Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
35.58 MB
2010-06-03 14:54:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
784
1345
Zala 1890 november

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


44. az&ra.
ÍJagy-Kaniznu, 1.890* november 2-An.
Iurkmt6i4|: lUgyar-vtea B3, I 4m&«
Ui iiUnadt a lap bwIImm réagivt voMtkosó minden (fotlméiy.
jWfwent^üftn leVoluk csak |«m«rt iikMI fogadtatnak «l.
Kkirelok T|ioi IM küldenek.
XVII. évfolyam.
. ZALA"
Politikai és vegyen iarlalmii hetijnp.
A Nngy-Kanizsai- én Délzalnl tekorék|>éiiztárak i'w u HankniiyoaUliit hivatalos közlönye.
n«K|el«nlb Khki-KiiiiImAii liHMikln(rgj'|»cri vnnAriitt|i(
VinmliA*. Nicu h, min ripfit ritlUf kUsytksKukMliw
KuVlír liim Akah;
Kl*>» (ivm , , . , t Irt • kr.
Viliim .....I , W) ,
■sgjaalivrs , , . , U ,
lllntrl*« k JatiaynMa ■><n.lllaln.k
Vtflilér |«UlHn 14 kr.
MSAutiwk, vulMifijl « lilrilílliwkrt vsssli'iiAk PMiiiI Puliin. htoft* k*n§kvlé»éini ts'isMMUk.
Szél-bal.
,A mely ország .UiimitgAyal megliH*oillik, elpusztul* az írás e szavai jutnak Önkéntelenül eszünkbe, mikor a magyarországi úgynevezett függetlenségi éa 48-as párt, vagy helyesebben á szél balra gondolunk. Arra a pártra, melynek ideálitáaa odái|( ment, hogy Ütimii jvával IniHorilott
meg. '
Olvadóinknak kétségkívül még emlékezetükben lesz, mit pár hónappal ezelőtt irtunk a közjogi ellenlékről; akkor már előre megmondottuk, bogy a *zél bal maga aem tudja mit akar én epártnak megbomlása csak idő kérdése.
Azóta nem nagy idő telt el s már igazolva látjuk álliláauukat; aazélbal névleg létezik csupán, ereje izét van forgácsolva, a'párt fegyelem széttépve ; h j» párt min den egyen tagja Hájat felelőségére csinálja izélbali politikáját
- Irányi, l'gron, Folonyi, Pázmándy; mind meg annyi név, melyhez egy-két függetlenségi képvijHelő csatlakozik j de egyOntetU párt nem létesUc többé.
Megszűnt a pártban az az összetartó erő,
melynok neve ; lelkesedé* az eszméért I —— Ma már nem elvi párt ez, mely két felé szakadva. klllon-klllön irányban akar előre törni) hanem egyéni nmbitió állal vezetett tOredék.
A „függetlenségi eszme" csak kOpeny, mely alá a személyérdek, a magán ambi-tió rejtőzik ; mindenki pártvezér akar lenni, mindenki magát tartja az egyeddl boldogító függetlenségi OHZIÍIO hívatott apostolának h az egyéni harc kizökkentette kerékvágásból a pártnak eddig előre haladó kordéját.
Egyik zavar a mállik után, egyik kelle* metlenaég n másik utáu Ut ki a szél-bal emberei kOzOtt, de oly ekletána eaet még nem volt, mint a vasmegyei Pázmáudy féle eaet, ilyet a szél-bal utóbbi időben igen ír zavaros életében nem találunk.
S mini bogy Pázmáudy képviselő kerti-lete, a velUnk szomszédos Vusmegyében fekszik, minket legközelebbről az a kudarc érdekel legjobban, melyet Pázmáudy aleti vedett legkO&efóbl) Szombathelyen, az általa OMHzebivott, aaját pártjabeliekből állott kOzgyltlés alkalmával.
A >vezér< férfiút aaját pártja lehnrro gatta, elvonta ,»eluOkéiőU a szót, HŐI; mii
Ulbbi megtagadta azt, hogy vklaha pártelnök volt Pázmáudy ; pedig tényleg ÓV8» ken kereiizltll elnOkösködütt * a budapesti központi pártbizottságban, mint a vwme-gyei lllggetlenségi párt elnOke, n<im kis tekintélyre In tett azért,
Hu Pázmáudy ma meg van aeramlaitvti maga a Illggellenaégl .párt álla! ilWfRtat-lati jülüllíttfik RÜ Ahelv « volt a Pázmáudy által Összehívott közgyűlés !i írja ihsgu a „Vasmegye" a vasmegyei lllggelleuaégl l'K]> i igy folytatja; „Izzó láva folyamhoz, zúgó viharhoz hasonlítható a hangulat, mely l'ázmándy Déneat elstlpOrle"
lí Nzavakhoz mi nem Írhatunk kommentárt, ml csak a tényt magát említjük lel h kutatjuk annak Indokát.
Ak indok egyszerit: személyes ambitió. Pázmáudy ép ugy, mint Igen aokan a asél-bal emberei kOzlll, nem tudta aaját egyéni ambitióját az eszmének aláreudelníi feltU* néai viaakateg vezetle a eredménye lelt a párt megbomláaa,
A »Va»vármegye« fennen hirdeti ugyan még mindig a fllggetlenaégi párt tOmOrlllt-Hégétr de áilóg a lóláb a kOutöe alól, mert eltagadhatlan tény, hogy a vaame-
A „ZALA" tárcája.
Mikpr a pipacs megfehéredik.
Irta: Mrtony íttvin, CV4g«.)
I a rAookaiak hozzánk -jtSfcính volna —
ISgy lovaa emher rohouoll végig u/, ntoán, ma
Kiwra Iai'tolla a kalapjai, ugy kfnbállh már ineaz-Heggel óta lolyi irftr ír i-zavaadi a vaumban ' . ^___
Az alkuimányoe jog gyakorlatban egyre-máara I ._ ji)n„ek t rtezkalak, moil liuzd rá more. a
dftlt ki a kortea-azrtnoi nem gyftíle Iwaolni i L k( v4|yogvetfl 4r„,j|UM)(| v«n t
kiwártdi torkai megakadt utoljéra az „éljen m. N ^ ltlnnH, agyamra a vürUaek kü.l I
A verae tollaiok erö»en azontpllák ; azok »j jo„„„k „ rícakaiak. »r»k a mieink. (íuhzol neki
volt képviaelő mellé aorakoztnk, a ki egéazeo j „„jformíaba loijlatolt
— Fújjad, fnjjnd I — dUllAnglH n kajlallbu I ml aalnünk, no nézze aa ember, hogy ránk ijöitzt knndéa azámadA, nagyol nyalva a kobakjából, illeni . . .
nzttlán Riegliii'OllO ai öklével a azéjAt éa odaadta Tudom öeaém, — aaftlt aa ttreg bíró, — ja maradékot a melloiir állóknak. Hoj raak aao k |nilkOaben lekéaiolódott a pokfóiiOH Uléarttl, —
éppen itü<5rt tetlttnk (el tehérei.
— No caak no, liénal I Jtaua Maria I — kapkodott thibaol jobbrii-halnt éa neki analadt a récakal legyenek, a kl nagy 'nyugalommal a/nir* kálta egy noaanu ro«a«<tllal a bedugull pipáját'.
Inaagyereknek
Ne táncolj ecdöiii, mert Ita ráugrol vagy ogyttsef a tyukazememre, hát inngla|Mlgaiom a aaelea lihl/ouai, — dormi'iyta a jegyzi , . . „ . , ,, ., .„„—,. ,„™»,»„.nK<ala'lt magérkeiétt It tnáaodlk zaekér ii, nyon*
bizonyoara vehette a dolgát Hal falu az övé „ ^ 0„ 4ciorgHW tóg(Wt v&rla a dolgok lo- bari qlálttt ftieg a harmadik, liogyntllk, ugy 1011 e«v MÉ alok m*f bemondták a névéi a , 4g4( B,i)l4lva. a llljibl. h'eliér toll lengeil hiIimIuii embernek a
wava/atazedö buottaágnak, a fehér tollaa caak-1 _ Sz|||(U, llaln„r 8 n„KyHA|IOI| Urhos, mond kalapja mellall. Mikor tiuhael látia. hogy miben ",'í *0"!". , ,n_;J!!.. gir a pu,,l4król|neki. hogy a mienk a viliig, tolul mftr Ráoaka I áll a dolog, váltakozol kezdett aroulal|áíl a ut
ia! Tyiih, azedd a lábadat, hprdtji a< irhádat, várvány aainei, elnyiflanlolla magát, hogy : áruvagy hozzád hu Idolok a kulaeaoai azijávzl I láa I áruláa I — Amint pedig harmadaior la ki-* Az orazágulon lála/ott. ia már a hpaazu 'aze- j látottá a aiáját, egy kérgen tenyér oaappaut lo*
tizével-beazávai összeverődőn
Gubactnak, a vöröHek Iftkorteaének, volt ia rajtok nagy mulataága. Ha egy-egy kis caapat
elvonult előtte, megveraelie ökel nyomban. Az kérgor g mjn| fetpftnMÍik&asya repült iz élén az Igái f«lé,-olyat ázólva, mint mikor a pukkanlöt
emberei a/után nevellek rajta éa, nagyokat luk (ak a kulacsból, a mely nem Ürült ki aoha, mert a mint fogyatékán lett volna a karcon, kerüli mindig, a kt'lelelöliae.
A f(illírek szótlanul, lárma nélkül mentek to
elöljárók álkalmnloHSftgii
Bent -a bizottság előtt, akkor adta be a szavazatát az utolsó lehér; éppen nyolcvannal voltak kevesebben, mint a vúrOaek. Azoknak ftadig még olt van az erözségttk, azon <fltven szekéren.
vább; bem nagyon buzdultak a maguk erején, Mjn(leg jk ,10ie |eg8,4bh ,j4rom vMwl, kitelik a szemmel látható volt, hogy legalább száz válwz- ké(H5l4z' r4cHkgi vA]afl^6(,ór. tóval több van a túlsó oldalon, nem ia számítva Mjkor azl4n nx |H,HÓ fordu|ón4i e|ökanyaro-a rácakaiak«t, a kik még caak ezután szavaznak. doU u el0 Hinkér, meKeln<ve vagy száz lépés-Azok messze Jaknak, még meg aem jöttek, ha Le) „ ,öbbij nk)(ü|, (juhaini uram, a vörös lökor-jónnek u yörostollas az valamennyi. ,flB megdörzsölte a szemelt. (|yalázatos öreg sz«
sütnek el a játszó gyerekek,
tíubacinák se kellett ennél több. Közé vette magát sz embérelnek és hat sor parsszt háta mOgül traktálta esu( szóval aa ujon érkező szekereket, e kézben pedig ráért egy követet küldeni a •nagyságos ur<-hos, a kinél együtt volt az egész párlvezérség, közi ült a ráoskai plébános, tneg a laluai lóldvaur' a •pipacs kisasszonyt édes apja.
' - Mondd meg nekik, hogy olt van a tatár; (Ül, vág, kaszabol bennünket; Háuska megbolon-
Ostobsság I - dörmögte magában a pusz-. mek be VRKy|ok rugvg gazdátokkal együtt, nem dult: meg kell husnl a a hárangokal>lüa vao,
latelki ispán a ki megpróbálta rendbe szedni ah b ,T j6, |4itok , lehér tollasokat; -r- mennyi drága fuvar, megf Nem j,' volt'boloml»a«, mikor csupa lehértol-
enni inni való vész kárbá; tudni lehetett pedig Ügyi*.
Alhalialszoii hozzájuk a vöyösek nótája : ,PmU tfoklor anni kall anktlak Viiy Pí,ím Ims a kOvutfluk, Éljsn s kasa
las Üli azon a szekeren.
Uuhaci elordította inngál, mintha tüzes taplóval csiklandoznák.. — Hej birö iiram, Kondor biró uram I — nem
lázadás van; abba' kell hagyni as egész választási I , . .
A fehér tollasok pedig ez afalt egyik a másik után ménl he a blsotlaág elé és headlg a szava zatát a pesti doktorra.
Mikor a kvaterkázó kompánia odabent meghal-
jól értette kigyelmsd a dolgot; iszen a vörös aVol'a a dolgot, olt hagyott italt, bankót kalapot;
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
gyei függetlenségi párt inegsaakadt, mert a Páamáody "Ss Httbner párt áll lgymi« na) szemközt. Nem a^fttggetlenségí eszmék lelkesült harcosai küzdenek most már Va*« megyében a szabadelvű párt elleo, hanem a két táborra saakadt párt emberei vivpak élet-halál harcot egymással Pázmándy é» Hflbner saemélyee ambitíójáért.
Nevezhető-e e harc elvi harcnak ? Ítélje meg a józanon gondolkozó olvasó közönség. Mi erősen megvagyunk győződve a felől, hogy Vasvármegyébéh a független ségi párt megszakadt i többé az elv mel* lett tömörülni nem fog soha, mert egyéni ambitió vezeti a ténykedést; megszakadt, önmagával meghasonlott alpári* már pedtg * *mefy ország önmagával meghasonlik, elpusztul*
a Vasvármegye függetlenségi pártja, el* lökte köréből a botrányok kifogyhatatlan edényét, lerázta magáról a tapadó bojtorjánt, ki a párt háta mögé bújva gyaláz
kodutt, ócsárolt, rágalmazott és káromko1»ely nem taláits,bont hazájában" 1700. októ
^ k Zala 44. axám. (9 lap.)
' 1790-1890. oklftir 25.
É
A nemzetek történetében mindig nagy sze* repet, mondhatnánk dttntő szerepet játszott a nemzeti nyelv.
Ennek fejlesztéséhez virágzásához volt kötve a népek létkérdése; csoda-e, ha minden nemzet félve, remegve ápolta e közkincsét.
De alig van nemzet, mely oly küzdelmek k0* zött tartotta fenn anyanyelvét, mint a szláv-él germán törzsek ktízé beékelt magyar. Küzdelmeit Cltó maradandó hetük kel jegyezte be a történet lakaira, z ha ma visszatekintünk a lezajlott múltra, örömkönnyek csillognak Mzemelnb ben, mert nemcsak a Kárpátoktól Adridig, ha> nem a világ minden nemzetéhez elhangzott édes zengzetü anyanyelvUnk^elylUák—ast a nemzet apoztülaf *-~ftfttfllT minden nemzet bes, moly a szép. iránt érzékkel Mr.
A nyelv fejlődésének diadalünnepét Üli Ma-gyarorezág szive, a főváros h ez ünnepe gekben szellemileg részt vesz a haza minden lakója.
Egy évszázad merült az ürök semmiség flr^be azóta, mióta a magyar Múzsa elösoör mutatta be magát a magyar fővárosban, az a Múzsa,
1800. november hó 2-án
leljen a szégyenért az .... d« nem , , . ne szóljunk «mi » t i
A magyar Muasa óink pár előadásban mu* tatta bs magát, aztán ismét ssámüzve lett a magyar 16városból, kezébe ragadta újból kol' dus botját s megindult a hasátlan, bont keresni.
Ütt a kis bérces Erdélyben találta meg a ke* reeett otthont; ott s kis haza ápolgatta, dédel-gette, a usgy hazának saját hibáján kftvtll szám-* űzött gyermekét és bosszú évek során csak Mély fiai tudták, hogy létszik msgyar nemzeti színeszet is ..... .
£s ssáz év után V i
A magyar múzsának felssentelt templomai ott fénylenek a fiatal főváros legdíszesebb he lysin.
A műfajok szerint különválasztva a dalinft, szinmfl én népsziumü, mindenik zaját otthonába hirdeti a világnak, hogy a tnsgyar nyelve klaa-zikus nyelvek nívójára jutott, hogy a magyar szinmtlvészét versenyez a külfölddel.
Hisz év I Kimondani is sok t Ks még is azái év került belé, midőn október Ú6 én a nemzet megitnndflUte a magyar szinéss^t, jubileumát.
IJs volt vals^a lelket emelő jubileumi ünnep, akkor valóban elmondhatjuk, hogy a magyar nemzetnek száz éves szinijubilsuma lelket emeld volt.
A .nemzeti színház* volt az elad, .est követte a „népszínház* majd a „dalszínház" fejezte be ax ünuppeégeket, meiyben nemcsak a Wváros mftvétsei, tekintélyei, hanem az egész közönség lelki ■Ult örömmel vett résst, bálát adva a nemzet Ueniuaának, hogy megérnünk engedte e százéves jubileumot.
Bsinoi A vészeink kitettek magukért.
A közönség elébe varázsolták a ssinészst tör-ténetének eltelt ssáz évét* felmutatták a lejlő-dést egéax odátg, hol most áll müvéesetüuk.
A legmeglepőbb volt a népasiuhaai dissslő* adás, melyben : Lukáoey Sándor alkalmi darab* ját „6'fdi ér"«adták elé
Az előadásra követfcazőket írhatjuk:
Lukácsy a peleekei nótáriust, ifceaur Uassit és Krazefhuber Tóbiást választotta ki, ezekkel kezdi meg a fíaráhot 17UU. október Hó-én resten j|. ezeket vizzi végig A nótárius képviseli a
bor 26 én először lépett nemzete színe elé az or szág szivében.
A görcsös vándorbotot* mely támasza volt barangolásának, sarukba állitotta a Ktleiiim társulata s megtartotta az első magyar szini-
dott egy ávtised óta Vas vármegy ébsn.t
íme e borzasztó, lesújtó Ítéletet mondja el a szó szerint a vasmegyei függetlenségi lap a pártnak 10 éven át volt eluökéFffl ; mi egysierüen ^konstatáljuk e tényt* Páz l előadást Pesten, mándyt mint emberi.sajnáljuk; de letud- Pesten! Az akkori német városban, a német juk vonni a következtetést ez ítéletből/ mi Múzsa volt az. ur, a magyajc fiak koldusként nem lehet más, mint az, hogy az a párt esedezett ügyetlen egy estéért; s hosszss kii, mely elnökét igy üzi el, megszűnt párt égésére megkapta azt, de mint a hűbéres.
lenni, az egy iegyélmetlen gyülekezet, melyet nem eszme, nem élv vezet, hanem aaemélyes ambitió, oly gyülekezetet pedig,
nek 8 aranyat kellett fizetnie a némot síin iga* ga tónak azért, hogy Magt/aroritzdy fővárosában a magyar színészet, mujijar előadást tarthasson Szégyen pii futja el arcunkat, midőn.e eoro»
mely a személyes ambitió terére lépett át, kát leírjuk} de a történelmet meghamisítani
neru tekinthetünk jártnak a igy bátran nem lehet,.igy. történt Nem mi vagyunk oka
kimondhaljulb^ hogy a szabadelvű párt U.e^®nnek- A nemzet k*zaliatlansága
i , , ... Jfl ' r»t \% i • volt talán a* indok? Korántsem! A magyar
folyása nélkül, a vasmegyei függetlenségi I sereUe akW Í0 h|uáját, imádta zengzetes nyel-
párt önmaga számolt l e m a g á- Vjjt; de a viszonyok olyanok voltak, hogy nem val. Csorba Ákos. | lehetett magysr az, ki annak született — FeL
csakúgy - hajadonfőn iramodon neki az ajtónak,! — Ax én leányom mondta?! . « . ott megtorlódtak húszan, eltelt két perc mjg a Dehogy mondta, dehogy!. hanem lehet már gomolyag szétvált'; a rácskai plébános, a ki Köm- azt tudni. Alis, hogy a ténsnr elutazott, eljött s bőlyüsege miatt nem bírt segíteni.msgán, váltig jó lélek a taluháxáhox; egy kis pénzt hozott a
kiabálta, hogy : az igenért, uraim ! de az Iste r! Nem haRznalt az semmit, utoljára is agy maradi a helyizinén, megropogtatva minden csontjában, hogy szelíden káromkodva sántított viasza a szobába: >Canis mater*! Miatta lehetett már KáCska akár svarcgelb.
Ax Öreg rácskai nemes is ment csendesen a többi után, m?m értette a dolgot, de hát—6 nem tartozott, 0 megtette a magáét, leszavazott biven Nagy Péterre. Biz abba jó idö telt, mig odajutott, a hová akart; találkozott útjában egy es8l|ú képéből kikéit vöröslollasssl, azok mind szl'ínondták,. hogy (ucscs, vagy nem szóltak sepimiff h*nem a vállukat vonták. / Végre meglátts Kondor bírót odameht bozxá. ik bíró be sem -várta, bogy kérdezzék, megeredt tőszava. '-■> ■ ™
— Adj Isten jó napot, tekintetes uram I Jóli
megy a dolog, lenyomtuk Nagy Petii, épen moal^dolgot, tlsxtáu akart látni egészeid
van bent a nyolcvanadik ember.
—- De hát, bogy az ördögbe jutott ilyesmi eszükbe.
A bíró tél beszakította;
— Ej-ej, ténsur ! már ezt nem engedjük ! hanem szent, hogy aose láttam ilyen karakteres embert. Hogy nem szólt volná egy. világért!. .
— Hallja Kondor, miről beszél maga?
Az öreg paraszt hunyorított egyet a szemével.
— Tudjuk no, zxerenpsére, hogy még nem volt késő. Elszólta magát á kisasszonyka.
— Miiig kisasszonyka? Hog^jzólta el ma gát ? . .
— Hát a ténsur leánya ; 'oíshsjolt a földesúr fd ebez, — kivettük belőle, bogy a fiatal doktor tárogat körülötte, de cssk ugy kapja msg, he lesz valami ebbót a dologbóL
szegényeknek, ezután olyan nagyon bu* volt hogy én meg a jegyző. megkérdestQk tŐ«e, hogy mi á buja ? Mert segítenénk rajta akár a tulaj* d«>n vérünk outásával f cinca olyan angyal a tol-dón ; a mit az már nekünk jót tett a laluban, meg nem hálálja az unokánk se.
fejtkor * etodött oda a jegyző, a ki meghalotla ax utolaó szót*
— Már a igaz, könyvöm alásan, de tessék megengedni, nagy kegyefenaég egy apától. £n? a magam gyermeke boldogságáért Hf* azt szeretném látni, bogy mit nem teszek meg I A tekintetes ur meg nem szólott egy szót sem; nem bi-zoit meg benntiuk.
— Pedig tudhatta volna, hogy még az ellenségére is rászavazna Hácska, ha boldoggá lehetné vele a kisasszonyt*,
Az öreg nemes vslamennyire már értette a
Hat mit mondolt maguknak az a nyelves leány V
Nem mondott az semmit, yiak hogy nagyon boldoggá tennők, lm megválasztanók a doktor urat. No már a többit crfBk ki lehet találni.
Mi pedig nyomban íeliártük as4egész lalut, —- juu'tlt küxbe a bíró, oh/.I' elmondtuk, bogy a ki a kiaasszonyt szereti, az a doktorra szavazzon.
- — Na mftr most, kérem lessék oda nézni, henceget a jegyző, azután mondja meg a -tekintetes ur, hogy szeretjük-e a pipacs-kisasszonyt? Ahol van a hideglelős Gedö, kikelt, a nyavalás a betegágyból párnák közt hozatta el ma^át, az imént ssavazott le. Itt mászkál valahol a sánta gépész is, a kinek öss/ezuszta a gép a Iá* bát, ma keli lel elös«tfr, mert ziavaxnl akart.
Dúlta (iáhrist seprővel verte ki a feteoSze, mert axt merte mondani, hogy neki más dolga van j de isz nlnes It leskán sxavsxó ember, a ki itt ne volna t
A .Jciaasazony msg ast lsen| a tel^iptfiis urnák, hogy/tu Uten áldja meg tmnden íepásétt el óe rontM a m( dolgunkat. Külüuüoen a lei* künkre körötte.
Az öreg) nemes ugy érezte, hogy nagyon me» iagszik a azive, meg a szemek körül. Nem mert hangot adnir léit a insga gyengeségéi ti lf pedig nem aksrts elárulni. Ugy tetti mintha a timeg köst megpillantott volna valakit, a kivel dolga van, gyorssn ellordult éi ott hagyta a két bö* ^ beszédű embert*
A vá!Mziási elnök nemsokára kihirdette as eredményt.
Ji (eltér tollasok nagy többségben voltak.
A arüreii szünidőre leutazott a rácskaiak kép*' viselője a kerületébe; elvitte magával a Irizuráa, tunikái pesti nevelésű teleaégét is,
Mikor sorra látogatták a Islusi uraságokat( bekerültek végre Kaoskára is as ősi kurtábs.
Oaendes volt olt minden. As »*ss«onytiéuii betegen feküdt a isobábsn ; as udvaron, egy levelét hullató akácfa alatt Ült a • bácsi«, a dőlt* tóit Kanóccal* ♦r"*/
A fiatal háxaspár sugársó arccal és méltóságteljes elegánclával lejtett as öreg urhos.
——' Hát a kisasszony ö nagysága hel vauf
— A ,,pipacs4' f . ♦ » kint Van ' tt temelőbsn<
— Ugy. no majd megvárjuk.* Ba j oh lesz ax, kérem.
megjön estére VI . »
A* öregember nem Mit, hanem elkezdett sokogni, nCmán könnyek nélkül.
A képviselő csak most vette ésxre. hogy milyen gyászban van ö tetötöl<talpig<
— Férjhez kellett volna adni, — mormogta busán doktor ICanóc.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
aemzati elemet • jajgat Pest németségén, meíyi Kraxrlhuber Tóbiásban testesül meg Látunk becslletes pesti magyar iparosokat, a kik kere ■ik a budai rondellát, bof ómagyar előadás lá
1A90. november hó 2-án.
Zala 41 asátm. (8 lap^) _________
Es»k\tán annak, aki a legújabban magja-1 melyekben a t«*tgyakorlat a vers*ey*a saertett | lent Jókai, Miksait, Beiilosky féle mflvsk.t | tapasztalatok sasriint ktjlöaö* ajksirel mávelU-jakp olvasni, nem marad más bátra, mlot|
tik. A ml a pályadíjakat illet), teklatve a
------ ------- — ,„...— ______. .. . .. m ,„, nagyfontosságú eálí, magam is késsalgsssn MU
Eai aa előadást látjuk a követkesö képben, "okát megbosatni, pedig a .TengerasemU hül- Mn,l,k kl a rendelkeaéa*mr* illó dotáőlók ter
és Ba. meg, A
melyet a nótárías, Knzelhaber Tóbiás enr Gaasi a zenekarból hallgatnak színpadon Igazhsai ból Simái Kristóf 100 éves dombjából játszanak p4r jelenetet a végfll a nó! tárius társaival együtt fölmászik a asinpsdra,
nem azért jutalmazta meg aa akadémia, hére egy vagy több íját pénzén, ugy mint Jókai egyéb torn^űgyi kiállttá
azt aa
gyei bogy
mfiveit minden ember olvashassa, E rendben tehát roass minden egyletttnkbea.
pályadíjat. A t/irnav I volna kapcsolati*
tleg oly ünnepséggé iorláa ilgye érdsizéb
verseny latba boa válhatnék, mely ben állandósítható
gratulálni neki, hogy koldus testvérét nem ta-j A oélsserűség azt kivánná, hogy a .Pallaa re gadta meg Á kttvetkezrt szakasz már l8l9-ben génytár", .Mfibarátok köre*, „Szépirodalmi
játszik a ábrázolja, mikor a fehérvári aaintáraulat könyörög Brunsvick gróf német saiakáz igazgatója előtt, Tiogy engedje meg neki néhány magyar előadi* tartását I Brunsvick, bogy lásaa mit tadnák, "prodnkil-tatja őket maga előtt a MurányinénaK, a kit Blabáné játszott, ait az ajánlatot teszi, bogy legyen német szinészné, a mire Blabáné olyan asivbŐI szakadt szavakkal mondta el, hogy ő| miért magyar éa milyen magyar és miért nemi lesz német, hogy a közönség dörgő tapssal ju-I talmazta. Az utolsó előtti szakasz WW-ben, a régi nemzeti szinház előtt játazik, a megnyitás; napján. Itt is előjön a boldog aótárius, Kraxel-hűbér, a kit a dolog már kezd gondolkodóba ejteni, Bnoznr Gavi. a jurátusok, pesti nép, j korhű öltözetben s mind tódnlnak a színházba,
magyar!kOayvtár", „Egyetemei regénytár* .aa akadé-* P®?, mia könyvkiadó vállalata', .a természettudományi társulat könyvkiadó vállalatának müvei* meglegyenek mindenütt; kívánatos Itnne, hogy a könyvpiacon megjelenő e könnyen megszoroz hetö irodalmi nagy tudományos betístt munkák meglegyeoek megjelenéellk titán azonnal aín< donlitt j kívánatos lenne, bogy mindkét egyletnek legyenek, vagy lehessenek ,.olw»A tagjai",
ható i ee* a testgyakorlás ügy is volna, A verseny alkalmával a vagyonosabb tanalót köteleaiataéaek a fővárosi idősé* költségeinek ledssáeére, a azegáayebbek részére in-gyenlaká* volna a fővárosi taainlézatekben be-renduabető, melyek a nyári szünidőben úgyis Üresen állanak. A feljövök többi költségeiről esetleg aa illető város is, melyben as intését vaa, közadakozás, helyi toraasgyssUlstsk stb, hozzájárulása utján képes volna gondoskodni. Ezek előrebocsátása atan felkérem elmed által a nsmseli-tormegyesttletet, tnliit erre leghivatottabb testületet, hogy a fent előadottak ágyelembevételével a |övő évben megtartandó úrsaá-gos torna verseny réeelete* prngrsmmjára aásvs
akik biaonyoa óvadék letéteis mellett 8—8 irt Ijavaslatot kidnlgosnf'ée azt mielőbb lile leltár*
évi olvssó illetményért olvashassák aa egyletek neszteni szíveskedjék. Kllasönettel venném ka a könyveit; de ez mind ntoplal Hogy lehelneagy ! "•rs.'iykedvnsk nálvadfjakkal váló tokosásábos * * , . , almed v***té*e alatt lavfl egyeeltlet la hosséjá-
é* ilyenek felajánlása érdekében a hason
rhi ö ntmn
kia váróéban azt kívánni, hogy könyveit vagy tán újságait más is
aa egyletek ol vashassa,
■lőbh » TJymnuast elénekelték. Az ntoleó I mint céhbeli, bogy lehessen az, hogy egy ,ot-
ssaksiz most játüik, 1890-ben, Kraxelhuberbői Lajtorjáéi Íee> a mig az_alső szakaszban <100 év előtt j) a közönség nagy derültsége közt a Peater Xdoyd ot olvasta, most kezében a Budá-
inuó tag" annyit élvezzen fele díjért — mint egy 6 frtos tag ? Igaz I de ugy évenkint be-jönilo az olvasó tagságból 100—900 frt* a költ-
pesti Hírlap pal s magyar ruhába öltösködve | ségvetés is adna hozzá I00f-900 frtot s igy lép a szinpadia. Kraxeltraber svábhegyi villá- 400 írtból kikerülne a könyvtárnok flsetáse is jába jön a peleekei nótárius, hogy itt panorá- L kétasáa frt maradna könyvekre ia; igy pedig
mát mutasson a most fennálló jradspesti magyar azinbázakról a népszínház személyzetének. Ba ezur Gsz«i mint Bnkovay Abszi érkezik meg s
a nagy füstön, a ssemroató gőzön kivül, élvezhetnek a tagok elkuptatott ,1'snl de Kook" féle
rulns ___
délit egyeeűletek köreben, melyeket sUlönbea magam is felssóllfkni kívánok - erre ipoigal mat indítani szíveskednék. Tájékozásul végre azt is .rfegjegysem, hogy a katonai ssolgwat szempontjából fontos erőgyakorlatok menetelés, agrás, futás stb.) és a testedző játékok Is balt-voananilók a progrsmm keretébe s hogy aa utóbbiaknál kűfoaössn a nemzetünknél hagyományos ifjúsági testedző játékok motivuaai volnának (slhaamálapdók * ,
Tán jó volna segíteni már egyszer — a télre
Torkot L<
'(IJt)H,
fel lép Dieaőfty Uránt, vidéki szinész is, a ki a regényeket, feleeégeik : „Bocoaooiót*, felnőt leá-Borsazem Jankó ból iamert tirádákat szavalja, nyaik pedig Casaanovát: Gondreoonrt-ot — s A népszínház egész személyzete a színpadra vo- kávéházakat I nnl s egyenkint bemutatják magokat Kraxel- h^ hubernek. Mikor Blabáné mutatta be magát azzal; hogy: ,Kn Blaha Lujza vagyok*, dt percig tartó tapsvihar remegtette meg a falakat. Azután a többiek is bemutatták magukat s zúgó taps fogadta Vidort, Némethet, Solvmosit, Szirmait, Sérédi Saroltát. Réti Laurát * vasvári Kovácsot is. Végül fellebbent a hátsó függöny s látható volt a hat fővárosi magyar szinház: vár, nép-, nemzeti áanbáz, epén a a két aréna. A személyzet a Himnust éneaelte, melyet a közönség állva hallgatott.
Palotai Akót.
Külföld.
flferllm. A német birodalmi kanrslléraak Olaszországba való utazása következő program mai lett megállapítva. Caprin tábornok nov.
— ezen az áldatlan s parlag állapotokon is ^l|4 én érkezik Münchenbe, honnan nov. (I án Milanóba utasik, hogy ott .nov. 7-én Crkfii olasz
Csiky nj&bbi terve.
Könyvtáraink.
Nem azokról a könyvtárakról ahol a tndományszomjaa ember "hatja,
akarok szólni, szomját elolt-aminők Amerikában találhatók, ahol száz ezrekre menő legkitűnőbb munkák vannak be-lajatromozva és ingyen állanak a nagy közön-eég használatára : nem ilyenekről ; sajnos! ezek még nem honosnltak meg hazánkban. A fővá-roeban is csak az egyetemi, az'akademia könyv-tárak'azok — ahol egyedül minden díj nélkül szerezheti meg bárki a szellemi élvezetet.
Nekünk kisvárosiaknak, kik ilyen nagy városi nagy elité könyvtárral nem rendelkezünk, sőt a kölcaönkönyvtáraink ia méregdrágák azon felül ósdi munkákat adnak kölesön, meg kell elégednünk hm egyleteinkben, kasinoinkbsn találunk könyvtárt, a melylyel unalmunkat, hosaxu téli eetéken elüssük.
S e tekintetben Kanizsán nincs is hiány I A német ajkú nagy publikemot kielégíti a kaaino as ő régen árlejtésen szerzett munkáival, a melyeket magyarral pótolni még mindig nem hajlandó; a másik kisebb felét pedig kielégíti a polgári egylet az ő nem valaau nagy választékú könyvivel.
A kasinóban jó a keselés és pontos, hanem a magyar könyv as fehér holló; as egyletben ott vaa egy néhány magyar könyv, hanem ajatév ríl-évrs nem találunk, mert a könyvekre 2—8 évben egyszer jat 100 frt, azt is kffnji isaub r^zyre, roaaa kötések javításira fordítják.
A fiatal, munkabíró s fáradhatatlan közoktatási miniszter ugy látssÜr mindenre kiterjeszti figyelmét, mi az i'jnéig nevelésével össreffig gésben áll. Nemcsak a szellemet, hanem a testet ia nevelni, erősíteni töreksaik a miniszter
Legalább erre kell következtetnünk ama legújabb tervéből, melynek oélja a tanuló iljnság, főleg pedig a közép és felad iskolai tanuló ifjúságnak testedzése.
A miniszter e célt azáltal óhajtja elérni, bogy egy országos tornaversenyt tervez, mjre nézve már rendeletet is küldött Hegedűs nándoié a nemzeti torna-egyeeület elnökéhes.
A rendelet érdemleges részéből közöljük a következőket.
.Tervem" — mondja Gsáky miniszter rende letében, rr .hivatott tényezők kösremftködéeével s az ifjúság versenyzési szellemének felhaezná-láaávsl országos tornaversenyt létesiteni, mely I nemcsak a formális tornamutatványokrá, hsnem némely sz ifjúság nevelésének sörébe beillő sportnemekre s testedző játékokra is kiterjedne. E versenyben részt vehetne miiylen egyetemi vagy felsőbb iskolai hallgató, úgyszintén minden tanuló, ki valamely középiskolának felső négy osztályába vagy a polgári iskola 5-6 osztályába, vagy tanítóképző intézetbe, vzgy végre oly ezakiakolába jár, a melybe csak négy középiakolai osztályt végzett ifiak vehet"k fel, ée a ki az erkölcsi, viseletből legalább is sza-szabályszerű érdemjegyet kapott; A versenyben résztvevő tanulók az illető intézet igazgatósága által volnának a verseny rendezésével meghízott s általam kinevezendő központi rendező bizottságnál sáros batáridő alatt bejelentendők, végből' a verseny ideje s programija az össsee részvételrejogositó tanintézeteken (azokon
minissterelnökkel találkozzék. A német kaanel-lár nov. 9-lg marad Milanóban s e nap eetájáa egyenesen Berlinbe utasik, Crispi és Capnvi Milanóban a királyi palotában lógnak lakni a Umberto király Monaáhsn a kancellár tisstele-tére ebédet ád.
Sitfla, £ k&Jfl in nyitotta meg f'tytíliHtud fejedelem a bolgár neniaetgytlIásL A gyűlés lel-kos ovációkkal logadta a fe|edelmet, kinek eayja Kltmnntina hercegnő palota hölgyeivel a tarem-páholyából nézte aa ünnepélye* megnyitását, A trón beszéd mondja h oay „A biaaltim, melyet népem kormányom trónt tanúsított, a mikor kitűnő ás lenkölt szellemű polgárokat választott .kebeléből ée küldötte kénvUe'őkül, ttjabb bizonysága előttem annak, hogy aa általam tróa-raleptem óta inaugurált ée kormányom altal követett politikát nápam jóváhagyja és oaztja. Forrón szeretett aépem támogatiaaval ssiláraan fogom lent ártani e politikát, mely három év leforgása alatt oly jó éa hasanos eredményeket hosott haaánk fejlődése, emancipációja és előha-ladása javára, i
H»nal*mllisAp*ly. Több slőkslő török államférfi alkalmat vstt msgának hogy tWice osztrák magyar nagykövettel szemben örftműk-nek ée meleg elismeréeüknak adjanak kitejeaést ama testvéries fogadtatás lelett, melyben boss-^ niai és hercegovinál bitsoraoeaik, kik as ausst-riaj hadgyakorlatokon résztvettek, fegyvertár-
saik és as lettek
egéas lakosság résséről kitűntetve
melyek nem állanak közvetlen vesetéeem slatt) ki less hirdetendő. As első versenyt Bn-dspesten az 1891. ev nyarán valamely alkalmas szabad torén, például a vérmezőn vagy as Orczy-kert versenypályáján óhajtanám mtgtar tatai. Miden egyes versenyügy vagy több pálya""
Iradijjal köttetnék össse. Pályád! jban réasssűl-hetnének s versenyzi tsnalókon IrivtU eeetleg aaoa intésetek is, (elismerő oklevél alakjában;
Egyúttal érintve lett ason eesme is, váljon nem lenne-e jó egyszer a aovi-baaári pasa-likban állomásozó ottomán és osstrák magyar csapatoltat közös hadgyakorlatokra egyeaiteal.
Béea As osstrák-magyar bank Isgujsbb ki-matatása 0 98 milló adómentes bankjegyet tüntet (öl, holott a mait heti kimutatMban még 6 milló adóköteles, bankjegy szerepelt. A ka mstlib leszállítása azonban oeak november második hetére váraátó.
Bfra. As osstrák fővárosban sör-háború Htött ki, ugyanis a béosi vendéglős ipartársalat bisott-sága egyhangúlag elhatárolta, hogy igazolatlannak jelentik sí t tör árának ftitmdM éa memorándumot intés a kereskedelmi aüaissterhsa, a melyben utalva a oosditió-törvényre, mely tiltja as élslsússerek Bsgdrágitisa oéjjibil való ssöretkasést, védelmet kér a sörgyárasok eljárása ellen.
N^-femm, vasárnap a Zala 44, azám (4 lap.)'
— Hdvi 'ttídonsi^ok I A *«>#eftUI előkéezitö
- mmwmj m va* ; bbotteága üléeesett októb hó 27án, amikor is
— Ab Wljiráa teljeseií levetkőzte őszi jel-igoadaokul: Knamt Boldizaár, titkárul Dr. Hoth legét A lefolyt héten váltakozott, mintha april | trkild Jakab áe ellenőrül; Hmriorff Uiakár let bao lettünk volna, majd asél súgott, tépve a Is tek addig ia megválasztva, mig as egylet meg« leveleit, majd dermesztő hideg állott be, majd! alakulhat, evégbdl tétetlek is IntáUecTéeek, le ismét hópelyhek csapkodták a járókelők arcát,! * tél köeelléte arra sarkalta mégis a biaotteá aztán ismét kiderült s dermesztő hideg volt; de bogy egyelőre csakis zz éhező igen szegény Sálint/fy 0 adtak. A képekkel ÜUKtráil hu no ez is csak egy napig tartott Október 27—& a tankötsGs gyermekek lajstromát szerzi be, s közötti éjjelen lehullott sz első jelentékenyebb gynaaaiumban, s polgári és as elemi iskolák-hó s beburkolta as egéss látóbatárt; foggelre • érintkezésbe lép a népkonyha válasatmá kelve fehér volt minden Dél felé azonban meg-jny tval az adagok ára iránt; ha a város nép-eayhülve a lég a felhők össsevergődtek s meg konyhának helyet nyqjtana s e kör a szegény eredt aa eeő. mely must már három nap óta dajkaeágban lévőkre is kiterjesztené figyelmét
_ liW). november bő t4n
A .Jiala Képei IspUrs", mennek megjeiené«et már mui< szádunkban jeleztük «sép kelendőségnek örvend, mii leginkább «*ep<rt» dal mának köazóubet* A naptár e ráem a i<ihMs» láet kielégJthe'i, próUi fé«zét fttifl/aPÁko*, Örq h uuMiift Ott Jbessá/ Írták, mig a költené < a veket : SsnmQ»t$ifí B, KqhIgi 8 TtMy V 4t
folyton tart e igen valóesintt, bogy még hozása eabb esőzés tesz, legalább azt gyanitatják az égboltozatot eltakaró sötét felkők.
— Babérba) polgármester, miift
örömmel értesülünk, már teljesen felgyógyult, s elhagyva ágyát szobájába jár; de orvosai ta náreára még hivatalát nem foglalta el. Adp ^ az ég. hogy a város köztiszteletben álló főnöke
— bizony nagy hézagot töltene be, mert ma még e téren a he mantsmus elvétve fitt fel csak a tyét.
— t'Mmiéslftedtfl. Mint értesülünk a ^snd. Őrségnél a cselédbejelentéeeket illetőleg azon nézel nyert kitejesést, misserint elegendő ha maga a szerző asssony jelenik meg a cseléd, könyvével bejelentén végett s Igy sson rossz |
fi;
mielőbb tevékeny kezébe vegye izmát a város, szokás, Ügyeinek vezetését.
— Dr. Ksilrska Hálásán - tantelügyelő dolguk van - ki lesz kerülve. í dvüzüliüi az október 20 án délután vároeunkba érkezett, itt1 aj intézkedést Ha a ke pu bezárást illetőleg is
begy a cselédek ia a rendőrségre ké|) szerit tetnez délelőtti óráikban, mikor legtö
ros ráss. siésskozisto s nsm triviális etoekhág mutatja be a társadalom különböző tréfa« eae* msnyelt. A aafnilu képekkel illusztrált »1« oersi tenesstö* rész, baainoa tudnivalókat tartalma*. 4 naptár tjsstí névtára a legújabb éa leghitelea^t> hivataláé adatok szerint kéutt't, mig S'naptári réaz a^estllagászali hivatal es as országi i« vsáéról? a miniéiért u»e adatait Jertalmasee A 4lMe|« leg is csinosén kitiltott 6 itre leejsdő r«ak BO kr#ft kapható, a kia'f'i. Külop 'kön y vkereskedőében N Kaj>u*au tornyán n Ksi»o«varo<t
— BHkiHek Nau-SMlMSa akttWr U eleké J« UIm Haéjat Maru. Ktf^íci üsri. Tersl Jamm. S>n— Uyili, ttéeStí iesá, Vsf Istvása* m Mttfg fiij»»»u< Jasaa-
napát Pitéd
Catk •
31 én sf izraelita iskolát meglátogatta s onnét j intézkednék kapitányságunk.
Kreagel Irma ipar és kézimunka iskolájába! - FéNtstts). A helybeli mint, hol behatóm megtekintette a kézimnnká következő sorok köaleeere kai s utasitásíkat adott majd az elemi iskolá- mogyvármegve Aimauiellék és Holdogaaszonyla
K&lft&félék.
As udvar llfboa 0'Psa*** s kihUy, póeta lönökaégtői i roínt véglegeaen^meg van állapítva, ugy kerettünk lel fów | ^ j^j^g ^^jjg OímUu fftbereesmí tövem*
i-én községében a postahivatalok í.hóSl-en működé- \rr 4 éö (4i>döllöre, hol sz udv»r né-
kat s szjurödákat vizagálta meg vieezsntsMiU Xsle-Egenzegre — Városszerte nagy részvétet |í-től a most euiliiett két hivatal lorgalmt keru
■ükei megazümeitk, s helyettük í. évi november hány hétig fog tarióakodni.
keltett az a hír, hogy Mwgtiémtr János polg. j létébe tartozott községek hol es pusstákból alko> iskolai igazgató október 30—3t e közötti -éj^el j tett kézbesítési kerülettel ugyanazon vármegye meghalt. A tanügy derék férfia a város köz-1 Szent Lázzló községében ti) posiahivatal z<er|
— Albrrl ftlberr+tf IkailSkaa Albn*k4
főherceg klserstevel okt W én Aba««mna ári, hol Wsohter ezrede*, (iunthl k<iriuauytaoaoa, Jetinárker kapitány és (IchwarfM Hugó türdö
tiszteleten állott polgára volt Morgenbeeeer, veztetik. Ezen uj póstahivalnl forgalmi kerüle- orvos logsdtsk A főherceg - kedélyes Mtnaita* ki aemcsak-jízakavatottságánál fogva érdemelte|tébe: Almamellék, lioldogaaazonyía és Sieot-jután leánya és unokái lá'ozaiaaára aiaiieii, Iioq-
I tfiMH
manl. bzvegy ftett a
kt a tanügy magesaíib állású térhat&ak elteme-! I-á»*zló közaógekf továbbá At«iala4álláa, Betlehem, | nan pontban 12 órakor HHánte ö#vegy rését hanem kartársai és sz ifjúság osztatlan I Kis-Szt.kl»ámrió, Koreán, Német l.ukata. Hitte*, orokoane látogsisaátra a vitta Angioiináha szeretetét is bírta s e mellett előzékeny, meg ; Sxi.-tgyed, Szl.-ltárgiia, Ssl. Mártó és Terecsén A (őherosg a délutáni órákban H<elánía < nyerő modorával a városi polgárság szereteté 'puszták tognak tartozni. A sxent-láazlól póatahi-1ih'mOrükoane kaiau«oiszs me'lett eetst| l>en osztozott. Csak pár napig volt beteg: <>kt. | vhIhI Mosegón át á azígétván |«ósta- ás Távírda
25-én orbáncot kapott mely agyvelő tyfnssá hivatallal lesz öi*szeköiei^ben, ea a iejiődutt ki; orvosai mindent elkérettek, de meg - ■ menetrenddel 'naponkint kocaikÚldi)nc p(Vsta|árat menteni lehetetlen iölf: október 30ánaz orvo-!fog közlekedni: Széni Lsazlond indul reggel öt
sok feladták s még az éjjel • meghalt. A gyá szóló család fájdalmában osztozik az egéaz vá
• ra 4 i perckor, Mozagúr.cérkezik reggel 0 óra 46 perckor. Mozagórot indul re'zgel Ü óra M
ros s velünk együtt óhajtja, hogy az ég^ igás .• | perckor én Sziget várra érkezik reggel nyolc óra j tálja meg* a leauitottakat. A gyászoló család} 1 & perckor. Vit«aa: Szigetvarról" indul d e. II .következő jelentést adott'ki: „Horgenbesser.Iá- [órakor. Mozsgóra érkezik déli 12 ora 25 pkor. nosné, szül. Millnsehitz Luiza a maga, valamint!A^/^goról indul déli.12 óra 30 perckor. S<enl-|
—--—1—-----------—W|*Wor.~ A i
tűnök
ÍJaZtórz érkezik détuián I óra
István
gyermekei fs a rokonok nevében megtöri sziv
vei jelenti /elejthetlen férje, illetőleg atyjuk és magyar királyi pósla- és. távirdshivalall rokonuk XtonjeulKMer János polgári i«k. igazgató 1 "ége.
urnák tolyó hó 31-én reggeli b órakor rövid és! - Kafoua székesén?- Gűmnmér fájdalmas -betegség után, tevékeny életének 42.1 helybeli illetőségit « fee*orozolt huszár legéay ál* ée boldog itt/a*«kgáDák 18 ik évében történt litoti be ülöli -kopott ruhábau a napokban a ren-
■jHBIHhtlssár* asáza* katmis
parsnan s megtskintsite az lujonoau eiiU't türdő kóvatksső | epületeksl, a Viooscába vesető teoger|iurtl utat s a kies park asepaezeltrO tsoaege nagy erdes* lődésiel saemlélt mindent s o«>d*fko«á«ai le|eze ki abaiMiiának e rövid idő slaii inrtent r*(hamos lejlődéae loioii. A le*isegek a kedély*** «a»íu'-»»i a villa Aiigiiiliuaba eriek, honnan A'iiert lő herceg a osaladi dineur utas let hat óraaor t«»*a uiasoti Tri>*asibs.
^ — Kmlébazebsr IVaiHliiark A sala* megyei gazdiniági egye«(Iei fuiraitü intéseiI as
gyászos elhunytát. A drága halottnak földi ma- j dörségnél. Elpanaszolta, hogy a heiedikl radványai november hó 1-én délután 4 órakor j ezredhez volt besirozvs, s fiéc<«ben voll fognak iskola utca bazárépületében a r. kath. | dával. Ds nem tudott megbarátkozni
bitvallás szertartásai szerint beszenteltetni és^ettel: megazökött, Ax orazág minden rénzében Hild E. JL a .Részvétbe** címzett első nkani-1 barangolt tél é* óta, de nem tudott megáltanod
zaai temetkezési, vállalata által a helybeli róm. :°i» ®0it hazajött s mint katonaszökevény jelent-kath. sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. I kezik. A rendőrség ön vs'lomáas alapján leter-Az engesztelő zzent mise áldozat november 4 én tartoztál ta s áladta a katonsi paranc^nokságnsk
délelőtt 16 órakor a fog a helybeli s^ant-
recrendü plébániatemplomban a MindenbaUtnak, lorralt faajdam baraija bemntaitatni. Nagy-Kanizsa, 189ü. okt. 31-én. Áldás és béke poraira I
— A Jélék«n)»ág. Az idő robamoaan hs-
p A régi boaaii Sclcmdt János rég bo* S'hneider Mihály ellen. A napokban kíbékÜ'éd szándékot lanu<i« tolt Schirífdt Schueider iránt és sikerült ezutób-hít aaját, a lörhenei begyen lévő szöllejébe nsslni*
lsdf kerekét nem tartja fenn semmi emberi erő. A szőlőben szonbsn már várták, Schtnidt cinkos ÍT természet magának parancsolni-nem enged. A 'áraai Juhász Ádám és HofTuan Igván, kik as-mindenki által remélt bosszú ősz, idő előtt meg-1 tan a mit sem gyanító Schueiderré rohsntsk,
8zölőkarokka]_jéütotlék és megszurkálták. As életveszélyesen sebesüiiej a kózkórbázba vitette a hatóság, mely s tétlenek ellen meginditotls s
Keudftrl hírek Tűz volt október 27 én sz »Ujsáncon,« hol Ksrcág aerté^ljs'gyuladl ki.
azakadv A hópelyhek szállingóznak a légben, magukkal hozva, a vagyontalan, azegények nyomorát. A hideg, bz éhnég, e két borzasztó gondolat, megfagyaazt ja a vért a szegény ember erei jtörvéftyes eljárás' ben. 1 Je * jótékonyság angyala kiterjeszti áldó szárnyait, a nyomor gyermekei feleit, s e jóté-
konyaág mégóvjá Ökei az egyik vészé)ytöl: az)A lángok martsléka lett néhányOaeitéa. Derék éhaiáitól. A »NVpkonyha* derék választmánya lü^oltóaágunk csak hamsr lokftlósálta stenyomis látva a közelgő veszélyt, humánun iniézményét j« tüzet. (hjil/mttá Irti Herceg-Ferenc, ki paji a »NepkonyhJsu már november eNején megnyi loltaf hogy az Ínségben srniődő emberbarátainak élelmet, meleg e'ett nyüjíaon a tél viliaroa nap jsibsn. A-i>epkoflyha helyisége: a magyar-utca-ban^Tekvő uradalmi épületben van, hol ezelőtt voÜ^_A szegények áldást kérő imája* leihat a ho le'legek leletli ég azúrjába, bogy lefcődfórógje s?á Idast azokra, kik % >Népkonyha« humánum ifltfzmééy intézfd I - A magi
ipókban, ki a szalmaka/a'ha nsgy mennyiségű Iparazsat tett a saákba rejtve; a gazda leánya 'azonban észre-vetle a.parazaat, s még mielőtt ! lobíiot vetett volna a kazal, eltávolította a gyuj* tó-zsákoL-A rendöraéz nyomába van a gyujt<fga-i tónak. - Elhajtották torait, kocxital egyölt Tá?-
bamlMal segély egyletnél meg üler l^áftzjónak a mig a gazda a korcamában léi üresedett pénztárosi áils««i oki. 25 én töltöttek be. y\ cr íogfasztoti ítri korcsma ajtajától, is-A megártott lilkrje szsvazáa folytán á báróm pá ! meut en leltesek. — Megszúrta Kuli Ferencnko
í|ii5ó közül sbeolul iöbb«é^ge{ ftéichakhr Bfla mw&Hssívá.
*m, Andor Jówelet, de a szúrás szerencsére ném veszélyest
ország. gasdaxCkl egyesUleihes, melyben kite|i«ile, htügy a fienalhelyi tiaorgikon utegalapitMjaiiak, néhai Feateui* Hyörgy grolnsk, lÜUl'lant, a tíeor< gikoa alapiiasának századik évliirdulojan, emlék-asobrot kíván leláilHsnl s ieker<e ss ors#ágoa gazdasági egyesületett hogy 6* e terv kivitelenen támogasas s vegye a asohoralap g)Üiles mu^e*e* tet kézébe. As országos gssdsaágt egy lei vstaast-mánya tolyó hó án tartott üié«eu örömet le* iezte ki s ielvelett saams Isisti s ezt vesén ka* rolja lel as ügyet. ICgyutial egy bizottságot * ve la*ztoti kebeléből, mely « szoboraiap gvDJ^ iar« gyában a salamesyei gazdaaági egyesüietlel kar* öltve iog eljárni b bizottság lagiatva hennáky Uábor, Miklós Uyuia és Oaigócsy Károly va a»z-lettek.
— A asobrása vmléks. A korán elhunyt hirneves magyar azobrász Itmi Miklós emiek«zob* rát, a nemzet adakasásából, okt. hó 26 án állították lel a lővároai kerepesi-ut meiletti temető^ ben. A szobor életnagyságban egy kőkockán ütve örökíti mog Izsót. Dolgozó öltöny vsn rsjta, egyik kezében véső, másikban kalspács. Arcáról, mely teljesen élethű, elszántság és tetterő Dtvaaható le; a szobor teljes egáasében mufeszi kivitelű, mely dicséri mesterét, Mátrai L<yo* Ksobráss-ta* nárt. A szobor márvány és terméskő talapzat ón áll, melyre es vsn vésve : »lssó Miklós I1 — v IH76. Emeliék kösadskozásból l8tti,+
— A b«ll kés. Altslánoa a nézet as iránt, hogy a róm. kath. papság kezén levő vagyon holt kézben van; e nézettel elleniéiben»magyar
i^aát Tóth Jánost, a*, uftmrnak túlságos élvezete után köztük kiteiiaji vita ko*ben, sgyonlötte. — (jyujiofjaU járt Verliovecz Ferenc jmrtáján ani^irtiHag nzpről-napra tényes tanúságát ajlja an» j
naV, hogy mennyire nem tekinti ő a kesén tevf vagyoni sajátjának, hanem, a nemzed kulturs és és közjóiét előmozdítására használja asi lel* Kö-selébb Veasprém egyházmegye löpapje br //er« «/// püspök igazolta est ismét tényesen. Ki s *Jó» sz|v« alapi ló tagjává leli 20?) loríni alapitó öaz» azeggel. ugyanoaak ő 1UU Irtol adott a hali«|bai ixkola helyreállttásárs, as egyházmegyei tsnitó» egyletnek pedig egy 22 Irt eftékü cstüos könyvszekrényt ajándékozott. Mindez adományai* azOti* tan leiül mutja azon nagylelkűsége, mii a fümegi
Nagy Karnisa, vanárnap.
uradalmához tanonó imáki poazlávaí atomban tnnmuiott, M aaját kóitaégén iakoMM ée tani** lakot éptteietl. A tanítói- lak Ül Ut taofca-, konyha*, e ülftari éa yi4nt|) éptteiböl. A tantermet leleten é méltósága aaerellétie W. A tanító fizet éeét 800 Irt kéexpéasWo, 104 Irtot meghaladó meilakkereambcn állapította Mg. A tanulók az auo alkalomból könyvak- ée taáex*-tafckai ingyen láttatnak As uj laknia ünnepé iyea íiUiiaitléM éi megnyílta* november 1**.
— Mvlllaárj MrcdABatfif. Ki M mámé ni a asradet, afélyrót a dai bmmIji ; »Htoc*aa pifji * MoUtnáry tokaiak*, ki nem tudná, mii (alt ea urrd bo*xnu alioglamaánel, a kii Dám érdekelne ex u mely li exred
dtesóné^érr latot yf a mull bétán Kar*kea»étea,
i; Zala 44 t*ám 0 lap.)
IiMvmM, Mifiiittal, hatékor eeayayel tálmeal (gMli xártkota amely t reade* 4«ii 7 óraker. Ilelápii díj exemétyeakiM I lértif. Pt*u,k*si4«ek IteMiill kfidiaiMk é» Mipl-lag uyagtázietnak Műmi: ViMm előadja a ietenym polg. iilw egylet »U«aT*.« Hsawittl, ina ét tatoJv«a§a Zalái Oyaía. ín-I fia qaavfet, iMal)ft 4 aflMfitf. Agottía klnmr tMny. Kua Jóxael költeménye, esevalje f$*f Marnia limawy. Magyar népdalok; eíftodja a lletenyei polgári dilo» c|)la. Tánc nmruAutt
Eiar ««kfr Kalta* AaMtlábM Can* ion iiNoaáofiltM, aimi a >«ag«f lalrnl érka* i tilt kirak közlik, a kineiiÉii lopór ratilr Ö& robbant, a at egé-x épület a wtigdW repfilt, Í4«r ial#r itutl életét i fcéitgáx hát lati ati taléke az maoayu robbanáa állal, meiynek htog-
IWÖ. november hó 14*
ma, mmy aai la neaytatban ^Mif ki* ladou, át fgf|a Hjmé* lmm< t bnat kaléaa •aa a polgárt lek mák a ak vaa sxakeége, taMÜ Méták a megyei »lfli|>íafc»llfcwtt«, kiMf HifMIf általában aa ontíee ta*éatfaaaek K$
ménp aiakavatatiee Éaafiai a kataaai eá tatáé itgn'obbt refotmjá* Aatgrna Mtgymnméfkaei vaxofrn a katonai letéteteknek a Naiaé éa •nI'iih nevemért vnnmkaxó tljavasa? líiütái, hagy tiik at imtxmeá ktgumAo* Ma^afe aigw fokon altnak iüMftá előnyéé kelyeetén aókhen eomlja #0 Kanlv
xaifKai Aa oazfrák eugyar katoaai akaM a kaeetka* A letonaí kmmágfr
eared Ifrwék helyén, á^c ftnnepelyröl kö»éikéiÓ |ái ki^a a^HlM kallaliak
UkkmUk* lakúik atataok: *KaafMaia» uép aa pélyt ranöasaii riroiukbto a MolUiiary aaiad taiaú-ka^á As ia7a>iki kadjérait*a tkosoia al^í 1oaiaia*a alkalamval a*faaic kaj»axiaaisaai^ékai)ak »€för<»kitéaéra a kaik. Mgy'taMiútfli koaü»kfalába I diaaa» an aktáklai lalaxtaioil ka. éai?«ktabla lt)a> ciéai iiaoapéiya irgaap vall. At öoat|iélfira j l/Mímit KttdoK bafcagf baíltaatparaöcr^ook. Hy** ; ff&njfié bér^> ttratei, <Abk iak(^«i«»k u nti«4 ittuiikara talt réwt. A* Óaaay>éiy atólli (N^a kalkaaí aaaakar a h«<Haa!fjarai>f*«Aok polgaitaat-lér 4a as apai'^iékaa«iribulaléra »aarauad<»u«o r daiati. A lábla IdtpkwéH 0mia|41y d. a^Ará j kor vatta kadétét WflHogyOr
Pal apéf-plébáóo* eaialirAlt talja* •egéd,««itcl. Ax! itiaiit iiailalat téoyéf aaaybao amaita a kaJottaf zaoaknr koxramokodata Zdlaar karwa»iar vast-1 t黀 alatt Ajz amiéktakla ialrplaziaét aa apái ; plébaoo* nagybsiaaa b9**édt é&M Bit, ■« aa a»ea«itak baléit tt»agvat6 éUk«aikéséaét a»él léoyolla Az apái b#»aéd)a uláa a zanakar 7a% \ aer íuinoeauaniak aa^alkaloa»ra kénxltatf »Trau oad i«prar« byaao»ái jáiazotia és F<arao Spía-I aaalald báró ezrede* áéfltat nyelven, mélyei aia-_] gyaru: fejezelt baf átadva éa ajtoJva ea em'ék*i táblai a polgarmttier oltala^ba. A p<»lifkim€»iar balátot bewÉédie otan Tror,«er ^roagy larloil! besxédd a Motiinary-akboi, batéaoa ^vakb&n lalkeaiietia őket a kínooáí aréofek gyakoriéi^ra. A lélekeaselú, kagyalaiat iaoefMMv, a »gok<rft dba-l0*étak me<(elif d. ll órakor ért v#gat. A tbsiikar állal readeaaii baokait d. u 1; érakor órakor vaua kazdetét. A baaketian a polgári b*< iéaaaok Föidtdry llikaly, paaimagyaí alia* páo( L^dr raiar polgánoaftier, Bogyó r|u apat piéUflün, 04U Parauc tdrvéoyiuéki aloók| Haja 909 fttés l/ikapoany, Zinay Károly, aaybézi ia ((oodiifik éa a beiybali kaiooai parancaxioU>k vei-(ak réezL
— HiáitdM Jakllraaivl fog ÜiiorpHoí a aopront ágoai. bilv <6i»kola kebelében fennálló •Magyar Tar»aajtg« ei évi november 6 én, ekkor laai ugfaoui Bzáséve, bogy a láraolsl megalakn t f ex ünnepélyre a pápai (6é*koia tanarai i« meg jelennek a valóminaiag több rci. íakola ia képvtr ffeifeiui.fogja aulgái a axáxadoc jabilfumtm.
— létékeaységl téaevlgaltak A veax prémi iljnnag november hó H-án a venxprémi ilskáro^uiiak Jajára jótakonycélu táócvigalmai raadez Veaxprémben.
Ktai)Wlt mag)«r bajé. tóbr-bár ból tfia4'ft»k, bogy a »in^MfÍM C* laawr* 9 arbuoon eadiai ai{ábaii Traia*gat kaaetabaa V*l m« aek oéaK goi4««al lorieal oaaiaaikairéa vatkaxiéban A axaméifaat ategmanv-
kon,
A btbtaa Már mf»ét akadl agy laaaií ka< kia laany, ki axon kepxetodéebaa éi. bogy Haftx Mária vala ^aivtvaalnt «x<»kot», a a balkíe-dalmei a nép uaxijn. A babonaa laaayról kovai' ktxO érteatié^ witia: LoHvnbarg kosaiéban, ai a klaénananiagi Vaa agy katiybó, m«l|'|
boa egyexerft para^xi amlierek laknak, A e«alád agyik 12 é»ü iién^ Nini Círaebót tr|ék«{ azi vatta a teféba, bogy 0t a Hzdt Mana naponta f faikeraai, • éliala kiványa én««ilaaí ax amlieralal \ aaáadeaairoi. Knnek a dolognak bira meni a| moat ruUmigm prece^Hók zarándokolnak oda HiájarómzágM, «M Magyarornaágból k, bogy lál-' bawáak a c*odát. VaaaraapoakMit lóbb mm ma -ber YÖ'ti r napot annak a ttmydtaaak a kogalé*] tm; ametjwit a kia leány H Ui^ Mahávat ba j vxdlgaini utiMl,-* a liéikózospi láioaatók vxáma i« nxazaira n*agy. A* amberak latardainak o iinádkoxnak a (eayóía eioti- Kél óraíor detulán odaaMgy a leány u, éa lanbangon kAxlí vwá,| bogy mii moqdott n >i Mária. A Itmyóla maian j niabbnn é^O gyertyákkal dmxtieft dúulilivtl ák liioiiak lel. / ^jr
~ latam ItytwgtfM ajéwUtdi ax agéaxaég. A I k&bógéa, reked»aég #a ala^ákaaodáa moiiíóru kó-| velkaxinényeilól cank rgf «tr &r meg banaun*! iket leliea bizto»aággai: Ayyr díjjutalmatfMi lell-F»atll»él! h/ámia.an nalaira/ lanuaxo' Sdlk arról aeakt el na malaajexa ida|e-! korán eiek baaxnaláai. Kapbmók: AO kroa | aa 1 |»«rinioa eredoii doboaókliaa a monarvbia | valamennyi gyógy*a*rlaraíbat rtiiaÍAi aa- Ktftr | A. fia cég gyóftyexer kQ 5n egaaeéi gfáraban : Héca. Kuaadorl. 724
lábk íwmiioi lortttibai UMai ftata#afaire, am • poigan karméay. katonai MMk araayiia ha véa vaa a idcont el leadna* at a/t ili; a katoaai mkoiak nótaadékataak pályám kütaaliva vaa, a katoaaj tatAxatakkeo a WWati agaram atftaaa ki vaa Róvtd péllaaláai vei axaiáa a aaai
kaioimi tákolak takii ímeamaénak ágyéra a fclML bogv |' lakialatkaa gyékarea taáwwaak togaai JmMM'
- Jálák«a»yr#tM áíImmmmr^éiHí 0 0% éa ap.' klf* aalaégéaak iegfeíao alka*aroxáaa Mytaa aa i4a jóiékoayaala áilagMOfiaáiak tiaaia ^vadalma a *l^akér kmaxl»agyaaalai^ a kait* paati aiCmidm gyaraMkiatap agfavO^ét^ a *Mé#ta iMroiifí* imiftK, a nagybányai (AttktatoMgy* lat a ásélalyfalm^i|Mrmiixaam, ax ntMttpl ká* xaégi éa kó^agyaok árvakéaet a keraédmagyai nóegylat aNtao'aé arvakáaa* a vagyonialaa kát< lalaomik óx^agyat 4a áft.áü ráatara atakiiaadA atip» a gMgyar lurla|iirák aiaf4tiiatéxata éa lém a xágrabi oraxágMa «tke^aéam^aiéjat m* vara lag fardtiiaiar A baiaa lixaxafoakaiiaaai ÍM), évi december ká i#*áa tófiaall Egy mh> |yagy ára X frtlal o. é. vaa megállapítva*
CB A TgTTOJg.
„Csak játékból."
Irta V. Amim
ak aa
*éta noraaa a' egyik xgtét axagMt^el maiatok aa^ál* a M^f
Tantgy.
i - Balalaa< at állam aajái keze'é«ebe veazi ál, e agáéban ál* ilami lelttgyeiei alá belyatí. a kora^uy lallgya-Iméoek gyakorsával a mf^iilef /'Dr. Hniiotk* Kálmán /alamegyet faafelúgyaléi biala mag» — A laÉlWÍijnjnf "1i tgaxgafómnyu
-r Kimftl^i, A zala egerazegí taníiói jéráa igaiomba meniv aa« igaigaitHiági leendőkkel M^r-kór november 5 én Fokodé*, ax iakolabe! végben I gíHay ottani tanár laii idaigleneaen megbixvaI
tart|a meg. óazi kózgy&lé^l. Tárgyai: Uajdu Jé-zael pakodi laníló gyakorlati tanítása. £ noki je-
mint általán lódra van,*moat ja leghitelesebb kofforrásból arról értesOJOok, bogy M ar g I«a
Egarszeg, évi október 24-én. Kise Lténea, járáskóri elnök.
— és9 ét lábWI. £ nyár lol^amán (serat-bei<a meneti egy erdéax, hat-hét betea ózgidái talált at erdóben^elbulea. A gfdábak eló-lábai a a bal bátaó lába egéaten reodas képzód*»Q volt, ellenben a jobb báiaó lábaxár alaó -^ayébOl
ni kökkel
leniéa, Hékefi £tek zála-koppánji tanító érteke-1 nek igazgatóvá ieendó kíaevetéaa má( a légié té*e. Folyó 6gyek. Tisztojitás. lodíivtoyok. Zaía-|zelebbí napokban kózzé lesz léve a hivatalos
lapban,
— A kadapcall ri;ctemra befejexték a beírattsokai. Ax eredmény a mnit ávibet kedve* zótlen. A hivaiaJoa kiaiuUlta sxenot ax agyelemre gz idei lélávben öaaze»en 9384 hallgató iralkoxott be, 146-lel kevesebb, mint a moll év ejsó laté* ben. Hemélhetóleg azonban éx 4 kftlónl«óxet íi kisebb leat, mart még száaoa egyéves Őnkénte* (otyemodoil uiolagoa tieiratkoxbatám engedélyért a mintaxleríumbot. Az egyetemi fiatigalÓk aá egyea karok kozi a kövatkez/>ieg oszlanak ma|: bilin domanyi (tavaly HU), jogkari i?ti (tavaly 1640), r»rvoakari lOli (tavaly )>ól€«eszet« kan 342 >tavaly 344), g)ogysxerésaeti I évmi Ii3 (tavaly 113) li éves 101 (tavaly 116.; Oxttea axám 3m, tavaly 3031.
— Tk leáll mnenlén a poifért és katonai ui I* Attaxliía Magyarországon £x a
címe annak áz érdeken cikknek, melym Kemény Ferenc magyar tanár a *Bevue Alteli<jue*s*t:iti^i Irascía lapban írt. 8«ereú; annat a reaiényéiiek
ótódik láb nőtt ki, teljesen szabályoa de a többinél jóval gyengébb.
— M s rmad v I rágiát. Másod virágzáaról mér tóbbaxör halottunk a a terméaxat e játékát már magunk ia irtuk ez év öazén j de ax mit a ü« közöl, a legritkább természeti l&nemeny kö/é Imiu/Jkr Haramlvirágzáaról van ató, miről ezt oíiássuk í Megyfavirág fekazak aaztalunkon, kirívó etlenjétől a mai téli hidegnek. Az októberi verő* téay*« idö lakaaalott • p| rügy eket öxv. Angyal Mibelyné gyOraxigeti igkoa kertjében az egyik ^£xetek!<en meggy tán, mely kitóid&it aöt du«an virágzik. A ia aa idén már barmadfexor- virágzik, a mi min* di^Mietre derék igyekexet egy megy tálét.
tértklrl eaieiy. A letenyei kzntfíjsa- jad tttejere*«. bogy atjón as kló éa pedig nemao |é< könyvtárit /avára IbltU évi november hó 9-én; kára, mikor a katoam éa potgari iskolák sxetle-
Mindenki vtgsdt, malgt<>^| uiwlí axép kama legény aii taj aaaial mellett. Maga eté atteadi mintha aem ia kailaaé a taftam Hej! padig de aokexor oda villan annak menyeikének ragyagó két aaema, de mind btána a sromftrknd'i lagéay éaara *e laisxik k venai, M«at kóvtikexik a kaadó láat • a sok tarka keadó bibojc repked, a legények kapkodnak tiltana boldog a melyik íogbat agyat,, éa atat lánera vinni a kendó tgbjánntitja.
Patak Joléa ia (okb kesében dobéira kéaaen tartja ólaiba mártott ptroa keadófét kacéfkodva jobbra balra haftogaija kama derekát, namieva kátrál a kövató legéoyaeteg aMM. fcey perdaléaael lordul .a aMgányeaaa kia lagéaybafj *tiaa gyors moxduUital oda dobja a kendőt annak vállára. A lagéay leltmid lialeptt setét »# XLXimeau nát a fitf a^axony nevető aaem« eilttf ettán a kaadót odaAnbfa aa aaxt4lra» - — Hm táa«ook. HtóM hataioaottaa a lel* kelve helyéről elhagyta a korcsauadvart -»iajl E'aápadt a Jntla két pirne arca! da ati aa a|* kel m halálaziare váltak1 Ontadailaanl kablékéa kapott, mint a kit a kigró ámo meg Atiaa •aa-defegva dóit a legközelebb áua legény karjába éa ragadta öt ssédúlefea, jotfil láncba. Maid l» begve állott meg at eatlal nmllatif a gyor* ama* du^attal keblébe rétté a piroa kendőt még egfe| kettőt láncoMr alhagyia a molatttárit t!ela« pódzik a kert|él)a a méhesháxba, a olt erOtlenftl omlik — mint axéttól ellört liHotnatál — a kárt az fia. A piroa kendőt majd azi vehet, taafd aj* kathox azoritia, gómbőlyá vállait görcsóa aoko* gás rázza . • . 77^
8xomoru é* c«eodm lett a naptól kezd va tgkék háza, hallani sem lehetett a txé£ nyecske aavat, aem kaagaott' aikairál te vidám kacat, amlytől visi hangtani átok ott a kát, ae dal, eót még taOHnfodéte ia megs<aat« Torőd0ti U vele akárki, akármit lati, minden |t voli ugy, ahogy epén volt.
Bánat rágódott a gyóuföta awtaooj lelkén, ÍÖ* ívSd na|tok álati lehervaattva oda arcának ró-ixaáii. Hallgatagon jtrt kr t a hézbaa émbolyfé árnyként, olyan volt mim alvaiáro. Oak akkor ! látiuoti életre térni, he a ken alatt kihaladó infáj kolonca, t g nyájat kiaérö bojtár Kim* itájanak hangja ethelbirt h«asá Ilyenkor sroa ! kipirult, ae*éi szemébe vad tli tobog"ti a kulcao^t kexag kínban ktttt*mx» ki Mért mi |a ugy á*H <MI as epaHa alatt addig, míg « gato bauiokat ai nem nyeüe a táioL Vai/oo mi
Imi oritá, u ia*
JYagy-Kamzaa, vasárnap.
10697 azám. láau. / , • •« A
Arveréttl hMHnény
f V
AluHrl ItiklUdiMf bírósági végrehajtó ax MWF. évi IX l. ci. Hit, § s értelmében esennel küs-birré Is**!, hogy s nsgykánix«ai kir járásbíróság 10104, 10110, 10489, KH4i»/tfK). ssárau végfése állal Wetee Károly, a nagy-kanixsai ónaegélycó' sgylsi Kórén Sándor éa Neumann Joschim ja* vára Seiler Lipót n.-kani/HHj lakos ellen 100 Irt, 171 frt, 1100 trt, 2**00 Irt lAkék s esek mefifélt
Zala 44 saám. íf lap.)
í kamatai és eddig *ae#s»sn 214 Irt 70 kr {perkttliség köteteiét ereiéig elrendeli hiiloeiJáai jée kie'égttési végrehajts slkaitnávsl bíróilag Is és (elüt foglalt és íul ÍH Hü iípra hrc-ttU k(r 1 lünléla porcellán edények, Qvegek, öves táblák* I képek, tükrök, '«<»bsüniorok s egyebekből á>ló ■j 4ngó*ágok nyilvános árverés ulján elsdeinak,
Mely árverésnek a I0697MM0. s<, kiküldeni 'rendeló végséa folytán a bslytiinén, vagyis Ns|y Kaiiísaán alperee bolti helyiaégében és laká»án \ leendó eackOfléaSre IaMO év navraaher hó |ft«lk •i*f»f*wKk.il<UrNmil » érljs halár
1800, november hó 24o-
oloni kíni/ííMfe ás ahhoe a vsaaissándekesófc esea 1 nsl oly msg|egys4e«el hivatnak meg: bot y ajt Uffitfft mg' ságok as árverássn, as 1 Mi, éti 1,% n, ei».~.1tn» (a értelmében a Isgióbbsi igerOnek Ibeeeáron alul ii slsdslni fognak.
As elárveresendó ingóeágok vételára ss IHM1. lééi LX i. ei. JOtt | ában megáiis|»<ioti teliét* • lek aasrim less klfUsisadA.
Kelt. NsgjrKanisaán ifKMk évi október hóit, (napin. , §
720 l -l V A B ! A N
kif bírósági végrehajtó.

m
Vét ruhaSíövet-■iatáfák ktvisstn reaéslkesésre állasak.

mm
ír
m
wtö Z t m
jmwtonEmí
■Hfi&Srj

w
Arvkáusk eaigem elve t as eleeó ée lelküsmsretas kissslfáláe.

HIEBCH TESTVZEEK
Váci utca 8. BXJDülPÍJST, Váoi tilna 8.
^ DIVAT-ÁRUHÁZA.
Táma*:ktHÍra-^znu kőfűlttúint/n., hogy Magyarország fStároiáhan egy rolóénn nagyszabásút a pártét és totidóui mintára hcrtndfátii (lírát áruház tincseii, határoltuk el may unkát, hogy Budapeeten, ráci-utcn H sf. a. egy nayyszrrtíen Imamtmlt
női és férfi divatáru-házat
s lanitá
es
»bb
nyírtunk, mely magáttan egyesit se á divat legújabb és' legszebb öessssstgét, Ki áltat az általános kiráuatuak tettünk eleget, amennyiben most mát kai ma nyílig Magyarország ősszez lakásának szükségletét nem a külföldről, hanem hudafuntrSl beszerezhetni.
Kivonat m sssy képei érjrgyiékkll t NéJ rnksaxftvetak, armnr*. dapU »jm?Iih, méterje S5 loulr llaata gyapja, aiaa aaia«kbas wítofá
Valódi Mffol eheviot. 4ttj)Ia «x*"«|«* B. - Se I.*tfajal»t» kMnu «lam «*tk««. wMn taiab*
C'kevlatt Mh«mMh, :• Knjahl* fa tatákba a dupla uuiilts, a^Urj« — la mimsktmi sétfd?
Vél PIMH mlBéea ulibva. 'lapU -s^lm . M MsIMrlsl Ummim t«j¥o« U knrk*«. mm i-rj*
' MlfeM 4A|ih ir^Um w -.Ta Y<»Inpult b«rfhm4, i»U«t«|jr. mlalSktNia pafatarté ■Itdüli
CsMklvtl dúK rakUr klIlaféU Irai- éa betfOMt Slvalkflaékkél, a l«i«lMékkaklél • lffN««mibkl| i viImUdi « aiiUMi f«k«4« (0m: wivt«kMI Haia«é« b#Sv«uiéa)M arak, ilkalail véletek fslfiaa, fékeie MlyisinlviKkklt.
Itlmpl^A-kfBdók ■'/, Sagyp.. tok nalalitB, «ime kocká* __4M Mímeli lakeré
Aafél plartd **;4 ankuk 4.7a
2 r+*x egy abjjikra, 1.45 1.75 2 t ta-töl a Ufflnoai«htiis F -I ír- éa írr^fttwa cbfalllia plöifiÍKfuny valódi kalnti nlatáktiaa I rrpi 4 eo
Uaalllii aopka<M/»nx«r. 2 nnHor hunná, iáO rm. aeilea, kSleabSa«i nalttUa
UrtM minfiaéKS 3JAJ, 4 méUr h. l^f) mIIm 4 ao
Naallla ágjwmémj+g g .
BaareU V i|j i aaz(aU»ritA, ttljw kónlil SdO
Ftaarll pokr<»c |jg ___________
Kukén kivttl d&a válaaxn'k aél kéas Cetailékkea, Irieol derekak. «cÓrm*ár«fe, piperecikkek dUallS és japkal Urgyaklaa ; lovi
éa leAay éltéajak, kalapak* laqaak, ekeallla fcfaélk, I««ffa4| wl -o.
ul
-.7a I.
7a ea
iátok
c iiriillllH lakaré 180 ué§y*»>t tm kshtaboae a lnlita
Maraiaal^a. fraarla kaala. fidrvfr iiliuial bélalva
l/iyaaaa walaHa, rIírihiH
l^fajakk párlat aaaakalé kSléayak
Trlral-drrek katuulrla aalabaa
álaa rakak eraalkél
Í rt dlval aalyaarayakkaaSIk ailadaaMa ^lakbaa ao kru Url vaStáaa*kalapak
Iftflieul
kéaa tta
tA
Képes árjegyzékünk, kívánatra mindenkinek ingyen és Dérmentve küldetik.
4U -}—Z forinton" felüli rendclmények bérmentve
s as aaa
aaa
%,-m
aaa aaa Ato
i ao w^TVt*
iij'Di; ui uiiitó íegilig jjjoinui'iiajoi s azok toyél^BiM cllcib
= "•--■■■ "i----------------- — ------cí— — —-..- - . . —-------a
Aa ag*azatf maartaAra. aa tfeioiúivtk • #iiii*k f«itjrtln a vrriirk Ihullláaáfa 4a llaaia.itlapolbaii frataOáaárra *« > )ó tu faléa elfiaffUéaéra a Ityjtbb a a< l<atOatAf a>«r a n ftr la ailalá**!!! láma-uáa
JUtii
életbalzsam Dr. ROS A-tól.
:iTO*fy»!un a l»ij<>!.b • atáaoab t<6l a bfjr<*id'*al lau tan k^aliva
-űtlaófaa aittMbm • Laj«kt fyon&Vfe^rr*, pR^jliíiny, »a*anrai U0r4<(Aféa, vfriöIuUi, aowyafaa
l^jok ilk ab. míIcb Mijmn bait«alófi.ak i^'.oajut. I'j kuui>6 I>at4*at hóuj t»>nb»n »vn étfittalwaw tgj
'/.SU
»btz06yalt, maf|.(abaló ltáaia««révé Kii a ára Sgy nagy UVSlgSl 1 frt, klS ÜVOggel
50 kr. Elismerő Iraték ezrei bárkinek betekintée eégett rendelfcssésre állnak.
ilambit/tol atkfHUéaa rtgtu, mli daoklt flualímvra'rk, bofy aa afradlt .áUalam aa credtü ülMHÁa akartat kéaailalt „Dr. ROSA-féle életbal-xsaau i»íimJ«b Cvfgacak^a kik lairok Im Van t*ouwa<>lvn, malfnak luiaaaiddalaln „Dr. EOSA életbalzaama a „fekete aaa os" oslmzett /jrógysser* Itá'rbóL FEAOIEB B. Prága 206 111uéinei, eaab, msgfflr irai^to
fnjielven olvaabaló, taiiaa falcin |>eo^ aa Ua «n o(i Vcfyty lAiluaUu
Dr. E08A éjettalzsainf való ült n kapható cz&ít a Irészltd
>FE AGNÉE ST letijoirv. főraktárátan, gyógyszertár a „fekete aaabez" Pragtban 20S—Hl ifl BUDAPESTEN Törtfk József ur gj^azéréaxiiíl, Klréty-olcr* II aa. Böccl Csül ör táró-'í gjúgyuertirátmM a VArcabáa léras.
Aa aixtrik'aafjar vaaarekla mladra aagjokk a|égya«crlár^laa ia« raktár

Óváa!
>: l j mh i
■5 t f i
& MiiiUni^ jll
'-(SlHIUlallWi
ff 8| ta-3 3 ifjfí s»
í jfi i 1 ^
Wf élrlbalawawbOl. ■ UiyuvUlipint^H
ÖSl 2-1 -26
4) )U
U
spafl m+ co - SJS^a:
«! 1:11: PllfiiK ír
ja ^ a _
-ic íw II
• .CHB •
BO I #<M
.22 C 7 »5 C - • <4 ^ L. 3
Ml
is *i Ilii ír" I i
iill^fí r1! iá
hlM
i . .9 m £ P
ISI

„prágai általános házi-kenőts"
több aaar hálaavfJatkwatta) aikmart biztos gyógyszer mlod«of«ta gjruladáMk, Rtbek 4« ganjadiaak dlca. £sca kaalaa Uaroa rrcdménynjtl bMaa*ir»alö • i»6t toilO f>utai)aánat, a trj f«»paSés/nél a aa anto n^fkanínyfdéaluiJ aaAiéakor. k»UvnjttU, vk<UfaMioknál, aabyaa íakaftkckaál, pokolvarüál, ktrtmfyflk-aél, aa vffjnavascfi kSrö»f^ragD4l, i.,k<n^avalMakBél, r«I(aiff*láa<'kiiál M.irl|)da«aMtt>kbál, ailriliaaytae-eil, énéktütn tugolutál atb. Hbdan gjuladiat, dafaualol, a)kanéiiyidé«l, r«l| UÖMÜl a Ia|vévi4«ba IU alatt allátüh'l^ a aboi már gtuytóés muUikfilk, ott a daganaiia tagtfvltftbb Wö alatt r>j<1«» »'n nélwM fal' hKivja,k»«r»ti ia kigyógyít}*. „ - . _
■flr Kapkató 26 és S6 krsjeaáros szelsnosékbes.
i Jrx Hintán a prágai áJtalátiaa báiikaaSau)! a^kator uiá»<>A«na> uiMmi««-OVaSlHü figjalneaiaiak, bogy aa aralati uiaaSAa aa*rinl caak pálam laaa kéaaitvc a aaak. akkor vatMI, ha a aárga 4ieaa»ata*aaf aal/bc tollallk, vlrfta yrr««n*ti nta*ÍU»'rkba (nal/ak • »y«lv«n nyonták) Aa k«k kari- tba, maljan M Ua nyomott raSiagr lálbalö — horkolva na.
Hl?1*" BlIiliAl a laabaUaonyahabb,aaAaiialaa p«lbdai>l tal tatbiaaaabbnA eliítotrt aaar a nthaafcalMa klgyífyháeaiB a aa agAaaüa al¥aaalatt baÜáii Ubataéf ataaaanfar^aAr* Bff ttveg ára 1 Crt

Nyomatott Fisebei Fülöp faptulajdonosnál Wsgy-Ksnla^o. ljíü.
"v
45. sz&m.
.J • V ■ '
Nagv-Kanizaa, 1890* novembór íMn.
XVII. évfolyam.
hwhwrtlil;
MaRrai-alca 38. I;i»s.«|m,
Ha Jattsaatt a lap auúaml rfuin vo&atkosd miadaa ktalwit;.
Mnantattan tantak csak isatii ko. xekböl fogadtatnak el.
ZAL A
Politikai ós vegyes tartalmú hetilap.
KtaééMvalal i firwUU.nifM ft. Mán riastal kea>vk«mka<NM,
Eiíimn rí ai Arak
*«'■» *vi» . . A IM ' PUtri* ...... |
IIMtiMf JaUs?aaaa MlallUI NylltUr p*
i 10 kr.
Kiaitatok riaaaa tűm küldetnek.
A Jíagy-Kafuzsni- és Délzalai talurékpttiuintruk éa a llniikoavcHiilot hivatala* kflzlflnyo. «,.. t . .■ .„ -
_ __> . ' hmiww, vaIiíIii i klnMaaatr
W«'u)el«ulk -KanlxnAii holfukiulrujRifn >iwárii«|i.
oaalWti KimUI Pitlim ka kanakaétattai laiéaaacAk
Csáky miniszter és az ovodák.
A kedély éa sziv embereinél, mindenkor nagy eserepet játszott a játszik mai napig fe -»- kisdedek iránti gnndnskodés.
Minden nsmietnek megvannak ai ily kedély éa ativ emberei a igy minden nem-létnél tapasztalható, hogy a kiadedek iránti gondoekodás fel fel Üti jótékonyaágának jelét; BŐt nem egy nemtet van, melynek államtórfiai között ia megutáljuk a kedélye* aiiv embereit ; a igy nem egy állam van, mely már eddig ia gondolkodása alá vette a kisdedeket.
Ámde, ha Európa államaiban széttekintünk, mindenütt azt találjuk, hogy ai államférfiak gondoskodása —nem. hatott el odáig, hogy a kiadedóváat áttam eszmévé fejlesztették volna ki; hanem csupán társadalmi úton iparkodtak a kisdedóvást meghonosítani.
Magyarországé az érdem, hogy első volt Ot európai államok között, mely a kiadedek óvását állami teendőnek jelezte.
Boldogult £ö tv6*a, a kedély éa szivei örök emlékezetű embere, már évtiiedekkel ezelőtt fel akarta venni a tanügyi törvénybe as ovodák államilag leendő berendelését; de sajnos, a törvényhozás még akkor
idő előttinek találván at esamét, Eötvös la sa|ló la nyilatkoiiék «törvény ja vaalatrtll. tervét elejtette. Ka a magyar aajtó, mely lilvatássssrO
Később R Saathmáry Károly, a köteleaaégét oly lelkiismeretes poutossággal kisdedóvodák Magyaroratágou lévő legbut- laljestli, nem is várta a falsióliláinkat, hossá góbb apostola, ogy terjedelmes memorait-1 szólt as ügyhöz.
dumot késaitett, melyben a k»dednovelést i Miudeii párt irányú lap alísmeréaael adó-at állam gondja al*Takarta lielyetm, aik Osáky nújilasleitiek a Ifltvényjavee-nos; e memorandumot ép at a aora érta, |«t henyu|táaáéft a ha van is «gy lap-mi at Eötvöa félő tervet. jnak némi aggálya, Mfegyaierüen alostllk,
Évtized vajúdásai teltek el, mig a köt- ha a törvényjavaslat ama réstét, mely ag-
gályra adhatna okot,, behatóan tekintjük msg.
A törvényjavaslatnak aton pontja láttáik némely lapot aggódóvá tenni, mely att mondja, hogy at ovodákba küldeni k 0 tel e t • k mindaton atlllők gyermekei-
A „ZALA" tárcája.
Mankómhoz*)
Kfinyefit köszönt lek Bolton jelé mankó!. Beád támaszkodik A megtűrt halandó.
Mihez eddigelé
Még nem calék szokva, —
Kiszorultam én i»
Támogatásodra.
A tok küzdelemben, -
A tok fáradságban, Nekem is /elmondott " Már ai egyik lábam.
8 mig nehéz falábon '— Lattan sántikálok, ' Hamarább elér a
Nyomot és egyéb átok.
Bús mankó te vagy az, Mit jó remény helyeit A kegyellen végzet Üres markomba tett.
Oh, a ki a/t mondta: — óh, be igaza volt —t .Egy anyaméhből léit A kUtí s koldus bot.'
Kelt Qyörgy. •) Matattál? lunSwk moat nagjaláat MlUmtay Uto-
okt. ministteri tároát gróf Csáky Albin vette át. ^
Et előre törő, fiatal tevékenységű mi-nistter, hivatása magaslatán állva, nemcsak a felnőttek oktatásánál tett meg mindent, mit legjobb lelkiismerete uerint n magyar országi tanügy érdekében megtenni ssük-lket, kik a gyermekeik Ápolásáról kellően ségesnek vélt, bsnem gondoskodó figyelmét gondoskodni képtelenek; mert — mond|ák kiterjesztette most már a kisdednevelésre, at ai ily kétkedők, — nincs jogoaitva at ál-oyodákra is. " |Hm behatolni a aaaládi stenlélyekbe, hogy
A törvényjavaslat, melylyel- Csáky gról, ott kutassa, mely ssülő képtelen gyerme-at ovoda rendszert kötelezővé tenni szán- kének gondos ápolást nyújtani, Mi résiünk-dékotik; a háa aaitalán fekazik s a köt- ről épen nem találunk a törvépyjavaslat oktatásügyi bizottság már általánosságában e passtusábio semmi »lspis off'eiisíoiiistt, el is iogadta a nem lehetlen, hogy mire e mert at államnak nemoaak joga, hanem sorok napvilágot fognak látni, már résiletei- kötelessége is, as állampolgárok jólétéről ben ii elfogadja s a ház plénuma is bele gondoekodui a'ott hol hiányt lát segély*, megy a tárgyalásokba; ideje tehát, hogyIlésével jelentkeini. Már pedig tudva van
lépése ördögi atoll szült, moly l)r, Mementó boldog Itásss éleiére, mint a immykii suliaat le.
Anna éresvén, hogy sgy Untul huuárt bord sslve alatt, de tudva ast, hogy magasi iának esak
aaagény a|ia kiflii, a aajkl Innal alanaigán, ém
gysrmskt sorsán is Isudltsnl sksrvs, IIkiiiIh Orsiivel és Varjú. Trsaakivsl ssftvoikoslk, lógjunk a lesndtf gysreknek egy gasdsg apát. Ki lehel más, mint a kél hrtval gssdagon nősüli l)f. Msmsnlo.
Elmegy tehát Annánk kél alnkostárss klsére-tébsn I)r. Msmsntóbos aion Qrllgy alatt, hogy idegbajos, as előssobábsn hagyva a két ilraáü Oyakran a bQnt a véletlen*Is elöntoidltja, ugy akarta et, mert mikor Hamis Urise és Varga Tresska aa elOsiobaban álltak Ort, klvlilOk ott aenki sem voll.
Egyéb körülmények kőzött lén Dr. Mementó sem állhslott^volDa ellsn, a lekete mail, édse mérget tarlalmaaó CaelstövO Anns asébjsinak, de a hésasség ily kesdellégea korában elpirul a térj Önmaga elöli, ha gondolata osak egy pilla-nalra is imádott neje angyali aroátél elfordulna.
Dr. Mementó, Anns pansssára mit ssm ssOlva Qslel sserüen megírja s recipét és elbocsátja ast.
Ha orvosunk látta volna, hogy Anna Mily gyöselemillasan mutatja oinkosainak as olOssobá-ban a oorpus dslictll, ugy nemcsak a recipét, bansm Annát' is stétsiakiijs, ds mit tOrOdOlt ö egy idegbajos —• képiéit beteggel.
As idő gyorsan halad éa vsle a gólya ia, e visít ntén 6 hónappal s gólya ogy sarkantyú nélküli hussárt hosoll CsslssövO Annáhos, kii, hogy as sima se essék messze iájálil, Palinak ksress* leltek. - <
t Annának nem kelleti A)k idO a lelgyógynlás-hos, mert sietnie kelleti dr. Mindenes Ogyvédbes,
Váratlan fordulatok.
— TttrvéajrisAkl enut — Iftrr Dr. Molnár J.
Csak nem rég rskts le Dr. Memsnlo Kelix síi gorlatait és már jó hirnévre lotl szeri, ksresett és kedves ofvoss leli H. városkánsk.
Elszoktunk mi UgyVédsk annak hallatától, hogy csak ugy tódulnak'a elisnsek sa irodába, máa idők. más emberek, átment e jó hangzású jelssó as örvösökre.
Dr. Mementohos osskngy tódullak a beteges ksdok, mi csoda tehát, hogy a férfi és nO, Örege és sprajs, szép és csúnya látogatóit el orvo sunkhoz.
Valamint a szerencséi lenség, ugy a szerencse sem jő egyedül.
Dr. aementora • szőke is, barna is kivetette bálóját, k pisztráng, s szőke helászné-fcálójában megakadt. Dr. Memenloból vőlegény, a vőlegényből boldog férj Ittt éa mi zavarhatná a boldog házas élet kék egét! Dé a szép időbe — mini mondani szokás ^ beülhet a menykö, vagysse-rencsétlenül,-Wgy mindent pusziit, vagy sseren-osével, hogy nem snjl.
Becsali faluban H'. városhos, orvosunk lakhelyéhez kOsel Cselszövő Anna, már sok legényt bolondított el, de végül talált egy husiárra, Os-tromos Palira, kj nem érteit a tréfához, és kinél szerelmeskedni snnyit teli, mint szoretnl. a leány után komolyan járt, ée tán ez sem kerülte, mert {Obb havi megismerkedés után oly búskomorság fogta el Cselszövő Annát, milyent as Öntudatra ébredi bttaöa akkor! éres, ba vétkeseit és a latiéi megbánja.
Egyik bün megssüli a másikat. Annának bal-
L.
177 frt, 1100 Irt, frt tftkftk » esek megítéli l l-tli ni>|».)átmlt détrlAIH » érdjii halár I klr biroeági v#gr»ha|té,
_ .. | ^ | | , . ^
rlii rahuiÜTit ^jfiijj fejjá M jjí A ruhái unk aai«oru alva .
mintáink kívánatra - rtiijjrk|(^yjJjj |t «íJ as slssé és UlkUssmstss
réaAslkesésre állanak --- )t jMBfir V^&ttflKiftlttI kissslfklAs. ^
1 - : 'ÍPSS® ' **** •
HIESCH TESTVÉREK
VAoi ukm 8. ETUUJílPEST, Váui utca 8 *
divat-ARUHAZA.
Támaszkodni azon LvriVtnényrc, hogy Magva fotonig ' flkárotátmn rgy pattiban nagyetabásn, a /ultiul ét lomhái mintára bertndttetl dirat áruház nincsen, határoztuk d magunkat, hogy Hudajtesten, rtíci-utm 3 as. a. tgy nagytterÜen Itrendstett
női ós férfi divatáru-házat
nyissunk, mely magában tgyesitse a divat legújabb ét legmU Imsmégét. Kt áttol ae általánot hiránatnak tétünk tltgH, amtnnyibtn most már al kalma nyílik Magyarország ő**?ct lakásának szühégtrtH nm a ktitffítdrtit, hanem liudaprttfM bestersthttni,
Klvsaat m hsk) ké|»f« árjagjiékbll t Kél rahMrtvtUk, aramra, dupla aiéhsa. mötarjo - ~sa t'aal* IImU gyapja, Mma eaiaekbaa métarja 7» '
Valé4i lagal «ke?l«l. «!»!>!{» —r— . _ l.r«u|»bii kaeaa. álaa éa <»ik.». mimUa *aUba», a legnaebb
Ckaviott aekoUlack, Ingiyabfc mintákban üapla aaélaa. tS^trrjo ---aiíatlkbaa imlorjn |
MAI paaaU aaMaa aatefeen, dnph nrln. ----- - sfc NtlkSrlal Uaaia io»p)h. fa Wkáa, mllrtja TS
I Ky aaea ealkoa lagle gp<* H — .75 \ olapilk barrkra*. talSatalf*-- mluUhUu ••InlarM mlndott tfXtnl*n m IS la
EaeafcivAl dúN raktár klllafllt KAI- éa belföldi Alvalk»t«ékkél, • l««alnaékkakMI a l«illa«aiabkl| i valamtal l«ni|Vnbb vllaaaok ■ina éa eiaUs..tt fekete (fyáer! jítóttiekhM. Klllaia kaái*m*a>M árnak, alkalmit \Ht>UU Mi lán, frboée aalyam-aaSvatakkél.
Illnalaja-kradok nagy*, aok ftaiabáB -ima mi kocká* I.S.i Haaall lakaN ' SStt
áa*ol plald araknak I.7B 4 lioalIlla tabarO 180 Begyemig <•m kdlOabeaA a iaben S S4»
. €sipke*fmgg0ay, 3 rés/, egy ablakra, 1.45 1.75 Jl., S *l tói a legABomabbig J Harnmntju fraarla.kanta, fok«*t<- allaaaaaal hitetve fl -
FI ér- éa n+mbea dtaalltia |tltt«rftiinh>ny valádt ktriati aiialákbaa 1 réea ISO j llgyaaaa MMliwta, itlátta»U SAS
Manilla aoDkt-nsMoj«K. tl m-tar buM«ii, 1.4) cm. aaélaa, kftlóablau Mtlabaa l^icmjmkk párlal aaaakmlé kéléayak I -
tartón ■iaflaégtt 3 fiO. mátqs ti. IftO aaálaa 100 I |>laal lcrfk kuluaMa aalabaa im
Mmmlllm éfjuBémju* 1 Alaé rmkák araalkél |N
Boorett -J agy «a 1 antaUerilu, Haljaa kánlat a 00 tf'ri 41 fal aaljvma-a/mkkaméék mttlaallla alakban S# krt.il a iMSaamabMf
rtM«ll pokróc I.7S th vadáaa-kalapok . § *o
Eaakan kívül défr-rilaasték aél kéaa fblélUkkaa. Irlrot Urrrkak, aaérai»árak, plparmH»lkkak d(«allA t>a >|iáal UfgyakbaM továbbá kéaa Ha-
éa leámj Slléa/Sk, kalapak, l<M|«ok, akaallla kaadék, kgyailk at Mb ma
||r Képes árjegyzékünk, kívánatra mindenkinek ingyen és bermentve küldetik. &
714 a—3 gMt^ io forinton felüli rendtlméoyek bérmentve ^Ml ™ " fJS&Mi
^^■MIII ÜMIIIfc linirtMMM , i | VHiH p] i «
| tiyors | Lilioü Mitg tfjrotauiüdjüa i azot letelj ellen. I I ^ pílj0 íji
áa af*aa»tg imtanááAra^aa «Mn*4v«k a rnaek í. tytii. a Wmek tia«ilt4aani éa llaata áltapotkaa J # * r - S S a ? a ® jt í íl í 3
H faataitáaára éa a jl ra>éaatéa cIOargiiéaéfa a la«J« bb a laclá'batürabb a»t a a ht la Mil»dei>fltt lama- pH WKM M m C V s"a ° I fll
í vira im _ ____B Slll la i" jl
ü életbalzsam Dr. ROS A-tól. I O. i i^jllí'M !|1 „íl
lUii. .!« l«l;»tm « latJobb a Ug$)xf)Inláaoab g)í6««kblt a l«egMIföalUu van kéaaliva • H C^J 8 9 éí ^ f » m 5 *'5 9 ■
úllalaaa rniulM rmraatéai Ujuk, g>(4m >rg&rr«, mtg)bUny, »»t1.nvu» ithmr.gM, vao^latéa, anMjraraa H ^^ *v jjfi 4Í.I * Kg ■ k JA •
Ujak atb, atb. «Uc« t« lj«*en katliatóaHak bi-.onjrul. ly b itbaá batáMi k»«t IrvbUn a<an éltllalaaam fgv H 3 "T 3 f h w ' • C í ** "1
■ UblaaaTalt, asagbuUlá liáziaaarévé Itll a »é)««k. Ara «ay nafey (!▼•( gal 1 frt, kis ÜVSffSa ■ m 2 f 4 k f • B 50 kr. Elismerd !ratok„ssrat bárklnak betekintés végett rsndslkasásrs állnak. ■ 1 C'iJ'S l't S'i ÍN tl
><tJ TSw íStróal IfainísHAsík atk»HU«aa vé«att, mtndanklt llg%alNt»xmtek. tiwpy aa a*ra»lftl H £PÍ 0 O 2 .
X4V . SAV _általam aa aralvü uta*itá» aaarlnl béaaltatl „
Dr. *OiA-f*ls élstbái- ■ 7J 1 3
■ ^^ mau miudro üvrgccak^a kék bárokba vaa raomagotra. antynak btaaanWakln ■ I^T 1 Q> ííS 1 55 § "8 SJP-^t 5 6 a
I L^MS^ S08A élstbalsssaa a nfsksts sás^s» oslmsatt ryéfysssr- ■ ® C ^3 | "5A 2 ft i í 5?
I * ^PVSHMtárbél FKA0RSB B. Prága aos-m.*4 néu.al, mh, magyar íraucala ■ Q) ^gSa*®® Í» I ? P f .8
| fc liE I njalvrn alvaabatd, aaélaa í«l«in aa Ula ajtaot! Vvlja)c> b'Uio. H p _ C ""'53-a* S '4 fi SÍ
■ VftcV* «/ Dr. BOBA élsttalsssna valédltn kapkatéc^&k a kéasité ■ SÍ C HÍ3 ts&>('£•!•§£
I XS^T FEAGNEEB g fit l"8"® R«ll Í ílll íil *
íSraktárábaa, ayégyttartár a fekete aaabca4* Pragábaa aOS-m ■ £ m Lag^ ..Saffo55 f Í.*S.
■ ta BUDAPESTEN Török József ur gy» natafvaaaé), Ktrály-Oiraa 11 aa. Bntfii Emil ar váró- ■ = M ■ s"'J.'i^ S I
| ^oénMáiéáaa.TMáa.lkaa. ° ■BH í 8 I •Iá J*5 a1 ^ ?
■ Aa aaalráh-Biarjar mooarekla mlmdem nagyobb gjégysarrlSrátan taa raktér ■ S«'£aJ 'S.IÍ" 5 fi 'S I laf V
I ^rr.^'- I ° ;t aH|iijiilljm
■ „prágai általános házi-kenőcs" I ^ || h^iis^ílffI 1*
Í tibb aaar lélaavltatkozattal cUamart blstos gyégyaaar mlnlabféta gyulaláiok, mtrk éa ganjraléaak H 8 m fi o X ^ i kp 3 m S a «
■ ellen. Eaaa iiaaéea bktna ctvdménjDjal bMaaáiliatO • n6i nuK» g)ulmlMiml, a lej taapaléaénél a aa amlö ■ |W * ü i i I bi "^m ma t h^m
- Nyomatoit Físcbsl FulöJ) Isptulajdonosnál Nsgy-Kaoia^b. 1810.
% ' ;Ü • IV* IS ' ! - ' V ; . ' ffi Éü
177 Irt, 1100 Irt, SWl Irt tOkék a sask iiisgitéli I l-lk aia|»|Ai»ali «létt*IAlll O Arája határ
klr Mrépágl végrshsjiá,
Arukásaak aglfort alva t as slssé és lelkiismeretes kissélfálás.
Vél rskassévst-' ilittifV kívánatra réaAslkesésre állanak
y rntooan nagyeí 9. tgy nagytterÜ
— Ta éa la váleaallk
áa afiaaaég imtanáaára^ aa (Ivtnvdvck a nmok Mytéa a v<mk tlaailtiaáni éa llaata áltapotbaa •'I fcntaitácára éa a jl »»éaatéa etlaffiiéaéva a layjobb a lagla'ktlütabb aiar a aki la mlndaitŰU laaia-éa k«lv*tt ___:_•
életbalzsam Dr. ROS A-tól
Ügyaqwtt tupítató
tübb aaar bálaayitatkozattal ellamart blstos fjéfjsssr míttlanféla gyulaláaok, mbak la gmyeléaek ellen. Etn íomi bktna artdméitjrojel ba«aaáiMté a nU ratl6 g) ulml»»áíu»l, a lej laapalélé&él a aa amlö nagkea^nyt Halad uáiéakort k*tav»ayall, vérdeganatuknál, |»n;M Cakalét^kaál, pnkotvanál, kÓrlmgm* Bél, a> ■gynavcsvtc klr(hafér«it*l, ^ ki méayatféSMoél, relpttffadáM'knal iiiirlf) daganatoknál, aatrdyiaalak-nál. írzékatkn tagúknál atb. Mináaa gyuUdáat, lagaMlot. elkeméi^rléat, f«t| uffadáal a la«vá*llébb Ml alatt el tiroli t; a akol már genjtdéa matatknaik, ott a daganatot lagrOrMtbb htl alatt Ojd-^m néikSI fal-Ml«ja, kiératj la kígydgyitja. ■
BÍT Sapkáié 26 éa 35 krajoaároa sssleaoaékbea. 0Wk
Ji—, - Mimén a prágai állalám* báaikaala«dt ráaaof uiitv **«a, nuiaiaM-aMHMMH^^QBfiQBS QváS I kk flgjelmeatatak, hogy aa aradat! utatília aaerlm eaak sálam len kéütrm, a iák akkor valáli, ha a aárga eiaMiekaraa, matyba töltetik, »áfl» *o3BK3BF bent'-" ataahia kba (»alyak • nyatvea ajeatTák) éa kék kart aba, malyM
^fiaBr!^ M Ua r>jomott /aíjeg* lübaio — barknlva vaa.
n^T.T.áat éáT.aaáW . le^beUtonyalUbb, aaiiBlalaa ptrlballt ál. tal legbíxtoaabbinfli ettamart eaar a neblaballéa klgylfytltmgp a aa agéaaen 111 nim battáai Ubetaég vlaaaanyeréaéve Bfy ttvSf ára 1 frt
Nyomatott Físebal FÍÍÍÖj) lapiulajdonosnál Nagy
Nagy^Kaniasa, vasárnap. Zala 44. saám. (8 l«p.) ^ IH»0. novambar hó S An.
ina07 á i««n M kamatai én e«l»lig ona#s»»sn IÍ14 Irt 70 Itr, f itlfilii kHUastlk H itíilio* a venni agáat^kogók sasn
10007 siáiD. lHtH). • ||H»rk5liaég kováig sr^jélg alraadeli blgtoailáaiInal oly mag)egyséaasl htvainsk msg: bogy sa
binlfiméin r* kis'égitéai végrehaiiáa alkalmával bíróilag Is érlolstl lftg*eágoV aa árvtréaeo, aa INHI. évi I.X
' * ' ' éa Mai lovalt éa 17aI IH HU krra hn^uii. ku l, 10) |a értslmél»eri a leglAhliet igsrAosb
Alulirt >kiküldött bírósági végrsbsjté rfV IMmJlönléls ponN^lláa etlenfsk, Qvsgsk, Qveg táblák, beoaáron altit la slaHalul fogask. évi LX. i. c*. 102, §a értelmében esennel kftg»|képek, tttkrAk, »g«ibal>Ulnrok a sgyébskbol ;állói Aa slárvtriiendA tngóeágok vélelárs ss lHHl. klrré tanai, hogy a nagykanixaei kir. táréabiitWág1 ingóaágok nyilvánoa árvsrne iitjáti slsilainak, évi LX l. ea. MM $ áhan megáUaji'toti Isltéts 10104, 10110, 10439, MWtf.'tfUU, ssámu végséae; Mely árvsr4^nek a I05H7 IHítO u, kiküldéat Isk tuerla^ lMH< klfléSientiA. áltál Weiaa Károly, a nagy kanuaai tVnasgély«0< s reodelá végaéa folytán n helyaginén, vagyis Nagy Rgll NagyKanisaén iH0i) »k évi októhwr egylet Korán Sándor éa Neumsun Joseluar tfi' Kaiiigaán alperea bolti lialyiaégében ée lakáaán nap in»
vára Seilsr Lipót n.-kanizsai Iskoa ellsn sagk0*l4sére IMMO év nmvtmilitr lié 720 I I Y A H I A N
45. szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. november 9-ón,
JlnfEvar-ntcn SS. limia
Ut lattMuUl a lap anUaml ttok* voaatkmd minden kötlouény.
Z A L A
fin
XVII. évfolyam
K!»ddliIv»thJ i i-alna ft. »MkiN lfi«il <1 fkjm
Ekdrittráei Ahak: bt* *wa ; , . f M -TI*, tUtnH | , Ml ,
*«i.v«l*vc , , . | . M .
MmaaUtlaa lovalok csak istnorl ko-MkWI fogadtatnak el.
Maintok tiaaaa nem küldetnek.
Politikai ós vegyes tartalmú hetilap.
ItinUltoak JaliajroaM véailUalaak.
Kfllttér p«U tatra 10 kr. A Nagy-Kanizsai- éa Déizalui laknréktiéiiztAruk Aa a llttnkoHYOHÜlflt hivatalos Itflxlönvu. ....
__. , ' ' ' KlMaaUMk, valaeilai t lilRlaltaokft
vaaaikuaAk flealxl Kifliin biltjrv-
Hrileltnlk Jfaxf'KRnliitáu hrlrukliitr|()aipri vaaimap,
keNNÍlftdMIw IsitsssMk.
Csáky miniszter és az ovodák.
A kedély éa stiv embereinél, mindenkor nagy aaerepet játaaott a játaaik mai napig ÍB a kiadedek iránti gondoskodás.
Minden nsiuzetnek megvannak at ily kedély éa ativ emberei a igy minden nemzetnél tapasztalható, hogy a kiadedek iránti gondoskodás fel flti jótékonyságának jelét; sőt nem egy nemtet van, melynek államtérfiai között is megtaláljuk a kedélyes stiv embereit; a igy nem egy állam van, mely már eddig is gondoskodása alá vette a kisdedeket.
Ámde, ha Európa államaiban stéttekin-tünk, mindenütt ast találjuk, hogy at államférfi* k gondoakodáaa nem hatott- el odáig,-hogy a kisdedóvást állam estmévé fejlesztették volna ki; hanem—csupán társadalmi uton iparkodtak a kisdedóvást meghonosítani.
Magyarországé at érdem, hogyelső volt at európai államok kötött, mely a kisdedek óváaát állami teendőnek jelezte.
Boldogult Eötvös, a kedély és stiv ez örök emlékezetű embere, már évtizedekkel eaelőtt fel akarta venni- a tanügyi törvénybe at ovodák államilag leendő berendezését ; de sajnos, a törvényhozás még akkor
idő előttinek találván at estmét, Eötvös tervét elejtette.
' Később P. Siathmáry Károly, a kisdedóvodák Magyarorstágon lévő legbui* góbb apostola, egy terjedelmes memorait-dumot kéaaitett, melyben a ki»dedneveléat aa állam gondja alá akarta helyezni, Baj-nos ; e memorandumot ép az a sors érte, mi as Eötvös (éle tervet.
Évtited vajúdásai teltek el, mig a köi-okt. ministteri tárcát gróf C a á k y Albin vette át.
Et előre törő, fiatal tevékenységű mi-nistter, hivatása magaslatán állva, nemcsak a felnőttek, oktatásánál tett meg mindent, mit legjobb lelkiismerete sseriht a magyar országi tanügy érdekében ^ megtenni szükségesnek véti, hsnern gondoskodó figyelmét kiterjesztette most inár akisdednevelésre, as oyodákra is.
A törvényjavaslat, trielylyel. Csáky grói, at ovoda rendszert köteletővé tenni szándékozik; a ház ast talán fekasik s a kői-oktatásügyi biiottaág már általánoatágában el is fogadta s nem lehetlen, hogy mire e sorok napvilágot fognak látni, már réaaletei-ben is elfogadja s a hát plénuma ia bele megy a tárgyalásokba; ideje tehát, hogy
a HftjftT ia.nyilatkoiiék e törvényjavaslatról. Eh a magyar aajló, mely hivatáaaterll köteleaaégét oly lelkiiamerelea pontoaaággal teljeaiti, nem ia várta a frlazólitáaokat, bosaá aaólt ai ügyhöt.
Minden párt irányú lap sliameréaHl adó* tik Csáky minlsitetnek h törvényjavas* lat benyújtás áétfí a ha van ia egy két lap-nak némi aggálya, ai agyaterllen alostllk, ba a törvényjavaalat ama réséét, mely ag> gályra adhatna okot, behatóan tekintjük meg.
A törvényjavaslatnak a ion pontja lát-síik némely lapot aggódóvá tenni, mely azt mondja, bogy at ovodákba küldeni k ti tul oh ok mindazon aiülők gyermekeiket, kik a gyermekeik ápolásáról kellően gondoskodni képtelenek ; mert — mondják at ily kétkedők, — ninoa jogosítva ai állam behatolni a családi stenlélyekbe, hogy Ott kutaaaa, mely aaülő képtelen gyermekének gondos ápolást nyújtani. Mi ráesünk--ről épen nem találunk a törvényjavaslat e passtuaában semmi alapis offensiotiis<-t, mert ai állátnnak nemaaak joga, hanem köteleaaége is, at állampolgárok jólétéről gondoskodui s ott hol hiányt lát segélyt-I lésével jelenlkeitti, Már pedig tudva van
A „ZALA" tárcája.
Mankómhoz•*)
Kvnyezce köszönitek Balsori jele mankó! Beid támaszkodik A megtört halandó.
Mihez eddigelé » Még nem valék szokta, — Rászorultam én is Támogatásodra
A tok küzdelemben, A sok fáradtágban, Nekem is felmondott ■ Már az egyik lábam.
S mig nehéz falábon Lattan sántikálok, Hamarább dér a Nyomot és egyéb átok.
Bút mankó te vagy az, ■ Mit jó remény helyett A kegyetlen végzet 1 ' Üres markomba tett.
Oh, a ki azt mondta; »
—_ Oh, be igaza volt — .Egy anyaméhből lett A ktltő s koldus bot
Kde Qydrgy. ^ KaUMay úrnőnek moat nagjéhyt Mllomíay kéto-
Váratlan fordulatok.
— Ttrviajruékl eset —.
Irts: Dn Molnár J.
Csak nem rég rakta le Dr. Mementó Félix ati-gorlatail éa mér jó hírnévre tett ssert, kereseti és kedves orvoss lett H. városkának,
Elsioktunk mi Ugyvédsk snnsk hsllatltél, hogy csak ugy lódulnak a olisnaek as íródéba, maa idők, más emberek, átment e jó hangzású jelszó ax orvosokrs.
Dr. Memen toboz osakngy tódultak-a bsiegks-kedök, mi csoda tehát, hogy a férfi 4s nő, örege ét apraja, sxép és csúnya látogatóit el orvosunkhoz.
Valamint s szerencsétlenség, ugy a szerencse sem jő egyedül.
Dr. Mementore szőke is, barna is kivetette bálóját, a pisztráng, a szőke haláaznő hálójában megakadt. Dr. Mementoból völegéoy, a vőlegényből boldog férj lelt és mi zavarhatná a boldog básas élet kék egét! De a szép idflbe — mint mondani ssokás — beülhet a menykö, vagysae: rencsétlenül, hogy mindent pusstit, vagy aseren-csévél, hogv nem sújt.
Becsali faluban H. városhoz, orvosunk lakhelyéhez közel. Cselszövő Anna, már sok legényt bolondított el, de végül talált egy huszárra, Os-tromos Palira, ki nem értett a tréfához, és kinél .szerelmeskedni ennyit tett, mint szeretni, a leány alán komolyan járt, ée Ián et sem kerülte, lert több havi megisnkeíttdée után oly búskomorság fogta el Cselszövő Annál, milyent as öntudatra ébredt bttnös akkor éres, ha vétkeseit és a lenét megbánja.
Egyik bttn megszüli a másékst, Annának bal-
lépéae ördögi caelt ssött, mely Dr. Memsnto boldog háxss életére, mint a menykö auliaat le.
Anna éresvén, hogy sgy fiatal huaxárt hord asive aluli, de tudva awt, hogy magxaijának eaak szegény apa kerül, a saját Itfoatalsnaégén, ée gyermeke sorsán is léndilenl iksrvt, Hamia ör-
I isivel éa Vsrjn Treaakávaraittvetkesik, fogjunk a leandö gysreknet sgy gazdag apát, Ki lehel | máa, mint a két hóval gasdagon nősült Dr. Msmsnlo.
Elmegy lebát Annánk kél olnkotiárss lUfSre-tébsn Dr. Mementóhos esőn ürügy alatt, hogy idegbajoa, as előssobábsn bagyva a két láraál.
Gyakran a bűnt a' véletlenje Olörtioxditja, agy akarta es, mert mikor Hsmis Ortae és Varga Tresska aa előssobábsn álllak ört, kivülök ott senki sem volt.
Egyéb körülmények kösött tán Dr. Mementó sem állhatott volna ellen, a lekele ssemü, édes mérget tartalmaaó Cselssövő Anna osábjainak, de a házasság ily kesdetifge* korában elpirul a férj Snmaga előtt, ha gondolata csak egy pillanatra ia imádott neje angyali aroátél elfordulna.''
Dr. Mementó, Anne-panassára mit sem ssólva üslei szerűen megirja a recipét ée tijboosátja aat.
Ha orvoaunk lálla volna, hogy ' Anna mily gyöaelemiltaaan mutatja cinkoaaiőhk at előszobában a oorpus deliolil, ugy aemcssk a recipét, hanem Annát is stétssakilja, de mii törődött ö egy idegbajos — képsell beteggel.
As Idő gyorsan halad és vele s gólya is, e vizit után 6 hónappal a gólya sgy sarkantyú nélküli huszárt hozott Cselssövő Annáhoa, kit, bogy as alma se essék messze fájától) Palinak kenéz-leltek. ,
, Annának nem kellelt sok idő a felgyógyalás-hos, mert sietnie kuliéit dr. Mindenes Ogyvédhee,
I
Nagy-Kanizsa, vasárnap aa, hogy hasinkban a gyermek halandó-aág mily aggaaató mérvben növekedik * tudva van, hogy aa aggasstó körülménynek indoka nem egyéb mint aa, hogy a kisdedek épen aaon korban, midőn leginkább igénylik a aaülői gondoskodást, népünk aaon oaaiálynál, mely kenyérkereseti forrását a háson kivül találja, nem élves-betik a gyermekek; aa államnak kell tehát gondoekodni arról, hogy aa ily gyermekek aa ovodákban nyerjenek gondoskodást akkor, mikor a szlllői gondoaáat a helyaetnél fogva né'lküjösni kénytelenek.
A törvényjavaslat nem célozza azt, hogy minden osaládi tűzhelyhez betolakodjékj hanem köteleaaégének tekinti felkereani aaon tűzhelyeket, melyeknél a szülőknek nincs módjuk kisdedeikről gondoskodni, ev.t téve pedig nemcsak humatnis missiói tel jesit, hanem jól fel is fogott kötelességét telpaiti.
' Hogy .aa ovodák áldásdus működése mennyire hat ki nemzetünk helyeslésére, eléggé biaonyitja azon körülmény, hogy aa eddig caak társadalmi utoo léteaitett ovodák azáma ma már 725, pedig ezeket a szülők pénz áldozat^, tartja fenn; menynyivel inkább kiható leaz az ovodák ál-dáadua mflködéee akkor, ha mmdehQlt államilag fentertott ovodák lesznek 1
A nemzet hálája fógja kisérni Csáky ez ujabb kezdeményezését a mi azon reményünknek adunk kifejezést, hogy a törvényhozó testület, megértve, felfogva, át-' érezve a közök, miniszter inteutióját, nem caak hogy törvényerőre fogja emelni Csáky törvényjavaslatát; hanem tekintve annak humaiiiwtikus alapját, sietni fog, hogy mielőbb testé váljék az ige. s meglegyen az - »ovodákról szóló törvény *
E reményünk teljesülését már a legkö-zelébb várhatjuk !
Pl • í'ulvlai Alcot.
Zala sr.ám. (I lap )
& vaskapu megnyitása.
f A Vaskapu megnyitásinak munkálatáréi kii vetkeső értsaitést vattUnk a ,1'. K," orsoval le-veleiőjétől:
A nagy technikai mfl, melynek qjegkssdését gróf Siafiáry ü/ulé mlnissterelnök és /faron Gábor kereskedelmi minissler «« egész kultur világ tetszése mellstt néhány'héttel eselőtt Inauguráltak, a Vaskapu szabályozása, aaépsn halad előre.
A munkálatok kielégítő haladása annál III vea-deteeehb, minthogy msga a Duna alausony via-álláaa miatt moat nt'm Igsn kedves a vállalatnak. A visállás itt oly kicsiny, hogy 40 ctmr.-nél mélyebb járatú hajók nem mehetnek km-es* tül. Különösen igy van ea a Vaakapunál és a Juosnál, hol a aaiklák hslylysl kössél kimerednek a viaből, vagy fiak 16—KO ctrnr nylrs folyik feléltük a via.
A vaskapunál a 3200 mtr sárótültéshől máig körül-belül 1Ü0 mtr késs és ssorgalmasan dolgosnak rajta. A Juci nál éaondirosnak, lel vasaik a kereeatmstssstekst és folytatják a próbáról). .bantáaokat A Urebeu né) kóbáiiyéssati munkálatokat éa kőiöltéaeket vénesnek a vésető tölté sen, mig megérkeznek a gépek és azállitóeaakö-lök, melyeket e pillanat han nem lehet odáig asállitani a kedvezőtlen vizáilés miatt.
Ezenkívül megteszik niindsma terjtNlelmss előkészít leteket, melyek a jövő évi campagne ra szükségesek.
Igen érdekessn alairol á munkálatok menote a Jucz-nál. Az-itt kirobbantandó rész az a (10 mr- szeles én 080 mtr. hosszú csatorna, mely-
V l 1,1,1,' ,
Inek keresztmetszetét korábbi hivatalos szundi I rozások hiányában most kell felvenni. Az eredetileg készitett robbantó hajó helyett, mely 'igen nebézkesnelc*bizonyult, itt most egy cél-jazerübb és egyszerűbb leaz alkalmazva. Ez a I robliantó hajó áll egy nagyobb barkáitól, msly !egy tutajt vontat. E tutajról lesz a koronként robbantandó helyen lebocsátva a szükséges rob | hántó töltés. A töltények jügzilése as óriási | áramlat mellett kezdetben majdnem lehetetlen I nek tstssett a zuhatagban. Az áramlat mcilstt a terep minősége is sok akadályt képeaett a csatornában a'robbantó töltény elhelyezésére. IA csatorna nyílásánál ugyanis nincs complex |aziklapad, hanem a robbantó mélységből itt ott
1890, november hó fi én marad rendetlenül egy-egy sslklaesáas, melyek néhány omtr. msgaaak, de mégis el kall Őket távolítani. A csatorna további msnatén mlndaa-(elé «melk«lik a ssiklatsrap I —í*ft mtr, ma gaa sátonyokat képes A robbantás Itt könnyebb és blstosabb és csak ha t tslphos kttseledUak, kell nagyobb robbantó töltéssel dolgosul.
K helyen a .Uigantle" nevű tij robbantó anyaggal agéaa sor igsn isép srsdméay lett elérve.
A robbantó hajón kivül még a kllvetkexök vannak klsérletkép alkalmasva i Kgy (illber-féle f'uróhajó, msly uágy lábon áll s melyről alart lyukakat káaaitlk éa töltik, mlii% a Itfjó tovább magy, a robbantó aknák pedig vlllamossággsl leesnek, meggyújtva. Egy Demartean fáls furt, hajó, hasonló a tiilbert léléhst, osakhogy az nem négy, hanem csak bárom lábon áll, Egy Ix»b-tilts fél* menhanloai niklasósó késslilék: as a késaülák sgy (I tonna stilyu acál vésőt fl—6 mtr. magashói a ssiklára sjt ás ssátaussa aat / a tömegek egy, a hajón létező kotrógép segélyével lessnak sltávollfva,
Mint látjuk, isin fáiadtság, sem költség imm lesa kimálvs, bdfy a robbantó technika^egajabb vívmányait állítsák asan nagysssrü* vallalat ssolgá latéba.
Szóbeli eljárás.
Illstosság, gyorssság, olcsóság as igasság-ssolgáltatás terén osak ugy érhető el, ha a polgári per klbontakosik ama számtalan nyűgből — a mslyet ma uap alakiság neven ismer a jogáis-vllág, — kibontakozik a szóbeliség, közvetlenség as .nyilnánosság által.
A szóbeliség abban állj'bogy a biróság a felek által telt slőadás, tényállás s as ast iaa-toló bisonj itékok alapján liosia meg határozatát.
As igasságszolgáltatás óvssara feksslk abban ha a totó'maga hallgatja meg a leinket, a tanukat és közvetlenül érintkezik szakkal, mart igy nemeaak az llgy la«s a lehstő legalaposabban kilejtve és elbírálva, hanem ha ea nyilvánosan is folyik - a bírói, önkény ellen la ba-talmaa gát gyanánt, szolgál.
A ssóbelissg, nyilvánosság és kösvetlenség nem as njkoS találmánya; ismerték est már aa ókorban fi jelesen a rómaiak és pedig ugy any-nyira ismerték mindesek előnyeit, hogy a ml ma roform törekvéseink netovábbját képesi, mint pl. szóbeliség, kösvetlenség néjtbiróság — s iolobbozéa kizárása a ténykérdésben ■ saa-bad bizonyítási elmélet — esek a régi római
ki — babér fond<g(kodásaibin beavatva nincsen — majd segir egy oly törvényes apát felfedezni, kit Anna kiszemelt. Szegény Memen lo lie szomorú napok csaptak le boldog Jiázas életedre.
Kúriáktól felkorbácsolt indu'éltal % kétségbe-eaés és a megcsalalás rémes arcával, reszkető kézzel veszi át férje távollétében Dr. Mementó neje, Heléna, a kereset II-od pé'dányát és átol vasva azt,' kigyómsrl dfíbében esküszik az égre, hogy á hütleoség e gyaiázaiái hem fogja tűrni, veezszen el minden földi jóllét, de az álnokság-gal egy tedél aíatt nem lakik, jelleme .kívánja az elvállást.
A szeretetből vált gyülö'él kérlelbetlen s ba-■ zaérkezö férjnek a szép Helens odaveti a kere-séfet azzal.- »()n egy aljas ember*!'
Dr. Mementó a meglepetés első percében nem mint áérj, hanem mint orvos odasiet nejéhez, örülés rohamot vélt rajta észlelni, de ez az visz, szataazifra,^figyel<nesietta a kézbesített keresetre Nöbá sápadtan, de a keresel 4fBTvasfi«& után nyugodt lelkiismeretid csak annyit mondott nejének: > Isten a tanúm én ártatlan vagyok.<
Szobájába elzárkózva a szép Helena kebelében küzd a szeretet és gvülöle' érzete egymással • hisz az nem lehetséges, hogy férjem, kit! annyira szeretek, álnok legyen, őszinte odaadása Önzetlen ragaszkodása nem is tűrheti a gyanúi,i hogy én a dereseinek higyjek, — de mégis, hol I volna azon elvetemedett nö, ki olyan gonosz1 lenne, hogy alapos ok nélkül akarná házassá-1 gnnk boldogságát megzavarni, ki nem riadna! vissza Isten és ember elölt oly' bűntől, miszerint j
egy nőt férjétől eltávolítson, de különben miéit I
f
I nem perelt más vubiltil C<els»övő Anna ? A ke-Lretof létííf mégis jogos, a becsületem kívánja az
Lalsálásl.V
Másna|) reggel mug|elenik a szép Helens Dr, Jószívű űgvvéd irodájában előadva a tényállást, | nyomban Kéri a váló per megindítását, egyelőre az ágy és ns/tóitól vsló elválást oszliözóljo kl. | Dr, Jószívű Itiggádl e* ez ügyekben lapasslalt l fiskális lévén, előleg nélkül — mi különben most már nspi renden vsn, — felveszi a Wnyváz'atot, I aláíratja a megháláltnazásl én a szép Helénát azzal bocsátja él, legyen nyugodt Asszonyom, segl-! I leni logok baján, de a lárgyaláét bevárjuk.
A harag a legnehezebb köve gördült le a szép Helepa szivéről, ■
Mig szonbsn neie l>r. Ji'íszivühöz, sddíg Dr. IMemeinto Dr. Pipyélnies ügyvédhez siel, de nem | azon kérelemmel, hogy neje ellen válópert indít-1 non, bsnem azon kétségbeejtő kilskadással, uram! legy általam nem ismert nö haláldölést kísérel boldog házss életemnek adui, iW a tőr, Átnyújtva ; ezzel a kereseril, példányát.
Dr. figyelmes átolvassa a keresetet és s írni-Idor tervet elsíi jiiilsnsira Atláiván, kérdezi etn-lékezik a egy^nöre, ki nála kétes Állapotban magát gyógykezelteils, de biz Momentonsk jobban ment dolga, sem hogy visszaemlékezhetett volga, ennélfogva Figyelmes a védelmet a tagadolt tényekre megiiélendő esküben lalália.
Megtörve bár, tle tiszta és nyugodt lelkiismerettel tért visszs házáhs sz orvos, de otthont nem talált.
Cselszövő Anns -s lárgyslás elöli felkereste fiskálisát kérdezendő elhozza-e kifogAstsIsij tu nuit, nem sziikségss, voll s válasz, mert hát végre, ha az ellenfél tagadj- hadd esküdjék.
Izgatottan es türelmetlenül ül Dr, Mömsnio Ft' gyelmes irodájáltan várva a lárgyo'áakor huiandé seiiientiára, mely inagállapit|a aa orvosnak ai esküi, ki ezt le is lesni
F,gy megpróbáltatás után edzsltabb erővel lel-egyenesediK M egyén, jobban érsl belértékét. Dr. Mamenlo Is s kis magpníbAliaiAa után a lako< dalml egyenriibábn Oliösve, mnell fővel és liüstks önérsetisl lép iiojj) elé, ntnndva: Ártatlanságom kiderült, s keresel alaptalannak és hazugnak bizonyul! és most házi boldogságunknak ml állhalna útjában I A c«í>k nincsen idöliös kötve és igy meg nem ssámilliatókf hogy az alvesztsilekért kárpótlásul, mennyit moréit ekkor térj éinö<w-más sjkán ........
(Mj'tMíum kovatk-slk.)
Jx.'hiny/l sxdmyit ffctlciírű) .- , .
Kfímii/íl itdriwii ynhtwb Sitrtlnék ni ieiiMi'(
K'hutt/il tiilrwiaiuwH J|tW,"f rlrrjiiiítii.
Hfrei'íllni ni«*.•<• Mmsf mát ridtkrv —. Siinl IomiIMHI fnl'i Kfllll köeri>fbr.
, 8 olt a. wi u Juw/'i./.
lIill"lJH llrilt/^klíbllH,
Mtylürflllni iiiíitlin Klie(4 titólíjÁm . , ,' . , / -/Wrzwr Jlr/sfrf.
NagyKsnizsa, vasárnap «-
peres eljarásban — feltétlenül alkalmasáét is ayertsk
Ugyanis a rómaiak a part Ut rest rs szakasz tották. tény áa iogkérdWe; a ténykérdésben formula szerűen Ítélt a v ál sastoll biró,, a jogkérdésben pedig a praetor; a felek, tanuk, aae-mélyeaen jelentek meg a birA elült aki által kihaDgattatván, kimondta Ítéletéi.
E perjog következménye volt aa olcsóság, ée a gyorsaság mellett as is, ami aa igazaágezol-gáltatás fSeélja: as anyagi igaaeág.
Ea óta a nemzetek ussses törvényhozásai alap elyül választották bogy a biró a telek kérelme nélkül ne járhasson el, ítéletét caak as általak élőszóval élSadottakra alapithaaaa s kérelmükön tul ne menjen s «s általak előadott bizonyité-
kokon felül ia biaonyitékot követelhessen._A
francia, a német, sót a magyar perrendtartási javaslatra is mind e/ bivea visszatükröaik.
A francia perrst d szerint a felek joga éa ktt-telsssége a szóbeli tárgyalásig agy előkészíteni a pert. hogy a felek tiastába legyenek a tár,, gy áfáskor felhozandó Összes tény körülmények kél — de a biró a teleket személyeven is meg idéaketi és kihallgathatja.
A német peres eljárás pedig a fentiek befejezte atáa — ugy mint a római'— a bírót köteleci. bogy határozzon a bizonyítandó tények j=r s a fölött is. kit terhel a bizonyítás,
Mmí javaslataink ezt nem teázik, nem teszi sem n törvéoy&ék aem a járáabiróaág előtti szóbeli eljárásról szóló, hanem az első, iratok által előkészíteti a pert. a másik pedig ezek nélkül, kimondja, hogy a telek adták'elő keresetüket "s kifogásukat étBstiVvKf"a biréí 'előtt ira-tokra való hivatkozás. nélkül, — és a biró a szükséghez képeat, ha a tényállást" kiderítve nem látná, rendelje el a személyes megjelenést, 'tőt az okíratoa bizonyítást ia. -<- de Ítéletét eaak az élSscőval előadottakra fektesse.
-Msg less tn-hét'pf jArásunkbanr a nyilvánosság, a szóbeliség és közvetlenség ép agy, mint aliogy meg van más művelt nemzetek törvénykezésében : lesz benne írásbeliség ia, a mennyire a a hol azt az előkészítés megkívánja, sót a szabad-bizonyítás-is keresztül vitetik benne, de azt csak az életbeléptetés után' fogtuk megítélhetni, hogy emelte-e sz ügyvédi tekintélyt s létrehozta-e az alaposságot össckangzatban a gyorsasággal és olcsósággal, addig elégedjünk m$g azzal, hogy elértük ama reform korszakot, amely legalább modern alapokon azervezve akarja elérni igazságszolgáltatásunk javítását..-.
, - Torkot Lajogr
Külföld.
Pílrrvár. A zsidók-helyzetéről tlroszország-ban, egyik fílhivtttHlos kőnyomata Isp követ kező tudóéítáat hor: , Oroszország által kiküldött azon bizottság működéséről, mely az oroszországi csidók helyzetének szabályozásával ven megbízva, -eddig .mi sem került a nyilvánosság elé. Bizonyos jelek mégis arra vallanak, hogy a zsidók jogai.ujabbi megszorításoknak vannak kitéve, mihez különben nj szabályok életbelép tetósére sem volna szükség, csakis a már meg levő rendeletek szig >rn alkalmazására, melyek keresztülvitelénél eddig enyhén jártak el. A közönség különösen ama kérdés iránt érdeklődik, bogy a felsőbb intézetek látogatására mily számban, bocsájtatnak a zsidók. E pontban legkevésbé várható a kormány részéről a zsidd kívánalmak iránti méltányosság. Kormány körök-ben azzal indokolják a zsidók e tekintetbeni megszorítását, hogy a felsőbb tanintézetek nagyobbrészt államköltségen a igy a befolyó adókból tartatnak fenn, s igy jogtalan volna a nem kiváltságos osztályoknál is gyöngébben megadóztatott zsidókat a nyilvános előadások jótéteményében ugyanoly mértékben részesíteni, mint a nagyobb adóval terhelt néposztályokat'. To-l vábbá hangsúlyozzák, hogy a körülbelül 1001 millióra menő összes lakosságból, csak néhány millió a zsidó, ennélfogva — a végből, bogy a' nem zsidó és a zsidó lakosság köat levő művelteégi fok igazságos aránys ál lapitaasék meg ée e szerint a zsidóknak caak egy bizonyos azásaléka, bocsáttassák a magasabb tanintézetekbe. Ez j utóbbi érv azonban tarthatatlan, mert nem lehet a kérdésnél egyszerűen s lakosság-egész létszá-■át állatani ssembe a zsidók létsaáaával, mivel Oroeeomágban milliókra ragnak ások száma,, kik anyagi helyzetük szériát ítélve, a felsőbb tai, intézetek látogatásánál tekintetbe sem vehe-1
Zala 4ft. ssAm. (8 lap.)
1890. november bó l-éa.
ltok. Iphdkét réséről esak oly egyének voska-la kősiiutalaihsn átfő earedeaaéi, ki aem eaak tók e számításokba, kiknek anyagi hslysats le lián és iMipserAl, bánén) »« ország o~«s >á | bétává tesai a felsőbb taalntéaetea látugetáaáM fosaiból saáatalso távirati aarsnms luvlaelot tágakkor a felsőbb iskolákat tátogatható asidók vett. Nagy Kanissa polgári mUliigeniláiábol, la I saámát 4 asáaalekra lehel tenni, moly agám aa j igen sokan kareeiék fel grsisláttóiakksl, a polgár-utóbbiakra nézve sokkal ksdvsaőbb." #á| állal Is kedveli earedeat, ki lo»ákbra Is mial
IjoimIoii. A Stanley ezpedltiéjárói kezd a earsd paranawok városunkban marsé fogadta fátyol lehullani. Slanfeunuk hadnagya, '/»>«/> sa esredsa ur lapunk résséről Is Aestate szarén nyíltan kijelenti, hogy Htanleynak ekaapediciójá o*e kivánaiuakai aMgérdaasIt előléptetésében.
a spekuláció természetével, nem pedig agy llaa -tróp-fölaaábadílási eksanadícló jellegével .birt. A tiszteknek a aasczett elefántcsont készletükből nyeremáuyrjbuíL-igértek.' Eminnek megszabad!, tusa csak mellék dolog volt,
||«lar«4. A sertés korlátosáéra vonatkozólag írják nekünk sasrbia fővárosából: „A szerit kormány eddig november 1 ére vonat koaóiag, ■im a mely napon f budapesti megállapodások egyéni talált, a főj kétsseressn örvendünk • Ii-szerint meg ksllenc settnáiük azon korlátolások }nevezésnek, aem csuk azért, meri az sgysiess nak. a melyek a szerb sertéseknek Msgyáror-j sgy szakavatott, lelkes, üata) erőt nyeri, bánata aaágba való kivitelére néave jenaállanak, még: azért Is, Mert épen Viassios lelt ai sgytfc legts-nem határozott véglegeaen. I'ipon nem látszik | lentékenysbb jogi tsnssskre kinevezve ; Visasioa ki/ártnek, hegy a szerb kormány tekintettel ajkil Nagy-Kssisss mindenkor liiWfMfi vallóit flá-kőbányai helyi viszonyokra, a IlmtaiissUn meg | nak, Fogad | a távolból laktáraatnak ősslote sas
társasak sgylk laééslátér, fiat-tiet (iyulát as, a magas kitüntetés éne, bogy a király, a kósokt. mintatér elftterlxtésérstrTna-gyar kir. tudományos egyeteaihea »A LBntéPT jog* nyilvános ts rendes tanárává osvesis ki./-Mini tudva van V'isaies eddig a budspesH kir. föügyésaségnél, mint tőttgyesii helyettes mflkó-dlílt, A kttünó jogáéit éré királyt kegy, málló
állapított, korlátoláaokat . tentartja. '■
Helyi, njdoasigok.
— Várnainak kéikedrellaégU polgárMFNterfe Ha h ocbay György : mint a legőszintébb örömmel értesülünk,
rmár teljesen felgyógyult a nem osak, hogy ! , elhagyta lakását, hanem hivatalos helyi-{aégében ia megjelent; egyelőre azonban 1 még nem kezdte meg hivatalos mftküdé*! i aét a igy hivatalában még nincsenek el-' : fogadások, legközelebb azonban aJiirata-loakodáaát ia újból megkezdi. Fogadja szerencse kivúnatiinkni, melyhez a vároa öaazes lakoaaága járul.
— Vttrheny lépeti fel járványilag vára aunkban a gyermekek között, minek folytán, mint értesülünk, aa orvosok az iskoláknak egy időre leendő bezárását akarják ajánlani az iskolai hatóságnak
kor a legjobb gátjai lévén a járvány teijedéaének, mi részünkről annyival la inkább I
még néhány napig rsnese kivtnatát I
ílr*l»l»éi vslűáisli a helybeli kasinó agy lettől, iMtly kővetksző i /iftgMri! A nagy'ka masat ksainó lafMi, ám. november hó P<an aaját helyiségsibsn müiudvaioi előadással agyhekniiMI sártkőrü tlnckosíotuokát rsndes. Jelen tgtghivó egyssersmind helépti-jegyOl Is aaolgál. Kezdatfi K és fél órakor.
Mal«<lab napján városunk kegyalsls is zajossá lottó a teasuit, Easr és eaar ember Mént ki vasárnap a verőfényes nap délutánján a „caendee smberrk* bonáha, hogy kegyelettel emlékessék m«g isokról, kiknek ,már nem fáj semmi,* Minden sirnak megvolt lltogatójs, min-<Un fejfáuuk megvolt aa.eialék^et füsta koszorúja, minden síriTombwn égett a tsaetől lámpa, vagy gyertyák világa, mintegy megszólalva t .as öitik világosságvilágoakon}sk-askTk.* Hoha nem sárkoztunk fl a kegyelet tényei előtl, aa künk is vannak ballottjaTaV tadjwml aa, mikor családokat összekötő,j kapocs megssakal s és annak egy egy lám szeae kihűl; ilc aaért nem tartjuk helyesnek sgl, bogy a halottak or-Hzágába a fényllsés vitetik át-e napon, iláttuak sírokat, melyeknek isléklWss a féayJfkés netovábbja volt. Nem volna s \él«?.oii!lm ama nagy As évintéskedéaek minden- Jwuegeket jótékonyáéira fórílft«jilT Hány áheső tovább * ínséglwn nypmorgó ambartánunk aasmeiből ' törSlIietnénk tg a lajdalomkönnyeket e megtakarított ősségekkel s a mellett még a kegyélet-| pártoljuk aa iskolák így időre leendő bezárását,; M|| js hozhatnánk áldozatokat /1 mert mint híteleaen érteaülünk, a járvány nem _ yg»rgrMbr«aer Ja»»« volt polc. isko-la legszelídebb léfolyásn s már is néhány áldó- lai igasgato temetéss s hó elsőén délután négy zatot ragailt magával Általában a halálozási statisztika városunkban nwgdöblientő számokat! tüntet.fel ez évben. Ugyagis_aJió bén már' több volt a haláleset, mint az Slőző év decem-
ber végéig, s mint az orvosok állítják, ha ily mértékben fog haladni e balílnaás az év vé-végéig, elfogjuk érni, azt a legnagyobb hallózás! számot, mely a kolerikus évben volt.
— A helybeli pslg. Isksléaál U/irgrn-besser igazgató .halála által megüresedett az igazgatói álláa. Addig is mig ea álláa rendaze
írakor, a város köaréazvrta ■ellett ment végoe. A gyászoló család némi vigaszt gyerket végte-Isn fájdalmában, a város által tannaitott esaiat-lan részvétben. A halottss hsa teljes gyássban >álló tutobájában, wsntalan gysrtya s aétkaa-delóber világánál volt lelállltva a ravatal, ma lysn a hanuazinü gaadag uranyosásn éirko-porsóban feküdt a még natal s oly tevéksny eletet tanúsított igazgató holt teste, A ravatalt 'elfedték a szebbnél siebtrkossarak, inelysk szalagjain következő feliratok állottak i „Sae-retett tanártársuknak", , A szeretett igazgató éj. tanárnak", „A felejthetetlen jó baiitaak/".
résén betöltve lesz, a megyei tanfelügyelő az „As ifjúság — szeretett jgasgatójáaak", „Ke* igazgatói teendők ideiglenes vezetésével Sckula ledbet tlen atyámnak — Ilona", „Tiastslete Károly polgári iskolai tanárt hiata meg. Mint!jeléül — a nagy kanizsai iskolaszék", ,|A kev tudjuk az igazgatói állás betöltése a legrövi-: reekedő ifjak — tiszeleti tagjának", „Aa iarae debb idő alatt meg fog történni, mert a tantel lita iakelak tantestülete", „A szeretett igazgó-j ügyelő nem akarja a város e jelentékeny tan- nak és kartársnak — a polgári iskola tantes-| intézetének vezetését hosszasabb ideig ideigle- i tülete*,számos koszorú volt felírat nélkül, A gyása nes kezelés alatt hagyni. 'szertartásnál eser és ezer ember volt jelen, el-
— Katonai et«léplefések, A hivatslos lepve az utcákat mindenfelé a merre a gváss-Isp a novemberi előlépieiéaeket közölvén, oii menet efvsetrlt: A városi -hatóság btngyd La* örömmel olvassuk, hogy városuirsban államásozó |os főjegyző vezetése alatt, a tantestületek as I gleichenwieseni báró llibra Frigyes alezredest, a j alkalmilag énen vároeunkban időzött Hmtitíka ! király ezredesié" léptette elö. A legmelegebb ize- Kálmán tanfelügyelő vezetése mellett, kit .Va-rencse kívánatunkat fejezzük ki a köztiszteletben nyugalmaaott tanfelügyslügyelő ée lakola-álló ezredea ur e megérdemeli elöiépteléséhea. i "*éki alelnök kísért, valamennyi hitfelekewti Előléptettek még sz itt államásoaó katonaságnál: 'elkéss és tanár s tanió, as i(juság mindkét Horvát (iéza löhsdnagy Il.oast. századossá, bárói nemből a tanítók ée tanítónők vsaetéae alatt I Tmajic István hadnagy — föhadnagygyá éa Hiw- teatületileg vonul ki. A temetőben Haffimm |tic* Elemér s Bfdényi Ksjeián hadapródok, had-{Mór tanár tartott bucsaztató beeaédet nagyokká. — Aa újonnan kinevezett ezredesnél aj — Hsgaaéal lap-. A .Nagy-Kanisaa éevi* helyben állomásozó kösösb*dseregbeli éa bon- déke* című lap a hó ötödikén aiadott ssámá-védségi tisztek testületileg fejezték ki sserencse val megszűnt, mint est a lap eaerkeaatője jo-kiváoatukai m szombaton cafe a tisztek ne- lenti. Sajnálattal vesszük tudomásul laptársnak jeikkel együtt üdvóaölfék báró Bibrát, ki vendé-J megaaűntét, mert mindig aaoa ■eggyóaódéábea geii «ivessen látva, azok késő éjiéiig ídöstek|éltünk s élünk ma ia, bogy bárailybslyi, se-
Üagy-Kanizu, vasárnap
gyei, wjpr társadalmi ügy, annál jobban meg IaSS vilin tva,. minél több oldalról szólunk boai éa igy — a nevezett lap aegaaünéee által — egy hozzászólóval kevesebb Tmi A kartára önzetlen tisztelettel mondunk bucsut megezünt laptártaoknak, azon reaénvb«n, bogv |elee munkatársai a teonálló két lapot fogja* eaeatal támogatni becses kösleaényeikkel. A „Nagy-Kanizsa és vidéke' küadött mint jó harcos, éa ba megszűnt élni, nea a* ő hibája volt, hanem a viazonyoke '
— >■(/ fiétnii volt október 30 4a Grelsei Gutma*n Láazló megyei nagybirtokos zalabéri birtokán, mély dacára a nem épen kod vező időnek, igen szép eredményt matatott fel aawnayiben asáaoe vad került teritékre. A va dáaztáraaaág, melybea réast vettek : fWw- Tátit Egon Miha ée Emi hercegek. Seastih Heaó W-ispán, Gyertyánig hnaaárőraagy, Gáton megyei főjegyző, H'fbtr Károly tflrv. biró, Clrmtnt Lipót, Kovács huszár tiszt, Unngin Károly m főorvos, kir. tanáceoe, Dr. Ptiktfl Viktor, Sarlory Ueakár,
„ Közért/ Aurél, Khin, Lipót a bevégzett hajtások után a házi ur zalabéri Kastélyába tért be, bol üeWei Gulmann Láeslóné, a széles körbon is-mert elősékeny i kedves háziasszony veadégelte meg a vadátsokat, akik vig kedély kiizött mulattak a kesö estig, éltetve a derék háziurat e annak kedves nejét a magyar vendégszeretet egyik éld példáját.
— tt«ras*s ruta meghalt. Ki nem ismerte városunknak est a komikus alakját, ki felesa-lagozott, fefbokrétázott kalapjával minden házhoz beköszöntött, minden férfit keresztapjának, minden nőt keresztanyjának nevezett, a gyer mekek éleének cél táblája, a felnőttek szórakos-tat/na volt. Ki nem ismerte Sorada Pistát ? Es e komikus alaknak a mily komikus volt élete,
-éjt oly kémikus lett halála ia. Élmeat Láng-▼ízre a Cserbussné lakodalmára, mulatta a közönséget, beszívta a sok karcost, aztán kiment az udvarra, lefeküdt pihenni, — és , . . elpi-kent örökre. Kevese* Ferenc csősz találta meg ax udvarban: de már -akkor a holt test hideg voltj jelentést tettek a hatóságnak s ez felbon-.coltatta a bolt testet £á a sok kereszt apa és kereszt anya sirathatja most'oly kótaikus halállal kimúlt keresztfiát' Sormás Pistát, ki aem nem csak búját hanem életét is beleölta-a "kan eaóba.
— A kladcd« vojMk ügyében, melyről lapunk vezércikke szól, lapunk zártával vesztik a következő bitéles értesítést: A képviselőház közoktatási bizottsága legutóbb megtartott Üléséiben állandó bizottsági jegyzővé egyhangúlag fynyvmy Feíeneet pártunk e jeles tagját vá lasztot'a meg Majd némi styláris módositások-kai hitelesítette-a bizottság Magara Viktor előadónak a kisdedóvásról szóló -törvényjavaslat tárgyában készített jelentését, mely alkalommal Firczák . elnök a bizottság nevében köszönetét fejezte ki Cnáky grftt miniszternek a nagyfon tossággal biró törvényjavaslat előterjesztéséért. Kin Albert az ellenzéki bizottsági tagok nevében csatlakozik az 'elnök kö»zönet nyilrán Hátához, mert a ki&ledóvásról szóló törtéiigjapatlat benyujtátával Csdky gróf maradandó érdemeket tzerzett magának Caáky gr. miniszter meghstottaa köszönte meg a bizottság szíves figyelmét, kifejtvén abbeli biztos reményét, bogy a báz is elragadja a törvényjavaslatot, melyet a bizottság oly alapossággal, beható szakértelemmel és lelkesedéssel tárgyalt le.
— Ktráewa éa njév oly két ünnep, melyen alig vaa ember, ki .hozzá tartozóit, szeretteit, barátait egy vagy más csekély emlékkel meg ne lepné. Nem azért mintha az ily meglepetések s kölcsönös tisztelet jelei volnának, vagy azok a személyi'iránti emléket őriznek meg: hanem azért, meriaz ily emlékek mindig telujitják a jelentékeny napnak emlékét, sez általános ssokásnak hódól mindenki, mi sem akarjuk megtámadni e szokást, csupán jó akarólag figyelmeztetjük az ol« ssókqt,- hogy az ily emlékek nyújtásánál kössék össze mindig s kellemest, a hasznossal, bogy eZ emlék ne csupán csecsebecse legyen a háznál, hanem annak gyskorWti hasznát is vehesse az kinek adjuk; e részben igen melegen ajánljuk ♦ árosunk derék polgára MiUkoftr Ödön ékszerész ü/.letói, melyben a legszebb s legcélszerűbb karácsonyi és uiévf aján dékok szeresbetok be, ée podig személyes meggyőződésünk szerint egészen olcsó árakon.
ZaJá 45. uám-44 lap.)
^Wtltah Na«r Haalsate skttWf tO-ia t TUi i iiu*«« TWii 1a, Slcu ViUrté 4 4a RI ívtt knkiu *.-vSiUf 14| law Mafflt s.rf»r J.sn b> fVM Hsismf NI a Iwtoc, D(«> Un i. HorHUi goeillr-t, Mm Up "ftt 4v«ii Mai usmik Mari.4 hit*. S!lw!«r UmU 4 u-osiioa. Ti)fik l«t\'Aa 4 tvw t-áa! TíBUjitU JéÜHf M int j 44a i OmbIu kiints 11 ivw, Ifcitotk títksz s hm, Mm>< hi TV#I 17 trm , 6-in Éjlsgei Jáaoa 41, Lsairsl MBS I w ksrtbaa
Különfélék.
— A k*IM jubileuma Lapunk már tu datta olvasóinkkal, kogy Komácty Jósaef jtlee költAnk s lapnak kedves munkatársa tlssteleiére e bó 98,-án jubiláris Ünnepet readesaek barátai, megünnepel vén a derült sedélyU s emelkedett hangulata költő irói pályájának huszonötödik évfordulóját. Ka alkalomból kttlöaféle meglepe táeekben is réaaaeitik a költőt. Egy ily saép ajándékot, melyet Kostóosy tiastelol *s alkalomra késiittettek, Zitterbaoh Károly iővároei éksseréas kirakatában' látható. As ajándék, eiv mQvéaaileg készített tintatartó Renaisanee df< aaitmtaynyel ellátott elliptikus alspsaton teaoa emelkedik, melyen a költő múzsája, ecy Hatul, derült, nőalak látható, a mint Ülő helyietéből fölemelkedni kémül A nö teste alsó réuét drapéria fedi, testének felső réese egéeaen szabad. Fejét koeaoru öveai. As alak, mint as as eféle szobrász! bkoknál «sükséges, élénk mosdnlatot tesz - A. Jyucoau.mussa mozdulata aa ovális talap sat előterén elnelyesett, a kelleténél nagvobb méretű kagylón álló, szintén reaaiasanoe stílben készített tintatartó -felé irányul, bogy kesében tartott kossoruját rátegye. A talapzat többi részét lant, babérgalyak töltik be, Aa egész mfi tömör ezüstből készült A kagyló mellső réssé aranyosva vaa, a múzsa teste pedig nemes patinával vaa bevonva. As anyagilag is nagy ér téket képviselő ajándékot meg értékesebbe, teszi Ízléses előállitisa, melv dios'retére válik terve ifijének, ifj. Dobnia Jáno>aak, mintásójáaak Lo< ránfi Antalnak a megkétzitőjének Zitterbaríb Károly ék sserészask. 4------
— A rttpitl MévttHne|s«. Vnuarg Koloza pannonhalmi lőapát névnapjai ünnspélylyé nvatták tisztelői. Kényes vendégtereg gyűlt egybe Pannonhalmán személyesen lejezendö ki szeren. csekivánslsika1. Az egybegyűltek közt voltak: Batthyány Lajos gr. -iöiapán, Ksutz. Uy,ula dr. titkárral, Las«berg Rudoll gr. allsjián, (iodslléls íh Zlsksy Antal országgr. képviselők, HékeITy Ferenc, Fischer Kálmán, Kégt Lajos, L'ppay (iesa öiegyxő, llsják Antsl árvsaiéki elnók, Nemeih Miklós és Szodtfriedi József íőssolgabirák, £J«brtl-Iriedt Ignác péuzláros, Hipos Lássló járáabiró, Szodtlrisdt Endre szolgabíró, Angyal Armand dr. lökapitány. Ssily /.'Htán t. űgyéss, dr. Kauts Gusztáv, ar. Németh Antal, HebO Imre törvény-száki elnök, Tssty l'ál dr. kir, ügyész. A loapát szívélyesen 1'ogitdia vendegeit, kiknek tiszteleten gsadsg lakomát adott.
— laasél pápai JabllanH k«aattl. A lövő-1893 é.vl február 10 én less ölvén éve annak, hogy XIII- Lto pá|>a püspökké leit: E ju-bilárls évet — amennyiben mindenki Uiajti, hogy a pápa egészségben meglógja élni •• a romában élő kaiholikusok jubileummal akarják megünns* pelni, s a-pápától e részben már megnyert en-gendély lolytán, már most meginditoliák s mozgalmai, s fel Ingják hivni az össiks világ ka tolikusait, bogy zarándoklatok rendezése és pá-Wrfiliérek rendkívüli gyűjtése állal járuljon hoszá e nspnsk minél emlékezetesebbé tételéhez.
— A kir, UblAk nélssslásáliei. A budspesii kir: tábls tanácselnökei és birái már megkap'ák az igasaágügyminissternek lelhivását, bogy irják be egy eléjók lett Ívbe, hogy a tábla szétosztása után, mely táblánál hajlanaók működni. A birák már valamennyien alá is irták sz ivet, s legnagyobb részük továbbra is Budi-pesten óhajt maradni. Néhlnf^bijA a pozsonyi táblához kiván beosztani, s csak egy kettő voll, a ki más helyen felállltsndó táblához kívánkozik. A szétosztás e szerint önkéntes jelentkezés utján síig log sikerülni.
. — Láhtles ktBtlsatlaápeljrba, IM-legardt gr. és L(<lertr br. közös hadseregbeli Öraganyos tisztek, kik Prágából lóháton indultak Konstantináyolyba, szerencsésen elérkestek céljukhoz. Az osztrák-magyar kolonia vendégszeretettel fogadta őket.
— Ntnsioakeéy U(is már rég nem hallalolt magáról, most Páriából irják, hogy s kslan-dórt ki legutóbb fVeysy Viktor név alatt Párisim o élt; s rendőrség elfogta. Somoskeöy s fiit lord-féle gázpuskával tervesett nagy üzleteket,
_1890. novembar M 0-én
egy Uéotköl suilt seztendnbea Párizlis kólulnólt ügyvéd é* mftkrtilkussal ssöveikesv*. Megstaras-lík a Uiffard-léte legyverek ssabadslmát s • ste-rtnl akarták a kowpriBáll |áai külftaféle ksle-aal, koslskedást és ipari eá'okra (elbssanálai. Ho-móíkéöyl a londoni (ioidsehmldt-fále bank párisi képvIselAtének Ul|eleniési alapjáé isrtóatsiták la, |K szériát Homosksöy a banktól 12.000 Iraakot 'csalt kl ICtsO klhallfáiáss alkalmával rögtóa kitűnt, bogy ksmls néven lelentkeaett, továhká, bogy már négysser el Ítélték Cranoiaonságban sas orszáfbál annak Idején kl Is ulaaiiotlák. Arcképét ts asgialátiák a rendőrség albumában-A iQgoly mindent tsgsd s as arcképre, vatamtat a régebbi bírói liélélekre Is ast mondja,,-bogy itt agy szerencsétlen személybe)! tévédéi vari, mari as ta arokép nsm aa övé, haasa egy rokonáé, kl bozaá feltűnően hasonlít s nem 6 hanem,, as s rokona as, kit annak idején a Irancla bt ró* «ágok elítéllek. '
— Magyar Máréa Ghlaagóbaa. A teage-ren tüll k'dorádó csak vonsa magáhos magyarjainkat Mlndenléle asskmabell eaberek keresik lel Aaertkát hogy ott letelepülve JÖvlH alkoasa nak aaauknak, s minthogy már vaa elég magyar letaepeao főleg Chiesgóban Bnltt Dánlel a iskolai kávés Ift slhatároaii, hogy kimegy Amerlkábi a Chicagóban, honfitársai számára aagyar osárdát nyit. Csak astáttiJdsjs korán be ne kelleeiék sár-ntá csárdáját I *
— I.tiuéé ■alréuk, Nagy • leliUnéil-, kelteti s mull bó 8K án Fiúméban bál mattjának etlogaláea, kik a Vladimír te Apuili* nsjó-kon érkeftek a fiumei kikötőbe. A inai rótok es évi sztpttaber bó vtgén Nissában, a Tara nevű osztrák aagvar btrka hajón kapitányuk eltto felltsadiak, kl caakia, a Irancla haióeág köaba* léjiéet lolytán blstoaiihatla magái a láasadók ti* Isii, kiket a nlasat 0, a. konzul rgodelelére tl Is sirttk Nizzában. K aairotok ss amlHMt hajókun múlt hó VÖ.-áo trkeaiek Kiimébt hol t révbivatal rendeleiére a rendőrség aljén nyomban el I* fogattak.
- — t •■ml kM • RllaaeBi Aa agyploml kormtny a Mansurata és l'tlkba koaőli vasuil bidal eplieit a Ntlnaon át, ml tllal sgyenea kötlek adást létesít slszandria ti ragazigi kost, A hid SO.ooO foni sterlingbe kerül.
— A Nlsgartl asgMkatlk. A Niagara zuhatag roppant viaerejénsk gyakorlati leihass-nálása' rövid idő alall tényé vallik. Már angkssd-Itk ta építését ason alagútnak, a mtlynek segt-lyévtl a vissigi turbinákra vezetik, a melyek ismét nagy dimtno-gtptkktl lógnak hajtant. Aa így létrenosolt erőt villamos vssettktkben Ing-jtk továbbítani,
— HArlAI Iáié kla leány babonája Bár vérbe Is került. Mull Ispunkimn sinltksatünk asg trról a kla lutltnburgi leányról, ki állítása sas rlnt Szűz Máriával agy la alatt aaokutt táraalotol, A mull vaaárna|> valami 4(100 smbtr voll Hu-sentbalban, Luiteaberg (mát néven Drakorn) mellett, hogy (áihaaaa éa ballhaasa Trabl Alojaiát a Mária látó kis leányt. Megjeleni azonban ugyanitt Perse (Jyörgy oiendororsptrancanok ia egy osindörrtl s s Itányt lelssólitoiia, hogy azonnal lávossék. Trabl Mária a klelnnaontagi leaplomba menekült, A tömeg követni akarta Öt, bogy ké-aelében maradhss-on, s caendOrörsparsiioanok megakadályozni iparkodott, hogy a nép a templomba nyomuljon. K közben egy férfi a csendőr, örspsrancsnoknak a lábára'lépett s lenyegetöen viselte magát. A csendőr most legyveréhes nyult^ s a tömegre tűseit. A mini a fegyver eldördült, Semlio Antal, egy U4 éves cipéss, balvt. Ajgyolt össze. Ugyanekkor egy logaroiaeni'családspa, aki a cipéss mögött tilt, súlyosan megeebtsült. A csendőrök végre kénytelenek vollak visszavonulni. Szent-györgy csendOrállomut raegeröeitették. As egyhás, melynek a nép fanatisáláeában réeae nincs, mindent elkövet, hogy bivtit a vakbutgó-aág átjárói a jóttn vallásosság útjára visasavt-aeaae.
— A léi beköaattnIAM, t családok viaata vonulnak a kandalló mele|étni áthatolt ssobákbt a kertek ürtsen maradnak, a virágokat slhsrvsia-totta letarolta a hideg őssi izél megölte s korán bs állolt fsgy. Most csak a ssoba növények, a ssoba virágai nyújthatnak élvesetet a virág kedvélöknek, csak a aaobanővények mosolyognak reánk üde zöld levelotkkel, lejlfdő bimbóikkai kilejleit szirmakkal. Amds a aaoba növények 'áptjláun oly sok gondot kiván s oly siakavalott kszelést igényel, hogy azt nem mindenki tudja,
Nagy-Kanizsa, vasárnap, oly lorráeokbos kall tehát fordulnunk, hol aiokai mafiaaulbatjuk. Szelnár Adoll udyaii saállitó budapesti mükertéaz Ja ai orss. kertésaeii sgye-aDlet liikára Igen rövid ti mégis kimerítő utasítási iri a szoba növények kezeléséről, est a ■leraönét bárki megrendelheli, a ó aaivaaen ssál-lit nagyhírű caarnokáböl aa or»ság minden ré szébe bármily égalji szoba növényi a virágot, melyekből árucaarnokában a legaaebb példányok állanak késsletben. Ajánljuk Özsloár oearnokál azoknak, kik azoba növényeket Óhajtanak a téli vadra beszerezni 8aelnár hirneve oly nagy, hogy öt dicsérni lele»iegeanek tartjuk ; ml kik -személyesen láttuk áruosarnokáV caak a Isgsasb-bet s lejobbal mondhatjuk talöle; aki eddigelé minden kiállitáson a legelső dijakai nyerte el saját tenyéeieió virágai és növényei által
— Hssal tjárlparaak fsJIMéséask halalmaa lendül Letet adott Guastáv gép* éa lüsfecskeiidó gyáros ea országgyűlési képviselő, ki gyártuiányaival >egu abban az aradi kiállítás-1 nál is a loglényesebb diadalt aratta; ugyanis a 1 aaámoa gépgyáros és vemenyiára kiáiiilása kösül | egyedül Tarnóety fíuttiát ittzfeoskendöi és tűz-olMMalaaerelései lellek as alsö rendű állami esüsi éremmel kitüntltve, mi nemcsak örvendetes Mao-nyitéka e gyártmányok legkitűnőbb voltának, de egyszersmind nyereség és hasai közönségünkre néz.e, miután nagyobbrészt onnan rendelik a községek töafecakendöikei és tüsoltófelsserelései-kel s.igy alkalmunk vau ezen elismert legjobb éa legolcsóbb gyártmányokkal láthatnia magukat.
— Becsét vessll a legválaastékosabb étel is, ha nincs étvágyunk. As étvágy gerjetslitére Ugy mint mindennemű gyomorbajok ellen, meie-gen ajánljuk olvasóink figyelmébe Eggsr «IIJ-Jutataaaxoll NiUapsaillllátl. Kfcphstók •80 krajcároa erede'i dobozokban a monarchia valamennyi gyógyszert Arában, valamint Egger A, fia Wien- Nussdorl gyógyszer különlegességi gyá-rábsn.
Tanügy.
— Vlaaafl lakalát állit (el a fóldmivelési miniszter Kassán, erre vonatkozólag követkesó rendeletet bocsátotta ki az ármenteeitö társulatokhoz: sAzon célból, hogy ezentúl oly egyének is J:épeziessenek Ju, kik, nemcsak a talajjsvilási munkálatok körül Isgyenek alkalmazhatók, hanem a folyamiéi vigyázók és s viztársulati gátfelűgye-lók teendőinek ellátására ssükséges képsetlséggsl is bírjanak, • Ksssán eddig lennállott rétmesterí iskolát, — mely eddigelé csak a kul urmérnöki hivatalok éá gazdák azámára. nevelt a lalajjavíiá-soknál alkalmazandó műszaki segédszemélyseiet, • vizmesteri iskola* elnevezés alatt akként szerveztem, hogy sbbsn mindazon tárgyak elméleti-ieg és gyakori .filag tsnittassanak, a mslyek a
. fentebb megnevezett alkalmazottaknak a gyakorlati éleiben azükségeselT Mint a kaasai m. kir. viamesteri iskoli szervezeti azabályzatából kiiűnik, a vizmesteri isko'a célja a tanulókat akként ki képesni, hogy azok kiaebb vizépiiészelí munkála lókat önállóan és tervszerűen végrehajthassák éa tenterthgssák: a nagyobb szabású munkálatok végrehajtását mérnöki felügyelet- alatt vezethes sék; s rájuk bízandó árvédekezési, folyamrendöri éa egyáltalán a hivatásukkal járó teendőket a mérnöki létszám emelése nélkül olcsóbb műszaki segéderők alkalmasásával helyesen és szakszerűen végrehajtani képesek legyenek. A láraulalnak jól fellogoirérdekéből'kívánatos tehát, hogy jelenleg alkalmazott segédszemélyseté közül a vizmesteri iskolának folyó évi november 15-én megkezdődő tanfolyamára egy, esetleg több gálfelügyelöt küldjön. Azoknak, kiket a vizmesteri iskolában kiképeztelni óhajt, a sservezet 4 § s szerint felszerelendő kérvényei a társulat által legkéaöbb f, é. november bó 6 éíg az országos kultúrmérnöki hivatalhoz terjesztendök, űrivel később be-érkező folyamodványok figyelembe vehetők nem lesanek.
i — A budapesti sséllaxlAaok, vendéglősök és koruemárosok iparláraulalának választmánya Gtmdel János elnöklete alatt rendkívüli ülést larlptt, melyben Olíick Frigyesés Stadlsr Károlly mint a tanoncig* kérdésének 'tárgyában kjkilldütt Irizotháy tagjai, az általuk erre vonatkozólag kidolgozott memorandumot a választmány elé terjesztették, A válasz'mAny ezen emlékiratban jel-
Zala 4.5 arám. (6 láp.)
zéilrrányponlokajt egyhangúiig elfogadta és a kereskedelmi minissterhea es ügyben iatésendő léllerjesatés,kidolgosásárs Htadler Károly, Ulüok Frigyes válssalmányi tagok és Ilj. Aos Károly társ. ügyészből álló ssűkebb körű bisoltságot kül dőli ki
— rstdatiM lakala Naeuetlen A löld-mivelési mlnísilsr egy államköltségen (elállítandó löldmives íakola létesítéséi Isrvesi Mzsgedsn, A munkálatok már annyira előre haladtak, hogy aa iskola még e< évben, legkésőbb asouban I.HOS, évben msgnyilik Szegeden.
Mtivésaet, irodalom
I.apunk • ravatAltan laaarrlrlett astt-vak, lapnak kladéjáaál, Plaekel Nlép klayrárai Aalstékea aagraadelktllk.
— A •Sala Képes Naptára,; melynek megjelenését már mull számunkban jeleztük, szép kelendőségnek Örvend, mit leginkább sséplrodsf mának köiaönhet. A naptár e réssé a jobb Islést kislégilheli, prózái részét l\ilotai Alton, tireg hu> udr, úu hsjivéd Írták, naijf a költeményekéi: Htamossiegi 8., Kovám a., Tnboly I'. he llálínl/fy H. adták. A képskksl illu«stráli humoros ress szórakoztató éa nsm-lrivális éloskhsn mulstjs lie a társadalom különböaő tréfáa eseményeit. A szintén képekkel llluaattáil ismsreltarleaalö rése hasznos tudnivalókat tartalmas. A naptár tisztI névtára a legjobb és leghitelesebb hivatalos sds-tok sserint készült, mig a napiári rész s csilla gássatl hivatal éa as országos vásárok a minisztérium adatail larlajmaisa, A külaöleg is csinossá kiálliioit 6 ivre terjedő naptár eaak SO krért kapbaló, a kiadó: Fiiekel Hültlp könyvkereskedésében N, Kámzsán, Csáktornyán és Kaposvárott,
«■" >Kel« ttyérgy kétl*aéiiyal> riinmtl lepünk munkatársának e lissta világnésetü, mély érzésű, formailag kTfőgásolhatlan'postának 18H oldalra terjedő költemény lüaets hagyta el a sáltól, Kele, — kinek kötetéből, mai ssámunkbsn köslünk egy kis mutatványt, olvasóink elölt nem iameret!en, as irodalom jól fogadia veraait a aa olvaaó kösónaég asivssen elmereng s mély éraésű költő gondolatain ; dicaérstre nem szorult, mart ski Kelének egyetlen verséi olvasta, kegyéhe vette őt. A. szerelem tiszta hangja, a liiunlltág mély érzéae, a klassikus kÖltéazal teljes iamerets jel-lemzik az előliünk lekvö kötetet, melyet a legmelegebben ajánlani olvasóinknak, házaflaa éa hirlapirói kötelességünk egyformán kénytet. A költemény kötet ára: 1 frt, megrendelhető szerzőnél Koltoriban; vsgy lapunk szerkesslőségébsii.
— A • Képes (salAtlt g,apnk - -tol vettük e pár sort közlés végeit. Vsn sssreitcsénk tiszteletiéi jelenteni, hogy as 1801, évi >Képes Családi Lapok* naptára gazdag unalommal, szép képekkel ellátva már elhagyta a sajtót. A naptár ára 60 kr. Szállítási dij (egyszerűen kü'dve) 10 kr., ivevény melléit) 20 kr., ögszezen tehát "iö avagy 80 kr. Midőn e nspiárunkat ,psgybeo«ü ügyeimébe ajánljuk a megrendsló«fíl tisztelettel kérjük^jnaradtunk llazteleilel Hrankoviea Öyörgy s Képes Családi Lapok sssrksastöje.
— A Magyar Huniak, JtVolka Miklós regényírónk éléfe s munkáját irts meg Mslha Szaák Luiza, a e műre moát elöüzetést hirdet, a hozzánk bekűldötl slöRzeféai (elhívás igy hsngiik. Előfizetési lel hl vés >Báró Jósiks Miklós élete és munkái* irts Melha S/sák-l.mza A gyorsan baladó idő nem volt képea túlszárnyalni azon szellemet, melyét báró Jóaika Mik Iái szépirodalmi müveiben örókitetl át az olvasó nemzedékre. Köl-(eszeiének szépségét aem aviihatlálf el a gyors egymáaulánban váltakozó -eszmeAramisiok. És mégis alg áiig találhatjuk fel egy-egy művét fogadó termeink könyvea állványain ; annál kevésbé az ifjabb nemzedék olvsstnánysi kőzött, E mellőzésnek oks első sorban az, Jiogy az Ujabb olvasó nemzedék nem ismeri Jósffca életviszonyait, nem érli meg a személyes és korrajzí vonstko záaokat. Pedig ezek Jósika költéssetének kiegészítő keretei képezik s nélkülük Jósiks lislása csonka marad. Eme kiegészítő s sgysaersiniiid Jósiks munkásságának méltánylását magában foglaló keret feltüntetésére vállalkoztam: Káró Jósika Miklós * Élete és Munkái* megirásábsn akkor, a midőn kedvenc iróm Jósika Miklósról illetőleg müveiről önmagam számára gyűjtött adathalmaz ból vslódi nsgyságáhan lá'iam kidomborodni alakját a költői célzalái nemességéig Mintegy hal év óla simitga'oin művsrn egy-egy kiszögelését s talán ma sem bocsálanám knzre, hs báró Jósika Miklós bslálánsk negyedszázados lordulő|áho* nétij. kózelgsinétok. Ifi negyedszázados évforduló
_ 1190, november hí f»-é«.
alkaláskval ólujioa báró Jéatka Miklós éleiének emlékéi s inttvsl méltatását egy ónálló kötetben közrebocsátani, szsrény müvem a karáuaonyl ünnepek ajkslmáhól log mágiáiénál tfiáró Miig Miklós Kiele éa Munkál* mm alatt mlategy W — 80 ívnyi lériedeíémbén, a Franklin-Táraulatálial disaesen kiállítva Klöbzelést árs II Iri, bolli éra )1 frt, As ilöflsstési pénsek hosiám i Hudapsst, Klgyó-utoa I,. u... lil, allé alá küldendőktovsa-lier hó IS-lkélg, Mellia-Hsaák Lulsa.
— Kioftasiési Mklrásl viliink aa -Aradi vértanuk albuma* elaü disamUre. Arad ss. kir, város kösónségs és as srsdl *Kólnssy sgyssűlstv mégblzásából assrkssstl Varga Ulti, Második ki* sdás. Uudspsst, 1HÍU, — Arad város tulajdona, A asővsget lebslőlég egykorúak, sgyben-másban sseré plftk, jó lollik írják i filágyi, Ur. Maresali, Klapka, Vendről (Aachermaon), Uagré, Dr, Márki, Vadnaii Iványl, Irányi, Saana, Cjnoha, Lukáoéy, Harabáa. Tissti, l'sreos, Lauko, atb. As • Aradi Vértanuk Albumá* nak ssóveiéi 40-oél több, osups eredeti kép, ra)s illttsitráTja. legtöbb dtsae Zichy Mihálynsk két halalmaa ooaposltléjs i a Mull és leien. Zlohy rajzitI mellett Mannbeimer 0, Usnosur li„ i'spp, Jsndráasik és máa hasai müvésaak képei díszítik aa Albumot a m kir, laatéaieii maslariskola köréból, A képeken kívül ■ hozni fog több autografol.KoaanthtAI, Klapkától, a vértanuk level||iiől, llohiisné világosi Nsplójá* hói j bemutatja *a asobroi és attoak ráaslstsit jó lotograflkus folvétsleklieu, uemkülOnbeo' a ezóban lorgó helyekst eredstl térképekben. A képük éok-ssorositása Augerer és (íösohl-oek e tekinieUien világhírű muintésetébea történik í a nyomdai ki-álilláit a Franklin -Társulat végest, — A all ki áilUása lényes; hogy blillják a palotákba éa ol* 0SÓ-: hogy utat talál|on a nsaaet tnlndea rétegébe és ss iskolékbs is. A münsk éra bérmsn-les ssélkűldéssel; fűsve II frt, íredstl. Zlohy rajsával dlssileti ssáp vássonkötéslan, (okkal • frt; velin osrtoii pijiiru, eredeti stlasikötéáü sálon példány ára lu Irt. As elOdzstési pénsasaer-kMziőhns Aradra küldendő.
„CdvttaMgy nai-ur' dmü imakönyvet küldtek be. Kuiergombol, Irta: IValter űyula, aa esztergomi lőegyhás megyei hatóaág jóváhagyásával, fiarmadik uihól átnézsll éa bővilélt kia dás. A oalnoa oimiéppil sllsioii s 63U odslri terjedő ImikÖayv három réasből s több leiesel-hői áll, tartalmas Imákat és sgyhásl énneket. A mü ksphstó, i angol váasonhs kötve sgysserü dl* szitással t 8(1 krérl; gssdag aranyosással srsoy-ineisseiiel I irt W kr, Itörkoiésbsn ü lorlnt, és gazdag tábla aranyoiáaaal « Irt 80 kr; a legelőkelőbb klállllásbsa il forim, Mssreadelkeiő la* punk kladójp: fíieM Fülöp könyvkereskedésé utján.
— A a Képea Italáéi l.apak' a masvar női olvaéóküsönéá| e kedvenc lapjának lo-ik saámát vettük : Tartalma: ,Ne Oy." Oalittj/n Uimitry berreg kéairatából fordította i liftmHp' vitt dyOrgy. - „Különbaég. Aggastyánok. VI-
Sasstalás. Kgynémely felebarátunk Alternatíva,
Ismorphoais.* Mlry KárotylAj, — ,h»inháuk," l'drsdt Antaltól. - .HaertAm és boesa." JWi tlynlától. - .Vsuteség." Xm)>Uni Arjaidtól. — .Flóra." K. MMonffy Imrétlll. — .Allamlérttak kátéja.* Latinból torditottai iWty litván. — .Változékony aaivek." Unit Lajostól. — »Gondolatok.* Ur. (lerlóety Xiigmondtól. —• ■ A hét tükre,* Nefiutótól. — „Kéneinkbea." (lrodaloa ék művéeset* Hiinhás. Humor. Kifttittk i Vili* szántás Urossorsaágban. — Nagy- és |CÍa Bola városok Nyugat Afrikában. — Molt gróf aro% képe mint hadnagy és táborsserna^y. Uegtny■ melléklet: Egy aeaiád démona, irta; A/«-icsoy-Károssá Irma. Melléklet: Hölgyek Lapja.
cs^JKisroic-
„Csak játékból."
v 1 r I a .1". /Ifinn.i (Vígii.)
Dó e naptól keadvs aztán hiába lasle várti szivrepesvs, opsdszve'Julia a furulya méla nótáját, a kolomp egyiortna hangját; nem hangzót! ag többé, a kert alatt, de hasztalan, a bojtár mái utón haiiott Itaaa, Es ebben a várakozásban elhervadlak arcának rófsái, meghalványult, meg fogyott, de Itái igy fa igsu szép völíT Iskete szemeinek bolondlió lüzéliez még valami aseuvadé-lyes, örülélss láng azrgödttu. Látts mindenki bogy. nsgyon inegv<ozoll, ,
Hetiig — lieiég — meglátszik rajt — mily ha-lavány — mily tétova uézéss, - Uram booaá I mini a kinél hiányzik valami.
1
NagT-Kanina, vasárnap
____ Zala 46. atáov (• lap.)
egy siót atólna v«gv agy tekintetet v*fn*í ii altooyra, indul hazaiéi*. fii a menyecaka ott marad i földön, eiétbomlott aranyhal* *lt*-rttl'— ma|4 lölttttklk, belemarkol lüneibe, meg-ráaaa, t velőt ráxó knonjlul futta lódul a már! távol haladA legény ulán. 1*6(1 gondolkozva ment, lelkébe felébredt a régi elfojtoM, eltemeieit axe» relem ; a szánalom la ellogta a xxanvedö nö iránt, eltűnt Juci képe a lelkéből, hit* uota la Maratta talán. Kj — mól — tlsaxa megyek hot táj
1190. novemWr hé 9*éa.
~ — Kdtt aaép Palák uramtól, hogy igy *lh*-nyafoija, a nam boa doktort^ telHk tőle elég gaz* dag; csunyxaág igy hervadni hagyni aat aa aaa* asonyt, — ftaftal még meghalni — padig mag hal* — jágyzi mag aa agyik aaatooy. Ja) telkem, nem aagit az Istennek minden doktora aem rontásban vaa; ép' aa imént mondtam én oekt magának, bogy hozassa al a kóteadi jataa-aaz* szonyt, as még tud.*ajt ásgíteni, éa tudják ked-vaa galambom mit telelt? Rám néaatt nagy aao-
no;uan : Igaza van, Erzsók néna ; rontásban ta-1 elvisteoi magammal — mikor még mindig eaak gyofcr** tudom, ki rontott apeg, de nem gyógyít eit szerelem —- megfordult, hogf visttnnienien, ] meg enjzem a köveedi javak asszony **m.« Hát ép akkor ért oda Júlia, arcába hull lürteit agy| üeszéljei* naki ax ember, ba nam hallgatnák eslgsilsj mozdulattal hátra vetve, dúlt felismerhet len okoa saóra. * decoe arccal, vadul osiilogó ttemek kel állt mag
rr Ma sem mégy el a táncra ? Júlia! Látom {a legény előtt. Et meg hőken ve lépett vissss, én hogy beteg vagy! nem' ia megyek ki a hegyre, — Utánad fal lem — aalasegi fogai kondi. — hárem alboxom a doktortt — aaól Patak ucam. hogy megmondjam: na gondold, tio^y aterellek,
— Doktort ? de minek! nem vagyok én beteg, — ne bud el magadat, keQjaaaJi (e nekem. —* toost mindjárt* készülök a táncra, eaak menjen hahaha , játszani aktfflam veléd, lioloiidflanl kigyelmed a begyre; bogy ím ne! doktort hozni, akartalak, - * ugy hiaony, tardoni jultáat, ~ sem ba nines beteg, hiszen milyen piros vagyok^ mi- szerelemből jöttem utánad, — oaak (tatákból! lyen jó kedvem van. alig várom hogy járhassam jéi megfordult u|ra futásnak eredt, p<mgv» kiál igy ni. és kacagva perdüli egyet-keUöt, to*U : Jjtak jdjMál" f — „(bak 0timl*f t
No hál eaak meni, mulass, majd estefelé Peti homlokáVa Üt én siet *lör* haladt nyája bemegyek éned, Isteu.áldjon, Julit! — teaaaal után.
távozod. ... Aa aeaxony cakk fut mig al nam ér a lábus,
— .Megyek, tietek, — lihegi at aaatooy — ho| Petit várni ssokla, itt elhagyja ereje, mulatni tehozzád éa láaaa gyorsaaággal atedi elO aaik, aatán lelket tépő xokogáabe tőr li. - - Maid robaját; a ftgwebbai, a írn fehéret —- Ma hír-} elcsendesül, arcán a végtéleit láldalom, megtört-délték kl elöexór. a Csillag Jucjt ve>»»i el, axt, jaég óh aíeiid megnyugváa|iak naiátmarü vegyU-
Sport
kit értem hagyott el a mátkája. Nj&iii! nem! est cem teheti! éo megmondom neki, hogy aaeretem, "bogy éthágyoi éMif mindent, leasek ba-ke!^ a cselédje, a axolgálójá. Ah Peti, nem élhetek axe* relniednéikOi, aiOl éa kontyra röa^H hajábél kirántja a ittket, a kél arxny fonal egéns térdéig
lete 01, — aöiét nxeméhan lOldi NaenvedélytOl megtiaxtult áhítatot keltA lm ragyog, lérileire emelkedik, keblén Oaaxetéve keaét, balkait ^mad* koxott, arca mind naelidehhé, nyugodtaltba vált, ah • ex tnér egy dÍf*aOUU arca I — a« áliloió nap sugarai megtörnek a leomló aranylürtOkban
omlik ; ég íjora lépteiiel halad-ál a kerten, H vinasaverfldö lényé gloria ftvként körül a fehér fbtvs megy a réteken. «abonákon karexstül as!«|aicoi — maid miemalkadik; a mtgdioaOUll ardö telé. A messze távolba hangaik a kolomp j-arc elválloxik, oh ax a megvelait iserelem! oh monoton hangja, a furulya lágy .apadáséval, ax | Mx a megadrlett assxonyi hiúság í — gylltro kin* ss-xony arra irányozva lépteii, lihegve a Tárad' j ]aiv«| viasxa rántja ax égbe emelkedett, megvH •ág és bQséglOl. Vátre rá talált arra, kit tara ) gaaatalódOil lelket. - körültekint, - H/.em<iil><íí -aao^; ^tt Uit a legény egy la alatt a. vixpartou, OrOlafsiügAraík"lüUtacng Hál nem kellek elmélázva luraijáygsi, ésare se veszi, hogy ax szeretőnek ? t hahahaha - Hiaaen csak játék ax«aony mellette,. Kis idO múlva nagyol sóhajts volt _ cnnk játék |1
let^xialurulyátr^ í A.ztán a fáhos koxel hQmpOlygO folyam vixe
AWiiapot Peti !• — jöttém— kezdi a*[«uy uagyot loeacimn. a hullám msgaxra falagA. asSxony lesütött szemekkel. - I kik s a osobbanáa k^UMa'klhallataxik : >C»ak
— li'om, — volt a kftsfiosépe válaas. játékból, csak játékb<ll
Ilacoaan megvillant erre az a két bolonditOj assxonyaxem.
-- Igenis eljdttem; megnézni, hagy a tardoaií TöPVéllVSZéki CSamok
uj juhász nem hajt-e a tilosba ?! !
■■r r- Axért biz* kár n oll ide futni, ami Patak j — Táv Imii Illók ataagaérléaa, Menyhértéi az tiazereaen tíloi nekem íh, meg BTuyulA grdí miniaxter eln6k egy német ?f]Sí r "érl bíl0Dy ™ ' pallói lfildStt a Kabmetirodáhns assékel/hidi
Olyaa halávány lett e nsavakra a menyecske hadgyakorlatok alkalmával. K táviratban a ml-arca-/ azótai ákarfr dclorka Osraeaxornlf. azöp nze-f41!^;™1^^ifl^njé^- tett a királynak aDutia via mebe könny Ásök&tt, ajkai hangtalanul mozogtak, j á'láfáról. Kit a táviratot a tOvárox egyik lapja
PaH - kaadi toMzu kíima szünet után, -jl^mnttu,, a mfotlmgy a távirat tiltott utón bocsás meg nekem! feledd, mit veled elkövettem, • M k ' « . . . . aL kH - . megbánum-már axászor - ezemer! nézd ej-\}*m M R,)hoi httnfel-
hervadok, meghalok ntánnad; jaj! nem Uidoo Jélealéal tett ez Qgyhen. ^ budapexti büntelfl elmondani: mit sxenvedek éried I — Ma hirdet- forvényeaék Hzapáry (lyula grOl panaaxára oxak-tek ki a Jucival, hallottam ; nem! nem lehet ax I uyyao meginditóda í» bűnvádi eljáráxt melynek
hogyje 61 aseretnéd! - ballgaa meg engem - líráB a miniaxterelnOk távirata (lyőr-
ne vedd el — én itt hagyok minden nevet, be- - ,. . . A \ .... „ tl.. . . * • - elmegyünk együtt a tardoai pusztára"^ }6gW!Í révén k®rül1 Bí ftwtfrléa.bi. A vixa-
StuvHry xxöfigü
oa&leiet _ _____________ _____
vagy bárhová .-—félünk boldogan, egymásért, egymáanak, leszek éo azeretÖdf szolgálód mindé-ued — mindened, mtly asép lesz egyOtt asj^let! mert én ugy ssereüek — lihegi, térdre hullva a legény mellett, m kimoíídhatlan érzelemtől Átváltozott arcát, szenvedélyes fénytől lángoló szemeit falé fordítva-— szólj ^suttogja a legény keze után nyúlva — ugya-enyém lessel}^— ugye te ia szeretsz ? — szólj |
A legény eltaszítja a felé nyúló kezet, fel áll, .a egészen a megvetés hangján- válaszol.
gálától a minap befejéaxték a ennek adatai alapján a királyi Ugyéxaség axt indltványosla, hogy (íyűifTy József ellen távirati titok 4negaértésénak vétaége miatt a közvetlen táfgyaláa megtartaxNék. Ez ügyben -a végiáifyalás már a legrövidebb idönen meg fog tartatni n arra ax Ügyésx a mi* niasler elnökót ta kérte inegidéztelni. As"érdekes tárgyaláat nagy kivéncsisággal várja a Mvároii közönség, annyival irinkább, mert GyörfTy J^xaaf
kiballgatása alkalmátal ama véleményének adott - líonoM wj te Julis! a lelkem lenekéig, kifejMélti h M ,ÍHlne^|cll, tu, howll IA. szeretnél elbolonditani, de már megtért az eszem. , ; ., . ,
Tudod jó', hogy szereltelek, akkor eldobtál,nem I v,ratok ó" iratok, fl felsége vagy irodája AUal
használat után egynzertten elbányaltak. Est abból ia kövelkexteti, »mivel ax iratok olykép voltak össsemorxaolvg, mint ssokoit as Iratot öhsxÍ-morxsolní melyet olvasás nélkol eldob éa arra sem tart érdemesnek, bogy öaaseasakitaou.« Ex*
kellett a szegénységem ; a azemembe nevettél, mikor kérettelek, ne légy Patak feleaége, haríem as enyera, mondom, azemembe nevettél a azt felelted : »Drága portékára vetetted - a xzetned, nem való vagyok én teneked!« — Jó! bát maradj is • drága« nekem; feleeégemnek nem jöttél, sseretödek nem kcrttBsxv találtam ém olyant, I szemben a távirat a gyűrődésnek semmi ki megelégszik tejem, meg tfztán én is szeretem,| nyomát sem viseli, aa határozottanjellüoteti ama már egyszer megazomoritottaf annak is az él^1oégy törést, mely Holló* Károly pót la éa láf-Jéi, pedig nem adnám ilyen Üsért miot te . , tL . . . ' J . . ngyf-í szól ée elfordul • földön tonagtó irót»»l vallomáaa axarint as udt.ri táviratok
•Msonytól; l<y*ot kutyájának, öttzetereli a eredeti példányának hivatalos kesaléaéböl' tUr-oyáj*f cifra axOrél nyakába akaastj* a * nélkül, | mazik
Levaglé aitétrtk
Mindenki elöli ismert lény *t, bogy jó rtpolfl vándormadaraink léiére * rUdktisi'tengeren ál Afrikáim költotnak. K gyengébb röptOak • axi* gatan ptheno átlomásokai tartanak. • *x ut által f*i*ite eloaigá*t«to*k. Találunk *aonb*n * téli hónapok a!*tt Afrtk*b*n oly, ayároo át Köaáp Kuró|iáb*n t*rloxkodo ma4ar*k*t ia,melyek aprö kerek sxárnyatkkal ho*txu utal lenni képtelenek. | Mi kép mennek eaak át * tengeren V K»s At«ia ll*lé v*s*ik ut jókat éa igy aaár*i löldön jutnak jel féli tértóakwiasi halyokre'/
Angol és amerikai lapok épen mostanában I nagyaxáuiu átxleléatkef koaotnek, melyek a fentebbi kérdáxekre épen oly váratlan, mttit furosa | feleletet aditax, t« I., hogy aa apró madarak a nagyobb éneklő-madarak, kttlouóten a darvak [hátán lovagodnak át.
A «NiW|orker K^entiig Post« egyik lavaiexró§ I* targyra vonatkozólag kov*i*ketoieg tr> ia7a Oa#én több hetet töltöttem Kréta axtgatén. A fa* luai lelkest lObbasör felhivt* figyelmemet aiiré | madarak otírtergft ének ere, mely réndesen akkor hallatszol! a magasból, tatkor fejőnk falétt déli , holtukba vonuló darvak repültek *f« Mondám, hogy én apró madarakat aebol *em látok a axoa I véleményének adtam kifejsaéat, hogy ax ének a darvas atlruyai állal id*tt*lik ^ifo «N*m, nam* - f*l*lt o — ien tudom, hogy • hangok apró madaraktól erednek, melyek a darvak ná» Un ülnek, gyakran láttam őket ezekről f*la*ál jlanl éa iámét leülni l at éikatétl axUnet alatt ta lolyton Htok kótelélten tartózkodnak«, Kit meg moxt sem hittem ex állítást, káaohb atonban meggyöaOdtem, bogy a sziget lakosságának ap< raja és nagy|a it lelkésx véleményét oatf|a.
Ason véUfntfiyemnek *dt*m k1f*j*»*»t, hngy ax apró madarak talán • tenger Inlölt egy da rabig berepüllek a aatán a darvakkal tértek visasa, da a lalalet' rendeaen ea volt *Nem, Európából jOnnakt Magam la lObb Ixbeti egéss bixtosaággal hallottam at állatkák cttcaerge«*t, ugy a sxáratlólu, mint a tenger (elélt, Kgy nap i vegre a parttól mintegy ¥4 kllomeiérnylre hala«x* ! tünk, midőn a jactlt fgfftt a teng*iÍM^téhea egésx ! rsapat daru röpült el. A haláxxok^Anlloiiák ax •aprö madarak* csiesergáaat, a engem ít Ügyel* Imextettek ra. Kgtexerr* felkiált *x egyik »lll I tan egy!«, nekem aaofibau nem tíkprjlll aat meghálni. Kkkor at egyik hálást kíTTRíti puskáját, barom Ami madár repült lel a darucsapatb«M éa tünt el ismét,
A Ctarlenlnubeban beszélte el kevéssel aaalott Klmling A., hogy * mt koaónaegea berásdantll** getoink Kgyl|»roinbaii lélen át igen gyakoriak éa at ottani beduinuk meggyóiödéa* ax, hogy ea apró madarakat a gólyák axálltlják oda. Péter* maiin utaxásalbsn is vau egy jegyaet, mely aa** rint Hhoduaban a gólyák köilötéaekor apró ma* darak csicaergéeát lisllaui, * nélkül, hogy eaek maguk láthatók lennének. He<tbnborg svéd utaxo követett egyxter egy oaapal gólyái a amint esek lesaálltek hátukról, apró madárkákat latot! 1*1 • rebbenni, annyira kox*!*dni atonban, hogy a madárkák nemét msghatároxbatla volua, képes n*m volt.
Van Lennep^Hihle cuxtoma in Hible landst oimü müvében olvashatunk egy jegyxeiet, mely axt mutatja, hogy a^ elobbihex natonló eset többször éaklelhetö Kix-Axaiában. Némely madarak — irja ö — teljeaen képtelenek * Fttldkoxi tengeren átrepülni a még * eyriai éa palaeelinai ut is több hetet venne igénybe. Igy például a veresbegyek, csalán-ceattogányok, csixek ée apró pintyőkék a saámoa más apro madarak, mini* nogy a tél reájuk néxve még Kie Axsiában ia vesxedelmes lenne, attól, * ki ax ég madarait eteti, megnyerték aa esxköxt., melynek *#i?álvé» tel melegebb éghajlat alá vonuihalttak, V«i:óban aok vasai útját Palaeaatlnából Arabiába éa Egyip* tómba és minthogy ex utat megtenni kép#a*k nem lennének, különöaen oll, hol aat a magas hegytégek vagy tengeröblök axakifják meg, a gondviselés átsxállitláxukkal a darvakat bi*la meg.
A darvak legtöbbje vándormadár a öaxax*l aa élaö hideg axelekkel aaámoa csapatot lehet látni északról dél felé vonulni. Esek alant repülnek éa mikor müveit földterület felelt baladnak el, aajátaágoa kiáltást hallatnak, mely ugy bengaik, mint *gy harci kiáltás* Ilyenkor láthatni, hogy köztük mindenfél* apró sxárnyaeok r«pd*anek fel a hallhatni, atoxnak ceicsergö énekei, melyek már bixtoe helyre talállak. Tav*aau*l viawatéréa
Hayy-Kan«, vasárnap j j
kőiben a durvák magasan repülnek, mintha Indáik, hogy" apró latasaik, móat t földön náluk oéllöl ii baait jutnak. l>i. *u Ünnep -óstfknem egy életkort löUött Keleten i feljegyzései, mint szemtanúéi, igen hitelt érdeaiök. - *
Végre Amerikából it érteeitenak, hogy ott vígén könnyen aliarihaijuk e léli évei alatt ho
vad kanada-gariók e kis pintyeknek ugyanazon azolgájaiot tewik, mint n Kóldköai<ietigar felett a darvnk, A Hudson öböl melléki vadáasok állítják, hogy egy bisonyos pintyökefaj mindig a vadludak hátán jöo és megy. Mikor a nagy ma* darak megérkeznek, magasra felrepülnek éa nagy köröket leírva, esállnak le e földre, ekkor láthatni kia vendégeiket hátukról leszállani. fia aaonben n ludak éjjeli azálláaukról lelrianatalnak, alant re* pülnek éa a vadászok tudják, hogy ilyenkor as apró madarak rajtuk nincsenek, minthogy esek maguk keresnek maguknak éjjeli isálflat ée Maguk járnak eledelttk után.
Semmi okunk ainct, hogy a többek által tett megfigyelések valódiságában kételkedjünk. Ksen-kivül az'állaloraságbao más állalak köst is áll tenn ilyen vagy másféle barátságon viszony, igy a cápák és polipok, a hangyák és háxiállaiaiuk, . a prairie kutyák és baglyok, juhok és seregélyek ; a legkülönfélébb okokból asármasó barátságos együttélésnek kítünö példul ssolgálhatnak. Azon képecake asonban, melyet ezen megfigyelés elénk állit, a természet egyik legmeghatóbb képeinek . egyiket Képezi: mi kép bocsátja a nagyobb én 'erö«ebb, eröféleslegét a gyengébnek rendelkezé-aére s ast bizalmasan hátára véve, ennek a hosz: szu utat megrövidíti s tatán figyelmeztetéssel és helyismerettel is saolgát; — ki tudja, mennyire megy egyesek közt e kölcsönös érdekközösség és baráti viasony ?
—■—'—1----------Vadáu Ijttp,
Iparügy.
&úa 46 mám, [7 hp.)
byi, mint a sós visben áltatott dió teljésen ymasskapia egészségen Jó isét s hártyája köny-nyeft leválik róla,
4 ttytnilNs iffarlis hwmvkbsa, A gyümölcs minden nemét, de különösen a« almát
mokbaa. £ célból válogassuk ki a csép éa *te jeeen hibátlan példányokat burkoljuk egyenkint ujságpapirosba, s raktuk' rétegenkínt kisjrob vagy nagyobb ládába, melynek lenekére lehetőleg por* mentea homokot teríttetünk ugy (hogy se egy* máahos se a láda lalaihos ne érjenek, akkor annyT homoköt öntsünk rájok, hogy egénsen betakarta, a homokra iámét egy sor gyümölcsöt rakunk, est la betakarjuk, n est mindaddig ii I mételjük, mig a láda meg nem telik, legfelül valamivel több homokot tessünk a a Iádat vagy leaártuk vagy nyitva hagyjuk.
— A sillllermén Olssskaakaa. A »Kiume« szart m Olaasoraságnak es Idei ssölÓter méss. összesen 88,&D0000 hektoliter bort eredményesen, mely értékben, 80 krral számliva hak -1 toliteriét 1*925.000,000 Jira értéket képvisel.
— I*la«l Arak llebreeaiilieu. A lefolyt héten tartóit hetivásáron következő árak jeayes" vekt húsa 6.80—7,20 { két»s*res: Ö.a0--Ö,50; rot» ö.xo—tt.öo; Atya 6.40—8,60 ; tengeri
6.20; rab 6.60-6Hü; kölu 6.80-r6 20 mnássán-1 kint; 1 snák burgonya 1 20; 100 klg. muIouhu 44—48 frtrl(H) klg. háj 48-46 Irt.
~~ A Helybeli gsbnsrsrgaUM. As Időjárás as őszi vetéask fejlödéaere nesve felette keovesö, a gyakori esősének, a liosezu ssáraiság okusta kárt már helyrehosták, ugy hogy a ve* lések mai állása a legtöbb h'lyea teljeaen klelé-►gttö. Ennek dacára as iránysat a gabona üzlet-ben határosottan szilárd, noha as áremelkedés mégasünt. A kínálat csekély, minthogy a Német* | országgal küsiöbön levő vamelkudozásoklios nagy reményeket Ittsnek a gabiiakéssleiek birtokosai, A hozatalok helyben nagyon gyérek, áraink következők : 77 78 kilón busa 7, Irt 50—60 kratcár, 79/80 kl. busa 7.80 90 kr, rois 7 Irt, aali 6 m 90 kfr, árpa 7,60-HM tengeri O.tfO kraicár dió 16 irt, repce 18 frt, lehér bab 7.50 60 kr, tarka bab 6 Irt, kék mák 26 Irt.
Szerkesztői üzenetek.
)iltM ko»soujak. íi tytbl'lrt
— Am OMtrAk-maKiar Llo)d újjáalakítása iránti tárgyalások megindultak. A magyar kormány, mint már kösöllük, elvileg hozzájárult] ahhoz, hogy as ont rák-magyar l.toyd tisztán osztrák vállalattá aiakiliaaaék át a e végett a liz évre -kötötit közös posta- és hajósáéi szerződés' felbon lassék, oly'fettétellel, hogy a vállalat még két eastendeig tel|eai<8e szerződésszerű kötelesed* Bégéit. A magyar kormány ez idö alatt. az un helyzetre kellően 4 ikészülni kíván. Az osstrák kormány est a két évi átmeneti atádiumot nem ellenzi, de már ez idő alatt is gyakorolni akar
bizonyos ingerenciákat, melyeket az átalakitasra j da küBolal nom akarjak, mart nom tartjuk való előkészület szükségessé, tesz. A tentiálló kusdté^n ftnamar szerződés értelmében a vállalat minden fontossbb I i?CÍIk ^Jmiíkttí hatarozaiáoak végrehajtásához a két kormány jóváhagyása azükaéges. A társaság rozzant hajóinak kijavítására és uj hajók vételére a szubvenciónak egy millió forinttal való felemeléséi fogja I
1600. november hó Ms,
időül kltüsetlk éa ahhoa a vánni «|ft»4ákoaók ssen fial oly megjeayaÉMal hivatnak meg: hogy aa érintett ingóságok as árverésen, as IMII. évi IX l( oi. I01t la értelmében a legtöbbet ígérőnek becaáron alul'is eladatni fognak.
As elárverezendő Ingóságok vételára aa 1881, évi LX t. oi. iOÍ. | áhan megalapított feltételek asarint less kifizetendő.
Kflt Nagy-Kaniasán i8lK)-ik évi oovamber hó 7*ik nspián.
739 t-i K A II 1 A N
kir bírósági végrehajtó
XXazallpax I
vMétM&GéVi1
Kisa pótkávé a rixi MSiéliM jiáratUa, tfA* Mtasfi •Sg^fiaki által M iia Mmii uitf^ny l.Hil 1m§w» liMsav* «lkatiiM«ktiél 411, i Mitast bIm|*i trfdtf l««fkrt|üitihaji tavS árpa. nakk, fis* tavAkbá • kelfoJérOl atUláö í»« siitlw kíJ»> Méairs ImhitüHiíi i»4tkAvéksti
A Naalády'kSvé IsSr* é« sasMléfa aéavs nfc' ksl katlai—kk, nIm hSb ilaaM lk> kete ée kavaaakk isktr kell k—a, mtat Mrsitty ftiig (xükAvéliM, uksi aaai S kévé* pótté, SSSSM é|Í|S(INMÍA<) kávé JftVlt* tS. mart JAUkttly ^katiiMéaél fagvs aa ásttsl kávé Isssta in hsvltfl liatéaAt alAkl) mAIIUÍo, m4 kff* leaneaakké Imi! a Iff • kévéé falténak salai Mávaaekak éa ifaageikMa aaa nélyak réaaAvs élveakeéévé tasar.
AJásloM agyklajstas aa állatim évak atStt (at> tatált gysgjiiávét iiMiyti l ávé** aéifra. Süly üiy la Mist IÁ|iaMi<l tlastás, Mladaa Msíst kávé sétket Hssasálktis, • aa agéawés éa étal fattatarUaára aéava klváléaa jétékuay liaiaaa. 4a ksInaiMNia jgrottHír* éa kélkaral*, raaaa aaiéaaién-, láar éa aalvka|akkaa# arvaaft laktalélyek állal laa|akkaa a^éalva* klalaa «aa»raak vaa allaaaarv.
KaukaM M.«MaalaaAa. Italiwars és TsMlar, yaaaalkufar. Jésaaf, llarios és Hnlmr. Vlaakaf Va rasu éa UoaasMd AdoU nrtksál. 7H» S •

D. J. HsSapaat. A Urut nésva mazáa lavnlat Irtaak.
ka. O* Laagvla. Küaaü&vl a kSIdoUért, tuáalíor la aal-Voaao veaaaQk tudóaltánalt. M. J. Haljrkaa. >lól iniilitltuuk a |mr aor Hlolvaaáiáaál j
kalyt'U kogy a kUadtéraa faaamaradl fél |{tiuyot«ulj*k aa alaaatt falod, Aa komul/ irAayáaál fugva aam vaaat
T. X. Ual/kea. MaRjntt; fnltm^vasttiik. Kaliorl* A vnra«t magku|ilain. köaaOuöui, aort karltnk [aokl. KuldawAayalm aiegérkt*iítak o V Tudsa«l.
Namtllai' raMfteraya. UratulAluiik, mini falulrtll tudjuk, caak pár >apl idO iu«# a magján a mtts^nlaBalt Ju*
vAaatuakat
Nyilttéf.
WoUwaraa S«ld«ailalfi* vaa 00 kr. bla II lUft jwr M«tar — glatt uud sfimustitrl (rlroa) 1H0 varafik tjualit il) — varaandal rokau* und atttokwalaa |N>rto- uau aollírai daa Fabrlk»)>^iot Cl. Ilaaaakarg (K. u. K, llollieforant). Xttrlck. Muatar MmsaliaatT llrlafa koa tfű iO kr. Portn. * ftQR
kérni, de az oaztrák kormány ebbe aligha fog beleJ taiülü, muMok^ru azuiué)y«i(«u fugjuk klfaj«»nnt aaaroscaa kl menni, mert a közös viszony megnzünteiése ulán annak a 4'i0,0t)0 forinlnak a fizeiéneis az oszirék kincstárt fogja terhelni, mefyet keddig-Magyarország fizetett, ezenfelül az onztrák kormény, mint a vállalat intéző köreinek kéz alatt tudtul adták, teglólebb még 500.0CKT forinttal hajlandó a szuh^ venciói emelni.
— Fémeket igen nsépen tisztíthatunk a következő módon előállított azappacnal. E^y szappanoldatot készítünk olykép,' bogy 6 Iont kókusz* szappant minél keveaebb vízben inéraékelt hőség melleit felolduok, mig egy kásaszerü tömegei ka--ptmk. 4uután a fent megbatározott szsppaome'-oyiségnek megfelélöleg egy fout angolvörös vízbe dórzaöitetik és bozzá l'ü gramm szénsavas ammo-níak tétetik és miután ezetr kél anyag is egy egyenletes tömeggé alakult, folytonos keverés közt hozzá teanzük a fent leÍFl kenöcsszerü szappanoldatot, minek teljesen kihűlve kell fenni. Ezen tömeg további használat végett hólyaggal lekötött kftdobozban teendő el

jaWanavsaaaSMta <r janaat 4**
j találmányok
nsbsdalmsitatnsk nlsées éllsmbas
BENEDEK LAJOS ^Társai soabadalBi irodája altal
Bpeaten, Mureum körút 10. 11
A nagym. Minisetrlum által u léllslálifk blialmAha a|éalva
■Évenként 600«nál több szabadalmat 1 •asköitfl kl.
034 6—0
ékJMfr* Mmí'»
m hz
I iipiiíi
Mili
■ h&^V* h<ö ^iííAm
Ilr•/1 Ii" ^ V)
rF-f co vrl l\Vil
o.£ fii , ^ iíl** ! liaV
n a Ili i pl | © pllíSp l
{*} Iliit S U71
imat |
As
falalöaéiat
a rovatban köalöuakért aam vállal aaxára a asark.
Felel6$ nzerkesitti: t'a l*alolal A koa. IfllllOKTKMDk :
11206 száiu. 1890.
Árverési lilrdet mfny ATuHrt kiküldött bírósági végrehajtó az 1881, évi-LX. I. cs. 102. g a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a naKykanizsai kir. járásbíróság 1UO81/0Ú számú végzése állal nagykanizsai poígári égy let javára Torma ImróÁé nkjnissai lakos el-l len 660 frt töke, ennek i81)0. évi aug. hó l-sö|
___________ ________________________napjától számítandó. 6% kamatai és eddig össze-
val. A szerb kormány megkereete a bécsi ka s«n 41 frt kr. perköltség követelés erőiéig
elrendelt biztosítási végrehajtd* alkalmával birói-
Eözgazdaság.
— Kereskedelmi axeratfdéa Nzerblá al. A szerb kormány megkereete a bécsi ka binetet, nevezzen ki megbízottakat, bogy meg indítsák a tárgyalási megújítása tárgyában.
Ml
indítsák a tárgyalást a~kereskedelmi szerződis'j lag le- és lelülfoglall és 831 forint f>8 krra be-
I cHÜlt szobabútorok, konyha és vendéglői lelssere* nem titkán tések és egyebekből álló ingóságok nyilvános ar
— A diA J6 Ize. Téli időben spasztalhatjuk, hogy a dió kellemetlen, olajos ízi I verés utjáu eladsfnak.
kap, a alig élvezető. £ kelemetlen is, könnyen eltávolítható a dióból ha óráig langyos lej ben áztatjuk s aztán a levegőn megszárítjuk. Tej
diót, de ebb*n 5 napig ken hagyni. Ugy a tej
Mely árverések a 11206 I.8U0. az. kiküldést rendelő végzés folytán a belysstnén, vagyis^agy* Kajiizsán á jp olg á r i egylet helyiségében
helyett langyos sósvisben is TSíTathatjuk é célból Teendő eszközlésére IH1IO. év november l»ó
17-lk napJUiiak ri*le)0ttl 11 OraJa*ha'ár-

Nagy-Kanizsa, vasárnép.
Zala 46. axára. (8 lap.)
1190. november hó (Mn.
Maokaiíuai Tatarékpénztár Résrvénftársasáa
lgfMh november lió 95-én dtMőtt ÍO óraknr
saját helyiségében
rendki Yüli közgyűlést
tart, melyre a t. c* réeavéoyeaeket tiszte-lattel meghívja 727 1—8
as igaigalé«ág
Tárgy : ai alapszabályok módosítása.
O V U 0 Sarg^targ
Károly ■■okit faiuláUák, ő JWaép* u kirm$*é ■ ■ lagMllgeaabb inlkodó mtM Más tagjainál,' valamim a . herwgi ltá**kual ia aikalmaaanhaa ni. Ajánlják a külon-lasaaaégakat: },nhi<j báni tanár. Itrbra, SMi$l a Srhmtr udvari tasáoaoa, taoámk, továbbá as udvari fogorvai — tVmmw Bécs km & Maeit? liathilmB eb,
Plwarín H7ftnnan v*,(Wí hagrfelteUee peplrbaa VljWJnU O^ttppail fc burkokban lift kr„ dmke-
dobosokban flo kr.. 3 db 110 kr., egyeskiat árait a S db
00 kr.
Móz-Clycerin szappan 1 db J Folyékony-Clycerin ^ppanV^H
(a legjobb saar a kesak áa are aaépithtébea.)
Clycerin ájok krérii llveKBkl,« m kr.
f!lrpflrin hlflfitnl OsjsSVossléare, a a ka)korpaal-VljrUVlUl UUlfítUI távellaáaára alb.) Ovagbaa 1 frt/
Pipere-carból-clycerin 7
Kalodont
711 3—26
-szappan dobosban i 8 darab I frt 10 kr. Oljreerla-fOg kréai, darabja 35 kr. tnóvid liaiaaalat után, mlat fogtiaatitó' j aékSlóslietleané ▼ultik ) ¥. A. lari fla és tárta «•. éa kir. adv. ssállltéli lémkia.
Hektár Rag? Kaniaaáa 8áiivars áá Taabar, RoeaafWd Adolf | Strem ia ICljjío, Marton áa Habar arakaát.
HIRDETJIÉNY. 0 eaászafl és apóitól! klrál) i felségének
1890. április 18-ás kait legfalafl alkatároaáaa folytán es-aanaal ■egtadittatih a
immtomm,
melynek tiasta jövedelem
a »Fehér kanost" egyeeület a bsdapaatt esQaidoi gyermektelep egyoaSlet, a „Mária-Dorottya" egyeefltot, a nagy* bányai jótékony nőegylet, a aaéksl/ftldl ipanaaaaaai aa evaaiágos k&seégi éa körjegy stfk árrakáaa a borsodmegyei nőegylet miakoleai árvakáaa, a vagyontalan hivatalnokok Özvegyei áa árvái réaaére aiakitaadó alap, a magyar hírlapírók ayngdijiatésete éa végre a aágrábi orsaágoe alkat*
aáaa iatéaat javára fog fordittatal. K sorsjáték öaaaas, S7Í7-ben Maráilapitott nyereményei aa alább kftvetkoső játékterv Martat
160,000 forintra ragnak,
w^1 éa padig: 1 f&syeremésy . . . 00,000 frttal \ o« adómén-1 nyeremény .... 10,000 „ I taa magyaror-6 syer egyaak. 1000 frttal, 6000 frt ) saágifőldte-10 „ „ 000 „ 5000 .0*1 bermentesi-50 „ 100 „ 6000 „ ' téat kStványb.
á kaiáa via— veakataliaaal imo. évi
ieeiamber hé l««áa tlrléalk. Egy aorajagry árt fl frttal eest. ért vas
megállapítva, 71 * 8-4
gengagy kaphatók: a lottóigaegatóaágall Bndap»j*tánt (F«t, Pvámháa, ftlemelet) kova a megrendelt sorsjegyek ára poataataifáoy mellett jJére beklldendó; vallamenyi lőtte-, aé- éa adókivatalaáf; a legtöbb postahivatalnál, a háaai ,Merear"-fcál ée minden városban ép. aavaaataaabb helyséfbea felállított egyéb sorsjegyárnió kfeagaél.
Bséspaat, 1890. aktébar 14a.
■agyar kir. lőtté tgaagatésá*.
PSERHOFER J.-féle
BtiCHIJKN, I. k KII, Kl N I* KKKTIt UHK li „lura goldsnan Relohaapfel."
SZ. S
VéHUglIlé lilbillH Mok, mWtl általásee Iabdaeeek aeva eleit aa etébbi aevet tet|as joggal megérdaaltk, mivel eeekugyaa alig léteaik tiatagaég, malybea ssaa laMaeeok eaodM h* léaakat eaarasereaae ba asm biaeayttuttáh valaa KvUaedek úia aaaa Iabdaeeek áttaiáaoa alleje4é«aab er-veadaaak ée alig vas aMiád, melybaa aaaa klllaé káaieaarbnl káeakt asm vataa találkalé*
Saámtalan otvm állal «sea labdasaob káalsaarSi alásitataak áa ajáaitaUak mtadaa aty tmjokaát, mslyek a roea améealéabol éa eaSkrakedéabet ersdaak mlat e|«a>aavarsk< itiáib^joki kélik* rtriétaláaak, araayér, béltéllaaaég a tiaeoaté belá.'ségitlaél, Vérlleslllé lslejdoaa*gskaál fogva kitftsd baláaaal vasaak vérsaagéayeég a aa abból aradA bajokaál ia Igy eápkóreáJ, ld«aasaéatiól eaármaaé fajlljáaabsát stb ga*a vértiaatllé tabdaoMik oly koaavaa bataek, bagv a bweskétyebb fájoalmekal aam oboaaék, • aaaak fclytáa mé| a isggyaacább agyéaak <1« még grarmekek által le mlmlea aggadaiosi aélkat bavabat^ík
A námtalaa bálalratbót, melyet • labdaesok ficyaaalél s lagkalmrisiaSI'b éa legaabnabb betageé. gsk utáa ag^aaaéglk viaaaaay«rée« folyláa kuaaáak laléalak, «*iaa h«lyea Makla aékáaysl aailttaak aaaa magiegyaéaaat, lügy miad*akl, a ki aaaa labéaaaekai egytier baaaaáltei amg vagyaak gyAaAdva, esőket tovább fogja sjáateai
Sabllarbat'k, ISSa «»kt. VI i
véfttmitié Mák.
* TeklaWtai Órf
áiat'rl kélt, b*iyr Itialla baatmia éa kilSa iabdaoéatbói kaiéi ( n*'IM|ih kSid«sl itUaki
Ntlniltf fgséas* arvo*
líra ebei nodslti mallfll, Igg7. »a#jii, bó II éa. Teklatetee Úft
ISm akarata voh, hiwjr'ii fin tatstassat kaiatai keaé kaietlak, aialjrakaak UiMai aaaosel meglroai ; |h gyár* ma^Sgfbaa magbiilieat ol^eooyira, bogy easiml muskál hm vőtiaje. lébbé képaa v*ga«al ét Mmiím mác a lod* lak kóai valaák, ba aa 0» «a»dáletre atéíie ialidaaaai fo» gam nam aMataOak vnfaa mag Aa laleo áid|i mag Oal aaárt aaartaár. Vagy Mlltmam VBS, bogy etea talmataok aogam ia tikélalaaaa kl féRoak gfégylmOÍ, a inlijl ai4r máankaak ia agétaaágSk vlaMaoyfréaéra asattaágal aaol> gátiak. KniSa Taréa
ItéN ÚJhet;, ISS7. aov l*éa. ^Méiyaa liaalall Úr!
A lagfurróbii koeanaalamai mhmkI.mh aiaaaal Oaaak 10 évna aaaraéoám navábao. A* UlalA 6 #vaa át aaasvadali yyomurituruibao ée vlak<°'raágba«t, már 01 afét la maganla, (»•!) fúl agyébkaat ta ta moiid"tl. toldás véletlaa agt dw> boai tépett Ón kMAftá vérttaatité lalMlaaaallMM a aanhoak állaadé liaaaf»4laia fajytao lOkélalaano kig/«'ig|iill.
I^glóbb Itaalatettet WaioMllal J-aaía
Klrbaagrabaramt, llfgbt mallall. isgy. mám ti éa.
Taklatetaa Úr!
AlSIiratl laa^ialtan kér 4 aa«imag(H ai Ou NaloOaa haaaaoa éa kiiáaó labdaaaaiból. Ml aam mulaaalltalMm lag-aagyobb allaaiarAaamat klfa)a«al aaaa labd«e«fch ártéka (e* itt 40 atok, a bul eaak Rlaalmam salllk. a aaanvadékoak lagotalagabbaa fag»m ajánlani. Kaan náialratom lataaéaasa> rinü liaaaaáláaAra • »ut iwkimí falkalalmaaMm.
'I'aljaa I lat la lattal llab** IgnAva.
(Jotarhdnrf. Kalba^b mallatl, Salléaia laaa. okt. a án T, Űr t
Kalkéram, miNariol aa t)li vértiaatllé Iabd4««alb0l I aaomagot fi dobuual kiUdaai Mivaakadják. (Jaakia aa On tiMidálatoe ialslaaaaiaek bAaa«)nbatam, bogy agy gyomor-
magaeabadultam. a mldóa
iagforróbb kftecOoatamal ktfajaaam, vagyok llátlalailal
Swtaki Aaaa.
bajtól, maly aagam ót évin ál gvóláft Ka«o laMaaauk oálam anbaaam fognak kifogyni
Kaaa vértiiatitó labdaoaok eeakia a Faerke fer J; féla, aa „araay birodalmi aloaákos" Mimiati i;é||«iertikrkaa, Héaakae i.,min-garatraaaa ta. as. m* kéialttottnak valódi mlaft* aégbaa, e agy*|S asam labdaeaot tartalmaaó dobos ára 81 kr. i gy raosmg, melybaa tl doboa tartalmai tátik, I frt OÍ krlm kerfll; lérmaatetlaa atáSvétall klldéaoél 1 frt 10 kr. Kgy caomagBál kevaeabb aaat küldetik el.
Aa óeaaeg elűbbsal bekSIdéeéeél (|ni leg|obbaa postaotaiványayal aaaktiaóltatlk) bérateatee klljdéaeal agyttU; 1 oioraag 1 frt 16 kr., 8 oaomag 8 frt 00 kr , 8 oaomag 8'M 35 kr., 4 eeomaga 4 frt 40 kr,, ft oaomag S frt M kr. és 10 esoaiag ü frt ÜO krba karttl.
SB. Kegy altariadtaégtlk kóvetkeatétiaB esen labdaoaok a lagkdUmfélébb nevek ée alakok alatt ntáaoatataak; aaaak küvetkostében kéretik ssmhls Paerbofer J.-féle vértiestitó labdaoiokat kóvetelai ée caakia ások tekiatliatók valódiaksak, molyoknok baas-aálati ataaitása a Paarbofar J. aévaláiráaaai faketa ■sinbaa éa miadan egyei doboa fadala agyaaaaoa alá* iráesai vófös Minbea vaa ellátva,

Mttndea ftohánytónaÓéban ée diaiárn e«»ait>i».
PBJ5JobTsHvarka^^
^ A s vslédl
LE HOUBLOL
raaaoaiá aTAar"i»T
- OAWLá^ HW^-TÖL ^
fóraklár i SLAS1TS OTTÓ éa táraAs4l aáOaaSS.
*■- -I
1
Amerikai köszvénykenőcs. Hí]
igar mladak kOMvéayee éi oeSgőe gariaeg agy'béstaiem, lagaaaggsiáaii biages fogféMwr t*W», fiUseggadk
I forfat SUkr
tusias Sea, tag jobb baioh ti m ikíaa, mlgfalse áfa, stb. ellaa
TfttmÉkiniö
h
i INMisfktr fCttga mmtkjm óta valaaisaayi bajaóveáalA aier kMStt orvoaok által a laglobbaak elismerve. Kgy elegáaaaa kiiilitolt aagy aaelagegévsl || forint;
Headal laaártél ÜYág M Htm áltat íikn aolt seWkaél, aiérgeo degaaatakaál( aykakaeg, n> bea- vagy gyaiadl-malt vagy más ily b^foksál mtal kitilnö aaar lóa kipróbálva. I tégely 60 kr. kár-ateatva 7 f» kr,
Pagj-balzeam J181
kok év
|BPHHHHHIH|HnaÍmsaiaiMi
Idslt estifa, mlat lagblgtoaabb aaar eHsmaevc l.gy kOfoóggel 40 kr. Hérmaatve 86 kr.
Utifűnedv, S Hím
hrtgée stb. sllag, í gvagaeski bératealve I frt 6o krsjeaár.
Élet-esezenczia {SfSlM
aaa leaiert kiiSaSbáet* reJradtstg, f^rnni kn bogéa stb. ellag, | gvag^aka ára 80 kra|t<. 8 Ivag bártaentve t frt 6o krsjeaár(
ategraa* •máaatea
éa mladeaaeml atteatl bajok elles kitSaS káaiasar, ,1 Bvagsoake 88 kr. 18 |v«g 8 frt.
Általános tiastitó hó JiílVníTiltf
•aer a maa emésatée mtadaa kSvathaaa^ayei, a. m, WfAjás, eaédBléa gyeaiorgóroa, gyoamrbév, araayér, dngltáa stb: sllsa. 1 eeomag ára 1 fbrial.
50
Angol csodabalzsam, ig^11 Por a l&bizzudta ellen. fSSSSSL
isaidáet ■ as aaáltal képaSdÓ kellsaietlea aaagal épea tartja a lábbelit é« mtal ártataMilas aaar vaa ki|tfóbélva, Kgy dobosul fto kr. Bémegtve 76 Ír
öoly va-balzHuni,
léramatai klldáeesl 06 kr
ItSaO aaergolyva ailea. Rgy 4eag 40 kra|eaár.
ilelsó vagy eg6B/Bóg $ó
gyomorborot éa mtadea a raadetlis laármaaó bajoknál. Rgy tatuaag I fit.
kiias* gyégMMt. aaiáaaléalsil
Kaan itt felsorolt kásaitméayeboa kivSl aa oeatrák lapoktias klrdelatt óesaee bel- ée kllfbidi gyógyiaeréeaetl kBlónlegeeeégak rsktároa vaaaak ée a kéralettmn aetán aent levOk gyonma ée eloaóa meg-j eserestetnak — • Póstal magrandaiéask a leggyo^ab-baa esakSaóitataek, ha a péaaóeaaeg eldra bekaldetik; í nagyobb megrendaléaak atáavétte) liSIdatsak. —> kér* meatve eeakie oly eeotban tartéaik a küldés, ba aa Óaaaag alOre beérkealk, mely eaatbea a poatak&ttségek eokkal a^raékelUbbak. 710 8— |

M Á FrI ACZELLI
Mjfyoinoi*tweppt.al(
..líAnV C. vMeamitSai aetmaatt L l»aa»w»»»4'ái'M gra«elereee igafvaa'atM til»m«fl llllaliiel, jietSen«M> jé jtweaSe batáia
gfóneitv ísiwttfM imamá aeité|RéS> énk i a»»iHkia
véégjsfiatsl éi Sébáiial itTétitl kéidMni «etaet Bal OV#g ára 40 ár., sagr avog (kltaaaraf ÍS ár. -,-um Aa SlkolO ráaaah ovllvásoaaágra aawaafc boava. (sfliaay Oyégyaaertárahhas haphaio.k
m
* 0* ■ufMm
_ mtt-M _
Nyomatott Fíiobel FttlOp lapiulajdonoenál Magy-Ksnkaáit. )8lü.
10677602
46. szfcm.
Nagy-Kanizsa, 1 HgO. ndvember 1 0<4n.
XVII. óvlolyam.
Ii«rkmt6ié|: Magyar-utca UU. I AsatAa.
Ua latAaandA a lap asallami rAnsAra vaaatkuaó mindaa k6alamány.
BAnaautrtka taraiak caak lamert ka-.jwkMt fogadtatnak «!,
KAairatok visasa nam ktlldataalf.
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
Kiadóhivatal. v ukaa U 9\m «l Kaitp
ktüM/a i Aai Ah ak i
KK«»a vr«-
ftlávm
NafyadAvra
frt ■■ ki,
- Iá
IIÍHUÍMM II ]u(an)"Hiii •MiuOiaii^k Hyllttér pntltaora U> kr,.
A Nugy-Kanizsai- én Délaalai takarékpénztárak én 11 Itunkegyusttlst hivatalon köglőnye, Mg^gjf valamiat % Mrfi*tAa»ti»
J|^|él«nlk Nag^-Knulittáii lirleitkliilfgyNReri imtáriitt|i.
vonatlmiktk Flatil>al Kai no könyv kaiaakadAaéln* Is'tsanwil
< Itthon.
A »legalkotmányogabb királyt h leglo yaliaabb nemzet körébe érkezett!
E 1 aŐ- F,e r o ij'ö J ó a H e I király iámét itt van bíí mag}*arjai között!
A »Jegelaő magyar ember* itthon van!
Itthon ! Egyetlen szó a mégis oly nagy, oly Aély jelentőségűé..;: _
Itthon, a taagyar nemzet körében, Ma gyarora^ág földén, melynél ragjtszkodóbban egy nemzet sem fogndja koronás fejét, melynél édesebb otthona nem lehet a legelső magyar embernek aebol. - A legalkotmányoaabb király a paritás efvét köröm hegy nyire tartja szem előtt a a legmagasabb személyében egyesült Auaz t ti a császárját össze tudja egyeztetni Magyarország királyával m birodalma mindkét része között felosztja idejét. Nem egy húzómban ugyan, de azért az év felét itthon tölti nálunk, mert épen hat hónapot tesz ki az az idő, mit Felséges Urunk meg megszaggatva hazánkban eltölt.
Nem pihenni, nem-szórakozni jön Ő haza. Arra neki nincs ideje; eljön, hogy lássa népéé, meghallgassa annak jogosült kivá-natait, orvosolja bajait.
Elkíséri őt ide ia uralkodói gondja, naiti hagyja pihenni itthon sem atyáskodó gon* doskodása,
A gödöllői királyi kastély nem a nyu jgatom, nem a pihenés helye u népe bol-dogságéért él/>' uralkodónak, csak kaállás I az reá nézve ágért, hogy. onnét be be ráu dúlva Mátyás palotájába, t&fvénylt igássá got, szolgáltasson n legmagasabb trónhoz siető alattvalóinak. Mint agykor „Igázná-jgosnaku nevezett al^dje^ a Jogalkotói Anyó-jsabb király" is végignfa a hon határain, [felkeresi az ügyefogyottakat, vigasztalja a | megszomorodott* knt, (tilalmazza az érdé* i met s atyáskodó gondoskodása alá veszi a I trón támogatásáért hozzá forduló alattvalóit.
Ez a valódi fejedelmi jellem !
A budai várpalota megelevenOlf, mintha la falak maguk ereznék, hogy mily magas vendégük van, 'vidámabban tekintenek le a láb-liknál hömpölygő Duftn habjaira, mely fel fel tekint a palotára aauttogja; a itthon itthon van Ő /» — a aatáu tova hömpölyg, befutja hazánkat annak véghatáráig a min* denütt hirdeti, hogy „itihon, iithon van
0
A magyar nemzet örömteli kebellel mond * Hozott Istent« felkent királyának s az ősz (Jeliért százszorosan vtsauaugozaa «Hozott Isten !• Ka a legalkotinányosabb király megérti, átérii népének örömét, a ez az Ő legnafryahlrlelki öröme, az "gya* dűli jutalma atyai gondoskodó lelkének, fáradhatatlan munkáaaégának, mely ly el népeí holdt)gság£fTnifiköfyíl TJ1II1 SKttnlk !
$ a magyar nemzet jót tudjitf éif, a ea fejti mag azf a ragaszkodást, azl a lelke-süttségeí, malyban a magyar nemzettél nem vetélktuibetik agyatlan nemxut sem; ez fajli mag aat a boldogságtól sugátaó arcot, melyet minden magyar embernél látunk akkot, mikor 0 itthon van t
A magvarok Istene vezérelte most Ii i szeretett s szarrtő népa közé, vezérelje még nokszor hazánk ha. hogy még gyakran la* ígyen alkalmunk Üt üdvözölni * löbbazör nttgározzék a boldogaág arcunkon a felett hogy 0 itthon van a hogy még eaersaer és ezerszer láthassuk a <legalkotmáuyosabb j királyt1
r % Ht0 Jó***} (* b'éU4tf4i Itthon.
'(ítyfap&ft /Wutoi Mm.
• A „ZALA" tárcája.
JL jöv<í]~" A képzelet ékes szárny nyal . Sz#bL jövőrel lejt /elém.
Rózsik fény nyel semmi árnynyal
Egy uj hazái tár elém.
Hol egy ütemre ver minden nziv
S fotián hazoMzet'eleh e km
Ott a szivek lánahevéiŐl Melfyazik hazánk földje, Telt a Hz'io drága necétfíl Szebb, dtísalú földflnk zöldje. Ott mind igaz mdgyarra lelünk És mind magyarra érez velünk.
A több nemzetiség férge Hazánkban egy egész had, Es e hadak maró mérge Közös megrontásra hat. Mert ez nem ismer anyát\ hazát Mint féreg, mely csak sötétben lát.
Fenyőfának beteg ága Önmagától hullik el; Semzetünknek boldogsága Fenyőpéldát követel. £s na hazánkban nincs ellenünk Isten áldása van velünk.
A képzelet ékes tzdmynyal Ily jövővel lejt felém, Rózsám színnel, semmi árnynyal Egy szebb hazát tár elém.
8 ha e* való lest, nem képzelet: Boldog lesz majd a magyar nemz ti.
Josefa,
Váratlan fordulatok.
— TMnyasAkl r^t, — Irta: Dr. Molnár J.
O'étf.)
-Ügy látásik 'Cselszövő Anna nem igen törődött ez*al, hogy a polgári perét slvessieite, hiszen arra el volt kén/Ulve, meri flakálísátink ki öl n 'perköltségek fizetésére felhivts, követkesö utnsi tánt adott. Én a polgári ügyben tanúimat alkal* j mii/Jatni kivánlsm, ue a tekintetes ur azt nem engedte meg, pedig ha szavamra hallgst, ugy nem vesztem el a pert, a hibát tehát jóvá kell tenni és miután azt a*lekinie(es ur követte el, én csak akkor fizetem meg költségeit, ha hamis enktt végeit feljelenti az. otvost.
Dr. Mindenes ijedten hallja, hogy költségei kárba vesznének de mégis jó indulattal lévén orvosunkhoz figyelmezteti kliensét, ha vádja nem való bezárják.
A búnös büntette, elkövetéséig a legnagyobb állhatatosággal utal Tör vétkes cselekményének, akadályt, nem tür.
Látva azl, hogy Dr. Mindenes a bűnvádi fel* jelentés tekintetében habozó, aszal áll elő, hogy vétkes mulasztésa folytán az ügyvédi kamaránál előadja nanasxát, — de különben elég flská lis van, maja csak elvállalja Ügyemet valaki pénzért. 4
Mit volt Dr. Mindenesnek más tenni valója, a bűnvádi feljelentést meg kellett csinálni és beterjeszteni.
Mik voltak seok a szomorú napok Dr. Mementó házas életében azokhoz képest, melyek most bekövetkeztek. ,
A véletlen ugy játssott most in közbe, hogy a~ t lérja távollétében kmátJi(jfiJtll|t* s viss gsíu bíróhoz való idézést, mely ele a hamis eskü I véselt citálva van.
A hazatérő orvosunk aaztalán a meghívót és egy isgafolt késsel irt iiyilt levele^ talált követ' kezö tarlatommal; Ott kétszer csalta mag nejét, elóashr midőn háza*ágiórénsel a köitöiik lélsastt szent köteléket sséttéple, má«o(Uaor, midőn a | hamis eskü letétele által gonosaievövé lelt; as első I (inéért gyűlölöm, ti másodikért magvaiem*-elhsgyiain e háaat én óvakodjék egy sserencsét-I len nőt felkeresni.
K levéllel egyidejűleg Dr. Jósatvünek utasítást • sdott Helens, nogy a válópert kétszereseit erély-lyel vigye keresztül, hogy sst a neve^ levethesse, mely reá annyi gyslásatot hozott.
Megtetle-e azt Dr. JóssivU, nem hisaem.
Cselssövő Anna két megbízható tanuja a vizsgáló biró által kihallgatva és Dr. Memontóval comtrontálva haiároiottan megmaradnak vallomásuk melleit, hogy ők mentek el a kérdéses haláridőben Cselssövő AnnáVSl as orvos urhor, hogy es őket as elösaobába kiküldte, hogy Anna sikoltásait hallották ki nekik ekkor Dr. Mementó viselt cselekedetéről sírva panaszkodott és hogy tudomásuk és lelkiismeretük sierlnf mondhatják, hogy Annának soha nem volt sieretöje.
A vád ekként a becsatolt recipé alapján fen-larlalött, Dr* Mementó ellen a végiárgyalás ki* tűzetett.
Képzelhetö-e ason rémes helyzet, melybe sse-gény orvos jutott, képzelhetők-e ason lelki gyötrelmek, hogy egy alaptalsn Vád folytán a különben boldog ember egysaerre meglosstatik hőn saerető nejétől, háiasága boldogságától, a tiszta gondolkodástól, a nép elölt ptdf| becsületétől és
Nagy-Kanizsa, vasárnap,
A királyi udv&rUrtü.
(P. K.) A buűget íárgyál&sokn&l, « királyi ud»artartia cinnél as ellenaék nem a legeasbben viaelte magát, 4* U államküllségvetés felett lo lyamatban levő tanácskozásnak legkellemetlenebb Muutta leei hueetu időre u á vita, mely u ellenzéki pártok részéről a királyi udvartartás tételénél idéztetett elő. Nem aaon tény; bogy a civilili ta megszavazásához politikai fejtegetések fiitettek, aa, a miben mi eaokatían elemet látank j kitt as üeaaea fraotlAk saónokai részéről nem emeltetett kifogás aa előiránysat elfő gadása ellen. l)a itt ia a tant volt aa, mely a zenét oeinálta: se ne, melynek melódiáitól aa elfogulatlan, pártstenvedély által meg nem (avart közvélemény épen nem leu elbájolva.
Magyaroraaágoa, melynek lakueaága oly i>enaó pietá—I vaa eltelve a király feleaentelt ne mélye iránt, legalább ia gyengédteleanek kell bogy feltűnjék áa, ha a civiligta megeiavaaását oly megjegyaéaekkel kisérik, aminőket aa ellen-aáki pártok aaónokainak sáljából halottunk. A loyalitás, más államokban aa alattvalók törvé
Zala 46, uám, (> lap,) psríaaentariemttsaak van elég lényoldala, tno Jyeket mi nem utáaoauak j minek válaaatanánk tahát kevéa hibáinak egyikét lalaórmértáklil ? Angliábsa ám ragastkodjék a parlament teljes joggal aaoa Joghoz, hogy u advartartás legese kélyebb részleteit is megállapíthassa,"^ ama saemélyek kiválasatásáig, kik as uralkodót állandóan kőrttlveaaík.
Magyarorsaágon ily felfogás suba sem fér Oeue a királ/hfiséggal ée a király ssemélye iránti hódolattal. SubjeoiiVo meg nem engedhető aa ily felfogás, mert királyunk, aa alkotmányos uralkodó mintaképe, magasan falette áll a gyanúnak, bogy politikai dolgokban más saemélyek állal adasson magának tanácsot, mint alkotmányos tanácsosai által; másodssur, msrt a legfőbb udvari méltóságok kttat oly lérflak vaunak, mint Pápai István, gróf 8séoaen Antal s mások, kiknek hasaflssságát as egéss nsmset bálával méltányplja.
De eltekintve eaen eubjeotiv okoktól, sok nyomós tárgyi motivum is van, melyek as sllaa* aéki felfogáa ellen ktladenek.
Mindenek előtt a királyi udvartartás nálaak
fyeeen kiróii kbtetlMtge. Magyarorstágon meg- batltsáérlBt 0 tMly uÉninmiiliu, melynek btlsé
ingathatlan lerméazetes tényelője minden álla' ni éa politikai tánykedéenek. A magyar király Maág páratlanul áll az eg£u széles világon; rajongó, a legnemesebb nemaeti érselmekben gyökerező, odaadást jelent aa as uralkodó iránt, kinek felkent feje 8aent István koronáját hordj*. Oly dynaatieas értelem, milyen a magyarnápé, más elbánást kíván, mint a minőben aat aa ellenzéki pártok réazesitotték népképviseletOnkben. Mi eem dőrébb, mint a hivatkozás más orsaá gokra, melyeknek parlamentjeiben mi rendki vfilit eem találnak as ily hasonló-discniión
A magyar királyhűség ugyanis egész egye dfil álló productuma a nemzeti jellemnek e nem j — Kihány ttó, a Ihinduiul irltimitigihit. — tttr elbánást a nemzetközi parlamentaris minták November 20 ára nagy ée nemes liaaaüat kii-szerint. gépiink dinasatikus érzelmei fokkal ft-jteleeeég várja Budapestre Magyarország szép nomabbak, nemzeti ielleme sokkal lovagiasabb, Dunántuli restének, intelligentiájet. A Dunántúl hogy sem az angol parlament ezokásaira való|om- Mpviaolől páitkUlönbség nélkül hívják lel
__. ,, ,._, • _ -u . , ,.__... ■ a rokonérzolmiieket egy ntmtiii Itlodol telioeité-
otaláa eléggé letarthatna oly diecu.su,kat, m. Ug- m]y ft u^Xk jut(rtt htmtáJ
nők a magyar parlamentben lefolytak. I A felhiváe élénk tollal ecseteli s nagy társa-
NffgyCB sok dolog van, % min u angol nem j dalomnak, — melynek a mi Dunántnlunk oly
ütközik meg. nálunk megbotránkozást kelune; I ■f**- «tw!P*t a magyar kiiamüve-
, . 2 T . . ., .. , . . | lődés terén. Jól mondták U Dunántuli oraságoa valamint sok mas, a mi natnnk egesz termesze. ypv|geiű|(| bo_, ,„;,„[„„ ,4riWi»|, im lemondhat
tes valami, a brittek előtt nevetséges. Tehát öntozrékenveégéről ée a nemzeti feladatok telje-
hagyják abban a párhuzamot Angliával! a britt | sitését re áblzn atja az államra, — csak a magyar
Ügyeibe másként, mint ildomtalanul, senki be nem avatkoabatik.
Azok a saemélyek, a kikből a király környe-seto áll, nálunk politikailag nem szerepelnek, mert a személyi keseeeégeknél erőeebbeket bírunk as uralkodó alkotmányos értésére nésve a miniszterelnök által ia kiemelt aaon , körülményben, hogy királyunknak a korouázáakor meg kell eekddnie at alkotmányra.
A Dunintul hivatisa, mint nemzeti feladat.
1860. novembar hó 16-án
társadalom nem | A magyar kasát naek aa egy eégse nemseti kultars tanét! valóban egységessé, magyarrá, aemaatlvá, mart a kulturálisa való staaadás a nemseti és táriadalml sőt majdaeai aa állami sséuiakadosottságot jslsatat|é.
A magyar táreadalom nemaeti oélu mozgalma jő segítségére a magyar államaak ott, abol as állam erői elégtelent* JCz a musgalom, awly a Királyááfoa túli réeat s nellstte as oraság sok réssét oly hasallss llngra gyulaaztotta eddig nsm nsapott át a Uunántulra,
Pedig a Dunántúl hlvatáaa, nemssti foladat. Uivatáss egyfelől lenlartanl a ntm magyarajka lakosságában a magyar sasllsmst, melyhea a dunántuli nsm magyar ojkuak mindig saiveeen oeatlakostak. Itrjuihni s magyar MtmOctlMiit ét tttmutl uMtmt. - másfelől korlátotai e a msauyiben es nsm Ishstaégee, helyee irMVba terelni a Dunáatulról történő tomegrn kivánuorláet.
E hivatásnak, mint nemssti fsladztnak ssm sgysi ember, som egyee vármegye ert^je nsm elagiágee. Kbhes aa Dunáetulaak tgiu
társadalma ssttkségse Ossslslkeeedéaével. Esért vad ssllkség i a Dunántúl őmsm vármsgyélnsk, WrvdnyhtitÓMut joggal /tlrnhtitott párvmínak, na-átüti loitllctH rttroMÍMnt essknslr* a hatalmas ér-talmiségsknsk — sgyesliléeére Kiirt vaa salik • •ég - a ilnmlnluh (/StHlfíNlílIM tggMri.
KgyeeNletlIná ha megalakul e ba a tsrvba Vitt alapszabályt n irov W-ikt alakutáikllsgylt lés elfogadta már pausétjébe jelai* nél|át. A pecsét a Dunántuli vármegyék w tllrvényható-eágok elmer pajssos teljében a magyar eaent koronával, Mintha mouuaeá hogy, hogy tiasaegy vármegyéié a haaának e p 4ig olyaaok, mlat Harangú, Ftjir, llgUr, Kumárom, Motoa, Humogg, Sopron, Jbliiu, Kns, Vut/irém ée Xita i és A olyan saab. kir. városa a hasának, mint (lyőr, Ko-márom, J.'úim, Sopron ée Hsákesfebérvár agya-nlllnelm magyar sssnt korona létérdekeiért i a magyar kulturáért éa a hoapolgáreágmegtartá-aiért.
As előbbi vél sléféeére a tervbe vett Duaáu -túli kösmA vslődési sgye«Ulet eegélyeané as állam. vagy a köaségsk által lentsrtott kínM umaiUai, felállilana elemi ée feleo aépuMáltai; létesítene nJpItűnypltlrakat, terjsaatans haaaliaa iratokat a nem magyar ^jkuik nyelvén Is i eser-kssstatns beatUlstes magyar néplapul, jutalmat nd a m gyár nyelv tarj*e<téeeban érdemeket •sertett nrptanilAal; klededuvudákat; tankönyvekkel. ruházattal látná el a sssgéuy tanulókat stb. ito'. -itat másik oét elérésére ipart fejtess teue, gyáruk létesítésére buzdítana s felhasa* nálna minusn egyéb törvényéé sssköat.
Lsbst essknél szshb oélt képaslalrl
Et o Uunintul.kífatúm, mint nmeit! liládat.
De reményem eserlnt a köspouti Egyailllst, melyet klllttn k jrmánysó válaestmáuy igasgat-na, a távolról sem abeorbeálná kiaáro egyse
lesodorlalik egy örvénybe, melyből csak az ártatlanok Istenben vetélt hl>e és reménye ránl-batjski.
A végtárgyalás nspja bekövetkezvén 7)r Me-
mentó kérte védőiéi emftíózOlje ki azi, hogy szive nem rendülne meg, mldOn an lgs«l apának
szó, ki a« igazi npjál keresi, hogy a gyermek I lenságomal szivemben hordlaui, bistam a gondszáján mindig hszugaág^ Istsn. éa ember előtt vieelésben, ki a> áriailaui el nem ImuyjK, blstsm vélek lenne, he hsmiisn Idézné spja navét, de J aiOu szent igében, na sinber lerves, laien végas, különben léleaik e oly elvetemédéll egyén, kinek # plttsnai kárpótol minden szenvedéséri
az Qlés zári legyen, de ez ha'ározollan tii-takozoll ellene, kijelentvén, hogy reak s nyílva-noesag hozhatja naplényre a ru caaUtövényt.
Z«uloltÍg iélt leremben mély csend orslkodlk és őszinte részvéiiel tekint a publicum azere-tell orvosira Behívják a lanukal is.
Dr. Figyelmes védői székéi élloglalva, a lárgya las alsti nem annyira tanuk egybehangzó terhelő j huszárosán szalu'ál a bíróság Üőit ói köveike vallomáss, mint' s publikumban egy csinos —pa- j zöan szólítja meg s lörvénystéket. raszt legény viselkedése tOnik lel elölte köli le | Engedelmet kérek lek. fölörvényszék I Tanuja figyelmét. Szánalommal néz ez uióbbi a vád-, voltam sz egéaz lárgyslásnak, láj a szivem, mi
odskiált: >édea egyetlen apám <
Midőn az elnök ezeket monda, nem annyira a publikumra, mint a esiuos legényre saegzé ssa-méi, kire e beszéd lesújtó belássál blri.
Néhány |ierönyl ballgaiáe és lelki kllzdelem uián büszke magaiartásssl előlép Oairomoe Pali meri ez voll a csinos legény u .teremben —
loirs, sápadtan éa kétségbeesel len kiséri szemmel Annái és midőn az elnök és bírák kereszt-kérdéseikkel eem képesek s tanuk bazogaágsii kideríteni, észrevette a védő, bogy e csinos legény dühvel lorgatja fejéi.
Egy gontdolal villant védőnk agyában, súlyon-ben- odafordul aa elnökhöz, és vele egy pár szót váltva, nyugodtan visszatér helyére.
ttely lelki harcokon meni keresztül ez idő alatt orvosunk, lissta klkiismeretiej ártatlanságában feje fölöli látva bamocles kardját
tje luiuu mit, íjrtuuuuíco Karúja,.- »
A lárgyalás belejezve Jévén, 'az elnök a köny-Tszokra.
dön látom, hogy egy becettleles ursi iil árlaila-nul zaklatnak. A gyermek spja én vagyok, cssk a végiárgyalás elölt avslott be Anna caelszövé-nyeíbe. Vártam a lárgyalás belejeziéig, hogy ián gyermekem édes snyjaí az <-Nilolsó pillanatban megszállja a bűnbánat érsete, de csalalkosiam éa mielöll Annál megvetném, (gyermekem édes anyjáért egy könyörgésem vsn a tek. lőtürvény-l székhez irgiilmsstauak a büuüsiifk.
Mosi az egyezer hllba kardoskodott a huszár, mert kemény bttnletéai meri a biróság a gono-
A béke olajágával hagyta ólt a termet. dog háass pár.
A icfjHKcbb rimek V
Vmboii tflt mérj sohso' leltem Olyan pompás rinukat, Eh oli/ titxMt, mint M ovedd S édos-büuüs kát tiem&l!
Föl aa fyro hét swntid vét, Ajkad pdrlm' mouuli/ ></, K/t IdhimMd, Mt kostul imii, •4tn HMiutd mik ét/t/ dohot)! —
boU
Ujongva tört ki k publikum a váratlan fordu-| latnál, az Ítélet leimenté szereieli orvosukat, de I I egy aikoliás hallsiszik. S.Mementó neje heroha«(| terembe éa lerje elölt lérdre borulva z'ikog : { véikestem ettened, vesd meg leleségedet, merti bili a ItilHjsfltiiuk é< elfnjtolta azon jobb gou|/ii-lelkére kóliirn bárkinek, kt s teremben végig liallq latul, hogy férjem ho/.zám nem lehel hmlen.j ^ galta a rtrgyalási, bopy íli egy gyermekről van Nyugodm», dn refzk«l>e válaszul! a lérj, • Artnt ''mniatvsn:
telt publikumhoz kóveikező beszédei inlézelf-t
Egy a városban köztiszteletben álló egyén el (téltatéséröl ván.nzó, ifin sokan meglehetnek gyö-sMve, hogy vádlott ártatlan, -de a bíróság csak a törvény értelmében a szo Igáhstotl bizonyítékok alapján ítélhet. Mielőtt it biróaág ítéletet -hozna,
Kvlm ldim<t, iitsin mnviidhttt J'-pp csuk sxined rimlakn ; A wt/iöbb rím iwiihi nolnu >, SziVtlI HM éti SStVQIH /!
Mrra Kú,
úWI
Nagv-Kanim, vasárnap.
megyét, v«roeoa ereiét. sat euenkaiOlog a nov. M-iai kii^yll'funrk ki kellene mondania, hogy fi a Dunántúli klixmüyelfldési egyesületnek m . gyei h niroti nermetét ugy akarja léte«lteni„ hogy a Dunántnl minden egyes varmegyéje, szab. kir. viroea. vagy rendezett tanácsú vár mm (oly derék, hazafias városok, mint Skomhathtly, Kítitv, Xüla-Egenug, Sttguárd, Xagy-Kanitm, Kmtkfly. Tata, Kapatni*, Vittprim, VM/ki, stb atb.iha illetőségükhöz tartozó elegendő számú tagokkel bírnak, külliu megyei (városi) egyesü-letté alakulnak ; egyletük címe iáját megyéjük /városok) nevéről elnevezett „köamü velő<íéai egyesület", de peoaétiitb a dunántuli K. E. pa^ csetje, saját megyei (városi) cimUk köriratával.
Kimondandó lenne, hogy a tagok kü$t ninct killöiiltsíg. Minden tagja a lttogyri i városi) klla* művelődési Egyeletnek, tgynltal tagja a Ihwán túli KBstnürtMíM hgyltlnek Ut. A tagság nálunk olyan lenne, mint aa állampolgárság jellege Külön megyében, sőt orsiágban lakhatunk, da egyformán magyar állampolgárok vagyunk, ágy lenne egyesületünk tagságával is. A ai persze nem tartoaik valamely megyei (várnai) egyletbe aa tagja s központi Egyletnek; de a megyei -(városi) egyleteknek, ktllliii autonómiájuk lenne, a tagsági dijak mindenütt egyeiiiő alakban meg állapítva s a megyei (várnán egyletek t isiit viselői és a dunántuli orez képviselek hivatalból
-tMdsi " mánynak
Kimondandó lenne, hogy a megyei (városi) egyletek jövedelmének egy része a központi egyletbe folyik; — továbbá hogy as evi rendes Itözgyllléaok felváltva tartatnának a líunántuli városokban. Az nlhk'iiló .kiíagylilés most Buda-
Ítesten lesz s már et a gyűlés határozna a fa-ett: melyik várushan tartjuk meg az 1891. évben az első rendes közgyűlést? Ast hiszem, bogy mely városííT legtöbben tisztelik jSeg az alakuló kii ./vfiléet, a közgyűlés többsége azt a várost tiszteli meg viszont a kijelöléssel.
Ennyit tartottam szükségesnek ezúttal soraimban ielernliteni-. Hizalomtnal nézünk a nnvenrber 8i)-iki alakuló kö'zgyűléa elé.
A magyar kultúra és magyar társadalom várja a napra az egyik kzellemben, vsgyonban leg gazdagabb országrészt: a Dunántúlt.
Es várja rang- osztály-és vallás külömbség nélkül!
.A Dunántnl mindig első sorban állott, mikor a -hazát kellett megvédeni. Most sem maradhat hátra, midőn e utuucti azmt kitllMffi győzelmét, diadalát kell kiküzdenie •
Fel a küzdelemre Dunántul Társadalma, ha Wtaa intelligontlája' E'sö találkozásunk nov. 20! Legyen e nap áldást ho*ó szép országrészünkre és vele és általa szép országunkra i. Ur. Ftugrettg Frrtnt
. - <.r.z, irjivl^Wl.
Zalft 4ti. sr.ám (8 lap.)
Mm kívánjuk Ujainktól. hogy éjit tegyék, tudjuk, hogy inás éje vaa Itáliánaki li ráu Iának, mag saóta a világ nagyút haladt, bár vannak moat is, kik télen nyáron meaitláb Járnak vagy nyitott ablaknál wlusanak és kútnál adaik reg-gelenkint msgnkat — da ilyan erőf~teeledaás-nek mi se vagyunk barátai, ámbár aok vlagyógy intézőt berentíeiése as idegesség állon, harmat tiprásával átvette a spártaiaktol eafk mathu du»át | volt aaonban a görögöknek 1% kedves I foglalkoaása, amely aailkséges Isnna sml .iljusá-jgunknak ía a ea volt a futát, ugrál, láity/nlo-JffliK, dárdarrth, hlrkátát, amely litbtlH járult ká-fföbb aa DklOtSdét. Ezen teeteiiző gyaaorlatot a görögök a tánccal ogyÚlt üdveitek nemcsak i ft/.éf't, ii ert aa iamokat erőaaé, hanem azért ia, mert a* idomokat széppé teszi
A futás, ngrás, erőaité a láhsaárt, a combot s aat ruganyossá tette s megiamositá a mellet, — I a lányérdobás. a dárdavWé*. — nehéa és küny nylltestet táWwégra bajilani — előidézte a ta-I gok hajlékonyságát; mig a birkózás éa öklttxA-' dés kifejté botíiillk aa ellentálló és tatai tó erőt.
Es aestoticai hajlamok fojleszték őt iljiisá ' gukbau s ennek küiaünheiték, hogy nemcsak : erőssek és szépek, baiieui mivel ép testben ép \ lélek ia lakik — tudományos műveltségben ia a többi nemzetek"*flllé emelkedhettek.
A lornáfzat rendszeresítve vn ban, de el'elejtettllk, hogy as caak skigoru fel Ügyelet és nag^ lelkiismeretesség mellett ia csak I aaép mozgalmát li'ílllnk kltebetőleg támo-Lkevéa-Ugyességet ml j hiányaik belőle a teati-1 gnssuk. A szerkeaalfl,
(nevelés, a leányoknál pedig, akiknél aa errtépp — * aHfkaallial krreasianjr J«l«
'oly azükaéges mint a fértiaknál - mát oiak f • '''jV4'/
.... | . ,i lassl lilimé a varos lakosságáhos i „/I jóul m'-
koteleaflvé se tettük. l/ic», leklntatial arra, hogy slapaiahályaink ssannl
A rómaiaknál az itjnk a Tilierls pariján l'am- Uántbaii senélyt egyletünk esak akkor nyu|ihat, pu»4f(ii't.inoii jöttek iísssn a hol azután klllüiMlia n »aUlisé|| más módon nam IftiiMielfl, lnltiii-I téle testedad foglalkozásokat gyakoroltak,'mint lettel továbbá arra Is, hogy alapssabalyaluk pl. a kowizást, lovaglást, bTrkáaást, nklöaéat, [sfarlut riihanemüali, élelmi ssarak és lUiila » . labdá/ást. Megtonlnlt Itt tülilnben a rémai J)(il-' inennjlr* leheMsas tylijtéa utján ssaraandl bt; jglitik. aziÜTrjwva, "Bogy .teatét egi'swéges mo« jn tél e» tngyuk konelediavnl IlilkArjltk a nemes gással lássa al es lelkét vidáman szórakoztassa, i sslvü emberbarátokat tnlsaerint —■ vagyont á'a-I. Ujaink aeih — férllaink pedig egyátalán num potokluw képeit — aaylaiüuk tavára, akár atlt-szeretnek lornászni. Inányainknál pedig azt le-' kár, végy <dnöknd utján — adományokat nyílj-
IMW. november bó Ui-án.
Helvi ujdoAiirok.
MlálllUia W m|(y • Ii mii Iisáu. Kaarkaaatdaégllukat tfllib aldkalO maros kn raala fal, aaou óbajukttak adván aífajanást, bogy 1001, ávbán ngy „ii a g y - k a ii i ■ as a I, á 11 a I á n o a m (1 i p «r tar>' m A n y- és állatkiálMtáe" volna roii(ln/,mi(l/i és aaon óhajuk kdaaétételéri aaerkasatllségllnkat kérték fa), „Mintbogy aa ftsama namas ás jótékony voltát mindenkinek al kell iamarni, (albivjuk a nagy-'árdamfl kOatlnaégal annak megvalósiiáxára éa teatá alakitáaárn,. Ilpgy a nagyérdamíl kOaOnségat meggyAaődtessUk arról, bogy komoly oál leltag ai inditványoaók saama ol/ilt, alóra ía ki|alantjllk, bogy rtfvid Idtf múlva általános gyllláa Ing b'rdattatni ás egyúttal már moat felkériHnek aa érilakai' tak, bogy minél saámoaabban jalanjanak meg, miután csakía k'laiia aróval árbatd al a oé|,'* « Igy aaól na Ipaioaok lalbiváaa nlibea mi részllnkr/ll mit sam tebuttlnk, osupán lirtlmllnkiiak aduuk kilojeaési a fa-li'tl, bogy il\L maasia kibaló moagalom In* Mi minket illtt, mhulrfir arflnk» knl naon laaalluk, bogy ^Hilgárt'áraaiuk •
I leslegesm-k tartjuk, egy két Ifjú a középosztály-Manl, sseilag dac. 1 tg bejelenteni salveskad|auek. I hói gymnásinmainkban' megtartul oár ügyes moz-1 Kall Nagy Kanl««^ Oaslid, Tlsstalatlal Solunldt ! dulatot s s a fAurak köatttt neillg h, lovaglss, I Erigyesné vál. elnök.
vivás nagyban a korsizásra is adja magát as, — A 'Jil-lltl lisagnritsy elasurad. akinek szórakozás kell: a vidéki városban levd A helylieli •l'olyári Kgvet. nsvsben kltahirra lé* iiáiin-lság — el elvétve mulfttaágot talál a viaI tátik, hogy p sa|át halyisdgába lulyó Itó üí lkára
_ Testedzés.
^Ifjúságiink — nam.ie mondunk sokat 1.0r het hogy a természet tőrvényei szerint is, de satnyább a réginél, testileg gyöngébb, puha és ideges ; a légbn/am bántja, tornászni, labdázni, táneolni nam kiván, dőzsölés, kávézás, jiiger rn ha neki elkerttlbetlen, hidegét, fáradtságot nejn tQr, s a katona élet fáradalmai ca tarbei kelle natienek neki.
_ Az ókor itjai — eltekintve az akkori harcias szellemtől, csak testi nevelésüket véve, valóban igen sokkal eröeebb idegzetnek, edzettebb iz-mnak voltak mint a maiak.
A perzsákról tudjuk, hogy ötödik éviiktől a hnaiadikig a fiúgyermekek e.hármat tanulták: lovagolni, nyillaT lőni s igazat móndani : hogy idején józansághoz, a háborúkkal járó nélkülözésekhez szokjanak, kenyérrel éa uázsával éltek a italul vizet kaptak.
Ki akarhatná — hisz a mostani kor szelleméhez nem ia lehet liaaonlitani e kort éa viszo-* nyait, de a mi a kor jellegét, a barciaa elemeket és háborús időket illeti, az általános védkötelezettség mellet bizony sok rokonság létezik köztük a ama viszonyok közt.
Spárta törvényhozása' szerint a spártainak épnek, erőanek kellett lenni a a kit életben hagytak, aa bölcsőül paiasot, játékszerül lándzsát kapott: a hétéves korban keadődött a nyil-vánoa nevelés, melyben szigorú meaterek felügyelete alatt minden fáradtsághoz a a legsúlyosabb taati fájdalmakhoz kellett azokniokrmég tél idején ia taatttket alig födték — meaitláb jártak. —
mellett, télen a korcsolyázásban, nyáron -az úszás éa csónakázásban. deezek.abilliárit éa teke mol* 1 lett — erőfejlesztésre, rendszeres nevelésre, gyakorlására a testnek nem — legflilebb a minden. 1 napi ülés elletfsiilyo/ására elegendők.
Franciaorsághan divnt. a lapdázás egy két év óta: Anglia atlétákat, Poroszország katonaitju ságot. nevel, kormányunk nemzeti tornaverse-nyéket kezdeményez, Valóban ha végig tekin-t Iliik iskoláink szellemi túlterheltségén, ifjatnk puhaságán, szórakozásaikon * nemzedékünk sat-' nyaságán Iruljlilmtjnk. hogy csakugyan elérkezett az az idl. melyben viasza kell térnünk 'ismét réri elfelejtett faji jellegünkhöz, vitézség-I hoz, testgyakoriatokhoz, játékokhoz, tostedsés-hez, mert az elernyedés, meggyöngíti nemcsak bátorságú ii kiU és. bizalmunkat Önmagunkban, 'de a reményr ia, melyet_ hazánk jövőjébe vet hetünk; kétszeres tehát az ok, álljuk elejét a puhaságnak itjükágnnkhan és neveljük őket no csak szellemileg, de testileg is,amert általa nem csak betegségek ellen tesszük őket edzettebekké, az idegesség ellen kitartóbbá, hideg és meleg elviselésére erősebbé, hanem bennük a család munkabíróbb, az ipar, művészet tevékenyebb, a társadalom hasznosabb, -a haza pedig keményebb oszlopokat éa védőket nyer.
De a szigorúbb, ez egyazorübb teati nevelésnek meg Van még orküloi tonfosabb oldala ia, nemcsak az egyszerű ruházat, élelem nyújtotta előnyeiben, banem a kényelem legyőzése által hatunk lolki erőnkre ia, keveaebb igényeink, ke véabé indítanak a fényüaéara, féken tartott liaa-töneink éa indulataink a dőaaüláare, mértékletesebbek leszünk és önzetlenebbek a' erőaebbek vágyaink legyőzésében — s igy tajlődik bennünk a tiszta erkölcs, maly minden ország támesaa éa talpköve."
Tbráot hajót.
L
ItilUviÜtt biiágver»eny nem log negtartainl.
— A ■"•«)"k»wl«e»l ka«iliit diszlermá-linti ii hó 8 sn rendeset) ts tánooal sgytiakoirttt műkedvelő atnadás osakály aaámu, de aníiál kedélyesebb haivguiaOtan lavfl publikuin jalanlétá* ben lolyt le. A műsorosat ossk II sáámból állott, Krkel llunysdi Lásijló nyltányái Ladolasky és l'ollák Ssablna ka. nagy prliulsan Jálssotlák. (loldsieln Emiila kn. Klas .lóasal >Kákóeyné< balladáiét dráinsi landülaitel szavalta. Aa asttly eme kgt komoly |allegü darabját üllop Imre komikus 0Ü1JIU.IM váltották lal, molyok ragyogó humorral s találó satyrávat a kóaOnatget (oly-Ionos nevetésre serkentek, /lalirer •lliisserl« olltttt polkája valamint Ullop ur sa|át ssememánya •nervősi naky teissésben résaasültak. DtkUlónü-sen a helyi érdekű kupléljot ger|ea*taltek nagy hshotát, mert ezekben helyi társadalmunk kinövéseit ssokta MAI A, de uom strto módon nato* roaili. Az előadást tánc követte, mely a reggeli órákig tartott. * .
— Dljfgvita. Balatonfüredi Varga Magira kisasszonyt Varga Imre m. kir-. honvád earedaa ur, hájoa s művelt leányát a napokban jegyeata el Booaárl dr. SrattUt Uésa nagykaniaaai törvényszéki jegyző ur. A szerelem geniusa vegye óvó tzárnyai alá a szerető aaivek frigyét t
— II) lurn lilr. Fitrktr Szereim kiassssonyl, Pisolier rerenc városunkban kűatlssteletnek ör»~ vendő Itisserkereskedfl művelt, asép a társadalmi köreinkben szívesen látott leányát, e hó Mánia gyeate el KiitmhUlttr Uuttxlftv zágrábi .nagyie-reskedö. Saivböl mondunk sserenosekiváuatot, a. aiivek e Irigyéhaa.
— Kln«v«aéa. A nagy. kir. államvasutak igasgatósága Tóth Uergely okleveles mérnököt ki eddig helyben mttködöllj neveseit vasutak debreceni üilelvetelöságéhei segédmárnökká nevezte ki.
— I(failérié||ttiik szíves ügyeimébe ajál-jiik aibn vett érteeltéaOnkei, hogy egyster másszor megtörténik, hogy városunkban levO negyven bérkoosl közül különöaan aa éjiéli időben érketö vonatokhoz egyetlen kooel sem megy ki, e igy a vidékről érkeiö utasoknak aaját bttröo-
Nagy-Kanix&a, vasárnap. V\
deik cipelése méíjett kell begyalogolni a városba, | cai nem csak ai Metőre kellemetlen, henem e ve» ros tekintély ének -is csorbítás*. Felkéljük s min dea tekintetben teljes szigoráról ismert lőkapitá*
Zala 46. scám, (4 lap.)
1890, novambar hó U án.
tt, Oly c*alátlból. hol vörhenyeset fordul elö * tóbbl gyermekeknek, hacsak liaslióL oitieeenek eltávolitvi, tu iskolát lálogaitti nem Volna szabad 8. A tanítók, mihelyt valamely gyermeken Iái), nyunkst, hogy e körülményre figyelmét kilerjesi-i lollünö piros nnisiinl vesxnok évre, az illető tant esi veskeíájék. gyárin eket, azonnal hesaküldjék és a vörheny
— Hmdftrl hírek — Ludlopát, Welsz beteg gyermekeknek csak akkor volna szabad Jóxsel Petőfi-utcában Iskó luvaros udvarából e j ax iskolát isinél meglátogatni, ba orvosi . biso bó II én 4 hízott ludat ismeretlen tettesek, e kertben leAltetTa msgukkal vitték. ~ Ágynemű tolvajlás. S t e i o e r Kálmán vaskereakedö segéd hálóssobájábs e lió lü-én~ ismeret len tettesek he*
lopództak e onnét ex ágyneműi* pllojjlák. Mind két lopás tetteeeit nyomóssá s rendőrség. iitg riazztott bttőrok fi e r g e r Adolf kereskedő bá-sánsk kapuja alatt e hó 12—13 a közöl li éjjel vakmerő betörök a kapu alját kesdték kibontani, azonban 'a véletlenül ott járó egyének áltsl eK-rissststtsk.
— A' >Zsts Kfp«s Naptár**, melynek megjelenését már mult sxá műnkben jel est ük, szén kelendőségnek örvend, mit leginkább ssépirodsí* mánek kossönhet. A naptár e réssé a jobb iáiéul kielégítheti, prósai rés/ét ftdotai Ákos, Öreg hu• tzár, Otz houM írták, mig a költeményeket; Szamosszegi 8., Korács 8, Tuboly V, ét Bálint ff'y tí. adták. A képekkel ibu"strált humoros réss —«,Arakflffaió é» -nem trivális élcekben mutatja
be a tteadalpn hllli'hmoiA tfftftin tiniiiii'nj i ii A bán építknzéin már tervezve ián. exen hítyy
ssintén képekkel illusxtrált ismerettefjesslő réss has/nos .tudnivalókat tartalmas. A aaptár lisxli névtára a legjobb ée leghitelesebb hivatalos adatok sserTnl késlütrnnig s nspiárt-rées- a-^süüú gássati hivatal és sx országos vásárok a minisztérium adatait tartajmaxxa. A kü'sü'eg is csinosan kiállított 6 ivre terjedő uaptár esaU SO krfrt kapható, a kiadó: Fttchd bülop könyvkereskedésében N. - Kámzsán,-&*ék tornyán é*. Kaposvárolt.
— Meghallak %»kj KaaUséa llühogrrQéis-g
éves korában, uov^iuImt II én. SmsíssIó Emms 27 rálun, NVuU-rc* Fsrene 81 évts i^fábm^'éa.
Ersgéjs-t 3 Iiód»;hw kúráim!), 10-£n. Húrtik Jóuef 4 .
éVSS kiirAliaü, ~ 1 —-—-
lt ko-Orbán és tél
— As udtar Uttrittllftu. Gödöllő kőrnyá kén most mindennap vsdásxat van. A mult héten hajióvadászti volt a sxent*jskabi erdőben, melyen a királyon, Lipót hercegen s néhány ud vsri emberen kivüí sxámoi gödöllői honoráoiór is részi veit. A király egymaga kilencvenkilenc láeánt és harmincegy nyulat lön. Ugylátszik bogy « királynak egyáltalán nagyon kedves most í"vadaszBxerenc*e. A babati erdőben vadászol! s ez alkalomma' egy olysn hatalmas vadkan került puskája elé, mely még a díszpéldányok között is kiváló. A kan lejét útónnal levágták s a király gyűjteménye s/urnára ki lógja tömetni annyival i* inkább, mert agyarai is gyönyörű ok. At erdéss, ki a vadkan búvóhelyét napokkal ax* elölt leiíedexie, tix darab arany jutalomban részesült, LovasvacfAszal is volt, de eseu ax ydvfttt részéi öi csak ti ize la főhercegnő jelent meg. K hó 17-én, a .király megy Huaapeelre s e/ alkalmin • Simon éi Lai-kenbacW Zsigmond bolt bérletét, I mai kihallgatást ád a várpalotában. Jelenikekni a folyamodók kérelmére 15°„ kai lejebb ssállj-1 csülörlöktot kexdve lehet a kabinetirodában. Má totta a kösgvülés. ,Jr ria Valéria főhercegnő valósxinüSeg egyáltalán
Több rendbeli föld, lak* és boltbérleti meg nem jön most (iödölltire. Kanyarója- egésxen kötött e/ersödés jóváhagyatott. normális lefolyású ujtyan, da ax orvosok a mos
Tudomásul vétetett ax Arany János utcában tani rosx időben mégsem tartják njánlatosnsluaa-eladott 7 és 8 ssámmsl jelölt ingatlanok eladása, u'axást. ' 'y ■
A virilisták összeírására Kuauss BoldissárJ — Jtirirlu l'alérlu (öheroogttö, egyedre, Ebenspanger LipV>t, Vacskics János, dr.Ssukics mint eltfre megvolt állapítva nem jöhetett 'ÖÖ?
Városi közgyűlés.
Városunk képviseld testülete e hó Jl én d. u, 3 órakor közgyűlést tartott, melynek mindössze 6 tárgya volt. A városi belső piaci heti és országos marhavásárok helypénzszedési jogának bérbeadása iránt megtartott árverést a közgyü-. lé* nem hagyta helvocn, hanem uj árverés tar tására utasította a tánftesot.' Ungcr Ullman Elek, Schiffer Yilmoa, Tass
nyilvány által kimulatják, hogy n betegség kö* rülbelül 4 6 hét alait — tökéletesen eltnulL
4 A betegség tovább terjedése-, esetéit, oly háxak és lakások aitaján, hol a vörhenyheteges vannak külön, nyomaton hárcákon ki legyen tűn* tetve a ragályos betegség.
6. A vörlumybeii meghalt botegek asohnal a bekövefkexeit lia'ál után a halottas kamrába ssál-Httasianak. nenógy ax egészségesek a halottal egy axobábsu maradni kénytelenek legyenek
G Kigyelinez'essek a rendőrség, hogy -a vör hényhen elhalt gyeru\ekek> hulláit bérkocsikon a lemeiőbe vinni .ssigoru büniaiétt alatt eltiltsa.
A betegség lefolyása vagy italálosás után a lakások teriö|teleniléseröl réssint a gyógykexe-lő réssint a hatósági orvosok iitiéxked|snuk.
Végül a kö/.egé<x*égi bispitság leikéri a Városi tanácsot, hogy miutáu a kereavtény temetőben a hullák oda sxáliitáaára eddig alkalmas hnljottlH háx nincsen é* tudomás sxerini ilyen halottas
pótlásáról minél elöbt gondoskodni aálVllkM* [ék.
Különfélék.
i. iioir*
Ászlóböl álló 5 tagu döllöre, meri Ivchtüiiegheu, vörhenybeu iaka/.ik, állapota* a/oubaii a/ orvosi jelentések sserint leg kevésbé sum ad osot aggodulomra. Boleysége nagyon sxelid lefolyású. A lőheroegnő az utóbbi időkben t<'d>l»ször in^glatogaitit a welsi H'sded ovodát s vab'sxinÜ eg ott kapia meg a kanyarót
Nándor és öreg Hegedűi Bisottság küldetett "kl ^^— - Végül a Dunántui közművelődési egyletnek Budapesten tartandó alakuló közgyűlésére, saját költségükön leendő megjelenésre megválasz tátott kövétkező 25 városi képviselő, , u. m.:
Hértelendy Uéla, Cseresnyés Sándor, Gutmano j yslfllVTeiyik-kis gyermektől Vilmos, Ebenspanger Xipót. Epcrjesy Sándor,] —A király sdsináiijs. () Felsége a ki Oroszváry Gyula, Fischl Pál, Simon Gábor, rAly. a magyar tudományos akadémia kérelmére Knausz Boldizsár? Dr. Bentsik Ferenc, Plihál elhatározta, hogy felejt hetei leu fiának, Hudoll Ferenc, Faics Lajos, Varga Lsjos, Oyűrffv Já* trónörökösnek, mini ax akadémia tissleleii tag-nos, Eecbnitz Vilmos, Sebestyén Lajos, Fábián iának az életnagyságu arcképét az akadémia Ferenc, Ifj. Fesselhofer József. Unger-Ullmann sxámára le fogja ieslelni. Erről az elhatároxás* Elek, liapoch (rynla, Tuboiy Victorf Dr Tu- ról a király S/.ögyény Lás/ló osxtályfőnök állal boly Gyula, Oszeszly Antal, Dr. Hauser János, értesiiteié ax akadémiai elnökségéi. Dr. Szekeres József. — Mslnl ei6a<IAa a zitrdáksa. Tolna
S ezzel a közgyűlés véget ért. Hőgyés'.en, a gróf Apponyí által alapított sPau-
•__l lai szt. Vincéről na vezet t xárda testvérek ve-
- „ • T ze,ióíe alatt álló leány intézet növendékei; a xár-
A vorneny. dafüiioki)éje\V^//V// (Eu<xlella) Erzsébet névnapja
Á ragályos vörheny betegség terjedése ügyében alkalmából Qunepflégékel rendexnek, melyek a városi közegészség 4igyi bixotiság Dr. Schreyer réssa sziní előadás lesz. ElőafltkTni 6 felvonásos Lajos elnöklete alait f. hó 7-én gyűlést tarlojt, drAmftl 'ArpáiMiáxi Szent Erzsébet-we^yben s jelenlevő orvosok és iskolai' ígazga- W I® A alöadás, melyben 19növendék tók által constfctóltaiotí, hogy említett betegség) »*«repel, vasárnap november Kl án d, u. három inkább a kisebb gyennekekoéHorduIelös bogyaz órakor les/, a jelenleg llö^yés/.en időző gról iskolákban, a beteg létszám és a vörbenyeselek flá (i"H/'eM tt vidék-i
srfma aránylag csekély, ugy hogy az iskolák be- értelmiség tiszteli meg látogatásával a
záratása egyelura_üfijw tartatott szükségesnek. elöad4a^ajíárdában •
A tíHcg-i'g rerjedése ellen, a lakások lisxián i A Jukllikiis liöltő belég. Kotuócsy úb* tsrtásM,ka betegek^elkulüJLil^sén kívül még követ- zsef á Petoli jársulat alelnöke a jubiláns poci a, kt^i óvíniéxkedések hozattak java»taitrár.*~ la PrtrfrtarBu'a' legulóbbi ülésén nem elnöüöllie' 1. Ax íi***es orvosok a vörbenyeseiekei az j téli, mert M^ranbau betdj^n (eksxlk. ■» A je!es •a*ti creíra nyomtstou bárcaljon a városi bató-j-kóHömár-á- mult nyáron gyógykezelés alall ffí saaoak b'^'eoteni fafto/nak. ;lóíl s.üdülésre ment Mgránha''; de baja llt sem
s^Üitt még tusit, orvosai axonban a legjobbal Wx* taiják a iwiMarstii^iot a a beteg kőllö család ját s erőben blsaik, -liogy jubiietimári^, inely Uid" valavőlug e hó áD éti leaz, viassatérhei éa pedig jó ggés/sághan a magyar fővárosba, Adja as ég I
— Aí.mI kttlgfal ai Mfel fold in kunk. A vér tanul szobur nagyhirü méjfalkotóját, megyénk NsUiotijét, Ztla iitrtie^es azobrássunkai, Arad aaép hol ,y«t meglepő módon tisxtelik meg. Zala tlaxtelvtértt ugyanis Aradon bankett volt i a ban* ketteh jelen volt hótgyak moai lalotogfafáltatlák magukat, a lolograllaiokat díszes albumba kot* tetve al lógjak küldeni Zala (Jyürgynek* As al* butuol Ariid lagalökelöbb, legsaebb hölgy sínek lotograliaia ékesttl
— K4n»i>l l^tila a ról, ki a magyar sseut korona tartományainak vörös keresat egy* létében, annak megalakulása óla elnöke, súlyon hateg, h enuek folytan a vörös kereszt elnökségéről letnundoti, miért is, n4~tgylet dt:. HchloMh Lőrinc püspök elnöklete alatt gyűlést tartott a (óvárosban melyben a KároSyi lemondása sajnálat* tal tudomásul vétetett a ax alfiüki kulcsok a^ egyéb agyiéit do gok átvételével egy hAroin tiufíi bizottság leli megliiiva A további intéAkaiissek megtétele végeii a vüröskereazt egylet válasst-máuya novembe^ végere gyűlésre ing aavbehi' vatni, addig is az elnöki leendők végxjaln^ gr Zichy Natidorué taraelnők kéretett
— fftargllai Jése^f iKáklttriiyit! a *Murnköx* derék sxlrkesalöjél a kösob» minit ter a ('.saktornyán létsxő állami (érl)tanitó ké-pexde igazgatójává uevezte ki« A kiuwvo^V|t a hivatalos lap a mull Ml (Ml UHe közzé. Oz/j^te azivből kiváuuuk szerencsét karlársunknalr va megérdeinolt jutalomhos, tartás meg Iston sokáig uevelésügyüiik e derek férfiát uj állásában t
— Ilmiéii|l lllhaii. A vtoltn na^y mestere, Reményi Kde, hírneves hegedű müvesx ha-xáuk fia, utár Hí ev ota nem volt Magyarorezá-goti s |s|(tuleg Parlzsbau időzik rokonainál M» gyarorsaági barátai s tiaxlelöt tábtrták a mestert) j hogy mielőtt Kuroptit ismét, elhagyuá jöjjön haza* jaba s rendezzen a lövárosban éi a nagyobb vt* doki varosokban buesu hangversenyt. A utüvésx emiellogva e h i Sí.'-e és jövő évi január hó 4 e köz »ni időt hazájába lölti ea ex .idő alait lixeu* két hangversenyt lo^ adui. November első leirt ben Usmeuyi Angliában ad d hangversenyt s jő* vő evtol kesdve rt évre Amerikába vau ssersöd-telve.'liudajiesieu december hó elsejeu tartja uagy bucauhaiigversenyét a tóvárosi vigadó nagy termeben, mely iránt oly nagy as érdeklodes, hogy a jegyek leguagyobb része már le van (og* 1 la.va. ^
— A llalalon klkttlOJa. A bog árt Hala-ton kikö O rövid idő alatt elkészül. A kikötő liogláron, a vasúti indóháx köavetlen köselében iesx, ugy, hogy kik Zalából (önnek, b vagy oda mennek hajóu a vasúiról köselben találják ugy ax indóház, mint a kikötőt, ils a régt kompki* kölöt épttík ki, teriuésaeiesen sokkal olcsóbba kerül, (te a teiitebbi indokok voltak ax irány* adók.
— UJ Javító in|#aal. As sssódi: javiló iu* léseiekei nem talaija etégaégesnek ax igazságügyi tnintsster, s elha'ároxta, hogy axékesleher* vart egy ttö gyermek sxámára alkalmas második javtto <tulexetet aiii< lel. Ax igaxaagűgyiuiuia^tsr Sxekeslehérvár polgármesteréhez intézett lelfatt^ bgtt e ceint U hold lelkei és kertet kér a varostól.
— TSanlgsIeai. A sümegit vidéki vöröskereszt egylet ltiUü. evi nov. eu& SŰmeghent a nagyvendéglö termében, a sümegi sxegény telkt* lás gyermekek lelruhásására xarikörü táucestélyt" rendez, lieléjiti dtj: axemélyjegy 1 írt« Kexdeta este B órakor. Jegyek előre kaphatok Duruay Kajetauné egyleti etnöknél. Keiüliizetések kóaxö* uet mellett htrlapilag nyugi áztatnak.
lérfí* verrkr<lé««k a vidéken. A mult héten Pákán az eji őröket szurkálták meg késekkel a korcsmában mulató duhaj. legények, kiket rendre akartak uta*i'ani. — E hó ti tkáu pedig egy llorvfti Veudei nevű tárnoki legényt vertek agyon ló*4ogi (fhkos) legények, kikkel a nevezeti a hegyen mulatóit. — llgyaucsak e hö» 6-án pedig tiiRorlóldün szúrtak agyou egy náp radtai embert a mini a hegyről hazaleié mentek.
— Islcu Ui/mji/ohb ujdmttht az egészség A köhögés, rekedtség es elnyákasodás Szomorú ko vetkextuéuyeitöl csak egy szer óv meg bennüü" ket teljes biztossággal:, fygtr dijnifobhaiott Mell-l'astliUU fezárotalan hálairat tanuskö-dUt erről cx senki e.l ne inulasxsxa tdeta-. korán ezek hasxnalátál Kaphatók :• öU kroU
NtgY-KiokBa, vaaárnap.
t* 1 tartaton aradali doboaokban a monarchia valamennyi gyógyxaerlaraiig vMtmmiiii at Eggar A. Aa cég gyógytár ku ftalegetaégi gyárában Héca, — Nuaadorl.
Zala 46. asám. (5 lap.)
— A aéaitl- ém fria«la»aplf- oktatására valamint BnngnraNanitáara ajálkoxik />r. VillÓHyi Henrik üatiháoy-utca M.
A postát leio imm fiiyelaftte.
A pécsi pi»n (gaagatóaág kérésére kUioljük • torokat;
Aa wldifi tapaMatalatok auerint a poaut igénybe vevő kft [ aönség gvakrait hátrányt Rteuved tton atilláitok $gy*luicm kivül bagyáaa AlUl —- melvaket « kftnitti«é#nok, dó föleg a puaUial nlintblwi vriiUttfi keHUikadőkark már n|il Jót M . fogott érdekaikheB is taigoruaa k óvatniuk kttllabo
tólktifittfau adniuk.a, öMil JjfiSfi!betbui, k»ey 4lAgy«wittá-
gua n kéabeeitheüeB Uvv^lj«»5t»i küldeményt* fctámt ivea» kint tsiaeaer&ét többre rug, én ou.uok kavea kivi ellel aa _|Uyu«Ui vagy Ulyalm eíttitéa aa oka. —.A vlasaaérkeaett levelik, ka a folutió atonkot tKtgnevetvt bíb<m»b, a fennálló aaabályuk értelmében aa Igaagatóaág ki* belében tnukodo bia»tt*ág által felbontatnak * a m«anvibea wikéVCl a levél feladhat aa nton kipuhatolni, ennek vteaaa* aduinak A matt évben sikerült ekként l&WW.darab levelat a feladónak Yts&aandni. mig l T darabot, melyek aam cimsHtjuku.k sem feladojukuak káabr'ttbftök tteúi voltak 4a melyekről a fáladók bitmyára nton véleMraybaa vaunak, hogy átok a p^'1** -lvu|f'-fr — mokkát lati ueitunbHoul
A Postai tarifák &. $ a értalm.'bea, kn a levél nagyobb helyre asóUJti kall tanai a cint tett. lakaiét ja, ka pedig a nadaltaai hdypi postahivatal komh, aa ttloleó p'oitát k l)ly neveknél, ínelytk gyakrabban iordulnak etn; valamely ""'f^lIFMé faá1! V»fv kugy Í«a ninca. rá
i'M MUk
kutmlelili
''■rrmtQFtli- titkai eaak letirt altaotátkik, bttrotdok JiJI I tbroacaoU tafdük a^b. további tair viratt Vasi, adható fal. Ték% vaaStiattkolve ngy lUhUwáuybtl «í nem fbaad tátik, ftaáitfat vtd mk koiirbt »4v# vagy Nttjtö KtlVttbt bartylvt etáiui útik tovább Jég kótá tMtigoU 41alttii túrák a st^l llliabol egé*ieu ki vttuak tártt,
Sok. tebittigót oltok végűi a kontl|NMUi <«<*M«gok I»«a4* riaa m rlmaAan In, A |HH #ét^ltera jó mlnö^gO, tarttki |»<>aét-tlátat kall kaa»u4lai Aa vAnetí |hm ^layowóval laájroiual, kogy « |MH»át utkOatwi In u» I iriMi«áa*k, A varránra, Illáit* tikra, aaiavgN «nuyLoav»l*• t koll tlktlaiattl, t ItAuy alag* iíím arra, hogy a kttlutiuityt a iMM<«f|«k Mogvéilóta aélkil lülltottaal aó lt*b»sant A bnlfwlill «t n uiugytr-iMttrik pim« tai raaril'lbrgaloNilitu t VOO II tyilvátitutt ért^M m«g uein kaltiló koraipantai onoioapk paoaálalM nélaal ia allbgailtat> I aak ka a ttrtabuu vagy oaatltalallaaaáx* vagy a haatnaU oaomagoUa éa latarán (ragjagy) állal kolonbaa la olágg'1 ka* | totUoUaak lát*tik.
At artaytl. atttavdl vart altkbat vtgy toiltklitt, tavibbá kéaipitit, érlikpa|iir<, drágaaágokat, valóul oti|ikét át aflá* liiat ttrtalwtao ktlíjvnéoyakra otonbtUj ku aa éhiktrllvá* aitia wallatt adatnak loi, a klvMalát latilktitfta nam j voaatkoalk. A rlti tlattan olvaabat'tat, tutataaat áa lakttt' . laK magira a burkolatra Írandó* Ma <*a aam volná lak«taiga« a i'liutl nay |it|»lrlt|tra kalf' Irat a ttl lymoatk «aélavtl, aa* aam agáaa liáttó lt|dtval kall a wiiuagfa ia |nulig t gon-, gvülatat Oaaavkató ááinag alá rag<t»atati Hogy ot t uaoiaag j li^laujira ointaatt tav» Myrit i-<«tk vgj'va j«ltAltalik vtgy I atáaiok Írattak a ttillitó lavilrt cintatt taQna itt*via klvlj| j rt eaomag jalttt batttii-illelva «táwai\„la <alt ktll jtgvatti, | • A kir. pottn (Ü- tavinla) kivauiok ulaaitva vattta, iiogi< < | ^y faoaitgokat, anelyakfa a «iiala|i iitui agi«tat ktlau Uu. I jival, kttaai oaak aailaivul, vtgy ai|y tarkátat vtt uL rtgaattva. vaty n^lyak ntgvut gyaagw vagy a|»au dott aaltaggvl vannak kOrAltórva, al na faitdjaatk ' «
Arttyti, ataatot, piati, ékataH ét dttgaaagokat tartat* ma tó,' tttatkulotban atou kit daat^uyakra la, Mulyák irláka t
iH»ü. novambar hó H» án.
ILI .JlÜÉtW1* I" II—jin* —W" I | II^WWII
dd^ | a* agéfts év laiadan napjára aaalgiió )tgf* aékktl •Hiatott aap'árl. Arai 1.4U kr. MagNa** dalhaiA a kladiiknal, vagy Ptaokaí Fülöp kÜnyvkaraakadlaAliaii N 'Kanltatta.
- „OmbUAU MApiarii lawi.dr Lónyay k'araiMi inlulilavi lugaliaaa^i aaarkaatléaa áu a L é g» rady taatvérak ktadátiban nmgialaat. A aaplár iUink^ltnuadlk évlolyaiaiha Mi/au, a a naplftri réiiaa kívül i .a gaidai laaiidakaif laglualaaabb inti trágyák arati, t gaadlaiai éa ttdidataibai laa* lógó inindaa ludiii valói magában taglal ' a ma* gyar gandakatniikégiiak alkarttilialcllaa atüktégal púi ló taabkOiijfva. A dlajniiarialmu napilr, toaír* nak Qtinaa tuallnaaa dluairviérB valuk akiidÓM naki — napin j»g) tokai larlaliaat at agéa« évré. Ara l^írt 6d kr. kapható : a kladokiigl, ét Kl* • o h a I Flilop kOiiykaratkadftaébgn N •Kaniwia.
kall irri t Mvftyát \M 'lUkoa Vtlvlk, Vlt! l'atet AWujMagy*., Saántó lloatm gj'o; M»t a jirift ia.
HaiwitlókciNra l>a a rimaaUtnk gyakran alófoidaló tava van niat pl Kován* Janoa Saalió látván, Vsrjfa l*ál ut!*, atttk* aágwi bogy a n«v ólf vaarv utánaa műuléa vtlaM«ly küta-
JLt .rr in H. ,„n,„l aib 1
^ • | ■ ltjö fllot Magbalwdja, clMlapot ragaMtatl. nam «ttb||^. f|y
^ mnnrr^tvitir—kítt
OSAJRlTOaC.
Angolosan:
Írja: lipihlen ()nkdr,
Kadvat Nag^aád I A ti nutidja kagyad, bogy a bAtatáguk at égban kállainak, Magaugvdaia, da évi ^ aatit h(«*ai»<ii. fcina allíléBaitt babiauayiléaéra agy maaél fogok altnondaiil, ^ agv Igau vaakm uiatétkóiiyvbol, a jolyal ugy blvuak • élal«
A kóaon«égnak t levalvk bnhtvkoitaara éa alakjára ia at gyobb' gondot kpUffttflJof^Itailtá: Miit kitawbb latalak-a. aok •tar levél koaal a íagnugyobb |matoa«ag Mallatt ia konnyta kirlt|»uk, vagy máa Uv«*l|io«tai lutlilaMvnyak kötő k»ttwid-bataek't Így aom ritkán idfgrm-k katclw jntkatatk éa «1i«
"▼tstatk -*•"■ ' - -r —-...... ..__r,___
A nagyobb ló^él|>a«tariróhUiiuJny»>k ItUag At iruintttUt (gabona MURtrák stb. I burkolatai w»kMuir oly gyótg^i, hogy átokul a |M*ata kearláa kuabrn <>lkaralbaTan«*ual Mtttkaégait ugy bakoirare baaanált aninag nirgiurrti, ni inak kyvatkaató> Wn^ larTaTni^T ogT^^ Ii t'iíii kiilüil frwaU'faa
' A gib»tt, liatt éa etTeif niuatraluit t»rf«V \iagon vngyj ait>< saiivott aayggltúl kántált zacskókban kflloiii- i'lkalyatti, még ankkal gnado*abb r«uutag«.iaiit ig^n)>lna"~sa Aily'uduko-kat. • a«iro4 ea JealiknetiU^Ényagokat tartalmató áruminták pl. t'rös Üveg éa fii tartályt, Mtlynuk Inreot, orral vagy *'g\vh tt HMtlng kiaai«arg*i (ötyadik felaaivájára alkalmaa »nyag< gal VII kitóhva b'uui, aöt rarn utóbbi tartályt mngat ia ámloboaba ktll 1 alyaaai * —I
Nam könnyön olvadó t«ira«mtt(*k, ntalyck t tíibbl küblo-wényakat n«M 'voatélyaatHik, rgy»aata— tartály ban tdbatók tol, ka at fából vagy ércből ké»*tttt »hi» urialy védt. Porai akn IXtraa fruiik mintáknál aaiut«a it^'tg ,t gy . •ís fcaymáx«n> vagy kátránya* véasonlm vagy bartya JwWpt van bnrkolvt.
.Ulttlttta caeUkban -a .♦'MMflagnláanak.j;gy»t»r»mind olyaa aak kall Ion ni, iogy a lartal«im k*»nnyan magvitagálh^lo lagyra. tiytkrtA kar éa késpd^btn) háramlik t kotöaségie aj )iént éa árdktldemt-nykail aa ngyn«vcantt kooaipoatai ito* alagokaal ia, a m«naf>lfant t péaaaa lavalvk bntk.»latául olv borítékok baüxaáitttUuk, u mvlyak a rraórn alaktól Htéraaa a btNttált peotétriaas jiéílig ntka oly i^nnt, bogy t peeaé-t«*k ttköaban leválnak, i ai i l^vél gyar* fíá akadálj talan továbbítását raak megneb^siti nAl nieg ia akaaatja.
A legtöbb kelkMatleaa^g atotbtn a kot*ip«Mtai« csomagok hí'lyt len taiaaeraléMéliül eml. A kotuaaég oeomagjaii mltden tfkiatrt aélkttt a MuUlitaai ut bofiMtám éa a ratdelket^atn álló iOálIitAai «»atö«atri, a t.irtnl»»m cami«>"" gj're
agyaránt f^oátrü paplrlrtl vagy gyangi* Inniftpapirltól lé-mattit bnrkolatba gótgvólik. Knn»k kovatkaatéla't ttntit, hogy egy** kaidaméiiytk a portai kotrgfk mindet ilgyalmt* éa alAvigyáxata wéllatt, kivált ro*aaubi> ídíitnin is róHMil Uton vagylia t ssáHitmányok »aania a atokottaál ns|probb mag* aérilaek a ily eeettkbet, ba valami a <*oM*ghól kihull éa flvéta, t felek ttért. bhhva ktldeairayek íeladaaára vonat* koaó ]A«tai attbalyokat aaem elöl té\woit« tUk. 'k«rtéritiiá-f' n«M kapnak, A kereskedők «*gy j«'léntékany«bl> ré-oe sokssor drága rn ,aatoveteket bar tóbb rctegu, da g >ttgt*. legruat* satbb mtaönégi eaomagoló |itpirbt belyeal el, »»t kény^aabb terméssel tt, kéea rnlíá ilurabokat, kalap<ikat-i leggyengébb neMt fiapinloboaba rakja- A |»o*tai koa**gfk ninca«nek min* dig aaon helyaeiban, bogy a álladókat gondosabb csoittáj* golaart flgyeimaatessék, mert néba a t trta'om nini'a p<»oto-
TSlpn
inti. A olmlujn'H llletfe a küldemény burkultttrt a • ímm kivül még a küldemény tartalmát ia áriákat tt lilán vételt óaatrgst a t kOldattá ty ktlóaOt kataliaere vontlkogó mag' fórekety^ gyorata romltmló iib
Hit kitanul.
Hy eljiria mellett atttltu elt|e vétetik aton pinaaiukn«k melyek, kl t kttldfméu,vbva laltmaly kát esett n kttnBsét kóribot oly gyakran fbllttngtaaak, i^lig a kllta at elOaoma tatbilyok llg,velmet kivül kagj ina kovatketléban a Irgtobb atör tt fi révén fek*%lk.
.. t Művészet, irodalom.
lapaak 9 rovalAbaa IlMértvItlI ailU vakjtpaak kladéjiail, Flaelivl Fillilp kftayvArai ttalvtibra aiojiradrlIirlAk,
— Ma élj. E ebn alati Tithlújnak 9Kmt*ttr *2ontltdji\ram agy igen ortlokoH vaia«'t kuanl opun moat ax»K^pen Caaladi Lapok* uiulU N/Oplrutlaltnl lap. A vAjiaxi, mt*ly aibenadén alak|Ab ui ^íítwíja mag Tolntojnak. a nxarulémre • a bilaa-aágra vo* uaikotó iao .il, GaliUyn Diiníhí barcttg Kflx irambói lordiiuila a •Képaa C.9.tlád( l«ap«ik« as'tr'*r llaj»», aa a KADjiC, kfaatöje : HrnnTcitríc* fiyflFjif/ TV* albet/aiéiatak* I mag vaaglabbanu^ auui aiauyiatyul tllut III
lluaga^dag láttlük gyartaaka volt K, KéJmaa I I KaaiOntk navaliék. Itkoléll alvégaivg tatiulioáay* Juira Indult, lingy r^aiiul a hmaégat ivrméataMdli léMAtni a nagy ttiaaiarakfuiüviibOiayirifli oHiHa* I kém»kal
Pariiba ingat, fiit kftf |Ttg vnlt, alhataruita, : hogy alma;y ai igaii utaaairók batajaba, Ku* mába.
A ligjón nialyao uiaaolt a vadragényaa vidék magragadia HgyaJinai, olyannyira, liugy agy aa* I pou a , atalyai at aliba larulö vidék
nyujiotf, iiaooi bírván «l!«nállanl, albumai aldvalla I at rajtolni katdatl. Tullraitukbau vAíüüiI k«**<l<a | a Iáikért nagyobb bglolyátl gyakorlö, figouyaagbb tájakat.
Egytterrá a hajón agy uftt pillanlnil mag Ab, lmily Itlanl laramiú* voll aa!!. C.tak a laghira* | aalih (aaiok Madonnáit írhat liuttá hanolilllaai. 1 4Aj4j»t»n akkor laáldotnl kéttOíO napnak mag> ion augarai halvány art«áu poaioauliak Uaaia éa I glóriái (onlak a gyonyOi ti fO k«»rUl.
Hajit, aa a kábjló, aranyttoka haj a atalloiOl
jában irt kritikára aaennej loihivjuk olvaaóiuk!
Ii;yeltué'. '---------
ll6tnMl««*ili rinUiitk r.iapáry Alhari mUkerléat kii es óv' olaióii uá a nem mindeniiapi kbUntetéa éri, bogyji *S/ol>ai edenyea ntfv.ény-ieayéttiéa«*Wil iri muiikájái J(Uw/ lohercaag a letiaége, mini a /Magyar kéMé<ft*ti, rg^eidlat* l6védni>ke, naját, ktiliaógén nyomotla ki : moat iatoál egy hé^agol -pótló jjloi munkával gyarapi* lt;tta> a/aktrodalmuiikal. Hótt<tlenfté*slfa dm alall JLLeiunká't malyb<tl mindenki tnegí" mer halt eten k^tkedveiltégnek. örveudö' v>i;ág épo^áaára Ai l§« oyéi*a'óaére vonuikoxó •tilkt-ó^rn (lolgokni. A munka 16 IUteil>eu íüg megjeleuni ntamoa ábra* val é« hkíih'h kftnyon nt*--r«yaatiap|>e) leend dl* áailve. KtdUeléai ara negyedévre (4 íílaeii I Irt 2tí kr.; télévre lüxeij i Irl 40 kr. ; háromna gyed évre IQtei) 8 Irt 60 kr.; egrai évre (16 Itt4«iv a teljen munka) 4 Irt 80 kraioár. — Tekintet lel arra, hogy a kertéaxeli ^odalombaii eaea iiiQ páratlanul ail, tebói, Itétagol pótul ~ r- melegen ajáuljuk a kdtdna^g páritogáaaba, mint oly mOvei; amely jrlea t,ula}douainál lógva
«aa targB. vetvá, uéka |iedig a Ibgyatkfiauet klUaóleg é^rt, jjjyajya VMn H liuaoillö. — de aiíányul MXerkeaS* v^bbI nem lehat. A csomagolásra néave elv, nogy a «*aomt> gokntk 'ngy kell g..ngy..Ive leBBtot. Iiogy^v résat a bnrko-tát a tartalmat klUA befolyás ellea ntegvedje; maMrésft bogy maira a tartalom máa kftidaaéByektwfl kárt na teheeeea. A küldemények mikénti csoniitgolÚKa tehát a küldemény
értékétől e> minőségétől, I ttijedclem éy a anlytól tétetvén függővé, e célból a küldeményeket kot<ln»ág»* vigT^ fonákjával -kifelé fordított rianmi vássonba, b tlie. et.ukwg wa» tén rációinál kórftlbnrkott doboalM k«ll becxomugolni * jól kúrHIkot&ani vagy egyáltalán jó snerkeaett fáe ládábi. eao* BNgulBÍ & —
Kkaserek é- drágaságok toklna . elhelyetnt, aao^vluf vA* ^afonaoi kt^ntlbnrkoít erős f«4<H^tt»a vagy^faltdacukaba tárva áa jat körtlkótöava adtadók ^
t Wkélyebb értéku, aadvewg, dor«aotá» ayomin vagy tttéa folytán nem tgv k»n/ntr. m gw-rtiló tág^yaknlt tHégaégee, bt t«rtó«, de mladeateetré tobb»et|i jő minőségi ceomagoM pa* |í<r)Mi burkolva jól kónifkou»zt''tu«k
Vf, aeiradMk át főívadékok kulon<*> « > ,gt»ndoa isomagidáat ■igédysáwjfc. ^ ^ _^
K» ték»»y %ag> toMt^ay targ.Ak bnrkoiafára ggyelmat- j teO) (HM "Yhgf jai rajf .1 <ud- ' ronttauilo tárgyaktil ki ktll Vaii bogv rominaik.
letelt — német munkákat kiatoritani, haxáukbúl. — Ax első lüaet dei*euiher elején jeíenik meg a annak mél(aiasAraTaiöit vna/a touok. -— Ax elö (ieetésí pénkek TurcHiH)>i/Híi kön^kiadnhivata-I iába, Ny irégybáxára> küldendők be. — Kionaeté-sekel bármely házai kOnyvkereakedéa ellogad. I - — »J«»tf>a*l4 IViplár Alvidék aaá* niána* 1BÜ1 évre ui^gje.en n hekUMeteli ta*«r* ! keaxt6aógunk.ioB. Sxerkeftti: Ur* Keutily -tíuxaJ ■ kiadja L é g r a d y lealvarek, A ntp ar már ha jjunnlieiedik'éVfolyamAt érle, a ax Ugy^di kantai oly állaláooi koakedvellaógnek örvend, h'ogy an 1 Inak bövtiiib ajánlgatA«<a agéaaen laíealrgea, A 'txerkesxlŐ mindeat elk<)veled, hogy atJlgy védek | bírák, kt)xjegyx(tk a bín>.<iági \égrehajiók fntnd* ! azt, mi ctak nxaatnáhox axükaegei'megtalálják al 'naptárban, a kiölök psdig a küiinéget^ueai ki* j | mélye dit^e.aen áííji'jnák ki a SSiH) lapra Irrje j
II
egéaa alak légiea, tündéri álhitüké) 1 Kálmán rajtolni keidé a vaudattép képel. Kel* leiiiex ioglalkoiátából egy vállára alkalaiaaotl Ulét éhreaaié lal.
Ön leaid, <- ató l agy 40 *iü év kOrttll, | kiejténe uiáa ítélve angol tértlu tord, mogorva j hangon.
— Igen.
r* Éti kord 8 vagyok. Londonban baiab i mai gyáraim, Paritban, Napolybau villáim ,vanaak.
| M Uivedaliaem ikMNii dollár. Uaiuiálm (al* vék a legnagyobb metierak lletiibraui, Ciitag^t i Ttiiau, lUlael műveivel I Kit ta akarom, i ág albu.nra mulaioti,
I — líü uram ntóll Kttlmáii meglepet ve, a mu egy (.irregtó, egy Midiéi Augelo képeíhai viaaaouyiiva ailány aartuíai.
— De éa akarom, 6f dollár. I De uram . .. ^
— Stáa!
,De uram, miért óbijtja da annyira a ké*
mi y
*— Mör( ex Alióe leányom, kii ily éiéilittea tuég neiu talállak al . . . Sí, 300, 500 dollár, —* ár veretett at angol.
— Uram e k^p ativembea (orrolt, maimnak megvaloauo tU'tdek^pe ex.
— Kl uetu, de ttjiimlMul oüa adom. Eu nem.aduin al tinitek ohatauli
hanem majd nevére íratom. —* a etxel kialakította, tavoroM.
Komi 0 nk Itlbbtíi no itt latla «eiu a fidag.^ attgoil, aom áltnak eaodataép léauyátv A<uk egy iegkó'* telébbl kikOinuél kiaaá liak
Kalmáu H'nioUíu, a maeilrok Három evi Itt lartéikodut utatL rQekko lOook, H un uiaiá^á aióit dékölTTff néhány papot lent.
Buíftijaíuak irt, h igy e régt a H jngroiafcea — volt tiobAjái a ntallodt tulajdonosa »al Jiog* (Utallak le,
Hégt ál*
villámat, a lapul
hazájába ért. .képti viláihi* l'artabaa xtaa-
07248725
Nagy-Kanizsa, vaalrnap.
Párieba megérkezett. Uagy ovációval logsd-t&k. Tissi eletére banketett rendeztek barátéi Onnan agy káron óra aüfi basa jőve mámoros 16 vei bandukolt fel as általa nagyon jól ismert j lépcsőkön a Hongroésbe.
* Ajtaját nyitva találta.
„ Szobái a mitsem változott eltávszáss óta,.Ablaka előtt ott volt a kis otoaUn.
Ledőlt reá. _.
— Drablé, csakhogy vége van ennek a bolond-1 tágnak, — s nagy füsigoasolyt eresztett ci gáre'.- j
JéjébóL
De ekkor közvetlen mellette egy hangos sikoltás hallatszik.
— Szent Rafael, itt nő van — s azzal le I tál a potiáihoz, a hol megtudta a msgyaráza ] tot is. "
Egy, ez nap érkezett idegen ar másod msgá- i val sz ö szobája melletti lakrészbe költözvén, j aa 0 szobáiét is igénybe vette.
Mit volt tennie, n int egy ajsbbsn (elnyitott eaobábs ment. Lefeküdt. '• 4 j
A nap már jól magasan állott az égen. midőn j halai inas dörOmboltsre felébredt.
Egy eJőtie ismeretlen egyén állott elébe.
— Iram, én X V. ügyvéd vagyok. Megbizás-i ból jövök ide. Megbízatásom a köveikeső.:
— ön a mait éjjel behatolt megbízom leAnyá-Bak szentélyébe.
-Jtegfrizóm mnsi általam Uidstjs önnel, ! mísze
rím leányát cofíl keli vennie.—0 a leánya becsülelén ejtett csorbát 'csakis ezáltal' akarja j helyreümi. Mert teánys személyébe eddigelé még idegen nem hatolt Ua volt sz első. Megbízóm, a leány atya önnek 5u00 dollár évi jővÖdelmeTT
folZtO&lL^- 1 ~'" -~r~----7—-í
— De uram. hisz ez csak tévedésből történt. Hogyan vegyek nőül egy leányt, kit sohse lát-tsm. kit sohse ismertem. Mit gondol uram, most nyakamba vernának egy vén azipinyoi, vsgy egy csoroszlyát ?
Azt nem tudom. Megbízatásom második réeze pedig tudstni önnel, hogyha ön az aiánla-1 tot nem fogadja el. megbízóm önt bárhol találja, ga/dátisn ebkent togja lelőni.
Önt e negyed közjegyzője tíz,órakor várni
.fogja a háza*agi szerződés aláírása végett. Onnan hatasson a • Hermine* kápolnába, a hol] leendő' neje. atyja a szükséges tanukkal egyetemben már ceak az ön jövetelére várnék. Volt sze j rencsém.
— No ez nem is rosi — dörmogé boszusari lesiuuk. Lz a* ember, kiaek ugy tetszik angol nak kell lennie, teljesiti fenyegetését. Meghalni, bah kora volna . • . £h, rufin, kaland jerünk. 500ti dottár . . hm — ipr *-tror —-dfeser dollár, hm — hm — _ Elveszem, ott hagyom.
A kó/jegysöiöl a •Hermine* kápolnába épen a kitűzőit időbe érkezett meg.
Az oltár elölt a menyasszony állott sűrűn le lefátyoloz ve. Rigáé távolabb magas, szikár alak. A tátynlon szemei keresztül hatolni nem bírtak. Hanem az a szikár alak. Az á veres szakáll, ssok s szúró szemek. Hot látts ö ezeket?-. . Hol ? . t .
^ Gondolkozni idete nem voll.
A szertartás kezdetét vei te. \
A * Holtomiglan — holtodiglan* elfiahs/ott
Es . . i ott állott festőnk előtt az a csodaszép alak, a kit a vssist könyvébe lerajzolt.
Hogy azután mi történt, nem tudom, hanem ast gondolom, hogy kebtére ölelte ezt s remegő kis asenyssszoayt. kisek-kar jé i, mint s folyondár fogták át s csinos hírneves .festőt.
No. Nagysád! est a házasságot is égben kötötték ?
£0 nem hiszem.
Zala 46. mám. (6 lap.) -—
bér . ha s színes rajzot világos alton, vagy fekete I ka aSajzot fekfite állon kívánjuk telt öntetni. Mi kor ez aa sljfeeiék- réteg ategszáradt, a pspirost | ugyanolyan vízálló aserraftkőpal gyániárral) voa* jak be, a mely a vászon vsgy ksosvász 4aeg-| itatására szolgált. Minthogy pedig s gyantár azj előkészített nyomóiven, valamint a szovsíen I az egymásra borításkor még némileg tapadás, aj két gyantárrétsg bensőleg egyesül, s midAn'most sz ivet szőttemén yeetöMiengerek közt járatjuk | | el vagy ssjtóban sajtoljuk, a két levon* erősen I benyomodik az alj festék be és a ssőltemésybeJ | Ekkor s gysntáü száradni hagyjak. Megszárad-| tával a nyomóivet megnedvesítjük, agy, bogy] könnyeo le legyes vonható, mikor is a rajzot vsgy ékítményt, az sljtestéket s s gysniárt sl
1890. november hó Hi áa
NyÜttér.
ravMfe litlisailk tea se kr. k* l |fjs I : par lUiar — gtstt aad gaaisalart (dnt) tM vm*. [ ? tiaalitst) — robaa- aad atáokvaéaa pono- ssé
! asllfraé éa« Febrik-I*pa4 ii. BlislklH <t 0. K. I j HaCiaterast) Itriil Maatar iSftiiil Brisf? kis 1 us 10 kr. Fartő. SSB |
Ftielöi tzerkoM&; Cs Paietal Akss
HI KPETÉükk 1 J 4941 tkv 1*90. erk. sug. FEu
Árverési hirdetmény.
A nagy kanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya vásznon hagyja. vásson folsztnéf erre szíme | közhírré té'eiík, bogy Remete Géza n.-
meggyen iámnak j* igy sz öjwzes lestékek áibs- kenizesi ügyvéd végrehajtatónak Horváth Feres0 tolattan gtaotárhártya közzé vannak zárva. Az |és Heke Erzsébet végrehajtást szenvedő Ne-ilyen egy vagy több ezmü rajzzal ékesített vá-1 „^dédi lakos ellen 88 frt 90 kr. töke 18*9. évi szon épületek, boltok, cégek * hasonlók diszité- LUR. hó 30-tóLjáró «•/, kamatai 17 frt 90 kr. eére használhsló. Az igy készült kelme tartósabb | ^ 7 fr, kr% » egréhsitás kérelmi, 0 frt 60
olcsóbb s'mutatósabb hasonló árukkal ssembeu — A fteljemjcul»4k eUkéssltáee a fs-másra. A selyemgubókst a fonásra az ugy ne*
kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében s fest nevesen kir. trvszék területéhez tartozó s csapi 208 sz. tkvben f 640
vesett lóseeeel vsgy hántással keasitik elő. i* | Hniíralatt Horválb Ferenc és neje Heke Krssé-lényégeben abban áll, hogy a selytmszál ^gg bet tulajdonául felvett szőlő váltság köteles U*>0 vagy mézga* burkát meleg vízben föláztatják; h fr,riL hecKült ingatlan
hantás néha készei történik meleg vizel leit '»»*•■ - 14Jn-r x..t r ua «• ia.
d.Tito 5 néha az e célra laitateH s h«,.otl. 1S91- fehriUrllóll. Il-pján keszntékek segítségévet. A főzési leleníeg^ Eizo t 10 iFMMMf— f r —
nyort időpontban n>égkell szakítani, _mert külön - Csspi község básánál H eme te 'Géza (alperesi ügyben elfőnek.s gubók, ami sokféle bajt okoz. Ne j^éd ysgy helyettese közbejöttével megtartandó vezetesen az enyv s mézga nagyon e'ázik. mi- nyilvános árveressa elsdstni log.
nél fogva a gubó szála nem tói moioialodik le, I " Kikiállisl If | fWHilj kitett beusái.---
mert elazakadr vagy az elíővéa kftvetkezten Arverexni kívánók tsrtóznak a becsár 10-, át
telnek a gubók viszel e lessálnsk a teknő fene- (készpénzben vagy óvadékképes papírban~ a ktkü!-•nekéreT mi a tefonást nehezíti. H* pedig a lövés j dött kezéhez letenni.
idejekorán szakittatik meg, a gubók egy része | Vevő köteles a vételárt három egyenlő résk-nem to- meg eléggé, troiotr sz elaza* egynemüsé- rterben meg pedig az elsőt as árverés jogerőre ge igeft kívánatos A tslálmáay szerint a gubó- emelkedésétől számítandó l hónap alatt, — a kat bizonyos pontig eltövetjük, ugy, hogy sz masodikat ugyanattól 2 hónap alatt,' — a her-egyenetlenséeek eltűnnek s aztán kül^n aróve» madikst ugyanattól 3 hónap alaítp>- minden lettoi az<m -poetíg viessavezsTjtik, tioyy s'rakfl {^yyés i^Gtféi atáfl ax árverés nj^iat*'! szán)i-vetkezö lonási műveletek s legjobb teltéleiek : taiK)6 6*, kamatokkal :együit sz «-vérési leltéte-szerint mehessenek végbe. As eljárás gyskorlsü ! lekben meghstSrocott helyen es módozstok sze-foganositása ezekben áll : az eleő művelet szeró nni tefisetni.
szskolt lő/és tetszőleges készüléken, hogy min-1 Kel( x.Kanu4n. s kir 'vszék mint telekkönyvi den gubó egy aranyosan meglötion. Rz állspotbati} hatóllAgjlDíi ,8c,ü; é%l ^ |,ó i. napján, [azonban a gubók annnra el vannak ázva, mely:
a foná«ra nem kedveső. Hogy a gubók erre sl-1" . GR. HUGÓN A V ka 1 masakká váljanak srrs való s második míi-.t^l. I—kirendelt kir. Ivsséki biró. 1 vele*, mely abban f II, hogy kellá^megazántta; ; - ; liiliá __. ^ I nak s e közben enyhén teliültetnek. WRW ifc. ÍIJ^ ssepl. M- tok*---
_ - ' Arvertei hirdetménj.
Kozgazdasag. j A MFykaBiMa8-u> t^^Ak ta^i n»tstT. ^
— Budspesll líslnistrawle. A buta ftz- U«erői kozliirré tétetik, bogy 8ziíágyi Mihály vég I lel, nyugodtabb irányt követett Mersékelt kint-1 rehajtatónak Benke Erzse férj. Benke Pétemé j lat és gyenge vételkedv mel'ett mintegy 20.000 ] végrehajtási szenvedő essteregnyei lakos elleni métermázsa buzu kelt el teljesen változatlan 1 t(»Q írt töke, 1889. évi jul. 13-áig járó 6% ka-arakon. — Más gabfinantmekben változatlan Irány j matai 18 Irt 63 kr. per, 7 frt 85 kr végrehajtás lés változatlan árak mellstt gyér forgalom volt. .[kérelmi 9 frt 50 kr. jelenlegi s még lelmerütendO
— A kelybell gakesafsrgalemrél. A néhány heteu át tartott ssilsrd írsnyzstot a legutóbbi napokban lanyha hangulat váltotta tel. a molnárok reducálták vásarlásaikat-s a vetések állásáról folyton jobb hírek érkeznek, minek következtében az árak 5—10 sőt 15 krrsl slább
költségek iránti végrehejtáei ügyében s felit nevezett kir. trvszék területéhez tartozó sz feszté-régnyei 813 sstjkvben A 1 — 1—27 sor W s. Benke Erzse tulajdonául bejegyzett 1042 írtra / becsült, az eszteregnyei sztjkvben A I l-^T és 4—1 soraz. a. ugyanannak tulajdon ánl bejegy-
Ipar ftgy-
"" — Kelmék dlssliMe. Következő eljárás szerint az ekesitendö kanavászt, vásznat vagy hasonló keimet alkalmas vízálló bevonattal itatjuk -asear-*agy kenjük be. Ily bevonat lehet a kopat-gyaniár vagy főtt lenolaj. Á bekenéssel vegy megitatással a azöttemény telyesen vízállóvá, az időjárásnak s. nedvességnek ellenállóvá lesz, mert a mondott szerek a rostokHröiíHJiézagokai megdugják. E megdugás s asötteménynek sima földezint ad. a mely a rajz falvételére slkslmss. ▲ gyantár egyszersmind arra szolsál, bogy az ékít és saegtspedását eszközölje. Mielőtt s vízálló sair tefjeses megszáradt, tehát még nyulóe s ta-paéös. egy ivet borítnak rá, a mely a követke-Mpü készítendő elö: as ivra s rendes módon racsot nyomunk, mire a papiros egész IBlzziaét alj festék vastag rétegével vonjak be, a mely faT
szállottak. Mai piaci jegyzéseink : piaci buza 7 frt. zett 289 trira becsült, a f 731 hrsz. e. ugyan-4ü 8ö, urasági 7.7ti 75, piaci rozs 7.10, urasági snnsk tulajdonául bejegyzett 39. írtra beesült aa 7 3trL_zab-4 frt, árpa750 701 bükköny 6,80, tes-1 eszteregnyei 887..sz. tjkvben A f 1535 b hrsz. geri, száraz 6.10, dió 15.50. . a. Surdi György tulajdonául bejegyzett 47 trtra ____ Í becsült ingatlannak *
1891. é?l február M U-lk napján d. e 10 órakor Eszteregnye község kásánál Remete Géza felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével meg-| tartandó nyilvános árverésen eladatni log. Kikiáhási ár a fennebb kitett becsár. Arveresni kivánókJartoznak a becsár 101 '-ál készpénzbén vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő kötetes a vételárt három egyenlő részlétben, még pedig: sz elsőt sz árverés jogerőre emelkedésétől számitsndó l hónap alstt, — s másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, —» a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes réezlet után as árverés napjától számítandó 6' , kamatokkal együtt az árverési feltételekben
, Szerkesztői übenetek-
N. I*. gr. Hslykia. Káa»>Nt 1 nin> ladósUiirt, ■áskor ia kérjük hason kisérdaka figjbaa lapnak tásroga-! táaét.
Kt.L Hetjkca. A rasd««as ki ral, küldött rasdkire-| liárt fegdji sstves köszönetünket.
Valfia. Bodaprst. Ha ralakr ümá akar baaaaálsi, I ast üatraa teheti, da a Rserkeaatöaiirstk tsdoaúsára kait J honi valódi Serét ia: ka tokát 6s ralódi serét tadatja ra-1 lAsk akkor aaóbs állkataak. addig n**m. I r. M Bpetl. A BŰZÉT* (oerkesz^ia^bes. Ügr tat-itasi aiist óhajtotta. a lapot kltdösi ad paraagka^ mágia | levelet írtam, aajaátoai, ba^'^kifagyülésre 'betegeskodésem folvtás nem me^etok; aaaak lefnljásárót ládámtáat kérek da I sem boaasat lagfalyabb fél, ragr egy kaaábot
A wlauar riÍdM aaerkaastóaéicéBak B|>-«t. A eaarapét-I láijisrf! sóit sa eesi vettük ; ha Seai kapjak, lapsskat I ia Jcesjtelasak laastsk beállitaoL
! Jaadamtat ssa^iés / böbas sast kaptak? istaka-1 megbstározott helyen és módozatok szerint lefi-▲ „■•—áh LapJaM raklasütt nistt ráíjsk ze,n'-
T. D. Rytreixkái. Kirásaágat tetjaeHattök, a lapot sl- Kelt N. Kanizsán, a kir. tvtzék, mint telekkvi ktwuk. a ,v»rtg kedvetek kósTTtarát- vüják. , _ | hatóságánál 1890. évi szeptemb. bó 23. nkpján.
tíh. HUGONAY
_ fi. S. föhadaagy Budapest. Cgj ősnek mint O síéit
táágásak meleg kőeaönatöekei küldjük a nivea elöaékear-•ágéL Magán levelet irtsak, megérka»ett-e ?
732 l~l
kirendelt kir. tőrvazéki biró.
K*gf-K
vasárnap.
Zala 46 mám. (T kp.)
1890. november hó 16-án.
~ A
latjtuiiui faíarétpéiitár Részvénytárxasát]
1&90. november hé SS-én déleUU ÍO érakor
aaját helyiaégében
rendkiyüli közgyűlést!
tart, melyre a t. lettel meghívja
10054/890.
Hirdetmény.
rri/T*"
1 arev
réaavéuyeaeket tiaxte-727 2—3 az igaigatéiiág.
aa alapszabályok módoaitáaa.—
HIRDETMÉNY.
ö euiziri ét apattott királyi felséyéatk
1H»J. április 14-as kelt legfelső elkatáraaáaa folytát es-i«bm1 megindiiUtik &
OimiLLAMlSM,
melynek liati jövedelme
-a ,F»hét kint* egyastin -a bt pesti satsidei gyer-mekt*-»ej> tkjentlet, a nMária-Dorottya" egyest lel, a nagy* báayai jótékony núagykt, a székelyföldi iparmnzsam u orsnágoe kőaaégi ée kdijegysök árva háza a borsodmegyei níMig/Jet miekoicxi árvÁáaa, a vagyontalan hivatalnokok inaagyaí és árvái réatáre
atnkttende alap; a—magyar kir-tspirók ayagdljintéstts és végre a zágrábi orsaágos siket*
__téma intéatt javára ing fordíttatni----------
E sorsjáték önaaaa, 9717-bea megállapított nyereményei aa alább következő játékterv saariat
100,000 forintra ragnak,
és pedig:
1 főnyeremény . . . 80,000 frttal ! nyeremény .... 10,000 . „ 5 nyer egyeak. 1000 frttal, 6000 frt Itt . ^ h 900 * 5000 „ 60 . n !•• „ 5000 „ SOOO nyer. egyeak 50 frttal 10.000 frt 660U sorsjegy „ 10 „ 66.Q00 r, |
A haiás fiésiavsnhaUtlannl 1890. évi
teeiemker ké ll-áa tárté mik. Egj aoraj«CT ára a frttal oast. ért vaa
magaiiapitva. 1U 3-4 8*twjegy kaphatók : a. lottóigazgstóaágnál Badapesten, (Pest, fő vámház, félemelet) kova a megrendelt song-gyek ált peetaalalváay mellett előre beküldendő; vailamenyi !>»»■, aé» is ■éifcin'i'r') a legtöbb poetakivataloel, a bécsi „Mercnr^nál éa minden vároebáa és nevasetetebb helypégbea felállított egyéb aorsjegyárnló közegnél. . Baiapaat, Lb&J. október i-én. . • _- — '-
■agyar kir. lctté-tgaagatéeág.
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa részéről közhírré tétetik, hogy a belső piaci éa heti marhavásár, valamint az omégoa marha-vásári bulypénzsztidési jog külön külön éa pedig az előbbiek 12330 frt az utóbbi pedig 1388 frt kikiáltási ár mellett 1891 évi január 1 - tol kezdve három egymásutáni évre vagyis 1893. évi december hó 3 l-ig terjedő időre ~~
folyó évi november hó 19-én délelőtt 10 órakor
a városház tanácstermében Írásbeli járt ajánlattal kapcsotatos nyilvános szóbeli árvetés utján a jegtöbl,et ígérőnek fog bérbe adatni.
Az árverezni szándékozók felhivatnak teliát, hogy bánatpénzül a "Kikiáltási árnak lOVa-kát ké*zpétiz, takarékpénztarTkönyvecske, vagy ovadékképes papírokban esetleg zárt Írásbeli ajánlat mellett a fentkitü-zött határidőben s pedig az ái verés megkezdése előtt a városi tanácshoz vagy a kiküldött bizottság kezére annál inkább terjeszszék4, be vagy tegyék le, mivel később beérkező ajánlatok vagy bánatpénzek többé el nem Jogadtatnak.
-—Az árverési foltételek, melyek ugyuttara saonődéi pontjait-ia k4-ö pezni fogják a városház tanácstermében a hivatalos órák alatt az árverés megkezdéseig mindenkor megtekinthetők. =—agy-Kanizsán, 1890. november+f én. 734 1—1__________________A várául tauáca.
* *
5
£ 1
90000( ^joQeoeoocxKxxxgxyxiooe**;
• 0-os adómén* t-g magyarországi fóldt*-hermenteei-téti kötvényb
pénzpénzben.
rg GIIceriii-Fog-Crfm.
A fogak I NélkfttösbeUtlea rörld ldalf 'szépsége. I tárté haaanálattal n-tfogak -_rttarttjaérg,
A L 0 D 0 N T
Egészségügyi hatóság által megbírálta. ■Br igen alkalmat atazaaakaal. lllatosan uditó.-M
■t Ártalmatlan még a ltggyöngabb fogxo
manónál la -^a Jegyték : Németoraság •-< f raaciaorzaaghaa a legaagyobb ersdménynyel van liaszaálatbaa t agy aa ndvaroái, mint a legmagasabb kórfikhea es ai egtsserl pólgir házánál is használtatik. 695 7—26
Kapható a gvógyezeréasek és iliataaeréazaka»l : Ára egy darabnak Si kr., Wagy-KanimAa Schwtrt ét Titbéf, Boeeafeld Adolf, Strem és Kleia. Marton és liiil.cr uraknál.
A tol Mupra-teiii első iparszövetke zeíe;
b-jegyaati saövstkssat karlátlat faleléseéggel. Főraktár: Budapesten. IV., vili-ltot 24. st. a.

CaletveMtó: CECCLITI JÁIOI.
Nagy vilaaaük rövid szalon-, piccolo éi Mig-aaa zoagon-piaaa ót káráé
niaatokban JÉ 908 wT
azok lovetieiaéByfii eHi.
cq
As egészség icniartására, as öletned vek e ennek fulytán a vérnek tlsrtltislra is tteaia állapot Ua v«ló fentarfására éa a Jé emécrtés előscgHésére a legjobb a leghaihatótsbb mer a már la mindanftu Isme* a keévatt
életbalzsam Dr. R 0 S A-tól.*-
AUco «a«ibata>aa a lafjobb a leggyógykaüseab fjrógyaívékbil a leggeoieeaLbae van késskva ' IIleássa mleden tmémiém bajok, gyomurgőrca, étvág)hiány, wavaavvs-ftlbólOgée, vértólalás. aratiyerea bajok atb. atk. aUan teljesen haibatófuík bbősynl. I«y kitfioő hatásai kCvoskertcben ttu életbalsaam egv ij iMaaafnh, ma«Uabaló késiaaarévé lett a népnek. ara egy nagy Uvtg g«l 1 frt< kia tivaggtl 60 kr. Xllaaiarö Iratok aarai bárkintk battklntét végett rtndalktiéart illiak.
A.I.I HamUtások elkerülése végett, mindenkit figyalmwtetek, hogy aa egvaéé> V általam as srmUti ótasitás ssoriat kéaaútstt „Dr. ROBA-félt élotkal-
Hllu minden tivegecsklje kék bnrokba na csomagolva, melynek bninltalala
„Dr. b08a élttbaluama a „ftktU aaa.osu cximxett gyógyaaar-tárbéL riaovzl b. Prága 206—m.44 német, cseh, magyar é^ franaaia f nyelven olvasható, szélet felein peibg az ide nyomott védjegy látható.
Br. BOB A élatbalisama vtlódian kapkaté oaak a kéaatté
Védjegy f6raktarában, gyégyaserták a^tktUtatbcx"Prágában 206—m (t BUDAPESTEK Török Jéaaaf nr gyégyBtercwnéfKirály*nteza 12, n Bndai SXBU tr vára* »l g>egyaaarláfáWa a Városháa téran
Aa saatrlk»magyar mtatrtkU mltdtt ttpakk pégyurrtáráktt iát rtktái
etet életktlistmhél. oi'
Oyártaltp-
S.i .c ■= 2 E e-S
{||l|l{ 2=1 II2Sít8 lil
,11
aij» sg^á.a'SS0 5
u\\m ijii
« oS^giffl 9

8Ö**- l.ea« ,S2 B "S^ 'Orz c •

_ .t *> .xi m ± x
o
o f a
—*-ff4f*|1|
cN >•
= 8
„pragai
Ugyanott kapható:
általános házi-kenöcs"
több aear hálanyilalksuttal elismert bixtoa gyógytxer míndeníéle gynladáaok, sebek és genyedések ellen. Ezen kanóca biatoa eredménynyvl haatnaiíiate a női emlő g> ulaótüráuál, a tej teapedéacnél a na emlő megkeményidéeind trfléskor. á'lerrsyoél, vérdggaaaioknái, genyee fSkadalioknál, pokoivamál, körümgyök-nél, aa ngyneveartt kőrömféreguél, t kcméa^edésaknél, felpnílMiaackiuü u.írig) daganatoknál, tíórdagauatok-nál, érméketlan .tagóknál atb. Minde^/iyuiadaat, daganatot, »lkemet>ytdcat, feli nlkdási a legrővkűbb idő alatt ekávnUt ; s ahol már gcnyedce motatkezik, ott a daganatot legrövidebb idő alatt na nélk^M*
•ai«ja, luetad és klgvégyiija. ' _
Sapkaté 26 éa 36 krajoaároa mlinoiékbia
X . * Miu'án a pragai áitalánva házikaaőt öl ("kiivr otán^;a«aát uaujt^-ÜVaSl kit figyelmezte ak, hr^y aa eiedeti utantáa szerint caak nálam !«*s há»a«a, • csak akk«r ha a sárga t ua.clencte. melybe töltetik, vórSs
l^^sxnáiati uta>itáe <kUk (melyek 9 nyelven t.yonivák) ee kék kan ala, mtlyen aa Ida ujewotí i'djegy láfhőto — burkolva van. •
HAI«I»ASI BALZSAM a iegbebbonyahdbb, Mámtalan pvóbntit ií-tal laghial -eaU^A etwiMrt uer a nahaahaltás kigyégykáesst s aa^egésari: alnwmu baliati lehetaég viaKtauyvtéeére Egy ÜVtg ára 1 fri
mm ^ a t « 9
•o c S 2 a
M
k a.

i
>* • ®i2 F a aTI Bír
5 .Se o ffi 10 fi o c cb □ m
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
filMftM MSHtIÜ
AZ„ANKER"
élit- és járadék-biztosítótársaság -MAOTAKOR8LÁOI VE1±*K±PVI8ELÖ8É0 Budapest Deák te, J^jg? (Aeker-eévar)
A társaság eszkozttl mindenféle, az- emberi éleire vonatkozó biztosításokét.
gC" Biztosítások eyeresiésyrészesttléssel
A nyereményo^xtalék az életeseti lüsiositá-soknál á^ag a bmoaiioti t6ke 30 „-át tette ki. UryÜófr? minden 1000 irt biztosított tö kére SOO fariul nyereméHy esett. A haiá1e**tí biztosításoknál a nyeremény az-évi díj át tette ki.
A társaság vagyona 37 millió forint, biztosítást állománya 1889. deeemher 81 én ÍM millió forint. A társaság halálesetekért és lejárt biztosításokért 1HK9. dec. 31-ig tftbb mint tW mii Hé forintot fizetett ki.
Fel világositá«sal szolgai a helyi ügynökség Wei«« Irstvér uraknál, valami? t a lenti vezéfképvíseióség. 706 4 — 61
E
Alkalmas staze ügynökök kerestettek-

uj találmányokra
eszközöl bármily államban, továbbá el-vállalja azok tenlsrláeát, védelmét és érllltesltlsét. «"o e—12 j
Rétby János
nemzetközi mSrnÖki ée szabadalmi irodája Radspesl, ErsséWtkérat 14.
%aitt véáieoBk Majstrowtatit.
j
MÁRIACZELLI
lm*liii jt o labdaoiok ípilulae iax.?nttís maria/j Aetlew* art* azoktól- MfiNn. kfll<nm ■ ged»«rr iwt Iáinál w az
'U»"ij k'*J**tk'V.?> UMilqaknit, tnírő! > noay Ketim*. 'iHn kani « nagy
n w<nil riad !»•« tami«k-«llk. - Sjere í-ü aieSi halápi csUUnw-B ffMilwiniimiw.
____A MSeHte »édje5j a >a)oöiság bizon^itéka.
tgj <töKü Ara Be kr. Kgy (ckerri * So^xtslIn. A peoaóek ftQrffi brkiiM<it l»>ríiw'r»H-H, jm-uI iiüíláml ag/Oít rjj
lekeres in I I). n kr.. t tHwf* SA.tt kr.. 1 i*k>rr« 1ILSI kr. IIHADY C. niOimeii, ITifilfftw M"rvaunu(', . Ax alkxifl tV*ít^k nf ih .iji*>«aurA riwwk h"/.v«. liyéljiMertársbliaa kapkata.

Zala 46. ssáfn. (8 lap.) _ - _ november bó 16-áa
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx \ Árverési hirdetmény. -
.f • . • a w » ' * * a'
Vairazarcncsém ezennel közzétenni, hogy \ U. Hlrarhler Antal csődtömegéhez tarlóid, 5871 frt 10 krf, tei'fl fddlg Mljg nem ln«jtlinÍoi< aellv követeléa*4< a e«őd választmány ebbeli határi zata íolyián a nagykanizsai kir. járáaairóaágnek 10217 90 számú kikUWő végzése alapján .Fábián Ferenc ur bír„ kiküldött. Áltál
f. é. november hó 17. napján d. e. II órakor irodámban X
a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett el f -gnak adatni,
A feltételek nálam az irodai órákban megtudhatók és az adósok névjegyzéke I etekihtlie'A.
Nagv-Kauíttfán, 1890. évi november bó 11 én.
Dr K«flli»ehil4 Kamu 733 ~ mint vb. Tfirscbler Antal csődtömeg gondnoka
ÍXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX50000000CX>
PSERHOFER J.-féle -
; .... •__7l9 1 - 10 f
lí ^^ 11| || ® | J|| 5L J N jMi I
ftUfKU
WMt-
NyomaloiiFmrtiel Fülöp,leptutajdonosiiál Nagy-Kanizsán. I8lu
AAAAAAAAAAAAAAAAA A. AAAAAAAAAAAA^s^
P S E RHO FER J.-f é le
gryóf^rszmrtáx
# É C s II E N, I. K E lt, SÍ Ny KRSTR 4HKB 15 HL I.
■-1——----„mm fffWfT^* pajij?>**Pf'*1 " •
Vérllszllló Üth<lae<lok$ rM|uU UlalkM UMáosvk sefZuu? r* uióbbí
aeret telje* jággal megérdemlik, mivel roakngysa alig létezik buluf^i. Balyh*nesen liMiMot nodki k«-tiánkat 9Menx*retrn ke n»m bizonyították volna Kvtiiwitk 'uU duo labdaraelr' "általáeoa ehrjedé»aak űr- I —Tiiii|i m fc i'» alii fnn t'ifírt iafilytM,B *tfg kitls4 tbiwrUI kwkt seai volna találkáié.
Szamtalan orr** által eaes labdacaok káaiaseről ajáa'taisal i|latUllak aiiailan uU—bajuknál,-._J mrij*k r sws^nt^yji^ilutl^iM rredst-k : siisk ep^ssvemk. niajl-aiok, kűtika vértetaLMok, arauyrr, MtaUivs * l>t»iB'« hete w^frksál VtrtisslTní tSUJ^toassnakaál fagea ki wa<> ktléml mml I Témsrfisyeéf * aa atiból eredő bajwkaá) ia : igj Mpkóraál, idegew^gW aaárauuté frjfftjáooksál aik Eaas vért'Miitú labdacsok oljr kusayaa katkak, bagy a tegea^ktfyebb fajéahsakat ont okautk, a essek folytán a lefsrpsféMi fy^Kk <k aéf gref ekek által ia ■is4«s ifin^iloa aélktt berrkatak.
\ iW'!1"a $e leffsabasftbb betegaí-
r»*k siáa eg*:«Kj»jriik TÍMUiyTKtr foljtáa hozzánk iatáatek. > t»n Ul*si rukii aákáa.Val eailitiak aa*a srejfYirMfl. b'L'v loimJ.uki, a ki *i*b tabéacaokat efyaaar ka-znalu BMf vagyunk «»oa»4ve, azokat tovább fopja ajaalani.
• ^^r.r Amerikai ÍQSZV6DjteDÖCS. ET.4*,^
Aláirt kéri, hory (• l«tte haaznoa e* kiián- vártUaiiio [ *ur aisin Ifiavriyii te eaésoa bajok. a. ai . lalnlacMiibél inert 4 cc iiaiS küM-ni •úvtekedják. I priKS agy-báatalooi, tagaaajrgatáa i«ckia*. aiigraise N*»ureit»r igűétt, nrvoa I idegaa fogfajáa. tőljáa, fllatafgaláa atb. atb. eilta
. I forint 20 kr . i
Hia ebe, Toídmk rorilaCi, ISS7. aarpt bó IS-éa. |
j-rríw-o.^^ JísíSfi tiPtH^É'
körűtek, nMlycknak baiáaát eaenaal mejmm : áa gyár- [ vslsnassyi* bnjn<iireast« aaer kó»4t orTnaabil-
m«i>ifyl.«ii m+gl xl'am "lyaanyifB.- bogy ermni mankAt tal a le.'j<»bb*ak etiaamVa. rgj elegásaaa kiállított
mn róttam UlUié •• hbumrún már a bof- l nagy wlcaearrrL 2 foriat ■• lak Utt mWW, ha a* On randalaira méitó l«UUeaai m- 1
gem mm ■eam»k nilw m>g, A« t*ian AUj* aaag ónt i ÁltalúnAu iunQOV Nisudcl taaártát
ciéft nmur. N'*gy Mialmam van. bogy tzen labdaraok j WllcllItio iwuiMf Clf Ip liláaÉtlsl aka I
»ng«m ia tSkáIrtraew ki ímnak gyóeyitahi, a rniot m«r I ^ott wihrkaél, mérgea dagasaloksál. ttjjkukara
jfeikgal k a^á^neéfSi rfaaaa»yrfáaáfa aagMjaj aaal- ^ raff gy^^ii ™ ^ bajokaaJ mnt I
f*1,k "" 1 Tnm kHüiS tda ki|sébal»a. 1 tágaty S0 kr. Bér-
Bcca Újbely, IS87. aor 9-éo. »astTe 1b kr.
Méhes ti«ten Úr f I Pfl^híll<7ö«im rssrkofsr J .-I5I. Sok éa
—• A Uilnrrvbli iu*«aó«Mtemet mowim acáaaaIOaaak 60 : 1 tt^j UtllAoílllI n (agyoa tagokra« tnímlett I Aem aacyaéaém Mvébra. Aa UJelS 5 áre. át aaeaveA^t M|k mhn miat stoaabb aaar etia^rve Kry ryom-.rbunithan -a ru^raAgban * kőa^gel 40 kr- fVnsentra S5 kr
•nrlyrol -ecyrbk^at Ta h mmM<U, miuwi vélAtlen agrao. | , n
b«at luftl Öa kitÜMÖ vértiecStá labéaeaaiból a aaokoak L^,. , ___xi^ix-__._ ..... I
állandó haamáUta f'4)tán tökéieteaóu k^vógyult. üti fülled V "íJS? kilti,l,,h"i"
, , ™Tf -. . , WiiUUCUt* uer^inü rekedtaég, görwua kó- ■
Lmom tiaxteleitel Wemsattal Jotefa. l.^,. ,, „ , .__.. ._ . . ,
-t'i' ~ I nógéa atb. atiea. 1 Sragaeake ára 90 krajr. 2 trag I
Bebeagrabtcamt. Oióhl matlett ISS9. márez t7 és. bénDentvr 1 frt 6'> krtjesár.
j. ' !tó|M.AM7Plln7ifLíPriíc,ll Jeagma- '
Alabmtt tam#telten kéri ecimifot az Oa valóbaa zjiv/c üooiAyiiuoio ^ gvowffr. ryez aaiéeatáa
^^^« 10 jnstaatíbálaea lag I éa miadeaaeaiü altaati bajok eilea kittsA káaiawr
nagyobb etomr^emrt kiíefrrai «a«a labdaemk értáke fa. j U & |g | frt.
ett ée azok. a fa<*l ^aa alkalm*m áruik, a aarovodokaak 4*. . , , _ .. , .
■tóteCtSS^^T általános tisztító só Sfm" Zí. ,
Taljee tiaat«latt«l HabN IgMáea. st«r a roas em^estáe aHadea kSreikaaaiAuyet, a. b.
.— 3 tofajáa, ssédtléa gyomocs6rcaf gyaawrbáT, sraayér,
Qotarbáorf.-Kelbarb mailett. Sailéiia I8SS. okt S-áa dagnláa alb^eiles. 1 csomag ám 4 lbris»
T. Ür? . ^ ^ I
Felkérem.'misarrkS az (M vértiaatitú tabdieaűból l inffn] PQA/lo Hftl 7Qíim ^ ®® |
eeomagot 6 éJmcttl küldeni aziveskedjékx Ciakia az Oa iluOVI krajeAr.
rendálal"e JaWaeealnak böezT>nbatem. hogy egy gromor* I \
bajtól, mely f^iaem Ot érea át gyötört, megezabmtaKam. pAr „ IáKifrvn/léű aIIaü Ezes por Beg Ez#a iabdacafik okiam aobaaem logaak kif-nryni, a midőn X V/1 d Ut Ul&ZKlUao UllüU. nflataii aláb* legforróbb kűazőoetemet kMWjexem, vagyok tieztelattol inadáat a az MátuTItépaM* katleaMtlaa aaagot. I
Zwiekt Anna. épen tárt a a lábbeli! éa aint árulmztlan ner v»a I kipróbálva. Egy dobossal 60> kr. fiérawatve 76 kr
Esen vvrtiaatitó labdacaok raakia a Paarho
far J.-féle, az ..arany birodalmi almákozu rtnViTQ-hQl'/aQrvi kitt^ó aaar golyva etiaa. mIbmU (jéKySMrtárbaa, Réeikea I., Mta- 1 V7U J > a'Ual^Salil; ^ 40 krajcsár. geratraMf 15. ss. fcéaalttattaek valódi minő- bénseatet kildéaael l;5 kr,
aégbea, a egy 15 ma Jabdaeaai tartatauaó dobos fl
ára tl kr. Kgy eaoBag. metyhea t» doboa Urtslaas- TTaIqA Víicrr AíTíSo /ofar a/% ki1*11 UÜk, 1 frt 0) krba kernl; bénnentetlea ntáavételi 1AÜIOU xa3J ^ gyégyaaar,
kftldéaaél 1 fft 10 kr. Egy raomagaát kereaebb nem gyomorkorot éa BÍadea a rendetlen es^astáaWl küldetik al. ^J aaármaió twjoknal. Kgy ceosag 1 frt
Aa fleaaeg alfbbesi bekildéaésél (ai tegiobbaa ^—- _J
poaUutalvznynyal easMaőltaiik) béraastae kttldéaael 1 Eaea itt felaorolt kéaaitaésjekes . kívll aa
Jgyatt: 1 oioaagIITrt 15 l^r.g c^aug tfrt 30 kr , h ^ ^ kAlf&)di
3 tpoaag 3 f. t 85 kr., 4 eaóaaga 4 Irt 40 kr., 5 cao- I
aag 6 frt 20 kr. éa 10 eaoaág 9 frt 20 krba *er*l. irögyasaráapati kilóslegeaaégek raktároa vannak
t^f KB. Nagy elterjedteégnk kOvatkastébea » kéaaletben netán aaa lerók gyoraaa «aolcaós meg
aaaa labdacaok a legkilósfélébb nevek ét aiak&k alatt aaereztrtaek. — Póatal aagreadalések a leggyeraab-
atásosUtaak; ennek következtében kéretik ssakls | ban eaaktaöltatsak. ba a péazóaaaeg elln beklldaiik;
Pmrtofrr y^ ssgvabb aagrasd^áaek atáaeéttsl UldeUek. - Bér- '
caakia azok tekiathetók valódiaknak, aetyekaek haaz- ^ - « j
a ál a ti staaitáaa a Paerbofar J. sévAáirseaal fekete »aatve easkis olj aaalbes tórtéajk a kftldéa ha as \ ■ainbea ée aiadea. egVe* doboa fedele ogyaaaaoa alá- éaeaeg előre keérkeaik, aely eitbai a poetakóltaégek iraaaal vérue esisbes vaa ellátva. | sokkal mérsékeltebbel^ 716 4-12
47* szám.
Nagy-Kanizsa, 1890* november 23-án.
XVII. évfolyam.
■x*rk*ntiiéf: M agyar-utca 33. I áuián
Ut intézendő a lap szellemi részér* Tonatkoké minden közlemény.
ZALA
Kiadóhivatal: VirwUa-ak'aa 6. náa KiaoUI fiúóf kúayvkemikadiM,
ELöfizetiIsi 'Arak:
E*,-a t-vrn . . . . i frt — ViUrn 50
Jt.jy.dévr* ,...!„' 25
kr.
ItmnteÜai ImM csak ismert ka* lekből fogadtatnak el.
jrfrífaiwa
nem küldetnek.
Htnlrtéaflk JbUb/oma asámittataak. Wyllttír patttsera 10 kr.
A Nagy-Kanizsai; és Délzalsi takarékpénztárak és a Bankegyesület hivatalos közlönye, EiMa.u«k, 'vaUmiat a .hird.iMakn
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
Hexlelcnlk Sax^Kaniisán heteuklnt enymep: vaMárnap.
Toaatkuai'ik Ktaliul Klllii|, Itíiuyv-kcrvakadéaúlw tnlúMndtfk;
Csáky miniszter és az elkereszte-lési ügy. ^
Nem lehajt oodAJiíunk, hogy a vállán-1 én közök tntásllgyj miniszternek az elkeresz tejénekre vonal k(tzó]»g kibocsátott rendelete azon élénk díscunsiók folytán, mikkel a napi nalléban találkozunk figyelmet kel-l tett a ugy magán.. mint nyilvános megvi-1 tatán tárgyát képezi.
A jogászra, e körrendelet megbiráláaa I kenőn nzempontbóhkiindulva, kettős jelen-tiWgynI Kit.
Kiindulva ugyanis abból, valljon e kör-H rendelet a törvénynek és illetve a törvényhozás akaratának megfelel-e én abból, vall-4. ion állami, tehát politikai célszerönég szól e mellette, meg kell bírálni azt jogi és politikai szempontból;______
A jogász legelőször azon kérdést veti fel, I valljon van e törvény, melynek alapján el körrendelet kibocsátható vplt vagy nincs; e kérdésre csak igenlőiig kell felelni és ugylátszik msga a körrendelet is ily irány, ból indult ki, midőn első sorban a kibocsátás igazolásául törvényre hivatkozik _ Az, 1868. évi Lili t. c. 12 .8 minden I kire kényszerrel díctáló törvény. (lex co-genn j 1
Azon kitétele, hogy a törvényekkel-®!^"] lenkező bármely szerződén, téritvény vagy rendelkezés ezentúl is érvénytelen és sem |
mi esetben sem' bírhat jogerővel, oly vilá-1 nak megszegését jónak találta bUntetéme
gos hogy nem foroghat fenn aemttii kétely arra nézve, minzerint_a törvény e világos szavaitól eltérni szabadjon.
A törvényhozás e §--ával a törvényesen bevett ipás keresztény vallásfelekezet lété nek éaipaégének biztosítására védfalat húzott, u melyen rá van írva: „noli me tan-gere^- -és midőn ngy riitéekedeUatöy vény-hozás nem akarhatta azt, hogy a törvény rendelkezése csak irott malaszt legyen a más keresztény vallás felekezethelieknek. A törvényhozás ez iuteiitiója kiviláglik
sújtani; de a törvényszakasz szavainál fogva szerencsétlenül lett szerkesztve, mert ason kitétele, hogy más vallásfelekezetbe felvess, niim fejezi ki azt, amit a törvényhozás célozni akvt; célja ugyanis az volt, hogy azon ténykedést megb(lutesse. melylyel a más vallásfelekezetbe való felvétel megkes-dődik, mert tényftz, hogy maga a kereng, telés mint szentség épen canonjog szerint eltörülhetlen jelleget képei a felekezetbe vató felvételre.
finnen van a?, hogy a Curia minta kör-
különösen a hivatkozott törvény 14 §-ából, rendelet igazolja a szoros jogi szempontra midőn 7 éven aluli gyermeknek másban,mint helyezkedve az 1868. 53 t. o. 12. § át a a szQhitett vallásban való nevelését csak [rendőri törvény 63 §-ának mellőzésével bi-akkor engedi meg. ha nem szerint a aztlR rálta el és határozatában csak azt a jogin áttér, miből ismét az következik, hogyha elvet nyilvánította, hogy a mi kezdetben nem szerint a szülő megmarad vallásánál, ! semniin, az semmin marad, ezen tul is, él még a Kzülönek sincs jogában 7 éreti aluli; minthogy a rendőri törvény szavainál meg-gyérmekét más valiágban neveltetni. - | maradott és annak bírálatába mit akart e De ugy látszik, hogy a törvényhozás i szakaszszal a" törvényhozás, nem bocsátkoztál alkotott^védfal nem volt magasra j per constijuentíam kimondotta azt, i épitve, mert rajta számos félreértés é* ke-1hogy " elkeresztelés maga még nem büu-rülve e szót visszaélést — sok vigyázat i tetendő.
lánság- ugrott át. . ' • Ha történtek a katbofikus papság r&zé-
Kénytelen voltba törvényhozás llévvel ről a törvény félreértése f»lytán a curiai később a kihágási törvény 53 |-ával ma- ■ határozat hozataláig''a törvény által meg gasabbra építeni e védfalat és a levágott nem engedett cselekmények, ugy a curiai „noli me laiigere* szavak helyett oda il-jhatározat még inkább felbátorította ast, lenzteni e szót: >nefax«, ('tilos, nem szabad) hogy eljárásuk, ha nem ia törvényes, de A törvényhozás áz 1868. 53 t. c. 12 §-1 egyéb következményekkel n«m járó.
A „ZALA" tárcája.
Jlanyaili JtIdtyds rniléhe,
hifiin tolna Mátyás idejében,
hollót királynak ■ oldalán •: '---
Nagy mull álmain ringatva Jsépem Lelkesülne most lantom dalán.
Kibetűznék régi pérgamenrül Hü tudótok büszke énekem' — S mint, ka mélység tötrerf szara zendül, Szállna szét a hang a rölgyektfr. -
Es visszhangra keltené a bércet Ét a kunyhót ■ét a palotát; S a mit Mátyás kmzorása érzett, Milliót szirén harsogna át.
A mesét kor fénye föllobogna . . . -S mig emelné leikél dal. zene: m Mátyás alakján andalogna Nemzetemnek csillogó szeme.
Kern szunnyadna ka/icsos Korvinákban tJtemetre a csodás idS, — . Szent bakérta lenne, mely csodáitan Századokról századokra nő . .
Mátyás én nyomtalan lepergett, fényes ábránd kora sirba hullt 7', . Egy két álmodó poéta lelket Ihletett rajongótá a nfíilt.
Szürke kűnyrmoly s árva költő gondolat Es sohajtott egyet Tata tán; De az. ország néma és rideg , tolt, Mint sötét éj rilláinlilt után
A kiülni fáklya*_íegutolsó Szikrafénye már az én dalom ... Sorsom: a búsan, feledte omló Szent romokkal ősszeomlánom.
fíndnyánszky^Oyula.
A szerencseálom.
— igaz történeti — Irta: leány Jenő.
Már egész nap nyugtalan voltam. _____
Bószantott. az, hogy nekem gybíog kéli járnom, j azt a sok aranyat, mely
lyik gonosz lélek vett Usöbe, de mtsrésit azzal vigasztaltam magamat, bogy jó szellemein tnajd csak pirtomat fogja — és csendes béketűréssel hallgattam el boszankod&sömdt.
Dejsten! Leonék én csak gazdag ember, akinek 3 lova van a* istállóban — majd nem kellene gyalog jftrnom. Annyi szolgát tartanék, bogy valahányszor rosz kedvem támad, — mindany-nyiszor elcsaphatnék egy-egy szolgát De jé len-" ne 1 Így gondolkodtam hazamenet s az ebédhez ugyancsak fáradtan Client hozzá.
Nem ia csoda, hogy ebéd után azonnal el is aludtam. —'
Különös álmom volt. A szerencse Istenasszonya jelent meg elöltem némán, mosolyogva és töméntelen aranyat öntött lábaimhoz. Szemeim kápráztak áz aranyak ragyogásától, mig kezemmel önkénytelenül nyúltam az Istenasszony felé. A mosolygó Istennő megfogta nyújtott kezemet, magához vont és homlokomat megcsókolt*. Ez annyit jelenteti, hogy ezentúl kegyelmébe logad I és gazd&ggá fog tenni. Azután lábával félrerugta még mindig lábaink-
J)e hiábal . . . Alom ez, aak álomi Mert ma élek, késő- unoka. A rittzhangol mindhiába tárom; Sírhatok, — siket kor dalnoka.
Sitkffit;, — jeleknek elmúlásán, RlSÍjffim, néma éjben, egyedül; Nemzedékem csügg önzést lázán, őt dinítégért ma nem hecül.

futkoznnm a kenyerem után, nyargalni végig I forró korepesi útról a- budai rakpartra, onnan ! megint , viasza a Ludoviceumhoz, olt megmutat-I ták nekem a kaszárnyái, hol sorozásra kellett i jelentkeznem.
Az egész délelőttöt ~ ott töltöttem- Jf&radlan, éhesen. Akkor azt fifondlák, hogy ma már nem kerülhet rám a sor jöjjek holnap.
Másnap megint elmentem s mikor már jó két óra hoeniat ou lézengtem,'akkor figyelmeztettek" arra, hogy ^ulajdonképen nem ide, hanem aKá-j roiy kaszárnyába való vagyak.
Csupa ilyen boszantó körülmények' közé iulot-'tam egész héten; gondoltam is, hogy valame-
nál hevert éa kebléből egy papírdarabot vont ki, melyre három szám voll-trva. Ezt nekem nyújtotta. Ez megint azl jelentette, hogy e három számot tegyem a luitiiba és akkor oly gazdag fogok lenni, hogy annyi aranyra, a mennyi a földön hevert, reá sem nézek.
Hálával tHve térdre eatem az istennő elölt és forró köszönetet mondtam neki. Mikor szememet leleaellem, már senkit aem láttam ....
Felébredtem a délutáni álomból. Édes anyám épen a szobát hozta rendbe.
.— „Hej, édes anyám I kiáltottam tel — gazdagok lessünk, najfön gazdagok. Most olyan álmon volt, bogy a kínai császár aem álmodik
Zala 47. szám. (2 lap.)
JNagy-Kanizsa, vasárnap -v—.
Évek mulu után feljajdultak a mis fe-l Politikai nempontból nem támadható
1:89.0; november hó 23-in.
lekezelheti keresztény hívek ée segélyt kér Bek a minisztériumnál.
Minthogy legelső sorban jogi szempont bóL-séltem a kérdéaea ügyet megvitatni, ugy most aat kérdem, vaifjon a katholíkus pap«ág ép ~a oanonjog értelmében helyeeen jár-e el.
Erre eaerény németem szerint határozott Bemmel kell Jelelni, mert axon álláspontra, melyre helyezkedik, önön magának ellent mond.
Ha igaa — éa mert a canonjog szeriut ea igaa — hogy magával a kereszteléssel a gyermek egyhizilag azon valláa kebelébe felvettnek tekintendő; irmelyben a keresztségét felvette, — hisz a canonjog szerint eltOrhetlen jelleget kölcsönöz sz "elkereszteltnek, ugy a kihágáai törvény 53 § a eléggé világos, midőn aat mondja, hogy a Hiténél határozta meg, hogy milyen uton felvétellel (a canonjog aaerint azonos az éa módon érhető ez el, ez pedig aaját ha-elkereeatelémel) kihágás követtelik el, melytiskörébe vágó dolog, kihágás ismét az 1868. 53. t.c. 12. §-a res- Ha a miniszter rendeletével ellenkező pektálását célozza. ~ - cselekményeket az abban meghatározott
— Ama ind»k, melyet a kath, papság el-l hllBteléaaal aiijl, ugy nrm tér rl a tfirvénytM, járásának igazolásául felhoz, hogy a szQIŐ mert hisz a több mindig magában foglalja
meg és respectilandó ép az állam végre' hajtó hatalminál fogia. _
Minden az államhatalom által alkotott térvények foganatját biztosítani ia kell.
Oly törvényhozás, mely eaak holt betűk teremtésére van hivatva, nem existál; a törvény oda saól a végrehajtó hatalomnak, hogy szerezz nékem érvínyt; azon mód pedig, a melyben h törvénynek érvényt szerezni keH, az a végrehajtó hatalomnak van fentartva és működése annyiban ellenőriztetik és jár felelőséggel, amennyiben a törvénynek kifejezett Jiatárain vtul hág.
A vallás éa közoktatáadgy miniszter körrendelete a törvény határában mozog, mert midőn a tapaaztak. mulasztások meggátlá-sára rendszabályt bocsát ki, nem tesz egyebet, mint a törvénynek mikénti érvénye-
gyermekének 1.1 gyámja és hogy mint ilyen HflVfilfaét és. be-
látása szerint vezetheti, hogy tehát " elkeresztelheti ott, hol ő neki tetszik, szintén helytelen és erőszakolt okoskodás, mert ha
a kévesebbet. Ha a rendőri törvény 53- 2 hónapi
fogházat 300 frtig birságot ró a törvényt 'megszegőre, ugy a körrendeletben -kitett bírság ösazege sokkal csekélyebb, aemhogy
a törvényhozás más keresztény, vállásjele azt lehetne mondani, hogy e körrendelet kezet intakt lételét törvényileg bizlositani -törvényellenes, avagy azt hangsúlyozni^ kívánja, ugy feltéve,— meg nem engedve— hogy az állam politikai törvényekbe Ut-mert a gyímlági törvény egy §-ából sem j kőzik.
olvasható ki ez r- még sem volna törvé- Ha bármely törvényhatóság bdntetés mel-nyes es eljárás, jbert vagy a canonjog sze [ lett parancsot adhat, hogy utasilását azi-rint jár el a kath. papság és ekkor mint goruan betartsák, ugy előttem kUlönöanek fentebb érintem az állam törvényeivel ösz-j tűnik fel, hogy a végrehajtó hatalom 1eg-azetüz, vagy pedig az államtörvény értei-j magasabb orgánumától — a ministertől — méhen akar eljárni éa ekkor a törvényt!ellehessen vonni azon jogot, a mely az ál-épen a rendőri törvény 53. §-ának követ- lam politikai célszerűségénél fogva megiU kezményeivel kell elfogadnia j leti fit, hogy a törvény korlátain belül és
Jogilag kehit ezen előzmények után és J annak Respektálása céljából büntetéssel egy-tekintettel a curia döntvényének lux intéz- bekötött parancsának nem kellene enge-
kedéiéííl »»emben a körrendelet kibocwá- delméskediií___
tása teljesen jogos és az ép ugy respectá- j Egyébként vagy _tó£téfltek eddigelé a landó, mint bármi, más a kormányba vágói körrendeletbén érintett mulasztások^ a ekkor éa a félreértések, elhárítását gátló, intézke- az itt mondottakból kifolyólag korrect a dés. | körrendelet, avagy nem történtek — amit
olyat. S most elmeséltem édes anyámnak álmo-1 mai. Szegény asszony olyan nagy figyelemmel hallgatóit meg, hogy szinte a papucs is - leesett j lábáról. Mikor aztán belejeztem az álomnak ma-1 gyarásatii, azt kérde tőlem.
Hat melyik ai a három szám ?
azonban nem vagyok hajlandó elhinni ép azért, mert a körrendelet ki lett bocsátva — ekkor isméi nincs zúgolódni valója a papságnak, mert akkor a körrendelet legfeljebb praeveotiv szabályt képez a netán jövőben előfordulható mulasstásra nézve.
Hogy maga a körrendelet a clerua irá nyában a legnagyobb kímélettel é« előzékenységgel lelt hozva, mutatja annak indokolása és azon szavai, hogy csak igy remélhető, hogy a különböző' keresztény hitvallások közölt az annyira kívánatos béke fentartható lesz annál is inkább mert a, törvénynek mindenki által való szigorú betartása mindenki kötelességében áll.
Ha tehát a katholikui Clrfrus akár túlbuzgóságból, akár jóhiszemű félreérté* folytán elfoglalt álláapontját elhagyva, arra fog helyezkedni, — amint azt a kath. Clerus hszafiuságáról feltételesni lehet, hogy a miniszter körrendelete egy vallásfelekezetet sem akar sérteni, sőt ellenkezőleg mindegyik jogát megóvni iparkodik, ugy pusztai hang fog maradni az és eehora sem fog találni a feljajdulás, hogy hazánkban kitöü volna a kulturbarc!!
Dr. Molnár J.
Telolv&sisok-
— Hál — izé — melyik is? Ejnye no1 Biz Istók elfelejtettem I Ejnye teringettét, oda van a -teroó! No es szép. Most egyszer volt kezembea szerencse, aat js elszalasztottam."
— Hát bizony fiam, as meglehető*nagy ügyetlenség, — felelt anyám — ha már a markodba volt a szerencse, nem kellel).-volos a lábaihoz borulni, hanem inkább az üstökén ragadni. Most Ölheted boital a nyomát^ Minek is hálálkodtál
t.előre, ejnye, ejnye, s azután vette- anyám a seprőt s sepert tovább nagy busán, j
Ugy érafccjnmiba ebben a percben lettünk volna koldusokká.
Pedig mindég,n?Ok voltunk.
Magamnak is elment minden kedvem. Szinte betegje leltem a dolognak. Kövid sétát tetiem az fisz utcába s elmondtam a szerkesztőnek bajosat. ÍTT^—--' ..
A alerkesztö mosolyogva hallgatott végig.
— öo, hitelt ad ilyén álmoknak — kérdé 16-lem — nem képtelek magamnak olyan ebbert a ki lutri által akarjon meggazdagodni. Megbocsásson, hogy nevetnem kell Ön-telelj, de mindenki elfogja magát nevetni, ~ity alom hallatára.
De én szorosan megmaradtam állításom, mellet' : — Ennek as álomnak kell valamit jelentenie: Már a múltkor is észre vettem, bogy tenyereim viszketnek és előérzetem jr ast mondja, bogy ne bagyaai annyiba a dolgoÍT"
— Ha caár annyira oea lud lenendani erről
a gondolatról, bát adok egy já tanácsot. Menjen haza, feküdjék le és gondolatban kezdjen el számolni egytől százig, lassan vigyázva s akkor talán eszébe jut a kérdéses három szám. Holnap majd jöjjön ismét és mesélje, el az eredményt. E mellett olyan tréfásan nézett reám.
Megfogadtam a tanácsot. Haza érte teát ittam, lelek&diem és kezdiem számolni egy, kettő, három és igy tovább százig. Nem jutottam rá a kereseti számokra. Újra elölről kezdtem. Megint hiába. Az ötödik száznál — elaludtam.
Már másnap magam is' egy kicsit nevetségesnek találtam a dolgot. Él mentem megrat a szer-kesztShöz. •
Megint mosolygott, midőn meglátott. Bizonyosan megakart szégyenítem botorságomért. Menynyivel inkább megvoltam lepetve, midőn titokzatosan a lülembe sugia: V
-» Igaza volt óniwk, nekem js épen "ily álmom, volt De én jói meg|^gyezt€5niagam0ak a számokat. Egyszerre lázb i estem. '— Hol vannak a számok ? '
—- Itt ni. Nézze meg.
Ejjy darab papíron csakugyan három V/ám voltjirsa. „
— Maginak adom a számukat, itt van 6 forint
szaladjon a lutriba, tegye meg.---
Elképzelhetni örömömet. Egészen el is felejtettem megköszönni a szer kesziö ajánlatát. Nem gondoláira 'semmire sem, csak a bárom számrs. Szorítottam is mindkét kézzel, hogy el ne veszilsein és időnként reá tekintettem, hogy csakugyan ott vannak-e a számok. Végre elértem s lnlri gyüjtődét. Izgatottan
Nincs oly egyén városunkban, akilíe ne látná társadalmi zilált viszonyaink tarthatlanságát.
A közélet teng-pana, a társas szellem ét tár* | sadalmi élet hanyatlik
összetartó elem —azinteiligentiatávol tartja magát a socialis élet mozgalmaitól és legfölebb a jótékonysági egyesületek azok, ahol nemi el-j terjedt mrngmlmir lapaivtalh«trt -^ ya kávéházi--élet
Pedig van oly tere a közszellem, a társasélet -} felélesztésének, a kasinéi életen kívül is, s es szellemi társat együttlét, mely legtöbb garan-tiit ayujt as élve*etres_lj|gtöbb hasznot a fej-jlfldő, vagy sséthazédó Ürsaaelemek meg>zi!árdi-tására: vaggit a müveit Méttelbiri küzüntfyntk ■ felolnuátok, milkedoelji elíadátok, ének ét zent-I ettélytk, hangverttnwek általi összehozása.
Minden egyesület, kssino, kör hivatása as, hogy felülemelkedjék a kátékázi élet tzvtronalán; minden'egyletnek alapszabályai sseriát-kölelme éa célja a közhasznú ismereteket terjeszteni, a tudományt népszerűsíteni, tagjai értelmi és erkölcsi műveltségét fokozni, kellemet szórakozásokat nyújtani; de a mi által legjobban megléptem be. Szótlanul letettem a bárom ssámot meg a 5 forintot.
A lutrit nagyot bámult rám.
— Hit tetszik ezekkel a számokkal? kérdezte tőlem.
— Mit akarok? bát lutriba tenni.
— Ezeket ?
— Persze? de miért kérdi?
— Azért kérem, mert a lutri csak 91 s/ám^g megy — as ur számai pedig 91, 92. 93. Esek "a számok nincsenek meg a lutrin.
Egyet lordult velem a világ. Nem is tudom hogy jutottam s szerkesztőségbe.
— Na hiszen jzépen megjártam. Szerkesztő ur! Bolondá tett ugy-e.
— Llssa barátom én tudtam előre, hogy es lesz a vége, de gyökeresen meg akartára Ont gyógyítani ilyen képzelödéstöl. Hidje meg kedves barátom, hogy a becsületes szorgalmas munka maga a legbiztosabb terno, a munkakedv a legjobb lutri. Ha szegény valaki — . ne tegyen a juttriba, — hánem dolgozzék és akkor Isten is megsegíti. A mi pénzt a lutriba tesz, az olyan mintha sárba dobná. De kárpótlásul^ adök egy másik tanácsot is. Menjen hasa, irjifle ezt a kis történelet és hozza el neksnr, az öt forintot pedig tsriss mag magának. Ed a tanulságos történetet pedig belelógom tenni a ,21alába', hogy más is tanulhasson belőle "és beláthassa, hogy a munka mindig biztosat hgzjt konyhára, mig holmi babonaság csak a tudatlanoknak vaM, a kik utoljára is nevetségessé válnak—
~ — igaza van Szerkesztő umek,<kőasöaés». ,
Azulán csendesen haza mentem, pedig iámét csak — gyalog! .
Nm-Kinúat, vasárnap.____________ _. Zala 47. Mám. (3 lap.)
felethet mind e céljának : -a~-íelolv.taáaok rénZC Egyib\oka annak, a miért a katb. egyhíg a
1890. november hó 23-án.
deiese.
A -felolvasások tere ma oly tág, a tudományoknak annyi ága van, oly gyorsan haladnak előre, hogy caak ez«k legnjabb vívmányait u
vegyes házasságokat el lenn as : hogy ai ily háraaaág a házasfelek vallásos életére károa hatost gyakorol, ast a)$dályozza : szabadon kifejteni nem engedi. Másképen imádkozik az
8. huszárezred e*y tiázada, as ellentégea állás jiyugali arcvonala irányában a gorica-aova-brő-kalutat közbavévs, ' —
BxenkivQl a .1>elili»« navü monitor utaaittalott, bogy adandó ialkalommal a. Száva felöl kezdjen
működni. ',■■»'•■ y v
. A tár.adázt telizi átkárolólag szándékoztak
___ véghezvinni. - fi- . I
Aradon, Kecskeméten, atb. azak éa irodalomban nyög. A valláskülönbség által* á-házastársak Ü'a azon országaiak. melyek a fltátra lápályáo járatos emberek, egyének-ar fezi idő beálltával lelkivilágában támadt meghasonlás leg'íájdalma-; ketesziülvonulnak a tlolnja-ltnrtat kivételével programnmzerüleg megállapítják a tervet a meg- aabban esik a betegségben, a halálos ágyon, | — többnyire rosszak, ugy Nova Bríka környéke -'osztoznak az anyagon, amelyet felolvasásuk | egyáltalában a hol lelki vigaszra lenne azükaégj magában véve ia a 'legbájosabb -vidék a csapa-tárgyául kiszemeltek 'a as egész téli idón át, Vagy mind a kettőközönytiaaé válik a vállá W tok mozgására nézve játék éa vigalom váltakozik a komolyabb szel- aoa élet iránt a a katholikua fél ki van téve a "' ' ""*
hittagadás veszélyének,; vagy pedig kin és lel
mertetni is egy egéaz téli évad heti félolvasáj egyik. másképen a másik, eltérés van az isten-aaival alig lenne képe* felölelni. tiszteletben is. Amit az egyik szánt kötelmének
Más városokban, a fővárat nem ia emlitve, tekint, as iráni a másik fél legalább ia kpxö
lemi élvezettel.
Városunkban egy időben a kereskedő iljak ön-1 kigyötrelem annak élete, a~"ki hitéhez ragasz-képző köre fektetett legnagyobb súlyt a telol- [ kodik.
olvasásokra a egymásután hivta meg hazánk irodalmi és tudományos kitűnőségeit.
A máaik oka. a miért az egyház allenzi a vegyes házasságot, mert az. hátráuyos a gyér-
-Legutóbb a polgári egylet; talált jeles ielol- mekek vallásos nevelésére, melyet' azoknak, fj-vasókra: Eötvös Károly, Bekaita és Dr. Szüca leg a család körébe,n, a sziilők együttes sqgez-
Miklós urakban, de moat már november közepén hangzó közreműködése folytán kellene nyerniük, vagyunk, — a mind eddig mi jel sem mutat A harmadik oka pedig az, mert abban a há-
Caerjék és azálfák állal borított égdöréesek éa gyümölcsös. kertek váltakoznak'siátffölttlddei; melyekén a kukorica gyakran oly magas, mint egy rasAnr, rétekkel éa legelőkkel, melyeken minden nagyobb esö után lerjedelmea és mély pocsolyát képrődnek. Nsgyszámu: élő „sövények, magas fontsövények és* fakerítések, végre az összes vízerek mentében'levő majdnem áihatolhatsiiao bokrok, még kisebb, az utakról letérte menő gyalogsági
___________ caapatóut f* arra kényazsriienek, bogy arőzae-
arra, hogy a nemea úttörőknek hivatott utódja I zaafeleknek jogai egyenlőtlenek. A kath.iéjfo a| késsel vagy baltával vágianait maguknak utat. akadna, pedig a kávéházi életet mégtörni, a.hásaaság szentség; a áz érvényesen kötött há- E nagy terepnehézségek dacára a bal és a kö*' táraaa es társusszelleuii életet fokozni éa megszi-1 zaaaág felbonthatlan : mig a prutestanw fél aztjzéptA oszlopnak lOzea harfc után sikerüli — a lárdítani nézetünk szerint caak ugy lehetne, ha, könnyen — hazánkban igenis Jünnyén —. tel-1 középső oszlop az.ellemég balszárny át 'bekerít* as egyletek, körök, kiválasztanák a művelt ele- bonthatja; és az előbbe.ni kötelékre való tekin- [vén — a sáncok állal megerősített hélyaéget a meket a összeforrasztanák, és szellemi közpon jtat nélkül uj házasságra léphet A korábbi csa vakbuzgó törökök kétaébeaseit ellenállása dacára
is elfoglalni a az etfcnaéget luláaaserü viaasavjQ-
nuluri .falni: ;-— -■- f*
A jobb Oszlop, melyet számtalan meaetakadály feltartóztatott, csak esti fiz óra leié ért Nova-Bró-kárt.
___ I ft Nova-Brélta^bevételénél lefolyt haroban caak
ezt feltwfják használni a társadalom terén, azok 1 pedig, aki "anélkül, hogy e feltételeket elfogadná a 19. éa 20. század vett részt Leny kapitány
tok tergptése által, egymásra hatásban a város ládr-kör ketté i/.akad : tagjai széthullanak, a
I gyermekek "SeveSroJ eltartása pereaaé.Válík.
____ _. ______________ varos, Ii
tárna életének ia lendületei adnának. (g
Nincs alkalmasabb tér, jobb idő, kedvezőbb
Ne csodálkozzunk tebát azon, hogy a kath pillanat belopódzni az emberek gondolkozásába, j egyház csak fontos okokból a as általa megha-azivéhe és hangulatába, mint a borogós oaaiáni | tározolt teltételek alatt engedi meg aaját hiyei-őszí ü a zúzmarás téli Idő éi akik mint vezetők! nek a végysr^hltaíságöt ín^ kithotijrns
sok jót tesznek a művelt közönséggel. lés azok teljeaitéae iránt erkölcsi biztoaitáat nyuj- [ alatt, ki Büdicb vezérőrnagy oszlopának légiiét
Felkéljük tehát ugy az egyleteket, kasinókat, tana, lép vegyea házasságra, az egyház tani- söbb jobb szárnyán alkalmazva, eredetilég a társasköröket, kiváló egyes egyéneket, alkossa- jtáaa szerint-Indái os bűnbe esik; a mivel szegy Biőka-palak balpanján nyomulván előre, a pa. nak lel olvasási piogtaiumot, tartsanak ingyenes házat nem hallgathatja, feloldást a'em nyorhct.-Uakon már délutáni 5 óra után, körülbelül ezer felolvasásokat, mert ^sak ez az egy mód-wt,jEzt a tanítást minden katholikuanak tudniaIlépésnyire Nova-Brőkától déire~l*on tervvel kelt mely által vége lehet vetni nem csak a tes- kell, a abból as egyház aem az állam, aem alá), hogy az ellenségnek visszavonulási vonalát jgdff, sociális életnek, de a terjedő kávéházi] felekezetek előtt titkot nem csinált. Van aki elérje
jeazel nem törődik, de azért ez nem szűnik meg az egyház tauitása lenni.
^SHápotoknftfcJft-!-
Torkot Lajos.
A vegyes házasságokról.*)
Irta: dr. Barta Béla.
Néhány lap a történetből.
A két aaáaad csakhamar lüaea harcba kara-kedett.
Nevezetesen Cemérlié bég, midőn állásának
fenyegető bekerítése észrevehetővé váll, ,Tutiára
azt táviratozta : > Minden" oldalról bevagyunk ke-
i L.J..__:_________. I ritve, Allah segítsen tovább !• K közben már
.—A hadsereg mindinkább iparkodik meggyö.m UgJ^ ^ (röailéMket
a. társadalmat, arról, hogy azon ellenében asórt j indíiöltírk uinak, melyek a jobb völgykiséret ma-
Azon szoros kapcaohitnál fogva, mely az|*4d, mintha a hadaereg magát isolálni akarná a | gaalalán levő egye* házakat megaUllották éa el-
— - ' polgárságtól — alaptalan; másrészről pedig iga-J szántan a 19. és 90. század ellenébe állottak. Az
zolni akarja! bogy a hadseregben a magyar nem
zeti azellem nem csak él, hanem napról napra
fOndOMui apoltatik ia az.
1668: LHL t. c. §-a éa a vegyes házasságok rendezése közt fennáll, az idezett törvényszabass horderejét csak az Ítélheti meg kellőleg, aki a- katfaohka egyháznak tanításét -a fet/yes házasságokról ismeri. Azt a kia fáradtságot, a melybe az ismeret megszerzése kerfi'ne, -kevesen veszik maguknak, noha igen szükséges lenne. Lám as 1791. évi törvényhozás ismerte as egyház tanítását,' és a vegyes házasságok rendezésénél azt fogadta eh kiindulási pontul. Nevezetesen ismerte az egyháznak azt a. tani táaát, hoyy a regyes házasság mindenkor ralásá
gos szentséget .képez. (1791: t. c. |6.. pont) ______________________________
S ebből kiindulva, a mint látjuk, elrendelte: '.Gross Ouö főhadnagy.beküldött szerkesztőségünk- ! 4, zászlóalj aem, mely.Pryhin aiezredes oszlopá-a) hogy azok mindig' katholikua lelkész előtt
A műből néhány lapot mutáltuk be olvasóink
köttessenek ; b) hogy a vegyes házasságból szü letett gyermekek azabálv ezerint katholikua -vallásnak legyenek, kivételesen megengedvén, hogy a protestáns apának fi-gyermeke az apai vaJ llást követhesse ; c) hogy a vegyes házassági perek a kath. szentszék illetékessége alá tartozzanak.
A törvényhozásunk tehát es előzmény ntán tudnia kellett, hogy a vegyes házasságok megkövetésének kérdése azorosan dogmatikus téren mosog, következölegOTögj azok csak « közönséges aayaasentegyház* árwl megbatározott feltételek alatt köthetők még egyháxilag. Mert tndnunk kall ast is, hogy a\kath. egyház a vegyes házasságot elvileg elleasi. 8 na az okokat, melyek őt erre kényaaeritik, fontolóra vesz-ssfik, igazolva leend előttünk a szigor, meiylyel eljár, valamint helyeselnünk kell ama felteteleket ia melyektől a vegyes házasságoknak egy-hásilag leendő öaeseadását függővé teaai. Legyen tebát azabad ezen okokat röviden érintenem s a mennyiben mint laikus e feladatnak kellő szabatossággal meg nem felelnék, szolgáljon ■eataérelSl, bogy lehető tekiniettel olvasóiaira a kérdSmek tanai erű kifejtése helyett, melyre aem vállalkozhattam volna, annak csak egy smHI előadására kellett törekednem.
*) Matatva?; HWt&wk ,A KatkoUkia EpUa" dal
elleniéi túlnyomó náma következtében a két század előnyomulása csakhamar megakadt: a vesz-" | teáét szaporodott, Zsíros Zsigmond tartalékos ! hadnagy a több közember gyors egymásutánban E kettős bizonyíték fényes adata fekazik elöt-|e»ett el a Lenz azázadoa egyelőre nem volt kélünk egy sönyvben, melyet az okkupált tartomá-1 pes előnyomulni. A bal éa középső oszlop elöha-nyok megszállásánál oly nagy névre szert tel) j 'adása következtében azonban az ellenfél ellen^ „ ... „^ , ... c. ,, i,I állási ereie csakhamar megtöretett s viasssvonu-
Molhnáry 3s gy. ezred ezredese br. Supl/eU 1#iri kén^B,erit,etolT:
Jó»«f ezredes adott ki, bogy, mint fi maga A H |g ,ItI|ld Bu(Jicb vezérörna(iy 08Z. mondja, meysinertesse az ezred történetét, a "mely i„p&nmk jobb szárnya mögött állottak tarUlék-müvei ax ezredes utasítása folytán Recbienfelai|ban-s a harcban nem vetlek részt; valamint a
4. zászlóalj aem, mely. Prybia aiezredes oszlopánál lévén beosztva, csak későn este érhette el a harcmezőt.
. . ... . . . , , . _ , , A mint eaen zászlóalj a mély bevágáaban fo«
nak é. pedig azon igen érdekes lapokai, me.jek- , B|iu.p(l(kot mtr 'eateledni kezdett.
ben az ezred legvitézebb tettei fordulnak elő; A ^faij kettöa renlekkel oszlopvonalban nyo-
azon teltek melyekezen egész izében magyar mult előre a sok akadályon, erős kerítéseken,
ezrednek a nemzet közbecsülését vívtak ki, a me- sürü erdőkön, mélyen bevágott vizeteken, elmo-
lyek örök emlékezeiül véres ugyan, desa dicaös- jcsároaodoit réteken keresztül Helyenkint ma-
' r ______k.. lxikii l.nila,, kR.Laa— ai
aég glóriájának sorsival jegyezvék fel a történet lapjaira.
az okkupátió történetében legnevezetesebb fegyvertények egyike volt a Novs-Brőksi támadta.
As előttünk fekvő műben; e-fegyvertényt igy találjuk megírva:
•A támadás Novs-Brőktra szeptember 17-én 3 oszlopban rendelletett el:
t. A jobb oszlop, Prybila 32. ezredbeli alez redes, s 38. tarts ékeired, ezredünk 4.záazlóalja és egy 8. hussárezredbeli lovaaasázad Brékán át a tuzla-brőkai országút mentében Novs-Bréks déli része ellen.
2. A középső oszlop, budich vezérőrnagy, a 24. gyalogeaied, ezredünk 5. zászlósija és egy üteg, ülovié éa Bródon ál Nova-Bréka déli része ellen. . ,. . ,' ." ...
a A baloszlop, Kaisertheimb ezredes, dandárparancsnok, 60, és 68. áorgyatogeared, 2 üteg, a
gasra nölt kukorica között kellett küzködve áthatolnia, ugy hogy a századoknak nem ritkán egyenkint, szakadozva, úgyszólván lépésről lépésre kelleti utal vágniok. S e mellett nem aiol-gált más tájékosásul, csak a lövések hangja s az alkonynak utolsó csilláma. —Később még ez a tájékozáa ia megsiünt sesti liz óra volt, midőn a zászlóalj 15 órai emberfeletti megerőltetéssel járó menet után, mely alatt „ alig egy őrai pihenő tartatott, a 24. ezred jobbszárnyával összeköttetésbe jutott a itt megtudta, bogy Brőks már be van véve. Ezen ütközet folyamában a törököknek a védelemben már régóta hires szívóssága újból bebizonyult.-' Caak ritkán sikerült as ellenfelei csupán aiQs ált»l valamely állta elhagyására kényszeríteni a a legmerészebb halálmegvetés számos példányát láthattuk. Többször fordult elő p. o., hogy egyes felkelők, kik a fák teleién helyezkedtek ei, s css-palokát elvonulni engedték, hogy sántán asokra hátulról lövöldözhessenek; ilyen embereknél, kik merényletükért rendesen életükkél lakoltak,' a
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala iT. szám. (4 lap.)
Iftk tövénél saásAtveft-* kilőtt tőliényhuvelt is ta-j megállapiitatnak. A mozgalom kezdetné) — toal* né*"
1890. november hő 28-án. veit a mait héten l'teru »
«oi
t .. ... . ... .. , , | nyeeíi mindenek előtt a vároa «lnŐ tinit- JJ*' Öándór nagykfiirizsai törvénya^kií elnök ur.
Általában véve a legénység dicséretes bátora*- ' f D . . . „ /. ., ___. . Utiában meglátogatta a caáktornyai éa periakt
t, eUuslározoltságot; valamint a menetnehéwé^ L ® « B ° ° " »J u/ V||áráabiróeáfok hivatalait a behatóan megvíts-
"" '_r gálta a neveaett hivatalok ügykezelését * mind-
** | "^legpontosabb, hiva-|
gfik elviselésében és légyözé*4hen bámulatos síi'
________________mestert kérték fel érfcOiosi támogatásra. A ____ __________
vösságot tann-íioit és ök~e?én erények közül [város érdekét saivén viselő polgármester | két helyes példái rendet egyikben sem maradtak a aorgyalogezredbeli bátor lö'dietk és bajtársaik mögött
A hadsereg parancsnoka báró Pbilippovié lá-borssernagy -már a kővetkező napon üdvözölte a
nem eaak készséggel ígérte meg a kért luloskodást találva, teljes megelégedései -fajétte támogatást, hanem -kifejezést adott azon j" » tapasztaltak felett s ast a jártóblróságo
isménkének is. hogy a váron, mint mora-
kat vezető járáabirákkal kö^Jte is. Niat érte-sülünk a törvény isékl elnök ur a jövő bét fo-
wimviu«|j ■»»■ i ■ i>w>u«vii« ■ *. - . || ■• • j- £ - suiuua ■ wi vvht viuwa ut ■ iwvv a*v* av
13. hadosztály .csapatait s kitűnő viseletűkért '■* *«stU]e.t szellemi és anyagi támogstás-j jy»Bán folytatni fugja megkezdett etem}* ntját
legteljesebb elismerését fejezte ki.
— Alhelvrsletcll dr. JUiUii Nikiig ezred-orvos, ki eddig a Nagy-Kanizsán állomásosé
IJiaii fogja részesíteni a mozgalmat. Mint Hasonlóképen ö Felsége a császár ét király I tudjuk, tervbe van . véve a részvételre a is távirati utón a hadosztálynak bátor vise'ete-' UunAiituli összes megyék felhívása vala« I ezrednél volt orvos, innét Debrecenbe helyezte, ért legfelsőbb elismerését fejezte ki.. L»i«. . i> ií i_ z ruu_i:L-izl: tett át, as ott állomásozó 3-ik számú gyiiloK-
«fa* a kereskedelmi - ^^^-^fezredbéz mint orvosfőnök s már el ia ntazJtt
Külföld.
niszterrknek küldöttségileg leendő felkérése|uj állomáaára.
Bern, A marhavészre vonatkcmóTsg a'bertii ■*éUe! 'émogatni szíveskedjenek. A kezde kanton igen szívesen venné, lia Ausztria-Ma tn.ényezők azon rémén) ben 'Vannak, hogy
•az iránt, hogy ti kiállítást az állami rész | — Uymen kir. ósv. Ludci'g ftyulfáé azUL
Glockncr Teréz uriiőt e hó 27-én vezeti oltárhoz l'eit JJiíniel székesfehérvári takarékpénztári pénz
______ __ ______ _i'éknénzt&ri
gyai-orfzig"fa*Svajc "körött uersődés . létedenkÍAl]ilA8h;oz^aé^j^llí^'t a".íárőwl4® fk®vö Kanizsán less s plébá
8 ennek megkötése végett a tárgyalások' meg iadulnáaak. -A konvenció ama pontját, mély szériát, a marhabé vitelt vagy átszállítást egyik
közgyűlés átfogja engedni minden haszná lati dij nélkflT; mely- reményt,, ismerve
oldalon aam szabad teljesen elzárni s Svájc Kanizsa város áldóza(ké*e»égél, mi
•rbatenyésstéai érdekeibe ütközőnek tartja, is teljeseit ősziünk. ^ - / .
mert nem lát benne elég biztosítékot arra, hogy
Anaztria-MarytrorazárKól nem hurcolják be — . - rr^n—-—;-jr~
marhavészt. X svájci kormány a konvenciótól Me«>'vÓ T-bbosgy-íauiíMÍ. Iparé, azon iha
Ez ügyben a következő -meghívót vettünk
inia templomban.
1 — * JOlékou) ságnnk Minden |xilgár első t főfaladata, hogy ott, hol embertársaink iránti jótékonyaág gyakorlatáról van szó, ssját tehetségéhez képest hozzájáruljon a jótékonyság ! gyakorlatához. Városunk polgáiai ebbeli küte-Jssiégeiket jól felfogják t iparkodnak is azt vetélkedve teljesíteni, Kgy ily szép példát jeles
savésst. A svájci kormány a kon ve______ - . — —JfB ,, _ , . , -r — „ ' - ! . • ....
wtr -» kereskedelmi «erződés meg 1 iából kifolyólag; hogy Nagy-Kanizsán a jövő 1891.; betűnk ismét párosunk egyik tiszteletben álló
kOtésekor szabadulni aksrt, de Ausztria .Magyar-, év lolyamán egy általános n ü-, ipír , termény- ésl^ftA^'J"', ',' aiary-In.
, • . . | « , , ,. V I ' ' * ' I sMd/.aás/J l/i tablntaMAf ai.»u lui*u > íi.tul/..nu
ország aem engedett, _ akkor kimondták, hogy j állát-kiállítás rendeMtssék ; városunk értei mise
Igének hoziájárulásávat e bő 24-éu déluián6 óra
addig, a mig 'a kereskedeln i szerződés' érvény ben vsa, a konvenciót sem Ishrt felmond■>ni
gadotáról, ki tekintettél arra, hogy a jótékony óéira reudesett mulatságok, hangversenyek, táncmulatságok és táncltoszoruk remélt jövedel-
_ Pélerviirt. MagSaranguhivatalnokot »'*almnoa énekezleiei htvunt osszs, melyr«jmeit legtöbt»sör B*gy martákIxn i-sonkitják meg
nácskozás helyé a városház tauácsterme.i . v A mozgalom kezdentinyezGir-
— Hzemélyt kir. (-'nerttnyh Sándor törvény
széki elnök', ti » dunántúli közm&ledési egylet! diaitermét, mindannyiszor, a hányszor azt avá-
le hó 20 án tartolt ülésére Budapestre- Utazott, f8 kO^g® bármily jótékonycelu mulatságra, „ t ; . ,,, . ; ,, I hanf versenyre, balra vary táncsos<orura igénybe " tegnap előtt viaszaiért -Siélfbelyére Nsry Ka-IHTi .u,,. ,/;;/„/...... .......í;,;. . „
caátott el áltálából a Tár. Az orosz fővárosban címed,meg^lenésél kérjük éi reméljük. . (A ta — mint irják igen jó benyomást tett az, bogy a cár JTtyiini a kérvényi bizottság iiSnö-két, a ki a kérvényezőkkel szemben rendkívül embertelenül "viselkedett, állásából elbocsájtotta a helyébe a hamanitásáröl'.ismert lleffltardlol nevezte ki.
— Tmrlm. Az olasz miniszterelnök ''riipi napokban tartott neazédében így nyilatkozott a Franciaországgal való kereskedelmi viszonyról: A különbözeti vámokat Franciaországgal azem ben eltöröltük. OlaaSorság mindig a legjobb érzelmekkel van eltelve 'Franciaország iránt és reméljük — de a nétkü), bogy nagyon bizhatnánk benne — hogy némi engedményeket nyerni fogunk Franciaország részéről mi is; de ha Franciwirazág végleges kereskedelmi politikája as október 20 iki vámtarifát fogadná el alapul,
azon kiadások, melyek a rendezendő mulatság megtartására alkalmas hslyiség megszerzésével jár; elhatározta ; hogy a vidéki legmagasabb vendégek által látogatott fogadójában levő, di-ases bereudezésü a minden igényeket kielégítő
tegnap nizaára.
— Váraaaak kétllaslelelft meklerr llabóchaij. (iyiirgy, már teljesen
veaai akana, itijinímiiii. hoesájt.ja s rendezőség j rendelkezésére, lüigy Igy a Éltűzött jótékony-p*l||Ar«'Sági célra, minél jelentékenyebb üsazeg juthasson. Meg vsgyunk győződve, hogy városunk hivatalos műköJéset is megkezdette, közönsége a legnagyobb méltánylawal tuga<lja
Matejku ezen öozetlen ajánlatát t a jótékony-célú mulatsígok rendezői igénybe lógják venni
Kezéről a kötelék már fa váh vévé, de orvoaai tanácsára még az írástól tartózkodnia kell, ne
fel jár. hivatalába, fogadja a hivatalos előterl jeaztéseket s nevét is sájátkezüleg irja alá; de mindénnmu'^i^^ ! kéz lévé^a sérült az írás foglalkozásá-
volna téve. Méltányos egyezkedésre mindig ké-i*!1 "/g egedéig vissza kellend magat tarta szén, mégis fenn fogjuk tartani vámpolitikánk n1*-, Ürömmel konstatáljuk s/ereiett polgár/net-
ilk a. P , . . w .a. ,, a . t_ f I faidinlr i«U»talfawM m vámol VII Ír HnHIV
állandoaágát, mert e nélkül iparunk és mezőgazdaságunk meg volna bénítva.
Helyi újdonságok:
— Kraaebcl klrftlyml Ő lelsége névnapján. a helybeli plébánia templomban' ünnepélyes itteni tiszteiéi volt, melyen s helybeli polgári és
katonai kitűnőségek voltak jelen. A városi haló- zonv lat alapján, megrongált egészségének helyre
Ság, törvényszék, adóhivatalok képviselői, vals- állifliea szempontjából 4 heti szabadságot iiyertj
mint a közös hadserea^és honvédség törzs é. nevezett óvo a/abadsáR Ídei re, az 1 oyodiban
.... , . J , i . , . , helyettesül, uánutau Matild ovóno rendelte
főtiutjei díszben vettek részt sz Isteni tiszteleten, | ^ U| mlf M Ar^ny Ján08 ntcai 6vónét cz
időre Ilujijató Janka óvóképeidészné fogja
bogy a sérült kéz megerőltetve legyen. Naponta ez áldozatot, melyet a jótékonyságnak bos az
r_l 1.1___a. - i ' i.« i._____j.^ . t!.... ^.. i.... ; .. .. i.> t ».*«./? u.wl^ 1.!!i..I..mma
terünk e jelentékeny javulását t reméljük, hogy a legrövidebb idő alatt, már csak emléke marad témra balesetnek, mely UabicJiay urat érte s mely egy időre visszatartotta ót városunk Ügyeinek vezetésétől, melyet ő oly odaadó lelkiismerettel teljesít mindenkor.*
— A kluéréaeirlé C||Jrtíllrl legköze-lébb tartott választmányi ülésén, az I ovoda óvója Kemény Jói-t'ef a bemutatott orvosi bi-
hivatalosok mellett a város inleligenliája is
nagy számban volt jelen, hogy a magyar nemzet helyettesíteni.' A kisdedqevelő egyesület ujabban véd angyaláért a szereteti királyáéért hálaimái' négy rendes tagot nyert városunk hölgyei so
rebegjenek s Mindenhatóhoz, kérve, bogy a szeretet királynéi as élet levégaöbb haláráig s/e rtflö nemzetének tartsa meg 1
5- ilfalánas klAlllfán Üagy-
Vaillsaáll. A Nagy-Kanizsán jövő év folyamában mtgta>tani szándékolt általános mii-," ipar-, termi*. állatkiállitás lé' tesitéae szempontjából a mozgalom kezde ményezői e hó 17-én magán meg beszélgetésre gyűltek <fs«ze, mélyen Oroszváry Gyula helybeli Ügyvédet felkérve az elnök aégre. a felett folyt a *íta, lehetségesből-] na-e a kiállítás létesítése; s egyhangúlag^
rából. mig Morgenbetsernének a városból tör tént eltávozása által, egyet vesztett. A jeleni kezelt .uj lagok: Mulmrxé Jozefa, Topolics (iyírgyne, Marton Adollné úruök és Krengel Irma oki. nöipar'anitónő uthölgy
— A „W^pken/ka" látogatói napról-nápra szaporodnak, sz utolstf riapóklian egyre másra 7U -7ö adag étel fogyott el naponkint a .Népkonyhán', melyből a leinőttek fgész, — mig a szegény iskolás gyermekek féladagot kaptak. A humánus intézmény élén álló YidornéHedvig urnő naponkint személyesén van jelen az ada gok kiosztásánál. Volt alkalmunk megtekinteni az étkeket a dicsérettel kell felemlítenünk azok., nak ngy elkészítési jóságát, mint a konyhában js éttermekben lapasztalt csínt és tisztaságot..A
abban lett megállápndás. hogy _a létesítés-: .Népkonyha* termeit az étkezések idején a vá
. i . .... *l . ., !___» i__1_; _ i _ i i,/• i ____1___l' , . . i. —x, _
nek, ha a város értelmisége s iparosztálya tümörlll mi sem álland útjában. Hogy e tömörülés enközr.lteasék e hó 24-én; d. n.
ros értelmiségéből igen sokan látogatják sőt a
Ivolt már alkalmunk látni a Népkonyha termei-, » ben; s mindenki ki ott megjelent elismerését fe-
6 Órára nagy gyűlés lesz ösesehiva a vá- jerte y az emberbaráti intézmény fáradhatlan rólház nagytermében, a hol a részletek | elnöke Vídotté urnő iránt.
ajánlattevő. Készúukről hírlapírói kötelesaé-günknek tartjuk e nemes, iránya ajánlatot vá rosuuk közönségének-— elismerésünk nyilvánítása mellett, t- tudomására hosni.
— Meghallak W, liaal.*áa iir.l- Mari Ki évta koribi ti, bot. lfltn Hí-izuei Hon 71 ivw kiirnliau, noy? lOífiiC Knltakr l.tm 4 • iv« kuralwa,' auvttmWr IS-is. Né. mctli litván 7 t.oi kúrában, uuvomtwr Ift-ís. lUrsát Mtr< gtl 3 é» fúT Í-VOH koriba, t,óvembar 1 t-n
Ktlöcfélék.
_ — iéiicl mkereeK * csaladja, mint már végleg megvan állapítva december uó elejéit Fiúméba megy a az egész te'et Fiu ue és Abatziá-ban fogja tölteni.
— Kleiueiilliia Iiusmiuii), a lejedelem anyjae utazóit Bullái iából. Ferdinánd lejedelem auyját a cári-bródi liatáráliomáaig kiaérie el és •ste viaszaiért Szohalu. A pályaudvaron áz angol, az osztrák-magyar, olasz es sserb diplomáciai képviselők s as angöl~ és szerb Ügyvivők nejei jelentek meg búcsúzásra; — Nem csekély izgatottságot kellett liu gária fővárosában as a hir, hogv Malheew ügyved ona)ilkosaágoi kísértett meg. A nevezett ügyvéd egyike a panica-iéle pőrben felmenteiteknek, az egyedüli közüiók, a ki Bulgáriában van, s a ki leienleg Tatar-Uazardscliik-ban van letelepedve. Forgópiszto'yból 3-szór lőtt önmagára. Matheew már hoasaabb idő óta szenvedett lejbajban, és ugy hiszik, hogy tettét pillanatnyi elmezavarban kövélle el.
— D. K. K Van már nekünk E. M. K. £. vagyis Erdélyi közművelődési egyletünk, most niegiereiniellük a I). K E. vagyis Dunántuli közművelődési egyletet is. E hó 20-áü vollí^ a dunántuli országos képviselők kezdeményezésére alakítani szándéjeló Uuoáululi koz uüvelodesi egyket slakuló közgyűlése az orizág sziveben Huda-pesten. A pettmegyei székház díszterme zsulo-iáiig meglelt Ouuántul küldöttjei .állni. A köa-
helyben állomásozó katonaság törzstisztjeit is^gyiilés kimondotta az egylet megalakulását, elnökül megválasztolls Szél Kálmáut s felkérte, bogy az alapazabályok helybenhagyását eazkü-sölje ki, * elhatározta, hogy a szükséges» inléz-•kedÉsék megtétele a at alapazabályok "telyben-

N&Ry-K&nizsa, vasárnap.
Zala 47. szám. (5 lap.)
tiaavasa után általános krtzzytiies «og tartatni. A buöapeau gyűlésen városunk régiéről Cseresnyés Sándor törvényszéki elnök s Osmzly Aulai vettek részi.
— Komáesjr Jássef ]ut>ileuma e hó "29 én less. A jubileum Ünnep délután, az uj városház -dísztermében megy véghez ; este társa*vac*ora a
1880. qovember hó23-án.
IA (IMnlv«lé«l hmú%mi tárgyalása ia- | Iá« végett u .Urstágoa gatdaaági tfyertlft** mét a kormány teljen diadalával folyt le. A pár- nek küldte meg. Tudomásunk szerint a tokai tok egyformán elismerték BetkU* miniszternek hányatott munkálat moat í« átdolgoz tátott« et
ipgs^ ,nrr°,4tji MEÍ
voriaikotóiag tett nyilatkozatai, melynek emelése Hogy mikor? Ennek a kérdésnek kedvető nem maradhat el, miután gróf Bethlen oda irt j váltsaát nehezen várják: at orttág gasdakö* ->^Hurigária« száltóbau, melyre az írót körben le nyozta tekintetét, hogy aa állami erdőállomány söntége ét as administráció orgooumaí. A ga»* hiT előjegyezte! ni. A jubiláns költő még mindig -jövedelmezőségét emelje é« a nem állami, erdő- dakösönaég átért, mert a mezőgazdasági elet* Meránban van, de egészsége már teljesen hely- ségeknél a törvény keresztülviteléi hatékony eh . . . , ... , . ZzTT^ t—
reál lőtt, s néhány nap múlva vissxelér Budapestre lenőrzés által biztosítsa. ne* 0,y aUPvet* SW® ** f ^
ugy bogy a jubileumán már jelen lesz. örülünk — €«aládl dráma Fiúméban. S» mo n 1 ** ipartörvény t a kereakede'minek a ke-barátunk te'jea felgyágyú áfának, hozza -Isten | Antonio, a fiumei torpedógyár alkálmasottja. a | reskedelmi törvény. Számtalan kérdéa megoldá-1 mielőbb vissza hazánkba! ki fiatéi feleségével jő viasouyban él, október ele • Isára fog alapot adai, melyeknek rendezette n»
— Pátytial mn lr«dalml téren. Á jén névtelen levelel kapott, melyben figyelmes-«Magyar Ifjúság« cimQ képes betiSap következel
pálya/, siókat hirdet : Kívántaiik I. egy rövidebb,____ ______________
8 — 4tiÖ soroa ifjúsági élbes/.'éles.: 2, egy ugyan- győzödött arcót,Íiogy a levélírónak íga/.rt van é* !««*«* UÍA* fentartása, mesei őrtartás ét a le*
A jén névtelen levelet kapóit, melyben figyelmes- L miatt «ehe*itve van a mezePiiirtok kihass*
iső tették őt. hogy neie a gyárnak egyik hivataluo- fj. _ „f. .__ . ,. . .• i x-
bb, kánl >gyöngéd vLooyi. ke*det£_SimoDi meg- nA14«- E«f IW" • ^.ntalben tt^oelzéí,
olyan terjedelmű ismeretterjesztő cikk bármely tudomány köreböl. Mindegyik dolgozat jutalma 100 'ránk aranyban. A pájjamfivek december 10 eig a lap szerkesztőjébe/ Jiadó Antalhoz küldendők (Budapest, Károly körút 15?, ki a pályadíjakat december hó 24 éu' fizeti ki.
—. A láesslheljem léiesiiendö-gymnaHium . kölisegeibez ,Zala megy a»uemesi |>énziára és magán alapítványok keselObitoltsága a legutóbb tartott ölesében 800U frtnyi segélyt csávázott ineg; — ugyancsak tfÖÜO frtnyi segélyben részesítene a Zala -Egersxegen lelállitando iögymnasiumoi
feleségét hazavitte szüleihez, maga pedig bána- gelőhasználat poaitiv törvényes alap hiányában 44Uéfiiteat Dalmáciába ment. Csakhogy a szü-1 teljesen rendesetlen ügyeire utalnunk As admi-lök többé nem akarták megtűrni a családban ax otg»numÚ azért, mert hozniuk kerülő'
elutasított asszonyt a ez végre la kénytelen volt , , , . . . , ..
aaját család,át odahagyni s v»s-salér«.i Fiúméba. conkrét Wrdáseket megoldani nem tudnak. Pá^ napig kütdötl as élettel c«ak ; liem s4ölva Hozsá tehetjük még, bogy a javaslat tdr senkinek semmit, fe's/aladt akkor a Molovich ház vényerűre emelkedése uj aerát tog nyitni magá* negyedi* emeletére a onnét levetette magát ax |nak a földmivelésügyi minisztériumnak mükö^ utcára. Holtai terült el a kövezeten. Férje a iá- jdégéhen i§< A 1ajiA emelésére célzó intés-volbams ertesuLta nö szomorú tégérül s gyor- , .... . , ,,, , l í a lÁ j -san viasz lutaíott Fiúméba. Kgv napig öas<ev.a*a | mindaddig nem lehetett elég rend-
jáfta az egész várost a másnap agyonlőtte ma-jsxer. Nem veU-mef a sterves kapciolat közűtte
y mj klrál| 1 táblák 4«úaUiiása^a.^vQ^-gáL-lüderii-i^ -Uogy nejének caálmnját kersais. :is a maxögaxdaaiy lárciua havaban történik meg, mint est ax i Bogy boszur álljon, de nem ta'áUa meg, mert ns i
mivelésügyi miniszter eddig inkább segélyezett . hivaialuok már akkor Bodrién volt. \ . gM<u,kodotti min, „laiaiitrált. Pedig a. «
- lw«rMiM nHA«are- ndMe ^itud.to. mnnkafofViB, melyet u
csá n y t Ignaf/. fizmiifHyga o kervenvl liitezstt a . ______,., ,t£___* -w .
a fiumei városi hatósághoz, hogy engedélyt mer- j .adminístrácki- tejes ki, legkisebb részletében |en, a nyáh évad alatt a Dumei nyári színház- is eredményesebb a gazdasági életre ués*e, mint ban magyar előadások tartására. A város ma-1 a miliókkal való segélyezés és állami minta*
|H máre
igassagügyi miniszter batároxottan kijelentette. A táblák elnökeinek személyeire nézve is meg-vjui jnár a rnegAllaporiáá; lik tízMini láblaí ei-' uökokke kiszemelvék : Sárkány József,. Bercxélly lenö, dr. Wlasaich (i^ula, Kállay József; Szjávy^ Olivér, Fabinyi (iyu^s, Perc/.el Gyula. Azelöter-
jeszte* meg e hóban el fog döntetni é.-* ö felsége | gyar lakossága élénk, érdeklődéssel vette a hirt I dasdálkodát
ele terjesztetni^ügy bogy az elnokok és tölgyé-1 mffrt már évek óto ngm lialoll magyar elQgdá^t. 1 A ^imivelési minister budeetboaaéile tartál-szek a jövő bo elején kineveztetnek, azonkívül A kérvény sorí«a most- dölt el, mint a »Fiuuie< l • ^ • a , t i5, •, , .
a tábfah.rákat is a jövő hóban fogja a minister irja, s AWíajtOieadványával elutasi.afott, mer. maz<.néml WB1' á javaslat töryényhosá. kinevezni és illetőleg Budapestről áthelyezni. |a kérvényben ^Ueít időUrtam alatt épen eicy elé nyu|tásának ídőponqAra, valamnt arra — A világ legkisebb feslti>éM>e^ms-)o^z opf»ra társn ál Ing Fiúméba mfikódni s így j.nésve is. hof^ nágyjábán mjly v^ltosigonaüüt. gyarora/ági hercegprímás birtokában van. ÜTet-Ttelj«» Itíieietleii volns két társulatnalL stkeres 1 keresztül annak szövege, zeumayer Sándor testö leleaége Münchenből ked- |toüködése. Krecsányi a jövő évadra lartja lenn ( A minisztet-ktjeleíitette, hogy a janftat in* yajkedeit a liercegprimásnak, .kinél a művész csa magyar szini előadásait, a magyar tengerparti, tizfrteM^ieVúgvnek az álta'ános administ-lad .nem regiben vendég volt, a világ legkisebb I városban, testmeuyével. E festuiény nem egyebt mint Sxeitz
uémet képiro mogyoró nagy»águ holdvilágos táj — a nénaet- és frsnela-)r|elv .okfa-kepe. A művész neje azt irta « prímásnak, hogy tására valamint zongora tanításra ajáikozik Dr<\ ha már Esztergomban, van a világ legnágyofíb Villányi Henrik Batthány-utca 8.
oltárképe, hadd iegyeu meg a primási níú bau a világ legkisebb testmenye ísr '
• —* % **uti sserene»élleHség. Nem nálunk, hanem, a küllőidon is i löiordulnak a vasúti szerencaétlenségek. 'Egy távirat jelenti, hogy e hó 16-án éijel egy katonai vonat, mely Üakübbül Szalonikibe katonaságot szállított, Topsinnál kisiklott. A kisiklást árvíz. okozta. A kisiklás következtében negyven emberéletét vesztette es ugyanannyi. megsebesült. Nyolc vasúti kocsi, összezúzatott. Az azonnal megindított mentési munkálatok folynak. A talvak és vidékek többfelé eh vannak árasztva. A vasúti és kocsi-lorgaioin szünetel.
Ká Iáit * voustra. Szabadkáról érte-
rativ reformmal. E nyilatkozat, azt jelenti, hogy a megalkotni célozott törvény a mostani admi< ; nistrativ organismus által végre nem hajtható. E javaalat ugyanis ujabb nagy iontosságu lé-
*UUl*? Beeséi vessll a leg választékosabb . étel | néíve» w ^DainistraUv
^^iia^ha flinca étvágyunk As-étcágy gerjesztésére j tevékenység a m||a megillető teret a -gazda-ugy miut mindennemű gyomorbajok ellen, meie- 8&-gi életben is elfoglalja. Da & gazdasági ad« Ren áiáTítjut ntvssómk IhfyetmSbe Kg^rr dlj- j „ini^tríciö" Bzvetlen tevékenységet, irodán ki* JulMlmitaoll frUód*|»a«stIlláiI. Kaphatók . ^ j . , _
80 krajcáros eredeti, dobozokban a monarchia . . • ., ' . .
valamennyi gyógyszertárában, valamint K^er A,. A mml^ter nyilatkozata szerint tehát biz* fia Wien- Nussdort gyógyszer különlegességi gyá- tosra vehető, hogy a mezőrendőrí törvényjavat.
rában. _ -------—------- * lat a jö^ő év elején a törvényhozás e'é kerül,
-—- A legjobb sejtelmekkel tíJÍfc el bennünket a
miniszternek a jíva&Jat tartalmát illető azon Ujójelentése is, hogy nagyobb suly leend fektetve Kormányunk reform működésében lázas izga- j gz uj javaslatban a helyi érdekeltségekre, vagyis
A mezö-rendön törvény.
„fl , . v, , jlí x< d 1 i Ml tottsággal halai előre; most ismét egy ré^[a községi gazdasági életre, eft-ánk, bogy a Szabadkáról Budapest felé ügyekvöj n^kalözött törvényjavaslat készült el, mély már . vonat szolgálattevő személyzetet nagy reiuület-;, . ^ / JJ . . , * .| • f be ejtette egy halalmaa golyó, a mely a szolgá- évek óta. többször meg lett kísérelve, de Ur Tailt£V.
lati kupé abiakát összezúzta, a szolgálati tiszt feje gyalás alá még jnem kerlilt. -^-oJ
fűtött ataüvöltőtt s a vvaggun falába turódott A vonatott azonnal megállitoiták s az esetről, a melyet valami merényletnek hittek, táviratilag értesítették k szabadkai rendőrséget. A szabadkai rendőrség rájött, hogy a >merénylő* egy ügyetleu vadás^volt, a ki legyferével voltaképen vadra lőtt, t&Cfsak* a vonatot találta A vadáss ellen a nn$álalot n^eginditották. ~ A háis—ág késvelltése. Poroszország tartomány gyűlése a házasság k őz v el i f ésé', mint ipari Üziet.et felvalte az engedélyezendő iparágak közé s kimondotta, hogy a házasság közvelité-
Ez a mező-rendőri törvény, melyre nagy K- TswlIái gyűlés. A nagy kanizsai tani-szükségünk van s melyet oly nehezen nélkülöz ptj^skör ős/i közgyűlését elió 13-án tartottá tünk, e törvényjavaslat nemsokára a ház ^^tf^É! * bélyegében,
talára kerül s erre nézve következő érdekes so rokat olvasunk a »Magyar Közigazgatásban«: Még az 1887 ik év folyamán dolgoztak ki a volt föídmivelés-, Ipar- .és kereskedelemügyr urt-niszterium előadói egy javaslatot,, mely véleményezés végett az összes törvényhatóságokhoz,
iskola
iloítm&an Mór jköri elnök midőn üdvözölte a megjelent tagokat, először is kegyeletesen emlékezett <meg~4>old. Morgenbesser János polg. itk. igazgató tagtárs, elhunytárul s inditványosá, hogy halála feletti részvétét a közgyűlés jegyzőkönyvileg örökítse meg, ami 'egyhaugnlag elfő* gsdtatott Megemlékezett még Diesterweg a nagy német-paedagognsról is, kinek 100 évet
gazdasági egyesületekhez s ezaktéríiikkoz léküt' emlék ünnepét csak az elmúl
napokban ülték
séért igénybe ven dijaknak akkor nem állapit-í detett Azoj év őszen uagyobb szabású enquete meg orsságszerte. Ismertette röviden nagy ét hatók meg a biróságok_által, ba a dijat nem egy | tárgyalások vették a javaslat szövegét és a be korszakalkotó j*torm törekvéseit, munkálasát,
előre uieghatározoli szeméíyiyé^^ véltmtojm jelentéseket beható kritika am^et ? ^E^ltJ^l^^L 5S2
létrejöMeért kötoiiék ki, hanem azért, hogy af. . r* . •» r * munkásság es törekvések oly nagygyá tettél
hátság a megbízó és bármely a föllé- ^ A javaslat ezen targyalások eredményélez, nev.ét? . Ezek ntán a gyülé. náp1ren4jéhe. leieknek megtelelő szemeíylyel létesüljön. Érde- (kéue&t átdolgoztatott,. 8 IH88. évben az érde^J képest következett Trojkóné Enl«sy Kornélia késnek'tartjuk itt annak féíemlitéset is, hogy ajkeu minisztériumok képviselőiből álló taná«^-jtanítónőnek betű*és olvastatási ismertetése as aémet iuarréudssabaly a háxasságkozvetitóst nem j koimánv elé terjesztetett. Ekkor ismét uj formát \f kezeié*i módssere szerint a könnyen hangot, arja ki a megengedhető iparos foglalkozások \ nwt Fs alakiában nvnitotta ba-sTiívasTátot láthatókról a nehezebb han|guakra való olvat-közül Nálunk .^ksLkedelemüMn minister nem Ezalakjabau^nyujtotta h^ javast atot^^ # betűknek e két részre osztása, csopor-
gróf Széchényi a törvényhozáshoz... jtositása a gyermekek felfogása és könnyen mej*
A javaslatot pót. Szapiiy (ryula viasza-1 érthetősége kétségtelen nagyon helyet ét jó beható tanú mányozás és tárgya {műszernek bizonyult be. Utárnia ÁbráhámÖyula
kötttl. Nálunk a~,kereskedelemügyi minister nem rég kimondta, bogy házasságköz vetítésre, minthogy es a házasság erkölcsi céljaival ellenkezik, iparjogom!vnny ki nem szolgál'alható.
vonta, t

Hagy-Kifliat, vasárnap
Zalt Wjjttm. (6 lap,)-
1890. november hö 28-áa.
A b j- [j erjedő naptárhoz egé*z évr« móló jegyzék nap/ó | A temető ■ hegy tövében terűi ff, r inkább
halottak orszá-evsageiiumi felirattal jelzett ajtón át lombot hársía aor viuí
kariéra a számtanból tartott előadást . HHMI ■■■■■■■■■■V
rálátok mindkét előadásról kedvezőlep • elisme-1 van mellékei ve. A diszkötésü naptár ára: i .40, hasonlít virágos kertben, mint a rőleg nyilvánultak a fáradozásukért Ikőayvileg I kapható a kiadóknál én Fischel Fülöp könyvke-1 gábo*. Csinos, zöldre festett, a a siavaztatott köszönet, Kzutáa Tóth Lajos*W- reskedésében N-Kanizsán. irattal'jelzett ajtón ál lombos bái
társ olvaata fat értekesését, melynek cime: — A* *Kép*u Családi Lapok«, ei évi j be a virágokkal díszített sírok közé. melyekéi a „Nagy'Kamzsa város közoktatásügyi statistikája 147ik száma, következő érdeken tartalommjtf jé-! főlHQárat két rés/re ont, egyikben a i ér fia, k, má-lő.év alatt.* Érdekesen volt dolgozatában szám lent meg: Nyár. Rddnyánszky (Jyülától. — Ab* aikban a nők alusszák örök almaikat •
adatokkal feltüntetve, mindama tanügyi mozza- j rándos dal, Jnczédí Láazfótól, A teztyfen -iíölgy J A temetés mindig dé mántörténik, minden fény aat, melyek 15 év óta előfordultak. Nagy és a fejetlen barái, K. Beniczky Irmától. —Sae
és pompa nélkül. A temetés slkslmavsl község lakói az imahá'ba mennek,»holegygyászímál | és az elhunyt életrajzát olvassa fel s leikéss. Változékony szivek; Husz A holttestet rendesen as elhunyt I esi vérei viszik, s követi a község lakossága. Elől az énekkar s a zenészek baladnak, kik fúvó hangszere-^ ......... ..... reken g)á«zdsllsmoksi játszanak. A (emelőben
•ükért Gyűlés után -kedélyes bankett" volt a | pek következők ; Lobkovitz Rudolf hadparancs- J a gyászolóközöaaég köri képez a sír körül, a
szorgalommal és fáradozással kidolgozott érte- relem és boszn. Piál Gyulától. — Ki korán kel I késéséért elismerés s jegyzőkönyvi köszönet aza- < Elemértói, — Erdőben. Feleki Sándortól. — A vaataiott A tavasa közgyűlés aaiohelye Nagy- tüdő vés* gyógyítása
Bécsére határoztatott. Egyéb tárgy nem lévén, Lajostól. - Államférfiak kátéja. Préíy Istvántól a gyűlést befejezettnek nyilvánitá elnök s kö- l —Mindenfélé k. A hét tükre. Mefiaztótól. Köszönetet mondott a taroknak szíves meg jelené- pek. Irodslom és művészet. Színbái. A* ké
Polgári Egylet helyiségében, melyen nem volt nok arcképe. — Ki korán kel!
hiány a szellemes felköszön tők ben sem
Művészet, irodalom.
Lmprnlm • rsvatákaa limertétett amA-vek, Upaak klaiéjáaál, Flaekel FAlIp kiayfárai Aalstéhsa asirfaéelkrUk.
— A 'Emim Képem Napiára*, nagyj kelendőségnek örvend, mii leginkább azépirodal-mának köszönhet. A Nuptár e része a jobb ízlést kielégítheti, prózai résrét Palotai Ákos, öreg ha
— A gólyák leikéss megáldja a koporsói, gyá»zimti és ének
öee — Bródy Zsigmond arcképe. Hegény-meUék- következik, s a koporsót Jeereaztík az anyaföld lel: Egy c-s Iád démoné. Irts Mericaay-Karoasa kebelébe.
| Irma. Melléklet: • Hölgyek Lapja.
_____ /
Oáz, a hegytövében.
— Dtf N«ptóabót — I r t a : Palotai Ákoe.
Oly jól esik sz utasnak, ha táradal mait
A község lakói négy nagy épületet foglalnak lel. Egyikbejj a férfiak, (fivérek) másikban a nők [nővérek] hirmadikhan ax őztegy férfiak, míg a —_ | negyedikben az Özvegy nők találnak Jak helyet. E "I házakai *Khorhaus«nek nevezik. Még egy ily I ház van, melyet gyönyörű kert vess körűi abbén a nőtlenek laknak. A »iaetvérház« aa ögv. férfiak kórháza mellett áll. Mig a bajadonok háza maly szintén nagy kert kózepéfo áll, az Özvegy ,om'jnők házául van ösüeköTtetásben^ Néhány fivér - - j famatneénT— és harmonika- késaitéanai 4* foglal* me#" j kőzik. A lentvérek által készített minden munka tartón. As asztalosok betét
-a kötieiwowyefcsi; ■ bes fa ásnyában pihenheti ki. Szamoszzegi S., Kovács 8, Tuboly \\ ét Bálintffy\ Oly jól /sík a leteknek, hs túlfeszített
$ adták. A képekkel ilUi-iirált humoros rész |eröUeiéji után nytigodi.i /érhet. ^ caíí)0H s Ur(ó(( Ag MII||oM)k be(ét
szórakoztató és m^MtiliMmutaiis Oly jól esfk a kedélynek, ha a nagy zaj, lárma Luokája vetekedik a francia haaonlo müvekkel, ba a Iftrsadalom Wönbözö tréfás ____Ía 4alapmmk fiaom-kalapukai. a a azalag készí-
tők a legazebb azalagokat s/AHíijók.
Ht idégen táiogsió {ön, a legs/ivélyMbb előzékenységgel kalauzolják, a lérfiosztalybao egy fivér, a nőiben egy nővér.
.Az egyeden* nagy rend én tisztaságot feltüntető • Közön termeknek* .nevezett vendéglőben több vendégszoba vsn, egész kényelemmel berendezve* Még ai ívtozoba is elöl az ily ivósso* bák renden herendezé«4f£'. A veudéglöben csend
. JLt , 1( , , - . ... i t , . -^-^- éa illem ttnrigrSoha sincs ének, soha tánc, sdt
legolrnóbb magyar éldsp — «mely a bécm -Ki- A kös«ég alapítója zinaendorfi én patendorfi 1 Jí4rt V|g. JiockCiAlék nem fn«íul elő. Még a kerikit> van hivalva as omzSgból kiszorítani —[Miklós Lajoe gr«>í voll, {nsüleleti 1700-ban Drez- rfni.áfA^as in tiliva Va -
mindinkább tartálmanaatibá és tetszetősebbé vá dáhan, meghall 1760 han Herrnhutban.) Az ala- jg g ezTaz
lik. Nrgy aíőnvére történt a lapnak, hogy a Wo-jpitás mfiveleieiben a grófnak Kot he Andrán se? a J-------
diáner F. és Fiai hírlap- én könyvkiadó cég tn I gédkezeti. A gróf berihelndnrfi uradalmát nagy '
szintén képekkél illusztrált "inmereiterjesziő rész I Ily gondolatokkal foglalkoztam midőn a Szász j bá«zii(w ludnivntökai tarislmaz. A naptár tiszti I királyságot hentsiva, Ziltau és Lóban között, — névtára a legjobb éa leghifelesebb hivatalos sda- ie kőt zajon, számtalan gyárgépének zakatolásotok szerint kénsüt 1, mig a naptári rész a csilla- val kedély fáraaztó község kőzött, egy csendes gáazaii hivatal en az oniiágon váakrok a mininz-!falut találtam, mely mint oá/, a sajos nagyvilág-terium adatait tartajmazza. A kü'aő^'eg iscsinosan I ban, ott terül el a hegy tövében.
kiállítóit 6 ivre leijtdö naptár emmk SO krérl kapható, a kiadó: Fiechel Fülfy könyvkerenkedé
E község neve Herrahut. Herrnhut központja az evangelikua
lesivérkö-
sében N. Kanizsán* üsáktornyán é< KaponvIrotlJ/ség^knek s Isi óit altaiahsn Herrlwierelwek ne A Diák" című közkedvelt és I Vétik.H
an az ebéd ideje alatt 11 ajtóra szögazatt tábla tu-
ffvérekkVtr---
Valódi faloní idyl az a nagyWág kellő kőze-munka, szorgalom mely község valódi
. .. p( . t . . ,. f .... . .. , — . . A loázt képez csendjével, a szomszédos aajoa közsé-
luálts eseményeken kívül ad humoreszkeket, il- kőit a_j£alodi szeretet és valláaos^ág gyakorláta- ^jy^i
lunztráü adomákat, a neveltető, jöisü dolgok- ban vezethesse. | C
egész halmazat A >Mátyás l)eák« ot Murai Ká- Alig kerüíi a birtok a gróf kezébe, több csa*
roly, az ismert humorista szerkeszti, a kinek Iád érkezett meg Morvából, mindannyian kés
a >Huszár»zere!em« cimü vigiáiéks a művesek, kérve a grófot,.hogy telepitae le őké'
lajdonába ment át, mert azóta sokkal finomabb 'anyjától megvette a ez időtől Miklós grófot, mint L^ j)0| a^ere(ejf egyenlőség n pspiron nyomják és képei versenyeznek a leg-j kegyurát tekintette az-uradalombao. jtartia egvüit a lakosokat a ma
első élclapok rajzaival. A , Mátyás Diák" aa ak- Berlbelndorfol csak azért vetie meg, hogy la- 4 . ^ csendiévei a azoma
Törvényszéki csarnok.
napokban a nemzeti sziubázban nagy tetszéssel a engedje meg evtngeliküs vallásuk szabad gya1 — HlhlMlnta pört tárgyalt a mull héten, a * —- « • ' • * • • szentpétervári országos orosz bíróság- Aa érde-^
tőrében kes pórnak bőseit, szám-szertnl négyet, kik a párizsi nihillistákkal ÖBazekötietéeben állottak, ki az elaő fát as oroaz bíróság halálra itéHe. A fővádlóit
kerüli aztnre és a ki mel!é munkatársakul a leg- korlalát, első írók csoportosulnak. A '»Mátyás Diák* elő- A gról a Hutbergnek nevezett hegy fizetési ára negyedévre t«ak egy tohnt s a tap jelölt számokra helyet, | bármely aaptól kezdve megrendelheti. A kiadó-
________________________________ 17/2 -évi junioa 17-én vágták __________ ___7_
blvatal (Éudapest, Sarkantyús u^ca 3 sz.) ingyen. az uj telepitvény építéséhez, s még azon év ok- egy GHlnsburg nevű nő volt, kii már akkor fog
éa bérmentve készséggel küld mutatyánys/.ámo-1 tóbet 17 én a' lelepiieit családok beköltöztek az lak el, midőn 111. Sándor cár.aHen meghinault
kat. A »Mátyás I)iák«-ot, • me y hézagot, toll bejelsö házba, mely alspja volt Herrnbut kőzaégnek. merényletet intézett. A fövádlottat annak idején
éa a méífcó minden caalád asztalán helyei foglal batnr, melegen ajáaljuk.
— Megjelent m bfkftléefett hsiiáak a: »Kertészeti z s e b n a p l á r.« Irta : Pal
Pár év alatt ex egykor erdöa vidéken csinos köxség állott. 17*24 ben építették a • testvérek« nyilvátma termét, mely egyutltal iskolai helyiségül azolgáíí. Ax alspiiástól s/ámitott tíz év
Gazda, kiadja: Légrády testvérek könyvkiadóin- j múlva már halszáz lakót azámitott e község Az vatala. A kertészeli naptár felöleli a »zöldséges alapítót megválasztották a k'Ö/ség elöljárójává, a kertet* a melegágyak készítéséi, a káposztafélék j a gróf egész törekvése jaklársainak anyagi éa üidéazetél, a gyümö'csiák ültetéséi s ápolását s valtásos- jólétére irányú*. 171787 év május 2Ő-án a virágokat s ezek királyának^a rózsának ápolását, király különös kegyéből a 'testvérközségi külön A kertészek e kézikönyve igen díszes kiállítás püspököt kapott.
ban kapható: a ktádónál és Fiscbel Fülöp könyvkereskedésében N. Kanizsán. Ara: 1.40
Herrnhut, a Hutberg dé i részén terül el a az egész községnek vonzó, barátságos képe van.
— A kalliellkua sgyhái é* a keresztény Kend s tis^tasság mindenütt, bent a házakban vallás Jelekezetek közötti viszonosság,. figyelem és kint az nlcán. Az imaház, mert rendaaerea mel a közök, mtnister 1890. évi február 26 án templomok a *testvérközségeknek* sehol sincsen, kelt randeietére, irts dr.' Barta Béla, mégje |építészeti stytjének egynzeiüsége, s sajátságos lent. A mű nagy nyolcadról, finom nyomás, és berendezése által tűnik B. A tornyot diarén kiadásnál bír, a laMalmas 9 füzetet « 1 egy óra ékíti, a két harang van felállítva függeléket, mely tejesetek köxött különösen érdé- áz óra gépezete mellett. Ha a hivők imára gyüj-kes a: >Vádak a kath, klérus ellen.« A míí áraLtélnek össze vagy ha valamelyik testvér meghal* 80 kr. Kapható Fiséhe! Fülöp könyvkereskedé ja torony ör trombita szóval adja azt hírül. Az
déeében Nagy Kanizaán. £ műből mutatványt ía közlünk olvasóinknak.
„Orveel ssebnaptár.' Dr. Faragó Gy. azerkeaztésében, a Légrády testvérek kiadó hivatalában elhagyta a sajtót. A zsebnaptár már ?5»ik évfolyamban jelenik meg, a az orvosi karnak nélkülözhetetlen zsebkönyvévé vált ; a nap
imaház belsefébe s predikálóa/ék helyett, , agy zöld poaztóval letakart asstal áll, ennek háta mögött'ül a leikéss. Tőle jobbra a legöregebb férfiak, balra a legidősebb nök foglalnak helyett, a község többi lakosai a lelkész előtt oyított padokban helyezkednek el, egyik oldalon a férfiak, másikon a nök. Az orgona ugy van falállítva,
tárt részen kivül, orvos gyakorlati* részi b tar- hogy sz orgonász szemközt ven az egész gyűle-
talmas, vény leírásával^ s néhány kór ismerteié-sével, s aa összes magyarországi orvqgok, sebé<|
kezettel. Az imaház egyik ssögletét két halottas kamara foglalja ei, hol az elhalt testvérek holt
esel névjegyzéke melleit a a<ázötvenbét lapra | teste van kiterítva^ temetésig.
1 ugy fogták e', hogy a mikor egy kereskedésben egyetmást vásárolt, erazényét oH felejtette, a melyben nihillista proklamációkat találtak. Aat biavik, hogy a cár a halálos Ítéleteket kényszermunkára fogja átváltoztatni.
• — Blrél íártst, a védjegyekről azóló uj törvény alapján. Mint értesülünk, az osztrák fővárosban Bécsben 'Bickler FT Ad. ét tárta bécsi cég panasz&fa, mely cégnek Horgony védiegyü kő mű építészeti ca. és kir. szabadalommal ellátott a általános elismerésnek örvendő készítményeit, a védjegy utánzásával egy másik cég is árusította, — az utánzó cég gyárában a annak förak-'áráhaiL zoU- $asze<< kéexittnénye a bíróság által Zár alá vétet»ex. Jogos, méltányos és igazságos, hog£ a szabadalmazott védjegyekkel vissaaélök ellen a hatóaág a legnagyobb szigorral járjon el* me^l a védjegyek a tulajdonkénem őrei valamely gyártmájULjpégteremtett hírnevének. S igy mél-tánytSThogy ha valamely gyár vagy cég, ugyanazon, vegy^hasonló védjegy alatt, a szabadalmat biró által már elért jó hírnevét ne bitorolhaaaa a azzal viassa ne éljen. Ea ha már valamely cég nem tartja azükaégesnek, bogy saját védjegyet alkalmazzon gyártmányaira, legalább tartaa szemei előtt azt, hogy as idegen «éd)egyek felhasználása az uj védjegy törvény értelmében kihagáat képez és büntetó eljárás által üldöztetik a torolta-4ik meg. A lentebb emiitettük esetben a B ... •
H....... cég aa agy *Horgony« 'helyett két
horgonyt alkalaaoaott gyártmányainak csomagolásánál, azért a bírói zár elrandeltetetf^jr? Ná:
NagY-Kamasa, vasárnap.
Zala 47 aBám. (7 lap.)
Hmk ily védjegy ■ériét ez üjabbi időben nem fordult elő, miből iáink, hogy t magyar iparosok aokktd jobban tisztelik egymás jogait, mint a Lajtháa túliak.
Ipzrfcgy.
— Feldesá gép. Midőn olvasóinkat lapunk mai fámában, a foldozó gépről kószé letj hirdetményre figyel mez teljük, szükségesnek látjuk pár szóval ismertetni, ez ipari nj találmányt. A technikában oly annyira előhaladt korunkban, «i géptalálmányok törekednek a női kézimunkák megkönnyítésén ia. A technikai kutatások ered ! Bénye lett as Amerikában közelébb feltalált tol- 1 *mm
dozó gép is, mely állal nemcsak a lehéroemüeket hanem a harisnyákat is ugy toldozhatjuk, hogy azok tartósságra as ujakkal egyenlők éa a munka nem mint foldozás, hanem miatszövés tűnik elő. A kis gép, mely egy szövőszékhez hasonlít, el van látva az úgynevezett •szövökalaj>ácscssl* mely mozgatható s jobbról balra lehet vele ugy, mint a szövökslspácsal dolgozni s a szálak felülről alólra belesző vödnek a régi kereszt szálak közé. £ munka által az eddig a nők kési foldozásávai járt fáradság és idő meg van kiméivé. E köny-nyen kezelhető gép a bécsi nőiskolákban valamint a háziasszonyok egyletének int ételei ben már be van hozva; s tekintettel, hogy as egész gép «iupáfl Snfp? rf; krfta Jrerotre Honiak orzttotó találmány a legközelebbi időben oly általános elterjedésnek fog örvendeni, hogy egyetlen háznál sem fog az hiányozni.
Sport.
I azonban néqoi tokáig tarjtoft; egy erős férfihang zavarta meg'azt, egy hajló, a kl jövendölésre szánta a tejét mondván: »Meglássátok, most választja ki a vadászok leghitványabb!kát s annak fog neki mennie. • A róka egyel gondolt: behúzta tarkái s a legjobb vadászok egyikének neki iramodott ; tx luengette a körből, aztán dirr. durr I. . . . s a róka — ép bőrrel elmenekül; majd lötávolon kivül leült s mintha misem történt volna vele, felkelt és eltűnt a közeiehbi erdőben. Általános csend lett ismét s talán ilyen is maradt, ba az előbbeni hajló szava bele netáf zug I e meglepetés hozta csendbe: „Nem megmondtam I" A kör felbomlott, hisz benne ugy sem azas, hogy volt még abban ... de hát ki látott volna most nyulat s ha lát is, kinek jutott volna essébe lőni . . . skkor s mikor Jankovich, Mokry bácsi, Vadas, Damat*kin stb. tapsol, a hajlósereg fele pedig kidől a torból . . , nevettében. Vadász Lap.
— A vadáss kulacsuk tartalmára is ki-vétetnék már szenüket a regale-bérlök a felmerült a kérdés, hogy ha valaki vadászat céljából egy más község határába megy, a saját, esetleg meghívott vendégei szükségletére magával vitt bor után, köteles-e az az J.890 évi XXXVI. (örvény cik 6. §-sa értelmébeu italmérési adót fizetni r nézetünk szerint nem köteleá, mivel a hivatkozol.! l.-cz. 9. § a szerint, »a beszedési körzeteken átitonulók által« magán céljaikra felhssznált sze s/.es folyadékok ugy a kimérési adó, mint a be-jelentési kötelezettség alól tel vannak mentve, a vadászok pedig ily esetben ál vonulók lévén: ebből következik, hogy a kulacsaik tartalma ital-mérési adóval meg nem röhsíö.
Sfj
___1890. november bő 23-Ao.
Blv*ftt|t véfVsMIék INIItyt Koaároa á I as* kaptak « ItfloTeJoaAlapoa Irt óhaját
loljttk ka a lap beárkoalk, mámról sár olkooett.
a jövő siabu Igaa
tdMt* • M
Nyílttér*)
Errdméiij dua vadásaat volt a na pókban gróf Széchenyi Tivadar Vaa Polonzi és kia szombati vadászterületen, melyen a házigazdán kivül gr. Wallia tábornok, lovag Fuchs kapitány, Saáry aljárásbiró, Ernuszt vizsgáló biró és a főszolgabíró vettek részt, összesen 70 drb. láoénkakas, harminc darab liyur ^ts ~<gy~hoanftM í csőrü kerüli terítékre.
t- Merni ■aegvendlaai! Hol történi az alább leirt eset, szükségtelennek tartom kiírni. Ha azok olvassák (azok pedig, mind olvassák), kik e "kis eset szem- s fültanúi voltak, megtud-
J ▼srfaisskls seksrsms fletás. Maaa vartmoas éta Ntaterehoa dte BUdbe, vaa dea msa kasba wlll. | aad dia etwalge VerfUerkiag Iritt sofőrt at tag*; lobi reis gefkrbto 8olde krtaaolt eofart iihbsii, verléaakt tsld aa4 liiatsrlSMat voaif Ancke vos MarkeUbrtaali* chwr Farba. <- Verftleekte Beide (dl* lotckt opocklg wird I aad brlcht) breaat laagoiaa tort, aaaostliOa gHwowo dia ,H< hnaefedaa* wviiar (weaá eekr mit FarWteff ar-•ekvert ),-sad klatertlart etao daakelbraaae áaefce, dk dck ia gefoaaeta aar wktaa Holdé aicfct krtaaeit eoadirs krtauat. Zordrtokt aaa dio áacla dor ecktea Wde, lo aorstiabt ok, dio dor varfatsébtoa alaki. Oas SSrioefeb-rik-Dépot voa ti. Hooaolori (X. a. K. HoQioO Sá-rt«k voraoadot gera Mootor voa aoiaos ootitoa HeWoa-rtafen a a Jodoraaaa, aad lloíort olaaolao Hotsa aad gaoao Sipoko portó- aad aoUíreJ in ■ Hasa M6
Nyllatkaut.
Alulírottak esennel kijelentjük, misterint Csorba Jóstel-8'ik honvédhutaár ezredbeii főhadnagy ur ét fiogyay Jejul ur sármelléki lakot között folyó év szeptember hava SÉO. napján a keszthelyi honvéd huszár katsárnyában létrejött Ugy Keszthelye^ folyó év november hava„ Ifi. napjáirtöMkét részről megahrfnrtt bwatllft-' biróaág előtt elintézést nyert Kelt Keasthelyen, 1690. november 16.
TvrkOLJÚQÜtir őrnagy aiat a tdao taáf elatfke
Közgazdaság.
Bogyay Máté Bolha Ferenc
^ -r t'dkótelep Debereeenbem. Bethlen András gróf, földmiveléti minister elrendelte, hogy Debrecen mellén, a Hortobágyon állami csikótelep rendeztessék be; a csikótelep már á jövő ev tavaszán Tel hsz állit va.
— Budapesll gabn^ittfasde. A haza Üt | let még mindig lanyha irányt követ. Mérsékelt | kínálat és gyenge vételkedv miatt öaazesen csak mintegy hatezer métermázsa buza kelt el s az i
Fügh Dénes százados Tantossy Sándor főhadnagy Bezerédy László Baur József hadnagy alít Begyai Jeat a»rl»t». alat Ceerfca Jáaaef ftkadaagy
a*KbÍE"t|ai.
Felelős szerkesztő: €s. Palotái Ákas.
ii f rovatkaa kúslótiokért aoa
folotOdágot
vállal aagára a nork.
HlttDETÉNEK
ják a hely mellett még a történet idejével,# helyével pedig tisztába jő, ha qsak pár nevet emiilek az esemény keretében.
Körvadászat volti Az egyik kör szerencsésen
— szerencsésnek mondom, mert semminemű bal szerencse nem lordjait elő —• véget ért. A másik kör is alakuló íélbeiKvoM *>ár ; — sz öregebb
— de szért korántsem öreg — vadászok három* lábu vadászszékeiken ülve Jankovich Miklós rendesen bikavért tqftalaftsó lenektelen kulacsának a fenekére nézegedtek, Mokry bácsi meg épen a Köbi, mint hásiür kulacsának tartalmát műértő ajkakkal vizsgálta s sokat mondó esette-nés után szomszédjának Vadstnak adta ^ a.-fia
árak öt krajcárral ettek*-. Az árpa ára lanyha | irány mellett 5 — 10 krajcárral esett. A többi yo-bonafélék ára nem változott. A forgalom valamennyiben gyenge volt.
— IMacI árak Debreenben. A deb j receni piacon az utolsó heti vásár alkalmával, következő árak jegyeztettnek a vásárbirói hivatalnál : buza 7.30—7.50 ; kétueru: 6.60-6.80 d rozs ü.3tl—6.80; árpa 6 2(J—(j.4Ö ; tengeri 6 —! 6.20; zkb 6.60-6 80; köles 5.80—6.20 mmáz^án-kint; 1 zsák burgonya 1 40; 100 klg. szalonna 42-45 írt; 100 klg. báj 42-45 In.
— A helybeli gabonaforgáloimrál. A gabonahozatalok az utolsó napokban gyérüllek, ellenben a vételkedv növekedett ésas
talabb vadászok, a hajtók közé ekelve, már - . A . . . , .. . tf .. .. .
meszsze k.Undoztak az ércei átszelt ugarokon. 'TL^^f ^ .fTelkf " Vl(,eKÚl,krö, I
- ..A__la*. buzódó | kültóldre lehér bab kivételével semmi sem megy
összeérve ! ** utóbbi cikkből néhány ezer métermázsa várnáid iatiiéi kellő távol-' ®érolt^atott francia és hollanui számlára Atárak ofcíLJ már monban 1 ,ei,ödé8e í«l«nleg főkép a velések állásáról s a Németországgal folytatót! vámalkudozásokról ér-késő hírek által van befolyásolva. A velések naponkint javulnak s remélhető, hogy a szárazság okozta késő fejlődés uem fog maradandó kárt okozni. A vámaftudozások felöl nsgyon kevés s megbisbatatlan hír szivárog a nyilvánoségba mi* nek lolytán a speculáció szünettel. Minaeneseire
a vámsorompókat terményeink előtt lehullatni, ugy mé-I gis bízunk ^abban, hogy némi «erÖmegleszitéssel sikerülend azokon ezentúl áthágni s terményeinket ismét a legelőnyösebbnek bizonyult . német {piacokra vinni, melyek évek óta.gazgazágunk és I kereskedelmünk iszonyú kárára úgyszólván teljé^ jsen hozzáférhet etlénak voltak. Mai árjegyzékeink :
"pedig" a" hajtó-wreg ""a meg- Piicl. ^Ö'fu^l^f W* botot emel ve,fenyegető ál- árpa ^r^ lg'
bükköny 6.50, dió 16 50^*15, tengeri 6 forint m.-
mázsáokint.
DARN1NG WEAWER foldozó gép
ttsly a bécsi női intézetek ben ákalán el van terjedve t mely a loldozást oly szépen kétziti, mintha as ssőve volna, kapható 8 frl Si krérl
Bfrabeii ftchuber! régnél, mint az amerikai, szabadalmazott foldozó géb képviselőjénél. 3Víen Rotenthurmstrasse N. ltf. (786)
Multak a pereik; végre a két irányban buzódó félköralaku vonal két vezérhajtója efymással, kezet fogot
ságra elvált egymástól; ekkorra már azonban Üresen maradtak a vadász székek s a két utolsó hajty is beállt a gtédába ; a kör bezáródott.
Saorult a kör mind jobban ét jobban; szMt a fegyver előbb imitl-amoit, később, mint rénHe-sefiftgyorsabb tempóban s köröskörül. A felriasztott tapsifülesek a kör közepe táján, különböző
ponton összegyűlve tárták a polkát. valcert., más • r - . ^ ..
Tol meg . „éiy- mag . kiotói W miat l^l.^lLl^ u^i mikor egy lefyümlot! négyes után csárdást kiált a rendező a érre a terem közepe szabálytalannak tetsző hullámzásba merül: ugy talpra állította a körben lapuló s ágoekodó nyu'sereget a a közöttük megjelent róka. Nagy lett a riadalom beat a körben körül nyargalt a sok nyul, utá iiuk mint a birkák utánuk a juhász-bojtár bak tátott a róka; künt ■||| lepel és hatása alatti
lásba helyezkedett. A kör Összébb Összébb szo riltf, igy a.kijutbaiás belőle nehezebb és nehezebb kitt; megérezte ezt a róka is és ,a kör kö-aepére sompolyogva, letelepedett; mintegy fumi-gátva a körülötte szaladgáló tapaifűleseket. Nem tokára ezután megssólalt a kürt, jeléül annak,
Szerkesztői tzenetek.
Vnlcán. Budapest. Beadboa vaa. a költemény jönni fdg,
. , - . , . , . -I w WHNHlt íhihivvb » mm, m KUl WWVBJ ivg, I '
bogy a körbe löm nem .szabad ; e hang ugy láttsott ha, zákarál a WC ; aa IQaaági aoagalaakból aem kérünk 2
-—-----* L4,"u1 ,,lLi— I dásitásl, mert azt air agya kapjak más késből. *
A „Mátyás Deák44 SaorkosatAoéféoek Bpeot. Kiváasá-
a róka tervét megérlelte, mert háiulsó-két-lábára
állt, felágoakodott s igy nézete körül; erre álta-. .. . - k 1 , • £ wx_ £ | ,r
M »ind« ..di.. é.h.j.4 aS^tiXT-tf ÍC
testül! figyelemmel lesle S dolog fejlődésé* A csend j MM* fug t helylyel kel;l/el aegealékcznak a HDiákról • -
I Ii,
111 ^ ! » V\
Il-f -Silí* « l* i~.il l^ll
N 3 I - " " ! ' íSI I 1
lat ^ Slil» 7* I í-l
Ik*V* \ ° íiill /:A\
|f\A« Ili n íjp A/1
\MK\S. líl U K/sM sil A ^ i)
s! iKí^isr^ I
id I ||||||||i|||| II
.lUUaUUUAU&lsttr
flss-ss
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
HIRDETMÉNY.
A császári es apoitoli királyi felségének
1890. aprífis It-étttfeU legfelső elhatározása folytán es-{•pari meglndit tátik a -
MUiítlMMt
melynek tissts jövedelme'■
A .Fehér kereszt* egyesület. a budapesti sxünidai gyermektelep egyesület. Mária-Dorottya" egyesület, a nagybányai jótékony Six§yk4. a székelyföldi ipemnséam aa más ii ■ kópslgi áa körjegyzők árvabáza a buraodmegyai nőegylet miakolcxi árvahasa, a vagyontalan hivatalnokok Öavepyei éa árral részére alakítandó alap, a magyar kir* lapirók nyugdíjintézete nVs végre a zágrábi országos siket-
néma intúaat javára fog ford illatúi. 8 sorsjáték összes. 6767-lwn megállapított nyereményei as alább következő játékterv jlaerint
160,000 forintra ragnak,
és padig:
1 főnyeremény- . 60,000 frttal li nyeremény. '.-»-«—. 10,000 „ 6 nver egyenk. 1000 frttal, 5000 frt.
500 „ 5000 „ 100 6000 , _ ok M frttal 10.000 frt 0600 sorsjegy 10 . 66,000
" h ksiái ilMMTéskalstiassI MM. évi dteiember hé ll-áa tlrléslk. Egy sorsjegry ára a frttal oszt. ért raa
megállapitva. 7ti 4-4
SéffUatv kaphatók a lottóigssgatóságnál Badapeaten, (Pwt, ÍÖvámház, fékpelet). buva a mngrcndalt sorajegyek I Ara po«tau!al váay mellett elí»n» beküldendő vallameayi leíto?, ai- éa adóhivatalnál; a legtöbb posta kivatalnal^al bécsi nMercnr~-aál és minden városban éa nevaaetaaebb helységben felállitStt .egyéb sorsjegy arulo közegnél. Bndspaet. 1890. október 1-én.
Hagyar kir. lottó-igazgatóság.
10
8o v „;
tnOD sy*r. -gyí D sorsjegy
■\ --os adómén-I y* magyan.r-> asági fritdfa-1 beruMateai-' téii kőtvényb.
. pénzpénzbén.
Míert kedvelik annyira a
Horgony-
Kóepito szekrényéket?
Mert m-m válnak úrtóktelenekké egy néhány I nap muftit, mint a többi iátrkbzcrek. fcatiem al gyermekeknek évek hossftt során át mulató és | qktatú foglalkozási szerül szolgálnak, és a hosszú idOiiulamot tekintetbe vévo a legolcsóbb játék- I leérek. Továbbá, mert az igazán pompán' Lminták utánépités* a szülőknek is kel-, lemes mulatságot szerez és minthogy ra jndegytk szekrény szabályszerűen Tiiegóezithetí * A ki * 'egy kevésbé értekes utánzás ve-rte|e altal sem akarja maga magát meg-rctalai az utasítsa vissza minden szekrényt melynek csomagolásán czegiiak valamint gyári jelvényünk „a veres Horgony14 hiányzik. — " Kepei árjegyzékek iagyea és bermentve.
RICHTER F.AD.ét tsa., BÉCS,
Nibeiungengasse i
WQnWsmL^'r1
0 i 0.0 Berg 4
Pipere-carból-dycerin
Kalodont
Zate 47. szám. (8 lap.)
s A...... .1
Naujkanizsai Takaréipénztár Részvénytársaság:
1NOO. november hó 95-én délelótt ÍO órakor
* saját helyiségében ■
rendkívüli közgyüíést!
tart, melyre a t c. részv.ényasekaLtisite-lettel meghívja 727 8—8
- ax IgazgalÓNég.
Tárgy : az alapszabályok módosítása.
1890. november hó 28-án.
Klnflen loMayK>n4éb«a éa Slaaán-SatelS—.
r,Zjobb ssévaraa.pJJJl
• valódi _
HOUBLON
rutwt afii
CAWLHV
vhAgkiAli.
íKflKfa-öi
Ixaasa
ia
Xtíá
FOrakUr i KjüUTZ OTTÓ éa lAwinil SZOSSaa.
különleges-azóta
A.
-jr .iázgé4Mtrg
Károly aaokat feltalálták, 0 Fdtiégc a királyné s U legfelségtwebb uralkodó család mát* -tagjainál, valamint a hercegi házaknál is alkalmazásban van. Ajánlják a különlegességeket : LUbiy báró tanár, lltbra, Y.tu*l s Srherxer. udvari Umww, tanárok, továbbá az udvari Xogorvos; Tkomn." Bécsben éa Mutter (jotkéban stb.
Plrrwin szstnnsm T1,ódí h*mÍRÍtítlw Pai)lrban
VijWJtHl öAUppclIl-és burkokban »'5 kr^ deszka-dobozokban 60 kr.. ÍJ db. 1K> kr., egyenkint árulva 3 db. j
Méz-Clycerin szappan ^kb" 3db w Folyékony-Clycerin szappan
(a legjobb aser a kenek és arc .szépítéséhez.}
Clycerin ájok krém ^^ w ^
Plvpörífl hlacf/^1 ^ »i»övesztésre, a a hajkorpa el-1 yivtcrill UtdblUI (^vejisásárs itb.) üvegben 1 frt.
szappan dobosben 3 darab 1 frt 20 kr. Clyoerin-fog-krém, darabja S5 kr. iRftvid használat után, mint íbgtisstitó 71É 4-96 séktltabeUeuné vállik.)
r. a. *ar* Is és lársa es. és kir. aáv. ssálUték Béssfcsa.
feakUr: Nagy Kasia^a 8ál>wars és Taaber. Roeeefeld Adolf Strvm ée Klein,- Marton ás Habar uraknál


MARI ACZELLI
-B2 /i^tStí^.
kéailtoa ItliAnV ('. vétfaacialSei c/lmiet^. |iaavli«rté>élan Krroiilerban (JaéP'iOfliéflli Ellunart HwNíjI , fc»flmor«f<nHö ét elevonllo bajáié IféatMit eméntéii ratarah eaewéee Csak i aiMlnt
"WlHmil ée elálréeaal illátett béaillmtny valódi Ka> Svag ára 40 kr.. Mi) S«»a ikataa^ree) fS S , Aa alkoto réaaafc ayllváaoeaágra vannak hotva Ciysgyssertarakkan kagkstaA
718 4 80
, > PSERHOFER J.-féle
^ 87 ógyö zertár
B ÉC S HE N, I. K Eli, 81 NUBRSTR ASSE 15 SZ. I.
„zum goldenen Relohsapfel/4 YérilzzltíÓ labJgwak, ml.ni ütflKéÉ libftéwt,M» iizu méeéM
nevet teljes joggal megérdemlik, mivel makugvaa alig léteaik betegvég, sielybea eses lalidaeMk nsooaa h»-téaukat eaorsamoMU ba aoa bizonyították volna. Evtiadlek óta ezen labdacaok iltalásiM eltbjedé«aek örvendenek és alig van család, melyben es*<n klIQnA káaissarbiíl kéaslet nem vulna tnlnllintó.
. . Snámliünn ervoH által ezen labdaeaok héaiasehll ajáaltatnak éa' ajaaltattak miadan oly lmjuknál, melyek a m émévv**vVd kaékrekedéstriil arrNTnek : roinr efM^blvernk nrfrjbnjnlrr kóllfce vérlóliiláfMtk, aranyér, béltAtJenaég ji_liaaonló bate. aégeknél. Vértiaatitó ttrlejdonaagnksál fogva -kKttaA hatáaaal vannak vérszegénység s aa abból arado bajoknál la ■ igy aápkórnál, idegeiwégtMt' 'asármasá fejfájn«»kuál atb> Keee vértiaztító labdaeaok oly könnyen nataak*. hogy a legcsekélyebb Ajdalnűtkat «eai okoasék, h ennek folytán még a leggyengébb "gyének do még gyermekek által "is niiuden aggodalom. aélk|l ImveheÜik.
A számtalan háliiiratból, melyet a labdacsok fogyaaattii a legkSlónb«»aAbb éa lagnekeaebb betégné-gck ntán egészségi!k viMaanyrréae folytón hozzánk intfatak, fsán balyen csakis aéháayat említőnk asoe-negiagyséaaid, kogy mindenki, a . ki esen labdacaokat egysar hamnálta. meg vágynak gySeftdvs, aaokst | tovább fogja ajánlaői. |
Vmerikai isziljHcs!
[■-MM* ■iinfia kossvAnyoa ún csázus bajuk —u. ,m . geriacs sgy-hástalom, tagnaaggataa iachiaa, migralsa idegae fogfájás, tíifájás, fSlasaggatés stb. atb. allén 1 brist ZO kr.
HehlleiWk, ISSS <>kt. SS én.
Tekintete* Úr!
Tannocbinin
n Psarhafar J- UU , íj Évek hosszú bora •óta valamennyi k%i**Wa«sto aaar kősóit urvoaok által a l«v jobjumk elismerve. Kgy elegánsan kiállított nagy sselenczével 'J forint
Általános tapasz
zolt adbeknéá mérges daganatoknál, njjknkars. *e-Itaa- vagy g^adt-mell vagy más Ily bajoknál mist kftttnO ráér IAn kipróbálva. 1 tégely 60 kr. Bér-mantve-7ü kr.
Paffybalzsam l
AlúPrt kéri. bngy f.-lelle kaatoft* év kltflnft vértisatité Inbilacaaiból iamól 4 ci«mago» küldeni sxiveskeiljék.
Xeurelter Ignárk, orvos.
llra-rlm KtAduik mellett. IM7. aaept. bó 11-én. I
Tekintetes Úr! . latan akarata volt. h«gy aa.On labdacsai kasaim kóté kerültek, melyeknek hataaAt e«anuel megírom : fen gyer-| hip.i fiuvI'Ni'i ineirlifiliem olymmylra. hogy semmi munkál sem voltam tftbbé képe* yég«>/.ni éa bhumvára mér a holtak kuKt volnék, Ha ax csnilitlalra mélló lalelaessl én-gem n»tn menteltek mlna meg A* l«ten áldja meg Unt énért e»erí»er. Nitity bizalmam van. bogy esen lalidaraok. *nK»m la tZkéleieeeo kl fualiak gyógyítani, a mint msr músi.kitak ia a^é-uégúk »fa^anyfléiére aefit-égQl! e*ot-g4lt«k. Kniflc Terét.
' Fécstjkely, 1SS7. nev S-én. Mélyen tisztelt Úr t "
A len(<»rr<tl.h kóHMinelemot mondom expnnel Önnek 00 éves nagynéném, ne vében. As illető A éven át" saenvedett gynmorhurutban ée vi/.kórságban. már éleiét la megunta, melyről_egyébként I* U mond >tt. midAu véletlen agy dobost kap tt An kltQitA vériT^Vtilóv labdaeatlhól e aanknak állandó liaasnálata folytán tökéleteeon kigyógyult.
f.eg(ubb llastelettel Welnsfttel Josefa.
Eiekengraberamt. <Jü"»bl mellett. 18B9. máira 27-én.
Tekinteten Úri Alulírott lanfételten kér 4 csomagot as ön valóban haaxnoe éa kltfinő Ul»4«r*aiból. KI nem mulasxthatom legnagyobb eliameréaemet kifejezni eseti labdaeaok érték* fi-eti ée axnk. a b"l r«ak alkalmam nyílik, a aaenvadAknek legmelegebben fog«m ajánlani. E«es bála;ratom tataséeaae-rinlí haesnél&aára Ónt esennel felbatalmaxom. -
Teljea tlexielfltel _ ____ Hah" lgnácx.
Gotáeh^nrf. Kalbaeb meltett.. Sailéslá IMS. okt. 8 áa
T. Úr!
Felkérem, miszerint as Ön vértiaztító labjTe*slhól 1 csomagot 6 d<»b»cs«l küldeni azive^edjék. Csakis a* ön caodálatoa laMaeeainak bóssónhetam, hogy egy gyomor-bajtól. mely engem At éven át gvótArt, meg*a%l*adultam. Ez«*n labdaeaok nálam sohasem fognak" kifogyni, a tnidftn legforróbb köszönetemet kifojesam, vagyok tiszteld tel
Zwickl- Anna.
Ezen vértisstitó labdacaok csati* s Pserho fsr J. féle. ax „arany birodalmi almához" eminazett nrégysiertárbaB, Béeabéa I., Hla-Kerstrassf 15. aa. a. kéasittettnek valódi minA-séghea. a egy 16 azem labdacsot tartalmazó doboz ára 81 kr. Kgy csomag, melybea <> doboz tartalmazta tik. 1 frt 0"» krba k«*rül: bérmentetíen utányéíeli küldésnél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál kevesebb aam küldetik el.
Az ősszeg elöbheni beklldéaénél (mi legiobbnu j . poetantalványayal eszkőzAltetik) bérmentee küldéssel gMn felsorolt késaitméayekea
együtt . 1 csomag 1 frt 25 J^, 2 csomag 2 frt ^' osztrák lapokban hirdetett óuze* bel-éa 3 csomag 3 f t 35 kr.. € esoaags T frt 40kr., 6 c*o- , . ... "
mag 6 frt 20 kr. és 10 caoraag 0 frt 20 krba kerül, gyógyazaréaseti különlegességek raktáron
MB. Nagy elteijedtségük következtében a készletben aeUn nem levők gyoraaa és olcsón meg-eses labdacsok a legkülönfélébb nevek é* álákok alatt I azarestftnek ^ Póetái megrendéTének a leggyoraab-utánoztatnak: ennek követkestében kéretik eaekls I ),nn eszközültetnek, ha a pénzösszeg előre beküldatik;
Pssrhafsr J.-tAl. 8ok év óta a fagyna tagokra a minden idült"sebre, mint legbiztosabb szer• elismerve. Kgy köcMöggpr 40 kr. Bérmeatve 66. kr.
Tlf i Pfí n nrl ir Wtsláa-wta Ismert kltttaA házi-UMlUIloUYj, azer bnrnt 'rekadtség, güresOit köhögés atb. ellen, 1 üvegaeska ára 50 kra|c. 2 üveg bérmentve 1 írt 6 » krajexár.
lll lüu"oaa/it/IlV/Zili|í tott gyomor, rósz amesatée mindennemű alteeti bajok ellen kitűnő káaiaser. ,1 Ütegtcvke 22 kr. 12 Üveg 2 frt.
Altalános tisztító sóK'^h!^
azar a rosz emésztés nunden következményei, a. m, főfájás, asédülés gyomorgórca, gyomorhév, aranyér, dugulás stb. ellen.. 1 csomag ára 1 forint.
Angol csodabalzsam, 50 Por a lábizzadás ellen. Sí'
issadást i az azáltal képződő kellemetlen "Magot, épen tart a a lábbelit és mint ártalmatlan aserveg kipróbálva. Egy dobozzal 60 kr. BénSéntve 75 kr
finW<i-hnl7flíirn kitűnö "wNyvae»es.
I UTU y Vd-UU.l/íödIU, Egy öTiR 40 krajexár.
bérmentei küldéssel ü5 kr.
Helsó vagy egészség só
gyomorhorot és minden a rendetlen emésztésből 1 izármazo bajoknál. Egy eaomag 1 frt.
If
kívül aa külföldi. vannak éa
Paerkofer J.-féle vértiastitó labdacsokat' követelni és csakis azok tekinthetők-valódiaknak, melyeknék hasa-nálati utasítása a Paerkofer J. névaláírással fesete ssinbenjé* minden egyes doboz fedele ugyanaaon aláírásáéi vörös színben van ellátva. "^B
nagyobb megrendelések utánvéttel küldetnek, — Bérmentve csakis oly esetben történik a küldés ha4 ea összeg előre beérkezik, mely eeetbea a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek. 7IS 6-12
Nyoa*aiClir leciiei Fíllop lapiulajdoiioanal Nagy-Kanizsán. 189u.
48* szám.
_
Nagy-Kanizsa, 1890. november 30-án.
XVEL évfolyam.
tUotrvua tt. lásuéa.
Ut liMni* > Up RMÜemi rtairs iwHiit Btsdss k&tleminjr.
Z AL A
Mnmtrtln terelek cnk Ismert ke-zekböl CecaÁtttaudc .1.
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.-
ZUSéUvatal: ftnaW nlota f», Máa fM-«l ttUf kfayvkemMisi.
pLŐFizerési ARAK: Ec-'t im . . . . I frt — kr, MJéw/ . .,..»,», Negyedévre . . . . I . 16 .
HMettwk JtiUaymwi elálltaink, lytlttér p«utMr» W kr.
Kfcúnlak vi«
A Nagy - Kanizsai- és DéUalti takarékpénztárak éa a liankegyesttlet hivatalos közlönye. rif.ni))|T. .r,.T,n1 t Ut<, ltr|
küldetnek. __,--vuutluo&k Hecliel fllw iu»r«-
■ttt.
Xeg|d*alk Kagi-Kulnán hclfaklat rf^uer: vwtAmap,
IMMWI JI>IM
A magyar parlament.
A képviselőház az alkotmány helyreállítása óta, ili( mutatott oly kedvező képet, mint jelenben^ midőn a Szspáry kabinet egymásután terjeszti • t. kéz elébe érdekesnél érdekeltebb törvényjavaslatait, melyeknek letárgyalása nem veri fel a kedélyek iz--^atoítaájfiriak zugó viharát, mint egyéb Kor történni nokott; most midőn a kor-mány annyi igényt kielégítő s annyira várt reform javaslataival ugyancsak meg-pirÖt>át}a I~T 1rfi bölcsességét -ér higgadt ságit ép ugy. mint tevékenységét éa munkassorgalmát : most csendes, nyugodt a parlamenti- tárgyalás, mint a tenger, melyen elzúgott a vihar, a a viz sima tükrében fttrdik a nap arany sugara.
A magyar parlament napok, mondhatnánk hetek óla, oly képet nyújt, melyet bármely alkotmányos állam megirigyelhet B magyartól,——■
A kftlCnbözőpárt színezetek vezér férfiai vetélkednek a szabadelvüségben, s"folyton bizonyítékát szolgáltatják annak, hogy nem szűkkeblűség, nem személyes ambitió vezeti most már Őfcet, hanem feltudják fogni a nagy költő szavát: „a haza minden előtt* s e mondattól lelkesülve belátják, bogy a kormány inténtiói nem egyebek, ipint a fentebb jelzett igék megteeteaitéae iránti őszinte törekvés.
Nem a »fegyelmezett kormánypárt > mint í
|« parlamenti tftbliséget gyakran gúnyosan [nevezni szokták, neiu ez a többség, hanem ! maga az ellenzéki padók szónokai hangoz-i taiják dics énekeiket, elismerő nyilatkozataikat a 8sapáry.kebinettal szemben, mely-; nek először sikerült az alkotmány belyre-I állítása óta. az idemnyti félreléiwévtl, idejében letárgyaltaim a budgete^ és pedig I oly budgettet, melyben nem csak elenyé-
szett a hazánk háztartása felett Dsnaokles áll.. A. HHgy vezérek -legnaifvobfo-érdente
kardjaként .függött defioit, hanem,, oly bud gettel, melyben megtakarítás van
Jt konnáuy álul elért megtisztította a parlament szónokainak látókörét b mindenkiben telkeit a bizalom a S?apáry kabinet iránt, - Ennek legfAyesebh bizonyítéka volt Apponyi Albert grófnak a mult bét folyamán megtartott silónoki remeknek ne
A kormány egymásután döntötte romba azt a védbástyát, melynek Mai között oly biztosnak hitte magát az Apponyi féle aí» lenzéks valahány ezor egy egy fal döfi Te, mindannyiszor jeleztük mi azt, mi moat már ténnyé vált, hogy t i. a közjogi ellenzék létkérdése moat már csak idő kérdése As idő megjött, lehull az utolsó kődarab is, s az elfcynák védbástya nélkül
as, ha visszavonulásaikat tisztes fed esettel tudják eszközölni. Apponyi e részben nagy aa-^eredmétiy.<-véaér,-ő-i>em zárkozntt el a kézen fekvŐv tények elől-t," s midőn látta, hogy a kormány mindazt, mit ő és pártja, „ha törik szakad* keresztül vinni akart, lassan, óvatosan, meggondolva s as adott viszonyokhoz mérve megl fctfcrkilépett sárkósoU helyzetéből, s letette a hás asztalára azt, mi vezhető be-zéde, melyben a gróf, kilépve! legszebb vonása egy értelmes politikus-a merev ellenzékeskedéaből egy nagy lé- ínak. letette a hás asztalára saját .sonlessio péssel közeiedéit a ssabadelvüpárt nyíltan üdéit-ét, s beismerte, hogy pártja létjogo-bevallott törekvéseihez. Apponyi gróf sultságát veszté.
őszinte vallomást tett, mely nem csak a, Apponyi gróf beszéde, valóságos valló-saját pártját lepte meg. de megtépte a 'más tétel volt, imlyJyeJa kormánynak üd-kormány pártot is. Ez az idők jele. ,Ap- vös működését férfias nyíltsággal beismerte ponyi, kitől a vezérszerepre való hivatást. s annak tevékenységét üdvözölte, ki sem tagadta meg soha, átérzi, most E lépésével Apponyi felégette háta me-már, hogy azon merev álláspontot, me gett a hidat, ő lifbbé visssa felé nem melyen eddig állott, fel kell adnia, mert ki- bei, az ő utja ezentúl caak előre lehet! -hullott lábai alól a-talaj, mely eddig biz- Nem tulajdonítunk önmagunknak leg-toa — szerinte legalább, — biztos alapot kisebb jós tehetséget sem, de a fejlődő vi-nyujtótt ugy neki mint pártjának. Iszonyokból levont következtetések alapián,
A „ZALA" tárcája.
A munka
. A munka áld, a MMiuta éltet; At nem á ál, a ki henyél: Stm ád vigaszt', nem ad ám éltet .1 kizsarolt s kiesalt kenyér.
.1 mit a tolvaj kapzsi kéz nyer Mem ízletes az a falat; ■Hanem, a mit észszel. tenyérrel Izzadta nemet munka alt.'
Munkátlanul leik isztok, esztek-PöffeszkedS üres henyék : Megtel lenéz itt benneteket A fűid — és nem fogad be ég.
.Vsm at a fi dolog, sokat Henyélni, adni at urat. Hiába ám a telt pocak, Ha nincs a tinta öntudat.
Mi a dologtalan élet, ha Stm ördög hizlalója etak ? 5 ott, • hol ez a házi gazda Igaz öröm, üdv nem fakad.
Munkátok l Ti betétek lehelt At ég teremti szellmei: Sincs is nagyobb, nincs istenibb elt, Ét satntebb ima mint a tett.
Nekfsk megnyitva áll a föld t ég,
Tietek a ttslí t remény: fiáink sér m üdv, « mindentég : Tt álltok itten jobb felén.
Kelt György.
Látogatás Dr. Kocluiál.
(Wippchen modorában.)
Alig bogy a müveit Európa sajtóin a bámulat legmagasabb kifejezéseivel aicsöité Dr. Kochnak as emberiség ostora, a gümökor elleni találmányát, már is arra a gondolatra jn'oilsm, hogy nála látogatást lessek Csak a< ütött szeget lejembe, ' hogy s világhírű tudón nagyon nehezen köse'it -| betö meg. Ha tehát sikerülne tőle megtudni asi, bogy az a bizonyos szer, melyet ö „parsloloidin"-oek keresztelt el a miért azonban öl a rendőr-kupilány felelőségre vonni nem lógja,mily anyag-: ból készül, hogyan állithaló elő legolcsóbban, bogy a tttdövészek is biztosan felgyógyulhat -nak-e, ugy biztos vagyok abbao, bogy a- ,Zala" -nfTJtvasóközönségének, de még a szerkesztő úrinak is nagy szolgálatot tettem.
Midőn tehát Berlinbe érkeztéin', elhatároztam, hogy a csekély időmet égy Dr. .Kocboál való látogatásra logom fordítani. Ökleimmel' utat törve magamnak a laboratórium előszobájában leb-|/.selö orvosok lőmegén.'zopoglaitam. Mintán pedig a szokásos .szabad, szót nem hallám, be-I léptem. A nagy kutató épen egy mikroskopum-I mal-vol-elfoglalva. Ez azonban engem nem bá ! borgatotl, hanem Üdvözölve öt ily szavakkal szó-lltám meg : 'Titkos tanácsos ur, ön egész életét a tudománynak, az emberiség javának szenteli, ez magasztos lett, fogadja bámulatom égig tornyosuló nyilvánulása!..
Sok dotgola van ugyan, feleié a bacillusok co lumbusa, de nagyon szerelném ha y | 0, viszónzám, az nem tesz semmit. Ha talán kérdéseimmel valami ssiveaséget tehetek önnek, I ugy reám nézve való minden tekintet nélkül tes-1
I sék egyenesen .felélni. Én magyar vagyok, ön Msgysrorstágnak is nagy szolgálatokat lesz, mert j dacára a példás közegészségi viszonyainknak ná-I lünk is vannak emberek, kik gümökórbaa halnak meg.
Kocli felsóhajtott. A magyar ember elönékeoy-I ségéi összehasonlítva a német atyafiakéval, kér-| dezé, hogy mit kívánok.
Mindenek előtt kívánom tudni ast, hogy mi módon óvhatom magam legjobban a gQaökértól mert tanulmányokat kívánok tenni a klinikákon, | bogy a kanizsai föjdümnjk hazavihessem aa üdvözítő malasztot, a tanácsos ur találmányát és a gyógykezelés módszerét; de a mellett nem szeretném, ba önmagamat inficiálnám.
Ugy? Elössör nem szabad boszankodni. Mert ba pL valakinek halmaz teendője van és ily fontos kutatásokkal van elfoglalva és jön valaki, kit csak a puszta kíváncsiság vezérel, akkor bossan-kodik az embér és es mindea esetre az egészség ártalmára van.
Mitől kell tehát óvakodnia főleg ? kérdezém.
Óvakodni kell egy oly emberrel való bestél-getéstöl, aki mint én tüdövészesekkel folytonosan érintkezik és gQmöbscilluaokkal. Jertősött anyaggal dolgozik.
Mik azok a bacillusok ?
Ezek tolskodók, amelyek befurakodnak az emberek tüdejébe, szöveteibe, de még ss ember szobájába is t
Hisz ezek utálatos teremtések ! kiáltottam fel.
A tudós búvár ismét górcsövéhez fordult és ngy látszott, mintha a magányt óhajtotta volaa. Nekem ezalatt azonban még egy kis érkezésem vol». tehát lehető sokat akartam még a gümd-kórról megludoL **-
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
lapunk figyelmes olvasói emlékezhetnek, hogy már Fenyvessy Ferenc ss Apponyi párt volt jeles tagja a jelenleg pártunk fln nepelt asónoka átlépése alkalmával megmondottuk, hogy ss Apponyi párt össze fog dőlni. 'Mit akkor kimondtunk, ma bekövetkezett.
A szélső bal sséimállott s annak parlamenti működése többé nem hathat zavarólag lejlődósUukutjárs, s ez oka annak: hogy a magyar parlament ma oly képet mutat, minőt ss alkotmány visszaállítása óta nem láttunk s melyet'Európa bármely alkotmányos omága megirigyelhet a magyar parlamenttől.
-■ Palotai Ákos.
A nagy-kanizsai kiállítás.
Eég elismert s soha meg nem döntött igazság marad az, hogy bármely állam kulturális viszony ainak legbiztosabb hévmérője, az állam ipari s kereskedelmi fejlődésének mikéntje. Es mi áll az államokra nézve, ngyan az áll egyes vidékre jegyes városra. Miaál virágáén!), -minél produktívabb az Ipár és kereskedelem egyik másik vidéken, egyik másik városban, annál biztosabban következtethetünk a vidék, a város jólétére. Ez a hévmérő, mely sohasem csal s metyaek higanya ép ugy emelkedik, Hülyéd- a fejlődésnél, mint sz idő mérőé a lég ritkulása, vagy sűrűsödése által okozott légnyomat alatt
Törekedni a kultura legmagasabb elérhető nívójáig, feladata minden államnak, minden vidéknek, minden városnak s hogy e törekvések minél eredményesebbek legyenek, gondoskodnia kell minden államnak, minden vidéknek', minden városnak oly módozatokról, mélyek a sikerhez közelebb vezetnek
- ily módozatok közt ha nem is a legelső, de mindenesetre egyike az elsőknek a kiállítások rendezése. — ..'■.
Mi célja van a kiállításnak ? Oly kérdés, röélyre ha caak kissé gondolkozunk/önmagunk-tót megtaláljuk a feleletet.
Célja a kiállításoknak r bogy megmutassa azokon a termelő s alkotó kéz, mit képes termelni, alkotni; hogy a haladás által példát mutatva, követéarq buzdítson; hogy felismerve a hiányokat tanulmány utján azokat pótolni
Zala 48. stám, ($ lap.) .
iparkodjék, végre, hogy: összehasonlítva a kéz -nél létezőket, a távolban Ismertekkel, es Összehasonlítás. által teltlintesse ast, mit produkálni tudott. Sokan — és aem helytelenül, — a kiél. litás egyik tŐuéljául tekintik még a versenyt, mely az emberi személyes ambitióra fektetve kétség kivül igen hathatós módozat arra nézve, bogy a jobbat elérni, a tökéletesebbel megközelíteni ipsrkodjék a versenyző.
Igy értelmezve a kiállítások célját, alig lehet valaki, ki kételkednék ason, hogy a kiállítások nemcsak cz'élszerüek, dé szükségetek is. Korunk, mondja egyik derék iró, a kiállítások kora s igaza Vsn, a világkiállításokat országos kiállítások, követik, sz országos kiállítások serkentenek a helyi kiállításokra, s a helyi kiállítások felölelik egyes megyék, egyea .vidékek termé; nyait, alkotásait. ;; r
Alig van, de mondhatnánk nincs js oly , vidék, nlelynek speciális érdekei nem volnának, jninus oly vidék, melynek speciális termékéi, alkotása magukra nem vonnák a figyelmét, és az ily különlegességek nem mindenkor'mutathatók be a világ, vagy országos kiállításokon, útját i állja snnek-sgysver a- meaaza távol, mánkul' uz : anyagi viszonyok ; pedig as ily különlegessége, ket még is csak be kell mutatni valahol, — az ily különlegességekre valók tehát az ugyseve-jzett partiális, vagy is részleges: heyt kiálli rtások:
£s ki tagadná azt, bogy a Dnnántulnak nincsen nek partiális érdekű ugyan, de azért speciá-jHs termékei, alkotásai. Terünk sokkal szűkebb, hogy sem részletesen felsorolhatnánk mindazt, mit a I lunántuLpsediikál, dé tudja azt mindenki, |Vt~- *'—faglsl1"""'1' továbbmegyünk s nem csupán a termékek és ! alkotásokat emeljük ki, hanem felemlítjük* a Dunánhil történeti nevezetességű helyeit, mennyi történelmi emlék, mennyi történelmi adat hever a Dunántnl eltakárvá, már ezeknek lieqtitaláaa is jogossá - teszi egy mű 'kiállítást.
8. ha hozzá tesszük, hogy a kiállítások helye mindenkor-—a- legkö'ayebhen hozzáférhető hely kiválasztásévsl állapítandó meg; a nélkül, hogy a Dunántnl más jelentékeny városairól kicsiny-1 lőleg emlékeznénk meg, a szándékolt kiállítás helyéül Nagy-Kanizsát választani aiért tartjuk legtanácsosabbnak, mert hétágú vasúti közlekedése lévén, a hozzá férhetőség a legkönnyebb,
______1B90. november hó »0 án.
a kiállítás látogatásának tömegessége, leginkább remélbptő.
Nincs kétség benne, hogy a kiállítások teta-mes költségei, tetemes péns öasseget igényli-nek «s bármily áldosatkészségűek legyenek is a mozgalom mogifditói, alig Isbet arról szó, hogy saját erejükből megbírhatnák a kiadásokat s igy már csak esen indok is arra veset, hogy Nagy-Kanizsán, — hová a hozzá férhetés a legkönnyebb s igy a legtöbb látogatóra ' lehet kilátás, — rendestessék a Dunántúli kiállítás, mert igy remélhető, hogy a tömeges látogatás a költségek fedezésére jelentékeny összeget fog eredményezni. -'
■ 'De eltekintve ez jndoktól ason körülmény, hogy a szomszédos Pécs, Szombathely rendezett már partiális - kiállítást, most Nagy-Kanizsa — melynek nemcsak értelmisége, hanem ipara éa kereskedelme s essel hapesolaWíMfn' anyagi jó helyeeta is egyenrangúvá teasi Nagy-Kanizsát, bármely első rangú Dunántúli várossal,;. V- szemeitessék ki a kiállítás helyáUL^,^^. J
Csak röviden s egéss általánosságban szóltunk e sorokban a kiállításhoz A miként iránt fen-tatUjtk nézeteink ifbondását. akkorra, mikor s .szarveső bisottság megalakul, elmondjuk ott a el tagjuk mondani e lapok haaábjain ia, mert azon meggyőződésben élünk, hogy mindenkinek nyilvánítania kell néietét s at összetett nézetekből lehet levezetni a leghelyesebb kitaetkaz-taiést T
Csorba A hit.
Népbiróság.
Szabad államot, szabad polgárokat csak as önkormányzat lerémthet, ez a hatalmas erő, mely összeforraszt államot és potglrt, ez a hatalmas kapocs, mely összeköt naialmat és ssa badságot, ex a nemet élő sssrveset, mely egyesit jogot éit kötelmet, ez melynek alapelve: hogy minden polgárnak része legyen a közügyekben, része a kö/ügyek elintézésében.
Ez az önkormányzati erő van állami életünkben a törvényhozás terén, hol-a nép válasstja képviselőit, ez vsn a közigazgatásban, hol as autonóm testület laikusokból áll; ez hatja át a hadseregeket, mely mióta a védkötelesettség általánossá lett, megszűnt kaszt lenni, es a pcri/.ügyhéi,. hol as adókivetést polgárok végzik csak at igazságszolgáltatásban nem — mely máig is zárt testület nálunk s nem akarja elismerni a hatalom megosztását, a nép bíráskodási jogát.
Hírneves barátimhoz ast a kérdési intéztem, vájjon veszélyes-e a gümőkórosokkfj való -erint-kexés ?
. En önnek ast taoácaolom, hogy ebben a szobában ne maradjon, hanem vegye a kalapját és menjen a Iriss levegőre!
Esi a hasznosnak tetsző receptet leijegyezve intettem, hogy folytassa.
. Nem jó, ha az ember oly dolgokat foglalkozik, Ibikhez nem ért, moodá a titkos tanácsos ur. ezekhez tartoznak a természettudományok Is, esek nem valók a laikus embernek.
£s_aúiéle díá'ál kell tartani a gümökóroaok-nsk.
Én csak azt tanácsolhstom, teleié a bacillusok ellensége, bogy délelöl egyék az emb«r bőven de csak egyedül. Reggelizett ön már uram ?
Nem, felelék, képzeletben már az ostsee-be-ziwtet tátva olőtlem.
Nem regeiizett ? kérdé Koch izgatva. Akkor rögtön menjen. Átellenben van egy étterem, nyi taason magának külön szobái és reggelizzék, a mennyit bir.
Jó-e kérem, ba az ember sokat szivaroz?,
Csak szivarozzék, tisztelt uram, mondá eme rendkívüli ész. de tö'eg azt a fajta szivart, melyhez szokva van, kitünö tűzzel a portás log szolgálni. 2 ' '
Talán azt hitte. Dr. Koch, hogy már szeretnék szivarozni, mert sajnálta, hogy annyi ideig tar-tóa'stott.
Megköszöntem tehát a felette fontos felvilágosításait és kérdexém, bogy mikor tehetném iámét lisaisleaset.
Nagyolt szívesen, csak tessék majd a kapus boa ferdülni "Ni
Teljesen elbűvölve hagytam el a napliösének laboratórium*!. Majd^bógy el nem le'ejteHein voll.l
hogy mégis ....., a német.
. _- Villányi Itenrik
IAn.yat6k.btlf-a. '
, v — Ballada. — '
Pacsirta megy at útfélen
— Oh, jSsz e már, én kedvesem''
Gyorsröptü sólyom száll amott . .
— Szerelmesem már, itt vagyok! {"
** - e
- Kis gerle búg a lomb alatt . . .
— Óh, oly epedve vártalak.
Sir a galamb hüs rejtekén ... v • ■•#- Oh, mint remegtem érted én.
. Fészkén dalol a fülemüle . . . "
— Keblemre jer, borulj ide
Kis pitypalaly belé gagyog . . .
— Melletted, igy, boldog vagyok
Siró bíbic magasba száll . . .
— Jer vélem et,'jer és ne várj.
fűben tovább (ut a haris ■ , . -'— Megyek véled a halálba is.
Egyet füttyent "már a rigó . . ,
— Hajh, ninrs e itt kém, áruló.
A távolt fecske, zengi be ... ~
— Ne félj, viselek jó messzire 1 ~
Bút denevér zubog, sziszeg . . . Közelben én veszélyt hiszek
Vihar fut át a lombokon ...
— Itöpitlek gyors., villám lovon.
f'elhuhog a halál madár . . .
Rabló! Ki vagy* Megállj, megállj!
Erdőn c'őrletve fut a vad ... ? ■
— Allj, vagy golyóm szivedbe hal!
Egyel horkan a ló vadul ...
— Az ifjú halva földre hull.
Villám lesújt, ég kékje fogy . . .
— A lányka felsikolt s lerogy.
* ' ■ -i Holló vijjoo a légbe' fenn , . . —őst. apa jajgat: G yei'm ék etrif
. S. Kovács Sándor.
Haxúm
Távol vagyok tőltd kedves hazám I GyönyytzegélyA eaed nrm motolyg rám, I ig csengésű daliáid nem hallom,
A nyelveden beszélni — tflttf alkalom f----
Környezetemen ha szétpillantok, Nem lát ütemem magyar ábrázatot; Csak honvágyam biztatva reménynyel S öntudatom, mely egekig vitz fel Et idegen honajlybam büszkén ragyog; Tudatjélk velem : hogy-magyar vagyok-
Scktearcz Zsigmond.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala_48, szánk (8 lap.) I.tőségéiben, a Sonaeaann kiadó és Stern főszer
1890. november biS 80-án.
tenf, melyekben s többi haspnneiuü intézmények basánkban réazeaüfaek.
Budspstten ssy konzorcium vsn alakulóbss, msiy a kereskedelmi miniszter ssfise alatt kös-raklársk építését tervezi '/Ahányba* Kétségtelen,
& A tudöfiíány' Íimífádta, hogy as igásságszol- _____________(BL_
galtatáa lényege: aa atfjagi igazság, kiderítése;! keszrf lakásain a rendőrség bázmotozást tartott, I ea pedig legbistoaabfaaa esői az uk*dU2fk ét a hogy felkutassa a 19. dzsidáaezrtd tiszti bál* btrmáff tmMtttt működéit áitut MefS^íj mert a íjáról széfé stuttgarti levét kéziratát, mely levél bűneset tarái eldöntésénél — bol a biró a vád- joiatt a .Frankfurter Zeitung* ellen vádindit |
1 rrttal felfogás éa is—rai Isaáa egy azinvonalon ványt emeltek. A kázmotozások eredmény tsle [ hogy ezen terv megvslóauJásasaelén városnak áll — első sorban sem jogról, hanem annak nek maradtak. A nyilvános helyiségekben a évek óta hanyatló kereskedelmi jelentőségére a meg állspitásiról vaa ssé, mtíon a létű valóban .Frankfurtér Zeitung" e számát elkobozták. halálos döfés volna, Daatrvsl parbussmoean nem megtörlinhe vagy nem, pedig, hogy ehhez kü-1 Péter vér As oroas kormány mindent meg- csak a labnatorgaJmai, bansm a városunk kös-löaöa jogi képaettség nem kívántatik meg a rendsaabályoz, most a sajtót vette rendszabály I gazdásági fejlődéséi is teljesen megakasztaná, igy" nem ia leket aggalyos szak emberek mellett alá. a mennyiben a l sajtó batAság szigorúan j Ha a közraktárak Nagy -Kanizsán előbb létesíti< értelmes polgárokat alkalmazni bíráknak — az megtiltotta a lapoknak, hogy az orosz zsidókra 1 nek, ugy a/zákányi terv elejtetik, magától kivetkezik I vonatkozó törvények ellen való tüntetésről va- Időszerűnek', sőt sürgősnek tartjuk ss érdekelt
A tudomány felhozta még azt is, bogy ha | lamit közöljenek. köröket ezekre figyelmeztetni, A tsvasasial a
mégis az esküdtek tévednének, ott a bíróság Kaaitsatlstpsly^ Ama tárgyalásokat, nagykanizsai kereskedelmi testűiét loglalkuzott felfüggesztheti ítéletüket; boev az esküdtszék)! melyek a porta és az idegen állaaMZ meghstsl- ss ügygyel s ismérve snnak buzgó vssetöségét, bíróság még azért ia célszerűbb, mart sz nem' mazottjai közt a Törökországban letelepedett reméljük, bogy addig (og munkálkodni, mig ör-kűlön osztály — melynek külön hivatalhoz kő i idegenek ipari adóval megadóztatása végett már venileles sikert ár él, Mag vagyunk róla győ-tött érdeke vaa éa aem is külön keresetmód, ] évek óta-folynak s elvi megállapodásra is ve- tödvf, hogy egy közraktári vállalat Msgy-Kaai-külön zártkörű testület, hanem oly polgári, oly j zettek, dé végül két kérdésen megakadtak, most zsán s vállalkozók i észéi e is igen szép hasznot népbiróaág, mely olyan eleitekből van szervez-> ojbol megindították. Az egyik kérdés az volt, hajtana;** tekintetben csak azon léntes haszonra ve. akik ítélet hozatal után ismét visszalépnek j bogy az adóhivatalok milyen formájú kézbe- akarunk utalni, melyéi a marburgi közraktárak polgártársaik k0$t s így elfogulatlanabbak s i/itvényeket küldfenek sz idegeneknek, a má*o- érnek el, mert azon qptben ba Nsgy-Kanizsán •töbhj bízalnrat," érdekeltséget, megnyugtatást! dik kérdés pedig az eddig túlságos kedveimé - közraktárak létesülnek, a marburgi közraktárak adnak a polgároknak. Ínyekben részesített cégek megszűntetésének kér-.jösszm forgalmát, vagy legalább is annak \i«-ed
Segítségére jött a tudománynak a tapaszta- déae. Az első pontra vonatkosólag a porta a részét *lvasaik, ason egyszerű oknál fogva, u*ert lat. mely bebiaosyitotta, hogy az esküdtszékek ^ saját és az idegen hatalmak delegáltjaiból álló sz oda érkező küldemények szükségkép Hasisokkal inkább fentudják tartani ffiggetlenségü-1 vegyes bizottságnak azt javasolta, hogy a nem uáa keresztül veszik uijokát a mi sein terméket a hatalommal szemben; mint a rendes ni-j adminisztratív jellegű kézbesitvények kőzvetle-! szelesebb, bogy mindenki szívesebben tarolta be róságok, amelynek kiaeveaéatől függő tagjai,! nfll, ellenben olyan akták, melyekben jogi kér-1 áruit a közélebb eső Kanizsán, honnan at északi ■égÜ eaak érdekeltségi viszonyban- állanak -a Ldésékről -van szó, áz. illetá konzulátusok utján, irányuk is nyítffc állanak, mintsem MsrhuegtM, hatalomhoz. míg'spolcárok kesében a büntető -kézbesítendők. A porta továbbá kijelentette,Ibonnaa a kűldetnenyek csak dél ás nyugál ltjló hatalom politikai ólokra felhasználható esz- hogy a cégek megszüntetéséhez hozzájárul, de reéxpediálhátók, , közzé nem fajulhat, 'azt kívánja hogy ne egyszerre, hanem fokoza- Tehát a marburgi tárházak syerességét mial
-4feHeti» -r;la1k~,'*v a ' gjilasshh tudósok Kossuth, Déak, Eötvös, Klauzál, Carrara Hye; meghonoault Angliában; Amerikában, Auaztriá-ban, ,'melylyel közösségben élünk), Franciaor-szághajx^émet- Poroszországban, Vürtemberg-b*n"frissesbea. Loiztben, Hannoverben, sőt Ca
tnssn niilnttsassBsk fel A hifttsác mindkét I biztos hasznot lehetne ssatnitásbs venni) a mi javaslatot elfogadta. '','•> - I önmagában is elég kezességet nyújt a vállalko-I oikIoii. JBarbany angol hajómérnök egy sókoak tőkéik eibslyesásáask síkeres volta iránt, óriási hajó. épitéaét tervezi, a mely súlyánál Tudtunkkal a.pesti .diskooto- és értékbank* fogva a legnagyobb hullámok mozgását se fogja alapított rövid idő előtt Sziszeken közraktárakat érezni és -szilárd építése biztosítani fogja a lm- [s okunk van hinni, bogy feltárva előtte a Kaai-
nadában éa Ceylonhaa ia — de hazánkban — jó töréstől ryA hajó 805 méter hosszú és 91-ftzté. lasán tervezett közraktárak előnyeit, a. helybeli (ugy mondják) megakadályozza: a faji, nyelvi, I ter széles lesz, gépezete pedig 60000 lóerővel töke megfelelő hoszájarulása s a municipium rá-,
nemzetiségi, a felekezeti és művelődési kérdés, fog dolgozni. -i-----1- = —v-i.^—
-Anglia 260 érvel ezelőtt aligha veli_ sma ífc.__;
Közraktárak Nagy-Kanizsán-
kán a műveltségnek, melyben mi — s esküdtszéke volt; Franciaország alsóbb rétegei aligha
miveltebbek mint a mi parasztjaink 100 éve, I £vek ól& |OKialkozik a nagykanizsai kereskedői hogy a nép bíráskodik; Auaztnában buo- „^ , ^Kanizsán létesítendő kózrakláAk nyára van annyi nemzetiség s annyi nyelvi | kérdésével, de sajnos, az ügy eddig a forró óhajtás stádiumánál előbbre nem haladott. Pedig arra
síéről hozandó némi áldozatok mellen elvállalná | a nagykanizsai közraktárak létesítését is. A köa-i raktárak fonják alapját képezni Nagy-íTtnízaáitak ' s Dunántui kereskedelmi etnporiumává vsló emelkedésének.
Uoehwald Játul.
Tulonbség mint nálunk s a jary fennáll — s tiszteltetik, eaak nálunk nem volna az igasság-szolgáltatás képes polgárokat hódítani ? Ezen országban, hol a gentry öakormányzott. s a megye vitte a közigazgatás mellett a iuris diétáét éa minden intécményünk jogi érzékről tanúskodik? s a világ rólunk mint jogásznépről, —3—r— beszéd Vagy as eáüdték aem a vidéki fold-|^!taid,!"i<a?k birtokosokbóf fognak-e válaaztatní a legjobb fajtából, vagy nincs-e már ió sajtóesküdtssésünk a hol eaküdtjeiak jól beválnak ?
A mi meggyőződésünk as, hogy áa esküdtszékre nemcaatk mint aa alkotmány biztosi tékára, banem mint as önkormányaat .lényeges azervére. szűkségünk van és ha béhocalis oly
faltétellel ......
szellemével
lemet a polgárok öaérwtét, szellemét — s fej léazteni a szabadabb gondolkozást s értelmességet s igy erősíteni az erkölcsöket s emelni bűnvádi eljárásunkat — ds előidézi annak jóvol-tát is. Torkot Lajot.
nézve egy nézett uralkodik, bogy közraktárakra Nagy-Kanizsán Sxükség Vin s szokst okvetlenül létesíteni kell városunk, vidékünk s szegész Dunántnl 'közgazdasági érdekében?* A külteréeléssel lelyialott nehéz veraeny, me-ebből kifolyólag gabtikkereske
- Helyi újdonságok-
— A kritikán nap. A kritikus napok nagy jóslójának jóslata, ha nem iá mindig valósult he, de most aa egyaier ogyancssk eltalálta E hó 2ö-án harmadfendü kritikus napot jósolt', de biz as beillett elsőrangúnak' is. E bó 26-éa oly
. . --j-— . szép verőfényes napsak volt, hogy Jelső ruhánk
felmünk kedvezőtlen helyzete és a már több-év M reftk rink {zxa(jott) Mte azonban bebo-óla tartó sajnos árviszonyok kétszeresen szüksé- jnft , egni kezdett. Az éj folyamán erős háva-gss«é teszik, hogy ama piacokat keressük W és L, 4nott ,és hideg éjszaki szél kelt fel, s szon időpontot várjuk be, s hol és mikor ter- LireUÖ-a megviradt valóságos tél j napank lett éa menjünk legelőnyösebben értékesíthető. Ámde L^j ugyancsak kritikus téli nsp. Egész nap igen sokszor előfordul és épen al "idei srslásnál suv0iÉ3tt a szél, szakadt a bó Oly jtüeü apró
>HMWis*m vmtt va sasa wcuvtni sta vi y |
kellettazon keserv«, ispssaislstra jönni, hogy | pelyhekben akár csak karácsony" estéjén. A járó
mint Angliában s összetör népünk é", k'r-kedőnek exen ety feelök Mcmeibe TÍfU t a hideg havat, a
az aemesak emelni lógja a köuz^-1 keveszlülvifeta. teljesen lehetetlen. A gazda -mag- a f4k lombjaiktól megfosztott gályáit tördelte,
- • i lárai nem luíonyuliak elégségeseknek'a ásóval valóságos első rangn kritikus uspnck
belogadávára s másrészt pénzszükséglelét ledé- vojt
zendö kényszerülve volt terményeit rossz kon- -llLláaMkUllliaaX»(V-|£*iilz*áa. junlriura közt s alacsony áron értékesíteni, bár . , . . , ; ... , , .. . , meg volt arról győződve' hogy az elöső évi gyen- A "fy k*^ 'P*rosok által létesítem szán-ge termésből az országban már május vége óta <j«olt általános mű-, ipar-, termény és állatnem létezvén készletek és a fogyasztásnak okvet- kiállítás mozgalmat megindítottak által e hó lenül vásárolnia kelleni). 24-én d. u. 6 órára összehívott értekezletre szép f b»ÍOD wsgHani a közraktárak vannak hivatva. _ (zámt*B jelentek meg az érdeklődők a S ezen'közraktárak építésére geagransi szem- . ... .í . , n i rt i l.
• - 'városház termében, hol Orottvary Gyula,akcz-
Külföld.
Prága. Nagy vizáradásokról értesítenek Csehországból, msly főleg a hírneves világfürdő! Karlabadot fenyegeti. E hírek ssennt a csehországi helytartóhoz távirati jelentén érkezett as iránt, hogy aa Eger, a Badbusa és a Saaczawa áradnak. Beraua városa és a pályaudvar löst aa össaeköttetés megszakadt. Loeh-wíti éa Kínetx köst a vasúti forgalom szünetel. Legaggasztóbb hirek érkeznek K arisbed ból. A Telp rohamosan árad ; a vízállás 300 centiméter a normális fölött A fahidakat az ár mind elsodorta; a vasúti hidak mind víz alatt állanak ; a piac éa a M üblbrun -Qaaas el vasnak árasztva A nagy veszély miatt Kstlsbsdba bi-dáasokat és poatosókat kértek. Emberélet eddig nem esett as árviaaek áldozatul. A rothaui vasgyár, Haiwachsgrüa mellett megszűntette as üasowt A Moldva vízállása Prágában Sloeati-■wtar a rendes fölött.
■ajaal Prastklkrl. Házmotozás ery lap aawkssstáségftsa. A Majaa melletti Frankfort-haa megjeleső , Frankfurter Zeítnag' szerkesz
pontból megfelelőbb bt'.j, mist Nsgy-Kanizsá, a Dunántuiban nem íz képzelhető.
Nagy-Kanizsa gócpontja a déli vasút vonalainak. Az eszéki, báltaszéki, fehérvári és horvátországi vonalak állomásairól Bécsbe, az osztrákok déli és délnyugati tartományaiba,. Svajcba és Franciaországba továbbá hazánk piinden részéből Triesztbe és Olaszországba vezető utiránysi-nsk kell hogy okvetlenül Nsgy-Ksnizsát érintsék, Közvetlenül a pályaudvar mellett a Déli vasúttársaságnak terjedelmes lelkei vannak, melyekei a közraktárak építése céljából bizonyáré díjtalanul átengedne annál is inkább, msrt s közraktárak az ezen vasúttársaság vonalain a magyar államvasutak tarifapolitikája által csökkeső gabonaforgalmat iámét óriási mértékben előmozdítanák. Ennek ludstábsn s déli vssut igszgstóeágs egy magán megkeresésre azt a választ adta, bogy hajlandó minden tők telhetőt a közrsktárak létesítése érdekében kifejteni ás egyáltalában a vállalatot, mindazon kedvezményekben részesi
deményezök nevében előadta, hogy kiállttás'létesítése szándékoltatik s felkérte az értekezletet, hogy vitassa meg 1) Nagy- Kanizsára nézve hasznosnak tartja-e a kiállítás létesítését és ha igen 2) mily módosatok mellett lehetne azt lé-teaiteni s egyben felkérte as értekezlet elnökségére Babáchay György polgármestert, kit a jelenvoltak éfcyhaagu él jenzéssel megválasztván* elnök feltette as első kérdést, mire Flihál Ferenc közjegyző fejtette ki nézetét s melegen pártolta as eszme megvalósítását, súrs a jelen voltak egyhangúlag kimondották, hogy a kiállítás létesítését Nagy Kanizsa érdekében lévőnek tartják s ifj snnak létesítését kívánják. A módozatokra nésvs abban lstt megállapodás, hogy egy 48 tagból álló bizottság sssrvsatsssék éa pedig oly formán, hogy a jelenlévő kesdemé-
» Nftgy-KirÉZM, vasárnap
■yaaík köiiit 12 tag vilaaataeaék; tavibbá; keressék fal a vánxu képriwM teatület. bogy aajii kebeléből ia küldőn kj 12 tagot, hason ló-lag 12-18 ttgnak kiküldésére hivassák fal a Helybeli kereskedelmi társütat és a helybéli ipartársulat, az igy megalakulandó 48 tagu bizottság Orotzváry Gyula elnöklete alatt együtt ülésezvén készítse el a szabályra tot I axt annak idején majd összehívandó nagygyűlésnek mutassa be. A jelenvolt kezdeményezek közül 12 tag nyomban meg is vilaaatatott. Egyhangúlag lettek megválasztva: Oroszviry Gyula. Ptihál Ferenc, Kkon Gábor, Vuctkict Jinov llerczeg Sátidor; PHancztr Gábor, Németh Ignác, ICfautz Boldizsár, SalUr Lajos, Lengyel Lajos, Ciorba Palotai Akna ' éa Bátorfi Lajos Az értekesiet elkéaaitattc a beadványt a városi kiixgy üléshez, melyben a városi képviseletet felkérte, bogy saját kebeléből is küldjön ki 12-tagot a saer-• vező bizottságba-. A városi közgyűlés e hó 26-én tárgyalta a beadott kérelmet s aaját kebeléből kővetkező 14 tagot küldte ki: Kartzag Bélát,: Blan Lajoat. ifj. Fetitíhofer Józsefei, Kptrjeuy Sándort, Herlelendy Bélát, dr. Henltik Ferencetj ttaU J&sefetj íhrtk Gyulát, Prayír Belát, I Űrünkül Henriket, QySrffg Jánost, Tuboly Viktor és Simon Gábort. A kereskedelmi és ipar- j társulat is felkéretett 12-12 tagnak kebeléből | leendő kiküldésére j e társulatok azonban lapunk zártáig még nem tárgyalták a megkere*ést
— H*mée<) jlMtinm Haiji.KaNl-náa A • Nagy-kaoiasai kereskedelmi iljak egyfelé* e hó 27 én tartott választmányi ülésében; ax egylet u évi vigalmi bizotlságál megválasztván, elnök lelt: Zerkoviez Lijos, aleluök: Licht-tthmn Ptl, -jegyző : Hochtr-aUl -József, pénztáros : Wíms Bódog. A választmány elhatározta egyúttal, hogy Kvmócxy József kóltö tiszteletére,' ki ax egylet tiszteleti lagja, ax egylet dísztermében, jubiláns ünnepei 'rendez s ex ünnepségek nap-Iául december 7-éi tűzte ki. Az egylet egy küldöttsége által lápunk szerkesztőjét kérte lel, hogy ax ünnepély alkalmával felolvasási, tart»on „Kemirty Jázsr/ ét kiillétzetériil", igy ükhrvftn a jubiláns költő, egyleti diixtag iránt i kegyeletének kifejezést adni. Lapunk szerkesztője, készséggel fogadta el e megtisztelő mégliizáaí. A fel olvasást lánckoszorucska Ingja követni.
~ — A asf/pkaaiuat P*'g 'iyl'l vigalmi r. bizottsága folyó UA 27 éji következőleg alakult mag. Arvai Lajos, Babom László, Bsrtoa tiexa, BélLajos, Bereczk'y Viktor, Dilcxsel .Ferenc, dr. Darányi Árpád Falb Adolf, Faius Lájoa, dr. Fried Ödön, Hajós Gyula főhadnagy, dr. Kias litván, Kocáin Kálmán, Kóbler Antal, Kugler Antal, Lenkey Fülöp, főhadnagy, dr. Löke Emil', Makara Iván, Nagy Dezső, dr. Majer Ferenc, Ólon Ernő, Oszierliubér. .László, Palkó Ztigmond, Pérbáca Miksa. Petrán Miklós lohad nagy, dr. Píibál Viktor, Piaezer István, dr. Háta Kálmán. Rozenberg Ernő, dr. Roxenberg Mór, Roth Miksa, dr. Svastits Zoltán, Székely Tiva dar, dr. Sxtcs Miklós, Tripámer Gyula. "T- JéUkaayeéls kaagTtneajr. Az ev. egyház javára, V mint értesülünk — december hű kózepénjótézonjcélu hangverseny rendezését szándékolja, több helybeli polgárunk s a vároa^ ban lévő művészeink közreműködésével.
— KlxvaoMra. A polg' egylet e hó 28 án hóavacaorAt rendeseit, a mely igen -jól »ikerül*, különösen ami «x ételeket illeti bámulatos volt, hogy ily. csekély áron (1.2il) mit volt képes produkálni az egyleti étlap, a kiszolgálás és bor is feltűnően elütött a régitől, még a világítás is, (3 lényes csillár az este lévén c«ak fbihelyezve),, nappali tényt terjesxuli a szép számit egyleti tagokra, kikat Sárkösy Jancsi vidám zenéje mellett eaak a hajnal űzött szét. Köszöntőkben sem volt hiány. Dr. Beniaik Ferenc.egyleti elnök ugy a törvényszék fejére Cseresnyés Sándorra a többek agáauégért lettek mondva tósxiok^
— értsadetei kir. A •Polgári Eyyíei- vigalomrendező biaoltaága dec. hó 6 ára tánccal egybekötött tbea-estéiyt rendez, mely éivexetes-sw Ígérkezik. Több" gyönyörködtető zeneelőadá-mo kivül, melyeknek teljés jirngrammja most még nam közölhető, de kellemes meglepetéseket
) '_1890. november hő 80-in.
nézve taaa ajánlatot oly formán, bogjy a várö3 adóaairnk noarartáláaát egy egy millió torint" nyi kölceönael ugyneveset köaaégi kötlevelek-ben, i, ■*!,,% kamat mellett hajlandó eszközölni) " a köloaün tőke 50 évi amortixitió utján le.tüt viaaaatéfitaadő. A tett ajánlatra a vá roai pénzügyi bizottság véleményének elfogadása maliatt kimondotta a közgyűlés, bogy a oonvsrtáláá eszméjét elvben elfogadja, a utasítja ti "Városi tanácsot, nriáserint- a kfl/.votitóa mellőzésével a cdhvertá'áat aa ösasee városi függő adósságokra -nézve easkösölje éa es alkalommal legyes tekintettel az országos pénaintéset által tett ajánlatra is.
-Végül olvastatott a Nagy-Kanizsán létesítendő áítalánoe kiállítás iránt megindiiott mozgalom keademanyezőinek azon beadványa, melyben felkérik a városi képviseletet, hogy a mos-galom érdekében alakulandó aaervesőoiz ttaág-na, aaját' kebeléből egy 12 tagu bizottságot kiküldeni szíveskedjék. VA beadvány felolvasása után Bupoeli Gyula, Ptihál Ferenc, üyXrffy János, Simon Gábor ét Tuboly Vidor szólaltak fel, mindannyian meleg érdeklődéssel viseletnek a megindult mozgalom iránt, melyben Ptihál Ferenc szerint.* város erkölcsi emelkedését látják, a azért a kért 12 'agnak kiküldetésé) as sal, hogy a város egyelőre semmi axavattoaaá-got sem vállal javasolták Elnók, klmondá a határozatot, tfgy á város képviselő jtáSitt-lottó mimien eiőaetes ssavatolis nélkül- aaját kebeléből 12 tagot küld ki, s azután meg választatott nem 12, hanem M tag. (A tagok neveit lapunk kir rovatában lalálji as olvasó.l
Több tárgy nem lévén--élnök—B—-ófftKös -az ÜlW bezárta.
Ztlö&félik.
— A Jubllána Ulll lllhea vaa. A fővárosból vett értesülésünk szerint Komáriy József Meránban időzött költőnk visszatért Buda-pestre, hogy juheleumi ünnepélyén résst vsgyen. A teljesen felépüli költő eiu[axása előtt TÓrÓk József gyógyszerész bucaulskomát adott Komócsy tiszteletére, melyen a Meránban időző magyarok . nevében Szabá Lajos tanár mondoH bucni beszédei a költőhöz. Isten hozta a derék poétát I
— UJ lap a vidékem. Békés C<abán •Békés-megyei Hírlapi oimmel hetenkini kétszer megjelenő .láp- ihd'ult meg Liptáy Kornél ismeri nevü írónk sxerkesxtéaébén, ki nem essk a vidéki, hanem a főváros ífodalmát is, melynek éyeken át munkás lagja voll lói ismeri.- A bozsiiik békül
. -dött mutatványszám ügyésen van összeállítva, rovatai élénkek s a belyi viszonyokkal behatóan loglalkozik. Ha igy fog haladni életre való vidéki lap lesx belőle, bó — Msgjsr aaAvéam diadala tul as 25 én délután 8' órakor Lengyel Lajos f;jegyző, j Óceánon. Azok, kik a« 1885 iki országos kiálli-helyettes polgármester elnöklete alatt közgyü tást látogatták, még emlékezni fognak >Jaukó lést tartott, melynek eredetileg csak két tár- klaviatúrájára', mint axt a kis zongora léle hangya lett volna, de mint az elnök jelenté, idő-1szert a feltaláló művész Jankó maga nsvexie el. közben még két tárgy jelentetett be, s ezek a Annak idejében a lapok körülményesen ismer-tárgysorozatba pótlólag felvétetvén, ugy ösz- tették Jankó müváaxetét és találmányit. Most wceaen négy tárgy volt elintézendő . ax a bir érkezik az Óceán túlról, hogy Jankó
Elnök pár szóval üdvözölve a szép számban találmányával nagy diadalokat arat Amerikában, egybegyűlteket, a fentebb emiitettük elnöki A vett bir igy beszél a magyar müvéssről: Jan-
Zala 48. tnim. (4 láp.) _____
log ifvitani, érdeken aaavalat ia. van a tervbe véve, SMia Mikléa ur padig rövid felolvasást fog l artani.
* — A a<sg|M kttavamaMUa. >A kar. jót. nöagylet< e hó 21 én Sebaiidt Frigyeané lemondása miatt —-j Glemenl Lipólné elnöklete allu tartott válaszlmányi ülésái elhatározta, hogy évenkint jun. 6-én tartatni szokott köz«aeao-ráját ex idén ia megtartia. Ekként van re-mény7"hogy a léi nem fog szűkölködni vigasságokban.
— ndkcdteUl «ICadAa«k. >A műkedvelő -aainbáxi bixottaig* amint neszét vallük december közepén a polg. isk. segélyegylet javára előadást log tartani, jnég pedig ének-, zene- áa szavalattal; a darab címe >Ferdó egyetlen leányavígjáték, amelyben többnyire a helybeli tanítónők fognak közreműködni.
— H) men kir. Hockwatd Júlia kisasssonyt, Hochwald Vilmos, éa aeje szeretetre méltó -kedves leányát deoember 2-án reggel] 8'/a órakor vezeti as Ur oltáráhoL-Oiamaa? Gyula aziget-vári posta- éa távirdaliaat, a helybeli isr. templomban. Az eáküvő után reggeli 9 órakor a kereskedő ifjak egyletének dísztermében reggeli lesz, mely után a fiatal pár elutazik a vőlegény állomására Szigetvárra.
— Aagy bírlak bérke adva. 'Paliint ínkey László megyénkbéli Tiagybirtokon, nagy-nécsei uradalmát, mely eddig soha bérbe adva nem vjolt Dobrin Benő vároánnk nagy vagyonú kereskedőiének bérbe adta A kitűnő karban lévő birtok 4000 hold s évi haszonbére 24 ezer forint ; a föld adói atonban a liérazerződée értelmében a töldei ur fizeti a bérbe adott birtok Utin.' .............
7 A Francia én néaaet nyelv ismerete, bármennyire iparkodnak iaaz azt nem iamerők kicsinyleni, oly általános elterjedettségnek örvend hasinkban, nogy ma már a műveltség bizonyos hiányát látjuk ott, hol e két, — vagy legalább az, egyik nyelv Ismerete hiányzik. Vároánnk értelmiséginek jó alkalom nyilik most e két nyelv megtanulására, midőn Villányi Ilenrilf bölcsészet tudor e két nyelv előadására tanfolyamot nyit, melyben főleg fiatal emberek mér-sekelt díj mellett vétetnek fel. Oktatást iid nevezett még a francia és német irodalomban is, — és kívánatra gyengébb tanulókat előkészít a gymnasiumi tantárgyakból ia. Lakása: Battbyan utóa 8. sz. a.
' — Meghallak Nagjr-KaaJsaáa. Scktprincer Lásirai meghalt aovb. 2li-;in- 78 éves, Löbt Samu meghalt unvemtair 24-in ti7 ivtim. Sípos iuui jneghatl uovt), 2ii-nn 7!t évw. Rotlarrztk RaXstt m«iH»H lOTaaber 23 áa Ptaekar
firzRO meglmtt iiovumlsir 23-án ft ávós korában.
Városunk közgyűlése.
Nagy-Kanizsa város képviselő testülete
előterjesztését megtette, s a-gyülést megnyi tóttal
Első tárgy volt: a belső piaci éa heti mar havásár és az országos marhavisiri helypénz-szedési jog árverésének * eredménye, melyet a pénzügyi bizottság azon indokból, Irivel Cf~el
kó Pál magyar aongoramüvé^a a nevét viselő Qj klaviatúra feltaláló|a,-.Newyorkban a Chiekeriog Hallban adta bemutató hangversenyét, a zeneművészek, zenemesterek és irók jelenlétében, a lipcsei Biüihner zongoragyáros által oda szállított Jankó-klaviaturáa zongorán, mely általános azjcaudálkozáa tárgpuyolt. Második hangversenye
műbÜHi
ért eredmény a városra nézve kedvező ______
egész árvares 900 frt többletet mutat fel az I valóságos diadala volt a magyar művésznek, ki-eddigi eredményekhez képest, a megtartott ár- nek Washingtonból jött hallgatói magyar nemzeti verést helyben hagyni javasolja. Az elért ked-1 szcllaggal díszített babérkoszorút nyújtottak át, vező eredmény örvendetes tudomásul vétetvén a I Minden amerikai szaklap lelkesedéssel h eliame-jelenvoltak egyhangú éljenzése mellett a javas-1 meréssel emlékezik meg ez.uj aongora-sserkeMt-Jat elfogadtatott s a megtartott áfverés hely- röl. Legtöbb lap hozta Jankó Pál arcképét és benhagyatván a helypénzszeilési jog Hauselman | klaviatúrája rajzát is.
Berllnbea
és Neufeld ajánlkozóknak kiadatott
A kéményseprők kerületeinek felosztásáról készített nj szabályrendelet tervezete előterjesztetvén ; a közgyűlés, minthogy e tervezett a ministeri rendeletnek megfelel, s a városban lévő három kéményseprő között a kéményeknek méltányos felosztását tartalmazza, s a felsőbb hely- sülünk Debrecenből, hogy onnét ról megállapított hányadban "dolgoztatott ki, költségén dr. Ujf&uty József és
— helyoenhsgyólag tudomásul _vet-te a bemuta tott tervezetet, s a további teendőkkel a városi tanácsot megbiata. v ,
A harmadik tárgy Bank Károly ajánlata volt melyben az, a város öaacee adóságainak, egy országol pénzintezet által leendő convertáláaára
— Magyar orvosok Itrrltubeia. A lű-dőgümökór gyógyítási mód|ának feliaiaioja dr. Koeh Hóbert berlini tanár lakása, ax orvosok valóaágos Mekkájává változott. Egymás után keresik fel ax orvosok az újkor Aeskulapját a hazánkból több orvot ment ki Berlinbe. Igy érlo-
a város salát dr. Kenézy
Gyula orvoaokat küldte ki a német nagymeeier-hez. Saját költségeiken mentek Berlinbe : dr. 2H-kanyi Sámuel, dr. Táy Márk, dr, Keitfller József, dr, Klár Vince éa dr- Burgtr Péter debreoanl Arvoaok, a kiknek a városi hatóság aiánld tavaiét adott, hogy minél könyebben boldoguljanak.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 48 «ám (6 lap.)
V ttréf EArtl/l tíjala Meghall. A mag var arisiokraiia egyik kimagasló alakja ni ne* többé. Csak a mull héten irtuk, t&gy gf. Károlyi Gyula a magyar vöröskereszt agylat elnöke beteg; ma mii jhalálái jelentjük. E bó 22-éiT reg-; gall 4 órakor Egyetem téreta lévő . palotájában szuui meg élni a leyékeiiy gróí, ki Magyarorazág egyik leggax^ag&hb föurn voli. Á királyi -kegy ax aranygyapjas renddel % a vörfakeressl egylet magyarországi elnökségével tüntette 'ki a grófot, a ki 1887. január 4-én Budapetien s*ü
m orvosi jeleatéeek mondják, a járvány még nem iHé jl tetőpontját. A kellő óvinféskedéaek meg.vannak téve a as inkolákat beaárták.
r- Ur Váradl Antal {elet írónk a *Ké pd Caaládi Lapok« saerkessiő<4gének, ftmunka-tdrsi minőségben tagja lön., Ez eddig i* jeteaen szerkesztett szépirodalmi lapunk, mely városunkban, megyénkben ia igen tsép elterjedeiUégnek örvend, oly munkaerői nyárt Váradi Antalban, amelyei irodalmi azin vonala bizonyán még ma-gaaahbra emelkedik.
i ■ yf 1890. immjte M W-to. _
idéste elő. A ssükságes óvtaiéskedesekat Beatet-lék. A a eddigi megbetegedéseket károm szer tsámra ieszik. .
Jy.' . ' 1 TT — Isten legnagyobb ajándéka ax egéssség. A kfthflgés, reked leég ea elayákásodAs ssomoru kö-vetkesméoyeitöl oaak agy aaer óv meg benn ttokét telje* bUloaaAggeT: Egger dijjutalmatoU vi*ll-P»«tlllál! Számtalan hálairai laooako-dik erről éa senki e I ne m utam tt idejekorán esek haaanálását. Kaphatók: 86, 60 kroi éa 1 forintos eredeti dobosokban a monarchia valamennyi gyógyaaertáraiba, valamint as Egger A. fia oég gyógyszer kőiöúiegeaségt gyárában Béca, — Nuaedorf.
■ Hfil kőtiMre Urtttünk fiTl Altliroit báibrkoddtt iu kfeéaeégaek, vsUalsta aaaat salló* attkaafc la mii-Uaitétőksak flgytlaékt ajánlási lokltr hajúi atagortltka-lájit (op. 238.), mly BHjdraui óu eladta aii Ukoílmíb vtt • ttagorsUtHAa taréról !«»*oriU»tk A Köbior LjQo«*ttía ■oafocmkkoU 4<ip, 888.) s Itgjobb éa UfktasstvtktléM U»« aayag, ttért mindet MTmtmbb Usin*seti*s bt vaa va* Mtvl ét a biraaabb ttttUtárok álul agy ktl/Wt aiat Béctbts, valamint kai fluidot ét altdatSU IjptttáiUtik. A Kftkltr Lajta ftla sosgtraltkola (aa. 888.) ttrfwUitrt tt-kialva, a MBgortlakolák JtgtlMöhfeu*. A t#|j(N art 0
leánygyermeke született. A grófné nemsokára j iüzörség Vaervesie*sék. E mipwteri rendelet alap- ^ITk??rl sttta MtsMraSsk
betegeskedni kezdett é* 1878 ban meghalt tüdő- ján, legközelébbk következő műhelyekben fog a UuVytaMvt, hogr gtgy«4 • ai suéséta táa Vats-vészben Karolyi Gyula két orssággybeaen, j tüzérség lelálliiAtui, u. m. a budapestiben, a mis- dtn mán Magoraitktl* fölé foga batyusai • aa«««at etvtt 1872—éa 1876 — 7H-ig, Heveamegye kápolnai kólóiban, S. A.-Ujhelyen, Kolosavárt, Szolnokon,! «agrt»4«téaaiaak ittlétért *v*bfcra laajáaiva turtdua kerületének képviselője volt és a Sennyei léle Pisküben, Ssegedea és a ásombathelyi reühelyhfln. gg ffK^ ^^ Nifcdor' ^^ w*9*0^^
letett. Atyja; György, a leglelkesebh főurak egyi-J — DyAx&hlr Mint galcburgból nyert érteke, Széchenyi Istvánnak éa Wes»eléqvi Mikién-íaitéRttnk tydatjp. e bó 25-én halt meg Saloburg-nulf kor- és elvtársa volt, mig anyja. Z cby Ká- ban a .75 éves 0 Donel Móric gróf. A derei; fór rolina gróinó, ama Hasnüá* érsésQ két főrangú| ur halála annyival is inkább érdekli a nagy ka-hólgj egyike, a kikbe* Petőfi ismeri kölismé- j itwssi minthogy s msf{holdó|iutt gröí
iiyeit irU. 1866 bén már á (Qrsndibtebsn lalál- egyik helybeli nagy biriqkos omIáddal sAgoraági koxnnk veié, bol a kiegyezést pártolók közé tár? vii»onyban volt. Ugyanit a tiultmán oaaládhabe-tozgtt. Ennek dacára neve örntzéköilefézbe jutóit házasodott Tamózy Goutáv orst. képvisslö nö «a 1866-ki porosz báboru idején alakult K>«pka vére O'Donhel grófnak, az elhunyt Móric grúi féle légióval, melyben két lesivéiróctcss, _ Tibur I fivérének a neje. V
e»1s'*án, szolgálatol is vállallak.T87l-ben nö 4 — Tíi.rtrafg as átlaaivsastakaál, Bi-KÜlt meg : Karolyi István gróf bájon unokáját, I roés miniszter elrendelte, bogy á üí^jillamvaityták fieorgittál; vévén nőül, kitől egy (iu- és egy ' összes nagyobb mübelyeiheu rendszeresen mttködö
- SleudlIU A u HstoMMteghal t. Az ki a AlníráBaikjl éa hrtsasl ti'mr m.jy.r kölén^en as egybázi magyar ^ IBÍ|, ttro.st okoz VfltTsinakTsrsgna, zssgsnf. uio'sö husz éva tejlödését ftgyslemmel ktsérts.| nek 4, d mk uük emberre at.'s b.zonyára..merm log,a Mendltk Ágos nevé, kij4 o| wk fejlOréaöSl (B ,tí. Értjük aa sjándé-__ ___________ 1 - •to'" "okát és az Uunepélyek iiszilesét A karáUiy
r^ r—.'T'",:*"""?."'"! , 11 S. ''^ l ^' ^l .ü'" ^ ' ^ ksttsméregy^darin dtnrtett kartesonyta
lasstotta, ast ettogadá s e társulni az J vízetésí jfes apát munkát éleUQSk öO lk évében hunyt il L ^ ^„j tinnviMlmslt díszéi esv szénen de-alatt a kormánytól i, mint a legjobban tgazgaj Pécsett MI általános közazereietben élu Az «Mkortll ltucl,r«m'.,.n emeli. Miu.toiM Táít-tolt társulatok egy)ke leli elismerve. A lársssélet hunyt I83tf március U-án szüle et. Pécsett bol ÓH Urrtn B",(m ft|unk 6kur #rkwik terén akkor ke/dett ismét szerepelni midőn a atyja elem. i<k..lat tan tó volt. (.ymoasmmi >*- lwa^kMk egy fdevanalkozó twlosiiáM melyben király öt bizía meg a vöröaksrewt-egyesü el |.nulaácr^ Péwett befejeivén apapoevtóLmié- M ^ karáaony(a-és d,s,itöolkkek-ve,eléével, mely-ma már a leghatalmasabb ze bt, lépet, bol a szép ehelségü iljui tel is ka- ^ ^n|lgyobb legvérsenyképesebb cégére fl-egyesfilet egyike. Emeleti nagybátyja, Károly.rolták é-lhedog.aM.nulmánya. végzénére "^'Uyelmexir.Kx a .Bissnius. «ég (SingeAirasss Jstvtn grót, elhtnryláral S l»»a mágyar irút pestre küldőt lék a központi papnöveldébe. AldöT^ k tr)tgyltkt karfluJűl a ltz-
wgélyegytetnek valamint alöcSey^mbnák, a UttM IM4. aárcms U é.i szentel.e.eit s mint kU|dD|t|tbb .„kb.vágó cikktk IsirW tmrtat. lovwegyesöletnek s annak az óiósbizottHágnak >lyen Szebényhen^Bonyhádon ósuesen 2 évig m,ut Eiek k(Jll v^n,k | ut ^ olcio uj. elnöke, mely a kormány megbízásából a 16«-1 mini kápla.i működött. l»o6 ban Péc«re helyez- dnDHAgok kárác^nyls-di.zekben: onllogo ttatö nyesztés emelésén áradozott. Tagit volt s. lóid-, te'eii át mint népiskola. li..otrta.ót és e ierh« | k(Jtók ^ k gyönyOrft-rsgyogó labdák ugy. bualintézet fe ügyetö bizottságának is. 1881-ben állomásában még m.i.1 , ne»e«.l~kri.zk.ndli-h.j..ból, DVegdisz^. nü-Vó-
ms.odaznr megnósölt, HáUT* tierard.ne grótnöl, kitttnö eredmény nyel tBÜködolt .Sot éven á< lő)t mg(űkt bnlu^, .i^betsilen ho Ozv, HaUty Palné leányá. .evén nőül. , adott ki egyház.,he«édeket melyek a tapintatos k.rtc.onyl. ,ne*g,ul.da»». «
- Nze«fl>v*llo«*. . Mlmluterluas-,és okos lelkipásztor szelleméi szépen vi«iwalük-j... ,„„.„.',
SS
meg-
bjkn. fimliléi.ük már, bogy br. Orczy Bela, a rözik. 187.-ben a közkedveltségü léífiui Pécs vá
I gátolja, legújabb trsnaparsnt lámpáeskák, lebegő
frály oldala melletti miniszter egészség, állapota{rosa belváro-i plébános* válasz.oua. 1813 ban a j"^"to^frt 'dwzS
.neg»,et.i|tll>W álltesiul leuiuiidulL A király ed |.tos. egyU^erü.et eKpereaévé, -neo|^ká^ ^ eég elefcánria és Isié. dolgában élW
diKülé a lembndási nem logadia el : most azon póki szentszéki ü nókké neveztetett k.; 186.-ben .. V, T,rovTj,u.ui ki»itn»t>- ««asatlan
helyen áll. Tárgya, küaül kiválnak: azagatlaa i.»u ntie.es eneamesuo. vsn. nogy a m.o.azver l« Do.a. s,u» ««n.™. novezw c.mze.ea é, wbb„ÍDft ^e^ |.D|0k c0.iÜ0a-A|U ák
lemondáaáka korona elfogad,, a a k.raly oldala Mggri és 18.Sl-ben a Ferenc W '"vagrend ; .„^..i.gi.^r./gyényöíi S,, jelvéaylk és mellett, miniszter, állásra Ö Felsége s...n.»z.er. érdemkeres^iével "Intól'^ M» í c^.okónáai válasxiékbán, hoeM.a bálterem-
elnök előterjesztésére László .«ztály- évig volt buzgó elnöké a-pécs. kath legényegy-U- l bb bö'Tt| ,allCu |wkok ki.
lőnokőt lpg;a ktnévezni. Orczy .visszalépése, eszelnek.a. ■ . ■ . ' Liiaara. haiásoadiazitfi oik.kk ..Ur.«m.k .zá-
hzőyyrny kuievezére már december hó toly.má-1 — TAmrtmitlslfiAg.,-Aí_MtBtgv.deki vórös-
| oszlásra, hatásos distilö oikskk tánc.érmek tzá-
. .. , u _ . . . .p, i . . „a t,. -e= -' mára, komikus ét álarcos alakok, azőtstjslmé-
ban be fog kóveikean. w . keres,t-egyesúlet által itov bó éft, Sümegen a, ^ ^ durraQÓ bo.nbonok, melyek komikus
! szegény lakolás gyermekek javára rendeset! tánc. ^^ göt egé8X p.pWltöseteket Urtalmasnak
A Kéesáa-dlJ as\akadéailáa. A ssegény
Kóc<án áUal atamiott 100 arany d.,at ^ évben entely mmden .ékintatben ,ól *,k«rüj A Hwia ^ g^kivül Uiben vannak as ósasea ál-
as akadémia oTy asinmöre tüs.e ki, mely tár- jftvedelem 82 forint, mely a gyermekek s^ámá• L ^ ffi ^ ^ ^^ u
gya. a magyar királyHág ^.^tényaeg meg- g| Woeal ugyan kevés, ^f^^^^ff «aas»ó. Kölctón ad a cég diaiitéaeket s elfogad-
ailatntáaa korából v«ssi. A kiiftsAK pályásaira o mélik. hogy a jótékony nöe^yésület hossá jAru- T^l d.^iiaWí r:«inKh «ktr k.nA.
aila))itáat korából v«ssi. A kítü/.5fí pályásaira ~pál)amunka érkezeit as akadémiához. «A keresztények Huniában*, •Kalandor*, »Adony«, «Gyula«,
»A beeaöiet* és • Pogány magyarok.* A biritafc: ~vettűk : ösv. Hertelendy Láaslóné asül. Doma
iSfá4v Károly, Púlffy Albert és Ceiky Crergely voltak; — es utóbbi iamertette as akadémia ülésén a pályaműveket, melyek kösQI a bírálat, caak a »Pogány magyarok* cimfit tartotta jutal-masaodónakl A jeligéit,levélke felbontat vAn, a péJyanyertea mü ssersőjekéot Qfffrányi Árpád a necüseii asiobás derék tagja s már előnyösen ismert iró neve tftnt ki. A asinm&vet igen rokon-ssenvésnek mondja a biráSat a valóssinfi, hogy as 6 felvonásos • Pogány magyarok* hatásos s állandó repertoir darabja less a -nemzeti szin-
:. hogy a jótékony
lAsa Alral növekedni íog es íWg. , ^ k baldissek irAnt levélben fordulni
- 0|rAaahlr. _ Kovetkesó_ gyá<sielentést | ^^ mftlv MftIipAl
tátie:ernu dia<ue4ét. Ligjobb akár kar^i
HRBM . iránt lei nevezett, céghez, mely ssivesen szolgál bővebb
niczky Cornélia, Boronkay Károlyné szül. Do^
maniozky Clementina, Hertelendy Józaef. Her,( b4rj?neJ[ d,'l,l"ul me*kttldl-telendy Andor és esek gyennekei: Ilona, Irén, -f----—r.—:
Cornéfik, Mária és Jósaet, - Láastó, Andor és1 Irodllom ÓS lllŰVéUít.
Dénes; veje Boronkav Károly, valímint test- AAVwaavu* w
vérei: Csénáii Antal éa Franciska nevében isIxaiMlah e ravalában laaierialaK ■(!• bánatos szívvel jelentik forrón sseretett édes | y^ |MpUaak kiadójánál, Flackel FAMp anyjuk, nagyanyjuk, dédanyjuk, ugy napának, kéayvArna ü*Mébtm Meg rendel kietaic,
éi testvéijüknek őzt. domaniczai Domaniczky 1 »■■.......... .
Boldizsdrné, szül. györgyfalri Gxpán nrnóneS — A 'Zala K^pea Ha piára*, nagy 189Ö ik évi november hó 22-én esti 8 éa tel kelendőségnek Örvend, mit leginkább ssépirodsl-óri'feör^Wisös^étetéiiek-^78-ik évében a halotti mának kóssonhei. A naptár e réssé a jobbisléat
bAsnak. .____ ___________________ ^ _________i_BBBL—___—I . _ HVV
— A aaarh rablóveaér Marjanovics Péter szentségek ájtatos felvétele után tértént gyá \kielégítheti, prósai réaxét Paloiai Ákos, Oreg hu kiről már mégemlékeziünk lapunkban s a ki ré- ssoe elhunytát. A boldogult halt tetemei no **tr, Om honvéd írták, mig a költeményeket: mQletbe tartotta egész Szerbiát, a sserb csend vember -hó 24-én délután 3 órakor fognak a Szamosszegi S., Kovács S.t Taboly V. és Bálintfy őrség üldözése elöl — mint megírtuk/—magyar csákányi temetőben leví családi sírboltban a*jU adták. A képekkel iliunairált humoros ress területre szökött At. Mosi arról értesülünk, bogy örök nyugalomra tétetni. As engesztelő szent|szórakoztató éa nem trivAlia é'cekben mulatja a rettegett rabló vesért OrsovAnál eltogUk, de miaeáldosat pedig nov. hó 25-én délelőtt lÓjbe a tANAdalom külóuböső tréfás eaeményeii. A sikerült kiaérőinek rássedése .molett ismét meg- órakor fog a csákányi templomban as Urnák I rfzimén képekkel illusztrált ismeretterjesztő réss aaöknia. £s alkalommal Oláhoratágnak vetfe ut [bemutattatni. Csákány, 1890 november hó 2$ í hasznos iúdnivalókaUiartalmaz. A aaptár tissti jit ; a baióság távirati utón ssólliiotia fel a j Aldas és béke poraira! névtára a legjobb ea leghitelesebb hivatalos ada-
asomaaéd Kománia csendörségét, bogy a hara- — Tyftias járvány Pécsett. Mint értesü-1 tok szerint kessün, mig a napiári rész a ctijla
niat, ki valóesin&leg a délkeleti magyar batár bércai kösött lappang — üldözze. n
A liaMpré, mint értesülünk, Keszthelyen )arrány alakiban dühöng a eddigelé mAr Éiat-agy W megbetegedés fordult ott elő, pedig mfnt
lünk Pécsett a tyfuss járvány, alakjában lépett gássaii hivatal és az országot vásárok a minis*
fel. As orvosok eleinte influen/ának tartották a (ellépett betegaéget, de caakhamar bebizonyult, hogy as nem más mini tyfuss. a szakemberek nésete aserml a járványt a vAroa rósz tvó vise
terium adatait "TArtajmazza. A külsőleg is csiuosan kiállított 6 ívre terjedő naptAr eaak 80 krért kapható, a kiadó: Fischet Fülöp könyvkereskedésében N. Kanissán, Csáktornyán éí Ks}v»várott
f
Nagy-Kanizsa, vasárnap.

f
Zala 48. saám. (6 lap.)
1890. november hó SO-Ao.
— l«cH«al » K^pci €Mlá4l Lapak ki|»Mri ai IMI. évrt. A uépM él gaz difoo itttieatrált napi ár ugy tartalomra, mint kiállításra nézve bátran kiállja szépirodalmi termékeinkkel a versenyt Szépirodalmi részéi; Tol-Bai Lajos, ftudnyászky Gyula, Beniczky-Bajza Lenke, Pósá Lajró; "Kaas Ivor, Sziklay János, Dalmady Győző, Felméri Lajos, Brankovics Gy., V-s, Wémedy Imre. Makranczi, Kóasabegyr Náci, Molnár Viktor, Szerelemheg) i Móczár Jolán, "Lanka Gusztáv, Hódsági T. Károly dolgozatai gazdagítják. Humoros részében: 17 kép. éa számos anekdota nevetteti meg as olvasót. Mulat -taté része: A színek, a virág.- a napernyő-, legyező- és bél yegny el ven Jtiwil számos szerelmi aprósággal kedveskedik. A gazdasági, és kertészeti részben és az orvosi tanácsadóban megbecsülhetet len cikkeket taláT a jó gazda, gazdaasszony és családanya. A kofíyhá&zati a háziasszonyt aa éthipkéssités gondjaitól menti fel. Az általános naptári rész az ev története, a naptári jövendő mondó, a cintár s a hasznos tudnivalók egéesitik ki a naptárt a melynek kára f$0 kr. Kapható minden könyvkereskedésben, a hol a »Képes Czaládi Lapok «-ra it elő lehet fiséin) negyedévre 1 Irt 50 kr.
' QBA 'RTTOZL
Megkaplak elél vasiak, baváll , $ Jjjyfc it |i. eaak akkur atalv^s/psbalé. ta
a A tói a almait egy tél év a az ifjú mély gylsz-1 V. A. Maftag,
ban egyedül jár aa utcAkoa, gyászolja elveszteti f*4^?? íf*41'1 » ,, , -£ i » i * legalább bárom möv« J«l«öt meg, Aduig u«i mímUí kank
boJdogaágá!: a szerelme'- " j <»apáa, aalyakbea mivel a»g)akaa»k
A «zép Ida halványan jár de nem egyedül q „Mngrar raitfM a«g)«m, • mint látliaii M ia ín hanem naponta mázsál.
As ifjúnak mély sebet zzakiiott keblén a Ifir-cér n& megfosstváo Ót -- a lehelő legnagyobb bol-iúgeágtál. Elrabolta löle ázt: ~ mi egyedül volt éltető eleme: saerqlmét aS enyészetnek dobva azt áldosatat.
A kik a zzép hölgyet ismerték — a kik a szonyba be voltak avatva, megvetéssel fordultak Nyílttór. )
el a nőtől ki kacérság és tetssvigyból — halá- *
los csspást mért egy Igazán szegető férfi szivére !í:
S as iljut ősapán berátaPVigasztsIiák: Uj, es mégis oly régi, mindennapi dolog ez, hogy meg sem ütköahetel rajta.
Igazatok van. nekem új% de nem mindennapi dolog, — s azzal tovább halad, ismét terét lelüggeaztve, szemen s földre szegezve, 'mini akit misem érdekel többé a nagy. világon. -
Ém a kaeérnO? Kacérkodik tovább a főváros ifjaival!!
£z az élet, ez a valódi nagy. városi élet htt ! #i As a rovatba*
képe! Z.... A ... .
•Ml sáliak Ilsades SSiiáaát kérj ok
.MaaUlt LmJs" U«i mindig aam kaptak padig a Utt béréáare tevsíssö lapon küldtük m«g vilumkil D i. gl<MWl A fffáayt várjak, • egyátkáat vilid koasaas kimarsdáaál nam ludjuk atagfajUal.
H. «f. ÉrMkn|var Lavaledf* adott válaaaask alkástl ellatáaáaát uiég aam vatlüok kérjük aat
Al* pr»UwnrthM, praktiacl •. WétlZSiklflilklSll erapfehle iek Ko»'*ei4 i HaMrakaa (gasz IMds) fl, 10 50. p- likl, wiwia ft 1-1.25,1730, il K>. »> t* bia 2H S»j aaú*lf»rtig. Ka iái su-bt aalk««a4l|. var-kar Muular komnian as liMra;'1rk Uanak* aaen daa Fest nin, waa sjok eoavesirt
Mester vsa Mkvanaa. farMgaa ssd valnaa üa^laaritoaa umgehond. Haideufabrik-^jHit <u. Hmính bora (K. ú. K. Ilofliaferaat,) Ulrtok Sriste kosta* .0 kn ifyto, - ■ '
Felelős szerkesztő: t'» Pslotsl íksa
káaUtt lakért saai vállal Macáin a asark.
Törvényszéki csarnok.
falalOzáiat - -_
I0I84 szám. 1 mi
| Árver^l klrdrtMéiiy
Mindennapi dolog. ~
A Saent István ssobor-alsp javára jótékony-céta előadást hirdettek a falragaszok. A fővárosi ifjúság estes java- sietett az »Iparos-kört helyi-ségeibe — résztveuni az eloadásoií. "Eíty fóvárosi szépség neve keltette fel as általános érdéktfidéM. Alig l8 éves leányka volt a mágnes mely felvil-lanyozta az ifjnaágOi. A falragaszok elölt óriási tömegét vehetett észre ar járó-kelő — kik mind érdeklődéssel olvasták a hirdetést.
As egész városban szájról-szájra járt a --bir, bow a ssép Ida fellép. Mindenki kapkodott a már-már fogytán levő jegyek után; mindenki igyekezett szert tehetni egy belépést igazoló okmányra.
. Végre beköveikezeli a várva vart, este —a terem zsúfolásig meglelt műértők es műbelükkel. Ida csak a negyedik számbaq lép fel, hallatszott a suttogás. —t »£z unalmas* szólott egy fővárosi ismert divathős; — s mindenki utána mon dá ^unalmas.« A harmadik szám Után egy szőke sserénjJkQlsejfi fiatal ember lépett a terembe — s félre vonultán- várta az előadás folytatását. Nem kelleti soká várnia, a jel megadatott — a függöny felgördült a kis vártatva nlána megjelent a késönség tapaai állal fogadtatva »a ssép Ida« — mindén szem feléje irányult, mindenki tekintetével akart találkozni. . ö azonban figyelembe sem • látszott venni a kíváncsiakat.. — Szép világos barna szemeit végig járatta a közönségen — s megkezdé szsva-. iatat — m*lyet meglehetős érzékkel — adott elő. — Szav&Ila'a közben észrevette az emlitett szőke Hjttt — s szép szemei folyton rsjta tssOgtek, ugy látszott es ifjútól — ki miot egy szobor bi* degen és érséktelenQl nézte öt és hallgatta előadását — várva a tetszés nyilatkozatit*
Előadását tapsvihsr követte?
A színpadot odahagyva alig vette tudomásul áa elismeréseket — egyenesen itjunk felé lépe-. gelett, ki még mindig egy helyeo állott. S hozzá érve szépünk vállára tette hófehér pici kezeit; midőn az ifjú a forró kéz érintését érzé összerezzen \ s észrevéve a háborgat ót távozni készült.
Ida visszatartani igyekezett. »Te már nem sze« retss?« — |ly röjjd volt álmod? — Géza kérlek ne vess meg.
As ifjú vissssfordult mély sóhajjal ajkán vá-laazolt: Hagyjak as érzeigést Nagysám, három év óta vagyok távol szeretett hazámtól — járok kelek mert feledni akarom, minek jött ismét utamba? minek szakítja fel a már már hegedő sebeket ? Talán azért> hogy még mélyebbeket verjen ? Istep önnel í Legyen boldog s feledjen engem. __;
Ida szempilláin két gyöngy ütötte fel tanyáját, melyek gyémánt fénynyel ragyogtak. •Gézám, ne ítél) el, igen én hibáztam, de meglakoltam érte kértekJuülgas -meg — s ha bűnösnek tartasz itélj . el,.— vees meg.«
— Jól van még egyszer felkeresem s aztán nem látom többé soha,
— Köszönöm, — rebegélda^ ö is távozott.
Harmad naptól kezdve minden nap karöltve
láttak a nép Idái sétálói bánulói a szőke ifja-vaL
- A félmilliomos teriió <!*>** á te-l Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó as 1891, mesván ITír fj irfT vágtát II"1 hX.' t. ^ f*lf gft 4rtalméh" 1 exjftüMlJibb
gyalás után e hó 24-én döntötte elsöfokulsg, s mondott napon 0 Felsége a király nevében kihirdetett ítéletével. Az ítélet most is bűnösnek falfejte Farhoz Meqyhértet éa társait, miot az első alkalommal, csak hogy most sz okirsthamt* sitás bűntettét nem tajáSta l>abisohyTtva a törvényszék s most valamivel enyhébb büntetést szabott a vádlottakra, mint az april l*én kimondott ítéletében. Az iiéletat következekben ismertetjük olvasóinkkal : a (Srvényszék Farkas Meny hértet, Szobovits Károlyt ős PiUjniky J^xsrtet a btk. 379. és 383. §g. alapján csiitás s a 467.
hirré teszi, hogy s nagykanizsai kir. jáéásbirósif Ö6Ö7,i89üsz. végzés^ által s nemesvidéki onsegély-ző:i(zÖveikezet végrébs|iató javsra Bólim Fülöp b.. magyarodi és Kremsier J5zset és neje n.-kanizsai lakok ellen föö trt líie: énnek T88tT év deo. hó rO~Bap|ától ssámitandó kamatai ás eddig öss<-szesen 48 frt 20 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési' Végrehajtás alkalmávsl bíróilag lefoglalt és 099 Irt 20 krra becsült srobebutorok, lüszerek, boltiáWányok és egyebekböf álló ingóságok nyilvános árverés utján eLdstnak.
Mely árverésnek s MU 1^9U as. kiküldést
|alapián megvesztegetés miatt egyenkint hu isi.rendelő vagzá* fol>tan a helyszínen vagyis B. ^ fegyházra és tí<z évi hivstslvesziésre, azonkívül Magyarodon alperes lakásán leendő esxköslésére Farkast 2000 frt, Püspökyt és S^ibovicsoi pedig 1800. év ileerailirr liá II-Ik ii«|ijáii<ilc egyenkint 800 f(t (lénzbümelésre i'éüe. Tétkessy• I délelálll 10 Arájs
né csalás miatt 2 évi fegyházai kapott, llergat Nagy Kani/aán pedig Kremsier Jóaset és aeje tot és Füspökynét 1 elmentették. As elsú négy vád- lskásán december: r2-én d. e. 9 órája halár* lőttet s kincstár 480.01)0 frt káránsk egyetemle- időül kitüzelik és sbhoa a venni szándékozók ezen Iges megfizetésére is iiéllék. Az ügyész és á vó-lneloly megjegysésael hivatnak meg: hogy aa idők fellebbeztek. Az április hó lén tartolt vég érintett ingóságok az árverésen, az I HHf. évi LX. tárgyaláson jóval súlyosabb 6Üntetést mértek a t. cs. 107. £á értelmében a legtöbbet igerönek
| irárftnllykMi Alflrnr ■ li»riiny«>AV h tüOilHSQIl éa , bffijáfOn gll^l is slsdstni fognak._
1 megvesztegetésen kivül okiratbamisitásban is bü-1 As eláAeresendö ingóságok vételára as IH81~ nösnek_nyilvánitották s vádlottakat és Farkasi, évi LX. t. oz. 108. § ában megállapított lehéie-jPüspokyt és Sznhovicsot egyenkint nyolc évi | lek szerint lesz kifizetendő. | (egyházra itélle. Hergatt az etső tárgyaláson okvl Kelt Nagy-Kanizsán i890-ik évi november hó irat hamisít ás miatt három évi fegyházat kapott, Tik nap,án. FÁBIÁN
most azonban, mint .tönnebb emliteiiük, tölinen- kir. biróeági végrehajló,
I tették, mivel a törvényszék az okiralliaminitás 12ÖW2247 ik 1890
^liau emelt vádaf eiéjtetf. v Arvaröii hirdetmény.
Közgazdaság.
— Iliidapfsll KaliaaUMile A busa Üz* I let kezd szilárd irányt követni. A kinálat v aggon-árura gyenge, hajórakományukra valamivel nagyobb volt, s minthogy a malmok kedvezőbb vé
A letenyei kir. jbiróssg mint tlkvi hatóság Jköz-hirré teszi, hogy Málék János ssepetaeki lakos végre hajtatónak Szalai^öyÖrgy molnári lakos ellőni 16 frt 41 kr. löke, ennek 1887. évi novem. hó 8-161 járó 61/, kamatai 4 Irt 90 kr. végrehajtási 7 frt <6 kr. előbbi árverési kérelmi 7 Irt 25 kr. ezut>
telkedvet t»w«toltak, mintegy hsrmincezer m. Lgíj kö||flé k jr&nü végrehatási ügyében -mázsa busa kelt el huszonégy krajcárra maga - | kaQÍmi trVfuék ^Venyei kir. járásbíróság)
a n-
A vfliJOüatun l rü)elén fek 0 Moloiri köíi^ 182 szljkvbfln A
irtat é. vftlloiatlaa 4r.k mellett gyér lorgalom jf»l_4 ^ 8 4 132 m h« inga,lanokb6l to
. . . ... . i_ , , ja raji. épüli hiiból Sinlai (iyupKyol illető lel»r.«
■A. * frt beesArban MolnAn LJ, biró kiUoftl
nyiségek jó árakon keltek el. Takarmány cikkekben éléok kereslet uralkodik, s naponkint jobban észlelhető, mily gyenge termés voit ezekben. Mai áraink : 77 kilfts buza 7.7<4^-f9 ktlós -buza 8 frt, rozs 7 25—35, bükköny 6.75, tengeri 6.20, seb 7.10—20, dió 16.60:
Szerkesztői üzenetek.
T. L liljáaa A tatt röviditáaak aaa a dolog tál h^j-tottaága, baslm a lap kantába vatd baíliaastén folytán törtáat Reméyttk, aam vasai aokom. A küldöttekért fogadja aulag köaaoaatttaket.
M. J. ár HaljrbaB. .Coatíenara omaka , I .... IH Talán valamelyik hur pattant al a aaárt hallgat a lant ?
V- H. ár Nam a tárgyalások aiikáatja, kaaam as elért Msdmány érdekli a köaöaaéget, a biaottaág tárgyalása lefolyására soha sem regectálank, de a kösgyftléa katárosatait mindig közöljftk, ast tettük moit ia; a. bitottjigi tárgyalás mikéatja igiasia koaoaboa a dolognál, mart as aradaásy mag vsa.
WL aaasey. Köesóaet asivaa basgalmáert, jóvőbea ia remáljftk ráaavétát.
L C. B. Csaba Oratnlálnnk. A oa. p. aMgindnlt
dl e 10 órakor
Zakál Gyula letenyei lakos felperesi Ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvánoa árverésen eladaini fog.
Kikiáltási ár a fennebb kilett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak aJ>ecsár 10*/,«át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött keséhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyealö rész* létben, még pedig: tus-elsöt az árverés jogerőn emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a. második^ ugyanattól 2 hónap alatt, — a hsr-msdikst ugyaoaitól 8 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés nspjától számítandó 6'/, kamatokkal együtt az árverési feltételekbta meghatározott helyen és módosatok szerint lefizetni.
Kelt Letenvén, a kir. tvssék, mint telkkvL hslóságánál 1890. éVl sseptemb. hó 24. napján
FI.ÍHMCS 789 l-l kir. jbiró.
Nagy-Kantaae, vasárnap. * Legszolidabb kiszolgálás
Zala 48 szám. (7 lap.)
1890. november M 90-án.
q**.
cr c
r. ■
—IJs ►
ö ^ 5 o
3r3 ?
111 t <o
trs- 5 rsj
sí. M rn
P s ?> f í P
S? li ii-ff S fiit*
í Jfl > * ? |2. • Z
p) 5- L R Z í ^ pi
—> a •
w 2
• ít , -m. a
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
| ' Hirdetmény.
1X5 A iiuk)-Uii1/,miI laktanya részvény-lárMiiság 1890 évi október hó Id én tartott közgyűlésében a társaság feloszlását elhatározta s ea szerint felszámolásba lépett
A kereskedelmi törvények 202 §*a értelmében felhívatnak mindazok,, kik netán érintett társulat ellen követelést formáinaki ait a jelen hirdet mény 3-saori közzétételétől számított 6 hó lefolyása"alatt alulírott címhez annál inkább is bejelentsék, mivel a 6 havi határidő lételte után a vagyon a részvényesek kOzt felosztandó s igy a késedelmes jelentkezők kielégítést nem tiyerbetnek.
Keit Nagy-Kaniaeán. 1890. november hó 28-án.
x xl
x'* ' „
1-3
OOOOOOOQOQOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!
A
íiiígy-kantasal luki anya rémény-tirmég
rel«Miiioláxlma
3 -s,l,Jí|ozt|3| qq«sjo/AJ»y]
XXX X XX XX XX XX XX X*
A becsi zoBgőra-kezzüök első iparszoveirezete
bejagyaatt K'/.ovfttkex'.'t korlátlan (blalAsaéggel. Vfnktár: Budepeeten. IV., váct-stea 24. sz. a.
K . BHP
If gy válaaaték rövid szalon-, piccofo és Mig-mq zongora-piano és tiarmo niumokban. 70* 4 -5 . Béceban. IV., Klayhannsgasaa Wo 3.
Miért kedvelik annyira a Horgony
Köépitö szekrényeket?
Mert aam Tálnak' értf'ktokmffcké egy néhány asp maisa, miat a (4tii játákssassf! haasm S gyermHpkaak érek hoaszn során át mulató H oktató foglslkozási «z«röl szolgálnak, áa a hasasé ♦d*4artamot tekintet ka véve a Ieg»lca6bb játák-rak. Továbbá, mert az igazán pompáé mintás ti t átlépi tí-so a azklöknek is k^*-twniHr sratgaAgDt szerez áa jTTTfiJBfcgy miiíd«'ííyife szokrf-try-rísoaly-Kzortien kiegészíthető.!
"egy kevésbé értékes utánzót ve-rtele által neai akarja aaga magát bm§-r ctaiai sz stssttss vissza minden azekresyt melynek rtamagalátán cttgtnk valamint gyári | ielvfnyunk „a veret Horgoay44 hiányzik. Képet árjegyzekek ingyen et brr mentve.
RICHTER F.AD.és tsa„ BÉCS,
► Nibelungengmme 4.
Minden Sobtiqrtftwffbeo Aa 4laaera-aslstaoa._ i valódi -
LE HOUBLON
msnai aiáa i ii«i ----—
^ CAWLEY AHENRVTÖL ^
g^fojjVUflK^
FOr»atar: KASlTZ OTTÓ fa UrüuuU SSCSSSS-
iOí 24—24
N f J 2 fi
•OJ
í« =


N
'ri 1«
•e
cé a
a
0) —<
<M
m
O
Ah l\ih
m n ■ - ff
■ -■ *

II
• 1
46
laM
11
illa

• —#
ffiT
-1 x. i I 1
Gyors es tom mH jjoaurtiájot s azoic töfcitejíi eilei.
Aa egéeteég traurtámri, as étetned vek i eaaek frtyytáa a vétaek ilnlhúán és iktn áltapotbaa 'á'4 featatfáaera éa a já nréitifi clftsegítésérc a legjobb « Itgl~e.be><<*• bit ever a már ic u<fridei>0o lss>«-■jsi+b kMvIt
életbalzsam Dr. ROS A-tól.
. *l«'balv«ss ii l^i Jobb. a IrgfyOfylistásosb gydgyí&vi'kbftl a IragoiidoMbbaa vas kássltvs * « úICuömu aiÍMÍm fpMiiW Ujok, e)om< rgCrca, étvécybiáay, mviiitbi ItiLniOgét, vérlótuláe, aiaoywas linjek atb. stb. vllaa idjasca hailialóvi.ak bl^onytíl. Vj kt(Uc& bálámi kCv«.k«f|tl*a azaa életbalssao sgy
iMbiMNiyaH, megMabató i<ási«iafává íctt a aépMk. Ara egy nagy üveggel 1 frt, kis üveggel se kr. Elismerő Iraték ezrei bárkinek betekintés végstt rendelkezésre állnak.
Óvás! ttamkitáa^k alkrrűlása végett, mindenkit figyéjnii-jdaifk, bogy as egyedül V általam aa eredét! uta*táa suvist káazitelt „Br. BOSA'félS élStoal-
uaa" riiind«n flimnh^t kék borokba vaa caomaaolva, melynek bosuoldalaío ..Dr. EOEA életbalisama a fekete sas oz" ozlmzett gyégyszer-Itárból. FBAGBEB B. Prága 205-Ili " oéinet, cwb, magyar é> írsuesta | ii)' etveri aivMbaM, esaka telein pedig as Ua a)uaóU védjeyy Utbaió.
Dr. BOIA életbalzsama valédlan kapható eaak a készítő
r IE2 Gr iT IB jES IB.
wuiaey.__főraktárában, gyógyszertár a nfsksts sssbozM Prágában SOS—m
éa BUDAPESTZV Törbk jóZssf ur gjrog}szeresnél, Kirtly strea 11. m. Budai Fűti ar váró-#1 gyégysaartámbaa a VArasbés-téreB. «
As asitTáli'msgysr massrrkis mlsdrs aa^ekb QógyascrtSrábw isa raktár
. á—a élelbsliisakél. ' 531^—21
718. 7—33
eeeeeaoeeeeeeeeeeee iUá||á ^ k «
MjS® S »'
JÍ m o *<5
á o
cq
a aa
■i h
c*
a*

o g
ed s tal) fi
aa <o
© cc
rn e .9 a
Si?
.SU ™ 0 Í.Ü 3
6 a a • g a
•*Os_ 6.123 -o c STr
-iPa
-f B
Jl fi* s m a
A) Ú
8LI

-2 " + * "OH ASfifl
-ifi Öfrá!^ 2? o-Src - ML5 5o a
3 « — cr a a*
o
B 5* S O'
co
5 a £
« cfcCD o »«■»
N g
a u s ©
íaalsSioEÖ*
fl aa B-..-Sé ajg— c S •« öS 'r. fit % jq 2 8 mQQ V
ííi c .1 * a l
í 1 c.
r . |
c a a 5í c»»
la Jií
fcrlS s a - > 3
N O
k'SJair -c-a
t*9 bt
„prágai
ligyaaua kapuiéi
általános házi-k€nőcsa
a V
í a C aa * a . w
ins-PHPBL
llC*: S • ,5 S k<S e
lie 3 ? 8 c gisí.ii m « «
f «QS aa ?
m u • ai a> o^ — ■
^-slg. II
o «m « - ö a mS
^ 31 iiii rr
g ac g-S E w fi^a. £ S.
icbb «xtf bálaaryl'sikezattal eüsmavt biztos gJóg/SZSr mlndeoféle gynladSrofc, sebek és geayedések ettem Basa fceaác* Uataa eredméirynya) hee«a4lbato a oSi emló g) olütlá^ánál, a Irj tetpadásénél a aa emlfi kewk»yidéeéo*J ssSléskor. t«lev«ayaél, várdaganxoknál, geayas fekadekoknál, pokol varnál, kúrémgySk-ael, aa agy»vvea«it kSremfiaragBéi. • k>.-toéoyedésekaéIr íelpn8«4a*>ikiMi k>fríg)dagiuiaioknál, arirdagaoalok-oáí, érwkei»«a't«f>kuáJ gyoladáat, daganatot, elkemét.y«d*ei, leliidadáat a legrövidebb M0
tStU skávalrt : a sbol már grayedéa mstatkosik, ott a daganatot kgróvwl- Lb ítííi alait "» *»élkttl fáf-
ed«)a, bMeati ée klgyéfy»»ja. _ _
BÍT Kapható aa ép aa krajezároa azaleaczékbesL
A • 1 Mlaraa a prágai áttaiáuos bárikaa6s dl sokaaur atta'/aMO, nnaiwi-ÜVaS i kk Sgyélmasaeiek, bogy ea ciedeti uiantáa ea«Hat eaak nálam less kássitve, t eaak akkor valódi, ba a sárga eiessielsaeis, melybe teltetik, vflrfle bawé'-" ataeHáaokba (melyek S nyelved nyömváá) ee kék kamaba, melyen aa Ida aismea »W»e|y kUbata — barkáivá vaa.
HaiJiáat BaT.liaMa legUbúonyallS'bb,siámtalsnpróbatét által UgkéateaabWdk eiku«ri «« m aebtekuliés áigy*gyiiáeé«a a aa egésaea elvasatsn beliási tehetség vieeurnynieére Egy ftvSg áfa 1 frt ^
si yyy
s w SS x r
a fco:^ n 2 g r • o a 2 s a a £ £ SsNagy-Kanizsa, vasárnap.

wmn
Zala 48. szám. f6 lap.)
- — a KépM Caaládi Laptk
atpUra mm IMUimtA szépen ét |u dsgon Sfaaztrált naptár ugy tartalom repnii»t kiállításra néava bátran kiállja azépirodsTes* W-mékeinkkel a versenyt. Szépirodalmi részéi: Tol-gH Lajos, ftndnyásaky Gyula, Beniczky-Bajza Lenke, Pósa Lajos, Kaaa Ivor, Sziklay János, Dalmady Győző, Felméri I^jos. Brsnkovics Gy., V-s, NéMdy Imre.Makraoczi, Rózsahegyi Náci, Molnár Viktor, Szerelembegy i Mocsár Jolán, Lanka Gusztáv, Hódsági T. Károly dolgozatai gazdagítják. Humoros részében: 17 kép. én számos anekdota nevetie'i meg as olvasót. Mulattató része: A színek, a virü^T a ernyő-, legyező- és bélvegnyelven kivíil számos saerelmi aprósággal kedveskedik. A gazdasági, és kertészeti részben és az orvosi tanácsadóban megbecsülhetetlen cikkeket talál a jó gazda, gazdaasszony és családanya. A kouyhásZoti rész a háziasszonyt as ét lapkészítés gondjaitól menti fel. Az általános napiári rész ss év története, a naptári jövendő mondó, a cimtár a & haszno* tudnivalók egéasiltk ki a naptárt a melynek ára -6ö kr. kapható minden könyvkereskedésben, a hol a »Képes Családi Lapok*-ra ia elő lehet fisetni negyedévre 1 frt 50 kr. 1
CSATaTO TSL
AAaóte elmúlt egy lé) éV a as ifjú mély gyász-1 V. a eeaaaa.
1890. november hó 30-án.
Mtgkaptat. elül vautok,káváit, « Jóvá
bah. egyedül jár as oicakoa. gyászolja elvesstet! j kasAljak; a j f akkor atalvás/asksu fa
» i ' ' .____,__legalább aSraa alva V
boldogságát r a szerelme'. _____
A szép Ida halványaó^jár de űfm egyedül :| ^ hanem naponta mizaal.
As ifjunsk .mély sebef szakít ott keblén a kacér nő, megfpaalván ót — a leheti legnagyobb bal • dogságtól. Elrabolta tőle ázt: —• mj egyedül volt éltető eleme; sserelmét a sz enyészetnek dob-va azt áldozatul.
A kik a szép hölgyet ismerték — s kik a vj-asooyba be voltak avatva, megvetéssel fordultak el a nőtől ki kacérság és tetszvágyból. - halá-nap- los csapást mért agy Igazán sztrefő férfi szivére !!
S as ifjút csupán bsrátai vigasztalják : Uj, és mégis oly régi, mindennapi dolog es, hogy meg sem ütkösbetel rajta.
— Igazatok van, nekem új, de nem mindennapi dolog, r— s azzal tovább belsd, ismét lefüggesztve, szemeit s földre szegezve, mint akit f misem érdekel többé a nagy világon. - És a kacérnó ? Kacérkodik tovább a főváros ifjaival 1!
Es as élet, ez a, valódi nagy városi élet h$ képel Z .... A ... .
galább barom alva Jalnpt mag- Addig um azAaakát catpás, aelyakbea útival meg^eWeaak.
Haaprar raid M Magott. a atst Uthat<4 M ia kmm-
•ittak Itaadaa kSldéatt kérjak___
„listlk Laaja* Mag aiadlg aaa kaptak. JŰlf a tett kérééert levalawl lapon ktlditk toag váJaaattkat
a J. Baéaa—I á ragét/t várjak, s egyébként tele* veled koaaaaa tuaaralaaat aaa tudjuk magfajuni
a. Uf Éraaka)i*r U»»Wn adott váltsanak aikitU iltaléséafct aég aaa vallunk kérjük aal.
Nyilttér #)
Ala prslawertkta, prakUackas WaikaMkUfaaakaak eapfekle íeti Racsaid t Naairabaa (gaaa Satda) fl l«aé. p Köbe, Hovla I l4.t5.l7.B0, tfltf.ftitt bia 00 aadrlíertig. Ea tat nirbt aalkweadlg. varkar llavter ktaaen aa ttawn; Irk tasaaba sara éaa faat aa, srata a lob eotvaalrt Mtnttr vaa aakaaraaa. farMfaa und vatiaaa faiét II Haijleeatolba uagabrnd Mdahbrlk ti^ol V Kissi bar| (K. u. K. Jt»dii>íaraat,) Z4krt«b SrieU ktafea <0 kr. Portó. ______..
—-.M
Felelős szerkesztő. Ca Palatal ikea.
As a rovathat
Mindennapi dolog.
A Sasai István szobor-alap javára jótékony-céfn előadást hirdettek a falragaszok, A fővárost itiuság színe java sietett as • Iparos-kör« helyi-Bégéi be — részt venni sz előadáson. t£gy fővárosi szépség neve keltette fel as általános érdeklődést. Alig |8 éves leányka volt a mágnes mely Telvil-lanyosta az ifjúságot. A falragaszok előtt tömeget vehetett észre a járó-kelő —- kik mind érdeklődéssel olvasták a hirdetést.
As égess városban . szájról- szájra járt a bir,
becv a asép Ida fallép Mindenki_kapkodott
már-már fogytán levő jegyek után igyekesett szert tehetni egy belépést igazoló olrj Hiányra.
Végre bekövetkézett a várva várt, este — a terem zsúfolásig megtelt műértők és mii becslökkel, \ Ida csak a negyedik számban lép tel, hallatszott a suttogás. — »Ez unalmas* szólott egy fővárosi ismert divathős; — s mindenki utána mon dá 'Unalmas.« A harmadik szám után egy stőke szerény külsejű fiatal ember lépett a terembe — s félrevonulfan várta az előadás folytatását
Törvényszéki csarnok
- A félasllliaiaa taráé Agyét a te-
CaMfeágtt
10184 szám
káaiaUekért aaa váltat sajáté s teark.
1IM.
Árverési liirdetmény Alulirt kiküldött,bírósági végrehajtó as
1881*
% i un
.......... inr inrTrni'illl'l Ilii IT11|i Hinni régtái látfi íiTí 1 "p inj értelmében ezennel köz-
gyalás uián e hó 24-én döntötte el elsöfokulag, [ hírré teszt, hogy a nágykanisaai kir. iárásbiróaáf s mondott napon 0 Felaége a király nevében 8687 >890 sz. végz^ae által a nemes vidéki oaaegély* kihirdetett ité^etéveL As itélet most is büuóanek tő-ssö veik eset veg^haitató javara Holmi Fülöp h.-ialáüa Fcrtas Menyhértet
■___éa . tárr&iL ciiot asJ magyaredj és Kremsier Józaef és neie n.-kanizsai
első alkalommal, csak hogy most az osirathami-1 lakók ellen 856 in tőke; ennek t8Ő9 év deo. kd
aitás bűntettét nem taláiia bebizonyítva a tör-icivii- 8 m<M^ valamivel enyhébb büntetést
< .. íjsssbott a vádlottakra, mint ax april 1-én kimondott ítéletében. Az ii életei következekben ismertetjük olvasóinkkal: a törvényvzék Farkas Meny bértei, Szobovits Károlyt és ftispiktj Jóxsslel a
kodntt 1és 383. §§. alapján csalás s a 467. "J.__9_________Wtt___
mSdeéki ■ ^iMM^eaztegetés uiiatt rgfenkint /'^ rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis B. ^ • fegyházra és tíz évi hivatalvesztésre, azonkívül j Mssyarodon alperes lakásán leendő esskösléséra I * j Farksat 2000 frt, Püspökyt és Swibovicsot pedig egyenkint 300 frt pénzbüntetésre i*é>te. TMkeesy-
10 napiától ssaaitando kamatai és eddig ssesén 48 frt 20 kr. perköltség követelés vejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával béróttag-lefoglalt és (592 tn 20 km becsült szobabútorok, fűszerek, boltiálványok és egyebekből álló ingótá-gok nyilvános árverés utján eűdeinak. Mely árverésnek a 10lH4 iWO ss. kikftldént
ism:
éi deerasker M I l-lk ttapjámak déleidlll IO órája
né csalás miatt 2 évi fegyházai kapott, Jleryal , Nagy-Kanizsán pedig Kremsier Jósaet éa neje tot és PispökynH telmenutték As első négy vád-1lakásán december: 12-én d. e. 9 órája batár* lottat a kincstar 48U.OOO frt kárának egyetemle- időül kitüsetik.éaabboaa venw esándekosók esen
"" nel oly tuegjegyzéssel hivatnak meg: hogy aa érintett ingóságok as árverésen, as IHH1. évi LX. t, cz. 107. § á értelmében a legtöbbet igerönek becsáron alul is aladatni fognak.
Aa eláAeresendö ingóságok vetelára as 1881.
ges- megfizetésére is ítélték. As ügyé*/ és s védők fellebbeztek. Az április bó l én tsrtott vég tárgyslásonr"pVval*-sulyosabb 6Ünietést mértek a vádlottakra. Akkor a törvényszék a c^alásoii és megvesztegetésen kívül okiratham isit ásban ia bü
ai > ii . . ... _ . . . - ■ , megveszie/eiesen aivui ükírnniumihiiasoan ia uu- as ei
Nem kelleti soká várnia, a jel megadatott — a * «. ., « .. u. .. «... , L • ?v
_- . i , ..„ , .J __. nősnek nyilvánították a ^vádlottasat éa rarkasi, évi LX
függönv felgördült a ku vártatva utána megje- Iö^^wJ^ __—u aJIi^__
r^ir/T . ai iT, ^. a Ptopokyt és Szobovicsot egyenkint nyolc évi le leni a késönség tapsai áltsl fogadtatva _>a szép . \t 3 3T,. u .. I « _ tóoden szem feléíe -irt ult mind ki házra iléHe. Hergait az eiaő tárgyaláson ok-
... * ' ' ii>af hamiaiiaa 'tniftll liórnin Aví l«ffvliiitl knnntt. 7
lekrntetével akart találkosni.
ö azonban figyelembe sem látszott venni a kíváncsiakat. — Szép világos barna azemeit végig járatta a köaöneégen — a megkezdé szavalatát — melyei meglehetőa érzékjtel —adott elő.
— Szavalla'a közben éasrevette az emiitett szőke iQut —. a szép szemei folyton rajta csügtek,
irathamisilás miatt bárom évi fegyházat kapott, most azonban, mint fönnebb emiitettük, tőimen* (ették, mit el a törvényszék az okirathamisitás miatt emelt vádat elejtet le. >
Közgazdaság.
— Badspstll gabaalittéc A buza üs-
t os. 108. i} ában . megállap tolt feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Nagy-Kanisaán i890-ik évi november h& 7 ik nap.án. FA Hl A N
kir. bírósági végrehajtó.
20M/2J47 üt. 1890.
Árverési hirdetmény.
ar
A letenyei kir. jbiróaag mint tlkvi hatóság közhírré leszi, hogy Malek János ssepetneki lakos végrebajtatónak Ssalai György molnári lakos ellesi
ugy látszott es ifjútól — ki mint egy szobor hí- let kezd szilárd irányi követni. A kínálat vaggon- j ^ kf ,öke eQnek novem. bó 8-lál
degen éa érséklelenül nézte öt és hallgatta elő- árura gyenge, hajórakományukra valamivel na-1
adását — várva a tetszés nyilatkozatot. Előadását tapevihar követte!
gyobb volt, s minthogy a malmok kedvezőbb vé-| telkedvet taousitotlak, mintegy hsrminceier m.
- A színpadot odahagyva alig vette tudomásul mázsa buza kelt el huszonégy krajcárral maga-ás elismeréseket — egyenesén ifjúnk felé lépe- sabb árakon. A többi gabonafélékben változatlan getetí, ki még mindig egy helyen állott. S hozzál irány és váltosstlau .árak mellett gyér forgalom
érve szépünk vállára telte hófehér pici kezeit; midőn az ilju a forró kéz érintését érzé összerezzent s észrevéve s báborgstót távozni készült.
Ida visszatartani igyekezett. »Te már nem szervin ?« — Ily rövid volt álmod? — Géza kérlek ne vm meg.
volt.
— A keflykell gakemafargaleae a lefolyt heten igen szük medefben mozgott. Hozatalok alig voltak, de a piacra került kis menynyitégek jó árakon kellek gl. Takarmány cikkek
járó 6% kamatai 4 frt 90 kr. végrehajtási 7 frt 16 kr. előbbi árverési kérelmi 7 frt 26 kr. ezut-I laii költaégek iránti végrehajtási ügyében a ! kanizsai kir. Irvszék (a letenyei kir. járásbíróság^ I területén fekvő Molnári községi 132 sstjkvben A Jf 1—4 sor 3 4. 132^242. hr. ingatlanokból éa | a rajta épült házból Ssalai Györgyöt illető fileráaa 412 frt becsárban Molnári község biró bábnál
1890. évi dieeiiiber hó S7-ik napján d. e 10 6rakor
As ifjú visszafordult mély sóhajial ajkán vá- észlelhető, mily gyenge termés volt ezekben/ laszolt: Hagyjuk as érzelgést Nagysóm, három|Mai áraink : 77 kilós buza 7.70, 19 kilós buzs év óta vagyok távol szeretett hazámtól — járok 8 frt, rozs 7 26—3n. bükköny. 6.75, tengeri 6.20,
ben élénk kereslet uralkodik, s naponkint jobban -Zakál Gyula letenyei lakos felperesi ügyvéd vagy
helyettese köshejöttével megtartandó nyilvános árverésen elsdatui fog. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
kelek mert feledni akarom^, minek jött ismét utsmbe? minek ssakiija fel a már már hegedő sebekei ? Talán azért, bogy meg mélyebbekei verjan? Isten önnel! Legyen boldog a feledjen engem.
Ide szempilláin két gyöngy ütötte fel tanyáját, melyek gyémánt íénynyel ragyogtak. »Gézám, ne ittl) al, ím én hibáztam, de meglakoltam érte kérlek himgas meg — s ha bűnösnek tartasz Mi el, — vese meg.* í-
— Jól vaa még egyaser felkeresem a aztán nem latsai többé soha.
— Köszönöm. — rebegé Ida a ő is távozott.
Ijimil naplói kezdve minden nap karöltve
Iának a szép Idát sétálói b4anlói a ssőke ifju-vaL
zab 7.10-20, dió 16.60.
Szerkesztői üzenetek.
T L Halfbaa A tatt rtvMitéttk aaa a doltg tál k^-tttttága, baasű* a lap keretébe való btfllttatéa íotjrtáa tórtéat Reméljek, ita vasai sokon. A ktldóUtkért fogadja meleg ktaÓatUakat.
H J. ét. Hel/baa .Coatícatra oaaaa !"
I "... 114. Talás valamelyik kar pattant el a aaárt ballgat a lant t
V. H. dr. Htm a tárgjaláaok mikiatje, baaaa as elért trtdaéaj érdekli a köafteaégwt, a biaotíság tárgyalása lefolyására toka aaa raéertálnak. de a kbagyAiét kalároaatait aiadig köaöljflk, ast toltak most it j a Waottaági tárgyalát nűkéatja tgéíata köaöaböa a dolognál, mtrt aa trtdaéaj aaa vaa.
litséaat saivet baagalaarrt, jövöbea Is
Qratalátaak. A- ca. p. atgisdalt
raaéljtk ráta vét*.
l ca
Árverezni kívánók tsrtoznak a becsár 10l/i*4t készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldölt keséhez letenni.
Vevő kötetes a vételárt három egyenlő résa* létben, még pedig: az elaöt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt» — a másodikat ugyanéitól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyee részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt ai árverési feltételekbea meghstározott helyen éa módozatok éterim lefizetni.
Kelt Letényén, a kir. tvazék, mint lelkkvk hatóságánál 1890. évi azeptemb. bó fti napján
FILIPICS 739 l-l kir. jbii*.
Hagy-Kanim, vasárnap.
jxx xx x* xx xx xx xx
fj Legszolidabb klgzolgáfá^
5 i
lel *
y
n
í w •
Xí í
2 <r»
!T * c-
r flr
i —. * M
5 e • c
• e^S a
D '
ti í C oo
■ ra y ki
s s. _ & m 6. 25
é? irjá-f
& -fl . jp PC
® H |<8 fc 5 > « ff. á 2- S *
• a 21 ? 2
e s srr P-
a t r* g
3 IS 5 9 • J9
• 9 5
• 2 ® JL
•---wJt-
ftb. 9
XX
X
X ;
X
fS
Í5
•far
• X

$ X
X
Jj
Sí 10
w _. _
y qqssjoXaasq |j.
XXX X XX XX XX XX XX xx
' A becsi zonpra-tezii eisö Iparszoveiíezete:
kejegynatt vetkezet korlátlan fblelósa^ggel. Főraktár: Budapesten. IV., václ-ntca 24. íz. a
g/gm I " Jl]|'
Caletveaetfi : CECELITK JÁNOS
- • , Zala 48 uim (7 lap.) 1890, november bó 80-áa
£pCX*XXXX^
© -j Hirdetmény.
lO A ii un y—k it iil/iMu I lak hitt >n riWvéiiy-liiniaság 1890 évi október hó 19 én tartott közgyűlésében a társaság feloszlását elliatároata a ez szerint felszámolásba lépett.
A kereskedelmi törvények 202 §«a értelmében (elhivatnak mindazok, kik netán érintett társulat ellen követélést formálnak, ast a jelen birdfi mény 3-szorí közzétételétől aaámitott 6 lió lefolyása alatt alulírott ámhez annál inkább ia bejelentsékf mivel a 6 havi határidő letelte után a vagyon a részvényesek közt felosztandó a igy a késedelmes jelentkezők kielégítést I X nem nyerhetnek.
){ Kelt Nagy-Kanizsán, 1890. november hó 23-án.
j() 4 nagj-kMlaaal laki anya réMrény-iárftasá*
Ia 740 1-3 feNzámolástmo
V0OCX5OOOOOO0ÓOGC
Miért kedvelik annyira a
Horgeny-
Köépitö szekrényeket?
Mert nem válnak totéktelenekk£ ogy néhány WH» ami ve,
mint ■ jáfakfcitorak, hanoin a gyermekek nrk óvok során iífr mnlafA ág
oktató foglalkozási azerfil szolgálnak, és a bosszú időtartamot tekintetbe véve s legolcsóbb játékszerek. Továbbá, mert sz igazán pom-pás minták ntáh^pifésgs szálóknél ll 1(8-' lemes mulatságot stergr fii' minthogy mindegyik szekrény szsbály-szerfien kiegészítheti.
4 á U> "így kevésbé értékes utazzál vétele által nem akarja maga magát stég-r csalni az utasítsa viasza minden szekrényt melynek csomagolásán czégünk valamint gyári jelvényünk „s veres Horgony" hiányzik. — Képes árjegyzékek ingyen éa bermentve.
RICHTER F. AD.es tsa., BÉCS,
Nibolungengaaac 4.
V n

|M
N' jry rátaszték ruvid Szalon-, piccolo és Mig-ft)q zongora -piano és harmo niumokban.
708
Minden dohánytassdében éa dmára-naletbem.
legjobb »zivarka-papfl * a valódi
LE HOUBLON
runau ■ráiT»W
iMfg CAWLEY Sf.HENRY-TÖL i
paniBBAN
Jto-Sl VlAGKJAaiTtó
i 3 i, i k^^ i « ^^r^ i
fi/ - ÍAV, I
K/l i\f í 5 ÍA^
I f e fii 1 I
if ^ Mi M ha ; lv II
pl,?;; ^ i h.olil
IMl-síijf 0 iiiiiBlí
Ijai^SHi! ® Iíí^T1! I
n ^ 1 ; jlil #77 - . # "•»« ■
fl a: ** liiit
ikvv 5 " SH' /Vl
I 11 Ik. ■ * ; m . 8" A
I I K vCi A
! MmKrírtM í
iffiliill.....J
fyártilti: Bécsben, IV.. Klagbaumgaase lo
Fór^Ur: ZJJI1TZ OTTÓ ét tárnánál BZÖBBSX.
10i 24—24
Gryors ti Éles mMi nyoaurtiajofc s azoic tofciteuiijüi eiiei.
Ai «féiut| ifMtniitrt, u í lelned vek ■ rawk folytán a tiruek tUzliiánára és Uma A1U pótban | r»'ö ff>ataitá«ére » jó caéniéi cl&irgílétéro i Mobt a Icgiaitotárebh atr s mér te mindenOtt - teine-i* VMIwí
életbalzsam Dr R O S A-tól.
k>«%»> «'.*'b«lwiiB> « 1*1 Jolb • legfjó|rjlialéaosb pyőgyíüvctIi&l » leggocdnaebbaa vaa kéodlve • ■ ülfluőwu «iíu«]*m tméníéai bujok, gyomorgtrce, étvigyblány, t-nvaitviu i»lbül0gé«, vériólutaa, araujarv* b«j«k atb. stb. «H«a t«lje*eef h&tható>/.»k bbonyul. iMr kitiinfi beiáMi k/>ve.kertiben ezen életbalaseai egy iHíbiwwynU, megbísbaió i>áiJ««erévé lett a tépnek. Ara egy nagy Üveggel 1 frt, kis üveggel 60 kr. Sllsmerö Íratok ezrei bárkinek betekintés végett rendelkezésre állnak.
Óváfi! Hsmlftitilisok elkerülése végen, mindenkit figyelm»yt«iek, hogy u evvedQl általam as eredeti utaatás SMrlat készített nDr. ROf A-féla életbal-kizn" minden üvegecskéje kék borokba vsn csomagolva, melynek bosssnldalaia i .Dr. XOSA életbalzaama-a ,,fekete sas ox" czlmzett gyógyszárit árból. FEAOSER B. Prága 205— m.M német, esek, magyar és írancsla f oyclvrn olvasbató, széles Isi sin pedig aa kie nyoii Ott védjegy látható.
Dr. BOSA élettalzsama valódian kapható csak a kéazltö
yEAGNEE B.
v eUjeKy ^raktárában, gyógyszertár a „fekete sashoz4' Prágában 206—m éa BIJBAPBgTCV Török József ur gyógyszercsznél, Kírily-tó«a IS. sz. Budai ESÜ1 ar ráro-► T gy dgysxenání baa a Tároekáa téree.
Aa eMtrák»wy|ar monarchia minden nagyobb gy ópyszcrlárábwn van mit tár
iflfMONNNMHII
i 41-■ h *
.3 c eí « -X - 8 fc
£ S-l s'5
W E 4> 4B « N
®—, r
(íSn 4"Íl
85 js
— aa
■ 3 o * B a S « Ja cc • o 2*3 3 >zz * »| •o -aa 5
nl'SSSigS
Í-9V- es *
-9-ss -Heg
eaen életkalisaabél.
„prágai
531
Ügy.anoU kupbatd:
általános házi-kenőcs"
iCbb im Jbálanyi!atkozatfal elteinert Mstos gyógyszer mindenféle gyaladáfeV, sebek ée genyedések ellen. Saea Aeyea biatpa eredmény nyal beasaálhaió a női rmiő gj ul«la>ái>al, a trj teapedésénél a as emlő Mefkeméaj'déeftoel asfiléskor> L**lcvénynél, vérdsgaMtokoél, genyes SiksdekokaAlJ pokehrarnál, körűmgyflk-ael, aa ugynevesett kOr^inféregnél, l-kvinényedéstkné), íelpaŰ»daaoknai- i*.trig)dagaaatokáéi, tfirdaganatok , oál; érsekeittn (agoknái atb AJimicn gyulájáét, daganatot, elkeméoyed^et, leli u(T«dást a legrövidebb MT alatt tltávolit; s akol már geaytdés n.ütalk< *ik, ott a daganatot legrövidebb idC alatt l^*1 • nélkül fel-etlt-ja, kwwd éa kiyégyi'Ja.
SC* Kapható 26 és aa krajozáros szelenczékban. "96
, A i rr glitáa prkfS áiuüáuoe bázikeaÖe öt s«ks*or olM'-ua, aaMw-UV&S 1 kit flgyelmesterek, kap es eiedeli uia-Xis aztrint csak nálam teaa kéaSltve, i eaak akkor valódi, ka a sárga eiczszeiencze, melybe töltetik, vörfa litsználati ntsejtásokba (melyek I nyelven ayonvik) es kék karínba, melyen M yi nyomott Tédkgf látható — bnrkolva vaa.
Hal.I.áai lll.llál a legbcbiionyültahb,számtalan próbatét által lagbiatoasbboA eliauurt aaer a nebézballás klgyógyitásésa a aa agéaem ctveMtetl balláli tebeUég rlaszanyerésérs Egy ttvag ára 1 frt

Bi s vw
liL® 5 - v b S .5
i • tfJ3 a
iaÍSI^S^.
1 fi. C ö ~ ~ C ■
W ü - — IS S
Cv-Sfl^ v _ ©
^KJ 9
ll
■Ilii
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
—jjgSHBBSSHja£V
Zala 48. saétn. (8 lap.)
1890. november hó 80-4o.
K
5»a ÉpS 1 leeri ii - Fok -Cr* m I
A fogak 1 Nétkttlttahetatlea rövid Ideig aa é p a ég a. 1 tartó haganáUttal a fogak tiastitáaára
AL0D0NT
Egészségügyi katóság által msgbiválva; Vflr Igsa alkalmas sttztteksal Illatosén Mitő.-M
HT Ártalmatlan még a leggyengébb fogso-
aiáaomál ia. % tagvaék : Németorsság éa Fraatiaersaágban a legnagyobb aradménynyel raa haaaaá tatban a agy aa ndvarnál, mint a legmagasabb körűk baa éa aa egyasart- polgár báaáaál ia haaanálutik. HM 8—86
Kapható a gyógysa*réaaok áa illaUaaréaaaknél: Ára agy darabnak aa kr. Nagr-Kaaiaaáa Schwars éa Taaber, BbeeaMd Adolf, Stremée Klein, MartosáéHabar araknál.
HZ. V
PSERHOFER J.-féle
- _ : • , nrógyMMgt&r
BÉCS BEN, I. KEK 81 N U E K ST K A 8 8 E 15.
„tum ffoldeaeo fteiohgapfel."
Térllastlté labdNéM)k( miou általános labdaoaok aava alatt; aa alábbi Bevet teljes joggal megérdemlik. mivel csakugyan alig látásik belegség, melyben aaaa labdaeaok naodáa b» ttunkat eaeraaeraaaa be nem blaohyitotiár volna ívtlfedak óta aaaa labdaeaok általáaoa eliejedémek of vesdesek éa alig van aMlád^malybea aaaa kii Unó kástsaerból kéaslet aam voiaa található.
Saámtalaa orvo« áiial VaaB labaacaok héaiasa*4l ejáaltataak áe ajáaltattak mladas oly bajuknál, malyek a roaa smáastásból éa saékiakedésból srvdaek mlat spe-aaverok máj bajok, kólika vértói slájask, aranyér, béllétleaaég a baeoa'o hete eégekaál Vértieatltó talsjdoaaétukfál fogva Irtiitnö batáaaal vasnak vérsaegéayeég a aa abból eradó baleknál la: igy sápkórsál, idegességből saármsaó fejfájásainál atb Baaa vértiaatitó labdánaok oly könayas hatunk, hogy a legcsekélyebb fájdalmakét sem okoaaék, a easek folytán még a leggyengébb »gyéaek de még gyermekek által la mluden aggodalom aálkll bevebetdk.
A anámtalaa bálairatból, melyet a labdaeaok fogyaaatól'a legkftl&abóaAbb éa legaehaaebb betege. g*k után ogéssségttk visssaayeróee folytan hoasáak intésük, aaaa helyen eaak (a néhányat emllllsk aaaa megjegyai-ead, hogy misdeski, a ki asas labdaeaakat egyaaer hasanálta meg vagyunk gyóaddve, aaokat tavább fogja ajánlani.

az„anker
"élet- és járadék-bixioeitó-társaság KACIAKOKtlÁOI VEIÉHKÉPVIiELÖStO Budapest, Deaktsr 6. Ü (Anker-udvar)
A társaság ffakfiiftl mindenféle, aa emberi életre voDZtkosó bistositáHokst.
Biztosítások nyeremeny reszesulessel
A nyereményosxtalék az'életeseti bizioeitá-soknál állaga biztosított iflke SO uái lelte ki, ugy hogv minden lOOOixt* biztosított t(U kér#-B#0 forint eyereaiéay esett. A haláleseti bistoeHásoknál a Dyeremény.ai.éüL
>»•/, áMftft U
A társaság vagyona 37 millió forint, biztosítási állománya lb89. december 31-én ÍM millió forint. A társaság bslálese tekéri és lejárt bntlosilásokérl 1889. dec. 31-i* lobb mint 65 millió forintot fizetett ki.
FelvilágositiMs&l szolfái a belyi ügynökség Welss testvér uraknál, valamin a lenti veaérkípviselöaég. " w 706 5—6
IC Alkalmas utazs ügynökök kereststask^^i
SehUerbarit, 1SSS okt. tt-éa.
Tekintetes Ort A Kitirt kéli. Itogy Melle hsssutts kiiiino vértisstlló labdacsaiból kanál 4 oeotnagót kttld-al salveekedjék.
Mcarsiler Ignán, orvos.
Ilra aba, Klödulk mellett, ISI?, eaept. bó 11 éa.
Tekinteten Űrt Inteti akarata volt, hogy as On labdaeeal kaáeM BSeé' keriliek, melyeknek batáeái eeenuel wiiimm ; Ka gyér mo> égybnn meghűltem olyannyira, hogy eem ml műnket eem voltam többé képe* eégeenl éa )d*onyáM már a b«d-tak kdat voHtéH, aa á* 0n gamlálairn m»*la«> lalwléw»l sin aam aam-mentettek volna mag As latén Aliljn msg Ont •Urt .Miur, "gatty btsattnm t»tt, hngj vasa labéaatnk •agom ta tákéletaaau ki fognak gyógvitaai, a miot mir máitoktiak ia agé«aaégSk viw*aiiyeréeare H(ll^|0l ssol-gáluk. Kalie Tiréa.
* - : Bées-CJbely, iSKÍ. aov I4ü "
TRIysa liaaiaTl Űrt—
A legforróbb köaxOiietemet mondom ezennel Oaaak 10 évas aaayaéném nevébao. Aa Illaté ft éven. At ssaaeadott gyomorban! bao éa vlskófságbon, mnr éleiét la ■wgaatm. molyrál egyébként U (a mond-itt, midén véletlen Sgy d» boát lurQ Ün MM »Irtbaélé lokéaeaailinl a aauaaak állandó haexnálate folytán tOkélotaaoa kigyógyult.
legfőbb tiaStsIaltal Weiaáette! Joaslk.
Efohomrvabaramt. (Iiöbl mellett tSSS. márvs t? éa.
Tekintotoa ár t Alulírott iMaétallao kér 4 eanmagot af Oa valtibeS basxaoa éa kilAné labdaeeuból. Kl aam mai asst hatom le a nagyobb eHamoré«aiaet kifejeeai n*n lahdae««*k értékeik ott és asnk. n hol rak alkalmem nyiUiu-e maoeedAhaek lagmolagohbeo íog«»m ^|ánkud. Raaa hála<rotoai letaaéeese-' riatl krmSlérá— OaS aeean*l felbatalmaeom.
TeljeejieSt«letlel Uah" Iglékrt.
Qolsebdoif. Kelhaok mállott. &ilé«la I6S6. ukt. S áa
T. Úr!
Felkérem, adeserlot as tta -vértlsititó Iabd4e<«slból 1 aaomagot G dobóiul kAldaal •iiveekf»l}ék. m Oa
c^idálatoa labdacaahmk bOaaüahatem. hogy egy cvnmttr. bejtől, mely engam Ói éven át gvoíSri, mageselmattllem. Kien Ubdaeaok nálam eobaeem tognak kifogyni, e m*d&a legforróbb kflseóaatemat kifejelem, vagyok tisstalattal
Zwlckl Aaaa.
Eaaa vértiaatitó lpbdaesok csakis a Paerho (ár J. féla. as „arenj birodalmi almákozu eaioaaalé íjégysiéilárbaa, Réesbes I., aio-leratrsaaa 15. aa* m. kémiittottsek valódi miaft-aéghaa, a egy aaeaa tahdaceot tartalmasó dobos ára Zl kr. Kgy csomag, matyhaa »» dobos tartalmas* tátik, 1 frt 0'* krba kerti; bérmeatetlea tftánvételi HSldéaaél 1 frt 10 kr. Egy caomagaál keveaabb sem küldetik al.
As öaaaeg elóbbeai bekfildéaéaél (mi legiobbaa paatestalványnyal e«akóadltotik) bénaeatee kuldéaaal agyltt; 1 nmmag I frt Z5 kr., t ceomag 8 frt 30 kr . 8 ceosmg .'t f t 3"> kr., 4 caomaga 4 Irt 40 kr., 5 csomag S Art W kr. éa 10 eaomag U frt -JÓ krba kerttL
CT5T VB. Nagy altoriadtaégSk kdvstkastéhas aaea labdacaok a legkSIbntfléDb nevek éa alakok alatt atáaastotaak; easek követkestébsa kéretik aamkia Pserkáfcr J.-téle vártisatlfó labdaoaokat követelni és eaakie ások tokiat^eUik vatodiabsnk, melyeknek baaa-aálnti stositása a Pee^ofer J. aévaiáiráaoal fekete színben éa mladas sgyas doboa fédele ugyanazon aláírással várta saiabea vaa ellátva.
B* í 4 k & ^m [ I IIHí! * £ Sl \
h 5 33 = W Cl I B f rt 5 = a
■ IU hl I 011
If ' l O | r MII
■ i. H7>||
HE: w (Q _ 1 ^ ■ l
II i^-tsESZ i s==lf|e!|r s ngn
b'tltf * o*— sr fl • w ■ é\ w ^^m^^y i
| ' ^ ^ | l ^ 1 ^^^^^^^^^^^^^^^
Amerikai
j gyors és bistoe hstáas, legjobb saar minden kSasváayss éa eaásos ha)ok. a. m gerlaca agy-báatolom, tagsaaggatáe iacbuui, mlgraias ideges fogfájás, tófljáa, (tlsaagg alás stb. atb, ellen. 1 forint 20 kr.. '
Tannochinin l^eiScfei&^l;
óts valamsaayt halanvesátó sser kúaAtt or»«nwk által a lavjnhbsak elismerve. Kgy elagásaaa kiállított aag)Mkelearaével 8 forist.
Általános tapssz MiS!:
aatt aeheksél, mrrgoe dagaaatokaál, aykskaes, ss-baa- -vagy gyaladuamll vagy máa ily bajoknál mint kitűnő aaar Ida kipróbálva. 1 tégely Q0 kr. Bér-—amstis lö kr.-------- - -•
Faffvbalzsam
rssrbsfsr J -iftl, 8ak Av óta a fagyoa tagokrs■ minden idült sobrs. ut int logb atooabb raor eliemorgí. K|| köcsöggel 40 kr Bénaestve SS kr.

kö-8 Ivog
TTf I fii n«ílu *f7 általán -eas lemart kU8sA baai-l 111U111II V, ^it rekedlaég. gón hógée atb. elles, | Jvsgaesks'ára 50 krajr. bérmentve 1 frt S<l krajcaar.
at.ncc/,1 n(.>/íj» Té«dl magíua-
UIUv tsa/it IltAlcI toagwt^or. raaa eméestée
éa miadaaseml altoati itajok ellen klttaó kásleaor.
,1 Svegeceke 88 kr. 18 4vog 8 frt.
Altalános tisztító só£"n?iu.4\":
saar a rpsa emöastáa minden kóveikegmeayei. u. m. frtfnjáa. ssédftlés gyomorgtrce. gyomorhév, araayér. dagslás stb. sllea. 1 eaoamg ára 1 fúria*.
Angol csodabalzsam, 50 Por a lábizzad&s ellen. SíTtTaut
iaatdást s as asáltal képafidfi kellemetlen snagat épen 'art'a a lábbeQt SS mint ártalmatlan saar ve a kipribáhra. "Egy dobosxsl 60 kr. Bérmentve 76 kr
ftnVvn«hfll7QSim k,tuö '••raalyvsalias. Uüj Vlt Uíll/^aill, Kgv 40 kiajesár.
bénsestev -klldéaael U6 kr.
Helsó vagjr egés/ség só
gyomorhorot áa mladas a rendétlen eméastéaliól snármasó bajoknál. Kgy eaomag 1 frt.
Eses itt felsorolt káeaitmésyekea kivftl as osstrák lapokbaa hirdetett oeaasa hal- és kalföldi gyógysssrésaatf kllónlsgesságek raktáron vannak és a kéaalrtbea netán nsm Isvók gyorssá éa olcsón meg-sssreatrtaek — Postai megrendelések a leggyorsabban eaakteóltelnek ka a péaaóaaaeg altra baktldetik; nagyabb aaegrsndeléeek atáavéttoULtldetaak. — Bérmentve csakis oly eaetbea történik a kildéa. la aa Saasag előre beér kenik, mely sasiba s a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek. 716 11—18
HATSCHEK BELA
A városbA
A „mü&zemhez"
Hyöfliato^
As és legújabb
tábori utazó és színházi látcsöveim
a legjobbak és legolosöbbak aa eddigi eladásban elfordultak! kőatA látcsövek tiszta aohromatikus 4a aam. objectiv át-! mérSral bírnak áa minden szemhez alkalmasak; nagyobb távaleágra ia erfiaaa é« ti aatán elégé nagyítva mutatnak, a Üvegfal, iránytűvel, bérzsinorral, bértok és szijjml vannak ellátva, a kóvelkeaA árakon : fekete Is aláayoaott karikával 9 frt, egyenes egéas aiásy klknnóvsl U frt, fsketa és alá syoaatt karikárai aap stisasórel U frt ftO kr. Nagy válassték* baa vsn nak mindenféle nás salabáai látcsövek ia birokkal 4 írttól 00 frtif.
I Pliplfaaabbea bsrdoabstó fényképe só kéaaklékak „rUtlI msgysráaattal éa óaaaaa vegyi falaaaraléeek frt 76 kr. Esen fényképek keaeléee o\v egysáertt, bof| gyermekek által is könnyen keaelhetök. Ili U ClanÍMi( saebban bordoaható gyuitógép mfa éa UJ . „Llübll a NT nélkül, gyaíktarto aagyaiga s vsla bsssssbb JéA ksrsssttl vidíthatni ára a frt f6 kr. Kaphatók
atysdál;
IUt ée awsasréstn él Budapest XV Váoi-atoa á A város háttéri nrtkkáitea
áriagysák ingven kapható.
745 1-8