Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
32.56 MB
2010-06-03 14:55:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
708
1870
Zala 1890 december

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. december 7-én.
XVII *
lierlr—tliéf
lUgytr-atca Ml li
U» iatéseadfi a Up stelfcmi rtnfa* vaatUo*g Btadn közlemény.
Z ALA
KUdóhlv f AmUa-aicM f> uia
ktayvkSrwkMUfh -»"
^LÓFiiiTtii ARAK.
Kffctf ém . , , «' ft Art — í flttm ♦ , , é , g '(0 Vfg)i#vn « • . • 1 » 19
BénMatotíaa levelek csak ismert ke-aekbtU fogadtatnak «l.
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
léwntok rana mm küldetnek.
Iltffaitek JaUajroM «aá»HtaUak. Kyilttér pattomra 1yjtP
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak és a Bankegyesület hivatalos közlönye? VJllttwlBt ~
r . * "j < ■ vootttkonók JNmImM fttop kusyv-
Megjelenik NAgy-Kanizftáii heten kint ^ynrer: vnaárimp. laiéssaitt.
Az ipuigfyji tárca.
Nem mondunk semmi ujat azt állítván, hogy a magyar független minisztériumok fennállása óta, kivévén azon elaő minisztériumot, melyben a haza bölcse Deák Ferenc vette, át fez igazságügyi tárcát, egyet len kormánynak sem nikerCllt, államunk e legjelentékenyebb tárcáját oly kezekbe if&ni le, melyek annak toiiToaíiágát:1t«n6en /elismerni Ifépesek lettek volna.
Az igazságügyi miniszterek kinevezése —Csapa üLpogaijádzáavolt* Horváth Poldizaár talán hivatása magaslatára tudott volna ugyan emelkedni; de rövid működési alatt alig volt képes valami eVedményt felmutatni; Paúler az egyetemi tanári talárt, vitte magával a miniazteriniáraoiiy székbe, mig Fa bitiyi minisztereskedése épen nyomtalanul futott le.
A Tisza kormány Diogénes lámpájával kezében kereste az igazságügyi minisztert, azét nézett mindenfelé, de nem találta meg a kit keresett. A tize^ketedi.k órában,lelépése küszöbén *iL eiült Tisza Kálmánnak Szilágy iDezsfít megnj érni e fontos álláara
A párW-MIönbség nélkül üdvözölték az uj imnii*ziert*és nem volt ember szélen e hazában, aki-reményekét nem kötött volna Szilágyi minisztere* kedésébez; és pe* dig ily reményeket, titelynek Uevalóaulár* esetén hazánk- igazságügye, Európa kultúrállam ainak nívójára fog emelkedni. Az egy
I szerű józseivároai képviselő nem fogat között á nagy feladat elvállalásától,, bár jgen jól tudta, hogy oly tajier az, melydt vál-I Iára vesz, mely elődeit mind meggttrnx ez-tette már; de Szilágyi bizoit erejében, s átvette a tárcát
Örök re emlékezetes marad előttünk az az este, melyen >zilágyi Dezsőnek, a fŐ-j városi Józsefváros képviselőségére történt i megválasztatásáról szóló maudatumot át-üyüjlotluk s íflWgyi így szól : — megte-I Hzek minden^ mit erőmhöíTtépest megte-1 hetek, — Szilágyi már ekkor, talán maga [Héra tudvs1 jóslatszerüleg moitdá ki e sza-vakat, vonatkozva a miniszteri működé-íaére; mert itt aztán caakugyaiv megtesz
I mindent, mit erejéhez képest megtehet.
A modern jogá«z, a külföld. jogisrnéiít i teljesen biró Szilágyi nem készületlenül s nem öntudatlanul de nem is személyes am-j biciójának kielégítése végett ült. be Deák örökségébe. Készültségét., még ellenlábasai I is elismerték s becsülték, öntudatának ak kor adott legfényesebb kifejezés', mikor az : igazságügyi törvényjalattiatok készitéséttek i szükségét belátva.Héfismerte azt, ,'hogy az egyetlen államtitkár nem elégséges ahhoz,
I hogy a codifikati<nalis munkálatokat is végezze, a ni adniinintratiót is kezelje, s lázért második államtitkár kiuevezéaét aür-Igette, véglll nem vezette személyes am bi-tió, hanem igazaágflg) ünk lehető legjobb I karba leendő helyezése volt az indok', mely
a neki kínált tárca elfogadására készséges-nek találta őt.
És hogy megfötól a hozzákötött remé-I nyeknek, működésének egymásutánjával
igazolja.
A tábla decentralizáló ja, a nemzet e rég táplált óhaja, már a megvalósulás ata-|diurnában áll; a büntető kódex elkészült, a reform javaitok egymásután kerülnek a ház alMUtáfa, * ily twfcroi dftTgWI(Ságok rközött a munkabíró miniaztar alig mulaazt el egy egy képviaelői tárgyalást, a alig 1 vfUja&ŐIiyegen oly tárgy, melynél Szilágyi [ fényes jogátzi képességének s szónoklati J remekeinek nyflvánulásával nem találkoznék az ország • ■ ■ _
Igen természetes,-iTmagából a reformok jlétesitéaébőT önként folyik azp hflfcy az j igazságügyi nftimsgter által. előterjesztett költségvetés mintegy négy millióval mutat .magasabb Összeget mint volt' «i előző években.; de a ki a célt akarja, akarnia kell az eazközöket is, a reformok léteaitése a cél, e cél elérésének egyedüli eszköze pedig « pénz, ha tehát akarjuk a reformokat, nem idegenkedhetünk a szükséges péuz jmegszavazásáió! sem..
Es a magyar képvj*e)őte*tületet áthatni látazik e itfdat, naert alig terjesztette Szi-lágyi .budgettéj a t. ház elé. az ellenzék .►zónolai is |ömöiültek a költségvetés meg-| saavszátához s mint a nw8t folyam*iban I lévő vitákból látjuk, ha azok-a megindult
A „ZALA" tárcája.
Psejxdes boldogság.'
Itthon vagyok, körülöttem A Kép- nyájai, kii család. Közöttük én df eléd&n, A világnak viharét.
A m&MStiek tedid fénye, Rétink veti sugarát. — Vidám kacaj, ' anyai csók — Oly holdúg e kis család.
El el megyünk. ♦ . .
El fl megyünk egymás .mellett, , Sem köszöntünk egymásnak, Se , Jónapot", se .Jórrggelt". Félve nttóls meglátnak.
Hdnem mikor távol vagyunks Visszanézünk mindketten. KeblemböTis, tiedkSl h . --- ■
hgy mely sóhaj — elreppen.
Jsa, egymásról mások előtt. Sem beszélünk, -^..nemzmbai -mm ■.. fidig ott benn\ a kebelben, ... - - ' • Szivünk majdnem - megszakad,
Bethlen* Oszkár,
. Vilma. v
— Benaélyke. — I z t a: Vid ^laaa.
Fénytifel és élögantiftvai rendezett dolgozószo-bájában járnxgaiotlan fel k alá, bankár.
A kandalóhoz .támaszkodva egy axép barna ifjú áll. ragyogó tekete s/euieinek aggódó,tekinteté-. 1 vei kisérve az agg térfia nyugtalan mozdulatait.
— Semmit sem titkoltam el elölted, |ó fiam, nem dologtalanság, nem konnyehaOség sodort
! idáig ; a véletlen szerencsétSenVég, az. egymást | érő pótolhailan veszteségek lettek löaífre, juttat-! nak bukásra. _
— Édes atyám? talán még van mentség?
— Haha! — kacag fel keserűen az agg,—
! mentség?! Igaz volna, ha becsű létemtől megtud* I nék válni; össze gyűjtve mindent, ami .még ma sajátomat képezi, el tudnék távozni innét, de ezt j tenni nem tudom; a miért én szerencsétlen let- j tem, ne legyenek koldusokká százan és százan, i kik né vemre, becsületemre bízták vagyonukat. Hadd vigyék, legyen az öv^bf»mi a hajótörésből megnfaradt
_ Iie atyám 1 csüggedned nem szabad, e ret-1
[Tentő szót, »bukás< kimondanod nem lehet mi-j j kor még oly roppant vagyon van kezeid köátr i'mint Vilmáé. Kezdj uj vállalatokba, s hidd nekem, hogy 'minden tftra fordul 1
flallgastl.az Istenre, kérlek hallgass! Erre [gondolni is vétek 1 Nem-tsmerek reád Jenő. hogy jöhetsi ily eszmére, hogy a szerencsétlen árva vagyonát tegyem koczkáfa; gondold meg, mi várna reánk, és ö reá, ha elveaziteném azt is!? Nem ! ezt nem tehetem, inkább.....a' itt el- j
hallgatott, komor gondolatok kőszálit az ablakihoz. Nemes agg vonásain a lelkében küzdő ellen-i téiés érzelmek, viharának hulláma élénken ve-Indött visüza, "maid végig, simitá tisztes őaa i haját az~ Qveghez támasztva forró homlokát, jálft szótlanul percekig,
— Mi lesz velem, — mi lesz velem ! ? — tört ki végre kétségbeesetten dőlve egy támláuyra
1 arcát kezeibe rejtve — küzdtem, dolgoztam^ hogy jövődet egyetlen jó gyermekem meg állapítsam, l szereztem nsgy vagyont, nzéles körökben ismert és tisztelt becsületes nevet — és egyszerre el-| vesztettem mindent — mindent — egy nap, és | én koldussá, becstelenné lessek 1 — Nem! ezt ! nem birom — s as erős* térti zokogásba tört ki.%
Az ifjú is eliakarta arcát, megborzadt a képtől, mely .lelki szemei előtt feltárult.
— Jenő ! fiam ! — kiált fel kitörő örömmel az öreg megvagyunk mentve!! —: Nő&l veszed Vilmát.
Jenő -felkapva fejét halvány-arccal rémülten, kerekre nyílt szemekkel bámult atyjára, Vilmát I -^#rebegé Öntudatlanul..
— Igén VÜnüT Nos? as ö vagyona megmeu-tene mindentől, ezzel kezdhetnék valamit újra ha vesztesség érne, akkor sem rabolnám meg- őt. Ott leszesz te, ki védője, támssza maradsz életén keresztütrfiitán ő azelid jó leány, boldog leszesz vele.
— Ugy e nőül vessed ? ugy-e megmented apádat a gyalázat tói, a bukástól, a ki todja tán az öokereate haláltól. Tedd, óh tedd meg egyetlen jó fiam !
Jenő csak állt, mereven, mozdulatlanul mint aki eszméletét veszté. ^
ti
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 48. a*ém. (8 lap.)
1890. november hó 30-éo.
*«rjc eiIcerin-FoMJréni,^
A fogak I Nélk uloxUte»}*-n r#TÍ4 IMf szépség e. I tartó kimáláttil » f*rak tintíiéairt
AL0D0NT
Eyúzafytíifti hatótág áltól megbír filca. ■r IfN atkáimat Btazasoknal. Matetaa üdrtő -M Ártahnatlan Bét • 1>Myi«<ébb ftfM
K
Isfjaék >i»il itmíi és Fraadaaraaágbaa a legnagyobb WÜaiiyiTtl VM haiftMM • aa udvarnál. iáiét • lif>|i«IA Unkbn és m ^tavft polgár házánál ia használtatik. ' 606 m—26
Kapható a gyé(ysa*rtea»k és illaf—fé—> Bfcl * in agy darabnak SS k*. Nafr KMkáa Sekwara te filter, liiiifcH Aásif. BtrateKMa. Mart/.n ** Hufcer uraknál
■ H lei
PSERHOFER J.-féle
gryógrysxertáLT
BÉCSBEN, I; h EB, Hl NtifiKSTK 4SSK 15 SZ. A.
Htam goldenen Reíohtapfel."
TérlInsIlCé labdiuíwok, mdtti általiao* Ubdaoeok B#T« lltit, SS itöbU aeirat talj*-* jogfal mWiiljt, Jnlv«! raakragyea ili| Minik bstsgság, ilyfcw ma Ishdsiaik h»
ttikit MamariM W mb Mm/itotitt falu Évtizedek óta ma laUímk áluüáaoa i<iijidé<ik ac-veaden*k te alig vau csalid, BMlybsa dia kittié béftiasrbfll késslat IMI valai Ulálbaté.
• SiteUlaa offo* ájul *MI labdacsok kéaissartl sjánltatnak te ajánltatlak iiiiaa oly baj^kaál, ■aljrak i rost eaaéasttebM te •ékrsttdáaböl aradiak : mist f)»ii«vrak májbsjok, Uiika véttélsléaak. araayVr, békétWaség a baaoa'o bst* 4pkaél Vértiastító tslajdoasaguksal fogva Idt taft kaléaaal vaaaafc vérsiaféaység a tg abból eredő bajoknál is - igy sápkörnál, idagssaéfbél *aérmaaó hassak sál atb Im vértiaztiió labdacsok oly kéujaa kataak. hogy s UgesakHysbb fájdalmakat sssi skaaeék, s sassk folytán aaég a limmtlik 'gytisk 4saséf |«anaakak által is arsdas aggodalom eélktl bsvabatik. * A számtAlsn káiairatbél/ asfyqt • labdacsok fegyasatéi a l^gkllosbusöbb te lagaskassbb bstegat-gpfa a tán egteaságtk ajfaaajaii'n folytáé bauiak Intéztek, «ssa Myee esakis aákásyat saűittak ssaa pagfsgjrttessl, hogy aiadraki. s ki aasa labdacsokat sgysasr kaaaaafta sasg vagyunk gytaédvs, saskai tovább fogja ajánlani*. t i_____ __ \ m
Amerikai lÓSZVéljkeBÖa. ffiníS
sasr siladsa kAesvéeyse te ssésm bajok. a. n * gariaca a0'béataloa, lageaaggztAs Isrktae, migrmine idsfSfl fogfájás. főfájá*, ftlaeeggatéa stb alk. sllsa. 1 forint 20 kr- •
tcktarbsckj Itta akt. tl-te. 'Tskia^ss CVí
A1 ttlirt kéri. tinjíy Mafla kaaawT á* kitin." tártiseSki pl KÜM aw»M^Jjék,
littaiaelbél Urnát 4 ssua
my
Hia/ilw Igaára, orvne.
assal. hó It te.
AZffAIVKER
- éte" én jfodék-butoaitó társaság ---
litTiBOKHÁGI VEliaZÉrVXSSLŐSÉe triiput Dtakttr 6.82 (Aüker-udvar)
láraaaáf egskoiftl minden fék, az emberi •éleire vooaikozó bixlosifáKokat.
BflT* BIxtetitáeek ityereményrészetíilessel "WM
A ny eremén y ok* talék az éleieseii biztosításoknál állag a bízfosiiot; tőke 30%'át • felre ki, ury hnfr tmndeft IOOO irt buioaiiolt iü-. kére SOO fair Int mferemémj eseti. A halAleaeii bixiosiiásokoál a nyeremény az évi díj 85% ál lette ki. -
A láraatáf vagyona S7 mllUé fasrlgti, hiztncitáai állománya 1889. december 31-én 1M mllilé fairlui. A fársaaAR halalese-ükért én lejárt hizfosiJásokért IH89. dec. inhb n ini «5 miIIIrt forintot fiteteti ki.
Feivilágositá^sal tzolgál a bel^í ügynöknég WelM Ifuttép uraknál, valami. I a lenti vexérképvíaelöaég. 706 5—6
Alkalmat vtaze ügynökök kerestetnek.
Hrm <ka, Klodn.k anialt, Iflt: Tokiátaiaa Úr!
Ictan akaráta v«Jif kugf ax rt« UhUml ka«atel ktsá j ksat^ak, naiytaaak Isjllrtt wnial Mgim* • ífia gy*r ! maí f aíejr^tliw olyanoylra, hogy *wn»ní waakái aaai r<il(am i.»M»é háptt váganri te Mwajln wte a M> fák kftit rnlrif'rH, ha aa Ow M'Ahlri tHfU«'» liliáiml «**• gs« bsm m*uu>Hak Voloa meg At l4aa lajfTtrw* n{it "Tiirrtr' ifigj tini""' ra*. Ingjr. sasa lakteaá •agaaa ia itkálatteoa ki fognak gyófykaai, a roWit wár m«jM>kuak is «géisi*gtk risseaeyaráÉáre aeaiUágtl mmí-giltak. Kuifir Tarte.
^"jíteüüjbsi^ I1M. tar Ma. — Málysa tíatíatt^CrT" _
A lagfian'ilili kfl—Oastaiaai anaten aaaaaMl Oaaak é6 ivén .rianeynóitém - narébcn. Aa lll«lft 5 évaa ál sasavatetl líjotnorbturtiMiiúi -m rtakáraágWn, akár Haléi ia aagaau, nxljrtl SKyábk^al la U woad >tl, wifla v6I«tt«n afr 4". baai Vsprtt Oa fck|nl >éartsifllá-Jafcésaaalhti,s ssf>knak Éljsndlrt haiználafa fMytáa lőkéletaaon kifyúgyait.
T^gObb lia^talattcl Waiaaattal JosaCs.
Ekb*as»abaraaH. GitU aallatl. 1801. mám 17 *a.
"IWaWsr-^rf-
AluHroii taai^tattaa kár 4 eaniesget aS Oa valóban hsainoa te %Ílta8 laMaraaiból. Kl n«m ms4aaiiliaU»w<jeg Mfyabb tfam«r*'«w»t ktfijnai *t-t> laHda««**k an^ka í* aj| éa ax'»k. a hnt rmk alkalmam nyílik, a asaavvdMaak ligailitililiiD fagnm ajánlani. K*aa Ukirrtaai Wplmii-riati kwialliÉii Om at»Sa»l (aibataimasom.
Taijaa ti—laialial . « IUb» Igaári-
QoUcMorf. Kalbaeb atf£sii. tsilteis 188d. <*kt. 8 áa T.Úrt
FilUfáai, mbaarfnt'as Aa rlrtiacfitö Iab44rmlból 1 aaoaiaa<>l f iJHttul kttldaal «dvaak«dják. Caakia aa Oa rwdllatia lalidacaainak. böoónhetam. hogy agy ifY'Wior-kajtál. mely cncsm K fna ál gvőt/Jrt. magasaliaaaliam. Ezen tabdaeaok nálam ankaaam laknak kifolyni, a m'dón legforróbb küazCnetcmüt kifejezem, vagyok ,tlazt«lett«l
Zartckl Anna
Eses vértimtitó labdasaok esakia a Psarho far J.-fila, az ^mmj birodalmi almahoz-aaisusll gyágyiisilirkaa, Bteskss I., Sin-Ksratrasas IS. aa. su kteaittattaek valódi míaő-argbaa, s »-gy lft asesi labdacsai v tartalmazó dobos ára 2i kr^Hftr cnovag. maiyboa «í dobos"^tartalaaaa-tatik, 1 frt 0'» krba kerül; béraeatMlss otáafétsll Vtldásaél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál ksvssabb nem küldetik sl. -
Az Aasasg alfibbsai bsktldte^aái (mi legiobkaa postautatványnyal nrskösöltetik) binaaatss küldéssel együtt; I caoaag I frt éi kr.. t oaosug t frt 30 kr . 8 raoaiag :( f t 3"» kr. 4 esoasga 4 írt 40kr., 6 cao-mag 6 frt 20" kr. te 10 csomag 9 frt 20 krba kerül.
C.7T KB. Nagy elterjedtségük kürstkssUbsa sses labdacsok a legkülönfélébb aevak te alakok alatt ' aláasatstaak; ennek következtében kéretik esakla Paerbofer J.-félé vértiaztUó Isbdscaokat követelni és csakis aaok takiatlxtik valódiaknak, melyeknek használati itasitáss a Paerbofer J. aévaláirással fekete színben te minden egyes dobos fed4a agyaaazoa aláírással vörös ssiabea vsa ellátva.
idBBBMfir
fl ^ . o ^ ■ ■
■ J Isi - "I & I I 11 r Sl
■ i: || ^ a ^11
B m -i l ola If r* isi a sll
ll ifi hl H*>1|
li lrf it^í&lu
E f== & «1| n & B _________
p | fc n ; ^ ^ £ ^ l| ^^^^^^^^^^^^^^^^
Tannochinin kajteiíöT^
éla valaaaaaayi liajnöve ♦zt'i ssse ktaétt oi tai a le/jobbnak elismervs. Egy slagéasaa aagy Muiaacsévai 'J forint. V
^TlaMürt^aszru'
unaárlél,
_____i te saárte állal aké*
satt asWkaél, síérgss daganatoknál, stykaka^a, ss-baa- vagy gyalult-mail vagy más ily Imjokaál adat kitünö aaar 16a ki)trúbálva. 1 tégely fiO kr. Jéf-ataaivs 7lS kr.—
Fagybalzsam
idült Mbrs
ailat Ingb sio«abb sasr fflaini köcsöggel 40 kr. Bámaatvs 16 kr.

ÚttfflnedTf
agy áluláo uan iamsrt kitünö házi* Sasr barit rsksdtaég, gteeatts ko-kégés sllsa, I tvsgaasks ára 30 krajr J 8vag Hraieatve ! frt krajeaar.
te wiadaaaaat ailaati ,1 évagaeaks ti kr. 19
Ulüc t.W/ nt/ihl tolt gyiMaor. ross amaaalte íjak ellan JtiltínŐ báziíz"r,. tvag | frt.
Altalános tisztító só
azsr a ross amáaatte aii odra ktraftnaéyai, a. m főfájás, saédtlte gymporgéres, gyosaorbév, araayér, d aga lés stb. sllsa. 1 csoaag éra 1 foria*.
Aogol csodabalzsam, E*5ai",í0 Por a lábi^eadás ellen. SMTÜL
izztdáat s az asáltal képstdö' kallsasstisa szagai íjísa «srr s s ksbbHit « sarat ártalmatlan aaarna ÚprÓbálva, Egy dobossal 50 kr. Bérmentve 76 kr
Go'yva-balzsam.
bénasatsa küldéssel <i6 kr. —'
Helsó vagy egés/ség só klt
iladat a rendetlen Egy csomag 1 frt.
gyomorhorót te saánaasó bajoknál.
ttal
gyégyaa^. saésatésböl
Ezen itt felsorolt ktezitsiéayskaa kivttl aa Mistrák lapokban hirdetett össass bal- te* külföldi lyógyssartesati ktldalsgseaégsk raktároa vannak te a kásaletbsa netán nem lövök gyorsan te olcsón megszerettetnek. Péstal magrasdeltesk a leggyorsabban ssaköaöltstask ks a péasössaag altra baktldstik; nagyobb megrendelések utánvéttel küldetnek. «— Bérmentve caakis oly eastbsa történik a küldte, ha aa összeg előre bsérkeaik, mely esatbsa s postaköltségek sokkal mérsékeltebbek. 716 6—11
A fímíiszemhezu
NyomslotTTuIcbePPül^
Aa éa IsgajabtL.
tábori utazó és színházi látcsöveim
A4agj|9bbak és lafolosóbbak aa eddigi eladásban slöfordültak köai. A l&taövck tUzta ao hroxoatikui 43 no, objectiv át< mérővel bijrnSk te minden laemhei alkalmasak; nagyobb távolságra is erőssn te 'tftaatáa elégé Ugyltvi matatnak. tTafgfl. Iránytűvel, bőntsinorral, bőrtok te aaljjsl vannak 'ellátva, a ktvatíwaft árakon: fekete te alányosott karikával t frt, agyaaaa egész s'ány kikaaéval U frt, fekete te alá-nyozotti karikával aap eilenxörel II frt 60 kr. Nagy válaasték-l'un ^tÍHiak mindenféle aaáa saiakázi látcsövek is btsokkai 4 frt-
tél eo firttf.
Ili I Pliolf11 bordoabató ftaykápssA késatiéksk
III . ,,rUl/FV magyarázattal te összes vegyi felszerelések kai S frt 76 kr. Ezen fény képek keselése oly egyazerü, hogy
gyermekek által is könnyen kezeibetők. Ili I PIaPÍM^ webben hordozható gynjtógép gytfa áa UJ . „L.IÜU II a ht nélkül, gyafktarté nsgyiign • vsk hosszabb iáö keresztül világíthatni, ára 8 frt 76 kr. Kap káték egyedül.
HATSCHEK BELA
A Tároekáz-tárl aarekbázbaa
Árjegysék ingyen kapható
743 1—8
49. szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. december 7-én.
XVII. évfolyam.
■MrkMBtfaég! Magyar-utca 33: Limáin.
II, l»H«a nd II a lap mlláií tinin vons ticöM mindén kdekeény.
Ia a L A
MwiiIHIm Unlak csak Ismert ke-ukUl fogadtatnak <L
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
ElMUkávetali
fimliia-atcss fi, asA« Fw! tl fklóp k«syvk«rr»k.d4§».
EulflZSTtSI AHak:.
Ki'4 in* . . . . t (|rt — fcr. m«n . , | ,10 ,
M»gy«dr»r» , , . . í , M ,
BMatíwk Játta/asas aáailltalask, Jfyilttér patttsora IJ^á^l
lésinlok visaxa mm küldetnek
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztáruk és a Rankegyesület hivatalos közlönye. ba^^mi valamiiát a lüítiiMi*
• i voaatkusuk {Maciul Kitljiii köajrt-
Heg)«l*BÍk lair-Kuluán Heten It lat egy Mer > vaaáruap.
Az igazságügyi tárca.
van szőnyegen oly tárgy-, melynél Szilágyi fénye* jög$Hfr""WpBHHégThrek * szónoklat! remekeinek nyilvánulásival nem ulálkot-
| Bzertt józsefvárosi képviselő nem fogatko-1 a neki kinalt tárca elfogadására kéitziégea* zott a nagy (eladat elvállalásától, bár igen uek találta őt. Nem mondunk semmi ujat azt állítván,jól tudta, hogy oly Uher az, melyet rál- És hogy megfelel a hozzákötött remé-bogy a magyar fUggetlen mmfateriumokjján, vész, mely 'elődeit mind meggörny ez. nyeknek, működésének egymásutánjával fennállása 6ta, kivévén azon első minUzte-jteUe már; de Szilágyi biaott erejében, s igazolja.
riumot, melyben a baza bölcse Deák Fe- átvette a tárcát | A tábla decentralizál irtja, a nemzet •
renc vette át az igazságügyi tárcát, egyet r Örökre emlékezetes marad elŐtttlnk az (rég táplált óhaja, már a még válást) láa sta len kormánynak sem sikerült, államunk e u g«te, melyen ^ziJágyL Üewőnét; a Tő- jííiflrenr-iHf a bUntelő kodé* elkéstült,» legjelentékenyebb tárcáját oly kezekbe vároni Józsefváros képviselőségére történt | reform javaslatok egymásután kerülnek * tenni W melyek annak íoBtoaségáUcellfi^JmriptrfníVíat áráról aaéló nwudutumat át-LMz asztalára, a \Vf hokroa elfoglaltságok felismerni képesek'lettek volna. »■* | uyujtoltuk a Szilágyi igy szól: — megte- között a munkabitó miniszter alig mulatót Az igazságügyi miniszterek kinevezése Lsek mindent, mit erőmhöz képest megte- el egy egy képviselői tárgyalást, s alig empa tapegatódzáavoh. Horváth Poldizsár i betek, — Szilágyi már ekkor, talán maga Ulán hivatása magaslatára tudott volna Hem tudva, jóaUttsérüleg moiidá ki e su* ugyan emelkedni; de rövid működési alatt j vskat, vonatkozva a miniszteri működé-alig volt képea valami erédményt felmutatni; U^re • mert itt aztán csakugyan Vnegtesz nék az ország Pauler az egyetemi tanári talárt vitte m»-' mindent, mit erejéhez képest megtehet. Igen természetes, a magából a reformok gávaT a miniszlén bársonyszékbe, mig Fa-1 A modern jqfán,a klllföld jngísméjét Uéteaitásáből önként folyik as, hogy as binyi minisztereskedése épen nyomtalanul teljesen biró Szilágyi nem készületlenül a igazságügyi, miniszter 'állal előterjesztett futott le. j H«m öntudatlanul de nem is személyes anri- * költségvetés mintegy négy millióval mutat
A Tisza kormány Diogenea lámpájával i bitójának kielégítse i4gett_ült be Deák [ffiajtasabb összeget mint volt as előző kezében kereste az igazságügyi minisztert, örökségébe, ^tésziiíuégrt, mé|r ellenlábasai [években; de h ki a célt akarja, akarnia szét nézett mindenfelé^ dgjiem találta mef j, elismerték a bécsülték, öntudatának «k- kell as esskösöket ia, a reformok létesítése a kit keresett. A tisenketédik Árában, lelépéae! kor adott legfénye>ebb kifejezést, mikor as la cél, e cél elérésének egyedüli—eszköze küszöbén sikeiülr Tissa Kálmánnak S z i- igazságügyi törvényjavaslatok készítésének pedig a pénz, ha lebát akarjuk a reformokat, yi DessSt megnyerni e foiiteaállásra Uxükségét belátva, felismerte szf, hogy az nem idegenkedhetünk a aaükaégea péus A pártok különbség nélkül üdvözölték egyetlen államtitkár nem elégséges ahhoz, j megszavazásáig! sem. az uj minisztert éa nem volt ember széles hogy a codifikatiwialis munkálatokat is Es a magyar képviselőtestületet áthatni e hazában, aki reményeket nem kötött végezze, s az adruinistratióc ia kezelje, s látszik e tudat, mert alig terje»zlette Ssi-volna Szilágyi miiiiaztereskedésébez ; és pe-j azért máaodik államtitkár kinevezését sür- 1ágyi' budgettét á >. ház elé, az ellenzők
t-z'ónökffi ia tömörüllek a költség veié- meg-asavasátához ¥~Bnmt~z mcg» folyamatban
digofy reményeket, melynek hevalóaiilára! gette, •végtu nem vezette személyes ambi- > esetén hazánk igazaágügye, Európa kultnr- j tió, hanem igasságfigyUnk lehető legjobb ji államainak nivójáia fog emelkedni. Az egy i karba leendő helyesése volt az indok, mely I lévő vitákból látjuk, ha ások a megindult
A „ZALA" tárcája.
Csendes boldogság.
ltlkon vagyok, körülültem A szép- nyájat, üt esalúdr. Közöttük én clfetedeiii, A világnak viharSl,
A viécsisiielí szelirl fénye, Reánk veti sugarát, — Vidám karaj, anyai csók — Oly boldog t kit család.
VilmÜr— | hallgatott, komor gondolatok közi állt az ahlak-
. hoz. Nemes agg vonásain a lelkében kQxdb elleo-- — — * | tétes érzelmek, viharának hulláma élénken ve-
írta: Vid Anna. jruffttt vissza, majd végig siniitá lisztes öas
, . , , .. ! haját as üveghez láitfassiva forró homlokát,
Kénynyel és eleganitával rendezeti dolgosósso- Ujfj. ;e2ailanul percekig,
I bájában jár izgatottan lel s alá, Köves bankár. |
J£\ él megi/iirúc . . .
El d megyünk egymás ikelleti. Kern köszöntünk egymásnak^--Se ,.J6itopot", 14 .Jóra/getí". Félre attól, meglátnak.
Hanem mikor távol vagyunk,-Visszanézünk mindketten. KftíembiV is, tiedbSl is hgy mély sóhaj- ^ elreppen.
A kandalához támaszkodva egy sxép barnajjju áll, ragyogó fekete szeméinek aggódó tekinleté-i vei kisérve ax agg lérfin. nyugtalan moxdulalaii. ' — Semmit sem lilkoliam el elötled, jó fiam. nem dologtalanság, nem könnyelműség sodort ' idáig ; a véletlen szerencsétlenség, az egymást j érö pólbíhaijan veszteségek lettek lönkre, juttatnak bukásra. .. s ^-fides aiyámT talán még van mentég — Haha! — kacag lel' keserűen az agg, — mentség?) Igaz volna, ha becsületemtől megtud-j nék válni; össze gyűjtve itaiudept, ami még ma
- Mi lesz vélem, — ml lész velem I ? — tört I ki végre kétségbeesetten dűlve egy lámlányra .arcát kezeibe rejtve — küxdlem,dolgoztam,hogy jövödet egyetlen jó gyermekem meg állapítsam, szereztem nagy vagyont, széles körökben ismert és tisztelt becsületes nevet — és egyszerre elvesztettem mindent — mindent — egy oap, és én koldussá, becstelenné leszek I — Nem! ezt nem biröm — s az erös térfi zokogásba tört ki. Az ifjoJs eliakarla arcát, megborzadt a képtől, mely lelki szemei elölt feltárult. — Jenő ! fiam \ f— kiált fel kilörö örömmel
sajátomat képezi, el tudnék távosniinnét, de ezt- 6reS megvagyunk mentve!! — Nöűl veszéd
Vilmát.
Jenő felkapva fejét halvány arccal rémülten, kerekre nyili szemekkel bámult atyjára, —- Vil-
jBs, egymásról mások előtt, Sem betzélink, — nem szabad. — Pedig ott benn', a kebelben, Szivünk majdnem~ megszakad.
Bethlen Oszkár.
'tenni nem tudom: a miért én szerencsétlen let-| lem, ne legyenek koldusokká százan és százan, kik nevemre, becsületemre bízták vagyonukat.
——Hadd^tsyéfc^ legyen az övék, mi a bgjölörésböl mát l ~ rebegé öntudaílanul.
megmaradt I ' j — Igen Vilmát. Nos? az Ö vagyona megmeu-
—, De atyám ! csüggedned nem szabad, e ret-1 lene mindentől, ezzel kezdhetnék valamit újra ; leniő sxót, • bukás( kimondanod nem lehet mi- ha vesatesség érne, akkor sefti rabolnám meg ót. ! kor még oly roppant vagyon van kezeid közt j Olt leszesz te, ki védője, támasza maradsa éleién j mini Vilmáé. Keidj uj vállalatokba, s hidd ne- kérésziül. Aztán 0 izetid jó leány, boldog leszesz j keni, hogy minden jóra fordul I vele.
— Hallgass! az Istenre, kérlek hallgáss! Erre — Xlgy-e nőül veszed?, ugy-e megmented apá---gondolni is vétek l Nem ismerek reád Jenö. bogy dal a gyalázattál, a bukástól, s ki tudja tán aa
jöhetsz ily eszmére, hogy a szerencsétlen árva vagyonát tegyem kocskára; gondold meg, mi várna reánk, és 0 reá, ha elveszíteném azt is!?' Nem 1 ezt nem lehetem, inkább...... itt el-
önkereste haláltól. Tedd, óh tedd meg egyetlen jó fiam 1
Jenö csak állt, mereven, mozdulatlanul mint aki eszméletét vészié.
Nagy-Kanizsa, vtaártiap ább í
TOmcÖitJhHtjuk
Zala-49. axám. (2 lap.) ' 1890". december hó "7-én.
mederben ionnak tovább folyni kétségte-)közgazdasági bizottsága Falk Miki* eluükletel KiHtttk, hogy a .ipiihkáeojt, érdekéim* kifen követkeítetéSIŰ lumaudhatjak ' most "^^" ül^él-n W£sto M -h** T&tóí'Í-SÍb-Tl'ÍS ti' . , _ ; 1 ,,. . i ü Wn alUtlmzutlakmk l*t*gtty esettn raU te gár ürömmel UüvosüU és a melytől oly sok Ud már, bogy »» igas^Ugy. tárca eíöirány- tScVényjaváslat t&gyaláait.- Aa »8. eredményi. várunk, • a mely a munkások iwU thegle«» szavazva a képviselőházban ; (53. § helyett, mely már elfiső ülésein hosszabb bistoaságának nrőa táloga leei a jövőben » mely 'áffit bixtzllk. hogy min; é soraitik napvílá- vita tárgyat képesté, ax átmeneti éssárbatáro- végül a* ország megnyugvására íog Hxolgálm, got látnak már a kimutatott négy miW satok közé a kővetkező uj szakasznak felvét®"- minden bosasssabb viu nélkül, mar a legkö B6 többlet' kiadás ia megazavaztatik. Iét •» | bü««.ág. 1875. XXIV selebW napokban törvényerőre len emelve
t. e alá eso nyilvános számadásra kötetesett) A budget meg»7,avHzáxa után. a telt erőn | vállalatok és egyletek, ax 1876 XXVII. te. anipiaz temek szabad c-fTek vé«i tér-nyílik, | határozmányai alá eső bányavállalatok, nem-j A Ql&py&f íllinii llíztirtís. keséi nem lemnek megkötve arerum i.er- j külöoben a harmadosztályú kereseti adó alá I
*tt*s»rendirum által, a mkkor egymás-1"*' iparpsofe kerekedik, gyárunk és egyéb Á magysr állsmnak előttünk íekvö mérlegé-
3»V. létesíteni m.ndaz^rmokat (I ^t^níí jírílfi és^ÍJ^k i ÍT ITT Tj£S££
melyeket 5 magS as lgsz«ágttgy. tárcánál, oly üjík.ti kíatlnaoknak tekintendők,.melyekLus P88' frt II és léi krrsl .zsporodott.
ssUk»ége*nek tart a a melyet a .magyar 1875. XX30V. t e. 4$-a és az 1876. XXVII. I Váltósa*: az jo|alls^s|?on nővekrtieit I* mitHó
11. c. 6 ik § a értelmében a vállalatok jövédsl-I mének s illetőleg a< 1875. XXIX t c. lö-ik I §-a értelmében a kereseti tiszta nyereménynek ' megállapításánál levonásba hozandók.* »
I >A 74 ik jj elun pontját k'ivetkesőleg állapította meg a bizottság: ,A kereskedelmi minisz I tér a kereskedelmi és iparkamarák megballga
mint
jogáss világ oly hosszú ideig csak pium deaideriumoi. emlegetett.
Hogy a nemzet, e reménye mielőbb tel jeaOlva leás. arról keseskedik nekünk Síi-lágy i Dezső ftznkaVatott.sága, fáradhatatlan buzgalma, » akadályokat nem ismerő batárnsottsága! SSBgff j| ^ Palotai Ákos.
761822 irt 4ti és tél krajcárral; a 2. rovat alaili ■étet AÍ32 478 Irt 92 éa fél krral ; as értékpapírok állománya W KII Irt 8tt kr; a követeléseit össsege -1.331.270 Iri 12 krral; a hátralékok rovati 43 472.380 Irt 43 és léi krral'; ellenben kisebb a pénzkészlet tétele 18(2.902 Irt 19 éa
tása után a belügyminiszterrel egyetértöleg a: léi krral; a terhek kötött nagyobbodott* a tartó-
A munkások érdekében.
tások tétele 33ACH.567 Irt 34 és léi krrsl; kevéskédéit as áilsa-adoságok összege 8.702.297 frt 73 krral, Tiattfvsgyon-asaporulsi 28.22 l.lftfl Irt 11 és fél-krajcár,-taely eredmény mindednél re Örvendetes, bér a cselekvő balralék több
, magánegyesülés utján létesített azuu betegse ! gélyző pénztárakat, melyek legalábtt kétszáz taggal bírnak, tagjaiknak betegség enetére leg i«Um, a törvényben kSHllirt legkisebb segélyt nyujtiák s a törvényben meghatározott . legmagasb járulékoknál t8bbet~nem szednek, a A számtalan orvoslást igényli állami bajok mennyiben alapszabályukat a jelén törvény ér- mint 43 millió loriniial megnagyobbodott. Figye-jgfT mfu telmébén nuMositják, illetve állapítják meg: az ieore mélt^ s hogy H ké^dskövelelések
kasok ügye, mely különösen azon részében valt a törvény által elismert beteífsíjítyilJ pénstár -r---r1 7T, , ...■■■
elodáshautlaa orvoslást igényl«vé; hogy a gyári »k soriba tartozóknak jelewhetL ki s j t5r c"knem S forinttal emelSeűen.
és ipari munkások megbetegedésük esetében tör-! vényben a betegsegélyzó pénztárakra nézve ~~ As iocasaó nehézkosségél tanúsítja <1 tt^ti-vény«zerfUeg legyen gondoakodva, azok segé- mepAllapitott jogokat reájuk is kiterjesztheti, j Mtak kimerültségére mutat. A 16ti.2Sl.7ll iormt
—í-s- r-cr-_r_______altétel alstt. hogy ugy a segély- 2lt fcr. icr1,elö tartozásban 108.802.073 lorint
Bármily humánná erzelemmel binanak is az net legtisenB," műt a jatiuéaoknsk-legwaga-),. , , ..,— .,., ' * __, _.
ipari és gyári telepek tulajdonosai, az egyesek I sabb mérvére néave magukat a jelen tSrvényP1 Wét " robLl W ,dÓ"*g
jóakaratán mindig megtörik a tömeges segélye-: második és harmadik tejeseiében foglalt hatá Az íki áilambézlariésbaii pedig egészben, leketfissus l ip . torvéiiyjipzásilag kellett, rosmányofcnak alávetik." Ijiem szémius a külön lelhaiaimazaso<a«, melyek
inté/kedni e segélyek iránt i .A 81-ik § ba fölvette a bizottság azon ren- mionOnen a konverzióra vonatkoznak és kont
A rrfona^ tömkelegében nem feledkezett meg delkezést. ho^ M;iparhaíóság álul a^ törvény ífi()J mm , ^vételeket és hasonló ü»egü ki-a pzaporv kabinet es égetoleg szükségessé vált és az alapszabályok rendelkezéseinek foganata. I , '
kérdésről sétn a a szakminiszter már el U ké-jaitása céljából kiszabható bírságok ,az 1884. :«dé»okat eredméoyeatak, hanem norosan csak szitette az ide vágó törvényjavaslatot, melyet a |XV1L t. c. 16-ik § ában megbalárosott nénz- j csak az 1889 íki költségvetést tekintve, s tar-t. ház asztalára letevés, as kiadatott a képvi- j tárba fizetendők és az ott megjelölt célokra; sz&modftsok a következő eredményt mulatják eelObáz közgazdásza ti bizottságának elósetes j fordítandók." * lel: a költségvetés 6.141.165 forintnyi hiányt
tárgyalás végett * - . ,a törvényjavaslat többi szakaszai érdemleges j j^a^oll elö; ezzel Bz'emben a péoxiárilag foga.
A nevezett bizottság jól ismerve e törvé^a- módowtás ajtol elfogadtatván, a ház elé tor- nog||oU oredmtoye. ,éuy|e*» bevétel
vaalataak mersze kihau, bordereit, nem ké^tt l^^l^és megallap.tása baUrozaUlag i ^ ^ ^^ ^^ ^
E'zel tehát ismét egy^lépést tett kormányunk 4rt 17 kr j tehát 3,623.009 Irt U ée
azt tárgyalás-alá venni s egészben véve alig Uj kát —ikeiil có<kwitotta a letárualván a javaslatot, annak ajabbi ssövegesését, mire la
előre, hogy a nemzet azon nagy zöme, mely az
punk megjelenik, már be is terjeszti a képvi-1 ipar, és gyári munkával toglalkosik nem fog aelőhás p.enuma elé. eseotul is mint eddig aggódásban élni as iránt,
Á megtartott bizottsági ülésről következő ér- {mi fog vele történni akkor, ha munkája közben dekes jelentés fekszik előttünk : ,A képviselőház i megbetegszik.
— SsAlj Jenő, meghallgatod-e atyád kéreiaét ?; hogy ne nyiljoo!!? Igen. Vilma is szeretett I
— Igen! . . . . ------szeretett egész az imádatig, bár jól tudta, hogy
— Kössoortm, ezerszer köszönöm most Jenő övé nem lesz. Hisz -mint ,jó nővérének azonnal hozzásíelek — és lázas gyorsasággsl 1 gyakran beszélte Jenő élete reményét, sz-relmét, távozott. 1 melyei s htlál küszöbén állóKálai báró gyönyörü,
—< Megöltem magamst, demegmentettem atyjá- itju neje iránt érsett. Hogy g»ndoihstott volna Vé|e —■ vége — 4h Alis, édes imádott Ali j arra, hogy Jenő velshs as öré legyen. — Most is -i snso*a Jenő, s összezúzva roskadt s j szt rebegik sjkai: <0 jó houám, s ex elég ne
kem, elég azért, hogy lelkem mioden gondolata
* övé legyen!«
A Kftves palots jobb szároyábsn lakolt s ban- j — Jó napot, édes Vilms, — szólt Köven be kár gyámleánys : Öri Vilms, Köves volt üalet-, lépve, maradjon gyermekem ! ba megengedi éc társának egyetlen árvája. Most egyedül elméláz-1 is leülök, fontos ügyben jöuem,. -- a egy láa-J n üli VíTma egy kerevet Jágy párnáin, gyönyörű j lányra üli Vilma mellé.
kék szemével maga elé bámulva. — ön izgatottnak iálszik jó nevelő atyjám,
Ssép volt e leány arc szelíd vooásaivsl, szen-! szóljon, miiéle ügy az, mi engem is érdekel I ? vedő, halvány <ziné>et, korái-píros szájacskája, —Vilma én-fiam ne^ébec jöiiem, Jenő azt a tömött selyemlágy fürleivel; a teremtés reme-1kérdezi öntől, akar é nejévé lenni?-— kérdé a kelni látszott a gyönyörű arcon, bogy mosioba- > bankár meghatottan^
sága, melylyel termetét snjfü, megkirivAbbá le- . — Jenő nejévé ? — slko't fel Vihna lángoló gyen: a szép leány púpos volt. Gyásaja minden - [ aiccal, majd hirtelen zokogásba tör ki, miért ját-j
fél krsjeár felesleg ; és igy a tényleges ered-eredmény a* , előirányzatból képest 9,864.168 Irt 11 és léi krajcárral kedvetöbb.
sem i susogá kerevetre.
nel elhalmozta, kényetfetie, a legpazarabb fénynyel vette körül, mindent mi örömet, gyönyörűséget képes okozni megszerzett számára, bogy a-termeszet é kegyetlen szeszélyét feledtesse vele. S Vilma soha sem árulta el, hogy az neki fáj.1
szanak igy velem? Miért ütnek gúnyt belőlem ?!
— Ki akarna kegyedből gúnyt űzni ? £0 komolyan kérdeztem jó Vilmám s kérem válaszoljon
^ Nem, nem soha fjiist.„Jenő mást szerel,
▼agy bánija. Az emberek közé nem járt, az | miért lennék ngjévé? miérf lennék az 8 bilincsé-egéas világot számára gyámja, Jenő és dakája ti ? én, a nyomorék 1 t képezte. Jenő gyakran időzött' termeiben, szive-' 0b ! hagyjanak engem békén ! sen csevegett a -méla kede'yü ritka mürellségún - Ne igy édes Vilma, gondolja meg nyugodtan, leanyo/sl. Szóljon atyám nyiltan miért akarják, hogy
Jenő kiváló ifjú volt, nemes lelek, szelíd jeWJenő neje legy« k. lem, párosulva tertias itzépaéggei, « a szellemdus I — Jól van gyermekem hallgasson meg .. én vtfagí simaságával, nem csuda tqliát hogy a gye- teljesen a lönkrejutás szélén állok, kéri találkozás ólán a sserenesétlen gyermekül-; —Ah hisz keséi közt van vagyonon, haazná'ja kének héivásyá'á, s hón erezni ludó szivének j fordítsa üzletére — miért kellene azéitmegfoeztani asereta^vé váll. Ki is Mii hálná meg. a virágnak, j Jenőt szabadságától j? — nem — nem soha! azt
tenni nem logo-u-ah e lájdaluiulól inegklmélliéiett volnii, uranj t Mi szüksegem nekem a vasyonraf — rendelkezzek vejé. Ha elveszili, még akkor le megmarad számomra az a hely, mely megillet — a zárda lalai közt egy c-eades cella, ha nyerni log, akkor meg vissaa adhat mindent, neai érdemes ezért Jenőt leláidosni!
—Vilma hsllgssson reám; kegyednek ritka nemes szive vau, de igy engem mer nem mentbet— uátse, egy megtöri agg férfi esedezik Sn előtt egy szóért, mely számára a megmentés —
a becsület--a xzeréiett gyermekének jövő
boldogsága — oh Vilma, könyörüljön rajtam, fogadja el Jenőm kezét; mert csati igy létezik ■euekülés -számomra! — Vagy talán gyülOU Jenőt ?
Vjlma halkan zokogott, hevesen leikapta lejét. £n gyűlölőm ? I Nem nem! De azt nem tehetem ne kívánjon lehetetlent. £0 és Jenő! - Ah, hogy lehetném én öt tudva boldogtalaoná, rá kötve önmagamat — mert az lenne — mi íe lehetne én mellettem, — hogy tehetném, mikor minden imám azért.száll Istenhet, bogy 0 boldog legyen.
— Tehát elutasít ? Oh mily balga is az emberi Ugy félti, védi, azt a hitvány nyomorult eletét. Mi kell nekem, bogy megmeneküljek ss élet gondja,' terhétől, — de hát oly balga at ember, — ez az egy reményszál látszott a becsület és elet megmentésére, inobő sietséggel kaptam utánna, ajiéígfflbe maradt az üres ssál, nem mentett meg; de hát a vízbe tullóis kap a szalma szálhoz Bocsásson meg gyermekem, hogy megza-vartam Isteu önnel,, talán óhajt kikocsizni ? Mártlu asszonyt ide küldjem 1 Ne ? Isten Önnel édes Vilma! és ingatag leplekkel sietett st ajtó felé. A leány heves izgalommal szökött lel.
' (Folytatjuk.)
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
EUflíi
Zala 49. scám. (S lap.)
1890. december hó 7-én.
aiián férjbet ment Uchtemltin Lajos budapesti m, áll. vasúti tisztviselőből Hint tanuk |«leo voltak as esküvőn: Br. Bibra frigyet honvéd ezredes éf l'léhetss Gasstáv boavéd százados, mindkéttó nejeikkel, ngy Vidor Saauaé a több előkelőség.'- As esküvő a tán reggeli volt, s máa* nap a fiatal pár elatasott a félj állomására
j melyeit által a „Keszthelyi Helikon' egykor I gyes báróval volt jelén. A kenaatátfy bitWa WoltMagjai álul reánk hagyott letétemenyezést, >g kötelékébe átlépett HirteU Júlia sM2-áe Kéne*. Az, elkeresztel ési ügy nagyban fogj* nemzet és kisárólag megyénk várakozásához lalkoztatja a római Vatikánt Mint .a keress■ mérten, értékesíteni tagjuk a magyar Irodalom ténység fővárosából érkezett hir tudatja: Ram érdekében. A aalamegyei irók kösül tgyttfk sem polla államtitkár éa Perestera _osztrák-magyar j szabad távol maradin ez értekezlettől, mert oly nagykövet ismételten tanácskoztak Rómában az ögy es, melyért minden egyes salamegyet író, elkeresctelések ügyében. Inem csak egyetemlegesen, hanem ssemélyesen
PArls*. A , Temps" jelenti, hogy Ausztria i» felelős basánk irodalmának Fel tehát irótár-Magyarország, 01 aszország és Németország közt saink! A sáazló lobog! Sorakozzunk mellé! Szent! Budapestre
megállapodás jött létra Laxenbnrgnak bová az iigy. melyért összegyiiliink a hogy áldásos! — Nákféislll ksaiisrssa;. A .aagy-leendő tartozóaágát illetőleg s hozzá teszi, hogy'le» őfiazejövetelfink, biztosit az a tudat, hogy kanizsai evaagelikns gyülekezet' s hó I34n Lazenburg állam "tekintetében internacionális I irodalmunk Geniusa épen körünkben tartja fenn tsestéetoa; eete a_J»l«árt -egylet nagTtérmében konferencia van hivatva dönteni éa hogy azon öt a nőt, ki a sássiót kesébe vette, — tartja | uj temploma építési költségei fedezésére, NVgy-más uton változtatni egyáltalában nem lehet.]fenn: Vachott Sándor'nét « mi kedves elnök jságos Cteretnyia Sáadorné éa Nagyságos Hm-Béc»- Az Ausztria-Magyarországgal kötendő nőnket! j n'ca Lőriáeaé arnők védnöksége alatt, a-Aked-
kereskedelmi szerződés ügyéiwf s német biro-) ®e«*««lr Aulai jnhllriiasa Ocmtly j ve|fl|, közreműködése mellett baagversesyt rea-dalom a tárgyalásokra, a következő képviselőket Antal városnak adóügyi osztályának vezetője'e drz. Veftűk a már kéaa mtieort, melyet olva-küldötte ki: Jordaií valóságos titkos követségi hé l én ünnepelte negyedszázados hivataloako sóink lapnak más helyén találnak meg akiván-tanácsos és londoni főkonsul, Lmdinfds bárt j <lé»*«*k évfordulóját Raestai és tisstelőisiettek jnk a* gyülekezetnek, hogy baogvereeayeoly jól titkos követségi tanácsos a külügyi, hivatalban, szerencse kivánstukkal a d»rék éa köztisztalét- j sikerüljön, mint a minő gonddal a szerencsés May a vámok és az egyenes adók főigazgatója hen álló hivatalnokot folkereeni, kinek vendég- tapintattal van programmja összeállítva. Tekia-BaíorarFzágban, Iluber titkos tanácsos a biro- j szerető házánál, a kedves és szeretetreméltó | t«tbe véve eat, hogy aevesettfjjllekeset Iticsi-dal mi belügyi hivatalban. Böllrker szász miniaz-! bá»iaaazon*-«»l*es vendéglátásából kis estélv j aége s általán ismert szegénysége darára tom-teri titkos tanácsos. Moslet. főkörmánytanécgos I volt A felenvolt mintegy 20 tago vendég élénk plomában oly épületet emelt, mely városunk a porosz kereskedelmi miniszterirnnbjn és Hsafe | tám,íáM«l töltötte as időt, mirü.p«díg a. diazea U*énségét nagyban emeli, ast hiasaík, hogy birodalmi kincstári kormány tanácsos. As oszjes msgyar va.sora liekura^kezett, egymást ér • méltányosan gondolkodó kjjgönségttnk a magftsz-trák marvar közős kormány részé.ől Szögyény-y** *■ wattokban kitejezett |ókivanságok. Htr toa oél iránti tekintetből is, tömegesen fog es Marieh l-ászló külügyi osztályfőnök és fílanz W^dy Béla oraz képviselő. Szakanyii Józset tő-1 grt miaiszterf^anáesoe, « külügyminisztérium! "P^Y- W1^ Lajos főjegyző és Mtoefi La-1 k edelem-politikaiosztályának főnöke ; Auss- í»e aserkeeztó lejesték kt szelleme. láatukl«r«1
. j, | . ,' JuJL L:..»t>l_„l. —-a---------fta A «iA I
Kalk»her<r báró, kereskedelmt^
kereskedőid
tria részéről Ralksbertf báró, kereskedelmi miniszteri tanácsos és Jorkasck Koch osztálytaná cos magyar részről pedig Mihálonics kereske delmi-, Andreánszku báró pénzügyminiszteri es Livtkay István fülamivelési miniszteri tanácso-sde veasnek részt a tárgyalásokon.
Helyi njdonsápk. ~^
— A aan"kealsasl áltsItaM kiállt táa erajnóje xqind inkább hódit a város polgá-
alkalommal as egyletbea egyautaaak találkát adni. 7
■s „ . i_- • j ? L ... . . , — öyáaaklrTlJdálóMál i Suta le réasr
derék hivatalnok iránti rokonszenvüket A ,'á- vétUI vesezűk a megrendítő hírt azon csapáa-ros értelmiségének nagy reszelevéhleg gratulált rt, me, , k f&Mdhatatlan munkatársát
ni b Ta utaa leton I. .. . a * • _« _« . » .. • ..
a jubiláló varn«i hivatalnoknak. Tartsa '«ten dr. lWa3r J.'urat s költői lelkű nejét, mint még a további negyed ezáiadokig w-Opaeealyt^grcft, tm -ffgyBtlmr „„^tt gyermektik el-
.városnnk hl vadában _______.^^^ikiiayta által. A sors csapáss alatt megtört szü-
- Megyei bál. A -Zala megyei találjanak vigaszt t^nkferéeevétben, me-
- mint értesülünk —1»9I.évi január hó 10-én | tyet e csapás városunk minden rétegében fel-a nagy-kanizsai .Arany Szarvas" vendéglő disz-1 költött. Fogadiák részünkről is legmelegebb ismében bált rendéi melyre a meghívók a na }Té»rvét nyil»éttHáwi»ket. As-egyetlea gyerme-
,, ,___. . . küket vesztett ufilők a következő gyássjeleateet
pókban lógnak szétkttldetui. ^-jl^ki: .M*gWrt »ívv.! jeleatlük ( gátién
Eakflil K hó 2! án reggel 1,9
hőn szeretelt drága gyermekünknek Intrenknek
azon tárgyakat, melyeket a kiállításon hemn tatni szándékoznák, Ba_— mint hisszfik — létesülni fog a kiállítás, annak művészi osztályé ban nagy feltűnést fog kelteni Pftanczer Gábor tanár műrógészeti kiállítása, mely bármely or
hnnvtát. A drága boldognltnak hűlt tetaasedec. hó 5 én d. 9. 9 órakor as Eeötvfis-téri lakásból ss isr. sírkertben örök nyugalomra tétetik
rai között: aiár egyesek kijelölték maguknak I esküdött örök hűséget Horhvald Júlia városunk; ^ 4 ia ^^ ávébea gyásao*
............'egyik kedves hölgye, lapénk munkatársának
Horhieald Józsefnek szeretetre méltó nővére, DiamaÁt Gyula szigetvári postatisztnek a hely-
beji isr imabazban A >ra reggel dacára saén Aldi' éi' wkaTen^^^dTslett! Dr. iiíolndr - , "zámu közönség jelent meg az esküvőn, melynél j éa neje wa| f^^ j0Hcfn. mint eaülók, azágos kiállításnak is diszére válhatnék; volt Dr Neutnann Ede rabbi a nála megazokott emel-; Morwssferá Ignác mint nagyapa, Jtnryemhm alkalmunk megtekinteni a tanár urnák archeo- kedett hangon elmondott szónoklatában as írás I i_ácsné, szül. ize. Rosenbergei- Sáadorné nagy-logiai gyűjteményét, melynék csak nem minden e szavai felett; , Hatalmas mint a halál: asse-jMjra Rmenlw/er Pál, WaÚmam Ignác, Mor-tárgya v&rosnnk' határában feküdt vár romjai retet* meghatólsg ecsetelte a házas életet; mig Saaut nagybátya, &»s»«4er^»rPálné. WaUl-
napvilágra, ezek mind történed Karctmarnjf kántor szép banga éneke áteengte i ^^ j ^ ^ WeiUer Hermannénénje; A ' '" a templom beleeiét Esküvő utan ^ ná-znép, I ^^ e hó 6 én d.n. volt, A halottas háznál, iert mintegy 40 egyén a „Kereskedelmi iftakegyle-L virua^D R]ig terjedt el a szomorú eeet tének. helyiségében reggelije gyűlt egybe, a hol] caak ^esen jelentek meg as ismerősók kSré-a vidám társasagot AeiíMoaa rabbi éa U /Wo-! & (,8a,á(j ^„ha,, teljes ssámmal vi-
(o. Akos tóaztjai meg vidamabb hangulatba|g^^iták a megszomorodott szülőket. A te
alól kerültek s archeológiai-értékes tárgyak, neiq kevésbé ér3ek»s á temploaii szeiek, a kagyló éa fegyver. gyűjteménye, melveta'derék tanár készséggel fog a kiállításon bemutatni! A mozgalom megindítói által leikért kereskedelmi testület is megválasztotta már a 4"-as nagy bizottaágba kiküldendő tagjait s erről a nagybizottság elnökét Oroezvóry -Gyulái érteaitette. A megválasztottak névsors következő: Ebempanger Lipót, Wetas Tivadar, Bettlheim Győzü,- Gulmann Vil mos, HirtcM Ede. Rőten féld Adolf. Sartori Oszkár, Sk* Sándor, Seherz Richárd, Unger-UU-má>Elek. Weirer József. Zerkoeitz Albert A ■agy-kanizsai ipartestület is érdeklődve vette a megindult mozgalom hírét s saját kebeléből következő tagokat küldött ki a nagy bizottaágba: Danct Kálmán, Lengyel János Kelltr Ignác, MiUényi Sándor, Keller Mátyás, Mnraközy Lajos, FMojJósaef, Hlaikó János, Zampa Antal, fia hvies Lajos, Milhofer Ödpn, Lóeke Józaef, Sckd-mí János. Hoynár István. Engel Adolf, Tóik, Knsuu FsrsBo, Sckicarz Mihály, Perneczi István, Ring Pál. £zek sserint, a mosgalom meg iaditói köafil 19, a városi képviselet részéről 14, a kereskedelmi testület részéről 12, és az ipar testület rés/érői 20 » igy össsesen 58 tagból fog állani a aagy bizottság, mely legközelebbi ftléaét e hó 13 án, d. u. 6 órakor tartandja a .városház nagytermében.
— A ,K«satkel;l Hrllksn" ujjá születése egy lépéesel előre haladt, jian reményünk, hogy az irodalmi társulat már a közel jövőben életre kel. A „Zalai Közlöny" laptársnak szerkesztőjének megkeresésére megyénk lelkes iró-| aője özvegy Vackolt Sándornál a „Helikon* felállítása érdekében tartandó értekesiet elaőksé eégét elfogadta és aa értekezlet megtartáeára ea évi december 28 ét tűzte ki Alsól^endvára. Kétséget sem szenved, hogy a zalamegyei irók tteegssea fogják felkeresni a történelműnkben oly aagy szerepet játasott Alsó Leadva várát, hogy ott, a fenkölt töltfli lelkű daöküak veae-)éee mellett megbeszéljek azon módozatokat,
hozták. Reggel, ntóa kircwarotí a szokásos L^égt végzett dr. N e n m a n n rabbi, áldáa imát mondta_ el s llochvaldJózsef;aimeny- k51ww, vett ama versének „Eljátaaodtad aaesony fivére (elolvasta a számtalan ttdvblő y, játékidaK fonalán, emelkedett hangú imá-távtratokát, melyek a fővárosból. Szigetvár, | ^ bac8Uztatt4 8] tt kia halottat eaüleitől. Kaposvár s az orazág több helyerői erkestek a
Íiítal párhoz, mely a déli órákban elutazott a — A világ legela* hr«e4tt "Ivéas
c-t-i ízai /ii—1--1— a—.-— l: I Reményi Ede, miat lapunk szerkesztőjét, a aagy
müvéaz fivére Reményt Antal fővároei ügyvéd értesité, november egées hónapját Angolhonban töltötte, december eTenéa indult el Páriáéba, reá ott várakozó nsaladjához, hol hoeezaaabb ideig fog tartózkodni A mester fivéréhez irt le-IttHtti...... i Illetve
Geninsa ki*
fiatal férj állomására A szerelem sérje a boldog párt uj' otthonába f .
— A Uaisény jimfjabllems alkalmából a Következő meghívót kaptak •Meghívó.! A .Kereskedő ifjak önképző egylete Nagy-Kanizsán" Kmónty József nrnak, as egylet diaz-1 . H . tagjának jnbilenmát megönnepelendőTlSOO dee. ' veiében ígéretet tesz, hogy ha*a jön a 7-én saját helyiségeiben felolvasást rendez. A j meglátogatja Magyarországot, de az legfeljebb felolvasás tárgya: ,Km*ócty József is költészete' \ c»e« február hó kösepén Imz lehetséges, s igy irta s az egylet saeghiváss bSyjtán felolvassa » fővárosi lapok ásón hmr"hogy Reményi da-
físorba Palotái Mota .Zala" szerkesztője. Kezdete 8", órakor; pontos megjelenés kéretik. A fel "olvasást idne követi." -— ,
.— * nág) *kaitizaal ixrsel kUkiiaéf e hó 8 án d. u. 3 órakor az izraelita iskolában közgyűlést tart, melynek tárgya lesz, as alap szabályok azon pontjának, mely a községi elöljáróságnak eddigelé 3. évre történt választásáról és a közgyűléseknek szintén 3 évről 3 évre való ■egtartasáról szól — a kor igényeihez — s a helyi viszonyokhoz leendő megváltoztatása illetve átalakitáea.
— itléréa ■ kereszléar hitre Hirtckl Júlia, H i r a c h 1 helybeli festőnek leáaya a mnlt hó 11-én az~izraelita vallásról áttért az evangelikna vallásra. As áttérée alkalmával, '■int keresztanya Bibra Frigyééné báróné, a helybeli honvédezredes neje állott a fiatal leány sseflett Az áttéréei ünnepély a legnagyobb csendben folyt le reggeli 8 órakor as evaag. templomban, hol a lelkészen kivül csak as át-térŐ s a báróné keresztanya, féijével Bibra Fri-
cember hóban a fővárosban hangveraenyezai fog, idő előtti volt Lapunk szerkesztője, a nagy művész barátja levelet intézett Reményi Edéhez, felkérve őt, hogv basája meglátogatáaa alkalmából eitae ut|ába Nagy-Kanizaát ia a nem valószínűtlen, hogy a hegedű nagymesterének bft-bájos zenéjében fog gyönyörködni a nagy kanizsai műértő közöaeeg
— Aa „EM saiy-ksalual aa agyar aaatalMraaaAg" kebeléből alakult vigalom-rendezŐ bizottság 1890. évi december hó 7-én asegény ée árva gyermekek felruházása és ss-gélyeaeeére as Arany szarvas szálloda dísztermében Horváth Laci jeles zenekarának kőere-működése mellett jótékonyoéln zártkörű táncvi-galmat rendez. Kezdete 8 órakor. Belépti du személyenkint 60 kr., családjegy (8 ssemélyl 1 frt 20 kr. Ksrsati ülőhely ssemélyenkint 80 kr. Táncrenddel a pénztárnál dijsMnteeea szolgálunk. £ jótékoay célra való Kivés felttlfisetések köszönettel fogadtatnak és hiriapilag ayagtás-tatnak. _
I
I
Wagy-Kaniiaa, ▼aaáratpr"
— Tea-Miéi). A nagy kanizsai polgári sgylet ex éri november 6 án saját helyiaégéoen tea estélyt rendet, fölolvasta, szavalat-, nang* verseny- éa tánccal. Késdele pontban eete 8 és fél órakor. Helyárak: Szeméi viegy 60 kr., eaa-Iád jegy 1 frt. Műsorosat: , Utazásom a pórim kmitkra*. Magán jelenet. Felolvaaea : Szüts Miklós nr. , Váltogatok:. Bánk bán ból, Hegedűn előadja; Bolgár Pál nr, zongorán kíséri; útláp Ernő ur. Szavalat. Előadja: Cserenittés Rózsi kisasszony. Magyar népdalok. Énekli: ar. Roth schild Samuné urnő, zongorán kíséri: OUop Ernő7púnkat igen azép költeménynyel tisztelte meg, iPdonam* Wíniawsky tői. Hegedűn előadja: melyet közelebbi számunkban kö/.lünk, — Alsó Pblgéri Pá), zongorán kiséri; OUop Ernő. LendvárJl Budapestre utazott, honnét a ka-
— Ujaaahlr. A nagykanizsai magy. kir. 20. rácaonyi ünnepek utániamét viiesatér. A.-Lend-honvéd gyalog ezred tisztikara szomorodott I vára. hogy aa ott a „Keszthelyi Helikon" meg-szívvel tudati a szeretett bajtársa Roykú fii la alakulása iránt e hó 28 án tartandó értekezle-magyar királyi honvéd hadnagynak folyó hólten elnökösködjék.
5-én este 7 órakor váratlanul bekövetkezett — (JJ lérvényasékl bírd. Sarlay Ferenc hirtelen kimultát A boldogult hűlt tetemei f.al ügyészt 0 felsége a király as igazság ügyi mi
Zala 49. aaám. (4 lap.) _
lakomét rendeltek a jubiláris tiszteletére, as írói körben, melyben a felköszöntők, - üdvözlő táviratok -egész légiója fokozta a vidám hangú-tot. Aa ünnepelt írót,mint lapunk k ítü nő mu n k a t ár • á t, sserkesstöségüak Ts felkereste üdvözlő soraival, valamint a helybeli ke reskedŐ ifjak egylete is, melynek' Komócsy József évek óta tiszteletoslilAfiá. Megvagyunk győződve, hogy velünk együtt Jajvánjejí mindnyájan hogy még — sokáig éljen f * — IsrhoH HSudorué költőnk — ki la-
kó 7 én d. U 3 órakor az evangelíkus szertartás szerint fognak á helybeli cs. é* kir- kato iái Ür háztól a helybeli köztemetőbe Örök nyu-
rtlomra tétetni. N. Kanizsa 1890. december án. Béke hamvaira !
— Heg kai Lak MIp-KiiImíi. Lucáira litván dec.
niaifer előierjesa'ésére a ssombaihelyi kir. tör* vényazékbez bíróvá nevette ki.
— UJ lérvlnyliatáaág. Hasink varosai mindinkább örekednek anionom ÖnnáÜóságra, len zelebb mini Szentesről értessűlűnk^ieniés város _ . k gyűlése többek indítványára- egyhangúlag ho*
4-éa, 4 ávee kórátiaa, Tireneeker Vitaee december 3-áa ® jz0M határozatával kimondta, hogy Szentest önévé. Mm*. GUmáM Ü5* 14 ém ** álló törvényhatósággal felruházott várossá akarta
rábai Molaár lar* der Ma 8 éve* korában i . . ' . ... á .. ,, .
JLrnfftgy i hrljhrli á« távírda bivauinái emelni és ennek ewnunkálaiatra bizottságot kül
feladlftt, da •léguiaa t-imaá® folytán vagy aáa okokig k»a- j dött ki. —<—-' • ;
beaiteilen maradt áa igy viaaaaárkeaett levéTekrŐl aaótó ki- — A >%alamegyel kér«, mely megyénk-ntatáet a wi^ii p^hivmtai Wytta a ; nek a fővárosban tanuló egyetemi ifjúságiból,
aác érdekében kötóhák. Eaaa levelek feladói a hivatalos utoju . . . . . » ® « . »
aíai róttak 1 felajdi a lávátok átvételére a csak moat alakult^axépen kezdi működéséi; mint
POTtfthivataioáí Jalaatkaaketaek: Pjlaky Már A.-ltoabora. éfléBOIUtlk, 8 k(fir kebelében mozgalom indulI Hervátk litván Bnkafiat, Kabor János Kesathely. Pollay j me« a/> ^-y haxink nagynevű költóje Kit
I^L^JJJ. ^^rírZ^n:' ^ SSBair neiének ^ RoUliin.k d,
Dsatáek Wien, J Taaber Pápa, Georg Konaeka Zágráb, Mo- ] hagyat Olt állapotban lévő Sírját díszes vasrács-
bor Jáaaef Ráti% Hajak Sándor 8aob-8st Király. Pereaica csal véteti kftrül, és a aír goodozásának k-Qltsé-
B^Swnt-láfia, Tüfad filváu Bpest; n«a Kojb! Kiwdiaaad, U^fc «|airaa UtjánMslosÜasi, A magye fia-
Draal Jánw Bpeat. Öattle Ferenc Bpeat. Rojk károly Bpaat, |ftá - magil tiazteH mec akkor mikor a Boafatrr Bpatl, ftav. Saakodvná Foktő, A. Pafkoraé Wiea. IB,8a»H «>n inagai tissien meg SÍKOT, miKOr S
Brogioviw Moháca, Ceefba fid« r«rfá, Kiengömann V.-Pa {nemset nagyjainak 8 alihos lartoióinak emlékét
lota, Sayer Koem. Újvidék, Sporcaaaa Zágráb, Matowih B. i lent Mi ja. .
Saeged, Stolraentmi* Torwnba. tfath Pfefer Obervoví, Föl- Dalegflel, A kaazthelyi aazdatági in'^
ír ífí^^SC,£5i?r *•« Dalegylete n mull M 22-én alakuló kftagyű-
Marta Rüdel Nagotis, Klii scnnlts Bpeat Hájdt Jásaef N- ■■ r, , ....... a
Atád, Caíborá Janoa Péca, Beiebenfold Perlak öav. Xallüa 14at tartoti, mely alkalommal elnök leit: 8par-P. Kalueaa. Jan> Heia \ datlaa, Adlar Háadnr Bpeat, Fereara , S2am Pál tanár, Hockl István alelnök, Lány KS-Antal Bpeat. Kreinovice Brod. Farkaa Iutvin Saombatbely, roly jegysö. éa Szabó Imre péusliros ; választ a-LUrZL Uid°r ^kTomh\ tolt még egy nyolc tagú választmány ia.
ttptrk Frr. AagrnJ.. t.«rcaon«t:x msmvcsí, S<íheffe Bpeat, Stwn 1 • •• ' ■ 7 ' %
Italra, Scbertami 3ra. Gradiaka, Upnuiatar Ajko, üriaOfen, — ^ *»lH*»|Cer<.*^t Urselits UllkO* BörOea-a.-6sÉkt«rays, Patatach Wiea, Hajda J. B.-Magya aég Uj imaházrtt szándékozik épiteni. A leen-rád, GereacHer J. Veaaprám. Ornmmor Béri Alaxy Sándor <jflk keresztülvitelére % kitközség közelébb meg-affí? ^Jü^^k ÍSK tartott közgyűléséből, egy tizenhét lagu bizott-
latv. Bobadaaderf, Or. Braun L. Nagy-Kaaiaaa, Q. Waiaa . ' 9
Wier., Tát}»~Mihály Váraad, Haaáa Sáador Z..Bfaraseg. Be- Hl 161 M*»WV®«
aenbrrg N. Toeaafja, Fiacber J Martoaváaár. ________T. — A féetK/fa^JIrrAByrél követke-
—' . ' .■ _[ifi ériaaítési vettünk : Nem való-"az, hogy 3
Különfélék e/er van városunkban, de szomorú tény/
á* lUvUMAQA* bogy mintegy ezer tytunz eset fordult eddij elö ;
— kemáray Jéwf Ritka ünnepélye volt de a járvány már logyóban van. Haláleset eddig november hé 29 én á magyar irodalomnak. Ko négy fordult elő és pedig meghaltak tyfosban mórty Józseféves irói pályájának a jubileu | Liitke Kerenc bányatelűgyekj 16 éves János fia/ mát ünnepelte az irói éa művészi világ tagjai- ki a löreáliakoia VII osztályú Tittvendéke. S« oaaa nak, nagyszámú és díszes közönségnek rokon JenO joghallgatónak édes anyja, Pspp látván la azenvet réaz vétele mellett az uj városháza disz . kai oh mester és a városi kórház egy ápoltja.— termében. Tóth Lürinc kúriai tanácaelnök, mint | A járvány jelentkezik fejfájásban, mely a nyak á Petófi-társaság tiszteleti éa legidősebb tagja [szirtnél kezdődik, borzongásbsn a végtagokban nyitotta meg az. itíött a indítványára küldött-1 gyomorfá)áaban és gyomorgörcaben, orrvérzésben ség hivta meg Komócsy Józsefet, kit belépése-1 hányási ingerekben és hányásban lelolyása eny kor meleg éljenzéa fogadott. Ráth Károly fopol-, hénet mondható, ami még szerencse a szeren-gármeater, az űnnepe'taek mellre tűzve a Fe-' esetlenségben.
renoJózaef rend lovagkeresztjét, azép beszédben ! — Veszelt farka* jelentkezett a napokban méltatta Komócsy érdemeit as irodslom éa a > Albuquerque határaban, Spanyolországban, mely népnevelés körül: buzgó működéséről tudomást^nagy kán tett a juhok között.Szerencsétlenségre vett^a király ő felaége is és elismerése jeléül j-4 férfit is összemart a fenevad. Kezdetben a ju-
tüntetté ki Komöcsv Józsefet á Ferenc Józaef renddel. Meleg üdvkivánatokkal fejezte be sza vait a i^polgármeater s az egybegyűltek élénken megéljenezték az ünnepeltet, no rövid beszéddel fejezte ki hódolatát és háláját a koronás király iránt — Ezután Jókai Mór, az Írótársak nevében ezüst tintatartót nyújtva át, üdvözölte Komócsyt mint irót és
hászok iparkodtak elverni, de iSindön vele nem bírtak, sőt általa össze is marátlak, segélyért kiabáltak, a mire elősieted egy halász, a kinél puska is volt, de lölleilen. A inint ezt a farkas közeledni látta, hagyta áldozatait s reá veteMe inagát; a halász csak ügy gyei bajjal birt felmászni egy fára, melyet a farkas veszell dühében harapni kezdett. A halásznak igy volt ideje
mint a Petöfi'társaság aletnékét, ki negyedszá-: puskáját megtölteni s aztán egf jó) irányzóit fej zpdoe müködéee alatt mindig a azeretet dalnoka ;1 jvé^sel leteritelte a veszett vadai, volt, az eazmény, a haza és a nép szeretetére! — ,Keaaflielyi Hírlap" cimü Keszthe-tanított a kinek azt kivánja, hogy éljén sokáig jyen megjelenő uj lap mutatványszámát kaptuk, baldogan, azeretve^ szeretetve. Zajos éljenzés bármennyire örülünk is annak, ha a vidéki la-hangzott fel s az ünnepelt meleg, köszönő sza- 'pok száma szaporodik, nem érthetünk sohs egyet vai után Véradi Antal szavalta el ez alkalom azon ferde felfogással, hogy kis körű . közönsé-ra irt lendületes költeményéi, melfBJt a hallga- get két három lappal terhel meg egy-egy vál tóaág zajosan megtapsolt Végül több küldött- j lalat, minél több a lap egy helyen, annál job-ség Űdvtizölte a jubiiárist: az erzsébetvárosi is-1 ban elforgácsolódnak az erők s annál jobban kolaazék, a budapesti tantestület stb. nevében, Is/ét szaggatjuk az olvasó közönséget, már pedig síig s azent István' társulat választmánya le- ja vidéki hirlapirodalomnak az volna első -irány-véUieB feiazte ki szerenosekivánatait Az üime-jban is feladata, hogy a meglévő irodalmi erő
Llfíést Jókai Mór rekesztette be a közönség ket s az olvasó közönségét, minél jobban töiqö inttbstt rövid l>eszéddel s a jelen voltak ritae egy lap köré Ez indokból nem helyesei-v4Cos^esyt éltetve oaslottak- szét. Este kedélyesjlietjtik as tg lap keletkezését, tnpl. yegyéb iránt
1890. december bó 7-én,
elég ttéyeaen van szerkesatvs Hoffmann 809a által. A lap ára egy évre 5 frt.
— A pamut Ipar #rdrk*l»«u, a keres edslmi fárcs fársdusilsn minissisrs liarou Gábor nagy jelentőségű intézkedést. !stt ismét. Ugysnit as intézkedése folytán legköaelébb Ig'óra
helyezett és jelentékenyen kibővitsf ftsíten-barger féle szövőgyár a Bítyerberg és Hoffmann iövárosi kereskedő céggel o|y módon szerződött, hogy a gyar egész termeléaének kereskedelmi terjesztéséi é cég válla)ja mtigára. Ez angol rend • szer nagy előnye sbban ifi, hogy mig egyréegt a gyár megszabadul a cikk terjesztésének pond - / jftilól s az ezzel járó egyéb gondoktól, tehát egész erejét a gyáriás töké'etesiissére lordithsijs, addig másrészt a kereskedők nsui törődve a gyirveze* lés é* igazgatás ezen apró gondjsival minden í* gyelműkei az áru megte'elö ériékisíiésére fordfí* hatják.
— Pályásatok kántortanitól á'lomásra Z4-Ismegyében: 1. h. füredi eaperességbe kebe'ezait peienui plébániához tartozó pulai Aókhiiközaég-be ez évi dec. 30 ára. Jövödelme készpénzben számítva 31M frt. 2. A keszthelyi esperességbe kebelezett kannscsi plébániáhox tartozó vindoc? nyatbki flókhitközségben es évi dec. 80-árs. Jövö-delem keszpéoxben számítva 138 Irt. 3. A 4».-4ű-redi esperességbe kebelezett vászolyi plébániához tsriozo na^ypécsityl 11 >khttközségben IHtyl. évi ápril Ji)Yttdsts|f1 480 frt. , .
— FelláaiadoU. A •Murs-Szombil ís Ví-dóke* cimü lap, inet már hónapok óta azon hírrel jelenik meg, hogy ez évi december végévet' ^negfog^s-tünm, most n/.zal lejn «neg olvasóig hogy isméi tel támadott, mert, mini a nevezeti lapban olvassuk; a muraszombati gazd. flóíbegyeittiet mult bélen tsriott választmáa^j flléaen elhatá-rosla, mikép a »Mura-Szombat és VftTéte* cimü hetilap »t IHIH. január elsejével tulajdonául átveszi es azt bővített alakban adja ki
r- Beeaét veaall a legválasztékp«abb étel . isi ba nincs él vágyunk. Az étvágy gerjezztéUre ugy mint mindennemű gyomorbajok elten, mete-1 gen ajánljuk olvasóink figyelmébe Kgger dll* ; Jutalasasall Ma^dapaaiBlllláll. Kspbatók jdO krajcároa eredeti dobosokban a monarchia valamenuyi gyógyszertárában, valamint F.gner A, Oa Wien- Nussdprf gyógyszer különlegességi gyárában.
Irodalom és művészet.
Lapunk • revslábaa Ismcrlelell «aü-vek, Impunk kiadójánál, FIsehH Vülép kérnyvArtta űsletébeB aaegreiidrlkrtSk.
— A •Sala Képea Kaptára*, nsgy kelendőségnek örvend, mit leginkább szépirodalmának köiaönliet. A naptár e része a jább isiéit kielégít bel í, prózai réazét Palotai Akot} Öreg hu uár, Qtz .honvéd írták, míg a költeményeket; Hzamomegi 8., Kovács S., Tuboly V. ét Mintfy B. adtak. A képekkel Illusztrált humoros réas szórakoztató és nem (rivális élcekben mutatja be a társadalom különböző tréfás eseményeit. A szintén képekkel illusztrált ismeretterjesztő rész hasznos tudni valókat tartalmaz. A naptar tiszti névtára a legjobb es leghitelesebb hivatalos ada« lok szerint keszüit, inig a naptári rész a csilla* gás^ati hivatal es az országos vásárok a minisztérium adatait tart aj mázzá. A külsőleg is csinosan kiálii«oit 6 ivre terjedő naptár csak SO krért kapható, a kiadó: Fischél Fülöp könyvkereskedésében N.-Kanizsán, Csáktornyán é< Kaposvárott,
— Az evangellkup köaségáltal rendezendő hangverseny műsora következőleg állapitatott meg: Műsor: 1. * Eredeti Magyar Nyitány.* -ttéler bétától, előadják: songoráu Hirschel Hermina k. a, és Rménberg. Ádám ur, gordonkán Sterneok Znigmotbd és hegedűn Neumann Arthur urak.
*JBvcsu Dal.* (a >Sftckingeni trombitást operából,) N'essiertőí, énekli Roth Miksa ur. 3 »Hunyadi László Induló.* Erkeltől, 2 zongorán 8 kézzel, előadják: Hirschel Hermina, Mantuano Janka, Wajdits Irma és Wajdiis Ilonka k. a. 4. •Av$ Mária * Schubert F.-tÖl, etöadják zongorán : Hirschel Hermina k. a. gordonkán; Sierneck Zsigmond és barmoniumon: Rosenberg Ádám urak. 15. »Magyar Népdalok.* Snentirmaytol, énekli Hotb Miksa ur. 6. a) *Ave verum.* b) »$enmtto es-lebre* vonós négyes, tíoccheriiíitöl, előadjak : Kocsis Kálmán, Lenkey Zsigmond, Sterneck Zsigmond és Neumann Arthur urak. 7. »ítákócy ia-áuló.* Liszt F.-tŐI, 2 zongorán.8kézre, előadjak i Ács Deipbin, Weis*enböck Irma, Uruner Euiilíi I és Pranger Ida k. a. , .
Zala 49. szám. (5 lap.)
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
— Htitiall Henrik. „A legújabb kor tőr térnék 4 című nagy szabású munkájából Révai testvérek mint e kiváló mü kiadói most küldték meg nekünk* a 6-7. füzetet. E munka, már csak azért is osztatlan elismerést érdemet, mert zzon eseményeket tárja fel szemeink előtt, azon törté nejmi momentumokat mutatja be nekünk azoros összeköttetésben és valóban hivatott geniállitá-sival, mely események és momentumok jóformái a mai nemzedék élettörténetét képezik. A most előttünk tekvö két füzetet aa teszi érdekes séf hogy ezekben hazánknak őrökre kiható ál-alakulásával ismert étet meg a szerző, mely átalakulás 1825-ben kezdődött és mely még mai napig is tart. Hiszen e korszak elején nálunk tulaidonképen nemzet sirfcé és Magyarország csáS rendekből és »szegény sdóti/etö népből* áll. Magyarország állami eszméje üres fogalom, melynek tartalmat nemzeti jelentőséget kellett sdnj* előttünk fekvő füzetek ép. azt a nagy törekvést ismertetik meg velünk, melyet nemze-. tünk nagyjai kifejtetlek, hogy azt a feladatot, me lyek rájuk várt é« melynek sürgős voltát maguk i« ismerték, megvalósíthassák. Ajftnjuk e jeles m(i megszerzését mindenkinek, mert bár drága pénzzel sem volnaA túlságosan megfizetve, már esak azért- is megérdemli a legszélesebb elter-jedtetést, meri pompában kiállitott 5 ives füzetei egyenkint csak harminc krajcárba kerülnek. Révai testvérek kiadóhivatala (Bpesten, IV"., vé-cTutea I., a*.^egyszerű megkeresésre szívesen küldi mindenJeM a füzeteket. >
— t'J kénprk A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten, ujabban, megjelentek és kap*] ható FíicEeT Kölöp könyvkereskedésében N.-Ka-nisaán. Faluai könyvtár. 3lL füze'. A gazdasági és haszon*nóvények-'terinelé*e. Különös tekintettel magról való tenyésztésükre. A magyar gazdakö-z.Onség számára irta Dr. Nyáry Ferenc, ára fii/ve 50 tr. Ou*ö "Könyvtár. SzeFfceszri—Gyulai Pal. árok választotta el, nx-ó-éa-uj várAi.
Kwútsa vár és yirot.
Egyetlen taipalattnyi földe sincs Őseink vérével megszerzett hazánknak, mely történelmi emlékkel nem birna; melyhez a magyar nemzet töhéne-ténék egyes mozzanata ne fűződnék.
A történet búvár a régészet segélyével felkutatja a történeti -emlékeket s azékat megmagyarázva, abból lejti meg az elmúlt századok esemé-nyejt, állit ja elönkbe nagy őseink, nagy tetteit-A Dunántuli részekben alig van oly jelentékeny hely máit Kanizsa, melynek történetét egészben eddigelé még neui Birjuk; van Ugyan itt-ott elszórva egy egy részlet a kanizsai várról* de az események egymásutja^ melyek e város falai alatt s környékében lefolytak, tömörftve nem találjuk eddig
E hiányt pótlandó évek hosszú munkásságával gyüjté az ahyágot a városunk egyik derék férfi* Pftancftr Gábor tanár, ki »Kanizsa vár és története* cimü munka megírásán szorgalmatoskodik s már müvének befejezéséhez közel van.
A tisztelt tánár ur müvéből mutatjuk be iale]^ tetőül olvasóinknak inon részletet, mely a váF leírását tartaima/za s igy szót: • Mostani Nafyí és ICü KávHziá közöli 47* 1' 37" földrajzi szélesség, 36° 48' 12" hoaszuMág alatt a Dráva és Mura folyók közelében, Kanizsa (horvát u! Kaniáica) folyócska által körül folyva mintegy . 2<H)* magyar hold terjedelmű szigeten feküdt, szabályos mértani ötszöget (pentagon) képezve, mélynek csúcsa észak fe.'é irányult. - Négy öl széles és 2 öl mélységű és állandóan viszel telt, kettős begyes palánkokkal szegélyezett
276-2*4. füzet Tartalmuk : 276. fü/et Indiána. Sand Györgytől Franciából Recsi Emil 80 kr. 277. füzet. Arany János emékbeazéd. Irta Gyulai Pál 20 kr. 278. fi. Utazás ismeretlen 'állomás felé. 1849—1866. Ina Barsi József 80 kr. 279.
Az ó-vár jóval kisebb, de magasabb területen feküdt, mint az uj-vár. Egyikből a másikba sxé-les felszedhető hid egv Tornyos kapun vezeted át, melynek alfában a ket'fls -vaskapu -között 16 20 embert befogadható tornác (cintorium) volt,
j 1890. december hó 7-én. _
nek Ültek értékesebb vagyonkájukkal együtt; ei (tépeste együtt ^Ive Nagy-Kanizsa, már merővá* roaál, melyben igén néjie* vásárok tartattak. • Sziget várnak, HfUh—iíept 7 én történt Mjnoe eleste utári e tájiak legerősebb védheiy* a dunántúli részeknek védfalar Au«afris, styria éa Horvátorazág kulcés, mint lUHáiyik egykor AonI* leja, mely a törökök terjeszkedéseit és kalanao* sásait gátolta, esell el
1568nban a nyár folytán Kanizsa és környékén nagy dögvész (pestis) pu««atiQtt, mely .mint a vár es'város lakóit nsgyon megtizedelte*
1562-ben Tahy Ferenc, Kaplisa-*árkapHánya Belovárrá Utfzon jószága'rendezése végett több tagyveres kíséret léi éif a mint a Dráván átkelne, megtudták kilétét, azt egy dráva} hajós elárulván a berzencei törököknek, esek élve elfogtak éa ea alkalommal Kanizsa vára alá lopóztak, hogy ast ■csellel bevegyék ; egy másik kisebb csapat hencegő magaviseleiévfI a várőrséget tikoséig kicsalta, ott a törökök nagy lármával csete-pátézott, — a les« heg álló törököli ez idö alaTt a kanizsaiak háta mögé kerülvén, a várai akarták magrohanni, de .ezt elég korán észre vévén, elszánt heves ro« hámmal a tolakodó törököket visszaverték.
E csatában a várbeliek JfJO-an oda vesatek éa 150 en megsebesüllek, míg a várba vissza menekülhetlek, hanem a törökök kösül is sokat le* vágtak Tahy a török eme jutivességét sokszoro* san vissza jlzeiie H bócsánál, Koroknyánál, Körön Galnat, Kaimamma éi Üzent Lőrincnél (Dara* nyamegye) Csurgó Szt-Márton és Pécsnél. A miért jutalmul 1360 Lik várát, (öreg-lak) és ehhez tartozó B<l*tou-Herényi kapta. —1666 ben május ^havában ismét -megkísérlik * törökök Kamzsa vára bevételét, de Tahy Ferenc a vár parancsnoka most itthon volt, — és nagy veszteséggel vissza verte őket, sőt katonái álul ÜldŐzíéite is egy darabig, — igy menekülve Pécs-leié tartották, de Szigetvár tájékán Zrínyi rájuk caapott, mely alkalommal igen sokat kösülök el* fogtak és sokat' levágtak; három hosszú szekér törökföt vittek a várba, — aa ellogottakat pedig 1667, évi szeptember elején a vár kétségbe* ejtő ostroma alkalmával 800 nsk fejét verték, ál* litólag ez okolta Szüléimén gutaüléséi szept. 6 én,
füzet'. A Saint-cyri kisasszonyok. Vigjáték melyben állandóan 2 8 őrség volt alkalmazva,
vonásbsn. Irta id. Dumas Sándor. Franciából minden ki és bejárót szemmel tartott. A kapu--mert a lefejezettek közt igen sok jeles katonája (ordította Fáy J. Bela 80 kr. 280. f izet. A zo- teled emelkedő őrtorony maga* volt, melynek er- veszett el.
koli uraság két leánya. Elbeszélés. Irta Cstty j kél yérői az egész környéket belehel el I látni. | A kanizsai győzelem hírére, határoztaiott el Gergely 8j Jer. 281 füzet. Horatius É>er és jellemrajz. IrtáT 8/ááz Károly 30 kr. 282. Molly mama. Hegeny. Irta Peard Frances Mary. Angol- házakban, A ferenciek .1415-hen Kaniz*ay János I tessék; Zrínyi Miklós hős fia György, ki a len* bót fordította 8<. E. 50 kr. 283. füzet. Kis János < esztergomi érsek által alapított emeletes zárdája I tebbi törökök elleni Ül kőzetekben kitüntettem^.
Az ó várban laktak a több tisztek és ezek ess- j május végével az augsburgi birodalom Ülésben, ládái a katonasággal együtt, többnyire emeletes bogy e vár is 800 magyar katonával megerődít-
saperitendens emlékezései életéből. Maga által tel jegyezve. Második kiadás 1 frt 20 kr. 284. f*. A nagyra tennen. Vigiáiék 3 felvoiaásbau Irta Gniky Gergely. A m. t. Akadémia 1X89 ki pályázaton 200 arany Karácsonyi-dijai nyert • — UJ lap A vidékem, „/rutai Néplap11 • cim alatt Kozic* Aladár'heti lapot indított meg, a hozzánk beküldött mutatvány elég ügyesen van összeállítva a a Zent a város erdekeit öleli tel. Hossru életet kívánunk újonnan született laptársunknak.
OSATOTOZL
Q. TcíiishdJi oz.
A ki róttál megy keresni, Ttois szúrja meg kezét; De fájdalmát enyhíteni. Szakasztott" rizsa eUg !
Kit ellenben mérges fullánk símor nyila megsebzett; Czi ast a szerelmi láng — £ nem talál W nyughelyet!
Gyógyító irt friss sebére Feledésben hí» keres — ? ^— Látni fogja bár késSfe : MenedéíT tincs ! — mert szeret! !
A szerelem bntól beteg Sebzett szivünk megtörve — Etsérkózik ; ám nem heged > Szivünk sajgó, mély sebe! .
fíe a Ufnyka tán mosolygea Hallgatja e bús esélyt; #W<y szivünk haldokolva h zokogj* szán nevét!
templommal együtt itt volt, ők kezelték s gyógy tárt és kórháiai ia. A fegy verlör, lőpor és élei foezési Urak, legyház híh. mind itt voltak elhelyezve. Az u|várban voltak elhelyezve a kézmű vesek "éa ezek műhelyei; "a cselédség, istállók, ólak és az állatok é!ettárai, tü/jfa, széna és szalma kazalok, mészárs/ék, temető stb
Az egész várat vastag kő és téglalal kerítette, löny iliások kai bőven ellátva, a nagy öt szöges bástya csúcsainál egyenetlen szárú deltoid négyszöges kíszögelések képződtek, melynek belaö tér Bégé állandóan 3 nagy ágyúval.volt ellátva, de
A külső báetya körül belül 10 öl széles téglával ée kavicscsal egyenletesen kirakott ut vezetett körül mindkét várban, ezek után belül hegyes palánk karókkal képezeit kettős fsbastya övezte a várat A házak környéke és az utak téglával, kavicacsál és fával voltak kirakva. Szalma kazalok, -óllak, istállók a talaj nedvessége miatt mind cölöpökön (pilóta) állott.
A vár bástyán kívül pedig alig pár öl tárol
gát, sógora, a már é*tes <Tahy mellé neveztetett ki Kanizsa vár*elparancsolnak, a hol később oly szép hősi diadalokat aratott. Így történt a szerencsés véletlen lolyián, bogyö~íf nem vei/ett el Szigetvár védelménél.
Keglevics Péter, kir as$talnoknak, Zrínyi Mik* lós nevelt fiának eleste nevezetes e* évben, u. I, a kóborló herzencei törökök ismét Kanizaát aka-rák ostromolni. Keglevics, Csáktornya vár ura, értesülvétt a* törökök köaeledtéről^^msgtámadta őket Kanizsa közelében Récséné*5rabban a reményben, hogy majd .a kanizsai várból fe kiro-
szükség, esetén 6 —8 ágyút is alkalmazhatlak ide. liánnak és a törököt két tüz közé vesaik, dé"öly
balul ütött ki-r terve, hogy élei éhe Jiarüli. A törökök megcsudálták szép termetét; leiét ievágj&k, azt magukkal viszik/ tetemeit Zrínyi György nagy pompával temettette el Csáktornyán. E*y fia György volt, de ez korán e hunyván, utódja nem maradt, Zrínyi Miklóssal kötött szerződésük alapján Csáktornya ez idő után Zrínyiekre szélt át*
Hont megyei származású Thury György, ki ma* Kát 1562 ben a palásti, (568 ban, a lévai, 1566*
ságra karókkal kivert 2 öl mélységű és 6 öl azé- bán a palotai ütközetekben kitüntette, a miért lességü állandóan vízzel telt árok húzódott, ezen arányláncot és Kanizsa várkapitányságát nyerte* kivül 800 Öl szélességű és Pölöskefötöl Bajpsáig. Ezen jeles várkapitány alatt ismét sikerült n iÖ* nyúló övig érő süppedős pocsolya terült el, me- röknek a kanizsai várőrséget ingerlő furfangjával Iyet a Kanizsa vize képezett és messziről mint- Kis-Komáromig kicsalkti; a hol a kipihent lesben
egy tónak tűnt fel.
A várba kelet és nyugatról 850 (elszedhető fabid vezetett kettős vaskapuval;<fellá tolt tornyos bástyán át, oly nagy tornáccal, hogy állandóan 5—10 őr ^férhetett a várkapuk kö»
álló törökök teljes erővel támadták meg a kani-hosszá | zsaiakat, heves harc fejlődön mindkét részről, a magyarok hátráltak Orosztinyig, hol ös'zeszedőd* fek és ujrá a törökre rohantak, de oly szeren* csétlenül, hogy Thury várkapitány ^eleseti) a tÖ'
Vulcán.
zőtti tornácban. A várat környező mély mocsa- rökök fejét levágták és póznára tűzték, minek rak szélein káka, nád- és tűzzel dúsan benőve. ládára katonái a hadnagyok vezényszavára többé majdnem láthailanná és hozzá térhet lenné tették. Lnem hallgatva rendetlen futásnak eredve, meae-A jelenlegi K^i-Ksnizsa helyén, s ma is >Rác- déket keves^h'találtak, mert lutás közben a tö-
I utcának* nevezett, terült el a Rácváros nevű rököktől, kik sokkal számosabban voltak, Tel kőnkül város, melynek őslakói magyarok ós Zsigmond coltattak., vagy elfogatva kínzások után orr- és király alatt megtelepedett Havasalföldi r. ka'h.jfüleéonkitva bocsáttatlak el. vallású rácok voltak. Na^y-Kanizsa helyén, ügy- Thury teje besózva Konstaminápolyba kü de-nevezeti »Soproni* u>ca irányában voltak házak, tett. Zrínyi György szép emiéket állitatott Thu* I melyek zsúppal -és náddal fedve, szükség esetén, I rynskua kanizsai várba 1571. év végén ; sajno| mi többször ineg is történt, felgyújtatott és fold jaz. emlékkő eltűnt, cs:(k sírverse maradt lenn la* l<nivelé**el, iparral foglalkozó'lakóik a várbíme-1tintái, melynek magyar lorditáss ez:
Nify-Kaniisa, vasárnap ítt?
Zala 49. aiám. (6 lap.)
Tkuryuak} Györgynek hívták «sírt,|aaöf van, mig a szemekből a jiyak fe'é két keslaatóasg
JK*
Rfnek nerétfil a pogány eb reszket o szemektől futott az ellenség gyakran, MidSn Kanizsá táti védelmezte hadban. Sétáknak félelme. >h*zn tornya omlott. Mennyi erő véle, mennyi, Jmjí / lebomlott . De a vér számára örök név fog lenni,' Am Mr/i fl^ el netp, század sem felejti Kézi iradék is tisztelettel ejti.
Törvényszéki csarnok
1890. december hó 7-én-
haUuág Mért Jéaak látta alulírottat 40 fii smjéjf mgtar-•áfolti lirán W m t.naaát dk Ikmvíi fal lUUte Í«U> káui A aagykaaiaael Timalkr Tekintetes rAieeeta^a/n aaöebea leskAK go*<WU«lA»á*el • kimiu letklteUvsl Ul-bee* sí«ii»rrlg*lU atfral<»« ítéletet, mgtéciteéa a S0 fii nirságot níiuKn. A midőn • inwil«t|ygit mIjt a mtBilanieíöl aajitiU Isletmhafi a kstaliwsl ssnabaa í* {jfeKfittMba fogadja — • bal/itt felfrmhyiai kedvei kfctela*-eégemaek iamarsin legyan mhdl > Timo)íflf atsdeasgyee
— HeaiMkf«jr elítélve. MAr a maTt~Tn-punkhan említettük, hogy a párizsi rendőrség vád alá helyezte Spmöskeőyt. ki egy időben oly aokat beszéltetett nsgtrófr Most a következő ér-teaitéat vesszük e* ügyre nézve. ajagyarorszá gon jól ismert Somoskeöy Géxa. tegnap elit törvényt a párizsi büntető rendőrbiröaág előtt, azo-kért a sséthámoságokért, melyekről már értesi-tetiük az ön lapját. Azzal a kijelentéssel lepU*
kény; fehér esik húzódik. A larkat egy caomö (jellegzetes laza, a csúcsokon göndör toll fedi. A i tqjó valamivel világosabb sziiiü, a fej kopasz í réssé kisebb és homályoaabb asinÜ. As éles csőr 9 em. bosszú, fekeféssxürke, a csúcson fehéres"; lábszárak 24 cm. magasak, tsketék, pikkelyesek.
)A daru magassága —1.* méter rÖp-szé!e*aége j tagj* irieyábaa káli* kosaAeeteeiet oyílví¥it*w jl.g«—2.uiinéter. A daruk 66—100 tagból álló ; csapatokban szoktak vándorolni s iigy vonulnak mint a vadludak : szabálytalan, hátul nyitóttv/ | ! háromszögben. Vándorolni nappal' szoknak, éjjel f«i»iaMé*»t alkalmas. helyen megpihennek s táplálék 5|H3/ I89D M/ept.
látnak. A darui bajos vadászni s igy csak alkal-l milag lövik, a mi igen bájos, mert a daru rend-! kívül oyátos madár. Husa szívós, halpsir szagú.
Közgazdaság.
— Mertén bei ltrl Elasáss Letrlagsahe. As Elszász-lioiringeuben létező német csiszári
biráiát. hogy a különböző bírósagok által | helytartó engedélyt adott arra néave, hogy Auax
ftldóxöii Sommkeöy Géza ném ö, hanem a test vére. Ö üzlettársa Gifiardnak, as ismert fegyver feltalálójának, három mi Üó franknyi követelései vannak s nemrér kapott reá engedélyi, hogy a Giffard- fegyvert Frey cinét %admini«z>er és a belga király előtt bemutathassa. Tagadja^ hogy va-HHftir nlbuit a haiós&gok elöl- Nyíltan jött Pá-risba. a hol egy ^ngól bonutujának esetf áldoza*' tu». A térvénya^rék hat napi fogságra ítélte So-moskeöyt
— Elvi haláraaalal hozott a kir. curia egyik közelebb tartou ülésében, melyben egyik hazai tön én y szélünk a kir. -táblának hozolt Ítéletét megsemmisítette azért, mert az Ítéletet nem a végtárgyaiáson jelen volt birák egyike, hanem a jegyzőként szerepelt törvényszéki jegy-
sével utasította az eljáró törvényszékét, hogy uj végtárgyalást tartson és szabály szerülegfj meg 4t ítéletet.
Azállasi kincstár, mint örékéa. A
tria Magyarországból Mecz és Gebweiler városok ba a megállapított rendszabályok azem előtt tartása mellett sertések élő állapotban bevitethesse-nek, ez által sertéskereskedelmünk uj s örten detes lendületet nyer. ' .
— Bsjsrhsabs l« axálllltiub marhákat. A bajorországi régens, egy nála járt kül döitségnek oda nyilatkozott, hogy az oazirak ma gyar marhabé vitel re vonatkozó- bajor indítvány) a aaövetségtanács w logia fogadni; a á tanács e határozata már a legközelebbi napokban ki lett hirdetve.- _-—-
— Baéspestl gábas Aulet. A buza üzlet nyugodt jpányt • követett. Meglehetősen nagy kínálat és mérsékeli kereslet mellett mintegy 80.000 métermázsa buza kelt el változatlao ára
Usiamí, ttfiO. nwalar 10. Vmf Jémjjjjkityh. hlel&s izerkesztS: í n Palotai ikea * As • nrSbu késISiukért iia váltai nsgArt
a asark.
80. érk.
Árverési liirdetmóny.
A nsgy-kanizsai kir. tatk. tkkvi. osaiálfa részé-' röl közhírré lételik, hogy Zalamégy* Öaasaaitett ■ árvatAri végreha|tatónak Béasenyi Juli féij, .Juggó Jánosné szentmártomi Bézsényi György lesztergáiuBétsebyi Fererencs gyékényest és zsenyi József szentmártomi lakosok aunt néhai Bézsenyí Ferenc* éa nej a Farkas Katalin törvé- 1 i nyes órököse^égrehaitást szenvedők elleni 2)8 frt. 5 ) kr. .töke, 1*88; évi január hó 1-től járó T*!h kamatai 251 trá kr peri 11 írt 55 kr végrehajtás kérelmi 9 frt 50 kr jelenlegi, a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. laxek. területéhez tartozó a dióskáli sztjkvben f 2071. hrai. Bézsényi Fereni-zné s/ül. fjkrka* Katalin tulatdotiáiil felvett Ts 18 Irt becsüH á dlósiall W ■i'jkfbtn irf62»-bss. ugyanannak tulajdonául felvett 44 irtr íecsült, | ugyanazon tjkvben ugyanannak tulajdonául .tel-; vett 3358 frt, I98H hrsz. 285 torintra éa 2070 ;hmi. 80 Irt becattlt ingatlanok-
jl89l AyI tehruAr há nupJAu á* t*, 10 Arakor
Idióskál közzég házánáli Dr. Tuboly .(iyufa
Ms JtbnanemMen helyetteee közbetöttével meg ______J i____r^i. ílartandó nyilvános
változatlan árak mellett gyenge forgalom volt hozza | — l'fsrl Arak Debreenben, A deb jreceni piacon ax utolsó heti vásár alkalmával, kővetkező árak jegye/tetfneira vásár bírói hivatal-
igyar állam kincstár szép örökség birtokába! • ^uza
7.30
.50 ; kétszeres : 6 60—8.«0
a kir. euríAnak egyik legköxe'ébb kimondott Ítélete folytán. As örökség története-ez: Egy Reich Jgnac nevü 'magyar ember halt meg 1884. április 16-án Párisbao, mintegy 3H ezer frank kéazpénxt és egy csomó értek papirt hagyván hátra. A trancia igazságügyminiszterium'álirata folytán megindították Magvarországon az eljáráat, keresték az örökösöket, jelentkezett is vaiamj. 95 Reich, le^e/ek nem tudták bizonyítani, a rokonságot Egy Tásnádonlinrő Reich UnAc perr tndí IDU a kincstái ellen. Azt akarta biaonyitaai, hogy az elhunyt testvére volt, de ennek bizonyítása
rozs H.SO/—4 50: árpa $ 30—6.60 ; tengeri 6 ^ 6.?0pzaó 6.50—6.70; köles 6.—6.20 mmáz^An kint; 1 zsák burgonya 140: 100 klg. szalonna 40—44 frt; ItH) klg. háj 46-50 frt.
— A helybeli gabona fsrgalsmrét. A Iftíolyt hei a vevők részére hozott kedvező áralakulásokat. A beállott lanyha időjárás a gab natulajdonoaokat olcsóbb követelésekre indította, másrészt a vételkedv is odahagyott, miáltal az
árak 10—14-krt—veszítettek muft heti___állásuk-
yLJ Ehhez hozzájárul az^is. hogy a malmok ax üzem reductiöjái tervezik. minthogy a lisztkivi-
nem sikerült neki. A curia a minap döntött ez IP^ nsgyon psng Zab különösen sokzt vesxitett
Ügybea a kincstárnak ítélvén oda a szép vsgyont — Kötél általi halálra ítélte az eperjesi törvényszék Szucáovinszky Ignác cipészt aJu meggyilkolta Klatrhauf Ferene borkereskedő le- - ., B Wéget. meg inasát Scbrank Mózest, s aztán a|!V ,dei* mé* kereskedésben talált árukat elrabolta — a bíró-aág kettős gyilkosság és rablás büntette miatt kötél általi halálra, feleségét pedig orgazdaság j bftniette miatt 5 hónapi togbázra ítélte volt. A királyi tábla csekély változtatással helyben hagyta, de a kir curía nemsokára feloldotta ezt a« itéletet-SL törvényszéknek adott azzal az utasításáéi, hogy a gyilkosi vitesse az elmekórbába alapos megfigyelés végett. Szncsovinszkyt az el-aseorvosok egészségesnek nyilvánították s a törvényszék, őt ismét kötél általi haálra, nejét azon-baln egy évi börönre ítélte. A királyi tábla est az ítéletet most beiyben hagyta
árából, a mi azonban nem reális áralakulásnak kifolyása, köztudomasu levén, hogy zabkészle leink nincsenek s a tél még. meg sem kezdőd, vén, ezen cikkre nézve a tulajdoilképeni fogyass be sem következett. Mai áraink a következők: buza 7. frt 50—70 krajcár, rozs 7 M 25—35 kr., árpa 1.50—*ft0, tengeri 6 25 kra. zab 7 frt, bükköny 6.50 kr. fehér bah 7.50 kr., tarka bab 6 frt 20 kr., dió 16 Irt 50 kr.
Szerkesztői üzenetek.
Egy réaaét süat lát-mvAH, jöuní fog. A
Sport.
— A aaArka 4ar*r+l,> következő érdekes tudósítást veszünk : A szürke daru nálunk Közép Európában mint vándormadár ismeretes. Tu-lajdonképecii hazája Európának éjszaki vidékei; különösen gyakran fészkel Skóciában,'Skandiná-1 viaban. Podolia, Litvánia és Kurlándban. A daru késü őszkor nagy csapatokba egyesülve útra kél és dél felé tart éa á telet Indiában és Afrika éfszaki vidékein tölti, márciusban azonban ismét Visszatér éjszaki fészkelő helyeire. Vándorutjában a daru pontosan betartja mindig ugyanazon irányt és ez oka annak, hogy némely vidékeken a darut csak hallomás és leírás után ismerik, minthogy aaon az utón soha nem költözik. Toll-nak ssiae hamvas-szürke, csak a röbtollak csu esai, a fark. a torok és a fej első része feketék. A fej hátsó részé léfboldalakban kopasz, bibiréz karmin-vörös : a tarkón tus-fiúnO három
K. Ss. Nproi. MrfvHI mindán, bttjt Mkanultak. ▲ „(Iriigfririi kórt számot kiadótájraak slkuldi*.
A „listxt Meskeestőeígiaek. A a. p. neg-
i«dslt, kéVjak » vianuia ftkajtsiAik t«dai a asark'ikztfi Kosics Istvia íwrátaaickitl tft-o f ha Igas,%utj rinosjbaa; kéfjftk ezt a szerkesztői ásoaetbea tadatai.
▲ „Imlknlf" tatrkaaatőséfteak. Okajáaak lapank nerkacatója szivem felet meg, a kért dolog ha eUbb nem, a jítS két tsijuúa oti Jeez.
„Péml ri^ei^ —rkSMlSaége. A klldött todó-eítáeért fogadja 6«siat» lűesöaetenMt A aiilj gyorwan érkezett oly örömet okozott, hogy csakugyan nem téredtam, kö-j
árverésén eladatni tog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett bécsár. 1 ^Árvere/ni kívánók tartoznak a beceár 10" °-át i készpénzben vagy óvadekképes papírban s kikül-i döit kezébes letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő réaz-rleiben, még pedig, az elaöt az árverés )ogeri>re , emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alau, — a barma- ' dikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egye-résslet után az árverés nap)ától számítandó 6a/t | kamatokksi együtt as árverési feltételekben meghatározott helyen é* módozatok azerint lefizetni, i Kelt N. Kanizss, a kir tvazék mint telek-könyvi hatóságanal I Öl'U. evi odob, hó 2 napján.
üt^-HUGONAY 147 l—t.---kirendeli kir. tvsaéki birój
&484/tk 1^90. sxept. 80. érk.
Árverési hirdetmény
A najgr-kanizsai kir. tszék tlkkvt osztálya "részéről közhírré tétetik, hogy Zalamegye Ösz-zzesitett árvatára végrebajtstónak Kisfaludy Simon Árpád es neje Gruner Matild végrehajtást szenvedő orosztonyi lakos ellen 7 frt 3*2 kr. töke, 1888, évi lulius hó 1-töl járó 5% kamatai, és ennek 5% késedelem kamatai 8 irt 40 kr peri 5 irt 95 kr. vé rehajtás kérelmi 6 frt HO-ltr jelenlegi, s még felmerülendő költségek iránti végrehsjtási Ügyében fentnevezett kir tssék területéhez tartozó aa orosztonyi 90 sztjkvben f 148 hrsz. a. felvett 703 frtra becsült ugyanazon sztjkvben f 223 hrsz. 2314 frtra becsült, u. a4 sztjkvben t 154/b hrsz. 274 írtra becsült, u. a. sztjkvben i 193 b hrsz 349 frtra becsült, ér u. sztjkvben f hrsz. 39 írtra ^becsült ingatitook
1891. évi február hó 26 napjáu (1 © 10 ómkor
Oroeztony község háaánál Dr. Tuboly Gyula fel- ^ peresi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével
•elébb levélben ke**** meg k. A.-nái addig is mig eg^sser megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
■aemályaasa látopUbatom meg; Pécset
flyilttér*)
AU pn-iíwerthw. praktisshss Wrtbaaebtf aaaksnk enptekle íek : Ze»*Ntd x Haatrekes (gaas 0side) fl leso. p. Bebe, aoaie 1 14Jft, 17.60, 21 85>i 8& bia 6) aadelfsrtig. Ks iat aiekt aslbneméla, vor-ksr Master kommen sa laawa; icb taasabe aadi dem Jent vsa, vass nlcb coaraairt
MaaUr vos aekeanea, farMgea und waiaaea Seidensto&n omgebend. 8eiéaaíabrÍk-Dépot fi. Hesse b«f| (K. a. K Hoftiabrut,) SlrAab. Brieíe kesUz IQ kr. Perto
-Nyllváaoi kéesiaet. A asgy-keaissai Tinsakör e arár folyaaaia a lassaaki ■Plató kartbea tascmalataáfot isaAwoH ; a kosigasgataai
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár IO*/f-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kikül* kezéhez letenni. •
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: ,az. elsőt az árverés jogerőre emelkedéstől számítandó t. hónap alatt, — a második ugyanattól 2 hónap alatta — a harmadik ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes répzlet után az árverée napjától azámitandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltétetekben meghatározott helyen ée módozatok szériát lefizetni.
Kelt N-Kznizsán. a kir. tssék mint tslekkőoy vi kafóságánál 1890. évi october hó 7. aapián.
GELJJGONAY 746 t—1 kirendelt kir. tvsséki bt ró.
Rerenye község bábnál Remete Geaa felperesi »< re?<üen N"rd0* , '"K, 11 " ■■■■■■■IBI iTTTTlTm 111 Hl 111III
Ügyvéd vagy belyen.se közbejöttével megtartandó slspián egészben 188 Irt becsárban 566 sz. | II I III III II
nyilvános árverésen eladatni log. tjkvben f * ' u Hwdos János, II I III III II
Kikiáltási ár a tennebb kitett becsár. \. Hordós Kati, % ***** Hordós II m
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át 1Teréz, V,. Hurd* ésEva, II I JJ*
készpénzben vagy óvadékképes pspirban a r.. részben Hordós Roait i«letö ingatlan a temi II UF^ .
küldött kezébez retenni. . - jt. c. alapján egéazben 4» irt becsárban az 5,0 ■ II Cl
>Vevő kötetes a vételárt három egyenlő réaz- i sxlíkvlben A t h. az. »;t részben Hordón Ja- I I ~ ^Igfr^l
—még Hjr" elsői az ftrverés jogerőre Iff&J.; ^'ben tfordóa Pat, y részen Hordós I ti í U i fS**2 I
emelkedé"étő?BÍámiUnd(\l hónap a'att?- sj^M* ^a, ',ti észben Hordós Uosit llatö vált IMMAf ^ ,
masodikat ugyanattól 2 hónap alatt, - a har ^kö*r* WlS If o/ 2 ll í frlJH |
msdikat ugyanattól 3 hónap alatt, - minden fpt becsárban végre az 590 sztjkvben A f 762 £ ff j lA** «\.l
agvea részlet utánas árverés napjától szántandó Ujws. * % réazben Hordós Jánosr-V„ Hordós F^ # * « j f ® Vrl | W
6', kamatokkal együtt az árverési télietekbenjVHordó. JPál% Hordós Honi és Rva, ffi-f plí^JLXM,
megbatározott helyen és módozatok szerint left > •fíor^1J^ Vré4ibenSffo»jg^ ■ f 11 ó s íí* 1 {iMiÉP
n(ni * és ne|e Nyakas Rozit Illető ingatlan a fenti t. ■ B # t * íj f m j | I 15 I jq
Kell N.-Ksnizsán, a fií. tvszék, mint telkkviU kek «)«PÍ*n egészben 64Irt becsárban a szent- 1 u | g ?l| f 2 J í* i
hatóságánál 1890. évi szeptemb. hó 30. napján megitat községbtrói házánál - |\ * \ « « ; £ x [ l 4 1 1 1 +
—-—-v-^ --—t—:-- ' - ' -........ „ ÍM O l1!* Ll * M
GR. HTJGONAY | 1891. év! Jauuár hé 9-lk napjának V^llí ^ 1 Hl /* A
749 I—I kirendelt kir. törvazéki bíró. dTeTTO órakor ftj CD r /^H
—5459 tk. 1890. szept. 29. érk.' ! TDr, Csempész Katman letenyet íakos felperesi 41- IV^^^'J | ^ "^TjA ll
' ^ ügyvéd vagy helyetlese közbeiöt|ével megisrtsndó || 9 II
Árverési hirdelmény nyilvános árverészen eladai ni log^Az ezen ár ve- JI J fX^S_ (J gd
x^ • .. ' ^ |réa által az 56lt fi«2, 566, 668,670, 690 «»|kv- S * II ||fr>w^ ^
A nagykanizsai te. Irr«4k tkn osztálya ré L c l m ^ Hlirdó(( |g|yAnné 11 II ■■■■■■ 1111 |l ll ||
széről közhírre télietik, hogy» ^wesi |helezoit bültÍK|Rni haszfméJvezMi jog sértetlenül 15Í || !|||||1111111111 II
tett árvatara végrebaj latónak Szabó György, L meRJ vezleíik a70nba h ez c*akis 1 * 11! S||l||llllllllll
Iz£ uja mÍ néhiríóíh ÁgíesSöseí|? "enti * Hordós4Wl>á. illetői MlPlIHlUlill ugy bij>os Lajos Szabó György éa neje Takács Joli | OOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA
ugy ia mini kiskora* gyermekei gyámja végrehaj- J* ---------_ „r . _ ^ N
táat Rzenved^ Raboti lakos elleni 4^8 frt, 8i frt I tt • j . /
46ke IW^ávi november hó lg-tól járóJV^ ks. jQ ~ Jjll r(lCtIH6RV. 11
matai és ennek á% késedelmi kamatai 33 Trl 10 A :. _______ ~ ^--—--—:-J--------(-1—_______
kr. peri, 16 frt 10 kr. végrehajtás kérelmi 9 frt X A Uajsy-lülIli/iHal hlklmiyit réH^vélty-tftrHllHftíj; 1890 évi október
kr. elsd árverési, 9 Itrt 50 kr. jelenlegi s még V hó 19 én tartott közgyü léié ben á társaság feloazlását elhatározta s ez saerint ,",
felmerülendő költik iránti jégrehajtási ügyé- l/" feUsámolAjlba lépett- >,
ben a fent nevezett kir. trvszék területéhez tar-\\J . . . Jr,. . ^ . . OAn 0 A . • . , ■*. .__* . i. -
tozé a hahóti 169 számú tjkvben t 4«6 b brsz.jQ A kereskedelmi Wvények 202 §^a értelmében felhívatnak m«ndazOkv *
263 Írtra becsült és a hahóti 862 számú tjkvben | X kik netán érintett társulat ellen követelést formálnak, azt a jelen hirdet >
f 1100 hraz. a. váltság köteles 34'í trtra becsült! X mény 3-azorí közzétételétől számított 6 hó lefolyása alatt alul rott cimhez ^
ingatlanok V annál inkább ia bejelentsék, mivel a 6 havi határidő letelte után a vagyon j(
IMI. év február hé 4»lfc napjának A a részvényesek közt feioaztaiidó s igy a késedelmes jel<i!itkeiŐk kielégitáat
délelőtti 10 érája x nem nyerhetnek. N
Hahót közaég házánál Dr. Tuboly Gyula íelpereai IX ' Ko,t Nagy-Kanizsán, 1890. november hó 23-án. ^ Q ^
ügyvéd vagy helyettese köabejőliével megtartandó j | UHgy-kailiml Uklttliya rés/.véliy-fáraaaág f
■■■''srzt'i'i,^. fö »?•-• isipitiiiw J
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*/( át [ OwYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYV'YYYYYYy^* készpénzben vagy óvadékképes papírban a kikül- ^ A^j/ %
VevG köteles a vételárt három egyenlő rész-1 ^Kg^^^ mgBjjjlj^ _ ' .. , * i^gajab -
létben még pedig az elsőt az árveréa jogerőre ACV^^KVr taDOri UtaZO 8S SZinDdZI latCSOVBHII
emelkedésétől azámitandó 1 hónap alatt, — a I I * legjobbak - lefoloaóbbak uridigi .U.ia-Un Urd«iuk /
másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a har- I HH.^ I I m«lz üimuvek tiszta aekreasatlkiis 43 mm oty*ctiv át-
madikat ugyanattól 8 hónap alatt. — minden A HHwiéV«UBn 1 m^rövef hinuk minden nemhez alkalasaeák; aagyobb
tv ^* Tt.r ren* ii| H 111 S '-^^.r
tando 6% kamatokkal együtt az árverési* felléte- V W^H H HS9B B vuuk •jutva, a koveUcSü inűws tlket« éa aleayuioii kenU-
* lekben meghatározott helyen és módozatok sze-' I ^M I vsl t frt, sgyeaes aiáay ktbosévet ll irt, fekete Ue
rínt lefizetni. mmBP^^W^SSM^I^uL-^&iJ nroaoU karikával aap elleaa^ret 13 frt 60 kr. Kegy Válaasták-
u f# ♦ i ^L*1' vasssk, nundeufrl* mi" eaiskázi tátetdvrk ia biiMkVkl 4 frt-
Kelt N.Kanizsán, a kir tvszék mint telekkönyvi \ I ^gMMágMMug^l tél 60 frttg.
hatóságánál IBííü.-évi szept hó 3(trnapjan. Bi 1 Uj ! PlJCk" 'í<»vk«>*» ^•««i'-kek ^
GH. Hl Gl iNAV I iSklMfc^Fit.> kei 3 frt* 75 kr. K*«*n féajrkepek íez. i, *. v.iy* Imirl, egy
74a. X— 1 kirendeltvkir tvszéki biro. | : ( ^ ^n!!!!^ gjrvla éa
wflSSi^bÁQÍ «W^Hl IH&m kdeezabb idő kereeztSI rilá|4ihatói ára 8 frt 75 kr. Kepkstúk
HATSCHEK^A^ ,
MagT-Knigá, vasárnap. ____ Zala49 stám.j7 lapO__
*&4ő0 tk. 1890. szept. -89. érk. j kosiak Hordós Pál ugyanoilani lakos slleni
A : . . . i . i . . irt 4\kr. tőke, ennek lStlö. évi janoár hó 1-től I
Aryeresi lnraetmény. uirókamatai, 1:.-«90 kr. per, 7 m végre-I
. , . .-, • , J hajtási, 9 frt b kr, ezuttali költségek iránti vég-
®W kanizaai kit. trvezék tkkvi ostíálya ré-* rebajtási ügyében a n.-kanfkssi kir, trvszék (a szérö közhírré tétetik, hogy Mábk Ferenc Mere- letenyeí kir. járásbíróság) területén fekvő szent-n vei lakos végrehajtat ónak, Csordás György vég , nyilai köaségi 662 saljkvben A +96 hr. íngat-reha^st szenvedő, merenyei lakos ellem 150 Irt )aoból Hordós Páli illető réss 110 frt becs-1 tőke, 1875 évi saepTttnber 6 éiöHárór6% ka- áTba0( at m 4- 7 hraz. a. a Hordós
roaiai 20 Irt 50 kr. pert, 7 frt 90 kr. végrebkj- jAnog i/g) Hordós Kaii V Hordós Pál »/•• ^ TT?1: 9 ,rJ 60^ je,en\egl 8.raé« lelme-l^g Teréz > Hordós K»na Hordós tva '/.I rüendö költségek iránti végrehajtói ügyében á! Hordós Rozit •/,'részben illető ingstlanok az-1881. fent névezett kir. trvszék területehez tartoió a!éví U.j^c, 17567fia alapján egészben 80 frt merenyei 33 aztjkvben A I. 1-3-1 l-és f 2-5 sor becsárban, iz^Wö-íaakjrben A f I5S hsz. a Vj szám ingatlanoknak Csordás Györgyöt illető 828 résaben Hordós Janoa, »/a részben Hordós JJa), , be.esil11 Vo^ továbbrx-merenyei »/ észben Hordós Ilona, és Hordós £va, »/4 résa-
269 aztiktben t H« hr szám ingatlannak ugyan t ^u Hordós^iozit illető iugaliaa a lenti l. c. | azt illető 64 írtra becsült *7, 08 része
1891 évi február Uó 12-én <1-órakor
I alapján egészben 12o frt becaárban as 666 sztjkvben A f 24H Ja* a. */«« részlten Hordós Jáno* Vie Hordóa Kati, */,„ Ilordóá Juli, */u H »rdós I Teréz, lju Hordós Pal, Hordós l oua és Eva. Herenye község házánál Remete Géza felperesi] 4< ré?xben Hordós Rozüillet^ ingatlan a lenti ] Ügyvéd vagy helyettese ^bejöttével megtartandó P; slapján egészben 188 Irt becsárban 66b sz nyilvános árverésen eladatni tog. tjkvben f 767 h. a. ' f részb iu Hord .s Jánoa,;
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. \ ^^ben Hordós Kati, lt részben Hordoa Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át 4Pt,'> Hordós Téré*, Vu UordAs Ilona és Eva, | készpén/ben vagy óvadékképes pspirban a ki-j «« ré"/b?n Hordós Rozit Hletö ingsilan a femij küldött kezébez retenni. " u c. alapján egészben« Irt becsárban az 5<0
.Vevő kötetes a véielárt három egyenlő réaz-1 «Mkvben A f 078 b. az. V4 részben Hordós Já-még pgÉgJ aa elsőt az árverés jogerőre ^ tfurdöa tyji
emelkedésétől sfimifandó 1 hónap a'att, - s llüU^ é? 1 * ltBg\'™ Ho.dus K.ooi illető vált masodikat ugyanattól 2 hónap alaít, - a har ^köteles egész ingatlan a ilenit 1. madikat ugyanattól 3 hónap alatt, - minden frt becsárban végre az 590 sztjkvben A f 762 egyes réazlet után az árverés napjától számiiandó j f: 1; H,,rd,i" » Hord^
6% kamatokkal együTTaz árverési télté'.felekbeftr^^nr-W>rdó« lPál, V,, Hordós Ilona és hva, meghatározoH helyen és módozatok szerint left > részben Hordós Rozi, ré-zben Süle Adám nlnl - és neje Nyakas Rozit Illető ingatlan a fenti -t*
Kelt N.-Kanizsán, a íií. tvszék, mint telkkvi Mek. alaPÍfio egészben 64trt becsárban a szent-hatóságánál 1890. évi szeptemb. hó 30. napján ™rguai községbtrói házánál
GR. HTJGONAY TlMl. évi január hé 9-lk napjának 749 1—1 kirendelt kir. törvazéki biró. ^^^ d.e. fO^ákar
1890. december hó 7-én.
részt terheli, felperesi ügyvéd vagy helyattaae közbejói lével megtartandó nyilvános árveréseo eladatni fog Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. ^'í Árverezni kívánók tartóinak a becaál 10^-Ét készpénzben vagy óvadékképes pspirban a kiküldőn keséhez lettnnl, *
Vevő köteles a vétslári három egyenlő résa-1 etben. még pedig as elsőt as árverés jogerőre emelkedésétől saáiattandó t hónap alatt, —- a másodikat ugyanattól 2 hóntp slatl, — a harmadikat ugyauattól 8 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó ti" „ kamatokkal együtt az árveréai tel; ételek ben megbatározott helyen és módozatok szerint le* fizetni.
Kelt Letenyéo, a kir, járásbíróság mint tlkkfi hatótágánál 1890. évi szeptember hó 12 napján,
FILIPICS 750 1-*1 kir. jbiro.
6469 tk. 1890 szept. 29. érk.' ^T
Árverési hirdetmény
A nagykanizsai kir. trvszék tkvi osztálya ré széről közhírre tétetik, hogyv Z:tlamegye összesi tett árvatára végrehaj latónak. Szabó György, | Szabó Kati ífj. Sípos Lajosné és Szabó Gábor és | Szabó Lajos, mint néhai Tóth Ágnes örökösei ugy Sípos Lajos Szabó György éa neje Takács Juli ugy is mini kiskora'gyermekei gyámja végrehaj-tort Rsenvedő^ Raboti Ukoa -elleni 4K8 frt, 81 frt 40ka 4887. ávi „november hó 13-tól járó 8% ka-, matai és ennek á'/9 késedelmi kamatai 33 Trl 70 kr. peri, 16 frt 10 kr. végrehajtás kérelmi 9 frt 70 kr. első árverési, 9 frt 50 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási Ügyében a fent nevezett kir. trvszék területéhez tartozó a-hahóti 169 azámu tjkvben t 4u6 b hrzz.j 263 irtra becsült és a hahóti 852 számú tjkvben j t 1100 hrsz. a váltság köteles 342 trtra becsült ingatlanok
1§91. év február hé 4~lk aapjáaak dételOlti 10 érája
Hahót község háaánál Dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árveresen eladatni fog..
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak m becsár 10*/e át 1 készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
, Vevő kötelez a vételárt három egyenlő rész- i leiben még pedig az elsőt az árveréa jogerőre! emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap1 alatt, — a harmadikat ugyanattól 8 t hónap alatt, — minden egyes részlet után as árverés napjától számi- \ --tandő 6% kamatokkal együtt az árverési* feliéle-! - lekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni. ' * .
Kelt N.Kanizsán, a kir tvszék mint telekkönyvi hatóságánál í&9Q.^évi szept hó 30rnapján.
GR. flWoy*Y 74ö. 1—1 kirendelt'kir. tvszéki birí. !
71) I
DíT Csempész Kataián letenyeí !akos felperesi ügyvéd vagy helyettese Közbejöttével megiartsndó nyilvános árverészen eladatni tog."Azezen árveréa által az 5tfl, Sfi2, 566. 668,670, 690 szijkv- 11 ben C. 1. a. özv. Hordós Isivánné jsvára l«eke- B í beleseit holtiglani ha szőné! vezeti jog sértetlenül I z hagy a tik; megjegyezi eíik azonban, bogy ez r«akis a fenti ingatlannak Hordós -Ilona- és £vái illetői'
ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
^ —~ Hirdetmény.
A uiigy-luiiiifjal laklanyit réH/.véiix-íéwttHfcg 1890 évi október hó 19 én tartott közgyűlésben á társaság feloazláaát el határozta a ezaaerint felszámolásba lépett.
A kereskedelmi törvények 202 §*a értelmében felhivatnak mindazok,
, 1,1
kik netán érintett társulat ellen követelést formálnak, azt a jelen hirdet mény 3-azori közzétételétől számított 6 hó lefolyása alatt alulrott cimhez annál inkább ia bejelentsék, mivel a 6 havi határidő letelte után a vagyon a részvényesek közt felosztandó s igy a késedelmes jeftlitkesŐk kielégítést nem nyerhetnek.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1890. november hó 23-án,
á uagy-kaniml laktanya rés/.véiiy-lárnanág 740 2—3 ________felsMiiLolánban
8I70;\ 1890.
Árverési hirdetmény,
• A letenyei kir. jbiróság mint Ükvi hatóság köz* . túrrá lesaít bogy Tuf*s István szt. margilai la-
Zal*
l««/w kir. lattéaáf.
f* PSERHOFER J.-féle í
ryófyszort&r
5m BÉCSBEN, I. KEH, M XUEKsTIt tfttfrB 15. HL I. j
H________Mzum goldenen Reichzapfe!.'* 1
I V^rllmxllló ll»bdH€**olt, minit álflluft" labdacsok mrr alatt ■■ ntrttihl I
II aefit tajjts Jogfel BHínlifini, wrn caalugyss tílg nmiii üaiafisg, aalybin esaa
■ iánkat eterssereaea be ■*■ bizonyították volna K>tia»«l»»k éU eaes labdacaok általános «llij«d»Ml ér* I
I veadeaekés alig ru család, Mlybra esen kitunö kázitterböl kénbt aem vtlai található, |(
_____ _ H Saámtalaa orvoa állal >»p iabdaeeok batistsril gjáaltataak ás sjáaltattak minden oly bajoknál, É
.■'•ly, k a roes eméaatésből k anékrekedéaböl irrdiek ; utat epe-znverok. máibajok. kólika vfrlótaláaok, *
^ítrt kedvelik snnyirs^^^^^^^B I arznrrr heitrtfrnaég w hsam1* Wf w-gt ksel Vértbatito—ái ymnik §
^^^r ' I vérssegésyaég a aa abbéi eredő bajoknál la: igy aápkóraál, idegenségből aaarmaso fejfájásoknál atb Ksea 1 W/^T ■ Horgony- ■ ^^^H H ' vérlíaxtitö tabdscbitr oly könnyat hatnak, hogy a legcsekélyebb lejdelstskai nem okosáék. ajknak folytát %
KnÁnitfi C 7 pt roniTüt ot ll * leggyengébb -gyének de m«g gyermekek által ia minden aggodalom m Ikül I»vehstők.
W ".ucpilü alCAJ ciiyc&ol I W !■ A aaántialen hálairathői. melyet »• labdacaok fogyssstói a legktlönbosöhh éa legm-hoscbb betagaé-
W Mert nem válnak értéktelenekké egy nchany w ! S*k a tán egéazségük víaszatfyerése folytán buaaánk intéatek, esen helyen eaakia néhányat millttnk eeon TwP swlvt ■!■! | IBIIM Jé Ifi in III. NlWirr^——fH—■efíagyzéssd. hfigymitd'*nkíxJs ki wn labdaeaokat egyaser kaaauálta ••{ vágynak gyöaódve, stoktl
V gyermekeknek évek hosszú során át mulató él 1 * H im oga ajéaani. fl<|||||<T^)|t lflw ^ ^ ^ . , .. . . - gyora éa btatoe I oktató foglalkozási aierűl szolgáljak. w a bosszú I ■ Tekintetet Úrt • Allierihill lOSOTflflIIOCS, halaau, legjobb 1 időtartamot tekintetbe véve a legolcsóbb játék- I AlúHrt kéri. hogy Aletta hutif* m k1tin.~< vértbetlió ' aser mtndtn köezvétyes és csöso* bajok u, m K szerek.Továbbá, mert tz igazán pompát 1 H bHseaalból lemét 4 esomagot kildeat saltesksdJék. gurincz agy-háltllow, tfgafsggalá^iach>y. mlgralaf
■ tíL ... JST. , . . M -H Nanralter Uiíacs, urv««e. idegea fiigfsjáa, lAfajáa, luf?aasgaian atb atb. eTTen. minták ^'aaepitese a szüléknek is kel>^B _ * lforiattOkr.
iemes mulatságot izerez és nniitli JjFC ' f^lmk luuUcit isaL ncpL by I'- rn
K^miadegjik ssekLéay s«abá>^M ■ Tekinteiea t>! ^ 'f aUnOcbinííl MMll TT^ÍIIIé
szerűen kiarémzSi^ Jf; J ■ Ute» ak»rai« v-.ü. k.^y aa o.. Ub.lac%«i kÖ«é ... aa.iai'UVWO r.\.>s mwasa aoim
■ 6 "^OíW^I ■ karittak, m^yakMk líaiéakt eae»Mel Mf«troM fc.igy.r- «»U ralamenayi bajnOvaNil.T kosMt om^wk al-
< A ki ^ ^^mUF WM H •**•' ácybttB ir>^iiul:*>m -Ivaittiylra. -oiSiui .•.unkáig \al a la. jobbnak Hiaawrve. t gy rlo|áaj>an kiállított
Éjm^ny kevetké értékes ituuuvé^M ■ ?TiZÍ?mJ*!*Lk*pm<\é9Ua!Lta. *** «wi«arsé»al tfxht
. . ^mi uk kihtr voloek, h* «/ On ca<«Muira tftelio UImIkcmi •»»•
■r **■ akarja maga magát ^M s«m nem in.nterr«k v.»iii» m»g Aa |«t«nt él<Ja n>«« Önt A |folónAö ftinJlM7 U|ártál.
V csalsi SZ atasltsa Vittra süsdes szekresyt^ asért Na*y bixalmam V»».. Iu.gy nen UlnU. iMik iilUiluIM/S biipitoA f>t<*a Miárúa által uko«
I melynek etemaaalásat ciettak valamint ayari 1 ■ C^fj^A eefckaél. mérgM daganatokaál. nijknkaes. se-
I ielvenviak a veret HorooaV fciMv,Ü I S ■ ^^ ^ témagkk >iaMaoy,r^cra IjMg^j^- b^ tagylgyulndt-meU vagy maa ily bajuknál mint ■
i ♦e^ísytaa ajerw Htr8oay mayA — J g H seH^u JLáikl.** kitiné a3r »a kiprébalva l Ugdy 80 kr. Bár-
|^Kipt. irfnyiekek lagyea és --------- - ^^ M ^ * ^^mnrtirtr......^T
.____ „ J^SrJ ■ aer^ün u«.*i«Fii rr EU mUUaInanm Fsei'tiot'er .1-tütr 8ok év—
■ ^Jhfc^^Hiboluiigenga.Ma ^^fflLJ U| A l^tfemVbh k^oa>emet 'n.>m|...n H»„»ek ik) f aliJT M )cll/Sl 111 üU ftt|?V(W ugokra a minden
■ ' ■ évas Mtyilenrni u;ve\*». Át llleli 5 av»o at aa««vwl»tt ||li sebrt, raínl íagb>atoaabb ater elismerve. I gy
*----;-----■ syWHtffcerytm 4 mk.^lMn isérjata. U n^Ma 40 kr Béraaatve tó-kr.
H kc^ph M»»wifw |« m ■hmm ti. mMoo veletlan -gy a-'
y *x xx xx xx xx xx ■ ^irc^^t^JX:^.:• ütifíinedv s r'r ^""'"""tí-
MT ... . . . m^xtA |X H . ..... 5 «r, , . ^ Wiuuout J t»er bnrut rekedtaeg. gureaoe kó- ■
* UgMOlUlabb kiszolgálás. U \«*M>\> ^.teMtal Uabunul J.«rfk. btgés stb. ellea. L Iwydw árt 90 kraje. 2 «veg
■ J Bí ■ - Elrbcagniberami. Oitbl mallett. IMS. máret ti é^ bénatalft t frt In tra|«SÍr. "
S 1 • %*> * ■ r .. líllftt^sftzfinczia(prtfil ^^^ÜSl I
íC 9 Ain ir-.n (•»»». iH ift. kér 4 e*imagot aa <>n v»ii..nn uivi üooí/v.iivoid tuti gyomor, roaa em«attéa VS
KC ^ H haeKii'* é* klíftn/» UImU<-«u1>«íI. KI nem mnlaaatliat<on leg l mitdannemt alteali bajok fllen kittnO bátiaser. m
A 1 t ■ «My»bb tll.mer*.rm,l klf^-.nl aa^o k»4«cmk rrtek. ft, t gmeake Ü |tr. II Iveg Ort. ft,
í I íö 5 fi- 3 fl1 - «tt éeautok^e b-l ^«ak alkalmam nyílik, a aa«nv*<lftknek / - , ' , ,*, »aiipi.k * w
X e • 5 ' X ■ hr^i.uo f,*.,,, vm.Lu.í. hau.atum Altal&QOS tlSZtltO 86{^ RU|Né |,éa^ fi
li J 2 A 3 ív H riail liManalMam Oi* aaenn«l fi»lbalal'»»aa«»w ... , " ■
& 5 5 n ¥ S ^ T.ljr* imialettel ttab» lgMéea. *ter a rosa eui«(aates minden kOvelk»sményait t m. K
P ^ a - . .,.„. (Kfájás. saédQI*>a gyonNtrg«ircii, gyomorbév, trtnyér,
X í < M ifi I Out^bd^. K.lbacli m«üelt, Saüéaia laftí. <»kt. S fii dngtüáa atb. ellenél comag ára 1 furin*.
wt * •• fe ÍP ■ -I T.Örf &
v I Íjra n §x ■ ^"íílií Angol csodabalzsam, SSeaírT* ■
K, ^ = N n rn - 1 camimgot ii kuldeiit attreakedjek. t'.iakw aa On O * niyusar.
ÍJ ^ - t' " pg^ S> H "~M'»dÍlttí«8 labdacMhiak köaa.*Bha|.m. hogy egy gyomor-
- f*3 >H m * L- H beju4. MMly » ivm 4l |v«itőrt. megauUdultam. Onr n tíllnn Emo * B
y » 2,3 g|j!r- | X I Ksen leinUcMik 4i*Um x>huui Inguak klfoxyttl, a uiidőn 1 UI d laUl^aUttM l 1H 11. BKünt«ti a láb- ■
tf j ' - X I köaju»o«tamet kUWj«Min. vagyok tbat«ljiU«l Izasdáat a as aaáltal képm»d« kellemetlen -magot
jL. _ ■ ** Bt*- I ^ ■ Zwickl Aooa.— . rj>i-n i»/t a a lábbelit és mint ártalnatlan aserwa • H
■ t/y rí' Ml pj, •jf » . 11 1 —- kipróbálva. Kgv dobotfal 50 kr; H.rtu.utvf 7ő kiA S
^S {D W - i-S H Kaen vértiaztító labdacsok eaakia a Pserho
1 2: t.ltíí * l far J. félt, as „arany birodalmi almkhoi" fJn'Vvi-hnl7«nnr kiíönö «*"r>lyvaallea.
y » JC 5 t- J Jl A eaiaazeU gyógyszertárban, Réeskea I., !9tn- UU j Vii Uul/iioillll« ^gy ttveg 40 krajcaár.
8r ^ H ^ 7 G ■ reratraaae 15. mz. m. kéaaittettnek valódi minfl- bérmentei kttldésael kr.
P _ ^ < • J 5 a gj I '>*t H ségben, a egy IS aaen lábd^aot tartalmazó dobos |
V T 9 * 2.'--S te* S'if H ára 21 kr. Kgy csomag. melfW «i dobos tartalmaz- ITalaÁ VflCfr ACTlSa/öSíT c/i kitin® i, S'S * Ju fl tátik, 1 M krb*1i>rftl; bérmestetles aUn vételi HülöU ÖU gyégytser, ■
* r C/5 r Í J* ST - * ■ Hibiésn^l I fii 10 SÍT Egy caomagaál kevesebb aeni gyomorhorot és minden a rendetlen emésztésből e J . 3 ® * ^ f yg ■ küldetik el! ! aaárnmzó lmjuknál. Kgv caomag -t frt.
^ g ^^ ? a x Ar öaazeg előbb^ni bekildéséaél (mi leglobban I
* P e <!_ — |t—~ 2Ü j ^ H poetantslvinynyal eszközöltetik) bénaentes k ddéeeel 1 Ezen itt felsarolt késaitményeken kívül aa H
V r 5a ® Jí X ' ' 5JC ■ JtfMilwosugJI Ifrt i5kr..acsosjagS frt 30kr. 1 fttrák ( kUft]r ^ u ^^ ^ kulfö|<il 9 Of ? ^^ ' 2JS C f C ■ a reomtg 3 f l^íkr. 4 espmsgt 4 trtéOkr^ öeso- "[7. " . . . ■
a 3 o > ■ ^ 5 msg 5 frt ÍO kr. és 10-enomag 9 friiíO krbá kerti. gy«*gj«teréáeeti kfilAalegesaégek rsktároa vannak ét
y A P _ a X ■ iC Hagy elterjedtaégtk következtében i» készletben netán aem levők gyorsan és olosóa meg- ^
® Éa íj? ^B esen labdacsok a legkülünfélébb nevek és alakok alatt! anereztftaek. — Postai megrendelések a leggyorsab-
* ? -oi ■ ■ stánoztatnak; ennek követkestében kéretik eaak'la ban eaaküzöltetnek. ka a pénsóaaaeg elóre bektldatik;
X ' i 3 !x ■ Pi^^i |f{« aágyebb ^grtndelések utánvéttel küldetnek. - Bór- ■
2 Í-B" S csakbrasok tekinthetők vnlódiekaak, melyeknek hass-1 ^ • -
Jl m. P B sálatí Utasitáaa a Pssrbofer J. tévtíttiissnl fekete j ®«ltT» «aki» oly eeetbea törtéaik a kgldéa. l a án
^ * ; ■ ssinbsn és mindsn agyas dobos fedele ngytnaaon alá- U|pteg előre beérkezik, mely teetbet a postákdttaégek |
5 SU|J8|0Z8|H qqiSJoX&Hoi X S iriml TÖrfa ***** m eUátv*" ** 1 ~'iaokksl mértékeltebbek. 716 7-t* %
XXX XX XX XX XH XX XX 'BBÍWPMMMBM^^
Nyomatott Fiscbnl Fülöp lapiulajdonosnál BTagy-Kauizsán. 18IU.
alán átk iamert kitinó háti
^ CHyccriii külsnlcgességek.
nleees asota
Cly.
E külön] ségek
hogy r. JL I SararésBarf
Károly azokat feltalálták. 0 Felsége a királyné s k j legfelségesebb uralkodó család más tagjainál valamint a hercegi kásáknál is rftkstmasáabaa van. Ajánják a különlegességeket : LtAi$ báró tanár, liebra, Zeiál s Sckerser udvari taaácsos. tanárok, továbbá aa udvari fogorvos. Tkev ea Bécsben ét UmMer üothában atb .
ycerin szappan slSí^^í^i
dobosokban 60- kr.. Z db. 90 kr. egyenkint árulva 3 dk. j
MéZrClycerin szappan ,aH Folyékony-Clycerin kappan 55ÍI*"
(a legjobb sner a keaek ét-arc szépítéséhez.)
i%cerin ájok krém Clycerin blastol
Pipere-carból-clycerin fffi £t£.
líolnHnnt Cnyoeria-fof kréta, darabja ?6 kr. VM1IUUUIII i Rúvid bteaalat utáa. miat fogtiaatitó
Tlt 5- »
r. a. amrg tu
nékiUslietleeaé válUk.)
altért kedvelik annyira a
Horgony-
Köépitö szekrényeket?
Kert nem válnak értökteienckiő egy neháay nap múlva, Etel a tőbbl játfkiierek, hanénr~a gyermekeknek évek boeszu során át mulató és oktató foglalkozási szerűi szolgáljak, es t hosszú jdotartamot tekintetbe véve t legolcsóbb játék-szerek. Továbbá, aisrt tz igtzán pompát miaták . *ánépitéte a tzfiülknek it kellemes mulatságot uem és minthogy^ mindegyik tsekrény szabály-szerűen kitgéazitket&M
41 ki I egy kevesbe értéket utánzás vé-"] rtelt által nem akarja maga magát meg-' csalni tz statltta vissza minden szekrényt melynek csomagolásán ezegsak valamint gyári letvetyftak „a veret Horgony" hiányzik. — j Képes árjegyzékek ingyen és bermeatw.
mCHT£« F. AB.«t tat., BÉCS,
Nibalungangaaaa 4.
XXjOf XX XX XX XX XX
IaagMolidabb k.szolfilás.
"S-s
*i«<5
m
' m-
P "''-L r
s a
c/>
N CD-
3r *' ©
•< &
OH • * ?
e . ^ ®
Ír "
co
9 ' ~ a _
j 5
X
A k
x i
SÍ * »
X 4
a! X
X X
X
X
X X
X
X
X X
X
X
xl __
X tmiionn qqiuoXMai
XXX X* XX XX XX XX XXX*
Utolsó bél z
Hu#i8 mdrdec. hó 16-0 n.
MAGYAR mWKHKM
Fdajereméay OO.OOO frt. Az öuzu nyeremények 160.Ö0Ü fiira rúgnak. W Egy aortjtgy ára a forint. II
Sorajegyek kaphatók: a loftóigásgaiéaágtál Bndapestsff, (Pest, fővámkáa, aitmelet) hova a megrendelt aorajegyek ára postautalvány mellalt előre beküldendő; valtmettyi lottu-, só- éji adóhivatalnál; a legtöbb poaUhivstalaái, a bécsi .JierciirH.aál és minden városbat és1* tsveselseebb helységben falállitott egyéb aorsjegyáruló őségnél. Bndapeet. J800.- okt. 1-én. 7ki l-g
asgysr kir. Itllé^gtifsléaág.
tarám ea éa kir. tdv. aaálUUk Béoakra
Bak tár Hagy Kaaiaaáa Sáivrarz és Tttber, Koneafold Adotf Strem és Kleía, Marton és Hibar urakaál.
Maraiaáraláa talélmáay gyeafaeégi teeteknéi.
Férfiak számára I
•a. kir. aaabad. eleotro-mttaUkut kénilék. ZDr. BonodL
Anastria'MagyarofHca^ii és külföldön mmbtdalsutvt. VÚeiAnm tBHü-btn anafétsiaM/ kUünMttf. Brüsttíb$n l NHÖ'bun fitilóvaiMiU'MaMri. (irutbru Ihhu Un nagy itü»tJrmm*i tírtliili/w. Nlw 1HÍW aranyjrtm$nrl tí fiefalsa. Diplom de m>riéié medteim dr francé, 4» mát fwVtmdayet iértuínUA éltw Dr. Borsod-íéla na és kir sa b. vaUctromatalllkaa ki-asülék, aaabad a Intaava él kitSaUtve, altiatstj t 'éri gyaagtséget (impoteatia). mlutáa tkimarlU idegeket ert-llti ée t sservetettek Ifjul értést kölcsönöz A kéttilék tlluűmstáat fölötte agy*sert. katrevebeteUaa a teetes váló vtssléts, magában véve ia elég t ki vént eradméty tlőidéaéeére. 758-1—16
Dr. Nsraedl Budaptotm Tn és Hrnt 4. cadm. s iatritő broeirők kívánatra iggytt küldetnek
PSERHOFER J.-féle
tyóf yezortáar BÉCSBEN, I. KEH, M-N UEKsTIt 4SSE 15. SZ, t,
_____ j___ „zum goldenen Relohaapfal.*'
Vérllaxlhó labdacaok, exelim általába labdacsok neve slstt. rs utóbbi aevtl Uljm joggal rntglitfemlík,"mivel raalügjl'iB Illg Htmlk tortpgwjr melyban snea Inkdaaank aat^éi ka. tásakat stemereaen be nem bizonyították volna. Kytisadek óta esen Isbdaraok általátoa ellojed»ttk őr-vatdetek ét alig vau család, melybea éten killaő kázisaerböl készlet nem velan tslálbató.
Saámtalan orvoa által xzen labdaeeuk batistaril sjáaltataak ás sjáaltatlak mitden oly bsjokaál, ■elyek a roes eaiáutésböl és saékreksdéaből erednek: miat epe-anvsrok. máibajok. kólika vfrlólaláaek, aranyér, bttléllsaség s litsuaió bele. aágiknél—Vértisntilo—lalnJdtMagaktál fogva kkunú haláiuuU vannak vérstegéayaég a sa abból eredő bajoknál la • igy aápkóraát, idegeeségből aaármssó fejfijáaokaál atb Ksaa ' vértííztitff tabdiáMitr oly könnyen fontnak, hogy s tegesekétyebb fajdal mákat aem okoaaik. a unnak folytát még a leggyengébb egyének de még gvarmekek által ia in'ndnn aggudslum nélkül lievehsti^k.
A aaámialsn kálairatból, melyet a labdacaok fogysastói s Irgkülönbósöbb és legnebesebb beUgaé-gek után egéasségük viasaanyeréte folytán hozzánk intézték, wsea l'elyet ceakia tébátyal említünk aaoa —ftstyéafI, k«*gy . irfadülMjt-*. .jLLfü?.* labdattokat egyaaer ksszaálta BMg vágytak gyötfidve, azokat tovább fogta ajánlani.
SchHerbark, Itas t
>k» Mén.
Tekintetes Űr r AlúHrt kért. bogy ölette bsaamia é« kltin.1 vértballló kblawailwl binéi 4 eanmzg«n kibb'td aalvcaka|jék.
Nanreitcr tgoaca, urv<ie.
-Hra rha, ITtóilslk msllalt, IHMl. astpL bu J> «a.
Tekittaiea Ur!
btcn ikirala volt, L'igy u iin bbdaeMi k.'eim köaél keriltak, mrljrkank liaiáaát mttuil m^irnw Ku gy.r-l me1 ágylien n»*gliul>m > lvarf»iyira. h^gy m^Simií inliokélp •ciii i> liim tőM^ kepe. végeaal ée Uua^tn már a hűltek köal* "VitiiM-k, be aa On eeudálaira tf»ólu> lebdava.1 gem nem m.otefNk vulna in*g Ai l«i«*u Al«lj>( mag Ont eaért .vrraaer. Nagy btaalnsun van. Iiogy nco l«ltds<*a<»k ra|»m ia t&kaietaees ki loauak gyógy Nafii. a oiut uo jaioikiiak ia a*é*aa«guk VÚsaaoy«réMre aeuii-ígá'. •*•»!-gSilak. —a - JLuIk Trrét.
... .... • Béce L'jMyt~TssT. miw f-ttu ''
A l<!gft>irúlii» k<i47.űiietflmet m<>»d»m e^anaal t luaek tű éves McjaciiéB ofrébn. Aa Illető 5 évwu at a/.eovedett gynmurliuruiltáii n rhlrAitA|lM. akár elele' b uifguntar erljrűl cgy^bk^nt le b- umiii|»ti, iiiidúu véUtlen "'gy d-« bnei »ap i» f»n khittő vértbaltlú bbdeeaalliól a immIi • állandó luwanálala fulytáu tOkéleleaoa kigy<igynll.
legtöbb ibttebllal Wclnn llél J >ael'». |
£lrbeagraberami, Oiöbl mellett. lüSil. máws S7 én.-' TekinteD'M Úr! r ~ Alnllr<*u iami'ieticii kér 4 eenmagot as Ön valóban Itaa/iina éa kitinö Ubdaeaaiból. Bl nem mnlseatltal<un leg aegynbb 'rilameré*«in«t blfajiiai eaeo bl>dae«uk ertéke fa-ett Sa a/'ik.. a h l r«k elkalmsm nyílik, a aaeovedöknek legnHibg*l»beo fug»m ^j/inUiii. Kaea báb rstuta t«liuéeate-riiitl beouteláaara Óm eafiin.1 felbalal>t«aa«Mii
Tetjee tkaialettel llahu lgsáea.
Gotaekdórf. K.lbecb meOelt, 8ai!é«b ISgii. oki. a án T. Úrí
' Felkérem, mbaeHnt aa On vértlsfctltó bbd(é<alból 1 ■ eenoMgot ii j|ob»sMl küldeni ajuveakedjék. fbekb as ön ""e*«dtlat'a bbdseeaiaak bOaaónbM.ni, hogy egy eyomor-bajtól. mely >tm«m S éren 4t gbölórt. negeaeLauuliam. Kaen lebdeeauk <m1m aobaaem lógnak kifot/ni, a midőn legforróbb köeweelemet kif<*j«xeiu, vagyok llsalel.a&lel
Zarickl Adol_
Amerikai
gyors éa btstot 1*0, hatása, legjobb saer mlndta kőetvéayss éa csésor bajuk a, m
■gy.hAn|atot!i ta|efsggatás ísehiaa. migralnt idegea fogfájás, löígjáa, fuTüaaggatSa atb. alb. eílahT 1 forint ZO kr.
Taunocbinin
Paerkafar J- töl. a Kv«k boeazá aofu aer kótntt orvosok ál* :y rlegáaean kiállított
óta ralnmeaayi kajaöveaato U1 t le. jobbnak ejlamerva. nagy aseleaczéval g jbrtnt.
Általános tapasz
zott aobfknéi. mérges •laganatoknál. ujjkukjua. ss-bee- vagyigynladl»meU vagy maa ily bájaknál mint kitünó wt l»»e kiprébálvs. 1 tégely 80 kr. Bér* ; mtiAlt TS kf»;.. —
r Uttl/»öd Hl uU ti fltiryoH Ugokrsa minden idült sebre, mint legb'Utoasbb sner eúsmerve. I gy köcsöggel 40 kr Bénseatve itLkr.
Kaen vértisztító labdacsok eaakia a Pterho
Ltiíűnedv, |lur„( rekedUág. goruaös köhögés stb. ellett. 1 ivageeaka árt 50 krt|c. J Iveg bérmentve l írt 5" krajctir.
ftlftt-p^zpnrzia ^^ "|,rr""
UtUb uoa£f^UV£ilCt tolt gyomor, roez emeattés és mitdettatmft altaati bajok ellen kltiaő háaisasr. | ,1 üvegeeaks ** kr. 12 ftveg gjhrt.
Altalános tisztító söMtffi
ezer a roat eniéastés minden követketményti, t. m. (Kfájás, stédülés gyomorgt^rca, gyoamrhév, aranyér, dugulás stb. elles^ 1 caomag ára 1 forint.
Angol csodabalzsam, kM§50 Por a lábizzadás ellen. SMTSE^
izaadáat s az aaáltal kúpxödö ksllemetlen tzagot . épen inrt.a a lábbelit és miat ártalmatlan aaer van kipróbálva. Kgv dobotfal 50 kr. Bérmentve 76 krv
far J. félt, ss „arany birodalmi almához" p #\'|»t»n 1\q1<!/qh ni• tcitfinö azergolyva ellen. eaiaaseU gyógyszertárban, Réeskea I., Nln- - uU JVtl'üttiflSlllU, Egy üveg 40 krafeaár.
zeratraaae 15. aa. a. készittettnek valódi minőségben, s egy 16 esem labihír*"' tartalmazó dobos ára 21 kr. I gy csomag, metylwn ti doboz tartalmaz-tátik, 1 frt OÍi krbnfffcrül; bérmeotetlea utánvétel! Hüldéanél 1 frt 10 Kr7 Egy caomagaál kevesebb aem küldetik ell
At Öeaseg előbbeei bekildéeéaél (mi bgiobbaa poetantslvinynyal eszközöltetik) bénntntes k ddéssei együtt; 1 csnmag 1 frt 25 kr., 2 csomag 2 frt 30 kr , 3 caomag 3 t i TTkr., 4 csomsga 4 Írt 40 kr^. 6 cso-msg 5 frt 20 kr. és lO^eaomag 9 frt^O krbá kerti.
\R. Nagy elterjedtaégtk ku vétkeit ében etet labdacsok a legkülönfélébb nevek ét alakok alatt atánoztataak; ennek következtében kéretik eaakia Pserhofer J.-íéle vértinttilé Isbdacsokat kö Ve telni éa caakbraaok takiathetők valódiaknak, melyeknek használati utasítása a Pserhofer J. névaláírással ftfkote szinben és mindsn agyas dobos fedele ugyaaaaon alá-írással vörös azinben van ellátva.
bérmentei kttldésael 05 kr.
Ilelsó vagy egés zség só
gyomorhorot és minden s rendetlen emésntétből származó btjoknál. Kgv csomsg 4 frt.
Ezen itt felsorolt kéanltményekea kívül aa osztrák Itpoklikn hirdetett oaaaee bel-és külföldi 1 gyógystaiééteti különlegességek raktáron vannak ét a késaletben netán nem levők gyonan és olcsón meg-saereztetnek. —■ Póatai megrendeléeek s leggyorsab-I ban eszközöltetnek, ha a pénzöaszeg előre beküldstik; l nagyobb megrendelések utánvéttel küldetnek. — Bérmentve csakis oly esetben történik a küldés, bt aa í ömaeg előre beérkezik, mely esetbea a postaköltségek 'sokkal mérsékeltebbek. 716 7-12
Nyomatott Fiscbel Fülöp lapiulajdonosnál Hagy-Kauizsán. 1890.
Migf-Kanisda» vasárnap.
49. Mám. (8 lap.)
1890. december hó 7-éo.
50. szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. december 14-én.
XVIL évfolyam.
lilltlBtllt(: XsgysiMite* 88. lámám.
Id» uMmU 1 lap Kellemi réaién vouUcoió minden költemény.
Birv.aWtl.n levélek eaak fámért ke-xekbdl fogadtatnak «1.
Hantok viuii nem küldetnek.
Z A Íj A
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
KladOktraUl firoitiíz-ntcxs 5 mim FImM fUf turnyvkonskeáist,
Előpizetébj Arak : I -l Ivr. .... I bt — kr,' Vittra.- . . . . . I , W .
N.jy*dt V r. . . . , 1 , ,
HlnUtiwk JtUiyau .aaailttatu.k Vyllttér potttsorá 10 kr.
A Nagy-Kánimi- és Délzalai takarékpénztárak és a Dankegycsfllet hivatalos közlönyt). gwlMl4-k „i.m.t , unbufetn
foi.Uoiuk ruelxl FII5p köayv-■ott.
Keg|cltiik ]f«(/-Kaniziin heten Itint r^ueri vasárnap.
karuk.diaibe inléi.i
Á szünet. Im' ^"*munkn*k ma> szabad összetett {kéz-1
tel nézni a dolgok feilődéeét h nekünk is A budget vitát befejezte a törvényhozó oly nivóra kell hndUgyQiikot emelni, mint testület. ' h minőn állanak ma a ooutinens többi |
A miniszteri tárcák egyes költségveié-; hadügyei. Már pedig a rendezkedés, szer í aeit egymásután fogadta ql a képviselőház : 'vezéf, felszerelés, báróm dolgot igényel: alig volt vita egy-egy tételnél, egészben pénzt, pénzt és ismét pénzt, nem riadt tévévé pádig oly simán folyt le as egész í hát vissza a miniszter « bátor fellépése si
kert uratol ti az Ő tárcájának budgelje i» meg Leli szavazva ép ugy, mint a többi miniszter tarsaid!
De a ki a honvédelmi miniszter tárcá-
tárgyalás, mintha nem is volna ellenzék a
■ <uagyar parlamentben. -1__
Egyetlen tárca volt, mely vitát keltett a nélktll azonban, hogy ez vihart idézett volna elő, legfeljebb egy kis port vert fel jának budget tárgyalását—figyelemmel ki-a tisztelt házban, hogy legyen mit elnyel^ sérte, még ha a politikában a leglaikusabb niök a képviseli uraknak, mielőtt- a sr.tt- ember volt is, még hfto politikának csak
net kezdetét venné. _____abc-jét tanulta is, beláthatta, hogy a hon-
Ez egyetlen tárca .a honvédelmi minisz-1 védelmi miniszter ellni a házban felkeltett i 'ter tárcája voUAF e j é r v i r y báróf krn^ljrttn, nem a-btidgetet illete, melyet a mi* j megszoktuk, hogy katonás bátorsággal né', [niszter előterjesztett, hanem annak előtér-szemébe mindig még a veszélynek Ss, a ijesztője, személye ellen Fejérváry báró tárcAja budget-e tárgyalása alkalmával sem < ellen irányult. Sok ember előtt nem rokon tagadta meg .önmagát. Oda állott férfias üzenvén « báró miniszter,-pedig, kik 5f° bátorsággal s bár tudta, hogy nem épen i közelebbről ismerik, nagyon jól tudják tetszik a képviselőségnek, hogy a hadügyi hogy nyilt, egyenesleikU, hivatásáért Tel- I tárca kiadásai mindig emelkednek, de jö- LkesUlő katona, ki ép 'igy megállja a csataI vedelmet soha«em imitntnsk s így tárna- j viharát ott, hol az éllen golyója fUtyül el dásnak lesz kitéve ax ő költségvetése, mégis | fülei mellett mint ott, hol sze,mélye elleni: férfias bátorsággal állt sikrs, megvédeni ellenszenv szórja reá nyilait.; s hogy meg-1 budgetét, azon meggyőződésben, hogy az- állta most is helyéi, bebizonyította bud- j Európa'által nagyhangon hirdetett »béke<, igenje mellett mondott beszédébén. fegyverrel hizlositliató csak s mert az öaz- [, A~~frtnrvédefmr miniszteri tároa előirány szes európai államok nyakig fegyverben | zatánsk megszavazásával, hr Van fejezve a állanak a „béke" megvédésére, nekllnk, la budget vita. Ma már megtörtént tény, mit
évtizedek óta nem értünk el. hogy a kor* márty által előterjesztett jövő évi háztartásunk soll és habenje biztosítva vans mit eddig mindig meg kellett kérnie a kormánynak a törvényhozó testülettől, az idem* nytihez nem volt kénytelen folyamodni.
A jól végzett munka után, édes a pihenés. Az országgyűlés befejezte a jó munkát a most jön a szünet, A képviselő testület ez ^xbén nem tart többé ülést, meg* kezdi a kai'áMMyl- újévi uüiiUMr-
És e szünetnek nemcsak nyugalma lest, hanem örvendetes -esemény szülőjévé is fog
-válni. -----------
A lefolyt budget vita alatt nem egyszer volt alkalmunk szóUani a közjogi ellenzék vezéréről A p p o n y i Albert grófról. Lé-pésről lépésre halad" előre, mindi* előre, mindig közelebb a. szabadelvű párt felé; napról napra adott fel-egy egy ellenzéki álláspontot, beszédről beszédre johbsn ipar-kódolt meggyőzni «z országot— hwgy—bekiálts, miszerint a merev ellenzékeskedén nek nincs többé talsja, mig nem sz utolsó tárgyalások alkalmával, egészen magára hagyta azt az ellenzéki pártot, melynek ő volt évtizedeken át csodált vezére.
A gróf vezér egyik lábával már bent van a szabadelvű párt körében s mi rrtf-sen hissrflk, hogy a beállott szünet alatt-Apponyiteljes megtérése be-feg következni, IrMik már agy.zer a grófról, hogy a szabadelvű párt nem keresi, de ha belép.
■A- Z^-I-i-A- tájcája. November 2-di Jetin.
Sittes hideg bár, mjgix /tíiom,
Ma hatattak, napja ra», A sírhantok leeegoje
Leng a mA furalm'iltait. És kürüllew, 'is mellettem
Egykor ismert szellemek, Halk lutyrii kentek arra: ifin ítéís el Sn ti mink. - , Hiszen ugy ú ftírrtill vagy'mdíi* __ - — Szól ktztAegy ifjú lény —
Tanúsítja künytelt MZemed u arcod mily halosAny." közénk T Üt megjjilienm s ... Olyan édesen Ültet!_. ".
Jer ! Hisz Idád i> mfr reit .
Kit ssieed nem feledhet/ !■ ?v< -
^ tgy eeélt koztém etettem hangon ' ^ 8 mafiemrrém. őt legott, Ntoérem watt — h mellette
Fttem ídém mosolygott. „M Etelkám" — edfto ajkam —
Bér mehetnék rrltlék ! De oly szent a HtteUeedg
Mely mm tini engemet/ mTe boldog ragy légy sírodban,
IjiHt&gutl ott 9rttk, S oh, egy Ic&lG*) IdngszeréUne
Virraszt álmaid flUU.* De rém ktdeee ledxyké jit
lddm hagyta zálogul, S ezt ápolni ezt szeretni Kell, kimondhatatlanul. Hogy lehasal álma (ia,
Őrzöm árváját híren, S mind azt mit az Bet rda mért, Pnmmsr nOtíH ristlem. Ftu^tl Sdndorni. *) F.tSfl Sindor ; ki mint tndra na, .Cipra( lombok Etílka íirjirtr — dm alatt «ftn költemény AlwtUI >»!(» i kinigu meg Kulfat hatálit.
Utolsó szó Imrénkhez.
mftst gyakorol reánk, melytől meft*'abadaini se-kogysam tudunk. Félelembe sőt mondhatni ret-Uiolsó szó — nem. hiszen megtagadnám apai I tégésBe ejteti bennünket gyermekeink ártatlan > ssivemei, megtsgsdnám gondolslsim néma ma I nyilatkozati, kénytelen voltam felvetni a kérdést uetéi, megtagadnám hozzádTiU emlékezetemfel,I létezik e előérzet. De felvilágosodott korúi k nem ha .csak most és utoljára beszélnék veled és ró- csak lávoliartjs, hanem megtiltja a« ily jóslatokba I lad. , helyezlieif) liitfet és Igy nem mertem gyermekünk
{ Avagy szentebb-e s néma tájdalom, kegyelete- ártatlan szavaiban a jövö mostoha sorsát kutatni, sebb e a magába tért hű, mely mint esti zene Mini okos, szófogadó, elmés gyermek oeevegé-méla hangzása fogva tartja és betölti egéss lé- sének csakhamar más tliémát talált, mely uita-nyOnket ? luuk IQszerét szokta képezni.
. Drágs fiam, hisz angyali kebledet még nem | Ma a psycbologok azt állít jak, hogy as ember nyomták az emberi bűnök átkai, tiszta lélekkel {kétszer éli át a gyermekort, t. i. élte hajnalával i ritaáüsiél sz édenbe; bocsáss meg, ha sz üdvö* és annak lealkonyodásánál, ugy azt merném ál-uil^békés otlhonodbéil még egyszer a világ biiHlilani, kogyepsydiqlogoknsk nem volt gyermeke, j légkörébe lehozlak, bogy árt|tlan gondolkodéso-pmert az ember akkor éli csak öntudatosan |dat, tiszta lelkületedet bemutassam. |gyermekkorát, ba arra saját szülöttje ébresAi.
7 Agyermek .-r-
Asztalnál ültünk ; szükkörü családom boldogi jsága szeretelt gyermekünk csevegésében leli központját, honnan az örömsugarak a szülők szivét melegilik és világítják. I Nem a szülök la látják, fél a gyermek nevelési irányát hanem maga a gyermek kedélye, gondolkodás [módja mutatja az utat, melyet a szülőknek járhatóvá kell tenni, bogy rajta gyermekük egyénisége a maga leijében fejlődjék.
£des anyám I — úgymond — meglátod nem élek sokáig.
! Megdöbbenve hallottuk ez ártatlan ajkakról e nyilatkozatot és egymásrá pillantva, apai szigorral rászóltam, le bohó, as ilyen haazontalan beszéddel etszomoritod jó szüléidét, kik téged mint minden jó gyermekei, igen szeretnek, ugye-neaL mondod többé.
Agyermek által szabadon választolt beszélgetés ép oly vonzó, söl vonzóbb mint bármely, practíGus életünkre kiható beszéd. Ha beszélgetésében s képselei ittodérszavsf nyilvánulnak, rajiunk áll a gyermeki fantáziából a szépet, a jót és nemest lelkületében mint a nemes virágot ápolni, hogy ez illattal — melyet az életben jellemnek nevesünk, lépjen ki majdan a küzd-térre.
Kél hét mult"~el szeretelt Imrénk nyilatkozata óta, hussárdallamai elfeledtették vetünk és vele azt, hogy ily ártatlan kedélyt atéisaskitsa 'kér-lelketlen ellenségünk — a halál, éa bogys szörnyű jóslat való lénynyé legyen.
Édes drága anyám, igy szólt az egyetlen fiunk — as ágyba kívánkozom, mert fáradt vagyok. Rettegve hallottuk gyermekünk e szokatlan ki-
Egy sóhajjal telelt: nem. Néha egy odadobott, vánságát de azon víg nóták, miket a maga tel-I habár meggondolatlanul kiejtett szó mély; benyo-' jgsilel! levetköaésénél eldalolt, némileg megnyug-
Lapunk mai száma 10 oldal. "Wt
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
* eaiveeen fogadja 6t> most nyílt dolog, hogy | ü gróf e párttal szemben elősék eny ny é:lett! • nincs kétség benne, bogy a ssünet .alatt 1
* belép a pártba ■ a párt örömmel fogja' fogadni.
851, nem lehet len és Magyarország nem
/J%gy kjét politikusának meggyőződése as, hogy A p p o n y i gróf a Stapáry ka binetben tárcát fog vállalni a hogy et mi-kór fog bekövetkezni,, as ma már csak ido kérdése lehet: mi rémünkről ast hitesük, hogy a ssünet alatt el fog követkesni es is * es less ásón örvendetes esemény, melyről fentebb szóltunk:
Ha feltevéseink nem f6gnak csalni, akkor a szünet eredmériydús leend, a a képviselőház tagjai el fogják mondhatni, nem csak'pihentünk a ssünet alatt, hauem nagy eredményt is értünk el, melynek ber következését a higgadt gondolkozású politikusok mÁr úgyis megjósolták.
Palotai Ákos.
Zala 50. szám. (2 lap.)
JlM december hő 14-én
nak pedig, a kik a legtöbb, 'de aránylag sok I roskad össze; ott v»o i történetben a méitpkletelségi tagot szereztek elismerésit ok- tanúság, ott-van a kéjvadáfk KleopátráiMama, levél (left fogja megadni ott vau a fyffullus megromlott erlölestt Kómá-
Ugyancsak az egvlet 100 forintot t|*öttk> ez ja, ott van a legrégibb történetben Sodorna és 1 jutági egyesületet legbusróbb alapítói ssá Goniorka példája.
mára t as egylethez fordulóknak „*s ifjúsági | Mentsük meg, a mit megmenteni lehet, ba* egyesületek alapszabályait1' bármikor ingyen érfsunk, alkossunk, gvarapHaank ét a basa fényre bérmentve megküldi, hogy es által fehetaégeasé derül ; ba sseretjük magunkat kultor államnak" tegye, minél több mértékletességi ifjueági egy-1 nevezni, bsszunk oda, hogy erkölcsileg is pél-leteknelt megalapítását hazánkban idáia legyünk a/ államoknak, s rs csuk akkor
De tudva van ax *is s talán es a legsajno érnfető el, ba tisstán fog, — mint s színarany, sabb, hogy a cselédei kósött leginkább meg — fényleni társadalmi erkölcsünk, r hogy es romlott a társadalmi erkölcs A régi. hüaéges, bekövetkezék, támogassa minden* polgár lehető' szorgalmas, munkás cselédek tuja csaknem tel- leg a törekvést, mely e leghumánusabb eéli jenen'kihalt; dobsódás, mértékletlenkedés ma | tüste ki fennen lobogó zászlójára.
\ Idők tmaji.
osomoru iele az időknek, de mégie tény az, bogy társadalmi erkölcseink nnnyira hanyatlót-1 tak, hogy azokaak megtisztítására nemcsak komolyan gonxliImink kell, hanem módozatok után kell néznünk. bogy miként állítsuk vissza a tiszta erkölcsöket, mert a költő szerint: „minden állam talpköve: a tiszta erkölcs!*
Szomorú jele az időknek, hogy a társadalmi vis<ony >k annyira változtak, hogy a társadalom maga. megrettenve áll a sötét bünők előtt, ) melyek napi renden vannak s mélyeket a törvé* I nyes megtorlás — a legnsgyobb erőfeszítés mellett is — képtelen kiirtani.
Nem egyezer tapasztaltuk már, bogy mit a törvény saigora megteremni nem tudott, a tár-! sadalom .törekvése megteremtett í igy* most ím van reményünk, hogy a lesfilyedt társadalmi erkölcsöket meglógjuk menteni s felfogjuk emelni azon színvonalra, melyen állaniok kell, a mo-csoktalanság színvonalára.
£ részben, a társadalom egyik~jelentékeny tényezője, as „Oiszágos erkölcsnemesi tő egylet" jár elől dicsér, tet érdemlő buzgalommal, .tárad-katlan odaadással s a siker .némi látszatával addig is, míg teljes eredményt fog elérhetni.
A nevezett egylet most ismét nagy jelentő* j ségü határozatot hozott, midőn kimondá, hogy ssáz forint jutalmat ád azok számára, akik az: 189U ik évben hazánkban legtöbb tagot szám-láíé mértékletességi egyletet állítottak fel. Azok I
a cselédek erkölcse s ezt belátta sz egylet s bogy s hűség és becsületességre buzdítsa a cse léaeket egy ötven forintos és két huszonöt forintos jutalmat tüsött ki a hűséges és beosttle* jte" cselédek számára, —- mely dijak ez évben a Királyhágón tuli cselédek köst lessnez kiosztva ; és pedig oly cselédek réssére, — nem különb ség nélkülf-—^~kik legalább 8o év óta megszakítás nélkül becsülettel s hűséggel szolgáltad égy és Ugyanazon gasdftnál; elsőségben réssé* sülnek azon cselédek, kik gazdájukat, vagy az ahhoi tartóz i vaU melyikét /agályos betegség-ben önfeláldozással ápolták > Ájutalmakon kivtt' még elismerő oklevelek is lessuek kiadva.
Amidőn sz „firkölcsnemesitő egylet'-nek, a megromlott társadalmi erkölcsök ja vl Urnára irá li nyúló eme humánus intézkedésit felemlítjük, nem köthetjük eléggé lelkére hazánk jobb ér-
Csorba
01.
Hilyi újdonságok.
zcsü polgárainak, liogy e nemes törekvésű egyterűt fatelhető módon* támogatni "tartsa haza-tí.is kötelességének, mert alig lehet valamnsél-szerübb, valami nemesebb^ valaki üdvösebb célra ssentelni tevékenységünket, mint a társadalmi erkölcsök* megtisztításának céljaira.
Ha végig tekintünk basánk határain, elborul
— Mxemfijl lilrek. Soasiics Benó megyénk szerelelt főispánja e hó 8-án délután városunkba érkezett, honnét azonban még azon éjjel elutazott Készt helyre, hogy ott a gróf Fa* tetich Tasziló látogatására leérkezett gr. üsílutn löldmivelési miniszter fogadtatásánál jelen legyen. A főispán két napig K eszi helyen volt tartózkodása után visszatért székhelyére Z. Kgerszegra. — itóaio ezredeshonvédzdsndartnrsncznok Peosröl, ámult
JgXZ___ '
héten barom nspot töltött városunkban,'""hol a honvédség laktanyái « legénysége teteti tartott szemlét. A dsndarnok mindent a legjobb rend-ben tatait a megelégedését fe/este ki, tíiéra báró ezredparancsnoknak,
—' A mmgj ksulml általános kiállítás ügy eben, a szervező bizottság, uiely moei már teljesen megalakult e hó 13 au délután & órakor a varosba/.a nagy termében első gyüesét tart ja, melyre nézve, a bizottsági tagokhoz, következő
lelkünk, elsötétül keblünk, látva azon számta
len erkölcsrontó intézményt, mely felbnvjánoa | meghívót küldőn szel ez elnökség: Meg
mindenfe é, hogy megölje a társadalmi erköl* bivú. ^ Négy-Kanizsán száudekbe vett „ifill csökét. Az ifjúság körében ugy mint a felnőtteknél a mérték let lenség oly mérvben kapott lábra, bogy ha annak idejében erős tuaröKRal ellenállani nem fogunk iparkodni, társadalmi erkölcseink teljesen megromlanak és e megró m-
Vper, termény , érállat kiéliitiia* rendelése, tőieg a rendezés módozataiuak ki dolgozass Ügye-ben egy •Klökészuö Üizottaag* alakítana es egybe hiása határoztaivan, e célból vau szerenj^euk 1890. évi december hó 18 an, szombaton déiuian
lás önmagábsn viseli csiráját szón borzasztó |j órakor n varoshft/ia nagytermében tarrando következményeknek, melycke't a jjs köítő e'ssa^- ülésre, mint as 'Kiőkeszjiő Bizottság* tisztelettel vaival jelzett: „Róma megdől s rabigába gör- meghívni.
nyed.44 — Aa l«r«elll» Irllk^aaég e hó b-to
Meg kell mentenünk a hanyatló tarsadalmat, tartól la ez evi közgyűlései, melynek tárgya as meg kell javítanunk a megromlott társadalmi alspszabllyok némi módosítása volt. C«up*n köt erk(Jlcsö' et, vissza kell adnunk a társadalmat pontja medositaiott ax aispssabalyoknak, de e 2 önmagának és az. államnak, mely minden egyes. pont jelentékeny. As egyik pontban kímoudatoU, polgár erkölcsi haálával egy-egy támassát | hogy ezentúl mind azon a nagy-kanizsai rabbi-veszti el és ha az erkölcs* nem nemesiti a pol- nátus kerületében lakó izrselnák, kik legalább gárokat, egyenkint fog kidőlni az áil^m -tárna- 4 év óla fizetik a hitközségi adót, a hitközség sza * vég követkesii.ényébeii as állam maga'minden jogaiban s nyújtotta előnyeiben reszesül-
tatoll beunUukej. A kis piszi kutya kisérte as ágy iá és mikor iit tovább akart játszani, gyermekünk igy szól:
Pejiás szerét nél-még velem játssAni, de többé nem lefiel*.
Kinek ssíve nem rendülne meg~4ly szavak ballatára I
"Csak az ormosok tavo$&sávah édes anyja iránti 1 bizalommal, mély sóhajjal mondja fáj a lelkem.
Van-e gyermeknek logalma arról, hogy mi s lélek.
A gyermek érzi egész lényének beteg voltát és ekkor jajkiéltjs láj a lelkem. Philosophok egy ártatlan haldokló gyermeki
As orvos nemsokára az ágya mellett terme11. ajakról tanuljátok meg azt, bogy mi a lélek Mi as emberi segély a végzet sújtó fegyevere ~ Leírjam hosszú szenvedéseidet, rövid betegsé-ellen ? gedben ? Nem! — Nem idésem fel újból a fáj*
Belopódzott szivedbe a halál és te orvos elég 1 dslmai.
hatalmainak hirdetett magadat azt onnan ki üzpi ?
Mit jelent e szó orvos? Azt-e bogy a legnagyobb ellenséggel szembe szállhat, bogy ast mix-furáival legyőzze, avagy azt-e, hogy teljesen tehetetlen, bogy tudományé csak subordinált valami, bogy es ott kezdődik, hol az emberi természet ast megengedi és végződik ott, hol es netovábbét kiált felé. Jöjjön kettő, négy, öt orvos
Még egyszer hívja jiísbó pajtását, piszi piszi jere velem, majd édes szüleihez fordulva jó éjiszakát susog. •
Ez volt utolsó ssavad, a jó éjszaka bekövet-keaett, lezáródlak örökre okos ragyogó ssemeid, megszűntek fájdalmaid, elhagytad a téged hón szerető szüléidét és oly atva ölébe vándoroltál, ki angysli ártstlanságod felett örökké fog őrködni. De mi marad nekünk drága életedből, mivel vi-
mentaetek meg gyermekünket, es feljajdulása | gassialbatjuk magunkat + sors e csapása után,
Hossád való bü emlékben, Mi az az emlók V
Tán biográfiád. , |
Van e gyermeknek, v&n-e neked ilyen ? Soha oly komolyan nem vettem fontolóra a kérdést és most midőn egész lényed áll előttem azt kelt mondanom, bs férfinek van biogrofiáje, ugy még inkább bír ilyennel a gyermek.
A gyermek élete gyors egymást felcserélő moxsanstokksl bir és mig felnőtt embernél egy eaelekaény tsrioasbb lefolyású, addig a gyermeknél as életére kiható cselekmények gyorssbbsn változnsk.
ilyenkor a szomorkodó szülőknek.
As orvos a szó szoros értelemben ordinál ráparancsol a szegény anyára, igy kínozd a gyer-1 mekedet, hogy megmentsed és.as anya gyötri, kínozza a végső feláldozásig egyetlen gyermekét, bogy — megmentse.
Szegény gyermekem féltél at orvosoktól, ba jöttek, e ásóval fogadtfcd, kedves dr. urak ne bántsanak, hiszen édes anyáin mindent megtelj. • mit megparancsollak, minden rendben van.
Ártatlan életében tán et volt első nem igas szó mit még sxssl is megerősített: Isten bizony
nem Mimrannr
Elöltem ieküssuek a hat rabagy oít ereklyék.
Másféléves korodbau meglepted szüléidét gyors telfogó tehetségeddel, elmondtad szívvel lélekkel a "hamar betanült verset.
Htrom éves korodban a könyvek halmaza ta* nuskodik tanulékony éa folyékony esaedrŐi.
-E kort elhagyva az élet legkomolyabb játékába kezdtél, üzled a katonáskodást, de eazel sem érted be, drága jó anyádho# fórduitáf, bogy olvasson meséket és tanítson az írásra és olvasásra,
Es sikerült is, és élted alkonyán, mint ki feladatát a földön hűen teljesítette, büszkén önérzettel karcoltad a ps^irfa nevedet.
Bekarcoltad kivésbetlenül lényedét szivünkkft is. hátra hagyva oly örök sebet, melyre gyógyító irt nem adhat az emberiség.
Fogadd kedves angyalom e saavakat tőlem a sóba^meg nem szűnő és téged el nem félejtö édes apádtól.
Dr. Molnár" J.
Nem irigylem
— Amb dal. —
Aeiif irigylem én a mihtSl, Hogy mézet sr? rózeáltbúl: Finomabb méz, fénylik elém Lánykám piroi,ajleárúl.
Rózsa csillan a virányon, Rózsa villan fürtiben, Rózsa virúl, pirúl arcán — Igyál, szeress szüntelen' l
Méry Károly.
t
NajTT-Kanizsa, vasárnap.
Zala 50. szám. (9 lap.)
A másik |gásiafjfo szaVsíatial hatottuk előadni. Dr. Bot-közgyülé • sekild Kamuné urttő pár „Magyar Népdalt" éne
■rép fingjával
a jelenvuliak eiiauiérése relief! többször li«é-tehén közkívánatra dalait. A két közreműködött hölgyet szép virágcsokorral lepte meg a rends-zőség. A műsor utolsó tétele ismét Fbhjár Pál
késében mi* elő OUop E
aefc, a igy a s^aaási joggal bírnak, pasiban kimondatott, bogy. ezentúl a
sek nem három évről, három 'évre, odbt eddig,-]kelt,, ax ö'nÉíft már megasokoti — b«nem évenkini lesznek megtsriandók. A leg közelebbi kftzgy ölés február havában leas.
— Tfsiflés. Katonai dmxaxel temenűk et e bő 7-én a hirtelen elhunyt R o y le ó Béla
~fawtvéd hadnagyot. A katonai kórház udvarán, I ural áilití~eléakbe. Sírt a hegedű melynek hstoftas kamarájában -volt felállítva a kor Winianasky „Polonaise -t adta ravátalon a dissee koporsó, már kora délután " * ' egybegyűlt a vármriiagy közönsége, ellepte a kórházhoz Vezető utcát is Pontban 3 órakor érke- j tálság láncra perdült, s mulatott „kivilágot "ki zeit meg jfrém hr, honvéd ezredes nejétől, majd viradtig". •
a"Wyben állomásozó közős h.tdKere^, és bon- -- Jétékow) céln tAurilKsIom • Az l-ső védség összes törzs és tötisstjei katonai díszben negy-ksnizsai msgyar asztaltársaságnak* ez évf vonuitik lel. Egy század Bonvéd lépett előre a! decemberién sz »Arany Szarvas* szálloda disz* feloszlott két tét aaáaadrs, bogy a -kíséretet k£l termébeiTmegierloti zártkörű jótékony célú tánc pexvér^A helybeli löntényszék elnöke' Cseresnyli vigalma dacára a városban'több helyütt rende Sándor ur a honvéd ezreden melleit foglalt ne-jzeit sártkörü vigalmaknak a lehetőleg jót aíke-lyeu Az evangélikus lelkész, megható a költői jrült, — a mennyiben bevéiete volt: 86 frt ll emelkedettaegű imája qián a koporsót ~fa 4 kr., kiadása pedig ÜV frt 8tt kr. tehát a tiszta fogatú halottas kocfcira tették a mefeindult a"gyász jövedelem 28'*1Fr2t tör."mely összeg as alapsxa menet a beláibatlan 'nép között a temetőbe A j bélyok értelmében a kitűzött célnak megtelelö-fcoporeót a 20. hon*. gy. ezred díszes koszorúja 1*3 szegény és árva gyermekek felruházására és széles tnníreaMique szalaggal, sa közös hadsereg r segélyezésére fog a társaság pénztárául még k
_ • • 1890. december hó 14-én.
örökös tsgjainsk sorába lép: kijelentvén egy-ssersmint, nogy s hazafias eélu egyeeűlei működését teljes erkölcsi és anyagi támogstásábao fogja részest leni.
— Otérié a liervél básask. Zágrábból vety értesülésünk szerint, a horvát nemzetrpárt legutóbbi megtartott értekezletén > azives ovációban részesilel te Khuen Héderváry gróf horvát bánt, abbét as alkalomból, bogy hetedik éve áll ur kísérete mellet CA közönség ez elöedást Is vi4a horvát kormány élén. A bán hosszabb beszéd-haroe tapssal jut atmaata. A hangtersen után a fia-(ben köszönte meg az ovációt, vázolta a nemzeti
tivtíkarának sötét zóid színiig ezüst rojtoxeiu szalaggal összekötött meglepő *zép koszorúja di-szíté. A koporsó u án közvetlen Bibra ezredes s a bontéd tisztiker ment.
— Vérlienj Biztos kutforrásból értesülünk. bogy ^Ka/inczyutcáhao levő KattzatjféltmVi ban sok zftrheag: l«e»eg gyermek fekszik. A be fegxég terjesztése ellen orvosi jelentés folytán a várnai hatóság intézkedéseket rendelt. Kötelesé-
utalványozandó összeggel együtt ez évben fordít-Htm A jelen voltak vidám kedély hangulat'kö zepette ki világfa kivirad'ig járták a Horváth Laci kiiünö zenekara által jatazoit táncokat, — s a frania négyeseket pár fáncotts. .A társa*
Tgftnk azotibau a fogyasztó közönséget figieíty^L- V"grt"o*ic» Lajos 60 kr, Schaller kajqs egyIH^
Kreu Vtlma k. a. 50 kr., Juháss Árpád 20 kr., Viola Kálmán 60 kr., Sáikőxy Kálmán 50 kraj
te*ni, hogv az ily majorból kikerült tej a ragályt terjeszti é* annak élvezése nem veszély nélküli.
kr., Kozma György I frt., KAvács Mihály 20 kr., Deniscb Arnold Sn kr.,
He'l János 60 Ittas ie less, metyré évenkint V0ÜUU forintot W
Bubik Nándor 2 frt., Matusz Lajos 20 kr., Csóka Nándor I irt.,
párt célját s hiszi, hogy s párt még sokáig fog vele tartani Ezután s költségvetést lárgyslták és est a részletes tárgyalás elánjául elfogadják.
— Nagy %adé*sat volt a mull héten. Fef-teiiek Tasst ló grófnál Berzeacén. A vadászaton, mely négy napig tartott, a a pagonyok dus zsákmányt nyújtottak Nimród sport fiainak, részt vettek Sir Paget bécsi- angol nagykövet, Széchenyi Pál-gr. es Jnkey István urak. A vadászatot a magyar fő ur vendégszerető kastélyában fényes Iskoms követte.
— Karedévea jubileumot Szegeden ís megfogják ünnepelni. Szeged várna lenáesa ugyanis a városi moseum számáré aa inznrekeió korából magyar gyalog, német lövész "és rác ublsnus polgárőrség tipikus alakjait víasskbol etkeszlt-teií. Készület ez már s milleniumre, mert s tanyai népek Pusztssseren ilyen kosztftmókben fognak megjelenni A«teillenniug.kor Szegeden kial-
retesz s város. K •
Falapén, mint operett-íré. Kolozsvárról vesszük es érdekes érie*ité*t : »A kolozsvári satnJtáabenV legkflselebb Bomemissaa Károly bárótól, Szolnok4)obokamegye főispánjátéi ere-
______ # deti operettet adnak elő, melynek ugy szövegét
— HíSahaMap Kaatfia Fsiehteab«rg«r Mar-1 cár, Scbweitzer József 60 kr., Eiczelberger Gy. I mint jíeiiejet Ő irta. Bornamiasze e darabját aa
Frank Vilmos egy igazgatóság tbég tavaly elfogadta előadására. Pintér Sándor 501 köaben asnnban a azsrzőt kinevezték főispánná s a, báró. ekkor fez előadás elhalasztását kérte, mert
git drcrmbw 9 éa 67 ér«a, Saakoaji örxm dae 8-áo .90 é?, B«j ó B*'la konvM bada«z>' d«e. 94 éraa, Omgvr V il-biimí iét 84i TT fr»Mi, Vajda Karoly dac é4a 30 éraiT Ekmroleli latránsi dac. 4-fí-W'éiw, Baehráeh Miksa dec,
30 kr.. Lozer Józset 10 kr, [frt, Horváth Ferenc_Mkiv I kr., Mayforth Gyuls 50 kr., Vá^di (íéza 60 kraj'
5-éa 70 éves. Lantig Jnián d c. 44a 7-hónapos, Kreaeckar i cár, Orossváry Gy. 1 Irt, tísfess István Orosz-[r- ugytnpjtd/ ^főispáni működését operettel
Vihaof der 8-áa 9 éjréa korábaa.'
_ - | fony 1 trtu Tóth József kr., Vidskovíu Istv, cssk nem. kezdheti.
Mulatságok.
I frt nft te., Pántafc Karoly 5Ü kr., S/tutimar 1.1 ü<MCtrUlfti<Ó IttrincséfliOaÉg lörtéut e
II kr., Pimeizl Elek 30 kr., Ksnász János 60 j hó (laiorfOfdőu TMk Péter jóra való derék
Megérkézett .a vjgalmak évada, óly szo ro*.egymftsutánt>án tartják egyteremk vigslm-ti-
i kr., Locke Jó^sel ■ 0 kr., bői eredő' adakosásukért, szünetét nyilvánítja. — s fefkéri
kiknek e nemes aziv-t társaaag bálás kö-társaság
Vatx hogy hirlspirói kötel«Féj2Önk kényfelenitj é. közönséget miszerin' a jövőben is _e nemes »Mulatságok« cím alatt lapunkban nj rovatot j irányú törekvését méltór pártolásban részesíteni nyitni, melyben híven számot fogunk adni mind s segédkeze^ nyújtani' -szíveskedjenek. AZ'»I-ső aznp estelyek. s viga!makról} me'yek. ezTvad i nagy - kanizsai magyar Asztaltársaság* neveben ; . élveseieit nyujtandják. még is kezdjük :
íme e rovatot ma mér i Rothmsnn Béla ez aszta!'ársaMág elnöke.
becaülatef tóldflúves gaxda ember családjával —■ irjs levelezőnk. (Jgfanis az erdőre ment Tóik Péter llertn Jsnoa nevű 15 éves cseléd fiúval, hogy egy szál fát Jedöntsenek. Asonben s mint s ts dűlni kezdeit'S á döntéasel foglalkozók a led öles elől menekülni .akartak, egy faág ugy elcsípte mindketejökef, bogy eldőlve, egyetlen hsng nélküi szörnyet haltak. "A java korbeli férfi Öt
Tra»e««léljr yo?t a helybeli polgári egylet jótékony nőegylet alaptőkéje gyarapitására 1891
— liözvacsora. A nagy-kanizsai keresztény | kiskorú gyermeket» hagyott háire, a kik iránt a
dísztermében ez évi pov. 6-án, melyei apolg. egy-: január 5-én a polgári egylet dísztermében tánc let megszokott praecizifáasal s fénynvel rendezett. I cal óss/ek ölöt t köz vacsorái rendez. Kezdete esi e Tudv a tan, bogy A terem nem teli ugyan meg a hallga ósággal;
de aaok kik ott voltak városunk első rangul egyénei voltak, a valódi élvezel let hallgatták, a tea-estéiy kiegészítő részét képezett művésai I bangver««nyt. A jeJen voltak között otí láttuk I báK> Bibra Frigy estiét, a* "hely ben áflomáeosnl honvéd ezred, ezredesének nejét, C$ert*nyé* Sán-1 dorn^t, a lörvénys/éki elnök netét, Bogyayöáön i nét. áteársyer-és Szekeret orvosok nejeit, dr. Szu j kiten/t, Fdmeknf, fíajmhné, TVi/KÍeimil ügyvédek 1 neteit, Ptihál Ferencnet, a Ceereenyée nővérekei,! Rácz test téreket s KrengH Irmát sih, A férfiak | kősóit hr. Bibra ezredes főóó törzs is főtiszttel. [ 'Cseresnyés törv. elnök, Bcxjyay ügyész, ErdSdy ■ Nföráczky. dr. Szűcs, Folgér torv. bírók, Ptibdl | Ferenc közjegyzőt dc Schreyer, dr. Szukies és |
8 órakor. Eleiek- és italok a közvacsora estéjén a pénztárnál kapható szelvénynyÜ fizetendők. Egy s/elvény ára 20 kr. Belépti díj szernél yen-kint 50 kr..Felüfizetések köszönettel - Inged tatnak a hírlapiIsg nyugtóz'ai'nak..*
Különfélék.
— A magyar király, a magyar nú véazeléri. 0 felsége, mint minden kiállítás al-kalmátal, ugy most is több magyar festészeti n üvei vásárolt meg s budapesti müvéss tárlaton. E festmények mindenike a budai királyi palota fogadó termeinek díszítésére tognsk szolgálni. A király által megvásárolt festmények következők
ár. Szsbsres orvosokat, Bartos fogorvosi, Lengyel j m ák Benczúr (íyutíCÍ^r^sdit
Latoa tőiecyaől, hperiessy Sándort és családiát, ...• /*'f ' „ xj e .
Tripammer Gyulá, Fán* László, Jbnfi*, Gyu's|dlU 0,lo,Y>J' JoHrfi* Noegrády Ama
* ... . . . . • . ' _ I n^jzi__1 d__u__^'Lixi x. ___ \t___
ügyvédeket atb; Laptink részéről a azerkesztő j Odóber 1-je Psp Henriktől és Magány
áltól, Vastagb
maga vett részt aa estélyen, melyet ' dr. &iie»; Miklós nr törvényszéki, bíró nyitott meg egy ssellemes felolvasással»Felöltöztetett gondolatok* cím alatt, részletei volfak : *Az elveszléít para-dicsőn*. »A ket fény«. »A legjobb kard*. ' *Á Ginéva királyné koronára*. >Réklám ország*.
Gézától.
— Királyuuknál ebéd volt e bó 10-én, melyet a koronás király Bécsben adott, az ott időző delegátusok tiazteletére; kik az osztrák-, magyar-, német kereskedelmi szerződés megkötése ^tárgyában — melyről lakunk is'megemlé-
»Az ezredév.* általános felezés mellett. A Bánk [kezeli, — jelenleg sz osstrák fővárosban időznek, bán-ból vett „Vázlatokkal Polgár Pál ur adta A német delegátusokon kívül, meg voltsk híva a elő oly pontosaággal, atiiünő technikával, minőt | király asztalához : Kálnoky gr. külügyminiszter, eddig diletanstól nem volt alkalmunk hallani, TaJJe gr. osztrák-miniszterelnök, "Orczy bra zongorán kisérte OUop Ernő. Cseresnyés Rózsi király körüli msgyar minisster, Flakenkayn, „Szavalata'4 oly elevenen állilá előnkbe a „Mér- Dmnajefszky, Baquehem^ osstrák miniszterek és ges leányt", hogy szinte megtestesülve láftuk![Szögyény Marich László külügyi első osstály fö-
mennyire mérges s leány, kinek semmi nem letssik inyére, kikel anyja elleo, mérges szoba leányára, a Iddrásznérs, szabónéjára, cipészére, de legmérgesébb s férfiakra, kik csa£ udvarolni szeretnek, de komoly ssáodékuk nincs a nősüléshez A Hangai Okláv tanár által gyönyörűen Megirt humor és saiyrával tölt költeményt |ifo-
nök. A király igen jó kedélyben volt, i hosszasabban társalgott vsndégeivel.
— Örökös tag. A dunántali köze^velődési égy let egy uj örökös tagot nyert. Megyénk Ná-bobja Festetich Tasziló gróf, levélben értesifé Szél Kálmánt, a donántnli K. M. E. elnökét, bogy ezer forintos slspitványnyal az egycrtta
falu lakosaága a legmélyebb részvétet tannxttja.
— Oraaégaa daliiniirpély Temesvárt, temesváriak a jövő évre
kiállítást rendeznek Maayarorsaág e kedves-kía déli városában, A temesvári zenekedvelő egyesület elhatározta, bogy a kiállítás alkalmával orkzágos daiünoepélyt tart. A terv kereaztülvitelére már meg is alakult a rendező bizottság mely a 'programmol elkészítve, a résztélre fel fogja hívni az orazág dalegyleteit.
— A vadkami nem lehet Szelídíteni, Sze-peamegye egyik közaégének határában levő erdőségben, egy vadáaztársaaág vadkant vert lel; a. vad kitört az erdőből s egyenesen a faluba ment. Egy paraszt aaszony, ki épen kukoricái vitt, látva jön a vad disznó, a helyett, bogy meneküit volna, cselogatni kezdé a vadat portája felé, rázogatva a kukoricát kosarában, mitn a szelíd disznókkal szemben szokts tenni. De a vadkan
I nem volt hajlandó a csalétek* után menni, banem rávetette magát az asszonyra, a ugy széLJépte, hogy pár óra múlva meghalt, a vadkant látva 'egy paraszt, fejszével főbe ütötte, de csak megsérült á vad. mely aatán vérnyomokat hagyva maga után eltűnt az< erdő felé.
— A nagy nr gépek uj piaca. A kereskedelmi minisster következő érdekes értesítést közöl a magyar-országos ipar egyeeülettel. As oszt rák • magyar" bi rod a lomnak Buenoa-Ayrosben székelő atkonzulja, Mikolica, as argentini köztársaság közgszdssági viszonyairól szőió jelentéseiben srrs s körülményre hívja föl figyelmemet, hogy a hazai gépgyárak gazdág és egéssséges piacot találnának Argentiniában a szeszgyárakban szükséges gépek és felszerelési cikkeikkel; felhívom as iparegyesflletet, hogy erre a körülményre az érdekelt körök figyelmét azzal a meg jegyzéssel hivjs fel, bogy as ottani piaci viszonyokra s egyes cégek hitelképességére vonatkozó felvilágosításokkal s nevezett alkonzul készséggel ssolgál sz érdeklődőkoek. %
— Egy elegáns tslr^slt keres a fővárosi Vendőraég, kinek azonban eddig nam akadt
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 60. szám. (2* lap.)
1890. december tó U-é«
esi veaen fogadia 6t; flloal nyílt dolog, hogy' nalc pedig, a kik a legtöbb. d« aránylag tok I ruakad urna.; ott van. n. törtéeéihea a fényes
• 0 T . .. . . J _j_.il.) __.__..______»_L _L ..!,.,,„/.„ „t< . L4i_.ll.. A').,...,,/___/.ll.......
a gróf • párttal nemben előzékenynyé lelt a nincs kétség benne, hogy a szünet alatt belép * pártba ■ a párt Örömmel fogja fogadni
tanúsig, ott van a kéjvadáas Kleopátra áliaaa,|
__ott vau a íueullus megromlott erköleeü JUimk-
ia ogviet 10ÍÍ forintot tűzött k esi ja, ott vaa a legrégibb történetben Sodorna ée
flomtrka példája, * i
Msntsük ipeg, a mit .jnegmenbiní lehet, kW
mértekiateeségi tagot ssareztek elwmeréset ok lev^lllcg fogja meggdaí
Ugyancsak i ijusági egyesületek legbuegóbb alapítói h/.Ilmára * aa egylethez fordúlóknák „»z~4ijusági
Sőt, nem lehetlen éa Mngyarorazág nem eawtöletek nlapsaabalyait" bármikor ingyen éa i snnk, alkossunk, gysfrpitatiuk éa a basa fényre
bérmentve megküldi, bogy.^a által lehetségessé:' derül; ha szeretjük magánkat kulturáltamnak
agy <két 'politikusának meggyőződése ac, hogy A p p o.o y i gróf a'Stápáry ka bitiétben tárcát fog vállalnia hogy ez nli-
tegye, minél több mértékletességi ifjúsági egyleteknek megalapítását bénánkban ~ De tndva van a* ia s talán ez a legsajno
nevezni, hassunk oda, bogy srkólcsileg le példája legyünk a/ államoknak. • • * csak akkor érlielő el, ha tintán log, — mint a színarany,
kor fog bekövetkezni; aa ma már eaak idő I sabb, hogy a cselédeit kiizütt leginkább-meg — fényleni társadalmi erkölcsünk, * hogy ea 'kérdése lehet j mi réasdukrSl azt hísasUk, romlott a taraedalmi erkölcs A regi, hűséges,! bekövetkezik, támogassa minden polgár lehető-hogy a azUnet alatt el fog következni ez I szorgalmas, munkás cselédek Inja csuknom
______ _______„ . _I teli
_ i____"__„J1IILV " i„Jjeeen kihalt; dobzódás, mértékietlenkedée ma
ia a ez leaz azon örvendetes esemény, melynJ uj + *, . . .
XI t i l ai . -- J' ' a cselédek erkölcse a ezt belátta »s egylet s |
rol teutebtr sxóltunk._,^ _ ? hogy a hűség éa becsületességre buzdítsa a cae i
.Ha feltevéseink nem r~—1 1
leg a törekvést, mely e legbaiaánusabb eélt tűzte ki fennen lobogó zászlójára.
Csorba Ákos.
fognak csalni, üédeket egy otvea forintos és két huszonöt fo-
akkor a 'szünet eredménydús leeud, a a ri-itos jutalmat tűzött ki á h&aégee és beoeüle
képviselőház tagjai el fogják mondhatni,' *** <»elédek számára, - mely dijak ez évben
nem csak pihentünk a tünet alatt, hanem j £irAir;b4&r ^.írfflÉ'WlHl
i i ■ i .. i i i , , és pedig oly cselédek jugy eredményt is értünk el, melynek be- _ fcji
következést a higgadt gondolkozású poli
tikusok mér úgyis megjósolták^
Palotai Akót.
Idők tanujj
Szomorú jele as id ülnek, de mégii tény aa, bogy társadalmi erkölcseink annyira hanyatlottak, hogy azoknak megtisztítására nemcsak ko
mol'yan gondclnunk kell, hane... módoratuk-után! pol^teemek /lügy e nemes lOrekvéíü így
- ,mjf . w——. ■ » --—— - - - --___ lat«f Irit-salhni'ift mntlnn táinnMtiii íarfaa hava
kell nétaBok. hogy miként állítsuk tiszta erkölcsöket, mert a költő szerint: den állam talpkdvef a tiszta erkölcs!*!
Htlyi ujdoAságok-
— Ma«M*lfl klrek Soattia Benó me* gyénk sxereteit löisptn|a e hé H-án délután varosunkba érkezett, honnét azonban még azon éjjel elutazóit Keszthelyre, hogy ott i gréi Fm-leltek- Tasziló látogatására leérkezett gr, BetÁen lAldmitelési minis< ler logadtalásinál jelen legyen. A főispán kél napig K e**tbelysn volt tartózkodása Ufátl visszatért székhelyére '/>. Egerssegre. — Hitea tzredn honvéd datjBar p tranonok Peesröl, aaiult heten barom napot totrart— vtrusuukbau, tliui a honvédség laktaayái s Ngéuységs félétt Iartolt ssemléi. A dandirnok iBindeni a legjobb reud letet kitelhető módon—támogatni tartea: haza. |ben talált '* megelégedését fejeala ki, tiibra búró
«elédek köze leszned kiosztva; részére, — nem különb ség nélkül, kik legalább 8" év óta megsza-I kitás nélkül becsülettel s bőséggel szolgáltak egy és ugyanazon gazdánál; elsőségben részesülnek azon cselédek, kik gazdájukat, vagy az , ahhd< tartóz i vaUmelyikét ragályos betegségben önfeláldozással ápolták. A jutalmakon kivUi I még elismerő oklevelek is lesznek kiadva.
Amidőn az „Erbölcsnemesitfi egylet '-nek, a megromlott táísadalmi crkillcsiik Lni
nyúló eme humánus intézkedését felemlítjük, I nem köthetjük eléggé lelkére hazánk jobb érj
I fi.is kötelességének, mert alig lehet valami cél-Lszerübb, valami nemesebb, valami üdvösebb!
ezredparancsnoknak.
A aafj ksslusl
aliaitnoa kiállítás
Szomorú jele ar időknek, hogy a társadtfmK ,ze,ntflnÍ, tevékenys;günket, mint a társa- ügyeben, a snervezö bizuilség, i»«>} mosi mar
* * i*' — . , • • - /I i I ni t av*lr aI liuf\CP mnirfluuh taiiúny tr nul I ti' I Vtt , ■ <i ' > «■< i.. .1... C _ . :___
viasopyok annyira változtak, hogy. a társada lom maga. megrettenve all a sötét bűnök előtt, ]
teljesen megalakuli e hó 13 an délután 6 urakor
üalmi erkőlcaök megtisztitásának céljaira. ___________________
___________..._____________ !- Ha végig tekintünk hazánk halárain, elborul üroabá^ nsií termebeu elsó gyö déi lar-ja,
melyek napirenden vannak s melyeket a törvé-i 'e'künk, elsötétül keblünk, látva azon. számta- melyre né/,ve, a buoiisagi lagokhoz, kővetkező
nyes meatwlás — a legnagyobb erőfeszítés1 la.n erkölcsrontó intézményt, mely télbuijánoz uirlulmu meghívói küldült szei as elnökség. Még-
* •• . —r- • ». . ' 1 minnanfa A Iwtivir ima«X ia a lúmuilulint upui'il. t : a ki . .. u _ t. <2._j.li_______kJJt
mellett is — kép télén kiirtani " üfem egyszer tapasztalrnk már. hogy mit a tőrvény szigora megteremni nem tudott, a tár-
mindenfeé, hogy megölje a társadalmi erkölcsöket. Az ifjuság körébon ugy mint a felnőtteknél a mértékletlenség oly mérvben kapott!
Ihívú. A Nagy-Kamuan ukmfokba >ait ,Mi ' | Ipar, termény , ér 'állal kidllilie* rendelése, iba I lóleg a rende<es módoxataioak kidoigosaaa ügye-| ben egy .Előkészítő lluoiisag. alakítana es egy*
__ _________ __________________________jbehi-ása haiárostarvén, 1 célból vaaszereacMUik
erkölcsöket meglógjuk memeni s felfogjuk emelni | erköteseink teljesen megromlanak és e megrom-1 iggo. éfj december tio +4jin, sioiubaton de.uiaa
■jr iu" -----"—---W—........i 6 órakor a varo»b*ía uagyisrmébea tartandó
füléire, mini az' -Előlieszilö Üiiollaág. tiasleieiial
wiTciii inrirfi uickkiciuui uoiu muutv, a v»i- . . , *, , f,
sadalom törekvése megteremtett s igy most iajl^ hogy ba annak idejében erős marokkal van reményünk hogy a ieaülyedt társadalmi ellenállani nem fdgunk iparkodni társadalmi
__/ .. ■ , - "i- 1 a___• ,____1 arkii i-spink tplipjipri mpo-rcim armk m e merrom-
lás önmagábsn viseli csiráját tzon borzasztó
____következményeknek, melyeket a jís költő e-eza-
E részben a táiaadaiöm egyik jelentékeny té-1 v»iv»'u r1"" : me«díl 8 "higál/a -g3r-W"hí'vni.
hyezője, aa „Oiazágos erkölcsnemeaitő egylet" nye"- -—-—
azon szinvonatra, melyen állaniok kell csoktalanaág színvonalára
- Aa lírarIlla hllkisaég e bó b-áu
jár elől dicsér tet érdemlő buzgalommal, tárad hatlan odaadással, s a siker némi látaaatáv&l addig is, mig teljés eredményt fog elérhetni.
A aavaaett. egylet most ismét nagy jelentői: aégü határozatot hozott, midőn kímondá, hogy száx forint jutalaiat ád azok számára, akik az 1890 ik évben hazánkban, legtöbb tagot számláló atértékleteaségi egyletet állították íel. Azok
Heg kell mentenünk a hanyatló.tarsadalmat,, lariolia ez évi közgyűlései, melynek tárgya al mt-g kí-11 javítanunk a megromlott társadalmi' alapszabályok napi módosítása v^fli. C-opao^aat erkölcsű'et, vissza kell adnunk a társadalmatI pontja módosiiatou ai Aiapaaabalyoknak, de e I önmagának és az államnak, mely minden egyes pont jelentékeny. Aa egyik pooibao kimoudntoii, polgár erkölcsi ba áléval egy-egy támaszát iiogy ezeniül mind iuon a úagy-kánizaai rabbt veszti el éa ha az erkölcs nem nemesíti a polgárokat, egyenkint iog kidőlni állam támasza i vég következményében az állam maga
qátua kerületében lakó iirsoliiák, kik legalább 4 év óla fiteiik' a hitközségi adói, a hitközség minden jogaiban s nyujioüa előnyeiben réezéaül-
tatoti bennUnkei. K kis piszi kutya kisérte sa agyig e»-mikor itt tovább akart játszani, gyermekünk igy azól:
Pajtás szerétnél még velem jAiszéoi, de lübbé lélek.
Csak az órtosok tavozásával édés anyja iránit [hizslommal, mély sóhajjal mondja fáj a lelkem-Van-e gyermeknek logslma arról, hogy mi a
nem lehet,
-Kinek szive nem rendülne meg ily szavak hallalára I ■ ' ' .
Az orvos nemsokára az ágya mellett teriae't
Mi aa emberi segély a végzel sujió legyevere ellen?
Belopódzott szivedbe a halál és ta orvos elég batalmaaaak hirdetett magadat azt onnan ki Ózni ? _ ' ' 'f> ' . "4 , íj
Mii jelent e szó orvos? Aal-e bogy a legnagyobb ellenséggel szembe száUbai, bogy azimiz
A gyermek érzi egész lényének beteg voltát és ekkor jajkiáltja Iáj a lelkem:
Pbilosopbok egy Ariatján haldokló gyermeki ajakról tanuljátok meg azl, bogy mi a lélek.
.'Előliem teklUaoak a batrahagyóii ereklyék.
Hásléléves korodban meglepted szüleidei gyors leifogó tehetségeddel, elmondtad szívvel leiekkel a hamar betanult verset.
Barom éves korodban a könyvek halmaza tanúskodik tanulékony éa folyékony eszedről.
E kori elhagyva az élet legkomolyabb játékába kezdtél, űzted a katonáskodást, de eaxel »em ér-
Leírjam hosszú szenvedéseidei, rövid beiegeé- ted be, drága jó anyádhoz főrduttál, hogy olvas* gedben 1 Nem! — Nem idézem fel- újból a léj-hson meséket él isniison az írásra ée olvasásra.
dalmai.
Vég egyszer bivja jáiszó pajtását, piszi piszi
Es sikerült is, és élted alkonyán, miai kl teladaiát a lóldóo hűeu ieljesitette, büszkén ön-
-jere-velem, majd édes szOtéíhek-^lordulva jó~éj jérzellel karcoltad"a papírra nevedet.
szakát susog. £z volt utolsó szavad, a jó éjszaka
bekövet-
' túráival legyőzze, avagy azt-e, hogy teijeaen te- kezelt, lezáródlak örökre okos ragyogó szemeid,
hetet tea, hogy tudománya esek subordiuált va-lsmi, hogy es olt kezdődik, bol aa emberi ler-
megszüniek fájdalmaid, elhagytad a téged bőn szerető szüléidét és oly atya ölébe vándoroltál,
wéaaet ast megengedi és végződik 011, bol ea ki angyali ártatlanságod lelett örökké log őrködni.
nelovábbat kiáll leié. Jöjjön kenő, négy, öl orvos asentaéiek meg gyermekünket, e« feijajdulisa ilyenkor a szomorkodó szülőknek.
Aa orvoe a szó saorus értelemben ordinál ráparancsol a szegény enyára,Jj^~kinotd a gyer- -mekedei, hogy megmentsed és sz anya ^yötrij kínozza a végső teláldoaáaig egyetlen gyermekét,! bogy — megmentse.
Szegény gyermekem féltél az orvosoktól, ba jönek, e szóval fogadtad, kedves dr. urak bántsanak, hiszen édes snyám mindent meglelt a mit megparancsoltak, minden rendben van.
Ártatlan életében ián es volt első nem igaz szó mii még assal is megerősített: Isten bizony nem 11} semmim.
De mi marad nekünk drága életedből,-mi vei vi gasstalhaljuk magunkat a sors e csapása ulán Boazád való hü emlékben'. Mi az az emlék?
Tán biográfiád. . .
VaCe gyermeknek, van-e neked ilyen ? Soha .oly komolyan nem vetie'm loalo'óra a kérdést és mpsi midőn egész lényed áll előttem
_ azt' kell mondanom, ha férfinek van biogrofiáje,
ne ] ugy még inkább bír ilyennel a gyermek.
A gyermek élete gyors egymást felcserélő mozzanatokkal bir és~mig felnőtt embernél egy cselekmény Isrtosabb lefolyáau, addig a gyermek-né: az életére kihaló cselekmények gyorsabbso változnak.
Bekarcoltad ki«é*hetleiittl lényedet saivünkbe is, hátra hagyta oly örök sebet, melyre gyógyító irt nem adhlt az emberiség. r . Fogadd kedves angyalom e saavakat tőlem a soha meg nem szüuő és léged el aem félejiö édeé apádtól '
Dr. Molnár J. .
Nem irigylem
— Arab M. —
Nem irigylem én a méhtül, Hogy mézel ul rízsákbúl: Finomabb méz fénylik elém Lánykám piros (tfkárúl.
Rizsa csillan a tirdnyoa, Rizsa villan fűrtiben, RizsftiriU, pirúl arcán — Igyál, szeress szüntelen' I
Méry Károly.
Nafft-Kftnitaa, vasárnap.
$ek, • igy a* Beavatási joggal bírnak. A másik pofiiban kimondatott, fcröRy eteniul a koxgyülé nem három évről három évre, mint étidig — hanem évenkint lesznek megtart a&dók, A leg köxeléhbt közgyűlés február havában leas.
— TraHéi. Katonai diaxaxel teityHiük el e bó a hirtelen elhunyt R o y k ó Béla bein véd hatlnaayot. A katonai kórház udvarán, melynek halottan kamarájában volt felállítva a ravatalon a disaes koporsó, mar kora délután egybegyűlt a város nagy köaönsége.ttlepvea kór-háxbox vexető utcái is Pontban 3 órakor érke-aett meg fíibru br. honvéd ezredes nejével, tnajd a helyben állomásotó közös hudserea, éa hon* védség öasxe* törxs éa iöfisstjei katonai dissben vonultuk fel. Egy'század honvéd lépett előre s feloszlott kél tél urasadra, hogy a kíséretet Jié pexre. A helybeli tÖrvényaék elnöke (Jteretnyét Sándor ur a honvéd ezredé* melleit foglalt helyei. At evangélikus leHésx meghaló s költői emelkedettségü imája ufán a koporsót a 4 fogatú halottas tocfttra tették a megindult a gyász menet a* beiáihatlsn nép köxöit a temetőbe A koporsót a honv. gv. erred dt*x<s koszorúja sxélea ipnrreantiquesxalaggsl, Na köaöa hadaereg tisztikarának aötét xrtld sxinü, exüat rojloxatu szalaggal ösaxekötött meglepő sfcép koszorúja di-stílé. A koppp*ó u án közvetlen Bibra exredes h a honvéd Jtsxtikar ment.
— Vürlien;. Uixlos kutforrásböl értesülünk, -kotj)> a Ka»iimsy-etoában Ism* Karezag féle-wajoe-
ban sok vörheny* beteg gyermek teksxik. A be teg*ég terjesztése ellen orvosi jelentés folytán a 'Városi Hatóság intéskedésekef rendeli. Kötelesé* günk azon ha n a Ingyaaxtó jLöziinségel (igyjejmex-le'ni, hogv ax ily majorból kikerült tej a Ragályi terjeszti és annak élvezése nem vesxély nélküli.
— Ni>ik«iuk \agj KaalMAa P«iolittmb«rgf>r Mar-|it di'Oriu)>er 0 in 6? áVia, Stakouyiilee Ő-An 90 év, Rnj 6 honvéd hfutaiRy d«c. 5-ln 24 éveá, Getgur \ il» IHw <dét* S-éa "4' Vajd» Károly duo Ö-éii ÍSJ Ehr*»rp|<tlt I»tv4nné de«\ 4-rn 53 «vt'», Baekraoh Mikim étc.
70 • v» *^)(u»ti,c Jolán d c. 4-éu 7 hónapon, Krenocktr Viliao* 4*c- 3án 9 koriban.
Mulatságok.
Megérkexett s vigalmak évada, oly sxo rr>* egymásuiántian tartják egyleteink vigulmii-jkat, hogy hírlapírói - löt*léségünk kénytelen!! • Mulatságok* cim alaii lapunkban uj rovatol nyitni, melyben biven M/ámol fogunk adni mind axon esiélyek, s vipatoakról, melyek, ez évsd élveseifii nyujtandják. Íme e rovatot ma már még íh kezdjük ;
TV»«e»lély vó'l a helybeli polgári ügylét disttermében e/ évi nov. 6 án, melyei a polg. egylet megbökött pTapifiiv.itftsrtál s fénynyel rendeseit. A terem nem lelt ugyan meg a hallga'ósággal; de ások kik oi4i voltak párosunk első rangú egyénei voltak, p valódi élvezel lel hallgat iák, a tea-^iély kiegéaxitö részét képexétt müvésai hangversenyt, A jelen voltak kösötl otí láttuk • báró Bibra fc'rigyásnét, ia helyben allomáaoao hon ved Mxred. ear*deMének nejét, Cx^esav^sSán-dornét, a törvénya/éki elnök neiéi, /topyayödön nél, Schrtytr és Szakeret orvosok nejeit, dr. Seu kitenH, Fiirnehié, Rapockné, Tripilmcrnéügyvédek nejeit, Hibát Ferencnél, a Caereenyée nővéreket, Kácz lent véreket h Krengrl írótál stb, A férfiak kftsfttt hr. Bibra earedex több törzn ét f/ltinzttel. Ceere*tiféb Htrv. elnök, Bogyay ügyéHx, Krd&du Nábniczky, dr. Szüee, Polgár törv. bírók, Plihál Ferenc köxiegyxöt dr Schrey*ry dr. Szakiét ée dr. Székeret orvosokat, Bartos fogorvosi, Lengyel Lajos töjegyxöt, Eftrrjesty Sándort é* családját, IVipammer (íyulá, Fámek Lássld, Rapoch, G)U'a ügyvédeket stb. lapunk résséröl a axerkesxtö maga vett résst aa estélyen, melyet dr. Szüct MiUoh ur törvénysséki biró nyitott meg egy asellemes felolvasással»Felöltő/.teleli gondolatok* cim alatt, résxletei voliak : >Aa elveaxlelt para-dicsőn«. • A kel fény*. »A legjobb kard«. *A Ginéva királyné koronája*. •Réklám orsxág«. »Aa exredév.* általános tetasés melleit. A Bánk bán*ból vett ^Váalatok^ at Tblgdr Pál ur adta tlö oly pontossággal, kitűnő technikával, minői | addig diletanntól nem volt alkalmunk hallani, tongorán kisérte Oílop Ernő. Ceereenyée Rózsi lfSaavalata>% oly elerenen állilá előnkbe a „Mérges leányt", hogy sxinte megt estesül ve láttuk Mennyire mérget a leány, kinek semmi nein tatssil löyére, kikel anyja rJlen, mérget tsoba-laányára, a fodráttnéra, tttbónéjára, cipészére, de legmérgeaébb a férfiakra, kik csak udvarolni •tarttaak, de komoly ssándékuk nthet a nősülés-bas A Htngai Oktáv tanár által gyönyörűen megírt humor ét tatyrával tölt költeményt kifo-
Zala 50. szám. (3 lap.)
gástalan stavalatitl halulluk elöadn*. Dr. Rút' tehilil- Samuné urnö pár „Magyar Népdslt" énekeli, trö nála már megxxokoll arép hangjával a1 Jelen voltak elismerést melleit löbbaittr .Uimé-Hejvéu l^öskivánátra dalaik* A kél köirémQködölt hölgyet ttfp virágcsokorral leple meg a randa* xőség. A mQxor utolsó létele isméi htlgár Pál ural áilitá elénkbe. Sírt a hegedő kesében ml* kor. Wiuiaosfky „Polonaixe'M adia elő OUoj^K. ur kísérete melleit. A köxönség ex előadást is vi* haroa lapssal julaimaala. A hangversen ulán a fia* talkág" láncra perdült, s mulatott „kivilágos ki« viradilg44; _
J4téksÚ) «élU táiar% lK»h»iM » Ax 1 hő nagy-kapisxai magyar assiallái'Haságnak« es évi december 7-én as • Arany Sxarvas* atálloda dísztermében megtartón tárikörü jótékonyoéhi tánc • vigalma dacára a városban több hely üti rendeseit aártkörü vigalmaknak a lehetőleg 'jól hí került, — a mennyiben bevétele voll: Hő Irl tl kr., kiadáss pedig Üi frt 80 kr. tehát a liszt a jövedelem 29 (rt 91 kr. mely öxaxeg as alap*xa tbályok éri el iiíében a kiiüsött célnak meglelelö-leg szegény és árva gyermekek 4elruháxá«ára és I ségélyexésére log a .társaság pénztárából még ki-I utalványozandó Összeggel együtt ez évben Jordil* laitti. A jelen voliak vidám kedély hangulat kö : sepelte kivilágot kiviradtig járták a Horváth ' Laci kiiünö zenekara allal játszott láncokaf, I a a frania négyeseket 42 pár láncolts. A társa-1-ság-nemes céljára felúllUatiek^ llall* János fiü kr., Kozma György I frt., Uuhik N&ndor 2 (pl., RovAch Mihály 20 kr., Matusx Lajon fÖ kr.t Üeuigch Arnold Sff ír,, ÍBtóktt Nándor 1 ifi Vugrinc^fCS LöJO^ Öíü kr, Schallsr Lajon egy frt., [Kreu Vilma k. a. 60 kr., JuhéMS Árpád Ű0 kr., Víola Kálmáu 60 kr., &árköxy Kálmán 50 Hraj* cár, Schweiizer József '50 kr.,-s Hiczetberger Gy. 30 kr.. Lozer József' 10 krFrank Vilmos egy 1 frt, Horváih Ferenc d() kr., Hnier Sándor fxi j ki'., Maylorib Gyula 50 kr., V&idi Géza 60 krajcár, Orostváry Gy. 1 Irt., Halént Isiván Orosz* (lötty 1 frt v Tóth Józxel 50 kr., Vidakoviu Istv. 1 frt 50 kr., Péoiek KAroly 60 kr, S/ummer I. [71 kr.. Pimeizl Klek 30 kr., Kanásx János 60 I kr., Loi'ke Jóxael -0 kr., kiknek e nemen síiv-bőt eredő adakotésukéri, s társaság hálás kö^ szőneléF nyilvánítja, — s felkéri a isrssxág a n. é. közönnései miszerint a jövőben is e nemes irányú törekvéséi méltó páriolátfban réxtexiieni a negédkexet nyújtani azivénkedienek. Az •»I-ső nagy kanizsai magyar aszial{érsaHág«. neveben : Rothmsnn BéSa az aszlaStáoaMág elnóke.
— Köai AGaora. A nagy-kanizsai keresztény jóiékony nőegylet alaptőkéje pyarapiiá*ára lHUl. január 6-én a polgári egy lel dísztermében- lánc cal összekötött köz vacsorát rendez. Kezdete este 3 órakor, fülelek- és italok a ktfzvaoaora estéjén a pénztárnál kapható axelvénynyel fizetendők, H)gy H/el vény ára 20. kr. Belépti ibj azemelyeu^ kint 60 kr. Kelü'flzetécek köasönett^l fogadtat* nak h hirlapilsg nyugt$t>ainak. >"
Különfélék.
— A maiyar klrAljr, m magyar ni -vényeiért. Ö felsége, mini minden kiállitát alkalmával, ugy mosl is tobb msgysr festészeti n övei vásárolt meg a budapesti müvést tárlaton, K (eMtmények mindenike a budai királyi palota togadó termeinek diaaiiésére fognak szolgálni* A király állal megvásárolt festmények követkesök ; Máiyrák között Benczúr Gytfítfri^ Vadrózsák Ba-ditz Ottótól, Jourfix Mftfa NoegrSil^ Antaltól, Octóber l-je Pap Henriktől és Magány Vatltgh Gézától.
— ülrálj uuláiasi ebéd volt e bó IO^én, melyet a koronás király Bécsben adott, az ott időző delegátusok liazieleiére, kik az osztrák-, magyar-, német kereskedelmi sterxödét megkö-lése^tárgyában — melyről lapunk ía megemlékezett, — jelenleg at OBztrák fővárosban időznek. A német délegáiutokon kivül, meg volttk híva a király aszta iához: Kálnoky gr. külügyminiszter, Tajc gr. oazlrák-miniszierelnök, Orczy br, s király körüli magyar miniatter. Flakenhayn, Dunajefezkv, Baanehem, oatlrák miniszterek ét SzQgyény Mtrich László külügyi első otstály főnök. A király igen jó kedélyben volt, t hottaa-zabban társalgott vendégeivel.
— Örökös tag. A dunánlnli közművelődési egylet egy ui örököt tagot nyert. Megyénk Ná* bobja Feetetieh Taaziló gróf, levélben értetilé 8zt1 Kálmánt, aL.dunáninli K. M. E. elnökét, hogy eter forintot alapitványnytl at egyariM**
1890. d«c^mber hó 14-én.
örököt tagjainak aorába lép; kijelentvén egy-xteraminf, nogv t htaafltx oélu egyesület működését teljes-erkölcsi ét tnytgi lámogttástban fogja réaxesiienl.' r ___ * "
— Ováelém horvát bAaaali. Zágrábból veti értesüléxüuk aserinl, a horvát nemzeti párt legutóbbi mkgiartoil értekezletén atlves ovációban réazesiiette Kh uin Héderváry gróf horvát bánt, abból az'alkalomból, hogy hetedik éve áll a horvát kormáriy élén. A bán hosszabb beszédben' köszönté meg ás ovációi, vázolta a neméeti párt célját m hiszj, hogy a párt még sokáig fog vele tartani. Rxuián a költségvetést tárgyalták ét etf a résziéie« lárgytlás alapjául elfogadták.
— IHaKy >md*«zal volt a o^ult hélen F*t-tetich Tasziló grófnál Berzeocéu. A^adámaion, msly négy napig Kurdit, s t pagonyok dut zsákmány! nyújtottak Nimród spori fiainak, részt vetlek 8ir Vaget? bécsi- angol nagykövet, Hzé-cnenyi PjM gr. es Inkey István urak. A vadásza-lol a magyar fő ur Vendégaxereiö kastélyában fényes lakoma köVeite.
— lUrrdMfN jubilsumol Szegeden is megfogják ünnepelni. Szeged vároa tanácsa ugyania a városi museum száméra at imurekoíó korából I magyar gyalog, néme* lövétz éa rác uhltnut I polgárőrség tipikus alakjait viaatkbol elkészít* téli. Késxület ez már t milleniumrt, mert a la* nyai népek ^Puszissteren ilyen kosztümökben fognak mégjelenni A millenniumkor Haegeden kill* liláa la leax, melyre évenlUnl 4UUKMI -toriuUit^fél-retesz a város.
F0Ispán, mint. operelt-iró. Kolosavárról vesszük et érdekes értesítés! ; »A kolozsvári színházban a. legköaeltbb Bornamistia Károly bárói ól, Szolnok • Dobokamegye főispánjától ere-deli operettel adnak elő, melynek ugy szövegét mint tensjét ö irta. Bornsmissze e darabját aa ifP'gaióaág még tavaly elfogadta előadására, kötben stonban a szarzöt kinevezték főispánná a I a báró ekkor sx előadás elhalasztását kérte, mert I — úgymond — főispáni működését operettel csak nem kezdheti.
—- Megrendlttf •aerencsétlenaég történt e. hó 9 éu Gu'orTóidon Tóth Péter jóra való derék becsületes lóldmivus ga/da ember családjával — fHa levelezőnk. Ugyanis ax erdőre ment Tóth Péter Berta Jtnoa nevű L6 éves cneléd tluvaj, hogy egy t/ál lát ledönlaenek. Atonban a mint a (a dűlni kezdeit a a dönléaael fogialkotók a ledöléa elöl menekülni akartak, egy faág ugy el-csipta miudketejökei, hogy eldőlve, egyéilen hang nélküí azörnyel báliak. A java korbeli iérfl öt kiskorú gyermeket hagyott hátra, a kik iránt a falu lakossága áMeg mélyebb részvétet tan unitja.
— OraaAgea dallimiepély '"Temesvárt. ■ Tudva van, hogy, a temesváriak a jövő évre kiállítási rendeznek Msgyarorstág e kedves kit déli városában. A temesvári zenekedvelő egye-tülel elhatározta) hogy a kiállítás alkalmával országos dalünnepélyt tart. A terv keresztülvitelére már . meg ia alakult a rendező bizottság mely a program mol elkészítve, a réstvél re fel fogja hívni "az ország dalegyfeleit.
— A isdksat nem lehet azelidileai. Sze* peatnegye egyik köxaégének határában levő erdőségben, egy vadásztársaság vadkant vert tel; a vad kitöri az erdőből s egyenesen a faluba ment. így paraszt ssszony, ki épen kukoricát''vitt, látva jön a vad disznó, a helyett, hogy menekült vnlna, csalogatni kezdé a vadat portija felé, rázogatva a kukoricát kosarában,jpitn a szelíd dictnokkal szemben ttokta lenni. Da a vadkan nem volt hajlandó a caalétgk ulán menni, hanem rávetette magát at asszonyra, s ugy szét lépte, hogy pár óra múlva meghalt. A vadkant látva egy paraszt, fejsz^yel_ főbe Ütötte, de csak megsérült a vad. mely attán vérnyomokat hagyva maga ulán eliünt át erdő felé.
— A msg) sr gépeli uj piaca. A kereskedelmi miniatter következő érdekes értesítést közöl a magyar orsságos ipar egyéaüledel. At otsl rák-magyar birodalomnak Buenos-Ayrosben ssékelö alkon/ulja, Mikolioa, at argentini köztársaság közgazdasági vistonyairól szóló jelentéseiben arra a körülményre hívja tói figyelmemet, hogy a hazai gépgyárak gazdag és egéttséges piacot találnának Argentiniában a azsssgyárak-ban atükaéget gépek és felszerelési cikkeikkel; (elhívom as iparegyesülelet, hogy erre a körülményre as érdekelt körök figyelmét tatai a megjegyzéssel hivjá fel, hogy as ottani piaci vitto-nyokra s egyes cégek hitelképességére voaatko-tó Wvilágositások kai a nevetett alkomul kész téggal szolgál at érdeklődőknek.
— Egy elegáaa tel vajait keret » főfa rdti rendörtég, kinek atonban éddig nem akadt
* Kagy-Kanixat, ngárntp.
nybmára. Finoman óllfteötl fiatal aő látogatta meg n.ult esossbei este « váci-utcában lévő egyik ékazerésx boltját a gyémánt lülfüggöket kért, — írják nekünk Budapestről. — A mii aenr gyanító kereskedő eléje rakta csaknem egész fcáeaieiét, melyből a hölgy agy pár 850 torta* loaat és egy pár 660 forintosat kiválssztoit e kérte as ékeaeréest, bogy asokaf másosp küldje tl Köble Fereocnének, a ki a bálvány ufoá 14, ssámu hátban lakik. A kereskedő másnap el-küldte a bálvány utcába egy alkalmazottját, a ki assal a hírrel jött vissss, hojfy a jelselt cH men Köble aaezony oem lakik. £z elég volt srrs, bogy gyanúi támssson a kereskedőben. Meg-számlálta a függőket, melyeket a nő elé rakoti aat av fólledeaésl tette', hogy ax ismeretlen nő egy pár 300 toriutos függőt ellopott. Jelentést tett a rendőrségnek.
— a Rudapeatl Hírlap elösetési lelhivá-sára figyelmeztetjük a l. c. elvesókösönaéget,
— Isten legnagyobb ajándéka-ax egésxség. A köhögés, rekedteég es eluyákásodás szomorú kő vstksxményeitöl csak agy sser óv meg bennünket teljes bixloasággsl: Egger dij jutalma tolt Mell-Pa»tlllAI!, S/ámiaian bálairat tanúskodik erről és senki et ne mulasxsts idejekorán ékek használását Kaphatók : 26, 60 kroa és, 1 forintos eredeti dobosokban s monarchia vAamennyi gy^gysaert áraiba, valamint sx Egger A. fia cég gyógyexer kü öniegességi gyárában Bécs, — Nuasdorf.
Irodalom és mflvésset.
— „4 HH4> Kis Joxsef hetilapjánsk legújabb (48.) száma á ssokottnál fényesebb kiállításban némi késedelemmel' megjelent. E késedelem oka edmiaistrationalis okokban keresendő. A lap ugyanis Jtyomdát és sdministrstíói cserélt és ss ily alkalommal elmaradhatatlan xsvarok két napig késleltették megjelenéséi. A Hét szerkesztője és kiadója felkéri azon előfizetőig a kiknek pél dánya e zavarok folytán netalán elmsradt volna,
Zala 50. acám. (4 lap.)_____
vádhatóság által emelt panaszokból három teljesen Elesik, s ebhez mérten hirdette ki Curu kyéi Sándor elnök a törvényszék Ítéletét, mely a vád bárom pontját tfljesen elejtve, s osupán azért mert évről évre nem készített mérleget s a vádlott és tekintettel arra, bogy már egysser csődbe "volt s akkor et lett Ítélve^ most vétkes bukás jelégében marasztalta, s csupán nyolc nsprs ítélte Az ítéletet ugy a vád képviselője, mint a védő megfellebbezte.
— Fegyelmi ttgjr a kúria elnöke ellen. A a msgysr igazság szolgáltstás oly kuriózumot sllg mutat fel, mint a minőről most hall s magyar köxönség. Szabó Miklós kúria elnök ellen fegyelmi Ugy volt. Az erre vfluaJjiozó értesítésünk igy hangzik ? Szabó Miklós kurláT elnök fölöli mondott a nspokban ítéletet a förendíhási' elnöklete alatt hat förendiháai tagból és hst kurtái tsnácselnökböl alakítod fegyelmi bíróság. Isine-retea dolog ss, hogy egyik pozsony megy el Széchenyi gróf fiát gondnokság alá ^talyaxfélc. A Au atyja ellen pert indított, de elvessteite. A fia* isi gróf nsmrég följelentést tett azok ellen s kuris bírák ellen, a kik ügyét tárgyalták, hogy nem Ítéltek igazságosso, valamint s kúriai elnök ellen ia, hogy ss ítélet hozatalánál részrehajló volt, meri a Saéchenyi családnak Só éven át volt ügyésze. A följelentést Koxma Sándor kir. föügyésxaek adták át, a ki ax ügyet aa orsaág legfőbb fegyelmi bírósága elé vitter X* ~a bíróság kimondta, hogy ninos semmi alap srrs, bogy s kurisi elnök és a többi följelentett kúriai biró ellen fegyelmi vixsgálat megindítását elrendeljélcr
Közgazdaság.
— Plael árak Debreenbeu* A debreceni piacon ax utolsó heti vásár alkalmával, következő árak jegyexiettek a vásárhirói hivatal nál: Imza 7.30—7.50; kékteret: 6,00-6.80; rozt Olt—6.50 ; árpa 6 30—6.60; tengeri 6 —I 6.20; zab 6,50-^6.70; kőlet 6.-^6.20 mmázaán kint; 1 xaák burgonya 1 40; 100 klg. szalonna 40—44* frt; 100 klg. háj 46-60 frt. A december elaején tartott sertés vásáron jegysett hivs
bogy sxt azonnal reclamálni axivesked|en. A l«p1 mlos árak következők : Sovány sertés 2«-BÖkrJ tartalma oly distingvali magas niveaun mosof, hislatoi vad 35-86 kr. Magysr hisott, elsé-l mint rendesen. Csak kellöt emelünk belőle ni: rendü 43.43 kftt ,náéod rendű; 86-88 krJ Hercseg Ferencnek »5irins« oímü rendkívül ér I harmsd rendű: (nehéz) 28~0<í kr., malac, süldő : dek teszi tő novelláját és Ambrus /oltán bírálatát 120—28 kr. kilónkinti Feihajtstott 3100 drb, el-Beöthy Zsolt »Kazinczy és Horatius* cimü essai , Hdato„ 3402 drb. Üzlet irány gyenge, jéről. As utóbbi cikk oly cJassicus és saellemes,1 A itr|| gabona forgalom a le-a minőt nem egyhamar olvaatunk. A lap.tqváb- j lojyl jlé,tIl tétlenségbe merült. Hozatalok bá igen gazdag asellemes apróságokban. A Hét. all>£ voltak sa vetelkedv is hiányzort. Csak agyas előfizetési ara egéw* évre 10 frt, félévre 6 kisebb kötések lőttek létre lanyha irányzat inel-negyedévre 2 ír! 50 kr. Szerkesztőség és kiadó- lafr# A főftgyelem a becsi ttíssdére irányul, hol hivatal: Budapest VIII József köru» 44, sz. Oroszországul bejelentet láliitóhg nagyobb mérvű I - Kltft.itcteU közhaasnu folyóirat. Az xabküldeményekfejében nsp juktn nagy sah eladá-Aradon megjelenő •Háai Közlöny, mely a ház jHok_ történnek ; mely eladások következtében a tartás, hásl gs'dalkodás s általában a családi gib ára Déhftny Dip H,fttt kmj banyalloll. tűzhely bármely itanyában wükséges ismeretes Nem hisszük, hogy esen xabe|sd*siknsk reális s tapasztalatok terjesztését* s anyagi előnyök [alapja volna, sót elleukezölegvsson nézeten va biztoeitására szo'gál s rövid egy évi fönálláe óla j gyank, hogy csak tös*dsi msneúverrel van dol-a hazai ő«saes lapok által d cséretekkel lett ajgunk „ lf 0r0M >,lb behoutala a magas vám közönségnek bemutatva I SfáUTva: legújabban | éít H/,áHiiá«i díj mellett nem sikerülhet. Mai áraink a vallás és köaokt. minisztériumnak magasa|án-1 B következők : busa 7. frt 70 -90 krajcár, árpa lata a a pécsi kiállításon nyert aranyérem által; 7jQ_g fty XHb 7.1u ~2t) kr.. rozs 7.80-60 kr., lett kitüntetve. Mi, kik e lapot a ennek tauu sá-, l#ll||tr| gjg kr bükkíny'6.76 kr., fehér bab 8 gos és közhasznú irányát szintén ismerjük, ór-||rl| j#rfca bab 6.50 kr„ dió 17 Irt. vendünk a méltán megérdemelt kitüntetésnek «
kívánjuk hogy e kitűnő lap a közönség részérói q « , «^ i •
ís. mely ssámos haaznos tudnivslói s snysgi öZSrKGSZlOl uZ6I16w6&*
előnyt meríthet belö'e, meleg pártfogásban ré-| fitepraa P. A. A k«nlí»tt -éstfoxatok ixarkM»Msaakba - aeestejőft. tíyyansxé t melegeit ajánljuk nlvan*"" írkaauk, aaécl ssoki^KBam^li moadhataak Télaaiéayt. sóinknak azzal, hogy s ki e lep iránt érdeklődik LÉÉ íu* SS
^ . . *' , . r .. ... salvsasa koaultltk. ax kg vifasxtalja slag s csapás injtotta s meg sksr hsssnoa voltáról győződni, kérjen Hm aa> katáraaiakat.
mutatványazámot, melylyel s kiadóság szívesén aa—I K—a a gosdotat mk% n*m vara, a MkéUadés" még axotgál. j aam rím. KltattSk a p«pir kopártsi.
_______I Vnleá®. A aukwxlik asn vili be, ott aloszszu örök ál-
1890. dacember bé 14-én JHlKDUT^KK 1 6S40/I89p nmembe! -U.éfk.
^Árverési hirdetmény.
A nsgy-ksnizssi kir. tsSk. tkkyj, oaafálya réssl-ről közliirrá tétetik, hogy Péter István és Pétér Antal végrehajtslóknsk Ctfimmermsn József lang-vizi lakos és <C«i*nmsrmsn János fül^őlgyi lakos végrehajtási szenvedők elleni 7 frt 80 kr. végre hajtás kérelmi 16 Irt 20 kr. végrehajtás foganatosít áai 4 frt 70 kr. végrehajtás kérelmi 9 frt 65 kr.,jelenlegi s még felmerülendő költségek itiánti végrehajtási ügyében s felírffffssstt kir. törvényszék terülstéhez tarloxo a langvizi 17 sí, tjkben 4~ 18. brss. a felvett ingatlannak Czim-meruian József éa Jánost Illető 28 frtra becsült feléréssé, a magyar szerdahelyi löt. ss. tjkben -f* 994 öj^sz. ingatlannak '/, ad réssből ugyanazokat Illető yáliságkölslss 180 írtra becaült része Hilot János jsvárs beksblesetf szolgalmi log épségben hagyásával. A tnagysrsserdahelyi 881 sz. Ijkben -f 944 brss. a. felvetiyálulágkoteles ingatlannak ugysnssoket ilfelö 78 frtrs ' becsült felerésse és a német-ssemiklósi 7. sz. tjkben I.
és 261. hrsx. a, telveit ingatlanoknak V« *<! részéből ugyanazokat illető 887 létra beusüil Vi része Hiloz János javára bekebaleaeit szolgslmi jog épségbsn hagyásával
1891 óv 1 jebiuúr bó Itt nap|án d. -------HHtorim—
Langvis község házánál, s langvizi ingatlan, az nap d. u. 2 órakor Msgysr Szsrdshsly község házánál a msgyarsserdahelyl ingatlanok a ugyan 4 órakor Néeset-Haemiklós köaság háaánál a né-met-ssemiklósi ingatJsnok Faits Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese Jtöxbejófléiei megtartandó nyilvános árverésen ariadatni fof.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Arvsrezni kívánók tarlóknak a becsár 10* 9-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldölt kesébea letenni.
Vevő köreles a vételárt három egyenlő réseiéiben, még pedig.* as eleöt aa árveréa jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, «r« a harmadikat ugyanattól 8 hónap alatt, — minden egye* részlet után az árverés napjától számitandó 6° f kamaiokkaS együtt ax árverési teltételekben mag* határoson helyen éa módozatok 'szerint lel)telni.
Kelt N. Kanissán, s kir tvszék * mint telekkönyvi hstóságánál 1890. évi nov. hó 10 nspján, Cili. HUUONAY
755 1—C
m
kirendel) kir. tvazéki biró.
Törvényszéki csarnok.
I a»át a fiapír kosár frask^a.
6. A. Bpeat. VcfjMt. Fogad{» köaxöaetttsket a v»IóUb ixép aUlslaJ költrmiayt'rt, mai/ alkalmi lapaak dlssét fogja
_ T j | j I <11 I —f MUi.llHI >l>ll< uirilll II, IWIT IM.UIII Ülöm.
— félkea Ibmkáa vétségével vádolvs állott képtaai; óbsjUuat késasifgal t«Ij«aiijtlk. a lapot oda fogjak a ínagy-kanizagj tőrvényszék előtt ktMaai, bová aulu.'
e hó 11-én a 'nagy-kanizsai tőrvényszék Gránisz Josaef Csáktornyái bőrkereakedö ki már 1881 ben egyszer csőd alatt állott s jelenleg 188H május hóbsn mondott csődóu A vád hatóaág v|dolta, hogy könyveket oem vesetett rendesen, bogy nem készített mérleget, bogy csődbe jnláaa előtti legközelebbi időben adóságot csinált, és bogy csőd kérése előtt mintegy nyolc hónappal semmi fizetést nem teljesített. A védelmet ttapock Gyula ügyvéd vállalta el a szépen átgondolt, lélektani motivufttokha) s számtani argumentumokkal" telt szénokilsg elő edott szép beszédet, mely csaknem háromnegyed órát vett igénybe a tör v^ayssék élénk figyelemmel kisérte s sikerült is a minden tekintetben szónoki magaslatán álló
Nyílttér*) -
Aia preiawftrthM, praktiaoliaa Walkaaaktagaeekaak •mpfakla^trk : Haslrokaa (f*az tfaidaj
fl leao. p guke, Nöirla I 14.tó, 17,50, Z185,S6.S6 bis tJ 61 aadelfartig. Ka tat aickt aatkvasdte, vor-ber Maalar koaaaa sn laaaaa; lek taaaaka aach d«a gos' ua, vm aícli coavaairt
MaaUr vaa ickaaraca, farblgem uad seUmi SfidvviluffaB am(ab«ad. f§«idaafabrtk-I)rp«>t €4 Hasaa karg -K a. K HoSifferaat,) Barteh Briata kosUa (0 kr Porto
FeMát tzerketttí. €a Palotai Ikős
ám a rtvatbaa kSsISUakért aam vállal a&k*
védelemnek meggyőzni a tőrvéjnyasiket, bogy a I ftiaiiaágat s saark.
4618/tk IH9U. sug. II* érk.
Árverési hirdetmény
A nagy ksnizssi kir. tssék tlkkvi osztálya résxéről kőshirré tétetik, hogy s m. kir. államkincstár végrehaitatónak, Felső Eva térj. C*ón-dör Joxsetné vhjiást szenvedő bakouaki mkoa elleni 14 frt 14 kr töke 14 frt után 1886. aug. 29-től járó 6•/, kamaist, 4 frt 9J kr. végrehaj-láai 6 frt IU kr. korábbi árveréa kérelmi 2 frt 50 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentneveseit kir. . | törvényszék lerületénes tartozó a bakonaki 149 jss. tjkvben. A -f 826. brsz. e. loglslt Felső Eva | férj. Csőndör Jossetné tulajdonát képező 2 frtra | becsült, az A -j- 888 hraa. a. foglalt ugyan annak tu'ajdonát képező 2 trtra becsült, w A -f 8.H9. braz. s foglalt ugyan annak tulajdonát ke* pező 4 frtra becsült ingatlanok továbbá a bakóinak! 1046. az. tjkvbeá. A -f> i20l. braz. s. log-Isit Özv. Diós Jánosne szül. Csóndőr Ágnes vu« I lajdonát képező 3i6 frtra becsült, továbbá a-ba--| kónaki 149. sa. tjkvbői as lOÖU. s/. íjkvbe t'auz Kóza férj Németh Józsetné tulajdonéul átiegyseU ! 824 hrsx. 7 frtra becaült, majd a bakónaki 1044. | sz. tjkvben A + 868. hrsa. Kiss Joasef tutajdo* • nát képező 17 Irtrs becsült ingatlanok
1891. évi február lio 9. napján <1 e 11 órakor
I Bakónak község háaáoál Dr. Tuboly Gyula (el* I peresi ügyvéd vsgy helyettese közbejöttével i megtartandó nyilvános árverésen elsdslni fog. | \ Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. I Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%«41 j készpénzben vagy óvadékképes papírban a kikül-kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő réss-jletben, még pedig: ss elsőt aa árvarés jogerőre emelkedéstől számítandó I hónap alait, —■ 3 I második ugyanéitól 2 hónap alatt, — a harmadik ugyanattól 8 hónap alatt, — minden egí* I részlet után as árverés napától számítandó
4
Tiaztelb hallgatóság! A n (igy-kanizsai keres k«\cl,mi ifjttsííg egylete, melyhek hazánk egyik | nagynevű- kőltőjaj'ioiNiícÁJ/ József & l'elfiftjío-rlaimi társulat alelnöke és a Foíono József rend | -lovagja, már évik óta disttagja az fz egyletben napok-1 megtartott felolvasása folytan, most üli ij;iii mC
, ' - ' v i' ' ■•Udklat.* t!ZalAM SO. nimáhoK.
Komócsy iubileumar K.-Klüizsill. 3e »<4''<'ndel*ieiként szereplUnk
, *, . . . ... , - "s-e* általános helytet alól én aem lehetek ki-A >nagy-kanizsai kereskedő iljak egyletet e vétel
hó 7-én fiilie: meg Komócsy Józsefnek, az - egylet
diw.tagjának jubileumát. I,apunk szerkesztője.
Csorba t&lotai Ákos ur tartott ez alkalomból az
egylet helyiségébenj felolvasást „Komócsy Jó:st/
ts IcőlUszelériL" A felöl vasán iránt már
kai előbb oly nagy érdeklődés nyilvánult, hogy j köpésének ncgycdszázadint'jnhileumát. A korona a rendezőség belépti jegyek kiadását láílá szűk-1 vált az első, mely a jubiláns költő érdemeit el-ságesnek, s tényleg a kötóeség oly nagy s«ám-1 iam.eJrte s * Ferej.e.Jóaeef rend lovagjává Ütötte, . . .. t '. maid a magyar írok siettek a költőnek eliame-
ban jelent meg, hogy nemcsak a "díszterem, ba LéJjkW a(f/lni 0, UllMpégeket rendezve a*
nem az egylet mellékhelyiségei is xaulo-lásigjorsiég. szivében, mínfitr-rsak rttkán ját a fívá-megteltek. ros. Még füleinkben c zengnek a budapesti vá-
A felolvasót, kit már a >ZaÍit< .utján ismer kö-1 r°sház dísztermében elmondott, beszédek, még el
zöiwégünk, a terembe való beléptekor élénk, ro >em |"«ng«ottak az irók és
művészek körének
. _ . I termében elmondott tóettok; midőn összegyűl-
konaMovea lapasal fogadia a lölylon fokozódó ér- tünk ffii ^ hogy elisn erésünkkel adózzunk a
deklődéssel ballgaita kellemes és vonzó elöadá j valódi érdemnek, melyet a magyar irodalom _
sit. Bevezette hallgatóit a költő lelki viláyáha, főleg pedig annak költészetében, ez egylet disz
eleven színekben ecsetelve irói müködéséwtk ne i ,aHa AO««fW«y József szerzett magának. _ . . . ,"'. , , j .. „"•,On m gát tiszteli tneg az á nemzet, mely
gyedszázados küzdelmek de dicsüsfgben is L 'jait t^teli. im,ndl[ fgy jel„ szím()j(a 1|tty
gazdag töri éneiét. Majd bemuiaiia családi "lüz lónknak s tegyük -hozzá; annál nagyobb tistte-
helyénél, mind gyeogéd férjet es gondos atyái I let cri azon fiatalságot, mely nem a hivalkodás
az 5 puritán egyszerűségében és szerénységében, i renyhe párnáján, a semmittevés édes nyugalmá-
A mindvégig érdekes ielolvaaás teljesen lebilin-1 ,ban Plh"> ~ .^"gP-* , ^"Ijjffi '"f"'*" 8 f" ., . ,, , T. s lobogtatja a baladás kászfaiát, inirtiin az itiuság
eselte a tallgaldság figyelmét, mely minden al-l^í ,ft% érd,met búígj a M0||Hnl
mat felhasznált, hogy a jubiláns költő valamint j gának. Az ily ifjúság kétszeresen tiszteli meg a felolvasó iránti élénk rokonszenvének. ■ kileje-1 önmagát akkor, midőn nagyjait megtiszteli. Igy zéél adjon. A k'Bltö néhány vedének előadása R kétszeresen önmayát-tisst-eti meg ^ap -kam-aa őszinte baráli vonzalom nugalia lelkes élteié- «?»i kereskedelmi'iljak egylete akkor,
sével, mífiez melegen hozzájárult a hallgató kö-aönség, ért véget a felolvasás, mely ulán minden oldalról siettek a felolvasó Üdvözlésére.
A felolvasás ulán láncra perdüli a fiatalság Az első n?8fe*t 66*pár láncolta 3colonbnn.
midőn
Komócsy-Józsefet. az ország által tisztéit költőt, kit az egylet büszkén vall tagjának, jttbi leuma alkalmából megtiszteli; - Szerény e kör, melyben ma.a jubiláns költő tiszteletére egybe sereglettlink, - nem hathat ki országra szólólag e kör tevékenysége s igy
A jelenvoltak közi Ifiluk br. Bibra honvéd nem is lehet országos az ünnepély, melyet ren-ezredesi, Cseresnyés Sándor lörv. elnököl. Agyő- de « szerény körben ép ugy ég a szeretet nyorü hölgykoszoruból a következők neveit' sike I l*"gi& m ünnepelt iránt, mint a mint melegíti rOll feljegyeznünk: Stemmer Kálmánné, Dr. Kot-\m »* u^zág minden lakójának keblét és lugy irhild Samuné, Dr. Krumann Edéné, Zerkomtz] Íétl meg,tisztelt hallgatóim, bogy a mmt mi »• Albert né, Samurly Henriknél Goldftein Fülopní, I roerjük Komócsy József fenkölt szellemét,őreá Slern l.ipóiné, Fischer Séhdorné,- Schiffer Vil- í M » kla '""■ben szeretet lángja épen mosné, Knql Adclfne, Armuth Nátánné, jf«m oly drága, mmt az ország együttes; tisztelete s Zsigmondne, Alttüdtern/, Altmann/, Kau/mam, \ higyj^k meg, hogy 8 ép ugy érzi a távolból Adolfné, Beichenfeld Edéné, Flekdiaeker Albert ható meretet napjának melegítő jugarát,
né, továbbá. tei'í&jQlga, Weiu Riza és Kle-1 mlnt a főváros osztatlan szeretetének melegét s menlin, ZérkowHz Teréz. AhtüdltríHtMm, fWÓoT11'^]^ hogy szerénységében ép oly lel-Krenuel Irma, Riichtnfel± LeojxXdin. Goldslétn j keaití! Komoesy költészetére az Önök, a mi
Emili*, Frank, Worimjfc, Sifttler, Sttrn, Gei ünnepségünk kisszerű keretében is, mini á mily — — — - - - — lelkeeiiő reá nézve áz egész ország által nyíl
vánult elismerés.
jer, L5wy Berta és Klémenliii, Klein, fallák nő-1 vérek, Hoch Janka, Koteckild, Hirehl Julcsa és H rmfna, Fillüp, Kremeier Ella, Stettler Béna és Marinka, HWxx Tetéz ás Szidj, Krauu Emília, Klein Paula, Welee Berta, Stem nővérek,- Lóri Zseni éa Foildk Linda kisasssonyok.^
A felolvasó és szellemdus, saépmiveltségü leá-. nyának, Cforba Krengel Irma jirbölgynek kii-ére-lében az egylet igazgaióságtnak tagjai egyik mel-lik termében égy kis rögtönzött bsnketre gyűl lek Össze, hol vidám társalgás köaben késő éijeli óráig lós/ioztak a jubiláns köllő s a felolvasó egészségére Hockwald Jóttef.
Az egylet hozzánk intézett felkérésére a felolvasást a következőkben mulatjuk be:
Komócsy József és költészete.
IntÜLfaji kereskedő ifjak állal dee. 7-bt rendezett Komócsy jubileum alkalmával j[elolrasla : Csorba Palotai Ákos.
Tisztelt hallgat óság! Nem minden elfogultság nélkül foglalok helyet e felolvasó asatalnál, melyhez , a nagy káninai kereskedő ifjak egyletének megtisztelő bizalma hivött meg. —
Nem minden elfogultság nélkül azért, mert upy a személy, mint a tárgy, kiről éa melyről szólni akarok, egy negyed századon keresztül fennálló baráti 'érzelemnél fogva sokkal közelebb áll hozsám, bogy sem aggalom ne fogna el az iráat. vajon nem fog e előadásom tárgyilagos s&gosságában egyéni érzelmem fölényt gyakorolni. . ;. I___
Iparkodtam ugyan ez érzelmeket háttérbe I óta a lantot s biztosabb életpályára léptek aaoritva a tirgyilagosságot' megtartani, ha ez Imint melyet az irodalmi pálya nálunk bízbisit, ip&rkodásom dacára azonban még is itt ott a j még is tel kell említenem őket is, mert egyko-" baráti érzelem kerülne túlsúlyra, előzetesen is ruab voltak az alkotmány ujjá teremtése kor boeaánatot kérek s várok a tisztelt hallgatóság- [szakával s hála a nemzet Geniusának ma is *t4l azoa meggyö»ődesben. hogy mindannyian körünkben vannak, ma is élnek; ezek: Ábrányi I—berek — • igy aa érzelmeiBek ba nem is | Komál éa EmU testvérek, dr. Beitky Zsolt, He
Es ezek előrebocsátása után engedték meg, hogy felolvasásom valódi -tárgyára, illetve személyére Komócsy Józsefre a az 0. költészetének ismertetésére tér jek át. Nem akarom-hosszadéi masan fárasztani a tisztelt hallgatóságot, azért lehetőleg rövid leszek s csak dióhéjban mutatom be azt, kinek tiszteletére egybegyaltünki* Mindenek előtt elismerésemet nyilvánítom a nagykanizsai kereskedelmi iijnság egylete választmányának, bogy alkalmat nyújtott nekem e felolvasás megtartására, melynek i-zivea hallga tására kérem a tisztelt vendégkoszorut.
A magyar alkotmány visszaállításának kor szakában, a 60 as években az ifjúságból erős falanx.állott együtt a fővárosban, hogy amun-kában kifáradtaktól átvegye a nemzet legdrágább kincséiiekV'az iíoQálőinhák tovább gondo zását.
Azóta 30 év tölt el a a hapninc év alatt a halál hideg lehellete e falanxban hevült több meleg kebel lángját oltotta ki. Egymásután haltak el Zilahy Imre, a szerelem ávatott lyri-knsa, Toldy István, a komoly iránVu s támadásaiban bátor,iró, Cseresnyés István, á szelíd le)kü, -emelkedett szellemiiés szerény jo^rnalista, a nagy -kanizsai törvényszék köztiszteletben álló jelenlegi elnökének testvér bátyja, ki a Vasár-oapi újság szellemi vezetője volt éveken át, Imrefy János, a puszták pscsirtája, Balázs Sándor, ez örök ifjú .kedélyes elbeszélőnk s l'jvdry Lajos a szorgalmas publicista.
De megmaradt a falanx legnagyobb része s habár azok közül némelyek letették is már az-
nedek Aladár, Oalmady (iyőaő, Dobi LáattÓ, Mlinny (ívnia', dr. Díjúit János, dr. hnrey, Kazár lömil, Kumfawj József, Hsana Tamás, Sínkhbj Viktor, 'VArUgyi Titusz, Vadnny Károly Vértessy Arnold ; megengedi a tisztult hallgató-sá^, Itegy igénytelen szeaiélyemet nem emiitem, mért hogy még én is élek, aat színről-ssinre
látják. ' T .
Ez irodalmi lalaux egyjk kiemelkedő alakja volt Komócsy József, kinek tiszteletére ma itt egybesereglettünk.
Komócsy Jóssef egyénisége és ktfltéssete any-nyira egybe van forva, hogy art külön választani alig lehetaéges; egybe .van az forrva, mint a szív es érzelem, mint hm agy és gondolat, mint a test és a lélek. Komócsyt mint embert képzelni sem lehet költészet nélkül és Komócsy költészetét birálni sem lehet, ha az ó egyéniségét nem ismerjük. Komócsy ott is, bol mint költő szerepel, feltünteti előttünk egyéniségét s ott is hol mint ember lép tel, felismeriUk benne a költőt, kinek homlokára % magyar Múzsa pirosló ajakkal lehelte rá költővé felavatóosókjat.
Mint a bokor tövében szerényen megvonuló kis ibolya eltölti illatával a légkört, ugy ,vont. Komócsy szerénysége magához mindenkit, ki vele csak egy percre is eríntkeaik ; soha sem tudta s nem tudja ma sem Komóuay, mily érté-kes drága köve ő nejzsti irodalmunk koroná-jának s ha (IniguzikfT— Ós pitíg UUl flöl|V', tik, — azt csak azért testi, mert költői Ihlete nyugodni.nem engedi. TAvöl á tetszelgéai vágytol, távol a (eltűnési visxketegtől, visszavonni-tan át ímUIs lángjának, a k"ltétTttnsk.....
Es épen azért, mert a valódi költői ihlet sn-galja minden szavát, mert a valódi értő sziv adja tolla alá a sörokat, — találják, meg a Komócsy költeményei oly biztosan at útin oda, hová eljutni akarnak, at olvasó stivének legrejtettebb belsejébe. Nem liaatnál soha a nem ia-láliink költéscetében sehol nagy szavakat, nem találunk sehol virágos kifejezéseket, mert Komócsy nem. inűkeitést, ki a délsznkt virágokkal kápráztatja a szemet, ő a természet költője, kl a mező virágait fűzi csokorba, hogy a termé-stetea illaban gyönyörködtessen. Összestediazt, mit szépet talál a természetben s a sziv meleg hsngján kösii velünk érzelmeit, (elköltve olvasói kehleben is a hasonló termé««etes, igaz, azép értelmeket
Mint a terméaset költője, egyéniségében nem csap át soha a túlságba Soha sem lesz ledér és soha sem less életunt poétává. Szereti at életet, mert az nyújt alkalmat keble Istenségé nek, a költészetnek szolgálhatni; de nem szereti annyira, bogy annak feláldoaná poetisát; ismeri a társadalom kibáit, fogyatkozásait; de soha sem hatnak ezek annyira reá. hogy azért yilá'ggyUlölővé lenne. Korunk poétáinak ex ál-általános bajába soba sem fog bela eani Komócsy.
Szeréayen és serényen dolgozik, a nélkül a-onlian, hogy költői termékeivel tutáraaztanl-az olvasó közönséget a ba egy-egy kötete megjelen a* aztán szemen szedett Költeményeket nyújt, melyeknek olvasása valódi élveaet. Ne-nyedazázaaos irodalmi munkássága alatt mind-ösate négy kötetet nyújtott; de e négy "kötet felér egy egész könyvtarral. '
Első Két kötete .Költeményei" annyira megalapították költői nevét, hogy ha soha sem irt volná is többet, e két kötet a magyar Pantbe-únbsn emelte volna nevét A „Nyeglék* cimtt humoros költeménye a magyal* irodalom legelső testületének dicséretét nyerte el, míg .A szerelem könyve* cirnü* kötetét á magyar női olvasó közönség oly lelkesedéssel fogadta, minővel hazánkban egyetlen napvilágot m&sém találkozott
Komócsy'József és költészete elmondott szavaimmal teljesen rajzolva van s ba kissé a hallgatóság szíves engedelmével még tovább idősöm tárgyamnál, azt csak azért teszem, bogy jobban kidomborítsam a fentebb mondottakat
Költőnk egyéniségében mindenkor szerep||t játszott a társadalom. Kétségkívül sok befolyást gyakorolt reá a fővárosi élet, melyet kora ifjúságában tanult megismerni s melynek caábjai sona sem tudták magukkal ragadni lelkét, meg őrizte az azon természetes színezetét, melyet Stathmárból magával hoaott a fővároebfc- _
Szerény viszonyok kőzött lépett be a főváros bóditólag h«tó zajos világába; itt-ott eletórva kiizzé tett egyik másik szépirodalmi lapban egy két költeményt s rövid idő alatt ismertté lett neve a fővárosban. At akkorában .Hölgyek' Lapjá- majd később .Budapesti Bazár* cimft láp szerkesztője Király Jánns meghívta a fiatal
t
Kagy-Kanizsa, T&sámap.
Zala 60, ff ám
költőt lapjához ét Komócsy boai éven it vezette I mint főmunkatárs, • lapnak szellemi részét. — I Időközben megalapította saját lapját a Jlir-1 •ondót", mely a magyar népnek mai napig k ed venee.s melynek költői zamatos olvasmányait maga a szerkesztő irja "minden Bjámban. A- törekvő ifja bele hatolt a fijv&ro's társadalmi a politikai életébe a főleg azután, hogy hazánk
\ Máajftb k( » tumotfito
A holtakat' kHU»»uk nu | i 'hídnak Itt Tstámit érrikli — Basalnak-e 7 , • vnfcy liHlluflk V '
A hang, mellen -a-boakomolyság vonal Jke-re aztül, lelethez Mól a még ia oly lágy, mert a természetből vett hasonlatok .enyhítik a fájdul-mart. mit v külfő kehle érez. bölcse a nagy Deák Ferenc közelibb megismerni I Költőnk társadalmi eszméi Határozottan so tanulta éa bfecsiilésére méltatta "a kültŐt és Tóth I «al demokratikusak; de a szó legnemesebb ér Lőrían bnaditására vállalkozott egymásután érték telmében. Egy alkalommal igy nyilatkozott a kitüntetések. Előbb a főváros bizottsági,majd előttünk: >lgen barátom én social demokrata v*-iskofeszBk tagjává lett, a tanügyi társulatok Igyok, kívánom, hogy a tőke a munkával arány
egymásután választották tagjokul, majd az iro dalai és kulturális egyletek vetélkedtek, hogy tagjaik névsorébol Komócsy neve ne hiányozzék. A főváros példáját követték a vidéki városok egyletei s fölig akkor, midőn Komócsy hazánk több nevesetasebb városában -nyilvános felolva zásokat tartott, egymásután választották az egyletek tiszteletbeli tagjoktilT igy a
Tagos felosztást nyerjen: nem mondám, hogy a tőke elvonaasék attól, kinek a sort kezébe auta, uanein kívánom, hogy a tőke értékesítésénél, az alaptőke, ennek járadéka, a befektetett ösz-szeg levoná'a után, a tőke feles jövedelmének részesei legyenek a tCke gyarapításához hozzá megl járult munxa emberei!"
most! A social demokratiának a világ által elismert
ünneplő nagy kanizsai kereskedő ifjak egvíete. legszebb mldorata ez, melyet Komócsy is megtisztelte msgát as által, hogy Komócsyt vaivai kifejtett előttünk, s bogy Ő éreste is ast tiszteleti tagjai kö/é sorozta. Aa irodalom sem i mit mortdott, mutatja azon szép költemény maradt hátra s midőn a Petőfi társulat meg-, melyet a helyben megjelenő „Zala" Un köslött alakalt, aa irodalom nagymestere Jikai elnök je cim alatt i mellé egyhangúlag Komáctf Jóasefst válaaatáj alelnökévé s a tisztében a társulat fenaállása , óta fáradhatlan szorgalom, odaadó buzgalommal i működik mai napig s az eínSki terhes teendők Jikai sokszoros akadályoztatása folytán, csak! nem kizárólag a Komócsy vállait uyomják. A köztiszteletben eltöltött negyedszázados irodalmi: —Ütw4jÉ> —g> I kspoas i méltányolván 11 .legelső magyar ember*, a király, csak az iménvj tüntette ki koltőaket a Ferenc József-rend lovag 1 - ~kMésztjévé), lovaggá Ötven azt, ki nemes tettei, polgári feladatának pontos teljesítése s egész életének lovagias ténykedése által már lovag volt a szó nemesebb értelmében akkor is, mi-1 előtt a királyi kegy azzá tette volna. Hint irodalmi tekiately soha sem kicsinyelte s nem ki -csiayli ma sem a feltünedező fiatal tehetségeket í s azoknak oktatása, vezetése, előbaladásukbsn | ▼aló segélyezés egyik általán ismert jellemvonása Komócsynsk. Takarékossága, ha nem is tette dűagazdaggá, de oly anyagi helyzetbejuttatta, hogy-éwwatekat tehatitt családja tagjaiért és ő örömmel teitezatrörörnnrel áldozott, hogy két fivérét a haza hasznos polgáraivá lel . neveltethette Nősülése a legszerencsésebb vtilt. a Csendes, a költőn szeretettel csüngő nő áll ol- rp|j dala mellett, ki -miat -festő művésznő a családi élet, jó nő, szerető anya valóságos példaképe; és a kis caaUd erőmét tetőzi a bia Méri. kinek |
NyaasdAbsa.
Kágy i'g, minő, kalyre jutottum f -• Ki'nijt papír. Kaajv, tfy hztnahir.'— TOmlflc — vagy teinplomhnn vtipyiik ? * ÍiIo a aap Bob' mai ri0(f . . f Ks mit jelűiket e tompa aslbaj : Ima aa, vagy tátiVájdiüoiu soha) 7 Ali. tOlulOc Inna aa, lümlflef aat him''tn
. ji i aoidolatra a^aiu nii vlnsen V__
liga ? . . . a sok *snrtoa asbar Itt —
Mért mosgatja ugy közeit?'
Ka atrái megannyi porkoláb
Ln ast gondolom lagüább
Mert a sok ápro ércdarabbal
Mit'aarra aaad a frmrába vagdal ■
A goadolatit flizl linóra
Hogy d aj<l papír MrtSnbe rántva I
Huhu fiuk, csak rajta, rajta !
£a_a' birtiia a lagasCib fajta:
Innét rigy,tg ki a vi ágra
A «aabi.daág égi sugár* ;
Itt őttanek -teatat magokra
A gondolat ia < raelem ;
Itt kel a aap — és , csillagukra
A migár; a fcay itt terem :
Itt gyftogyé lösz a veritek, *
Jlit anEJT homlok iaaada ! . , .
Ea itt, (iuitealierg temploma!
demokrata költő lehatol s „szurtos embe ' közé, megnézi azok hangya szorgalmú munkáját, 'iinődik, hogy liol van, bőrtönben e | vagy templomban s aztán..a munkái magaszto . _ * klánén, kinek j sitja, tridőn kimondja, hogy e munka templom
gagyogása megtoli a költő szentélyei. J e a szorgalmas munka helyét szebben di
Költészetét illetőleg legyen szabad minden | esoiteni költészettel, mint akkor tesszük; ba az
megjegyzés nélkül néhány költeményét felolvasnom. ezekből eléggé kitűnik Komirtg költészetének iránya-
Évák, napok mind almainak Minden pert mint a virág — Kinyílik és el is' hervad ; .„ * ' Mártsak ilyen a világ!
Csák gyűjtsétek a virágot Még vaa eaiae illata ; Kát^saéiak koeaonjba, Míg al aasi kervada.
Vas irtai mindén napnak, 8 ka vartftayt vált bora ■ Lomb is .kall a rássa sulié, — így, teijea a koaaora.
üröm, báaat a isivekben, -Paiká, darü, -as égea — üai agyaáat nakadatlaa: ' A tflnS perc igy terem.
ily helyet templomnak nevezzük, honnét a „fény terem !* De Komócsy nem csak köllő, ő kitűnő szónok j is s mint issónok a behatási,k alatt áll. s szó noklatának a percnyi benyomás adja meg az erőt, A tósztok nagymesterének is szokták őt nevezni, nem azétt, mert kifogyhatatlan atósz tosásbsn; hanem azén, mert oly velős, talpra ] esett köszöntőket alig tud valaki mondani,mint ő.'Szónoklataiban nem egyszer nyjlvAiiitá már
porc
Am tűnjék al év, aap éa De aaléke angmarad ' Éa a maltbúl asivatekre Még ea ia hoz sugarat!
íme a természet költője. Minden hasonlat a ■természetből véve, minden sorban egy elvitái-hatatlan igazság s midőn a felkölteni, akkor is vigasztal zal, mi egyedül ad vigaszt, az emlékezettel. E költemény gyöngy, melyet a költő keble mélyéből halászott ki.
Egy másik költeménye a .Szomorúság könyve* cimü költemény cykluaából:
Ha ragyogá less majd as ég. Csalit, meaA mind kis&ldli, A tavasaaak kék szamai Kinyitnak a maliig földből.
8a nmgsaajll erdő, berek, Pám madarak daiáMl: Ha a patakok kabjaia ááeralmee aap csdkja lángot
] social democrata nézeteit, mint például a fővárosi kereskedelmi ifjak egyik estéjén a .Fehér rabszolgák* ról mondott nagyhatású saónokla tában.
( £s ezek után befejezhetném tárgyamat j de engedelmülAel, még egy-két jelenetet mondok el Komócsy magán életéből.
Egy alkalommal egyik irótársammal meglá togattam a költőt. Író asztala melJett ült, dol-| gozott,--a szoba jnásik sarjtában felállított festő : állvány mellett ült neje, egy tanulmány fő fes j tésével foglalkozva, még a kis Mérike a divá Lnyon ülve, elmerülve látszott*- lenni apjának Hiazánk egyik hírneves képirója által készített fájdalma akaiíris ojajfestményü srcképén, mely akkor érkezett ; — vigasztal sz-'T"'8"1 Bec8®0' 8 "otárlatról, hol az, a költő „ k | engedelmével ki volt állítva. A költőt és festő
művészt nem akarva háborgatni munkájukban leültünk a kis leányka mellé, ki e szavakkal fordult irótársamboz: „Bácsi, nézze csak, meny j nyíre hasorlit maga atyám arcképéhez," lí'oso lyogva felelt társam: .Leltet, bogy alakom,ar ] com kissé hasonlít a papa arcképéhez de egész-: ben véve nem hssonfitok a papához, mert t ; szellemileg mindannyink felett áll, kik őtet is merjük ' A nő mosolyogva tekintett tel festő ! állványától e szavakra, Komócsy pedig hátra I fordulva szólt: .— Kérlek, ge keltedjel a gyer I mekben a hiúságot, — a aztán leányához for-
1890. december hó 14-én'
dnlva szólt: — A báosi csak tréfált, ő ia oly munkása nemietUnknek mint én vagyok. E sst vakbair Komócsy egyéniségének ket ssáp j«l-lemvonását láttam: aa aggódj apa jbllsmát, ki iwermekét' télll a hin elbizakodottságtól s a KfllMt szerjnyHgSt, ki nem akarja maga tel Al elhinni azt, hogy mily magaslatban áll fi, ifó társai j felett.
Komóesyt negyedszásadon át fenálló barátságunk égést idője alatt soha sem láttam kislel künek, Kétségbe esettnek * midőn a mult nyáron oly makacs szembaja volt, {iogy környezete at tói félt, hogy a költő alveazti legdrágább kincsét, szeme világát, még akkor sem volt kis lelkűj sőt nyugodtan tUrte sorsát: Én épen el hagyandó- voltam a (óvárost, elmentem buusuaiií barátomtól, hogy másnap ide jöjjek állandó la kásomVa Kanizsára. Korom sStst sioháha Ián: "tonf, A költő, karszékében ült, homlokán aöld ellenzőTötTÍ midőn jobbját nyujlotta, egy sóhaj kelt isi kebléből. Angyal jóságú neje ott ült s sza>j mellette t kért, foglaljak belyet. A társalgás, a helyzetből megfejtnetőleg csak lassan indult' meg. Elmondtam barátomnak, hogy elhagyom a fővárost és ő örömének adott kifejezést, hogy a vidékre megyek; bár csak én iá mehetnék, de lásd — moadá, — bajom lekötve tart, — aztán folytatá: — ba a barefla a csatában el-veszti karjff, lábát, még meg vaa as a reménys, hogy láthatja a természet zöldéiő vMayait, de ha Teánk írókra a sors oly csapást mer, hogy tlvesr.tjük Szemeink világát, — akkor, akkor bárómra örök sötétség borul nem csak asemeink* re, hasén lelkünkre is; és ín nem -csodálom Ossián sötét éle£ nézetét, világ Ónt költéazetét akkor, mikor a borongó éj homályositá el lel két Vigasztalni akartam, elmondtam, hogy a baj nem oly nagy, mint- képzeli, a a költő igy felalt: —. ne iparkodjál vigasztalni, nem eaem kétségbe és erős lélskkel iogoip eltűrni azt, mit a sors reám . mér. Dr. Fereaczy József a Petőfi-társulat jeles tagja lépett be. Bessélnt keadett újonnan berendezett kertjéről s reményét íejezte ki, hogy a jövő tavaazsaal Koiróoay, már as ő kertjének das fáji lombja árnyékában fogja meg irni t^jabbi költeményeit. És Komócsy mosolyogva felelt: — Legyen, — ba felgyógynlok, megnézem kertedet. Én keblem mélyéből tiván-tstti, hogy .: ugy legyen. És dr. Siklóasy jeles szemorvosunk fáradságának sikerült a szerettük költő szembaját kigyógyítani s igy semmi kétség benne, bogy 3r. ~Ferenc<y József kertjében tavaszszal írni fog. A felüdült költő tztán ránba ment, hol teljesen visszanyerte egészségét és a legközelebbi napokban tért visaaa Lazánkba, most már egészen felgyógyulva.
Már végére értem felolvasásomnak, — mi talán kiasé tbl is' feszítette a tisztelt hallgatóság türelmét, ■— .de nem fejezhetem be addig, mig különösen az ünneplő kereskedelmi ifjak női közönségének, melytől meg vsgyok győződve, hogy azok, kik színről színre nem Tfthatták még Komóesyt, legalább leiráaban öamerni akarják őt, — eleget ne tegyek; — s azért elmondom, hogy néz ki a imgy kanizsai kereskedelmi ifinság egyesületének tisateletbeli tagja, a nők kedvenc Költője Komócsy.
Magas, oem épen sugár alak. Magas, értelmiséget eláruló homlok, hossza szőke bajusz, olaaa, — vagy ha jobban tetszik francia — de sajnos már őszülő szakái, nefelejtsssin ábrándos ssem-pár, mosolygó ajak s vidor arc: a költő. Csak az a kár, hogy az egykor dós szűke hajnak ma már nagy réssben csak sima tükre látásik a gondolkodó tőn. Meleg érzés, szerető szív, aa emberiségért hevülő lélek Komócsy jelleme. Cinikus öltözete. A hosszú mencsikov télea, s a hosszú kabat nyáron, a puritán jellemét mutatja. míg a széles, nagy karimájú kalap a demokrata költőt tünteti fel előttünk. Járáaa biztos, csendes, nyugodt s köszönésével mindenkit megelőz. kit csak ő ismer s kik őtet ismerik.
Kimerítettem tárgyamat, s nem marad egyéb hátra, mini. Jkifejezcst adni azbn óhajomnak, mely kétségkívül találkozni fog a tisztelt hallgatóság óhajával is, hogy : a magyar , nemset Geniuss őrködjék Konfiesy JAssef, a magyar fiatal irói kar Nesztora, a Petőfi társulat alelnöke, a Ferenc Józset-rend lovagja, ajubilána költői a nagy kani/sai kereskedelmi ifjúság egyletének disztMgje, mindannyink által tiastelve szeretett barátunk elete lelett s tartsa meg as Ég őt, hazánk és irodalmunk, saerető és sasretett családja örömére és dis/ére, as emberi élet leghosszabb határáig! Éljen 'Komótiy Jizmj ez etfj/let di&togjal'

Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zata ftO nám. fflr top.)
1890. decftmbar lbó 4
liMlDkkil nySlt aá árveré»i feltétetekben ^ oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
határozott helyen és módo»atolr*xerint lefizetni
Kelt N Kanizsán. t kir., tszék miiil telek könyv il c ±- o V* hatóságánál 1890. évi sug. hó 12. ttupiáo. Eg " — 8 frt
ÍIR HUGÓN A Y 1 „ 7&4J—-Í kirendelt kir. tvazéki biró. |
SÜW/t
HARW1HCKETTEDIK tVFOLtAm JBL&fIZCTÍ8I FCLHIVA8
Cfévrci 8 frt.
t8#). - - . Árveréfil hirdetmény.
4áat szenvedő elleni 44 frt 85 kr. tőke enoek 1889. évi november hó 26-tól járó 6% kamatéi .7 irt .30 kr-r-per 4 irt 70 kr. végrebajtáai 7 írt 65 kr., ezúttal) költségek irájui végrehajtási ügyé-ben a n,-kanizsai kir. törvényszék a letenyéi kir j bíróság terület éa fekvő Petri kő«aégi 8. aatjkv-beo A 1 1 — 16 sor az. ingatlanokból igy a rajta épült 4. nép sorszámú hasból Rodek láttául illető. teUrész 631 frt becsárban mégis .a lót szent-mártoni 127 sz. tjkvben A 1 I—10 sorszámú ingatlanokból. ugyanezt illető feleré*'/. 83U frt becaárban a petri ingatlanok a petri község biró házánál 1H90. évi dfcrmh hó 1H Ik aspi«Mak
.„Budapesti bazar"
leggttdtgabk tartalmú, legcélaaerfrbb éa legnMbb geéplrodalai dlvatkáalftayre, aaly agy *V lafclyása alatt 9M tráeión, — képeken éa ábrákot — mutatja be u lééinek Ugnjabb Hintát, a frkirHtmiék Í<m*M miniéit
munkák mimim ht*U.
Adnak a * Buda/** ti Határ*. siladaa aiéaákos „UJ ssakáwk*ajrra MU
At . .» i ■ ... i icdniUÉ _ aiiutii ohMt... _ niniiu. ih aa idl.l.l l.rill.llll iiiuioi. ir iinii mnipu iw.nvu >•>■ riii<>< . a ké§k
letenyei kir. j bíróság mint tlkvi hatóság kfts-
hírré loszi, hogy Zakál Gyula letenyei lakos vég . „ _ # , n BH| ____J M
r®b»Í,»,ÓMk R-dri Irf.ao petri lakos y^aj: L^f^^^^í^fl^'^"t I
a ; külföldi Íróktól; t nóasvslés, bástartás, aűvésaat, Ipar, sport
stb. köréből aukiróktót" kot mulattató éo gaadag tartatna | rtedkivili aalléklstkéat fbt ivói cikkeket. — At annyira kedvélt „Béttooti* boríték"-ot, niiot eddig, esettül ia „ Tdrtalyó rwrwoM* engedjük ál lapunk t. elófi tetőitek, i „Npilt'potta* rla alatt, a mulattató talányokat! kívül, tter jó tanáéért 1 atolgáluik kedve* olvtsónöinknek. Adunk minden uánUn aredetl pártái divat leveleket, képekkel éa rajtok kalkieérrn « kertéaietl taikke-ket ébrekkel magva rázva.
A-, Budap**ii liatár* windes aaáaiáhoa a legdissssebbaa kiállított tobb alakú párisi divatképet mlunk
Adnak a tavaszi, ay rí. fiaai éa téli Idényre a leguj«bb 1 rendeléseit a legtaivaaebbsa, jutáayoaabfcaa párisi isjtok ntán kalapmi utakat j assitketatk.
Adunk u BB*daj#*ii Batár* minden második saáaákosl Kaak után Ugyan aaabad tiatUlt pártolóiakat eUtAtetSstk küldi nagy ív ón fehür nemnek bimtéaéket való rajsokai, ] awfnjitására felkérabsk I * ' mi .tatátokat és aonogrammokat.
""Adunk papírból, tenaéssetea tagyaágbts kivágott stabáa
tagra*, A „Oaakráaaal* befejezése után a „GySaölesSk télire való eltérése" kfpróbáU rwipéioek kflnlésél ksaojflk ast. Aa „Uj makAukönyt* aa eddig aeyjeUnt haaoaló muakiŰL kdafttt a ltgkitüaöbb less, mert at itt iiüstegylijUHi lairáiHtkat a vBadap«iU Baaár* £ olAftiotAiaek aaivosoégbfll kóaö^Jfek
Kíucm lap, mely aaaji kedveanéaybaa réaaoltotfé olvaié* kftaOaaégét, mint t vBudtpeati Baaár." Öeeaekottatáabat állva minden jelesebb divat* és pipsrakaraikodáaoel, sa Isljt-t^vé testi, hogy filófltstóiakask aiiadsa e saaSba vágó mac<
éa gyorsan
KlIflsttCil feltéUlsk
taithetik sl t sUMUeiöiak
e ÍO órakor 1 minuk»'. nely«k a tán késiltg ki_
a I6t uent-martöci ingatlanok pedig ISSO. g"SS.kiVíi t ctM»tSnk».k k,,,'c,lvh„k bim«lrlk-l ieiimber »ó IS d. Sóra kara t O^flakjárúlierméet irenaKyei|gb4BkivágoU«tabasmÍBtát, ia|ysa ,
Adnak minden »aáaatkhot egy litenbat oldala raadkivit érdekos regwayawlléklotst, mely könyvalákban bekttketá.
Kmmer Jánoenak. aa
, Buda pesti Baf4ra*ru a "V ymtiUkl* ihl uakdat* ktítij/ntl iffütt.
sienl-tnártoni község biró hásinaL Zakál Uyula letenyei lafroa íslparssi Ügyjtéd. vagy helyetleae közbejóí^ével megtartaiídö nyilvános 'árverésen
eladatni fog. _ .....
Kikiáltási ár a ientebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár. 10%át Ttésspénsban~»á|y A?idékké|iei pspirban a kiktti u dött kezéhez letenni.
VavO köteles a vételárt hlrom egyenlő rész-leiben, még pedig aa stsöi.sa árveréa jogerőre;-emelkedésétől számítandó f hónap alatt, áj másodikat ugyanattól $ hónap alatt, — n. har-1 nadikat ugyanattól 8 hónap alatt, minden j. egyes részlet után az árverés napiatól számítandó
Kgéaa évr« Pál évit — Negyed évrt
ujabb német regényírók *ég*Mk l^jetsebiaéaea *" PÍ1KAI BOUOIXÁKT' ciaA rendkivöl érdskes tárttdslmi regvty* lett
rJrrtí
• írt 4 frt t írt
•Kirjü¥ BagyéidtukU as ■li'ilMrtwaa afsWtibl Iwbsíitáéért, Se bogy a lap wétktld^sébet — t tSasgts aMMtsstéssk kU kalaával — readstlsaaég fovdnljot sllí. As etafltotésí pénteket legctélütiTtibb postantalváayayel kaidesi ily cini alatt; 760 1—1 -
SfailX-jll 0 B aaarkaaatönak BÜDAPEBTE* Koronahoroat atoa IT. aa
Neqyedévre I- frt 25 kr.
111. ÉVFOLYAM! ELŐniETfeai nxmvÁB
Negyedavre I frt 26 kr.
6% kamatokkai egy&tt as árverési feltételekben
te-
meghatárosott belyen és módozatok szerint fizetni ' . , ^
Kelt Letenyéo, "ttyklr, járásbíróság mint ilkkvi hatóságánál í 89(X évi szept ember hó tO napián.
FI LI P IG-S
762 1-
D I V AT-T Ü K ö H
gazdag tartalaa, legolcsóbb, lognélstarfibb divat- é« káttantkt-kóalSsyro. M' prjelesik a ndea kó 1-én egy kfllóa molléklolt MŰsetett divttkáppol, t boríték ktbó lapján tobb alakból álló ppcl : minden ko 15-én s borítékon divatképpel és külön saabás- éa kéaiataka-aelláklettal.
divat
képpel miaden ko lft-én a borítékon divatképpel és kftiös saabás* és kéaiaaaka-aalláklsttal. A »Divat«Tlkór* elogss* tói, t mctlétletsa .kirtl, e*k keiisaaaáaybes réstarSlaek. Msgrsadslbstaek atsbásaiafát, UMieograaaot; a divat n kést* aaaka körébe vágó báraűly tárgyat poaios és otesó bevásárlás a«llett kaphatlak. Elélietési faltétrlak i
Negyedévre . . • • • 1 frt *6 kr. | Pélévrt . . .........
Égést évre.......6 frt.
jfctvlöftsetési péttek Király János »erkMitóa«k, Radapostea < Karaausliaraag alaa l

a frt flO kr.
W&y küldendők, k^r ibiro. p
rtK0«XK«XKXXj|OOOOüOOOOOOCOOOO3OOOOOOOOOOOOOOOOOO EAKTÁEA 8 A M zoiiora-tesiitőt első ípanziTellszete.
2 tüZ" és betörés ^ beiegyteií utóvetketetHwrlétlaa fcUIoatégggl
ellent ■
pmeMoel g Wiese Tódor és X
társától
Steiiiin^r KAIiiífcn vifMáru kert^-NaK)-hanl/>aii.
l'gjraaeU éaaka péamekréajek kaai rélletask.
\woooi *vovmooooo&
Főraktár: Budapesten. IV., váci-utca B4. sz. a.
—■ "jii ■ 1 1 ■ 1 ^
ktlMMUi'f:!!
n—^^
• . Oyártalap: Boctben, IVM
| • j j ^ í * ; i í a ^^^^^ ^ A^^^jgpMBi^^^^ff
ül l l M öl.....mk*^———
laletvaset^. ( El'KLlTN JAKOM. ^
• Nagy válasstsk
"rj/isl utíoh-. picoolo és Mig* s)s zongora-piano ót har no sigstokkan. 70a 6 5
IlggbHMgmt Mo 3.
uj találmányokra
eszközöl bármily államban, továbbá el-váilálja azok fen tártánál, védtalipét és értékesítőt. 670 7-11
Réthy János
' ntmzetJcöii mérnöki ét tigfrwUilOki irodája Rsdspeat, Eraaéket kérni .14
Üljauüít vediefijefc beiéMatnat
Aa éa legújabb
tábori utazó és színházi látcsöveim
a legjobbak és leyoloaóbbak atMldigi aladaaban alo.ordultak köti. A látceóvtk tiszta sekrom&tUrtts 41 mnj ubjsctiv átmérővel bírnak és mladsa atsmhat alkalmasak; ssgrskb távolságra ít erögffó ttsstáa sléffé nagyítva anuuak üveggel, iranytüval. böraala orral, bor tok és satjjal .vannak ellátva, a követkftö arakon fekete és alanyoáott kartká* val f frt, ngyanot égést alany ki busóval U ftrt, fekete le aiá» ayoaöttlcarikávtl nap rUbtaovi*l 13 frt 60 kr. Nagy vslassták baa' vanuat nindenfd** más tainkáti látcsövek U borokkal 4 (H<
tói 80 frtlf.
Hl | Pupbu sa«bbea liordoibatú féaykrpet** kvstiiléksk avj e. „ruui\ magyaráaattal •*s vogyí felsasrel«a^k< kai 3 frt Jft kr. Eset feaykepek ketrlm oly sgysssrt, hogy
gyermekek által is könnyen kaaafbetOk. Ili | Clartro^ taalibet bordotbató gyújtógép fyafa ág y) . ,,1-ICUll a uv nélkül, gyuíaUrtó aagytagt s vtla koestabO idő keressttl vilagitbatsi. árt B frt 76 kr. Kapkttók , egysdál.
HATSCHEK BELA Budapest IV. Váotatea B
A varoahái-tárt aarakkéabaa
Arjegyaék ingven kapható.
743 3-8
A^müszemhez"

^Mtwatoi, vasárnap.
1890. <ltc*VQb# hó U én:
Utolsó bél 2
Huzrls már dec. hó Ifi- n.
MAGYAR ÁLLAMI MÉtt»E(liI.
FlR)erfaéay 60.000 Art. Az összes nyeremények U'»0.000 frtra rúgnak, j MT* E|y sorsjegy ára I forint. 31
Sorajrgygk kaphatók a UttMgu|t«táiáfii] Budapratta, í JPtst'", fövámhás, Mnn4h) hova a M|mod(lt sorsjegyek i in pmteiUlriijr mellett előre twkiildüudö: valamennyi j Utto-, mi* k adóhivatalnál; á legtöbb poaUhivatsIual, a bécsi . Horror*-eél é* íuimlen 'vánw»l»au és neve»etes«*bb
r
l!
helységben fetélüMt egyéb sorsjegyáruíó ? ongafl. Budapest, 1890. nkl 14a, . TIS í-tf
t(. j ■agyar kir. lotia-lgnncntóoSg.
I
K
Ollceriii-Foc-Cr^w.
A fogak | Nflkiiliiz1 etet K-n rövid időig Iim é p i óg e. tartó k»liltlltui'« logak tiasütáaara
AL0D0NT
■Egészségügyi hatóeáa által megbirátra >a»twn; gt'pVukmit ééH* 1
Ártalmatlan aé( a leggyöngébb fope ' mancnal is. —^ f
Jegy nék : Németorsság- es Fraariaorasagban a legnagyobb! enáméxny*\ van tauisaá-tstfcee-f -ngy ax ij&fSrcál, min* 1 ttgaraflftM) tiniikWs éi aa sgyssriü polgáf- kásánál j is bsasaattatik- S— 26
Kirphatn a gy darabhak 35 Boseufeld" idol
Vgifrésasek én illaUaaréftaakaél; Ara egy KT.- Nagy-KauHwm Schwarx ét Taaber. Stivm^* Klóin. Marton es línber araknál
Nifntáf'léi talAlniAii)-lytaynéyl eseteknel.
Férfiak számára I
os. kir. aaabad. elaotro-metaUkne kesxülek. Dr. Bprsodi. ~
• A u,*»tritt-lf agyatmrxxágon és külfoldfta saabadalmaava. ' fidri*fnt* tSHÜ-bm sranj^mww kitüntetve, Brünretben J *isfí'*hah •rütléi'rmmel kit&nifítw, timtben nat/y
$tüntért*n*fl kitüntet vc Xt?:u 18Ú0- arampéremm*! kitüntetet. Dipiom ée torifff mtéfcimf ti/ fmner, 4* tntíti f tttdoménfo* társulatok élUu.
iHr. Bontod-féle cs és kir, sa b. clteimHiUlliku ké-•saülék, aaabad aI buti .éa kitüntetve, eltiintrí i a ', irti |ji agf áget (i»pot<'ötÍH>. mintán skigifilt idegeket w» alti és s «serv« wtnők iljni r*í*t kóbaoaos A késafilrk alkalmazása ftiltti ffYmrfe wj^^Wig a • Mai falú viselést, magában féw is elég a Jtivánt ertdmciy előldéaésére. ^Á.7Ó3 2-15
Dr. Itwtél Bwtapexten T*r£i-k5rut 4. amim. n imeritö bnslrtk kívánatra ingyen küldetaek
Í, 5
* s ii fi
X* XX XX XX XX XX
Legszolidabb kiszolgálás. . **
t • Xi
m
x s
m * ?
£ * * !
*rí
r *
*
X X
a *
i

*< * a sl
a ^
(/>
N
CD-
<P ^
•< 5: "t
CCH • €0 ff.
g J
I1
P 3 3
Zala 60 Mára. (6 lap.)
PSERHOFER J.-féle
r3róff3rs£«rtAr
BÉCSTTEN, 1. KEK, 8 I N U E KST R 48 S KJ5- 8Z
S Mzum goldenen Relohsapfel."
VéHkllhó lubdflcrtok, wUu áluiáaot labdacsok m*i altit;
k.
J fa atébbi
nevet tel jen joggal megt^rdi'uiliK* mivnl osak agyas ulig téteaik betegeég, Jtíttlybui tiet lakdttsok csodá* Iih-tisakal etersaertsea lm nem blaanyltották volna. Rvllsedtk óta etas Isbdaetok általittt éllejedé'áek Ar* veadetnk ét alig vau etaiád, wolybon tara kilttai káaisaerbAt aéstlet tea volna tslálliaÜ.
Saámtalan qrvo« által -sen isbdaesu^ káaitatrfl tjáallaltak é« ajáaHafUk atladen oly Imjoknál, nieljek a rótt emltatétbAI és naékrskedé*ból •rrifkek: miat tpe<«avtrQk mojbujok, kólika várléJalások, aranyér, béltéueaaég s l ostinió bete ségvkaél VértisstJté tal^jdoasfgaktál fogva ki'fttú baUttal vaatak vérsaegéayvég t aa abból trtd& bajoknál is igy lApkórall, Idegenségből vaérmsaó feJ||Jásokaái slb Ea«a vértiaaUtó Itbdsetpk o|y könnyeii * hatu»)<•,- bogy a Itfettkéljtbb fájdalmakat sem oloaaik, s saask folytán még a leggyengébb egyének de még gyermtkta által is minden aggedtlem né Ikii) bsvekttAk.
A nuimtalau bálairatból, me'yet s lalsUflsok fogytaatói a Ipgkutönboxöbb és Itgtakttebb (tlegsé* gck nláa egésaségttk vistsaaytTétv folytán boaaáak hitéltek, eaéa l'elyrn cssklt aékásytt emlilBak aaoa negjeg.vséssrlt liogy miadeaai, a ki eaen labdtetokat egytaer kasaaálta meg vagyunk gytisftdve, aaokat tovább 'fogjft ajánlani.
ttbibrWk. iaaa ukt. n o
Tekintetei Űrt
Aljúliri kéri, buf r ft-latte haunne é« kiittu'i várilHSlIló lsb<tse*aiból Untéi 4 esomagot klld'ni nlvfa*(Jéli. v Keurollrr Igaáes, orvoí.
Hrs ebe, FIMaik mellett, IIUI* mkcjiI. hú II'éa. ' TvlikWa 0i.. l*t»H aksrs'a vuít, hitgy a> Oo lshd«'««i k*r*im kflii kfröln-k, m«|j<iiiMk batáaál oxoiuiffl nMnlrum ; Kii gy«r-iii*' ágyban ntrgliülirin ol)«on)lni. b«igy n«tami munkál Mm vÁltam (öblté képe* vég<-/ni é$ b|s«>ayara már a bullák' köxi vuiaék, ha aa 0« ca**dAlalrs aéiiö labdacs! ' n«m nain mentettek V'doa mag As lafee áldja mág Ont asórt aaeraaar. Kiiy biaataam vm, bogy aaaa l>bi|»»wá aiia^m b lákálataaMi ki fognak gy*W[vltatif, s mi»t tnár máifcAuak is eté'Mégiik vitssanytréwrs eesitaégAI moI> gélfvk. Rnlfle Térés.
Amerikai
gyors át Matat UO, bslásu, Ingjobb laar minden kfttavéaytt ét ctátM balok. a. m ; gtritet Mgy-bántalom. tsgaaaggstas iscbltt, algrsiat • idegen fogfájást, fAfáJáe, fllsaaggstáa-stb stb. tllaa. 1 forint 20 kr.
nv Paarkafar J-101. lia Rvtk ho
Taiinocliiiiin |iajL.Uu^ Kwk B ««
öta valsmsaayi bsjsóvteatö a ser káaOU órvosok él" tal a U'jobbatk klitiatrvt. Hgy oltgáasat kiállított aagy saslaacaéVel 3t forint. v
Általános tfcpam
Nteodel laaArlél (iM MmtMrátial bp** aott iebektól, mérget degsattokaál, a[)k>ksm. fcs* bos- vagy gyttltdt-msll vagy máa< ily iiüjokiiál mint kitttab nser ion kiyxjóbálva. 1 íwgely ftO kr, Hér* msnive 18 kr. " ■
Héea lij,b»!yr 19S7. rov 9 Aq
Mil>»a tU-Ult Ú. í tT?ii»rlÍnl»7ttu ni *^rkafar »4H dok W
A l«sitl«»nrobb kAakJaalamtt mondom aaaimalUnask Öt» I iij^ \ • Ml l/iod III uta a fsgyoa tagokra8 aiadta
" idillt aebrt, mint lagbjtliUtuM Mar allstrva. !■ gy kóctéggtsl 40 kr Bérmentve kr.______*______
évaa natiyaéném uavtjltaa. Ab lllalS A .áven át es»av«>d«U ■gyom. rlmroflirto és ^bikörságbao. már fiaté* ia megunta, »-»ljrAI egyébkent I* U mond ti, mblftn vélatlen *gy-«l'» boát *ap tt (Vn klfti»A várttsafttö tabdsraaUwM a ajknak áilajidö •hmiáliu f«lytáa t6kélateson intyitgyull. ^'liegnnib fftsle&ifcl WalUftvtlél J lofS.
El«*haaarab«ramt. QHbl mallatt. IKBíj. aiárrx 17 éa. Tekintetat Úr!
Alúiirott iam^t«lf«M kér 4 aanmagot aa On való bt n lim/.iin* é* kilftnA Ulidaoaaiból. KI nnm mulaaathat'on ■nagyobb eli«mer«.fc.a«t kifej^ani sa*n ls,(dse«f>k rfláka fa> »M éa az«k, a b-»l c«ak alkabnam nyílik, a asaiivnilAknak . . . , _ ... . . „
^^gébb« fogom ajánlsal. K«n bál. .abH^éeut- AltUUinOS tlSZtltÓ " , ?
null h«*siiáiáaára Ont axrnn>il falbatslmsr — 1 w ■v,,u""
1V t i íVf ntu\ V 17 éli alán Sai i a mart fettllfl háli* 4J UlUUtUVj nar homt rvktdtság, gűrrtAs k5 brtgéi stb. állna. Avegeeska irs V) kcajf. j ftvng bermantvr 1 frt IV-» krajnaál*,
UIüfc t IIIValii rromnr rnaa
és miodtaosmtt altssti bajuk ••Ilon kitttnö káaistor.
,1 rtvrg.M-k« 22 kr. H ilvog 1 frt.
Toljéa tiastaletlal CM'tbdArf. KWbscb mallalt, 8silé«U
T. ÖH
Hab" I|(náes. Itt. ifán
IH80
. Ftlkírm, mbaariot as ön vérthstlté labd >e aiböl | caomaaot § d<*tw»ssal kftld^ni «xívoaka4jék.' Ca«kU at 0o r*"dilatia labdaeaaioak IhWkVibat«<o, hogy agy tyoatar* b«jbkl. infijr ao^am út cvon át icmrt. maga><l>a«iBHam. Km Mxbifwk oálam a>bu«fii Ingnak kifogyni, • m«b.n (•gfitrróbh kfiatőaaCamet kifrjaaam, vagytk tiaatalattal
Zwkkl Anoa.
tdl. Kitünü hasi-' saer a rosa tm^satés mindea* kOvefkesaéayel, u m. föfáján, msVhIuí^m gy<»ta<»rgúrea, gyumorkév, aranvur, dugnia- atb. allét. 1 <raomsg ér» l'forisV
Angol csodabalzsam, £ Por a iábi^zadás ellen. SKT."®
iaaadást a aa aaáltal képaAdfl ksllsaetlsa aaagol épen 'art a a lábbelit éa mint ártalmatlan taor vi kipróbálva. £gy dobuaaal 60 kr. Bécmentvo 75 kr
x f x I
X 'I
líl il
!íi
Esoa vértiaatitó labdacsok c<aki* a Paorho fer J. féle, a7.. „arany birodalmi ilalkoi" p ' y|tQ Knlfroom bittaA aatrgolyva ealaiaall gyógyax«rtárban, Réeeket 1., Win- . uO yVd'UtlUhttlII, Egy llveg 40 krs|c grmtraeee 15. na. a. késaittsttaok valódi mínÖ- bérmratei káidéaiml tlfi, kr. téghea,' s pgy 15 mm labdacsot -taftalmató dobos
ára 21 kr. I'rv okiaar mslvbon il dobos "tartalmas- TTaImX «tn amXa .«An «■/. kitttnö tat
Htldésaél 1 írt 10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el.
Ion. krs|caár,
i 2 kr. I gy csomag, m^lyimn d doboa tartalmas- TTa1qA ya qr\r 'CÁÍf fitf'ft kltttfft
ik, 1 frt 0'. krba ktrtU; bénasntétlet otáavétoli |S ou gyógv^s^r,
gyomorborot . át uimden a rondetlen fáftásbdl ■aármaaó bajoknál. Rgy csoasg l frt.
Eaen Itt faltorolt késaitmAayekea kivbl sa I nttirák lapok Ima blrdetott feasat bol- és kttlfíHdi gyégyssaréasati kfil0nlegraség»k raktáron vaaaak ét a kéoalethea netán aem lavök gyorsan ét olosóa mag
•tyifftoiiw qqttio^kTi
xxx x *x XX XX XX XX Xx 1 v:
Az öRHseg elftbbtai beküldésénél (mi Itglnbhaa poatsaUlványtyal makAaAltotik) bérmsntea küldéssel ••gytttt; 1 caomag .1 frt 15 kr., t caomag % frt 1)0 kr , 3 csomag :i f t B'i kr., 4 etomaga 4 hl 40 kr., 5 cso> | mag 6 frt 20 kr. és 10 esomag 0 frt 20 krba kerül
NB. .Hagy cl törjed tségttk kiivatkaatébta esőn labdacsok s legkültmUrlébb nevek és alakok alatt - aaersaUtaak. — Postai mograadaléttk a leggyorsab-atánoaUtnak; eatek követkaatében kém tik eaakia hsa osakáaóltetaek. ks a péatóosaog tHlre bekttldetik; Psarkofrr J..-éls rérti^itó lsbdsowkst követelni és | bh m reil(lljU-,s,k TOTavétlel küldetnek, - Bér csakis aaok tekintliétők valódiaknak, melyeknek basa-1 ® , iM . ..... ,
tálati atasitása s Paorkofor J. aéValálrásaal fekete i o**1* •*tb*B t6rténlk • kü,d*"' ht
saiabet és minden egyes doboa fedele ttgyanason alá- (öasaeg előre beérkeaik, mely etotbea a pifitakültaégtk Iráttal vöroa taiabea vsn ellátva. ^H ltokkal mérsékeltabbok. % ■ 716 H^IS
s * ^XXXXXXXXDOOOOÖOÖOOOOOOC •X X . | -
o Hirdetmény. ?
X A iiagy-kfliii/iBaí Inktanya ré»*vény-t^r«a^ic 1890 évi október hó 19 én tartott kösgyülédében a társaság feloazlánát elhat ároata ■ esaaeriot felasámoláaba lépeit. ...
A kereskedelmi törvények 202 §*& értelmében íelliivatnak mindazok, kik netán érintett Jiraulat ellen követelést formálnak, ast a jelen hirdetmény 3-aiori~kfaiétételét6l számított 6 hó lefolyása alatt alulírott oimhez annál inkább is bejelentsék, mivel a f> havi határidő letelte után a vagyon a részvényesek közt felosztandó s igy a késedelmes jelentkezők kielégítést nem nyerhetnek.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1890. november hó 23-án.
a
k Dagy-kanizH&l lak fan ja részvény -tánmHág 740 S-S * relNsAmolAnban
#
H
■ Kafj4ümitgt, TttArnap. ■__^Zala 60. sr.ám. ftMsp.)_ __^ 189a december hó 14-én.
F^ra^sa vi »••■■ ' iv^teüs.M I
—gyár napilap XI. évfehUni. msgysr iibíUd ''
- • . ---T élet- és járadék-bisiosiló lárssság
_ - . _ - f-^ -a- . - MA0TA*0*aZÍ0I VBlÉBS*PVXSZLŐe*e
DI Ti A D T V TI UIDI A Du 1 ^^
nl Urr \ I I Mini Ll r A "f*"** essMzftl mindenféle, ss emberi
II IIII || I I ll I I 111111/11 életre vonatkozó blxiosliáaokat.
I^WIIl I I IIMI1*' 11 ) üt Biztosítások nyeremenyreszesülossel
b i i i i ii ■ í A nyeremény osztalék ax éleleseti MziosilA*
Szerkesztők és laptulajdonosok aoknál áHag a bíxioniloli töke 80%-ti •••••
Csukásai József ért HákosI Jenő. ' ki, ugy hogy minden IOOO Irt biztosított tÖ
—I kére 800£tfrlnf NysrcMény esett. A
A „Budapesti Hírlap a-nak a hazai müveit o!t a*4k»zön»éjc í ^^»™««oaí<áioknél a nyeremény a* évi
vetette meg alapját A lap eleitől fogva megértette a magyar közönig | ÜA 87 aiUllé' fWrlat,
s^lemét, mmd?n pártérdek ^nellőzésével küzdött nemzetllnk éa fajún- I hi*tn*iláai áiluuiánya lb89. december 81 io
kért, ez egyetlen jelszót sl ; magyiirság ! Viszont as ország legkivá- ! IM utllllé lóriul. A társaság halal*ee-
lóbb intelligeiitiája ia azonosította magát a Uppal, fölkarolva azt oly mó- ^kéri bi*lQ*i(ásokérl 1HÜÜ. defc. 31 ig
doii, mely páratkn » magyar nj^irtf .önértében. A hazai .H.tuUií I l^iíí
r - • / • ti.' II J 1a. 1} J • fi • I / 11/ r rl »ll»«llnll B'nill BCUIHIII 0 llfTIJI UKlIlUHRVI
-máig a Jéglényenebb eredményt a >Pudapestl Hírlap, érte el; legnép- lestvér uraknál, valami n fenti
azerílbb. legelterjedtebb lapja ez országnak . l... vttzérktpviaelöstg. 700 fl -61
A „Budapesti fttlrlap" pollllk»l cikkeinek iránya, mint eddigi jg* Alkalmas utazó ügynökök kerestetnek rm I
ugy ezentúl is mindenkor nemzeti és a pártérdekektől független. I'wlitlksl hl- MM* , , ........... m*
rel széleskörű összeköttetések alapján a legmegbízhatóbb forrásokból származnak. '— ' Az országgyűlési tudósításokat a gyorsírót jegyzetek alapján szerkesztik. Magyar- . —
—úMág politikái éa kdiélété felől távirati érléslllésekkel lámák él rendes* levele- 1 W^^^I^/m !** ^BJ
sók, minőkkel minden városban, sőt nagyobb községekben is bir a lap. „Huda* • Horgony- ■ ^^H
peall Hírlap* távirati és trlrf'ia lndé%ltA«al sisasp már teljem*n ^FKÖépítÖ SZOkrényekfit? ^B
•KJT fakass állattak a világsajtó legjobban szervezett lilrssalgála- W*srt nom válnak értóktoleoskW agy üóháay»
Iával. A Budaprill Hírlap larca rut ala a lapnak egyik erosség« es V^mnlva, mint atrtbbr játrkszerek, hanem'a 1
mindig gondot fordít rá, hogy megmaradón előkelő szinvonaláu. A napi *»va ' V gVormokoknuk évek hoeasu során át mulató és 1
fkai kitűnő s*umlÍMták szerkesztik g> helyi értesülés ismeri legügyesebb .. j I ^ fogWk0l4ai ^ saoJgátedt.iaTrWé I
tudósítókra van bizva; KeiulOraégl ém lörvéii|;»aékl ravatal külön-külön [ I idotaitnniot takintrtbo véva a bgolosótt MtííE-I
* azerkeaztői a főváros aötét eseményeit is mindig oly hangon tárgyalják, hogy a - 1 woivk. Továbbá, Mert as fgaxsn porajtk J-
• Budapesti Hirlap« helyet foglalhat-ippliidett c«alád aisaláláia. A közgazda- utánópUéaaa ssflklknek i« koU M
■ági rovatban a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő megtalálj* mindazt, a mul»tságot ssarn és miatkogy ^
mi tájékozásra aziikséges. A regény maritokban caak kiváló írók legújabb ■S^miadegytk szekrény ssabály-^H
mővett közli. - ^ H JfcL nsruen klaiéssitkató. l^m J
Az előfizetés íöllételei : Egész évre 14 frt, félévre 7 frt, negyed- BA^^^^ ^ a kl ^Hv Jl
évre 8 frt 50 kr. egy bóra 1 trl 20 kr. Az előfizetések'vidék- Bfi^gykavétbé értékaa stászáav^^^l
vről legeélszerQbben postautalvány nyal eszközölhetők következő cim alatt: | ^^Isls áüaT aaa akarja aaga aa|átae|-^V
A „Budapenli Hírlap 4 klttdólilvalalaiiak, Hiidnneai. f-ÍÍL" Bti,,t!fl!5bl!5Íl
ki. — _ „r a ~ r mr m A a^ „ f . 1 9 I melynek osoasgolásás crrgunk valamint gysri 1
rIV. kertilt-l, Kalap-Ulea 16 Nzána. 75b 1 4 . I|atvéayliak „s veres Hor8.«y Másyilk. - J
. k Kfpn árjegyzékek iagysa éa berinsstve. A
...., / • - - - , .'• -.^T/ ! |LrichterF.AD.éttt^,BÉCS^I
A LEGOLCSÓBB S f°W
gaidag éa élénk larlslain gazdasági R'akiap ^. "^T^ r . ^ m ás
j——■—í-t———u „Falnsi Gazda"
■mmtt H í\ I ( I m 1 TiD I íSci M rn PL^ PI D 1/ ■■■ «zimtt kéthetesklat mi>gjrl<*nÖ népissrtl gasdaiagl Rssklap, melyrót s „Mtiffytm Mhm*
1 UltLlill V CICoI Lrfl uCiVCiuiV . mi m mdMíi im<s it*,,,
. " I . A. * egy lelkész következőleg nyilatkozik:
msso> és erdogasdssági kepes hetilap, «# w # . * *
a mairvttr írnydafU/leb éa eriléazfk eirvletétiek lllvnln- ,Két éve már bogy járatom s „efclnxl (isndát-. $ ÓMiistén megvsllum. bogy
11 "r KnzUHIiaZM a f » tTUtSM H * fc.j " linillll- azóUi MjfV0|i gok .o]ytint tnuuliam belgle, a. mit gasdalkodssom rlooyérr ttdv.»een ér- ^
ItM kUZh1ll)e. , tékesltkettem.
TiViiej h Mifnl ji/ftti ' Miótn c kis lapot járatom késsel fog'ató a gnsdsitági kaladáa blvelm ktstttl Is,
± (KVUteUVIl t vt rv/vryttin nfy, hogy ók msgnk alig várják a „Falusi Gazda" »saaaissk mogielenMÓt i n »gylk
A -Földniívolési Érdekeinkg az 1885. évi orsz kiállításon s máslk után Jöa szt kWosöa kérni, bogy belóle tSBulJaoak, Ptaut^áwaellstt sek
■ f ■ ■ mindent fordítottak belAle bassaeiirs, ináéiba-„Fslual Hasds" iránti rokuneseev.
Gyakorlati irányáért Pr**tiku« Unáceal a J<iun «Mri teszik arra, hogy a aép kósött minél
" ___________ nagyobb mérvben sl&rjedjMn. 7
a nagy kiállítási érsranei tttatettetstt kl *m . Telieeea meggyó«Mlt«m. begy e lap s falául nApn-í. a klsgaadákaak igaal lel-
1P Itt-n blfVíol ■ \ 1 I kea és jóakarstu barátja. T4le nemrnak s munka mikéntjét, de s tftorgslmat, takaré*
Xj Wp CtVCt : > <0* i komágot, okos ssámltaat és esek mnlle>t a ItttenheU való erÖ» blsalaat aegUaull.atják,
A swaögaadasági érdskkepviselet fejlesztése,'a gasdasági ttslet jövedalmesóflég«nek fo- as anyagi boldogulás! os, m-lyr ■ kiognadáínknak népfinknrk uly bagy sntlkenr* vaa,
kosáaára aaolgáló esakóaók és módok kutatása és terjesztése, ss összes meaógasdasági legkózolebli vezető utat blatosan feilcmerbetik ■ ___
forgalom* közvetítése. ; Azért kém kérw teltet*: túrmimut r* a tnniU) lu'ukot, ipyekr£**htk rs olcsó
Megjelenik hetenkint másfél nagy ivnyi terjedelemben. gazdasági kis iaiM>t megsjserezni, s a nép k.uott is nrjeeztení.-
Néhány ujabb elismerő nyilatkozat ^flH
Terlesstsa, «frai tatom, magyarázom a ! ... ne vonja meg az éltető erőt, melyet | A Falasi Gasdában sok oly aa&k«*;ges | A derék vállalatot egyik egyházi kö*.
népnek és aép közt, aa ürömmel Innal, j becsos lapja uyujt, aelybdl .oktatást és j és fontos tuúoivalót látok, indytk nélkül löuyiinkhen i» ajánlottam a köaösség fi*
pedig nagy. része 600 lolkti kteségna- tanulságot neritánk. l^eress M&* \-tgy gnzdm sem* Irhet et. Uyoldbb nem gyeliuőbén. Vslóbsn a IcijnnyyoU' pér»
aek oláh, de a jó **4t meghallgató nép, — szakait ét Ihtnie. télért érdemli.
a jól vezetve híve a magyar állameea- ! Á falusi Gazda kitűnően szerkesztett \ M.-Bodoi. Nemes Ar/M ref. pap. j Hakó. fWesi Miklós.
aánek, itt nincs, ait keressen a dákó- ^ Ismerek sok néaet és tót gaadssági Előfizetek 5 példányra, mintán aa ref leikéss
roasaisU. lapot, hanm Falnsi (Jatdánok itfen. | ui-odulmi kujtitik részért htumot olcbs- ! » 1 ' '
Erdó Saaagyel. Garda Mékrton. I csekély előfizetési djj MSüíUtt nintsen „tánynak mutatkozik. , I Md}a meg a magyarok Istenr, hogy
ny. ev. ref. lelkéaa j pérja. Wayner Hihédy, Bdttaszéki álup urad. pusatulaí ladalt népftaket Uy alkalmas
-- ^ I Oiaella-ár'vaháa igazgatója. - , ■-,. . I szellemi és rntttjoyi eaakóaökkel ssatja
. »Tl Falusi Oaadát szivessn o/ra- -- . Lapját olvaiVá, Iránya annyira aeg j megórnl. Mulhatlun kedves kőtslméník
oom M.-Polány. • Sáringer K. {erjeszteni . . . kedrea kötelességem tetszett, bogy nemcsak s hivatal, ha ne ni ' tartsa minden falusi nap, tanitó ét
ám élénken szerkesztett ktdres 'less " sajá^nevemre Is kérem annak megkdl- I aton-ntfUm erőteljeseit njthdani
kü layot lehetőleg terjesztem . . . j K. V-áaárbely. detését _ I tt olesó a Falusi tíuzdátr
Gslaacig_Oriiy T. pltoánot I . adro/g. j Oyőia. Klttn Emire, jegyz*. j. Fertö Saéplak. Tuh Isttén. plék
.W..U- MMlalaki^ ' ^ "" i W • « .0 kr.
Hagy-Kanizsa, vaaároap.
1890. december M 14-éa
AZ „ANKER
A iefaépazertíbb éa a IscWtarjsdtebb _ ■agyar aaf ll a p
A lavnépssertibb és a legelterjedtebb
magyar aaplla'p
élet* éa járadék-blaiositó táraaaág MAOTAKOSaziOI VEI±*a±FViaELŐ«fcO Budapéfit, Dsskté^ 6.11 (Anker udvsr.)
A társaság eazköiól mindenféle, ss emberi életre vonatkozó bialoaiiáaokst. Mf Blitoiltások nysraményréizaifiléiisl "3N A nyereményQM/.talék az életeseti blstosita* soknál átlag a bistoaiioii tflke 8O°/0*át tette ki, ugy hogy minden IOOO frt blatoaiiott lökére 800{tfrlal NyereMésy esfl|. A hslále^trbiztostiáaoknál a nyeremény ax évi dij Siíl% át lette ki,
A tárasság vsgyons 87 aillllé foHnt, bi^tosiiáai állueiánya lb89. december 81 áo ISI millió forint. A Iárasaág hsláteM-lekért é^ lejárt biztosításokért defc. 3l íg 0}ib mint 65 Mllllé í«rlnla| fixetett ki. Fel világosi ti-sut szolgai s helyi Ügynökség Welwft teát vér uraknál, vslsmi I a fenti vezérktpviaelMg. 700 8 -6
MT Alkalmas utazó Ügynökök ksrsststaak.
Szerkesztők és laptalajdoaoaok : Csukánál Józaef és BákosI Jenő.
A ^Budapesti Hírlapa-pak a hazai átívelt olv,aM^>kfiz$HMé|g vetette meg alapját A lap eleitől fogva megértette a magyar közönség Szellemét, mind?n pártérdek ^mellőzésével küzdött nemzetünk és fajunkért, ez egyetlen jelszóval ; magyiirgág ! Viszont as ország legkiválóbb intelligentiája is azonosította magát a Uppal, fölkarolva azt .oly módon, mely páratlan a magyar újságírás történetében. A hazai sajtubaíí máig a legfényesebb eredményi a »Pudapestí Hírlapé érte el; legnépszerűbb. legelterjedtebb lapja ez országnak
A „Bndapeatl lftlrlapu politikai cikkeinek iránya, mint eddigi ugy ezentúl ia miudenkor nemzeti, éa a pártérdekektől független. Politikai hírei széleskörű összeköttetések alapján a legmegbízhatóbb forrásokból származnak, " Az országgyűlési tndósitasokat a gyorsirói jegyzetek alapján szerkesztik. Magyar-úfUág pólltíkal éá fcdiélété telól távirátt értesülésekkel látnak el rendes- levele • sók, minőkkel4 minden városban, sőt nagyobb községekben is bir a lap. ^Iluda* pesti Hírlap" távirati és telefon tudósításai mattap már telje«eu egy fokon állattak a világsajtó legjobban szerveseit lilrsaalgála-tával. A Budapesti Hírlap tárca ravata a lapnak agyik er^seége és mindig gondot fordít rá, hogy megmaradjon előkelő szinvonsláu. A napi rava ia|sat kitűnő zsumaliszlák szerkesztik sji helyi értesülés isiusrl legügyesebb . -tudósítókra van bizva; RetulÖrségl éa ldrvény.saékl ravatal külön-külön 1 szerkesztői a főváros sötét eseményeit is mindig oly hangon tárgyalják, hogy a •Budapesti Hirlapvkelyet_foglalhat--ipilndeu család aasjálán. A közgazdasági rovatban a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő megtalálj* mindazt, a mi tájékozásra szükséges. A regéit) csarnokbaai csak kiváló írók legújabb műveit közli. - f '
Az előfizetés föllételei: Egész évre 14 frt, félévre 7 frt, negyedévre 8 frt 50 kr. egy bóra 1 Irt 20 kr. Az előfizetések' vidék-vről legcélszerűbben postautalvány nyal eszközölhetők következő cim nlatt : A „Híjdapeal'i Hírlap" kladólilvalalanak, Budapest, kerület, Kalap-utea 16 szám. 756 1 4 .
r^^lr Mlárf Tsdsábk aasuiss a^^^K 1 á mfffrpsiiveiia sswyrvs V^^^^^H j
Borgony- ^Hi
f Köépitó szekrényeket?^
f Mert bem válnak értóktolenskkó egy néhány ^ nap muhn, mint a trtbtn játrksxerek^hanem i gyermekek nsk évek hoaazu során ál mulató és QktaKó f« >glalkotáet Mürrffl nnl|[iiliiik élli htStlrt időtartamot tskintotbo véve a legokaóbb Játtö-Lizorek. Továbbá, tMl u Igazán pompás , k minták utúnópitéss a sxfllőknek ii keU A Ik lames mulatságot azorex és minthogy ^k M^^aladegyik eiekrényezabály-^gfl ^fl^^^izerües kiegéasitketó.^^^V^
kevésbé értékaa atászáa vé^^ÍH ^teie által Ma akarja aags aagát jasf*^| csalni u ntaiitaa vissza afstfea smréayt melynek osoaagolásáa cregunk valamint gyári jelvényünk „a veres Hor§eay" hiany/ik. — l Képes árjegyzékek ingyen éa bérmentve, j ^RICHTER F.AD.ét tta., BÉCS,
SibelunSencasse 4
fasdag és élénk tartalmú gazdasági s«aktap
Falusi Gazda"
illám
kétbeteaklat mi,gjfl«>nö népiaerti gamlaiagi Hxaklap, melyrőt a v • 18Q9. évi métt'Hua IH-iki siámtlhan
egy lelkész következőleg nyilatkozik
mező- éa erdőg«adaaági képes hetilap,
a magyar gny.dalh/Jeb és er<lé*/<t'li eg) Ifiének lilvuia-
Iim ko/Joii)e. ,
Tizenkilenc* <lik évfolyam
A „Földwiveléai É.rdekeinkg az 1885. évi orsz kiállításon
gyakorlati irányáért
Í3T a nagy kiállítási érvmmel tttatettetstt ki.
E l<*p elvei : >• 7w i-i
A aoaőgaadasági érdekképviselet fejlesztése,'a gasdasági ttslet jövedelmesőségéaek fo-kosáaára aaolgáló eszközök és módok kutatása és terjesztése, ss összes mezőgazdasági
forgalom5 közvetítése.
Megjelenik hetenkint másfél nagy Ívnyi terjedelemben.
„Két éve már bogy járatom s vFáta*i tiszdát", * ÖHxintén megvallom, bogy azóta nagyou sok olyant tanultam belőle, a, mit gnadalkodaaom rlónyér* tulvoiién ér* téksiltkettem.
' Mióta c kis lapot járatom készei fog' ató a gnsdssági baladáa blvelm kWítt Is, ngy, hogy ők msgnk alig várják a „Falusi Oasds" szamainak megjelenését a «s egyik a másik utás jón szt kölcsön kérni, hogy belőle tasnljanak. Vtautstások mellett sok mindent fordítottak bslőle hasznukra, iaaeiLa- „Falutrf UaadaN iránti rokonsseev.
praktikus tanácasi a Jómb életre szükségestesalk arra, bogy a nép között minél nagyobb mérvben eliojedjen. 7
. Teljesen meggytaódt«a, hagy e lap a falusi nüpiink, a-kisgaadaknak igaal lelkes és jóakaratú barátja. TXIe nemenak s munka mikéntjét, de a iSorgalmat, takaré* kosságot, okoi ggámStast ^ ^ek mnlle't a lütenheU való erős hlsalmat megtaanll>atják, as anyagi ls»ld<fulás! oz, m^lyr* kisgssdáinknak népfinknfk oly hagy sstlkenr* vsa, legkőzolebli vezető ntst bistosan Ailivmerbetik ■
; Azért kért* kérem leikéss társaimat én d tanilő urakat, ipyekrZfsnek rs olcsó gssdasági kis laptS megszerezni, s a nép kiuött is tojessteni.*
Néhány ujabb elismerő nyilatkozat
. . . ne vonja meg as éltető erőt, melyet' j A Falasi Gaadában sok oly szükséges becsos lapja ayu}t, mélyből .oktatást és és fontos tudnivalót látok, melyk nélkül tanulságot merítünk. Wmss Akv* \~tgy gazda sem*lrb*t cl, legalább nem
tolna szakad ét Ibtnie. M.-Bodon. Nemes Ar/tátl ref. pap.
Előfizetek 5 példányra, mintán as I tarod almi ttujdiík részére hasznos e/rks-i métnnak mutatkozik. ,
Bdttaszéki afup lirail
Lspját olvsSVá, Iránya annyira aeg tetszett, bogy nemcsak a hivatal, hu nem sajáthicvemr© la kérem annak megköt-detését
QyWk» * Klein Emire, jegyzi.
A derék vállalatot egyik egyházi köz< löuyiinkhen is ajánlottam a közösség fi' gyeltu<*bén. Vslóbaa a legnagyobb pár-tálért érdemli.
Makó. Coíesi Miklós.
ref. lelkéaa
Terieastea. olvastatom, magyarázom a sápnak és aép közt, es örömmel Innal, psiig nagy. rész« 600 lelkű községemnek oéák, de a jó szót meghallgató nép, a Ml vezetve híve a magyar állameea-mének, itt nincs, mit keressen a dákó-rmsasiats.
Erdő Saaagyel. Garda Márton.
ny. ev. ref. leikéea
. ..A Falnsi Oaadát szívesen o/ra-mm M.-Polány. Sáringer K.
. ... Az élénken szsrkuztett kedves kit löpot lehetőleg terjesztem ...
Qalesrns._Czíby T. plébános-
A Falasi (iaada kitűnően szerkesztett Utp. Ismerek sok néaet és tót gasdaeági lapot, hanem Falusi Gazdának ilyen csekély előfizetési djj jmdUtt nintsen párja. Wagner Mihály,
Giaella-ár'vahás igazgatója.
, . . terjeszteni . . . ked ves kötelességem less K. V-ásarhely.
Áldja meg a magyarok Istene, hogy* pusztulni indult aépttnket Uy alkalmsa szellemi és roNy«5ri' eSskőaökkel ■ sarja megóvni. Mulhatlan kedves ktitslméntk tartoa minden falusi pop, tanító át jegytő, ufttn-uf/éltu erőteljesen ii/án/*iní et olcsó B Falusi Gazdát fertő-áaéplak. Tóth István, plék.
a -Földmiválást Érdekolak egéss évre S frt, félévre 3 frt S „Falusi Gazda" egész évre 1 frt
együtt megrendelve S frt 50 kr.
Faseksak lelkészeknek néptanítóknak, Jegyzőknek, olvasóköröknek és kasinókaak kedvezményes előfizetés" ár aüadkét lapra egéss évre I
frt, félévre a frt S0 kr.
. T" • * .
Mtgy-Ktnim, waáriftp.
Zala 50. mám. (R lap )
1890. december hó 14 |r

Nem találhatunk alkalmasabb, értékesebb és czélszerübb ajándéknak valót, mint egy jó
fi
mmwmm
A könyv oly maradandó becsesel biró ajándék, mely minden más Urgyat fölülmúl A könyvet nem unjuk meg.1 nem megy.ki a divatból! hanem egy örök emlékül szolgál. Könyvet rangkülömbsóg nélkül bárkinek adhatunk, mivel az irodalomban találhatunk minden művall^gal hirri^amínHAn lrnru egyén számára valamialkftimasat^ Raktáraimat különösen a
t
és
<#3

ki
Ci

s
*UJEVI*

r
||Jp alkalomra választékosan rendeztem be,
t^. sl Ma.a.g>3rsLX-áx©aao.2©t l©gk5©les©"b"b
rtJp kivöl, még az idegen nemzet ismertebb műveit is megszereztem, 1 ugy szintén választékos gyűjteményt tartok
j ifjúsági iratokból, képeskényvekből, emlék- és imakönyvekből, fénykép-albrmohból
a legremekebb kiállításban, irc mappákból (teljesen fölszerelve). Íróasztali tintatartók' ól, valamint a.legújabb divatú
LEYÉLPAPIRO EBÖL,
- melyeket a legelőnyösebb feltételek mellett számithatom. v Az igen tisztelt n. é. közönségnek szíves figyelmébe ajánlva, vagyok tisztelettel
Bi r Fisohel Fülöp 1
' könyy- és papírkereskedő
. -NT A A TJTM Á >T. jjj^
IF SipMTántl «• (Ukttra^áa, "T^J
" k mm- Vidéki megbízások kiváló figyelemmel eszközölletnek. &
Nyooutott Fitebel FOlflp Ispiulajdonoanái t8So.
51. szám.
Nagy-Kanizsa, 1890, dectember 21-én.
- XVIL évfolyam
■MrkMBtMfi Majyir-ítc* 83. ittaséit
lét litliiiil i li| —llial ééi mitkta Bisdts kíeieeUaj.
ümiWH Imhk oak Iwrt k* hMI fopdutuk «L
Z ALA
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
IlUiUftkJ: firasliás-sUss &. iiin HmIi*1 MU» Jtflnyv IimMIM,
ELdrizBTAai ARAK:
IgéM 4*n . . . . í frt — kr, tUém ..... I . 10 IhfjwMm . . , , I , St i
Dlrdelóíuk JnUnyoMO •ualtUlssk. WjlilUr ptttlMrt M kr.
Ttsinnr-Tfs mm kUfatta.
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak és • Bankegyeaület hivatalos közlönye. gjafl«rU».k, uUmint • nmnfkii
H«f|eltalk Nafj'-Kulzsáo hrtmkinlrgyiirr: vasárnap.
iirtnH Flnlivl rUSp Msjrv* ' Ummi
Karácsony.
Ünnepet fll a keresztény világ-
A „Megváltán" nagy tragédiájának első jelenete Bethlrhemben játszódik le lelki ssemeink előtt, hogy jelezze, miszerint a nsiry ssnmoru játék végkifejlődésénél a halál ujplma meg lesz törve, aa örök sötétség elenyészik, fel kél a ragyogó nap ífljee pompájában, a akereaat diadala előtt össze omlsnsk a bálvány istenek szobrai.
A. betfileLemi csecsemő ott ring a böl-o*ől>en, melyből az emberiségre szét sugárzik a felvilágosodás korazakft. A földet eltakaró homály szét oszlik a a magasztos tanok világa dereng minden elmében.
A karácsony ünnepe a kereszténység ünnepe ; de ex ünnep a politikusoknak is tanulságul szolgál
Az egyetértés, mely nélkül nagyot, szépét alkotni állam 'képtelen; egyedüli mód arra hogy.a polgárok lelkét egymJjihoz közel hozva, egyniás eszméit felfogva megértve, közeTébb vigyék a társadalmat, annak valódi léteéljához t a jóléthez.
A karácsony ünnep az egyetértés Un nepe. a bellílel)emi csecsemő eltörlé * különbözeteket a földön, egyenlővé, testvérekké teite a nemieteket, népeket, lajokat, a midőn az Isten maga emberi alakot öl tOtt, felmagasztalta as embert, egyenlővé tette őt ismét azon korbeli emberhez, mely a bünt nem ismeré, megtisztította az er-ltölcsöket, és ártatlaouá lett ismét az em-beriaég, mint volt a paradicsomi korszak alatt
A politikai ellentétek széttépik a társadalmi erőket, a politikai viaaályok meggyöngítik as állam erejét,' mert írva vagyon, hogy „conoordia parvae rea erese unt, discordia mazímae- dilabuntur*; ellenben a politikai ellentétel eltávolítása, megerősíti a társadalmat, megasilárditja a nemesetek erejét, hogy hatásosan működhessenek a haza- javára.
Év tisedek, — nem, — év ssásadok óta átka a magyarnak, hogy »sohs egyet nem ért*; es Ősi átok nem egyszer ásta meg már a nemset ezred éves életében, anpak sírját, s hogy a temetkeséa be nem következett, s hogy a temetkezés felett egy nemzet nem állott sírva nem magunknak köszönhetjük, hanem a magyarok Istenének, kiről Megénekelte a dalnok: *lsts&: csodája, hogy még áll basánk* •
De nemsetünk jó Goniusa nem bagyts el a msgyart, küzdött, (áradott, hogy ki* irtsa az ezredéves nép keblében élt százados átkot, a visszavonás Atkát, a megértesse a polgárokkal, hogy a nemzet jóléte, a haaa felvirágosáaa csák as egyetértés alapján remélhető, várható ! — Nemsetttnk megértette s jd akaratit in-, telmet, s levetkeste a viszályt, s a politi kai láthatár megtisstulva a kelő nap suga-rai előtt oszlanak a fellegek, a derengő hajnal első világa hat keresstül politikai láthatárunkon.
És e derengő napot a karácsony hosta meg.
A politikai ellentétek a lefolyt ttléssaak alatt egyenkint lettek kiegyenlítve; az éle
Karácsony ett.
Jer éiifí.i párom, Jelesé;/ ! s ti ketten, At Iksiefont tllrss uj hajtásai. A Megváltónak születése napján Siessünk néki oltárt gyújtani. Karácsonyfára (tízl/lt gyertya lángja Kicsiny szobánkban tündér fényt derű.
Igy drásztd el azTgész yiláfiől_______- •
Nagy lelke müve, a vallás, a hit. — Jmátkozzdtok együtt én velem.' „OK válts meg engem Jézus —- istenem l*
Voltak idSk, fiacskáim, mikor — hajh t Gondot, küzdelmet nem ismerve még, — Atíként ti most • remélve, várakozva, Szülóanyámnak keblén püteiték. Es vágyaimnak összes mindensége Egy kis, bohó játékszer volt csupán.
Lemondás, mely a vágy helyén terem / ... „Nyugtass, meg engem Jézus — istenem /"
sen egymással szemben álló pártok küz- f^rtoMmrfcor/ —. . Mily óriássá nóttek
íj__. _ „ . . i i í ti \E vá/mak, annyi letűnt év után.U
delmet megszűntek, a törvényhozás tár* L - J '.: J ^ ^ . ~
gyalásai visszazökkentek a rendea kerékvágásba, melyből évtizedek óta kisiklottak.
a nemset képviselői belátták, hogy neui a . , . . ,. ...' , ,,
i» , .. , I Az ember fajta gyarló. Altnt a koldus,
merev ellenzékiskedés, hanem a nemset AV _ )m míg (Mel klVÚn> .
jólétének előmozdítása az, miért a törvény- :\Azt, .a mi már Bf lett, meg se' látja,
Eozás tagjaivá választattak és ebből kifő- J 8 tpedve sóhajt *j-gyünylir után.
lyólag megteremtették az egyetértést, mely De ""»' rideg szivü nagy ur, a koldust
örök gát leend a visszavonás ellen fflfcl f ttjWhflJ^ggt.,
A parlament átalakult, a politikusok HJ* a <^ádxta, egyet sajt, ott hagyva , . , , . heze nyomát a megtört sziveken.
tiasta életnézetre ébredtek s ezzel, hatalmas m ^ tfA ^ jitu mé mUm ,
lépés v^n léve előre, a nemset'jövője, a „Segíts tneg engem Jézus — istenem /" haza felvirágozása érdekében!
A politikai láthatár, ^melyet oly hosszú }]{tz m eUriuxt a(nrib| kezével évtizedeken át folyton ború* fellegek ta- i Bogy dilsgaztlagnak mondhatom magam. kartak el szemeink elől, tiszta lényében' 7tt vtujy te édes párovn, feleségem, tűnik fel. A polgárok mégérteni iparkod-' S itt vagytok gyermekim, két jg fiam. nak egymást, a pártok kezdenek meddő %'/ " hiányzik rég kittünkből,
' Kis testvérkétek elment messzire! ... .
vita helyett alapos érvelésekkel bisonyita
Oh ' fáj e seb, jobban mint valamennyi Mit szivemen üliÁL végzet keze! De hány cseréim igy is Ifrr wíew/^f-i. . „Gyógyíts meg engem Jézus — istenessel"
Nem ! Bármiként volt, — bármiért is engem,
ni: mi jobb, mi célszerűbb. ^
Örömteljes jelenség es, ebben látjuk mi
a nemzet egyetértését, ebben látjuk a jövő
bistositékát, melyet oly rég epedve várt
a magyar nemzet,
A karácsony meghozta azt, mit vártunk'^ szeretetnek örifni ünnepén,
a pártok higgadtságát, mi a politikai élet | Szánd/kid ellen, Megváltónknak atyjap
egyik legelső feltétele, ~ s mert meghozta Mi istenünk; — nem zugolódom.én.
azt, örömmel telt kebellel mondjuk el sse FeU'tem mosl hogy egy napon születtek
reucse kivánatunkat minden polgárnak a s a gylitreUm kereetí.
, ; . „ , _ , ,.. \ teleltem annyi bánatom, siralmam, karácsonyt ünnepekre ájKal, hogy íme, e
karácsony nem csupán a kereszténységnek, hanem a politikának, a magyar politikának is öröm ünnepel
Üljük meg tissta örömmel a politika ez öröm ünnepét I
Plalotoi Altos.
Atyám! te látod hogy felejtem ezt. ' S ti kedvesim, kö'nyürögjetek velem: ' „ Oh áldj meg engem Jézus — istenem I"
Gabányi Árpád.*)
*) Jeles írónk, ki u sktdimU „Kocsány ftle 100 inaj* diját mogt uyerto el „Poginy lufytrok" cimU nHiérel.
-* *--_ ■ '._■■■- ___ . _ '' _
ftf- Lapunk, mai siáma 10 oldalból áll é« as ,ismeretlen" olmü beszély vao mellékelve, -^g
%A iiwímmII.
_ thfy^Kanim, naéyptp.
Zala 50. szám, (H lap)
1890. december hó U.*r

Nem találtatunk alkalmasabb, értékesebb czélszerübb ajándéknak valót, mint egy jó

fi liAI Yí v/IKT
A könyv oly maradandó becscsel biró ajándék, mély minden más tárgyat, fölülmúl. A könyvet nem unjuk meg! nem megy ki a divatból! ksnem egy örök emlékal szolgál.
Könyvet rangkülömbsóg nélkül bárkinek adhatunk, mivel az irodalomban találhatunk minden mti vftltaóggel bktiésmindenkorú egyén számára vala<ni alkalmasat, Raktáraimat különösen a
W* ~K 'A A <m> <h
ss;mmm'v w w í
ós
nii %
| JÉF

*UJEVL*

I
alkalomra választékosan rendeztem be, ©L aa.eaaQ.zet
kiviil, még az idegen nemzet ismertebb műveit is megszereztem, ___ ugy szintén választékos gyűjteményi tartok
Ifjúsági Iratokból, képeskönyvekből, emlék- és Imakényvekből, fénykép-albumokból
a legremekebb kiállításban, irt mappákból (teljesén fölszerelve). íróasztali tintatartók' ól, valamint a legújabb divatú
L EY ÉL PA PIRÓK BÖL,
melyekel a legelőnyösebb feltételek mellett számithatom. Az igen tisztelt n. é. közönségnek szíves figyelmébe ajánlva, vagyok tisztelettel
^ Fisohel Fülöp
* könyv- éa papírkereskedő
IspssTársU és <Mklsn;la,
■gT" Vidéki megbízások kiváló figyelemmel eszközöltetnek.
STTssttm.
ftagy-Kanizsa, 1800. december 21-én. '
XVa évfolyam
Msgyarátca 33. 1 üiua
Mi iiüinll • lap —11—i rlnv, "íiiiftrt atsdu kiUaniay.
MnusWtlu Imlak oak inasrt W askhffl «L
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
KUMMvatati Viiwliiis-alssa 6, mim Kl.cUI tutf ^fbMfeMHi í
ÉkórizsTtai Amuc:
IgÉM ém . , , , 6 frt - kr. »!(««. , ; . M E»sy»dtir» .
W
1
■lrd.t*»k jiliíjMi naaltutaak.
■jtlttér patlUor* 1* kr.
ttairat«k Tiau ia ktldataak.
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai btarékpénztárak és a BankagyesQlet hivatalos közlönye. pjn^,^^ tiUmU4 ,
M«||elsaik Nagy-Kaaliság keteaklatf«yssert raséniap,
T—Ikoaák riHUt KMilp könyV-tmWUU lnlmllk
Karácsony.
Ünnepet tll a keresztény világ! A „Megváltás" nagy tragődiájának első jelenete Bethl*h*mben játszódik le lelki aaemeink előtt, hogy jelease, miszerint a jt«iry saomoru játék végkifejlódésénél a halál uralma meg len törve, aa örök aö-tátiig elenyészik, fel. kél a- ragyogó nap teljes pompájában, a a kereszt diadala előtt 6wqt£ .omlanak a bálvány istenek szol
A, Wbléhemí csecsemő ott ring íböl-cpőben, melyből az emberiségre szét su-gársik a-felvilágosodás korszaka. A .földet eltakaró homály ssét osalik s a magasztos tanok világa pereiig minden elmében._
A karácsony Ünnepe a kereszténység ünnepe ; de ez Qnnep a politikusoknak ie tanalságul 'szolgál
Az egyetértés, mely nélkül nagyot, asé
pet -alkotni -állam-ké ptelen. agyedilli_málL me|yből évtizedek óta kisiklottak,
arra h<vy a polgárok lelkét egymáahos közel hozva, egymás eszméit felfogva megértve, közelébb vigyék a társadalmat, annak valódi létcél ja hoz a jóléthez
A karácsony tlnnep az egyetértés ttn nepe. a l>elhlt»hemi csecsemő eltörlé a különbözeteket a földön, egyenlővé, testvérekké tefte a nemzeteket, népeket, fajokat, a midőn az Isten maga emberi alakot öl UHt, felmagasztalta as embert^.. egyenlővé tette őt ismét azon korbeli emberhez, mely a btlnt nem ismeré, megtisztította az erkölcsöket, éa ártatlanná lett ismét az emberiség, mint volt a paradicsomi korszsk alatt
A politikai ellentétek sséttépik a társadalmi erőket, a politikai viszályok meggyöngítik as állam erejét, mert irva vagyon, hogy „ooncordia parvae res crescunt, diacordia maximae dilabuntur"; ellenben a politikai ellentétek eltávolitása. megerősíti a társadalmat, megszilárdítja a nemzetek erejét, hogy hatásosan működhessenek a hasa javáfa.
Év tizedek, — nem, — év századok óta átka a magyarnak, hogy aaoha egyet nem ért* ; ez ősi átok nem egyszer ásta meg már a nemzet ezred éves életében, annak siiját, s hogy a_ temetkezés be nem következeit, s hogy a temetkezés felett egy nemset nem állott sírva nem magünkoak-köesönhetjak, hanem a magyarok Istenének, kiről megénekelte a dalnok: (Isten csodája, hogy még áll basánk*!
De nemaetQnk jó Qeniuaa nem hagyts el a magyart, küzdött, (áradott,. hogy kiirtsa as ezredévea nép keblében élt 'százados átkot, a visszavonás átkát, s megértesse a polgárokkal, hogy a nemset jóléte, s hasa felvirágozáaa csak as egyetértés alapján remélhető, várható !
Nemzetünk megértette e jó akaratú in telmet, s levetkőzte a viszályt, s aTpölíl kai láthatár megtisztulva a kelő nap auga-rai előtt oszlanak a fellegek, a derengő hajnal első világa hat keresstttl politikai láthatárunkon^ _
Éa e derengő napot a karácsony hosts meg.
Karácsony est.
Jer édes párom, jeleníti 1 i ti ketten, Az összefont t/irtt uj hajtásai. A Megváltának születése napján Hitetünk néki oltárt gyújtani. * Karácsonyfára tüzíitt gyertya lángja i Kicsiny szobánkban tündér fényt derít. Igy árasztá afyaz egén világot A ííjw /"Ikri mrímr-ttr-vaUáh a hiti 4 ' /málházzátok együtt én velem: „Oh válts meg engem Jézus — istenem I*
Voltak 'idők, fiacskáim, mikor — hajh I Gondot, küzdelmet nem ismerőt még, —• Miként ti most — remélve, várakozva, Szülőim ydmnak keblén pihenik.
A politikai ellentétek a lefolyt ülésszak | £» vágyaimnak ös^zee mindensége alatt egyenkint lettek kiegyenlítve, az éle- | Egy kis, hohó játékszer volt csupán. sen egymással szemben álló pártok küz- M* Mth kori... . Mily óriássá nMttk
i • .___ . . _. . . .1 \E váfíuak, annux letűnt év után.
delmet mersxuntea, a törvényhozás tár- r '. , j' , , . , ,
.. . T ,, , , ... Lemondás, mely a vágy heluen (erem!... gyalásat vtsazazökkentek a rendes kerék- Jfatsu meg erűjem Jézus - istenem 1"
a nemzet képviselői belátták, hory nem a . , , .. .y .. .... , ,,
ti ,,. .... Az ember fajta gyarló. Mint a koulus,
merev ellenzéktskedés, hanem a nemset A7 . ^ r ^ ^ ^ fc(wJj|j _
jóléténéT előmozdítása az, miért a törvény- \ Azt, ja mi már övé)lett, meg te' látja,
8 epedve eélttjl uj igyiimjtir után. De mint rideg szivü nagy ur. a koldust Elűzi a küszöbről hülegen, Jön a csalódás? egyet eujt, ott hagyva Keze nyomát a megtűrt sziveken. Hiú cágy, éh n« játsz Vilié velem ! „Segíts meg engem Jézus — istenem /*'
hozáa tagjaivá választattak és ebből kifolyólag megteremtették az egyetértést, mely örök gát leend a visszavonás ellen,
A parlament átalakult, a politikusok tiszta életnézetre ébredték s ezzel, hatalmas lépéa van téve előre, a nemzet jövője, a haza felvirágozáaa'érdekében
A politikai láthatár, melyet oly hosazu jjj^ ~ fáraszt a sors bó kezével évtizedeken át folyton borús fellegek te- Mixjy dúsgazdagnak mondhatom magam. kartak el szemeink elől. tiszta tényében j itt vagy te éiles párom, feleségem, tűnik fel. A polgárok megérteni iparkod- j S itt vagytok gyermekim, két jó jlum. nak egymáat, a pártok kezdenek medd6\lg«* hogy 0 hiányzik rég körünkból,
l i .i i / i, .. i .. .. Au testvérkétek elment messzire! . . . . vita helyett alapos érveléaekkel btzonyita Qh , fij f ^ jMan mint Amennyi-
Mit szivemen ütött végzet keze ! De hány cserélne igy is én velem 1 . . . „Gyógyíts meg engem Jézus — istenem /'%
Nem ! Bármiként volt, — bármiért is engem,
ni: mi jobb, mi célszerűbb.
Örömteljes jelenaég ez, ebben- látjuk mi
a nemzet egyetértéaét, ebben látjuk a jövő
biztosítékát, melyet oly rég epedve várt
a magyar nemzet,
A karácsony meghozta azt, mit vártunk,szeretetnek öröm ünnepén,
a pártok higgadtaágát, mi a politikai élet I Szándékid ellen, Megváltónknak atyja,
egyik legelső feltétele, a mert meghozts [ Mi istenünk, — nem zúgolódom én.
azt, örömmel telt kebellel mondjuk el sze T"
,. , .___, , . , . , , Az üdvöseéq s a gyötrelem kereszt.
renc* ktvánatunkat minden polgárnak a \FeUjurR ^nyibánatom, siralmam,
karácsonyi finnepekre aszal, hogy ime, e ----—
karácsony nem csupán a kereszténységnek, hanem a politikának, a magyar politikának i| öröm Ünnepe!
~ Üljfik meg tissta örömmel a politika ez öröm ünnepét l
Palotai Ákos.
Atyám 1 te látod hogy felejtem ezt. 8 ti kedvesim, könyörögjetek velem i „Oh áldj meg engem Jézus — istenem 1"
Gabányi Árpád.")
*) Ha írtak, ki ta akadémia „Kocstiur M* 100 anay* díját most nytrta «t „Pogíny magyarok" cimfl nttTtrd. ^
fftf tápunk mai atáma 10 oldalból áll fa ai ismeretlen" olmü besaály tmi mellékalTt. HS
Nagy-Kanizsa, vasárnap
A pórul jirÍTférj:
Göcsej fö? árosába kéltéti utaznom, mi lovyU jeleni, hogy s mostoha sors kenetlen karakón kénytelen voltam Zala egerszegbe menni, Egy szárnyvonal hozza az embert Szt.-Ivánt ól. Kisla-Indig, de nem* sas, hanem szelíd háxi réce szárnyakkal ^ j
Zalamegye váltnáaioa vidékével egy egész löldr gö&böt képez, melyen Kistalfid télen aa északi, . nyáron a déli pólust képviseli. Mit tesz as ember egy meggondolatlan órába g — gondolko lik ha mindjárt Zalaraegye érintett észski polu«áoál, — melyei jobban Nagy-Unomnak kelleqp elkesesz-telni — még as embernek esze is befagy* Acou-péból a száraz szántól öldek re pillantva, eszembe jntott ez igaz — mese.
Kányavárban tűs János a szép barna szeműi feleségével, Ágnessel, ,mint szorgalmas, takarékos qép ismeretes. A fukarságig menő gazdálkodásuk folytán egy kia vagyonra ia tettek szert és a >jó. sseretó férj nemcaak jó falatjaiban, hanem meg az ingatlan vagyonban ia respéciália.Ji paritás •Ivét. V
Kányavárba még a civilizálió nan9n&g$>rnyé-kával nem halott, a házaspár igédéi s/erények voltak -éa a házban levő két lettén, sertés fcedezie a házi szükségleteket, ezenkívül miként Noe bár-Éájábsn a hasznos tollas ; állatok ból =M=Stg±§§S=u párt leheted* látni.
AJóllét terjeszkedni kíván, János gazda tehé-mt jobbakkal akarván felcseré ni, leleségének
—- KWVes banyád, tuíoí -1>bg^Í^teneirfWt«> el akarjuk-agni^ hof y a vételár' a jobbakat vehes aünk, holnapalán országos vásár lesz Egerszegen, nekem ily dologtevő napon jobb less itthon maradni, hajiad be s teheneker a ha BU Írtért eladhatod, ugy add oda.'Kérelem és parancs azonos volt s boldog hásaspárnál és igy a szép Ágnes menyecske lelcicomákvsn — mert bát a székvá-j rosba csinosan kejl jelentkezni -—""' már hajnal-hasadtával behajtja a teheneket a vásárra, egyre] •törvén tejéi azon, hogyan sikerülend jó urán a k-psrsncsát megelégedésére Jelj esi leni. Ha a szép Ágnes magát bocsátotta volna áruba, ugy refci anayi vevő 'van, mint a hány kereskedő a marhavásáron, de s tehenek iránt s speeulans széliem* ily előszeretettel nem viseltetett és minthogy Ágnes jó magasra tartotta e tehenek árát, ugy vevőre síig akadt. . *
A jdö makacsul ragasz kod ikislielt szándékához. innen van az, hogy ugy a szerencsében mint a bajban rálillik s példabeszéd: Keresd as ass-J szonyt. . 4 .:
Ágnesünk makacskodott, hogy ~ajeh$nekel 140 Irton atul nem sdja, nem tudva^isi,jiogy a kereskedők skaraian iiv azándék hajótörést szenved. Igy multak''"sl órák. Ágnes asszony nyugtalankodni kezdeti, mert hát kettős- szégyenére vált volna, hs a marhákat kénytelen visszahajtani, egy réaz g|j hogy férje áiLal j-ábi/ottakat nem képes tgl-gesi'enj, másrészről, íogy oly rábíró nyelvésség* gel nem bírna, mint más asszony.
Szálljunk alább gondola magában, no de sz aztán ss istenfis legyen, kinek 100 Irton alul odaadnám marhámat. Végre megszánta a végzel Ágnest, jöll egy csinos mészáros, ki. nem s teheneket, hanem Ágnest megpillantva, sz áUala kéri 100 frtnyi vételért markába tette, áldomás helyett egy csókot kérve a menyecskéiÖ'.
A jő sziv. ha embertársát valami jóval meg-akarja lepni, Mercur sietségével libsza a hirt, ebben is nyilvánul az emberi nemnek s jóhoz való vonzalma. :
Ágnes menyecske bazsvitte, el is kerülte a zalaegeHzfgi vaspályái és utjái a kies mezősé gen és puszta erdőségep keresztQl irányitá. . Hsh ! de mi susog oil a fs alatt, lábujhegyre állva, de különben is ttői kíváncsiságtól kergetve leskelődik, csak attól fél, bogy ss erős szivdobo gása elárulja jelenlétét.
Jézus Krisztusom! — igy mormogá magában, ha én ezt as sívó nyuíst élve megfoghatnám ölelne, csókolna János uram — 100 trf, meg. ] élő nyul.
Lassan, mintha csak a rossx szellemeket akarná elűzni, zsebébe nyul Ágnes menyecske, elő veszi a piros kendőjét melynek egyik végében be volt kötve a H0 frt és most se a pénzre, se a kendőre, csak a nyulhusra gondolva, kendőjéj vél nyilsebességgel a nyulai belakarja, a száz fa rintoa* végével efölábait megkötözi és a műiét gyors befejezésével fiátpó .lábainál megkapja és bogy meg ne Iázzék, csak ugy pongyolán még agy kendőbe takarja.
Zala ölr. szám. (t lap.)
Soipto midőn Cartagot Irovetifr, nem ÖVttlt ~ariy-nyira nfint Ágnesünk s nyúlnak.
Nem skarok a termes«etbúvárul kai vltaba bocsátkozni, hogy van e ez államait eszef de ennyit mégig kockáztál ok, hogy as általi Osstőn két np mél különbözteten& meg i az érzéki 'éa eszes ösztönt. ' - .; v -
Mit gondolt nyalunk a fogságban, mitsem, azt-e hogy a Kisfaludy állomásnál vame, vagy egy kó-térben, avagy gyengéd női késekben. áslMiem lehet kutatni, ttanem srrs gondolt, hogy hogysn szabadulhatna a babylnni tog«áaból
Ha tudott volna beszélni, uay tán Ágnesünket fflfflgTeuyegeile volna a btk. 8/8 §-aval, de hely* /.etében r-ak egy védő törvény sitt rfndelkeaé sere: Segits magadon és sz Isten májd megsegít. "Minek is adta nekem a jó Isten rágó logalmat, ha a la kérgét tudom szétmállani, miért neu^ tudnám s piros kendőcskét szét rágni ? K yotfulo lát át a tett is követte, jobban behúzta fejecskéjét
a kendőbe — hogy tpinden gyanút távoltarison — és mütéiét megkezdte.
As ártatlanságot, — ha mindjárt as egy ál latban nyilvánul knérik az -angyalok. -Ártatlan nyalunk s kendő közepét néhány p'ero alatt a/ét-rágta. De Ágnes asszony kedvét nem volt aza
'• 1890, december hó 21 -én.
IfeltVé* enyám, le'e" meg ViTásssonyé. Gyermekű t nincsen ? Niaflaan."
No lám, monda Jójári, n bajon könnyen lehel segítenünkr meg narad az asszonyi meglesz a a pénz, hanem 101 Irt iutalom^éljt kikötök magamnak,
Szívesen tiiegü/etem tek., uram, csak segítsen a baion. ; i- *
Jőiión be feleségével rézzel majd aláíratok egy nyl'a»*nxatnt, s melyet előtte felolvasok. Öröm* teljesen sietett hasa falé Jánoa gasda, nejéhez kinek mindent elmondott. Másnap /éggel János gasda nsjável Jóján Üiyvá (irodajában jsíantKézelf; ki kóveikfzö nyilatkozatot adott lárjénak t Jó* szagomat mind a4dig férjem hsasooélveal, mtg belőle a tOO Irt ki nem kerül.
Ja nos gazda kz iratot zsebébe dugja, piros lju-aysláriaáhol élŐveaz egy százast, s lUkáliaának asztalára téve, latén. kegyelmeddel, tátozik ase-retet nejével Jójárttóí. •
A m#s<ároa elvitte a teheneket, a százsat el* vitte a nyul, a' nyű at elvitte a vadaas, János gazdát elvitte az ördög a Aacáltahoz, a fisnál!s meg slvbla s másik asazsst. - Mit mindent nem tssa sz ember s házi béke*
bsd mindjárt megasomort'stii, meg egy ideig csen- ér,».M °,thon ****** n^galmáértVl
ben meglspulli és cssk midőn sz -erdőbe bekanya-rodott a szabudaág érzete rajta erőt fogott, egy | rohamos tordulai ji nyul klugruit ss vsle a IUU íÍTib repül.
Szűz Mariám, (most már nem Jésus Krlsstu-som) jaj kiali Ágnes a 100 Irt, a két tehén, se pénz, se poszTÖ, ae hyHTlaj nül csináljak, azen uram agyonüt, ha haza ikvUli,
Defhol nagy a veszély, á6 sAsal ss isteni segély, s látóiban álló IMadászW nyulnak-icL nyitja öldöklő fegyverét Ja megkötözött cao mó helyét tataija, még egy töves éa a nyul a
világnak' hátat Jordit. ^^ . _________
lütenem mily nagy a hatalmad,- segélyt küid-iél a végszükségben a nyul meglőve* megvan a ltlO forintom. A puska gól)ó ^em repült oly gyorsan az elejtett vadhoz, mint Ágnesünk. l)»| jaj mit csinált a végzet! A puskalövés nemcsak i megsemmisítői t egy ártatlan nyulétetet, han**m elhamvasztotta a 100 frtol^ a lövés a becsomagolt helyet találta. • a
Szomorú gondolatok jártak most Ágnes asz*, szony agyában, legyek öngyilkos akkor férjem megint nősülne, mii még a másik világból sem
Dr. Molnár J*)
néshetnék nyugodtan, torrin'jak cmIIisüí 2 Zsivá nyok kiraboltak ki, de hat a lövadása megtiaaud | tol. hogyan juthatok ki ebből az ötiteremtett hi-|
nárból ? «—ii*,___<» —____ • ^ j
Ágnes menyecske ezzel mindig előrehaladt és kétségbeesésében nem* \tue észre, hogy mar k^s-vetlen háza előtt van, a hogy János gazda elébe kiált: Isten hozott édes banyám, hat jó vásár volt, ját^m tehenek nélkül ^gz. De miért vagy 4ÍJ sápadt ?* Most egy gondolat villant Ágnes asszony fejében?
ifrzqm, a hideg elrá*, érzem az utolsó órámat hamar a pipot gyónni akarok, János gazda kél* ségbeesetten fttst a papért. Ágnes feltette magában. hogy az okm papjuknak' mindent elmond, majdsegti ez a baján.
Szent Magdolna arccal beazélé el a történele-kel és összeteli kézzel könyörög a plébánosnak, hogy járjon közbe urával. Hivatásunk, ugyan,I úgymond a papHa házasélet boldogságai lámo gát ni, da alig hiszem, hogy J^noa gazda rám fogna hallgatni,.
Kenetteljesen közeledik a plp János gazdához, kinek a történeteket elmondja.
Hál igy csalt meg az a drágalátos asszony, hogy amit évek óla összetaksritok, ast egy nyu<* vigye el...
Futhatsz a nyúllal, - bemegyek fiskálisomhoz, elválást kérefc János gazda be sem ment (Öbbé s szobába, a városban felkereste Jójárt ügyvédjét éa előadta panaszát. -
Jójárt csak nagy nehezen fojfhalta el a neve léaL János gazda panaszára.
Szerette-e a nejét ? Szerellem, felelt János gazda, sőt mofet is szerelném, cssk azt a bolondságot né'köveile volns el, most hál tekintetes ur két felién cssk többet ér *gy buta asszony nál.
Hát jó egyetértésben állék eddig? — kérdá a fiskális.
Ugy éltünk mint a galambok, — szólt János gazda. ^
No lássa János gazda, jegyié meg a fiscális, msgának jó szive van, csak a kapzsisága hajija oly lépésre, melyet egéss életéből* megbánna, I Van-e kötös vagyonuk ? Van tekintetes uram,
KarricHonyl álom
Burányi gyermek, fűig tud hwélni Jb óm* -wir ^^^^^ tf^^ífff^^^^1^
8 hnlrány arcát mttg ki Mm timnyatja. Jfrm rtngntja ti ttifbr sttftrfew
SesMi ümw- iaai éd$t dajka ének_____
y$m cnittitjfl, -htt tokug fájdalmában Almait aa, lázai dniis az éjntk.
SzHjfny, jónirÜ embertk lakdia • Kfy kia zugul nyújt éjjeli tanyául, Jó.títti mák itt kap egy falat kenybrel, — i\'ehéz a sorsc annak, ki elárvul. At utcán áll' eghz nap kínálgatta OIcéó gyufát gazdag járá keinknek, Az egyik durván ellOki, a mánik A/fímfVfltiM *t (lob a uteuredAnek _
Lyukat r.ijt/ijin, eltzakadt fcab*\tján A luzmara von • foltót t ITs kezére A hó húz keztyilt; A/ ia moeolyogra Tekint a jólét kényét gyermekére Tán arra gondol, mily boldogéiig volna Nilci ia járni ugy meleg ruhttím ~ De elhagyja **ég~ ez a képzemény ii A tdrkl rendRr kergető' tsnvára
Karáctony e»t r<ia Néptelen aé utca, A etil tálfítérbe fújja a ba txif Vevti mdr nem jár. de a kie'/uraka At utca tarkon azért ott marad Szrmbrn ragyogó, pompát kirakat bál Fényét ftnyfifa hUvoe ágai Stefiden néznek rá $ Hkúpráilatják Lelkét (i gyertyák fény tttgárai.
Csak néz merőn* ét caodát dhifa/fal Mozdulatláuul .. . s hull r$á .s hó \ Egy icqipUmbói lágy ének száll feléje Et ét at ének olyan altató Édft borzon gáz fut tettén kerettfül, . S lefekteti miként ha anyja srisa, 8 a kit fiuctka álmodik motolygó Arccal a boldog tágról ott - a hóba ,
Ívén, harangok kondulnak miWre, Ifi misén ttent karáctony ettén • , null hull a hó meleg Uritfit rontto A kit fiuctka hidegÜK tettén ^ A fényét égig felüáll a htítángtzó S egy fehér angyal repül fel t*J*, — Boldoa karácsony f Boldog kit fiuctka I Geókoíc fogadják t anyja hü öle . . . ,
Király Kdimda,
Lapnak ssorg|lass aaskslirsáaak, már altthb bal tdUsaarfaak köaömi.
dött s ssép cikkét mt találtak td
Á emkrnzi
1
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 51. szám. (S lap,)
Karácsonyi szokások és babonák. I ká.?Mlettöl.,,,v«'ldott .,m''"r,,||,t-Sok*nMthi'
» * i s»ik ugyanis, bogy a karácaony éjitU oly pere,
melyben a termeszot fsletti ttlhstek ttzlilhsttik .8 így ilyenkor jatég a* állatok ia emberi hangon liÉ8üéli|olt 8 ezek Ic&xUtt legérthetőbben fo-jS'i ki ma át a asarvasmarha a főlflg a tollán, ennek pedig .különösen a „ri«ká" nak neveaett
Alig van oly nép a világon,' melyhez a kereszténység tanai eljutottak, bogy aa a vallásos érzülettől vezettetve, a' kereszténység legnagyobb ünnepét a karácsonyt, <bi onyos ssoká -sokkal ti" ünnepelné meg q- minthogy köztudo--nisá dolog, hogv: a hány ház, annyi szi kás, nem csodálható, ba e szokások csaknem minden népnél különbözők.
De a vallásos érzület nem ritkán caup át a babonába s igy az sem csodálható, ha itt-ott, a a nemze'ek- és népeknél., a karácsonyi szokások mellett, babonát is találunk-
Mint az. ngy es is, kiirtbatlan a népek kő-attl, kik eröa meggyőződésben élnek aa iránt, hogy a karácsony Ünnepe, mint a legnagyobb esemény, önmagában oly . büíerőt bir, mely a természetességeken tál megy .*
Nem akarjuk megdönteni a népek c feltétlenül vallásos meggyőződésen alapúié hitét, azért egyszerűen" elmSfi'itnnk nékány karácsonyi sxo kést és babonát ol* ásóink asórakoztatására.
A karácsonyi szokások legkiioagaslólibika as ngynevesett .Betlehem járás'. Minden gyermek Ismeri azt s eredete a kereszténység legelső azá aadából ered, mikor nem házinl-ká/ra jártak a betlehémesek, hanem egy nagy-zárt helyen, valóságos kzíoí előadásban mutatták be a megvál a tá» tragődiájának első jelenetét, a betlehemi ízületén.""" Atőta sokban változott e betteuvni
------járás. Vannak videkek, hol a betlehem iárúk,
nem csupán a születési jelenetet mutatják be, kanem előzőleg a paradicsomi aimafát melyet egy tnleveHS fa helyettesit —állítanak aszóm, lélff elé. A ián az alma s a ta derekán a kigyó, mig tövénél az első ember pár.' Az első bűn —jelképe ez, — mely az isten. ítéletét hivta M maga ellen. A paradicsomi jelenet alán jön §z tan a Betlehem, mint a megváltás jelképe, mely eltörölte a paradicsomi büuU £ szokás a legmélyebb vallásos érzület 'kifolyása.
Némely népnél, A, de náhtnk.is némely vidéken, az asszonyok karácsony éfiSjtjii- szálmát gyűjtenek az udvaron és az eiféli mise alkalmával abból raknak tü/et. állítván,-' hogy ez által soha sem tag a ház> tüzelő anyag nélkül lenni.. "
Egyes helyeken a gazda, karácsony éjielén. midun az éjféli misére megkondulsz első harangszó. -kimegy a mezőre, a ott tis/ta búzát hint a hóval fedett térségre, hogy a madarakat táplálja a hideg s mag 1 iáin ú éjjelen; hívén, hogy a madaraknak karácsony éjjelén elszórt magot a teremtő a jövő évi aratssnál bősége sen pótolja vissza,"Inert az ily gazda biztos, hogy ji> ara ása lesz. ~ *
Sok helyen a leányok az éjtéli misére történő-első és harmadik harangozás között a takarna-rába lopódznak, onnét egy darab tát hoznak s
\észrevétlenül a tűzre vetik, ha a láng tele-ap l lüst né küj ég a ta, a jövő év meghozza óhajukat, — a Mkütőt, — ha pedig füstöl vagy t óra ég egyenes, lánggal, még egy évig várniuk kell. mig beköthetik fejeiket. A lányok csintalanok, jól tudják ők, hogy télen a ta megnedvesedik, azért már jókoit karácsony elítt a takamara szárazabb helyébe dugják el a majd karácsony kor heacnálandó fát s igy nem ooda, hogy a szár magukat félig meddig mennyaaszonyoknak tudó leányok karácsony faja vigan lobogtatja füstnélküli lángját
A világ minden részében általánoa szokás a .Karácaony fa* ielállitáaa. Ez a szokás is a kereszténység első" "századból eted. Mindenki iparkodik kedveseinek^ hozzátartozóinak valami aseglepetéat asereznTa rá'aggatja ajándékait a karácsonytára, hogy ezael mutassa meg aiere-tatét. A karácsonyfa telállitáaa egyenesen a felebaráti szeretet nyilvánulása és aaért nem egy nemzetnél találjuk aat, hogy a karácsonyfát ^A szeretet fájának* nevezi.
De a karácsonyi szokások számtalan alakjat túlhaladják a karácsonyi babonák száma, me lyek nem ritkás, a legsötétebb tudatlanságot jellemzik. . •
Ezek kőzött az első: a .Luca széke * Tizenhárom nappal karácsony előtt, vagyis Luca napján kia isámoly készítéséhez fogunk, naponta éjjel 10—18 ára közölt annyit taragunk, dolgosnak. rajta, bogy épen karácaony estéjén készüljön el teljeeen a kis zsámoly, melyet aztán as {jféli misére tagunkkal vive arra ülünk a templomban: ée - meglátjuk a boszorkányokat, kik betolakodnak még sz isten házába ia
Egy ennél talán még nagyobb babonára, Hywms a tálaott vallásosig .érzete vitte a
1890. december bó 21 én. /
A siönyeg.
.• ■ * K i
I .1 V
Regényes fekvésű vidéken', fényes kastély tűnik ssemünkbe. mely régi stylasbao veit ugyan építve, de szórt nagyon csinos. Meglátszott,* fajs. A' állat ilyenkor a legnagyobb..titkot I hogy tnlájdonosa nagy gondot fordított ápolá-meg tudja fejteni. Ha a szerelmet kedvsae Ü-|sára. As erkélyt, mely tálaiddal voltbevonva
ségéről. a káros ellensége kilétéről akar ttulo-
nt..nl H. Ilu I Itt I r J
Az ajtótól jobbra Apolló, balra pedig Juhó
szobra volt elhelyezve.
A kfljpu mesterségesen kifaragott, .fölötte egy
nsgy rájzolt korona.látható, a nemesi czloer
rí üi. , - . , - ijelképe. Nsgy terjedelmű kert környezi« remek
riska s a tiu is csak aduig, mig be nem ■ , • „ ' , 7,1
életének tizenkettedik évét! fekvésű kastélyt.. Itt ssökőkulsk és benne arsny-
- . . ■ i . >. .. .i.i nagy szárnyas ajtó kötötté össze as ebédlővsL
mást szerezni, az éjfélt mise alatt megtudhatja j c' * 4
azt, sz emberi hangot tisztán beszélő riska tehéntől. Ámde, nem minden ember fia érli meg a riska beszédét, csak SZ ki virágvasárnapján látta meg először a napvilágát és ez is osak ugy ha fiu - mert a lányok előtt hallgat a
töltötte
Ki ne ismerné a .Galuska ÍSzéa* és az .ólom öntés* babonáit melyek mindenikénél a leányok akarják megtudni, ai lesz éltük párja, hogy j lógják hivni s milyen állása írsz. A legelőször felszínre jutott' .Galuskát" kiveszik a forró viz bői s sz abban előre elrejtett név, neve S jö vendőbeli férjnek; vagy a kanálba öntött „ólom" alakjából a képzelet azonnal kitalálja, hogy az hajút ábrá/ol. tehát hajós lm « jtWeuaűbeli J latszik tná« mint pár, — fő'eg, ha az'ólmot öntő kis uivs, ugy is valami augár termetű bátor matrózért dobog
halacskák úszkáltak vidáman, mitsam törődve a világ zajával, köröskörül pedig fenyő éti fléd-rusfik voltak ültetve, melyek erdőeskét képestek. Hakértbe idegen lépett -be egészen el volt ragadtatva és ugy érezte magát mintha paradicsomba volna. 1 Mély csend uralkodik mindenütt s sem Imiit levelek aörgése, a madarak usicsergése, a kis patak csörgedezése és a pa-
mily hamar Találja el sz illető az ólom - hajó | c»'rtli sengsstss danája, ez a kert, melyen a
i-alalják _____ _____ kis madár lfá>k is letelepedtek, mert zavartalanul
Hát a karácsony előtti nap legszigorúbban versenyeshéttek egymással, imegtartott böjt, mi jót lios a lányoknak' Azt, MinJeI azonban még nagyon csekély a hl hogy énei megalmod|ák jövendőbeli párjukat, ., , ... ,, " .. • , ..
j ki megjelen ágyuknál a forró csókot lehel szűz % képest Nagy lépos<fset vezet
j homlokukra No ha ez nem ^rdemel aieg egy • lekosatályhoa, melyek nehéz azőnyeggel ! napi böjtöt, akkor semmi sem érdemlijneg azt! vannak betakarva, a veranda ssintén zölddel De nem folytaljuk, hisa majdnem 'mintletiki van bevonva, mind « négy sarkában nagy fib tod^yy ksrátisuiiyi swkásl*ibalAiuil, uiiL^ t„ ^ m.]yt|M| „,ul!1uk a balku-| e kis gyujteméi yt c»ak ssért adtnk, bogy ezzel : , . ' '
; ia tőblet tudjanak s mi kedves olvasóink^ kik- >nl®
| nek a legboldogabb kartesotiyí Uaáspakat ki j A veranda első ajtaja asalonha nyilik, melyből Ivánjuk. ■itöbb s/oba veaet egyik .a aásiklís, ugy, bogy ____Csoreo AÍO},—tqjy labyrintot kipes. A szalon esinnal van berendezve, a bútor ébenfa, a falakon földig
Kar ti cboh yent
— Ilnjdán 4M Htotf. —
liryen t*tlli >m i» túrtam euedie. ilotji) mrgjfijjöii a KofAcxmytttvt. II": majd aiuiyi tokul, annyi tiipel, A (jytrmtkint uinte beltktped. Aranyul dió ItréM az.tigon, VúiUty a tulrfy& <iyiHyauitm.—
Hejiillű utiyyalkák liinldlúiituk.' Mini ettlükréfi töményben a csónak. Chak W/yTjOrnyedtrk—heh na éyak Annyi sok mimlenl reá agyaidnak. As/lhi ír kuriirttiny/a tövében Egy ítél uj ruha is piheni szépen. Mosolyogta liimutlam mindethén, S imára nyílt ajkam istent estén.
Hegen roll, a yyermek aynstyáN lett, Az élei terheit/il meggörnyedt. . Eltűnt as BrSm, el a masniygiis; Jobb kezem kenyéri keres, hal: sirt dsi Jlldeg, rideg körülem at élet, Öröm siigiir /elém néha téted. De mi ez? Könny eeülog A izemben, tíem csoda I Unfikám ül ölemlen. .„Mm iünjypai>a ! Mily szép az ottani Sltze csak!' ét mtiiáyatja sorban. Bsfiestl órömtSl alig szóthtl, Pedig beszélni szeretne sokat. Nem bir. Kezét &iszeteszi szépen,
Amiként egykoron én, ugy épen, ___
Lehajtók hozzá, mozog a szája, — Mily szent s igaz lenti imádságai,, A yyertyáctkik még lobogva égnek, Kinti jele kiiértetieiségntjc. Mély csend honol körülöttünk, mintha Keltönk egy nagy mtnyoreságot birna. Igy tan/ Kezecskéjén tünditnek "''Könnyei ez ártatlan örömnek . . . • Miért sir nüj/ypaptt f". Hát te kit szentem ? Égést gyermekké teltél most engem I'
érő tükrök állanak, Antalon haaánk legjelee— sebb költőinek s bázatlainak arezképei lüggenek* ! A pompás kastélyttkn, melyben minden ha-landó boldognak érezné magát, egy komoly gróf I lakik, Ugy ' láterik nem találja örömét semmi. [ben még e s pompában sem, mely ót körlllveszi. RlzAi'kozottun él, kastélyában mulatságok soha
íme risszaji at eftünl értet, A szellemi öröm újra éled l — 8 ízért imádom az Istenséget.
Bátorít Lajos.
sincsenek./ Igy élt egy pár év óta, es a kastély urát már egészen feledte a világ.
Azonban egy gyönyörű junimi estén, a kas-tély szobáit világítva látjuk, Sa ablakok .világokkal vannak diazitve. Ugy látszik, nagy ttn-bepélyt tart a gróf,
A szakácsok fehér öltönyben futkosnak ide-ndir. miiilhn sok tnssdőjsk vnlns. a négytogatu hintók robognak a falu utcsáin végig, melyek a kastély előtt msgátlának és eaekből selyem-lyemrahás hölgyek éa délezeg lovagok szállnak ki, besuhannak a kastélyba.
A verandán már a gróf fivére Adoráayi Miklós nsgy slősékenységgel togadja a-vendégeket, udvarias ssavakat intéz hozzájuk és a hölgye-kefkaronfogva vezeti a lakosztályba Már a vendégsereg összegyűlt, mindenki vig, csak & .gróf és nqje komolyak még mindig; olykor ugyan erőltetett mosoly játszik ajkukon, mely nem kerüli ki a vendégek figyelmét, dé álért tudják hogy nagybánat ül leikükön.
Az -ttHéen egy augár termetű inat látunk mély goadolatokba haladni • arcza sápaut nagy ábrándoi szem, fekete haj és-h^íszu fekete szakállal, öltözéke hanyag, de daczáfa annak meglátni, hogy jobb családból származott.
A kastély előtt megáll, és nézi mint futkosnak a vendégek egyik .szobából a másikba és halkan mondá magában; Istenem, miért voltam olyan könnyelmű, nekem is lehetne kastélyom. Egyszerre tompa nangnlti meg fülét összerezzen, de ezután ismét öasaessedi magát, a grófnak egy inasa áll előtte a kérdezi: .Mit keress itt ilyen későn egy idegen?* Én büvéss vagyok4 stólt as ifjú, láttam, hogy valami Ünnepélyt tartanak, eljöttem, ha a giót megengedi, hogy

_H*gy-Kanizsa, vasárnap
At
Zala 61. bzám. (4 lap.)

Zalamegye közgytlésébíl.
Megyénk törvényhatóságának • fai 9 éa tar tott közgyűléséből, mint legérdeksssbb tárgyat
■fl vésaetemet bemutassam. Jó, felelt a aaolga, fogom jelenteni, Ezaal eltűnt. Pár peres ' araivá e szavakkal tért viasza : kövessen. *
A aaolga egy kis szobácskába vaaette, mely egyszerüetf volt bútorozva, as ablaknál kia aaa-1 sitiin segélyezési ttfyét, mely élénk* vi talka állott, melyről a aaolga asztalterítőt | tett a gyűlésen, vett le.
Mihelyt a fiatal ember ext meglátta, xaviy-ba jött, egyszerre nagyon, ismerősnek látott minden előtte és aaon gondolkodott, hogy hol láthatta 6 mindezt,
1890. december hó 21-én
Helyi njdoAsigok.
felemlitendőnok tartjuk, a keszthelyi lőgymuá _ . - jtit fiel-
KeeztLely városa ogyanla kérvényt adott ba a megye törvényhatóságához aziránt, hogy a t8 gymnasi&m fönntartásához a magas kóaokta tási kormány által a várostól kivánt éri 2701) Írthoz 600 frttal járuljon hozzá.
Az állandó váliaaatmány aaon előterjesztést,
Aztán a főidre tekintett éa egy aaőnyeget tettessék- ki 6 évre egy saáxalék
.... :. , , .; , cnltnradó és az igy gyűjtött tőke kamatai eleit
■emiélt az asztal alatt, est teljesen felismert;'^ a ke8zt])el°f Sgymnasiun segélyezésére
látta, hogy atyja házában,>an éa elájultan ro Is többi pedig egyéb megyei eUlturoéTokra for-
df tapsénak.
Aa állandó vállaaatmány esen előterjesztése ellen Plihál Ferenc nagy kanizsai kir. közjegyiő szólt fel és a tőle mégsaokott páthoszszal elleneste az indítványt, azon indokolással, ha a megyének főgymmisiumra van szUksége, ngy az Zala-Egerssegen és ne Keszthelyen állítassák fel; ha pedig Keszthely akar fflrym-nasiumot, tartsa fenn azt maga, miként Nai
gyott
Midőn a vendégek bementek a szobába, hogy a bűvész mutatványait megnézzék, ájultan lát-* ták öt sz asztalka előtt A gróf hozzá lépett a, mindjárt ráismert fiára ée őröárítaaasn mondá : .hisz ez Alfréd, aa én egyetlen fiam!'
Orvosért kfildöttek, mire aa a kastélyba ért Alfréd magéhoz tért. Atyja lábaihoz turult és bocsánatért esdett
.A gróf válaazolt fiának: Látom, hogy ségis nemes smtinr fis vagy megtértél a beláttad, hogy a könnyelmű élet nem vezet célhoz; még. fiatal vagy, hibádat jóvá teheted s legyen meg eddigi tévedésed Számos szomorú év után, nagy örömmel ünnepelte meg gróí Adorányi Sándor fia jelenlété-ben ez ősi lakodalmán
Jelesebb külföldi költőkből.
Mutatvány: Méry Károly forditimibil.
Társalgás.
— Cmrmtn SylcaS)
Ki .toll a bálkirálynő tegnap este? Kik lettnek á fiapnhban eljegyezve 9 Kit tzöktetének a férjéiül el ? Mily álban tan a legjobb paripa ? 8 a legtöbb pénz leinek a markiba ? — Ki szundikált előbb, most mind ffild /
„ , . - ■■■ «y-
Kanizsa város, mely tiz ezer forinttal járul a főgymnasium tentartásáhoa. Tagadva Keszthelynek jogosultságát a segélykérésre vonatkozólag, indítványozta a kérvény elutasítását.
Plihál indítványához több aaónok szólt, s a heves pró et contra vita szavazással dŐH el, melynek eredménye lett, hogy a megye törvényhatóságának többsége Plihál indítványát elfogadva, a Keszthely által kért segélyt megtagadta! ________j
Ámort vegyetek ! _• - - — Ifsitimi il I* Sósa. —_
Jertek lányok, kétt szolgátok Most valami jót kin ál: ° Eladó egy csinos Ámor — fogtátok meg szárnyinál. "»•
. •* „Hallgatag-e?" — Mint a néma. — .,Kedte+ejf" — HzinK elragad. — „ Tanulékony ?' Engedelmes Gyermek, talcon szótfogad. —
„És vidám-e P' — Mint a tavasz. — ,, Gyors-e f - Mint a fénysugár. — ,,8 hil-e?"' — Mi, mint jó magatok, y jfevri heíl ilyen csapodárI"
Olt Jcünn a hó , . . " — Beme. —
Ott kinn a hé tornyosulhat, Jég is hullhat, óéi is dúlhat Megzörrentve ablakom' -f Soka nem panaszkodom Mert szivemben itt van az Édes kép: a friss tavasz!
Oi/őngédség. — Conteiso. —
Meghalt Amynt, még a halálban ii -A gyöngédség valódi mintaképe: Azt fajlalá tégsohajával is, Bogy hitvese elüti kerül az égbe!
A. Csőét.
— Legem. —
A lány ajak oltár, áldozat a étik rojí ->r Ét a pofija lenni minden ifjú óhajul
"•) lesethet román királyné költői ál-nsvs. Sssrk.
Lóin Zseni. I A „Zala" tisztelt olvasóihoz.
Fél éve vetetjük a .Zala".|zf]lemi részér; e félév alatt törekvésünk mindig oda iráhyúlt, hogy olvasóink: lapunk által oly szellemi szórakozást nyerjenek, minőt csak egy hivatását jól felfogott Jttp nyújthat Elértük e törekvésünk célját, ast az olvasó kösönaég fogja megítélni.
Megtettünk minden^ mit programmunk-ban kifejtettünk s kiadónk batárt nem is merő áldozatkészsége mellett többet ia tehettünk, mint mennyit ígértünk e teszünk most'is és tenni fogunk ezentúl is.
Hogy a karácsonyi kettős ünnepetolva sóink azórakoztatv* töltheasék el. lapunk e számát a szokott alaktól eltérve egészen szépirodalmi lapok modorában állítottuk ki még hozzá Vacano Mario »Ismeretlen* cimü jeles beszélyét adjttjt díjtalan mellékletül, nem tekintve sem a mű fordításával járó időtöltést, sem annak kiadásával OaisekOtOtt költségeket.
É< hogy igéretünket beváltsuk, tudatjuk olvasóinkkal, bogy lapunk szerkesztőjének A sors üldözött" család* cimü társadalmi regénye már sajtó alatt van, a a kik leg-tésőbb február hó elsejéig fél vagy egész évi előfizetési dijaikat beküldik, a regényt ijtalsnul, bérmentve kapják még február Ihó folyamán. #
Mi megtettünk mindent, mit tehettünk s hogy még többet tehenünk,, ea a tisztelt olvasó közönség pártfogásától fog függni, melyhez azon kéréssel járulónk, hogy ugy maguk mielőbb szíveskedjenek előfizetései ket megújítani, mint pedig ismerőseik kö rében e lapít terjeszteni saveskedfenek.
Csorba Palotai Ákot
a fZala" uslwirfji. A Zsls eléfiietésl teltételei t
Egé«x évre . . . 5 frt, Fél ém . ... 2 „ 60 kr. Negyed évre .... 1 25 „
A köztégi jegyző és tarntó uraknak lapun' kot évi 3 frt dij mellett kübJjük, ka azt megrendelik.
At előfizetési pénzek a „Zala" kiad óságához Fischel Fülöp könyvkereskedésébe llldendők, legcélszerűbben po»tautalvány®n i
1 „ZALA" kiadóhivatala
— HmasSI^I kir. (tmitUi Henó, m»gyénk szeretett főispánla a hé 12-én a megyében tett aaemleu^ja alkalmával, meglátogatta a novai járás főszolgabírói hivatalt a a hivatal msg visagalását pehatósn eszkösöltf. A megtartott viaagálat a legjobb eredményt tűntette fél, a mennyibea a főispán, mindent a legnagyobb rendben talált. Nováról as alsó lendvái járssba ment át a főispán aa ottani hivatal megvissgá láaa végett
- A asH-hsalHal állsláasn kiaill-ia* alőmuakálataira kiküldött nagy bizottság er bó 1!) án d. u, S órakor a városház jnnáustur-termébea tartotta mag Orossváry Gyula elnöklete alatt első ülését; melyben elnök bejelentvén, hogy HirteUndy Béla oraagy. képviselő e bizottsági ta-, parlamenti eltoglaltaágánál fogva, — Bátoré L«jos jegyző pedig betegsége folytán nem jelenhetett msg aa ülésen, üdvözölte a szépszámú együtt volt bisottaágói, mindenek előtt inditványossa, bogy Hertelendy Béla választassák bsg a nagy biaottaág elnökévé, Az indítvány egyhangúlag elfogadtatván Mer-teléndy Béla aínökké választatott, minthogy azonban elnök perlamentlleg ia el van foglalva, Orossváry Gyula táraelnökké váls-atatott mel-l^jfl, A bizotfelg jegy/Őjévé Ctorba htjaití Ákos egyhangúlag megieálssztatott i aatás zimondá s bisottaág. miszerint a kiállítás létesítését fid vösr-sőt szükségesnek tartja, ennélfogva ennsk létesítésén fáradozni fog. Elhatároztatott, hogy mintán 18Vl-ben Temesvárt iH»2-bsn pedig az ország fővárosában Issa kiállítás, a nagy-kani-
kiállítást f893-ban fogják ^létesíteni. Az elő "" min nrrm k á In fok végzésére bizottság küldetett ki, melynek feladata lesz, ngy az országoa ipar-egyesülettől, mint azon városoktól, hol eddig már rémleges kiállítások voltak, a kiállításra vonstkosó adatokat bessensve, ások alanjan tervet r-költaégvetést készíteni ée annak idején a nagy biaottaágnak bemutatni. A nagy biaott-ság tagjai lettek: Héríi\tMy Béta elnök, Orott-táry Gyula társelnök, Karrsag Béla, Eperjessy Sándor, ifj. Festtlhofer Jóssef, Őrünknt Henrik, Miltényi Sándor, herceg Sándor, KeUer lgnáe, Knautz Holdissár, Üátorfi Lajos és Ceorím l'iilutai Akoe. A megválasztottak értesítése a aa elómon • kálatok megtételére as.elnökség kéretett fel.
— HarSrsnajl uáael aa lakalákksa. Városunk elemi ée polgári isko<áibi>n, s kara-eaonyi szünet e hó -ás kezdődi z és tart 2tí ig bezárólag, 29 és 9Ü án előadás less. 31 étől uf évi szünet A helybeli főgymnásinm a karácsonyi ssünstet öaasekütl az ujévl szünettel.
— Hienfay gyermekek feiruhazaaa, Virosunk ftldoxatkészsége a égyesek adakozása lehetővé tette, ho'gy ss i*kolanxékl flőiranyaatba a szegény gyermekek -Islrubázáaára tbu Irinyi Agáxeg vétetett lel. A leivott öeasegból beaser-zen rulianeinüek e hó 16-án leitek a stageny iskolás gyermekek között kiosztva. Nuteez isanla< széki alelnök szép beszéddel emléleaeti meg a városi hstóság sas adakozókról, valamint Kuausz Boldizkár iskolsszáki gondnokról, ki oly taradhs-lallanul müködölt s működik -azoiLjiogy a sae-jtény iskolás gyermekek rill rnhavsl siáiissaanak. Knautz Boldlzsgr megköszönve a megemiekezéet a jelenvolt vendegek s összes taoifói kar jaieo-léiében kiosztá a ruhanemüeket. A kiosaissban részesült a polgári itkolilM 46 növendek, kik között %hpár cipő, 10 kabát és 18 nadrág lett kiosztva. Az elemi iskolákból «s pedig a központiból 32, a Petőfi utcaiból 14, a Teleky Mtlcaibol ^ "11, aa Arany János utcaiból 6 s igy összesen 68 j növendék részesült, kik kóaőtt kioaztstott Hl) pár csizma, 2 pár cipA, 46 kabát a 18 nadrág. A leállt/növendékek között kioezialotl ax általuk vá-laaztoit különlóje rnhaazóveiből 696 rőf szövet H 116 leány kózOU. A kis kanizsai iskolás gyermekek közül 22 fiu részesült adományban ós pedig
8 kabát, IS pár csizma és 1 nadrággal, továbbá 18 leánynak kiosztalott 108 rőt ruhaazövet. A jótékony nagy-kanizsai t uzialtarsulaiuak Isim-bázás végett ajánlatba bosaiott 18 fiu és 7 leány, A gyermekek örömkönnyül és a (elhangzott lelkes éljenek legyen jolalma a város hatósága éa a jó pzivtt sdskozóknsk.
- MechalUk Nic-KulMts Waiss Már dsMmbsr 12-én kait m«g 71 ávss korábaa. Osltz Jáassóié d-ssmbsr lMa balt mv 7U ásss korában. Karca KáNljaé dsceiaber 18-án balt msg 50 ávss korában. Wsiss Berta ésesmbsr 184a balt meg 17 éves korában. Upétí OgArgy ( dsesmbsr 14-én balt m«g másfU évet korában. Msiasr Arthur ássam. bar l&és 8 hetesJgugbaa. Tímár Farsac dsesmber 174n kait Mg 8 éves korábaa ~
Nagt-Kanizaa, Ttaárnap. ---
-Ötödik nyilvános elszámolás.
A n agy-kanizsai evangeliku* gyülekezet aj temploma i lelkéealaka építési költségei teáé sésére befolyt kegyadományok, a IV. nyilvá Boa-elszámolás óta:
Kan-Sat Miklóa Sabaei takarékpénztár 2 frt, Bin Samu 1 frt, Békés Csabai népbank 6 frt, Stenks-Űyörgy 60 kr.. Nóvák Dániel 1 frt, Zálenyébszky György 1 írt, Havanon Pál 60 kr., Badps Élek 60 kr.r Latna Károly 60 kr. Moór vidéki takarékot. 5 Irt, Osztrák magya' Monárchia tisztviselő egylet, pesti takarék • előleg egylet társulat 6 frt, Saioérváraljai ■ . gély egylet izöy. 6 irt Kéadi vásárhelyi . * káfcékpt 1 frt, -Alföldi Ukarékpf^Debrece j irt, Nagy-Bánya város tanácsa 2 frt, Mezői, rényi takarékpénztár 2 frt, Rima szombati t karékpt 2 frt, Pécsek Pál 2 frt. Ka vállár J»" saef ( frt bercpg Battyáni Strattman Ödön 5"' frt, Gutseh Sándor 6 frtr üj Verbássi ukarék pénztár 3 frt, Losonci takarékpt. a hitelbank Z frt, Szombathelyi ált. takarékpt. 1 frt Tót keresztúri gyülekezet 1 frt, Dél-zalai takarék-pénztár 26 frt. Kőakegi lakarékpt. 10 torint, Bőhm Mihály 6 frt, Takács Lajos 6 frt Pintér Pál 1 frt, Ceerpee Péter 6 frt. Jlencshelyi ryfllekezet 2.80 rr., Nagy Geresdi gyülekezet
Glorsási gyülekezet < frt. Ns. Pátrói gyiileke let 9.10 kr., Bobai gyülekezel t frt, A Lajos komárthni egyház 6 fri, Kis Babothi egybáz I ff*t M*hi«p»>»ti egyház I frt, M edgyesi egyh t frt, Stemmer Kálmán gyfijtő ivén 0 for nt, Peeeek János 6 frt, Kővágó-őrsi egyház >6 16 kr., Tót györki egyház 1 frt, Durándi egybáz 1 frt Apáthi egyház 4 60 kr, Tóth-Komlósi egyház iO frt. Schiffer Jnlianna 4 frt, Nagy Urasé 6n kr., Rozsnyói polgármester 560 kr.. Sodnubtoyai egybáz 4. 10 kr., Felső Streyovai egyház 1 frt, Rus/kini egybáz 2 frt Dofcáaqi egyház 6 'e», ~»f» M yrpr
Jegyzőkönyv. Felvéve Nagy Kanizsán 1890.. december 16 án.
Zabi 51.
-A-
saám. (5 lap.)
t frt, Vágner Károly 40 kr. Weiss 40kr.,Wei-ser Jóaset SÍfrt, Zerkorius 40 kr., Zathureesky Zsigmond *U frt,' Remete Géza 9 frt, Retohen-teld Ignác 1.40 kr., Reioicx .lóasef I frt, Dr. Rácz Kálmán negyven krajaár.
Fogadják végül ugy a nagylelkű védnöknél, s a szíves közreműködők, uiint a kegyes fe liillízütők, s adakozók a építkezés miatt a támo« gatásra valóban rászorult evang. gyülekezetnek legforóbb és leghálásabb köszönetét. Ezzel jegyzőköny aláíratott.
Lengyel Lajos s. k. gyülekezeti felügyelő.
Thotnka Endre S. k. gondnok és pénztárnok.
H.ütter Lajoj s k. h. lelkész.
VrElszámolás kegyadománya : 249 frt 80 kr Conoert tiszta jövedelme: 2éfi frt 40 kr., tii s/esen : 616 frt 20 kr.. Régebbe-'elszámolt, öss/eg 2068 frt 60 kr. Fő-összeg: 2673 frt 70 krajaár.
Mulatságok
— Htkedveltl hsii(ierw«, volt e hó 18án a polgári egylet nagy termében. .AnaKY1 kanosai evangelikuá gyülekezel templom épliésí költségei. íedezésé'te," Cntrttnvh Sándurns é» Soiimeh Lflrincné nrn'ik védnökségé alatt. A hun verseny melyei ti város inielligenciAjntiúk s/ilne java hallgatolt meg, nem csak kitűnően. MÍkerOli
18 kr., Liplt vichodnait gyülekezet i lollnt, I erkülirsileg, hanem a -szép célunk jó snyatti Iihr
]n.na£«i 4mí Va 1 aUm mii lu niwnll A • ntlltf IrulilBiiai Liá i»Ai aj i ••■lé
nol is hozol l. A nagy kanissá'i kla mllíé** világ mnlaiia be a hangverseny műsorát, melynek minden egyes résziele viliurns tjtpáanl léit fo gad>a a hálá« kftsflnaég állal. fCtítr. Bélának •Eredeti magyar nyiWnyáli TTírwWT Hthiíqs és, Roienbtry Ádám zongorán, Slernefk /«iginond gordonkán é« Neumann Arthur hegedült adlák elő, A sok és szép váitonalokban gazdag nyi Iftny, nem csak a szerzőnek, hanem a ttiüvöl a legfiíjtyöBh praecizttássalelűsdim mtrkedvetnk-jpek is sok tapsot raemji. A tteciringeni trombi fás operának •Bucsudaiát< Roth Mtksa szép tani on hangjával, oly 'bensőséggel énekelte, hogy .minden versszak után élénken nyilvánult a hall' gaióság tetszése Erkel örökszép •Hunyady in dulójál« négy rózsa játszin kél zongorán. De neiji Ja rózsák, csak bimbók még ők, s ha igy lognsk fejlődni valódi illatos rózsákká Iestnek, llimchrl Hermina, Mtmluano Janka, 11 «/(///* Irma e'» Vaj
Tárgy. Az ágoat. evang. gyülekezet aj temp-lomának épitea költségei fedezetére rendezett mükedvelíi' hangverseny eredményének kimnta-táaa. " ^^-^^á^í^.TrTjaBHBI,
HQtter Lajos h. lelkész és Jfliomka Endre j dils Ilona úgy' lissiejátszoliak a kél zongorán, gondnok beterjesztik a haBgvrrseny.rSl vehetett hogy. az ipduló kitörő lelkesedésre ragadta a je-asámodáaukat, mely szerint a hangversenyre! lenvoliakat. Schubert >Ave Múriá <jái zongorán: aaóló jégyekbíl elároaitott Fráger~£éla gyógy-1 JJmfhfl Hermin, gordonkán St. ■zerész nr által 67 drb. 94 frt 70 kr. HQtter L.ios h. lelkész álul V8 drb, 68 frt ?0 kr. Az
e»ti pénztárnál Berectky ¥: tir által 92 drtr 87 frt 40 kr., ösacesen 1»2 drb 240 frt 80 kr. érékben Filfl fizetésekből bevétetett: Pri ger Béla ar álul 84 fit Hfttter Lajos slul 18 frt. Aa esti pénztárnál H)9 frt V3. kr.,.összesen I6J frt 28 kr. Aa Ös-zes bevétel volt -401 frt -68 kr. ebből aa okmányokkal beigazoli kiadást levonva I;i6 frt l3 kr.. maradt tisztán V66 irt 40 kr. eaen aj templom építési költségeinek fe
é*mMAr* aaolgáló öéazeg a gyülekezet pénztá-
rába elhelyeztetett.
Tekintve azon szives készséget melylyel a magautos cél előmozdítására és támogatására ngy p közre működök mint a lelüllizetök ál do>at~ holtainkkal hozzá járulni kegyeskedtek. — Redves kötelességnek ismeri a gyülekezet Presbiterinma azok neveit eaen jegyzőkönyvben megörökitve az ntókor számára tentartem.
Felülfizetők névsora: Buday 40 kr. Bárándy István 1 fit, Bel ns Lajos 2 frt, Dentsek Lajos iq.
1 frt Ebenaranger Lipót 6 trt, _ Ebensjianger
Leo 6 frt Rbeaspanger Ernő 2 frt Eisinger
Henrik 2 frt Fireher Jóasef 1 frt Falb I frt.
Fait* Lajos 60 kr., Dr Frietf 40 kr, Gelsei
Ontmsnn Vilmos 10 frt, Göese Róbert 2 frt
Ha>is István 6 frt b'irsebi Ede 4 frt Jsnda
Károk 1 frt, Ksrczag Báláné 10 frt, Karczag Béla ofrt Ksrczag István 6 frt, Knorcser F
8 frt Kanfmann Béla 1 frt, Kiss István40 kr.t ULovák Ede 40 kr., Ledofsaky 2.40 kr., Lőwin-ger Ignác 2 fr^ Mascbanszker Mór 2 frt, Mii ' i-tésyi Sándor l> írt, Mike Márton ' frt, Meyfort Gynla 1 drb. es. és kir. arany, értéke 6.40 kr. N. N. l frt, N. N. 4.40 kr.. N. N. 40 kr., N. N. 40 kr., N. N. 1 frt, N N. 60 kr, N. N. 40 kr.. Oszeszly Antalné 8 frt Uezterbnber L. 1 frfj Praager Károly B frt 9omaieh Lőrire B ftt. Saller Lajos 1 frt Simon Gábor I frt, Sanringer 40 krr, Szkalics János 3 frt. Tóth Mihály 8 frt. Tivold Jénoa 2 trt. ft. Tripsm-mer Kenő 4Q kr.. Tbomks Endre 8'frt 68 kr, Vager Ullmaaa Elek I 40 kr, Vidor Samnné b St, Vállner Satnn 2 frt, Weiscmsyer Lipót
a h.armo'nittmon Iiosmberg Adám mulatlak be, az összhangzásu előadásnál különösen- ki kell emelnünk, a sutpcn iskoláaott gordonka játékot J Szeniirnmiiól Roth Miksa-énekeit néhány »Msgysr ntpdslu, melyeket a közönség kétszer is megújrázott A vonós négyes, mely Koáis Kál-mán, Lmkti/ Zsigmond, Sttrntek Zsigmond es Neumann Artúrból, alakult, Mozart ■ Ave verum«-lál es Bocberini „Menuetto celebré"-jét jálszla. Mind négyen igazoiták a közönaégnek játékukhoz lüaött reményét ép ngy a müaor aáradékáal előadón" Lis/t „Rákóczy indulójái" nyolckésre zongorázó ~Ae» Iteilln, WeuttubfickIrma, Ö5üt«55r Emi ia és Prangen Ida hölgyek, kitté* a közönség viharos tapssal jutalmazod előadásukért. — A hangverseny díszes közönségében olt- láttuk : a két védnöknéken kívül, kik a páholyokban helyezkedtek el, Br. liibrd Frigyes ezredest nejével, Céeresnyés Sándor törv. elnököl, Szűr* Mtk I Uis 'orv. bttol, EbtntpaHgtr Lipótot, Outmann j Vilmpst, Dr.- Keuman Édét nejéve1, az evange likus lelké*?! nejeve!, az ügyvédi és orvosi kar| legnagyobb réssé', a kereskedelem eisö fértiait: a a tááera várakozó nagyszámú fialalaágol, kik közölt a város legszebb leányai voltaké A hangversenyt követő lánc kora hajnalig együtt tartotta' a gondtalan fisUiságot.
— A ,Zslsairg) rl bálra,' mely a Zalamegyei szegények javára rendeztetik s mint már jeleztük 1891. évi január 10-én lesz a nagy ka-m/sai „Arány Szarvas" szál oda dísztermében,' a meghívók már síétküldeiiek. E meghívók lel— mniatáss melleit belépti jegyek válthatók január 10-én d, e. 10—12 «ig sa „Arany ttaarvas" szállóban este pedig f pénatáraál. Siemé'jegy 3 lorint, családjegy 6 Irt, karzatjegy 3 Irt. Kezdete 8 érakor. A rendezőség ben vannak a kővel kecé zalamégyei fiatalok : yfrroy Laios, dr Bandid I György, 'Belui Lajos, Royj/ay Jenő, FabiániciKs- j roly, Jia^tcKalnián, LtÁranlh János, llj Otíter- \ hüber IjiszIó, PálQy Lástló. Pttrich Lajos, dr. Plihdl Vtctor, dr Mii Ká án, Szalóhy Hugó, Stmtfmihdlyi Dezső. dr. Beitr Miklós, Szvaty B, Tamilt Gyula, Viou Ferenc, dr. Yizl&\dvay Imre, dr? Vitlenduif József és Vizlmdtay Sándoé. 1
■'-f? 1490. december hó 21-éa.
— Nillvsnler Estély, A „Naiy-Kanissai Kaszinó" ez évi deoembar VI-én mükevelöí elő< adással és tkncosl egybekötftit „8ylve«>isr lCsiélyt" rendei. Heláptj ,(li| I sssmélyenkint 1 forint, oss-ládiegy 2 ifi. Keadele H és fél órakor. Azeslélf műsora kövaiksző t „Teli Vilmos Nyitány" >oo* gorán slösdja : PoUdk Miksa „Dusll" énakllk i Karluchmaroff Olga és Ida. ,,8<aval!al" ilöadja; dr. SrhiiHirc* Adott, „Coupletl" énskll: OUop Imre, ,.Rspsodia'' Lisat Ferenuiől, songorán sió* adja; ilárlan/idvy Ármin. . -4
— Pincérek hálja. A helybeli szállodák és kávéházak pincérei lénye* zártkörű bált ran-de«nek 1891, évi lebruár lióbiin, a< «Arany Szarvas szálloda dlsilérmébsn. A bálrs az elő' készü'etek mér nagyban folynak s a insgbivóka legközelebbi nspokhan szél lea/nek küldve.
— Maliil elésátal rendez s psrlski társaskör 18u0. évi dsceinlier hó 81-én a városi ven-dAgi.ő nsgyierm^en. Kesdats 1 órskor. Belépő díj sneiuéiyenkiiit egy Ip.cint A lísaia jövedelem a társaskör.' isvara fordittatik, asért a lé ttlfUelé* ssk köKZöneilei vé'emek, éa kirhtpilag nyugtáz-tatnak. A stini elöás után lánc, Milsor; t, „Már alszik'1 vígjáték agy lelf'Miásbaa. Chaponuierfur) Kosiy^lKerenc ur, Usorgatie(s4obalaáii)i Kslemen (itiella úrhölgy Józael (inas) Tbrsánoky (iyula Jlt, II. JLj»issolat|sn gyéoiánf' vígjáték egy
l«lvinit«hmi l.iifil t'liáJo aW'ei-Hlllin/liy nr|
Mary neje R.irvát Bmiks úrhölgy, Evergreen Lord, Piató uttokaöoscss Jawssó (iyula ur, Msrgery neje Tersénczky (iyulsné -ttrlililgy, lllnnhenii ka-pitány K'ichta Ká'mér nr, Joe Margery unoka-öííBírífl Wnknwsky Sándor ur. Hl. J;Az egérke." vígjáték egy leivonasban. Bertha fisial ösvegy Solimiedl Elvira úrhölgy Albinon UgfVéd Koslyál Ferenc ur. '
Ktlönfélék-
— llenluh) Ferenc Pestmegye nj (bispán-Iának sikerüli arcképét hozza a „Képes Családi Lapok" legújabb száma, sgyuiisl padig érdekes éleirsjzál is knslí, melyből kitűnik, hogy az or Iszág legelső megyéjének főispánja. IKIH-ik évben jan, hó hsiodikan s<ttfetett l'*«imegyél>en, Zsám-bnkim. Aiyta miosinyei éabanicaei Benitaky Adám, aoTja pedig MajlálkTsrézia, a< országbíró lesnya Vala,' Midón a nemzet a gödöllői uradalmat ő felségeiknek ajáadékoata, akkor Lórfysy Meny' liérT (lénzügyminiszter ői bizta meg az urhdslom rendezésével a hogy e fefadaiát kitűnően oldotta meg, est leginkább bizonyítja ö felsége a király kitüntetése, a ki öl, mint a gödöllői uradalom igazgsiójái, ksmarási méltóságra emelte. Ekkor utazni ment családjával egyttit^és csaknem négy évet lólimt Francisországbao, Olsszoraaágban s • a déli vidékeken a bonnsn visszatérve Szolnok-megyének lőispánjává, majd a belügy mi niaateriuiB államtitkárává, idökősbea a nemiéli éa operahás kormánybiztusáva, majd intendásává, most pedig Pestmegye löiapánjává s a fenti színházak kor-mánybiztósává neveztelell ki. Mint államtitkár & S/.flnt-|stvánrend kötépkereestjéitel, majd a valóságos belső titkos tanácsosi címmel tttnieiteieil ki. Megjegyezzük még, hogy a magyar parlamentnek három ízben volt tagja a hogy lH63-ik évben nősült mag) a midőn kitünö Írónőnké! Bajza Lenkéi vezette- oltárhoz.
— Jálékanyaáif. A sümegvidékí vörös-kereszt egylet e hó'13-ári 66 szegény tanulót látott el csizmával. A »jó szivitz ünnepég.ntt voltak : Dáriíay Kájétá'nné a vörös-kereszt, Si&cdy Gnsz-lávné a jótékony nőegyesüfet e*nóke, Babot Gvörgyné, Fűtik Gyutáné, dr. Jenoay Gézáné, Takick Vilma. Tifkáeh Alajos iskolaszéki elnök, dr. Kellemtn Kiroly reáliskolai tanár, ss elemi iskola fanitótésiületé. Aa sjándékok szétosztása uiáii egy iy. oszt. tanuló, maid Bdttff Alajos igazgató mondottsk szívből eredi hálát és kössB* netet a nemeskeblü hölgyeknek.
— A Nkeal-Ltsilá ISnalatssk dr. SrUauch Lőrinc püspök elnöksége alatt megtartott legutóbbi "közgyűlésén, Örvendetes tudomásul vétetett dr. Rabicttk Ferenc titkár és Wmettl Antal pénztáros jelentése. Elöt.beni előadta, hógy a mull közgyűlés ots 68 .folyamodó kérte a társulat támogatását. A segélyért folyamodók száma tul nagy volt s társulat anyagi lehetaégéhea képest ; de azért a -társulst csak 7 kérvény teljesítését volt kénytelen elodázni. Segélyezésre 6908 frt állt rendelkezésre, ebből 49B8 frlot q külföldön sínylődő kstholikusok támogatására fordított, a többi a-belföldieknek jutott. Sajnosén konstatálja s litkári jelentés, hogy a társulat még mindig osgy közöoynyel küzd. Az idei pénztári ki
NagvKániMt, Jtdunap.
mintegy agy á® *fY -»Off«d íven i«Mr f**i a roaaa tiAilÉj. s mely mags élvezetes oi-vftMtloyl oyoji, Mrffl Éttér a r6m helye, tatot* jevitáaa a .a rózsa |6 tenyészthetnének al-
Zala M. szám (7 lap.)
15.10 trt|á\a> 56 kiiónktnt köttetett. Samu emel-1 kedó iranyu. Jtyer* azea* jegyséaa l7-47.50írt,| Sajtóit é*e*ztő tH 60 Irton kötlaieM. — Fiaat forgalma. A magyar kikötő tor kalmazáaáix Ugyaa e fülben veszi kezdetet, egy | galourmuit november15 ifll denéaiber lVigjsr-J 4tJöoál& tejezetben: a rózsák tervezése é« a n aaa elhelyezése a virágos kertben. — Egész ftezimén mondhatjuk, hogy e ajép munka béta-go« pMol irod#Wyakbae a azért llazta lelkiismeretiét aján'juk nemcsak a rózsákat kedvelő és tényesztö nagy közönségnek, hanem a keressek-nek í«, kik szintén sokai tanulhatnak belőle. A mö több mint ásás léppel feend díszítve ■ etöfi-eeini ia Ubei rá negyedévre 1 frt 90 krra! Tar-^*alí"haásft V iádénál Nytregyháxán, vágy bar-] mely hnrle* hazai könyvárusnál.
— ,NsatsM litaltsté éa tarajak l*apja" címe aaon két valóbeo nagy gooddsl
tttO. daceraber hó 21 -éa
NyÜttér#)
farMft M4Matoft v*a aa kr. Mi fl. HAM • mr Metar — gtáu. aad iwwisi («Ém) ISO >im4 | Qtuhutl — »s>wkt iiwi safl sMMkeolss ggrte*
jedö időszak alatt, köve«ke/ö volt: 4*649*9 mé-tarm. 664106 darab ét'7<m4 köbm*<ert tett ki melyből a behozatalra 1097 8 mm. 99194 darab 316*4 köbméter; mig a kivitelre 614991 mm, 534909 drb. és 998 köbméter esik.
- riafl árak Drkrseakea. A debreceni piacon tttolsó kéH vásár következő árak jegyeztettek a vánárbirói nál: buza 7.31—7.60 ; kHu$rt»: 6 rasf e».3«—6 6Q; árpa 6 30~ÖJ)0; tnpri 6 — 6.20; ao6 660-6 70; kőim 6.—6 90 mmázsán kint; Innak tiryowjw 140: -100 klg. seafeawe 40—44 frt; luO klg., háj 46-60 Irt. A sertés
aollfwl in refertk-Uepat 41. H< 1 lafltafcrart) *arUk. Meaiar I its «o kr Peru.
(K- a. K. mtk km

AWstff tterlutsiti;
V| ás 9 rovatta* falelfteágat
ÜPflifltal
kist titokért mi
ákes.
Siiktj OjnlÉMgá
é» *<*kava»o<taáegal szerkeastett ifju«ági lapnak, vásár árai kővetkeiök ; Sovány serié* 28—80 kr, melye' Lhlinay Gyula már csaknem két évtized Olaj hula ni v* ó3i—kr Magyar hízott, azerkeart a magyar, mindkét nejábeti ü}u*ág ré-|readQ 49-48 kr., másod rendft : •ere Dolrnay neve sokkal ismertebb as ifjúság harmad reniü: (nehézi 28 -31 kr, malac, süldő
szamara írt müveiből, bogv sem dicséretünkre | szorulna, a most midőn a lővö évi eiaÓ számát küldte ba mutatványul csak ast igazolta, mífyd-
96—96 kr. küóokint. Felhajtatott 3200 drb, el adatott 1071 drb. ü/let iraoy gyeage.
A helyi gabona
vállal SIMI
I essrZ-TTiiislipi iBlsMI begy F, A. Sarf^Saif
Király lébt fiíulátták, Z AMn a hrátynd • a Mffilitf bk arslkadé Mslid ■*« lag^taái vmbbííHK a kamat káaakaál is alkslnsslikii vaa. AMák a kstéa-Ufi—ágikat ; Uibij káré tané*, ftára, tdtá * Sthtrwtf udvari tMém— ttsárak. lávákká as. udvari fogsmt T%rnm» Hab As M§é§ttr Oatáábaa «Ui biaolt, alsi |nivriAr;n fl»Ann«n vsládt kaafaUrtsa ->í*lrU»
8«i-88 kr szappan bark-kb.. kr, áMsfea-
flaboaakkaa fit kr.. A 4b S0 krM t^Mikiai árai*a > ék flO kr.
Méz-Clycerin szappan 10
dtg tudott réta a nagy közönség, hogy t. i. 0 at nap óta telje^ jo. aiba lépett léi kevés javulást
StS" iilí"T Polyékony-Clycerin szappan
1t|o«ag legasakavafoitabb xurf&p A kis lapok as Mjávre megnőttek, tartalmak "padig a legjobb irúk savait kösíj, ott látjuk: Várody Antalt, fiat^f /áaaai. Bmrtúh Laiua, fti/dyyi I.siqí, SuUtó Enoire, üátpár Imre stb. neveit. A lap il-íü«/trHMói semmi IITlnnt valót sem hagynak lenn Ara a ,,Has*no» Mulattatónaku agy évra 6 írt teí.évra 8 frt, navyadéjrra ! írt 50 kr,, s „T^mf öl" L«pülialr ogysnay as áifliaffaiidel' "1mhö a szarkaaitőségben: ^cttaiMn^ica IS. as. a Melegen ajánljak e két la$$t<a szőlőknek, kadvra g»ermekeík idialrv
— lila; vMrl, Lampel jBóhert budapesti knnyvaru* kór.yvjegyzéke -dtszesktftéásában maa* íaieut, a jiyyiáfchin foglalt kény vek közöl mint karácsonyi ea uiévi sjándékof köionőxen siánl I hat uk olvasóinknak a kővetkezőket : Kartífahj\ B. »Magyar mrsekönyv.« 9é0 kr. Badó Vilmos • Magyar Népmondák * 9 80 kr. Bruzik »Kólóm-1 bus Knstöt.«^ (uj aadvag.) 2.40 kr. Badó Antal dr. flH*»hiiM>f) Kruaoe etete s ka'an'djai." (ujsző-
1 b0 ar. »Emlék-könyv a barátaág tökre.«i 2.40 kr. .0'azáá a k'Utoa.* Rudolf trónörökös-tői. 7 frt. Di*/kotés 10 irt. A jegyzékben a rámák írok ö*«aaa nftigí bantoglalvák s ások egyenkint kajiha'dk
— 4 Bttd«f>e»tf IIIriap előzetési íelhivá-| aárs figy.etmeztatfök a l« á elvasókősőoaéget.
(a l«s|obb as a k«a«k As arc «alptMk«a.)
SvagsklMi 10 kr.
Clycerin blastol S^^^STt
idézett eiö . Mindössze a sab éa rop* emelkedett « • » %
néhány krajcárral, ké*zl*ek aaonban hiányozván, [tlycerin ftJOK KréEtt élénkebb lorgstom ki aem fejlődhetett. A vata -aa^ állásáról kedv eső bírák érkeznek; a vastag hótakaró teljeaan mesaédi^izokal a baálfott Ngy* tói s4gy aem latazik ok panaszra Mai áraink a következők: busa 7. Irt 70—90 krajcár, rozs 7^0-90 kr., sab ? Itt-90 kr., tengeri 6 60 kr.. httkkőny tj.^0— 60 kr., lebér bab 7.60 krajcár,ír A tarka bab 6.76 kr., áió 16 4rt.
- , - Raktár
Pipere-íau^tr^feeiTOf Kalodont
jij
7ii á-gá
Imi i rn Inka Clyaarla-raf krém, darabja *b br. t \MvU hiwilal aüar «iü« IkgtUsÉAál sékltáshatlMsA válhk.)
aMf Mm éa lésaa aa Atktr.aii.
^UUii
Szerkesztői üzenetek.
Vl^asMBsyt •IVMéakaak éa ■■akalAmlak ssk, agyaekleS sta lakai vén, aa aiaa klt*> ■ssk aaivkél baM«c kara—fi lasffakal I
T 1. Heljbta. Fngadja koaaüa«CAak«t, m •tkd«»amaJ hatj"«aka aiatt%aaradt el. aart alkatai dolgok aiadaa ta* rtakat igen) l* vatték, da ra fag karai ai a tpf a aaAp aaa-ackbaa gasdaS Hkkm á—
L la. Halfkaa. Miat láthatja kagyad a .kiaárlat" sika-rtlt, cfcali il4rv, raággedyí aa- aaatwd, sat aiadaa kczdat aabia, aazd^a a lalia jésawslls.
Iá k Sadapil ij— t^kar éiiaaaH, a liídaarfsyArt a kifr|aaatt aaivaa jó kiváaataiért ktaadaat ; kaaoaiót kivá-aaai ai ia aiadaaajrijakaak E. Uj. Badlayaal Magv ürümet asaraett JaveJed. Sai-
Nagy Kaaizaáa Jákvsrs Ai Tsaksr. IisisMiI Adolf Htraa éa Klsis, Manna As Habar arakaát,
A LKKÉtúrnmr Karácsonyi ét uj évi ajándék
agy jM aikarftli ÍAajrkápiaarti__________
Arckép
aaly
Iatvánffy fényképéai müteramban Yámnhái utca 6: sádm atadaa aiabbaa As amWlaa A aaa altatta klvtlilbss fika •aiataak.
H"gy padig a balybaU aacjrArdaaS As artHatáaial bíré ka-aóaáa^ff kiakfilaSk, falvéUiakat a lagajabb aagat Appara-

l^aSak ait abattak, ha lapoaaak as ifárt tárcái taaakkai fbgasataaitfak, aalyak aagitaá^Aval baraa idlVa Af
... mint éartJt aapaa Mtátlaa aíkartlt kapák káaaitataak,
A a. A. k oanaatg baaam látogatéaiárt asiva
Isfvánflfy D.
[iÜ 1 | AbykApAasati aátaraa
kflldöd ii-M-1 korion, oly toll mint aminő a üad, aiadig diaacrv Táltik agy lapnak. Fogadd aeiag baráti kémzoríta-it, addig ia mig aig aagáa teve lat írni idái asakitbatok
— A atárvAr! teigasdaaégi szakiskola ela6| taatolyama a jövő évi január 10 én tog i»etejes látni; öl rendes éa négy tendéghalljraiéfa volt az. intézetnek as első <an|ptyamban As oktatás gya-korlau aa aúiialatL^Jdtrrjeazkedve a írjgazdaaág n w'denik ágára: a tehenek IpkanHknyozéaa- é« iiastögeta«ato| kezdve végig ja lelkazpUaefi eg |] Mdt»ltw»fSK öaszes módjain. | Mint tanagyag réti* detkezéaókre sl b ha igaiöfráí á aárvípl unr* daUminak nyolcvan databl»4 állö tabenészate, piiiCvHui, allgaoi és magyaá fajtájú tebrnakkal; tovsf»bá a tamméset yorkshvtoa? laMsju -értés té- ^ -n»s*s'e<e és his alá«a. a »anfnt#vet kspca<üaiá-1A han evő tejgazdasági *eap. mintaaz/svfien béren- Z deava: Lawnu ce-fel« lejhuidvai;'tfir#cte ffitésra Y ea gő/lfiteare bersndezett aajt ös'ök. svsjct aajt w prés — a irgujabb és legeé ajrerfttib minta «ze I nnt, — Svarc edények cement med*f»c~>rei. La*|A val (éle letölöző gep, holsteini vaf.köpülő, amé- a rikai vatgyuré-gép mind gőzerőre akalmazvaJ^ Saj'aaoha, akftpinca praktika* tütőké^/ft ékk *l. S Hendel^fséaOkre áll msg a t^no'óknsk. mint tsn-j ^ anyag a taninlézati azakkSnyvtár, s vegre a ma- V gyar é* nemet nyal van msgjetepő «»-sses neve- [y arbb szaklapok. A tana ök lakása s'ár a/, ti*zta, IA vi árfo*. egéxzaégaa, * berend-s^^e nézve is bárki A igényeinek teljesen megtelelő. A »anu ök élaime- mm sé*t áa te'jes elista«t bem az intézetben fstá'ha<-}F nak. A legköcelebbi tantolya'n a jövő évi jan. jw 16 én vassi kezdetét és msjus 31 lg tart. A rész- S le«e« telveteii feltételeket az intézet igasgstóts, A kívánatra bárkinek magkQldt a
Badapratl termény piac. Terményekben r korláton von a (orgstom ár valtozát ne>kö. Zsi- w radékokbsn : etaörendü vaniai áru 59 fnon kőlte> M ta«» Ssaioana 8 >laraboa 44 50 trtnn adatott a<. 2 Hsilvs ká«s száltitáara as>erhia u<snce 14 75 fo i a r»nt»m. 8j dbas 15 7.S ínoi. s^erniai 100 dboaj . H 50 frt mi kéneteu. ÍVremnerre «a»rbiat l'ÍJW dUa ib 10 in, boszniai 100 jarmarra iHwl-re #
a bizios apteg gjoBortiajai i aiot tetettamüei ellei.
Aa agáeaaég laaiartáaára, aa vlvtaadvrk a rónak'folytán a véraak rafd faatertáaAva éa a jó awéaaOa aMavgkéaéri a legjobb a lagbaibeMaebb
tkallléaáia Aa tlaia állapoibaa aer a aár k adadatjla laaa
kadvwlt
életbalzsam Dr. R O S A-tól.
S—o ;Ul»»aa a layjolb a leggjögyhalÉaeeb gf^gyAraábU a kegeadoaebbaa vaa hAariao • 1 ......ailBiarBlrt, |jliBini|iaia. ÉiilnjliÉiij Iisaia íilkillglii ilnítalla_aiaoyarO
<gkkaai3fl !.«jok nb. ab. ailaa -t lutnyblt, ■afMabalA
kKlul batáaal
Ivtjaoaa kilatöaal bhaajal. 1 60 la. Elismerő Íratok esrel bárkinek ketaBatés végett""raaáalkéaéera
Avabaatékaa mm álatbalaaa agv Üveggel 1 Art, kis tvaggal
attaajai. vi Aaiaaa'évé Üft a a^páa^. Át* klae
Avl.I llamUltáank alk*vSMaa *4a«tt, ad*daaáit Igyala^ftataá, bogy aa a|vadát VYWI áltataa aa andad ttaaltáa aaaitat káaaiUtt J>T. BOtA-fála életbal-zzamu mlndfa ftragaak^ja kik borokba vaa raomaaolva, aalyaak boaaaeldalala L,Dr. SOS A életbalsaama a „fakaU sas ozu ozlmzott gyógyasar-(árbAL mons 8. Frága 905- 111 " aémat, aaak, magyar 4a SaMtfe P nytlven alvaabalé, eaálaa létein pedig a* Ide ajoaalt vé4ja§7 latbakiá.
Dr. KOSA élatbalsaasa valédlaa kapkató csak a kéaaltá
FE AGNEE
főraktárában, nágjszertár a .feketesaskesuFrágákaa tO§-QZ éa BUDAPtim Törck József az gyógyaiarvauaJ, Ktvtiy ateaa 11 ea. Baésl Kmll ar vár* •i gy cgyaiariár* baar a Viroclita lÉTaa.
Aa aaairák»aiag?ar aasartbls aaladra aagyakk gyégyasertárákaa vaa raktár
aeo életkalaaaaakéL
„pragai
tS^ 1 96
Ugyaaea kspbató:
általános házi-kenőcsu
Több aaar hálanyi.atkozatlal ilkaiiil btxtOS gjégjaSST adadeaiela gyaladáaoe, aabak ia genyedAaik elka. Eaaa kaoáea béatae aradmeoyayal b*«análbal0 a aM aalA gyaladt>áoat, a Uj teqpadáeé&é) e aa aall magktnutojN dAeéunl ufiléakort k^kvaayaél, vér daganatokaál, geayaa fakadékoknil, pokohraraál, kftröangjök ocl, aa ap-i'ciear i ködiu.íértguél. > krtnéayidiaikaet, f«lp«k4áauk»ai -■ittgjdngrrr**,HaÉ'. oirdagaoalok-nai, énékqita i*g< kuű atb llbdcn gyukdiat, daganatot, •tbaméuycdiat, fali uffidfca • lagt^vaabb M0 •lati ekávolit; a ahol már graycdie aatatboeki, ea a daganatot legrűvldtbb akti f4Htűt M-
pm^
Kapható Sl éa SS krajesároe asalaaaiékbaa. 10
li i Hkváa a prágai áSaléaoe háaikaafto^H aáitur Oámws, oimw-k VVoS 1 kk figyalmaata «k, bogy ea aradcd atléta tacrint csak nálam laaa ír kéaaltve, a csak akkor valódi, ha a aárga a»aaa*elaeeaa, mtlyba Ultatik, vSrta r baasnálatí oiaaSis kba (malyvk 9 nyaWan cyomvák) aa bdk kart.aba, malyrn aa Ide nyomott yedlegy látható — horkolva vaa.
HMJ.áal BAllflál a kgbaMaw|olakb, saá tei kfbtaloaebbfidk itkairt mm a aababallio algjiésjlllatss S %t naiM bakásA lebetséf ekaauiyaréséra Egy ttVSg ára 1 ttl
•tivja, kiárad As kl^yógyitji
i próbatét 41-
n 'ff-Kinint, vaaárnap.
Zala 61. mám. (8 lap.)
PSERHOFE R J.-féle
r- w * \ , *
É y é^gymx^Ttése
B IC S K E »
I. K Eli, M SH'BBSTK 4*KB 15
„zum goidenen RelchaapfeL"

M*V$I taijw >g*tJ * (•ftkti wítwiw
VéHluxihé laNnr«okt «hím áiuiáMs i*b<uctqk alatt* n«i«m
|éni«i|jk, tavai oaakagpta «li| Maik k>l»|iéf, nl/bíR imr l&t*iaí*ok na4ái k** b» NB kitatflMltt volán. wlMjik &U ttd l|M|K«ttk alUltao«/alir)td*-t«il or»
vtftWk va«r ^állpt" kttfe^-kétlaaacljal iu^ziül y»jl«»
>u«ulta ar*A« által «im Uk4mjk knlniftl «jttlUlaik fa' ajtuttti.uk aty ba|«»lifll,
• »»t*it*iM éi «rkitkMÍMlM «ruiaak atst iptitiMi - jj|<ii)»k, kéliki -Jűferiöjiiliwlt,, irtaf^r béftftltr—éf • haw»n'<« buti aégrknél Vlrtkiti^ lil»J<jo>i>yikaál fogva ki feli kitiml vannak rérwtgéafaég i m ikkél mé' .l^nkiél k 1y.séjph*re*l, numué fcjfájmaukná) »ut kim
véfMIIllé l^innk kiMIJfN ktlttfc. a irti nkmák, 4 aMtak, Mjflll
•ég h lagry»«gél»b »fJtmmk 4a §i#a»»Aak AUtt*1* ío'U'l'n BMkttJ berakatok
A ntilift h&iaíratM B*»'yai a hUntwlr fágyaaaloi u kgkt loaboadfib Ín f*KM*l»» »t«HÍ» baiagBé* «**k Mia ■fra^ftk vkaaMTrcnNMi (olrlii ktmük li^éiUk, «aaa. i«al,vaa Mkia likái/Al ••mititiíifcí imi awigH^'tdawI, inif.*. wiBé»a^> -a «aag Ukdacaoktl agyaaar kattááJl* sag vagyoak gyAaAdva, ut<>feat 'táviak ajánlbm.
IWUrWrk, itgft »ti *1 m -—- TekáeHtoé cvt"~
4kW*rf béli lt«>Ky Wnwi é« kkM vkÜlH'
kkkewlM M 4 hémi« 4IM «I üimk«0éii.
k««niUf ItfMártf vTvQl
Amerikai lÖOTíitlftBIIÖa £
ha alw, T*kitta«<
lvpt lw ttéib
n»r min'1' fi ktatvéayoa Ai taáao jfrriii'í agy-báalaliua. UimxfiUi fM fojKÍujá*, ló fajt
krrAl»*fc,
■M> Mfl
kiMii ki k*tr
M
i űrT
ilmn í"«jr, M Ot IaUM mlynnk —IIMBI M|k
íj wi|ti|lliii i^mmijíUi. ^nyjf jM-muií mnk < !<a<f Plw Wm* «ig«in é* blm«raf» mí iák íü.*» a Án r»tm»w mélió íaImImmI hí
wi ■n|»li> Uh m ll i»M|a >w| őot
rjOt } »»lM»f IS-fcjf*? WahMM tM Mn(l
Irt l^iwk gié|ilt>irf, *."<uiui ít.á*--i»*»fc k igMMglÉfc iMMtA)iruért m*toéfgl imi* gtltak. # Kuíflc Ttfét.
(Mn CjIMIJ . 1W7. Mr l^k miii !■ ti«*ult Ér' ~~ \."
IS"
éVM «.■*„ y fK'fw ttt K*Yél<M. Al IH*ll £ |VM Él .HMVM*(t
fiyiii fkíwiini é *itk"méflkm. nir k hmriuií^ * «t«fA| in^hl^irf i« k mnmá tí, wüáhm fM«IÍM agy í« l» rf u tf f)« )ki|i4 %art»«**»*<< kfa4ir«ail<«l i irtiin*1 itlhrf nmilili ful^un i|k<Mi'o<iki|(YügjBÍ)H ... l^iííl>íili. ft»í' .
M<
1 Mai
hra éa mstutf
llBÍA-M. jf^jöWl MM. tí, Hi '
wkiflia, •lgr«l«a
nti^tiotiii" *4k «tb. «IIM.
Síü kr.
Tannochinin llÉlíÉlf^1
r—rhrffi'M. Immi(i «t»rá
óta nlta^nyi kajaúv<>mmfl vmt k<mtt orvaikéiul a l»/j'/m'iii<k •Iímbm'vi. V-gy ikgéim kiálÜtMtt vacy amlwnavd t foriot
•Vfáltálános tapa«ü
ta ■Értél a aséfáa állal «iko» 1 jutt aabrkaél, Márfpa dafaaaivkail, u\]kiik«i« i. baa* vagy gyutadt-nteM vagy Mka Ily lajvkail ilit kllAafi ascr Ida kipróbálva. 1 tégaly GO kr. Bér-; antvt 75 kr.
Faíívbalzöam
R-timéiMPt. UAkl SMttatf. IW9
T»kliMN Cr' AMr 'if bi^tiitii kév 4
MftnMl KH«j'2|
rn a Ipl eaak tlúii
l»fiml>i»iikii w ijliiUni, E»#e 1>A1» rttoa irtwAmi lind IIMCIAIÍMM nH»i*i ttlliatal^xf ^ ~ T'UM tlar'«*Ufi*l • ' Hali" IgJ
l>«rliofrr j.-ldl. k<ik év r ál* a fafyua tafokrai al^n
ídiilt ultra, wiut lakkistonabb «aar aliaaurva. l'.gy knt«a||{el 40 kr Bárnaatra 66 kr.
w^i'j^ (;tifflílpí]v 10 é,,ul4a t i'",,rtkíta"f
—pJ.MimiPtf > iiainr karat g^rfttö* ka
irtgée atb. ailaa. I ttvar*>caka ára 30 kra|«. 2 lv*g
támMlM t frt ^'knőnán—......—r ■■
u ivt uoom tíjli yy^ffl.if, jjiih-kí^m
éa íi*ia<l«BaaaiB aitaafl b^jok Hlen kilüuO káalaaor.
ll Í*mrn>At0 ti kr, ft t frt.
irca. 17 «a. í-
tn**m*gér aa Oa nk^na KI ami aoUmlaiiim l«a> ii «mi b«éie«>k rrt^k* MM oytltk. K «HMTf46kMk
Általános tisztító só 4 w 1
IWh mI«U. Wllik ÍMi A
aur a r*>*8 fWMitái ailad**a Aftjáa. aa^dalm fjntmirxom éttfoiki Mk attaa. 1 rawnag
itfidvt.i ax tttttol ki ép t-n <art a a bkbb«lit é
T.Úrí ^ '
fmll>rpt«. irrfwmwl H fia véflWctltA UMif'ftftlAt 1
0 kdJ'l'fií w>raái4)ék. CMtiJi Oa f.timnalwk kaiiímh«u«<, koKjr «g)r f»nm«f-
ItÉjlAl 'i.^jy MtfMI A* évaa a* gvAtAn. HHIfMt
líttííul tamJ
K/'-n iií'í'-í&A.uld né la in K'.isjwmr í-^fuk klf'wyi'li B*m»(Uíii kf'*/>»m*t«n>e( jut»jnm*<. vagyai /iwuutul zirirw aaw Ea»a vrHéi«tll/f Uhd«caak c«akU a Patr^o tf J. félt, ii ..ara.ny Mrod&lml alnaahoi
nlaiiHI uénaatrlárkaa, KéeaWa I., Wn> ^-í—«—
irmlraaia 15. m«. *« k^mkifi^k iat^l mtan- (t() \ Víi-I >ttlZSÜ ül,
1 »fy IS M«a lib4i«ot tartaiauafí dobot Ara t kr. Kgy pmtmmg, m«iyh**m tí dobot Urtalamt* Ülik, 1 frt 0 t^rba korfti láraNiaUtlat tUavétaü %«l4Aaaél t frt 10 kr. Kky Mottaftál kavaaabb taa kttlílí'tik al.
at Aaatag ambbaai ^mmmiíl (aai lagiobbaa wt j.au 1 vattyBtal i«k><iAtMik} bérment** k'tMéaal tfvttl: i rwHMf \ frf 25 kr., t efoaaf t frt . 0 kr . 8 <-»<»t«ajf % ll ü*> kr 4 e»'«aga 4 Irt 40 kf., cta-■taff 5 frt ji' kr éa 10 éw»aiag 0 frt ;;t» krtia w
rotktmU-tmn
fppu.;---r ;, _" ______
ásat
kovH *
árt 1
yiC Wayv ft^rj»ltafgtk kút a UniUBtak a »aftt<fc4M*M WWk üa
_IKiltii.o liáti*
ma^tyaf, u, ty-o rVv, frtay^ir, lorit^.
Angol csodabalzsam, RJT50 Por a lAbizzadás ellen.SZKSZ-
|»aA4A k;ai|«fui»tl«u axagot mint ártalinntUn ttarvva fci|.rúliálva. K«y <4«>bottAl 60 kr. JBérmtfOtv'o 76 kr kitlil Mwrgoljvf fllti, Ejrv Bvag 4f> krtfattr. béwjitov kildéiJrHXlír. ' ' ' . '
Ilelso vagy egés/ség «ó
groaiorti'orof ^a tlniiia a raadotlat niroini liajokaál. K|)' caonag 1 frt.
Ks#a itt (olaorolt krátitft^yekat naxtrik tttWikDtR tlriltitttlanM bal 4a gyúgyatarr«ta0 ktlótlwg Wgfk raktáron vaunak é« a k^aal^tiifn uTiTŰií mmt hrnyk aniMtt i* »l<
/l kitüoti gyógyater. fm^aatéabftl
kivtil tt
tiáaoalaitak; ataak kniHk»itéh«i kárvtik wakla Nrknfkr ^éla véfÜmáiU* labdanapkal kov«t«lat ieé aatkfa atok iakintl ftták ralédiakttli, awlyakaak btat* tálal! BtaMllása. a Ptarkofor J. aéjLaJáíráaaal Cikite ttltbat éa Btiadan agyaa dobos Mii* agytttaot alá-kráattl vMi Mitkat vau aUMr%
*yo» féatai tiogrond^l kii láark
ik t laggy»rttb
a }»rttxúaatag alőrt bakttldaitk; uuavéttal klldf^tak. — Bér-
Wa aatkotfilUvlBok ttgyabb tgitpdol ipaBiva faakla oly aaatb**a tórtéoík t klldéa. l a tt óaatag aivra baérkftik, twly aaatbat t pottakoltaégak aokkal ucraekalkbUk. 716 8—12
1890. decttnbm hó SÍ én.

i
961}
Bt,
18$).
lr?«ré«l lilHl«i«éajr
Alulért kikűldmt bírósé^i vógr«btjt/> u iHHf % éti kX. I* et; lo'4. fa éritisébia aaaona! kógL | hírré imiíi, hogy i duktíiartIambí kir. |árá«bir/»4| WM Hiét) mámu végtéta aiui Schoi,lald
i Mikaa ja«Art. Waidiia Jóttgl oktdittai itkot ti-
> Mm 360 írt, é* 047 írt lakék, aaakn«k BffgMAli kamatői ét Addig 6ttt«i»Mi Hl -írfc 70 kr. . parkOlitgg kavaialét araiéig flrtiidaJt bUMiuoiáti j véffrAbajiAii alktlmávai bifiMitá lafopltlt é* 4860 j Ird'A UimaOÍI gépgk éfl Aicyalakból áJló Uigóaagok | nyüvAima arvarég úl|én hadainak*
M«lf Arv«r6t»«k a 9011/H90 tg. klkQldé* rm-.dgla végiéi loJyiao a halyf inéa, vsgyfta Ntgy* j Ktaittéa Alpartt jUtlalbBlyM^gélHtii ea/kftg-ilfcért IHiKk ét éfttaktr k4 27-ík n»|i-JAimtc áélf»lélll Ü ér Aj* idODI kíiütniik ég jilibofti v«doi ttaodtkotiik mnoil oly mniijtgy-fétagí bívafhak mgg i bogy ta értaiaii iag^tágok tatii árvtrÉBifl, at 1HHI. avi IX i« oi* 107. |a j#riAbnéb«o a tagióbbai igaröütk btotaron aiui ia liiidi|oí fugnak.
Aa fttarvaratettdO iog^tigfA téialéft aa lHHl. j évi LX. I. oa. MM aban jiiag4Ji*p>foM falíJMa-i lak Mifitil iaa4 kifitataado.
Kfli Ntgy KAOiataa ihlM^tk évi novÍMnb«r bé 1J4 ik ímpán. f K A B I A N
767 1 llf. Wfuaagi ngjiim^. /
Jtet/fMO. k.
Arvarétl hlrdelM#njr9
Alul irt kir. bir. végratia)(6 a« 1881. évi LX. t. harrttft." ^va -éitatfnéboH ■ #t«r»fi#l k^ábirra
ie#»í, y t. c-ürgéit igkiol kir JiréA0Ír6nAg "J1 a/Amit #|/iéM flfai Dr. iioltobiid H«tmu i'égra-híjutrt jav áru Koioyak Jku«'t ét fArtai éftar* 100 frt lók* ét annak )fcrolékai vrtjVg ^Innlill ki«'é-gitagi végrrhtjf»0 alkilnával bírót ag lalogigj! ét 4fH( frtrn >n*rablt 0 ló, 4 linó, lebin é« dit/nnk-' Ih.I iillé ing^tjbgoknnk n/ilvlnot értgrét ii'jáu j leendő eiidilftM drendifttrfAp, ennek a helygxl-'n#n« vhiivh (I. 9<c*ni Mik1<w»n 'InaocUi. atakfU^a-| aére IH90. ét i drfrniker lié 211 III Ntp* | a ii m Ii d N. 'iéréja lúiártdöOl kiiQienk ég ' ghhot h venni sxandékosók atatiDil oly w^gjagy* /e«tel hivtiiiak hogy ti Irtatait.ioaó'ftgnk egen Arv^réten, a? 18H|. évi LX. t. oá. 107 § a 'értelmében a legtöbbet ígérőnek bautaron alul ta
iiggtét tneliati aladatm fognak. L Mindaxok, kik altöbbtégi jogot vélnek érvé-nyatiibelni, bereaeieiket, vagy ttiSbeli jelenlétei* kei ax arvarét megkatdétaig alaliroit bir. vagra-Iií»llóhoz adják ba.
Ax árvarataadA ivtgóaágok vételára aa 1881, -évi-iJL L J!Z. 1V8 t tblfi megáliapiioit tel'éte-lak tgarint lett kiffgéféndA. • Kell Gturgán 1890- év decamb. hó H4k nayj&rn
1-761 l—l - HB Bl H
— HMMdOII btn fé|iabaj<éi
u
/ „
sl Napi árral f ' Yrt. S.75.
^BSSSSS^^
^j^jjj^M -n Jlitkt«gtrh#a. MélUték, v*««flok. ^^^^^^^ I • j^l
hSSS^v & * f—k án»f 4* ^ mmmmm ■ ' u
SS^ Christofle és társa. E
■jgjlH^ 1 ll lnwfAntl. 13 mtfl« wn*, 12 ffftiil rn ■■■Ü ——q nffttOli, <3 awi|i M>,HH<<fkiMt,V ■—^ | IihhimI, I Bjwirl éa I uiMig M é'^—
JJÍJJJ^JJJJJJk é^L i*é.iéa - na* urti. ^^^^PJJJJJJJJ ———
, I =
ÍR h ha
takertterkftellel éa tljtl Tllágltó ttáatltpBtl Magtaaéga 18 aaaatlaiétar, aittal*-/> J0 atU érettokkal. 788
MáYEJ( El I L
értfrárl-raklért,
L BECS Bauemmarkt 12. u. Qyéri árlap minden (alí*. és aaebórékról ingyen.' •
2303/t. 18Í0.
I Árverési hirdetmény.
A lalanyei kir. jhirósAg tntni (Lkyj iiatótégkds* hírré letti, hogy Vetal Sirnoo letenyei Tialer Borbála lótazerdabeiyi, Lanach Jóstel taapainaki la-kóa.végrabajtalónak Dobot Márton lólnxerdahelyi lakos elleni 103 írt löke ennek 1675. dov. hó 1 föl járó 6% kamatai, Irt 20 kr. per éa'vég-rebajtáai költtég, 110 frt 00 Jer. töke ennek 1873. «évi november bó 19 töt járó 6% kamaiai, 43 | frt 61 kr. per éa végrehajláai kültaég 14 frt 60 kr. löke ennek 1872. nov. 3-IÓI járó 6°/0 kamatai 31 frt 42 kr. per éa végrehajt Aai 8 trt 36 kr. I czutiali ki^liaégek iránti végrehajtáa ügyében a nkaniatai kir, törvényagék' (a letenyei kir. jirM-bir^a&g) területén íekVő tótaserdahaly kötaégi 6. asljkben a I 1—6 sor aaám >0. 264. 401. 688. 786 974. 1168 Ii. ingatlanokból Dobot Mártont illető^V4 réta, 494 trt becaárbaní Tótaaardahaly I köxtégbicó hátánál
IMI. évi Jaaaár hé I9-lk aapjáaak
<1. t, IO érakar ZfkáJ Gyula letenyei lakoa falparaai ügyvéd vagy belyetteee közbejöttével magiartandó nyilvános árvgréten eladatni fog
KikiáltAai ár a fentebb k italt becaár.
%
* NagT-KtDim^vMárnap.
Arver*sni ktvánók tartóinak a becsár 10%-át béflipéatbao vagy óvadékképe* papírban a Möí-döft keséhez letftmi
Tevő kövHea a vételért három egyenlőt ráas leiben, még pedig aa elsőt at árveré* jogerőre
emelkedésétől ssátattandó t hónap aí&ii, másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat agyanaftát • 3 hóáep alatt,' — ntiaden egyes részlet után sz ervére* napja tol számítandó kamatokkai egy011 az árverési (altételeibee meghatározott helyen és. módozatok sseriat ia* Hvtni V
Kait Letenyén, a kir. járásbíróságé mint tlkkvi ható-ágánál 1890. évi október hó ti nspián.
FILlPlCfc
Tjll^jL , - . br. ibíró.
■•iiiiiemicioiH
Ér Nmfy dia r^ Ida > A I J lxdMaShb •Hemrréa. A
-2 fc_;__■
fcaoaonoa ^
Zala Eges/ évre 8 frt
Mám (9 topj' , ' t ' ..
ejushíítisí rtlhiváe
1890. december Hd %l4t).
ta si ávrs 8 fc
„b udapesti ba Z Á r'bhh
leggazdagabb tartalma, legeétasarSbh ée layalraébb eaéplmAaUal dlvstkSstáavN. amtjí-.agy áv lefolyása alatt '40041 fflw tréeida, — képekee éa ábrákoa «■» ara alja be as Idéayek l-gajahb diimtdt, a jSérnamM ky*t*Ut minid ti a s Wrfr
Jtndan tlyamitU, ^ ,
' AUuak a 9Bu4*p**il Mlr' mla4eg eaemafca
.UJ ssakáos-könyv M
raailklvlH nelUktetkéat fát ivat — tegyaa. A „t aukrábe.r W«-j"iAse Stáe a UUao. aa Ui ■llmrá—« tuprfrUH
műnkül,
s
s £
m *
■ Ml
Ráth Mór
kéajTklaáó hivatala éa köa^rkaraaka déaa Budapest Gixeilater
a Haas-palotaban.
A fantolibí tóbtPEÍT
bizalomban rámpák!! EéeyvkaT*ak«»dr» §» kéajrv^
flaéa I latit ti ftfijfi'9 taráifw» é»e*»««aija M Frmtfft József fÜttrezty ia ctedédf. Kitbutf for-«ff ia kerrffttl. m mmfoa éa fUtUxteiewdé Kit-rua, aki Karttm. m. L. Akidé*" Ifrm&ii Masnim, "rniéMmüítiL, kir. Téhtm, n (rt/lötó Irir
Umydid**ubt ár *timi>* íj?pontí nagy prazifo* (* uéMny wrét~ tiilfkx IbiaéMi aa alaább - JikaJai Ké**üiMiési éa Kaeztnó*. UfaaW-cyyírfi konyttárak^ a pötttf-iem éa tudományba, élei légtibb kti£m6afyeii*ék *tb káayvárnaa. oaeatal ia ffteaéljáaak lúgja tekinteni «« éttmlénmmn myÜaémulé néfts**r1Liéyrt fa/itarUmi.
----Ohjét nngy*Íübú*n kimti+amimk külúaun Jjyj/t-_
lentin ujánlMmk; r*tknek jffzékét külömöar^ azoknak ajánljuk, kikmak mm • aatíeiaa. pjmlrran nafij tmrf*n>jy2 é* iy*yl***y-(jrl azerbraxtHt könyrjryyzé>:* HM a valóban jó h mtyré/alrr érdrmta mürakft leiatrmrini Siijéi ki-mi ti Hunik jegyzékei a Irymrybizhutóib iroéiuhui tanéemodóir, mt ri tifUmyur csuk rlmmrrt f^immyü Hisz**m mjohmfnit. jHiányon, ttnyy réazlmn ^ecao/« ItlvU éru válpgutűll: mlír'lyf _ tártai/ii/izntik numitn nmi nmft'oly díriltt* nytijhméy kizdnfctirnl A aegfeliatfami failüllsujten ntfttagaa aif i/mm ntáa ativaéen aaolgáJaak aiagiar éa káimtdi aávekkal vídékra ia. ^ 764 — I
• mow\" \m essi aaa
fléert kedvelik sssytra s Horgony-
KöépHo szekrényeket?
Mart nem, válnak értéktaleDakki agy nékÉa^ riap maira, mint a többi játékasaiak, hanem s gyermekeknek evék. hosszú aoráo ét mulató és oktató t>glilkerÍkB asarfü 8Z<%álnak, és s boaazá K^/tartámot tekintetbe véve s legolcsóbb •játf-k^j arefok íbTátbá, mert SS igazán pompás ■iaták.(atáaipitáss s szfiKlaéVB kéT-
mmnwmm km
mindegyik tsskrésy ssskály* szerűen kiegészithetó.
egy kevésbé értékes utánzás vétele által essi akarja sutgs magát meg-esalai aiNstssltsa v^azs minden szekrényt SMlyask stssisgsléisi czsgasfc wzlasrini gjrsrt-[etvaayaaá „a veres Horgas?" hiányzik. — Képes árjegyzékek ingyen és ksnsestvs.
R1CHTER F. AD.es taa.f BÉCS,
Hlbelungangaeee 4.
Jt ;Üaitlapmti Bt4r* tttytréddml réatébn kftael beesá- • Ipakat, költeményeket éa Urendkkeket a legjobb b 1* és | kSlfóldi íróktól • a séaeveléa, baalanaa^lvéasei, ipar. vpari . Htb. kSr^bdl'aaakirökt.il has aralattaáé le yaadag tanalma j cikkeket. > Aa áíftvTra kedvaN aKá9*mSfc HríréP*<>l, j mist addig, eaeafa) fa>a T4raaitfó rMnwkiU* eage^jlk al lapnak I. eldgsatölprk, e uist alatt, . % malat-
|alé taláafebft* kívöt, aaer jó taséeea«al aaelgatsak kadv»< élvaaóaAiakaak Adunk aiiadaa asámbaa eredeti p irtai 4|val Uratokat, toakkel ée nyaakkal kleérra t k^léaa Ü ealkka-1 ktít ábrákkal iu upyui »z,vi».
A Nntár* aűadea aiúkaábes a legdíaaeeebb*aH
kkRllitatt lobb alaké páriái dlvatképet adsak • Ailánh a laeaaai, n^r^i. • deal ée uit Menyre a legajabb páriái ia|aok ataa kalapmiatákai.
Adaak a „Uudnj/tvü IUisíW* miadea aiáaodík ecámáboa |alut aagy iváa fehériieinűelc btsiséaébea Vsla rajzok ai, artntáaetakat óa ewangraiainkal.
Adaak pa^rtiét. imkS«N aagvaáfhaa klvágati aü^ii-mintaka1, a«lj4>iiáa bAs0ig kéasltlieUs el t. eldSat'.tÚak éltéaákeiket
Adaak eaeekivll l «*UMleetoa|aek kepeaivaak ba^aa#tjrék alsgjárél termára tm aasva«gt> ia ki vágo|i iaabáaaiiatál, lagyea
Adaak aiiadaa naimaaktiua agy tizenhat old 'In rnutlkiviil vL_kasvvalatÚNia bekatbeia.
■aHasMiláéHitdl recipéiaeft kdatéeéi keanjsk aieg Aa imMuMaiV' es eddig V«g|elaat haeealá maakab kásáli a tegkilSadbb lesa, mart as itt the»aagyl)bat lelráa kai s „Bedapaail Baaér* t, elégaetélaek ■atvWaáfbftl koanljak
Nlaca lap, itteiv wn/iyi ked|<«aa|ásylms léaaajiaiaé alvaaé* koxoaaéfát, mint a ^Madapnati kazár * (ha§fliot'aiéelNif állva miades jeleevbk divat* éa pipefekeftekedaaeoJ, as Mm lévé lapsl. hngy elélseittakseli adadas a esakba vagi smg* madaláaeit a VgasivMabkes, jstáayesabbea éa. gyoraas kii* aeaitlmaeSk. , -r 'j
Kaak atas U|yti éaabad Uflrtall pértMéiskal al^SsstéeSk airgqiitAaára falkérsiekf v,
Klálseléel fetlételek
i Hudd/t
lh
•■n a rW" ym+ilékMtal
Uhyrfd tyyMi
Mtakéi'
Kgées ávrs Pél én* -
mm-mm -r % tfr
— — t frt
— — — 3 fts
k mtelSbbt bek^dj^WS
fő* ctóftiajtvl ||*
Jövti évi iagyeaea re^ij,atill«kl«ntk. Kaanr Jánoaaak. aa' • -w - — .
Siabk aémpC^gen/ir.H ng lk iagn^kAzsak---L ^ilk *>gred«#a? .loia»t
PERAI BOBZOBKAVY ! hóhoic? a tap vsérketdéoóbea -
eífllrti leSdkivftt erdekop táraedalart zagéaya laaa. | kaletSral - readetlasaág fordaljaa e|4á ,,
As etaSaetáéi péeaeket legnaélssorübb paetaiUalvkayayel kfttdeal ily cint alatti i ' 7á0 KIRÁLY {ÁKOS aaarkeastéaek BUBAFKSTKB, Karaaakaraaf-ataa 17 sa
Hégyedévre I frt 25 kr.
III. TTf V Á Ur CLŐriZEriiai felhívás
Negyedévre t frt 28 kr.
DIVAT- TÜKÖR
----tVta*1l"< ^fnleeobb, lagqtUaaanláh divat* e« kőaimnakf'kSStdBjn.
alasik ai adoa M t«éa ezr ktl ia mWlakiatt aiiaeaaU divatkáppel, a boríték krtf<n -tápján tíibh állWt Ktté ,«1; mindun bá. í Vitt a kerilétea ilv^gagafl éé küiöq Igil^ W kásbsssks ■■ léákllsl A _filaai Ttlkm" a ki vili, sak kM-lyezxaónylian ráasazSlaak. Megontletbata^k »aabSaatslál, moaograa
divat-
slllss*
Ma«i ; a divat s kégt
nnnki kérabe vjft -aafaH ly tir^ry-Ht- poatua L» b«vMlTttl xWaHgja kaphntnnk KIAtlaeiéal feltélelek i Hegy ed érre r, . . r. ."7"T7T~rv"T^ "tírt-g5 kr. | Félévre -> - • » . »» > « «
Bg«eá éna «« . . , , 6 frt As elAAs^téei péazek Hlrálj Jámea aaarkeaatéaak. gadapeilea Karaaakareag aiaa I'
. 1 frt J«0 ki-
aa. | kublaatok *
A legnép azertlbb és a legelterjedtebb magyar nap 11 a p
xt
1*91. évfolyam,
A lag-nepaterübb ea a legelterjedtebb magyar
nap 11a p
„BUDAPESTUHIRLAP"
Szerkesztők és lap tulajdonosok " . Csokásál Jóiief és Hákottl Jíenő.
M^eN'áf'las U'nltaáay gyeageeegi aaatakaél.
Férfiak számára I
oa. kir. aaabad. electro-metalikue készülék.
3Dr. Sorsodi.
Aaaztria-llagTarorsaágoa éa katfotdön aaabadalaúiara. Pénabmn aranyértmmri kitüntette. Hr&szdbt*
1 996-bm a tHtdértmmfikiHinUtrt, Getifb n !H*9-6e* nagy *züs4érn»m*i kitűnietfí. Kizzú 1SB0 *r ,nféirmmrl ki-tűntet** fnplvm ét miét* tittámm 4* -frnnte, éa mJS tmá^mémym tármdmtok éltül Dr flanmd félr ca áe kir az b. eUrtmm»taJlíkes ké-aaüék aaJbedatamava éa kitSatatra, cltSateti a érti gyeageaágrt ^la^alratia'.-Sáatia a kwac^U i4«gakt*t avé* M y a aa«rvaaeiaak ifjai évaret kofeeuioS' A'k^aailék alkaiaiaaaaa fMaWe Sgyaart A^irorebetetles a taataa vslá rlalv. magasa Vár> k elég a kivagt eredmény aHUleadbim ■■ s 751 a—II
lír. Naraedl BmUgtatm Terét kónti I. Mám. á iMritl VoélrSk liváaatra íiTgyea küldetnek
A „Uudtpe^ti Hirlap^-líak a hazai mttvett olTaaókOsSftvt^K vetette m^ alapját. A lap eleitAI fo^va megértette a magyar közftiisé|( MellemétT mitiditi pártérdek tnellőüó-tével kílzdíjU. nemsetUnk- .és fajunkért, ec egyetlen jelsíSvaP: ma^ylíi^itAg 1 Viwoiit aa tirszág legkiv»i-lAbb intelligeiitiája is azonotrrtotta magát h lappal, fői karol vh ngt oly pió-don, mely p irat lati a magyar újságírás történetében. A hasai sajtiban máig a. legfényesebb eredményt a »Pudapeati. Hírlapé érte el; legnépszerűbb. legelterjedtebb lapja ez orclgnak
A „Budapesti Hírlap44 politikai cikkeinek iránya, mint eddig, ugy ezentúl is mindenkür nemzeti és a pártérdekektől független. P# Illik al hl* re I sséleakdrü Összeköttetések alapján a legmegbízhatóbb' források hú fr származnak, As oraságg/filési tudósitaaok^t a gyorsírói jegyzetek alapján szerkesztik, Magyarország politikai és kosélete tetóf távirati értesülésekkel lác&ak el rendes levele-sők, minőkkel minden városban, sőt nagyobb községekben is bir a Igp. „Ilinla-peatl Hírlap- távirati éa lelefeit tndéaltAaal niaiaap mái* IrIJeartt egy fokon 4llauak a %'IIAgaaJtó legjobban azervesett klraaolgála* itával. 4 Radapeatl Hírlap -Sarca rexata a lapnak egyik erőssége és mindig gond »t -fordít rá,.hagy meg m aradjoa-^lőkel ő szin von alán. 4 napi rova tékát kitund s^urnalisjfták szerkesztik s a h'efyi értesülés ismert legügyesebb tudósítókra van bízva. Keadireégl éa Iftrirén/aaékl rovalal külön-külön szerkesztői a főváros aot t eseményeit is mindig oly bangón tárgyalják, hogy a • Budapesti Hírlap* helyet foglalhat minden caalád aastalán. A közgazdic-sági rovatban a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő megtalálja mindast, a mi tájékozásra szükséges A regén/csarnokban csak kiváló (rók legújabb müveit közli ^
Az előfizetés tőkétalsi: Egész évre 14 frt, félévre 7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr. egy hóra 1 frt 20 kr- Az előfizetések vidék-jfől legcélszerűbben p isfautalváoynyal eszközölbetík következő cim alattT A 9tBtidapeali HMap4( kladóhlvatalanak, Budnpeat^ IV. kerület, Italapulea Itt Niám. 756 2 4 *
_jtiCT-K»atem, naárpap.
Zala M.iaám. (10 lap.)
1190. december hó 21-én

0 Ér
Nem találhatunk alkalmasabb, értékesebb h csélszerübb ajándéknak valót, mint egy jó
_______
A könyv oly maradandó becscsel biró ajándék, mely minden mfts tárgyat fölülmúl. A könyvet nem unjuk megl nem megy ki a divatból! hanem égy örök emlékül szolgál Könyvet rangkülfimbsóg nélkül bárkinek adhatunk, mivel az irodalomban találhatunk minden műveltséggel biró ós mindonkoru egyén számára valami alkalmasat.
Raktáraimat különösen a fi:
w<
és 7

cVJEVI*

alkalomra választékosan rendeztem be, eu zcri.sigr3r©.r 3n.e3aQ.zet ifeg'jeleselD'b
. irod-SLlaao-áLan. kivül, még az idegen nemzet ismertebb műveit is megszereztem, -r——--ugy szintén választékos gyűjteményt tartok
ifjúsági iratokból, képeskönyvekből, emlék- és imaköny vekből, fénykép-albcmokból
a legremekebb kiállításban, \ri mappákból (teljesen fölszerelve). Íróasztali tintatartók ót, valamint a legújabb divatú
LEVÉLPAPÍROKBÓL, »
melyeket a legelőnyösebb feltételek mellett számíthatom. Az igen tisztelt n. é. közönségnek szíves figyelmébe ajánlva, vagyok tisztelettel
HBKgi^" Fischel Fülöp i
g^F . könyv- és papírkereskedő
Jjgj 3ST^.C3--Z--TT A TTZZSÁJST, BjT
IP ' KipwTAnU te Uáktwraráa. Tf
Jjj gar* Vidéki megbízások kiváló figyelemmel eszközöltetnek. - gi^
gyapia^t fi—lwl raiop lápittkjéoateaálliafjüUnisaán. 18M.
SáftáfÍ#HfI I
^52. szftm. Nagy-Kanizsa, 1890, december 28-án. XML évfolyam.
—. . . ^ i
IfawrtwtMf:
Magyar-utca 33. 1 tiuu
II* isttsendij a tap aiel.umi riaiért vosstkoxó Eaímlen káilwaity.
ZALA
MnNÜBiii Tévőiét aS lamort T». »kb8l KfOutuk «t.
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
IlUMInUl: Táro»li4)!-nl(!(iii 6. Mim |í|Mjl«) Kalap tnyvtiMbliii,
fiLÖrizaTÉai Arak:
■ftoi «»nr . . , , B frt - kr. FiUvni ..,..*, W) . Matyiim , . . I , tl> ,
ninMiwk JOUI^MU ntoiiuiuk. MylltUr f Ul—r» M kr.
JCfadmtík tíísu Mm kUtUtetk.
A N.agyr Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak^ a Bunkegyeaülá hivatalos kízlönye. rillBltt , hírfáitokra
rasiluaAk. VIhJi.I Kstau ktsyv.
uiik.
leg|«l«Blk lagyKanluán hetenkint egyszer: vaaárnap.
k«rwkaHwln Intisfwi
Ébredjünk.
Uj év! Ébredjünk! Ébredni^nem űzünk csalfa játékot önnöntnagunkka!. jutott-e r halan-dóaak_azoá enyhitö if-osztályrészül; melylyel a Teremts a folyton megújuló 'természetet megáldotta ?
A tát, mit pzánalotn nélkül a aord hideg le-
kopiazt, de gyttkeréböfaz élteti nedvet h4w^- hiill>nak.' ii& M>ang4 1tÍ9d íplött a ssöraytl
által célba vett neme* terveidet á siker kitéri, I .Embor-, ha ön>US mindennapi vágyaidtól mg-ha e fOldön elérheted mindaii, mi hí A megdi- tisstitod vallásos lelkedet, ha minden lépten esőitésedre szolgál, lépj áhítattal 'az Ur hásába, nyomon leveted a bűnben fetrengő ruhádat, borulj qz oltár elé -éi tiszta lelked tükrével néit' melylyel a ,{hio énedet takarod, ba u iato'ni az ég felé, imád az Istent, ki Téged kegyével I hang benned viaazhangra talál, ha birod (el-elárasztott, | fogni, hogy as minket egymás mellett, egymás
Ba megsebesített ssived vártik, ha saemaidből I boldogitására teremtett, ha bírod felfogni, hogy a tájdalom és sseftvedés keserves klnkönnyci ■ as ember kölcsönön segély által találja jólétét
és földi örömét és bogy e uél kitűzésében, mint
a szép ét nemesuttért buiditóan assét ufstssa-kitható egyetértés rotsdásodhatlan láncolatában
nem birjá, feíébrefl mihelyest a természet buzdító [kétségbeesés íftwoB hullámai össsecsapnak, ha szavamegszólsl ébredj;a vándormadárnak, mely-lkörülötted és fölötted a vészharang megszólal, nek vtg, bú nélküli csevegését a bhskomor '^ss ha mindenedet elvesztetted és embertársaidtól I haladunk, agy ninps erköluni halál, as emberben elnémrga.ls -utolsó hófelhő eltűnésével a-der&lMlhagyatva árván boiyongu a sötét űrben, siess őrükké hangzik e jplwsói ébredj erkölcsileg, ég oda kiált .ébredj', a patak, melynek «éziistja templomba, tárva áll ez .a szerencsétlen Üldö-T Légy családi ember I Család, mily szentség azinü vize. vidáman és gond nélkül tova bömpö- j ziittnek, hullj térdre, emeld fohászaidat az örö- es aa emberiség történetében. Miként a fénylő lyög. d« a melynek a fagy érlüktetését meg. kön élő igazságos Gondviselőhöz, megfogod ér-1 csillagok a nap körül osoportOsulnak ás acsgy-aktőztja. üt Irt^lsó j^—íg -r^-mláafVtf Vilf-' **»' szőtten szavát é* egy pillantás as ég felé, mást kiegészítő és egészet magában ölelő kihal-azanyeri életvidám friss — folábred..; al visszaadja azon lelki erfft, mely bójainkja bsrt- jhatlan - univerenmot képcwrerk,trgy~-a«'saládi
kék felhő az égen, a legparányibb féreg a zdl-1 zsamo* tapaszt képez. És ha .eflfbr az Istenbe]élét az Istenséghez vexető nt. delni^tezdő mezőn nem hirdetik-e a folyton vetett hittel és bizaíomfeiaPuj erőt értünk, haj Kinek ttWre nem ver A házat életért? megújuló ébredést és ojászületést! ....". .keblünkbe azon ÜdvScítő igét tápláljuk, hogy) nem képes felfogni, hogy a házi .tűzhely
És nekünk embereknek nem'ifju na megsrcunk, sok a Te műved, valamennyit bölcsességgel al-ja család azon naptugtia, honnan minden tény, npm derülne ki kedélyünk, ptfm emelkednék lel- j-kottád, igy regenerálódunk, az emberSen a val-j világosság éa melegig kiárad, kinek nincsen
kfink a bennünket örökké éFtetőMenséghez^látc^ felébredt. ------_— I kogy midin ai egétz ViligWI elhagyatva
ha a minket környező érzetünket éa gondola-1 Légy erköles embere! Ápold benned az erkölcs ja hűséget legalább egy lényben félkeretheti és tainkat lekötő búskomor felhőt"szétoszlának ? nemes virágát! Nyitva legyen kebled a szép, a att a hűség-prototypjábau * «öben fellelé, ki-Ébredjünk! De-"mély irány az, mely felé aj jó és a nemesért. Avagy nem birnnk-é a szép, ben saját hibájánál togva az öntudat nem tá-io rí uj útjainkat kijelöli, kihez, mihez éa hová'a jó, a nemes fogalmával? Kellenek e oly itten | madt tel annyira, hogy ét élet küzdelmeiben forduljunk, hopy a természetnek fülünkben I küldöttei, kik e fogalmakat fogékony szivünkbei keserű, verítéktől nedves homlokát egy kétmoa-ungő szava után induljunk? " |bejectepegteiik? avagy nem éle már bennünk|dulattal képesSinő megs»Aritani és egy ősainte
Hány ember fl az emberben ?—:-—fazon istenadta szikra, mely élesztve a szép, jó
Légy vallásos ember! Ha szived őszinte vá ] és nemes érzelmeket melegítő , tűzként kihat az gyait, ha a lankadni nem ^karó erőfeszítésed emberiségre és vele emelkedik ez az égre T
szeretettel és önzetlen odaadással odanyomott osókkál a véssteljes fellegeket onnan elűzve ki nem akatja telismerni éé átéreafci oson isteni
A „ZALA" tárcája.
Arckép helyett.
Emiikül arcképei kitűnni ; Artktpet sm adok : Hideg vontüok fátyol Ah A síív át htm ragyoff.
Bedig mit ér a holt alak, Ha bettne ssiv nem él!
5 hideg sítinébeu nétiTloBbg Se tigy, ser ttenvedély.
A mint a gép tükrözte, oly Szótlan, merev marad ;
6 ha bút, ka vig: nem több átért, Gsttpáfi egy pillanat.
Egy pillanatnak éltté, Dt mér élettelen: Csak ennyi volna, ttmmi mát, Előtted képemén.
Emlékül inkább dőlt adok, Egy ides, ját*** dalt; A feledte, múlás fölött Em érjen diadalt/
Repülhet aztán at idtl ... Hm dúdolod dalom: Emiiké* it uitedbt ttdll A kedves dallamon.
Rudnyánttky Gyula,
Vilma.
— Btotykt. —
Irta: Vid Anna. tFolfttUt.)
I
—— ne távozzék igy---hallgasson teám
én beleegyezem óhajába — meg vsn elégedve»a-lem ? lihegi fulsdoaoil hangon, a bankár kesét vontgió ajkaihoz vonva. Követ könnyezve öleli keblére. .. -
— Köszönöm gyermekem — életemet váltotta meg!!
A legnagyobb ctendben meni végbe Köves Jenő és öry Vilma esküvője a Köves palota elfogadó termében. "Épén most távotott az esketést végző pap a két tanú kíséretében. Jenő karját nyújtván nejének, lakosztályába vezeté.
Vilms szótlanul, végleien halaványaa haladt mellel (e. Szobájába érve egy támlányra dőli, Jenő a legközelebbi székre Ql.
— Jenő —^kezdí rezgő hangon — beszélni óhajtok önnel, legyünk tisztába helyzetünkkel.— Alig negyed órája, hogy bitvessekké lettünk, — én ugy hiszem, a férjnek nejéhez, a a nőnek férjéhez kötelezettségei vannak, — nos én- önt mindazoktól (elmentem, — ha hetenkint 2—3 szabad órája less, mit arrte aaán,' hogy velem csevegjen; szívesen látom. — Mint eddig, továbbra is, marsdjunk jóiteslvérak. Ne nézzen rám oly csodálkozva — ön ép oly jól tudja mint én, hogy mily ok vezetett minket oltárhoz; egy nemes, tiszteleire méltó férfi megmentése, ki csak igy látott meoekülést, —- Ne szóljon közbe, kérem, én jól tudom mit beszélek. — ön belátja,
•) Usd lapunk 49. Misit,
hogy épen sjuirmi kötelessége'nincs irántam, hisa* gyámom óhajából lettem hitvesévé, — s én tudom, bogy nem kívánhatok öntől semmi', ah I hitt önnek .... da mii beszélek annyit — ön megérlelj, nemde ? — Csak azl*. Ígérje, hogy jó barátom marad. — Menjen, édet Jenő, mulatton,
ttóitkotiék—mint eddig, » ne Isrlss_««i
hogy neje van, — hisz Vilma csak nővére, egyéb semmi! . . . . s szép szemeit Oly ssjáiságos ki-lejeséssél emelte Jenőre, ki lélekzeiét vissza tartva hallgatta szavait. Néhány pillanatig némán üllek.
— Nos ? ön hallgat ? Nem találja szavaimat természetesnek ? Én tudom, hogy ön ma az örök boldogtalanság útjára flipéit, ne nehezteljan ezért reám, én nem vagyok okV k
— Hallgasson el ezzeT Vilma, hisa ön égy égi. angyal, — óhaját tisztelni fogom,
—: Akkor tisztába jöttünk, léhát Isten öttt Jenő, a viszont látásig, — ssólt Vilms, mosoly-lyal nyujtá kezét, mit Jenő ajkaihoz vonva tftvo-sott. — Vilma kezeibe rejtve arcát, susogls :' — Így, igy, legalább ne gondolja rólam; hogy vagyonommal meg akarom vásárolni szerelmét. Hallgas te bohó asiv ! nincs jogod sajogni! Ah I ha volna jogom sseretni, s viszont szerelmét kinyerni, — mily boldog lennék, — mint boldogítanám, r— de igy — mikor csak bilincs, csak rablánc (fiai hozzám, — óh! ez igy nem maradhat soká, hiss megiébolyitana! . . . .
Már egy éve mult Jenő éa Vilma esküvőjének. Anyagi visaonyuk es idő alatt oly magas fokra emelkedett, hogy házukat a legelsőnek tekinték a pénz arisztokraták körében. Jenő nem érezte terhét a viszonynak, mely nejéhes Ittaé. Világfi volt, keresett majának ssórakosást, pit oly
dómat e boldog peresektől, hiaz mi átérsatük, éltünk benned ée érted) ki nem tudja ott, bogy MtkkSrtl családjs a külső világi viszályoknak tgj áttörhetlen phalanzot képet, ki DMB tudjtj ^ogy csak t családban van örök élet btódról, utódra a hű ét nent hagyományos emiikekkel, ki mindéit aest tudja, annál kevésbé érsiát, abban csak egy csonka ember lakik, kit egyoldalii állásánál nemcsak a vihar, hanem egy könnyű stellő, mint a villám a lát gyökerestül a földre teperi. ~ , < ' , V
__raatraap. - _ Zala 61. Kim. (t tap.)4 __1850. december hő 2<-*a.
Isksfsést melylyel as ártatlan gyermek édsrf- D* ki tudjs és átérti, hogy csak as anyaij mintegy mondani látszanak: legyetek nyn saAIAt átMeii és gyeag* lényének tán flldta- |j| jg| | ' -
taü erqé»el megcsókolja eseket, és vele .a jó
tanmtőt (Ok Isten, miért (bsatottad meg esalá-ffolyton ébred és a basa iránt
pontosan be fogja töltsni.
kebel Matt él, fejlődik ét halad aaon nton, mely | godtfcn, reméljelek, a mérleg nincs vestté-rsá és a hsiára legídvösebb, aa politikailag is. séggel leaárva, at állam bástartás mérleg 4-
hlvitását !n*k mindkét serpany&e egyenleget mutat, nincs Hggod»lomra semmi ok, a kiadások
földi
De kinek ssive e sxent értette) el van telve, I ki élte koronáját hátas életben és ennek fősze- úloísó órája megkondul, oda ül replőjébea a hő házasfelében felleli, ki a bázaijm'"/. í<ln,i n*gy könyveit, s annak élet védő angyalait ártatlan gyermekében meg ismeri és s kis körben földi boldogságát- meg valósálva látja, as as emberiség nem mulandó
ságinak szolgálatában áll és halhatatlan érdeme j ** » beköszönt/l uj évre ■ég a sirkSvénfl is visssatükröződik. —Af"'jrb t li^i —fitijiift mert csak ugy regenerálódnak /olyvsst ujabb életre.
Ébredjünk tehát ei ujéy kezdetén as Istenbs Molokjs, nem eméssletie fel a bevételi ftsa-vetett hitre, ébredjünk a jó ét nemes erkölcsökre, [szegeket s at évet nyerestéggel tártuk la, ébredjünk a családi ssentély hfi megőrtésére ét ja jü.vő évre feles átvitelflnk van állam hát-ébredjünk politikailag hasafiságra, msrt csak | tartásnnk előiránytatában, ekknr leszünk a villás, as erkölcs, a család M Örvendetes jelenség s kttftfnösen Orvén-s haza emberei. -»-... Idetes most, mikor már évtizedek óta állsm-
Dr. Molnár J. 1 báltartásunk mériags folyton vesiteséggal
--' tárult s midőn már csaknem kétségbe esett
még a jobbat remélők tábora is st iránt, hogy jönni ing egy oly év, melyben mér. midőn at éy: legünk nyerességgel fog tárulni * midőn íróasztalit a sötétebb szemüvegen át vizsgálódók po» stá-jlítikai {lettlnkben már a tönkre úr gondoltuk s e rémes stóval ijesztgették a köny-
Uj évre.
rendszeres kereskedő.
maibői nagy figyelemmel állítja ttomé .mér legét", bogy megtudhassa, miként áll cége, I nyen hivők et. mi volt as évi bevétel s kisdás s mit vihet
At állsm msga is, ha nem kereskedő, de legalább bizományos számba megy, mert ő at állampolgárok vagyonának letéteményese, bitományota 0 keceli aaon Őst-Eljes bennünk a politika embere, legytink-„e(feket, melyeket as állampolgárok, at iisfíak! | állam háztartásának költségei fedezésére
Miként a monotheismns minden '.más Istent j tfVDO fiOfOlAfll. -aa-Allam pénkláráha be-.
absorbeál, agy legyen ason hasa. melyben szü lettünk, legdrágább, legédrfíbh édenfink » föl- i dön. 3~. " ■
-KI nem képes a* anyja ssijiiee enlőjéa táp 1 lálva annak .'mézes nedvét magiba szivnij, ki; nem képes at anyja érthető szavát, szerese en-1 gero, — a- hazádat — megérteni, ki nem képes1 átéretni azf, hogy a gondviselő anyának gyér-! mekei édes testvérek, kik egymáson hű szere-tettel aiugenek, ki nembiija as anyja édes íyetvét eltanalni, ét mint fejlődő szellemének^ legdrágább kincse gyanánt megőrizni, ki nem : tudja azt, bogy a basáját hűtlenül elhagyó
Megtörtént, a mérleg egyenleget mulat. S ha kutatjuk at elért eredmény indokát, mit látunk. Alt, bogy mindenek előtt a nemzet áldozat készsége ntyj) riad via*e* a lehetetlennek'Utazó snyugt áldozattól sem, meghozta azt is, liogy at egy enlegel tslieí ségeafiS" tegye, más részről pedig, hogy a kormány célsterfl takarékoskodása által, dacára at óriási beruházásoknak, melyeket et év igénybe veti, -— * egyensúly ba tudta
fizetnek; kell léhát hogy at államé bitó-ményröl ép ugy megkészítse évről évrejbotni a mérleg- kiadási serpenyőjét a be-mérlegét, -.mint megkészíti azt mindenTRní" j vételi serppnyővel s hogy a kormány, mint steres kereskedő. . ' - • }as államháztartás httományosa, hfiségfgel,
És nincs állsm, mely ebbeli kötelességéi! odaadással vetette at állsm pénztárát, hogy -nem teliesitené, nincs állam. mely- palgá iiimuisihassa stt az eredményi, mély előt< rajnak az évről-évre elkéstitett mérleggel 1 tünk fekszik. A némtet meglette a magáét, be nem számolna, hogy lássák azok e mér-1 a kormány beigaanlta a tevékenységéhei i légből, mint a tükörből államháztartásuk' kötflft reményeket, at 'összetett m1*"dés-bű képet. * '- ! nek kivánt sikere lelt, et elmaradhatatlan-
A mi államunk is mfegkésziti mérlegét,! vok. ily összműködés után.
előttünk fekszik aa' Hl nő évtől I
most is, midőn a'
gyermek halálos sebet ejt az anyán, mert jük az njd
sergő szive fájlalja vesztét, kiben zavart a tn dat. hogy a gyermek legmeghittebb barátja az anyja, ki önfeláldozással bárhonnan jöjjön a támadás végszárnyalt kiterjeszti reá. ki~e drágái kebel helyett egy mostohát kérés, abban a lm taliság érzete nem volt, at hazatiságra ném' ébredbet ' • ' .
kűatl)Ü s _l<ivSro« zijos. világ'almn rriegiflialni. A , legfényesebb szalonok kedvelt iitkia volt. A ht-zásaágftról bjaáiétő HUilögísl nem la.rüiJJék v«tú-. nak, hisz kinek ne e van,"az T«sk nem mérül a tengettlie. —in 1 ■"— . - ■• E suttogás még-Vriekeshbé ietle a szép szellemes ifjút, ki s cel'a'os mégjegy zésekre csak-mosol ygotl.-r
- M *i is cssk annyiszor jelen' mm Vilma páholyában mint előbb, s cssk- oly kevese) irtőzmt öli, mim egyéb hölgy ismerőse kőrétien. Udva-rolt. mulatóit kedve szerint, nem vau senki.
A legraehb eredmény mii egy kormány rtől bucsuzvs, reményteljenet| kffszönt-; elérhet, ha az áliampulgárok bizalmát meg-' i|jdon7z(IIött évet, ElőtlUnk fekszik nyeri a est tfsak -oly kormány nyerheti el, a mérleg s abból IsTitiftHynissii ulvssltt mely at álUmpolgárok jólétét stein előtt
lünk, mert a legékesebb szónoklatnál is hordva, azoknak uiegtrvőcőbben beszélnek a rideg számok I hűséggel kezeli
vagyonát lelkiismeretes Ily bizalmat keltett a
ÁjJapuitvu állanibáztartái'unknttk » laf»lyt'i S«ap-át y kabinet a nemzetben, mert a$ évről előttünk fekvő mérlegét, igaz. hata- előterjesztett mérleggel beigazolta, hogy (Ihm ífrílrri érzete tnlti el lelkünket Az előt-jáll»mhé»isrtásunkn*k bfi őre, a némtet -link. fekvő számok mosolyogva inienek s kiváiialmainak eleget lenni iparkodó s a
hossstát stenteiies ulsn 56 ik éveben . julililétrei •• lyassd van, átkozolt kis boszorkány ax ss szenderült. IlDli tetemét nsgy részvél ineTIstt l.itssionT, OtyiB túli lennitt milyen akar. Ki i*» bó j-á" d, e, liz és .I^l órakor ax alsó-káli csa-1 meri ss ember kedélyét egy lekintetrs, s ba latja, Iftdi siritotiban- helyezték el örök nyunalomra.! hogy kseerstgaval nem érne éélt, yégig jatsza a
lehat Aliz megérkezik, ez zavarta meg kacér piksnt htilgygyé lenni; no egyszóval ko-
su- i kelt egy teremtés, de eszes is. György gazdag
- Ah
Jaaot, -süieóMB I ü
sogá, arcán l&jdslms's '"▼onsglás fu'ott végig — volt, igaa betegeit és idős, de kényslem-nel -él*
szereli örökké — mindig — mig én — de betett mellette, s rendre bolondított bennünket.
séf mo«t is szereti
bogy Számon kérdjej W. s ii-.tn< trdii ideiéi?! hs'á Jenői.
mi is jul e«zenibe! Hsdd szeresse, — legyen sz övé ...-;,'. . •
Maid 3 hő mólt el. az^.ta, s Vilma nem lál-
Atyjának, — ki úgyis gyakran vtdn'ta tnagál, bogy Vilmával való egy'hékeTeSFe kérte — ctsk őromere vall ba vidám, s derüü bangnlatban lattá. Vilma? I Ah í ft nöur gondo d arrs, hogy
vo'na ioga több figyelemre, gyengédségre igényt gytÜo]ie azt s szerencsétlen gyermekei, ki-örök ísriani. 'ké e!v*las»tjr Aliaiól.
Boldog volt ha Jenő néhány percre meglátó- Ee'yik nap barátai meglétogatták, s beszélge gaits oiihontbsn, vagy a páholyban. . ies közt, áttérlek Kttlaynérs.
Ez kerülte az alkalmát-,' mely öiizehozsa nejével. Komor zSrkozott leti, n«m jirf sehova tőbhé. Egy siksioinmsl meglátogáita Alul, ki gunyo-u'ssita tbéjOg, kecses.' nejéh -z. Ab mini
Azián Jenőt megtelelőnek islalta, akart ba leit niinket és slszédnett téged ügyes játékával, adva a lenköft siellemü, msgsssio*, szende hölgyei ) ó's le imtdlsd, bálványoztad mini ssentet. — No ! nekem töbh eszem volt, * legalább nehany édeék l órai szereztem magamnak. —- O-szemben visao. nozia érzelmidet, de btdd nekem, magsban kacagott lelet1 ed, — s csupán szttmtasbúl tekiu-gerrtl reád oly'édesen, gondolta, hogy György j halain után jó leszel te férjnek.
. — Bizonyítja viselete: íme nem bánkódik ot^naAf |iit a gazdag öreg, az keríti btlojtba. Elveleli
Hogy jutott volna" eszébe szemrehányást tenni. - _ — Hu, ngykn siet- vigasztalni magát, alig ne- vele magái, s újra felállítja udvarát. — Ismerem
a mtírt' t—3 béiig nem látogatta meg sem juloti a neheztelés.
eszébe; pyed éve, hogy özvegy, mar is ellogadjg fz agg én ezt a sivár lelkű asssonyt, de azért én ia X ezrede udvsrlá<ál,ssép vagyon ura, — jegyzi újra bódolni logok neki
Jenő "tóra- wtv sr egyik.
Egyik nap epén regeiiné' Üllek bozoftan lapozott at uj-ágok közi. ca eiaspadi, s össze györv.e a lapot, ide.ges gyor-1 bárő — mi'tisztelve gyászát, távol I árijuk ma
E,
gyszerre sr-
tasággsl elhagyta az 'ebédlőt. Kövesnek e cse kély kötülmériy kikérüire minden -mozdulatát látva, alig várta, hogy egye düí maradjon. AzUiftn az összegyűrt lapot ki si
figye!ni>i, 'míg Vilma i diija azt a vén ruét hozzá.
Jenő szótlanul horgaszioita It teiét, gondolat Különös egy asszony, sz igaz, — szól 2.1 tok ba "merülve. A vidám iljak, a világ aranyos
lepkei, még egy ideig .kacagtak egymás ötletein^ kalandéin, s végre kijelentették, bogy Jenő ma mint birhk nőül—is megy' nagyon unalmas, ők pedig mulatni akarnakL le-ibái távoznak,
Jenő nem marasztá ökei. Amint s lépcsőn lé-
gutikai tőle, addig 0 jobb hiányában elbolon
Azon mit csodálkoztok, hisz" ismeritek
mitvs, keresni kexdé'st izgató bírt, végre meg i bájos Alist, míg György éli, addig sem volt kü-1 felé haladnak, Z . . báró megjegyzi: .Nagyim
is lalália. A »gyá**rov8lli*n« oll áilt.
| lomb, te tudhatod leginkább Z
ki szeren'| szereti Jenő azt az asszonyt, vigyázzatok xá,
_______ _________ . még valami bolondot ^tesz." — jtp akkor égy
szereietl és 'iszteleiben álló; a lövárosban is szé- — Ahl Jenő, kiütött a nyeregből — szól ka- köpenybe burkolt hölgy haladt el melleltüki — I
Mini lapnnkai érle«itik, Alsó Kálón a köz- < esés voltál kegyeit birni.
le* kör/jkbea listisli föor Kállay fíyárgy báró. cagvs s báró
(Ttgs kOvelkexik.)

Nagy-Kamsaa, vaaárnap.
Zala 58. a«ám. (8 top.)____
Várost&jt meglehetősen át no hálózva tár sadalmi jótékony intézetekkel, ezek között azonban tan a legfiatalabb mégis a keresztény jótékony nőegylet, a moly était ff éve hogy meg alakult a megnyerte tlapeaa báljaira a legme
1890. december bó Mjto.
fátylába burkolva tárdal a ssegéay aő » örök sseretet keresztje előtt, könnyel utazik a körmi talapaatái, atkáról felhangzó lájdalom sóhftj tolü •! a léget, a kebel esoral, a mív raegba* ■adni láttáik s aa Kivagy, Uiiyit|a a nyakán
gaaabb jóváhagyást. Eleinte no kan félreérttel ték fekete ssiftÓron lüggő Eb smlényt, •egtekisti de még többen félre magyarásták ti egylet no- ai abból feléje mosolygó énképet a eltűnnek a mes intentióit, voltak lök segély • egyletnek, má j köunyek. megcsendesíti a kábel, mag tOrik a ffóhaL-aok temetkezési vállalatnak hitték, de a legtöb- bogy no, liTss e» arckép szellemi szemei elé ben voltak ások, a kik takarékpénsttrnak gon állítja ast, kiért örökre burdaai fogja egyáaft. dolták, amely azonban aem visisafltetéare, de Aa emUkeaet, ha fájó is, megnyugtató. Aaárt ücoköa elhelyezéere kpmat nélkül helyezi ki | nyugodtan tekintünk mi is vissza as emlékeMt-
polgárok vagyonát btiséggel keselő kormány. «.•• _ ' ____ -
Ily viaaonyok aOaOtt mondánk moat !>&• ann a tflnf- évnek, ily viszonyok kötött fldvöxöljük aa ujönnan született évet a ily viszonyok biatoa reményt nyújtanak aa iránt, hogy a bekövetkeső uj év nem fogja teljes iÜeuenlíl hagyni a nemzet óhaját, hogy aa uj év, meg fogja tbrisni még aat
iá, mi ■iniji évén >1 mUéfctjá auieaflliik IBHBPB^BBPWPHB^
nekFa kiadáaok csökkenését • ea áluL.aIfi!léreit^a nézotoit' azonban idővel megváltót Ibén oly gaadageltűnt évre. Ha voltak, —pedig többlet a fele«W ssaporodásáf. |tak i aaok ia, akik eddig távol tartották maga- kinek aem voltak. - tájdalom percei a* elmúlt
u. • ■ -1 i __ku Lüi.r, t„ t kat tflle tagjaivá lettek e igy oime ia, mely évben enyhitee aa emlékezet a mait esomoru
Ha haaáiik legnagypbb költője » eddig bizonyos merevséggel ^lett. irányát L | képeit, évhez »t „Bucsu" köh»nnéi»vébeu aat mon- alkotmányát, ma oly értelmet s magyarázatot Bocsássunk el a letűnt évtől ■ BdvOaöljttk a dá: »Nem foglak oda irni, hol boldog évim 1 nyert, mely aat jelzi, hogy ex oly jótékony nű- j bölcsőjéből felénk mosolygó uj évet feljegyeave vannak «;_ a magyar némtet egyesület, mely a keresztényi jó cselekedetek I Még eaak ceeoeemő, Cint alig bogy meglátta bátran mondhatja a tüiiő évre, hogy .oda Kdében látja Ie«zO>b feladatát, ezt mu a napvilágát, még szólni képben, még ajkai
í—:! ;__: > r1. .. . • , .. tat ák lecutabbi módosított elapssabalyw is,, lesárvák, még karjai tétlenül pihennek hole. *r
fooá-irm, hol boldog évi feljegyezve van- . elvekve régi ^^ tradítióitl pelyhe. párnáin, még jót ne. tehet, /ájilalmat
-A történetben egy UJ lapot kezd | ^fjáva (ette: negélyem a jó erkölcsükről ismert nem okoabat, csak mosolyog, miat a taelid cse-meg nemzetünk a küszöbön álló uj évvel, házi szegényeket a különösen őscsgyetst, árMal j csemő, — miért ne volnánk bizalominal hozzá ?t melyen nem fog többé sötétleni aa a ke- felügyelni arva leányokra, azok tartását, nevel-1 A jövő, a mindenség örök titka, belé tekintélyt lesuitó saó • deficit tatásét. iskoláztatását elómozültanf s aiöKlt1 tetrfhik megtagadta toltok végzetünk ,dt adott .... 1 , *- . , , ., „, féletmódhoz juttatni. i ketünkbe ranuora sssleneéje áltaf módot, mety Midőn a mérleget megnyugodva teeszdk Nfl)n BWÍjok> bog a Boitani kw. jót uö. J ha nem képesít la a titok mélyébe behatolni,: le kezeinkből, reményteljes pilantáat vettlnk[egy|et l( ülapszahalyaifiinr; ekéat nmdositót.t némi elöérsetot ad s es a: remény. 1-ÍlJlTilff uj érni ■ rtsaiiite méggyffi^d^***'11 céljainak megtelel, vagy megfelelhet, tudjuk,| '■'Reményteljesen állunk meg bölcsöd előtt 1891 mondunk kOazOnétet a nemzet áldozatként [bogy sem nönöveldéje sem nőipai'ial/ olúja, f" | "jdnn aiüieMt MeesAmö, Keményteljesen az
•égének s ."kormány atyáskodó goudoe- Uefnvirvaháta. még kevésbé van .laptökéje iránt,•ho^ nem itt ssospUhá, I tini U|felé. r r— 1?.. . .. <" .. i. mindehez, az idő azonban kifejleszti mindent, sed pereébsn udvOzlok iráat, róményteljeíon,
kodáeáiiab, azon kifejezett óhajunkkal: leeD|]nf>k «kik feltogják nemee hivatá- bogy be fogod tölteni mindazon vágyakat Aha
varamra meg «s uj-év minden jcgtényét feladatit aj^g most a kis bitUek jókat, melyeket szUletéeedhez fllztek a bölcsőd
lemomlauak a reményről —*\a jövöbetr ők tog-1 mellett ttdv rivalgátial SsesegvQlekézett tiszte-nak majd ba a siker eEv kusé kedvez, erőt silőÚ; reményteljeeen, hogy jóvá teended, mind bátorságot önteni mSsokba. j azt, mit sírjába must el Költözött időeb testvéred
A legnagyobb palota is apró kövekből épül, vétkezett ellenünk.; reményteljesen, bogy midőn
'" " a ténykedés, terére
nemzetünknek s legyen es 1891 év Hagyat basánkra k~unak mikden egyes polgárára áldás hpáfij ">irágossélr a honi gyarapodjék a nwmiel jóléte, hogy hazánk fennállásának
„ . . , . ,—lennauHHamjiti-^]. ^anMmzáfrralnak ^iférefkkel - ezt to-l elhagyói-böltwJd párnáit, s
közelgő másod ezredévét virágzó liaza j,^^ ShajTanfí. hogy iz=a)apazttbélTOk iiimiii ; iogáz 'rjtni. Kwjttidat caftk átért wyojtaaded ki boldog « jólétnek örvendő magyar nemzői j módositása, amely szerint as egyletnek nem ka; bogyálaást osű, jótékofiy»á(fdC jjyskuiuli » » (idvösölhewe ! : » reaztények is lehetnek tagjai már a legköze-4netalát! elo-eld tBuő fellreebst, ssstsna/sil halal-_
OlrxnAinknak eevenkint és összesen «! lebbi év kezdete haseon és a mint a kőzv&csora j mat karoddal, melynek ellentállani ml sem ké-
i i u i.t. . i__Ljt«:rtL____ L— amelyet az egylet minden év jaií. 6-én ren - pes e HlldiWi.; rsaieayteljesen, bogy ba majd á
legb«ld.*abb újévet kivánvs, kériflk ezen- h. m/K„okta 8^tetni, hogy i jótékonyig tVfejedet is a Ul zuzmirija lepTel,. megá^tt. tbl ia eddig UnuutQtt rukonszenvüket onz nem jamer vallást és felekezetet, - u«y az sir.dnál fogunk búcsút venni tőlled Is. élmoud-aák-Uieg rcisUtikre ez uj~évben is!+ legylet működése,, tagjainak minden felekezet |hassuk felőled, mind az, mi hozzáa kü|, nem
belisége is jelezze mindig, hogy,a végcél emeli, egyéb, mint; a4egs*ebh~ljaKZ4Kslékezét.
. •__1__i t- '! 1____il.f.__j^n.l.,. [ '__
Csorba. Palotai AkoS.
A jótékonyságról.
i jótékonyságunkat és áldozatkészségünket.
_ • Torkot■ Lajos-.
A karácsonyest csillogó ablakaival, kivilá-gitott termeivM^JSIdiszilett £ácskáivai, visszá emlékezteit nem canpán a szegény elhagyatottakba. akik jászolbán születnek * állatok lebe létével melegednek, vissza emiékeztet a kis gyermekekre ás, akiknek ez egy örömitapjnk van mely nekik van szentelve, amelyen meg a leg-: szegényebb anya is örömet szerez kisdedeinek, de viasza azon iótékony szivekre is, ajiik fülke ' xesik hóban tólben, szegénységben azokat, kik
1891.'
—.figfa másik jüját ásta, gyiliöljtkj egymást, mint az emberek, —'ltfőL«zírnyt2iÍakj még egy csattanása és a jelen év"w meljr sir* jába döl" igy kezdé el bncauját Petőfi a tttnö
JUg*-fldxfiz felt<||(^. é», ssületSed eleff"báj-: Dalát! Légy üdvöz musolygí oseaseolő, tUn-jék le- ajkaurói soha e mosoly, mely reményt ' nyújt, bátorít, biztat I
-1 Légy üdvöt yjdon ■ született 181) I; hozz ál -| dáet, őrömet atDddnklnek oly nagy mérvben, ] mint azt mi mindenkinek szívből kivánjuk.
Palotai /lkai.
I ■■■■^■■■j , , , A vámszerzSáés.
1 mí. évtől r szebben mt sem kezdhetnők el eo-
rainkat, midőn a tünő 1890. írflJT "íuoMrtva, a| A Németországgal birodalmnnkjiltalkötendő felkelő 1891. évet üdvözöljük. I vám szerződés tárgyalánai ás osztrák főváros-
r . - . . , Igaza van a dalnoknak: „egyik év a másik|hon serényen folynak; kilátás volt, hogyatár-
faznak és dideregnek és MlBflmjbát. foisé élslti „j,|, i'tllt,- hisr nrJiM kereke oly gyorsan to gyalások atelőkéez&istádiomon, B*gharfesofty sjó ruhát adnak Karácsonyra azoknak ia, a rog hogy ideje sincs at embernek jőlormáni eitHt át fognak hstolnú-haMm azon körültekintő
kiktől a sors megtágadu mindezeket - S V** JJfffi ímtm ssiii ......... mire a ^-yfnil már figyelem s gondoskodás, melylyel ngy a nétnel
aóny egyletekre. i fRészen oj naptárt nyom a kezébo, jeléül hogy biroaaiml, Bsrrat * tdr delegátusaink eijklUÉ o
A jótékonyság ma már tt bála az £gnek s egy évvel öregebb lett a világi egy évvel kő- vslóbsn jelentékeny kérdés körSI, sokkal messse-az emberi művelt felfogásnak és nemes gondol-1 zelébb állónk a sirhoz. | hatóbb előkessületi intézkedéeeket igényeltek,
hozásnak ~-o1y erkölcsi rugója lett az emberi i Az idő kerekének sziveknek, hggy igszán műveltnek, igazán ns; {emberi kéz s mely e mesnet ciák azokat tartjnk^jakik a jótékonyság ' gyakorlását nem paszta divatból,
nagyzásból űzik, hanem akikről tudjuk, hogy I nem ismer akadályt, futna' pályáját ezred évek I hogy
jellemüknek ez mintegy kiegészítő alkatrésze. | óta s futni lógja a végéig! I dalom érdekében, — oly' alaposan fogják vé-%
Az ember, ha állampolgár, a -társadalomnakj. Kitűnnek az évek vissza varázsojbatlanal s J gezni, bogy at azokat követő éidemleges tár-is kelKhqry tevékeny ée hasenoe tagja legyen, | nem marad belőlük egyéb, mint az emlékezet gyalások aztán lehetőleg gyorsan folyjanak le e két minőség kiséri az embertjnindenűvé, mint „Emlékezet lebegteti fátylát a mult -felett" s a hosszadalmas vitákat kikerülve, simán fo-életének világító szövétneke/ s e kit minőséget ének lé egyik dalnokunk s e fátyolt fellebben- gadják el az efokéezitett tervezeteketa nlánnm-oldja még s Tejezi ki, midőn $z államot eszével I teni vajhmi sokszor fájó érzést költ lelkünkben, ban. Minden egyes elv, minden sgyeayamtétel, s a társadalmat szivével érteikével támogatni vaih mi gyakian szaggatja fel keblünk már a legbehatóbb és legkimerítőbb megbékélés tár-
os. , uiicouo eioaeazuioii inirutunBi» igcuyvitva,
küllőibe bele nem kaphat | hogy sem a rövid idő alatt elkészülhettek volna vakmerő tényre hajlandó s így az előkéssületi munkálatok csak-az uj ik a jótékonyság | volna, magával ragadja k kerék, szétzúzza mint i évben, január első feléhon lesznek befejezhetek. )ól, 8/eszélybőI,|gyermek papirból készült játékát; a természeti A deiegátaeokfcéluPtűzték ki maguk elébe, I tndjuk, hogy nem ismer akadályt futja pályáiét ezred évek i hogy as előmunkálatokat — mind a két biro-
meg nem szűnik. , Mintegy' az emberi dualismus, a tett és lélek duslismnsa ea, mely mig a hasa polgárától
már hegedő sebeit s vajh mi titkán matatja azon perceket, melyek örömben, gyönyörben tűntek el s mégis oly kegyelettel őrizzük az
megvárja pontosan adóját, addig tőle mint a j emlékeket; hogy ne, hiaz-a gyermekét vesztett társadalon* emberétől megköveteli áldozatkész- (szülőknek az sngyaltestvéreíhez vissza szállt •égét. i „angyalukétól visszamaradt apró-oseprő dolgok
tíaakezen felfogás, csak eme köztudat tart- mind meg annyi ereklyék, melyek lelki szemeik hatja teán a társadalmi éa erkölcsi intézménye- elé állitják a kis elköftösőttet A szerető ssiv kef s eaak ezek gyakprláaa teheti jóvá ama j meghasad, a fájdalom lesújtja a kedvese air-
dombjára virágot ültető szüzet és még is, az a hervadt rózsa szál, melyet uloiaó találkozásuknál tfisött dobogó keblére, a szeretett ifja, oly drága, oly kedves, bogy attól soha sem tudna megválni, hogy ne, hisz ez a hervadt virág élő
eeapáaokat, melyeket * műveletlenség a (emé-
• eset so«t kese oszt jobbra balra.
• * A bamanismns a 19. század legssebb virága. Éneit köszönik lételüket a világra ssóló fővárosi ■gy. miat a legszerényebb kisvárosi jótékony nőegylet ia.
gyává vált at előkéssitő bizottságnál, s mindazt annyira meghányták, vetették."megvitatták minden oldalról, bogy a ténylegee tárgyalásoknál nem eok változás lesz várható s remélik, hogy ha január elején as aktuális tárgyalások megkeodhetők leesnek, a hónap végére, legkésőbb február bó első napjaiban as érdemleges tárgyalások is befejesésnes jutnak s igy as uj év első negyedében már meg less a Nemetbirodalom és Ausztria-Magyarország kötött oly rég várt vámazersődés, melynek létre jöveteléhez annyi hösgasdáaisti reményt fűtött ugy birodalmunk, mint a német birodalom ia, mert a léteeitendő vámesersődés lehetségessé fogjaj
emléke a megszakadt szerető szívnek. Özvegyi 'tenai terményeinknek kivitelét a á német ter
» K agy-Ka niaaa. yaaáreap A
mén veknek behozatalát elónyös vámtételek meT-lett esakösölhetni, miáltal ayugoti keresksdtl-münknek a legnagyobb-" lendületet jósolják.
A tárgyalásoknak eddigi meiietelérfll a leg megnyugtatóbb hírek tetessenek előttünk aj dsztrák fővárosból vett táviratokban, ezekből Magyaromágra nézve különösen igen örvendetes mozzanatokat olvasunk. 'A németeknek, -H igy ssól egyik hiteles értesítésünk — szemmel láthatólag meg van a legjobb akaratuk, hogy a legelősekenyebbek legyenek iráatnnk a gao-nanemüek, fa és élő állat kivitelére vonatkozó-lag; t hideg és merev elzárkózottság, melyet aa irányba* a Bismarck régime tanúsított, helyet engedett egy igen udvarias hangnak. Váljon nem üres látazat-e es csak, váljon a tartalom is meg fog-e felelni a jelenleg szemlére Állított külső formának9 Reméljük, igen. Legcsekélyebb ok sincs attól tartani, hogy aa itt tárgyaló német birodalmi hivatalnokok barátságosabban járnának el, mint utasításaik meg engedik. Es Németországra nézve is valóbaa bassnos lenne politikailag, ha végre gazdssági lap is lekötelezne bennünket, a helyett, hogy mint eddig, elhanyagolt I
▲ „Z&1&" tiutelt olvuóiboz-
Fél éve vezetjük a >ZaIa< szellemi ré
1890. december- hó 28 án.
pártoló figyelmükbe veit magyar es osztrák, fővárosi és vidéki Lapazerkeulöségek állal,- időn. kinti, vagy vegprsdmeoyben. vsgy: Székesfehérvár Ns. Polgármesteri Hivatalánál, vsgy t Dr, Müller Miksa, as ozforll sgyetem msgyar ludó-Hlftifil, hlvstslossn s nly. fótiétol alsll helyeztessék ls, hogy Simli tíarhhi aisklk személyesen, egyik helyről s másikra való távozása uinn pedig sa-' játkezü nyugtával s hírlapi igazolásai vettesse'át, löllétieh megnyuglsiástrs ss 0 s tisnne s J.o ügy Maecinásainsk I Egyszersmind mslsgsn kérjük a megyei székvárosuk Illetékes Hsiisiagalt, enged.
ssét /e fílév alatt törekvésünk mindig oda Hndnlf éa n»j»már szétküldték:
irányult, hogy olvasóink lapunk állal oly szellemi szórakozást nyerjenek, minőt csak egy hivatását jól felfogott lap nyújthat. Elértük e törekvésünk célját, ait ai olvasó közönség fogja megítélni.
Meglettünk mindent* mit programmunk-ban kifejtettünk s kiadónk Latárt neín is-—T* áldozatkészsége; mellett Ulbbet is te.
Iréttünk, mint mennyit ígértünk s lessünk most is éir tenni fogtmk ezentúl is.
. És hogy Ígéretünket beváltsuk, tudatjuk olvasóinkkal, hogy lapunk szerkesztőiének|n£P juo^r törtjtjjagsjhan s fiatalság bohós-i cimü- társadalmiT*®(í"Sin' m«!í®_kí! a jégpályán produkált. A test J
Zala 62. azám (< lap.) viruló roisákst lesieti. Kik pe^ig a ssMkásá* örömeit nem élveshetiék, azok a jégpályára siettek korcsolyázni, "KI késő alkonyaiig folyt a v|. dám jó kedv. A gazda közönség teljes méltány-ásaal van a karácsony i időjárás iráni, lOévs/Sil, hogy s föld tsksrójs slstt a termés nyugodtan' van s kilátást enged jó aratásra, meri, > leltér karácsony, zöld húsvét < mondja a közbeszéd. Adja Isten, hogy gazdáink reménysége leijesüljön.
— A köavaeaera. Ast hisszük, hogy a 1.1 jék meg, es ivsk címükre Islrsgsssokou beküldőit közönség már értesülve van — (hiszen évenkint isrtslmst, —»,e iájdslmsssn sihsuysgoli nemsetl ugyanazon napon tortatik)' as 1891, jan. 6-én kötelesség, a komoly es szent, a. riika es asép rendiem szokott ker. jót. nőegylet kötvaoeorá- cél Iránti nemes 'rokonszenv es figyelemből: vá-járói s legutóbbi simáinkban mi is jelestük, rositk löbb kósierein, lölragssxiáoi 1 Vezessen hogy január 6 én fog megtartatni, mégis szük célhoz a Magyar (isntusl Vasmegyei névtelenek, slgesnek találjuk megemlíteni, hogy akik netán kik.a gyüjiést ezennel megnyitjuk; 180 írttal, tévedésből meghívót nem kaptok s arra igényt — ■•cr-KMüss*a. n*b«Hi Auuí Jm tartanak, forduljanak liabm László úrhoz, a w'4'48 "M' ''S "*rLd'l,8 Mft
. | nuid itt. IM-Dd HU Ovim, Niustli Kamiin dw lo-su 0 és rtl
nőegylet titkárjához. (viw, grsssshor tlsrmliu í|m. l» in I ávMiJIilnrrilitVWif dsc.
— Kakilt A. Utcher Szeréna kisasssonyt, **-*a *• ls>s»r Kánil.v dw. HVéi lm kurttsui, városunk egyik köskedveltséfcü hölgyét január
hó 4 én d, u. dórakor vezeti oltárhoz Eittntldd-t . „, i
ter Gusztáv zágrábi nagykereskedő Az esküvő A 8l1lt0r6&lD6&.
a helybeli izraelita templomban lesz megtartva,
melyre a meghívókat a menyasszony ssUlei: í Ködös, borongos volt a vasárnapi délután, ott-Furktr Ferenc és neje s a vőlegény szülei Eittn j hon unstkostam, Jétara nem volt alkalmas as
n ! non • Mt,
elbstátozliU béMtik
A Ml teljea aalKerral áll* be s ezzel ' j aiU„rlnébe nl,lyrö| mtr lübb Méptl bll. együtt a város iljuságánsk egyik legkedveltebb ' ' 1
sportjára megnyílt az alkalom. A városunk Kis I ".
Kanizsa leié lévő végén, a llsrány vendéglős1 Beléptem. Körülbelül 10 éves gyönyörű barna igsn jó ksrbsn álló jégpályát nyitott meg. s kor- leány logsdott, sst hittem s lénykepesz leáuya, a esolyasporl részére, a város mindkét netoheli j már épen böjtölni akartam neki, mikor ennoiidá, fiatalsága sietettis felltssználni skarScsonyí ün-h „ c,|k |4nykipti4„„ tanulja, s nem nepeket s ssu'olásig megtöltve a jégpályái gond- . ' , „ ' r. , tolanul röpült a sima tükrön. A fiatal leányokat UÉnl" 1,lvíl,"l'"»l1- A L*nke Mtó ""1WH0» egymátf.uiftii viTíili s fistsl Kifisli a jégre s ve lv'gT "égéd'a léwvttapéiizneii:"Mily szerencsesek zették, n iniha csak SJ é'et |gkolá|ába akarnák • ezek s ténykepeszek gondoláin insgsmbsn, nskiF" bevezetni, A pálys körül leláliitólt primitív ps-1 a ilíp nemből is "Vitt segédeik, mit sdnank mi dokon naB-jy közönség logl.li helyet, mely. |lir, jr(lk -j, ^dert |m n a/,mW,((,„úg-nem-jgjMer tört ki kassitan s fiatalság bohós-1 r ' T '
A sors üldöoött család* cimü társadalmiT^438"' m«líel<el » l^l'i'y*" produkált. A lest- b« volns, msnny^telkesiien.esbsunüuket, hogy A sors uiaozöit csalafl ciipu- tarsaüaimi ^ ^^ „p0rljá, a:4n)juk vtro„uuk finiml- i a>«>« Kilelné tolmnkai.- De neui é.meikedlistisui
r^ ^ H k,k ^ *4r'n.k. W nőm miu^usm b. a asap U..aeu.k ián
^bt>.,február 1i6 JL vgy égési Kanlsaa Jamialkába...Hogy s kiáltl-j-^o 8M«,iue. lsivai,ffV beiep.tt, s .lozekeuyen
év, előfizetés, dijaikat beküldik, a regényt lások .mUy vonzerővel birnsk s menny, "kölcsi ^ lbU„rmeutfk wlo£lígw,
díjtalanul, bérmentve kapják még február bas,onnal,árnak aztp«o.okrehézve, volt. Nvvesste^g. as, hogy a
as a tömeges látoga ás.-rmelylrol az iparok s ki-1 . ... f ' ■ , ■ ' álliUsokst relkerestl Nemcsak az eun-^iti con- ,e«"öte,ebh eI- vagy T isgboruagOtib nap sosbe*. linenaen, hanem V nagy világtengeren lui is siet-j is léhet vele leivAeiekei eessosoini, meri angol
lió folyamán
Síi megtettünk mindent, mit tehettünk a hogy még többet tehessünk,^ ez a iisatelt ^pek ^ iparosok ipari terményeiket bemniatni. kásziiuieny, boi tudvalevőleg a tett evsd. jiiatt
a igy a gep isuoseje is már a
olvasó közönség pártftrfásától fog függni,["Örvendve értesülünk, hogy városunk égyik derék jjrqköa kód van B^MMPBHHi
melyhez axnn kéréaael járulunk, íts.idor, * Wyo rtt Wjrt "'10téi»«g e. ródhóz"vH is«ki».7ve7M«gl.k.niet.
maguk mielőbb sziveskedjenek ^fizaté^- j^^ N^K^ÍSt^T-' - * telvétele
kel megújítani,mint pedig ismerőseik kö-,,^ é|eHZlö ,ermékeivel. Ugyancsak es ipa- hány képet, s meglepő saepekiiek. laktam. A rében e lapot terjeaztem esi veskedjenek. ——
í.;' Csarhrf Palotai Altos
* „Hah" tttrlrjmMUjt.
A Sala elAHaeléal Irllflrlrl :
Kgésj évi-e 7~t . 5 frf. —r Fél étw . ______ Í „ 40 kr.
rosunk a jö-vö évbsn TemetcÁrt, ffifajAhban és piasuks, a hasúmat, s részietek kitüiiteiese oly iVdjitton logia a kiáifiiásokon.^beinotisini^rmé- képekben állott elOitem, miiőket eddig Iliéig neui
nem is csoda, hisz a monarchiában
ksii. Osztnléö oh»ji|ukf-högy Htrrty rundén ki- T- . kiállításon oly s/ép eredményt érjen -él, amioöl i ' a most lefolyt bém fcjéHttOson éjért magyar gyá- i latvánffy volt egyike ason slsüknes, km as- angol
Ne*yed éyrf
1
ráhak gyártmányaival,. . ____SW:-rJ
— Aa rl>( varfkaiV, melyei városunk hatá-
sysztema szerinti gepel lias^uagak.
A litlon lévő nappali lelvejel u'tftii készüli Bff?7 A l.:beÁ»' i. ____1___í. /,„„„ | féban elejtett a helybéli vadáaz társulat a icárá- pek kősóit túbB ismerősömre, s ezek aosóti né-
p ' n"'. önnrie,6n kr' ^,<kre' ^p ...•...«, m^ ...Ü-
kai /ci d trt di melléit Iculd ük. t vadpéldány bőréi városunk polgármestere telin-1 ' , , . - ' ,
Ax előfizetési pénzek a „Zala" kiadósá-1 váiára Pliancztr tanár preparálta s kHömte . ast |vM<l klv,,al ardekesse. valamennyi kepei gáhoa Fischel Fülöp könyvkereskedésébe I a város megtart ja emlékül, hogy ez volt az első elöltem.
küldendők, legcélszerűbben postautalványon>»dkM-,B)8'í • "gy kanizsai vsdász területen - Mennyndő alall késaülnek a lelveielek V
f far a- iS.diiii.iar.a.1. k*rtl1- e kérdém. _
naaoiUTaMU; _ K»velkes« KjAJUlvet vettflakJ -Az éjjeli lelvélelekhes nem szükséges több
tíjJ Országos WÜit^l.SWí mint-egy tized másod pei^, a nappaliakhoz kei
üelvi UiaonSlM*. dűli magyar boícs«s((i{; snglis pxlorti lsnulmány- . . . . '
' ^ útja S - éveire s*óló hazai ösztöndíjra, hogy a | atloi P«rc kíl1 i ID«rt ■ "W™ valami-
közoktatásügyi törvéoyek állal hazájában s a vei lovább tart, volt a felelet. a szülőt, vsgyont elromelö sors kegyetlensége által — Hallatlan gyorsaság, jegyzem meg. 1 ^denütt es egészjleiére megakadályozott pá | _ igen uraal| _ de a lenjképészetsi'mtr a
— A karAraonyI ünnepek városunkban a legkegyeleiesebben folytak le. A hívők tömegesen keresték fel a templomok Hl b nem volt egyetlen imaház, nem volt egyetlen mise.
heo és melyen zsuloláaig nem jelenlek volna meg a hivfik. A mise után. a közönség egy része á

hetsége s kitartásához méltó sikerrel toytatbMss 1oíka ** * művészét.
s tudományos kiképezieiését s rángjál, a bölcsé-1 Érdeklődtem as éjjeli leivélelek iránt, s meg-
korsón sétálgatoli, míg más része ismerősei) ke- szet küllöfdi nsgv iskolájábsn, elnyerhesse! Fél- kérdeztem IstvánfTyi, miként torténnek azok.
resfe fel, hogy boldog ünnepeket kivánjoa. 'Az fölT-B lehelő lsgssébb volt mind a kél karácsony napján a igy a délutáni a ki csak lehelte, arra basaaáfta, bogy élvezze a hideg bár, de tiazla levegői. Díszesnél díszesebb szánok siklónak át a város úteáia, csörgős lovaik már messairöl figyetmezlelvé a járó kelőkel, bogy isméi egy Máa jön. Minden szánból ragyogott ki. egy pár a aép hölgynek aa arca, melyre a csipör hideg
Lámpa világítás melleit, — felglt a kérdését! ; — a műterem egéaz hosszában lámpákat
hívásunk főként sz osztrák ^magyar tudományos, irodalmi, társadalmi kitűnőségek, a tan- és polgári balóságok, egyletek, lársulstok, de légfö-ként: a magyar Hölgyközönség, as egyetemi .alkalmazunk, melyeknek lenyeugara a gépnu tó-Pálya- s Polgártársak, es a Dunántul ügybuzgal- rik meg, s adja a vizlényt, a-«s sokkal erőtebb a mát, — szereie'ét s — tevékenységét kérjük ktl |a nappali fénynél, s tisztább is lévén tsie-Magánegyénektől legszívesebben névtelen, Í«HT «k és köd nem zavarván a tenyi, - erösebii alatt beküldött adományok .... a a névtelen ,_______
garasok és a névtelen aaásak: asonegy bálával fogadtatnak el! As 1890. év december 15-vel meginduló országos gyűjtés öessege, a felhívási
vlszfényt ád s ez állal gyorsabb a felvétet.~v~ Megköszönve a ssives feivúagositasi, meg egy futó pillantást vetettem ismerőseim arcképeire.a
Na* y-Kanirsa, vasárnap.
Zala &2f ssám. (& lap*).
távot ni akartam, midőn a -derék-4ény képes* fel-Vér*. látogassam meg egyéjjel, ■ felvételt fog e»xkösölni ; sxiveeen megígértem eztán még egyei ex bele tekintettem • szép Lenke lángoló sxe meibe, gyengéden megszorítottam jobbját, — s távozám.
A ködös, borongós vasárnapi délutánt jobban nem baaxnál haltam volna fel, mint ax állal, hogy látogatást lettem :J> 9mútertmben.*
, Mk KedwW.
Mulatságok.
— A .Plrea beg)fllArl«ta Ctepregby e sikerüli színmüvet adta eló a nagy kanunai ipa ro* iljnaág önképző kőre, aajái segely alapja javára, műkedvelőkbe! alakult Uraulat állal ka rácsony másodnap ián, a polgári egvlet helyiségé ben. A főszerepeket Farkas í-rtő 'Törők Miklós tftlgyeai bíró), Bomtzky Mari Z«ófí , M*z Lajos (Csillag őrmesteri, Szilák Andor (Pennás jegyrő). L Tóth Laktt Hájs* Tspánl, Viola Kálmán (KA-efcsj. liirscitl Teréz (cigánynő; jaiaioiiák. A közönség x»u tolásig megtöltötte a termet a többször jnegéljenezte a m&kedvelOket. A pénztárnál 600 jegyen íeiül lett eladva. Azelöadáa lét nyolc ' órára volt hirdetve, de csak fél 9 Arakor vette
, kezdetét, meri n közönség laaaaa érkezeit, sőt. - 0 P „ - - .
nem fcy-ket tátogató még fél kiW mm tr H ** * ht*r^ IS A
• - ' .. íix i venoeskouvviie
— I&fedméayéái aagf vaéáaiaUk voltak A napokban Zwhy Jenő grot éa Zichy Aladár gróf vadáu területeiken. A vkdáaaok öet-eseaen 1540 nyalni. 266 fáránkakaat. 79 foglyot éa % rókát lötiek Réaxt vettek 'a mulatságban: Herceg (ihyka Sándor, grf*J Zlfchy Jenő, gróf Wurmbrand Ferdinánd, Elek Ouaxtáv kamarás, gr Lázár Jenő képvi-eldj- gróf Zichy Aladár, latvén éa Kázmér, br. Edelsheim Gyulai Lipót, Sombor? éa Me«z lényt L*|os képviselők, gr, Draskovic* -Jóxaef, Kcherer Kii mii, nCTnrieder László, gr. Széchenyi Sándor éa Bartalan, Heinrifh Sándor éa.gróf Wimp'en Hiegtried. A több napig tarló vadá«zaton a házi urak nagy vendégszeretetig! Atták el minden tekintetben as uri vadá* szokat. . '»
— naélliAbivn ellogatla»á«a A buda peeti törvényszék oraxág«xerte körösisistt biro-nyoa Neugebauer de L«vin*xky Arnold nevttj „művészt", a ki nemrég liudapeaien járl a több embert ruiul rászedett. Juh/kaz Aladártól «gy le* . velet lopnit, melyei Liaat Ferenc intézett hozaá, egv batigesergyároatól *Uikka*z''»n egy drága j kréménél hegedül, a Hungária ^Vendégfogadó tu lajdouosa pedig ast a letjelemeat tette ji „mü j Vésx*1 elleti, bogy harminc tóriumával megszökött J [Sopronból Vesxtik az értesítés', hogy Neugebauer*
I Levinazky urat elfogta «/. oda való rendon-ég ea B.* j l Pestre koere. A sséihámoa pár nap élőt* érke-
___UEO. docsmbf bd 2Mi-
— i|«karlttk« Várídi Amál remék asomo* rujátékának elart kíadáaa teijaaen allogyolt s könyvpiacon. A birneve* ssersA, most egy üá-aodlk kisdást rendes, melybes slOssó gyanánt Sülgltgét Üdének Jtkarlatk*-rdl irt, s sónak idsjén Jókai Mér • Eleiképek« cinrfk napilapjában msgfslent hosazsbb isnuMiányst osstofja, A most megjelenendő másodiiJHkdáara, mely az slaónél aokksl disssasbb alskbso fog napvilágot látni, csak előfizetők kenjék, msrt könyvárusi útra nem fog kerülni. Msgjelanik a mő február 14n, ára [| frt, mely egyenesen a axerádhös: Bpeet, király utoa 72 aá. legkésőbb január Ift-éig káidsodö be. Váradi névs sokkarünípixabbsn á l s magyar irodalomban, hogy aemjnQve aiánlivotlgénysűtt, gsért ia mi crft an^yitiaonduak, bogy olvaaolak közül egyetlen egy ae mulaaxasa el s gyónyórQ költOi mü meg«xerséiéi% most kínálkozó alkalmat.
a igy.jnár | jelenet' között adáat. mint a hallgatóságot xönaeg tanulhatna pontneágofss oraxág leggax dagabb emVrétÖl a királytól, ki a kitűzött óra előtt m perc«T aimdiy oft fi^ a biifá tárják, — A jélékesy krr. séeg)lell körva
veitdegáónyvlta JOJiyuilllliUie»£iir h iria-W ^
kfíet alig-1
hanem axintén rászedett volna, ba Oroaxmann rendörtiaxt le nem tartokláija.
xavarta ugy ax elő ,H Hl - ^ . ,
A Minbi<b« jftró kö- L&leRlftíogaioi( <*«Mt»
I naMttM diiinlÁn eáiAttAnmt a'xkleaaa I
EléglIeAk kl * közönség kívánalmait,!
csora rrndeiése körül a legnagyobb érdeklődés« ezi 8/0kta hangostaiiti minden vároa közönsége, p mutatkosik a mint a gyiijtőis^k ieliik. a%-volt ax-ütetűjparoaok vállalkozók eaak nagy rit-a közönség ánnvi áldo/atké-nséget! kán baHgatnak e ]ogo»*uli kivánálra, a még rit j ianuutoit votna mint ar ráhtr -amerre-^a- Annál örvendeteBebb aztáti '
gyeTlawk aiégtördultak initfflenttt4 fc*ivea»n tu-1 h* üi mi joln.iái.ink egy egy iparowt vagy vál-T • sadták okét - s igy a jövő évi közvaenora a j ialko/ót, ki a kö/ön^ég érdHkéil a/.em elé»i lailje^ legkei^gtetőbh reményeket nyújtja HÍkerh«. í „ tie«n eineti tel ások leié saját Öuzéaaserü er-;
A rendezés élén UradWtatletnul jár el CUtnent Lipr>tné védnó, SrU*ttf*'n Lájoané, Viltinytr Antal né \'H*tU Alajoanét i 0uen3Í'^ Arntalné, pamer HfUNih^ \tnntn-ino Jősselné« Ta** Simon-né; Fiter J^^sefué Jhiimphu Üttoué, Tripamer Etelka, jamiátií, iv.4/v> Jánosné és sz ö«bz s válaaztffÁnv. Ar aazt&Tok koriil is_ a szerepelfí már ki \%nnak osztva a ez idén 24 asztal l**sz ifiiállitva nagy éa 12 kisebb körasztal, melyek a kanizaai legszebb é* legbájosabb menyecskék éa laayok íélfigyelete alatt le«zn*4c ellátva, amelyhez ka még azokat a caábit^ magyar fej knt^kK. • ^árkbxy sgft enampa I
nset is hoasá gondoljak már ta beKélt:ÜÍl._ ma&öiikat a legjobb s l**gvidánabb mulatságba ; i£iei vet melylytj at farsang, kiitálkozik. I ionunk
—: r-f«»iei , A nagyk"uisaai pol
gári egylet 1H9H, 'évi dn'embnr ibí én saját he | TytMégrl>en ssilvWster eatéfyt rendez tánccal éa t«)>nbo(ával. Kezdete este 8 és fél órakor, ftey lépH-^ijt ' kr.. esalád^Mgy I tr».
dekeii líy (eienseggel állunk moál azemben, mit-csnir a^ért 4»lolemlitüiik, lilopy gié^okniilkj^^ól peldau szo gáJjon, A helybeli »Arany asarvaa*; azátloda tór/avendégei o»ar nem .egyket. n\ilva-it nitották a/t ax óhajt, hogy a vendéglőéi Veinek, iirui méraékeitenaenek \ mint most árteattliinks. A (. Mxálloda derék lulajdopoaa Mittcjka Ed$ azon iiijiiást bo/.iH be axállodája éttermébe, bogy ven-1 dé^ei, ax étlap aj^ertnii válanxtawa^l diUben barom 8 eate egy tál eleit havi csekély tizennyolc! lorintért fi/.etheinek elő. Ez ujilás kétaegkivÓI a-i fogyasztó" köfönnéü érdekeben van a nem kéike-diialbJirígL a^vendégVikben-étkezők - örömmel a megelégedéftael lógják ludomffítlt venni est a hirM-közölni hirlapirói kötele^ségönknek tar-
- ■ fj. OmltM Káról) hirtelé^ere tigyel | mezi etjük olvasóinkat.
— 4 BndMpewII IliVlnp elO/eté»»t telbivft. «ára fijfryenwe/'eHtik' a t.e. el* aaáköziiniégeJ.^
eleit legnagyobb ajándéka az egéaxaég. A
• Kjereméuytárgyak^\oml»oliUut • kiW»neftel | ktíihViKé«, reiTedíaés'^ ein\ákai^ds« szomorú lugadtatiiikk ea az egyleti v#mjégl^4né4átvétetneluj *«tkaxmetiyeilÖj~CFn1r-vigjk ►xer óv meg-bennün-j
" ' V kei telje* bi/r^sággal^.JBjw/fr (lijjulahHniott\ ; ilrtl-FaiUiial! S/ám«H M« Ualatrai tanusko* j dtk erről éa senki el ne tn u I a sz s zj^ ideje-i korán ezek ha*/.nálá«st Kaphatók: 25 nO |troa | éa' 1 f'iríntoa eredeti dobosokban a monarchia valamennyi gyógyszert araiba, valamint az Egger. | A. fia cég gyógyszer kü öiüegeaségi gyárában
■ (íafditioltal e-z a l«» o evi jat uar 17 en Kee th**:y«Yi, me'vei a ke«/ibe)y> »r«. k. g*/.da-| rntezet hajliratói rend^/n^k a/^ Amtaovi*; szál oda Bag)termet.en >a|át seg**lveg>>eiük ja vara Ke/dete 9 órakor. Ssénelyiégy 2 lít, cfa-ledtagv 3 isemélyre 5 Irt. minden 'további **e mellén 1 frt. Fe ü fi/etes**k k>^>nette! fogadtatnak ea birlopitag tf\ ug»a Utunk. Af rendezőség tekeri mindazokat, akik ta>an té edesböl. meghi ví4 nem kaptak, bogy a - bizottnághos fordulni sxi\f<ked;«»nek. •
Irodalom és művészet.
Különfélék.
1 „ömiigj cimü képes gyermeklspocs-ka, melyet tiyóröit Veninger Ernő tanitóképézdei igazgató szerkeszt az újévben v Vl-ik évfolya-blyatalos 1ap több mába lép.'A hozzánk beküldött és öt csinoakép-közli.; pel diSziteti elaő szám változatos, tartalma arról
- rj lAklal kirak. A ki^i'vi táblai binmak klne verését
K/ek Sfitíády Iván ar«di, Vargha$p>r+ ke-aai.! gy0x meg bennünket, bogy as MémOly' Lap* budapes7! é-* Debrecznyi MiiU>a pwmdéki Volt »«*rveny«uékit
— Peirr fillérek Karác*onyra. Haynald Lajos bit>oroa keloc*»i er^ek, a kacácsonyi ünnepek elkattnabn^OÚO trankot ku cíoH Romába a kerea^iét'y^eg lejének Peter fillérek gyanánt. . hnM aifrén)lrt a car e ien. A „Fi gar/»M megbubató kézből vészi az értesítést Ham-burgte>l« bogy a minden oroexok cártának élete elten ujabb merényijei terveztek, de-k rendőr-
aeg o*eg idejekorán erte«ütt a dologról"• így ai- tesben'15 frt. lesz megrendelhető kerül as« megakadályozni Aniitolag több lengyelt"Tiecbel Külöp könyvkereskedésében
teinrtóstailak, mert ellenük aulyosgyauu merült fel. j asáu.
„ö r a Dg y a r a gyermekek valódi tanitója és vezére. A ánljuk kath. szülők figyelmébe. Csekély ára egésij évre-=S&kr., félévre 40 kr., mely Veningtr Ernő kepé/dei igazgatóhoz Győrre kü'dtmdö.
— „At tadáwatl la na eretek kezikönyve'^ cimü nagyszabású műre hirdet etöfuetési Grill Károly, udvari könyvkereskedő. A mü 111 kőiéiből f'Hg állani 70—ív tarlatommal, s #<10--10Q0 ábrával. Ára : lüsve 12 Irt, stylsxeró kö-
a kiadónál és Nagy-Ksni-
ifi érre ElMrtúeott ai 4 l)t itt ean a mámk\ Ai idfinek kereké Shífoi el nem pánik, heg forog nüntelen. Vagy iimttal vagy jól hajt, fa ai entlter reiaélm, Kfíidrtí^félveetilgg rajt\
Mit nos as a) artendö t Et a titkok titka ti'ik volt immár a roitf- ép, ■4 fi olyan ritka, (iyantUL ntemmel tekintünk Mimiig tt jörfre, Óhajtjuk de egyutliil Rettegünk is tole.
Mit fríg
nej tok it
A kirá>j§ t^dé,
tgyehelmKít n érben. ( *ok kenjék ai adó.
iUyriűittjéiLii luhfiftái,-----
Árteréé, megterée
fNV fiiri/iuljon egy tlu^ — -
* Vatfy aak igen frerAfi'
At adó*$dg it kitel Minket ne agga**zon% Divatul phoni* ruhát Vieeljtn at aetiony. JWtika, fHttika . Ne boHzanletm' t régül iXyeriúk meti a nagy lutrit Heá tevét n/lkÜl.
Oh tón rtgyüttk ?Hi |iaÍN(f#f(( 8 telünk drágán vegyék A koldus ii minden nap Cnirleetüliet egyék. A
Minden Jjfífffö léduymtk—--
Abutjfíií mJtki jr;
En a mézeit heteknek , ,T ~
snhte letjyvh Wya— • • ' • -7
SzoHiorunág, bottunág Minket ne gytUörjlhi bírálhatlak pajtánunk Legyen a kedv * öröm* Legyen a bor ét a tor • hálunk kifogyhatlan> Hogy ez érhen ihattunk Nagyokat ét gyakran. ^
' Jó magyar nép neked még •* Kivánok én tokai, liárom izben fiadson A tehened t IftXFtr^ Kt'hzer legyen árat át. Háromszor mrg fiziJrel, Szjlgyen ralidét, kárvallditj Mindig kikerüljed.
EUidámd tok legyen, Kiiulátod temmi; jí takarékpénztárba' Jjtgyen mit betenni. Pénzét legyen tzámlalan'} > Jó barálod tzámot, Áldja mg a házadat a 7 ' Bqmzü ISkhit János /
_g KvU 0}firyy.
M>
Wagy-Kantaaa, vasárnap.
SzerkesztSí üzenetek.
Aa (lukjai «m%mHim»i4 OpirMt indái irtunk, .remélj&k MUtsleiaket .elfogasjw, ''
T. L a«t|kH Aa .ÁlafiwWjekaf.bByUsllM aüatt a íítS ártmban kivoastoljak. Kfinxinet
I ii ■alybaa. Megjött; ■ mint tyttiájja fe] ta
haasaáhuk fV
B. O. Bayraaj A jsi halad, asm marad: jilani fog. B. Gjr. gpMt „Hol ktsik aa éji koatl^baa* válaszod Uraltak r* ■ a kilátásba M^Mt szép tárcacikk.
1». J. g>w» A családi nrömkSz snyböl wsdf jó kivá-Baiínkat kálcpk; la . . - ilitagtél már müid«at a ált tad-tAL kapr toraidat %ca kapjok.
H. L. Bpeat Matyik a bgszebb ? Aa ■ aielvlk kegyednek legjobban tetetik. Xiadig oépet adunk, mart altiak :'a •aép, jé ét igát
.■agyar Kők Lapla' MwkMiláté|éa«k Bpesfc itegjdti-f ? Ha ffaa, jönni ? Üdídzljtr-B, P. 8a. *. éa a kiadú principálisnak botdhg uj évet] i
_E*alal I api * sxbrkbsalBségo Zent . Üdvözlet apának, kadtts régi jé baritaakaak. aás laaepék alatt -magán levelet inak neki aaajri Yvtízed atéal
Zala 52 saAm. (6 Jap|
készpUpzbén vagy óvadékképea papírban a kikÜI-kezéheiK letenni, !
pVevÖ köteles a vételárig bárom egyenlő réaz-jelben, még pedig: aa első' áa árveréa jogerőre emelkedéstől azámitandó I hónap nla'i, — n második ugyanattól 2 hónap ajait, — é harmadik ugyanattól 8 hónap alatt, — minden egyei részlet után az árverés napiétól láánifiaiidó 6j/a kamatokkal együtt aa árverési leltéielekben meghatározott helyen éa módozatok szerint lelisetui.
Kelt N-Kanizsán, a kir. tszék mint telskkonyvi hatóságánál* 1890. évi nov. hó 15. uapján.
769 1—1
' ÜR HUtiONAY. kirendelt kiri'ivszeki biró.
/ - 1890. dt-OHnhet hó 28-fn.
RAKTÁRA]
a tliz- és betörés
elleni
jtutt&iillM
Wiese Tódor és
társától
Ktriitmpr kft lm A ti v h -ni'ii lere*-knl^** N«g>-KiiiiW*iUi'
JlpaaeU éeska pésssaekréayek btaae réllataek.
S F^ ^jt
XXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nyilttér*)
Bili- Stliiaelegt voa 00 kr. bit fi. G.35 | par~Hei#r —- jrlstt aad gsausZsrt fcirca) iifíO versek. j j Qaaütpt) — <e*sead*t rsbaa- aad tíiekwaias j.Klo- and
sollfrti daa Fabritr-Dípot <5. H<-aa»arr« (ff. a. K, , | Hudirf-raut). Kiírtak. Maslar .saftétad. • Brieía kas | tea 10 kr. Parto. ' M6' |
-Fddü áiCfteitiL. «jt Pniotwi —-
-?ns a rovaibat HsUWtekért asm vállal aafára Mellsljsl a saark.
HIBDETÉMEK: 6327/1800 aot ember lS.érk.
Árverési hirdetmóiiv
A nagy-kanizsai kir. tszék részáró) közhírré tetei ik, hocy
X X X X X X X X
I
X *
x x x x x
f Ifj. CSEMITS KÁROLY
óramüvész és látszerész Nagy-Kanizsán;
Raktárom iálh»lniu/.»tia&t!a tnliiM rendkhiill.lito-ó icjárl urukon áru>liok. iírákiit í»s iálK/ert*/.iMi eztk ktrl
Nagyválaittéku kétthtem van a köret ke*? csikkekből, u. m. ; , arany-, ezilst-. nlekeU (srijezl) nrl én nSi órak, lafj-, itlaii., éhrrsztó és Tall érw, -valamint szemüvegek és cwikkerek arany*, ezüst-; nickel-w » s-fr-^^^ éa teknósbéks-keretek|j(ln; igeii di>ses és divatos itói .sálon- IJLI lorgneitek hosszú logsn1>u«sl teknősbéka csontból; szinhS'i Iái-
tlkkvt osztálya a in. kir. álism-T#(
kincaiár légjjiliajiaiáaafc'Njij|.alI........... iiHI M'" "VnW?ftr'-"- -
ás teknósbéks-kereteklJVn; igén disze.s és divatos női .saion-lorgneilek hosszú logsnt«uval teknősbéka csonihól; színházi Iái- mjju cáiivftk mierOid iegsnlyiuériik M If^tstss"!1;--'^""*' —»wixi«tnl hőmérők," könnyen leolvas Imi 6 terem- és ablsk-bömerók : hos«smerők es vi/mertekek f vaHizslam|>ák, míkroskopok, steretwkop-kés'űlékek, tbihetö vózgép minták, villanyos gépezetek, villanyos asöbsosengök. vTlItinvos tliz ger|e«z'ők,. villanyé- gétoniniák stli alb. Mindeíen ríkkek mint kiu'Aaanyi it újévi ajándékok nagyon alkalmiunk, amiért -it
X X X X i
i n
S
X
n x
X
jL *
X
"KöíímT íőna végrehíijiást ' szenvedő volt nagyi kanizsai lakón igméreKen őrökenei rtszere kiten-dalt ügygondnokfDr. iUuser Jáno« "ügyvéd 21 frt ö0 kr. tőke J8ft7. éli május: 'Sífót iáfőT6% kamatai 5 frl IÁ, kr. végrehajtás íerelmi ő frt 66 kr. további árveeéirfcérelmij J> Irt' 5tJ kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti vég-1_ rehajtási ügyében a fent nevezen kir. törvény-' szek területéhez tartozó a nsgy^kemzsai -3359.' számú telekkönyvben A -(- hisz. aigíL Sé-. meih Iatvánné Kovács Anna mlajdonául- felvett 81*8 forintra becsüli ingatlan 1H9I. Átl áiftr-clus 4-lk napján d. e. IO Arakor ejzep kir. IOrvszék telekkvi helyiségében. Dr. Tuboly | Uyula le'peresi ügytéd-vagy helyettese '1tőzbe» j(lilével megtartandó nyilvános árverésen el- j adatni log.'
'.Kikiáltási ár a lentebb kilett becsár.
Árverései kívánók tartoznak a becsár 10* ,-ál kéazpénzlieo vagy .óvséekképes papírban a kikül ' dőlt kezéhez lel enni.
Vevő köteles u véfélárt három egyenlő- réaz-leiben, még pedigaz elaöt'ag árveréa jogerőre j emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — jgj másodikar ugyaaafiól 2 bóosp alatt, — a hármaTj dikat ugyanattól ^ hónap alatt,minden egye-1 részlet után as árverés napjától azámnandó ii", I kamatokkal együtt az (irverési leltételekhen meg. hatámaoii helyen és módozatok szertol lefizelni . Kelt N. Kanizsán,jé kir. tvszék mint telek--kónyvi hatóaágánál IttÜO. évi nov. hó 15 napján.
UR. HUGÓNAY kirendeli kir. tvszéki biró.'—
X
K Oraiuii»és>.eti és láts'ieréNkell műlirlyriiu-l X
miudtnnemii jacihiitra legioiiaii ajánlom "2 1—3 X
X M^* Vidéki megbízások posta fordultával InUitetnek el. X
x . • - ' • " . - X
xxxxxxxxxxnxxxxxK xxxxxxxx«xxxx«xxxx
70 I—1
6326 tk. 189Ö. nov. 13 án érk.
Arvfiü^si hirdetanéöy——
A nagy-kanizsai kir. mk. tkkvi. osztálya részé- j ről közhírré tétetik, hogy. Dr, Tuboly iíyula v.ég rehajtalönak Balogh .Wzset végrehajtást szenvedő j felső-rajki lakóa elleni H"> írt töke: lSBft. évi márcrus lWfil járó 6',, kamatai 6 frt 40 krajt-ár végrehajtás kérelmi, U frt 16 kr. jetenlegei s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási i ügyében a fent nevezett kir. törvényszék területéhez tartozó s ielsö rajki 453. szamu tkjkvben -f 69. hm. alatt Balogh József tulajdonául fel- j vell 43? frtra iTecsüll ingatlan 1891. évi február hó 27 napján d. e,| 10 órákor*
Felső-Rajk község házánál Df. Tuboly Uynla felperesi ügyvéd kfízbejöitével "megiarlandö nyilvános árveresen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át
A lagaépszarü bb éa a lagalterjedtebb magyar napilap
XI.
1801. évfolyam.
A legnápazerttbib (I
a lafelterjedubb magyar a a p 11 a p
„BlíDAPESTLHIRLAP"
• 7 . . " ' • __ .
Szerkesztők és laptulajdonoeok'':
Csuk^tsl Józaef és Uákoil Jené,
A tBudapes(i Qirlap'-nak a hazai oafivelt ó 1 vahj6kiizSuH^g vetette meg alapját. A lap-eleitől tngvir rn^gértelte -a^rfíagyíir ktftönség szellemét, mind.aii pártérdek -mtdlátésével küzdttu -iienizetlliik- és fajunkért, ez egyetlen jelszóval: mugyarság ! Viszont as ország legkiválóbb intelligentiája is azonositotta magát a láppal, fölkarolva azt oly módon, mely páratlan a magyar Aíjságirás történetében. A hazai sajtóban máig a legfényesebb eredményt a »I'udspesti Hírlap* érté el; leguép-aserUbb, legelterjedtebb lapja ez országnak . - ' -
A ..BurtapMtl'ggirlap" politikai Cikkeinek iránya, mint eddig, ngy ezentúl is mindenkor nemzeti és a pártérdekektől független. Politikai hírei azéleskőrü összeköttetések (lapján a legmegbízhatóbb forrásokból származnak, Az országgyűlési tudósitasokat a gyoi^irói jegyzetek dapiág szerkesztik". Magyarország politikai és közélete felől távirati értesülésekkel fá^lr el,junöna' levele. zók, mintlkkql minden.városban, sitt •imgyofib Eözségekben'- is bir a lap. ,Buda-pcatl Hírlap' lAviratl fa telefon tiidösltAaal nsanap tuAr IrIJeaen egy fokán Állanak a vllAigNaJtó leajoltban szervezett lilraaolaAla-Iával A Bndapeatl Hírlap Urea rovata a lapnak egyik erőssége és mindig gondot fordít rá, hogy mégmaradjon előkelő színvonalán. A napi rovatokat" kitűnő zsufnaliszták szerkesztik s a helyi értesülés ismert legügyesebb tudósítókra van bizvar. Kendőira£gi As tirvéuyaifkl rovatai k'nlön-külön szerkesztői, a főváros sötét eseményeit is ihindig oly hangon tárgyalják, hogy a 'Budapesti Hírlap* helyet, foglalhat minden család aaalalAu. A közgazdasági rovatban a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő megtalálja mindazt, a mi tájékozásra szükséges. A regényeaaruokban csak kiváló irók legújabb műveit közli.
Ax előfizetés föltételei: Egész évre 14 frt, lélévre 7 frt, negyedévre 8 frt 50 kr., egy hóra 1 frt 2U kr. Az előfizetések vidékről legcélszerűbben postautalványnyal eszközölhetők következő cim alatt: A „Pudapesfl Hírlap" kiadóhivatalanak, Budapest,
IV. kerttlet, Kalap-ulca 16. iszám.
756 4
m Hr* ebe. FUtdnlk mellett. IW7. aaept. hó ImT
H Tekiate»et Úr! -
B latvn ifkaraia volt, b«gy u Án lábéaroal keaeim kúié> fll,. r»rw.|,í »»i rj hüít'fiOfiPS •*e®rl^f«MLÍaJi<l.
K krriilirk. in«lyeanek baiáeát etenual megírom fen gyer 1 ttllUUV^llllllII t!n||fHiuurt P.rrk fiamé MTI
H «»• megbilleni olyaaeylm. fogy •emnú munkát ÖU valameanvi kUioveaetA MWf k#SOtt nr»oookáU ~
B Mm e«4ttwtöbbé kopoyvoyéMioe * --T^t r tliitiililinik líhÍMi m Bír ■>'■*—n MttlHáH
u«lM mtllttlltk V4M meg Al l<Uee áldj* idm -AJtH 9 eeért éaereter. Nagy bitaltnam va*. I.ogy •»*» l«.l». ...k / UflUnAű i-hOŰ7 KUiilfl taméetél B »n*»m i* lAkéleroém ki i<«»*k gyógyítani, a mint mir - ülUilUllUo LclU<to£ fa eaáfteáltal oko-
■ *á»4n.á k egéneégúk vlewanyer<+n t^Mgéjmefr „fcfc^, daganatoknál, nUknka*a, aa- " ■ — ---• t*l»*k. * __Kniic i rr«g. - _____,. ?.^.....r„.h,., -
k jváantnn hjji|.iiliiiwiHi Itilj.M liwItH Úr!^ t ."" mentve 75 kr. '
jk HÉT*4 klMébiTitalft/ A l«'nf'»rróiii) kúaiúmnim* m»>i«i*»m ezennel (Innék 60 »
771 l-l VIM. Mo«f lÍr%t U esam. ■ "■avoénem Mféim. A* Ukti 4 evén ál at-med-rt FaiTVhalZSfllTI J "t?
„ ; • f)f<wi<irtiurniu«ii -éi TnknMfbw, imr eletét m megunt*, '•'wiwwiu „t4 t ugvoa Ufol
' "•♦•Ur'i egyébként U U'ft^j^jBfclfto v#et*n #gj «!•• idttTt anhr*. miit leghalneabb na*r tlitt
iwti^-rértkto ttMaéttVil a aaoknak kócaiggei 4ü kr Jécawfttn-4&----
■ JMB^ "Wt kedvelik aaaytra • ■ __________w -
ff1^^ a HOI^OIJ* •■■■■■■jH^B" ""^B" ;T^ifÍ«5tjtrTtiiTiliniT y WilniHlel J >Hfi ^
^Kóepito szekrényeket?^ I 25?
v H«rt ..TibÉwnéhiar^ ■ flSK7pft<.vk 5SPBHS55P1
■ nap rnuiTV mint ft tobta jiU-kszcrek. hanem ll ■ im^v-'-'t rli-mrrr^mrt kif-j-rni ikMse«nk rnittiT* j AilUt ünO/jtvll^Alil t»»tl *ynt»ttf. ^
■ gycrmekfknpk érek hosszú során Ét mulató ét Ív Q H' rt * l'"*lt •»>■ Hik. á ■unv«l&ku*k «§ n>indi*nn«inii atlMti'liVnk •«il«»'n klhtnó batifaer. .i. _ _.. _ rr,.- rf - , ■ Imfifittbltea úw-m ajáiiUní. Ka«n háirtntnm t«t**áox«- l ui,.(».•< «kn 22*kT 18 2 írt
I uktato fogUkosU urrúl uolgálnát^tWú I ■ iWÍ^i f,|hn..l,,. í u TJ ^ l iálLUklW- &
1 időtartamot tekintetbe yfrre t legolcsóbb Játék- I ■ \ . ___' . ^VltHlanOS tlSZtltö SÓ
B aatak. lorábbá, Bért Igáfán pompát J H <M-4>M >ri. Kflhack roaliil. itoUáUa' l»»4t nkt. h an «MT á f>»» C
m minták nílnépit^te t teliknek ig kel- M H' „ „ í 1 Majf, «t*ilti3]
lemet mulattot tzeres tt mmthoof^M . ■ e-n^. t c d küldeni «ir«.k»ljék. C^kla aa «'<n I
BÍBdegjik tieitrény tltbáiv- ^I^^B "^B 1ab<iao«abká bü«xönh»<ftii, bunx rg) uvum««f-j J
^^ ^^^^ . _ iV .. ' ■ hajt 'f. Mi*tY fiiK«in üt éV0h ái ffyötVirf. .innteMiiadttl'n'm.
mm H ^ K«m laUnrMk nilam ? U.nn i.>«oak kíf.
iityiu, ■ ni dou 11
^^^ A ki ^ ^Fm ^B*" l«T|f"rr.'bi» )Pj»XuHMtem^t ▼•fjrnk riaxtciett«t
B^Jl^ ^ n ^ T^^^^Bi^SB ■ Zwwrkl Anna.
f«y kevetbt érieket vUazát . v . r, ~ . « ^ . ^ | " «« mlttl kaptáid
Vtelt által arm akaria maoa manat „„^1 ■ ^ . ^I," UMi»«k ciakiá a PltrhO- , „ UMwHt b miüt
W ™ KL- ■ birodalmi almahoa' ^biTri. Kgr doboaaal V)
Bettim u vlaiittt vitua mitden tzekrenyt B ■ ealmaetk KjóKjnarrturtma. Hé«»H«« l.,»lo. ^ •
V aelyoek ctomtooitsan aeguok valamint ayirj 1 B frfitnmue 13. u k/Maitt**ttn*k vaMi uhum-
1 felvftyitk „t veret Horgony" kiátytik. — J Bj * 'ityMft jfirai ]atNÍae»oí tartalraaan d«bm
B Kepet arjegyiekrk itayft él bermrotve. A ■ * ,kr f melytnw dobna tartalmai-
ntrurrn r an a II U ' ' ^ ° k,íPŰ' 1»iroh»aU?tl«a ntanv«téli í
■^^RlCHTtH F. AD.es tta., BECS.^^JB V ksywf l. frt l*l kr, ■Bjc r...mTignai kuretnbb mm ^^^MihalniifiatiMi 1 ^^^^^B^J - kttidrtii éí.
^^BBpBBHPBBWÉWXMMBW^W^B^ Bb Az uMttrt? ^lAKi^HM^ijjiHí^ífl*! (mi layiibb—^ naarmag»» bfi**knat.
H poatamalvaayayai ^^aáóafttleUk) bératnten k ildáaaal H i»cyttt| . 1 '-—loiitc ] frt 25 Jtr, 2 reoma 11' • I •» í i 11 /kt\. 4 caomasa 4_ ír
■ mag 6 trt J' kr én 10 CMHntf^- In j B ÜlC XB. Jajry nitarjadlaeguk ^ a»n lalxUfHmk a -l''Kkiil mf«'l»-M» nevek
arán<«tntiiakruank ktm.ikeatrWn k«
■ P»rrjK^r 1- elH vniaatitn UUU^kal kúvum, „„.^n-l-l. «-k tUavítttl khhHoak ~ B^r- ^
■ caákía fa«k Ukitt Hnk vaMiakoak, m-lyak'aak haat-. ___ ..„, UIJt< t - ■
■ ^oilaii^Kwhá^ a Nerbofer J. nevalái^«ml fakHe Wrt <^ki' »rtrttlr t k«M» ta at úinÍH*R mitide^i rgyea dobna Mrl« agyantfaon ala* bi^rtHtik, moly aaetbnn a poataknltaAftk IqB
p| iráadni r<ir- aaiob^a vau ellatta. ^BjO_ sokk il ^ipHkfit*bb«»k . 7IU 9 _ D
f f ■ j^K'uirolagos cukhek. tzillodák. vrndrjlok. ' M^ ^^^^^^^^^ l^B
6T9 Vll!)!^ I * J hiztlru«»«ldékT clubok *• tUitLAtti mek réetére. * ' 1 ll Í3 l—1l 8 VI
. b labad. electro-metallkua készülék; * fl—aM"1 V ^ ^ v*' « /JV
Dr.Boisocw j gj Christofle és-társa. G3 V^ítW^r
^-i'-iwi ura.htf''t'f ütmet íifÜHtrtit. Hrütitlóm • —mm^_—-ti^^iZ^^ ^ HU* ^JHP^fP
i."'aWiiJírif/rf 'ir» th»n l^^H-brn hafftf % * trtjen étketzlet, mt)) ail:. J< ^T
•W ÍJii*/aratiyermmt H-1 ^tátM % 12 i*vo»eikanál,J2 antali villa, 12 aasiali kée, M %
lMfftnm -tk mniecihr fintor, ár »|«/J L't fliwi'—% ^-V 12 caemege villa, t^emege k*«, 12 ká*«ak«Ml. # ítmammm EBK DNZ T-4f *OHA
twdmUnyo* lrnr**imtnif' áihtl 1 JÜ—^ I liramül I tejmerö éa I l lll / l| ■lifW
•d ftM rs rt kir « b. » rlertroBKtallikw ké-i „iiabér o. é. íoo— ftba kNti. f Mmammmmmi
b«(Í4Ímaar« •« l^ituntai ve, elttateti a rélü yA——^^ f \ X % ÁÍmHIí
i Hw|feteBtiiu, atiataa a kimmift idrireknt erö- SSSIS^S^^^ ® 4 <MJejye
> r<.|Ott- eg>ra*rű £*tr»v*fcr.f*M«a taaUa JIEJJJjJJjjJJJJJJ^. ^^
a. tiafihaii it eÜg a ki\ant uwiaéij ^ g ^ ^^^^Smmmmmm^mmmmmmam
iwiél fim i*p>*4*n T*4-U Krut 4.
lé brtwtruk kwtattra líigjeu kfttd*Uak .I^
K
r
j!^ ezüstösön' ét- és asztali készletek ^
W (K.'Uncr^k lok-kl.*r.' 1
Kiiirolagos czikKek, asáModék. vmdrjlök. U4-hiiak. a«»eldék. clubok éa tlaitLétta mek réaaéro. [INft«t*iali éi kipp-" •ir.«y» n éa Ivrin-iüv
Christofle és-társa
• teljen étketzlet, n'itlv tll:,
12 lavauikiaál, 12 anlili villa, 12 aattali kéa, 12 caemege villa, t2TT>emege kéa, 12 kévékénél, k I li»»im«fj. | tajmero éa I lu dat j V viHábér o. é. 100— ftba katál. M
Nagy-Kanizsa, yjasámap.
A LEGCÉLSZERŰBB r Karácsonyi és uj évi ajándék
egy jól ttkérüli fteykApáeeeti
Arckép
mely '.l
Istránffy fényképész műteremben
■•-'fl Várónké* utcü 6. alám minden alakban áa modorban finom totipláa kivitelben ké» Keltetnek*- r*^
H'»gy pedig a hetybeli nagy áriemi. áa máiaiéMal bíré kö-xoaaégnt kielégi tat k. felvételeket a Wtfajabb angol Appara-taaakka) foganatoailjuk, mglyek aagilaéfével karma tdüben ép agy, mint derűit aapoa feltétlen aiknrtit kápak kéaaitétnek, A a é. kataaaef "bacfaa lalogataatárt esdve
István ffy D
f<ie S-t &aykéDéaseti műterme.
Zala 52. azám. (7 lap.)
1890. december^ hó 28-fo
H ET"
KISS JÓZSEF HETILAPJA'
a Uff^iwtiitfM^tahii legelőkelőbb ■ mmffar m/w/iji; poapá<u iŰaatralt kgfitákkal mindi* Mten f9~*9t rtmtk hmiélú prekégptl ÁllaadH a akalaraal Jókai,
Déeti ÍáJpx, MiKkxétk Kétnéh, IktrUi iádét, A§mi
Yérteti jniWrf, Kozm* Amfor,' J$d>'/toh}/ l*ttá*. Ewlröity, JUUnm Viktor atb alk /
¥43 évi íeaaalláaa alatt fA HÉT^ tekinUlvea po-alüót vívott ki magának aa iénaaaki aajtdbaa
hrUttkn i eaaai nagy Mttaáai keltettek. Minden
I tttg^r rt^iífmi, mint>i*fn"h ■■' ___
Elótiaeííal dija: Egáaa évre . 'V . . . 10 frt, Féí évre . , . . . V. . 5 frt.
Negjed évre .....2 frt .'0 kr.
Mutatványazámpkal kiiráattm iatj i II in irtTsirflWr" -k MÉT4 kltéékivalala/ 771 Wt VIH. Jaz^T kónit 14 Kzam,
Miért kedvelik annyira •
frgtay-
Köépito szekrényeket?
■trt nemvéisak ^téktelenekkö egy néhány nap mnlva, mint a többi játékszerek, hanem a gyermkeknek évek hosszú torán kt_ nfulató ét oktató foglalkozási szerű] szolgákat éiTa-hosszú időtartamot tekintetbe y&vo a legolcsóbb játék-aasak. Továbbá, ínrt az Iparán pompát minták ■fYaapitéf a szülőknek it kellemet mulatságot szerez át 'mlnthOf mindegyik tteirény szabály-szerien klegétzithetö.
ffy kevésbé érteket utánzat vé-' t«le Által tea akarja maga magit megcsalni az Btatltta vissza minden tztkrenyt melynek ctomagolasan czegunk valamint ayárj tVtvéiyfM Horgony" hiányzik. —
Kepet árjegyzékek ingyen él bermeotve. BICHTER F.AD.és tsa., BÉCS,
Wltialnagtine aa a 4.
nrii l^ticrr •»-i i «- ..'
fogak. ? KelÉfilfta'»utUn rövid ideig p a • 1 tárté haaxnalattal a f«»gak « ^_____1 lat«iiáimra
ALODONT
Vjji.*zsrijfi'Jtfi hatómit lilíat irterjhirdlvfa MT Igen al< imas ut 7-»takn <l U^tosan iiditó -M
MT Ártalmatlan még: a leggyöngébb fogib
mápcnál la. ^ #
Jc^ynrk : X«aiet"re«á|t'é4 Kratti'iaorHsagban a legnagyobb v nratiménynyet vaa ^aaaaaiatbaa « ttpry aa udvarnál-, -mia a l*frmajraa«l>b karokba* r* 12 tirVsz^ríl polgár háaanál ia ;^tanáHattk.'' ■ tiBS 7~M ITapkatú a gyígyi*ai»re«aaér í* iliat*/.er«!ízeknrl: Ara agy daratmak U ftr. Nagy-Kania>an Schwars ea Tanlier. : Row1 «l»5d dóli.vHtríTnéaKida Mart'-n flnher araknál 1
NieH'áfMt |«t*ii|fttAai^ gyiagttégl esőteknél.
• PSERHOfER J.-féle
B yóg yBgwtáx BÉCSBEN, I. KEK, SI N tí E RHT R A 88 E 15. 8Z. A"
„zum goldenen Reichsapfel.'1
TéríTíiSilU lshdaC*ok, attlfttt iltalinof Ubdaosok atva alatt; aa nlébbi nevet teljen joggal megérdemlik, mivel caakagyaa alig létnélk betágaág, malyb«n atat labdaeaok etedét hatásukat asertsereaen be nem bizonyitották volna. Rvtltadtk óta aaaa labdaeaak általáaoa altajadáaatk ue-veadm«k éa alig vau caalád, melybea nz« n kfliaé káaiaaefbfil ||áaslat nem volna találhaté.
Saáiitalan orvo» által «aea labdaeaok báaiaaerűl ajánltatnak án ajánItattuk minden oly bajoknál, melyek a roaa eméaatásböl ét asékrakedátbftl eredtek: mint ^jmí-rr varuk máibajuk, kólika Vártól alának, aranyér, béltétleaaág a baaoaió beta^táfekaél. Vértiastttó tulajdonNiiguknál f8|va ki'üntf batáaaal vannak várnaagáayaéf a aa abból eradó hajoknál ia: igy nápkómál, ídegeeeágbél naármaté fajttjáankail atb Ktaa vértttatitó labdaeaok oly könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat aam okoaaák, t ennek folytán aé| a leggyengébb egyének de.még gyermekek által ia minden aggodalom aélkftl bevebetAk,
A aaamtalan hálairatból, melyet e labdactOk fogyaaatói a ItgkilOnbAaAbh ée lagnekoaebb betegségek ntah egé«a«égik viaaaaayeréee folytán, koaaáak intéztek, eaea helyen ettkit aákányat railllftak aaon* aMgiegyaéaeeL. hogy mindenki, a ki eaen, labdacsokat tgytter kantáéba mag vagyunk gyötAdve, azokat tovább fogja ajánlani.
Amerikai kÖSZTéQ^keOŰCS.
. aaee minden kOasvfttyss- ét enásea bajok u m geriaea agy^báttalom, tagaüggatáa iackiaa, migraina idegea, fngfajáa, léf^jáa, fileaaggatáa atb etb. ellaa. 1 forint 20 kr.
tráa.
KebHarbark, 1SSH okt. t« *n.
. Tekintetet Orl
A iái >rt kéri: hogy Metta kaaaana éa kltinA véftlaatitó I liMaaalbiil lemét 4 eáomaget köld*,nl,.axlv«akitdjék'.
Xeáreiter Ignára, urvua. > -
Hm «bv, findüik mailéit. IIS7. aaept Tekintetet Úr! laton Aarata volt, imgy at ön lábéaeaai koaeim kittéi keriliok, melyeanak haiáeái eaaaiuoi aaegirom : fen gyár-ne aayliaa mogliAlioin oiyaunyira, h'igy eemmi munkál eem *<4lam többé' képe* végéMil klmey|^ wár | hul • tjh ktti' hmvh ij n- —•^■"ffn jihié-kh^t-~gaaa uoitrminTSflél volna meg At Nlcn áldjn ineg -Ont eaért é> aerotor. Nagy bjxainmm van. bogy oaen liPMarhuk engeui la tAkéloraara ki l«niwtk gy<>g>iia.n{, a mint mir mátnfcuak ia ané«aaégúk vltwanyeréaért teclteégil aani-gállak. . * ICnittu Torét*
-—-- JMM ljkaly, IW5
Mélven tinaten Úr! ^
t0f/44a
pamlmímekial. Rvek Itttwi ttra
Tannochinin ^jfeMJ
éta válamettyi kaaovaaoté aa*r kitett arvnaok-áW tal l luL'jublmak «TieiHtrva. kgy* «Ugánaan ktáiliUdt nagy ntiHoncsóvol 2 (orin4.
Általános tapasz K^'SÍÍI:
aott aabeknél, mérget daganatok ail. uijkuk.v»'z, oa-hat. vagy gTtiia-ll it U (ngj min tty tmjTWftl miit kittié taor Imi kiprébáfva 1 tégely 50 kr. Bérmentve 75 kr. . '
Fnírvhnlyanm J t61
óta a fagyot tagokrat miadea idült aabm, mint )egh<aU>aabb aaer ttitmervt. Kgy kóasiggol -éú |ip firwilii fll kr--—
A iegf.Mrrbbb kúaaúnoipnio* mofld'>in oaeiuial (Imiek 60 évei naavnéném novéboa. Aa lilalft b évén ál ta*avod*tt üynni«rliurutbaa .éa viikdrtágbaa.'Hiaár •■leié' ia megunta, it'fUr<«l esyebként l# la'mrni) j^ijnH^n v^iet^n #gy <l» htiü i » H« kiiflwé i éiiWlülO tát>4áetob«)l e aa*>knak állaiMlo KpaíTiÉlan fil»i*a iftáéhtatoa infj^ff*^ izi^fcefiobb llealalalfel y WMtióítol J «afa.
Ei' ln-nirrnberaiht. tliibl mellett. 1889. máret. 12.on.
Tekintetet Ur!
Alú'Lí-vfi í amijeit oh kér 4 ratimagot aa ön valóban baaanoa t* kiiu-.ö Ul«4aoanibél El nem inul Mai bal «> re leg | ti1^1' Cniipiait), m*gran-
nagvwbb fjiemcreaaniet kiiej«»ai o*»«t |ábdae«nk irttkéte AitvC tJoOAiTyll^Alil („tt gyomor.oméantéa otí éa a*"k. a h »l c»ak alkaimnm nyílik, a' aaanwdéknok éa mindonnemd alteati'lítjnk ejltl kitiné httiater. Irjpnék-^ebin-n ajá"b»ni. Kaen hal* tatom totaAé«aa«. j ny«g^r«ke 22'kT. 18 ttveg' 2 frt "wi b«*aua]Naára l^nt titníi-i lélbatal'iiaKom. . a a. • . » . •, , . a W."
tjjísjbmj^ . • -Altalános tisztító só *
I' t i íVf nnrl v H7 általán aan jamert kitiné káai-UIUIH UV, kurut rukedteéf, gMrreoé ké»—
SO krajc. 2 tVeg
nigéa atb. Iiérmentve
ellen. 1 frt JF
1 évegeeaka ára 5 • krajcaár.
KrIback msllaic litlléala*~l*t<í> nkt. t án
(Mafkd'l
Felkérem, niattrlnl aa Oa aértitatH" labdi^«aikól 1 I ««ie>i<"l 6 d kikleni eaivookodjék. < ,'eaki* aa Oa I
«"-<«lAlrtt'»» 1abiiae»ehmk büetőnlioteni, begy agy gvum>ir-| bajt -I. M.elj rtiKOm üt éveit ál gyülörf. .inega»-tlia'lal'a«n. ( K/ni lilaUi-Mik nelam »<>haaem n>at>ak kif**ayni, ■ m «!«• l-gf«.rr»bi. Kt>3zy'iiÉUtmtti hif'j'TtT.-TBgT-k Hattaiettai |
Zwickl Auiia
Eaon -v^rtiaztitó Ubdacank caakie a Pterho fer J. féle. a* „arány birodalmi almahoa"
ealiaaaett gy ó«y narrlurlmu. Héttbea I., Min- i l'rratfaaao 13. na. m* k^xzittettnek valódi minő-arglicn. a '. jry N& wtrta 'latidaeaot tartalmazó dobos! ára 2. kr. . gr canmag. mtlybea dobos tartalmai-1 tátik, 1 irt «»• hrtm, k/triil. Mrmentetlea n Ián vetéli j VÍIdennéj l írt 1" kr. i^' caon^ígsal kevetebb nem í kilidt'iife ' .-T "
At fi"rrr flüblmii. bt'küldéiéflél (mi legiobhmi. poattntalvanynyal-e<iaái>sölletik) bérmenton • k ildéttel j "gyttti; 1 .—mag ) trt 2oJt r^2 c-omag ^cL.^tí.kr-.-^wítrÁk lapok lián caomaga 4 trt 40 kr,; 5 ean-
141. JvliJiiiü- haai* mr t hnm émétatés minden * "
loiajáa, taédttlát gyomurg^roa, gyomorhév, araayér, atb. eiien. 1 cjvmag ára 1 forin*.
Anffol csodabalzsam. K'v t,,t60
krajezár.
Por a lábizzífdás ellen.
izaada-t a at'azáltal knptéiló kellanietlen aaagot éprn. «aft a a ial^Jül jét mini ártalnuulaa ater va* ■ -kipÜbaiva. Kgyjdoboaaal 50 kr. Bérmeatve 76 kr fi L. U.» 1 r« ,nr» kitinó «aer golyva riloa.
IfO \ va-halzsam, Erv áy.g 4o krajcaar.
Iiériiii'nf»'< külilraat'l liA kr. *- .
Ilelsó vagy eijés 'Ség só
aaUaatéabél
gynmorhorot éa minden a rendetlen martnat" Kgy ctomag 1 -frt.
Etán itt feltörölt kéaaitményrken
nium
mag 6 irt J' kr r* 10 oomag-tf frt vO krbCJtórttL ^fiSr XB. yii'gv niteijedlaégtk Itoyelkasteben eaen lal*bi«*ok a legktllonféiébb nt'vek éa alakok alatt nfinostatiiak;. ennek ktK^tkeztében kémtlk eanlKin Peorkofer J.-el* vértiaatitó iabdauaokal kóvutelui ée caákia tekint etok valódiaknak, nHyok'm-k baai-mai«0 (»«:i-.itaaa a Paerhofer J. névaláiráaaal fokef asinle*a mindég egye* dolioz fedele ngyanaaon nlá* ira*>al \ <T"- azinben van eiintta.
kkil aa
hirdetett bel- át kttljnjdl
gyögyasaréeswti 'kttléélngwtégek Wktáron vaqmk V á keáalftbtn netán nem í^vok gyoraan éa a»lciwia mag-naereati tiiKk. — Póttaí megreadvlések a leggyoraab-ban eazk'VsOltetnck. ha a pénsowneg elért bekildelik. nagyobb megrondeléaok atáavettkl khldetnek — Bér-kiöntve eankit (dy eaetben tarténtk a kitdét Ti ns üatseg elóre brfTk»'aik, mely esetben t poatakeltaágtK
Férflakszá
oa. kir. asabad. electro-metalikni kétifiléQr.
Dr. BoraodJL.
Aneatria-liagyamrwaágon ée kil/MlJoa «>ttbadalmanva f /2' íiéna 18éra tru^óiMtír' idiÜMiHre. iirüittrlö** i 1 étra tt&tfirtmmtlktítimíefre.' (ientirm' JHhü^em h(tf/f . tfüiitrr* *Hr*'1 % t{S*iti^i^riSizttf iüwO trafiWrrviMktf /iaiWf i iHpiwm-d* toriéit mw/iríV i/r JtviHCt, ÍM tt[oA 1w4*má*fo* tmr^nimtof által !>r Snnad-féé* et ée kir. ta jk i^elertromHallikat ké-l tailék tfntkHi'-Tff— éi l^itúnteive. eltünteti a Fn gyeigeaéjfet tam|toteatáat, miután i ki ment ft idegeket eré-pKi ée a taeHeaetaek iQai éraéei káJmöatís A kéasiiék aiiahaeaiea ffcMtte tgyiaeri. CaarevaieletJaa a tartat v*J"f nujiee, magáhatf ti't It eláf a aivaat eredmeaj Vtitiatttn 753 1—15
Br. ittttél ftm40f*»t*» Twitköntt 4. udm. i-tmeri lé kretirik líváaatra iagyta kitdaiatk
itkeltébln-k
sokkal

v"
í^hrpTffrtl Irt »T5e
Méu
bim
EBK I1NZ I Ú .OKA
ankervtierkriellel és étjei világító azámlappal. Magaeiuma 18 eaen ti méter, nieaele*. 2 /O sett ércttokkal. 761
H A Y EH EMIL
éragyárl-rsktérs,
BÉCb. tíüuemmarkt 12. tt G* ári. árlnp mint^'n Iflli- és ííj?ehórákr6l, ingyen.
Zala 61 icáin. (fl lap.)
1190. íleeéjwbér M 184a.
Nem találhatunk alkalmasabb, értékesebb és czélszerübb ajAndéknak valót, mint egy jó
• ,MÍMTflf."
A könyv oly maradandó becsesei bíró ajándék, mely minden más tárgyat fölülmúl. A könyvet nem unjuk meg! nem megy ki a divatbólI hanem egy örök emlékül szolgál Könyvöt rangkülömbsóg nélkül bárkinek adhatunk, mivel az irodalomban találhatunk minden mtiveUeéggelbiróés minden kto&egyén számára valami al kai ruasat.
Raktáraimat különösen a -—— r tó

cUJEVIi
¥1
alkalomra választékosan rendeztem te, . a- zxezsóuzet leg'jelesd'b'b
1X O CL CL 1 JOCl ÓL 2TL
kivül, még az idegen nemzet ismertebb műveit is megszereztem, ugy szintén választékos gyűjteményt tartok
lf]oságl Iratokból, képeskönyvekből, emlék- és imakönyvekből, fénykép-albumokból
a legremekebb kiállításban, irt mappákból (teljesen fölszerelve), íróasztali tintatartót öt, valamint a legújabb divatú
' LEYÉLPAPlfeOKBÖL,
melyeket a legelőnyösebb feltételek mellett számithatom. Az igen tisztelt n. é. közönségnek szíves figyelmébe ajánlva, vagyok tisztelettel
VtVj
Vidéki megbízások kiváló figyelemmel mábtíAMatk.

* WJnyy- ét papírkereskedő JN
>T A A -NTTT^ JT. Ql'
KiyiiráwU tm CMklmyla, ^HH
Fischel Fülöp
NjoMUHt FlwM ffllöp lapUil*j<lon<»t»áJ Nafy-KaoMaáu, 1S»0.
ISláflf lfi .
ós .
Nem találhatunk alkalmasabb, értékesebb és czélszerübb ajándéknak valót, mint egy jó
• ® ___
jffiPW II
A könyv elj maradandó becscsel bíró ajándék, mely minden in$s tárgyat fölülmúl A könyvet nem unjuk- meg! nem megy ki a divatból 1 hanem egy örök ' • ^ emlékül szolgál ^ - .
Könyvet rangkülömbség nélkül bárkinek adhatunk, mivel az irodalomban találhatunk minden műveltséggel biró és minden kora egyénszámára valami alkalmasat. -J& . __ _ Raktáfaimát különösen* a
%
aiüi^iwi i i
és
i 1

*ÚJÉVIG
cr

jJS
alkalomra választékosan^ rendeztem be, öl a^a-g^SLr ^ea^-zet legfel©se"b"b
irodalaacidzi .kivül, még az idegen nemzet ismertebb műveit is megszereztem,
ugy szintén választékos gyűjteményt tartok
Ifjúsági iratokbél, képeskönyvekből, emlék- és Imakönyvekből, fénykép-albcmokból
a legremekebb kiállításban, ircmappákból (teljesen fölszerelté), Íróasztali tintatartót ól, valamint a legújabb divatú
'LEVÉLPAPÍROKBÓL,
melyeket a legelőnyösebb feltételek mellett számithatom. Az igen tisztelt il é. közönségnekszíves Ügyeimébe ajánlva, vagyok-ISsztelettel
^ g Fischel Fülöp
.. ' i •■ könyv- és papírkereskedő
.. / a^'a.a-'z'-tr a nttfi á.tt.
ypn . -- KapmártU H CiákUrajáa.
■gf-~"Vidéki megbízások kiváló figyelemmel eexkötóltetnek.