Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
34.67 MB
2010-06-03 14:48:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
837
2723
Zala 1890 június

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


22. szám.
Nagy-Kanizsa. 1890. június 1-én.
XVII. évfolyam.
iHtkmtMf: Bsiihjiajr- ék lúbladjr ttcu sarkin.
Ua isUeeedé a Up szellemi rtaiért vonatkozó mlsdti köelwésy.
Bíroantclleö levelek csak ismert kezekből fogadtatnak .1
Kfcúratok vissza nem klMtink
ZAL A
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
BiaMMvatal: Vtnsliis-Men 6. saám KI«M f olop kQi/vktmkadAM,
ElöpiEkt&si ANAK:
rir . I frt
Krím Ayrv rtHvrt
N«iyi»l*»r«
to u
Illrllulówk jiUafiMai
HyütUr patttaor* 10 kr.
A Nagy - Kanizsai- és Délzolai takmúkpénntárnk 6r u RankogyoHÜlot hivatalos köslónye, naiHUMk y»i#mí»4 * MnMMi*
'• v&iiiilkrt&M FImM tf illőit kúHft*
Bf«g|el«ntk Nig^Kuiuin heicuklntexj'ueri vanAriiH|».
A közrend
Már néhány alkalommal sióltunk át»H I szállított éretlen eperrel olyan pompás vá-közegészségügyi és köarendészeti kiváltai- sárt csináltak a vidéki elárusító ftásaonyok'
ptHek még egészségüket ia veszélyeztetni. Innen van azután, hogy a kosárszánira
dolog pedig a közkérltáz közelében történt, •ihol már mágia oaak kellene Állandóan egy rendári érmemnek lennie 'asszonyok. I Azaal ilyen dolgokat, azépitani, menteni, makrót, mik nálunk még ez idfltt mindig Temérdek. egészségtelen, • félig zöld, ízetlen hogy a rendAri létaaám usekély, moat fanforognak- epret áruáitoltak el a legutóbbi héten iaajtnár ltom lehet Legalább joggal éa elio-
A kflzegémaégttgjri dolgokkal réazleteaeb-| nélkUl, hogy caak pillanatra ia magukra j gadható alapoa o.kjjú n»m/ TtnUünkknl a
' voTiTSt~vötnS a rendőrség ftgyéllflé'. rendífl lítwám find#TT márarra legalább Rendőrségünk, ugy IáUzik csupán a piaci ia elégséges, hogy majdnem világos eate elárusítókat ellenőrzi^ ennek eleget tevén, bármelyik imgy kaniaaai polgár magánk-
ben W foglalkoztunk; de a közrendésaetí dolgokkal kevéabé.
Jfpg.teaR7.ilk moat annál ia inkább, mert
concrét-tapasgtalHtok inditanakowe-ben- abban az ádea-hítbwi ringntifajk, hogy .a' kábaat zaudfaiközbelépés -kilátása ún le-
nünket
Mi mindenkor a legnagyobb készséggel adtuk éa adjuk meg vároai rendőrségünknek ac elismerést, minden munkájókkal Klemben mit a rend érdekében végeznek. Ettél szemben köleleaaégtink viatont az, hogy a mulasztásokra ia rámutattunk, hti a közérdek ugy kívánja.
Moat, a gyümölcs saiaon beálltával váro-aunkai a «tó szoros -értelmében elözönlik az elárusítók Et az-elözttulés azután magával hozza a/t a valóban egéazaégtelen veraenygéat. mit az elárusítók az éretlen
nagy kanizsai -publikum egészségét, aemml- hetósége nélkül behatolni ne leheaaen. Mart féle éretlen gyümölcs sem veatély eiteti ha még erre sem elégséges, akkor a rend-Arra már kevéa gondja van a mi rendőr-1 őrség féntartáaára fordított elég tekintélyea aégüuknek, hogy a vidéki asszonyok a az Uaszeg: aárba -dobott, pént. Akkor egyebek-itteni házaló-kulik. nem. járnak-e ,-há*ról ben még kevesebb remény nyel lehetünk a
rend érdekében kifejtendő munkájuk, bui-
galmuk iránt. Akkor azt is hiába mondjuk
házra valami éretlen gyümölcsösei ? így aautátt Nagy-Kanizsán kedélyen zavartalan
aággal árulják kosarakban a hidaglíí- meg, hogy körülbelül agy év óta váró-léat; —amitől igen természetesen mindig jsnnknt a vándoi cigányok szállva tartják a közönségnek és' nem a rendőrségnek j rendőrségünk e r é I y e által legkevésbé aem tájul meg a-feje. ' ' érzik magukat indíttatva a továbbutazásra.
Éppen ilyen tapasztaltak tárulnak elénk Tudomásunk szerint már több kelyen lopja csend-fentartáa tekintetében ia! Legutóbb j tak ia mikor végígkohlulták a vároat. gyümttlosnek piacra hozatalában kifejtenek, történt egy eaetTTiojty u»fc *9 óra tájban j De arról még nincs tudomásunk, hogy ren-Mindegyik meg akarja előzni a másikat, hogy két részeg mesterlegény féle berontott egy j dőraégtlnk a caendőraéKgel egyetértőiig lé-productumát értékesítse. Ebbeli tOrekvé- magánlakba a ott életveszélyes fenyegeté-jpéaeket tett vqlua városunk éa a közeli alikeT aiűtán nagyban támogatja a v&roai üek köafltt pálinkát köVetfttofe. A- tnegré- ítai vatinratráttrikvntó eltávolításuk iránt közönség nagyrészének nyalánksága, ínyenc aége; .mert nálunk is tömérdeken vannak, jftjjK^vklatnely korai gyümölca-ujaágért ké;
mtllt család rendőrért, kiabált; lármájokra Egyáltalán, hogy nagyon finom kifeje-a szomszédok ia egy becsődültek, de rendőrt zéasel éljünk: a mi rendőrségünk uagyou se közelben, ae távolban nem leltek. Ez ai„aanae g é n e* magaviseletet tanuait a
A „ZALA" tárcája. I
A tél dalaiból.
. .1 pám nlrja. Láibtn égö diciKM füjurl
«m aialajtóm . . . <My ]A1 ennék mifpftmJ Olt á MldU kiorí linnton.
elfeleiiteo. Uügyiia boljgok vall CMjiiioii, Hoiuád tér Meg fáratít Ullctu, Id* ítts a vifyrtdiMB.
Bó» tengtél le!.«Utt as! . Lélkenil* tép as emlék« ; Vem köiiyeíetí ma ki, senki; SaórÍHn állt a környék népe. llogorva rojt még a- pap is: Hallgatag" ax orég káat r . . . Egywlíil éa tokosam csak Mi«w tőled, oda távol. )
Nsm Wígott a harang rmtlve . Mikor téged kikísértek . • . Nincs virága sirjialmotlnak, Xaasomia kanastjéaek. De ka u' én halló köaynm Minden cseppje virág lenne : SáAa heeaéd^ rósaaafak Keltene föl kikeletre!
Visanatérek a tatasnsnal .. , Eltűntek a csalfa képek. Raartnjreégfel nwntera innét, SaárnyniÓiTe, jö*£k meg. Forió satived kőtelében Kidnt^m n lekén terhet. Tndnm. meging terhe alatt Beekatag fehér ker^anted 1
Megtalállak Ué alatt is I . . Citálná ét venet kannád Mines riráfa sirhalmodnak, v Kí-ba4él wér kerlndLMftd . . De ka an én knflé kUjm Mtám «nm|i bíalé í»nne ? Ml kMMMi NMftjak KeMeae W kfkalalre!
Aggantyán eperüánk nnnl^arájái ráaaa, Megsnliog a aatlhsu jégcsapoM saakálla. Vár{, vén Fa, majd j6 a tava»s iitii vlrággiL Pttlcssnir a bimbódat kicsaló madárdal.
Voaaglik a salvem, e MbnfltT madárka. Olyan kihalt fi^L.nlyaa het'*g árrfl . . . N« zska'olj Mtivsm , miért ax a fMnana y . . . Behinti virággal niromst a tavasa,
Zokog n vén hurang««»
Zokog a vén ljaraag Iíúk «(ruté ltaagon, — i • Ugyan kinek búnzák ? KH kisérnek vájjon f Uindig aat gondolom, amikor temetnek ) Megtört terhe alatt a aehés keredatnek !*
Zokog a vén harspg hostixsi^iró jajjal . ♦. frmetAben ismét tobb van egy nj Imuttal. Ugy remeg a lelkem hányszor caak temetnek:. Ki vessi át tőle a nehéz keresztet V í
Doktor Ferenc.
Az óriás-moly. ,
— 1 „Zala" erotlotj tircijt —
A szegény ember a maga egyaierQ, szerény öltönyét, a gazdagabb az 6 drága rabiját egyformán megszokta' becsülni; óvja mindegyik Kilo 1 telhetőleg a szennytől. De li&t igen sokszor min-ideo-évta hasztalan, (la még oly liszttn tartfuk ia ruhánkai, ha még olyan igen óvjuk ii, (afil | legtöbb esetben éppen mert nagyon óvjuk, elzár-! juk) jrtn egy röpkedd parányi peheiy-foatlányboz hasonló állatka, megtámadja at egyszerű i* fényes ruhát egyforma jóéivágygyal; őrli, őrli. Munkája észrevétlen. Ha megtekintjük ruhásszekrényünket, a ruha ép, semmi baja; mikor liaas-oálni akarjuk, szétfoszlik, elmállik. Megette a moly.
Ez a parányi állatka a halál, az enyészet zajtalanjáéival, észrevétlenségével támadja meg leg-drágább ruhaneműinket. Makája, őrlése ia zajta-
lan, mint a halálé. Eh ha valahol betéaikelóiiöU, jószerint épp$n olyan tlUzheletlan, mint a halál.
Maga ez a kis állatka olyan ártatlannak látaaé, olyan kedves kis jéfiág, hogy szinte kedve volna az embernek szállást adni uaki. lifipUlése rend-kivttl gyors és klinnyed. Mozgása éppen olyan hangtalan, mint munkája. Ai emberi Jlilot nem bosaantja aléle idétlen hanggal, ntipt a azunyog, melynél padig alig nagyobb. Oakhogy a uunyog döngicsél is, csíp is, de nem rombol; trig ellenben a moly csendes, Fajtalan, néma, nem csip, de rombol.
A szúnyog szemteleu, mint valami proleasiona-tus akvizitOf; lármáz éa él nem megy, mig meg nem csípett. A moly csendes," sima, siklékony, mint valami aalon-gava'.lér; észrevétleuQl csúszik be hozzádj egy lödéi alatt él és gazdálkodik veled anélkül, hogy észrevennéd, hogy tudnád
Ez az észrevél lenség, ez a rajtcsiphetetlanség teszi rettenetessé a legparányiEETa leghitványabb romboló férgeket; a hatalomra vergődésben ex -pótolja—náluk az eröt. Hatalmuk integritását azután legtöbbször a kiirthaiatlanaág biztosítja.
így lelt léreg-nagyhatalom a lilloxcm. Igy szerzett magának hatalmi tekintélyt a moly is. Ea valóságos diplomatai simasággal rendelkezik, ennél fogva salon képessége is óriási; azért szereti kiválóan a salonok lévegöjét. Olt van az ö igazi haaáj*- Ott él, ott rombol, ott tenyést, ott aza-porodik.
Pusztítása óriási. .Jtt tenyést mellelte as áriit-moly, a •magHa lii!ea<\ mely éppen olyan pusztítást véges, éppen azzal a halált boti hangtalanaággal működik, minta •its-moíy>, a 'paroa (in*a>. Pusziit, rág, Öriil éppen olyan hatalmas étvágygyal az embe-.
rekt---becsületén, hírnevén.
Minden ember legalább ia olyan kényea a hírnevére. mint a legdrágább ünnepi ruhájára. Védi ia, óvja ia mindonUti, minden alkalommal, hogy
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
politikai községek életében oly nagy fon-toeeágu rend ssempont jából. Kissé katn-naibb fegyelem eemmieietre sem ár Un*. As • kedélye* nyugalom, melylyel a mi koarendőreink a kösrend érdekeit ve Mik, semmieaetre sem elégíthetik ki e vá roe polgárait. Egy alkalommal már ugy ia emelkedett hang a kép vinelő-testület kebeléből, mely városunk kOarendéweti érdekeinek megóvását és biitositását aa állami csendőrség kesébe letenni iuditváuyozu. Akkor ea aa inditvány el lett ejtve.
Kért akar most kedélyes nyugalmával annak as indítványnak talajt egyengetni maga a — rendőrség?!
Zala 22. uám. (2 lap)
dalon erői egészítik ki asnkat. Esért
Örvende-I tottak, hogy ugy a
1890. juniui hó 1-én. megindítás, mint vssstés
tes a magyar társadalom nemssti oélu mozgalma résslstslt csakis a dunántuli társadalom kitttaő-£s a mozgalom aaonban, msly a Islkssedés j négernek közreműködése mellett ál lapíthat inna*
Dunántuli kultur-egyestilet.
által vitstvs s a hasatlssg őrtüzei által vesé reltetve ssétárad PossonytAI Brassóig, a Vágtól ai Öltig, a leghatalmasabb magyar tolyónál megállt. A Duna azon határvonalat jelenti, ms-lyei a társadalom diadalmenete még nem lépett át, A Dunántul társadalma nem mosdult meg, pedig megmosdult maga a nagy msgyar Alföld is.
Miért nem osatlakoxott a Dunántul társadalma az Erdély érdekében megindult hazafias mozgalomhoz? Mert éreste, hogy neki tsját feladata van, melyet saját erejéből kell megoldania
a siksrre való kilátással Ka aa oka, Mgy alul-Írott képviselők ama bisalomteljes káréul járulnak, méltóstassék a hasaiba eszmét fal karolni, ast saját körében teijessteni és népsssrU-siteni. Szóval mindsnt megtenni, hogy as álta-/((mim dunántuli kttzmiluMdhi tgytaSlel még aa őssássl msgalakulhasson s a bsíyi, törvésynató-sági és városi sgyssllletek ssintéa as alakulás küszöbére lépbssssnsk.
As ős* kesdetén alnlirt képviselők Budapesten nagy alakuló ryttlést fognak öi-anhivní, melyre annak idején külön meghívót fognak kiboosá-
Saját féladáta a nemzeti kultura terjesstése a tani, ds a melyen való ssemélyes megjelenésre
Dunántul nem magyarsjku polgárai köst. A i Dunámul nemsetiaégek nincsenek, így ninos nem- ' setiségi féltékenykedés. A bassliság nincs nyelv I h»s kötve as orsság egyéb résssibsn sem. A | Dunántul azonban a nemseti kultura teljes dia-I dalának még grammatikai akadályai sincsenek. [A ssép orsságrésa nem magyarsjku polgárai! A dunántul! közművelődési egyesület megala-1 ssivesen csatlakosnak a magyar kulturshos,j asti sssme kultúrai diadalát kell kttadsuís. Ka jutása céljából a dunántuli országos képviselikIcsak alkalom Jiell nekik. Ssinte sürgetik, hogy |nem fog hátra maradniI Haaaftui Qdvöalettel
már slsvs felkérttik. De felkérik egysseraaind a Dunántul össsee társadalmát rang, osstályés fslskssetkttlöabség nélkül. £s te ttélik, hogy a társadalom lelkesülten fogja nemcsak megérteni, hanem teljesiteái is hivatását. A Dunámul mindig első sorban állott, midőn a hasát ksllett védeni Most ssm maradhat hátra, midőn a nem-
Dunántal egyes társadalmi kitűnőségeihez aias alkalmat megkapják
aövetkesű telfcivást intésték:
A magyar társadalom orsságsserte megmosdult, hogy támogassa as államot nagy nemseti feladatainak megoldásában,
Erdély segélyért kiáltott, sz ország társa- lag legfonfősSlib rési'béjr.
dalma nagylelkűen felelt vissza neki. Létrejött aa erdély részi közművelődési egyesület A felvidék bajokkal küsd s megalakult a felvidéki j
íme a dunántnli társadalom egyik feladata, mely as egységes nemseti kultnráaak megvalósítása as ország ssinte legsaebb, legnagyobb, legelőrehaladottabb is politikailag, társadalmi-
Budapest, máji|a k. elnök, Bubit!
hó ttl ikén. Htttrtíj Vidor, (Juntát, s. k. előadó. (-Kllvelw-k«»ik a dunántnli képviselők aláírás*.!
Misik — aa elsőnél szinte fontosabb — tel -
________ Hiti Himie.
_______11____ ___ A Pmkn pör tárgyalásán felolvasott okmá-
adata a kivándorlás ÚrdMvsTiűrka'pöaolatban. I nyok megdöutheUen bizonyítékot saolgálnak arra,
___.._______________ A hasa virágos és gyümölcsös kertjéből nagy hogy Oroesorsaág a Panioa üssae<.skUvé«beu
közművelődési egyesület. Nemseti oélu egyesü mérvű, a népesedés minden tanával dacoló ki- egyeuesen közreműködött. — Márta Valéria főietekkel van bekálósva ssinte as egéss orsság, I vándorlás van régóta folyamatban. Éveukint heoegnő kelengyéie a béoai Radeesky teremben éatakon. délen, keleten és nyugaton: ezer és eserre megy azon dunántúliak uápa, közsssmlére van kitéven általában mesés pom.
A magyar társadalom megemlékezett régi kik vándorbotot veaanek kezükbe. Csendes, saj- MK de kiválik mégis csodassép tehéruemli
nagy saerepeire, melyre nem volt példa atörtéMtalan kivándorlás es, de épp énért bár tokkal nelcmben. Megemlékezett arra, hogy valamikor tömegesebb, mint akár a felvidéki, akár as er pótolts az államot s teljesítette ennek feladatait j délyi, az ország keveset hallott róla.
is. Hogy minden, a mi ebben a hazában szép és virágzó, mind ast a társadalom hozta létre.
Magát a nemzeti és Alkotmányos államot is.! most Széchenyitől,.Deáktól Kossuthig, minden nagy mely emberünk és minden nagy essménk a társadalom i közé tartozik erőire támaszkodott és jutott diadalra
pondens'-et, a német
Ás első alarmot a fllloxszera pusztításai okos-1 lépések Jtottek, hogy ták. A közvélemény, n sajtó által fölvilágosítva,
xéislete, mely msga három nagy tsrmet tölt be. — Mint Stofiából értesitik a .Psstsr Corres-képviselet részéről ott 'anica őrnagy és társai
javára elitéltetésük után a megkegyel mesést ki-
döbbent meg először a Dunántul" miatt, I essközöltessék, Ferdinánd fejedelem leiette ké-a nemzeti erő forrásai. köst a legelsők "J" belvsetben van. A „slivnicai bátrak," ki-
végeztetése nem csekélv ssámu engessthetlen
___________„__________________Mikép oldandó meg a kivándorlás kérdése, mi-1 ellenséget szerezne neki, a megkegyelmésé* pe-
A vezérszerep most e nemzeti és alkotmányos kép vezetendő és irányitandó as, hogy a uem-'dig aggasztó módon meglasítaná a fegyelmet a államé. De minden társadalom lemondhat önte-1 seti érdekekre abból minél kevesebb kár, sőt I hadsersgben. Ugy hírlik, hogy Btambttlow ke-
esetleg baszon háramoljék? gyessémt tanácsol; ha csakugyan igy van, ak-
Es a dunántuli társadalom legnagyobb prob- kor a téjedöom is ily értalemben fog eljárni, mert lemája. A társadalomé első sorban és nem as | Stambulow nélkül Keietruméliában, mely még
vékenységéröl s a nemseti feladatok teljesítését rá bízhatja az államra, csak a magyar társada ' lom nem! A magyar hazát csak az egységes nemzeti kultura teheti valóban egységessé, ma gyárrá, nemsetivé : mert a kulturaban való szakadás a nemseti ée társadalmi, sőt msjdnem az állami ssétesakadozottságot jelentené. A nemzeti kultnra gyors és hatályos terjesztésére pedig as állam erői caak akkor elégségesek, ha a társa-
államé. A két nagy kérdés, illetőleg leiadat mindig főtámassát képesi, elvesstene minden bia-megbeszélésére gyűltek ősazé a Dunántulnak tos alapot. Ausstria- Magyarorsiág, mint Bulgá-alulirott országgyűlési képvisélői. összegyűltek, minden belügyében, ea ügyben is semlegesen hogy tanácskoszanak, mikép volna megindítandó I viseli magát s mégaUnáosadást m megtagadja, az említett célokkal kapcsolatban, a Dunántul — * általános íparkiállitáson-a msgyar
társ dalmi akciója. És ama meggyőződésre jn-
a mocsoknak még árnyéka »e élje, hogy. tiszta, I fénye* matadjön, mint as oltárkép.
De sokssor mindeu óvás, minden védelem ha-ssontslan. Sokssor éppen akkor, mikor Isggondo-sabban öruxük, a bozzálérhetetlenségiR rejteget-jük : eljfl a jóhirnév, a becsület 'őriát molyjatJ eljő a • magos iines< és hstalmas étvágygysl be laksp, őrli, eszi, emészti észrevétlenül és mikor!
országi selyemtenyésstés nagy siismerésben ré-saesüT, s ebből a dicsőség orosalánrésse Ueae-
-— | rédj Pált illeti. — A akti kir. tábla olnÖkoUl
tőlünk. Azt hi8ZHxük, hogy mindez emberi sse- IjS'ádor-Gyula igazságügyi miniszteri tanácsos asély. dolga, mely egyszer hóbortosán magasztal, fog állítólag kinevestetm. — Nándit egy V éves
máikor éppen olysn hóbortoasn elfordul, megvet, A ridegség nem maradhat reactió nélkül befsŐ világunkban. A lélek dérü* ege elborul, napról nspra sötétebbé lesz; megszállja az ember-gyü-lölet.
As óriási változási, melyen sz emberek átmen
elöakarjuk venni, mikor talán éppen a körűimé- :tek s mely lényünkben is történt, lelirjuk ha-nyak arra indítanak bennünket, hogy megmutas-! bozás nélkül sz emberek, s ,felfordult* a ,bo-snk a világnak: mily épen, milf .romlatlanul Uoiuf* világ rováaárs; kerüljük s lárasságot; el-megőriztük azt! arra a tapasztalatra jutunk, vonulunk külön világunkba; eltárkozunk min
bogy aa immár nem imponál; hatástslsnni párád a társadalommal szemben. A társadalom szemében ssétfoeslott, elmállott. Megőrölte, a rniagua tinta.' ? íéí?
Es sz óriási moly: a rágalom.
tlentöl és mindenkitől; csak srrs.nsm gondolunk, hogy mindez nem-e snnak az óriási inolynsk a megette I magos tinesnak : a rágalomnak munkája ?
Veszedelmes, rettenetes pusztítást végez ez a | társadalmi féreg. Lassan pusztít, de biztosan.
Nem egyenlő hatású, nem egyenlőn pusztító Komoly képpel lép be mindenüvé. Nem szitressn,
erejű társadalmi féreg ez a pletykassággal, melyhez kűlőaben nagyon hasonlít. Sokkal vessélye-sebb, mert rosszakaratú. A pletykaság bizonyos körülmények között mu-
de komolysn fogsdják. Egy ideig tartogatják, rejtegetik ; dé végre (bár nem 'szívesen) tovább sd|ák ugyanazzal a komolysággsl, melylyel fogadták. Így jár házról hásra; így jut el a társads
latság, mely kisárja a rosa-akaratot. Hibát nem; lom minden rétegébe. Csak annak környezetét
keres, nem knfat, csak s véletlenül meglalálton rágódik ; es a konca. Mosolygó, komikus képpel ; gyorsan befutja a társadalom minden rétegét , mindenütt szívesen látják; ssivesen is to«áb-1 nál szivesebben meglepi. Ennek is bitják, de komolyan sehol sem veszik. Aki ko ■olyan veszi, as társadalmi életben,
A isaagna (idea:« a rágalom komply képpel, orgyitokkai jár. Nem tudói; honnan jött ? Meg-Kállja a legféltettebb kincset: a becsületet, meg-
hagy jé érintetlenül, akinek rováaárs pusslitott.
Ennek s féregnek is megvsn a aoly-tulajddn-sága, hogy minél drágább_ valamely becsület, au-
roppant nsgy
a komoly diplomatai simasága s igy roppant maga nem vehető komolyao a | nagy a salon-képessége is. A salonok levegőjében tenyész legssivssebben; az a hasája. Ott él, ott rombol, ott szaporodik. >
Több becsületet megőrölt már ésere vétlenül, a védekezés lehetősége nélkül, mint ahány szúnyogcsípést okozott a komikus képű pletykaság a --- — kávéscsészék mellett.
őrli, megaszi. HsHsoete* munkáját mindenki látta, ludja, csak magunk nem. Mikor becsületességeink, jó hírnevünk tudatában, nyugodt önérzettel jsientink meg s társadalomban, — elfordulnak
kis Au egy sajtár vízbe tult bele. — Aradon aug 2-án nyitja meg Uaroas Gábor giinisater az .Alföldi es délmagyarorsaági általános kiállítás" t. — A mnra mi'tuturi és goriosáni postamesteri állásokra pá*yáaat van hirdetve. — Á ceAktormjui kisdedóvó egyletnek máj. 17-én rendesett társas estétye 1ÍJ frt. tiszta jövödelmet eredményesett — A csiíktonujai m. kir. tanitó-képesdében a tanképesitési vizsgálatok juniu( 17-ik és kevetkező napjain tartatnak. — Cták-tornyán aa &j vasúti indóház építését már meg kezdtél. — Szombathely több utcáját kövesea helyett aszfalttal fogják ellátni. — A tMemm plébániát Pap Imre halápi lelkéaz-beiyettee nyerte el. — Thurn Taxit hercegnő, a királyné nővérének elhunyta alkalmából a kabinet iroda magyarnyelvű gyászlapot is adott ki. — Etlgtr-tsftiian az asssony-hivatalnokok annyira tel-forgatták a rendet ríbilliói intézkedéseikkel, bogy maguk is jónak látták mindannyian lskö-ssönni. — Kecskemét vidékén a napokban kileno kőasáli sas mutatkozott, mint — nagy ritkaság. — A kir. táblák tUetnírálitálátának előmunkálatai még nem haladtak annyira, hogy ma már megállapítható lenne az, hogy a ssétosatolt táblák működésüket es évi november elsqjén meg* fogják-e kezdhetni vagy nem. Ha a helyiségek kérdésében az egyes varosoktól aa igasságügy-miniszterium kellő időben fogja megkapni aa értesítéseket arról, hogy a táblák alnelyeaése tekintetében minden rendbea van, az táblák működésüket november elsején megkezdhetik s ekkor a kinevezések jnlius végével megtörténnek, ellenkező esetben a decentralizált táblák működése csak jövő év május eléjén fog meg.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
kezdődni. — A rtgdle-kártalanítás ügye a pénzügyminisztériumban már aanyira haladt, hogy aa egyezkedéai és beváltási ügyletek már tel)es elintézést nyertek és jelenleg a felebbeaéaek elintézésére kerül a sor.— Az ornágot magyar gaz daaági egyesület jnniua közepe felé peronospora H fecskendő versenyt rendez. — a bécsi spárga- -sés terhére irom, a melyről Ián nem less f*les-kiállitás silánysn sikerült. — Angiid legkövé- leges néhány ssóval megemlékezni, rebb embere: Thomas Lumley, kétszázegy kilót Népoktatási törvényeink értelmében a tanitó-nyom. oly vastag teet-terimével, hogy külön képsobe oly éptestü l&évet betöltött növendékek vaauti kocáit volt kénytelen magának csináltatni | vétetnek tel, kik a kösépiskols 4 osztályéi el-ntasásaihoz. — :t belügyminiszter az intluenzát | végezték vagy pedig a felvételi vizsgát sz itt a gyakorló orvosok tapasztalaiaiból tanulmá | előadott magyar nyelvből, számolásból, földrajz-nyoztatja. — lilaka Lujza közelebb Z.-Egersze- ból és történelemből sikerrel' kiállják.
\ , Zala 22. Mám. (8 lap.)
k'ánb esetben szerezheti meg a ha megsssreste Íí, a legkönnyebben elvesstheti a kösksdvsltsé-get, mindamellett ki merem mondani, hogy helyzetünk tarthatlanságáért nem egy esetben önmagunkra vethetünk. Énnek okát pedig főleg á hiányos tanitókép
gen fog vendégszerepelni. — A miibarátok nort egy felvonásos dalmu-ssövegre — 200 frsnkkal
— pályásatot~ithdet, a hozzá legköselebb álló 100 frilik jutalmat nyer. Küldendők a »A Mű-barátok körének zenei szakbizottságához* Budapestre. — A magyar borkóstoló csarnok s bécsi [középiskolánál; csuk padfaragói voltak ; egy ré-kiállitáson összesen 10 páholyt foglal magában, i sse pedig es áldosatbárányqknak azokból kerül
— A persa sah felesége, kit több kitűnő béosi ki, kik a hosszú tanitás költségeit elvisslni orvos gyógykezelt szembajából, már annyira nem tudják: mig vannak olyanok is, - és ni jobban van, hogy jövő héten haza mehet Tehe- kevesen - kik felvételi vissga révén elérni is-ránba. — Visegrádon napról napra több érdekes kola nyújtotta ismeretek alapján próbálják meg régiségre bukkannak. - -a Eugénia excsássárné szerencséjüket. De olyan, kit e pályára nemes emlékiratai megírásán dolgozik, műve aaonban hivatásérset vinne, no olyan nincs.
. Hogyan volna hát feltehető, hogy ily télttle-
A timgtjar jelzálog--sorsjegyek ÓÖÖW frtos főnye-1 tea, csekély ismsretekkel bíró elemekből aztán reményét >Linsbaner iővárpai kávés nyerte meg. i egy alaposan képsett tanítói kar legyen nevel-— A bectírei tébolyáéiban az őrülik fellázadtak. | hető.
de hideg srizzel' sikerűit őket lehűteni. — A bécsi, De ha megengedném is t. kösgy ülés ast, mi-mezőgazdasági kiállításban tűz. ütött ki, de egy {kép valaki igen jó tanító lehet kevesebb ismeórai munka ntán eloltották/— Fiaméban közúti | retekkel is. mert hisz ezek szorgalmas előkészü-vaspálya építését tervezik. w I
1890. junius hó 1-ta.
het jogosítva senki felülbírálni sson okmány hitelességét, mslyst a megyei tanfslttgyeUL s <lgy képsőintéaeti igazgató kiállítanak. Éppen ily megítélés alá sstk a próba-év is, mely aöa-ont. törvényeinkkel is slíenkssik, melyek értelmiben a tanító életbosssiglan válasstatik.
(V«lyt, kSv,) Kramtr Lajot.
— A IV. agyaUMM tsall4g;ülls. A harmadik egyetemes tanitógyttlés végrehajtó bizottsága közelebb látogatott nyilvános ülést tartott as v\j városház dlsstermében. Lakié* Vendel elnök nyitotta meg a gyűlést, előadván, hogy as aug. 20 re egybehívott IV. egyeteme* gyűlés előkésaületei eddig kellőleg megvétettek.
A törvényhozásnak a tanítóság iránt tanusi- A mai ülésnek az a feladata, hogy az egyete tott mostohasága, a társadalomnak -fléggé nem hibástatbató ssükkebltiségs következtében aaonban rendsserint nem as ifjak crémje szánja el magát tanítóskodásra, hanem, kik ahívatkosott
T a n ti g y.
A tanítói állán blztonitAaa és uoljgálsUl viazouyainak meg* állspltáaa. *) A modern népiskola előnyösen különbözik a régitől; mert mig előbb a tanításnak csak anyagi célját ismerték, addig ma az alaki cél
let utján pótolhatók, még akkor is megkövetel ném, hogy legalább a gyakorlati képzésre- több gond fordittaasék képzőinkben. Különösen hang-snlyozandónak tartom pedig azt, miszerint a képző nevelése olysn legyen, melynél fogva lángoló hivatásszeretet az ifjúság jövőjéért melegen érző sziv, szilárd, feltétlenül megbízható jellem, erős kötelességérzet, szóval nemes erkölcsi érzület legyenek tulajdonaik az onnan kikerült növendékeknek.. Ki kételkedik, bogy az ilyen tanító aztán ki
szemmel tartásával tanítunk; mig hajdan az is- tudja vívni embertársainak tiszteletét, iskolai kola csak arra törekedett, miszerint a gyerme- felsőségének elismerését * vajmi ritkán lesz oka kek fejét biaonyos szómennyiaéggel tömje meg, —■'— * '
addig ma a nevelő oktatásban részesiti a gond-, jaira bízott növendékeket.
Felfogja hát magasztos hivatását s élénk részt ve*z az emberiség előbbre vitelében, tevékenyen közremunkál nemes célja elérésére.
zaklatások miatt panaszkodni.
As itt elmondottak a gondolatoknak egéss so-iát támasztják. Hadd Bzóljak első sorban a tanítói oklevélről I
Ama körülményből, miszerint es még-masjnos az érettségi bizonyitványnysl egyenértékűnek ■ÉÉBHtaMUÉ ast,
. ,--W y. --------------r u ------ | VM« V.nW mit
irányoknak képviselői, mendenekelőtt az iskolát fentebb a tanítóképzés fogyatékosságáról mon-
Belátják ezt ma már mindenütt. Éppen azért I kimondva,"kettőt gondolhatok csalt. Vagy van, hogy egyes államokban bizonyos gondolat | miszerint kulturpolitikusaink is belátják,
iparkodnak hatalmukba ejteni. Érzik, tudják, hogy a jövő azoké lesz, kiké az iskola, bogy az iskolamesterektől függ, vajion a jövő társadalom (a szabadelvű irány derűit arcát fogja-e mutatni vagy pedig a clerioális komor, rideg arcot ölti-e fel,; miként fog rendelkezni, alakúim.
Nem tartoanának, t közgyűlés, az itt elmon-
dottam, vágy pedig az a céliok, hogy a többnyire államköltségen tanult i{jak előtt minden egyéb pályát elzárván, kényszerítsék őket a tanítóskodásra.
S mennyiben az előbbi volna az eset, vétkes
mulasztással vádolom tanügy politikusainkat,___ _________ _
hogy a tanítóképzés reformjáról nem gondos- dor és örley János, kodnak. Ha pedig az utóbbi lebetőségst foga
mea gyűlés konstituálása érdekében a ssuksé-
fjos azerwső liisottságokat megalakítsa A ju-snlevők tapsai köst fölkéri 'fichy Antalt, hogy mint huss evvel ezelőtt aa első sgystemss taaí-tógyülést, ugy a~IV ík tanitógyüTést is vezesse s bistoaitaa részvételével annak sikerét. Zichy Antal eltoglalván as slnökl saéket, melegen em-"waett visssa ax első tanitógyülés össss-Iléeére, különösen Eötvös Jóssef báró, volt közoktatási miniszter meleg érdeklődésére a tanítók ügyei iránt. Hajd Csáky Albin grófiról saól, kiben a tanítók lelkes pártfogóra, a hasai kötmftvslő dás hivatott vssetOTe találtak. Fölsaólltja **u-tán Somlyai Jósssf jsgysőt, hogy tegyen jelentést as sgyetamas gyűlés •addig végrehsjtatott előkészületeiről. K omác$y Jóssal lépett están aa előadó asstalhos a lelkesen emiékesvén meg a tanitók magasztos hivatásáról, pontonkint ismerteti a IV. egyetemes gyűlés programmjátak pontozatait. Majd buzdító Szavakat Intés a jelenvolt polgárokhoz, hogy a tanitógyülésre érkeső tanítókat fogadják assal a vendégszeretettel s lelkesülteéggel, mely a közművelődés iránt fo-
Í;ékony főváros polgáralhos méltó. A bsssédst elkesen megtapsolták. Ktrikgyárld Elek néhány ujabb pontot jayasolt fölvétetni as sgyetemea gyűlés tárgyai kösé, nevesetesen a tanítónők, a képviseleti közgyűlés s az Eötvös alap ügyét, | Ptítrfy Sándor fslvilágositó szavai után a/, indítványt mellőzték. A mai ülés további tárgyát az egyetemes tanitógyülés rendeső bisottaagá-nak megalakítása képesvén, tiszteletbeli elnökké közakarattal Zichy Antalt kiáltották ki, a ki a kitüntetést köszönettel fogadta. Elnöknek Péterfy Sándort választották meg. Alelnökök lettek: Vajdafy Gusztáv, Trajtler Károly és -Nagy László. Jegyzőki BöngéHl János, Schweta Vilmos és Hajós Mihály. Pénstáros: Kurs Síimnél i helyettes pénztáros Nagy Lajos; ellenőr tíaray Antal. Az albizottságok elnökei a következők lesznek: I. Szerkesztő bizottság Ko-mócsy József és György Aladár. II Fogadó éa elszállásoló bizottság: Rémi Róbert és Szőke István- III. Kiállítást rendeső biaottság: Lede-rer Ábrahám és Sretviser Lajos. Ünnepélyrea-dező biaottság; Gundel János és Y^jdaryGusztáv. V. Pénzügyi bizottság . Wabrmsnn Sán-
dottak tárgyamhoz; de megakartam érinteni, hogy dom el, ugy a legnagyobb lelketlenáéget látom feltüntessem, miszerint mi is élénk tudatával bi- abban, hogy ifjaink az e téren is mutatkozó
runk az állam éa társadalom irányában teljesített túltermelés lolyián akárhányszor állás nélkül
kiváló szolgálatainknak, hogy igazolva legyen, \ maradva, kénytelenek a legalacsonyabb foglal hatesti és lelki erőink feláldozásáért anyagi kosás után látni, hogy legalább mindennapi éa erkölcsi állásunk emelését sürgetjük. kenyerüket ne a koldusbottal keressék.
Mert van én bennem is annyi idealismus, hogy Ha ez a be nem vallott cél, ugy tessék — belássam, miszerint szép idők voltak azok, mi-1 Bjnt az Franciaországban is van -—ez állam-dőn az apostolok kenyéren, vizén, rongyokban | segélyes inaktól kötelező nyílaSkOlstot venni éa meaitláb hirdették az igazságot, de igenis arra nézve, hogy a mennyiben biaonyos határ-nincs bennem a naivitisnak oly mértéke, hogy időn belül a tanitói pályát elhagynák, ugy az a legeértőbb gúnynak ne tartaam. ba ma. midőn I államnak a nevelésükre fordított költségeit meg-a regi idők egyszerű erkölcsei csak regékben téritik.
élnek, midőn életmódunkban, szokásainkban, er köleseinkben, viszonyainkban, szóval a minden-
Más okai a miniszternek nem lehetnek, t. köz gyűlés, különösen ha
FSgy&n&siumi zirtinnepély.
napi élet minden nyilvánuláaában oly óriási érettnek nyilvánított gymnaziata leggyakrab változás állott be, mondom sértő gúnynak hang- ban 17 éves, miután a középiskolába a 9 évet aik, ha ily körülmények között a magasztos hl- betöltött gyermek már fél vétetik ; holott a ta-vatás betöltéséből eredő öntudatunkra utalnak, Litóképzőből kikerült ifja 19-en innen nem dehogy ennek tettetett dicsőítésével feledtessék het. Ugyan ió tanítóképzés mellett melyik az velünk a kiáltó nyomort, mely reánk nehezül, i érettebb, melyik az alaposabb, melyik a meg-Nagyon hosszura lehetne még e fekete szálat j bizhatóbb, ha tényleg a tanítójelölt nem ismeri fonni t közgyűlés, de e helyett engedjék meg ha a latin declinatiot és nem tud is görögül ol-kérem, hogy tnlajdonképeni tárgyamra térjek át | vásni s ha mindjárt a másnak, mely mindket-Legyiink igaaágosak és tárgyilagosak, t jtőn tapad, nincs is oly tudományos szaga. Köny-ksrtársaim s ismerjük el, hogy állasunk bizton- nyQ a felelet,
sága és sailárdságának biztositéka igen na önmagukban van.
gyak- Tán itt lesz helyén megemlíteném ama lábra-kapott szokást bogy ujabban a megválasztandó
Mert igaa ugyan, hogv közpályán lévő ember, tanítótól bizonyos helyeken próbatanitást köve-ktlSaÖMa kinek működése oly sokak kritikájá- telnek: a már megválasztottal szemben pedig
■sk van kitéve, mint a néptanítóé, csak a legnt- j próbaévet kötnek k£
Készemről én a próbatanitás kívánalmát a legnagyobb visasaélésnek tartom, mert nem le-
* fddVMtatol * s,-ksalw*l laailMUt t bé 8-áa tartott ksanMissa
A nsgy-kanizsai kstholikus lógymnásium május hó 24-én, délutáni) órakor tartotta szokásos sárünnepélyét. — A változatosan egybeállított műsorosat mindén dsrabja szépen sikerült esutial is, s méltó dicséretére * ált úgy a szereplők, mint derék vezetőik lankadatlan buzgalmának. — A kellően összths'ngsó, élénk, hatásos ének és zenedsrsbok, Holtmsnn Sándor intensiv s kitűnő technikával bemutetoit songon játéka, Hajgató Béla és Táby Mihály ügyes eimbalmozása, valamint Pálffy László természetes ssónoki hanghordozással adott szavalata jmind zajos tapsot meggondoljuk, hogy az I arattak a nagyszámú dístingvált közönség részéről, mely a gymnásium tágss rajztermét zsúfolásig megíölté. Különös elismeréssel adósunk ss ünnepély kiváló rendeséss- s keresztülviteléért főtiszt. Vörös Mátyás tanár urnák, ki aa i(jüságot évről-évre ily ssép eredménynyel veaeti as egvházi és világi énekek tanításában, s l. Vencsel Heaső senetan. ur iránt, ki ssintén elismerésre méltó kitsrtással igyekszik begyakorolni a zenedarabokat. — Ugyanekkor osatattak ki a különböző pályadíjak s egyébb jutalmak is, melyek eredményét alább közöljük. Es után tiitissl. Jsnky Károly ur hatásos, busditó bessédet intézvén as if-jusághos, a lélekemelő ssép ünnepély a .Dalra fel t' cimü férfikar énekkel véget ért.
fi tanévi jelentés a • Gyakorló-iskola• működé-' séről, és a pályásatok'eradményéröl es: A lőgysia. • (lyskorló-iskols,, mint önképső-kőr, e tanéiban szept. 16. a négy folső osstály tanulói által, kik-
Nagy-Kan ina,, vasárnap.
nek.száma 11H tort, megalakulván, a vezető taü Dér a kör ex évi müködéaének faladatát éa irányát kijelölve, a lissti kár ekként választatott meg: Főjegyző Páiffy Uaxló, VIII. o. i.f aljegyző HofT-mann Sándor VIU. o. (V, főkönyvtárunk Sinko vita Nándor VIIL o t, alkönyvlárnok Púthkr Kft roly VII. o. !., pénztárok Tripammer Károly VIII. o. l. Eiunán kél bíráló bizottság jelöltetett ki. Aj kör t tanévben lartoil I alakuló. 20 renden, >l| di*z- éa 1 záró üW, melyeken elég kitártó szorgalmat tanusiló munkásságot fejte|! ki, u m: ki | sebb nagyobb lantos- éa elbeszélő költeményei, axéptsni fejtegetések 4* életrajzok, ssáui axeriitl 129, továbbá 86 szavalat bírál la tolt uieg.
Ezen lanévi pályásaink eredménye következő:!
I. A 3 beérkexett rermé*xet tudományi érteke-1 séa közöl. V A gőzről és. alkalmazásáról című' a ssakhirálat legjobbnak iiéjie, mivel jó lorráa mö-j vekből helyes ismereteket rendszeresítve, rfzábá lyoa szerkezetéért éa a világos előadásáért érdemesnek tartatott a Pap János-féle alapítvány ka-! maijára Jeligéje: »vl*éM ax idö mérték*.« — Szer*fl j Stnkovits Nándor Vili. o, tT""*) A 2-ik n>ü »A. vtllamvilágiiá* ea gyakorlati alkalmazása,* mely a: szintén hapznáu forrásokból vett anyagot rend* ^«ere»en tárgyalja. f» ««erkezetiel é* előadással.; Jeligéje: villamos lény, a jövő lénye.®" (Aragri5 megjU'almaztatifc tek Htrsébl Adoll, nagyatádi! biriokoa urnák 100 írtoe alapítványából o írt ka-i*ftHa* yySxerzQ Lübl Tixaduri—V.Mj.- "■ 1 A Mik mö »Ax ember sJJSif tíSw tudón müvet lor-T ráml baaxnahji^fTragérSteieltel és elöadás-aí Ili* ■ c<éretj* mélíó• Jeligéje : .Ax ember a teremtési koronája." II. X&rténeti értekezésnek kijeJöfVe | voji: „Szent Utván király éa kor i.* K pályáxatra lial m mn adaioit .be, de mi vet a síaUurálat . megfeieUmek ítélte leiadat ál, mi ulán régi é* ujtblr tekintélyes kulfök tanulmányozása, rendszereai felhasználása, két részre {elosztott szerkezete 'l)r Mván korooáxám, Imre hg. keresztény oktatása,j uralkodási, a keresztény vallás terjesztése, ax. egy bár *zervexése, halála; _12> OrszáRgyüles, I törvényhozás, kormányzat, vármegyei rendszer,) városok, birtok jog. honvédelem, rendi szerkeze?, nádor, bán slh. továbbá a/, értekezés é-énk, fo-. lyékony előadása éa szép írásmódja, érdemesné , leszi pályadíjra. Jeiigeje: l*ten velem, kiel-l Jenem• f Jutalma: tek. Hirschel Ede uriól uján-j déktil kajioit 2 drb. arany. Sivrxfí Hülímano I Söftdyr Vlii. Oi t. n............... - •' 7 i ■ ,'ii. ' ..[
Hl. T<Vrténell .álbesxélés páfyáxatára két. mii.' nyüjtatotl be. A< \) -Hoxgonyí Anna cimmel,~ttox-1 gonyi ^heát-yén, Mátyás király aeregében tökapi-l lányának leénya aierepei játn/ik a e»eliek elleni' blborubau, a legyAxés Qtáu Ui«krivaLeljegyxikt E kia eaefnény elég gyorsan folf, éterik eidadá* sal. iiárbexxédekkel é* elég. k<bl irálylytl. Mind-exen axéji^égei inéll^vá leasik a I, Eoempauger. l/i^t-fé^e anipilvátiy limaijára. Jeligéje: 'Silrac ' tan ilialfaiar orbi<*. Sxerc<^ Sinkovica Nándor. VIII. I o. t. 2) A £.ik elbeaxéléacime: »A h/ix axereltue « j Ennek.eseménye a kamxaai régi bárnál történt; löj-ok báborubati axerepel. U. is' Ibraebiut leánya' Faiime at ostrom alatt a várba sxíVkik, hol Keg , ie*ich Péter, Bárdi és Tuhy Mária leányával a a várudvaron bea/élgetve, Kegíevicb boldogéba)* tana lenni Máriává), de ö hőaieMeu viaaxaveri a! t&roktiket, hol Ő eteaik; Tatiy leányával és Bárdi: Gáapárral a várból elolenekQlnek. .Aa esemény elég gyorsan halad, de irály.a egyszerű elbeazéltí,! éa mivel, a kanixsai várat e kia történettel meg Örükité, étcaérefte méltó. Jeligéje; »Régi dicaöaé-; günk, ho! kés^i ax éji homályban* ?
IV. A'románc pályáxatra 5 mú jelentkezett, de esek köxól 4 caakj^«fttlege^ szárny - próbáig* táa, azonban, egyet >Arab« cimüt jó tárgya, sxer-kexete, népies előadása, irálya és vers alakja méltóvá tesi egy nilyadijra. Jeligéje: Él még nim setem Istenei Jutalma 1 drb. arany, tek Hischl Ede urnák sxivea adományából* Sxerxó Pálffy Láss'ó VIII. o. t. Végre a »Gyakorló iskola* föjegy xöje a sok ülés jegyxököoyveinek pontos veteié-aeért tek. Simon (iábor ügyvéd urnák i drb arany adományában rtatesülf.
A pályadíjak bókezti adományozóin kívül vol- j tak éx vannak a tanuló ifjúságnak nemes keblű barátai, akik a kifejtett szorgalmat elismerésükkel] megajándékozni, a jo törekvést %izives pTaMit-kal serkenteni kegyeskedtek. Igy részesültek ju tatomban a Szalay-iéle 500 Irlos alapítványnak ex éti t5 kr kamatiából:' Palkó Józse! Vili (4.16*, Vidor József VIII (4 -) Zrínyi Mik Sós VI. <t^K Kripácx Ltjos V. (Í -], Liaztner (Mtő V. Í —I Kopécsy György IV, (2.-). Ma tikár rsmc IV. Msjor Oynls IV. ®® IÍ*)g»ló Itéla Hl. (9 osslályú tuiatók, mint kik eífweneWlr as éMk- és zenében.
(890. junius hó l-én.
ur páratlan od«adi<a mslisit több kítUnoaégl^nk féixvétala Is emellé- Jelenvoltak Merftitndy liMa, kerületünk orrtzággyÜleNi kénvUslöje, Üáró liibrn honv* ezredes; hukxlalvlJtusa ezredes a iobbno> taliilít^H. A lakoma uhu lelkes IsikóMOntOkei le« betett haliam*' Poharat ámenek többek kozóu : Ifartdihdy Béla a hölgyekre; Varyit :
ÜezMéuyine és lierie'endyre; dr. Fúrnék U\*$lá; a sajtóra ei Varga I.íjosni; I) 'x^euyi « vendé
Zala 22.< Mám. (4 lap.)
b) A (írosxmann Ignáo tanár emlékére álapilott 160 Irtoa énétöHslöndtjusk eaen ^vi 0 Irt 76 kr. kamatjában Elírenreich Nándor VIII. (8.75) én Zeller Elek Vll. (g,-) os«tályl^4ánulók résxeait* tettek. ——
e) A mélyen tiazielt í'ólgári E gyí ölnek 60 éves fennállása alkalmából évenkinti juialmazáNra lel* ajánlótt éa köszönettel vett 2 drb aranyára a uia •gyár irodalomban, löleg pedig a költéajteiben legszebb haladást levő PilíTy Llssló Vili. öszt. tan. I gekre, Krug löerdésire e* ÍJuger- U-ituuunra. Ax érdemesíti el éli. esti órákban a kedéive*eu to«yo muiataag közben
d) Tek. I'lihál Kerenc, uagy-kaniznai kir. köz-! nagy huíj^st kelleti t/oger- Uiontun ICiffk ur ádal jegyző urnák 200 írtos alapi'vAnyából a 20 írtra j rendezett ei sikerült ifjuíjiueií. A M/.épiiotn aoia-kiegéaxiieit kamatot ax ax i'ju lógja elnyerni, aki bxn ott voltak iBínc-dk .1 izsetné, iáaxod) títrekUis-ax érettségi szóbeli vizsgál álon a magyar iMda*lkárné, báró tttbrane, liarany SAnd.irué,iKapoavar> lom éá történelembörn legjobb leleletet adandjs Cienger sxá^adoeué, lüzMeiiyí K^ekun, Ouaa
ei Tek Fábián Fereni? urnák 1 drharány ado- j redeaué, Fainak La^zione, (iot/« lióberlne, (Pa mj mányát jó magaviselete és a magyar nyelvben | Isztt Mariska; Juha** xxa«aduaitd, Kruj( JoZMeine, tanuiiioti kivált) wrgaliua és jehn előmenetele Markó Aiiinhie, l'állfy Aiaioxne, Pieheisz tíusz* folytan Sárec< Károly IV. n«xi. tanuló veszi ju» lávné, Hcbmidt Fí'ig^MÜ^Öj.tgöt' Uitmxun f^iakue, talmuK | Varga Lajosne, Vuoakius lauDNiie, Vugner Ka*
I) Tek Ifj. FeatailMler Józant urnák 100 frtos rolyné, urnóket, továbbá: lioroukay K., O^xaenyi alapilráuya utáu K Irt Uamftlol az igen tisilelt j Anna, l)ukaIrina, Janda Hedv.^ Kaan Irina. Kohler aiapitó azándékti sx#rtnt f évi jun. h i 14 én i 1.1 Ninn, Markn írnia ea Lujza, W uuakiciN. k. s.-n^ok. Pergftr Kátman III. oniít?. tanuló, mint iptroi sztt - Kijeg|aésrli* heinnm K«r Aliiért hely-lök ^sorga'mas es jó viaelotü gyermeke fogja|b'eli flatai kereskedj maju« ho ^ti-an jegyei vei-megkapni. jioii VVeiii<i h^fitm kUassiuinuya' gv yi tiuonaitn
g A nagyérdemű uagy kanis«si lakacékpénx-1 Vilinoz kir. laoáos >r ur gyermekei t^op müveit tár.resxvény*társasáK20Irtosöutöndijánalt 10*^ 10|«égÜ nevelonOjévei. Ilj.tioiiiManeoz J >z*ei ffö^ és<leiAt (iretforino-iics I nre és Vinkovlcz | lak váron jegyzője jegyet vallóit Vizmaihy T<H ÍSTván I. ositálylié^niorvAiajku tanulok lrá|ijákV! lisfiÜisttnyiiyil, Vizmaihy leienyei-tohmt^ket mini Rik a magyar nyelv elanjátitáfában a leg-1 leányánál, szebb előmenetelt lanuailolták. . Hálás kfyutöne? a szíven adományokért!
lka
Különfélék.
— A iiitg}-kaulaimj l|mroM MJsk «l»»l kii re püukosd vasaruapiati (.aakioriiyuu — mint az uiár a mull agámban jelezve volt—dalesieiyl rendezett. Sajnos, hogy az erkOlcm auer meiieit az anyagi teljesen isegtorUnou aianyhau «ií. la* — A iluiiáut. Jüina iKjriíilrt megala* gadli.otan. miKpriirt n dalearátjr fiapja igen ronsz kitása tárgyaliáh' mosl már komolyan actioba j jdöre volt kitűzve, minthogy t<yenkor .a koztinseg léptek a uunántuli országgyűlési képviselek. "Inkabh a s/ahadban keres aaorakozasl, ekkora Legutóbb DunántnlnotabilUásaihoz felhívást in- nlegenkedesi azoutiaii luegia uáHk uagy loku hl* téztek hangulatkeltés céljából. A felbiváa! la-|zalmatlanság, eilogult eioi'olet ei taiao parinsku* punk más helyén cgéiz terjedelmében közöljük., dán is szülltáltek. Hogy a dalkiír e/,t neot erde-Hia<utttkt hogy a leTke^ hangon irt felbiváe lile jmeile, arroi a megjelént leilUuo csekéiy w/amu, de
tékcs helyeken mogteéntli' hatá4 s mire
az ügy a létesítés stadiu'ifába /lép, Dnnántul ez«rei. foguak hazuíiits készséggel a,nemzeti célok érdekében kibontott lobogó köré'tömörülni.
-— ReiBiiiKrl ejj> kt'dttíwég. Mai számunk vszórcikkjében szólalunk.iúl a rendőrségi köze-
bizonyul a múcrtő kozoiineg uieggyo«odoU, mert minden egyea eneks<tam úiuu le>aes teinzeset nyilvauitotta. h így a daUnr~Ío oeijut. az erköl-ó-ó elisiuerest, n |o hírnevei kivivőt imganak, iui annál szebb, mutiiiogy i.^akiornyaoak iisziaueiő-lagoiy^ol atto a mar gti év oia lenned) Uai*
gek-egykedvűség ellen. Ujabban megint történt Iegylete viXi. Míg tebái a kiVTvoii mnve^i sfker a olyan uolog. amt valóban kívánatossá teszi, hogy dalkör 'ttfxjait továbbra is kiiariaara buzüit(a, ad-r ndörtisztviselőink n rendőröket erősebb, kato-;dig masres/t buouyos, muzeiiut a kiiUxoit ne-naibb fegyelem alatt tartsák Máj. 28 án eatejiuesoéi leladaianak megoidasa a közönség anyagi 11 óra tálban J. L közjegyzői írnok a'Rákóczy lámogatasaiói-i^ tíiz«. — A dalkor - habar sas* utcában hazafelé menve,, eszreveite, hogy egy réiiy, de kulturális leuyező, letserdeae eiao aorbau férfi élettelen uót. tart karjat közijtt. Feléjök. Nagy Kanizsa varon müven kozöusegei erdekei* • közeledett. Amint,Őt a' lérH észrevette, kérte, heti. Miudeu eseire kar vorna, ha aa egyiet, ineiy hogy legyen segélyére, zörgessen be valamelyik > önerejebői. keleikezeit a a tegnxehb tej>oüeauek háxba. hogy hozzanak ecetet, mert neje elvess Unduil, pártolás hiánya unait letoez.a ek. tette eszinéietót Ez megtörtént. J. J, az éleax-i — A régi rvrlitl««dk.' A r«gi, vagyis tési kísérlet közben megtapintotta a nő ttterét. | ax 18*2- év januar ho ei»e)eroi keiiesait oazir. Nem vert Keze is hide^ volt s a lámpavilágá ertékü lorintrot azótó aiiauijegyek c»nk toiyo evi nál meglátszott, hogy ajkai n kékek Ebből lát I junius hó il" ig fogadtatunk ei llzeteskép vaia-ta, hogv' itt okvetlenül orvokra van izükséff é^Luiennyl állampénztárnál es hivalaiuai. Péveez nevü arra menő rend/irt kérte, hqgy liiv — IMiouogmpli. Vegre megin alkalmuuk jon rögtön orvost A felszólított rendőr azt te lesz uz oly sokszor jelseit ördougos kénzUieket lat*( lelte: „lljah kérem-én nem mehetek Ha valaki halni és hallhatni. Phonograph ur uiár megmer* az utcán rosszul lesz, vagy megb&l, az primt* | kezett váronunkba és hé*tOn juiiiui hó 2-au ügy. Mi csak akkor avatkozunk bele, ha gyil* esetleg a kOveikexö napoti U ráiiiato ieaz ax kórság, vagy öngyilkosig Üirténik. Ha orvoaLArany s/arvaxt sxalíoda nagytermében. A iTVáló kell, nivjon az urf* Efahöz — ngy- hisszük — [vendég igen sok kedves ismerőiünkéi hozta üu$a* nem kell kommentár, hogy minden emberben [ val, köxtük Blaháuét is, kiváló Vuiüve$zek es írok föllázitaa a vért. lársanágábau, katona es cigány xeuekar kiseie-
Ke4él|ea maj Állat rendezett a hely be' i lében. Jegyek kizárólagosan Práger Hela úr gyógy-•Társaakör* máj. 26 án a nrőrichelyi erdőben. A szertárában válthatók szemelyeukint 1 írtért. mulaisáK kezdete délután 2 órára volt kitűzve, — A humukkowáraiul burait, pünkösd de tekii^lettel a nagy-kanizsai vendégekre csak 8 első- és másod-napján nagy látogatotiaagnak
óra-után ke/dődött meg tnlaidonképen A helyi séget Knv/ József ur a sxt.-miktósi urod. (őerdé* sxe volt szíves átengedni; annak elrendezését
örvendett Kanizsáról is igen sokan Jtfittek oda kiránduláat. Sokat távol vidékről az áhítat vezetett oda. De, hogy nem mindenki bűnbánó
i pedig p0&$énfi Etek ur a »Társaskör elnöke vál-1 szándékkal vett réazt a búcsúban, elégge mu* ialia ei a azt valóban poutpftssá is tette. Ax erdő j tatja az, hogy a két bucsu'nap küzti^jjelen egy kexdeiétö! mu^ató'áblák é^nemzetiszínű zászlócs gyolcsos tótnak vásári sátorából ismeretlen tel* kák jelezték a majális helyiségéhöz vezető utat. tesek nagymennyiségű gyolcsot elemeitek s as A helyiség kórnyéke parkszerűen volt csino-1 ottani helyettes plébános kertjén át zavartalanul jiiiva s a gyönyörű napuigárlogó árnyas erdőt vitték a Bszögény legény nép ssürivee ssorzött" simára sarábolt Kétsuiak kígyóztak be a mulató I bucsutiát. ^ . . ismeretlen vidékre ; tatán épen közönség nsgyobb kényelmére,és álveselére. A Öergácziába.
majái isi lakoma páratlan feszlelenftégget és kedé* — Villám. Csurgón m. hó 2l* én a deli órák-lyesáéggel folyt, mintha egy szép, visszúilmodolt i ban Hochreiter Kornél ügyvéd házába a villám képe tolt volna az egykori őszinte, patriarchális beütöd. A tiszteletben álló család épen ax ebédtársaséletnek. Reményűnk lehel, hogy az itt4 ta nél ült, mjdön egy löldetrázó mennydörgés hat* pasztalt társaséleti őszinteség és melegség egy látszott a a ház kéméuyét megrongálva, a axobába • lolloban(» fény, mely sugarával a jövö társada-1 hatolt; ott is apróbb rongálásokat tett, ds ál Ilont éleiébe hatol,* hogy azt siebbé, vonzóbbá, ijedtségen kivül — szerencsére — senkinek bája boldogitóbbá varázsoljSí - A' hangulatot Dezthtyi [ nem történi. " .. • J
f
Nagv-Kanisza, vasárnap.
— VlR)*««ir«iMáK A Koxenleld téle axó dás-kocsi közelebb, ax utcán gyors futtában .ke-résziül ment egy 9 éves fiún, izerencaére azonban nag fótit) baj nem 4örténl. — A vigyázni la n kocsiul felelősségre vontak.
— Tálait lárgj Ezelőtt másfél évvel a lő tt?<£n 70 forint 'értékű, gyémánttal diaaitett arany-Íiiggíi találtatott, melynek még máig sem nkadt-gaxdaia, padi* igazolt tuladonoaa még aiiadig at-vebeii a reodőrségnel.
— KéMf|| % Ala»*tA*«k. Sümegen a köz-aégi képviselők választása május hó. 21-én yolt, aa elöljáróságé. pedig 23-áu. Sfeóváu Kondor Jó-| zaef helyébe, ki e tisztet már, ÍV éven át viselte, Pozsonyi másod bíróvá Lázár Károly, pénztárossá újból Faludi Antal, közgyámmá ráoczer Gusztáv választatott még.
A nttmcKl éak. MUoiio v^y etillel I május án a stimeg városi erdőnek jóvixlwpiu j részén pompásan sikerült táncmulatságot rendezett, A legénység a tisztikar vezetés* alatti már reggel 6 órakor kivonult, később megérkoz
Zala Sá; szám. {5 lap,)
i*™* A mini értesülünk, as igaxgatóaggnak aa a t^rve, Ii04y már ax idén e kisebb gözo* Boglár, Badacsony és ttév-Kűl'ip köxt rendesvn jarjou még pedig akképan, hogy ii halaton-lürediaknek In
1890. junitm hó 1-én.
mindennap alkalmuk legyen Bádauaonyba rándul^utak óriási bálóiábi, altnak egyik laglontoaeb Un
niok s meg aznap visi<nierni Füredre. A terv végrehajtása azonban lügg nz érdekalt Zala* és SomogymegyéktQl is. Zalauiegye a nupokban mar y-álöszinüleg aláirja u **eraödest, mely- a kikötök megépítenél,-éh" fenntartását biztosítja. Ha Somogy-megye is mihamarabb belajezi a azeraödés meg kötése végeit lolyó tárgyalásikat* akkor a terv kivitelének semmi sem átl többé uiiában. A má« sodik haj6 vlxrebogsmtása Szarvast Slndor tgax» gntó tőlelügyeleté alatt teljesen sikerült, K hajót az újpesti.,Suhonichen-cég épbe, melynek gyárá-
lemügyl miniszter hatalmai szabású forgalmi po lltiklja köteikiatében lett nemcsak elengedhet* len, hanem most már haltazthatlan ia. Két*égtel#tjf hogy bekebelextetvén a magyar királyi államva*-
át, a nagy lornalmi ügynek agy haaxuoa ténye xttjét fogja képezni.
A berllii ItaiabiirK* Merdei|ll III* rándul** ir|iin, malyet a magyar államvasutak várnai menetjegy irodája rendex, olyan érdeklő , déa< keltett a nagy küxónieg kftréb-n, amely sí tői ax gazaitól ier/uéM*eisxerüleg várbaló volt, fö nngy érdeklődést tekintve, a menetjegy* iroda abban a szerencsés Jielysetbsn van, bogy az ed* digi amúgy is nagyon aiaeiony áraftat leszállíthatta, amiről a prngramw ad résxletex lelyilagositáit. A
hol a tavaly leiavaiott Kelén gőzhajó kerüit ki. progrutfim különben már magjelent és bárkinek Legközelebb meg fogja tenni próbaútjai, mely aj kívánatra inegküldetik. A közönség érdeklődéséről ha adás u|. örveudeies mjzzuuula lesx a Bniato- j álialaban ax nyújt tájékoztatót, 'hogy éppen liánon. romiéle ax a osopofctj mély eddig a ré*atvavé*re A ken/ihely l» • sxtr györ* j jelentkezeti. tizek elsejében, mely osupftn Berlinig
akik mint
7 Vaoull KJtilh
gyt, b, é. vasúi r, í. I. é, közgyűléséi máj. hú j ntexik, tíj'nyomrtfttli e'ygn.ok vannak tek Barkoeay Károly eltífck, Mojser József al riíiu lactQl'a meg Keazthelyeu, id. Heiscbl V.el-1 valamely lóváíxagylet tagjai oaailnkoxni kívánnak elnök, Záborszky Elek ftgyész. üánti Alajos ndklete alnti. Jeleu voli VVi résxvényes 1071 drb. ja budapeidi lövészegyeaületheg, mely a berlini
réssvénynyel. A* igazgatóságunk nx 1HM9 évre j nagyszerű vouatkoao jeieniéHe tudomásul vetetett, a telt tn téxkedéáek jövabngyaiiak ; ngyyintén a
u lai1
péiiziáros ia. Délután pedig csakúgy özönlött al közönség, .köziíiík az intelligenciának majd min-dcp tagja. A tánc ebéd után azonnal megeredi, a a tűzoltó lámpák ténye mellett még késő eéte 1 ia tartott. — A majália ..ai:„ .. i. ,
gényscg mulatsága volt, delHiéi ts hajtott, ami tekintve a belépő' kélyaégét, s hogy a tűzoltók még ebédet is kap
lövértzUunepélyre utazik! hogy otl a j magyar IftvéMsci minél tné)i<)bban legyen képvtaeU
madas
vagyonmérleg, u
melynek célja a; le-1 jelentése álapján egybnnguing eil'ogndiattak és jó — ÖÖ irt tiszta jovö • i vabagyuiiuk. feUekuiau az iguzgaiOHag ea lel.*bi
i lOrdftl ktvnnuak kirándulok, ukik
meglátogatni, inig a nordcapi kiránduláa hoaazu tarig ma
1889. év . végen mutatkozo 1U tDB Irt HU kr
m knzgyUles, hogy , imatt való^zintlleg a legktwebb oifopor^ftj iuglák
tak, igazán várakozáson .felüli összeg. A bort tiszta nyereinenybOi 30tHJ irt megyei segélyosüzeg, Barkóczy Károlyt Mojzer Jó^Bei, Fiizik (iyula, mely mnig se^i fizeiietett be, a jövö eviszamlara
és Mojzer Imre urak ajándékozták.
— OélUnnut. A Balaton Fürdőt basenáló köa«Hiséget érdeklő újdonság jött- létre ftA-ái-feal-, rv^ny bogj' f. é. Junius 1-től togva az idei .nyári évad tartama alatt a nappal közlekedő podta- és vegyesvonatok közvetlen a pályamenten fekvő Lelle] 233 ir község részére a boglár .szemesi vonalon levő 110 az. őrháznál feltételesen 1 percig fognak tartózkodni. Kzak szerint a -Kanizsáról reggel in-.' közgyU'én rendelkv doló 21G sz.- Vegyesvonat d. e. 10 óra 42 pert kor, s a dehitán indnlo 2u4 sz, postavonat ne
dig 4-ófíi 2 .perekor erk zik ocí.a. A budapest itauizaai irányban közlekedő 203 sz. postavonat d. e. 11 ora í»0 perekor én a 215 sz, v'egyesvo eaft e»te 7"ora 27 perckor fog onnét indulni. Mi után menetjegyek kiadása és podgyász felvétel
átirassek ; 2., thHídrb. elsdbbsegi részvényt) osztaléka feiébeh 54iH Irt ■ tltfü drb. torxareaz ^liy-S^. oaz'aicka lejölwu.pedig i>!00 írt I. é jumuH íió l en ktoH/.tasHsk , 3, az ekként fen marad i 1355 irt HU kr. I^toaiegböl lo\. vagyis 37 kr. a tartalékaiaphox caatoliaaHek, 25%. iagvi1* Irt 94 kr. az igazgatóság ó* tisztviselők kuTou járulekain) lordittasnék'; 4 , ii re ali-i 933 trt 48 krra vonatkozólag akkeul to'rteir intézkedeN, hogy ab * bttl 500 írt. nx (ga/gatósug. külóu dijuzáa^nak
eéiiából a/, igazgatóság rendelkezéséreiiocsajtaioti, a -lenmnradó 432 Iri 48 kr, pedig az I8W0, eyi üxlet-i*számlára vitessek a'. A !elügyelö-4)ixoltsng tagjaivá egyhangú ag Deiniuger Imre, Hegedűs és itj. HeiachI V. választattuk meg. Kzzel elnök a
ezefi fecglTT fiéiyéiregyétőfe ^ neiö W^figflltétHy, 1 kbxgyflleBt hetejezetmek j»Uwte 4t>r
az utazó köaönségúek az illető menet és pod gyíkéi szállítási dijakat az igénybe veendő vo
—. Helv htlvalláiu isteni lÜzletel A keszthelyi kftzs. elemi isk. 4. ax. tantermében kalauzok közveüiése mel|e€t kell ] pünkösd másnspjftn dt e. 10 orakor helv. httv.
isteni risztéleMaríaToii. Az ünnepi fyeszódet a/, kesztbelyvidéki UgybegyÖIt^ 25— 80 ta'gl>ó} álió gyülekezetnek
natoknál fizetniük.
Uaxdakérl » ftléa. A
gazdakor máj 2H. népes gyüléat tartott Készt- Ihtikytm (fábor köves
kállai lelkei/, mondótta.
Máté elnöklete alatt, Elnü gyülta tudomására, bogy
— Tii*. Pünkösd maanapjau esie Kesxthelyeu, HofT.nan József faraktarában két taben is tű/.
helyen Bogyay Örümpiel hozta.
kor altul az 1#!H>. évre segélyk^nt^ kérelmezett I latnad!. Nagy veszély lett volna, 440 trt oít.kr. a zalam. Kaziiasági egyesliret a cHirftjabun el nem fójrjak a tüzet, körnek megszavazza és utalványozza. Ugyan ő jelente, hbgy az anyaegyesület magáévá tette
- Kereikéilelml kamarai beadvá* Hfok b^iyegoieiiteaégc. A kereskedelmi és
a kór azóu ihditványát, hogy Ur. Festetitsj-Tparkamarftkhoz intézeti .b&advanyok bélyegkóte Györgynek, a Georgieon megalapítójának szo* í lezetiaége tftrgyftban a kereskedolmi es a pénz
képezni, u lara ulalom elitjéhez tartozfukri&urak, tudósok, írók eih. Általában ax addigi oaaiaa |t» lemkezok, nemcsak nagy utazó kbxOnaéget, de exxrevehettfieg elegáns táraaalgot lógnak alkotni.
— A liéei«berlla*kaaibnrgl kirándulác rendező -bizottsága már kiadta ai utnzfta részig* tes pn>gsainm|at. Aa utaáái jul. 10-töl juf. 9!'|| van lem/ve. Az utazó társaság Hudapeaitői egéax Hamburgig 11. osztályú waggonokkal ellátod kü lön vonultai utazik. Ax egésx útvonalon aehol iesxéjazaksi uiazns, Visszafelé H-jmburgtól bártnaly ineuetrend szerint viasza lehat utazni, ax utaxás bárhol lé^beszakiihaii). A jegy aug. végéig érvényai, A részvételi du *•"» Irt. öaxegbtn l»enn foglaltatik az utazás Hamburgig és visazá, topábba al* sörendu hotelt lakás- Mecabeu, Ueriinban és Ham* bnrghan, a programm szerinti tarmxkodeai idü alatt. A részvétéit díj hoUnay (íyula kezeihez ^Budapest, kecakemelí'Uioza 18. ax.) két régxlat* ben lueieuilou 4'Mrt heilrúlagjMfiitf* tÖr.!|, 40 'toriul pedig )Miua 1 én..
»*é|»réll&rl#«l zurliiiapiAr'-ra hirdet tlö' tizetesi WaUÜsch Karúly hadnagy, a m, kir. nagykunsági !Mk nepkdkeléai járás nyilvántartó uaztje. Egy példány ára disxes vaaaonkotáa-bén I frt, mely legkésőbb. I. évi jun. 16-éig a „Debreceni Elenör* kiadóhivatalához ^Debrecenbe) küldendő; mert a naptár eaak a megrendelők^ ha a tüxoiiók 1 szamara log nyomatni. FÖlóa példány nem laea. l^aiaatomjagyxéka sokat igér.
• A lftldl)lrleke«ek kéllkéayvit cinU müee megrdndeleat ivet bocsátott ki Latnpel Bóbart, budapesti könyvkiadó, A mttvat Kaaaay Adoltt ta* inert sxakironk irta; Tartalma ea: LA földbirtok következő sxer/ések éa váltoxások. II. MexOgaxdaaág. 111,
Se
bor áüitaaeék ; hz e célra ki küldendő bizottság! ügyi tn, kir. miniszterek egyeterHl.leg megválasztása és egyéb leitételek meghatározása; rendeletet bocsáitoUák ki: A kamaráhoa iqtexetd Eáldbirtok visxouyok. IV. A fóldbirlok nelléktfr
_ L-___-.1.^1____ í.________1 ' ,1 * Ls___-tttl___I. I -___< I... . .1. i.K 111 ____i. _____li iTV"^ II I, url .hiÍ.Im .; \T A l,lUL..i..l.L>l UaJ> %fl n.
a Keszthelyen tartandó nVári közgyűlésnek lesz beadványok kózUl csak szók tárgya. A kör tagjai számára 'i-JPeronogpora fecskendőt szerez be, és pedig 2 ^lrb Kozlovszky félét és | drb A11 weiler-télét, melyekkel előző
nek beiyegk&tem-I xettség alá, melyek hatósági jellegű eÜQiéxéat igényeinek, ellenben azon beadványok, melyek a I kereskedó vagy iparosxiály általános érdekeit il-
vedeimei. V. A löldbtrtokkal járó terhek. VI. Di-leií visxonyok. VII. Szolgálati visxonyok* Megrendelési ára ezen nagy 8-ad rét, ívből álló inünek csak t frt. Bolti ára nagyobb laand. Gytti* löknek minden 6 példány * utáö egy tiaxlelatpéx*^ danyt adnak. A mű körülbelül augusztus hó éltjén jelenik meg. — JVlaei ennél Jobb arsaágN ezer*
leg a kör tagjai előtt próba eszközöltetett A lelik, valamint oly levelek, melyben uíagantelek a Kozlovszky-félét feltalálója, a kis komáromi urod. kamarák altal bozzá|uk intézett megkeresésekre gépész, mutatta be, az Áll weiller félét Pető ke • | vagy felsxólitásokra valaszoinak —. bélyegmente*
reakedő. Mindkét gép teljesen megtelelőnek bizo- sek. Ilyenek nevezeteden olyan beadványok, me- ___^_________
riynit. A Kozlovszkyféle gép 6 évi- jótállás lyekben lel világosii ás kéretik törvények és rende- j Sidzina ((nlicia,' u. p. Jordanór). Feleségem majd mellett 20 frt, az Ali weiler féle 3 évi jótállással j letek intézkedései, ezek értelmezése vagy vegre-; egesx 5 évig szenvedett gyomorbajokban, izékre* színién 20 frt. A kör által megvásárolt perme j hajtása, közlekedési vállalatok szállitasi teltateiei, {kedésben, étvágya is teljesen elvesgetl,pedigugyan-teaő gépeket a kör tagjai ingyen használhatják, díjszabásai, be!- és küKöídidi cégek, sxállitások, icsak szedte sxedie a Morison éa Pserholer léia ÉlbatározU a kor, hogy mindazon községek vásárok, kiállitások slb. iránt. -—
számára, melyekben a (jrazdakörtiek legalább 20
Nagyar énsakkeletl vasul. E
tagja van, egy egy permetező gépet fog besze-jgyír vaaüti vállalat részvényesei ma lartoíiak meg szerezni Permetezéenez szükséges kék gálickőj utolsó rendes iöxgyülésüket lorgalmi intézetük Keszthelyen Pető kereskedőnél 37«irton. szóda!magán igaxgatásznak érdekében s Lévay 8 irton kapható 3 kint. Dr. Cisanády pénztáros elnöklete alatt egyhangúlag elfogadtak a jelenté, hogy a meszes gvörki amerikai szőlőtelep- Correspoodenz* állal már ja |É
Henrik • Mester korábban ismerteted
bólf mely a kör tulajdona, ez idén 23000 drb 1889. évi jelentést. Ax esedékes választásokat a gyökeres Riparia vessző adatott el 188 irton, junius 19 -i rendkívüli közgyűlésre tarloUák lenn, Ugyan ő jelenté, bogy a m.-györki szőlótelepen | melyen ax államosítási szerződés is ratifikálandó
[labdacsokat — végre is Brandt# Richárd gyógy* sxerósz avajci labdacsainak használata Qlán nyerte vissza egészségét s elveszted étvágyat. Fogadja ezert legsziveiebb köszönetem! Viati Lajos, népiskolai ioianito. Aláírásom valódiságául tfxolgajfoo e hivatalos iikolai pecsét. (P. H.) Brandt liwhtyí gyógyaxeréáz svájci labdactai a gyógyszertárán-ban egy doboxxal 70 kr. kaphatók, Agyaim kail a rajta levft fehér keresztre vörói mezőben, 1 Brandt Richárd névaláírására. ' *
jelenleg 47,368 drb. szőlővessző van kiültetve.
— A Balatén aaiUodlk glxhajéja. A balaloai göziiajózAsi társulat második gőzösét már vizrt bocaa^loliák Siófokon. Ez egy' kisebb fa|tt oaevargOzóa, neve Hoháo, mely ideiglenesen k»g ktoiefcarfei addig, • anig a jövő évre elkéazül | kei nagy góiiiajó, melyek ax atsó Ballon pert* jai k<at fogjak az állandó oasxekoiiet#»t feotar
less. A réixvényesek megnyugvással, a vasút fő-alapit ói és !övezetői, Lévai Henrik elnök és Ivánka Imre vezérigazgató büszkén pillanthatnak vissza a vállalatuk áltjri teljesítettekre. Ax észak-keleti vasat fennállása óla igen gzolidan éa á hazafias érdeknek 'megfelelően volt vezetve 1 úgy utazó, mint üzleti klientélájának teljes megelégedésére működött; államosítása Biroai kereskedj.
Tollfuttában.
Most már mehetünk a vároihái emeUlére. An» nak is érdekea a lolyoaója. A folyosó — agy lét* szik mindenütt érdekes. Itt U látni egy-agy szépnemü klienst s Itt li akad patroouia a aaép* nemnek. Vagy miért legénykednék olyan aokilg
Nagy-Kanizsa, vasárnap.___
JUeax Gyula ? £» miért döngicsélne méz után hősoinoérea bajuszával • kedélyeaképű HitmMtr-gtr f De már iti a szépnem ritkábban van k|pvi> eelve, mint • rendőri lolyoeón. Es a ritkaság atcaban nem eaik aa érdekesség rovására.
A folyosót itt mosolygó vágy mogorva férfiért ook töltik meg azokonaq. Azok a Matkocics la-Ucaoe urat keresik ; eaek a kormányt stidják és Ottmtiy-éri imádkoinsk. Ások a nyugalmas folyamodik*, esek a haragot adófizetők. A mosolygó résa ast hissi, hogy nekik minden a jobbpárt nevében sikerül; a haragvó résat a balpárti martyrság tudata dagaaatja. Mindkét tábor csendes. As egyik állandóan a foga fehérivei mosolyog és szorongatja a Matkovics ur- kesét; a másik esintén loga közölt mondja imádságát az adó-könyvéből. Lármát nem akarnak ütni, mert ott van a polgármester or saobája. Még ki találna {tani s aszal a sziv.be beszélő édes nyájasaágá-vál még vallamennyiöket megnyngtatná, hogy bi-aony as aa adókivetés igen igasságosan van megcsinálva. Hát — uram isten! — síért fisélnének Ok adót, hogy még a kormányt >e szidhatták és Oazetslyéri se imádkozhassanak egyik fertálytól a másikig?! Maradjon csak a polgármester ur a Mohájában ! Egy fertályeaatendei kormáoyszidá-sért a jóravaló balpárti magyar ember hallgatni ia tud egy kicsit.
Talán már itt mindjárt meg is kesdenéÍLiJir^ tályesatendei káromkodást, ha tudnák, hogy a polgármesterur bizony nem figyel a folyosóra; már Ósak azért se, mert meg van benne as a véghetetlen jó tulajdonság, bogy nem akar mindent látni.,, hallani és mert véghetetlen gyónyórüsége télik nyilván abban, hogy dacára as állhatatos tülsá-ráanak és ssemhunyásnak: valóságos delphii ora-enlum, mert mindent tnd.
Na de ne rohanjnnk be mindjárt ajtóstól ad ptrtomm, mert as egy chica fotográfustól nem
lilMM.
Lépjünk a „kis-szobdba", mely a polgármesteri aaalonnsk előszobájául, az audienciára menőknek váröterműl szolgál.
. Zala 22. srám (6 Jap.)_
testületi köxg yÜlést, mim lertály-eeaiendönkint egy liaaielgéat.' Akkor bámnllam csak nagyot, mikor es előtt 3 esztendővel, a osáktoroyaí király-tisztelés alkalmára magyar dissrnbit oainállalott •No, most már kiesik a világ leneke l« • Nem esett ki. A mi polgármesterünkből olyan daliás magyar y&loif, hogy síinte löltámadva láttuk benne Oaeinek valamelyikéi, akik — ahogy a történelemből tudom Oejaa lejedelem idejében költöztek be Tibold néven, Bevállott 0 dlsima-gyarnak is.
Bevál mindenütt annak, ami Unni akar. Valóságos diplomata, eleven ésajárással, megnyerő ■imasággal, vesékbe látó emberismerettel.
A legutóbbi várod tisztújítás alkalmával, mikor egyhangúlag ismét polgármesterré válaaalot-Iák, a képviselők többen hozsá siettek gratulálni. Egyik jól iamert elleniele esintén odament hozzá és üdvözölte.
Babóchay mélyen a szemébe nézett éa mosolygó képpel lógta meg az illető szive f^Jölt a kabát gallért s igy szólt: — •Köszönöm. De igy van igaián belül ia '/• Ifikor ezt hallottam, csodálkoztam, hogy ony-nyit ia elárnlt abból a tengersok titokból, amit 0 tud, de amit elárulni nem szokott soha.
Éppen e miatt nem tartják nyilt, Oaainle embernek azok az ellealelei, kik conventionalia alakos
kndáaasl szokfk hnt.á közeledni s kik elflll ssive mindig zárva van.
Hivatalos működésén Irivül a nyilvános életben szerepelni nem igen szerel. Zajtalan magán-körbe vonul h ptt f95Zt(LlBtiUI nyílja meg szivét.
Hanem ilyenkor a diredio: Szabadhegy vagy Bagola.
Közgazdaság.
— A Bécsi biaiositó társaság éa a Bécai etetés járadék biztosili intézet május hó 1'8-án tartották Schoeller Pál Ede lovag úr elnöklete alatt rendes évi közgyűlésüket. -— A bécsi biztoeitó társaság igazgatóságának be
Néhány hónap elOtt még Hiczelberger buszároe | terjesztett jelentéee azerint az 1889. év az elözO-
bajuszától ijedt volna meg a belépő, ba egészségtől, élettől duzzatag, piros vértol eleven, mosolygó
nél kedvezőbb eredménynyel zárult. — < tüzesen bevételeztelek dijakban I. 8 492,008 90 kr., és a
képével meg nemr nyugtatta volna első tekintetre. | tiszta nyeremény 1.112,208. 66 krra rúg, miből a A jobboldali ajió vezet a polgármesteri szalon- részvényesek 5%-nyi oaztalék gyanánt I. 100000,
ba, ami egyúttal irodája is a polgármester urnák. Ax előtt csak pusztán iroda volt, puritán-egysze rüséggel bútorozva. Ha hatan voltak benne, ket-l tőnek állani] kellett netnzetgazdászali szempontból. Mert akkor volt ez kérem, mikor még a Városi pótlék Igen nagy (majdnem párját ritkító)] volt. Hanem azóta a városi budgel is kedvezőbben alakult; most az iroda szaloni bútorokkal gazdagul);
Ezzel egy charekterislikus vonása készen van Babóchay György polgármester or fényképének: takaréko* jógazda a városnak is, magának ia Az anyagi viszonyok egyensúlyára roppant nagy aulyt fektet.. AUaiábaQ minden tekintetben az arányok, az egyensúly, a mértéktartás embere : külsejében éppen ugy, mint benső világában; ma eán dolgaiban éppen ugy, mint a közügyekben. Ez at egyensúly rajt van egész lényén. Külsejében : se nem magas, se nem alacsony: se nem kövér, se nem sovány. Bensejében: ae nem gyűlölködő, se nem rajongd. Magas célok után nem fát; de » kitűzőitől el nem áll. Reália alapokon ál), de a maleralismusiói meni. As ábrándokat megmosolyogja, ba gyűlésen van: a awiokerje alól: ha másolt van a bajusza alatt. Egésaséges, piros pozsgás arcán különben is állandó vendég a mosoly. Föl kall tennünk, bogy neki állandóan álapoa oka is van a mosolygásra, sőt ha ezszo-kása volna — már igen sokssor a markába is nevethetett volna bizonyára.
Mert a mértéktartás embeft ; mert nagy dolgoknak elementáris erOvel való mozgatását, a síppal, dobbal, trombitával végiett és úgynevezett .tpochalit' dolgokat nem azereti, azl mondják, hogy már eddig többet lé>esitbetetl volna Nagy Kanizaán. Erre Monlecnccali nyomán 0 bizonyára ast mondja : ; Minden alkotáshoz 3 dolog szükséges : először: pé*z, másodszor : pint, harmad azor: pinz.*
Reália gondolkodása biztos alapokon tartja és Ma ereszti a Jbübók regiójába; fiaskót nem 4a vall semmivel. Ha az 0 benső világának egyen tolyáva szemben gyűlöletről egyáltalában lehet sió! as a nagyképűsködő ssertaiiásoskodis iránt van meg csak benne.
A cerimonialis fogadtatásoknak, a diazmagyaros vagy cilinderes tisztelgéseknek nem embere. Talán nwi csalódom, ba ast állítom, bogy szive sebben tartana minden héten egy-egy képvitelö
kifizettetik. — A társaság Ii 2,816,999. 69 krnyi biztosítéki alapokkal rendelkezik, és tőkéi bécsi és prágai házaiban, államkötvényekben és egyéb lel. jesen biztos értékpapírokban vannak beiekletve-A. Bécsi élet- és járadék biztosító intézet közgyűlésének' beterjesztett jelentés szerint a biztosítási állomány összege az 1889.' év végével I. 22,925.214 86 kr. töke és f. 18,607. 85 kr. járadék volt, léhát az 1819. év, tiszta szaporodás I. 2,359,665; 59 kr. töke és 1.5,301, 76 kr. járadék.
Ezen inlézet biztosítéki alapjai östáeaen f. 8.206,389, 96 krra rágnak. — A kimutatott t. 68,8'J8'D8 kr. tiszta nyereményből f. 60,000. — azaz részvényenként I 19. - (8%) fög kMgnrtalni.
Az intézel állal alkalmazott nyereméiiyiábTfas--lok oly előnyőenek bizonyultak, hogy sz 1887. évben belépeti, nyeremény jogosultsággal bistoeitott lelek a garanlírozott 40' ,-nyí oaztalék belyetl az idén is tényleg tetemesen magasubb, azaz 49%-nyi nyereményben réneaűlnek.
Hogy ezen kél társaság, mely hazánkban Budapesten székeli, magyarországi fiókigazgalósjrgá állal van képviselve, a bistositó közönség köre-ben nálunk is folyton fokozódó, megérdémelt népszerűségének és teljes bizslomnak örvend, legjobban igazolja azon tény, ly>gy a fiók -igazgatóság alig háfbm évi íenállása daczára, az elemi biztosilási ágakban máris évi '600000 Irtot meghaladó díjbevételt volt képes elérni, és az életbiztosítás terén is a legjobb sikerrel működik, ameny* nyiben mintegy 5 millió Irinyi bisztosilási tőkeállományt t. 170,000-nyi évi díjbevétellel szerzett.
A gyümölcsfák nyári keulése. A tavaazszal átojtott gyümölcsfákén a nyár folyamán aok tennivaló vad, ha azt akarjuk, hogy ismét minél előbb aztp szabályos koronát kapjanak. As első dolog* abból áll, hogy a mint as aj hajtások mintegy 95 — 30 cm. bossaura nőttek, ntánna nézzünk, hogy hol és mit kell rendezni köztűk. As öreg fából fejlődő, mondjuk vadhajtásokat, részint elláv^lii|uk, részint megkurtítjuk. Egészen eltávolítani céak azokat a vadhajtásokat azabad, melyek az o|tás helyéhez közel, attól
18!t0, juniun M 1-én.
ennek következtében rövid idő múlva jelentébe, nyen megnagyobbodnak ée megvastagodnak an* nylra, hogyha a megkurtítod hajtások 10—lJr»<, I múlva uj fejlődésnek Indulnak Is, eaeket lobbi utol nem érhetik. A vezérhtjtáaokal aaintén meg kell viugálnunk, hogy rendben vannak-e, Ha lüB veassöt ojtoiiunk egy helyre s mindkét vaaaaö jól megfogant -éa egyenlően kiha|ioll, lulinabaa aa egyiket eltávolíthatjuk. A meghagyod annál asab-ben éa annál egyenletesebben fejlődhetik, Két vagy még több nemes vesssőt ónak ritkább e*a-lekben hagyunk meg egy helyen, pl. olt, a bol mindkettőnek csak a legalaó aaeme kilmjt kii kél hajtás együtt V alakot képez. Tegyük lel, hogy az ojlóvetaaön három szemet hegyiünk meg, akkor, ha valamennyi szem kihajt, mindenüti, a hol két-két vesszői óhajtottunk, hal rajtát fejlődnék, már pedig ez határozottan sok volns. As ág mindenesetre sokkal szebben log képződni három egy ágból, mint hal két ágból lejlödó hajtásból. Aa egyiket elObb-utóbb mégis el kell távolítani. Egy. előre tehát a leginkább nélkülözhető hajtást felületesen elvágjuk ; ellenben a kővetkeafl télen as ojtáa helyének ezt a felél réssui simára vágjuk, s-ojló-viaszszal bekenjük, A aeb szépen be fog hegedni. Azl a műveletet terméazeiesen oaak erőe hajtású Iákon végeszük, Ha a nemes vesszők nem foganlak meg, vágyig az ojláa nem átkerült, hanem a bejjtett a régi ágból erfls hajtások fejlődtek, etéket nugusziua elején heésémezheljük ugy, hogy 8—4 Ilyen hajtásba a régi la közelében l—S szemet Illesztünk ; ezeket a hajtásokat nem kurtítjuk meg, csak azokat, melyekbe nem azemeaiűnz.
* A prrouaiporU torok keseMse, A Kómában tartóit nemzetkösi azölőszeii kongreaz-szus a peronospora állal megtámadott szőlők ke-zeléaére, hogy használható bort ■ adjanak, a kővetkezőket ajánlja: t) száraz és penéaaes lürillk gondoa kiválogatását; b) csulkázést aa ertedét előtt; c) lehetőleg gyors és löfcéleies erieaziét által egyenlő hőtnéraék betartását; a must szellőztetését, esetleg tenyészted élesztő használata ntján ; d) a bort nem hagyjuk sokáig a törkölyön: e) végre más, egéazaéges szőlőből nyert borokkal való keveréet, szeazezés és vöröa boroknál oeno-cianin hoszáadása állal. Ugyancsak ez alkalommal peronoszpora-lecskendö verseny is tartaiott, melyen azonban az egy Vermorel kivételével iqjnd olasz feltalálók vettek részt ét nyertek dijat,
* lisakamaelánii a ivtjrl borpi*-«ou. Zürichi konzulátusunk jelenti: • Az üzlet magyar borokban teljesen stagnál, mert az árak, melyeket í kereskedők kövelelnek, oly magasak, hogy ill nem konveniálnak, különösen mert a szerb éa Irancia borok erősen kinállaldak. Ez utóbbi borok versenye legközelebb még éreahelöbbé log válni és nagv erömagleazitéaael log járni a magyar boroknak megtartani a avájoi piacot,. V* Ml<vei;l|a-tllalaai, Mint értesülünk, a aaAMvenyige-lorgalomnak korlátozáaa, ngy mint jeletrfeg van, meg log azűnni. A földmivelési mi-«itierium a korláloaáal azabályozé reodaaabályo-kat viaaaa fogja vonni, a a lorgalmat megköny-nyitő szabályokkal helyettesíteni. Ma, midőn már valóban azt kérdezhetjük, hol ninoa phylloxera Magyarországon,jragyia, még hol nem led kon-staiálva, Idején volna már a venyige-forgalmat leljem szabadjára engedni, mert mindenléle korlátosát az elputztilod szőlők rekonstsuálására bénítólag hat.
Nyilttér.
■ekwara* ftcldaaaioflr v«a eo kr. hli ff ll.iiS p MeUr — (Jatt tind gennatart (clrcn 180 vanrall, , Qnul.) — veratadtt robaa- aad stttokvaiaa porto* naé [ aolMrai iu Vabrik-Mpot Cl. Htaukcn (K. a K. Hofllahraat). ZOrteh. Munt«r BBgakaad. Drlato kwtaa 10 kr. Portó. M5
FdMt szerkesztii f» kiadó: Vmrgm Lajai _1ársszerk*sztS' gzalay Másdar.
HIBDETÉREK : 1968, érk. 890. márc. 8a
Árverési liirdet nalny A nagy-kaniasai- kir. trvszék lelekkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Mitzki Henrik vég-rehajiatónak Tar Ferenc és neje Zöldvári Anna végrehajtást szenvedő kerecsenyi lakosok elleni 61 Irt 60 kr. tőke. 1886. évi juníut hó 1-161 jftrő 6*/, kamatai, 19 Irt 50 kr. per, 6 Irt 10 kr. vég-
leglöilebb 30 cméterre beleié állanak, az innen rehajtási kérelmi, 8 Irt 46 kr. jelenlegi e még
tullevökoek csak a hegyét csípjük le. Az igy meg kurtított hajtások egy időre megszűnnek növekedni, a nedv nagyob|> mennyiségben a meg nem kurtított hajtások (elé áramlik, vagyis azok (ele, melyek a nemes vetesőből lakadlak, s melyek
(elmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvssék területéhez tartozó a kerecsenyi 338 tztjkvbeu A + 487 has. alatt foglalt Tar Ferenc és neje tulajdonát képező ■ váltság kötelet 806 Írtra becsült ingatlan
Nagy-Kanizsa, vasárnap
18*0 évi tonluo hó 11-lk uapjánI d «. 10 teakor Kerecseny község Műjénél Or. Diók Jóasef telpe-1 T»ei ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtar-1 tandó nyilvános árverésen eladatni tog.
Kikiáltási ár a fennebb kilett becair.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10 %-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kikül • dott kezébez letenni.
Vevő kistele* a vételért bárom egyenlő részletben, még pedig: az elsőt as árverés jogerőre emelkedésétől számítandó I hónap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alay, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napiétól számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési leltételekben meg-határozott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kell Nagy-Kanizaán, a kir. trvssék mint llkkvi hatóságnál 1890. évi március hó 1. napján.
GR. HUGONAY 649 I—I kirendelt kir. tőrvazéki bíró
| BpMtrül 8'i'i ára
Rutikurul 8 „ | PrtiiimiylHil 1—„—
Zala 22. asám. (7 lap.)
1890. Juniutt hó 1-én
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>OCOOCN
Szive* naatrCLary !
taawaar ia MtnMr Jiaak bianajratt i* arvotl tuklnUlysk' valamint kaáintalan aaaáaaaaaétjrak klaoayitviayal Utal, kitlatatatt kiaaltaiiay.
DR. MILLER MOHNÖVÉNYNEDVE maglajiS hatitaat van kMgla, nkadtaáf, turuktldia, alajri-
Tjr | Pistjíi
állaaáj.
' ---- .a
iszspl&rdö.
Aa Mémjr aaájua l ém ayltiallk Meg.
KJűnana isaapfludok uimlattkar uioUrtiatutloiiak Wzo-ayaluk a kuwtkeaö bajoknál kttsavén,esúx, rlwaiu Iwklan,t>nHrkto, liatcU ■ «MallakaM«sl kink. Gydgvmijdok a kSvetkazSk : tükSr, kid- ia isaap-fkrdftk. uaaMjn • villanyos karik. Elegniis a olcaú lakáauk, kitünfi konyha, sziaUs, hagversonyek, könyvtár, Is'-r- 4a táraaakwcai wiailaa vonathoz. Ac-Arak a lagjatáayoaabtoak. Prospektusok kívánatra ingyen. A filrdöt «S7 »J ka-•al rtlklil H«M kM« a* évn, aaely asg keaakáaÉsekkal Hnkiéal ff ut kéaideai H—puljml aa rarópai DMIk nlaiaaa Ukra lanlal Felvüiígosilúst kiszséggol nynjt u
MftHMt PÖSTYÉNBEN,
vagy ., >a<a|wll UpvUMf, 1'J-aMa 1.
SS7 3—I
V '
■ \ m
Q ■ J+
l
Uaoéia, kaUlkaaa t»iaítór HOrilutibaa t Ugaisl szarvak auadni biaUluui «Uh. 'lVgtlghtn gyermekek h fetnltltek námdra. Kar Mf>l) ára w k>. •. «.
ot*- Kapható MARTON U HUHEH /u»«r.
hrttM'nM San-Knmuin. "Mt 584 *—18
vqoocxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxy
IKKXWKKKKKKaKKWKKWÜOOOOÍ)
0IDIUM SOUFRE
NATÚR MINERaL *CTrxfetű.Toaa:QS' iMIttel gregren dl*
Traubenkrankheit (Qidium-Peronospor.) |
CllfttnUehé Aiiiialya*
Kober Schwetel.....46.—
CD Kalok Carbonate.....80.—
Uagneeium Carbonate . . . 8,20
rj Kttlck Salz . ;.'..........6 80.
--q-Msgneeium Salz—r-..-i—r~. 1.807
yh Knpfer Sala ...... 1.60
Msgneainm Silicato .... 1.70
rj Allumininn fjilioato .... 2.SI0
S Kalok Stlieato -.- ~ ■ - - ------,80-
pJ Eisen Sohwefel .....—.60
Wasser Theil...... 1.20
.ü Abfall ,- . . ... . . 1.40
O Totál' 100. -
Preia Gulden 7. 50 p. Kilo tranco Bahn Treviso gegen vorherlge Eineendung oder Bahn Nachname. Síi ke gratis. Auítrüge exclusiv an BdlnaOndLo TI>l»cln -m.ari.33 'fttvlao.
Mnster, Gebrancha Anweisung und Berichte der vom Commera- und Agricultur Ministeri um ernannten Comission werden nach -Segehren versendet. 661 I—*
X HXAHXXXKaXXXXXX xxyxx
m
9
e- <!>
Ma
p I
B I
r l 1
5* 1 i © 111
I ^^^^^^^^^^^^ Csöves tengeri daráló." Kótvasu eke _ Körfűrész 8zecnk.ivAga,
J M ^Cséplőgép VEZÉRÜCYNÖKE "
Szacakavágó. y KÜlSft VAr.7l.HT A.R BUDAPESTEN Y., KÜLSŐ YÁCZ1-UT 46. C, TÍlI
(exiiőtt a a 00 L g iórnr-rÉLg oyAmx —
_ Ajánl legkitűnőbb szerkezetű konkolyválasztókat (Trieur) és gabona tisztító ros- p^p^
Q^mAJ tdkat, úgyszintén legújabb rendszerű sorvetőgépeket, könnyű fajú hétvasú ekék-, _ *
csöves tengeri darálók-, kukorioza morzsolók-, szecskavágók-, répavágókat, /dB&to
I, ln továbbá lóhere-toklászoló készüléket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valamint ' k
—i ° őrlőmalmok és malomberendezési gépeket, nevezetesen: gabona tisztilók- LjÉűjnL
(Eure/caJ, tarárok, malom trieurök, hengerszikek, lisztosxtályoxó hen- Jrar
I^Sjffi^B f&toonlók, dara tisztító- ^ ŰB^^^QL*
' SSSSnT Iában mindennemű gazdasági gé- ^^^YfífJ^Wk Repavago a»toK>pk6. ni— |1 pek és eszközöket legolcsóbb árakon
Pv I ^ és legkedvezőbb fizetési feltételek mellett J| A »
LlaztoertályozOhenger. ^kémeatre kildefek. Malomtrle^"'
; JHr VÁLLAL ■ SZERSZÁMGÉPEK, WfcriiaElBl
F»cak»nd«zO. - ertihajtásra. i^l p^ffim és lakatosok számára. Őrlőmalom.
Fukaa/aiíjgni. # ^^^^^^^^^^^^^^^ mmJUSZu^ "'? ai
Nagy-tyinizsa, vasárnap. _ /\
Bulmx Qpio? Ci miért döngicsélne méz után hőscincérea bgjuKáxal a kedélyesképü HictMtr-gtr? De már itt a szépnem ritkábban van képviselve, mint-a rendőri (oldata. Es a ritkáiig tioabaa a«a esik ax tnUmtt rovására.
A folyosót itt mosolygó vágy 'mogorva férfisr-cok töltik meg isokettan. Ások a Mathovies tanácsos urat keresik ; esek a kormányt szidják én Oacoaiy-árt imádkoznak. Ások a nyugalmas ,/ü-folyamotUk', ezek a baragoa adófizetők. A mosolygó ráss asl hiszi, bogy nekik minden a jobbpárt oerében sikerül; a haragvó részt a balpárti narlyraág tudata dagasztja. Mindkét -tábor csenden. As egyik állandóan a foga fehérivei mosolyog és ssorongalja a Maikovies ur kezét; a másik ssintán foga Űzött mondja imádságát az adó-könyvéből. Lármát nem akarnak ütni, mert olt van a polgármester ur saobája. Még ki találna jónni s azzal a ssivbe beszélő édes nyájasságá-vat még vallamennyiOket megnyagtatná, hogy bi-■onj as aa adókivetés igen igazságosan vfcn megcsinálva. Hát — uram-isten! — miért fizetnének Ok adói, hogy még a kormányt se ssidhassák éii Otsestlyért se imádkoshassanak egyik fertálytól a másikig?! Maradjon csak a polgármester ur a szobájában ! Egy fertüyesatendei kormány:Hidasért a jóravaló balpárfT magyar ember hallgatni ia tud egy kteait
Talán mii üt mindjftrt meg is kezdenék a fer-tályesaienéei káromkodást, ha tudnák, hogy a polgármester ur bizony nem Ügyel a folyosóra1; már csak azért se. mert meg van benne ax a véghetetlen jó tulajdonság, hogy nem akar mindent látni, hallani és mert véghetetlen gyönyörűsége félik nyilván abban, bogy dacára az állhatatos ffflzá-ráznak és szembunyásnak: valóságos delphskora-cnlum, mert mindent tud.
Na de ne rohanjunk be mindjárt ajtóstól ad personam, mert az egy chiétt fotográfustól nem iltgatu.'
Lépjünk a „kin-tzoMho", mely a polgármesteri szalonnak előszobájául, az audienciára menőknek Várót ermül szolgál.
Néhány hónap elOtt még Hiczelberger huszáros bajuszától ijedt volná meg a belépő, ha egészség
__ Zala 22. ttártHT hp.)
testületi közgyűlést, miat lertály-eaztendönkint egy tisatelgést. Akkor bámultsm osak nagyot, mf* kor ez elOtt 3 esztendővel, a csáktornyal király-tisstelés alkalmára magyar dlssrubát oslnáltatotl. •No, most már kiesik a világ btneke l« Nem esett H7A mi polgármesterünkből olyan daliás magyar válóit, hogy szinte löllámadva láttuk benne Őseinek valamelyikét, akik — ahogy a történelemből tudom — Utjta fejedelem idejében költöztek be Tlbold néven. Beváltott 0 diszma-gyarnak is.
Bevál mindenütt annak; ami lenni akar. Valóságos diplomata, eleven észjárással, megnyerő simasággal, vesékbe látó emberismerettel.
A legutóbbi városi tisztujitái alkalmával, mikor egyhangúlag ismét polgármesterré választották, a képviselők többen hozzá siettek gratulálni. Egyik jól iamert ellenlole szintén odament hozzá és üdvözölte.
Babóchay mélyen a szemébe nézett és mesolygó képpel lógta meg as illető szive fölött a kabát-gallért s igy saólt: — •Köszönöm. De igy van igazán bellii Is ?• Mikor ezt hallottam, csodáikosiam, hogy eny< nyíl is elárult abból a tengersok titokból, amit 0 tud, de amit elárulni nem szokott soha.
Éppen e miau nem tartják nyilt, Őszinte embernek azok az ellenfelei, kik convenlionalis alakoskodással szoktak hozzá közeledni s kik elölt szitre mindig sárva van.
Hiratalos működésén kívül a nyilvános éleiben sserepelni nem igen szeret. Zajtalan magán-körbe vonul-s ott f»»Xlel>rtül -nyitja mag szivét.
Hanem ilyenkor a direotio: Szabadhegy vagy Bagola.
Közgazdaság.
._— A Bécsi biaiosiló társaság és a Bécsi elet és járadék biztosili intézet május*bó 13-án tartották Schoeller Pál Ede lovag úr elnöklete alatt rendes évi közgyűlésüket.
A bécsi bistositó társaság igazgatóságának beterjesztett jelentése szerint az 1880. év az előzőnél kedvezőbb eredménynvel zárult. — (tüzesen 101, élettol duzs*Ug,.piroa vértől eleven, mosolygó tbevéielezleletl dijakban 1,8 482,098 90 kr., és a képével meg nem nyugtatta volna első tekintetre. | tiszta nyeremény f. 118,208., 85 krra rúg, miből a A jobboldali ajtó vezet a polgármesteri szalon-< részvényesek övnyí osztalék gyanánt f. 100000. ba, ami egyúttal irodája is a polgármester urnák. I—kifizettetik.—A társaság I. '2,815,999. 62 krnyí As elOtt esak pusztán iroda volt, puritán-egysze bixtosiiéki alapokkal rendelkezik, éz tokéi bécsi és rüséggel bútorozva. Ha hatan voltak benne, kel- prágai háaaiban, államkötvényekben és egyéb tel. főnek állani] kelleti nemzetgazdászati szempont- jenen biztos értékpapírokban vannak belektetve-
ból. Mert akkor- volt es kérem, mikor még a városi pótlék igen nagy (majdnem párját ritkító) volt. Hanem asóta a városi bndget is kedvezőbben alakult ; moat ax iroda szaloni- bútorokkal gaadagult.
Ezzel egy cbarekteristiküs vonása készen van Babirkay György polgármester ' ur fényképének: takarékos jógaxda a varosnak is, magának is As anyagi viszonyok ..egyensúlyára roppant nagy aulyt fektet. Általában minden tekintetben as arányok, as egyensúly, a mértéktartás embere : külsejében éppen ugy, mint benső világában; ma gán dolgaiban éppen ugy, mint a közügyekben. Es as egyensúly rajt van egész lényén. KQIsejé-ben : se nem magas, se nem alacsony ; se nem j kövér, se nem sovány. Bensőjében: se nem gyü-1 lölködő, se nem rajongi; Magas oélok után nem fat; de i kitűzőitől el nem áll. Reális alapokon áll, de a maieralismusiól ment.. Aa ábrándokat megmosolyogja, ba gyűlésen van: a awickerje álól; ba másutt van a bajusza alatt Egésaséges, piros poasgas aroán különben is állandó vendég a mosoly. Föl kell tennünk, hogy néki állandóan alspos oka ia vm a mosolygásra, sót ha ezsxo-káss volna — már igen sokszor a markába is nevethetett volna bizonyára.'
Mert a mértéktartás embere ; mert nagy dolgoknak elementáris erővel való mozgatását, _a síppal, dobbal, trombitával végsett és ngyneve-zeit tepochali»' dolgokat nem szereti, azt mondják, hogy már eddig többet lé>eaithetett volna Nagy-Ksoizsán. Erre Montecuccali nyomán ö bizonyára ást mondja r.Minden alkotáshoz 3 dolog szükséges : először: pénz, másodszor: pinz, harmad-■tor: pénz."
Reális gondolkodása bistoa alapokon tartja és nem ereaati a hűhók regiójába; fiaskót nem is vall semmivel. Ha aj 0 benső világának egyensúlyára szemben gyűlöletről egyáltalában lehet asó: as a nagyképűsködő sserUrtásoekodás iránt van meg csak benne.
A cerimönialjs fogadtatásoknak, a diazmagyaros vagy cilinderes tisztelgéseknek nem embere. Talán nem csalódom, ba est állítom, hogy szive-•ebben tartana minden MM ágy-ágy képviselő
A Bécsi élet- és járadék bistositó intézet közgyűlésének beterjesztett jelenlés sserint a biztosi tási állomány összege as 1889. év végével I. 22,925.214 80 kr. tőke ésf. 18,607. 85 kr. járadék volt, tehát az 1890: év, lisata szsporodás f. 2,359,655. 59 kr. tőke és 1.5,301, 76 kr. járadék.
Ezen intései biztosítéki alapjai össsesen f. 3,206,362, 95 krra rúgnak. — A kimutatott f. 68,838-08 kr. tisa'ta nyereményből .f. 60,000. — azaz részvényenként f. 12. — (6%) fog kiosststni.
Az intéaet által alkalmazott nyereményláblása-tok oly előnyösnek bizonyullak, hogy ss 1887: évben belépett, nyeremény jogosultsággal biztosított lelek a gsrantirozoit 40* ,-nyi osztalék helyeit as [idén is tényleg tetemesen magasáM), azaz 49° nyi nyereményben részesülnek;
Hogy ezen kél társaság, mely hazánkban Budapesten székelő, magyarországi ftókigasgatósága állal van képviselve, a bistositó közönség körében nálunk is folyton lokosódó, megérdémelt népszerűségének és teljes biaalomnak örvend, legjobban igazolja szón tény, bogy a liok igazgatóság alig három évi fenállása dacsára, aa elemi bistositási ágakban máris évi 600000 frlot meghaladó díjbevételt v>lt képes elérni, és az életbiztosítás terén is a legjobb sikerrel működik, ameny-nyiben mintegy 5 millió frtnyi bisztosilási tőkeállományt I. 170,000-nyi évi díjbevétellel szersett.
A |/lm«leiMk nyári kezelése. A tavassssal átojtott gyümölcsfákon a nyár folyamán sok tennivaló van, ha -ast akarjuk, hogy ismét minél nlflhh uép szabályos koronát kapja nak. As első doio^ abból áll, hogy a mint aa nj hajtások mintegy 25—30 cm. bosszúra nőitek, utánna nézzünk, hogy hol és mit kell rendezni köztük. As öreg Iából fejlődő, mondjuk vadhaj fásokat, részint eltávolítjuk, részint megkurtítjuk Egészen eltávolítani céak asokat a vadhajtásokat szabad, melyek as cfl&s helyéhes kösel, attól legföllebb 30cméterre beleié állanak, as innen tuJlevOkoek csak a hegyét caipjük le. As igy megkurtított hajtások egy időre ' megszűnnek növekedni, a nedv nagyobb mennyiségben a meg nem kurtított hajtások felé áramlik, vagyis ások jelé, melyek a
1190. junius hó 1-én,
ennek követkeaiében rövid idö múlva jelentékenyen megnsgyobbodnak és megvastagodnak any. nyíre, hogyha a megkurtított hajtások 10—14 nan. múlva uj fejlődésnek indulnak is. eseket többé utol nem érhetik. A vesérhajtásoksi szintén meg kell vizsgálnunk, hogy rendben vannak-e. Ha két vésszOt ojtottunk egy helyre s mindkét vessző jól megfogant és egyenlően klha|tott, luliuahan aa egyiket eltávolíthatjuk. A meghagyott annál ssebben és annál egyenletessbben fejlődhetik. Két vagy még több nemes vesasöt nsali ritkább esetekben hsgyunk meg egy helyen, pl. oW, a hol mindkettőnek csak a legalsó szeme klha|t sakét hajtás együtt V alakot képez. Tegyük fel, hogy az ojtivesszőn három szemet hagytunk meg, ak-kor,-ha-valamennyi szem klha|t, mindenütt, a hol két-két vesszőt óhajtottunk, hal mtjfás fejlődnék, már pedig es hslárosottan sok volna. Az ág mindenesetre sokkal szebben fog képződni három egy ágból, mint hal két ágból !e|10dó hajtásból. Aa egyikei előbb-utóbb mégis el kell távolítani. Egy-előre tehát a leginkább nélkülözhet^ hajtást felű-letesen elvágjuk; ellenben.a kövelkeso télen as ojlás helyének ezt a felét réssut simára vágjuk, s o|ló>viassszal bekenjük. A seb szépen be fog hegedni. Azt a műveletet természetesen nsak erős hajtású Iákon végeazük. Ha a nemes vasasok nem fogantpk meg, vagyis as ojtáa nem sikerült, hanem a helyeit a régi ágból aror hajtások lej. IMlek, eseket nugusstus elején hessemesbetJQk ugy, hogy I)—4 Ilyen hajtásba a régi la köselé-ben 1—2 szemet illesztünk ; ezeket a hajtásokat nem kurtítjuk meg, osak azokat, mityékbe nem szemestünk.
* A pereaesperát kerek keaeléee. A Rómában tartott nemzetköai ssölOszetl kongresz-ssus s poronosjiora állal megtámadott szőlők ke. zelésére, hogy használható bort adjanak, a kft. vetkesóket ajánlja t a) ssáras és penésses fürtök gondos kiválogatását; b) csulkázásl aa erledée elölt; c) lehetőleg gyors és tökéletes erjesstés , által egyenlő hömérsék betsriáaál; a must szellőztetéséi, esetleg tenyésztett élesztő használata ntján ; d) s bori nem hagyjuk sokáig a törkölyön; e) végre más, egészséges szőlőből nyert borokkal való keverést, szeszesés és vörös boroknál oeno-cianin hozzáadása által. Ugyancsak es alkalommal peronosspora-lecskendö verseny is tartatott, melyen asonban az egy Vermorel kivételivel mind olasz feltalálók vettek részt és nyerlek di|ai.
* láeekerreaclánk a siájrl kerpla-esa. Züíicbi konzulátusunk jelenti: • Az üzlet magysr borokban teljesen slagnál, meri aa Arak, melyeket n kereskedők követelnek, oly magasak, hogy itt nem konveniálnak, különösen mert a szerb és Irancia borok erősen kínáltainak. £s utóbbi borok versenye legközelebb még éreahetöbbá fog válni és nagy erOmegfeszitéssel fog járni a magyar boroknak megtartani a svájoi pisoot,<
* NaOIAvenylge-Mlalea. Mint értesülünk, a saOISvenyige-torgalomnak korlátosása, ugy mint jelenleg van, meg fog ssünni. A löldmivelési mi* nisleriutn a korlátoaásl szabályozó rendsssbályo-kat visssa fogja vonni, s a lorgalmat megköny-nyitő szabályokkal helyeltesiteni.Ma,'midőn már valóban ast kérdezhetjük, hol nincs phyllozera Magyarországon, vagyis, még hol nem léit konstatálva, idején volna már a venyige-forgalmat teljesen szabadjára engedni, mert mindenféle korlátozás az elpusztított szőlők rekonstsuálására bénitólag hal.
Hyifttif.
Stkwsru liUmUli ni SO kr. Mi fi. ír.tií p Motor — glatt aad gMnstsrt (olroa tét voraoli. Qul.) — votmmilol roboa- uail sttokirstoa porto- aad sollfnl du Vabrik-Dápot CL H«s»krr| (K. a K. Hoflleforant), Zürich. Maiter ungskaad. BíRTo koatas 10 kr. Porto. 6tS
FtltlSi uerktutS t* kiadó: Varga Lsjss " 'láruttrletwiSMaalay Nándor.
HIKDETÉREK: 1268, érk. 890. márci 30.
Árveréal hirdetmény.
A nagy-kaniasai kir. trvssék telekkvi osztályt részéről közhírré tétetik, hogy Mitski Henrik vág-rehajtatónak Tar Ferenc és neje Zöldvári Auna végrehajtást ssenvedö kerecsenyi lakosok elleni 67 Irt 60 kr. töke, 1886. évi junius hff 1-161 járt 6*/, kamatai, 12 Irt 50 kr. per, 6 Irt 10 kr. végrehajtási kérelmi, 3 Irt 46 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek Iránti végrehsjtási' ügyében a fent neveseit kir. törvasék területéhez tar-
tozó a kerecsenyi 383 sstjkvben A -f 497 haa. alatt foglalt Tar Ferenc ésneje tulajdonát képest nemes vesszőből fakadtak, s melyek | váltság köteles 806 frfra becsült ingatlan
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
1890 évi IttnlUR hó 11-lk uap)4n d. c. 10 inkor
Kenem; k&zaég hátánál Dr, Diók Jósaef lelpe-Tesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni log.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. <
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10 '/,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles jüvételárt három egyenlő részleibea, még pedig: az elsőt aa árverés jogerőre emelkedésétől számítandó I hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap atait, — a harmadikat ugyanattól 8 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt as árverési leltételekben meg határoson helyen és módozatok sseriat lefizetni.
Kélt Nagy-Kanizsán, a kir. trvsaék mint llkkvi hatóságnál Í89D. évi március hó 1. napján.
GR. HUGONAY 649 I—I kirendelt kir. törvazéki bíró,
wtrDl >' , tea Battkinil 3 , Puszbs.vW|-> .
Zala 22. ssám. (7 lap.)
1890, juniua hó 1-én
/OC»OCXXXXXXXXXXXXXXXX>OCXXXXXXXXXXX\
SZÍTTM xxl«ffflV3r«léröJ.l
Kaaraaar te aaarssar jósuk lilaonvttlt Aü, orvoat tokttitAlytik-vuliimlut ninUlu atagiaaaaaauyak falaaayltviayal iltal, klttnlatatt ki«altm«»y
DR. MILLBR MOHNÖVÉNYNEDVE
■•ztspo tutiaaml ni kttlillgiH, nkadiMt, Uruktól ia, alayi- | toruk*dőltél flagy-Kaníatdn,
kiméi*, kalatkaat ilnSkir anilulibaa s Ugtial naivak aladtt bialalíaai alias. Tigtlybpt gytrmtkrlt U /tln/link itámira.
Kar M*«ij ár* Hk>, a,i Mf Kapkatá NA HTON ii IIV KEK fütur.
M4 8—11
Vanat-, porta- í _ B|
éa tivinla- fíÖSlJSi )-■—#Mmic——»-
iszaplürdö.
A a Idény aaájua lén aylllatlk naeg.
k kiiaaiw iaaapMiésk srisSaakM aWirktmlaart tiDat-nyúltak a klSvutkeafl hajuknál keasvén,aa*a, rieaau Mtaaa,i*nHikir, taatell ■ «HaUakaM«el kórok. Őydgymódok a UvaUaaSk : tttkiir, kid- ia iaaap-furdt.k maasaga a riUaayni korák. Elegaaa a olcaö lakiauk, kitttnfi konyha, nzinhia. hagvamrayóa, könyvtár, búr- ia táraaakocsi mindui voaalhoa. Aa árak a tagjatiaytwabbak, Proapaktaaok kiriaatra iagyea. A flrdil egjr aj k» iái váltalai vatta MtW ao érf, aaeljr aap karakSaSaakkat |*i«kadal f»f aal kta)daai MiMyaijiüt aa anrSpal IMik nlanea Iára aaaalaL Felvilíipisitáít k&zsiggul ayaJTa
pöstjen-fördőí föberlet PÖSTYÉNBEN,
vagy a kaiafNll kiplalMi, t J - a tea 1.
W17 3—!
wxxxwoöoos wooo«xxjooooooooooa«;
OIDIUM SOUFRE
NATÚR MINERAL TTxifelil'baiXeei 2uEltt«l gegféxi. dl*
■ Traubenkrankheit (Oidium-PeronoSpor.) |

(lieiul-chf Aiiual)
Koher Bchwetel ......46.-
<D Kálók Carbonate ..... 80,—
Magneaium Carbonate . . . 8.20
Kálók Sala . . . .. . 680 Jf
q Magnézium Hala ,.',,. 1.80
nj Knpfer Sala ...... , , 1,60
Msgneeium Bilicato . . . . 1.70 r* Allumininm Bilioato ..,-», ti.80
Kalek snicato—r . t~t . -.ao
Eiae'it Sdhwetel ..... — .60 £3* Wasser Theil ...... 1.20
.2 Abiall......... 1,40
Q Totál 100.-
o
■M_-
0
H
5
? — B,
H ©
Preis Gatden 7. 50 p. *í, Kilo traneo Bahn Trevlio gegen vorhérlge Einsendung oder Bahn Naohname. Síi -ke gratis. Auítrüge excluilv an EdLxaa.0n.dL0 nelSOll-
mairn Tr«T7i«o. -------
Mnster, Gehraucha Anweisung und Berirhte der vom Commera- und Agricultur Mi-niaterium ernannten Comiaaion werden nacb Begehren vereendet. 661 1—*
M
<hahxxk«akkhkkk x)o<KK)oooooooooa
^ ^ ^ m^mmmmmmmmmmmmmm^^mmmmmrn^mm^, m^mm^—a—a____^ ^^^^^^^^^
Konkoiyozó .Trieur).^ : Csöves tengeri daráló. Kétvaau tek*. Körfürfts? 8Wmkii»»ni) ^
- Cséplőgép V EZÉRÜCYNÖKE ' •. •' Óő*mt>?nnnv ""
8zecskavAgó. Y., KÜLSŐ YÁCZI-UT 46. BUDAPESTEN V, KÖLSÖ YÁCZhüT 46. ftjÉl
Ajánl legkitűnőbb szerkezetű konkolyválasztókat (Trtewr) és gabona tisztító ros- oapolaj. '"-y^NflJ tákat, úgyszintén legújabb rendszerű sorvet/ígépeket, könnyű faju. kétvaeú ekék-,
^fQí^n, csöves tengeri darálók-, kxtkoricza morzsolók-, szec&kavágök-, répavágókai, > %
L6h«r« totókDoíT tov&bb& lónere-toklászoló készüléket,' bármfly gyártmányú cséplőgéphez, valamint ŰSztW C**
- - ° őrlőmalmok és malomberendezési gépéket, nevezetesen.:- gabona tisztit ók- Í^Uj^al
(.Eureka), tarárok, malom, trieurök, hejtgertoeékek, lisxtosxtál/yozó hm- "irr j^M^J^a gerek, fellidrdók, dara tisztító-^ _
■HWpspHnP Iában mindennemű gazdasági gé- j^fl^fj^^Wk Repavayó.
■ M*lomkő Pj^ || & eszközöket ^olcsóbb árákon I gM^y
I u I L és legkedvezőbb fizetési feltételek mellett j| jK^^fB^ ,Í
^Mte*"* Uaztonztályoitthongór, ^^ijegyiékek kénaeatve klUetkek.^ MalomtrlauT^" ^Ef^L
JmŰKt ELVÁLLAL SZERSZÁ MOÍPKK, Wfe?*JteliV
Faoakandezg. eróhajtáira. iV ^^ffiM és lakatosok számára. őrlőmalom.
^^Wggg^ggép # Aratogép ^^^^^^^^^^^^^^^ >:<»>.■
Nagy-Kanisxa, vasárnap.
HHH»HWIMHfN
Zala 22 szára. (8 la(>.
1890, juniuft hó 1-én
A LE6J0BB
BRÜNNI KELMÉK
u eredeti gyári árak aaertat saállittataak
siegí:l-ímhof
poaatd-rváráhól 580 J6-9Ó BttNNREM. Irr ikffiii tava*at vagr nyári IttAaékkaa elégaágae •T M)«it. mely ll>, métart vagyi* 4 rfifUt Url«]Mi.
Egy kAsflnségaa csomag ára.....4 80
„ finom " „ , . v , 7.7®
, finomabb I0.5Ö
v legfinomabb <• • MMQ
valódi gvapjnból. Tavábbá bút viUastákbas *«lyem»nal asttvfttt • kia-fara. flUAHAkaak való kalsaék. vadáasokaak én to«-riatáknak darán, aaBbaftltttevflkaek poraviMM é« t«ikli| •aahályasarft erranrakáknak való posatók, férfiaknak éa gyarsMkaknak moakatd eaAraakarnák, valódi piqné-mallényvkelmék atb.
taetff i ott fittjrii t itti mriil viü íitSiirt tltálfotofft. ■lalák lacyes éa Mr«iMilv«.
MNMtNütMIIN


U-I liM fikkít I
, A ÍW
DIETRICH és GOTTSCHLIG
Caakl
II |T IIAPKNf
vagy DEEHEE AHTÁ 2U, Köb iazym*
\ teljesen IHUepedolt. lehat tUkortlsaU kiviéi sOr ssátktlblése. (blytim ftria* tivegtiUtéshisn, a minöaég i utvtixit-
Isll volta sttliut ktisoaaég válslUUk.
Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
Áijifysékftk minden foíé taiyin ét bárm fltvo.
<03& 5-6)
Miutiin gyakran inttgtörtónlk tyogy ideges káaaitményU í* gyOagébh mintoégtt aörftk „Drabar Aitíul kiviteli hfti,tt cím alatt forgalomba h«»»eia*kt a t, es íJroner'ftle kiviteli etir fogyasstákuak a liat"ségilag ultalmasott ilvegeimkét, melyen n Dletrioh éa Oottsokllf a*v okvetlenül kall bwy rajta legyen, kiváló Ügyeltünkbe Ajánljuk,

HIRDETMÉNY.
A MéltánAtfoH Et*termőmi FőMptalait tulajdonát képeid MMiH)gy~ft%obbi korcHimi épllleiek a holtjuk UivUrd btillelekkcl egylÍH

*
5 *
w «
* *
S *
»
'„EQUITABLE"
/V
Egtpriit Akmokbeli éietbiztoritá
NEW-YORKBAN.
Alapíttatott : |H50 bni.
nyilvánn*-árveréd utján el h dal ni fognak, mely eludAsro roteve utótago* felbon táa kiküténo mellett sArt ajánlatok ift'lbgiultiitmik el.
A venniwuuidókoiók aa árverési feltételeket kaatnári ki
vaiaílifaii mepS intIietik7~ 646 2 -3
Ae urMiInlml tlesleég;.
Biatoaitort Mi' ŰJ kWtt<M|(á«nk fiiam havétal Vagyoa
1880 végén' o. é. 1 ,U77.öíl MA írt \m » v * ... 4M.I00 XdO „
WN B--» # ;r
1889 . . , 207.875.772 .
------á^aWM pyéhiafeg a bi^tooitottak javára f«r*-
dlHitik éi a kftaAaaé|mi kötv«nyoknAl már a tuá* -aadik dljráaatet leli setém* alkalmávat fiaatt^tik vii«aau, ai|* a fél- é» a aaabad Toatiaa- terv UKrint k6tutt Jf bistoaifásoknál QaaaagyOjtyf a primtua v«fvB aaol -Q gáltátik kt kéaaptaatwn.
Aa Mt(|riT4BLrk minden kfttvéaye Vf ü Illett esztendő-ryultáü aiegtámadhatlaa' SÜ ná válik, a ateaatibea aa nmtre, ha a l>isto«ttási-.dijftxetéaek a kfitrray értelműben megtértént«k. m blitaeltaUak klvetelméayfl egjáitaláa aem ataaltkaták vlaaia éa a Unaaég isak kleléglléaére feltétlenül kötaleive
gvaa. Eaea a|(táa által as ABLE" bia-
toaitott ftgrfalaiaak taljea magnyngtstáat áy^tjirra néava. ksff "Ubl&l- aaetüsa, ag slkalálnsáa bsblso-. ^f ayitáas ntáa. • Mstaaltáal Outei ma Ül«-Úkeaek keseikra. minden kOrttlmésyek kitátt aaaaaal klftaettetlk. 403 11- 12 B6vebh tndóaitáassl agyaaíatás pruttpsktnaok-kai áa ajánlati ttrtapokkal kéHsaégitaen est^lgálnsk a 16- éa kerti ti flgynfikaégek. n<imkltttab« u.ás
'JQSifilLI^ Kiftirejtzifi alpz^bisíir
Mnppar létgémitoM- t* pfaKmltá'bunk Badftpesf. f; Darattjs-slew 6 Mám.
ÍXWtoíVXIXAXKXMKKX
K
A logak
KOvId liiif/jiAliti után ift^lkOlOyJieileii mint (oaíl8aUfA wr
glycerin"fog-crem
(sgéaaaéfttgyl katáaáfilac magviaigálva)
F.'A. San la & Tárja
c*. kir. udvari aaáUltók Heeaben.
ALODONT
Kaphttió n KyógyM^eréa/.ek éa- ill«iaxerésxekuél I darab H5 kr. N.*Kaniaxáu SebwarcE & Taub^r; Honeitleld Aduit; 3tr«ui A Kleis, Henim MArton; Marton
éa Huber uraknál. 44H 4 ?~f>2
x
1 S
K 8 K
i s
1 *
2 n 8
ám kétsAgtabn, hogy gyakran egésze* egy-azerö, könynyen besierezhetft házitzer mog-lopGon gyors gyógyulást sxersett „A Botog-bárá"tu osítnfl kis iratban még bizonyítékokat is találunk arra nézve, hogy még hosszas, reménytelennek nevezett esetekben is, gyógyulás állott be. Minden betegnek el kollouo olvasni azon könyvöt; Richter kiatfálntézete Lipcsében ingyen megküldi.
Hoíherr és Schrantz,
BUDAPEST,
¥„ráczl-kórat 76.
| gazdasási lifár és vasöntöfle
Ij ji f \jf —^■B^B^^gWHBwHK^MB
B . R P5 Si a
s
jdaflao dohanytOMMlébao éa dia^rn*fta)etbea. * a valódi
LE HOUBLON
niH'Dt aTÁarvlvv /áa. OAWŰITM HBNrtY'TOL
l^.ta . faftiaaaa ^^_
rOrakUri KAKIT 1 OTTÓ é« táriáalü KKOKKKK*
Máriazelli gyomor cseppek
kgbizlosukk mt|fizir mindin gyomor kijut
Ut<kl«rtietlan hatáRtt aaétviüry<atao«áa lyomur gyeagenéa, bűin* l»Vi«|p<.(avi> liyn rduoifi|m, mél {kfjhksj
fuynmnr httröi, gyomor tfb, gyomar tuinoh é» dara laüágoi a>
ayéíkáaodéft,.Aéraa*ág, andor ** Itignr t»a«talüan, inw*Uti(»tt a fíVféjaaé ihi aa a gyomor nlroniátátut luiuiMlkl ijfiMiior (4i.rrí«<.t, koineti y w^klp r, o kia> kadé4if aa étd * ljaíuí tui ti'iiu'U uyom-rol kltiaKttia, aluti a tféKérsHtat, t ayogyit lép, v«Wi ouü éa aranyarat bantalmakat. -- Kay uvag ára, aan> aélatl utasltáaaat fiM 40 Kr. NHS« t«aa 70 Kr. KOapuntt M«tkúlriéal r«kíéri eréty Károly |fafy«tarUraKrtaiil«r rVev*s nmwg)
Otésl A valódi UArtaaelU nyvtaor naiitok »mu léte-aepaű aláaoststnak a hamhrtlalna)t,a wért vaitKttakjnranéal
ajitíják általáno au s ug|üi»bn;{k elúniert ItgaísM 6 éa 4 léerejtt veréléesea remdaaer asabad.
Ígőzcséplőkészloteiket,
tsvákM !'„ a és 4 iderejti szabadalm. pánozéltzeget gö^cséplökészleteiket, asenkivai . ie«j«kk .or^idgépekei „Király-OHI!" és m88-«k Drill", egyetemes BOtél Raftl ekéket, valamiat minden egyéb gazdasági gépeket és eszközöket jutányos árak melleit.
Képes árjegyzékek ingyen és bérmentve.
■ iwk A
míJiQmSI
rSBS
''aUulWafflf^
Vé«ljigy.
,'Mtk a*ok lagamaMaaaa aL melyük ttvege. «ay vftrOw. • a• fenti védiaaygyai allétott paptrba van eaonagolva, ■ malyab inailéketf tuunnátati uUdtAaán as <• fw vaó t&ntetve. kogy u Krtinatarban, (laack IL '
Miriazelli
inailéketí ttaaanilatt uUMMtan aa ts iái van tantatva, aogy ia Krainatarban. (Inak 11. kony vnyuaMtéiélMta nyeuitataiaH, A Keaiéavsiéúés és idktiMfi aKaa. évek >da leflű"bb baiaaua^ nak slannyolt lauilacaok _ _ téia kepeit hami*ttalnak. tehát
T « u J , am a 1* ***k vételénél la vtgyésal kell a
IuaiDCLrlCSuJ2. •»»
Kfeaiatert ftafyamtéai név afl trésára., tnalyak minden aradeK doboson létliatek- Kgy donos ara w Kr., acy takarea s dnhoiaat I A péaa alOlagM beküldése afluu I teV«>r«a IM> Kt, t takwss ttn. i" Kr., Ztekarai tm. * Kr. ért, oaomaaaláaéap»staMt mentaa«n kOtdaSk mrg.
a nanaaaui gyomor eaappaa ae atanaaaui laooaesw nem titkos aaarak, a gyogytiaw anyagaiknak OaaaaiMsW minden hssxaéliro utasHáikan (kl van sorolva
A SfctaMM maimért és SértataM taMacaah kaphatak
Nagy-Kaaissán .* Pragar Rála éa Balas Lfjoe gyágy-szertáraikban. Babóosán: ílias gyOgvsaartárábaa. Bárt* i Kokat Sándor tyógysssrtárábaa. Maroaali^ a&rOa Vie-tor gydgyssertárában. Olnits BOlas Béla gyögveaar tárabas. 8at Oettbárd ; Tomceásyi Laop. gydgyaaar-Úréban. é»7
Nyomatolt Fitchel FttlOp lipmlajdonpiiiál Nagy^KanizeÁtt.' 18^0,
23. szám.
A
Nagy-Kanizsa, 1890. junius 8-án.
XVII. évfolyam.
htrtaatMt:
Kisfalmly-utt-a IOHl síim alatt.
Ha iatlmn a la; aaallaal iteéra r- Taaitfcoai aríséaa Halaaiajr.
Z A. Li A.
▼tiaaltia-alaaa 0. íjaolml tUtf yvfc rifalu.
kftay*
fiuSrizaTtai AftÁic;
frt.
kr.
U
u
tollaa latralak caak Ismert ka-aakMt íopdtalaak <1.
Un hn fíWvrt i Magfedévra
Klrllatiaak JtUayaaaa ntmltutaak ■flltUr patttaora 10 kr.
léairaXk i
kllilatnk
. y Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
A és Délsalai takarékpénztárak és a Bankogysstllet hivatalos közlönye. jaasnisaUMk vaUtaiat a unMaakn
i ..........■ foaatksaék flaohaí Ifttllfjt kouyv-
karaakaJMbt IstiaaaUk.
Ilrg|rltnlk Jfagy-Kanlisin hetenklntegyuert vasArnap.
A „Zala" tisztelt olvadóihoz.
A .Zala" -szerkesztését a mai számmal alulirott vette át.
Midőn ezt. tisztelt olvasóinkkal tudatjuk,, egyszersi mint kötelességünknek tartjuk röviden köfv6nalozjtt_ig^_ kezetünket, törekvésünket és tevékenységünk irányát.
Hosszú programjnot nem adunk, akadémikus értekesést aefift- tartunk, elérhetleu ábrándokat, -nem ígérünk.
Programmunk a ntunka, igyekezetünk a részMwj-latlanság, törekvésünk a közérdek támogatása.
Lapunk politikai irányát ismeri a tisztelt olvasó közönség, azt tehát feleslegesnek tartjuk fejtegetni.
A „Zala" a szabadelvű párt zászlója alatt harcol a magyar alkotmány felépítése mellett s igyekezni fog kötelességét ez irányban teljesíteni. Fel fogja ezenkívül ölelni mindazon közérdekű dolgokat a melyek hazánk, megyénk és városunk -élétműkgdési körében előfordulnak.
Igyekezni fogunk azon, hogy lapunk a társadalmi élet körében felmerülő fontosabb eseményeknek és mozzanatok hfi tolmácsolója legyen, a közélet hullámairól hü képet nyújtson- * v--.
Felkaroljuk a nemes ambitiot, támogatni togjuk a jogos aspiratiót, ostorozni fogjuk a ferde irányzatot.
Lapunk társadalmi rovatában tért nyitunk a higgadt, tárgyilagos hangon előadott, eltérő nézetekuek, de útját állr juk a személyeskedésnek és nem bocsátkozunk személyeket vagy intézményeket sértegető polémiákba.
Lapunk élénkségén kívül különös figyelmet fordítunk a közgazdasági, irodalmi, művészeti rovatokra, a tárca és különfélék rovatára. Ez utóbbira nézve megjegyezzük, hogy megyénk minden részében iparkodtunk levelezőkre szert
I tenni, kik minden érdokes mozzanatról és eseményről gyor-i san és meghizliatóan fognak bennünket értesíteni.
Tárcarovatunk közleményeit megválasztjuk, 8 azon leszünk, hogy ne caak szépirodalmi dolgozatokat közöljünk, hanem az irodalom-, a művészet-, tudomány és történelem köréből is érdekes közleményeket hoxzutik.
fcp ugy lesz gondnok rá, he^y közgazdasági" közié -! menyeink megüssék a mértéket s gaztjaközönségünk is meg-j találja abban mindazt, a mit ily rovatban megtalálni óhajt, i Már t helyütt ia tisztelettel kérjük mindazokat, kik köz~ i gazdasági életünket figyelemmel kísérik, hogy a gazdakö-zönüégot általánosan érdeklő közleményeikkel szveskedjtv nek felkeresni.
Azt a hatalmas mozgalmat, melyet a zalamegyei or-; szigos képviselők .Dunántuli közművelődési egyesület." jel-| szava alatt indítottak, teljés erővel s egész odaadásunkkal I támogatni fogjuk. Aliban a meggyőződésben vagyunk, hogy nemzeti magyar alkotmányunk fölépítésében, alapjainak meg ' szilárdításában megyénk és városunk tevékenységére jelen-I tékeay szerep várakozik. Zalavármegye és Nagy-Kanizsa I város hazánk délnyugoti sarkán a magyar uemzuties irány* bán való elŐhaladásnak végvára s a „Dunántuli közművelődési egyesület" nemes céljának súlypontja erre a végvárra i esik. Ezzel a felfogással fogja laputik az egyesületet támo-I gatni s ezzel a meggyőződéssel fogunk a „Dunántuli közmű-i velődési egyesület"-munkásai köré sorakozni.
Ennyit tartottunk szükségesnek röviden körvonalozni, | a többit további működésünk s lapunk tartalma fogja meg* l mutatni. Bizalommal indulunk el a megkezdett útra s remény -nyel tekintünk olvasóközönségünk jóakaratára.
Nagy-Kanizsa, 1890! junius 8 án.
Győrffy János
a .Zala" felelős szarksaxtöje
A „ZALA" tárcája.
Apám sírján-
A a időn nUWaor sírtam sirhalmudon, Kikelet mosolygott völgyeken, halmokon; Ezernyi ssép jnadár csattogta énekét, Pillangók caa po&g va rop kó« 1 tok szerteszét. Vidám aa munkáltak kis hangyük és méhek, Fecskepár csevegné lakott sárból fhtakst. —■ Kék igen fényes nap siranVban ragyogott, ZM földön vlg patak kaavargva csacsogott, — Csak mosass távolban barnállott egy felleg, Mikéutka irigy* volna ö mindennek.
A midőn utószor sírtam sír vermeden, Ssaralsm Umn ült il)n keblemen, ~ Boldogság dalait koszorúba fűztem, Barátim — mint lepkék — sürgettek körültem. Elém be rarássli fölvert IA képzetem : Mily boldog jSvendfim lesz egykor énnekem; Wémjm bir napja majd mint fog rám ragyogni. Kis fiam, kis lányom mint fog rám gagyogni, — D* föltűnt lelkemen sötéten a felleg, Bogy apám sem leket részese mafd esnek 1
Mi évask maítávaí ím ojra üt vagyok . . , (laakk járnak kftas most, fzvások. viharok, — Hé frd el, Jég borit eftkíkst, síkokat, Okút itt-ott elvétve bagoly ba vijjogat — H*s madár sem dalol, lepke mm is látásig, Timik asm legedéi mókás fásv* játszik. — Kis hangya asm sürög aáb sem keres miset, — Oly r«4*g. Mftlfea aa éfézs tars^sset . Ö* ém asm mééfm a —Nos, vad telet, ®*aI s mmlfgé Uk«let,
Lelkemet is a tél sord fagya b^ritjs, Sasról mem lángját már semmi föl nem Haltja ; Csalódtam rettentőn, fáslk must is szivem, Oh pedig szerettem forrtan fin- hl ven . . . Barátim? . . . Ezekről hallgassatok nékem/ Hiszen még asyám sem szeret ngy mint régen I —• Nincs semmi ürümem, bánat az életem. Talán, mert nékem csak erre van érdemefe? Vigaszom sz csnpán. hogy tán nem sokára Elvegyül porom jó apámnak (torába.
V. B.
A nők duzzogásáról.
— Börats után néuictböl. — — A .Zala* erotloti tírcá]a. — v*
Hajdani arámat — a kultivált népek ssoktsa szerint — angyalnak, jelenlegi nfimet — ha ha-ragsrom rá: bukott, — ha a hksasság sgs derült: megnyirbált angyalnak heveiem..
>Miért megnyirbált?* kérdéssé Hermina, midOn elafi ízben éltem e kifejezéssel.
Megaavarodtam, mivel még nem tanulta meg a képmutatást; nem 1 adtam: milyen )ó sokssor a hásasélelben a hssngság — és miként lennek at igasságtiak vörös szemei még gyakóriabbak es elleiuő nélkül.
rürága Herminám 1< — mondám; mikösben darabka nznkrot, mit fi nagyon szeret, dugtam bibor ajkai k6aé — kedves madárkám I Hát nem-e remegnem kellene szerencsémért, ha angyalssár-nyaid megnyirbálva nem volnának? Nem kelle-
ne-é félnem, hogy ellebegő?.* ... és Mlssállss ss égbe, a bol. a te otthonod van , , . akartam a legpoétikussbhan hossátenni. — JA feleségem aaonban nem hagyott végigbesiélni. >T« hát attól ftlss, hogy Itttlelnnné lehetnék hossád ?• kérdésé, de válassra nem várt, hanem naaaessedte arcát, lezárta ajkait és — duasogott, — ErOs léptekkel jártsm a szobában tel és alá. Engel Mimikájában nincs olyan mozdulat festve, melyet a legnagyobb terméssetbfiaéggsl elO nem adtam volna: szerelem, gyülSlsifi, harag, düh, kitsigbeesín; mégis ax én Herminám nem szólt csak egy szót sem.
Ez alkalommal ismerkedtem meg a nfik elhíresült dtmogásával éa azóta is ki nem tanultam belőle. — A menyegzőm utáni harmincadik-napon történt, hogy boldogságom a ráktérítő pontjába fordult. — Eleinte drága Herminámnak csak dua-zogésséke volt', azután duszogószögletet foglalt el, később dussogósxobáctkába zárkózni), míg végre gyakorlás utján odáig vitte, hogy as egész háaban duzsogoti.
Egy-egy kicsit körültekintettem as elméleti éa gyakoriali bölcselet terén: roetaphyelka, logika, anthropologia, empirikus psyőhologia nem teljesen idegenek előttem, — de a nOi duzsogás elmélete iránt még mostanáig sem tudtam tisztába Jönni. Ama kevés, kétségbe nem vonható alaptételt azonban, imikel tapasztalataimból - levontam, szive-. sen közlöm; Európa jelen helyzetében esek nem lesznek Ián haszon nélkül valók.
Allampapir-Oaérek, vagy állam-papirOzértk (nem
Nagy-Kamzsa, vasárnap.
Eladói szó.
A aserkesztőíég változásé vsl a .Zala' kiadójának személyében ia váltosáa történt.
£ lap kiadásának jogát íamét magam Tettem át.
A .Zala* eleő megjelenésétől fogta tulajdonomat képeate éa kiadásomban jelent meg. A kiadói jogot caak a legutóbbi öt hónap alatt nem gyakoroltam, de es alatt a rövid idő alatt ia nyomdámban lett a lap kiállítva. Valamint eddig figyelemmel voltam a lap technikai kiállítására, agy esután ia igyekezni fogok ast osinnal, cél-sserll beoaatáaaal kiállíttatni a annak pontos megjelenéeét eszközölni Általában valamint eddig tettem, ugy esután ia igyekeuj fogak oda hatni, hogy a .Zala" tisstelt elő-, fizetői ée olvasóközönsége a lap technikai réséében se találjanak semmi kifogásolni valót.
Nagy-Kaniaaán, 1890. évi jun. hó 1-én Fliohsl Fttlflp
s .Zala" kiadót alajdoaoaa.
A mi jó Moms:édunk. -
A t. olvasó bizonyára eltalálta, hogy a jó ssomazéd alatt a németet értettük, a kinek csakugyan különös fogalmai vannak a vendégszeretetről. Épen abból az alkalomból, hogy néhány berlini lap oly qua lificálhatatlan módon nyilatkozott a néhány magyar utas Berlinbe, Hamburgba eten tervesett kirándulásáról éa kétnégbevonha-tatlan módon -adott kifejezést annak az éraelemnek, mely a chauviniata németben ki-irthatatlanul él a magyar ellen, és voltaképen minden ellen a mi magyar, nem fog ártani, hogyha e dologgal e helyen ia foglalkozunk, habár a .Norddeutsche Allge-meine Zeitung" iparkodott ia ama lapokat! deaavooálni, s nyilatkozásával a keaerü pi-lulát megédesíteni.
A tervezett- kirándulásból valószínűleg semmi sem lesz, a utasaink azépen itthon fognak maradni, mertnem tudhatják, bogy az előkérni tett lelkes fogadtatáaba nem vegyül-e egy hang, mely nekik is és a magyarságnak itthon ia, nagyon zokon eanék,' a mi éppen nem lehetetlen, hogyha a Drezdában történtekre visszaemlékezünk. De ha
A. Zala M. szám. (2 lap.)
itthon ia marad a társaság, msty at ntat tervezte, mint a németeket általában nagyon jellemző dologgal, szükséges foglalkoznunk ama durva éa otromba hangokkal, melyek teljesen indokolatlan módon erőaaakoa aaa-gyariaáláaaal vádolják a magyarokét, habár a mi németjeink erről nem tudnak rnimjl. a a legchanviniatább magyar sem oly konok a máa .nemzetiségekkel szemben, mint a mi jó német eógorunk, a ki mikór aat áaondja : So weit die deutsohe Zunge kliiigt! az egésa világot sseretné ez alatt érteni, mintha máa nyelv, más jogos aapíralió a világon sem volna. Ebben as indokolatlan hetvenkedéaben van valami nevetséges, de van komolyan boasantó is; es az, a mi a német sseflemat mélyaége dacára ia oly kévéssé szeretetreméltóvá teszi, s megfoghatóvá, bogy miért kívánunk mi magyarok a német szellem billincseitől szabadulni, hogy miért nem azeretik sokan est, amiért nálunk oly nagy az ellenszenv a némát nyelv iránt.
1890. junius-hó M án.
pák «gy«s tartóikéit mm tmsntk át m«| annyira, a mennyire aa kívánatos volna.
Kár volt talán ast az utaaáai tervet oly sajjal initiálni, de es mé| nstti adott jogot és okot a Krauazeitungnak arra, hogy annyi dühhel öltőgeeee mérges nyelvét a magyarokra.
Északi fény.
Bécsből Írják a !>, Comtji -Bek i A magas politika tendsnoiájának határoaottaa éssak fele van aa iránye{Mlnd«n tekintet Pélervár felé vas irányítva, honnan akciót várnak. $éksakoiót
A legújabb páriái események, a nihllistasst-vetksset felfedezése és elfogatása, mely astlvet-kezet sokat, taláa már mindent elkészített, hogy Oroszországban forradalmat iaaaaaáljon, mely a oár meggyilkoltatásával kssdfldaék, — a legújabb párisi események tehát mindeneseire ér-lésükre adják az oroaz batelomblrálókaak, hogy valamit keadjeaek. a mi megváltás Oroszorssá-got elszigeteltségéből s uira össsekotutésb* hozza ast a müvolUÍKurópivaí. Kost aaonban mi aem oly igen alkalmaa aa a célra vsa*tó procedúra előmozdítására, mint aa, ba Oroaaóraság egy határozott békemanifasstáoiót tess Orossorsiag kSzeledées a hármas sxBvefséghss és kttlöaősea
Mi magyarok ssámtalsnssor magmutat tuk, hogy ismerjük a vendéglátás köteles
aéreit éa ezeknek a csekélységekre is ki-
«___,. .__i__.._v iKözeledése a narmaa ssovetségtiea aa aaioaosea
terjedő figyelemmel iparkodunk eleget tenni. u „„^-.agyar monawhiáfoe kéuégen kívül Buzgalmunkban, mikor idegen népek tag- {, |en*iveeebben tekinUtaék a közvélemény áljait kell fogadnunk, sokaaor túlmegyUnk a tal egy ilyen manifeaatiuiióaak. Iaaea a magsa határon ia ; lelkesedünk azokért, kik hos- politikának tenaériatett általános tendencia
sánk jönnek, fogadjuk sippal, d"bbal, trom- 'r4"/b*"!1in"B • "J^W"4 Wrek éaía-
.... J, I • / • ... . leütések közelálló eseményekről, melyek mind
bitával, a bizony már as u megesel. hogy, o^orskágnak vélt kfiaalídését hozzánk, teresért a lelkesült fogadtatásért, mely eok pénabe és fáradaágba került, még ki ia nevettek bennünket. De hát a vendégszeretet régi erénye a magyarnak, nemseti tu'aj donság, mely á magyar emberrel -veteasü -letett a melyet jó éa rossz napjaiban a legnagyobb szeretetreméltósággal gyakorol.
De hát minden íiép erre nem. képea, éa különösen nem a .b(í<ég éa erények* kedves berlini népe, mely ilyen alkalomkor ia szereti megmutatni ast a kemény ridegsé-get mely a berlinit általában jellemzi. A phílosophok basájában nem igen ismerik as udvariaaság szabályait, nem igen látszanak tudni, hogy már as udvariasság meg követelte volna, nogy ilyen hangok ne emelkedjenek, tizó aincs róla, a politikai szövetség, mely monarchiánk és Németor-aság között fenáll, nem fog ez által csor-bát szenvedni^ de az ilyen esetek legalább is azt mutatják, hogy ez a Szövetség a né-
talmaasák.
£a miadeaekbea a hírekben és jeleatésekben van valami igaa.
Így sst.-pétervári teaető körökben határozottan uralkodik u a szándék, hogy a pétervári külttgyi hivatal élére az idevaló nagykövetet, Lobenov herceget hívják meg, ki aa itteni udvarnál persona gratiaaima éa határoaott barátja monarchiánknak.
Továbbá itt ia hitelt adaak annak, hogy sikerülni fog Károly Laj»a főherceg a elsőszülött fia, Ferenc Ferdinánd főheroeg tróaörökUe északi utazásának egy elhajlást adni az orosz főváros falé, a mi könll-belBI egyenlő lenne a német eaássár által isrvesett, moat azonban alig lehet-áént három osássár találkozással. ~
Dicsőséges királynak szívesen tenné kesét a áréba, kivel ő, miat emh<-r az emberrel igaa rokonszenves; de caaládapai kötelességei jelenleg tőkéleteaea igénybe vestik őt, eltekintve at tél, hogy a delegációk ia itthoa tartóstatják A világbékét előmozdító miaden ntaaáara aaiveaen vállalkmtik, ha tető alá helyezte az 1891. évi köaöeQgyi kfiltaégvetéet és férjhez adta lányát. Ugy látásik azonban, hogy a oár a legstr-
tudom melyik iráamód a helyesebbik) egymástól mint másoktól is ea idö saerint gyakorta kérdezik : minő kimenetele lészen a Spanyolorazág elleni hadviselésnek ?
Oh irigylendő tudatlanság I Csak as, ki nem feleséges. kételkedbetik, — a féri pedig bislosan tudja, hogy a Irancziák vesztesek lesznek A Bök duzzogása nem rgyéb guerillabsrcnál, melyet a tértink központosított Italai ma ellen viselnek; oly tierc, melyben mindenkor gyöansk. Mit ér aa a ti nehéz tüzérségiek, hs szúnyog szúnyog atánj csípi és aavsrja a kezeket, mélyek a kanócokat tartják ? . . . Mit ér háromazáaezer jót föltegy veresen ok ? ... A nők, mintha a goooszsxal kötőnek volna cimboraságot, ok ellen páncélosvák, egy sem hstja ál Okéi.
Legveszedelmesebb legyverők a száj, használják ast bár szólásra, vagy ballgatáara. — Ha beszélnek és van esaed meg türelmed, akkor néha-néha még ballgatáara ia birhatók; de ha hatigainak (a mit a bázi hadművészetben duszogásnak bivaak), minden társdozás hiu arra, bogy megszólaltasd; viassa kell vonulnod éa megkötni a~pyreofti békét.
A haragvó lérfi legalább lejével emelkedik lölül haragja felhőin; a nő azonban fejével a dörgő lel-leg alaU áU éa a békések még csak agy sagara sem világítja meg sötét arcát
Ha jó Herminámmal én civakodnám, tudóm, bogy agy óranagyed multával ismét kibékült lessek Az én duzzogó angyalomnak azonban kép-
zete aincs srról, hogy még valaha is jóindulattal I kon boldogságom közepette találom magamat a legyen irántam. - Valamely komikus lélreértés nélkül, hogy tudnám, mimódon jutattam beléje, rendazerint még elősegíti azt, bogy öt még inkább —■ Egy iaben bizalmasan magsúgta, hogy minden kihozaa sodrából. — Én drága nőmet ugysnis nö igy lesz, —- a ki, ha csöndesen álló szivét Herminának szoktam nevezni; de valahányssor újleht lölhuzaa, minden egéea, Ml és negyedórát, czivakodik Minának saólitom. — Ez a szó ót még melyben a mutató elhalad, ülni hagy, mígnem a engesztelhetetlenebbé leszi, tntri azt véli, hogy szerelem óiájára nem fordult as. Eal igy kell fenémé becézgető kicsinyítést én csupán gúnyból nie, nehogy elrontsa lelke, óráját.' bassnálom; a jft lélek pedig a reggeli lapból meg I Ha engem aa én jó Herminám amaz édenből, lógja tudni, bogy őt, midőn duzzog, csak aa ok- melyet számomra teremtett, órákra söt napokra bói nevezem Minának, mivel olyankor mint egy | kiduzzog, hát ez caak as én hibám. — En ugysnis kis Mina tűnik löl — olyan ügyesen érti a gue- házi alkotmányomba maggondolallanal behoztam rillaharc veaetését. ja spanyolnak hibáit. En éa feleeégem caak agy
Gyakorta tettem kedves nőmnek már indítványt, kamarái képesünk, — s igy anoak kall magtör-mely ezerint dnzaogására havonta előfizetek, a Iténnie, a su ily eeetakben mindig bekövetkezik i | mennyiben mindig hánninc nappal előbb igazat a demokratikus elv nyer fölényt aa aristokratikus adok aeki és e melleit ugy bisxem jobbén is all-1 fölött. — A nőaziv athéni piac — pompás kék Ihatnánk meg; de ö ilynemű szerződésről hallani ég alatl, gyönyörű virágbokréták, illatos déBgyt-laem akart. — E szerint tehát sok borúi duzso- mölosök, kedves báj, szellem, éic. érzés; de ra-gásnspot kell házi nspiársmba béjagyesnem ét aa vaasaág, szeszélyek, ingadozáa és háladallanaág is. év végévei s meteorológiai mérleg nem mindig üt — Ott azonban, a hol a háai törvényhoaáa bu|-ki előnyömre. csen két kamarára van választva, a hol a férj
l Ami egyébként naptáramnak még sajátosabb képezi a felső- és a nö az alaóházat, ott — mint éa szomorúbb látszatot kölcsönöz, as, hogy meg-' egy bajor mágnás hasonlíthatatlanul szépen asngé jmondhslom ugyan:' kedves Herminám mikorL—a demokrácia hullámai mégtörnek as aristo-I kazdé a duzzogást, — de sem óráját, aem napját | krácia szikláin, a mely asiklákon épült a trón éa Iannak, hogy mikor hagyta abba. ja békét ,
Olyan csöndesen-laassn morsj'ott el mikép le- 1'.
| hetetlen meghstározní: mikor enyészett el béliéi-1 i leaségéaek utolsó hangja, mig egysserre cssk szo-|
Nagy-KaaniEB, vasátnap.________/V , Zala 28, wám -^l lip.ísJ ___1890. juniua bé 8-án._
gősabben szorítva- egy békemanifesztáció I es állás többnyire cwk ispotályul uolgált átok I céljai éa tanai szerént neVeltetheted, bossá ta*
megtételére s miután ő, könnyén érthető okok sságaárs, kikről családjuk történeti múltjánál, hetné míg aat ia, hogy tanítóidnak n*Qaba* oly
miatt, nem hagyhatja el birodalmit, mielőtt a összeköttetéseiknél; nem ^ritkán a saeretetrejflsetést luij, mely őksi képseUtégUkoél,~t»aUt-
legujabb nihilistaterv oroszországi jisszekötteté- méltóan pajtáskodni tudás érdeménél fogva gun-1 loljtot ölő munkájuknál fogva megilleti.
Beire nézve ia megvizsgáltatott éa tisztáztatott doakodni illett. — Inalt, t, kögyüléa! Át iakola feutarthetás
volna, igy hát egyelőre a főhercegek látogatása Oe volnénak ők epytől-agyig a plld. éa dijelaő feltételeink eat a* állam megkívánhatná
lenne a oevesetéa a Ferenc József i-aéazár ét daotioa terén a legkitűnőbbe*, vájjon ki merné
királylysl való találkozáahoa. Ha minden, ugy állítani, hogy nagy feladatuknak megtelelhet' lem, mint feltételezik, akkor a három eaáasár -1 uek,-ha esafc az egy körülményt mérlegeljük ia,
találkozás a legközelebbi három hónap alatt ok-1 miszerint egy egy tanfelügyelőnek hatásköre vetleo megtörténnék, llogy az a á<irw<u szőiwí- alá nem ritkán oOOnál több iskola van rsn aégxí semmiféle veszélyt nem rejt magában, aőt delve. inkább annak áldásdús gyümölcseként tekintendő, azt nem kell bővebben magyarázgatni": a hármas szövetség mimlen körülmények közt fennmarad a maga teljea integritásában.
Tanügy. -
A tanítói állán blBtoMltáNa éa azolgálatl vluonjalnak meg-
állapltána (F»)jrt ia v»g«.1 '
A tanitóválasztással kapcsolatban szabadjon megemlékeznem az iskolai hatóságok egyik leg-
neve>ateeebb kawgértl, aaiskolas^krór y»^|vnBi, melv szerint az laknia Mö® 1
5lf®í™aÍnF;Gügyéiét jóga a. államotulletf
érütT rt^V u ^ u ? iWíí °F] S»'lkínt <>h»jta»4>, hogy ai illám e 1 w u "ir'M" E . W* gyakorolná Hlfindenasotro ugy, hogy tény.
némi befolyás engedtessék, a társadalom érdek- [e°. gyakorolná '
Nem stándékotom a atámok Üiakelegéb* bo> eaátkoanii csak annak kimondására aaoritkoiom a lavadaltnaaáat illetőleg, hogy a nyugdíjügy kedvező rendesését Ígérő nyilatkozatok útin, mely nyilatkozatok komolyaágában é* Őaxinteeé-gében én biazak, talmentve értem magamai .né* Ha .amaz utalásokat tekintjük, melyek a tan-miképen a tőkegyűjtés gondjaitól. Ast azonban felügyelőségek számára kiadatnak, azt it kiol-ja leghangosabban követelném, míkép a tani tói vashatjuk belölök, hogv az ország legtöbb It- fUeté* mindenütt olyaii legyeu, moly a helyi koláia rájuk nézve nebants virág, A Telekáxeti viszonyok közti ti»zteséges, polgári állátunknak iskolákat, -értem. Etekkel, valamint az egyhási megtelelő megélhetési biztosítja, hatóságokkal izemben nekik nagyon óvatosan, i Külön díjasáét tartanék még megállapítandó, kíméletesen kell eljárniok, ilévén nekik önkor- {nak axok réuére, kik iakolai teendőkön kivül mányzatuk. I'edig ki előtt szorulna ma még bi- i az egyházi szolgálatok végzésében ia segédkéz* >eouy itásra, miként a neveiéi- ét tanítás Ugye I nek.
I a legfontosabb át első sorban állami ügy, me< A terményekben kissolgáltatni taokutt java-ilyet irányítani, vezetni ennek legtöbb érdeke, dalmatát hetiünteténr is felette kívánatos. Miért |j»g» és önmaga iránti kötelosségo. i bajlódjék etzel a tanító 1 Mién tekintse őt ,to,
Hogy tehát tanügyünk ax állam véljainak I vánhra is minden lélek alárendeltjének, kit 6 megfelelő irányban fcjletetették, szereztessék tizet. Vegye lel a tanító flteiésél a polgári vagy érvény eddigi törvényeinken is átvonuló ama egyháti Község pénztáránál'
Almai, tanférüak egybehangzó véleménye szerint leghelyesebb volna, a délbúi a tanfelügyelői intézmény meghagyása mellett a járási tan
lődéae ax isltolaügv iránt lelébresztessék
Az általinoe tapasztalat aat bizonyítja, miként különösen az utóbbi céí ez intézménnyel
elérhető nem volt. i m_ n Hf - • w ■ -____
Az iskolaszék hatásköre az iskola kül- éa bel felMgyelöaégek szervezése. Minthogy igy egyegy
.életórélS^Detadjul,t£ gSttMf .W&T'ft* JMJeM
külső viszonyait illetőleg, nem lévén végrehaj-1
uL^IIT' ffifTiJ M5z8égi erflljAr6' De ezenkívül is igen sok Volna ez intézmény I lehetne megáHapiUni, mely píTcsakhogy «öb-ség tamogatasa nélkül lehetetlen. előnye, melyek közöl én e'helven csak azt em ibet ne említsek ia az áthelyexée, li««t£s kor-
■♦í .iT , , J^l& ütem fel, mikép a tanítók köiítt nemet, üdvöt 1 pótlék, előléptetét t at iskola baléletére vonat-
ritka etet ben ért. Míg lealázó, sértő és visszás verMt ébre^tone a melinyiben érdemeket bzó kérdésekben ax or.xág tanítóságára nézve állapot hug£ pl. az írni- olvasni alig tudó ta- ^^ W u tanítókkal tátetnák b«. Meg-,álutlánot árvéi^rttlnhetne. engedjék meg. kérem,
I alig. tartotnék logköre^alá, sokkal hatásosabb _ ^___________ ____Bii__MMI
ik volna remélhetS a felügyelet az eddiginél, málása (áHamositásai nélitUI egy stabályaatot
lSzzol némikénen Jpimeritve látom tételem első telét; hátra volna még a szolgálati visaohjtok megállapítása
Á; mit ily szabályzatnak tel kellene ölelnie, ezek kötői a fontosabhakról már réiaben meg*
emlékeztem. . ________
Oly szabályzatnak létesítése azonban mely éppen a tanítónak jogait és . kötelességeit tárgyalná, ezerény véleményem szerént is lehetetlen, részben felesleges Hogy ugyanit isKolaügyürik gyökeras refor

| ügyelje teli mondjon ítéletet vizsgája kán a tanító anyagi nelyzete, sokszor függ.
Nem mulaszthatom el, hogy itt a gomba módra termő fegyelmi ügyeket is ne érintsem. Dalnokiét kardj ként függ az mindnyájunk teje felett. Elrendelhető ez a legérdemesebb tanító felett is a mai szervezet mellett. Eléé hozzá bármely iakolaazéki tag személyes gyűlölete. Ki vagyunk ennek szolgáltatva akaor >», midin kötelmeink teljesítésében a legpéldásabbari járunk el. Elég hozza bármely szülőnek alaptalan, rosszakaratú panasza.
Mert e hatóságunk nem abban keresi nemes hivatását, hogy szülök és tanitó kozt felmerült panaszokban békéltetőiig lépne tel, hanem a sógor, koma kedvéért érvényesíteni akarja hatalmát. De ba legtArgyilagosabb, igazságosabb akarna iá lenni ily esetban^mélyak lahatőségét igen sok g/fcofi, előkelőbben gondolkozó iskolaszék javára elismerem) ieltebető-e, miszerint — bogy többet ne említsek —.pl. csak a tanitó bttntftö eljárását helyesen tudja megítélni ? Mert ha valami, ugy ex bizonyára sok padago-
a tanító eljárását,, ^„tetiíé némiképen az eddigi gyászállapotnka"t, j d felöl, melytől nem nt- BÍ,yeltDé, f(lgVa szárnya szegetett a '
részemről lehetőnek nem tartom
_ ^^ __ legneme- Aa áll. és kötaégi iskolák és tanítóiknak,
sebb törekvéseknek is, hiaa láttuk^ hogy bár- i ügyei meglehetősen rendezettek a törvények é« mily lelkesültséggel, ügybpzgalommal, odaadás- az ezekben gyökerező rendeletek és utasítások-sal .végezzük is Kötelmeinket, bárrtlly fáradhat —-a-., j . . .. ->- > ■ - »-
lanok vagyunk is, az önképzés terén, a sziklához láncolt i-Promeiheuaként, helyünkből
intézmény] A. kői it ne fog 8"' véff
—^—inem
mozdulhatunk. Hogy ennek elgondolása aztán, mily gyümölcsöket terem — no de jobb erről nem beszélni ■
Engedjék meg- kérem, hogy aa életbe léptetésének módozataival most ne tog lalkozzam. Csak ama szilárd meggyőződésemnek szabadjon kifejezést adnom, miszerint népoktatásunk ügyére minden irányban a legálda-sosabban hatna.
Nem szóltam azonban még a legfontosabbról, mely nélkül pedig a tanítói állás biztosítása képzel hetién
Állásunk javadalmazásáról szeretnék valamit mondani, ha egyáltalában. lehetséges volna e tekintetben ujat felhozni. Ki remélhetné tan
kai. Esetleg rendelkezlietnének ezek sierént a felekezetek is.
Kt'tww ÍAjm.
A gtrtg nyelv hrlyetletllése.
A közoktatási miniaaieriurn nagy sgrényaég-;ai a görög nyelvi reform ügyében a munkálatokat Meg van már állapitva az ia, hogy a görögül nem tanuló itiak mit ét menynyit fognak végezni azalatt, mig társaik a Homár nyelvét betüagetik.
As uj réxslet-tantervet nem a köaoktatáai tankos dolgozta ki, « mire már idő sem igen lett volna, hanem sokkal egyenesebb uton, magában a minisztériumban kéaault, txakféfttak meghall gatáaával. A szűkebb körű ankett csütörtökön volt- B-jiegyodlél óráig tartott, mert kivált a
hvniuwkUvM ' i|a xuaiiii • w>i i uuiuiuGbUC uau* .* t!W ----------------.
ügyünk kívánatos fejlődését az eddigi ixégyjiK4 ^°í|*l1n!;iPe,niam ^rUMjten élénk^ ou
letet,.igazságtalan állapotok megtxUntatéfenél- 1 lÉria
kül. Ki volna oly gyermeteg, hogy azt Iliimé,
giai érzéket és Umntatott feltételez ám Ujs^rint éppen 'a tenitóbán'volna'.am^ ember Ámde aoaéletünk minden ágában a fele ősség jeIetti erffilelkesed.' hangulatul végezi? elve érvényesül ; nem igényelheti Mt a tanító; BagMlto> kötelességeit akikor, midőn -Wkrvér-sem a caaOiataÜanságot, nem Wnhatja, ^f^ a sivár jelenre vagy'a ^t jövőnek
borzalmaira gondol? Az állam, társadalom, egyház, község és csa-
szerint az o működése mindig leltétlenül helyesnek ismertessék el.
Ki intéue hát az iskolák külső viszonyait-? 1&d ir4ny4ban tanúsított legterhesebb" és leg K'n b^kaaeddi«iskoíaszékaknek az iskola 41d4sdü4b muDkiért ezek őszünkre még csak aaellemi életére vonatkozó hatásköre? tDDyiban sem gondoskodnék, hogy szerény em
Minthogy jelen törvényeink is beri megélhetésünk biztosítva volna. Mert, ki
kednek, hogy ax iskolauék cuk az eliiljáróság- ^ be ®em- ,&tj h a törvényszabU 300 «*lkawl^e, e^etó^leg intézkedhetik minden ^ minimum J& Jegeltmibb saüks^letek fede-aa iskolát énntő külügyben: nem volna tán L^ ,e elég,éges, hogy ennél a Ihleten ácsor-
hfWf'xLa " °tlr*»aí ^^ keb«lébíl gó napszámof is többet keres, azzal komoly sdakittatnék egy bizotttóg, melybe azonban » ^gy^besxélésébe bocsátkozni lehetetlen.
.f ~ lef1Abb tanácskozás^ jogot vél- ^ ak5arván, hogy értekezésemnek csak elmé nefe biztositandónat. jeti jellege és értéke legyen, azért a népoktatás
. M^"'«kolaa.ellem. életét érintőRügyek Una^i^,, a tani&k ae állam általija-'"^J® ; fel«6y^«vel azonban »akképzett vadalmuA4rói neB sz6lok. váljunk egy szebb
maid ,M a
miszerint az. a ])adag7et _ ne]y u eUropai helyzet által
ia a tekintetbén agy intézkednek, oki-ügyi minister fehetőjeg az oktatás- és ne veléaügybSs értő férfiakat nevez ki tanfelügyelőknek. SajnoSan tapasztaljuk azonban, miként a törvény eme rendelkezése is, mint sok más is-kolatSrvenyé, csak írott malaszt. Hogy eddig
» fsMtaatataU a al-kaafzMii laalMiktr l bé 8-án tartott MavaiMt _m
__ mely az európai helyzet reánk erőszakoltatott, nem lógja minden áll. bevételeinket oly kérielbetlenül elnyelni.
De ha már az állam a felekezetekkel lép eoapromissnmra, azt mondván mintegy ezeknek ; éa megengedem, hogy iskolákat tarthaas fenn, melyeiben gyermekeidet az állam magasabb érdekeinek megsértése nélkül egyháaad
mecjjoro fejlődött ki s vita folyt a fölött .is, hogy a görög irodalom termékei kösül mennyi vnxends.
' A bizalmas jellegű értekesieten a középiskolai szakreferens: dr.^lamarik János miniuteri tanácsos elnökölt és részt vettek benne: dr. Lut-ter Nándor és dr, Hómann Ottó főigazgatók, Beöthy Zsolt és Kármán Mór egyetemi tanárok, Keletr ttnsstáv rajztanárképző intézeti igazgató, dr. Fiiiiozy Ernő gimnáziumi igaagató, Fölaer István műegyetemi tanár, l'órtzátt József reáliskolai s rajztaaárképzői tanár és dr. Ferenoay József, a közoktatási tanács jegyzője.
Kimondták, hogy fősuly fektetendő a magyar irodalom intenaiveob s olvasáson alapuló ismertetésére és megsxabták, hogy osatályonkint mit kell főleg olvastatni, amiben nagy tekintettel voltak a klasszikus iskolához tartozó íróinkra.
Megjelölték továbbá a magyar torditásban olvasandó görög auktorokat r fölvették a legjelesebbek (pld. Homár, Thnkidydes) életrajzát és égész működésének jellemséeét is.
A szabadkézi rajzot tanolni fogják a kurzusnak mind a négy évfolyamán, ellenben aa áb-ráaoló mértant csak a legfelsőbb két osztályra saorítják s ea idő alatt főbb vonásokban csaknem mindazt it-fogják venni, a meddig a reáliskolák tanterve eljut.
Nagy-Kanisza, vasárnap.
A
Ktlönfélók-
— Uf«k UnUII iWtkl InolHéU te ImM-Ml |éMŰL látják MmMnI, hagy a laphaa nlé .aam IIUMJIkw »■«**««■>* w<isn fal/Uka wul TáliMki tartéet, aaért fal-Ur)lk «k<t, k«o >11111 kMMNanlttJ mr-kmUakkM r«4ataű utvMhcd|oa*k.
1 — l'riapl Urmnl. A csütörtöki Ur-napi körmenetnek pompás idő kedvesett a ai ennek folytán a legnagyobb ünnepélyességgel ée ájtatoasággal tartató ttraeg. Mint rendesen, most is résztvetlek benne a a tanuló' ifjúság a tanítók éa tanárok veaetéee alatt, a tűzoltóság tsljes diuben s nagyszámú ájtatos kösünség. Aa Ünnepély fél tiaenkettőkor ért véget
— Jitfksajiiág. Egy ssegénysorsu leány, ki a kísdedovónöi pályára kéaattl, a viaagálat
"letételéhez szükséges anyagi segélyért. egyik pártfogónőjéhez forault, ki es érackben iitoi-spanger Lipótné úrnőt kérvén föl, -ez mindjárt másnap 15 frtot kézbesített, melyhea ő maga 6, édes anyja, Weisz Manóné urnő és Kbenspanoer Leó ur 5—5 írttal járultak, további 6 irtot az ő megkeresésére a többi rokonok adtak. Mivel, as illető viaagálatát caak még iebruáriuaban fogja letenni, a 20 frtnyi összeg a sssgénysorsu leány réacere a takarékpénztárba helyeztetett el. A jó tett önmagát dicséri.
— Juniális. A kis-kanixsai mulatság, mely e hó 4-Jén volt megisr'Hndú s melyet as ttí> taljasén almosolt, ma.Jog megtartatni, remélheti) ieg asép időben és sikerrel a mit őszintén óhajtunk.
—Tauiig)l ér (raliba. A nagy-kanizssi izr. tanintézetekben, aa ez évi -zéró vizsgálatok, kővetkező sorrendben loguak megtartatni, jnn. 14.
d. u. torna, jun. 18 d. u. 19 d. a. és d. u. és 20 d. e. kereaked. iskolai I. és 2 osztály, jun. 20. d. e. ker. iskola elök. oszt., jun. 21. kézimunka kiállítás, jun. 22. d. e. 1. fiúosztály, jun. 22. d.ju 1. leányóazlály, jun. 23. d. e. 2. fiúosztály, jun. 23. d. u. 3. liuanziály, junius 24, 2.—3. leányosat, jun. 24. d. u. 4: fiúosztály, jun. 2t. d. e. 4 leányosztály, jun. 25. d. u. & fluoestály, jun. 25. d.
e. 6. fiuoazi., jun. 26. d u. 5 - ti leányosztály, junius 27. délelőtt 8 órakor isteni tisztelet, melyekre a azBlöket és tanügy barátokat tisztelettel meghívja sz igszgalóság.
— Kéiwa phtaegraljs látható éa hallható néháiiy nap óta vároaunkban. A kik a bámulatoa találmányt megtekintették, különo-aen az énekek tiszta éa pracia visszaadását bámulják. s méltán csodálják- aa emberi szellem nagyságát, mely a természet legbensőbb titkaiba nato), a elleai működését oly módon, a mi módon tat még néhány évtized előtt lehetetlen nek tartották, volna. A belépti dij most ujabban csak 80 kr,. ; ,
— lakalal értealtéa. A nagy-kanisssi köss. népiskolákban az évi. vizsgálatok következő nepo-kon tartatnak meg : Junius bó- Heggel' 9 én : PetőfiUtcai I. fiosztály. 16 án I. H. felső leány-és III. fioaal. Délután : IV. III. és párh. Ili leány-oszt. 17-én 11 I és Petőfi utcai I. leány. Délután : Al 1 fi) t és párh. II. leányoszt. 18-án reggel: IV. párh. III. é-< Telek y utcai I. fiuosz tály. 19 én reggel: II. párh. II. é< I. fioaztály. Délután : Arany János utcai I fiu, I. leány. 20-án A VI. és VIL ker. összes osztályaiban. 21-én magánvizsgálatok. 22—23-án. Női kézimunka kiállítás. 23-án: Tornászat a II. III. IV. fiosatály, 29-én „Te Deum> és az érdemsorozatok kiosztása. A vísagálatok mindenkor reggel 8, délutáo
2 órakor veszik kezdetüket, ezekre s szülők és érdekeltek tiszleietiel meghívatnak. Nagy-Kanizsán, 1890. junius bó 8-án. Az igazgatóság.
— TsmltAgyAMa. A zslsmegyei ált. lanitó-teslülst sümegi köre C máj. hó 2l-én, Könnye Jóssef elnöklete alatt tartotta tavaszi közgyűlését, melyen a rendes tagokon kivül Földi János, dr. Kellemen Károly, Orbán Lajos, Mójzer József és Wüczburger Jakab pártoló tagok is meg-
- jetentekrx^belűgyek elintézése után Bánfi Alajos »A tankönyvek és ezek bírálatának kérdéses és az Eötvös-alapról tejjesxiette be részletesen megokolt jsvaslalail, azután Löb Ignác alelnök értekezett a tanítói közszellem fejlesztése és a tanító egyesületek szervezetéről. Minihárom létélre vo-nsikozó javaslatokat az elnökség a központba terjeszti be. A közgyűlés Könnye József elnököt, Löb Ignác alelnököt, Németh Béla pénztárost újból megválasztotta, Károlyi János jegyző helyébe ki II éven át viselt lisztét ismételt kérés dacára sem hajlandó tovább viselni, Eles Károly válasz-latMi Választmányi tagokká Bánfi A., Gállik Mari
___ Zala 98. szám. (4 láp.)
Galambot L^jos, Károlyi János és Tóth Lajos választattak mag.
— Iskola! érteslléa A nsgy-ksniwai polgári fiúiskolában az 1889—90 tanévi rendes vizsgálstok junius hó 18-án vssslk kezdetüket és tsrtansk e hó 23-ig bezárólag, A magánvizsgá-latok junius hó 26-én lognsk megtartatni, Zene-, szavalat- és a jutalmak kiosztásával egybekötött zárünnepély napjául juuiua hó 29-e tűzetett ki; ugyanakkor osztjuk ki a bizonyítványokat ét sz évi »Értesítő* t, — Mindezekre a I, szülőket és tanügy barátokat eaennel tisztelettől meghívja. Nagy-Kanizaán 1890, junius hé 4 én. A polgári itk. igazgatóság.
— lakolal értaalléa. A nagy-kamatai pol-
1890, junius hő 8-án.
rolt ki.) A koniulátui jelenléte kiemeli, bogy a bevándorlók zöme a kétmüvaa ptatályhot tartó, tik. Ctehországból meglepő nagy számmal érkss-tek aerlóaök és bőrmunkások, Msgysrországból ét Ausztriából pedig szabók, oipétzsk.
JArváav. Cisb HendtKsn a hlmlü jár-ványnerüleg lépett löl, s s gyermekek közölt nagy mértékben puszilt. As iskolázási s ssolga-blróság beszüntette.
— Flgyelataststéa 111 Folyvást üi meg új utánzatai merülnek löl a valódi HraSdi Kiehari gyógytserési-féle tvájcl Isbdaoaoknak, ép asért nem ajánlhattuk eléggé az elővigyázató! a labdacsok vételekor arra nézve, bogy a dobozokon megvan-e a védöjegy j léhérkereszt vörös mezőben s Brandt Richárd névaláírása V Minden más lültéllenü! viasza-
gári iskolai tantestület több tagja által rendezett
rendkívüli leány-tanh>lyam ea évi zárviztgája I oaomagolátú dobot bsmíi, junius hó 15-én reggel léi 9-örakor log megtar- utasítandó, talni a polgári itkols rajatermében ; mire a l. — Oj>*m*r|lrei ét gyomorbájok különféle szülökst éa lanügybarátokat tisztslattel meghívja, nemei többnyire hibát dilíéis mértéklelientég és N.-Ksnisaán 1800. junius hó 4 én. Az igszgalóság. meghűlés által keletkezhetnek. Ilyen etetekben a
- Tilt. Wajdita Józtál könyvnyomdájának tok lapatzlalátokon alapuló hátltaer dr Itoez padláta e bó 6 án délelőtt (él 10 óra tájban eddig életbalztama Kragner B, gyógyszertárából l'rágá-ismeretlen okból kigyúlsdt. A tűzoltóság aznnnal ban hat ki'ünöeb. Ksphaió minden gyógyazsr-a vész színhelyére érkezett és sikerüli is s tüzei I tárban.
csakhamar eloltani. A tető aaonban leijetan la-1 * (iijttaaélcaéaaell érlaallSa. A mezöko-égett, valamiül a jMdláton lévő álmotkönyvek,I vártházi kjÉtrleti gyűmölrtlalepel, melyei már há-nsptárivek, régi nsptársk stb. | rom tv ónra inegianimlzültz vstzélft ftnjsgi-
— A gelael bak. lAttlIé-tgyltl feltze teli, sikerüli valahára ügygyel-bajjal, legalábli egy relésének azaporitására tplyó 1890. évi junius hó 16-én a festői szépségű Rigóvölgyben zárt -körít tánumulataágot rendez. Kezdete délután 4 órakor. Belépti dii őO kr. Feltüflaetések köszönettel fogantatnak és hirlapilag nyugtáztat-aak. Jó ételek- és italokról gondoskodva lesz.
Kedvezőtlen idő esetén 8 napra elhalaastatik.
— l>«rA<ll Irt rlraőuk közli velünk a légrádi ágosiai hilv. evang. gyülekezel kerestlelée
időre megmentenem. Hála haaal gyüinölotéste-szel link egyik lelket barái|a köabsnjarásának I a magat kormány megengedte, hogy gyümölcatele-pemet megvebeatem — a minthogy meg ia vettem azt, — örök áron. Midőn hazai gyümőleté* szelünkre nézve ezen örvendetes hírt köztudomásra hoanám, a gyUmölctéstei barátsll fitaie-leitel értesítem srról, hogy ki|>róbált, hllelet gyű-mölcsisjsimról, már I, évi juniut végé1 öl kezdve
anyakönyvének első lapján olvaaható következő j augutztua végéig, a nálam aaokátoi föltételek érdekes adatot: »Jegyzé». 1814-ik esziendőben| alatt, szeinzövesssövel mindenkinek ssivesen st<4-september hónsk elxő, 2-ik és ll-jk nspjsibsn > gálok. Hazai gyOmölotétaeiünk érdekében kérem Légrád városában oly nagy ár/iz vala, bogy igen'a lapok i. szerkoezióeégeíi, bogy ezen értetíié-kevét házakat a piáriczon kivévén, az egétz vá- semnek, a napi hírek közt helyet juttatni kegyes-ros tele vala vízzel. Eten' paróchiális funduaoo, kedjenek. Kelt Mez'ö-Kovácahásán, IH'J.i. májua egyedül hajóval lehetett járni; a templomunkbani végén. Berectki Málé. ágyékig vala. a szobákban hasonlókéjion h én kii ezl írásban hagyom, magam is hsrmsdnápig kedveseimmel minden fölt élei nélkül a pallásun,lak-1 Tüdőm ÍBV. írodlloül-tam. Suk udvarokból az S. V. (aaiva venia?)|
sertvésekei elvitte, egy szóvsl sz egétz határban Negblv4 • A magyar orvotok éa Isrinészei-lévő termést semmivé tette. Tsengeiö Mihály vizsgálók/1890. évi augusztus 16-tól 2tl-dikái| jbbsn as időben lévő Ev. Prédicaior.. Eazel a Nagyváradon tartandó XXV-ik vándorgyűlésére, hajdani árvízzel kapcsolatban megjegyzi még le- A magyar orvotok ét természet vizsgálók Tál-velezönk, hogy ezen árviz alkalmával az ár egy ratüreden tartott XXIV-ik vándorgyűléséé legkö-éféa ütífit élsepert. á mely ott voli, a hol most i aelebbi lXIIU. évben tartandó vámlorgyülét helyéül közvetlen a várót alatt máig it a Dráva egy mel- Nagváradol jelölte ki éa alólirottakat réaiesiit a lékága lolyik s a hol abban az időben Légrád megtisztelő megbizalátbau, hogy eat at intézmény legvagyonosabb polgárainak kő • éa téglaházai traditióihoz ét Nagyváradhoz méltóan elökészit-állottak. Azon a tájon volt ét romboltatott izét sék. ——
a visáradat által a Huchreiter családnak egy Mi ezen lisztünkben eljárva hazánk nagy éa gyönyörű park közepén, állott "pompás kastélya, j müveit közönségéi a lerméazeitudományok miivé-A park évtizedeken kereaztül a Dráva hullámai jlöit és barátait ezenuel a XXV ik folyó évi aug. alatt volt, meder váliozát után pedig a kastély- 16-tól 20-áig tartandó vándorgyűlésre tiszteleltal nsk és épületeknek nyomát sem találták. Tlsten | meghívjuk.
óvja nagy csapástól $zép magyar hazánkat.* Kélszádus múltja vándorgyűléseinknek legjob-— <<ÁaliajöaA» a Raltlta Jiaattaában. ban bizonyítja azt, hogy ez inlézmtny — mely AKoban, a Balaton tavi gőzhajózási lársulstmá- épen ez sikslommal ünnepli a télszázad lorduló-sodik hajója tegnap a szélvészben is kiáltván ját. — lontos tényező haaánk kulturális életében; leijet sikerrel a próbái, nincs semmi akadálya fontos tényező volt régebben is, lontos ma ia, annak, bogy a közlekedési megkezdje. Jóllehet s Mindenütt, hol sz intézmény lenn áll ét virágzik megyék még nem. építenék meg a kikötőket, az a külföld összes tnivelt államaiban ugy mint nálunk, igazgatóság mégis megindítja mjiajóaást e hó lo-én az orvosok és természetvizsgslók vándorgyüllaai ugy Balaton-Füredről Rév-Fülöpbe, Badacsonyba, hathatós rugóit képezik századunk legnagyobb
mint ez utóbbi helyek és Boglár közi. Heggel 7 órakor indul a Rohan Balaton-Füredről, s a kö-
vetkező állomásokat érinti: Hév-Fülöp 9 ó. 15 ji. zik az alkalmat, melyen az élö szó közvetlenét-
Badacsony 10 ó. Boglár II ó. 30 p. Itt bevárván a déli (budapesti) vonalot, 12 óra 30 perckor, visszaindul. Rév-Fülöpre, innen d. u. 1 órakor Badacsonyba. Badactonyhól isinél • Boglárra 2 ó. IS p.-kor, odaérkezik 3. ó. 30 p. A kaniasai vonat megvárása után indul 4 ó. 30 p/Badacsonyba, innen 6 Ara 80 perc Rév-Fülöpre, innen Balaton-Füredre 6 óra 30 perc s megérkezik Füredre 9 órakor este. Az árak igen olcsók. Ekképen lehető ! mindennap beutazni a Balaton legnagyobb és legszebb rénét
— A kivándorlás Monarchiánk chicagói konzulátuaának jelentése szerint s mu't évben az {egyesűit államokba összesen 42,174 személy ván-vándorolt be monarchiánkból, mig 1888-ban a bevándorlók száma 41,666 volt. Magyarországból 15,743, Csehországból 2655, Ausztria egyéb tartományaiból 23,776 személy vándorolt be. A ki-I vándorlók száma Ausztriából csökkent, a magyarországiaké ellenben növekedett (1838-ban | ugyanis hazánkból ctak 12,866 személy vándo-
vrvmányának : a természettudományok haladásának és terjedésének. Eten vándorgyűlések képa-
gével sikerül a természettudományok hatását a láraadalom legkülönbözőbb állású egyéneire érvényesíteni.
A tudomány és a pezsgő életkedv kiapadhattad forrásai lévén a vándor-gyűlések, haaáök életébe annyiia beilleszkedtek, hogy legnagyobb hazánk fiait találjuk ezen 50 év lelorgása alalt ezek élén.
Ezl óhajtjuk elérni ma is. Együtt szeretnők látni vendéglátó városunk lalai között Magyarország tudományon celebritásait, áz egészségügy derék munkátait, haaánk gyakorló orvoaait éa a oagy müveit közönség mind azon tagjait, kikben a tudományok becsülése vidám életkedvvel egyesül. Látni ét hallani óhajtjuk amazok szellemi munkásságának eredményeit, hatanot tanulságot és tanulságos szórakozást akarunk nyujtayi ezeknek. Es vállvetve vándorgyűlésünk központi vá-Issztmányával minden megteltünk, hogy a nagyjelentőségű alkalmat ugy üonepeljük meg, a mint az eszme szépségének és nagyrabecaült vendégeinknek megletet. A Vándorgyűlés központi vá-
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
lasztmánya egy ezen célra készüli munkában fogja megismertetni a vándorgyűlés Wrténeiét, mi pedig városunk terjedelmes monographiájával kívánjuk mindenek előtt megtiaztelni vendégeinket.
Gondoskodtunk előadásokról és a munka végeztével meglógjuk ismertetni vendégeinket bakánk kincseinek egyikével: .Biharorezág* természeli szépségeivel.
midőn elfikéeaületeinkröl számot sdunk, még csak ast kívánjak, hogy azok, kikhez eaen meghívót-töltetük, egyesüljenek velünk az ttgy iránt való szeretetben és lelkesedésben és elfogadva meghívásunkat, támogassanak fbhsn, hogy a vándorgyűlések 60 ik évében ezen XXVMk s múltnak méltó hetejezéee legyen és lényével, sikerével mésszé bevilágítson a jővóbe.
Nagyvárad, tS9il. április havában.
Báró DSry József, elnök. Dr. Schláwh íjtrine, elnök. Dr, Kiss Ferenc, Sal Ferenc, Dr. Két máruky Tivadar, alelnökök. K. Nagy Sándor, Kertész Miksa, Dr. Kornttein Lajos, titkárok.
A magyar ormosok é* termés zrt rí: sgáliik 1890, évi aug. 16—20-ig Nagyváradon tartandó XXV. vándorgyűlésének elörájza : Augusztus bó |6 én, pénteken: Délután : ünnepélyes togadtaiása vasúti indóháznál. Este léi 9 órakor : ismerkedési I estély % 'Rózsabokor, helyiségeiben. Augusztus bó l-én, szombatonj Délelőtt: ünnepélyes megnyitó gyűlés. Délután: közintézeiek megtekintése. Este: tudományos estély. Augusztus hó tsHSn, vasárnap: Délelőtt : axakűlések. Délután : natiy ünne pély a vándorgyűlés tagjainak tiszteletére a Hhé-dey-keriben. Augusztus hó IM-áa, hétfőn : Egész nap saaküléaek, este tudományos éstély. Augusztus bó 19-én kedden: Egész nap szaküléaek, este tudományos estély. Augusztus bó 20-án, széf-dán : Délelőtt ünnepélyes záró ülés. Délben kirándulás és ünnepély a Szt-László gyógyfürdőbe.
Augusztus hó 21:ik napjától, csütörtöktől kezdődnek a kirándulások Biharmegye nevezetesebb helyeire, melyeknek sorrendje külön mellékletként egyidejűleg megküldetik.
Alulírott helyi rendező löbizotlság tisztelettel leikéri a vándorgyűlésen részt venni kívánókat, hogy jelentkezésüket lehetőleg mielőbb megtenni Szíveskedjenek, mert csak igy lesz módjában a megtelelő lakásokról, a kirándulásoknál kellő kényelem és ellátásról gondoskodni; különösen ajánl-tátik a mielőbb való jelentkezés azok résvére, kik hölgyek kíséretében szándékoznak városunkat az alkalomból mégtiszfeinf.
Keit Nagyvárad, 1890. évi májút bó 23-áti.
A helyi rendet/1 ffíbizqttság
C S A R N O K.
Zala 23, szám. (6 lap.)
1890. junius hó « án.
vontak maguktól egy két órát s Ml tttek, állta* Alipldl mellett, hallgatva falolvaataát, — s a példa vonsott, Allöldl tovább olvasott, tovább mágya-rázott — ét — a kommá üresebb, üresebb,~vtgr« tel|eten üres lati.
A tudomáayssomj vsls szülslett as emberrel. Minél többet sajttit el valaki a tudásból, annál inkább törekszik ismereteit mtg gyarapítani; és csodálható a, hogy Pusatahely lakói megismerkedve egyik másik ágával az ismereteknek, törekedtek minél többel elsajátítani abból a közös vagyon* ból, mit emberi nyelven tudománynak ssoktunk nsvaani.
Allöldinek ügyelnie mindenre kiterjedt, mindent, mit ludolt, megoszlott laklársaival, jól lemarván azon erköiosi törvényi, hogy s ludts nem kizáró* lag birtoka egyeseknék, hanem közös tulajdona az egtsz emberi nemnek, s mert ezt tudta, ok-latolt, nevelt, mint az hivatásánsk Isgnsmeeebb érlelőmben veti felismerése irta elébe.
A laoltts, a méhészet, a gyümólctta nemesítés, ép oly kiváló gombait képezik a tanítónak, mint a természeti tünemények terméssel rajai megtej-téte, — hogy a babona elharajiódzátának útját állja, — vagy mint a löldrujzi ismeretek előadása, hogy Pusatahely lakójtép ugy itmariék meg aa édes anyai lóidat, mim a mfly hűnkén ktssálil | annak hangzatos nyelvét; kihatolt a magyar al* kotmánytsnra, a történelemre, a ebből fejté k| amannak lejödéstt, leikeltve egyúttal a mull Idők nagy eszméi, nagy emberei iránta lalkeaűltatget, tanítva a ragaaakodásl ezredevet alkotmányunkhoz. De taláa legszebb volt ^)öedáa« akkor, ml-
egésl folyamán keresztül, Isiiéinek rugója voll t •a hiratduteril kólsietség.•
As ily boldognak jelzett egyének egyike volt Alföldi, ki minden fvben, mióta Puiztahalyen volt, aaota önmdathan búotúzhitoll el a tünö évtől, bogy meglette azt, mit legjobb lelkiitmereie szerint, jól felfogott hivatásszerű kötelességéből kifolyólag lennie kellett. Nem voll a letűnt évnek, nem voll as glhaladt félévtizednek egyetlen perce sem, melyre visszapillantva Altöldi keblében csak árnyát is éreahetle volns sz - ön ssem rehányásnak, töt ellenkezőleg úgy "érezte, hogy minden tünö év közelébb, közelébb hozza azt a percet, melyben elmondhatja majd: megleltem-mindent, mit hivatásom tenni parancsolt, s nyugodtan élvezem munkám jutalmát, lelkiismeretem nyugalmában h laktársaim elitméréséhen.
S jogos volt e reménye a tanítónak.
A törvény által adott jogaínak hívebb védője ki sem voll nálánál, s a jogokkal járó köteleaté-j geket ki sem leljesité poatossbbsn mini ő ; nem bizakodott el; de önéraete sem engedie meg soha egy percre sem, hogy utaályhordozójává váljék akár leifelé, akár leteié s Vele — emberi méltóságánál lógva, — bár társadalmi rangtokoaalban különböző, —. de aztrt egyenlő embereknek.
A tisztelet, melyet érzed mindenki iránt, msg' sserezie réazére mindenki viasont liszteletét s be-csüléséi, szavahihetöaége köatudumásúvá válva, nem volt, ki kétkedett valaha azon, mit a taniió mondott ; ainhad méltónágftnak ÍMjfii önludaiá.-ban lévén, e tudatul önkéntelenül kellette lal em bertársai, laktársai keblében; hivatásának élve, ez odaadó húzgálom varáaakónt halott, minden I kor a hivatássierá kBtelességekrIU s emberi méltó
egyes laklársára, a elmondhatjuk, hogy most, midőn ót évi Puszlahelyen léte után keressük lel Allöldil, nem volt laktársai között egyetlen egy
sigunkról bestéit.
Arcán Vlaaislttkrözödölt s lelkesedés, a férfias kebel dobbanása csaknem kihatott a hallgatóság
sem, ki hivatásának öntudatára nem ébredt, — s [ közé, aa öröm, fájdalom ecsetelve voll szemében, azt betölteni nem iparkodott volna.
Hiába, igaz marad a közmondás, elhangzik, a példa vonz.* Alföldi nem aaóval iparkodott laktársait meggyőzni arról mi jó, előnyős és üdvös, hanem ténykedéséi által ébreaztelte tel azokban az öntudatot, mely őnkénylelenül követőivé lelte lákiátsaiL_ '
Hosssú időbe került igsa, mig a széliem fölényét kivívta; de a kitartás meghozta gyümölcaél, s Alföldi á község általánosan tiszteletben álló
A hivatás áldozata.*)
A község átalakítója.
Alig merült öl év sz örök semmiség űrébe ezóta, hogy Alföldi János Puaziahely tanitója lelt.
Rövid idő, ha azl a semmittevés párnáján henyélve töltjük el; de boaaau, igén hosszú : ha s folytonos munka, fáradhailan buzgalom, tettvágy kielégítését saomjazó működésben töltve, táradaJ maink, munkásságunk gyümölcsét élvezni vágyunk.
Egyik év a másik siiját ásva tűnik el, s ba a percek elröpülnek, az órák elmúlnak, s napok lejárnak, a hónapok lezajlanak s végre az év is airiába dől, bogy égy újonnan szüleiednek adjon beíyei: megdöbbenve álluuk meg a ti)nő év sírja •lőtt a önkéntelen leikéi keblünkben a gondolat, vájjon a tünő évben megtettük-e mindaz!, mit lalkiismeretsserüleg, hivsiásunk elénkbe irt ? S boldog, ki e gondolatban feltett kérdésre nyugodtan lelelhet es egyelleo szóval: >lgen« ; boldog, ki eem kénytelen a legnagyobb magyar költővel
tagjává lett
Láttuk regényünk eleién miként nézett ki Pusz-labely, mikor először leikerestük sat A lloldi tanítóvá lelt megválasztása alkalmával; ha moat öszasehasonlitjuk e községei az akkorival, aligha leiismernők ast, ha nem állana ott-e ! most is a pusztára meszsze kilátszó sugártornyú templom; ha nem emelkednék mellette az az is-kois, melyben Allöldi oktat már öt év óla; nem látnánk azokat a sorba épiteiett házakat, melyeket öt évvel ezelőtt is láttunk: — láttunk igaa, de mily alakban?
> A piac lere tiszta, mint az egétz község, el-tüulek a levegőt megméteiyeaö kigözölgésü dombok, a templom-tér a tükör lelületét "mutat|n; az öt évvel ezelőtti vakolatait hullató iskola épület hófehérre meszelve, zöld redöivél oly san mosolyóg lelénk, míg a ta'ra (elfutott venye gék zöld lombjai közőf zékellö, pirosló szőllöge
eszerint, amint a Mull örömei! vagy fájdalmait hogy >a azó 1 rajzolta előadása Lehetséges lett volna-e, hogy ily elöadáa elléveatase hsiását V — Nem I — Hitz s szívből jöttek e tssvak, meg kellelt talál-niok ast aa útat, melyen haladlak egyenesen a célhoz, az emberi szivekhez ; - s Allöldi minden szivböi jön tzsvs megialáila az uial laktársai szivéhez ; igy aztán nem caodálható, hogy mindenütt hatott, mindenütt sredményt ért el, még kevésbé csodálható, hogy a romlatlan emberi sebei hálával tekintett e férfira, s laktársai elnevesték őt: »A község átalakítójának. * Méltán megérdemSlio e címe).
Gáti GyStl.
Közgazdaság.
resdek ksndikálnsk ki; az utcasorok házai egytől egyik a ctin, és ízlést viselik magukon, s ha a most még listai ültetvények az évek hoszszú tora állal megizmosodhatnak, az utcákon akár Öless-országgal vetekedő árnyékot lógnak nyújtani a járókelőknek.
Csak egv van, mi feltűnik ; s az egy rozoga épület, melynek homlokzaláról a kóválygó szellő jobbra balra lógatja azt az elszáradt cégért, mely azt mutatja, bogy itl a falú korcsmája van. — Nem, tévedünk, in csak volt korcsma; de már nincs, csupán az üres vakoljilukát vesziö falak jelölik az egykori vigalmak helyét, a belseje üres, mint Diogenes hordója volt, midőn a bölcs kilépett
felkiáltani a tünö év után.- »Nem foglak oda írni, abból, hogy megkeresse az »ember<-tl A korcsma
hol boldog éveim feljegyezve vannak* (PetőfiI • Búcsú 1814-töl-.); boldog, ki ama megnyug- j
vendégei eleinte ritkulni, kétőbb elmaradozni kezdtek, végre magában állott ez, mintha nem is a
vassal üdvözölheti az újonnan születelt ével, hogy faluban, hanem s puszta távolában meredezné
mii a mull évben munkált, épített, teremtett, azt •a újévben folytatni, gyarapítani, lökéleieabiteai
nek falai! Mit azószék nem ludoli előidézni, Alföldi előidézte, végleg megszünteite a faltitiak
fogja, nem lebegvén szeme elölt a szülelett uj- korcamázását. Pedig mily egyszerű volt az ö mű-évben aem egyéb, mint az, mi a haldokló év ködéae. Vasárnap és ünnepeken, midőn a nép a
vec.sernye után toliilt a korcsmába, Alföldi oda ült az iskola épület elölt állolt kis deszkspadra, kezébe vett egy-egy >olctó, jó könyvel,* maga köré gyűjtött egy két fiataltpkik még »ném ériek meg a korcsm ázásra;« eteknek (elolvasol!, ma-- - - ., . , gyarázgatott. A hallgatók száma szaporodott bél-
bélre, a „ ot.hoí elbeszélt dolgok lelköltöt-awaj«í<iM.at *m> Ii > hfnutbsw iwantatiak a raríayt Ssérk Kék a kíváncsiságot, s a korcsma látogatói ti meg-
') SaUtTM/al kiizoljük a .Magyar Paedapogiai Stemlo" áUal Már tMn julzitt' a aaaak asarketztSja által kiadandó : 04u liytut rsgiiftmk „V kivált* ildoxata-1 (iMtmett raja S tsásjtt atpteahék |MU| a al t rtaaiMI a VI. faj*. •mm mrif mm taaá Itilfi áUakiataatt adja aa SKaláa.- ér-étált lm Uhml klratxl Iráa/nftajrsrk. kaaem «bban a
Egy meiel gazdáiéi • köretkeil Isvulct vettük "
Nagy-Kaniasa, 1890 évi jun.K-éa,
Tisztelt Uterkeeziö Ur.
Bluvetksdjék beetet lapjában ezen gaadaiáft baráiságo-1 tudoiitásomnsk helyet adni. A növény tenyéssMe talán pár héttel ia előbbre haladt, a mull évek hasonló idő saakáhos képest, — est éesleljük egye.t gyütnölct fákon, ezt táljuk a kalábaos gabona féléken, Öe lóképpen uz évelő lü éa takarmány nemüeken, — A jun. közepén érni szokott cseresnys fajok e hó eleién érdek, — a busa, rozs, árpa félék 8—10 nappai korában lej lód ve részben elvirágoztak, részben virágaásban állnak; a reii (üvek magba menete folyt|n a kaszálás ko-rábban ejtetett meg-a uokott időnél, s a szénának egy réaze szép zölden szárítva téli takarmányozásra már behordatott — pedig más években s rétek kaaaáláta íun. B-ka táján kezdetett meg, — est én áltolánosságban mondom mert a téren is mint minden más esetekben lehetnek kivételek.
Kslászoi gabona neműek Kanizsa vidékén oly szép reményre jogosítanak hogy 1882 év óta a termésre a kilátások oly biztatók nem voltak mint ez iáén.
A löldmiyeléi ügyi miniazterium hivatalos közlönye a •Földmivejéai Érteaitö* 22. száma máj. 29 ki kiadásában, aa állandó gazdasági tudósítóktól beszolgáltatott adatok algpján, május 22-éröl a kimutatásba!) a baza, rozs, árpa, zab állásáról a következőket közöl Zala megye területéről:
Búzával beveletetl kerület kat. holdakban 78,890 hold wbből középén aluli — t; semmi t) közép termésű 84.794 hold, — közép leiüli termái 43.668 hold.
RozssmI bavetell lerület. 95.«2b hold. Ebből kö-Kepén aluli — (: semmi:) közép 69,644 hold kő*
Nagy-Kapjzsa, vasárnap.
A
Zala 23. Mám. (6 lap.)
tépen le'üli W.t84 hold. Árpával beveted terület I minél lógva most már behlrttoynlt, hogy aaon 8J.0i0 hold Ebből középen aluli--(. mai;) j hegyéén — a phylloxera állal inüoiálva van.
■kjizép 9459 hold, középen leittli 28.581 hold.
Zabbal bevetett terület 22.048 hold. Ebből középen aluli--(■ semmi:) közép 17.00U hold,
középen felüli 5048 hold. Ezen kimutatás alapján .lebái Zala-megyeben a
A vizsgálat a községi jegyzOség, a hegybeli elöljáróság és a hegyhiriokosság jelenlétében ej-teivén meg, és nevetelt szskegflii "löbh nagyitól® k'isőssÉrmsgsiünieiése üvegjével minden jelenlévőknek a tőkéken lera- ■ • - —
kódoli phylloxerát megmuiaita az illetők bánatos
nem mutatkozik, — de a buta és árpa állásának kftaépen (elüli vagy a lehelő legjobb kilátásra reményt nyújtó mennyiség és minősége a busánál
gabonának jelen állásában középen aluli termény érzéssel szerezlek magoknak meggyőződést a reáljuk háramlóit csapásról, — at bit volt'atolgahiró, J a phylloxerának tova hurcoltaláaa kikerülése végeit, at illető hegyei öljáróságol. a törvények sti-877§ holddal, at árpánál 19.132 holddal haladja gorű betartására figyalmestetie a szőlőhegy Régét tűi, — a közép termés sxámtdaiaii.
Vernünk egy rövid pillanlftst a mull öac óta lefolyt időjárási viszonyokra,'
Ax lfl8fl-ki ösxi idő inkább- szárat mitít nedvesnek mondható Nagy-Kanizsti vidékén. — November közepe táján 'kezdődtek a szárai fagyok
xár alatt levőnek iijeientelíe és at eljáráeról jegyzökönyvet vett lel. — Még c>ak azt kell megjegyeznem, hogy a vidéki ttölöbiri okosság közt el van terjedve aaon hit, misierint a phyllo-xera a nehé/. kötött agyagos talajban nem ttokon tenyészni, pedig a karos-komárvárosi szőlő-
______1890. juniua hó 8-án.
Hajdú' Anna, Hajdú István es ulóbbi ugylt mint kis-knru Ha du Isiván gyámja, továbbá titksa György és Tiboly (iyörgy vegrebajtáat szenvedő kis komáromi lakosok elleni végrehsjráai ügyében végeit a leni nevezeti I kir, tQrvényaaák lerfieiéhe* tartozó a kis-komáromi 10. ttijkvben A f 12. brsz. a. felvett 80$ trira becsült ingatlan.
1890. évi junius lió 2H napján ü. «
10 órakor Kis-kotnárom község hátánál (iyörtly János Isi. psresi ügyvéd v. belyeueae közbenjötlével még-lartaudo nyilvános árverésen eladatni fog.
As árveréa kérelmiJiQj'ség Takáos János neje terhére U írtban állapittalik meg. Kikiáltási ár a fennebb kitett becaar. AVverez.nl kívánók tartótnak a beosár 10*/i-át
tartották november végéig. December elején \ hegység délkeletnek erőa lejtéssel- lek vfi réssében | ^W^^^P68 P»Pirb»" • k,k<>l
Igen kevés hó esés volt, melv pár nap alatt el- at altalaj keményen kötött sárga agyag, olvadt s a föld hótakaró nélkül maradt a kemény ' rétege világosabb axinil agyagot homok
fagyoknak kitéve, égést tebr 8-ig. — ekkor, ai 2—8 centim, vastagra hullott hó 1 nap alatt már elolvadván, márc. közepéig semmi csapadék, ds i álandóan hideg éjszaki stelekkel éa fagyokkal
A szőlőkre iuáf a mull mm alkotó ttolölevél penéts (perenospora lánoaan jeleni kenik, éti ex ellen ovaxerül bixo liyult réxgálic áth. oldattal való tecskendezésl
tartó száras lett ax időjárás. Máre. 22-tői áprilisi Kanizsa vidékén megkezdvén, azt leijesitik. — A 18-án állandó szárazság, április végé leié 28."29-én i salamegyei gatd. egyesület idáig vagv 80 darab , volt a tnult Ösz óta oly kiadó esőnk, hogy aJ " ' ""
'10—16 cenlim.-mélységre megátbaioit.— Május hbva eleién ismét jó termékenyítő esőzések a
s a kanizsai kereskedésekből is 100—200 ilyen fecskendő leli használatra elárusítva
atább hűvös éjszaki szelek, a három fagyot | déki stőlöhegységekben a tökéken-áialában ke taantra a mezei gazdák rémjére emlékeztetik. Sze- jtéa termés mutalkozik s kiváUa -finomabb aa»la*t
roneséokre azonban megleltünk kunéiveaxemli-j lajok és az olasz rizling tettem szentek napjain axoko.lt hideg és fagyos idő járási ól.
kevés fürt- -hozamot! ígér, — de bár a mi most látszik épségben maradna meg a leszüretelésre, axonbau egy helyen
iermg dőtí kezéhez leienni.
Vevfr köteles a véialári három egyenlő réstlel-években válságosnak ben mégpedig. ax elsőt st; árverés jogerőre it íperenosporai is áis-< emelkedésétől számítandó I hónap alatt, - a másodikat ugyanstlól 2 hónap alaii, — a harmadika! ugyanattól 8 hónsp alan, — minden egyea résxlet után ax árverés jiapjáiói számítandó 8e> kamatokkal együtt sx árverési fellételakben meg itt heteim éa módozatok szeriül, .lefizetni. Kell Nagy-KanitsAu, a kir. írvsaék ihinl tlkkvi htlótágnál tH9il. évi március ho II. napján.
I GR. HUGQNAV
1668 1—1 ~ kirendelt kir Wrvs/éki "bíró.
darab A vi-
Vetéseink hó takaró nélkül stáraz fagyoknak [.phylloxers, mindenüU-perenospors jelenségek mell kitéve, at egész télen is szaporodható a iszonyú I lett a vidéket néhány év óta látogató jégverés, vi-számú egér által tebnrvt lerágva s pusztítva Iharos záporok és csak a jó Isten tudja miiélei teleliik ki s kora lavaszstal egyes bnxa, kivált következhető uj és uj elemi csapások mint már roxav'elések st egerek által annyira lönkréléve émlitém^a-szölökböl várható jövödelmet teljesen i látssoitak lenni, bogy azokhoz igen csekély re-' kétségessé teszik. Phyiloxera ellen a sténkénetés j mény (ütődhetett, s ime ha ezentúl valami elemi j bizonyult be ideig hathatós szerré, a desinfi-
1219. tebr. 2S án 1800.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. (örvsték lelekkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Könyves Erxse trj. Németh Györgyné vegrehajiaionak Németh Bodi, Némeili Erzse, és Németh Kati végrehajtási sxen-vedAk elleni 677 Irt fttl kr tőke, 18X7. évi január hó 8-tói járáS" , kamatai, 17 frt 86 kr. vég-
esapás nem tagja érni. az 1881. évhez hasonló jójliálás holdanként 30-^aQ frtba kerül.—- az idén Iermésre lehel kilátásunk.
Burgonya, tengeri, s egyébb kapás növények is általában lanyészeti idejükhöz mérten sxépen mutatkoznak, a kerti vétemények közül a borsó, répa, káposzta féléket a földi ..bulim leple ugyan •I, de az utóbbi hideg.esőzés nagy réubén elpusztította e rovart.
Kaszáló rétjeink termés hozamának mennyisé- hány év inalva helyőket kopár, üres, terméketlen | javára békeblezoli szolgalmi jog leniariátával
ge csak középes számnak, minősége azonban jó'éár —>-•:--■——-——----.- -••—■—
söt kitűnőnek mondható; — tekintve ax elöszé-
: mutatkozó termés- meileti holdankéni 6^1? heeil, [ rehajttsi kérelmi, 9 4rl 40 kr jelenlegi s még leibor lenne várható, melynek, egy néhány év óta' szokásos 3—4 frtos ára a szénkénégexés kölesé-gét sem lenne képes fedezni. *
Szomorú kép ez a szőlők jövöjéröl és ha salját törekvésünk támogatására a Mindenható . segélye nem járuland, szőlőink elpusztulnsk s né
merülendő költségek iránti végrehajtási úgyeben a fentoevézett kir.. törvszék területéhez tartutó a komárvárosi 81.- sztjkvben A I 4 -79.11—14, sorsi, alaii (elvett ingatlanoknak Méiqs'k . 3ildi, Németlí Erxae ét Németh kslii illstö iái írtra becsült */, része a (123. a. öxv. Németh Györgyné
Mér foglalja el, mert i most meglévő termő rétéget sz eső, s hó csapadék vixe lemossa
nára korán lett kaszálást, — a sarjúnak több ideje j aztán más növény sem lesx termelhető ax ily ta-tsradván laayé*fúre.-hadttzg időjárás mellel l j lajban----------
valamint s gnlamboki 336. sxijkvben A f 1873. akkor hrsx. alstt foglalt váltságköteles ingatlannak ugyanazokat illető 892 írtra becsült '/, része a Cl. .0.
pótolandhstia a hozama mennyiségével ax elmaradt elő széna hoxamjál.
Gyümölcs éppen semmi sem. lesx, — a hernyó tul sokasága meghaladta at emberi erőt, a Iáknak levelét csupaszra le rágták, gyümölcs iáink nagyobb része most kezd másodszor' levelezni. Ott a hol a hernyói kilelhető erővel pusztították, a fák zötdeleani kezdenek, de találhatók egyes helyek, hol a Iák lombjainak végén nagy csomó alakban fészkelvén a hernyók miliardja, ezen fák nem bajihatván levelet, a ievegőből nem nyerhető táphiányiban kiszáradásnak s végképpeni kive-sxégnek vannak kitéve, ennek elejét veendő, nem csak lélj éa tavasai de egésx évben a midőn mutatkozik mindig a hernyóknak leszedésére kellene fii*tM(*t hatóságilag kényszeríteni a Iák tulajdonosait.
Stölő begyeinkről írandó kőjtléményemnéi remegés fogta el tollamat, meri szőlőinket annyi csapás éri miszerint -azok további tentsrtása két-1 ségessé válik. — Ez ideig_más vidékeken püst-tilö phylbxera rombolA és i szSISSIret teljesen | megsemuiisiiő híréről olvasván és hallván — ax rüannibal ante portám, vészkiáltás jutott eszembe. Most azonban már a phyíloxerá a kapun ia be-köasöntött éR a kanizsai járás, karosi. határ ko-nárvárosi sxölöhegységében pusziit.
A járási főszolgabíró hivatalban a komárvárosi hegy elöljáróságától ax iránt tétetett jelentési hogy a nevezett helység egyes birtokosai szőlő-1 iában, nagyobb területeken a szőlőtőkék részint kiszáradtak részint taviszstal kihajtói.! vessző es levélzet fonyadni, hervadni kezd.
A járási szolgabíró (813 sz. a. átirattal, Tbomka Endre egykori Phylloxera biztost hívta fel, a betegnek látszd gyanús szőlőtőkék megvizsgálására.
Junius 3-án Msrkl Antal szolgabiróval a nevezeti szakegyén a helyszínén megjelentek, több laOiőhirtotna szőlőjében, a gyanús kinézésű tőké-k« a ISIdből kiásatván,, a gyökereken nagyító Bvsgeksn néxve nagy és ijedelmes meglepetésükre I phylloxerái csoportosulva ás jár*akelva tno-sogra a a ICkén végig mászkálva coostalálták,
Tb. E.
Nyilttér
Welaae Mldriiliiflr ><«■ 00 kr. bit fl. 11.41 p Mater — glatt awl ^'öinslort (olrca 161 versöli. |
— verwnilrt robsa- aad stiickwciMi pnrtn- und aotlIM d» Fibrik-IMpot Cl. Ilmrbrri < K. n K Hoflisfaraall Xttrlrh. lln»t«r QlBftlK-ad. üriel.- kontsa 10 kr. Porto. M
Fridim uerketzlü: UyArff/ Jánea.
As • rovatba* köstttttektrt1 aoai

▼állal magira a HMrk.
HIBDETGNEK
1286 érk. 1890. marc^3.
írverési hirdetmény A nagy-kanizsai kir. törvszék. lelekkvi osztálya részéről közhírré téieiik, hogy Takács János és Bzabó Juli végrehajtstöiíák Hajdú Zsófi, 1652. I—1,
alatti szolgalmi jog lenniartásávat.
IH90 éri |uiitut 10 éli (1 fi 10 órakor
Knmdrvdrot k 'ixaégházSnál illetőleg d. m, 3 irakor Galambok községházánál .Györlíy János lelpereaí ügyvéd vagy helyettese közbenjötlével megtartandó nyilvános árverésen eladatni log.
Kikiáltási ár a fennebb kilett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*/, át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kikül-Időit kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételár! három egyenlő rész-I leiben még pedig ax eléőt az árverés jogerőre emelkedésétől sxámitandó 1 hónap alalt, — a másodikat ugyanattól 2' hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap slatt, — mipden egyes résxlet után ax árverés napjától számítandó 6% ksmstokkal egy&it ax árverési lelléii-lekben meghstároxott helyen és módosatok szerint Jefixeini.
Kelt N.Ksnizsán. a kir lvszék mint telekkönyvi hatóságánál 1890. évi március hó n napján. ~ '
GR. HUGONAY kirendelt kir. tvsaéki
biró.
/ocxxxxxxxxxxxxxx x:
HIRDETMÉNY.
A Méltóságos Esztergomi Főkáptalan tulajdonát képező Kouiogf-dzobbí korcsma épületek a ho/.zújuk tnrio/.ó beltelek kel egj.üit
f. évi junius hó 22-éa—^
nyilvános árverés utján elsdatni fognak, mely eladásra nézve utólagos felbontás kikötése mellett zárt ajánlatok is fogadlatnak el,.
A venni ssáncTékoiók az árverési feltételeket somogy-eaobbi kasznárí bi-
6^-3megtekÍDthetÍk' , A. ar.rf.l.l li»U«K. Jl
^VVVVVVVWWWV VViVWWVVWWWWW^J
Nagy-Kft&íasa, vasárnap.
A
Zala 23 agám. (7 lap.)
1800, juoma hó B4n
A LE6JOBB
BRÜNN1 KELMÉK
—^aa OitoÜ gyíri irak aaarftt aailUttatnak
SI EGTEL-IMHOF
powrt^fyiriból 680 17-90 lltlIBIR. Kgy ih|4ii tavasai vagy nyiri Olt&aékkaa elégaégaa agy aaaanag, maly t1/, métert vagjrla 4 rifót tartalmas.
Így kftaóaaégaa cmbii irt.....4.80
, (m „... . . . 7.75-
, finomabb , . . , . .. IQJO
Ifinfcihh ...... . 1S.40
valédi fyapjabdl. Tovibbé nagy véltsatékban aa) yam ma] asövÖtt ka pn, íölöltfkaek rald kaUnék, vadissoknak éa Wa-ristákaai darócs, aakaéMSsySkaak paravfcmna éstoakiag aaabétj—ac« H7«riUkMk *aW poaatók, férfiaknak éa gyen*kaka*k moakatd csérvakelmék, valódi piqaé-maUiny-kilmék atb. ,
(mais i tutt jóil'sa a«Mii iitfUt itlé mlbüiürt ilúllilUiU. ■ImIéM IMYM 4a MratMva.
At e*v#düli Mer táblaiad** éa láb* HMK ellen
• Dr. Bm ftla MlUa. Illkar khlMlHalIk a M| »t«U. Kellemes é« artalmatlaa. 1 nkatulya ára 1 frt. KörakUr: Tőrök: Jutwef jcy ugy aaert ára Bn-dapaat, kiri'y-utca 12. Xarnda Nándor katvaai-atca T-hallmayar & -Saita Nádor-atca is valamennyi gyágyaaartér ia gyógyfükereske-drabaa. 654 1—«

OPT4T 1CY fálp Va88ntöde é8 fl^yAr Részvény-
\VaíLjV^IV"1C1C Társaság Budapesten.
Vr övár és irodák: , | a Várni iroda ét raktár;
VL kUl*& Táoai-ut uta aa. a*. | VI. PodMAniomkjr-atoa* 14 a|*aya • né^Mal IdéavN kltial ntrkassiA
Mh gőzcséplő-készüieteit, locomobiljait,
éa v.keretü K«ac*#pl# gépaK. lovább4 ^
járgánycséplö-készöleteit. g&bonatisztitó-rost&it
(Btkcr- éa Vléiit»-r*N4eae#) éa kMktl|«iéllt
Késxlstbsn vannak:
Eredell kévekfttfi- éa marokrakó araíó-cípek. eredeti amerikai fttkaasáló-
___ lénk uéaac^llk, Hk.
SCHUCK-féle szab. 2 és 3 vasú okók,
«ao&. SrhUckflU m^ritó-Mt. mélyitö-M- SnvttzMkel, ered. MUitk- 4 l'idttf#• f/U tgyméu-ddk, falqjmicctö u§U*6k bo> o*4k 4$ rfyőrék.
• Saab. Schlick iéle „H l LA DÁM" soi bavető-gépek ±
Tröhravetö«gépek Tafcarmittykfrmiir |lniT darálók, ■imnlÉlí. friteitink éa el^malom-bareadasének. LegolctM árak. — EUhyds fttethi /•Ititrlrk.

ztfW-1
m We y
^^^ ^avaiaai ^
IfLE HOUBLONli Ü
fi jmou (Timin
l^^lfe. CAWLÉV 4a HINRY TÖL ^
■ finMivt Xiim OTTÓ éa unáau itniBH --:-.—-;-—— «
S Al HfclflilB, kofy gyakran tféttü WT M1 I wH, MByiy fcwriifciH Maimr mag-1
■ Mpta gyón
fyogynlist eieraett „1 Beteg- ■ I ÍJ S ■ karét" cxiiB& Ida inkban még biaonyitákokat ■ i i ■ ii taMhwk arra aésra, bogy még koaaiaa, ■ ' i » B rwaícytalwmak nevcrett esetekben ia, gyógyu- H t f 5 Ükrtt ke Mindan batagnak al kaüena ■
■ altdbi un kftnyrat; RieMar kiaáátatáreta W J
■ UpnÉM íngyac ■ajl^L. -fc i" 1 (

3937/890.
Hirdetmény.
Nagy-Kaniasa város rendezett tanácsa récéről közhírré tétetik, hogy a város tulajdonát képező erdő és legelő területeken, ^ováhhá s nagy-kaniasai részen levő magán birtokokon a vsdássati jog 1890. évi augusstus bó 15 tői illetve május hó 1 tői számított 6 évre, illetőleg a mezei vadász területre 6 év, két és fél hóra
f. óvi junius hó 17-ik napján
reggeli 9 órakor a városház Unáoi termébeu a legtöbbet Ígérőnek a tek. városi kópviselő testület jóváhagyáxának feutartása mellett bérbe adatik.
Ai árverési feltételek a. városi tanács termében a hivatalos órák alatt megtekinthetők. A vAroal-laná***. ( m
Nagy-Kanizsán 1890. évi május L7. ^ *
BABÓCHAY polgármester.
Ji flíifíPiíi {?01 í á® Énfeía
fis lií5fiií-iíití*u€
iHHr'ü^lftilí H
llm e-i w
Ii HfílHíJíBMi*
;,? fí* íFtt^ri-a
Á' =pí ií &
lm ifi allfsri " f ?
rr .PfHlf I !h Ififvi* r i
ftltn fes tiitn igitiet mirlait i aiak ISTettortaiei ellm.
Aa agéaaaég Maiaftáaáia, aa iktattok a raaak fbMAa a v4iaak ItaitHtaáia U ÜMla ttlapatkaa való faataitéaéia és » jó tnéntéi al6atglt4aéra a )ag)obb • Ugkaikatécabb Mr i aér k ntudanflU Iflaa rtua 4a ktdvalt
életbalzsam Dr. ROSA-tól.
Kém ttUibal ktUMaaa
m a lafjobb a UyyyógykalÉaaiL a*ég)Avakblt a ítéri Ujok, gyeawgíree, SvénrlHn, mtutu iaaaa hatbatómak bbonvnl. Ily kttftafi baliaai kfiva
Swgéwkeabbaa vaa Maattva a _ ftíUlflgéa, Tértélakba, aianyataa
bajok Kb. atb. allan taíjaaaa batbal'énak bltőayöí. Ily kitfiaS latiad iévaikaaUbaa exao iUlkabaai ag^ WklaaayaH, »agbéakalé báalaaaréTé latt a aépaak. írt SfT Uf7 ttvag 1 frt, kia l««|jl aa kr. SUsüsra Iraték ezrei bárkteek ketsUatés végett remdelkezésre illaak.
A-i.l Haaüaltiaok alkaHUéaa végatt, aiMaakli figyalmaatatak. kog| aa mM talaaa aa aradaü atariti> aaarial Uaaitatt wDr. BOaA-féle élstkal-SSMlF mindan ÜTagacsk^a kék bárokba na caomagolva, Aaijaak kaaaaUakla
JBr.lOIA élatkalasaaa a „faketa saahaa oalmaatt ||i||ll tárkáL ruom B. Prága aoa-m M aémat, caak, aagyar éa Saaaria nyalván alvaakalé, aaélaa falain pad* aa Ida nyomott rézágy léikaié.
Dr. KOIi élstkalssaaa valédlaa kaykaU asak a késatta
- PSAaiTES B.
VM)agy. Anktérékis, rydf yazertár a „fikiU saskeiu Précéka aoa-XXI éa aVDiflITII TdrBk JélMI sr gyógyam^nél, Ktrity-atna if. aa. Baáai Bsall ar il gydgyazartiriban a Véroakéa-táratt.
Aa wliék»»njw aisn-akia ■todea aapikk ^égyrrtérékaa taa mkiar
A ré\ a/
lélatkalwaaikél. Ugyanott kapkaté 11
í3i 18—26
„prágai általános házi*kenőc&u
íbb aaar bilanyiiatkozaltal dhavt bUtoa öégJSBST mlndanféta gyuladiaok, aabak éa ganyadé ilaa. Eaaa kanóca bialaa aradniinynyal kaaanélUlé a ufii «nlö gjuU0i»iuit, a t^j taapadéaénél i «a a nagkaménycdéaéuél aaftléakor, k«Javéayaél. térdagaaatoknil, taayaa fakadikoknái, pokolraroil, kértagyIk ntí, aa agyneTcafftt kOrÖmféragnél, arkaifaiadéaaknél, falpeedásokail nüilgydafaaalakaél, aalrdagaaatok nél, érxékatlta tagokail atb. Mindan gynladiat, daganatot, alktményadlat, fcliulfaditt a lagtévMabb Ml

alatt ahirotit; a akol mér gtnyadéa nutatkoaSk, olt a daganatot lagrévUabb idö alatt (ildalnin nükftl vüvja, kiéraü éa klgdgyUJa.
BST Kapkaté aa és aa knjttim saalsasfékkia. 9
A i i WSiéa a prégal éltalinoa kéa&aele* aokaaor vtinoaaaa, immitv UvESl ka figyalmaataiak, hogy aa araéad ataaüAa aaaSat caak nitam Ím kéaaitre, a caak akkor vaiédl, ka a aérga éieaaieleeeaa, malyha töltatik, Hrta baainilati ataakiaokka (malyak 9 nyalvan nyonjvák) éa kék karUaba, malyaa as Ida nyomott rétygr létkaté — barkóira vaa.
wai.l.áil lai.liail a ItgUUMojaltabb, —Mókatét 41> tal kvkiatoaabbndk attaaart aaar a aakéakalléa klgyégytttMas a aa tféaaaa •Ivaaatatt balíial takataég vlaasatiyeréaéra BfJ ttvag áfa 1 Itt
1890. junius hó 8-án.
TT
ofherr és Schrantz,
BUDAPEST
¥..¥Écri-k6nit76
t f gazöasáfli oéDsyár es yasöntöfle
■ I
■ iWMft
ajixűjik ál talán otan a Itfiobbuak eiismert U*a$tttkt> % 0 é% t UVereJü verőléesen rend s ser ssnbnd
gőzcNéj>lőliés«loteik©t,
mibM »«/„ S én 4 Ié«rcji »zabada!m. pánczélszeges güzcséplökéezleteiket, ••Mkitui • le^obb noneiAgépckei „Király-OriH" é« „tó-as fcríll", egyetemes
MSél Rayol ekéket, valamint minden egyéb gaidasági Képekét és estkdx^nt jutányos á*ek melleit. Képes árjegyzékek'Tngyen ós bérmentve.
08
JC cB n ra ja 02 g fá
iga Si^íl K§ü®
II ^ I • k ^ *
g « 2 Ü * s R a I fel
X « igJ MM
r-3 fi I*^ M
|í |lo
X2 * ~
8« ^ a
Xfl 0 "
x 5 1 w CD
81 * a, _
w í • « ^^
A J ^ N
X • ^
1
.3 c 1
a Q M itt
. á op
Jr X *
* .2
. v
99 a
|i <U €
Z B
<3 22. v
b 80 ■ 11
• 2 33 s •
■ 1 41
.ifi ^ ||
3 rí
0 ■
£1
S5
ao
* N
1-a tt
•O £
II

A Drekr Antal-Ele kivitdi palaab DIETRICH és GOTTSCHLIG
BlDiPEHT
Tra&y IDEEHBE -A. 2ST T .A. XJ EZőfbájaysu
teljesen lenllepednt, telte* tüitirti»*ta kivitel^ sör aartkul<léa>-, f«»lytuu friss uw gtultéstwa, a minőség lianű tíifc
len volta mellett kezesség válaitátik. '
Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
Árjegyzékek mindenfelé Ingyen és bérmentve.
— fe- . (635 6-6)
Miatáa gyakran megtörténik, bogy idegen kéeaitményit éa ^yővftVb nhiftfrft sörük „Dreher Antal kiviteli sör* cm alatt forgmkiaba hozatnak, a t, c*. Ureher-fUt kiviteli »dr fogyMfttöknak t Uatoeegilaf ultalmaxoii üvegeinkét, melyen « Dlftrtok ét Qottioklig hév okvetlnul kel! bo§J rqu legyen, kiváló figyelmükbe ajánljak. J*Nagy nyereményeséíye^l
h legnagyobb MztoiiNftg mellett. |
Maliivá- a budapesti benkegyeafllet részvény-társaság által létesített
alkalmi sorsjegy-társaságnál
-500 állami, én osat, in agyar bélyeggel eQátott msgán-sóttjégyekröl valórészvételre. Nyerrménytowaeg 16 milliónál több f Nagyot ksdvenO csoportosítás. Kinyiü oyer<néBjseélyek <*ak 1 fri hatokéati betaetén melleit. Ügynökök kedvező feltetelek mellett alkalmaztatnak.
tí66 1—8 Ajánlatok intéaeniftik a
budapesti bankeyyemiltt rnzvény tártasághoz
Baéapssl, KnséksMér lin.
mm
I
lify-KaniMáii. 1890.
I " :: 1 - .7 , . . í j?)^Olftjtóíitlvf
körűibeIüI.húszezer raktárban eladott és mindenütt minden férgek Wfö ellen legjobb szemek bizonyult
ára ismét leszállitatott I
A valódi palackoknak ZACHEBLJ. névvel kell ellátva lennldk, émáruk moniantél íogva:
Mp- 15 kr., 30 kr, 50 kr., 1 trt
Kapható Kagy-Kanissán RoseDÍeld A. Kapbató Nagy-Xanitaán Frealmayer é* IfcntschlKapható Tsáktornyán Stralila ts«tvé«ek Kapliltó Ke«t1iély« Wftnwh F.
M. . Strem éa Klein . „ Armath N&thún „ „ ílfincn „__SstüeUbr A. ,
M , x Schwara éa Tanber -—; 9 Marton és Halísr és „ „ IWnrieh Uikss és „ " Onsman Páí
T* , g Neo éx Klein B , ifj. Boiieaberg Mikna. . „ Ooaim önt. gyégyaa. n „ iiártou Már éa
lAwuuf áM.r^nilna PupU VioJn. ' Í'mimAi ITnInxr Alhaft PlMin Hrlllftltfir U (t. ktMkHlllilMii <
24. szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. junius 15-én.
XVII. évfolyam.
■i.rk*nt£eé{: Fiatliel -Fúlsip kü.yvkfrrskedws«
II* iaUaeadS á lap nelkai részéri TMitkwé mindén közlemény.
ZAIi Á
Kiaaókiv&Ul: ▼imhls-itm 6, nára Fi»t>el flliQ ktojrvIurwkt^Wt,
EtflmtTáai ARAK:
Ifin *m . . . , 6 írt — kr.
rtUvn ...... í „ Ki ,
Nogyodivro '. , , . 1 , U ,
Mne.at.ilc> levelek caak ismert k*> zekbill fogad tatnak el.
Hirdettek joliajreesa nlmllUtuk. ■yttttér p.tltaor. 10 kr.
Mátrátok visua nem kUdttaek.
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
A Nagy-Kanizsai- éa Délzalai takarékpénztárak te a Bankegyesület hivatalos közlönye. nsjM(ii>k „^[.t. y^ttekii' ■ Toaatkoaók flsolial KUUiit kiíiúyV-
ktmludMb. lalétudak. '
BIeg|el«nlk Nigy-Kaninán heleuklnt ejjyazers vuánwp.
Vidéki város.
[mint bogy azok a városok,melyek annyi ki-| tartással küzdöttek a királyi táblákért, — ' Van-e ki e nevet nem ismeri ?.A' vidéki I ez által fejlődésük egy ujabb tényezőjével vároa fogalmához- igen sókat kötnek, de j akartak gyarapodni, a ez annál természete-nem mindig szépet, nem mindig jót, nem sebb, mert vároaainkat nem egy körülmény mindig okosat, s sokszor — különösen mi- akasztja meg a gyorsabb fejlődésben, nem kor a fővárosi ember beszél a vidéki vá- egy körülmény teszi kérdésessé a legko-rot»6t, nemével a kiTáncirgxhiynzk emlék j molyabb akaratot éi törekvést is. azik meg azokról a napokról, vagy órák-1 Hogy csak egyet eniiitsünk, figyelemre-ról, melyeket az egyik-másik vidéki vá- méltó körülménynek tátijuk azt, líogy ne roaban töltött. S ba van dicaérfii valója,, mességünk, tulajdonképeui uraink, uradal-legfeljebb vendégszeretetét dicséri, vagy ha i maikon bitiek, oly elem,-mely nagyon nem volt alkalma azt élvezni, talán a ven- emelné a városok társadalmi értékét. A déglő tisztaságáról, sz ételek jóságáról em- télnek néhány hónapját nem a közelükbe lékezik meg, éa sokszor, ia ker.es is, nem eső vidéki városban töltik, hanem a fővfr-igen talál megemlékezésre való dolgot ! roaban, a mi szintén uagyon természetes,
Olyan a mi szép fővárosunk Budapest, mint a tenger, mely a kisebb nagyobb folyókat mind magához xonzza; tudomány és művészet, ipar- és kereskedelem, irodalom, mindnek a java ott pontosul össze a
mert a vidéki vároa, több tekintetbeh hátramaradt culturéletével, nem nyújthatja azt. mit a főváros a legkülönfélébb intézményeivel, muzeumaival, képtáraival, színházaival és egyéb ■ szórakozásaival nyújtani fővárosban, s kisebb központok a vidéken képes. Mit tehetnek ezzel szemben a vidéki csak nagyon-nagyon nehezen fejlődhetnek,;városok az érdekben, hogy társadalmi éle-habár mindenütt, vagy majdnem mindé-1 tűket pezsgőbbé, virágzóbbá tegyék ; hogy' nütt a legdicaéretreméltóbb törekvéseket)— többnyire kezdetleges, sőt sokszor egé-észleljük, szen hiányzó culturintézményeiket fejlesz-
E dicséretreméltó törekvés mutatkozottIszék? Hiszen nemcsak a kisebb, sőt sok- mint terjeszkedik e város mindenfelé, mint abban a nemes versenyben is, melyre a szor a nagyobb városokban is azt tapasz-1 nyújtja ki ta&jait minden irányban, városok a most már elhelyezett illetőleg {táljuk, hogy magát a színházat sem képe- Caak hatalmasan lüktető közszellem kel-elhelyezésük tekintetében teljesen megállít-j sek hosszabb ideig íeutartani. nyilvátioa lene még, mely az áldozatok hozatalában pitott királyi táblák érdekében kifejtettek.!könyvtárak, muzeumok s egyebekről szó nem fukarkodik, hogy e város mentül hajiért nem is tudunk más okot képzelni,|sincs. Az ilyen élvezetekre a legtöbb he-lmarább azokkal az intézményekkel is gya-
lyen a publikum rákapatva sínen, a ha nincs — nem is érzi annyira hiányát,' ugy, bogy az egész társadalmi élet majdnem kizárólag az egyleti tevékenységben pontosul össze.
Sokán nevetik azt a küzdelmet, melyet városaink haladásuk és fejlődésük érdekében kifejtenek, tpoly jogtalauul, mint ok-— talanul.
A magyar társadalom jelenlegi lassú, de biztos átalakulása okvetlenül megköveteli, bogy városaink elmaradott állapetából kiemelkedjenek, a ott a höl erre a maguk erejéből nem képesek, a törvényhozásnak is módot kell szolgáltatni arra, hogy a főváros óriási haladásával szemben a vidéki városok se maradjanak vissza, hanem iparkodjanak vidéküknek mind megannyi központjaivá lenni, központjaivá nemzetiei irányban mint erős támaszai az . alkotmánynak.
A magunk Kanizsájáról látjuk ezt a fej* lődési törekvést, e városnál, mely nagy áldozatokkal ugyan, az utolsó két évtizedben hatalmas lépésekkel haladt éa haladt előre. Az épülő éa szépülő utcák mutatják,
A „ZAI A" tárcája. Futó Julis.
Fntti Julii asép jaUjr volt, — Antdr olyan haJuvány volt : Meg it halt taa \ - «t mondanád, Ha villámot neia szórna rád 0tttit sseme «gü párja Hova egées menny vlh zárva, ■—* S ha un vonná hé be-korba Fonnyadt ajkát tor»-moeolyra.__ _
Barangol aa ntcán »ég'g Pitymalattól fényes délig, Forró déltől 1 ü* estélig. •Pajka* tUüt mind kisérik. — Vagy leftl a esögletkör*. Kés majd hátra, majd előre * Krjzban-közben dúdolgatva : „Pént*- k aa pro, ugy fogadta
Üsé] aa anyja: »Tnlipánom, Gyungjriragoni, édee lányon; Finom étel «gé«a halom Vár odabent as asztalon. — Oyete egyél: már két aa^ja Vem volt asádban egy falatka
5 édee anyját karonfogva JFutó Julis est sajogja
.Jaj, ne hántson* aefa lehetem, Édes anyám, nem ehetem : Be sem megyek, itt kell várnom, Ast ígérte matkapárem: El>oa é te® péatafceapra, ▼agy tás szombat virradatra
6 magival visz eekfivftre . . -Éa Já—»■, eask már jflne í"
JUm lAwa, na várd tfchbet t Éitksoár^l eeaa Jön meg Tiéd w aat e míp eássmhát, ^ öíts M heavss tatáét, csal at
' Ks xiraad el boldogságod, Vert hiába, 1-ogy ot váred! . .. Borsodi Pál — oli t« vérem! — Hősként balt s csatatérét."
- Szegény asssenv Mért I asndtál'( ilivs ílyst te eose tudtál ... tfol.a eddig! . , . Most' megtstt* : Könnyebbüljön lánys lelke! Szegény -anya, bak csalódtál! Jíésd Jnlisod most is ««tt áll 8 halkan — láiryen -ludolgatja : „ Péntek napra, ugy íogádta."
Pál pedig és Gasdagb Klára Össsekeltek ajholdtájba' , . _ Mikor fejyt s táacf javában Borsodiék hajlékában, — •" ^ S megáradt sok vendég kedve Mint folyó, ha szűk u medre. — És az nj pár alt egy zogbs' Szerelmesen ságvs-bugvs:
Fntő"7nlis lép be rhalkan Ssokottnál {s-halványabbsn . . , Bajt' nszaruhs, hamvas zsák is; " Fején virág nyakán kláris — •S lágy-csondesen dndolgetjs: * ^Pénteknspra ugy fogadta, Vagy tán ssombet-virradstrs , , , Js lerogy s padozatra.
VátioHft 'BA*.
Apróságok.
Félig álom, fiiig taW. -- - ''"' '*-""" — A „Zala" eredet! tircija. —
I.
Burgonya Zakariás valamikor jó hírnévnek örvendő csizmadia mester volt. — Hanem aztán, I hogy megszedte magát és legényeivel dolgosta tolt — 6 maga csak a ^zobás és az ezzel járő fütyülés nemes művészetével foglalkozván: igen hosszúra nyúlt neki otthon az idő annál is in-| kább," mert felesége — a becsületes bábsütö,
Molnár Józsel egyetlen s-küvotll(<í/.é<k,sp elkényeztetett leftnya — a Bábi — minden egyébhoz sem -valami tTilságosan, de legkevesebbé a magas -politikához erieit.
^Útijuk pedig, Hogy a . viiág minden tnagyar csizmadiájának gyönge — Ok maguk persze azt j hiszik, hogy erOs — oldala -^politika.
Ennek hét az G okéért Burgonya Zakariás tnester kspla inagéi és (elcsapott kaszinó — lag-| nak. —Mert — igy okoskodott — ba a »Budal-pest. msga is már két annyit szed sz ember I zsebéhői: miért ne fizessen készséggel léi annyit egész halóin újságnak az elolvaihatáatért ? . , .
Eleinte hát szorgalmasan búvárkodott, csak úgy » [falva vezércikket, lárcát,' ujdonsági rovatot, söt I apró ésröreg hirdetéseket, — és csak úgy elvétve ha elegyedett valamely tisztelt szaktársul vitába. — Hanem azián mikor lália, hogy mások csak | egy árva 6ranegyedet töltenék olvasással, aztán j szépén letelepesznek itt a nemes tarokkhoz, amott a még nemesebb terblihez ; mig ismét mások azzal foglalkoznak, bogy a .szép asszonynak. | (érisd kaszinűsnö) csapják a szépet, vagy bor — {némelyek sör — mellett búsulnak — vigadnak, mégis kisujjukban bírják még a Bismarck tag-diplomatikusabb terveit is: ti is lerázta magáról a nagy buzgóságot és . . .
Ámde minek folytassam ? , . . Tudvalevő, bogy I mire viszi az embert a kártya bor te asszony, kivált mikor ez kaszinósnö is, meg szép is, s ezen-| felül nem él at urával.
Denique a szegény, elkényeztetett Bábi a testi nyomor te lelki bánat következtében csakhamar [elbúcsúzott ez árnyékvilágból, miután Már jóval I flöbb gyermekeivel — a kia Bódi s a még kisebb I Margittal együtt férjét odahagyván skülöihez költözött.
Következelt Zakariás bátyánkra a >nyomor
_ Jfrfy Ijiuím, vasárnap.
Zala 23. szám. (8 lap.)
1390. junius hó 8-Ad.
| körülbelül húszezer r a k t á r b a n eladott 6s mindenütt minden férgek jjjft " , ^ ellen legjobb szernek bizonyult
v ii' W
£65
^ íkM
ff
1
-ae?
Jr-
014 6—101
ára ismét laszálii tátott
A valódi palackoknak Z1CHEBL J. névvel kell ellátva lennlök, áruk mostaiitál fogva:
Mh 15 kr., :iO kr, (tO kr., 1 Irt.
JCaplutó Ntgy-Kanizsáu Roseníold A. I , ~ Slrem éa Klóin
|r 9 „ Schwarz éa TaBbar
' 0 Nett éa Klein
m J -j.,.. FoHHBÍllofítr JÓXHff
Kapható Najcy-Kanisaáo Prexlmuyer éa DentuciijKaplistii f'aák tornyán Strahfa taatvéffek Kapható Keaitlialyen Wiinnoh F.
-— -• —AnmitíiNáthán „ „ ÜiitM ■ —~ &M<4&r A, -
„ „ .Marton éa Hnbar éa „ . „ Ilahirich Mikaa éa „ n Oamiaan NI
• „ ifj ttoaasbsrg Ifikna. . „ <v>K» 6sv. gyégyax. _ „ Márton Mór éa
„ AJari-L*ndráa Fark* Nándor ' _ Cssryóii fíufmer Albert— Pacáén ^cbtoilor M. 4i, karaskadésábo
u.
'Hofherr és Scmtz,
BUDAPEST,


ŐIJ8 I
Y.,YÍCli-i6Ttt76.
f mim ép fi nls
^^^^Mlfc^^^^Él^Fi^^í^^T YJrrffiMfiSBí

0
V t

kMjtdjik tíuűáttopiiii a itgjőkbuuk eiiainert Ugujmbb \ ft m i lóerejü wrőU<c*e» rfadiisr iiaksl.
' gőzpüéplőkészlotoiket,
ttrtbbá f/|t 3 éw -t lúerejü mzabadalm. pánczélszeges güzcséplőkéazleteiket, I*irái S irgjobh moríftógépeket „HMly-Orill" é^ „86-ás Grill", egyetemes mfgél Rmyol ekéket, valamint minden egyék gazdásági gépeket ék eszkfaöka^ jutányos árak flielJelL ff Képes árjegyzékek Ingyen és bérmentve.
cn
6 A
ar
mm-wíiélifáiúst
DIETRICH ós GOTTSCBLIG

Nagy nyereményesélyek «'legnagyobb i>I/.(oiinAk mellett
Jferhjvfx » budapesti bauksgyiMittlat résívúuy-tárHtt-sáp állal liiwitétt
vagy JD le e
teijmea leütlepedrtt, lehat taköitissia kiviteli sor Bzétküldéeii, 'folyjon (rim Űvegtíltésbes,
inn rúttá mellett keaeaaég váJaitátik.
Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény. *
Árjegyzékek mindenfelé Ingyen én bérmentve.
t ÁM$ (ö35 6—é)
^^ Jf/ntis g}'áknn megtörténik, Jiofy iJomui késiitményu és ^vóafM aiaMjrt sörök 91)reksf Aatal kiviteli M9 cím alatt JbryaJoabs hozausk, tl a Dreher-ftía kiviteli sor ío/ryaaatóknak a hstiieágilag oJtálmasett ii végűinkét, mn/jra a Dlttrlok éf OottüUlf aév okvetlanüí Ml rq/la If^^ kiritó igyeérnákbe njnnljuk.
alkalmi sorsjegy-társaságnál
■ i
KI IPAPENT H
4.NTAL ICőbáo^raJ I
niiní»*vt kamnaa* i^l 800 t,,Mml Wyaffral ellátott aagáa- ■
f® Munjtgyekrol való réuvétslrs. Njrert*oiénj6snef 16 oűl- ] lióaál tóbb! Nacroa ksdvaa6 maportoiitáa. Citttaft P
több! Nafjoa ksdvaad tssportositáa. ■ ii wreaénjrssélyrk mak t frt havukéaübataatés msllakt. ■
" Ügynökök kedvező feltetelek mellett 1 alkalmaztatnak. 656 1—8 Ajánlatok iatéaaidok a*
budapesti Imkeyymlet rkzvény tánmdgho?
Btadapaat, KruékeHér li. aa.

ISK
Nyomatott Fttchel Fülöp íiptaílJdoDOsnál Nagy-Kanissáu. 1890,1
m A Xi A
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
Vidéki VárOS. Imint hZ0'c a városok, melyek annyi ki-
j tartással küzdöttek a királyi táblákért, — Van e ki e névét .nem ismeri ? A vidéki éi által fejlődésük egy ujabb tényezőjével vároa togalmához igen sokat kötnek, de I akartak gyarapodni, a ez annál természete-nem mindig szépet, nem mindig jót, nem aebb, mert vároaainkat nem egy körülmény mindig okosat, s sokszor — különösen mi- akasztja meg a gyorsabb fejlődésben, nem kor a tóvárosi ember beszél a vidéki vá-iegy körülmény teszi kérdésessé a legko-rosról, nemével a kíváncsi gúnynak emlék- j molyabb akaratot f» törekvést ia. azik meg azokról a napokról, vagy órák-) Hogy csak egyet enílitsünk, figyelem re-ról. melyeket az egyik-másik vidéki vá- méltó körülménynek tartjuk azt, bogy ne roaban töltött, Sba van dicsérni valója, mességünk,- tutnjdonképein uraink, uradal-legfeljebb vendégszeretetéi d'caétl^ vagy Tiá * maikon élnek, oly" elem, Tftety nagyötl nem volt alkalma azt élvezni, talán a ven- j emelné a városok társadalmi értékét. A déglő tisztaságáról, sz ételek jóságáról em- télnek nébány hónapját nem a közelükbe lékezik meg, és aokszor, ha keres is, nem | eső vidéki városban töltik, hanem a fővá-igen talál megemlékezésre való dolgot roaban, a mi szintén nagyon természetes,
mert a vidéki város, több tekintetben hátramaradt culturéletével, nem nyújthatja aat mit a főváros a legkülönfélébb intézmé-
lyeu a publikum rákapatva sincs, a ha ninca — nem is érzi annyira hiányát, ugy, hogy az egész táraadalmi élet majdnem kizárólag az egyleti tevékenységben pontosul öaaze.
Sokan nevetik azt a küzdelmet, melyet városaink haladáauty'és fejlődésük érdeké* ben kifejtenek. Epoly jogtalanul, mint ok-
talanul.
A magyar táraadalom jelenlegi lassú, de biztoa átalakulása okvetlenül megköveteli, hogy városaink elmaradott állapotából kiemelkedjenek, a ott a hol erre a maguk erejéből nem képesek,. a törvényhozásnak is módot kell szolgáltatni arra, hogy a főváros óriási haladásával szemben a vidéki városok se maradjanak viasza, hanem iparkodjanak vidéküknek mind megannyi központjaivá lenni, központjaivá nemzetiea irányban mint erős támaszai az alkotmánynak.
A magunk Kanizsájáról látjuk ezt a fej-
Olyan a mi szép fővárosunk Budapest, mint a tenger, mely a kisebb nagyobb folyókat mind magához vonzza; tudomány
éa mQvészét, ipar- és kereskedelem, iroda- nyelvel, muzeumaival, .képtáraival, szinhá-lom, mindnek a java ott pontosul össze a zaivat és egyéb szórakozásaival nyújtani 'fővárosiban, s kisebb központok a vidéken képes. 51;t tehetnek ezzel szemben a vidéki
csak nagyon-nagyon nehezen fejlődhetnek,! városok az érdekben, hogy társadalmi - éle- lődési törekvést, e városnál, mely nagy habár mindenütt, vagy majdnem mindé- j tűket pezsgőbbé, virágzóbbá tegyék ; hogy áldozatokkal ugyan, az utolsó két évtized -nütt a" legdicaéretreméltóbb törekvéseket — többnyire kezdetleges, sőt sokszor egé- ben hatalmas lépésekkel haladt éa haladt észleljük. jszen hiányzó culturintézményeiket fejlesz- előre. Az épülő és szépülő utcák mutatják,
E dicséretreméltó törekvés mutatkozott szék? Hiszen nemcsak a kisebb, sőt sok- mint terjeszkedik^e vároa mindenfelé, mint abban a nemes versenyben is, melyre a iszor a nagyobb városokban is azt tapasz- nyújtja ki tagjait minden irányban^ várósok a moat már elhelyezett illetőleg \ táljuk, hogy magát a színházat sem képe- Caak hatalmasan lüktető közszellem kel-slhelyezésük tekintetében teljesen megálla-' selr hosszabb ideig fentartanii 'nyiMmoejlene még, mely at áldozatok hozatalában pitott királyi táblák érdekében kifejtettek.'könyvtárak, muzeumok a egyebekről szó nem fukarkodik, hogy e város mentül ha--Mert nem '<* ttidimle—más okot képzelni,|sincs. Az ilyen élvezetekre a legtöbb he-lmarább azokkal az intézményekkel is gya-
A „ZALA" tárcaja.
..... V ' i 1
Ftrtff Julis.
Futó JaH» aaép leány volt, — '
Aixif olyat bniováay volt:
Meg ia halt tan ! -- aat mondanád, —
Ha villámot nem anóraa rád
$otét sapme égft párja
Hova egéén menny van aárva, —
S ha nem vonná hé bo-korba
Fonnyadt ajkát terz-aK>soJyra.
Barangol aa átcán <éf*g pitymalattól fényes délig, Forro déltől" Ita* estéiig; Pajkos tmk mind kisérik. — Vagy lati a saoglciköi*. Kés majd hátra, majd előre — Knaben-kocbsi dúdolgatva. * Péntek napra, úgy fogadta?" ..
Skói ni anyja Y^TniipánoM, Gyöngyvirágom, édaa lányom: Finom étel egésa halom Tár odabent na aaptaloe, —-<?yere egyél\ már két' napin Vem volt aaádhna egy falatka I" S édee anyját katoníagxa fató Jnlia ent susogja :
„Jaj, ne bántaon? nem tehetem, fydes anyám, nem ehetem : Be aem megyek, itt kell várnom, Aat ígérte matkapárom: Rjoa I lem péateknapra, Vagy tán aaombet virradatra i magával vtsa eakfvárs ... fta íémmm, tank sár jteef*
* tém kineeem, ne vári ttbbrf! léttlpM mn Ma meg - ■-. « faN le aat a ikamktt, v ÓÜa M liavn isiiéi eathit
Éa iiirald el boldogságod, Mert hiába, begy-ot váród! . . , Borsodi Pál — oh t« vérem! —■ Hősként balt n csatatéren."
fnegAay asszonyMért hizntlt.il 'j iíi*z ilyet -te sose tudtál , .', rfola sódig4 . . . Mcwt megtette : Könnyebbüljön lánya lelkei 8zegéay anya, bob csalódtál! Jíénd Jnlisod most is ott áll 8 halkan — lágyan dódolcatja: „Péntekaapra, ugy fogadta?'
Pál pedig éa Gandágh Klára Osenekeltek hjboidtájbji' . . . Mikor folyt a tánc javában Borsodiak hajlékában, — Ő megáradt sok vsadt?~¥édve Mint folyó, ha izak a medre. — És an nj pár tilt egy zugba Szerelmesen súgva*búgva :
Fató Julis lép be halkan Szokottnál is batrányabban . . . Rajt' nássrnha, hamvas zsák is; Fején virág nyakán kláris — $ lágy-esöndeasn dúdolgatja: „Pénteknapra ugy fogadta, Vagy tán szombat-virradatra . ,. Ki lerogy a padozatra.
rjrsoayí Bcta,
Apróságok.
Félig álom, fítig vslá.
— A .Zt^*' ersdoti tircájs. —
L
-< Burgonya Zakariás valamikor jó hírnévnek örvendő csizmadia mester volt. — Hanem aztán, bogy megszedte magát és legényeivel dolgozta tolt — ö maga csak a szabás és az euel járó fütyülés nemes művészeiével foglalkozván: igen hosszúra nyúlt neki otthon as idő annál is inkább, mert felesége — a becsületes bábsülő,
Molnár József egyetlen s következéskép elkényez-telelt leánya — a Bábi — minden egyébhez sem valami túlságosan, de legkevesebbé a magas | politikához ertett.
Tudjuk pedig, hogy a világ minden magyar ; csizmadiájának gyönge — ők maguk pernzé azt ! hiszik, hogy érős — oldala a politika.
Ennek hál az 0 okáért Burgonya Zakariás I tnesler kapta magát és lelcsápott kaszinó — taginak. — Mert — igy okoskodott — ba a >Buda> | pest. maga ia már két annyit szed as ember I zsebéből: miért ne fiiessen kéazséggel tél annyit j egész halom újságnak az elolvashatásáérl ? . . . í Eleinte hit szorgalmasan búvárkodott, csak úgy , | falva vezércikkel, tárcát, ujdonsági rovatol, söt , apró és öreg hirdetéseket, — és csak úgy elvélve | ba elegyedett valamely lisztéit szaktárssal vitába. — Hanem aztán mikor lálla, hogy mások csak [ egy árva ófanegyedst töltenek olvasással, aztán | szépen leielepestnek itt a nemes larokkhos, | amott a még nemesebb ferblihez ; mig ismét mások azzal foglalkoznak, hogy a >szép asszonynak, (érted kaazinósnö) csapják a szépet, vagy bor— jnémelyek sör — mellett búsulnak —.vigadnak, I mégis kiaujjokban bírják még a Bismarck leg-i diplomatikusai)!) terveit is: ö is larátla magáról | a nagy búzgöaágol és.....
Ámde minek folytassam ? . . , Tudvalevő, hogy mire viszi az embert a kártya bor és asszony, kivált mikor ez kaszinóanő is, meg szép is, s ezenfelül nem él as urával.
Denique a szegény, "elkényeztetett Bábi a testi nyomor és lelki bánat következtében csakhamar eltiicguzolt ez árnyékvilágból, miután már jóval, előbb gyermekeivel — a kis Bódi s a még kisebb Margittal együtt térjél odahagyván szülőihez költözött. \
Következett Zakariás bátyánkra a .nyomor
A
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 24. szám. (2 lap.)
rápodjil, melyekhez csak pént kell,.' pértr és egyéb semmi! __
Csakhogy ez a bökkenő. Városunk polgárai nagy áldoaatokat bottik már, a nem lebet mondani, bogy as adó csekély volna, sőt nem kevesen vannak, kik nem ssivesen nyúlnának ssebjeikbe, bogy egy pár ssáialékkal több pótlékot fiiessenek. Mae-cenásuuk pedig osakugyan nincs, ki a bó ség saaru iából egy merre valami síép intés-niénynyel gyarapítaná városunkat vele együtt magának is emelve emléket. Igy tehát városunk csakis polgárainak áldozat készt égére van utalva, arra a kOaraeileaare, mely habár lassabban, mégis tud ssépet és maradandót, teremteni. Asért essünk ágában sincs, hogy mi városunk jövője fölött kétségbe essünk. Erre éppenséggel nincs okunk. Halad ez és fejlődik a maga em herségéből és sok tekintetben jobban é* szebben, mint sok más város, melynek több hossá as eszköze. * Á társadalmi élet is elég—eleven,—elég-pezsgő, hiányaik aaonban as bozzá, a mit cikkünk elején emiitettünk. Városunk nem központja a vidéknek abban as értelemben, amelyben mi azt szerei nők látni, ipari ás kereskedelmi tekintetben megüti a mértéket ez érdemben, is, de nem társadalmi szempontból. Erre pedig nagy szükség volua épugy a város, mint a vidék érdekében, No de bizton hisszük, el fog jönni ennek is az ideje.
tisztaságban tükröz,te viasza a feleifis kormány politikáját A trónboBzéd ntán. midin leszállt 'aa emelvényről eorale t tartahi, minden egyes delegátus számára volt O Felségének egy szívélyes, barátságos szava ; ekkor személyes érzelmének is kifejezést adott a "felséges ur, nyiltan és szabadon érintette aa állami életnek oly mozzanatait is, melyek nem tartoznak szorosan a delegációk'keretébe. A királynak épen eten megjegyzéseit kell ügy . tekinteni, mint a legeisii állampolgár orinM nézetének kifejezéseit, melyek nem hivatalos jellegük hanem saját fajtifilynk által hatnak-A " ■ mjmm
1890. junius hó IN-én.
Gróf Kilnoky ezposéjau
A ml 0 Felségének a delegációk üdvözletére adott válaszában éle«, de aaert osak általános körvonalakban volt rajzolva, egész külpolitikánk képe, aat as albizottságban előadott ezpoUjá ban a legfinomabb részletig kidolgozta gróf Kálnokv. Ritkán látunk államférfit oly Őszinteséggel s igazsággal beszélni és eselskedai, mint gróf Kalnoky leszi s tette mindig, már nagy Barátjának oldalán i«, kinek főeélját most különös odaadással és sikerrel
is, kfrveti. E no-
» sajat lajsmynk aitai natnaz- I ntik4b*n minden világos, átlátszó, bécsHlétes és
bizalmasabb társalgásból, melyet 0Felsége ihii„,it „tfCjfö,- » béke fentartáaát, sza-
Cercle.
Ferenc József fcsászár és király nemcsak a leglovagiasabh uralkodó, hanem az alkotmányosan legkorrektebb is, 'kit a kortörténet ismer. Skrnpnlózos lelkiismeretességgel tartja meg az alkotmányosság minden szabályát, sőt legjelentéktelenebb formaságait is A trónról soha sem mond oly szót. a melyért teljes felelősséget nem vállalhat az illető- miniszter, biztos nem lehet az illető törvényhozó testület többségéről. Igy volt a trónbeszéddel is. ama válaszszal, melyet a delegációk, elnökéinek adott-U-k'elsége s nem csak megtelelt az minden gondolatában s kifejezésében az aktuális helyzetnek, h'.nem a leg-
_ | folytatott a delegátusokká , * .P Corr." min- j^ ,ej|MMt BÍBden nipnek kicsinynek, na*y denekelőtt ama királvi ny.latkoMtokat emeh ki, n4k _trint. Htelid a formában, szilárd a tett-miat különösen figyelemre méltókat, melyek a b(Jn jegj0bb»n kitUnik a Szerbiának szentelt magyar képviselődbe letolyt Kossuth-vitára! mo„datokbíl. Ez országban a közvélemény link vonatkoznak s felelte; hízelgő di^retet mvol- ném kedvel3tÍM fonfu]atot voU: gróf Kál. válnak gróf Szapáix'Gyqla miniszterelnök • »:B0kjrfi0nban nem fenyeget, hanem caapán ki-szabadelvU párt fejé és mimaztercollegái, vala- jele£ti , , lxerb kormány nem fog többé mint a képviselőházi többség javára, azután számithatniaz oszirák-msgyar monarchia elő-pedig télre nem értendő inttat adnak arra nézve, |íék ié i ,ia nem ieu jobb összhang, hogy a király mily rendkívüli becsben tartja a ba , lurh aol,ilUi() éTpahlielsU körök
parlamenti tanácskozás nyugodt és méltó vi- Lmanatíóit tt uját barátsági biitositássival. Ea te ét. Még a szélsőbal sem panaszkod batik elég-1Í M ndvaría8J de azért elég érthetően meg
■tolen figyelem miatt a Korona részérő ■ s■ kr- V)ln ffiündv>/|UményeljUk. lTogy Belgrádban raly liatarozott becsülésének adott kite esést e m~;értil( M inléit t ^ WdigínéT jo&bai féken párt azon enunciatiója felett mely által telje- f j4k t„dni ,&rUni u 't Dy«fv,ket. I sen loyahs módon uiaiiifestálta, hogy a Kossuth-1
! politikának ipeompatibilis részét elveti. ; Azokat a jé embereket is, kik nem fáradnak
i ' Érdekes symploma azon körttltnétiy is, hogyT»l « hármas szövetség megiasuláaát híresztelni, [Ö Felsége csupán a delegációkat illető kérdé-1 "Mgtanitja Kálnoky. midőn kijelenti, hogy II. sekről beszélt gróf Apponyival, a belpolitika .Vilmos császárral a hármas szövetséget illető érintése nélkül. A nemer grólnak még várnia leg nemcsak aj nézstek és célok nem kerültök kell : nagy államférfiúi talentumának e parla- felszínre, hanem a császár buzgó, lelkében meg-gon fekvését a tényleges nem csak deliberati- győződött hive annak s megingathatlan fenál-vus. működésre vonatkozólag csakis publicista I Hsáért uj garanciákat szerzett. Bulgáriával barátainak köszönheti a nemes gróf. kik ügyet-1 szemben a mostam német császár is meitiehetős len heveskedésükkel. folyton hamis helyzetbe I közönyös, de teljesen jóakaró semlegességet gya- I hozzák őt. I korol monarchiánk, Olasz- és Angotország batá-
Igen fontosnak s előreláthatólag sikeresnek is í roxot^n. bolgárbaiát nézeteivel szemben. Ez
1 látszik 6 Fielségének azon ismételt nyilatkozata, f®"? fojna-«rr«-indittM a bolgárokat, hory ki-hogy a német cíeh kiegyezést el kell kesziteni i lépjenekama oko.Uj-tóikodásbóI, melyet Mam-Az immár végképen jogosulatlan testvérbiboru I W '«>"nteiben követnek, ellenkezőleg megerő-; Csehországban tényleg, egész Ausztriát gyengíti «»« benne. Egyszer magátó is ütni fog ! oly módon, melylkell bogy visszabsiíon az IM BelX » bolgár trónnak formailag is | egész monarchia erejére s i£y súlyára is. Jó an I mel5»d)a " általános legitimatiót. ok nélkül izgatják a cseheket, mondja 0 Fel- Hogy ily viszonyok közt a I sége: sz izgatók pedig ugyanazok, a kik Ma- * ! gyarország ellen is agitálnak. Immár az egész j világ tudja, nemcsak, hogy ki a leghűbb s legmegbízhatóbb támasza a dinastiának a az egész monarobiának.—hanem a —és—király is [ alapnak IfíQiOOO frttal való fölemelését, a keleti
I hogy kit ismer el annak szivében, meggyőző- értesítő-szolgálat részére, melynek nagy fontos-| désével. jSSgát a ,P. C jrr." csak a napokban bangsa-
dalegát'iók ezen külügyminiszterrel szemben nem járhattak el máskép, minthogy iránta való legnagyobb, korlátlan bizalmukat bizonyították be. — az csak természetes: Ezt tették, midőn a rendelkezési
tragédiája*. Kiadta magát a pálinka ivásra,, melyre iiyy téti szeri. Hogy él-eljárt a répi is-1 merőkhöz, klünkönyőrületböl foldozni valót jut-1 tattak neki. — Ha aztán éhezni is talált, Évi nénit —■ a kólák ősanyját — kereste tel a kis piacon és ott sült "burgonyán lakomázott. — Ö ugyan »kolompért névvel tisztelte e kizárólagos meleg ételét, de én nagyon hajlandó vagyok vonzsimát a névrokonságnak betudni. — Avagy tán Sanyaró Vendel kellé föl benne sz ingeri, az a Sanyarú Vendel, kinek nyögéseit bajdan mint a kaazinú tagja annyi élvézettel tanultrftnyozls V
Mi .történhetett ?
Burgonya Ztkariás a kaszinó termében ott ül | az asztallón mint njonnan megválasztott elnök; a ■inek is őrömére batvsn — ennyi a tagok szama — terítékű vacsorát ad. A legvAlogstottabb ételek,' a legdrágább borok, még pezsgő ia. Egy durranás is loláH a kasiinő pennája Dalnoki Dezső, ki a »Magyarbon» tudósítója, a »Bimbók ésCsa-lanok; r. munkatársa, aztánüaialinasékesenszó-lassal (elköszonti a vacsorál fizető derék új elnököt, éltetvén ,»minl a közügy firadhatlan munkás bajnokát, mint lölvilágdsult söt miiveit iparost, ki esze. modora és becsületessége útján elvitte odáig, bogy maholnap töméntelen ügyvéd, orvos, mérnök stb. mellőzésével közlelkesedéssel iog polgárméstérré valasztaloi.a mely polcon vá roannk tavára- kívánjuk, bogy sokáig éljen!« II.
Jómódú Mihálynak égyébb baja nem voll, csakhogy mindig fájdította a gyomrát. Elbevert napbosszant a puha pamlagon panaszosan nyögve.
Ha reggelire kél szelel sonkánál többel meg nem ehetett, az orvosért küldötuEzjátván, hogy iokíbb képzelt, mint valódi beteggel van dolga ; caak olyasféléi tanácsolt is, irt is, a mivel nem Ültetett. írdakss volt, különben as öreg délben,
a mikor a 4-r-ö tál mindegyikénél külön külön i mikor majdan ö lészen a prolesaior,.as öreg bá-azon kesergett, hogy nem ebeiik; holott . , . esi pedig a nebu'ó, azl is értem; de ez már az-Ámde hiszen ez a lypus is ösmereies. tán egy kicsit mégis esak nagyon sok:
Hanem hát egyster mi történt jomódu bátyánk- ........
kai: | Nagy garral sélál a másodéves gymnazisia,
Elment unalmában nem épen messze lakó egy j Tercsii Bódog Komóty város utctján, szájában barkijai inegláiogatandA. Ütja egy erdőn vitte at valódi — égö és füstölgő és illatos'*- Kegalia és mikor ebben Már jól bent járt a kocsi,- hirle-! Médiával, karján Komóty iegssebb leányával, len — mintha puskából lőtték volna — olt terem I Bendeli Lujzával.
bárom szál betyár. Az egyik a kantárszárat ra- De oh iszony 1 Jón Süley bácsi és — se {térd, gad|a meg, a másik meg a kocsist rántja le a I se hall — egy üléssel Bódognak a szájából a bakról, a harmadik pedig avval tiszteli meg Mi- szivart ki, — fejéről a kucsmát leüli, hálv bátyánkat, hogy melléüfek revolvert akar — »Ez vért kivánl —"ordít dühében a kicsi ; szegezni.. De csak akar, mert h^ünk a ssándé-l Saladon — ámde ön, ki egy ártatlan gverköcet kok ezen legnemesbikét észrevévén, ugy sújtja I igy megtámad és szive hölgye előtt megszégyenít: hatalmas öklével lejbe a rablót, bogy ez hosszan ön, urrram, nem méltó arra, hogy lovaghoz illő elterül a gyepííf,'Mihály gazda pedig vállára veti módon párviadalra kihívjam, mert ön (de ezl már a két lábat, s egy óra nem telik bele, már ott még sem tndom, hogy nagy kezdőbetűvel mond-fslalozgal rég nem látott barátjánál olyan jó- j la-e ?) pimasz, alávaló gazember, — miért is e | izüen,' Aint még eddig soha.talán.. jogászbotommal ütöm agyon!«
Tudja-e már most az étvágy gerjesztés módját. És ülötte-verte a hol csak érte, mit a közelben
ácsorgó egyéb diskok észrevevén, vérszemet kaptak és a »lilám et sanguinem» csstakiállással, neki estek as öregnek, a ki, hogy végre a verés-4öl megmeneküljön, ott azon a helyen kiadta a lelkét, igy szabadítván meg az amúgy is elég sanyarú. pénzügyi helyzetben sínylődő államot a
III.
A Bódog gyerek még akkor sem volt egészen rosz diák (Deák — az igaz — sohasem lesa belőle,), mikor már a második latin iskola porát nyelte, a mint ö maga ezt fölverte. No de az
öreg Süley nem mindig vette figyelembe azl, bogy legdrágább dolgok egyikétől, egy nyugdijáétól
ki miként tanul, hanem — valahányszor ugy szottyant kedve — neki ment s Mukinsk épugy, mint a Ferinek vagy Nácinak, s kit nyskszirten vágott, kii bsrsckksl traktált, kinek pedig — ha teszem azt volt mibe kapaszkodni — az üstökébe ragaazkodotj hűségesen. Persze, hogy ezek
mivé msbolnap magát kinőtte vólna.
I<évén pedig e szerencsés lordulatnak okozója senki más, mint Tareza i Bódog ur, a másodéves gymnssista : a Komóty községe indíttatva érezta magát Tarcali részére egy sajátkeafileg megírt •Elismerő nyilatkozatot, küldeni, ebben egyúttal
szeriut a Bódog gyerek sem kerüiheté ki az eflél* j azon szomorú körülményen is sajnálkozván, hogy önkénylelmulatságot. nincs módjában Tarczalit as öreg Süley helyébe Hogy as önérzetes csemete ezért kemény bo- kinevezni, mert <ugy-e bár, ön olnsőbban is al-Szút ssküdölt, as termésseies ; hogy erősen eltS-1elverné a nebulókat ?" V—ill—a. kélte magát éppenaég igy bánai el növendékével,l -
__Nagy-Kanizsa, vasárnap. " " /\ Zala 24. szám. (3 lap.) —f"' 1890. juniua hó 15-én.
lyozta, egyhangúlag ét minden vita nélkiil meg 1 tehető, t mely nem zárja ki, hogy ax illető bo-1 károsan reá, hanem itt tenni kell a .zsrint; I szavazták. ■ '" - ' caiiletes, derék-emberré váljék, akár kevesebb! mivel a szokás második természetté válik, sok
hit »......Jwl tudomány nyal is. Ez mutatja meg, hogy milyen '■ "«« R"6!f ho«'an1 miaMo' vtóbetik
«.„-k. I, ,' *.r ■■, ... TT , gyermekeik egészségét.
.A ÍIzös hadügyminiszternek » delegációk 1^TuT'fl"5'! örvendetes ténv mindeae^tr., boay a balM,
el* terjesztett javaslataiból hiányzik ama, ha meggondolást, .lelkiismeretes megiontolást igégondis mai .napság minden kisebb kfíwég etfca-
d ásza ti célokra nélkülözhetlen vasúti vonal ki- nyelMÜÍlt részéről,-kik ,ig n gyakran oly: sért visszonyaira is kiterjed, ás éber őrködés
épit&e, melyet a monarchia dél nyugoti hatá-fpályára azoritják a mis pályán tán könnyebben mellett csakugyan sokat tehet-A hatóság kttlö-
rain hiába keresünk. Egy pillantás a vasúti | boldoguló gyermeküket, mely hajlamainak. w. nősen oW időkben, mikor ragályos; betegségek
térképre s látni fogjuk a hiányt, mely háború j hetséeének orranismnsának nem telel s T8, a í* -8
esetén lehetetlenné teszi a gyors felvonulást M organ smnunaz nem telel meg S||lye„ h.lyeksn a népre abban a tekintetben ia
emiitett iránvban. A budapeat simonyi vasút kor4n me«ha9u"lotta t,!S!H " éUtt*l, boldogta- hatni, bogy lakását, udvarát is mentül tisztáb-
kivételével mis vonalakkal nem rendelkezünk; lann4' szerencsétlenné- |ban tartsa, mert az egészség fentartásanak első
mert a déli vaaut éa a magyar államvaautak \ Taaügyi rendszerünk olysn, hogy elég nagy és elodázhat Uii kelléke a tisztásig. Ez már
déli vonalai elégségesek ugya* a közönséges igényekkel lép a gyermek elé. Sokan nem Ur- " bajnak és betegségnek ele-
í-iTínsaffteres1*
voltok miatt. Nagyobb Sa'patteatek gytfg elő- nem tew" af« "'8°rhan késségét a nevelés kelTemeasí testi.
rttolhatisa végett tehát a mondott irányban,I dolgában, gyakran elhanyagolja e nevelés leg-: Egy másik fontos kollék az egészség fentar-azükséges egy direkt kettős összekötő. vonal ai-fipntoaabb kellékét: a szoktatást, sokszor nagyun fására a ri>, a melynek jótékony hatását, nagy
már létező vonalakkal. Ennek begyőzése végett: iok szabadsigot enged a fiúnak, s es oly éUm-> ^ 5? "^"ífe^ ''iWL^fc ... . un|A,, vrtifik fi.'l valinn Uli»t«i»»a Un. ,, T., , , , , . . ~ isménk. ledig — különösen a bor működésének
szokik,'melyeket még ism.rnisnem „ahályozásái s általába, a test üdeségének
szagban vagy Erdélyben álló 'hadiestet Búko- *'ellene> melyek megakadályozzák a tes i fejlő- előmozdítására hatalmasabb estköz nincsen, h a viniba tolni már a továbbítás eltó napjaiban délben is; gyakran képtelenné teszik a komo mellett nagyrtn olcsó is előforduló végtelen nehézségek nélkül ? H'g f • I lyabb azellemi munkára, renyhe és dologtalan. Köznépünk. sfll, népünk értei mesebbjei is még araddévapiakii vonal rendesen működik, Arad-! ilyenkor aztán az iskola nem bir mindent tenni,' » v» uálMtagS
Temeavár felől, naponként lehet egy-két katonai I h4ta a iAtba,ó t,..„i.u. . i,,iu JTLr/ii--hatását, pedig tudjí most mar mindenki, hogy
vonatot tovihbi^ dniő™ n.m litbatÓ Me. 1,U1U " Joaklr° " ''T® r\nUr',L . a hidegvízkor* a gyógyitás nagy té»yw%
mények. mint töltés-,suszimlások, más egyéb! Az egy vigasztaló van a dologban, hogy az oly - Hidegvízzel gyg,yit|ak moat már a legtöbb elementáris bajok után a csapatokat tisztán az esetek, mint az emiitettek mégis csak kivételek, | bajt, a bármily módon alkalmazzák ia, hatása
.országútra kellene terelni, iti.laima akkor .a,a talán már az4lf gyewekak MW^^«^^Í*uiOtMrJíkÍuttíblin suliasenynarad al, Nagyon -.....
számtani szabatossággal kimért mozgósítási na-^iamuaában rejlik ennek oka. természetes, hogy nincs mindenkinek elegendő
... »J jrtsa • br j-r, fSf-^"rr? íps
azon eszmével foglalkozni, hogy csak É-zak Ilatok' a 'eg^wbb osztályoktól a legfelsőbbekig, előírja ; mindenkinek nincs embere a ki meg felől várhatjuk a támadást; Ezzel nem akarjuk Tegnap kezdődtek az érettségi vizsgák is. Ki-1 dörzsölje- * a gyógymód utaaitásai szerint vé-a LemKerg, Krakkó a Przemvsl védelmére ké-|ván,uk ezeknek az ajaknak, kik moat már ko. 8e"f raÍta tt másságét, de mindenkinek van
szült s milliókba került erődítéseket kárhoztatni, jg,óly pályára fognak készülni, hogy montMtf"ffeS f J,™ de azt hisszük hosv ezeknél sokkal kimsshliii ■■ .. .. 6 , ., „ :J"' lémussa, s e.zt szakadatlanul végezze
kerüft SK-pl J°^an ^ ^ ^ kik ézt teszik, dicsérik a vi, jfha
közti vonal juk a többieket is. kik most kapaszkodnak oaz tíisát at egesz szervezetre, frissítő és üdít" be
Orostország éventé számos milliót költ vasúti tilyról osztilyra. hogy a hajlamaik szerinti pá- .folyását a bőr tevékenységére. Ilyen tanácsok vonalaíack kiegészítőére. Ott a vasútnak csakis i lyíra léphessenek annak ídejen. « utmutatasok at wkolabaa sem ártanak. Swk
at ország védal-ném vüó célja mérvadó. Né- Vem roia, ilyenkor a szülőket tíeVelmezietni «y«rme.ken b'Iony »•"' 'gen látszik meg, hogy metország minden tiiltfinés tókül kiépítette ha- . ^ . T . n ^i nT Í22.?ff a l,i<Je« vizet. solran _ talán irtóznak
dáazati csokra azükaéges vonalait; Jőt Olaaz- j ^ «onf°Mn ^gMljpek gyermeke k ha- tö|e, mert nem szoktatták hozzá t^nge koruk-ország sem maradt hátra. Csak az oeztrák- lft<1ására; vigyázzanak rájuk evkozben is, kiser t tói fogva, pedig mar ez az egy maga ia batal-magyar monarchiában kerül aokfele ]avaslatba I jék figyelemmel tanulmányaikat, buzdítsák gyák- t masai. lendítene az iskolás gyermekek egeszse-. védtelen tárgyaláaokba egy egyazerü ágyú-1 rabban őket, s ne csak akkor-gondoljansk az k,kft a ^ m6?on 14 o«Ulanul el-
rakodó, vagy vasúti hid robbantási szerkezeté, iskolára mikor a tanítót korholják Mert az •iaflya6oInak- .<%<** .c,ak. ®e«""kA"
nek engedélvezése. A. \m,i hadjárat végével TI "aixL t'S ■- . Wt*. nem n.gv4íáradsagot ad, s du«n kama-
a marcfeggí vasúti hid csak akkor lett felrob- I8tola1és 8zülíh" kuIü tl meg mindig ^,. Ku fóldün most már az iskolik mellett is
bantva. mikor a porosz csapatok mintegy ezer nem oly»n- tíllnt & minőnek a Siker erdekeben .állítanak fürdőket, hogy a szellemileg fogla-lépésnyí tárolsigban ngvnólván azárer lábbal; lesnie kellene. Még mindig nem észlelbetü az kosó gyermekek teitüeg ís ü :üljenek tel sssef-jutottik a túlsó partra ; de a cseh határszéli! egészséges kölcsönhatás a nemzet élet ezen kétlemi mu"ka ntil|-. Hal,ar í1 °ef "em vasutakat érintetlenül hagytik, nehogv az illető legfoPtosabb tényekje között. Vsjha belAtBAk j ott, reméljük e tekintetben is a fUrytonos baíadást
az iskola n®8y fontosságát oly módon, KülÖEfélék.
te'entM alkalmazott takarékosságot Auattria- j14 mlnt m? Mt g«ndol|uk, akkor sok tekintetben _ A lUstelt *lvaa«lhoa A
Magyarország már stimtalan milliárddal fizette jennek a hatása is nagyobb volna. LZala" előbbi szerkesztője és kiadója oly várat-
meg. Fontoljuk meg, hogy az előbb-utóbb mul- lanul és minden előzmény nélkül lépett vissza
hatlanul kitörendő háború örök időkre elfogja! Viliiül &2 6?6S2S6?rÖl. a laptól, hogy a következő szám összeállítása
dönteni a monarchia fönállását, vagy bukását*1 ° Uürgös munkát igényelt s az minden más dol-
—-—'—:— | i?) Nincsen brcsesebb kincse .az emliérnek,: got háttérbe azoritott. A lap tulajdonosa tel- ^
X a n Ü ? 7- mint az egészség, s ezt mindig csak akkor tu l- keresett a usrktsztőség elvállalására és én at
. . xi ja meg az ember, mikor beteg, mikor egészségs az Ugy sürgősséginél fogva vállalkoztam alap
m. V I is g a K ; megrendült, a mikor látja, bogy mily nehéz azt ösazeállitisára a megengedtem, bogy az nevem
Megindult a beszámolás nagy munkája or S ""^ viaszaszerezni. ' alatt jelenjen meg. Minthogy azonban elfoglalt-
, ■ . ... , ,.,, , , , , j Es mégis semmítsem pazarol el az ember ily ságom miatt lapszerkesztésre időm nincs, attól
szagszerte Jtis és nagy űiaío* számot aanaz ;kÖDnytdén 0|yan lelkiismeretlenül, mint éppen 'én is vissza léptem, azért nem. jelenik meg már egy év folyamán az smeretekben, a tndomi- ju egészséget. Nálunk Magyarországon csak az a mai lap az én szerkeaztésem alatt és ezt kö: nyokban tett haladásukról. Megkezdődtek or-1 utolsó évtizedben vetnek nagyobb súlyt a hy-s telességemnek tartottam a „Zala* tisztelt ol-szágszerte a vizsgálatok, s csak korunk nervo-i-giénára, a nagy közönség csak most kezd ér-1 vasóközöoségének tudomására hozni, sitáaára mutat, hogy innen-onnan nagyon azo , 3eklödn.i f -közegészség oly fontos kérdései iránt, j tíySrjff„ János ügyvéd.
, . Is ez mindenesetre biztató a jövendőre nezve, s A lsplalsjdsasa njllslksiata Varga
moru hírek h^ilátszanatr. remélhető hogy az egészségügyi intézkedések, Lajos ur, a .Zala* volt szerkesztője nyomatott le-
Egy 12 éves népiskolai tanuló Miskolcon fel-, tekintetében is majd csak valahogy megköte veleket küldött szét, mert szerinte szükségesnek akasztotta magát, mert hanyagsága és iskola-! litjük á nyugati államokat. \ | látta egyrészt a .Zala" laptól való rögtöni el-
mulasztásai miatt megdorgálta tanítója s asze-í Különös' fontosságú ezen a téren a gyerme szakadásit érthetővé tenni, másrészt egy saját rencsétlen gyermek-még érzékenyen búcsúzott Jákeg&Mége, melyért töntéiúk ugyan már va-j rendelkezése alatt álló djlapmeginditáaát előre . . . . . . ,. [lami. de nem minden; Ha a jövőben nem aka- bejelentem. Ezt megírhatta vulna a nélkül, hogy is tanulótáreaitol, azt a Unácsot adva tanuló- runk anmkodni a ntnyaló nemzedékről, ha ebbe az én nevemet is bjle keverje, mivel azon' lótáraainak, hogy tanul,anak szorgalmasan, neki j nenl akarunk keseregni a fölött, hogy a fiatal ban a szétküldött levelekben as én ÚzéfszeHe-már késő. Pedig dehogy volt kéaö^a szerencsét- nemzedék folyton jobban korcsosul, hogy beteges, j memről is'beszél, kénytelen vagyok aaokról tu-lénnek elég gyermek volt még, hogy jó útra | vérszegény s hogy felnövekedve nem lesz képes domist venni. Azt hondja, hogv az ő munká-térbetett volna. megküzdeni sz élet bajaival, hogy sem erkölcsi jába zavar ilag folyt be az, én -Uzérazellemem, e
, , „,, , sem anyagi tekintetben nem tag megfelelni a miatt türelmének meg* ékonyultluhala elszakadt, Egy aaásik eaet, a mint olvassuk hzékeste-1^ háramló kötelességeknek, akkor kétségtelen aztán .kénytelen* volt a laptól „halediklelanaí" hérvárott történt, a hol egy keraakedelmi aka hogy még aokat kell tennünk a gyermekek j megválai. Igaz, hogy én ibilet ember vagyak, démiai tanuló mivel megbukott, meglőtte magát egémégi állapotának megőrzéséért. Az agéaz- sőt pláne abból élek; igaa az is, hogy a Varga ^ reménytelenül fekszik öaokozta sebeibea ségtaa tanítása az iskolákban lendíthet ugyan ur kiadásában éa szerkesztése alatt megjelent Mégis raa valami abban, bogy korunkat aer- v»W » dolgo., de tmKuk .Zala' küllitáM is üzletkörömhöz tartozott,*
* .... ,. , . .mily nehezen mennek át az ily theóriák a mert hisz a lapot Varga ur az én nyomdámba
•oaaanak mondjákj, xyermski kor, melyn«! gyakorlatba. Mert az egészséget Uletőleg nem j nyomatta ; de, högy ebben mi ram van s hogy r** a vidarság, aa őröm. eldobja magától mai elegendd hogy tudjam, hogy ea éa ez által az én üzérasellemem mi képen éa hogyan gya-aapaég aa életet, oly dolog miatt, mely jóvá I megőrizhetem egészségemet, et vagy amaz hat' korolbatott befolyást Varga ur munkájára, aat
A
Nagy-Kanizsa, vasárnap!
nem vagyok képes megécUai. Biaa Varga qr volt a lap, aaerkesstője sőt még kiadója is, igy teljesan atabad keae volt arra nézve, hogy munkáiéban na engedje magát semmifélo oldalról befolyásolni Éa én valóban csak Varga nr szét küldözött leveleiből tudtam meg, hogy aa ő -általa szerkesztett éa kiadott lap közüli munkáját aa én aaellemem 'befolyásolts. — Ezen én magam ir~csudátkozom! Ha azonban az én szellemem befolyása munkájára zavarólag hatott, miért engedett annak a befolyásnak Hisz módjában állott tat kizárni, a na mégis engedett, aa az ő hibája, tehát miért panaszkodik ? Aa mindig hiba. ha valamely lapazer-kesztő és kiadó valamely idegen szellem, pláne fizérsselleu által eageui munkáját befolyásoltatni. Helyes aZ a kifejezése, melyet Varga nr szétküldözött leveleiben használ hogy kénytelen volt a laptól „haladéktalanul" megválni. Eb báli kijelentésének a valóságát én is 4mégerősi-tem. Uj lap iaditáaát pedig aazal indokolja hogy! ,S'rm engedhetjük) hogy ott at utat, milyet mi évek torán ál a körügy erdekében egyengettünk (melyet azonban az én szellemem befolyásolt) utánunk talán hívatlan, kontár frík tapossák."
FISCHEL FÜLÖP
a ./•*!<*" kUilúuü^donoM.
— A I. slvutkkn. IXurtetettel értesítem e lap tiutdt olvasóit, hogy (lytrffy János rír a lap szer-kerítésétől risttaléprén, lapunk mai száma, mivel at uj uerketrtötel ralú tárgyalások folyamatban vannak, saját felelősségem alatt állíttatott össze.
— ld6Jár*auuk az utolaó héten nagyon változó volt. Többazör esőzött ia, a az el őbbi
_____Zala 24. szám, (l lap.) _
egéss |egy gyarmatot képez, — mily vásott Igyermeksoros nevekedik. rersze az apák mind vasútiak, lévén, idejük legnagyobb részét utazással töltik, az ottbon levő aassonyssreg — a mamák, na ezeknek meg kisebb gondjuk is nagyobb, mintsem a gyermekekre fel ügyeljen ok, hát akkor mire való volna a trats? így történhetik aztán, hogy a vásott gyermeksereg aa utjokban arra menőket klÍTniféle insnltusokkaJ vexálják, Sst Miklósra menő vagy onnét jövő kocáikul megdobálnak. Fo Ivó hó 11 én a btrlő gyermekei Szt-'Miklói felé igyekestek, esek sem maradhattak aaárazon, a gyarmat apraja kőzáporral támadta meg őket, s midőn a megtámadottak egyike yisszafordult kiáltani, ne dobáljanak, egy éles ko arcban találta, elmetszette ajkait és kiütötte két metsző fogát. A sértett hu apia annyira él van keseredve, bogy ha tehetné kész volna azt a rakoncátlan gyarmatot lebombázta tni. Figyelmeztetjük az illető szülőket és kérjük a vasúti fennhatóságot is, bogy komolyan figyelmeztesse a négy ház lakóit, tartsák félten jobban a gyermekaereget, mig komolyabb dolog nem történik. . — Halmar Kűrire a ksgyesrend lönöke lll-
__ 1890. jwnluB hó 15-én.
— Itaraugaaaak dftrr faluhelyen a ho' esetleg toronyóra nincs, ds azért a déli esti stb* harsngozts megtörténik, mikor a déli harangszó megkondul a msibn dolgozó nép mondogat|negymásnak, megpuhult n borsó, éhes a mester úr, (léi van. Nálunk Nsgy-Ksnlisán van toronyóra mulat is, Út Is rsndesen, mégis megesett folyó hó 10-én a mi öreg Ország bátyánkon, hogy d, a. II órakor hinta el a delel. A vároitsmplomtor-nyán érozes hangon elüti á tizenegyet, — nyom-littn u'áns megkondul a harang és ugyancsak erössu szól a déliharangszó. Nalszan voll rladi-lom a szakácsnők közölt, a templom közelében mind egy és kétemeletes házakban előkelőbb cssládnk melyeknél mindenhol szakácsnék elégítik ki Luoullus igényelt, volt lótás futás a lisrangszóra, habfehér kötény, váMg vsgy könyökig feltörött Ingujjú gömbölyded karok, a kézbeli fösökansl, hshmerö, nsgy serpenyő, — Ily érdekes alakok lulkoztak, ablakhoz, ajtóhoz, kapuhoz és megrémülve kérdezték egymástól, sienl Isten hál már dél volna, Iszen én még rániasi sem kevertem, én meg most kezdem a levestésztát gyúrni, én meg most akarom késaiteni a satól, nálunk mag a nagysága most
kár|ával Fekete Endrével a mull faéilöa érkezeit kell fel s még ezután diktálja a speúoédulát, — városunkba és bárom napot lőlHilt s hslyhsll Jtssiusorti hova ls«zek •, — .,, ssóval nagyon kegyesrendiek házában, hol — II) év óla most ! érdekerfTvoll a ribilliót nézni. — Vígra aztán ismét egyszer-canios visitáiiól tarlóit. Ugy a fő- akadlak a kik megnyugtatták a megrémült kony-uök mint titkárja egy időben tanári min'wtglienj balsjedslmtkei, hogy nincs még dél, esak 11 óra tartózkodtak varosunkban. Csütörtökön délután [van, de hál akkor tnlasndtt harangszó es, osak
távozlak el városűnfEóT. ■---------- (nem járnak kísértelek a lorouyban fényes nap-
- Illrgj ArIAa. Hát bia ilyen i« van. A pal? — Éppen kapóra jött arra egy rendőr Is, napokban eltűnt egy 17 éves Kovák Ferenc es benyitott s templomba és rászól az öregre, meleg napok hűvösökké váltak, az esték pedig nevű V-ik gymnasiumí tanuló, siálláaadó gaz- mit csinál Ország bácsi ? bál nem látja délre éppen hüvöaek A junius azonban mégis köve Idájától. Első nap keresték, második nap már bsranjozok, eressze el hamar ssi a kötelet, hisz téti jogát, a mennyiben egy-egy rövidebb vagy aggódtak felette, hogy nem követett-e sl valami | csak 11 óra..— Ország bácsi nagyol nézett er-hosszabb eső után ismét melegen tüz le a nap öngyilkosságot, sőt a rendőrséget is értesítették, re és csakugyan eleresztette a kötelet, — Mikor a kitisztult égboltozatról. Eddig még mindig Ide Nagy-Kanizsa város határában nem találták aztán meggyőzödön róla hogy csakugyan llóra, biztatók a termésre való kilátások, cauc ne jő- sehol. Mégis t. hó 12-én reggel már annyi-féle elmondta, lingy körijében dolgozgatva, egyrecsak
jön az aratásig valami komolyabb baj
— érettségi vlaagAlalak. A szóbeli érel-ségi vizsgálatok a helybeli kegyesrendiek iögy'm-násiumánál .tegnsp reggel vették kezdelökel s valószínűleg holnap végei is-érnek már. Királyi biztost azuttsl nem rendelt ki ide a kormány s igy a vizsgálatot löt Pallér Kelemen helyettes főigazgató vezeti. Kívántuk ífjainknak, bogy mindannyian szerencsésen állják meg e vizagát, mely a jövendő életpálya válaazlására oly lényeges befolyással van.
— A lellsper. A temesvári lottoperben — melyre nézve városunkban is fogadások történ-tek — a kir. tábla feloldotta a temesvári törvényszék ifáietét ia ujabb vizsgálatot rendelt el a vizsgálat kiterieaztéaét egyszersmind Püs-
verzió keringett felőle, voltak a kik határozót-1 feliekint a toronyra, hál látja, bogy mind a két tan állították, hogy reggel korán megtalálták mutáló az ég leié -meredez; — szaladt lehál holttestét azétroncsolt fejjel, be is hozták már ei>é«z a templomig és meghúzta a barangol a közkórház halottas kamrájába: ilyea és ha- meri széniül atl liille, hogy dél van. — igy sonló hírek keltek szárnyra és adattak szájról- esett inejt, hogy azon napon Kanizsán kétszer szájra. Végre ugyancsak 12 én 'délután levél harangozlak delet.
érkezett a azállásadfi gazdájához Vasvárról — A vftrtta kakas. Tapolca vidékéről ir-a fin atyjától, hogy a fin szerdán Dö- ják nekünk, bog}' e hó lOén Taryónban nagv mötöriben volt bátyjával, onnét pedig Pacaára szélvihar mellett tüz ütött ki, mely a szalma-indnlt egy másik rokonához, ne aggódjanak val fedett házakat a melléképületekkel együtt most már felette, mert a fia elég jó egészség- elhamvasztotta. Fájdalom, hogy emberélet ia nek örvend. A liirgyártó néniknek, (kik közt' eseti áldozatai, a mennyiben egy öreg, jórnagá-nadrágos nénik is voltak) egyszerr.' leesett az' val tehetetlen asszony nz egyik épületből nem
illók éselhallgattak. _. j bírván eléggé gyorsan menekülni, bennégett. A
P.IJegyséark. Berger MiiíT'i ur Ilsrger' hivatalos boncolás ntán a szegény áldozatot el*
■pökynére is elrendelve. ™ I.Jakab borkereskedő fia folyó hó 2-ftn eljegyezte I temették. — Hazánkban ebben (tiTldőwiikbaí
—- FelOlfizelések a "kereskedő ifjak junius I ifjú Friscli Lipói nsgy borkereskedő egyetlen leá- szokott a legtöbb tüzeset előfordulni, ilyenkor bó 7-én tartott vígalma. alkalmiból Torma Imre nyál Etelka kisasszonyt. — Tomka Kálmán sala- kétsseres vigyazat szükséges, mert elég veszte* 10 frt, Ebenspangrr Lipót 5, Tivoli János 6,Hein j szántói erdOmésíeH, bó 8 án jegyezte el Sümegen ; ség eeik ezekből egész nvaron, különösen a bt-Mihály 6, Hack'er Vilmos 3, Zerkovitz Oszkár 3, özvegy Hladny Jánosáénak kedves leányát Her-1 takarítás idejében. Az eiővigyiUat tehát éppen Grünhut Henrik 2 bfl, Klein Márton 2.90, Kőim romát
Lajos 2, Zerkpvitz Lajos 2, Ká'b Mór 2, Slrém — A tapalral Ipariskola az IHílO, évi Tódor 2, ilj. VVeiss Tivadar 2, Helus Lajos libf) i záró vizsgáját folyó bó 22 án farija meg. Az ipa-Unger Ulmann Elek 1.60, Székely Tivadar t .50, | ros tanoncok által készíteti vsgy 10' lárgy e Breyer Igaáts IfiO liochwsld József 1, VVeias | napokban lesz kiállítva, hogy a közönség mag Bódog I, Botschild Ödön I, Seberz Károly I, Ft-1 tekinthesse. A vizsga ntán a bizottság a tanári lipp Károly í, Potlák József 1, Plánder- György testület tel a biliegei ligetbe vonul ki, hói ugyanis I. Keade Mór l,.Jung Hugó 1, Stern Aladár l,!az iparos ifjak könyvtára gyarapítására egy ju-
notn felesleges
—■ As «laA kocsiszálliló-vonat „Elitté" a c*ák« tornya-nkki u] vasúton Csáktornyáról a hó 7-án d. u. I órakor indul Mura-Szerdahaly felé.
A os*kl»rii) al ali tanitóképző intótétben a vizsgalatok sorrendje a kővetkező, junius D-én a bittan és egészságtanból. iO-én általános vizsga IV. osztályban. II-én áll. vízaga a III. oaalály-
Lichts'ein Pál I. Fleiscbacker Albert I, Saltier málisi rendez 60 kr. heléptidij melleit; Ugy ajban junius 12 én, áll. vizsga a II. osztályban jnn.
Lipót I, Thurn Lipót 1, Spitzer Soma I, Eisinger, vizsga mini a juniális iránt" nagy náluuk az ér Tivadar 1, Wolf Sándor 1, Mitzger Lipót 1, Ná-1 dekellseg ét reményijük, hogy mindkettő a vára-dor Soma 1, Klein József 1, Szamek József I, I kozásnak meg is fog fejelni. A tanoncok száma Frank Vilmos I, Hay Ignátz I, ilj; ttosenberg ez évben száznál több volt, mi az előző évekhez Miksa I, Hosenthal Jakab I. öoldberger Iznácz' képest igen nagy emelkedés, mivel máskor nem 1, Hirseboiann L .1, Kleishscker Béia 1, Keicb volt főbb mini 60 -60. Látszik bogy Samu 1, Beiihaim Ödön I, Weisa Frigyes 1, Wál- polgárai megkedvelik az ipart.
f3-áii ált. vizsga sz I. osd. jun. 14«én zene ének és torna viasga, ugyanokkor kőaszewlére tételnek a rajz és ipar munkák, jun. 16-án •Tedeum*. jun. 17-én kezdődnek a lanképesitö vizsgálatok. — Bérié klr«k. Junius lt-én iltalánoa városunk [kihallgatási adott király ő Felsége a várban. — | A velszí berezeg Magyarországra jön lálofa-
den Béla I, Orosa Ferdinánd I, Schwarcenberg I — Tavaszi ■salataág. A sümegi lövész- i lóba. — Egy pénzhamisító bandát lógtak el fit-Leo 1, tV'llheim Lipót 1, Dobrin Kessö I, Eben-1 társulat folyó bó 6 én lő- és tekeversenynyel ősz-1 rontálmegyében. — A balassagyarmati fogháabsn apanger Ernő 1, Neü és Klein I, Lővry N. (Buda szeköiött ■nlsiságot rendezeti, mely minden izé- a minap tüz ütött ki, melyet azonban gyorsan pest) 1, Wétssmayer Lipót 1, Székely és Kanf ben pompásan sí kértük A löverseny győztesei; [sikerült eltójlani. — Mária Dorottya löbercegoö, mann 1, ifj. Deulseb Lajos >, Woll N, (Eger-j Malii Vilmos, ilj. Mojzer Imre, Pintér Istváa, Dar- József főherceg leánya igen érdeket ajándékkal araca*}—ti-Ansulb Náthán 1, Lőwinger Bernát inay Kálmán, a tekeiersenyé: Hladny János, Hor- leple meg a hercegprímást, ugyanis a lőbercegnö, 60 kr.. Siern Lipót 60, Faics Lajos 60, Szűcs | válh Ede, Fűzik Gyula, Sulok Béla, és Somossy ki igen ügyes a rajzolásban és festésben egy uját Miklós 50, Tachauer Bódog 60, Oszeszly Antal, Nándor voltak. Kt 5 óra után megkezdeti lánc kompozíciója Madonna-képet ajándékozol! a bpri-50; Kondor Ödön 5d, Güncberg Lipót, Kreisler | tartón egész késő éjig. Ott voltak: Bánfi Alajosoé, I másnak, ki « kedvet ajándékért meleg azavakban Jőaaef 50, Armuth Sándor 90, Stoiczar Adolt 50, Czapáryné, Darnayné, Eilner Zsigáné, Fűzik Gyu- mondott köszönetet. - SsaUnáfmegye székhelye Kobn Karoly SO, Oszterhnber László 60, tíeiger lá'aé, Gállikné, Hlady Jánosná, Jenvay Gézáné, Mikaa 60, Kőbler Gttatáv 60. Fóliák tgnácz 50 dr. Kellemenné, Kovácí Láizlóne, Krtegerné tlilék), Eeichenfeld Sándor SO, Koeenfeld József 60, {Mojzer Imréné, Mojzer Józsefné, Pintér Lajosné, BUű Béla 60, N. N. SO, N N. 60, Handelsmano j KeinhofTerné, Schmidt Pálné, Semelkéné (Gogán-V. úrnő 30, Hoch Fülöpné 20. Beck Salamon 10, | fa), Sorgólh Miksáné, Sümegi Tivadarné, Széke-N. N. 10 kn. adományoztak, Összesen 107 frlllyné, Takács Zsigáné, Babos Mariska, Berger SO kr. A szíves felölfizelőknek ez utoc bálás kö-1 Tinka (Zala Sz. Grdih), Bogyai nővérek (Gsab-szöttftel mond a rendezőség. t Rendek), Forsier iózaa. Fűzik Lujza (Keszthely),
— fsasttl vettünk a horvát-szent-míklósi fiái tik Mari, Grobetti Mariska (Gőgáofa), Hladny MrKtA, kegy • Csengéry-utcán kivftl fekvő Herasie, Klass nővérek (Szalapa),Saaiegi Mariska, '■gyMveaett vssutí aégykázbaa, mely öatzevévs Ttkách Vilma.
Nagy-Károlyból Ssatmárba tétetik ál. — A kádársegédek sztrájkja egyre nagyobb mérveket ölt, Baraea aa clavalt r«IUgáaakr«l. Több szegedi iparos emlékiratot intézett a kereskedelmi miniszterhez, melyben keservesen panaszkodnak á kis ipar folytonos hanyatlása s a gyáriipar terjedése fölött, hogy a. gyáripart nem korlátozzák, a kis ipart nea segítik lobban, hogy vasutat építeni engedtek stb A kérvény kiváasága pedig aa ilyenkor szokásos 4e kiaúradhatlaa pánacea : módost tea k aa ipar U)r-
Nagy-Kanisza, vasárnap. _■ w
vényt. Baross miniszier, mint a „Szegedi Napló* értesül, azonnal leirt a budapesti kereskedelmi a iparkamarának,. megküldve ennek a kérdéses eredeti folyamodványt a utalva arra, hogy a kamaráknak kötelessége aa általa képviselt körökkel egyenest érintkezve, ezek által netalán táplált téves nézeteket fölvilágositáa utján tisztázni, fölhívja a kamarát, hogy a szegedi iparosokat világositfiLiflfcaz iránt, hogy szuk lát-körü, korlátolt felfogású elavult nézeteik az iparfejlesztésről és ipsr ^támogatásról ma már nem tarthatók fönn ; világosítsa fúl a panaszkodó kiaiparoaokat, bogy ezek érdekében a vasutat lerombolni, vagy a nagyipart korlátolni nem
"Zala 24. —x._
szám. (5 lap.)
T
— Hiinlné asszonyság és kedves térje! Tökééi I Bácsi és mostoha fla —Újmódi Zsófi — Szegény I -leensasttony. — Karácsony angyala. —<-.A pénz árnyéka. — .Rebeka, ,u 'szegény aaidóleány. — Miért is némult el a vörös kakas. — Söprünyél a házasságrontó. — Az elillsnt hónap, vagy hová lelt a lebruáris. — Csak néhány hsjszál. — A vasúti ör. -—> A azél hozta, a vis vitte. Magyar közmondások gyűjteménye különös tekintettel as életbölcseségre és a nevelésre. (Több mint hatezer közmondás.) fteiid-tzerbe loglalta Almásy -János, ára tűzve I frl. U'csó könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál 231—276. fűzet. Tartnlmuk: 201lüzet. Andrássy Gyula gróf besaéde a véderfl-tör-
évl
^__________III.
niszter tenni nem tög..a hogy az eféle korlátolt! Napoleon, a tüzérség múltja éa jövöje. Francijából Iordította Dr. Theias Gyula,, ára fűzve 8H kr. 263 lüzet. Schiller Frigye". Stuart Mária. S»o-magyar királyi államvasutak városi rtie-1 morujáték öl lelvonásban. Kord. Sulköwaki József, irodája rendes tudvalevőleg julius hó 3-án ára fűzve 60 kr. 264 füzet. Milton János. Aa
1890. junius hő 16-én. a difTsrentla tisztelettel visz*
lehet, bogy a gazdaság egyöntetű fejlődése I vényjavaslat tárgyában. Kimondatott 1899. azempontjiból retrográd iráuyu lépéseket a mi-1 ápril hó 5-én, ára fűzve 20 kr. 262. fűzet.
íolfogásu panaszoknak értelmét be nem látja
A hrrlln linmburK-ii«rdrM|»i kirándulás
melyet net legyinti! Budapestről és semmiképpen nem lévesz-1 elveszeit paradicsom. Angol ersdetiböl fordította
lendö össze ázzál a kirándulássá', mely egyrészt a berlini másrészt a budapesti sajtó cikkei folytán elmaradt. A menetjegy iroda kirándulása mindeneseire létesül és nincs ia rá semmi ok, hogy azt abba kellene hagyni, a közönség, mely jét tudja; hogy a menetjegy iroda kirándulásaira kényelméről es minden igényéről teljesen gondoskodik, nagy loku érdeklődési tanúsít e kirándulás ir*nt s különösen a svéd- é< norvégországi uisa, -mely a maga neméhen páratlan -é» ezen a téren Magyarországról sz elaö; 'széles köröket a legmélyebben érdekel ; nem kevéabé érdeklödnek Berlin iránt, ahol a lonrista-társa Ság tagjai lerméstelesen kizárólag mint magán ulasók fognak időzni, vagy pedig- a lövészünne-
jlánoxi Gusztáv, ára fűzve HO kr.^83—267 fűzel. Aboul Edinund A régi bástya. Ilegény Francaiéból lorditoita Sz. E. Három kötél, ára fűzve 2 Irt 40 kr. 268. tüzel. Ulánai Beszély. Iris Kra-sevszky I. Ignáca. Lengvelböl lorditotla Timkó Iván, ára fűzve 30 kr. 269 fűzet';, lieák Ferencinek az fflfi-hdik évi országgyű éalöl ellogndott kél fölirata. Közli Kónyi Manó, ára fűzve 30 kr. 270. füzet. Csikóa. Eredeti népszínmű három szakaszban.- Uta Ssiglígsii Ede, *ra ;|f) ■271 tüzel. Az örökség. Beszély. Irta Sandsau Gyula. Franciából fordította Gyalui Farkas, ára fűzve 40 kr. 272. füzet. A nagy Galeotto. Dráma három felvonásban, egy előjá'ékkal, Irta Eche-garay Józaet; A spanyol eredetiből fordította
pélyakben vesznek részt, inig a hamburgi rész P&itby Károly, ára fűzve 40 kr. 273. lüzet Paa-iránt leginkább olyanok érdeklödnek, akik a nyár cal gondolatai. Franciából fordította Déri Gyula, derekán a német tengerparti, fürdőket akarják | ára fűzve 60 kr 274. (űzet. Beust es Andrássy megtekinteni, s arra é és minden tekintetben akarják használni. A menetjegy kirándulásának programmjábao
rendkívül elegáns; • olcsó 1870- és 1871-ben. Irta Kónyi Manó, ára lűzve
kényelmes alkalmai lel- 30 kr. 275. fűzet. A középkori magyar irodalom
iroda e hármas sliljáról. Irta Imre Sándor, ára lűzve 20 kr. léhát semminő A >Kla Mt vfai,■ Hoös János dévai képez-
váltotáa nem történt, a résztvevők teljes bjzalom- dei zenetanár állal ének- és zongorára szerkesz-
mal fordulhatnak az iránt a lüvárosi és vidéki menet jegyirodákhoz, melyek a legnagyobb kész-aégget szolgálnak mindeunemü felvilágosítással és programmal. Aa eddigi jelentkezés utáu különben is alig lehel titi-ég abban, hogyajnrándu-láa sikerülni fog.
♦ aeaesmrttk éa sltváajek vasúti szál-
lott iljusági zenefolyóirai 2 ik IlUete bekiiidetell, Mini az első lüzet megjelenésekor, ugy most is s legmelegebben ajánljuk olvaaóinknak e hézagot póloló vállalatot, mely arra törekszik, hogf s zongorái tanuló ifjúságnak azórakozást nyújtson a mellett a aok száraz, gyakorlat mellett, a melyeknek lolyloúos jálszatása által a legtöbb zon-
btása. A kereskedelemügyi ni. kir. miuiazter el- gora tanító már idejekorán kiöli a gyermek kirendelte. hogy gyorsarukért gyorsáru-luvarlevél-1 kéből a zenére való hajlamot, Czélja a magyar lel f-laáo:i erdei tacseitteié*, vadmrrrk, élftgyü' - zene könnyű modorban való inegismerteiése, ér-mölcsfs, gyümölcslé-oltványok és oltóvesszök, ■ továbbá saölövesszők és komlódugványok a m.l kir. államvasutak* összes yopalain, ideértve az állaaifuiiolt magyar nyugoti. a budapesl-pécsi éa a'magyar északkeleti vasutak .vonalait, teheráru díjtételek alapján szálliiasaaqak. E küldemények tnáh eddig is lennaltol) ugyanazon kedvezmény, hogy teheráru díjtételek melleit gyorsárukénl sstllitiaiiak, de a gyoraáru-asállitáai hstáridök betartása iránti kötelezettség nélkül, minélfogva teheráru luvarlevelekkel voltak leiadandók; jövőben azonban a (giuiszter leniemliteit intézkedése következlében a gyoraáruk rövidebb halárideje alatl lesznek továbbitaudók; a mezőgazdaságban nagy foniosaággal bíró azó-ban lévő küldemények szállítása lényegesen meg-köanyit telik.
Tudomány, irodalom.
CJ klayvek A Franklin-Társulat kiadásában | Budspesleb, ujabban megjelentek, és kaphatók j Fischel Fülöp könyvkereskedésében N.-Kanizsán. Családi könyvtár. 30, 81 füzet: Családi boldog- j Ság. Mindennemű asszonyok és leányok számára. Szarkeszieiie Kalocsa Róza, ára fűzve 80 kr. Falusi könyvtár. 37 füzet. Gyógynövények gazdák használatára. Irta Dr. Boráodi Miksa, ára fűzveII 60 kr. 38. füzet. A burgonya és cukorrépa melésről, irta. Béli Jánoa, ára (űzve 50 kr. Gyürky Antal. Védekezés a ftllokszera és a szőlő gomba
lelmi fejlettségükhöz mért versekre írott dallamok állal, melynél fogva nagyon alkaluiaa az itju hz ív ben' idejekorán lelkőlteni a hazafias érzést, valamin! a nemzéli irodalmunk és dalkóltiszétünk iráni va)^ szereletet. A .Kis Művész, mindkél nembeli ifjúságot, de süt a lelnötteket ia képes szórakoalaim dalszövegeivel éa dallamaival. Különös érdekes e füzeiben a következő cimű dal: Hogyan -lőtte meg Csibainé az eleven rákotj melyben a szöveg szerzője Hetyey Gábor egy valósággal megtörtént esetei ir le versben ; a zenél hozzá Hoóa János sezrkesttö irta E dal szállítási nak ugy szövege, mini dallama nemcsak az ifjú-mi állal ] ságoak, hanem a felnőtteknek is megfogja nyerni ; tetszését. Előfizethetni a folyóiratra félévre 2 Injával a .Kis Művész, szerkesztőségénél Déván. (Hunyadmegye.)
C S A R N o k.
Á megh&lató intézet.
Mi az a megbalaló intézet ? Majd mindjárt megtudjuk. Chtnában, a mini tudós Wagner Gnristoforus irjs, az a törvényesen helybenbsgyott szokás van, bogy miután évi átalány szerint tíz százalékkal ler- hőbb leány születik, mint fiu, ez a manco a leP mészéi biilanceában akként üllélik helyre, bogy a fölöa csecsemők egy meghatározol I napon a eltön és a bortermelés folytatásának módja. Gya- iLieu Ping szigetre összehordaln'ak, olt megáldat-
korfatilag előadva, ára fűzve 50 kr. Tartalma ElOaó. — Bevezetés. — A fillokszera jelenségei.
— A fertőzött Stölők kezelése. — A szénkéneg használata —TI szőlők vízzel elárasztása. — Homoki szölBülielés. — Amerikai azölöfajok kertié*®. — A szőlő-gomba, peronospora vílicóla.
— IJj saíilök telepítése. Falusi törláaelek. Irta Mayva* Tóth Kálmán, ára fűzve {frl, Tartalma:
nak, beszentelletnek s aztán a sárga folyóba be iehajigáliainak. A sárga folyónak a keleti partja mocsáros, olt a bambusz közi sok gyik lakik, mik lálongó százfogu fejeiket feltartják a vízből. Egy kis ideig úszna* a gyermeklök a viz fölött, mire a mocsárhoz leérlek, már akkor caak a kroko-dilfök uazkálnak * vízen. Ekkor aalán a mandfrin megköszöni a száz-
Nemzeles ur Ördöge. — Javas asszony keresai- i kezű Víshnunak, bogy ilyen sok him és nönemü lánya, — A keresztlevél. — A boa véd özvegyé. | újszülöttel ajándékozott ez évben is a • mennyei
birodalomnak; saaküldellk.
Es ezzel lequlKellek egymással: a lárssdalom éa a lerméaast.'
Nálunk haaonló lequittáléit gyermekgyilkos* ságnak nevetnek: bünteiéss öl esztendő. Es itt sokkal raffiniriahb módon intéztetik el, A helyen, bogy a chinai barbár őszinteséggel ast mondanák annak a Telesleges Isten-áldásnak; •le kis siró-rivó portéka, a ki senkinek ssm kel. less, midőn megvagy ;< a ki magad asm tudod még, mit lesz lantiLyagy nem lenni 1 Látod élté* vesztened irritrtgol. nem ide voliál hiva ; valami más csillagzaton kellett volna születned, ilffíietn ismer senki. At spád nem bán, az anyád nsm ér rád; ez talán cseléd, ki maga is mát házánál kuporog; talán divathölgy, kinek bölcsöd uljábáQ lepne; talán szerencsétlen, kinsk léleléd szégyen} vagy talán takarékos gazdaasszony, kinek sok péntébs kerülnél mig felnősz. Eredj Isten hitével visíts 1 szüless ál egy másik csillagzat ba a hol — privilégium nélkül lehet születni. Te kis porba esett isteni atikra, te csirája a léleknek egy tökéletlen állatban, la semmiből leli semmi; szállj le a viz fenekére, szállj fel at égbe és mondd mag Vishnunak, hogy fit is vollál.. ~ Ehelyett minálunk kitalálták a .daikaságba adást..
E« a »maghalaló ifté—t • ____
Nem ölik meg atokai a stárnyavestlsll apró sngyalkákat, csak meghálálják őket. A Fsai körül fekvő falvak mind tele vannak at ilyen daj-
"águkkal. Ecrűl nem vezet senki "tat la likát,__
Kerül-e valaha viasta >egy« azok kötül a ki* kei oda küldtek ? Nehéz volna rá megfelelni.
Már bocatason meg a nyájaa olvasó, hogy az eddig leirlskat Jókai Mér koszorús iróiik egyik kitűnő rsgényéből citáltam.
Nem tudhatni ugyan, bogy Wagner Cbristo-phórus által elmondott dolgok csakugyan divatban vannak-e Cliinában? de at ludva van, hogy az a másik elmondott dolog a megháláló intezetekről, as náíunk Msgyarorsságon a legelterjsdeiiabb módon divatban van s csak azért állítottam ide mindakeilöl, hogy igy szembeállítva a kél azokái köti melyik a nagyobb barbarizmua '> azl hiszem a mienk 1 Tegyük tat, hogy a Cbinaiak csakugyan ugy járnak el, mint azt a heVeteit ludöa leirts és mondjuk, bogy való at, bogy ök a lelet számi csecsemővel a vízbe hajigálják, fiul ezek 10 másodperc alalt már nem élö lények többé, átvándorollak a semmiségbe, a nélkül, hogy azanved* lek vágy kínlódtak volna. Nem-e jótéteménynek mondható ez a mi termérdek megháláló intése* leinkhez képest ? Melyik a nagyobb harbarismm. törvény-engedte módon pillanat alaii végei veini a feles, számnak, vagy látszólagos felnevelni akarás hazug palástja alalt hónapokig sőt néha évikig iszonyú kinok köti elsorvasstaoi és ugy át. vándotmltalni a megsemmisülésbe ?
Es a mi ennél még kétaégbeejlöbb, az, bogy n most már jövedelmező lorrást képező undok, — de megtűri ÜMetté-tajuk, : ..
A társadalom alkotja a törvényeket és st a törvény büntetést stáb a gyermekgyilkos vsgy a gyermekét kitevő anyára, de ugyanez a társadalom nem adja kezébe a módot annak a! alkéoy. szeredatt anyának a gyermek megmentésére.
Vegyünk egy példát: Egy leljeaen árva, minden vagyon és lamast nélkül levő cselédleány, csábilójának áldozatul eaik. Midőn caeciemöjéi karján hordozza, magának ainc» mit ennie, a csecsemő részére segítséget ksr, mig szolgálat állal önmagán aegithei ; ba ilyenkor minden ajtótól elutasítják, mindenhonoét szemére vetve azégye* nél, kiszidják, mit legyen, hová meneküljön, nincs mentő ut, nincs.intézmény melfjH a végkime-rültség és kétségbeeséstől megmentené.
A társadalom mely törvényt alkotolt és bűn* tetést szab a gyermekgyilkosra, — belekergelé a kétaégbeeseti anyát a gyermekgyilkosság bűntényébe. — Ha könyörög hogy megakarom esi a kis porontyot menteni, nem akarom elveszteni, segítselek rajiam és rajta, nem I — Ha végeik*. seredésében eldobja magától, törvényi ülnek felette és megbüntetik. Hol itt a lermésteles igazság? (nem a btkönyv betűit értem) Pedig nem valami ördögi mesterség Volna, ám mentő eszköct találni, az ángyalcaínáláa borbariimusa ellen, ned is kell valami uj. — Majdnem mindeuben szerettük a küllőidet majmolni, miért nsm utánozzuk a jó éa humánua intézményekben ia. — Ausztriában, Némelorazágban minden nagyobb várogiban van Gebithranstalt meg Findelhsus, miért ne lehelne nálunk a tekintélyesebb és népesebb várasokban stülbáz és lelencthás ? Mindenből a hol közkórhát vao, lehelő* ezt a stűlhás-
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
tgl megtoldani, lelenbzházát padig külön talál-1 litani, itt aztán összponloaitva volna aa orvoai j
A-
Zala 24. szám. (6 lap.)
1690. junius hó tö-én.
ki lomboa, gtfOmölcthotó
öa Amerikában is a legtökéletesebbek éa azért |slég drága szer t a légit a legjnlányosabbsk, laztrl szánom külföldi féli tzsrtli, talán haasonnal is alkalmazhatja j
és ha a bsrnyöirláa azakkal mlndanki állal, leg-i alább is háza éa gyümölcsösei körül, kellő arély-
éa hatósági felügyelet éa tokkal kevesebb volna ("megrendelés! Is kapott ezen tttafecskendögyár), ré< ayok számav^rkit a temérdek megháláló iniéie-1gjbb, ódonberendetésfl a«<fn gyáraink, melyek,! tek állal las»u és kinzó elsorvasztás állal kül-lugy mellékesen, lüzfectkeudöket is állitottak ösz ^ lyel foganatosíttatnék, volna is látssatos ered módét nek a mennyei birodalomba..— Ha előkelő ue, azl hirossteliMakitünö gyárról miszerint | nye. Ámde e mostani hernyó inváslóellen mind-aameskeblü hölgyeink beutaznának-némely falut nem létezik. Mikor azután ezen hiresztelésök ha- j ez nagyon jelentéktelen orvoslás, mert az srdö. a hol ilyen megháláló intésetek vannak, elazo- ] zugaégnsk bizonyult be. ráfoglak az őket lúlszár- kel, ligeteket nem lehel szappanlévél, gálíooldat-rnlna a szívük, és nyomban mozgalmát indítanának. — bogy létesüljenek a gyermekmentő bölcsődék, igen természetes, hogy ehhez az állam támogatatni is ssbkeéges. — éppen ugy mint most az óvodákkal történik. Nem hiszem és nem
|e hihetem, hogy es abba maradjon. — Eaelöttldók nem caak kitűnőekv hanem 20 évvel aiig lebetelt itt ott ovodákról hallani ét olcsóbbak más késaitmenynknél,
nyalt Aj gyárra, hogy vásárolhatók ugyan otMtis-fecskendök, ámde azok külföldi, nagyon silány gyártmányoki Midőn pedig ez egész ország min-' den vidékén saját szemeivel' gyös'ödöft meg a : közönség arról; hogyha Tarnóozy-léle tütfecsken-
azok annyival misaerint azon
tal. dohánylőzetiel s petroleummsl elárasztani.
Készünkről nem is hisszük, hogy a hajon egyhamar lehetne ssgiieni, meri máris eddig hallatlan tömegben jelentkesnek a pillék, melyek petéiket lerakják, hogy a jövőben még nagyobb hernyópusaiiiásiól legyen alapos okunk tartani. Tehát a jövő valószínű csapását kellene már
ime most á dolog annyira megérett, hogy tör-: községek, amelyek Tárnóczy-féle tüztecakendőket j most megakadályozni, ha ugyan lehetséges, azzal vény állal szabályozva, állami intézuiénynyé vál- j vásárollak, 100—120»frtnyi megtakariiaáhuz ju- hogy a pilléket kellene minden módón irtani, lik és minden kózseg köteleztetik rá, hogy a kis-; toltak, dacára, hogy beszerzett tfizleoakendöik I Kétségtelen, hogy es nagyon nehéz és fárad-dedekről gondoskodva leg fen; ezek azonban már jobbak mint azon elavult-cendszerü lüstecsken-1 ságos munka, de megérdemli a baszna a fáradt-
dók, melyekel a régibb gyárak utazó-ügynökei ságól.-
törekedlek rábeszélésük különféle csinjával-bin- A pilleirtás iuy történhetnék legsikeresebben, jávai nyskokba skasziani, akkor ily gyárak meg-1 ha esielelé, midőn a pillék tömegesen leszállnak
oly kisdedek, kik menni, msguk enni, játszani ab-- képesek .--r- ha ezek meiiedékéről gondus-kodik a törvényhozás, miért ue lehelne at ezeknél még tehetetlenebb apró csecsemőkről ia lör-vény utján gondoskodni ?
Ugy a chinai valamint a nálunk divó Tléquil-1 leléstöl irtózva, azon reménybeu - ringatom magamat, hogy ez a dolog csak ép ugy meg log érni mint a kisdednevelői-óvodai intézmény.
aló lesz azonban, ba nagyjaink ezl a dolgot siettetik, mert addig is ínég temérdek apró angyal pussiul el, pedig nem is a krokodílusok gyomrában, hanem pénzéri!
............Fiifmlntjn—
vesztegetésekhez is folyamodlak.
a réteken, hol vizenyöaebb helyekel valósággal
)e ennyi (ondorkodás, caalszővény, aljas meg- tbeboriiják, seprővel s más slkslmas eszközökkel
uIAAaIA» .ah. I.rtt, fia. ^^uk.al aIA» . _ i Mll U A r. I 11 Ali Itt/ mftltf
vesztegetés sem volt ily cégeknek elég; mert mi kor mindennek dacára s > jo.blx és » jutányosabb gyöz-kéttiiményeik fölött, a Velence aljas bér
leveremének, mely munkában egész községek apraja nagyja részt vehetne. Napközhon pedig a gyermekek utslistnának a pillegyüiléars, s a szór-
gyilkosait felbérlöket jól-rosszul utánozva, egészen galinasabhak köst dijak oszlatnának ki a községi
indoktalan
fejlesztése körül mártt elévüllieletlea nagy érdemeket, gyűjtőit országgyűlési-képviselőt láb alól elleni. '_
iskolai elöjttróságiik által,—l<ahalns talán a.~ptHik elpusztításának más alkalmasabb fhódját is kitalálni, ba arról saskemberék, vegyészek, to-ologusok gondolkoznának.
Közgazdaság.
Honi Ipar. *'" ^ —
Figyelemreméltó, de sajnos azon tapasztalat,' hógy nálnnk sz ipar terén a verseny a legtöbb esetben távo'röl sem tisztessége", sőt csúnya versen ygessé fajul: mert az ipsrosok igen nagy ré-. sze. fájdalom 1 nem gyártmányai jóságával ésju lányos árakksl törekszik magának lőlényiségel szereini, hanem a régibb-gyárak és ipar télepek, sőt a némileg nagyobb műhelyek ia egyeduralmat követelnek magok részére az úiább ipartelepekkel a vállalatokkal szemben. Ha tehát uj gyárat teremt valaki, mely a korszerű igények követeié-
Az országban jelentsmtiködő—nagyobb mt>4- ■ A hálóságok padig szigorúan lépnének löl aa helyek, s gyárak, melyek tűzoltó-szerek késziié-! ellen a hanyagság ellen, melyei a hernyótészkek sével, illetőleg gyártásával folalkoznak, legutóbbi kiiriása körül némely helyeken tanúsítanak a
áriegyzékeik szerinl. árai következők
hetnyóiriást nemcsak a falvakban, a gyüjQölcHö-
Tüzolti'i sisak: VValser 5 Irt. Ueitiner 3 Irt 95, sók és szőlők birtokosaira, hanem asokraisszi-
kr, Seltenhoter 4 frt 50 kr, Tarnóczy 3 frt 90 ] krajcár. ——
Bőrsapka: W. 1 frt. G. 1 frt 10, 8 1 Irt 20 kr, Tarnóczy 1 frl. Mászóóv ; W. 7 frt, f». 6 frt. Tarnóczy 5 Irt 90 kr.
Szivattyus-öv: W. 1 Irt 50 kr. G 1 frt 43 kr, S. I frt 50 kr, Tarnóczy 1 Irt 36 lu^-
Mászo balta táskával. W. 4 Irt 25 kr, G. 4 frl 20 kr. S. 4 Irt 40 kr. Tarnóczy 3-Irt.
Szivaiyus balia táskával: \V. 3 Irt, U. 3 frt 50 kr, S 4 Irt, Tárnóczv 3 Irt..
Mászókötél : VV. 3 Irt 50 kr, ti. 3 frt 25 kr, S 3 frt 60 kr, Tárnóczv 3 frt 10 kr. í Kéthangú jelző: W. 3 Irt 30 kr, G kr, S. 3 frt 50 kr, Tarnóczy 2 Irt.
" ** » 0««,e.le'' a- technika l^-^kenarr^mTT: ÍV. rTrr4crtí;T7rT Irl20kr,
maiin ütvmánoaN albtaImasaa m f ,» «.« aa<4in _ V _ . __
inogy azok nem szerelvék tői a T._ ... ,__.- . .i. ,„ ,n, ' H "'len a mguugyouu ssigorrai » u«-
legjobb technikai eszközökkel, tú- 4 tft m Z 1 ín ' '^goknsk föllépni, azonlőtűl pedig Ur az isko-
Mk csak megközelUöiöihinöségüés J" 1SLi^a 'ákbá" kellene megértetni a néppeU kedves ál-
újabb vivnifittyail ailkalmazza, s i;y az eddigi gyártott iparcikkeknél jobbal és talányosabbat j hír előállítani, akkor a régibb gyárak, melyek már rég túlhaladott berendezéseik által és mUlie-l lyeikben, minthogy azok nem szerelvék tői legújabb és a
wIrM tem Hijutek caak megközelllő jóiiiinóségü olcsó árdkat, készíteni, ö-s<es erejókei arra fordítják, hogy a nátok jobb Aj gyár ellen a leg-szemérmetlenebb úton-módon is áskálódjansk. Ha ily régibb gyárak tulajdonosaiban a bonszerelet csak legkisebb szikrája égne, bizonyára örülnének, bogy az új gyár. nem kímélve fáradságot és költséget, azt éri el kitűnő és jutányos készítményeivel, amire ők képtelenek voltak s lellek volna: kiszórnia a nemzetünket szijiolyozó külföldi drága, ailány, föt gyakorta szerfölött rosz gyártmányokat. De minthogy a honszeretet ily, rendesen külföldről hozzánk beszakadt a igeiglenesen letelepedett, magyarul nem értő német üzletvezetés-gyakorló cégeknél, a melyek ha a. magyar ke-nyeren jól megtollasodlak, aietve vonulnak vissza
S. 1 frt- 10 kr, Tarnóczy 85 kr
Tömlő cáavarok: \V. 5 Irl 50 kr, G. ( | kr, S. 6 frt, Tarnóczy 6 fu 50 kr. *—; Dugó-létrák.- W. 24 frl, G. 14 Irt. S.
gorrul rájuk kellene parancsolni, kiknek erdeit most a hernyók által letarolva láttuk, mert ba a hernyók az erdőben szabadon tenyészhetnek, akkor bizony hiába irtjuk őket a kertekben.
Törvény van arra is, hogy at ily kártékony lérgek legnagyobb eltebségeit, az éneklő madarakat nem szabad össze logdotni; csskhogy « törvényt senki sem hajija végre, mert népünkben I nincs msig az érzék ezek kímélése iráni. Nem is I beszelünk a paraszt falvakról, hol a madaráazáa [ a gyermekek, suhancok legtöbb ünnepi mulatsága | hanem hivatkozunk magára Pécs városára, hol akárhány felnői t iparos van, ki legtöbb idejél 2 frt 50 j msdárfogástal tölti el, nemcsak a vadászai e*en-vedélye lolylán, hanem azért is, meri sz éneklő madarakat eltjlás végett fogdossa Össze. Napnn-| ként látunk árulni rigót éa fülemüjét. Van olyan frt 50 barbár is, ki az éneklöket — pecsenyének fogja össze . • .
Ez ellen a legnagyobb szigorral kellene a ha-
30 frt, i
Kétkerekű targonca- fecskendő (szívómü nél kiil): W. Sfflwlrl, (csak 92 mni. s igy nem sza: b'ad községnek vásárolnia). U. 3l)0iri (csak H0 mm. s. igy nem szabad a községnek vásárolnia). Sí 500 irl (top mm j Tarnóczy (100 mm.) 300 Irt. (ézivómüvel). . *
Kétkerekű mozdony-fecskendő; W. 590 Irl, G. 650 Irt, 9 625 frl, Tarnóczy 400 Irt-
Négykerekű lalusi fecskendő; W. 000 frt, G. 675 frt, 3. 600 frt, Tarnóczy 500 frt.
latok hasznát.
P. H.
* €■ éa Ulr. an. Adriai blataalló Ur-Milat. As 1889. évi igazgatósági jelenlétből a következő jelentékenyebb adatokat emeli ki a • Pesier Correspondenz<: I Eletbístositás. Az el-I logadoll biztositások 10.246.695 Irt.., töke és , 21,165 frl. járadék össaegre rúgnak, a növekedés 18.895,533 frt. lőne és 10,317 frl. járadék. A biz-
űlésseli 600 frl. Négvkerekü .várost, fecskendő:
W. 80Ö frt, G 800 Irt, S. 725 Irt, 700 forint. -.i.^."-,... •
t .. . . ,, ... „. . . „ . .. , Vizbordö-kocsi: W. 280 Irt, G" 260 írt,S.250 földiáik kőié, ősmeretlen, hat öröm helyett kaján ^ Xarnóczv 220 frt irigység saállia meg őket az új gyár sikerei miait, ' '
. . * *. I.sáit ftaa«anaaAnlilA
Négykerekű nagy lalusi lecskendő (2 üléssel) -. I tosiUsi állomány 1889. végével 641 ( millió frt. W. 120 irt, G. 800 fii, S 675 In, Tarnóczy (41 biztosiioil töke és 140,067 Irt. járadék-össieget
és latba vetve az évek során,.mig őket, lúlszár nyaló versenytársok nem volt, szerzett ösaxes befUyást, annak révén mindent, távolról sem riadva vissza még a légbecsielenebb eszközöktől sem, elkövetnek, hogy a fölöttük á'.ló, törekvő, ■agyar uj gyárai károsítsák, sőt ha bírnák meg-semmtlsek.
Igy járt a már néhány év elöit létesült Tarnóczy Gúsztáv-íélé gazdasági-gépgyár, mely bövi-tem akarván működésén, a legújabb technikai vívmányok sikerüli alkalmazása és több új rt-afck találmány fölhaaz nálása által nemcaak honunk legtöbb, hanem a legkitűnőbb külföldi gyá rak k&zöf is nagyon kiváló tűzfecskendögyárat rendezett be. Minthogy Tarnóczy Gusztáv, ki a legszorgalmasabb országgyűlési-képvise'ők közé tanoztk, beható, sikeres lannlmányozás után oly tökéletes rendszerű Kizfécskendöket szabadalmas-tátott tOzfaoskendő gyáráask, melyek nspjainkban seactlk at agéaa országban, hanea Európában
tesz. Halál- és életeset biztosítások után 1889. év Tarnóczy! ben IV, millió Irton íelűl1 tizetlelell ki. A djj-Jartaiék^^iiJHfr-frl; A nyereség ez osztálybatr 150.737 frt 78 kr. — II. Elemi ttüz-, száliimá-nyi és jég- bizlositások). A jégbiztositási üzlet a Ezen összehasonliiö táblákat kézzelloghatólag I lelo,yt é»b" l?®41 y«»*'««*Mf! járt, ennek da-
... . _ ..... ? ° ná-a a 'XKlftlUl frl IrlllUn 1Z.11 lll y I nui IA ai liirlttAlr
bizonvit, bogy a mindenütt legjobbaknak bizo-| nyúlt Tarnóczy-féle gyártmányok egyúttal a legolcsóbbak. Persze I sz szintén kitűnik ezen összehasonlító táblázatból, bogy amig.a Tarnóczy-Itfie gyár nem létezett, ilynemű bevásárlásoknál a vevőkai ugyancsak kegyetlenül sareohák meg.
A hernyó.
Valóságos csapásként jelentkezik az idén a hernyók rengeteg tömege, mely nemcsak a kertek éa gyümölcsötök fái! leszi lombtalanná, hanem az erdőket ia letarolva, valóságos -téli formát ad nekik.
A falánk féreg irtására máris számtalan uert ajánlottak a kertészkedők,'kik saját tapasatalá-laikból jöttek rá egyik másik szer hatására, llyeq a gálic és szappan-oldal, dohányfőzet s a petróleum, melyet mi it ajánlottunk ; ámde mindet
cára a 200 000 frl. küiöu jégbiztositási tartalék érintetlenül .uj számlára viteleit. — As elemi biztosítási ágakban eléri díjbevételek 8.886,92? írtra rúglak, ebből 3.379,462 frl. viszonbiztosltá-sokra lordiltatolt. Kárfizetés 6.285,211 Irl, ebből 2.564 107 frt. a visaonhiziositAsokat illeti; lüggő károk fedezésére 261,606 (rt. tartalékba helyet— teteti. A díjtartalék 1 550,224 Irt. — A későbbi években esedékes dijak tárcája teáz kerekszám?.-19', milliót. — Az értékpapírok áremelkedése lolytán való magasabb értéknek, ineiynek 60,388 Irt 53 krt tevő összege at áringadosáai tartalékhoz caaloltnlott, számbevétele nélkül ét a jégbiztosításból eredő veszteségnek különféle feleslegekből való fedezése után a tiszta nyereség 274,196 Irt 56 kr Ebből az alapszabályaiéra ré-szelielések levonása után réatvényenkiat 62, írt. osztalék fizeteliik. — A tartalékok 1889-ben 1.091,816 írttal emelkedtek a lesznek ősziesen 13.197,356 Irtot. Végűi a jelentés ealbéat tesz a
K a r *<•««» uyl klállUAn. | 1890. junius l-jétöl ,1 ft 1 j (VS S 8,111 fí-P U d C T
A Magyar Iparművészeti láraulal, miként az I ■ - t
előző övekben, ugy aa 1890. étben ia rendez ka- (f,1,*r'rA"" Vt» ar«4"
r*c«niivi tarlalol —-peel lnd | t.Np. H,IOp li - it ». M
ram>nyi wrim'oi. .................- I_Ll—:_" Elfál* laoa.tga miatt lecjoMaa ajánlh.i.,; a* anaMr
Hogy a hazai művészi ipar támogatását éa le|- KJfi^0™'' nak kellamui, aslnt a* te láthatellaaal tapad ín nagy
leazléaél célzó a vállalkozásnak legalább megkő- «udaj»at-Ka- ™«««l I Mibe eet» «i. iklwz tr> 80 kr,, agy ki. dobos 50 kr
,, ,, „ - . . ■ 7, ", . 1 nlaaa Erk. 4 o n s. 1 0 69 11. ;10 4.40, II IA a. .. ,
" Beulően kielégítő siker nialowitaaaék, a társulat ...................-(Una. Tasál' ia-mart' it- t" --Kapható Molnár UpM gyágyaawisaaál, mint Uaalttaél
választ mán váriak haláruzala azerinl alólirt elnök- K.nUe.- l_ <uib« I wte'____Eaaeáu. Nezy-Eeaiaaáa. Mjjtlsn ia Hub«r kereek»d.eáUa. ,
■égnek Mn szerenoséfe művészi iparosainkat] .^Sr |s «T«t » ia M _
ezennel lölbivni, hogy legyenek szívesek lolyó k« '''"*""*'"""likT*' * _____
évi szeptember végéig nyilatkozni, vájjon hajlan i "i„. b-s jua p. As egyedüli saer lAblaxndáN én IAb-
dók * a tárlaton résaivenni, miféle lárgyakai —--— TM. 1 ___' ^ Haiiir *rt®B"~
ílha|tananak szon bemutatni es korüílieTöl mennyi "Kaniz'a-tíéab. rengei | r«»«»l d. u. hu m/í'MMFjt*L.
helyei vennének igénybe ln? V 'H" ÜSLjfc [...»:».** »■ WgjBM^s. ■ Dr
Mindezt szükséges tudni bogy a tiraulal ide-l t^^t^S^XS" rÁfö^'* V I N® teMI^
jén gondoskodbaSMk megtelelő helyiségről. |______Erk 4 or.isp s <i . o» p.j 1 ii. m^. u 5. B|H ^L akutul)-* ára 1 frt Fürsktár:
A választmány sgy másik hafározati értelmé- _ . rfcí'.'íi.S jasTvae —--11 \ J6smf iy6|y»a«rtár» Babén egyúttal van saerencaéak fölbivni a müvéazi IS Mí'Si - Ü -klri'£*1:' [í.
_ h_. ,. .,.,.4 -----1 • " — 1 -Bkt Nánflur halvíllMtrit Tkaltauvar
tparoaokat arra is, hogy ha valamely kiválóbb -—- S-T--| IZ^aK. * Balta Nador-nt.. te veíamenayi
tárgyal óhajtanak létesíteni, annak lérvrajsát és Baru-atiUa* | ■H^HHBBpfc gy4fy«aertir te lycrlSkamlu-
költkégveiéaéi szinten folyó évi saeptember végéig' Erk' ' * r.1 _|H44 QEB.GXBCIIUT7C 3«-»b«i. 'ím í-«
mulassák be, s ha az jónak Ing találtatni, a tár- — , ..-i -----
sulat késa szokat megrendelni. W-iHU.
A kik kedvai és hivatoiiságot éreznek eredeti1 JNyiivWf- | ^ggH^HHHBkte*.
lerv után valami kiválóbb és művészeti becsesei —;-—- "--— I
biró tárgyat előállítani, da nincsenek megtelelő Rokeeideae Ba»lklel4er II. 10.50 per Robr 1 N Az kétségtslsa, hogy gyakran egeazea ejy- W
tervrajzai, azoknak figyelmét felhívjuk a lársu-t L,ftÍLali®0" v«?n5.tl«t, P»rtü- ^.ri!'"1 1 azsr«, kiaysyM k*aisrszk«H káiiazar m*- k
lalnak kebalében legulóbb megalakult tervező SS£ffiL& S^Mí'lít®.! . t^ 1
■zakoszlályra, melynek kiválóbb művészeink a . i , I sarát" oslmt Us iiathaa nag Maonyilákokat ■
tagjai, a ekként a aaakoaztály a művészi ipar min- !_1_,_____! i HJ t«Ul«ak sna nítTt, hágj míg hoaaaaa, ■
den ágában a legtokozoitabb igényeket ia kielé- ________' : ■ r.minyt»l«m«k »-i»ttaate^boo ia, íjógyn- ■
aithrti -....,....." ^ ^ bitotcuak ti UlUo. ■
■ti... assé^ ^l^L^--'""- j,*- zSZSSST'l
ban való résavétel nem jár semmiféle költséggel;
dijak na'« szedetnek sem a helyért, _aein a tár-1 ., rcr,tb«v matMtntrTi..a.TUlal aiagto "
gyak eladásiért. Továbbá a társulat 800 Irt ere-1 feUMtept a asark. ^^^HIHHIHHHHH^^HIBi^^
f.....FISCHEL FÜLÖP kiadásában ■ h
|t • T
■ épen most megjelent és minden könyvkereskedésbén kapható:
J König G.E.ford. Gyúrom A. A BÜN UTJÁN. Regény 2 vastag kötetben. Olcsó kiadás 2 írt.
■ Dr. Molnár Gyula drámai munkái: Táváry J. eredeti regénye:
■f I. füzet: ZOÁRD Színmű ....... 25 kr. " . , .....
I II. , MU6ZTAFA Tragédia , . . . 2& , L ' UT1 kaStélV tltKai.
■ III. r saüL KIRÁLY. SzinmS. . ... 25 j, r>J J ; IV. , RÖVID LATÚK Vígjáték .... 25 , ! .
: ' r W i—-- r | I. rész. A VÖLGY LILIOMA. . '
ff ALOMksYALO. , D7-4 KÉT MENYASSZONY.
P Beszély, novelett, humoreszk és rajzgyűjtemény. I j
u irta: Dr. BtwLXAR «¥CLá. . 4 rész. 2 kötetben. 1
Ara 60 kr i Olcsó klad.á,s 1 frt QO la.
UJ Boronkay K. „Magyar nyelvgyakorló könyv1'. II. kiadás.
Q A népisk. IL osztálya számára kemény kötésben . £o kr.
r Hl. IAT. oszt „ „ „ v 4 I 40 kr.
Jm mr- íhh
lánoHsn eDgedélymtf (apkinyVéki
1890. junius 1-jétol,
(fahAr, r*aaa Vagy aárgte.)
Rlyfilií flanni.kza miatt lagjobbaa ajkiilliatá; aa arcaliór aak kstlsaiM aslat a* te lithatsllasal Ul'.il Cg}' nsgjr
dobos tra 10 kr., agy kia dnlios 50 kr Kapható Molnár Ltp*t g,v*ayasar*asati, mint kteattdsél Eaaaás. Naiy-KaalaaáB, Mifrtoft éa Habar kartakadvaáliaa.
Az egvmlülí szer láblondáa én láb. ^ "ífS HZIIK rlleíT-
KÍJGTN » Dr. ZaM-félt P*4ltla. W 1 Mkir kialMltuulk a >ap
l^W alatt. Kollemaa te áiialsiatlaa. i WmI akatalya ira 1 frt Főraktár:
11 ^ Tftruk J*SMif gyAgyaaartára fia-
1 I királykáira 11 N.rwla
tk, ^vMm&jJ Kánflor katvsznria TkaJlmiyar ■L^^^gíjl^^V^r k 8aila Nádor*Blca te valamanayl WHHiHBM^ avó|rv«a«rtár te gyógylZkirtilü-
QEB. GííCüuTTt ' SM s-«
M.rc.-K.uitu Érk.
Kohsrldrar Kaatklrldrr II. 10.50 per Rebe und Iwaaare t|ualiUtan rarsfiadel porto. and aollfad daa Fnlirik-Dipúl G. Heaaeberf (K. n, K. Iloíliufuriint.», ZQrlah. Musior magchend.- Briafc ko»tsa 1U kr. Porto.
-sas
As k*t*6gtalan, hogy gyakran Sféuia áfy-1 szard, kiayaysa kaazarsibatt káziazar raog-lapian gyors gyógyulást aaacaaát „1 Bstsg-barlt" czimfi kia iiathaa súg blzonyilákokat Ja t.'ziwwv mg násTe, bogy ihég hoaaaaa, ramtoytelaonak nemzett asatskbon ia, gyégya-tUs iltott ba. JUndan tátognak el kallaaa 'd-vaani aaon könyvöt; Rlohter kiadilaUtets y Upoaékaa ingyen aiagklUih.
A-iap tttrktutíitért feltint: Ftaefctl l'iiliip _IsplBlajdaass._
épen most megjelent és minden könyvkereskedésbén kapható:
König G.E.ford. Gyúrom A. A BÜN UTJÁN. Regény 2 vastag kötetben. Olcsó kiadás 2 írt. Dr. Molnár Gyula drámai munkái: II T6váry J. eredeti regénye:
I. füzet: ZOÁRD Színmű . . . . . . . 25 krj ' . , . v.
II. , MU6ZTAFA Tragédia. , . . . 2& , U JBffY UH kaStélV tltRai.
III. „ SAUL KIRALV. Színmű. . . . . 25 | OJ J
IV. , RÖVID LATÚK Vígjáték .... 25 , 1 . „
—-- r | I. rész. A VÖLGY LILIOMA. .
ALOMesYALO. ! It-4 KÉT MENYASSZONY.
Beaaély. novelett, humoreazk és rajzgyűjtemény.
irta: Dr. sioLXAR uviLA. j' . 4 rész, 2 kötetben.
Ara 60 kr | Olcsó klad.á,s 1 frt SO kx.
Boronkay K. „Magyar nyelvgyakorló könyv". II. kiadás, A népisk. II. osztálya számára kemény kötésben . I
ja ül. IV. OSZt „ „ „ ' t •
MT Alt* lánoHsn eDgedélymtf (apkinyVéki
Nagy-Kanizaa, vasárnap.
Bérsbén székelő .Kemzetközi baleset ellen biz-toaitó rénvénytársaaág. keleikeséséröl, mely tudvalevőleg az Adriai biztoait'ó-tárBasig kezdemé-j ayezésére lépett éleibe a minthogy e társáéig ki-1 tűnőnek ismert tgynöki tá'óaata a balesel ellen ! biziosiió-társaatgnak rendelkezésére bocsijtaloil; joggal lelteheiö, bogy m utóbb emiitelt uj táras-. aág is a legszebb -jövőnek néz elébe, és pedig > nemcsak a monarchia másik leiében a annak ka- j tárain túl ia, de különösen nálunk, hol az >ad-; riai. vezető egyéniségei kiváló tapintatosságuk-1 nak ék a azémélyek megválaazláaéban rilka aze-. rencaés kezüknek adták bizonyítékai akkor, midőn a láraulal magyarországi osztályának élére egy báró Podmtnicsky Frigyest tudtak megnyerni, kii a derék munkatársak egész láborkara Környez,
Zala 24. agám, (7 lap.)
1890. junius hó 45-én
jéig tog lárgyakai vásárolni, mtlysk a társulati | tagok között kísorsoltainak. i -
Azonkívül pályázat alján sgy 100 és kél 50—60 frloa di] fog iordillalni iparművészeti termékek j kitüntetésére. A dijakat a társulat Választmánya által kikúldendö biráló biaottkág a tárlat tartatna alatt lógja odaítélni. Budapest, 1890. május hó 8 án.
J3L
Vasúti menetrend.
Arany-érem Pécs 1888 élsz&zad óta kitűnőnek ellamorva
Dr. Ilksliakl-rtla
659 1-10
Imlu&íícs is mim
Emii ktealtmiiyak ajánl* lavalét, asokaak Ulaaásad óta ■indaaSlt elterjedi vlláfhlrUk te bámulaloa hatáask jképáal. Legbánalataaabb alkarral haaaailtstaak hihiraa, aaaplA te májfoltok, furrOaáz vagy (agy állal kelatkaaan pirnuájt a a liiir minden tisstáttaniága elles. Egy nagy ■tíirety éra 70 kr, i'gy kia lá|ety t!t kr. Kzy aafy üveg moadéviz.l frt egy kia avat 50 kr.
— A '•
Nagy-Ka mess, vasárnap. N Szikre® raaa ji plétrül!
Saenaar « imair jósak totwM la orrod ttkbUljtk* tllamiait ■>»uUi melyek biaoayitvaayai áll*};
kitoöt«t»tt nSBmóay.
DR. Mll.LEB MOHNÖVÉNYNEDVE__„
aaglaf** fcatáaaal vaa Iwhlgéa, rikadtaáf, torokfáju, tlayá-káaulá* kcltkaaó ^íroykór cgyáhalábsB a I4gaé«i n*nr«k toJaden báatalmai aUea.'
tégelyben gyermekik és felnőttek teáméra. Egy tégely ár* 50 kr. o. é.
Mt* Kaphat') MARTOS át ffVBER fűszer-keruktdZnÜ Sagy-Knmzmln. ^fct 584 9—12
Zala 24. szám. (8 lap.)
1890. junius hd 15-én.
i •
Nagy nyereményesélyek
legnagyobb h[/,{m\Hhz mellett.
SMrjrKiVi* i bidi|Niti baakagyo«ll«t r^st(aj*Ura*
«ájr által léúaAaU
I alkalmi sorsjegy-társaságnál
§00 allanl. M oMxt. magyar Mij^fpl illátott iipfia* winjnyilrtl rali rmsvátaliv. Kytmk-ajiiMwi Ii mii-liúná) több1 Nagyim kadvaafi caoporüwitáa. Kituno ayarMBáay«mélv<■£ »*ak a frl liavikéutí bafliatóa mellett.
Ügynökök kedveié feltetelek mellett
alkelisaztatnak. ♦>55 2—3 Ajánlatok iatáaandűk a budapesti hankeyyexülei részvény társasághoz Ktndapeal, I>uéb«l4ér ii. ii.
A lf)(kedvfltfbb éa legelterjedtebb fővárosi napilap.
BUDAPESTI-HÍRLAP
8aarkeaii/»k 4a laptaUjdoaoaok • , * %
667 i- 8 —aWÁlMI iélMEF é« BÁKONI JE Előfizetési árak: Egy hóra l.SO kr. Egy uegyedre 8.50 kr. Félévre 7 írt. Mt* Még Junius hó folyamán
megjelenik a „Badapaati Hírli p'-haa S ta n I G y könyv© a legújabb afrikai BtaaáaárÓl:
A LEGSÖTÉTEBB AFRIKÁBAN M
melyet aa agáaa müvalt magyar köxöatég nagy trdaklódéaaol vár. ** taWkM aiB aa «>*asaa joftilMt k«>Bjrrkiadá"ikkal kustttk a magyar jogoaifott k»Byvkia>U> U) • fyttlejOlag giadttlni.
Mh A Jullua elitjével belépő uj el«flaet«k NT4HÍLEY KO.W-lÉXKk addig megjeleni rétiéi l\íi\UX kapják aeg.
BC A „Budapesti Hírlap'1 as egéat fttrdö-óvad alatt elöflsetölnek kívánságára a lapot bárhová utánuk küldi még akkor ts, ka nyáron át tObbssör változtatnak tartózkodási helyet.
Aa a]6flaet«MÍ óMsag l*goálaaarább«B pufltantaWáayoB kftldbtlA kóvatkasft cimaa HC
„Budapesti Hírlap" kiadóhivatala Budapesten, Kalap-utca 16.
Brandt Rich. gyógyszerész
svájezi labdacsai
!0 ér óta tanárok, gyakorló orvosok s a közönság által mint olcs$, kellemes, biztos, ártalmatlan házi- ÓS gyógyszer alkalmazva s ajánlva. Kipróbálták: bt. proí. Virchow R., B^un. ^^^^^^ Dr. prof. v. frerichs, «t»,
, .V, Cletl, Münchrn(t), • * V. SCánZOni, Wuribur8,
, „ Reclam, upcm (t). ^MH^Jj^rafl^ «• • Wltt C„ KofMnH«oé.
. „ v. Nussbaum, MOnchon, J^ja ^JA v B Zdekauer, sí. p*ur>ar,
» , Hertz, **«urűMMr % . Seederstádt, kamu,
, . v. Korczynskl, ^aia, WSM f,,* .» « Lafflíl, v«r»d,
, , Brandt, Koten»ár. ■gSl w , ForSter, BJrmlnflham,
az altest szer- lKlg M/tJ veinek bajaiban,
máj- és aranyerei betegsé- ^^/^L-JP^jp gekben,rendetlen szekelésnól, makacs székrekedésben rS ^fcjp^Pmwá^ «bw'« ras i^ivrFejfájáS, szédülés. mellszorúiás, nehéz ^ffj^g^j^r légzés, étványhlány «»• unnút
Iliéit, f »»•»•'■»» •»Ajcíi lilMKfwlt, Mjbf halának mi*U, « ük
Miniáljik • u *rl(, maró kitilt MfdnáL kr«rrU«tsekR<i, tuppHrnri Kliiváknál atb. tűkbri bfrtlcailíilL
ÉHF^" Kellő ó vukodáx yi'gftt n ycvÖ kftxftnMŐget 1Q
a^f MWleSwa int t|f«lauWia faogy • fjiriilBBkii, itiUdátlf k«i«al<i (i«B*|«láii »>viíjo*i itanlt. A Ttodkor, i dubozi küHto kwiáliii utasltnni Icbostii, nli4|| M| kel! tiéini, bofj a tíui-íu •-/ituinf^a i (4aM>M Ji.nj nmuioi: trjr M^ürtMM vftr&t iurz»bon • Brtill Ilik. linUbM tlnt«U-« Mit Még mm j* kttbi«6MMi táy«ÍMH>M«l&ak mindenkit,.hojfy Ilrdotli 1UM. gj6gjum4u Ktájczi ULdewü, m«ijrttk
* a gyógyszertárakban kaphatók, 10 iimm tikosokban ikimbmi >>ia«waak) árt^tutuk »l
>Md*ben*e<1lesáru-ttBletbea árka-
Ű1L M^^r^ Á a valOdl
| SeLE HOUBLOIi]J
W ! I Főraktár
nftiit <a'j><Txt ai
ni 1 ' t *n>f 1 r^ii-pi- Mé >
I I JIUWLJ'
09

X 2
M
19
Hofherr
BUDAPEST,
V_¥éczi-iörut 76.
KAXJTZ OTTÓ aa (AMaaal aSCaaCK.
A LEGJOBB
BRÜNNI KELMÉK
aa anxlati gyári árak mriit taállittatnak
SI EGEL- I^M HOF
pont gyárából ,6H) 18—BRCNNHCN. Rgy tlagáB* lavani vagy ayárl öltöa^khaa «l4g«ég«a agy oaomag, maly 81', mitart vagyi* 4 rijfót tartalmaa Egy kdaúB*ágaa caumag ára . , . .. . 4 8()
"-'"j1 "■limai ......- -....-Ml
' M. finomabb „.....6u
„ lagflnumahtL 18.40
valAdl (prapjabúj. Továhbá nagy válaitBtákban' aalyammal iaT>vOtt kam-gara, fülültAkank való kt»lmvk, vadáaaokBak éa ton-rittákaak daróca, aalunül tdayAkaek peravianaa áatoaslag aaabálytxarfi agvaBrtbákaak való poaatók, férfiaknak át gyarmakaknak moakató oaérnakalMák, valódi piqná* mellény-kelmék ttb.
ÍÍU33ÍS1 vííÖ j'tó^i H áüSti Mtüt nii lUlHUiiirl eifi'IiüiW.
JfintáU ingyen éa MrmtalTt.
Schrantz.
I
T gazdasági swíár és ?amli
11\ A f \ j \ H -
g)obbuak elismert Itgajjnbb 8,
sóplőK
6 éa I Iderejti veréléemaa rcndaicr túlad
etoiket-
ajánlják áltaiáno.-aii a
lávákká WU 3 ra I itcreji azabadalm. p^nc^élszegea gözcaeplőkeailéteikét, •BOBkivüi a legjobb a«r«eiágépekei „Kírály-Drill" ét „88-aa Drill", egyetemen aezél Rayol. ekéket,
valamint minden eg^pb |azd«aáfi gépeket ás eszközüket jutány<»f árak melleit Képes árjegyzékek ingyen és bérmentve.
25. szim.
Nagy-Kanizsa, 1890. junius 22-én.
XVII. évfolyam.
Flschel Fülöp kS>yvkenake<Uae.
14. li"v" s lap aaillaml iWn vaaatkosd aúadea ktaleméay.
MmMIm Imiik caak lemart ke-sekbtl hgaétataak el.
léairalek Tii
káMeiaak.
- A:
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
Kla4éUvatal. yároahíie-stozs A. Mám Jfiwliel rutg
pLÖFlzETÉsi Ahae :
Ifin hn . . . . 5 M — kr.
félévre —.....t , |0 ,
Nogytdévro . , . , 1 . U ,
Hird.léaek j>li>;ou> aaámittatsak. ■ylltUr fatttaata M kr.
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak éa « Bankegyesttlet hivatalos közlönye. DtlMUwk) valaaiat > hirdetésekre
Segjeléalk Nagy.Kanlzsán het«nkhitegjH«ri vaaárnap.
vonatkozók Pluohnl l'lilllp Mayv-kereekedáeébo latéseawk.
Egyetemes tanitógytilés.
Társadalmunk beteg. Betegségének neve .lethargia." Az emberek alig érdeklődnek - nemes figyelt iránt, a lelkesedés tüze lem hatja it annyira a sziveket, mint csak néháíy évtized elöli Ts. Az elleti életben lábra kapott aa indolentia, az egyetértés aaelleme kihalófélben van, mindenütt az egynaáa iránti bizalmatl a n kodáa jeleivel találkozunk Eme aajnoa viszonyok közepette hazafias öröm fogja el szivünket annak hi rére, bogy az ország tanítósága vallás és nemzetiségi különbség nélkül elhatározta, hogy f. évi augusztus havában megtartja a IV. egyetemes tanitógyflléat.
íme a magyar tanítóság belátja, hogy a tanfigy fejlesztésében a cselekvés terére kell lépni. De nemcsak a tanügy fejlesztése lesz célja eme gyűlésnek, hanem a tanítóság ezúttal felhívja a nemzet figyelmét az iskolára, melylyel szemben mindenki közönynyel viseltetik, mert alig vannak néhányan "tájékozva az iskolának rendkívüli fontosaágáról. A magyar nemzeti iskola főcélja az általános bmeretnyujtáson kivttl a magyar hazafias érzelmek felébresztése éa megerős-bitéae, a jellemfejlesztés atb. Oly fontoa tényezők esek égy nemzet életében, hogy ezeken alapazik ugy szólván az állami lét; mert mennél jobban fejlődik valamely nem-
zet a kuliura terén, annál biztosabban néz | a jövő elébe.
A külföld már rég felismerte a tanügy-politika fontoaaágát. Belgium politikája tiaz-j tán tanügyi politika. Németország ia minden lehetőt ei^iftv^tjjt*/tanügy fejlesztésére Dr. WindhoHuim. iebr. havában a porosz képviselőházban következőket mon-dá: „Igen bölcsen tudom, hogy gyermekeink oktatása körűt mennyit kössönhe-tünk tanítóinknak, mily nagy kincset bízunk az ő oltalmukra éa bizonyára nem •sándékozunk éa nem ia lehet szándékunk e fontoa hivatás férfiéinak tekintélyét csor bitani s társadalmi inlynkat gyengíteni. Sőt csakis az lehet törekvésünk; hogy erősítve anyagi helyzetüket, mindjobban ké-peaitattk őket terhes hivatásuk teljesítésére.'
Alfonz spanyol király, ki személyesen nyitott meg egy tanit$gyQléat, igy beszélt: Szándékom, megfeszíteni minden erőmet arra, hogy a spanyol tanítók feljussanak arra a magaslatra, melyen minden művelt országban a tanítónak állnia kell. A tudat-lanaág rosszabb, mint a rabsaolganág éa oly nép, mely a azabadságot akarja, méltó kell hogy legyen arra, hogy azt megnyer-hesse Is megtarthassa.' . '
Br. Eötvös József következőket mondá : Csak a művelt magyar nemzetnek van jövője. Az államnak tehát Haját existenfiája érdekében kell a népneveléat előmozdítani.
Az iskola legalsó fokától a tegmagaaabbig az állam aaolgálatában álljon, a magyar állampolgárság a fő; mérvadó sem felekezeti, aem nemzetiségi érdek nem lehet. Aa embernevelés mellett haaafiaa magyar nevelés kell.
Deák Ferenc a Jiaza bölcse igy szólt t aA mit a neveléaf az oktatás terén Meggazdálkodunk, annak igen drága árit adjuk meg, oly árát, melyet nem lehet öez-szegekben kifejezni s melyet századok múlva ia meg fog a nemzet érezni!'' (A képviselőház 1872. -jan. 10 én tartott ülésében.)
Dr. Pauler Tivadar szerint: A népiskolai tanügy fejlődéiének kérdése, egy, hasink -létkérdésével. Táborszemei, előőrsei vagyunk a nyugoti oiviliaatiónak most ia, csakhogy nem fegyveres késsel, de szellemi tekintetben. Erősítsünk tehát és áldozzunk szellemi életünk végerődilvényeinek,' iskoláinknak. Művelődési célokra áldozni kell, ál-doani kötelesség."
Ezekből eléggé kiviliglig, hogy hasinkban ia mennyire fontoa a népoktatás Ugye. Annál ia inkább üdvözöljük tehit az orsaág tanítóságát, hogy áthatva 'a lii vatáaazere ■ tettől összeülnek tanácskozni, hogy az ország tanügyét 'egy fokkal előbbre vigyék.
Egyet azonban figyelmébe ajánlok as egyetemes tanitógyűlés tagjainak. Őrizze meg méltóaigit! El kell tekinteni a személyeskedéstől, mindenki igyekezsék as
A „ZALA" tárcája.
A magányban . . .
A magányban elmerengve, Ábrándjaim kSsepelt La* tómon agy Ina dalt sengvs Szivetrázóa éneket. Eszembe te jutsz csapodár, Vágyaimnak csillaga, A ki nélk&l as életem Oly aaoanrs, báa énnekem Sittét mint ss gssaks.
Mily reményok, szíj) reményált Kecsegtettek engemet.... Éden kertnek, menyországnak Gondoltam ex életet. — Szép remények ? Ábrándozás I 'Mind tiaak eaaláxt képzelet, HegutéJfam * világot Márt is látta* oly virágot Halj aa enyém nem lehet
Ke higyjstak e világnak. Bút játékot la velünk Bukás s a halasra hazája E nyomorult életünk. — 8 a remény és ábrándozás. Mi sltGIti a szivünk, Semmi más mint csaiía alom Nem találni e világon Magaaal henna bt hiszünk. —
Aa Is hittem ea álomban Balgatagul aat klvéa. Hogy majd végre hftoöestl A caáhitó vak rsminy. Aaaál nagyobb volt a bukás ElsMsdal is leaeaya ... Miért sem jta el halálom? Elsaaa el/áa régen váram I ti.t.k «jy áasasra.
ants.
A peregi hősök.
Elbeszélés két fejezetben. — Irta I Mészárai Sándor.
— A .Zala* eredeti tárcája. —
I. .
A meséket úgy'szokták kezdeni, hogy itt is volt, mag ott is volt, még az opsrenciás tengeren is lúl volt, nekem is volt, meg öreg apám-I nsk is volt, volt a világon egy kis malac.
Bár igaz, én is egy kis malacról, illetve egy! történetkéröl akarok beszélni, melynek kezdete úgy vagyon, bogy volt egy kis malsc.
Azonban még sem kezdem úgy, mint fent irám, hogy Tlt is VöK, meg ott is volt. Nem kezdem úgy azért, mert történeikém nem mese, hanem j | megtörtént dolog. Megtörtént pedig csak a közel muít időkben.
Kis-Kun Laczháza meg Pereg egymáa melleit vannak.
Hogy Laczházáröl mért mondjnk Kis Kún, azt mindnyájan tudjuk. De hogy mért mondják Virág-Pereg, talán senki sem tudja, meg éa sem, ki für-I késztem e mondás keletkezéséről. Meglehet Pere-gen talán sok virágot lehelé valamikor látni s . innen a Virág elnevezése, de nem ludom.*)
Tehát a dologra térek, mert úgy járok, mint az egyszeri gazd' asszony, ki sütéshez készült a j addig beszélt egy szomszéd asszonyával a kis aj-1 | tóba sist-susi s addig tereferélt, hogy a kovásza I elromlott s újból kellett kojrászolhiá.
Volt ott Laczbásán oly szegény egy azerény házacska, legszélső volt, azon lúl kezdődtek a te-i Mi földek. Ebben a. kis házacskában éldegélt Szarka Mihály uram. Nem nagy módja volt, de
*) (T, lörténetke megírása utáa valamikor a gszdag Apor nyakas
I volt, XV. Eaa-LáaaM idejében.)
jóval tudám meg, hogy Eia-Eaa Virágos Berke
volt még ia annyija, hogy nem szorulva senkire, megélhetett tisztességesen nejével, kii én édes oldialbordámnak mag legény fiával kit meg éa Misámnak hívott,
. Volt nekik a többek közölt egy kedves kis malackájuk s hogy a malacka bej árat óa volt a konyába holmi hulladékokért a hogy végre olyan szalidke volt; hogy már hívásra is jött annyira megszerette Szarka Mihály uram, hogy elnevezte minden keresztelés nélkül: én beszédes kis cso-ricskám-nak.
Beszédesnek azért nevezte, mert mindig röfögött, csorácskának pedig azért, mert hát ezt a csúnya nevet, bogy malaca, vagy pláne diainó nem adhatta reá; caak nem nevezhette volna ast a jó, szelíd állatkát malac, vagy disznónak.
ösz felé járt már as idö, midöa Szarka Mihály uram szokása szerint egy alkonyatban hívogatja ám a jó kis állatkát, hogy csorácskám, én beszédes kis csorácskám hívta padig azért, bogy megetesse, aztán még egy alkalmas kis fadarab-kával megvakargassa hasát, hátát, meg no, mint illik ott a farát is, a farka körül.
£n beszédes kis csorácskám I Hívogatá Szarka uram kedves állatkáját De bizony nem felél rá a csorácska, mint máskor, hogy röf, ■ röf, rif, raf, röf.
Talán már óláeskájába bujt, vélekedék Szarka uram. Nagy volt a meleg, lalán hüssöl.
Nézi as ólat, nincs benne.
— Ejnye én beszédes kis csorácskám, hol vagy ? csorácskám, én kis csorácskám!
Nézi az udvarban, nézi a korcz (bozót kerítés) körül, meg aaon kívül is, megnési végre a közeli árpa tarlót, hogy hátha ott lenne, de bisony hiába nézett meg mindent, a csoráoskát nsm találta sehol.
Nagy-Kaptata. vasárnap_
•ivi álláspont WfMlatára emelkedui. VlU-nak sokan, kik u ellenzékieskedés szere pében tetszelegnek, eaeket ignorálni kell. Senki aem követelheti, bogy enzméit min denki helyeselje, de mindenki követelheti, hogy egyéni felfogás* miatt saemélyes meg támadtatásuak ne legyen kitéve. Egy ««• me lelkesítsen mindenkit, midőn t tanügy fejlesztéséről van szó: „A haza javáraa egy eaxme lelkesítsen minden tanítót, midőn a tanítók érdekeiről' van szó : „Egy mindnyájáért, mindnyája egyért!"
Egymástól elszak»dva, semmit aem tehet a tanítóság. E tekintetben igen szépen nyilatkozott egy jeles paedagogusunk Lakién Vendel: ,Igen sok példa van arra, hogy a legnemesebb eszmék is at egyel-nemértéi szirtjén szenvedtek' hajótörést !'*
A LlQl'IS.
Zala 85. szám. (2 lap.)
Delegációk.
A legelegánsabb hölgy ia, feltéve, hogy számláját is«a sajátjából fizeti, ha mig annyira el ▼olt is ragadtatva sikerült toilette je által, melyet szabója as imént hozott haza ■ melyről biztos, hogy vele méltóan betölti első rangú helyét aa eKkalő társaságban, — mégse-a legelegánsabb hölgy ia télre húsza egy kissé az arcát, ha a aaamlát prezentálják neki. De Végre is kifizeti. Nobleaae obiige.
A delegátusoknak s nekünk mindnyájunknak igen édesen ízlett, midőn gróf Kálnoky kifejtette az általános helyzetet s a befolyást, melyet a hármas szövetsegben) a saját befolyásunk gyakorol as általános helyzetre. Jól esett szivünknek, megtudni, hogy viszonyunk bensőlége szövetségünkhöz tavaly óta csak még erőaebb a mélyebb lett a hogy a monarchia mint nagyhatalom elvitathatlan nagy tekintélynek örvend. De mikor a vezeti miniszter munkatársa, a hadügymininter, a számlát prezentálta, mindnyájan félrehnatuk a aránkat s ugyancsak savanyu képet vágtunk. De hát máskép nem megy, a ki a caelt akarja, akarnia kell az eszközöket is. Hogy a hármas szövetséggel a helyzetet uraljuk, a világnak a békét parancsoljuk, e szövetség kell, hogy a legerősebb hatalom- és erősgyesülés legyen, melyet a coatinensen politikailag, logikailag caak képzelni lehet. És hogy a hármas szövetségben a páritáaos állást megtartsuk, a mi nemcsak a saját érdekünkben van,
hanem a szövetség megingathat!an fennállásának ^ekében is, hatalomteljeeságben és hata lomkiíeitési képességben nem szabad észrevette töleg visszamaradni tár»5tt>k mögött.. Németország óriási, Oftiaoroiág arányiig talán még jelentékenyebb áldozatokat hoz, begy a hármss szövetség védképaaégét a legmagasabb fokra emeljék: mi már azzal is nagy önmegtagadás gyakorinak, hogy a magunk részéről ez áldozatokat az elengeuatienUl szükségesre lenyomjuk. Ezt az elengedhetlanill szükségeset aaonban fiaetnünk kell.
Azt a bizonyítványt pedig, hogy a közös mi-niaterium valóban csakis as eiengedhetlenül szükségessel fordult a monfcrekíz népeinek hazafias áldozatkészségéhez, tőle loyaísan megtagadni nem lehet. A „Pester Corr,* annakidején, a Bécsben tartott közös miniszteri értekezletek alatt ecsetelte a nagy fáradtságot, mslyst alkalmazni kellett, hogy a hadügyi igazgatás sürgető igényei valanukép tűrhető arányba ho-zassék a bölcs pénzügyi politikával s as ez állal elmpzdithatlanul kitűzött céllal, az állam háztartásban az egyensúly fentsrtásával. Báró Bauer az ő katonás egyenességével s őszinteségével kimondotta, hogjLÍ sokkal, sukkal többet kért, mint a mennyit neki engedélyeztek a költségvetésben. Az államminlsttertk nyomásának és különösen gróf Szspáry igen határosott fellépésének végre sikerült a hadügyi kormány többkövetelését a budgetben nyilvánuló összegre lenyomni. De ez aztán a minimuma is annak, mivel báró Bauer beérni képet; ha ezt sem engedélyeznék neki, akkor nem tudná öeazegyez-
1890. juniua hó 22-én.
hasonlítanak a legújabb szerkezetű ágyunaszá-dokhbt, dé ezenkívül orosz császári trnignréas-tiiztek által vetányeltetnek. Ezen felül egy lovai ezred telállitása s néhány léghajó baeser-sása mindan, a mit tőlünk követelnek, r^
Báró Btner egy saóval sem érinti as erdélyi szorosok védtelen állapotát, valamint az okku-pált tartományokban állomásozó csapatok lét-aaámának felemelését, habár Montenegró lakosai aa utolsó emberig késsen a kedvező alkalmat lesik, bogy ránk törhessenek.
Szívesen vettük volna a tábori tüsérecredek szaporítására vonatkozó javaalatot is, mert a tekintetben még Olaszország is táltett rajtunk, mely pénzügyi bajai daczára követi a fegyverkezesek általános mozgalmát.
Egyébiránt a helytelenül alkalmazott takarékosság következményeitől nem kell tartanunk, mert külügyeink bölcs vezetése mindig elég időt enged arra, hogy erélyes védelemre készüljünk minden ellenség elles, mely elég vskmerö lenne a világbékét háborgatni. -
Külpolitikánk-
Azzal a finom értéssel, veleszületett !in»m tapintattal, mely már négy decennium előtt ki-világított iroit muakálpia laisdsa sortból,.adu, Fali Miksa; * magyar delegáció külügyi albizottságának örökön előadója, biaottaági jelenté sébon a Irónbeszédnek, sa expozénak és gróf Kálnoky búalmas közléseinek naraphrasisát, hogy annak végén a delegáció bizottságának neveben indítványozza, misserínt a közösügyek
! ^ífrP, tárgyalására kiküldött magyar országos biwtt-
továbbvitelét. És ne feledjük, hogy báró Bauer L& " eddig követett külpolitika helyeaaégé-nem pazarló, 6 talán a legtakarékosabb mmwr ne| ^ „ike^ségének teljes elismerése és a ve-ter, tat a monarchia a ha^reg somból a had- „tő miniszter személye iránti korlátlan biza-pprj^^y. ^tbafc A delegációk a lomnak kifejezése mellett, fogadja el a külügy-kozosügyi költségvetést bizonynyal levonás nél-1 mM.lterínm költségvetésit. Kétségtelen, hogy kül meg fogják szavazni. * delegáció plénuma eten, as albizottság által
egyhangnlag jóváhagyott jelentést, valamint a
A számtalan milliók után, melyeket a porosz hadügyminister hadi célókra legújabban igénybe vett, okszerüleg feltehető volt, bogy báró Bauer
jsvaslatot ís, mely annak csúcspontja, nagy megnyugvással fogja fogadni és szintén egyhangúlag elfogadni.
hasonló, habár kissé szerényebb kívánalmakkal De miként is van szerkesztve e jelentét! lép a delegációk elé. Ezen feltevét-tévesnek Mily világosság és átlátszóság van a kerekbizonyult, mivel a hadügyminister által igényelt ded mondatok egén taerkezetében. Mily kiváló követelések legnagyobb része már előbb meg- finomság a kifejesések megválasztásában, mily szayazott tételek folytatása i rallinirtság az árnyalásban és hangolás a han-
Igy a krakkói, lembergi s a többi erődítése- gulatot markírozó fordulatokban. Mily terméket 4w kell fejesei, az uj füstnélküli puskaport i szetes logika ax eg^asásutánban s mily Ügyes sem mellőzhetjük és hogy szükség esetén alvi-J fokozat a tempóban. Igazán államirat a s*ó déki szomszédjainkkal netáni számadáaainkat legiobb értelmében, valódi mintája a politikai-rendezhessük, a ket vértes monitor nem sok, | lag tökéletes stylnek, a mit Falk idei retera-mivel a Fagarin-téle társulat götötei nagyon is I tuma nyújt. £e ha trónbeezéd a exposé becsűle-
Vissza ballag házacskájáhot, hogy elmondja I fordilotta a megéget ránláat. Mii présmilál nekem dolgai. itt. Menjen maga, keresne nisga, nekem dolgom
— Nézd csak én kedves oldalbordám, szólt van. Mit handabandál itt nekem holmi kelevé-feleségének, éa nem találom azt a kis csortt. nyes, penészes malaczokról.
— Talán hüssöl va'ahol. •— Hej sss<ony, asszony, jó vólna itt minden
— Nincs az sehol. Nézlem már mindenütt. csak a nyelvedből tudnék néhány rölnyil levágni.
— Maid előjön, ha megéhezik. I Ágos-bogos a*, olysn mint a nagy, százados la,
— Ejnye én kedvet oldalbordám, de könnyen melynek nem ártsha s csonkolás.
hagyod. Nem lélsz, hogy elalsaik valahol, s ott — Menjék kend innen, mert ezt a (élig főtt marad későig a meghűlheti magái. | babot fazekastól teremtem ám a lejéhez.
. — No hieaeo, megesnék ha még azzal is úgy j — Hej asszony, asszony, caak a nyel......
törődném. Van nekem más dolgom, meg bajom De Szarka uram nem végezhette be mondóká-is, nem caak azzal törődni, azzal a sovány ma- ját, mert teleségén észre velie, hogy gyanú* laccal. Majd meg kerül. j mozdulatot lelt az s jobbnak látta ki ugrani az
Etképedl erre a beszédre Szarka urauMnégazl ajtón, s jobbnak látia az udvarban elssondani, C aranyos besaédea caoráczk^ját malacnak hivni. hogy . ,caak a nyelvedből szerelnék néhány I Ea már egy kicsit sok. ez már több még a sok- rölnyil levágni.
nál ia | Mint láljuk e szóváltásból, Szarka uramék há
—■ No kedvar oldalbordám, le ugyan megad-1 zában. a ptpucskormány Uralkodik, tad neki. Ta ugyan elkeresztelted ezt a kis állat- No de bát, ahány báz, annyi féle szokás, any-kát szépen. ' I nyi féle rend.
— - Ugyan hagyjon kend békiben, készíteném i Eszembe |ul erről egy öreg ember, ki midőn aa ételt a napszamosoknak s itt feltart, hát nem valaki panaszkodott valakire, azt szokta toondsni, méreg es ? Nem hozná ki kendet a sodrából | hogy lássa, ha a kertben caak muskátli virág valaki, ha igy lenne venne sürgősen s akíör ép- volna csak, Vagy csak szeglü vagy más, de csak pen. mikor legsürgősebb a dolga, feltartaná, j egyetlen egy féle, —* szép volna-e, vagy azép
Ép e pillanatban kapta meg a rántás!-a lábos volna-e s mező, ha rajla'esak ökörfark koró, s mert jó tüz volt alatta, s nem éppen kellemes | vagy inind bolonditó csal ma tök lenne" nem szép
Slna az; hát lássa, az emberiaég ia egy -nagy kerthez basonlii, s ha rajta mi emberek mindnyájan egylormá természetűek lennénk, ha a világon mi eaiberek mindnyájan egyforma szokás-i nák hódolnának, akkor anniyra egyfurmaság lenne, ét, mondá Szarka uram, kihalna mindenkiből a beszéd vágy, a másokkati caak azt mondom, bogy asz-> törődés; no lássa, a jő Isten kertje a világ a vi-
szag megütötte a mérgelődő gazdasszony orrátr
— Ebun ni, a fe . . . . nram boesá', majd mit mondok annak a malacnak, még végette ez a szégyen is ér, hogy meg ég a rántásom, mikor Üt vagyok, mikor mellelte állok mindig.
— Nem szólók eaak aat mondom,
tseoy vagy te is. nem törődő! semmivel le sem,.rágok rajta az emberek, Agy akarja, hogy mio-mtfli a lókat. den ember, minden teremtménye más-más ier-.l
— Menték már kend innen, mert .... mon- mészetü legyen, s mindenki más féle dolognak di mérgelődve Saarkáné, égysxertmind a tűzbe! hódoljon. ".
De elhagyom a mesét s rá lérek Ssarka uram lovábbi eseiére.
Kiment S<arks uram, azaz nem is meni ki a konyhából az udvarra, de kiugrón s olt mondta el léiben hagyott mondókáját.
Ep midőn kiugróit a konyhából, akkor ment arra sógor asszonya, feleségének testvér nénje.
— Jó napot sógor! köszönt Saarka nram aó-gorasaszonya a korcon keretűiül.
. — No, mondá magában Szarka uram, amint búsan a köszönő felé tekinteti, ez is az a vér, ez is caak olyan mint a másik.
— Nem is köszön ?
— De hogy nem. Azt mondom,, hogy jónspja van a kutyának, de nem nekem.
— Mi a baj?
— Há' az,'hogy elveszsit az én beszédes kit lesorám, s midőn ezt elmondom az én kedves ol-|dalbordámnak, hogy megégette a rántást,, bát a
lejemhez akaria verni a bablevesen fazekat.
— Oda is verem, azt a...., ba még soká darál, mondá Szar káné, kijőve a hangra a konyhából.
Szarka uram mit lelt egyebet, tovább ment a kis ajtóhoz s onnan kiálltotta vissza, hogy ast-szooy vagy te ia, de nem volna az baj, csak a...
Est lTOgini nem végezhette be, mert. kedvet oldalbordája néhány lépési felé ment, mitől Szarká úram ismét megijedi s az titss .könpére ugrott i ott elmerte mondani szokásos mondókáját.
Ballagott Szarka aram a teleki földek felé, hogy nézegette tz árkokat, ha nem'Volns e olt az 0 édes aranyos bestéde> kis csorácskája.
De hagytuk most Saarka uramat, hadd kerea-gélje csorácakáját, s mig keresi, mi keressünk Virikg-Peregen egy bátacakát fel, melyben egy Szarkf Mihály uram féle ember lakik ; az at csak agyonára nézve olyan, egyébre semmire. (Folytatása kfttetkulk.)
Nagy-Kanisza, vasárnap.
Zala 2b. Mám (3~Hp.)"
1890. jonrae hó 22-án.
tsses « meggvőzflleg eltelt tárták, hogy mire törekszik trón ia kormány: úgy a biaottaág jalaatéae klaaaaikna tonnában hirdeti nak fink a néplélek legbensőbb gerjedelmét, Auastria Magyarország valódi és igazi közvéleményét a nemzetközi helyaet a a monarchiának ahhoz való állása fcML Igen, mi a bakét akarjak 1 Ninoa ár. melyet érte magasnak tartanánk. Igen, lelkeaedéaael csüngöak a hárma* sző vétségén. De benne a piríttat akarjuk; ép ugy védeni, mint védve lenni akarunk, baritaiaanak ép annyit akarunk nyújtani, a mennyit tőlünk magunknak kívánunk, ép oly erőnek, tiszteletet paranesolók akarnak lesni, mint dk. ,
A katonai terhek alatt bizonynyal nem akarnak tönkre menni, de ninca oknak jajveszékelésre éa fogvacogiara, mert a hadügyminister, mint öazinte éa becsületes férfi, feltárja a perspektívát, hogy esetleg kénytelenek leszünk, a jövőben, még további, zaindenaaetre igen költséges. de mindamelett még korrintsem meg-ásmmiaitö áldozatokat hozni a béke megóviaa végett
Ha tAetik, meg Jognak töltik kímélni bennünket.
A házi ipar két faja.
Alig van nemzet melynél a háziipar oly sok oldalulag található Tel, sünt nálunk magyarok nál;- mig zsáa nemzetek a házi iparnak cl agy árát müvelik, mint például a tárolok a ta-metszéazetet, addig Magyarorazágon megtaláljuk a azövéazetet, fametasvényt, gyermekjáték ké-sxitést s számoe faját a házi iparnak, melyekről már ezelőtt több izben volt a lapokban emlités téve. ____• .„, ■
Van azonban két ága a háziiparnak, melyekkel a hírlapirodalom vagy italában nem, ya| -legfeljebb odavetőleg szokott foglalkozni, pec_„ e két ág, mai napság, igen keresett és kedvelt a háziipar terén.
Ér»jfik: a kosárfonást és a nádfonást.
Az utóbbit ugyan nem Szeretik a nemzetgaz-dáazok a háziiparágak közé sorozni, mert az már gyirilag ia késsül; de mi azt mégis a háziipar egyik áginak tekintjük, mert az az egy-két gyár, a mely nidfbnissal foglalkozik, Inkább csak a luxus tárgyakat öleli fel terméke gyanánt, mig a mindennapi szükséglethez igényelt tárgyakat a aép most is, mint eddigelé háziasán készíti el.
A kosárfonás nem oly régi, mint a minőnek azt gondolhatnék, lka tekintetbe' vesszük.Togyl a fűzfa, mélynek fiatal, hajlékony ága lesz felhasználva kosárfonáshoz hazánk térem, főleg a Tisza mentén évszázadok óta oly nagy mennyiségben található, hogy az egész ország kosárfonásához szükséges- anyagot busásan kiadja minden évben; dacára e körülménynek, mondjuk, a kosárfonásnak háziipar gyanánti szereplése nem oly régi keletű. De ba nem rég kezdtük is meg. annál gyorsabban -fejlődött a terjedett az el az ország minden részében.
A kezdeményezés érdeme a felvidéket és Er délyt illeti, mi elég sajátságos, mert épen ezen a vidéken ritkább a fűzfa: de nem ia ezt haaz nálták a kezdeményezők, hanem a mogyoró, galagonya s egyéb ae erdőségekben található bo sótok gyönge gályáit, melyeknek maghántáaa azonban sokkal fáradságosabb lévén, mint fűzfák hántása, a felvidék és Erdély leginkább meghántatlaa vesszőkből készítették és készítik ma is azokat a kosarakat, melyek a magyar háztartásban .fekete kosár* név alatt fordul elő.
Csak az ujabbi időkben kezdte meg a magyar alföld a háziipar e nemét dolgozni. Az anyag bőven meg volt, könnyen hozzá lehetett férni, s még az as előny is kínálkozott, hogy a gyenge füstagalyat igen szépre, s minden fáradtság nélkül lehetett hántani; nem csoda tehát, hogy az aj háziipar csakhamar-széles körbeni elter-jedettségnes öfvendstt.
A kosár fonás, mint minden más háziipar, nincs általános szabályzathoz kötve, mindenki zaját képzelete által alkotott modorban állítja aat elő, s innét van, hogy a kosaraknak nem taak idomok, hanem az azokba befont alakzatok is oly sok külön bféleséget tüntetnek fel.
Ha lebet szabályt felállítani ez iparágnál, az csakis a kosár idomára voaatkoshatik s ez csak aaayiból áll, hogy az illető kosárfonó, a készítendő kosárnak nü célra leendő használatát tartja M*aa slőU és ahhoz képest idomítja munkáját
Mist miades iparág, még a hámipar fa fejlő-
dése által kül oaint iparkodik pároaittni munkáiéhoz, ugy s kosárfonói is iparkodtak Bankájuknak tetazetös kül leget is adni, innét vsa aa, bogy ma már nem psak a felvidéki tót, hanem as slföldi magyar la megkötött kosarát különbféle színűre festi, bogy ez által a nyers szint elveszítve a kosár, tetszetősebb legyen ; de meg van unnak azon gyakorlati haszna is, hogy a festett kosarak valamivel tovább eltartanak. mint a nyers állapotban készültek.
A háziipar es ágát, igen helyesen alkalmazza a legújabb idő óta a kormány is, amennyiben a fegyencek által kosarakat tonat A fenyenc kosárfonás minden egyes fogháznál kötelező, s a fegyencek által készített kosarak a nagyobb kereskedésekbe szálliiatván, mig egy része a jö-delemnek tedezi a koaárkötésben oktató egyén dijait, addig a másik része telében a fognia, (elében a fegyenc javára esik.
Az említettük miaik házi iparig, a nádfonia, már inkább — hogy ugy fejassük ki magunkat, — művészet a háziipar tereo.
Nem aat a nád kötést értjflk, mi a hazai ter-mékü sásból, éa nádból készül, mert az még mindig előbbeniekben elmondott fonáshoz tartozik azon különbséggel, hogy nem füstagaly, hanem sás és nád nasznil tátik anyagul, — as a nádtonáa, melyről szólni akarunk, a déli vidék BádtermeléséhöWfcyeri anyagát.
Ez a fonáa a nádnak elhaaogatáaa által nyer anyagot
A megszárított, s már keméaynyé vált nádszálak apró, kéakeny, a csaknem szőrszál vas tagságú fonalakba lesz metszve, s e fonalak lesznek felhasználva a fonáshoz.
A fonásnál már nemcsak idomok, hanem alak zatok is szerepelnek, éa pedig rendszeres rajz után.
A munka egyszerű s mégis hosszabb gyakorlatot igényel, amennyiben például egy szék fonásánál az elkészített szék Kerekded vagy négyszögű, vagy tojás idomú felső részénél a meglévő lyukakba a főszálak behozatnak, azok vas. szögekkel leerősitetnek, aztán keresztkötések által a különbféle rajz alakok köttetnek. sA nádfonás még ma nem oly általános, mint a kosárfonás ; de nemzetgazdászati szempontból jövedelmezőbb lévén, óhajtandó, hogy* ez is oly általános elterjedésnek örvendjen minél előbb, mint a minőnek örvend hazánkban ma már, a kosár kötés.
_____ . higy. háziipar ktdvtlfi,
vonalai ia a magyar vaaaWkba olvad bé, ha ez is be fog követkesai, akkor elmondhatjuk, hogy Megyaromágon a magyar vasút domiaál, domi-aál a külfölddel szemben is, mart a nyugati Európát ea fogja "Öiise kötni a keleltel I.
Minden lépés, mely vatoti politikánk terén .történik, agy lépéssel előre viszi basánkat, hogy a világ eseménysk fqjlődéaiaél ssarspet játszhasson ; mi hogy mi előbb bekövetkezzék őszintén kívánja minden magyar I
A. J.
A magyar államvasút.
Hónapok óta tudja a magyar közönség, hogy a magyar államvasutak, az eddig volt magyar éjszak-keleti vasntat át fogja venni.
Hónapok óta folynak á tárgyalások a kereskedelmi ministeriumban ez átvétel iránt.
Ma már befejezett tény az éjszaki vasút átvétele.
A tárgyalások folytán létrejött megállapodások azénnt, az éjszaki vasutakat már augusztus elsején tényleg átveszik a m. államvasutak ; sőt-a volt éjszakkeleti vasút volt hivatalnokainak egy réaze, már át is van véve, a magyar államvasutak kötelékébe.
Igen terméazetea, hogy midőn ez átvétel által, a magyar államvasutak hosszúsági/ terjedelemre nézve igen jelentékenyen növekednek, a kezelési műveletek is nagy változásokat igényelnek.
De e nehézségen is tál esett már a magyar állam vasút, amennyiben el van döntve, hogy a most fennálló üzletvezetőaégeked kivül, még egy egészen uj üzlet vezetőség fog felállitatni.
Az njonnan felállítandó üzletvezetőségért Sá' torai ja-Ujhelv és Debrecen versenyeztek ;• de a magy. államvasat igen helyesen Debrecennek adta az elsőséget, s ugy az nj üzletvezetőség Debrecenben lesz felállítva, — s a hatáskörébe lesz utalva a volt éjszaki vasút ügykör*.
A személyzet, mely eddig ott működött részben alkalmazást nyer a magy. állam vasutak központjában, részben pedig a -debreceni fizleV vezetőségnél,- és csak nagyon kis rész az, mely nyugdíjaztatni fog.
A magyar államvasutak ez ujabbi annexió azzal egész a gallicisi határig fog kiterjedni, s igy moat már magyar vasúton utazhatunk Bécstől Fsedeálig, Oláhország határáig, Bécstől Gallina határáig, és Bécstől a magyar föld gyöngyszeméig a magyar tengerig Ruméig.
Még csak néhány év vas hátra nogy a szabadalmazott osztrák vaspálya magyarországi
Ktlönfélék.
— Sagas látsgslásbsa részesült városunk iolyó hé 90-án. ö fensége Frigyes főherceg érkezett városunk ba aa itteni hadcsapatot felülvizsgálandó. — A délutáni bécsi vonattal érkezett mag Sopronból s miután előre jelezve volt,
Y mindennemű ünnepélyes fogadtatás elasarad, illomiaon a katonaság részéről nem is vármás mint egy kirendelt ordonnaac altiszt. — Mindamellett városaik polsiraNster* a főkapitánynyal a vasúti peronon varra a főherceg megérkeztét, midőn kilépett, a polgármester üdvözölte őt a város aavébea, mit 0 Jenáig* meleg ssavahfcan magkUasiint ; avval a — kíséretiben levő segédtiszttel beült a részére készentartott kqcsiba és egyeaeaan a .Szarvas szállóba" hajtatott — A merre a kocsi robogott mindenhol künn lengett a nemzeti színi trikolor, a vároahás-utca torkolatánál pedig egy kívánom sereg virokoaott mely a főherceget midőn ott elrobogott, derekasan megéljenezte, mit as löbbasöri katonás mádon szalutáláa-sal viszonozott Mintegy fél óra múlva a megérkezés utáa városnak néhány bonoraoiorja Ba-bochay György polgármester ur vezetése alatt küldöttségileg tisztelgett 0 fenségénél. Ezzel aztán minden fogadtatisi aktus véget ért, mert minden többi idejét katonai dolgoknak saindé-kozott szentelni. Délntin tüzetesen megszemlélte a közös hadsereg részére épített uj laktanyit, a mint belépett rögtön kifejezést adott tetsaéséné-nek, hogy ez igen szép laktanya; másfél Arinál tovább tartott a vizsgálat. — Innét kijövet betért a szomszéd honvéd' laktanyába ia, hol az udvaron gálában -összegyűlt tisztikart magának bemutattatva rövid ottlét után távozott és ismét visszahajtott szilliaira. — Másnap 21 én délelőtt megszemlélte a hadgyakorlatokat és a délutáni bécsi vonattal elutazott Szombathelyre, ö fensége ittléte alatt az idő kedvezett, szép verőfénye* időben tartották a hadgyakorlatokat.
— A főbb utcák és terek, mindaddig lobogó díszben voltak, mig csak a magas venuég a város falai közül él nem távozott
— A királyi táblák asétosaláaa caak a jövő év lavaazán történik meg, mert ez év-novemberére a kellő helyiségek még nem állnak rendelkezésre. A bírák kinevezése azooban jó eleve megtörténik, hogy idő maradjon viszonyaik rendezésére.
— Értesítés. A nagy-kanizsai kiadtdnevelö-•gysaület választmányának határozatából a nádor-utcai központi kisdedovodának 15-ik, aa Arany Jánoa-utcai kiadedovodá l<Mk, és az Atilla-utcai első évi együttes zárünnepélye 1890.. évi junius 29-én, vasárnap, délután 8 órakor lar-laiik meg a .Polgári Egylet* helyiségeiben, melyre a I. szülőket és nevelésügy barátokat tisztelettel meghívja az egyesület válaszimánvs. A Né dor-utcai kiadedovoda 16 ik, az Arany Já-nos-utcai kiádedovoda II ik az Atilla-utcai kiadedovoda 2-dik évfolyamának megnyitása folyó évi aug. elsején lesz. Julius hónapban egyesületi szünidő van ; mindamellett elnökségi engedély* lyel a kisdedóvók részéről privát ovodsi órák tártainak a nádor utcai és atilla-utcai kisdedovo-dában. A kis-kanizsai ovodának ninca nyári saü. nete. A leniirt napon ugyanott eate alkalmas idö esetében kerti mulatság rendeztetik, alkalmatlan idő esetében pedig a nagyteremben lesz a tánc-koszorú megtartva.
— Néhai Bereca Ina re egykori nagy-ka? nizsai zenetanár síremléke felállítására a győri ének- és zeneegylet jun. 22-én tánccal egybe kötött hangversenyt ad. Szép és dicséretes cselekedett.
— A attnaegi Jétékeay nö-egyesület tolyó hó 18-án ujrs megalakult. Elnökké Ssékely Gusz-távné, pénztárossá Mojzer Józsefné, titkárrá Ta-kách' Vilma úrhölgyeket, jegyzővé pedig Orbán Lajos reiliakolai igazgatót válasstotta a közgyűlés.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 86. axáca. (4 kp.).
(jrosssaao helybeli lakatomál la-1 vő Junker Rudoll 17 é»aa inat a műhelyben lel-állított lurógépoéi lévén elfoglalva, jobb karja a
eleg sulybs, a regényes scena á bíróság nyer lolftaiást ■ valószínűleg belajuáit. * - Ala«-l.eikdvAr«l Írják, bogv Msllya-
gép lógat kerekei köze ksrüi, melyek azt ugy sovssky Vince ottani tákarákpénstárbtli pénztár-
öasze roncsoltak, hogy orvon vélemény szerint annak soka többé hasznai nem veszi. — A viii-gálatot megindítottak.
— A aagy-kaaiiul evang. gyülekezet egy .Kérő saóaat'-ot bocsájtott ki, melyben felhívja a nemeslelkü éa áldozai kéat polgárokat vallás ielekeaet különbség nélkül, hogy adakozzanak egy Nagy-Kanizsán a Csengeti-utcában felállítandó evang. imaházuk tőkéjének gyarapítására. A befolyó kegyes adományok nirlapilag fogtak nyugtáztatni.
— Ia1ams||s aieaegrslájáaak megírásával mint a .Budapesti Hírlap* írja — Nagy Imre foglalkozik.. Az ó-kori részhez Rúmer üflórié gyűjtötte az adatokat, a melyeknek feldolgozásával, kiegészitéséve! és sajió ala rendezésével rnoal Récsey Viktor tanár és arheologiai iró bízatott* meg.
— Xsplt|i)alk*iái. Tisita lellegtelen ido lévén, rilka természeti tüneményben, a napfogyatkozásban gyönyörködtünk junius 17-én délelöli. A hold tudvalevőleg ellipzisben jár a földtől. Ma együtt voll minden feltétel, mely a teljes napló-gyajközásboz szükséges, mivel azonban a hold ép pen ellepitkus pályája legszélső csúcsára emelkedett. azaz legooetiebbre a földtől, nem fedé el a nap laljes korongját, hanem megmaradt a napból agy ksskeay gybrü, mely a= -hold ssé'án tul fényi veteti a földre A .hold árnyéka a szerint kup volt, olyan knp', melynek 'csúcsa nem AH a lóidét, hanem nem nagy magasságban valahol a levegőben van. Teljes sötétség nem voll a földön sehol, hanem egy nagy köralaku félár nyék, mely a magva felé mindinkábh sötétebb voll, csak a széle felé kezdett egy kissé világo-aodni,
— Javlthallan suliaur. Egy Andri ibaka) Ferenc nevü Petőfi olcai paraszt suhanc, ki már lopásért, súlyos lenti sértésért, verekedéséri többször büntetve volt, garázda természeténél fogva löbbstör munkál ad a rendörségnek. Folyó hé 18-án délntán megint leiébredi benne a szunyádé bestialismu<és ajő«sör is azon kezdte, bogy a mini Petőfi u<cán leiele haladott, egy elég magú lelsziates háthoz lámss'.loti létrái, melyen abban a pi'lanalban mástolt te! a tetőre a cserepes, ennek lába alól elkapod és (eldöntőn. — Sterencsére a cserepes abban a pillanatban lépett egyik lábával a téíőre mikor Andri a létrát elkapta alóla s igy a létöszélére kap.istkodva s lábát is utána ksp'a, fia egy másodpercig késik, a létrával együtt lezuhan és kéz, láb vagy nyak-törést szenvedhetett volna Ezen a létraleldönlö Andrj egyet riihögöii és tovább ment. — Irrnél bevetődött a -Schlezinger-léle korcsmába és ott j keadett házsánoekodni, a korcsmáros riivid prő-l cesusi csinált, kinyitotta át Ajtót és kilökte. — Erre a legény haza szaladLás egy hiísánggal kf-zében vissiatérve a korcagiárcnt agyonveréssel lényegen*;-az ivószobában azonban főbb vidéki fuvaros időzött esek kiszóltak a hetyke fráternek, hogy be ne legye a lábát meri ngy elnad-rágolják, hogy lepedőbe viszik haza; ez még is viszaza lartóila az ipszéi, de azéri nem távozott, hanem az udvarou hadonászott mindsddig, még olt nem termett néhány markos rendőr és be nem viue mé'ló és már ismert helyére, a dutyiba.
— Hserelí bitorlás. A-tízparancsolat tillja bogy ne kívánd felebarálodnak se ökréi,- se szamarát, ae televégéi, ezt a passzust ma már ki kellene egészíteni még avval, hogy »se szeretőjét ;• mert hál nagy bajok szoktak ilyenből származni.
— Világos példa rá Dávid örtie esete. —' Va látni Sánta I-tvánné nevü ssepetneki asszony kissé rá unt már az arára és ismeretségei kötőit Szollár bajaoki József kiskanizssi legénynyel. Folyó bó 10-án s« asazony szabadhegyre volt menendő dolgozni, útközben belért Jóskájlbot és ó fátum mit látott. — ott üldögélt a legénynek előbbi és igazi szerelője Dávid Értse, a ki hajadon is, fiatalabb is, meg valamivel szebb is mint a ssepetneki asstony; s mintán Ssbllár Józsivali viszonyuk már ti hónapos, at asszonyé pedig csak néhány beles, elsőbbségi jogot formál a lovaghoz.
— A két vászoncseléd farkasszemei nézed s csíkbaaar megeredt a nyelvharc, ebben az igazság aerpan)6je Dávid Erzse hajadon javára billent, mért o azzal argumentált, Sánta Piatáné e'éged jék meg aa urával, ne bitorolja más fehérnép Méretűjét, est aitan a menyecske agy tttOtie helyre, bogy a kezében levő kapával bevágta' a leány fejéi a miután ax igy akoantl testi sértés
nok a napokban vetette oltárhoz ösv. Angytl Béláné úrnőt. — Koller Ferenc itniió pedig Murkovica János alsólendvai kántor leányát, s szép Mariskát. Áldás Irigyükön I
— A siófoki fürdő szépítéséhez nagyban hozzá járul az a körülmény, hogy méltóságon főtisztelendő Báró Hornig Károly megyéspüspök ur otlán egy disiss nyaralót épiiett.
— Nrgbliásl bocaájtott ki a kastihelyi önkéntes tűzoltó egylet válssttaánya, mely szerint junius 82 én s városi köl^jiö átellenében létező erdőben ss egyleti szerelvények gyarapítására juniálist rendezeti. Belépiidij 60 kr. Kedvezőtlen idő esetén junius 29 én isrtstik m«g.
— Villámtól Aliit emberek. Rsrcsról irja egyik tudósítónk, mikép 12-én ott rendkívüli zivatar és erős menydörgés voll, mely még srös idegaslü emberekre is rosszul hatolt. Egyik villám s mátik után cikáaott és ütött le; valóságos ró-müiel voll, mig s villámierhes lelhök el nem vo-nultsk. Több munkás kint t dologban lévén el-loglelva, egy fa alá meneküllek, hol hármai agyonsújtott a villám. A boldogtalanokat halva szállt tolták már a ledéi alá. Pécsen is nagy égdördés volt ugyanazon délután; á villám löbb liázba beüiött, de jelentékenyebb kárt nem lett, Jégeső is volt több felé, a mi azonban már nagy károkat okozol).
— Psrsaespers- feesksaM versray i Az orsz. msgyar gazdssági egyesület, tekinieiiel! arra, hogy a peronospora viticola nevü szőlöpe-nészgomba nagy mérvbsn terjed, óriási károkat okozva a szőlöültelésékben, a védekezés céljaira alkalmas fecskendők restére diiszásssl egybekö-i tött versenyt rendez. — A verseny, melyre a ha-zai és külföldi gépgyárosok nagy számmal jelen- { tettek be fecskendőket, folyó- hó 28-án a keszthelyi ni. kir. gazdasági tanintézet szőlőjében fog megtartatni. Az érdeklődő közönség, a mely s| keszthelyi szállodákbsn olt lariozkodása ' idejére kényelmes ellátásban réstesülend, t. hó 28-án, délelölt 9 órakor indu! a tanintézet igazgatósági irodájából a verseny színhelyére. A versenyen államdijak kerülnek kiosxiásra, a -jury, a löldmi-velési miniszierium, az orsz. m. a zalamegysi és a keszthelyvidéki gazdasági egyletek kiküldői leiből, a gazdasági egyesü etezu'on is felhívja az érdeklődd gazdaközönségei a versenyen való részvételre, a hol egyszermínd s szőlőtermelőknek alkalmuk fog. nyílni a peronospora ellent védekezés gyakorlati elsajátítására is. Részletesebb felvilágosításnál bárkinek szolgál az országos magyar gazdasági egyesület titkári hivatala Budapest 'Köztelek..
— A nirdOkből A balatonparijáról irják lapunknak, bogy a kegyellen hideg időjárás, a sok lergeteg és ttél még atokai a vendégekel 'is elriasztja, kik e hónap nagy részét már ott akarták tölteni; uj vendég meg épen nem jön, inert gon dolja, hogy iil a szél torkában nem a legjobb dolga lést, aztán lürdeni úgysem lehel, minthogy igaz is. A Ifirdöbérlők, fogadósoknak már is sok a káruk, mert a vendég (tevés s nem is várhatnak ily időjárás mellett, kiadásuk pedig meg van. Vasárnap reggel is olyan hideg szél dúdolgatott t déli Bslalonparion, hogy bizony a téli kabát is elkeli, nemhogy lürdeni leheteti volna. Vannak órák, bogy valóságos orkán vau. Szóval: idöjá-
189a juniua hó 82-én.
a védőoltások issmár basánkban is estknhtintk ; minéllogva a kővetkezők hosalnak a lakósság la-dobására; Veszeti eb által megmart vagyontalan betegek,la kik a védőoltásoknak eszközölte-
rásunk — as évszakot tekintve — változó és rost. Balaton-Fiiredeu már sok Izállás le van foglalva ugy az uradalom, mini a villák lulajdo' nósainái, vendég azonban arányiig kevés van, miután az időjárás hűvös; caak pár napi jó idő s megváltozik minden. Mert Füreden a hűvösebb napok is lűrhelök, a mennyiben éjszakról a hegyek és a park által el vsn zárva nagy ré ízben a szelektől.
— Külföldi útlevelek uj díjszabása. Iparossegédek, napszámosok, cselédek külföldi útlevélért fizetnek ; 15 krt. bélyegre 25 krt. a kiállításért, 40 krl. — A fennli osztályhoz nem tartozók pedig: bélyegre I Irtot, kiállításért 3 frlot, összesen 4 Irt. — Ezen összegek előre csatolandók.
-lak, belügyminiszter l.évi 32,074 ta. a kibocsátott körrendelete folytán a városi lanáca közhírré testi, bogy miután az egyetemi orvoskari kőzponii épületben (Budapest, Vili. k. Cllöi-Úi) az ebdüh ellenes védőoltásoknak emberekre kiteijeaziése céljából, dr. Hógyet Endre budapesti egyetemi tanár mint igazgató uzatése alatt agy veazettség elleni védojió intézet állítatott lel: a veszett eb álta! megmart egyéneken
lése végett Budspestre teluiaznl kívánnak, ásol-lóinlézetben felvételi, az Ullöi-útl ín korházbea díjtalan elhelyezési és ingyen eláiiaiási as oltások tartama alatt — Ishát 14—81 nspig — csak ason esetben nyerhetnek, ha asi, hogy valóban veszett eb állal marallak meg, hatóság orvosi bisonyitványnyal, azt pedig, hogy vagyontalanok, halósági okmányuyal igasolják és ezen felül Bn-dspeaien dr, Högyea lanár állal megvizsgáltatva a védőoltásoknak eazközöliétethaiésére alkalmasaknak jelenlelnek ki. Ezen kellékeknek kitauta* tása mellett, as illetők a belügyminisztérium állal a főváros közönségéhez intézendő leirat alapján, a kórházban azonnal (elvétetnek. Felnőttek mellé kikérő nem ssükséges ; gyermekek azonban úgy a felutazásnál, valamim at oltások Idejére úgyszintén a hazautazásra mindenkor kitérővel látandók el, akik állandóén a gyermekek ~ mellett tartózkodva, azokat a kórházi idő alatt is gondozzák, őket az oltóinlézetbe, onnét vissza, a megjelölendő időben vezetik. A kísérők a kór-házban elhelyezielésl és elláitatási színién díjtalanul kapnak, Illetőleg a megmart vagyontalan, valamint annak eseileg kísérője, ágy tekintetnek, mint rendes kórbáli ápoltak, a asoa ntán felmerülendő kórházi költségek megtérítése, M 1878. évi lll, t o.-ben megszabott eljárás szerint eetkö-töltetik. A vaauii kedvezmény iránt pótlólag fog s közönség értesíttetni—Végűi kijelentetik, bogy hatósági közbenjárás, úgyszintén a tannjelzeii bizonylatok nélkül, a' korházban díjtalan lelvéfelt egyáltalán senki nem nyerhet éa minden visszásság, neláni kellemetlenség, sőt céltalan s haszon -' nélküli köllekesés miatt, a mi az illetőket a hatósági közbenjárás mellőzése lolytán érhetné, a ! leien rendelkeitet figyelmen kivül hagyók csak 1 magukat okoztak.
— Vlgyátal kall, selisg; karnis s»aj-rl labdacsokat kapjunk! Terntni. (Kis-kűköllö.) Tekintetes ur! A. Brandt Richárd gyógyszerész svájci labdacsai! — 4 dobozzal — megkaptam, mondhatom, hogy azok kitűnő szolgálatot leitek gyakori fejlájáaban ú. n. migrénben szenvedő nőmnek. Mintegy M/> évig haatuália igen jó hásiszarül, s a labdacsokkal csakugyan célt is ért. A svájci labdacs >k lolyiouos használatával egészségünkéi' löutartbaljut, s etérl én a svájci labdacsokat (egy doboz ara 7u kr. a gyógyszertárakban! mindenkinek legjobb akaratitól ajánlom, bár- minden háztartásban megvolua 1 Tiszteletlel Braadilik Antal uradalmi kertész. Mivel Magyarországban Brandt Hihard gyógyszerész svájci labdacsainak sokfele utánzatai léteznek, n valódi leliamerbeiése végeit gondosan meg kelt nézni, hogy mindenik dobozon rajia van a a védöjegv: egy lehér kereszt vörös mezőben a Brandt Richárd névaláírása.
A nyaral* ffiréiti «a utasé k«-séaaAgmek szolgálatot . vél lenni budapesti levelezőnk, midőn Kertész Tódor budapesti Do* roltya-uica 1. szám alatti müipari leiepének ár-, jegyzékéből idényszerű kivonatot közül olvasóinkkal és psdig botszék gyalogséiáhos 8.10 kr., hin-laágy 4.60 krtól 10 Irttg, japáni napernyő 80 kr-tól 16 fittig, keni legyezők 10 krtól 3 írtig, szik-viz-gép I Irtól l'ü Irttg, fagylaltkésziiö 5.60 krtól 9.50 krig, ecet- és olajtartó 1 tutól 10 írtig, sa-lálakanál és villa 40 krlól 2 Irlig, élelboriló 40
krtól-f^O krig, paradicaom> es gyűmulcaprés 8l) kr., légmentes befőttes üvegek 88 - 85 krig, gyű- * mölcskések tucatja 3—6 fnig, gyors vajkéaaitö-gép 6 5D —15 frtig, kávéfőző-gép 4.80—10 írtig, palackdugók 10—60 krig, ébresziö-óra 6.60 kr., irágharmal'osiió 40 kr., kerti nyíró olló 4 frt, kézi uliláska 4-20 Irlig, kézi koffer 3—30 frtig, válliláska 3.50—16 frtig, berendezel utilekercs 6 —16 frtig, borotva késsiet 1 frt, angol borotva 1.20 - 3.60 krig, hajlódoriló-lámpa vassal 80 kr., üli- és vadáazkulacsok 1—560 krig, berendezett piucelok 6.15—15 frtig, mentő bokszer 1 Irt, buldog revolver 7 50—9.50 krig, sckweizi nickel remontoir zsebóra 0—9 fnig, ulisapka 1 frt, Fro-tier-készülék 1 frt, fürdő bévmérö 50—2 Inig, lapos ivópohár 40—1 triigr villaayozó-kéuülék 5—10 fnig, különféle guoitnicikek a legolcsóbb, árakban, légpárna 4.60--10 frtig, angol disznóbőr nyereg 15—26 Inig, kantár 6—8 fnig, zabla 1.80—3.50 krig, izzasztó -8 76-6 fnig, nyereg-lekőlő 8.60-3 írtig, kengyeístijak 3—3.76 krig, sarkantyú lelcsatolhaló 2 In, rínocerosbör-veaszö tSO—8.50 krig, lóbálók párfa 16 tn, lónyiró-olló 3.40 kr., lovagló-gamasni 4.50—7.50 krig, kocti-lámpt párja 7.50—16 írtig, gummi köpönyeg 10
NagyrKanizaa, vasárnap.
12 frtjg. vadáazt«gyv»r«k leaaállitott ároo, összetolható hálásából t—IS inig, 18 horoglegyekkel 60 krtól 2 forintig, zsebnspóra irántüvel 1 frt, kuglizó golyók 1—2:86 krig, kuglizó bábok kéaz-lél 2.60 kr., papirléghajók 80—1.60. krig, uöi kuglizó 6.25 te; kertirflobari-puska 8-20 írtig, céltábla kiugró bohóccal 2—8 írtig, lampionok 16—60 krig, dufóbnzó 30—2 írtig, dugaszoló 140 kr., kerti gyergyaiartó 1—2.30 krig, teljen tornakéazülék 8.61 kr , uj karizom erősítő 8—•12 jalább frlig, hinta 3—6 írtig, mászókötél tt irt, tiapea 4—6.60 krig, kötél karikákkal 4.10-4.90 krig, kötélhágcaó r.—7 írtig, tornagölyó kilója 8 Irt, tornacipő 130 kr., kél vívó készlet 23.60 kr. Athlelá bot 2—6 frtií, u*zó öv 7 frtr-Croquet
játék 9—20 trtig, Lawa TeoisjátétJfr-60 trtig, | mely regény kizárólagos tordilási jogát labda<iobój|iék párja 1.60—6 Inig, gumml labda 15—1.50 krig, karika-játék 12 pár 1 6'i kr., bo-taniaáló-azelence. 60—2 (riig, 'háromkerekű velo
cipéd fiuknak 8—16 írtig é« még azáinos olcsó I közhasznú ____
és ér.dekes tárgyak gazdaaszonyok, háztartások, nttl az első helyet loglalja el napilapjaink "közt
, Zala 26. szám. (6 lap.)____
4 ..Pnlt Hírlap ' a magyar olvasókoaon-ség kedvenc lapja, azzal a hírrel lepi meg aiOfl-*elötl, hog a jövő félév lotyamán rendkívüli diaa-szel kiálHintt naptárt fog nekik karácaonyl aján détul küldeni; oly napiárt, melynek bő szépirodalmi részét legjelesebb íróink szolgáltai ják a régi és az üf gárdából a mely tulajdoaképan napiári részével is felül fogla múlni áa eddig megjeleni öaases hasonló évkönyveket éa bolt ára leg* I forint lesz, mig -áa előfizetők kivétel nélkül díjtalanul kapják meg. A másik nevezetsz hir, melyet a > Pesti Hírlap olvasóival közöl, 1iogy az Aj', félév elején megkezdi a hirne ves Eli* Berthet rendkívül érdekes legújabb legényének közléséi >F*nek*ll«n örvény« «im alatt,
^ a > Pesti Hírlap* szerezte m«g. A »Pesti Hiríap* ma már b«l- és külföldi eredeti távirati tudóaiiások valamim mulattató csevegések, válogatóit lároák, közlemények tekintetében kétségül*
gyermekek, dohányzók és községi elöljáróságok szamára, kiknek Keriéssúr egy tartóa rézoldalu dobol azijjaf 16 frtérl és postaiáskát 2 7—12 frlig szállít.
— A kármlképea nevezett gyomorbeteg *ég*k leggyakoribb oka az eméaztéai aavar. Az ilyennek jelensége allén legjobban EMr. Roaa élet balaaaap Fragaer B gyógyszertárából Prágában afkalmaatatik. Ezen kipróbált es becaea háziszer mindengyógyazertárban kapható.
Tudomány, irodalom.
Nlaalrj j A legsötétebb Afrikában. Világszer-t* oly nagy érdeklődéssel vári müve végre a napokban elhagyja fc"aajiól és pedig egyszerre 11 jogosított kiadásbad Londonban, Budapesten Ráth Mórnál, New Yorkban, tPáriaban, Upcsében, Milanóban, Chriatiániában, Arnheiman, Siokholm-1 bao, Madridban, Prágában, alb. — A mű cím lapjára Stanley a következő mollot nyomatta:
• Addig megyek előre mig oda érek hol a két tenger 'találkozik, kelljen bár ia utaznom.* Korán XVIII. lej. <i2 v. Hátb Mór a következő Stanley által egészen sa játkezüleg irt angol levelet kapta, melynek hü fordítása igy hangzik : London £. C. Fester Lane St. Dunatan. Houae 1800. juuis 7-én. Káih Mór tirnak Budapest. Kedves uram! Értesüléseim szerint Budapesten más cégek ia hirdet lék hogy
• A legsötétebb Afrikában* megjelenő félben lévő munkámnak nem jogoailoU fordítanálkiadni szán-' öékoznak. — Ezért is uiost irok önnek éa értesítem, hogy önt és egyedül önt tekintem a magyar kiadásra nézve kiadómnak. Angol kiadóim megküldték önnek a szövegel, az illusziracfókat és térképeket, a melyek szüségeasek, hogy monkám az ön nyelvéo megjelenjék és ennek eszközlésére egyedül őnl jogosítom föl. Igaz hiv.e Henry M. Stanley. As angol eredeti kiadási Értesítés előzi meg, melyei Stanley és a kiadók írlak alá, melyből a iövelkezö kivonatol közölhetjük : E- munka. saerzü,e és kiadói köszönetüket akarják kifejezni mindazon uraknak, akiknek buzgó közreműködés* nélkül azt a kitttsótt időben leh*t*t-len lett volna kiadni Tekintve, hogy é munka első sorát a szerző f. é (1890.) januárius 26 én Kairóban, a Villa Victória szabóban irta: tekint-(gyermekek sornál -megháláló intézet* címén egész I
a ára mindezáltal negyedévre 3 Irl 50 kr., egy bóra I .frl 20' kr„ mely a >Pesti Hírlap* kiadó-ktücacsál j hivatalába (Budapest, Nádor ulca *,) küldendő, honnét mulat ványszámokai is sziveaen küldenek egész hétig ingyen és hérmstve
„Haladás." Az sradi kereskedő iljak kös- j művelődési köre kiadáaában mult hó folyamán a cím alatt indilaiolt még egy—helsnkini—egyszer megjelenő láp, mely dacára eddigi rövid éteipá lyájának máris bebizonyilotta, hogy kereskedelmi éleiünkbeti hézagpótló vállalati A hazai kerea-kedelemmel loglslkoaó egyének érdekeit — minden idegen beavatkozástól menten — képviseli, fokozza s a mái kor azinvonalával szemmel tar-| lólag ökel útbaigazítja. Mini a már megjeleni számsi is igazolják oda lörekazik, hogy a szellem fegyverével sddig harcoljon' a küzdelem mezején, mig a munka tökéletes leend. Ezen harcban kell, hogy vállvetve csatlakozzék minden a kereskedelem téren müködö egyén, támogatván a listai I vállalatot asellemiieg ét anyagilag, hogy a lap ,.. mké'éiéshbüljnn s a zászlójára tűzött szent célok
kilencven évig ejérve |e(,yene|f. As V. országos keresk. congres->us ügyeit, mely tudvalevőleg az idén Aradon log n egtartatni — egész terjedelmében kösli s igy erről biztos tudomást a nagy közönség csuk-|is a > Haladás *-ból nyerhet. — Helyeazközlö rovata minden héten több megüresedett állomásról
1890. juniua hó 22-én.
■y*rmák*t tartáaba a nélkül, hagy 'tíx 1* nem jelenti. — A* igy nyilvántartou c**m*lik név-jegyzéké kösftlteiik a városi orvosokkal, és szaknak teladata a szsgény kiosikékst minél gyakrabban megvizsgálni, mely eliáráaukban a városi bába is segédkami lariosik. A felügyelet élég ssigoru, mert a dajkaságba adott törvénytelen gyermekek köti a halssdóaág egy cseppet sem aránytalan a létszámmal; — De mondja meg valaki öaainién, lehet * ily dolgol oaapáa hivatalos apparaiuasal ugy sllsnőrisni, mint ast a humanitás törvényei megköveteli V — A lalalat err* s n*m I *s képieleoség. Mii labeln* tehát társadalmi utón *a*n a saer*ncaéil*p lények mtgmentés* él éberebb gondozása érdekében tenni? «
Hál épptn ez lalaiólalásom lárgya. Hogy valamikor ssülhás, lelencház, bölcsőde létrejöjjön, — nincs kizárva, de én ugy hiszem, bogy *z még meglehetős messze van Mondok valami mást.
A 'Pesti Hírlap* f. évi májtt's 31-lki száma különfélék rovatában köv*lk*ső kis tudósítástól-
vasiam i -r"<......
— QytrmekleidllilAi. A csoográdmegyei orvos-gyógysz*r*sz egyesölet pünkösd másodnajiján a szentesi iskolaépületben gyermekkíállilásl rendezeti. A kiállítás pompásan átkerüli. 280 ktsdsd Iveit részt s versenyben s a gyönyörű időben caek ! szorongva juthatlak a nézők a terembe Délután aeee*aéval és a dal*fftsülst énekkel fogatta '/.»i* linszky Mihály főispánt, kii OVsl Bertalan ár. egyesületi elnök üdvözöli, s ki szép megnyitó beszédet mondod. A bíráló bizottságnak ugyancsak dolgot adolt a sok aaép, *eős h*ha ■agbiráláaa, mig végre kiosztotta a 36 dijai.
Hál gondos anyái kezek vagy vagyonos ssülők általai Izelelt dajkák által a szülői háznál ápolt kisdedekből könnyű kiállítást rendezni és ha ezek jól néznek ki, ebben ninca la- valami különös dolog hanem tessék dajkaságba adott csecsemőkből ü egy ily lajta kiállítást rendezni és olt a liaaián-tsrtást és jó kinézési verseny és jutalom tárgyává tenni. Ugy-* bár, ez valami oly uiaü'sltt dolog, bogy talán még nevelni ia lognsk rajta, Padig nem is vslami olyan nsgyon nevelaégsa. Ha lehetett est Szentesen >ugy*. — miért n* lehelne ugyanazt Nagy-Kaniasán >igy* létesilsai ?
Például: Vállvetve összeáll a kiadednsvelö-egyesület, keresztény és izr. jótékony nőegylet és azt mondja: rendezzünk egy gyernwkkiállitáal,
ad ludotitási a egyúttal az áilumáat keresők bé)e- j de csupán a dajkaaágba adott lörvényi*l«n gy*r-
lenléseit ia közli díjmentesen. A lep megjelenik minden héten szerdán-s dacára e valóban nagy
mekekből, ezek száma városunkban 60—60 körül forog. — Egy-két magbisoiija által kikéri a város
I anyagi átdn*amak, az előfizetési ára mégis ne-1 kapitányaágnál veztftett nyilvántartás másolatát;
gvedévenkiot csak 1 frl. Mutatványszámokat ki j vánatra ingyen es bérmentve küld a Isp kiadó-, hivatala. Ajánljuk a lapol as érdekeltek figyel-| mébe. Megkeresések és előfizetési pénsek s *Ha-ladás* kiadóhivatalához Aradra küldendők.
CSARNOK
Egy
másik hang a meghalató intézetekhez.
Egy emberbarát volt szíves s dajkaaágba adoti
-ve, bogy ölvén napig szakadatlanul dolgozott ra)ia naponkint átlag busz nyomtatott lapnál többet kéazílvéo el: tekintve továbbá, bogy a kézirat eisé része március 3-án hagyta el a sajtót: biztosan állithatjuk — és állításunk kéiaégvönásáiól nem kell tartanunk — hogy ily nagy lerjedelirQ útleírás ekkora rÖ7id idő alatt még nem készült
el soha.....A kiadók törekvés* volt a inun-
kát minden tekinielben a lehelő légjobbá tenni:cikk ugyanis felöleli amaz igén komoly igyekezettel, bogy lehetőleg hamar aksrtak elegei lenni a közönség rendkívüli- sürgetéseinek, aminő még eddig nem volt stb. A kiadók megragadják az slkslmsl. melyet e 'Jegyzet" nyuji és tudtul adják, hogy készülő ben van egy harmadik kötet is a mely bizonyos tek ihletben a kettő kiégészitáiének é* olyannak t*kiath*iö, mely a „Legsötétebb Afrikának" egy fonSse fejeseiét egészíti ki. Monnterray Jephson
irtózatos meztelenségében elénk tárni. A mi bi zony elég gondolkozásra sdnti és ad ma is okol
a mit hiaazük, bogy az készségesen megad, né-| hány tag bejárja azokat a házakat a hol ilyen apróság van éa a* illelőkei tisztaság és jó gondozásra serkentve megmagyarázza, hogy a kiállításnál a tisztaság és jól gondosás jutalmaslatik, azután kihirdetik a kiállítás helyét és napját, pl. |4—6 héttel előbb, bogy minden oly nő, kinél Ily gyermek van, serkentve legyen a rábízolt gyér* | mekei folyton jól gondozni éa táplálni; a kiállítás napján azután a kia csecsemőket a megrendelt helyre valamely terembe mind ösazehordalni, de ugy, hogy valamennylnak ■ muszáj* mégjelehnl, miben a redörtég ia segédkezhetn*. — Itt aztán | a Jury gondos szemlét tarthatna a kis árvák felett és leggondozoliabbak közül lobbeket osztá-* | lyosva a nevelő dajkák közt kioastáná a jutal-makat, a mi lehelne például 6, 5, 4. 3, 2 éa t
. , "V """ "" T~~", arany, vagy bármily más jutalom. Ezt azlán le-az igaz. emberbarátoknak. Engedje: meg azojjbanj heine minden 6 hónapban vagy minden ívben okkiró ur hogy b. clkkjén végig vonal fo- igméleini mitlltl elé/;tnék nemescél,hógy uálboz hozzászólva, arra néhány megjegyzést le-1 ____...1_____i.^u.l i.'
egj^gyzést
gyek és ismeretlenül előre is felkérem, ne vegye rossz néven, ba a cikkjében észlelt hiányt talán hivatlannl ia belyrepóiolni igyekezem.-Az emlileti azt a társadalmi rát fenét ugy álalánosságban, gondoasn kerülve a körülöttünk történő helyi dolgokal, pedig hát ilt is
ydr c"ewemö. ^ - a ^ t,n i I gyermekiállilás és főbbet ér mint ? ® » *Zíls* megjei és helyi érdekű lap I ^.^'"„„h^í
is lévén, kell, -hogy jobbára megyei és helyt ér-
dékeket öleljen fel. Meglehet, hogy cikkirónsk |
a dajkaaág nem volna megbalató intézel, hanem I versenyre kelnének a tisztántartás, kellő táplálás, szóval a lelkiismeretes gondozásban.
Csak kezdeményezés kell és meg jogják látni, hogy ez nem oly nehéz dolog s miután a vég-cél. mentés, még sokkat nemesebb intézménynek | volna mondható, mini a fentebb hivatkozott szen-
a legszigorúbb rendőri vagy hatósági ellenőrzés. Ez csak egy felvetett eszme; a jótékonyság
u«es» oi-jen meglep nogy szelleméiül áthatott lelkes uraöinkiöl függ, hogy
szándéka voii erre később rátérni, hs tehát elébe! , ^ " ^ ^jujj '
i'áoéam (lA/táéna/in mád iSn btlálalnm n tnooti m I í J * __. ___
akit Stanley Ekvátoria-lartomáiry csapataihoz kő-, ért egyet velem.
vágtam, bocsásson meg, én kitálalom a magam nésetét, ám fejtse ki msjd ö is a msgáét, ba nem
Ejy iiiií'áit. Eiluntropi
vetül küldött, igen érdeke* ködyvet irl. Meg kell isgfeznfink, bogy Jephson Ar fogságba esett és Vádeláiban kilenc holnapig fogolykénl őriztetett; akőabsa rendkívüli kalandjai volt es, melyekből essk a véletlen Mabebitotis meg. Munkája egy *-ad rét kötetből fog állani, melyben illusatrat-cMá *a térképek lesznek éa a mely Ősszel less fcésaea. Essa kötet Is meg fog jelenői Ráth Móráéi, —— , - .
r.
A mi kedves Kanizsa városunkban is igen gya-kori az esel. bogy a fizikai szerelem eredménye egy olyan kis felesleges Isten áldásábsn mutat-1 kőzik, melyet nem lehet caak ugy röviden ki-, dobni az ablakon, következik tehát a dajkaságba adás. A mi a hivatalos felügyeletét illéti, az elég jól van berendezve, a dajkaságba adott gyermekek — a mennyire én tudom — nyilvántartásba legutóbb tartóit gyűlésén több községi képviselő-vannak vezetve a rendörségnél, senki sem vehet ] testület határozata került tőrvényhalóaági-jóvá-
Közgazdaság.
Honi Ipa II.
Hát bizony ez undorító látvány I
Somogy uiegye törvényhatósági-bizottaágáaak
N^gy-Kanina, TOsáűfnajx
Zala 25. teám
tám. (6 Ip.)
hagyás*!"' tárgyalás (iá; a bizottság jóváhagy** ugyan a kösaégi határozatok aton «,réazét, nm«)T **eri»t tűzoltó eszközök beaaertéaét elha-tárosták. de megtagadta á insfeeskendök bester-xém* céljAböl egyes gyárosokkal körött szerződések jóváhagyását és asoo határozatot botfa, hogy ezentúl a kfttaégak részére ax aliapán log nyilvános árlejtés alapján tüzoltószereket beszerezni,
Eten botárosat hozatalára as nfujtott okot, hogy a beltigyér aíról értesült, miszerint némely gyárosok as erre vonatkozó ministteri-rendeletben mefbstárosott minőségű fecskendőknél silányabbakat adtak, al a községeknek és esek árában a községi elöljáróktól váltókat vetlek,
Történik asonban némely költségek résséröl oly bevásárlások, melyek nemcsak azért voltak teljesen szabatosak, mert gyáros által ssállitott fecskendők as előírásnak teljesen megfelelők, ol-onék áa a részben kötelesvényekben kifizetett vételár ntán csak 6% kamat atámilattík, hanem as üzlet megkötése ellen alskilag sem tehetni kifogást; mert as elftljárók által kötött szerződések a kősaégi-képvieelőteel Öletek ben tárgyalva éa jó-vábagyva lettek; sőt, hogy .az ellenörsét a felsőbb hatóságok részéről se hiányozzék, s községeknek at illető gyárossal, Tarnóczy Gusztávval, kötendő Ötletet as illető járások főssolgabirái
A főatolgabirák tehették ezen ajánlásaikat ; mert Tarnóczy-gyártmányait a miniszter Mgvissgáltatván, teljesen jóknak és megfelelőknek tslálta t est a törvényhatóságokkal tudatta; annak folytán pedig Somogy-megye alispánja a belügyér által íh ajánlott Tarnóczy-féle tűzlecs-keadöket ajánlotta a községeknek; a mivel a tflsoltóaserek beszerzése sürgős volt, a Miniszteri rendelet szerint az alispán már négy itben sürgette meg a községeket, hogy a jó és olcsó Tarnóczy-féle (ftzfecskendöket, ahol tzQkség van, szerezzék be.
Tfehát a törvényhatósági-bizottság máshová célosolt és máshová lőtt; -mert azt akar la' elérni, hogy elegét téve a miniszteri rendeletnek, lehetetlenné tegye, miszerint a községeket biaonyos gyárosok silány árúikkal becsapják és s vételárt rögtön értékesíthető váltókban a községektől, ezek nagy veszélyére! ssonnal felvegyék; -—ehelyett asonban ast érte el, hogy a községek helyesen megkötött szerződéseinek megsemmisítésével kárt esinált a községeknek, smelyek olcsó áron jómi-aöségü tüzoltóazerel vény eket vásárollak, és kárt okosott Tarnóczy gyárosnak is.
A * Somogy« (eten kormánypárti lap-) élesen támadja meg a Tarnóety-gyárat bizonyos érdek-ssövftfkezett javára, mely támadás közvetve gya-iiusitáa a kormány, az alispán és at összes köt* igazgatási tisztviselők ellen., minths stok a Tarnóczy féle gyártmányokat' nem tisztességes indokból siánlanák. Hitzszük azonban, hogy a »Somogy* gyanúsításai épfigy nem fognak ártani a kormánynak és Somogymegve főtiszt viselőinek, miként azok nem ártanak Tarnóczynak, kiért hangosan bestéinek s már sok helyütt besserzett tözíecskendők, a melyek sokkal jobbak (éa törvénves utón szereztettek be) mint a »Somogy* által dédelgetett • váltós* gyárak fecskendői.
Meg vsgyunk gyötöri vtybt az aliipánok ti kii* saégek tüzoltóezerelvénveinek megtelelő minőségben való beszerzése céljából fognak a községeknek tűzoltó-gyárát ajánlani, a választás Tarnóczy Gusztá v gyárára fog esni ; inert már bebizonyított -dolog, bogy a községeknek szállított tűzfecsken-dök közöl s Tarnóczy-féle gyártmányok a legjobbak és mind aránylag, mind általában a legolcsóbbak.
A !községek tüzbisztonságs hosza magával, hogy 4 tűzfecskendőkkel s lfizoltószerelvényekkei (igyekezzenek magokat mielőbb ellátni: azért igen célirányosan és jogosan cselekeznek, ka a törvényéé formák és a község gszdssági előnyei ssemmeltartásával Tarnóczy val kötnek szerződést a tartózkodnak azon gyárak ügynökeinek ajánlásait elfogadni, a kik eHen a községeket a miniszteri rendelet óvja.
Dr. Ajtay György.
jól működő tüzieoahendök már igen gyskeria voltak egyedüli okai rémitö pusztulások üteg aem gá lolbatálának: tűzvész alkalmával elbizakodottá tette a tűzoltókat a tudat, hogy van tüt^eaken-dőjök, amely aaonban a méltán követelt szolgálatot nem bírta teljesíteni. Es ok mislt leírhatatlan fontos a lüzíecskendók bevásárlásánál rendkívül elövigyátónak lenni s csak elsőrangú gyárból (tudtunkkal ilyen csupán egy van honunkban) aserezni be a korszerű tűzvédelem leghathatósabb esskftsét
A napokban Kolozsvárott ppmpásan sikerült kísérleteket lettek a Trenesénytérí-park kútja előtt; kát Ji&ialinclövel, kéthydrotorral s kél *laluei-fecaken<]ö«-vel. A kísérleteket nagyszámú, előkelő, értelmes közönség nézte végig, amely ve-4óban elvolt ragadatva ak említett lütfeckendök rendkívül saabatos és bistos működésé által. Esen pompásan sikérült kísérleteken s kolozsvári tüzoltóparancsnokság több tagja aziolén jelen I volt. Mind a hat tüzfecskendö Tarnóczy tíusztáv | budapesti tütteeskendőgyárában késtült; s igy voltakép bitiosra volt vehető, hogy kitűnően működnek. A kedvezőtlen időjárás dacára ezen, azinte elpuastithslian, oly erősre vannak késxii ve, lütfecskendök at igeu vastag vizsugarat 25—80 méternyi távolságra lövették. Nagyaterű eredmény ! A tüzfecskendökön méltán tüm föl a Tarhóczy-fóle szabadalommal ellátott kéoygltár, mely ast testi lehetővé, hogy a teljesen beista-poaodott szelep oaak 80 másodperc alatt is ala-posan tisstittaaaék ki. Esen pompát gépek, amelyek booi gyáriparunk méltó díszére szolgálnak, nemoaak jobbaknak bizonyultak be az összes többi hazai keszitményekné1, gyártmányoknál, de sőt fö lülmulják kitűnőségre a legkeresettebb külföldi gyártmányokat ia. Ha pedig Tatba vetjük azt, Jiogy ezen túziec*kendök ára jelentékenyen olcsóbb mini máa műhelyek, gyárak készítményeinek árai, valóban nem tudjuk: Tarnóczy Gusztáv országgyűlési képviselő szakavat ottaágá^, mely által képesítve van ily tökéletes gyártmányt állitanil elő, csodál|uk-e inkább, vsgy pedig öntet len ba-zafiaágát, bogy kitűnő gyártmányainak vételárait sokkal olcsóbbra szabta, mibt más műhelyek a gyárak. .
1890.4 junius bó 22nto.
ex
BE:
Vasutí menetrend.
J890.junw l-jétől.
u u. Ilfun VOUNtl fcMtf. VOtMllM. VOa. SOSM, VOMt
sir ttJT^ rV 4 m
pwt íj I 80 p 1 4. ~! »t ó, ta
T"mUNM. «*HNll SM 0. VOuÁtl V. f, | gyárt ttltdapaai fi ü raggal dálba mu |- a#t# uUw Krk t A.1A p. 1 ö, iS p. 110 ö. 40. II IS
«aatNa-*«fl rw, 44tb« mU | C«rl»«rf Iná, 60. 18 p. |l 4. 46 p. II. IA ~ , J Lyur* to«ái «M«. von*t V7 f
E k| fi M p. I é. IS pJlt 6.U
IMM*. VAlMi 'Hf- V<»0. j tir"*. MM. f(«||
R*Bt«*t-S4«ttr. rtct«i raff*' 4. u. „|,
Ind I é h p !.♦ 10 p. j |.l| (114.14-
u. . • Vo..»lvigy. UrW. mmi ,M .
Híi'P-Kiiiiw*; raggal r«gg«t dél m
____*rlii*4fii4p W p. t é*.! ip 4. tt p.
M . _ .. JMMM.f<H»»t! {••• VOll ' '
Kwím-l.wcft , j | 4^
_** j _! IM !_
tt _mJá i^MMM.VOMl
atr^«fflm;f áéi he | —
•"•II 40 p.l j 11.44
Nyílttér.
tiMI nM. Mraeltlf roalurél i. í.»> hi> fl. 8.90 p. Mettr (ca. 450 v«ntcb. DMalna) — varatadat roban- aad itűokwaiia portó- vad aollfrRl ia'a Hasa daa* ««idaafabrik Dá|M»t 41. H«aa«bari (K. a. K. Hoftla-faratt) ZAriek. Maatar amgahead. Briafa koataa 10 kr. Porto. 50fi
A lap tzerkeszléteért felelős; Flsehel Fik lép ltplBt^|daaaM._
tatalöaéiat
Aa a rovathat kftalöttakért a«a vállal aagára
a isark.
HIltBKTÉIEK
&yors totós septseg gyomorbajos H,ml Mlmm eüeii-
As cgéanég lentart&iAia, aa ilatnadvtk.attnuakfoWtáti.a.vérnak tbatHáaára' Aa tlfila álfapotbaa valő fentartátára él a j4 caéatiés" clfiiegUéiéra a legjobb ■ lagkalkalóeabb uir a már la mlodtutlU Imm-rrfM én kfdnlt
• életbalzsam Dr. ROSA-tól.
Emii uimbiíluam a legjobb a leggyógjValáaoab Rjrógyíüvekböl a laggoodoMbbao van klattva • kaifinflaeo oiíbdeu einésxtéil bajok, gyomoigOrct, étvágyUánr, MTiayos lelbütOgés, vértóltlAa, aranyara* bajok atb. Uk. állap teljaien halliatdanak Biwnyul. Ily kitOaA Itatásai aflvetkettAbea uid életbalaaaa egy itobtzooyult, megbisbató háxiizerévá lett a népnek. Ara SCJ at|y üveggel 1 frt, kis Öv aggal 50 kr. ElismtrÖ iratok azrai bárkinek batakintéa végatt remdelkeséere állnak.
1 Hamisítások elkerülése végett, mindenkit figyelmeztetek, koay as egradfil .általam as eradeU utasítás ssarint késsitett „Dr. KOSA-nlS életbal-zsamu minden firegeAek^je kék burokba van csomaeolra, melynek hoeaaotdakln
„Dr. MOMA élstbalzsama a „fakate taahos1' eaimzett gyógyatar-]tárból. FBAOHEB B. Fráfa 100—121.44 német, cseb, magyar As fnuiasla f nyelven olvasható, aséles felein pamg aa Ida nyomott védjegy láthatd.
Dr. MOMA élatbalzsaaaa valódian kapható oaak a készítő
FE AQNEE S.
Véájjagy. főraktárában, ryógjazartár a „fskataaaahot ' Prágában 801—QX
éa BUDAPESTEN TÖrtfk Józaef or gyógysseréssnél,--------" ----
»i gyóg>saartá«Aban a Városbás-térea. A a a»»lrák»mayyar aiatartkla
Óvás!
Kbily-itcaa 12. u Budai Kmtl «r váro-ladta layakk gyégyasvrtáráasa
raktár
esea élelkaluaakét.
„pragai
-„ — . -- • 631 15—26
Ugyanott kaphatói
általáaos házi-kenőcs"
több aaar hálanyilatkozatlal elismert blttOS ZJÓgJSZSr mindenféle gynladások, sebek Aa ganyedéaak allea. Esea kaaées bistos eredménynyel hassnálhatö a nöi emlő gyoladáiáuál, a t«J tespadéaénél s aa axnlS mag kemény ifiéaánél asflléskor. k«lev«nynél, vér daganatoknál, aenyes (kkadékoknál, pokolvaroál, körömgyöknél, as ngyitsvesect körömféregnél, elkcménvedéaeknél, felpuhdáaoknál mlrlg)daganatoknál, ssirdagnnatak-"ál, érzéketltn tagoknál atb. Minden gynladáat, daganatot, elkeméuyedést, fel| ttSsdáat • legrövidebb M6 alatt aftávolit ; a ahol más genyedAa mntntkoslk, ott a daganatot legrÁvidtbb MA alatt fltJdKlnm nélktl fel-Kivj*, kiérati és klgydgyitfa.
MT Kapható 25 és 35 krajosároa azalanesékbea.
A.i.1 Hintán a prágai általános háslkeeAatöt aoklaor ntánossat, minÜHu-UVoS I kit figyelmeztetek, hogy aa eredeti utasHáa szerint csak nálam less kéaeitve, s csak akkor valódi, ba a sárga ércasialoneaa, melybe töltetik, vörös hsssnálstl ntasitásokba (melyek I nyelven nyomvák) Aa kék karUaha, melyen m ide nyomott védjegv láthatd — horkolva van.
, . BAT.IiáM a leabebbonynltabb,saámtalaa próbatét ál-
tal lefbistosabbuA elismert asar a nehézhallás klgyógyltásám a az egészen al vesztett hallási tehetsAg visszanyerésére* Ig| Üveg ára 1 frt
lüztKtkendü-prvlxi. Nincs hasznosabb gép a korszerű kösségMIetben mint a jeles tüzfecskendö : mert amíg bármelyik más házigép rendesén as egyedei, vagy pedig a voltaképi családét szolgáljs, a jeles tüzfecskendö mindennél ie-j káfcb védi a községeket. Ez kulcta annak, hogy i minden jó, darák honfi teljes szívből örül annak, | ka értesül arról, miszerint hazánkban itf, vagy j padig ott sikerült próbát tartottak : mert. s ném
2154. ápr. 10 en 1890.
Árverési hirdetmény.
| évi nonember hó I l-löl járó é9/« kamatai, 8 frt jelenlegi s még fehnerüleadő költségek iránti végrehajtási ügyében a fennt nevetett kir. trvaiék területéhez tartozó as orosstonyi 190. sstjkvben A nagy-kanizsai kir.-törvényszék tkvi qsztálya A -f 264 hras. a. felvett váltaág köteles ingat-részéről közhírré lételik, hogy Végb Anna vég- lannak Mábon Boldizsárt illető 238 írtra becsült rebajtatónak Mában Boldizsár végrehsjtást szen- tele réssé — éa as orosstonyi 131. sstjkvben vedö az a ban lakos elleni 64 frl 70 kr. iöke„ 1889.1A + 205 hras. alatt felvett váltaág kölelea i*;
ifagy-K anizsa, v asárnap.
gatlanoak ugyanazt illető 133 frigt becsült 1 ,-ad Hm
1890. évi Junlos hó 36 napján ü e
16 órakor Orosziony község házánál HofTmann Soma (alperesi ügyvéd v. helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog» Kikiáltási ár a lenaebb kitett becaár. Árverezni kívánók tartoznak a becaár 10% át készpénzben vagy óvadékltépea papírban a kiküldőn kezéhez leienni.
Vevő köteles s vételért három egyenlő részletben még pedig az elsőt az árverés jogerőre í emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt,. — a-|| másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alalt, — minden egyes réazlet után az árverés napjától számi-I tandó 6Vásznatokkal együtt az árveréai feliéle-lekben meghatározott helyen és módozatok aze-l ríni lefizetni.
Kelt N.KanizsAn, a kir '.vszék mint telekkönyvi hatóságánál 1880, évi ápril hó 11. napján.
GR. HÜG.ONAY I 661, |—L kirendeli kir ivsaéki bíró.
Zala'26 szám, (7 lap.)
Szsjliloltük sllni kenőcs
FUcher Róbert vegytani tudor lói
Bécs I. Grabén, Habsburgergaase 4. azám
alöidisi B nsj> alatt s finom aresasíit mely sttcsi a6k által aaayira anzbámsltatik. — 1 tégely Its sus-vét —IMI S frt 10 kr. évi) 4-4 ' Kaktár Tőrük JAaaaf, ós .Hagy Krhitof-nál Bndapcstan.
1890. junius hó 22-én
| As Utaigtska, hogy gyakran tgéétag égy-1 sssrl, kisysyss ktatanzksH kéitsisr meg-1 lsfésa gyors gyógyulást szonett. „A Beteg-1 | karit" ozímü kis iistban mig bizonyitókokat I I is tslilank an» nim, hogy mig kossssa, | I reménytelimnek novozatt oaetekben ia, gyógyn-lláa állott be. lűndsa betegnek ti kollono I [ttaftri azon kSayrst; MaMtr MaéiMáists | ingyan msgtruiji
I |||j találmányok |
r 3
•isbadalmaztatnak isindsn államkas
|BENEDEK LAJOS te Társai j 1 szabadalmi irodája által
Bpesten, Muzeam körút 10. IX.
A nsgym, Minise trium által • MIUlAIék MsalsUka sjáalva.
Évenként 500>nál több szabadalmat eszközöl kl.
664 1-6


FISCHEL
FÜLÖP
épen most megjelent es minden könyvkereskedésben kapható:
König 6. E. ford. Gyúrom A. A BÜN UTiAN. Regény 2 vastag kötetben. Olcsó kiadás 2 frt
Töváry J. eredeti regénye:
Egy uri kastély titkai.
I rész. A VÖLGY LILIOMA.
mi '„ KÉT MENYASSZONY. , - jj_______
4 rész, 2 kötetben. Olcsó klad-áus 1 frt SO Isx.
Dr. Molnár Gyula drámai munkái:
I. füzet: ZOÁRD Szintnü . . . . . . . 25 kr.
II. . MU8ZTAFA. Tragédia.....25 ,
III „ SAUL KIRÁLY. Színmű.....25 ,
IV. . RÖVID LÁTÓK Vígjáték .... 25 ,
ÁLOMésVALÓ.
Beszély, noveleit, humoreszk és rajzgyűjtemény, irtai Dr. IOLXAK Oll'Li.
Ára 60 kr
Boronkay K. „Magyar nyelvgyakorló könyv". II. kiadás. A népisk. II. osztálya számára kemény kötésben . . 20 kr. r HL IV. oszt. „ „ .„ . . 40 kr.
Mf* Altmlánoami rngrdélyegetl tankönyvek.
^fSTTi nm«i -■-■^■"■"■■-a ■-■-^-■-■^l —— ".. *
Arany-érem Pécs 1888 Félszázad óta kitűnőnek elismerve
Dr. Blhalsshl-féle
659 2-10
Arczkonoes is mim
Kasa Msiiitaeiafék ajánld lévaiét, azoknak tilasáaad Ma núadatttt alts^téi vfláchirók és bámulatos hatásak kijwzi. Lagbinmlalőaabb sikerrel használtatnak bibinis, aaapM .as májfoltok, ámééág vwty fagy által keletkozstt pirosság s a Ur miaéen tfsstitlanságs ellen. Egy nagy Ugsty ára 70 kr «y ki. tégely 35 kr. Egy nagy a rag "iri~*— l frt. sgy kis Sr«g SO krr
•Jól ie^san te-Puder
m
léséi* áaawiágé i
vagy sárgás.)
ilfHibSaa ajánllutú . as aat ksikam nlat aé jé »iliautlaaiil tapad. Kgy
arcai* ___ IV Ua irt 85 kr, agy kis *>l»s (0 kr KaShalé MulaéCXIaét gyacysssiéeanil. súat késtitánéi liall Hagy-<B*a Marioo aa Jl.ii-r kTtéMmtaa
mm
A legjobb czigaretta papír.
• X X X
J# Hll aa^mae .
j* ^ ww miu iiubmi ^
Xeaa Arca rekláaa, hanem a tudomány legelőkelőbb személyiségei által bebizonyult tény, hogy a
„Les derniéres Cartouches"
czigarettapapir Braaaatcla Fréres gyárébél. (Wrís, 66. Boa* Itvard Exelmant,) a legkönnyebb it UqlátünHbb
A. kereskedelemben előforduló különféle jobb czigarettapapl-rok előkelő ludóeok állal össsshasonlitó vsgyelmezések alávett lettek, ugy Dr. PoU a bécsi vegvtani egyetem tanáré, Dr. LUktrmam tanár a budspesn* állami vegytani állomás fönöke, ujabb fdőben Dr. Soglca Hyglenia-tanár által a prágai ném. egyetemen és mindezen öaazehaaonliló eé^yébatz^sei mindenkor aaon eredményt adták, bogy a Braunktin Fréres cség cziga-rettapapiroaa a legfinomabb éa legiobb.
Valódi csak azon papir, melynek etiquettje mellékelt rsji-hoz hasonló és BrnunttemFr/rti czéget viseli. Eien czég czi garettspapirjánál minden csomag annyi lapot tartalmaz, a mennyi az eiiquetljén feljegyeive van.
A gyár J Braniistfln Fréres cség alalt Béetben, /. ker. Schottenring 35. ss. s. raktárt tar-czigarettapapirjai és caigarettahüvelyei alárusilázára.
539 14—25
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 25. szám. (8 licpT
1890. junius hó 22-énr
As egyedüli «»er lábltudáii éa 14b-■iag ellen
i Or. Sím félt PMUlfti lUwr kisteslttalfk • mm*
■III. KdllM éa írUlmatlaa. 1 skatulya ám l frt. Főraktár Tftrök Jóa»ef gyógyaaertára B» dapast, kinMy-utca 13. Narsdi Nándor hatvaatataa -TBsMmayer A le itx NidoMtct In Tilniuv gyógyeaartár éa gyógyflkertaki déabaa. 664 8—6
ce^ScSSn^
ns
fl a toffti*
—i

Nagy nyeremőnyesólyek
a legnagyobb hlKtoii*ág mellett.
Mejtliivás a budapesti baakegyesttlet résavény>társa-«4p iltal léieeiutt
alkalmi sorsjegy-társaságnál
100 állaaü. éa o«at. magyar béJvaggel ellátott magion sorsjegyekről való réaavétalra. Ayérvméay&eeaag 10 milliónál több! .Nagyon kedveaó moportodtáa. Kitünö nyaremésyeeélyek caak 8 frl havokéatibeflaetéa mellett.
Úfyaékék kedvező feltételek mellett alkalmaztatnak.
056 3—3 Ajánlatok iatéaandök a budapesti bankegyesület részvény társasághoz Baáaywt, EniéNI4ér II. aa.
■ i
S
pTTT TPT7 Xx 1 p Vasöntöde és gépgyár Részvény* LilLlLlV'lClC Társaság Budapesten.t
Öy4V ét irodák ; | Viroai iroda éa raktár i
Vt UM ráosl-at 1IN H. aa. | VI. felmilMky<«tott 14. náa. a|talja a népléal Méa;ra klllaé narkuMUI
wm* gőzcsépiő-készületeit, locomobiljait,
és viukerettt giaaeépUgépeit, ; !ovábbá 680 9-18
járgánycséplö-kószUleteit. gabonatisztitó-rostfiit
(Baker* é> Vldali rrudaser) éa konkolyoaélt.
Készletben vannak :
Eredeti kévekftt/Mft marokrakó arató-alpek. ereded amerikai íttkaazáló-
lépak iiéaanljlék, ilk.
SCHIalCK-féLe szab. 2 és 3 vasú ekók,
ssub, Schlirt-ffít mtli/ifít-ckék, mJlifitMAr toeteetfkM, ttod. HcMUk- és Vidnts* ftíe egffrtUH-tkék, talntjmirclti etzkUtök-boromik Ar tűrök.
a Szab. Scblick-íéle „HALADitt" aoi bave^-gépek
aórvav«tö-^i»«k. — Takáfft>AayHiilt6.|lpfllrr~= darálók, aorasolffl erlttmalaoh éa olajamlom-bereadeaéeek. . Legolcsóbb árak. — J£Wnyöi Jixetési ftUftrltk.
.•jl1* Árjegyzékek kívánatra ingyen éi. bérmsnite. ^fcg
f _
LMlSIÁJ//j Í\
V1 1
A LEGJOBB
BRŰNNI KELISÍIE
as eredeti gyári irak aaariat saállittatnak
SIEGEL'F MHOF
poastó-gyárából 580 19—20 B10KHBEI. Egy elegáns tavasai vagy nyári óltteékkaa elégséges ' agy csomag, mely I1', métert vagyis 4 riiföt tartalmas. Egy kóa&aaégaa csomag ára .... . 4.80
a finom ...... 7.76
finomabb '„ . . . *. . 10.60
, legfitiomabb 1140
valódi gyapjúból. Továbbá nagy válaastékban selyemmel saövütt kam* gara. fölöltöltnek való kelmék, vadáaaoknak éa ton-ristiknak daróc*, salonöltőnyöknek peruvienne éa toaking wsbálysaerfi egyenmháknak való posatók, férfiaknak éa gyemekeksek mosható oaérnakelmék, valódi piqaé-mellény-kelmék atb.
fausej i tiitt jóiíji ia i mu sscriit való mllHliiirt elüiUlutik.
■ialák iapaa és bérmeatve.
Ktn&m dob
*—débea éa rtlwám islutas.
Wugiobb SMÍvarka.pa^ + s valódi ^ '
LE HOUBLON
-fufoht •tmtntft „
CAWLEY és HBNRYrTÖL
-*> FSSTSSaS.
J^a yiiamAiiiTH i^L TteektAr: SASIT! OTTÓ «e ttnáaftl aÉOWnT
A legkedveltebb éa legelterjedtebb fűvároal uapHap.
BUDAPESTI HÍRLAP
SasrksNStók és laptalajdoaosok:
667 2 3 t'ttllKÁlftfiíI JÓZNIIF és RÁKOM! JENÓ. Klőfíeetéiii árak: Egy hóra'l.aO kr. Egy negyedre 51.50 kr. Félévre 7 irt. M^ Még jnniai hó folyamin '•i
megjelenik a „B odalesi i HirU|>--Wu S t a n I e y könyve a legújabb afrikai ntaaéséról.
A LEGSÖTÉTEBB AFRIKÁBAN.
melyet as egésa müveit magyar köaönaég nagy érdaklüdéesel vár. A a érdekes mU aa üsaass jogosított künyvkiadásokkal i k&atök a magyar jogosított könyvkiadása) egyidejűleg fog megiadulai.
Mh A Jii11iis eleejével beléptf uj eldfttelék MTAHLISY KftNY* VÉNEK addig menJHe.il résaét INGYEN kapják meg.
|C A „Bndapoatl Hírlap" as egésx fUrdö-évsd alatt alöflaotoinok klvánsáfárs a lapot bárhová atáavk ktUAl még akkor is, ka nyároa át tttbbsaör váltoiUtnak tar tóik odáei holyot.
Aa alftflaetési Ossaeg legoélssarfibben postautalványon küldhető küvatkesó dmen :
„Budapesti Hírlap" kiadóhivatala Budapesten, Kalap-utca 16.
Hofherr és Schrantz,
BUDAPEST, ilBÉB
V.,Táczi-körut 76.
| sazúasági gépgyár és yaiie
gyubiHti.k
:ismrrt ltguj*bb H, 6 és 4
létre ja voréléssos roa4ossr isabsd.
Hiásljék éltaléuo^u
ftassá «"„ a és 4 léerejü siabaáalni. pánczélazegea g&zcaéplttkóazleteikct, •teakirii a ivgjsvb aervetégépeket „Kirély-Drill" éi „M-aa Drill", egyetemes MSél Rayal ekéket, valsmist íninden egyéb gazdasági gépeket áa aaakAzftket jutányoi Arak melleit. Képas árjegyzékek ingyen és bérmentve.

u=t
= mrCgij
& Si^íslJ
v : UI -i i a
n
.ír
a 1
* 5 oo
w
c *
V - * O-1 ^ 8
Qi;o|i_
c = -UHlr—
o a _
X ® «§
X * -g| ^m
|i°ö!o
X 2
0- rá □
ö a O ~
g! vzO 8-s
A 4 j a ^^
V fl * &
o a m %
öl J
V 49 ^ fe
8a
. -w
-I
■a -l2 ■V «
- I sí la
ii. i"! J
1 -o H
I
46 t |
i < Q 6 H 8
fl |í
i
N (
N
8
is
Nyomatott fitchel Fttlöp laptnlajdonomál NafyKaniaaán. 1890.
26. szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. junitiB 29-ón.
XVII. évfolyam
Saarkmtiaáf: íiícl.tl Fttlüp könyvkttcuktliíao:
ii* Itttttadö • lap aa«U.a>i • riaaéra toMlkoió minden köiltminjr.
MmaalaUaa levelek caak ismeri kelekből fogritabuk 4.
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
KlaMklvatali Ttnaliii-atoa fi, aaáa riaal.al rtlóp kOajrvkaraakadfca.
&LdrizETáai Arak:
Ett.a .vra . . . ^ 6 frt — kr,
WttVra.....1 , (0 ,
N.|/«lim i , ■ i t , II ,,
Hirdattotk Jnliajoaaa aiialUataak. XjrlltUr patltaora 10 kr.
AlNagy-Kanizsai- te Délzalai takarékpénztárok ét a Üaiikegyouülot hivatalos közlönye. ní(lcUll<k valamtat a UnMtoki*
'. ' wi votaLkoiók FímImI fftUto köajr,-
Heg|eltDlk N>g)-K(niuán hctenkint egyner: vftaárnap.
A „Zala1' tisztelt olvasóihoz.
Lapunknál beállott szerkesztőségi válság, a mai nappal teljes véget ért, I amennyiben sikerült a főváros egyik hírlapíróját lapunk szerkesztőjévé meg-nyernünk.
A köztünk s a szerkesztő között folyt! tárgyalások folyamán meggyőződtünk ar- j rol, hogy a „Zata^areHenil részét oly1 kezekbe tettük le, melyeknek működése által lapunk olvasói nem csak meg lesznek elégedve, hanem hisszük, hogy élvezettel ia fogják olvasni lapunkat
Az összeköttetés, melyben lapunk új szerkesztője a fővárosi hírlapirodalommal áll, elég biztosítékot ,ád olvasóinknak arra nézve, hogy élvezetes olvasmányokkal fog találkozni a lap hasábjain ; kijelentvén azt is, hogy a lapnak eddig volt munkatársainak száma nem csökkent.
Amidőn tehát a „Zalá"-t most már az éj szerkesztő neve alatt bocsátjuk olvasóink kezébe, kérjük, hogy az eddigi anyagi támogatást a laptól meg ne vonják s tekintettel arra, hogy épen az
áj félév is kezdetét ve'zi, felkérjük lapunk barátait, hogy ismerőseik körében; a „Zalá" t ajánlani szíveskedjenek.
Beköszönt!!.
Hubái- egyéniségünkre uézve mint itme-... i . . ... ,.,„.., ,. ... íreden lépünk ii a „Zulu" tiiatelt olvasó' Ml a lap technikai kiállítását illeti, kurébe, irodalmi mflködétUnk
arra ezentúl is oly kiváló tigyeliriet fo Lem \m7, Részen idegen, nem lett itme-
gunk fordítani, mint eddigelé, s hogy előfizetőinknek kedvezményt is nyujtsunk, minden fel éves és egy éves előfizetőnk-nek szerkesztőnk egyik a fővárosi la
retlen épen Zuluié j annak izomnéd megyéi' ben, amennyiben már eddig ii többazflr találkoztunk nx olvasókkal tzellemileg.
Midőn e lap iserketstését átvettük, nem » aaemélyea érdek vetetett, hanem es u eszme,
pókban megjelent társadalmi regényét! , „ ^eKgygz^rho^r a basának min sors üldözött esajád" ot díjtalanul deji polgára kOtelee annyit ét ott tenni a megküldjük. hasa érdekében, a hol éa a mennyi tehet-
A kiadóság mindent el fog követni, ságétől kitelik, hogy a „Zala- eddigi hírnevét ezentúl . Tudjuk igen jól. hogy a sajtó mily nagy
is csonkitatlanul fenn tart ha a, a közönségtől függ, hogy a lap minél jobban l megfelelhessen czéljának.
A lap ára az eddigi marad, a jegyző és tanító urak azonban 3 frttal fizet-j hetnek elő.
"Hízva a magyar olvasó közönség párt-| fogásában, a lapot az uj szerkesztő neve alatt szétküldjük.
Nagy-Kanizsán, junius 27-én 1890.
A „Zala" kiadóhivatala.
Fiaohel Fülöp kiadótulajdonos.
tényező a társadalomban, a tudjuk ast, hogy a vidéki sajtó hivatása mily magaa polcaon áll. A közvélemény megteremtésé, annak a viszonyokhoz való alkalmaaáaa, a helyen irányban való vezetése a sajtó feladata Ott hol a vidéki sajtó jól felfogott hivatását lelkiismeretesen teljeaiti, nemcsak kihatólag működhetik a társadalomra, hanem ast vezetni ia hivatva van. Ott, hol a vidéki sajtó lelkiiimereteaen tölti be hivatását, a támdalom ellenőrzést nyer abban, mely minden egye* kérdésnél kíméletlenül kimondván nézetét „a jog, igasaág és méltányosság- eszméjét, meghonosítja a társadalomban, Ot', hol. a vidéki sajtó jól
A „ZALA" tárcája. Nyomdában.*)
Sagy ég ! mini. helyre jutottam ? Mennyi papir, könyv, egy halomban! Tömlöcz — vagy templomban vagyok ? Ide a nap toV tem ragyog , ... , Es mit jelenthet e tompa zsibaj : Ima ez • vagy tán fájdalomxohuj ? ■ Ak ! tömlöcz lesz ez, tömlöcz, azt hittem. S $ gondolatra engem mi riszen ? Nos! . . . t tok szurtos ember itt — Mért mozgatja úgy kezeit? Et mind megannyi porkoláb, Én ott gondolom let/alább. Mert a tok, apró érezdarabbal Mit torra szed * 'tormába vagdal : A gondolatot fűzi láncra Hogy majd papir börtönbe rántsa ! Hohó fiúit csak rajta, rajta! Et a börtön a legjobb fajta : Innét ragyog ki a világra A szabadság égi sugara; Itt öltenek tettei magokra A gejidolát ét értetem ; ' . Ili kel a nap, s a csillagokra A sugár, a fény itt terem ; Itt gyöngyé lett a veríték,
Mit annyi homlok itzada..... *
£» itt Guttenberg temploma l
Komicty József.
Á festő mint halál.
■ Baja. -— A .Zala* oradetl Uroija. —
ina: BRAXKOV1CS GYÖRGY.
. *) A hMaf MIU taivM soll lapaakltk e gyönyörű köl-UíttfeyH Mia|ihl aatal, hagy }6vöIkb w íojja lapaakat IMlNMIu »alvl.e» náU k»ll»»»aj,i,,l auraacatltatai.
A tttrktesli.
Szerelmes voltam, csaló'dlaiii: meghalni vágytam I
Huszonkét évet agyvelOin ezzel a ntgylonlot-tágu kérdéssel csakhamar lisztftbao volt; de már [az a kevéabé fontos kérdés, hogy miként haljak ; meg, nagy fejtörésembe került. Végre eszembe jutott a lermészetnidosok királyának. Hamboldnak, az a mondása ; »Konitanlinápolyt látni ét — meghalni!, . . . röglön podgyá szóltam ős egy hét multa a Bosporus gyönyörrel Wllé el lelkemet.
A természet oltára előtt leborulva, bocsánatot | kértem a mindenség urától, hogy az egész helyeit egy parányi rétzt, a nagy természet helyett egy porszemei: egy szeszélyes barna lánykái imádni tudtam! Megbántam "bűnömet t imám tartalma csak abból állott, hogy a világ tortái iniézO, ménné! hosszabbra nyújtsa élelem fonalát. Mát-szóval, a legveszedelmesebb betegségből"! ifjúkori izerelmembök.kigyógyurtam s a kelet bübájál nyugodt lélekkel s ép elmével élveztem.
Egy' szép reggelen, Konstantinápolyból a Herceg szigetekre rándultam át. Igénytelen hajónk a Prinkipó partján kótölt ki. A hajót kívülem még egy lengyel család hagyta el, amely mindössze négy Iágból — tudniillik az atyábó', anyából, e keltO leányából t ennek vőlegényéből állott. Igy tehát Öten... de nem, hatan valánk. Egy szikár latal ember is csatlakozott hozzánk. Sötét haj-
(űrijei a vállát verdesték, ifápadl arcán mélyen tekvO üregekből kél gyilkot kzem villogott felénk t hóna alatt egy terjedelmes rajikönyvet cipelt. Festó volt. A listai ember szolgálatkészsége; helyi ismeretei nagy hatznunkra valának, de sokat fs-caegett, temünkre ion • elváltnak tOls.—
A letlOnél tokkal kedvetebb voll a lengyel ctalád. A szülök kedélyes ötsinle emberek falának ; a vőlegény fiatal, müveit világfi, s a leány kissé beteges, de véghetetlenül kedvet teremlét volt Vagy közel állt már vagy most közeledik a sir széléhez. Vőlegénye karjára támaatkodvameg-meg állt pihenni, t a száraz köhögés mindannyiszor elűzte mosolyát, valahányszor a vőlegényre irányzott izem vigatztalőlag azt tugta: >Ne bu-tuly — boldog vagyok !«
Az «arany szarvhoz, címzett vendéglőbe szálltunk, együtt reggeliztünk, s a déli hőség elmulta után együtt mentünk a hegy oldalán elterülő pál-maligeibe, hogy a felséges kilátást élvezhettük.
Alig telepedtünk le egy alkalmat helyen, festőnk is olt termelt, köszönt, vizsgálódva kOrlil-lekiatet', azután néhány lépésnyire lőlünk letelepedve, felnyitA könyvéi t rajzolni kezdett.'' .
— Ha nem csalódom — mondá a fiatal feslO nekünk is szerepeírjattat a tájképen. _ — Pedig elég gazdag anyagot nyújt naga a táj i«! válataolá a vőlegény, £t igaza voll t -
A lőldgómbnek nehezen lesz szebb, vidámtbb pontja Frinkiponál. Nagy Károly kortárta: Ira-neus vértanú, egy holospott töltött itt >iiáiaOiH-létbeni — ha éa időzhettem volna egy hónapig
^Nagy-Kanizsa, vasárnap.
A 'r-
Zala 26. szám. (2 lap.)
a hasai pulitiks, osák annyiban lektetllnk súlyt, ameiiyiban* ji külpolitika, hazánk politikai kérdéseivel összefüggésben áll, s asért külföldi politikát rovatunk,-htkább oiiak a különféle államok tényleges politikai hely* setének feltüntetésével, mint' aem a kérdésük fejtegetésével fog foglalkozni.
A vegyen résznél, különös tekintettel a helyi érdekekre, fél- fog Ölelni lapunk minden kérdést, legyenek azok akár
felfogott feladatát megoldani képes, a „az£p, jó éa igaz* eszméjét megvalóaithalja a táj ••dalomban.
Ezek meggyőződéseink, a épen ezekből kifolyólag, — néni a szokásnak hódolva, — hanem asért, hogy olvasóink már előzetesen i» tisztába legyenek azon iránynyal, mely a szerkesztésünkbe átvett lap vezetésénél irányadó lesz előttünk, e számban, mely előszőr jelenik meg nevünk alatt, el mondjuk rOviden programmunkat; ezzel | társadalmiak, akár a nemzeti haderő sser-ohajtvAn beköszönteni a ^Zala' olvasó kö- vezésére, fejlesztésire s fenntartására vo sönségének díszes körébe. ] natkozók is, lia azok országos érdektlek, s
Szerintünk, s azt hi<zflk. nem lévedünk, {kihatnak a helyi érdekekre. S minthogy, a ha azt állítjuk, hogy a tisztelt olvasó kö-i nemzeti jólét és n haza felvirágozáaáuak sönség nézete szerint is, a „Zala" mint po-1 első feltételéül tekintjük a népnevelés ügyét, lilikai és vegyes tartalmú lap, kellős'tel- foglalkozni fogunk e kérdéssel is, klllonö-adatot ttlzütt maga elé. jnen a helyi érdekli népnevelési kérdéssel
E kettős feladat külön áll ugyan egy „Különfélék' rovatában iparkodni fogunk mástól de nézetünk szerint, égy szellem-; úgy a hazai, mint helyi érdekli jelenléke-uek kell átlengeni e kittlui Uladat -telelt jnyebb híreket, korán hozni olvasóink tu-A politikai rész üfinálló a vegyes tarla I domására, nem kímélve fáradságot azoknak
plomtól, ez periig untaitól, a politikai_ré*Z| beszerzésénél,_______
nem gyakerolbat fenaőséget a begyes rész ,.Tudomány és irodalmi" rovatunk a ma teleti, s ez ismét nem bírhat fölény nyel i gyár irodalmit tejlődéséuek hü tükrét fogja ama feTfcn, és még ii, daczára, hogy mind adui, a külföldi irodalom azon remekeit is két rész ónálló, egyöntetűvé kell a kit J ismertetve, mélyek némi vonatkozással van önálló részt lenni a lap szelleme ált^l^ i nak akár hazánkra, akár társadalmi vagy
Program műnk nem hosszú, nem bír nagy egyéb, irányú fejlődésünkre, szavakkal, egyszeri! az, mint a mily egy „Közgazdássatunk" a hazai ipar és ke szerű maga az „igazság * Ireskedelem, főleg azonban a helyi ipar és
Es egyetlen azóbau liént foglaltatik as; kereskedelem terén észlelt mozzanatokat egész programm, melyet csak részletezünk j öleli fel,
•kkt>r. midőn az alábbiakai leírjuk. I A , Csarnok" mint állaudó rovat, közölni
Politikai programmunk ez: a tényleges! fogja a szépirodalom, gazdászat, kertéssets állapotok a törvények teljes tiszteletben tar- j egyéb hasoniráityu ismeret terjesztő esik-tása mellett; hazánk belügyeit alkotmányos,I keinket, szakavatott tollaktól megirva. törvényes ulou tovább fejleszteni; támogatni. Sem a politikai, sem a vegyes részben, •z alkotmányos alapon álló nemzeti kor- nem l<'g a tollúnkat soha nem vezetni sze-mányt a annak képviseleti többségéi; a sze i mélyre érdek; nem lógja vezetni társadalmi mélye* és polgári jogokat ismertetni, azok- befolyás: nem fogja vezetni egyesek, vagy nak érvényt szerezni * a polgárokat jogaik- j testületek fölénye, megmarad az egyeuea nak a törvényes és nlkotm/uiyos irány- uton, melynek neve: — igazság, ban leendő, gyakorlatára buzdítani Szóval, hogy a , Zíla" tisztelt olvaaó kösön-programmunk az ország .„szabadelvű párt-^ge ue csupán kumoly dolgokat olvasson, iának' évtizedeken át eredményiben helyes- ■ gondoskodtunk arról, hogy lapunk tárca nek bizonyult programot ja | rovata élénk legyen,» e részben a lap^cktig
A külpolitikára, minthogy az a helyi i volt tisztelt munkatársain kivül, a főváros viszonyokra nem bír oly befolyással, mint | több irodalmi férfíainak igéretét bírjuk az
1800. junius hó 20-én.
iránt, hogy lapuukat ssellemes olvatmá-nvaikkal tartalomdusókká fogják leniig—• Erről már mai számunk is tanúskodik.
Uunka, fáradtság, szorgalom nem fog hiányozni bennünk, mert az a meggyőző* déaüiik, hogy ha ez nem hiányzik, a kö* sönség méltánylása el nem maradhat.
Nem teseünk nagy Ígéreteket, tetteink bizonyítsák be mennyit érünk, s ha e lettek az elismerést fogják kivivni, nyugodtak lessünk, mert megtettünk mindent, mit a nagy közönség igényelhetett egy vidéki heti laptól.
Muukálkodui fogunk, hogy egy porszemmel mi is hozzá járulhassunk basánk • közös szülő auya felvirágoztatásához, mart szemünk előtt lebeg a költő örök igas szava: ,llass, alkoss, gyarapiui, a a hasa fényre derül."
És ezzel bekü«öntvén a „Ztla" tisztelt olvasóihoz, kérjük nnuak asives pártolását, a lap eddigi munkatársait pedig as sddig a lap iránt «^kuusitott jó akaratuk és szorgalmuk ernyedetlen megtartására hívjuk fel!
Nagy-Kanizsán, 181)0. junius 27 éli. , Csorba Palotai Ákoi
hós- ét váltd-UgyvM a „Zala" falalőe azerk*eztő|«.
Tisza Kálmán köszönete.
Az évtizedeken át a magyar kormanyelnöki székben ült, s a nemsei előtt oly sok érdemet szerien >gessií pihenőt, '1 ina Kálmán •nyilvános köisönMett inteieil a magyar nauiaetlisz, melyben nem restleiest ugyan a múltban elfoglalt álláspontjai, csak általáuosságban rellsolál arra; de nemis szükséges ast részletezni, hisz Titta Kálmán működései ismeri nem csak Magyarország, hanem as egén* világ, léuyei nyilotikönyv gyanánt lekszenek elöltünk, olvashat abbéi mindenki, megértheti a nsgy államlérflu törekvését, s eredményeit láthatja as előliünk álló helyzetből, mely az 0 kormánya alaii oly előnyöseit változol! még.
TTiio emléke íenu fog maradni a niinssl szivében .örökre, s a történőiéin meg lógja neki adni az őt megillető méltánylást, - ineg maradt volna
Prinkipóban, küllői képeim- kincstárát síromig se I aknázhattam volna ki. Hisieit egyetlenegy napig , lariózkodbaiism esak ott s hú sz *v viszontagsága ezt az egy, napot sem birta kii&rülni emlékemből,.
A lég, amely körülvett, oly tiszta s oly lágy volt, hogy a szem pillantása könnyű pehelyként lebegett egyik távolból a másikba. A leuger jobb oldalán Ázsia barna begyei magaslottak s balról
• messzeségből, Európa partjtr kéklettek. Chalki a Heicegsiigetek kilencedike, sötét álomként lebeged Cjprus erdejével a tenger csendes színe fölön, melynek lükre, óriási opálként különböző színeket varázsolt viasza. A lávolban fehér volt, ^ mint a tej; közelebb rózsaszinbeu pompázol! sa kél sziget 'között — az Mtlük — olvasztott arany ragyog; mélyen alattunk a zapbir kékje játszol!, s midőn a fari mellett haladó bárkák evezői kiemelkedtek a vízből, megesküvénk, hogy csillogó ezüst csurog le rólnCl a bárkák között szelíd delphinek úszkáltak s lenn a magas légben óriási sasok repültek át egyik világrészből a másikba.
A hegy oldala, melynek tetején bevertünk, viruló rózaákkal volt ellepve, s az illatár, az ezer egy éj mesés világába varázsol). A hegy alatt-, a vendéglő erkélyéről ábrándos zene hangjai hatottak fél hozzánk a én megiudtsm — honnan másolta Mohamed az 0 paradicsomát!
Csevegő ajkaink elnémultak, egész lényünket tatalmába kerítette a szép tájkép!
As ílju aéo;a*»zony, a terméssel zöld bársony aateyegén pihenve, tjlina lejéi vőlegénye keblén
nyugtstá, s mig halovány arcára azint leheli az — N» volna csak több vendégem — dttnuyögé érzelem, szemeiből lorró könnyek peregtek alá. - a lépcsőkön feile|é baladva a vendéglőt — majd - Az itju szó nélkül is megért*kedvénél s-a-kőn-1elbánnék én veled!—— nyekei telcsókolá j — KI az az ur tulajdonképpen ? kérdém a von-
— Itt a lest s a léleknek egyálalán meg kell | déglöstől.
gyógyulnia! — susogá a leányka. I — Hát az ördög tudja, — hangiolt a válasz
— Felséges ország! — rebegé at anya. — •festőnek* mondja magái, de mi ctak > halál*
— Ninct ellentégem, — kiállá ai atya — dejn»k« nevettük.
ha Volna is itt kibékülnék vele! ■ — Hogyan ? kérdé a vőlegény.
ismét elcsendesüli minden ajf. ~ H*' «* «W» h®« a vidéken mig-
_ _ , , hal valaki, azonnal kész a festeti arczkáppM.
Eiy és ugyanazon érzelem uralgott mindoyá- , , . . — «•»
. . ,, . ... . , 1 : E'őre leraizolia a gazember — és soha sem junk felett. egész világ boldogságát érezle | ^^
mindenki szivépensai.egétt világgal megosztotta szívesen mindegyikünk. Lényünk megszabadult
Az agg lengyelnO e pillanatban elsikoltotta
minden löldi árnytól .lelkünk pilleként röpkédéit | "á0y* \
s szeplőtlen fényürbeo^ I
A kOvelkaző percben én ét á vőlegény lerohan-
A mindenségbe anyira elmerültek érzékeink,, lunk „ erk4|y lípo|öi|J) s v0legénj. mellín r, hogy a festő lávozátát észre te veilük. | gtdu n fMlöt éfi én cK,0„mn ,0|b , rájl0tó k6ny
Végre, violaezihü palástol öllőtt magára á lét- ve( halár, vissztindulmnk, könnyen, gondolatjanul, megiljultan vendéglőnk felé.
A vendéglő erkélyén foglalva helyei, éppen ebédünket akartuk megrendelni, midőn tzökalian zaj és veszekedés halott fülünkbe. iü
Az erkély *lati egy kit vélemény különbség támadt a vendéglőt t a fiatal' feetö közt, s mi jőizüel mosolyogtunk a válogatás nélküli kilégzések fölött.
' Kaczajunk azonban caakhamar siralommá változol I.
— A ra|ioló könyvben csakugyan ott volt at l(ju lengyel menyasszony kitűnően eltalált fője, lehányt szemekkel s inirlus koszorúval a homlokán.
Mire visszakértünk ai önzeiépelt arcképpel az erkélyre: az anya már hűlt leiemet ölelt kebléhez. Leányának szép szeméi ctakugyan lezárultak örökre! J , ' "" ,
Még at nap elhagytam ll jsiporut vidékét, mert meghalni lobbé nem vágytam.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 26. szám. (3 lap.)
1890. janim hó 29-én.
erolélte akkor is, ha e nyilvános köszönetet nem I u anyagi erő, melylyel egy aránylag ily ki-1 — láeeaéeajr JAaaef a magyar fteialabb tani kimé, melynek közlésével csak ismét egy! tertlilefc egy qly nagy, oly magasztos, » iról nsmzedék neszlors, a Petőfi társulat alelnöke,
.... . ___.„*.,«_______„ ssent célt megközelíthessen mint sajnálattal Irlaeülünk, már balek óla izsm-
nép lellem vonásá* győzte meg a nemzetei, s ^ <p üy nigy y B4 ^ H 8í0nt; bajban szenved. Dr. Siklony a löváree "egvlk
• a jellem vonás: a hálsdstosság, a nemzet ragan- j cilt iránk sászlónkra, tudtára ébredtünk annak1 legismertebb szemepaclállslája gyógykezeli, de da-kodáaáárt. ia, bogy az ügy, melyárt mi oly saivből lelke- cára as orvosi kezelés, a xzoroKt neje gyöngéd
A Tina állal közzé tett köszönet szószerinti suliink, nem egyedül a mi itgyttiik, hanem ráazt | ápolásának a juvúlfts lásson balad alöra; aa ok szövegét kővetkezőkben adjak: kér abból ataxának minden önzetlenül, nemesen
l.ér*ő a gondolkodó polgár a embertársunk u.
v » ">'«»» erelnrtkség-j Ezért „Kérő-eaózetof bocsátott,mk ki «.,«-
w kérelmire, oly L » , Uleke»,i polgártáminkoz, kérvén
Mndk«m k«y^ módon lölmen^t.Mn, ,gennagy őkfit> hu|y ,uret,t adományaikkal kegyesked
jrt&fflKS i J-* e? háznak megépítését lehető? tenni
ból Komócsy, a Petőfi-társulat állal ax aradi vértanú szobor leleplezésére a iárusáig áltál hirdetett pályázat bíráló ^lsoitsági tsgságáról ia le-mondott, a helyette Pslágyi Menyhért latt meg* válssztvs. Biztos tudomásunk van, bogy a beteg _ ■ , , .jc.c. .nuowyo vouu.j nagy ííevti poétánk lm szembaja javul, mit, hogy
■íaíü!i!.ui 1. melyben latén a emberazeretet fog hirdettetni, \ mielőbb bskövetkezzék, — legmelegebben óhaj. " — mig abban kő kövön marad. lünk, — üdülés végen család|ával együtt a vas-
S hogy reményünk nem volt hiu remény, ime megyei .Tarcsa. lürdóbs szándékozik lerándulni, bizonyítsanak a számok: — A Hznii-Frrru<*r»u«li«h tartományi
A nagy-kanizsai evang templom épi'éaéhez | nagygyűlésének határocmányából közöltük cd-kegyadományaikkal járniuk: _ i díg, hogy tartományi főnöké Horváth Lajos
Karczag Bél&né 100 irt. özv.
pártköTökttsl, községektől éa a tetemes részitől a rokonszenv, a jóindulat' és sz elismerés nyilatkozatai éa érkeznek ilyenek még moat ia a törvényhatóságok egynémelyikétífl, a melyekben közgyűlés csak ez idölájt tartatott. Vettem ilyet Horvátországból és a fiumei munieipium tói is. Mindegyiket külön mégköszönni nem vagyok képes s talán nem is volna helyes ily módon . figyelmet ismételten o<ekély személyemre j ^""sk'alTea'Jánw" 10 frt, HoA'mann
Szalaciy Far ouktornyai básfőnek lett megválasztva, nagv-kaané 100 frt, Aleó domborui Hirscliler cség 60 \ kanizsai háztónök éa helyettes plébánossá pedig
Ernő 5 irt,' Nith Norbert jeles hitszónok. Kiegéa
géuitésül kö-
vonni akarni, a jóindulat pedig a melyet eT ira-1 Zaiburecsky Zsigmond lö.tvt,Gölze Kobert 6 söljük még, hogy itteni vicarius Mer Viaoze, tojnráoyomban JiMiiMt, "W^'lfrt, Alsó iendvai föbérlet 60 frt, Lengyel Ujus szentmiklósi páter Horváth Krizosstom, Vajda
u DIm Jam I IraWHHfl G*IS in f» VAMlMlau --------' - mU* ■.AmalaiA
b0«[ Dem rtÜAk W nek'*\h" ir*-|60 irt, ttyflrffy János 100 frt, Szómmá Sándor
svában egyezerre ezen ny.lvános köszönetemmel l00 frt) fbom^a Endre |00 frt, Karczag Béla
feiezem ki mélyen érzett hálámat. Polgártársai bizalmának, elismerésének kifejezése bizonynyal a leg'ssebbt jutalom arra- nézve is, ki a hatalom poíczán áll, de kétségtelenül csak nyer becsben, ha akkor nyilvánul, mikor az illető lelépett arról, mer! ekkor még a leglelkiismeretlennebb rágalom sem mondhatja, hogy • nyilatkozatokat a hatalom iránti hízelgés, vagy valamely érdek angatta. tty lelfögasESl kiindulta, érzem éh érdemem feletti nagyságát a nekem a multhani működése méri nvujloll jutalomnak és ez csak megerősít azon elhatározásomban, hogy követve a hozzám intézett nagybecsű nyilatkozatok legnagyobb részében foglalt felszólítást is. mig Isién erőt és egészségei ad. minden tehetségemet harám, tehát királyom és nemzetem javának .előmozdítására foVdilom. Az által, bogv megváltozott helyzetben bár, de haaonló buzgalommal teljesítem e szent kötelességet. óhajtom iq megköszönni azt, mit szavakban méltóan megköszönni nem < adok. Geszt. 1890. junius 83. Taxa Kálmán.
és István építési anyagokban 200 frt, Ozv. In key Tódorné lOO irt, Bijlisits József építési
Fakuiul saját kérelmére nyugalomba vonulva, palini és ltsaói páter lett, Letünger Kelemen volt tartományi főnök és Szabó N szentmíklósi páter Mária öyüdre, llothmivnn Komán hitazó-
Külföld.
anyagokban S5 frt, Stern J. Mór és fiá építési'nok reáliskolai hittanlF képen l'écsre, Kovák anyagokban 65 frt, Outtman Vilmos 100 frt, Félix hitszónokká Nagy-Áfádra helyeztettek át. Ebenepanger Lipót éa Leó 100 frt, Órünhot | Plander Ödön Segeadröf Szigetvárra háafónökké, Fülöp éa fiai 25 irt, Remete líéza 26 frt, H. helyébe Sogeadre Auerbaoh pácai hittanár jff. Leaaner 10 Irt, Belta Laioa 10 irt; itj. Fnael-'tZlI»ltVBlk T«l|étVfrf bázfgnÖk Mária-GyÜdré "hofer Jóvaef B frt, Hirgcbol4Sde-Í& 4tt,AVeiser^carihsst, Derbics LezaS Nagy Atádra haeonlag József 20 irt, Unger Ullman Elek 50 frt, Ro ! vicarínssá, Puhány Gyula Siklósra hitszónokká, senfeld Adolf 10 frt, Lflvinger Ignác tO frt, Varga Vítus Csáktornyáról siklósi báaiönökké, Weiaz Manó 10 irt, l)r. Szűkíts Nándor 6 frt, Ángyán Aurél péuai vicaríoa pedig csáktornyai fllatkó János 60 frt, Strem Vilmos 6 frt, Szóm- háziönökké választattak meg. Jövőre a novtoi-mer József 5 frt, S<egő Oyula 2 frt, Kálivods atusság Ivanövicsról alsó-Segesdre helyestetet át János 1 frt, Ledofuby Ármin 5 frt, Pollák 60 — JnUloisi Uloaztás. A helybeli kő<ség kr., Hérics Tóth János 5 frt, Tóth József I frt, j elemi nép- és telső népiskolában a taoáv végén Plosaer Ignácz 5 frt, Grózony Sándor gyűjtő 11 a következő jutalmak oszlattak ki: lek. Babó* frt 50 kr', Kereskedelmi s inar Caaino 10 frt, chay György ur I darab ca. k. aranyát kapta: I Morgenbeaser János I irt, Nucsecz Józaef 3 trt.: AHenthslIer Ferenc IV ik fioazlályu tanuló, T. ' Végösszeg 1589 frt. Ezerötszáznyolvankilenc. Oroszvtry Gyula, Bilisils József és Fábián Ferenc Midőn a fent kitett összegről ezennel számot urak 10 frankos arsnyalt kapták : Knáusz Julosa adunk, nem mulaazthatjuk el. hogy a felsorolt H-ik felső, Bárnerth llermins I ső telső, Rohland kegyes adakozóknak szivbffl jövő köszöbetünkat, j Angéla IV-ik, Czakier Vilma III ik, Meskó István a legmélyebb hálánkat ez aton ia ki ne fejezzük- Hl 'k, Gártner Julán U-lk, és Schvartz Mari (7 ke-Szíves adományokat a szent célra méltóztas- rületben) II ik osztályú tanulók. T, Knsnss Hol-
- A berlini birodalmi gyAlésen s birodalmi kancellár oly nagy horderejű kijelentést tett. mely reánk nézve is nagy hatású. Kijelenté ugyanis, hogy a fennáló szövetséget hüsígeacn /mtartani d van liSCáföicS a birodalmi tormánf; s nyomatékosan hozzá lelte, hogv az Otaszór-tsággpd való nsSttíslg ftnn fog állani még akkor úr, M a jelenlegi mmiitter vimalépne it. Nagy jelentőségű szavak, melyek biztosítják az Oatlrák-Magyar birodalmat, hogy a szövetség nem csak nem lazblt, hanem uilárdnbban áll mint valaha állolt; a birodalmi kancellár ugyanazt fejezle ki, ssit előtte Kálnoly külügyérünk mondott. E katlőa nyilatkozat megnyugtathat mindenki! az iránt, bogy a béke áldáaát élvezhetni fogjuk há-borithatlanul továbbra is.
A •saaslbárl Igy< mely oly nsgy port vart fel, nemcsak as angol, hsnem a francia kor-mánytís nagyban foglalkoatalja; az angol kormány nyilatkozott az ügyben, a~ kijelenté, bogy az a cim >zanzibári snlianaius fölötti védnökség' csak a sultsnatus területe feletti védnökséget je lenti, s ebben a szigetek és a szárazföld jelenté' kény réme értendő. A francia kamara pedig es ügyben való tárgyalásait, addig, mig as ügy Ang liábsn lebonyolítva nem lesz, elnapolt*;-.- igy egyenlőre a békét, ez a kérdés sem fogja Európa államai közt megzavarni I
■serbla heJIIU A szerb kereskedők állást foglaltak saját kormányukkal ssemben, amenyl--ben, kijelentették a kormány előtt, hogy elvárjak attól, miszerint minden kereskedelmi ősssífőíSí kerülni fog Áusziria-'Magyarországgal Kernben.. A szerbek belátják, hogy a viszálynál Ok búznák a rövidebbet, s ime most hajlanak toár felénk.
aék az evang. lelkészi hivatalhoz juttatni. A nagy kanizaai evang. Gyülekezet
Nyilvános elszámolás.
nagy-kanizsai evang. Gyülekezet több évi aUkásMlet * komoly meggondolás után folyó 1010. év január havában a caengeri utcán fan-rfasá vásáralt hogy régi hó vágya, mely egy templom bírására irányult, végre megvalósuljon.
A gyttlékezetben azonban inkább a hajlam, a buzgóság, e a jóakarat volt meg, de hiányaott
Lengyel Lajos
gyülekezeti felügyelő.
l'homka Endre p>n<lu«k ■ pentánok HUttir Lajos ' h. lelké.t.
Különfélék.
— A király Itthon. A
ember" hagyományos magyar szokáshoz ragasz kodva, magyar vendégszeretettel gyűjtötte buda vári palotájába ismét a magyar és osztrák delegáció tagjait. A házi ur, magyar huszárezredesi ruháját, melyben az előző ebéden megjeleni, az utóbbi alkalommal gyalogezredesi öltönynyel cserélte feli. A király jobbján Tuta Lajos gróf, bal* ján Cz'artomhj herceg foglaltak helyet. A felség si ebéd alalt igen élénken beszélgetett Tiszával, ebéd után pedig agy óráig értekezett a jelenlevőkkel.
— Rásujáadék * klrAljr kisasszony, nak. A lainzi kastélyban, ho! Mária VWféria tő-
dizsár ur 5 drb. ez'ist frtfa kiosslalolt: Saabó Jóuef VI ik, Kiss Imre Ill ik, Deli Mariska párhuzamos Ill ik és Kwonczi Mari Eötvös téri i-ső osztályú tanulók közt. Kelt Nagy-Kanizsán 1800. jjui 22. Ai igazgatóság.
— Villánjl Henrik, városunk szülöttje, németországi tanulmányutjából visszstért és sz I alkalommal megsisrezle magának a bölcsészel-tudori oklevelet-is. Legközelebb egy tudományos monográphiát fog magyar nyelven közzétenni, .legelső magyar Ur, Seuatsaa Ede, helybeli főrabbi
azon nagy ki'üntetesben részesült, hogy a berlini I congressusi hitközség próbahitsxónoklaira meg-| hivta és esetleg vele fogja betölteni az Avb ba-\ lála által megürült berlini hiiuónoki saákat .— Bármennyire is örvendünk eme kitüntetésnek, | mégis legnsgyobb ssjnálattal vennők a hírt, hogv a meghívásnak lisztelendösége eaeileg engedni | fog.
' — Lepnek mull számában egy közlemény j jelent meg, mely azt állítja, hogy a n.-kanimi evang. gyülekezet Csengeri-utcai lundusán felál-I litandú imaház tökéjének gyarapítására kegvado-mányokat gyűjt Felkérellünk annak kijelentésére,
hercegnő most tartózkodik, Bécs város küldött- hogy emiitelt gyülekezet nem imaházat, hanem aége jelentkezeti, a a város hódolatát jelentve ki, templomot épít, s nem lökéaiteni akar, hanem a átadta a amaz ajándékokat, melyekkel Bécs; kegyes adományokat ez é. november hó l-én elváros emlékezett meg róla férjhezmenetele! készülő uj temploma építési költségeinek tedesé-alkalmáva!. Az ajándék áll egy üdvözlő feliratból sére forditandja.
s egy díszes dobosból, mely Bécs városának 161 —vBebfl Idetett. Azon elterjedt hir, mintha pompás aquaretl-látképét zárja magába. A föher- én Rátonyi János m. kir. honvádhadnagy urat czegnö mélyen meg volt hatva és ugy 0 mint tettleg bántalmaztam volna, tendeniiosus kohol-Ferenc Salvalor főherceg szívélyes uavakban fe- mány. Köztem és Rálonyi hadnagy ur kózt olyas -jezték ki kössönetükei, s nagyon megdicsérték a mi nem történt, a mi tiszti rangjának legkevésbé művészi kivitelű ajándékot. is hátrányára lehelne. Kiváló tisztelettel Rotschild
— Id vari hir. Húhtnlot herceg első iöud-1 Ödön. varmester, ki a magyar király kíséretében érke- — A pelgárl egylet tekézö társaaága ked-
ze(( a magyar fővárosba, Sopronba utazott, hol, as olt államáaozó huszár hadnagy* fiát lógja meglátogatni.
— A ■slmieeterelaAk a magyar ael* aésselaek A magyar színészei mint a nemzeti kultura egyik legérdemeaebb faktora azon anyagi kitüntetésben részesült, hogy a miniszterelnök, a színész-egyesület központi bizottságának
den — vegyis julius l én — tekeversenyt rendes, a melyre a polgári egylet tagjait és ezek vendégeit tisztelettel meghivjs. Kezdete d. u. 6 órakor.
— Rslkevéay tolvaj elfogatása Valami Zankel Ferenc nevű morvaországi olmülsi illetőségű szobafestő legény Ssékeslehérváron lopás hintette miatt helyesletelt vád alá, jónak
eleg bangón irt levél kíséretében költség fede-1 látta asooban onnét elpárologni. A Szákeetehés. sésre kétezer forintot adott. | vári kir. törvszék azoaban megkereste a nkani-
Nagy-Kanizsa, Vásárnap.
Zala 20! szám. (4 lap!)
1890., junius hó 29 én.
nai rendőrkapitányságot, hogy nézzen egy kicsit utánna, wrl a -piktor ur alighanem Kaniitaafelé vette utjál- Mire rendőraéyünk Zaukel uramat csakugyan nyakpnósipték a város területén, a kir. ügyéssaéf pedig viassakisértette Síéketfthérvárra.
— Hirtelen halál. Farkas Péter etsireg nyei cipétt vőlegényé volt egy helybeli stakács-nénak; mull vasárnap bejöti mátkájához és ho-apu neki egy pár saját kezűleg készített cipílt, azután lakást szemlélt a hol egybekelésük után laknának. Estére kelve az idő itt benn bált N.-l
~ A f
/ 3
jegyzékbe, akár marsdt hátra cselekvő vagyon,ia hópiskoíábali vs'ó okiadénál általánosítani, úgy akár nem s a hagyatéki Melék kiszabásához saük- sí erők nem szétforgácsolva irinl tddig nits-más séget adatok hsaserzéss körül minden késedelem eljárás állal külön — külön érvénya«ii«nék te-
nélkül s teljes erélylyel járjanak al s az Illetékek hétvégéiket; lunom egy, a legjobbaknak ellenert kittihásál lialadéktaraiiul eszközöljek. álialáuot eljárás köré tömörülnének, aminek as
— A Jrgr>ék névaars Lapunk kladójá 'a jó eredmenya lenne, hogy inindsnkí ezzel fog-
fiak nyomdájában épen most jelent meg ,.Cala-■rgje liates klufgslaalt, paiiltlask kliaégsaldatl besnláas éa a bérjrgt-itll névsora. Aaaieállllotta lHa»k®vleli g.ajaa " A két nyomatott ívre terjedi füzethez,
Kanizsán régi jó ismerősénél, az urasági kertész- még egy melléklet van csatolva, mely a jegyző
lalkosva, at mindenoldalúiig, * lehelő legtókéie-lesebb mód >a ki lenne Ie|iessihei0.
E',aii esame, mely a hasal tanítóságot jelenleg élénken foglalkoztatja, s mely a magy. ayslvta-niiásának gyökarss refíriuátására .van lífvhtya: A ta agyar nyelvtanításának általánosítására a
nél. Mikor reggel felébredtek Farkas Pét?r az I tégeknek szükséges nyomtatványok s papírok | betttí értelem gyakorlatok alapján ^ ágyban jó iaün nyújtózkodva házi gazdájával be- árjegyzékét tartalmazza. A /iliet Fitchel Filllíp
szélgeleii. Beszélgetés kii*ben egyszerre lehanyal-j kiadónál SO krérl kapható, mely integet legczélite
lott a leje, elhallgatott és néhány másodperc alatt balon volt. Az orvosi szemle szívszélhűdés! kon slaláli. Ez hál elmondhatja, majd ha odaér, hogy | jegyző uraknak, ö mint vö'egény meni a másvilágra -<- A gtlsrl lak, llssllé
abbén postabélyekben leket beküldeni, mely eset ben a füzetke bérmentesön lesz beküld ve az illető
- Aa lakslsatéktk éa I. tanllók «• egylet által láyelaaébe, Egy teljesen nj itkolaberendezét és rendeseit nyári mulatság a legfényesebben'sike- felszerelés olcsó áron eladó, növeltben tudako-rü i, mini mindenkor ugy ihosi is e mu'a'ságia Izódbainl Villányi Henrik, volt inlézeltulajdonosnál
vidék összes intelligenciája megjeleni, hogy az Nagy Kanizsán. Baityániulci fi. itja egylete', mely már annyi jelét adta léijogo-j — A nAk pArtlof AaAnak anitságának, üdvözölje ét hogy egy kellemes dé-[—
kétségtelenül
Valamiül minden néplsk. oktatásánál ujy a a magy, nyelvtaníiásánál is — kü'önöaen a nem magyar njku népiskolákban — a tt^ltáa ered menyének a sikrri) csak íijy biziosíiltaiő, ba il«a-lábad vagyunk,'.. x)l. a céllal, í s lansnyaggll, . 9. az eszközökbe1, 4, a módszerrel.
A< elemi iskoht msgy. nyelvtanításaim) a oél az, hogy a gyermek tlsatán, a természete* hang-
nagy része vau a valódi, Brandt Richárd gyógy- sA'ypzásHal ludjon beszélni, vagy gondilláiéit elő
lásukkal a nők kegyét megnyerve, minden tttávA Második, 7 a siker erdekében eéyfk litltétil
luiánt szerezzen magának. Nagyban emelte a jó! szerész-féle svájci láhdscaok (70 kr. a gyógyszer-1 adni, Szokat leírni, a hogy ebbeli tépviaáget n kedvet lek. Sebestyén J-Vssetné és Dr. Viola lg- tárakban) mai zdierjedt-éiiében, a. mennyiben iskolából kilépve a gyukorlail é tiben le' érvínye-nácné páratlan vendégszeretete, kik a vendége- azok kellemes biztos s teljesen fájdalinailan ha- aliliarse; Jt kel gnsdsg o/s inával és igen jó borral megv«n-díge'ék ; adja az Isten, hogy ezl igen sztmos évig megie íessék és nemeskeblüeégükéri és as egylet iránti jó akaratukért kísérje Isten áldása őket.
/Az összes nevejél; 103 frt ft 'OTrT TsIBTrzetgk névsora • 'Fek. tíiingly Károly egyleti elnök ur 5 frt, N. N. Hshól 2 Irl 50 kr, Gnmer Lajos FelsO-Rujk t friv Unger János Felsfl Raji 2 In, öz?J Séiley LÉszfóné Gelse 2 Irt, R izsa Teréz Gelsejl 2 Irt. Egy lorinl és öl ven krajcárt Tizeitek felül:
szert körükből kiszorítottak s msnapság az enté'Z tési zavarokban. (székrekedés), szívdobogás, vér torlódás, fejfájás síb. ellen csakis e labdacsok liSszo&tianmk;
Tanügy.
A magyar nyelv tnnil&aAitnk Keresnury György fWse S/igéi, Sebesen J.zset állHlálltmil <•*« MUtfiiö* i«kllltet<
tel az Idegen njku InkolAkrii.
Az iskolának a lelke a tanító lévén, nagyon termés'éles, hogy annak egyénisége az iskola beléleiéhen kifejezésre islal; miért is nagynn találó az a mondta i »Milyen a. tanító, olyan az iskola.< Miuián -pedig minden laniiónak az egyé nisége nem egvlorma, miuián a iHnanyag meg- j gyakorlatok kezdetben.
Gelse, Grósz .Lajos Dióskál, Bsranyay Ö lön Pa-cta, Vizlendvay Sándor Duzsnok, föl. Király Elek I Hahói, Glavina -Károlyné Gélse, Hegyi Bálininé Gelse 1.75 kr. Egy foriiniot flzeiek leiül: Sebőn-b*rger Józsel Balassa Gyarmat^ II írvát Isiyán Leienye, WeinGerger J ikab Z Egerszeg, N. N. Nagy Kanizsa, Sommer József Ni-Kanizsa, Leit ner Simon Eger-Aracsa, Péter Ferenc Gs'se, Ta-labér Lásc'ó Lipót. B-itibeim és Guili N.-Kani tsa, Wol' Sándor Nagy-Kanizsa, Grün'e'd J tzsef Sormás, tőt. Modtovics János,. BergerholTer Ká roly Gelae, Székely Tivadar, Klein E., Z-rkowllt
Lajos, Blau B 'la, Rozenfeld Józsel, Fodor Károly, ——
Dr. Schwartz Adolf N Kanizsa. 50 krt. fixetiekd gyak előadásánál nétö jár el egyönletüen, a tan leiül : Kolin Pal, Málhé E'ek Gelse Gróaz Sán-1 anyagot alaposan, vagy kévésbé alaposan dolgozza dor, N, N ás X Y. Nazy Kanizsa, Waldhauser fel> ? lanitásban nagyobb vsgy kissebb szorgal-Ferenc Eger-Aracm, Koltay Kálmán Hah ti. Viz-|m»l 'él1 ki, — ugyanazért az iskolák belélelél lendvay József Jluzsnok, J'e'ricli Lsjot Buslsk, [.szemügyre véve merem mondani, hogy maid
a tananyag helyes megválasztása, E már nehe-| tebh munka, a eft egy értekezés szűk keretében Inam is Itliei előadni, D<i hál mi is a tulajdon-j képini tananyag a magy nyelvtanításában VNem | egyebb mint a magy. nyelvban előforduló azavak, s nyelvssjátságok — a melynek as összeállítása asonban gondos, * behaló tanulmányozást igényel, A tananyag tanfolyamok aaarint a gyermekek állal már Ismeri fogalmak körül legyen osoptr--losllva Nem tanítható ugyanit a gyermeknek -oly magyar szó, amelynek logalmH ncn órti. El -| vül állitluitó tehát leli előbb a lorgalom, atuián annak magyar megneceatae. Nem akarok, azal bővebben foglalkozni, hogy a logalmak. a népiskolában mikép aaj tliiatidők el, a milyen etzkö* nikkel. Hisz annak a szolgalaiábsii mindsn népiskolai tantárgy áll, de kü>öuösau a betsád ért
váiajziása, s annak_jnikénii letdolgoiáaa legnagyobbrészt a lanüóh&l magától tttgg. -a miután — !
Nagyon terméizetes, hogy a magy. nyelvi tananyag at el-ő évfolyamba" : a gyermek körül lé-
it — az ez iranybam" eljárás minden tanítónál más és m'ás, miuián mindenki az egyes laniár
Pálly E'ek Pölüskétö, Róhm Jóssel 80 krt. A szí-
ves előfizetők fogadják bálás.köszönetéi a gelsei akarom ezzel azt állítani, minilia azért a* álla
lános eredmény, az áltá'ános őzéi, mely minden népiskolai okiaiásnál egy és ugyanaz, elérhető
-fiíik, tűzoltó egyletnek.
— Kévéaaérac'éa. A kávé it lehet méreg
amint könnyen elgondolható, s ami lermesieies i te^o targyak magyar megnevezett, t ások johb
lulíjdontágal. Minthogy at iskolába járó gyermekhez lihk'izelehb áll as iskola, ugyauazéri az iskolában telező tárgyak magyar nevei képezik aa alapol, melyből — mindig uj meg uj tzókal elsajátítva, s a meglevőkhöz hozaalüzve, azokat összekötve, s minél lölib oldalulag begyakorolva, mintegy léglát — légiára rakva, azon epülemek kell lelemelkednie, melynek neve: a magy. nyele it beszédleli képességének at elsajátítása. At iskola után a szülei ház, tiázi állatok, nelyseg, lakotok, keri, világtájak, utak, tzámólöld, erdő l . . tib.
minden iskola más — más képei mu'si.*) Nem
Dr.. Müller Ottó Berlinben dolgozatot adott ki, nem volÉUI> merl lli»1 • lantlónak oly sok eszkói; Mrrendlien Itniland ik a magyar szavak, illetve
. . '. .. - - ' I xll___J.ll.I__________Íj. _____. - mJL , ,___
melyben elmondja, hogy egy 26 évet fiatftlem beméi, ki mindig htsBsé; idegee, különben azon' ban aoha bateg near volt, 4 csésze erőt kávé megiváaa ntán, daczára, hogy meglehetősen erőt
áll rendelkezésére, hogy as egyik emezt, a másik amast használva, « kitűzött célt átért elér j heti, ha aal mindig szem -előli tartja, kitelhető-!
a magyar nyelv, mint at a tulajdonkénen! boáz.-éri. gyakorlatok alalt történik. A felelelek mindig tétjei mondántan"10l,rénnek, TermétiCtit,
minden igyekezettel annak megvalósítására törek-! |j0gy aTiantnyag leldolgoaátára nézve különbség
kávéhoz volt mikva, mérgezési tünetek léptek »aik. Aal siokták mondani: .Minden ut Rómáha|v,lD M jukolftk közöli. EgflWusJosztatlan iskola föl. Midőn szerző a beteget látta - három órá- í v**et'* Csakhogy tzerény véleményem szerint, In. Bem végezhet annyit egy és ugyanaton időben,
........... ni i beteget'____ ________. __ _____, ____ -
val a kávé megivása ntáa — az izgalmi stádi-1 minden uion el leber Is oda júlni, mégsem «sy ) atiot egy lalusi ontott Iskola, ez vittoni nem umban aolt. Az arc átiomlokerőben kipirultak, form* "inden ut, hanem a tok útközül okvetlen i»nny|i, mj„t egy vároti itkola.
. .jihbs— . .i--------U...J- ------""—k A bettéd éri. gyakorlatoknak at tlapja pedig
a itemleltetéi, átért at,egétz magy. nyelvi tani-látnak it lehetőleg a azemléltetéeen kell alapulnia, mert a magy. sti annál bittosabban marad méf a gyermek emlékezetében, ha at a tárgygyal östtekőtMétben taníttatik, a melyre tonatkotik. Aa alsó lokon pedig a szemlélteién etkerülbeilenül szükságes.
A/vidéki néptanító.
izzadtsággal boriták, az érlökéa éa a lélegzés ;VM • melyiken haladva hamarább, biztosab-szaporodott, a mellkasra tett kéz föltűnő erős |b,n 'éh®1«»» íu"". » melyiken a nehézségek, aaivaükődéat tapintott; e mellett a bet*g feje *ks»í4ljrok könnyebben legyőztök, a mely léhát
kábn't veit és szellemi n yngtalaneé g kínozta. Jégpilulák éa morphin bevétele ntán a kellemetlenségek csökkentek, de a bete még nagyon
a legnagyobb garantlát nyújthatja arra - nézve, bogy a kiiüaöt' cél a legbiztosabban e'érhelhessék. Öe ha a fent mondottak t, i. a tanítási eljárás
Natr. bromat
nyugtalanul alndt Másnap m aMgát éa kiafbku szédülne Volt. használata után a követk'ez^ ntpen foglalkozását ismét képet volt folytatni.
■e ■lalsalcrl loléakedfa a btgytlé-kakra ttéav*. A pénzügyminisztérium arra a tapasztalatra jutott, bogy az adóhivatalok nagy réut a hagyatékok pontos bevallásának ellenőrzésére rendeli jegyzéket renvetleiiül, illetőleg sza bályelleoesen vezeti a nevezetesen elmulasztja a halálesetek bevezetéséi nemcsak á vagyontalanul, de sokszor a vagyon hátrahagyásával elhalt egyéneknél is—A szóban forgó jegyzékeknek pedig a kincstárt jogosan megillető hagyatéki illeték be-azedése «étjából igen tontoe rendeltelése vatr a azok hanyag vagy tzabályellenes vezetés folytán jeienlékeny hagyatékok Is illetékezés nélkül ma-radbainak, ami a kincstárnak kílzámíthailan kárt okethai. E< okból tehát tzigoruan meghagyta a peoaügyminiazier at adóhivataloknak, hogy a ba-láleseti bejelentéseket kivétel nél'tfll bevezessék a
adtnakérezle; külömbiizősége általában a népiskolai oktatásról
áll, kiváltképpen áll ez a magy. nyelvtanítására nézve, úgy annyira, hogy e lekin'etben bátran el merem mondani: >Ahány iskola, annyiféléi szokás. <
Ezekből kilolyólag azon kérdés merül fel, nem volna e előnyös, ba a magy. nyelvtanításának a tnódja, a mikéntje általánosillatnék a népisko
IakolMNzerveiikpdéM
A jövö tanév kezdetével Nagy-Kanizsa városa ... - , , .. .egy uj tanintézettel gyarapodik. A helybeli izr,
Iában o'y módon ugyanis, hogy annak tanítása hitközség, egy régi óhaját megvalósítandó, isko-minden iskolában egységes elvek, módok azerint iáját ujjá szervezi, az altólokú kereskedelmi it-történnék. kólát köaépkereskedelmivé, az elemi iskola lel-
Ezen -eszme, mely a hazai tanítóság körében i (Obb oatiályait pedig négy otalályu polgári iskohvá ujabbaá szü'eletl, minden esetre ^érdemes k Ulakilja át. A jövő tanév kezdetével azonban megfontolásra, s annak minél bővebb, minél be-Uak a polgári iskola fog megnyílni, hatóbb megvitatására. Mert véleményem szerint, Esen szerveszkedéti munkálatokra állítólag s hiszem, hogy ezen véleményemet mások is awn körülmény szolgáilatolt okol, hogy a keret-osztják, ha eten lektnfetben sikerülne a msgyar keáolmi iskola régi szervezetében a kor kivánal-iiyeliManitását egységes elvekre fektetve, annak j mainak mbbé meg nmn |e|e|i, átalakítása tehát
•^AÍfSola képit aeacaak a laattó aljartaa katimita I "^ségessé válván, számára egyúttal alapot kel-oeg. ha»«n a taaniók miniinégo ia. Ezt sokszor otfetejtik ott I '«u leremieni egy négy osaiályu polgári iskola a hot a tatiió működésiről egyoldalúiul;, 'téliek, s»rk. alakjában. — Ha esen lerv' oly keresaiülviielben
Nagy-Kanizsa, vasárnap. !.•■■' ' fog részesülni, aminőt ily nagy szabású taniniá-1 törtéint amennyiben a
Zala 26 szám. (5 lap.)_
innyiben a láp addig volt eaerkees-zét igényel, hu ujabb épitkezéáek által megírat-1 tője megválván a Háai aaasonytál, e lapot most
a áa^llA tanti.Mnlf L* n. . .nkainu I PillAwoí I aa ll.i. t a k«l» >»Ai u«»aiut A ia, aiúát I*
nek a kellő sxámu tantermek, ha a stttkséges gyűjtemények és inusaumok leltserelve lesznek, Klgy, htgye tanuló iljuság a atemléltelO oktatástan lóg részésülhetni é-t végül, ha mindennemű tanintézetnek. népiskolának, polgárinak, kereskedelminek meg lem a "külön igazgatósága: akkor a helybeli hitközség oly iskolákkal tog dicsekedhetni, a minőkkel a* országban aligha második hitközség.
Hu jövő évben a kereskedelmi iskols megnyílik, aj építkezések elodázhat at szükséggé válnak, mivel a jelenlegi épü'eiet az aj tanszer muteu rnok és a polgári iskola lógják ailoglalnt. A szükséges természetrajzi. pljyalÉaiTTőlÜrajzi és árnismei gyűjtemények beszerzése, a meglevők kibővítése tellállenUl szükséges, bogy a tanu'ó frjuság ax oly eminens praktikus kereskedelmi tudományok ezemlélieiéaébsn is részesülhessen.
Az igaxg'atóság ketté oattása pedig már aznn körülménynél lógva elkerülheteilen, mivel hal leányostiálynak, négy fia e'emi és ilu polgári iskolának wssga'ása egy siemely állal, .különösen akkor, ha az az egy, egyft'ial tanár ia, em beri erőt túlhalad
A mint halljuk, ez. idáig csak rajztanár! állásra lett pályázat hirdetve. Örömmel konstatáltuk nag^MértrtBzdeméDyesést ék érdekkel várjak az ügyek további fejlődését is és reméljük, hogy a hitközségnek ax oly nagy áldozatokkaLJelvatalt kultormisziója léoyesen sikerülend. Zoe Vita.
— Bírálat g) uinasluml tau tervünk-rftl. Ssibwürk Ede dr. badeni tanulmányi ló-igaagató a >Deutsche B'fl ter« legújabb számában legnagyobb elismeréssel nyilat kőzik a magyar gymnásiumi tantervről, félemlítve egyszersmind a keresztülvitelének hiányalt is >Egy racto nális Ismérvei vettünk Magyarországból, ugy mond, melyet Dr, Kármán, a budapesti tanárképezde tanára közöl velünk. Ezen tanterv 1847 óta van érvényben. A legjobb közé sorolandó, I ami valaha a gymnáaiumok tanügyi szervezeté ről iraton, azonban arra' a meglontoláara indít, hogy a nyolc osztályú magyar gyiunasium ax 01 mérsékelt óraazámávat a lierestiülvitel kellő les hej őségét nem nyu|tja..
Tudomány, irodalom.
A > Képes Családi I epek" legutóbbi azáma ismét oly dúsj tartalommal jelent uieg, mint azt eddig tapasztalta az olvasó közönség, Braukovica György, szerkesztő és Murányi kiadó uruk senuni áldozatot s faradságot nem kiméinek, hogy egy részről a legjobb irodStriü erőket gyűjtsék a lap kórebe, másrészről pedig hogy annak díszes kiállítása a magyar művelt kőaöneéget kielégíthesse. A lap munkatársainak diazes névsorából idletulitjük ez alkalommal a következő ismert írókat: Jókai Mórt, Tolnai Lajost,' Komócsy Józsefet, Mikszáth Kálmánt, Dalutady Győzőt, Lauka Gusztávot, Kudnyánszky_ Gyulát, Temér délkel, Brankovics Györgyöt, Pósa Lajost, Frföí Josselet, dr. Szíklsy Jánost, Tólgyesy Mihályt, Palágyí Lajost, Palotai Ákost, jJncedy Lászlót, Mursy Károlyt, Mery Károlyt, Petry Mórt, Dr. itodiizky Jenőt, Beníczky Bajza Lenkét, B.ilbner Línát, Nsgyvárady Mirat, Kuliffay Benitzky Irmát, Hevesiné Síkor Margitot, Hermath Lujtát, Karlovsak y Idát, V. Gaál Káró,inát, e név sor elég voqSó erös arra nézve, bogy müveit magyar osaíedstnk hü pártolót és előfizetői tegyenek e képes szépirodalmi és ismeret lerjeaztö lapnak, a meiy f. é. joltus 1-én lépett tisenketedik évlo-iyamának a második felébe nemcsak a legélénkebb, a legváltozatosabb bsnem a legolcsóbb heti lap, a mennyiben előfizetési ára csak 3 forint, agy félévre, a I frt 60 kr., egynegyed évre. •Midőn t. olvaaóink figyelmét, eznital is felhívjuk s
• Képes Családi Lapokra • tájékosásul közöljük legújabb (2tS-ik) számának a tartalmát, amely a következő Egy szép byéna, (Eredeti regény a
• Képes Családi Lapok* számára. Folytatás.), —ftotaay Lajostdl. — Elet — filozofit. (Költemény.)
Jnezedy Lászlótol — Kopaszság és fejfájás. — y.-101. »E-s.« Bölcs Náthán. (Elbeszélés folytatás ás vége.) Lsuka Gusztávtól. —. A fogadniI gyermek. (Elbeszélés.) Kondor Laputól. Kinek ihlette) I . . (Költemény ) Teléki Sándortól. — Babonaság a szalonban. (Folytatás) K. Benitzky lr-10*101. — Egy Anyóka naplójából- Mericzay Ír mától. — Mindenfé e ^^
A ,,Vsgjsr k6ale*e*eay" széles körben szépirodalmi lap
Palágyí Lajos, a fiatalabb írót nemsedík egyik általános jó hírnévnek örvendő tagja vette át. Eddigelé két azám jelent meg aa uj szerkesztő neve alatt, a ebből látjuk, hogy Palágyí körül aa írók legjobb tagjai tömörültek. A legutóbb megjelent számban Gáspár Imre és' Zemplén Árpád költeményeivel találkozunk. Prózai cikkeket írtak: Spektator, Váradi Antal, Fenyő Márton, Nagyváradi Mikaa. A női közönségnek melegen ajánljuk e lapot
Aa „Aradi Kftal«ny ' is szerkesztőt változtatott. Boros Vidi tanár a< államszolgálat ból eredő iakompatibilitáa folytán visszalépett' a a lap szerkesztését 1rásárMyi Béla vette át. Boros Vida távozását a laptól sajnálattal vettük tudomásul; d« megnyugtat as hogy as új szerkesztő Vásárfielyi Béla lett kinek avatotteágát, szákértelmét ismerjük, as .Aradi Küelöny*. nek csak gratulálhatunk as uj szerkesstőböz. T. tanitó urai nemkülönben « (. ttkolatzéki
tag urak szives figyelmébe. A lejjobb Naitmlaili 1'ildsUr álla Uiisosa sagráfljeitelell 11 Ur. Kiss Aron a Néptanítóit Lapja 1890 dec. 24 iki 104. szám 328 oldalán ext mondja «A jtépökljiléal liinkünyv-irodalom terén a csáktornysi tnnitók által átdolgozott Számtani Példatár n legjobb.
A timélt. Vallás- és kö'okt. m, k. mi aszterium által 1890. évi 16114. sz. a eleni népiskolák számára áltelAaasan engedélyeseit tan-
Ntáatsui Pétdaiar a» elemi népiskolát számára Ambros Józnál és Kopeczky Ferenc hasoticimti mü'e u<án átdolgozta a esdklar
_ lfiftfj. junius hó 29-én.
agy —■ a legbethátóeahh eszköze. Korunk a művelődés saásads ; s mégis éppen e lelvllágosodott korban kell soksxor hallanunk, tapasztalnunk aa Isten és emberek ellen elkövetett gonuss felteket. Manapság a gyilkolásokíSiilonállások, templom s más rablások majdnem ni'ndennapiak. 8 mi »n-. nek igen sokban aa oka — nsm más — mint népünk között aa oly nagy mértékben elharapódzott vsl|á«ie'sn<ág.
Msgű'ödve vesazük észre a nép egyes rétegei -ben elterjedt vallástalanságot, a* erkölcstelenséget a mindebből kilolyó siámtslan roe«», elfajult cselekedeteket. S ba keressük e sxomoriió jelen-sé( I orrását — Ismét c«ak a vaJásiaisn'ávnál állapodunk meg
Val áa nélkül társadalom nsm állhat fenn — s v(iliás nélkül élni; világos- nappal söté'ségben járkálni. Kik vagy mily tényezők vannak hivatva arra, hogy ezt megszüntessék?! üzyehár köny-nyű rámond mi: az Iskola. Nemmai felelek, as ilyen laikus gondolkodó főknek. Ti — II' szülök Vttgyl.uk e'ső sorben hivsiva arrs, hogy gysrme-keltekben a nemes, a jó befogadásira elökésxit. s#iek a la'aji: példás magavinalatetek, «fbM<«eőe életetek — humánus csstskedeieitek s vallásos szellemmel álltatott kezdetleges nevelésiek állal.
Az iskola, mint humánus navslöiatései, eoután úgyis igyekezik ma^ssto* hivatásának megleteti, De lis a i.'s'ilid nem teljesíti suté sttaiii ktlfsles' * ságét, ugy as iskola a neki áladon Ingó tündéméit tómra Istennek oltári nem emelhet. Kezünkbe adtfak egy ilyen neveléssel ellátott nebulóit, Isten es letótmráinink iránti tiwrte'et t szereteire való gerjesztésünk- előtte == nsak pusztába kiáltott szó.
Vsgy tegyük fel, ha he logadja is — csak addig lakoaik benne, inig isméi nem látja szü'étoek
nyal ktizs. e'emi népiskola laullAlealUtele, gonosa tetteit, nem hallja azok lórtelmes karom
ti.
III.
IV.
V.
füzet
t-so 11.
III.
IV.
V.
osztály
15 kr. |6 kr.
16 kr.
15 kr.
16 kr. ss. s. k.
leira
A magon minüteriumnak (>714 tóban s többek között-ex loglsliaiik ; A csákior nyai elemi népiskola tantnstüleie .... által ál dntgozott példatár . . . mód-ser tekinieiében a legjobb elemi népiskosi tankönyvek köxé Iqg tartozni.
Magy. kir országot közoktatási tanárt. 'Jegy zék 476. sz. Suppsn Vilmos igazgstó ur bírálnia ezen Száiniant Példatárról: >. . . , Sem ludouiá-; nyos, sem didaktikai s/e'iipontból a könyv ellen: nem lehet kifogást e-nelni Kivált utóbbi axem-pontból remeknek mondható, mely a sorallio-tás körüli következetes i-ljárás, a leiadatok exi gorű lokozatosságit. és azoknak csoportosítása tekinieiében mtnIAAt szolgálhat. . £u ezen kiváté beesd könyvet . , . engedélyezésre ajánlom..
Kívánatra mutatvány példánynyal készségei szolgál á kiadó:
Fisehel fSÍSp könyvkereskedése, Nsgy-isaissis 6* Csáktornyán.
C S A R N Ö K-
lódásait. — Jó pé'dával járjon tehát mindsn te* I kinielbeu a szülő gyermeke elölt, a legkisebb rossz -csslakedeleil ae lisgyjon bttntelés nélkül s éreztesse gyermekeivel szl: hogy mily jó Isten a | iók Iránt, de oly rettenetes a gonossak iránt ia. I Igy kedves síü'ök és nem másként — msrt ha tl válreteit munkássággel segitítek ebben sz iskolának, akkor bizton mondhatjuk : hogy a minden ors<ág támasza, talpköve a tiszts erkölrs nea veszel, a bóriőnök cella lakói nem saaporodnsk.
Nájoet-S«t.-Miklós, 1 R'.KJ juaius 24
Magyar Lafot tanitó
Közgazdaság.
üagyar Ipar.
lm: Nyári Eloraf;r gráf.
Felhő-irnyék.*)
A sok sok bús szerelmi dráma Osnevegyülve oly szetii lett; Mert minden, minden esak igaz tág, 8 a többi képzet: álom, ihlet.
At ihlet it, csak igy, költészet, Ha igazságon, valón épül, S az én bohó szerelmem mind Fakadtak, szivem íözepébSl.
S a sok-sok bút szerelmi díjímv, —_Bár itt-ott pár könycseppTí?járta Engem megnyugtat, felemel még, S dallamá válik pletyka, lárma.
Benedek Aladár.
A bűntények egyik irtó eszköze.
Nem mannlicher fegyverről — sem füstnélküli lOporról akarok itt e b. lap hasábjain szólani — hanem ama fegyverről —■ mely korunkban.as oly nagy mértékben elharapódzott erkölcstelenségnek
1.
A hagyomány 1
Mikor sz indokok lesznek sxskavatollan mér . legelve, amelyek az ember tetteinek rú (óiként működnek, a lélekbúvárok a legerősebb indokok egyikének a nemes hagyományhoz való törhetetlen ragaszkodást nevezik meg. Való I a nemes hagyomány iránt érzeti bű rsgsszkodás eredményéit netneut á veres háborúban nyilvánuló katonai erények legiöhb|ét, hanem a békés munka
ólén viruló polgári erények számosát is, A katona még oly nagy veszélylyel is dacol: mert zászlójának hűségei esküdött: tffSr pedig e zászló védelme hagyományként követeli derék híveitől a I .vérünket, életünket !• A szorgalmas polgár pedig hsgyományul köti gyermekei lelkére, bogy — ha latyiuk mesterségéi, fogislkozását Űzik — s .cég. jó hírnevére szemük fényénél is jobban vigyás-zanak,
A nemes liagyómány azonban a legkiválóbb szerepet az Uralkodó-hátaknál lölii he; mert azok tagjainál a nemes hagyomány tetteik legtöbbjénél mint erkölcsi' rúgó működik közre.
Láthatjuk ezt a felejthetetlen Józael nádor köztiszteletének örvendő ' osa'ádjánál is;1 mert aminő honszeretetet táplált á nemzetéhez sirig hü
I atya, épolv lángoló hasssxereieiet bizonyít he minden alkalomkor fia; méggedig nemcsak síért, mivel msgysrnsk szüléiéit s magyarnak neveltetett, msgysrnsk érr.i a vallja magát, hanem azért is: mert hagyományul örökölte dicső atyjától n honszerelmet. Ez sz oks, hogy ss országban igen ssámos derék hazafi nagy figyelemmel' kiséri Józsel királyi magyar herceg s osztrák cs. és királyt lőherceg minden tetté', amely a közügy javára ssolgál. Esen működés egyik laglon-
') Ritkán ssót ■> már Btnwlek Aladár, • hatvanas érek tosshb s legáldásosabb részét azon láradliallan, kedvenex kwt6i«, most is csak s barttsag nilitutta mtg, nemes buzgalom képesi, amelyei Józsel kiráU'l
______n«iyty«l itpnnk siirkesttcji! iránt vissltetik, Fawrtsk pár herceg a ttuolióság megalapítása, terjesz-
_ ,___.. m nwgtránrs — gyá sgy szivarra pajtás, — isnlt, is , " . ... • , , .* * 1 ' ,
szerkesztő-1mi„ . U™ u. „i. . ^/íaÜI-i... öltése, isviiáss, népszetűsiiéso nagy érdekélten
kifejt.
•Iteriadi saak- és SSéptrodalmi lap s®cr»cn«u>-1 mn a MjT„ roll • «éj> kitlteaéay atlyrt
glgéfmi a lap előnyére szolgáló nagy változás |«j,o»ui^aak tűv<n«b xjástssk
r
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
, A
Mióia m országszerte rokonszeves voll bjl-figYéri Teleki Géza grót, erétyesenláioit a ' leg-hazafiasabb munkák egyikéjréz, általánosítani, fejleszteni a liizolló-inlézményt, azóta Jót»el királyi magyar herceg vonatkozott ügybuzgalmt (okozott mérvben gyarapodom jelentőségében.
Akik kellő figyelemmid kisérik at uralkodóház etea kitűnő tagjának közhasznú működését, most is nagy örömmel tapasztalták, hogy 0 még a lae-keni belga királyi kastély ligyuladáaá) ét porig-égését is, amely nővérének, Henrika belga királynénak, rendkívül számos műgyűjteményét it elhamvasztotta. a honi lílzoliff-égyletek alakulására törekszik fordítani.
Zala 26. szám. (6 lap.)__1890. janius hó 29-én.
'több és loniotsbh gyárteleppel blr a (Ovároi, j doí, tadóaitásokat a budapesti éa a külföldi ára*, mint bárhol másutt, — götma'maíiAI eUtJiinive. | éií'értákWzadékról, bireket a bankok, hítelinté-Ha olyan küllöldi öimirősl kalauiolok Budapts- j zctek, takarékpénztárak, uövatkeaetak, réttvány len. aki gyáriparunk iráni érdeklődik, a götutal- táriulatok, biatoaitó-iatézetek, k öalekedési vállalunk megmuiattia uláu röglön koqtitoin ki ve'a t»k itb. köréből, ugyiaintén "közölni fogja aa az újpesii őrsságutón, melyre ctakiiein szakadat-; ezek forgalmára ét üaleteredményére vonatkoaó lan sorban jelentékeny gyártelepek dőlnek ki. Ezen gyártelepek közölt a legkiválóbbak egyike Tarnó-
hitelei adatokat,-valamint aa ötazet sorsolások hitelei eredményeit. A Kereskedelmi és pénzügyi
Tehát igen námot jeles honfi, királyi magyar herceggel,1 sióval s lettel, jó pól-1 tolta 10-jk dával és biataiásfal buzdít nálunk a tűzoltó-intézmény általánosítására, fejlesztésére, amelynek moatftnig szerfölötti hátrányára szolgált, hogy hiányzott oly nagyszabású. a kor kívánalmainak megfelelőiéi herendezett ifízfecakendőgyáf, mely at ország szükségletét, különösen minőség és megbízhatóság tekintetében, képes kielélégiteni. innét van, bogy községeink nagvréize nemzet-cardáaza'nnk ktsrttaiihalltn kárára, mindeddig küllőidről hozatta gépeit; mivel azon néhány közsés. amely a hazai gyártmány minősegében csalódott, annyira megingatta a hazai gyártmány iránti" bizalmai, hocy inkább vásároltak dön drágábban, mini itthon olcsóbban. Ezen bizalmatlanság leküzdése lógja lőleladaiát éa lőne Kézségét képezni at uj gyárnak.
Hát bizony még ostk néhány éviited ilőtl it-. vtoal tekin nálunk hiába keresalt voltut valaki olyan korszerű tüzfecskendö'. amelylyel itthon készítetlek : hanem a magyar ember kénytelen voll verejtékén gyUi-tölt garasait Prágába, Bécsbe, Grácba, j Brünbe küldeni, ha szüksége volt olvan lüzfecskendöre. amily csak némileg is megfelelt korszerű köve-. leiményeknek. Csak szerfölölt lassan rendezke deit hé nálunk néhány jelentékenyebb műhely (távolról sem verseny képes gyári a lűztécskendő készítésre. Mikor is azon. igen furcsa működési kellelt látnunk, hogy, például, karangöntö-mü-1 helvakben mint nagyon is alárendelt s vajmi, kezdetlegesen Űzöll mellékfoglalkozás tengődött' a lűalecakendő-kéazitéa. ^Gyártásról, mely a mű- >1 helyben történő készítés- fölött vajmi számos; előnynvel bír, persze ! hallani sem lehetett. Nem vállalkozott arra sem tőke, sem szakértő!
Ugyanis, a gyártásnak, melylyel a korszerüleg fölszereli gyárak foglalkoznak, a műhelyekben tör-1 ténö készítés fölött két föelflnye van : 1-ször, ily gyártmány jnbbminőségü árul képvisel; 2-szor, • ily gyártmánv nemcsak jutányosabb, de olcaóhb ia a még oly ügyesen, szorgalommal -vezetett nitt-helyek készítményeinél. Hogy ez igy áll és ennek igy kell állnia, ax minden gondolkodó elölt világol Nipiaiokhan a lOkepénx nagy fölényt gyakorol, minden irányban*; mert ez mindennél hamarabb teremt olcsó hitelt és szakértelmét: már pedig nemzetgaxdászaiunk minden ágánál a virulás legelső kelléke az olctó hitel és a izakér-telam.
Tekintsünk, példáuT, a kézműiparos!, aki mű-helylyel bír, éa a gyáros), aki gyár fölött rendelkezik. Az első aem bírván olyan olcsó hitellel, mini at utóbbi, kénytelén a nyers anyagot drágábban fizetni meg, mint az uióbbi; ennek azu-tán következménye, hogy készítményét dágábban
czy früftz'Av országgyűlési képvlse'ö tüzfecskendö tzemle tehát aem közönséges értelemben vett üzleti közlöny,' de bivatáia magaalatán álló a a közérdeket önzetlenül szolgálni kivánó szakion | leend, haaznot tanácsadója a kereskedelmi aa réaa- pénzügyi czakmávtl foglalkozó vagv az iránt nagy- {érdeklődő müveit közöntégnek. A Kereikedelml
gyára, melyre méltán il ik a derék vidéki tűzni lók jelzőin: ''»a legelső magyar tiizfecakendö-gy ár.«
* A magyar franela blsloelté vén) lárnaartK Heaiczky Ferenc úr ö
élűkön Jóitef. méltóság* elnöklete alatt f é. junius 21-én Isr-, éi pénzügyi izeinle megjelenik minden vasárnap
évi rendes közgyűlésé). A jelenlés konataiálja, hogy az imézei minden ágaxatában nagy. egészséges a kiierjedi alapokon nyugvó üt-, lei lelett rendelkezik, A lArtaiág ni elemi ét balett! ágazatban 5'2 millió forintnyi, az éleTtiüzlály-ban 0.9 millió forinyi díjbevétel mellett, egy rendes lelolyásában hasziipthajtó üzleiévről tzámol, mely ctakis az átvett kockázatok lebonyolítása s az átyeit vagyon.állag lelkiismeretes értékelése
Előfizetési ára a Qazgaiági Mérnökkel együtt félévre 0 frt, negyedévre 8 frt. As olőflzo lések ée hirdetések a lap kiadóhivatalába (Budapest, ÍV, kisbid utca 9.' ITem.j küldendők.
— Aa •ulrék-aiig|ii' Allanavaaul-lAraaaSg egyesült igazgató lanácas elhatárolta, hogy a magyar korhiáaynyil való tárgyalások ügyeben as arad temetrári rumit áltauioeitátilra vonaikotólag, a melynek össxes részvényei az
és a.inuli étben még Idelta magas kölitég-állag osztrák-migyír államvasul tulajdonábán vannak, következtében eredményexle az ősmert vesztesé-1 öt tagból álló bizottságát küldettek kJ, A bisotl.
get. A leunjeliett véazlboxó kockátalok immár leljeseu iehonyolitvák, ugy, bogy hasonló veitie
folyó évre a kezelési költségeket jelentéke-
ságba a magyar igatgaiólanári ingja! éa Hterony. mi igaagaió aühlaltek ki.
— A waagliliáléiáil tána'ág iilat. tarifája A dunagőibajóiáií lársaiág elliaiá-
a lónatarita rendazerét logadja él. At uj tarifa, mely sz eddigi meneldijaluiál jelentékenyen ala-
nyén leszállította a további megtakaritáiokat | rótta, hogy elavult iiemélyiarifájál reformálja éa helyez kilátásba. Az igazgatóság teljes megnyug-immár a Jámaág. üzletének zava-ral lan fejlődése elé, uiely il millió forintnyi tüz-1 oaonyabb, juliut 7. én lép életbe. A dunagözbajő-dijköteletrény állag ét 20 millió forintnyi életbiz-1 záai társaság aónatariltja megkülönböztet mindé-totitási tárca egészséges alapián, az erőteljes nekelött szomszédos zónákat, melyeknél fölfelé fejlődés.minden lényezöjei fjordja magában. Az és lelelé egyenlő as ár, és a voltaképeni zónát.
igazgatóság programmia egészen röi íd : -nyugodt, szolid s jakarékos üzletvezetés, technikai relor-mok uiáiir komoly törekvés, melyek a külszolgálatot hathatósabbá s ez állal kevésbbé kölségessé teszik és pontos, előzékeny és lelkiismeretes kárrendezés. Az igazgatóság állal sjánloii haiá-rozalok ellogadáxa foivián ii veszteségek leírása
hol megtartották ax eddigi elvet és löllelé olcsóbb az ár mint lefelé. Az egész Dtana négy szaksaira van felnuiva, de a forgalmi visgonyok síjátoi* sága következtélien a xónák nagyiága ia és az egyiégi Arak különbözők. Aa igaigitólanáca ait állítja, hogy az uj tót átsrila az eddigi menelá-rak és a versenyző vasutak inenetáralhoi ké pest
árulja, mini a gyáros gyártmányát, még pedig azért címén kifizetett tekintélyes összeg, mely a
céljából lebélyegzett részvénytőke uj részvények jelentékenyen előnyösehb, annál is inkább, mert kihocsájtása állal' a B. sorozatú részvénytőke eredeii magasságára l.líiKI.OÜU frira kiegésxíietlik s ez állal a társaság bíztoaitéki alapjai részvény ■ I tökében 1.5(10,< Otf — tőketartalékban 151,687 87,1 kártarialékokban 1.014 98(1 ÍJ, dijiarialékokban j 3.1>70.229'I4, ősszegen 6.6tí(J,HJ7'l:i.ra rúgnak,! melyek túlnyomó részben pupilláris értékekben é* házakban vannak e helyezve. Ax uj kibocsátású részvényekből 5,00(1 darab 5< 0,000 Irtlal mér el is van helyezve. A felügyelő bizottság felolvasás 1 alá került jelenléte ltáng«ulyozza, bogy az 18*9". I évi számadási zárlatban eszközöli leírások és .tartalékolások a leglokotoitabb elővigyázat követelményeinek telelnek meg, a az elfogadásra ajánlóit igazgatósági előterjesztések kapcsán a I társaság viszonyai teljesen conaolídáluknak mutálják.. Az intézetnek reália i teljesen egészséges ' alapon nyugvó további lennálása a inai kőzgyü-! lés állal elhatároztatott a biztosi italon. Nagy megnyugvásnál Üdvözöljük « határozatot a bittó-1 siló ki'Zónség érdekében, melynek e társaság 10 < éves fennállása óla a biztosítások körül- tetemes ! könnyítésekéi a olcsóbb díjtételeket nyújtott. | Nemietgazdasági szempontból az intézetnek jutott | szerep fontossága mellett bizonyil a kártérítések
az eddigi 26 kilogrammnyi szabadauly továbbra is feniariatik, sőt a túlsúly számitásánál még némi könnyítés is adatik.
Szerkesztői Üzenetek.
Maaaéaay JAtaaf D|>aat. Sa|»*lattal vaHtak Itilosiáak iryíluirólkóű.'iHodrü!, Wmfiyttk aaonbaa, hogy a itiyj aent b*at komoly; orvozodbaii íal la aokat btaaak, vArjttk wTnrtMüratt taeadfl m.cií-rksacacjot, reaiálva, hugv iikkur udvoaölliatuuk. ' H. La|aa araak Sadvaa lircaijál mai kaltalott aaakl-taaank. folytatása a tegkúaalablii aaánlwa JSaal fog. Ki-rtuk líraimat. '
M. N »at MlkUa Im'aa vat. A tánald lat|, aort-kotttuik a akkor alttea olv -vihar, taaly atl atéllti|tli atai. l 'iák tlüra, aok oly ftfylwréi, aint iiu a akkor hitloa aa andméav.
ta. mert az utóbbi nemcsak olcsóbban és jobb minőségben besieriell nyersanyagot dolgoztat föf, mint az előbbi, hanem kiaebb költaégen is állítja ele gyártmányát, — a tömeges munka lolyián, mini » awhelylyel biró iparos készilo-ényét. Ámde a gyáros nemcsak jutányosabb és olcsóbb, hanem jobb iparierméket bír a vevőknek nyújtani, semmint á műhelyben dolgozó iparos; mert a gyári munkának azon rendkívül nagy előnye is van a muhelymunka fölött, bogya gyárban dolgozó munkás folyton ugyanazon-részét állitván elő r gyártmányoknak, szerfölött nagy ügyeségre tesz mert szakmája illető ágában ; e így* az ily tökéletes részekből összeállított gyártmány sokkal jobb, mint -a műhelyek készítménye, amelynek mindenik "részét azon egy munkás kénytelen készíteni akár ügyet ai illető, akár nem. Ez a munka felosztás előnye, amely európaszerte cso iákat művel.
Budapest a szó legszorosabb értelmében új
■JRMHPVPB^Et^
üzlétévben 46 236,859 frt 87 krra rágott.
* Aa egyttllll badianll lő városi la> karékpéiisiAr megkezdre az intézeti záloglevelekben adantó jelzá.logi MöJcaöniizletet a mostantól kezdve a takarékpénztár fővárosi ingatlanokra nemciak készpénzbeli kölcsönöket, mint eddig, hanem 1. helyen való betáblázái mellett 2000 frton felüli összegben záloglevél-
Meksrarac Nvldraaiaflr vaa ao kr. bia fi. | 11.41 p Motor — glall und gaiaiwtwt (olrwv 15) vorucli. (Inal.) — vaisaadot rabat- atd ateckvafaa porto- and solirrál daa fahrlk-Mpot Cl. HaaaakarR (K. u K. Hofllalarattt), ZUrleh. Unalar umgakatd. Ilrlol'o ksatat 10 kr. Poi'to. M6
Egy a kereskedelmi iskolákat végtett fiatalember egy vidéki pénzintézetnél
gyakorisak iink
felvéteiikiia bizonyítványokkal telszerell ajánlatok
kölcsönöket ia ad, melyek évi.5 és fél százaié- jj. betű alatt e lap kiadóhivatalához iatéaendők. kos törlesztési részletnek fizetése mellett 45 év
alatt törlesztendők. Közelebbi felvilágosítást a I takarékpénztár titkári hivatala ad t ugyanott | nyújtandók be ^folyamodványok is.
* Kereakedelwi éa péNaAayl nemle I csimmel a már 14 év óta fennálló „Gaadaaági Mérnök*" czimii közérdekű gazdasági ét műszáki | hetilap melléklapjaként jnhoi i-évél egy heten-i kint megjelenő kereakedelmi éa pénzügyi szak-| lap indnl meg Bródi Emil tterkeeztéiénen. Az uj tzaklap a legkiválóbb erők közremükédéee
aagyváros. Nincs Európában egyetlenegy nagy- mellett ki fog terjeszkedni a kereskedelmi ét város, mely oly readkivül gyorsan fejlődött azzá, 'pénzügyi szak -minden ágára i kiváló súlyt fek ami - - a magyar fővároson kívül. Saéchenyi let i tet arra, hogy közleményei telieeen megbizha-án gróf láinokt aulleme Budapeat gyors fejlő- j legyenek. Közülni fog vezércikkeket, iameiteté
dé«) irányát, Gjpést felé jóaolta; a et valóban bekövetkezett! aa újpesti országút két oldalán
tekét és izakszerü bírálatokat, kisebb érteeülé-aeket a kereskedelem ée pénaügy köréből; ren-
Egy bizományi és kiviteli export üzlet, legjobb forgalomökn, mely 200G lorintot évenkín t jövO-delmez, egy nagyobb üzlet átvétele és elköltözés miatt lakással együtt azonnal átadö, azonkívül a legnagyobb forgalmú utcában egy jó karban levO hát ezer akó uián levő pincével, nagy leiekkel, mely jelenleg 600 forint haszonbért hajt, szabad kézből eladó. Bővehl). foivilgosilást király-utoa Hoch-léle hátban.
Felelőt tzerketzti: i'e. Palotai i'koa
•l Al I rovathat köatültakért taa
r«l*lűaé(*t
vállal aaiira I aaark.

890, junius hó 29-én
körülbelül húszezer raktárban eladott és mindenütt minden férgek
ellen legjobb szernek bizonyult
lift «<Mi»
ára ismét leszállitatott
A valódi palackoknak ZAC'HKltL J. itlvrcl k»>ll •'Halta U-miiük. Ariik montaiilól fonva:
15 kr., »© kr, JH> kr., * Irl "fel
sákioruváu Strahia twtvrrek Kapható KoKatiielyen Wiin»ch K. r Ú ránca „ t .'• „' HekUiftr A
Hetnriok Mikin ó* „ „ Owmuun Pál
„ ({ftiic* t»«v. fr,VíVgry*«. n « llárton Mór áa
('aurfun IlaiWr AlWt Paoaa ShUil«-r M, 0, k«ro»knl.«i)»i.a
Kapható Nagy-Kanizsán BőseníVW A. „ m Strou érf Kivin
„ - „ ' Schwarx át Tanber „ Ken én Klein
„ „ Fessel bűféj- Józovi
Kap)iató Nsury-Kaniwán l*rralm»yer é« l)»nt*c'i Kapli a . „ Armutb Náthán „
„ „ Marton fa HuK r «< „
. B „ ifj. Ila«ml»erjf Mikni.
. Alnó-Leadvin Fncbs Nándor ,
! Konkolyozo ^Triaui). Csövéé tmgeri daráld. Kétvasú eke Korfurész__8wflBk.-> ■ igd, -
t^^S MARSHALL SONS K0"^"™ "ÖS^. jf
Cséplőgép YEZÉRÜCYHÖKE rrT. OOzmozfony. ,t
I Szecsksvsgő. Y., KÜLSŐ YÁCZI-UT 46. BUDAPESTEN Y., KÖLSÖ YÁCZI-UT 46. fiP|*zl
M (EZELŐTT BROQLE JÓZSEF-FÉLE OVálO- ^LjgSírtM
Ajánl legkitűnőbb szerkezetű konkoly választóhat (Trieur) és gabona tisztító ro$- Cépoiai. *
tákat, úgyszintén legújabb rendszerű sorvetőgépeket,x könnyű fajú hitvasú ekék-, _ csöves tengeri darálók-, kukoricza morzsolok-, szecskavágók-, répavágókat, I Lóh ' tokiaszoió ,ov:il)1)á lóhere-toklászoló készüléket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valamint
■ őrlőmalmok és malomberendezési gépeket, nevezetesen: gabona tisztítók- Rjjjmh/ (Eureka), tarárok, malom trieurfih, hengerszékek, lisztoszt(ílyozó hen-^gM^Ba _ I' jfe" ^^ - ' dara ^tnxtitó-
^^SKF imjimm^mmjP Űban mindennemű gazdasági gé- í^lT/ r fi -Rép,vftgá
, Malomkő.- NT W W ^Fl pe)l ^ eszközöket legolcsóbb árakon ^linUNy^M | I
I I és legkedvezőbb fizetési feltételek mellett J "A t
[fflfe . Lieztosztaiyozá henger. ig«gy«<kek kémeitvé kllieliék. ^ MatoJ^ JBBL
/fiygW^ KLYÁILAL^^" "\r 8zd'Z^c'<éSl'lSKk6 HH^U
Fecskendező. ' ^ erőhaJMsra. és lakatQSQk számára. Őrlőmalom.
r^^S Arattgép. Szen.iKyujtO. ^^^^^^
' _ _'---
w fi K W K V tf K
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
xxKAXfeK: | „EQUITÁBLE"
EgyesMlt .illamokbrli Hrtbiztxmitó táramig
NEW-YORKBAN. J
AlipHIaUII: IH^O-brn.
Zala 26, saAm. (8 lap.)
1890. junius hó 20-én.
Bistositoti lAlíf l'j Uán«iti«4
Owim bevétel
agyon
H
1890 végén o. A. 1.377MI 6flB frt 1889 „ . . 4Sft.ffln«A0 „ 1889 „ . » TK SM.ttU „ 1889 . 4 , S67.ft75.tT2 .
As
MKK
Wm/jM^T s^.
tgwflUli Hy.tr láblsxitdáft é* láb*
niag elleni
• Dr. Rím félt rtilUa. Siker MilMlltelik S up •Inát. K»IUihioh Aa ártalmatlan. 1 skutolya Ara 1 frt, Főraktár; Tőrük )óaaaf gyógyaaertára Budapest, kiiiiy-uiift 19. NtirudM Nándor hatvani-utca Thallíuayer A 8e It* Nádor-utca AH..valiwwuu>yl ____gyógy »xar tár Aa gyógyAksrosks
Q€8. GEBCHŰT2T* déabea. 654 4 - 6
Arany-érem Pécs 1888 Félszázad óta kitűnőnek elismerve
fmt"* a veresig~a Matoeltottak {avára for-dittatik Aa a ki'ftAaiW^a \5tvAaraknAI már a második J{iré*al»'t Msetév-etkalmával flaattetik vísszji, «ii » ftl- m « szabad Toatiss- terv sserint kötött UdMitimknál4 BnmyljtM a poriodu végAnasol-tél tátik ki kiapénilícn.
Aa **R4|tTTA BLK" aila4«a kOi<réiiye 8 Illatba 8 e*ztanilA multán aifftaiBa4lkatla«' mák válik, a mennvlbea aa aáatra, ha a biaroaitáii-dlilft^k a ktovAsv Ártalmában magtOrtAntak, ai MatailMUak kAvalalaéajal i«yáltalAa ■•« atanllkalék vl««ia éa a lánaaéf asak kialéflléaArt fclléll«ail kMalnva vaa> Earn njWéa által aa ,.K4|lJITAVtX*&'* bi»-toeitot* AryfwWnek teljea m*&nyngtstaat syajt arra néava, b«gv halál esetben. aa alhalálnsáa bebiso-■ntá«a ntáa. a klilaalUM ÁaaMC as lile* ÍA«aai kaiéllVI. MlMH klrltaiéajek kMU umibI klfliallallk. 468 12—12 BAvabb tmlÓMtáaaal. úgyszintén proap*ktnsok-kal 4a a ián I a ti UH a pókkal kisnaAressn ssolgáinsk a f«- h»» kerti ti ttgynükaAgtk, hemkttlöab* a aa
jommr iwmiR im^i
V/ujwr Imzámiloló- pén mtltá- bank -553CS Radapftl. Dorottja-atm S aaátn.
«
9 fi
yooooaofyoMXXtaoaoot
Szíves més^ryslésüll!
Esersaer és eacraaer jónak biaonynlt éi orvosi tekintélyek* valamint aaámtalaa magáasaemúlyek bisooyitványai altul* klttntststt kéanitméey.
DR. MILLER MOHNÖVÉNYNEDVE
meglepő hatáasal tan köhttgéa, rakedtaég, tonik fájás, ulnyá-kásodáa, kala kasö gfmökór egyáltaJátan a légaési sservek minden báatalmai ellen
Tégelyben gyermekfk ée felnfklek számára. Egy tégely ára SO kr. a. é.
Mt* Kapható MáRTON k 1! üli Eli jü»zer> kerűtlcedSnél Nagy-Kani zeán. 584 9— tS
Dr. ftlkalMlü-féle
m 8«-io
hámi is mim
Rsaa kéHaltnéayak ajánló lovaiét, aaokaak félssásad óta inlmlantttt elterjedt világhírük áa bámulatos hatásuk kápaal. LegbAmulstossbb alkarral hasanáltatask bibiroa, saaplö éa máJfottíiK, forróaáf vigy állal kalatkaaatt plroanág a a hiir mladaa tlaatátlasaáfa eltett. Kgy aagy (iRtly ara 70 kr, fgy kU Ugaly flft kr. Kfy nagy ttvaf noadóTia 1 frt, agy kla Bvag AO kr.
Jolicssan te-Puder
(Cil.ér, róaaa vagy aárgáa.)
Kiváló flnomaága^ miatt laajubbau ajánlliat^; aa ar^altór aak kallaniaa Mrial ad éa láthatatlanul U|Mkd. Rgy nagy
duboa ára 80 kr., agy kla doboa 80 kr 'Kapható Molnár Lipót gyógyasaréaaaál, mint káaallAaó Kaa«án. Nagy-Kaaiaaáa, Martoa éa Habar karaakadéaébaa^
A LE6J0BB
BRÜNNI KELMÉK
. aa aradati gyári árak szerint isállittatnak
SIEGEL-IMftOF
pnaitó-gyirából 8K> SO-SO B R Ű W !• « £ N. Így elaginM tavaszi vagy nyári ftlfibaékbaa elágaégaa agy csomag, maly 81', mát art vagyis 4 rőföt tartalmas. Egy kftaöaaégee csomag ára 4 80
, ftaom ......7.75
, finomabb ....... '0.60
„ legfinomabb ...... 18.41)
valódi gyapjaból. Továbbá nacv választékban aalysmmsl saövfttt ksm-gara. fölöUökn»;k való kainak, vadászoknak éa ton-rlslákaak daróc*. aalonOttSnyttknek pernvienna éa tosklng asabAlysaarfl agvenrnkáknak való poaatók, férfiaknak, és gysraakskssk aoakató cséniakel»ék, valódi piqné*
IaMUésy-kahnék stb.
Itímtjj aitt ját^fi k i dwníí uii mliiOtiirl diilUlutlk. tfiaUk lagjsa éa kémsalvs.
A lf|(kédi«Ufbb én lcK«lifrJtdlrbb fAiároal iiapiíap.
BUDAPESTI HÍRLAP
SaarkeaaUik éa laptnlajdoaoaok s
657 3 3- ( NI KlHNI JÓKHIll #N ltÁMOMI JKNA. kíőÜEetéai ^rak: E^y hóra 1.20 kr. Effy ne^yodre S.50 kr. Félévre 7 trt.
Méf janius hó folyamán ^fefl
mrg jelenik a „Budapesti Hirlap"-bau Stanley könyve a Ugujabb afrikai ntssáaáról:
A LEGSÖTÉTEBB AFRIKÁBAN
melyet ás egéas müveit magyar kdsftnség nsgy érdsklódéassl vár A a érdekaa mü aa Dmn jogoaitott kőnyvkiadáMokkal •kftatdk a magyar jogoaitott köayvkiadáa 1a) agyidajAleg (og in< gimlulni.
__A Julin* elarjéiel belépd uj «ldtt<fUk MTANLKY HONI*
VÉNKK addig meicjeleiiá réaaét INtiYfiX kapják urg.
■C A ..Budapaati Hírlap" as sgész fUrdö-évad alatt •ldŰMtóiatk klvánsáfArs a lapot bárkorá atAnuk küldi még akkor ia, ha njrAron At többször vAltoaÚtnak UrtózkodAsi hslyst.
Aa elóflaetési öaamag iegoélsasrttbbea poatantalványon köldbet<> küvetkaaó elmen :
„Budapesti Hírlap" kiadóhivatala Budapesten, Kalap-utca 16.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Hofherr és Schrantz.
BUDAPEST,
Y.. ve czi-körut 7 6.
T gazdasági gépoyár is nti
a t
ijiniják ál:aüái.o s e.iam^t lagajalili ü «•• 1 léerejA vcr41éeses rradairr iiakad.
gőa5Cséplőkészloteiltet^_
MTiku t1,, 3 ra I lécrvja szsbadsliü. pánczélszeges gözQgéplökétileteikei, •Mtkivii a legjskk ftanctégépekai „iCirály-Drill" é- lf8l«as Drill", egyetemes
Hgél Rayo! ekéket, valamint minden egyéb gazdasági gépelat áj aaaközöket jutányos árak melieít
KOpes árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Nyooaiett Físekel FttlOp taptulajdouoaaál Naf)-Kanhoáit. tWo.
ifi* Ö t i IclÖ
82 g a j ii
V 30 a tt h % * a al
A r KI Híj x Ocsi-^ a o
| - ; * ^ ö
s ü| l—J ||
2 ^ _ S -SK
t Ű C3 l|=x
_ ^ ■■■ ~ ||W
í íi _|
3 ■ m mmmm § = *
| • a {
<° .' « g )
IbtíJil