Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
27.3 MB
2010-06-03 14:50:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
777
2153
Zala 1890 júlus

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


21. szám.
A
Nagy-Kanizáa, 1890. julius ö-ftn.
XVII. évfolyam.
hukwtW(: Fiaclirt Fill.ii> ki»yrkwmkr<kM
He ImUMjdS a lap ei«lleml maikali Joiiaétt 3fl»l«mfaty.
ZALA
Kiatéfclvatal: Vároaliáiatcea &. iuk riaolial ftltf kóayvkereeketMae,
Előfizetési Arak:
lf''»» ion ... ,1 M — kt.
fUtim.....« , M ,
N«Kyml6vni , , , , 1 SB
Bfcnníntetlea levetek'caak ismert ke-■ekbM fogadtatnak el.
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
■Átiratok víaasa nem kftldetnek
Hiréatáaek Jnlánjuiijn nimltblnak Kyllttér peUtaora 10 kr.
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak és a Bankegyesület,hivatalos közlönfe. m.nlll(ll[t T|| , t | bJri,„4Mk_
■ veaatkoi&k riaolial Fülöp könyv-
M«g|«Unlk Ngtgy -Kan Inán heten kint egy Mer: va»árimp. '•"T*
Á Deleeátiók ülése után. A le,n,A116 Mrmaa wövataég, imponáló
6 hatalm,>v csak ugy fog fölényt gyakorolni
A közöstfgyék tárgyasa kiküldött or- ®»«-6pAb«n, ha h^dier.jét illetőleg Oroat-
szágos bizottságok befejezték működésüket! «* V*"0"!
... ........ ben, tMerobtm lent Ausztria-MagyarországT-
Mint előre látható volt, oly jól kész.tef- di H bármas-szövetségben elfoglalt te-ték g a küfL m.niatertaDáosbaii aaanya- M-j tffcft " tlirllu,t^ fenn
got, hogy a delegátió mindkét része jelen ! hB vÍdképeNHégQ ép Ugy fejlesatve vnn, I tékenyebb v,t, nélkül fogadta a kormány mint K ké\ m£ik A„Hmé,
előterjesztéseit a a. egyeztető bizottságnak j Tudjuk.bogy a szövetség feltétele azj - egyetlen jelentéktelen diferencia k.égíyW- tü^^uk^ esetén teífeí wejéHeltse K Ütését kivéve. - semmi más dolga nem|roi^t ÍH KOn(io»kodni kell akkor, hogy e ** ! telje* erő -olyan legyen, mely tekintélyt ad
A közös minisztertanácsban alaposan meg;» szövetségnek. Oroszország és a Franciai lett áll apitva az előterjesztés, a a magyar köztársaság jelentékenyen emelték védere-! miniszterek Stapáry gróf éa Wekerle sze-1 jakét, mire Mémetország sietett hasonlót mélyébe n oly határozottan ragaszkodjak | tenni; nem szabad tehát Monarchiánknak ahhoz hogy a hadUgyminisiteri igények 8em hátra maradni, a a tüzérség kiegészi öaazhangzásba jöjjenek a legmagasabb esz tősére s a füst nélküli lőpor használatára mévsl, mely oda irányul, hogy : , Magyar-1 vonatkozó kormány előterjesztéseket el kel-orazág államháztartásában az egyensúly j lett fogadnunk, valamint lovasságunk lét meg ne zavartassék" ; s a mihez ragasz- „zárnának emelése is elkerülhetlen szllksé-kodtak elérték annyira, hogy a delegátiók-1 gesnek mutatkozott. S igy iparkodott a nak a hadügyi előterjesztett budgetból mi; delegátió e feladatatnak megfelelni, tem maradt törölni valója. j Mi magyarok igen jói tudjuk, hogy gr.
A közös ministertanáca előkészítésében | SzapáTy miniszterelnökünk rendíthetetlenül oda törekedett, hogy az előirányzatba sem- ragaszkodik azon eszméhez, bogy a magyar mieaetre se vétetteasék több fel, mint mire j állami költségvetésben többé deficitnek elő a monarchiának tényleg szüksége van; 1 fordulnia nem szabad, s nem engedi azt ebből aztán a delegátió nem vonhatott le i meg. ' • k
semmit, hacsak az\ összbirodalom létkérdé-1 Magyarország bizik a ministerelnök ez aét nem akarta megtámadni I elvében s mert bizik abban, reményét Sza
páryban helyezi, s mi megvagyunk győződve, hogy a nemzet, mely Bzapáry gróf tevékenységére épiti reményét, e reményt sziklára építette!
A nálunk divót vizsgarendszerről.
Az iskolák kapui bezáródtak; növendék éa tanító élvezik a bbsásan megérdemelt nyugalmat. "Hísz a nagy napok, a vizsga nupjai elmúl -tanak! Bemutatta mindkét fél, tanító is, «öveti-dék is', fárasztó munkájának gyümölcseit, habár több volt a fáradság, mint a gyümölcs.
Hallottunk feleleteket, melyek bennünketrbámulatba ejtettek a gyermekek rendkiv|ll jó emlékezd tehetsége felett Csodáltuk a rengeteg suk és syép ,tisztáaatot", a mit készitettek. Láttunk tsniiót, kit a nagy közönség és az iskolaszék annyira felizgatott, hogy- rosszul lett és általában sajnáltak, bogy annyi könny és . verejték a nevelés szempontjából oly kevés eredményt hozott. Mert.mindjárt eleve kijelentjük, ; hogy nem vagyunk barátai a ' hónapokkal az j iskolaév -berekesztése előtt oly nagy oattmtitió-] val előkészített vizsgáknak, de bevalljuk egy-! úttal azt is, hogyi véleményünkkel nem állunk jegyedül, hanem osztja azt - velünk a szomszéd i Ausztria tanügyi.kopijánya is, amennyiben ott I már az ilyen nyilvános vizsgákat csak a régi I jó időkből ismefik. Akceptálták ezt a rendszert I a mi középiskoláink is és rttnélhető, hogy nem-
A „ZALA" tárcája.
A hűség eszményképe.
Félig ébren ál madara Gondolkodik éjjel, — Gfindolatril-ijowMatra Almadmta tériem!
Egyszer fakad csak a túrig,
— Azon goudolkodám — Egyszer nyilik és elszárad Elhervad azután.
S a* embert: ir hány taiaszt él, Hányszor szerel $ feléd, S M/m szeret — s újra feled Nm réti a telel1
S felcsendüli emlékeimben Sok, fing esküeíse,
— S jitt vihar — elvitte a siót S a szerelmet véle . .
. S ekkor, a néma homályban Sséjj arcod' kiválik. Mosolya ajkad — ti szép kajad-Ltmnolva táüig !—
Így jelensz meg álmaimnak, Így látogatsz engem — Felig ébren t— félálomban Setéi — néma éjen.
Sislek, nézlek álmodozva Félig ikren — tégod — Mozdulatlan Mm ál hdf*. drága lényed!
§ ím egyeatrrt, egy második Alak timk melléd — —
Csodálkozva, ámulattal Nézem annak fényét ?
Szelíd arcát rám fordítat Édesen tekint rád, Alig derekad körülfonni Kinyújtja a karját.
S hogy meglátta — hoyy nem értem: Mit akar melletted ? MegszMUút, szelíden ifiittt az Alkonyi lehellet
— .Hogy nem ismersz, nem csodálom, Mm Játiái még enyém. Ritkán lát engem halandi: ,Hűség* az én nevem 11"
íl-aS)
Tarantella.
b— 1 .Zala" eredeti tárcája. —
Igyekeztem megőrizni hidegvéremet, bár minden vércseppém az arcomba szökött, midőn az élcelődés célpontjának láitam magam kitéve.
• Uraim — feleltem nyugodtan — a kérdésen I vitatkozni nem lehet, A görög érzék mindenesetre jiímerte az aestheties szabályait annyira, hogy
alkotásait öntudatosan teremti meg. Ha tehát én azt állitúm, hogy Minerva orra balfelé görbült, u'gy ezt nem teszem a hellén kultus rovására, hanem . . . »
.Jobb felé görbült II... . Uraim 1 Balfelé görbült I . . .«'
• Nem igaz, jobbfelé görbült I . . .» •Fogadást ajánlok, hogy balfelé görbült 1<
• Tízszereset ellenében I Jobbfelé fCrbölt!« Nem maradt más bálra, minthogy kiszemeljünk
•j Fisul költőink egyik i«(tak<M|aaetibtk«Mk sara, ki I ktlos<ie«i a n6k,ktdvpjóp.kültiije, ■ • Sssrk.

I közülünk a két nézet leidüköaebb képviselőjét és útra jptkolv&uí elutazzunk a nápolyi muzeumbau levő Minerva .szobor megtekintésére, helyszíni szemle utján dUntvétt él ' az ellentétes állítások -valódiságát. ■ ,.. i ■ - '*.
Ne lessék ezen nevetni I Petersen, a hirts műépítész egész életét azon kérdés (ejtegetése melleit tölté el, hogy a Parthenon architravja nem egyenes, de gyengén iveit, meg aztán Sohiemann • éa Bötlicher otár nyolc éve verekszenek aaon, hogy az iliaszi kemencék kéménye téglából avagy földből volt-e csinálva. Ezek után talán a mifo-I gadásunk sem fog oly nevetségesnek feltűnni, ha | meggondoljuk még azt is, hogy Lavater sehol | sem mondja ki, hogy az orrnak sem jobbra, sem balra nem szabad görbülnie.
A kedvező szerencse engem jelölt ki a saját, sőt kizárólag saját álláspontom képviselője gyanánt, míg a másik részről kebelbarátom H. Ödön lépeti mellém utitársul;—'
A legelső alkalommal aztán elővettem Ödönt.
— »Tet — szóltam hozzá — milyen alapon mozogsz, midőn oly szörnyen tagadásba vessed állításomat. Kérlek ne nevess! Józan észszel beláthatod, hogy célúm nem lehet légből kapott állításokat raknom elélek.'
— .Sohse búsülj Jenő, nem vagyok e téren ellenlábasod, mert őszintén megvallom, még nem érdeklődtem annyira Minerva orra iránt, hogy a görbülés jk feltűnt volna azon. De ha jól tudón a tudvalevő istennő kérdésben forgó orra le van törve s igy se jobbra, se balra nem görbül.*
E felelet megdöbbentett. Igaza lehet. De legyünk következetesek, ne lépjünk vissza, mert az vereség Ifenne.
Otthon a feleségnek nem mondtuk meg utazásunk célját, mert bár az antiquitás iránt éidek-j lödni siép dolog, de csak addig ahol Xantippéval i még nem találkozónk. Azt hazudtuk tehát, hogy
Zala 27. wim. (2 l»p.)___
„övék a menyomig
A világ legnagyobb reformátort., az emberiség megváltója, a* lateil ember, maga mondta ki a nagy aaót, hogy „övék a menyoratág" értve alatta a kisdedeket, az emberiség csemetéit
Nagy-Kanizsa, vasárnap._
tokára vége szakad a tok évvági vixtgi&ak a mi népiskoláinkban ia. *
Ugyan árit akarnak talajdonkép elérni azzal, hogy fél évvel a vizsgák előtt idomítják a növendéket, hogy csak a vizsgán jól tudjanak felelni? Tanújelét szándékozik az iskola azzal nyújtani a szülőknek ét batótágoknak, hogy tanitó ét növendék megtette a kötelességét t Vagy felbuzditam, serkenteni akarja a gyermeket, hogy a vizsgát jól kiállja, hogy igyekes-zék kitűnni tártai kötül, hogy szégyenkezzék elmaradni mátok mögött ? Mind eme kérdétekre csak igennel telelhetünk, de hozzáteeiziik, hogy az évvégi vizsga jelen alakjában egyaránt,, tattló, gyermek és tanitó tévét ambíciójának kielégítésére szolgál.
A mit a vizsgán hallanj szoktunk, az nem egyéb,- mint jó| bemagolt anyaghalmaz. Sokkal helyesebb képet alkothatnának, a szülők maguk-nak gyermekeik ét a tanító tehetségéről, ha vizsga helyett az év vége felé egy rendet ta-nitási napon jelen lehetaének, melyen a tanító ditftanitást tart, de a melyre a növendékek még betanítva nincsenek ; a vizsga helyett pedig asép zárünnepély tartatnék. A hatóságok itkolalátogatások alkalmival szerezhetnek legjobban maguknak tudomást arról, mikép megyen
az iskola tora. A növendékek pedig megazünné-| Mintht cuk^ég elmult gyermekéveinket va-nek tévét érdekek kedvéért tanulni. rázeolta volna vittza egy jótékony tündér, mint-
Mert téves érdek az, ha a gyermek a külsőségek^ ha csak ismét ott játszódtunk volna a porondon ért ét előnyökért tanul. Kitüntetés ét ajutalmat | titzU, ártatlan kebellel, ugy éreztük magünkat tekinti csélnak, a tanulást magát etzköz-! mjdőn a kisdedek köiött magunk is gyerme
1890. Julim M 6-án.
A kitdedovodák létjogosultságát, ssoknak a tártadalomra való hasznosságát ma már senki tem tagadja, nem tagadhatja, a ninoa oly ttük-keblfltég, mely megvonná filléreit akkor, midőn az ovoda kérdétt állíttatik elébe. £ ráuben tok helyütt van áldozatkészééi;
» vüáf reformátor e szavait boncoljuk, oly »)d0*átkéttaéggel minőt Nagy-Kanizaán
tapasztalhatunk e téren, sehol aa országban fel nem találhatunk; mert aránylag a népstedéti vi« | tzenyokat véve tekintetbe, Nagy-Kanizsa többet ! tett a kisdedóvás érdekében, mint bármely eWő
ugy találjuk, hogy nem pusstán a túlvilági létre vonatkoznak azok, mert hiszen a meny országot, már a túliéten innen is feltalálhatjuk: j a 'tiszta, ártatlan lélekörömökben.
Ily értelemben a nagykanizsai kiesinyeké isl^ü yj^oi, Ez elismerést érdemel a szülők volt a menyország a "napokban, midőn, tiszta' j fteiiéWH, kiknek kisdedeikről gondoskodva lett-ártatlan léleköröm áradata között, mutatták! a tzUlők átérzették ezt, t ez eíiSmerétsel be tzeretett a felettük gyöngéd aggodalommal adózlak is most, mikor a zárflnnepélyen megje őrködő szülőik előtt, mit tanultak ők játssA, | ieat4k . önmagukat tisztelték meg akkor, mikor s mint játtztnak ők tanulva. . , ajeghuBianus&bb intézmény iránt slitmerétUket
Az összes ovodák, sárünnepére nemcsak aszU-
nyilvánitották, az intézmény élén illó egylet
lők, hanem a város öttzet gyermekbarátai is i .
megjelentek, lééit követelve maguknak ia abból I' kik gyermekbaráti érzelmeink által vert-a darabka menyországból, mely a k.cinyeknek^^ ^,^ ^ tMrtlnnepályen, a. igtó-
osztályrészül jutott
Az ürömsugár, mely a gyermekek arcát gyöngéd pirossá testé, vittzat&kröaődőtt a felnőttek arcán, a ha itt-ott a legdrágább gyoofcy a köny-nyek csillogtak egy-két szemben, nem a fájda-i lom sajtolta ki azokat, hanem a saiv érzett [ öröme csalta előtérbe
ság érdekében'1 tartjuk kötelességünknek á nagy-ksnitssUfriadtdnvoda egylstnák mfiködéaátrt a-az elért-sikerért, legmelegebb elífltoérétUnket nyilvánítani.
A rendesét, a díszítés, a- gyermekek felvonu-lása, azok magatartása, s> bemutatott játék tanulmányok árról győztek meg ainden jelen voltat, hogy .a humánus intézmény álén szórt lel- , keeülni tudó egyének állanak r de meggyőzött arról is, hogy a kitdttováa nehéz feladatát a hivatás magaslatán álló -staaegyének oldották
nek a cél elérésére. így neveljük ^ aztán a kekké lettünk; megifjodtunk, feledtük az életben I m«Ki a dioséret első torban at egyletet, teásod
gyermekben a nyerészkedési vágyat, a stréber-1 kiállőtt szenvedéseket, egy percre eltűntek múl •éget, mely nem tesz sémmit tiszta odaadásból tunk viharos fájdalmai, boldogolk voltunk a bp.l-és érdekből. Innen ered azután az a különöe dog gyermekek között, Selüfi együtt mienk is
jelentég, hogy sokszor oly növendékek, kik a nép | volt g menyorazág: „ v
4a felső itkolsban kitűnően tanultak, az egye- . A kisdedóvás nagy eszméjét, maga az embe-temre kerülve elzüllenek, mert hiányzik az in- rítég megváltója fejezte ki legelőször akkor, gerf a buzdítás, melyet a jó kalkulusért midőn azt mondái .Engedjétek a kisdedeket és a kitüntetésért való versengés reájuk gya- hozzám jönni, mert övlk a menyország;" s ex korolt isten-emberi kinyilatkoztatást megérté, megtes-
Sok érvet lehetne még feltorolni az ilyen tesité az emberiség, vizsgák ellen, de megelégszünk azzal, hogy a I Sok, fáradtságot volt a küzdelem; de e nagy bajra utaltunk. Bárha jóakaró figyelmezteté- j eszmének jetteuthetetlen bajnokai, akadályt nem tünket követnék is! ismerő apostolai voltak-; s mi ma előttünk áll: —-. _„ a küzdelem diadala.
sorban ás óvókat* illeti, kik a legnehezebb feladatot vették vállaíkm.
A r -ndtzer, melyet követnek az óvók, szerintünk it a leghelyesebb t f rendszerrel haladva, legbiztosabb at eredmény. Az értelem fejlesztés, a szív nemesítés — mint az ovodák ktttőe oélja, legkönnyebben érhető el e rendszer által I —A— sárünnepély anyagi eredményét lapunk mát helyén találják olvasóink ; itt cwk annak itelUsai részéről akartunk pár aaót ssóllani, azon kívánságunk kifejezésével: „Áldja meg a magyarok Istene aaokat, kik a gyermek ovis ügyéért lelkesülnek I*
Palotai Ákos.
a kisajátítási munkák hitelesítésére utazunk le . Negy-Kaniaaára.
De a. Kegyet csalás csakhamar megbőszülte j magái, mert a derék atszony becsomagolván gondosan libát, pogácsái, cognaeot, kelet, lésül, inget, galléri, imakönyvet, poharat,cipőhuaót s másI efféléket a táskámba, hitvesi gondolkodásinak j tanujeléül 60 drb válogatott cubái is rejlett a táska fenekére, előre élvezvén ama kellemes meg- j le présünket, midőn a szárit kisajátítás utáa a mocsaras réteken véletlenül ráakadunk majd e kedvenc consumcikkre (? 1) Az ám. Ha látfa volna mely kellemet meglepetés vala az, midőn a triesii vámőr nagy csodálkozásunkra kiemelte a asép barna ttívarokat a zsebkendők alól! - Hiába állítottam, bogy csak gyöngéd félreértés, | biz ások befoglak a vittek magukkal.
Knbó. ne kezdtük hát t végén 1
ügy volt kérem, hngv Budapesten beültünk a coupebs, bol egy alföldi magyar dolmányos gazda a (üstöt nagyban pöfékelte egy szőke szépség arcába, ki ismét epedve tekintgetett "a mellette levő ifja arcára.
Mikor a csenget é* felhangzott, akkor a kapus elmondta az állomásokat, Kelenföldtől egész Zágrábig ée Vinméig; aztán elmondta a magyar emberünk a csalid fáját egész II. Rákócyig; ezuiáo jött a málházó és az még" elmondta valamennyi nehezen járó kilincs ét ajiónak szentjeit egész P. Pilátusig s azután indult a-vonal.
A vonat első megmozdulásakor egyszerre meleg bizalmasság szokott támadni az útitársak közt. Ilyes bizaipasság nyilvánult II. Rákócynak velem szemben ülő unokája réezérőliis, midőn csizmáit kényelmesen átnyújtotta az én ülöpárnámra, söt megengedte magának ati is. hogy mellényének 86 gombja közül alulról számítva 26 öt kikapcsolt. Vwsonsásttl Ödön barátom előszedte az Egyetértés* cimti napilapot s kényelmeseit kiterítvén •at, reppent neki adta magát at olvasásnak. Már
pedig kérem, ha valaki egy yatuti szakaszban szétteríti szokat a rettenetes hasábokat, abban a szakaszban oly absolute seTétség támad, hogy egymás arcát sem lálja az ember. A szép isme rellen fiatal kísérője lul járt azoban Ödön eszén, a mennyiben az újság felét elkérte tőle s megelégedett azaal, nogy azt összehsjtogaiva olvasgatta.
Ily módon útitársaim figyelme el volt foglalva, a én szabadon elmélkedbetiem a nöi azéptégek felett, elmélkedésem alapjául néma vit-a-vii-mal tekintgetvén.
Nemsokára előkerültek a sonkák, zsemlyék ét gyomorerőtílök a táskákból t e mélyértelmü foglalkozta alatt megindult a társalgás, caak néha-néha zavariatván meg magyarunknak kíméletlen köpködései által.
Kedves emlékű utazás volt az. Megbeszéltük Alghieri ét Petrtrct hazájának siépeégeii, a na; rancsUgetek illaiozásáf, a pistolai paradicsomll-jékot, Milton e kedvenc'Isrróikodáshelyét, a lü-zes saemü, halvány arcú leányarcokat a templomok Tizzián,' Stlvttor Rost, Murillo, Rtfael által festett boltosátaii, a királyi squariumot a veszedelmes Caprit, (melyre a pipázó ur megjegyette, hogy az különöten a medvebocs talpával együtt élvezve, igen jó eledel), r mosolygó Ebolit, a bűvös Svirentot, a Iragikua Velencét s addig-addig discuráltunk mindezekrőlmif-aezende társnőnk
A szép utilársuönk fialni kíné Kijével tovább haladt Olaazhonba, mi pedig három napi késedelemmel vártuk a legközelebbi hajAI.
Már arra, hogy uj ismerőseinkkel ismét talál-kotsunk — kilátásom nem volt, pedig (Sf»rktttH ur kérem, tiem jár a „Zala" a feleségemnek fi nagyon-nagyon szerettem volna vélük járni be a verőfényes Olaszhoni.
Mentünk tehát szép kettecskén a •Irainvei di-reito' segélyével uiazásunk célja Nápoly fel4. Természetes hogy Rómát oem kerültük ki, meg ha ntár itt vagyunk akkor már megnézzük, a forumot, a Cspiioliumot, a Kinzinali, az Angyalvárat a Valicint, a Colosseumot és a )ó Isten ludjs hány emléktáblái, melyek mindsnéyian a tudós Gergely páps emlékezetének nagyobb "bis-losiiására akasztattak mindsn liaedik hatra.
Ödön barátom nagyon kedveli a bajuszéi, de még jobban az asszonyokst s főkép a regényes-ségei. Midőn ott álltunk az Amphitheatrum óriást falai elöli, elfogta öt a fellengzés.
•Jenő I tudod e felfogni, hogy ipi ez, a mi előtt állunk ? ! Egy világ ! Nem ! sok Világ I Hány korszaka az elbukott dicsőségnek volt iámja a váras játékoknak, melyek e falakon belül lejátszódtak. Egy intésre tenger, egy más intésre Sahara támadt ölében ; abban hajóhad verekedett, emebben nubis és lybia. valamennyi fenevada kiaér-
Lifi alatt lel nem kiáltott; •Qdvöiöllek Adriai^ lette legyilkolni a kereszténység eszméjét. Nézd
Mint e regéknek tengerszeme, ugy tűnik fel Meja melleit a kékbe játszó msgysr tenger, de szédítő mélységben, a növényleien, kihalt, rettenetesen zord Ksrstnsk lábsi eipti. ___
De Olaszország szép vidékeinek hiába öröltünk, mert igaz. hogy egyrésji wegOuekulUB azt már Mignon, — it másrészt elhegedülte azt Szl. Dávid. szakadván a zápgr két álló napig. '
Fentebb már megemlékeztünk ama álkos azi--varuktól, meljTéU Aiatt a fináncok megakadályozlak a tovább utasásban.
e sötét, tátongó barlangokat I ide volt eltárva a dühöngő oroszlán, hogy teljesen kiéhezve emberprédára boosájiassék. Hallod 1 még atnmr tehet hallani a Júrátyi vad elfojtott nyögését!«
£s csakugyan, a barlangból nebéz szenvedésnek nyögése hillstszott ki. Egymásra néztünk. Kivettem revolveremet oldalztebessböl s beléptünk s tötét odúbs.
(Yljto ktvatketik.)
Drumdr Játlaj,
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
tm\i.
Berllnbél jelentik, hogy aa odavaló kitn-titS hant Magyaronságot la különösen Erdélyt szemelte ki serény alapító tevékenység teréül a gyümölcsöző befektetést kereső német tőke számára s ezenfelül az okknpált területeket is, és különösen a bányászatot tűzte eaemeielé. A nevezett bank igazgatója Magyarországnak ép oly tüzetes ismerője, mint meleg barát|a.
Obrrssvlrs Milán volt saerb király határozottan barátunk, de ha valahol, ugy Szerbiára vonatkozólag érvényes Ausztria-Magyar onzágra nézve a mondás : .ments meg Isten a barátaimtól, ellenségeimtől majd caak megvédem magamat * Sem Risties regeimnek (kissé mindig • kétszínű diplomáciája, sem a radikális kormány határozott kacaintgatása Oroszországgal a in-'* geskedése velünk nem nyugtalanította vezető kötőinket; elég erős a monarchia, hogy a szer beknek bármily ssinü ellenségességét a legnagyobb nembánomsággal viselje, mert kevés kell ánhoz, hogy .lerázzuk magunkról aa egész ellenségességet táplálóikkal együtt. De-a leköezönt király Barátsága nem sókat -használ nekünk, mert minden politikai összeköttetésen kívül £11 bármely, számottevő, állami -Kötelékbe tartozó, osztrák vagy magyar, politikai vagy diplomáciái személyiséggel. —
IsataláMI nagy örömmel jelentik, hogy éOcer&it ott'Friedmann személyében az első izraelitát a kamarába követté választani. Nem valami nagy érdem Romániára nézve, hogy csak most jutott el az egyenlőség' a taStvihség eszméjének azon magaslatára, melyen Európa más államai már félszázaddal ezelőtt állottak; de
Í'obb később öntudatra jutni, mint soha s így tabár késő is, •üdvözöljük Romániát, mely e - tettével • végre igazolja, hogy, az előítéletek vá lasz falait megkezdte lerombolni.
Az egyetemes tanitógyülés fel-nitása a nemzetne::
Mélyen tisztelt Polgártársak I
A f. é. augusztus havában Budapestén tartandó IV. egyetemes isnitö-gyülés rendesö-bízolt-ságft nevében fordulunk mélyen tisztelt Polgártársainkhoz, hogy egyetemes tanitógyülésünk rendesésében minket erkölcsi és anyagi támogatásaik-ban részesíteni kegyeskedjenek.
Tisenkét'éve immár, hogy Magyarország néptanítói legutolsó egyetemes gyűlésüket megtartották. A megváltozott viszonyok és körülmények gátolták meg bosszú időn át az 6j egyetemes tanitógyülés egy behívását. Ma ezek az akadályok megszűntek. Magyarország 26 ezer péptanjtója melegen óhajtja, söt-küxeleli, hogy az elődeink által megalkotott s a nemzet- népnevelésügyéré nagyfontosságú egyetemes taniiógyülések ismét élethelépjenek. Ugyanazért az 1818-ban tartott UL egyetemes tani'ógyülésbot kiküldött végrehajtó-bizottságnak m. é. Szent-István napján 84 hasai taalióegyesület és testület képviselői (400-nál több tanitó) által tartott nagy-gyülésén elhatároztatott, hogy fi é. augusztus havában az ország (Óvárosában, Bndapeaten, egyet..tanitógyülés tartassák melyen a hazai népoktatásügy szolgálatában álló minden tanitó, tanítónő, a magasabb népoktatási tanintézetek tanárai, söt minden tan-ügybarát egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel részt vehet. *'' ■
E határozat alapján a III. egyetemes tánitógyü Ml vfaphajtó-tízottsága a magyarországi néptani-f£k IV. igvetemes guOUtit Budapestre 1890. éti augusztus hő 30 raJegyVükirto.
Nem lehet aa egyétemes gyűlést vidéken tartani, mivel nincs hazánkban a Ióvároson kívül véros, hol a néptanító annyit láthatna, annyit tanulhatna 8—4 nap alatt, mini Budapesten; továbbá mivel a fővárost, a hasa drága kincséi, a nemzet néptanítóinak, népnevelőinek kell első sorban megismerni és megszeretni, hogy ezt a szeretetet a nemzet reményeinek, a haza jövő polgárainak szírébe is beoltsák. A nagy Széchenyi, a >legnagyobb magyar« is azért akartai fővárost smelru, azért áldoz rá milliókat az or-szág is, hogy Budapest az legyen a magyarnak alje ásás müveit államnak, nagyobb országnak saját fővárosa. •Minden nemzetnek van egy szent városa,< — mondja Jókai Mór — >melyre ke-gyetatldés büszkeséggel gondol. As angol büszkén beszél Londonjáról; Párizsnál számit ja a treacta a világ közepét, s az orosz megcsókolja
Zala 87 szám (8 lap.) ....
s földet, eiidőn Moszkvába lép; — szabad legyen a magyarnak ia édat órömst érezni, midőn Budapestre gondot•
—Ki fogja azonban a nemzet köat ezen érzületet, melyre ssükségünk vas, ébreszteni fejleszteni s a hazaszeretetet fokozni, ha a néptanítók nagy része ezt maga sem bírta megszerezni ?' Maga a halhatatlan Eötvös Józasf báró is ellenssls, hogy a néptanítók egyetemes gyűlése a fővároson kívül tartassák. Ugyanazért a fővárosban létező népoktatási egyletek és tantestületek — az ország tanítóságának kérelmére — készséggel vállalkoztak a IV. egyetemes tanitógyülés rendezésére, azon reményben, hogy — miként a múltban — most is számithstnsk a magas kormány és a főváros áldozatkész hatóságának a támogatására. - A vallás- és közoktatásügyi magyar kir. miniszter úr 0 nagyméltóaága örömének adott kifejezést hozsánk intézett magas leiratában a felett, bogy a IV. égy. tanitógyülést ez évi augusztus havára egybehívtuk; '•mert e gyűlés —• úgymond — kitűnő tényezőként log szerepelni a nagyobb jelentőségű paedagogiai és didaotikai eszmék liaztázásárs, a népoktatási ügyünk tovább fejlesztést érdekében szükséges teendők szakszerű megbeszélésre, a néptanítói hivatás eszményibb felfogásának és abból kifolyólag a népiskolaügye iránti lelkesedéenek terjesztésére. »Ezért —
1890. julius hó 6-án.
gél réndelkesván, nem lenne képessé gyűlés tartama alatt vfndéglOben szállásiért fizetni.
Egétt bizalommal járulunk azért Önökhöz, mé-lypn tiszteli Polgártársak: vegyék tőlünk aaivs-sen e gyűjtő-ivet a bármily eaekély adománynyal ia, járuljanak at egyétemea tanitógyülés költségeinek fedezéséhez, S Iegyék lehetővé, hogy a B -peslrs érkssö taniióttmaiknak, ha máal nem, legalább éji szálast adhassunk. »
Bizton reméltük, bogy a jó ügy érdekében „—> miként a mull években tarolt ilynemű egyetemes tanitógyüléaeink alkalmával tsnni szíveskedtek — moat ia lámogaini fognak a nem vpnják meg tőlünk segedelmüket; minélfogva at aluljegy-zett rovatokba becaes neveikei, lakásukat, valamint a kegysdomány összegét feljegyezni' s a .gylijlörivot, legkésőbb I. évi augusztus hó t-ig, Kúra Sámuel pénztárosunkhoz (Budapest, IV. k., Dsák-tér 4. az.) beküldeni méllóstasssnak.
Kérelmünket ismételve, kiváló, liattelettel s hazafias -üilvöalellel- vagyunk Budapetitn, 1890. évi junius hó 28-án. Következnek at aláírások.
készséggel kilátásba helyesem támogatásomat és figyelemmel fogom kisérni a gyűlés működését • A végrehajtó-bizottság non kérelmét azonban, bogy a negyedik egyetemes tanitógyülés rendezésével járó költségek fedezése czéTjából 2000 Irt. államsegélyt engedélyezzen 0 nagyméltósága, fedezett hiányában, nem teljesíthette. Ez a körülmény kényszerít bennünket arra, hogy a magyar társadalom lelkes polgáraihoz forduljunk kérelmünkkel; egyébként nem fedezhelnOk a gyűlés rendezésével járó költségeket. Igy pld. a felhívások,' igazolványok, értesítések, meghívók, bélyegek, postabér, a gyűlés Isrtama alatt napi •értesítő*,,később >napló< szerkesztése és nyomtatása. gyorsírók és szolgák díjazása, az iskoláknak báló-termekül való berendezése, a tanszer kiállítása, felszerelése is tetemes-költségbe kerül. Mindezek s egyébb nélkülözhetlen kisdássink i kérjük scon előfizetőinket, kik még dijaik összege az 1874-ben tartott s 1528. tanító állal j hátralékban vannak, hogy azokat be e5!**_"<* J?**? 2S2-; küldeni szíveskedjenek.
Előfizetési filbivii.
A sZ'ala* politikai -hetilap a XVII ik év folyam második éjfelébe lépett Ás irány melyben a lap edaig vezetve volt, belyes-nek igazoltatott a tisatelt olvasó kötönség által; legalább est kell követkeatetnünk aa eddig tapasitalt rokonszenves fogadtatásból.
Ez irányt továbbra ia megtartja lapunk, h iparkodni fogunk aa eddigi rokonszenvet még emelni.
Hogy ex azonban megtörténhessék, a tisztelt közönség anyagi támogatásától fllgg, s épen ezért nyitjuk meg előfizetésünket aa új félévre, kérve eddigi előfizetőinket lapunk további támogatására, s ismerőseik körében leendő terjesztésére. Egyben tel-
6 frt
A lap előfizetési ára:
EgÓHZ évit ... Fél évre ... Negyed évre .
A kittiégi jegyző és fa nitt uraknak lapun-
1
90 kr. 25 .
Ez évben oly nagy az egyel, gyűlés iránti érdeklődés, hogy 2000-pél is több Uniló részvételére I számíthatunk, ebez képest kiadásunk, bármennyire takarékoskodjunk is, a fentebb említed összegnél I kevesebb nem lehet. A magunk erejéből pedig j nem fedezhetjük azt.
Budapesti főváros hslóságának erkölcsi támogatása lelöl biztosítva vagyunk; de ma még
nem tudhatjuk, támogathat-e bennünket anyagilag, . ... , J , ... , ,
pénzbeli segélylyel ia. Ezért fordulunk bizalom-1kal ««« 3 frt díj mellett küldjük, ha art mai a nagy közönséghez', a magyar nemzet lelkes | megrendelik. .
polgáraihoz: ne vonják meg a nemzet legszeré- Minden fii és egy éves elófiteUnk <u éi nyebb napszámosaitól segítő kezöket, midőn azok , , , , „ t „
a népoktalásügyének emelése ctáljából gyűlnek I*** laP*>* ""kesrtijintk. „A sors ül-össze a haza (Óvárosában. Most midőn hosszú, \dMtt rsalad" Című regényét kapta meg nehéz évek útán ismét összegyűlünk, hogy új I dijtnUmul.
életet teremtsünk a már-már zsibbadozó tanttó kt ^fizetési pénzek legcaélazertlbben közszellem működési (erein; nem habos- ■ . .. -s.- .Imi ... i n i l-vs, nem aggodalmaskodva, de teljes bizalom- P?iUU* *i#>n k"ldhet?k/A ZM* kj,dó-maj nyujljuk ki támaszt kereső kezeinket. — hivaUlába^Nagy-Kaniasán' cím alatt. Önök leié mélyen tisztelt Polgártársak, kik értik j Ssives pártolást kérve maradtunk Nagy-és érzik, hogy a közoktatásügy Sa nemzeti KanÍM4n 1890. julius l. népnevelés nem lehet egyedjű a fámtól; munkája,1 Az-egyetemes-gyűlés napirendjében jjjenn foglaltainak többek közt azok a'4on<ök*is, *melyek s nemzeti szellemnek ápolására, a népiskolák berendezésére s a tanítói közszellem fejlesztése vonatkoznak. Ezen az egyetemes gyűlésen fognak tanácskozni a kisdedóvók s a nőnevelés hivatott] — DIaacbéd volt június 29-én'ü «Kegyee munkásai oly kérdésekről, melyekhez minden ha-jtanitóreftdiek< lársháaában, a nevelés ügy terén zafinak, akár tanitó, akár nem, van szava, s me- oly sok érdemet szerzett rend vezetése alatt állit lyek iránt érdeklődnie kell mindenkinek, a ki ma- fogymnasium zárünnepélye alkalmából. A kegyes gyar s a ki hazája javát előmozdítani igyekezik, tanitórend hagyományos msgysr szokáshoz hiven, Sokat, nagyon tokát kell még dolgoznia Magyar- K munka után megkezdendő szünet előtt bsrát-ország tanítóinak a nemzetlét érdekébenJa; s e ságos asztalához hivta meg a város értelmiségét, munkában a legnagyobb ösatön az, ha érezzük, | melyből mintegy 30 egyén jelent meg a dissebéd-hogy nem vagyunk magunk, nem lehetünk el- |nél, a társaság fényét emelte az a körülmény,
A „Zala" kiadóhivaUla.
Helyi újdonságok-
hagyva. mellettünk van a magyar nemzet lelkes polgársága s buzdít, lelkesít bennünket a további küzdelemre.
Mélyen tisatelt Polgártársak)
Hazánk legtávolabb vidékein lakó polgár- és tanitótáraaink nem sajnálják sem az idejövetel költségeit sem as utazás fáradalmait, hogy Magyarország tanügyén erejökhös képest lendíthessenek. Csak egy körülmény tárthatná vissza még a legbuzgóbbst is, t. i. sí, hogy csekély költség-
hogy megyénk szeretett s köztiszteletben álló főispánja is, — ki a Nsgy-Kamtsán tskolásó fiának hasavitele végett érkezeit városunkba, -őszintén részt vett a dissebéden, s 0 mondta az első nagy tetszéssel fogadott tósatot a kegyes tanitórendn, mint a magyar kulturális haladás sgyik fölénye-ző jére, Swutite Benó főispán rokonszenves alakja moat ia a legkedélyesebb hangulatba bosta az a együtt volt táraaságot, s a rend térshásának tör nőké, valódi msgysr vendégszeretettel emelte a megindult jó hangulatot. A főispán lelkössöntö-
Nagy-Kanizsa, vasárnap. ~ —j
iára 3 Janky Károly lögymn. igazgató v&jaszolV « állatié a tanügy barátait; manna dr. Stiti Miit lót törvényszéki bíró emelt poharai a kegye/ U nilórendérl, s végfii Simon Gábor Ügyvéd a f0< gymn. igazgatóját éltette. A kedélyei társaság '/,5 óráig maradi együtt, a midőn a ((JicpAn a
Zala 27. azám. (4 lap.)
Va a tövároa és hazánk nagy vtrotainak rendes utcái és házuássozásáhoi, legkevésbé ssm talál* tuk ellentétesnek a Nagy Ksnít*án ispassialt rendes akár a lő városban, akár a vttiékl nagyobb városokkal tált összehssoiilíiásunk után. hőnyit laptársunk felhívása ellenében, az igazság érue
vasúira menendő a társaság éljenzése kozfttl el- [kében és 'N.-Kaniasa reputátiója iránti tekinteté-vendégek i» elosz- j ben elmondani hirlapirói kötelesssgünk volt anélkül bogy polémikus viszket egség vesémé tálunkat , roiui azt vezetni snha asm fogja, dé prog-rammunkhoz hivsn az igsiság érdekébeu mindenkor leltogunk .szólalni.
fávózott, ulánna csakhamar a lotlsk.
___ 1890. jullus hó 6-án.
munkaszünet alatt mwi nsak bogy nem keresnek semmit, hanem még á lelolyt héten véres verejtékkel meg keresett dijaikai Is elköltik ; as ipar előrehaladását is meggátolják. Ideje volna, ha az iparos ssdégek saját, jál (elfogult érdekeik szem előtt isriáss a mellűit a >bluu monugról. végleg lemondanának, s s részben num tudjuk eléggé helyeselni azon munka adó iparosaink eljárását, kik a blau mootagot tartó segédeket nem alkal-massák műhelyeikben. Ugy ssm hosszú most mar a napi munka idő, a a vasárnapi sUlost teljesen megadja s heii munka láradaituai után — A túlvilágba Régi mondás, hogy az szükséges pihenést; dolgozzunk a iiéi uiinden snya, midőn újszülöttel ad a nem/cinek, mindig napján s pihentünk az Dr napján, ezzel magunk-
— Az evedák iSriianrpélje junius 2H. folyt ie a vPótgári Egylet, helyiségeiben; a Nádor-utcai ovoda a keriben, az Alilla-ulcai és Arany János utcai pedig a helyiség egyik ioid szinti termében mutatta be telt elöhaladáaái, a
nagyszámban egybegyűlt szjilök és gy'érmeklw- [köselébb áll s lulvjlághps, mijil aa Ittenihez ráiok teljes megelégedésére. A diadal kapuval ja Él'íi |
disziieit helyiségbe ctoportoukint, zeneszótnelleii,L- . . —,-—-_
nemzeii lobogok ala|t, a fiuk nemzeti s<inü kar-1 polgártársunk, szappangyáros flsisl szép neje va- évi junius 29-től számítolt 16 nap alait vagyis, jkJtfiánykák válszalaggal dissitve vonult lel a kisIfadási tájdslmsi köAttii} melyek alig lartoiiak pár]jUilus 14-ig lehel a felszólamlásukul bmidntj sereg. A Nádor utcait Kemény József óvó, az Arany János-utcaii Bánolay Mslild z a« Atilla-utcait Lenkei Malvin óvónék vezették, s ök tar
nak is, az iparnak is hasznára leszünk. — A JtvUsImljíélsdé lajairom ellen, | vétet gerjesztő módon leli igazolva. Pollák Lipót moly a városházán már' ki vuu Tü^gextvs, ez
I őrsig, a túlvilági létre szenderüli, A város rész-I véte enyhítse s derék Ipscosuaki tiniül neje vest-| tesége letet ti lájdalmál, melyben mi részünkről a
mává.
tolták még a gyermekekkel a vizsgákat. Az egy-J legmelegebben o«zto«uuk
lel elnöknéjé, személyesen volt s pénztárnál,] azereietteljes előzékenységével logsdva áz ünnepéi; látogatói!. A*, előadás mind a három csoportnál nemcsak 'kielégítő jó volt, hanem egyes részleteiben meglepeti; külőnöseu ki kéli emelnünk kemény övö alisl bamuutoit >KI< uádar* és >Kis postás< játékokat; ugy Btnotsy által vezeieit gyermekek apró szavallásál, melyek meg-ragadótag hangzónak el a szavaló pici" ajkakról; nem kevesebb hatást idézett eto a t.írfksi víüí-lése alatt átló n.ég fiatal ovoda kicsiny einek let -késült éneke ; s ha volna, mit kilogásolnunk kellene, as csupán, bogy a Kemény ovó által jiieg-
lyek s közigazgatási bizottsághoz ioiétve, rosi adóbivalalnál nyújtandók bs.
— A ksrsMil harasadlk otíUljA adé kivetésének tárgyalásai Nagy-Kanizsa lertt* leiere nézve a Jövő augusztus Jif/liau lesziiok | egyelőre figyelmeztetjük polgártársatokét, annak
dni.
* Különfélék.
— Hirtelen halál. Alig siabadull lel a Is-uoncévek alól, s i/iég Osnk egy nsp óig vallotta
magát büszkén »cipész segédnek JUei-MyifN«z^f~idején bővebb ériesitéssket fogunk György — és nem Meduyátiszky mint egyik lap társunk tévesen nevezte meg, — a midőn az él-hé £9 én >aie a Teleky iHnában lálogálási tévé a Csóka -féle házban, onnét távozón- * óra leié, s a lépcsöveméi megállóit egy barátjára várakozva. Itt hirtelen szédület lógta el. Lebukott, » a hárem -tok magas lépcsőről leesett . esése közben jobb halántékát egy vaskarikába megütötte. Súlyos sérü'ést szenvedett, minek folytán
— Kruéltsl klrát) »»»»• ujuak hossza-sabb tengeri útra kíszUI. A felséges asszony ezen elhatározását már kitolta ffiiiAvarmestari hivatalával, mely szerint a király kisasszony Mária Valéria tőhsroegaő esküvője útján a királyné egész udvartartásával több hónapra tor-
lraszo'nnégy óra múlva meghall. A megejtett rend lartoti vizsga igen hosszura (*•/, óra) nyűlt, "mi I, boncolás megállapítja hogy a koponya jobb ... . . . J birilvni Anit.r
a nagy bőségben nemcsak a gyermekeket, hanem I halántéki része berepedt, a ennek következtében J??8 "T." utrl lndul- A T"
állott be a halál. ,— NI as Iga* T H. S városunk köziiszle
a felnőtteket is megvolté. Az áitatá'nos ütegeié* gedésnek nem egyszer adón kifejezést a jelen volt szép számú közönség. Este lánc- koszorú voli. Az ovoda egylet javára felüllizétésekei tellek : Knáuss. Boldizsárné 2 irt, Bubik Nándor 1 Iri 60 kr., Dr. Hauser János I fri CfHrrTDr, Waj-dits Alajos 1 frr 60 kr.. Dr. SzDts Miklós, itj. Péaseíluifer József; U«ierhuber László é< Kaic-s Lajos 80—80 kr. Rspoch Aladár, Dr. Bentzik Ferenc. Próbáld Károly, Dr. Fáruek László, Mes-
dámban lép hajóra s első atja tzibialtárba less, — A király kltanuua). Mária Valéria
A Uécs melletti Baden ugyancsak ki ukar lenni magáért; ugyanis nem elégszik meg a város
Isiben álló egyik polgársmk s áliamtiszliiselönekj esküvőjére nagyban készül az egész Mouárchta, 16 éves fia Gyula, ki most végezte a 6-ik gymn. osztályt, sokléte tá'álgaiásnkra ad inosl okol. A
fi ital ember atyja rokonai láiogslása végen távol' te.disziiésevel, hanem ünuepi korzói es jeimez volt a varosból, anyja pedig az óvodák zárünne-. menetel rendez. Hadsnböi és a környékből szá-pelyén, midőn a mii sem gyaniió anyához azon mos lársulsl és egylet jelenteti iuar be siylszs-bir érkezett egy lelkehde/ve fuló cseléd által, rüleg diszitelt kocsikat, melyek a keri- és szülő-bogy at .úrfi. meg van Ifivé. At ünnepélyen je- mivelést, a vadászaiul, halászaiul, turistaságot,
ter Jozsetné és N. N. 60 — 60 ki i. Tripammer lenvoliak kózül spkan si'tlek a kéfségbeeseli lövészetei s különféle iparágakat logiák ábrázol-Uyula 60 kr., Kovács Lajos 40 kr;, - Itosétiteld anyáHak jtiséifeléül lenni lakására, ki midőn oda * n "
Palika. N. N.. Pap Pélerné, gen, Goldsteiu N. éa N. N.,
A Itman Barnái. Ide-Pfl tticzer t»i' 30—30
megérkezéit, a fiáról ven értesítési igazolva láila A fiatal ember él, a azt állítja, bogy ismeretlen
kr. Ketr.ényv "R^zenthsl Jskít) Fu:ief J'izsel!,ett^elr 10ttttc az utcán. A vizsgálatot meg 20—Un kr. Hárman 10—10 kr. Négyen 5—5 kr. '"di'utiák ; de a futai ember vallomásával szem Otszésen t* frl 60 kr. Nyereménytárgyalthói iíe^ ben mas hirek is szárnyalnak ; ezek tolyián, inig folyt 9 In 70 kr. Be ép'í jegyekből 125 Iri 80 kr. I"1' vi«gáiai befejezve nem lesz, mi nem bocsát-
ni. Az ünnepi jnenei központját egy díszkocsi lúgja kép mii, melyen egy ideális leány alak iess tnenyasizenyi díszben, géniuszok alial körülvéve, egy men)%zet alatt látható. A kocsi mellett Magyarország és Ausziria összes nemzetiségeit jelképező alakok lógnak lépkedni. A három legszebb kocsit dijakkal logiák kit-üntnini. Az udvar egéss
Együnes bevétel 133 tri 00 kr: Kiadas 57 Irt 27'' kozunk részletekbe, nehogy a vizsgálat elé nehéz- sor fogattal fog részt venni a virágkorzóban, eo-
kr. Marad lisaia jövedelem : 96 irt 33 kr
ségekét gördiisünk ; bevárjuk a vizsgálat ered- nek lényét es állal hathalósaii emelve. A király.
Evkftvtf. XmttfdUr Antal dr heivbeli ménVé,> mély ki. fogja mutami »ihi az igazság • kisasszony udvarmestert hivatala utasiiolia egyik — " .-."-■-» I _ Jnraiovardn. Ricbter András országosan' buiorssállilót, bogy a főhercegnőnek tulajdonát Lelőnyősen ismert műlovartársulata. mely 35 tag- képező s ugy a gödöllői kastélyban, tunit ivbt*> lliól áll, a 19 idomított lóval rendelkezik,j-davári palotában lévő hutoraii és könyveit még muíaiságáinknak**egylk^ kii ün'tVisit 1 ™«^rkezett városunkba s itt-az Arany János julius hó lolyamában Welsbe szaHlisá. A király-
_ . ~ . °*.........._ . .!__í ' I nt..úl,aM talélltliil lA«fl«lilMn mottl/.,^. elüáoá ' lriu«ak,nnV llffVIinitt nll l,,uI I lOllAlU IMIM tl*tnt.
ügyvéd cltárbóz vezet le liptf/öngi Emi ia kiassz-szonyt. H'ugonyi Lajos ur bájos leányát, ki vá-rosuak egyik legkedveltabb atakjz, s nyilvános
műveltségére 'nézve általán °ismerí fiaVj''hlíy | ntó?b»n ^'i'10' lo^rdában megkezdte volt. A boldog házias élei adjs meg mu.dketij.1^ Ax ^^wkról a napi hirdetményi jüknek azt az örömet, mii c-ak a kölcsönóseu megérleli srivek bsrmoniája nyujibai az életen át!
— A peigár-egyteit teke-verseny e hó l.éa igen éléak érdeakídes kíséretében folyfle. A versenyben győzelmet arrattak! Dr. Svastiti
sitik a város közönségét.
— Paaaaa a poata ellen. Panaszt vettünk at iránt, bogy a helybeli postahivatal alkalma
kisasszony ugyanis ott fogja löitiui mézes betett, napi hirdetmények érte-1 s leánykori bútorain akar pihenni, a e korbeli könyveivel kíván foglalkozni.
— Margit rikircrgsl, József löherceg, a ■uagyarok kedvelt hercegének leánya e hó ti én
zottjai, az ünnep- és vasárnapokon, bár a lenn-1esküdik meg Budavárában a szent Zsigmoud lem-álló rendszabályok szerint déli 18 óráig tartoznak j lomban. A nemzet szeretet főhercege és nej<
... - ,. L -i n *4ielvenni a poatai küldeményeket, már fél 12 óra Klotilt főhercegnő e napokban az esküvőre ki-
rí" y t ca a t . ,'í l uién a jelentkező (eleket visszautasítják. Szemé- szemléli templomban személyesed tartottak ssem-' t*»eít*By lyesén volt alkalmunk e puiasz alaposagáról lét és személyesen állapodlak meg, hogy %ol
Adolf, Sebestény Fereccz, Knorczer György é* [meggyőződni, azért emlitjüL Tel, hogy az illető1 lesznek a vendégek e>helyezheiök. Ez nem olyan taics Lajos. körök a jtosia alkalmazottait figyelmeztessék a könnyű feladat, mert csak 3011 ember ler et a
városunkban dr Hü- szabályzat pontos beianásárs, uierl nem a közön-' kápolnában. A kápolnai az esküvő napján szö>
Lajos
léssvéld kelleli
voe József budapesti ügyvédnek ist lakott anyja Jség van a posiaihtézmény' végeit, hanem ez intéz- í ayegekkel és virágokkal pompásan disaiiik. Mtrsch Róza asszony halála'. E réssiteD őszintén MlM osztozunk mi ís, kik dr. Hüvfia szemeiyes jó akaratával dicsskedheillnk rílröl ludjjjk, mily ke-gyélenel csüggötl ö gz ielhunyt anyán. A mmde-nak vigasaialójá eayihíiáp a tájdaftat, melyben
• mény áll fenn a közönségért. I — A Zslsaegjet taatestttlet, ez évi
— Hal aa apAas ? t Szabó Andriska még | nagy gyűléséi Sü negen julius hé ló-én lógja meg ! csak 9 éves. s Béczen szüleleit Leleoye mellett. \ tartaai.
1 Az elmúlt vasárnap apjával jött be N.-Kanissárs1 — Ilj naeu hírek. —. Art Nándor kama-a piacra,' s mig az apa dolgait ellátta, a kis iás huszár főhadnagy Kii Irmát vasmegye egyik - v v a Andris megakarta nézni a várost Addigxizelő- legbájosabb hölgyét oltárhoz vezeite. — ftiulay
— A hátak astnauMa^a hívja fel egyik idölt, mig eltévedt, s nem talált vissza apjához. ] Kornél eljegyezte Vlaiái- Mariskát Torjánosoo. laptársunk a városi hatóságot, a ministernek >Hol az apám ?! Hol az apám?!< kiáliosott a — Aasla a király kétkedett, beleijese egy kózzétett-Tsndeleie alapján; Ugy látszik Isp-1 gyerek, mig egy rendőr felfogta, a kapitánysághoz -dalt. A magyar király közelebbi Budán léte al-társunk tévedésben volt, midőn e felhívást tette i viite s ott kellő ellátásban részesülve, a szerdán kaiméval a pMagyar Kárpát egylet< küldöttségét a hatósághoz; mert a ■ miniszteri rendelet nem tarlóit hetivásár alkalmával egy béczei-emberrel fogadta, a midőn az egylet és annak céljáról azt mondja, hogy vinienüu akár van akár nincs hass kü'dték a gyermekei az apjához, ki biso- kimeriiö tudomási vett, azon kérdést intézte as
-csupán ott | nyara mindenfelé keresie gyermekét, csak ott n'éin/] elnökhöz, vajon a kül'öldi turisták látogai|ák e a
magyar Kárpátokat, mire az elnök igenlöleg telelt hozzátéve, hogy most 40 dán turista lógja _ Iparos segédek köré- (elkeresoi a kárpátokat. A király eimosplyogia nevezése a modern kívánalmaknak felelnek meg,Iben még mindig dívik az a rossz szokás, hogy magát s kétkedve szólt: — nem hiszem, hogy bsnem a básasámozée is oly rsndewn ván ke- s hét-első napján nem dolgoznak, vagy hogy'az mind a 40 dán egyszerre to| jönni; — s. mit • reasttkl vive, hogy aa dicséretére váltik a városi ö nyelvükön szóljunk: »blau tnonlag«-ot tarta- király nem hitt, megtörtént. A turisták szánra laaácsoak, legalább ssi, kik hozzá vagyunkszok-Inak. Eltekinlveattól, hogy az iparossegédek az ily |nézve negyvenen, csakugyan megérkeztek Dá*
osztozik mindenki, ki a derek ciéfradpl ismeri.
házsztmozas, aat eszközölni kell: rendeli el a számazást, hol az eddig nincs meg; Ihol legbiztosabban rá találhatod volna: éber ren-Nagv-Ksnizsán pedig legalább amini mi tapasz dór hatóságunknál. taJtuk, nemcsak bogy az ú'cáknak rendszeres el- j — . Blaa asoatag.'
Zala 27 szám. (b lap.)
Nagy-Kanizsa, vasárnap. _ _
niabőt s mindenét elölt a csorbái tavat néz- i ujabb Időben felszaporodó verseny trágya gyá
1890. julius hó 6-áfl
leány na<talyokat öatteeen 1ÖÍ6; a IIíi oestályt-| Itat. IIXH növendék látogatta. A jövő tanév
_______„ ______ÜL--,__„, - _____ ||____gyomorbajok külön 1 augusttua 80-án veaai kezdetét, a beiratásokat
ott idéző magyarok vendégueretőleg logadták j féle nemei többnyire hibát aiaetsunertékletlen-1 leglésAbb szeptemb. 15 ig kell a szülőknek tolj
tele meg; a megmk«zitk a Tengerszem csúcsot; innét gyalog Qj^átraFüredre mentek, bogy .as
rakr^. — 4l)aaiergért« és
a dánokat. Volt bankét, cigányzene, s az etma-iségés meghűlés által keletkeznek. Ilyen ete- i iasitepi. a vidéki rendes ét msgántanulók be-radhsiailsn pobárkAszönté*. ! tekben a sok tapTOztaláson alapúié háataaer dr. íratáskor 6 trt tandíjat kötelesek fizetni,
— Képviselő válaiiUa. A Yeazprémme-[ Rosa életba zsama Kragne gyógyszertárából mujy kanizsai itraelila elemi </hi- is leány-gyei veszprémi járás képviselője Bezerédj Vikior Prágában, hat kitűnően Kapható minden gyógy-1 itkola, it kereskedelmi IekotMl', A tantestület,
a minislöríumhöz történt kiuevestetésa tblytán I szertárban képviselői állásáról lemondván; a képviselő választására ez évi julius 18 napját lüzie ki a közp. u -váiaszimány. Választási elnök: Kolosaváry Jóitael,
küldöitségi elnök: Perényi Antsl, helyettes! Uráliit ó a zalamegyei általános tauitói elnökök: Dr. Purgly Sándor, Eszterhay Ferenc, testületnek 1990. évi junu« hó 16 én d. e. !) jegyzők: S/éleasy Dániel, Krautz JjU«el, hs-lázakor Sümegben tartandó évi nagy gyűlésére,
Tanügy.
lyeties jegyzők: Dr. Csele Anial és Nagy Lajos lellek.
— Uyásijeleatéat vettünk, melyet nagy | részvéttel olvtaiunk, mert t« a ntágyar löváros
melyet julius 14 én délután 6 órakor előérte kezlet éiőz meg. Tárgysorozat; f) Elnöki megnyíló. 2.) Elnöki jelentés az egyesület egy évi működéséről. .'!.) Az Eötvös alap ügyének ren-
az igazgatóval együtt 18 egyénből áll, kikhsa ! 8 felek. hitoktató járult Az sleml leányiskolát 1211, aihiiskolát 810, a kereskedelmi iskolát 100 i növendék látogatta a Így az egész intézet nö'< ! retidékeinek létszáma- 026 volt. At itkolai ta-karékpénttár 06 frt 84 kr. pén<tári készletté! jsárta le könyveit. A jövő-tanévre a'pótvizsgák |t heiratáaok aug. 28.29. és 81-re vannak kitűzve; mig a megnyitandó polg. iskola felvételi vizagái azept. 1. ét 2 lettnek. , A kolosteári, benlakiual teuekStiilt kertekedeimi
egyik legműveltebb a a társadalmi életben igen daaéae Előadó ; Üődv Józ«el ur i/tal* Eíerssea.l akadémiáról.* As akadémia egy felügyelő bi<ott
i.cU >t I__.IaIa. i.i. 1___At____________. - 1........... j . v . • i .. i^HL. j_J?Z-.li ___* _l.
tisztelt úrnő halálai tudatja, ki* személyesen is-| merni volt szerencaánk. — Részvétünk kitejesése melleit a gyiiszjeletijésl egész szövegében kösöl ittk, mely igy szól: Kovács Sebest én y Ilona özv. Szalttnsy Karkasné, — Kovács Sebeslény Endre ás neje azül. Takácsy Janka, ezek gyermekei : Endre, Magda, Miklós és László, — Kovács Se-
4,)'Az állami szakszerű felügyelet szervezése, tekintettel a néptjmitók előléptetésére. Előadó : Biró-Jdsaef ur l Keszthely). 5.) A tanitéí-álláa biztositása, a a tanitók ssolgálati viszonyainak megállapítása. Előadó: Kramer l.ajos ur <Ka
sug alatt, elnök, alelnök és tloadó-jegyző, valamint 5 választmányi tagból áll. A tanári tél-tüleiben találunk egy igazgató tanárt 4t II tanárt, A növendékek Díszes létszáma: iU4, ebből beulakó volt 70. At iijutági önképzőkör,
és nem magyaraiku népiskolában, kiváló Ugye beatény Júlia ét (érje mádi Kovács István, ezgk Ipmmel a nemzeti' szellem ápolására, Előad gyermefti: Niván. Jápos, Ménes, l-'erenc é< liyorgy uöm-zi Ferenc ur iZrinyitalva.i.7,) A népiskol
Kov ács.Sebesiény A;adár és ri'eje szül. Do-bossy Arsnks s gyermekük Aladár saját, vala-
ni/.sán.) öi A magyar nyelv tanítása a magyar könyvtár és dalárda ismertetését kimerítően
i----—;-----.... -1-Í.1--HI— esüví — adj a az érteaitő. A« önképző körnek volt 189
tagja. A könyvtár Hof miivel rendelkezik 1440 kötetben. A dalárdának minden növendék tatja volt. A tanszer gyűjteménybe!! van: tanári ifjúsági könyvtár, szegény tanulók
inyitalva.i/t.) A népiskola tanterv módosítása, tekintettel az osztott és osztatlan népiskolára. Előadó: Sáringer Károly ur | könyvtár, | """! -aajliMtzes rokonuk, neveben a. legmélyebb | , Magyar Szerdahely... s., - A nipukolaí tanköay ■ j kji.iiyylárftF tölrtrajai taasaakösok, vegytani -ár fájdalomióTati,tollán jelenük, hogy lórrón szere- | vek es ezek bírálatának kérdése. Előadó: Hon- természettani taneszközük, áruismei i
mann Mór ur (N -Kanizsa} V.) A tanítói közszellem tejleaztése az általános és kötelező me gyei tanitó testületek szervezése és az egyet.
len felejthetetlen édesanyjok, anyósuk és nagy anyjok özv. Kovács Sebes'ény Endréné szül. Luiiuiicter Julii urnö, e hó 3'1-ári reggel 0 órakor, áldásdut eleiének US-ik évében, ""hossza* szenvedén után az Ürbfn jobbtélre szenderült. A boldogulinsk líílTt tetemei ez évi Jultul hó 2-án délutsn 5 órakor fognak a gyázházban • V. ker. Józsellér 5. szám alatt, sz ágostai evang. hitvallás szertartásai szerint n egaldatni és a kerepesP út melletti lenretöben lévő családi sírboltba örök nyugalomra helyeztetni. Budapesten, tfilKl. juuius 80-an. Béke hamvaira! •
— Í J i aiátak. A sütneg tapolcai va»ú' építését megkezdték irár; most pedig kezdik mérni a tapolcai szigligeti vssuisi. mely vonalnak • kiépítése annál kívánatosabb, mivel a bánion-parti gőzhajózás állal a túlsó parttal is direct összeköttetés létesülne.
- Najijar lljak, a magjar leager parluii. A bpesli iníi-gyetew 34 növendéke a miiegyetemi rektor vezetése alatt meglátogatta a
es ipermft-tani szertár éa ércpéns gyűjtemény.
,A redktoinyai államilag eegélyesett kóssigi nyíl' i'rfjiiw polg füt iekcldril.* As iskolában működött
tanító gyűlések állandósítása által. Előadó: 7 Umió, az igazgitóval együtt éa 2 lelekssetl Bánti Alajos ur iSüraegj, 10.) A tanitók anyagi j hitoktató. A tanulok összes számit volt 88. A helyzete. Előadó : Réthy tiábor ur (Zala Eger ♦•"UAi u k—«
szeg), llj Indítványok tárgyalása. E közgyűlésre a/, egyesület rendes és pártoló tagjait, ugy a tanügy barátait tisztelettel meghívja Zala Egerszeg, 1SU0. j liu- 3-án. I'drartly "li/iiác me gyei tuti testületi elnök.
.1 Mziiittk Hg)eini4b«. Az egé-z felvidék nek legjelesebben felazerelt, leglátogatottabb s legkitűnőbbnek elismert felső leányiskolája és nevelő intézete a Ueímbacher- Anyuetla ministe-rileg engedélyezett és uyilvánaaaagi joggal tel-ruházott. nyotcosztá-lyu elemi és telső leányiskolája és nevelő intézete, melynek, amellett, i hogy á jó nevelés minden kellékeivel rendelkezik, egyik főjellemvonása az, hogy benne a németajkú leányok egy két ér alatt, teljesen mty
tanítói és iljustgi könyvtár kezdetleges de fúlj" ton szaporodik; előbbiben 410 kötet 282 mű, nióbbibaú 601 kötet van, s igy a kát könyvtár fll kötetet számlál. A jövő évi beiratás azept. 1. 2. éa 3. lesz, ugyan-e napokon tartatnak meg a tülvételi éa javító vizsgák ia
„ Tapolea níroei állam, iegilyezelt iparoelanone iekulárúlAs iskola elén felügyelő bizottság ál--Ivtt, kiknek sorában iparhatosági megbízottak is működtek. Négy tanitó működött az intézetben A tanulók összes száma liB. A jövő taa-ívre a beiratások azept 15 én este 6—7 óra közt lesznek. Tandii tejében a helybeliek 60 krt, a vidékiek -1 Irtot íai-toznai£ a beiratáskor- be-Űzetni.
Tudomány, irodalom.
lek, megnézték a kikötő épiiési munkálatokat s a l nziban ée trátbait teljeeen tlsajiititjdk. A kik az Fel. ptMak n ptlyáialra S Szás arany veszteg/arai Marlirtschizzftn, Ezután a preluccai; intézetet huzamosabb ideig látogatják a francia megérdemel egy kis fáradtságot! A magyar tn-izr^...,-,. -------------ni . ,1,L -----1 dományos akadémia kővetkező pályázatot hir
magyar tengerpartot, s n magyar korona > tanulnak magyarul, mig ellenben'a; magyarajku gyét 'Fiúméi. Mindenekelíltt a Tersattóra men-1 leánykák ugyanazon idő alatt a némrl nyelvet
lőnáiivai lekúiieiiék meg, ahol éppen Nagyszerű j írásban éa beszédben szintén kellő preceaitásra dinamit robbioiásoka*. végezlek. Ugyancsak meg- teSznek szert. Az intézetben az egyea tantárgyatekintették Mlákán a rizahántolő nyarat, továbbá kat, a zenét, a rajzot Pozsony legjelesebb szak-e papírgyárai, a kőolaj ralTineriat. AirándúliaV Ab- tanfértiai tanítják. Egy növendéknek egy évi bdziába, és onuan. Triesztbe. Az ifjúságot a len íj teljes ellátásáert 800 trt fizetendő. Pozsony ki-gerészeti hatóság részéről Huszár lőmérnö< Egaii. tiiuő éghajlati viszonyait a személyes meggyő-felűgyelö éa a kikölü épiiési vállalat többi mer -1 zödéseink után mondhatjuk, hogy az intezeti nökei Jogadták.
— A Italai un veaaél| C. A Bilaton lialá-azatál es hajózását nagy veazály ienyegeti, a nagy mérvben elszaporodott hiuár állal. A ve siély etháriiáHB módozatainak megállapiiása vé gett saakértOi értekezlet volt Keszthelyen; melyben először szólott Deininger. Imre, aki szüksé-
helyiségek alkalmas voltat ia ligyélembe véve, a legmelegebben ajánljuk ezen intézetet a szülők figyelmébe
Kéielkezé firteslllk érkeztek szerkesztőségünkhöz a lefolyt iskolai tanévről u, m.:
, a kegyet tanitórendiek vezetése alatt álló nagykanizsai kath. fogyninatiumrá!", mellből látjuk.
dst ki: Kívántatik, egy elbeszélő költemény, melynek tá-gya lebei történeti, mondai, vagy a jelen éleiből vett; ssükséges azonban, hogy a mit lelemény, -jellemrajz, komposiúó, költői tárgyalás, nyeLvr és verselési technika tekinta* tében költészstttuk dissére szolgáljon Ha ily önálló becsű mü nem találtatnék a pályásatoB, a dg nem adatik ki, hanem újra kihirdettetik. Jutalma as i(j. Nádssdy Ferenc gr. által nék, Nádasdy Tatnás gróf nsvére tett alapítványból 100. arany. Határnap 1891. azeptember 80. A jutalmat nyerő mű a szerző tulajdona marad, a ki tartozik egy eaztetadö alatt* nyomtatásban
geseek tartja a Zita torkolatánál oly gereblye I hogy a főgymuas umban 13 rendée, néfy rend- kiadni. A sok poétának most nyilik tere babárt lelálliiásái, mely a hínár és iszapnak ■ nagy i kívüli i* öt felekezeti tanár működött; a Valatonba jutását megakadályozná. Pap Sándor vendékekből -a 'tanév végén megvizsgáltJHQ a maga reazéröl is mulhatlauul szükségesnek 131J4. Érettségi vizsgára jelentkezett 23, ebből Véli egy ily gereblye felállítását é« inőitványozá, ) jeleaen erettnek tünt 1, jól érettnek 6, egysze
nő -1 és csengő aranyakat it iteretnt egy szép kől-megvizsgáltatotti teménynyel. Fel tehát poéták a pályázatra!
A , lludapntl Hszar" uiély uemqtak )• [ mint uOi divatiap. hanem minUszépirodalmi lap " is, uiár 31 ev óta kedvenc társalgójává vált a
miszerint a Zala szabályozási társulat, meiy a 1 rüen érettnek 9, javító \izagfiV UUsitatott 0
bajt, habár szándék nélkül előidézte, leikéressék, növendék. A jövő tanévre a beiratások kendőd-1 magyar uiii közönségnek. E lap, mély a •Magyar hogy a gereblyét saját költségén felál'üsa és az nek august. -M án s tariának szept, 2-Jg bezá- gazdasszonyok, a >szegedi veszprémi sümegi aö ■arra való felügyeletről gondoskodjék, annyival is. rólag. Tandíj 12 írt, ezen kívül az intézetbe j egyletek inkább, miután ezen gerebry* a víz saadad lolyá először belépők 2 trt HJ-kr. felvételi dijat a sál neui akadályozza és halászaira is előnyös | ének- és zeneért 1 frt'dijat kötelesek fizetni.
leend, meri a rabló halaknak a kis Balatonba
hivatalos közlönye, leiöieli a nOi diVat körébe vágó utiitdeu azakmát, azioea divat képeket azsboii mintákat ad; s egy ívre terjedő ezépiro-magyar irói kar legjelesebb
nagy kauiimi államilag segélyeseit köztégi dalim részében jutásat megakadályozza. Ezen indítvány egyhan-1 Hyi'/roHos polgári fiúiskoláról'. A tel ügyelő tea- neveivel találkozunk ; a szövegen kívül sd regényt gulag elfogadtatván az értekezlet abban állapodolt j tület ez iskolánál a polgármester mint elnök, lés egy szakácskönyvet is, s mindezt csupán 8 meg, bugy egy bíaoits. utján a Zahuzabályozáai: egy alelnök, jegyző, gondnok ét 31 válasstmá-1 írtén évenként, a 2 írtért uegyed éveukmt. tártslal felkérendi, hogy a kérdéséé gereblyét saját jnyi lagból áll. Működött a mull tanévben 8 jatins hóra megjeleni számának irodalmi részéi l
költségén mielőbb, ieláiíiisa és sz arra való ügyeletről gondoskodjék.
feJ-j rendes tanár és 6 felekezeti hitoktató. Aa isko-1 Gáspár Imre, Jeskó Sz. Maliid, Palotai Ákos, lát látogatta ö tszesen-^ÖJ növendék, ezek közül Henic/.k) irma, KöVÍ írm* U RBMinrlák, Me
lj trágjs g> árak. Mint értesülünk a 14 kilépett. A'jövő i«kolai évhez a beiratások'legén ajánljuk e lapot 1 réiri és aradi . Sw/ testvérek* cég, legkö- j angusL 30-tól szept. 2 ig tartanak, a javító és| A .Rag) ar Paedi 1 Nagyváradon és Szegeden is egy-egy j pótvizsgák szept 2-án, lesznek. | havi tfizetét vettük. E
pl mi aöi olvasóiükuak is, 1 Faedagoglal Mseaaile- julius ~ folyjirat, melyet tilsai
. _ - ._. „__________— I fryörjjy fővárosi tanitó szerkeszt, előharcosa %
°4g jó gyártmányaira, hogy dacára régibb kél A néptanodai hatóság a polgármester elnöklete! népnevetésnek, 8 törekvése á népnevelők érdé* 0árai tekintélyes kémilsteinek további mennyi- alatt-áll. As intézetben foglalkozott 20 tanitó I keinek megóvása, mi •ágre ie slegsndő v« vők re akad, tekintettel az és tanítónő és 10 szaktanító és tanítónő. Al
ttaseavári üelebb
trágya gyírat állit fel. Örvendetes jelenség a I
,A nagykanizsai nép- ét felső népiskolákról.'
megvédése; a tűzetek mindig tartalomdísak, ilyen a most megjelent julittsi
Nagy-Kaniisa, vasárnap.
Zala 27. az&m. (fi lap.)
fleat ie, Melyben a Saékelyftld egyik hivatá- "fielylyel vailiiunk lép'sn-nyomon találkozik, meg magaslatán 4116 fiatal tanítónak vcképéijzi'saakad.- Kossuth l,a|o« óla sokan IsirUk s
mégis meglepő, ha e leírásokat ismerjük is. A természet majduém legyőzhetetlennek látszó akadályokat- dobon az ember elé s midőn a vonat elrobog a sziklák mellett, kóaöti, alatt, s mikftz-ben magaslatok között, kígyósunk végig, eséss fönnségében boniskoiik ki előttünk as elbájoló látkép: büszke diadalérzet hevíti a lelket s a nemzeti erö tudata emeli keblünket. A Krsazl-nak Magyarország le.lé néző lejtője nagyon szép Hegyre hegy, erdőre erdő jön dús tenyészet között s as emberi kéz még nem tarolta Is a vidéket. Majd a komoly lenyvesek jönnek, mint
s életrajzát közli, a szerkesztő bevezetésével. A dós tartalomjegyzéket következőkben adjuk: .Egy, as ujabb tanítói nemzedékből." (Taaügyi kép a Székely földről.) Irta i Vranesits Gyula, bevesetésael a szerkésztőtől, (Józsa Sándor élet-rajitával, fénynyomatu arcképével.) — „Vizsga és szünidő." Irta Bibó Lajos. — ,A tanítók anyági helysete ■ Irta Józsa János. — .A tanügyi uitó .viaahaag'-ia mint lösvélemény.' Közli- Szócső. — „Tanügy történeti adalékok.* — Irodalmi Kalauz: a) Könyvek és .taneszközök. bl Tanitóegyletek irodalmi működése, c
1890. julius hó g-án,
napjainkban a Taraéosy Oosstáv-léle magyar I0z». teosksndőgyárban kell vásárolnia,
As Ipartelep igen nagy; a laléplimények, a gyármunkások, a keselő hivatalnok, a mtniaraj-zolók, s felügyelők és a gyárigazgató befogadáséra szolgálnak. És maradt még az épülettömbön alkalmas helyiség: koosissioek, istállók, raktárak, irodák, saép magánlakás — a gyárigasgstóé — g oly vendéglő réazére, ahol a talap alkalmazottjai teljea kényelemmel erösitbetik magokat üdvös munkájokra.
Érdekes s gyártelep pompás műhelyeinek és óriási rsktárainak megtekintése; kivált ba, ily alkalomkor as örömest látott érdeklődőt a gyár.
Tanintézetek állapota. 4) Tanügy- s egyéb iro | o.egannyi előőrsök s fölWlük s kopiszsbb hegyek, | igszgstó, Detrfcb Gyula úr, szives kalauzolni, dalmi mozgalmak, e) Könyvészet Tanügyi la-j melyeken siédűlva száll át a tekintet, a mint Hát bizony egy-két óra alig elég arra, hogy ezen pok és folyóiratok repertóriuma lapszemlével, most eltüttuék s újból felmerülnek mint egy bü- miniagyár működéséről saját szameinkkel gyűjt-— Tanügyi Havi-Krónika. — Tanítók .Emié-1 vfli lámpa alakjai. Ámde Fuisinénál a vonat sütik csak kiaebbmérvB tapasstalatokat is ; Imert ^kestető^e. — Szerkesztői mondaaívalók. — A legmagasabb pontjára ér. Már Bora-járt vidék ez. | a szemlélni való oly rendkívül sok, Miszerint an-Hakértelemmel szerkesztett folyóiratot melegen! A letarolt hegyeknek nekivetette magát a szél,1 nsk behstrt méltatására nemcsak Arák, hanem ajánljuk nemcsak a tanítók, banem minden tan- lesöpörte róluk a Iáktól nem tartott tenyéssetet, j napok szükségesek. Ámde ha Delrich Oyula igaz-Ügybaiátnak is figyelmébe. * 1 a szikla fehér kövéig: astán jött a csapé, sújtó gató szirss az örömest látott vendéget kalauzolni
Tiápo.r, lemosta az utolsó porszemet is és lelépte i a műhelyek, raktárak, leslőszinek, olvssztók stb. ja sziklába göt esősen kspssgkodó páfrányt vagy j valódi úlvssstöjéban, akkor 1—8 órai, víssony-j füvet, lehordván mindenya kérlelhetetlen (én-j lag rövid idő alatt is kellő betekintést nyerünk a Jgerbe, mely többé vissza/nem adja zsákmányát, legelső magyar lüzleoskendögyár közhasznú mü< ! s most csak a sivár ssirwk merednek fehér kö- kődéséről j mert oly, még a laikus állal is meg-! homlokukkal az égjalé. *ják, hogy e kőhegyek | érthető jaaksvatoltsággsl fejtegeti, magyarázza jegykori dús tenyészet sirkwei. A rómaiak ide-!meg a táloilakat, mely hununkban páratlanul jébén s utóbb is nagyszerű ytserdök virultak ifi, áll". 8 ez okból Tsrnócsy Gusztáv gyárlulajdo-a Bpesi /ákányi melyek aljában déli növények feseltek s örökzöld nosaak ezen ipartelep minden látogatója szeren-, Itt kiszálloilünk, ij^ mosolyoglak. fit most a vidék arcán meg-; nsét kíván, hogy Ily elsőrangú szakértőt sikerült ' '"■*■" 'dermell s mosoly, kővé fagyott a könny, s srr<i»fecskw>dÖgyÍra igazgalójáúi mégnyernie. A [■forrás a mélvbe rejtőzött, s mint megannyi ős-! gyár helyiségeinek rendkívüli szakavatottaágotJ
CSARNOK-
Kirándulás Fiuméba*)
* Trtá: i/r, Ftrmtai Zoltán akadta. taair. Pünkösd első napién, reggel, vonalon mentünk Simontornyára, hogy Vám ot látogassuk meg, a. gr. Zichy Jenő] miniaberendézésü uradalmát. Iltmár várt ben-
nünket az uradalom vezetője, Kocsis Lajos kasa-1 jiorj köt emelők, köve! behintett sovány mezők I bizonyító beosztása szintén a gyárigazgató sike-nár 15 pompáa fogattal, melyekre lölkapván,f fogadnak minden nyomon. A megmaradt csekély rült munkája: mindén műhely olt lett fölállítva, -16 perc alati Vámra értünk, hol az urasági kas fgldat azlán a lakósság összehordja, kőkerítéssel í berendezve, ahol alkalmsssbb bslye. A szinte be-tély termei fogadtak be, mely árnyas, gyönyörű látja el, hogy a Bora le ne söpörje és csekély < láthatatlan-végű kováosmithelyek ; a kéiemeletnyi parkban-fekszik. Itt nagy társaság, a puszta la-j kertecskét ülteti magának, mely gyakran alig pár ^érfogatot nyert 'lakaios-mtthslyek, ahol a kézi. kőí éljenzéesel, a cigányok tussal fogadtak s nvá- négyszög méternyi, s talán pálmaerdöröl álmo- munkához a gépmunka társul oly gépek utján, jas üdvözlettel vlrt a házi asszony és esaládjarjdozik mellette. Azonbsn már jó ideje teleié ha- melyek szinte csodásak : a festők óriási szinjsl ; melyből skkor a bás két felnöti leánya volt je- ladunk s iro, olt az örökváltozalú tenger a Quar- {a bodnárok hatalmas tsrületén berendezett mű-len A szíves arcok látáss, a kedves fogadtatás, nero uiklás partjaiba zárva. Ilt előliünk Buccari, helyei stb. külön-külön époly érdemesek á megás üde és gazdag környezet, a ragyogó ég pom-|0tt Portoré, ott Veglia, Oberso ssigele, lávolsbb lekinlésre, mini együttessen A résönlö-kohók pája. az ünnep első napjának szent ihlete: mind- u |,tna, partvidék, s Moniemsggiore s alatta as! pedig sajátlagos különlegességei e gyárnak. A az együtt valami elragadó, kielégítő, boldogító örökzöld Abbazia, odább Volosca s mindenütt í szinte megsamlálhstlan raktárak közöli a szénérzéssel töltötte el lelkünket s fetedheietlené te- elszórva házak, falvak, itt lenyúlva egy-egy völgy-1 raktárak époly nagyterjedelmüsk, mini a szellős szi e napot. Az ebéd ideje már megjőve s axzta- nyilésba, amott merészei) fölkapaszkodva a begy-' padlásokon berendezett, tüzlecskendó-fölszersl vére. Lenn a völgyekben már dúsabb a tenyészet. I relvények raktárai. Ezekben sokat-érö sseralvé-Iti egy begy, mely elzár egy-egy völgykatlant a! nyek vannak fölhalmozva: hosasu gummicsövek; tenger szeleitől s a levegő enyhe árama lényé- sárgarézcsapok ; g*pcsavsrok, melyek halmokat . szelel növel, s délvidéki ismeretién bájakkal Binti képeipék : tömlők síb. A (Miöszinböl kikerült,
ditla. hogy úgy á tulajdonos gróf ür, mint ö maga neggnnyl lündérszemek mosolygsnak reánk. É * teljeami kész lüzfecskaadök bosszú sorba állítva szívesen látott vendégekül tekintik a lársaságot,' pálmákon a íó Isten áldása nyukssik s s dél-|lM''t u idöl, mikor s vácsi-körúton lekvö rak-mire igazgató, Kiss Sándor Oriietie poharát a :vidék jegenyéje, a ciprus, büszkén tolja a magasba I 'árba vitelnek és onnét síétküldelnek. gróf úrra. Ezután dr. Léhmann Róbert a snives! fejéi, a babérfa illatot áraszt s a pálma már] Ámde a legelső magyar lüzlecikendögyárnak házigazdára, e sorok irőja a háziasszonyra s az közepes magasra nő, bárha még csak s kertek-Ifuságból is többen üritettsk poharakat. Lakoma ben.
(Viza Uvctkaalk,)
tokhoz ülénk, melyek Ttét szomszédteresnhen megterítve * áriak ránk. A pohárköszöntők sorát t szíves hácigacda nyitá meg egy levéllel kesében, mely szerint Boda Imre jószágigazgató tu-
utáe agy sétái tevénk a gyönyörű parkba, melyl ama 40 év eredményé, 'melyet a jelenlegi érde-mes kasznár, Kocsis Lajos nr töltött a birtokon | s azután njra szekereinkre kapván, körutat lét-tünk a birtok jól fentartott útain a másik pusz-l tára, a szülőkhöz, melyeket phylloxera még nem' bántott, a 7000 diófából álló ültetvényhez, le a | Sió cssrornihoi, mi közben boldog, víg énektől! hangzottak fel aa akácokkal szegett útsk.
Közgazdaság.
Ipar.
A visszatérő társaság a házi-gssds lakásához { A nsgy és siétett fel, hol különböző társss mulatságok, ilt boaokos terepen,
teke, amott lánc, ényeigés, ének foglallak el es-i lett, balom emelkedik, smelyrs pár évtized elöli
tig; msjd ujrs asztalhoz ülénk, mire a köszön-< hatalmas épületet emeltek: a legkiválóbb kisebb j leszi betö, amennyibén a
agyar
Irtu: Nyári Elemér gróf.
n.
a kis Rákos vize köziül elterülő közvetlenül as^országűt mel-
tők, szavalatok árja újra megeredt a kastély ler-1 sörfözö-gyárat. Miként más iparágakban is la Beiben; erre megint tánc következett, mig csak pssataljUk, ezen söriötőgyár sem biTta diadal-
nemcsak érdemei vannak: a legjobb tflafecsken-döt gyártvén, hanem abban is páratlanul áll honunkban ezen iparág terén, hogy Ogykezeléze — magyar 1 Magyar szó hallatszik a műhelyekben ; magyar könyvvitel áll f$nn irodáiban; magyar ssellea lengi át működését. Sajnos! ezt bizony nem tapasztaljuk azon lüzfeoskandö-mühelyekben fegyikös-másikok • gyárnak képzeli és híreszteli magát I) melyek hsrangönlés, vagy sgyéb ! löfoglalkozás mellett ugy mellékesen tűzfecsken-;dök késsitését is űzik honunkban, dédelgetői I lévén a német munkavezetéanek, a német könyv j vitelnek, némeiazónak és a germán szellemnek. Es esen gyártelep aajdnem a végtelenig fej.
fölépitmény alatt gyö-
"Sa ti óra búcsúzásra nem intett. A válás nem Mit kellemes, s csak aa enyhítette, bogy a szívás fogadtatás emléke megmaradt saivünkben. Éjféltájban ülénk a vonatra, s sz előbb zsjos társaságot csendbe merülve vivé tovább az éjjeli Vonat, mehen másnap estig megszakítás nélkül utaztunk Fiúméig. Zákánynál ért utói a reggel, hol Bár várt reánk a csurgói ref. gymn. igazgatója, Vida Károly és egyik tanára Kondor Jó-asef. Ki nem mondhatom, mi jól esett e baráti arcok látása, kik Erdélyből szakadlak oda a magyarság végvidékére, mim éber kalonái nemzetiségi küzdelmeinknek. Rövid félórát tölténk együlir Bire a vegyes nyelvű Zágrábba, a horvát fővárosba robogtunk. Nem szálltunk ki, ezt a visszs téréskor teltük meg. Kérolyvárosbsn ebédeltünk, s azlán vonatunk neki robogott a hegynek, melyrs több mint 800 meter magasságra megy fel számtalan kanyarulaton. Ennek as útnak szépségeit, a régényes környékét, melyen a Lujsa-út áthalad,
•1 Szakavatott toll irta a szép „KJiáadaUst' melyet sem-esik Irályt írilakMsrg*a*l. iunem táj festése ts isnerahar-j|0f<i vftKSaál fogra la awttáak kt^i teaai.
masan küzdeni le a nála aokkat nagyobb gyárak ellene is irányult versenyél; s igy beszüntette a munkál. Á gyönyörű nagy épület használatlanul állott, amig a nevezett kiváló"országgyűlés képviselő azt megvásárolta és a legújabb szakberen-dezések vívmányainak teljes alkalmasásával tüs-lecskendögyárrá átalakíttatta. Miként máa iparvállalatainál, úgy e nagyszerű tüzfecskendögyár korszerű berendezésénél sem sajnálta a tulajdonos még a legnagyobb pénzkisdásokst sem, ba azok eredményezték^ hogy e kitűnően fölszerelt magyar ipartelep nemcsak Ausztria, hanem más külállamok ilynemű gyáraival szintén diadallal versenyezhessen a legjobb tüifecskeadő gyártásának dicsőségéért.
Az ügybuzgó gyártulajdonos esen áldosalkéss-sége azután máris szép gyümölcsöket termett r sz ország Binden vidékéről épúgy, mint saámos külföldi helyről s megrendelések egymást érik, ami annál természetesebb, mert aki a legújabb technikai vívmányok és a leghasznossbb találmányokra veti szabadalmak eredményét akarja tüztecskendö alakjában besierezni, snnak — le-
a luiktutü Ígyen az illető akár, belföldi, akár külföldi
nyörü helyiségek nyalnak el, amelyek ezelőtt mesterséges pincéknek hssználiattak, ugyfcnis oldali homokkal töltettek föl. Ha most esen mesterséges homokbuckák eltávolíttatnak, a tálak kiszabadulnák, s minthogy azok nemcsak a Duna szempontja, de néhány lábbal az országút színvonala fölött is épülték, kitűnő, száraz, világos mfihelyekül használhatók, ha a gyár üseme any-nyira fokozódnék, hogy a mostani helyiségek nem volnának elegendők. Hogy as olvasó magának fogalmat képelhessen esen ritka-nagyságu helyi* ségek terjedelme felől, felemlítem, miszeriuf if 14, eddig igénybe nem vett helviségek kerülete &Q.OO lépésnél, azaz félmérttöldnéi hosszabb, vagy. ia atakazerü kiszámítás szerint 1000 gyári-mun* káz számára eléggé tétjedelmea.
Az elmondottakból kitűnik, hogy minél nagyobb s minél korssérűbb-barendezésü vslamely gyár, annál jutányosabb és olcsóbb árúval bir a vevőknek szolgálni, amely áru minden körülmény között jobbminöségü és olosóbb, mint bármelyik műhely még o\y kitűnő késsitBénye.
A tűzoltó-intézmény gyors elterjedésének föhát-ráoya tehátabban-rajlettv.hogy nsm volt ai országban kellőleg lölsMralt tűztecskendögyár. D% ami nem volt, hála Istenek I Bár van.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Napról-napra élénkül as üdvös montslom a boai ipar érdekébea. Bisonyos, a legjobbat ki* vánjuk ezen üdvös mosgalomhak; de axért a rüafecakendögyártáa terén máris ast merjük han-goatatni: -* Egyedül akkor párthljátok a boai ipart, ba aa jutányoaabb és olcsóbb, tartóeabb és jobb tüztecakendöket nyajt nektek, mint a külföldi gyártmányok, vagy padig axon műhelyek lákol-manyai, melyek ama műhelyek mar elavult be-readesései folytan sxinie ssóba sem jöhet nek.« Nincs okunk attól félni, bocy ily mérési kihívás legkisebb kart is okozna a legelső msgysr tü/-| fecakendögy árnak ; mert annsk kí'ünö gyártmányai jelenleg mind a bel-, mind a kfilíötdfth: leg-jutányosabbak, legöiesóbbak,% tegtartónahbek és legjobbak. Egyébiránt, erről már ipindenQtt meggyőződtek, ahová Taruócxy Gaaztáv tü/.fecskendő gyárából azereeziék be svon gépet, ameiy a legfcaunosabbak egyike a i9-ik stáxad polgáriasodon emberére néxve *
Menjenek hát minél számosabban el a derék vidéki tűxoltók ezen pompás gyárba, hogy lássák, mily tökélyü már esen axak mában ii a
magyar ipar. —
— Klaraa aalwleter a gabona larga*|gyábau. Ugyanis »u 1890. évi Vili. i£. 1. laaaért. A kereskedelemügyi miiiister utasitatta j értelmében, a birodalmi tanácsban képviselt
____Zala 21. agám. (T lap.) •__
baa emelkedett. Legkedveróhh a mostani május» hónap volt, habár megjegyzendő, hogy március, április és májusról nincsen még végleges leszámolás. As öesxes sxaporodás a sóns behosatala óta, asas su gusztust ól május végéig 6409.909 utas. A jövödelem növekedése 1,586.199 forint. Ha tekintetbe vesssük, hory most január 1-én már nem sdtak ki bérlet jegyeket s levonjuk a< exekbél eredt jövedelem sránylagos réstét, akkor; is 1,443.744 frt, vsgyis körülbelül 90 saáxalék a bevétel növekedése. 1.6—16 millió forintnyi jÖ*| vedelemnövekedéare siá o>itanak a sónstarifa első esztendeje végén.
- Í J vsiall vsssl áladáva A magyar áll. vasutak ságrábi üalet vexetösége alá rendelt varasd goluboveci helyi érdekű vasútnak varasd* lepoglavai vonalrésxs as önasea forgalomra szolgáló Cerje-Tuxno, Ivsnsc és Lspoglava állomá* sokkal julius hó i>en a köitorgslomosk átada-tott.
— A kltsIsiUfM l»ord<ik iliisMMAga Aanstrtával A kereskedelmi minisster kör* rendeletet intéseit valamennyi törvényhslósághos aa Ausztriábán hitelesített bordók elbánása tar-
1» ki*
1890. juUüfi hó ft-to.
Nyiitt*r.#)
rwM|« l«M«MUff« IM eo kr. bla fl. 7.%S per Motor — gtatt aao gemnstert (olr«*)"ilíH)0 - v«raek. Karbon und Daeaiia) — vereeadet robea- asd ■tttekweiee porto- aad eollfrel daa Iebrik*l>*pot 44. HeamwlMMí|í (I u. K. Hütlittf«ra»t), Xlirl«l»- Maattr amgehead. Briefe koeten lU kr. Porto- &6ft
FM6i uerlctutő: Cg, Palaial A kos.
♦) As
felelőséget
a rovatba* kéalöttekért i»
villa) ■•fira s usk.
HlHDETÉttEK
a m. kir átfcamv auiak igazgatóságát, hogy érte Iri^yaágok és orsxágok területén szabály ssertten kealatet hívjon öaase ax érdekeit va«utok közbe* hiiele*it«tetiv illetve utánbíteleaitetett bordók, a lőttével, a gabona forgatom érdekében teendő j mennyiben borral, sörre1, vagy sxessxxe! való intéakedések ügyében. Ex értekezlet eredménye j megtöltés végett, a magyar korona ors/ásainak röviden öesietoglatva á következő dapesien és a íöbb vid 'ki állomásokon a gabona befogadására ssánt raktár helyiségek 310 eser
f888 öláBti-1 területére azon rendeltetéssel jönnek át, ho*y igy megtöltve ismét visszs*xál)ittas*<«nak, ax 1878.
As e^yedUli szer láb laza dán és IAl»
iiag ellen
• D«. Kim félt PaélUa.
•ikw MatMiiuUk a a
inir1tTriMu'*"- Alt árUlwttlai akatulfa ára 1 frt. föraktar Törtik Jómí gyögysaortare Ba-d«|MMii, kifáiy-atua lü. Nernda Naador katvaai-uua Thallmay** 1 B* it* Hádar.aUa éa valamaaart gyógyszertár éa lyAgyflIimlM1 déeben. 654 4-S

QES Qlli
métermázsa gabona befogadására alkalmaa helyi ségekkel szaporulatiak. A teher kocsik száma ugyancsak 188S tói es év végéig 4863-mal sza porodott ; ax újonnan kénzült kocsik etvsnosk iáivá a szállításhoz szükséges berendezéssel; in téxkedések történtek, bogy jelentékeny gabona kivitel esetén a gabona zárt rónátok bán továbbit tassék, a melyet ugyanilf módon tognak a külföldi vasutak közvetíteni ; fiúméban raktdrhe-ifitépek jelentékenyen $zaporittattok> úgy kogy nagyobb forgalom esetén s gabona lorgalom- akadály nélkül le less bonyolítható. Továbbá az értekesiet kívánatosnak tartja, bogy a iisst- és gabona-kivitel tételek a Fiume érdekében arányo* aittssansk ama télelekkel, amelyek as Élben és Dunán valamint Angliába, Hollandiába és Fran-
cíaorsx'ágba való kivitelnél fennftllariak.__
— A magyar Ali. vasalak zéaájánsk alsó tis havi hivatalos kimutatása igen aadvező eredményről tesa tanúságot A kimutatás számai aat bizonyítják hogy a sónstarifa behoxatsla óta a magyar államvasút forgalma — a megelőző év hasonló időszakával egybevetve — minden hónap-
évi XX. tcikkbe iktatott és ax 188?: XXIV. (.* cikkei meghosazabbitolt vám és kereskedelmi ssö-vetség tartamára és a vissonosság föltétele mellett, sz 1874. évi Vili. tc. érteimében siabábpiKe rüen hilelesitett esetleg uténhuelesitett, naxai hordókkal egyenlő elbánaa alá esnek. E törvény határozmányának hatályába lépte juHui I.
Szerkesztői üzenetek.
O. H. Poxftony. Bár efétxnn maprán t«rméits»ttí, még la talvattfik uoa rtaiénybea, hogy ai oo jeles tollából reaiil* j létünk TisaoatáüiU egy egy érdekei áitaláaot t*ntti?yi rövid cikket.
Kercak. akad. Koleaeván. Nem cuk aaiveMX tettük, hetem kötelaMiégfiakaek, ia tartottak ; jftrAbex ia kéét-aéggel Dyitunk tért ex jntéaetet «rdekio kóxieméayekaek.
W. S. MlflaéaieUader< Kaleuvárt. Ctóiaxna jóvá-1! h»zyá» rtaiayébén! Hlaaxtni; l«» i poat aásctior T:
H. V. likaa a. Maférkeaett a lap V Jöaai fog leyéi ia. Meleg advöalet mindaayikuak'fs fia hogy viaali magát? A lélek- még mindig kiéért * !
D. J. gpwt. Mint látod, ókajtáaod axarint tfirtéot; jovöre ia Tárom támogatásodat.
ZABAÜALMAT
uj talámányokra
eszközöl bármily államban, továbbá elvállalja ások IcalarlánAi, védelmiéi és értékealténét. 670 t—ia
Réthy János
nemzettott mérn$kt>é* szabadatm< irodája Budapaai, Eraaékelkéral 14.
Opitt inieKiek tebustrnozutiat
Győrt | tilts mitat nmMft i tfiyetoep
as életttédvek • eoo«k .folytáé a vének tkftütáaára éa üaata állapotban iMmüairi a legjobb a legkatkatónbb aa«r a már la mladenftU torna-
| iUHH ii;
-5 'iá
Aa egéeaeég fentertáiára éa a jé
"*tM «K kedvelt
életbalzsam Dr. ROSA-tól.
Emu cie»b*lsff»m a legjobb a UggjógybatÉaeeb gvógyfö*»kMt a I*C(Oudoaabben vaa kéaallve a HlöeSMa niaúee cméastéai bajok, gjomorgdrce, étvágyhláav, mmrxu folbftiOgé*, eérlólotáa, ameyarea tajok atb. atb. ellea teljaaaB hathetówak bfeottyui. >ty kitűnő kaláaai kSeeike«téb«a ezen életUliaam iq UblMjalt, magMtbetO báaÍKerévé lett a eéjmék. AX* fW nagy ttveggel V Irt, Ws üveggel ftO ftr. El lemar ö iratok szrti bár kisek beteldatée végett rendelkezésre állnak.
Óvial BeanWtáeok elktrSléae eégett, mindenkit figyeintstefok, Söfy »* «C*iJ1 __iltaU» as aredflti otaaitáa aMrlnt kéaeiUtt „Dr. KOBA-féla álntbal-_5P* minden fivegeeek^}* kék borokba na cáomegolra, melynek boMieldalnia
iJDr. 10IA Alefnslsssma a „fekete saelaau eaimaett gyégjner-tárbéL mOVEK B. Prága 205-III.* német, eaeb, magyar és tenaak ' nyelven nleaahnté, eaétea felein pedig as Ide nyonott védjegy lálbatO.
Dr. BOgA élatbalxaama valódlaa kapható csak a kéealtö
FSA&NES B.
v M|tgy. iMrtáiábu, ryófy nxer tár a „fekete saahox Prágában 200-m és BTOAPXraOI Török Jósaef nr gyógyaseréauél, Király-ntcsa II aa. Budai Emil nr eár^ »i gyOgyaoeitáitknn e Tárosbái térm.
An eaatrék-maiyar asasrabls atsdes saqabb gyégysaertárákam vam raktár
A >1
élalksli
ibéL
rdrdegenatokaál, genyea fskadékoknál, pokolTamál, k&rdmgyOk-raiésanél, íelpe&dáaoknái mlrigydeganateknál, sairde|Mntok* iáét, daganatot, olkcményedéet, Minfledáat a legrövidebb Ül
^ 631 l*-2H
Ugyanott kspbetd;
„prágai általános házi-kenőcs"
több eaef bálanyÜntknanAal eBamarl MvtOS gyógySSSr mindenféle gynladáaok, aabek éa ginyaééaak ellen. Ssen kentei kistó* iSmlaynyel keeenáJnaté a nfii emJö gynledáfánál, a laepedéaénél a aa emld ■Hkaményeiiiéall ndüdaker. keleeéayntf, edrt eél, as egyaeeanett körömftr«foéi, eUceménye »ál, értéket kn tegoknál etk. fibden gye ind tol, •lett akáeeia i a aáel mér giajida antatkoeSk, ott a deganatot legrövidebb idő alatt m nélkül fet-•sivj^ kiiretí k kkvdfyttfa.
mt Kapkató aa éa aa krajesáros saaieneaékbea. H
A I | Mintáa * prágai álfaláuoa házikea8a>öt eokasor otánossaa, mámUu-^■HHMflR l/VaS I ktt flgyelmesietek, kogy ei eredeti ateótáe assrint caek oáiam len yr kévttve, a csak akkor talódi, ha a aérge ércaaxelencaa, aMlybe töitetk, vflrös Q^^B^^Pv beásnál** ntaeitánokb* (melyak • nyelven nyomvák) aa kék karttsbe, melyen m tde BToirott J ed jegy láfteté — ^arkolre van.
^JMBtzr ■ilel.AM BáliXiaM « legbebhenynhnbb,aaámtaisn pröbatél ál-
^^ fal legbiaeeabbedk ettameit cser e aebétWUáa klgyógyitáeitn a aa agéasen
•liiialatt kai Mai tehetség viaeianyeréiér* Egy tveg ára 1 frt
i - f lil il U 4 MMlt1 IS5 el
•g. j li ílii-b % il rt I-Síltlplf f|i í»
§,??f III; i:ii IU
£ | mv)híIn 1
© ifi ÍMpplii IT1:»
U ílEflJi-lj^Hlil lU 3 jfl'jHM Ml* 2mI
o
= " s-í? SE-2 al § 8ci5
5 4S » P S • j[s 8 « z, af*W < a
tfrllfíihl
filjpilpl < ijgiH
Ífagy-Kanizsa, vasárnap.
RICHTER ANDRAS
35 tagból és ™
N Zala 27. szám, (8 lap.) _ 1890. julius hó '6-án,
| ^vvyvv VWW ^WWWVW ww VVWWWW^ wn r ^AAy" AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAJnAAAAAA^ A# i
W Több arany-* e*ll*t- ín hrom^n mnu l, vajam int dUcokok-v levriekkel kllttntr>tv*e_
S Ű vegfest i n én y - utánzatok.
X ~ J
19

(Diaphoni&k.)
66ü 1—3
idomított lóból álló
-CIRCUSZA
ma ide megérkezett.
Bővebbet a napi falragaszok.
Ezek teljesen póioljék az Ovegteaiményt, tóbb mini 800 kölönléle kép és alapműi-tázatot, párkánatokst, sarkokat és rozetiakal ath.mind íarlóa éi valódi azinQ, szolgáltál:
| SCHIFFER VILMOS FIA •
P üveg, lámpa, tükör és poroellántdény üzlete Nagy-Kanlzaán,
W bol a képek meg is tekinthetők.
Q Ezen pompás utánzatok a fentebb emiitett, ó-német, vallásos és más genreböl, Q egyes levelekből állanak, melyeket a hassnálaii utasitáa mellett bármily lapra, akár-q milyen ,nagyságú legyen sz, könnyen és tartósan illeszthetni, s melyek legkOlönbfélébb |* összeállításuk állal a leggyönyörűbb ablak disaitésskst siol gáltalják, A dlsphoniák a\r-W kalmaahalók két ablakszem közé lllggö ernyő gysnáni, s s szép díszítéseken kivlll Vs« w randákon stb. felragasztva teljes védelmet nyújtanak a napsugarak ellen. Illustrált kart lalógus t márka.
^ Képviselő i Sagy-Kauindra rannaír ridikére nhtt: SehKer Vllasaa Ba (ívok .
{W lámpa-, tükör- és porcetlanedeny Ötlet Nsgy-Kantisan,'jbol l képsk inig ia lekju^listük.

Arany-érem Pécs 1888.
Félszázad óta kitűnőnek elismerve
Dr. Mhalaakl-féla
659 4-10
irubfiocs is mim,
2s*n k£sxitmétyek ajánló levelit, azoknak félszázad ÓU mindenütt eltavjadt ritifliir&k te bámulatos hátiunk képezi Le jrbámnlatőaubb fíkeml kaezniltatnak bibirrg, tttplö éa májfoltok. forrwfáp vajry fnjry által keletkezett pitroság ■ a bfir minden tlistátlaaaáira ellen. . Egy nagy■ tóarelv irt 70 kr. egy kii toly 3n kr. | tgj ni4f!A' iiKftg mo&ÜuYiz 1 frt, Vjry övep 50 ítr.
Joliessante-Puder
(fabtr, rózsa vágy sárgás,)
Kitúlii finomsága miatt lotjnhbaa -ajánlhat"; as arexliür nak keUtaaa aaiat ad ia láthatatlanul tapad. Egy nagy
dobós ára 80 kr., egy kis dokaa SQ kr Xzptisté*)[olair Up6t gy&gyaartssaál, mist kMMaál Baaaia. N«f;Y-Kanl»sin, Mattra é» HoWr ksraakedeatbea
s
CHin-ieie
□1
T f .i.T.. Vasöntöde és gépgyár Részvény-Társaság Budapesten.
Gyár és irodák : .1 Városi iroda és raktár:
VL ktUsi váezl-ot 1696 SS. as. VI. ro&aaaloaky-utosa 14. azám.
a|aalja a tm^plésl Méarn kttkaé aaarknalá
gőzcséplő-készületeit, locomobiljait,
«a vaakeretttgd.caépUI gépelt. lovtbbá 586 10-18
járgánycséplő-készületeit. gabonatisztitó-rostáit
(Baker* 4a Vldata-rfwdaaer) éa ksakelyesélt.
Készletben vannsk:
Kredefl kévekilttU-éit marok rakó arafti-tc^uek. eredeti amerikai fükuszúló-
*épak néaauNIJUl, atfc.
SCHLICK-l l szab. 2 és 3 vasú ekók,
ttah. Srhlick-frlf m#yitt%*tík, méfi/itS-ckék fíni>ézetékke1, Schlick- 4$ Vhtafo " filé egymWH-ekék, talajmhetS e*zkfizök-horondk és rtytMk.
Szab. Scblick-léle „H.tLADÁN" aorbavetö-gépek
szórvavető-gíjtek. — T»karmányké*aitő-fé|iek. — darálók, morzaolók, őrlőmalmok éa olajtaalom-barandaaéMk. Lcgoksöbh dralc. — Előnyős fiseUsi fettételek. Árjegyzitek kívánatra ingyen éi Itérmiintve. ^Hj_'


Hofherr és Schrantz,
BUDAPEST, |
V., Káczi-körat 76.
mmm gépgyár és lasitie
ajánlják általiao au a HgiOítiUak elismtrt Ugujabb S, O és I Here)a verSléeaaa reaSlier aaakaé.
flőzcséplőKészleteiket,
mákká trt » <a 4 Maraje azabadalm. pánczélazegea gözcséplőkészlstslket, aaaahivai a legjakb a.r>et«(épeket „Király-Drill" él „88-aa Drill", egyetemes aczél Rayol ekéket, valamiai minden ff^éb gaidaaágí gépeket és eszkSzéket jitlányoa árak mellett Képas árjegyzékek ingyen éa bérmentve.
W ^ 3
X x pj ca a
8= * Z
81 Si^lli
X -* *
| | ' S ariSSai
x|
xl >~
c« ^ a
X B o
> = c CD
V « « * m C - i
V ° • _ C 2 « ^^T
ii* m * i « < m
llt^d
W -3 a,! ^ * "
* fl c f
u
_ E
I
jw SC: a « bi
s i
I O
5 o
cc f
I I 2. •
5 H
O jj
6
" s
t a
9 S
4 &
II
'Nyomatott Fischel Fülöp laptnlajdonosaál Nagy-Kanizsán. 1890
28. szám.
Nagy-Kanútsa, 1890. julius 13-an.
XVII. évfolyam.
Fiad'el Fftlöp Uajrtkanakaétaa.
Ha lillar-" a U» aalleal itatn voaatkoaó aiadaa kfalaaUaj.
lfanaatetlaa levelek ónk lamrt ka-aakMI fogaduiaak a).
ZALA
Politikai ós vegyes tartalmú hetilap.
BtetéMvatali Tánalito-ataaa 6. aaim FlsaUI FlMf kdaytkaraskoééBB,
SídriZkTiét Arak:
Ma ina . . . . I M — kr.
Wltvni .....I , W ,
*a»Jf«l»vr« . . . , 1 , H ,
Huéattaak jlUajaaaa i^iatttataak.
■ylltUr psiéteera 10 kr.
Untok tu
A Nagy-Kanizsai- te Délsalai takarékpénstánk te a Bankegyesülot hivatalos közlfluyo, Bt1lrltnt ~
—a . 'Ii i Hí— i i i timUii(é Ftaakal Falui, kuuyv-
H«g|eUnIk Magy-K an lxaán ketenklnt ffjuer t vmmárnmp.
A trónörökösödés.
DinaAtiánknak háromsaáaadoe dicsőséges uralkodási történetében soha sem fordult elő még oly esemény, mint a melynek bekövetkezését ez év fogja meghozni. Még nem volt eset reá. Jiogv as uralkodó háa ban adoptatió utján állíttassák fel trón-örökös.'
A III. Károly alatt létrejött pragmatika snnctió nem OrOkbe fogadást, hanem fiúsítást eszközölt, s agy et a különben satrr-tén egyedttl illó diplomáciái ténykedés sem hasonló ahhee, mi most következik be, bár szoros összefüggésben áll ez, a pragmatika sanctioval, mert ennek fennállásából vezethető csak le as adoptatió huc-ceeaoris coronae, vagyis a trónörökös örök -be fogadás*.
A/ 1848, évi események, midőn Ferdinánd király, * ntánna dicsősségeaen ural kodó királyunk atyja, imint a pragmatica sanotío értelmében trónörökös a koronáról lemondottak, a Ferenc József ő felsége lépett a trónra; nem voltugyan törvénytelen de formai hiánybán saenVedett nvtttáf? kösttdés. mért aa akkori bécsi diplomatia a lemondásokat a magyar országgyűléssé^ kOzOlni elmulasztottá; a pragmatica sanctio szabványai szerint pedig, minden trónvál-tozáa a magyar rendeknek előtetősen be jelentendő, s mig et meg nem .történt, az
örökösödés ténynyé oem vállik Magyarországra nézve; et volt oka annak, hogy a kiegyezét ő felségének megkoronáttatása alkalmival, at 1866—U-iki országgyűlés a III. tOrvényoikkelybe beiktatta ,utólagosan" a megtörténteket; de kimondotta att is, hogy ebből praeoedenat csinálni nem lehet, s jövőben is a. fennálló magyar tör- í vények érielmében k trónról v>ló Imnütt | dia mindenkor bejelentendő a magyar or-stággy Ülésnek.
--■A mayerlingi katasztrófa óta folyton az a kérdés lebegett a politikus előtt, ki less a trónörökös most már, tt törvényes trón örökös halála után. &t( uralkodó hás gyermekei kOtttl Gizella > főhercegnő már férjnél volt, a a háa ssrfbályai szerint, minden törvényes örökösödni jogáról lemondott Mária Valléria királykisasszony pedig meny-iasszonynyá tévén —< mint ilyen ő is lé-| mondott az örökösödésről, — s igy a prag-| matíca aaiictióuak a fiúsítást kimondó szab-I ványai, még ha ahhoz akartunk volna is fordulni, alkalmazhatók nem voltak.
Az OrökösOdéei rendet megállapító tör-.vény értelmében tahit, a jgagpr nemzet által annyira bálványozott trónörökös ha i lája _után, kiben a magyar némtet minden [reményét airba száltnffVétlé, mert Retső I trónörökösben nemzetllnk oly jövendőbeli | királyt remélt, ki atyjának, „a legalknt-| Hiányosabb királynak ' nyomdokait fogja
kOvetni; a trónörökös' halála után tehát Kiroly Lajos, aa uralkodónknál csak három évvel fiatalabb főhercegre szállana a trónörökösödés.
De uralkodónk, hogy fiatalabb rállakra fektesse at uralkodás nagy gondjait, Károly Lsjos főherceg elsőssülött fiát, Ferenc Per-idinánd főherceget, r- ki as Örökösödési törvény éi teliiiébeiif atyja; után különbed is trónörökös lenne, — adoptálta és es által ,praesumtiv trónörökössé tette,;
A "legelső magyar embernek" koronás
királyunknak ea elhatározását a_nemzet
Örömmel fogadta, tudva azt, hogy Ferenc j Ferdinánd főherceg as alkotmányos jogqk i ép oly tisztelője, mint volt lietső trónörökös.
E megnyugtató tudatban várta s várja |a nemzet ma is, a praesumtiv trónörökös, jnek, tényleg trónörökössé tételét.
S ez idő már nem messze van, a nemzetnek nem kell sokáig váruia, hogy. a ' trónOrökösOdési kérdés teljes elintézést nyer-| jen ; a mennyibeu a dinastiai hásnál el vau I döntve, hogy legköselébb Károly Lajos főiherceg öröklési jogáról ihiuepélyesen le fog ' első szlrtmt tia Ferene Kerdmáud l&beraeg 'javára mondani, s es által a most nevetett . főhezoeg. helép a/trónöröklés sorrendjébe.
At uralkodóház szabályai, de mint em •' I litetttlk a magyar kötjog aterint is, e tény t | a magysr országgyűlésnek előtetősen be
A „ZALA" tárcája:
kanizsai orvos emlékének.
— A .Zala* eradatí Úrcija. —
| Miután Kanizaán házat' velj ^jalanlep Lexmer' sokszor elismerésben*réazesité. Hasonlóan kiitta-|H. birtoka) és terjedelmes orvosi praxisra isii I telésben részesült ss akkori • Hofkriegsratlu ál-
I szert föligyelmét a httkózzég ügyeire s különösen tal is, melynek leiratéi a megyei gyűlésen hirdet-
EfV kanizsai orvos emlékének. I» serdülő ifjúságra (ordította. Akkortájt a gyűlték ki.
I lekezelnek iskolája még nem volt. Többnyire-C.«h- Kiterjedi orvosi teendői mellett számos IimIit-és Morvaországból ideszármozott tanítók neveltek ményos mQvet irt. Még éjfélkur is ott laláihaló A nagy-kanizsai hitközség köz- és tanügyei fej- a gyermekeket a vagyonosabb.rssládokbsn mig alvóit iróaszlsla mellen, rsggsl J Arakor Vödig mér lödésének löriéneiében örök emlékű egy oly fér- szegényebb sorsuak chéderekbe küldték őket. De talpon volt. f.« ezen bokros teendői malistt sz fiu neve, aki azok menetére úgy szellemi éz er- Horschelcky Mór nem nyugodott mindaddig, mig iskola igasgsióságát is ö reá bíztak. -'Német--kölcsi, vslsmini snysgi tekintetben a legnagyobb i a hitközség egy iskols telállitásáhóz hozzá nem 1 s Msgysrország orvosi sssklspjainkbs, számos cikk befolyási gyskorolla. Dr, Horschstcky Mór miül {láloll. Először cssk bérházban volt otthona, majd | az ö tollából származott. Es ezen tudományos ember tudós, orvos embertársainak becsülését és. pedig sz orvos folytonos unszolására díszes ha-1 ténykedése altal korának legnagyobb ludóssival szeretetét yivla ki. zat emelt, táradozássinak elismeréséül a li.itkö- jbáráii viszonyban volt. Ueiger és l'hilipsoha, a
RzDt. Bidschof-bsn, egy kis csehországi város- j zség Horscbelckyi lisztelte meg sz igazgató tisz-l jeles orientalisták, Rosss te Utlrow, kz Jilóbbi ban t777-ben és mikor éleiének 62 évében, N.-1 lével. Es kiiQnö tsneröket hívotté meg ésthiréfTcsiUsgiss voltak az ö lelki baráijai. Kanizsán elhuoyt szellemi és testi erejének még' alatta oly virágzásnak indult a tanintézel, Stoikus higgadtság te békeltetö szellem léngte télies birtokábsn volt. bogy növendékeit Bécs te ' Budapest legelső át egész létét. Egyszerit airkö jelöli porlsdozó ham-
Eredetileg rabbiságra szánts majmát te egész kereskedői házaiban is szivesen alkalmazták, vainak helyét. — A legszebb emléket azonban ö buzgalommal élt ebbeli tanulmányainak. Pil- Hasonlóan ö indilványozta, hogy egy díszes maga emelte magáoak, — mert es emlékésete senbeo végezte gymnásiumi tanulmányait. Ez- zsinagóga emeltessék te indítványának megva-'még él az élő nemzedékben is és ö róla is sl lenién Prágába meul a philosophiárá és olt ai lósitásáért személyének egész morális snlySvs! hei mondani azi, amit Staél asszony oly ssépen kurzust oly nagy sikerrel végezte, hogy a psigai küzdött. Szántót, Löw-ét, Fsssel-t ss ö' sjánls- kifejez: Sikérült neki az emberek agyvelejében egyetem mathemstika tanára Wydrs öt a vizsgáló [társ bivts meg s hitközség a förabhi székére. | meghódítani számára azt a kis teret, a melyet bizottságnak legmelegebben te különösen siipen-. Hitsorsosaiért befolyásai számtalanszor érvénye- hírnévnek és dlcsöségofk nevezünk, diumok részesítésére méltónak ajánlotta. jsitette. Egy alkalommal, 1828 Amadéi gról i'öis- |
' A* orvosi pályára lépve 1804 Bécsbe jött, hol jpánságs slstt, dobszó mellett, Nagy-Kanizsa vá-tanulmányait szorgalmasan folytatta és mint ne- rosábao közhírré tétetett, hogy izr. házakban velő báró hofTmaoswaJdaui Hoftman házánál mű- keresztény cselédeknek néth szsbsd szolgálni. — Ködölt. A mellett szorgalmasan tanult nyelveket. Etrn parancsra Horscbeloky azonnal befogatott Beszéli némelfil, csehül, franciául te ssépen birta i te Zala-Egerszegre hajtatott, hol as ukáz vissza-as arab, kéber, syriái, görög, latin, olasz te angol vonását csakhamar keresztül vitte, De ép ezen
nyelvet is te mikor később Nsgy-Ksnizsán tele- nemes buzgóikadásáért a társsdslom minden fe- a menydörgös menkü! Mi kosta erre ?« | pedett meg, kötelességének tartotta magának a lekezetéoek nagyrabecsülését birta. Auersperg gróf Hisz es a ni msgyaruak I A sötétben arcát magyar nyelvetuN.elsajátkani. tábornok sokszor meglordult egész cssládjával nem láthattuk, de a csillogó dolmány elárulta.
18 ll-ben kitütő sikerrel lette le as orvosi házánál te a viszony köatük oly bizslmss volt, A 28 gomb közül egy se volt begombolvs. Hangia szigorlatokat. Egy előkelő kanizsai kereskedő rá- hogy a vallásos szertartásokat is vele magyaráz- zavartságot árult el. ,
beasélésének engedve, Nsgy-Ksnizsán telepedett Itatft meg magának Ja felvilágosodott gróf. — -1- .Mennyire örülünk, hogy viszontlátják Ceon-je. Később nöOl vette proieclorénsk legidösb} Ezen barátságot viszont ö azzal hálálta meg, | tos urat. Mi járatban van e setét lyukban fa leányi', aki öt 17 gyermekkel ajéndékosia meg j bogy a kanizsai helyőrségnél az orvosi teendőket I — »Jej uraim. Fene világ es Kómába, Huncut és kivel 46 évig Mi boldog básasságban ingyen látta el. Ezért estei Ferdinánd főherceg'»gy Qsöm volt as s Hikócy, meg a guslusa is
Dr. Villányi Henrik,
Tarantella.
(Folyt éa vtga.)
A nyögés erre elhallgatott.. —. _
•Nini Nikotai ur I Ugy pottyan elén mint
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
kell j«l«M«ni í a az eseményt leg ki kall hirdetni.
A« osztrák ée magyar igazságUgyi mininteri umokban már minden előre él van készülve a nagy diplomatiai aktushoe .és a dinaaliai hát mtninterével minden, a legkisebb réaaletig meg lelt állapítva a igy as aktuahoa ax előkészületek annyira előre haladtak, hogy a trónörökösödén ily tormája, még es őst folyamán be lesxjelentve ax orssággyttléanek; természetesnek, s a magyar nemzet loyaÜtásából Ónként kifolyónak találjuk aat, hogy aa orssággyüléa ez aktust egyhangúlag, lelkesedett öröm-mel fogja tudomásulvenni, sakkor a nyilvános fórmaaserU kihirdetés azouual megtörténik.
A magyar országgyűlés őszi ülésszakának tehát oly szép és ritka tárgyalása lesz, minő eddig nem volt; s csak hálával tartozunk 0 -Felsége dicsőén uralkodó királyunknak, hogy atyáskodó goudoskodása e kérdésnek idejében leendő rendezésére is
A ' . / \___Zala 28^BEám.J2 lapO____1890. Julim hó 13-én.
(ormasserQ-1 vezet készUlt már. Küzslébb Zieby Jenő gróf, I kellens helyezni a) rt<jt korbeli játékok bmula-
terjesxtett olfl ily terveietet, melyet körvonalai-1 tára ; b) lom/játékok rendezendők ; c) elgdnyte. ban ismertetünk, ! nekaruk hangversenye ; d) a várus alkalmas te-
A gróf ünnepleeéget óhajt oltó sorban e/«v- rein és a aöldbne mulató- h tánehelyek létesítőn. Iméntban s kivágja, bogy a két báa hódolatát dók, melyek vasárnapokon kizárólag a nép által nyilvánítsa a nemzet és király iránt ét tegyeu vétetnének igénybe; ezekkel kapcsolatban szó-nemzeti'alapítványt, rakoztató látványosságok, versenyek tr egyszer-
űi tud. akadémia diuüléiben tartson szemlét kétszer például nyilvános bankettek rendezendók a nemzeti baladás fölött, a szellemi téren. a munkás-ostlály számára; e) dieiHlzijátékok a A nemzet anyagi erejét tüntesse fel-egy nem■ I tűidben is lampionoe menetek a városban ; t) kiteli kiállítás. I világítás a város fóbb-etoáin s ezzel kaposolat-
Katonai, díszszemle mutassa bt a nemzet hadi ' tan tllxijáték.1 ertjét.
A kulturális egyletek vessék meg alapját Newtttti Ptlhéonnak.
fordította, ezer és -ezer oldalulag igénybe Tett figyelmét^ mert az ég még hosszú élettel áldja meg Őt, — mit minden magyar szive mélyéből kiván a , legHlkormányosabb királynak'' — a bár még a trónöröklés és trónralépés kösött nagy és számos esztendő lefolyásáért esd a magyar nemzet a teremtőhöz, mindazonáltal már most is azfikséges volt a trónöröklés kér désének rendezése.
Még pár hó s ekkor a kérdés rendezve lesz. s a magyar nemzet egyhangú öröm-rivalgással fogja kiáltani:
> Kljén Féi;enc József ürálg^ Ferenc Ferdinánd trónörökös .'*
Palotai Ákos.
At egyet, ifjúság diuülézt tartva alkalmi előadások által vegyen részt a nemzeti Ünnepben.
L»pleztessék le ünnepélyesen az .Arany szobor."
Állítson lel a főváros (a deliért hegyen) eszményi emlékszobrot, melyben Árpád emléke is jelképesve legyen.
Át egyhát ininntslja f«l llim«p*lyMn a lipit-
Az ezeréves ünnepély.
A honalapítás nagy művének ezerévesévfor-dalójának méltó megünneplése céljából több ter-
rárosi bazilikát, 's avassa tel a Mátyás templomot j nagy Unnepies tábori „ Te Deum' tartasaék a vérmezőn.
Tervezi továbbá a „7b század felvonulását" j törtenetEu jelmezekben, s részletesen elmondja, mily jelmezeket .óhajtana minden századból.
Obtjt: .Dal, ttne is szini" előadást, és pedig orttigos dalárversenyt, zenekarok versenyét, phti-harmóniai hangversenyt, s Unnepies szinbázi előadásokat valamennyi színházban, melyeket prológ nyitna meg~éa tableux fejezne be. I Sport ünnepélyeket is kiván : Nemzetközi 10-réssünnepélyt, erezSrersenyt a Danán, athletikai | versenyeket. Ijórersenyt, üget/lóversenyt és fildmive • sek versenyét Végül nagy iltmepi lovagjátékot teljes páncéllemezben ét carrouselt.
Népünnepélyeket óhajt rendeztetni, melyekre vonatkozólag a -tervezet igy ssól: .Az ismert programmá s a fővárosban már többször rendezett népünnepélyeken kívül különös súlyt
A magyar fegyvergyár kérdése.
Általában tudva van, Bogy a csak pár évvel ezelőtt Budapest melleit, a.soroksári uton telál' litott magyar fegyvtrgyárnak, miután az a szeraődéaben kikötött batáridőben a szállítást a magyar honvédség részére képtelen volt eszközölni, a bonvédslml miníster felmondta a szerződést
Ifi szer llld és felmondtsa igen selfc féle módos beszéltetett meg a tóvárosi sajtóban, s az illetékbe körök is nyilatkoztak e tárgyban, i bár mindenki sajnálattal vette, kogy a gyár, mely éfsí fegyVérgylr lett rvötprKágyámrizágon, szerződésének már a. legelső pontjánál it ka-darcot vallott, mindaaon által, tekintve véderőnk teljes felszerelésének szükségességét, mindenki helyeselte Fsjérváry bonvédelmi ministerünk e lépését.
A nagy jelentőségű ügyre nézve, ssaksvatott s jó hazafi tollából kővetkező cikket kaptunk:
.A mily megrémültek voltai, az idevaló péna-Ugyi körök ama balsors miatt, mely a magyar fegyvergyárat sújtotta, és a. mily* kárörvendők ama egészen még mindig ki nem balt irigyeink, kik nem tndjék megbocsátani Magyarország históriai jogát az onnállóságboz és politikai talentumát, azért, hogy — a mint ők kifejezik magákat-.—a magyar chauvinizimiz érzékeny kudarcot vallott: oly megelégedettek a politikai s kűlönjaen katonai körök azon erély és gon«. doekodó körültekintés folytán, melyet et állta-
olyan. Hisz nem magyarnak váló ital az. Hát let-1 szik tadni, mikor vitet akartam inni, hát rámutattam a vízre, hogy adjanak olyant; adlak ia, de teletöltették valami fe'iéf-zavaros komédiával. Adta talljánje I Ha köményt akarok inni, akkor | nem kérer vizet! Hiába mondogattam, bogy Akva, meg Ákus, meg Apua, meg Apa — mindig csak belekotyvasatotiak olyan históriái. Végre egy kirakatban megláttam azt a vizet, a mii as én dicső ősöm talált lel. — Onnan gondolván, bogy 0 lalália fel, mert a nevét viseli. Asonlol olyannal éltem. De ne tessék megpróbálni, engem is már annyit eveit löle a méreg, bogy épen most bementem ide a barlangba, hegy valamelyik itt késett oiotalánynak beharapjam a fejit.«
Titokban jót mulattunk a Csontos gazda mél-tatlankodásán, de hasznát is vettük ám a talál-koaáanak.
Ugyanis megtudtak tőle, bogy szép utitarznönk jelenleg Castellamaréban tartózkodik.
Egy gondolat ugy végig^illámlolt agyamban.
Mit törődöm én most Minerva orrával, midöo a szőke Vilmát — igy hivttk — Castellamaréban utólerbetem.
Szándékomat lehetőleg .titkoltam Ödön elölt, de mindent ugy rendeztem, bogy bizony mi Nápolyba ki sem szálltunk, hanem mentünk egyenesen le Posspeibe, — abba a nagy tezsetöbe.
Csodaszép alkony várt reánk.
A tájékra gyenge ködöt lehelt a bűvössé váló lég. A Vezuf füstjének körvonsla a rég lenyugodott naptól a purpur minden árnyalatában .ragyogott. Egy-egy pacsirta emelkedett fel énekelve. Iris kiásott templomából, még s nyugoti borisonion fekvő Castsllsmerábóf az esti harangszó gyenge sejtésként jutott érxékeiokhes, lágyan, öaasefolyva a szent fezelmekkel.
Minden gondolái iaává változott e helyen, mélyen a lélekbe vésett emlékezet szabaddá lesz, a szellem felszakítja bilincseit s szabadon csapongta, karonfogva a Pbantasíától felemelkedik az áhítat atárnyaia as Isten eeaaéje elé, s magához öleli'
a hagy eszmét, bogy érezze a boldogsignak ama legmagasabb lokál, melyét halandó tiszta' eszuié-letlel elérhet.
Puha pázsit volt lejem alatt, feleltem á kiteri-♦ett csillagból!. Ezer gondolat szüleiét! meg és j egyesült egymással egy pillanat alatt, hogy hatása alatt átszellemüljön minden a mi test, mi anyag s a lélek vegye ét az uralmai.
Körülöttem zsongták az estnek bogarai éz lepkéi s mintha testvérek lennének, oly egyetértés, békesség honolt közöttük.
Ödön sétát telt a vasút mentén, jól esett a sok ülés után. Én pedig hznyat vetettem magamat z elméikedék a szépről, a nemesről — s e kél logalom egyesüléséről: a szerelemről.
A mint ilyképen elmélkedem, a tiszta, átlátszó légkörben mintha ködkép születnék meg, ugy láttam magam előtt — Vilmáté
Kibontott gyönyörű haja végigomlott bálán, két kezét kisirt szeme elé tartotta.
— »Jenő! — szólt hozzám — ne ítéljen el, hogy önt követtem. Végzetem az Ön hatalmában van, — varom azt !<
— 'Nagysád! — feleltem felugorva — kegyed eltévedi!« '
. — tNem! ne higyje. Szemmel kísértem minden lépteit.Kiszámitám már rég e pillanatot, midőn eléje lépek s kérem üdvömet.*
— »Nagysád ismétlem, téves nyomon jár kegyed. Soküal inkább becsülöm kegyedet, minthogy fel ne világosítsam erről. -Nézae ujjamon e gyűrűt. Szent eskünek záloga az I S hz magtörném ez esküi, nem-e banyatlanék e le a kegyed becsülése előtt is.
— Kegyetlen phtloeophía és oly hideg, hogy megfagyaaztni tudna, ha nem hoztam volna magamban Vezuf folyamát.jJenőJ Jenő! Szemeid mázt beszéltek, midőn közömbös arcol mulattál nekem.'
— »A szem a zziv tolmácsa, az ajk a pokol lépcsője, melynek első (okárs hágva, sebesen haladunk azon lefelé a mtdőn leértünk, nincs mi felemeljen.*
E szavaknál az ábrándos kék ssemek egyszerre elborultak, de midőn ismét kinyíltak, villámlás cikkázott azok szép tükrében.
— >Hideg márvány I Esztelen és szívtelen I Miért lenne ioga másnak abhoa, a miért én vágyódom. Vagy oly kicsiny a szived, .hogy nem lérünk meg ketten, hogy kettőnk képe nem lakhat meg benne. Jói van, tehát, legyen szived csak egy-é s ez egy majd én legyek. •
Igy bestéit lázas idegességgel sjmidön utolsó szavat ia kimondta, kezében vékony tőr csillámlott meg, melyet magasra emelve, egy sikoltanál keblemre borfilt ...
A-lőr beléhatolt szivembe . . .
Urditva ugrottam lel. A >Tarantella• a nyakamon szaladt.
Almomban reám mászott s megszúrt. Ejelő fájdalmamban Jevéiém magam a fóldre, kiabáltam, leiugrottam, henteregtem és ismét ugráltam fiiul ha ezer ördög bujt volna belém. Midőn a . szaladva oduietö Ödön mellém ért, láradtan ősz* szerozkadtam.
Elvesztenem eszméletemet. Három hétig élet-és halál közt lebegtem. Lázamban sokszor megjelent Vilma villámló szemeivel.
Midőn leleuméltem, akkor már uton voltunk hazaiéit. Ödön rendkívül figyelmet fejteit ki kényelmem megszerzése tekintetében.
Még otthon is lázban beszéltem. Szegény kii feleségem egykor kérdőre (ogott, hogy ki áz a Vilma, a kit oly gyakran emlegetek. Azt leleltem neki, bogy égy pompeii íztennö.
Kél bét múlva a kis flem agyamhoz hozta a számtani irkáját, kogy dolgozum ki a feladatát.
Megcsináltuk a feladatot. Kit fiam meg it honorált. Kaptam töle egy képet, mely Minervái eb-rázolla z melyen a zzövegben az van mondva, hogy nagy kár, hogy cnk töredékben jutott birtokunkba e szobor, mert egész arca le van törve és gypsz által reeonstruálva. Ei ezért mi elmentünk Nápolyba.
Drumár János >
Nagy-Kanizsa^ vasárnap. *
•Zala 28. szám, (8 lap,)
annjj kegyelettel csüggenek a nemzet elhunyt nagy tiáaac emlékén, több oldalról egyszerre indítják meg e mozgalmat. De e benső örömünk-ben, nem mulaszthatjuk el épen aaért, mert Deák Ferenc emlékéről van szó, nem mulaszthatjuk el a történelmi igazság Szempontjából elmondani az alábbiakat.
Fiatal laptirsunk a Deák emlék tábla (elállításának javaslatával lépett fel, s erre gyűjtést indított meg 1 Ez ellen nemcsak hogy nekünk semmi ssa-
lommal is tannsitott báró Fejérváry honvédelmi miniszter.
Rég elmúlt as az idő, mikor ár politika és hadügy előkelőségei kaján szemmel kisérték a honvédség fejlődését. Ma már itt sem fektetnek kisebb súlyt esen intézmény sikeres elöbaladá-sára, mint Magyarországon, és ha a magyar ellenzék azt husi, hogy ki tudja mily éraékeny ssnrásokst ejt itt, midőn a honvédségnek tüzérséggel és műszaki csapatokkal való ellátását ssorgalmazza, ugy nagy tévedésben leledsik.
őszintén sajnálják itt, bogy a honvédeket nem vünk sincs, hanem melegen IldvftaöljUk, mini alkalmazhatják a tüz- és műszaki szolgálatban mondtuk e mozgalmat, csupán az igazság érde-is. miután esen szolgálati ágak a legénységnek kében kell megjegyeznünk azt, bogy a kezde-bosszabb s megszskitás nélküli megmaradását a mény< sési jogot fiatal laptársunk magának nem tényleges szolgálatban igényli, a mit pedig a vindikálhatja semmi szin alatt; mert a gyűjtés honvédségi intézmény nem enged meg, miután j megkezdése nem ss ő eszméje, ->- ö legfeljebb a hozzátartozókat törvény védi as ily, legalább folytatja, a ssépen megindult mozgalmat, három évi tényleges szolgálatot igénylő 'szol- Midőn emiitett fiatal laptársunk {elvetette az gálati jdő ellen Annál többre becsülik tehát sz esztaét,"i mint ujat jeleste aat a város köaön-ídévaló mérvadó körök azt, bogy a honvédség, j sége előtt, akkor mindjárt estünkbe jutott, hogy a törvény által neki nyújtott korlátokon belül, | ea eszme már meg volt penditve előbb a .Zalai legalább felszerelve legyen ép oly jól, mint. a I Közlöny "-ben. Siettünk utánna nézni a dologközös hadsereg s hogy különösen a MsnaUeher- nak, s meggyőződtünk, miszerint emlékezetűnk fegyverekkel legyes jókor a a kellő mennyiség- nem csalt; a mennyiben a .Zalai Köalöny* ez ben ellátva. évi március .4-én megjelent íl-ik számában meg
JJert.ha a helyzet egészben',.és nagyhan meg; találtok „Szép ajánlat* feliratú újdonságban őrzi is békés -jellegét, oly mozzanatokban — lázon hirt, hogy .Deák Ferencnek a nagy ka-sajnos — még sincs hiány," melyek kihivják a nizsai kegyesrendiek társházában történt tanuló szskadatlan éberséget a lehető legtökéletesebbj kori lakása ss épület talán díszes táblával meg-1 fegyverzetben- Aa orosz, lapok sokkal bosszaaah j jelöltessék * Az eszme tehátmár meg voltL ban és sokkal többet beszélnek a Paaiea-ügy- ' De a kivitelre nézve sem uj a megindított ről, hogysem aggódni ne kellene, hogy az orosz mozgalom, mert a most megjelölt láp fdéstük kormány is gondol mellette valamit, sserbiában cikkében már az sdakozások sora is meg van is még mindig nem ugv folynak a dolgok, mint kezdve, és pedig oly szép Ígérettel, mely a fel-v a monarchia és a zavartalan béke érdekében állítandó tábla felállítási költségének nagy mérvű kívánatos ne lenne. Nem árthat, sőt csak hasiz-1 apasztáStt helyezi kilátásba, amennyiben az nálbat, ha véderőnk minden tekintetben s min- idéztük cikk igy folytatja: .Neumann Samu den irányban a lehető legimpozánsabb." törekvő ifjú kőfaragó mester aat az ajánlatot
■' ! tette, hogy a követ és felírást díjtalanul haj-
,1. , , , , . , ... ' landó elkészíteni, nemkülönben Sallér Lajos épi-
Au]U& meg minaenzines & magiét. Itflmester ur hasonlag felajánlotta a falba illesz-— A Di-ik F.MB1 •múktiWa og^im. — \ tést költség mentesen !• , , , , • , • " Ez ajánlatok tehát megelősték már a most
Vannak dolgok, melyek egyenesen a kegye- j pénzbeli gyűjtést, s sz igazságkö-
etéi s melyekhez hozza szólni csak is kegye hogyl. >adjuk „eg mindenkinek a ma-
lettellehet. . gáét" s ne vindikáljunk magunknak oly dolgot,
Vannak emberek, kikrőlmegemlékezni usupán, minek megteremtői nem vagyunk. Adjuk meg * íf^Pu '■pSjáu szabad és lehet 1 ja >Ztlai közlöny- nek az Őt jogosan megillető
.Voltak emberek, kiknek emlékéhez nem egye-, kezdeményeiéai elismerést, adjuk meg hálás kő-, sek. bantun ngréhM néiwk, nffmintrk jólétének, i^nMUuket Neumann Samu és Sallér Lajos j boldogsaganak megalapitasa van szorosan oaz^^g,^ mint M éls5 snl,ban lakozóknak, - I szekspesotva . ezt téve. nem tessünk egyebet, mint aat, hogy
Ily dolgok, üy emberekről csak a legtisztább !De4k Ferenc emiékéhez méltóan a történeti kebelből eredő kegyelettel lehet szó am, s min-í i„MAg(>t elismerjük, s ha est megtettük, akkor de"- ml e»kke összefügg, a kegyelet érselmé- aítAn szivvcj lé)ekkel gyünk meg mÍD.
vei függ össze! , .. dent, hogy a kegyelet es emléke mielőbb elke-
A magyar nemzet ily kegyelettel /mlékesiki^,,^. t fink mindent, hogy a hely, meg mindig as .orsug^ bölcséről4, hazánk má | bol hazánk bölcse ifjúkorát élte, as utódok ötö-sodtk megalakitójáróTDeák Ferencről, mert ha,kéül di„M t4blival n)egjelöli essék!« alkotmányunk megteremtésével dicsőséges elsői sa^nt királyunk letette hazánk fennállhatáBának biztos talpkövét, akkor Deák Fereacről méltán mondhatja a nemzet, bogy a kiegyezés által
másodszor alakította át hazánkat, vissza zők-; Allasnfírflak lalálkamAsa. A kentvén az alkotmány kerekét a századokon át, sahb diplomstisi körükben elhatározott ténnyé megtört útra, mélyből a haza-felett elviharzott Ivá.ltjbogy ez ét augustui végénél, M^ej^pai -vész pár évtizedre kilökte. politikai vezéreszmék megállapítása végett, Crispi
Deák Ferenc érdemei jogosan megkövetelik a | olaszT Kálnoky 'osztrák magyar, Caprin német legtisztább kegyeletét, s távol kell maradnia, I birodalmi, és Salisbury angol veaér államfértiak mindazon nemtelen mellék érdeknek, mely el- Kiszingenben találkozni fognak, csitítja az emberi érzést, távol kell maradniaj A frjedrteai niiokstestvérét arggjü* skkor, midőn a .haza bölüsS^nek emlékével baltAk. Csettinyében roppant izgatottságot foglalkozik valaki. idézett elő az a hír, mely eleinte hihetetlennek
De épen e kegyelet, melylyel viseltetünk, sí látszott, de később sajnos valónak bizonyult, viseltetnie kell minden magyar embernek é ha- j hogy t. i. Nikíta fejdelem unokatestvérét és a sában Deák Ferenc iránt; épen e kegyelet meg-1 fejedelmi testőrség parancsnokát, Martinodét követeli azt is, hogy minden oly térdéében, j Bosikót meggyilkolták. A meggyilkolt rokonai
„ /. 1890. julius hó 18-án.
gyűlésen inditványosai fogják aa óra aóaa-rend-sser alkalmasását olyképea, hegy ás egyesületi terUiet-legnagyobb részén egysegCB időül a kő-tép sónaiaő, as aa üreenvftntől aelstrs 16 fok, fogadtatnék el. Ha a gyűlés elfogadja est, ajánlani- fogja aat elfogadásra ss össses európai vasutaknak, 1
A bétát éa brttuul Uvkssséll. A magán távírda igazgatósága Béosből jelenti, mi-szarint a bóosi és brünni távbeszélő b sasos bérlőinek száma már meghaladta a négyessret. E szám eléggé igazolja, mily üdvös a távbeszélőknek telálTitása két nagyobb város kösött.
Előfizetési felhívás.
*A,Zsla* politikai hetilap a XVII ik év folyam második felébe 'lépett. Aa irány melyben a lap eddig vezetve volt, helyesnek igaaoltatott a tisztelt olvasó közönség álul; legalább est kell következtetnünk az eddig tapasztalt rokonszenves fogadtatásból.
Ez irányt továbbra is megtartja lapunk, s iparkodni IngunkTaz eddigi rokonszenvet még emelni, » *
Hogy ez azonban megtörténhessék, a | tisztelt közönség anyagi támogatásitól függ, h épen ezért nyitjuk meg előfizetésünket as új félévre, kérve eddigi előfisetőinket lapunk további támogatására, s ismerőseik körében leendő terjesztésére, Egyben felkérjük sson előfizetőinket, kik még dijaikkal hátralékban vannak,' lntgy azokat beküldeni szíveskedjenek.
A lap előfizetési ára.:
Egész évre . . Fél évre . . J Negyed évre
6 írt
1
50
kr
KftlfiUL
mely as elhunyt nagy hazafi nevével, bár leg , a fŐpiaoOn vérboszut gyakoroltak és a gyilkost kapcsolstban áll is, a történeti igaz- megfinehelték.
■Ül A
távolabbi kapcsolstban áll is, a történeti igaz
ság és hűség, egyetlen egy szóval, meghalni-J A kiadatta dija AuastrlAbau. Ez évi sitva ne legyen: mert es sértené Deák emlékét, l-julius SkŐje óta Ausztriában is mint nálunk pár asét a Deákét, ki épen a történelmi hűség megőr- év óta, a kis lotto minden nyereménye után zése, — a történetből levesetett jog folytonos- levonnak 15%-pt a nyeremény összegéből adó ság alapján szerezte vissza hazájának, nemze- fejében. Mint a „Pester Cerr.*-et Béosből értelének annyira féltett, é oly nagy veszélyben j sitik, ez az intézkedés s közönség körében fe-forgott alkotmányát! lette roesz benyomást keltett, annyira, hogy az
£s mert es igy áll, s mert erről igy vagyunk I osztrák kormány valószínűleg igen hamar kény-meggyteődve, lel kell szólalnunk ma, mioőn a telen lesz a kis lotto megszüntetésébe s helyette Deák Ferenc kegyeletének nyilvánulása oly I az osztálysorsjáték behozataléra vonatkozólag szép városunkban, "hol a nemzet nagy fiának, e annak idején magyar részről tett, általa azon: negye szülöttének ifjú kori, városunkban volt J ban ridegen visszautasított indítványt immár
tartózkodásé nak- emléket akar a város polgár maga megtenni. ------
sága a* atódokaak örökül hagyni! Vasutak értekezlete kfillttldttn A né-
A legmelegebb hazafilii örömmel üdvözöljük a j met vasutak igazgatóságainak egyesülete e hó saés mozgalom megindulását; örömmel consta- 30-án Drezdában nagy gyűlést- tart, melynek táJhatjuk, bogy s város, melynek polgárai j célja as egységes vasúti idő behozatala less,- s
A köuégi jegijMÓ ég tanító uruknak lapun-i knl évi 8 frt dij mellett küldjük, ha tűt | megrendelik,
Minden fél énitgg érts eléfittUnk rtr év végével Tápunk-uerkeutijének: „A sori üldözött család" Ciiinű regényét kapja meg jiiitalanul.
Az előfizetési pénzek legczélszerübben 'postautalványon küldhetők „A Zala kiadó-1 hivatalába Nagy-Kanizsán* cím alatt.
Szíves pártolást kérve maradtunk Nagy> Kanizsán 1890. julius 1.
A „Zala" kiadóhivatala.
Helyi újdonságok.
— Kedves vendégeink valtak e hé- * len. Dofúuty (iyula a főváros egyik tekintélyes journalisztája, ki löleg mint az írói kör titkára, s mint s gyermek irodalomnak »Leányok Lspjs < cimü lspjával nagy érdemeket kivivőit író kereste fel városunkét, hogy régi barátai, Bátorfl és lapunk szerkesztőjével töllheesen pár órát. Vele volt Csokonay Vitéz Mihály a nagy nevü költő másod unokája Csokonay Árpád orvos, ki szép apjának költői leikűietét örökölte. A két vendég Stiriában és Bsjororsságbsn tett három hétig tartott «tai, s most visssatéröben Balaton-Füredre mentek pibenni-Utbs ejtették Nsgy-Kaniasát s egy napot itt töltöttek; leikeresve itt lakó két bsráijukst, kiknek kslauzoláss mellett bejárták városunkét, megnézve minden történeti nevezetességet, melyeknél Bátorfl volt uives lelvilágo-sitásokksl szolgálni a vendégeknek. Délben a négy tagú kis társaság sz Arsny Koronánál ebédelt, s délután kirándult Bátorfl szőlőjébe, hol s vendégszerető gssds, és ennek ssellemdús leánya Filippovicsné Emília asszony valódi magyar vendégséget rögtönsött, s á társaság melyhez Wajdits József lapkiadó s ennek Bécsben la* kó, jelenleg helybén idösö fis ifj.Wajdits Jóssel is
Nagy-Kanizsa, vasárnap
csatlakozott, a legjobb kfldélylyel szórakozott esti 10 óráig. Vendégeink másnap tovább utaatak azon ígérettel, hogy. viszontlátni fogjak őket, még a nyár vagy öazlolyamSn. Hozza Isten mielőbb baráti karjaink közé I
— A kl**kaai*Ml kscié mint minden évbea, ez idén is igen élénk volt. A verőfényes nap nem egy két csaladot csalt ki Nagy-Kani-asárál a búcsúra, és alig volt a kis községben háx, melynek vendége ne lett volna. A templomi isteni tiszteletet alatt a különben elég téres templom egészen megtelt az áhítatos bucsuaokkal, kik aztán a mise után elszéledlek vendéglátó házakhoz s ott a legkedélyesebben folyt a mulatság : különösen kedélyes tolt Kovács tanitó lakásában az élet; hói Nimeth, iskolai igazgató, szellemes nejével, Bátorfi lapszerkesztő szeretetre méltó leányával s unokáival, Andtrs tanitó. lapunk szerkesztője, s többen voltak együtt. Mig a tűsről pattant valódi magyar háziasszony jeF képe : Kovácsni, a vendégek ellátása körül szorgoskodott, a házigazda víolinjál vette elő s Bátorfi leánya, — ki egykor Lisztnek volt tanítványai — elragadólag zongorázol!, a társaság pedig szebnél szebb magyar dalokat énekelt. A
, düi ebéd ulftti hosszas vita keleikesett, a .társa- -ság női és iérfi tagjai között érdekesnél érdekesebb tárgy fefett, ■ melyek közül a >csók jelentőségei feletti vita, bár már az estebéd után volt -a társaság befejezetlen maradt —mert a nők »l foglalt illaa pontjakból talpalatnyit sem engedlek s a férfiak látva a közelgő vihart, mely sötét lel-hőket vont az égboltozatra, félbe hagyták a vitat, s a nagy-kanizsai társaság visszatért a városba esti 11 órakor.
— TAzallél asévetkesetl Uig;«Ms. A .zalamegyei önkéntes tüzoltó-egyesületek szövetkezetet e< éti augusztus 15 én tartja Nagy-Kanizsán ünnepélyes közgyűlését. A megállapított programm : délulán 2 órakor a nagy-kanizsai tűzoltóság kivonulása az indóházhoz zenével az egyleti zászló alatt, az érkező társegyletek- fogadására. 3 órakor közgyűlés, a városház nagy termében. 6 órakor diizgyakorlat a nagytéren. Este társas összejövetel a •Polgári Egylet« he-' lyiségeiben, szép időben a kertben, kellemetlen i3ö esetében a termekben.
— Maépilé* A .Polgári Egylet* határozata zzeriot az egylet sugáruti háza telkének deszkakerítése, zaely ez.otcábairfelette dísztelenül áll. —\ elfog lávolilatni, a a kerítés helyét, csiooz vaárácsozat fogja helyettesíteni, mi a sugárút szépítéséhez nagyban fog hozzájárulni. A vásrá-csozat Ielállítását; már a jövö augusztus hóban eszközli a .Polgári Egylet..
— Ily asm hlr. Wajdits Flóra kiasszonyt, városunk közkedveltségü könyvkereskedőjének Wajdits Jójselnek müveit, kedves leányát ol'ár-hoz vezette Daniiliu' LipM bndapesti könyvkereskedő. az esküvő reggel volr, mely után a menyasszony saüiei bájánál szorosan a családi kör tagjai együttléte mellett víllásreggelizelt aa uj pár. a a déli vonattal Budapestre utazott. A boldogság kisérje éllüköa át, a a szülök öröme teljék a fiatal pár egyetértésében s költsönös bol-dogitásában.
— TárMizk ateálaak klreietére a városi hatóság nem csak hivatalos köteleeségsze-rüleg ; de valóban gondoskodo figyelemmel ügyel. A Magyar utca kóvesete itt-ott a nagy mérvű forgalom következtében, mely ez utcán keresztül vezet, meg volt rongálva, a város most e kövezet javítását kezdte meg, s a munkálat nagyban halad előre. Midőn est dicsérettel említjük fel, nem mulaszthatjuk el a hatóság szíves figyelmét felhinni arra, hogy az »Oriás-utca« járdája mellett elvonuló vizsáncbsü valöasinü'eg az abban összetömörült por és törtélék által megszorulva, a viz lefolyása gátolva van, mi által kellemetlen ktta terjed szegész utcában. A sáncoak megtisztítasz és kissé lejiősabbé tétele által e bsjon köny-nyen segíthető, s nem kétkedünk, bogy városunk erélyes hatósága a szükséges intézkedéseket, ugy egézzzégügyi szempontból is. mint a város tizzta-aág* érdekében meg fogja tenni.
— A lattégylJU utarbaa A helybeli •kttlögyüjtőhö* bpálliiotl pénteken egy vidéki föld-mites, s fel matatva raskootóját, kijelenté, hogyő a 28 és 61 számra ambót ütött meg, fi tease ki az ambo nyereményt. A lottó gyűjtő utánna né zstt a jegyzőkönyvben, s meggyőződve, hogy a 28 és tié szám csakugyan kijött, szó nélkül ki-Basáié a 4 frt ayeraméoyl, s a loldéss eltávozott. Midöo aztán a kxtógyQjtő összeegyeztette á befolyt reskímioksi, átkorlltta, hogy a M és 64 szám melletti ÜOaiáa fi ki vaa húzva, és tzoa a reskontón,
f V :.. ■ V-'.'.V ■■',,- y .,- . ' „ • Ztlt 28. stirn. (4 lap.) melyre ő a é frtos ambót STIfZltH"-a 80 szám Is
rajta van; tehát a szegény földmivsz nim ambót, hanem ternót csinált, és nem 4 Irtot, hanem491 forintot nyert. Töpreakedésbe esett a loiiógyüjtö, hogy már most hol* vegye elő emberéi, hogy ■ é Irt helyett 491 Irtot fizessen, ki neki, de nem tudott sehogy sem kiokoskodni; mert hál a föld-miveaek nagyon egyforma emberek, a«ián azt se ludji hová való, hol van hazája. Mit tehetett egyebet, elment a városi kspitánysághoz, bejelentette u dolgot, s most már keresni fogják szt ax emheD, ki 4 lr!!el elégedett meg 491 In be lyett. Milyen sajátságos eset! Temesvári azért üldözik Farkas Menyhértet, mert nem tudja kimutatni, miként jutott a nagy nyereményhez, nálunk meg azt az embert kell keresni, a ki rendes uton jutott hozzá, s még nem vette lel a nyeri7 'Magyarországot s jól fog esni szivének, ményt. Hiába, ilyen a lottójáték, egyikei üldözik saját otthonnal bír. a nyereményért, mázikzt meg keresik annak lel-
vételéért
— Md lovarda. Richier országosan ismeri lovardája már egy hét óta működik városunkban. Meg valjuk, tartózkodással néztük meg előadását, mert attól féltünk, hogy oly vándor >circus<-aal
__ 1890. julius hd 18-án
— A klrát; ti t-nn---m)- mlawksta. Má'
ria Valéria főnereegnő egysaes kívánatára, esküvője alkalmából Kadasr atájerorssági vadász* kastélyban nagy előkészületeket tesznek, moít a fiatal pár koaveüanül az esküvő után laohl-ből ltadmerbs mecv a ott marad augusztus 14 -lg. Ekkor megint Izohlbe monnek, hogy a király születésnapján, aug. 18-án jelea legyenek, Másnap az ifjú pár hosszabb ntra indul. Most már bizonyos, hogy az ezküvő e hó 81-én lesz. As uralkodóház családi alapok föigaagatóeága megfelelő tartózkodási hslyet keres a fenséges Tfju
fiir ssámára, kik e hó végén lschlben örök frigyrá épnek. Ennek a helynek Magyarországon kellene feküdni a Gödöllőről kényelmesen elérhető nek lebnt. Mária Valéria tsüíohasájtnak nevezi
hu itt is
— A bolgár hJcdrUa Bpeslre Jia. A hir, mely pár nap óta keringett, ma már teljesen meg van erősítve, u avatott körökben tudva van, hogy Ferdinánd bolgár-fejedelem köaelebb Budapestre jön, hogy részt vegyen Margit lőliercegnő esküvőjén. Ez a bir annál
tálálkozunk izmét, mint a melyek gomba számra valószínűbben hangzik, minthogy a lajedelem árasztják el, löleg aa utóbbi időben basánk min- tudvalevőleg fivére Klotild tőheroegnőaek, tehát deu jelentékenyebb városát. Kellemeiea veit azon a asnnysssa^tiynak nagybátyja.
- RsatsaeirsieJsésiaN Bailapmim Nikits, montenegrói fejedelem egéaz családjával, a jövőhónapot a Csáazárfürdőben fogja tölteni, ——Pojaaeosleh Mikié* gréf a. budapesti hadtestparancsnok, lovassági tábornok, kit a király aaou.Mttl, bogy lőliadsegédi diaaea állásra nevezeti pi már régebhep, a legmagasabb katonai kitüntetésben- részesült, a kit nemcsak a katonai tiszlikar s legénység, hanem a magyar főváros minden rétege jól ismert, lizztelt es szeretett, e hó 7-én üaatelnbsn zzivazélbüdéa lolytán magbalt.
— A veaapréaal ptlapék báró Hornig Károly juliuz hó l-én Sümegre ment udvarával, hol
ban csalódáaunk, midőn az első előadásból is, de a folyiatólagosokból teljesen meggyőződtünk arról, hogy e lovarda azon zzinvonalon áll, mely a jobbhoz szokott Igényeket is tökéletesen kielégíti. Eltekintve a lovaknak szépen izkolázott idomitá-sától, a Richier társulata ugy costümje, mint lo-Vaaügyéséége állal bármely nagyvárosi circusban is bátran bemutathatja művészetét. A társulat minden egyes tagja elegáns s a magasabb igényeket is kielégítő ooetümmel van ellátva, képzettsége pedig a ma már annyira ''kifejlett mű-lovaglás nívóján áll. A személyzet egyik kiiünő alakja a >l)ummer Auguat., ki nem bohóc csu-1 pán, hanem bámulatra méltó zenész, az üvegek, i boazzabb Ideig ssándékosik az ottani püspöki kas-poharak. lazongora és osórgelyükön előadott ze-Mélyben időzni, nyári üdülés szempontjából, nedarabjaival. A . Kigyóember. mutatványai '— A astalalerluaaok alkidtal kiré-megragadók s a megszokott ily mutatványok le- bei. Budapestről illetékes körökből Írják ne* lelt áll. A .Sport lovasss. a legügyesebb lovászt künk : Minisztériumainkban épen nem látjuk is elragadja mutatványaival. As előadások köz-! meg hogy szünidők lenpének, zőt aa öaszes mi-pontját azonban maga az igazgató Richter ké- \ niszterinmokban a legnagyobb serénységgel dol-pezi, ki idomitott Jovhlvaí a íegjóbb iskolái i goznak, bogy as, őszszel- a fontos javaslatok mutat be. Különösen kiemeltetjük ponnyiovát a | egész tömegét terjeszthessék a törvényhozás Milán királytól kagoltt csődört éa >lzabella csö . elé. Különoeen teljes munkában van a péns* dOröket.. A város közönsége elismeréssel van afügyminis^nium, hogy as 1881-re azóló költség-derék társulat iránt, amennyiben előadásait tö vetés az országgyűlés összejövetele után mind-megesen látogatja, löleg a város értelmiségének járt beterjeszthető éz — ezúttal bizonyosai! — java, s a helyben állomásozó tizzlikar, minden I még ax év vége előtt zzehtesithető legyes. A napi vendégei a circusnak. A lársulst_kitünöbb belügyminisztériumban is serényen tolyik a tagjai: Léontine, Gocsin, Mariitta kisasszonyok munka és kétségtelenül sikerülni fog a köz-
élaó törvényjavas-I — —, elkészíteni A nagy
(nemzeti táncosnő), s a két Richier nővér az reform műhöz igénybe vétetik aa igazságügyi igazgató leányai: Miéi is Eliza, kik közül az első ministernek is legélénkebb, közvetlen közre* Magyarországon született. A lérflak közt ki kell működén
emelnünk: Mrt. Edwardót Aockey lovas), Steinerij — Foga* helyett nyalat fogtak a Hala (vakmerő lovast), Donsek Ferenc, Juranovics Jó-Ilonban. A balatoni lürdövendégek ugyanis aáta-zsef és a fiatal Richter Nándort, ki szintén mz- közben egy a parton elterjedő fttbe meghasalt
IHJII • üovntine. iaur intu nin«io«,uu j ua i uiiiuan ua aonec^wmuui •
(ez utóbbi- indiai jálékaiban nagy diadalokat arat) i igazgatás reorganizációját, Irma (műlovarnő), Fáni (lerpslovasnö), Poldina latoknak egy réaaét őszig <
gyárországi születésű, s az igazgató fia.
— KftsegéaaégAcy. A Battyány-utcai volt kaszárnya udvarán K. J. disznóhistaló telepet létesített. A tisztaságról és jó levegőjéről köziz-meret Baltyány-uica" az ilyen vállalat következtében csakugyan nem sokat nyer. A rekkenő melegben az ólakból bűzös lerlösö miszmák fellödnek, miket a lenge zzél udvarról udvarra lovahord,. az utna példás egézségügyi állapotát veszélyeztetve. Felhívjuk e körülményre a rendőrség és a városi orvosi figyelmét.
-At IskalaaaAkek éa tamllék figyelmébe. Egy teljesen aj iskolabereedezée, mely padokból, szemléltető képekből és egy természetrajzi gyülleményből áll, olcsó árba eladó. Bővebben tudakozódhatni Dr. Villányi Henrik volt in-tézettuljdonoenál Nagy-Kanizsán.
Különfélék.
— NlelAala, a tréelrékéi *svegye, hosazu idő után, ismét felkereste hazánkat s e hó 8-án Selmecbányára érkezett, hogy onnét Szent-Antalra utazzék. A Selmecbányái indóház-nál Koburg Fülöp herceg a a polgármester által vezetett küldöttség fogadta. Az özvegy trón-örökösné Chotek grófné udvarhölgye kíséretében kiszállt a kocsiból, üdvözölte sógorát Koburg hercegét, fogadta e küldöttség üdvözletét a azonnal Saeat Antalra átázott,hol hosazab idáig szándékoaík- a Koburg keetélyban időzni.
kis süldő nyulat vertek fel. A megrémült. tapsi-füles futni kezdett a_ Balaton léié, belé vetette mzgát a vixbe, előbb lábolni kezdte azt, majd úszásra fogta a dolgot; de nem messze úszhatott, mert egy ügyes usaó legény utánna vetette magát s a parton állók nagy éljenzése között el lógta s fűtéséi fogva e"Szavakkal: »Fogas helyeit nyulat lógtam* a partra vitte. ^
— A Balaton partJAn élénk azélel. Kü* löbösen Siótoknál sok a vendég, kiknek nagy része a magyar lövároeból rándult le a balatoni fürdők használata végett. A Siótok lörzzlakói be látják ma már, hogy a Balaton partját asépita-nink kell, s igy egymás után emelkednek s szebbnél szebb villák Sióiokon; közelebb 7 új villát emeltek fel; s ez év folyamán még több uj villa | fog épülni De nemcsak siófokiak, hanoin a fővárosiak is, különösen a festő művészek emelnek nagy kedvvel villákat Siófokon; ott áll ma már Vágó, Telepy és Tölgyessy lestö művészeink díszes villája. Örvendve közöljük e tapasztalatainkat; de mégia elkomorul lelkünk, ha a Balaten partján sétálva, végig tekintünk a Magyar tengerszemen, melynek hullámait egyetlen nöaös szeli s itt-ott himbálódzik rajta egy-két vitork* ; pedig a Balaton mennyivel nagyobb a Bomn tónál melynek tükrét száz meg szás aprógftsös hasítja; a Magyar tengerszemet nem ksresi lel % httUótd mig mi elmegyüak a bodeni tóra. Niacz agg t Balaton vidékének az a oonlortja, mit a külföld meg ad tavainak, ez aa oka, — és még az, mit egy kflllöldl utaaótársam igen helyesen jagyaett meg, hogy 1. 1. í mi magyarok nem vagyunk rec-
Ntgy-Kinina, vasárnap.
Zala 28 arám. (5 lap.)
lant neaszet. Hs s Balaton a külföldön volna, a világ központjává válnék, de mert nálunk vsa, alig ismeri s siomsiéd birodalom is! Sajnos, de igás! Esen segíteni kellene as illetékes köröknek. Ide kellene voosani a külföldöt s ehhes nem sok kell csak egy adag jóakarat és egy kis aprópénz!
— A rnsséssr Halat g;á|tsgalé. Kaposvárról értesülünk, bogy a mull bélen egyik Kaposvárról elindult személy vonat mozdonya meggyújtotta Freysiüdilér. learatott árpáját s egy egész tábla térmése odaéget i. Károsult — smini mondják — nem lormálhai igényt -kártérítésre, mivel a keresztek nem voltsk sz előirt távolságra a pályától. Hasonló tüzeset volt-e hó 2-ikán Petlérg tájékán is.
— Jég*er+a A jog e nyár tolysmán Bsra nya megyét ugyan csak kiszemelte céltáblájául. A legutóbbi jégverés vasárnap volt, mely a Görcs ét Baksa közi elterülő részt látogatta meg tíly pusztítást vivén véghez szőlőben és a már érett gabonában, hegy a szőlő tökéli is kivsgdosls, a terméét pedig még a lábán, de a keresztekben is kicsépelte.
— LAvg verseny. A sümegi lövész társulat e hó 6-ánjsrtotis táoccsl egybekötött ll-ik leke-és lövöversenyét. A lövő versenyben győztesek voltak : Sümegi Tivadar, Mojiti; fmre, "" mos, a tekézesben pedig: Szénáéi N., Pintér István, Mill Vilmos, dr. Jen*ly Géza és Eitner Zsigmond. Olt voltsk: Babomé, Fűzik Gyuláné, dr. i/sweay tiésáné, dr. Ktiitmen Kárótyné, Moj-str Imréoé, Mojzer Jooelné, Pintér Lsjosné, Sümegi Tivadarné, Somoui Nándorné, Székely Guss-távné, Zott Lajosné, Babot Msritka, Földi Józsa, Kováét Etvira és Matild; Mojzer Magda és Ilonka, Takáeh Vilma. . "I
— Bsrass stlsluter ussitesljs. Baross Gábor kereskedelmi miniszter. Schnierer Gyula min. tanácsos kíséretében minden előzetes értesítés nélkül megjelent Walser Ferenc budapesti rotteabiller-utcai tüsoltószer és harangöntő gyárában, hol a minisztert Walser Ferenc gyáros. Kankovssky Antal igazgató és Walaer János a gyáros fia fogadia és'kalauzolta. A miniszter előszőr is a belügyminiszteri tűzrendészet! szabályrendelet értelmében a megyék által a községek számára megrendelt tOsoltógépeket tekintette meg, melynek miaden egyes réssé a gyárban készül. Különös érdekkel nézte a miniszter a harangöntő műhelyt, mely a birodalom legnagyobb BUgánöntődéie. itt épen öntések késtültek a mohács-pécsi vasút és as osztr. ma gyár államvasút magyar voaalai számára. A miniszter figyelemmel kisérte a harangöntést, s több munkást megssóllitásssl tüntetett ki. A minisstert kellemesen lepte meg, bogy az össses munkások magyarok, sorsukkal magvannak elégedve s többem már három évtizeden keresztül egyfolytában a gyárban dolgosnak. A miniszter megtekintette a többi műhelyt és raktárt is, s azoknak kitűnő berendezése és a gyár technikai színvonalának fejlettsége fölött őszinte elismerését fejezte ki Walser gyároeaak éa Kankov-•tky igazgatónak. A miniszter másfél órai időséé után távozott a gyárból.
— Maca lékké pkyllaxera T Az .Erdélyi Gasda' eseket írja: A kolozsvári ,vegyészet i gyér* ugy hirdette, bogy nincs. Eonek bi-sonyitasi okán, dobnionként potom 2 irt 50 kr.-jávai kínálta a csodaszert mely mégs cserebogs rsl is meggyilkolja, ha meglogalik és alaposan bekenetik. Az .Erdélyi Gazdát* érdekelte e kérdés s vele együtt mindenkit, a kit a phyllozers ttgy egyáltalában érdekei. Amint olvasóink már tndják, sikerüli végére járnunk, hogy e titokzatos arcanum szabadalma csak.hirdetve ván, de nem adatott még. Ez okből dr. Bíró János kir. ügyész jdentéet lett a rendőrkapitányságnál, hol ason-aal megindittatott a .vegyészeti gyár" tulajdonosa ellen a vizsgálat, elrendeltetett a készletben levő pbyltezsra-pussliló lefoglalása s esen leiül, a mü vegyész 100 trt birsággal lön megbüntetve. Eszei befejeztetvén az ügy; most már egy phyl-loxera bajjal kevesebb vsn.
— leaselktal baleaet ellen blatasl-H rksvtayUmság. Ezen as • Adriai «N»tá-| |J tosilO-társnlat pártfogása aiait iriaasli ét bécsi éty leánykák ugyanazon sflsaagH pénserők állal 600.000 forint teljesen befiseiett részvénytőkével slapilatt tásaság, mely falast működését a Lajtán Isű már megkezdene, azt a magyar korona országaira is kitaqsszteUs és oiagyeroraaégi képviseletével az *Adria< bizto-sáto-társa latnak Podmantcsky Frigyes báró ve-
lekfdésnek minden várakozást lölülmuló rohamos emelkedése úgyszólván kényszerűséggel utal a baleset elten való bistosilás általános igénybevételére, — A Nemzetközi baletet ellen. biztosító réserlnylártaság eseti követelmények' nek egy módozatokban gasdag és legkedvezőbb teltételeket nyújtó progrsmmsl igyskssik megtelelni, s igy nem csodáihaló, hogy a magyarországi képviseletnél már is számos biztositási sjánlst érkezett be. — A kiváló hírnévnek , őr* vendö snysintésett kiiünö ügynöki hálózata áll a Nemzelköti baleset ellen biztosító részvénytársaság rendelkezésre, ini áltál esen lárssságnsk s legszebb jövő helyezhető kiláláabs. Nugy-kanizssi ügynökség Lowy Adoll uruál.
Tanügy.
, — A klánéul lakelaaaék legközelebb tar tbtt üléséről követkeső jegysőkönyvi kivonatot vettünk: Nagy-Kanitsa varos községi iskolassé kének 1890. évi junius én tartott üléséből. | 1. Tubqly Vidor és Dr. Schreyer Lenot isk. széki tsg urak sz évi zéróvizsgálatokról dicaérőleg! emlékezvén meg, mégis as első sajnálatát fejezte ki a polg. iskola I*. és VL osztályának néptelen-
, I A H.i;. r- ... 1„ — A || l..'i» ,. I — l..i.
j i j ss uz PW smirsusaosm
hogy a bajon segítve legyen ; — a második, mint ki a minissterileg engedélyezett felserdült leánykák vizsgálatábaa vett résst, azon tapasztalatra-jött,-hogy út Nagy Kánizsán tfy négy osztálya polg. leányiskolára égető eaükség van, inditványoszs: kerestessék meg ez érdemben a nagvmltsgu vallas és közokt. m. k minisztérium; Mindkét iskolaszéki tag ur felszólalása vist-
1890. jultuz bő 18-án
a legmelegebben ajáaljnk esen iatéaetet á ssft-lők figyelmébe
u ÉltkéaalM laulelyaaaat hirdet Dr. Villányi Henrik Utnár.ások számárs, kik sgv éyj, önkéntes! vissgára Készülnek. Hasonlóan sióké-szik gymnuiumi tantárgyakbél és oktat alrancté és német nyelvben is. Beielentlseket elfogad levelezőlapon vagy személyesen : Dr. Villányi Henrik böicsészstludor, volt isnintézsttulsjdonos, Hatlyány — utca 8, as. alatt Nagy-Kanizsán.
— > lak»ial ÉrtesltCt< vsltünk s sümsg városi rom. kstb. elemi* és leány Iskoláról, melyből láissik, bogy sz intézslben B tanitó és taniiénö működött); A növendékek stána az I A, osztályban ÖT, I, H. out. 53, II. osst. 00, Ilí-Ík 64, IV-ik 46; s leányoknál: 1. osztály 99, ll-lk Ő7,-IIIIk (0, IV ik 33, V-lk 16, és VI. 6 volt. A jövő iskolai év sseptember 1-én kezdődik, e napon lessnek. a javító és msgánvizsgák is.
Tudominy, irodalom.
A nsagyar akadéaslal kladvAayak. A a. tud. akadémia körlevelet boesájtott ki, as sksdemiai könyvkiadó vállalat pártoló tagjaihoz, Melyben pártoló tagok gyűjtésire hívja tel a tatokat. A kónyvkiadé^vállalat 1890—92. évi pyk-tusra 10-12 kötet, mintegy 300—800 nyomlj tolt Ívnyi 'befejezeti movoi ígér a tágok számára. A felhíváshoz gyűjtő'lv is vsa mellékelve. Ily gvttttő-iv-aserkasslfiségttnkbeo -le van téve, aa aiáirni szándékozók olt jelentkezhetnek. Tagsági dij 6 frt. Mi, kik ismerjük ss sksdsaisl kiáltványokat, a legmelegebben ajánljuk a vállalatot,
felhívjuk polgártársainkat, hogy a vállalat pár-hangra találván — érdemiegei határozat hósa-1 toló tagisi közé tépjenek be; mert ez által cse-tal előtt aztmban Tuboly Vidor,. Dr. Schreyer | kély Jsgsogi dij fizetése melleit jelentékeny száau Lajos és Orotzváry Gyula urak " kiküldetnek, hogy mindkét ügyet behatóan tanulmányozván, az isk. székhez tervezet vagy indítványt nyújtsanak be. Kmf. Kiadta: Németh Ignác s, k. isk. széki jegyső.
— A budapesti állami kttaéplparla* kalAba a beirstás szemtember hó 1-sőjiapjától 10-ig tart. Ezen intézetbe a 1.6. életévüket betöltött itjak közül felvétetnek: a) Azok. a kik az iparos tanulók számára szervezett iskola 3 évi tanfolyamát bevégezték, s legalább is jó osztályzatú bizonyítványuk van. b) Azok, a kik a polgári iskola, gymnasium vagy reáliskola négy alsó osztályából jó osstálysatu bizonyítványt nyertek, c) Iparossegédek és. mindssok, a kik az a) vagy í>) pontban kívánt készültségüket felvételi vizsgálat utján bisonyitják. Általában megkívántatik, bogy a belépni kívánó növendék as általa választott ssakcsoportbeli iparágban már előre gyakorlatot sserzett. s legalább is azon két havi nyári szünidő alatt, a mely után a kösépipariskolába akar lépni, a gyakorlatban foglalkozott legyen, és est ható sagilag hitelesített bisonyitvanynyal igasolja. Aa intését végbizonyítványa a gépészeli-, vegyészeti, fémvasipari ét faipari szakosztályok tanulóinak jogot ad a szakjok körébe tartozó s képest-téthez kötött ágak üzésére; az építészeti szakosztály tanulói pedig e végbizonyítvány alapján
| s nagy értéket képviselő munkákat szerezhetnek [meg könyvtáraik réssére. I ■ Magyar írók élete é* aeHakáJa- címmel id. azinnyei Jóasel, a nemaeil muzeum bír-lapkönyvtár őre, magyarországi írók bio- ás bib-liogrsphiáját adja ki beiürendhen. Eddig megje* lent 3 tűset, s ezekben már 840 író vsn megörökítve. Zalsvárm születésű eddig 10 van bsnt, [ 9 pedig olysn, s kik megye tértijeién élnek, illetőleg működlek ugyan,- de nem itt látták meg először ss isten napjai, Zalában születtek: Al-szeghy János, Anerle József, Asboth Lajos, Ha-bíos János, Babos Fái, Babos Kálmán, Bsosányi János, Bakos Mikály, Bálint Antal, Balogh Alajos. Nem itt születtek, de Zalában élnek, Illet, voltak: Alimaiin Mór, Adám István, AngyalITy Mátyás, Arvay Gergely, Arvay István, Asbólh János, Babócsai Jósset, Bsjessy Mihály és Bslás Árpád, A Nsgy-Ksnizsán jelenleg működő |our-nalisziák közül Szinnyey Ctorba Palotai Ákost, még mint volt fővárosi journslisstát kérte meg biogrsfist sdalsiaak beküldésére ; kóselébb pedig Bálorfi Lajosbos intézeti levelet, melyben annak életrajsi adatait kérte. Mint tudjuk Bálorfi már et is küldte adatait.
• ■agyar kAsnsandAaak kény ve- oimü munkát vettünk Sirisaka Andor ssersöiöl. A derék szerző ugysnsz s pécsi tanító, ki a • Babonáról •
________________ _. irt könyvévei már felköltötte as irodalmi érdé-
három évi gyakorlati működés igszoiása mellett kellséget. A msgysr közmondások, —■ mint ál-jogosítva vannak a kőműves, kifaragó• és ácsmes- ] tatában minden nemzet kösmondása, — a nem-térség gyakorlására. Azon tanulók, kik valamely j zelei jellemzi, visszalükrösödnsk abban a nemzeti
középiskola négy alsó osztályának sikeres el végzése után lépnek az intézetbe, s itt a három évi tanfolyamot szintén sikeresen Végzik el, a katonai szolgálatnál az egyéves önkéntesség kedvezményében részesülnek. A bndapesii áll. középipariskola igazgatósága.
A saulOk figyelnsébe. Az égéss felvidéknek legjelesebben felszerelt, leglátogatottabb
érsés, s nép eszmejáráss, s nemzetre haté kttl-befolyások, szóval mondhatnánk, a nemsst egész élete, Az ily tükör darabok egybegyü|iése, és annak sima lappá alakítása még agy részről hálás munka a -mesterre néave ; más részről nyereség nemzeti irodslmuakra. Sirisaka könyvének azon előnya vsn, bogy mig e téren mosgott elődei, csak egy-egy vidéknek közmondásait, vagy lég'
legkitűnőbbnek elismert felaő leányiskolája és feljebb csak azokat mutatták be, melyek inkább
nevelő iatésete a Helmbacher Auguszta ministe rileg engedélyezett és nyilvánossági joggal fel ruháaott nyolcosztályu elead és felső leányit kólája és nevelő intésete, melynek, amellett.
ismeretesek, addig Sirissks felölelt* könyvében as egész országban hsssnált közmondásokat, a legssortalmsssbb gyűjtés és s legtársdbststlanabb munkával. A mü y határozottan hiányt pótló, s
hogy, a ió nevelés ulinden kellékeivel rendelke* irályi tekintetben is irodalmi színvonalon áll,
sik, egyik főjellemvonása az, 'hogy benne a németajkú leányok egy-két év alatt teljesen megtanulnak magyarul, mig ellenben a magyarajka idő alatt a német nyelvet Udban ét irátban teljesen elsajátítják. A kik az intézetet huzamosabb, ideig látogatják a francia Írásban és beszédben szintén kellő precszitásra teesaek szert. As intézetben aa egyes tantárgyakat, a zenét, a rajaot Pozsony legjelesebb szak-tanlértiai tanítják. Egy növendéknek egy évi
alatt álló msgysrországi oeatáíyát érljee ellátásáért 900 Ort fizetendő. Pozsony kissé*. Az tparaak as utóbbi években Magvaror- tűnő éghajlati viszonyait s személyes meggyé-eaéfbaa tbrtéot aagyszabásu fejlődéae, valamint aődéeeink után mooahatíok, hogy az intéaeti • aúastsnts bébosatala óta a vasatí szeaélykőz- helyiségek alkalmas voltát is figyelembe véve,
mely okból mindenkinek ajánlhaló,
— > A klrAlj leány tttndér regije- a címe annak a drámai költeménynek, melyet Várad y Antal, jeles írónk Mária Valéria király kisasszony nászünospélyére irt, s mslyet « hó 31-én Bndspesten s budai ssinkörben logaak előadói. A költemény magas nivon áll,s koltöi nyelven tartva, négy tablót mutsl. Esek cissei: •Örömünnep Budavárban.' tyi ktcályleány bölcsője.) >A királyleány könyve.< (Rónay Jácint a'magyar nemsst szomorú napjait beszéli el á királykisasszonynak) •Fejedelmi nást.« 8 a •Nemtét hódolása a magyar királykisasszony nászünnepén.«
_ N«gy-Ktnirsa, vasárnap. _
.A Magyar fBpapaág* cimü érdeken kónVvet adott ki Hock János országgyülé«i,'kép-"viselő. A katalikua egyház hierarbíéjáról szól a bevezető fejeset, aaután következik a Itat.'főpap-lág -általános jellemzése— velősen, élvezetesen megírva, «ok katalázra valló adatokkal, mély gondolkodásra valló {ejtegetésekkel. E fejezetet követik a főpapokról saéló-ctkkek. A magyar fő-papság minden egyez tagja jellemezve vkn a mü ben elkezdve Simor prímástól, -i;'
— A >Képea Családi Kapok' ez évt 28. szám megjelent, az eddigi axokásos dús tartalommal, s kitűnő illustráiiokkal. Ezek között találjuk Turi) Taxis herceg, és mennyasszonyánsk Margit főhercegnőnek étettasgyságu arcképét n. A most megjelent számban Nagy Váradi Míra Regénye kezdődik »Máz világ* címei, Aes Ferenc • A tudás és hit • cimtl költeménye követi ; amely után .Szagló érzékünk* (T. K) értekezése jön, s »A fogadott gyermék< beszély van befejezve. A .Képes Családi Lapokét,* mint a magyar hírlap irodalom egyik legszebb legolcsóbb z a legjobb lapját melegen ajánljak főleg női olvasóközönségünk figyelmébe.'^
CSARNOK.
Kirándulás Fiúméba.
K
Zala 28. szám. (6 lap.)"'
1890. juliua bó 18-án.
de e nehézség könnyen elenyészett, kitütileiö I elrusk és görög edényeivel, melyek nagyon szé*
szívességiéi -fogsdtaiánk. Megtekinlők az egész eljárást, mig a rongybél a különböző szinti és fajit, papír lesz, a durvábbtól egé't a szivarpa-pirig; majd meg, bogy miként simítják, vágjak, vonalozzák, csomagolják éz teázik székérre, hogy menjen szét a világba s legyen a sok lap hordozója az emberi agy százezerléle gondolatának, Szegény papír, gondolám magamban, egy csomó iró -merülvén föl lejembén. — No csak menjetek fehér Ispok a ti sorsotok elébe, mi meg neki a hegynek a. bizonytalan lépcsőkön és éleskövtt útöp, a hol a Frangepánok vára, Tersatto lek-síik, mely jelenleg a Nugent grófoké. Meredok éa 'árassió föl az üt, de mindenképen jutalmazó. A várnak egy réaze még fennáll, a többi már rom, de a belső s külső vár falai egyaránt jól kivihetők. Valódi sasfészek volt ez, melyei három ol-
pek,
Zágrábból a haza' felé.
délutáni vonattal távoztunk el
Iparügy-
Borított makailnm.
A makadsm utak hátrányát, most teljesen elhárítja egy új találmány, melyre a kereskedelmi minister a mull évben adta meg e. szabadalmai a budapesti feltaláló Hlrsch M. és Reiniach H. cégnek,
A találmányról a nevetelt ministerium által kiadott, hivatalok >Találmányok Leiráaa« cimü folyóiratban, mely a Mudrony Soma és (ielléri
dalon meredek hegyi út a a Kiumárától köritelt Mór „ irójnk -MrkaKlí,ében mBgjol<mö
nás ilaá* maiasnvi máMMa v uAHall naatrarlilr <\1_ 1
pár száz méternyi meredély védett, negyedik oldalán a kopasz Kamiba olvadó hegyen. A re-
• Mígyar Ipar* cimü lap 8 számához van mailé*
Kényes mull egész erejével ébred föl lelkünkben kélve, kővetkezőket olvassuk:
s a mini a loggiás folyosókon baladunk, lépteink visszhangjában rég pihenő legy veresek dobogásá-ra gondolunk Majd az egyik bástyában rendetlenül elhelyezeti régi szobrokat tekintjük meg, melyek a minturnumi ázatázoknál kerültek napfényre, odább az udvaron az I. Napokon maren-gói győzelmét diceőilö oszlopot a mielőtt leszáll-nánk, betekintünk a vártemplomba Is, mely babonaságig menő vallásos gyakorlat zxinhelye, z aztán egy, valamivel szelídebb lejtőn száHunkle a hegyről.
Még csak egy délutánunk van Fiamé száméra.
A közönséges makadam utak ellen lehető ki-Jogások, bogy felépítményük nedves és roez idő-ben mindig- vastag sárrétaggéi van beborítva, mely ssáraz időben porrá válik. E körülmény aa ezen rendaaerbeli utakat nemcsak kellemetlenné, kftzegészsépleg veszélyessé. luneiP teuiariási éi tiszlátPartázi tekintetben költségeséé teszi. A, In-lilmánybeli eljárás szerint készülő útnál e kifogások elesnek. Ezen At felépítménye ugyanis kö-aönséges - módon készült estrachytból, grawiiból, vagy kemény . homokköböl 15—20 centiméter vastag, kellően kiegyenlített alépítményre rakott
- Irt.: rfjr. Ftrmrti Zoltán xkwtém. tanén
* .. • .......- tFslyi. a vSga.) J-----r
De már lenn vagyunk. Még egy rövid alagút aj -a fiumei Allomisba robog he a.yonat. Leszállunk,- Felhasználjuk ezt is, megnézzük a lengBrésneli | tnftktldtttPból áll, Bé'ly léhétoleg égyénletésen fő honfitársaink fogadnak, Riegler .Sándor a kereak.! múzeumot, egy pár nagyobb hajó berendezését mötlé hengereztetik be. Ezen keményre hengere*
akadémia igazgatt^,Mozog István és Czink La-u az árucsárnokokat; aztán lölsétálunk Fiúmé zen makadam rétegre, mibolyest az tökéletesen joe gymtt. és magy. kir. kereskedelmi akadémiai jacropolisa félé a.Józsel főherceg kertjébe, mi- száraz, rakandó aztán a lalálmánybeli boritóré-tanárok, kik tanyánkra, a Deák-szállodába visz- [»|»u elmegyünk a m. k. gymnasíum mellett s sz- leg, mely hárömfélekép készülhet, réazbsn máz-nak. Még az nap, 36-án eslé sétát teszünk a cor- lén a hegy tetejére hágunk lel számtalan lépcsőn mas snyágból a más összetételi arányban. Az
zón. kimegyünk a rakodókra í végig megyünk az bogy Mozog István kedves kollegánk vendégsze- első készítési mód mellett, a borító réteg 'rita árbocerdö fellelt a. kikötő-parinkon. Mozog Ist- ] reio házában töltsük a búcsú perceit. Mert hiá-
rész finoman futó- homokból.
rész durva
gosilást adott mindenről. 0 valódi élö krónikája íjak el vendégszerető barátainkat, hogy egy Ite-
Fiumének és környékének. Másnap. 27 én d. e. véslibé szives városba térjünk vissza, Zágrábba j rész durva érdes homokból, kezdtük valódi szemlénket. Kollégáink e napon j Reggel f> óra tájban bekiált a kalauz:»15 perc Jobbára el valáuak foglalva, s igy csak fölváltra 1 múlva Zágrábban vagyunk.' Rendbe hoazuk ma-lehelének velünk. Délelőtt Czink Lajos szíves ve-1 gunkat, átrobogunk a kényére elszélesedett Szá zeiése mellett a petroleum-finomitó gyárba mén- vén s Zágrábban vagyunk. A sok üjés után tünk, melyet ké) csoportban, /magyar és német) | szinte jól esik gyalog menünk n Korona-vendég-jártunk be, igen szíves fogadtatás mellett, bő ma- löíg, a hol az nap zzállva valánk. Pihenésről szó
ván kollégáméi élénk természetére célozva, vá-, ban. az élet csupa elválásból áll. Nem is esik j érdes homokból, vagy őrölt homokkőből, *ju rész lasztá magának/eNnagyirositoH nevet, volt min j Am jól, hogy már le kell jönni, de a vonnt in- fekete azúrokból l',0 ré>z mastixhól Uissta löld-denütt vezetőnk, s mint valódi fiumei, bő félvílá- duls 8 óra tájban majdnem-elénékenyülve hagy-! gyantából). A második készítés mód mellett, áll;
rész finomra örölt kemény mészkőből, " ,0 ■ rósz fekete zzu-_| A harmadik ké-sxitési mód áll: ',, rész Anomra őrölt mészkő-bői, "t« résZ szurokból, 1 „ rész durva homokkőből. A fönnebi három keverék közül azt alkalmazzak a melyet a helyi viszonyok, tekintettel az egyes szükséges anyagok megszerexheié-gyarázatokat lelve. Ex Fiúménak nyugati oldalán j sem lehetett, rövid reggeli után neki indultunk a! sére ajánlanak, úgy, hogy ha az egyik anyag fekszik s külön kikötője van. hova a nyers anya-! városnak s délelőtt folyamán széllében, hosszá-1 épen nem, vagy csak aránylag nagy költséggel got Amerikából éz OrosaorisághflEszállitják. Mel- j ban bejártuk. Megnéztünk egy pár magánházat, a j szerezhető meg, azt a másikkal pótolni lehessen, lette nyomban a rizahántoló malom van nagyaza- \ azép új utcákat palotaszerü épületeikkel, melyek I Ezen borító keveréknek előállítási módja a kő-básu tüaoltó berendezésével; hova szintén ellátó-mind az 1880-diki földrengés után épüllek. Mert vetkező : Eleve megolvasztjuk a saurkotagy nagy gátiunk. Visszatérőben egy sétában h közkerttel \ Zágráb szépüléséuek ez a földrengés épen any-1-kazánban, mig egészen folyékony; ezután s gyan-iamerkrdtünk meg, mely regényesen délszaki j nyit használt, mint Szegednek az árvíz. Atséiái-j látfttiasfix-óT) adjuk hozzá. Mihelyt mindkettő pompában terül el a hegyoldalon; majd egy le-1 lünk a szép, parkozott Zrínyi-téren, hol négy folyékonnyá vált, kis mennyiségekben a finom kintetet vetettünk a tengerészei)' akadémiára, a: mellszobor is van egy sorban a horvát akadémia futó homokot, vagy hol örölt mésskövel haszná*. - pompás villákra; de csak sietve, mert 12 órára i épületével szemben, onnan a Jellasics-térre me- j lünk, ezt töltögetjük be rolywnoi ktveréiT maivolt kitűzve az idö. a midőn Fiume kormányzója!gyünk, melyen a bán lovagszobra áll Ferkorp Gr. Zichy Ágoston ur togadott. A kormányzó pá- i bécsi szobrásztól s ugyancsak tőle egy Szentlolába siettünk tebál, a fogadó-terembe, hol né*|Uyörgy szobor a vegyészeti laberatium terén, hány perc múlva megjelent a kormányzó ur.' Mindkettő jeles mü, kivált ax utóbbi, az előbbi Igazgatónk rövid üdvözlő beszédet mondott, mire I alak nem is táplálhatta a művész teremtő erejét, a kormányzó nr választ adott s legszívesebb nyá-: Megnézzük a pompás góth-székesegyházat, me-
{'assággal kérdezősködött ultinkról', céljainkról. £ lyei most restaurálnak s Z év,alatt késsen kell tözj>en az ég borús, a levegő viharos lelt, a Si-1 lennie. Benne egy pár ó falfestmény, melyekel a rocco háborgatta a tengert, mely a szokottnál földrengés hozott felszínre, igen szép. Onnan a élénkebb lön, Menjünk-eAbbaziába, ne menjünk ?- felső városba megyünk fel, nol a görög-keletiek, — igy hatoaánk. Végre a >menjünk' nézet győ- piaristák, majd a vegyes stylü Szent-Márk tem-zött s a 4 órai hajó háromnegved óra alalt a plomát tekintjük meg; elmegyünk a báni palota lágyan hullámzó tengeren Abbaziába tett ki. Ej mellett, a színházba benézünk, be a köytili gyógyhely, hol örökaöld a- természet s a telel kamarába is s végig megyünk alább a Strossma-örök Uvasz helyeteeití, csak JML óta .lélfizik..y-ftr-sétányon U, Már-4ft-érar-ekkora-nyttva-van ükkor az oszfr déli -vasultársaság ve*'e meg, ez akadémia épületében a Slroumayer-képtár s nagyszabású építkezésekhez fogolt s ma. már azon! a régiségtár is.. Menjünk hát,oda vissza. A kép-• ponton van, bogy világhírűvélegyen. Az istriai | tárt legnagyobb részt Strossmayer adományozta parton a qúárnerói szelektől ^nent pontocska ez, a délszláv akadémiánek, melynek épüleiében a lágyan verdesve hnllámiöröin a tenger hullámai- j II. emeleten van elhelrésve, s mintegy 20OJ(ép tői, maga egészen egyetlen parkká alakítva ái, i van bénne. A lépcsőházban Sirossmayer bronz-pazaron berendezett iürdökkel, szállókkal, villák- > szobra ált, á falon 2 RalTael-féle <iép másolata kai. Nevét onnan vetle, bogy eredetileg abhás- i halvány kivitelben. A képlár modfrn része iinind-zág vala ott, melynek temploma-s épületének egy! össze néhány képből all, közlük egy Maiejko s réaze ma is ép. Majdnem álmodozva járók be a i pár ki* Smieraszki-kép, CsermáktóP >Brankovics pompás helyei, misletf a tonger folyton mogor- j halála* atb. A régi rész a nagyobikés érdeke-vebb lett, s a visszatérő olat már mintegy tf, I sebb, mely ugyan nagy részben másolatokból óra alatt a magasra ettetkedö hullámok hátán I vagy ismeretlen festők müveiből áll; de találni
himbálva tevők meg
I ott as ó német iskola jobb képeiből eredetieket
Másnap (28-án) d. e. a papírgyár és Tersatto is, odább Corregiotól egy kfs terjedelmű-, de igen volt kirándulásunk fő célja. A Fiumára völgyén szép Krizztust a keresztfán, Tiziántól egy saent ■Maiunk tel smszhoz. melynek gépeit a Fiumára i családot s angyalokat, Van Dycktől egy igen szép vim bajija, mikor rá elég erős. Ekkor épen az<arokepet stb. A régiségtár a földszinten zzíntén vek Előbb ssi hivők, bogy nem engednek be, I meglehetős gazdag, kivált egyptoéái régiségeivel z
lett, és végül durva homokot, vagy durvára örölt homokkövei vagy mészkövet adunk hozzá. A keveréket készítése közben lolyton hevítve és kezelése közben zürü folyékony állapojban tartjuk, mire azon forrón elteregetjük a makadam felületére, melyen kézi hengerrel, mely szükség szerint melegflhatő, erősen lehengerezaük, mely művelet alatt a felületei folyton finom lulóhomok-kal hintjük be, ugy, hogy a hozzátapadás meggátoltassák. Végül az egész felületet ismét finom fqtó homokkal hintjük be és nehéa úti hengerrel behengerezzük. A borító, réleg vastagsága 3—7 illimétert lesz ki. Mihelyest ezen borító réteg tökéletesen kihűlt,a mit visíocsolással gyorsíthatni, az írt a forgalomnak átadható.- Ezen »borilott makadam< jelességeí a kővetkezők : Mindenek elölt a •tisztszági azaz hogy a sár- és porréleg képződését meggátolja, továbbá az, hogy vele az úttest faépítményének, azaz a boritóréteg alatt fekvő makadam-anyagnak tartósságát s a kocsiút lelületének nagyobb egyenletességét érjük el a nélkül, hogy ez által sikamlóssá válnék, minthogy még a boritóréteg lekopása után is még mindig elég marad vizska a makadam kövecskék hézaggai közt, bogy a kőfelület mozaik alakban simán maradjon. A kocsiút nagyobb egyenletességének és simaságának követkeaménye a nagyobb, tartósság, tehát a tentartási költségekben megtakarítás. Az agyzzer fektetett makadam-anyag szükség szeriot többször borítható V lalálmánybeli anyaggal, úgy, hogy az ily makadam 4—6-ször oly hosszú ideig tart. mint a be nem boritolt. Mivel a rendszer a költséges kavios-anyagot egészen mellőzi, azért az előállítási költ*
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
A,
Zala 28. szám. (7 lap.)
1890. julius hó 18-án.
>ég ti tetemesen kisebb, tovább* ugyanezen okból lehetségessé vélik at, hogy tartós makadam* Utak oly belyen is fektethetők, hol jó kavics vagy épen nem. vagy pedig csak aránylag nagy költséggel szerezhető meg. Miután pedig a finom és durvabomok hely itt finomra vagy durvéra őrölt mészkő, esetleg homokkő is atkalmsshstó, asért at útépítés as anyag nemétől egészen lüggetlen, szas, hogy mindig azou anyag alkalmazható, mely legkönnyebben és legolcsóbban megszerezheti
— A kereak. éa IpartArvéajkes r»a> dalai. A kereskedő és ipsros tanulók iskola mulasztésirat vonatkozólag a kereak. miniszter rendeletet bocsátott ki a mésodloku tpsrhstóik-pokboz, mely lényegében következő: Az elsőfokú iparhatóságok at iparos- ét kereskedő tanoncok iskols-mulasztásaiért kötelesek lévén az illető iparost as ipartörvény t$2. § Attak c) pontjában foglalt rendelkezés teljesítésének elmulasztása miatt felelőseégre vonni, illetőleg ugyanazon torvény 157 §. a) pontjának büntető haiárosalát alkalmazni, ismételten lelbivja a miniszter az iparhaióságokst, hogy e részbeni kötelességük tsljesitésében mindenkor a legszigorúbban járjanak el, s még szóit esetekben is, a midőn az elsőfokú iparhalóság a büntető eljárás folyamán acról győződik meg, hogy az iparost a tanoncnak iftoia-tnulaazifeeiért álcár azért, mert a tanonc nem nála, hanem szüleinél, gyámjánál vagy gond-viselőjénél lakik, akár pedig más okból felelősségre vonni nem lehet, — a büntető eljárási ne szüntessék meg, hanem a vonatkozó feljelentést az iparhatóság által felveti tárgyalási jegyzőkönyvvel együtt folytatólagos.tárgyalás végett a váltás-és közoktatásügyi miniszter ur által 1876. jévj szeptember bó 2-án 20.311, sz. q. s polgári községek számárs a népiskolai közoktatás rendezése tárgyában kiadott »üiSsílás< 2 ik és 8 ik § a ér-leimében a községi előijáróságaak adják át.
— .Peraaaapara vitleela. Kérdési intés tünk egy hírneves magyarországi borászhoz s szölö e passtitó ellenének iriáss iránt; mire ,a gyakorlati ssölömüvslötöl kővetkező választ vettünk : A hozám intéseit felhívásnak engedve, vsa sierencsem értesliáni, hogy oly vidékeken, mint s minő a mienk is, hot a perohospors már néhány év óta észleltetik, előnyősnek oisonyuU a permetezést még virágzás előtt megkezdeni. Később s nyár folyamán a szőlőt tüzetesen át kell vizsgálni s ba azt észleljük, bogy s psro-nospors isihét terjedt vagy újra leilép, azonnal hozzá kell lógni a második permaíeséshez ; sőt há még ezután is észlelhető volna, mert ss idő-járás a s levegő nedvessége elősegíti s fejlődését, ujrs és gyskrabban is kell permetezni. Hs szt nem tesszük, hanem elhanyagoljuk a védekezési, az előbbi munka is teljesen kárba vész. K. V.
Weinberssr Hermsnn végrehajtató érdekében ü 48 frt 60 kr. töke követelése s járulékai kielégítése végetI msglsrtaiai fog. A kir. járásbíróság te„lküvi hstóság. Leienyen, 18110. junius 15-én.
KILINCS
678 1—1____klr. járás bíró.
Nyilttér*)
Közgazdaság.
Verftfclaotita MhwarM N«ide. Mann varbranaa I | e,in Mtttt*rdi*a daa Stoit'ag,. von doni aiaa kaufaa wlll, 1 I nad ttti' atwaiga V«rflÜM'hui( tritt sofőrt in Tug«: Echi raia gafürbta Saida krimiéit apfort anxRiumoR, verlöaclit bultl und liinUrluftát wanif Ahcíiq von faaa linllbrfcuali* cher Farba. Varfiüachu Halda (dia laickt női kig wird | aadbricbt) braant lanK*amni fórt, muiianttloli glímnum i 4i* ^-bnarfadan44 woitar "(waaa aahi mit Farbatoir ar-icbwart). oad Mstarílaat aiaa dnakalbraaaa Aicbe, dia síeli im fttfasaaU anr achtaa 8aída aiobt krtuaalt toadara ! krtinmt Zardrflckt maa di« Aaoba dar achtaa Saida, ao 1 aurataabt aferdia dar varflUaakm u1Hi t. THW "SífilaníaB-rik-Dvpoi von G. H«aaabaii (K. a. K. Hofliaf) Ift-] rtah varaaadat garn llnntar von MÍa«a acbtaa Éoidan-] rtoffen AnJedirmann, aad llafart aimftlna liubaü -iwd-; fauae Stttcka porto* uad xollfrai ía'a Hatta. 665
ír

vasárnap julius 13-án
kellemes időnél
Daprlii udvarában délután 5' órakor
felszállása as óriási
IllMpÉSiAJÍM
Ír. ~
f«i,!oi,|et
As • rovatba* közlőitekért oam
— A séasrsaéaser liódltáaal. Még a megcsökönösödölI Oroszországot is meghódilótts Baross miniszter zónarendszerének eddig elért sikere; mert mint s Varsóban megjelenő lápok hírlik a pétervári kormány elhatározta, hogy az oroszországi vasulskon behozza a" zónatarifái. — Az osztrákok is kezdenek hajlani, s sz ausztriai államvasutak a menetdíjakat leszállították, hogy I ~~
a concuremlát legalább valamennyire is tentsri-11514,890. tkv. Jun. 14. hassák a zónás magyar vasutakkal szemben. E dijletzállitáa folytén az auatrisi vasút igazgtló-ságs lt'0 uj személy kocbit rendel &0D ezer forint értékben. Azonkívül másfélszeres bordképességü teherszállító kocsit is szeresuek .be. Néhány
Eladó tgy-J4 karbat tévu i gaadiman magúm veit kiaaabb nzAtö s „SaantgyArgyTár" hagyta atabadkétbtíl, ktapensfisa-tta m«U«tt. Ára 620 Irt. fcrtakaahatal: Bátoré Laji* ur gazdaaaitzoayival Ani&v J Uj az ovoda épttlat-lnn.
' Felelős szerkeszti) : Cs. Palotai Ákaa.
Kdwards a híres Jocley lováml
Kaiéata a léghajó mfUIUttaak ■ ésakat, r«lsaaiiaa*aak fél 0 trakar.
IÍKI.VAHAK: —— Zártssék 1 frt. IJ-ik hely 80 kr. Ili ik hely 60 kr. IV. ik hely 40 kr. Kartat 20 kr. Katonák őrmestertől leielé és gyermekek 10 éven alul minden helyen a leiét fisetik.
Este rendes előadás aelreusban,
Mély tisstelettel
KlCllTER ANDRÁS
igazgató.
y^pppppp^yyyyyyyH
vállal magára a aaark.
HI KDEIKNEK :
Póthirdetmény.
A letenyei kir. jbiróság, mini llkkvi hatóság hő I közhírré teszi, miszerint a kir. kincstár végrehaj-óta 113 mozdony vásárlása iránt ftfly tárgyalás, látónak Kobza Jsksb örökösei tótsserdshelyi la-
_I^____ ___„i__i_i-___i,_. i \ _i___i____. Iin.nlr .AiM.I,.íf4.t ...h.IIahI. lU Irf 'In í
minthogy a szükséglet- igen sürgős, A teherkocsik borMépességeinék emelése következtében a va sujbainek súlyát is emelni lógják. De a kelettel •itifó forgalomra is kihatolt a zónarends'zer ; s mennyiben az Autztris-Msgysrorsgág és Török-orsság közötti közvetlen lorgalomban julius bó 15-évei uj tzemély éa podgyátt díjszabás lép hatályba, mely Bécs, Budapest és Odsrberg, valamint a m. kir. államvasutak budapesi-zimonyi vonalának néhány állomásáról Szerbia, Bulgária és Törökország lontosabb állomásaira, valamint a nevezett Balkán államok egymás közötti forr gáláiéban a keleti express vonat, továbá gyors és személyvonatokra közvetlen menetdijskai és podgyáss díjtételeket tartalmaz A menetdijak tekintettel arra, hogy a m. kir. államvasutak vonalait illetőleg, azóna díjszabás lételei vétettek számításba, az eddigi "közvetlen menetárskksl szemben tetemesen slászállittallak.
'— A terasée Sümegen és vidékén, — mint levelezőnk írja — a busa és rozs aralást bevégződött, az árpáé most (olyik. Az őssi vetések, leszámítva a május ll-ki jégverést keresztre és szemre egyaránt kedvetők. A kapás növények, kukorics és burgonya igen szépek s bö termést ígérnek; az aggszéna termés azonban csekély a téli és tavaszi nedvesség hiánya miatt. A szőlő elég jóasVÍgérkezik, bár virágzáskor némely ts-jok rúgattak. A peronospora már mutatkoaik, noha a jobb módú gazdák befecskendezték szöl-lőj&ket s mOsi s másodszori fecskendezétfaet kei denek.
— Saarvaaaaarka kiállítás. A villányi szarvasmarha kiállítást augusztus bó 17 -éa tartják meg, melyre a szervező-bizottság mSrmeg-alakalt A kiállítást kezdeményező gazdasági egyesületnek eddig ö dij áll rendelkezésére, melyeket á bárányamégyei jnagyobb uradalmak sjáalotttk fUL
kosok végrehsjtást szenvedettek elleni- 79 frt "16 ,. | kr. s jár. iránti végrehajtási ügyében 3532 f 89. sz. s. kibocsátott árverési hirdetménybén a tói-szerdahelyi 140 sztjkvbeni A d 1—7 sorsz. ingatlanokra 944 Irt kikiáltási árbsn Tótsserdsbeiy község bíró hásánál
is»0 é. juliush6 26-án d e lOértjArii kitűzött ss 1881. LX. t. e. 107. g-s álsgjáa
Arany-érem Pécs x888 Félszázad óta kitűnőnek elismerve
Dr. aihalukl-fél*
S69 L -10
Arezks&ocs is mim
L ' 'V, --,. ■ „■ - - l
Eaaa kiasltmtsyak* ajáqtá lavaUL .szoknak Htasásaé Au^atadasfitt altaijadt vilázlilrftk « .háaslatoa hatáaak képoíj, bagbásiulatwahh atKarfat tiaastfiljstiiak blblroa, alapit ia. ááj faluik, (arruság vagy fagy ittál kalaikasatt . plroaaág 'a a bAr alsdaa. ttaatáüaaaága alias. Ígj-Tisgj! tágaly én 70 kr, agy kis Ugatjr ti kr. Egy n«ey ttvag moadévla 1 -frt, agy kit trag 10 kr.
Jol iessante-Puder
' v(f»lt«i', rózsa-vagy airgia.j
Ktrllil flaotásigz alatt tvgjubbun sjáalható ; as anakár aok Mlaaiaa szint sd éa lithatattaaal topád. Kgv aagjr
'dnhaz fcs- 80 k'r„ .így k la dobos 50 kr S apirató Molnár Lfpét tyógnssrAassél, mist kóaslttaél Kagaán. ltag.v-K-aaiaaán, Hanoa is Hnbar karaskadnaébas
661) 2-
CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3K2
Több arany-, ezfiif- éa bronzéremmé, valamint diazokok-Icvelelritel kltBnt»trg. ,
Üvegfestmény-utánzatok.
(Diaphoniák.)
Ezek teljesen pótolják ar üvegfesiményt, több mint 800 különféle kép és alapmintázatot, párkázatokat, sarkokat és rozetlákat stb.mind tarlós és valódi szinü, szolgáltat:
SCHIFFER VILMOS FIA
fivef, lámpa, tfikftr és porotll in edény üzlete Nagy-Kanluán, hol a képek meg is tekinthetők.
Ezen pompás utánzatok a fentebb einlHell, ó-német, vallásos és más genreből, egyes levelekből állsnsk, melyeket s használati utuitás mellett bármily lapra, akármilyen uagyságu legyen az, könnyez és tartósan illeszthetni, s melyek legkülönbfélébb összeállításuk áltsl s leggyönyörűbb sblsk díszítéseket szolgáltatják. A disphoniák alkalmashalók két ablakssem kösé függő ernyő gysnánt, s s szép díszítéseken kívül Verandákon stb. felrsgssstvs teljes védelmet nyujtsnsk a napsugarak ellen. Illustrált katalógus I márka.
Képviselő: Xagy-Kanliiinrt annak Mikére nézve: Mchlffer Vitassa fla üveg , lámpa-, tükör- és poroéllánedény üzlet Nsgy-Kanissán, ho[ s képek meg is tekinthetők.


000000000000300000000300
SMtaft^l lux
X 2 2 ** - 1 8 s350
U ■ íTi. M ra 5 Tásíl
xa 3 Hifi I x
X ; U l x
öílÓi^ < S|8
l§ 1 111"-
[6 ® 35 ■ 11 ix
4ÍIt?pJÍ uis xs u|C3 11:x
ö* § IX
Qa nJ m Q o ü " illő
A —. . « c ox
O i F 1 £ fO
r « * | jrx
U- it* hhJ n y
fi 4 . 1 ^^^^ k cd fi
x a • fr x
Q S * * ^ T O
A « j n ^^L * ft x f ^ * M - B X
öl h^ ! 8 Q x LmL^ || Q
oooooooooooooooQoooooooooo oooooooooooooooooooboooÓooo
Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonoamái Na^y-Kaaiasin. 1890.
| gazdasági gépgyár ás vasijai
Eí 41
■JETI. TOlT ^^BMieiiBl^y*^-
^^^^BaMBBml^lgS^^ tit
jnjahb % 6 éi I l4CNjl^f«r4lé«Mi r*^i<lsac
ászletei
Kay-Kanizia, ▼aaároap. ____Zala 28. azAm. (8 lap.) ' 1890. julius iió 18-án.
| FISCHEL FÜLÖP kiadásában f
■ épen most megjelent és minden könyvkereskedésben kapható: ■
m KönigG.E.ford. Gyúrom A. A BÜN UTJÁN. Regény 2 vastag kötetben. Olcsó kiadás 2 frt. M/H
Í. Molnár Gyula drámai munkái: II Tóváry J. eredeti regénye: Pl
I. füzet: ZOÁRD Sainmff.......25 kr. . . , , 'HM
I; SS*2: ^ un kast% tlttíai- □
IY. . RÖVID LÁTÓK.Vígjáték .... 26 , • . m
----, |l I- rész. A VÖLGY LILIOMA. y
§ ALOMesYALÖ. j| 11. „. KÉT MENYASSZONY. B
Beszély. no vele tt, humoreszk és rajzgyűjtemény. * RIR
iria: Dr. xolnak GYULA. j 4 rész, 2 kötetben. XI
Ara 60 kr . ...-----■ | Qífljtf IdadAg 1 frt^QQ kr. I
Boronkay E. „Magyar nyelvgyakorló könyv". II. kiadás: J
A népisk. II. osztálya számára kemény kötésben • . 20 kr. ! 1 r HL XV. oszt „ „ é . 40 kr.
Az egyedüli
nikfr btilMdtalik »«M Hm' Kallamat *i ártalmaiUa 1
F,J M akatulya. áru I frt. Főraktár
Q€8. QfSCHÜTZT.
00000000000300
Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosmál Na^y-Kaaiasán. íBa
jfair-Ktnim, Ttaámap
Zala 28. szám. (8 lap.)
1890. Jnliu. lió 18-án.
........űEE
Wl
épen most megjelent és minden könyvkereskedésben kapható:
Kónig G. E. ford. Gyúrom A. A BÜN UTJÁN. Regény 2 vastag kötetben. Olcsó kiadás 2 frt.
Tóváry J. eredeti regénye: i
Egy uri kastély titkai.
. Dr. Molnár Gyula drámai munkái:
I. füzet: ZOÁRD. Sainmö.......25 kr.
II. . MU8ZTAFA. Tragédia.....25 „
m. „ SAUL KIRÁLY. Szinmtt.....25 ,
IY. , RÖVID LÁTÓK Vígjáték ... 25 ,
ALOMésVALO.
Beszély, novelett, humoreszk és rajzgyűjtemény. Irta: Dr. MÓLNAK GYULA.
Ara 60 kr
I rész. A VÖLGY LILIOMA. 11. „ KÉT MENYASSZONY.
4 rész, 2 kötetben.
QlCffé klad-áe 1 frt^eo jcx.
Boronkay K. „Magyar nyelvgyakorló könyv". IJ. kiadás;
A népisk. II. osztálya számára kemény kötésben . . 20 kr. ~ r Öt IV- oszt. „ „ . . . 40 kr.
MT* Általánonaii enK«4élyeiett tnnkdiiyvek.
ÜLŐ
HtojtüB dohtnytOaáébfn ta dUzáru-Uíletuem. ativarka-

valódi

LE HOUBLON
ruKiii O**RTMÍ»T CAWLEY és HENRY TÖL ^
famiiam {jrí.
Korwttfcr: KAJilTZ OTTÓ és uíiéiii IJftűtfüZS
Szivem megílB'yolés-üJ.!
Eieracer es esermr jönak biconyult ét orvod t«kiaUly«k-vahimint «aánitalan inagánf?.',!u»-ly»>k liixnuyitváoyai által, kitttnttUtt ké«Bjtiij«Dy.
DR. MILLER MOHNÖVÉNYNEDVE
HMgltpő hatásaal van köhög**, rekedtavf, tonikf^jáa,' eMf*— kánod na, keletksaŐ gttmökúr. egyáltalában • légtéai aa«rv«k minden báotalmni sllsn.
Tégelyben gyermekek h' fetntittek xzfanéra. Efj légelj ár* .KI kr. o. é.
HUJfffit fttuzer-kereskedőnél Xagy-Kanizsáh. ^Bg 581 11—12
szer láteixxn dán Im láb* n'i.hu; ellen
K«M>féU Paállla,
Töník Júassf gyúgy«a«jrtar(» llu da|m»t, király utra U. Nsruda Nándor hal vaui útra Tlt|llniaysr iV Sn lts Nádorntarfft valámannyf gyófyuwrlár áa gy«tfyfBkmaki»-déitaL GM 6-0

Hoíherr és Schrantz,
BUDAPEST,
y,íácá-k6riit76.
I a J
s g ■ ~
I 2Í13
| p-i = . tL s H
= iSlr
ajánlják áilaiano ai. a • - í ' ■ etvtrt
jjőze^é | íiőKész Léteikét,
Uvakké a „ 3 el f I»«ffj« aiabadalm. páncxélueges göiciéplökéiilsielket, •a.«ki«ai ia legjobb •.rtrtégéprkei „Mirálf•Drlll4á „88-as t?ri!l«, egyetemem acxél Rayol ekéket, valamint minden «*g>él> gazdasági gépekel eszközókrt juCAnyot űrak mellslt Kópés árjegyzékek ingyen és bórmentve.
29. szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. julius 20-án.
XVlt évfolyam.
butotitini: Fiscljel Füliip köavvkeraakadtaá.
Ha iaüaudt a lap ndlamí ríaztoa voaatkozi mtadaa közlemény.
I^UMln lévaiak csak iimart ka-aakUI fogadtatnak al.
Z A li A
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
EiaáéMveteli
VAnaliáa-auaa 6. aaáa Vltolial falap kDsjrvkanakadá t,
jiLÓFIZSTáSI Akak : Zgi«a int , j , . s frt — kr.
Magyadim
>0 tt
liziratok viasza nem kUdataak.
Olrdatisak JatAayoaaa aaáajltataak. Xytlttér paUUora 10 tor.
A Nagy- Kanizsai- -és Délzalai takarékpénztárak és a Bank egyesülőt hivatalos közlönye. Kinílztít/tnok valamiot s lilntatóáakw-i t i T» »i yoaatkosók rtaoliel J?0lli|i koayv*
Keg}el«nlk Nagy-Kanizsán hetenklnt egyszer: vasárnap.
m üdv
Ow a boldog
Mire .6 sorolt napvilágot látnak egy ne-) meekeblfl hölgygye 1 szegényebb; — I de viszont egy nemeslelka boldog n ő-v e I gazdagabb lett hazánk ! -
A magyar nemzet ' rajongásig szeretett főhercege, a legnemesebben érző magyar! főherceg, honvédségünknek bálványozott fővezére József főherceg,. az a József főherceg, kit oly btlszkén' váll magáénak e I nemzet, családjának egyik feselő bimbóját] férjhez adta.
Margit főhercegnő, .a oemeskeblü fejedelmi -hölgy, • ki őseinek minden erényét ürőklé, a kibeu- rajongásig szeretett;—főhercegünk a örökre feledhetetlen József nádorunk egész lelke Visszatükröződik jaJci gyermek kora óta megtanulta szeretni e hazát, melynek földén ringott bölcsője, dalolni a nyelven, melynek zengzetélies a hazafias érzelem adja a zenét; Margit főhercegnő a
fejedelmi iőhercegi. család leselő bimbója I letette pártáját, hogy szive válaaztottjának karjaiba omolhasson.
Turh Taxis bajor herceget, nem a diplomát ia hideg számitása; nem sz udvari ) saokásos előrelátás, hanem egyenesen do-; bogé szive vezette a fejedelmi hölgyhöz; I a a nemealelkü Margit főhjírcegnő felismertei az érte lángoló érzést, a. szűzies kebel megdobbant s két fiatal sziv egybe fort; s aj férmészet leg jogosultabb törvénye, a Bszerelem" törvénye előtt meghajolt a két fia- j tal, megköté azon frigyet, melynek egyetlen egy következménye lehet csak: — a boldogság I
A ki ismeri József főhercegünk családi életét, — és van-e széles Magyarországon egyetlen egy ember, ki nem ismerné azt, hisz nyitott könyv gyanánt áll az ellőttünk, |— a ki ismeri e családi életet, csak az [foghatja fel, mily kincset bír a,fiatal her-| ceg menyasszonyában, ma már nejében.
Az anyatermészet megáldotta a legszebb női ktllsővel, a gondoskodó, szülőanya példája a legszebb erényekkel éfcrté fel, s a [szülők élete mutatta meg- 'a fiatal 'fŐhér-i eegnőnek. hegy ott, hol egyetértés; köfestt-nüs szeretet lakozik, ott van: a boldogság!
A fiatal főhercegnő magával viszi írj családi otthonába a nőiesség minden erényét, | magával viszi a boldogság első feltételét, ! dobogó keblének lángnlő szerelmét, s ez jleáz alapja a Családias boldogságnak !'
Ámde, nemcsak íiŐi erényeket vitt magával a fiatal nő; elviszi magával őseitől örökjött lángoló hazaszeretetét is, mely oly nagy, hogy vőlegényétől is megkövetelte, hogy előbb tanulja meg a magyar nyelvet, bogy ez által szeretni tanulja a nemzetet, melynek büszkén^yalja honleányául magát _ a fejedelmi menyasszony, Megkövetélfe, hogy vőlegénye sajátítsa el édes, zengzetes nyelvUnket s esen mqndjs el Isten és em-j bar előtt hUségi esküjét. Ily tett osak lángoló honszeretetből magyarázható meg!
Még ugy szólva csak feselő bimbó volt a fejedelmi ara, és még is teljesité már honleányi kötelességét, megszerezve a magyar-| nak azt, kiuek a szép fejedelmi magyar |nő jobbjával együtt szivét is oda ajándé-i kozá ; magyarrá téve azt rövid idő alatt, ki idegen volt nálunk, a hon fiává vará-! zsolva egy kUlfbldi herceget, hogy honleá-i nyi kötelességét ugy teljesítse, mint azt a magyar nemzet József főherceg és Klotild , főhercegnő gyermekétől, ii nagy József ni-í dor unokájától megvárta, megkívánta !
Letette pártáját, elvesztette hazánk a ne-nieslelkti fejedelmi hölgyet, de nyert Ihelyette nemeskeblü' fejedelmi nőt, I k i n e.k boldogsága felett egy egész nemzet, a fejedelmi családot bámuiatig I szerető magyar nemzet 'hullát öröm köny-. nyéket! Margit főhéroegnő házasságát nem B kiváltságos osztályok Ünneplik meg, aa egész nemzet, a Dunától á Tiszáig, Kár-
. A „ZALA" tárcája. Le o no rá.
■ (Beszély.) , |
— A .Zala* wadaU tárcája. —
-Irta: C*. Palotai Ákos.
Hercegi leg megjutalulazlak, ha ügyesen végzed megbízásomat.
— Uram, a legjobb kezekbe telted le a titkot s megbízást, légy nyugodtan,- mit emberi erö képes, megteszem, hogy megbízásodnak teljesen megtelelhessek és pedig nem a kilátásba helyesett nagy -jutalom reményében, hanem azért, hogy megmutassam neked uram, mily odaadó tisztelet s szerelet él keblemben személyed iránt.
— Jól vsn, elég a sok szóbői, tetteid bizonyítsák azt; mit fecsegő szád mondj részemről szavamnak állok, hogy a mely percben a leányok felveszik a sárdsszüz fátyolt, s vsgyonuk keséimbe kerül, hercegi jutalmat kapsz'(ölem.
— Uram, mielőbb megleez, a mit kívánsz.
— Mikor indulsz ?
— Még ma, hogy minél előbb megérkezhessen^
— Jól van, itt az ntravaló, menj.
A beszélgetés, mélyet most végig hallgattunk, Ős Buda várának alsó réssében egy földszinti épület nem épen oriasan butorzott szobájában folyt, egy 80—aa éveeaek látszó, de még teljés arabén lévő, úrias magatartása egyén és egy már
meghajlott testű agg közölt, kjnek s kor ssdká«s Szerint tudományos toglslkozésái visszaitlk'rósö, hbsszu talár (edie.-testet, a tatáron itz égboltozat minden bolygója lathaló volt, mig. a fején ".éyö hosszudad süvegen á- nsp ragyogott. Ha nem mondanók is, 'ludja mindenki, hogy ez az alak egy fibillagász, vagy miként' tudományos társai abban a - korban, melyben beszél yftik játszik msgukat nevezték, astronomus.
Az úrias kinézésű egyén lakása volt ez az éppen nem úriassn berendezed kis szoba,' melynek egyedüli ékessége á fálen csüggő ősi ksrd s e melléií~az Ur család ősi címere.
Ur Péter, kivel most ismerkedünk meg, régi nemes család - ivadéka, ősei még a honfoglalás idejében jöttek a hazába, de a pusztító viharok ugy megritkították a család sorait, hogy most csak ö maga élt fiu-ágon a. családból, egy másik ág létezett ugyan, de ebben csak leányok voltak.
Ur Péter nevének megtelelöleg élt fiatal korában ; terjedelmes birtokai ott terültek el as arany kalászt hullámzó Tisza menlébeh, az áldott alföld síkjain, mig Ur Péter Budán szórta szét dévaj, pajkoe, hivalkodó társai kőzött az altöld síkságain termett nagy ménnyiségü termésből befolyt jövödelmét. Azt hitte, hogy kiapadhallan forrás as őseitől öröklött anyaföld, feledve, hogy egykét éven át tartó elemi csapás tönkre leheti a föld termő erejét, vele a. jüvödelmet s eszel magát Ur Pétert is. S á mit nem hitt, békövetke-zeti. As akkor még saját medrében rohanó Tisza kora tavaszsis! a marmarosi nagymérvű hóolva-
jdás folytán elhagyta medrét-, elönlé szegess at-' főidet, kimosva a gazdák egész évi terméséi. Ur ' Péter egyetlen aranyat sem vett he birtokából. |A reá következő évben meg á már sárgulni kezdő termést óriási jégeső érte s'leksssálta tövig a | kalászszsl együtt még s szalmát is. Ur Péternek egy sü'et kenyérnyi busája sem volt, Uzaora-ipénshes tordult, egyik uzsorából a másikba bu-. kott s mielőtt észrevette volna magát, öregségére : nem maradt egyebe, mint a .budai kis háza, melynek bérletéből lengene napjait, abban a kis szo-I bábán, melyben az asfronomussal találtuk..
Magnesius mester, az asironomus nem minden-j napi lény volt. Iskoláit Bolognában végezte; ott i ismerkedett meg s mindenség bolygóival s az intézetben nem voíf, ki nálánál biztosabban tudta volna, mikor tűnik tel egy-egy üslőkös, mily fű-I láss van Saturnns, Keptun, Ursniis « a többi bolygóknak, kisem tudta ugy kjaaámitatri, npi távolban környezi földünkét annak örösbolyfftja a sápsdt képű hold s mily időszak alatt futja ' körül Saturnust két gyűrűje. De: Magnesius mester nem csak ismerte az -égboltozatot, hanem korának tévelygéseit osstva a bolygók futásából, azoknak egymáshoz álló vissonyából oly pontossággal határozta meg ajövöt, mint csak az teheti, ki előtt a termésset fellebbenti a jövő tat— j kát rejtő sötét fátyolt, Magnesius mester nemcsak astronomus, hjjoem jós is volt. S e kettős irány ban kilejtett nagy tudománya visszatérvén Ba-lognából hwájába, Mátyás király udvarában az udvari astronomus fényes állását bistositotta
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 29. szám. (2 lap.)
pátoktól Adriáig hangsík fel a nemzet zö-1 liárittatnaK, gátolni fogjak ezentúl is, — hogy mének imája: Áldásaz ifjú párra, áldás |0 hátrányok mondjuk, eltávolíthatók legyenek,
reája?
- Os Buda vára százsdok által megostromolt, de büszkén álló falain zászlók1 lengtek, öröm rivalgástól viszhangzott az ős Gellért; de e visshang, csak egy parányi része annak, mely átauaog as egész magyar földön, felhatva a meny asur boltjáig; "lekérve onnét az áldást a fiatal párra!
Turu Taxis herceg a leggazdagabb menyasszonyt öleli karjába, oly tnenyaaszonytyjrötésendö kérdéseket, melyeket megoldani égetó kinek hozománya: a női erények gyémánt- sztikséggé vált s melyek megoldása nélkül a ján kivül, egy nemzet rajougó szeretete, oél elérheti nem lesz soha. Távol van asoaban
Ez az, mi gazdaggá, dús gazdaggá tessi a e 80r°któ1 " a M> ^ Wosadóként lépjen
■ , ■ fel az egyetemes gyűlés tagjai előtt, csupán a
fiatal fejedelmi hölgyet! .1 .. . ~ ., v , * *r4 ii
BJ jó akarat veseti tollúnkat, — meggyőződve .lé-
A szerelem angyala őrködjék a távozó vén a tol41|' bogy a „épneyelés Ugye iránti Jó hölgy felett szereti anyja helyett, mi a velünk indulatainkat senki kétségbe nem vonja, s bis-
•üsssetett munkaerőt igényel.
Az egyes tankerttletek megtartott gyűléseikben formulázták már nagy részben azon kér* (léseket, melyeknek elintézésé ssükségkép előtérbe lép, áielőtt a főkérdéa a vég vél: népne-velősünk felvirágoztatása tárgyalás alá vehető lesz; de mindezek a tormnlásások nem képeznek egyöntetű megállapodást, s iukább jó akaró ohájok mint határoaati javaslatokat tartalmaznák.
£ soroknak oélja, egybe szedni mindazoa el
együtt a magyar nemzet örömtelt kebellel kiáltjuk e ezent frigyhez: >,xndv" a boldog párnak4*—
tositva minden népnevelőt, hogy a nemes, magasztos ügyért oly hőn dobog kebelünk, hdjgy ha még tévedésbe esnénk is, e tévedés is csak
Csorba Palotai Ákos.
Á tizenkettedik órában.
túláradott érzelmeinkben latáluá megfejtését, — mit elítélni nemesen érső kebelnek, gondolkodó főnek nem szabad, nem leket 1 J Hogy nézeteink, melyeket kifejtéül sséndéko Pár hét még. s a magyar nemzet ezerekre Jzunk, nem állanak egyedül, eléggé bizonyítja menő népnevelői egybe gyűlnek at ország szí- előttünk az, hogy a hírlapirodalom több ízben vében, hogy ott, a legmagasztosabb ügyről, a' különböző alkalmakkal és modorban foglalkozott népnevelés ügyéről tanácskozva, annak felvirá- már e nézetekkel, de bizonyítja az is, hogy a gostatásához minden lehetőt megtegyenek; ogy magyarorazági népnevelők legnagyobb része begyülnek, hogy a nemset jövő támaszának\ meg van győződve e nézetek helyességéről. Nem miként leendő vezetése körüli egyöntetű eljá-ris ezekhez szólunk tebát, hanem azon népneve-rást állapítsanak meg : egybegyűlnek, hogy {lökhöz, kik á .maradás" elvét követve, sz úji-végre valahára keresztül vigyék: a nemzeti tásoknak azért ellenségei, mert az a újítás egybehangzó népnevelést. mindenkor némi riszkodtatással van egybe
De a magasztos eszme, mely á népnevelők I kapcsolva. lV-ik egyetemes gyűlésére össze hozza a nép- A népnevelők helyzete, álláss Magyaroresá-nevelők ezrét, nem oldható meg oly könnyen, jgon oly különleges, minőt bármely a kultura mint as első tekintetre látszik. Mellékes, és pe-1 magaslatán álló nemsetnél hiába keretű ok, s e dig sok mellékee kérdés elintézésének szüksége' helyzet, és állás ép oly kevéssé vállik dicséreionig fenn előbb, mintsem, a nagy cél elérVépa] téré a magyar társadalomnak mint a mily ssé-magasztos eszme megtestesítve leend. gyenletes magára a legszentebb ügyre a aép-
Néphevelétünk fejlődésének oly sok, s oly nevelés ügyére! jelentékeny dolog áll még útjában, hogy min-j "Nagy vádat mondtnnk ki, de nem vonhnk den oldalról a legjobb akarat, fáradhatatlan!vissza belőle egyetlenegy szót sem; iparkodni taorgalom, a a nemes ügy iránti buzgalom ki- ] fogunk azt, mit állítottunk be is bitonyitani: aváatatik, -hogy e hátránypk, melyek a fejlődést A magyarországi népnevelők — ott kezdjük eddig gátolták, jelenleg ja gátolják, s ha el nem [-mindjárt, ahol legérzékenyebb a dolog, — anyagi
Ift&O. julius hd> ÍO-án. helyzetüket tekintve a társadalom hasonló osztály A munkásaival ttttse sem sgyestethetők. A törvény, mely a minimumot állspitjs meg, a tanítói illetményekre nézve, ssükkeblüséget tanúsít; de eltekintve ettől, még az a helyzet is by áll, nem egysssr, hogy ss illstményt meg* határozni hivatott kösegsk, félre értve s törvényt, félre tnagyarásva tutnitk betűit,-a minimumot mazimumnak veszik, s igy állapítják meg a népnevelő illetményét; oda dobva a tanítót, a lét kérdésének sggodslmsibs.
A társsdalom hason képssitett egyénei meu-tok ss snyagi gondoktél, s' épen a népnevelő van annak alája vetve, azon népnevelő, kinek épen a szellemi elfoglaltságánál fogva, tel* jesen mentnek kellene lennie as anyagi gondoktól.
Ez ss első baj, ezen törvényhozás utján se* gélnl kell, ki kell mondani tgy minimumot, mely tekintve a tanítóság társadalmi állását — ize-rintllnk — 600 írtnál kevesebb nem lehet, s et által fel kell menteni a tanítót a napi anyagi I gondoktól, egyenlővé kell tenni anyagi belyse* I tét a többi hason állású hivatásban mukvdö egyénekével, "y
A sorrendben, következik a népnevelő társadalmi állása. „
; Ma még — megvaljuk szégyen pir borítja el. ' arcunkat, midőn e sorokat leírjuk ; — de inkább | vesszen a világ, de mondjuk ki az igazat, — ma még a népnevelők a társadalomban nem csak nem bírják ast a befolyást, mely őkst . megilleti, hanem csak eltűrt egyéneknek tekin-tetnek mindénfelé. Lehet, sokan ast fogják ál* litani, hogy a tanítók maguk okai. Et nagy tévedés. A magyar népnsvelőkben meg vsn az önérzet, meg van a hivatás iránti lslkesedés, meg van a társadalmi műveltség: de hiányzik I a társadalomban a jóakarat, beismerni szt, bogy | a tanító oly képesített egyén, kinek a társadalomban szerepléshez joga van.
S honnét ered az, hogy a társadalom est beismerni vonakodik? Egyszerű a felelet tinnét, mert tutija mindenki, hogy á néptanító bármily öntudatossn működik is, bármily magaslatáu áll is hivatásának, több bem less belőle, mint isko* lamester, vagy s sors különös kedvesése mellett, legfeljebb is iskola igasgato. E helyzetet meg kell változtatni. Törvényhozásilag intézkedni kell at iránt, hogy a tanító, nyert képesítésé-sítésénél fogva, iskola, igasgató, tanfelügyelő,
számára. Itt ált a basában, leginkább jótlásokks'l I foglalkozva, mert a jóslatok jobban jővödelmes-lek, mint s ssorostn vett astronomiai tudomány s Magnesius mesternek több emberi gyarlósága kőzött,, főleg kifejlődőt! gyarlósága volt: a kap-zsiság. Mammon istenség volt, -kát egyedül imá-dőlt s hs tudta, hogy jjWődelmi forrást nyílhat s élére Tákott aranyainak számát csak egygyel is! staporiihatja, nem riadt viasza semminemű vál- ] látsttól, semminemű megbízástól.
Ur Péier jól ismerte Mágnestűs mestert, is. | merte még abboLaz időből, midőn ö is mint vagyonos köznemes ott sütkérezett a nagy király j udvarának fényében. Ismerte áz sstronomust s tudta, hogy annak péUsvágya kielégithetlen s ép-pen azért válasstotla Őt tervének kérésziül vitelére; meg volt győződve, hogy s pénsvágyó csif-1 Isgázz tudománya mellett oly alsuomös, ki minden megbízást teljesíteni képes, bsbár átlörhetet-len eksdályokkal látszsnék is összekötve lenni.;
Es Ur Péter nem csalódott Magnesiusbsn. A csillsgász haza meni, leült asztalához, egy ideig1 gondólatokba látszott sserülni, aztán kezeit dörzsölve télállott, oda lépett á pénzes' ládájához, mint minden nap, ma is megolvasta aranyait, nem tünt-e el vagy agv közülők s midőn mosolyogva lezárta a ládát, önmagában beszélvéstél!
— Ti drága kedveseim, titeket msgammal viszlek, hogy kedves test véreitekei, melyeket ezután fogok megszerezni, hozzátok tehessem ; s e szavakkal csozsagolni kssdé könyveit, görebeit. léteaóveti t pár darab rabiját. A mint a cso-sssgo'ássál 'készet volt, lefeküdt s mielőtt sze-
meit lezárta volná — mintha Úr Pétért akarná
megnyugtatni szólt: Holnap utazom !
•1
» • -. ' Az ég szúr boltosaián egész fényében ragyogott s nsp ; sugarai megsranyoslák az olasz-löl-del; a mezők Ultlozó flórája .andalító ..álomba ringatta a lermészetet; a madarak dallama egybe vegyült a csermely suttogásával; a kecske-nyájak kolompjai harangszó gyanánt hatoltak el a Távol tridékekré a. hegyek oldalairól. Csendes,, nyugodt nap yott,' oly nap, minők csak Olaazor-szág.kék ege alatt láthatunk. .
A hegyoldaltól jobbra narancs- és fügefákkal környezett park állottközepén emelkedett egy lapos teiöseíü kastély. A tetőzetet a .kastély lakói naponta felkeresték, midőn a napsugarak már a tenger babjaiba tértek nyugalomra, hogy ott élvezhessék sz est lengedező szellőjét.
A falvak és várostól távol fekvő kastélyról-a környékbeliek nagyon keveset tndtak.
Eselőtl öt évvel egy .özvegy u'rnő jött a vidékre két leányával; megvette a szép parkot, a rövid idő alatt oda építene azt a kastélyt, melyet, beköltözése után soha sem hágyott el többé. A kél leány, kiket a környékbeliek caupán a parkban tett sétáik után ismertek, gyönyörű pár gyermek volt. De mindkettőnek arcvonása teljésen elütött sz olasz nők arcvonásának jellegétől. Az ifjabb ssöke baju, nefelejiskék ssemü gyermek hosszúkás lebér" arca ast mutatta, hogy 'nyugat szülötte; mig az öregebb lángoló szeneivel, éjsölét hajával, gömbölyű rózsapiros arcával inkább délssülöttnek látszott lenni. Az anya előre haladt korú delnő volt, ki csak a park lugo-
sában ülve nézte leánysít, midőn a napi sétáikat tették a narancsfák árnyában,
A csendes család nyugalmát a kastély felépülése után két hónspig senki sem zavsrts. Visszavonulva éllek, mint a remeték, egy leány es egy öreg asszonyból álló cselédség tetie a kastély szolgálatát, s midőn ss öreg asssony a varosba ment bevásárlásokst eszközölni, a kíváncsi vsro-sisk kérdesösködéseire csak annyit letelt, .hogy úrnője Magyarországból jött ide, Leouora és Valéria 'leányaival Laonora aa idötebb — az a barna most mult el 15 évet, mig Valéria alig van 14. Ennél többel atouban az öreg asstony senkinek nem akart mondani, vagy talán ha akart voloa sem tudott több felvilágosítást adni; mert a család ason titkál, mely azt Olaszországba hottt, ö maga sem tudta.
Termésaeleseu at ily iitokszerüség mellett az-ján a környékbeliek találgatni kezdtek, s mind-i egyik tudott valami titokaatos okot felhozni yra, hogy a delnő leányaival ily remete életet el.
Pedig ha tudták volna, mily egyattrü okt volt jennek. A delnő, ki Magyarország egyik dúsgazdag nemesének neje volt, rajongott lérjéért, de | megh<son!ásban élt annak egyedüli fivérével. A fétfaeghili, s a nő, bogy sógorától távol legyen, férjer holttestét bebslssamosvs magával hozta Ultuuorsságbs, ott a megvett parkban eltemetve, márványszobrot állított a kedves sir fölé, aztán felépíttette a kastélyt, abban élt leányaival együtt lérje emlékének, visszavonulva a világtól s elzárkózva sógorától. *
Ennyi volt st egész rejtélyes titok. (?if« koratkeaik.)
Nagy-Kamtsa, vasárnap, miniszteri elgadó lehelten, Bzóval biztoiitani kell a tanítóságnak* a fokozatoB előléptetést, mit az, képesítésénél tugva, jogosan megkövetelhet.
Rendexni kell haladéktalanul a tanítók teletti fenhatóságok hatáskörit, mert a jelenlegi törvény intézkedései nemcsak hogy nem kielégítők, de még nem ritkán öiste ütközésre ia adnak alkalmat.
üa, as egyetemei gyűlés a moat elmondottakat nem előtt tartva, at igényeket méltányolva, fogja megtenni előterjésttéBeit a kormányhoz, mi bitünk a kormánybah, hogy at a méltányol kívánalmakat készséggel fogja teljeaíteni, a ha at meglelt, a nagy eatme — népnevelésünk I ügyének telvirágotáia, — meg fog testeaOlni.
A küzdelem babért terein!
A népnevelők kiizdeímigek nem maradhat ef jutalma!
Á meddő vita, caak időt pazarol, de ered-] mén y re nem juttat soha!
Félre tehát a meddő vitákkal! Értsük meg egymást, s válvétve törekedjünk a jót keresztül I rltpi, akkor, es csak ugy lehet reményünk, hogy egyetemet gyűlésünk eredményes leend, melyre, hpgy kartársaink minél nagyobb uám-ban jelenjenek meg, ez a mi óhajtásunk moat midőn már kötet widő,nroif:—
„A tixenkettedik órában."
Gáti GijSzB.
Költözködés. Síi—
Rég idő óta panaaikodott a magyar igazaág-szolgáltatást kereső ember, ha a fővárosba fel j ment, hogy at igazságszolgáltatásnak egyes ágazatai' ugy széjjel vannak szórva, bogy egyik másikat, még a fővárosbán jártas ember is alig tudja megtalálni. Mig a budapesti fenyítő törvényszék fent a várban, annak ja a legésza | kibb részén volt, addig a fenyítő járásbíróság a pesti oldalon s ennek la a legkeletibb részeben ütötte fel hivatalos helyiségeit, a polgári tárvényszék pedig a telekkönyvi oeztályfyal a pesti oldalon a sáros közepén a Duna felé volt elhelyezve; a járásbíróságok elazórva az egyen kerületekben
j,egjobban érezték a' baj nehézségeit főleg ax Ügyvédek, kiknek ha caak két járásbíróságnál, vagy egy járásbíróságnál s egy törvényszéknél volt dolguk, iél nap nem volt elég, hogv mindkét helyen megjelcnhessenek, a nem'ritlTan vagy _ helyetteaíttetiiiök kellett magdkat. vagy elkéa-tek az egyik vagy másik, helyen volt tárgyalásiéi.
De e helyi bajok éa kellemetlenségeknél még jobban bánthatta, '• mint a napi sajtóban nem égyster kifejezést is nyert, bántotta ia a magyar embert az a körülmény, igazságügyi "palotánk nem lévén, ba külföldi vendégünk jött, tzégyen-let futotta el arcunkat, midőn igazaágügyi palotánk után kérdezősködve, a —Fortunát' e minden izében rozoga épülétet voltunk kénytelenek megmutatni.
So'k fáradság; sok szóváltás végre megteremtette az igazságügyi palotát, a ma már a ma-. gyar TGémisnek saját otthona van a magyar fővárosban, Magyarország szivében.
Justitia asszony letelepedett saját, budoirjá-ban. megjött az 5 rég várt kényelme is.
A múlt hét folyamán esett meg a nagy költözködés Budapesten.
Előbb a poros ügyiratokat, azután a bútorzatot. majd ezután a hivatalnokokat költöztet ték át, s végül a fogház szomorú lakói mentek a ,Fortuna szekerén* — igy nevezvén a bwlai ember a fogolyszállitó kocsikat, — Budáról, it a pesti oldaln.
Ma már vége van a költözködésnek.
A magyar justitia saját palotájában székel, s ' a jövő héten már ott kezdődnek meg a tárgyalások.
A magyar igazságszolgáltatást keresők, most ■ár nfem kénytelenek Bolyongani: keresve Tbemis templomát, az'ügyvédek nem kénytele aak contumacirostatni magokat, s a magyar ember sem fog pirulni,. hogy niacs igazságügyi palotánk? Igy na tt jól I
Igy kell esnek Inaiéi
Zala 29^ szám (8 lap.)_
Külföld.
Bulgária. A Balkán félszigetek közül,
okkupált tartományokat kivéve, egyik a<
~ ilfária.
az
Bopi érdekel minket oly líözelről, mint Bulgária. K kis tartomány aok gondot okoz monarchiánk diploma-tiájának; de még több gondja van érte Koburg Ferdinánd fejedelemnek.'E gondok lejtik meg jelenlegi útját ii, melyet Kouurg Ernő herceghez a család bölcséhez tett. A natal fejedelem,
a bölcs hercegtől életbevágó kérdésokban taná caot jött kérni. Milyen lesz a taiiífflC"mr* leu annak folyománya, még a jövő titka. De bár mi történjék ia, azt- be kell iimerni, bogy a fiatal fejedelem sok erélylyol s nagy értelemmel iparkodott európai nehéz küldetését bei ölteni a Balk án félszigeten ; s bár mi történjék is, azon vigasztalása inog lesz Koburg Ferdinándnak, dísztermében, hogy Bulgária számára megszerezte egéaa Eu- <Jf*nr«f»t A legnagyobb részvétel kil-ropa, de különösön a mi monarchiánknak ma- városunkban Dr. (itrtl Jótitf orvos ifjú no-radandó rokonszenvét I lének e hó 16 én virágzó ilju korában tűrlént
)Mca. Az outr^c .Alpine" bányatárau»g h»l*la. A köikidvaluegnek örvindö orvoa lelki-
__189I9Q, alhw hó 20-án.
Ottó,. Jóstef éi Agoat főhercegek alőtt, hamm mint vskmirő léghajói iimirvi van Hpalatónál tett légi utjai áltál; a léggömb végére megtrő-jitstt két kötélen cillggő vas karikákat lábbai-ra húzta, i egy ,'linrrali" kiáltással bukfinoet vetve fel emelkedett a magas légkörbe, folytoa fej|el a földfelé caügva tornásigtt a magasban, ban. A frenetikus taps addig kiiérte a léghajóid. mig a távolban leszállott. 200 méter ma-
fpihan volt iáikor a város külső részén egy láafedélbe megakadt a léghajó • Afr. Edimrd kibocsátva a gázt a gömből, leugrott, s viisza tért a városba, A derék műlovar társulat tőlünk hétfőn távoaik Pécsre.
— ProasatlA. Uoldmana Lipót, városunk szülöttje, f, hó 12-én avattatott fel orvostudorrá szülei és rokonai jelenlétében a bécsi igyetem
adóssági címleteinek 4,/<'/» jelzálog kötvényekre való konversiója most van folysmatban. Az uj papirost nemcsak Bécsben, hanem Berlinben is élénken keresik; sőt a legmagaaább családi ala-résrt vesz a kon-
leg lesújtott gyászában oaatozik a váron, ha a fájdalmat a részvét enyhítheti, akkor biionyárs enyhülni log a férjnek lájdalma lelkének jobb felt el-veaiiése lelett. A hiláleaiirfll követknö gyászjelentés lett kiadja: l>r. tterő Jóttel a mtgt, ugy
ersióban. s tekintélyes mennyiségben vásárolja Ikiskorú gyermekei7 Ella, Andor éi Aranka Aevé-
az Alniue papirjait, mi oléggé bizonyltja, hogy hen, Englllnder l.sjo* és neje mini szülök a
i e papírok a jó papírok lo^obbíka. Az Alpine maguk, ugy fiuk Ollói valamint ttizella menyük I adósságai l#8Í-ben 3U.4GOjOOO torint volt, a nevében, úgyszintén a számos rokonság azonio-konvemó után csak 2B.-1-10;00Q forint -marad-rodoU ssiwel jelentik ssereiett (Majthtt len neje, tényleg adósság; mi elég bizonyítéka annak, anyju^ leányuk, illetveteatvérQkiéi rokonuk (ím hogy az Alpine tárzulat jól gazgálkodott, s ílyl Cecíliának lolyó hó (S-én dőlelölt 9 órakor, éla-gazilálkodó társulat értékpapírjaiba fektetett «• 2(l-ik, boldog házasslgipak-ft-ik évében, hoaz-tőkének meg van a biztosítékuk a társulat szo- "*«* "envedés után törtét elhunytát. A boldogult líd pénzkezelésében. Ihült tetemei lolyó hó 16-án délután 6 órakor
OroMnoramáK politikája felett sok féle a né- logntk a helybeli Izr, sírkertben örök nyugalomra zet; legtöbben azt liistik, hogy a cár nagymérvű ] helyeztetni. Nagy Kanizsán, 1890. évi julius hó ! fegyverkezése előjele a közeli külháborunak; Áldás és béke hamvairal Csendes részvét
1 mi azonban azon hitbén élünk, hogy Uroszor- kéretik I — A kegyei tanítói rendiára békának is iszág csakis a belviszályok' elleni készenlétből Módja volt: Ugyan csak e hó 15-én ball meg a ' rendeli meg a sok fegyvert; mert nem tehetjük | rendház egyik érdemdús tag|a, ki mind as illeni í fel Oroszország felől, hogy azemben a hármas 'ögymnatium i imára elévülhetetlen érdemeket (szövetséggel, kiilháborura, főleg támodó hálio- szerzett magának. A kegyas tanilóí rend állal ki-rúra gondolni merészelne. Á hármas szövetség »<lott hilolti jelentés igy szól: A nagykanizsai élénken a ébren őrködik Kur^pa békéje falétt, kegyeslanitórendi lársház.tagjai acomorú szívvel a kétségtelen, hogy a caóva, melyet Szentpéier- iméntik szeretett rendtárauknak Keatfhelyl Endre vár, a szomszédok házára dobna, saját épületeit | «egy«ttanítrtrendi áldpiópsp » főgyimnUiumi la-bamvaztaná el; s ezt Oroszországban jol tud- ' ' ' * IÉ||
j ják, azért nem hiszünk mi a külháború megkezdésében.
Ve>lrdlpl*niaták Islálkizáas. Erősen 'tartja magát most Is, az a hír, mit mi is kö-
zöltünk, bogy az olasz, németbirodalmi; s auat ria-magyarországi monarchia vezérdiplomatái találkozni fognak, csupán az angol m niszterel-nök Salisbury megjelenése nem valóazinO, de ! mint angol lapok írják, helyette llandolph.Churchill lord, ki a Salisbury kabinet tagja, s a 1 kincstár első lordja, az alsóház vezetője, log | részt venni az európai politika megállapítása | tárgyában tartandó értekezleten.
Helyi újdonságok.
Helyfiraéitl v<««Aa. Az .Eruő" 48.
nárnak a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után folyóihó 15 én reggeli 5 órakor, munkás életének 48-ik,>eseraete* életének 23-ik évében idegbelegségben történi gyásaos kimúltál. Az istenben boldogultunk hűlt tetemei folyó hó 18-án délután 5 órakor Ünnepélyes bessenlelóa után a katb. (emelőben lévő sírboltba lógnak örök nyugalomra (étetni. Az engeaztelő zseni míae áldozat pedig fólyó hó Í7-én reggel '/t9 órakor fog a lelaó templomban a Mindenhatónak bemutaltainl. Nag¥.-Kanizaa, 1890. julius hó 15-én. Nyugodjék békében I A temetés alkalmával mindkét halolt koporsójára több diszes koszorút lett a részvét, igy: (ierőné koporsóján látluke feliratú koszorúkat.: >Kelejlhetetlen barátnőmnek — Fischer Sse-rena.< • Mély részvéte jeléül — Seben éa Eng-r « w lender személyzete.. .Szeretett testvérüknek —
— Helyőrségi vAlt»«*a. Az .Eruő" 48. Ottó, (iizella.r .Tisztelete jeléül — lleinrich ! ezrednek városunkban lartózkodötT tástlóalja, i Miksa.• .Schertz Ödön és neje, - — Schertz Ki-a szokásos átcserélést héten estközülte. A chárd éa neje;> — a Keszthelyi koporsóján pedig I nálunk volt zászlóalj Komáromba ment át, hon- következő feljratu koszorúk Tűntek fel: •Nagy-kanét; ar. ott állomásozó két zászlóalj egyike nizssi kath. lőgymnaaiumi ifjúsága —szeretett la-hozzánk, másika pedig lloazniába gnegy, hol a nárunknak.< >Szereled ,tanárjának — Eperjessy rnpit, ott állomásozó zászlóaljat váltja tel, s a Imre. •
Boszniai zászlóalj Komáromba lér vissza. — ttj'meii lilr. Megyénk egyik tehetséges
, Vlndobaiia Nagy-KaulsvAu.* A, hivatalnoka Miilies Józaef árvaszéki ülnök elje-Ivárosunkbín működő műlovártársulat, a f. hó^lgyezte városunkban általán iamert ti'tiszteltözV.
I lil ára. hirdetett, de a zivatar miatt elmaradt r,léghajózást" csütörtökön mutatta be a városi közönségnek a sorház kertjében. A 33-m. nagysá-I gú léglujót, mely a .Vi'ndobónQ? nevet viseli, délutánfe- és -7' óra közt t«ltölték meg az e célra röktünüzött kályhában fejlesztett gázzal. | Hét órakor a kíváncsi nagyszámú közönség kö-Irébén az a hir terjedt el, hogy a léggömb elsza-I kadt, más verzió szerint, hogy meggyuladt. A társulat tagjai ftatkoztat, az igazgató érezhang-gal tele torokkal vezénylé a gömböt tartó tűzoltókat, az es által okosott zaj még inkább növelte a zavart, főleg a nőket halálsápadteág fogta el, nem egy kettő közel^volt az elájulás-hos; de nen^ tartott sokáig e zavar, az elterjedt hir nétn volt való, mert már a,jövő pero-ben a Vindobóna egész fenségében kibocaatko-zott a kályha jieriferiájából, s Mr. RiekUr Edu
Rácz Antslnénak kedves éa szép leányát £<íi Ilonát. Derült legyen boldogságuk ege az egész életen át!
-- Tfta volt városunkban e hó 12-én reggel Laki János házánál, melynek tetőzete kigyuladtt s a ház és az eszel szomszédos -ház leégett.
— VI(1 lovarda liichtermülovartársulata, még mindig szórakostatja városunk Közönségét. A változatos napi programm szebbnél uebt) mutatványokat tartalmas, s a nagy közönség kellő méltánylással van a társulat iránt. A lovaglás mesterségében Richter társulata, melynek legkisebb tagja is a pici B évpa.Lisi egy egy műlovar, oly tőkéi y-t mutat feU mely bármily nagyvárosi kösjüiiég igényeit kielégítheti A test idomítás és'a tornászat terén bámulatot képeket láttunk; különöten tetszenek 'Marietta .Indiai játékai* melyekkel elraga4jaa
ard a tárralat lovagja, ki nemoiak mint hiret közönséget a midőn egy nagy ágyat, fegyverre sport lovat mutatta be ügyeségét királyunk, a erősítve, melynek ralya 30 klgrm, fogúval fel-megboldogult trónörököt,^ Milán király, litván, I emel, és ast egyensúlyban tartva elttttí, trene-
Un,
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 29. szám. (4 lap,)
tikus taps kitéri előadását Leontin táncosnő csárdásait, mélyeket a kis Richter Miéivei táncol, rendesen háromszor négyszer megujráztatja a közönség. A Ramsberger nővérek balettje, a tánc • nemét kedvelőknek sok élvesetet nyújt, JJf. Edward jookey lovas, Richter Nándor parfors-loH vas és Steiner e kitűnő lovas a közönség kedvencei lettek, s már kilépésük alkalmával taps vihar fogadja. Az igazgató által idomított Has-san, Flóra, Princ, Miska lovak s a két Ixabella aagy hatást idéznek elő s Kiehternek számos tapsot aratnak. A bummer Áuyust s as ő Col \ ligája elválhatatlanok, kik bohóckodásaik által nemcsak a gallerián idéznek elő görcsös nevetést, hanem a legkomolyabb nézőnek is mosolyt erőltetnek ajkára. A Dnmmer Auguszt különben nem olyan donm, mint a minőnek magát mii' tatja; mert mint kitűnő lovaat is láttuk őt már a porondon.
— A krmkedtf IQak emaágaa cong-reazuaán, mely augusztus hó 2-án Baross Gábor aunisster védnöksége alatt Aradon fog megtartatni a helybeli .KeretkrdS ifink egylrfit' közgyűlési megbízásból Koeenfeld Lajos választmányi tag fogja képviselni j— •
~ MapeenráS; A nagy hőség meghozta az első áraoxatot városinkban is. Péateken délelőtt I egv vidéki földéáz fia napszúrást kapott, s en-i nek folytán eszméletlenül beszállítottak a kórházba. —
—r—A~-, l'laáebiaa*1—léghajó a küzöaaég-általános kivánata folytán, ma. vasárnap még egytser tel fog szállani a sörház kertjéből este 6 órakor.
— A Mleselekaél vslé mentés. Az ország szivében alakult » Mentő-társulat« üdvös J működésének naponkint szép bizonyítékát adja. As alig 3 év óta fennálló intézmény már a fő-j városi polgárság áldozatkész adakozásaiból saját díszes épületében találja otthonát s eddigelé 16 ezer polgártárs szerencsétlenségét enyhítette. Ez [ a nemes intézmény azonban csak a fővárosra ha' ki; pedig, a balesetek mindenütt előlordulbatnak. De mindenütt mentötársulatot felállítani, vajmi -sok nehézséggel jár ; a »Mentőtársulat* tebátegy lapot indított meg „Mentők Lapja* cim alatt azon célból, bögy gyakorlati útmutatásokat nyújtson s videknek isjrs a vidéki értelmiséget megismertesse azon módozatokkal, melyek által a baleseteket! az elsO segélyt, bár ki is nyújthatja, mert ritka eset az, bogy baleset előfordulásánál sz orvosi segély rögtön kéznél lenne. Mi részünkről, kii a »Mentő Társulat < áidá-or működését a fö-városból 'közvetlen szemlélődéseink alapján is--merjük, nem tudjuk elég n>eiegen üdvözölni. a j társulat ex eszméjét, hogy lapot ad ki,. mert a •sajtót utján terjesztett eszme hat és terjed legjobban; nagy nehézséggel volna összekötve városunkban egy ily mentő társulat felállítása, azt mi belátjuk, bár nagyon óhajtanánk, bogy létesülhetne nálunk is iY társulat ; —- mire azonban egyelőre kilátás nem lévén; — azon eszközj ájánljuk legalább városunk értelmiségének figyel- j mebe. mely lendelkezésére áll, s ez a • Mentők Lapjának* megszerzése. Különösen óhajtandó; hogy az orvos, tanító, jegyző urak szerezzék meg
• a lapot, melyben, mint az •Irodalmi rovatunkban* részleteeen ismertetett lap prospektusából látható encyclopaedice van tárgyalva a segély nyújtás első módja jeles orvoeaink és egyetemi -tanáraink álul. Felhívjuk olvasóink fígyel-mét az »Irod. rovatban* ismertétett lap prog-rammjára, a melegen ajánljuk azt olvasóink figyelmébe.
. «- Mem halt mrg csak plhea. A hírlapi kacsák nem ritkán nagy kellemetlenségeket okoznak, némely családnál. A napokban, egy hírlapi kacaa járta be a fővárosi és vidéki lapokat melyből arról értesültünk, hogy T.-Kanizsán az "ott működő eirciisnál két aecrobat* leesett egy kötélről s az egyik szörnyet halt. Az nap este midőn e hír a szélrózsa minden irányaiban elterjedi,- a varosunkban időző Richter (éle lovardába mentünk. A pénztárnál Leontint találtuk, a lovarda első rangú táncosnőjét, mély gyászban kisirt szemekkel. Mi baj ? — Fivérem leesett*a kőiéiről a szörnyet feait T.-Kanizsán, nem olvasta ? Igen, s ez az ön fivére volt. A leánya könnyei azt letették bogy: az volt Vigasztalódjék biztattuk s tovább mentüok. Két estén nem táncolt Leontin, ott álloüt- saótiaaul leverve a pénztárnál mély nászban. Harmadnap midőn a circusBaTléptünk, Leontin világos ruhában mellcsokorral futott eiönkbe, s mosolyogva szólt: — hírlapi kacsa vall aajgées, bátyámnak semmi baja, ma vettem totáléi, trját hocy előadás alkalmával ő és társa tevauuéfc ■agukat a kőtélről s elterültek a (öl-. —1 * .
1890^ julius hó 20-án, működésének 10 évét, folyó hó ti-áa tartotta meg
as alábbi jelentést vettük: a közgyűlést Dr. Dunst Ferenc spátplsb. as egylet busgó elnöke nyitotta még, ssivélyea szavakban ecsetelvén szen emberbaráti szeretet parancsolta egylet ssukséges voltát s ss élet s vagyonmentés érdekében való stükségességét, stép és bsssnos hivatását. Ás 1889. évi közgyűlés jegysökönyvének felolvasása éa tudomásul vétele után aff évi jelentés terjesztetett elő, eszerint as egyletnek as 1890. évben 103 pártoló éa 68 működő tagja
Időn mozdulatlanul, hogy előadásuk záradékát _____________________MMHVHIV
hatásossá tegyék pms egyik jelenvolt hírlap ripor- évi . renden közgyűléséi. A közgyűlés lefolyásáról , ter sietett haaa, megírta, hogy as áccrobatá meghalt, s a lapok azéltiben hosszában közölték a aenzátioa hírt; pedig én netn haltam meg, csak pihentem a porondon ina bátyám. Lám, lám, mire viszi a hírlap riportereket az ügybuzgalotn!
Különfélék.
— A király litlion. A király kabinét irodája tudatta Dőry József br. biharmegyei főis- _ . ____ r______
ipánnal, hogy a magyar király ez évi sseptember |évben 4 tüseset fordult elő, és
112-én Galíciából jövet Nagyváradot is meglátó- Pfdi« hAArom/ J^J^S. Hé-.« ..... vizeUi A számvizsgáló bísottság jeleutése sse-
gatja s innen az nsp délután Ssokelybidra uta-\m M m9i évj bevélQ| 642 frt 80 krM as évi
Izik. A főispán erről értesítette^ s város polgár- kiadás 517 frt 46 kr. p így a pénztárt marad-' |
j mesterét s sz alispánt, kik a fogadtatás elüké-1 vány 1890. évre 25 frt 42 kr. A lovak állal tel-
szelleteinek megtétele végett e hó 24-ére rendki- j^iteit fuvarsáaokhól as 1899. érben befolyt 72*
..,v1. i, ívű.., kxJZi. ■«. « m jla. k«,a a__Hrt 16 kr.. s kiadás a lovak fen tartására es ko-
vüli koagyülést htvtak össze. Mindkét halóság aIV 41 ..^A-o, . L ■ TV 2 ' . • . ... i , osts fizetésére 67* Irt 61 kr. s igy a penxlárt ina-
legnagyobb előkészületeket teszi, hogy a királyt ^vány 64 Irt 51 kr. Ezután a választmány méltóan fogadhassák. egészítetett ki. A10 éves szolgálati érmsk bemu-
— Királynénk utazása. A felséges asz-Itattatván, azok ünnepélyes kiosztáss s parancsszón yusk általunk is jelzett uiasása kUog 4ar- no^ság^indtTványSra^ julius bó 20-ik napján tar-. »• - . , .l4i„ , ..... j ^ a,.;u... tsndó diszülé*re«,halaaitatott s a dissülés módo-jedui Amerikára és Afrikára is; de Afrtkábanrj^^ megáltspitásl!rsl a válasstaáoy meg^ minf kesébb meg lett állapítva, caupán Tunist és j zalüt(f Ax ltteüi é?i köjlBég előirányzat, idely Tripoliat érinti. Az útiterv már teljesen készen [szerint a remélhető bevétel 609 frt 24 kr., az van. Egészen a királyné rendelkezése szerinLké-! éyí_ kiadás 609 frt 24 krban állapittatik meg.
szült,.Pasa íelé a felséges asssony kisaáU^U«4-^ JTJ04^^^1. JK
i , .. ... 1>a< . .i velezönk, hogy az ott üalettel bíró Májer Antal
fubsn s ott megpihen. Mielőtt azonban » I pékéternél levő tanonc folyó hó 9-én hír.télen beállana. ismét BécsbenJesz s ott tölti s ksrá- meghsit. E hslálesethez sokféle veraói járul, csonyi ittnnepékét. Szerdán délután ugyanis a Üti ki tót születésű,
— Pártunk g^ázelsme. A veszprémi ke- oda haza volt szülőinél, kik távozásával 68 krt. rületben e bó 12-én megtartott pőt képviselői I adlak neki, hogy azon zsebkendőt vegyen, választás slkslmával a kerület képviselőjévé Stabó' A fiu haza érkezett mesteréhez, állítólag kérdőre Imre szabadelvű párti lett 33i' szavazat többség- j vonatott volna, hogy a pénz honnét került hozzá geS megválasztva, a 48-as párti Kopácsi tíyOzö'és mtvef kimerítő választ nem adott sőt állitásá-ellenébben. j val ellentétben jött, mestere megdorgálts, néara-
— negklváe. .A somogy megyei gazdasági j lyek szeri ni meg ia verte. A fiu hazulról elment egyesület f. e. augusztus hó 5 én délután 8 órakor és a takarékpénztárnál dolgozó kömivesekhez nagy gyüíéf.t tan Kaposvárott a megyeház szo ment; de oda már támologva érkezett. Eieintéu kott helyiségében, melyre az egyesület tagjai tisz-1 azt hitték, hogy részeg, ds. később látták, hogy telettel meghivatnak. Elnöki megbízásból: Hobosikomoly a baj, azonnal Dr. Lövensolin kerületi István egyleti titkár. » I orvost nívatták, mire oda érkezett, a fiu már
— OraaággyAléal képvlae!6 válaaatáa agóniában volt és néhány, percre .rá kiszsnvedstt. lesz a zirci kerületben. A szabadelvű párt jelöltje. A szülök a dologról értesülvén, bejöttek ess flut br. Fiáth Pál, pártunk egyik iegjelesebb tagja,—«hivatalból felboncojtattálu Mint halljuk a Hu gyu-az ellenzék részéről mint halljuk Bartók Lajost, ■ taoldatot ivott mefy halálát okozta, — de anyja a tehetséges irót akarják lelléptelni; bármennyire nem hiszi és mestere ellen pert indított, tiszteljük ts Bartókot, vagy talán épen azért mert, ~ —- Fürdés késbsa amegkalt Hévízen nagyon tiszteljük, sajnáljuk, hogy fellép, mert itt | Terscber Ferenc libenaui gazdag korcamáros, ki, nem fog zöld ágra vergődni az irodalom bajnoka. — mint levelezőnk HévisrÖL értesít e hó 7-én ár-
— Jótékony nyári tánomulataág Az i kezeit á fürdőbe. — A vendéglőben többed ma-alsó-lendvai tűzoltó-egylet- ssját zenekara nang-igával jó! megozsooáaott és reá pár pohár, jó bort szereinek beszerzése céljából ez évi iulius hó is ivott és astán anélkül, hogy az orvost üteg* 27-én tombolával egybekötött zártkörű nyári' kérdezte volua, fürdeni ment a ll-od oszt. tür* táncmulatságát rendez. Belépti díj jak személyjegy; döbe. Kimentek a mély iasapba s ott élénken 60 kr., csajádjegy 1 frt 50 kr.. egy tombola jegy | táoilagüik. A szabályszerű egyórai fürdés ideje ára 20 kr. Kezdete d< u. 4 órakor. | reg elmúlt, midőn T. aaótlan lön s orrán szaiáo
— Menház alap Javára Kőszegen e hó | vérea hab jelentkezett. Táraai segélyért kiabáltak, 20-án tombolával egybekötött táncvigalom lesz. A | mire előbb Mautner Mikaa azután (iaray S. tür* tiszta jóvödelem az •Irottkön* felállítandó men ! dObistos s mások megjelentek, kivitték a szeren* ház javára van szánva, melyhez egy messzelátó'! csétlent a szárasra, de már halott volt; mindent tornyot is akarnak építeni. Hogy a szomszédos- elkövettek, hogy életre hozzák, de sikertelen volt. községek könnyeben a elláthassanak a táncviga- Szivazélhüdés oltotta ki életet. ^Holtestét a (irác iomra, Szombathelyről Köazegre ez alkalomból melletti Libenauba szállították.
küiön vonalok fognak közlekedni. ]' — Félasáaadaa évfordulója van ez év*
r — .Velencei *JJ a llalatonon.lA Készt- ben a magyar orvosok éi természet-vizsgálók j helyen alakult »Szépítő egylet,* saját alaptökéje vándorgyűlésének.. E félssázadoa évfordulót a | javai a e bó 20-án táncvigalommal egybekötött magyar orvosok és természet-vizagálók a Nagy-»Velencei éjj«-t rendez. Kedvezőtlen idő esetén a Váradon megtartandó 25 ik nagy gyüléaükW | mulatság julius 24-én esetleg 27-én tartatik meg:! ünneplik meg. A vándorgyűlések félszázados Felüifizetések köszönettel fogadtatnak. jmult|a legjobban bizonyítja, hogy ez intéameny
r — »Auua kosaorneakát* tárt a készt- fontos tényező hazánk kulturális életében-; fontos [helyi jótékony nőegylet e hó 23-án a >Nemzeti tényező volt régebben is, fontoa mais. Mindenütt, szállóban.* Belépti dij 1 forint. $ hol az intézmény fenn áll és virágzik a külföld
Kedély ea^aulataág vált Hévízen i összes müveit államaiban úgymint nálunk, aa a mólt víeárnap este Gevorcsin vendéglős termé- j orvosok éa terméssel vizsgálók vándorgyűlései ben. A hévízi szegények javára mulattunk, írja hathatóa rugóit képezik azázadunk legnagyobb | levelezőnk, összekötve a jótékonyságot a kelle- vívmányának: a természettudományok haladásé* | messe). És nem panaszkodhattunk sem mi, sem | nak és terjedésének. Esen vándorgyüléeek képe-j a szegények : nekik & irtot juttatott az- est, mi \ zik az alkalmat, melyen as élő szó közvetlen* k kitűnően mulattunk. A táncot tombola előzte ségével síkerii la terméssel tudományok hatását jmeg. Vig zaj tölté i>e a nagytermet, harsány ja társadalom legkülönbözőbb állású egyéneire {hang hirdette a kihúzott számokat. Ujjongással érvényesíteni. A tudomány és a pezzgö életkedv 1 fogsdták a valóban csinos és eredeti nyeremény- kiapadhatlan forrásai lévén esen vándorgyűlésnek, tárgyakat s különösen a tombola nyereményt a hazánk életébe annyira beilleszkedtek, bogy leg-jkis csacsit, mely vig ugránozásávál oly sokszor < nagyob hazánkfiait találjuk ezen 50 év letorgáaa ikacagtatá meg a vendégeket. A csinos fttleet i alai| azok éléo. Az egyesület.együtt szeretué látw' i Mautner Miksa nyerte meg és el is fogadta. Van j e gyűlésen Magyarország tudományos celebritásaii^ J egy kis rokona annak adta paripának. az egészségügy derék munkásait, basánk gyakorló
—VA keaatkelvl éak. Ulaellé-egy let (orvosait és a nagy müveit kösőoaéc mindazon köagyöléae. A keszthelyi önk. tűzoltó-egylet, tagjait, kikben a tudományod j becsülése vidám mely ei évi március hó 14 töltbtU be tényleges I életkedvvel egyesül.
Nagy-Kanizsa, vasárnap. AiAr^BiTvillklAI.
Záir-29. szára. (6 lap.)
As Ai-punán, Ada-Kalé mellett lévő 5 Vaskapu* nevén ismert sziklának- te)robbantásához már minden előkéssű-lei meg van téve, csak Baross miniszternek a helyszínén leendő megjelenését várják, sasónnal megkezdődnek a műveletek a kiküldött műszaki mérnök vezetése alatt. A miniszternek lenn van tartva ama robbantó anyag meghatározása, mely* lyel a robbantáéi próbái meg fogják tenni. A •Vaskapu* az sldunai hajózásnak századok óta nagy akadálya volt; ha, min kétkedni legkevésbé aem tehet, a sziklarobbantás kedvező eredményhez fog vezetni; a hajózás ssabad'lesa aa Aldu-nán akadálytalanul egész a »Kekete tengerig.*
— óékor! lelet. As uj vásni- mentén a Váródi puszta Alatt a homokbányából mam-muth- és egyéb őskori állatcsontokat ástak ki, melyekből gr. Széchenyi Béla is, ki jelenleg birtokait látogatta, f.'hó 8-án több darabot magával vitt
— Megálmodta, hogy seprünál inkával kell orvosolni ssemeit Bak Tüttősön Varga Rozi, aki már & év óta vak volt — Es csodák csodája! — 4 nap múlva már .... látott a szerencsés világtalan — álmában.
____A Daaába halt Győrött (xuttmann
Oynla novai birtokosnak 22 éves Aladár nevtt, derék katona fia. Valószínűleg elmezavarból ftngyílkoságot követett el a boldogtalan iflu.
— Báastpéai éa Aiell blxf »»lték. A minisztériumnak közelebb kiadott egyik rendelete értelmében, a * Magyar jelzálogbank* 4%-kos községi kötelezvényei, a közigazgatás összes ágaiban üzleti biztosítékul és bánatpénzül letebetök, e azokat a hatóságok elfogadni kötelesek. .
— Cápa a fiumei klkfttflbeu. A nyári úgynevezett ugorka évadban a hírlapok rendesen irják, hogy a fiumei öbölben cápa jelentkezett, ea már annyira megszokott hir, hogy mindenki mosolyog felette, most azonban a »Fiume* cimü lap, következő komolynak látszó bírt közli: >Cápa a közelben.* Eddig csak a. lapokban olvastuk hogy cápa tartózkodik a kikötőben, de ax csak olysn cáps volt, minő valamelyik levelező agyában szüleralett meg ; most azonban komolyan ve-BKdly fenyegeti azokat, kik a nyilt tengeri türdőt használják, mert e héten a fiumei halászok a 4-ik axátou uszor közelében csakugyan egy valódi hatalmas cápát látlak. A halászok állítása szerint a cápa 4—5 méter bosszú lehetett.
— Havazások Julliiabau. A világ folyása (•Hördülni látszik ; mig télen nem egyszer lanyha sseMk fújdogálnak, most nyár kellő közepén hó borítja a világ egyes tájsit. InnícJmMl írják: Több napi esőzés után az egé*z felső Puster-völgyben tíz órai zivatar, kolosszális eső és ha vasas volt. A hegyek hótömegekkel vannak fedve, melyek"az erdőhaiáron jóval alább érnek s a gabnatöldeket is elborítják. Heggel csak másfél tok volt a meleg. Délután & órakor megszűnt áz eső. Bozen és Insbruk közt a zivatar folytán megszakadt a közlekedés. — Szent-Móricból pedig következő sürgöny érkezett e-hó 13-ról keltezve: Itt tegnap reggel oly sürün esett a hó, hogy az egész fönsikot téli tájjá változtatta ; a mely 02 fokra szállt. A hótakaró egy lábnyi magas, ugy, íjjögy a gyógyhelyen az utak a csaknem ja* rlitlanok *és a szánokat kellelt előszedni. A posta kocsi, mely s juli-sznroson keresztfii közlekedik, délben a mühleni állomásnál a hóbs rekedt. A hóvihar sokszor oly intenzív volt, bogy a körülfekvő gieUcber láncolat teljesen láthatlanná vált. Suesabál is a következőket jelentikOber Enga-dinban tegnap óta erősen havazik ; mezők és utak hóval vannak borítva; egyszersmint surü köd homályosítja el a látkört.
— A félMllH6a ternó ügyében tudvalevőleg a kir. tábla pót vizsgálatot rendelt el ; e pótvizsgáiéira .vonatkozólag kővetkezőket írnak Te-mesvárrór: Püspökyné előadását, hogy minő nélkülözések árán kuporgatta össze ama bizonyos 13.000 Irtot, melyet a törvényszék lefoglalt, Ö pedig tulajdonául -elismerni nem akart, a vizsgálat eredményei bs marosan megcáfolták. Ugy mondotta Püspökyné, Mg? tizennégy évvel ezelőtt, férjhez-1 menetelekor, kapott hazulról 4000 irtot és éz lett volha az első betét; a többit apránkint rakosgatta a * takarékba.* A helybeli pénzintézetek ugyan hiába keresték nyomát ezeknek a betéteknek Végignézték a könyveket egész a hetvenes évek elejéig, de se a 400 írtra, se pedig a későbbi apróbb betétekre rá nem akadlak. Végre féltben talállak egy fóljegysést 50 fiiról, melyet Ptepöky Jósset tett be, de est is csakhamar kivette. Ast a pénst, a melyet a térvény* eaék foglalt volt le, .Bobek Térés* és „Jávdrka Paula'* áttett mta a •kritikus* időszakban hoz-
ták a takarékpénztárba és pedig nem 10—60 frtonkint, hanem kétezer frtnát nem kisebb összegekben. Noha Farkas maga igen rsgasskodik már ahhoz az állításához, hogy $<,1.000 irtot rakott a tudvalevő tia számra, á vizsgálóbíró msgfele-lően a tábla utasításának, megkérte - mindama lot-tóhivaialokat, a melyeknek területén'Farka* játszani szokott; hogy ama sxámokra-a 1(0—15 év óta szóló beléteket állítsák össze és küldjék meg neki. — Molnár Júlia, Szobovics egykori cselédje, ast vallotta, hogy • Szobovicséknál sokszor egy bélig se került hus az asztalra s hogy nagy szegénységben éllek. De, hogy ez mely években volt, arra nézve nem ad hstározott választ. Est a taaut maga Szobovics nevezte meg* — Fsrkss
1390. julius hó 20-áfl.
Értealtat uttilnk : »A budapesti állami kösépiskb Iáról« Hegedűs Károly igazgató sser-késztésében. At értesítő, melyet a •Technológiai iparmuzeum és sz állami középlpariskols épületei esinos klvitelU kép disiit, előadja a »Jelenléstag 1888—80-iki tizennegyedik tanévről* s sz inté-zet fejlődéséi; s tananyagot, mely íelhssználls* tolt, sz egyes osztályoknsk növendékei ssátnái, szóval teljes hü képét sdja az intéseinek, s végül felsorolja,w hogy as iotésetben végzett növen* dékek hol és'mi féle alkalmazásban vannak Jelenleg.
A MlMlaaKjaraminl TaiHIOegyler* 22-ik nagygyűlésével kapcsolatosan e hó ltf-án d. e.. 8 órakor Karánsebesen jártja évp kösgytt*
Menyhért *s lottó király* mint öt nevezik Te* I lését.,Az egyletf közgyűlés tárgysorozata a kÖ< mesvárt, pikáns olvasmányokkal üzi unalmát a I vetkező: f. Az elnök évi jelenlése. 2. Pénztári fogházban. Most isméi tizenöt forint ára könyvet jelenté*. 2 Interpellációk. 4. A jövő évi költségrendelt ebből a fajtából. vetés előterjesztess. 6. Fiókegyleti indítványok.
— Gyomorgörcs és gyomorfeajok külön 0 Előkészület s jövő évben tartandó XXV. egyféle nemei többnyire hibás diaeta mértékietlen. lfíi kösgyülésre. 7. Esetleges indítványok. 8, Hl-sér és meghűlés által keletkeznek. Ilyen ese-1 választása.
tekben a aok tapasztaláson alápuló háziszer dr.! A 1 lakolaasékek ée taalték figyel* Kosa életbalzsama Fragne B. gyógyszertárából j Egy teljesen aj iskolaberendezés, mely ~~ * tó minden gyógy j padqkb61, szemléltető képekből és egy terme-
Prágában, hat kitűnően. Kapható i
szertúrban. "----- |«etrajgi gyűjteményből ifl, olcsó áron eladó.
: -V' —-—'Bővebben tudakozód hatni Dr. Villányi Henrik w volt intézettnlajdonosnál Nagy Kanizsán.
T a &u g y. - --•--
EI6ké*zlt6 tanfolyamot hirdet Dr. Víí T ' TuáOl&iliy, Í£0d&iOB}' linyi Henrik tanár azok számára, kik egy évi! Jékal uj regénye. *A ki a szivét s bom* önkéciesi vizsgára készülnek. Hasonlton élőké- Jlokán hordja* az Egyetemes Hegénytárhan jelent szít gymnssiumi tantárgyakból és oklat a francia meg és pedig mint az említeti vállalat V. évfo* és német nyelvbén is. Bejelentésekel elfogad le- lysmának lö-ik kötele. Ára piros vászonkötésben velezőlapon vagy személyesén; Dr. Villányi Hen- 50 kr. Jókai regényéről bővebben szólanunk aat rik bőtesészettudor, volt tanintézet-tulajdonos, jhUszük felesleges, c»ak annyit jegyzünk meg, Battyány-ufca 8. sz. a. Nagy-Kanizsán. Ezen tan-1 hogy at »A ki a szívéi a homlokánhordja* min-folyam feladatául tűzi ki. azoo ifjakat, kik csa* ;denkor di«*at Inyja kápenní tiff *Egy*is»nn He* ládi körülményeik vagy bármely más oknál lógva génytárnak.*
tanulmányaikat félbe szakítanivoliak kénytelenek,' Hét uj* eredeti aalnmtt. A budapesti mielőtt egy középiskola vagy bármely más, ennek nemzeti színház ismét hét uj eredeti színmüvet megfelelő, intézet befejezés állal az »egyéves fogadóit el, mely újdonságok a jövő színi évad-önkéntea[* jogot elérhették volna, azon vizsgára ban fognak előadásra kerülni. A azínderabokat elSkhziteni, a mely leetemlv, hogy igényt tarthasm* ■ asinmuiróink legjelesebbjei írták'v Gsiky, Hákosi nak a hadseregbe, mint egy éves önkéntes belépni' I Jenő, ltobsa Lajos, Dóeay Lajos, Bartók és Ga» Ezen tsntolyaui a katonai azolgálat teljesiiésenél i hányi..
rendkívüli előnyt nyújt azon 10—21 éves ifjaknak ! UJ seuemű Mérei Ignác könyv- és zeneműjük anélkül, hogy előbbi iskolai tanulmányaikat j kereskedesében Keszthelyen »C«erszeg tíardsi igazolni kénytelenitietnének, e helyeit, mielőtt j csárdás*, zongorára sze^é Csvallár Józsel, készt-hadköteles toruKha ázaa 21-ik évökbe lépnének,!helyi m. ktr. ndóiárnok — cím alatt csinos kiál-a szabályosan előirt képe sitő vizsgát leteszik.' lilásban uj zenemű jelent meg. A csárdás szak* Ezen, egy katonai büoitgág. előtt leteendő vizsga j férfiak, nyilatkozata szerint — a legjobb zenemű* terjedelme olyan, hogy arra oly ifjú, ki a közép-ivek közé sorolható. Ara 80.kr; Ajánljuk l. olva* iskolának vagy encek megfelelő tanintézet oszia- sóink figyelmébe. Ugyanolt megszerezhető;»Készt-lyainak egy részét már befejezte, megfelelő szor-1 helyt gazdász induló* zongorára szerzé Móroo galom és igyekezet melleit a "kellő előkészítését j Józsel. Ára 75 kr. — Legújabban jelgpt még 1—2 év alatt elnyerheti. Oly ifjúnak azonban, ki | Palotásy Gyula jóneyü zeneszerző könnyű átirata csekélyebb iskolai képzeilséggef bír, a körűimé- magyar darabjainak 8-ik lüzeie. A füzet 26 ked nyekhez képest löbb idoré van szüksége. Minden í veit dalt larialmaa. ára 1 trt. Kapható Káder tanfolyamban 4—4 nörendék reket részt a nappali | Kálmán zenemíikereakedésében. B.-pesten. rogy esteli órákban. Ajánlatos, hogy a jelöltek már|—A *HI« Lap* második száma érkezett szer* Ití éves korukban belépjenek, hogy. ez által időt keszlőségünkhöz. Az öreg Forgó bácsi, most ismét és slkslmst nyerjenek snnál gondossbb előkeszi-<oly kedves számmal lepi meg kis olvasóit, mint tésre. rendesen tenni szokta. A lap illuslraiiói: *A slruc
Aa egyetemen tMiilfó icyiiléa rendezősége ellensége*, *A szép_sssbadban* (2 kép)jés »Vad lázas izgatottsággsl működik a fővárosban. A j Laci a lépcsőn.* A tartalom dús, és kedves ol-rtndex) nagy bizottság e bó 16-án d. u. 5 órakor I vasmányokat nyújt; melegen ajánljuk e lapot a tartott ülést. A tanszerk'iállüási bizottság jul. hó í szülök figyelmébe, gyermekeik-számára. 10én tartotta meg harmadik értekezletét. Ez al-j legsötétebb Afrikában* Stanley H. kalommal elhatározta a bizottság, hogy a 4töz- j M. müvének magyar forditáaát küldték be szer-telek* nagytermét és néhány mellékhelyiségét kesziőségünkbe. Ezen világszerte a legélénkebb elkéri az *Ürsz. gazdasági egyesülettől* a tanszer- érdeklődéssel váft műnek első kiadása valósai* kiállítás rendezése céljából, a melyet augusztus! nüleg gyorsan el fog fogyni, meri, mikj&nt az an-15-étől augusztus 30-i«r szándékozik nyitva tar-1 gol kiadótTmiVndják: »bár nagy volt az érdek* tani. A-klellitás felhívó szövegének megállapítása ! lődés, a mit Stanley »Hogyan találtam meg Li-szerint a hazai könyvkiadókon és egyéb tanszer-1 vingstont* és „A söW föSréaen át* cimü mun* készítőkön kívül a. jelesebb ausztriai és németor-tkái fölkellettek, azt össze nem lehet hasonlítani szági cégek is felbivaioak, a kiállításon valfrrész- j azzal a leírhatatlan hévvel, a melylyel a most vételre. A kiállítás költségeinek -fedezésére a ki-' megjelenendő munkája felöl mindenfelé feivilágo* állítók mérsékelt térdijak fizetésére köteleztetnek, j »Uást kérlek és azzal a versengéssel,, a melylyel külön belépő dijakai azonban a bizottság nem: a világ* minden civilizált országának kiadói a ki* • fog szedni; de gondoskedilHegy oly értékes ka- adás jogát megszerezni törekedtek.* A magyar* talogusról, a mely a kiállítandó taneszközökéi j országi kiadó is, ugy tnint az angol, hozzáteszi, tüzetesebben is meg fogja ismertetni. A jelesebb »hogy a maga részéről semmii, a mit bár csak a taneszközök kiállítóit az egyetemes tanítói gyűlés- legtugyobb áldozatokkal tehetne ia meg, el nem bői kiküldendő taneszköz bíráló bizottság elismerő mulasztott, hogy e könyvet minden tekintetben és ajánló levelekkel fogja kitüntetni. A kiállításra méltóvá 4egye ama nagy elbeszéléshez, a melyet csak aug. 5-éig fogadhat el a bizottság bejelen- a világgal megismertetni szerencséje^ van.* A téseket A kiállítás iránti érdeklődés már is élén-1 magyar kiadás fejezetenkint s az angol 8-ad rétü ken nyilvánul, mert az országos kiállítás óta j kiadás kiáliitásábsn jelenik meg ugyanoly képek* nem volt arra alkalom, hogy a taneszköz gyáro- í kel és térképekkel, 2 kötetben, vagy 4 íélkoiet-sok, könyvkiadók és kereskedők egymással ver- ben, vagy'40 füzetben. Ara as egész munkának senyre keífietlek volna az ország népoktatásügyi | fűzve f8 frt, kötve 16 frt, mely összeg két egyenlő intézeteinek tanítói, tanfelügyelői és főhatóságai; részletben is lefizethető. A» egyes füaetek ára 20 előtt, a kik a ÍV-ik egyetemes Unitóí gyűlésen kr.; esek a megrendelő kívánsága szerint k(M< nagy asámbsn fognak megjelenni. , Idetnek szét, havonliint vagy kétheleokint.
'_ \
w IbfY-Kanim, vasárnap
A .Seallli Laaja* aserkesztőaégétől következő slóti«eiéei Isrtbiváet vettünk : Előfizetési felhívás! A •Mentők Lapja* l é. január tft-iki számával keadette mag II ik évfolyamét, Aa első évfolyambaa a mennyire lehetséges volt kitüafttt irányunkat betartottuk a a tárt feleslegesnek tárt' Juk a helyen isméi annak tárgyalásába booaát
wmy. (Zártveraeny.) táv. lOOÖ mir. Idd 8 pere, Dijak elsőnek ezüst érem, másodiknak — halega lább hárman indulnak bronséiem. Dijak csak akkor adatnak Irt, ba a kifüsöft táv 3 percen belül tétetett meg. /X í»dftw«sajf, (Nyilt verseny) komi csakis egy rovatra vonatkoaólag óhajtjuk I Táv. ISO yard (109 '/, mét- 12 gáttal 85 omtr. kecses figyelmét felhívni s és a jelen Ivtol yem- magasságbsn (angol pálya.) A gátak egymáatóli ban megjelenő eikkaorosat: .Tanácsadó sa or- távolaága 10 yard (9.14 mir.) Dijak slsőnek ezüst voai mentédben.* Avatott kasakből hotsuk a. i. érem, máaodiknak — ha legalább hárman tar-a csoportosított útmutatásokat as orvosi ásatok senyeanek — bronz érem Tét I frt. Bánat I frt.
_ Zala 2)f aaám, (6 lap.)___ 1890, julius hó 80-án
tsnak, Elsőnek szüsj, ma»odtkngk lm issalább I lárol. öasdag és változatos termslésü területi hárman versenyeznek — broni erem. VIII. Sík* j mély hálás anyagot nyujf a kiállítás rendssőinek.
főbbjeiből, természet esen a mennyiben az«ik ia| punk és a mentés eszméének Ügykörébevágpak. Tehát iemertetai fogjuk mindazon mentő eljárásokat, a melyekre egy orvosnak gyakorlat ábeh etttkaéee van. Éten cikksorozat, amely körülbelül 12—lfí nyomtatott ívnyi terjedelmű tea*, s következő fejesetekre oszlik : • Mentő eljárások belső bajokban,* »Meetö-el járások a tej és nysk sebészi bántál maibsn.« • Menio-eljárások szembajokban.* ^Mentö-eijárájok szülészeti és aőorvosí bajokban.4 *Mentoeljái azok as orr. torok éagége bajaiban.
Dicsérettel említhetjük fsl, bogy est á hálás anyagot tléggé fsl is hessnáliák s rendesők és a Jövő hó f án msgnyilló kiállítás érdsmea less nsmcsak a megtekintésre, de s tanulmányozásra la. Igaz, nem nagy as egész vállalat; kiállítóinak asáms csak máaíélsxsr körül vsn, épületei ideig-lenea jsllegüek, de sa utóbbi évsklien rendesett vidéki kiállifáaokkal minden tekintetben kilógja állani a versenyt. A kiállítás tágss téren éa hossá csatlakozó X (UrelydMs, (Zártverseny} Minden versenyző I parkban a Maros partján ugy van elhelyezve,
•Meaiö*el)árások a hugy- és ivarszervek bajaiban.• j Sággal; és egy kettős sövény f 9(1 ctmtr. széleL 9Maotö-el|áraaok gyermekek megbetegedéseiben." sogben. Az akadályok físzláfl ugrsndók át; árok-• Ment ö-et jártak elme- és tdegkórtani megbete-1 baesés (jelzésnél, ároklmlépés) lalraugráa vagy a gedéaakben, **»Mentfl-el)árÍ*ok mérgezések elkel wm
mával.* • Mentő eljárSsök lülbajoál.sn
hogy as kellő közepén vsn a városnak s annak főterétől néhány lépésnyire menve, s kiállítás dl- I sies főkapuja elé jutunk A nagy iparcsarnoknak 2000 — Q mater térfogatú hel y csarnok - négy tornyán lengő trikolor nappal, villamos reflskforo-kat este a főtérről, mely Andrasay Gyula gróf nevét viseli, látni lshet.
Esen tparcssrnokon kívül még hat nagyobb és fis kisebb épületből áll s kiállítás, mslynsk fsk-aövény HA clmr magas-ivése igen kedvező s mely különösen szegyes kiállítási csoportok ejhelyesése tekintetében sikerüli. A meaögszdaaág és kertészet, s bányáasst és agyagipar, — s gazdasági uzkózök és gépek, ezüst1 a borászati Sz szesztpsrí tsnnékek, az erdészet, a kocsigyártás, a méhészei külön külön csar*
jogosított 16 mtr távolságról 4 dobást tenni. A cél pont tisstán a gerely osuososal érintendő, súrolva leütés nem számit. Cyöztes ki legtöbbszőr érinti a célpontot. Dijak. Elsőnek fzüst érem, má sodíknak — ha legalább négyen versenyesnek bronz érem. XI. AktuIMyvtrMny. (Nyiltvsr-aeny.J Távolság, H04 ' , mir. (* f aug. mfld) 8 ekadálylyal két 10 láb széles árok (az első árok slsjén 85 ctm magas sövénynyel,) egy fal 95 ctmr magassággal { 4
lalanul küld a kiadóság
Sport.
Tsövény feldonlésa dláijUsHAcal. ElSOOekT •Mentő- érem és tisataleidif,másodiknak ha legalább] eljárások fogbejokbaa.* •Mentő eljárások egyéb hárman indalnak — brortz érem. Tétel. 1 frt. nokokat és pavfllonokat nyertek s azok mindem-esetek ben * »A mentő eljárásokkal kapcsolatos Bánat 1 frt. A7/. Vim*iMrwny, Készt vshet nek I kébe gyűlnek már ss aradi, aradmsgyei, békés-, bftegasállUásröI.* »Mentő-eljárásokat illstő t5r-! mindszok, kik a viadal napján — bár versenyez- l essnád-, hunysd-, temsa, torontál- és krassó h/.o-vénysséki, orvostani és orvosrendöri tekintetek." I tek — első dijat nem nyertek. — Nevetés ajrénymegyei kiatlitáj! tárgvetriCülon területen be A lap ára : egész évre 3 4t*v félévre 1.60, kiadó-ttielyasinén a verseny-tilkárnál. Távolság 2ö0 mtr. í lyvsMtUfltf eT az állat kiállítások, melyekre szép-htvztal Zrínyi-utca 16 as. Mutatványezámotdij* Elsőnek beérkező a »M. A. ('..« tagjai álfal fél-1 lem bérbe kerül a sor s az ipartestületnek a kiajánlott tiszteletdíjat nyeri. Üiidspest, 1890 jun állítások szomszédos palotája első emeletén a 30-án. MtMnoa nndtzahAlyoh, 1 A bajnoki pótkiállítás s a művészeti és régészeti tárgyak és {versenyben, valamint a »zárf versenyekben* csak \ es a szabadságharc! ereklyék kiállítása, ja M. A. C. tagjai vehetnek részt. 2. Nyilt verse j £z utóbbi csoportokról szólva, konstatálhatjuk, A .Magyar A Ihletik al Cink" I890évi ínyekben résst vehet minden hazai sportegylet. hogy azok igen gazdagok lesznek berses darabok • avtlváno* őszi viadalának féielei : A verseny napja amateur gentleman fagja. A választmánynak j ban. Az utolsó csoport a dolog termeszeiéből lo* 1890 okt. 11. d. u. 2 óra. Nevezési zárnap 1H90. azonban jogában áll a neveléseket indoklás nél- lyólag országossá tétetvén, a hassi Intézetek, les-7. d. u. 6 óra. A Club irodája: VIII., Es- kül vissssutasllani. 8. /áridön tul érkeső neve-1 tületek és magánosok vetekednek egymással, hogy Nemzeti lovarda*. I. <njy nilmr- z^sek nem vétetnek figyelembe. 4. A versenye-i a birtokukban levő kincsekel az es alkalomra aw|f. (Nyilt verseny. Táv mtr. (2 ang. mért fid.) | ken szabálysserü verseny öltöny (dress) viselése | A radra menő idegeneknek bsmutsssák ; a szaldó 12 perc. Elsőnek "gyleti ezü«t erem és tiaz-1 kötelező. 5. A nevezésnek Isrtslmasni kell; a) badsághsrcnak aok eddig íamersilen ereklyéje
a veraenyzö vezeték éa kereaztnevét, b) polgári j lesz itt kiállít va, melyek kétségkívül magokra vonják a közügyeimet.
_ _ De gazdagok az ipari csoportok Arad ée
ázon tagjti réazére. kik nvÜvámis viadalon részt azallagi, f) a létet és bánatot, g) az egylet nevét, I Temesvár kiváló iparosain kívül, a kik az ipari még ne«n vettek. Táv 100 mtr. Elsőnek bronz melynek tagje. 6, A bánatpénz, ha az illető az fejlettségnek immár majms színvonalán állanak
érem. III. Mmja* ugrás* (Nyiltverseny ) Az iram'általa nevezett versenyben részt vett — vissza- " 1----''' 11 —
tetaaéa szerinti, az elugrás 16 cm. magas desz '
káról történik. A verseny LM métar asa ajaasa.,-» . ... .........., ,..
gasságnál kexdőéfV. A deszka távolsága az I bezésnek belye nincsen. H. A verseny az Öreg- ] és fémipari és a bnforípari. A mülakatosság pom
maga- i foríi versenypályán tartaiik meg.
ekt tárház v-u Ica
teletdíj; másodiknak — ha legalább négyen
dalnak — broaz érem. Tét I irt. Btknat f trt álláaái, e) lakását, d) a verseny nemét — mely II Junmmk stmmye. (Zártverseny.) A M. A. C. jre neves, %) s verseny szinett (test, sapka, ÖvJ
vidék iparossága nagpszámban küld tárgyakat adatik, ellenesetben atiszteletdíj alapra* fordít-1 e kiállításra. Különösen két csojiortja lesz igen tátik. 7. A versenybíró határozata elten faieb-, gazdag, vidéken alig yárí meglelő hatású i avas-
éa fémipari és a bsforipari. A mülakatoesl | pás darabokban less bemulafva, hogy pedig Ara-
106 Fegelg áa fürj vadáazaf. A muraszom- don a lakberendezési ipar mily nagy haladást lett
agró mércétől 1J0 méter. Minimatii
ság a 16 cmtr detmka leszámításával _j^^Hj^BI, ^!
cmtr. Ezen alu! nincs díjazás. A kí az á'ugrandó bati vadáss társaság es évi augusztus 1 én Töl- az utóbbi évtizedben, arról tizennégy interiene nádat ugyanegy magasságnál kétszer leüti, eláll, gyesen fogoly* és fürj vadászatot tart; melylyel leend bizonyságot.
Holtverseny esetén a legnagyobb magasságot elért a szárnyasokra a rendszeres vadászatot meg ! Megfelelő tér lett engedve a kiallitásban a ktási-két — esetig Több — versenyső közös megálla- nyitja. Az öeszttjövetsl höJye - íöJgyeaL Molnár j iparnak, mely hazánk délkeleti ^éaaében megle-podáaa irányadó a versenynek, mely magasságról.! csárda, d. u. 1—0 órakor. A hajlók kivételképpen hetös fejlettségnek Örvend és ígsn sok (paládnak
törtenendő folytatáaa tektntetében. Díjak elsőnek 1 nagy vadra is vadászhatnak egyleti ezüst érem, másodiknak — ba legalább! ,, .
hánnan versen réznek — bronz érem. Tét I frtj Bánat í frt, IV. Sü/utés. Eeterbásy dij. (Nyilt-verseny.) Táv 91. 3 mtr. (100 yard/Elsőnekegyleti aaüsterem éa tiazteleldij, másodiknak bronz | érem. A tiszteletdíj csak aa esetben adatik ki, ha
Iparügy.
Az mrmsll klálllláa. A jövő -bó elején megnyílik Aradon, a táv 11, mperceii belül tétetett meg. Tét 3 frt. I melletti szép városban az ml/fiidf
ad kenyeret. Ezt az osztály a kiállítás bizottsága a néptsme érdekében skképen bővítette i kí, hogy tizensgy azobefülkében s különböző nép* 1 viseleti éa lakviszonyokat is bemutatja. Leaa arad* megyei magyar szoba* csanádmegyei tótszoba, békésmegyéi, hunyadmegyeí, torontáli, kraseó-saö> a Maros | réuyi szobák, melyek berendezése ét^ alakjai kö» iHmtiyyar-1 rül csoport dsííat rí ők as illefö nép házipsrának ké-
Bánat 8 frt V. (Jkőlvétxlt eersray. i/ám^rseny.) általáno* kwWtrl**. melyről több lapban szifményei. Ily mértékben az efbnografia a házi-
A versenyző párok sorahuzás utján állitattnak isa^telten volt már említés.
iparral kapcsolatban eddig vidéki kiállításon fel-
ösaae. K-i etlenfelétál hat »volt« (tonchei kap, Arad lelkea közönsége nagy ünnepet ül as idén. ölelve nem volt.B kiáll As egyes párok gyöalesei döntő küzdelem >Uktóber Ö-án leplezi la a tfowhámn térianu szob- \ A gazdasági csarnokban négy gasdssági egyben ssérköanek meg egymással. A foucbok ssá-írát, mely hazai szobrászatunk egyik legnemesebb\ttti az sradí, a békési, a csanádi és a hunyadi mitása a hármas bisottsáfnikTan fentartya. Di- [és legszebb műve lesz. Huszonkét évi óhajtása; mutatják be gazdag rollekciókban az ország leg-jak : elsőnek ézflsf, másodiknak — ha legalább megy a hazat-közönségnek teljesedésbe ez aktus-! áldottabb részének termelését, a II. esoporfbann~
Bujnpki | ssl, mely egyesíteni fogja Aradon az egész or- j nemea érc- éa fém-, valamint a kő- és ssénbá-
| nyáazatnak lesznek gszdag gyűjteményei, a csinos az aradiak ösgaeki- és ízléssel épült erdészeti paviüonban pedig a dél* ha~e távot a kitűzött időn belül tette meg, a clubi vánták kapcsolni a ntunía ünnepével Megakar- vidék erdészetének és fatermelésének vissonyaival ezüstérmet és bajnokjetöltaéget nyer, s reá nézve ták mutatni, bogy bár kegyeletes eaívvei, bftaskén iamerkedhetttnk meg.
második őrzik amaz emlékeket, melyek szabadságharcunk
VI.
négyen mérkőznek — bronz érem. 1 iikrtntny. -Zártverseny.) Táv: 804J> méter t'Jszácof. ® eng mtt.) Idő 2 perc 10 mp. Dtjak: a) győztes, Ezt e rendkívüli
a düh bajnoki szabályai kötelezők; b
As egész terület villamos fénynyel vílágittatik
győzelemért a bajnok jelöltség fentartásával ezpst' gyászos kimenetelével kapcsolatban Arad nevét a s a kiállítási parkban állandóan katonai zenekar
érmet : c) harmadik győzelemért állami arany ér| siwt. serleget és a bajnoki címet nyeri. Ha a táv a kitáaött idő alatt nem tett befutva, ugy es nem bajnoki, hanem eaak egyszerű versenynek tekintetik, elsőnek beérkező ezüst, második — ba leg-alább hárman indulnak — bronz érmet nyer. — VJI, MytmU§. (Zártverseny.) As emelés 24.70 éa 6é klgr vaarodakkaJ páros karral történik, ttfedee versenysőnek II-15 emelést Ml a 84.70 kigratBO* nidttel tenm, a a ffyösie*-81 isend, ki aa 60 kigraaMw rudat lagiAbíasör esselu Holt-eevaaay es«ié|ma a kiaeM> sttlyu mddal döntetik H| klséstam. A karak tamUtéeévelf vagy a li* M há|l«áséval etogüeft smaléssk asm ssAmí-
történei lápjain megörökítik, nem élősködnek áb- íog játszsni. ból a hírből, melyhes ennek a révén jutottak, | A kiállítást as eddigi dispozítiók szerint Baross hanem oda törekszenek, bogy a szorgalmas fenn- Gábor kereekedelemÜgyi mmister süguftztus 2-ikán kajkodás segélyével érdemeljék ki as orsság vá- nyitja meg. Ugyan e napon veszi kezdetét a ke-
roeaí közt ha talán nem is az elsőséget, de pín deoeaetre az első sorba jutást.
Igy jött létre as >tdfőldí ét délmagyárotnági dltai&MH kiáUUái* melynek épületei immár készek s melynek területén most a berendezés nagy munkája foglalkoztat ssázakat és százakat.
A kiállítás regionális: as aradi és temesyári ksreskedelmi és iparkamarák területét, tehát az oreaág azt a részét öleli tel, melyei +Királ)rhágó, a Kőrös folyók, a Tisza vize s délen a Duna ke-
reskedő ifjak országos kongresauss, mig a méhészek országos kösgy ülése aug. 16-én, az ipartaa-fületek kongressusa pedig szeptember 7. éa 8-án less megtartva. Ezeken kívül főbb összejövetel f nagyobbmérvü tömeges kirándulás van tervben.
A kislíftás bizottsága gondoskodott, bogy az odaérkeső idegenek kényelmes és jutányos áthelyezésben részesüljenek. E célból szállásiroda lé- -teaittetett, melynél hatssáz szoba van bejelent va ée nyilvántartva. Aa iroda a pályaudvaron leai.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
£ala 29. szám. (7 lap.)
hol is érkeső idegenek azonnal szállásjegyet-kap-1 balnak. A iakas kérdése tehát senkinek*se okoz- j hat aggodalmat, a ki a közelebbi időben Aradot meglátogatni szándékozik.
Megemlítjük végül, hogy a kiállítással sorsjáték van kapcsolatban, melynek hétezer forint értékű nyereményei közül az első 800 darab arany értéket képvisel. Az M) kros sorsjegyek bizonyáré nagy kelendőségnek fognak örvendeni.
Mindest összevéve, h megnyitásra váró aradi kiállítás egyike lest ama regonialis kiállításoknak, mélyek megtekintése melegen ajánlható mindazoknak, kik közgazdasági törekvéseink időről-időre bematatni szokott eredményei iránt érdeklődnek s kiknek egy szépen fejlődő vidéki nagyvárost olyankor kívánnak megismerni, midőn az ország népe ptt ad egymásnak találkozót.
Közgazdaság.
— A a aratáa Keszthely és vidékén az ara* tás nsgyobbárs befejeztetett, s behordás javában folyik; az eredmény szalmára nézve igen jó, mivel bo Idánk int 18—24 keresztet adott : minőségileg is jó az eredmény csupán a megdűltek fognék selejtes szemet adni. A rozskévék aránylag véve a legnehezebbek, igen szép minőségű magot fognak nyújtani. As árpa is többnyire learatott, kezdik behérdahi, szeme szép. fehér és telt* AT SAbvetések szépen érnek*, jó középszerűeknek jelezhetők. Kapasok általában véve jól gyarapodnak, kukorica csövét hányja.
— Hertés bt hómat Szerbiából. Simiet szerb követ a muit héten nyújtotta at a kttlttgy-ministeriumbsn a sertés behosslra vonatkozó szerbjegyzéket. A jegyzék behatóan fejti ki Szerbia álláspontját és végül a külügyministerium i közbenjárását kéri arra, hogy a magysr kormány vonja vissza rende&tét és addig is, mig a rendelet visszavonatnék, jóakaróbban bánjanak el a sertésbehozatalnál. A jegyzékben szó sincs aj szerbkormánynak ama szándékáról, hogy esetleg a halárzári togja elrendelni Aasztria-Magyaror-j szág ellen.
Szerkesztői üzenetek.
D. J. BndapcKt. Elolvasás alatt vau. Nyélbe Ims tttva, a mmrtUB ranun folytán még kis türelmedet kérjük. A képlatok felett mos! folyik a tárgyalás, a kérdés eldöntése stáa aaraai<-v»-l aisgy. kuralményt* értesítéssel.
J. ér. Tárom válaszodat.' Hol késik as éjji homály- j
K. J. H|>e«l, ^sdrAurat 100. „Cím már a láda- j Aa." N«m talál koaik valami V Rogy vagy ? Ilikor i|«h>lsa adulésre 1
R. V. IBudapoat, Miksa e. A tevéi ia.ég nincs megírva, sok g «dol ad aaaak nyélbeütése, de Jönni fog. Adorján értasttéeét várom.
A HPaeda|e|lal Iseale^' enarkaMtéségéaek* Elment Várom aa értesítést ott vagy itt
„Magyar Háata—aoa/4*, nem jön a lap, kérek Intézkedést. P. tevelemre asm válaasolt, hu ideje van, ismétlen soraim tartalmát.
Se. k. Bpeet, Lajos utea. Meleg kössösetem, kar tárni jóakaratáért, elismerő sorai kidlemeeen hatottak, Saellemi munkásságát kérem.
WL a. Horllaylea. Kiss. vagy meghaltál ? Haragsaol, vagy aiaos időd. A pacsirta 'dallama itt igen kedvee!
O. M. Passoay. Köesöaettel vettem. As igératasép szó. ka megtartjuk, agy : Jó.
á »,Mentők l.apjá"4ink. iliadrat megteltnek mit lehetett, alkart kívánunk. A lapot, kérjük, saját lapunkat küldjük. Üdvözlet.
j T. V. Kéaöri jött, a jövö aaámban használhatjuk fel.
Q. E. Napráifa< Kösaössf. OyakrabUas kereehetne fel kaapn koaérdekö dolgokkal.
lé. Ábrányi Koráéi. Lapzárta stáaérkesett, ]ÜvŐ számban kpslőm, hdvoslet Emilnek és Jóséinak.
V» Soma. Kfeik érkeaett e ssáara ; Jörö »sáiubuu közlöm. Üdvözlet.'
1890. julius hő 2f)-áfl.
Mely árverésnek e 6116/890 se. kiküldést rea« delö végzés folytán a helyszínén, vagyis N.-Ka* njzsán a1 peres lakasán leendő eszközlésére
1800 U «v IuIIum hó 28-lk napjának
délelőtt 0 órája -határidőül kiiüsetik és ahhos a venni szándélp* sók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg t hogy ss érintett ingóságok az árverésen, az 1881, évi LX. t. cz. 107. fi s értelmében a legtöbbet igeröuek becsáron alul is eladatni fognak.
As elárverezendő ingóságok vételára as 188i« évi LXt.es. 108. g ában megállapított feltéte* lek szerint lesz kizetendő.
Kelt Nagy-Kaniaaán 1890-ik évi juliua hó 9, napján.
FÁBIÁN
678 1—1 kir. bírósági végrehajtó,
■Aapüé
Nyilttér.*)
Nrhwarir. weliee aad farbige Neldrs-Ds- j masie voa II. 1.10 bis fi. 7.1Ö p. Meter (18 0sal.) -— versendet roben- und sttickweise portó- aad^aolltrel j
ránt* iZariek."'Miwterum^Smdl'Brieffl "koaten 1lUUkr! 11 Portó. % 666
Felelős szerkesztő: Ck Palotai Ákos.
•) As felelőséget
a rovat has költöttekért nem vállal magára
a saark.
HIRDETÉSEK
bas
6116 azám. 1890.
Árverési hirdetmény.
Alu'irt kiküldött bírósági végrehajtó sz 188 I. évi LX. t. cz. 102. g a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagy-kanizsai kir. járásbíróság 5759,890 számú végzése által Hirschler Ödön s társai javára, Samek J. n.-kanizaai lakos ellen 600 frt atb. töke, s járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag le a felüí fogjalt és 88S frt 50 krra becsült szobabútorok s egyebekből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladainak.
iOOO forintot
adok azon nösak aki as éa
Ragya elleni kenőcsömet
haasaálva a ragyát, ajk(foltokat s napsütést, val*» mint az arra bármely más elcanStó ssiaét el sem veesitj, Kgy tégeljr ára i 1 frt 10 kr.
„ EP1 LATOI RE "
ss areaoa, kézen ée karon JíflFo haj tetyee eltávolítására saolgáló szer.
Oty aaersek föltalálása, mely a kiűat kellemetlen helyek* röl ugy rlpnastitje, hogy as többé ett soka ld ae Jöjjön rég óhajtott vágy volt; da aa addig feltalált ase* rek nem voltak hatásosak. „Faltttnóat" kelt fal tehát as általam feltalált MN mely aem asak eltávolítja a hajat hanem as atáai növést is telj—sn meg akadályozza. s a részben teljes fSlslIséaet vállalhatok* kötolezem magamat trriménjrttTtnság sss~
teben az egéea flseteU össaaget vlaaaaláritasi. gflT" Ára egy kia Üvegnek ft frt. aagy üveg 10 frt ^
leghatásosabb szer u aütfreeeerek ki irtására, egy dobos ára 1.00 kr,
„UradIlii* liu)ft'8i<ÍH/,er a is minute
Mérsg és ft in tartalom nélkll. a kajsak barta vagy ssökt barmel v árnyals festhető vele. A .Jlrselllnzal" festett haj as eredeti hajszíntől miben sem kttlönbtfzlk, Ára egy uagy üvegnek a frt. — Utánvéttel ia kfUdötu.
FINCHEB HÓBFJIT 868 1—4 vagytaaár.
Bécs, |M tírabaa. Babsbsrgergaase 4 sa.
M súiara tatait JürtttíítSrt
FeuMi Mgrrtk rakldrn : Tirtlc J4*9*f fyóf]f*M*r4sin4l] h a „Xagjt Kintófndl" Hutlapesten.
•rtSJ
IX yáV
l A körülbelül húszezer raktárban eladott és mindenütt minden férgek
ellen legjobb szernek bizonyult
|||g|||it"
614
ára ismét leszállitatott.
A falédl palackok oak ZACHEBL J. névvel kell ellátva lenn lök, és Aruk mostantól fogra*
Mh 13 30 kr, SO kr., 1 trt ^Wtg Kapható Nagy-Kanizsán Prealaayer és Deatseh'.Kapható Csáktornyán Strahla testvérek< Kapható Keszthelyen Wttasoh F.
J s Arantk Náthán--- t „ Gráncs „ •, t Sohteifer A.
9 n Marton és Habar és 9 „ Heinrick Mikaaéa n a Osnaann Pál
„ „ 1Q Roaenberg Miksa. , B Göncz öav. gyógvss. „ 9 Márton Mór és
, Atsó-Leadvás Packs Nándor , Csurgón Hafuer Albert Paesáa Scklaiíar M. 0. kereskedésében.
faaiekl Msjf-Iiaissáa Kaasafeld A. 9\ , fllrea és Klein
, Sebvars és Tantor , Nea ée Klein
Psaasibefsr József
Nagy-Kanizsa* vasárnap.
Zala áö. agám. (8 lap.)
1890. íoIíum hő 20-án.
Arany-érem Pécs x888 Félszázad óta kitUn5nek ellsmervé
Dr. Ukalmkl'fél*
659 6-10
Arczkenocs és mim
Ksea k^itmégyak ajánló lévaiét, uokuk félsaiaad óta mindenütt elterjedt világhírük és báaalatox hatásuk képesi. Legbámalatoeahb afkarrel haaaaáltataak bibirea, aepló éa májfoltok, forróság rag/ fagy által keletkeaeft pirosság a a bór minden tiastáüasaága ellen. Kgy nagy tégaly ára 70 kr, egy kia tégely tó kr. Egy nagy üveg aoadóvta I frt. egy kia ttvag 50 kr.
Jol iessan té-Pud er
fiabér. róaaa vagy sárgás.) Kiváló Inomaágn miatt legjobban ajánlhat" . aa aretbOr aek kellemes «aiat ad ée láthatatlanul > tapad. Egy nagy
dnboa ára 80 kr., egjr kin dobna 50 kr 41 Kapható Molnár Lipót gyógyaaerwnnél. mint késsitiméi Kassán. Nagy-K sataaaa, Mértan éa Habar ksreekedóeébca ■
/OOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TBbb arany*, ralist* 6s bronxéremmel, valamint itfsiokok* ___levelekkel kltBntftya,
t vegfestmény-utánzatok.
(Diaphoniák.) 6«»8_»
Esek teljesen pótolják ax üvegiestmény.t, több mint 800 különféle kép éa alapmin-tásstot, párkááátokst, sarkokat és roxattákat stb.mind tartóa ás valódi szinü, szolgáltat •
SCHIFFER VILMOS FIA
üveg, lámpa tükör és poroellánsdény üzlete Nagy-Kanizsán, hol a képek meg ia tekinthetők.
Ezen pompás uianxatok a fentebb említett, ó- német, vallásos éa más genrebftl egyes levelekből állanak, mplyeket a használati utasítás mellett bármily lapra, skár-milyen usgyságu legyén aa, könnyen éa tartóaan illeszthetni, a melyek legkülönbfélébb összeállításuk által a leggyönyörűbb ebiek diazilépőket axolgáltatják. A diaphoniák alkalmazhatók kdt ablakaxem közé függő ernyő gyanánt, a a axép diaxitéaeken kívül Verandákon atb. felragasztva teljea védelmet nyújtanak a napsugarak ellen, llloatrált ka talógua I márka.
Képviselő: Nmjif'KaiiUtdra $ annak vidékén nézve : JtahlfTe* Vtfssse fis Üveg lámpa-, tükör* éa poreellánedény üxlet Nagy-Ksnizsán, hol a képek meg ia lek in thelök!
ok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*xxxxxxxxx>
ÜL
Él lieiiM
. A* egSeaeég lantartására, aa életnedvek a enpak folytán a vérnek (balhésára ée tlsftta állapotban való fente r fiúéra ée a Jó uaéeatéa elCaegitémre a legjobb a legbethalóaabb eaer a már le iidudeiiOtt isme reies éa kedvelt • - .:.
életbalzsam Dr. ROSA-tól.
»t>'batiaea « legjobb a-leggyOgyhatisosb gyógyfüvekből a Icggondoaabban van kéeatlve • áStlalaea miudfu emésstéei bajok,' gyom< rgúrea, étvigyhlány, ásvány na felbfitngés, vértóluiáa, aranyeréé bajak atb. atb. ellen tetyass* katbatósnsk bfconyul. ily kilüi.ő batáeai aOveikexUbaa caea éietbalaaan agy bsblsonynlt, megbiaható báaisierévé lett a aépMk. Ara egy nagy Üveggel 1# frt, kis ÜVOggel 50 kr. Sliamerő Iratok ezrei bárkinek bstekintés végett rendelkaaéere állnak.
óvás' Mamidláepk elkerülése végett, mindenkit figyelmeztetek, bogy aa egvedAl áltálam as eradaU utasítás szerint késsitett „Dr. ROSA-tÓlö élstoal-mtnden üvegesekbe kik botokba van 'csomagol ve, melynek hoeaaoldalaéií
[„Dr. KOSA életbalznama e „fekete eaaboau oalmzett gyógyszertárbél. FBAGNEK B. Prága 205- Ili." német, cseh, magyar éa traoeala 'nyelves olvasbátó, aaelee felein pedig aa ide nyomott védjegy látható.
Dr. B08A életbalzaama valódian kapható oaak a kéaxitö
FEüGITEE 33.
m*K.y föraktArában, gyógyszertár a „fekete sashoz" Prágában 20ft—IXX vS BUDAPESTEK TÖrÖk József ur gyúgyaaeréesnel, Király-utcaa IS. aa. Bndal Emil nr váró-'l gyógysaertárebsn a Váreabáa-téran.
Aa onnirák-Micyar monaretilu minden nagyobb yyégyisfrtárábss iss raktár
581 tíV^B
i mnii í'Í'" * llrfl'lf lií
= -H Ha a*| 3 il5 2Sí 021«a a - S áltssglvi; flj
-a lal«a rali^rtS'
'A h&io^L-SÍ11*-S 2 d to S MB-3*§ 5$ 3"p
f uM'liflilir.í
•S S tálSll II a S 5 Í
C4d 1112151 6-0 5 « 8 S< 2 a S £ i® » f 3 >:1 v
I c JIls "lj g .llfit
.s „ ff -- -ZSB.
síi
-ári
itt
*t
•aca eielbalaaaiuból.
„pragat
Ugyanott kapható;
általános házi-kenőcs"
tóbb eaer hálaavliatkoiaOaJ elismert blztOS gyógySZST mindenféle gynlsdáaok, sebek és geuyedéeek ellen. Kacn kenőcs Uatoe eredménynyel biuzuáijmió a iifil efblö gynladáaéitál, a tej tqapedéet'oél e aa emlő iMgkemény edéaéoél ariléskor, k*U vénynél, vér daganatoknál, genyee fakadókoknál, pokolvaruál, kórómgyók-aél, u ugyoeveaett kóróafeféregnél, c kcményedéseknél. felpraadáaokaál fnirigydaganatoknál, aalrdaganatok* nál, érseaetien tagoknál etk. Ubdeii gyuladást, daganatot, elkeméoyedést, leliufladást a legrövidebb ióó alaU ahávolit; a akul már ganyedée mntatkoilk, ott a daganatot legrövidebb Idő alatt 0J<i*i< m nélkül fel-aaUJa, kiéreti éa kigyógyítja.
IT Kapható 26 és 35 krajezáros szslanoaákben.
Aii Mintán a prágai általános hátikenSetót eoksaer ntánoasss, uluulc.. wVaS 1 kit Agyelmesistsk, hngy ss eredeti utaaitáa sseifnt eaak nálam lese kéesitve,' a esak akkor valódi, ha a sárga eieasaelenese, melybe töltetik, vfirfie bessnálati utaaítás«»kba (melytk • nyelven nyomvák) ée kék karttaba, melyen aa Ide nyomott yeiUegy lat bét o — burkolva van,
HALLÁ1I BALZSAM a legbebieonyultabb, stámtalan próbatét ál tal legbistosabbtiA alianart sser a ueháaballáa klgyógyitáaaia a -aa egéeaen «dves>tett Wlási tebetaég viaasanycréaéra Egy ttvig ára I frt
Hofherr és Schrantz,
Illíria Ílllíiilfi^gf •■íf'íi.rl «
6i. sí^Iíps t l-ai
8


BUDAPEST, ¥..Yaczi-körot 76.
• t I *
LaAaM__^ ^^IKMPS^ÍW
[^Byfi flfíWl' —ÜB^mKI
i i» ■ ■ - MIMiiirse» i i
---3
SL •
ta
q a lö
u 18
a|áaJják áltaiaií^an a Irgtobtawk nismett Itgnjabb ^ 6 és 4 lóerejü vrréléraea readsaer szakad.
gőzciiéplőkésasletei ket,
tavabb* |' „ 1 4 lécreja szsbsdslm. pánczélszeges gözcséplökéazleteiket, aa.akivei a ieg|akb a.r%n6g^kn „Klrálf-OrMI41 és DHII«f egyetemee
tcsél ffaftsl ekéklltf valammt mtadea egyéb gsxdasági gépeket és eazközöket jiatányos "árak taelleiL . Képes árjegyzékek ingyen és bérmentve
Nyomatot! Fiaehal Fülöp laptnlajdonoaaál Nafy-KanMaánTl 890.
M ^ úri
§ Jx
- -é 5Ü J5 1 =>< " g JBX
ii 0 S 2 A St> V
O
a, A
- 2 o
-Ss x
; í O
ís 9
30. szám.
Nagy-Kantesa. Í890. juliu? 27-én.
XVII. évfolyam.
IwrkmtiiH Fiae! el FiHVp kö»Yvki»xGaktdése
Ide inttxoniis • lap imUmű rtmin mutkoxi mindira köxtamtajr.
Btmíntcttcn levelok caak iimort ka-zekMI fogadtatnak at
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
Bla«éklveUli
Vin*tifaHHc*a 11; aaáa KMtal ftMy fcásrvkaraafcsdta.
ElórlZSTtSI Arak;
Ifi im . . , , 6 Irt — kr.
Pitém .....« , 80 .
K«iy«lítr» . . . . I , M .
Illnl.Wk jnUayoMB aaáaritlalaak. ■jrllttér patlUora 10 túr.
Ktairatok viasza in klUataak
A Nagy-Kanizsai- te Délzalai takarékpénztárak te a Hunkogycaület hivatalos kflfktnye EiMx»u»k, valamint i HM«M»
— ' vonatkozók Flaobal Vtláb tuiá/v.
. hulattanuk.
Heg|«l«*ik Sm;>KanlHftn helfnklot effiirri vuAriap.
Margit főhercegnő
lapunk airrkrailtjfbei
Hogy a fejedelmi ssrj, József főberce günk leánya, Margit főhercegnő, a jelenlegi Turn Taxis hercegné, mily odaadással csügg hazáokim, » mily jól emk mái a ™«gyar| nemzer ragaszkodása fenséges családjához, fényesen igazolja az alábbi levél, melyet a főhercegnő megbízásából annak Magyarországról magával vitt udvarhölgye lapunk szerkesztőjéhez intézett Franeenabadból, a lapunkban megjelent „Üdv a boldog párnak* feliratú cikk vétele ntán.
A levél cinné: -
Tdrintcies ''torba Palota* Alcos kílz- és vált'' ügyvéd, szerkesztő urnák Nagy-Kanizsán Zalamegye.
A levél tartalma ez:
Franzensbad, ttí'JO. KH/22-ín.
Tisztelt'Ügyvéd Ur!
■ (I császári ée királyi fensége, Margit főhercegnő, Thum Taxin hercegné nevében fogottja legőszintébb köszönetemet a küldött lapért, melyben fi császári Jentége örömmel tapasztalta azon mély és őszinte ragaszkodást, melyben magas'cttiládfa szeretett hazájában
oly ^határtalanul részesül. _
Tisztelettel " .
Sztáraij Margit grófnő.
A: illám hévméröje.
I tiszta erkölcs* — mit mi is készséggel ismerünk be; azért az állam fejlődésére, Rég tudva van az, hogy mióta államok fe,virág02Mr(l fe|t^|enü| rMldwett
keletkeztek, mmdenkoFa pénsügy volt j pélltvi,Ionyok „ttkaéfeeek.
hévmérő, melyből a. állam virágzáaára, j Af A,Un,h4ltarUU e|{yen)lu|yA„»k lagki-
vagy hanyatlására. a mathemat.ka. kétezerI b]) mérvben vu]ó megIiVtriill) M &|km
pontosságával lehetett követ- ;gépMelben oly M%\ieiM, melybft
keztetni. ' . L jrt„|rttHzorll mondata teljesül: ,-.
Rendezett pénzügyi viszonyok feltétlenül |edí, g rabigábn görnyed.«
maguk után vonják az állam rendezett ví- Nem ke„ meMM keresnünk a példát !
ázonyait, ellenBen a pénzügyi zavarok egy- j aajAt állami háztartásunk egyensúlya ia
máaután fosztják még az államot tevékeny-i meg volt c^fc m£g egy évtizeddel ezelőtt
ségétől, ruganyos*Agától, haladásától s végre js ing»tva, s mi volt ennek folyománya ?
Önállóságától. Az, hogy a külföldi piacon hitelünk csök-
A mily szerepet játázik a pénügyi bely •, kent, majd annyira alászállott, hogy min-
zet egyes családoknál, ép oly szerepe vsn d«n órában attól kellett félnünk, hogy tel-
anuak az államháztartásában is; s ha va-J iesen elvész bitelünk.
lamely család jólétét, megelégedetuégét | JgMi ■ ezt a réazrehajlatlan történet is
vizsgáljuk, kétségkivül fel fogj uk találni | ijf fogja ismerni mindenkor, hogy állam-
| annál a pénzügyek rendezettségét, ép igy j háztartásunk zavarának, nem a mi saját
sz államoknál is, hol az állam erősödését.1 rossz gazdálkodásunk volt oka. Eatkülbe-
j kUlbefolyását érvényesülni tapaszul juk, ott iolyás idézte aló, saját erőnkre hagyatva,
! a financiális ügyek teljes rendezettségét tn-1 magunknak kellett küldenünk, bogy a be-
Jláljuk meg; mig ellenben, ha valamely Ifolyást eltávolítva, állsmháieUrtásunkbsn a
[ állam Ugy bal fejlődésében gátolva van, kül meglazult egyensúlyt ismét helyre állít-
i befolyása hanyatlik vagy éppen semmivé hassuk.
i lesz, és csak pénzügyi rendezetlen helyzeté-
ből fejthető meg az azt előidézett ok.
Az őstörténetem idejétől kórunkig, • nem fvolt s nem lesz nemzet uem létezett állam, mely ne ismerte volna be a fentebb I mondottakat, mert, ha a költő szerint:
És a nemzet kitartó volt.
Yesérférfiai Plató—Solon bölcsességével fogtak hozzá a sisiffusi munkához s nem került bele két évtiaed, nemcsak hogy viasza lett állítva a megzavart egyensúlyt, hanem pénzügyi holyzetünk Európa ree-
„Minden országnak támasza, talpköve aipectusát külté fel.
A „ZALA" tárcája.
Balatonvidéki népdalok, i.
Ragyog, csillog a Balaton, Ragyog • szemed galambom ... Milyen süt a nap a rizre A te szemed a lelkemre!
Ha iín lennék a Balaton
meg lennél a Badaceon Ellátnálak kii hajakkal, Kalárissal, gyöngyhabokkal .....
Vagy ha én a hegy lehetnék, Ét te innád hegyem letét; Tudom akkor minden cseppje ('tikkal lenne- fűszerezte ;
Tthany orma nishangot ád Hitlen kedves ttok reád . . / Vitzémngaslad mrdmemet. Mégis elhagytál engemet.' ^
Tihany sziget
énedül áll Tűéit tan a lábainál... Ha téged ugy őUnéUkt Tudom ha/f ehnerimMek!
TI'BOL r VICTOM.
Leonora.
(fanét/.). — 1 „Zala" aradaU tárcája. — —.--(MjtaMt)
Irts: Ci. Palotai Ákos.
Két hónapig misem zavarta nfeg í kastély csendéi: egy szép tavaszi napon azonban vendég érkezeti a kastélyba. Hosszú talárba öltözött lérfi emelte meg begyes süvegét az urnö előtt, midőn a kastély termébe belépve annak tul.jdó nosnöje fogadta.
— Hozta az ég mester. Honnan, hoanaa ?
— Egyenesen közős hazánkból nagyságos asz-szonyoai: a vágy, bogy Olaszországot, *elye! ifja koromban annyira szerettem, még egyszer megláthassam, sarkalt, bogy a nagy utat megtegyem, s hogy nsgyságtokat még egyszer láthassam, kik mióta elhagyják basánkat, még csak pár sorban sem értesfölték házuk egykori jó
I barátját.
— Téved mester, bisz aat, hogy iU lakom, [megírtam önnek, külöben bogy is talált volna [tel.
I — Az igaz asszonyom, hogy hollétét kegyeskedett velem tudatni, de semmi további ért esi Kést oem vettem.
As nraö egyet sóhajtott, de nem (eleit.
A leányok léplek a szobába. A két gyermek, i mintha rég nem látott jő barát érkezeit volna, latéba futottak, s egyszerre kiáltották:
— Magnesius mester, kedves jé tanilónk, ön litf van nálunk ?
— I<en kisasszonyok, eljöttem megnésai. mint | vannak az én egykori tanítványaim.
— Miért nevezi ön a gyermekeket kisasszonyoknak, hisz as 9n tanítványai voltak eddig, a
| mindig csak nevükön szólította, s ha no tovább is körünkben akar maradni, ismét folytathatja a gyermekek tovább képzését, s mint tanítványait ismét csak nevükön fogja szólítani, fejtegeté aa -nrnő.
— Köszönöm a bizalmat te megtiszteltet nagyságos asszonyom, iU tartózkodásom ideje
I bizonytalan, terjedhet aa bár mily hosszú időre, | mert Budán állásomról lemondtam s ba nagyságod a Leonora te Valéria- tovább képzését ! csekély erőmre bízni akarja, szívesen foglalkozom a leányokkal, ba ök is ugy akarják.
— Oh igen, mi tanulni fogunk, kiáltott fel I egyszerre mindkét leány.
Magnesius mester a kastélyban maradt. Megkezdte a Magyarországon léiben szakadt tanítást, s s két gyermek ragaszkodása nem csak hogy nem lazult, de még növekedett as astronoasua iránt, ki esténként az úrnőnek felolvasott, vele társalgott, s napról-napra nélkülözhetetlenebbé tette magat előtte.
A csillagász soha sem hagyta el a kastélyt, csupán minden hónap elsején bement a városba as alatt as örv alatt, bogy bevásárol egyet-miat; pedig az alattoasos mester csak a postám meat, hol mindig e cim alatt: Dr Péternek Budán (Ma-
Nagy-Kaním, yasámap.
Za!a> 30. szám. (2 lap.)
8 a é 1 Kálmán megkezdte, 8 a a p á r y I most as fgysser csak a caelédrendtsrtáa ügyét folytatta, T i a a a bevégezte, * a jelenlegi ~ illítve a oséléd'ügy wabálylyál leetti'ö ren-pénzügy miniszter Wekerle betetőzte azt •ürgősségét óhajtjuk jelezni
az épületet, melynek neve: állami háa tartás.
Vagy kételkedik valaki azon, hogy ál lamháatartáaank rendezve van ?
A cselédségilgyo városunkban nem a legjob' ban állj nem csak azun okból nem, mivel talán a cselédtörvény oly törvény lenne, mely a esőléd és gazda közötti viszonyokat nem helyesen szabályozná, vagy tán mert a lupitányiág Tekintsen a világ börzére. Nézze meg I kUebb «°ndj* " nagyobb lenne, mind a cselé I-
aa államok hévmérőjét, a pénzügyi íllano-N fBlötti ellertőraée, «igor éa rend,
. . . . , , „, . hanem azért, mivel a gazdák nem tartiák be
tokát a azonnal meg lesz győződve., hogy •__. . . _. ... , .
^ 9J szigorúan a torvény szabályait, a kunyvtikct a
Magyarország pénatlgyei rendezve vannak.
, Hazánk, tekintélyben nyert, a világ előtt;
a világ piacon él van ismerve a magyar váfiyt nem is adnak, eűt azokat, ha beszegődnek
papíroknak egyeojogosultsága bármely más j nyilvántartás végett be sem jelentik, - igy a
Állam értékpapírjaival. A- magy.r állampa-kaPítÍ,ly,Íg "? .ellfníri»l;e,i-| ,
. . , • .i, ta ez azután minden bajnak szilld oka lesz.
pírok al-pari árfolyamot mutatnak a világ L am Mm je)e||tik u< íirdi valgk1? einp4n
pénzpiacán. Papírjaink egy harmadrészszel lg4rt( mert arM MB kötelezek, mert arra nincs emelkedtek kibocsájtáai értékük felelt; mi szabályrendelet, nincs bUntetés 1 Óhajtandó lenne nem jelent mást, mint hogy a világ piac ba a caelédrendtartás. amely szerint a cseléd •lismerte.liogy a magyar állam háztartásai4* kütótti P« - á hatóság eiau lefolyj teljesen rendezve van, az előtt a világ hí- ~ «Wlyo.va lennerW* még óhajtom Hogy
minliaithek tekintetében könyelmüen kezelik, cselédjeiknek pedig rendes elbocsdjlási bizonyit-
telnek meg kell nyílnia.
a lejelentés, az elbocsájlás ée félfogadásra kfotle-zSué télesték ugy a gazdára, mint a cuoledrp,
Mig eaelótt pár évtizeddel, a msgyar ér-! mert bírság nélkül puszta szóra azt kerenttl>
tékpapirok (él áron aem voltak értékesít- vinni lehetetlen. ^J
lietők, ma névértékükön (elül egy harmad- És mi mind ennek a következménye. KlőazÖr'
részszel sűrű kereslet tárgyát képezik. Ez I bo*y adandó esetekken a cseléd miniegy próba-
azt jelenti, hogy az állam hévmérője ugyan • ^f* ^^a. - két hét mulvt is elbocs^
, ,, , tátik anélkül, hogy gazdája beielentve enne,
csak felszökött. bJ,b.. 1 ,,.!. ,,,..'
. s a cseléd ott hagyhatja gazdáját, pedig Hnjig
Ei bizunk a jelenlegi kormánybán, «j ienne köteles kitartaui: az az per, és ások ennek elnOke által tett azon kijelentésben, nem fizetés.
hogy az államháztartást megzavartatni nem] A kapitány pedig a nyilvántartásban akad
fogja soha engedni, a mert' bizunk abban, el> mert a 2 "3 ív'g '» egy"" véletlen
biztos kilátásunk van, hogy MHgyaror- beÍ*leűtett 8"dijAnál »«repel folyton.
... ... ... , , .„, , , I Es igy azután, ki? hol í hova V és'merre
aaág állami hévmérőie sohasem fog többé . _„ , . , ,_,
6 ment vagy Kanizsán helyben van-e V nem tudja
lejebb szállani, hanem csak emelkedni fel |ienkii még maga a kötény se, hacsak házról-felé, hogy jelezze a világnak, miszerint ál i házra nem járnak keresni.
lamháztartásunk teljesen rendezve van ! E' dolgon segíteni a legtöbb ideje.
... . . i. Ajásljnk azért:
______1 l-azöra jogibi/ottság sxerkeszazen egy szabály -
- •, « - _ ,, _ | rendeletet, a melyben a cseléd iierrendtartáira
CselédŰgyÜnJLÜ02. j hozzon kimerítő szabályokat, nehogy a kapi-
A napokban olvastak, hogy a városi jképví- Jtányság előtt a jó anyagi törvény meghaljon a aelőtestületből alakulni szokott Bizottságok i - a rossz tárgyalási szabályok halálos döféaei alatt, színi és a jogi bizottság megalakult. Nem akar- 2 szór szabályoztsssék a záróra Ugye — illetve jnk jelen alkalommal a jogi bizottság figyelmét a kapuzárás, s ellenőriztessék a cseléd, s btln-lelhivni mindama hiányzó szabályrendeletekre, I tetései szigorúan szolgálati könyvébe bevezette -& melyeket már minden város összegyűjtött, | senek.
____1890. Julius hő 87-én.
8 szor szeretessék egy cseléd bejelentési és nyilvántartási hivatal, amelynél minden cseléd feltogadása és elbocsájtási napja 2I> frt birság terhe mellett a gazda által bejelentendő s a cseléd könyvébe hivatalosan bejegyzendő- lenne.
K rendszer mellett nemcsak as erkölcstelenségnek vettetik gát, de a gazda érdekeinek megóvása mellett - a közérdek és magánérdek J is nyerni fog.
A Tekintetei városi elöljárók figyelmét ia fölhívjuk, miszerint es ügyben mielőbb tegyen lépéseket, vissgálja meg inoBluni caelédrendase-rltnk és nyilvántartásunk hiányalt és ba ugy tapasztalná, hogy. az tovább ily elhanyagolt állapotban aem maradhat, tegye meg legalább is ss irányiadé intézkedéseket, hogy a bejelentések kötelezőkké télessenek, s" a kapitányság ellett-üríthette minden alkalommal, hogy u minSeilée, a stegSdéti tartam vagy pribaidt bevezetve van, a szolgálati idő nincs-e megszakítva és a csavargás, éjjelesés, kórházban, bttnben találtak ea ájlapota is a szolgálati könyvből kitetsző la-
Igy a gMda tájékozva lssx cselédje télül, a cseléd jó bizonyítványa mellett biztos éa jó helyre talál, a kapitányság pedig egy iktató vagy tnntátó könyv alapján könnyen ellenőrsi v esselek rossz vsgy erkölcstelen magsvissletét.
Turkat Lajos.
A műveltséggel való szédelgés.
Verulami Baco, a gyenge jellemű, de nagy eszű lord kancellártól származik az a mondás, hogy a tudomány, a műveltség, hátalom. 0, a ki a tudományt, a pustta hit és euctorkáa nyűgétől ielszabadítá és minden tudást a tapasztalatra utalá, önmagában érezte legjoliban a tudomány hatalmát; érezte, bogy ha a tapasa-lalatból indul ki minden búvárkodás, minden kutatás, ugy az emberi elme ki fogja találni 'mindazon törvényeket, melyek alá minden természeti ittnemény és erő foglalható éa aejtetta, bogy az ember ezen erőket hatalmába togja ejteni, kényszeríteni fogja őket arra, hogy akaratának engedelmeskedjenek. — Innen az ő mon-dáaa,. bogy a tudomány hatalom.
Hatalomnak bizonyult az főleg a XIX században, amikor as emberi ellnének sikerült a megiamert természeti erőket öntudatoaan, célzatosan felhasználnia, a midőn a gői éa elektromosság fegyvereivel valóságos hóditó hadjáratot visel a termésset ellen & ast kényszeríti, hogy az emberiéégnek szolgáljon. De a. társa-dalom bizonyos rétegei jünT bírnak annak élénk tudatával, hogy a tudomány hatalom, nem asért művelődjek, hogy aa emberiségnek használja*
gyaromág) egy levelet adott fel. Mi voli a levélben, mi czélja volt Magnesiusnak, azi senki sem tndná megmondani; annyi azonban bizonyos, hogy a csillagász mindeni eikövei.ett bogy sz ur-hő teljen, féli étlen bizalmát kiérdemelje a ma-gánnk megszerezze.
Aa nrnO jólelkfisége, vagy a mester alattomos iuzeigO modora volt-e sz ok, meg nem határoz-' ha'jak, de lény, hogy alig telt el félév, Mágnestűs as urnö legbizalmasabb embere, nélkülözhetetlen titkárja s mindenese -voli, ki nemcsak a leányok tanitáaáva! foglalkozott, hanem a báz llgyeít ia vasette az -ornO rendeletei Szerint, Magnesiua tökéletesen célját érte; az snyánál - nélkülözhet len voíi, a leányok rajoagtak a tudo-taányoa emberért a bár már évek multak el, ■ióta Magnesiua a kastélyban volt, s bár a két leány teljesen kifejlődőit nagy leánynyá lati, nem közeledvén senki hozzájuk, nyugodtan hallgatták a fanét előadásait, neorzavarvs szivük nyugalmát semmi érzés.
igy lelt al öt év. Magnesius szobájába 'lépve •■te kezeit dörzsölte, s megelégedetten szólt magikos : — jól mégy minden,- sikerülni fog. Péter ■*g less velem elégedve. "
Hál év aMrtlt aa örök semmiség űrébe.
A kssiély parkfában volt air nem állott ina-gányossn, másik sneikedett saeliettt, melynek Mpta; Ispján a asavak voltak olvaákatók: ,A íéfjobh aayáaak árva laiafal.*
A ks>tély urnüje ott aludta örök álmát szerétét! férje mellett, a a kettős sirt a kél leány ápolta.
Nem volt kinos a megvalá*. Az anya aggodalom nélkül hagyts ei leányait, mert hiszen gondnokukká végrendeletileg Magnesiut mea'er.'ieite; .jobb kezekbe nem tehette volna le gyermekei jö-1 vöjét, mint annak az ömet'en jó bsrátnak kezeibe, ki oly odaadással lanfto'ta a gyermekeket; — igy gondolta a szegény anya. Pedig ha tudta | volna, mily alattomos lénynek adta át gyermekei |jövőj*t, bizonyosan nem hunyta volna le oly I nyugodtan szemei', nem halt volna meg oly nyugalommal. ^ ~~ r •
Leonora és Vsleria a legnagyobb előszeretet-tel csüggtek az aitronomiáni melyet az öreg : mester oly érdekfeszítően tudott előadni, annak titkait oly meglepően fejtegette, hogy a leányok I elmerfilTe hallgatták ; de Magnesius más irány ban ia képezte a leányokat. Vallásos érzelmeiket ápolta oly módon, hogy a két leány rajongóvá | lett, még'inielött maguk ia észrevették volna. A szűz anya iránti tisztelet ugy áthatolta keblüket, a Megváltó imádáss oly n«pi szükségükké váll, | bogy midőn Magnesiua azt teregette előttük, hogy mily boldogok ások, kik a Megváltó menyasszonyaivá lehetnek, s mint zárdastüzek a szűz anya leányaivá válhatnak, Leonora és Valéria önkén-ideoM oly vágyat éreztek, mely a zárdába ve-zette Okét s ka Magnesius asámitáaában nem fog |
calodni, biztosra vehette; hogy a két leány nem hó karit leiveszi a sárdaszüzek látyolát.
De Magnesius tervezett, a gro^végezett', mond • batnök mi a ezzel rövideu be is fejgzIieinOk be-szélyünkei. Ainde olvasóink kétség kívül tudni ohsjiják, mivolt tíz, mit a gról végezeit, ki Volt az a gról, a ki 'tégezeii s igy el kell mondanunk, mi történt, ne hogy csonka legyen elbeszélésünk.
Leonora és Valéria a kiisui.y teraazán ültek, mindketten hímezlek s as öreg Magnesius egy nagy astronomiai könyvel forgatott.
A park túlsó végében lódobogás halatszott, a leányok ods lekinteliek a rémülve ugrottak fal.
A park túlsó végeben Magnesius, mióta ö kezelte a kastélyl, egy majort épített, melybeo a ásol-gaazemé yzet is lakott. E major mellett lovagolt egy férfi, lova megbokrosodott és vad futásában agy fatömbén megbotolva elbukott, maga alá nyomva lovagját.
E pillanat volt az, melyben a két leány figyelme felébredt. A majorból a uolgák kirohantak, kiszabadították a lovagot kellemetlen helyzetéből, de a lovat, mely esés folytán lábát törte, lalállitani képtelenek voltak. A lovag erös súrlódási szenvedett arcán, s oldalbordái benyomultak a ló terhe alatt.
A szolgák hordágyat rögtönöllek, rátették a sérült idegent s bevitték a kastélyba.
(V*»« kCvstksaik.)
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
nak; vagy erkölcseikben, érzelmeikben javuljanak, nemesbekké legyenek, hanem azért, bogy képzettségükkel tetszeleghessenek, tüntethessenek. Senki sem kérdi köztük, mi vagyok én ? hanoin minek fognak engem tekinteni az emberek. ha a divatot ismereteket magamnak el fogom saiititani.
Pedig as a pincér, aki idegen nyelveket tanul oly célból, hogy más. idegen Országban megkereshesse kenyerét, az iparos, a ki rajK.iT-gat készítményének díszesebb kiállithatása céljából. a cigány, a ki vonójával gyakorolgat ja as uj zenedarabokat, céliával még mindig sokkal magasabb fokon 411, mint a mi franciául parliroző. a zongorán klimpereső és az'ecsettel mázoló divatközönségünk.
A mi állami és társadalmi rendszerünk nem engedi többé meg, hogy egész társadalmi oss-tályok csupán szépészeti indokokból művelőd jenek.
A régi görögök városai, államai a rabszolgaságon alapultak. A szegény rabszolgák dolgoztak. a szabad polgárok pedig a mázsának vagy a henyélésnek éltek. Azon foglalkozást, mely kenyeret hozott vagy hasznot, hajtott, megvetettek, mert azt szolgainak, fanatikusnak tartották.
Mai napság megfordított rendszer van. Ma már aaért tnűvelf'düifk. hggy érzelmeinkben, erkölcseinkben nemesedjünk, hogy tudományunkkal mentül több embernek használjunk, de viszont, bogy önmagunkon is segítsünk, hogy megélhetésre, társadalmi állásra, hatalomra tegyünk szert.
De mindazon képzés, melyben gyermekeinket részesítjük, oly ok- és célból, hogy a drága áron szerzett műveltséggel tetszeleghessenek, hogy assal nagy képűsködést űzhessenek és el-J hitessék azt. miszerint a kicsi francia nyelv tudással, a bánális zenéléssel és tájkép mázó lássál a társadalom elismerésébe és becsülésére jogot formálhatnak, ama művelődés értéke még alscsonyabb tokon áll, mint a bapatikus foglalkozás és a kenyér könnyebb elérhetése jából. űzött kontár tudákoaság.
Zaja .Hü. szám. (8 lap.)
1899. julius hó 27-én.
ramnnak politikai része immár elegendőképen I nsmüvét Is, melyet es ünnepre irt. Mindezt most keresztül vsn vive, felszólítja a kormányt, hogy állapította meg as llnnsp rendezésére kiküldött
haladéktalanul létesítsen fontos reformokat a gazdásági haladás érdekében. A radikális párt központi bizottsága köteles! magát továbbá, hogy "Sazafiaá egyesületek alakítása által oda fog hatni, hogy a szerbiai nép szükségelt iparcikkeit csupán a belföldi ipar utján szerezze he.
London, A nemzetközi békebiróságok behozatalát célzó kongwsus elé határozati ja-vaslatott terjesztettek oly szerződések köti se iránt, melyekben a nemzetek köveznék magukat, hogy « netalán felmerülő differenciákat választott bíróság elé. terjesztik. Barth és Brömel német képviselők pótinditványokat tettek.
Előfizetési felhívás.
A .Zala* politikai hetilap a XVII ik év folyam második felébe lépett. As irány melyben a lap eddig vezetve volt, helyesnek igazoltatott a tisztelt olvasó kOsOnség I ^Ijk^stni"liutmí által; legalább est kell következtetnünk' az eddig tapasztalt rokonszenvét) fogadta tásból.
biiotiság, melyen llíiili Károly főpolgármsstsr elftököft. A végrehajtó bizottság elnöke, Usrlócy Károly elpolgármestsr jeleslstts be ss ünnepélt részletes pragrsmmját. Bemutatták egyúttal s lő« város üdvözlöfslirstaii is, melyeket a főváros a lelséges szülőkhöz és s má*kspárhoz Intés.
— HaavMaégl aaaaale. A székesfehérvári honvédségi kerület paranosnoks Andriuy vezérőrnagy e hó Síé én városunkba érkezett Itt a honvédségi laktanyában szsmlét tartott s honvédség fslstt, s délbsn s bonvéd tlssiiksrral együtt ebédelt. Másnap a szemle szsbsdban, gyakorlattal egybekapcsolva lett megtartva. A kerületi parancsnok teljes megelégedését nyilvánítóig a szemle alkaljnávnl ispasziáTtak felélt, s a tisztikar kíséretében kiment sz indóháshos, s elhsgyts városunkat.
— A bstinns. Hiába, a tizenkilencedik saá->sd lelvllágosoduUaágának sem sikerült még a köznép között élő, babonát teljesen száműzni.
másik után keresi tsl buosu I járásával, hol a Szűz Máriái hiszi létszai. Csak s napokban temstletstt be ss illstö szolgabíró
3
V
Külföld.
,, . , ,, . , , egy ily szent kutat, s must isméi l'ogány-Szsnt-
'rónyt /ovábhra ■■ megtartja lapunk, ,,éUf ^ k„,jál(0. XütUftöl » bábontvál ' '
TÍA * f roko,l»Mnv«t| altéit nép, tno.l, midőn s l.gssorgoubb munka-
ideje van, százával és százával keresi lel s kut-| ban lévő Isten snyát. As Iharosberényl rom. kath. lelkész hssztalsn prédikálta ki, hogy az egéss szentkút historis semmi sgyéb mint babonás hit,, a nép nem hallgat, hanem siet látni a kút »lzá* -ben székelő égi anyát; kiről az a hír terjedi el, hogy csak s tiszta nők láthatják. Ebből a belliit hől azután nem egy két oly esel lordul elő, bogy -a férj — nejét, ki a szűk snyát nem látls meg | a szent kut vizében, — gyanúba fogja, hogy hü-leien asszony, s kézzel loghalólag tudatja vele hűtlensége leletei neheztelését. Ideje volna, ezt a szent kutat is behányatni, mielőtt több. s nagyobb kellemetlenségeket idézhetne elő. | — Hirtelen halál. Dientr Fülöp asztalos segéd a Lendvay házban l*usch. Jakab szabónál
a t
még emelni.
Hogy ez azonban megtörténhessék, a tisztelt közönség anyagi támogatásától fUgg, a épen ezért nyitjuk meg előfizetésünket az új , félévre, kérve tddigi előfizetőinket lapunk további támogatására, s ismerőseik körében leendő terjesztésére. Egyben felkérjük azon előfizetőinket, kik még dijaikkal hátralékban vannak, hogy azokat beküldeni szíveskedjenek.
A lap előfizető^, ára:
Egówi évre Fél évre . Negyed ívre
frt
50 kr
I
l'rsnrtscraztc Párizsi hírek szerint Stambulow egy hozzá intézett kérdésre,' Bulgáriát! illetőleg következő négy pontból álló jelentékeny nyilatkozatot tett. 1. Ferdinánd fejedelem nem fog leköszönni. Ü. A függetlenség kihirdetéséről szóló hir csak kacsa. 3. Bulgária nem tiaeti meg előbb as adót, míg Törökország nem felel a jegyzékre, mely Bulgária elismertetését lcfi-veteli. 4. Panica kivégzése szükséges- és üdvös volt ~ .
Anglia. Stambulow fentebbi kijelentését körülményesebben adja a. loníinú legnagyobb lap a szavakban : Stambulow kijelentette, hogy a | bolgár kormány áfcm tervez? a függetlenség kikiáltását. Van több középút is, melyhez fordulni lehet, mielőtt Bulgária marat függetlenítené. Ferdinánd fejedelemnek maradnia kell és nem is gondolt sohasem Bulgária elhagyására. Ha Oroszország arra készteti Szerbiát', hogy meg támadja Bulgáriát, és önkéntesekkel meg fegyverekkel támogatná, ennek általános enrópai háború volna a következménye. Bulgária kétszázezer embert állit hat csatamezőre, még pedig jól felfegyverezve.
VIIimo* rtázzár PllervArl. Suvalovgróf berlini orosz követ kormányától hozzá érkezett pat*ancs következtében, előbb mint tervezte, fog
A köziégi jegyzi ég tanító uraknak lapun ____________I______J______
kait év* 3 fit dij mefíefl küldjük, ha azt i szolgáló Ztlsorec Klárához ment e hó ÜD-án 14-
megrendelik.
Minden fél: és egy éves előfí,telink az év végérd lapunk szerkesztőjének: „A sors III-dfizOtt családÍL czimü regényét kapja díjtalanul. -
Az előfizetési pénzek legczélszerübben postautalványon küldhetők ,A Zala kiadóhivatalába Nagy-Kanizsán* cím alatt.
Szíves pártolást kérve maradtunk Nagy-Kanizaán 1890. julius 1,
A „Zala" kiadóhivatala.
Helyi újdonságok.
— A király klaa»«z«ii) eakAvOJe nop-ját városunk is megünnepli, a mennyiben a vá-
logatóba, ott azonban hirtelen rosszul lett és mire a nevezett leány á|(^l értesített Seliopp Imre, Diener barátja az orvos után futott s ez megér* kezqy; Diener már hálva volt. A holttestet bon-«'Cf/|colás végett a küxkórházba száililották.
íj— AnK}Hk«M*K. Waldner Henrik 20 éves, izraelita ifjú, ki Stsitner testvérek borkeretikedé' sében mint segéd volt slkalmazvs, e hó 20—Ul-e közötti éjjel, revolverrel agyonlőtte magát. A A rendőri vizsgálat kidsriteile, hogy az öngyilkos e hó íö-én éjjel a Nyiiray féle vendéglőbe ment, - ott a 3 ik számú szobát szsal, hogy ott 4óg bálái, s reggel kifizeti szállását, kibérelte egy éjszskára. É|jel azonban egy 6 míllim. kaliberű Ő lövetű revolverből' előbb mellbe lőtte magát; de e lövés nem volt halálos, mire aslán jobb hsiántékábs lőtt s meghalt. A revolvert, melynek 6 lövegéből kettő hiányzott, s rendőrség sz öngyilkos mellett megtalálta ; Waldnernál semmi sem volt, zsebében
ros lel fog lobógóziami, a harangok zúgni fognak 4 krt találtak. Hogy mi vitte a szerencsétlen ttá-10 és ll óra közt, a midőn a hálaadó nagymise talembert a borzasztó tettre, senki sem gyáuitja, lesz a barátok templomában, melyen a városban■ mert a Slellner testvérek nyilatkozata szerint: létező polgári és katonai hatóságok fognál részt Waldner igen szorgalmas, pontos, jó magaviseletű venni; a nagymise alatt a katonaság diszlóvéseket ifjú v.olt, százakat bíztak rá főnökei s soha leg-teend. A lőváros is teljes díszt ölt lel. Valamennyi kisebb visszaélését sem vélték észre. Az öngyil-középületre es számos magánházra kitűzik a nem-! kosság a megejtett kűlvizsgálat után teljesen meg-zeti zászlókat. AzésfcVvó órájában d. e. 10 órakor | állapítva lévén, a rendömrvosi boncolás szük-
fo'róg, s ettől a rendőrség el is
Oroszországra utazni, hogy közreműködjék a megkondulnak a tőváros összes kegyúri templo-1 sége fenn nem
Vilmos császár fogadtatása programmjának meg- maiban a harangok. A Gél városi plébánia temp-1 állotlH
állapításában. Suvalov üdülés végett előbb bír- lomban tart)ák iqeg az ünnepi föistentiszteletet. A ! — Gyilkosság l'itllnban. E hó 20-án Pa*
tokaira utazik és csak azntán megy Pétervárra, templomot virággal díszítik fel. Az egyházi szer- j linban, az ott lakó Korona János éjjel kilépett
hogy annak ithjén a kiküldött tábornokolt és tartást valamelyik püspök iogja végezni. A szer- j lakásából, hogy szétnézzen az udvaron s marhái
egyéb méltóságokkal együtt elébe utazzék Vilmos császárnak
Nmrrhla. Belgrádról értesítenek, hogy a szerb radikális pártnak jagodinai közgyűlése, a ma
fyar kormány sertésbeviteli tilalmára vonatkozó atárosati javaslaton kivuL-még több más határozati javaslatot is elfogadott: a pártgyiilés aa egyik határozati javaslatban félszóllitja a kormányt, bogy hasson közre,? mikép a porta elégtételt adjon Mariakorics priaztuai szerb koaaulaak meggyilkolásért s arra aa eeetrs, ha • porta aat as elégtételt megtagadná, találjon ki módot, begy a szerb állam megsértett mél-tóaáfáaak elégtétalt szerezzen. A párt gyűlés továbbá tekintette! arra, hogy a radikális prog-
tartás alatt a budai dalárda előadja Volkmann között. A pitvar ajtóból kilépve a nélkül, hogy B-dur miséjét. A tőváros nyilvános terein dél-! valakit észrevett volna, egy valószínűleg a sötét-után katonazenekar fog j&tszsni. Az esküvő nsp-1 ben rejtőző gyilkos hátulról főbe ütötte, mire as ján kezdődik meg a lövész-ünnep is, melyhez a ember halva rogyott össze. A családtagok a kü-iöváros jelentékeny áldozsttal járult Az ünnep saöbön találták meg a holtleslet; ssonnsl jelen: bárom nspig tart s hivatalosak reá az ország lést tettek, s a gyilkost nyomozzák: de eddigelé
összes lövészegyesületei. A főváros gondoskodott arról is, bogy örömet szereszen e napon a fővárosban állomásosé kösös hadseregbeit és honvéd helj örségnek, amennyiben minden egyes ka-looának 16 krajcár napi pótléket utalványosotl. De nem feledkezett meg s főváros árváiról sem, akiknek saámárs gazdag lakomáé rendelt. Este a népszínházban disz slöadás lesz, melyen elö
eredményhez nem jutott a csendőrség. A gyilkosság .éjjelén 180 tyúkot lopták el Pshnból. K kö-körülmény arra enged következtetett hogy a tolvajok, kóbor cigányok voltak s a gyilkosságot is esek követték el. A meggyilkolt Koronának felesége és,három gyermeke maradt visssa.
— iiléksa;sá|, A balatoo-IDredi kórház javára: Ssénássy Károly 10 frlot, dr. Mondschein
adják Berthe Sándor »ünnepi csárdás< cimüze-IE. pedig 2 friniot adományozlak
Nagy-Kanizsa, vasárnap
'Zala 30. nám (4 lap.)
1890. julius hó 27-én.
— Kélj réeavéttel éHMilAak, hogy Timiink egyik köztiszteletben álló, éa Általi* ban ismeri polgárát hnglöndtr Lajost saélbQdéa érte. A gyorsan érkezett orvosi segély azon-ban a ve»télyt elhárította, • mint tudjuk dérék polgártársunk Bár a javulás utján van.
— C'lfáN/ telv^J Bavány Jótaefné lete-nyei cigány nőhöt a hó I5-én este beálitott Horváth Zsófi nevű 16 éves cigány laány s ssátlást kért, mit a ház asszonya késsséggel magadott. Reggelre kelve Baváayoéhüll helyét találta a cigány leánynak, ki gazdaasszonyának rubáit is ösz-■sttffi4ta t a 36 frt értékQ ruhákkal megtsököll. A nagykanizsai rendőrség által magájteU nyo-mozaf kiderité, hogy a tolvaj Pécs félé utazott t hol illetéke* is, — minek folytán a pécsi' rendőrség megkerestetett Horvát Zsófi elfogstáts végett
jának* buzgóságát a rend és |tósügy érdekei iránt. A rend síeltem! nívójának emelésévé! a hazai közoktatásügynek tett szolgálatot, még pedig jelentős sxolgálatot, mert a rend négy fögymnatlu mot tart tenn közmegelégedésre.
—* IIjmni hir. A csáktornyai uradalom esent-roknsi kerületének általán kedvelt ispánja Tomka dvörgy e hó 14-én ve*ette oltárhoz Csáktornyán Molnár Etek uradalmi Ügyész kedves leányát Jolánt. As esketést a vőlegény testvére Tomka N. rátóti adminiiMrátor végezte, ki meghaló besjiédet intéseit a fiatal párhoa. Násznagyok voltak: Szilágyi Gyula grófi titkár a menyasszony részérói és Tóth István ..uralalmi tiszttartó, a v.ö-legény részéről. Áldás, boldogság a fiatal páron!
— negély egy SHiiUusk A muraexom-bati kisaitilovó egyesület, évi költségeinek lede*é sére a közoktatásügyi ministertöl 150 trtnyi se gétyt kapott a Röck Szilárd-léle közmfivelödéei
— Bele«aala«It a rtadlr^br FUm
bort Lajos rovott előéletű rendőrileg ismert ess-i r——r—
vargd beállított Hiroli Anul n^Lhn nM, ^1*™*^** —mi . I l a i kJ Trr 7,. T zel a minisaier. s méltán mondhtfjuk, hogy
szállást és étkezést Kérelt. Másnap, midőn Himfi TZm^au^uu ^^ _ -uA '.,.1/
legilletékesebb helyre fordította ez alsp kamatait,
__. r i ■« . ivr i u"i*r» iurumn<« vi nini/ i
munkára, neje a piacra ment, a bér ő, összeeső* " . ____.. . i i-uul-^Ti
____... u:Jr __dl midőn ezovodáról nem lelejtkezeit meg.
KSlT^I ■ E'voltak hátat íotdltottL^*^, " nTlauiext. 8án iva-
Kamasának. Amint azonban a vasúihoz ért, észre uua~i-.ii u. . " <.. *
- , sárnap) a plébánia* I igei bet), kedvezőtlen tdö
téti pedig a Most télé M|j teriaéhea tombo
Iával egybekötött nyári táncmulatságot rendez.
Belépti díj merné'yenkint 5D kr, cssládjegy I frt,
vette, hogy a csomagból agyjfc f*ipfl)ái Hrssztfitlu. issza tor
Vi
ordult a cipó keresése végett. Ez alatt
azonban a káron már jelentést tett a városi rend>1
őrségnél a ennek közegei Oldózóbe vették a tol-r.
. a - .. . . . , t,. ? ■ . tombolajegy 10 kr. Kezdete d. u. 4 órakor.
vejt.,A vasúti útról beleié baladó Flumbortot a _ ________
vaia szemközt jővo readömk kérdették hová i •____ i__„ a^í.l- a—l - ■
—— a_______ i m___ k_______ i 7 , "Isiummá mg átalakulni, s az építkezések már a
megy. Llveaaett cipőmet keresem volt a felelet. « . " (__. ...,. , 1 .. ...
u »a j t, 1 «. %. I A.» j lövő tavsszszal megkezdődnek, az 5-ik .osztály Mi mag léged keresOnk. válaszolták a rend em- ' A- Ql no .l !
t^iAi ual. é i . . .. T Ptdig a 91—ys tanévben már megnyi ik. Festa-
berei, s letüleliék a tolvajt, ki maga szalad beé ; , ;lA „ Af A. nhi . .. , ■ • a rendőrségbe tich Fasztió gróf évi öOd írttal járul a togymna-
sium tentartáaáhox.
A ke«aflliel>l g> aumsliins lögymna-
Ktlöafélék.
— k bíráljmé otsiáis Erzsébet királyné mint most már végtag meg van állapítva
— TurUták k(Mx)iii^«f. A vasmegyei turisták, — Magyarortxtgi Kárpát-egyesület vas* vármegyei oeitá(ya — ex évi jut. 27 en délután & órakor Tárcsán tartja meg évi közgyűlését. Napirend : Jelentéi, indítványok, tixatujitá*. A kőszegi én rohonci turisták bejelentették, hogy e nnpon
— 'Hullámáé Bststsn' alrJAbau. Izgalomba hozta a napokban a batatonbefényi türdö
augunttua hó lÖ-én indul tengeri útjára, mely j ,ár(MW kirándulást te-senek Tárcsára. áilitó.lag földkörüli uttá leax. A yaebtot, melyen utazni (og,. már kibérelték Angolországban. Tizennyolc szeméiy kiséri a királynőt, ki egy udvari j vendégeket ax a gxtnncséilen eaet, melynek hire orvos kiséretet mellőzni kiváoja. ^ villámgyorsan terjedi el a k^xöntég körében. (Jr.
— Kél féhereeg aU»á«s Károly fájót • Hunyady Imre gőzyaebtján ugyanis többen a ven-és Ferenc Ferdinánd, főhercegek Stockhoimból j jégek ko/ül kirándultak a Balatonra, de alig Koppenhágába érkestek és meglátogatták Ama- ^dult útra a víg társaság, a gróf vadásxa, ki lienburgban a királyt, a ki a látogatást visto-ij^^ óhajtotta Üad^cwnybeu meglátogatnit a faoxta. A főhercegek azután ax uralkodónál vqI-í Balatoaba esett, s dacára ax axonnali mentési
tak rbéden.
r- »xemél|l blr caaládja, (íleiclienbargből hazatérve Murazzom-baJba birtokára érkezett, hol ptr betet lült s iardöVe,7d77sk"
; kísérleteknek, hallája csak eate felé jutott fel*! Szapáry (iéza gi^Firtgész t2iQre.
Anaa-bll Bsglérsa. A nagysxámu • , - - i i.unióvendégek, a boglári intelligenciával egyöt*
gro i ceaiao. | BX u^j lámpák staiioritásának költségeire
— I«*ffelett»b kilttalct#«. S^ku Jerö.- j Anna-bált iartanak-4, h«V áu Belépő jegy sze-mos zirci afiátnak. a király, a Ferenc Jozaet rend i mélyenkínl I Irt 60 kr., családjegy 4 Irt. köaépkeresztjét adományozta, a nevelésUgy érdé — Jlftajar miflvé^aek kiiiréldöu Mint kében tett áldozatai elismereseül. Sajnálattal' er- j Béctböl jelentik, a roüvészakadétniának Helmer tesUiliak. hogy a derek főpapot e kitüntetés ba-; tanár állal vetetett szobrász iskolájában ax idén tegen találta. Supka apát már hetek óta gyöngéi a jutalmak nagy részét magyar növendékek nyer-kedik. s Alsó-Talra-FUreden ksres üdülést, melyet! fék el. Négy jutalom közül hármat ők kaptak .hogy találjon is, őszintén kívánjuk!—Mikor Sup-^ meg. És pedig ax arany Fugger-érwet Fadrisz ka Jeromoa körülbelül tíz évvel a rend élére ál-íítnn* Pozsonybój. ez a/.üoi Fugger érmet Sinko-j lett, annak kormányaatában számos oly reform j tű* Olmár Tárcsáról. Ezek oldották meg legjob- j várt megvBlóujtetra, a melyek nélkül a rendiben a kővetkező thémat: lámbor asszonyok! aligha felelhetett volna meg az ellenében támasz- megszsbaditják szent Sebestyént és életge térítik. | tott íolozottabb igényeknek. Apátságánsk ke/de- a növendékiutalmai Jankovieli (xyu'a nyerte meg; lére esnek azok a terkekr a melyek a bajai fő-1 Budapestről. — A mfincbeui tárlaton azámosj gymnasium átvételével járlak. A szentgotbárdi >te« magvai müve** képe látható.. Ezek között epátaág jövedelmei (a goibardi ap&teág a bajai tföltűnt Haimy rendkívüli kedves képe, »Oxsonna| gymasium átvétele alkalmával egyasiiteiett aja vizagálat-után«. mely ozaonáió leánykákat j tirci apátsággal) távolró* sem tödőzték az uj, ábrázol; nem kevésbbé érdekes Karctay Boszor-; gymnasium fentartásának költségeit, fntenxivebb! kány-konyhá-ja. Sxépen van még képvieeléa Ba-gaxdálkodást és takarékosságot kellett rendsze-!ditx Ottó három képpel, Bihari Sándotfegy kép-! reaiteni, hogy ajrend anyagi romláss nélkül tel- jpet, Vastágh (iéta, Valeatiny, Nadler Róbert, i jesitbe«se köteleaségét a kösoktatás terén. Supka Peske (iéza, Wagner Sándor egy spanyol vároai | vetetéta alatt at cftkbamar meg is történt. A! képpel.
legszigorúbb ellenérzéssel és takarékossággal — P*»t» épülel Ma«atkeikelyeM: A párosított gazdálkodás váltotta fól a jobb és bol- szombathelyen felépítendő posta és távirdai épü-j degabb idők nagyúri módját. Csakis oly módon let ügyében Jekellalusay Lajos soproni pénzügy-Ubetett előteremteni a reformok költeégeit. Et igazgató kóaelebb Szombathelyen járt a a keres-éjiláaok közt első sorben állott a rendtagok men- kedelmi ministler megbixásából s illetéket helyen tü) megfelelőbb kiművelésének bisioeitá*a. E vég-1 átadta az éjMiéjii programmot ét saüktégletí kinti a rendi eóveoéékek st^adrt, a kik ezelőtt | mutatást t a kincstár igényei tekintetében ráat-Efsrbea végezték a gymnasium felsőbb osztályait, | letes felvilágosításokat adott. • tirci anyskolottorban kurzust kelleü berendez- — Vlktrsk di«ké«glek e hp elején t fii* a ttretf ikeoiogiát pedig át kellett helyezni a k&sepén a atomtzédos Steyervidékeken.N^ villám lévároabe, kegy a tbetfógu növendékei agyiúttal töbfoaór lecsapou több hátat, piacét, bréshá-at agyateemt » lálefalbaeták ée a tanárt dip tat hamvatxtöüuL Sn^ÜjjUgangban a lélbő elé iMét msgszerazbeasék Mindet nagy mértékben j htrangoxó sekrestyést a villám a torony alatt eelia igénybe a rend ákloaaikéttégét ás a főpap- (ütötte agyon. Több emberélet ia esett áldoiatul
. Aeaerlke felledeaéeéeek négysiása* dot évfordulóját mely lHftt ban lasx (íénuábtn* 'Columbut szülővárosábtn nagy ttsuepélyeségge' fogják megülni. Kiállítják majd mindazokat t tárgyakat, mik a nagynevű föltedexöre vontlkot* mik. Nyllvánot levéltárakban, muxeumokban, valamint magánoHoknál már javában keretik at alkalmat tárgyakat. Ntgf (eltűnést kait Columbut egy arcjcépe, melyet Velencében fedeztek fól; Loto Lorenxn lesiette 1001-ben. a midőn a kós-lársaság egy küldöttségével Spaoyolortxágbsn járva éli as alkalommal, hogy lefesse ♦India al-királyát*. A kép igen becses mtlvésxetí szempontból it, —■ A Washingtonban alakult Col ti m-nua emlékixobor-blxoltság a lelet hírére Intét* kedett a leilméoy mefizerzéte ifént • »
<— Amerikai párbaj. A héten ismét megrendítő eset adta magát elö nálunk, írja levelezőnk Tapolcáról: Ugyanis Lltjal nevű posta ax • peditor a csobánoi hegytetőn revolverrel szíven lőtte magát. Tettének oka ismeretlen, nagyon va* lószinü, bogy amerikai párbajnak esett áldoaatuL E hó lfi«én Vajda postamester as fzpsditor hé* lyett egy levelet talált s hivatalban, melyben tu* dalja ax expeditor. hogy ö tovább nem élhst, mivel míudenütt üldözik és most itt ax ideje, Jiögy snnak véget vénsen, holt tetemét keresga Csobáncon. A poetaineeter axönnal a ke/.eleid pénaekei és könyveket nézte meg, de mindent a legnagyobb rendben találva, a agerencsétlen ember felkeresésére akart indulni, midőn az öngyll-ken bátyja érkezett meg Pinkafőről, kft szintén tudósított ax esetről. Két csendőr kíséretében ki ia mentek, de t holt testet nem találták sehol, csak 20 án akadtak teljesen osxlásnak indult tetemére, mely eaés közbtn a mélységbe gurult. Bevitték üy.-Kasaiba hol 2t-an örök nyugalomra helyezték.
— Tékepém *ee kal4m«« Nem mindennapi dolog az, a mire a péeei rendőrség csütörtökön rá jött. A rendőrség ugysnís koldulás miatt la-lartóxtalott vslamt Banda Tamás nevű caenor* sxági ssületésü bányászt, a ki Mitroviczáról ke-rutt ide. Mikor a koldust megmotozlak, találtak nála a mitrovical takarék pénztár által kiállított 2ti;/J trt 47 krról atóló betéti könyvecskét, melyen a teiesége, Kapitány Johanna neve áll mint tulaidonosé, s esen kivül 146 Irt lő kr. készpénzt. Az összegeket tulajdonának montíja s ezt igazolni is tudjad-Bandát koldulás miau bífoTeite meg a rendőrség, de aaér^nem restéi a talált péntek iránt it erdeklödni.
— Kaaitlbal llú. A legburtanztobb családi dráma lolyt le pár nappal.ezelőtt Pecxkán, Arad-megye egyik községében, hol egy elzüllött fiú, kegyetlenséggel akarta kivegezni txüleit. At eset részletei a követkeaök: Katona Mihály jömódu gaxdaeinbernek valóságos isteucsapasa volt a üa, Imre, ki mindig titómyázott az apja pénzén. A napokban uira pénzt akart apjától kicsiksrni t durváu követeltet bogy td|a nsti ax utolsó gs-rasát is, mert kall. Az öreg sseTideu kezdte dor» gatm,jóbb életre intva. Vad szitokkal telelt a romlott letkü fia: >lde a pénzedet, vén kutyaf Ugv is tirba a léi lábad, minek gyűjtőd rtkas-rá? Msrsd még szert neked — egy kötetre vsló í« Az oreg ember sirvt Iskadi, de a vad állat oda rohant hozza, mellen ragadta s igy kiáltott rá t »Ide a pénzt, külouben megdogie»zt« Mikor pedig az oreg rimánkodni kezdett, a földre teperte s bicskájával felmefsxetie .basat. Még ex sem hűtötte Is dühét, ujabb szúrást akart teunt apján. Ekkor azouben rávetette magát anyja, hogy kicsavarja kezéből a kést. Mig aüyia es iiu egymással élethalál harcot küzdöttek, az apa föfc vánszorgott a vértócaábó! « a kamrába vonazolta magái. Ekkor az anyát elhagyta ereje t az ap|a vérét szomjató ktnnibál a kamra apót kszdte vállal beleezitani. Miaor látta bogy ez nem mc^y,
| bekiáltott: Nem szabadulsz meg kutya!« a kitiltott at udvarra vatvilláért. A laajto recse-! getí, egyes destkáit már lefeetitetls az órföngő igonoaztevö. Benn a halálos sebében böfgö öez | áldozat elhaló hangon könyörgött fiának, hogy | irgalmastoii-éietének, na báuita, .de a kannibál a rimánkodátra csak fokotott dühhel dörgeue as ajtót a vasvillával. — S bisonyotao a kaséi kő^ I tött hal meg at édes apja, ha meg nem érkezik jat anyja által segélyül hivoU csendőrség épen jakkor, mikor a fiu a kamara ajtói bezúzva, már apja leié rohant a vasvillával A csendőrök alig bírták őt ártalmatlanná tenni. A rémes családi dráam a legnagyobb itgaiotttágba bottá a köt* séget, ugy, bogy a lakosság mind kitódult, mikor a szülei vérétől fertőzött kezű fiat bekteériék éa megakarták ast liocbelni.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala BO. szám. (6 lap.)
1890. juliui hó lí-én
r- Fttrdéméa. A hnazénk beér kezett fürdői beszéd kisérésében poharat. Udvgfdy Ignác, | el, étkezés, ruházat él lakéiról maguk gondos' jelentések szerint Balaton Füreden 1873, Llpiken j Eitner Sándor orts. gylil. képviselőt éltette, kodnak.
mint a tanügy lelkei barátját i jelenleg ii me-1 _ 4 NBtHAk flgjriméh* Aaegéa felvidék* cenását, ki u a tánai ebéd üssses költségeit | nek levelesebben felsierelt, leglátogatottabb 1 volt svives fedetni. Eitner Sándor a megyei j legkitűnőbbnek elismert. felső leányiskolája éi tantestületet éltette. Hánfy AUjoi, Vássonyi és j nevelő intéiete a Hélmbacher Anyuéit* mlniite Hoffmann Mór Mondtak még tósatokat
1302, Damvaron 613 fürdő vendég időxik.
— TAial(éiA| üarglÍMl|e(eM. Jóxaet főherceg il)iolióiá|ot axervexeit a Margitszigeten, a annak paracanokává Magvar főkertészt nevette ki. A tűzoltókat egyenruhával lattá el a főherceg, ki AJetutról ttt olló oktaüft is küldött a szigetre.
— Vaiparlpáa lArlebklI Bttdapi«l re. Papp Elemér éa (Gedeon János technikusok e Hó 24 án indultak Zürichből vasparipán tíuda-peatre. A valalkoxó paripátok München Bécs én Esztergom feté vették iitjokat t azt hiszij^ hogy 8 nap alatt megérkeznek a fövnnwiba.
j- Hagy kell a ráiaát fe»teiil ? A/ annyira keresett és kedvelt tearózjíak könnyQ* axerrel állíthatók elő fehér rő/askból; egy liter meleg viabe 8-10 gramm pik Hunéval
Ha ax kihűli, belemártjuk a fehér rós'.Aka', me ly«*k esy óra lefolyása alatt axép sárgákká leltnek.
Kovát1* Miki ót.
— FélliIván ax 189". évben Budapeaten, a IV, egyetemes tanitógyüléaiel kapcsolatban rendezendő népoktatási taneszköz- éa tankönyv-ki-állításra A í. évi auguatus 20 án és követhető napokon Budapesten tartandó IV-ik egyetemes tanitógyülés rendeső nagy bizottsága elhatározta, hogy at egyetemes tauitógyülés alkalmáéval as öaatea népoktatási intésetek tankönyveit* tan* eszközeit es egyéb isk. fölszereléseit föl tüntető kiállítást rendet, s estei egyrészt a rendező bizottságot, n ásrészt —» különös tekintettel as Ut*
rileg engedélyetett és nyilvánossági joggal tel*
' ' ; " W "
. ni: . . *féli ügyek lebonyolítására — a Lamnel, WoUia dig kék és narancsszínű anillint testünk. — 1 —-——•———•-•-- -1
'T** •u ^"'i^ eági -gyeattlet tulajdonát Úperi
"J viola MH.tr. Ie.ih.tak Xkiálfttá. tartama: áüguetjl?
ruházott nyolcosztályu elemi én felső leányit* kólája és neveiül intéiete, melynek, amellett* bogy a ló neveiéi minden kellékeivel rendel ke. iik, egyik főjellemvonása at, hogy benne a németajkú leányok egy kát év alatt teljeeen meg-tanulnak Magyarul, mig ellenben a magyarajku leánykák ugyanaion idő alatt a német nyelvet mtóban ée iráeban teljesen tleauHiljdk. A kik at intéietet hutamosabb ideig látogatják a francia iráaban és bestédben szintén kellő precetitáera testnek stert. At intézetben ex agyea tantárgya* kat, a tenét, a rajtot Pozsony legjelesebb stak* tan térti ai tanitják. Egy növendéknek egy évi teljes ellátásáért 000 m ff telendő, Pozsony ki* tflnő éghajlati vistonyait a aaemélyea meggyőz " I tődéteink ntáu mondhatjuk. hogy as intézeti aoaustu? H tői augustus J helyiségek alkalmas voltát is HgyeUmbs véve,
fijct udv: könyvkereskedő céget buta meg. A kiállítás helyisége: at országos magyar gaadn
, Köztelek
eaffraninnal és curcuivre rifjvj vitagoa skarlát ró xstk állit hatók elő; Timsó és sxfTrsnin seiilaegé-vet világos ssinü n'usák s Wetpiroaakká vallottat-1 hatók. Kxek Kprftn sotrwenr tudhatni a nragn*: holtban, hogy mily stinüotk termett a rózsa, 1
I . • I . K . , . SUKC l- CB «CAri»VIIJVB»|
rn.yjMp.ro., aárga v.gy v.olas.lnü gyanánt rá- Mj B) rgko|ai ttlMIük, W.lélt^k*».Tfa® yrf.«aJWp«lok a nagy .nyago. i.lttl.tA
táblák.~i5) At egyes tantárgyak tanítására al-; muvei, h Kővetkerő gyástjeien'ési vet- kahnaa egyei szemléltető estkötök, vagv gyüjnemcsak 'ritka lelkíÍ4iiieraie*séggel, sxorgalommit iftnk Horvátli^itvánné atü». Brulei-Hegyi Mag- juményak. D Ukolai hatortatok és a Unitás j# .^akavaiotteáagsl ossKeallttoitiiftk találtuk mi,
egyéb segéd easkötei (irj^ák füzetek, vonalzók hanem mesgyőtOit a mü arról is, hogy exertője stb.) E) Tan és neveiét ügyi folyóiratok; Fijtt mudern didaktika követelményeit teljesen ki-
dolna a maga, valamint kiskorú gyermekei. Kftl mán, Aranka, Stefánia és as összes rokonság ne
. végiig terjedő két hét Á kiállítás tárgyai: A) * legmelegebben ajánljuk ezen intáaetet a sctt I Mindennemű elemi népiskolai, — felső nép él lök Hgvelmsbe.
' polgári iskolai. — telsőbh leányiskolái, — tanító* — Afc«gj»a«rtt é« keijtla kSapillH és tanitónŐképe/dei olvaaúktmyve.k« »ankönyvek,j fMiilittii^ v«»« ciinü vaskos müvet küldöttbe aegé'l; éa yetérköhyvek, valamint ifjuxá^i ira j ^terkesttrmésünkhAs annak szerzője Hún Hamu.
HjJUgyelemn»ei atlapoatuk a nagy anyagot felölelő j müvet, s nagy megelegedéxsel teltük ast le ; mert
vében mélyeu aaomorodott ativvtl )eieuii f«l«lt-1 Erteeitők és egyéb iskolai nyomtatványok, is j6tégitnieg Irta meg könyvét. Különösen ki kell hetetlen tériének, illetve apiuk, sógoruk es vejök koiaépületek és berendezések rajtái, A kiállítás - em«|nünk e műnek a«on azerencsés irányát, mely nek Horváth htrán nyugalmazott m. k+r. tavtrdjHjré^t vehetnek a hazai öaasea népoktatáii I gyakorlati rendneren alapút, A pétdlk, melyeket lisxt, letenyei posu-meaiernek f. évi luUus hó jotéMtek M ^ben miiködő tanítók és ta- teimumi, oly kimerítők, egysxerüek, érthetők ás 2o-én délelőtt 9 órakor hosszas e«ehvedé* es, a. | n4rok, a tanszermúzeumok, a könyvkiadók éa halotti Hteiilségek ájtatós felvétele után életeitek könvvkereskedők, a 'tantzerkereekeilök és tan
44-ik évében tOriént gyésaxos elhunytét. Letenye, szerkéezit^ iparosok, a papír és ímWi 189U evi iuüns hő £> én. A dás éa btke lebeg• dő^ a tanügyi folyóiratok szerkesztői
jen porai teleti!
Tant gy.
Külföldi kiállítók ii kiállítókat terhelő költségek a követke^k: •Szállítási költség a vMauton oda és vissz*
sxabatosak, hogy nem csak a szakember, hanem , a teljanen laikus ettgaxodhal rajtuk. A mü már erkereske-; manodik kiadású, mert ex eleö kiadás, w mely* kiadói, j rfl| nemcsak a tóvárosi nagoybb lapok, hanem a s/iye«in» fogadtatnak. A H/aklapok is a legmelegebb elism^ressei nyiiaikox-ia<, — teljeeen ellogyott. A mü a •lieve/eW/rsez*
I ben
• tárgyaua ax
«KsyNxerü kony vitelt • és « feje/etben - ssől:
Szállítási költség a budapesti4 vesuti állomások- j i/íh konyviteli
ról a kiállítás helyiségébe éa viasza. Ez utóbbi 1 ketUm könyvvitel köny^eiröí* »A Hsámtekről« A szállítást, ha a kiállító másképen nem inté/ke* i gyaköriiiti részben *Ax egyszerű.és kettős könyv-All^timllé-leftltfllei dik. a pendező biso^eag estkötli. a költségeket; vitet* s ax |ír<leií láraaaigok köny velése* van t. A zalamegyei Unitó teetfljet et Ipedig .a viafXBSzáliitás aíkttlmával a vaiuti vi«i- j^lmuíiLvf gyakorlatíin^ gtaloje/é^üi adta: a mü lözgyülését; f. hó 15-én megyínk I ataaxáuítáa költiégeivet egyÜU Utanvéteíeti. 3T( leljes' • Példatárát« ■ klmfTviTarnek egyik legaxebb tekvéaü helyén Sümegen tar* Térdijak alapterületen négyszögmeterenkint 4' .. -
totta A gyűlésen részt vettek a testületi tago | írt; falterületen 2 irt. szekrényekben külön meg-kon kívül: Dr. Rntsioka Kálmán tanfelügyelő, álllpodáa szerint. 4 Feliratok költsége, -fa Bíz-
——A .salameg)el idei rendaa k
továbbá Eitner Sándor Síi meg vároe oret. gyfl- toiitáai diisk, a mennyiben a kiállítók tárgyai lééi képviselője, Takács i^ajos iskolsszéki elnök kat biztosítani kívántak.-A feliratok elkészitte Btb. Uuvardy Ignác testületi elnök emelkedettI tésére valamint a kiállított tárgyak biztositá
nek. TTún kÖnyva a h/hklei fiuknál a legmelegebb fogidtatásra számit hat. A mü mely ministertleg sprobelvg van kapható: Nagy Kanizsáit Kitehet Fülöp könyvkereskedésében.
Tudomány, irodaim

hangú beatéildeT nyitotta meg a gyűlést, buz {aára a, kiállítók kívánatára utólagos elszámolás ditva.a tanítóságot a haladásra, a/egyetértéere, | m llett a rendező b tottaág ttiveten vállalkozik.I_
ée egységet munkára, amely tényezők együtt]A kitletetéeek abból fognak állani, bogy a kí- LfcfWifc • rmtislébmm l«mi*rt«lctt véve a Unfigy féjvirágotásn éa a tanítói niva-1 állított tárgyakat egy e célra stakemberekből j ««lá,1apuuk u lailőJánAl, FUeliel Fiilép tát morális betttlt«é*éhet megkívántatnak. Ab- öi-teállitott bíráló bizottság fogja megvixsgálni, j liéuivArma lialetéb«M mieiireNilvIbsrMllK; beii óhajának adva kifejezést, bogy a tagok ax s egyréstt gondoskodni fog arról, hogy a jelelj egyeeület íigyeit tőlük telhetőleg s egész lel-1 sebbeknek talált tárgyak a hírlapokban k
AbréNyl láarnél, veterán xenesxerxőnk
____
kesetléssel fogják támogatni, a köxgyüleit meg- j méttatésiian reszeauijenek. másreszt at illető | elöli teteit hirdet uj öt magyar zeneműre. Szerző nyitottnak nyilvánította Felolvasta etután egy kiállítókat a bíráló bizottság által kiállított el-' oly babérokat araloit már a magyar zeneíroda-éret jelentéeet, alaposan iamertetve ugy az egyes I ismerő levéllel is megjutalmazza. a kiállítás lom terén, bogy kétség nem tér hozzá, miszerint járás körök, mint a kfianont kifeitett tevékenv-! anvain aikere érdekében a réndeto bizottsága 1 ezt at U| müvét, minden magyar zenész meg
■égét A k köexőnetet
öagyülóa jegyzőkönyvileg szavazóit kiállítás helyiségében megrendeléseket közvetítő i lógja szeretni, at előfizetési lelhivai* így szól: at egyeeüleU elnöknek s a központi j irodát is fog berendetni. Bejele .tési batáridő Midőn legújabb keletű zenemüveim kiadhatasa
érdekében, előfizetés utján pártolásra vagyok ba-
választmánynak égy évi sikerer működésükért, auguitus 1-ső napja. A közgyűlésnek 12 pontból álló tárgysorozata, — A „Magyarországi ké»|»»nll Frö-1 'or felkérni « t c hazai xenekoxonséget: mig • annak minden egyea tételénél élénk ée éHe bel-mée*jlet" *yermcklt«rl*»xit6 kf»»- egyrésxi erre ama^xives jóhapam és rokonsieov| kes viták fejlődtek *ki, mely«k ép oly tanulsá j <Welll»«n az 1«H>/1. Unévben az elő- bátorít leí, melyet a magyar zenekötoeaég résiá-
goeak ée ttepek voltak, mint komolyak éa hig-1 adások folyó év szeptember első napjaibán ve |ről mar több ízben volt sxerencaém tapasttalnh
g< . _________,
gadtak maradtak az egész gyűlés folyama alatt, szik kezdetüket^ miért is mindazok, kik magú niró József' keszthelyi tanító olvasott fel egy kat gyermekkertéaznőkké kiképezni sekkép tisz gonddal és szakértelemmel készített dolgozatot, j teletreméltó állásra etert tenni óhajtanak, felj Chne: ,Az állami taaktzerü felügyelet szerve-1 hivatnak, hogy folyamodványaikat f. é. aag.
másreszt csak mü viszony ainkból folyó ama k6* -rüiménynek engedek, mely a komolyabb irányú magyar zenetermékek ke) szemben manapság éppen nem mondható kedvezőnek. A nemzeti s így
•éee, tekintettel a néptanítók* előléptetésére.-1 hó 30-áig st^egylet iskolaügyi bizottságánakI a magyar míueue fejlesxtési kérdése is, a rnulé-Hoffmann Mór nagy-kanizeai polg. isk. Un. .A elnökénél, Bo&enzmiy Saplrír Sarolta úrhölgynél kooy napi jxlés s már a kimerülés stádiumáig népiakolai tankönyvek éa etek bírálatának kér-!(lakik Margitsziget, nagy azálloda238. az.) vagy | jutott népies s nem is roiodig nemteli alapon 'dése* cimii .tétel előadója élénk eszmecserét! pedig Péterffv Sándor urnái, at intétet igatga ' álló irányoyal izemben, - bármint érveljenek it keltett ama javaslatával, hogy ezentúl a nép I tójánál (laWkfTfL, Damjanuíb utca 3. sz.) a mellette kardoekodók : ma már é|r oly erősen % iakolai tankönyvek bírálatánál először két szak- nyajtaák be. A felvétel feltételei: 1. betöltött j van utpiiendeti, mim bármely más relormkérdéi, férfin alkalmastaasék . többek hozzá ttóláta Ll6 ik korév ; 2. egéeteéges teetalkat: 3 fedhet- ] melyei nem lehet többé arról levenni. Mert a ■tán oly értelemben fogadtatott el, hogy etu j lqi előélet: 4. gyermekek iránti ezeretet; 6. a, művészet fejlődési kontinuitása ép oly leitartós-táa adaaaék kí a tankönyv bírálat végett kétímagyar nyelv biráaa szóban ét írásban; Ő.tar httlan követelménye a kornak, mint bármely oly aéptaaitónak, kik a §yakorl%ti téren már ltoanak 4 elemi ét két polgári iakolai osztály, igénye a civilizációnak. A dolog lényege csak aa fcvtuoeabb M éta sikerrel működnek. A jövő | esetleg hat elemi osztály bevégzését tanúsító marad, bogy a fejlődét lehetősége meg legyen i 1H91. évi közgyűlés -helyéül Keszthely városa j bizonyítvány, éa kereszt-, iHetőleg születési le- hogy az megfeleljen a nemleit szellemnek. De ép jelöltetett kiuyülée után a Mojaer-féle nagy vél bemutatása mellett, felvételi vizsgának is erre nézve hiányzanak nálunk a kellő faktorok, Vendéglőben Urna ebéd rendeztetett amelynél1 alávetni magukat. A s^ermekkertéaznó képző melyek nélkül pedig sem a termelő szellemi erők ti hor ás MN mellett eaakhamar megkeadődtek tanfolyam két évig tart A növendékek kivétel nem érvényesülhetnek, sem az uiat veszteg ízlés a MUMtetft álja. Dr. Raxaiceka Kálmán gr. nélkül díjtalan tanításban réaaeeittetnek ée a iftegfcittöbb irányba nem térélhető. S ily visio-Ceáky Alkéa kőaokt ffiaieUrre emelt msgvas j taneszköz ükkel it at egylet költségén iáttstnak üyok közt csak it a hatai zenekőzöntég ama
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
lenköltebb ixlésü a érzületű köreire támaazkodhat-bak a magasabb magyar mütörekvések, hol meg van a hit a magyar zene ezebb jövője iráni e hol minden arra irányuló ténykedés méltánylásra la talál. A terjedelme* e változatos irányú kiadvány a következő önálló müveket fogja tartalmazni, u. m.: 1. »Magyar irályu Sonáta* (zongorára, három tételben). 2. •Melodrámai zeue«^ dr. Várad y Antal «Rákócy Ferenc Rodostón* c. lendületes szépségű szavalati költeményéhez (magában zongora- vagy esetleg gordonka- s cimbalom kísérettel isi 3. »Nocturne« (zongorára magyar irálybanJ 4. »Az éj». Petőfi költeménye. (Enek-mü xongorakiserettel). 5. • Két eredeti magyar dal* (énekhangra zongora kísérettel). A kiadvány legkésőbben I. év szeptember hó. elején log megjelenni. As előfizetési ár, dacára a körülbelül 40 nyomtatott lapnyi terjedelemnek csak >8 frt. Bolti ára tetemesen nagyobb less. Jd. Ahránui Kornél.
— A .Képes Családi Lspak" — a magyar olvasó közönség e leggedvéltebb szépirodalmi lapjának 30bik~axámát vettük. E asátn ép ügy mint es előző lapok, dús tsrtalpm és kedves illuatratiókkal van ellátva. • Másvilág* c. regény Nsgyvárady Mirától. .Összenőtt szivek* Luby Sándortól. .Egy örült végórái." Murányi Ernőtől. „Alkonyfény," Kosovitz Rezsőtől. .Lemondás/ Mariannától. .A tudatlan baba." Karlovsskv M.
1890. julius hó 27-én
keresztapja. vlgy lettem én, hogy örömét et nej Engedtem kérésének s nsgynehéxsen él tudtam
A Zala 80 Mám. (6 lap.)
rontsam, a jó. Istók komája'
E|y ízben Colt-fegyverem nem akart feltétlenül pariroeni, miért is a gépészt meghívattam.
Es alkatommsl elpanaszolta, hogy kint lévén a mezőn, nagy mérgére s még nagyobb kárára egy bors pusztítja a kukoricását.
— Meg kel! lőni gépész komám; es volua a rendje.
<— Igenis kérem alássan; de hát egymsgsm oda az erdösselére kimenni restelek: de meg nagyon messze is van.
— Hát. akkor kivissem msgsmmel és meglessük ketten. Komám majd s bőréből baj* ki an nsk hallatára.
Csakugyan szabad időm lévén, átmentem K-ba a ott meglátogattam Istók komámat, hogy^ Ugyan mit csinál fegyveremmel ? Síidta szegény a esi-, nálóját, mert a fegyvert leírás Után- senki sxélyel nem szedi, vagy ha ezélyel szedte, ugy összerakni nagy tudománynyal lehet caak. Extkülöm-ben nekem egy hirneves pesti puskamüves is igy mondta.
kocsimig vezetni s vittem asoa oly gyorsait, mint. lehetett hasa. Ott aatán nem s legékesebb ess vakkal kedveskedő hitveatársa gondjaira biilam*
Sport.
Idátólf .Margit főhercegnő esküvője." .Idyl! a
háború alatt.u (Frabqoi* Copée regénye ) Fordi-1 magam vagy száz lépésnyire arrább helyexked-
A borz-les hálátlan, holdvilágra exoritott kései __
— Hporl Palleeen. A ssabadkai * Achilles Sport egylet* és * Tornaegylet» es évi eugusstus H-án Pslicson országos jsllegü torna ésatblelikai versenyt rendeznek. Mint Ssabsdkáról értesülünk, e verseny nsgysxerü tasx. Mér eddig a kitűzött 17 versenyre ax orsaág első tornásxai és sthlé* iái ígérték msgielenésüksl s közreműködésüket, Lesznek bajnoki célverseny (futás), nagy vasparipa versenyek, bajnoki kardvívás, távúszás stb. A fővárosi • egyletek közül a •Magyar test gyakorlók köre* .tömeges versenyzőivel tűnik ki; nagy reményük lehet az ösases palicsi dijakra. Nevezési sárnap; julius 27, esti Bórák. Nsveaé-|aeket H frt, bánét 1 frt tét mellett elfogad a ver senybizottság Szabadkan,
A berlini lévéeattnnepélyea résat
voltánál togva egyike a legbizonytalanabb - és vftJt maRyar mvéeaek, e hó 20-én tértek viss-
legunalmasabbnak. Nem. egyszer tettem fal ma- m A budapesll lövész egyesület e napon 0
gamban, hogy most sx egysxer és sohl többél Arikor tmgy,rókus utcai lövő háxban választ De melyik vadász állis e tekintetben a szavát ? m6rtvi du.t iüöiím «
alyik vadász állja
A majaztert elültettem a valószínű váltón; JóIi^^iL^^gi^^kV'AToié^ mAn diaalsilKÖnvn'yCt^.
mányi t|léet tartott, Melyen a küldött Hógttk jelfrn-
totts. Molnár Gyule. Mindenféle. .A hét tükre," lem el, jól sserkessteli vadászszékemen, rábisva V|lm0H német és porSex kifálv 7 ik ssámu
képetik a lap tartalmát. Aa illusalrációk: Mária | a komára, hogy léssé a vadat nagy áhítattal » husxárexred tisztikara julius 26-án Ceglédén ló-
még negyobb figyelemmel. -- versenyt rendez. A versenybiröeág tagjai -Don
Egy csepp bizalmam sem volt a leshez s e tu- MjKUQ| braganxei heroeg exredes, gr. DxkUll Cly|.
Valéria királykisasszony és Salvatór Ferenc főherceg arcképei. — Csak lastan ! — Mii mond a tükör P — Ax eieő 'pille a hálóban. Melegen ajánlják a lapot olvasóink figyelmébe.
. UJ aenenaü. Menner János kiadásában Daekó Pista által aongorára alkalmazott 10 drb eredeti magyar népdalt küldtek szerkesztőségünkbe e cím alatt »Arvalány Haj«. A zeneműben találjuk a •Lehullott a jegyenyela virága*, «Van nekem egy aranyos kis kalitkám*, «Templom mellett bogár hátú kis ház*, >Tisza partján arany halat halászok«, »Ha én ragyogó nap lehetnék
dat annyira elfogott, bogy rágyújtottam s kedé lyesen eregettem a füstöt.
lenband Sándor altábornagy, br. Versebé dúsa-táv vezérőrnagy, kéxdivásárhelyi Benkeő Jóssal
Idő alatt beesteledett, felkelt a hold, mint egy Lirfdeil herceg Esterhásy Antal százados. A ffto ^JSSÍÍJ^! elárasztva fényével a|I)r0gralBm hat sxámból áll s ezek a következők :
I. Steeple cbssse 8200 m. Tiszteletdíj a három
közeli erdőt é« a tegetöt.
Akaratlanulis komolyabban vettem a dolgot, Ljgö j0VMrmk Stnepln cbase 8200 méter.
eldobtam a cigáreitát s figyelni kezdtem a kör nyezetre. *
Tatán egy fél óra sem tellett el, midőn a gé pész állása telöl villanást látok s' reá tele torok-
• A kalapbm mellett ánatányhaj termett*, »Bol- ból a kiáltást: dngtalan voltam*, *Szegedébe asokása a lányok-' — Nagysagos komám uram (— ez volt nála nak«, »Szegeny vagyok, ninps semmim a világon*, a megr5g/.ött hivatalos és barátgágos megszóli-
• Árva tüata* kezdetű dalokat, ének és zongorára. A mü ára 1 Irt 50 kr.
— A .Magyar IfláalnaMsanj" 20. száma
tás —) meg van ám! Csak teasék ide jönni' Meg van tm! , ,
Ilyen indianushoz illő ordítás lelett nem kevéssé
as eddig is észlelt gazdsg tartalommái jelent meg. j bosszankodva, felsxedtem sátorfámat s átmentem br. Pályi Ede, Fenyö^Márton, Varsányi ^ GyuIaJ a sikerült lövésében gyönyörködő gépészhez.^ Vajda János írták a íöbb cikkeket s verset, mi- i — Hol1 aT£T? •
has több érdekea, mulattató s tanulmányos rövi-1 —- Ölt fekszik a gyepen, tetszik látni még ks-debb hosszabb cikk sorakozik. Napról nspra pálódzik.
szerkesztés most Oda megyek s már az alakjáról ráismerek,
jobban is%zol|a e lap, hogy
oly kezekben van, melyek a szerkesztői rutint I hogy mit lőit a majszterfl igen jól ismerik ; melegen sjánliuk e lapot a női. — No ugyan nem a borz, de ha már lelőtte a
olvasóknak, azon erős meggyőződésben, bogy a rókát, jigy ülő lesz keimedet meg i« csapni. Magyar Háaiasssonynál jobb »Hási'ssszonyt* nem Egy speciális somogyi virágot, mely hs szerezhetnek meg maguknak-a •Magyar Házi-laka rom ta is (napraforgó azárat)lekon nyitottam teesonyak*
Tisxteleldíj és |(K) frank as elsőnek, tiarteletdij másodiknak és harmadiknak. 16 nevesés, —• III. Husxárok vadász versenye hat eskradon és egy utász szakasz ^ess részi s versenyben. — IV. tiátverseny. 24O0 méter. Tissfeletdíj és lOOfank az elsőnek, tiexteleidij a másodiknak és harmadiknak. Tixennyolc nevesés. — V. Alliestek akadályversenye. 3200 méter. Pénx és tisxteletdijak. - VI. Steeple cbase. 4H00 méter. 100 trank és tisxteletdijak elsőnek, tisxteletdijak a másodiknak. Tisenegy nevezés. A verseny fél négy órakor kezdődik. - (
Iparügy.
miközben a róka
— A kapaavárl államilag segélyezett községi alaposan leiavattam fegyvereim gondozóját —| polgári leányiskola értesítője ax 1M8990 tanév- róka-vadászpak.
röl moat jelent meg, melyben a szokásos slafisx- — Most pedig, miután as erdőt oly gyönyö-tikai anyag iigyes összeállításán kívül Pintér Ede rüen telekiabálta a •megvan*-nsl, pakkolja lel a
— Frogramns. A magyar kereskedö-itjak áltat Aradon 1890. évi augusxtus hó 2 - 8-án, bellusi Baross Gábor kereskedelemügyi ministar védnöksége alatt megtartandó V. országos Cong-ressus napirendié: Első nsp sug. hó l én : 1. A elcsendesedett s olt helyben | különböző vidékekről érkexŐ vendégek .fogadtad.
tása és elszállásolása. II. Este 9 órakor. Ismerkedési estély a Wittmenn féle aörosarnok kerti helyiségében. Második nep sug. hó 2-án: III. A reggeli vonatokkal érkexö vendégek fogadtatása és elszállásolása. IV. Délelőttiéi 10órakor.tíyü-
Nagy mulatságomra ezo^gált a koma mozdula-1 lekexés az aradi kereskedö-ifjak köxmüvelödéai | tait megfigyelni. A rókát farkánál, togva dobta köre helyiségének udvarkertjében. (Minorita pa-
tanár növendékeihez intéz néhány szót az ének- rókát és menjünk, léa szükségéről;. Az érte*iiÖnek-kétségen kívül j
legérdekesebb része Nsgyné Csorba Mária igaz- _ _^_______
gató jelentése a lefolyt tanévről, melybőlegyebek! vállára, ugy hogy annak leje majdnem a lábikra-1 Ima.) V.Megbiaő levelek bemutatása és igasolása. közt megtudjuk, hogy ax intézet vizsgálatán alját verdeste. A balba kolonizáció igy akadályta- VI. Délelőtt 11 órakor. A contreesua megnyitáaa vármegye alispánja Tailián Gyula is megjelent. A | lánul megtörtént sa majszter kesdett vakaródzni. I a városház dísztermében. Napirend: 1. A keres-kitünő tollra vstló s minden lényegesebb mozza- j A kukorica végén rátértünk egy gyalog útra. kedő-ifjak szakoktatáss és tanoncügyünk. Előadó:^ natra kiterjeszkedő jelentés után befejezésül ász&=ymeiyen én jártsm elöl. Alig halsdtsm rajta vagy Azari Zachár Gyula (Budapest.) 2 A magyar' löket és tanulókat érdeklő értesítés _My.eikezik, fiz lépést, a hátam mögött ballagó gépész rémes kereskedőéiljuság föladatai az ujabb kor követeimely a szepen fejlődő intézet igazgatójának min- orditásba tör ki. Hirtelen visszafordulva látom ményeivel szemben, és a testületi szel lem lej lesz-den körülményre kiterjeszkedő figyelmességét iga-1az embert a földön fetrengeni s kézzel, lábbal |té«e. Előadó: Ceejtei Varjassy Árpád (Arad.)
| hadonázni.
Rohanok hozzá, hogy lássam mi baja eseH.
solja.

CSARNOK.
Egy les - kellemetlen utókövetkezményekkel.
(Vadászok ssámira. Irts : Zi« hy MtkWl Szúnyog IstÖk jóravaló gépész voH. ki fegyvereimet — ba közülük egyik másik felmondta a szolgálatot, vagy csak időnként csökönyösödött — ba mindjárt egy hétig tartó fejtörés után is, de alaposan s a mi lő, nágy ügyességgel szokta •egre perelni.
Istók najasfer hajlékában megjelent a gólya a meghozta az ifj. Ss. Istókot. Ennek örömére beállított bosxám s nagy ünnepélyességgel és sxó-bóaéggif tli* meg. bogy legyek ax ifj. Szúnyog
8i A betegsegélyexés ügye'. Előadó: Kende Zsig-I mond (Budapest.) 4. A hfliyfts''feyjfo ügyének
A róka a lövés utáni kábultságából felocsúdva -szervezése és fejlesztése, ax ország kereskedelmi legelső teendőjének tartotta cipelő ellenének a egyesületei kebelében. Előadó: Horatsik B* Jánoa-lá.bkarikájába harapni. A ki tudja, nogy a seb- (Kolozsvár). A kereskedelem és ueinzetieég. zett róka miként tud egy alkalmas objektumba Előadó: Lekly Gyula (Kaesa). 6. A szegedi ke-
belekapaszkodni, az komám jajveszékelését meg értben.
Mig én a szegény megharapott majszter lábát vizsgálgattam, ax alatt a róka elvánszorgott a nélkül? hogy rá figyeltem volna.
Nyöszörgő komám lábát, ugy a bogy bekötöxve kérdém, bogy tud e lépni s cesk ekkor jutott a róka .eszembe.
— Hol a róka ? Na nézze caak Istók, a gonosz, ráadásul még meg is szökött. De már ezt megkeresem. ^ _
— Jaj kedves komám uram, egy lépést se legyen érte; mert ha hét bőre volna is, még se vinném egy tapolgl sem.
reakedő ifjak társulata előterjesztése, a kereskedői országos menháx tárgyában. Előadó: Sobfifier Vilmos (Szeged). 7. luditványok az elöjegyaet sorrend szerint (Indítványok caak az esetben veha? tők < tárgyalás alá, ha axok a congressus megnyitása előtt 3 nappal a végrehajtó-bizottsághoz beterjesztettek.) VII. Délután 3 órakor. Közös ebéd (a la cartej a Wittman és Pohl sörcsarnokok kerti helyiségeiben. VIII. Délután 4 órakor. As aradi kereskedö-ifjak közművelődési köre helyiségének meglátogatása, és olt gyülekezés; honnan az alföldi és déUuatyarországi általános kiállításnak testületileg vafé megtekintése. IX Este 9 órakor. Társas vacsora (i la carte) a kiállítási
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 80. szám. (7 lap;)
1890. julius hó 27-én.
nagyvendéglőben. Harmadik nap aug. hó 3-én: X. Reggel fél 8 órakor. Gvülekexéa a kór helyiségének udvarkertjében. XI. Heggel B órakor. A város nevezeteaaégeinek megtekintése. XII. Délelőtt 11 órakor. A congreaaus folytatása, a len-maradt pontoknak letárgyalasával. Xlll. Délután 2 órakor. Diaaebéd (a la couverte) a kiállitáai nagyvendéglőben. XIV. Este 8 órakor tényea lánc-vigiklom a városliget disz termé ben.
Közgazdaság.
illatalté 1 iitémeí Budapsstca. Bethlen lőldmtvelési ministér a kővetkező hirdetést bocsátotta ki: A Pasteur-Chamkerland téle lép-teae éa aertéa-orbencetlenea^attóanyagoi termelő inléaet Bécsből Budapestre átfcelyextetvén, a vezetésemre bízott mimsterium felügyelete ajatt április 1-ótől kesdVe Budapeaten Budolr-rakpart
7. axám alatl működik ée ax oltóanyagot nagy , L. M ——
allatok (szarvasmarha jéa ló) részére da.abonkini *exö bejelentések figyelembe vétetni nem fognak r 80. kis állatok (juh éeaerté*. részére darabonunk16!! ,rftsbeh ^ft™**** ^rtalmazrtiu kell : 1. 10 krért szállítja a vármegye és község nevét, melyben ss ítalmé-
- A i»..gj ar ipar- «a karwkadelal «V»korolla.oll. 2. aaon jognak h.Uro.otl |
bank résivényiarsaitAg, mely Tiaxa István el-
nádor-utca 4. as. alatti saját épületében levőbe-1biztos hatásáról. K kérdéssel Franciaországban lyiaégeit megnyitotta és működését, mely s bank-' Üzlet összes ágeirs is kiterjeszkedik, megkezdet • te. Ezen bankügyletek korében a bank teljesít megbixásokat: értékpapírok vásárlására éf eladására, elfogad pénzbetéteket folyó (oheque) számlára v«gy pénztári jegyek kibocsátása mel* lett, előlegeket sd értékpapírokra, lesaámitol váltókat és véges minden egyéb mi vezetet, mely a banküzletek körébe tartozik. A pénztárak hétköznapokon 9-től V, 2-ia és % 8-tól 4 ig a közönség rendelkezésére áftaik. Budapest, 1890. julius 10-én.
— A regáls aiegváltápl bejelentésrk tárgyában, a pénzügyi miniszter (eíbivást intéz a regáléiulajdonosokhox ss iráni,—hogy as etké-setten. de legalább 1889* oec. ;ü e előtt már beadott igénybetelentésük lárgyslását legkésőbb 1890. szeptember 30 ig kérelmeszék, illetve a községek kártalanítási igényüket ugyanezen batáridőn beiül beadják, annyival inkább^ mert a később ér
már asakkörök is foglalkoxnak, * melyek kísér* leteket is készülnek a neveseit sxerrel tenni. A * mi a költségeket Illeti, a oinkgálic, ba csakugyan olyan hatásúnak bixonyulna, a milyen a résgá-lic, sokkal kévesebbe kerülne emennél.
— A bar msgksssrttiáéésv ellem Bou-vier a fiiornalé vinioolo llalianoban ast a|ánlja, hogy kénexzük a bort mindaddig, mig a keserű ist még érezni lehel; azután fejtsük le és házasítsuk össze más borral. Ax alkoholoséit (fi fokig való pótlást] szintén hasznos dolognak tartja; ax alkoholizált borba egy hektoliterre 50 gr. tanlnt és 10 gr. borsavat kever.
Nyilttlr*)
Üui Mid. ksSreiklt rralsrSa tt. I.V> Irtai fi. 8,00 p, Mater fon. 450 versit). lMa»ln«) —- varsaadet I robaa aad'Mtttakwaia* portó- aatl aollfrai ia'i Hasa dai Heideafahrik I>ápöt I*. Menneberx (K. « K. H»S1* I faraati zartah. MúaUtr uuigttbund Brlala koataa JÖ kr. Porto. Wft
lllrdetméay. Zalavár éa LebuL korommá helyiségek folyá
„ ______________ megjelölését, melynek alapján a jog tulajdonosai A m ljét k
ixfttéTfeatart trW május 3t-én lartotta alakuló ,,al®éí'1. é°y «y^oro^la 3, a bejelaotö év október T-íőT WdT adatnak. Bérelni saá»
gyűlései, e napokban szétküldött körlevél tudat-; f16™ r f***8 * * 11 **r,1u' dékoxök bővebb értesitésl nyerhetnek a Zsla^ári
1 lauitási eljárás folyamán mást biz meg képvtsele-1
jaj hogy működését az alapszabályai által meg-
téve!, annak nevét éa lakását. Axon hatóság vagy hivatal meguevezéaél, melynél ax igény írásban bejelentetett a a bejelentés idejét ; ha pedig ezen eredetileg elkésetten beadott igénybejenlés annak idején az illető hatóság által írásbeli utoo vissxs-1 « i icsRicse u,as'lva a Bejelentőnek visszaadatott, akkor ezen felelfleáget
magán ipllrváí^ igénybejelentéa is ax elutasító batáro-
ffeleiő alakban való hitetnyujtasn E metlett*antl
mnk teljes mértékben kiterjeszti tevékenyeégét Ibe" alÜRJ ü!lbb. t4r^a,á"JlénUk' fc véf a rendes banküzletek minden ágára s foglalkozik * ",,c!1 ,0*! a* <wetben, Ilia
értékpapírok", k&lfüldi pénznemek és ércvállókl1890 dec'- M kártalamtáai igényüket elöze-1 étele és eladáséval, pénzösszegeknek folyószám
határozoit minden irányban megkezdte. Ax előttünk fekvő körlevél azerint a bank, mint a hazai ipart támogató pénzintézetekről szóló 1890. XIV. t.-cz. alapján létesített pénzintézet, leiadat óul tekinti elaő sorban iparvállalatok létesítését, meglevőknek megnagyobbitésál éa fejlesztését, va!a mint táraas vagy BWl f *
a bank teljes
gaxdaság tisztségeinél.
ö77 1-8
Felelői szerkesztő: Ca. Palotai 4koa
• rovatba* köalottaktrt a«m
vállal magára a aaanu
HIKDKTÉNGK
I (esen be nem jelentették vo'na, ax italmérési jo I
Ur. vagy pénztári jegyek ellínébeo ' k".máíőiű- *01 nem (nrb4ri í0"0'" f1r*k,?r0]ÜÍ;
ihhch valrt áLvé'elével, vallóle»*amitola*aal, j han*f1." e«í4bb J0g ««" W»k»r0" ''!'H? tncaaso Ihlettel, külföldre ™*ló l.itellavelek 'dök"'be1n ""rei.eK n.eg, ajognaK a/ i»hh.
Inaival, értékpapírokra .aló elölegeaéaael, érték- XXX"' h,,k Jb" léPve ■««
papíroknak mnörxéa éa ketelée vég«tt való a,. »«r«aéaeD?k igazoltaira a «*er«éare vonatkozó vét,levél, albi.el. - Magunk réazéröl melegen*™0*" ^iralok.. .. tartoznak mellékem. Aj Üdv0.öjűk aa aj Intézete, h lentebb v«>olt bö far.¥Bé%2. g a axennt a l^rtalanitáa c-akia -u programm alapján meginduló n.üködé8ek0a»f,bén ,f88VXXXVI- .«• 3- é. 8 § „ban megje filt a tekintettel a*on kedvexO elölellélelekre, meljek »l»Pok<">. Vagyis azonjovúdelem alapján- ea/kö-l
annak megalakulását kisérték, tekintettel azon garanciákra, melyeket mar a bank vezetésére hivatott férfiak nevei is nyújtanak, teljes bizalommal tekintünk a bank aikeres működése, elé. Ha egy nagy bankintézet alakulása a. fővárosban már magában 'véve az egészséges gszdaaági fejlődés jelének tekinthető, ugy ha ezen hank az ipartámogatáat tűzi maga elé lényeges feladatul, ezt' hazai viszonyaink között jiagvra becsülendő fontos momentumnak keil tekintenünk. A bankra vonatkozó köxleménye igy szól : A magyar ipar-fa kereskedelmi bank része.-társ. tudatja, bogy a
zöltetetik, mely ez fBHÜ—188ö. években -^ve-delmi adó alá vonatott. A kártalanítási igénynek oly magán regále-lujajdnov részérő! vsló bejelentése, ki igényéi előzetesen és legalább 1889 dec. végéig valamely hatóságnál, vagy ' bivaialnál be-nem jelentette, teljesen céltalan, mert az ily be-jelentéa a 1890. XXXVU1. t.u. értelmében feliétlenül viss/aufasittatik
— ÍJ szer peranaamara «llen. Egyik jeles szölölermelö a rézgá'ic helyeit cickgálicot ajánl, noha a kísérletek, melyeket tavaly ez/el a sxerrel tetl, még nem győzték mely eléggé snnsk
Arany-érem Pécs 1888 Félszázad óta kitűnőnek elismerve
Dr. SlkalMkl*fM«
Bftg 6 -10
inúmi is mimi
Raau kéaaltiaévak aj4al«> lavelM, aaokaak félssáaad éu ffliadaeStt altevjadt vilAfMrok éa UaiulatM Italáaak képaal. Lagbánalatoaalih alkarral kaaanáltataak blblroa, aaapUlia a^folluk, tonnáé va*y í««ry aiui knlnlkiiaU piroMáf i a bAÍMiúidfa Uafttállaaaága allaa. Egy ongy tégaly ára 70 kr, «gjr kla túfwly at kr. Egy nagy üveg awadóvix 1 frt. agy kia ttvag 50 kr.
Joliessante-Puder
(fehér, rdsaa vagy aárgáa.) Kiváló Aaomitág* miatt legjobban ajáallialo: ax arcsliftr aak kallamna aalat ad áe láthaiaUaaul tapad. Egy uagy
doboa ára 80 kr., agy ki* duboa fiO kr Kaplieié Molnár Upót gyégyaxaHaaaáb mint kteaitAaál Kaiián. Nagy-Kaaiaaan, Marton áa Habar kareaked^aábea
IHoíherr és Schranlz,
BUDAPEST,
Y^ Yáczi-kőrnt 76.
J gazdasági gépgyár és vasöntöde
Mffywtf' É /" ^S^^SBMIQfflS®^^ 4rKrl rí' Mm
I ajánlják általán
a Kgfubbtuk eii»in«rt Itgujubb H, ö éa 4 lóerejü verőléeaea rendsser aiakad.
(I i >lők észietc^i kot,
|s««aaka • ^ lat i+*r*ja azabadalm. pánczelazegea gőzcaéplökéazleteiliet, aamaaiffti a i»(|ekk a#rveségéprket „Királf-OHII" ér *M-m DHII", egyetemes I ataél Rjiyoi ekékelf valamtar nuadea efféb gaadaeáfi gépeket é» eaakoxdket jvláayee irak melléit Képaa árjagyzékak ingyen ée bérmentve.
fi! a « 1 S fi 1!*?
X; fi? SEi*
iH i* -i >
|ö ~ Jd-; i S| C
Íj fi | ^ ^ ~ --ut C X * Ifi5 mmmm - I V
V — H h _ £ -! U
5 S -Kí
0 « 0 il it X VS _ * i §>
X 5 a I LJ 1e|X X í c * _| |i J
O Jf a Í8 ö
öi -i ^ |S g
X ^ ■ ^^ « 8 X .llfc^lli
Nagy-Kantesa, vasárnap.
Zala 30. szám. (8 lap.)
1890. JuUuh hó 27-én.
SZABADALMAT
uj talámányokra
MikStSl bármily Államban, továbbá vállalja azok lr ui itri A«ai. (HrlaiM j és érlfknlthfl. «70 i-il
Réthy János
fumzetkűti mi rnúkt ét txubtuUUmi irodája I lltidapent, Kruébelkérnl l-f.
lípoti ÉÉjjé öelilroMztató
K.

J i
j találmányok
wnbadalmaitfilnek minden 'államban A
IbENEDEK LAJOS és Társai í szabadalmi irod'ia altal I
Bpesten. Múzeum körút 10. az. <
A nagyot: Minisét rium iíiíkj 1
a léllalAMk bizalmába afiinlva. J Évenként 500-nál több szabadalmat eszközöl ki.
i^í QilH 2--6
I Mnd— dobinytőmdébn k ainira-Mittw.
ír i il
CAWLÍ^
.........
| fanktár: kafttt ottö M tanául ■so»a«
^^^ * a valódi
fLE HOUBLON]
A rumiu •viaraawv
* HENRY TÖL
^ I SzitrM mog-ílg-y ©léo-ül!
|| Raaraatr fa wrwr jónak Maoayvll te ofvotl inkintilynk vüíunilni vtámUUa MaffaoManAljrok blaoftylttáayat által, klilaliliU líéaillméiy,
DR. HILLBR MOHNÖVÉNYNEDVE
míjfltpfc kaláaaal Tan kfthlgfc, rfkmtiwig. lumkfkJlH, alay káautáa, kaiai kaau fttaAkur.' ncjáltaiábail'a láfaAii ■SM'vtk kiidn kállaimat a|M. Trgelyhtn yyrmtfkek ti /fhinllri inJmdra. KW t*K«lr ára 00 kr. o. 4.
mt- Koi>hatú marton ti iil her ia*»er-
kereekedUtUl Nugy-Kunittán. "Jfci <tH4 12 — 12
Nyomatott Ki«chel Fülöp Upiuiaii'oaoe tál Nary-Kaaiaaán., 1890.
SPffi ICY folp Vasöntöde é8 gépgyár Részvényül IbivJVlClC Társaság Budapesten.
ti vár és irodák : -I Véroai iroda éa raktári
VL kttUo Tioll ut 1896 ee. ««. | TI. Podmanloaky-utaxa 14. |s4ai.
aMalJa • néplétl IMa,n klllti aaarkaaaM
mt gőzcsóplő-készületeit, locomobiljait, ^aa
UnamMilaMéfiéilHt. tortbbk 186 11-18
járgánycséplö-kószilleteit. ___gabonatisztitó-rostóit j ,
(í^Á1" 'íMÍ' .Wwí^^m^Bi (llaker* éa Yldatareudascr) éa
^fljy^ljyIW - TfcvfoiUpetk«ljr»aéU.
Kaovsletbo'n voonnk:
Kredcll kévoklíl/i- í*h mnrokrnkó urnttf-itApök. eredülI aiuerlkat fílknHzüló-
|é|Wk néH|;IJI<ki atb.
SCHLiICK-ÍVle szab. 2 éa 3 vasú ekék,
Süni?, "oliliek (éle „Hi hAlliN" aorbavettf-gépek
^rvavoUí^útJiik — — ilnrnlókf funrxayl/ifa, hrVmaXmak^ _ Jy I /I
íiv olijaalfini'bmndriirMk. ^ s 4
TjililrMh ilfiií' — Ktöüfti fiiritii filli'liM'. " Arftgytüui kitátuilra ingyen ti bérmenlrr. _ ^— _
Konkolyorá Triaur). ' ■ CaOvea tongerl daráló." Kétvasu eke K-.'fűrész ' Sxar.s, ,. .1K,,
I ^P'^P YEZÉRÜCYNÖKE ^ "V 'In. "'v""!
i S"c>k'v4«ő- Y., KÜLSŐ YÁCZI-UT 46. BUDAPESTEN v.f KÜLSŐ YÁC2I-ÜT 46.
^^^ flfl Ajánl legkitűnőbb szerkezetű konkolyválasztókat (Trieur) és gabona tisztító ros- p^p^^
Q^M^pj tákat, úgyszintén legújabb rendszerű sorvetőgépeket, könnyű fajú hétvasú ekék-, _
^^^^njU csöves tengeri darálók-, kukoricza morzsotók-, szecskavágók-, répavágókat, /éJ^A
j inikmniin továbbá lóhere-toklászolő készüléket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valamint / JB®!
L 0 őrlőmalmok és maloniberendezési gépeket, nevezetesen: gabona tisztítóit- Jjjöj^k/ vűSüa^^ (Eureka), tarárok, malom trieurok, hengerszékek, Usztosztdlj/ozó tien-
mlSmSÍm ^^^ dara tisztító- ^^ _ - ^^^^
„S-P MVMnf bábán mindennemű gazdasági gé- ^fflf^fff' fw -RéP*vtló
m M*'omk0- Pp ni pek és eszközöket legolcsóbb árakon !
^ I [1^ I és legkedvezőbb fizetési feltételek rafcllett j| ~
WKTT"* Lieztosztaiyozú hanger. —áijegyiékek kérmtatve UMetaek. [g—.
^ Malomtrleur.
■ felszereléseket bármily ^^^LJKBm^^V^ tök gépéstek, kovácsok ^^^^^^
facakandarő. ertkojtátra. 4M v^mBH és lakatosok számára. OrlOmaiom.
aralogép. síénagyuhő^___
i - ___ ., •.....r~-A;-. . .......-. ■ • i -„; - _ f I
Ünnepi szám. _Nagy-Kanizsa, 1890. julius 31-én. ' XVII. évfolyam. I
. . . I , M ,' «: i . .. . I ♦ M ,----1
boldogságért II. kinyílt, hogy 1|
1 II
I
r ^ w
" hÉ^^^^S l
^ Mag
Xrír A magyar nemzetnek nagy ^ magyar kirít^lsasszöiiy T^iWllfiséget

harkmttiif: Fhtliri fftIBji U»5vkfiraliMl«M.
li. tatiaeadS t Ur íxelleml tinin wlkwi minden kóalemény.
ZALA
Bél ■..tl<l«» levelek flnk ismert ke-HkbM (ofwlutuk <1.
Hiréetiwk jgUnyona winltuiuk ■ylltUr p.tluor. 10 kr.
Múlatok timu mm kílj.u.k
A Nagy-Kanizsai- te Délsalai takarékpénztárak é* a BankégyeiQlat hivatalon kSzlOnyo. giuuUwk v»l»i«iut a klrtiHnkn
vonatkozik Hindiéi Ftllöii k»ij» ■ÉliblMMH^
Megjelenik Sí*|[)'>Kaiiliain lictenkintffj'iuri laatíruap.
ktnatudMba laléauttk
VA KORSZÁG ünnepel!
■ ünnepe van! ma Esküdött annak, kit szive választott, kihez szerelnie vonzá, kivel egybetart lelke, ér-" zeltne, egész valója! A hatalmas összbii odalom közön ünnepe ez; de reánk magyarokra nézvo kivúlló jelentőségű ünnep; mért a fejedelmi menyasszony, kiválóan magyar főhercegnő, j
Itt látta meg -először a nap arany sugarait ös Buda várában, itt szívta először a léget a nagy jelentőségű Rákos téréiről suttogó szellő által, mely a fejedelmi sarjnak fülébe súgta a nagy idők, nagy emberek emlékét. Itt tanulta meg először nemzetünk hangzatos, zengzetes nyelvét, itt löllötto el a gyermekkor örökre emlékezetes napjait, itt tanulta meg atyjától „a legelső magyaretiiberlől" s anyjától „a magyar nemzet földi őrangyalától" szeretni 'o hont, szeretnie tietn: zetei, melynél loyalísabb fötdr"loyalisabb nemzet e föld kerekségén s-hol sem létezik. Itt futkosott mint gyermek a gödöllői park sétányán üldözve a színpompában ragyogó pilléket, játszi örömmel szedve a park virágait, ezeket az ő élő kis testvéreit, kik között Ö volt ^legszebb, legvirulóbb rózsabimbó! Itt mosolygott rflígyar nevelőjének előadásán, midőn az a nemzet öröm napjait lanté a fogékony, fiatal tanuló előtt, s itt sóhajtott föl először, midőn a nemzet gyásznapjait rajzolták lelki szemei elé. Itt élt, itt növekedőt^ itf szentté meg e hazát, -j melvet monyasszony korában is büszkén vallott: „szülő
hazájának !" *
Még ugy szólva gyermek; még a dicsőén uralgó j HaUburgház családi kertjében csak feselő rózsabimbó, kinek illatosán* csak ezután fogja keresztül hatni az öaczbirodalmat; a ínég isjnár, midőn esorok megjeléiinek, I
elmondotta Isten oltára előtt, az uralkodó családhoz rajongó szerettei csatit, nemzetek előtt h „holtomiglan liol-* emberéletre kiható napy j^kntfiaépft mondatot, Kimondotta. Nyíltan, őszintén, keble dobogásával, szive egész melegével: mert kinek o nagy ígéretet tette, az a fiatal sziv haját választotta : Salmlor Fcrem, a deli fejedelmi férfi, kiért hévvel dobogott fel a fiatal királyi hölgy nemes keble, kiért lángra gyúlt a epedő sziv, kiiiek láttára a feselő rózsabimbó
ámorba szenderitse a fejedelmi férfit.
A két szerető sziv egybe fort. Az örök frigy meg lett kötve; az egyház ráadta áldását és a trónt körülálló nem* zetek öröm telt könyekkel, összekulcsolt kézzel röpítik imájukat a mindenek urához, hogy: áldja meg e szent frigyet, melyet a sziv kötött, s mely a szivek boldogi tá sára költetett.
A magyar nemzet nem elégszik meg az imával. A magyar nemzet részt követel az örömből is, mely a két szerető szivet é pereben eltölti; a magyar nemzet részt követel a magyar királykisasszony öröméből, mert o ki. ralykisassz'Tiy az övé, e királykisasszony : magyar !
Mi< egyrészről hódolattal torul le a legmagasabb trón előtt, fenhangon mondja el a pozsonyi országgyűlés történelmi emlékű: .vitám et sangvinem* jelmondatát; addig koszorúba fűzi hazánk Jegszebb virágait, s ezek között a szerény kékszemű nefelejtset, átnyújtva azt a körűnk bői, távozó királykisasszonynak, hogy e ko. szóFu örökre figyelmeztesse a távozó magyar • fejedelmi hölgyet éz egyetlen s oly nagy jelentőségű szóra: nefeUjte!
A boldogság, mely árcdiiládi körben mosolyg az uj fejedelmi nőre, fele Itethet vele mindent; de azt a helyet, azt a nemzetet, hol, s melynek körében „születése-s gyermekévei feljegyezve vannak" nem fogja feledhetni'soha, Magyarország irá.nt megváltozni nem fog soha* Mária Valéria a magyar királykisasszony !
Ez a Boldogító tudat adja meg a magyar nemzetnek azt az örömöt, melynek zajos 1cifujezése végig röpül a Kár-.pátokról Adria g, elhat az örök hófedte Verhovinától a magyar korona gyöngyéig: Fiúméig!
Milliók ajkán üdv, hosanna zeng ma, millió kebel dobog örömáradatban, tuillio sziv érzi, hogy ilária Valéria a mi főhercegnőnk boldog!
A boldogság angyala terjessze ki-szárnyait felette ós szive, vallasztottju a .fejedelmi férfi felett, s az ég áldása legyen oly bő felettük, mint minőt két egymásért dobogó, melyen érző nemes sziv, méltán megérdemel'
A mayyarok Istene, védje, oltalmazza, kísérje. léptein múidenütt a boldog férj karján tőlünk, távozó magyar király-kisasszonyt!!—
ilsorba Palotai Akos.
Kladéhtvatali Virwliia-ataaa 6. nis Vlaoti.l rilép ktayvk»mkidiai.
ELdFIZBTÉai Akai;:
If*«a lm , . . . t frt — Félévre , , Xe|jrt4ÍTn .
•"Vi^sy.?

Kagy-Kanizs*, csütörtök __Ünnepi
A nemzet ünrtcpén.
Ftnffiírl-on tihidöklik a wajt
At (tavrjo MW^y^* A Úftí tlH l'ihi A .mtwuf K^t (Makog '
Mamii), fiíld iirüi, ál Mniett: Űriim wipra km-ifarflrll,^^ """" A f^vv ** MW ÍT ~
Mi már ráf köttetett !
Et. mtfkistd 0 hát iá mer •SiViiy tartó bohliiyafyál! '. . ■ Kitárjr n? M áhiAxtei /V/vű**/ ói Wúet'inf '
(| ö d « 11 «. -# • ~ — " .____
As Őskor királyválasztás! helyétől a intesse elvonuló f Rákostól balra, árnyékos Iák közölt lerül el a kis község s ' ~ abban a magyar nemzet által a magyar királynak hórtohta jeléül adott nyári lak, vagy mint nevezni szereljük a ki- ] rályi nyaraló: GödöflO.
A Rákos mertről suttogó szellő a királyi nyaraló százados tölgyeinek regéli az ókor eseményeit, mig a mosolygó zöld levelek tqkorí eseményeket fesfeuek * suttogó szeltfl "T" előlt, hogy elvive azt az ország minden részéin-, túrija a világ, mily megelégedettség, mily boldogság, honol itt e lak
lombkoszorúi által nyújtott árnyékos helyen.
• •
Magas. félistennek képzelhelö nOi alak halad kérésziül a kert porondján : homloka nyílt, aicán a felséges kifejezd, ajkán a szigorral párosult fejedelmi jóság s emberszeretet^ tanúsító gyöngéd mosoly ül. Valóban fejedelmi nö. Fei*- { delmi, kinek minden mozdulata mutatja, hogy bibor volt bölcsője takarója s kinek minden mozdulata mutatja, hogy darára felséges születésének. emberbaráti őizeknei a kuayhó—L lakóját ia felkeresi'
A fejedelmi nő ajakán boldogságot eláruló mosoly lebbent et Hogyisne Mellette futkos kis leánya és épen most 1 öleli át kis karjaival anyját, egyik kezében egy aranypöros | pillét, másikban egy félig nyilt piros rózsát tart a gyermekies Örömmel nyújtja a rózsát anyjának, mig a fogoly pillét j szabadon bocsátja - élvezze szabadságát tovább is, 0 csak meg akarta nézni azt a szép aranyos szárnyakat, melyekkel a pille rflpül. azlán visszaadja szabadságát, nemesen éfiő keble nem foszthatja meg aranyszabadaágától még a legkisebb pillét, sem, ha mindjárt oly sok örömet okoz is az a futkozó leánykának?
Az anya átveszi a kis kezekből a feselő piros rózsát, megcsókolja a gyermek piros arcát, aztán nézi a rózsát, I nézi a gyermeke arcát s mintha c>-ak azt akarná mondani, miért tépted le testvéredet anyja kebléről, hisz e rózsa a le j testvéred, te is oly szép, oly feselő rózsa bimbó vagy, mini { ez, melyet leszakítottál! Aztán mosolyog, oh, mily sokat ' mond e mosoly! Az anyai sziv szeretetének egész lángja fekszik abban, a boldogság netovábbjának kifejezése ez egyet- i len mosoly!
Erzsébet királynő, az anya, mósolygva csókolta meg leányát Mária Valériát ?
* •
A kert végében elvonuló fenyvesek között sétál két fiatal hölgy. Mint egy tőről metszett két rószaszál annyira ha- ' sonlitnak egymáshoz, nem ugyan arezban s termetben; hanem érzelmeikben 1
Kar karba öltve, a nagy karimájú szalmakalapok kék szalagon csflgve a másik kárra fűzve halad a két ifjú hölgy a porondos úton, ajkaik mozognak, a suttogó szél el el kap ] egy hangot az eperajkakró' és e hangok a tiatal, szűzies | érzelmek legszebb szavai; ezek mutatják, hogy a két fiatal bfligy nem ktanapi dolgokról, Jjanem a magasabb tudományom tételekről vitatkozik
szám. IMO julius M Jl-én
— Boldog, kyiefc születésénél fogva már as emberiség iránti jótékonyság jutott osztályrészül a még boldogabb ha oly nemes szive van, bogy e feladatát ürömmel teljesítheti) — jegyzi meg az egyik hiflgy
— Igaz felel az Ifjabb, kehiem dobog aa emberiségért, föfeg pedig szülő földemen élő nemzetemért, mü lehelek meg is teszek, s ha egykor tevékenységi köröm széfesbülni fog4 ezzel arányban fog növekedni az emberiség iránit jótékonyságom, mert érzem, erre szüksége van keblemnek.
Kf Mária Valéria örömmel öleJle ál barátnőjét Auersperg Aglájál.
* * ■ ' - * -
Bömbölve xugotPíi vihar! A felbőszült természet rombolni látszott mindent! A sÖvöllíJ szél kisérteltexen nytko rontatta a jrrttlWkV királyi kastély tornyának érr kakasát!A Itójórfej pelyhekben lánrzoH a légben, ide oda hányatva ax üvöltö széltől. A kis templom harangjának hangja Hiao Hódolt a viharban, keresztül üvöltötte azt a roppant szél! Az ukákon egy két, erősen beburkolftdzoll lény tört előre, hogy az újszülött megváltó szüleié* napján, az Isten házá han rója le hálandó imáját, aa évffn nyeri jóltMeményeHri I
A királyi kastöfy kapui megnyílnak. Fiatal hölgy tép ki kíséretében kél udvari szolgával, k<k nehéz kosarakat emelnek karjaikon,
A fenséges női alak, kinek láttára a természet is meg hunyászkodik, a szél elül, a vihar megszűnik s csak a Irts hópelyhek- hullanak bársony felöltőjére, hogy megtarkázzák azt fanlazlikus csillag alakjaikkal. — felemet! fővel, biztos léptekkel halad előre.
A templom küsaöbéhez ért. Tíz, tizenkél, rongyokba burkolt anyóka didereg a küszöbön Ijikisukhan nincs egy darab f». — ide jöttek, a templom tornácába melegedni, — asztalukon nincs egy darab kenyér, pedig a Megváltó születés na pia van, kt mindnyájunkért sráHott le a magasból
A fejedelmi hölgy szétosztja a kosarakban hoaott élelmiszereket, zsebéből fára valót nyújt a nyomorultaknak, ax tán be sem.várva a hálálkodást, vissaalorduL
És Mária Valéria oly boldog, bogy enyhülési saereshe-
tett a nyomorban tengődő embertársainak ■........................' " ..... .......» ..... -
a •
A királyi kastély gobelinnal, bársonynyal, aranynyal dí szitett nagy termében a királyi család együtt van.
A (legelső magyar emberH a király- ott áll felséges nejének támlásszéke molett, ajkán a boldogság mosolya, mig a Irgszebb királynő homlokán a megelégedettség tükröződik.
A felséges anya előtt áll a fejedelmi hölgy: arcán a szűzies szerelem drága pirja, mig szemeiben a boldogság örömkönyei. Balkeze egy férfi jobjában nyugszik, kinek homlokán a férfias nyiltság mellett a szerelem boldogító érzete olvasható.
A fiatalok meghajt ák térdeiket, a szülök kitárják karjaikat, s a magyar királyi fenséges pár ajkán egyszerre hangzik el: — Áldás frigyelekre gyermekeinkig
S a boldog menyasszony: Mária Valért t, szép fejét oda higtja a boldogságtól dobogó vőlegénye: Salvaior Ferenc keblén*
á szivek szent Irigye meg van kötve I
Csendesen áll a gödöllői kastély!
A n)p aranysugarai nem hathatuak be a lefüggönyözött ablakokon ál; a kert sétáin röpködnek a színpompában ragyogó pillék, nem fut utánnuk senki. A madarak ott csicseregnek a fák lombjain, nincs a ki versenyt énekeljen velük; üres -minden mint a néma síri ... .
A kert végében szendén nyílik a kék nefefejls. A gyöngéden suttogó szellő megcsókdossa annak kelyhét, és a szende virág suttogja: menj, röpülj, s súgd fülébe e szót: nefelejts I
Es a szellő röpül gyors szárnyain, messze messze a ott suttogja a »Lichlenegg< várpalotában, suttogja folyton: • Nefelejts!« -
Nagy-Kaniz-a. csütörtök.
Ünnepi szám.
1890, juhos hó Sl-éa
Az esküvő előtt. -
A királykisasszony esküvőjénél történt elókészö letekről következőket jelenthetjük Jschlbői treU tudósítások után.
A császár nyaraióban, a templomban, a pályaudvaron serény a munka. A gyógy terem fényes pompában diszlTk; a király- üvegházaiból gyönyörű déli növényeket szállítanak oda. Magában a helységben nem emeltek diadalkapukat. mert *z uralkodó <-jmjesen kijelentette, hogy nem akarja, bogy a község kőlisztekbe veije magát. A király óhajára katonaságot sem alkalmaznak, hanem mankásokra és tűzoltókra bízzák a rend fentarlásál
A ki világ Iá* azonban nagyszerűnek Ígérkezik. ATraun partját, a Ferenc Károly főherérgtért, a Ferenc Józsel vártát és a wildriutUjnl romokat perarul fogják kivilágitam Impozánsnak ígérkezik a hegyek kivilágítása, is, mert az lschlből látható összes harmincnyolc hegycsúcson fognak örömtüzek lobogni.
A császár-nyaralóban a királyi páron és a menyasszonyon kívül csak Gizella. főhercegnő és félje, Lipót bajor herceg fognak lakni, valam nl utóbbiaknak leányai, kik nyo-szoló leányokként fognak szerepelni és legidősebb 1iuk, fyl'tyy herceg is, a ki vőfély lesz ——g
Ferrw 'Silmtnr főherceg számára a nyaralóval szemben levő csino.- házat rendezték be.
A nyaralóban villámvilágilást rendezlek be, összesen 1200 lámpái alkalmaztak, melyek majdnem valamennyien egyszerre használhatók. A villámvilágilást Mária Valéria főhercegnő kívánatára hozták be a kastélyba.
Az esküvői ünnepély délelőtti ft> őráfól délutáni 2 óráig fog tartani, azután a királyi család összes tagjai — az uralkodó páron kívül •— távoznak lschlből; az uj pár egy órával később indul a regényes fekvésű Offenseebe
A fiatal pár uj otthona.
A fiatal fejedelmi pár uj otthonát vázlatosan ezekben ismertetjük rnefj'öRisóinkkáT:
Az uj rezidencia tudvalevőleg Lichlenegg IeszrJnelynek palotája már kfezen áll a főhercegi pár fogadtatására. A kis helység, melynek létezéséről nemrég csak édes-kevesen tpdlak. fejedelmi vendégek fogadtatására készül.
A király család még az esküvő előtt fogja megszemlélni a palotái, hová az uj udvari hintók szállítják majd a fejedelmi vendégeket a velsi állomástól.
A királyné és Mária Valéria főhercegnő- már időztek egy időben L'-chleneggen, de akkortájt a kastély még nagyon primitív állapotban volt; különben most sem olyan ragyogó fényű, mint a milyennek egy hatalmas uralkodó leányának otthonát képzelni szoktuk. Gesztenyefák környezik a kastélyt, melynek két emeletére vad szőlő és repkény kúszott föl. Az erkélyszobácskák ablakai elölt sudár fenyők terjesztik üditő illatukat és a kérten ál patak csergedezik, melynek partján malom épült. \
Nincs a kastélyban egyetlen igazi diszterem.
A főhercegnőnek csak három szoba áll rendelkezésére, a zöldes szinü írószoba, a rózsaszín tapétás hálószoba és öltöző.
Ferenc. Salm^tnak sincs több helyisége. Az emeleti szalonnak angol szokás szerint mindentéle cétra-kelle szolgálnia; olt fognak étkezni, zenélni, olvasni, festeni és vendégeket fogadni. Még egy külön étkező szoba is van a kastélyban ; a dúsan felszerelt köbyvlár több mind ezer kőle lel tariafinaz-
A vendégszobákat is egészen újból rendezték be; e három szobában lakik majd Erzsébet királyné, valahányszor meglátogatja leányát, pedig arról van szó, hogy gyakran akaija ezt megtenni; habár e helyiségek berendezései s meglehetősen egyszerű, de há< köztudomásu dolog, hogy • főhercegnő szereti az egyszerűséget é- ki ludja, fogja-e sokat használni a sok remek nászaiándékol, mik már nagy számban érkeznek hozzá.
A királykisasszony nászajándékai.
Erzsébet királynénk a felséges királyanya havasi popárok alakjába foglalt gyémánt nyakdmzl ajándékozott leányának : ehhez az ékszerhez a királyné éa a főhercegnő számé* emléke fűződik.
Azt beszélik ugyanis, bogy midőn Ferenez Jtíuef király először pillantotta meg bajor Emfkut, észrevette, hogy a bajor hercegnő csak egyszerű szalagot viselt nyakán, éa-«_ szalagot csupán egy szál havasi gyopár díszítette A király elkérte a virágot a .hercegnőtől, kinek bája az első pillanatban lebilincselte. És midőn a fiatal oralkodó utóbb megkérte Erzsébet kezét gyémántos gyepár-nyakékei ajánlott fel elafl ajándékképen fenséges arájának. Királynénk azóta töbhacör is viselte a gyönyörű ékszert, melynek történetéi valóezinü-leg elmondta Mária Valéria főhercegnőnek ís és meglehet, hogy ebben rfjhk magyarázata annak, hogy midőn egyaaar a királyné szüléié*napja alkalmából előadták Mária Valéria egy ünnepi színdarabját, a főhercegnő a •havasi gyopár* szerepét adta és megfelelő jelmezt viselt, -/V
Az említett nyakékkel lepte meg Erzsébet királyné szereled leányát
Awnübtrg Aglája hercegnő, Mária Valéria barátnője és gyermekkori játszótársa, ki négy éven £t folytonosan együtt volt a főhercegnővel, sajátszerű a<|uaitf-festményekkel diszi-lett háromoldalú kályhaeilenzőt ajándékozott a menyasszonynak. Az ebő kép az ischli nyaralót a középső Giffiíll/H, a harmadik a bécsi burgot ábrázolja. A kályhaeilenzőt már elküldték a lichteneggí kastélyba, hol a főhercegnő irószo-bájában lógják elhelyezni.
- A-meghívott vendégek.
I Stefánia főhercegnő, a trónörökös özvegye, lőudvarmes-| terével Mleganl gróltal és fOudvarmesternöjévet Sgba-Ta-rrturra grófnővel, leánya Erzsébet Mária főhercegnő CtítuJen-hofr grófnő udvarhölgy gyei. Károly Lajos főherceg gróf \Prjarievirh ftjudvarniesterével, Mária Terézia főhercegnő. udvarmesierhqevei ttekawetí grófnővel, leányaik; 3fargd Ziójhí főhercegnő, Mária Annueiata főhercegnő és Eruáhet főhercegnő. Ferenc Ferdinánd estei osztrák főherceg kamarai elöljárójával WurwArond gróf ezredessel, Ottó lőberceg karaarai elöljárójával Starheimlerg gróf alezredessel, Ottó íő-I herceg neje Mária Jozefa főhercegnő 1'aUmírmi őrgrófnő [ udvarhölgygyei. Ferdinánd főherceg kamarai elöljáróval | báró Biyfman századossal, Ija'fot Viktor főherceg főodvar-j mesterével báró W'myfien altábornagygyaI. -JírzMet főher-I cegnő. a spanyol kiiilynő anyja, főu d va rmesterével báró fkhJoistttit/ lovassági tábornokkal és grófod udvar-
! hölgygyei; Frigyes főherceg gróf Zirky alezredessel, Janii ©-i herceg báró fcltrerik kapitány kamarai elöljáróval. Vilmos főherceg kamarai elöljáróval lovag Kobliu táborszemagygyal. | József főherceg főudvarmesterével báró S'yáry altábornagy-gyaí, Klotild főhercegnő Sk&raij grófnő udvarhölgygyel, a főhercegi pár gyermekei: MármJLbrottya főhercegnő, Jforf * Ágost főherceg -ét JAszíó FUlBp főherceg. ErnC főherceg Isiébe őmagygyaL /fa'gmemd főherceg szolgálattevő kamarásával báró de IW ezredessel, Henrik főherceg báró Kapai ezredessel. Fenlinánd toscanai főherceg báró Silratsri ezredes szolgálattevő kamarással, a főherceg neje: Aliee főhercegnő Jj-din-lftirifíJca udvarhölgygyei, a főhercegi pár gyer-, rnekei: IJj*'* Ferdinánd főhetceg kamarai elöljárójával, báró Mmüitilh sorhajókaptlánynyal, Ijsjm főhercegnő ff 'aldburg grófnő udvarhölgygyel, Jiízsef Ferdinánd, főherceg Srkamem-strtn századossal és I¥ter Ferdinánd Jokeretg; — Márta Aniónid nagyhercegnő, gróf Consolati kamarai elöljáróval és íjszarini bárónő udvarhölgygyel; a vőlegény atyját Károly ~~~$ilpator főherceg gróf Attems altábornagy főudvarmesterrel és gróf Srgpumi őrnagy kamarással, a vőlegény. anyja: Márin Imm'tcubiia főhercegnő Atíems grófnő főudvarmester-nővel, a vőlegény testvérei: Lipót Sahsaior főherceg nejével Blanka főhercegnővél együtt, báró Lazarim őrnagy kamarással és l'njijü. grófnő udvarhölgygyel, Mária Termi főhercegnő, Károly létrán főherceg fregatt-kapitány neje, liuyn

Nagy-Kariizsft, csütörtök Ünnepi
grófnő udvarhölgygycl, Albrrebt. titka f<>r főherceg Muyjiiyf ezredessel, Karolina Mária főhercegnő PimMles grófnő udvarhölgye! ; Máriti Avtőnh, főhercegnő nevelőiével llmlgsohn kisásszonynyal és Mária Ifairieria főhercegnő; fíuiner fő- I herceg és neje .Mária főhercegnő báró de !-'««> altábornagy főudvarmesterrel és llúhyady grófnő udvarhölgy gyei; 'Lajos I Salvalur főherceg Síorm lovag szolgálattevő kamarással; Albrrrhi főherceg föudvarmesterével báró i'irei lovassági tábornokkal ; ('nmberland herceg hadsegédével I olger alezre-„ ilestel, Ctmljcrlaiid hercegnő udvarhölgyével* JCilmatm//// grófnő udvarhölgygyei; Mary hannoveri hercegnő; Márta Terézia uüfttembergi hercegnővel Auerujierg grófnő udvar* udvarhölgygyei; JjViliart würtlembéfgl herceg Mmilenarh őrnagy kamarással és haldia wűrltembergi hercegnő. I.íjkíi bajor herceg ét neje Gizella bajor hercegnő, báró l'erfall udvari marsallal és í.mlx'*-lé bárónő udvarhölgygyei és gyermekeik: Auguszta hercegnő és Gyfírgy herceggel és Konrád' herceggel tkktiHjmek br. premier hadnagygyul;. továbbá Károly Tudor bajor herceg, a kir A né fivére és neje Mária .! jozejr bajor hercegnő, báró Btfk udvari marssallal és Ma- ] rtyiiu grólnó főudvarmester nővel; Károly Tihjur herceg leánya: Aűréliá bajor heregnő, kamaríihölgyével. Adolj nassauí herceg, H*alf-Mcilemrrb gróf Icspltány kamarással Ezenkívül meghivatlak: herceg Jlolienhlin lovassági'tábornok első fő-udvarmester, gróf Wolkensfeíh fflkonyhi mester, br. Mayer j vettrlgazgató, lovag II'ffiéfviayér elfő udvari tanácsos, herceg Diclttenslcín Rudolf ezredes kamarás, Gness grófnő főud- j varmesternö, gróf Káhwlty külgyminiszter, gróf WiidenbriirV. I kamarás követségi tanácsos, gróf 'l'nndimnvstlorjj' főkama-ráf, herceg Turn-Toxis lovassági tábornok főlovászmester. 1 gróf llimyady allábornagy főszertartásmester, gróf faujiáry \ miniszterelnök, gróf 'Ifatíjjc miniszterelnök, gróf Szérhen- lő-udvarnagy, gróf Tra%n fövadárzmesU-r, báró Gemmingen vezérőrnagy. Ilrrzerirzy ezredes első lovászmester, Auersyrry Aglája hercegi.ő egy kamara-leánynyal, báró A'oprna főudvarmester, Fcstetíeh grófnő udvarhölgy. Ftircmsy alapítványi hölgy, Komi* gróinő kamarai elölárónö, I 'éesey grófnő ud- j varhölgy. A meghívMIuk száma 170. . /
■tán.
1890. julius hó 81 -én.
At. ország ünnepe.
Budapest, az ország szive, teljes diazl öli fel az esküvő napján. Valamennyi középületre és számos magánházra kilüzík a nemzéli zászlókat. Az esküvő ói újában d. e. 10 óiakor megkondulnak a tőváros összes kegyúri templomaiban a harangok. A belvárosi plébánia templomban tartják meg az ünnepi löistentíszlelelet. A templomot virággal díszítik fel. Az egyházi szertartást valamelyik püspök fogja végezni A szertartás alatt a budai dalárda előadja Volkmanu B-dur miséjét. A főváros nyilvános lerein délután katonazenekar log já szani. Az esküvő napján kezdődik meg a lövész-ünnep is, melyhez ti főváros jelentékeny áldozattal jé-tuIL Az ünnep hárc m napig larl s hivatalosak reá az ország összes lövészegyesületei. A főváros gondoskodott arról is, hogy örömet szerezzen e napon a fővárosban állomásozó közös hadseregbei és honvéd helyőrségnek, amennyiben minden egyes katonának 16 kfiajcár napi póllékoL utalványozóit. De nem feledkezel! meg a főváros átváiróí sem, akiknek számára gazdag lakomái rendeli Esle a népszínházban disz előadás lesz, mélyen előadják Rerlhá Sándor »Ünnepi csárdás< című zeni müvét is, melyei ez ünnepre irt. Mindezt most állapilolla n:ig az ünmp rendezésére kiküldölt bizottság, melyen Báth Károly főpolgármester elnökölt.'* A végrehajló bizottság elnöke, Gfcrlócy Károly alpolgármester jelentette be az ünnepek i észlelts progrsmmját. Bemulallák egyúttal a főváros üdvözlöfeliralail is, melyeket a főváros a felséges szülőkhöz és a n alkataihoz inléz.
Nagy-Kanizsa is megünneplí a királykisasszony esküvőjét, A város fel lesz lobogózva a harangok zúgni fognak 10 és 11 óra közi, a midőn a hálaadó nagy mise lesz a barátok templomában, melyen a városban létező polgári és kalonai halóságok fognak részi venni; a nagymise alall a katonaság diszlövésekei fog tenni.
Nagykikinda községe ezer frlos alapítványt lelt, melynek kamatai évenkinl Mária Valéria lőhetcegnö egybekelése napján a váiog élszegényedelt polgárai közölt fognák szét-
osztatni. Az esküvő előestéjén a várost kivilágítják. Az öt-cákat zenekarok lógják, bejárni a végül fényes tűzijáték lesz. Az .esküvő napján az összes templomokban ünnepélyes istenig liizlelelek la rl a Inak 7»
Kecskemét városa, az esküvő alkalmából üdvözlő feliratul kiildült a felséges örömszülékhez éa a felséges menyasszonyhoz, a hódolat meleg hangján tartva.'
A Lövőegyeslllet Budapesten az esküvő alkalmából díszlövést fog rendezni, mely e hó 31-én kezdődik * el fog tartani au,gusztus 4-ig. Mind a négy napon tArsaaebéd illetőleg vacsora lesz. Augusztus 4 én 6 órakor a diszlövés végei ér és ki fogják oszlani a díjakat. Délután katonazene TnéllefT nugy kerli ünnep lesz, este társaavacsora é* táncmulatság, a kert í nyes klvflágilása és tűzijáték. A céllövésre összesen 2000 forint dij van kitűzve ezenkívül lUlh Károly főpolgármester egy 10 darab aranyból álló és Darányi Ignác dr. orsz. képviselő 5 darab aranyból álló tiszteletdíjai tűzött ki. Összesen kilenc céltábla lesz lelállilva, közlük egy .ünnepi' céltábla, két 'Budapest* ünnepi körcéllábli, három rendes, kél mezei, egy pisztoly és végül egy »hölgy« céltábla. A Hfvéswk egyenruháimé /jelennek meg Az ország különböző részeiből már eddig fs sokan jelentkeztek.
Mlhalovich bíboros érsek Zágrábban 10,000 forintos adakozást leli az esküvő napján, a Zágrábban levő különféle jótékonyalapok számára.
Kolozsvárott Mária Valéria főhercegnő menyegzője' alkalmából a föléri templomban ünnepélyes isteni tisztelet lesz, mely en litTi* Béla plébános pontifikál htenhanl püspök körlevélben elrendelte, hogy ez alkalomból ta összes plébániákon ünnepélyes isleni tisztelet tartassák.
Komáromban, mint levelezőnk jelenti, a királykisasszony esküvőnnpján a róm. kalh Szl.-András templomban »Te Deum« és nagy zenés mise lesz, melyre az apái-plébános a polgári liHl'^ágohE1, valamint a katonai helyőrségei meghívta. A város középületeit és utcáit fel fogják lobogózni.
Az esküvő.
A király rendeletéből a menyegzői ünnepély alkalmára katonaság nem fog alkalmaztatni, sőt még csak a csendőrség sem log megszaporiltalnj; minthogy azonban a lakodalmi vendégek felvonulása végeit a rendkívüli tolongás miall, mély ama rövid ulon a szűk utcákban kikerülhetetlen lesz, okvetlenül helyet kell teremleni, ezért IschlLől éa környé-böl 1600 bányászlegény, veterán és erdészeti alkalmazott az egész vonalon sorfalaf-fog képezni. Ezeknek mindenike julius 31-én az udvar költségére meg fog vendégelletni éa 8 frt napidíj! kap. Ma megkezdték a kocsikkal való próbákat is, minthogy a 120 lógat felvonulása és eaeknek e tem-plom közelében való felállítása nem caekély nehézségekbe ütközik.
A ' mplmha a lakodalmas menetből Ugelőszllr a rMe-r íny fog belépni és pedig vezetve 20 éves nővére Karolina MA-ia főhercegnő álla1, öt kövelik a nyoszolyóleányok : Erzsébet főhercegnő, a boldogult trónörökös leánya, a 16 éves Erzsébet bajor hercegnő és a 16 éves Auguszta bajor hercegnő, Gizella hercegnő leányai, a 12 évésW/dr/a Immaeulala főhercegnő, a vőlegény nővére éiAmitíia bajor hercegnő, a királyné fivérének, Miksa Emánuel hercegnek leánya.
Az ezulán jövő menyasszonyt a vőlegény fivére, a 19 éves Afhrerht Sahatur főherceg vezeti. A menyasszonyt kövei ni fogják mint vőfélyek: Ferenr Ferdinánd főherceg és Ferdinánd főherceg, Károly Lajos főherceg fia és a 10 éves (Jyifrgy bajor heicrg, Gizella hercegnő fia.
Az esketés megtörténte ulán a templomot legelőször ö felségeik -hagyják el, őket követi az uj pár, a vőlegény szülei, azulán Ferenc Ferdinánd löherceg Karolina löhercegnő-vel, Ferdinánd löherceg Erzsébet bajor hercegnővel, Albrecht Salvator főherceg Augusla bajor hercegnővel és Mária Immaeulala Kaineria föhercegnövel^ezulán György bajor herceg Amália bajor hercegnővel és Erzsébet főhercegnővel, erre a többi, főherceg és főhercegnők.
Á dejeunfr dínalorire-on, mely 63 terítékű lesz, kizárólag a legfelsőbb család lagjai és rokonai lesznek jelén.
Felelős szerkesztő: Csorba Palotai Ákos.
Nyomatott Fi»cb«l Fülöp Itplulajdonoonál Nagj-Kaniaaán. 1890.