Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
35.58 MB
2010-06-03 14:54:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
660
1164
Rövid leírás | Teljes leírás (498.17 KB)

Zala 1890 november

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


44. az&ra.
ÍJagy-Kaniznu, 1.890* november 2-An.
Iurkmt6i4|: lUgyar-vtea B3, I 4m&«
Ui iiUnadt a lap bwIImm réagivt voMtkosó minden (fotlméiy.
jWfwent^üftn leVoluk csak |«m«rt iikMI fogadtatnak «l.
Kkirelok T|ioi IM küldenek.
XVII. évfolyam.
. ZALA"
Politikai és vegyen iarlalmii hetijnp.
A Nngy-Kanizsai- én Délzalnl tekorék|>éiiztárak i'w u HankniiyoaUliit hivatalos közlönye.
n«K|el«nlb Khki-KiiiiImAii liHMikln(rgj'|»cri vnnAriitt|i(
VinmliA*. Nicu h, min ripfit ritlUf kUsytksKukMliw
KuVlír liim Akah;
Kl*>» (ivm , , . , t Irt • kr.
Viliim .....I , W) ,
■sgjaalivrs , , . , U ,
lllntrl*« k JatiaynMa ■><n.lllaln.k
Vtflilér |«UlHn 14 kr.
MSAutiwk, vulMifijl « lilrilílliwkrt vsssli'iiAk PMiiiI Puliin. htoft* k*n§kvlé»éini ts'isMMUk.
Szél-bal.
,A mely ország .UiimitgAyal megliH*oillik, elpusztul* az írás e szavai jutnak Önkéntelenül eszünkbe, mikor a magyarországi úgynevezett függetlenségi éa 48-as párt, vagy helyesebben á szél balra gondolunk. Arra a pártra, melynek ideálitáaa odái|( ment, hogy Ütimii jvával IniHorilott
meg. '
Olvadóinknak kétségkívül még emlékezetükben lesz, mit pár hónappal ezelőtt irtunk a közjogi ellenlékről; akkor már előre megmondottuk, bogy a *zél bal maga aem tudja mit akar én epártnak megbomlása csak idő kérdése.
Azóta nem nagy idő telt el s már igazolva látjuk álliláauukat; aazélbal névleg létezik csupán, ereje izét van forgácsolva, a'párt fegyelem széttépve ; h j» párt min den egyen tagja Hájat felelőségére csinálja izélbali politikáját
- Irányi, l'gron, Folonyi, Pázmándy; mind meg annyi név, melyhez egy-két függetlenségi képvijHelő csatlakozik j de egyOntetU párt nem létesUc többé.
Megszűnt a pártban az az összetartó erő,
melynok neve ; lelkesedé* az eszméért I —— Ma már nem elvi párt ez, mely két felé szakadva. klllon-klllön irányban akar előre törni) hanem egyéni nmbitió állal vezetett tOredék.
A „függetlenségi eszme" csak kOpeny, mely alá a személyérdek, a magán ambi-tió rejtőzik ; mindenki pártvezér akar lenni, mindenki magát tartja az egyeddl boldogító függetlenségi OHZIÍIO hívatott apostolának h az egyéni harc kizökkentette kerékvágásból a pártnak eddig előre haladó kordéját.
Egyik zavar a mállik után, egyik kelle* metlenaég n másik utáu Ut ki a szél-bal emberei kOzOtt, de oly ekletána eaet még nem volt, mint a vasmegyei Pázmáudy féle eaet, ilyet a szél-bal utóbbi időben igen ír zavaros életében nem találunk.
S mini bogy Pázmáudy képviselő kerti-lete, a velUnk szomszédos Vusmegyében fekszik, minket legközelebbről az a kudarc érdekel legjobban, melyet Pázmáudy aleti vedett legkO&efóbl) Szombathelyen, az általa OMHzebivott, aaját pártjabeliekből állott kOzgyltlés alkalmával.
A >vezér< férfiút aaját pártja lehnrro gatta, elvonta ,»eluOkéiőU a szót, HŐI; mii
Ulbbi megtagadta azt, hogy vklaha pártelnök volt Pázmáudy ; pedig tényleg ÓV8» ken kereiizltll elnOkösködütt * a budapesti központi pártbizottságban, mint a vwme-gyei lllggetlenségi párt elnOke, n<im kis tekintélyre In tett azért,
Hu Pázmáudy ma meg van aeramlaitvti maga a Illggellenaégl .párt álla! ilWfRtat-lati jülüllíttfik RÜ Ahelv « volt a Pázmáudy által Összehívott közgyűlés !i írja ihsgu a „Vasmegye" a vasmegyei lllggelleuaégl l'K]> i igy folytatja; „Izzó láva folyamhoz, zúgó viharhoz hasonlítható a hangulat, mely l'ázmándy Déneat elstlpOrle"
lí Nzavakhoz mi nem Írhatunk kommentárt, ml csak a tényt magát említjük lel h kutatjuk annak Indokát.
Ak indok egyszerit: személyes ambitió. Pázmáudy ép ugy, mint Igen aokan a asél-bal emberei kOzlll, nem tudta aaját egyéni ambitióját az eszmének aláreude...