Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
31.25 MB
2010-06-03 14:53:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
923
2807
Zala 1890 október

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


40. szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. október 5-én.
XVIL évfolyam
Mtgtar-aica 33. hhatám.
Ut MtmmU * hf MUIIMBÍ tinin MUlkMé miadait kaaWa.ay
Z A LA
KlMékÍT«Ui| Wfwliit>Um ft, Mán Kl»t|nl baayvkanakadáaa,
EidrutTáai anaki
4»i» > . , , i m - ír, Mlt«i* , , ( , K) , Nagyadávr* i , . . l . » .
IkMMIn l«y«Uk caak Umert ka* nkbil fogadtatnak at.
Káairalok vtaaaa aaaa ktldataak.
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
Inlatíaak JiiWnjiiMii MtaOitaiaak ■ylltUr hIIImh io k>.
A Nsgy-Kanizsai- ét Dólznlni takarékpénztárak és n nankogyesdlat hivatalos közlönye. ■.,.,_ .„i,,,,,"' i|Nil(4Mlt
i ^ |_I I H ilt'|i kM/1>
M«f|«lnlk |r|PHluán hrttmklBlfgymri vmAruap.
Az uj ülés-szak.

vstaikuAk KImIwI tíalni karaakadéaék. It-Haa ilfllt
let érdekében be j« fog)* lejetni. Áttért teljen bizalommal tekintünk at uj ülésstak
[ae mt nem aggódunk ttgoli, hogy « mun-
. a. , . , Ikabiró ahá**. mely mir oly toksaor (dia
A Sándor utcai hit hónapok óta csend 7,. .. . 1 , .* . ,
.« „ . . ... . , . jelét társdhatlan stonralmának, moat ta a
„jo állott termei ismét megélénkültek; a , ... . . * . .. ..
, , . ... .. 1 legjobb akarattal fog a tárgyalásokhoz,
atri némaságot a ta| váltotta fel, aaüreeen . , . , . *
in ii . , .• ...higgadtan togia aiokat folytatni a a nem
állott folyosókat, megtöltötték a szünidő
alatt maglikat kipihent honatyák.
Pár hóval ezelőtt távozott jóbarátok, politikai ellenfelek', újból találkoitak, hogy megkozdjék a nagy munkát, melyre a nemiét bizalma küldte ki őket; megkezdjék a törvényhozás aiaifurii munkáját
De nem, ei nem kezdet, ez caak folyta-táaa a kezdetnek, ott vetítik fel a fonalat, Eol hónapokkal ezelőtt elhagyták, ott folytatják a munkát, hol a szünidő előtt abban maradt az.
Éh sok, nagyon aok az, mi a honatyák, előtt áll, at uj ttlé^xtak alatt. ^
A hangya szorgalommal működő kormány, aaaUu mig a honatyák, csenden otthonukban élvezték a nyugalom jótékony-■ágát, látat iagatottsággal készítette elő azon törvényjavaslatokat, melyeket az uj Qlésszsk alatt a „ház szükségesnek tart.
még többet slltntéki álláspontjuktól, mert a sstbadelvü párttól támogatott kormány egyenkint, lépésről lépésre vonta el alóluk a megállbatáai tért és aa idők |elo előre vetette árnyékát akknr már, mikor aa «llanté kiek egyik legerősebb támasaa baismerva bogy a méraékelt ellsnaéknak többé ninoa elébe, mely a nagy horderejű reform-tör- létjogosultsága, fllépett, férfias nyíltsággal vény javaslatokat hivatva van törvényérőre tagja lett asaabadelvUpárlnak ; a moll már emelni, a törvényhozás második faklorá-1 maguk a többi tagok is belátják, hogy a nak, a koronának hoaaájárulása mellett, a kormány mindaaon óhajokat* malyakat a mert bitalommal néaünk a munka elé, nemzet méltán megvárt, rétiben tel|eaitette, nem is at célja soraiuknak, hanem azon részben azok teljesedése a legköaeltbbi jö-második mfi, mely sieririlünk, ez ülésszak [vőben be fog következni, a igy nincs talaj, folyama alatt létesülni fog melyen a méraékelt sllsnték megállhatna.
Mit értünk e második mft alatt, elmond- A 48-as függetlenségi párt teljesen magjuk röviden. I szakadt; az az idealizmus, mely eddigelé Aa a ki a politikai nagy lapokat szorgal- vezette a pártot, kezd szétoszlani s Iwlát ímasan olvasgatta az onzággyttláai szünidő ják, hogy ha életképes pártot akarnak ala>
alatt, kinek figyelmét ki nem . ki egyes ellenzéki ■ párt -árnyalatiak
írülte azj kitsni. szakítani kell az idealiamusaal tel-körében Ijaaen éa rá kell lépmftk a reália alapokra,
felmerült mozgalmak, az velünk együtt hinni fogja, hogy az uj ülésszak alatt s pártok alnkulásn egészen más lesz, mint asztalára, letenni I volt n'szünidő bekövetkezte elő^t,
' ________________A mérsékelt elleuzék közeledése a sta-
Nagy jelentőségű reform kérdések fog. badelvü párthoz, már nem mai keletű, nak a törvényhozó testület eléhé kerülni, | Apponyiék sokat vesztettek saját hitükből,
Ily htlyzetban önként felmerül aa a fal* tevéa, hogy a mérsékelt, ellenzék tusiója már osak napok kérdése lehet, mert meddő ellenzékeskedwt a végtelenségig sem Ap-ponyi, sem hívei nem űzhetnek. A szabad-elvüpárt nem keresi fel őket, nem hajszol titánok, de a dolgok természetűit* folyása
A „ZALA" tárcája.
Jl fjSzörrtóviíaág köp/jJvébőU'
Mikor stüntz. mtg álmodozni, . Te bolomlot, betelj l/lek ? Hiszed mig a boldogságot; Nem tanH másra at élet f
l'gf örültem a tarasznak, S közeltdtét most agy Jéletn I A nevelő napsugarak — Kegyetlen gúnyt ütnek vélem.
Van valami a szeUijb'eii, Ami engem köngrt tísztet ; Mintha azt súgná szivemnek: • Ez csak igaz: — az enyészet /«
Jiomóesy Miset. ' , » ** vJ
Jókai gyermekkori versei.
Róna Ijajostól: |
Hogyan ? .
Ez ember valaha gyermek is volt?
Hát nem agy adta volna nekünk at ég, mint Etele kardját fladur a nagy hun nemzetnek : készen, élésen, ragyogón ? ) '
Mi a legiijabb nemiedék, kik ha ittak a for-ráa oíBppjet, ha snvtnk ai isten stabad levegőiét, sohse kkrest&k: honnan jö, hova fut, hova indul.
,Vaa* — semmi több.
És nem kérdve a „mikor'-t, nem várva a .•eddig' et, at eredetet éa a véget, édes antfa-fedáaaJ Isetük a saót a jóságos mesemondó káról. Majd eeak megadja aa ég minden évre
at áldást, meg a Jókai regényét ? A gondviselés dolga et, tigy hittük. Ha apáinkat kérdet-Itük, stinte Igy mondták ; ha nagyapáinkat, aiok is. Három pemiedék nőt fel mellette és mind a három szt tudja róla, a mit. az anytfüldról' akkor ís meg volt, akkor is termett; most Is megvan, most is terem, redig egyszer Herculos fitan is usecsemő volt.
Források után kutattam a minap a museum-ban. Merő esetlegból egy ilrez tolyéirat négy sornyi versikéjén ikadtak meg a stemeim K vers a kilenc eves Jókaié volt. Tetsaett a gondolat, hogy e véletlen sdtakis .mA'-vet (Sndig sohsem olvastam) njbóL nepvilágrashostam, még pedis. etnttal a kicsiny Jókai többi e fajta apróságaival, „összes mBvei'-vel egyetemben. Mert téved, a ki ast histi, hogy a nagy költő tüneményes pályafutása gyermekkorának e kilencedik életévével kezdődik. Jókai Károly, a költő testvérbátyja, a családi irományok közt még Iriaebb keletitekre lelt íme az eliö:
' 1
T«rt«d mog jii 'Atyámat hűin, ITogy ii uiinJonbt'ii safiatMR,
H« Mfalabu klbát Hoorkt liU,
Irta: JAkay Móritz és tsinálta ezen pitzíny köszöntőt az 6 Atyja nevenapjára 1882.
A papír, belyre Írva van, erfls diósgyőri és a parányi költőtől nagy vigyázva megvonalo-tott, nehogy a sorok görbén menjenek. A második vers tanítóját illeti:
ÉHml Uram TulMatt, TtrUd Mg u in Itsctoronmt, Hogy n jóra vuitju. Hogy >• OrdOg kárt t* tegyen 4l fs lílkwiMn.
Irta: Jókai S^AriU Mártiim 10án tW9. Hogy ki lehetett e reotor, arra a költő felel, hetne. Maga Jókai említést teea sgy aeki ígea kedves tanítójáról, a ki leoke után mesére, aao-mákra-sokstor mtgtnál tartotta. Székely János-Inak hívták. Dq amst ördögHiő reotor nem et volt. Valami linvtl Jéasefnek kellett lennie, a mit • egy a fenti •• a követkeaő vsrssosks dátumá-| ból következtetek: niArclui 10. Mert a lenti I verset a bét, asaa nyolo éves tluoska édes atyja Jókai Jóaref nsvenapjára, március I0*ra aae I reate és ugyané dátum alatt kelt a reotor ae-I venapjára Írott la
Kedvet Atyám I Azon előttem is igen beoses József napja eljővén. ezen bár tsekély, de még is bálát jelentő versekkel jelentem ki tiesieletemet s' kívánságomat !
Xt vu u tdojg, img}' llrdmln tinrUljtfc, 3 hogy kiiáa uivtMMl Jitmf napot ktatalaak. Vart aalraai int nagyim, Hogy aarad napjit vagyöa.
Hjitljon aa ttrttM raád, mint a aápomflaak Egyniift tiaö |M|i|al a Mdlikra MAIaak ; llAny mütag van aa igaa, Aaa.ri aaaraaeaM ligyat.
Kii asiat Igy, kívánom. Had kflaággal talv., t mltit viharok tala|ia a aa. vlgatgn kaira | Aa IdS jiira dartl, tfaiv.ni OrWiba aiartl.
Azért st egyért pedig kérek alássan eagedel-met. hogy kedve* Atyámat oten verseimbea .te* uólitottam, mert et nem tisitelstlenségből, hanem a versnek jobb kimeneteleért eseti
Melyek ntán is maradok Kedvse Drága $itt-leitn szófogadó fijok Mártiim 80 kán. Jőkay Mórit* m. p.
Hagj-Kanim, vasáraap. oda kényaieritette a pártot, hogy kereeee 6 a fonót • ni erősen megvagyunk fjó* BÓdve, hogy e fuaio, a jelenleg megnyílt ülésasak alatt meg fog történni; a szabad alvö párt nem kereti as ellenzékieket, de ha ások kocognak ajtaján, basafiai kées-aéggel nyitja fel klubbjátiak ajtait előttük, i igy hisszük, bogy e mű befejeaéet fog érni ea Ülésszak alatt.
Megszűnvén a mértékeit ellenaék, as a kérdéa merül fel, mit fog a függetlenségi párt tenni. £ kérdésre talán ma még nem felelhetünk, mert valósainttleg ők maguk sem tudnának felelni, legalább est kell követ* kestetnünk abból as értekeiletekból, melyeket as Ugrón (éle fraktió folytat pár nap óta a fővárosban. Kivi aaakadli már van a párt ban, a tényleges saakadás kimaradhatatlan S akkor? Alig marad fenn egyéb, mint elvetni as ideál ismus ktidfátyolát, reá lépni a reális alapra, a kiegyeaési alaprs. Mi legalább att hisszük, ex fog bektfVet* késni s aaért irtuk cikkünk fentebbi soraiban, hogy a ^második Wu ü az ülésszak folyama alatt létesülni jog*-r
Ihdutui Akót.
Alispáni jelentés
etöterjaztot a zalamegyei törvényhatóság által e hÓ I én. tartott kozgyüléstn.
Zslsmagye alispánjs as apnl 1-től augusstus 30 ig terjedd időről számolt be a megyének. A jelentés főbb mozzanatait következőkben adjuk.
A kösegésxsegi állapotot a felnőtteknél kielégi lőnek, nig s gyermekeknél kedvezőtlenek jelezi ss alispán; iit-ott vérhas és basi hagy máz lordalt elő, roncsoló torokiob és torokgyik cssk néhány esetben észleltetett; járványos jelleget s vörheny és ksnyaró öltöttek, s vörheny járvány* ban megbetegedett 164 egyén, meggyógyult 94, meghalt 08, kezelés alatt maradt 2 beteg; kanyaréban megbetegedett 179 - egyén, meghalt' 20, felgyógyult 1£9{ q- A trachoma s perlaki kerületben 'Ont lel s ott HOC szembeteg találtatott. K himlőoltás mefcyeezerte be van fejezve*
öngyilkosság 22 esetben lordul elő, véletlen ssereoosétlenség alral meghalt 38 egyén ; vessed
; . Zala 40. axám. (9 lap.)
■ ■■■ iiii ' - • » —i———■w—wAn in— V itm*-mt*mmmmmmmm
I eb és msoska megmsrl 4 egyént, kik kOaül 0 Budspestre, 1 sümegi korhásbs ssálliuaiotl. Iloné vizsgálat 62, külső hull* sismls 44 eietben lo-gsnstosi tátott.
Höviden felemlíti s jelentés méf a Hévla és Ralaioo-Füred fürdőkben a közönség érdekében iOrtént Vitásokat és ssépitéseket
Áttérve a hassQoa állatok egéssaégi állspotára, mondja s jelentés, hogy s sertéseknél Itt ott or« I bánc ésilelteiett, s néhány sisrvsiunsrhs lépfenében hullott el, különben as egémségi állspot kielégítő volt. Járványuserüleg s száj és köröm (ajás lépeti lel néhány kösségbsn
A ssarvasmarhák járlalt és kereskedelmi forgalma élénk volt, kiadatolt 124 92l^4t> ÍTvk«>« és ÖB602 drb 3 krus marha jérlái, ne4y*Ji *a államnak 72)8 írt 81 kr. béiyegiflsték lett flsatrft A siemély biztonság megsértstátt 1 caAeröléi, T8 fyermekgyilkoNság, I gyilkossággal, rablás 4 ; eeetben fordult slo: ssután résslstssl s most említeti bűntényeket s ssok tetteseit felemiitve, elö* [adja azoknak megtörtént letartóztatását.
A csendőrség leurtóstatolt öezzesen 148 gys* | nusitoli egyént, különbféle büntettek elkövetésé* nek gyanúja miatt s siokst ai illetékes bíróságok nsk átadta.
A tüzesetek ssáms I2H volt, ss slhsmvasztott érték 2(4749 Irt 64 kr, ebből bistositva volt 142760 Irt 26 kr., a biztosítatlanul szenvedett kar tehát: 71989 Irt 41 krra rug. A tüsesetek oka ft esetnél gondatlanság, 14 eseíben villám* csspás, 10 esetben gyújtogatás, 99 esetnél nem lehetett ss okot kideríteni*
A jégverés több helyen okosott kárt, miről a pénzügyi ígssgstóság értesítve lett.
Közmunka váltság lejéhen belUetleteil 42011 Irt 20 kr., maradt fizetendő hátralék 40 öl Irt 44 kr., a katonai bessállásolási póladóból befolyt 17796 fri 91 kr., — a betegápolási póladóból 9837 Irt 97 kr. — as erdészeti alapból 6500 Irt 81 kr.L— líazti nyugdíj pótadóból 1990 frt 10', kr., ^ jegyzSi uvugdiistipból 2865 Irt 40 kr.,| — a vamiii pótadóból 18949 Irt 0* kr.
A megye tórz<vagyouát gyümö|csö*óleg slhs-lyezva: 22282 Irt 16 kr. tőks s ennek 580 frt esedékes ksmsljs képezi. • Remuiafjs végül ss alispán a megyei kösponl és külhivatsloknál kifejteit munkásságot táblás kimutatásban. E sierint ss slispáni hivatal elintézett 12885 ügydsrsbot; a megyei árvaszék 12464 Ügy dara bot. a számvevőség 5979. Nagy-Kanma varosa 6227 darabol, — a központ és külhíva-tslok áltsl össsesen elintézett llgydsrsbok ssáms a kimutatás szerint tesz 6N48 dsrabot, hátra lékban maradt ősisesen 4914 ügydarab elintézel-lenül. — r.—-
_ 1100. okjóber hd 5-én.
Városunk közgyűlése.
* Nagy Kanizsa váiosának köselébb meg tartott Óesi ktisgyltHásénsk lefolyásáról lapnak IM-lk Msámában kimirttő s tárgyilagos tudósítást adtunk olvasóiaknák, s sst hittük esstl a kősgyü* lé* lefolyását llletdleg napi rendre térhetünk.
Másként áll asonhsn a dolog, újból foglalkos nunk kell s kttsgyilléssel, vagy ha nem is as egéss gyűléssel; de legalább as abban tárgyalt két ügy gyei
Mint tudóiitásunkban olvasható, a ktfsgyttlés tárgysorosstában kitlistttt tételek kősül osak néhány lett vita tárgyává téve, mig a tételek [legnagyobb réssé egyhangúlag, vita nélkül din* fetett el.
Ksen utóbbi tételek kösé tartozik nA kő$-vágóhíd fdált Hátának kértté*' én a „Utlypéns 99«lén* | mindkét tétel, a tanács Illetve as utók* bira nésvs a véleményadás végett kiküldött bi-sottság javaslata egyetlen ellenssó nélkül egyhangú Is g lett elfogadva s határozatba ment, hogy; .a köavágv kid a vároei kősgy Illésnek már elősetesen hozott s jngérvényeeeé vált ha* táreaata szarint nem más helyen, hanem a már megállapított s tényleg msg Is vett területen, a Sipa dombon (a puskaporos torony kősslében) fog épitstni; s hogy a • helybeli lakosság a vásárok • hetivásárokon helypénst nem fog Ügetni*<
£ két, a ssép ssámmal megjelent vároei bi-sottsági tagok egyhangú megegyezésével hozott határozatot jogérvén)esnek tekintette'mindenki, s anpak tekintettük mi Is; azonban most ngy érteetllünk, hogy e két határosat sllsn néhány városi lskos, köztük egy pár oly bisottsági tag iSt ki a kősgyülésen maga is jslen volt e a ha.-sott határosathos — as sllsn fel nem széllalváa — maga is hossá (árult, ügy érteeülünk, mondjak, hogy e két hstároaat ellen tellebbeiéet adtak a megyei allspánhos.
Nem tartjuk ugyan sseatirásnsk é vett hl« rlinket, mert alig vagyunk képeaek feltenni ast, hogy városi Képviselők, kik egy egyhangúlag meghosott határosat hozatalánál magtik is jelen vannak e annak meghosataláhoi erkölcsileg bozsájárulnak, elhagyva a taaáuskosási. termet megforditva nézetüket, a határozatot megfeleb* be sék; nem tartjnk mondjnk, lehetségesnek, hogy a város atyái ily módon akarnák csonki*
A peregi h6»6k.
PhmsMéS'kM fejw>tb>s. — Irts: iüwiroi BAaésr.
(Foljrlstás.)
II. Fejeset. ^ A peregi kénéit.
A peregiek egyszerre oda voltak. Ssentül hitték, hogy azok boszorkányok, vagy eláfkosott lelkek, mert egyebek nem is lehetnek, mert ilyenkor éjiélkor azok zsoktak igy járni
A furcsa alakoktól-legjobban megijedt egy 75 éves öreg özvegy asszony, aki annyira megijedt az nttóbb befőttől aa ördög fejűtől, hogy rögtdn elájult.
Bújtak, ágy alá, assisi alá, pers*e k peregiek, egy öreges kioéxetfi ember meg snnyirs ment s knczköbs bujásba, hogy addig bujt, addig bojt, hogy bizony a vén 40—50 év óta álló banys kemence oldala megunta a nyomást s emberestől együtt, összedűlt. Szerencse, bogy nem égett benne, különben lett volns igazi, hamisítatlan pe regi pecsenye. ____
A cigányok meg usde, ki merre látott
Persze ssok a furcsa ábrásstusk nem voltak egyebek, csak álarccal ellátott ember bőrbe bujt majmok.
Mátaczkereső Szarka Misa, mindjárt átlátott a sután, megtudta Ő mindjárt, hogy kik a jöttek, hogy nem egyebek azok, mint az ö ellenségei.
Azért is mikor ss ördöglejti s vereshagyma koaaorut menyasszonya lejére akarta lenni, Ök-Mvel akkorát Ütött az ördög Ő kigyelme nyaka kösé, bogy as menten kiejté kezéből a koszorút^ pasa pedig a Misa lábai elé esett.
Or4ög uram fajéról lehullott az álarc éi uram Aa, kl fejteit alatta 1 képseljék csak, • malacpní-laató Vsreto Józsi. ^
Erre a hírre elö tápászkodott rejtekéből a hős lifeftjikogy végre átláttak azok is a szilén, a többi lárvást aksrték le álcázni. Igen ám, de hol voltsk ekkors mér szok. Kitudja. Elillantak.
Miss nem szólt* semmit, hanem Mlemelte Jóséit. Józsi, s mslscputlsntó magához jött s siégyen pirrel arcán mentegetődzött, hogy ö csak tréfálni akart.
— De én velem nem tréfAlss, mondá dühtől reszkető hsngon Misa.
Apám uram, szólt apósáhos, legfen szíves, hos-zon egy jé erős kötőféket.
És az após ment. hozott is, nemegyet de keltöt.
Eszel Misa ugy össsekötöste a nyúllá vált Jó* zsit, hogy bizony mondom, nem jobban volt megkötözve Bogár Imre, vagy Siss Pista se, de még Ssvsnyu Józsi sef.
Mikor megvolt kötösve, Miss ods ültette az asztal végire s elébe tett bort.^ust, kalácsot, bogy igyoM* egyen ; persze Miss s balkesét zssbsdon hagyta.
Mikor ez is megtörtént, elkezdték hsjhássni a cigányokát. Öum$ u ssedték Őket de hsjnalrs. Azonban ez semmit sem tett, mert s lakodalmst újból kezdték s végezték másnap reggel, ugy tis órs felé.
Azonbsn, hogy még mondjunk vsjsmll a lakodalomról, Jóssi s malscpulíanló kérte Misát, oldaná lel ssinegeit, legalább hadd mulatna, ugy is keserű az o szive, mert nem lehetett ^ öv^ Magdus.
Mi»a hajlott s kérésre és apja sssvára i ki lett a legnagyobb mulatóJUSenki mint malacpullantó Verebi Józsi.
Január utolja felé Misa (eleségével Peregröl ugy kTkonyalkor indultak hazslelé. Azonban alig mentek egy darabig, mikor szalad ám a mslac-
pultsntó Józst vagy ötödmagával (különben három közülük egykor ott volt a kát lenekén, a Pás uram kát ja lenekjén, s ott imádkoztak a ma* Iso klsértettőli félelmükben) tehát sselad ám a bös csspst s egyik keiében vesvills, másikéba hol, Ispát, meg ki tudná még mindenféle ütő szerszám; Jóssi kezébe meg pasks, de lehuiva ám s tfárkány, még pedig egészen
— Hová te Jóssi ? kérdé Miss. V
— Hová ?.. . Hát nem»tudod mi törten! t két nsgy ordsi farksat hajhászunk, itt voltak a Isluhs, de ugy láiluk ide menekültek valahová egyikre rá is löttém, nézd csak itt a havon a vér totfokat.
-r Ne menjünk most hass, kéri Msgdus Misát, hát bs sz uton megtámadnak a farkasok.
•—'Ei, dehogy támadnak.
Astsl elindultak.
Mennek, mennek, amint mennek, hát utol érték a tarkas üsöket, smint ssok büsskén tanakod-lak, hfegy miként lehetne meg keriteniök azt a két nagy ordss fsrksst.
Oda állt köséjttk Miss Is.
Amint igy állnsk, jön a földek telöl alseshási csősz puskássn.
Ods szól elébe Jóisia mslacpnffaató, he, hallja kend Márkli bácsi, nem látott arp futni két nagy ordas farkast.
Márkli bácsi s csőss egész higgadtan ast mondta, hogy ö bizony nem látott két ordss Isrkssl, ha' nsm igenis látott két nsgy lonoos juhász kutyát, as egyik igen sáfftiiotl, sst is látta, hófy. as egyik lába véres. Ha jól látta, hát a Komlósé, áai ott bir tanyával nem messsire.
Na, nektek peregi hőtök, farkast kergettek kntya képiben.
(FolyttUn kOvotkoítk.)
Nagr-Kanitsa, vasárnap, tani a város tekintélyét, caorbitaai a köagyttléa repatátlóját, mert ha est tennék, csak is «st kellene kő vetk estein link, hogy aa ily vároeatyák utóbbi lépését, a köagyüléa előtt bevallani átaU tett sasmélyfs érdek, öntée vsaette, mert tel aeai tehetjük, hogy valaki, kinek jobb meggyfi-aődéae aat mondja, hogy a hoaandó vagy ho iott határosat nem telel meg a köaérdeknek, e ■aggyAaódéeének férfias nyíltsággal nem mer kitqeaéat adni, hanem pást faota nyilvánítja elégedetlenségét. Ez estünkbe juttatja a meee talárba ÖltBaOtt saellemét, hol a talár alóh ki látaaott a léláb.
Nem hihetjük tehát, hogy a város atyái kS xül is aláírták nshányan e fellébbeaést; de hl-tel\ kell adauak a vett hírnek, hogy fellabeaéa történt, s mert hitelt aduhk e hímek, hírlap-írói kötelességünket teljeeitjük akkor, midöa elmondjuk ea irányban! néaetüaket.
Alkotmányos államban mindenütt és mindenkor tisztelni köteles a kisebbség a többség vé leményét mindaddig, míg a kisebbségnek többségre vergődnie nem sikerül, hs ea áll, már pedig es aegdöathetlen igaaaág, akkor még in-kábVáll as, hogy as egyhangúlag hozott határosatokat mindenki tisstelni köteles. Távol vaa tőlünk aat állítani, hogy as egyes sérelméének IáUtA határosatok ellen egyesek, testületek, ugyneveaett morális ssemélyiaégek-ieleb-betéei joggal nem élhetnének ;~de e concret esetben, midőn egy számos tagu köagyüléa, — mint a város képviselete s a lakosság válaaa táaának törvénye* kifolyáaa, — egyhangúlag mond ki a határozatot, melynek közérdekűségét mindenki annyira belátta, hogy assllen egyetlen hang sem emelkedett a gyülée terem ben econ-eret esetben a ielebbesés nem lehet indokolt, ha-eaak azt nem tesssük fel, hogy személyes öhtés", sértett ambitio, vágy feltünéai vissketeg nem vezeti a fellebbezőket.
Mi kik elfogulatlanul s teljes figyelemmel ki" sértük -a kflagyUlélJárgyaláaainnk lefolyását s a jelenvoltak higgadtaágál s a tapintatos vese-teet ^>rbt et nrbi elmondottuk, mi — lehet, hogy korlátolt politikai- -v^y helyi ismereteinknél fogva, — nem tudjuk sem felfogni sem megérteni, mily indokolással támogathatják felebbe aők at egyhangú két határosat ellen beadott telebbeavényüket; de ait tudjuk, hogy e feleli-beste asm léhát irányadó a felsőbb! hatóaágnál, tnaly igenis jól fogja tudni, mennyire kell res-pectálnia, egy autonóm város képviselő teettt-letének egyhangúlag hozott határozatát egy kia fraktió fellebbezését el steuiben s mert. est tudjuk, biztosra vsssztlk, hogy a felettes ható-aág e felebbesést érdemlegesen fogja elintézni azzal, hogy mint indokolatlant elveti j i-
Figyelemmel fogjuk kisérni as sredményt, lássuk, volt-e igasunk s helyesen togtuk-e fel e tfcgyat.
Palotai Ákot.
Zala 40. usám.J8 lap.)_
sát a grOt Ssapáry Uyula által a rainiatersl nökeég elfoglalásakor as országyfllás slőtt kifejtett kormányprogrammaak, melyre aá^ve birja a nagy saabadelvá párt egy hangú, feltétlen helyesléeét, sőt aa ellensék sgy résséask csak gyengén megklauaulált hozzájárulását la.
A kormány nsm ismeri félre ssm aat a nagy -nyereségét, mely Dgron fellépésének lees a kö-vstkszménys a törvényesen fennálló kösjogra, sem ama intelteotuáli* erök jslsntőségss bsesét, melyekkel gróf Apponyi ée bsrátai járulnak a a reform ügyéhez, midőn a kormány javaslataival szembén Igazságos, objsotív álláspostra helyeskednek. Es nemosak a kormánynak, hanem aa egésa ssabadelvű pártnak nsak kelle-mss és ssivsssn fogadott lsss, ha a reformviták alkalmából a mérsékelt slenték tsgisi Ins-saakéat belátják, hogy mily ssükségtelsa, sőt illetéktelen további megmaradásuk aa ellenzéken s levonják ebből a oonsequentiákat.
1800. Jiklóbar hé 6-én.
Ai ember rendeltetése.
Miben állhat ugy as egyén, mint as emberi -ség főjava? mi lehet aa ember. s ason társa-ság létcélja, melyet államnak neveaünk és miliők lehetnek eeakössl? '" „-
As embernek, mint észssel ée érsékiséggsl f*n nm *
bíró erkölcsi lénynelT kettős terméesstének meg-|Melint r*nlU,ik b* felelőleg öélja is asak kettős lehet, egyik rést ről mint éassael bíró lénynek célja leuet a jog uralom létesitéss, tehetségeinek minél tökéieta'
ola forradalom, a társadalom, as emberiség ssa-badságáaak saaméjét proolataálte.
E három külöaböső kor haladása, aa emberiség baladása és nélja, readeltatéte a ssahadság te sgysalőaég felé i amas egysalőeég felé aaoa-baa, mely nsm egyedül a gasdagot tssai ásza" liadság birtokosává, a stsgény elnyomójává ; dt aaé, mely oltalmss attól Is, hogy a ssegéay a kenyérért kénytelen legyen felaaai sssbadsXgát la.
Sok ídjl kellett ehhss. míg aa smbsr a társadalomban magtalálta flélja létesítésének esskö-seit, de Még több ahhoa, hogy aat kivívja, a & legtöbb, hogy aat felbasaaálva oél|aital is árjai m»rt voltak ssásadok, hol sötétség borult mind -arra, ami ssellemiségét előbbre vitte — s uralkodott as aayagí réss aa éraéklség, aa élv, a I majd jött a felvilágosodás ssásada éa tanyát Ütött a jogi rsnd fslvonulása, a saabadossag, a as egyenlőség átniapott a soela-lisaus. aa anarohia tereire se a társadalom el-tőrülal látszott mtadsnt, ami valamikor elnyomta ss sgyént és annak siabadaágait. De jött egy jobb aor la I
A régi essmény, aa állam mindenhatósága, ar«jn lotllnt s tt egyén, as smbsr felállította jogait, réaavétét a kormányzatban, a kösügysk usn j felsaabaditotta magát as állsm gyámhatósága alul és kimondta, hogy a polgárnak ssa badság k«ll. msrt sstltal kspssittstlk vsak aa aaial való élésre, 4ijry fejlettlheli srőlt, tehetségét, erényeit XíF' Ismereteit, ha annak teljes gyakorlatában Is vsn s Igy érheti el céljait. E térsn állanak ma a modsrn államok
gyönyör | akkor tai
sebb fejlesztése és mint érzéki lénynek pedig, hogy mindazt, ami a test fentartására szükséges, beszerezhesse, magát. terjeszthette stb. egyszóval a testi lelki jólét, ennek minél nsgyobb gyarapodása
államgépezet,
kösÍMagatásaikat; a köapontf hatalom, a régi
s s régi elv,
hogy as állampolgár nem képes msgát kormányozni, kihaló léiben, s a tutala a mely sssrint mindent as államnak kall ceslrkednie polgárai helyett, lassankint egészen kialssik és as ünkor-mánysat foglalja sl helyéi és ss lielyee is, mert ha at állam as emberi társaság egyetlen formája, a melyben boldogulhatunk, ssükséges, hogy —,, , , i . r , , . . - , j kesünkbe adja aat aa ésssssrll hatalmat ás a Hol és hogy érije l el as|)nl»nmíndas anyagi, BKIllltvd8áKüt„ mttlylyol végcélunkat t a testi-lelki mind a sse lemt jólétet ? Csakis a társadalom- u|éu, J, U|tj f.fo mii
ban és as államban, mert csak es képes réssére híitositani smbertáreaival ssemköst ily hatáskört, a melyen belül céljaira jogosan tor, vagyis csak ott léteahetik reá nésve joguralom, as as stabatltág, mely nélkül nioita erkölcsi élet, ninoa biatoaiték jogaira, javaira j nincs haladás oéljal felé.
Itt biztosittatik csak, hogy amit sseres, ssa-bsd tulajdona marad, itt látja, hogy annak birtokában nem háborgathatja senki, itt fejlesst-heti erőit, itt tehetségeit
A szabadság tehát at at est köt, as aa éss-szerű hatalom a társsdalomban, mely séllul erkölosi élst lehetetlen, as as elem, mely anyagi és ssellemi tökéleteeedésünkre hat.
Így a szabadság iránya te lehet más, mint ssek elérése. A stahadaegnak azért ki kell terjedni mindarra, ami ezeket illeti, a vallásra, a nyelvre, a gondolatra és a lelkiismeret atabad tagára, mert otak ugy érhetjük el célunkat, ha bilink asáhhoi való eszközt.
A világ történelem, mely at emberiségnek s nélja felé való fokozatos fejlődését igaaolja, nem egyéb, mint as egyén küsdelme e hatalomért, nem egyéb mint a haladás történsts a ssahsd ság és sgyenlőség felé.
A
Országgyűlés.
Mire e sorok napvilágot látnak, at orazág-gyülés megkezdette aj ülésetakát, mely hogy mennyire érdekesnek igérketik, ha semmi más körülményből nem következtetnénk it, követ; köttetnünk kell azon mozgalmakból, illetve meg-hasonlásokból mely ss ellentékí táborban a saüneti idő alatt kifejlődött; az ellenzék önma gával meghasonlott, miből ssakadás eredt,
A kormány atoabsn semmikép sem érti magát érintve a pártokban előfbrtultak által. Ha egyes miniszterek mint hazafiak, mint politikai baiátai vagy elleátelei a pártok evolutói által köaalebbről talált férfiaknak, a bekövetkezett ■otftlom iránt tt sgyik vagy aásjk irányban Ubbé vagy keveabbé élénken érdeklődnek is, leaasaégttakbea caak egy oélt tartanak aaemeik előtt: beoaületee, lehetőleg gyors foganatoaitá-
Istesebb fejíesstését slérbetjült.
minél töké-
'IMo> haja*.
Külföld.
— Haasbürg. A magányba vonult .Vas Kancellár" Bissurk lapja a „Hamburgéi Nachrichten" egy cikket tees köaaé, mely Hismark tollából eretl áa vaskancellár álláspontjátfeeti monárcbiánkksl ssemben, A cikk Igy szol! „Ai> lásnnk Ausztria-Magyarországgal ss mben. Ti(-lakosunk at slleu/nogy bármikor is nsstrák-magyar sllenea és orosz barát lett volaa a mi álláspontunk. Pusután csak attól akarjuk viss-ssatartani a kormányt, hogy aa snrépal béke kárára egy apeciffiaus outrák magyar keleti politikát támogasson és esen kívül megakarjuk akadályosni, hogy egy rsstslen orossrllsnes sajtóh^jsza által Néiuetorsyág Orosaorsiágtél eltdagenlttsssék," A Hamburger Nachrichten őssints örömet fejeni ki a r.ihnstoki találkozás eredménye fölött, mely hossf|árul as ettrópti béke megerősítéséhez, Hrakks A „Klft rma" cimll lap aa osstrák moly boti helyseli
szabadságról ir egy cikkst, melytien tielynetí a bel len római világban — ée a taraók alatt mawarhorvAt rumit s a Strossmayrr-féle mos-is — ss a ssabadaág as állam tezélien ösupon- gslmat as ürügy alatt, hogy a ssláv «ozga tosult s es ugy fogta tsl a szabadságot, hogy- lom a Habsburgok dinasztikus essméinsk hate
ea jog at uralkodó céljainak elérésére, jog ss állam mindenhatóságának megteremtésére, s elnyomta at egyént, erőit, céljait- és törekvéseit — rabszolgává, alattvalóvá tptUi, elvette jogait I s leiáldozta kényének sz embert, a családot ée szabadságot.
Az-államhatalom volt minden, a gyám — az állampolgár volt az alattvaló a semmi; a királynál as államnál volt a jog, ..az intézkedés, a kormány — az egyénnél volt a kötelesség, a teher,' a nyomor.
A középkor megváltoztatta e vissás államformát s aa egyén szabadságát, függetlenségét állította előtérbe, s ha a heTlen-római civillsaiio at egyént rendelte alá at államnak, a középkor a kisebb hatalmakat, kik ctakis kiited kötelékek által voltak egymáshoz fűzve, a bftbér urakat, az egyeseket, sz egyéni akaratot, a vad erőt állította saembe a kösponti hatalommal.
£s igy ha e hellén-romai -világ at állam, at állami mindenhatóaág sssméiének és hatalmának kedvesett a kötépkor, a ksrettténység, a hűbériség, felsmelto as embert; míg az qjkor, a traa-
raí közt teljesen kifejlődhetik. Intim lengyel, körökben ast as essmét ragadták meg, hogy a* lengyelek a jövendőbeli ausztria ssláv pártnak esetleg jobb svárnyát alkossák ée aa egéea szláv mozgalmat távol tartsák az oross pánszlávizmustól.
Pária /wihirl.sjos a Rjagyar pénsügyminis-teri államtitkár, ki jelenleg Francia -orstágban tanulmányokat teea, meglátogatta a köatársa-ság pénzligyministerét Zfotuwwrt; ki nem lévén Párisban, helyette s nevében a kabinet főnöke fogadta igen ssivélyesen a magyar állam titkárt, s készséggel adott neki felvilágosításokat a francia pénzltgy iránt tett kérdéeeire.
Calala. Munkások bossüntették a munkát. Hetven tüll-gyár aárva van s négyeser mankás foglalkosás nélkül áll. A nettinghamí munkásegylet 8000 font sterlinget küldött a stráiko- , lóknak.
I<*nd*m. Itteni diplomáciai körökben aleg-határoaottabban beszélik, hogy ttelhbury okt. végén Canrivi J"
találkozni fog.
I imwiik, %J -
Kálnoky és Crispivel Kölaben
Zala 40. aaám. (S lap.)
Kag-Kaniiaa, vasárnap.
oda kénysseritette a pártod hogy keresse 6 a fuaiót • mi erősét) megvagyunk győ-aódve, bogy • fusio, a jelenlég mefnyilt Uléaniak alatt meg fog történni ;a saab ad -elvű párt nem kereti as elleoaékiakat, de ka aaok kocognak ajtaján, hazafias késs-séggel nyitja fel klubbjának ajtait elóttflk, • igy hisaattk, hogy e mfl befejezést fog érni ea Uléessak alatt
Megstünvén a mérsékelt ellenzék, as a | faján lépeti lel néhány községben kérdés merül fel, mit fog a függetlenségi
eb és msosks megmert 4 egyént, kik közül 8 Bidapeslre, 1 sümegi kórhásbs ssállittaiQltt* Bonc vizsgálat 62, külső hulla szemle 44 esetben lo* gsnatositatott.
Höviden falamlili a jelentén még a HévJs és Bslaion-Küred fOrdökben a kösönség érdekében történt újításokat és ssépitéseket
Áttérve a hssanos illatok sgéssségi állspolára, mond/s a jelentés, hogy s sertéseknél lit ott or* bánc észleltetett, s néhány szsrvssmsrhs lépfené-ben hullott el, különben as egészségi állspol ki* elégitö volt. Járváoysserüleg s szél és köröm
A ssarvasmarhák járlsti és kereskedelmi for* - . . . « ,, .. fl --7 galms élénk volt, kiadatolt 184ftl
párt tenni. E kérdésre talán ma még nem L, 85592 drb 3 kros msrhs jérjai, **e*ééTk
felelhetünk, mert valóeaiuüleg ők maguk államnak 78)8 frt 81 kr. bélyeg^leUk lett fláatto
sem tudnának felelni, legalább sst kell követ- L A •"•mélybislonság megsérleétt 1 emberölés,
i.__ t „ . LLji i » « .... . i* gyermekgyilkosság, I gyilkossággal, rsblSs 4
aeatetnunk abüöl as értefceiletekböl, melye-[ewihen fordult elö: ezután réssletesi s most em* ket as Ugrón féle fraktió folytat pár nap óta j Illett bűntényeket s a*ok tetteseit felemiitve, elö-
a fővárosban. Kivi szakadás már van a párt
, . , , Jz ji » I A cseaaorseg Jetartosiatott ossxesen hh gys
ban, a tényleges szakadás kimaradhaUtIan ÜU8l,0„ egyént( különbféle büntettek elkövetésé
8 akkor? Alig marad fenn egyéb, mint nék gyanúja miatt- a azokat az illslékes birösá-
goknsk átadta.
A tüsesetek ssáms I2H volt, sz elhsmvasztott érték ?14740 frt 00 kr., ebből biztosítva volt 142700 frt kr., s biatosilatlsnul szenvedeti kár tehát: 71989 frt 41 krrs rug. A tüzesetek oka- & esetné! gondallsnság, 14 eseiben villám* csspás, 10 esetben gyujtogatáa, 99 esetnél nem lehelett as okot kideriieni.
A jégveréa több helyen okozott kárt, miről a pénzügyi igssgalöság értesítve lelt.
Közmunka valtaág lejében befizettetett 42011 ffrfltTfr., maradt fizetendő hátralék 40 01 frt 44 kr., a kstonsi bessállásolási póladóból befolyt
alvAni as ideálismus ködfátyolát, reá lépni a reális alapra, a kiegyezési alapra. Mi legalább ait hisasük, ez fog bekövetkezni a azért irtuk cikkünk fentebbi aorai-ban, bogy a n második mii is az ülésszak folyama alatt létesülni Jog. •
__ Cs. Púlotai
Ako
Alispáni jelentés
előterjesztve a zalamegyei törvényhatóság hó 1 én tartott közgyűlésen.
által
81 kr., — tiszti nyugdíj pótadóból 1990 frt 10'
Zilsmagya slispfnjs az april 1-től ^augusztusi 30 ig terjedő időről számolt be a megyének. A I kr., — )egy*Öfuyűgdi|slapbór980& Irt 40 kf., jelentés több mozzanatait követke/őkWen adjuk. — a vasuii pótedóból 18949 Irt 0» kr. A közegészségi állapotot a felnőtteknél kielégi A megye
__ 1890. október hó ft-én
Városunk kösgytilése.
Nagy Kanizsa viiosának köselébb megtartott ísai kösgyttlésénsk lefolyásáról lapunk Brt-ik ■zámában kimerítő s tárgyilagos tudósítást ad* tünk olvasóinknak, s sst hittük ezzel a kHggyIlié* lefolyását illetdleg napi rendre térhetttnk.
Másként áll asonhsn a dolog, újból foglalkos-nunk kell a küsgy illéssel, vagy ha nem is ss egéss gyűléssel; de legalább as abban tárgyalt
két Ugy gyei
Mint tudósításunkban oWaskató, s közgyűlés tárgysorosatáhsn kitűzött tételek kősül esak néhány lett vita tárgyává téve, mig a tételek 4egnagyobb réssé, egy hangitlag, vita nélkül dön* letett el.
Kaen utóbbi tételek közé tartós!k: 9A köt-vágóhíd fttálli(átának hM($$* Át a „Htlyoéns tttdét*; mindkét tétel, a tanács lllstve az utók-bira nésve a véleményadás végett kiküldött bi sottság javaslata egyetlen ellenesé nélkttl egy* hangúlag lett elfogádva s határozatba ment, hogy i „a kösvágóüild a városi közgyűlésnek már előzetesen holott s jogérvényeasé vitt határosain szerint nem más helyen, haneni a már megállanitott s tényleg mag is vett területen, a 8 ipa uomboa (a puskaporos torony küaelében) fog épitetni; s hogy a »helybeli lakoeeág a vásárok s hetivásárokon helypénst nem tog űzetni.* fi két, a ssép ssámmal megjelent vároei bl<t sottsági tagok egyhangú megegyesésévsl hozott határozatot jogérvényeknek tekintette mindenki, s annak tekintettük mi is{ azonban most ngy 17796 frt 91 kr., — a betegápolási póladóból I értesHIlink, hogy e két határoaat ellen néhány 9887 Irt 97 kr.j — ss erdészeti alapból 6500 frt | v4roii kOstttk egy pár oly bisottaági tag
sdjs azoknak megtörténi letartóiteláaét. A csendőrség lelarlóstatott össsesen 14H
tőnek, mig a gyermekeknél kedvezőtlennek jelezi áz alispán; iil-olt vérhas és hasi- hsgymáz fordult elö, roncsoló torokloh és torokgyik esek né* bány esetben észleli eleit; járványos jelleget s vörheny és ksnyaró öltöttek, a vörheny járványban megbetegedett 164 egyén, meggyógyult 94, meghalt 08, kezelés alatt maradt 2 beteg; kanyaréban megbetegedett 179 egfén, meghalt 20, felgyógyult 169. — A trachoma a perlaki kerületben 'ünt lel s ott H00 szembeteg találtatott. A himlőoltás megyeezerte be van fejezve.
öngyilkoeság 22 esefben fordult elő, véletlen -szerencséttanság áltál igeghalt 38 egyén ; veszeti
is, ki a közgyűlésen maga is jelen volt s a ho* sott határozathoz — az ellen fel nem ssóllalváü rs'vagyonát gyümölcsü/óteg elhe-j — maga Is hossá járult, ugy érteeülünk, mond*
frt | jak, hogy e két határoaat ellen tellebheiéet adtak a megyei alispánhos. Nem tartjuk ugyan ssentirásnsk e vett hl-
58U
lyezva: 22282 trt 10 kr. töke s ennek esedekes kamatja képezi.
Bemutatja végül az alispán s megyei központ ért külhivatsloknál kilejtett munkásságot táblás
kimutsiáabsn. E sierint ss slispáni hivatal elin* rüoket, mert alig vagyunk képesek feltenni ast,
tézett 12885 ügydsrsbot; s megyei árvaszék 12404 ügydarabol, a számvevőség 5979. Nagy-Kanizta városa. 5227 darabot, — a köspont és külbivs-talok által ttosseseu elintézett ügydarabok asáma
hogy vároei l^pviaelök, kik egy egyhaugulag meghozott határozat hozatalánál maguk isjslen vannak s annak meghosatalábos erkölcsileg
kiírtul után szerint less 09448 darabot, hstra hozzájárulnak, elhagyva a tanácskozási termet lékbsn nfaradt összesen 4914 ügydarab eliotézet-1 megfordítva nézetüket, a határozatot megfelel lonül. -w.— be zék; nem tartjuk mondjuk, lehetségesnek,
I hogy a város atyái ily módon akarnák csonki-
A peregi hősök.
ÉlbMsélés k«t fejeáetbii. — Irta: Mitsároa Hssdor.
tF»ljrt«U» )• ,
II. Fejezet.
A peregi liőaök
A peregiek egyszerre ods voltsk. Szentül hitték, hogy azok boszorkányok, vagy elátkosott lelkek, mert egyebek nem in lehetnek, mert ilyenkor éjfélkor azok szoktak igy járni.
A furcsa alakoktól legjobban megijedt egy 76 éves öreg özvegy asszony, aki annyira megijedt az ultóbb befőttől as ördög fejűtől, bogy rögtön elájult.
Bújtak, ágy alá, asstal alá, peraze a peregiek, egy öreges kinézetű ember meg annyira ment a kuczkóba bujásba, bogy addig bujt, addig bujt, hogy bizony a vén 40—50 év óla álló banys kemence oldala megunta a nyomást a- emberestől együtt, összedűlt. Szerencse, hogy nem -égett benne, különben lett volna igazi, bamisilstlsn peregi pecsenye.
-A cigányok meg usde, ki merre látott.
Persze szok a furcsa ábrásat uzk nem voltak egyebek, csak álarccal ellátott ember bőrbe bujt majmok. *
Mataczkereső Szarka Misa, mindjárt átlátott a szitán, megtudta Ö mindjárt, bogy kik a jöttek, hogy nem egyebek azok, mint as ö ellenségei.
Azért is mikor ss ördögfejü s vereshagyma koszorút menyasszonya fejére akarta lenni, Öklével akkorát- ötött-az ördög ö kigyelme nyska közé, bogy as meoten kiejté kezéből a koszorút, sataga pedig a Misa lábai elé eeei(.
Ördög uram fejéről lehullott az álarc és uram fta, ki reilett alatta? képzeljék osak, amslacpuf-teató Verebé Jöcsí.
Erre a hírre elö tápásskodott. rgekéből a hős I puffsntó Józsi vsgy ötödmagával (különben há-peregi sereg s hogy végre áiláttek ssok ísassí J rom kösülük egykor ott volt a kt'il fenekén, a tán, a többi lárvást akarták le álcázni. Igen ám, ras uram kfti|a f#BH|én, % üti Iwádkoziak a ma-de hol voltak ekkora már'azok. Kitudja. Elillan* lao. kisértettöli félelmükben^ tehát ezalad ám a
lak
Miss nem szóSt semmit, hsoém tólemelie Jóislt. Jótsi, a mslscputfsntó magához jatt s stégysn pirrsl arcán mentegetődzött, hogy Ö csak tréfálni akart.
— De én vele m nem , tréfálsz, mondá dühtől reszkető hsngon Misa.
| hős opapat s egyik kezében vasvilla, másikéba hol, Ispái, meg ki tudná még mindenféle Ütö szerszám; Jóssi kesébe meg pnsks, de lehúzva ám s aárkány, még pedig egészeiL-_ . — Hová te Jósai ? kérdé Miss. 1
Hová ? . , . Hát nem tudodj mi történt f két nsgy ordss farkast Imjhássunk, III voltak a Apám uram, szólt apósához, léggen *zives, hoz* i faluba, de ugy láttuk ide fenekűitek valahová * ~ iX 1 egyikre rá iz lőttem, nézd czak itt a havon a*
zon egy jó erős kötőféket.
Ef az após ment, hozott is, nemegyet de kellöt.
Eszel Misa ugy össsekötöste a nyúllá váll Jó-. zsit, hogy bizony mondom, nem jobbzn volt megkötözve Bogár Imre, vagy Sisa Pists se, de még Ssvsnyu Józsi se.
Mikor megvolt kötösve, Miss ods ültette sz asztal végire s elébe lett bort, bust, kalácsot, hogy igyon és egyen ; persze Miss a balkezét zssbsdon hagyta.
Mikor ez is meglörtént, elkezdték l;ájhássni a cigányokat. Össze is ssedték őket de hajnalra. Azonban ez semmit sem tett, mert a lakodalmat újból kezdték s végezték másnap^reggel, ugy tis óra felé.
Asonbsn, hogy még mondjunk vsjsmlt a lakó dalomról, Jóssi a maJacpuflantó kérte. Misát, Oldaná fel zsinegeit, legalább hadd mulatna, ngy is keserű az ő szive, mert nem lehetett övé Msgdus^
Misa hajlott a kérésre és apja szavára s ki lett a legnagyobb mulató? Senki mint malacpulfantd Verebi Jóasi.
Január utolja felé Misa feleségével Peregröl ugy alkonyatkor indultak hazsfelé. Azonban alig mentek egy^darabig, mikor ssalad ám a mslae-
vér toljokat.
— Ne menjUnk most hsss, kéri Msgdus Misát, hát hs as uton megtámadnak a farkasok.
— Ej, dehogy lámádnak.
Aszal elindultak.
Mennek, mennek, amint mennek, hát utol érték a tarkas Üsöket, amint aaok büaakén tanakod* lak, hogy miként lehetne meg keriteniök azt a két nagy ordas farkast.
Oda állt közéjük Miss is.
Amini igy állnak, jön a föfdek felöl aleoahási csősz puskásán.
Ods szól elébe Józnia malaopuffaató, he, hsllja kend Márkli bácsi, nem látott arra futni két nagy ordas farkast.
Márkli bácsi s csősz egész higgsdian ast mondta, hogy Ö bizony nem látoH-kél ordss Isrksst, hs' nem igéniz látott kél oegy loncos juhász kutyát, ss egyik igen sántított, szt is látta, hogy as egyik lábs véres. Hs jól látta, hát a Komlósé, áxi ott bir tanyával nem messsire.
Ns, nektek peregi hősök, larkeet kergettek kntya képiben.
(Folytatása kiWstkosIk,)

Nagy-Kausasa, vasárnap.
teát a város tekintélyét, osorbituni a kösgyUléa rayskáUóját, mert ha eit tennék, oaak i« aat kalteoe következtetünk, hogy aa ily városatyák utóbbi lépését, a kifogy illés éléit bevallani italtett aaeaélyes érdek, önaéa veaette, meri tel aém tehetjük, hogy valaki, kinek jobb'meggyA-tódét* aat mondja, hogy a hoaandS vagy ho-
-Zala 40. —tel. f8 top.)
•át a grAi Hsapiry Gyula által a mlalatarel-nökség elfoglalásakor aa orsaágyBlés előtt kifejtett kormány pro grammnak, melyre aéave bírift a aagy saabadelvá párt egy hangn, faltéllen belyealáaét, sít aa alleuaék egy ráeaáaek oaak gyengén megklansnlált- hossAjáruláaát is. A kormány nam Ismeri félre ssm aat a nagy
aott határosat nem telel mg a köaérdeknek, e nyereséget, mely Ugrón fellépésének lssa a kÜ meggyőződésének férfias nyíltsággal aem mer vetkezménye a tőrvényesen fennálló kt)s|ogra, kflejeaéat adni, hanem jwet faota nyilvánítja i sem ama iutelleotuália erők jelentőséget bsoeét, elégedetieneégét. Es e«iilnkhe juttatja a meee melyekkel gróf Apponyl és hsrátaí járulnak a talárba Őltösttt szellemét, hol a talár alól ki- a reform ttgyéhes, midőn a kormány javasla-látaaott a lóláb. taival ssemben igaaaágoa, objeotlv álláspontra
Nem hihettük tehát, hogy a város atyái kő- helyezkednek Ea nemosák a kormánynak, hanti is aláírták néhányan e fellebbezést; de hí-1 nem aa egéss szabadelvű pártnak neak holléteit kall adnunk a vett hírnek, hogy fellebeaés mee és ssivsaen fogadott less, ba a retormvi-történt, a mert hitelt aduak e hírnek, hírlap- ták alkalmából a méraékelt eleazék tsgjsl laa írói kötelességünket teljesítjük akkor, midöa sanként belátják, hogy mily' szükségtelen, sót elmondjuk es irányhani nézetünket. illetéktelen további megmaradásuk aa ellsnzé-
Alkotmáayos államban auadaaült és mindsn-kor tisztelni köteles a kisebbség a többség véleményét mindaddig, mig a kisebbségnek tÖbb-| légre vergődnie nem sikerül, ha ea áll, már pe-dig ea negdöathetlen igazság, akkor még inkább áll aa, hogy aa sgyhangulag bosott'határosatokat mjndenki tisztelni köteléé. Távol vas tőlünk azt állítani, hogy az egyee sérelmesnek látaaó határozatok ellen egyeeek, testületek. úgynevezett morális ssemélyiségek teleb-hezéei joggal nem él lityiének; de e concret eaetben, midőn egy számos tagu közgyűlés, — mint a város képviselete s a lakoaaág válaaa-táaának törvényes kifolyáaa, — egyhangúlag aond ki a határozatot, melynek közérdekűségét mindenki annyira belátta, hogy aa ellen egyetlen hang sem emelkedett á gyűlés terem ben-e concret esetben a felebbesée nem lehet indokolt, hacsak azt neto tesszük fel, hogy zzemélyes önzés, sértett ambitio, vagy .feltünéei yiszketeg nem vezeti a fellebbezőket.
Mi kik elfogulatlanul t teljes figyelemmel ki* sértük a közgyűlés tárgyalásainak lefolyását s a jelenvoltak higgadtságát s á tapintatos veze-tést orbi et nrbi elmondottuk, mi — lehet, hogy korlátolt politikai vagy helyi ismereteinknél fogva, — nem tudjuk sem felfogni sem megérteni, mily indokolással támogathatják felebbe aők as egyhangú két határosat ellen beadott
ken s levonják ebből a eoneequentlákat.
Az imber rendeltetése.
Kiben állhat ugy aa egyén, mint as smberi-ség főjava? mi lehet as ember, a azon társaság létcélja, melyet államnak nevesünk éa minők lehetnek esiaöaei ?
As emberaek, mint éssssel és érsékiséggel bíró erkölcsi lénynek kettős természetének meg-felelőleg célja ia csak kettős léhet, egyik réss ről mint éssssel bíró lénynek célja lehet a joguralom létesítése, tehetsegeinek minél tökéletesebb fejleeitése és mint érzéki lénynek pedig, hogy mindazt, ami a test fsntartáaára szükséges, beszerezheese, magát terjessthette stb,, egyszóval a testi lelki jólét, ennek minél nsgyobb gyarapodása. —.,
Hol és hogy érheti el azonban mindaz anyagi, mind a szol lótni jólétet? Csakis a társadalomban és as állsmbsn, mert csak es kénes részére biatoeitani embertársaival szemközt ily hatáskört, a melyen belül céljaira jogosan tör, vagyis vsak ott léteahetik reá nésve joguralom, az az ssabadaág, mely nélkül nioi'i erkölcsi élet. nincs biztosíték jogaira, javaira; ninoa'haladás céljai felé.
Itt biatosittatik csak, hogy amit sserez, ssa-bad tulajdona marad, itt látja, hogy annak birtokában nem háborgathatja ssnki, itt fejleszt* heti erőit, itt tehetségeit. A szabadság tehát az az ess köz, at az ész
sisrü hatalom a társsdslomban, mely nélkül tetebbezvényüket : de azt tedjnk hogy e feleb- jf^jj/g^^ ^ bezés nem lehat irányadó a telsőbbi hatóságnál, ,gy a aubadság iránya se lehet más, mint Biely igenis jól fogja tudni, mennyire kell res- özek elérése. A szabadságnak azért ki kell ter pectálnía, egy autonóm város képviselő testű- jedni mindarra, ami ezeket illeti, a vallásra, a letének egyhangúlag hozott határozatát egy nyelvre, a gondolatra és a lelkiismeret szabad
kis fraktió fellebbezéséül szemben z mert aat mw,t.owk ?P érhetjük el célunkat, ha
binuk sz ahhoz való eszközt, tndljuk, biktosra vesszük, hogy a felettes ható A vi|Ag történelem, moly az emberiségnek e aág e felebbeaést érdemlegesen fogja elintézni célja falé való fokoaatos fejlődését, igazolja, nőin
azzal, hogy mint indokolatlant elveti 1
Figyelemmel fogjuk kisérni az eredményt, lássuk, volt-e igasunk s helyeeen fogtuk-e fel e tárgyat.
PfUolai Akoi.
Országgyűlés.
Mire e sorok napvilágot látnak, az ország-
egyéb, mint az egyén küzdelme e hatalomért nem egyéb mint a haladás története a szabad ság és sgyenlőség telé.
A bellen rémíti világban — és a l'araók alatt is — ez a szabadság az állam kézében összpontosult s es ugy fogta fel a szabadságot, hogy et jog az uralkodó céljainak elérésére, |og ss állam mindenbatóeágának megteremtésére, s el nyomta at egyént, erőit, oéljait és törekvéseit — rabszolgává, alatt valóvá tette, elvette jogait
gyűlés megkezdette aj ülésszakát, mtfty hogy s leláldozto kényének sz embert, a családot és
mennyire érdekesnek igérkesik, ha semmi más! szabadságot. •
, ,,, -„ . ' . , . ... . Az államhatalom volt mindsn, a gyám — az körülményből nem következtetnénk is, követ- ^„ifár volt M aIattvaló a semmi; s ki-
kestetnünk kell azon mozgalmakból, illetve meg hason'áaokból icely sz ellenzéki táborban a aaüneti idő alatt kifejlődött; az ellenzék önmagával meghasonlott, miből stakadás eredt, A kormány atoabsn semmikép sem érti ma-
rálynál at államnál volt a jog, pz intézkedés, a kormány — at egyénnél volt'a kötelesség, a teher, a nyomor.
A középkor megváltoztatta e vissás államformát s aa egyén szabadzágát, függetlenségét állította siótérbe, a „ha a bellen-római civilisaiio
gát érintve a pártokban előfortultak által. Ha M egyént rendelte alá az államnak, a közénkor egyes miniszterek mint hazafiak, mint politikai ! a kisebb hatalmakat, kik csakis külső kötőié* barátai vagy ellenfelei a pártok evolutói által kek által voltak egymáshos fűzve, a hftbér ura-köaelebbről talált férfiaknak, a bekövetkezett ktt' zz egyeteket, tt egyéni akaratot, a vad
feosgalom iránt as egyik vagy mátik irányban többé vagy keveabbé élénken érdeklődnek is, Baaaeaégttakbea caak egy célt tartanak aaemeik előtti becsületes, lehetőleg gyors foganatoaitá-
erőt állította ssembe a központi hatalommal.
Ea igy ha e hellen-romai világ at állam, aa állami mindenhatéeág eszméiének éa hatalmának kedveaett a kösépkor, a kereszténység, a hűbériség, felemelte ai embert; mig aa újkor, a traa-
1890. októbar bóft-ón.
cia forradalom, a társadalom, aa emberiség eaa-badaágáaak seaméiét proklamálta
E három kttlöaböaő kor baladáaa, as emberiség haladása ée célja, rsadalteteae a asabadaág éa agyealőség falé i amas sgyeelóeég felé aaoa-baa, mely nem egyedül a gaadagot testi a sat-badság birtokosává, a aaegeay elnyomójává; da aaé, mely oltalmai attól la, hogy a saegény a kenyérért kénytelen Isgyen feladni ssebedssgát la.
No k idő kellett ehhea. mlr aa ember a társadalomban magtalálta oélja létesítésének saakö-aeit, de még több ahhos, hogy aat kivívja, i a legtöbb, hogy aat felhsssnálva oél|altsl (séfje; mart voltak ssásadok. hol sötétség borult mindarra, ami ssellsmiságét stőbbre vitte — s uralkodott as aayag' réss aa éraékiség, aa élv, a gyönyör; mtijil jött a felvilágosodás ssásada éé akkor tanyát ütött a jógi rsnd felvonulása, a szabadosság, s aa sgysnlőség átcsapott a socla-lismus, aa anarohia tereire ée a társadalom el törülnilátssott mindent, ami valamikor elnyomta aa egyént és annak ssahadságait. De jött egy jobb kor is I
A régi essmény, aa állam mindenhatósága, ereje letűnt s as egyén, as smbsr felállította jogait, réeavétét a kurmánysatban, a köaflgyek ben | fglssahadltotta magát aa állam gyámhatósága alul és kimondta, hogy a polgárnak ssa badaág kall, mert eatltal keneeittetlk caak aa utal való élésre, ugy fejlseelbeti erőit, tehetségét, erényeit éarlsaereteit, ha annak tsljss gyakorlatában ia van s így érheti el oáKaft.
E téren állanak ma a modarn államok ; a e szerint rendezik be közigazgatásaikat, a régi állaagépeaet, a központi hatalom, a régi elv, hogy aa állampolgár nem képes msgát kormányozni, kihaló léiben, a a tutela a mely sserint mindent as államnak kall ceeleksdnle polgárai helyett, lassankint egéssen kialszik és aa önkormányáét foglalja sl helyéi ée ez helyes is, mert ha as állam az eaiberi társaság egyetlen formája, amelyben boldogulhatunk, szükséges, hogy keztinkbé td|a azt aa ésssserü hatalmat ée a szabadságot, melylyel végcélunkat; a testi-lelki jólétet, és testi lelki tehetségeink minél töké-leteaebb fs|lesstését elérhetjük,
Ibritfj Lujai.
Ktlftii.
— Haaaburg. A magányba vonult .Vas Kancellár" Bismark lapja a.„Hamburgét Nachrichten" egy cikket test kössé, mely Bismark tollából srsd ii vaskancellár álláspoutjátfesti monárehlánkkin ssemben. A cikk Igy ssól i,, Aliásunk Ausstria-Magyarorsságjral ss mbsn, Tll-takoaunk aa allsn, hogy bármisor Is osztrák-magyar ellenes és orosz barát lett volaa a mi álláspontunk. PtisKtán csak attól akarjuk visz-ssatartani a kormányt, hogy aa surópal béke kárára egy specífflk na oeetrák-iaegyar keleti politikát támogasson és eaen kívül megakarjak akadályozni, hogy egy eaatelen oroszellenes sajtóhajsza által Németország Orossors'ágtól snilsgsnlttsaaék" ft Hamburger Nachriclítcn őssints örömet tejezi ki a r dinstokl találkosás eredménye fölött, mely hossájárul ss surópsl béke megerósitéséhez.
lirskké A „ttlfi rma'' cimll lap aa osatrák szabadságról ír egy cikkst, melyben helyesli a mtit/i/ur /im'fídt mtmit s a Htrosemayrr-féle mos-gaímat as ürügy alatt, hagy a ssláv mosgs lom a Habsburgok dinasztikus eszmélnsk határai köat teljesen kifejlődhetik. Iiitipi lengyel körökben aat aa easmét ragadták meg, hogy a% lengyelek a jövendőbeli auaatria ssláv pártnak esetleg jobb szárnyát alkossák és az egész szláv mosgalmat távol tartsák az oross pánszlávizmustól.
Fárla. Imhij Lajos a magyar pénzügyminis-téri államtitkár, ki jelenleg Francia orsságban tanulmányokat tesz, meglátogatta a köztársaság pénztlg/ministerét iiViwncH; ki nem lévén Párisban, helyette s nevében a kabinet főnöke fogadta igen ssivélyesen s magyar állam titkárt, s készséggel adott neki felvilágosításokat a francia pénzügy iránt tett kérdéeeire.
Calais Munkások hoszüntették a munkát. Hetven tüll-gyár aárva van s négyeser munkás foglalkoaáa nélkül áll. A nottlnghami munkásegylet 8000 font sterlinget küldött a strájko-lóknak.
Lanton. Itteni diplomáciai körökben aleg-határoaottabban beszélik, hogy Salísbury okt végén Capriví Kálnoky és Crispivel Kölnben találkozni fog.
Nagy-Karnisa. vaaárnap ^
Előfizetési felhivu
Á „Zala1' politikai hetilap a X Vil ik éf folyam negyedik negyedébe lépett Aa irány melyben a lap eddig vesetve volt, helyes nek igaaoltatotr a tisztelt olvasó köattnság által; legalább est kell kővetkestetnttnk as eddig tapaaatalt rokonszenves fogadta Iáéból.
Ea irányt továbbra is megtartja lapuok, • iparkodni fogunk as eddigi rokonszenvet még emelni.
Hogy es aaonban megtörténhessék, a tisztelt közönség anyagi távwgatásátóliügg, s épen eeért nyitjuk meg előfizetésünket az új negyedévre, kérve ,eddigi előfizetőinket lapunk további támogatására, a ismerőseik körében leendő terjesztésére, Egyben fel-1 kérjük azon előfizetőinket, kik még dijaik kai hátralékban vannak, hogy asokat be , küldeni szíveskedjenek.
A lap elófizetáei árá:
Egfas évre . . . 5 frt. Fél ém . . ^ . 2 „ 50 kr. /Negyed érre *1 , 85 „
A községi iyfyzö és tömlő uraknak lapunt Icai évi 3 frt ay mellett ktilljttk, ha az-
Minden fél és egjf~ évéi élőfizetőnk az év végével tápunk szerkesztőjének: „A sors üldözött családu etmü regényét kapja meg díjtalanul.
kx előfizetési pénzek legcélszerűbben
ÍMMtautalványon kllldbelök. , A Znla kiadó-livatalába Nagy-Kaniseán" cim alatt
Ssivea pártolást kérve maradtunk íTftgy-J Kanizsán 1890. asept 15.
▲ „ZALA" kiadóhivatala
Helyi újdonságok.
' — A >asfj*ksalsRsl ue|#ajek táp-latésete* következő kérelem közléeére kérte fel szerkeaztőeégünket; •Kérelem városunk és vidéke gazda közönségéhez! A nelybeli népkonyha legközelebb ismét teltárja kapuit befogadandó ékező embertársainkat 1 Nagy lelki örömmel várjuk ezen pillanat elérkeztét — de nyugtalanít bennünket azon gondolat, hogy az élelmiszerek drágasága ée szerény anyagi helyaetünk 4olytán nem leesünk képezek az emberszeretetnek szentelt teládatnnkaak korlátlanul megtelelhetni. Lehetetlennek képzeljük aaonban, hogy a természet által oly gazdagon' Tne hazánkban lehetne egy darabka föld, hol a sors mostohái betevő falai hiányában lennének, ha erre a jó szivek figyelme felhivatik. Uaas Isten ádta termésből n. é, gazdakösönségünk csak égy réssé is, egy-egy zzák burgonyát, bizonyos mennyiségű babot, hagymát vagy más termeszt-Btányt juttat as emberszeretet oltárára,-ngy el oszlik aggodalmunk és biztos cél felé^veaethet-.jtik intésetünk kormányát Számítva gazda kösönségünk humánus érzékére és nemes ügyünk > iránti pártfogó jóakaratára, tiaztelettel esedezünk szíves könyöradományokat Vidor Spmuné elnökhöz jattatni és ezeket kirlapilag fogjuk hálás köszönetünket nyilvánítani Nagy Kani zsán, 1890. okt. 1. A népkonyha elntijpsége.
— Áldásos uöegylet Múlt hó 29-én a nagykanizsai ker. jót. nőegylet v. ülésén határozatba ment, hogy a ker. jót. nőegylet as árvák és elhagyottak érdekét felkarolja városunkéban, s a választmány lelkes nö tagjai ennek kifejezést is adván, az egyes uicákban dajkaságban levő szegény elhagyatott gyermekek fölötti felügyeletet — hogy kiéhezletésnek, elhanyagolásnak vagy mi több kínzásoknak és rósz bánásmódnak ki ne legyenek léve — magukra vállal ták. — Szebb és nemesebb cél, nincs, mely el tölt heti a honleányok kebelét, és nincsen szent eszme, minél több embert menteni meg az em-beriségnek és a társadalomnál megtartani, mint es; és ha vál. tagok e leiadatukat hiven és lel-
Zala 40. asám. (4 lap.) _ _
| kiismeretapen betöltik vsgy maguk vagy máaök által e szegény apátlan, eovátlan árvák és le-lencek sorsáról, neveléséről, iskoláztatásáról adatokat gyűjtenek, s ott ahol haj vas, betegség, nyomor, enyhülést szeresnek, oly hassnol lese* nek, e város hetóeágainek, amelyei semmi féle egyésségügyí és kdaigaagaiáaí törvény s k ősség ki nem póló) sohe f ök helyettesilik aa anyát, ök as apát, ökei fogjs áldani hs sgy-egy jobb sorsra tán neveltetésre ée iskolástatvs érdemes, küog emelkedhetni a salakból, hová a sors ár* liatlanul tasiitotta. Bár a ker. jót. nőegylet vál. tagjainak példáját mások is követnék és belátnák, hogy as ily egyletet támogatva, a ssegények sorsáról tsgjsii értesítve, egy magassbb hivatás I ssolgálstába állanak, mely as embert megneme-siti fölemeli. Jön a tél. a hideg a nyomor, /ásol, ruhával, élelemmel járulhatnának céljai kiviteléhez s tán van is oly jó sziv s kinek es a 20 ezer lekos között eszébe jbtae ! Nem hisszük, hogy vo'na olyan, aki ossk ukkor hs a gyűjtő llvet (ártják elibe vagy tán még akkor se buzdul | ily nemes teli re I Ssép vonás es is a nevezeti nőegylet fenkÖlt keblű választmányától, hogy ss orsságos lüikárosultak javára Üt) frtot utalvá* nyozotl saját pénstárából. A szenvedők imája lesz jutalma e nemes tettnek,
— Mltflutrféssk Kohn lest vérek városunk béli eoetgyára bronzéremmel llerrseg Sándor éleeziögyárosurik padig eiüst éremmel letl ki tüntetve a most álló bécsi gasdsságl kiállításon. Üdvözöljük as ipsr téren kitüntetett városunk polgárait)
— IV. Nvllvéaei elaaáamelás A nagy* kanizsai épülőfélben levő evang. templom s lel* készlsk építési költségeihez járultak a 8 ik nyilvános elszámolás óla: Nográdmegyei népbank Losoncon 6 frt. Eperjesi 'frinkegyíel 6. Könlg Ferenc vendéglős ö, Hilgenaiadt Rudolt 1. Fa* nusz János 1. Korosmár János 9, trl. Tureok Ja-nós 80' kr, Hell János 8, tlömörmegyei népbank 2. Déva ványai takarékpénztár 2. Hitelintéset Igló 2. Pintér Sándori. Knresmarics János I. Sks-lics Il ik sdománys 16 Mantuánó Józsel munka leengedés 8. Hatb Ferenc 1.60. Jód Mihály & Segesdy Miklós 1. N. N. 1. Debreceni lakarékp.j 5. Hild László 5. Prém János 10 kr. Z-éger Ká roly 20. kr. Knsusz Terézia 10 kr Meitr Máty. 20. Knsusz György 20. kr. -Jüd Ferenc 10 kr. Pászmán "András 50 kr. Müller Ferenc 50 kr. Pogiits Anna 60 kr, Uits Ferenc 25 kr. Zieger Gusztáv ?0 kr. Ind Pál 1. Kstrsbeok Ferenc 1. Hslb Mari 50 kr. Jűd Juláinns 90 kr. Jftfl Mihály 50 kr. Olts Zuzsáans 60 kr. Jód János 2.66 Monor vidéki kerüiei tsksrékpl. 5. • István* gőzmalom Debrecen. 8. Dr. Schreyer Lajos 4 forint öSsaesen 92 frt. Előzőleg kimutatott ÍM Irt 60 kr. Befolyt eddig 2058 frt 60 kr. Fogad|ák a kegyes szivü adakozók ss épi'kesö gyülekezett legforróbb, leghálásabb köszönetét. További ssives adományokét s szent célra méltöstassék sz ev. lelkészi -hizatslhoz juttatni. N,-Ksnizss i€90. évi október 1. Lengyel Lajos s. k. gyülek. lel ügy elö.
I Tbomka Endre s. k. gonduok s pensisrnok. Hüi-fter Lsjos s. k. h. leikéss.
— Hadqseateeafgl edó kivetési munkálsto-lkat városunlr\baióságánáÍ belekintés végeit kös-jsxemlére tették ki, a kivetés elleni felszólsláso-kst a~z Illetők sssslsaegerszegí pénzügyi ígsigs-lóságnál irásbelileg 8 nap alatt adhatják be,
— Tel len éri lolvaj llurget; (Jyörgyné ki* nek rendes toglalkozáza a kártyavetés, de< csak
j szinlegéséay' meri -valödi-kenyér keresete a lopás, addig üste más városokban kettői mesterségét | mig nálunk rsjt vesztett. Ugyanis a napokban s város egyik vendéglőjébe nézett el, nem lehetne-e ott vslakinek kártyát vetni; dtrmidőa nem talált a szobaleány szobájába senki1, kinek sibills mesterségé^ bemutathatta volna, keresete másik forrásához fordult, kikutatta a szobaleány bő-, röndjét s abból 4 forintot ellopott; de mielőtt kereket oldhatott volna rajta ütötKa szobaleánya a kapitánysághoz kísértette a kártya velő tolvajnöt.
— Vánkos Illeraiis került a rendőrség kezébe, kí nem igen sksrja ismerni, az én éi te
{tulajdon iránti különbséget.' Obíáih nostafönök i padlásán az ott dolgozó kőmivesnek feltűnt, hogy egy idegen asszony néhányszor meglordul s padláson ; utánns nézett s épen {ókor, mert a nö épen akkor emelt el egy -vánkost. Letartóztatta s a gazdát értesítve kitúnl, hogy /^oHM/y Istvánná — igy hívják aAjó madarai, már négy vánkost liferált el. A tetten ért tolyeit as értesített rendőrség csakhamar gondja alá vette s ss álisls már ellopott s eladott 4 vánkost ismét visssske-ritette a vevőktől, a vánkos líferánsnőt.. pedig beliferálts s törvényszéki foghásba.
1190, október hé fi 4n.
llsalallaaség. Kgy vaamegyei fuvaros borral tölí kordókat ssállitott a naposban váro-suakna kereastüt. Ai Eötvös térről lefelé jövet a iepöa nem kötötte meg s kerekeket. A tonetro* hamoeaa haladt előre s s lovak asgbokroaodtak. Egy előttük hslsdó kooslbs Utköstsa, ast felfor* ditották s össsezusták. e mellett egy várost lámpát is ssétsuslsk, Gssk as olt haladó rendőrnek sikerült feltartani a rohanó lovakat. A readörség a gondatlan fuvarosi leiarfósiaita s esak miután as mindsn okosoli kárt meg'éritett, hrnssájlá további útjára szon jo isnáoacsal, hogy lövőben el ne Jeleljen kerekei ktfinl, hs lejiŐu jár terhes koesijával.
Lepáisk a vaanlan* A vssuli Indó* hásnál egy utazó ssebehol. itJO Irtot, egy másik utasófól pedig, snnsk a vendéglőben fetskasstott felöltőjét emelte el valami élelmes utazó lo!« vaj. A rendőrség mindkét lopás iránt megindl" totts s nyomosast s mint énseülünk, már nyomába is ván a leltesnek.
— Tia vall asepl. 80 án déli 1 órakor Kis» Ksnissáu, hol Kalonies iMihuns) Lássló udvarán egy psjta gyuladt ki s égen el. A nagy kanizsai lüaoltöság sielélt s lüz helyére s erélyes kösbe lépésének kösaonheM), hogy a rekkeuo melegben a tüz tovább terjedése meg letl akedályozvs és lakház nem esett á'dosstává s nusatitó elemnek.
— KtgSistts a vaaul, Meg ns ijedjenek kedves olvasoíiin, rfsm ember élelf esett áldozatul, csupán egy ló lehelte ki parajai a vásut által okoson sérülés követkesiébea. A vasul! vonal koselében lekvö l»erekben legeli a ménes e hó 90-áa éjjel, s a nagy kodban a nélkü1, hogy s csikós észrevstle volna, Magyar Ferenc kis* kan issai lakos lova kitöri a utéuesböl s a vasull töltés oldsián legelészellf As érkesö vonal zajára megijedi a pára, de a helyett; hogy elhagyta volna a töltést, elkezdett futni a vonat előli. Ea utolérte s slgazolta Más nap raggal H órakor lehelte ki páráját s derekában össsetört állat. A rendőrség a csikőst kérdőre vonla a déli vssut megkeresése tolyián.
— Mavlsallaa Kaalsaáa. UiiMsituek Adást «s*|»t. ! I44s 71 svss horAüss. Dulirls Jlásus év»« kuré* | hsa. Seksris Jakab •S4e 70 {v«« kurálws Holhsiass
resn SS-ss I év-s kurálMS Muüiif 0««ss Síi SS S SAss)his kerAbsa. T6Ui KsrAa 17-és 6 Avw korábss. Jtsrcsg Hússá SS-és 67 4Vss korábss. foakás I^áZsló is.éa i)0 tvss kerá-ban. Tasstsr ttost SO-Aa 4'i áv«s ksrAbsa (Ittv Márts Sü-Aa 41 Avss ksráhaa. Iloffasss SsIsSMisaá S » ás fs évss korábss. Oábrossk Tsrás SO-ás IS Avas korábss.
Vidéki levelezések.
H u sí • g, okt^bec>1.
HQasgask kultarAlls tOrtAaetébsa anvveftss asj» luarsd ss A? saeptsnbsr Z7-lks. K ss|H»a aylll asg ss Altloti swIAkl Baawssiisr |>ár Alul ala|ilt|itt fnlnii tsáarMels a váres kA|e TiaelA tsstalstóaek, as IskolssaAkask saAaios issja, ss slsal Iskolai taaitákar As ssA|msAsim laislllgsa* kAsea«sf JstealA-Ubea. Aa UaasjiAlyt sa uj Iskols aovsoilAksi us slsal ms*> gyobb léAaytsaalekkal r^tdalsi a Uyaisas«ss| a/ltották sisg, asly atAs TakAtk Alajos Isk, ssAkl slaak aisgka-tett haages a ksvetkeaA bssa^lst tsrtá
Tisztelt lolgjreta As anűa t M
Hslvnn aszlsivaAslksl « QoBn|iAlyrs a tsattsy Iránt aieleg ArüAkHUráiesk tsklatoai s esArt ss lak. «s^k asvAbes sstvss kussossiseisi f«^les«a kl. HUatsg váressaak volt egy . leikas tls, saask sgy rsaktilt sssllsaiu, AldoM aslvtt ssjs, kiket ss Isteet fosdviselAs gyeraskekldi SMgfússUás, s ke-sossAg osssss gyerinskiiíl hrOkbs fogadták aassl kof j tete* mss vagyoauk asgyrésa^l aevslú latssetek ftilálllUeArs s sabermntll eálokrs álüoeták. Túliak, liogv e aseieslelkl eMbsrbsrátok UsoisssU r Viace As aejs Seatpselk Ssa^Ss roltak, klkatk setl^ks állatsz Iskossáfáaak salvAbea Orftkre feataarad
g bslyne bsm Isket sláatlékoai sa Általak tett tObbread-bell als|»»tviayekst ít»lsoh<lol, i'sak as egylkrAI snlAkesem asz j ugysais éles ss>*aiiDsl Istki sozsiattal bslátták i»k, ^ bogy a város koaoaságéask, de magának a heaáaak is Igea foaloe seolgálatot tssaaek, ha oly Int^aetet alapUaa^k, awly-boa a sBnltth) leányok több us ntsgaasbb okutásbaa rAsae-sttlnrk, aiiat ss elebti iskolákbss.
A atsrt atafasshh f «ke nevelAe folytAa sgykoroa magasa* toe hive|á*nkaak sokkul jobbén msgfslstheteek, mert ae í^ leijük, bogy esek as értelmes, asmssksblé anyák kA|teeek eleO sorbaa s magásx'OR nlli erAa.vnket gyermukeikhu A0rö-klteai, Áldott lezyea teliát a attams goadolkozása alapitok eaüAkn I
áaentül bleasm. hogy s tisztelt tsallékar átkatva s'nagy-nevtt alapítók aaellsmáijll, kivatáMsasrSnQ teljss odaudás Ai bnagt'NiAgffsl fogjs tanltöl UsatAt teljeelteal. a taatilú leaay* teák psdtg tlssleletlel, sesrstettel As t<*|Jee blaaloaimal fognak miatlenkor tsattölk karA esoportesaiai i áklUbts bnaga^ lommitl ftigják oktAtásalkat Islkökbs fogadal s ea által elet) storbsii Oamsgakask baeanálai, eakldlkaek arOaet saeresai, s sa latAa^tböl ea Aletbe olykAp asaal át, hogy tfQmeg kO-aöesAgn örömét a blliakee^^t lelje beaaOk'
És most sasrencsAsask Arsem msgsiitst, hogy aa Iskolabt* aotteAg nevöbea a ^Itamassttsr Vlaoe iiüJ»í által alspitott felső Isáaylskolát" mngn/ltettaak Jelsatkstem kl.
Aa AI)eaaAsssl fogsdott boasátl után egyik taaaló ttdvO-sOlts s megjslvatekst. rótta le a hála As kngynlst adóját az alapítók emlAke iránt s tett aladay^jok osvábea fogadást, hogy miat aa iatéMt eliO aOreadAkei kotelseeágsik pohtoi HeltosltésAvel sa iskola diseArs vAlai Iparkodaak.
Keatáa Báafl Alajos aa Intését Igaagatáeával megbiaett eleaU lek. IgaagatA tartott egy saóitoki hévvel elóadott saAp
Hagy-KftBuee, Taaámap.
IwUii, nitlykas it-hb as áltoláao* éa aagver iímw-teiCJMk báliéiul. 4tttrt ÜIMfli lakeUágyfeak tytÖdMra, lliitii deaWitráa ki * f*«kdlt imUmq hautMit pár kalkalatiaa áréaawit, ritka áléesttkáefégét taely»*k a váróé agyasáivá* toaaaa RÜHitói klaliw Atodváa Zalamegy* klr toáüalkg elitjének — kii VüHktn^ii eke-éályoatok a mnjaéaaáBbaa — aMreatK kívánatéit, ®Wy U< ■ímMI tówú Ö & város balriaágáaek ii u iak méluh i felró leányiekoU megayitáaáért a beaatatvás Török VUaa ét Látó* Kánt tanitonúket. aa 4 ae v uk taa, jtaeat igiretot toas, kegy kMMMkül tMkadatlaa buictlun MjmIUm által türbetlen erővel oá* mflkSdal fognak, kogy 11 alapítók a—— 4* u|íhím intenciót Mgvelóaitoák.
A*, élénk totoaiaail fogadott beaaéd etia a adveadékek a umtol énekelték, ■ejjrauk etkaagaáaával aa aalékeetUMi ttmaap vágat Irt.
M. L
Ki emelget, ofctobet
A novei eeperaai kerülőt r. kaik. faajtót köre a mult %A végével tartotta tani readaa kSagyttléeét Lóky J»aa«f ao vei tanító «Inuk leu alatt Kia Sftlgaibaa. awlyea a veadé-takkal rgyati 8l-ea vettek rtoat. Boaaar Heaaó helybeli tanító gyakorlati tanítást tartott, melyért a kö'gyiilé* )egyaá-kAayvil«g fajeaé ki elieaMréeét. Kínok ütlvöaöJviVn a Jalta* bvSétt a kftsgytlént aegny itatunk njrUvánitá , felöl rutaija a ktspaati iratokat, valamiét a mait ftléa jegyzőkönyvéi, Tnéoaáaiil vétettek. Krraekbnnaayer Jóm—f bikrdtori úultó Molveato értokeséeét „Valamit aa erkftlearftl éa eaaak aagéd-eaerair&r a»ly trikerült é tokeaéeeért a kéagyáléa m«jéye-aaai a jegyn$k$nyvtte* fejeai ki k<mn&aetét. (Utolér Uábor aapredfei tonitd Mtlvaeto a biriló btoettoág jelealtoét Boa-Mi R. kie-aaigeti taalto ál tol beadott „A Veretk toaaláaáaak befolyáaa u elméra, kedélyra éa akaratra" cimft dolgoMtára vonntkonAlag A kosgyálée * tololvaeott U dioaérvtre ajfctj. lőtt (krtgoMtért jegyaékdayvileg moed kAfateetot. ttéatér <4. kitiM hatáaeal aafvajja el PetéAnek „A magyar iQekkes* tort ódáját, melyért a kóagygli* öt leiktaaen megélieui. Cgyaamek líuetér (i iaditnaayoaaa miaaeriat kéreaeék fal aMgyét'iMiepók fi mélt.. hogy a toaiték fegyelmi ügyét in-iatáaö bíaottoágba agy toaité kikSMetéaft in etn*edelei eal-vaakedjék. Ho«eaaaea ki népre íadokult iadltváayát a köagyüléa egyhangúlag magáévá tatai a a kftaponti biaottaág tgyelmóbe a legmelegebbet ajánlja.' Bogyay károly péaatá-rtt eldtorieeati jeleatéaét i agy a togaájri — valamint a at* gilyegyleű itíjjakat baaaedi A jövő tavasai gyiilé* Miyéttl Hova jelöltetett ki. Végtl Odatár 0. ajáaíju a ^Néptanoda" eáaút tanügyi lapot malyn agy eldipttA jelaatkaMti ia. Kuk atáa eláttk megkOaaoevf a- megjelentek aai vet tttrflaéi a eaépea lefolvt koagytlént beaálja.
B. L
Különfélék. v . ^
— Caáaiártk találktnéag. A német birodalom fiatal csátaárja Vlimot e hó eltejen lAiogalta meg uralkodónkat a monarchia aiékvá* rosában Bécsben. A csAsiárlAloggfJtárói krtvei-keaö ludoailánt vei tünk. Október 1-én reggel né* hány perccel kilenc óra eiöü érkezett V i S m o • német caáagAr ag oagirttk lOváronba. A fogadtalak, melyben ugy Ferenc 3 &s a e-t cakeaAr éa király, mint a bécsiek réageaiiették, nagyon axivea volt éa láiasólag jól eseit a német caá-aaárnak, a ki a pályaudvartól a fiurgig való ko caiiáii alatt is vidáman társalgott uralkodónkkal, lóbbssör megszorította keneti a nyájaaan lo-gtfdta aa utcáiéit ellepő tömeg éljenxéseit. A Burg* j>an Ferenc Jósaaf király, látogatást tett felaéges vendégénél, ki asután elbajtai'ott a német nagy kóvetaégbez, koszorút leit Budolt irónórököa koporsójára, majd kíbajtaioU Scböobrunba, a hová király un k-^iiár elöl) íj kikocaíadrr. Délben megér -késtek Qda'^v^dáasatra meghívott magaarangu vendégek ia. A dö)eqt:er iUnatoir után elindult a társaság ax udvari vasuíi vonaton Stljerorazágba Hat óra .ujjttf. Qfkeauk Nfmiurgba s egy órávol később irár a m&rxstegi vadáaxkaaiélyban vol-tak.
— Hsgsa feadégel vannak Eaxterházi Miklós grófnak Szaáron. hová az ott tartandó vadászatok alkalmából megérkeztek : Ottó főherceg, és a bragamai herceg.
— A Mprnpl»él trappista. A bécsi Fás-mánenm igaagatója Lollok Jóaael, ki pápai prae-latus és esztergomi prépost-kanojook voltf letette össxet egyházi méltóságait a -belépett a trappista axerxetbe növendéknek. Tudvalevőleg a trappisták szerzete az eskélák legszigorúbb szabályait követi.
— Frrene Jé*»rf hld lesz a neve annak a nagy Duna hídnak, mely Poxsonynál most ké-. szüU 0 Felsége az elnevezéshez már megadta az engedéíyt és kilátásban van, hogy személyesen tesz jelen a megnyitásnál, mely alkalomból a pozsonyiak nagy Qnnépességre- készülnek.
— UJ kUdfdoieda. Zichy Nfp. Jknos gróf Lengyeilótibsn kiadedevodát és leányiskolát 41-iitott fel, mely október 2 áo lett az irgalmas nővéreknek ünnepélyesen átadva, az intézet kápolnáját ugyan e napon henedikálta az ottani pjjábÉnos. %
— A m) ugalatmba hért^ Ijmmgmté.'Samu iősaef onáktorayai tanitókép. nyugalmazott igaa-gslóji azeptembar 25-én vett búcsú1 a vezetése ilati állott iaiézeltöl, mely alkatommal a tanári
Zala 40. asAm. (6 lap,)
teatOIft éiH uóvandéksk nevében MatyM Jóaeef igaagaló tartóit megható búoaó beaaádai a táfo-1 sóboa, ki most leányáhoa SCeQtára utaiott, 4togy a nebaeveléa terén folyton 8h éven át tartott mun kálaodása után kípihen|s magát
— H4ag)ttléi A (káktornyán aaékelő •Mu-rakösi tiszti őns, szövetkezet* oktftber 20-án d« o. 4 órakor tartja aa évi közgyűlését. Ag ttláa tárgysorogata: A hitelesítő tagok kikfildéae. Ai elnök jelentéas a is^vetkezet 50 havi mtíködéeé-rőt A azámviasgáló bizoitaág jeleatéae, A kilépő tagok liquidatfóia s ax osatálákra vonatkoaó ín* tézkedéaek. A i |k oyklus megalaluláaa. Tisat-ujitás lnditványok>
— Al Uj áltttoéarisék A Csáktornya ukki helyi érdek0 vaaut xalg-egtrsáegi állomá aáhos állomátlönóknek Kimér belyextetett át a boba—|ánoakáxa—aümeghi vaaut jánoehá-zai állomáséról, As nj tőnók —' állomását smillembe r 2ti én foglalta el, a axólgassemélyset pedllf sz egéax vonslon e hó 30-án reggel jelentkezett illető főnőkénél.
— Nálséeitlxk ttastpt A aainétaek nyugdíj házának épiteaét axet>iember 30 án téay*
! leg megkesdiék a fővárotbsn Heggel 7 órakor mar nsgyssámu kösönség gyűlt ömis-s központi ' személypályaudvar melleit lévő téren, hol s !ő» városi tartson nsgylslköaégéböl nlosó árban ktt i pott telken volt ss első kspsvagás. A ssinéaz* | egyesület központi igasgslö ianSc«a résaéről meg* lelentek : KsH'xs "l^ászln, dr. Vids Jenő, Bzatli í mSry Károly, Németh Jósaeí, lAssló Elek, Lsta-I bár Kálmán. Kis Ferenc. A vidéki ssinészstet 1 ZoitAu Gyuís igsxgató és több vidéki xalnézz, Krecaányi társulatát Sándor Emil képviselte, uit voltak a népasinhSs rézxéről Németh Jóisel és Ferenc József, a kósponü iroda részéről Beuysy látván igsagató, Szuper Károly pénztárnok, Bert* | 'sy..titkár, Sziktay János éa if|. Bényey István, sz építésvexetőséa részéről Itabuls János épltéax és ZUterbsrth épitésvexető. Fel 8-kor Bényey Ut« ván sx ásót s kesébe véire, s következő beszé* det mondott: »Urstm / Áldásos munkát ksxdtönk meg a msi nspou, olyan müvet, s mely hivslvs van a azmáaset elhagyuiíjaiuak künyült lllÖrÖlDÍ a vtgaaztaláat nyújtani a munkaképtelenség eivár I napjaiban. E müvet a e<iné*sei egyeteme isvSrs ma megkestjük, teljes rejnényévf! annak, hogy ezen isten áldá^s less. (^.étját, rendeltetését érzik ssok, s kik nemen ádománvaikkal járullak e hás alapjához, s nemes gondolkoxáauaat as elérendő siker fogja koronáxni. Isten Sldáaa legyen ma megkezdett müvönkön4 latan nevében ax egye I sülét javára l< Exael megtette az elaő ázáatakö-xöntég éljenzése köaótt. A lelpántlikázoll mun kások. ín éljenxésbe törtek ki e jelenei láttára. Ezután Kaffka LSszló vette keséb* az ásót és »£íjen a király! Éljen a fövároe! Éljen az«*gye-aület f. jelesavakkal vegezte a löldhányáat. (JtSns ILatabár Kálmán, •Éljenek ax egjlel alapítói (Éljenek a párioíóM Éljenek a közreműködői I« jél* .szavakkal hányt három ásó tűidet. Exután a többi jelenlevők teltek néhány k'spavSgast, mire ai ttuutpttég véget ért. Cnnep után saonnal aeg» {kezdődött a munka s a táisaaág barálaágns reggelire gyűlt ösaxe a rögtönözött desxkasátor slatt, Ott volt s (SrsssAgbsn dr. Oriey Lajos kőbányai téglagyáron is, s ki ss első téglákst sjSndékosts s e téglákból kezdik meg az alapozást is.
— Égy árva regénye. A Ő0 «s évek elején halt meg Józsa Psl veasprémi csixiltadia vagyontalanul- esopán 8 leány gyermeket hagyva örökségül rokonaira A két idősebb leSny Veszprémben msrsdt, s időmuUán szol|álslba állott, a legkisebbel, Ilonát pedig mezötöldi rokonok vették magukhoz. Ennek a leánykának a regényé* rőf van szó e pár eorban. Ilonkát a jó rokouok a szürke nénéknél neveltették, s mikor onnan kikerült, természetesen, valami dologra akarták fogni. Csakhogy az ne*m ment. A leányka olyan | filigrán, finom, gyöngéd termetű volt, hogy nem
lehetett semmire használni. A roSonok ekkor levették róla a kezüket, s a leányka előbb beszegődött valahová bonne nak, majd később kávéházi pénztárosnő leit Ilonka gyönyörű teremtés volt, s csakhamar kitalált Magyarorezigból a i Hxép kaszirleány. Legtöbbnyire Németországban forgott e a poroazifjakbanlelt sok kárt.szép sse-1 meivel. L'iguióbb Hamburgban volt egy kávéhSx*j ban, s ott megismerkedett egy fiatal porosxsxal. A német elkezdett udvarolni a leánynak, s egyszer csak Ünnepélyesen, előállott s megkérte kezét. Ugysnelfltor be iá mutatts magát, a kisült, hogy a szerelmes német tieilau Rudolf hamburgi fegyvergyáros, többszörösmilliomos. A kaszirleany j nem adott kosarat,- ellenben a vőlegénye adott neki; tízezer márkát, hogy' aazaUmenjen Vesz-
1100* októbir y 6-4a.
prémbe. s ssedie ömss ott se «sfcetAsfaa« nglHl* aéges okmányokst. - A laáayka most Vess prémben vsn g axorgslmsssn gytt^tögetl ss egyes hatósáfőknál ss sdatokst w regéays utolsó ft-tesetéhsa.
— Itélyrgg} djfés Prohsaska m. k saám* tisstől vsttttk ei alábbi felssólitást, melyet egágg terjedelmében kö|lünk olvssőiakkal. A felasAiitás Így hsngaik. »Van azereneaém becsee tudósi* ra luttstnl. hogy aa országszerte jótékony nélra gyűjtött, Illetve gyűjtendő elhassnált levélbélyee gek réssérs fögyüjtöbslyet rendestsm be éa tiestelet* lel kérem t. címedet, miszerint s saiSt hatáskőrébet vsgy ismsrőssi körében gyűjtött ée értékők s Ujiéjofc sserint kiválasztott bélysgeket nekem díj»anteáea megküldeni aalveskedjék, maelegyesvén, mikép k|* vSnstra a nagyobb msnnyiségü bélyegek előaeise beealés után pénssel is beváltainsk. KivánatMak sgyáltslán s regi msgyar, osstrák vsgy küllői• disk leginkább asnnban évi ms» gysr levélbityegek, (tej) továbbá s moetsni ma* ivar bélyssskből sa I (fekete), 2, 8, 8, 12,
m), ftO kroask) 1 ée 8 frtoaak; sx 6 krns fvő* rőe) magyar v, oaatrák, valamint osonks béiye* geknek énékők nines.
— ti|llketeé leli orvvadáss. A becsei puss tán — Esiterhási gróf uradslmában, vadassal vnlt a mull hé'en. A mint ax ursdslml erdömeeter g Pspp JóaMt l»stia||pusztsi srdövéd s o«erkslő* uton cirkáltak, m^létiák, hogy Hanker Ws po* lányi német, ismert orvvadáss Is üzl, bár jog* tslseul s vftdSssatl s|)ortot. Bnhacssk erdömes* tsrfsífogvs tsgyvarsi, rá kiált: »Meg4HjN Biti s némst gynra futásnsk eredt; saonbsn, midőn Papp srdövéd is utánna kiált \ •Ismerlek, ki vagf^t hirtelen megfordult, sx nláns asaladd Pappot l í lépésről hssbs lőtte, mondván? «Ne kutys, most megkaptad s magadéi !« Eg'Sl a sűrűbe rohant a elittni, As srdövéd sebs ve* esélyei. A gonositévőt msr elfogták.
Mtvémt, irodalom*
— »Kele Gjirgy kill#Sl«s[át.t Kő. runk költéaxeti termékei oly ritkán tüntetnek lel; tissts, igaz hangokat, hogy sjunte tartóakodóvá less aa ember ha egy egy költemény kötet meg* vételére hivstik tel. Kele (lyőrgy költeményt!* ben mslyskböl néhányst más lapunkl»ól iamer a kögöneég tueg van s lisata* igsz hang, meg vsa aa entetkedeli köllétxet, ,S kifogásialsn tecHniksf azért minden tfcovAzás nélkül siénT|uk őlvscólnl* nak Kele («yŐrgy költemény kötetéi, melyre a sxerzö álla) kiadott fslhivást követkesökben közöljük : Elöflsetési illetve megrendelési iv Gyúryu lcölltményti* oimü sajtó alatt (evő kiad* ványra. Igen tisztelt olgaaó közönség í A tett jelzett könyvecskében irói működésem egy rés«ét rendeztem sajtó elá kisebb költeményeimet, melyek nem születtek arra, hogy aa egei oairo* mol)ák, vagy holiui aranyazörű pegazuson, tne* lyen a inagan irodalmi klik tagja vontstiák sgy* mást föllslé «- repüljenek ss ésbs; *esek csak sgysaerü pierisróssák i igas, össinie hsngjsi a saiv, a kedély ér4elein világénak : szellemi ölelkszSa e, öröme, bA'jata a sseréuy lantosnak honfltaraal* vsl> a örüf, elérte céliát, ha s rokon Islkek msg* értik a vele éretnek: igénytelen, mint s tsrmé* axetes torrá* s rejlett, völgyeken, nem kinSlva ontzSgoa reckmokksl sxsllem-itslát, mint valami fővárosi nagy vízvezeték, de ssért ad enyhülést, s ki megkeresi. A könyv csinosan kisllitvs in — '2v ivnyl tsrlslommsl jelentik meg, , Srs l lorint, Elöfízetni, illetve megredelnilehet s saerzönél Kot-lóriban, vagy a •Zalai Közlöny* azsrkea«tÖ«égé* ben Nagy-Kanizsán A könyv sajtó alatt vsn éa szétküldése t. évi október hó folyamán történik, a miért a megrendelések vsgy e öflsetések mielőbbi beküidése tisztelettel kéretik. "Gyűjtők minden 10 előfizető, vagy 10 megrendelés után tissteletpéldánybsn részesülnek. Hs«sfl*x üdvöslettel Kot toriban. 1890 szeptember 10 én. Kele (íyörgy. Uyüjtő ív szerkeeztöségünkben ia van le* téve, sláirásokst nálunk is eszkösölbetnek skől*
1 észét kedvelői, * t
— A »Képen OiaUdl U|»ek*, a msgyar női olvasóköxönség e legkeaveltebb J«{»js, nemcsak válogatott olvasmányaival, hanem főleg művészi kivitelű illuatrátiójsval, hódUja meg a magyar közönséget. A most megjelent 40-ik »zám sz Aradi vértsnuk ssobrát állítja elénk s Isc-mU vészesebb lenyemstbsn. A 40-ik ssámtartal* ma a következő: Más világ. NagyváradiMifitól.
As aradi Vértanuk emlékssobrénak lslsplexé* sére. Ao* Ferenctől. — A nő éleikors. J&lemértöl*
Hagy-Kanim, vasárnap.
^ ftnsisiem és boMu. Piái f.yetatái. — foi iöi-Mrftt . . . Petri Mórtól. — Mari. Bicaió Erzsi-kttfll Vá Ttafcapoit. (Uti rsjs.) Cs, Palotai Ákostól. — Hámn arckép. Irta Turgenjev }. for-ditou: Hatassa isi van. — Hindonléle. A hét tftkt* T. M-tól. Képeinkhea. Irodalom és müvé-Sast íifiáirovat. tíyjaen. Humor. Képaink. Ne-kés próba ás aradi vértanuk smlékaaobra. As ébredő szabadság (Hésslet as aradi vértanuk em Jékssobráról.) A nővérek. — Regény melléklet: Egv család démona. Irta rvlleríesai-Karoesa Irma. A legmeiegebbea ajánjuk e lapot olvasóinknak, ttk a magyar irodalom elaóranfu mQveibea óhajtanak gyöoyőrködni
Tmftgy.
• tastMy sdemésyeiáa. A gyei tparkiállitás alapítvány kamatait a ásom aathelyi városi tanács es évben előeaör oestotta ff aa ottani keresk. és polg. fin iskola nöVen-* lékei k&tótt A 9000 frtoe alapítvány kamatait aa alapító levél értelmében egyenkint 80—80 frtoe osatöndynl 6 égvén kapta. Aa 1100 frtoe alapítvány kamataiból pedig taaesereket kapott 4 kereskedelmi növendék és 8 polgári iskolai tanaié.
jr A iiefés; taaalék segély alapja. A fiumei kereskedelmi ekadémia igazgatósága a tanári karral egy fitt még a mult iskolai év (olya-mán elhatározta. hogy s ssegény sorsú, de pél-dás magaviseletű tanulók segélyezése céljából a helybeli kir. kereskedelmi akadémia kebelében keeeleadö segély alapot fog létesíteni. A (enne ve sett igasgatóaág és tanári karnak e szép intenciót tanúsító terve es idén már megvaldeult, a meny- ! ayibea a segélyalap már megalakult a as egye-sfileti alapszabályok is jóváhagyatlak. Csen egyesületnek célja a ssegénysorsn szorgalmas tanulóknak nemcsak könyv és egyéb Tsnszerekket való ellátása, de szftkség esetén a segélyalapnak as a célra rendelkezésre álló összegéhez képest-egyéb életssfik séf Isti cikkekkel való ellátása is. As egyesület lapjai: a) alapító tagok kik egy-sser mindenkorra 20 . frtot fizetnek,4 b) rendes tagok, kik öt évre évi 1 frt dij fizetésére köte-j lesik magukét s c) rendkívüli Ugok kik as slsp-nsk bármily segélyt nyújtanak.
CSATCtTQg,
Zala 40jsám. (8 lap,)
Aléltak átok. H awrt a*r hámaa veaaik. kis sslnaasii láayt adatt aa ég Ugy Aretasa. MkeaQtask aaaaa Jurás M4n| áa st| asm valél lN Ssélt a aA sish. és attv Itoaslrt Kágt M|MSS» — alt Araek klvaa g» tzzsyank. saOgksJa leomlé, Kp Miként a képen, aáad klvaa tl
*VUk a kés, sS, asndd. k« adta aékéd. Hiaa sa/áassii kápa llyatáa, N*ad, sásé aaaaoay iá* sat a képet . A goadoJst ,. , Oá aivseatea As> •» » Ki a késre ssad e jagyst salain Jobb k ássd sas Ily ísgys vagyon..» ál • i < Sralst irgsloa aagy Istaa Tmtvért testvér! .. . lataa, trgaloat .
8 ilrobzava a vak ájssakába Utat as drill, saágnld, föl, rahas, .Tastvárt testvár I , Ha, he, ha, te kába fiaáp swajrasaaeay, aladea odavaa 11 % T? a aíig aa drllt aassald jdvla ~' bakres i Kgy lo< •« s*aa« — egy s tlbli semmíata áa a ástfd saJats Isit nj etthoat I . . • , 8 Dasa viaa — kéapölyg t»eadee«a| . , . .
RtthUn Ottbár.
_ 1800 október hó 6-án.
— A Iraaela vséézRalek alatlaslikája. Kranoisorsaágbea a jelen évadban 148, 195 ea vadáasati ensedéivt, Krre egy ireacie lap' igy okoekodik i Ha föltesssattk ast, hogy mindegyül vadáss hsvonklni 10 tengeri ée 6 mezei nyulat, 20 foglyot és iürjet lö le, ekkor a francia vada* szoknak es éven nem kevesebb, min teagarl nyulaf, llé$4,85o mesei nyulai éa 41.788,400 foglyot kellett volna e<pus*ftaaiok. Így hát csak sserencse, hogy a böas Nimródok néne melléje is lőnek a vadnak.
Köiguduág.
Sport.
Az árczkép.
— Ballada, —
islic
. ás sa araskép nagyon hvsoaló
nagyon _______
volt agy másik li(>s
Kgek ! Rs «t — --, n. hitnéuy
Sápadt Itáay varr kiad sblsk mallftt Bár sa ArsyAk agyra .sgyrs sA. M—yssssesyl s»á|> ruhát, g fflyst Ilolaap AH Ibi, bajos irra a6. Arca sápadt, mint a fsbár Atyol, Malyra sgyra lm Ilii «lc ktoyai, Rffcn «ttá*t boldsfsáftit syáaaol ttaivvilágát básso kdayttsl.
Ölt. Ölt báaaa. ~ 8 kalráay arca néki fér bs|' aalva asm' oly balaváay ElfaMva. fwltdve a Xás kopogtat kiadsd ^jta|áa. Igaa saivT«), ttasiats sjakkalf .End^V bnxsá, legyen hát övé 8 a aábáay saó, mint egy régi báa dal mm Idvot vont nlvi kfiré.
Kegeakttdtak. És ott aa oltárnál Rég elmondott laavak hangzanak : €sak ő ballja: „Ha bűtlsBaá válaál ^aivea akkor, todom megtaskad Be ba m«fgcsalaa, l>idd sl téged átok Átkom fog meg hidd el eat nekem jgorsSldöaés bá, kin váljon rátok Ed ssenvedj kát, 'rgen, végtelenI . ,
. . . Régen tortéat, a mikor eat mondta, áaaák sjka, a kit elhagyott Saive rssaást. mintha épp itt volna S konu Bfikog. miként egy elhagyott. Kérdi féije, halvány arca férfi: „Mért e bánat, mért a fájdalom ?" .Régi emJák" válaaaolU néki > ,8»tvvilágom most ia fájlalom."
átölelte hófehér karával Ima areak milyai meglepő*
eassdbea bangosott ea által: .Mtfv hasonló férfi és e aoC
mkoaság köstftkV® Egyre kérdik De sfagodt volt im a fatalat: vHiss lalswak vagyask,*— mondák nékik fS Így rákosság küstSak aaa lakét."
— A vall ke vas puska és a hámi töltö kösölti faltUnö különbséget egy kísérlettel mulatták be legköselebb as sngolok. A kisérlstekhea egy esás évnél régibb, kítQnöen ki lolgosoft kovás-puskát használtak s kitűnt, hogy mily nagy as idököaökbeni különbség as egyes lövéseknél s kovakőnek lecsapódása és a söréinek a pueka-osöböl vsló kihalolása között. As átlagos idö— gyors égésű lőport hassnálvs — 0. 0040, másodpercet teli ki, de volt lövés, a melynél * csupán 0.07Ö0 másodperc, de olysn is, a melynél O. 1060 másodpere szükségeltetett. Egy fÜ-esöbül hátultöltőnél, melyhez lassúbb elégéaü lőpor vétetett, a kakas lecsapodáas éa a sörélnek a esőből való kihaiolá*a között csupán 0.0089 má aodperf^mtilt el s s leglsssabban égő löpori véve 0. 0068 másodperc. A régi kovás puskáknál le* hát 16 24 szer snnyi idö volt s kskss leosa-Dudása ás a sörétnek-a csőből vslé kíhntolésa kösött, mint >< kornnkbsli puskánál. Ebből kitűnik, hogy tnsnspság s vadásznak sokkal köny* nyebb találni a futó vagy repült! vadat s hs a legjobb lövönek kezébe ednók a régi knvás-pus-kát, as bizony msgs esodálkosnék leginkább, hogy ennyi hibás lövést less.
— ragaljeealád t llláialél -ujlva. Sziléziában, Brise kösetében, ez évi juilus közepén egy sereg foglyot, mely 2 Öregből és 16 estbéből állt: élettelenül találtak a mezőn. A loglyok egymáshoz fejjel fordulva kb* <egy négyszögmé* ler területen feküdtek együtt. Kezdetben azt hitték, bogy a foglyok megmérgezett magvaktól pusztullak el, de köselehbi virsgálat után egéea határozottan bebizonyult, liogy a (oglyokat villám érte. Tisztán ki volt vehető ugyanis, hogy g villám egy közeli föld-rskásba sújtott, onnan síugróit s a rét hossgálmn cikázott tovább. A loglyok közelében levö.fü sárgára volt perzselve.
— Hó<ltHe|» aa K|b#n. A hódok, ezek a mult időkben annyira keresett állatok ma már I csaknem egészen kiveszlek. Hazánkban nagy
mennyiségben fordullak elő, mit e'éggé bizonyít sz is, hogy Hódmezővásárhely a hódok tsnyájától | vette nevét; de ms inár.hiruk sincs a DunaTi-ssa öntözte tájakon, de kivesztek szók s többi ICurópábsn levő nagy folyók mentéből is. Annál érdekesebb tehát ss s hir, bogy #z Kibe psrtján Hegensvernberg melleit egy hódtelepre akadtak. A telepben mint egy 30 egyed van.
— liévrricny. A »TorontáTmegyei lótenyésztő bizottság* okt. 12 én Nagy-Becskereken lóversenyt ' rendes. Versenybírák : Thurin-Tsxis Egon herceg, Nikolits Fedor br, a lóverseny d. u. 2 órakor kezdődik. Lesz : •Mesőgkzdák versenye* 1600 m. távlst, díjak. 6, J, 8, 2 és I darab arany; »(íátverseny« 2000 m. távlat 4 gáttal ; dijak: as elsőnek 806 frsnk, s ifiásodiknski a bánatok és tételek (ele; »Ügető verseny,® 7500 m. láv. dijak : 800 Irank sz elsőnek,, a tételek
lés bánat fele a másodiknsk ; ■ Akadály verseny* 8600 m. táv. hst gáttal; dij : I0()0 irsnk.
— A rékák ellen. Egy párisi lsp sst állítja, hogv s rókák ellen s leghatásosabb sser egy dsrsb vörös posstó. Hs s tyuk-ólrs, vagy a juhok nyakára egy darabka, vörös posztót skass*
| tansk, a biztoaság tökéletes s rókák ellen, hanem — úgymond a párisi lsp — cssk Angliában, a hol a vörös posstó emlékesteti a rókákat a vörös frakkos róka vadássokrs. Tessi hossá elmésen a ,V. L.«
H#«ár*ék a mait erje4ae*nél.
A ssüret befejeate lévén időeserünek tértjük a > Szőj (leseti egy rövidke tanulmányát mégis-mertetni olvssőinskal, mely a must erjedéséről ssóh
•Számos kísérletet tatlak már s must er|edé< aére a legkedvesöbh hőmérséklet megáílapitása végett s ugy találták, hogy a must annál barna* rább s annál erösshben erjed, vagyis forr, minél köselebb emelkedik s hőmérséklet a 80 C. fokhos,
Hs ennél magasabb (okra emelkedik a hömér* aéklet, es már nem válik előnyére as erjedésnek, mert s helyet!, Ifftgy még jobban gyorait^é, Inkább Issaitfs, ugy hogy 40 loku melegben rendesen már nem képsődik több élesztő a mustban. Kgyrészt Ö és máarésst 26-86 C. fok köst a must snnái hamarább forrja kl msgát, minél magassbb a hőmérséklet. De magas foiu hőmérsékletben például 86 C. fok köst as erjedés rendesen előbb ssünik meg, semhogy elég alkohol képződhetett volna a mustbán, tehát még sok cukor marad benne.
Ha as llyeu teljesén ki nem forrt bort hűvösebb helyiségbe állítjuk, ekkor a benne levő élesstösejtek újra növekedni kezdhetnek, vagyla as erjedés rendesen újra megindul. Némely must skkor sem forrjs kl magát reodeaen, ha állán* dóén 26 G. fokú hőmérsékletben ven; saért, ha ast akarjak, hogv lat|raan kiforrja magát, ugy kell Intésni a dolgot, hogy as srjsdés vége leié sohsse legyen, ilyen megss hőmérséklst a pincében vagy más helyiaégben, a melyben ssu) bor vsn.
A mi pedig as alaosonylpku hőmérsékletet Illeti, megjegyzendő, hogy aa erjedés már 10 fok mellett is igen Issau; a cukornak egy réssa még tavasa felé bt megvan a beabas.-Ha a löer,edée slalt a hőmérséklet ilyen slsceory volt, skkor sa uj bornak rendeeen ulóerjednie kell, snnál inkább mert s rendes Időben aa ilyen kl nem lorrt bort Is le ssokták a seprűről fejteni, 16 C. lokn hőmérsékletben a legtöbb must elég gyorssn- erjed, de magassbb, például 20 C. fokú hőmérsékletben még gyorssbbsn megyen es végbe s még hlsto-sabh, hogy a bor teljesen kiforrja magát. As erjedésre nésve kedvező hőmérséklet tehát 16—26 D. tok (12-20 R. lok) kőit vsn.-
— Katonai lóvAnár volt dsnsmberlPMtr, mely elkslommsl s sslabérl Horváth tábornok vezetése slátf álló lóvlsárló katonai hlsottság a felhájtott 100 ló közül osupán Unt talált alkalmaznék. Bízón silány eredmény, nem válik dl-esére lótenyéssléaünknek.
— Mattret. Páka vidéki hegyeken a ssüret október 8* kán kesdődött. Igen silány volt a termés, — írja levelesőnk — úgyannyira, hogy alig mondhatjuk, hogy ssttreteltünk, mert aafc már előttünk megtette a penéss, réssben pedig a jég, mely a ssotóhegyeket néhányszor verte U»eg.
— A sittrel Veraeeen. Versecről irják: A év elöft még közel egy millió hektoliter bort ssol* gáltstó Versec városában aligha lesz többé szüret. A filloxere, s rettenetes sllenség el fog készülni ss ntolsó lökével is. Olyan kihalt, olysn ssomoru már s szőlőhegy. Megváltozott a határ képe teljesen. Hol as előtt messze a léthatárig ssép sötét zöldje gyönyörködtette a szemlélőt}, a gazdagon termő szőlőnek, most sárga kukorica-szárat zörget a szél. Egy-egy nagy hordóval terhelt kocsi végig döoőg Itt is ott is a városon ; a gazda nagyot sóhsjtva ereszti ki a mnstot s fáj-dalmassn, ssinte könybe lábadt saemmel monttya; es ss utolsó ssüret Jövőre már talán csak egy pár kosár ssölöm less srról a földről, mely aa előbbi években 100 és KXTheotoliterió bort adott s mely fentartója volt a caaládomnaa. A mi kevés össsesusoH ssölöt behoznak á városba, annak ára meglehető, a fekete ssölö heetoliterja 8-12 frt, a fehéré 6—7 Irt.
Nagy-Kan ixsa, vasárnap
— Aa fai kéitp#a Állunk. A (érmét betakarítva, a a saorgMtfttaa gnada a maaai munkát a kertivel cseréli lel; iöleg a mttkertéenet-néi aok a teendő; moai oktoherben kell elültetni a kora tsva*snxal ayiió hagy mán növényeket, hiacintok, tulipánok most űlteiendők, hogy sain-pompájú virágaikban tavaazssal gyönyörködhessünk, A hagymás növények megválasztásánál kQlönöH gonddal kel) eljárnunk, s s rémben ieg-jobb ha ege jó hírű kereekedtshes fordulunk. £* irányban Msuthner Ödön bpesii magkereekedói ajánljuk olvasóinknak, kinek elsőrangú Ötlete látja el Jóraet főherceg kertészeiét ia minden növényvirág magvakkal a hagymákkal. árjegyzékei bárkinek bérmentve küld., Oalete Koronaherceg-utcában van. ,
— Mcfnsilmt járvánv.^Zalavár kőxségében, a aaarvatmárhák kötött volt köröm é< atájféjáai (árvány, mint hivatalosan constatáltatottt megszűnt* *
— Budapesti gabua iiiirt A bu«a űz-lel iránya lanyhult. A kinálat jó, a vételkedv mérsékelt volt a mintegy 38 eter mm. adatott el, as árak Átlag két e» fel—Öt kraicftrral csökkentek. R»se szinten lanyhabb és 6 krral olcsóbb; a többi gabnanemekben oaak gyér volt a forgalom és irány meg árak teljesen váíTozattanok marntak. Hivatalosan jegy nett árak: busa 7.35 7.80, rota 6.75—6 9a, árpa 6 20—6.70,^1) 6.85 —6 65 tengeri 6 20-6.25 kölea 6rl0—6.60, repce 10.60—11.40.
— Piaci árak hflireefubfii. A mult héten tartott hetivssárokon kővetkező árak jegyeztettek ; búza 6.80 - 6.60. kétszeres 6.60-6.80, rost lUJO-^lQ, árpa tUO—zab 6.80—610, tengeri aj 6.90-6.70, mmázaán^int: 1 zsák burgonya iJtí, I0Ü kíg. s'alons S6-53 írt, 100 klg, háj 50-48 frt.
— A helybeli gabnafnrgalom. Az irányzat a lefolyt bélen ingadozott, lulnyomólag s szilárd irányzst van fölényben, melyet esek rövid időközökre, hs s pesti és bécsi tőzsdéken egy, nap kevesebb vevő jeleni meg?-vált tel a lanyha hangulat. A iakarmáríyeikkek változatlan szilárd irányzatot követnek, meri keiatgen kjvül áll, hogy a ?.ab és tengeri termés nem slégiti ki saját asükségleiünkei sem, kivitelről pedig ssó sem le-bet. Búzában s hozatalok gyérülnek, minthogy a szüretelés minden munkserőt igénybe ve*z, a mi pacra kerül, szívesen vásárol tátik emelkedő árak melfetf Rozsnak még mindig rftbb s vevője mint eisdojs, noha az utolsó napokban as emelkedő árak megállapodtak sőt néhány krajcárral csökkentek ia. Ax srpsüzlet megszűnt,, cask egyes nagyobb uradalomban vannak még készle-tek. A bab üzlet még mindig nem vesz lendületet a vidékünkből ' új áruból úgyszólván még semmi sem azáliiitatoii eí. Piaci áraink a következők: hu/a. közönsége* ?rl0 20, buza, urasáéi 7.40, rozs, közönsége* 6.20/30, rozs, urasági 0,50 árpa közönséges 7.60, jobbféle 7-75 8.75-ig zab
' ti.75, leher bab 80. ~
— A balaloul szülök állspottáról rg unoru tudósítást vettünk; Elpusztultak ib össxea szőlőhegyek, mondja e.tudoqitás s igyV^lytstjs s vé dekesés egyetlen módjáról, s kftéretexés sts dinmában álló amerikai lajok vegetgciójáröl és viselkedéséről még nem irbalok, nehogy elhs-msrkodáKommsl esetleg kárt tegyek másoknsk, reményi támasztván olyan faj irányáb*n. mely később nem bizonyul ellenállónak, a Uslston felső psrtjs mentében Kenesetől kezdve Balaton-Füredig e)pns«'nltak a szőlők egészén. Aiszólötöl kezdve Akali-ig a végvonaglás stádiumában álía-ílanak. Zánka és Stepezdiől kezdve.^Keszthelyig még lesz középtermésü szüret. A minőségről még nem lehet szólni, mert a nyári tropikus hőség nsgyon elssoritotta a szőlőszemek fejlődését. A szeptemberi htís, de kevés as eső és a folytonos szeles időjárás miatt éjjeli harmstok sem képződhetvén, s fejlődés cssk lassan halad előre A Minő bort termő fülöpi, kisörsi, és ftbrshámi hegyek még szépen zöldülnek, de s filloxers-tol-tok már messziről feltűnők. Hát még bs Hada i csonyt nézzük s Balatonról, a B ilatonnsk sxt az igasgyönygyét. összeszorul s szív,-látva a pusztulás elöpoetait: a foltokat. A pusztulás lassan-halad előre, mert talaja laxa, homokos, cssk ütött agyagos, azért itt aszénkénegezéa legnagyobb részben stkslmsshstó lesz, ha el -nem késnek vele. As asztali borszőlőt Badacsonyban nagy feennyieégben értékesítik, 20 - 25 kr. küónkint. Devecaerbe szállítják a vasútra s kereskedő s oanan továbbítják külföldre
y\i Zala 4| mám. (7 lap.) Szerkesztői üzenitek.
8R, I. Betapaai. Mindkét lialyra irt tavél öwgjoH, leváljak aladkattaa s kilhjouM*tiy»(k*M( t többire aéava ssl alt a levél tnrtalaaa a aladá szó smerlnl tekintetbe fogja voaai. Őrflliak. iiogy aa egepaaégi állapot |avalt a Hogy tovább ia a ftváro* loaa aa Állandó lakás.
I*. B. J. Bataposá. Klváaaágát, atal latkaija HM leltUk.
tt. L. H«l|k«a, Koavetlea lapuak sárta alttll árkosait, tU kaáérdekleaaégéaél (ogva kOaöltttk. Eárjttk JOvOboa ia axivaaaéfét
T, L. Holvkaa. Fogadja aetag koaaftaotsakat Oaaatiaa buagalaáért. JbvAben ia kérjük aa Ily ^Ovld a érdokaa dóaltátft. utat t aoetaal balvl kir,
r- ai- Sopron. I. Tl. III. bavállak. egyik küaelébbl aaáauiakbas Jánal fogaak. Jdv4ro la aalveoea látlak,
M. Hadttpeat. Mnai aér haraadisbaa ktl4jttk a kért Maáaot. ki mm képaolko^)ak al oka, kagy aaai kapta
aCnah Jálékbél" vetlak, ololvaa«sk, a ka baválllkaai' vaaaa nyitunk tért, biaoaák lwg>- bováltk, lagalább aa alaA balopillaatái oat oagodi rvnélnsak. «
E. SÜm««. gáaminel. a aáelk p,lróan* ii inbat, ba kai-löoa lép (bl, aalvea fogadtaláebaa Int réoaottliiai. Aa olaüt llUtOUg NaarkaoaUii ttaeaolQak aaa bolyéa inlátja válaaaaakat
IH90. októbetr Itó b én.
Nyílttéri
Nnbssno, wriwe aad farbln Noidoa*Da* , IM» ven X 4e Mi ¥1, 7.1"» p Hetor (ÍR (ÍIIMÍ.) I veroesilet roboa* Uad atSt^karolMO porta- nád sollfroi I ! da» ?obrik-l>é|i<it 14. lleaaefeargfK. u K, HunMo-; raat i Sirleli. Mnitar uaif«ltoad Hriofb kootoa 10 kr. | | Porto. M4
Felelőii HterkeatUs Fataial ,4kon
HIKDETÉNKK s
xxxxxxxx>ppcxxxxxx
RECHNITZ JÓZSEF
tánciskolája
Nagy-Kanizsán a „IMgári Egylet* földszinti termében.
Legjobb hirtL,tánciskolámban naponkint felvétetnek jelentkező tanűloz i^s a modern Ösazea táncokban eddig "utói nfím ért módszer szerint taníttatnak. ,
Tanítási órák ti-8ig ^a 8-10lg este.,
A tanfolyam anambatoM, nsefilember lié i7 én veszi kesdetét.
Lakssom: volt eöroazlin szálloda* l ső emelet 10. sz. azobs.
A kik mér táncolni tanultak, de nem érzik magukat elég jártasaknak, féldijjal vétetnek fel*
Ü^let-ót vétel
Tiaatolellot bnaoai a a. é. kOáéaa'v aslvoi latluMÉtárii Itogy aa I|il7*lk évliox ata|»iMI
Zellerücii "JP. Mtóda
lllatsser-, féstt- és Alsssiiára-lslet
Szervlts-tér 8. szám. álvollom a aanok »|obbl tulajiInsoM l'rssdtaer ar vet aotéao alatt fugoai folytatai l'raadtaor ar, ki baváaáriá^ Stábét viaaaaérkaaoti, olv kttttaA fraaala éa aafol a asakaiába vágó «J4sanág«|ial véoámtt b', bogy I l| kdaOaaég lagaalgumbb ktivololsiéayoÍa«k ia syogodl baláff* aotlaéggal f^laikateli uiqg Magoai la aaáaoa év 6ta allkod-vén a aaakbaa, raaésvloa, kogy boraOtoloo éa aaolld eaolgé* latalaiaal, vaiaaiai oloaá árnlaaial a. liaslali vaváa aaf» olégodéaét II fogom érdaaolai. Mély liaatolaltal
?•»,-, Zelenkai R L.
Illaisser-, féstt* áa élaaáára ttsleée ^ alábk i
Z^lraJca 3T. utóda
BlUli»|>*«t, IV,♦ Nnrrv lla-l#r I. SsAm.
1
698 8-8
Reelislf* lÓMif táacatlvéaa,
xxxxxxxxxxxxxxxxx
As a rovatban kflallltokért noa vállal aagára 'alolAoégot a aaora.
JLOOO forintot
adok aana a^iaok aki aa és
Riígya elleni kenöcsömet
kaasaálva a ragját, aá|foiuikai « aapetltáet, vala-alst aa aroa Itáraoly aáa aloanSli* asiaét al aasi vasatttr |(gy lágolf Éta i t frt 10 kr.
„EPILÁTÖIRE "
aa aresna, kiaaa ^a kame 4évo linj tcljoa ollávoliláaérs
¥ aaolgáld aaar Oly isaraak feltalálása, qtaly a baial koltoaolloa helyek 1*1 ngy elpsaalttja, hogy aa ISbbé olt zaka kl ae vágy volt; d« aa o«ldlg re halált aao-rek aam voltak baláaiMOk. „TaltUnéat ' kall fal tobát aa általain föltalált aaar moly sem oaak oltáVollUa a tájat banem as ntán nő vént la teljoaan SSOg aka-
Aályessa, e e réssbes teljes faieléságsl vállal-
hatok « koUlaaaiu uiagamal aradmany taíanaSg oao-
tébaa aaegéaa Maetetl oaaagtit vlaaaalériUtai. tf* Ara agy kia Uvagstk & in nagy üveg lOfrt
logbatáaoialih aaar a nililr»eaerak . ki, irtáaára, agy dubna ám 1.40 kr.
,,llrnOlllli** llA)fe«ltíslHir kis mlnutn. Méreg fómisrlllom aélkSL a knjask barta vag)' saftkt bárwaly ámyalaToatbatlt v»b, A ..Braoiltaaal" i'fiitétt huj aa uradat! Hajaslstál silUa sem klUSabSaÜL Ára agy nagy Qvegaok 11 frt. t'.taavétlol ia kaldáa,
risniKK hAhkkt
UífH 4—4 vogytasár>
ttéoe, |,, Urabaa. llalwbergergaa^ 4 ea.
Nők számára tanácsot talaaal éa laválllag la adok.,
/VnMii atereit rakf&i'n ■ TOi^i' f^amA,
4e s Ki*ielófn4t" .
fin TfFfelp Va8Öntöde és gépgyár Részvény-
Társasáa Budapesten.
S^I livl v^iviLlC/ Társaság Budapesten.
Gyár és irodák I Városi iroda és raktár:
VL külső váost-at 1SSS tt. as. | VI. rod^aaatosky-vtosa 14 szám. A jánja kitűnő és axilárd szerkezetű, axámos első dijak kai kitüntetett:
SCHLlCK-féie szab. 2» ós 3 vasú ekéit ós szab. mélyítő ekéit,
mélyítő ekéit őnvesetékkel, er*<U(i Schliclc k YhMhfHU
egy vasú ekéit
//Hl tiiIaJiiiivelAeHKkö/.eit, Itoronáll^s rKieinirfi hengerelt S^ClL^ SGHLlCK-féle szab,
„3H£al&dáus" sorbaTretőg-épelt.
SsArravetAgéjtok, lékkvasa ekékra alkalaiaiható logiorl- »
és répa-ÜlleUi késnklékak. Kéaalatboa vannak t«vát»tp: z«»a éo járgnaycaépld kéasülatok, gabaaUaatitó rosták (Bakor í'á Vidata raadaaar) takarmányk^aaitd gépak, tongori woraaolók éa darálók, rtrlA-malmuk éa olnjuiaíom. harondaaéaok. — Kredeti amwikai káerkOtS fa marokrakó arató gépek h fÚk**e<Ud i/tyek,
Leffjntányosabb arat lljős Mi MIÉI.
» Árjegyzék kinlnatra ingpn i$ bérmentve. Jegyeet Vas taeroacaénk eaaanal t. c llsletbarátaink borsos tndomá-aára h»xui. hogy noha a VI. PodmaBtoky-ntoa 14. szám alatt lavft irodáink legnagyobb réaaét a ktlnő tá«l-aloa h-vo gyártele., pttakro balyvstflk át, aiadaaoaáltal esőn irodai balyiaégllakban I. Ustatharátalnk kényolme énlakéban agy vároat irodát tartunk íona, valaaist, hog>- ugyanott épitéaJ dkkoink ée gaada^i gépainkkbAI ratárt létaaileltajk
JSW-
r+mdnhC)
l^baLlA/
/ V I y^fp

m 17—81
Kjváló llealaiottal
A SÉUle vasöntődö és gépo'ir részvénytársaság igaziatésaga
14237286
Nagy-Kamaaa, vasárnap.
AZ„ANKERH
élet- éa járadék -biztosit A-társaság miiálOlllAti vrttmKtrviaELÓatQ Budapest, Deakter 6. at <Askir advsr i
A tArsasái eeaköaöl minden féle, ea emberi életre vonat kősó bistoei tinókat.
BiitesHásek sysramésyrsemlltassl •
A nyereményoR*talék as életedeti biatoefiA-eokná) állag a bistoeitott t$ke ftO%*át tette ki. ugy hogv minden IOOO Irt biztosított tökére íoe forint nyeremény e»etl. A halálesett bistositáaoknál a nyeremény aa évi 4»j M# «-át tette ki.
A táraaság vagyona 17 mllllé forint, bi/tnsitási állománya 1889. december 81 én l&ft millió forint. A táraaaág halálesetekért éa lejárt bistositáaokért 1889. dec.Mi ig mhb mint 65 mlII14 forintot Asetett ki.
Felvilágosítással szolgál a helyi ttgynökaég Wfls* teeleér araknál, valami11 a tanti veaér képviselőség. 70(1 1-6
MP* Alkalmas stssé Ügynökök kerestetnek.
r
Zala 4Q uAm (8 lap,]
1890, októbor hó 6-én.
jooeeoeootxxxasMXxxiotsxxxxxsxxx^
Pájyázat.
A nagy-kanizsai segélyegylet szövetkezet részéről egy
p<
min
X 600 írt óvi űzetés mellett p&lyázat hirdettetik, ffl A képesítést igazoló okmilnynyal (elszerelt folyamod-
0 v&nyok a nagy-kanizsai sególyegylet szövetkezet igazga
x gatóságAhoz címezve f, évi október 20-ig benyújtandók.
A megválasztott pénztárnok- 2000 írt biztosítékot le-
fi tenni ós ftllteú 1'. évi december]-én elíoglalni tartozik.
a Kelt Nagy-KanizsAn, 1890. szeptember 6-&n.
* 707 i-i Az igazgatóság.
Qxxxx

K
J*arg Gllcerin-Fog-Créin.
A fogak j Néíkttiíixliotfttiun rttvid ideig s■ é p s ég e. i tárté használattal a fogak UantttAaára
ALODONT
Egé*s*kjÜgifi hatómy áltál megbírálva, r Igen alkalmas átázásoknál. Illatosén üdltö -wm
SC Ártalmatlan aaég a Ufgytftafébb fogso asáaeaál la.
Jsgysék : NésMUtrsaág és FraarlsoraságHan ti legnagyobb aredméeynyal van liasnnálatban s ngy as mlvursát,* min' a Ttgasgaéablí k&rftkbea *s as pjrm*ra pntjrtr hii»nát 'Is hsanBáttatik. 095 4—5Í
KapSatii a gyógyste-réswtk ** illatMMréssskaél r Ára egy daratmak aa kr. Nagy-Kanis»án Rebvars és Tsnlter, RuantiMd Adolf, fHrwn éa Kisin. Mnrtnn ésHubsr nrakaál.]
é
Ház eladás. 9
sooooooootooo OOOOOI
Batthiány-ntoában (N-Kanigaán) egy magi kerttel IIlelve hlatelskktl blrö
kényelmes sarokház
istálló és egyéb mellék épülettel eladó.
Ertekeshetni a tulajdonosnál; llatthlány-utoa 1109 ss. hásbsn. 705 ¥-8
E
Ménes, gulya. Jérmos Ok LADÁS ^syéss juhok és serté *eelc, gazdaaági felsáerelvé nyak és gépek minden a legjobb kar* ban egéssben és réssben asonnal «la dandó, bővebb felvilágoeltáat. nyújt; X llu tanya Sst l/trinrti Urotlnhni ffíbérnilknty", z vasúti állomás hu Hanoit, 609 H íl
0
>00000000100000000^
eeeeeeeeeN
i
í ► tTteffi
IS a ifrf iHfLc: » k
m ^ w a2 s s » n 3 > é C ■ c * ■
■ h* a J*r e aS.■ __ * |i
mű Irts! 1
I £ w íHit Ms ilm
■ a W ii.II! h ??I
1í ** mu\ it i Ül
■ ffl ÍIMLk-_■
I á M itmmr -1
91 h a BI
I í íHíHIKUÍeI |p ~ iíijlilflPif I
1 <!• S ó. i je s ss- ■
I, -í^ rit r s|
0 ? t 8'. r ? ? m
e illTi ■
■ c "i * Hí I
■ -O í I gf CD I
1 S Idiviffls t ZZ | g w r- 5r q ara , CD ■ f
1 k Lmí ftS-Clf li |i ■ a
m p a ~ -arm \ i S 2CDB m H * M H » e. a 4 • f K- ■
ifi iH ^ ^ ifíil íl
IS En rn s l y _ ■
9 tf . M S.5 fül É
9 o c m r?>! o! wí: 2- ■
31 a . b*c w • ^ M
1 u 8 k ff ?I
I << ^ r fi i: » M í í3 ^ ■
II N H Sf p fxafrM -
I ? I w. Hl fii I
M ^ o^t rf- _
A legnépszerűbb és; a Ingnltarjndtnbb magyar aafllap
X-ik évfolyam
A lsgaépsseribb és a lsgnllnrjndtsbb aigyar aapttap
BUDAPESTI HÍRLAP
SaerkesatAk és Ispttilajdonoeok : tsukássl Jézsef és Kákesl Jené
A »B(ltliipt%Hf.| lllliiipcwtk a liasái müveit t*lvaaákttsötieég vetette meg alapját^-A l«p-elcit6l ^ogea megértette a—magyar kttaOnség aaalle* mét, minden pártérdek mellőséaével itttvdűtt nemsettlnk* 4a tájunkért, ea egyetlen jelssóval nmigjAriiáig I Vissont as orsság legkiválóbb itileK ligenoiéja is asotioaitotta magát, n lappal, (blkarolva a»t oly módon, mely páratlan a magyar újságírás ttirtéiietéheti. A hasai sajtóban máig a leg* fényesebb eredményt a sRiiduptistl Hirlnpc órte el; legnépssertlbb, legelterjedtebb lapja as orsségnak.
A .Kuilspesil Hírlap*4 p*llllli«l elli kelnek iránya, mint eddig, ngy ezentúl Is mindenkor nemzeti és páitérdekektől független. RolMlkal hlrel széleskörű ftsszeköttltesek alapján a le^megbishatóbb forrásokhói származnak. Aa országgyűlési tudósításokat a gyorsírói jegysetek slapján szerkesztik. Magyarország politikai és kmsélete felől távirati értesülésekkel látnak el rendee levelesok. minőkkel minden váróéban, sőt nagyobb késségben is bir a lap. „Bmd»|M«tl Hirlep" tévlrstl tsdésltássl msssp már teljeaen egy fWken állanak a vllágssjté legjobban eaerveaett hlmnsslaálalável. A.Bsds-^eatl Hírlap" Tárearavata a lapnak egyik erőssége és mindig gondot torit rá, hogy megmaradjon elÓkelő asinvonalán. A naplrevalakat kitttnÓ ssnr* naliazúk szerkesztik s e helyi értestllés ismert legügyesebb tudósítókra van bisva. Rendtfraégl éa térvényaaékl ravatal kUlön kttlön sserkeestói a fóvároi sil-tét eseményeit is mindig oly hangon tárgyalják, hogy a * Budapesti Hírlap" helyet foglalhat minden esaiad aaatalán. A kéagaadaaáal revalbaa a magyar gazda, birtokos iparos, kereskedő megtalálja mindazt, a mi tájékoaásra ssUaséges. A regény csernek ben csak kiváló irók legújabb mtlveit fcttali.
Ak eUÍfl%eléH Wlléteid: évro 14 frt, félévre 7 frt negyedéire 3 frt 50 kr.t egy hóra 1 frt 20 kr. A a elMtaetéfek vldékrril leíoéls/erAbbén postniitalványnynl enaknKmiietAk kft-vetkegő elli! alatt: A MBudiipeatl Hírlap*4 kladóhlviilAlá-nalt IV. kerület, Kmlsip-atra 16. asám. 696 3—3
i__
Nyomatott Fwoheí FülOp lapmlajdonosnái Nagy-MLanissán. "ül
41. szám.
Nagy-Kanim, 1890. október 12-ón.
X VII. évfolyam.
Iiirhwllié|>.
Ua*y«r-utca M. l'Uaián
U* UUaaudö > lap HMlbai tinin vonatkoxá mindan kóilmisy.
Bénncrrtttlou InVslok rsnk irawrt kt-ackhíf (bglyltatuak ut. -'-* '' . i
ZA L A
■UUUnWi Virei! ia tilwti U, Misi fisai at filtp IM^iIukMM,
SviflIITllI A* AX | Kp-.. iw* , , , ím kr.
■a
K.](v.lJi> t rn
I , M> . I , M ,
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
Ifldlpttaek joMnyuaan «aaaMttataak, BTyllttér yotltaor* 10 kr,
Maratok ^puaoi
• ;. .m
A Nngy-Kanizsai- éa Délzalal taknrokpOnztitruii óh lt Tlntik«j|yOttühit liivnlnloH k/líiKInyo. ..
m küldőinek. __~4 < IfltMintiMk, valamul s liiMaiiaasi*
11 ' --vonul liii/íii; PM10I l'tilmi küiy*.
JlfKlrlcnlk NmK.v-KiinlzMáii lirlMiklpirgyiiiirri innAriuip.
liiii'iiSkílilfifihii íhIMM,
Államháztartásunk.
Évtizedek óta az ellenieknek legerősebb veaaző -jjtfrtjJrtja az volt, hogy Allnniliiizliir-táaunk zilált, hogy, a deficit évről1 ívre nő * nem hiányzottak oly aggódó honfiak (?!) aem, kik az állami tönkflt már a küazOb előtt -látták ; éa/ ezen fenyegető veszélyért mindig a magyar kormány gondatlan pénz* kezelését hányra fel, — magát a kormányt tették felelőssé.
Tagadhatatlan, hogy volt deficitünk, tagadhatatlan, hogy e deficit egy egész évtizeden át nem apadt, hanem szaporodott ^ de caak a rossz akarat volt éa lehetett az, mely azon viszonyokért' a kormány roaaz gazdálkodáaát tette felelőssé; mert a józanul gondolkodó, a a tényeket.higgadtait szemlélő prflgár igen könnyen beláthatta, hogy a deficitet nem a roaaz gazdálkodás,! hanem épen a kormánynak körültekintő atyáskodó gondoskodása folytán létrejött oly sok és nagymérvű beruházás okozta, melyek hazánk ffelvtrágocásának, jótétének előmunkálata volt. Nem kell hozzá nagyon nagy tudomány, nem kell hozzá elfogult' ság a kormány iránt, csak egy kis hig-(2ad ktirllltek ültén, egy kis elfogulatlanság
ja létező s előttünk lekvő'tényekkel s/.qm-1pénzügyeket, aztán a haza háztartásának Iben s meggyőződhetünk, hogy a milliók Jnehéz gondjait egy fiatal erő vállaira téve, melyeket a kormány kiadott, nem pazar- maga visszavonult, hogy nyugalmi hfllyé-láa,~hanem a nemzeti lét, az ország fejlő- ről tekintse müvének eredményét, dése érdekében szllkségsssé vált herande- Wekerle a fiatal péniügymínisatar zésekre í'unlillatolj, nemcsak felfogta s átérezte elődjének ten-
A kormány mindenkor tisztában volt dentiáját, hunom Halai lelkének egész lm-j magával a tetteivel s ha ívrőj-évre defloífc"***®! feküdt ilntf1! a munkának a mármi-| tel záródott Ütanű háztartásunk 1>udgetja, u'iitersége első ívében reményt kWltett a mindenkor Öntudatával bírt a kormány [háztartás iráni a nemzetben; egy évvel annak, hogy a beruházások megfogják ter- Í««MU Ígéretet telt, hogy államhástarti-meni gyümölcsüket a e gyümölcs kamu- Htiukbiui a jövő évben nem lest deficit, tóitól fogja visszatéríteni a milliókat, me- ígéretét be is váltotta, (melyeket megemésztett A »ház< asztalára tette az 1801. évi
Emlékezhetünk, — hisz nem oly rég j '>udge», .tieaUlt hál* minden párt Ar-volt, — mikor az akkori kormányelnOk | nyalata egyhaugu éljenben tűrt ki, midőn Tisza Kálmán maga vette Atapéuzügyj" miniszter expozéjából arról értesült, hogy miniszteri tárcát, ŐTnái akkor jelezte, hogy*]uil,0i d'floit' r,ll"ö,n 4040 »>t megtakaritáa államháztartásunkban az egyensúly pár év VH" *vr* •
alatt helyre fog állani. Sokan voltak, kik Tényekkel álluuk szemben! Mit a korteljes bizalommal fogadták a- miniszterei- máuy megígért, teljesítette, nem csak elnök lett kijelentését; de nem hiányzottak, enyésztette a deficitet, hanem, mi hazánk kfllöiiösen a „ház" ellenzéki padjain olya- államháztartásában 186M ér óta tehát Ilit nok, kik biaalmallankodva, tagadólag ráz- éveu keresztit) elő nem fordult megtakar!-ták fejeiket, sőt gúnymoaolylyal fogadták tást eszközölt a budgetjében. Ha uom va* Tisza expozéját I laini tekintélyes Összeg is az a 4040 frt,
Egy évtized sem telt el azóta. A kor-Ide Összeg, mely jSvrŐI-évro szapurodváu mányclnök beváltotta szavát, rendezte a I reméljük, hogy nem sokára eléri aat aa
A „ZALA" tárcája.
~ jt „SzomitTvistxff kőni/vpfiót",
Ha ragyogó lesz maid az ég, ('falit, mező miniI kizöldül, A tatasznak kék szemei Kinyiinak a meleg földbfíl;
Ha megzendül erdő. berek fíiroi madarak dalatói; ha a palakok habjain Szerelmes nap csókja lángol
Menjünk ki a temetőbe, A holtakat kérdezzük meg'. * Tudnak fik miamit errfil, — Butulnak-e cagy örülnek ? . ..
Komócty József.
A peregi hősök. ..
Elfesssálés kit fiyeietbflnv — IrU: Mészáros Sándor.
(Ví|p>.) "-r— II. Fejezet A peregi klilk.
Le is horgásztatták a hősök az orrukat mindiárt agy, hogy majdnem a havat szántották vele. Széjjel is kullogtak mindjárt, de agjr, mint a koncra csődülő eb sereg, ha orrba verték.
De itt nem leiadatom többek hőstetteit elmondani, ezek után és kizárólag csak malacpuflantó Józsi eseteire szorítkozom.
Vannak igen furcsa álmok s megesik, hogy az ember bizony néha igen bolondokat álmodik.
Például a feljebb való években Ifirtént, liogy a soroksári borbély, meri ki akarták az ottaniak • szűrét tenni, mert baszna tehetetlen volt,,
l-mindig azon töprenkedett, hogy mint lehetne 0 I olyant, olyan nazysRiittt amiért oszt' megint i ben maradhat na hivatalában.
Hogy mindig furcsábbnál lurosáhbakat gondolt |s eszeli ki, aai gonrt')lhai|á*i persze veghy Tt7 hetetlen), megesett tehát rajta, hogy egyszer azt álmodta, hogy 0 egy kutyát futtába borotvált meg, J aztán hogy a nyári sóhajtó szellőn eret vágón, I meg egy beteges golyvás szúnyogot meg kOpUlyB* zOtlí...
Tehát 0 mikor teléhredt, mindjárt el ment s tanácshoz, hogy szemükre vesse, hogy még 01 sksrják ki vetni hivatalából, 01 aki ugy remekelt, hogy a kutyái futtába borotválta meg, asián meg a nyári lebegó szellőn eret vívott, harmadiknak meg egy beteges szúnyogot ugy meg kO pOlyózOtt, hogy kél perc múlva meggyógyult, ily embert akarnak állásától elmozdítani i . .
Es az óta hire jár, ha valaki rosz remeket ád, hogy ez is olyan, mint a soroksári borbély re-mekelése.
Tehát mint mondom, vsnnak igán furcsa ál-tnok s mondjsm-é, hogy Peregen még szok is furcsábbsk, a legfurcsábbnál.
Józsi a pufTsntó is át esett ilyenen kettőn. Csak türelem uraim, mindjárt elmondom.
Koldusán levé a teknyót Ha sgya alá, hogy azlftn másnap megkezdje a szót oszlást, n>ég boldogabban hajtá le nyuHslomhs (•jé'.
Mert mily édesen is s»lk ss alom, ha magunk-Imi ilsziábk vagyunk.------
Ugy éjiéi 'á|ba Józsi a itislaepufTsnió aat álmodja ám, hogy egy telhé sarkába kopoll, s a lelhn vitte, vitte arra Ksc.Ksve Isié, a Duna lelet).
Fogta a felhó ssrkát s a folliO Irstnkll, usiott veié s tiszta Isvigo ógbs. r
Amint azonban Józsi lelöklnt' msga alá, lát|a ám maga alslt s Dunát, a mini annsk hahtalan, hullámtalan Ilikre siQrkttl. Aat gondolta erre álmábsn Józsi, Intenem, ha "most le esnék, oda I vesznék, mért csak ugy tudok nsani, mini aa öreg fejsze.
Alig gondolja ezt ki, bát im a lelhö sarka elválik a nagyobb darabtól és ö röpttl, rOpttl, de nem is rOpQI, hanem aúdul lefelé, egyenesen a kis-Duna kellő köiepébe.
Kikezd kapálódsani, rugdslódzani, handabandázni és kiabálni, hogy segiiség, stgitség, meri elveszek, a vizbe lullok.
Ö álmába lette tzt, s álmába kltjüált, de olyan
Március eleje felé hogy járt as l'dö, Józsi édes I f'0" *°U,.<5 fl fíUkuiyM '««<lalódzoli és
an'yja, hogy nyáron ál sok osirkéi szokott Pestre hordani, már január elején, még előbb is elkezdte az ültetést, s megesett ax utóbbi februáriéba az a szerencse, hogy össze gyüjlOtt 2F)0 tojást, gondolá mennyi csirke leez abból, a csirkéből meg mennyi forint, mennyi' ruha, szoknya; rekli, még az adóba is jut belőle, de még a láda fiába is.
Össze volt gyűjtve a tojás s este felé Össze ol* vssts Verebiné egy teknyöbe, hogy másnap csU törtökön aztán szétossza a tyúkok alá.
kapálódzott ágyába, meg ma|dnem torka szakadtából kiabált, hogy segiiség, emberek segítsetek, mert a vízbe halok.
Anyja, hogy meghalotla, rémülten ugrott ki ágyából, mindjárt világol gyújtott s ijedten nézte fiái, a mint az ágyában rugdalódzolt s kapálód-7.oi t Isten igazában.
Éi Jósai a malsopufTsntó annyira rúgta as ágy [ végit, hogy az nem állhatta tovább a kegyetleh-' ségeket és elvált a két ágy szélitől, eldőlve a Izzóba földére.
Nagy-Kanizsa, vasárnap: ^meget, melyei eselőtt nrtjitt deficitet lát* tünk szerepelni állami háztartásunkban
Én. nemcsak est kell belátnunk, lmgy • deficit elenyészett e hogy ..megtakaritá-
eunk ven, hanem esem előtt kell tartanunk ....... —* •
ast is, hogy mily jelentékeny bertihásá-eaink vannak, melyeknek gyflmöhsae fogja nevelni as éven kinti megtakarításokat*
Államháztartásunk teljeseu rendesve van, mo*t kérdjUlc azokat, kik gürfyolódva vet* ték a tett ígéreteket, ssemben "a* elöltek fekvő tényekkel nem restellik-s e bizalmatlanságukat, melyet a kormány ősainte törekvénei ellen tanúsítottak ? !
Ui részünkről örömmel konstatáljuk a tényeket s ason osztatlan bizalommal, mely-tyel eddig viseltettünk a kormány inten tiói iránt — továbbra in bisunk kormá nyunkban, bogy baiánk hajóját a legbis* losabb révbe fogja vesetni a élIamliAztar-tásunk oly rendesett less, miliőre Kitrópe bármely államában is alig skádunk.
Cs. Palotai atkáí.
Költségvetésünk 1891-re.
A pénzügyminiszter által beterjesztett. IH9JL évi költségvetés nem csak a politikai, hagem a asaklapúkat is nagyban foglalkoztatja. A pénzintézetek által fentartott lapok egybehangzó lag a poltttkaikkal sietnek-aoerenese kivénatai kat tolmácsolni a pén/.ügyminiszteruél sa linán-ciális kérdésekkel tüzetesen foglalkozó szaklapok nem mint eddig vitatkoznak a budget ellen, hanem érvelnek mellette, s a. pénzügyminiszteri exposét boncolgatva, elismerésüknek meleg hangon adnak kitejezést.
Egyik legteki n tély e&ebb szaklapunk; „A Hitel" oly elismerőleg nyilatkozik Wekerle mű véről, bogy annak szavait megismertetni hírlapírói kötelességünk.
„A pénzügyi egyensúly az államháztartásban el van érve44, ~ mondja a nevezett, szaklap, s
Zala 41. aaám. (2 lap.)
aatán ifcy fnlytatje: „Weraerle Hándor asasse* írenesés pénsügyminisster, ki ss első deficitnél* aüli költségvetést nyújthatta be as nrssággyIllésnek. Október 8 ika ss a nagy jslsntóaégü nap, mely a mult idők krónikus deficitjét egy szebb jövendő kilátáséitól válssstja el. As as ezposé, inelylyel a pénsügyminisates a 4040 trtos (Ulöslsgil költségvetését kísérte, a magé kompakt, tömör, alapos, kimerítő, megfontolt s mindeaJzéhon bossá fér hetetlen tormájában s a legkétkedőbbet is meggyőshette as állami költségvetés kifogásolhat et Isii reálitáss t#l4M."
Exntán elmondja asoa nézeteket, , melyoket szem elől tévesztenUnk ft« in ssabad akkor, mi* dőn a költségvetést megitélnl akarj fik, s folytatólag kővetkezőkben ismerteti a miniszter elő-terjesitett bndgetjét: „As állami rsndes kiadások ösesege 842 571,100 fftteszen, vagyis egész* ben véve 11.700,482 írttal haladja meg ex 1890j évi rendes kiadások össsegét.
A főbb eltérések s következők i
28.500 írttal nagyobbak a* országgyűlés kis* dásai és b7tí,^l2'írttiil emelkedik a kttsösUgyi rendes kiadásokból Magyarörsságra *eeő hányad a delegációk szentesitett határozatának megfe-ldŐlcg' Darára , annak, hogy as ital mérési jogok után adandó kártalsnitási tőkék után immár a törlesztési részlet is elóirányostatik s hogy a tiszai és szegedi kölcsön egy réssének vissza fizetése után esqi kölcsön annuitását szintén az állam terhére kellemi átvállalni, egészben véve 4&M&Í7 forinttal apad as állsml adósá-gok szükséglete, a mi egy résst sz arany-sgió olosább—előirányzása, másrészt pétiig annak a következése, hogy a ssőtődéxsmaváltsági adós-ság -törlesztése folytán 181)l-ben már csak egy félévi részlet lesz törlesztendő. Ki lenben 8.782,(301 frttal növekszik a vasutak államosi tása folytán elvállalt adósságok azükséglste, a mi a magyar északkeleti vasút megváltásának folyomány a,, viszont ugyanez okból 8,242,845. írttal apad a vasúti kamatbiztositások szükség Teté, 190,7115 írttal nagyobb Horvát-Blavonor* szágjk bel igazgatási ssUkséglete.
A belügyi fáira rendes kiadásai 201,781 írttal, a pénzügyi híredé 3.429,987 Írttal, a htmimU Ueindgifi lámának rendes kiadásai 5 284,111). frt* j tal, a földm'mlési híredé 938 254 írttal, s valld*-
J890: *>k\M+r h<*> I2'*n ||« ktityktniééHypt tárca rendes kiadásai 820,298 írttal, as HttutdyUygt (drm öassee rendes kiadá jsai 870,718 Írttal, végtll a homéétmi (drm ren* dss kiadásai 295,42)0 frtnyi többletet mulatnak.
A rendss kiadásoknál %t;irtk&m6 11.700,482 frtnyl több kiadással ssemben ss állami rendem bsvételek 15,85ö,ilü frtra emelksdusk A jelentékenyebb emelked^eek, vagyis eltérések a következőki As állami adóságoknál, danára an-nak, hogy a ssttlődéssmaváltságtái ejaedŐ bévé* teleket a vslUágtartoxás törlssetée* folytán 461,2H0 írttal kellett apasztani, t«gáeebee véve 142,440 frt több bevétel mutetloMU^ a mi sson-ban oiák átfutó jellegli «a tisgj^sSugsdi kölcsön-kliséiből adott küloeönö* visszafizetése után a rendes kiadási tételsknél e eNttea előforduló emeléssel függ üssse A belügyi táróénak bevé* telei 77.1128 írttal, a pénzügyi tárca bevételei 0.770,816 forinttal; kereskedelmi tárcsa bevételéi egéisbeu véve 7.808,451 forinttal, ftildmiveléei tárca bevételei 780,1)04 frttal, emelkednek { vé-gUI 148,275 foi lattal növekszenek a vallás ás kősók tatásügyi tárca saját bevételei 28,841 frt* tal, az igazságügyi tárcáé és a Ludavioa-aka* démia bevételeinek, valamint a nyug4I)térits»é< nyeknek emelkedése folytsn össsesen 44,050 frttal, a hop védelmi tárca #4jiU bevételei."
Ismerteti még ss átmeneti és bevonulási ki* adásokat s igy f'ejesi be erdekee bírálatát $ „A költségvetés mérlegét egybevonva, a rendes ke-'selésnél a 842 671,190 tHuyi kiadással sáembon 808,490,88M frtnyi rendee bevétel áll, vagyis 120.919.147 frtnyi iölösleg ^nuiatkosik, mig ei* lenben az átmeneti kiadáeok a beruházásoknak, valamim a rendkívüli - kösüsügyi kiaiiásoknak l együttvéve 20.488,858 torintot tevő ssükségia* lével 5.51H245 Irtnyi átmensti bevétsd állván,, a rendkívüli kezelés 20.9111,101 frtnyi hiányt mutat. Valamennyi bevételt és kiadást, ssáinba* véve, ar. üsssesen 8ti9 008,58) frtnyi bevétellel ssemben 8tl9 004,548 Irtnyi kiadás áll ugyr hogy egAssbon véve 4< 40 frtnyi fölösleg mutat* kőzik, ami az 1890 iki állami költségvetésről szóló tör«4nyben megállepitótt 508,901 rorlnt* Inyi hiánynyal szemben 612,941 forintnyi jevu* lást mutat;,"
Hosy asotfbsn sz átty vége kfdölt, Józsi meg bele döit az ágy aiallí teknyOlie es meri ott is *rugdatívdstfti, ■ igásból sem n«»rmi< épen:
Megrémült Verebiné is neki esett llánek, bogy elhuazs s tojásokról; Józsi meg simái inkább rángeiódxoti.
Azonben nem tsrlbst öriikké semmi sem, Jóssi is vslahogy e**re téri. felébredi, megtörlé sse* meit s Öromlelve nesdl körül, mig juj vjsiol u?a)d-nem nevetve kérdé, bogy csakugyan álmodott.
— Almodfái, mondá Verebiné, msjdnem sirú hangon, de bár ne álmodtál volna, ne<d a.
-r- Bar ne álmodtam volne ? Hír azt akarta volna édes enyám, bogy a Dunába essek ?
— Bele eetél ide e, nézd a. Jaj nekem, jsj én Istenem, ode a sok' szép tojás, s sok rabs, szoknye, adó, meg a ládába vslo is.
£s elkezded sírni a tojások felett, az ösze tört sok szép lojás tereit
Józsi is elképedt, de akkor igszán, mikor körül názie magái, olyen volf, hogyha bele telték volne egy ládába, s alá gyujtottsk volna, leli volne tömérdek rántotta, de — peregi hússal.
Ilyenek az álmok. De még nincs vége, jrsn meg ennél szebb is. Msjd srra is rá jövünk, még pedig mindjárt;
Alig egy hétre rá, Józsi ~kínt hált ss istállóba mert két vendégük érkezett .Szenf-Míklónról. A béres meg nem volt otthon, szántogat olt egy messzi földen s nem ekert éjjelre hasa jönni, az isfálőbs ineg Hfötfe^t vslákinek lenni
De bár ne bált volns kint, vesztére voH az a kint hálás Józsinak.
Hogy sokáig fent váltók, Józsi bizony elesen dereden, még pedig jól,' majd a hasára sütött már a nap. Persze vtdéken ezt nem 9-~l0 órakor értik, hanem mikor s nap bújik a messzr betérőé, bejoalban.
Igen hideg éjjel volt, a vizek felett vas'sg jég, keletkezett, különben is cssk még s kisebb viselt j voltak s téli légből irtenlesé'k, meri nsgy is volt, r meg hosszú is e tél.
Ügy öt óra tájban, hogy a Verebiné kint járt | ez udvarbaII, megszolliljs ám s ssomsséd e*s* szonya, hogy lenne saives szistálöbs engedni pár i napig egy kin helyei, meri ss ö istállója nagyon biitag s.a tehepe meg most elleti meg, leblt ennek a kis borjúnak ndna egy kislíelyeí, liogy legalább meleg helyen legyen, övöké, mert egy tehénen kivül nincs más jószág benne, igen hideg.
Negyon szívesen engedte meg Verebiné, miért] is ne? Nem ennyi csak a betálság, hogy még' egy borjúnak'se adna helyet s |ó szomszédnak.
Néhány perc múlva ott volt Verebiné istáll 'i-1 jábs s szomszéd tehenének e borja, hogy meleg bél yen legyen.
Fris szalmából helyet csinállak neki, s oda tel* ték rá a borjút, nem messsire " Józsi fekhelyétől, jó távol s lovaktól, hogy sgyon ne rúgják.
Jóssi, hogy mélyen aludt, nem vélte est észre,4 Hanem mint mondám igen bolondokét álmodik] sokszor sz ember-
Hát s JósZi a malacpuflantó is mit álnfodotH Lássuk csak.
Álmodik, álmodik, s est álmodta, hogy ö asz* szony és szült, hanem csodái, egy tarks borjút* Szent Isten, tarka boijul szültem, s q/en álmában először megijedi, eztán elkezdett sirni, hogy ö vele sz Isten milyen csodát tett, most ö róls est fogják hinni, hogy bosxorkány elégelik a város közepén.
S*érencléjére ez az álom nem tartott spkáig és felébredt. Nagyot nyújtózkodott s ásitotf, 8/eme azonban fekhelye végihes tapadt. Mi sz ördög az ott V kérdé magában*
Motflátja am, hogy tarka borjú, ttsent Ji.xaet, Ssent liebskuk, könyörülj rsjtsm* Hát vslo volna V-
Oda megy, megtepintja s tarka borjai és aa vslobsn oü voH, még i>ögött is,
Kgyet guudolt Joxsi, ezt meg ne iod)s senki a világon, hogy 0 borjut szüli. 'Kimeul ez udvarra, f(irfeien helogoit, felteitea bor jut s kocstrs és hs|fott egyenesen s Dunára.
Mikor ods erlfjht ment s jugre, msgával vive, a borjúi i«, s midőn egy légbez ert, bele erésiieite a bor jut, hogy senki meg ne tu^a, hogy Ö borjut szült, még pedig tarkát,
Mi lett sstsn s szomsaeddsl, hogy hogy eavei* tek ki — nem tudom'? Képzelje ki ki uiagáusk.
./&') (hSX&Xff . , . «
KM ő*»«t*l ki* mintát' * ír ss ilffuH, Mi bdnttljü lehet e tHitjy tilágoH IIBHeti ydrja, i'milfíi inU'Jtt elhaffi/h; A kU madár hűtlen pdrjét, ('#ilfa fiérjAt #íre(/d.
y
Ntrretednek túra*is uniti miniHltr 1
Sitiké kit lúnjf tektpMt h tUMHembe,
S mint (i ki* maitdrf — kékénf/ etente #n0PilH —
Türké cenlta, rnltbú tette
Stieen 1 tiM a ki* Irthit/
Heti eééi fuj, a faterét teftereff Ax m ki* Msg mámat jáletik, etiffeley. Seártn dp*n §tr a nmtlár odafent -» Kn m, én i* mrptiralom '
Att a eent/át, htitehmt..........4>
St Karáé* Sánáar,
Zala 41. aaám. (8 lap.)
Külföld.
1890, okióbar Ijd 19-én*' | nap tányérának « néhány oslllag örssemlet tar* tóit « tar lelett!
4trasaaran*i( A „Novuasti* hlsonyoa liij* rOrtási more) v^rlö M a «i|J osendet a némi
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Polgári házasság.
A ssabadeág alkatrészei között — ba az
egyéni asabadságot leeeámitjuk, — mint aa ír-
kölrsi élat tényeaője, elad helyeh áll a lelkik-
mej-eti éa a valláaaaabadság, a melynek üto
lyéea a házaeulási jog a polgári házasság.
Nincs oly törvény, nincs oly jog, mely köse- , „ ...
Iebbrói_érintené aa egyén iólétét, boldogságát, I K. . , . Iámét <<s*nd folt.....osend
i • í- i i jj tisztek többségének demoraltsáuió|s által a ha* m ,
melv annyira befolyna a gyermekek )ó neve- ^lényieg megbénították aa alkot• • • ■ »•» kerestr a lehullott lisen-
lésére, eaek )ó nevelése által a társadalomra, \ máuyt éa a pépei megfosstották a* óvás tör- bárom onlllagot.....
ée magára az állami hatalomra vagy éppen a vényea easköseltől. LanetetIsn, hogy Oroazoraaág1 é
táreaaéleti viszonyokra. mint a háaaaaági nsóljon hozzá ehhea a jiolitikános, MstamhU' Arany mezébe^Ollózva, lény pompában kelt tel
lov még akkor i« nolltlkai halott, volna, ha ég aaur boliozaiáu a nap lányéra, tnegvllágilá | Orossorsrávgat kibékülést hoana létre, A Hnl* ; gáriáhan élő mscedonok aoha ae bocaátanák
zov ncvil, Helgra Iban tartoskodó bolgár politikustól eredd ter)edalmea~Jayelet teaá koszé, melyben a bálgárisl válasstásokról van'ssó. A levél réssleteaen ecseteli, hogy állítólag minŰ> erőasakns easkösökkel szerezte meg magának a
(éren. I'altógó hang ressksdietté meg a lértf tompa /imán hallatszott a lolyam lulaó partján,., éa linahárom csillag,.oialy ()rzz#men volt az égen* Ittiláng alakjában hullott le a leibök kózttl, belé
kormány c^ t többséget, Vagy hatezer embert temetkezve a lolyam habjaiba.
térvények
Ezek pedir még ma sajnos nálunk hiányos
nak. Vah ngyan egy rendelet, melyet Jóaaef I mt~ Sstambulovnak "Paaloa kivégezletéaét, aki caáaaár adott ki a protcstanaok réaaére, van a Macedónia megszabad itáaá/u iürckvő bízott-
olvan ia, mely a Vallás~egyenlŐt(égat kimondja sőt olyan ia amely ast tágitja. ^ht* olvan melv a polgári házae*áeot elfogaTfná. olyan törvényünk eleddig alkotva nincaen,
Hány ország állam hoata már he a pol-gári házasságot, hány ssiintette meg már ezáltal a valláak Ultin beéget ? Ami törvényeink ia
ság élén állott. Macedóniában általános as a nézni, hogy Hulgariának jÖtŐjetiroasorazégtól tllgg. | A hazaliaknas Hstambulov választéai győselme sem okozhat örömet, mert ujolag meggyőződtek, hogy a moatani korniánynyal azeinhen as ^alkotmány visszaállítása- végeti nem lehet békéé éa tör vényea eszközökre szorítkozni. Berlin. A hármaa axÖvet«égre vonat kosolag
... . * * - t i i a. WM tan* írja : „Ama híreket, ma|yakkv. szabályoztak a felekezetek kösti viaaonoeaágnt, a „RjWetaég ellenei a navrai találkozás
a vaMáwgrenMaéget. ntt a jmlgári éa politikai > alkalmából a Németország és Anástria Magyar
zág fa Anastria Magya orazág közt tenálló barátaágoa vlasonyt megza vttitMÉIiita
a sötét téri, a elhomályoaodott *Vllágozre tény előtt í a lolyam söld azinö vtse hslkant z»lbajf hib nélkül ht»mpOlygött tovább, nyugodt tolyáaát nem korbáesolia (el a harcra kell elem j a kd* bSstys némán bámulta ss átalakult nsgy Idd*, padig közsl lélazátfaddsl Is ott állott, de skkor nord volt az fttg, moat kikeletnek tttnt lel ás, Imrihkoszoruival, elevenségével( zenéjével ott ttíl a v|ypari|án.
Kényea, arany- s*úattű) csillogó menet vonult (cl, A ysna^óll, a dobok peregtek, s kOrt tceg hsrasnt a s légben, aa öisl meié|p nap által lelvidult madérsk hála imái eslcsereglek aa egy*
akarták, a rohnstocki késazortáa éa a kor sOlét térek teleti, s psoslrta magasra repült bécsi lelkosrdés, melylyel a német császárt ott is dalában magával vitte ie!t (el a kék azúrig a
('„.....IíAIj t.iU MHM ■ .namlilAltl L . I
.porokat ia kiterjesatették aa ország össses la* feAíra vallá«kÍilönbaÁg nélkül, — <le a polgáfi
há^a«ságMl. nem tntéekedett eddig egy sem* i. ^ ___- -__,-|4l. . . . i
' » i» ; fogadták, világoaan megcátolták : most^^ egyrészt! (árakén slhanaiO imát -x.
Volt ngyan egy isben as orsaéghaa aastalán .(HaazoraságlHin ennek aaövetaégesi. iráht blaal-Pi !i á . . L ^
egy torvén viavaalat e cim alatt: .A Wasté- nutlanaágot kelteni; máaréaat OlsazoraságtVil! H ^ u ,ényM iÉnűrö1' umUi
nvek éa rsidók koati polgári hásaaságról- de-! sst elhitetni igyekesnek, mintha es caak alkal ^ lmA)tt «l»árte a lepel lehullását, a nap mesara-est a tmrénvhoxás eaakhamar levette a napi- nma flUanatokTa várna, hogy a hármas saövet- nyosls .Hungária, sisakját és a mü lalapaatáról
rendWH a as nmággvtilés kimondta. kor^S^t^^ owifííl I^^! ** l,,Rl * ^ i4,vhtM,l
^ j,j|(,ij MWVBtl iS"ín idlhegsep. i^gy Jatestk. hogy aaok; mjnrten kob0| u mnm vállosnlt főrendekhez nem küldi ugva* vie*za.4e elvária |a tranciák. akik most as ulassok tranciarokon.!« . 1 a kormánytól, hogv annak—idejében n»egfelelfi jglv sokat tudnak beszélni, mar meg* ,W®M>
tfírvénvjavasla+ot terjeeszen eM.V Jtaledkestck arriTa lelkes iogaiUaról, melyben; A •ílénlua. olt röpködött sí illallell légben a
-.Vilmos c^ázzár. ltoméban és Nápolyban, t'm |**érnysit klterjeazive hangzott az ének: »£lni
A* ígárasgUpr^~n ifirvénykezés reformtfti -a-
polg«n torvénvkönyv, a hfinvádi eljárás meg- .. «. . ^ • uu^u" nuu-i... t
- . . . . . i Herhnbeu reszesliltek. rekmtve ast, hogytrafi*
boaatala minden idejét igénybe veszi a miniss- |0ja folyton izgat. Olaasorsság ellen, csak ... . r ,, .„
* i .. -i i ._ « i .. ir- . . •'é .. /?„• k. 7Tt" P,, , vesztette, mert .... ru^eeiirowi miom ragyogott
temek : 'tátink hogy azabadszellemu alkotásai Ugmeazetes, hogy ( riajil teJhasználta a trancia '
as igazságügy terén majd átjárták annak öss- fttilápiró jelentáaét arra, hogy békés intencióit • • • • íényeeabh^aint as ég
bertó kidüy.i. cs Xriap^ rfllfitolfrOTtivOír pedtgHogsi, mert multadat nem teledled eV<
Km, egy percre elhomályosult s nap, - lényét
de mivel tudjuk, hogv a hásaasági "W™* tV «»« yly«l a szövétsége- leglényeaebb teste: a osp
. . ... . . . i j Isek kost bizalmatlanságot akarnak ssitani, ép Ea e iíwihdmn ctUhu c
IlunKiirit Hxobm loU.tl! . ! elválások mily snlyoaan nehezeit- J talán &n ugy meg fogják cáfolni sz egéss * ^
aseá rétegét jog terén minő jnk. hogy aa
nek gyakran az egyesek lelkiismereti szabad- j világ előtt kézszoritáiumlt ha nem is két urall
eágára- s tudjuk hogy a vsdhézaaságok mily j kodó de legalább Németország és Olaszország.
romholA erkölesi hatással vannak as egveere. ]ué! vasérW állam férfla késssoritásávah
. . , , • . ,. „, Ví i M|isnioierN«áz. Lyonból írják, hogy ase*
ugy imitt a társadalomra, ast Insszllk a hása-1 ,y<nSgy4k ijmiló „^kásai a/, uj tarifa sza-
sulási jogot aaabályosni itt as ideje liályosását és a H órai munkaidőt követelik {
Ma snnak a kesében ván ös«zes ágazats igss- ha követelésüket nem teljesitik, november 1-én
eágügyüaknek, a ki a házassági jog gyökeres j megkezdik a sztrájkot.
kilátásba! helyezte n hisssük, ó be is
fog ja bosni a polgári házasságot
A zsidók és kereestények k^zti házasság jog
Aklör és ltoit
ott íog ragyogni örökre
(nw hü M 'OH.
Helyi újdonságok.
— Feleégea iirtink, a magyar király névnapja volt oktober 4-én. 'As oraaág minden ré» aséböl veasssük as értesítést, hogy a legloyall-sabb magyar nemset, a Jsgalkotmányosabb ki* rálynak", a .legelső msgyar embernek" nem csak születése,'hanem neve n^ját. ia kegyalet-tel ünnepelte meg. Városunk ae maradt hátra. Negy Kanlasa városa ép oly loyalia érzelmekkel van eltelve dicsőségeaen urslkodó honaiyánk
ssabálvxats lenne ngyan a legszükségesebb, dei Borfis, íplleges voll sz ég, s hajnal haaadt, de miért, adni eseknek több jogot mint más pofgá- a nsp augsrsi nem törhettek ál a aotet lel bök
roknak — mikor a-törvény előtt minden ember íékeie /átyolán, a permetesö esőt hűvös zzél caap. mini vApoa ft Kárpátoklól as Ad*
egyenlő, hogy polgári hásasságot csak kereastény kodla jobbra balra, mintha el akarta volna tá« | ^(g fl jgy Nagy-Kanissa városi wm mulasa-ée saidó kölheseen; és ma mért legyen esekhet i voliia as ég könnyűit, hogy ne hull|anak asok, ^^ jJOgy okt 4 ft p|á|»ániai templom kaveeebb joga. a mikor a törvény előtt t^inden jhiss hol moat e komor <*ai ború lerül el s tér |ban roegUrtott (üss nagymisén, melyre a hely-ember egyenlő, hogy keresztény nyel hása sságr a; teleli, ragyogni fog még a *p sugsra, megara- k^ ilékelű po|gári é$ kitonfti hatóságo> tes ne lépheeeen. nyosVa a látóhalárt jobbra balra, s távolban el- Uhtileg jelentek meg, tömegeeen ne sietett
Ha Franciaorsság, Belgium, Németalföld, | voiíuló hegyektől a sikon kigyódzva futó folyam vojDlf hála lmAt t Királyok Királyi-
egész Olaszország behozhatta j kötelező pol- mentéig, a távoli hegyeket köd lepte el, hogy ne Lgk hocy Királyunk életét a nemzet örömére gári házasságot, és pótpolgári házasság íen- j tekinthessen -Világos, ods, hol oly sötét minden ; megtartotta eddig, s kérve a Mindenhatót, hogy
állhat Poroszországban, SvédhoHban, Norvégiá- a lolyam hullámai duzzadtak, morogva csspkod-ban, Ausztriában, Dániában, sőt a facultativ ták a fahíd oazlopait s a köbástys talapzatát, házasság utat térhetett Angliában, Irhonban, mintha vitába akarnának kelni azsal a partokon ngy legfőbb ideje, hogy behozassék nálunk is. elterjedő sz öss által letarolt mezövei, melyen A polgári torvényköny érvényre emelésétől némán, szótlanul állott egy kis osspat; a nsgy még sok idő választ el bennünket, de mielőtt'idők nagyjaiból íenmaradt utolsó csspat. az elfogadtatnék is, itt as ideje, hogy e vissás j a köbástyából gyászmenet indul ki: dob per-helyzet kiegyenlítessék, a valláskülönbségek, |gég< seneszó nem hallatssott, osak Itt-ott rendült felekezeti viszonosságok, s törvény előtti egyen- j m9g B föld, mint mikor nehés snly alatt inogni lőeég szellemében megoldást nyerjenek, est ki kegd a (a|HJ,
vánja a szabadság eesméje, az igazságosság s a ssabadel vüség.
Torkot Lajos,
A tér közepén megállatt a gyáss menet. A nsp kíváncsian kandikált volna le a térre, de az ég apró világai háttérbe ssorilák, 1 nekik könnyebb volt áttörni a felleg burkokon, mint a
a szeretett honatya áldásdűs életét as emberi élet legvégső határáig kiteijeesse, haaánk s a királyért lelkesülő magyar nemaet boldogi* tására és öröméret
— Iziatettségbsa van táramnak. A részvét legmélyebb érsete togta el Nagy-Ka-nissa város minden lakosát ason villám gyorsan terjedt hirre, hogv a város köztiszteletben álló s mindenki által sseretett poltármeetere liabóchay Qyiirgy urat s kedves nejét baleset érte. A polgármester ur, e hó 7-én szőlőjében barátai körében, * kik kösött egyik nyugalmazott minissteri tanáoaos is voit Budapestről, — a legkedélyesebben töltötte ssüreti vigeimát. A társaság este haza felé indult kooeikon. Anol-gármester ar kocsija egy gödrös helyen feltör-
t
Nagy-Kanizsa, vasárnap. A Zala 41, szám (4 lap.)
Ili I .1 « I.L ■ «■■ fc|l !■ .111 ........Ili ...... ......M^JM v ---' • — WflMr I^mMMMMMIM
dttlt s a bsnns ttlö nolgármeeter jobb ksrjátjter a legsaivétyéeehbeu fogadta'a küldöttséget, törte inig nejének fajin susódást okosott a ko megköesonte a meghívást s megígérte, hogyha ceiból törUpt kibukás. A baleset folytán nfog I teendői nem fogják gátolni 1 megnyitásnál jelen eérültek gondba ápolás alatt vannak; még meg less.
nem állapithaté, nlnca e agyráskodtatáa. A vá* — UJ ttgyvédJ Irmám. Csorba Akoi 4iöa ros réasvétében, mi réaaünsről a legmelegebben j és váltó ügyvéd lapunk aserkssstőja, a sala osatoiunk, s őszintén óhajtjuk, hogy e baleset- j egerszegi ügyvédi kamara tagjává felvétetvén, nek következményeit, as ég mielőbb elháritea a ügyvédi irodáját*, Nagy«Kanissán, Magyar* közszeretetben állá családtól l " .[ utca 'lil. ss. a. megnyitotta
— I«#tffet*6fcb kllttalflés A hivatalos - Ursetlisk sátorosünnspén, mely ok* lap kösli, bogy 0 Felsége a király, Jjlmigin j téber ti án volt, a nagy kanissai tőraobf dr, -Karoly Zalamegye főorvosának a közszolgálat j Neumann £de a halottakért tartott imá|a al* éa közegészség sörül ssersett érdemei elismeré* I kai mával, megem lékesett a namset vértanúiról eéül királyi tanácsosi címet adoményoaott. I is, s emelkedett imájába foglalta ások emlékét ia.
— ftélpme lakul a Nss)-Msali«Se. A — UyUsslilr. A csápSs ritkSn |üii egyedll', | következő felhívást vettük: Nagy-Kanizsa vá Romtftld l.ájós lapunk barátja csak a mull hetek-1 ros tiestelt hölgyeihez 1 A nőiper és késimunka | bsniemetteel apósat a ims s sors második csapa* | tanítása mindinkább nagyobb tért foglal el ma Hát mérte reS. A*t a gyönge virágssSlst, melyet' ■ár haaánkban. Alig van jelentékenyebb város, j s szülői kehei oly lélték*nyen ápolt, s hslál tu melyben vagy állami, vagy táreulati utón ten-1 vallete elharvssztoiis ; llotenfehl Selma angyal tartott nőipar és késimunka iskola nem volna, | társaihos tért viasza, ÍM hagyta keeergó sillleti | Kagy-Kanissa városa asonbsn ily iskolával kikel, hogy a tíWvéi angyala vigssslaljon meg.1 mai napig sem bir, R hiányt pótlandó ssiveean , őszintéit klváiijuk, s leljék uttg vtgassuk a többi ragadtam-a^g ax alkalmat, midöa a város né I gy érmeik ben, ax ftlhullotf gyönge virág helyeit,
A kis helotl temetése e hó llen volt, I
— A sattret Nagy-Kanissa határában ehöj első hetében volt a a nét végére ItefejeSaahes ért. j
hány lelkee hölgye felteólitott, hogy ily msgán iskolát nyissak s aat október bó lo én nevelő estUeim lakásán Msgvar-utca Síi, ss. a. megnyi-
tandom. Aa iekola három réasre oszlik. As el A terméa nem nagy ugyan ; de a ssőlő kllli
sőben, kik, cssk a késimunka kezdetét tanulami -nősen ss utolsó napokban tartott ssép verőié* iák, a másod ikban. a már előre haladót taL »a nyes időben teljesen megérett s igy a bor, ■-••■ harmadikban kik csupán ruharajzolás. aatoáslmint a ssőlőgszdák hiszik, — igen jó leez. Ke 1 éa varrást óhajtanék tanulni, vétetnek fel. Ta- | resik is már a külföldi vevők a mustot s as nitani fogom pedig: e kötést, horgolást, hur- előző évekhez képest tetemeeen nagyobb ára-kolást' güpír munkát, a csipkevetés minden ne-lkon vásárolják a ssőlő nedvét A mi a mennyimét, hímzést. fehér, színes es arany nyel, a poént lez munkát, a fehér- és ágyncmüek„varrá sAt, a ruhák és felső öltönyös rajzolását. szabását és varrását, egészen azori módszer sserint melylyel az a tmdapesti országos nöegyesiilet nőiper iskolájában oktattatik, nol magam is k'H képcstetésemet nyertem. 8 bogy iskolám Iától gatását mindenkinek hoszáiérbetővéH
IB
ségből hiányzik, kipótolj* a minőség.
Vidéki levelezés.
Tekinteti ]|u|y utánuk jttönjjj'te
MsesMIrjtli, október 10, HnarkaaatO ííír 1
Jiótlol ms is s babosának. matatja tehessem í aB 'djM'bi ,>M,t- Kurtái Mualó aranyod l lukon • Vni U*«n a* baltavári erdtin At J«lv«*l találkozott egy Hárkoal Anns nevtt
a dijakat a lehető legmérsékeltebbekre szabtam j BUim,0|>, UWh BigSB.vasssasys.vsl. Bess%^ pSbtu. oly formán, bogy minden növendék egyenkint rulta nagy titoklmu ss smmiuv, hogy a „táitoa* falhokoo 2 frt havi tanítasTdijat s kr bélraTasrilleté laynuni s hs megharagitjek vUW»m»ksi- -»aó*~á~U- Jupiiar, a ket egyszer mindenkorra fisetni köteles. Midőn " •~^kHsk iBsn|.«iM,t, gomtolatall Is képei kitalaial
, • i i, ü-tiiiMj mar nwuialrOl u<«irQiiiii<l|H. bvl vau ainea slrtltva.
még azt jegvzem meg, bogy iskolám felállttá- *,riaiaak • wkls«s- naórs nscy^i dohost • aslvs.I.stka| sat s kerületi tanfelügyelő urnák bejelentettem,, pndnls siaiáiiss, viUaa-a.Md mélubts, t
tisztelettel kerem a tisztelt hölgyeket bogy j.««gkérto aa wasonyt, iusihw v»i« ■*»»• pajt ss « kása Uány növendékeiket iskolám növendékei közé JJj^JJ' ^ valakit WW«ai,.s iratni asiveskedjenek. A beiratáeokat október j aa| kVtMcta Ansjedm Uasdosoiuk 14-ig eszközlöm. Teljes tisztelettel Nsgy-Kani-| Itt SS Utivart sasy hákuss j>ókuasBsal korul járva, ftreps* ssanv \m. óktóVr I. Rrengel Irma, Okleveles j ^ r<lll«né srrral ktfsié a has énfosa* gaad^fivai küjry alt
nöipar és kézimunka UnitŐhŐ. m*f 1 W^fí1 ^ Tfly 2!
* . • . m rr i i» ... i rejtve< dt aistatt hosia tonni, liiurv ima •fyalora marnak
- A -lAianlxaMl ^ Kerekedő ltjak ón- J mi|lt 6 Mkí vn|gl kslosUss aa ««ínib
képző egylete" e hó 11-én eeto 9" órakor, az [klnesnek vég<<;0 ftrt'i> si««tsm««^t. majd m<irsB«rsi a *sük
bpsi iasss iránya*
bas hAlállan A sassuay kmunMtfaaas ráállt s Karlat uraui-
egylet fennálásának t9-ik évfordulója alkalma hol aajál helyiségeiben társas vacsorát rendes.
— Kél érdekes Ag)r volt a megyei kös iga/g. bizottság e havi ülésén tárgyalva ; miud-kettő Nagy-KanizÜt érdekli. Egyik a nagykanizsai kórház évi költség*etéee, melynél a bi* aottááfr a főorvos fizetését 1000 frttal, az alor
séges asakiimlkst, untán k»«v»n»U S l^fadtlpi klsraat
llasrm olu?» Is, mist mimissliM s viiáfnn, afy kis ptss ] h»ll. AdJ^n Ksrtal stosdá aiAlsukéiits S frtot, a smmb.vIIhi I. 1. ss Mskösék slSáliilSsa kerül, sisjd Ó yosduakudlk sstik-1 sa. tiAáililásárAi: addig, jsstlg káaalusin Kartaiai olyas j váaavBbái agy -aaakot maly meg visbes svbi vall de úgy. j hogy oaak Bilsdas dálbes m Irjjé) II órakor legyw rajta i agy ültáBt, sisid II kiasásiitjB, síire kássas laaa a asák, m-korra etySa aa as»kasSkk«*t éa sieolaa árrá, sagy srrá gas* dag earistrrt laasi Kertsi urasiat. Nesi laaa akkor kéaytalan jOa Akrtlrakékaa ssistaaj, kaaen nágylovss klslóbas : aagy urskkal fog siajd )krádáaai.
gerlaUk a s<tk méíuN-máaoa bessádUíl íoajd odáig voltak, j Habosán nálkai adtak as aimsoByssk Us toHslol, s Síitái aa, aaásswtaaáulra a f«stabb tett. igfratekai, altávosoltj Mábásy sap nalvs Oárkosi Ásna v!ssaa)tttt garlafékkoB,'! magával kom Malist Ássa rtgásjMsaaayt, kogy isgyeaee* | gilőégáre Nagy básas clAadta asntáa, kogy as adoll 10 frt' a«si laU aiág a saaat ntrs, kárt Kartait, adáa aiág askiay , t .ristot as iwakdsdkre. Keilaisak aaoslAs Már akkor gys-1 Buja tápadt beaaaladl a »sestgr6{i wasdÖrörBi^, iwiynok egyik járóra a farfsago* aiMaosyokit letartáslatta áa tgy-alÁra a kteat-g logháaba axoa megjagysásoai sárla el, hy^y ha valódi táitoaok, kát saukjeaak zt> kaloaiyákoS Máaimp kihallgatás után a sümegi kir. járásbiróságaak adatuk ál*} Kehi János S éves pakodi Sa mait hó 80-áa dálnláa kt-
i itt
voeét 500 (Htal, a gondnokét pedig 600 frttal iavaeolja a közgyűlésnek. A második Eperjeaey interpellatiója volt s tanfelügyelőhöz az iránt, ▼an-e tudomáea a nagy kani zeai izraelita, isko* Iában használt tankönyvekről, melyről a lápok irtak. A tanfelügyelő válaezában kifejté, bogy amint az Ügyről tudomást ssersett, assal foglalkozott, a jelentheti, bogy mielőtt hivatalos intézkedéseit megtette volna, a nevezett hit* köaeég által megtartott ülésben, már a hitközség maga ssjnálatát fejezte ki a dolog felett t a kihiyrtt kiküszöbölte ag iskolából Ezzel az Ugy — a tanfelügyelő jelentése tndomásnl vé
tetvén. —* befejezést nyert. ' , PHPHHV
— Rti« vlllArltt l«lmt Ervik nairvkanissai \mhh ^váréival s Zala folyö pacára ment jalssan : itt
ífl'n ^V eddig ismeretiah módon a Wiba Hoett át nem lévés segítség,
rendőr a zákányi vasnu államáson egy & trt A partos sídogéin kis gyermakak egy darsbig ts*
63 krral díszes tárcát talált A tárcát a városi ralmésen várták, kogy a p:!ae<»i* majd mk kyö'n vlsbóí; rendőrség a csurgói ssolgabirósighoz küldte. Ulóbb aaonban haaamentek, ds lem tudták isegmondssi,
- Ellenérté szesmle folyik városunkban Nj^ idö-bb flv4rftk ^W1 ^ ^ i,vU e bó lOétől a kosos hadseregbeli tartelékos és toi^sány imssiai 6 éves kis fla sp|áboa a szabadságolt katonákra nézve. rétrr weat ki a, ménest Irgelteié b ott játasadoaoU. á r^tas
' £B ahk uiktai sial VftSHl meg-'MMrt9 járva datra iSraoimunlBmot nedett magának és sSIS ... ._ _ _. i ____ uiiiJa** j__! ismrrv.n ennek n»érg«»a voltát, nvatt belöU líéltájban ktr*
nvitáeára s^egyenk egy küldöttsége hívta meg J*^ rn)(wiu| UttT;saak dm-ára hogy regta. omM kasé-Baross minisztert A küldöttség elnöke: |a|u véletett, rövid luvsvedés atis maghalt. A btfSeoUls
^irt Beaó főispán volt, tagjai : Csertán alispán, alkalmával gyomrát** nagyobb sieasyiséffl dal. stramap-Kwécs zalaegerszegi polgármester, Farka*, além UUHatett
V.; u* i TT u • ® • Németh Rozi Végrd SBoigáló e hó V-ás délntán fél
MnWirs, Izsó, Mm* megym bizottsági tagok. L ^ ^ ,11IlükK.lkmloítKluik(lllHlll vikar uuoa.li aB kikhez : Herim&ipy, hitner, —ttokjjmlocza és Ki-ji^dbaa dolgosak -Wriák. me^on hass velSk mert ángyon r ilyi Pál országgyűlési képviselők csátlakostak. j dörög, villámlik, asoabaa aikert«ieBttl. Hirtelan egy nagyot A főispán álul vesetett küldotteéget e bó 3 án 1 Villámlott, mitól Németh^ Koai élettelent*! regyettr fogadta a miniszter. Smstics főispán üdvözlő | Azyo^u ■
l iáit _ \.H „a- . . _ *j Haomom képe ea sépsnk halM>ná«aágaaak. mit aSg lehi-t
beszédében megköszönvén a miniszternek s 'kil/utí u irotl|l0m a UbttM .^átiaaar., d«
vasútra adott segélyét, felkérte, hogy sz ünne-,^ ng>. isusik kaasulas, ó'iaiusdó volna, kgy a „Habo-pé^yee megnyitást jelenlétével emelje; a minié- imáról• irt pátyailjjaaatt mánkét oiva«aá aépsak
4 óra ásom
onene. H L.
A- sssrk
fW0. október M 12-éii.
Különfélék.
Hl«*r<4iil* ál»meelAI»ait Htefdma Ós vagy trónórökósné, llslleyarde gróf udvsrmsstsr, IMllfy és Toromui gróliiök udvsrhólgvel kisSratébeo tegnap előtt raggal flMtrskor „Naiade" Uloyd gö> sösön A b b s ti i S b s érkeaell. » A fenséges ósvégyst Bchüller s déilvssutsk föigsügátójs Wsohier earsdss, (fisz tsnár, dünibl sormSny' sói tanácsos és rigitii dlssea kósénség logadták. I Abbasis, söt még a szomszédos Voloscs bt ünnepi dissi Öltön, e«akusm minden épület fel volt lo* hogózvs, A trónörökös özvegye két hétig mar ad Ahhasslahs,
- ÜllttBteleli kttlltt Kumiriy .f^s-ahmk s Het/lg. lársaasg alelsokésak, a hirsavas kollAsak, ki s ,. Ülnuonltló* oliut) lujMit slspllotla s ssssk ms Is sserkeaslftjs a király •Karcsi* Josael resd" lovag ker«astj<-t ailományuala, ig^ISs* NftíVii kl a kóliM, A királyi ellislároasst a hivatalos Up a sa)M*küau liuata a igy baugalk ; „HsestalyeMi kornft iwa-gy T kiltllsi^eram a|Oterjsssl^H> folyias h^óee^ Jóseaf iróask, s kosttgyak a kttltls«*aeu aa Irodalom As népaoeeféi lerés klftyfsti tiiusksaasgi al(smeh>a«ulf geros< JiHwef'res* dem lovsgkeresatjét mlomásyosoiu Kait llcivtias, ISMi, assp* tuiulHi t*aa< brrtur ilúmj s H> fi^'ay lljln l*r. Amidss
a msgysf Irúk halat cemzsdékéHok Ne«siarst én £st* ki* rályl ksgyei olvssóiskkal örömmel ttslal|sk msgemli^)llk. Iiogy a magyar irók no»el iniaejilik sMig Á'e*MÍf*elMMiHnsiál s s királyi káW épes s jsbllasoi alkalmsbsl asgarsik la Komotwyra, s mily árvesilstea iiTlaí AemeleBsIrlí/ • iella KomOi«yra aéBve, ép oly mpgsyugteió aa mlsdaa-íróra, meri iBSubiaosysaga ea aasak. hagy e koross a valód) érdeemt miudaskor inagtal|l|a i reánk sésva, kiket samismk sa^sU* lyaa barát asg kot a kltSslelt jeios koliAhtla, ksSam, a Slt hü*Bk?a vsll Ispnsk munkslársáoak, * kisek siar slkáay gyonyortl versét kűssltsk ls|iunkbss, tobbamtnisen értsl s koiU) s 'klUisleléee s Oasiste, ssivbol eredő sserenoeeklvi* natiskal küldjük i távolból e lovsggá Isii huHOsak, ki s aaó ssnuHMbb éflelmébes lovag vall toál" aa alatt is, mielAt! a királyt kegy asaapéiyeeea asaá avatta volSs Komtnsy oivssólsk flott vsgy legslabb s Nagy<Kastaaa lakói atoll o*m i'géssen laiftereUes, lartvás egy Idolian III Is, mist aok máa hw|yee í«t»j»Baáat da mlyftl liikflSlki kia kitselebbfOl sem iamerik, par asávsl jellemsssSk ot. Komóeay msgs a MftféJSyeég^Jobb^kase seka aem tudja, mit teae a bel, a lsg» sagyobb «roaia aa, ka flstal laheteegeknek orom»l aaereakat. Maga ia asigera anyagi vla|«>eyok kosait kesdte iradnlaU pályáját s HA éves át volt a „BsdeiMeii Sesar* loniuska* táiaa, » oly Ukarékiwka lujotl illU/tiOgy Kit Avarát 0 savellaite Kumóray mist' koüti a.tUn« évekan Isses ált koltsk legktaMmealAbb alakja, a ImUraniaak oiy kedveaaa, hogy midöa a 1'atuS tarsslat megalsknli a Jágsi aa insls* Iont Ürál>4 •I valialt a B táissj|t VlSOkfégat, K»ouM'«yt egy* bangnlag válnsstattak meg elsokfi a e tleatóbes ■aekadsl* laasi megmaradt a etal napig s Jókat akadaiyoeteiaaaaÉt fogys ugyamilva a tá< salat mindéit Siéeét o vesell. A aAI olvasó kABOsaágseS kagyallje; soka, kAllél ms olj rekna* asaavvel nem talSlkoaoU mág, miat Komórey ^Ss^reiaai kasyva * A, lován* polgárai koat egyeUesegy aisea, Sl sem istaersé a kUJUú, aisos aly lárendalmt mozgalom, kt^ I sa aaerepeisa s hsmorrnl telt aaiilogO kaittfl bsaaédeket sa tar* laaa, melye kaél mély la<tesiányeaaá§ál aa anrépai legelel irékbói vett Idáaatsivel flaaemBve, taaasllja. A továres mái* tányoiva mtlkmUsél blssitségl taggá s sem agy lalms Tl iSMtoUa mag képvtaalA válnsstási etaskaek s a lAvaiael ieke« leimékaak folyton muskáa és tejrékeay lagj* maieaaiAd a|m példány kap N^a, ki n feeUejmM akadémis nngy taSataegl tasitványa, gyöngéd BBerelméval Uldogilfe a kAltat, ki kis leányáaak .Komóoey MérlkéaekM Mi ssjél me|eveseU. A királyi kegy máKAbbat na irófc koeott Sereeve aem Uiálka* toll volna, fcltsssa lslaá aakáig a yersav JAase^ rend iigSs* talabb lovagjai.
- késmávclédésl eg)Uls»aaSslát
A dunántúli országos képviselők amagyarAodeS erdekében egyletét sssndékozvsn feialmaai, e célböi megtartott előzetes értekezletükből kiloiyó-leg feüiivsm intéztek. a%.duoantuU megyek aue* pSnjst és r_. t. varosok polgármealerethez. Must jegy ujsbbi felhívást booaaiotiak ki, melyben iu* dslják, hogy s bsretiaa cél kóaei all a megvett* snláahoz éa ennek folytán s« aiskuio közgyűlést november 20*ára tüzia ki ttudspeetre.
NialisdsAgaiaber A iiusaár által kea-dett és ^áie azobrésiunk által kéasitett kisabad* eágaadhor n|gy ünnepességek közölt lett lelep* | lesve Arsdon e hó tt án. Jhiitekiotve a vscos lakóitól, mintegy 10-12 ezai vidéki ember volt jelen sz Ünnepsésekuél. A léteplezéei ünnep or* |szágoZ felentőséget líyert s Aradnak egy monu* | mentális saobrs van, mely szazadukra togja bír* | dslni a nemzeti kegyeletet, metf e aaobrot meg* teremtette.
I — Vell buaiér, vált preatealrrl ka* j non olt* fémeken lemettek el Nagyváradon as ■ egész város lakoasága, teatütstek, hstosagok és a kstonst tisztikar részvéie inelletnrtíAt*1 | min premontrei rendű gyuiuásiumi igazgatót. Ott
»Nftgy-K&nizsa, vasárnap.
voli a gyásaoló kArftnaég £üióh Schlaúd»püspök, ÍMry br. töispán. Kuttig altábornagy.. Nemcsak jeles tanár, szeretetreméltó humanua ember, de • aaáhadságharc egyik vitéze -hunyt el benne. A .világosi fegyverletétel után a magánosan bujdosó busáért egy karóval leütötték. Igy találta meg egy paraszt, a ki magához vitte, apolta. As elhunyt mindig mély há'ával emlékezett meg erről aa emberről.
— As akadémia pályázatai. Szeptember hó végéiül több pályáaat járt ie a ludomá-liyo* akadémiáná1, aa a»okra befolyt pályaművek Kövétke/Ök : A Ur Teleky jutalomra (naomoruiá-teki 26 pályán ü érkezett; citnök : Elemér és Er-z-ebet. IV Lássló Két szerelem. Csák Máte. Egy királyné szerelnie Tibor és Melinda. Két királyné Abrándozók. A balal gftírUje. (E< kél darabénak ia a cime) Hulló csillag. A lérj boazuja. Frangepán Tibor (vígjáték.) Hor«átby János. Zoárd. Szerelem böl A "vadonban. Téri né. Meg-tnr'ás. MarTinuazi. Martir Aranka. —■ A Farkas-Haskó télé palyadtjra (baaalias kölieméuy) dl. a ttulgőwzky jutalomra 21 óda érkezett r az első adataim* megyac bizloaitó tarámat dijára (as ola*z valuta története) csak egy pá'.yamü. Nem érkezett palyau ü a FMralapbÓl a homokoz-rend történekére é« a Gnrove-alapból a XIII—-XIV. századi iskolázaa történetére kitűzőit kerdesekre.
^ — A c»áfcit«r»«jal tsj ladékéiat e hó 6 an adtak át a koahaeanalaiuak. A ráköveikezö nap eeie, illetve már délután a jegyváltás éa telis*.iá* a* uj épütethpn történt. As álloiháa tö nökaég ki)űzött tálra által figyelmezteti aa álto-mánhoz járó közönséget, hogy óvakodjék a fine-ken keresztül járnív mert az elgázoláa veszélyének vagy a szolgaszemélyzet esetleges megszólj* fásának te*xi ki mázát <r
— A Mura hídja megnyitva. A Csáktornya ukki ?a*uj egéaz pályatestén, ugy az njonen épült Hnrr^vaidttdjáii szeptember 27-én robogott végig as első próbavonal. A teherhordó kocáikból álló vonat a délutáni órákban órkptttl Csáktornyára éa nyomban visszament Egerszeg leié Azóta .naponkint érkezik egy-egy vonat izemét yaaáilitó 4oe*ikkal. A hivatalos bejárás után csakhamar következni fog a megnyitás ünnepélye. Terv sserint egy vonal fog a vasútvonal Csáktornyát a má«»k ukki végpontjáról ugysnss-nap indu'ni- Tataikésás a megye székhelyén Egers/egen lesz. Ez alkalommal a déli vasat csáktornyai uj á'lomáaa tel lesz diazitve*
— K*»e<lrlml kamatok a községi pót-adó Tatán* nem fizetendők. -A községi pótadó utáni késedelmi kamatok szedésében as ország területén a legkülönbözőbb gyakorlat köveitetett. Telelés törvény nem oldja meg e kérdést ; szedhetők községi poiadó. u*áii késedelmi kamat ? Ez ás oka azon egyelőtlen gyakorlati eljárásnak, hogy az orezág némely községeiben szedetnek késedelmi kamatok a községi pót adók után, másokban nem. E- késedelmi kamat-szedhetés törvényessége iránt időnként kételyek merültek fel, toetyek eloszlatására — törvényeink azelleméből
-á aa ebből levont következtetéeekböl kilolvóleg — a belügyminiszter folyó -evi auguazlus 31-én 24,681. azáir. alatt következő tartalmú rendeletet bocsátott ki: A községekről szóló 1886. évi XXII.
1. c. 129. §a szerint, a mennyiben s község kiadásai és a községi törzsvagyon jövedelmeiből nem fedeztethetnek, a'köoég, a községi Iskosokra as a birtokosokra a l3Ö§-ban megbatározott módon községi pótadót vethet, ki. A I3(J. § ban pedig áz a rendelkezés foglaltatik, hogy a községi adó bebajiáaánáUaz 1880. évi XLIV. t, c. rendeletei irányadók. Ez á törvénycikk azonban csak annyit rendel, hogy a- behaitás a közadók kezelésről szóló 1883 • evi XÚYv cikknek 62 tői agées a 8Víg terjedő szakaszaiban körül irt eljárás sserint eszkösölteeaék. Az a nézet tehát, hogv a községi pótadó után késedelmi kamat- is Szedhető*. posiriv törvényen néni alapszik. Téves az a felfogás is, mintha az 1893. évi XLIV. I. c. 41. § A alapján inkább csak annak analógiája naerint z adózó kózönség kötelezhető lenne s késedelmi kamat fizetésére, mert ez.-egy ujabb ée oly teher, melylyel az adózó polgárokat tételes törvény intézkedése nélkül illetni nem lehet. E mellett bizonyít az, hogy a kefeekedeJmi és iparkamarai dijak után sem szedetik késedelmi kamat, pedig az azokról szóló 1863. évi VI. >. c, 27. § ában foglalt rendelkezés szerint az iparkamarai dijak az országos adóval egyidöben éa ugyanazon állami közegek által szedetnek be. Ellenben a'vizsxabá'yozási költség-járadékak után esedetik a késedeimi katnai, mivel annak szedhet*** tételes, nevezetesen as-l87J. évi XXXIX.. i c. 20. és s vízi jogról ssó!ó 1885. évi XXIII.
Zala 41. azám. (5 lap.)
t/mvjtti. (j an aisp«zik. A s<t0iádá«atnaváltaági i jarulek-hálralekok után haaonlóképeu aaedetik kéaedelmi kamat, mivel az IHtlM, évi XXIX. I. c. 1, § reudaláwe azerint a lejárt töke- éa ka matjáiadékok éa kezeié*! költség mindeu tekiu l leiben az oraviágoa adó lerméazetével bírónak mondánk ki. Nagy különbség van tehát ez utóbbi kimondáa és a kibtségekröl szóló INHA, XX11. törvénycikk 139, g-ahan foglallak kősóit; mert, mig aa előbb idézeil törvény a désauiaváliaági járadékokat aa orazágos adó termékeiével biro-1 nak declaráljs, a kozaégi törvény oaak aat rendeli, hogy a kösaégi póiiuló behajtása az IM8B, évi XLIV. I. cikk határozmánysi értelmében eaz-kösöltesaek. Ezek alspiiu nem azenved kétséget, hogy községi pót adó utáu kéaedelmi kamat, nem ssedhelö.
Az uj torpedó-hajó.
Aa »l m p s r a l r i x E 1 1 a a b e t h* nevet viaelö uj torpedó-hajó, mely mult, hó végével bocaáj tata tolt viare a hajó épltéanek egyik remeke, s legütioinsbb acélból kénzült, a kettős lenékkel van ellátva. Iloeaza 103.) mél, saéles sége 14.8 inét. és 40Q0 tonna lartalomuial bir. I Belső |iorendeaéae a modern követelményeknek megfelel. A hiyógépeieie 04ii0 ló erővel birt mely szükség eseten 9801 lóerőre fejthető ki s közép gyorseság mellett óránkinli 17—10 tengeri mért* töld kösép sebességgel röpül. Kőszén készletének helyisége nem kevesebb, mint <iH)M tonna kőasenet képes befogadni, mely kőszén mennyi > ségnek lelhaaználáaa azámilás S4erlnt épen 41*00 leugeri mértlóld belutásár^elegségea. Az egé«z hu jón ösazesen 88 kiaebb nagyobb göigép áll ren delkezénre. Van továbbá 9 dinamó-elektrikuz gépe, melyek a külső vilagiláara négy lámpát táplálnak, mely lámpák 20 ezer gyertya lénynvel világítanak, esankiyül s belaö heíylaégek megvl-lágiláaára 240 lámpa van elhelyezve. A tiajón ösazesen 8 Krupp ágyú van, ezensivül van két darab 7 cmea Uchatiua éa lt drb. Hkada léle gyors lövetüágyu Az »lmperalrix Elissbeth' páncél hajó | épM**e a pólai nagy arzenálban »»«ot végbe, caakis a gépuzerkezete keaaUH Triesztben. A be-ssentelési éa vizre .bocaálási ünnepély, szeptember hó Ü5 én Ö Kenaége Mftr^a Valéria főherceg nö, mint az »imperairi* Kusabetti* védaaazonya, Salvator Ferenc löharceg, -Lsopuld löherceg, továbbá báró Sterueck admiralia, Hiualdini helytartó és sok ineghivolt magas vendégek jelenlétében történt, a legnagyobb pumpával, és minden legkisebb akadály nélkül ment végbe. A kikötő, arzenál, a városi középületek éa a »$coglio Oíivit (O aj a<igei) hatalmas gyár épülete a hadi kikötő vas szörnyei és a könnyű korvet éa Ire-galok mind nagy.lobogó diest, a caakis s ssolr gálaion kivül helyeseit bajok öltöttek kis lobogó díszt. A' liastek és a katouaaág mind >en para* de«, a meghívott vendégek pedig részben nem-zeti öltözetben részben pedig Irskkbsn jelenlek meg. Az ünnepély hivsialos megkezdéee pontbsn három negyed tiz órskor lörlénl, suildöti Mária Valéria löhercegnö ö Fensége az »luiperatrix Elisabeih* torpedóba jó védaaszonya, éa lér|.e Salvator Ferenc löhei'csg Ő Fensége a •Miramár< yachiról a nagy disz csónakkal az Oajsslgei felé indultak. Azon,p)ilaoalbanf •Habsburg" pá icél bs;ó egy hatalmas ágyulövéaael Üdvözölte s len-seges pert, mire as ösazea szolgálatban levő hajók árbocairól az előirt Üdvözléra lövet késett. A diszcsolnsk az-Olaj sziget nsgy kenujánál kötött ki, hol a tengereszet. lö parailhauok'a a hadlki* kötő admiralisa, as srzenál psrsncsnok, a polgári hatóságok lejei, közös hadseregbeli táboriio* sok, udvari hölgyek éa 10 lehér ruhába öllözótt kis leány logadták a fenséges párt, mialatt a katonai zenekar a császári himnust játazotta. Alig hogy ő fensége Mária Valéria löhercegnö a diss csarnokbán kijelölt helyét ellqglalts, az árzeiial parancsnoks jelenté, hogy a^hajó vizrebocaátá-sára már minden késien'van. Esdián báró 8'er-nek admiralia Mária Vsléria főhercegnő ö Fen-aégéhez üdvözlő beszédet intézett. Mire Maris Valéris löhercegnö ő fensége a kövelkézökép válaszolt : »Anyáin, Erzsébet caáazárné 'én királyné képviseletében bUsike örömmel végzem e hajó meg keres/, teléket.' Adja Isten, hogy annak a neve ki a tengert annyira ssereii, különös azerenosél hozzon reá; hogy igazolja a hozzá lUzOtt öröm-teljen reményt, hogy az osztrák-magyar mintár-chia dicsőségére bocsátkozzék a habok kOsó. s legye/i ott mindig az ellenség réme éa a haza büszkeségé és örómr.« A beszéd után a főhercegnő a dHzc<nmokbati elhelyezett villany szekrényhez lépeti, hol a hajó orrán elhelyezel! peregő
181)0, oklttbcr hó 18-4n.
palack tartó készülékkel ósazekólótt gombot be* uyaaita, mialatt aa eisö psaagA palsek nsgy durrsnáaaal s büazkén emulkedo hs)ó orrshos oaspódva azl leönlé. mely tik tus s asokáaoe beaséd kiaéretébeu s liajo magkareasieiéaél képsste* Kzután ö Fenaége ugyanoask egy 'fíílsny áram* lattal a második jelelt Is meg adta, mire s kolo-szális.iVAahaió, kótelékétöl asabadon, nagy robaj* isi a tenger keblére aiklott. tlgysnsaon pillanatban a katonai zenekarok a himnuat rásenditék tnire s kikötő örható üdv lövései és a közönség • hurrá* kiáltásai hsugsoitsk fel. r
Művészet, irodalom-
— A ilaailaaágl J9|arnék elinti közérdekű gazdaaági éa mtUzaki képss holllsp^ mely 14 év óta szolgálja szakavatottén s hasal gasdaaágl és ltolfniksi lejlödes ügyét, okiobertöl kezdve tele* teuiaesn megböviive »A Hitelt oimü kereskedelmi és péuzügyi hetilappal, min) rendes melléklspJI* val, külöu salnss boriiékba loglglvs ]*ien!k i|(<|l« E kei lsp szersncaéssu egtesiil msgsbsn s me* zögszdsssg és ipar, vliaiutnt a keressedelem ós péusügy össshsngso ás egymást kiegéssiiö érde* ken ; ininéllogvs a legmelegebben ajáultiatjuk # | kél lapot ugy a uiövelt gazdakosonaegnek, vali*
mini az IpHrt* kereskedelmi es pénzügyi kÖrok« nek. A lUzd^pági Mérnök és a Hitei jlőlisetael ára egész évre l2 tVi, léiéire ti Irt, nagyiéi évre 8 torint. Ah elolUetés vagy uiegrendglán a neve* aelt lapok kiadóhivatalába (Hudspesi, XI. I^ónyay ti. II.) ctmezeudo, megjegyesven, hogy a ki e la* pokaii a )ÖvŐ egéüz évre mar most megrendeli, az ez év végéig megjelenő számokat díjtalanul I megkapja.
- •Il«aiágyl és zaiéaségl Tiidéslté.i oimü havi i'o^oiratot aArkeast ttáufly Ivan Üa* depesten. A lulyóirat elaö füzetet vettük; a oal* uos ktálliigsu s jól szerkesztett lolyóirsi elöflse* téae egy évre 10 Irt, televre ö frt, negyed evre \).60, egyea lüset ára 80 kr. As slsó lüaet tar-I talina ; renzügy éa nemaetgasdaaág i Az orssag I hitelmérlege. — Köjleiueuyek a lorgslom, gas* ldsság, termslas kürshoh • Ai tdsi buisieriues« I- As ővrandsser silterc'ies. — Váuibevetelek
I8U0. első leiében. — As elvállslt állsinadoaági járulék. — Kösegéssseg miut nemaetgaadaságl tenyesö. — Fénykep-ado. Koskereseii vállalatok} Magyar leszámitolo és peVtzváltó bank. - Pesti magyar ksreskedelmi tisnk. — Msgysr jelaalog hitelbank. — Az l|iari rakiáraaövetkesetek. I NyílvanUftálo. — Vedbeaaéd egy htUlinléset buu* Ügyében atb. lilsloaiigat tiilézmeuyek : Aeslcura* sioui tienersll. — Tiie Mutual Lile Insonrsnoe Cotnpauy. — A lüikar-esetek statfatikájáhoa. Itokkant és segéiyza pensiárak.' A st. imbertl, ixhetmi és Indwigshsfeni mints-sgyietek. A bankári számítások es müveleiekhea: A .JoaaivM sorsjegy ertláe. Külónlelék. Ajánljuk külőuösea kereskedő olvasóiuk flgyeiinebe*
OFS.A-SBISrOlC,
Dalaimból.
i
Ne/nlejtfkék ssemaidben A menyorudt/ ott Káprázat oh t tiiuttr'.fenynyel, Mint az $»ti mlluook,
j • 1 %
iiele néztem, a« ütemembe' Káprázott a tünde fény% . Es azóta csillaghullást Láfak minden esti* én,
//.
Himbálódzik at akácfa áya, Kiest-madár fészket rakott nljtti/ Kicsi fészek, titíjfif luddogstlg bennf, Miut ha ottan a menyország len fis.
Kicsi a ház, hova viszlek téged. Hanem azért boldog leszek véled, Hisz ssirttnknek minden dobbituása A boldogság édes suttogása.
^ ///•
»S'iirü félhfí vándorol a* égen . . * Jtús voltam én, nem is Mynu régen JJancm immár tora tilut a bántd, mlaláltam, megtaláltam igaz, hü babámat.
Hethlen Oszkár.
Nigy^Kaniga^-^ittArntp, ,
A két agglegény.
(Hn»M*»H&k.)
\J te
Zált .41. ttárn. (6 lap.
1800. okWbrhó ÍM.
Sáék*.
t Horváth ur moat láthatólag zavarba )|)if; nem tudta. hogyan kezdje tiondokáiát, nagyon erősen íj keadte pederni arcának ason helyét) hol hajú*** ^ 1 ahoie(l volna.
Végre asonhsn mégis megeredi bőheaiédüsfc .. ' „ . uai • gének cea'ornája é* másfél órai beszédben el-
ven Merenceém két agglegényt-. Horváth KAI-1 m,mák Zo(,jHy ő bizony agerel-
mán éa Zentav Jenő urakat bemuiatni, kik: a I* rofg. Kgyehet nem ia mondott, /entey ur e*en váron egyik kásában szenvedést, órilmet és lakást j mÖH(6j Api ft|||U #MÍn,élM |)tderte b*|u*aál, lel-ogaláoak meg egfmáaaal. oldoagatta. azután iámét bekrtlüllsksbáijának zai-
Horváth ur valóban érdekes, magsa i mondhatni nóriát, poraaemaket peckeli le a^dlvatoa oalkoa hoaaau cingár) alak. Nem Öreg ugyan nagyon, nadrágról, kpYnféle állásokba próbálta a ewiokert de nem ia fiatal. Hejuasa, aiakálía nincs. Szemei I orrára rakni, mi aronhan nem igen asokott neki asép vácásuak. ssinök iék görög erra baj- nilrarQlai, azután közhen-kösbsn — ámbár nem lott. ajka köröl igen gyakran ártatlan umaoly1 nagyon — ligáéit arra ia, mit Horváth ur inon-aaok ott derengeni. jdott neki, A* utóbbiról caak ugy csurgott aa i*-
Szűke haja göndör törtökben hullámoz, füle i sadtság, midőn kimerítő tudósítását elvégeste, I meglehetÖSr fHjn korában töieanek gúnyolták, no vátermörderjének előbb büszkén as ég felé me-ée as nem követ késés, hogy csakis egyedül Ittlel redő hegyei most I i'nan lóg'ak alá; uruk iaaft-miatt neveaték volna el annak.) Nyaka kissé |dása Őket ia lelsnksazinltai koaasukás. (Valami vei rövidebb a gélyáénáR* ,)| Horváth ur kérdő tekintetet vetett kollegájára | Termete eléghoaaau. Továbbá rendelketik még
—■ Nos y kerde ea*
— Hát mit tartass a lelői V
— Mi teiól ?
— Hat a lelol, mii mondtam, «— Mii mondtál el V
— Hál. nem hallottad V
— Nem. HaÜnet.
A lét ur egymássá bámuHi Horváth ur dűlió-
Horváth ur hoeaiu derék, hosszú kezek éa még hoseSabb lábakkal
Rendesen fekete sálon MT fedi be tagjait és pedig szftk pantallón, jól kivágott mellény éa fejgépen álló frakk. Ing elején hihetőleg egy var-j&né remekelhetett valaha, mivet nagyszerűen I volt kihimezv: kézelője divatos, s'ép és ttazts. hanem a gallérja magas és hó; melyet Ízletesen qpo korra kötött fehér nyakkendő diazít. Keseit sen, mint a kandúr, melynek a szakácsné vétel mindenkor sárga glacé k*aztyübe burkolja; lábai lenül a lábára lépett, Zenley ur pedig egész mál< csinos Jakktopánba szoriivák. végre ayéji fürtös lóaágos phlegmával. Hát mi a manónak koptat-fejét fekete angol cylínder fedi: tam akkor másfél óra hoassat a tüdőmet*?,
Zentav ur ép elienkezőie Horváth urnák, alig| » ua® Woliaot, nem tehetek róla,
ér annak hónaljáig. Teste ezáies ** terjedelmes. ^F*9******: JS , ,
Arca kövér, majdnem kicsattanó éa saine pír Wváth ur ara kezd mondókáját oly hangon lyadf, - francia arct W haiua* kecske-1 múm^n énekelhette valaha Jeremiás próféta aa
szakállal. Égfelé m«r*dező kócoa széniekete ha- ö
ián piroa bársony házisipka nyugszik, majdnem 1 ur ®ár fityiszekbe^ Mlgá«i-
egynegyed méter hosszú aranyáárga ho|ttal dl- ^ Imrálja történőiét, azonban larlóakodik min-aartve fel. Rövid vaskos nyakát nrfnte laegar ^ »»atagyaéatői. felálló Valermörder gallér szőrit js köröl a téeiét I kírsttüIT)
egv teh^te bfr, majdnem bokáig-4rA -reggalikabát [ ■
fedi be. derékon átkötve. Lábain esikosuj divatú I nadrás látszik. Rövid vaekoa kez^i, lábai naey !| terjedelmű hasa . komikus a'akká teszik. Kis m krumpli^orrán zwicker nyargal, maeska asemeit
eltakarandó.' íme ezek kedves alak iáink lemásolása, j Négy írlraég, «gy fárj. Ritka érdekeaségU Elég tágaa, eíaő emileti, négyszögletes, utcára tárgyalás fo'yt le e hó tO-én s nagy-kanosai I uyiíó axobáeskájukat gyönyörű garnitúra dissiti. törvényszék nek a hgllgalóság által asiilolésig| A pamlag előtt álló kerek na/talon egy ezttM I megtöljölf tercében. Kaiz Lajos állott biráielőtl,] dohányazelence. csinos török tsjt esihuk éa tál- ki négy feleségnek a térje, s a három élő fele-1 cán egy palack bor (talán tokai neclár) két kis "ég olt mondta szemébe, hogy megeakQdöff vele pohárkával. Hthelöleg sah erösitö. A szoba egyik törvényesen a negyedik nem löketett el, mert szögletében egy ágy itt találunk, a es szinte csak I meghalt. A vádlott 1878.- évi juüu* 8-án tiAttl ast látsaik bebizonyitsni, hogv hőseink fogedsl* i vet le Torőh iüliannát, de egy évre elhagyta, a muk szorésbb megtarthatása érdekéből még éjjel máa leié men' .'uj leleaéget keresni, 1H?6. októtmr ia efymás mellett alszanak. Efféléit két kép kj-J l^-án nottl vett*.~JfomUh Magdolnái, ki 1885. válóiag kitűnik e magára von|a a -r netán — be-ldeoember H-án moUlittH. Habár elaö nejével kötött lépő fiayelmét. Az egyik kép egy lelett* csinos; házasságánál fogva már ja bigamiát követeit el, nőt ábrázó), mig ellenben a másik eev Madonnát, mi sem UHóztslIs öt a'lól; hogy IMNtLr február vagy tudom is én micsoda szentel. Vágai ■ fag, 23-án, alsü á'rványhén leVŐ hásaaaánsi elhallgatva. gönyök' éa saönyegek nagyon emelik az agglegé-1 második nejének" halálozási *.btzonylsla lelmuta-nyek celláját, melynek küszöbét csakia evyedül tása mellett Kozn Máriával házasaágra lépjen, egy vén- ripaceoe aszalt bőrfr házgondviaelőnö kit azonban iámét elhagyott a 1 HMM. november lép^-át.-Agglegényeink e jó asszonyságot nem 25>én dacára, hogy már ekkor' bigámia végett hiszik sem pletykának^ sem k'aiuskának a legke-' vád alá helyezve volt s szabadlábra bocaájtáiottt vésbé sem veszedelmesnek", ezért engedik meg j nőül vette négyedtzben Janczzk (iertrudot. Idő neki, hogy rájuk gondot viseljen. *ök ketten kösben még Hzahó Mihályt is 7 frital mevc*alia. ngyania összeesküdtek t véd-, és dacszövetséggel! A tárgyslás folyamán, melyet -fWesnyitf elnök
Törvényszéki csarnok.
a házasság ellen. De mit érnek az ösar.eeaküvé sek? Mit a szövetségek? Mikor mindennap másmás újsb meg ujabb veszélyt hoz reájuk, mikét mindig le kellett tudniuk győzni,
Horváth ur egy napon megvallotta szövetségesének, hogy valami fekásik \ szivén Zeniay urátfl' előbb rámereszté apró szemeit, eltátá1 száját, melyről még le sem volt törölve jóformán az ehédi pecsenye zsírja, azután a derékon átkötött kabát ason tájékára ayn't kesével* nrely tájékon ieksaik az agglegényeknél is a ssiv a oly féle jusz.'u1*! csinált, mintha azt aksrta volna mon^ dani. 'hogy alighanem az ö szivén- is fekszik valami.
—• Bizony ? folytatta mély sóhajjal Horváth ur, ■iközben egy havannára gyújtott — nékem szívbeli titkom van. >
Zeniay ur bér nem ö volt a tfitea, ebben a pillanatban mégis rettenetesen hasonlított egy bizonyos állathoz, mely — hogy közelebb megjelöljem, — nem épen füleinek kicsinységéről hires s mejy esco füleket rendes állapotban lefelé horgasét va viseli, ssonbsn egy öt érdeklő nem ballaltára felemeli és tágra nyitja. Fülelt ö is, de sség eddig egy pár meglehetős erős hm I hmt-en eivgl máe nem hallatszott apró de kövér ajJfáró)>J
vezetett vádlott egészén nyugodtan viselkedett, s legkevéebé sem zavarta, hogy^8 éleiben levő le-leaégéyel 'állott szemben. A biaonyitási eljárás befejeztetvén s közvádló eliféltetését kérte Vádlott-nek. a védelmet. larya.Lajoa védő akadályozva Tévén Orozzrdry vette át, si a-büntény fOkritériu-mát a •«szándékot* nem találta bebiaonyitottnak, mire a viaaonválaszok röviden megtétettek s vád és véd képviselete résséröl s s törvényszék léhórai tanácskozás után' kimondf^A az ítéletet, mely sserint: Ibtiz. Lajos vádlott a 241 § értelmében a kettős házssság bűntettében és a 3(59 § szerint 4 csalás vétségébén bűnösnek találtatott és Ösaa-büntetés gyauánt 6.évi börtönre s egy évi pnll« flksí jogainak felfüggesztésére, 10 Irt birságra s Szabó Mihály részére fizetendő 7 frt kár, továbbá s felmerült vizagálsti éa rsbtsrtáai költaégek megfizetésére itélieteti. A szabadság büntéiéaböl 2 hónap a vizsgálati fogságra letudstik s a büntetés mai nsppal kezdetéi veszi; mert a azökéatöl félni lehet a igy elitéit azabadlábrá nem bocsátható. A vádlott és védője fellebeslek, s közvádló az iléletben megnyugodott; vádlott újból kérte sssbadlábrs helyeztetését, de a törvényszék leeg-tagadla ast.
Sport.
-< l'sdésiat pawta kénét Tébusán (Márinarosham a mult hóban- Miakolosy János erdéaz srról érteallll, hogy a* erdövádek hluz« pyomra sksdtsk. as erdész vezelése alatl csakhamar össze |s állott pár vadáss, hogy a htus* nyom utátt s hiost Is felfedezze Eredménye lett a vadászainak, mert egy hiúul leterítenek, amá sik — kisebb hitfrf üldösték a es bebukott egy mély gödörbe, honnan nem tudott mauakü'ni. Egy Kovács nevü ardövéd pus/ta kézzel benyúlt a gödörbe, megragadta a hiust hátánál fogva éá merészen kitartva . vitte be az erdéaz lakására. A liiuz verdöföifj Igyekezett belekapni az er<lő« véd kariába. de nem sikerüti klssabadiilnl a ka lepcéhöl* Az erdesz a gyönyörű állatott Haigetre vili* he a Innen valóazinüleg a budspeatl állat' kertnek fog)a beküldeni.
Rrdskeii verssiif vtrlt ^postagalambok* kai kzeptember hóTÍ-en, Rjieaten, melyet a ha romfitenyéssiók orsz. egyesületének pósfagaiamb szakosztálya rendezett, tlatal, Idei tenyáaateal ga^ lamhokkat, A galambokat Szolnokon bocaálották ki déli 19 órakor a már I éra 4ti perckor he> uiuistiák a bíráló-bizotfaágnak hirner l«sjoa dr. hst hónapos, 30Ö sza*aii galamh|ál, mely léhát e 101 kilomáternyl hoasru ulal bétnegyed óra alatt, mini első taiteaneg, lijetvo még korábban, mivel t óra 87 perem* mae beHópÚU a saraa^ira Jtíi. azám alatti galamb dueáha tJgyanowk Dirner dr. leuyéazeióböl való máaodiknak beérkezett ga* lamb la, mely 8 óra 411 perckor érkezeit Ide. A jury 3 óra 86 perckor berekeastelta Üléséi; esen ((főpontig 13 galamb éri esett he. A versenyek alkslmáhól egy e'ső dij (100 frsnk srany) és több kisebb dij lelt klosatvs.
A vadpulyka Kiir4|»ai»Aii. Száza ttunk közepéig — írja a • Vadáss lap* — aa éiassk-smerlksl' ssikla-vtdek valamennyi tá|áu igen nsgy avámhan fordul eto a vadpulyka, számuk aaonban aséla rohamosan csökkent. A ke leli részek legtöbb vidékén, már |ó rcast, Kanadában pedig teljesen kfvasaett s c^ak a két t!a-rollna zordabb, laketlanabh részeiben, a Mary löldtm és Virginia nyugati réssebnu található még ez érdekes vad aaáruvas nagyobb csapatok ben. Adulmn írja, hogy midőn IhJIh, svhen Ken-tuky-bau lakod, itt oly gyaknri vuli a vadpulvka, hogy darah|át hat cenMérl ts lehetett kapni. Nap* minkben még Virginia laglélreesobb erdeiben Is tel dollárt, sőt löhhet ia Azelnek egy vadpulykáért. Megi nem nagyon aok éve annak, hogy a vadpulykar eaelöt soha nem látott agámban stg porod!lik el s szikla hegység déli kiágosásalbsn a reudkivül erfte példányok löveHek Arizona keleti részeiben, taplyek közül némelyik 90—96 fontot ,ie nyomott, tivóra elszaporodásukat ama vidékeken e lőaegitetie egy ludna babona, a mely a benaaülölt vadászokai vlasatariottá attól, hogy a vadpulyka busát eledelül felhasználták. He mióta a táVol nypgaton több éa több lehér hotelé pülö ütött, tanyát, a mióta e vidékeket Is vsau luk sieltH át! a vadpulyka 'á'lománya .íokoza'o-
san apadt é* nincs me»ave az Idö, a midőn mint a vadbivaly teljesen el Ipg tűnni. Ea *n inig e^i-deli hazá|ábsn a vadpulyka a végpusztulás aaá-lén áU» örvendetes jelenség, hogy nálunk Európában meghonosodni, elszaporodni kezd. A föurl vadászok és nagy birtokosok által már eddig ia elért eredmények nagyon örvendetesek, de semmikép eem feltűnők», mert s Duns-vidékl részek ugy klfmaiikua viaaonysikkal, uiint forró nyaruk-kai éa hideg telükkel igen haaonlitanak az Eaye aült-Allamok ama réazelhes, a hol s vadpulyka hónos. De nem ceupán Ausztria és Magyarországon talált a vsdpulyka uj hszát. Már több mint szás év előtt azámoa csapatot lehetett látni e szárnyasból Angliában a windaori erdőségekben éa ezer asámrs fordult elö már a tisenhetedik században a vadpulyka a Richmond-parkhan, a hova valóesinüleg I, Károly urslkodáaának első éveiben hozattak. A Richmood-parkbeli vadpuly* ka állomány már rég fMOnt, de asl nem a vad-oraók irtották kl. mint aokan hiszik, hanem as sngol királyi vadászati In'ézöseg ssükségesnek találta e szárnyast kllÖvetni, mert csak Igy lehetett elejét venui a vadászali személyzet éa a vadorzók kösótt szakadatlanul iolyó összeütközéseknek. A windaori erdőségekben ugyláisaik tovább tartotta magát a vadpulyka, mert ott ea utolsó példányokst csak 1894-ben lőtték le As* óta ismét éa pedig sikeres kísérletek tétetlek, hogy as amerikai vadpulyka Angliában* de különösen Skóoiában meghonosittaasék. Mest már Dumbartonshire-ben, Bute szigeten és Argfbehi* re ben épen nem ritka a vsdpulyka éa ugylat-szik, hogy a itfcisi éghsjlat lerméaietenek tel-
Nagy-Kaniaaa, vasárnap.
Zala 41, szám (7 lap.)
jeaen megfélel. Csak aa igen j hideg éa nedvesig-vanaokoo szenvednek sokat a fi ital pulykák at idOjáraa moaiobaaága miait és a íészkekbsn nsgy károkat okosnak a varjuk és a csókák. Tagad hailan, hogy a tolyíonos beltenyészet által Bute szigeten a vadpulykák termetre és súlyra nézve Ikr, Seltenhofer veszítettek; e baj azonban szűnni kaa<L vér le! | krajcár, triasités által* a mióta uj lényéét-anyagot visznek be. Körülbelül bat év elölt lord Lorne az angol királynő vaja, ki ezelőtt kormányzó volt • Kanadában, amerikai vadpulykákat tétetett ki loveray-ban levő erdőségeiben, a melyak azóta asépen elazaporodlak, sőt inár ló jegyzékek re is kerülnek. Ezzel ellentétben, Anglia déli részeiben nem nagy hajlamot murainak a vadpulykát ismét meghonosítani, noha tiVbb mint kétszáz .éves ta pasztáiét kiinutalla a*t, hogy meghonosítAsuk könnyén sikerülne és hogy gyorsao elszaporodnának, A korunkbeli angol Nimród caak lövéas és nein vadász, vagy a mint gyákrak szemrehányás-kép róla mondják, sport ingmann1 de nem sporté* m&n; inert oly szárnyas vad, a melyből nemlö-bet halmokat Össze, mini pld a tácán, a logoly vagy groueeböl, nála nem kelt érdeklődést. Sok angol vadász azl a nézetet vallja," hogy a vad-pu>y kara - való vadnazat nem .valami különös-sport,^p mint nem akarnak ludni öa kakaara ~való vadászatról sem éa alig lalál nálunk némi elismerése ama kísérlet, hogy a lajd kakas Skó-ciabai^meghonoeitiasaék. itt megemlítjük még, hogy vadpulyka é* házi pulyka kósti kérészié zések, melyekkel a vadállományt látszólag emelni lehetne — löbbssór lettek megkísértve, de e keresztezések bői eredő é« mindig fé ig aze lidnek maradó ivadék nem veit he. fly kereszte» sédeket arról leliel megismerni, bogy lollainak csúcsai mindig barnás-fehérek.
As oritzághan jelenleg möködö nagyobb mflhe lyek, a gyat^k, melyek lüaoltó-assrsk kéeaiiésé eévsl, illető eg gyértásával foglalkoznak, legutóbbi áriei^y«ékeik siarini Sral következők i Tü«olló aissk : Walaer 5 frt, (leillner 8 frt Oft 4 frt 80 kr, Tarnóciy 8 Irt Uü
4/i6> Q. 4.20, 8. 4 W. 8 frt, 0 8.ÖÜ 8, 8 iö, 8. ÍI.OO, Tar* 8, 8.50 kr, 8. 1.10 kr, 0 Irt,
Iparügy.
Magyar Ipar.
Irta: N-y u ry Kloniúr gróf._
Nincs haasnoaahh gép a korszerű községi életben minta jeles-luzfocsksodő. mert amíg bármelyik más hásigép rendesen as egyedet, vagy pedig a vollskepi családot ssolgálts, a jeles tüz-fecskendő mindennél inkább védi a községeket Ez kulcsa snnsk, hogy minden )ó, derek honfi teljes naivból örül annak, ha értesül arról miszerint hazánkban itt, vagy pedig ott sikerű l próbát tartottak; mert a nem jól működő tüzfees-kendők már igen gyakorta voltok egyedüli okai rémítő pusztulásod meg nem gAiolhsiásSnsk : tűzvész a kalmáva! elbizakodottá tette a tűzoltókat a tudat, bogy van tü'fécskendöjök, amely azonban a méltán követen szolgálatot nem biria tel jesiteni. £/. ok miau leírbaiatlanul fontos a fűz-'feeskendők be vásárlásánál rendkívül elő vigyázó nak lenni a caak elsőrangú gyárból (tudtunkkal ilyen- tnmpan egy yen bonnut^beti) szerezni be a korszerű tűzvédelem leghathatósabb eazközét.
Nemrég KolozavSroll pompásan sikerült kisér leteket tellek a Trenc«énytéri-park kft*ja eWt i két lüztecakendövel, két hidroforral m két »le-lu«*i-tü/fecskendő*-vei. ,A kísérletekei nsgys*ámu, előkelő, éneimen közönség nézte végig, amely ve-valóhan el volt ragadtatva az említett itízfecs-kendők rendkívül saabat-os es búi oh működése által. K/en pompaaao sikerült kísérleteken a kolozsvári iú<olióp*ranc*nokság több tegis szintén jelen voll. Mind a hal tüzlecskendő Tarnócsy Gusztáv budapesti i&zfecskendőgvárában készüli ; a igy voltakép biztosra volt vehető, . hogy ki<ű nőeu műkődnek. A kedvezőtlen, nagyid-aMles időjárás dacára ezen. szinte elpusztít hat lan,joly < Fősre vannak készítve, tü* fecskendők ez igen vastag vizsagarst 35—36 méternyi távolságra löve tek. Nagysserű eredmény! A tózfecskéndö-kön mélián lünt föl a Tarnóczy-féle szabadalommal ellátott kengyelzár, mely azt teszi lehetővé, hogy a teljesen heiszapodott szelep csak 80 másodperc alatt is alaposan lieztitagsék ki. Ezen pompás gépek, smelyek honi gyáriparunk méltó díszére szolgálnak, nemcsak., főbljaknak bizonyultak be az összes többi basái kés/iipiények-i ■nél, gyártmányoknál, de sőt felülmúljak N kitűnőségre a legkeresettebb kültölei gyártmányokat ia. Ha pedig latba vetjük azt, hogy efen tűsfecsk«n-dők árs jelentékenyen olcsóbb mint más műhelyek, gyárak készítményéinek arai. valóban nem tudjuk : Taroóczy Gusztáv—országgyűlési képvi-eető azakavatottaágát, mely áital képesítve van ily lókélsfes gyártmányt állítani elő* csodáljuk-e inkább, vagy pedig, önzelien bazaftságái, bogy ki-. 9to6 gyártmányainak vételárait sókkal olcsóbbra szabta mint más műbe'yek én gyárak
liör«spks . W. 1 Irt. 0 1.10, 8 1.80, Tar* nóoty 1 frt, Maazóöv; W. 7 frt, (ü 7 frt, H. 0 Irt, Tsrnóczy 6 90.
SzivattyiH-öv: VV. 1.50, Q. 1.16, H. 1,50, Tar nócsy 1. Irt 86 kr.
Msesóhslia-táskaval^ W frt 40 kr, Tarnóozy 4 ffl.
Szivsitvusbalia jáskSval s 4 fjü^-^Hwnóézy 8 frt.
Mászókötél: W. 8.60. C« nócsy 8 frt 10 kr.
Kélhangu^jelző: \V. 8.60, 0. 2.60 Tamócay 2 lrl«
Kender tömlő: W. 110, tt. f 8«; Tarnócsy H5 kr.
^ótnlő-c«avarok : W. 6.60, 0. 8 50, 8 Tarnócsy 5. Irt 50 kr
Dugó létgák i VV 24 frt, ti. 14 frt, 8 80 frt, Tarnóuay li frt. L'toomohil leoskendőt \V. 70 frt; tt 10 irt. S H0 frt, Tsrnóczy 00 Irt.
Kétkerekű targonca fecskendő (sslvómti nélkül) W 840 lrt,'(onnk 02 mm. s igy nem szabad líöaaegnek vaaarolnia.) (L 300 trl (o«ak HI mm. n igy nem szabad községnek vSaSrolnis) 8, 500 IrtZlOo mm ), Tarnóczy*(l(Nl mmj Stl() frt vómüvel.) Kétkerekű mo'dony-feiakendö: \V. 600 fft, (a Ö7& trt, 8. ttOO frt, Tarnócsy 600 Irt, Négykerekű nagy taiusi feo«keudő (2. ülénae): \V. 72t» trl, (i H00 frt, S, <>76 trl, Tarnóc^ (négy üléssel) tiOO frt Négykerekű »vSro«l< féős^ kendő : \\ 800 frt. ü. 80^Irt, 8. 7«r» fn, Tar noczy 7Ó0 frt. Vlshordó kocsi: W 2H0 trt, ü. 250 frt, S. 25ti tri,- Tarnócsy S20 Irt
E'en ös««ehee«H)tiio-iáblazei, kézzel toghsiólsg bizonyítja, hogy a mindenÜM legjobbaknak bizonyult Tamócy-lele gyártmányok egyúttal a leg-öíc^ííheT. l*éM<e! Hl aziiuéu kitűnik ezen o«sz«*-hasoniitó-lábtazatböl, hogy amig a Tarnóczy-féle gyar nem létezett, itynemü beváveriásoknái a vevőket ugyancsak kegyetlenül sarcolták meg.
Közgasdaság.
1880 október bó iíl-étt.
•WWWWfPf- ■!'■ "-V,
szilárd tráayt mulat. Nagyobb kinálai es éléak véielkedv melleit mintegy 40000 mm. huss kelt el, mi mellel es árak könnyen emelkedtek ÍM/f -11 krrsl mmázaSnklnt, Mán gshoiisnsmsklien változatlsn sz irány és változallsn ársk mellett gyenge s lorgslom.
Plasl árak llgkrtssskfgt A váaár* blröi blvataioa (egysekek szériái következő ter* méuyárak vo|lak a debreceni utolsó befivásáron uiétermázaankinl: lluza öxu 7 ; Kétszeres 6.80 6. \ ftozs 6.40-6.Ü0 ; Tengeri 4 70 6.10; Köles 6.H0~ü.ty>; egy ssák Ifurgonya; 1.10", 100 klg, Hzalonua 64-^07 Irt; luO kJgrm. Háj 44 -40 Irt, A lialyball gabes fsrgsleai A le* folyt hétes a gabona tartós, jó aereslstask Ör* vendett. A hosatalok meglehetőeek voltak, árak emelkedőleg fejlődtek s ma már a piaci buaa ára eléri a 7.80,40, mig aa elsőrsndil arasági busát 7 trt 00 00 kri\jávai vásároŰák. itossbaa még mindig síig vau kínálat, a ml áruban bo» esájtutik, ssért Ü Irt 60.00 krt tlsetnek. flabra es ideig nem akadott vevő, a termés msttnyi* segre nézve ailany, ennek dacára ae árak asoa pontot érik el, mely kitűnő termésnél szokásos, A hangul at naponkint lanyhul s ma már a íe-bér bau ára 7 inra sülyedt. As ár)műslstbea kevés as elet, rsak ritkán kerül valami a piacra. As árak váltosatlanok.
Siirkiiftfii üzenetek.
II* I* HelffcoB. KuísIskI, slolveetok. A JAtA ii4ántkss klmijsk Máskor |« Nslvtsas mell vnsiláglsk Inb. k« stag* knna.
■áslua. KftiziUfrt, Kérjük ssnslma )avors n káslrslet, a isu»lrsak oisk agylk olilnlaro iral isarl a asadoknak ish nanéaaégat okoa, ka a psiilr luIndk'H u|iUU 1« vna írva.
liknak Játékáéi." flttváll. JgvA asaaiuakliau nogkaaé* )0k koaianat Naptoo IrÜya Jé.
-l. —aa. Sopma. ,hiv<ti»B 1« aslvMos lé^jnk, llaale* latpsuuay a karatadlk koala* ntas ksktMe osnk k« monki társaink sarabn lép.
MVe«éegl«saa l.spJsM u«(kiwnUSwg*n«k ft«4B|»St, vatták s nsarvInpfH, s Qitaak«t ksküsk
Usiiaságl Néraeii sssrltsssléséto. Hndspsat. Klvaaaags flasrlai tortont cs*mp«l(láayl awgia4lt«*ttuk, vl. i neoairaasal káHSk.
„PéNiaifi és laiéaiégt T«4a«iu" iiMrk««sioséga Bsusiiost. |tgy történt mnl oksjljn, c«sr«>jiéMényt vstiak
npiiir ttifiü'^i —-—-— , i, i. ■ . .
1 T I'- M*lyfc«a. g<ui«0Mt l9«ni (otsJI»tl|k sil aat al |,kaast mim sksrtnk érlntnnl, mint létlisljs ms MAr siál irányiam, ds ml U ziolonk róla.
— A lletramsgjffl ganl. rgyeattlel^* mrk asóiőszeii kiáliüssi bizotlaaga saőlöszeii kiálii'Ss1 rendsz 'tiyongyonőn. A kiállifSsrs vonatkozólag kővetkező félhivási voitünk : Heves vmegye (íszdasagi Egyesülete ez evi október bó 18 sn Gyöngyösön nz egyesü et székhelyén sző*, löszeii kiállítást rendez, A MálUtás célozza azt, hogy a közönség, melynek nagy része a fllloxera csapás súlya alatt fejetvesstve té lenné lati, vagy tudóan apostoluk tsesirs bsllgstvs *záttdé*o*ik meghall sző éjét életre hivnit különösen a közönség azon részét, mely a legnagyobb percentet teazi ki, felvilágosítsa, szemeit kinyissa s meg i. hnfly meiy|k ^i vezeti ői a helyes
Nyllttór*)
irányba, mely utön iehet a mindennapi kenyeret az adataira megkeresni. Megakarta mutatni a hi* beletleneknek, hogy a mi é Idigi ló borainktól nem kell megválni, mert azt oltás által továbbra ts iehet lermetni; as az.Jiogy sz 0|iSw. mint s nemes gyüm0l(!slánál célhoz vezet. Megskarjs mutatni, hogy sz eddigi ojtások mily siserre ve> zenek, —. bogy mily ojt ás nemek alkalmeztatisk s velük mity eredmény éretett el, He akarja továbbá mutatni auta eszközöket, melyek eaojtás náí használtatnak, valamint azon gepezeteket-i*-, melyekkel a fíllczerst sok helyütt sikeresen kipusztítottak a ama kéaaülékeket, melyekkel a szőlők legujabh eUenségéi a perenoeporat üldözik, azóval mindent, a mivel a vész ellen küzdenek, feltüntetni szándékozik. A védekezési eszközök gyártói, valamint a műtrágya tulajdonosok közül alig marad el valaki 3 igy a kiállítás már előre is igen szépuek, tapasztalás azerzesben gazdagnak ígérkezik. Ha mindezekhez hozzávesszük azt, hogy a kiá 11 i'ás máaodllf napján délelőtt 10 őre- ■ kor Miklós (íynla konnsnybiztos egy szölöszeti■' előadást lar'and, melyen a legutóbbi, liécshen j lariót't szoiőszeti koogreszuson azerzeti ispsazta-Isii, az olt történt megállapodást ia elmondani szándékozik, mely annSl inkább ia nagy érdekkel bír, mivel ott a bortermelő orssagok legjelesebb téllisi .részt vettek ; — és hogy a kiállítás {Muaepftn 20 sn, a kiállított gépekkel léte* tik gyekorlati bemutatás, melyét szintén a kormánybiztos altal kiküldóU^sekegyén mutat be
—'A biidapeMl gakaa ttiltf. A buzaj Qslei, mt^dinkftí^ssilárd Irányt mutat. Nagyobb1
rorblgo Nftars>t«Sr «•■ SO kr- bls I. II.HA ! | |wr Mater — gtst^nsd gamnntort (etr«a) ISO v«msk« • i t|uslltstl ím ^pwHit robsn aad nts«kwnlsa pn»ta« inul | || sollfTat das ^nbrlk»|Nipol <4. Missékéig tK. a. K, í j lliiSioforaiil).". lArlik. MnaUr iimgoliostl. Ürléfe kua < Un <0 kr. Porta ASA
Ftittílt n:tikr»:ta. 4'a Psietsl Akima.
HIKVISTfsill&ML i |2566.érk. IHfK). mái. 12.
^Árveíési hirdetmény.
| A nagy ksnizasi ktr törvényszék Ikvi osztálya I résaérOi közhírré tétetik, hogy a m, klr. állam*, j kiucetarnak,^liorváib Jánoa ás l'uha.Márton vég-rehajtaai szenvedők eltenni 160 tri 4o kr. töke, j 10 tri 71 kr. xlispos kérelmi, 0 Irt jelenlegi a i meg telmerütendö költségek iránti végrehajtási i ügyéhen a lent nevezett klr. Irvazék területekén j tartózó a palkony si 64 satjkvben, A f- tOÖbris. Is. tetvett s Morvái li János lufsjdonát aépeső 780 írtra becsül^vaitsagköielee ingatlan, — továbbá | f'uhe Marion tulajdviuát kepeső a patkányai 76 azi|kvben A f 1 ló hras. a. felvett lt frtra be c^lll es A f 1)0 hrsz. a. felvett 2H4Ö frtra be< caült váltság köteles ingatlanok-
1800. evi iiovemiier hó 20 napján d. 10 órakor
l'alkonya község hátánál Dr. Tuboly Oyültt felperesi ügyvéd va^y helyettese köabejöllevel meg' tartandó nyilvános árverésen eladatni log. Kikiáltási ár a fennebb kitett beoeár. Árverezni kívánók tartusosk a beoser 10% át készpénzben vsgy övsdékképes papírban a ktkü • dölt kezéhez Titenni,
__ Vevő köteles a vételért heroin egyenlő ré»z*
létben ..még pedig as elsőt ss srverés jogerőre emelkedesétőt szamitandó 1 hónap alati, ~ a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, s h«r* madikat ugyanéitól 8 hónap alatt, — mindeu % As • rAvaU>4s kostotukért n«® váltál amo
NolAnégat i inára

Hafy-Kapixsa, vasárnap.
•ayea rásslat nlán aa árverés napjátéi a némítandó 6% kamatokkal együtt es Árverési leliéte lakben meghatároaott bel ven ée módosatok s*e* ríni lefUetni.
Kelt N.Kanis»án. a kir *vax*k mini telekkönyvi hatóságánál 1890. évi máju« hó 18. napján.
Zala 41 fixám, (8 lap.
IHBO, oklóber hó ÍJJ-én
Üzlet-átvéte
in. t—i
UH. HIJtíÖNAY kirendelt kir. tvaséki biró.
Tiaatelettal kitárni n h, A, hiIv<4 tUutimáitn,
liogy aa ISH7*lk évbaa alaiillolt
Z©llmaJka F. iatóda
lllatsser-, fás ti- és atssműárn-tts let Szervita-tér 8. szám.
átvettem a naiiak olíililii tnlujdoitimu 1'fiuiltnnr JöeeeT ar vo= aeléao «l«tt fogom folytatni l*readlnt>r- Ur, kl b«váaárlápt aljáttói vlaauaérkeaatT, oly kttunö fráaela éa angol. • aaakmába vágó uJ«l»n*á|ii;ok*t váaérolt lr, hogy a a, 4 trvsaék tkvi oastálya ré* kflaüoáéjf lafaulforubb kAV0t«lmtn,v»la*fc ii nyugodt határo*
4664 érk. aug. 13. 1890.
Árverési hirdetmény.
A natvkaninaai kir. saéról közhírré tétetik. hogy7R kir. Államkincstár végrehajt a tónak Ráca Juli 1/Németh lánoané is-meretlen tartóakodá«u végrehejiáat axenvedó elleni 81 trt 9 > kr. töke, 86 Irt 88 kr kamat. 1871 évi február t-fftl járd II0-,, kamatai, 7 frt Hő kr.J vétrehajtá* kérelmi. 8 frt jelenlesf « még fefiae-HJlendft kóltaégok iránti végrehajtási ügyéhen a fennt nevezett kir tarák területéhez tartozó a rigváci 619 aatjkvhen A f IHHg. hrez. a. felvett fennt nevezett végrehajtási a*envedfl tulajdonát képező 408 írtra becsült váltság hoteles ingatlan
1890 évi november lirí ?2-lk nnp|An * d. o 10 irttkor
Rigyácz kóxaég hátánál Dr. Tuholv (iyula telpe-rfsi ügwéd vagy helyettese kóabeióttével meg-tartandó nyilvános árver*««*n eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartósnak a heosár 10rt °-At késspénaben vagy óvadékképes papírban a ki-küldfttt kezéhez letenni.
Vevő kötetes a véielárt három egyenlő résziéiben, még pedig * az etsflt as árverés jogerőre emelkedésétől számitsndó T liónsp alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — h harmadikat ugyanattól 8 hónap aliítl, — minden egyes részlet nJánax ártéré* napiátül Mzámi'andó 6* 0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben] meghatározóit helyen és módovatok szerint lefil telni*. .
Keit N. Kanizsán, a kir. tvszék, mint telekiéi hatóságánál 1800. évi augustus hó t7. napján.
GH. HUtiONAY 710 kirendelt kir. tftrva>éki biró.
A bécsi zonpiifaitü első iparszövetkezete
kafasysatt iiüvpikfli«l korlátlan ftWifW *T|rjri,r. Főraktár: Bsdapeaten, XV., váot-ntea^24. es. a I 4
auttzággsl f('l«<llirti«'k aiffg Magast Is tiémii fv éta (alkod • via • aaakban, naAuylia. tag? larvillilM As aaolid nol|i* lataimmal, vaipalai-alceó áraimmal a. Ilsatslt vovóm stég. aléftdéaét ki (bgoat MtMilti. Mely llaatalettel
703 a-s
- UlAUaar-, fV*u
Zelenkai R L.
Ilik
CIINUIH.
Hattliiény utóéban (N Kanizsáin egj n»gy ksrttvl Illáivá HAifalskksI lilré
kényelmes sarokház
istálló és egyéb melUk épülettel eladó.
Rrtekezhetiii a tulajdonosnál^ Itattliiányiitn* 110(1 ss. héshan. 706 8 - 5
n-i. +-» l«g ss
■ cd i m O - ^á A
éa Slitaidárs Salaié | ■ c/> & ^ ! Ii cj j \
— * . „ ■ ^cq| smq ca Ii«~J i
Zeienica JP. utóda I Jt ás C I' uig í
1 Budaprst, II, Nmvlta-tlr 8. miAsi G {• " N rft
■ <L> Cglt-i 3 S (C K
I nÍÍ^Í . Jl ^MHH^ I MurJiLHll
m>d— SohSairiOfdBbn és SIm4m«ttil>tl>—. ' t»r ) • a ^^^Wu M
l^ttffl i* tólí RLE HOUBLONl^ I £ VjM« Z* 5
vtíil 9 m\P i£ 31 í | 1 N |
Ki
H 9
s éaw
~ ~ H K n a 3 hj 3 i
w—-----
jpHHu^^^vIKemiíiPiv^i^HHC^^Vac
f F j
S'f^r
cr
fsIftTtwrtö .
{
rKCRIilTSi | JáNON. ! 1
Nagy Tálaaaték
rövid szalon-, L
pícrolo ss Miq |
soa longerak piano és Hsrmo. • atomokban. 70H I
Gyártelep : Béosben. IV., Klaybanmfssse Ve. a'
j találmányok i
sysbsdstmartataak minden álfambaa A
BENEDEK LAJOS és Társai 1
v,
szabadaliní Irodája allal
Bpesten. Múzeum körút 10. az.
A nagym. Miuiaatrium. áltat ii léttaléldk blaAlmálm a|tnha Évenként 6.00«nál több szabadalmat eszköxöl ki,
^ 004 6-6
PiHL
ifuy
Bpíj
a ,Üi I
fis
S-m ionlí
flj
* Btiyi"!:!^ ÍI
~ □ a siiíc'lí a I
S C 114 el Lie J f I
IÍJIJJ1I5 N s I u r i ff *U\l\ ~ 9 I
ilMi i. ls rl trt t i
)' Mm í 1^.41 llf.5 ! M " I
|:j íj S i(! r
a 5 l r ill in 1 ™
i Isi l ^^■iliií fej ^ 1
/J [ 9 -i* felőlit n
m Miii&kn
t
E kűlttalrgaa-■égek 4tziHiit hngy F. A. asrg<^a&rg
Káról J azokat fokai illák, ü Feltébe a királyné a « legftieégseebb nralkedű család nás tagjainál, valamint a| barcsi káaaáaál ia atfcalmasásbtn van. ájáalják a külön-lagwiégakH; Iáéig lárrtáiár. Ilcbra, Zeittl a Scherztr udvari .Uaáeaoe, tanáruk^ továl>bá aa udvari jTiigorvos | Themn* BécMben óa üriiríer (Éatkában atb.
Alvparín cyíinnan valédi-hasdaltstlsa paptrhaa Uijiperiu oZttppttJJ bárkokban U5 kr.. dsiaka-dobosokban 60 kr.. 3 db. 90 kr., egyenkint ámha 3 db. 60 kr.
Méz-Clycerin szappan tbo,okb"3 íb ,i0 Folyékony-Clvcerin szappan W*"
(a legjobb as*r a keaak *a arc Méplt<*a«kas.)
Clycerin ájok krém SvafeklwS 60 kr.
Glycerin blastol te^H^ffl: Pipere-carbóUclycerin SÍÍ rí
Ifi ln/Jnni Oljperia-fea kréa^ darabja 55 kr. WalUUlnlI (Rövid haaaaálat után, mint fogtintitó ?IS t—9S " aikSISehetlaané TáJUk.)
f. a. larf Ss éa táras e*. éaklr. aSv. uáltlták i - Béeafceia-
aaátár gagy &aaia«4a Sáhvara éa Vaabar. Rowafald AéaW Mtane és Elats, Martna éa ffaher araksál.
S
fUT ÍAlp Vasöntöde és gépgyár Részvény-V^IlLJLJvlUC Társaság Budapesten.
• Uvsr éa irodák: Vároei iroda éa raktár:
VL klilaö váost-nt 1006 00. ss. VI. Vodmaaieaky-atosa 14 ssám.
Ajsnja kitUnd és ssilánl ssérkesetU, ssámoa elad dijakkal kitüntetett:
SOHLlCK-l'éle szab. 2 és 3 vasú ekéit ós szab. mélyítő ekéit,
vjm^ jf* mélyítő ekéit ünvesetékkel, evedéti Schlirk h Vidate-füe
~JL egyvasuekéit
)//J2\ tnlftJmivcHf eaxknxelt, boron&lf rttatílrft lienicorelt
>Ls\ ^ . SCHLlCK-féle ssah.
- ' ,JE3IalaAéuö44 »oxbavetőeép«It.
8BórvavetöfA|)ek. tlVbl>viuiu e|lákr« alk*lmaslkaló lea««rl> és répa-ültető kéaaülékek. Kéaalaltms vanaak továbbát s^s-6* járaáaycaépIS k6s%ul<itek, gabaatiaatltó ruaták (Dakar éa Vlaata raadasar) takarmásyk<->«altö fépak, tengeri muraaolók í«» darálók, ArIS-malmok éa o!ajm«)i<m lieraadeaéaek. — Krttleti emtrikai MrfktUd 4» miroto'uL'ó araid yéjefL fiUtisttUó péftt/fc,
Lcfjulíiuiosalil) árai, Előnyös fizetési feltótelek
Qgf* ArjeyyzéJc kívánatra ingyen én hérmenti*. Jegyzet. Tas taeraaoaéak eaanaal i. « lialatlwrátalak be<«M tudamá-aára bosni, feopv noka a VI. Podroanloky-utoa 14. aaám alatt lavö irodaink lé^aa^yobli réasét a külwó vArl-nion Invn gyértele-pttakre helyeztük át, aiiadaaoeálUiI aian Irodai kelylsAgOek.ben t; HaUtbarátalDk kényelme érdakébas 9gj városi lm dát tartunk fenn, valamint, liogy nfryauott épltéal jdkkelak fa (piadaaá|{i aé|mlskkliö| rátart létaaltottttak.

/ítÜI j(Í^ííÍ^^^SB)
686 18—21
Kiváló tiaatelattal
-S
A Schlick-féle vasöntödö és lépuár részvénytársasáa: ita^atisüta
Nyomatott FiscMM^^h^R^^SS^Nafy-KsIS
?
42. szfim.
N^gy-Kanizsa, 1890. október 19-ön.
XVU. évíolytm.
•urKnlti., Magyar-utca 38, himta.
U. IgUnadt a lap .Mllaai riaiée. voaatkuxó miadea k0al.tn.ny.
Binuátotlea lovolnk cttak innt kn-ickböl fogadtatnak (U-ta
Kési rátok vissza m kllldetuok.
ZALA
OtMklnMII Varu.li.. „lu.. IV. Wia IÍUdli.1 falu.
ilnSMa rási Ah A IC |
KlgfrS tívTíl
VitAvm
N.fyMlivf.
fi frt »r,
I , H ,
IlinliilM JaUtaj'Mu mMiIiUimÍ. Wyllttér pctlitaara 10 kr.
A Nngy - Kniii/.tmi- és—E)«v1zuIhí litknvékpénKtánik ím « llnnkiijjytmfllqt hlviilnloH közlönye. mjn^^i, vaiumint . uni.tAa.kM
Politikai ób vegyes tartalmú hetilap.
9le|[|el«ulk STmic^-KuiiUmAii lírtrilUiiit rKyatrr: vuNftrnttp.
VOlitttlíuytt'iK KMml Jfliltth ItifV . hirMMMa I.UiwaMk
Nemzetiség és felekezet.
A . Pesti "Ti róló" vasárnapi számában mrawtiaégf :kéfoM«ek alatt oly cikk látott napvilágot, mely ugy hiszem már utján ait a sorsot megérdemli, lyenben megjelenése után néhány amúgy is részesült.
Nem tudom, valljon a vidékbeli hangok eljutnak e a „Pesti Napló" ftll^ig, de azt tudom, hogy e lap akár azokáaból, akli)' érdekből" bejárja az égést országot és igy n«m hagyhatom tiltakozás nélkül azon kitételeket, melyek e cikkbeli A többiek ktf-
I Kirí belőle először aatm tendentia, hogy miután Tihüii Kálmán már kieaépelt gab-uaszem, a dolog folytatandó Hzapáry allén.
I'ártkérdéaek szempontjából tshát még felemlitendŐk a bókében egymás mellett a vnjtó i egyházközségek, bogy a balközép véd-M ' angyali szárnya (?l) alatt találhassák aay ""Káliumukat.
A cikknek ei iránya a veloegybekötött céllal nemcsak céltévesztett saját álláspontjánál, hanem -ugy látaaik hattyúdala a szétmállott és az Öldöklő fagyvert maga ellen íorditó pártnak.
ljogy az izraeliták nem voltak és nem ia lehettek oly párt hivei, mely a maga
zött sz izraelita egyház községekre, tehát pr()Krjllnmjtt jrá„t aem volt és nincs tíst V lzr®el'tikra vaunak szórva. tábau, nagyon természetes és hogy meny
Mindenki eaját4ttahelyét védi éa ha meg-Inyire okadatölt volt az Izraeliták e maga-
érintem azt, hogy a luteranus egyházközségek ellen emelt gyanúsítások ép oly igazságtalanok, mint az izraelitákéi ellen emeltek, ugy továbbra azok szószólója már
tartáss,, onnan ls kiderilj, hogy e párt napról napra fogy.. 11a tehát az érintett
dani a nemzetiségi kérdést, hogy hazánk politikai láthatáráról tttnjék el ez annyira lázas állapot. ^ ^
Hsnkiaem kételkedeft és kételkedik n Pesli Napló liasstlságában, da midőn • hazafiságot csak magának vindikálja, holott másokffil azt msgtagad|a naposak, hanem rágalmazással la Illeti, ugy jobb szolgálatot tenne a hazával, ha hallgatna.
K kitétellel, .a luteránua egyház Magyarországban a pansalaviamuasal, Krdélybeu a germaniaácio eszközévé lévén, li izorb, a román, ai orosz (persze utoljára) aa Itt* raelita egyházak semmivel aem |árultak hozzá az állam feladatiból és a nemzet alkotáa müvéhez, ellen k a a 41 • f k II 1 ö n b ö * ő és veszedelmes agita-tiónak színhelyévé vált a k«, nemcsak hogy valótlanságot mond, hanem a legnagyobb vakmerőséggel gyanúéit éa rá-
oikk a más hitfelekoaetb,eli egyházadat | galwuz. pártoskodás szempontjából támadja meg,
cssk szért sem akarok lenni, mert meg-1 ugy eljárását egyrészről meggondolatlannak,
vagyok győződve, hogy akad'ez egyházból is férfi, ki a legnagyobb iiidiguatióval utasítja vissza a-,Pesti Nypló" e vezércikkét.
.. A Pesti Napló e cikke kettős irányban mozog. ■—: ' ' -
másrészről ép ezért elítélendőitek kell tartani.
A másik irány, mit a cikk — a sorok közti olvssástój eltekintve — követ, az, hogy a kormány törekedjék ugy megöl
Valóban vaknak keltene lenni a halában élő bármily nemzetiségi vagy hitfele-kez&lbeH honpolgárnak, ki az izraelita kö»-ségeknek magyarosodását és a magyarosítás érdekében tett eddigi tevékenységét nem látja, ha oikkező ur u tanfelügyelők által a miniszterhez beterjesaielt jelentéseket
A „ZALA" tárcája. A ht emlék az irattárban.
• A „Zala"
Irta
tirudutl téreála. — l>r. Molnár ./.
lak agyában, mert hél leánygyermek apja.lsokat. A szegény Fániks dúsára a 28, évének
I harfeioui a inoi'iyasazany oió, fogadjuk nyájasan I Aa Isién inegaasnia Áront, meri a lutria egy , i s ssomhatoi.. Alillulial hallgai|a as -egybegyűlt , liéllal i'Oá 1l-én kit vörlls aaámol skaast kl, család sx imát és valamim as i-n as ékezet u Aron kélsttáz forintnyi siabot usínáll, kiegéaaiiö, ugy aiyiuk imájkra, churua módon u IJjnagva vissi sz örömhírt családjának Arott, hél leány és leleseg rámondja as áronul. Miként No kedve* drágít Káiilkám e pín.éri már vtht-| Árrin főpap ii népei, ugy llrsun is kileriéazleil lünk vüi, sűi sst uem is ksll ksrsani, msgjdn as j kesekkel liinli axersisii uaaltdjsra as Aidául. | tna|d msgáidl.
Kiles Száll leleségem, ugy mond, s mai iuts ] As oreg Arori elilitn nem la esalalkoauli. Péntek enie van, sz assitalon ég0 gyertyák jel- kűlnmíH előéraeiei iao>a«n bennem, niiiiilia va-1 Faluban n«m ksll ujatg, u|aágoi lahrlkál olt tik a szombati ünnep beköazönléséi. Braun Áron laml lonios eaemény ^Dvetkeznék ho háaunknftl, mindenki, mart a aaomaaédaágrol mindig van va-hátába ki szegény éa éleiéi alig fentarió lieli | reményem van, hogy ii hélsn különös kereamé-1 Ismi lisssélni Vlt.ló éa minihogy a lalu élő fáradalmai uiftn oly pihenésnek engedi ál magát,! nyem l^t .éa exuian asép Fániktmérl ktrú |u-'Inyomdája ft koresma, ne esud»l|uk asl, liogy más mini mnyenniágyományHzerUleg édes atyjánál llenlkeiik, mire nagy jslsniOaéggel siemét luft- beszéd nem la Inrgoll s nép asáján, mint Aron láloll. nyárs szegni. Hár az Meit ssólna bslnled, veié taidó rendkivQli sterencaéje, per*se, h|gy lössde-
Arca nem volt derüli, nehéz gondolalok jár-1 közbe a leleaég, de as ily eseményre nem adok | nyereményét meaeaterflen lelemsllék.
E baszélgeiéa egy külftn asztalnál UtO 27 éves, inkább mesteremberre vallO lisslán öll&skftdott egyén flgyelmét lekötíille és midőn a lörténslsk-rél már eleget hailoll, lelkell UlO helyétől, elegyedik a falu népével és kttlbn megismerkedés nélkül atyafiak msgsiAliláakval tudakozódik Aron osaládi vistonjai uián.
A boriéi nyllissivüvé leli entbsrek minden gys-nakbdáa nélkül Áronnak egész oaládjál msg |s-merlellék vein és sorrendben megnevesiék a hat leányát mennyi kOsttlük as fiadé ét ha most volna valakinek kuráasija, megkaphatná a stép Kánikál, vult kOatUk egy ki neki rontotl at aj« irmuk aa urfít lelhivá arra, hogy csapjon be Aron vejének.
C felhívás urQnkai gondolkodóba ajtó és mi-(Km Mondsohein Móricz igy hiviák aa urflt — kellő lájékotolttágot nyert a osaládi és rokoni vittonyokrél, jó éji mondva lávoiett.
Ktttvetlenül éjfél elOtl kopognak' Aron ajtaján. Faluhelyen ily időben ajtónyitást kérni annyi, mint egy várai ostromolni.
Ketlfi már a nsgykorus&got túlérte, kettő kötél állt hozzá, kellő az áimenfendO- stádiumban, hol a Backfiseh' kisssszonyi alakot ölt-és egy — no valamennyit tartsa meg az Isten — még csak lit éves leheteti.
Ha a magyar törvény ujabb időben nem utánozta volna a ncmélel, bogy a nő a 24 éve elérésekor-nagykorú, ugy tán nem aggódnék,^Jiisz
még pirulni -tudóit- hz elölte toiyt beszéden, egy mély aóhajjsl abbeli gondolat menetének adott kifejezési .szegény ember ssándokál boldog Isten btfja.t—
Fánikára e beszél ge(é« nem volt baiásnélküli, meri gondolatai jú sokHig elűzték álmát, mig s remény és a megvalósulás bitonylalsnaágából származó öröm- és félelem érsele csüggedtté nein
a leányok is egy plr ével eldisputálnak; avagy lelte, egy loháataisl bezáródlak stsinel legalább most is a jó régi szokáa lenállsna, hogy I Mathematieus soha annyi asámmal néni bibe
egy -Vőnek két leányt akaazlsnak a nyakába, de' a nagykorúsítás behozatala a régi jó. szokás eltűnése kétségbe ejiék Aron barátunkat. Hallott ugyan valamit arról, hogy valamikor egy nép orstágái ugy, alapította, hogy elrabolták a nőket, de hol létetik most oly -bolond nemzet, mely ily alapon csinálja orstágái. f)e hosszabb gondolkodás mán magában mormogá ; minek is tagolódjam Tereanőnk ellen, hiss mit ő lenen, jól van iéve ée aa Urba veted bizalommal derültebb ksdélylyel elinádkotta énekssóval a '.jer
lödölt mint a stép Fánika álmában. A számok tömkelegében annyit mégis megtartott magának, hogy reggel édes ssülöinek elbeszelte, hogy sok szám forgott as éjjel fejében, de a 7, 14, ttC, sságioLfeljegyeste magának. No lám mondá aa atyja, ez islen újjs ; e számokat okvetlenül a lutriba kell lenni, a Mindenható is igy akarja.
Vasárnsp reggel szegény Aron ulolsó garasai! a sors kerekére bitza és mi csoda a 7 fzám jelzi a stombaiol, a 14 a hutást, a 25 pedig — a vőlegényt.
NfY-Kjmi»u vasárnap.
Zala 41, agám. (A lap.)
1800. okl^brr hó !2Ao.
A két
(HuuinrvMik )
Irta i Sáákti.
Van azerenceém két agglegényt; Morváih KáU tán éa Zentav Janö inakat bemutatni, kik a lő«
Horváth ur most láthatólag aa*a<*ba IMI; nem ,iu«lta, hogyan keadje moadósáiát, nagyon rrönnn kiadta pederni arcának aaon helyét, hol hajuxxa lehetett volna* Végre aionhan maiin megeredt böbasiédül^. J gének raa'ornája én méntél órai hexxédhen al* ! monda Zent a y aramnak, hogy A bixony naeral-. —— hnn. Egyebet nam ia mondott Zentay ur exen
táros eKyik hátában naon vadéul, örömet és lakául | 6rn lllllU MJI|n,én, padória bajunxál, fel-
onziának mag egymásnál. oldnxgatia, axttfán iamél bekÖMMht kabát(ének mi*
Horváth ar valóban érdeken, tnagastmöndhaini nóriát, poraaemeket peckeli la a divaton oalkox bónasu cingár) alak. fiam Öreg ugvan nagyon, nadrágról, kílttíjféla álláaokba próbálta a cwlükárt da nam ia flata!. Hajnnaa, nxakalla pinm. Szamai orrára ím feni, mi aroiihau nam igen aaokoit naki atép vágásuak. azinök kék: görög orra klssö ha| UlkarQlai, axuián köxban-köaben — ámbár "nam lott. ajka körül igán gyakran áriat'an mosnty 1 nagyon — Agyait arra In, mit Horváth ur inon* szokott derengeni. I dott naki. A* utóbbiról ónak ugy enurgoti án ix-
Sxőke buja göndör iüriökben hullámor, fUla j xadtxág, midőn kimerilö ludóniléaál alvégexte, maglehat ön. (Ifjú korában iüíasnek gúnyollak, no vatermörderjének előbb hüx*kéu iijs ág felé ma-da ax nem következén, bogy makin egyedül lülei redő hegyei moni l.ftnan Iftgink alá; jjHií ixxa-miatt neves'élcvolna al annak.) Nyaka kúyri! daea őket ia Jglenkasxtnltg hoamukán. (Valamivel rövidebb a gólyáénál . ,♦) Termete eléghonexu. További rendelkexik még Horváth ur Ihmnxu derék, hoaniu ka?ek éa még j hoMxabb lábakkal
Kaodesen fekeie aalon Tttföny fadi ba tagjait éa padig n/Uk pantallón, jól kivágott mellény ón leesésen álló frakk. Ing elején hihetőleg agy var-ünfí remekelhetett valaha, mivel nagyexerüen | volt kilnmenV kézelője divatos, a'ép én lieaia1.
Sport.
banem a gallérja magan ea bő : melyei islatenen ekkorra kölötí .'ehér nyakkendő öinxil, Kexeit mindenkor nárga glaeé keaxtyÜba burkolja ^ lébai csínos lakk topánba nxortivák, végre sxép fürlöa fejéi lakaié angol ryllnder fedi.
Zentay ur ép ellenkexöie Horváth urnák, alig ér annak hónaljáig! Tente exéien én terjedelmen. Arra kövér, majdnem kicsattanó éa aai na pir tyadt, — ^ijódí francia ar<\ kis l»aiuax kecske-
Horváth ur kérdő takintalal valall kollegájára Nos V kérd* aa.
— Hat uiíi tartana a falói ?
- — Mi felöl?
w Hat a lelöl, mit mondtam. Mii mondtál al V
— Hál nam halloliuil V *
— Nam.
Haünai.
A két ur egyma»ra bámult, Horváth ur dühö« aen, mint a kandúr, wlytiek a nxakáosné valet-lenül a lábéra lépett, Xeniay nr padig agéax mai' tónágov pblegmával. IJftt mi a manónak koptattam akkor mánfél óra hoanxai a tüdőmet ?
— Hát ha nem hallottam, nam tehetek róíu, mond el mégegyaxer.'
Horváth ur újra ka/di mondókáját o|y )iaógoti milyenen én okai bel te valaha Jeramián próféta aa
axakátlal. Églalé lírerétfczft kócon n^énlekete ba- r
/antay ur mont már figyalmenabban hallga Un végig barátja lArfénalél, aaouban ladóakodtk minden magiagyaéatol.
{Vé*i« kÖv«tk*xlk)
Törvény száki csarnok
ján píron bámony báaiatpka nyuaaaik^maidnem agynegyed méter boanau aranynárga bojttnl di atiive fal. Hóvtd vankon nyakát nxirite magan, felálló Valermörder gallér nxorilja körDI n leniéi egv felélte bfi, majdnam bokáig érfl jyggeli kabát fedi he, derékon áikArve. f*ábain oniltoa u-j divatú nadrág latnaik.- Kóvid vankoa kexeí, láhai nngy terjedelmű haaa komik uh agakká tenxik. Kin krumpli orrán awicker nyargal, maraka naemeii |
allaknrandó. íme axek kedveaalakjaink leménolá^a. | «m|' ITérJ. liitka éédekeaaégü
Kiég lágaa, elá/i amaleli, négynxógHa^en, utcára ! térgyalán Jftíyt ia a hó 10'én a oagy-kanfxaai uyiió axobáoakájukai gyónvörii garnitúra dtnaiti. I tórvényngéknek a hallgiilónág állal xfiilpltinig A pamlag előli 41M * kerek anxtalon egy exttat} magtóliilil lermébén. líais LajoaáHóll bírái alóli, dobányacelenee. rainoa török lajt .csibuk én tál- ki négy feleségnek a térje, a a bárom aló tele-öán ety palack bor (talár^ lokai naciár) két kia nég oli mondnt azeiuéba, hogy megenküdóff vele pohárkával. FlihetftUg kxía eróniíö A nxoba egyik |vanyeaen a negyedik nem jöhetett el, meri eaögletébeo erf/ágyat találunk, a ex nxínte caak | meghall, A vádlóit 1878. évi juliun 8 án nAttl axt láinsik«bebixonyiiani, hogv höaaink logadal* j vette Juliannát, da agy evra elhagyta, x mük ixoroabb megtarthatána>rda|iébrd még éjjel niáa falé men1 uj lelaaagal karenni, 18Í6. október ia egymán melleit alxxanak. Efféléit két kép ki-IIMn nóül vette Horváth Magdolnái, ki fHHfí. válólag kiiönfk a magára vonja a — netán — be* I deóamber H án meghalt« Hafiér tiaó nejével kötött lépő fittyeimét. Ax egyik kfp egy felen* cainoaiiiáxanxagánál fogva már fa bigamiát követelt al, nOt ábráxol, mig ellenben a mánik egy Madónnál, | mi aem iHrlóxtatla Öt attól, bogy 1HHH. labruár vagy tudom ia én micaoda nzentel. Végül a füg- i 2?-áu, alnO érvényben levő háaannágáf göhyftk éa nx6ttyegek nagyon emelik ax agglegé-1 máxodik najéoak baláloaáai. biaonylata talmuta nyak celláját, melynek küaaöbét onakia égyedttlliána mellett Kotn Máriával háxaanagra lépjen, egy vén rípecaőe ánsali börü báxgondvinelönö kit axonbin iamél elhagyóit a (HHH. november lépi ál. Agglegényeink a jó- aaaxonynágot nam 125-én darára, bogy már ekkor bigamia végeit binxik sem pletykának, nem kaiimkának n legka- j vád alá helyezve volt n axabadlábra boeaájiatoll, vénbé nem veasedelmeanek, axérl engndik maginöttl vetie negyedikben Janezfik (íertrudot. IdA-neki, hogy rájuk gondot víaeljén. Ók tfeiten | köxben még Sxabó Mihályt ^n 7 frital meyonalta. ugyanis öaageenküdiek : védvén dae«xövetaéggel' A tárgyi Ián folyamán, melyet (Wanay^a elnök a há^nenág ellen. De mii érnek ax ögnxeenkűvé- vezetett vádlott egénxen nyugodtan viaelkadatlta nek? Mit • axörefaégek ? Mikor mindennap máa- j legkevéabé nem iavarta, hogy t ólaiban 'lévő fe-máa njab. meg ujabb vesxéJyt hox reájuk, mikéi leaégével állott xxemben. A biaonyitáai-aljáráa mindig ie kellett tudniok győzni, befejexietvén a köxvádló elitélteléxét kérte vádlott-
Horváth ur egy oapon megvallotta nxövetnége-1 nxk. a védelmet Varga Lajoa védő akadályoava aének, hogy valami feknaik a axivenrZeniay uram | lévén Orotzrárv veiie át, ki a bűntény fAkrilériu* alAbb ráofBreaxié apró áxemétj. ellátó xxáját, mát a «axándékot« nem találta babiaonyilottnak, melyről még le nem tolt törülve jóformán az mire a viaaonválaaxók röviden megtétettek a vád éa ebedi pecnenye xairja, axntán a derékon áikötöU véd képviaplele rénaérAl a a t^rvényxxék léi órai kabát axon tájékára nyu't kesével, mely tájékon tanácakosán után kimondta ax itélefat, mely iekngik az agglegén veknél in a aziv n olyféla aaerint: Haiz *fcajow vádlott a 241 § éVtelméban gunxrunt cnínált, mintha axt aknrta volna moh- a kall ős háxaaxág hOntsttében és^B6ÍI 8 **arint dani, hogy alighanem az 6 axivén ia feknxik va-1 a cnaláa vétaégében bűnösnek találtatott én öaaa-lami. v büntetés gyanánt 6 évi börtönbe a egy évi pollg
%'«dáaa«l |»«í«ftl» kAicrl fébunán (Mérmaroabaití a mult hóban Minkoloay Jsnoa hvrdéax arról érieattli, hogy ax ardövádak hlus-fnyomra akadlak, aa ardéna vaxalénn alatt naak* hamar öaaxa in álloll pár vgdáai, hogy a hlua* nyom után a hlua! is felfedexxe. Kradménya lait a vadáaiatnak, láari agy hluxt leterítettek, amá nik klaabb — hitül üldöalék n ax hahukott egy mély gödórba, honuan nam tudott menekülni. Kgy Kováun imivíj erdő véd pu^ta kéxxal benyúlt I a güdörbai magragudla a litusi háiánél Ingva é* fniréaxan kitartva vitte ba ax erdéaz lakáaáfa. A hlua verdőtöti, Igyakaaatt -balakapni a» erdő véd karjába, da oaut nikerült kiasatmdulni a ka lépőéből, Ax erdenx a gyönyllrü állatott Helgáira I viim ba a innen valóxKinülag a hudapsnli állal-kertnfk fogja haküldant.
• Krileliea erééit/ volt poaiagalambok* kai nanptaadmr tat Hpanten, malyat a b»
rnmfltenyénxtök orax. egyanülalénak póxtagalamb 1 axaktwxlálya raudexait, fiatal, Idei tanyéaaiaai ga< Mambókkal. A galambokat Hadunkon bneaatoliák I ki déli 12 órakor n mar I órr 4lt (terekor ha> uitiialták a biráió'blaoitaágnak lllruer Iwtjoa át, hal hónapon, HtMI nxa'nu galamli|at, mely lahál a 101 kilométernyi hosa^ifulat bétnagyad óra alatt, mint el-Ö latie^eg, jilatve móg koráhbjtyt, mivel I óra o7 perekor már beröpüli a RnrM tftea fíf, naftm aiatfl galamb dudába Ugyanénak l)trnar dr. laiiyéexeióböl való mánodiknak baérkexait gN* lamb ia, mely 2 óra 4<í parnkor árkexatt ida. A [ jury 3 óra 80 parekof berekeaxletta üléaét; axen időpontig 18 galamb érlaaati he. A *veraatiya1( alkalmából egy eigff dlj (HH) frank arany) éa több kinebb dlj len kioxatva,
— 4 ixd|iai)kn Kurdpa!»<•••. Haáxa" duuk közepéig t tria fi »Vadáaa lap* ~~ aa étaxak'amerikai xaikla<vidék valamennyi tatán igen nagy xxámban lordul alö a vadpulyku. ará muk aaonbau axóta rohamoNan enökkem. A ka J^ett réaxak )»*go»l»)» véleken, mar pi rrsti« Kanadában padig lel jenen .klvanxett tt mak a két (la-1 rolnin xordabb, lakatlanabb ténzetben. * Mary ' löldön én Virginia nyugati rénaehen lalalbaló még ex érdeken vad'axárnyan nxgyöbb mapaiok ban. Adubon' Írja, hogy uudáu lMoK. évben Kan* j tuky*ban lakon, iít oly gyakori vuli a vadpulyka, I hogy darabjai hat oeuttért la lehaietf kapui. Nap* Ininkban még Virginia léffélreenobb erdeiben ia fel dollárt, röf többet in fizetnek egy vadpulykáért. Mégipam nagyon aok éve annttk. hogy a i vadpulykák eaelőt xoha nem látott avámnan nxa porodtak al a szikin hagynég déli kiágoaánaiban x rendkívül erős példányok lövet lak Aruona keleti rénaeiben, mályek közül némelyik 2U— 26 fontot ia nyomod, tiyora elaxaporódánukat ama vldékaken a Sőaegitaita egy indita babona, a mely a bennxültttt vadánxokat vfaaarariona altul, hogy a, vadpulyka bunát aleile'fll felhanxnát|ak. I)e mióta a távol nyugaton tftbb éa több lahér liatale pülő Ül Ült tanyát, a mióta e vidékeket ia vanu át: a vadpulyka á'lemány fnkmiatte. nan kpadt én ninei metaxe ax Idő. a midőn mint a vadbivaly leijenen el log tűnni, fin a inig ara-dali liaxájAban a vadpulyka a végpiiaxtullx xaé-lén áll} Orvendatax ielenaég« hogy nálunk Kuró-pában maghononodni, elxxapornt)ni kaxd. A főúri vadáxtok éa nagy blrlokoaok által már addig la elért eredináAl*k nagyon örvendaienek, da nem-mikép é4m lenünök, n>ert a Duna-vidéki réxxek ugt klimatikus viexonyaikkai, mint lorró nyarukkal éa hideg telükkel igen haaonliianak ax En* sÜll'Allamok- rénxaihea, a hol a vadpulyka
— Bizony! folytutá mély aóhajjal Horváth ur, miközben agy havannára gyújtott — nékem nctv-hali litkoiri van.'
Z0oíbj ur bár nem ő volt a fülea, ebben a pillánál ban mégis rettenetesen hasonlított egy bi-aonyoe állathoz, maJf hogy közelebb megje-lAijem, — nem épen füleinejc kicsinységéről híres
likai jogaínak telíüggexxléaére, 10 Irt. birxágra l Sxabó Mihály részére flxelendő 7 Irt kár, továbbá a felmerült vixsgálaH és rablarlási költségek mag-fizeténére ítéltetett., A axabadaag bünietéaből ^ hónap a vizngálaii fogságra leludatik s a büntetés mai nappal ka^delét veazi, meri a axökéatől félni lehet s igy eliííli saabadlábra nem borsáf-ható. A vádlott ^ védője fellabeatek, a közvádló
• mely esan fft'eket rendes állapotban lefelé hor-1 .... 4. r\- , . ..... .... LÁm. gassiva viaeli, aaonban e^y őt érdeklő nem hal- H^J "^yugodo t; vadolt ^ól kérte lei iára felemeli aa lágra nyitja. Füleit ő ia. de "-badlábra helyaxteléséf, de a lőrvfnyxzék meg még addig agy pér meglahetós erőa hm I ha!-«n te**dlA BBl glfUI rsáx ntmhailainfotl aprá de kövér ajkáról.'
honon. Da nam caupán Ausztria én Magyarornaá-gon lalált a vadpulyka i^j basát, Nmr több mint nxáa év előtt axámos onapatol lebatalt látni a axárnyasból Angliában a windsori ardöségekben és exer számra lordult elő már a tisenhetadÜL axázadbao a vadpulyka a fliohmond-parkhan, a hova valóaainüleg I, Károly uralkodásának alaö éveiben hosattak. A Rlchmond parkbali vadpuSv* ka állomány már rég eltűnt, de aat nam a ván* orsók Irtották ki, mint sokan blatik, hanem aa angol királyi vadánxafi fo'éxöseg axUkxégaanak találta e sxárnyaai kilüvetni, mert e<ak igy lebatalt elejét vedui a vadánsati axainélyxat as a vadorzók közólt szakadatlanul iolyó önaaaülkö-xéseknak. A windsori, erdönégekben ugyláisaik tovább tartotta magát a vadpulyka, mart ott aji utolaó példányokat enak lH24-ban lőtték le Aa* óta iámét éx padig aikeree kísérletek látatlak, bogy aa amerikai vadpulyka Angliában, *df különösen Skóciában meghonosittanaék. Moat már Üumbartonahira-ban, Huta aaigeten és Argybahi-re ban épen nem jritka a vadpulyka éa ugylát-azik, bogy a akóoiai éghajlat larméaxatanak lal-
Nagy-Kanizsa, vasárnap. \
jesen megfelel. Csak ss igen hideg éa nedves ta .jaM zokon sxenvednek sokat-e litial pulykák az idAiáráa inostohaaága miatt éa s leaxkekben nagy károkat okosnak s varjuk éa a fiókák. Ttfkad haiian, hogy a lolytonoa heltenyéaxet Aliul Bnta.
a/.igeien a vadpulykák termetre éa súlyra né*ve kr, Selienhüfer 4 .frt 1(0 kr, Tarnóoty 8 Irt (II) veszítettek; e baj asonhsn ssUnni kezd. vér lel kraleár.
trisaítéa állal, a mióta uj tenyéas-anvaqpt viaz- It/u-apka : W. 1 Irt, (í 1.10, 'H 110, Tárnék be. Körülbelül hal ev elöli lord *Lorne as nóozy 1 |ri, Maszófyv j W. 7 Iri, Ü? Olri, angol királynő veje, ki ezelőtt kormányzó voll "Yarn^oay 6 90.
Zala 41. axáin (7 lap.)
r^p-----———..... • ■ ■»' -----------
\Ak oraaágban jelenleg mdkódő nagyobb mttJie lyek, a gyérek, melyek tüioltá-agerek kéaallé*é ■ével, illető eg gyáriáaéval logialkoanak, legifcióbhi árjegyaékelk szerint árui követketők i Tüioltójissk : Walaer 5 trt. Uelliner 8 frt ttő
Kanadában, amerikai vadpulykákéi tétetett ki luveray-ban levő erdőaégeíben, a melyek azóta azépen elszaporodtak, sőt már löjégysékekre is kerülnek. Ezzel elleniéiben, Anglia déli részeiben nem nagy hajlamot mutatnak a vadpulykát Ismét meghonositsni, noha több mint kétsaás éves la nassialat Üimutalta alít, nogy meghonositáauk könnyen átkerülne éa hogy gyorsan elsaaporod* nának. A korunk heti angol Nimród cssk Ittvéss éa nem vadásx, vagy a mint gyakrak saemrehányáa-kép róla mondják, aportingmann, de nem eporta-man; mert oly s/árnyaa vsd, s melyhőf ttem lő* tie' ,halmokat inasé, mint pld a tácftn, a togoly | vagy grouee bői, nála nem kelt érdeklődési. Sok angol vadása ast a násetet vallja, hogy a vadpulykára való vadaaáat nem valami külőnöa-sport, ép mint nem akarnak tudni Ós kakssra való vüdésaatról aetn és alig talál nálunk némi eliamerese ama kiaérlet. hogy a fajd kakas Skóciában meghonosít tessék. Itt megemlítjük még, hogy vadpulyka éa hási pulyka krtali kereexle zéaek, melyekkel **a vadállományt látaxvdag emelni lehetne — töhbaxAr lellek megkísértve, de e keresxteaásekbOl eredő én mindig, féig sae líd nek maradó ivadék nem váll be. Ily kereszte sé«eket arról lehel megiamerni, hogy lollsinsk osucssi mindig barnás-fehérek.
Iparügy.
Nngyaf Ipar.
Irta . V y a t y Elemér gróf. ,
Nincs haasnossbb gép a korszerű községi életben mint a jeles Iüz fecskendőd mert amig bár* melyik más hásigép rendeeen az egyedet, vagy pedig a voltakepi. családot szolgálta, a jeles itt*-fecakendő mindennél inkább védi a kós«é|Rkei Ez kutass annak, hogy minden jó, derék honfi teljes aaivnól őrül annak, ha érteaül arról misze-rini hsaáukban itt, vagy pedig ^ott sjkerű:l próbái tartottak; mert a nem jól mtikődő tűzfeoa-kendők már igen gyakorta voltak egyedüli okai rémítő passtulások meg nem.gátolhatáaának: tűzvész a kalmával elhuakodollá tette a tüsoliókat a tudat, hogy van tű'-fecskendöjők, amely azon* ban a méltán követeit axolgálaiot nem bírta teljesíteni. Kz ok miatt leírhatatlanul tontos a lüs-fecskendők bevásárlásánál rendkívül elövigyásónak leuni s csak elsőrangú gyárból (tudtunkkal ilyen ceűpán egy "ven honnunkbsii) ssereani be a korszerű tűzvédelem leghathatósabb eszközéi.
Nemrég Kolozsvárott potoi^san sikerülI kísér leteket teltek a Trenc<*énytérí-park kútja e'ött: két tüzlecakendővel, két Indrolorral a kél »fs luHt-iÜ'/terskéndÖ* vei. A kísérleteket nsgyszámu, előkelő, érielme* kőzön«eg né/te végig, amely ve valóban el voli ragadtatva ttz említeti Kt/íecs kendők rendkívül ssábstos es biztos mfiködéae által. Ezen pompásan sikerült kisérletekeii a kolosavári lűzollóparancuukság több tagja asintén jelen volt* > Mind a hat, tüzlecskeiidö Tarnócsy rQuaatáv budapesti tűzfecskendőgy árában kéazült ; a igy voltakép biztosra volt vehető, hogy kitfi nőep műkődnek. A kedvezőtlen, nagyon aseles időjárás dacára ezen. szinte elpuaxtilhatlan, oly <rősre vannak ké&ssitver 4ti/lec8kendŐk ez igen vastag vi/angarai 35— Őö méternyi távolságra lőve lék. Nagyszerű eredmény 1 A lűztécskeudő* kön méltán t(int tői a Tarnóczy-téle szabadé-]orránál ellátott kengyelzár, mely 'ast testi lehe-lőve, hogy a teljesen beiszapödott s/elep cssk 2tí másodperc alatt ia alaposan lisztilsssék ki. Ezeó pompás gépek, smelyek honi gyáriparunk méltó diazére szolgainak, nemcask jobbaknak bizonyultak be az Összes löbhi hazai készítményeknél, gyártmányoknál, deeőt felülmúlják kitűnőségre a legkeresettebb küllőlei gyártmányokat is. Ha pedig latba-véljük azt, hogy esen tOstecsk«ii-dók ára jelentékenyen olcaóhb mint más műhelyek, gyárak .készítményeinek árai, valóban nem tudjuk : Tariíócsy Ousztár országgyűlési képviseld szakavatbtiságát; mely által képesítve' van ily Jókéletes gyártmányt állítani elő, csodáljuk-e inkább, vagy pedig enseüen hazafiságát, hogy ki-tűnő gy/krtmányaioak vételárait aokkal olcsóbbrs asabta mint más"^(ibe'yek éa gyárak.
3.^5, S. 2,50,
y ,0(1, Tar-8. 8.A0 kr.
H.
1.10 kr, 8 tl frt,
Hiivattyu^óv: W, l.ftO, (1, 1,15, 8. l.ftO.Tar nóoay 1, fri B5 kr.
Maaaóhalta-láakáva): W. 4.7A, ii. 4.U0, 8. 4 frt 40 kr, Tarnóovy 4 Irt.
8tivaityu»hslia táskával i W. íl írt, (1 H.fiO 8 4 trt, Tarnóezy B írt.
Masaókólél: W. 8.5f), (i nóeay 8 trt 10«4tr.
Keihangn jniaő: \V, 8.60, (j Tarni'tosy 11 irt. * .
Kender tömlő: W. 110, (V, I Vd^ Tarnóeay H5 kr.
Tóinlő oaavsrok ; W. ft.ftO? ^. 0 M) Tarnóusy 5. trt 'Hi^kr.
Dugó létrák : W V4 trt, €«. 14 Irt, 8 110 frt, Tarnmuy l'l tn. Lonomohil leeakandd i W. 70 Iri, (I 70 trt. 8 90 Irt, TarmieayjM) Irt. • Kétkerekű largonoa feoakendO (skIvóiiiŰ nélM)ll W 840 Irt; (naak 02 mm. a Igy nem aaehad. kUaacgnek vaaitrolnla,) 0. 80(1 trt to«sk Hl mmj a igy nem s/ahad kűfrsaguek vSaSroloia) 8, ftOO Irt (10(1 mm), "farnóe/y (1(10 mn.j SdO Irt (atfl-vómüvel.) Kétkerekű mo^lony lei akendö i VV. Ö00 Irt, G 875 trtf 8. BOtl Irl, Tarnónsy 5Ó0 In. Négykerekű nagy la*ua{ fecskendő (í OISnss ) í \V. 72ti Irt, (» 800 frt, 8, tl75 Irt, Tarnóovy (négy ülee»ei) 000 frt Négykerekű »váro«l« feira kendő: W 800 truti. 800 Irt, 8. 7f>V trt, Tar nnezy 700 Iri. Vishordó koesi: W SH0 Irt, ti. 260 trt, 8. 260 trt, Tarnóosy 230 trt
E'en ős^ehaSont|i<viábls/st kextel loghstólag blximyitja, hogy a mindenül I legjobbak nak bizonyult Titriiócy-iéle gyirimányok egyúttal a leg. oicMObbak, Persze! aa aaiuiéu kitűnik ezen őmk**« haaouiitó iahiaastból, hhgy amig a Tarttóezy féle gyár nem Iéie/en, ilynemű hevávárláaóknsl a vevőket ugyancaak kegyetlenül -aarcolták meg.
Közguduig.
1800 oklribrr M I2-én.
szilárd Irányt uiulith Nagyobb kínálat ea élénk vételkedv mellett mintegy 40,tHKl mm, huss keli el, mi mellet sa árak könnyen emelkedtek 2 '/> (l krral mma«sáuktnl, Máa gabonsnemektien vállosaulan ss irány ás változatlan árak mellett gyenge a lorgalom.
IMast áruk llakraraakaa. A váaár« bírói hivatalok jegysekek azerint kóvefkeaá tér* meny árak voltak a dshreoent utolsó heilváaároa^ iiiéierináaaankinl: llu«a tl Ho , Kétsseres 6.B0 0. | itoaa MO B.ÜO ; Tengeri 4 70 - |)J0; Koleg ft.HO- U,2" i egy aatlk liurgonya i frlO; 100 klg, 84alonna 54—07 Irl; lnO klgrm. Máj 44 48 Irt.'
- A k«l|bslt gakas fkrsalea A le* folyt hétre a gabona tartós. Jó kereelstaek Őr* veudett. A hozatalok meglehetdeek voltak, árak emelkeddlog t'eilddtek s ma már a piaei busa ára eléri a 7,80/40, mig aa elsdrsudtl urasági busát 7 trt 50 tÍ0 krt\jával vásárolták, ltossban még mindig síig vau kinálat, a mi érubau bo* esájtatlk, akért tl <irt 6U <K) krt tlsetnek. Habra es ideig neiu akadutt vevő, a termés mennyi* aégre uésve silányt ennek dadára as árak asoa noutot érik el, mely kltttnd termésűéi S4okásos( A haugulat naponkint lanyhul s ma mái a te* bér ban ára 7 trtra aülvedt, Aa árpalisletbea kevés as élet, esak ritkán kerül valauii a |iianrs. As árak váltosatlanok.
^Szerkesztői üzenitek.
Jl. J. lUlykuR. Kiiaalnet, alulvaatuk. A jtíiö M&atkaa kiadjuk. Magkor l« NsIvantH Illett veinté^ttnk laaa, ha iaas« kaosi w
aaelierltmiBitiiRl, KérfUk nanalma fttvőre a k&alratot, • |Mt)ilrs«l fiak agylk u|<fal«ra t»t mari a assdökaak ask aauéa«é|(«l (ikníL ka a |i«ulr uiladkM uldala Ih> vsa irva.
„4 M«k jaiekUót." Íieváll. Jovo BRSaniakliau m^gkasd* |ttk kualt»M>i. NAptea Irálya jó,
-r. «. a«|»r«M. Jffvftt»B U aaivaaas látjuk, llaale* latpéldáay a kármadlk kilal^i uUa kttldkatfl uaak aa muuka Uraaluk Miralm lép. «
MVeaaegie»ea ft«apJaM g.nrk ItiiUaiNMt,
V«ttsk a <r»«r«laput, ■ mtéakat ktlltljuk ÜasawiagÉ Méraeii ni>rkiiNlM|f. llaiU|Msl,
I Klvásaagi* NMrlat Itirtéat ea«iiip«ldáayi amgisdttuiluk, vt« ■soBystmt karjak
„PéMaaai l rrn |M>«lu*|t Ta4é«UéM i«i*rkK«aU'iaé|f BuiI«ih»i, tfgy n»rUat aiat okalila. «Miniiél<ltayl valtak
la|iaakai kklUJük. .
T I- M»iia*». KmnaJuim M»ta lalajlottak ml aat al, liftSem a«ia akartak árlat«al. aiiai Itihatja uu már »M lrAaykaa> da ml In Napiunk ruta.
— A llavnmeg^ fI ganl. rgymttlcl^* iivk ssőiószeii kiállítási bizottsága naőlőareii kiailiiáat rendez (iyóngyoaőn. A ktáUiiáara vonatkozólag kővetkező felliiyáHi vettünk : Heves vmrgye tíaxdaaági Egyesülete ez evi oktober hó Irt an fjyőngyftaőn az egyeaü'et HSékhelyén sző> lőMseii lúallitSsi reitdez. A kíálliiáa eélozaa azi, hogy a .kőaő(iség) melynek nagy rltxri a llllnxera c^ap.ia súlya alatt tejeiyeastve té lenné leit, vsgy tudatlan apoaiolok tanaira hallgatva szándékozik meghalt aső éjéi életre htvnt, különösen a kőaőn* ség azon réazét, mely a legnagyobb percentet tea/i ki, felvilagoaitaa, asemeit kinyisaa a meg mutassa neki, hogy melyik veseH a lielfea irányba, mely uion iehet a mindennapi kenyerei aa a«sialra megkereani. Megakarta mutatni s hJ* heietleneknek, hogy s mi e Idigi ió horsinlttól nem kell megválni, mert sst ojjáa állal továbbra ia lehel lermeini; as as, hogy aa ojlfK mini a nemes gyürntilcstánál célhoz vezet. Megakarja mutatni, htrgy as eddigi ojt ások mily aiserre ve* zenek, -- hogy mily opáa nemek atkaimsatatiak a velük mily eredmény éretett ei. He akarja továbbá mutatni ama easkoaőket, melyek asojtás náj használistoak, valamint azon gépezeteket is, melyekkel a tltlnxerái sok helyütt sikeresen kí-puastifollák s ama készülékekel, melyekkel s **ő> lők legujsbh ellenségét a perenosporát t^dőzlk, ssóval mindent, a mivel a yésx ellen küzdenek, feltüntetni szándékozik. A védekezési eaikttaók gyárlói, valamint a műtrágya tulaidonosok közül alig marad el valaki a tgy a kiállíiáa már előre is igen szépnek, tapsaztalss aserzéahen gazdag* nak ígérkezik. Ha miudesskhez hozsáveassük |izt, hpgy m kiállí'ás második napján délelőtrlOőrékor Mikltj'H tíyula kormanybisioa egy azőlőnzeti előadási tartand, melyen a legutóbbi, Hécaben tartott stőíőszeii kongreazuson szerzett tapasztatait, as ott történ', inegállspodéal ia elmondani-szándékozik, mely annál inkább ia nagy érdek* kel bir, mivel ott a bortermelő oraségok legj^-leaebb léi fiai részt veitek; — és hogy, a' kiállítás 8-ik napján 20 án, a kiállított gépekkel léte* lik gyakorlati bemutatás, melyet színlén a kormánybiztos által kiküldött szakegyéu mattat be
— A bndnpeall gabaa A a lel. A huxa üzlet, mindinkább asilárd irányt mutat. Nagyobb1
Nyilttér*)
tfnrkl|f tkiáraaUSr %»■ #ü kr. bla ■. ll.tlá j |»V Slitor - glatt uad gvaimiurt (elrts) ISO vonali, (Jaalltat I — vm'Nimdat rotma- und SNcliwaiN |m»|u- aad j Bftllfreí dm K«l»»tii«l>i|»ot tl. MMaaeberg (K u. K,
Ilutli»n*rMiit). aarlek* Hu«t«r, uaig«hitad. ttrtafe km I 'f kr. Horni ÖSá
Felelőt tttrkmtö: t * l'aietal Akea, HIHMTÉI4EK i
JiMtö.érk. 4-KW0. máj. 12.
£
rveréSnürdetmény.
A naity kanizaai kir. tbrvényaaék Ikvi oaatálys. rásxéroi sőxhtrré lételik, hogy a ui. kir. állam*, i kiuesiaritak, littrvéih János é* Puha,Márton veg | rehajtast azenvedok ellenül 160 Irt 44 kr. lőke, 10 Irt 71 kr. vhajtsa kérelmi, tl Irt jelenlegi a | meg (elmerülendő koiteegek irsntl végrehajtási I Ügyében a lant nevezeti kir. trvaxék terüleiehea | tarioxo a palkonyal 84 saiMvben, A f ,|tl8 hrss. Is. (elvett a Horváth Janón tulajdonát sépeaő 780 | frtra becsült vaitságkőieleS lUUttaa, — továbbá , Puha Marton tulajdouát kepeso s (>a>konyai 76 azi|kvbsn A f 116 lirss. a. teuett ll Inra be | csült ea A f ilu lirsz. a. leivelt 2846 trtra be-caült, váltáág köteles ingatlanok
1800. evi noveinÍH)r hó 20 napjáu tl. 10 ómkor
I'alkonya közséjt házánál lir, Tuboly tlyula Isi-pereai ügy ved vagy helyettese köabejöttevel mez-tartatidó nyilvános árvareaen eladatni tog.
Kikiáitáai ár a leunebb kitelt heosár.
Árverezni kívánók tsrtosnsk a beoaar 10% at kéax|*enaben vagy óvadékképea papírban a kikül* dőlt kezéhes letenni.
Vevő kötelea a vételárt hírein egyenlő-rá-*. Jelben meg pedig az elsüt ss árverés jogerőre etnelkedeaétől uxamitando 1 hónap alatt, - a másodikat ugyunaiiül 2 hónap alait. - a harmadikat ugysnstlöl 8 hónap slalf, — minden
Aa « rvratlMi kaatiiU^lért akta vlUal mására f»lel6»é|et «
^JNagy-Kanixsa, vasárnap.
ígyen részlet után a* érvérén napjától niámi* tandó 6° A kamatokkal együtt a« árverési laltéie lekben meghatározott helyén én módosatok see rínt lefizetni, y
Kait N.Kanisnán. a kir *vnnék mint telekkönyvi hatóságánai I8tro. évi maju* hó 18. napján.'
UH. HIUJONAY * 111. 1—1 kirendelt kir tvxaékl biró.
4664 érk. aug. 13. 1B90,
Árverési hirdetmény.
v
A nnavkanissai kir.Jrvsxék tkvi oastálya ré* aaéről közhírré tétetik, hogy a kir. állsmkinoatar végrehajtatónak Réox Juli I. Németh lánoené'is-l meretlen tartőskodávi végrehajtást axenvedő eU leni 87 trt 9 i kr. tölte, 85 irt 88 kr kamat, 1871. évi február t-i Al járó (1% kamatai, 7 Irt hó kr., véerehaitán kérelmi, 8 frt jelenteni n még íflmerülendő kőltnégek iránti végrehajt á«i ügyében a fenni nevenett kir tnxék terű leiébea lartoxó a rigváci 619 ngtjkvben A f 1882. hm*, a. telvett fenni neveseit végrehaitáni szenvedő tulajdonát képenA 408 írtra becaült válinág kOlelen-ingatlan
1890 évi no?iMiilM>r líd 2%$fc nti|>|An
<1. 10 órakor Rigyácx krtaaég hasánál Dr, Tuboly (íyula talpé-reai ügvvéd vagv bel vet lese köshajöitével meg-' tartandó nyilvános árveré***n eladatni log.
Kikiállási ár a fennebb kitett becnár.
Arveresni kívánók igrtoxnak a Tieeeár tQff0fáí készpénzben vatfy óvadékképea papírban a kiküldőn kezéhez letenni.
VevA kőfalán a vételért három egyenlő réax-léiben, még padig * az elsői as árverés jogerőre emelkedésétől sxámitandó T hónap alatt, — a| roáaodikst ugyanattól 2 hónap átaiV, ~ a har*'j madikat ugyanattól H hónap alatt. — minden | egyes réezlet után ax árverés napjától nxámitandó 6v, kamatokkal együtt az érverést teliétetekben I meghalároxoú halyené* módomtok nxerint led setnt.
Keit N. Kanixnán, a kir. tvaaék, mint lelekkvi> hatóságánál 18ÍK). évi augunlun bó ti. napján.
OH. HUGÓN A Y 710 I—1 kirendelt kir. törva/éki bíró.
Zala 41 aaám. (8 lap.)
®Ó. ukhUior hó 12-én
Üzlet-átvéte
"Tlxateletiel kanom n ii, é. kaabux^g f»slv«»x, iudomáaára, hogy ax 1887-ik Avhan xlx|il(Mtt
2@llenlta 3T, utóda
111 a te ne r-, féeH- éa dlf8*m iiára-Ha let
Ssarvita-tár 8. a/,ám*
át.¥iitteiu w naimk whllibi tltlaliltnuma l'ramllnrr Joxieflir.Vle* KpjíiNn alatt fognm folytatni 1'raatllnwr Wf, kí IhivAnÍVI&iI Mi.JAlij'il vlesanArkeaett, oly kituao ÍVanalia éa angol. » eaakmAt)a vAg<» ujilriateátfoknt vAaAroll ti', kagy n n. é. köaAaeég laaanlgortibb kov*«Iotii(vei 11 ok I* nyugodt-italáru*, aottaAggal Mol Untuk twíig Mnzam in *aámoa év éta inftktid • vén e enakbait, inuii'Hyloíi, liogv ImcoitltitiiM Ae eaollü aaotgá* latalaiaiil. valamint oÍí'mó araimmal a. tUatalt vevőm mng> #U|«ilMt ki t'oguni érdooiiftfit. Mí'ly tiealetettel
II
az (
Htlt'tj
lialthiáiiy utrában (N -Kaiiiaaári) *gjr ilftgy
k^rttvl lllftlisi liUsIrlrl. krl lilrA
kényelmes sarokház
iatálló ás egyóh mellék épülettel eladó.
Rrtakaahatui a tulajdonosnál, HOU aa. házban.
Ifytt hiány <nt«<a
T0(y 1—0
709
lllalNMr
Zelenkai R. L.
féitt* éa abfaiiiAri galats
msr
ibli
Zielenlta utóda
Bai<laiie«l, Niarvlladér H. aaáiu
« 03 M ifi M ^
J§ Sz m
-CD CÖ fi
<6 li J cua Njg' ^
0
rt e C ol Js
m
4
5

N
Kiad— dohauytoaidnban éa 4lntri>4Xiaii. J
a valódi
fLE HOUBLONls
unimliM
/a^ CAWI EV*i MRNRV-TÍU.
raaiaaaa ^ iWu^^K 9
____ '♦' TV OTTÓ IjéwaaZt § j
tefel

A bécsi zoRffora-tei®
iparszőveikezete
Uj<-iry»oit Manvctknx«'t knrUllan n-jt^^pgcK Főraktár: Bndapesten, IV., váot-ntea 84. sjt. i
t lÜi •

fzlHraaetA
rsrr.ii itm jÁNoa.
"--| *T* | — T TJT*"I T" I"**i' I T~ T|t fZ
: 1 j találmányok I
•fakedatmartataak minden • allamlmn
BENEDEK LAJOS és Társai sitóÉi irodája alial
CT 1 J Bpesten, Muzeum körút 10. ssc A nagym. Miniaetrrum által*
i*
ria 1
Nagy vXlaxxtélL. rövid "aiataa-, plrnolo éritö^ non ioa(|brak piano ós hartno. niuiaalüvín. 708 t 5
Oyártalap: Béoaban, IV., KUgbanmgaaaa Vo. 3
ffl
téltalálék lilxalmába n|oiil%« Évenként 500-nál több szabadalmat es/közöl kl.
^ 004 r>-- (I

Sarg^ ^yeerin különlegességek.
K kfllöalüZM Régek azóta, hogy r. A. Barr^üSarg
Károly azokat feltalálták, 0 FeUiyt a királyné > a UgfelaAgaaebb uralkodó család ojás tagjaiaJl. valamint' a barcegi káaaksál ia alkalmaaáxlMn vaa. Ajáalj&k a k ülün-lefaeaégeket: Uebig báró tanár. Nrbra, Xti**í • Scherzer udvari tanácson, tanárok továbbá aa udvari fogorvos • Thimtui Bécsben Aa MeitUr (íothiban itb. -
Clycerin szappan
dobosokban 60 kr.. a db. 90 kr.. egyenkint árulva 8 db
Méz-( -lycerin szappan í;ho,okb"8 db-00 lolyékonj-Clycerin szappan K"'"
(• legjobb aner a kenek éa arc vaépitrtaéhesr) - —— J
Clycerin ájok krém t^klMMl 50 ^
PlvrAArin Klficsfnl (»ájnöVesatéare, *« hajkorpaal-LljCeriU ÜJílölUl távoliaáaára «<b)fivagben 1 frt.
Pipere-carból-clycerin fíS*? «
IfolnitAlvt Oiyoerla-féc kréax, darabja ?í> kr. HdlIHIUIII (Rövid haanaalat után. mint fogtisztitó 7U I—®a nékaUshetleané vallik.)
r. a. lari as éa lána m. és klr. mát. nAIItták léaikiB
asklAr Vagy Kaataaáa Sá^vara éa Taabar, RoatnlWM Adolf m*m éa Klata, Martoa éa Habar araknál.
" w 21 llil l ^ • iGJ-M
t rri V li
% a ? lm ■ <| I
fi, I «lltl **] rí r
1L> * i | \ * 3. h - ^i a I
^ hl I I S. <1 I
« í I A 1 J U gS CQ
Ss umui w
'SS.Í8 'íiltíJfi-f *
igri ^s z 1 £ Y IJ Jf t I *■ a
PliÉr I
i iiilifííí k^ Hl
íl t - i lí^iíHr^1 i I
5 i £ I* iftNl a II
III Ij | t tf íi I
1 l« ? H 11 f I -1 l^^i é5 ■
lAUÜir 4tH« A 21
iH r MilíVRü'O $1
s
fUJ ]PV ÍA] a Vasöntöde és gépgyár Részvény-LnLiv^J\"lLlL Társaság Budapesten.
(iyár éa irodák : I Vároai iroda éa raktár i
VL kttlaö váoai-nt íaae •§. as, VI. Fodmanlosky-tttoza 14 asám.
Ajánja kit ii no és ajnlárd asarkesetti, számos elad d^akkal kitüntetett:
SCHLlDK-féle szab. 2 és 3 vasú ekéit és szab. mélyítő ekéit
• V /
mélyitÓ ekéit Ön vezetékkel, eredeti ^klirk é* Viduts-féíeS
egy vasú ekéit
t4i I aj in t ve IŐ tt iioronftltfr rU^lftríf hengerelt
SCHLlCK-féle asab,
JEIaladéuB44 •orbavetóffépslt.
8aörvavet5gé|Mk. t^bbvMaii ekékre nlkalmnahiitó leagerl* éa ré^aHUlelé kénnaiékck. Kéastetltea vaaaak továbbá: gttx-«ta járgáaycaéiüő^. kéeauletak. gabnaUMatitó rosták (Baker éa Vlaata randsaar) UkarmAnykt^altfi gépek, tengeri moraaolók «'•« darélék. tlrltl* malmok és olajmnlora tiereadeaéaek. ílrttlití amerikni kdvektítŰ Í9 marolihiM arnto pépek ée fthknetútó yéyek,
Le{r.jDtaayosabb árat Előnyös flzetesi fettételek '
Q^f** Árjegyzék kivÚHalrn ingyen it bérmentve. Jegyzet. Vau >aereaceénk » »emiel t, i (ialetbarátalnk bmxiea tttdomá' aára hoaai, bogy noba a VX. Podmanloky -utoa 14. asám alatt lavö irodáink legnagyobli réaaét u kaiad váal-uiotti larO gyáftale-pttakre halyeattik át, miadaaoaáltal eaea irodai kalyiaégOakbaa t. Haletbarátalnk kényelme érilakéban agy vároai Ifo* dát tártnak teoDj valamint, bogy ugyanott épttéai oikkeiuk és gaxdaaágí gé|i«ruakMl ratárt léftaaiteltaak.
(MmT

686 18-81
Kiváló tisztatittat
A Műm Yásőntdde ti gépgyár TéKYéflytjtrsasáflL igargatősága
Nyomatott FiSeTTíSp'lIJuR
42. sz&m.
Nagy-Kanizsa, 1890. október 19-én.
JÍHjmMtca 33. tiNáa.
lát WlanlI » lap mW rialn vauUuaw auadaa k«aW»eay.
WwiiIiIIm terelek cmk ismert ■UN f<*e4ma»k el.
Kéziratok ráa aem kUíetaek
Z A L A
Vira
XVII. évfolyam.
Ki*4ent*aul
I aasa fWé CtNf
gtf
Ifi Amas
'••»-' I*
MMM^MÉ jmmvm HI^HMBÉ-■jrtlNér ,mi>ii« H kr.
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárok és a Hankegyesfilel hivataloa kőslMre. —.. . „',""!. v,
. —* 1 ^ —' l HMMN, >mhM | MMMMMPI
Politikai és vegyes tartalmú hetilap
3(ejt)elenlk Xtg^.Kanluáii brlfiiklal rgyurrt l uáraap.
ItniÉ taW PlM* k ln^Mifli laiiMllt.
a
mi nappal
Kirí belőle előesflr aann tandentia, .hogy | dani a namsetiség i k^rdM, miután Tis*a Kálmán már kicsépelt Kab-i politikai láthatáráról tűnjék itassam, a dolog folytatandó Hsapáry allén I'iirt kérdések saem pontjából tehát míg felemliteodők a békében egymárf mallatt
Nemzetiség és felekeset
A gPeati Napló" vasárnapi aaámában nemzetiségi kérdések alatt oly cikk látott napvilágot, mely Ugy hissem már utján ast a sorsot megérdemli, lyenoen megjelenése után néhány amúgy ia részesült.
Nem tudom, valiion a vidékbeli haugok l ^i^i Iiemcsnk céltévesztett aaját álláspont eljutnak e a „Pesti SajpB" ftŰSg. 3T a*T|yáüj^,Iiem U){y Utaaik hattyúdala I
Ny
•1 M ann
hazánk
yin
láta* állapi w
Hankteam kételkedett áa kételkedik a Paaii Napló bezártságában, da midőn a ha> saftaágot csak magának vindikálja, holott
i hanem ilailittt
A cikknek ea iránya a vala egybekötött j latina a haaávml, ha hallgatna.
K kitétallel »a luiaránna agykás Magyar*
egyházközségek, b»gy a bal közép véd1 angyali azáruyat?!) alatt találhaaaák *»v másoktól aal myUtgadja tiamos liumukat. ! rágalmaaáaaal í* ÍII«tl, ugy johb
írszágban a panastarinmttaael, Rrdálybeo fagyvert maga!a germanitáeio mk özévé lévén, * eaarb, a román, as oroic (persze utoljára) aa ia* raalita agy házak aaUJiiiivel aem járullak a maga \ hozzá az állam fcladatáhoa 4a a nemzet
tudom, hogy e lap akár szokásból, akár j HZé[máliott éa as öldöklő érdekből bejárja az egées országot éa igyjedeu iorditó pártnak, nem hagyhatom tiltakozás nélktlt azon ki-í Hogy as israeliták nem voltak éa nemj tételeket; melyek e cikkben a többiek kö-'j, teliettek oly párt hivai,
aött as izraelita egyház közegekre, tehát|^^„.„„nj, j^nt aem volt éa* nincs tin-jalkotás rnlvéhaa, allankaaőlaf k U-az izraelitákra vaunak esórv*. jUban, nagyoa Urméazeteo éa bogy meny lönbözó éa vessed e Imes agita-
Mindenki aaját ttlsbelyét védiéahamegnyire okaiUtolt volt as israeliták • maga-11 i ó n a k ssinbelyávé váltaké, nam -érintem azt, hogy a- luleranua egyházköz-1 tartása, onnan ia kiderUl, hogy a párt > csak hogy valÓflanaágót mond, hanem a aégek ellen emelt gyanuaitáaok ép oly j napról napra fogy. Ha tehát as érintett; legnagyobb vakmerőaéggel gyanúsít éará-igazságtalanok, mint aa izraelitákéi ellen cikk a más bitfelekeaetbalí' egyházakat jgalmaa.
emeltek, ugy továbbra azok asóasólója már piírtoskodás ssempontjából támadja ' meg, Valóban vakuak kellene lenni a hazáinak azért nem akarok lenni, mert meg-!ugy eljárását egyréasről meggondolatlanoak,'ban élő bármily nemsatiaégi vagy hitlaU-vagyok győződve, bogy akad es egyházbólj mám-észről ép eaért elítélendőnek kell tar-! kesetbali hotjpolgárnak. ki az izraelita köa-ia férfi, ki a legnagyobb indiguatióval! tani.
utasítja viasza a'.PeaüNáptó'! e vezércikkét.! A másik irány, mit -a cikk — a sorok j A I'eati Napló e cikke kettős irányban l közti olvasástól eltekintve — követ, az, mozog. 4 J hogy a kormány törekedjék ugy megöl
Iségeknek mlgyarowdáaát áa a magya-1 roaiiás érdekében tett eddigi tevékenységét nem látja, ha oikkoaő ur a tanfelügyelők állal a miuinterhea lietarJeMtett jelaiiléerkat
A „ZALA" tárcája.
| barátom a -uieorasaxosjr elé, fogadjuk nyájasan Aa Isten megszánta Aron/, mert a lutri* egy ja szombatot,. Áhítattal hallgatja a* egybegyűlipiéftil reft U-étt kit vorü* saáaiut - bkasét ki, |Nlll1 ira iiii(if~i*H ynlnmiiil u» í n as «kwa' s Awn k^litnált f"f"""y'_.">t>°1 kínált.
Ujungva vis/i sa uríírnlííri raaládjáait áfOfl 'No kedvej* drága Kanikiua a paatari mar vaké-1 tűrik vüi, aöt ast a«<a is kell karaaai, mitgjtin aa j majd magától.
As öreg Áron ebben nem ss esaiaikosoti. tVIuliaii fiom kell ui«ag, újságot tabrikai olt ■ mindenki, mert 4 szomsiadstgroí mindig raa va-jjaml bestéim /való és miothaar a falu élö f nyomdája > fowsma, ne csudáljuk aal, begy mas ■ a
A hfL emlék iz irattárban:—kifgwami. ua» aiy.ut miaura, tin>fu> »«t»a a.
i hét leány és leleaég ramondjs az áment. Miken' — A „z*ii".«r«bti tárdjs. — _ _ i.Aron fOpap a népet, ugy Braun is ktteriewiailJ Irta' lh Molnár J ' '""ékkel Itiati s«eret«tt családjára az áldási.
| Édes Széli feleségem, ugy mond, a. msi ima Péojek este van, sz asztalon égő gyertyák jel- j kttliinós előérzétet iftn'aszt béaoem, miniba va»| zik a szombati Qnnep beköszöntését. Braun Aroa, lami tontos esemény következnék be házunkatl, hflzába ki szegény és éleiét alig^lintartó heti j reményem vaa, hogy e héten különös keresmé-ffiradaímai után oly pihenésnek engedi át magái, nyem lesz és azután exép Fánikamért kérú ie- HfHHa|BP mini milyent hagyományszerűlég édes atyjioal j lentkezik, mire nsgy jeleniöséggel szemét leá-1 besséd nőm is lorgott a nÉp szájén, mint Aron -Hatott. ' ' Ínyára szegzi. Bár az Isten ssótna,beleled, veié zsidó rendkivOli szerencséje, persze, bogytössda-
Area nem volt derüli, nehéz gondolatok jár- (közbe a teleség, de az ily eseményre nem adok j nyereményét meseszerűen felemelték. %
tak agyában, mert bét leánygyermek apja.! sokat. A szegény J>'áaiks dacára a 28. évének [ ~E beszélgetés egy kttlöd asztalnál 016 17 éves, Kettő már a nagykorúságot túlérte, kettő közel i még pirulni tudott az elölte tolyt beszéden, egf! inkább mesteremberre vajló tisztán Öltözködött állt hozzá, keltő az át menendő stádiumban, boljmély sóhajjal abbeli goadolat menetének adott egyén figyelmét lekötötte ás midőn a törtéoelek-a Backlisch kiaasszonyi alakot ölt és egy — no kifejezést .szegény ember azándokát boldog Isten röl már eleget bátloll, lelkeit ttlö helyéről, ele--valamennyit tartsa meg az Isten — még csaklizibiria.* rgyedik a falu népévej ás kölön megismerkedés
éves lehetett. _ I Fánikfira e beszélgetés nem volt haláanélkQli, nélkül atyafiak megszólításával ludakozódÍk~Awu
Ha a magyar törvény ujabb időben aem ulá- j mert gondolatai, jö sokáig elDztél^álmát, mig a eaaládi viazoayat után. | nozta volna a németet, begy a nö a 24 éve el-1 remény és a megvalósulás bizonytalanságából érésekor nagykora, ugy tán nem aggódnék, hisz származó öröm éa félelem érzete csüggedtté nem j a leéjiyok is egy pár ével eldisputálnak; avagy J lette, egy lobásaazal bezáródlak szemei, legalább most is a jö régi szokás lenállana, hogy Hathematúnis soha annyi számmal nem bibe-1 egy vőnek kél leányt akasztanak a nyakába, dallődött mint a szép Kánika álmában. A számok! nagykorúsítás behozatala a régi jó szokás el- j tömkelegében mányit mégis megtartott magának,'
A bortól nyiiiszivüvé lett emberek minden (Tanakodás nélkül Áronnak egész családját meg ím-mertették vele éa sorrendben megnevezték a hat leányát mennyi közálOk aa eladó éa ba most volna valakioek kuráaaiia, megkaphatná a szép Fánlkát, volt köztük egy ki neki rontott az aj-
a nagykorúsítás behozatala a regi jo szökős et-1 tomzeiegenen manyu mégis megtartott maganaz, ranisai, von sosius egy >•«< -r
tttnése kétségbe ejték Aron barátunkat. Hallott I hogy reggel édes szülőinek elbeazélte, begy sok tónak aa úrfit folhivá arra, hogy eaapjoo be Aron agyat valamit arról, hogy valamikor egy nép j szám lorgott aa éjjel fejében, de a 7, 14, 25, | vejének, országát ugy alapította, bogy elrabolták a nő-J számot feljegyezte magának. No lám monda
knliwt n.n.ri m.j. I ■■ .l.ia fajMt (Ili. * . mÍmaIí.I Alr..lU.)U nnj] ■UOURt'IIB)U HUnn IKI Hl - -
illő tájékozottságot nyert a csalldi éa rokoni Viszonyokról, jó éjt mondva távozott.
Közvetlenül éjiéi előtt kopognak Aron ajtaján. Faluhelyen ily Időben ajtónyitást kérdi aáayi, mint agy várat ostrou&lpi.
E felhívás urfinkal gondolkodóba ejté ée alkat, de boTlétazik moart oly bolood nemzet, mely I aa atyja, éz Isten újja; a számokat okvetlenig dön Moodsehma Móricz igy hívták as ily alapon csinálja országát. De hosszabb gon- i a lutriba kell tenni, a Mindenható is igy akarja, kall dolkodás alán magában mormog* ; minek ia zn- j Vasárnap reggel szegény Aron utolsó garasait golódja^i Teremtünk ellen, hisz mit 0 leszen, jóira sora kerekére bízza éa micsoda a 7 aiám jelzi vna léve éa as Urba veteti bizalommal derül- a szombatot, a 14 a húzást, a 25 pedig — a. tébb kedélylyel elimádkozza énekszóval s .jer i vőlegényi. —^ —
Nagy-Kanizsa, vasárnap figyelembe vette volna — pedig nem rá gíbeu ilyen ujaágilag közöltetett ia — mag tudhatta volna, bogy a különböző nemtő tiségek kÁat beékelve a saidóeág áa aeidó köseégek iskoláikkal egyedüli magyarságot j iráni terjesztő tényezők. •
Tekinteen a zsidó családokba, — pedig
Zala 4t uáni (ü hif>)__. JtHN», október h* tMn
• A ktnskediliatoyi Mgét. j®®®
• Iwétyével msgasanett aa^táiywHM, a magyar
A hmtktMmi lám ktítttpttMmik ^«k$delt8) táraság megal aptltea < tn hé sast
a ktpuiltKi: pétvtüytji Msoffsddgéae tMttilt M- íeipalenaok, melyefceé a aemtstaak seak ea* * | talmi tfoHuaiié lelt krruktitlm üvgünk mttíftf j gaitalaisaea követe ie kélt, kegy elírja * karea-
IMetwí lelleadllte sasa fokát, a malyea egye Valóban Megelégedéssel tekinthet Baroaa mi- dül laa* eaafe kápea megfelel si Migjarsssság a |aiastsr azon körülményre, begy az é tevékeny Kelet te Ky eget közti a»Haraitsetéjáaafc.
Ke
f<ir(5*lml polltíki ■slysa a legfénys
as egyik* esse to-iebben bevált scea
... _ . . , ['gégének awfitéléoe kfiril elaéaial minden párt-
a szőlők, különösen aa anyák a magyar ""° ,, .,_______. Iht—rrzs
" 1 . visaály s aa (Menzák verseayes a ssabailelvO j r«ka<k|
nevelés tekintetében többet használnak. L^, „, .fagi betétién érdemek eliameréae-14|U.lír» \iW9mt. Tlestoletteljeeen e hámalva
mint a Peeti Napló bármennyi cikke — bea, melyeket baaáak gazdasági lejMtlíje, körül j u,kmt «, hüllőid e mieisater teremtő hátorsá-
azt fogj* tapaaztalpj, bogy onnan asám- ssersett maginak. üeakagyaa ritka látvány > g^ „ ttí ssemélytariia reform járul keeaaakot
tsve van as, a mi nem magyar, tekintaen | parlameatilac kermánysott államokban, bogy n j alkotott a világforgalom tártéeeVlbae. leitkti-
u jgkólábí, hol tanítók egyedüli fe|. | miaissUrium ellenielei kényszerítve látják ** véja magával ragadta aa egész világot a baaáak
. .:■ ... .' ..___. , .__J gukat lovagiasan latsa ni a kardot aaaak egyik | Mfcj kttaeilni a saersaisét, hogy sMörftjg lett a
adatukká tUaik a magyarság; terte*z!éeet,i" . . ... . ,__„ . " ' •» """" f ..
,. , . ... , ' ! tagja előtt a eonstatálai. hegy aaaak anködéaa |„rg»|mj Ugy at aerájáaak. A aóaatartte etán,
tekmtaen «egyház. köseégek eservezetébe, t ^ meréwi * httm0B) t|kt|RM as ohtíág- JJ* mmát C.rópa. teeeee nemesei altogad. mint volt aa 30 évvel ezelőtt te mint van j^g u « ariMiirt bízott érdekeit a legjobba*; |easanként,..nz áreiorgalom ralormját be«
seátja ÖiroMt te a eivWaált világ laeeált ftgye*
moet, megfog győsődni arról, bogy ott^l- elómozditani távolittatik mindaz, a mi nem magyar, Ilyen agybangn sJiamaréaasI adóztak Baross^iM,! uj,iat (j vállal kosáéért, aialyet aaaasa tekjntaen a saidó papokra, kik bi veiket al"^ » P*e«ögji hízott sí gbass ép olyörlíma.1, tttak a4r ,|rtr, «gtap«.l
. ' ■ ... ... . mint tartósan fogja a kfavélsmésy rmttliiální t néniUrvi bflotttei a
basaazeretetbeti nevelik, veaaen csak egy . , „ ... .. , . ,, ... ■ """'^a ■
.„ . . , , , , ,, Jt . ea Ítéletet Mert kereskedelemügyi míaiaatsrüak köszöastat ayilváailetl nski estet « as estes szempillantást a hasa érdekét dfoofdil*LkoI(Wnii4ga, erélye, gsaiálls initiativája valé omAg ,lt|y«ltee kUtei a maailsrtastet, msly Intézményekben való részvétért as izraelita I ben kihívják a bámulatot te bálát. A hol az | ngy pUlanatn egyházaknak, ugy haonyára eme tulbitzgó | ipar tarén valamit teremteni kell, ott nem bu ; Utazott. Mjs a Pisti Naplónak öunönmaga előtt | lasztja el .Baross érvénysaiteai teremtő erejét el kell Bogy piruljon ason vakmerő vád Államférfiúi éleelátása rögtta lölismeri iparaak
■ . , , . „ , , ,* hézagait s erélye azonnal aetióba lép a hiányzó
miatt, mit as israeiita egyháskOxaégek el-1A , ,, .... . ,
' " életbe léptetése végett. A hatalmasan ialviraló
len bassnál. Avagy találkosott-e már egy^korjpJ ^teztilípar reményteljes növekedése izraelita kösaég, mely a ruazicismusnak hangosan hirdetik az ő'diadalaua alakító ere-szolgált volna basánkban ? íjét, mely arra törekszik, bogy Magyarország
Megengedném tán, bogy as oroes,román{közgazdaságát emancipálja as eddigelé domi és szerb egyházközségekben a magyarság 11,410 ll'1"'il(l1 produetiójaalól. üasonlóképes gya tőeea tiaztolt néeeisk aralhodnalt la. sös már tekintetében vétkeznek, de es nem történik T0™1'* ^™éken^tó bsfolyátet egyéb ipart" közelebb vágynák is sa állami kÖs.«azga
szakokra m, melyeknek bátoritáara, elősegítésre téehos, voltak idők, midőn sokae oda ayilatkos-van asiikségük az állam résééről. Keze minden- j tak. bogy a megyei autonómia választott tiszt-"| hol ott van, a a hol működik, ott áldáa (akad viselőkkel a kar kívánalmai szerint fajjeaztre as eddig terméketlen talajból. A magyar kértté fen tartandó; hagy a köaigaagatá* javítása nem Vagy nem tudta cikkecő ur, miről és | kedelem fejlődése hasonló gondoskodásnak őr-1 kiván|a, sem a, megyei aaioaomie msgsaerítását mit ir, akkor as mindeneeztre a szerkesz- Jvend « tetterős miniszter részéről. aem pedig a kaigaagataei tiaetviaslók kiasra-
tMg nagy hibája, avagy pedig, mert ezt H* kereakedelmünkaek nem igazaágtalanal aéeét.
, i l II ./. i . ... , ■ , azt vetik-szemére, hogy híjával van a távolba i A*, hogy "satraliaatió ne legyet), aa kívánatéi kell tételesni, hogy tudta, akkor—ha, ,. , , , .,, T? ...... . j, i . . 1. ^ . i i , , .
LKC u j ... ... | tekintésnek, az alkotó vállalkozáai bátorságnak ; 1 toe, de bogy kiaevesett Hsatviselőkkei le lehet
es uton toyább halad — e Itberáhsuak BtroM iu lttba v#ti k^deménysséeét, hogy i jó közigaagatáa, aat megmqtatta Angik a kine-láteaó lap oda fog jutni, a hová a •enaa-Leretkwfe|(llj életünk jövő tejlődéaéaek megadja! veaettekkel is lehet rideg oaatralisálié — kiit-tionaKs lapok jutnak- — az elposványo- [u irányt Fiume emelése, Magyarország emaa-: társaságban ia. megmattft* Fraaeiiwtsaág
aodáaba ____■ ^ eipáláss az osztrák-magyar Lloyd tol. intteke- Hogy mily ntoa jntaak álláankbos a tiaatvl-
*-■'■' '• - ■ — *--- J— |dteeTegy nágyszltntau ungyír tengeri hajósáé-ssiók. aa ránk h»a<iayiie, tUu, hegy a. köz.
ép az egyház közaégben mint ilyenben hanem azért, mert a kultua aaját nemzeti aégük kifolyása
A ptesligyi bBottaág agybanga alieaaevtet te Üszöaatat nyilváaitetl neki estet s áa egé rnság helyeslées kiséri a maaílsstaiiet, ma agy pillanatra minden pártelleaUtet megás I
x.<
Á rendészet célja,.
— tlM kaaimésr-" Irta t Torává Lttfvi b t.
A klísigasgatást Illetőleg, ha srér segtehe*
De a mi Móricunk a család iránt kellően informálva lévén, künn az ajtón kiáltott Aron bácsi ereezen he, én Braun Jónás, liazalölu lakos, bátyának fi. Salamon vagyok, a többit majd *ott benn elmondom.
Ugy látszik a család sokáig lanácskozoll, vall jon a hívatlan vendégnek nyilson-e ajtót, mert utóbbinak sokáig várni kellett, de egy találékony gondolat ajtót tárt neki, midőn' azt kiáltotta :Fá nikám mit csinálsz, hallottam, bogy nagy, szép és takaros lány lett belőled.
Már Uy szavak hallatára Salamon rokonaágában kételkedni nem leheteti és szon kedves gondolat, bogy ma van 25-ike a ki nem búzott lutri szám ián megvalósul, Fánika. sietett sz ajtót fet-nyitni. A következő percben Salamonunk már ölelgethette te csókolgathatta a soha nem látott kedvee rokonait. Alvásról még álmodni sem mert senki, hiszen annyi kérdés és felelet váltotta fal as újonnan leiiedézeti rokon beszédét,.
A szép Pánikának megtetszett Salamon, a szülök ilyesmit bamar ésivevesznek és minthogy rokonok között a nyiltazó természetes dolog, az öreg Aron mindjárt kirukkolt-titkával.
Bdes Salamon, úgymond, korodban, már komolyan kell gondolkodni, házasodni kell, elég laáayom van, válasz magadnak, ki legjobbao tetszik, kis pénzem is ven ott a ládában, azt amúgy-is jövendőbeli vömnek száotam.
Kedves Aron bácsi köszönöm a jó rokoni és Osstaie tanácsét, biasen én ily tervvel jöttem ide, letelt Salamonunk, illetve Móriczunk. ,
fánika reszketett, egy elölte eddig ismeretlen érsü'et lógta el, bát ba nem őt^rálasilja a ked-
ves Kalemon rokon. I)e egy aaerelmetea pillaatás btisakeaéggei, mint kinek ritkán saniták "5 na-
Móriuzonk részéről megnyugtatta a leányt.
1 gyobb bankók ss erszényét nyomai, slöveasi as
De biztos vagyok-e.abban, hogy a ssép Káníks ötvsneat llzstnl eker.
hozzám jönne. Fánika telelet helyett aa ég leié A boltos éles szsmmel vissgálfa s bsakót te
irányzá szemét, mintegy hálát adva as Istennek ssutáa Aron leié lordalva ast mondja »ursm,
hogyha bár oly későn 2H év után pláne éjfélben, hs más pénze nincs, ugy a oortéks fit mered,
de mégis megkfildöKe neki a vőlegényt. Aron nem volt s külső lormaságok barátja,
mert nem árulom ast ítimíl bmülcért • Megijedve kiáltott Aron,' szegény Satemunkat
miveletlen egyszerű, de beceületa természetével j megcsslták, siessünk sz • Óktebe• talán tudja meglógta Fánika és a vélt Salamon kézéit, és egy- kitől kapta. »
De mily nagy volt a meglepetés, midőn aem rom, hogy á lakodalom báróm bét alatt meglegyen, j Móriczuniiat sem a pénzt több órai várakoaáa
No már ebbe nekem is vsa jogom beleszólai, i és keresés után nem utáljak* veié közbe Aron felesége, hiszen, a sisfTirung-! Ugyanis mig a szép Fánika a menyasszonyi hoz is három hét kell. Se baj válaszol Aron, ko-! ruhát nésta a boltban, addig Móriosunk aa tarán reggel bemegyünk a városba, megveszed azt, I dúlni készülő vonathos jegyet váltolt te minthogy
neki kelet, dél, észak, nyugot köaőnségea dolog volt, a legelössör induló vonallal kereket oldott Szegény Áronnak nem maradt más bálra, mint hogy a bírósághoz forduljon kérve ast, bogy tegye meg neki a saivességet hogy as elvezetett vőlegény! akár élve, akár halva ae termtesetbea rendelje vissza, égynllal késs az fiO forintját viss-szaadni, mit azonnal depooál' le.
Mosolyogva vészi ast át a biró, telvesai a jegyzökönyvet te bistoeilja, bogy gyengéd hivo-gatással Fánika megnyugtatására vissuasaUa a
mi egy szegény leányhoz illő é»,pUnctum.
As órák e szereiem szárnyaik repülnek. Heggel öt órakót''Aron befogatott, elvitte nejét te a menyasszonyt a völegényoyel, hogy a stsfTirun-got a közel városkában megvegyék.
Bejárnak as .Ak ör« korosmába és a mint Aron leszáll a kocsiról, eszébe jul, bogy egy százast vitt magával, hát ha korán reggel a kereskedő mm tudja (elváltani. Ea aggodalmának nyilt ki-fejezéat adott Móricsunknat, de az öregünket mindjárt megnyugtatja ast mondvs, im itt egy ötvenes, adjs ide a száz forintost, mig önök | vőlegényt visuss jönnek én is elvégzem a nekem szükséges bevásárlásokat.
De a bíróság lassabban balad, mint a'gózóa, gőzével a völagénység ia elpárolgott. Aroa te Aron leendő veje szolgáiétkéezeégében csak á neje egy százas után, a ssép Fánika pedig eal-jó ffm indulatot látván felcserélte a százast az noe vőlegénye alán hullatnak kaaarvaa könyskst. ötvenessel. A hamis bankót pedig &rtk tml/kül hni a W-
A szép Fáoikának a bolloenál sok minden rdsdg iratldra. meglelsielt, nem Is alkudoztak sokat, te nagy'
Zala 42 mám ÍR lap.)
A "köztgémé; mint nemwt-gudiiági ttoy«ö.
-írottá fMftmup. Zftfat 42 t*ám W lac) ÍMft <*U*«r H ||*Éfe
' «égi ée megyi Igaefaiéirí halóeág fá legye* li * HÜ, i többi egük eeskös.
A fé Ifeifasgatáe atfa*h— tfétktUaMbm lé tyegs* elk*tr*s*« egy mod*m áll aianak Mért
mari m IMI keret, * artybe* u agyas polgár ff • •líap^H*, Vif l'ál egy Ürt1Wyátfti káegH#W,|áe ha^ánkben W Hl khwtt «tija mtimmrn: Sf^^S*J2hí1 w^ffií^ w^t
| imii, d# ép (kv )4f«NMi aat kiesik, kegy § 1 saatetéeek osetéty Mérne, illeHUttog esek kedve sőtle* erén fa aa idege* fejoktoie fcépee*, ®ó* fdilj* afő • imun eapesedáet adatéba* CB— kőfSJbelai kAi év előtt, lTWben Tema-ata- kesateg ? Kgyetien ayvpMarejpft mtiliself ifttm
é l, MMg
ee ián talár mány jfywmai»ét a auly a felíz-||U|«tá« vazetéee matielt egy asinlá* f/ite^g-eAf« Áfái váeai a közigazgatásnak a kfizrets-déméti*
hagyáséból ikUr möbödftl Meae egyikében, abban (111 matyik a kAzegéaaeég
áaeaoégt arányt «i egy* bizottság! §g«raeit ed oly mim nftMén saáxa lékei, mM a magyar (cf, a magyar faj ^mIMaiIí ét
Bgygyef fogialkoioii, A tervezet tárgyalását etőfcbj elmaradásának a teraMa*eia*erO eaaporodáe re* elíeleeatatiak, nlM»h végképen levették mértékéig aem a kedvesei len aaelefést, fca*
| nam a kelletlenül uaeoráe iulikMii) nagy siám-
| napirendről.
„ - ^ . | . éí I Rsea lavsstst azervezol kltánia gyökerében a f arány aa oka.
Venaaft eiiaasot, n»i a köstgaegatáe, feifél • J kAsegáaaeéfftgyei Ubetővé tanai, hogy a hala Továbbá, tüenklleac eyog/X<**róp*l os-r*»d6ri kaé*l«m kapeeotatoaina jelentkezik, aa ■ U»»A«aHk mar a legközelebbi években tefessee** [azágben álfa* 97 éa H hónap a koaép etet kar, u esgynaaee* aa ágak a kösigaagstáei tieetvi-J fl*ökkeafenekt a betegségek gy éfSljenek, aa ékH nálunk Kriéíyorezágben 21 éa 4 kónep, Horvát
~ AL 1 nmágbsn 26 ér éa Ö honep, éa Magyeroregáf'
ban *a*k ér ée 4 hónap, tehái basánkban
ravidiM, mmi 19
stlffk tréseiben, vagy a bírák kársaiba tatnak öass*, Ül a Maigssgatáet áa a Wróf halaimat
tartam ezen a révaa inaghoaeaablillfaaaék éa így j eraaaghan 26 ér éa # hónap, népaaaég gyoraabban aaaporii4|ék, i ben «a«k 26 é» éa 4 báaa
* aí t^ít l ii wj Kgáafti* fáííogbató 4a Ittlldidl fapaeatalatí pél- aé« éatrff éa négy Mappái—* nam ürpil válaeatliacatlanoknak, náiunk bakkal lamogaihat/' taliatéa, hogy a mennyiben nyugof-atirápeJ aépeeelaanai áJijg fárt mMf aao*baa e Itát állami aattödéa tökéletaaaa aljai a Javaatal aa akkari legkd«elel>bt( l7W-tktjrftrtd atetkof, mtnl ■nreaaaétlaa nyomorai/ !r* van egymáalAt válaastva. ^ersaaggyaiáH* toraényayé valt tatna, ai aaátra [ í#mJj népnél fnH a aagyranea érakmin kiölti
u . ^ j. , . « útíw: llaayamraaagnak aaa tnab mint 2a mtliiA >akoaa | népeeadéa mozgalmi kriata efófl, tfa még Uaenba-
naiyaa a ea, vagy aatyeaeonMW. a pmmrug^ éa a prograaaato aranya aaarlnt aaarwodfa | rom báaeppeí rOndei^, mim a minő a ma m
4/íntí al ugyan, da látptk aa életben, hogy ban, a millariiom korál, Anglia nagyon itt&f rgn eiégedve, miat laaen mi ne milltAnyt asémoti éa drá^i igaaaágasolfáltatáaával, aiiat iagyenee
magát né a bar* Hogy a népaaaég exémaben a annak éfeterejé'
— w r • *iak, vagyon takaaik, ma már éltotanoaan étfoga*
latolt renildri batalom vaaaléaével.
jdott agiooM. A namaet tagyonoaodéaa vagy at*
nyoavorueégöa ir)udi étetkoraak kfaéptarutaee, woit, aa ámlltalt oépeaedéai kriala man
Máinak végai 19 iapfrffaaw avra ll agytiaf* mad pf&füeuv ét mig Nvagat* iUrépábaa 19 éti éa 5 bari jnprodoelív korra |ím éa agynagyad. Igy a iprodartiy kMNráayl l^ntl megronni, Ka eeék l^ran^iaoraiágban I Ibgyaar
4 kfrrfgeagatá* ia bM balalom, fejtegetéae aaegényedéae a legaaoroaabb, iegbanaObb öaaae .......
nem tartoaMi tárgyaink krretabe, arak aiért áll aa egéeaaégagyi viaaofhrokkal, j i/aria ayok termeld, nálunk padig" ^togyMtára
j «« t-_L _ ... .___4 í vagyía as aaoktói íöggö állag életkorral. Kin hr»gy termein eagk ot.
tanir rttjoK egy r«ö {""»«»«. , mi^o omlior élM pf.>dakiir 4. inpradnküv
A kdaegéeieégagy, |atani6aéfét taktnlae, orasa kánU yarvaaaU éa aefikadéee lényegében korra oasUk íel, ragyia minden ember egy bi*|goa ögy a mielőbb aaptreadaaaflÉaa tasendő
aaaa ecaiéieaetra ée veaetéare íar amelyet ran- j aonyoa ideig abasnlnta képtelen magái fantartani,
, égj^aak asan idő alféllé után kamatos ason tőke,! | melyet rá kőltftt f fen tart áaára, nevel laiéaéra a f már akkor produktív tdöib nemsadék. V* aaerint minden ember egy fOkét képriael, aat a tőkét, í la mely reá tordifatolt, mig aa letf belőle, a mi,
deeen a feMgasgatáa véges — a reaiklrí batá-aági eaartiaaetre ée hatalomra.
Ninea aa a hatalom, pi a fíontoa ág as állaaai mfikMée tarén éa aiaaa aa a vasatée, mely fon-toeabb éa előbbre va4ó batalom len na, tdbb ta>
9P, h U. Tájékaié*.
Eftlfili
Rerlta. < elaaa ninintor elaők a mali héten agy franeia hírlapíró eldtt ayllatkogatot
paazulatot, trélyt, értelmet kívánna, éppen agyea nemsadék viaaseflaeaae a kővetke
s - .., . . , . , li sőnek aat a főkét, a melybe as ő inproduktiv
mint maga a rendlri baUlom , de ninea eél ee ^ fönlif(Aii kfPttll „ flik| w mff
magMatoeat>b, mely aa embert é$ as államot; nemaedák által elöUgeatetert, lűu mag ia raa^leltetéaéhea inkább kiesel bosná — mint jleaai minden nemsedék, mikor a főkét aa uj maga a rendéeset r a kösbistonaági szerveset,
Egy népoealadnak íentarfáaa ásón alapasik, hogy tett. mely aoktéle félre érteere ée aaáa«lákoe el
ferrliÜare adott alkalmat; moet a berlini A. Z * kfivetkeed jelentést veeai R/uaábél. t'ri minieaterelaiík heeaédét magklldta (borim biro-
dalmi kancellárnak éa Kdl/wky gról attlttgymi-nieateraek. A oéaaet ée m osztrák -magyar nagy* | nemzedék nevelésére lordttja* Ámde itt a nép* követ kiiejesték Critpiink asereneeekivánaUikat # ... »| « t . . azám nam láván helyt álló, vagy ia nem egyforma, beeaéde alkalmából. CrUpi óhajára Xigr* gróf
Ugyanía aa állam «él|a nam lebet máa, mint M ellenkesőleg, folyton növekedik, Igy a tőkét bánéi olasz nagykövet, ki ielenleg Olaeaoraság. biztoaiuni a jognralmat avégből, bogy polgárai ^ atánövé* gsámának megfelelóleg még nevelni, kan tartózkodik réeat vett a ffhinzei lekomán,
löleai tökélyt, kamaiok kamatjaival egyQit ia viaazaflsetni kell.; hogy arról hrtnc
létré^nkal; as anyagi K'l4tat, erkölarf
asellemí fejlddáei elérbeeaék ; a est mi áHal ér heti él elad sorban máa által, mini a kösbiston
értetődik, bogy a tőke víaasaflseféae éa növelése
< « . « j .. . ,, ... -..könnyebb ragy nehesebb leiadat eeeerinfii
aág által, mely miadenkinek életét, vagyonát; mif|t
arra hossaabb vagy rövidebb idő ven en
Jfamj 6 felségének szóbeli 8 mert ennek ekként kell tőrténie, szinte önként I jelentéet tegyen.
lámm«l«ml4pA^mlg. A aanltán kitOntatta as oaatrák-magvar natprkövetet* Erre voaatko-sólag Konstantinápoly nó] követkesd távirat éf*
gedve. Ha 16 ítyWlttífttfí évra M produkffr év kesett: Calke báró oegtrák-magyer nagykövei esik, akkor a nagy tőkét visazafifetni nem nagy tiaateletére ma ebéd volt a eauTtáaiiál. Az ebé lőísdaf: léhát mentől kedveaőbb arány van a dan a miniezterak, aa advarl fWlióaágok, a pn>duktív éa inproduktiv kor kösölt, vagyia \Nchl$*i*ltnirlk) magyar nagy-követeégi taaé^eoe.
óvja a így lebetdvé teesi a jog nralkodaea mel lett aat, bogy as ember boldognlbaaeon*
Vajfon miért 4a lenne akkor a táraadalom, a jelgári táraaaág. az állam, ha nem nyqjtaca|maöfííliöbb W )wl a vfsaaafizaléftLí,annftl(M báró kftfoágl taaáoaőa 4e Hdnyn lovag biatoeiUkat aem a esemély eaabadaága, sem ajnyebb. Ha ellenben ea as arány kedvezőtlen, a vétaaáfty iiyUváaiiáea, aaa a biztoagág. sem ai ** Ö? nemzedék már esak az idd rövidsége miatt It&jfca ffprnt^jgff iránt g nelyak legfőbb bU-! w ÍP#K5 "nnylt sseresni, hogv nem pl ma-
t tAi.^i 2 i , j. < . ,, u: i___I gSt fónfarfaa, hanem még asafi etéaek (Ötöse ál*
toeKákai • fíf^k mbadságának t W tonag myig névaM "ajoruletol la liMnavalbaeaa, akkor aa állam, ha nem védené polgárainak:^ bogy borára k, midőn iámét kereeet. áleiét, egéeaeégét, vagyonát, heeettlatát, minden j képtelenné, lebát fogyaaafóvá válik, valamil mag* bárhonnét e bármely oldalról jővé sértés éa esa* j takarifhasaon, — Itt okvetlenül be kell állania a
páe etfo? hiszen akkor as embernek nem lenoe b*"'"*1 efasegényeeedésoek, eőt nyomornak, as j ffl| már rntigfmlékasrünk, diaxaa ktálllláaban aaflkeégea érdit, törekvést ^b^tár^l ^^1 ^
egyeeitaal, bogy eáliait elélje, aem jogait má- £gf bfmm kösép éleikor tehát frtltéflarnOl {megjelenj m kapható Fltfchal^ Fülöp kiadó-sokéval aaembam korlátok kösé szorítani, mert ss&kséges, hogy as ember inprodukür éveire jut* A | MÉÉÉM l a lamóaaeti állapotban ia elérhetné heaaon annyi idő, mennyi alatka nyert előleget
viaasafizetni lehessen.
fSNitrák magyar katonai attaebé vettek réeat.
f^lamala. Iffianyoiorsaáglian még mindig fordulna* elő kolera agarak, Vatanata rpanyőf országi váróéból vett niMwó- Ortaaltás aeerial eü oktober 14 én II ember betegedett meg i i d* dékea 4 koleraesetet eonetatállak aa orvoeok.
A „Zala Eápea Naptára14 maly-
akkor agyaaaat
I Ha réezben hasai viasonysinkat tekintjük; kon* , A jogrend, a jogbtstoeeág, a közbéka, a kíís- gia,álnunk lehet, bogy elővéve tizenhét nyugot-biztonság, a közjó tehát azon alap, amelyen as európai államnak ltf-00 éri halálosáéi visso-, , . . i , . nyaira vonatkosó adatait és minden államból ailam bétája nyugszik éa ba igaz éa régi eiv klfálifiUi éppin
azt az évet, amely alatt as
ia aa 9bogy aa igasaág as államok alapsata", emlitett idő alatt abban az államban s legked
aa alatt nem lehet egyebet érteni, mint a közreadni, mely as embernek aélja kivitelét lehe* [kedvezőbb"halandóságot (tehát amott a legroea
|vesötlenebb halálozásoknak átlagárai hasonlítjuk öaase es egy évtized alatt minálunk éasleli leg*
tdvé
Aa aa ága tékái a köstgaagatáenak éa állam katalomnak, mely ennek logaaatoeUáeával fog-ielkosijf, vglóban magérdemii, bogy ne oaak ta-aalasáayoMak, hanem m^at áieteélunk eeakösét, aaarvéi, működééi keretét a többé tadomá-ayok köaött klemeijttk a mint ilyet beaefllfflk.
szebb, itt a tapaaafalf legjobb esetet), — még es sz össsebasönlifás is hihetetlen kOlönbaéget lün-tat lel a magrar nemset rovására, mert tis évi átlagban minden évben ssáseser embernél több balt meg nálunk, mint a mennyi a müveit külföld bár legnagyobb, le|kedvesdtlenebb halálozásainak átlaga mellett meghalt volna, tehát tis év alatt egy milliónál több embert vesstetlflnk fölöa agámmal (idő előtt), nem is esámitra as eaek ntán buton beköretkesendeft asaporodást, Náluok sopánkodnak fejünk lassn növekedése f(H0tt a eeaknem kitétel nélkül, legalább általá-
nál. A »Naptár«•> rész a drillagáagati adatokat a leghitelesebb forráa után köftlrt % váaárok a hivatalos kiadás után állitvák össze. A naptár ára 30 kraicAr.
Helyi újdonságok.
— |jAptára«lnl«lios. Már imMdl uftíxn tapasztaljuki hogy lapunk kőzltménymt víifykihp* tártaink úgy némelyike tgést terjéiltlméhen tmyo• mai fa a nélkül, hogy megemlítené, miszerint art a ,Xalám'ból reite át, VMbh a *P, £,* pezéreikkün* kel, legközslebb a 9Űy. K* tárfánkat nyomatta le. liármennyire hizelgél it reánk nézve vidéki laptár* tainknak ez zljáráza, s bármily tzimzn engedjük iz meg eikkrink átvételét, a tulajdoni fog tisztelet' bzn tartását követeljük z felhivjuk ez alkalommal laptáreainkat, hogy annyiszor, a hányaór a /Má* bál átvesznek önálló cikkeket, a forrást megn/zteqsi miveekedjenek i est köretsli aa irói tisztesség és a szerM tulqjdon jog!
Nagy-Kanizsa, váafcmap, | Zala 41. B*ám.(4 lap.) MM). ok trt bor hó ItMta.
— laMdiijr György polgármester, ki-lma alatt tottbb talpra esett löszt volt, a a Jtia gyönyörű gyűjteményt, melyet s Msrgiississ1 n$k balesetéről, mély ifesvéttsl emlékestünk! len voltak vidám kedélybenmaradtak együtt astelkuidótt íiéesbe, a gssdsságt klálllttoi. é<l 4a* meg lapnak utolsó számában, — mint nagy éji éli órákig. mbból Altoti ss a gyűjtemény * minden darab
ürömmel értesülünk. már a helyzetéhez mérve | „4i I. uagj kanlsaal Magyar asa* más-más Inját mutstls bs a Msrgítsslgeten termft sokat javalt • orvosainak buagalma s táradba-1 (nitárnnság4* alapssaliátyalt a belűgyihinlss* Üf}Hfíélékfielí« A löheresg ast mondotta annak ^tatlan remélnHnk engedi, L • he|ybfDbagyta i igy a Uraság moit már M íöksriésiónsh bogy Itl kell lennünk a b*si
hogy a varos köztiszteletben áIlo polgármestere I . * : . . l 4 ZTTr .. sógor tlAH ; ez h kívánsága teljMiii K mert
jSvtd időn teljesen felépülve iámét kezeibe fogja rwidiasws életet kesdett meg. lekintvs a Ur- mjn( érlfi0,0nk*-. a msrgttsitgett körték sa első venni a város ügyeinek vezetését, mi hogv mi- sulatnak irányát s tálját, mely a magyarosn- I d Izsók Is v elet kspták j bén«i kiállításon, né! előbb megtörténjék őszintén kívánjuk. A dás terjesitését tUste mags elé, e társulatot-! vlrágaáa. ktuméhsn folyton varfl
polgármesterné úrnő, ki a bafasetnéloaak jslan I ^írotnnk lakóinak pártolásába aT^mílegebben Wnyaa nspzugsrak mosolyognsk s lengsrajM
téktelenebb snsódást ssenvedett, már teljesen i aj4tt)jltk ^—
tnhvan minden bsjon ipöft|édsé^t J .JA T*rémmmpl %ámár a J^bb nspok ápolja a szerető sssenvedő férjét. Lgyikén folyt le vírusunkban. Nagy voít a**-
-Hmlmmm mimérmAr.m ! Vannak emberek, Jű^ aJ kavéi a vovö| atrt uitUni vásár j
áaárral,' a
i „ _ • . x . , . - m t—i l ijry as eladók éa vevők e két hely között o«z^
kellemetlenségeket maguknak tul^lnn.tani, ,»(tak meg A v4lir ,Al.1
ti ^fTkTn^TT,, ml lT ..Ukadalom, de kevés a vevő, mart aa itta kik saját Obijuk iltal Terésnapl vrt«|
jutván, épen nem hajlandók a ^következett M o)adók é, Vü/al( „ két Wl kellemetleaségeket maguknak tulajdonítani, ,«(tak A mMU vátir Mgüénh,*.
mdokit a,nott ,,ir a kinilát aokkal nagyobl. volt; mint líntt,k! "Sí** "Mf ♦-inandu-ala Ina*
mitln ra hAaifl va a báMA t a AnaAa> r«ll<»n Irt. . „ . . . .... "r. . : favfilAuutil aiiaii' vtfáAMAal.iin wiin t'»Mii»Ali/l ím
sihjArs, h s isrinSMusi-gysrmskérs, a nővénvselrs m a gyAnyófü Ő«si unpifk o«sknsm ««slodS*ba iitQc s itnger part lakólt s* évm>ak iram. A • rlume* igy Ír: Ha végignsisiunk a n<oflCk<ié Ion 'IVsatto fslu lakkal ktdJsM utjain, ,msglf|istv# IAljuk( hogy s vadgiríiAsnyS', msnduls , bnmok! almsfAk otaknsm kivéisi nélkttl rügyskst lis|*
a kerealet. A folyó iru. ikkek lurgal.'.mnak !«*«!flk1M '«]•» vlraaaaal.an va,, J'orturtlMl
j » » • ■ ! latáb linMU ii Lm.ImLIími. \é a flAti tia<lunlilat..H li
•rvenaett
fnstán felbősstílve a képaelt ellenség ellen, ki • gyót-békét^kiálltanak arra csak asért, hogy bemocskolják a tiasta iellemet, elfeledve, , bogy akt riiást*#árral dobál meg, as etősaftr in saját kesét pitnolja be. Ilyen ember váriunkban : Hock ^ántértaniió, ki ellen fegyelmi vissgálat SiéVéu Íolyamatba, ast hisát^lbogy neki a városi polgármester ellensége s mivel s polgármcs ter egyidejűleg as itkolassék elnöke is, — Ő oko*aTneki ast a kellemetlen helysutet, melybe | l>eii^íriirvét !*
1 a^n^^1, A°.g/ ; - 1I»*|U r.ttat forh.íosok vannak for
mm írrl galouiban Zala megyében, mely liamiaitvinyoV
J^ ^^^t/^^NÍT3211 1 ' *. nál a .Viribus unitis- fslirai fajstte gyatia. ixotte^ eneklé^l u osen^Mg aat biaaí; bogy a me-
utasttisa folytán énekeljeii király n^^PJta* teffietü Wssllln?k a hamUltyánvok, min.
■den irányban meginditotta a nyomoaaet, bogy
■ ICakéév4l. Ma vasárnap d. n. 4 órakor e«kUdtitt íírvk bűségol. IIWm Hegina, üsv. Weisx Mária kollem-'é* sMÜSmdus leánys. ki liusnia-»«si>ft» időn át a Űutminn uri hásálmn mint a gyermekek nevelő|s mükttdtitti Flnwtuikktr AI* bert helybeli keresko<lonek as israelita imaháa-lian. Al<(a» kiseije a listai )»árnak utegkUUltl
Midőn es állitástr mint teljesen légbői kapottat, . . a polgármester tudla m elóíoge» éi'Leditése nélkit) saját tapasztalatunk után megbotránkozva utasítjuk vissaa, kijelentjük, bogy arpok-gármester sem pro sem contra feadeletet nem
adott, a müín a, liymnuM ínekel tátott S lí,, fuiyKmmy* kí a ,om)llll ,1( mint mie )elenvolt\ígig Tiallgatta. aat; « ajj fuffiMÍL,, (1ÓM,to<
tény és semmi mas. itwk urat ngyelmeztet| k jóakarólag, ne feledje a magyar közmondást:
landát késre keritse — IKriailArl lilrek A ki Bartók Ferenc péksegéd
taiAk, liogy s ks> lek nett V a déli begyoldalon IS vő ! msndula* ás bsrsoklgk oMaknsm 40 siásatéka virágsik s a mesúkon ssáp iivimi virágok buj* j nsk olfí a rövid álom után,
— A l»l#r«» mbImI rgibáa nslgs. Ts» lelonon kersssiül Isbsl már ballgstni Angilábsn 1 prsdikáotól As isteni Ibutelsteli s ml a letnpiotnok'* itól lávol Iskóknak vagy hstegekttsk spstt olysn ! kSnyelsmrSi mint jaj ki épülésére ssolgál* lltrmtng' tbam a< Vt!«íí faros/a hm alkaimsasák ily/^lrs s teMoiit. A 'Otemplonnti Ass«skóú>tták s Htttlvi* I rosokksl. Hét kilómotsrnyí távolban nsmi^sk si rónákét ás a predikáoiól lehet hallsnt, hansm j minden sajt, a mt a templomban tórtántk, A bir* mtnghatn drólokttt ^dssekAttetásbe bostak pmha*. i ké|ten Londonnal, M*mdte«ierrelt Uefbyval, s itt j^^mf nereoest ** a templomi ensksl é« ssónokiatot. Ha
ruháit ellopta a ^ ily alkslmaiása elterjed* sokssor msg*
readírt-ség nyomozó, ~~ ltordth Sándomé • W Ptt,lí,k,,ftk prédikál,
^^ ki a .esoda doktort hírében áUt! !uT l^'««tjak áitatóasn, Kü;
louoseti a kórhásakai Akarjak mielnbh- 6«tsektitni
lasies Józset'né pansssára a kitől, * fcOriiftanK
, bogy férjét meggyógyítja több j ^ «t«^kkal. pénzt csnlt kl, a vároíi rendőr ? .;*J^f
aaon cím alatt',
i - , - , . ft—----.. -í—— iruhaneműit a pénxt
- ^ -M. JM^ j letaroltatta - /Wlloldiater a nataik-
^■ü -lí"'"'"'^ ^ l.akatoa tíyiirgyöt, ennek xajít itíldj/ben
Lmlékeznek még olvaaoink. hogy lUrrhl Jalta vitM>tUuuk>t kiÍKbCn, egy ^•'Üőktiróvttl ugy Ütötte k.a;Nagy.Kam^ .«aiutto, ki a bécai con.erva- balintékon, hogy lAnlo. atórnyet Ittfí Atet tonum növendéke volt, wiilövarosában a nyarat e){ogtiu ^ T„U(.„ *rtt , iudóreég UU-
folyamán hangversenyben mutatta be előbala-
dását. Most a helyben laitó. rokonok egy távirat*
to$ Anna vár$ldi lakósnőt,
midiin ez a vattar-
i • . ■„, « i '—7S■; i >tt /" oan egy vég vásznat akart lopni* — (yyilkos
ban erte.iilnek, hogy a fiatal ^ndéliabau akadályozta meg í rondőráég
bergbe az ottani operához azerzodtették. A hv, w , t ki vfrekedá, közben bátyát az ut. án tal énekesnó táviranlag hivta meg édea W|tAma/ta meg kéaacl » nyakát akarta ISurnbergbe, nova a boldog apa utazik.' - - -
Német »">senl Miklóson e hó 15-10 kiízütti éjjel. JlitusiiutH Katalin sssltna bog-Jyáfát g)fujtottN fel eddig ismeretlen ti'tte* A tÜs sebesen harapódnott tnva s dacára gyorsan érkesett segélynek 3 hás egy gasda»sgi épü let lett áldosatává a pusztító elemnek* Két hás bistositva volt, ezek egyikét éjien a tüs kiütése előtti nanon Illatosította tnlaiuonosa. A kár még megállapítva nines. A gyújtogató tettest nyo* mossa a hatVsM^g. *
— TOtsllÍ g|ttlAi A Imulliou A fehér*
Orttltlnk a város- leányának ssersódtetésén, -daL jobban örülnénk, ha őtet a magyar opera tag jának tudhatnánk; de ha már külföldön van,! iparkodjék kinevet szerezni a magyar művé*! szetnek s ne feledje soha, hogy, első irányban is "„magyar hölgy h csak második irányban „nii* vésznő%. A művészet Gediusa kisérje pályáján!
jtanácskosni Alonnthon.
Tanügy.
jPWMHPVHHP elvágni. -T—tít——
nrgbaiui. Nagí Kaniaaán: özv. Kir- W0 'üwlliN.Ovelaeg a lift Sl-én tartja v«;
Ler Mihályné uk«W. a,á» hü évéa. T,ro,*Ví01"' lu"",-»«l
Ara JóxBullté okt. tO^fiS Avc»; YUröe .U aaon ohajat laiaata kt a azdvalaég
no. okt 10 én 7 'hetes. - liauer Lina október * Alo«uilion tartsa
12 án 21 éves, - TomaaU a .lóaael okt, 12 én 6 j S ■ k*"' Mommel tsljeslté es ohati, ihónapos. Adner Anna okt, II én 2 hónapoa, - ■ '«r • "UolTók a iöberotRl palotaha^ognsk | Jíoda tfáuos okt. 14 én 5 hetes, Pleilfer Jenő
__okt. 12-én 12 hónapua, — Höífmánn BrnŐ okl>
— A ^ ^T^1** e bo u*uia|. j | fij ^ fl, |ltib hfpKnt ^ éti 71
íőst cseivit Kjü Femlho/er József helybeli ietel- éves^. _______________
Jigens kereskedőnkben, a pályázat ő neki biz | ~~ ~ -------— ik—wsgyksaliMsi isuliúl járáskör
tositá a sikert és-MsssUi^Jiogy annak ismert j TT^lMvifáláV 1 Ülését november IB ára tüsts ki, mslv alkaloa*
jó hírnevével s előxák«nyMégével meg is fog le- aLuíOIIZSíO** I mai felölvssásokat fognak tartani lotk Lajos és
lelni. A pol£: egylet válanztmányához is lenne; — tifotfMId vttttdégel* Udvari viitlAsxniok j Altroíuim (iyula.
néhány szavunk, s az nem más, mint megérteni;les/nek noveml>er öh december hónapokban (ló- — vettünk a budapesti tudom,
a jó irányt a tömöríteni a kényelem Jelállitá-1 dóllő környéken, a mikor sMámos vendég fog va- egyotemi bölesésset hallgatók segitő egyeaUls-sával a művelt társsdalmi elemeket olyképp,, dssznt a királyi' birtokon. Ott less Mária Va-I létől, melyben a saÜlőkhOs intézett kbvetksaŐ liogy a kávébázalT'fínoin Ízlésével s vonsó Ke-! lórin lAhercegnő ím, kmek ssámára külön lakosx ♦ felbivéat olvassuk: WA budapesti lü»lc»meihall* ny elme vei vetélkedve —igazi ottbont biztosítson tályt rendeinek be, s a kastélyban már most gatók Segitő Egyesülete ltosvetit nevelői, ta* a polgároknak; a vendéglős^vállalkosóhoz pedig nagy ban folynak ai előkésxületek ju udvar foga- nári, korrepetitor!, irodai, másolói, rajsolói, lor* az a szavunk^lrogy Inrendazése,.. konyhája és ! dásárs. ditói, zeneoktatói állomásokat, ugy helyben,fc
italai a legfinomabb igén veket is kielégítsék — -A Jsisg-ksIlA ^iibelimiin Kiwkw/ mint vidékre. Ez eljárása által fOkíép segelyt^
s igy biztossk lehetni, hogy a nagyon kávé jjózsel 25 éves
jubileumának megün- kíván nyújtani az arra tfrdvmea és. tehetséges
házakhoz szokott közönség, a füstös és rossz' neplésére még a tavasxon két btKOtiság alakult: egyesületi. tagoknak ; másfelől alkalmat igysk* levegőjű szobákból viasza szállong a polg. egy ' a httlgybixottság llrniczkunt Bajza Lenke s a szik nyújtani ss orsság müveit családjainak
arra, bogy ily módon gvermekeik tmellé nev lőkül képzett és megbisuató itjakat nyerjenek. 8 midőn e körülményre felhívjuk a hazat tan*
let termeibe, de hozzátesszük, csakis ugy> -kaJ férübixotlság Szdzzif Iván kir. táblai biró elnök jó biliárdok, olcsó kiszolgálás, jó világítás skinlete alatt. A búoltHágok gyűjtést indítottak a Ko-j tünő ételek s italok állanak rendelkezésre; | mócsynák álnjujtsndó emléktárgy költségeirk. Kr ennyit tigyelmesftétésül. a többit bízzuk a kő az emléktárgy, pompás ezüst tintatartó, már el* intézetek és a nagy közönség Ügyeimét, egyut* zönségre. késxült s a két bixottság most hoizálogott asQn- • •
— Aihelyezett lilvatal. Az eddig Nsgy-1 nap. elökéssiléséhes. A jubileum megtsrtását no-Kanizsán volt állami állat orvosi hivatalt, a rvember hó végér^ lervexik s az két ré#sbCl fog közérdek szempontjából a mini«ter, a megye szék-1 álláni..^ Peiöfi-tárnaság, melynek a jubelan* al-helyére Zala Kgerszegre helyezte át TéínÖke, diszgyfllést tart a azután következik a
— iVtflpsr l«kol« mpgs}ltáNs. Krtngel lakoms, melyen ax Ünnepeltnek- átnjruftják az. Irma okleveiea nőipar tanítónő e hó 15 én meg-1 emléktárgyat A künnlevö gyüjMivek a begyült nyitotta magán nőipar iskoláját J | összeggel együtt Dolinay Gyula titkárhox küldeh-
— Tármmn vsettri mit e hó 11 én este a n%cykanizsai kereskedő ifjak önképző egyesülete nelyiségében, ss egylet fennállásának 19. év fordulója alkalmából, llojfmann Mór tanár, mint az agyesülat tiszUlsti tagja ünnepélyes beszédet tartotf, melyben különösen bangsu Jyopta i kereskedelem magyarosítását. A lakó
dök az írói és müvésti körbe
— József főliereeg kértél Béc«bea. A Msrgii-ssigeten lévő körteiák valóságos óriási körtéket termenek; büszke rájuk msgs József főherceg is s legutóbb, mikor ss árvíz idején künn* lakolt egymsgg a ssigeten, a gyümölcsösben esz* m gyesen segített a lökertésznek Osftzeállitani ast
tal tájékozás végeit megjegyezzük a kővetkezőket : A közvetítés a bejelentőkré nézve díjtalan, A bejelentett állomások^ első sorban nÖl* rsészethallgatók> kívánatra azonban okleveles tanárok, vagy más szakon levő hallgatókat is ajánlunk. Ki a nagy kösönség korébői egyesületünket igénybe venni éhaitja, ebbeli satudé-kát saemélyesen vagy levélben («A Bölcsészet* hallgatók Segitő Egyesülete titkári hivatalának, llüdspesteü, kosponti egyetem* címmel el* látva) tudatni ssiveske^jék, kösöl vén aa állomás időtartamát s as állomást nyerendőböa kptött igényeket s javadalmaaási feltételeket. Esetleges aellemetieuségek kikerüléss végett a bejt-lentők csakis azokat fogadják el, kik titkáraá*
Nagy-Karnisa, vasárnap. _ Zala 42. aaám. (& lap.)
gnnk álul hivatalosan kiállított sjánló levéllel 1 lajba: ajpep azivébet Mas ott ápoltak a nem** jelentkeznek. érxáaeket, az islést, a magyar esetiemet. A aajtá
— A p«Ik* l»kalal taalléképaa «aak- alol mar egy oagy osomo elbeasétée ketttk hl, f yrtak Átalakítása. A közoktatásügyi | melyek mindegyike külön füzetet képez; s a tar* miniszter a polgári iskolai unitóképső esakeso-j jedeímchez kapást ,6, 8, 10, 1Ü, 20 krajcárért partjainak átalakítása tárgyában a kösoktatásij szerezhető mag. Különben a nsgysxabáxu olcsó tanácsot véleményes jelentéstételre hívta, tal füzetes vállalatnak í fjX'ériesi Arnold Ihsm wan* <£a alkalommal a tanára a pedarogium reorgá*jfcdi népszerű kiadásé* • nuk mag agy más aagyon nizációjával, kttHin«»e»u a léiak aa gundolkozáe méltányolható éetya ia Van, aa, hogy a magyar valamint a« eaatetika mint kötelező tantárgy* olvasók megmenekedjenek attól a kánysxerbely* nak bebosatalával ia Tiglglkosik majd Miután j zetwil, bogy inegiaksriloU filléreiket hexxonlalan pedig a polgári iakolák mellett a kereskedelmi I rémi* g*uyek é« aelejtea ktt'.Mdi munkái mé'elytl kösépiakulák ezentúl ia megmaradnak. intéske- terjesztő ÍUxeteire legyenek kénytelenek fordítani, dée fog tárténál ás iránt ia, kogy a tanitújelöl. mert eiaOrangu magyar Írónak, eltxmert jó miivel* I lek e s» reekedelmi taa<árgyakra ja kellően elő-! hex lógnak juthatni olcaó pénxart. -- Kaphatói
1890; október hó IMo
kép alig vaa társadalmi oeatáJy, iaely érdekeinek képviselet^ e miiben lel nem találhatna ICsmI-lett ára ia nagyon jutanyes. •• Melegen ajánljuk a köaőnaeg Ügyeimébe.
os a msroac.
kéesittcseenek
— Ukata frtavaié*. A Hifién létesült iskolát Volafka Mándor kanonok, gösok- ministen osztály tana«'*oa «• lm 13 án avatta trl. A szén ünnepen megmlept gr«»f Feáteticb tanfelügyelő, Ssüra fő*zoIga bíró, Jk»pgfr budai kapuéin at ká*iónfik és a 'kerületi papság. Volatka tartott misét éa trónok latot, maid te i olvasta Hteiner székesfehérvári püspök elismerő levelét, Délntán pedig két oj keresztet szentalt fel as' osztály-ta1 aoeos. Miau ajatt a dalárda énekelt, délben Yitiia pí.-bánosnál volt Inkoms, melyen a házigazda előesőr Hteiner l'tlapököt < él tat te
r- BaJ«taetal)am tgareask axáméra A tjirh'-ologiai iparmoseum aa lHlkl—01. évi téli ulosnnk alatti a múlt évihas hasonló raja-tan folyamokat rendes as épület és bntor-aez* talosga, a lakatosok, rézművesek, bádogosok s a korsigyár'áa ter{
váe*"k szamára. A tanfolyamokra aaen iparosok és iparoaaegédek vétetnek tel, a kik már rajzolni tanultak e asl bizonyítványaik vagy rajzaikkal igazolni Tudják.
Debrecenben a 'Debreceni Ellenőr* könyvkiadó Hivataléban éa s haza úaazes könyvkereskedései* ban A magyar irodalom egyik legtehetségesebb éa legtermékenyebb beszély írója Vértesi, ax ő müveit a legmelegebben ajanltuk olvasóinknak.!
A lléalneaaoiij•• című, Hu
'dpipasten megjelenő sxápirodaltni, társadalmi é«-baxtartáei hetilap sxsekesztexéhen váltosáa ellőtt be, Falágy i Lajos, si eddigi aserkeeztő, máa elfoglaltsága miatt viaazslépefl a a lap kiadójának sikerült a (Mugyar lláxiaaaxony • szerkesztené* nek vexeiéaere Itaraouy lei vem, ax ösmert navü irót megnyerni, aki mellett H/irmal Mór leax a igelos xzerkesxto, Bársony neve eiég bizioeiiék arra, hogy g .Magyar Hasissssony esentui jobb leax mint valaha. Axért mi melegen ajánljuk esi s kedvelt lapot e müveit magyar*4iöaoo*ég párt"
kocaigyár'áa terén foglalkozó bognárok éa ka* i K'öHxelnl Ishet rá bármely naptól kezd*
—- UnáUói » eUnuetési ára egy évre o frt, félévre o frt,
negyedévre T frt &Q kr. Aa e'Oflxetasl peni Hu* da|>estre-küldendő a • Magyar Háziasszony * ki* adóhivatalénak. (VII. Krzaébet-kórut 7. ssam./
+•* •llasámk líjmnaipi* cím alatt indított
meg Yáthy igfcvftn -^ntkfasú Sopronban e ho
10-én egy valóban hiányt pótló ssepirodalmi he
Lm - - * • t t wt ii # m i Hlaimt, melynek elaO asámábau a szerkesztő aat
— IIxairicrMfiii Az alakulóban lévő mu* _ ^ r. , ■ « . » iii . . , u .
. , , ; • * . . r. ° , , .> , . mondta, bogy a lap jelligéieül a xaaxlóra: Kot-
kedvel zene, enek é- vonoa négyea társulat .____u
több tagja. Blumeuscheín Hedvig urnő, Dr.
Meszet, irodalom.
FrH^I ííílön, Miké Máj Ion Lenkei Zsigmond és Neuman Artliur urak asives közreműködése mel-1 leti IHÍtO. évi októl»er hó lít én a Casinó disz | termelőn Ro^eiiberg Ádánv és Sterueck Zsigm. í
vösthftueme szavait- irtasz iljuságéri, a legszebb,
T,SsoÍgálni iiü/aiiküitk
a legédeab munka.1* A
liossánk liekttMott aisú száinhau jelesébb irbink
nevével uláflüizunk : Mikuálh Kálmán, /WmJö*
xaet. lioroHtydni Nándor, Uiibányl Árpád, miut
■ . , . i \T i oly utffek, melyek az olvasó kosönségiutk eleit
urak veseteee alatt hai>árversenyt rendez. Ke/- '___' . .„ i______ ^ íií.^I 7
i . o • , i ■ i r i iJ -1-a x it *i i garanciát nuiitanak, hogy ez ifjuaági ap magia-dete 8 ea léi órakor. Jegyek ára: I só éa lí-ik;rA«;« IaI a :<ul .» V. .#r l
i íT un c a .../K ű/v • v__a' ! léija ui ai oda, hová azandéka van, az hak aai-
eor l Irt kr A többi .aor Hu kr. Karzati, A ^ v. . . ^ . . * .
' veuez. I dvosiMjOk e szép kexaeményt, iegine e-
{gebben a janijuk a lapot a ssülök. figyelinébe j gyermekeik examára. Ara. ageaa avre á irt, fel-jévre 2 Irt 50 kr., negyed évre l trt 25 krajcár. jTefayeió* kiáíliiáaaról Homwalfer K. ae fia gon* I doskodiak.
ülőhely ük kr. Belépti dlj SCI kr. Jegyek elórc válthatók Práger Béla nr gyógyasertárábah és eete a pénztárnál, klüaor: Qüartctt. Magyar nyitány Keler Béla előadják : lllumenik'heín Hedvig urn2T Ro^enlJéfg Anam, Htemeck Zaíg mond és Neuman ArOtur urak. — Solo „Fan-taaie' Kefvaie előadja zongorán :' Sternek Zxig- [ A fühlhlrlakaiiak késlkéaiy vn. — mond ur. Hoia ..Eigoletto" Liszt. Előadjason-lösa/ea biriokjogvizzonysikrs, mezei gaxdssxalra gorán lilumenaebeio.Hedvig urnő. — Trío 1:Aveje jogi sxükségleieikre vonatkozó legújabb Iörvé-Mária S<hulK»rt. (lőadják gordonkán: &t*rner,k nyek, miniazfeii rendeletek s legf. bírósági a kőz Zsigmond, -xongorán Fried Ödön, barmouiumon | ig. biróaági doutvények gyüjieménve inagya* Hoaenberg Ádám urak. — „Am Meer" Hebr:-Tin«ttgir-p*tfla4t4i»l > -íMuáiaákkai^^ Nélkütöx-Előadják/hegedűn "Keuman Arthur, gordonkán | baiUn & lüküjimküiiijiíijlljí, ^rlöknyk. mérnökök.
- Sterneck Zsigmond, zongorán ttoeenberg Adám nek, községi elüljárókuak, telekkönyvi, érdésxeii, urak. — Vonós négyes. ..Manuetto1* Boéoharini ]stb. hivatalnokoknak Ügyvédeknek etb. Irta Kas előadják : Mike Márton, Lenkei Zsigmond, Mer i say Adolf Dpest, IM)1. La'mpe! Hóhért (Wodia* nfK-k Zsigmond éa Neuman Arthur urak — ner F. a fiai) könyv kereskedesébeu, — Nagy 9ad <4nartett .,11-dik Rhapaodie'1 Líast. Előadják : Írét. 21 iy, ára 2 frt 60 kr. Kxen munka, mely dr Fried <Jdöo, Eíjsenberg Adám, Sterneck | imént jelent meg a budapesti konyvpiscon, iro Zsígsaond ée Nauman Arthur urak. dalműnkben nagy héssgol pótolsnd. - A (Öld-
— .Métxxer kelté négy " címmel koazo-. birtok a mezei gszdászat öeexes viazouyaloak rús költőnk \6lcar Mór egy uj regényt irt a „Ké* jelenlegi jogi a törvényhoxáai átlapoljál állit ja pes Családi Lapok" számára. E kiidoö szépiro-1 élénkbe. — A birlokazerzéatöl kegdve, mely sz dalmi lap sz erdekes regényt már a legközelebb [élők közli szerződésekre ép ugy kiierjed mint ai
Á kezdi ko/ietu.
— Érdekem Irodalmai vállalstst indítón meg Debrecenben a „Debreceni Ellenőr11 könyykiadóbivaiala Ugyanis apró olcsó füzelekben jelenteti meg Vértesi AmoÜnaUf a szép próza mesterének, e minden l/ébea magyaros irályu, a magyar szellemű írónak elbeszéléseit, hogy azok a nép minden rétegébe elhathasvansk s "elolvas-hassak azokat azok íz, a kiknek nincs annyi jő-vödelmük, bogy egy-egy könyvért forintokét ad
végrendeletre s örökösödésre — egészen a visszs-bályosásig s tűzrendészetig mindent megában foglal, b mit s földbirtokosoknak e s földbirtok állal érdekeltekoek a törvényekből tuduiok kell. Bő ismereteket nyújt e réxxben a társadalmi élei összes viszonyaira tiéxve — .neveseiesen a bérletekről, közbirtokosságról, az uj s^rkezetü lelek-könvvekröl, telekkönyvi rendtartásról, kölcsönügyletekről, vissxsbályozási munkálatokról, az úrbéri maradványok s ide vonatkozó tagosítás x arányo*
hassanak ki Ex ha valamelyik írónak a müvei sitásról, az erdészeiről, az erdők összes nemei
röl, s kósulskról, kisajátításról stb. JNagy hasznú az állategészségi ügvra, a mesei munkásokba, cselédekre, gazdaaágLgépekre, mesei rendőrségi kibágáeokrs s itaiméréai regáléra vonatkozó törvények ixmenetéae. — Különösen érdekelheti mezei gazdáinkat azon rész, mely a termény ke-reakedéx ügyleteinek aaabályaif, a aaokra vonat-kosó uagvfontosságu lössdeszokásokat adjs elő — az ittihi biráskodásra hivatott lőzadebiróaág s eljáraiának ismerletéaéveL Innen látható, mi-
alkalmaaak s méltók arra, hogy az ország ssi-vebe, a nép közé jussanak el, ugy as Vértesi é asert az ö müveiből ennyi magysros szellem, s meleg nemzeti értelem sugárzik, kf, mint kevés ,iráéból, másrészt pedig s jó ízlés fejlesztésére n a nemes érzelmek ápolására kevés irodalmi tnü bafenr annyira, mint as Ő tisztult, nemes érzésnél s as emberek ssenvedéseí iráni érző, résst-vnvő sziwel s bivatott' tobal irt elbessélései, Mél-UA esek arrar hogy efjuseanak a legbensőbb ta-
% A két agglegény.
(H|SnlaXli,j Irtai Hásht,
— No bevégexted t
f)e kel la ennél lübb V -*» Kell bisosy —* lsmet sxttnet* • #
Hdrváih ur másik eipőt veex fel, Zeatay ur pedig e reggelt kabátot kicseréli egy utoei ka* bállal. »
— Hová V kérdi Horváth. mm Egy kte dolgom van.
Hzervuax.
Magáili én is megyek, egy darabig egyOtt mebaiQitk. A kél ur együtt halad a axéna térig, [ott Horvátit ur megáll s elbitoeunik barátjától.
Mxervuag ; este a Korona kávébásbso talál• kosunk.
| — H/érviisz, küloniien merre n»égy V L- .mm Erre a iükttl i|Nlt I ^
A Muxeum korul falé, 1 Igen,
mm Aa en uiam is arra veaet.
Akkor hat kár volt eibuoauxni egymástól, 1 Mentünk egTttH.
A két fertlu egymáa melleit halad némán. I Horváth ur nagyon tellengös gondolatokkal lat* esik eltoglelva lenni, mert ssörnyea ttsssevonja homlokai ea tekintetét gyakran veti fal és égre. Zeatey ur is hallgat.
Így baladuak egész a király utcáig, ott Hor* lváUi ur ismét megszorítja barátja kesét a elbu-cauzflt. n—Merre mégy most V
I — * 11l Mordulok a király utcáim, i — En i» ejM»n erre megyek.
—. Akkor meglui kárba vessett a búcsúzás, i —. Menjünk hat együtt tovább.
llyeténkép haladlak barátaink a Valéria álcáig. Itt már csaaugyan derekasan axoritá meg Hor* | válb ur /*eniu)nak keséi s ünnepélyea •Isten hos4ádol< mondott néki.
— Hservuas, felelt a mindig phlegmatikus Zen* | tgy ur. C
— Tulaidunkép merre is indulás V
— Hát áa a beturduluk a Valéria utcába.
— Hát oaak ugyan a> Valéria utcába mégy, la* kik ott valaki ?
a- Igen
— Hányadik ssám alatt ?
I. — 22-lk,
— NeveV
—.^-^Mi.Jiüiöd tioszá J . __
■^. Kedves egyetlen barátom, ha lateht ismeraa mond meg nevel, I ■ Joeephtn.
Zen(ay ur aroa több szint játaaott s olyan mélyen lelaóhapof!, bogy a karcsú termetű Horváth ur majdnem eltiltott mefőle.
Azonban a sóhaj a megkönoyebbüléa sóhaja I volt.
i— A Valé - Ha—ut— cábfn V 22. aa.
— Oltott, ^ .
Eu ia én ia oda akarok menni. |
. — Akkor hát miért kerülgettél annyit?
— És te?
— En veled skartam maradni. —. Es én veled.
Ez inentaéguek ugyan elég aavanyu, da höaeink végre bele nyugoaznak, mint kinek a saját rossz fája jutváo esaébe. Igy köaelegiek a Valéri uioa báx asámai felé, Horváth ur egyaaerre jobbra lérta jobb oldalra í akar fordulni a ennélfogva most már biztosan hivén, bogy Zaotay nem fogja öt követni, meghatottan rebegi el nem tudom hányadszor a szervuszl
— Kiért álltál megV kérdé egyaaerre ellögu* latlanul Horváth ur jársái, ki isméi megállott,
— Itt vau dolgom aaen hasban,
— l*i i-ilt V
Hogy hivják aat a leányt?
Nem leány aa, hanem özvegy* 4- Os ös öz*vegy ?
— Igen as.
— Neve' /
— Siortliceek Eulálía,
NagyKinizaa, vasárnap.
Zala 42. tsám. (• lap.)
1890, októbaf hó 19-éa
— Enláüa! M Stortlicsak KaláUa / oh ég I
— Mii jelentsen ea. \* ,
~ BmíIob, n« menj moft fel hona, alőbb hallgasd meg amit mondani akarok! 8 mag sem várva Horváth válaszát, becipeli 61 a Isgköze-lehbí kávéházba, hol a legrejtettebb aagba letiltatta agy kis máiráay aulai mailé, önmaga padig a tslhoa támaszkodva megáll előtt*
— Barátom, kesdi egy pillantásra sem méltatva a gőzőlgő kapucinert, melyei a gondos pincér rögtön elíbéjük tett; barátom as a Btort-fiesvk Eniátia as én kedvesem.
—"No ns csinálj roass vicceket, már hogy la-hat ne a tied, mikor as anyém.
— Te, hiuen épen as a turcss, a szörnyű a dologban, bogy a tied is meg az enyém is.
— De hát hogyan volna aa lehetséges ?
— Lássak csak, mini a ismered öl? —- Most négy hónapja. '
En már öt hó óta ismerem, Mikor saoktad 51 meglátogotni ?
— Naponkint ilyen időtájban.
—- Hah, kígyó! én mag mindig délelőtt jártam hozzá, ma is nála volum.
— Barátom hissen es saörnyüség! E szavakkal szakitjs meg a hosszabb szünet alkalmával baállt csendet Zsatay ur.
Most hosszabb fajlagetések következtek, melyek eredménye nem igen épüietssek lehatlak két nősünkre nézve, mest (elváltva hol ss egyik, hol a másik kesdte a fent leirt játékot a színek változtatásával. Végre el volt mondva minden. Egymásra néztek ismét. Jupiter tüzes villámai kismiskák lakattak azokhoz as efaMiiku* sugarakhoz képest, melyek Horváth és Zentay ur szeme között járták a kállai kettőst.
— Barátom — szólal meg végre egészen lehangoltan Horváth ur.
— Semmi barátom; uram ; ily körülmények között agyáltalában tal nem foghatom, miként merészkedik ön engem barátjának nevezni.
— Még mindig annak tekintelek.
— I>e én legkevésbé sem tekintem magamat annak s ön nsgy szívességet tenne nekem, ha e tekintetben nézetemet osztaná.
— De. .
— Semmi de I Ha ön nem volt hozzám annyi bizalommal, hogy a dolgot mindjárt tudaUa~ve-lem, akkor ma aem vagyunk ennyire . ... no
— bogy is mondjam — igen lefőzve.
—. Ugyan ezt mondhatnám én is, ha te már alave . .
— Semmi tal Egyáltalában kikérek magamnak minden bizalmaskodást a* An résréröt, An egy alávaló, iiyvmoruU tereimé*.
— Már. -
— Semmi már ! En önt gyűlölöm és megvetem.
— Ha -
— Semmi ha! Uram, ön párbajt 1o§ velem JTivai. ' •«.
Én f Miért ?-
helyet ái időt. A párbaj megtörténi.
Tollam elborzad s reszketve kihull kezemből... Városligeti sötét bérkés bely, 40 lépés távolság, kél lövés, semmi fatálitás, — kézszorítás, barátságos reggeli a »Ssép juhásanénál« _
0.
Horváth és Zentay urak még máig is agglegények. Egymásnak kebel barátai s legfeljebb elmosolyodnak, ha viasza emlékeznek azon pillanatra, midőn piastolylyal kezűkben álltak szemközt egymással.
— Tesznek most is látogatásokat itt-ott, de ezekről előre szólnak egymáenak.
darabbal, frankó Andor l drbbal. Végül be ven I viszony as, hs oly dos árs<ás után, mint a mi jelentve kér sarge-kampó, mslyat Naposa Kisk hr. lyen as utolsó volt, addig Kuróna •!? gahaapia-küld na Erdélyből. eán ssm halmozódtak tal nsgyohii káaslstsk, ha
JL ladállsisk siésisisl Indiában. továbbá ss összes hosstslok napoakiat szonnal As utolsó bárom, évben nem ksvsssbb mint Büttft ósssavásárollstaak s ha a bécsi gabaavásár ált
eoiberélei esett áldozatul vadállatok támadásai' nak Indiábsn s megjegyzendő, hogy ezek csak a hatóftágilag constátáll esetek A brill hatalom alatt álló tartományok hfkoesájrá! kerek tis millió lé-lékre téve, minden 10.000 lélekre int agy állatok által msgölt smbsr. A legtöbb eseraneettlan-ség (1015) kigyómaráatól éz tigrisektől (646) származik. Viszont e három év alatt 148! tigris és leopárd öletett meg, míg évankint átlag 1760 kigyó pusstitsiott a1.
— Áa erdei «>sl«ukAk igen gyéren mutatkoznak. A mult hét végén kél nap a gr. Braun* nar-féla leányfalui erdőkben egyetlen szalonka sem mutatta magát s a teríték c-upán nyul, fogoly és császármadárból állott*. Feltűnt, hogy a
a fogyasztók ellenkezése dacára mindig megsaaab árai lagyaststnak ? Belföldi kareskedéettna agy* előre éppenséggel nincsen a külföldi vevőkre utalva, alig bírja a bsll6ldi togyaastás szükség-latét kielégíteni, mert ennek hónapok óta nin-csenek készletei s így kényszerülve van folyó szükségletét a talfslé törekvő á/ak mailet! nap* róUnaptt fedezni. A fogyasztók kallamatlan hely-setéhss hozzájárul as is, bogy az osstrák éezasí tsrtomáayok agy fő élelmezést cikkét, a burgonyát, ss augusztasi és sseptembari vízáradások teljesen tönkretették, minek kóvetkeményekép ín* kozott kereslet uralkodik rozs és basa iránt. Normállá évakban éppen as 0as alaö halai azok, melyek berí a tárházak msgtslnsk ; ma sahot eam
nyulak között több igen sovány darab volt, a mi utalhatunk olyan késslatekra, melyek fölött a a szárazság miatt esőerdőben mindsn fű rég kereskedelem rebdel kelhetnék s Imi kall várnunk,
ki lévén pörköl va — 4áphiánynsk tulsjdonitható. Monor 'vidékén is hasonló tspasstalatot tattak; ott mag a nyulak ss ákácfákst máris erösan kér-gasik s mi ily korán mindenesetre ssokatlan jelenség.
— Zalansegyében, ss Rsterházy hgi hllbi sományboz .tsrtosó lendvai uradalomban, as évi november hó másodikán s bérlali idö istalvén, — a mint hátijuk — as után ugy a gazdaságnak mint a vadászatnak uj bérlő ja less. Valjdn fogja s az uj bérlő a vadászatot szívvel és lélekkel fondoani, ott hol a szarvas mint őz. ugf elssaporodott, hogy a s/omssédos erdőkben is mindenféle állsndó vadként találhat.
— Haaal aj alak téli taksrmányául igen ajánlatos a káposststorxss. Ezskat ősskor igen könnyen és olcsón lehet bessefézni, s nyulak padig nagy lé-tartalmuk miatt igen kedvalik. Egy tenyésztő, ki a mult télen e tsksrmánynyal kísérletet tett, állítja, hogy s kspoeatatorzaák, fal váltva szénával t a mezei nyulak egéssségére rendkívül jó hstással vannak.
busa foss árpa zab
Iparügy.
— üegaattat aa •satrák*aaag| ar Loyd. I A magyar kormány megad!a beleegyezéséi, hogy I sz osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási társulat I ezentúl átslakittassék csupán osztrák vállalattá,
hogy a tél asan bajon segítsen. Mily türelmetlen vágyódással nézett s fogysestás és külföld aa nj termény elé, kitetszik a következő számokból Aa idei aratási év első 6 bstéban slsaálliitatoit ha-| Kánkból: 1890 ben ntmázaa. lHHV ben mmássa. 1,166660 8CŐ.4M
8H3 660 169 161
86*890 164.Ott,
ldtt.i 88 81.188 ' Ezen busákiviielböl Ausitriára 809.60? mm , Németországra I46.65H mm. és a Svájcra 191.148 mm. esett. Különösen feltűnő sson hatalmai axám, mely as árpakivitali képviseli, nem kevesebb mint 8M).ŰÜ0 mm. szállíttatott Fiúmén kársastul nyugotl Európába. A télen át nem igen less kivitelünk, annál tobb kilátásaink vannak a jftvö tavaszra nézve. Franciaországnak rossz búzatermése van, alig 102 millió métermázsa, as is nagyon ailáay minőségű. Kvi ssükeéslala ellenben 190 millió s így'JH milliónyi deficitje van, malyat okvetlenül Tadeznie kall. Mig saját késslatsi tartanak, nem importál, de ha a tálán készleteik elfogynak, ugy dsoára as 6 frankos vám* nak s dacára a rossz vslutának a magyar busára leaz szorulva a jó árt is kellend Űzetnie. II. J.
— Ma6ia«aeii kiállítás Gyöngyösön. Már 4 említ et tük, hogy a Jta vasmegyei gssdaeági egy lat szölőssati kiállláat rendes s hó IH—90<án; moat a rendezőség beküldötia a kiállítás programtnjáf, mely következő: A kiállítás a hó IH>án Gyön-
Sport.
— ÁM agaacaklállltáara, mely ehó20 án nyílik meg a fővárosban, ez ideig bejelentették nyílt területen tőit szarvsa-agancsokból: gr. Ná-dasdy Ferenc négy darabot, gr. Szécbeoyi Béla 4 darabol, Apponyi Géza gróf 1 darabol, Szász Coburg Gothaí Fülöp herceg 6 darabot, Széchenyi Sándor gr. 1 drbot, Eszterházy Mihály gr. 3 dr bot. Teleki Tibor gr. 1 darabot Vadaskertekben lőtt agancsért: gróf Nádasdv Ferenc jelentett ba 8 darabot Az ósatancs-kiáílitás es idén kiválóan téfiyeaoek Ígérkezik, a mennyiben az idáig már 90 agancs jelentetelt oe. K kiállítók köst szara-pal Weockheím Frigyes tr. II agancscsal, Zichy Jaaő gr. 18 darabbal, Almássy Dénes gr. agy koiiakcíóval, areJy 60 drbot számlál, Szécheyi Gésa gróf 4 darabbal, Száss í^obnrg Fülöp hg. 1
s az átmenetre kél évi idő tartamot kötött ki As gyösön • Vaskorona* termeiben dr. KdlUty Zot* osstrák kormány ehbez hozzájárult s most ast tán megyei főispánja, a kiállítás védnöke által kérdezte a mayysr kormánytól, hogy mi módon [déli 18 órakor fog ünnepélyesen megnyittatik. kívánja a provizóriumot megvalósítani T As erre Délután 6 órakor a kiállítás bezáratik, s sats 7 vonatkozó tárgyalásokba cssk s válasz után bo- órakor a •Kasaínó* termében társas vacsora csátkoznak. Magánsk s szerződésnek felbontására less. Egy személy tlsét 1 Ért krt. Másnap
vonat kos ó kérdés megoldására pedig csak a tár* gyslások befejezése után ksrűl a sor.
r- A saagyar leajvernjar igazgatóságai éa a berlini Loeve Lsjos és társs cég kösöU mag-egyezés Jött létre oly értelemben, hogy s oeva* " rótt cég átveszi a fegyvergyár összes aktivált éa passzíváit, a Ibagysr királyt honvédslmi miniss-teríumnál még letétben levő 200,000 forintnyi óvsdékmsrsdvány kivételével. Ez ösesag, a menynyiben s kormány résséről kiadatnék, a fegyvergyár szabad rsndelke/ésérs msrsd.
— A ..Jósilv aaraJegyakM hetedik sorozatát ebó 15-én búzták ki. Kihúzatott 80 tiOO írttal: sorosatszám nyereményszgm, 76.1000 frttal: 497£s-8, 6802-42. 500 írttal : 140—19, 2588=79, 6828—lő. 100 írttal: 40^-85.91—68, 3031-85. 6080-9 25 írttal: 48—1, 109-14, 616—37,1196-60,2846—81,2882-61,8879-92, 3785-87, 3975 - 64, 4088—76, 4H23-28, 5871-53, 5612-94, 6089—14, 6269- 75, 8771—37, 7116—89, 7144 - 43, 7193- 59 és 7195— 26. Kihozatott azonkívül még 300 sorsjegy, mely egyenként 2 forintot nyert.
Közg&id&sig.
— A gaboaplaeokról Folyvást határo-sottabb alakot ölt sz áremelkedés és nsponkint határozottabban észlelhetők az (889. évi rossz termés következményei; melyből teljesen késs-letak nélkül léptünk sz nj sratáai évbe. A fogyasztók nem tulajdonítottak kellő fontosságot ezen körülménynek #sgy tán nem is gondoltak arra, hogy már juniusbsn sz összes tavait készletek elfogyhatnak s igy még más körülmények összajátssáss által oly hslyset teremtetett, mely as alősö évek helysetével össze ssm hssonlitható s mely oly visaonyokat szült, a milyeneket évef óta nem tspssitalhaituak. Nem-a abnormália
19-én délelőtt 10 órakor a kiállítás egyik nagy termében ngys. Miklá* Gyula kormány bistos a fdlozera elleni védekezésről tart előadást, s a védskaiési ssövstkssetet ismertet I, Hussadikán délelőtt a védekezési esskösök fognak a töldml-vslési minlnistsr kiküldötte KngMHrwhl Károly vln-oallér-iakolaí Igazgató állal gyakorlatilag hamu-taitatni. — Este 5 órakor a kiállítás bezárása a kezdetét vessai a kiállított direkitsrmö szőlők s borok isislése.
— Helyi gafcaafargalaas. A bosssn szárazság után, mely gssdáinknsk annyi goodot okozott, csütörtökön hste beállott a várva-várt eső, még idejekorán, bogy a roppant pusziitásokst, melyeket a asdsrsk, vadak és térgek a szárazság mtlTt ki nsm kelt vetésekben okoztak, meg- 1 akadályozza. A bécsi és pesti tőssds speculánsal ennek folytán árköveteléseik kai engedékenyabbé lattak, a kínálat a bét utolsó napjaiban nagyobb és sürgősebb lett, miáltal as iránysat lanyhult és árak 6—10 Jurát csökkentek. Kanissai piaci árak: 77—78 kl. busa 7.16, 70-80 kl. busa 7,40, rozs 6.75, bab 7 frt, tengeri 6 60, sab 6.80, árpa 7.60—8.60, bükköny 6 trt.
Sxtrkssstöi üzenetek.
T. X* Helyben. Küssossi IsakadtistaUsa bsscslniért t Igj találtak IsgsélRssrlbbask s tisossUst, raméljük Isléske* dinünk kelysslésévsl ísg találkesiU I
a. A. üaéaaán. KlvAasáiasssrist Isasksdtttsk, s kaljr ssm változtat s fennálló vfcsosfoa semmit, tsesék eask tovább ís laybasgalsasAl least.
M. iáj. tkmtUri 11 T! Hol késel ss ^ koaáJjbaatl Uvslsdsl vottttk, telt istéaksdlsslakrftl ssóval togsak Se-■sámelal, ka alkslmat nynjtsjts kossá.
■ a. awsl ■Ikiaa ltSsai«l/sa Qgrksa lirleksest ékajt-váa. séaaéé slkalesisisl lálogatásárs mámitaak.
J. ssmi Aaéiásar <1 laa. Veusd lewiaskeír Válseeeéat kérjlk, a Itvélbea kglsll ébajuzkra aésva:
Jaaaflk Satfos Igéraiéask mielőbbi UÜ«sliéeérs kérjlk, • raznéjjak a ka folyamié ktrvtmlal tntjasllra Issa.
Nagy-Kaniana, vasárnap.
a Jiiirmal KII—ér4* iifflMUikitife. MiaMit-;
aagtattak 'a ISMtot aiava m|«i lavak* otaak A -MaaAafc IOmAvi1* ■irtmtfiéiiMl lm. Ciota yéléáayt kalétaafc, karfák a popaa WkaiétA. A f nlttn -akiig* pétié lajaél, wiráii latbaté aig—llkai tank. aéaaéé itkalaeaal aagaafc u ka*éaak agy kU kéa* j Intel. UvMM.
L. Iggaéalailt uM'WUWa találjak —gkjtrs j |)« ajafét Kan k^i^lú mkUi iiattÚ Ub*i- j aég w téaagalaank S«t»ba«tg. — fa* mm hairtlfc valaa ■ M a t*értr4*t, mm iozaljak Kééi* aaa láM akat aa aggaéaUar*. méljúk mi alán aaai fag aéat, * aa* l«*a y • •• ré k* aart • Mi|ftr iié kliít —géiy. Ubat 9«itt y^atkm a i»fTlta|l»| aoa fék" liaia aiaaMíaik aaostala, Í0 k*fjlk f«tí%al asl a Miit, zariy báni fcluifcrt tatéa*U buáik,
Zala 42. aaám (1
Nyílttér#)
iiiiiMiifi #«* aa bfja f. 1141 glaki aaé iNuaaa (aai) Hl jafuk
Waéaa m Mskt
OMlUalt •• fwmmétá vakaa* ni «ifka**tia pa*t*- aat saUfm tfaa rabrtk«Ufcyst <1, W>iaik>i| (E a % IMiéfH). liílrt MiKm ia|»fctM M ka
fa *o kr. W IÜ
Feleláe stsrkssziS: Ca l*ata>4al 4k*a.
NIIIDKT^KK t

4a a rsvalkaar kaatausáért
rAUal itdii "a mi. ,
SpTJt Tr]7 felp Vasöntöde és gépgyár Részvény-^nLJLA-lClC Társaság Budapesten.
Gyár éa irodák: ' Vároai iroda éa raktár .*
VI Mkl váesl-at IMI aa It TI. t•üualnk|*a(«u 14 asám.
Ajtaja kitűnő éa szilárd amrkasattl, aaáaaoa alaŐ dijakkal kitttatatatt;
SCHLlCK-féle szab. 2 é« 3 vasú ekéit ós szab- mélyítő ekóit,
mélyítő ekéit &n vezeték kai, eredeti fcklick éa VUats-féis
egy vasú ekéit
talajiiiivelfifcnaklh^lt, boronált rogtilríi li^n^erelt SCHUJCKféla ssab.
„HCalad.éuer •orbaTr«töcrép#it.

Ifttt ok Mbar M 19-4a
SZABADALMAT
uj talámányokra
snskAsal láiaily állambaai lanákká al* vállalja ások Isalartéséi vádataMI • éa érllksalléaéi mMl
Réthy János
tiem-'fíí'Of i mérméki ét liaMHáat irötlmfa Hudajjput, Knt4Wlli«r«l II
Usianolt f^Rutt SÉjilroioí!aio3í
bmaI
Ukkma ektkr* alkalaamkal* 4*t é« répa ll»U kéwaiék«k. fUasIattáis va«*ak továbbá; aéa* éa jafgáayeaéplft kénsii»ukv nlaitlwtfl^ waták (Aafc«r *s Vléata raaéaasr) ^karaáiylubtiU fépak, (mari ■wraaaléfc im éarSléh. Wl-malisok éa olajauipa btrasdexések- — tiwMi tmérikm* kittkfttü ét mttrokreiii áruló $lyek ét féJuutáió jjép*k.
Lerátaijiaalil) árat Élöijii fizetési feltételei:
MF" Árjegyzék kicúnafra i'ayyfw ét bérmentve. Jegyzet. Vsa >n*mcaémk < ionnal I. e SakibaniUiak kiraai t«4«aá aárm W*sai, aoka a VL Fodma.nloky atoa 14. asáaa alatt lavS iruiSiak f^m*éi a ktilMí tá«i*aUa lev»> gyárt«la-
J4*kfa JiatyvstSk át, pia4ai9ffálU| _ea*a in<Ui M/Mfiiklm t. aalaikiréUltk kéa/«liaa I 'éát tartfak lenit, raUaiiat, imgy ugyanott ^piténi dkkviak r» pijm|( fipiittia rattrt

éaMhaa
*ttr(tüaa
6aa la—*i
KlvaU (UfeUal
A ScilicMfile YasöBtőúd és gépoar Máriását iiaziatásáfa
aznanker<
étel' éa járadék'bisioaéio táreeaál
laai^aaiaiáai vwéi ■ ár v miftita
ladapaat. Osaktar I it Mkar r
A láfa»aáa aalliAI auadaa/ála, aa imkart élért tooatkoaó ktstoaliáaokst, te Bíitoaitaaak aysrsaiéayrasiiaaiÉaiil
A nyaramén yaaztalék aa élaiaaati biatoalia« aoknái átlag a biatoattoif taka S#u ,-at tattá kt, tig/ tx»gy mtndan IM4I Irt biztosított iákéra laa rsrlat nyromémy asftl A kalálasatl blatfteifásóknál a nyaraméay na éik\ díj lift át f«tla kt.
A láraaság vagyona 17 aallllé íarlml biatoaéláai állománya 1WJ (laeambar 3t «d IM amllllé íarlml. A támasag balalaaa[ iakér< ás Ifjart t loaliaaokért |am» dae.ildj több O in! M uallllA f»rlMt«l SzataU k» KaivilágiHiitá"sai aaolgal a balyi figyndkaa| HfalMi (mi%fr uraknál, vslamt t a taoii I raaérkip* laalQséa, < IftUji
imr Alkalmai ataiá áayaékék karsatstaak

VM rabaazdyet-mlntAtak kiTánatra randalkasémra állaaaa

IttmB^B B ^P^T I
Aiikéiaik snlfam alva i aa aiaaé éa lalktlaaisaafaa itaaalfáláa
u

db
Váci utca 3. BUDAPEST. Váci utca 8
divat-Áruháza.
Támaszkodva azon körülményre, kogy Maguarorzzág fMrobáltan egy rolóban neu/ytíabátu, a ftáriei ét londoni mintára berendezett dtrat áruház nincsen, határoztuk el magunkat, hogy Budapesten, vári-utca 3 sz. a. egy nagysz&üen berendezett
nöi és fórfi divatáru-házát
nyissunk, mely magában egyesítse a divat legujablt is legszebb összességét, fíz által az általános kívánatnak teltünk eleget, amennyiben most imr oi halma nyilik Magyarország összes lakásának szükségletét nem a külföldről, hqnem Budapestről beszerezhetni.
-íH
Kivonat a ssgy ké|M« árjtgyaékkll t
Hél rakaMAvetab, arraare, dopla szálas, aétarj« —aa ?*atl« itaala gyapja, iíaa saiaakkaa aié>torj«
Valódi aagal eh*«lot.-4«pla . „ —.40 L«gajabli kaaaa, «iaia és eaíkw. aladaa -aiaU>i, a laftaaWb
CkavlaM MkaUiMk, ifajabb aiatákbaa, dopla »aéltt, aétarja — .áa aíaiákbaa adtatja 1
arat pmemU ulaa«a axtabea, dopla isélea B —Ma üaiaéHai Uwto gyapja, oikaa ét kockéa, a^tar^
I gyaaea aalkac. dapl« nélaa * —.79 VoUpük aarehaa4, Tzléstoljai aiaiakUa «aiaurié aiaés* MinUa, a SS aa
EaaaklvAI ééu raktér kttJÖaféle kit* éa kalftUl dlvaktl^kMI, a ftagalaaékkakiai a lafaaaaakkli | vataailzt lagaagyakk vSlaaauk aiaa és aiityoit íakato (gylmi nuretekbA) Mai*aS« kaévesaéa/H árak, alhalasl iHtlak falylAa, fakata aalyaaa*aaataiakkél H laala;a*kaMl é k a agya., aok asfotaa, siaa h kockát é.ia riaaall takaré
Aagol plaMI arakaák J 4.7a Calpka-faggday, I ré»z agy ablakra. 1.4.1 1.75 'Z, S Sa t^I a Ugflaoaabbig
Fehér- éa errabea cbaaUlia plaafUirgday valódi kalatí míalákbaa I ré^a 4 00 Maailla aopka*szdayag, S méter boaasa, IfjO nm. aaélaa, kflléaMa4 Maisban
tartós aiafcfrgS H.ftQ, 2% mbtr b. 160 asélaa 4 ao
Haallla égyaséayag I,—
Baaratl t ágy éa 1 aaztaltaritá, tatjai kéazlai a 50
riaaall pakréa 1.71
aaa a aa A —
Ckaalllla lakaré ISO ségymwg ta. kSloabaaé a iabaa (taaraaaalya. fraada kaala, lahata atlaaaaaaj bélalva
Ugyaiaa »«, atéaaott * 99
Ugajakk párisi mabalé kaééayak 1 "
Trlro! rfrrak kiloaMu aalabaa
Alaé rskák árváikéi 999
trl tflvat aalyra^ayakkaaéék mladaatéla alakbaa M krtél i lagflaoaMbtag trl yaéasa»kalapak
isi

Eaakaa kívül dói választék aél kéaa faléllékkaa, IriaaC dérakak, MMlraBaarak, plpara-alkkak <li«altó éa ujmaí Urz/akbaa . lovébla kéas Aa
éa laéay éltéayak, kalapak, taqaak, ekaallla kaadéki lagyaaék Mt »tb.
Képes árjegyzékünk, kívánatra mindenkinek ingyen és bérmentve küldetik
714 l—3 zo forinton felüli ttndélmén^ek bérmentve.
uJ^QIa Ja
Jfagy-Kantzsa, vasárnap.
Zala 42 (Kém. (8 lap.)
9289/890.
Hirdetmény.
N«gy*Ktniwi város rendezett tanárba rórizérÖI közhírré tétetik, hogy a beWJ piaci és heti marharáairi helypénzszedéal jog 13501 frt azorezágoa martaváaári jog pedig 1681 frt kikiáltani ár mellett 1891 évi január 1-töl fogva három egymáaufcánt évre vagym 1803. évi december hó 3t-ig.teqed& időre
folyó évi október hó 27-én délelőtt 10 órakor
a városház tanácstermében nyilvános azóbeli ár.ve»é* utján a logtAbbét ígérőnek bérbe fog adatni.
Miről a bérbe venni szándékozók azzal értesíttetnek, liogy bánat pénzül a kikiáltási ár 10° o-ka kénzpénz, takarékpénztári könyver*ke, vagy óvadékképes papírokban az árverés megkezdése elfitt a kiküldött kezéhez leteendfi.
Aa árverési feltételek, melyek egyúttal a szerződé* pontjait fogják képezni, a városház tanácstermében a hivatalos órák alatt az árverés megkezdéséig bárki által megtekinthetők, -Nagy-Kanizsán, 1800. október II én.
1890, oktdbar hó 19-án.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ma—v
A vAr<wÍ (anáeti,
iom^ixxx o xxxocxxxx^x^x
ar 1 rV^íiÍií » Íi!;í ümI
fl Ml oSlltT <D Íj* » 1 Ha
**'iíWi v í • I®8Ifi
f bánat* #1 í jf fj^íj
ikoldott | |l | M jfj|1 iv^nI
tjogjtt || jjjjj^ g ^^^ I
fl ijfi i JL i, a iuLUIim 11JL11JL
WW%> Tll
OC*XXXX XXX)OOOOOOOÍXXX
Keffaieváitiiáic {alaitptó|lii Karae a|t Pénzbetétek
kötvény birtokosait ! „a___i—l.. t\Ul w^U.
Mnuml tiastotalsf érte*
íjtm. hogv jBaakréssváBy.k*!, illan |»a-
1. ▲ rsgitovsltsiif Jftuíír/iöyéit, plrokút, sorsj«ffy*k#t. rést-1 As r«Tr»»- uólo »it»l:lvtny«k«t, lH>tétj«ícy«<kai» sa-j — TÉykel,-■ (lii«rf«yynk<'t a li^snjrswaMtj
X X .^k*Jt»m utalványozót d^árak molti'ft *iwk éa fejT] s SMgíft ipftrfcWinto ái 1iljátií«v«>.-mhlíittt akutok Ki* httlybeti bsflpstt [váiiaá^ra ietjí-K titoktartás
s lagjobb ár nsllatt magvr-'sw>Hstt « |M|iiitikra pif-rwV tana. v»kj' **"kra - néfséktHlksft kanat BiflUlt Itrnw-kamat m*ÍI»M m ItgsnjKaiabhj gtstbb jéosáiflleg ts tUH**gtt stfon. ^ ■ ' | ^ytrhttfi.
N
kamatozása!!
ttsataségas — bármily' Alulírott baakkaa *lfu**4 ran^u V a*> rend* Sf-yé n (i y 7 n p m t»lll u y p ni 1
nsktt ~ kik tsvt>wb-|I il W llüh J fi 1 fiMj 1
wfc r*salatflsrt*t ni>IM(l mtlykk atán
|73ÜrVf»l ffKliilknasn - t)|
óMtaaak. jj 10
Legmagasabb jutatok
kamatot
Ásat.
. \ U m. k »U«l<. í» (mosdis | FIX FXZETEa ti. lkui barmikor t iMasilsattat bixtaai tutik ii. k SSn n |u|
Lnpy T BANKHAZA,
\M XX A ^ -j Budapest, Hatvani-utcza 17. szám.
AJapitatott lere-KejaL
Alapított 187© ban.
Huri (álleerln-Fof-Créitt.
A N«k
N.lltnruri #1.1 ti.M rOvta lűala tárta aaaaaátattat a M
ALODONT
ftyhzifyilytft hntdrfíy 4fh♦/ Dttr Iflfin sikoltsa* uts/sioknsl Illatossá tactitn tm
3MSC ÁrtalaaUaa méa a iaggylnfébb fagaa
saáaoaál ta. am Jsyék : Sinst«^*sAc »■ * ^ruat'isMfsasalna s l®tv»«bt» »twSSi/iwi rss bssssilsikm s agy sa adtstaal, niat s ImugMitili kOftíkliM As ss fsysa«rs botfSf kaaasél Is hssaasttallk. SM 4—M
gs)4lSté S ^éffyfWHWaslf #s ttlsi**#rSmmkii*l Af* Sarslfssk aa as. nsf^Ktsls«Ks üeksrsrs és Tasb»r. HnsKStsM vttult', MtrsnMKlsla NsrtoswiHSW amksét

ii ^
no ® § 2 » 5* - w-1 * rá— 2 cr 3*® ® a^m 3 ® cr5
• £T ^
a^ -.s. tra r<L»r ^^ — A' S. 2 » « 2. S ^ 5- _
ob » ® 2 ® a tj 5. «í

o a>
118
- ® a ® 2* « s g s ® ^ 3 í - 5* o — o» fi *
(S 4- X.9Q x JT ® C á 1 > TS n f 2 srts.5 ggj S srfr-f
9 ° ® ^
< a

£ 2 § 2 Bt-" ^l^iígglgt
l'-d © 8 2 a. ^
s
a. o> • !L •
lllVJsí

O
^ Gp a bittoi jfejiiti g|||r|iLyÉ |<j6Mi||jíi||
As (fMatf iiiiiHian, m tt*iM4««k s tft«sk túyto» a iiMtutwéa a ism nui*iWs fsté fmtoitiiiérs Is s Jd néwti tléngkététs s Injokk s l«gl>sitHS0«skv ss s Nir Is S'tntnA>i Isn* r>fsi n islnii -T — ■-■■'■ ■'"''; j
életbalzsam Dr. ROSA-tól.
Miksa tsa Msskts * m. vstiilstts, snw'iwt*
oagy Uvaigal 1 itt, kis avsggsi ntés végsti ranűslkssésrs altnak.

Xmh civUtiua s hfjolili • Itfg/AfyhatiswU tit»i>WM. • t»>| kOtOsOwa aludiii tmaitM Is^kt D'MMiiifitfL WrOifsléSf, »stst*>a* 1> lJUii iisjíífe Mk» sUss tsUswi ksili«té*«sik Woaysl. íjf kitSsé kaiiMt h<>v^UMiÍ>*n hss <>t»iksln>n *( iwtílwsjfiílt, nsfkt*ksto hiiintfévé Utt r s^pstk. Ara SffV I 60 kr. Sltsnisró Iratok strsl birktask batsklnt
Ótráfll HsMiUltAsftk «tli»t0UM ««|tit, wibilliAa ajyalMMttstfk, Hnr •• VYM.tii.it<« u «*M1 su««m sMrfai knaiuti „Dr. KOSA-féle élstnal-SSSni"* ntindvn Qv»s««sli4t)s kik tarokba vsa tlösilli-1vs. ntaljaak fcnnnyslais L»r, ROaA élstbalssasia a „fsksts sasi aau ostmaaU fjéaysaar-ItárbóL r&AQVBft B. Vrága 90S-IU M si||kr é» m«a
Tay«W«n iItmImíA, atéUa taltta i'tstf u kii t») öti cH "Wéjtty kiUw.
Dr. H08A élstbalssana valéűisn kapbató osak a kéasttA
FSílG^' S Jbí B.
v tüjajty. ffiraktiriban, n^iynntir a ^faksta aaahosM frátábu SOS—m in BUDAPESTEK Török JÓSSS? ur «>0|)n*r«na«l. KiiiJy atna tl. n. B«Aai Baül tr tfc* »■! C7és>aaartárabas a Virothis-térw.
-*« <isatrSk»i>a>ar aisurtkli silslrs siyyskk Qéiinrrtirikso üs rsklir -v n>s élalkalsaamnai. ^ n| -n.28
tlgysasn kayhslé i
„prágai általános házi-keaöc&u
tObk nn kilssfllstkststlal «llsnan blstoa ayAgyssar mlaé«af«ta g}aiaéi«okk nkak is |iaj ilinli slUs. ICsaa ksaSn Ustns arséaUayoyil ka»«aAisat0 a n&t «nlé e)sM4*iasl. a m tuptáislsil 0 ss s«ll msflkis^ay4isio41 nStéskor. kaUv«sysM, téfda(iMi«liBál, t«S|n (akaéikaksüi pokstvaraAl, aél, •« ngyasTssaU k0r0»fér«fa4l, t<k«a»éaf*4é*sss4), t«l|)MkA*ai>kail w1rt|j liintiaai sMmmIiÍ' akt, irattallaa tagúksil «tk. MiuOtu gyslaoAst, éagiMtat, *lk«s4a)i<4n<, uit aOtdan a IqpO'tfckk VN alaU ahivalU] o ak«<l nir |«sj«éés natalkoslk, ea a Sagaaattt UgtOTlétSk 140 slsu áh^t- M n«ast •tlvjfc, kiiraU 4s Majfógyi»j».
MT Kapható II k II kxajoairos ssalsasaékbaa. V
A i.i maiit a prágai k)ta!ia<* kiatk«tSn0i Mmm MIi hm, mmm< uvas 1 kk AgyalsHitísak, kagy aa araésS u ■trtti nak tkkm tns kn>V—. • tnk akkn trtüél, In t lirga éoaanUawa, antyka lOSaUk, tmtsllsll HtsIUtukba (nsljrak S tTtltta apptiki is kik ksrt«akt, nalyaa a>M« tfsnou rstlMf UáktM * Wfkstvs m
llMill iai.iaaH a uan<.>|tHabb,taiaiakapvtkattl U-tal UfkáoMabbnA >S>n«i w a t i>sIsWé M||tptSSa a aa ifénaa alfann fcsllisl nkalsÉg alswaayeHséta Ify tVSf 4sa 1 ftrt

~"Í3. szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. október 2ö4n.
KlfTtrika M Kímbáb
lallmil a, Up wUMl léwtri yotti^gsö siadaa fcMlw^iy. -
MmMlK kreleé caak iwiwt kft-ukboi Iagi4utuk «t.
Z A L A
Politikai és vegyes tartalma hetilap.
XVII. évíolyom-
■MMInltli VI/..4. .1.4. fiiéi *i t litf
lUfuitlii írmí
, , á M-~ kf,
M0m irrl H lim j
lmi>m
I . •
UtnUiMak JiUi/mi matiuii.
VflUHf ptHlwii te kr.
A Nagy-Kanizsai- éa Délzalai takarékpénztárak ét a MunkcgyfisüleV hivatalos közlönye. »»U)»i»t t nriniBin
Kisírnak rim» •«■> küldetnek. ; .m*UmM ' ftaiM ni«* ÉMfT-
H>g}tl«alk M«gy-ltmlttán heten kint rgywri vuAranp.
Magyar kultur-harc. 1 toaeágát, minthogy attól várhatná, hogy a
rendelet elleniben elfoglalt álláspontját fel-
A vállán éa közoktatási miniszter Csáky . ,.__>. . _• .__. •
' adja; máaréazről pedig tudja mindenki,
tfrór u elkereszteljek Hívében — mint L. _ _ * . _,__
■ fnogy aem Ctiálty, Mm n kormány nem
köztudomású, — rendeletet bocsátott ki. li._íil . ______- _
' hátrálhat meg, mart a kiadott rendelet nem
mindjárt minftnsteraéire eleién. j . .. . _ . .. .
, puszién a rom katli, hunom a hasiban
h rendelet h római katbr papság körá-l^ m;ndm) törvényesen eli.mert hitfele-
ben nagy aggodalmakat szült a es «ggo- L^ yoMlkitlik „ ify onmigottn kü,-
daliak - néhány pűtpflköl kivéve, - érd,k«l, ast tehát vittzavonni a kormány elterjedt a papaág minden,rétegében; tó-1 „e|n ^ nem ,Mb,d h, u
leg azonban as alrend ö papságnál találko- prim4,n4| h,uTmMabb elleníéllelTll.n. is ■ott e rendelet nagy ellenszenvre, minek i ^n; és pedig annálkevéabé, mert következménye az lett, bogy az alrenddl^, rendete^ kibocsájtáse előtt több r. íjSgffc' mozgalmat indított meg e rendelet L p(igpoktő| megnyert0 ut , biztosítékot,
. . . .. - -t. . . hogy rendelete a katholikua dogmákba
hleinte mindenki «zt hitte, hogy e mos- ^ ■
galom, mint szalmatüz, rövid idő alatt el
íog enyészni, most azonban mindenki látja, | 4,,ván » dolo»' »'k«h»rh«» kiké-
hogy. nem caak hogy nem szűnt meg ;! •
hanem « bíboro*-herc*g-primá* helyeslésé 1_ Csáky mininter azonban, veié született vei találkozván, még élesebbé lett, mint higgadtságánál fogra, a állásának jól fel voU; sőt a prímás felhívta az alnórendűIfogott érdekél.en, de tekintettel as orsaá-papaágot, bogy mozgalmáha iparkodjék goaan közérdek(t ügyre ia; kísérletet tesz belevonni a .jqágári elemeket ím. la' kulturharc kiütésének még csirájában
Simor e fellépése kétségtelenül előjele a leendő elfojtására az által, ' hogy legköze-magyar Lktiltur harcnak ; mert sokkal job lébb az országgyűlésen interpelláltain! fogja ban ismeri az ország e főpapjának álba-j magát az iránt: ,m i a kormány ál
11á apao tja ii alpapaág m o a g a I* mával agamban?* Saa interpetU-tióm adandé válaaaában kifogja tajteni ál-láapontját, elfogja mondani aa elkaraaate* [Mai rendelet agéas történetét a a Idpapaág tói atózeteaen kinyert nyilatkoeatokat.
A fninisatet ason fórum elébe v|ati aa ügyet, mely tön^nyboaói hatalmánál fogva I legilletékesebb a minisster rendeletének ei> bírálására ; vagyia as oraaággyülésbea ; aa országgyűlés előtt fogja indokolni rendeletének kiadását a • törvényhozó testület laaa hivatva a felett kritikát mondani,
£• a miniszter -a tette igen hely3*. Mi előre is megvagyunk győződve arról, hogy a képviselőtestület a miniszter kijelentéaét helyeslőleg lógja tudomásul venni a akkor az slpspaág által megindított mozgalom éla kicaorbul « akkor a kultur harcnak (üsáky minisster eaaélyeaeége ée erélyessége által ideje korán eleje leas véve ugy, hogy nem lesz hazánk kitéve aaon kultur elkeseredett harcnak, mint a milyet esek nem rég vívott Poroszország sejit kebelében a melynek keserű utóiae »ly aokáig magma* radt a jó németek szájában,''
Ctorba Akat.
A „ZALA" tárcája.
Mi életünknek: cAljcü?
Mi életünknek célja ? délibáb.' Rózsaszínben eijy csalóka /íny l ■ ■ Láthatlun ét dérhetün lény : Mely integet felénk, — odább, odább ? f
De ha már kimerülve száll alább Éltünk szép ttillaga: a remény ; ■ HlhomáhjQStíl a tünemény, És ilomsulylyal mehet csak tovább ?!
Igy volt ez mióta a világ áll t rendet mi nem bontjuk soha /el Mig nap ét hold felváltva égre száll!
Á bölcs ezért panaszt nem emel; S5t mindenben bölcsességet talál Mit Ittenűnk rendezett igy elJ
Jozefa.
Mikor a pipacs megfehértdik.
Irta: Bársony István.
Gömbölyű kis Iftny volt, a kinek mindén tagja ügy domborodott ki, mintha el akarta volna tit kölni, hogy csont is vsn benne.
Kint lakott a falu végén, egy csinos nemesi kúrián, a melyen tel már a sík mező következett. Mikor még olyen futkározó gyermek volt, azon a mezőn töltötte az egész idejét. Subadon oött M, mini az a pillangó, melyei naphosszat kelttetett; botdög volt, ha a nyári forró sugár ráhullott puszta fejéra; soha ée vágyott az ár-ayéfcos erdő aséláaásra bivó magánya után.
Ilyen élet ssellett azután aem is fejlődött belőle halvány, liliomarca ari kisasszony, hanem egy piros pozsgás kia parasztleáay, a kinek az

I arca majd kicsattant as exéMséges vértől és ! mert mindig olyan nagyon píron volt, bál elnevezték pipacs kiaasnKOnynak.
-Egy vézna szőke fiu mondta naki elössör, a kit a városból hoztak kl néha. Másnak talán kikapnia volna a szemét, hanem a szép kis saöazke gyerkőcöt nem bántotta; annak örült, hogy. kötekedik vele.- A két gyermek játszva kergette : egymást a sik mezőn, a fiu alig voll két három évvel idősebb a leánynál, jó Összeillettek, A aulán mikor sz urfl már megaamassodoit és pehely verte ki az orra alját, a kisasssoay meg felkötötte gyűrűbe htját,, akkor is csak ugy futkáro*-tak együtt a bogarak után és szedték a virágot | a réteken. Hanem a leány csak megmaradt akkor is pipses-kisaaazonynák. Mikor az öreg dok-rtor Kanócz igy látta őket évődni egymásnál, ra-vigzut~e~válai közé kapta a lejét*éi mosolygott i magában". . - _ '
Telt, mnlt az idő, a két gyermeknek el kellett vélni. A fiu felkerüli az egyetemre, a leány odahaza maradi, a tarka bocik kősóit. A fiu egy darabig szorgalmasan irta a busszn levelekel, azután a levelek kurtábbak lettek és utoljára elfogytak egészen. Ha a pipacs kérdezősködött le? löle, azt mondták neki, hogy ninifti annak ideje irka-firkára, tanul az egyre.
Hála Istennek, hogyha tanul, azt nem bánta a leány ; de azért csak Írhatna néha. Szegény kis .pipacs* egyre pirosabb leli a levél után való várakozásban, kivált ha szekérzörgést, vagy lódobogást hallott, ugy elönté a vér az arcát, hogy végre elhivatták hozzá doktor Kanóczot.
A tudót férfiú megint a vállai közé kapta fejét és szélesen motoTygoll., .'Férjhez ksll adni., mondá a nélkül, hogy caak egy ujjal is megvizsgálta volna. *
Egyszer azután mégis megkerüli a szőke gyer-1 köc. A >pipacs« valamit hímzett a varróaszta
llánál, mikor behozták neki e névjegyet. Az 0 neve voll rajta és elölte es a kél betli >Dr.<
Szegény kis >plpaoa< érezte, bogy mégabov-jloka it rAzaa»lert válik. F)e jó, gondolta, hogy nem ugy nyitott be, mint valamikor régen I Pedig bántotta, bogy as a fiu még Ilyen loi'maaá-got Is szükségesnek tart.
A kl, bejMi, arra meg épptnntm ltheteli ráismerni. Egy Unom úr7 eiégáás tetöiol talpig, parfüm* és frizura, sárga kesztyű, aranygombot bot. A >plpae*< nak olyaa rostául eseti, kogy már nem csúfolja. Hát megválioaoti közittk valami? vagy ö nem olyan piros már többé ? Uh, tneay. nyivel kedvesebb volt, mikor a mttfla egyre kiabálta: >Hol vagy kit pipacs ? merre járta, kii pipacs ? t« *
Pedig a leány éreste, bogy A. most lé ctak a régi. Faluhelyen nem igen válloShujk az emberek la pillangót metői mindig ugyanaz a szellöeske járja; ugyaaaz a virág vlrit ki minden tavasz-azal; marad 011 minden ogyformának egy *■-emberAltön át, még ason ia tul. Hálákkor miért nem szólítja öl most Is .pipacs.-nak, aukor mindenkitől megttokia Bár, a ki közel van a szivéhez, bogy ugy neveaze T
Mikor ez előkelő doklor ur elment, Megint meghajtóim magát tzépen, károm ujja hegtével megérintene a leány három ujja begyéi, a ki eae-relte volna, ba megsaoritja az egész kezét ét kacag rajta, bogy 0, a .pipáét., felsivalkodik a nagy fájdalomtól.
Meg se merte hívni, hogy jöjjön el újra a a mini elhangzott a poros úton a hintó tompa dübörgése, a ■pipaet-kiaasazooy* befutott a aaobája csendeaégébe éa tft nagy harmaioteppel törölt le hosazu tzempilláiról.

Az öreg doktor Kanócz megint bevetődött <egy pár bét aulve a faluvégi nemesi kurtára, flatze-
Nagy-Kanizsa, vuárnap.
Nyílt levél
a „Keamlhel/I H*llk»" l||4kta.
A Zala 45. uám (l lap.) > 1090, Wőbdr hó 2«án. .
Jeége^ látna állani, hsíiím aiért, amt aa irtejmtiak előtt aa tgykon .K**stbe|yt Halibwr* reá nézve oly maliinál tjtllfciáglei, minta taatre gygátaij slvonalaak előttünk: Kitftlady, Ber I aéave a mindennapi falat kenyér; Ir aaért, mart atttyi, Dajka, Vörösmarty, l)sák, HatM R i A napokban egy aggódó atya láváiét vettem, j mlJm nyilatltoaai vágyik, hlrdetel a nép, mindama nagyok tialleaM, kik réubu lányiig ki gyöngéd axemrekáayáit tea* azért, hogy 8á Uj ^ M1B>éjét, nem tórMve aaaal, Ja***!tagjai réazbaa miami btgyoaáaai voltajr • nak költeményét a .Zalá'-ban köaaé tettem ée kj «|0|vaaaa, , éa ha mlve kéaaea vaa, lót-| .Keaetbtlyl Hellkoa. attküdéaéttk. K t^gya aggódó lelkének aaaal ad kifqjeaéat, bogy jóit-1 flt, ^„dot nom telel ... a a munka uantal máay IttéUményenitak leli tekinteniük maga hat. Ha eddig zavartalanul halad elíró pályá-1 Hókba vándorol, ott lepi el a por i vajat. rH- |>at a ulemegyei irókaak a e letétafcényt a ján, moet ba iró lesz {wlőlé .nyomorék'-ki vál-kán történik meg, bogy az aaztal fiókból a nffji. nemzet azámára hivat megériaal eled ét aaent lik: iparkodtam a jó öreg ivat megnyugtatni, fényéra k-rfill kütelnaégük. Ez iráaybaa Uiuát a „Keszthelyt
Jjógy az irók nem nyomorultak, legfel jebb^yo- Ke|| tehát gondolkodni módról, bogy e bely- Helikont", mely rövid élete a tán megaallat, fal-maaztó anyagi belyaetbea vannak; t1* ők a |z8t változzék. 8 e auW nem labet máa, mint a ojltaal kötalaaaégüak. De ua, aem mondjuk ntm:ti apoéolai. . ! |tánuláa aa írók réaaéról; a tártutál korunkban, bogy megtzttat, nem azlint aa meg taba, aa
8 mintha c*ek elmondott tzaveim kettőzött j 01 y általános a annak üdvös batáaa oly metaze'iráa izavai taerinti — a leányzó ntiro balt mag, viaaabangja felelt volna )ó akaratn biztatáenara, I kiható minden felé, hogy aa irók nem marad- oaak aluazik, - nem balt mag, mert élt annak tiaztelt baráton Bátcgfj Lajot a „Zalai Köt- j hatnak el a kora kívánalmánál iáját érdeklik' emléke ailaden uiaaegyei író keblében, aem löay'-ben közzé tette azt a vezércikket, mely j ben leendő létaglMaitététdl. Helyetel jük tebát kell tehát Mujitanunk, etapáa fél kall ébren-ben X. M a zalai írókat tetbivja. hogy tAmau- legalább mi részünkről z hiaaaOk, atlndta Zalá- j tanünk a uuan/edót. " aaák fel aa egykori „Keszthelyt Helikont";1 ban élő jró velünk együtt,helyesli, e kezdőmé-1 A lét kérdésébe le belé vág e mozgalom, tömörülésre szállítva tel a Zalamegyében élő a'nyesést, melynek N. M. klfejeaéet adott torai- Mért a „Kaaatbelyí Helikon" megalakaláaa.iaa működő írókat a a valótágben létező állapoto-kan> gábaa Innilji. e jobb jövőt, aa Önsegély léha-
kat ecsetelve mondja: -„Hány írónk Zalában. Nagy táradtág a forgalommal gyfijté egybe tővé fogja teeei az ol*aeó kösóaség érdeklődé-többet ét jobbat produkál hatna, ha volna támu- tt y,ft|j|ltt„ éld irók névsorát t cikk, t aegjeirysi, «kaek felkeltétét le. 'Saját taelltai éa anyagi gatéfa munkájára kiadó, etivteebban teremne,, bogy aztk köaött vaa legalább ötven, kintk ön ! erőakrt kell táauakadnank' mondja N M. • ha a pénzkérdés'nem állná útját a mert nincs.jtU£ mííve van, egy némelyiknek több tt;igaza' igái* vaa, a tajft erő, ba kitartó, laktud- ah anyagi ereje, szétforgácsolja szellemét. elpaza-|^tB a mi kik 80 éve állunk aa iról rögös pá den akadályt, a társulás pedig lebetóvé teszi a rolja a hirlapirát terés, melf máködésénok i tak (|y4ni a nQveink többazör láttak napvilágot, lehetetlennek látaaót ia, mert tagadhatatiea .egy napi hátán van Igy, a lapok következő Mm tekintve azt, bogy Zalában tartóakodáaunk jgu a latin közmondát: „Conoordia, parvae ree számaival a mulandóság ü»vényébe hanyatlik, j rövid idejénél fogva, Ulán a legfiatalabb Iró ureeruat; dltoordia, maiimaa dilebaaütar.* mind az Írónak rongyot direőeége, mind pedig I vagyunk; de megfutott pályáakat tekintve, ba| Társuljunk tebát, alakítsuk meg a llellkoat produrtuma.* • nem a legöregebb ie, mindtnsaetrt a legöregtb- L, piM)u B BU|t |r4ttU kegyeletből épen Kent
Sajnos, de oly igazságok felüzenek é sorok- h,ek egyike t ez okból tisztelt BáWfl barátunk- bt|y ^kbalylyel a elatveaéanl. A Huok vegyék ban, melyeket fájdalommal .kénytelen minden Uak azon félbiváaáre, hogy tegyük megnyilai- ktgttkbe m ügyet i Bátorfl barátnak hívjon iró, főleg a vidéken élő iró alám* E szavak-1 kenuinkat. mi nistünk az eiaők egyik* lenni t „mo tgy , mtgvagynnk gyóaódve,.
ban azonban benne fekazik az ia, mit -a cikk |^„h közBlr Hlra .Keizthelyi Helikon' lelvt-|á irója nem mond ugyan el, de a sorok között j te.fi kérdésére nézve elmondjuk nézeUlnket. JtöBiiyen kiolvasható; benne fekaaik as. hogy ; [ liatározoti nyilatkozatunk az, bogy az N. M.
i bogy tgyetlaa Zalában élő t működő iró tam
fog biáaynai az értekezletről. Ha ez meg leas,
-t.j. ---------- —- — ^ I ott elmondjuk nézeteinket f»i Is, addig caak a
.ha tömörülnek az irtk, együttea müködétük- \Uttí megindított mozgalmat nem «nk belye- fw)Ubbi 4ul4noi ByílatkuMtot urtottuk «ük
n»k meg leaz a tzellemi éa anyagi előnye*. Ta- MljUk, hanem Aazinte örömmel üdvözöljük. !,é«Mnek m»uani.
gadhaiailan, bogy az olvaaó közönség hazánkban még mott ia nagyon gyér, a aat hangoz tatja mindig .tegyetek irók, mi pártolni fogunk*, az irók legtóbbike pedig azt mondja : „pártoljatok t mi tenni fogunk" t igy mindkét fél a várakozás pontjára helynkedik. És ez igy nem jól vaa.
A kegyelet, melyet^őeeink iránt érzünk, már magában elégséges indok arra, hogy testtel lé lekkel a megindított mosgalom csoportjának táborába belépjünk t ezt aa indokot még jobban támogatja az, bogy táját létkérdésünk kap caolatol a tetvetett kérdésééi. A kegyelet élőnk be rajzolja a mult óriásait, kik mint a bitreg*
Az iró nem azért ir, mintha háta mögött-egy j A tlasza vállaikon tartották nemaetiaégünk a munkájának plvaaáaára várakozó nagy közön-1 iroda'munk óriási világát Feltűnnek lelki ue> |
tégnnek mej^eani.
Bontsák ki a aáaalót az Időnbb aalaiMgyti irók éa a fiatalabb atmsedék aiatai fog a aánló alá; melynek fennen kall lobognia, hirdetni kell a Kárpátoktól Adriáig, hogy mi:. bfi letétemé, nyesel vegyink a nemzőt legdrágább klaiténak .a nimttll iiytlvtuk !'
Pattint A kot.
ctapia a kezeit, a mint a •pipact-ot meglátta: •nini, milyen bálvány, egétz uri kitatatony lett már belőle !<
A pipaca moaolygolt s bál aem azebb vagyok igy doktor bácti?
Egyezer eljön ö ia. Azinap a leány megini pi-rot voll-. Olyan édet öröanat haUnaHa, mi az a •kongrua<, a miről aa imént a plébános úrral annyit vitatkoztak. Mikor pedig lementek a kertbe -S a >pipacs« megmutatta a virágait, a jarit doktor akkor ia belekeveri a dologba szok szép tu-dományt, a mivel nyilvánvalóvá tette, hogy ál-taláoot műveltségű ember, de a mi mind aem volt a »piptc». nak való, a ki azt kérdeaie titokban magától, bogy hát miért jött, ba oíObmo egyéb Boodani valója ?
Dehogy nem volt. Csakhogy azt véletlenül todia meg a >pipact<.
A uobáia ablaka a kerti lugasra nyílt, onnan látta a zsalu mögül, hogy a doktor ur nagy be-azédbeo van az édet apjával. Nem zavarta őket a lugasban seoki, jól lehetett hallani mindek su-vukat.
A pesti tudót nagy lába vágta a fejtzéjél, követ akart lenni. Arra kapacitálta az öreg ural, bogy lendiiten az ügyén. —
A 'pipact <-ot nem igen lepte meg a dolog, nem törődótt vele 0 csak azért maradt-Ott tovább ia, hogy éazrevétleaül oézn azt aa-embert, a kit nam bírt olyasnak képzelni, a milyen, hanta ba rá gondolt, akkor midig ugy látta mága előtt, rakoncátlanul *xtladgál»a a mezőn, miközben egv békát Szorongatott* bogy öt ijnztgeMe vett. *
Aa öreg mageaóvália a fejét a fiatal ember vaüoaáaára. El van az már késve ; ez a kerület a régi követé, annak paroláztak a anvaaók.
Mea bánfa a tudós. Kelti caak mégis volna reményt, ke olyan ember támogatná, a aílyen a
>báesi>. Eddig nem gondolt rá, uj keletű az I eszme, a leendő apón kivánja.
— Ugy, b^i az apón?)...Qraiulálak ÖcsémÍ
A kis .pipsos. mégkápaukodoit az ablak-
párkányában, ugy rélM|tll, mini a nyárfalevél.
— Kötaőnöm alássan; igen, bál nem mondtam ? Megházasodom.
— Es kit tetszik elvenni, ha szabad kérdenem ?.
— 0b kérem, szól sem érdemel, egy jó módú leányt innen a környékről. Peslen nevelődik.
A kél iérfiu knei fogott.
A öreg ur elfojtott egy ntbéi sóhajtást és ni gondolta boizá :í_ *
— Szegény kit leányom I . , .
A .Pipacs, nem sóhajtott, ő caak nézett mereven az apjárá, a ki éppen eieétált az ablak altit ét olyan taomorunak látazoll.
— Szegény apat . . .
Doktor Kanócz. mikor újra meglátta a leányi, igazán megijedi. Neki nem zzób, banem aa apjának. • Férjhez kell adni., mnndá fontoakodva.
A választat elölt eljött még egysrer a fiaial tudós. Hátba kapacitálhatná a jó öreg urat ' Meg akaria próbálni még egyezer. Nem volt tzeren-ctéje, csak a • pipacs., volt odahau.
Halvány voll, mind a keltő, e leány is, meg a fiatal ember ia. Az észrevette ennek a halvány-tágét ét azt gondolfa: .Mennyire tztrtlmtt f. A doktor jurít pedig, a ki tápadt volt, aerl e körietekkel lumpolt egy bét óta ét a gyenge melle nem birla az ivátt meg * nótát, Ml gondolta Milyen penétz virág len ebből a • pipacs >ból. i
Azután meglógd a kinataony ujjai hegyét ét tudakoaódott, bogy jól termetté ez idén a esi-oaóka t
A pipset nea féléit, hanem ö kérdezi tt:
— Mikor báietodlk ?
— Aat nem lehet ludnl. Sok lügg a képvite-ségtöl.
_=• Szép meneyeta>oay ? sMr*tI-• nagyon ?
— Pertae bogy tteret j nagyoa aseret.
— Nem azt kérdeiiea; haoem bogy maga si*reli-e ?
A .pipaaa. látat mohóaéggal nézte a lérfi aj* kát, bogy a szája nyílásakor leolvashatta róla a váleut. Jól eteti volna talán, ha aat mondja, hogy nem; még nm gondolta, bogy bkuen olyat nem mond egy vőlegény.'
A férfi ni felelte, bogy igen és aonlygott bottá. A pipset arra veiie, bogy a boldogágla ét nea látta a*g annak a hideg aabernek a hl* dag tekintetét. Várt egy darabig, untán kérdez te újra :
— Azért vágyik hát a képviselőségre; bogy megkázasodbasnk ?
Megvallom, bogy azérl. '
Ugy értette, hogy akkor gasdag ember len a (elesége után és szerepelhet; a ,pipaet* ut gondolta, hogy enk akkor kapja aeg a laáayt. Et eszébe jutott, hogy aennyi Jót tett már 0 u emberekkel ás bogy ö talán cuk erre ven Ut a löldön, bogy lolytean ui ai áldásos munkát, a bogy telié eddig is a faluban alndenkivel. Va-laalre gondolt, a mi megnyugváanl töltötte ti zaklatott aafvét éa aat aondta a fiatal aabernek i * — Bízzék u Istenben, doktor ur.
Az pedig felkelt a izékéről ée fanyar kéttlk*-déssel mosolyogva, meghajlottá magát:
— Bizni logok benne. ,
(V«gs kUvnlkrtlk,)
Nagy-Kantxsa, vasárnap.
A rendéuet célja.
— km kuakf. — Irta: Torkot Lajos ii
A rendénset éa a rendőri bstálom, eőt ad
Zala £3, atám (» lap.) a raadáse st Mahra a aaabadság ia
kirtlrakva jótettakkd, itt egy taposó mail aaialyat mindenki hajtani tartoaik; ott M r ,u fa hanta, aa 4a «iiw', <naitt • kajrifr
tíbVas ereket lárgy&tó tudomány, no P0'*4* Í»tAwa»é®*, akol aa iaaákaa,
1 kolceulea mérték IsUWgrt oaorittatik. omitt a
jak, hogy eme nagy feladatának mindig Mg telelő baosültetésben részesülj hogy azt min dánkor éa mindig ngy fogták volna fel aa am
IMG oktAbw bó M á»
Ott a fialtam fóelve a wabadaág éa ttr-1 Ha lakat, »4f bkMiatfa atllllliil laiaaÉ, I vény tAjoaitkaa — itt a hivatalnek önkénye, mini a kOaotieiaaQgy Csáky grtl mitt val-ott a rtwűőrí batalum egy bnmaaae tal tamáay, láaügyi mtauuter Mly «rüyi a agynual n|i<l-
kaaystfM, mllf bsasft iMmmI^' * nayatlkl a külteUUo btUalskeafvkkel asembsa ! aslíy ni-Vtir** etoaékanyeétet iud. taaasttaai. Mtai al* kelmaikodik aa A ép oly megayern, miat Mape-oalO aseaMUyiséttnefc behatása alatt a lefélaaabb polemld r4vl4 ellenállá* atka aa A skaratakoa, bfllon é* tgaaaakge* raaéeleieikas t '
| bujaság, erkőlestelenaég élesítője. Nálunk rendőrséget a axfi Ily ama*
éa w-
berek a mindenütt mint végcéljuk létasitip; K"*™ «HaW*e« még w találunk. mart
a köarondéaset mint ilyen coak későn fejlődött, a mivel sokszor közegei másra ia felhaaanáltat-tak mint a polgárok jólétének előmozdítására: — (as állami hatalom teljesítésére éa gondolat szabadság; elnyomására,) — aa, igen sokáig, különösen haaánkhan .anao Mattaniieh, Sadi-I
nálunk még most van a tojlMési stádiumban, sőt még törviayaink ia héaagoaak a eaak itt-ott találunk néhány paragrafust, a tselyWI aaok* nak hatáskörét a feladatát megismtoheljllkt
B etiljei edítt.
Mítgyénk rég óhajtott vagya teljesedésbe
■est, aa akk • uaák tornyai vasat amrilltn
_ ,, . , j , r Hun a vasmarkti mlaiastar Karén lőtt la i>
Da hisszük, bogy kormányunk aa aa irányban | kt)gy uu * &
aitzky éa Prottman- - méltó megvetftéabenH. » ktaraadéas-at ily nemee ée magaartos
1 wtézményriyé fogja' fajleaateai rövid idd alatt I
A közoktatási miniszter.
Nem kevés aggodalmat uűlt annak idajta Tiwá számítja a rendőrségnek polgári intéaményayé I Kálmán miaiaiter elnöknek as elhunyt Trefort
és gyűlöletben, részesültek.
Másutt azonban, Jelesen Franciaország XIV. | Lajostól, ki sst Paris városa keiéből kivette, Anglia IV ik Györgytől; Anatria — ahol 1776 tói fogva katonai rendőrség volt — 1869-tól |
való átalakulását.
manitárius alakját felvette: Olaaaorsaágbaa a sbiirek világában éa Spanyoloraságban a Cara-binierek között nagy utat kellett megszaladnia, * hogy modern inlésménynyé, rokonszenvessé válhatott.
A rendőrségnek mostani feladata, amint aa idők folytával a többi- állami feladatok közül kivált, a legszebb, legmagasztosabb és a leglényegesebb.
Nem ngy fogva aaonban fel mint alsórendű
i ssmarkii minástnr flirw .. . — . — Iá sas Zala éa .Vsamsgys
ia megkeadett Üdvös reformok keresetül vitelé; | örííoiét j 4i meg ia látta. UtMáM valMgoa
diadal áaaat vofi, a ba aem lett válna ia oly lényei kiaérata, sfiat miaélval HiéipwWl aMa* dalt, aa atjáhka látott, a UaaUUti/t reiidsnatt Baaafaégek dtsaas kSaóaaéfét, vAlagntot kMfla •éget vonlak, kóréba,
KisCellbaa VaMagye klldMtaég* várta a Aetfd iCálmáB vaaaisgyel Wlaaáa «NWé>aaa niaitart Minden állomásoa, \ialywa kamatfll utaaott, a aép ttrttm rivalgáaa, bála kóa/'íaste (ogadla.
Kalamagy* ai*P«lyéa Zkla * vá-
ró*! klldMIaég tolmácsa JYm4m Karoly polgin mester volt, mig a megye réaaéro Sttuim M fólspin tldvMIIta taHaleadas liiiaiilbin a ml* aiaaterí, kiftjMiet adva aioa alattvalói arat-letaek, melyet a megye a kormány iráat leró, kijelentvén aat ia, bogy a miaiaaWt a m»gya
A kóaoklaiási lároa mo«i lévén a háa pénsttfrl ' ^^f^
halálával megürosedetl miatsateri bénonyasék ki
A^dig aaonban, nug a rendésiet — jelen hu- állal leendő balöltéaa. 8 csakis a Tiaaa körül
telrtjtt& geniaiitasénsli sikerüli aal aa embert lel-találni, ki a k&soktatáai miniutari asékbe al' kalmas volt oly elödok után, mint volt EMvOa br. és Trelort; és Tissa magtalátla emberét gr. CtUaf Albin ssemélyében,
bisoltsagának tárgyalása alatt, a a piniOgyi bi-aottság a jól aserkeaatett budget Örömmel logad-,ván, ea alkalomból a „P C." bosaaabb cikkben I emlékesik meg C*aky grólról, mely caikkból mi|
Óéiban a (ólspásaál disaebéd volt, melyea a I főispán nyitotti mag a tóaatok torát. nfHUe beaaélUk: maga a miniaater, ütmén alispáa, Ftnumiy, KmW képvlaelők a Mbbaa.
Még uanapélyeaebb volt a miniaater visaaa-I ataaaaa Bodapestre; fóleg disaae volt logadta* pl. mint a hogy as ma Amerikáhan, AngliábanA nsgy t|leptumok és karakterek minuute* | (ataaa KoiiorAan in Saqy-Kamuin r
"ElüliUI állomáeon n wrteM* t^rtvéwk vató-I aágoa tündér fénnyel vették kőről a- miaiaatert
Ibin vallás- és közoktatásügyi minisstar u/ogyik * T'X'fr
' " | val jelent meg a isásskra meao lamploadk ál-
gépesetet, mely a piacot vizagálja, hanem ngy]is álveszüS a kóretkesőkoi.
pl. mint a hogy as ma Am»riHh«« Angliában; A nagy talentumok éa_k
kifejlődve áll, ngy mint egy intézményt, mely riuméban, mely gr. Ssopary Qyula vesetése alall I a jogi államban a közbéke, a sseméiy, a vagyon i intési Magyarország tilamUgyeit, gr. Caffjf Al histunságával, a jólét előmozdításával, a műveltség' a közművelődés fejlesztésivel, fenyegető I legelőkelőbb a legrokonszenvesebb alak. veasélyek, sértések elhárításával, bűntények | a közvéleményre nézve — bizonynyal
geggátlásával, szerzőik kinyomosásaval, elfogásával, egyszóval as emberi nem boldogságának uellemi éa erkölcm céljainak létesítésével foglalkozik.
- Igy e nemea hivatásában a rendőrség maga a legjótékonyabb egylet, amely elhagyatottról, szegényről, árváról, tízről vízről, még a jó le--▼égőről ia gondoskodni tartozik.
Így éa ezen az alapon állva a rendőrség, nem egy kaasárnya, egy hadaereg, amely szép .fordulatok által tinik fel, aem aa állam politDuu tilója, amely politikai dolgokba beleszól, hanem egy mentőtánalat, egy bölcsőde, amely amig aa ember életét, egéeaaégét, testi épségét óvja asáraaon és viaen — addig felkarolja a lelencet, vigyáz aa aggra a azt a lelencházában, azt aaegényháaába veazi gondjai alá s igy lesz barátja a polgárnak, tanácsadója, támaaaa, aki bajban, 'veasélyben segiti a neki szükségben haaz nos szolgálatokat tesz.
Igy fegja fel az angol, igy az amerikai a kízrendéazetet.
Aa amerikai rendőr ar rendre felügyel, útbaigazítással aaölgál, segédkezik a kősöneégnek ; Angiiában pedig azűkaég esetén a polgár mint rendőr fungál.
Mily különbség a rendőr mint politikai kém -•» rendőr mint a közjó támaaaa, mily kü-lön beég a rendőrség mint politikai tssndár — aki a gondolatot akaqa elfojtani — a a rendőr mint kereskedelmi, vasúti, házassági ügynök — ■ily különbség a „fekete kabinet' gyalázatos játéka éa egy önfeláldozó, megvesategethetlen magándetectiv között.
Aa a rsadéesitaik feladata a es a képe egy jó rendőrnek
Ital megvilágítva s aamaeti lobogókkal teléki min- tett pályandvaron, hol a miaiaater ki ia aaállott
denki emlékezni fog rá, -*- nagy meglepetés volt, hogy Csáky grófot épen ezen (álca élére hlv-' Iák meg. Nem, mintha oagy tehetsége ismeretlen vagy lélreiamert leli volna; hanem aséri,
as 'órAai néptömeg Mvösléaa után a kottorii l jegyző Kik (i/Orgy .által elmondott rövid ba-szedre saivél^s kötáöeeWt mosdott.
Haj/w-Kanit»in aa Intalllgentiából állott tiaa-telgő köaöaaág nevében, — a baUg polgármaa-
mert mindenki aal hitte, bogy a belügyi tárcára tar helyett tmgjfil Laioi föjegyxő ttdvöaölte a vao kijelölve ~ | kormányférfit, a beaiádében kifejaate, bugy i
A üatal kösoklatáai miniszter mindjárt prog-rammja kiiajiésekor, tárcája köllaégveiésének
első védelmézésekor a legderekabb kaliberű per-lameniarietl tanulta ismerni i gról Caákyban a parlament és as sgéaz nemzet és oíy állámlir-üut, a ki világos észszel mélyedt bele aa átveti nsgy lelsdatba s azzal a lángelmével, melyei nem lebet megszerezni, ha a természettől oem kaplak azt, rögtön kitalálta as alapelveket, melyek szerint egyedül képea Magyaroraság oktatásügye a kitűnőségnek már kivívott magas fokát az emberileg lehetséges tökéletességig fejlees-leni. Es 0 rögtön alkalmaata is ék alapelveket, magasztos müvében nem engedte magát semmiféle beleszólás által legyöani.
És győzött. Ma egy ép oly nagy teremtő, mint fentartó erejű liberalia-conservatív államlérü mintaképét tisstell benne az orazág. A népnevelés magyar területen mosl már $ gyermekeknél kezdődik, kik még alig tudnak bizloaao megállni kis lábaikon éa a legmagasabb académiai célig mindig állami gondoskodás és vasetéa alatt fej-leeztetik aa évsaáaad szellemében. A középiskolában a legkritikusabb fejlődési éveit élö llu és ifjú minden felesleges tehertől meg van szabadítva és saabad, modern pályán vasellelik as egyetemhez, hol a tudomány (engeröblei várják öt — Csáky reformjai folytán — miindannyiana legjobban biztosított helyzetben, hogy feltárják előtte a tudomány legnagyobb vívmányait.
.JÓI tudja, miaaarint a miaiaater elárt sikerei-bea megtalálja fáradoaáaa jutalmát; de aaért a nemaetnek elengedhetetlen köUleaségs, a nyert jókért káláa köaaönetet moadaai. A miniaater meleg sa* vak ban köaaöate meg a tiaateeeégeket a aztán félórai idóaée után elhagyta aa indóházat, hofv tovább folytassa utjátBudapeet leié,
Oiemjbtí köveikeaő tudóaiUat vettünk ea ügyben : Aligha volt Uilcsojnek ily örömnapja mag mint s bo 19-ike, mely napon <u rW> p»w< | rotul rónai megnyitáaát ünnepelték. A valódi QÖosejben előesőr ttutorftldnél fogadták ősainta I magyar tisztelettel és kitörő öröm ayilváaitáa-sal a virág és télizöld kogiorukkal 4 sássiók-kai feldiamtett diaavonatokat, illetőleg Barosat, de aa előre megállapított tarv sserint — aaan vonat, melyen a miniaater utaaott — nem állott meg, osakia as utána jövő — asintán díszesen felékesített —■ vonat állt meg nébáay percig, mely ingyen vette fel aa utasokat Csák tornyáig.
A fő fogadtatást beír (Moaejben aaonban Csőin ödéri állom ásnál volt, a bol mindkét voaat megállt, Aa indoháa fel volt dieaitve koszorúkkal ós zászlókkal. Több eaerre tgenff néptömeg várta a miniszterrel berobogó diaaee elad vonatot. Jelen volt majdnem tel{eaea a novai járás intolligonliíilft, A gyönyöiHan feldiaaitet vonat megkapó látványt nyújtott a eaemlélőknek, A megjelentek töbeaaöroa viharos >éljea>,'ael adtak kifefaséet örömük s tisateletüknek. A diaavonat leghátulaó (S-lk) kocetjábaa foglalt helyet a mi niazter Kilépésekor virtmiy Béla a novai járáa főaaolgabiréja üdvöaölte a fejeate ki a járáa nevében ugy a saivea meoaleaéee, valamiét as eara rasut-vonal létaaitéeeért őeaiate awlag aaa-vakban köeaönetét. Karosa meghatva mondott
Nagy-Kanizsa, vaaárnap
kfiaaöseut • uive* fogadtatásért A ÜMlalgík közt ott volt: Vmraa nyűg, ezrede*, Ktrfmrll Aütff Miklós pákai pléb,, Ctiginy Bertalan iöld birtokos Szt-Adoijánról, Litűir mérnök, fbmo-gyi Elek bérié, Barim Mihály kaazaár, Lévai I. ispán, ftrtap Qj. gyógyszeré**. A mintáit* caak pár lépéanyi távolságra hagyta dl kabin jé! és 10 parcayi késedelmemé* után ismét ha lyet foglalva abban, hnaaiaatarté lelke* „óIím"-zésak kozt robogott tova Csáktornya felé ai aleő göcseji vonat,
KtlfÖÜ ' r
\ Zala 48. naámj4 lap.) _
f- Kik atl ••■ l«liak, Rmnbtrg Adám é* MMmmé. Zaiguiond ur h*ng»*r»eoyéi, malraak Aütorál múlt ssámunkbaa kóióliük, eioa okból, mert a htngrarteoy épen Btro*t ministlar ál> unnival esett As***,"• igy e kötőoaégre **áml-iaisster I taal Mm lehetett volna, A hangverseny m*gttr téaáaak Ideje utAI*g te*z kAisé láva
— „Iliaglrls" otmll uj *sálloda aylll meg városunkban a műit Itéteit, A Mállódat, mtly a lagia'etaMbben éa külfáaysyel van berendesve \ Hálást £i*k építitn*; * 111 liksiohs, vtndégtiO' ba, én*r*m a kávébáLual bir. A vendéglöe jé hír-' neve *'ég biitodiék arra, hogy as uj "MHod* a kóiöriaég igényeit leljeMn kl togja elégíteni,
_ „ „,..., .._.j..... . ,, — l'tssl vllé|tté*. A BiMyányuica kivi-
Btorllm, JWmából érkaaatt tádósitái Mariat U|itiu N,„.KanfsM város kuliuráli* f«lddé*é
bir?(U1,u kMoelltr.14,u/rT b*n nem jüúik lányM •Mrepet, mert a külön-olaM küttgyminuzter eevsMbw elqén Nápoly j, aJfAk to-b , 4„ , (ltm#lil(ll utc4btn
ba találkozni- fogtak. E találkoaáara már moat L^, o|y nra|kodi*, |lftliy , kerékéi fi
WÉ JMR ^ HMM 1 W bottá lehetne támti.lsol KÖabiilon*ágl m*m-beli lapok helytelennek nyifvénitíák aat a birt, lb6l ls klTkB(l(M vohw hogy „ „„., (obbiB
, . 1190 október hó -éa.
velra, hogy • méltóságán alulinak tartja* azatóiő cikk Írójának >si*melytv*l tovább íogi*ikoaiu«, réuoakröl auk ast (agyeilk mag, bogy reoda-Mn m oly *mb*r*k, kia káptalan** nUwmfí *4a dakeinl, ilo*tnylől*g Mólnak másokról padig biatoaitjnk Hoek ural, hogy m a másik ugarnál y áll legalább is oly aMgawn mist 0 a a lánada-lomban •* Mr ntm A*í*mktdik a, — bír oly tekintelylyel, miai m orgonista Ennyi! mi voltunk kofeltnék megtrni as igaaMg érdekében a wemkosi *• (fíián ilaste**égieten oélolatMk Iái-M*ni akaró torokkal. Tftbb Mavuak e Urgyboa ninoa s nam is less, A ,Xala* nn'ktttt§$tft.
Különfélék.
bogy a vámpolitikai egyeaaég iránt Auaatria Magyaromággal megindítandó tárgyalások alapja már meg vaa állapítva. Szombaton kez dődott meg Bőtticbar államtitkár elaöklete alatt a taaáeakotáa aa alapvető pontok megállapitáM tárgyában a a tasáeskotáabaa a asÖvetségM államok aaakértői, köztük a birodalmi tartomá-aytk résaéről Schraut államtitkár vett réeat. A taaáoakoaáat folyUtták.
ftséfl*. A bulgár föváróiból azon érteaitéa ött, hogy Aásatna-Magyaroraxág éa Bulgária
ilt ídeigleee* kereskedelmi megegyezés jött létre, mtly Bulgáriát a legkedvesményesettebb nemzet előnyeiben réaze*iti éa ugyaaaaon u ala- ^ JB
non nyugtaik, mint aa Anglia éa Bulgária közt ^ ^ IétrejStt ideiglene* megállapodás Mindiétegyei-! i B*llt>
meg világit táaték. Kél uj lámpe l*lállHá*ával giive lenne a balon. >Több vílágotaégi Igy sóhajtunk lel mi is I Egy liathyány-uinal lakot.
— Keaélrl hlroli. Prlrif JAu*l*l ki feleiégét gyilkolta meg állapotának megviatgáláta véneit, orvon! megfigyelés alá belyMiék. — Tar-sólya n»ü kootit még két tártával Molnár Jánot knöaitt, a Magyar-uteában orvul megtámodlák, a élatvMtélyeMo ÖMXMiurkUták, — Kiti Antal cipéH inas, m egyik vendéglőből egy lámpái lopott, de lelten érték, a a rendőrségnek éledték.
lagv-llaaliaea i V»» tattai* olt. rtaSl lg*leli ftkt, 10 U Ím
gaalln'iiY 2.1-io Min,
legállapodáa. Mtndkétegyei -13-ig fog érvényben ma
létrejött ideig 1 aá| 1892. január 1 raani.
Plriu. As oraaággyüléai képviaelök nagy réM« azon meggyőződéiben van, hogy az onzág nyugalomra vágyik. As oraaággy&leaen két nevezete* törvényjavaslat lett benyújtva a kor máay réazéröl. Bouvier pénzügyminiszter tör .jvényjaváalatot terjesztett elő a gyógytári különlegességekre vetendő adó tárgyában. Fr.ey-cint miniszterelnök törvényjavaslatukat nyújt be .a mozgósítás esetére ínséges családok részére adandó kártalanító*" éa a „kémkedé*" tárgyában.
ámtrika.
tkt. 19'is lé irit keriht*.
..... '
- BrkiiIdeleli .A •/.*!*• helybeli lap |«g. utóbbi Máménak hírek rovatában »ll»jn*ii minden áron!* citn alait egy,anévieloiiMéxköpenye alá rejlőző, brutális támsdttl intézeti ellenem ;' azt álliivén, bogy ónbibám lolytán fegyelmi vii*. | gála* állok. Allitá*aval vakmerőn törvén pálcái | nemr-tak felelicm, hanem * polg. itkoiaí tanlM-ittlét mát 5 Ingta 'elán li, minthogy valamennyi ellen egyszerre 'és ugyanazon ciln tliti Indíttatott meg a fegyelmi vlirgálat t hogy kttjsk a hl- f hája miatt? azt ax illáiéit* hatóság még csak
Buenos ^«roii«M, rendkívül népe*' Muun logjt megélltpitini Hogy a legyelml víz*.
meetinget tartottak, mely aat követelte,, hogy Juarex Celmaut,- a Icözlúrsaitáij volt elnökit ti hí-veü helyezzék vád alá az állam pénzek tisztátalan
kezelése miatt;Különben mindenütt teljes rend {cikkét
gáláiból kifolyólag a jiolgármeslcr ural jóaka rómnak avagy ellenségemnek tartom e, az lisztén az én privát dolgom. Durva megtémadóm
— l'háay itafaisk kliMali alélt. ParkM Nándor jtéflal oigáoyt*nekara Klutséban voll pár bangvanenyre. Az első hangversenyt a bó 4-én adta a banda * mMnap awghivást kapott a Iróaórőkőené őiv. lőhernegno udverMe-lőrétől bogy Abataiába ránduljon ál, a főherceg' nő haltam akarja a cigány tanét. A unekar 8-áe •at* 7 órekor kazdle mag játékát a iróoOrókóanO ebédlőjében éa mig a IraaégM uraő vendégel Vél lakomázott, a zenekar agymáauiáa jáitsá a nála ■Mgiaokoti erővel ét Ifinkéi a Hákóoay iadulót, Hunyady l^ailóu *C«ak egy kit lány ven a vi* lágoo* népdalt, 7 *Si*gény Jonatbán* (raringM, Stéfánle gavode ot, melynek mlndagvfk* nagy letsaéat aratóit a feaaéfe* aasiooy éa aörnyeaate elölt, mit sióval é* taptMl ia klfejMlffk. Ukooia ulán a tróaőrökősné év vendéget odaültek a banda elé ét a trónörököséé kinvllváoitá, bogy ctupa magyar darabokaí akar baílani, ethuiaiia
Nla>
cttn annyi tenger csillag ai égen*, *Maroa vize lolyik oeendeMn* éa • Barna legény*. Ugy a trónörökös né, inlnl környezete, különös érdekiodée-ael viselteitek a elmhalom tolo iránt 4* a fenté-gM aaaiony kérdeiőtkedóii * eimbalmoatól, hogv nehéi-e tat megianulnl ét lthei-e elméletileg? A hangversenynek D óra felé léit vég* é* hogy aaaal a tel«*g»a eeazony meg volt *lég*dve, '*• nusiij* a Karktabot liigára állat Intéteil alitmerő levele t ei ehhoi mellékelve voll löü Irt juletoa.
— A hél péigék, Kormáaykörökban már mega«vMÍk Mt a 7 püapökőt, kiktől ('táky miniszter biztatáat nyert m eikeraMtaléai ügyben kiadott rundeletének kiadására. Hir szerint a következő éüapökök voltak aa»k, kik a vállát- éa köaoktatáallgyí mlniMtar felbiváaára ki-
akt. H-a 7Ivaa, VAros Jatt aki. Zt4»j__- , . -- _____ r .. , ...l^.
itt akt 19-éi » kteapM KMm Milka ** 4jl»l1 aegaeveMti követkeaö nótákat
éa nyugalom van
igy Intytnijn: • A polgármester tudta ét jelentették, bogy a kérdések rendelet nem ÜU
előleget ér'eaíiése nélkül* tudja, miszerint a jiol- |(üxik a katbolikut tgyház tzervtaeténsk dog
jgármetier sem jiro sem oonira éllást nem frigltl. Mliku| Nos teliét, fogadatlan prókátort szerepietevel ha-1 , , , .,
1 . - . . , i VM.nNmi Sftilmi
lárotottan rósz nzolgkbUul mit a polvlrmesier ! nak, meri Usbóchay (iyórgv polgérme*i*r urnák IXH9. étlien 11. szánt aluli
veszprémi
Konstantin váei.
névszerint: Ihrniny Károly S>•klniteh lyórlnr nagyváradi, Hakniié?
Mi Imre btMttre*bányai, kell elnöki végtéaé-1 Ciinka Oyergy taepMi, Hulánuky Nándor pé-
Helyi njáonságok.
— As idéj'áráa teljésen mégváltozoll mull J|_______Mi. ............ ..............
bélen. Az eddig lariótt verőlénye* ős/í napokat,! vel ellenem ízért, meri a király nevent|7|ln aicti é* BMet 'Wmond kasaai püspök a lég biilalen léhüléa* * éjiraki arél folytán lik1 ~ . . —
deg téliee napok vallották fel. Egy napig eső volt | aztán borungóa napok állottak be, •i'ig'e
hó 22 én e hó i* ketdell szállingózni; igaz hogy í mejyen lísstell köiónseg, iíogy minő meggy fltOdé*
nam
(■on*rbaliét< nem énekellem, fegyelmi viz-gá-ltartják valóitiullnek, hogy Csáky gról a boa-latot indítóit, melynek M)je*íié»év*l Horváth Ká roly lanácaos ur bittioii meg Elittől lathai|a
csak pár pehelyt látiunk belőle, de at ii elég voll arra, hogy UgyeWe/iesaen. miszerint ti tél
veteile durva támsdómát ki a melle" még jó akar6.(snáeiK*sl it sktr szolgálni! I Csak itrisa
küszöbön áll, jól lehet még a niptári év szerint' meg magénak. En senkinek aem áaok vermet caak m ő*z derekán vagyunk E bó 22-23 kü-1 |e(,j,evéxbbé 'tárral dobáló* támadómnak, ki
zönl éjjel-dermesztő hideg veti, s reggel ujn'yl • Ugy látszik vastagon feküdi az éjjeli dér, a szabadon lévő edényekben a víz befagyott. A kibúvó nap égést délig sem volt képes csak kevéssé is felmelegíteni m időt.
— Kaktttft E bó 19 én délután vezette ol-lárbqiZJSiithofkrr Albert; helybeli jóneytt keres
amúgy is pittkoa verembe eMtt. Mint ilyennel izemben méltóságomon alulinak tartom, bogy személyével még lavább lotfalkoz tam ennyit is ciak az igazság érdekében. Ítél* jen a mélyen ii«ziell közönség! Hock János városi kántor-orgonista és polg. isk. énektanár • E sorokai, jóllebei az írói tisztességei sértő ki-
kedtr^«<« Regiua nevelőnői. A Outnftann uri lejezésekkel vsn elhsimozvs, közőliük síért, család, Juiynél a 'nevelőnő hosszabb időn ál volt | mert elvünk voll. mindig: audiaiur et altéra part. a gyermrtsT mellelt, maga intézte a lénye* et- j Megígértük beküldőnek, hogy torait csonkítaNa-küvöt. A ditt*vmaghivókat nyert vendegek az nul közöljük saját megjegyzédünkkel. íme ata izraelita témpljbr hofóját annyira megtöliöllék, | vunktt betartjuk, Sajnáljuk, hogj : tégy kántor bogy a közonségve-ak is a karzatokra szoruM, uj orgonista és polg! isk. én ek-lantif'* r~ ajjaaj annak egy rés/e altemplom udvarán képezed ; irt cikkre nem válaszol erdrinlegesen vorfslat, bogy lathaeéb dit/e* lel vonulat!, mely j iitziestégteleii kllejezfisekkel illett iizl, k Í2 uri fogaiban töriéngA menyasszony hosszú mondia el. — Meri való az, hogy
való, mit ö elhallgat, hogy épen ö voll ai, ki a többi tanártársait tgy rádlecélüeii vádolta ét é|>en ő az, ki ellen a legyeimi vizsgá'ai a vádat igazolta, mig n többi tanárok elten az- ö vádjt iga*
nazá'ylyal földig érő láiydllaíyi jnyrtns koszorú- orgonitia ellen fegyelmi vítsgá'at van, — a at is val, kezében a vőlegény aJMmmja csokorral jelent meg. Az. esküvőt Ur. Néwjín rabbi tartotta, azéjr, liasafiaa beszédet ntMdv*; majd az Mkftvó ulán érces , hangon jelen la ki, hogy : Fiemcbakker A. tt. kSCölt megkötőit
házaséágOl hazánk t* 'iaUát iiadnwi szerint ér-vényetan kötőn há/a**ágn*k jelenté ki, a rabbi hivaikotása a báni törvényekre a legjobb benyomást tett* a jeienvoliakra. A náatnép a templomból e Oauínóba bajtaloti, hol lakoma voít.l
aáintéMndő iiterpelláeii'ira e püanökök neveit megfogja neveam, de batároaottan állítják, bogy a pénaügyi liízottságban tett nyilatkoM-ta alkalmával eteket a pliapökiiket értette, kik a rendelet kiadáia ellen temminemü kitogáat nem tettek; tőt biztatták a minisztert a valtáéi felekezeti béke kedvéért annak kiadáaára.
— Idvirl laillsialak Kit Tapoliláo)^ ban. Károly Lajos főherceg kistapolcaanyi ur# dalétában nagy előkéMllletek történnek a no* vemberi vadászatokra A lőherceg leleaégével együtt részt vesz azokon, sőt hir szerint, egykét napra a király ia a kastély vendége leaa.
— Tílaaiiék Jnhlleiiaia. A veszprémi tűzoltó társulat ai évi november hó folyamin ünnepli meg aa egyesülői lelálltláaának lA-ik évfordulóját. Et alkalommal aagy hangverseny
az ellenei leaa * a 15. 10, éa fi évi szolgálati érmeket fogják kiosztani.
— A péral •alulié* épilési költségeire ÍJa-ranys megye ötveneier loríntot stavatoii meg, E megastivetou ösaseg által, n pécsi tainliáa fel-épiiéae mo*t már bÍ4to«itva van.
— VdldrvNiiés. Klagenturtban e hó 21 éa félnyotc órakor, tlrevejebsn (Bziirbiálmii) pedig 23-án délután kél órakor kei-két másod|>ar«ig
rolvt nem leli. De nem való az, hogy a polg, tartó földrengés voll. Dnmanovíctbin 'flioainiá-itkola mát 6 tagja ellen it ugyanazon uim alatt btm * bó 94 én délelőtt féltizenegy órakor índiltáioli fegyelmi vixsEálat, meri azok ellen | tzjntén voll földrengés Elönör bárom tökéét csak it Hoek vádlevtlt alapján tétetett slinytnno- éretlek, melyek mindegyike körülbelül négy mázat folyamatba Ki az igazságra hivatkozik annak j sodpercig tartott, kérőbb en két gyengébb lökés az igaiat kellene megmondani! Azon nagy ím- | követte.
HagY-Kiant, rasánnp. » A ilrlieaj járványoaaa lépett
poavárt a gyermekek kősóit, azonban lefolyását tekintve szelíd természetű.
— A ywUa «lllal. Ismét egy eset, mely sensatiót keltett a pos** ügygyel foglalkozó körökben. Egy Bée*ben feladóit a a Klein pákai céghez címzett 1000 frtlaü terhelt levél, pénz tartalom nélkül érkezett meg Pakura Á szekszárdi postahivatal távirati utón értesítette a pécsi pomsigeageióeágoi, melynek egyik kiküldöttje asonnaI Ssskssárdra a innét Pakura utaaott a vizsgálat megejt éee végatt. A visagálst eredményéi még nem tudjuk, de annyi jutott tudómé
k Zala 48 aiám. (6 lap) fai Ka* | aa abban"* foglalt a n etárueltásre vonetkoao i
llftO* októbnr hó M-i*.
délnek érdekeit aMnden téren moI|íIíí éa jlér mosditnnt. K lap jelenleg máeodaaponléoi tataik mag, (bet ea kint §*esnr) de még aa év Myamáo
okoknál fogva visasa vonatot, agyae hírlapik éa hatósági kAaegek állal akként magtarásieiik, . .
mintha, a körrendelettel a WeUsr Ferene-miel napi lappé fog változat • mtat ilyen agyailÉIH budapesti gyár tütolfé essközeinek céleaérüeáge j én alkalmas volta vonatnék kétségbe a a kő*<é gak a nevesett gyámi való asálliiást ssersódé-j*ek kötésétől eltiltattsk volna, - Minek toly-i tán lel hívom Nagyságodét, hogy neveseit né* gat hivatalosan értesítse, jjpiszerfni as idésett ! belügyminiszteri körrendelet aem a ne v eseti gyár iflaolló sszkösninek céUsecAeégérs éa elfcnlínss ▼oltára nem vonslkosik, aem a késségek a«on
snnkra, bogy a pénzes levél sértetlent érkesatt jogát, bogy neveseit gyártól tüxnlló esskösóket
Paksra a a legkisebb nyoma, sa látsaott a Mt6* résnek, mit igaxoi ason körülmény ia, bogy 3 postahivatalon és 2 mozgón ment karasstül a le* vél. A becsi postára ia kiterjaestetiék a vissgá latol.
Lapénak. Egy novabegyi lakoa
Ifáaagpótio lese a magyar szakirodalom terén* Tartalma falftleli aa ósaaei gasdásaafi érdekeket egyes rovataiban a gasdáamt mindén ágéval találkozik aa olvasó e bogy • nagyér iiiukft* ■Mneéget teljesen k isiégi: ae, as Haliéi éa pofinkat téren előfordult eseményeket asaksaerSea adja [elő. A 'Magyar Fóld« elől ietéi kAst hazánk legelső nrsds Imainak, gaidáaeaiaek ée olvasó* köreinek neveti talállak e amint meggyőzödet volt alkalmunk, városunkban ée magyénthnn ia megrendelhesseneki. nem érinti. — Budapesten, tekintélye* ssSmn előátetöi vannak A »Magyar
1890 évi október 18 én. (?róf ,S<apáry a, k, I7J gétbájéitkil IAr«slst, Olas/orssÉg-
F8ld«, slőfi/ete«i ára : egé*s évre II Irt félévre
6 frf, negyedévre 8 írt,
ban q gőahajóaáai Ursulat vnn alakulóban. lappá való átalaknláaa
] Mint Rómából értesülünk Albini tengernagy aeesooy, | reaetéas alatt tAbb római bankár éa hajótnhty;
» vásárokon ugylátaaik sikerrel űzte mesterségét, ikonos egy uj hatosáéi vállalat létaritéeét
Mk. BánnviliMi — nknv -----— ki.akl. ___1 _rfL _A11—1— a — i________Lt 4a__
, véd, mély vállalat a leggyorsabb járata eled woet oast gőzhajókkal köeyetlea össseköttstést Ur j tana lenn Olaesorsxáe. China éa Japán köaött. Aa uj vállmlat alaptőkéje 60 millié frank
Mftrésut, irodalom.
LspMak • revelébaa liaisrtelell síé* v*k, lapaak kladéJéaAI, riaekil rálép kéayvámi áiltléksa aisgreadrlkviék
a mennyiben egéea nagy csomag kisebb-nagyobb kandÁt árolgatott egyes kieebb falvakban aaonban a mult bétán rajt veeslett, midén Mer nyék kö—égben portékáját áralgatá — hova egy ottárci suhanc segítségével vitte — egy oltani lakoa a novai seolgabiróságnál lelielentetiiAj növni ceendörség által a jó madarjtk^-eHOgsttek a mont a hüvíVsdn várják. Mntetöíüke*. — E hó 12-én Hernyékbeé egy kint hagyott pároló aaj-tárból éjjel 40 írt értékű tAbb darab ruhát el-
— TÉa. Maidnem a lángok aiartaléka lett a| mult héten Hernyák kőssége. Éppen a legnagyobb aaéiben néhány 8—4 éves gyermek János Pál pajtájának ereexe alá rakott seuppokat meggy uj-totte ; a lángok már magasra csaptak —'' egy pillnnnt és a pajta nwggyul, mert már aa eresvét érte. Ssarencse, hogy as ott csépi A horvátok ideje korán éesre vették s ji tűset rAgtAn eloltották.
— UJ kid m Deeéa Október 91-én tették alapkövét ason btdnak mely Clernavoda mellett fog ép&lnt a Dunán, As alapkA lelátóinál jelen yollftk : a román király, a trónArAkAs, a mi ntssterek, n prímás, a yaautak vesér igsxgaiója, ssáiuos elAkelAség és négy néptömeg. A egyházi szertartás és az alapkőletétel után bankét voll'j——!—ítí—^— azon a szigeten, a bal majd.az első oszlopok ; s|ánl. ^legeit nyugisnak. A kosmunkaügyi miniszter beaséd ' lra> kerdé-i : .\en-e szükség Dunám
válaszolt,r
aely ár étén sem
lapipk napi Ing falaméi*

ft
telni, dacára bogy es állal I lap ktedáesi meg* kéigzersaAdnek A legmelegebben a|ánl|ttk a ki-tünA szaklapot varosuak áa megyénk gatdald «An»égénsk ée olvasóink Agyaimébs. Mu'ft'Vánf stopokkal a „Magyar KAId^ kiadóhivatala (Ba-dépeat, KpMébet*kórul H, as, saivaaen ssnlgftl* trl iwsMi fklfsééltekkel vsléÍM reskedés Msgyer«»rs«egi»a/4 Ilyen eimo munkára hirdet etAA«eiest (>4váth Imre kir. tArvenyaaéái biró, a «,Magtár KeraskedAk Lag||aM regáis-mva* Iának veastoje A munka ége'A evükaégsv mm lltvniva pototat, aitatán ti m ttalmnraai ;#vgMtt tArvénf folytán minden eddig megjelent ismer* tetA és magyeráió mü hsssna«ebetetlenné vili* Oeváih Imre munkája a legnagyobb alapoMággai
- liérrltm *KöUtménycim* elhegyták sajtót s jelenleg füzéé, illetve kotée aleft vsnnek ; | ^rgyálja a régibb ée ujsbb i is*telei tel kérerti mindazokat; kikhes elAHzetéei ivem eljutott i ssi vaskőd jenek
Koiloribsn, skár a, »Zalai KöalAny sRerkesstő gégében Nsgy-Kanizsán meglenni, bogy a kézbe sitéa felöl kellőleg gondoskodhsssam. A könyv ára 1 frt. Koltoriban, okt. 16. 1*90. Tiszte'etiel Kele György,
rendezesse (tgrvé« nyek stb.t eg)bevs«éeével s sieas és sgyéb sie* müvemet megrendelni óhéjtIák, I ^^ l,*,°fc Asgyhaat tnrgnlmát, ssese*, bor-, sort a megrendeléseket skár nálam | "tgylwraskadeiit e saee«es itatok hismértékbeot
lorgalmál, a kiméréai, e sárt edényeklien enne délyezett elárusiiáet (ktemértáklieni elártt*ilási) a kimérés a ki smerfééhenl elámeliás engedelyneé* sínek leltemletl, az Hal mérési Illetéket, ss tUS-mérési edot, as ttatmérést jövedék baasnneétá^
llianAnlull kéiaiévrlédésl rgj
jére a király meleg hsngu tószttal vs/nasoi», a melyben léegem)ékezett ama dicsőséges eseményről, a mely Dobrndssánsk Romániával való egyesítésére HMMl. á hiiély hozná HKte még; bogy s hid itisl legrövidebb Asszekötettée jAni létre ss £sxnki-tenger és Fekete tenger ktf'l. Építése korszaké)kotóvá lesz és ujabb lendületet fog adni a kereskedelemnek. A hid 750 méter' hosszú lesz ; 26—30 méternyi leez alapozva a I legalacsonyabb vi/áliási véve mérlékfil és bar-< minc méter magas a legmagasabb vixállás fölött,' ngy, bogy s legnsgy* bb hsfók is elvonulhatnak niafia. Európában a 'pgnsgyobb a létező hidak közt pedig s hsrmadik^lesx nsgyságra nézve a most eptlendo hidnga hevületére Ing veim -Ho mánia ga/dasági hlta'mának. A hid épitését négy év slstt lielejexik.
— 1 saat-sM«riitkdxés volt sz osstrák-magyar vasút, bpest—temesvári vonalán Alberti irssinál, hol két teher vonat itfftdött össze. Ax nlbert-irssi vasúti állomáson állt ugyanis s 242. j as. tehervonat, megrakva kőbányai szerb keres-1 kedök mnrhassálütmányával. A vonaton volt | több marhakereskedö is, a kik a marhiiszállit-mánynyal együtt Kőbánya felé igyekeatek. Dél-( ntán két óra körül a 261. számú teber vooat ro-
kérdeaéhes cime egy 60 lapra terjedő röpiratnak, melyet hwrmo* Zoltán s »Pa,»a v»deki kívsmttve- • lődési egyesület titkára irt a a Dunántu'i or«aá*^ ÉM^rilMBHMá röp * ükség Dunántúl kós-mivehidési egyesület létesiiésere, s kt mnistja, bogy a Dunánhilnak' mily nsgy mérvű idegen: sjku lakójs %sn, a ez indokolja as egyesület lét* reho/atalát. A gondosan egy beállított n. boa^sas: tahulinftnyl íeTrüntétő röptrst Pápit j*vpok kittdóf hivatalánál n254krériM kspbstó.
— An aradi vérlsaak rmlékeisfr címmel nyolc ivre .terjedő s ötven képpel disst lett tüzet jelent meg mint külön kisdás a »Ké I nes Ko|yóirsl« (a »Vssárnspi lljság füxetekbsn*' legújabb füxetéliől, mely kixárölag ax aradi vér | lanuk emlékeseiének éa ss aradi Ünnepélynek van szentelve. K füxet történeti közleményei a s I 13 tábornok életra|sa, Aradon Im4H, okt* 6 án| islenVoll régi honvédektől a jelesen a vénanu j lábotatkob egyikének segédtisztjétől valók. A füzeiben továbbá as aradi ünnepély alkalmára; irt köíjeméuyek vannak Dalmedv GyWsÖlÖl, Pa* lágyi Lajostól, HstMba Károlytól; részletes is merteiee h vértanuk smléksxobráról, Arad tör* téneli és belyrsjzi ismertetése Márki Héndoríál, a világosi fegyverletételre vonatkozó köxleményék, stb. A kivégsett |8 tábornoknak as eu>lékssobron levő érem-arcképein kívül közli e füzet lHdU'ben készüli rajzok után is a tábornokok arcképeit, részint ifjabbkori arcképeiket is, ss illetőd csa-
lni '"^djstt, sz itslmérési sdóbérletet, s kizam
lagoa ralmerSsi jogosOliaágot -A munka a-ad rét nagyságban 10—.ifi ívnyi teriedelemben Ing megjslenni. Előflaeiési ára 1 Irt, b«tlii ára 2 Irt less, mely ö«s*eg nnvamber 16 tg a „Magyar Kereskedők Lapja" tmorknaelAaágéhoa Bnda|MMii, Erzsébet-körűt 27 sz. mtnt a mi ktsdójáltoa kttl* dendö. Ajánljuk e nagy foniovságu saakmunkát az érdekellek (kőszegek. Ügyvédek, kereskedők, regalebétloki fiiueltiiébe.
CS-A-I2ITOKL
—ss f ■ i ■ üsnpwasai hm a i m
„Csak játékból."
- Irta V, Anm.
fiyönyörü azép tavaazi délután voll.
Faltiai axokáském- a ház előtt) desskaimdnkon I Ilitek sz emlifrek, asszonyok j a leányok pedig inrka csoportokat két>eave állottak, várva a táncra hívó evót. A verscrnye mos' mult el, a ltg*aysai j reg a Ironmma udvarán rvtidexgeietl, mert ma ta olt fognak láncolai.
Jö napot adjon Isten kötném uram kiáll j as egyik há* elöl egy öreg assiony gz titkoie* Ipén haladó lérflra, —f nó álljon meg egy két sió* ra! Hová aieiV!
— Hát csak a hegyre ballagnék, komám aax-sxony í — saólt Patait Menyhért uram, oda menve
| as asszonylios.
— J£j komám, beh rosszul teszi, bogy mindig I a hegyre* jár, jó' asivből mondom, ne bsrsgudjék
bogott be sz államáara s — valószínűleg bibén lAöjaínmk birtokában Jevö eredeti festmények.- IJJJ vájtótgaziiás következtében - nagy erővel ne- után. A Zala (Jyörgy altal késsiteit aradi emlékJ -J**Johfcan lenné, ba báza U|án
kiment ss állomáson veszteglő másik leheftronat* zzobornsk ösesss részletei btí képekben vsnnsk m*r*an* ft
L. />__L. _____- i_____i Ía1|i'inlot va * iiw icinlAti a LlanlotMti iinnanólv
nsk. Cssk a csodás véletlen következménye, hogy n veszedelem nagyobb mérveket nem öltött s a vonaton lévő -emberek nagy része könnyű sebek •érán menekült meg a halál torkából. Két marha-eaállitó kocsi a heves öeszeütközés következtében tökéletesen szétrombolódott s a vonatoa ssállilott marhák kö/Ül egy megdöglött. Sókkal itagyobb asoubsn'as emberek ssáms, s kik sz összeütközés folytán megsérüllek. Egy sserb mar-hahajcear súlyos, nyolc pedig könnyebb zuzódá-sokat exenvédett.
-4Bvlii;mlalsil«ri laléxkrdfa alüz-rendészeti knrmSnyrendnlet tárgyában. Hivatalos n^solat 72427/?-10. s/ám. M. kir. belügymi-níezter. Nagyeágos polgármester ur! Walser Ferenc jHidapestí gyánnlnidonos hozzám benyújtott totysmndvsnyábnn azt terjesztette elő, hogy i I. évi sx. a. belügyministeri körrendelet,
ffi#fhan a gyár cég előbbi külön leges ajánlata
feltüntetve; ugy szintén a lelepleaésj ünnepély Arad városának -történetileg éa fft'jrajxilsg neye zetesebb' pontjai; a verletétel aláíratott
sulnt kiadásában jelent meg s ott ée minden ba
maradna a gazdaasgban. — Wan, a ki elvégzi . helyellem,
jobban amit
én mágam! Hát nincs*e rend, tisztaság a Patak világosi kaetély, hol a fegy •! portán 9 Hát esheMk-e ott ahol Julis van, «aln* stb. A füzet a^ Franklin-tár-1 miben bitangság ? Nem komám asszony ! még egy ssál fisaimén sem megy a kárba! Julisnak
zai könyvárusnál kapbafó. Ára 110 kr.Óhajtandó,|párja nincs! hogy e szép emléklapot minden magyar ember megszerezze magának, mi tekintve gx olcsó árt lehetséges ia. Nagv-Kanixsén kephstó Fischel FÜ Iöp könyvkereskedésében. — A „Hu*?*? Fttlil" basánk e legrégibb [ noexságsit. Tudja-e kelmed, hogy legjobb közgazdasági szsklspjs, mely tíjévkor Ion Julis egy gonosz boszorkány,
tizenkettedik évfolyamába lép, mióta az uj sser kesxtö: Körmös Al'réd lulsjdonába ment át, e rövid idö slstt is jelentékeny hslsdási mutat s minden ujsbb ssáms arról isnuskodik, bogy sssk-érteletQ, hírlapírói gyakorlottság, mindenre kiterjedő figyelem mellett s lap szerkesztésében a vezérélv a közügy, különösen Magyarorzzág gat-
• Ja), h«g£á* Ntan verné meg valahol egy boesorkány van, —' szól as aaasony karéit öaase csapva — persze megrontotta kelmed aaemeít, bogy ife Itasa ; a fülelt, bogy ne hallltaees go>
ss s drsgols* aki megbabo*
násza a férfiakat, mind valsmennyit magába bo* fondiija. Ht Van lal a Csillag Juciit is érte bagyla ott a mátkája; ma két hete eljött Juosi* kához, lementek s láncra, olt meglstts ast* a boszorkányt és szegény Juczit faképnél hagyta. A Szántó Hóaai is azért hervad, eőt még a biró komáéknak is megszerezte a szomorúságét aa
r
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
a PW ryertk U utánna vjmssh, aepffni ha»enát se tudjál venni, csak a kend hasát 4esi él csak akkor van nyugta, ha aai a gonosz caontoflátjs. Átkossá is a falu aindM leánya, menyeoakéje. Mart a kire rá vati ast %J»ét ördöngös siómét, a kire rá nevet, vsgy s kivel egyszer hassál, as mind bolondja naki! Szegény lelkem komám asszony, tudom megfordulna sírjában, bogy egy ilyen mernély tölti be as 0 helyéi De isa' mond tam én, mikor hire járt, hogy kend a Deli Juliul veeai el, bogy ennek nem jó vége lesa! Leány korában nem kellet neki senki, persse melyik módot gazda is engedte volna elvenai fiának ? I ezrén a gyönyörűséges virágszál rátartó* volt, gasdag akart lenni^^-rT
Patak uiM-mfFneln hallá as utolsö ssava* kai, haragossan fordult vissza telé.
Nagy' duzzogva ért udvaréra, ép' akkor jelent meg Júlia aessony a tornácon. Bizony gyönyörű egy Sftstony volt, nem ctoda ba bomlottak után ne ; híres volt a három .halárban Patak Julis ftxéptége. Menyhért gasda büszke ia esép feleségére. nem bánja, söi örül neki ba a menyecske kiöltözik, as pedig tudja: mi áll helyesen. Ugy látszik most is késsül valahova. Halvány
Zala 48. agám. (ft.lap.)
im. október hó 86-án.
kiabálás, risastgstás ersdmányrs iism vezetett, i kékfestögyáráben. niees tertvérek bőrgyárában, víg re is ilUes Üsakökkel. égo Ishasábokkal bah | Tapéta József ée áa táaalegyárábsn. Pellák Ign, lett a mankó ellen támadást, íntéani. Erre as és fla gfűfagyáráben lludapeeien. Holiiser k««iá tán a bundás odahagyta > tábort és bevonult a ayitögyáráhati P.-Alekna. nsellősieiö bertadesé-
baoónl erdőségbe,
Közgazdaság.
— Ailé«iriii«Mé( a fllloxerai szőlőkre. A magyar pénzügyi mlniazteriumbtn most tgy törvényjavaslaton dolgoznak, mely odairányuí, hogy a ftlloxera által elpusatitott aaőlőknek adómentesség adatik ; e törvényjavaslatot Wi kni* minisster, még. a jelen (Uéssaak alatt akarja a bás elébe terjeeateai.
— PélkAvé. S§alddy Antal'ffvárosi gyáros és kereskedőnek lepünk msi hirdetési rovatában található hirdejéftére leibivjuk a t. olvasó közönség figyelmét, különösen pedig e báalata
seket külön vagy fttéseel egybekepeaotve t a Pfl tar Lloyd gabonsossrnokáben a tössde épület* ben stb Mindenekre vonetkesó elismerő iratokat, valsmint a képes árjegyzékét • eég, kívánatra bárkinek késsséggtl mtgkűidl*
Veaetépiltfil •aisé4l|, A kereskedelemügyi mitusier liélbey Ferenc és évdaktárssi-oak egy évi Időtartamra a m. állam vaautak l'ap% államásától Marosltö és Ball-Harkány irányában, a poiaony-ssornbsl helyi helyi érdekű vonathoz csatlakosólag Cérnáig és ugyancsak Pápglól a (ierence völgyén át Hakenvbélig vetetendő helyi érdekű vasul vonalra ai előmunkálat hos as engedélyt megadia.
— flatkna tluéi llaéspmt«a. Jl /tata Qslei mosl már haiárosoiten ssilárd irányt kö*
saonyok érdeklődésit mint oly kllünö'basai gyárt* vet. Habár a kinálai m9gleltetőeeiMisi(v~vö^ mányrs, mely minden hástartásbsa fónioehási a kereelei mégis élénk meredt, minek követ kea-cikkei képei, — ertjük a pótkávét. A kávéter- hébert a torgalom is negyobbudotis mintegy oiven jedéeével a pótkávé ia lépest tarhely előbbi- eaer min. busa kelt al, mi mellett as árak álla-nek ea me már kiegéssitő réoél képeli, bogy I iában (ia krajcár ml emelkedtek Hoss éa takar* kék rövid ssoknyája dus redőbe omlik gömbölyű I ■» jó ssma'u, ssép ssinü s a tfgli szerveseire Imányárpa 5 krajuárral javult, a többi gehnane* csípőire, lödet'enüi hagyva pici kia lábail ée ®ásve as ássisi kávé hevitö ét iagaló hatását nemek ara gyenge lorgalum melleit nem velio-karcsú bokáit, melyeknek sséptégei a kín Tüxött | alább sxállltVán s kávéi élvezhetöhé tegye. Aijiott topán fiég inkább emeli. Esttettel kivárt sölét-i* newü pótkávék eddigelé mind kOlföldről lm* kék bársony prusxlik ssoritja törékeny karosu porialfglWIT naxánkba s csupán e cikkéri 2 és fii derekát, a lehér moll ingváH- esek félig, t^k millió lorintoi fisettünk a külföldnek. Ssalády e kacéran rejti gömbölyű vállai! és ritkassép nya - bájon segíteni óheiurán „Hungária" gyógykávé kál, a bokros ujj fftdetlenül hagyta havas telt gyárát köselebb akként rendesle be, hogy e lé*
karjait. Fehér csipkeköténjAéje mellé piros kendő ren is s legjobb pótkávé gyárimánynvel szolgál nt egy megkoronázva a remek Itasson a kösönaégnek a ma már a legesskase
~ ? lé ma a fkrKilma A fiumei kikötő tengeri kérwkadelmi forgat ma r* leMy kái*a -kö* vetkeeő volt A bevitelnél a fohptfem HflKkl II mmáasa, 1088188 darab és 740.7 köbmétart tett ki, mig a kívitflre. M7HI H mm, 08U176 darab és flM köbméter ealk. A bevitel több árui voltak: 6or 17ftt.fi qa.} Mkt/a 9410 <|R.. kőolaj
akol. a Jegesebb fő ékité. Gyönyörű tojásdad rübb kexetés mellett gyártmánya minden >ekía- h|OHÖO qa., vegyUrmék Í01 qn . duhiny IJi|t7í|. It arc as élet róseáival finom kis egyenes tetben fölOl múlja a külföldi hasonnemQ késilt-1A kivitelnél pedia mint főbb áruk sserepelnek: r, csereenyenagyságu bíbor ajkak, éssbontó ményaket. • Hungária-kávi láp é» gyógykávéját bum 9l0(>4 «|.f tftlva WiU'S, dohány 1771.« ijw,
van kitÜxve. Mint egy megkoronázva alakot, talt
orr, ■^■■■u______ —I---- . L I--------■m--------.jnpsnH
mélységes tü*ö nagy Mvte ssemek óh ! ha asa- Bár régen ismeri a nagy kö«<>nség, mely |Má- ftet twiw-tt Hu, 10088, dtvdnprb 1447,0 qt\M kel rá vitlantja valakire, nem csoda, ha as meg ^QV hatásánál fogva gyomor^ l)él» é« fejbsjok- Uakivitrlntí piduj a donga, melyből a fentjei* van igézve. Sajáfeágoe göndör haj, mely esinével ban orvosok, mint msgánonok által, oly kitanöIx.ott időssak alaft kivitetett öeaaeeen OlHIHI as érett buza kalászt túlszárnyalja, kacéran elő- házi szernek van elismerve, hogy ms már a IQU darab
bújva a menyecskésen hálra kötött piros selyem íöWi w ssiyese^ járul e amgUselbeUtlen külön ülsel Arak U&rmmhtu. A múlt kendő elöl környeai bttbájoe fejét. jlageaeeg elizmeréséhex, bizalmával, « ott éppen beti vásáron a piaci ársk kővetkeaöleg ínyea-
; — 'De.korán haza jmt gazd' ursm 1 — kiálltja }ul> ^ös körhac ran elterjedve*. mint s bssá- telnek a debrrcenl vasarbiroságnál: buxaö.H0«7, Menyhértnek ki oda lép hozzá haragos arccal, ban. Már az fHHÖiki budapesti országos kiálli- kéisaere* ft.MO-8, rozs ü 60. árpa
— Julis! — kezdi, le megcsalss engem! táson be ^olt mutatva Szalády gyártmányé sas a,80—6.50, ssb 6.40 6.Ö0, tengeri 4.IN)-M0,
- Dehogy ?! ásói Aevetve, ceipöre téve egyik 0,1 *kitönö minőséi és* versenyképe>ség*-ért a goias ft.Hü—6 80, mmássáakinl: lssák burgonvu kesét, mig a másikkal körQl ölelte lérje nyakát "agy éremmel lett kilüutetve; asóta megjelent jö.BO - 6.310, liH) kl. ssalonna 54-67 irt, 100 kl,
- • 'Saalády a »Hungáriát és Ssalády kávéjával háj 44 —46 forint,
majd minden kiállításon óh mindenütt a legelső | 4 h<*l>br1l (»banaf»rgAl«aarél«
a astán enyelegve folytatá — Hát aztán ki a szerelőm ?!
-— Azt mondják amiden legény bomlik után- kitüntetésben réeaeeült. Es évben is bárom he- Mint uto'aő sxámunkb n helyesen kífellettük,
had. mtoídannyil Í7.
— Nem tessem én azt roeabAl, csak játékból I *** ■ M kklllláson s itt sem maradt el — jistan meg mit lehetek róla, ba utánnam vész ■ 'MoH egyhangú méllatáaa mert a lüt-az eszük ? hat a kigyelmedé nem veszet utánam tichl kiállításon arany-, a bácsin pedig negy s volt-e nyugta addig, még ide nem ígértem ma-1 éremmel jutalmazta Sialády gyártmányait, gamat. Azt meg tudhatja, mert nem csináltam, Wwrölása után feleslegeenek tartjuk fővá
lyan mutaüa be gyártmányait; Lültich(lielgium)lbeUö(dí íotyassUs nzük«*églete a lefolyt héten DA- * — Ai - — -1 itiemeiien növekedeti s oly áremelkedéttket lát-
belőle titkot, hogy mulatni, vigadni akarok!! — Jól van Julis! caak vigadj, neked illik, fia-
rosi derék polgártársunk sikeree' munkásságát bővebben méltalci s gyártmányait a nagy é. kö<
tal vagy, csak mullass, csak játsaál! I — <fis *őn»ég pártfogásába ajánlani, de óhajtásunk oda együtt ment vele a korcsmáig a jó ssivü koma- j terjed, hogy a mt^yar hásiaazsonyok honnleányi assaony halálos mérgére, ki váltig hajtogatta; buzgalommal karolták lel s bszai ipar eme ki-- Megrontotta az eszét is es a keseheju ördög ,ttnö t®rmékeit s ne adjanak ki pénel beburooil
idegen pótkávékért midőn köselebb ájl hózsánlr a
felkarolunk a
Megrontotta szegény Pataknak
Mindjárt élénkebb lett a mulatság, hogy B [ó hsaat gyártmány, melyet ha ssép menyecske megérkezett. Patak uram is jó baxal íl)ar ügyének ssolgálunk.
— A llrlm-kasdsllékrél és lütési be* feleségét. Jaj, hát meg a tánca az milyen volíll rendézéeekröL levelezőnk a követ későkét Írja
ideig néate, mint táncoltatják az ö gyönyörfi feleségét. Jaj, hát meg a tánca az milyen volul Hogy kirakta, hogy hajlott ingó nádként sugár Az álábbt sorok célja a nagy kösönség figyelmét
karcsú alakja!
(Folytatása kuvetkezik.)
Sport.
— Cápa béaég. A cápa-halászat már évti-
.sedek óla nem fizetett oly jól mint es évben. __
Norvégia éjszaki részén, aa úgynevezett Lofoták- [épületekben: a schönbrunni és ísxenburgi osá-
ban szeptember hóban nem kevesebb mint ezer fiatal cápát foglak. Legdúsabb volt a halászat szeptember negyedikén, midőn Solvács közelében a csapatokban összeverődő cápákat vetőbálók segélyével a part felé terelni sikerült. Ott asufán a bálókon belül minden nehézség nélkül kerítették hatalmukba a legszebb példányokat, melyek közölt nem egy 8 sőt 9 méter boassuságot is elérte
- — led ve*kIstérts. Háromszékmegyében a három-szögeilés most vao folysmadban. A nspok-bsn a trisnguláló mérnökök ínrca^ meglepetésben réeaestuiek. Az éjjeli tanyára, melynek 45-lelében néhány ökör legelészed, betöri egy hatalmas medve. Az ökrtk védték magukat, de a mackó mágia rávetette msgát az egyik ökör hátára. Már akkor a többi menekült. Da a szörnyű bőgéare (elriadt a tanyásé publikum a miután
telhivni arra, hogy a sseilőstetö berendezéssel öessekapcsolt híres »Helioe« kandallókat ssinlén a Heim H. cég (Bécs Ifcbeelerplats 5.; Budapest: Tbonet-udver) szállítjs és hogy Heim ur ugy Aueztriábsn mint Msgyarorsságban igen nagyszámú fűtési és szellősieléei berendezést ké-azitett, a (elek telje* megelégedésére. Nevezetesen a többek közt. Központi légfűtést nagyobb
ssári kéjpalotákban, a budai kirr palota lovagló ifkolájábsn, a vörös kereszt egylet búdai kórházában, DessewfTy Aurél gróf budapesti palotája-ben, több tanintézetben Bécsben éa Budapesten, kórházakban, hangversenytermekben, vendéglökben stb, Erjesztő kamarákat a következő előkelő magyarországi bortermelök- ée gyárosoknál: gr, Apponyi Károly Högyées, gr. Apponyi Sánd. Lengve!, gr. Almásy Kálmán Pásztó, gr. Erdödy Rudolf Noviroarof, gróf Keglevicb István, (moat Károly Lajos (öheroeg) Kis Tapolcsány, néhai Andráasy Gyula Szöllöske,Acsél Péter Paulis és Világos, Csilléry Benő Keoskemét, Keöd József Balatonfüred, dr. Pulazky Ágost Mád, Koppély Géza Ludas slb. Szárító helyiaégeket miadenemü ipari célokra több mint 900-al rendésett be; nevezetesen Msgysrországbsn : Poppe H. Gold-berger F. Sámuel éa fiai, Spitzer Gareon éa láraa
tünk, mini a milyenek csakis ross termésű évek* r ben ssoktak előfordulni. Ctehorsaág óriási meny* nyiségü busát vásárolt, ml állal esen gsboasnem árs helyben 7 frt 65/70 krra lelssököi. Itoaban sürgős kereelei uralkodik, a kínálat aeiumis, a leginsgsNsbb árköveteléseit sem utasíttatnak visa* ssa, f|)i által a ross ára helyben 7 forintig emelkedett. Piaci áraink a követkeaök közönséges busa 7.65 kr., urasági 7 .hu 90 kr., roae 7 frt. árpa 7.R0 kr., urasági ö-TÜLkrig^ ó tengeri öi?5 kr, uj 6 frt, fehér bab 7 Irt, rab (176 IN) kr^ dió 14 frt 50 kr., tökmag 8 -0 frt, lencse 18 In, tatárka 185 kr.t köles 6.85 kr., bükköny 6.50 kr , kendermsg it Irt, repce 18 frt, gom bor ka 11 Irt 50 kr. mélermáasánkint.
Szerkesztői üzenetek-
I. H Aaánuktés, Mec wlalAtt aorzít Y<mak toIbz, ■ár mogtatttts • sisgtiBkét, liosy nlly irásybas s mily sá* aetekkol, UtkaUs lipask • asásiából.
». M. azi.-HtkU*. SorzU vMiük. éa zz lartt UHU* lzf elintézni zzn lehet: lakát várjak, akkor amikor lehet-eApe laaa, az 131T sae kstiros. .
It. Cljr. gaUzrt. Uveled eá|tapatt ) de uz lekettzk réls ka így történi, kaUlemtavt várunk
Jbztlk LapJzM «»er^áeslMfá«ek Bzilepeot A aaep-tambar havi (ttzat u^m rrkaSMtt kozzánk, kárjkk ast p«Ué-lag ktldehi as oktéWri nuiat már kzaalakbas vaa.
Mrfluéarit4* RiKÍapeet Mlkaa utoa S. „A bolygó kol-lasdl" módjára ? tazy Ulás t-ssaar szavai ssarlnt: Mmen-tatn .. JtíUem"vagy ápas a bajdoeó oalllag *a«repibeir sen tudjuk, da azt fttjak, kogy a „feladta fátyla boriUs a mnltatM nállad. Okát eserotaéak tsdsl I Mist Vas a ,l<élak* éa .Mária" V lUaaleta* Mvllágosltázokat vár aa ,A|it."
V. H. Itelybtm. Kftasftsot i as agytkat igán. a máal-sasi, aart kát. — . — , — I grdikani>gt kimor, 41c I I károauáfbALafynek kall lassl aaker SrOainMl I
a nIw reM44 eaarkeezUM«ánek Lapzakat ktld-jak ; éa a oaarspáldáay mág zem jött. kársak Istáskzdáat. á ktldzmáayt a mint, látható felkasasáluk. H. B. Nft. oh^jtázz atarizt Jártnzk al. A lauzieey.. K* Salgai MafkMl Jftvflrt kárjftk a kUéasUsyaaol aUsdig z kát dzrzkálf, Itfítázöbb oHtártS^ig baktlézai Oe* aaaj, aoa^ lzpssk Lriaf4l|oa' v«tó.
aau A. Bzdapeat Kfvázaáffod aeartsl feUSsk. á lap ezzztul rzzdeeen Betti fef.
Nagy-Kaniisa, vaaárnap.
Kyilttér*)
Ztit 4a uátti, (7 lap.)
VfflÜ—lito MkmrM Mui tiHraiM
ila liubmlM <1m Btolb, «m dm ma IumIi vili, timl (lii- ilwilfi VftrftflsHittiift tritt m|í>h aa Ti|i Kehi loiu pflrbto Htkti hrtanlt *o(ovt hiuIirn, **rl4Mht hald und MalfHtNrt ««ii| A«tlm Von mi lNllbriuili> fcíifir Karb*. — Yerfsleckte Hald* (4te wcbl nwkig wlrtf aid brl' hí) loul U«|iuua tort. saataatlicb illáim dia ^JiwifiMiN11 *(«iUrr (wmi whr miit Ktiflwloff er-Mckwrt t, un ti hiaterlaaet n|n» daakelbranae Andi", «||o liih ím g*gosaa|g iir MktM H«)idft iiícbi kfuuM'Ji eondera ^rirnnl, Ztnlrttakl hm dle Attha der itktoi (Md«, eo iDnrtlVlii »i«t. dia dar *ar/UMilit«a alélt t. Uaa 8aidaa/ab* fik U'pot von «J. fl«nn«tH»rK (K. a. K Hofllef) Hah v»n»id»l g*rn Muaiar raa Miaea eclitaa Seldea* ■ti'ian ia JederMaaa, aad llabrt etaaalne Koiaa und gsi se HtAcke portó aad aollfrel ín> U«fi», 646
fia n
R I ACZELLt
OillO|TMi'p|H'l( %
iimAuv c
■WapfW^^^N^li wHi aiM
■MflUMttia** lU—llKilü Béllé* IféSMBH
ifi MjáWMgB r t»eiae»eré»lle a«t»erooSl ketá**
Uleíö*él!et
Aa 0 rovatba* képlotUkérl nem vállal m«gára
a na«rk.
FM6m ntrkmtUÍ: Ca, Pa<a4al ikoa
iéa—IÜJM* aikM«a
l llftM'IW ] _____ _
,.r e*«««u.> «*'e»aa i'»m»*(íí»m t »•• « Mtitifesfl m eUná»*ai aiiateti i>4«(ti«n*a»f Bf» titeg *r« !• kr., «»«»■» Uvrg b*4i*e»ee> 9t a*
Aa alkol« ré««*h n».......... •■«...<„»•. i. * .
Il^iyaaartarabliaa kapkalaA
atadm a^ ateoAre saieii»M
A a valódi
HOUBLOI
nAamui'
yafiwart' laiiTi orró se itw—ii aaosaaa-
FSERHOFER J.-féle
BÉCbBEN, I. k Kit, NI Ntí EKHTR AHKE 15
„zum goldanen Ralobaapfal/'
SZ. A.
YértUztlUl Iftbdiiraaok, miatt általAaaa Ubáaaask *ev» alatt} —hMM noy«t toljaa joggal MOgárdéfclik, mivel reekngysa attf lélesik Wtegeég, melyben aaaa labdssMk t-aodáe ka* táaakat oaerasercavs be som biseaylwtták volaa. Kvtisedek Ma aaaa labdaMok áltelásoc •liajwiaiaik w* vendenek és alig van család, melyben imb kitaaö báaieaerUrl kétsiet sasi rolaa telálbetd.
£$xámUilan orvot által asas labdacsok kástassrttl ajáaltataak éa a)kaltattak minden, oly Intjük n ál. Melyek a hms eméeatéeból éa asékrakaU*wb4l erodsek mint epaaa varok, má)t>a)sl, k^ttka vértátstásifl^ aranyér, béltéMaaaég a basosló, bata.aéfakaál Vérttaatlt/< tata)doasil|nikBál fftfVA kiilaO kstáaasl vsaaak véntaaaáajrWig n hv, abból aradÁ bajoknál ia: igy aápkórnál, idafaaaáfböl aaáraiaaA fnjt^áaoksál stla. Ksaa vértiastlté labdaoaok nly könnyen hátnak, bogy a lagwák/ilyahb fá)dalaiakat aam pkossék, a asaak folytán mii a leggyaagébb egyénék da iaég gyaraiakak áltat la mladaa Aggodslmn sélktl IwvwbaWlk,
A asásatslan bálalratbpl, aialyat a labdacaok fegysastéi s I«gkai0sbl>s0bb aa lagnab«Mbb batfgaé* után «f*«saéjgtk viMsasyesésa'fólytáa bossásk istéalak, nsaa halyaa aaskia néhányat aailUttsk aaaa raegíagysSsaélT lmgy Mladaaki, a H oson ltbd»aaokat agyasar kaassAlta. ai»f ragyaak gydatKlrt, asokat tovább fogja lyánlaní.
I aahHarback, llai <ikl. tt éa.
Takistalaa Úr I Aiúlírt kéft, tw»gy írUlU Jiuin»i é« kiiüno vértUaltió latnlMMŰbél iámét 4 canaiagot kfiidml- aatvMk«4)ék.
Mauralfar lgaár», urvoa.
-ilm«clM. KlOdiük mállott, 1897. M«pt. íió ll>éa. 1
Taktalatsa Úr! I«t«n akaraia rolt, bogy aa Ou tabdac«il knzohn kAtél Várfllt«k( hmIjtiImIi lnliSi «muii«I megírom . tte gyvr-' | ágyban mugbUllam olyautiylra, bngy Mttnrni munkát •am vj)lum Mboé képa* yég«zni m bUiMvár* már a kot*| lak kőzt volnék, ha aa Ön ciodálalra mél|é labdaaaul «m« gem n«m reanUttsk volna mag Aa I*I«h áldj* mag Unt •sért eMrator. Nagy bizabnam van," bngy «xan labdacsuk «ogfin ia lAkálolaaau ki fognak gy>g>i,'»'rt, ■ miot mir ' másuknak lt •^é«saég'itk v7«»*any«ré»|ru MgiUégfll éiot-gátiak. Kniflc Ttréa.
tr
Béaa ÜJMty, 18S7. nov. 9 én.
Mályas UaaUtt Úr I A logfottúbb 'kőt*Őattamor mninJom iuim»Í ónaak 10 •vm nagynéném n«véban. A a Illető ft évaa ál aMavadstt gyouiorburutban éa vfzkdrfágban, már álatél Ja mogtinla, ii'fljWil agyébk/ut ta ta mondott, midén véUilcn agy d'» boai l>ap U On kítöi.ft vértlr/.iltó labdaMalbdl • aaokoak áltaudé Itfumnálala folytáu lOkélataami kigyógyul'.
Lttgfóbb tlMtalattal ' WatnaaUal Jnaafa.
Eicbaagrabaramt, GtObl mulatt. ISSO márca VY éa.
Takiatataa Úr I AlúümU IpiétallM kér 4 cinmagol m Oii vatóbaa ItMAHM éa kllAafi labdooaaibél. Kl Mm mSlMalbalnm l«g nagyobb iliiaMrMmil ktfejn7.nl aaau labdoc-ok érték* lilái éo aaok, a hol «Mk alkalmam nyílik, a MoiivwdAkMk UgmalagabbaD logtiin ajánlani. Kmr bálairatom taUMé—aa* iíöti büKxnáláaára önt e/-««n«l fvlbolalf^oxom.
T«IJm tiaaitlatial llaho Ig'nácz,
OoUcbdorf, Kalbaeb mallatt, Sailétla 1SM. okt. 8-án
T. Úr !
Felkérem, miaacrtnt m Oa vérfiaxtítcJ lalxUctiilhóI 1 '••omagot 8 dotxrual küldeni aztyMkedjék. Cnakla M 0s mdll«li« laMaeaaínak bfl**óeAai*iri, bogy «gy gyomor* bujiól, mely engem 01 éven át gyOlArt, mefatabadaltom. Kun labdacaok nálam eoboMm lógnak kifogyul, a mitlöu legforróbb kfláaönotomet kífejexem, vagyok liettaleital
Zwtckl Aana.
Esőn vártiaatitó labdaoaok caakia a Paarho far j. fála, as „araay birodalmi álaákoi14 aalsaaall gyégyaiartárkaa, Béatkas I., lia* garalrsaü 15. as. aa. káaaitUttaek valódi minő-aágbas, a agy 15 asen labdacaot tartalmasó dobos ára ll kr. K|y oaoaof, malybaa 6 dobos tartalmas-tátik, 1 frt t),) krbs korttl; btraaaaUtJsa stásvéUli kftldásaél 1 frt 10 kr. Egy «aomafnál karaaabb aam kttldotlJt al. i
As öaaaag alDbbaai bitrtMáaáaál (mi log|obbaa poataatalfáayayal aaak&aöltátik) bénsaatM küldéaaal együtt; 1 caomag I frt S6 kr, I oaonag » frt 30 kr, 9 caomag 8 f*t 86 kr., 4 caomaga 4 trt 40kr., 5 asa-nrsg I frt 20 kr. ás 10 csomag 9 frt kO krbs körül.
K3T MSnrqrraHarJaétaégtk káratkaatátiaa aaaa labdacsok s lagkllba/élább sevak éa alakok alatt utáaoatataak; asaak kovatkastébas- -tóratík rsalils pMrkoÜar J.-féla vártiaatitó labdaoaokat kOvatolni ét csakis ssok takiotíiatők vaiádiaksak, melyakaak Íj sas* aátati stasMIaa S Páafbofor J. aétstáiriinl fekete saiabaa és aaiadsa agyea dobos fadala sgyaaaaoa alá* IrSsaaJ vOröe astsbas vsa ellátva. *üZJ
Amoriksi SÖSZTéOykeDŐCS, & iÜÍS
asar minden kSaavéayta éa osásoa bajok a. m geriaos agy bástalom, tsgessggatáa leebíaa, mlgrelM, idegen íogíajM, luíájá-. fttlisaggstAa atb. atb. ellen _i főriot 80 kr.
Taiffiocliinin
I>«rlat»re»r ,1 tol. ^ÍÜUOÜO Kvek boaasá eors ota valaaaaaayi bajaoyeeatA an? koaott orvoaok által a legjobbnak el lemar re. Kgy elegásaas kiállítóit ssgy asalescsável 2 forint. ,
Általános tapasz
sott sebeknél, mérges Htagsaatoksál,. aljkaksos, as* ImiK' vagy 'gytilailt*iaa1f Vsgy náa Ily Iminknél atlst kitlsfl asar IAs kipróbálva. I tágaly M) kr. Bér mentve 16 kr. —
]?a»irknlr/onm Paarfcofor J.'tfll 0ok év
ragyualzsam ^u a fagyM tagokraa minden
idüli aahre, m int legbiatoaabb aaar eiiemerve Kgy ktea^ggel 40 kr. Báraaastva 16 kr.
ítf i ftf nád tr W Altalán ess laiaert kltlaükáal-UMiUUUUVj tMr hurut rekedtaég, gdr«»0a ki)-bdgée atb. elles, 1 ttvegacaka ára 80 kfa|e, g 8veg bérmoatve 1 frt B'f krajosár.
Élet-esözenozia iStmwfwsa' wstSstL
éa mindennemű sltaatl bajok ellea kltttaö kásliSer ,1 Qvegecake 83 kr. 18 ttveg 8 frt.
Altalános tisztító só ZV'ftXZí
— asar s roes eméastAa miadea kövalkosményei, a. m Máját, asádtléa gyoaaorgárca, gyomorkév, arsayér, jlognláa atb. elles. 1 caomag Ars 1 forint,
Angol csodabalzsam, 60 Por a lábizzadás ellen. ÜTTJSr.7b:
Issadáat i ss aaáJtai képstldö 4tallesietles aásgot épett *nrt;a s lábbelit éa- mint ártalmatlan eser vas kíprébtlva. Egy dobosaal 60 kr. fiérstaatve 76 kr
Golyva-balzsam, ^V^S^'
bénaestea kAldéasel (ifi kr. S
Helsó vagy égés 'sóff bó
gyömorborot és minden s raadetlds
gyaaiorkorot asáraaaaé bajoknál
kltUnfl gyégysaer, •aiéestáebál
Egy aaotssg 1 frt.
Bsas Itt felsorolt Maaltnéayakea klvll aa osstrák IspokbAA hirdetett öaases bal- ée kUlMi gyógytaeré^eti kllialegaaaépb raktáron vaaaak éa a késsletbaa aotáa nem levők gyorsas és olcsón mag* esereeUtaek. — Páotai megrendoléaek s ieggyorasb-baa eaakOsftltotsok, hs s péssOaaaeg sittre beklldettk r nagyobb Megrendelések stáaréttől kfildataek, — Bér* mentve <waWs oly eaetbea tOrtéaik a klldéa hs W Assség elOre boérkestk, mely aSetbea s poftakOltságsi sokkal mérsékeltebbek. 7Ki V-18
XZaxai ipari
Atkává s Maga aamábes pévs
Ml a ige
aiág eeskl által III
NSáMS w S*M fad*i
eeaoe alkAtrásasfchH áll e lelsisiat
grisdfg a44ig torsa 1 kaifiü
aa la
Ui
árpa
nak a.
ililió éa millió kilo esAa
bakaipótkávékat.
A gAalMy'káeé tiér* és aama
aebk, ssIsm* nés If aáa fa-
kel kaltM laaáa és lisva bármely stáe aétkáfábna, Wká* aom sask pótló kaaaM egyaaermls^t káfé Jsvtté ■art iéiékosy alketréaaéaát fogva as
aMk Mklv kMli
HwkiH
mint.
tagat'.
hevttS fcsté
itAi'i< 'Saiiiti
aat lt«l»
lemeoakbé iésal s Igy • káfét Íal«4éla4l
al gyarswkek
sAlysli réatéra étvaikaiévé
gyassélkadé
esi.
Ajaslosa egvléa|NÍaf as AHaIaM évek eldtt fai* talált gyógy kávéi ^ggaiiítadiiil^ aévea. Smiy May Ui Mist tAsskalel iteftAs, Mtases iaáa Asetal kávé sélkil uaassálkat^, a ss agéesMg ás élat feaatarUaéra aéiva kiválóan Jáléknay bsiAas.j dr haloaoMa |>>aaer- ém béihmrni', roaaas eMlaatla , ideg* éa aattke|ekbaa. erted Isblatátyeh állal lasfsHas s|ásifs,
i
KspbstA W.«aiatalasá« Habvars fastwf, MMlkHfWr Jásasf Martos ál llshar Ptarhar fa | ItnMsfald Adóit srsksAl T*l I _8
jkgCIfcáitopápLjI'^l
Károly asokat (altalállAk, 6 I • Trjgsí a s legHeognet hb uf«lk'«lo ieelá*l Máa tagjaiaál' valemtat A
I hercegi |v glkalaasáshaa vaa A)aaUAá a kaláa-
tageaaégafcet: A/aáfg hárá tanai, //'ára, j&laat'i Hikutw Ivart taAáMM, taaámk, továbbá ss aé»art f»»g*Cfag l'kum*u Héoebes éa Jfaíafar Ootkáhsa atb
\0 Ví'flrtn M'/titiriim nmt i-/^
t'ljtonn M/Jl|l[Mlll ,, burkok Un t<6 kr. dMSAA*
1 datsiankliAMjttl Ju^ii ilb. MO igy^aklai kral a i dk.
H0 kf. "
Móz-Clycerin szappan í^"11" " Folyókony-Olycorin szappan V^f1"
(a legjobb asar a kaaek ás sre esépIlMebaS.)
Clycerin ájok krém a rag ah b*a 10 kf.
[pyeomi blustol ll&^ffi't
Pipere-carból-clycorin ní'W
Kalodont WM
718
krém, dereka kr. aaálat aIaa, mint fogtiaatlté aét8ÍAAb*tleAAá ralim ) W» A. guarg 8a éo társa akáiMr. a4i. asáUllék B Sasi síi
Raktár: Magy Kaaiaaáa gábwara éa Taaber, Riswafald AdaW gtrea áa Klafa, Martna éa llshar arakaál
•vaiodi -aa
|OKVOS1 MALAGA S
A klMtersesbsigl ea éa kir. borkleértet! állomás ragyelest* séaések tassaága aaoriat
» a kllAal, faléul aglaga nilsL liathatiW erÖsitóeaer ajánlható gyftagtaégsál, AdlIAkaH gysrawkekaél atb., továbbá vér*aegéayaég éfl gynmurgylaga. •ágeh eltea. k aphátó '/. éa áradott Ivogekbas a tOrvésyag véa|egygyel al látva i •
A NAGY SPANYOL BORKEBESKEOÉSBEN —
•71 4—4
VINADOBNAL
Bécs. llMMalBMrg.
Eredeti Ivegek eredeti árs g fH ée t fH 80 kr, Orvost Maiaga fahér V| iveg B frt, , iveg 1 frt 10 a* Továbbá különféle kltttnö külföldi borok sraáaM UvéfAkban, aradat! árakon valamint fabaraalrlia borkimérés Wagy-KaalasAa i
BOOKNAltÖBR Jt'^Rr arail ladábáat reAdéglAa. MATRJKA KOK
tf Arany Haarvaa veadéft.
PssaarkoreakedA. 9 Korona vesdágtá. a Oskriss,
Vüx*orkáfe«kadó Kaattaéfái4igll>
öf KAapoati kátltiáA.
IAVI1) KlllLlA arAdaél Knipolo aaállods kAvékáa '
[ '94T A „Vtöadör" jagyni áa a bat«Mágilag teteö v||. agyra vlgyaaal káreM, Mert oaak • )*gy aMlleit villa Ihatok leijas Natoattékot a berek valéJtaágáért
BOHKNIIKKO MIRHA tf) 8IKWIK7, BÖBKKT MTEFAMUVICU M. j HT1USM é« KLKIN ^ kXlTiH FKHKNi1 TIVObT JÁmJB ! Baroaon:
Nagy-Kin km, vasárnap. Zala 48 uám. <• lap.) ___ll»0 október ha Hta
ŰM tutira t&íitt Él ijinMotte
RfKaifr»iuAK y||}|>j[]lataríípéiilírii K tapsok Pénzbetétek ■ mwm^mm.mm^
kötvény birtokoMii l ^„h, ] aotüsort |<amatö2ása!l 1 «*. " *
eaaaaai t.aat.Mul ért®- ' 9 tiwtféf— - fcáimlly rAlaiiMi WahWa »i(«*gad H I
. t ^^^ rJl^ PÉN 7.BKTÍ1TKI KTl
j. At utak i a atal-,vóty»kot, MeMjwt,lá-j**' ■ .i|,1| .
r vótyakal, • Vgaaga*aW.aek ifealatAartia aelMl melyek atka ■ ^^PHM^^V t?i®»Wf«
1. A Brf tea aui vaarftaet dfink Mllftl «• |m ta|á fcglalkattl 01 1/^mnfAfl JátiHa
t aagae aiei«t»riaa ilUlint^KMMai fti-| óbaUaaek S 0 Kfii 1 ItiLC■ ^VmB
balyWa btftyatt agy eaerfige ketfváaeágni tafyaa titáktartoj * ■ - _
a Ugjokk ár aellett aegw4aelleu « pejár«kra m*-né- Lafla»»gaaabb Jutalék ftttt M |f ' ml ''MiJf^^^B lllw
nam. eagv U«kr» aéraákelt .kait kaaat arilett ma , A twfótak etftfcgm MaetdieH rtvid Mtitt-r
kaaat Miktt a hpufutW pmUi pátaeWrg U FIZ f 1 II T I Iifcei imtikur iimmImIM ■ ___«- tu
s»t adoa. ijPtWi báa*a*ttatik tik Ma 10 ^B i T^^b1'^N&r
h _ _ —- . _ _• e ___ S : hl^wLmn VvMi^^B^jff^ aaa Htltrtk
LQRY J
™* * - Budapest Hatvanl-utcza 17. tzám. ■ •■tJ^ifiá^^Jra »
A-lapltfiton ISTe-'barL_^aapitott lÉ^toM*, ■ '' * ^mx-^-Pa*
_ | OyárUiip : lllllt, IV, Bftilf>m •
SfUT TPF fa]0 Vasöntöde és gépgyár Részvény- !
V/llLJL 1\-ItIC Társaság Budapesten. IffílllbIITIIIIIIIIIIIIVIfi111IT
Gyár éa irodák: ^ i Vároai iroda éa raktár t
VL ktUaá vkcxi-ut laaa fi. aa. Vi. r t éaatai o * k y •« t ou 14 aaáaa.
Ajánja kitüoő éá tcilárd nttftftsatU, aaámoa alaő dijakkal kitüntetett; Ui^j^Hi
SCHLlCK-féle szab. 2 és 3 vasú ekéit és szab. mélyítő ekéit, ffTv] ^ Lo^l
% ^jfc. V* mfíyító ekéit fluvmetákkaU tredeü &*/?>* & héi^/Wr jJ^l ®
UfeS^J- egy vasú ekéit j J5?f I j; £ ,.f|«V.H
rSfá^Z/Jj] talaj itiivető eaakiteelt, boronált éa rflgMirő hengerelt If • / 5 |j -UllX^l
XsJw^f^I^ ^ SCHLICK*féie «aab. fnfi^W1 tt 1 °0 " I li Ul
it •or'baTr^tőrép^it. Éf^J Sl M ^ íl^M 1»I
lbrmítí|éptk. likkvaK ekékre sikelaaikalé lta«trft- v I M I I % '!! r I I I I í fií I í.
ét répa alttá* ktwllékek. Kéesleébea nauk tróbbá: «4fr I" II ' S |!í ^ 4) 2 I 1 I T^' 1*1
áe Jánssajrosápld tiaüid«k1 f»btfttii>Btitó méták (Baker ét Viéata ^^ - H l lg »if 2 e \ I
Wtda—ry takarmápykfesKiü) fá|»k. MUHeri worasolók <m éaraiék. árt*- t fl'l ' '' JJ'}]! C 0 f " é l g J|
malmok é» oUjmatoa blmdinétek. — I^W^* ««#rAitr IJrrMS éf yki - | \ il * m í « T « * a Xilta « l m Mm
kpfóiyBattMfiiptoiÍKMá wA® v' -Hi ^Vill
MV^ irjej/yzék kirdnotrH - ingyen i$ bJrm&itr* -----* ' uSdlfcg V ^a^ jí 1 *SJ ^ o "jp+ÉL
Jffttzrt. Vat >s#retcaéik eimd i. r üíl.lbar.iSaink Wee tnd*nná , ^N^ i| I j Jj^l^
■ármibuzti. knoka a VI. Podmanicky atot 14. ttált tlttt - v 'ÍJ. . ^ II I ^
Wtu irodaiak lifaifTobii ráaaét a káUé láei^tea Ipv- styárt»'f« - J I I Vv ^^^ f ^
iptttkre helyituk áC ttiadaacMÚltal cirí Ihütit W^inííl'lirtw t. ocietharátaiak kéer*"i>w ár4«k«baa agy várad irw' II I ^d, '
'dat tartónk teaa. Tataaiat. 1 ••sr> afr>aaott épitrei eikkeiak icaad^aati fépeiakkbti raUrl Me*ttHtaaV II I I I |T ^'í'm^ni^m^fw
566 Kiváló tUat*lett«l II I 11111111111111
Ki'A Schlick-Ííle mMit es géptjár részveoítarsasi^íffaztatasaca lrtlIlllliilIllllllMlillllilllll
JB^hPgM^HMMMBMMppBHMMMMMMB^^ tt> l-W _ _ _ _ ......
Jföl núkustv.t- t^ijHi^, AraWwupk nlgen |J.T» l Cw
pj mintáink kivaaatrá rr®1 u olo»6 ta l«Ucltmnant«l VV
' HIESCH TESTVÉEEK
Váci utca 3. BXJJD-Aw-tJiJSfI1. Vám uica 3.
DIVAT-ÁRUHÁZA.
Támoszlcodta azon korüJtnfnyrt, hogy Muguarorudg f/kúraiában egy rolóban Hagy*nibtU*, a páriti ét londoni mintdr* brrtndeiHt dimt* áruház nincsen; határoztuk el magunkat, hogy iimapetten, téri-utca 3. ez, a', egy nagyszerűen berendezett
^ női és férfi divatáru-házat v
nyissunk, mely magában egyesítse a divat legújabb és legszebb összességét. Eb'által az általános kívánatnak tettünk eleget, amennyiben most már ed-halma nyilik Magyarország összes lakáéinak szükségletét nem a külföldről, hanem Budapestről beszerezhetni.
■ -S- " Ki von a! a aat) képra érjruaékbll ;
Hai rakaaaifetek, annar*, dapta csPlea. aftefje ' U Ftalt Unttá papja, kiaa Mitekbet aéterja —.7a
Valódi tagal eh>»1ol, dapia sxélea . n ____~ -.la Ufajakb kaaaa. aiau 4a csíkot, aűaéea joiaben, á lafaaabb
Cberialt tfkeUlack, i>fnjabl> aiatákkft. daplt aarlae. aéteija —15 aítlákhaa aétaije I
861 p«wté aaiMta ulakta. topla , Ü aalkérlal Ueala papja, <^ikaa éa kerkáa, aót*f)e -.VH
l'gjaaet ttikata dapl ra^lee „ toiapitli barfkfea, talóeta^jM aiatákbea eeiatacté aladat aattbet, at. ia 41
Estaklvai dái raktár kaiaaftto kai- ét balftldl óivatkeiafkkél, a luelaókbaktól t UfÍ««aMkbl| i vtlaaitt kfta|yabb valaaaték •íbm éa aiataaott fekete (gyáai wiwtokhél. Kllóala kedveuiéayee árak, alkalail lételek fel|táa, fekete »elyeia-aattreáekkét.
Hiaalaja-keadék aagy-., aok eaialaa "ima é* kix-káa 4.Ü5 riaatll takaH akt
Aagal píaid uraknak 1.75 Cktalllla lak art |)o aéfyeaef en. kálnabóaó a*labaa akt
r«ipke-ra«**ar< 2 ri*t tgy ablakra, 1.45 1.79 9, S.aa tói a lerliaoaabbiir láaraiaalya. (Vaaeia katta, fekete aflaaaaatl báláivá » S —
Fehér- ét errabfg_ cbealllia >l&af&tfóay. Valódi keleti aiatákbtt 1 réea 4 aa Ügyaaaa iníkíi, ntáatott " Ua Kaailla aapktWByaf. 2 aéter baiaaa, 160 ra. eaélaa, kftlátbOad atltbea Ltjajakk péHil aeekalA ktitayek
tartóé ninim-fü 3'fiO. 1* 4 méter ii. 150 aaéUa 4 W Trleetnlertk ktbaOMe aaiabaa IM
Haallla ánatlayic ' " Akt rakkk creelbói atPO Eearetl 'J igj és í aasttHeritá. taljea kóetlal tat I rl 4ltal aelyeaenayakkeaóék aOtdaalóle alakktt aa krtéia iefia^aakktf
Flanel! ^ekróe 1.7a trt vadáw-kakpek IJt Eaaket kivül dáa eálaaaték aóTkéa fatall«kk«a, trteat derekak, aaómeárak, piperecikkek dinsitiS áa japáti tárgyakbaa . ttvábké kéat
ét ItMy OlIOayftk, kaáapek, ie^aek, tktaiiia keaéék. iepeeék aat. etk MA
xjt Képes árjegyzékünk, kívánatra mindenkinek ipgyen és bérmentve küldetik. * fi
lAVjtld 714 2—3 Pfr* 10 forinton felüli rendelraények bérmentve QSPV)
" * • % ? ' - ■' út. ' " * ' '' "" - . V^^iA-Jr* '""ái, i I^H
1IM) oklébar hó !Na
vasárnap.
a^.ier.iua* ;*iíEtitaürílpÉiilíril
! kötvény btrtokowMt ^ ^
mmí ttarteéettoi árta- ' iwmi
_i>Ua Ii«|t Baakrieaeóaytkrt.álUap*-
1 A rvfataraltaág ktleótyetti prfákat, aenjeayakal, ióat*| j, At aaafcre aaáló atal- vóayekat, batótiagyetat, tá*f Tátyakat, ilariigyakat t laaaaaaaalmi
k A a^f bj'M auivinyi.iíit d«* árak aatletl treaaek áa lia ! ;a tagaa alaielariia aitai jaaaav<«aM»e eladok. Ki-baljVra haftyatt agyaaéfeketfeátaágra la^aa titaktartáaj a legjabk ár adbtt aar^pMÜan e pt|árakra a^nó-i aa. vagy aaakra aórafckett.kalt kaaat arilett lagaa-1 kiaai aettett a laga»gaaabli| gaaabb páaaaláhf ia il •W'gat adaai. | ayevketó
Jjjn^Rffli' liagy vaiaaatól
g^ftnsm. ^ ^ rtvid altitt .
■^^Éfe^^^Hll. piifik éa Míg-f aaa ratfarak
ttaat ét kraa* aéaaakbaa
^MSJPPiiEOnS Tta t 4
OyárUlap t liiil^ IV^ Bagtiia|>m *« a
Budapest Hatvani-utcza 17. szám. • Alapított 1W7G'bauxu
Sí ríí ilVasöntöde és gépgyár Részvényül VJLlLiLi\"ltIC Társaság Budapesten.
Gyár éa irixlák : Yároai iroda éa raktár;
VL ktUaA vátsl-ai laaa at. aa. VI. radBáalatkyaUia 14 «áa,
Ajánja kitűnő éa agilárd ggaHcaaatd, aaámoa ala6 dijakkal kitttatatatt;
SC1HLIC£-féíe szab. 2 és 3 vasú ekéit és az&b. mélyítő ekéit,
~ jfi a^íyitő akáit fiuvcaetákkfla eredeti Schliek és Vidats~flls
egyvasu ekéit
njsfcűyJ//JM ialajitiivelőboronálléa rfigiftrő lieogerelt XjSfH^^^ ^ SC'HLlCK'féie aaah.
m^SS^^^'- ^ECaladAe** ©ox'ba^etőgrép^it.
Paórvavetógópek. Itkkvaea ekékre al kaiaaikaU leagert- v
ét répa tlteté kéeeklékek. Kéaslatbea rataak tavibbá: gót* ét járgáaycaipió kiaáktakf gabaatinsthó roaták (Bakar ét Vidate
reeriaver) takaraéaykfitlló gápak, ie||g«H aunaalék óe daralók. órt4- a .l^Sl uf • j
maiak ée ol^aaloa bamdexóaek. » Kmlrit rnmrrihtt lérrMt ét
tivfiiW trtfé fípeéc éi fükarzittó féprk. \ ' j .Lf ^^^&^áVEO^ffltJj
Árjegyzék birónaira ingyen rs bérmentr* l^fjjra
Jtfpzrt. Vat >a*reá<*óak eutad L r üíi. tiiar.aaink barew tadoaiá * J^JS
aáriLbuxtl. h»fry aaba a VI. Fodautaioky utoa 14 aaáaa alatt kvó~lredáiaX lugaagrubb ráaiót a káUé vkel*atea lav»» ffiit»fr-ptakre Mjntli át, aliadainiiTlal i iriTTnritiT bf!ytf^Trt*TV*tn t. ariatlarátaiak kóayolw é 'dát tarttak teea, ralaaiat, )i<fi' ayrvaaott rpKrei eikketak í« gaadaeagi gópeltkkbtl ralaH
664 ÍO—Sí Kiváló ttattrlettal
Árakáaaak nigan alva: aa alaaé éa UlkHaairitn kiaatlgáUt.
Vöt rakaaaövat-mlatáÍAk kí vánt trt rendelkeiéire a Ila.ua k

Támaszkodva azon kvrülniíntfrt, hogy Magyarország fővárosában egy rabiban nagyszabású, a párisi és londoni mintám brrenáeeetl divm áruház nincsen, határoztuk el magunkat, hogy Budapesten, vári-utca 8. sz. a', egy nagyszerűen berendezett
nyissunk, mely magában egyesit te a divat legújabb és legszebb összességét. Ezáltal oz általános kívánatnak tettünk eleget, amennyiben most már ed-halmú nyilik Magyarország összes lakúmnak szükségletét nem a külföldről, hanem Budapestről Iteszerezhetni.
■ -S- Ki vonal a aany képra érjrgjaókbél t
Hél rakeeaévélek, araore. dapta nrlee. afterje ' 13 raale Unttá papja, aiau faíaekbea avtetja —.7a Valódi aageI eh>*1ot, dapla «téle« „ • - —.40 Ufajakb kaeaa. aau óa caiko*. aűadet Jtaiaben, á legmaebb
CkeTÍott aekeliáeek, legnjabb miatákbit. daplt aarlae. aftrija —.45 aítlákhaa aítatje I
■él petafé xaipdee ulakea. ^apla aarlea , - amlkértal lleala papja, mikaa óe kerkáa. avterje -.7a
l'gyeuaea ttákae dapi- saéles „ -.7a Veltpék kautkeaé, ialóetei>« atatákbaa aaiatactdaladat aattbet,m, 4a-44
Eteaklvai dáa raktér kaiéaféle kai- ét kelíklél élvalkeiaaékkél, a Itfeleeékkaktél t lrgflft«ttt«»tokig i vtltlaitt kffta|y«bb valaaaték liaa-éi aiataa^tt fekete ígyáaat nmwtkbél. Ital tata keéveaaaéeyea árak, alkalmi vételek felyléa, fekete aelyeae-aat vetek kél.
Hlaaeleya-keaalék >V, aagy«.. aok eaialaa aiau fa ku«-káa l.aa riaatll takart aaa
Aagal plald urakaak 1.78 Cktalllla lakarl |Bo aógyeaeg en. kálnabóaó viabaa akt
raipke-fftigtaf, 2 ré*a egy ablakra, 1.45 1.75 a, 3.30141 a legflaoaabbig láaravaalye. francia katia. lekete atlaaaaad báláiva * 9 -
Fékér- ét errabfg^ dwafllia pl&af&ggóay. Valódi keleti aiatákbtt i réea 4 ao Cgyaaaa watecia. ntáatott ' Uf
Ifaailla eopkt*esiHiyag. 2 méter beiesa, 160 cm. aaélaa, kflléabóaó aalabea Lafjakk ptrlal aakaU kttéayek I
tartóé aiaóefegff 3'50, I' t aóUr li. 160 asólaa 450 Trleet-derék ktkaaDMe aaiabaa a aa
Haallla écjreséeyeg , : A lat rakék ereelkél aaa Bearetl 2 ágy éa 1 aastaHeritő, taljaa kóetlal aat I rl élvet ealyeaa ayakktaéék aátdetfóle alakktt M krtéia lagaaemabbig
Flanelt ^akrét 1.7a trl vaééee-ka&apek IJI Eaaket kivül dáa válaaaték ■éTfcéaa faléltékkea, trteet derekak, eeérateérak, plptre tikkék díaaitA óa japáti tárgyakbaa . tavábké kéat Aa-
ét Itéay aitéaytk, kalapek, leqaek, tktalUa keadék, legyeaék aat. «tb aá
& Képes árjegyzékünk, kívánatra mindenkinek ipgyen és bérmentve küldetik. *
iVjyJJ 714 2—3 10 forinton felüli rendelraények bérmentve - BBIW
Nyomatott Fíachal Fülöp laptulajdotioaitái