Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
43.23 MB
2010-06-03 14:51:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
699
2493
Rövid leírás | Teljes leírás (618.02 KB)

Zala 1890 augusztus

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


31. szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. augusztus 3-án.
XVn. évfolyam.
Z A LA
HnwutlM tmkk tmk kmmt k» n ,
- roiitikai ég vegyes tartalmú hetilap.
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak .és a Bankt-0e»ülei hivatalos kteUi
rw *j fu^ É !■ M
Mi UátaM • hf mtlkm rtmtn nwW mimám tulnh).
BillMnltl^
Utm fbtm
'1/lrUi A* át
■ . . . . I M - k>, *« t , lo , ♦ . . . I . tt .
RMrtfeat jMÉNf«MB atafeMiA l|UMf nHHwt tt kr.
ftxifMek ma Mm UIMnt.
________WAMtak, »«Í4«flft~í' HnMtaáv
f fmy foto *->0fr
.11 e* jelenik .\a«|.k»nl«án hetenkint egyszer: rmmárump. f
Maria Valéria, Ferenc: Salvator.
Ai 1890. esztendő jnlioa havának Sí. napja arany betűkkel len feljegyezve Magyaromig évkönyveiben s Magyarország minden polgárának szivében rang és álláa, kor éa nemzetiség, vállán éa a pillanatnyi tartózkodási hely kolönbaége nélklll. A vi-lágon bárból tartózkodjék agy magyar ezen ai áldott napon, ha már éa ha még képea gondolkodni, Ontndatoaan érezni, a Iegör-vendetasebb, legbensőbb részvétellel gondol a dicsőséges uralkodó házra. Perencz József császár éa király, minden uralkodók közt a leglovagiaaabb a legjóaágoaabb; Erzaébet császárné éa királyné, es a legnemesebb éa legkegyesebb az asszonyok kőzött: • napon kisérték legifjabb gyermeküket, a nyájas Mária Valéria főhercegnőt latén oltárához, hol bttaéget eak'Udött a férfiúnak, kit választott, az egész életre éa helyette kapja vAlaaatottjának btíségesküjét, a férfias saép-aégben viruló ifjúét, a szellem és a sziv dus jelenségeivel felruházott Ferenci 8alvator főhercegét.
Mind a ketten a földi előkelőség legmagasabb magaslatán születtek, mind a ketten ama legfelségesebb családhoz tartoznak, melyet évszázadok óta ismer a hódolattal környez a világ. Mind a ketten oly nevelésben ijfczeaQltok, mely tökéletesen megfelel sz állásnak, melyre már szfiletésQk rendelte őket s e neveléshez tökéletesen mél-
tóan képezték ki magukat mind [valóban választott lények lettek: nemesek, jóságosak, asallamdusak és nagylel-íküek.
a ketten,, Mária Valéria fflbarcagnő sgéasen anyjára ütött, hogy ennek a telségea asszonynak, ennek aa ideális magyar királynénak érzelmei a nyájas leányzó szivét éa lelkét Életfrigylikbe magokkal hozzák a bol- !*• eltölíik. Nemcsak szerettük őt, de rajoa-I dogság minden feltételeit éa boldogok f°°k árM j lesznek. De az ő boldogságuk egyúttal | ----
boldogsága a felséges szüléknek, OrOme s boldogsága közel negyven millió embernek, kik a felséges orftlkodó-oaaláddal érez-nek, örömében bánatában egyformán osztoznak.
A legmagasabb család törvénye, vala-
A mtvésut befolyása kulturánkra.
— iiiaxlMnM Mtotesto. — *
Ha aa ember szelletei erejét, nemes gondolkozását, felfogását, érzetnének eme napsasi II játékát. triaoayea slakkaa környezetét^, akár ssavakkaa -. akár a seae magasztos áeeoidjai-val; akár térbe helyezett aa jagaak nagyszer tien
mint a közjog szabályainak megfelelőiig faragott idomaival, vagy a {estékek hármonisz-
mielőtt a frigy megarősité* végeU ta | S^SSiffŰUSí
elé lépett az ifja jegyespár, megtette a trónróli | kai faglalkostat^ a többség kímorftlt ilüfitt:
lemondást; de a monarchia üeszes népei • I fVjyfr. emberiséget, fejleszti a eseílem . , . . I lateUigsntiáiáJ, ssóvai aa ember lagmagsssto-
o*k szeretetére való jogukat ezzel nem: «abb fanetiiját végzi
l adták fel; ha ez az aktus a tróntól, a { Mi eélis as emberiségaek e tüldSn ? Vájjon hatalom -ékétől, egy lépési eltávolította ff*?^
is őket, — rokonaiknak s' as összes tettébea, ssavábaa, — a tirméssit állal aynjtait
I népességnek szivéhez egészen közel ma- *«7«ahal élve, aeokat haljaasa al
/ "...