuIIuh hó 30-1 k napján djre. tO órakor [Magyar Szerdahely kozseguiroukl Hemeie Uéza lelperesi ügyvéd vagy helyetteae közbejöttével
As 'lüHárg Mstedtéki aUpok 2 8» 389 frt 82 krrói' megtartandó nyilvánon árverésen eladatni fog.
40.786,838 frt 42 krra emeltettek ée a legjobb értékekben vannak eflwlyeave. Haau ayerse^g Jrittta. J8S.UBS- irt Jgi Itr. 16a kimutatva, mibél minden egyes részvényre 106 arany i fttayí^f8^~frillayílnlalek eeik.
Mint iameretee, aa Assicnratjoni Generáli étetbiatoeitott | feleinek érdekében már évek előtt elbatároata és alapeaabá- j lyainak 48. §*a értelmében kemmliU is vitte, hogy as élet biztosítási ág díjtartaléka a B) mérleg saeriat egésa külön | kezeltetik és kfllóa naámoltatík el, ée hogy u alaptőke ée a ayereménytartalékuk felét kizárólagosan as életbisteeiUittak j javára kit lön lekötötte. 1889-bea nevmett intését aa életbis-; toaitási tárca ja érdekében még egy igen ne esetei és fontos I I lépést tett elörr a mennyiben kijelentette, bogy aa életbts- j tositási ág kllösöa érdekében a jégbiatositást ftaletköreböl | kisár|a és aat, mint a balenat ellen való bistositásnál tette, j egy kftlöa e célra eaolgálo intéaetnek átengedi
Ks által a trieati általánoe bistaeité társaság ftaletfslei még le aaon belysetben vannak, bogy öeesee bistoaitáttit aj aevasett intését ügynökei által belyeshetik el Jól ée megbis-batöan mert a mint a belreet ellen va^í bistoeitáeokat aa MKlaö o. általáaoa baleeet ellea biatoeitó társaság által intés-teti el, ép agy ntalja a légbigtoeitáeokat a ssintés általa I támogatott „Magyar jég- és viaaeatbistositó rénsvésy-táraa-| Hághos" elintésée végett Minthogy mint ismeretee, esen két l'iatéset mindegyike egy-egy teljeaen beflsetett' millióra rngó alaptőke ée aa Assicnrisioni Generáli tyl kipróbált ügynöki I bálóza»a felett raailelk xik és aaonkivAl as anyaintéset sso-: Ild elvei sserint kormányos stík, neveseU két társaság ia | aaoa kellemes belysetben van, bogy bístositási ágaikban a
Kikiáltási ár a fennebb kitett becaár.
Árverezni kívánók larrozuak á becaár ID^-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött keséhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő réezlet-ben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számitaodó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 8 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6f kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módosatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kaoizaán, a kir. trvszék minttlkkvi I hatóságnál 1890. évi március hó 22. napján.
GR. HUGONAY 1639 I—l kirendelt kir. törvezéki bíró.
KaSaa doki
dében ée Slesárn-Sslettiesi

btivarka. a valódi

Szerkesztői üzenetek. ^
I>. W* lidspeit A költeményeket megkaptok. Leg-közelebb megkezdjök közlésüket óhaja szerint.
K. Ki. Tspelsa. A tanügyi rtkkaek, mihelyt a napirenden levő közlemények engedni fogják, helyet adnak.
eaivét; ilyenkor lehet abba belepillantani. Cgak-
hogy ilyen asiveinyitő haragjában ritka ember I isgawwbbga terjedő biztosítékokat képesek nynjtaai előtt csattan beszédre as ajaka. Azért ismerik! igazán, esek kevesen.
Tapasztalat dolgában egy élő könyv, mely kőtelekre terjed A közlemények sok helyzeten ál- j sodorták ; sok körben megfordult; sokat látott, I hallott ; volt alkalma megismerni as embereket bőségesen. Kiika ember-ismerettel is rendelkezik;! de ezt (ami igen szép tőle) sem föl nem használja,' sem nem kérkedik vele.
Halálos vétek, bogy nem írói talentum: ezt már sokaaor mondtam Tapasatalatai: egy emberöltőre taló munka-anyagot adnénak neki. Azokat a tapasztalati ismereteket megszerezni szintén ember-őltőnyi munka volna.
Meghitt körben éiveaet öt hallgatni. Jóizü modorban szokta elmondani életének egy-egy epi*
Főraktár
;HOUBLON
ruvCMA ori*TMÍ»r „ CAWLEY áa HENRY TÖL .
. UZIIIAS
jOanáujTí^ kavitz ottó éa társánál aaoanax.
Nyilttér.
FarMfe leidessleffe vee eo kr. btx fl 7.6) | per Seter — gtatt nml gemuatert (circa) 8 *00 verseb.
Karben und Deaains)-ver*en«let robea- nnd stttckweitm
po«to- nad sollfrei das Fabrik-Uépot Cl. Heaaekerg (K. a. K. ^foflieferant) Mrleli. Mnster nmgebeed. Briefe kosteu iW kr. Forto. 566
eodját, búmorral (üeserezi töprengéseit, mikor a körülmények egy-egy kritikusabb helyzetbe sodorlak.
- .Na Saatyi {aa az $ diákkori neve) a ki-reiéjmmnját, mit cstnálas moat — így azokta albeesálai, megjelenitve a multatt
Ím a vége élete minden epiaodjáBak az lett, hogy a Saatyi tul járt az eocleeia eszén.
Most 0 a városházán az állami adminiatratió •bö föcskéje • kínevezett tisztviselő. Egy löcske j a magyar közmondás sserint nem jelent még nyarat ; de azzal a mi főkapitányunk nem sokat tö-rőd*k. As ceak rá nézve előny, hogy megelőzhette j a nyarat, mely seregesen hozza majd az ő föc^-1 ketáreeit. Ö már a fészekben ül
Azt hittem, de bizonyára maga i* azt hitle, hogy asejd ez a .kismzzés* rajta roppant sokat) váltosUt. Semmit sem változtatott.
tfoet ia éppen ügy raepectálja a polgár- j ttéefer úr nejét mint előbb; most is épen olyan nagy a tüdeje ée olyan nagy a szive, mint afebb. j Aat ö különben világéletében eléggé megmu-tatta, hogy a rendszer váltoakaiik, de a tüdő és a egiv nem.
Kat a roaaeqoeatiat lehet levonni változatos I letőH^natéből ée jelanéből egyáráoi-
Tudomásomra enett. hogy erdőőrök ée fuvarosok oly fát aláalaaak vételre a palÜni er'döigszgatósigtól, mely nem sa én vágásomból származik.
Fáért, mely nem közve tlen nálam vagy nem a Gnsda, Me- j leg oldal vagy Bocska iftrfl vágásból vásárik tátik, sem i nfiség, sem mennyiség tekintetében elelőeeéget magamra nem vállalok.
Bükkfa bécsi öle a hisboz állítva: II. ont 18 frt 60 kr.f IlL ont 11 frt 60 kr
A fának 86'. tálaértéke van. Nagyobb mennyiségű vétel-aél megfelelő árieeagedra.
A LEGJOBB
BRÜNNI KELMÉK|
aa eredeti gyárt árak sserint ssállittatnak
SIEGEL-IMHOFI
ponté-gyáriból 680 14—20 Biti N B S-M. Egy elegias tavasai vagy nyári őltöaékkea elégséges | egy csomag, mely 8l , métert vagyis 4 rőföt tartalmas
Egy közönséges csomag ára.....4.80
, tinóra „.,... 7.75
, finomabb ......10.50
, legfinomabb ......1140
valódi gyapjúból. Továbbá nagy válantékbű selyemmel ssövött kam-gara, fölöltőkaek való kelmék, vadászoknak éa toa-ristáksak daróea, salonöltöayöknsk pernvieane és toskiag I szabályszerű egyearsbáknak való posztók, férfiaknak és gyermekeknek mosható caérnakelmék, valódi piqné-^ mellény-kelmék stb.
Inwi] i uitt jflcfi ü »aiiti nvtt! való uilitliiürt áiílUlUtU.
Mtmláli ftagjrM és bérmeatre.
****M**umui*nu$M**uu*ux**u*u***xx**
4 iagak sgépsége
Ralodont
i
Rövid htsználiit után nélkOIOibetlen mint fogtlsstltó nzer
GLYCER^FOGCREME
(egészségügyi katóaágUag jmegvisagálva)
F. A. San ta & Tana
ca. kir. udvari szállítók
Séeshea.
*
x
S n
Kapható a gyógyszerészek éa illatazerésseknél 1 darab M kr. N.-Kanizsáu M Schwarca á Taúber; Roeenleld Adolf; Strem á Klein, Berdin Márton ; Marton W és Huber uraknál. 448 40—"52
UU**U*UU***********X*****H*HU***HHn
1
1 i
Nagy-Kanizsa, vasárnap.

Zala 20 szám. fHap.)
W90. májún hó 18-án
BEVÉTEL
ABBICURAZIONI GENERÁLI 1889. ÉVI MÉRLEGE.
*ytr««éf- ét viutuéi lumla as A mérUgh*x [1888 ]
* SIADÁf*
falat Vi0in Oiufi
4 (étel «cv«
Ih
frt
L MtlvuMk a Mit é?i«i
A) tfaMsMáliiá . . • • . . • • • >
fel aaáJlitaaáaybiatotnia . •
f) )4|MilMKM ......
i TaruUk oly titokra, iljá IM. éK> U4a ■ talk«t «« ik i *) tUklIIMH * • | •
b) a*állltmánvb at*altia , i » ^ a) jégbiafcuMai . « »- » , I 4 ' . I B»)ak a lanalMnl t
a) UIMKMMÍI • . . . • i « ' tó aaillttaiáavfclslaaMAa .
ij )4|MiiMltii . . .' . . .
é. Iai*4eyillH.-k»k >
áf tkaMataaitia ..«•«.• ttl nállittáartiniinti , » , .
«J JigMataaltiá . « .
ft. Tik* •ikelya^iaak jév«4«4awt
»} ErUkaVw «4ott alilafáfc kamatai
b) Allaat- -H mU értékpapírok kaaaaUl «a tűt •) KtatM *íiiól*námítáabót, foljröanimlától
4** . . , . .... .
I. lyirwti UUaMli <rtftnHéM| faljrtia . V. A* állaau t« Mii irtikpaptrak WttlKéikBw Itt* <an 91 íkt IrMjui Mrtal náBlin .
J* tkaMatoattiat tata bafagiaJvák * ttkorlvif blatOái' fcUbaa aMrl m«im]pa.
oiiiiih
Bevételek TEjT frt [ÉT fr* lh
i
lMtOtl Mj 118*1* ** um *ih tisssio'
!J
M
NIM6IU 9Ml*» 1*
IMI'ÍŰ 610fM,M
POiMt 1*| 1M19M.M
i:t»*4fc t»l 10793941 [8t
- 1
95*491 U1
Ulti <41
ft#t5XÍ 9M945**
1I21**ű
f tutit b! *i*»i.uj
1 8
1
liwTSJH Ta
I 91939S01
61fl#MM
loittin «l
umiQ
t**?i«jti . *mii*u
11*8***. •**«! ÍAítöWÍm' X4»fttt*t
3
kiét
Cselül Vagyon üww' K 1 H d A I I» iá *
-frműTfrt ifc
J; VUaaMatoaltáai dijak :
-a} UaÜUl—lika ,
kl •*ál!itm*HyliUtoHilA»
c) Jégkfatoaltáa t. Karók s
á) UubiMonStíU, klla. káfiaaaagak
tárt j^f ki nem *a. károkra b) »2iUtitJii.»hln. ktfa,., kiriaaaatak
taft. aa*c ki rt*. lártkra
«) jigbtetaattaa, kifli, kárt*ax«g*k lift. még kl »*• tl*..Varokra
I. tHJUrtalik IM* 4«n IHi nrff f. al l&EifixtotUa* ... — ' ki Mlliliaéaykliii ltí»
4. J aláír link ;
l| UnblttMllán h) MéllNaiajrtfliitritéi . ») £éft*iataaita» ! *. iiUláho. kcialial kallMryák t) t*abiata«itá« b) uálUuaiavbiátaaiUá r «iMjMm*li*i I *. A ülik ia nWrkek i
a) tkabiatAaHi*
b) MálliiaiafUiliiKUi «■< ürki&mran ~
Aa efláliai pr*ttár kamatai léloi \<ivH«>M»«fc kridUa
ísin ürussnr
e l ii e ▼ e • i
í . * í | II I
. . . .1 tfllM'li mwhii mm49t.fl
«t frt 1,444 Jfl.Ml | I » E »S'l,538,8* II7T4TM 41
a] frt <t},in,l»l || . 2M4M.19 I M40M*-
■z t frt 07 I
<- , 1,43**1 1 imioiy 47IIM*.*I ITlMMjOi
bl(taalt4áakra 11 |
. 1 1*9711.1 Vl
t^iatas t«kerBimtaa ;
f ■ ' 7m1< t3 >'**M1" tl*4Ul.|t _
*• > * -1 S1U80|7NÍ I
• • ♦ .} mimW _ L
• ' ' • imihN i 4M*4Otl
- •• !j| iWrtj J I- J
— • • i. tlíml___U 1 LI
• » • i*ü<ay IIM*I*I ! 1 iiaMi iin
■ ^wj ISfiA*4*1 iWq ■ —■—«—i—-r-f-- j iimh Ujj—RSf8 p
Mjrcroa^t . » J I jj *HM t»' * H»WHfJ^7M*A q jw^f_; i }t>ái3<n>«;ia >71147 r u-í^a'ui tt
Vytrtftég éi ?4hUi4k iximlá a B mérleghes. Eletbistosltáil o«xtály. [1880.]
ptjUruiik «-m«
Mi visasMctMÉttUak TarUlik IflM Ím. Sl-is fijr<kwi.ia»Í kinKra .
| a) Halélaatra aaali kiataaltáaokra , DUkaWMif b) aliliara ásiük^Btaáitiaokra .
V r) ir|Ara«ikui ifiló ^iaU.iüUokra .
KMviafáUak....... K
ÍMJtártáiék átadott trijaaki ataaitiaokra • ,
kmj^hii Okik, jlwlllai ----1-;—
á)"3*i*í|®f kiaalaliaak kamaUl b> trOkrkra adott «ti|«fek kanalai cl ..Ha»- ia aii értékpapírok kamatai .. « « fala* aaiaaiik l—alal . - •
•) Aa faaatlaaak tiaata jivadalea . _t.. .. - ,
0 Klátklelaaitiál kkt^a fákra adott »iiiafak ka, matál
liáaaaán
■IMI i» Imrn * lartaiik raaiaa jutalékát marad
■ wsfcwrafr-"
, 1*4114* St tlMMM , [ " i R 311878 . i 44*4*70 Oá'í " ftMMiOS,
UAMT tij 4886083 4*414 7*tai
1 Aa iliaaa- é* —áfc irlikpapirok
* ím. wiRyr ~
V. Uytmit kklaatüa értékmu*—k Mjlái
i értikpapirok IkbMa_____
áffalytm laartet wáftltn
6mi
4 jWWOl'Í
, I j • rT
I | ÍJ OiUtli ' 4*51471
| 7*1*91 MJ | 740SSSÍM
! 79401W . |
I . lltt'M
I t?tiM>r L 1
' 91M004 ( I • 94394* Mj
11408*1 M
_M. I |.
194649**7
Í*#45«L MMS49 «j I IW445S 79
I J * ?
. _ . j mM|*,| 914&9 99 •
I tí ^ ISSt* 9C 9
I. Tla«abiato*itaal 4Íjak X. Fix«t«*vk wáiikaa W*tr.»:tá»ok4rt: a'i kalilrarlra aailó biato«iuUekirt k) aM4a awtiii aaiU bécioatUáakirt •r) jávaiikakirt
Lavaava ataaablatoaHáa»k f«J4baa
3. Katv4af«k*alaáaaráaártáaak
4. Dijiakiltaiftar.) al Halálaa aiilá btxt. aa«M*4vlacis-) b) Wiliarv . , Iára ) r) JétraiikblstiMftés
K^*xp4ntb.tTartaIákb 18IMU *99 9*MM Mf I1»1 711 199949 SÍI [ 1974*1 M| 3156 M 9MVÍHA 431 (4ÉUÚ 4<
409*9 Oj 99m> M4941l.fiá 419113.49 N 9MM1S 43
11 t _ 4 1 Káltaif
Tartalék 3 tarttük
914**7t| |R MllVtllf I *1K^9* «« 17971 fi I 1994993 Ml - H
W7491447 97*3*9 4*
I If7tti49:40
| l*9**4 11
19M44U
Uuuwa . !|
Laaaata a kltfiaaltiár réul«t*k«t . n
Nrtto tartalék . H
OraaM ibttrkU^
Aii 4a biiyac j '
kamatok a ayaniiayaj, hUtoat javára i,
Lalráa küea kaaeteWaekre . I
Xjereari Öurtan
17*9331 M9*M M
I
17*11010'* 111*44*}**
- 94*441 f.ljOl j 44M7TI 277455 ír 4M079 ltn MTMM
1794*31 14 3396*4 M
!j99*Mtff,*t
I 4430TiT8
J 277443 9f
UÜ4 9T.i 4399*9 4T
I Ml***8
^ I 1 |
lSflU'M>J IM93 ff
flfff 64,'J 970*9 ft
16741*1 ly 99*993 S« » IV)*l4<6-VW"r 34*1 Í7T|HÍT
'ITfOfjM
ssalrr
VAOTOB
I tí
Al AMIOUKAZIOBI OEKERALI ▼Agyonállá** 1888 d*cx«m btr 81-és.
TEK£B
A tét«l neve
illilinlil
lika H ua immi fi*
frt. ik. frt
B. Öiiitiii ^ ^"gyfrt k.y-t
A (étel
eve

A riaa»Mfá«k
aairil , . j. , , , , k ( . . .1
Ufalka birtok ( « 7 , , i .1
•) firai wikák • . * « I
M faliktrlakck (gMiaaifl lálUlrál) q Ittf iwnikw 91. mc al mb aiatatt .gMiaaifl [ tanMmyak a tiraaaij fbldblrtokalbil .1
a> Hkwtl a liraatág ilalbárt—Itiat kMaáayafra . g
b) Akttv Heljéraiikok iá }aiaito« állal básftaaitaft, a (aiak kalilakar Mmill Mkifc ▼Maiira .
Iiailiaá Mt*tMfU*f MaMaHall Mka-kikaiaék in(4*la«0|«* • MtaáMf aastÜTka taitull klritáiéyai «) Caifi fllUWA frt k) hitralékw M9f.ll frt. ' , " 4Um< M ttiá Mákpapinkn,
1837300
—* lfflM
Ílláaáalk htUwfruiiW 41 tlaaa- i» *ia énA»qln> f illik a Uraaábaa
BMIacak a Jatettafaaaláhraak (aMfáa. L m. •) poat) Fáaial Mvi aaMalia klikakkal kaakakaái la kiUiiatiaa*
tekail ....... • . .
EMayisá kiaaMi a iriMtil M aataacaai tyaagaMaigak p4aa-lárikM » . . » . . . . .
Kiaapioa-kiaalal a áikak aiatt4rikaa f
ÜMfráar * ytaaabilaaUak ■aiilálbil t t * ,
Haraiaiaj aa MMmi fikjálaáfc aaiaalilbil t f Karairiay aa A mértig 9a)ri aaiaaiijikü . . ' Aiiaak IIMabW aataMk alatt iiaaak jiMHia Mliiiilkw kiiraiikaa kaaiatokkai . Ii illírt Nimm M MaiaalMk nuáal . Lalát flilliAaiiii ai^Hraajr .
JJ ÍJ
M—L M730M—
I M |k.| frt \k.[
B. |fitÍ28M8 , I ■■ frt [k.li frt. (k.
4064303 183 TS863K9 u fflMMjlf'
ríöSiSS 09! 10ffS9 09 f*46**» 97 )
9*93000 -1' M9MM —■! *t9WOO{— 1319300 1119300 -4 9*9M00 — *3MM *7- 383897 33 11904SS 90 'j 1M*4M Ml 199MM9I
40000 — i ÍOOOÖj—
40000.
9*343
Jísfc&oiatf 1 '
f| OtiiamMk il«fa«a«t fw blatoa Hiaakra
99*7* 11 19*911104 IMU»!
*Mlb*4*] *47T7t
9l7*ff i 799MI 5989fO: 1M41MI
3*99001
909*-
<00332
latoraai ia liááaakrlayál a litaaaig *aaaaa kivaMMlkes, taif-
likill. |»a|4r • ifMMNÉir aa Mataa raktirakbaa "■* 8ifli>i>ll JVMIiMb* M iiimhÍíI Wtalglk
A* lÜf. ÉiuwMt ft-M » |t*» frAit érvtayka maraii f HjlliiliiMftAt • » i « i,
3»; lB911*i*l 119 Mlftfjl*
mi muvü
■ 9990 01 M 106*449 61 ■9000-
95 l«ffff*S
Alaptőke , .....
TókMitatt ajraraá«i(tartat4k , .
Tartalék aa értékpapírok arlolyani Iataioaiaiaak Coiaaéáéra Sj logatUu tartalék * — - .—- 7
Tartaiikalap kétaá klvrti^Mk NnMn ■ • I *ww* —-ii . mw —i ww ~
al DÍJ Ur tálén még érvényben l«vo biatoaátiaakra as A mérlágaa 8 91*4541 91.! ~ — j—f IlMvtijtt b) . , , . a M wérlagto fi
Tartalék bejelentett, M decaenber 31 .én ai| kl nem Aiatatt károkra: ~.7**
aa A ■érlag«vr . ......1,
a 8 merláfta ...
OnUlákalap aa MatMaü^itaabaa ) 11 A tiki frt fflfff.01 ayarcméayayal biataaitaUakJavira) l3é» lS-A lik! frt fl 4JI,'>4
I
Mlffll—I
a oi«i 1
1415M1 Ml 141VMI fl 9 A klvataiaokak ellátó*! péattiráoak vagyona 99*90)-- 5MM 11 10 Jaliálavfctteiaaok .llfntf9if9jnM97M.fi uj Kgyaalag a vlaaabiatoaltik atáalájia
3M1M — 1*1 Egyasiig aa intiaet Ookjalnak aaáaaiijáD 30I4M Tf!| 301466 *9 i|( a) HiiflJeiíAk kAloaboai calmekaa .
f b) Letélak kasaaség i« blctaaitik gyanánt Ifj 14fff*0;i9 |4| A B mérleg folyó- aaámtájinak egy«nlega 15 Oiiaai alapltviay 99fff]*tl M71714I i6| Ölrard aiapitvOny 11*41 Md ff*07 87 ni OaiiacMMait a^tpitváay . IWttMJ 6M1M M I* Falaaitüli nyeraaég
mm ■
3*0*7* ■tt*
MIM 474477
«JL 1
910M1.MI
wnu 4* IMMMjj 9*994* 15] MMmoiH 5*4*1*1 r, M4SMB
90»H 340354 63;
41flM4f,
n
434499 lf _ Ü
fTllff filMf*! 474477 Mi
31)0*3
»
lOMUtfM kiflii
A iovS évakbaa Ujárando tfiibiito-áttia, dijak ....
frt f9 SMA53J9
K
MIMfll 419133141
I
434499 lf . 370401 M
í 15*47 M 91911 ff 4*4444 1| lOMMf M M4f78.ll ■
tmm\ imitt
9000 - I
MMMM
ÍS2.2
ld.Hr uil liiltriiMi imuli ibpwh ifufotmáia Trto*tk*a: Dr. IumiI Kir kari. Boom e. Bári Braők Oiii, Dr CalaM B /Dr. l*vo|*M(* L,
BAré Iirfirgá IMiof, ftogré f. A vüfrlHkAr; Boom Jénof. ■igyaramáfi reiérlgrilkiég, HlifiitMi as latMot i*j4t héMMi Dtrattya-iteu !• ta
Bővebb támámadáBi jelentések as alanti főUgynökségnél kaphatók. Ugyanitt fel világosi tások a legnagyobb készséggel
adatnak éa bialo«táai ajánlatok a Mis-, jég-, élet* és sxáliitmánybistositási ágasatokban a legszolidabb feltételek é* legolcsóbb
dijak melleit esakösOltetnek. • • ' • ... ■ . /
. ___A nagy kaniisai főtlgynökség
Scherz ós Englfinder.
A"
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Es a hivatal soha sincsen üresen. Ilt mindig vannak m felek* betű! is, meg • folyosón te. aminek neve a rendőri saótárban : váróterem. Télen rajta la van avÜvegajtón bogy: *Am ajtó betendSS Ez a váróterem a rendőr urak szalonja. Ott idéz nak Saskúból a megidézett és megvárakoztatott iÍMkéknak. A~rendőri'folyosó a legcsalhalai la nnbb aneroid baromét rum srra nézte, bogy van-aak-e női deliquensek. Ha a (o)yoéu tele van rendőrrel, akkor vannak ; ha a főkapitány urnák, meg a többi tisztviselőnek csengetyüamáórja majd foszlány nyé szakad, mig egy rendőr a ntmék parancsolni* val eiőhandukoi: akkor nympha aze* gény a kapitányi hivatal. Mert hát itt a vádlottak naponta tarka-bakán váltakoznak, csak a büz allsndó. És itt sohasem kell átvitt értelemben venni, ha azt mondjnk, hogy a rendőrtisztviselő uraknak kitünfí orruk van. Ami természetesen magával hozzá a vagy hát mondjuk ugy telezi a jói gyotnrot ia.
p
Zala 20. szám. (6 lap.)
Sokat, nagyon tokát lebein * imi az ő H<em-aéeére, de én o>ak amerikai fényképeket igeriem. Legyen elég tehát^ ennyi.
E fölött is elégge lognsk bámu'ni é« e1 gondolkodnak rajta azok. akik öt csupán a ,hivatalból4 ismerik.
Közgazdaság
* a IrkMU álúűázM Mst«»lft*-tAraMá* (ám*-cumzioni Generáli) f. évi április hó i9-én Tri^etben tartott 58-ik kösgyBléeén beterjesztette ss MjÉI. évi mérlegét.
A kösgytUésaek te|t je'en énekből értesülünk, hogy sáélet-biatositási égbss s díjtartalék ¥.0.6,093 frt 42 km) szaporodott és 1880. deewmber 31-<!ikén W.684.162 frt 01 krra emelkedett mig ss l8$9-ben újonnan kötött hiatonitáeok öss-esege 16.285 817 frt 85 krra r gott miáltal ss 1889. december 81-dikén érvényben levő biztosítások töke összege 116.804 648 frt 89 krrs felszaporodott
As elemi biztosítási ágazat kban a díjtartalék 2 11*4/41 frt 81 krt'teea ki, mig as 1889. deeember 81-dikéa e jövő Ik| i a. I évekre érvényben maradó kötelez vények öessege 21.514,' 58 I frt 22 krra rág.
As értékpapírok árfolyam ingadozásának fedezékére saol-
1890. május hó 18-án.
Utasításokkal ssolgál és megreadeléséket elfogad Fiaebei Fülöp könyvkereskedése N -Kaaiasáa, ée a pulii ni uradalmi srdöigasgstóeág.
o6m
__________ erdésseti - mérnök.
Ein vorzüglicbea Clavier ist wegen plötalicher Abreise billigst zu verkaulen. Auskunft ertheilt Ph/Fischels Buchhand'ung. 641
Felelót szerkeszt/f és kiadó: Varga Lajsi. lárssterkesztö: ttsmlmy Hánémr.
HIBDKTÉUfiK : 1706, érk. 690. márc. 20.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir trvazék telekkvi osztálya részéről közhírré tétetik, bogy Kiss Anna végre-haji siónak Takácb István végrehajtást szenvedő m.-szerdahelyi lakói elleni 8h frí tőke;"35 frt 05 kr. per, 8 írt 45 kr. végrehajtási kéreími, 8 frt
Est az utóbbit egyik sem tagadhatná el. Egész- igáló tartalékalap Sfig£65 írt 74 krral szaporodott és 1889 {jelenlegi a még felmerülendő költségek iránti vég* légtől, élettől' duzzadó alakok mindannyian. Egyéb- darembar 81-én 1.190,458 frt 60 krra emelkedett, noha a ki-1 rehaitáai ügyében a fenni nevezett kir trvszék «ől nem duzsaáaak már csak takarékosaági szem- értékükkel lettek . mér-: te Jeléhe//ar(0^ a magyar-szerdahelyi 343. sz.
pootból sem. Megvannak békességben. Szeretik \ tAUAÍUtt tartalék elérte .a alapeaabáiyraerinti | tjkvben A I 1—10 sorsz. a. foglalt Takáca ízt-
egymást még akkor is, ha nem látják egymást.. magasságot 2.62 »,000 frttai. míg aa ingatlanok tartaléksispja ván tulajdonát képező 638 frira becsült iugatlanok A közönség is arereti őket sokszor éppen akkor, l.'<89.480 Art 92 krra emelkedett mQÁ Lv\ liiltiiw HA 'tlfc IL unitién
ha nem látja, hmert alakok. Város éa vidék ki 1889ben kifizetett károk össiége: 10,114,545 frt 4?l IU,IUH "9 w M»PI»ö
tudja őket választani 100 ur közöl. Bizonyára 1 8Miké*
örömmel ta veaaik. ha egyenkiot bem utaljuk özet fejében. Esen őeea*gu.i Í89041 káreset olyan fotográfiában, aminőben az idegennek ninca 82 krnyi kártérítéssel hazánkra esik.
■■ h w As öensee bistositéki alapok 8 898 889 frt
40.785,238 frt 42 krrs emeltettek és a legjobb értékekben vannak elhelyezve. Tiszta syereség fejébes 651.'88 frt 48 kr. lön kimutatva, miből minden egyes réssyényre 106 arany
alkalma őket látni
Seetktmyí Jóemt a főkapitány ur, egy jóságos, seelid asiv, de rengeteg tüdő. Tüdeje örök munkában van; a saive mindig csendes. Hangja rettegést* ^rtuyi^fffVTrsnkny í jutalék esik. kelt; a szivdobbanása megnyugtat. Azok közé a gyűlöletet nem iamerö szivek közé tartozik, akik eeak a szájukkal baragusznak. Akárkivel besséi, mindig lármáz, mintha ember éhes volna ; végül mégis csak oda lyukad a dolog, bogy van benne
egy orgánum, ami nagyobb tüdejénél--a sziv.
Nem hiszem, hogy a »miatyánkot* el birnámoo dsni canóni bangón. Azt is csak ugy kiabálná el aa egek kárpitja felé s a jó Isten bizonyára inkább megbocátaná neki azt a hangot, azt a modort, miot az emberek, akik kevesebb fárad-l Sággál ítélhetnek a szájról, mint a szívről; azért választják vele ezemben ia a könnyeb végit. Es Így sok ellensége van neki is, kit közelebbről ismerve etek szeretni lehet. Tele ven jóakarattal, igazságszeretettel. Szivét is, eszét is az igazságérzet kormányozza. Mikor néha azt az igazság-érzetet el tel! tentéznie, akkor őt is elkapja a Szent Antal tüze. Ilyenkor szokta ajkára venni a szivét; ilyenkor lehet abba belepillantani. Csak*,
hogy ilyen szivetnyitó haragjában ritka ember I lagmesszebbre teíjsdö bistoeitékoksi képének nyújtani előtt centien beasédre az ajaka. Azért ismerik j igazán, csak keveeen.
Tapasztalat dolgában egy élő könyv, mely kö- D. r. gzdspwt. A költeményeket megkspuk.^Leg-telekre terjed A közlemények sok belyaeten át- i kHelebb megkezdjük k-sttsaket óhaj* sserint. sodorták ; sok körben megfordult; sokat látott, \ " 1 s|g
hallott ; volt alkalma megismerni as embereket bőségesen. Kitka ember-ismerettel is rendelkeaik; de ezt (ami igen szép tőle) sem (öl nem használja, sem nem kérkedik veié,
Halálos vétek, bogy nem írói talentum: ast már sokaaor mondtam Tapasztalatai: egy emberöltőre való munka-anyagot adntnak neki. Azokat a tapasztalati ismereteket megmeredni szintén ember-öltönyi munka volna. Meghitt körben éivezet öt hallgatni. Jóizü mo-
IUIIUH
wmber 81-dikéig] ^ u-t). 10 ómkor V'*mf;2i to MáW,ir ^zardabeiy községbiróuál Remete Géza I lelperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével 84 krról megtartandó nyilvános árverésen eladatni Jog»__
Kikiáltási ár a fennebb kitett beceár. Árverezni kivánók tartozuak a becaár l(P/t«át ikészpénzben vagy óvadékképea papírban a kikül -Mint iaamretes, as Araiicuratíosi Generáli *letbiztoeitott | dótt kezéhez letenni, feleinek érdekébea már évek előtt elhatarosta ée alapesabá- j Vevő köteles a vételért hé rom egyenlő részlet-ivainak 48. M érteiméiben kérésziül is vitte, bogy az élet ^en, még pedig : az elsőt az árverés jogerőre biztosítási ág díjtartaléka a B) srirJeg szerint egész külön' „ 'iw^LaÍai * .r , . . ■ ^
kezeltetik éskfilön asámoltsUk el, é^hogy ss alaptöke éeaemelk^ésétö1 Barnítandó l hónap alatt, - a nynreménytartalékok felét kiaáróiageeen az életbistmitottak | másodikat Ugyanattól 2 hónap alatt, — a hermája vára külön lekötötte. 1889-bes sevenett intézet as életbis-1 dikat ugyanattól 8 hónap ala'l, — minden egyes taeitáti tártaja érdekében még egy igen ne esetes és fontos j réaslet titát^az árveréa napjától számítandó lépési tett élőre s mennyiben kijelentette, bogy ss életbfz- -tositási ág különös érdekében s jégbiztosítást üzletköréből kizárja és ast, mint a bslexet ellen való biztosításnál tette, egy külön e célra szolgáló intézetnek átengedi
Es által a trieeti általános hiztoeitó tárcaság üzletfelei | még le azon helyzetben vannak, hogy őeeses biztoaitáwt a, nevezett intézet ügynökei által helyezhetik el jól és megbíz-hatóan mert a mint a beleeét ellen való biztosi tanokat aa aElső o. általános baleset elles bistositó társaság által intés-1 tett el, ép ugy utalja a jégbiztosításokét a szintén általa 1 támogatott „Magyar jég- ée viszontbiztosító részvény-társasághoz- elintézés végett Minthogy miut ismeretes, esen két intézet mindegyike egy-egy teljeses beflaetett millióra rugó alaptöke és as Assicnrasiosi Generáli jól kipróbált ügynöki hálóaata felett rendeik-zik ée azonkívül az anyaintéz«t szolid elvei sserint kormányos atik. nevezett két tarsaság#ix 11 azon kellemes helysetben van, hogy bistoaitasi ágaikban
kamatokkal együtt az árverési leltételekben megbatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-&anizaán, a kir. trvszék minttlkkvi hatóságnál 1890. évi március hó 22. napján.
GR. HUGÓNAY 639 I—I_kirendelt kir. törvazéki biró.
lébesée dleaSru-l
aHvarh i valódi
Szerkesztői üzenetek.
K. L. Tapelea. A tanügy i rikkaek, mihelyt a napirenden levő koalemények engedni fogják, helyet adunk
Föraktári
euwai •TUTun CÁHFLBY ás HBMllY-1 ranzesas
KAK1TZ OTTÓ ée társánál aZnaaMW
Nyilttér.
FsrMcs leldessteffe ven an kr. bis fl 7.6) I per Méter -r glatt und gemnntert (cirva) 2 >00 versek. • Farben und Deeeina) ~ veraeadet roben- and stückweise' | jaiio- ud-sollfrel des Fabrik-Oépot V. Heseeberi (C n. K. Hoflleferant) Urisk. Master nmgebeed. ! Britfe kosteu iO kr. Porto. 565
Tadomáeomra esett hogy erdőőrök éa fuvarosok oly .fát
dórban szokta elmondani életének-egy-egy ^"v"***1' ■odjkl, humorral fűszerezi töprengéseit, mikor a Fáért, mely sem közvetlen nálam vagy nem aGnada, M* körülmények egy-egy kritikuaabb helyzetbe so- log oldal vagy Bocska sütü. vágástól váaároitatik, sem mi
dorták. aőeég, sem meaa>iség tekintetébea elelősaéget magamra nem I
- .NaJtayi fw asTdiákkori neve) a ki- P4^ Wcgi, öl<4 , ]iiahw alIitvu: „ ^ l2 frt relejaaonját, mii csinálsz most ~ Így azokta hl oszt. u frt 60 kr
elbeszélni, megjeleni! ve a multai, a fának 85* t tnlmértéke van. Nagyobb mennyiségű vétel-
Ée a vége élete minden epiaodjának az lett, ■fMalő árleeagedés.__I_
hogy a Szatyi túljárt az ecoiesia eszén. I XMUUU*UX*UUnUUKUUUM%*XKXHXXU*****X
A LEGJOBB
BRÜNNI KELMÉK |
aa eredeti gyárt árak szerint saállittatnak
SIEGEL-IMHOFI
poestó-gy árából 580 14—20 BRtUIEl. Egy elegáns tavasai vagy nyári öltösékbes elégséges I egy esomsg, aaaly 81/, métert vagyis 4 rőföt tartalmas |
Egy közönséges csomag ára.....4.80
„ tinóm ...... 7.75
„ finomabb , . . . . . 10.50
, legfinomabb ......12.40
valódi gyapjúból. _ Továbbá nagy választékban selyemmel szövött kam- I gara, fólöltőknek való kelmék, vadászoknak és toa-ristAkaak daróes, saloaöltősyöksek peruviesne és tosking szabályszerű egyenruháknak való poeatók, férflskndk éa gyersMkekaek mosható caéraakslssék, valódi piqné- j mellény-kelmék stb.
Inuii] i áiö jicp ú »akit snml való sulüüiürt ilfilklüik.
■Imták Isgrea és bérmestve.
Most Ő a városházán as állami administratió I első föeakéje : kinevezett tisatviselő. Egy föcske I a magyar közmondás sserint nem jelent még nyarat ; de azzal a mi főkapitányunk nem sokat törődik. Az csak rá nézve előny, hogy megelőzhette a nyarat, mely seregesen hozza majd as ö föcs-ketáreait. 0 már a fészekben ül.
Ast hittem, de bizonyára maga is ast hille, hogy majd az a mkiMerezés* rajta roppant sokat változtál. Sémáit sem változtatott,
Moet is éppen úgy reepectáija a polgár-ttéefer ür eszét mint előbb; most is épen olyan nagy a tödeje és olyan nagy a szive, mint előbb.
Aat ö különben világéletében eléggé megmutatta, hogy a rendszer váltogkalik, de a tüdő éa a eziv nem.
Est a coneequentiat lehet levonni váltoaalos Uttéft^netélíől éa jeleséből egyaránt-
Rövid hmnáUt uiáu DélkOlfalietlen mint (ogtlBstltó nzer
• ~ • | !• t | s m e r I k s I
Tr A lüVJl I GLYCERIN-FOG-CREME
■ # j (egészségügyi katóeágüag megvisagálva)
lyalodont"
Sarj fia & Társa
Kapható a gyógyszerészek ée Schwgrca á Tauber; Boeenfeid
cs, kir. udvari szállítók
Béeakea.
íllatszerészeknél 1 darab SA kr. N.-Kanizsáu Adolf; Strem á Klein, Berdín Márton; Marton és Huber uraknál. 448 40-52
IKXXKXXXXXXKXXXXKXKXXXXXttttXKXXXXXtt
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 20, ssám. (7 lap.)
1890. május hó 18-án
HVálKL.
a
AB8ICURAZIONI GENERÁLI 1889. ÉVI MÉRLEGE.
S-" Wyeraaég- ée veaxteaéf-ezámle at A mérleghez [1889.] * Sl
I *$XK
viqm ÖWM
A MM tm
I
S. M)tifU|M a mIi Mii • fj
a) diUiMMi ..*«••'• 3
b) MániflartlrtwttiT • rs— ,
t) jAfkáataiHAl .•..».*
a Tartalék oly kirikm. melyek MM. *m 514a még
flMhll |k>
a) l&IMNtt H • • . •
b) •Utllktnánrb átalltát . « . ; » J l) )<|>lmiMéf . .
I Dijak a iWinl twim>l t
a) ikiktoMiái . • • • » . • -b) «aAlIIIuiiorblitoiitát .
t) }dge*atoottáa A I»t»ésym#t4kok i
a) llnllMtél .*••••<*
b) aáiniatoyMrti tltáa . --•
_o) jéfkUtasMAa . . .
ft. T^k* •lk»lrwée«k jiniili:
a) Értikakro adott il»>né kiutol b> ittta- Ml* 4r(4kH|lnk liamt «• oaat. . 0 KtaiM >ém«néaHH>Él. falyáeoáaalátal él d*l* .........
V IftmH klIMMt <ilftnH*n| foWtáa . f. As állam* a< agTék értékpapírok OMMártA* aa I9M do— IlJal Árfolyam mrt» «tal(n
áálMliMUM Mbflilvik a tlkórlvag blatoal-iilwi oMrt n«4»<iyil
MWM
'' frt
ItMlMíUj
UMI»M, I I msp> <ii; tmtM t|
um\ »v
IMIM Ik
mi'tfl •immnI
J
■tétclik"
it frt tiiIH nr
IHM*I l IMI 8M M,
RllTM t 1ÍI0TÜÍ41 «l|
I—ni
tSMII.tA]
ttlll M| L-iimu s>H&«|
—dr
HM Ml MfTM ki'
éiojt.Nij
saL
| IIHUM
KUUll 01
I ums n
MMId.1l MMM II
a IM«I n • v «
ÜalBl Vagyún Ümwi
I k fij d á> •k * » at ISI IH Vj fo flT.
I. TlmWiiMtUii dijuk i
a) lliMiMtti
b) »iállltmáayblata*ltát () JégklatMltto
I. Károk t
a) IIiWiImíUi, kllt UroMi*!*! tárt. a4f kl na ft károkra
b) wáUftn*.«hl*t kllx, UriUut|t| Hit ®é« kl hm It károkra
c) jJfkUailitt, Viti kinyin*!
tart. Mit ll m it károkra
4 m >,4tl,IS7.no
, IM^mmi
fi M ihiaii* j| , «uu,n
i J frt í .HA.MA 07 < 1 . >,•»»!
DUtatUlék IW l(T| INt még f. UiMIUmWi aj iliMiMUi I
ki nállitinAnyhlxta ttá» ) t*|)Mi ItkmitlM í) )»|t.,ll»»lM»
JaUlrkok ;
a) iktk'ttatiia* , , _ , ,
fe) HlllltMlNjblllKHll t I
r) y iWiiMiix . » »
Ali*'**. kat|«égok
a\ lltUtltiHái l •
-tó >x«l lltmány blcitttUát ..,•-« r) tégfcUU«Uá> . ,
Add* i* "IrWkek ;
at ItiUfttftiái' *...«•
b) (tálHiaiorMiMUi ,. , .'--'4 ..,-.* mHiliiHli ..«'»»
Aa «Má|á»l bittér kttulti . . »
-U- —4- ---------
Wyoroadf
n>WSR'T»i khií só I388ÍÍ A****.*®
MMU«1"i I I
7ÍM*4B4
Jtt»'»í MNN VI UlQlfl tt
ITWMIL ettUjJd-
IMIMJ* DUMMI . iTUMtJn
■ T
|«R|1SÍ»1 i t34iu<uil . Ül
fjüíL'Pf ' ,,M5nn
• I MtélMlB* j .^Jf J . ! &JSM 14Ö
•Sj*I»HIMnHi ttrttM.*
• ii"" rí I f i
• J MíiiiN
A tMornj I 1 4
.8 nHH| ,__K.
í) lém «ww ,
1
.1 I MH
lialMlI* lléMiMl ián n tUNMi naig
_____ ll1 MMJ1 Sl? '.TttiA aa
II uMWI la
Vj«rMé| ia Tuituég ixámlk a B mérlfkaa. ^glttbUtosltáal otalály. [1888.]
mm
L DiitartaMk a mmH MM lat rtiwiintiiiiitfc A Tárta IA IM» 4m ||<A ttfrAai leví kárakr*
{a} Haléi—mi taaM MM—llltakra b) iMllirt toéU bittotíUtokm . i) érjéráéákra *•M4 Hfsto*ttácokra A KMWtfMtk . , , .. , I MMrtaMk átadott rtwxbi ttatitáHkra A tlkeiyrfit ifikék llwltkw .—-----i
a) MUM IhaíKiik kanttal
b) tnAAn adott tllln'fc kamatai
c) ..Ham- ál mát Artdknaptrok fcaaatai . . • .
tlMSaMK MltM
í sÍÍmmmmoJ
S1M7« Mü
■Í^íííiüsI —V
* SMMd Ö-y
IdüdtjSfij! MMMS U] Mltdtj TMMI Mi
A) Fotjű «tatll ka»atai a) At laoi
_ (aaatlaBok tlátta jltdilai 0 tletbictaoiláti kMvAjArt adott elilefek ka
TMtl Mfl llltM
mmw
tlM0M| MSMOtm
M U lotoava a tartalék niiil JataldkM marad * * .
9. dg MUoatdlo drtdkoaitétak toljriia . S Aa dllam á tnát dndkpapir«k tkkMaiAMi ' IMI IIlé II Ikl árfolyam aaoriai aáalivi
bmaa
IIMMIM . tXMUS^
. teiuuL
MtfMIM
í
WMMM 1 iiMtta
|| AkMOKt! OMdlTl IlUUll
ItttIM >
MMW;
.mms,m|
• u
ISIM Im
MMMSÍtl MMI
31455 tSM
uStMr^lsa
l TWBbitu«ltaot dijak I. yiwiltl M*ddk«« MatntttatokdH: aj balálrii'ir* ttdla t»lftoK(U*nk4>rt b) «WU* atoHro í».ol<> bUtotlUtokdn r) {feaiMkokdrt
Lftnn oiMobittMiiatok ft)4boa
I. BMvéayvk-tiamavttarláMk
A Díj d«kkit»dftai ) a) Htlátaa *i«U Mit. •aMM^Tlaaáta-^ kl KUldn* . ' Ura )«) Jarad*kbttt«tiiéfl
ÜUittM
jLoooava a ktoffesltdai rd«tl«takoi Kotta tartaJdfe
Olttil IlMlrlotd |
ix&i ' I —
adé dt bdlyoc
1J
; IMNMll Kdtar«asb.jTartaldkk.| IMMI* Mn MMM l« 4ttM lü ||tt«4 M t>T4dtM| ima
tlNWM 4Á| 441151 Ai
mm ilw* —
MAMia aM MMMW •
i ] mamii m] naw u
| MMM I ] I Aaludf- I „ Tartaldk I tartaMa J fStM«lnu] WIS'.ÍIIT, lftlM«MM IMIIM
I ****** MT - l-l jiimai í)j >1 MM 40»
II -ffAMAI'-lM Itaiioío
imüiw.
IMMIMjdl
|.fMMM|M MNM.tt
» SaaMtok a ayvroadayai. blatoai javdfa 10 LoirAt kdtat llnidMán
71
%}tre» OmMna
j| AAMTjll
t ^Hín* '
AAMTI HÉ
HU
IMMMP D IlMdMf!
I tdimiiil
WdtalMM AMititl | tHAUtt Itatlti ASMMAf M1Mi8
■ MMM M MTMJiS
ini-nTgcaliT
VAOTOW
Aa AMIOUKAZIOVX OEVEKALI TagyoaállAaa 1889 daosam bar 814b.
TEMEM
A létei a•t a
at.
B. puzMeal líí Ikl frt ÍV
A tétel neve
áj B. ' [Oaaieaae (~tn |k| frt. [kl frt |a.
A pdtoadayeaek aiiilieiltl a Mke ke *aem iaaaaei rd»
oaértt •••• lateilee bírtak i - . . , » , . , t •
e) váreet talkék « •*■•- . • •
k) MldMrtaktk (fatdaaácl leHáwal) J ' . a) ItM <o»|itakat ll. mái el aem adatait |MÉiiá|i laamdajM a táftaaát Mlékintkolbdl el KllaaAelk a tdnaadc dloAMataaAMe4 kMaéayMw . k) akti* dteüáraádkek da |«ÜAI»e Által kietaolta*, a főlek kalifakor Mveeaéd t6k/k vdtaUra .
lamoitel ielrátegtlac ktetaaMMt Mko kMaa*elk la^tiaaokia a Maátaf ewtálrka taitaalk klvMeMeel e) fié lauiia w k) létramni m*M? m. ,
ÍH—halk ItAOi—ény—tM állam- #a máa dndayef*rokra.
Sem- da máa írtíkptfírak ,
VAMia a Mreadbaa . . . ........
Btatagak a jotaAlf—táJymak ttlay—. t et. a) eoai) fdaeek íolyi ttá—IAo kkikakeod keakokaál la MtalleMeo
IM7VW
—! IMT
kaokakoAI
ifatfetéoácok piai
Ikakead
takadl
Kdaepdea kdtel— a irienU da
Mrákaa ......
Bd—ydaa- kéatlot a ükök piatláfAbaa . . t»| Maaadoday a rt—abtotaottak toárnIMkdl t |
Maradoáay aa tatdeot fákjaiaak atrámtálkál t I üaniTáay aa A akin fetyd aedaolálibAl . AAeoek kUaakéeé nini alatt adtaik jílÉdlia kaietkaMvo káttaMk— kamatokkal tollmk boaoooda M Matat!Idk fyaaáal . Imfi atiMMmitii ili>nimi ,
SHjtartaldk Atadatati éMk-otaoeMataottdookro .
eatareai da laaaaakrloyik a i*mil| k—aaa kloatalalkaa, caáf idklAI, m|I? M ayieMilif aa I—aaa rak tárak boa ailleeiaMI JeMMIik M miaiiMl kMtadedk
Aa IM», doaaamkM llAa a
MJkMtlatlk dvAéko #
évAit dredayko marodé
a 4* : IMMjatl
Mijj feCTMMj—
iSí^fl1*! WiMli MTMMtej )|
teeMeet! iommm
nüin, j |
83345
M1MA1 HS IUMI H MMtllj IMM J SMM1I IlMlll eAyltltUM lKtlTMTm.IT
MdlM;>
TI
dMtMéai 417MA bt
mm
MMM 10AÍTM i4
mmm n
ei MM —
MldM^W
SftAtSt MIAMII
± oá
m
ia í u spnpi ic
ami mm
tner Méta
lTTÍllM IMMMIM S94Í7H 13! AM»te(U
«7
AMIM M II
MMtl MM A74477J
M asiöTTn Ti Bsnay
MSttl Sl MMM 10MAMU MM>
TuMMM
l| Alaptoko ." . .......|
|] TdkAtlMU ayor—td^artatdk ,
I Tartalék aa értékpapírok árfolyam legadeeátéaak fed—diára A lagatlaa tartalék
&[ Tart t lek alap kél— kOvoialdMk M—ám—
a) Díjtartalék md| érvényben l#»* bititUMaakra aa A mdrleiaa
b) , , s < a M mérlOfoa M docoambor li-áa még kl Mm Itatott
19
Tortalék Uojaltatfti károkral
aa A m«rl»gm I
a 8 morlogw
Owtaldkalap aa dlotklata-ltátMa ) II á táki. frt MI MI.M I ayorrmdayajfol klat—ltoltal Javára) II ég II á tákt frt 11,491,561| A klvatalookok allata*! i»éa«taraaak Vagyona iolaálafkltalotuk
Egyaalag a olanbtataaltik «á«»láj*n . Ili Kniikf oa latdtot lökjaipak nimlf^a ■ alBítelaaák klIoaboM Mlmekoa . b) Lttágok kiaaaaig da klat—Itdk gyaaáat A B mdrlrg feiyd taam.'^)áaak •gyaalafa OMoai alapltváay
Oirard alapitvén}' ....
Uold*ck—iodt aUnitvAay.....
Fole—tkáM oyorAág » .
M9MM — J MMeM — gilMOöO — 19ISM0 — 1I1MM -J MgMM — 6M0M 07 Mietf Ml IlMAMAI I IIMAMIr, 1IMAM H A0A00 áWM M9M|«a
IIMM1 ni--h f lMiál II
i (MIMIM 01 MMMMjCi
MleAA—b
V
370(01 ]||
MMM At IMM M| MMM l» MMM el SMWllíj
M4RM({ Mtljlffl
MMM
MM HU
íju I
I MI0MP
AlflM 49J AlllMHI
I J • t
A9AAM 19' AIMM II ,
| I 370401,11
-M-l-'
MIII.IK HMA1 M IflTM; tlllllB MIM Ml I9MM w á?U77,|tfJ IMW|<| n MAIT* iá MMM
J. I ffiSt
,UMM 79 mmm
A j*v< éeekMa lajáraníó táaklata-altáa, dijak ...
frt iimam
lOAduii gmifui gggray
: fi r~

a m kl* MaA ánMaraiHM aeainl lli>wtl %a«|ttou»a Trteatkeo: Dr. BmmíI Blchiré. 8aam I., Báré Irack otle, Dr t alakl B , Dr. IUN|iaili I.,
Bárd Biryirfa Jáaaeí itgrá ▼. A veMrtltkár : Beeee JéHAf . ■miliiMÉjt VHétlgialkadf, Blll|Mlln*M latéul ea|AI kétAMa Darattya-aftesei II aa.
Bővebb aárnámadáei jelentétek as alanti fSilgynttkaégnél kaphatók. Ugyanitt felvilágoaitások a legnagyobb kéesaéf|%l
adatnak ée biatoeitáai ajánlatok a tüi-, jég-, élet- és saállitmánybisiotitáBi ágasatokban a legtsolidabb feltételek^ éa legolcsóbb dijak mellett asakOsOltetnek.
A nagy kanissai főMgynökség
Scherz ós Englánder.
Nagy-Kaniaza, vasárnap.
Zala. 20. ssám (8 lap.
1890. május hó 18-án
Kronsteiner Károlynak
el*Ő cm. é* k kiváltságosán szabadalmazott
ÖHUmmMIIB. GM
Béenhen, íbiHp(str',me 120, mjái házdhan. Kitüntetve aranyérmekkel.
rélwwft ét kerfM«i |éM*|i(U|»léiáMlL, «s. én k. ktUi>fcaU»ág»k, vMaUk. Ipar, báa/a *« k>léiá>Mlilil< » legtöbb épitAUraulatok, Api*. ..(■si-vállulkozok»'•>tyUAnorterak \al%miataok KjArlali|(l««9Mk fid d bir tokosok *sU-lilúja.Km hom!ek»air*jm-»*li»rU 1880-ik AvUMfogvavasnakkamikedalmiforgalamhan ..éa alóaaerateUel kaaaaáltataak MlaifiiMil éfllétok, kllftaftara iwlatAk, Im-- kél/ok, icinplomok, lamsdAk, nyilvAno* iatéaatrk ügy nrmkfilöafoa a lakhely!* .. itrgak (nité4iél.
Kgsk 88 különtélo mintában vasnak a*g kilónként 16 kr ól fal falé aróaabaa feloldhatók, ín sximileték aaáraa állapotban párrá tora asAlliltataak ** tUata*ági<k tekintetében hasonlók as ♦!>!ffiéwkw. Minla|«"gyak valamint haasaálati uUuité* kivaaatra Isgyea há twrsM>stve küldetnek meg.
611 8 10

jOOOOOOtKtOOOM^ÁA *XtOOOWtfrtXrtrtKKi
* 9455 /ni 1890. * Zalavármegye aliapáti jától,
* ' Pálvázat.
tt *
Zalavármegye lerQletén üresedésbe jött 400 frt évi fiietéssel, 100 frt uti,
S frt lakpéna— én 4 frt 80 kr. irodai átalánynyal javadalmazott pactai J* járási utbittosi állomásra pályásat hirdettetik
^ Ennek folytán as említett állomáara pályásni kívánók felhívatnak, hogy g a katonai kötelezettség teljesítését, továbbá írás én nyelviamereteiket, szakkép g settaégOket, eddigi foglal kosáaukat, valamint életkorukat éa testalkatuk egész-K aáfs» wollát igasnló ókmányokkaL-felüserelt folyamodványukat t^jisA^mí^ Jua hé 31-ig: a mennyiben asolgálatban vannak élőijáró hatóságuk utján, 8 különben pedig kttsvetlenQl Zalavármegye főíapánj a 8vaatita Benó ur 0 Méltó- Q W aágábot intézve — alulirotthos mutaaaák be; megjegyeztetvén, hogy as em- ** fi ütetf álláa betöltésénél a kiszolgált én igasolvány nyal ellátott ni tisztek az 1873. w a évi Il ik t c. értelmében lehetőleg előnyben rászesittetnek w
5 A végleges kineveséanek egyik feltételét képezi az állami ut mesterek ré fi gsére előirt képeaségi vizagának egy év alatti letétele.
2 Ason tárgyak iránt, melyekből ezen vizsga leteendő, a zalamegyei m. ft kir áHamépitéaseti hivatalnál tájékozás szerezhető. U Zala Egerazegen, 1890. májua hó 9 én.
Csertán Károly s. k.
Jf 848 1—1 Zalavái megye alispánja.
Va»Bt~. paffta* k távirda-államüi*
Pistjü:
isgaptOrdO.
trAt 3' r óra Hnltkárul 8 „ Poiaoavbnl 8
li I4éa) iasitjn« 1 én aylMatlk aicy.
E kirNvw insapflkrdök míwímW ntoiérketetieitek Mm* ayaltak a kövrlkvBÓ bájuknál kéM«éa,«aift, rktaau fsekiass, v*ly kér, UIUU s cMsUahaMMii kérak. Ovógyaóduk a kAvstkasAk : tlkór, kád- éa issab-fttrdók aeaaage a villanyul) knrák. Klegasa 1 ol(«i lakáank, kitunó konyha, aaiakáa, kagverwayek, könyvtár, bór- Aa lárNaak<M<ai niindaa v»nafh»*. As Arak a legjatáav<w«i»l»hek. Prt>*p<>ktQK<ik kivasalja iugvr*. A fardót é& aj kasai t állalmi vaUVléikc S4» tere, aaély Sacy kfrskAiAaakkal Uraktial fog ait kés|«la« uaaipaaljikél aa taréjai flrAék nlavaaa lAra emelni. Kelyílág»witáat kiWMigírrl lynjt a
poxtjes-Mői Üt: Műm,
vagvn budapesti képvisIAséf, UJ ntea 1.
A87 2-4
z
A
I l|
n iM-üle Mslí útim
DIETRICH és G0TTSCHLIG I
Caakl
laUaaaa laalt< p*ktt
BUDAPEST SEHEE J&.2& rr KZő"báXL3ra-
laka* tUkórtiaiU kivílali *í«r aa*4kttid«ar. folyton fri». drogtötttoWs. a aiiaA*** l awi.sit-Iss volta adtat kumti válaltatik.
Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
Áijafjmékak miadeafalé ia^jta ét bérmentve.
K)rakMB bitglóriéttlk. kofj idaaas kéaaitmrayu ca uyön^UH aiaóaési sórnk „Drelier iaétl aAr* fim alatt fontai
oab* kuxatsak« a t, ra Ihvkar-fála kiviteli Mór fo^viaxtókaak tlaf oltalaaaatl üvogdmkét, m«ly«u a Dlatriok éa Oottackllf s^v ok rétimül kaH
Misina Aötal Utr a. kaMci
! ^^ b«fry rajta
ty«?u, kiváló l|wlslkW liiiUik.
Szíves ineg-flg-y-eiée^il!
Eaaraaar oaitraaar jóssk bisoayiilt Aa orroai tekintélyek, valamint aaásttalaa magáaaaemétyrk l*iaoayitvanyai által kltlataWtt kéasltaésyi
DR. MILLER MOHNÖVÉNYNEDVE
mauUjHi hatáaaal van küh6g«a, rvkallaác, t»»r«»kfAjá«, alnyá-kámHláa, kt*la kaa<i gla^íkór egyáltalában a légséai -wrvok aiadea kAalsiauii ellen.
Téyritjlten yff érmeitek' fa fel nőttek tulmiira.
Kgj légaly Ara 50 kr. a. é.
Mt^ Kapható marton k HUBER fo*ur-
knenkedónél S<igy-KaHÍ:*<ÍH. 584 7—12
AKI NEM TUDJA,
» sok hirdetett grfcnui kötAl melyik feletne m leginkább betegsége-sak, a1 kérje axoutal levelező-lapon Rlchter 'kiidólntézetetfcl Lipcsében, u kénekkel ellátott1 WA Beteg karát" cximd kőnyveesiét A kossá1 nyomtatott ItáloiraU.k bizonyítják, hogy a mö-^racakábon foglalt Jé tanaoaok követese által, nem csak exren-meg-seren eikerulusk a husontslsn pénzkiadást, hanem még a vAoyva-vágyett ^ lyAfyslást is hamar megtalálták. Ajj könyv isgyea küldetik meg.

Hoíherr és Schranlz,
BUDAPEST
Y..¥áczi-kőrut 76
í
| mkw gépgyár és vaale
wl aa
illalAno-an a Wfiobbask elismert ItgajaM V 6 és 1 létrejl verltérsea rendsser ssakad.
fj őaBCséf > lő kéüzlí beiket,
levAMÉ »«^ S éa 1 léaraja stsMsIm. pánoiélazegea gözcséplökésxleteiket, aaaakivai • k«|aM smnAgéf*k»i „KWIf-öfltt41 * wt>«— Drill44, egyetemes
asaél skéket| valaMl miades «fyék gasdaaAgt gépeket és esskűaöket jutányoá Arak mellett
Kép— Árjegyzékek ingyen ée béfiwntvi,
Hariazelll gyomor cseppek
Iqfetissibt gyógyszer minden nyomor bajnak.
Wm
wjíí
r
gyomor
buxOH Irltelel. *ava>
Utólérliatlan batáaa ai ét vágytak rotnor syaegeaág, híixös leltelei. Áys MMiilfN, aiél rakadéa, (aolfkal >>RM>r áfria, gyomor psMáa. falaAgaa •)«
gyomor hurut, sy*>i tioifiok áa dara ké|>| syátkáaodáa, kánraaág, undor ée háay
idor
Védjegy, Óvási A
Inger eaatalbaa, matr»iftntatl a ffftjwÉ (lu aa a gyomor almntásátö) ntuVimaaUi) gyomor gorvaöt.kemáay Mekláat, Mákra, aadaat, aa étel s itallal tutierlieU gyom* mt ktttastttja, elüai a bélférgasat. S ayngyit lép, ve«a, mái én araayarae basuumakat. — Kgy uvag ára. NM» itáiati ataaMlaaai afyM 48 Kr. kattts Staa 10 Kr Központi »aétkflldáat niktár 1 8rétf« Károly (yafyaiartAra Kiaasla \ Morva ■MM
ralóSI feláriaaattl Ryontor raappak aok féla* .képen utánzatainak • luuniaitataak,» aaárt yiűüdiak 1 ■
Máriazelli |r Labdacsok, i
"a
mk aaok tocadbusauiak el. melyek övege. agy "vörös. * | fend védjegy gyei ellátóit papírba vaa csomagolva, a uuslyak adlékalt haaaaálati ataalláMa aa la fal vihi tüntetve, bogy aa Kremaiarbim, Umrk 11. kituvvnvoittdájábán njomtalatotl MttiWflli Aa mAMsím i évek óta tadnbb hatáaoak*
_ildanoyult lansacaok ik,aok«
íéle képen h*ml«Uafoák, tokát nak vetalánál I* vluváutl kell g | fenti védjegyre • Brádj Kár Kraastarl gyogyssatési név r faráaára, melyek minden eredeti doboaos láthatok. Kgy dnboa ára X Kr., agy takarta s dobotaai t írt- A pésa alölagw bakúldéae után, I takarta l frt % Kr„ 3 takarás lm. 20Kr., Itakarta ÍM. SS-Kr. Art, eamaagolAaátpotgabét menteden küldetik meg.
A MáriaaaUI gyomor oaappak áa Mártaaalli labdacaak nem tttfcoa atarak, a gyógybau1) anyagaiknak öaaaatA*ala minden basuMttatí iitiiHiiiii fal vaa aoralva.
A MártamW nataarcsapsak éa MArlaxaW kXassaá kapaslsk
Nagv -Kasiaaán Pragar Hé la As Bslss L^aa gyógy-asartáraikkaa Babócaáa lUaa gyógyimartáriban, Bsrea: Kokat Sándor gyégyaaarUrábaa. Marcsali KArle Vie* tar gyégyssartárábas. Oinita: Bölcs Béla gyógyatai tárábsa, Sst. Gótikán) Tossesásyi Leop. eyégjww
tárákaa.
48? 88-48
Nyomatott Piscbel FaiOp iapt^lajdouoanál Nagy-Raniasán. 1890.
21. szám.
Nagy-Kpizsá, 1890. május 25-én.
XVIL évíolyamr
h«rkMitM( itíxhjktj te Eiafklaiy-atcaa aarkáa.
Ite InUSiSdB > láp nelleml réaiíre, vonatkoaé minden köxleiaény.
BéraantaUea taraiak aaak ina art ka-__ MkbSl fogadtatnak al.
Kéziratok rueaa un ktMataak
Z A L A
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
Kiadóhivatal: Vénehia-ataa í. aaám fiaabal rill, k&ayfkerakedéee.
^LÖnzETtai Arak: n
ivre . , . . I IM — kr. Vili m.....1 „ »0 ,
Ncgycdívrn . . .1 , li .
Hirdettek jotányoaU saámittataak. ■ytltter pettteora 10 kr.
A Nagy-"Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak és a Bankegyesület hivatalos közlönye-.- nstaatiaak »alamlat a Unietéaokra • . i vonalközük Fiachal FUM|> koayv-
He||«lwlb IÍ>||«KuliiáB heleakiiit egyuer: vasárnap. '"* " M° ''
A szinügypár tolás városunkbftll- i útforgalmi összeköttetések olyan kedvezik i intelligenciájával á így valaltányBZor a
a Baromj minister zseniális gondolatinak j nemzeti kultúra érdekében egy-egy tőlünk " keresztülvitelével a díjtételek a mi várme-j mindenkor jogosan elvárt mozgalmat indi-
Legutóbbí vezércikkünket az állandó «in- gyénk területét domináló bélivaauton ia oly tanánk, biztosan számíthatnánk annak tá-ház létesítésének gondolatával végeztük, alacsonyak, liogy a legszegényebb ember- j mogatáaára is. Ezzel egyben mód nyújtat* Kifejeatük, hogy at itteni^derék, lelkes elő- i nek is legolcsóbb passió less a vaskocsin nék vidékünk getgryjének is hazafias köte-
kalfl §atalaág, a. ,i«wrtüíc dorée" azarany-fiatalság, a legutóbbi saini aaiaon alatt a szinügypártolás terén oly példásan acép buzgalmat tanúsított, hogy ennek alapján tőle reméljük most már (éi padig jó részben 1) aa állandó színház megvalósításának fölkarolását ia.
Annak biaonyitgatáaába bocsátkoznunk, hogy az állandó színháznak itt roppant fontos miaaiója van, szükségtelen dolog. Ami culturalis miaaionkat — különösen Muraközzel szemben — országosan ismerik ; azt is elismerték éa hangoztatták az országos lapok, hogy e vidéken a nemzeti cullura terjesztésének «mporiuma első sorban, aőt kizárólag városunk lehet Maga Muraköaia várakozással néz (elénk, — várja, hogy minő tényezőkkel járulunk miaaiónk megválóm tá«áboz.
utazás. ' lesaégének teljesítésére s a kínálkozó körtfl-
Ebből azután világosan következik, hogy | ményekkel szemben még lelkesebb buzga-jun. 1-től fogva, mikor a Délivasut ujabb lom kifejtésére. Mert annak beismerése, díjszabása éleibe lép, —| Nagy-Kanizsa * hogy az egyes emporialis városok kultura
szomszédos városokkal még közelebbi vi saonyb'a jut Ha nekünk állandó színházunk lesz s abban — ami ssntén természetes következmény — állandó és jó színtársulat működik, az itteni atinügypártoló közönség egy derék vidék intelíigentiájával fog növekedni és kiegészülni. Kedvező va-sut forgalom és olcsó díjszabás mellett mindenkor számithatunk Muraköz nagy részének intelligentiájára; számithatunk Keszt-hety és Pacsa vidékére is.
Ismeretes, tudott dolog, hogy az ötvenes évek idejében a vidék intelligentiája tetemes költséggel ia fölment Budapestre,' ha ott egy-egy híressé vált darabot játazottak
Kétségtelenül hataimaa tényező leaz az Mért ne remélhetnők mi ugyanezt a mi állandó színház is Mert nagyon egyolda- vidékünk intelligentiájátói ma napság, mi-luan gondolkoznék az, ki azt hinné, hogy 1 kor az utazás oly kényelmes és oly mesé az állandó aziuház kizárólag e város közön- sen olcsó.
sége kulturális céljainak előmozdítására Hyképen az ál|andó színház szorosabb ^s élvezetére létesíttetnék. Ma már a vaa-1 összeköttetésbe hozna bennünket a vidék
iia haladásának előmozditáaához a vidék gentryjének hazafias kötelességből tömörülni kell, — már túlhaladott dolog.
Kétségtelen is, hogy mihelyt szinházttgyi bizottságunk a mozgalmat megindítja a azt a mi szinügypártoló lelkes aranyfiatalságunk utján szélesebb körűvé teszi, — vidékünk intelligentiája: a földbirtokos osztály, a legőszintébb áldozatkészaéggel fog csatlakozni.
Nagyon időszerű lesz a mozgalmat most megindítani, mikor a közvetlen tapasztalat reményre jogosíthat mindenkit a lelkes fölkarolást illetőleg. Arany fiatalaágunk ez idő szerint kétségtelenül oly elemekkel van saturálva, minők a magasabb célokért való lelkesüléahöz, mozgalom-indításhoz rendkívül szükségesek. Egy év alatt már óriási változás állhat be a oly társadalmi tényezőket veszthetünk, mik nélkül as Ugy megint egy évtizedig a hátratett kezű jószán-dék födözete alatt fog pihenni. __
A „ZALA" tárcája. Jóssá
Haáaaaor Jobb igy, hogyha nénin Tokiatok <aak eaép nemedbe , Többet aaad a hallgatag ma, Tóbbat atit egy világ nyalva.
Attól tartok, bogy oaviara Mint tgéaet eftiaaa nyomba, 8 itt kagyaa eipa rideg fóldGn, Kihalt paaatáa — haldokolva.
U.
Maai mondtam in aoka, nem vvtteaa ajkaiura Kai a siót — aaaretlek Ok, mert tataim hangos dobbaaáaaihaa Régen Bil lel kelted. ""*■ ' " |,
Hogy miért na kérlek, hogy miért nem r altok, Tűdül aal le régoa
Hleaea te b oaafvtaa, mwta aaeUaa mist 4a Eftncaem, atadaaaigaaL
Ul.
Boldog aa a eaellö. kirtliaókul téged i boldog aa a eagir. ablakodra téved : Boldog a poraaua. at aarad nyomán témád; Boldog aa árayik ia — vígan fat utánad. Kicsike madárkád küaeledben repked. Vidám oeneoogieaal sattogj* ke tenned . . . Boldogok mindnyájan: éa vagyok aaak inra — KI vagy ta iatilem mindörükra aárra.
rv.
Savai aa a ügi többé ... Lelked beteg, ittenied bágyadt, Vtawa ámított klvSjo aakr Kaaér, kasag mosolyának.
laaal M á fígí MU, , . . <lelked kidig. kW ■nilail. Oaak ia vagyok li likkia i» IMaad.ktvf. beteg gyermek!
Ua k^ües majd atemetAba Kareaai, édes, hantomat. Mikor a hideg síron eaer (Mllagsxemecake fbifakadt
Ke verd le gy&agyét a ráaaáaak llint a aaélben meg-megremeg, Hallgass a aaeDS fiivalmára. Hogyha mig axeretás eagemet 1
A yirig enivem porán hajtott; A eaellé aaáüó *óhaj<>m A kaneatcaapp aa ta ki aem aírt. El nem zokogott régdalom !
Doktor Ftrtiw.
Borcsa néném.
— A .Zala* eredeti tárnája. —
Apró kis emberke voltam még, mikor az én aranyor Borcsa néném, édes anyám legfiatalabb testverje, olyan drágalátos szép kisasszonyka voll, hogy én kisded eszemmel az angyalokat mind az 0 mintájára .képzeltem; Mikor szépséges fekete szemeivel rám mosolygott, mikor gömbölyű, puha meleg karjaival magábos ölelt s forró ajkaival homlokomat érintette, olyan boldog vollam; azt képzeltem, hogy a legszebb égi angyal ölelget, csókolgat.
Valami nagyon merész nem is volt a lantaziám, mert a nagybajsza kapitány bácsi, aki minden-napoB látogató volt nálunk, fülem hallatára mondta, hogy Borcsa néném éppen olyan, mintha csak as angyalok karából csöppent volna ide a földre.
Ezt a kapitány bácsit is nagyon szerettem, habár kissé féltékeny voltam Borcsa néoémre. Nemcsak nagy bajuszáért irigykedtem rá, hanem átért is, hogy mikor ö hozzánk jött, miért mondta nekem mindig az én aranyos Borcsa néném : ■ Károlyka, eredj szépen a (téribe játszani.«
Egyszer annyira bántott ez az elküldés, hogy
visszamealem megkérdezni: mért kell nekem | Borcsa néném mellől eljönni, mikor a kapitány ' bácsi hoazánk jó ? Isten én rám sohasem hara-| gudoti, nem is haragszik a kapitány bácsi!
Szép, verőfényes nyári nap volt. Borcsa aéném szobájának ajtaja éppen a kertre nyílott. SQrQ akáclák árnyékolták- be.' Nyáron mindig nyitva tartotta, hogy egészséges, illatos lég áradjon be <a stobába.
Nyitva volt most is.
Ahogy oda értem, láttam, hogy az én aranyos Borcsa nénikém éppen ugy tesz a kapitány bácsival is, mint velem szokott; sőt nyomban con-slatáltam, bogy annak nem is a nomlokál, banem ' a nagy-nagy bajusza alját csókolja és sokkal cup-I panósabban^ mint az én homlokomat. | Mikor engem észrevetlek, megrettentek. Borcsa I néninek sohsseip látiam olyan csúnyán villogni jatokat a nagy lekele szemeit,..mint ekkor. Olyanok lettek azok, mint mikor'szép mosolygó égre egysserre lekele felhő hömpölyög.
Olyan erös hangon szólt, bogy szinte megrettentem :
»Mit akarsz? miért jöttél vissza?«
• Att akartam megkérdetni aranyos nénikém, hogy miért küldést engem mindig a kertbe, mi-I kor a kapitány bácsi ide jön ?• I Erre mind. a ketten nevettek.
„Azéri, le kis bohó — mondta Borcsa nénike — hogy jálstál, mulass keress valami ritka-szép virágot a kapitány bácsinak. ] Nekem sem kellett egyéb. | Mindig fájt a fogam arra a pompás élvezetre, hogy a virág-ágyakat kedvem szerint megtapossam,, meggázoljam.
Itt voll a kedvező pillanat. Borcsa néate megnyitotta előttem titkos vágyam paradicsomkertjét.
Uccu! el \ virágkeresni,
Nagy-Kanizsa, vasárnap. Első. éi ifidolog a azUkaéges
H
Zala 21. szám. (2 lap.)
teremtéee. Meg vagyunk győződve, bogy mihelyt lelkes fiatalságunk buzgalma loly:
tőke * meg* I szibéria várost és környékét sz Íívii és'tűzvész I
majdnem teljesen elpusztította. — Az ,Alföld* dnnai hajó elaülyedt s több ember ott.veszett.! Az ország raajdnrm minden vidékérdi jelen-
1890. május Jió 25-én.
Ha igazi vallásos nemzedéket akarunk nevelni, lelketiilö magolást szUntesiOk meg néuisko-
Pasteur két segédje fölfodüzte a difteritisr. bacil
tán ex olyan nagy lest, bogy szjnháaépi- j tonek k . mult napokbél nsgyobb viharokat, téare lehet gondolni, — azonnal el len há " ritva at akadály; meg lesz oldva a színház helyének kéídése is, amivel most ál landó színházunk Qgyének stagnatióját takargatjuk.
.Iáinkban. Ne ragaszkodjunk szoros értelemben a katekizmushoz, tanítana meg a gyermeket a szükséges imádságra, értessük és szivleltess&k meg velttk azok értelmét. Melyik tanító nem losát. — E</t/ aradi lak Ab 24.000 frtot nyert a I tudja, bogy sok iskolában az imádság, a hittan kis lutrin. — Bpesléi) k kanyaró, vörheny és ron-1 tanítása néppel történik, s a száraz bemagolás osoló toroklob még mindig annyiragrasszál, hogy j mellett a sziv és lélek nemesítéssel keveset tö a-tanév alig len befejezheti. -• Tekiutólyea egyházi és világi férfiak kezdeményezésével új ka
Heti szemle.
Ji««Wá;' zákányi vasut-voneirészén ion. 1
étíl megkezdi menetét a gyorsvonat. — Balaton I majdnem az egész katholikvs papság tiltakozik vize ez idfiszerint jóval alább áll a szokott mér-1 _ x som Iái várrom nagy ízőllösi része íeo
rődnek.
Mondom, ne a katekizmus száraz betfiihei
_______P__________ o -„,-■- - ragaszkodjunk, bonem tanítsuk meg a kis gyer-
I kir. Idbfa déuentráli^oióiáról szóló törvéayjavas-jmekeket arra, mi jelentőségei vannak a hitago latot a főrendiház is változatlanul elfogadta. — | latoknak, Isten 10, az Anyaszentegyház 6 pa A cultusz miniszter elkeresztelési rendelete ellen
tholikus politikai napilap fog megjelenni.
: rancsainak és a Szentségeknek. Mi jelentőségei [ vannak a böjtök, az ünnepek és más vallási
tékáéi, mi úgy a gőzös-közlekedés mint a Kr H8be!yekuekJs_c.saK hátrányára szolgál a somogyi fészen. — Az olasz trónörököst oratzországi útjában a cár nagy figyelemben részesiti. —. Natália ezkirálynét már hivatalosan is kit ipadta a szerb nemzet. — Qki Akron amerikai várost
Az Eiffel toronytól egy. ..öngyilkos-jelölt le akarta vetni magát, de szándékában megakadályozták, — ÍJubocác temesmegyei községben egy veszett kutya marása következtében 15 darab szarvasmarhán kitört a veszettség. — Bpesten .-Budavár bevétele negyvenedik évfordulóját ha dühöng* ciklon majdnem teljesen megsemmi; -^fiuj kegyelettel megünnepelték. — Básben egy
mtette. — huhu község határában érdekes régi pénzekre akadtak. — Mallicolo szigeten a vad benlskók ötvenegy odatévedt hajóét megettek.
— Haros* miniszter a Kárában megjelenő L* < Európe cimü magyarellenes hírlapot az" ország területéről kitiltotta. — Budapesten egy új — ma gyarbarát - politikai szerb napilap jelenik meg. j
— Hint Romából írják, ás államot egy pénzha- j misitii banda tízmillió liraerejéig megfáromtotta-
— A párái jogi fakultáson a jövő hónapban avatják tudorrá nz első egyetemi nőhallgatót,, j
— A kolera ísmit rémit Ázsia felől. — Szegeden \ trachoma-gyógyítási tanfolyam fog nyittatni. —! Marhtfjban gróf Auersperg mauzóleumába be törtek. — Rttu Ernő, az Európa szerte —1
fiatal leány párbajt vívott egy orvossal barátnőjét megaértet.'e. Az orvos megsebesült
— A bfrsi kiá litás megnyitása részről a legnépszerűbb vull ~ állítása.
lolt. | szent napoknak. A vallás oktatást egyházi énekkel fűszereztük. A gyermekek időnkint vegyenek részt az istentisztilet és a vallás gyakorlatokon
A bibliai történetből az imádság szükségességét Judit történetéből, a felebaráti szeretet megértését az irgalmas szamaritánus, a bttnbá-nást a bűnbánó Magdolna és tákozló' fiúból, a a ki a | Bziilők és öregek iránti tiszteletet No* 3 fia, Héli gyermekei, Altszolon pártütése és Elizeus
után magyar történei
.Tanügy,
A ntptskaU; t««l«»« móüoailáaa tekintettel aa oaitett éa oaktat laii népiskolára*)
(Kolyt. és vége.-)
ok-ijesztőt,
pl. nem ide való Kain és Ábel*története, Krisztus keresztre feszítése.
Ami a reáliák tanítását illeti, a hivatalosan megállapított tanterv szerint-az owtatlan nep» iskelában egy tanító '/, rész idővel, amíg aa osztott népiskola tanítója hat annyi idővel rén-I delkezik
Az osztott, de különösen az osztatlan népiskolákban a reáliákat csoportosítani kell. vagyis, jaz egyes reáltárgyakat u. m. á földrajzot, történelmet, terményrajzot és természettant nem
«
Én. ugy tudom, hogy legtöbb falusi osztatlan I ismert népiskolában a hit é< erkölcstan tanítása a ta 1 cirkusz-igazgató meghalt.,- filihrirtfstárgyá-laift bwgóaágán fordul meg. Már ha a MMrafjSnTtveS^^kal^H ^'vwmányok alap-ban a földmivelési miniszter szigorú ren 'eletet | urnák kedve volna is a magyarázathoz, képte- j jin együtte,en tanítsuk ; miért a tananyag ter-
enségek kozé tartozik hogy ugyanazon kivánt ^,^ kívánatossá is tJ,szi h az ily nép-hittan, órában azt a tanító be is emléztesse ^ iakolákban a reál tárgyak tanításánál az osz-KérdezM .... tályokat összevonjuk, t. i. a 3. osztályt a 4.
l aoa-zkodunk a mostam hatal nemzedek val ]M 6. oszUlyt a hat. osztáíylyal, s lastalansagan! Azért kellene különösen az ltju-1 - - -J - ■■
ság neveléserői gondoskodni, s a vallásérzelmek
ha az ha állásos
erkölcsös tauitásunkkal.
adott ki az Alföldre — Horeálh Boldizsár, a nagy államférfi, szónoklatait sajtó alá rendezte. — Alsó Lendván új épületet nyer a polgári in-kóla. — A király innius 6 án ünnepélyesen meg nyitja a delegációk ülésszakát. — A görögnyelr tanításáról szóló törvényjavaslatot letárgyalta a
képviselőház, a törvényjavaslat szövege szerint ápolására főgondot fordítani. Ntjm elég, a görögnyelv helyett a görög irodalom magyar' értelmet soktéle ismeretekkel gazdagiljuk. 1: fordításban tanítandó. — Baross G. miniszter^ uem a jellemet) a szivet nenesitsük vallás már képviselőház elé terjesztette az ipari mun-: erkölcsös tanitásut faák vasárnapi Bzüneteléséről szóló tötvényjavas- > yjg^^^t f-gj latot. Stanley jul bdban megnősül. — Tomsk ; köigyíTlusta.
kuftni táuitúikur f hó 8-in tartott-j
Kérészi ül-kasul vágtattam a virágágyakat. Mikor azután kedvejnre meggazoltam az ártatlan virágokat, letéptem egy szépen nyílt kameliát s futottam vele a kapitány -bácsihoz. Ezt találtam a legritkább sztjyégU virágnak. A kapitány bácsi éppen készülöd311.
az emberek halnak úgy meg, mint ezek a szegény virágok <
Olyan nagy kedvem lelt volna azokat a legázolt virágokat megsiratni. Borcsa néném ettől lógva mindig szomorú volt. Mindig elzárkózott s már engem sem ölelgetett,
Odafutottam buzzá és átadtam neki a virágot. I csókolgatott ugy, mint az elölt. — •Köszönöm, kedveském !< — szólt és meg- Egyszer vendégeink voltak s a háborúról becsókolta homlokomat. I széllek. ____ Csak ezután láttam, hogy Borcsa néném szemei i Eszembe jutott nékem is a kapitány bácsi, oda
vérvörösek a sírástól s bogy a kapitány bácsi is egy-egy könyet morzsol szét szemeiben. Még a bajasza sem állott olyan írigylésremeltó hegyesen.
Mikor kardját teiköiöue, odament nénikémhez, az általam neki adott kameliát kezébe adta s így szólt:
. — • Legyen es uto'só, búcsú-emlékem. Ha visz-szatérek, es mondja meg, hogy nem (eledelt.•
Azutáa megcsókolta Borosa néném kezét éa eltávozott.
Az egésabö! nem érleltem még akkor semmit.
A kapitány bácsi bekent a papához, mamához is ée azoktól is elbucsuiott. Máskor távoalakor homlokon csókolt egyszer. Most efészen ölébe vett s üsíze-vissza-csókolt s azt moadta, rnoci igen-igen a essze megy a én igen sokáig nem fogon látni. Azt aondta, hogy majd a háborúból igazi kardot, meg igazi puskái hoz nekem.
Ennek aa ígéretnek véghetetlenül örültem a uem tudtam megérteni, bogy miért sajnálkozik apám, anyám, miért sir Borcsa néném olyan keservesen, mikor a kapitány bácsi olyan pompás helyre megy, ahonnan a jó gyermeknek igazi puskát, meg kardot lehet hozni.
Lementünk a kertbe sétálni
Anyám elszörnyüködött a pusztításon, amit az 4a hadjáratom okozott a virágok között.
Borraa néném állt pártomra.
— »Ne báatsátok, a kapitány bácsinak keresett virágot!«
Krrs aayám igy szólt: - ____
— > Látod fiam, ahova szegény jó kapitány hervadt kam'elia-atál hácd aegy, ott az eabereket gázolják igy le. Otí |
futottam Borcaa nénémhez
— >Aranyos nénikém, most ugy se jón ide a kapiláoy bácsi; — csókolj meg engem olyan cuppanósan.«
A vendégek égymásra néztek, elkezdtek rette-ne'esen kacagni. Nénikém nagyon elpirult és befutott a mellékszobába. Ártatlan együgyüséggeV néztem szemre, fejre.. £0 Istenem, hát mi van abban, ba valakit cnp-panóaan megcsókolunk 1
Vártam, vártam a kapityiy bácsit: mikor hoaza már az igazi puskát, meg kanlot? Egyszer, (talán egy év mulvsj jött valami kii bogy öj apró apró dobozka a postán, Borcsa nénémnek címezve.
Nagy kíváncsisággal bontották föl. A dobozkában semmi sem volt, csupán egy szép, lényei karika-gyürü. Mind elsápadtak. Borcsa néni elájult. Apám fogcsikorgatva moadta: —_tlA gazember !'
Borcsa nini sokáig beteg volt; de meggyógyult. Hanem azon a két szépséges nagy fekete szemén olt maradt két fekete felhő. Nem lett azok-, búi többé soha mosolygó ég.
Sokszor láttam, hogy imakönyvéböl elővett egy hervadt, elaszott, zzintelea kameliát jég. nézte, nézte órákig. _
Utoljára maga ia olyan lelt szegény, mint az a
, igy az alsó osztály a felső osztály megfigyelése által a leendő előadásra előkészíttetik, mig a felső osztály az alsó osztály foglalkozásánál ismétel.
Különösen ajánlom e módot az olvasás és számtan tanításánál is.
A Többi _reá! tárgyakat tekintve, a következőket, mint legszükségesebbeket venném tel az ismertetendők közé.
A földrajznál a tanuló tanulja megismerni szülőföldét, hazáját, annak természeti és helyrajzi fekvését, műveltségi s vallási állapotát és a népéleti viszonyokat. Magától értetődvén, hogy az előadottakat a térképem utazásokkal fűszerezzük.
A történelemből nem bemagolás utján, a háborúk s a királyok rémséges súrlódásait, a száraz évszámokat, hanem azon küzdelmeket kell a tanulók előtt feltüntetni, amelyeket jelesbjeink az alkotmányosság, jogaink kivitelében s megőrzésében halhatatlan nirnévvel vívtak ki maguknak. Különösen kiemelendők jelesebb királyaink alkotásai és magyar vezéreink és hősnőink dicső tettei.
A természetrajzból a hasznos és kártékony, házi s az egyes éghajlatokat íellegziS állatokat, -A konyha, táp, gyógy és mérges növényeket. Az eroei fákat, különösen a gyümölcsfák nevelése és nemesítését. Az ásváuyorazágból, a mindennapi élet fentartáaára nélkülözhetlen s legszükségesebbeket ismertessük; az állat és ásványtant a téli, a növénytant pedig mindig a nyári évszakban ismertessük.
Jl természettanból a súly, az emeltyű, légsúly mérő. A hallérzék és hang-, a világosság. Kül iönösen a mindennapi tünemények ismertetendők, pl. a szél, köd, harmat, dér, fulhő, eső, jégeső. A levegő, tűzi fecskendő, és bolygótűz. A meleg, hévmérő, és gőzgép, - .
Minden tantárgyak között különös gond fordítandó a nyelvoktatásra. A népiskolában a nyelvoktatás célja, hogy a gyermekek értelmesen s helyesen tudjanak beezélni, írni s a népszerű iratokat megérteni.
Napjainkban a kis tanuló egész hátastarisznya könyvvel jár fel iskolába. Sok helyen be is szajkózzák a beszéd és mondatrészeket, igen jól ismerik a mondatok fajait, az ige eredőét, ragozását, minden alakját, ideiét, személy és számát jelesen ejtpgetik; de ha kitépnek az életbe s atyjuk vagy ismerősük egy biroi vagy árvaszéki végzés, adókönyv, kötvény, jegyző vagy
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
A
Zala 21. szám (3 lap.)
4890. -május hó 26-én.
szolgabírói rendelet felolvasásával lepi meg őke<, sek csak részé tSkésitt essék, mig a másik I színién újból foganatosíttatott, szóval a rsadszs
megszűnt minden tudományuk
rész tanítók gyermekeinek öaztóndijára, vagy rea ulkezeíéahez aaükaégeaadmlniairativ és külnö
A tanuló a kívántakon nem képes eligazodni,: szegény, elaggott, munkaképtelen tani tók-ri I let ve j int ézkedéaek nagy réue már végrehajtva van nem tnd olvasni.. azok Özvegyeinek segélyezésérefordittaaaék oly- A ■ községi közmunka lesnolgáláaa körül, kivált
Ha egyszerű lévél megírására kéretik fel, a! kép, hogy az ösztöndíjakra az évenkint fölhasz- némely vidékeken, kielégítő eredmény éretett el. vénett tanuló nem tudja gondolatait papírra nálható résznek ",-da, segélyezésre pedig Vt da Vasutűgy leklntelébon említésre méltó, hogy az rakni, katona bátyjának egy —egyszerű levelet essék. Az állami' szakszerű tanfelügyelet szer- Ukk -Stent-Iván — Zala-Egerszeg — Csáktornyái vagy a levél borítékra a cimet nem tudja felírni, vezéséről, tekintettel a néptanítók előléptetésére: I vasul építése nagy gyorsasággal maiad előre, az Azért a szárai magolás'ól óvakodjunk, mert Minden vármegyében legyen egy tanfelügyelő, j rtsszes földmunkák, nemkülönben aa összes Ishi-a magolás élesíti ugyan az emlékező tehetséget, jaki-szakember (egyen s közigazgatási ügyekben I dak és köá'ereazek nagy része már teljesen el-de az értelem nélküli magolás a szellemet és az j végrehajtó hatalommal bírjon; * minden járás- készült, s az egész vonal megnyitása az őszi hó-értelmi erőt tőnkre tea*j;. azért ne annyira a ban legyenek járási tanfelügyelők a gyakorlati | napok elejére várható nyelvtan, tqint. inkább a helyesírásra fektessük tanítás terén kitűnt tanitókbélr akik a járásukba a fősúlyt. . Strrljünk m az iskolának, hanem at tartozó iskolák szellemi vezetését, közvetlen fii
\ gyakorolnák
Uetnek
A közmunka váltaágból a központi számvevői nyilvántartás szeriül a folyó'' évre előirt, s rész. ) a tanitóképeadtk a ffltanfelű- Ben elöJŐ évi hátralékai lenmaradt tartozások
törlesztésére befizettetett folyó" évi március-hó végéig az ulépiléazeli alapba öaazeaen 56,491 (ft 20 kr., maradt lehát még befizetendő 95,011 trt ■WH^H „81 kr..
osztálybeli tanítványait ilvesek elolvasása, meg I nemzeti iskola állíttatnék as állam által it A vármegye erdészeti ügyeit illetőleg mély értése » lemásolásában s a gyermek könyvtárak működő tanítók fizetésüket aa állampénztárból tiszteletiéi jelenlem, hogy aa állami kezelésbe át-alapján a tanulókkal kedyejítesse meg a szép-1 kapnák -L az iskolaszékek intézménye továbbra vett erdők törvényszerű tartamoaságánal bisiosi-olvaaáat, a taai'ó felügyelete alatt gyakorolják |is fenntartatnék olykép azonban, hogy hatás- tása éa az erdőtörvény 'egyéb' rendelkezéseinek egymás kőzött a levélváltást, ugy as iskoláitól köre csak az iskola dologi ügyeinek vezetésére végrehajtása iránti intézkedését: részint már meg
Nagyon kívánatos azért, hogy legyen minden jgyelő felügyeletére bízatnának; ') a járási tan-tanítónak idegen kézirat gyűjteménye, levelek j felügyelők fokozatos elt léptetésben részesülnének, borítékkal, polgári ügyiratok sat. Két heteukint A jelenleg telekeseti, községi, állami iakolák csak, egy órán át gyakorolja a tanító nagyobb, megszűntettetvén, helyűkbe egységes magyar
kilépésekor bármely idegen kézírat nem leas a irányulna, tanuló előtt ismeretlen, örömmel' fogja azt bár I; Tavam
Fnaat nanlatsA|[, A zala egerszegi pol-
tétetlek, részint azok kivitele folyamatban van. Tisztelettel jelentem továbbá, hogy aa erdők
zyek isa felolvasni a tartalmát akár meg ia ma-l'gári fiá-, polgári leány i* középkereskedelmi nyilvántartásáról^ efelett, törzskönyvben fellétlen gyarázni. -11 iskola tanuló ifjftiága juniua hó 1 én a .Kaw*11 etUMalajnak mlaaailaH erdőkre voiialkojó lörvé-
Mint fennebb mondám, nagy. szűkség sürgeti, házi kertben" tekeversenynyel egybekötött jó- nyes intézkedések sikeresebb végrehajtass érdeké-
iivaa laMiaa .ifták ua laivVfilH aa a AavvArlan l.t A-m 1X m .. 1 n i nA «... & AamA ■ i... I L — U ■— —1 --* a tt'JL u ma «. m l*nítt«iiAM cl
hogy legyen az osztott és legyen az. osztatlan falusi népiskolának is külön tankönyve, égető szűkségünk van oly tankönyvre, mely alkalmas legyen a azépolvasáa gyakoroltatására hogy támogassa a nyelvoktatást nyújtson anyagot a reál tanításra és hogy a szív nemesítésre is anyagot szolgáltasson.
As osztatlan népiskola évlolyamait a követ-keaökép óhajtanám csoportosítani. — --"
Az eJeS évfolyam képezné az I. osztályt,- mely
lettel jelentem, hogy a mull évi decemberi köt gyű*és által megállapított közmunka beosztás éa költségelőirányzat szerinti munkálatoknak loga-osztály számíi® az AÍH) éa oWasóköny,-a ban-1 nutosilása megkezdetett, J-a tedanyag előállítása
tékonycélú tavaszi táncmulatságot tart az ifjú- ben s fölei azért, mert a vármegye területén sági segélyegyesület javára. feltétlen érdöialaj kijelölve nincs, a igy ezek sem
—--—---——------- ~ ' • halóséf, nem a lelek állal asm ismertetnek,
AKsnáni Ífl1anf&« ' kóvetkezéakép a readaaeres belysaiaén való mag
Aiiapaui JS1BUWBÜ. határozás éa kijelölés nélkül nem ia ellenőriahe-
(Folytatás és vége.) lök, de mert a magán erdőbirtokosok rendszeres
A közmunka ügy éa ulépilészelre nézve tiszte ! üzemterv készítésére- nem is kötelezhetők, a lek.
........közigazgatási bizottság erdéaaeli albizottsága a
nagyméltóságú lötdaivelésUgyi m. k. minisztériumhoz leiiratot intézeti aa iránt, hogy a várme-
?;ok, betűk ismeretén kiv ül adna anyagot talá- iránt az intézkedés a vármegye összes kő- és ós mesék, játékok, dajkarimek és gyermekda- kavicsbányáiban lehetőleg megtételeit, ugy, hogy
lukból.
.4 második évfolyam a II osztá'yt képezné. | hordása készielben'legyen. ez osztály számúra irt olvasókönyv tartalma*
gye területén lévő feltétlen'- érdöialaj kijelölése iránt mielőbb intézkedni kegyeskedjék. Ez alkalommal van szerencsém Zalavármegye a szükséges mennyiség íolyó évi május havi ki-1 erdőségeinek 1889. évi állapotáról szóló évi je-
A menyi utak újból felméretlek; a hidak és
leniéi hivatalos máaolatái alali bemutatni. A vármegye különböző alapjainak mikénti ál-
aon elbeszéléseket. leírásokat a beszéd- és érte kilometer oszlopok újból számúziaitak, a az ui- liánéról az alábbi kimutatás ad kellő lelvilágosi
lemgyakorlat köréből,.fűszerezve mesék, gyér] mak-játékok és apró versekkel.
A harmailik és negyedik évfolyam képezné a III. osztályt; mely osztály számara irt tankönyv fuglalna magában, erkölcsi elbeazéléaeket, rájzo-kai a magyar nemzet történetéből, á család, á társadalom és kormányzáaróL Lakóhelyünk ismeretén kívül a földrajzból hazánk földje, fekvése éa nevezetességeiről. A természet éa tünemények köréből. Az egészségtanról. Adomák Tréfás kérdések, találós mesék és költeményeket.
As ötödik és hatodik évlolyam a IV. osztályt. Ez osztály számára írassék egy külön olvasókönyv, mely tartalmazzon szív éa lélek nemesítő elbeszéléseket, példákat éa leirásokat. A magyar nép életét, a magyar nemzet történetébőr. Életrajzokat a mezőgazdasági, ipar éa kereskedelem, . a művészet és az irodalmi élet köréből. A társadalmi és állami élet s aanak kormányzása. Haaánk földje, Európa s a világrészek ismerte-téaéből. A természet' három országából rajzokat. A természettan éa vegytan köréből részleteket. Egészségtant Történeti és életbölcseimi adomákat, (gyermek játék, találós meaék, betűk és szám-rejtvények és költeményeket
Tisztelt kartársak! Megbízatásomnak iparkodtam eleget tenni, ninca más ó' ajtásom és mondani valóm, mint az: Ila a magas intéző körfilT Magyarország munkásait, a néptanítókat megajándékozzák a tanügyi aaeat-háromság egységét képező .tanterv módosítás", a .nyugdija Ugy* éa a .fizetés szabályozásával*, ugy Ma gyarorazág néptanítói teljes megnyugvással nézhetnek jövőjük elé, a az ígéret földére való bejut hatásnak sztbb hajnalát láthatják maguk 1 előtt, a ekkor hivatásuk buzgó teljesítése a Kárpátoktól Adriáig fogja visszhangozni aat, hogy „a tanítónak nem a ber. hanem áz~ önérzet a jutalma." Magyar Szerdahely, 1890. máj. 8.
Sáringer Károly
taniti,
A aala-rgameil tanítói járáskor tavaszi | közgyűléséből a következő határozati javzalato-1 kat ajánlja a iV-ik egyetemes gyűlésnek elfogadás végett s Aa egyetemes gyűlés vegye át az Eötvös alap kaaeléeet, melyet egy, kebeléből kfkdlilendö bizottság által toganatoait azonban • bizottságnak csak olyanok lehetnének tanai, akik égysttal kz Eötvösálapnak alapító, rendes vagy pártoló tagjai, *) a befolyj évi jövödelem-
kaparók beosztáaa éa székhelyeinek megállapítása I táat.
18-9 rr Kbbil 1H0.
axeptember ki aaept. hó 1-étdl BetiaetéUoeiit Előirt Urtoaán
rw 1-rvel volt a 1H90. apr. 17-ig mar.nl! 1890. évre
hátralék beáaattetett
__ Irt | kr. (rt [TrT' Trt [ kr. ~ Irt j krT
Kaiona beazálláaolási ...... 36)61 tío» 24630 14 12231 öl 31216 25
Uelegápolási ■.......... 33319 37 19051 50 14207 87 23163 61
Erdészeti . . . . . '...... 7954109| 5i 9fi 14 2857 95} 9026 60
Megyei nyugdir . . . ...... 4684 21 2701 (S2J 1982 |38Í - —
Körségi és körjegyzői nyugdíj . . . 132ü3j60 ""4180-49} 9083 —| 9770 23
A .vármegye törzsvagyona áll részint fóldteher-1 által rendelt havi vizsgálatait az illető bizottság- * mentési és takarékpénztári-, réaaiut pedig magán gal leljeaitvén, az arról azóló hivataloa jegyzői kötvényekben gyQmölcaőzöleg_elbelyezett 22,800 j könyveket van szeneséin bemutatni, frt 02 kr. töke éa ezuláu esedékessé váll 500 frt Mindezek ulán van szerencsém z vármegye-52 kr. kamat kövelelésból, mely ulóbbinak be- j közigazgatási összes központi és járási hivata'ok-Itajiáta iráni az intézkedés megtételen s igy ezen nak, valamint a vármegyei árvaszéknek ügjrfor-befolyandó kamat összeggel együtt a megyei törzs- galmi kimutatását a mult évi szeptember hó l-löl vagyon löke állaga jelenleg 23,300 frt 54 krt lesz ki. folyó évi március hó végéig terjedő időszakra a A vármegye házi- éa árvapénztárának törvény I következőkben előterjeszteni ugy mint:
1»88. évi 1889. évi 1889. évi
a angnestau szeptember hé - * - márciusi hé
A hivatal megnevezése i - hó 81-én í-töl 1890. Összesen. Elintéztetett végével
hátralék mára. 31-ig elintézetlen
volt Bőtől vt maradt
Alispáni hivatalnál 743 19703 20416 19155 " t29l
Megyei árvaszéknél 20S2 17917 19969 17683 2286
Megyei saámvevöaégtiél 57 3357 3414 2877 537
Nagy Kanizsa város tanácsánál 63 ' 6814 6877__6916 61
Zala Egerszeg város isnácsánál 25 5376 "5101 :310 . 61
Tapolcai jár.'főszolgabíró 56 5472 5528 5194 31
Sümegi > . 8 2689 2697 2686 11
SzL Grólhi . 2 2398 239J 2384 6
Keszthelyi . . 9 3224 3233 3222 fl
Kanizsai > . ■ 6 3791 3797 3789 8
Pacsai » . —238.5 2385 2386 —
Z. egerszegi. • 60 3089 3149 3108 41
Novai . . 29 "2564— 2583 2555 fr
A. Lendvai » » ' 7 3661 . 3668 3653 15
Lelenyei • 16 2706 2722 2710 12
Perlaki > > 76 2332 2406 2319 89
Csáktornyái ■ 117 4382 4499 M09 90,
Összesen': | 3326 | 91840 95166 90586 iS^T"
Kelt Za>a-Égerszögen, 1890. évi ápril bó 20-án.
Cser tán Károly a. k.
/ Zalavármegye aliapáaja.
Nagy-Kán isza, vasárnap.
Ktlönfélék.

Zala 21. Mám. (4 lap.)
1890. m^jus hó 26-én.
— Hlatfnét Aa igezságügymiiiiszier dr. fkaititi Géza tör*, joggyakornokot a nagy-kanizsai törvényssékbös aljegyzővé nevezte ki.
— (Jj fliMwa A tördemíci plebáoiát a veszprémi püspök ur 0 méltósága Pap Imrt halápi adminisziiátornak adomán yózta.
— Helyralrullát. A n. kanizsai tanítói járáskör £ hó 8-in tartott közgyűléséből több ntegyéf lap által hibásan közöltetett, hogy a iá
szakértelemmel állította össze, a fiatal zenészek pedig dicséretesen játszották azt végig, Örömmel észleltük es alkalommal is, hogy Sterneck zenetanár kitűnő oktatási módszere által tényleg a ssép iránti érzéket kívánja a zsenge keblekben ébreszteni; ő nem producáliat holmi lármás vásári senét, hanem dassika* darabokból ügyss kézzel kiveszi tanítványai tehetségének megfelelő részt, kik ezaelTmint láttuk, szeretettel toglalkoz-nak és szerencséaen megmérkőztek A jelenvolt közönség zeneértő része méltányolva, mily nehéz
ráakör Sáringer Károlyon kívül Hajgató Sándor feladatot oldottak meg sikerssen tanár és tsnit
és floflmann Mór által fogja magát a IV-ik ványok egyaránt, tetszésének és elismerésének egyetemes tanító-gyűlésen képviseltetni. — Utób-1 súgó tapsvibar által adott kifejezést minden egyes
hsak éppen az indítvány folytán szóba sem jö- pieee után. ___
keitek volna, miutáa az most kizárólag a vi- — Hiisuág. Ifj. Országh Sándor budapesti
dékiskre irányult, föltévén, hogy a városi tan- udv. orgona-gyáros f. hó 20-án lépett házassági
különben is fognak kebelükből 2—3 frigyre Kitt Margit kisasszonynyaí Keszthelyen,
tagot felküldeni. — Ez a való, mit eaeanel hely- Az ifjú párt Kriszt Jenő segédlelkész esküdtette,
re igazitank.
Omégii vlilrsikssk mull hétfőn
melynek végeztével az uj párhoz.
igen szép bestédet intézett
kivételesen — ugyancsak ssép idő kedvezett, de; — Jegeat. K. hó 21-én a Somogy felöl d.
most meg a vásár nem igen volt rá érdemes . eltekintve mégis a marba vásári, mely elég élénk nek mondható^ — Vásári tolvaj kettő mutatkozott, kiket sikerüli nyomban nyakon csípni.
u. 4—6 óra közt jövő zivataros felhő — fáida-lom — jeget is hozott magával, mit a városban ezúttal csak lalig lehetett ugyan észrevenni, de útjában Bsgola rendörségnek! és Szsnt-Györgyvár szőlőhegyek s mezők egy részét erősen elverte. — Szomorú állapotok I
Haekl István kíséretében; továbbá a Somogyi Károly, Dulánsski Nándor, Hackl István, Stsmsrs Márton, által előadott TBihari keringő.« — Nagy telssés közi stavalla Szeép László Gabányi: >Dse-perit ur< c. monologját. Várady Géza • örült<-je és Körmsndy Lajos soio-cimbalom |átéka szinten sikerüli részei voltak a programmnak. A hangversenyt sikerült táncmulatság követte, mely si-kerüliség ét |ó kedv tekintetében semmi kívánni vslót nem hagyott hátra. Jelen voltak : Bogyay Irén, (Sármellék), Bíró Ilonka, Csesznék Klemen-lin, Grohinan nővérek (Sármellék), Kelemeo Irén (P. Kölyked), Körmond y nővérek (Boglár), Saárv Piroska, Stsfánits Pepsa, Révai Olga, Rors MaUld, Rsuscbl Etel, Tantossy Paula (Kálózd), Vértessy Jolán, Gizi és Lujza, továbbá: Bogyay Jánosné, Biró Józselné, Grohmanné, Kelemenné, Függ Dé-nesné és Függ .N.-né, Körmeudyné, Saáry Vincé-a4,-StefTánits Ferencné, Oltay Quidóné, Tantossy Sándorné, Rors Lászlóné, Vermesné, Cherael Oli-vérné. Reischl Vsncelné stb.
— NépváudnrlA*! régiségeket talált Rácsey Viktor professor, ki a Balatonvidék ó-kori emlékeinek felkutatásával van megbízva, — a tihanyi földvár egyik sáncának áttörése alkalmával. Voltak olt hamvvedrek, emberi cumiukkal, különböző edények kőből, agyagból bronzzal díszítve.
— Uyánklrtk. A jótékonyságáról és ritka | — l.spssk mull stámábsn említettük, bogy; Mindezek szénrifteg kötött a sánc 8—10 lábnyi tendégueTetatéről széles körben ismert alsó-1 Kis-Kanizsán ifj. Istél József — atyja védelmében;! mélységében voltak.
sógorát: Berke Cike Lászlót egy ólmosbottal] — CMdaborJu híre járta be legutóbb N.-Sz.-| sulyoean megsebesítette. Mint ujabban értesülünk, j Miklóst. Ennek a csodának két leje, hal lába áa
dornborúi Hirachler családot, súlyos veszteség érte alsó-domborni Hirschler Antal elhunytávsE A részvét mindenfelől élénken nyilvánult. Az elhunyt ravatalára igen sok jóbarát és ismerős
küldött résavét koszorút. A május 20-án végbe ___
ment temetést Etl István, murakereszturi apát I testűlet zene alapja javára 1890. évi május végezte segédlettel. A vidékbeli község tanítói' ———«<——-——
szerencséi len ember ennek következtében I. hóikét farka volt s világra jöttekor. oly kilejlöd&tt 21-én kiszenvedett. Ivottadul egy kéihónspos borjú. Kevés ideig 411
— Meghív*. Á sormási önkéntes tűzoltó-1 esek. Felboncolistván, kitűnt, bogy egy mája, két
_ _ 6-án a községi erdőben saját- és egy pH
gylsadalokat énekeltek. Az alsó domborui,vido-| zenekar közreműködésével tavaszi mulatságot veci és kottorii tűzoltó-egyletek testületileg j rendez. Belépti dij 40 krajcár. Kezdete d. u. 8 vettek aaon részt A család álul kibocsátott] órakor. Felttlfizetéeek köszönettel fogadtatnak, gyászjelentés ez:,, Alulírottak fájdalommal megtört j A törekvő, derék tűzoltó-testület nek eddig min-szívvel jelentik forrón szeretett fivérük, illetve i den majálisa szépen sikerűit, mit méltán meg is
sógoruk Hirschler Antal ca. k. nyug. földmivelés ügyi miniszteri számtiszt urnák, a koronás arany éraemkersazt " Ú jÉÉ j
évébe*
érdemel. Azért sziveaen ajánljuk.
Jnmlálta. A nagy-kaniszai VII.
lereazt birtokosának stb. életének 47-ik (kis-kanizsai) tantestület lolyó évi junius hó 1-én .folyóhó 18-'án délután 1,2órakor, hosz-la kis-kanizsai „nyires* erdőben jó zenekar köz-
hó gyomra és két lépe volt. cigány- — Bécsi gszdstágl kiállítás A május 14-étöl 18-áig tartott bécsi nsmielközi baromfi-kiállításon a* magyar kiállítók a következő dijakat nyerték: Diszokmányt a baromfitenyésztők orsz. egyleté, ezüst serleget Raksányi Anna, Pilia. Ki* állítási nagy ezüst érmet Ura ód y Lajosoé, Msj-láth Gizella, Budapest. Egyleti ezüst érmet Házi tzárnyazsink sserkesztősége Budspest, dr. Dirner Budapest Osztálydijakat nyerték a tyúkcsoportnál Raksányi Anna 2 elsőt Wagner Hermina Buda-
kerület
asaa szenvedés és a halotti szentségek ájtatos j-remüködése mellett jótékonyeélu zártkörű tavaszi pest 1 másodikat, Perényi Dénes Budapest 1 el-
tel vétele után történt gyásaos elhunytát Alaó-1 táncmulatságot: juniálist rendez, melylyel egybe-Domboru, 1890. május 18 áa. Alsó Domborui I kapcsolva tarlalik aa ovoda zárünnepélye is. Be-Zalán Lipót János. Alsó-Dombom Hirschler I léptidij: szeméijegy KO krajcár, családjegy 1 Irt Miksa, Hirschler Jakab, Hirschler Henrik, Hirsch- Kezdete délután 3 órakor. Felülfitelések köstö-ler Ödön, fivérei. Lőke Teréz szül. Hirschler, nettel fogadlatnak és hirlapilag nyugtáztatnak, Ssegő Kanny szül. Hirschler, nővérei. Alsó Dom Jegyek előre válthatók: a rendezőségnél és a
borúi Zalán Henbin szül. Kőnigsberger, Hirschler Adél szül. Pressbsrger, Hirschler Ilona szül.
vigalom alkalmával' helyszínén a pénztárnál. A tiszta jövödelem egészen a kis-kanizsai ovods ja-
Freund sógornői. Lőke Samu, Szegő Gynla vára fordittatik. Jó ételek és italok ponloakiszol-sógorai' — Nagy csapás érte— irja tapolcai gáltalásáról Halász Lajos a nagy-kanizsai „Bá-rendee tudósítónk — városunk egyik legelöke-Irány vendéglő* igen jó hírnévnek örvendő ven-lőbb családját Dr. i£t»S Gyula ügyvéd éietének dégíőse fog gondoskodni. Kedvezőtlen idő esetén 40ik évében szívszélhűdés következtében meg-1 a láncvigatom junius 8-án log megtartatni. — halt. Egy idő ótá vesebajban szenvedett E hó Kocsik a »Zöldfa« előtli léren lesznek, melyek í7-én Bécsbe akart menni, bogy magát mégviza-személy enkínt 20' krjával lógják a közönséget a gáltassa. Vidáman indnlt el hazulról, nem sejt- helyszínre szállítani. Az ut a kis-kanizsai homokvén, hogy ntolsó utazásra kelt. Győrött érte a komáromi utca i templom mellett) végétől zászlót-halál. Mire kétségbeesett neje-öreg-atyjának ki-lkai fog jeleztetni.
séretében oda érkezeti, szeretett férjének csak — Járáakérl gyllét. A keszthelyi járási bolt tetemét ölelhette. A mélyen suitott özvegy isnilókör I. évi tsvaazi közgyűlését junius 12-én drága halottját haza hozta és itt £ hó 20-án tartja meg Keszthelyen. Tárgyai lesznek az orsz. eltemettette. A temetési szertartást Konkoly egyet, tanitó-gyülés lételei, továbbá Vörös J. és Amlros esperes kanonok fényes segédlettel vé- Linler J. lógnak értekezni vagy gyakoriali tanigeste. A temetésnél a járás és közigazgatási tást tartani.
bíróság, a köajegyzőeég, sz ügyvédi kar. az ipa- — KttldtttUég. A z.-egerszegi iparossegédek ros testület a városi tanára, a kaszinó és mind-1önk. egyl. zásztó-szsntelési ünnepélyén a készt-{írják két felekeset beláthatlan sokasága, úgyszintén j helyi ipartestület 4 tagból álló Üldöttséget me-
~ neszt. Ennek tagjai: Nagy István, Bucbberger Gusztáv, Kenyeres Józsel és Illés Mihály.
— A keszthelyi lpars»lf|aitg segélypénztára és ónk. egyl., mely az ipartestület kebelében alakult, L bó 18-án tartott gyűlést, melyen a megerősített alapsz szerint megválsaz latolt alelnökké Kenyeres József, ellenőrré Parrsgi Józsel. gazdává Szily Ignác, könyvtárnokká Ullmann Jakab, továbbá 12 tagu választmány. Az ifjúság ugyanakkor a békéltető bizottságba 12 rendes és 6 póttagot választott. | — Haagversen)' éa tánc. A keszthelyi
bán élt A közügyekben, mint váioa képviselő, I guzd. tanintézet hallgatói I. hó 17-én lánccal
megyei bizottsági tag, a tapolcai takarekpénz-1 egybekötött hangversenyt rendeztek, mely iigy a sághoz, melyben utalva a galamboknak háború tár részvénytársaságának jogtanácsosa, a hala- műsorosat összeállítása mint a kivitel tekinteté- esetén való használhatóságára, elrendeli a[galatn-ton-melléki takarékpénztár igazgatósági tagja]ben általában igen sikerfilmek mondható. Dicsé- L-'L K—«-«—«■*—_
vidékről is nagyszámú közönség vett Dr. EsaC Gyula rendkívül szorgalma, páratlan igaz-ságszeretete, barátságos bánásmódja és egyeaee-lelküaége oly köatiazteletet viyott ki magának, hogy nemcsak családja, hanem egész városunk és vidéke gyásaolja benne a ritka embert és hű barátot, miről a számos gyászlobogó, mely a házfedeleken lengett, tanúskodott 18a0-b*n nyitotta meg ügyvédi irodáját A következő évben nőül vette a azénlelkü Cséby Ilka úrhölgyet a köztiszteletben álló Cséby Antal egyetlen leányát kivel körűi-bel ül 9 évig boldog házasság'
sőt, a kacsáknál Rsksányi Anns 1 elsői, Ordódy Lsjosné 1 másodikat és 1 harmadikat, budapesti állatkert 1 elsőt, a ludaknál Ordódyné és Raksányi Anna egy-egy elsőt, Gjörfy Aladár Debrecen 1 másodikat, budapesti állatkert éa Balogh U., Debrecen 1-{1 harmadikat; pulykáknál : Raksányi Anna l élső osztályú dijsi; disszárnyosoknál gr. Eszierháty Károly, Sz. Ábrahám háta 1 elsőt, Rakaányi Anna 1 elsőt és 1 másodikat; egyleti bronzérmet Ordódyné; — s galambok csoportjában : kiállítási érmet Gaspsrea Géza, Budapest; egyleti érmet ugyanaz és Györty Aladár; bronsér. Osetzky J. 0. Budapest; osztátydijakal: 1 elsőt Gasparec Géza, Jókuthy Sándor Budapest, Kovács Ferenc Debrecen. Perényi Dénes, Schwarz Soma, Békés-Caba I—1 elsői, Hadler H. Budapest 1 másodikat, 2 harmadikat, Győrfy Aladár 1 másodikat, 1 harmadikat, Domayer Károly, Bpest 1 másodikat. Dicsérő oklevelet nyertek: Ordódyné 2-őt, dr. Dirner 2-öt, üomayer Károly 2 öl, Hu-schek János, Bács Almás, Bokonyi Péter Debre-recen ; Híncs Gábor Budspest, Környei Graeian Békés-CaabaT végre Raksányi tengeri nyúlért
— Halassal. A balatoni haláazatnak épen nem szolgál előnyére a megállapított üzemterv,
a • Somogy <-nak, mert ebben ki van mondv«u hogy 2000 hold vízterületen 160 öles hálóval szabad csak halászni s egy méteres vízben a hálót iet kell szedni. Ez az intézkedés a zalai partokon a halászok előnyére, de a somogyiaknak annál nagyobb hátrányára szolgál. A halfajok minimális méreteinek meghatározása is hátrányos, mert ebben meghagyatik, hogy süllölogas 36, ponty 30, harcsa 30, keszeg 35, ön 30, garda 20, compó 30, kárász 15, piros szárnyú 16, domaj-ko 20 cmeter legyen. Altslában helytelen, hogy a vízterület terjedelmének megfelelő hálók használata nincs megengedve.
— Galaosbok összeírása. A belügyminiszter rendeletet intézett vslamenyi törvényható-
és a kerület árvaaséki gondnoka szakadatlanul reiet érdemel első sorban a hallgatók -kebeléből
alakult zenekar játéka, mely a <Gazdáaz indoló*-t,
élénk részt vett Béke hamvaira !
bok összeírását.
— Ipar* éa kereakedelasl alap. A kereskedelmi miniszter újonnan létesítendő vagy már létező hazai ipari és kereskedelmi vállalatok segélyezésére külön alapot rendelt Az erre vonatkozólag kiadott szabályzat zzerint a segélyezés közönség előtt tettek liással és gyakorlottsággal. Különös tetszést ara-1 ólykép történik, hogy a kereskedeleurüjyi minist-
_________ ____________________A változatos és élve- Holt Szemere Márton gordonka játéka, ki Benyovszki ler a vállalatnál mint részvényes, illetve mint
zrídúl mDsort Sterneck Zsigmond zenetanár nagy | operából adóit egy részletet, Dnlánstky Nándor és | szövetkezeti vagy mint kültag működik közre,
Xeueriasga. A nagy-kanitsai kereskedelmi | Magyar népdalok-at, La serenada keringőt, >Egy elemi iskola kebelében alakult zeoeianfolyam veleg* saját karmesterük, Ellenbogen Samutól, és kereskedelmi iskola a Rákócy indulói játsiotta ritka ssép praecizi
növendékei f. bé 18-áo nagjftenaábaa nagyseázui taauságoi előmeoetslúkxől.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
kölcsönt engedélye* vagy határozott visszafizetési köleléwuaég és idő kikötése, vagy az Üzlet eredményéhez kötött visszafizetési kötelezettség mellett, mindkét esetben kamatra vagy kamat nét-ktl, évi vagy egyaaeramindenkorra szóló segélyösszeget nyújt, végül gépeket, szerelvényeket éa berendezéseket szerez be és aaokat használatra engedi- at bizonyos időre, esetleg tulajdonába bo caatja. Aa alap vagyonát képeaik a kereskedelmi aaioisster költségvetésének terhére e címen ki-utalványozott Összegek, büntetés és bírságpénzek, visszatartóit bánatpénzek és biztosítékok.
— Rsaáklvll éréckei klráaialta. A bécs-berlin-hamburgi kirándulás Ötven tagü rea daxö bizottsága mtr véglegesen megállapította az utazás programját. E szerint a kirándulás tizen egy napig tart. Julius 10-én indulnak Budapest röl külön vonattal, Bécsben kél napot, Herliuben bárom, Hamburgban kél napol töltenek. Egy nap esik Potsdamra, a többi idö utazásra. Megjegy-MndÖ lévén, hogy éjjeli utazás nem leaz. Hamburgban, a 11-ik napon végei ér a kirándulás. A kik akarnak innét átmehetnek a közeli Helgolaod ba vagy más tengeri fürdőbe. Részt vehetnek i rendezőség által szervezendő dán és svédországi folytatólagos a igen olcsó kirándulásban, \ ágy viasza fordulva - utaznak haza Dresdán, Prágán, Brütpftn kérészi ülj kitérőt téve Karlsbadba s Ma-rienbadba. A jegy másfél hónapig leaz érvényes. A kirándulás részvételi di|a 85 frt>, melyben másodosztályú utazás Budapestről Hamburgig éa viaa; aaa, tovább* 11 napi első rangú hotelt lakás van értve. A kirándulás zártkörű, caakia meghívottak vehetnék részt. Kik meghívóra igényi tartanak, azért szerkeaztöaégüokhóz ia fordulbalnak.-Részletes felvilágosítás különben Üolinay (iyulánál szerezhető (Budapest, Kecakeméti-u, 13.) A kiránduláson nők ia családtagok ia vehetnek részt, A réasl vevők saáma korlátolt, miért ia célszerű a dijai mielőbb beszolgáltatni. A kirándulókat ugy Bécsben mini Berlinben és Hamburgban Ünnepélyesen fogadják. Mindenült külön fogadó és kalauzoló bizottságok alakullak. Söt a kik Stokbolmlg elmennek, olt ia azép fogadtatásra fognak találni, sikerült a rendező-bizottságnak 6 távoli ponton is tekiniélyes összeköttetéseket szerezni. Bécsben Spiegel Edgár hírneves napilap szerkesztő a a Concordia irói kör aloöke áll a mozgalom élén. Itt rendszeres kalauzolás mellett megtekintik a kirándulók a gazdasági kiállítási éa a város nevezetességeit. I.ezz ünnepélyes fogadtatás ta. Berlinben az ottani magyar egylet, és Lindau Pál hírneves német iró állal szervezett német logadó-bizottaág munkál-
A
Zala 21.'szám. (6 lap.)
1890, májas hó 25-én.
a csak Berllag vagy Hamburgig menő lourlálák. akik ez alkalmat felakarják haaanálni, a némei és belga tengerparti tfirdök meglátogatására vagy azok valamelyikébe hoaaaabb időzésra erre a legkedvezőbb körülmények között találjanak módot. A berlini uiazáanak különös vonzó eröt adnak azok a nagy mérvű ünnepélyek, melyeket ép ez időben rendez a németországi lövész egyesület, melyre a magyar lövéssek is ksptak nagyon azi-vélyes meghívást, melylyel több egyesület élni is szándékozik. A menetjegy-iroda, mint, hogy a jegyek 60 napig érvébyesek, rendelkezésre áll abban is, hogy a touris'ák Berlinből vagy Hamburg ból válthassanak már itt Budapesten vasúti jegyeket aa összes tengerparti fürdőkig ^ viasza, söt gondoskodik arról, hogy aa illető ifirdó valamelyik előkelő s (állójában megszánhassanak, lakás és étkezüjegyeiket a menetjegy-irodában előre váltva természetesen sokkal jutányosában, mint azt a helyszínén lehelnék. Minderről legközelebb fog megjelenni a részletes program m, diTjelent-keaések előre is ellogadtatnak Az utazás árai: Budapestről Berlinig tartózkodás 3 nap éa vissza ellátás nélkül I. oait. 66.- II oazt. 52 frt. ellátással!. oazl. 96,- II. oaal. 74 trt. Budapeatröl Hamburgig lartozk. Berlin 3 nap Hamburg 1 nap éa viaaza ellátás nélkül I. osat. 80.- II. oszt. 60 4rt. ellátással osat. 118.11. oaal. 86 frt. Budapestről a Nordcapig és viaaza (32 nap) I. oazl. 660 frt. II oázf. 650 Irt.
— A Rawyerkl „Oarmaala" életbla laailé láraaMka az Egyesült-Államok társaságainak egyik legtekinlélyoaebbike, immár Magyarországban ia megkezdi működéséi. Nevezett társaság 1860-ban tett New Yorkban alapítva és
veit magyar közönség. Egyes hírlapok éa könyv. kiadók eal az érdeklödéat akarván kiaatkaaányol. ni, egy idöóla kfilönbösö kiadványokat hoznak forgalomba; mi több, egyikfik ait Mm átallotta, hogy Stanley még sajtó alatt levő nagy müvének cimét bitorolja. A legsötétebb Afrikábln cim alatt indifolla meg a maga értékleien közleményeit, Mindezek a könyvek, közlemények alkalmasak arra, hÓgy szándékosan vagy anélkül — azt a léveslíttet keltsék a közönségben, mintha el Stanley várva-várt nagy könyve, vagy pedig annak hiteles kivonata volna. Már pedig egyebektől eltekintve — lehetetlen ea annál aa egyszerű ok* nál fogva, mert Stanley könyve: A legsötétebb Attikában, aszal a szerződésbeli kikötéssé bocsáttatott az öetzes kiadók rendelkeaésére, hogy a munka közléae bármely nyelven csak akkor keizd-heiő, a mikor a pecsét alatt levő eredeti angol ivek Londonban a könyvpiacra booaáttatnak. — Jelenhetnek meg léhát Budapesten, illetve Magyarországon könyvek és hírlapi közlemények, a melyek Stánleyre vonatkoznak, de a hiree utazó állal irolt nagy mü caakia a Budapesti Hírlapnál és Ráth Mórnál jelenbelik meg, május végéo, vagy junius elején. — Ezt saem előtt kell tartani mindazoknak, kik a világhírű utazaai mű iránt érdeklődnek, nehogy lélrevezet lessenek és pénzt-kel értéktelen lérctrtj&éoyekre adják.
Tollfottában.
A rendőr -főkapitány uron kívül még 3 rendőr, liazt viselő működik a kapitányi hivatalban Eaek közöl az idősebb alkapiiány : Farkat Ft<
gyorsan telvirágoaván, már három év elölt Auszt- renc, a ,tzipitem* kapitánya. A szolgálókkal per* riábao ia nyert működééi engedélyt. A newyorki! patvarkodó teoaaaazouyok állandó patrónusa. Ám. •tiermánia. üzleti eredményeit a következő azá- bár z cselédügy uiahban nem az ő ressortjába
mok igazolják. Az 1889. év végén 220.319 586 márkára Móló 30.302 kötvénye .volt érvényben
tartozik^ azért legtöbben caak öl keresik meg hl< vatalban, éa hivat alötrkívül egyaránt. Sokszor a
azokból Európára 91 341.281 márkára aaóló keresed igazságon kívül egy-egy keresetlen bókot 16,615 kötvény esett. A társaság vagyona, mely is ssolgáltat nekik a maga módja szerint. Érré kizárólag elsőbbségekben, vagy a legszolidabb is kvalifikálva van, mert 10 eaztondeig buszárko* állampapírokban van elhelyezve 63.010,317 már-Idolt. Ámbár Szakonyi fökapilány mindent elhias kára rug a ebből 6.000.000 Európában nyert el- felőle a világon, caak azl nem, hogy lovon is üU helyezést. A díjtartalék a .biztosított Összegek valaha, Ma már nem ia valami nyeregbe való 35\-ának felel megésa biztosított összegek 280 '-a I ember ; de ez 10 évi huszárkodás után nem caoda. tényleg rendelkezéare áll. ' A társaság dijlábláza- Egyébként tudva, hogy legutóbbi huaaáréveit mtr tai éa biztosítási mödozaiai kitűnnek méUtnywyffltBt Btntpulans őrmester töltötte s hogy azóta voltuk és különös előnyeik áfiál. A magyáror-1 a néplölkelöi hadnagyságból ia bbailoliák : be kell
láinunk, bogy a főkapitány scepticismusának van alapja. 1 - —
Mi nem vonjuk kétségbe, hogy csakugyan volt huszár és volt manipulans, de ebből aa utóbbi
szági vezérképviselöség vezetésével Miller D. La-ját ur Isti megbízva éa irodái Budapesten Vll ker. Gyár-utca 13. sz. alatt vannak. — A hal élvágykláa/, rossz szájíz, isza-kodnak vállvetve, hogy a berlini idöaéa minél ta-1 poe nyelv, bölögéa, s a gyomor tájékán nyomás I mesterségből véghetetlen keveset sajátított el; nem nolaáfoaabb és minél kellemesebb legyen. Ham- által jelenikeinek az eméazléai zavarok (székre-j igen ért a manipulaliokhoz. burgban pedig aa oltani osztrák-magyar egylet kedés), a gyógyszertárakban 70 kr. kapható ra- Katonai pontosságából annyi megöröklödött működik a kirándulók érdekében..Szóval az ötven vlidi, Brandt Richárd gyógyszerész-tele ivájci j benne, hogy a hivatalban délelőtt, délután szifo/ó tagu rendeaöbisotlaág minden inléakedést meglett, labdacsok használata, azonnal javulást eszközöl. I betartással megiazik egy egy krigli vizet bogy ■ kirándulás lényeaen átkerüljön, mihez j — Kgj k«aal(ai(aji sem szoríthatja ki a Kedélyes hivatalnok, akii roppant ne iéz kizök-nagy mértékben log hozzájárulni azon körülmény híres Dr. Rosa életbalzsamot, mert hírneve a jkenteni a flegmájából is, meg a stílusából is. £p< is, hogy a rendezőség egyik tagja már előzetesen I gyomorbetegségek minden eseteiben elért kitünö pen olfsn makacs a türelme, mint amilyen lűrtl-kint töltött három hetei, a Berlinben mindeneket j hatáson alapul a ebben a tekintetben mindig te-1 mes a stílusa. Ámbár nagy gyönyörűséget okoz elintézett éa előkészített, As ötveo lagu rendező- lülmulhallan marad. Dr. Rosa élei balzsama F rag neki, ha itt-ott egy-egy bombát elsüthet a pró-bizottsághan vannak képviselők minden pártból, j.ner B. gyógyszertárából Prágában minden gyógy-! kálorok stílusa szerint, vannak hírlapírók a budapesti összes nagy lapok- j szertárban kapható. .
tói, továbbá tanárok, mifiiyzieii liszt viselők, ügy védek s egyéb előkelő állású férfisk egészilik kii a bizottságot, garanliát nyújtva a kirándulás ma-1 gaa színvonaláért. Kik részt akarnak venni ez igen érdekes zártkörű kiránduláson és meghívóra igényt | tartanak, de tévedésből nem kaplak, annak ki-
Irodalom és MHvészet.
Frujtrai; l'ereur orsz. képviselőtől uj
Collegái sokat adnak a tollára; 0 a kapitány-I aág tolla. Journaliatikai érdemei ia vannak. Ai öreg »Zalai Közlöny*-ben már cikkjei is jelentek ' meg. Nem régiben egy majori aertéa kivégzéséről | emlékezel! meg könyfakaaató humorral, ami kü-
| könyv jelent meg: >A görög nyelv lanitáaának jlönben aféle familiaris újságban nem tartozik a kérdése Magyarországban. cim alatt, mely aclua-! ritka események sorába. Jól föleresztett rendőri eaaközléseért, mint lent jeleztük, szerkesztőségünk-Jlis jelentőséggel bir, a mennyiben itíg e hóban híreinek mindegyikén erősen megérzik az egész* höz ia fordulhatnak; a budapeati rendezöbizoiiság' fog dönteni e kérdés felett a képviselőház. Fény- aéges huszár-humor. Különben is nagyon békét által, módunkban áll külön meghívókat küldetni.; vessy müve három résare oszlik. Az elsőben a j természetű ember, dacára, bogy valamikor tanulta — I laaáa Rrrllabr, Ilaaabiirgba. legapróbb lelkiismeretességgel tárgyal|a a kérdés a halvágáat. Sebei az életben nem oaal, nem ia NvM *m Ssrvégláka Mint mtr röviden em- egész hazai történetét, közölvén benne minden!kap: Egyeden egy aebhelyei hordoz; azl ia reti-litettük, a m. á. ». menetjegy-irodája július 2-ániiltelékea helyen mondottakat: a második rész a:rálás közben kapta, mikor az osztrák hadsereg-kirándulást tervez Berlinbe, Hamburgba, Svéd és i törvényjavaslat előkészítéséről szól, » különösen í nek segiteit Königgritlzlöl Pozsonyig relirálni. I Norvégiába még pedig úgy, bogy a résztvevők | as enquéleről. melynek nltra-orlhodok tagjait mellett megresziált.
tetszés szeriül Tehetnek részi az ulazásbsn.('.sak „JTirphunus éa Pancráce* cimü tejeseiben maró Hivatalon kívül, a nyilvános életben anekdo Berlinig és viaaza esetleg Hamburgig éa viasza.; gunynyal ostorozza. Végül a harmadik részben,1 Iáiról nevezetes. Anekdoták dolgában élökótiyv, vagy pedig részi vesznek az egész utazásban a mely a kérdés tejlegeléséi tartalmazza, a külföldi j mely mozi már vaskos kötetekre terjed. Ha va-Nord Captg és \issza, akik az egész utal megki-1 szakirodalom gondos felhasználásával foglalkozik' laki el nem hinné, hogy huszár voll, ezek as vonják lenni, azok jegyzékeikel csakis teljes el-! behatóan éa azakazerüen az egéaz kérdéssel, j anekdoták meggyőzik bizonyára. Nk éa talán még látással otthon válthatják meg, mig azok, a kik! Feny vcssy könyve kétségkívül élénk érdeklődésben i az a külső ismertető jele ia elég meggyőző, bogy enk Berlinig vagy Hamburgit utaznak, válthat-1 log részesülni, annyival ia iokább, mert — mint j most állandóan sántít. A tréfálkozó emberek azt Bak jegyet ellátás nélkül is tetszés szerint. Meg-1 előszavában mondia — tájékoztatóul kiván szol- mondják, hogy a lovaglásban sántult meg és se-KgyaaMö, hogy ea az utazás távolról sem lé- gáini, nehogy a műveli közönség és köztük a fiaik j hogysem akarják elhinni neki, hogy lyukazéme veaztbető össze azzal az Utazással, melyet egy I jövőjéért aggódó azülök megijedjenek egyes tudó-j van. A tréfának különben őszinte barátja. Kedé* ttagánosokbcSI álló társaság szintén ez irányban j sok vészkiáltásaitól. Aa érdekes mü a Pallas j lyesség dolgában irigylésreaéltó ember. A jó bu* vállalkozik rendezni, A menetjegy-iroda régi jól nyomdából, a 'Révai-Testvérek bizományában, hírneve, melyet sértetlenül ientartani lermészeies csinos alakban kerüli ki és 1 írtért minden könyv-lói a ia»«gi éa feladsia, kezeskedik arról, hogy aa' árusnál kapható, viaaoá minden; igénynek meglelelöleg el leeznek Zlaaley kiayvél, melynek magyar-kiadá-[ledül el ne felejtse ; mert emlegetne nem szokta, látva ugy a> utazás alatt, mint egyes városok- aára kizárólag a Budapesti Hírlap és Rálh 'Mór Más tekintetben nyiHstivü a haiórialanságig. kü-txa As utazta különben úgy van tervezve, hogy! vzu jogosítva, érdeklődéssel várja az egész mü- j lönösen a saját dolgait illetőleg. Aaok közé a ritka
ajvoa>V|| uuikovhu Hl^ivoa««aua'v uwuw«. a a rw:
mort zsebjében hordozza; csak teríteti asztal kell hozzá, ahol elővegye. Nem is öregszik. Eveinek szárnál a legbelső zsebében hordozza, hogy vétel*
Zala 21. szám. (6 lap.)
Nagy-Kanizsa, vasárnap. I-V ~
egyének közé tartozik, kik nlőtt a gyűlölet ^ telje-1 gyök ér az öreg fából előtörő vizliajtások. me sec ismeretlen érzelem i akik csak szereim tud* —
nak, Nem hiszem, hogy a varosban egyetlen ok lensége is voina. Mindenkinek megbocsát mindent s neki is mindent megbocsátanak ; mert hát: 9Kalap ist Hut,*
A másik alkapitány : tiay György, komoly, eré-Ijes ember, (áradhatlan nyomozó. Társaságban állandóan szórakozott; mert akkor ia szakadat*| lanui nyomoz. Folytonosan a betöréses topások kóvályognak agyában s lolytosan azon töri a íe tét: hogyan lehetne- fal járni a tolvajok eszén. Rüíuijos passió, mejy ig$n természetes : nyomot hagy minden emberen ;~tajta is. Zárkózott ; szavait merlegeit ; t ii gondolat kö/öl legí&lebb csak egyet mond ki; azt is csak ügy, ha muszáj Száz ember kfcöl 99 bábozás nélkül megessüdsék, bogy nincs szive s csak egy akadna talán, aki bizonyságot lehetne az ellenkezőről. Magúm is ' Ilyen $gy vagyok.
Hivatalban és hivatalon kivül igen kimért, meg-köxeJiihetlen, hideg ember;azok közöl az embe rak közöl való, kiknek közeiében még kánikulában is (ázni szoktunk. Epéasárga arcán még a mosoly is fagyasztó, sarcasticus. Innét van talán, hogy barátja alig van s ellensége annál több. Ez már az erőn kinyomatu lelkek sorsa. Ha mindenki úgy látta volna elsimulni ast a komor arcot, mint én; ha ugy belenézhetett volna ritkán meg nyíló szivébe, mint én: ma igen sok barátja
voina s ellensége talán égy sé7 *
A rendőr biztos: Raf/ay István, valóságos csend-biztosi alak. Az is vo t. Hatalmas élő reiiquia a régi vármegyéből,, mikor még nem öt ott be a zsandár-világ A csendbiztosságból jutott a rend-örbútoaságba. Megmaradt a ílzerés Is, a Tisztesség is * régi fokon, csak a régi jÖ~~vTlág mult el ízt nem tudja elfelejteni. Netn is csoda.—Csend-biztos korában idejét jó részben a romlatlan kedélyű, egészséges gondolkozású, Őszinte, patriarchális falusi gentryk körében töltötte ; úgy szólván azokkal forrott egybe élete, sorsa, s most egy lavegöjét illetőleg éppen nem irigylendő irodába utalva, poros akták között kell < l'törmölgelnie az időt. Bizony ez o-yau óriási változás mely meg-magyarázza azt a lelki változást is, melyen ö keresztülment. Az egykor jókedvű, barátságos, jóivíi csendbiztosi)61 lelt komor bureaucrata, ki nek a hivatalos órainál csak a pipaazára (a ion-gisHÍmája) .hosszabb. Régi" jó. világából talán csak aa egyetlen pipa maradt meg emlék&l annak, bogy akkor igen kevés emberrel cserélt voina ... pipát.
Sic est vita!
. 'g . ___
lyek a legritkább etfitf>en matatnak termest I meghagyjaz utóbbi ba .uj tőkeiejet akarunk I képezni, vagy egy elszáradt szá,! vesszőt pótolni, ilyen .esetben meg kell a hajtási hagynunk még ! j akkor is, ha az termést nem mutatna. Ha a ter-l Imővesszön kettős hajtások képződnének, ugy aj gyengébbet kitörjük a nélkül, hogy a rajta mu j tatkozó termést tekintetbe vennők, mert két cür kordna szőlőfürt többét ér, mint négy apróazemü. Á ter mu hajtások a fürt felett a negyedik levél j nél bekurtittatnak, s az igy előtörő fattyubaj-, tásokat a levelek hónaljából eltávolítjuk. Sokan j ezen hajtásokat csak bekurtitják. hogy igy az;_jj [erős lombfeilődéssel a gyökérképződést is hat' | hatósan befolyásolják- Soha sem szabad azon • j ban a termő vessző legalsó hajtását el távoli ta Inunk, mert ezek vannak hivatva a jövő évben termést szolgáltatni Az ugar- és tarta!ékhajtá-; sok nem kurtíthatnak be, vagy a könnyebb ke-1 zelés és szabadabb áttekintés céjából csak a L karó felett, valamint a fattyú hajtások sem tá-í volittatnak el tőből, hanem hogy a vessxő kié-, rését előmozdítsuk a dus lombozat által, csak j bekurtitjuk a második levél felett. Néhol a hó-. | nalj két alsó levelét is lecsípik a válogatásnál. í j .Ennék e'őnyei, bogy ez áitaí a többi levelek kifejlődését mozdítják elő s igy közvetve a für tokét is;' továbbá, hogy as ily levelek rendesen} elsatnyulnak, a első fészkét képezik a szőlőre | | nézve káros gombáknak, há'ránya volna jedig laz, bo^y igy kevesbítve a tőke lombozatát, el-1 távolítjuk a cukorképző szerveket,-~mi esetleg) í a szőlőfürt cukortartalmát beíolyásol hatja ká-1 i rosan. Tehát csöbörbül vödörbe; leghelyesebb | lesz, ha a válogatást ugy szabályozzuk egész | szabadon, hogy ezáltal sem a tőke erejét és fá-1 ját ne fogyaszszuk fölöslegesen, se a nap aíör j tökre károsan ne hasson s így egyúttal a tála) is kellő beárnyékoltságban részesüljön. Minél! sűrűbben állanak a sorok s azokban a tőkék, annál több lombot, távolitn. k el, mig ellenkezőleg kevesebbet
_1890, május hó 2S»én.
191 890 tkv. jan. 22. 82«9 890. tkv.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jbiróság mint telkví hstóaág részéről közhírré tétetik, miszerint Zskál Gyu'a ügyvéd, letenyei lakos végrefisjfflónsk Lukács István csehi lskós végrehajtást szenvedő elleni I- trt 95 kr. töke, ennek 1889. évi lebruárwi Höl járó 6é # kamatai, 26 trt 41 kr. per, 3 Irt 90 kr. végrehajtás kérelmi, 6 trt 55 kr. ezultall í költségek iránti végrehajtási ügyében a nagy ka-nisssi kir. törvényszék fa letenyei kir. jbiróság) ; területén fekvő a csehi-9 sztjkvben A I 1 — 9 sor ss. és ezen épült tl népsors/, házból s 88. 14&. 181. 248. 258 374. 882. é« 896. hrsx s. felvett I ingstlsnokból ifj. Lukács Istvánt illető \f4 részére vaismint az ezen ingatlanhoz tartozó erdő és legelő illetőségnek ugyanazt illető részére 328-1rt | becsárban Csehi küzségbiró házánál 1890. é máj. hó ;|l*+i« d. e- 10 érakor Zakál Gyula ügyvéd vsgy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen a G« 17 sor 4»iö6 tkv. 888 ik sz. a. Hosszú Miklós csehi lakos javára az életfogytiglani lakás, élelem, ruházat, betegségben! ápolás és holta utáni eltemettetésből álló szolgalmi jog épségben hagyása mellett ela datni tog. .
Kelt "Kötényén, a kir. jbiróság ,-mini'"lelek könyvi hatóságnál 1890. évi január hó 2H ik napján. Fi LI PIC S
11171^1 kirendelt kir. járás bíró .
Vasat--, poffta-és távírda* állama*.
Pisijei
iaxaplürdö.
Bp**trő| l'/i Rattkáról 3 I Pozsonyból 2
Nyilttér.
Gui Mid. Mriektc Fsilsrii A. 1.10 bis j L fi. 8'JO p. M»-t«r (ca. 4 >0 vernek. Dcmíilh} — orwBd*t I roben- a ad siickvaiu porto- and zolltr^i in's Hint das i i Seidenfabrik-J)épót €1. Henneberg (K. u. K. ^Botiie- ' fe'ant: Zürich. Mnater umgchend. Briefs kenten 10 kr. '
Porto. 666 .....----1-—--— - - —- ---
Felelőt szerkesztő és kiadó: Varga LmJon _'társszerkesztő: ttsalay Nándor.
4 x idéia> asaájua lén nyit! a tik meg.
E hirnovex in&ipfárdok mindenkor nlolérkoUsllondi uizo-n^uítak • küvi.'tifi2ő;hájokual: kttuvéa,«Si, rl»cu«ua ti«lűaM,|lriélikér, izületi a «*<»ntlobok,neml kérők. (jyw,vmódok a kovotkeziík : tftkör, kád- és iszapfürdők maHMm a villanyos knrák. Elogans s olivó lakások, kitonn koayhs. -xinhaz h«zv*wnjrek, könyvtár, bér* ét iarsaskonri mimlss vonat).<Mu Aa árak a l«(jutáttyiMahbsk| Pruspektosuk kívánatra ingván A fürdőt egy aJ sal vAllalst veitc kérkc ZO évrc« melj ssf| b«roháiá«okksl Itrekcdat fog sst kés|«lesi mnapoaaljákAl au európai fürdők aalsvsaa léraa eaaaelml. JFsIvilázusitáat kéKziwggcl nyújt a
-Mt^-ídáilerlel FOSTYKHBKN.
vagy a budaiprsli UépvlNlönég.l'J otes I.
687 8-4
Közgazdaság.
• A «»4llllk« nyári ksssléie. Hogy. kellő menyiségU és minőségű szőlőfürt tjrem-Jan a aaőlőfölaeken és bogy a jövő évi termést) erős és egészséges termő vesszők fejlesztésére már most biztosítsuk, a lombosat fejlődését bekurti-tással, ráosovással, válogatással stbvel szabályozzuk. Aa első ily munkálat a válogatás, mely&ek célja a szőlőtőke mindazon hajtásait eltávolítani. melvek nem hogy hassonhajtók, sőt ellenkezőleg károsak, mert fejlődésük a tőke más i szükséges részei kifejlődésének rovására történik. Az úgynevezett fattyubajtások, melyek sem termést nem mutatnak, s mint ngarhajtás tel-{aseu fölöslegesek, tőből eltávolíttatnak, mégpedig lehető korán, bogy minél kevésbé gyöngítsék a tőkét Sok helyütt a Rajna vidékén a szemeket távolitják elw a mint azok duzzadni kezdenek, de még a gyapjútakaró rajtuk van. Hogy eat esskösolhessük, uaérnünk kell a termő rtgyeket, mi igen nagy gyakorlatot kíván, a még akkor is nem minden vincellér fogja eltalálni. Leghelyesebb s biztosabb tehát msguk-j nak s hajtásoknak a letörése lehető korán, igy j aztán a lombosat fejlődése normálif lesz, a vi-j rigsáakor kevésbé fog elrúgni a tápanyaggal
out
bőven ellátott tőke. Ugyancsak eltávoíitandók a
s
piTf tpF ía] p Vasöntöde és gépgyár Részvény-LilLlLlV'Itlv: Társaság Budapesten.
öyár és irodák : ] Városi iroda és raktár:
VI. kttlsö váexl-ut 1696 99. sz. VI. Podsaaalozky-ntosa 14. szám.
s|áslja a cséplést idéajre ktláaú sserkeulS
gőzcséplő-készüieteit, locomobiljait,
é" vaskeretH gflxr.é,il« gépelt. továbbá C86 7-18
járgánycséplö-készületeit. gabonatisztitó-rostáit
(Baker- é* Vldslirsséizer) éa
koukolysxólt.
.■t , . - •• ft Készletben vannak:
Eredeti kévekoto- t;s mnrokrakó arató-^p^, ereded amerikai rükit^áló-
Képek aséssiytjlék, atb.
SCHLICK-i l szab. 2 és 3 vasú ekék,
tzrtb. Seklick'féb métfitö^kA, méhjUS-tkék önreztlékktj, ered. Schliek- és Yittats-füt ftjfrtum-ékék, talujtnirdo t*rkÖ2Ők-boro»dk it rögiörfik.
Szab. >'clilick-féle 1111. 4 l) ÁK soi bavelŐ-gépek ^
iSÓrvavetfi gépek. — Takarminykészitö-répek. — darálók, morujdák, őrlőmalmok éa otajmalom-barendrzének. Legolcsóbb árak. — Elíiny&tt fizetési 'feltélelek. MR^ Árjegyzékek—kivonatra ingyen ^L^jjjjjjjjj—ÍJSL


milMIIIMMMMMMIIIHMIMMIIIIMMMIIIlMt
m
HIRSCHL SAMU
ARTHU ÁRUHÁZA
a Zöldfákért és kir. törvényszék átellenében rsödlönegekböl.
Tndatom a nagyérdemű közönséggel, hogy a ssissekl Beirh Albert csődtömegé- I hez tartozó aöl- és fért divatára Üzletet megvettem, melyeken hajlandó vagyok rövid idő alatt túladni.
se- Mási idő f. Mi 28. sierüán 1 e,-10 órától.
12300 meter női szövetek, teraó, selymek, báiisuny, nöi és férfi ingek minden árban. A legfinomabb férfi izgek 70 kr., női ingek 60 krUVt feljebb. »
648
H1KM HL H4HV
ceödtfttaag elárasitó.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Arczról á szórt stb.
eltávolítja mindenkorra aa általkm ké*aitett epilatoic, ét megsemmisíti uz arcbőr, mftgrongálitsa nélkül a ítzőrgyü-keret l jmlMk aláavét mellett 3 frt.
Fischer Róbert vegytani tudor, Bécs, 6 rabén I. Habsburgergatas 4. Mtltiir Tdrirk \/<fesf/n# a „Sagq riuh
■s&t u*óo*t'irbaH liH(fau*fitM, fltO "—4
Zala 21 s*ám. ]7 kp.)
1890. májUN M 26-én
AKI NEM TUDJA,
hogv a sok hirdetett gvógvszor; közfii melyik felelne meg leginkább betegségének. az kőrj*« azonnal levelező - lapon Richter kiadói ntézetétol Lipcsében, a kopekkel ellátó® !„Á Bétegbarát" cmmfc lonyreeekót Á hozzá [nyomtatott hálairatok biaonyntjják, hogy a in G-l vöcskében foglalt Jé tanácsok követése által, nemi .áak ezroti-jitóg^Hren elkerültek a haszontalan pénzkiadást, hanPVtr még a váoyvit-vágyott gyógyulást is haniar megtaláltuk, könyv ingyen küldetik meg.
Ütegen dohánytöasdftban éa Oisaáru-aaletbea.
/JXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxx
Q* HIRDETMÉNY.
A Mélf<Wt£0H EnsHergomi Főkáptalnn tulajdonát képest noiiiog]T-HKOllIll kor oh ma IpllletVk a li»z/ijuk tartozó keltetekkel egy Ilit
% f. évi junius hó 22-ón
X nyilvános ár vérén utján elndatni fognak, moly dudádra nézve utólagos felbon -X tán kiküléne melleit. aárt ajánUtok ih fogadtatnak el,
X A venni ssándékogók as árverési (eltételeket Homogy-nzobbi kassnári ki'
X vataUiHii megtekinthetik. • . B_.
X 646 1 —3 uradalmi tlMiiifg.
v:xxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxx

I^P^J-!_ijiím.1 ^^B
iTle houblonI
t^a rMicm QTÁimiiK
CAWLEY ét HENRY TÖL
M _ PARiaBAK. —

. A MMii-uWpttt
D1ETRICH és GOTTSGHUO
RI'IIAPKMT
vagy EEEHEE -A. 3ST T -A. L IKŐfeáXLya*
aaélhfildéas lan-mltii mulUtt keneaség váüTtaílt
Caakia teljesen kritllepwtett, tehát tlikiVrtluttUt kiviteli wir anéthftldéa*. folyton fri<w MyegjttUésben
litminlt.
CAWLEV éa HENRY-
PARlSBAÍi. -'
FArmklAr KAJtITZ OTTÓ éa társánál BECSIEM.
A LEtíJOBB
BRÜNNI KELMÉK
aa eredeti gyári árak száriét snsllíttatnak -
SIEGELr 1 MHOF
peeató-gyáráből 580 15 —20 B H f K K K K BT. Bgy elegáns tavaszi vagy nyári öltözékhez elégséget egy csomag, mely 81 métert vagyis 4 rőföt tartalmaz. Egy könönségea csomag ára .... . 4.80
_tinóm '*"„.... 7.75
n finomabb ^ . . . p , 10.50.
» legfinomabb '[ . 12.4)
valódi gyapjából. *
Továbbá nagy választékban selyemmel szövött kam-g*rn, fölöltüknek való kelmék, vadászoknak éa ton-riatáknak darócz, aalonöltönyöknek peruvienne éa toaklag aaabályazerö egyenruháknak való poasték, férfiaknak éa gyermekeknek mosható czérnakelmék, valódi piqué-maPénykehnéketh.-' . ■ - L.. ,
Itwiij i ciítt ptiji ti i ídisíi iumí fiiú sMliiüséiri liiillilutlfr.
Ilaták iai/ea éa bérmeatri.
I
i
Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
irjigyiékik mindenfelé lagfu ée bérmintve.
m 4 6)
Miután gyitknin megtörténik, hogy idegen kásaitntánytt (ia gy&ugébli lűiiiöaégl aArT>k ^Drebír Antal kiviteli sör" nim alatt ftirgalomba hoaataák* a t. l)roÍntr-fále kiviteli aör (bgyentéknak a liatftaégilaic ultalmnzott tivegt'imkét, mulyán u Dletrloh én Oottaohllg: n«-v okvetlenül kall i ogy rajta bígyon, kiváló flgyelmttkta ajiinljnk
----JSSL.........1 1 " \mmmrnmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmm»*~**mmmmmmmmmmmmmmmmmm»mmmmmmm
UKUUn**XMU*nn*KUHU*K*K***K*nU****X*
* B«vld h&Hziiftlal ii i ti ti n^lkOlffyJictlen mint foit lBstjtó neer
IK
A fogak Nxlpulge
—H- a m a r I h at------
GLYCERIN-FOG-CREME
(agésaaégttgyl batéaáftlag ntegviaagálu)
f. A. San fia &
ALODONT
s
ea. kir. udvari aaállltók
Ré«Rbta.
biztos legitseg; gyomorbajoK s azok Myütteiáp ellen.
Jf R»ph»iA ■ én ilIiiMeréMatpél 1 d»r«b 80 kn N.-K*niwiu M
K Scliwarcc & Tauber; Rownlcld Adolf; Slrem ft Klein, H^rdín MArton; Marton X X éít Huber urakntl. 448 41—62 S
KXXXKXKXXXXXKXXXXXXXftKXXKttXKKXKftttfttt
i ihiiii a: *
& c*í
rAa egészség fratartáaára, ea élatscdvck a ennek folytán a vérnek tleaUtáaám éa tiszta állapéiban való fentaitáaáfa éa a Jó emésztés elősegítésére a legjobb s leghathatósabb aser a már la mindenütt Ismeretes és keérelt
életbalzsam Dr. ROSA-tól.
kfilAoCaan minden emésztési
balzsam a legjobb a laggyógyt ' I bajok
gyógyAvekbSI a' Iffcondoeabban vaa kéflailve i gyomorgörcs, étvágyhiány, revainrtu fel
'iMaaíU
o S^t-'S-ai -ti
11 iiiit!! Ili
- H Illrfi?í
b%Jok atb. aCb. elles teljesen hatliatőenak Wurnyttí. íjy
bebbonyult, megbízható básisaerévé lett a népnek. Ara égy ^__^IHR ^
50 kr. Elismerő intők sxrsl bárkinek bstaklntéa végett randalkeaéare állxak.
fgendoeal
Mlögée, vértólulás, aranyere" kitűnő batáaat követkeatében ezen élatbalaaam agy
ra ery aan ttvsagel 1 frt, kin ttveggel
Á.i.1 Hamisítások elkerflléee végett, mindenkit figyelmeztetek, hogy as agredfil általam aa eredeti utasítás saerint készített „Dr. BOSA-féla életbal-lea*" minden ü»egecak*je kék borokba van csomagolva, melynek hosszoldalain ttDr. EOftA életbalxaama a „fakate sssbox" oiimsett gyógrysxar-ItárbÓL mOVSB ». Prága 205-m " német, eaeb, magyar éa fnaaala nyelven el vashaté, e Béles felein pedig aa Ide nyomott védjegy látható.
Dr. ROIA életbalsaama valódlan kapható csak a kénxltö
gX FE AG-1TEE B-
föraktá iában, gyógyazartár a „takata sasból1' Prágában 205—m éa BtJDAPBSTZXjnMk Jéasfll ar gyógyszerésznél, KiráJy-ntcza IS. aa. ItUSi Emil or vár* ai gjóg) esenári ban a Városház-téren.
As aistrák-magjar masartkla minden aapafcb gyégyssrrUráb— van rmfctár
s— élnttmiss—nbéL ^ l3_2íi
Ugyanott kapható: ,
„prágai általános házi-kenőcs"
tabb eser hálanyilatkeanttal elismert bixtos gyögysser mindenféle gynladáaok, sebek éa ganyedések ellen. Eaea kenőcs blstcrir aretlménynyel haaanámató a női emlő gynladáeánál, a tej tespedésénél a aa emlő
ti lipípfe f ii 3%Éifffí ír!
ílfeiJlPH gá §
■ ® ffi aT-S « S fl i! ö
JlEjpi-1,8^11112 Íl 1 tJ! ® iS'd^a^ilí iapq S^'g
i'íiilíilsí-I'il lf
íí-jáji: ^s^taiat'* | a
> IH ^ lf
fsfinilifijl:
ej JEi
meg kemény edéaénél ssflléekor. k*>Uvénynél, vár daganatoknál, genyee fakedékoknál, pokolvaroál, körömgyök nél, aa ngyneveaett körömféregnél, elkeméayedéaaksél, íelpsffadásoknál mirigydagaaatoksikl, ashrdagaaatok-nái, érzéket ím tagoknál atb. Minden gyulédáat, daganatot, clkeményedést, felf-uffadást a Iegrövií&bh Idö
alatt ekávelít: s akol már genyedéa mnUtkozlk, ott a daganatot legrövidebb idö alatt ffyfel' m nélMI fel-szívja, kiéred ée klrvógyttja.
mT Kapható 25 és 36 krajesáros axalanoiékban.
A i ■ Mintán a prágai általános házlaaa8a«öt sokszor utánozzak, aaindeu-ÜVoSJ ktt figyelmeztetek, bogy ea eredeti ntaeháe szerint caak nálam leaa készítve, s csak akkor valódi, ba a sárga áicaszeleaeae, melybe töltetik, vörös használati ntaeitáankba (melyek 9. nyelven nyomvák) és kék kartmba, melyen aa Ide nyomott védjegy látható — burkolva vaa.
HAIXáef BALZSAM a legbeUso&yfiHabb, anámtalaa próbatét által legbtateeabbtidk eliemcrt ezer a nebézhallás klgyógyitására a aa agóasec elvesztett hallási tehetség visszanyerésére Egy ttveg ára 1 frt

. 1 *íjt I
Nagy-Ktnisza, vasárnap.
Zala 81. azáro. (8 lap.)
1890. májú* hó 26-én
m
Kronsteiner Károlynak
alafi ca. éa k- kiváltságomul szabadalmazott

GYAEA
liét;sbent Hauptstrasse 120} saját házáhan. Kitüntetve aranyérmekkel.
Nk«NM|l éa karostul |éaságUr*sgalésésfkt «». éa k. kalsaakaléségsk, n»H*0M vasalak, ipar, Maya kakétáraalalsk, a laglébb épitAiársulafok, Api léal-véllalkua^Mi /»n épTtttmeatarak válumiut aok gyárinla|4aaaaak éa fhldblrtokoaok «*<íl Illája. Esés kaaalaksatrajs*sleak lIMKMi ávttil fogva vaaask karsaktMlelml/orgalaaben én előszeretetei haisoáltataak aitaáfoneeaatt épilalek* külti»i)wn palaiák, kaa-lélyak, taaaala«sk, laatéék, nyilvános Isttaatak agy uomkttlilníiim a lak boly U
M |«tk fi'NtéséBÖl
Esek lltí kttlüaléla mintában vaanak a«g klánként Itt krlól felfelé, méssl«B íalolühalék, áa aslnttlstek száras Állapot Imii porrá 4#rva aiálllltalsak éa tisztaságok tekin tatéban hasonlók az olalfaiattta lattá. Mlnfajpgysk valamint haaaaálall utasitAs kívánatra iagyes éa bérmentve k blu ötnek- smg. ,
.HU 1-40
w
m
ofherr és Schrantz,
u
BUDAPEST, Lrtcá-Wratm
gazdasági Mis vasönlöde
^^^ ** *
T 8
[ajánlják általánosan a legjubbhalt elismert legújabb W, íí és I lóerejü veréléesaa réadsavr ssabaai.
g őzcséplőkészloteiket,
I uvákká »/„' 3 éa I léarajl azabadalm. pánczélszeges gözcséplttkéazleteiket, {aaaakivttl a lagjabk sarv«tégép«ket „Király-Drill" és „88-at Drill", egyetemes aczél Rayol ekéket, valamint minden egyéb gazdasági gépeket é» eszközöket jutányus árak mellett
Kópés árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Máriazelli gyomor cseppek
ligbizióitibb ifiijuir minden nyomor bijnik.
Ifti'ríérhallaii listása aa étvágytalanság; gyomor (ynniMái, bSsAs únalaf. sayX* nyu fSltminsas, aiál reksdás, (Koftka) huwt, svomor éséa. 0osé
w
wljm
V ÍHWt ! » agy"
unor égéi, nnsi
rtyuioor hurut, uyoi iiMiMik t>* osrsMpsAdáa, pUnfctfyt «).
ayálkásodás, sárgaság, assor éa sásjr Insar ssetslben, imihIIhIw b MUm (Imi aa a gyomor elrontásától saárasastm ytppr^raao^kamyiy aa A kié aysaBSs»» PM I|F<N*» JfPWMlHi | ■te snusvaras
Cyomuf BOrf^M.Bamauy 1 Basáét. aa Mai s ttallafierterbaft 1
Vártjagy. Óvás! A
mlkíÚietlUa, ainai gyógyít léfa vasa, iftál éfl BUIUIBIIJU. - uT lffi áru. IHM* aájatí utasiniaaal agyfl 40 gr, ksiii b«m Jo Kr, KOapuMir asrtkulilaal raktári áréit Károly yurtHfttn wimla 1 Marva oraaágj.
valnili Mánaaelll gyomor MNMh aá fM*> iűi aaéfl vaíoiiiak
kánaui utánuatatnak ■ haislfltfltsihi r ^l^ MtrjtnfLgI*niSl «mb haöki osiuitaíMuutak oT. ioely«k flv««a, ég* Vsrtfr.Ta JU TéélBSTSjfl tUálott papírba van aaomafolva, 1 molyak niallékall haaüőálaU vtaalláaáa aa la W v»»u iSntava, bogy aa Kratnalarbun, UN»k It. k? aynqitatata^
Máriazelli^
Latdacsok.
aiaitayatékléa éa awkrafcűáB to, im (Ha wuobli baláauiC tOliyult labnarNiik la, m. I flla kauan bamUltaluak, taáái wk vMeléeáí ia vlfyáasl k«Ua fnntl va^agyra * Bráay Károly, I MnialaH fyaayaiaréax sáv «ii Iráaára, Mlré mladan orodati doboaon Uthatnk. lűry anboa ára a Krn mn (akarva a Soboaaal I frt A i*áaa • flOlfgBH bakildéoa Után, I tokárra I fH » Kr,, t Ifkaf
| agy takaros L
___________flisaanijpaEH~ v 1 tfti«rii
lm. aRr , Itakaroa SfH. Kr. ért, aanwstsláséspqmmoÍi
msatssaa ktUdattk m*s<
aam Útkos mmlj jyaplál mlndtm kaaisálaU ataaltlaksa fsl ysti soroltra.
aayaffatkaak lanaglais
A Máriasaill ST»mor oasppak ás MártoaalU tohdaaaab
kos aiarák, B svosvhaut m ha»má|atl
áWárUisill ivaaarsstppak éa MáflaistU laBiasaai bpaita Nagy Kaaíasáii: Pragsr Nála és Halas Lajos gyégy* sBorlárslkbaa. Babóesáa lllaa fyúgysaartárában Harca Kobut Sándor gy4gysasrtárábaa. Maroaali ■ Koröa Vlo-tor gyógysaartárábaa. t Mnlta: BOlcs Béla gyégyiMr-tarábaa. Üst üotikárd s Toacaáayl Lsop. n^ógysaar-Urában. Ül 88-48
si4 a—Ki
íyoaDaiott Fiscbel Fülöp laptalsjdonosnál NagyíUniiaáii. 1890.
$
hS<
MHkS a,kkT 0
körülbelül húszezer raktárban eladott és mindenütt minden férgek
ellen legjobb szernek bizonyult
<M 5— I
ára ismét leszállitatott.
A valódi palackoknak ZACHEBL J. névvel kell ellátva lennlök, éa áruk montantól fogva2
15 kr., SO kr, 50 kp., 1 trt.
Kaokató MaffT-Kaaissáa Boaeafeld A Kapható Nagy-Kanizsán Prealmaysr és'DeutHcIilRaphstó Csáktornyán StraEla testvérek Kapható Keszthelyen Wttaaek F.
™ Strem és Klela - . Aranth Kitbán „ „ Oráscz * „ h Hokklkr A.
I Schwarz és Tanber . , Marton éa Hnber és „ » Hainricb Miksa és , . SSSf^vf v
Ken és Kleis , . ifj- Hossibarg Miksa. , - Oöbcb 6bv. gyógysa. f , Márton Mér éa
a a ™ . .. . " .. . , i.t. i " . r-.-Il.'.- a.k.. asírt, « ínr II rt k«traakMÍáMÍMMi