Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.87 MB
2010-02-17 09:30:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1021
4586
Rövid leírás | Teljes leírás (325.66 KB)

Zalai Közlöny 1905. 001-004. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
44. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


jur*
Nagykanizaai
m
negyvennegyedik *»<oly«m, |. ,«4m.
Január 7.
AI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Ellázitíll árak : KgAu 6tn 10 karaaa, íélé.re 5 hirm, nejyedím 2 karsaa 50 f — E|yn síén ára 20 f.
Fatflflf istrkeaitö:
DR. YILLÁK11 HKNR1K
UptaUJdoma él kiadó: IW. WAJIIITN JÓZSEF
8ierkaaaW*«z: Safjkaali**, Kásái-at «. a aai. kladóklfatal «> ajo.dai Sasjka.li.a, IfJ. WaJdlU Juaefatl
Hlrdtlfiak dljmabáa aieriat. KjlltUr aartak\'at 40 111.
A nő munkája.
Múltkori értelezésünk végén azt > kérdést vetettük föl, hogy bit mi történjék\' > nőknek azzal az osztályával, melyet balszerencséje oda sodort, bogy a felső iskolákban keressenek magoknak eszközöket arra, hogy az élet küzdelmében fölvehessék a harcot.
Akik azt várták tőlünk, bogy univerzális médját fogjuk közölni annak, vájjon miképp értékesítsék tudásukat a félbemaradt diákkisasszonyok és a teljesen elkészüli, de keresethet nem jutható doktorhölgyek, azok csalódni lógnak. Ha volna élő emberfia, ki a fölös lateinereknek oiyan Eldorádót fedezhetne föl, a hol álmaik beteljesülnek, vagy akár csak megélhetést találnának, az megérdemlené, hogy képmását ércbe öntsék. Viszont van a társadalomnak olyan része és pedig nem megvetendő része, mely azt íllitja, hogy az illető világboldogító nem érdemelné a megörökítést, hacsak nem olyan értelemben, mint ahogy HeroBtratest érdemesítették arra. Mert az a másik rész bűnpártolásnak tartaná, hogyha bárki is támogatná az intellektuális női munkaerőnek olyan irány -- w!ó szerencsétlen eltévelyedését, amelyet * múltkor minden mez nélkül, de annál hívebb i világításban ismertettünk.
Tisztában kell lennünk tehát az iránt, hogy I a fenforgó esetben a bajnak csakis preventív esiköiökkel való elhárításáról lehet szó. Más szófái ettől az Iránytól el kellene terelni a nőket már akkor, midőn ók vagy szüleik széttekintenek, hogy vájjon mivé képeztessék ki.
Nemrégen a következő szerkesztői üzenetet láttuk szintén egyik elsőbb rangú lapban;
,12Mí-ik eütftellI. Azt tetszik kér-deaní, mivé neveltesse leányát, hogy maga kereshesse meg kenyerét Tanárnő legyen-e belőle, vagy orvos, vagy talán a gyógy-szerészségre leendó kíképezteiés is elég lesz? őszintén feleljünk? E pályák egyikét sem tartjuk nők irészére üdvödnek, nem boldognlhat a nó egyiken sem. Hanem ait ajánljuk, taníttass* leányát a női szabó mesterségre, majíí meglátja, nem fogja megbánni.11
Részünkről nem tehetjük magunkévá az emiitett tanácsot, vagyis az abban megnyilatkozó véleményt, de eleve kijelentjük, hogy nem abból az okból, mint bogyha helyesnek uem tartanék, hanem azért, inert nem akarjuk kockáztatni azt, hogy a tudományos légkörben lélegző kisasszonyok, akik tőlünk várják tehát az útbaigazítást boldognlásukra, felháborodással forduljanak el tőlünk De mivel nem tagadhatjuk meg az említett ssMszavu, de jó tanácstól helyeslésünket, foglalkozzunk vele is egy keveset. Aki azt a szerkesztői (l\'.-netet megcselekedte, azért szabta oly rövidre, mert a „miért?" bővebb fejtegetésére könnyen felfogható okoknál fogva nincs érkezése. Ámde ezzel zárja az üzénetét: „Majd meglátja, nem fogja megbánni) \' Az üzenet lakonikus foglalatjáért ezzel az ígérettel akarja kárpótolni a kérdezőt és ezen ígéret e jelen esetben ugy hangzik, mint holmi kötelezvényféle. Elmondjuk saját (közgazdasági) szempontunkból, hogy eme kötelezvénynek miféle fedezet adja meg a kellő bonilást: Aki azt a tanácsot adja a nőnek, hogy tanuljon szsbóságot, ax először azt hiszi, hogy ama nő lélekvilága, ki ruhavarrással foglalkozik, ugy elüt a .tudós"
kisasszonyokétól, hogy önként következik, miszerint a azabónő nem fog se a gymnasiumba. ae ax egyetemre kívánkozni. Mintegy immúnis állapotot célzó védő oltás legyen ez az iparág.
Hát bizony van valami opportuaitis a dologban. A napi munkáját jól végzett iparoani nem fog nekiállani gymnasiumi vagy egyetemi tantárgyakat magolni, midőn physikai szervezete a pihenést kívánja. Ez már mindeneaetre valami.
De ne idegenkedjünk ennek az iránynak anyagi oldalát is szépítgetés és túlzás nélkül kifejteni. A kanizsai szabÓDŐ négy koronától hat koronáig keres naponkint, ennyi ugyanis a közepes és jó szabónóknek napidija, kik házba járnak ruhát varrni, emellett kijár nekik ai élelmezés, mely szintén két koronára tehető. A kanizsai szabónó tehát csak 200 munkanapot számítva évente, megkeres 1200 k-tól 2000 k-lg. Ezzel szemben a tudományt hajhászó kisasszony nem keres semmit (mert ha órákat ad, akkor sem tanulhat). Ellenben tanulása és ellátáw belekerül, keveset mondva, 1200—2000 k-ba.
Ha tehát áll (is a tétel hogy 2 <2—4 tl ezt talán ínég azok eem fogják elvitatni, kik at egyetemi pttlgárnök jövöfét rfatáenbb ttin-ben látják, mint magunk, akkor áll a% ú, hogy at egyetemi i>olgárnlt munkája értéke ugy vúzonylik a fiabónö munkája értékéltét mini vimnylik 0 at: fMl-hot, illetve 0 a: 2000-hez.
Ez tehát a dologban a leplezetlen ós mez nélküli igazság, melyet sem csűrni, sem elzavarni nem lehet!
Maradna még a felhangzó ellenvetések letárgyslása: , Mindenki csak nem lehet szabónó. * De Igenis leheti Ha jön a ruházkodási fóévad, akkor Kanizsán nem kapni szabónőt. Ha jön a
TARCA.
Lakodalmi rigmusok Zalában.
Farsang vau. Mert uem is igazi lakodalom az, amelyiket uem farsangban tartanak meg. Bércet, rónát egyaránt bó fed. A lombtalan fák ugy merednek ki belőle, mint a halott természet keresztfái Erdő, mező néma, hiszen .most ottbeun szép az élet a szobában" mondja Petőfi. Ami kellemesség, poézis a régi jobbágyvilág életéből kisarjadzott, ami a nemesi zaklatások alatt még életnek volt nevezhető a parasztnál, az a téli világ szobáiban játszódott le. A ma is élő, de már halványuló és a józanság hatása alatt semmivé lenni készülő lakodalmi népszokások is abból a világból valók. Hadd elevenítsem fel azt at időpontot, mely mindnyájunk életében meggyújtja egyszer a költészet fáklyáját, hogy aztán az élet gondjai mindjobban elhalványítsák fényét vagy teljesen kioltsák. Be akarom mutatni azokat a rímes, lakodalmi kurjantásokat, melyekkel a uászuép a templom felé megy, onnan hazatér, majd az ebédhez, vacsorához ü!, végül táncra perdül. Ezek fejezik ki érzelmeit, észjárását; ezek helyettesitik az uri lakomáknál divatozó tósztokat. Hogy miképp történik a leánykérés, hogyan hifja meg a „pozsovics" & vendégeket és egyéb lakodalmi népszokást most mellőzzük.
A ropogó havon ott állnak a szánok a ház előtt, csak még a tarka kendőket kötözi a legény lova kantárjára. 8orba előjárnak a nyugtalan, jól kipihent lovak a kapu elé és a lakodalmasok felülnek a csengő szánokba, hogy a szomszéd falu szentegyházába menje-
nek, ahol a plébános előtt mégegyszer elmondják a holtomiglan-holtodiglant.
Egy pisztolydurranás, a szán egyet roppan, azután a körülálló gyerekek, lyányok, legéuyek, vénasszonyok íj I huj! uj-juj-juj I kiáltásai közt tovasiklanak a szánok a boldogság utján. A gyerekek rikogatnak éljenzés helyett és a násznagyné asszonyom kosarából szerte röpülő pereceket egymást taszigálva szedik fel. Amerre mennek, mindenütt rímes mondókákkal és íj! huj! kiáltásokkal csalják ki a kosárból a perecet.
Ez az utca kanyarékos, A menyasszony takarékos. Íj, huj I Ez az utca de széles A menyasszony de kévés (kényes.) Ez az utca de nedves A menyasszony de kedves. w
Ez a csikó de szürke A menyasszony de büszke.
A vőlegényről meg ilyen mondókák hangzanak: Sárga csikó, bársony nyereg A vőlegény derék gyerek. A mi kutyáuk jaj de hö A vőlegény jószivü.
Néha ilyet is el kell tűrnie : Ez az utca birkacsapás A vőlegény szeme csippás.
A nyoszolyóleány is kap egyet-egyet pl: Nyoazoru-lyány de fejér. Koszorú van a fején.
Ha pedig egy rikogató csoport közé nem szórnak perecet, utánuk kiáltják:
Nem ket meg a kovásszok Azér nincsen kalácscaok. Ej, huj I
Hanem a kocsin ülő násznép sem marad ám szótlanul. Eló-előkerül a kocsikasból a pintes üveg és miután jót húznak belőle, elkurjautja magát a vőfél vagy násznagy uram:
Ez az utca de sáros Nem is királi Táros.
Pedig bire-bamva sincs a sárnak. Ez az utca szük utca, Rozmaringszál hasittya. Ez az utca de görbe Ide kanyaroggyunk be. Aki kiáll az utcára Rózsa szállón az arcára. Már emenünk, Isten velünk, A jó Isten legyen velünk. Háromfertál tizenegyre Most menünk az esküvőre. Ez az óma gömbölü Menyasszonyunk gyönyörű.
: ■■i? Ha a vőfély észreveszi, hogy egy ablakon valara szemrevaló leány tekint ki, tüstént odamondja: Aki kinéz az ablakon Gyüjjön ide megcsókolom.
c \'J-
zalai közlöny
Uv.szutó ruházkodási év.d, hogy egy tölgy, kt „Ivégre nem .k.r c«pán . „stichért" (ez woj t jelent mtnyílfen. mint tintán > tuh. elkéMl-tehát szövet nélkül) 50-60 k t űzetni, -y\' pár dnr.b ruhát .kár készíttetni vAgy AUlakitUtni, hogy fürdőre mehessen, ai Kaüi-uán junius h.vábán nem bir ma lubónM k.pui. Következik a másik ellenfélé.: .Ha u ön hlrl.piróján.k tanácsát kivetve mindenki l«béságr.-t.nitl.lj. leányát, Akkor mAjd >*u beüt éten ...kmáb.n i> • túltermelés tmzénáji, | éppúgy mint ai ön áltAl a múltkor ismertetett két eiAkmábsn történt: a t.nitónók és a .keres- , kedelmi* kuiaszouyok sz.kmájáb.n-
Bttól egy cseppet se tessék (élni. A míg ez bekövetkezik, addig sok víz lefolyik a Dunán é. sok .tudó." kisasszony fog elhibázott élete, tJfecsérelt muokaureje fölött keseregni.
Ha Azoobsn el fog jöuni nálunk a szAbó- j nók túltermelésének korszsk.. még ci.k ákkor j fog bekövetkezni ig.záo s rendezett essládl ! élet a boldog otthon korszsks, mert hs a ku-„„ooy egy 4—5 uói CíAládt.gu.k, vAgy mondjuk a minimális eMtet, két nói tsgot ixámláló cládn.k fog). el64IHt.nl a ruháiAti izükségldét, Akkor i«, keveset mondv., 500-1000 k kiadástól óvta meg a MAládot, nemcssk, hanem 6 magának kereste is meg ezen összeget. Ha n4i csAládtagjainak, mint valami magától értődőt szintúgy megtanulnák a ruh»- és kalap-készítést, mint megUnuljAk az Írást és olvAsást, Akkor es cAAládi életünkben olyAn ául.kuláw-kat idézne el6. amelyekoek előnyeit közv.gyo nosodási tekintetben számokkal ki ■« lehet fejezni, Azon egyszerű oknál fogvs, mert elóre kÍAzámitbatatlanok, beláthatatlanok.
E, volná tehát a bevezetöleg emiitett szerkesztői üzenetben Adott jé tsnács indokolásA. „Majd meglátja nem lo«|a megbánni\' •endolt ki AZ az üzenet. Mi kötelezvénynek neveztük ezt az igé-etet. Ugy hiszszük, Azon snyAgi eredmények, melyekről ki-mutAttak, miszerint ily módon elérhetők, bőven fedezik a szőbAn forgő kötelezvényt.
As itt kifejtett preventív eszköznek egy jó éi egy roisz oldala vao. A jó oldala ai, hogy igAzát elvitázni él megdönteni nem lehet. A rossz oldAlA pedig AZ, hogy életpályA után nézó hölgyeink nem mindánnyljánAk lesz Ínyére vumvo*.
VilAflité>i kérdések.
_ tUMÜnk UU»H » keUMtnélt -
(V.) * vill.mvilágilás kérdését a városi tanács egy hirdetménye a kö.érdeklődé. gyujtópontjáb. helyest.. Csakhogy ebben a gyújtópontban világosság helyett sötétség vsn. á sötétség birodalmában két tábor küzd egymás ellen: a aölélség lovagjai, kik ss elektromos számításokat a misztériumok titokzatos ceremóniáival környékezik, hogy avatatlan azemek bele ne pillaolsaesk és . közönség armádiája. melyet ■ károsodástól való félelem öastóoöa harcra.
As említett hirdetéa elég áttetsző módon közli, hogy a vállalkozótól eddi* hasinál! átszámító téoyezí 1 8X as órák álul mulatott hektowattórákkal téves volt és ssért ettél a szá.ltá.1 módtól s vállalkozót ,1 kellett tiltani. Miért volt e. a azámitáai mód hsmis? Ezt szerettük vol.a tudni. Szerettük volna, bs a tanács s hírdelménayel az indokolást ia közzé tette volna, hogy semmi kétely ne \'"i" bogy a városi Unáce álláspontjs s helyes. Próbáljuk megfejteni ezt a prnblemát, melynek megfejtésével . városi tanács a kősíuségnek adósa marad. A azeriódásben 16 angol normál gyertyafényé villamoi lámpákról van szó. Csskbog) ilyen lámpák Kanizaán sohse léle.tek, bsnem mindig ok H.lner-lámpák voltak alkalmazásban E»y Hefoor gyertya azonban 1151 angol gyertyának felel meg.
Ha • vállalkO\'ó angnl normál gyerlyifényt lámpákat használt volna, akkor az 1*8 át.zát.ilá.1 tényező nem lett voln. helytelen. Ha egy heclow.ttot osztjuk a watt-energiával, vagyia »6-d.l, kapunk 1 bectow.ttonkiut 38 8 gyertya fogyasztást. Most már ! keres.,i kell .zt a tényezőt, mely 16-tal szorozva adja 1 . 38-8 t- Ez a Unyező l-g. Vagyis 16X18-36*8. De a vállalkosé aohsse .Ik.lmszolt 16-os lámpát, hanem H.fser lámpákat. Egy 16-os aogol lámpa — 18-36 normál gyertya lámpával. Most nézzük, milyen az eredmény, ha Franzék használta tényezőt Hefner-lámpára alkalmaz/uk.
Egy bectowatt gyertya fogyasztáas 388; de | 18-36X18—83-86. Mi tehát Franzéknak bectowat-tonkint tiz év óta 1*06 gyertyásal Szettünk többet. Ez megfelel 36\'/, nak. De mi az 163 áta.ámitázl számol is magasnak tartjuk, mert 18*36X1\'M-S9 66 éa caak 38*6 szabadna eredményesnie, mert egy l bectowattóra caak 38-6 gyertyát fogyass!, nem I pedig 39*66 gyertyát. Itt a helyes kulcsszám l*6á I volns, mert 18-26Xl\'őá—38*10 Egy másik kiindulási
1906. JANUÁR 7
véve A számítás alapjául, A követkeiő .r.d-
ménybez jutunk:
Egy angol normál (fiwrty. „ófogyaeztása 8 ,« másodpercenkínt. azas 8 6X60X60-12600 <""■ 18 gyertyánsk eréfogyaazUsa óránkint 16X8-0—66 watt De ha 16 angnl normál gyertya — 18 38-dal, akkor ennek hMtowatt fogyasitása Is — 66 watt óránként. 1 bectow.tt-100 wattX90X60-860000 watt A helyes ezponons tehát ■"/„—1*186 volna. Az eddigi tényező 1*8 éa 1*786 közt a külömb.ég OOI6 volna, azaz 81 per mülle. Vagyis ennyivel
fizettünk volna többet tiz hectowattonkint.
Azt a kérdést is sokszor vetették föl, hogy •gy Hefner 16-os lámpa a hectowsttnak hányad részét fogyaaztja óránkint. Erre A felelet nehéz, mert a fogyaaztá. a lámpa és az áram feszültségétől függ, de megközelítőleg 0.6á hectowstt a Hefner-lámpa fogyaaztása óráoklnt.
gzámitáaaink tudományos pogtnsságra igényt nem tartanak, de kielégítők a kőlönaég információja céljából.
A tudományos számítás közzétételét a városi közgyűlésnek kell kérnie. Tudtunkkal Straub Sándor, budapecti .lektro-technikus .xkvéleményét a tanács a vároe költségén szerezte be, sőt egyik mérnökét két hónspra s.absdságolts, bogy Budspesten elektro-techniksi Isnulmányokat folylaason és mégsem tudunk semmit, cssk annyit, hogy s villamos világítás vállalkozóját eltiltották valami tényező használatától, a mely tényezőt a közönség terhére használt.
Hát nem értjük .zt a. eljárást Ti. év óta kiabál a közönség, bogy . vlllamvilágiláanál károsodik é. tiz év ól. hagyják a közönséget tapogatózni a villamvilágitási kérdések utvesslőjéb.n. Hát » ««k-értelem titnk? A. elektro-technike tudománya Nagykanizsán le.0lyedt s. Izis és Oziri. knlluss ml., terinmainak nivójár.7 Caak óazint. nyíltság fng rendet ho.ni . vlll.mos világítás ügyében I.. Tudjuk hát meg, hol v.n . hibal
A n«o»k»nU»ai •rk8lo»»fc«_ ,
_ BekaUHM. — A nagykanizsai t\'risl lijság panAazkodik, hogy a vároibin sok az elzüllött nő. A kosaras asszonyok egész rája lepi el az utcákit . 12 — 13 éve. leánygyermeket áruloAk..Egy-egy .Bizony J —8 gyermeket Is vezet bdütetlenül. {a tswsi lapokM) E rövid, de innál felháborltóbb hlr kelt izárnyr. .. egész megyében, töltötte be . megyei sajtó lapjait.
A násznagy ia elkiáltja magát, bogy: Ez az utca szak utca, Piros szegfő baséttya, Ha haaéttya, ha nem is Ezen menünk azér is.
Már látszik a falu tornya. Elfogódik a szép menyasszony szive és felkiált:
Ez a templom jaj be szűk De mi azér betérünk.
A plébános falujában csak ugy rikogatnak a gyerekek, ha észreveszik a lakodalmasokat, mint odahaza; a perec is rópül. talán jobbsu mint otthon, mert a falu becsületét óvni kell. Odajárnak a templom elé és egyszerre minden tarka pajzánságnak vége szakad. Illedelmes komolysággal párokba veródnek és bemennek a szentegyházba a .pap elejbtffakl örökre összeköti s munkás kezeket. *
Azalatt a künn maradt legények megfordultak a szánokkal és ahogy kijönnek s templomból, felkurjant az egyik, hogy:
Ez az utca szeglelet, Hazamenünk ha lehet. Elhelyezkednek és megindulnál hazafelé, vígabban, fesztelenebből, mint ahogy mentek. Az iváanak meg a kurjongatásnak se vége, se hossz. Ez a dómán jaj de szűk Az óra ma delet Ot. Kz az utca háromfelé Mast menQnk mi hazafelé.
tjzQk nekik a világ, lombot bennók az élet, vágyódnak haza:
Hazaérünk nemsokára, Apró piros pogácsára. Mikor vágtatva beérnek a faluba, már várja óket sz ujjongó tömeg és hangosan üdvözli s menetet: Dupla szegfű szároutul, A menyaaszouy párostul.
Hazamenet ugyanis a menyasszony vőlegénye mellett ül. A leáuyélet megszontét végtelen Anonim fejezi Vi ez a felkiáltás:
Menyasszonynak gyöngy a uyakáu. Nem lesz többé koszoruslyány.
Vagy még gyengédebben ez:
A menyasszony azér ollan szoinoru, / Mer nem lesz a fején többet koszorú.
Végre otthon vannak; s násznép bevonul a szobába; sz udvarias legény-pajtások kifogják a lovakat éB ellátják óket a vőlegény meg a vőfélyek helyett. Benn pedig a sok csókolózásuak se vége, se hossza. Nászasszony komámasszony, sógorasszony, mind kiveszi részét belőle. Egyet-egyet igazítanék a menyasszony ruháján, koszorúján. Sürgés-forgás, tányércsörömpőlés teszik hangossá a házat. Míg végre aztán letelepesznek az asztalok mellé. Heggel óta egyebet Bem tettek, mint lótotuk-futottak, rikogattak — no meg ittak — azér hát istenesen megeholtek. Hogy miféle mondókák-kai hozták be a jó husievest, a .töltött kábosztát" stb. azt most nem mondom el mert egyedüli feladatom most, smit fentebb jeleztem
Végre hozzák a levest. Elnémul s lárms, mert .mint Aruiy mondja:
.Szavuk sem igen van azalatt, mig eszűek. Természete már ez magyar embereknek.-
Hanem v.l.hányszor . poharakra kerül a sor akkor megindul a tréfa, a kötekedés: Re-re-re vállék egéasty-\'-re.
Akik eddig künu foglalatoskodtak, később jöttek be, mikor már a többiek asztalnál soltek evvel . mondókáv.l lépuek s szobáb.: Ekkis belet nekouk is
Hs kicsinyek vajunk is; pedig a mestergereudát Oti a feje. Egyik ÍVásnál felhangzik: Ez ám aztán víg élet, Aki mindég igy éhet1.
\' Náni én mindég igy élek, Mégis könnyen megélek.
A dév^j vőfély meg fölsivlt: Körül fodros a gályám Nyoszoru-lyány 1 ihatnám.
Ho zák a mácsikot. Azt mondja valamelyik: Ez oztán a bosszú metélt Kivággyo a cigány szemét.
A jókedv mindig emelkedik; mindenkinek van mondanivalója. Az egyik igy: Aki minket meggyaláz, Pokolban legyen kanász.
1905 JANUÁR 7.
Bettenelee e bir tgyáltaliu a jelen erkölcsi állapotra nézve, de különösen előliünk, kanizsaiak előtt. ,A koearaa aaatonyok egész raji lepi el >1 utcákat ■ 15—19 évee leánygyermekeket árulónk.1 Ismételjük , hitnek eme kitételét, bog; mindenkinek feltűnjék, hogy már • fővároe erkölcaleleeaégét li lulbaladjok. Váróénak •• erkölcatolenség legmagasabb (okin áll áe e rövidke blrnek > mindenki állal jól megjegyteniió értelme
A bir forrása a nagykanizsai Friaa Ujaág melléklete, mint magok a lapok is, melyből aat olfaaaok, megnevezik. Aa a kérdáa azonban, hogy való-e a nagykanizsai F. U. reporterjének e bire? Sokan hallottak bizonyára as u. n. laptöltetékekről, mis lapok bireinek a helyi viszonyokra raió átalakításiról. Olyao laptöltelék, amely egy egéss váron erkölcsi hírét tönkre teszi, ait a legerkőlcatelenebb-aek hirdeti, nem eanpáo .kacsa" aaámba megy, baaen valóságos merénylet a viroe jó hire ellen, amely mindentaetre aa illetéken hatóéig utánjáráaát éa eaeüegea Intéakedéaét ia megérdemli. Nem akarunk eaael aaonbaa legkevéabé aem céloani a nagykaaiaaai F. U. feat Ultit hírére, eaak iitaliaoeaigban mondjuk eit. Mindenesetre jogoean kételkedünk a nagykaniaaal F. D. e hírének teljee valóságában. Mir maga ei a kitétel ia .Egy-egy aaaaony 3-8 gyermekot ia veaat..." alapoaan felébrelati bárkinek a kétkedéeét ia, de különben ia kiiirtaak tartjuk, bogy a helyi aajló aUiik két teklntélyee organuma a yiroaban ai erkölcstelenségnek ily mérvű elbarapódzisil eddigelé észre nem Tette ée ha észrevette, akkor nemcaak hírben, hanem terjedelmee cikkben ne foglalkoiott tolna aaaal. liindaaonilul ninea kitérve ennek ai ellenkezője. Ebben aa eaetben aaonbin a rendóriégnek különös figyelmébe ajánljuk a nagykanliaai F. U. e reportjit, mert ha ai Ilyen állapotot továbbra ii téUenll tfir, ha a hit aieriet a 13- 13 leánygyermekeket tényleg büntetlenül engedi áraba bocaijtani, ngy ea rendóraégünknek bünöa gondatlaneiga lenne.
A végeredményben a kővetkezőket kell levonnunk : ha való a nagykanizsai F. U. bire, ugy ei nagy bűne egész városunknak, amely ily erkölcstelen állapotban Tan; a rendóriégnek ea eeetben aürgóieu intézkedni kell ée e koiaraa aieaonyoknak még a magvát ia ki kell irtania. Ha nem való a hir, a rendóriégnek ea eietbeo lem iiabad eltörnie, hogy a napi lajtó Ily hirt bocaíaion aaárnyra aa égést megyében, amely viroeuuknak erkölcsi hirét, pellengére állítja.
ZALAI KOZL.ÖNY
Vagy büaüa aa egéaa város, amely ily erkölcsökkel él ée gondatlan rendőrségünk, amelytől addig ea ellen még aemmiféle intéakedéat nem láttunk, vagy bfluóa ai a lap, amely alaptalanul éa meggondolatlanul ily hirt közöl, amelylyel egéaa virosaak erkölcsi hirét tönkre teszi I
HIRE K.
U| hön»ö«ben.
A Zalai Kóalöny e aaima, mely a negyvennegyedik évfolyam elaö száma, uj köntösben kerül tiiatell olvasóink kesébe.
Becsületben megöregedett lapunk leveti régi köntőaét. Bucauzunk a régi formilól. A kor iramlaU éa olvasóink óhaja kéeatett bennünket magvélni a Zalai Kóalöny régi alakjitól.
Nyugdíjba megy a sokáig aiolgilt régi öthaaiboa forma. Bucauaunk a lap régi fejétől ia. A bivaUloa lapcimeket a divatiramlat levitte a fejről. Küllőben ugyasólvin ujjá születtünk,
A mai aaim mir friss, üde, fiatalos színben kerül aa olvaaó kezébe. A lap cime mir nem aaokból a nagyon ii komoly régi köntösű betűkből diaalik a lap fején. Hanem könyed, ifja és fiatalon azinben pompázik. Divatos a köntöse, divatos aa alakja, a formája.
A köntöa uj, a szellem azonban a régi. A tisztelt nlvató majd ugyanazzal a aaellemmel talál koiik aa uj haaibokon is, amelyet mir évek óta irinyadóul tartunk. Hí aa uj köntösben la megmaradnak a közügyek komoly, igessigoa, független, pártazempontokon felülemelkedő harcosinak. Aa eseményeknek eautin is hűségei krónlkisai lealünk. Elvűnk a rideg, azigoruan tárgyilagos illáspoat aa események irinyitisiban ée bírálatiban.
Elveink a régi, kipróbált, becsületes elvek leninek ezután la. Aa uj köntösben ei aiól tiaitelt olvasóinkhoz. Fogsdják szeretettel aa uj alakba öltöiött Zalai Közlönyt
Ebben a blatos reméoyben bocsátjuk útnak lapunk negyvennegyedik évfolyamának eme első, fiatalos számát. Ha a lap külső kiállításában eleinte Un leaanek apró aaépiég-hibák, kérjük ezért olvasóink elnézését. Mi igyekezni fogunk, hogy aa eietlegee bajok orvoaolva legyenek. Beméljük, hogy a köiöu-lég iiiveaen ée örömmel veiai ujitiaunkat. Aa eaael
járó áldoaatoktól nem riadtunk vlaeza. most biztosan reméljük, bogy olvaaóink aznlán még jobban kedvelik lapunkat. WrM.
EmUkeztetö-naptár.
Jaa 7. A Vérts-ksrsest . 1)1.1 ÍM. eatüje.
II. ATemU«IWHaplsc4rektá«evljalsu.
, 14. A aiÜTSsetfik aagykaaiaaal egyeellelének
Fsat ♦. A Ksr. 1U. Nöeol« a>.laleá«e . 5. A borbély és fodráss segédek bálja.
_ Zichy Aladár gráf b«lừl*J». A MgJ-
kanizsai képviselő választókerület képviselője Zichy Aladár gróf, a néppárt elnöke, mint aa illeni pirt-elnökaég falragaaaai tudatjik, januir 10-éu, kedden délben Budapeslröl Nsgyksnlasára érkesik. Kedden delutiu 3 órakor a Szarvas Szilloda naaytermeiben besaimoló- és programm bestédet tart.
— Személyi hírek. Dr. I n o o y a. a tókiót egyetem aegédtanira a mult héten néhány napig virosunkban tartózkodott, mint a Blankenborg caalid vendége. Innen a lóvémba utaaott. Port-Arthnr eleetének birére viroennkból saámoiau üdvözölták • japán ludóst. — Hertelendy Ferenc vármegyénk főispánja pénteken városunkba érkeiett. — Gntmann Vilmos báró a fővárosból tegaap Nagykaniaaára érkeaett. ,..
— A hivatalos lapból Névmagyarosítás. Mráv György lelalövól lakóé, valamint kiskora gyermekei: Lássló. György, János éa Ujos Major-ra mlgyirositották nevűket — gineveaés. Ujváry Mihály oasykanlaaai klr. adótliltet a pénzügymlalaater a budapesti központi állampénztárhoz sdóhlvataii segéddé nevezte ki.
— Egy fdlőtte érdekes hangverseny elé nél városunk műértő közönsége. Ugyanli folyó hó 16-io tartja meg Slafianaaky N a d I n a orota énekesnő iO tagból álló társulatával hangversenyét Nagykanizaán a Polgári Egylet nagytermében. A társulat mely már kétaier megfordult városunkban művészi énekével éa a featöi eredeti orosrjelmeaek-kel bámulatba ejtette közönségünket. Ezldei hangversenyének még nagy érdekességet kölcaöoöJ azon körülmény, bogy a táraulat hangversenyezni fog at eredeti orosi — virosunkban még nem h»U»tt\'— hsngszereken, a balalalkán.
— Anyakönyvi atatlaatlka. At elmúlt 190á. évben városunkban azűlatott össteseu 79á gyermek, kik közül törvényéé 292 fiu ée 83á leány, bátaaságon kívüli 78 fiu él 73 leány éa 13 fiu ée 11 leáay halva született; elhunytak azáma 676, kik közül gőg a fi- éa 818 a nőnemhez tartozott; házarság kötél céljából 807 pár kihirdetése lett foganatosítva;
A minik meg ridupliz: Aki minket nem szeret Egye meg az egeret.
A harmadik pedig igy : Ez a szoba körül képes, Minden vendég de JÓ étkes.
A vőlegényből ii kitör a megáradt éraelem felharsan:
Álgyo laton azt a papot Aki minket összeadott. Se a barát se a psp Minket e nem választhat.
De hát a lakodalom fénypontja mégis a tánc. A fiatalság alig várja, bogy kirúghassa maga alul a széket. Egyik csintalan koszorús-leány oda is kiáltotta már a barna seregoek:
Húzzátok meg hegedések, Én leszek a feleségtek. Húzzátok meg hamargyábo, Mer a libonAallig várgyo. Csak akkorát^miut a körmöm, Akkor meglesz at örömöm.
Ennek után nem lehet ellenállni. At ebé\'dnek ugy is vége. Az öregebbje vagy egy másik szobába vonul (ha van) vagy összébb szorulnsk bor mailett „szivarszóuil," mert ilyenkor pipa nem járja.
A vőfély elkapja » nyoszolyő-lyiny derekét, kiugrik a kötépre és felkurjant; A zsebkendőm mosatlan Nyoatoru-lyány gondatlan. Íj, huj!
A másik meg a menyasszonyt forgatja:
Sárgo rigó kalickába Menyasszony van a szobába. Egyik-másik öreg fá a táncolók közé keveredik. Oda is kiáltják neki:
Ex az élet minket illet, Nem a régi öregeket. Uj-nj-llj I Egyik legénynek igen kedvére való táncosa akadt-Nem ia állja meg atónélkül:
Egyik hetyke legény felkiált: Jaj Istenem jaj annak, Kinek leányt nem annak.
Ez a pici de jó volt, Csakhogy igen kevés volt. A másik meg felsikolt:
As ón csizmám sárbo való, Az én láboin táncra való. Eey duhaj legény rég várt már egyik leányra, aki a szivét nem hagyta érintetlenül. Vadul jár|a vele a ropogós csárdást. Nsgyot dobbant, aztán felsivit.
Három éjjel három nap. Nem ölég a lábomnak; Bárcsak ez at éccaka, Szengyernapra veranoa.
Majd egy másik igy: Ez a lábom ez ez ez, Jobban járgyo mint emet. És ekkötben veri a fölímelt libát. Egyik menyecikét meg igy hivja táncra at egyik: Me-me mekeg a kecske Qje ide szép menyecske. /
Járják tovább, míg bele nem fáradnak ók ie, meg a hangászok-\' is. De meg öreg este van már, vacsoráhot kell látni. Újra van évődés, kötekedés, tréfa és jókedv mindenekfelett. Nincs itt rangkülönbség, egyforma mind. Nincs sértés, ha csak a lyáuyok mii össze uem különböznek a legények, ami néha egy kis liáboruwtgot okoz. Egyébként őszinte, igaz itt minden szó, minden mozdulat, azért nem haragszik meg senki, még akkor ae, mikor valaki felkiáltja, hogy :
Sárgarigó, rigófészek, Z\'eaö vőfén igen részeg.
Nem is igen füllentés biz ez, de a többi se különben Mutatják a vscsorabeli tósztok, amelyek már a szilsj jókedv csapongáeai. Ilyet is hallani:
Vólegénnek bajca sincs, Menyasszonnak foga nincs. Juj-juj-juj!
Sót meg ea is csak derültséget okot és legleljebb s szónok egy tréfás hilbavágást kap elismerés jeléül:
Aliig érek három házig, A menyasszony megbabázik. Íj, huj!
Ilyet is lehet hallani: Á. b. o. d. é. I. m. Nagy itten a szerelem.
Vagy: A. b. c. d. é, f. 0. ká.
A menyasszony éllen soká.
UTMiotó ruházkodási évad, hogy egy hölgy, k légre nem akar csupán a .stichírt- (e« «ny.t Ment műnyelven mint tisztán . .uh. elkészítése tehát szövet nélkül) 60-60 k t Sut... „a\' pár darab ruhát akar készíttetni vagy Sai.kilt.tDi, hogy fürdőre mehessen, az Kam-M4n június h.vábau nem bir ma szabónőt kapni.
Következik a másik ellenvetés: „Ha « , ön hírlapírójának tanácsit követve mindenki | ixabóságra -taníttatja leányát, akkor ma,d mégis beat ezen szakmában is , túltermelés m.zénája , éppúgy mint az ön által a múltkor ismertetett két íwkmában történt: a tanítónők és a .keres- | kedelmi" kisasszonyok szakmájában.*
Kttól egy cseppet se tessék félni. A mig „ bekövetkezik, addig sok vu lefolyik a Dunán és sok .tudós" kisasszony fog elhibázott élete, elfecsérelt munkaereje fölött keseregni.
Ha azonban el fog jönni nálunk a szabóik túltermelésének korsz.k., még csak akkor fog bekövetkezni iga.án . rendezett családi élet a boldog otthon korszak., mert ha . kis-uszony egy 4—6 uői családt.guak, vagy mondjuk a minimális esetet, két nói tagot txámláló családnak fogja előállítani a ruházati szükségletét, akkor in, keveset mondv., 600-1000 k kiadástól óvta meg a családot, nemcsak, hinem 6 m.gán.k kereste is meg ezen összeget | H. nói családi.gj.lu.k, mint v.laml magától értódót, szintúgy megtanulnák a ruha- és kalap-készitést, mint megtanulják az irást és olvasást, akkor ez családi életünkben olyan átalakulásokat idézne eló. amelyeknek előnyeit közvagyo-nosodási tekintetben számokkal ki se lehet fejezni, azon egyszerű oknál fogva, mert elóre kiszámíthatatlanok, beláthatatlanok.
Ez volna tehát a bevezetöleg említett szerkesztői üzenetben adott jó tanács indokolása.
.Majd meglátja nem fogja megbánni.\' •Tr "nndOlt ki az az üzenet. Mi kötelezvénynek neveztük ezt az ígéretet. Ugy hiszszük, ^uy *son anyagi eredmények, melyekről kimutattuk, miszerint ily módon elérhetők, bőven fedezik a szóban forgó kötelezvényt.
Az itt kifejtett preventív eszköznek egy jó «■ egy roBSz oldala van. A jó oldala az, hogy igazát elvitizni ós megdönteni nem lehet. A rossz oldala pedig az, hogy életpálya után nézó hölgyeink nem mindannyijának lesz Ínyére rwiiy.
ZALAI KÖZLÖNY
"világítási kérdések.
- Mennvívet fitMUnk Ubbct " hMHbUlt -

(V) A vMamvIlágltás kérdését a váro.l tanács egy hirdetménye . kö.érdeklődéa gyújtópontjába helyezte. Ciakhogy ebben » gyűjtőpontban \'»á«0«áí helyett áttéte van. A sötétség birodalmában két tábor küzd egymás ellem . -ötíuíg lo™«W. kik
elektromos számításokat . misr.terinii.ok titokzatos ceremóniáival környékesik, hogy av.t.tl.o szemek bele ne pillantsanak és a közönség armádlá]., melyet ■ károsodástól v.ló félelem ösztönöz harcra.
Az emiitett hirdelé. elég áttetsző módon közli, hogy . vállalkozótól eddig használt átszámító tényező 18X a. órák álul mutatott hektowsltórákk.l téves . volt és azért ettől . számítási módtól . vállalkozót el kellett tiltani. Miért volt ez . számítási mód hamis? Ezt szerettük volna tudni. Szerettük volna b. a tanács • hirdetménnyel az indokolást is közzé tette volna, hogy aemmi kétely ne férjen .bboz bogy a városi tanács álláspontja a h.lyaa. Próbá juk megfejteni ezt a problémát, melynek megfejtésével . városi tanács . közönségnek adós. m«r«d. A szerződésben 16 angol normál gyertyafény! villamos lámpákról van szó. Cs.kbog) Ilyen lámpák Kanizsán aobse léteztek, b.nem mindig csak Hetner-lámpák voltak alkalmazásban. E»y Helner gyerty. .zonb.n 1-181 »«gol gyertyán.k fslel meg.
a. a vállalkotó angol normál gyortysHuyü lámpákat használt voln., .kkor .z 1-8 átszámítási tényező nem lelt voln. helytelen. H. egy hectowsttot osztjuk . w.tt-energláv.1, v.gyis 8ö-del, kapunk i hectow.ttonkint 28-6 gyerty. logyuztást. Most már keresni kell »zt . tényezőt, mely 18-t.l szorozv. adja 1 . 286 -t Ez . tényeaö 1-8. Vagyis 16X18-28-8. De a vállalkozó .nbsse alkalmazott 16-os lámpát, hanem Hefnerlámpákat. Egy 16-os .ngol lámp. -18-üö normál gyerty. lámpával. Most néz.Ok, milyen az eredmény, ha Fr.nzék használt, tényezőt Hefner-lámpár. alkalmarfnk.
Egy hectow.lt gyertya fogy.sztás. 28-8; de 18 J6X18—Sa-BÖ. Mi tehát Fr.nzékn.k hsctow.t-tonkint tíz év ót. 4-0Ö gyertyával fizettünk többet. Ez megfelel 26\'/.-n.k. De mi az 162 átszámítási számot is magasnak Urtjuk, mert lí«X»\'«»->»"»6 és c«k 28\'6 szabadna eredményeznie, mert egy hectovraltóra csak 286 gyertyát fogyaszt, nem pedig 29 66 gyertyát. Itt a helyes kulcsszám 1-64 volns, mert 18-26><1Ö4~26I0 Egy másik kiindulási
pontot véve . számítás alafjául, a kővetkező eredményhez jutunk i ...
Egy angol normál gyerty. erőfogy.szlás. 8.« másodpercenkínt. azaa 8 5X60X60-12600 «tt. 16 gyertyán.k erőfogyantása óránkint 16X8-0—66 watt. De ha 16 angol normál gyerty. — 1828-dal, akkor ennek hectow.lt fogy.sztás. is — 66 w.tt óránként. 1 bectow.tt-100 w.ttX80X60-860000 w.tt A helyes ezpooen. tehát \'"/„-1-786 volaa. Az eddigi tényező 18 és 1-786 közt a kOlömbség 0-016 voln., .z.z 8-í per mülle. V.gy.s ennyivel fizettünk volna többet tlz hectow.ttonkint.
Azt . kérdést is .okszor vetették föl, hogy egy Hefner 16-0. lámp. a hectow.ltnak báuyad részét fogyasztja óránkint. Erre . felelet nehéz, mert a fogyasztás a lámp. é. .« áram feszültaégétől íügg, de megközelítőleg 0.64 hectow.tt . Hefner-látnp. fogyasztása óránkint.
Számításaink tudományo. pontosságr. igényt nen. Urtan.k, de kielégítők a kö.önség információ), céljából.
A tudományos számítás közzétételét a városi közgyűlésnek kell kérnie. Tudlunkkal Slraub 8ándor, budapesti elektro-technikus szakvéleményét . tanán a város költségén szerezte be, sőt egyik mérnökét két\'hónspr. szabadságolt., hogy Bnd.peslen elektro-technikai tsnulmáoyok.t lolyl.sson és mégsem tudunk semmit, csak annyit, hogy . villamos világitáa vállalkozóját eltiltották v.l.mi tényező b.sznál.iatól, a mely tényezőt a közönség terhére hMznált.
Hát nem értjük ezt .. eljárást. Ti. év óta kiabál « közönség, bogy a vlllamvilágitásnál károsodik és tiz év óta hagyják a közönséget tapogatózni a villsmvilágitási kérdések útvesztőjében. Uát a azak-értelem titok? Az elektro-tecbnika tudománya Nagykanizsán lesülyedt az Izls é. O.lrls kultusz misztériumainak nívójára? Csak őszinte "T"1**\' Jf°? rendet ho.ni a villamos világítás ügyében la. Tudjuk hát meg, bol van a hibal
A nagykanizsai erh5lo«öfc._ ^
- nekOtdetett, -
A nagykanizsai Friss Újság panaszkodik, hogy a városban sok az elzüllött n6. A kosaras asszonyok egész raja lepi el »z utcákat s 12 — 13 éves leinygyern..liliket árulnak.,Egy-egy .Bizony 2 — 8 gyermeket is vezet boutetleuül. (A minit lapvkM.) E rövid, de annál felháborilóbb hlr kelt szárnyra az egész megyében, töltötte be a megyei sajló lapjait,
A násznagy is elkiáltja magát, bogy: Ez .z útra szűk utcs, Píros szegfű baaéttya, H. haséttya, hs nem is Ezen menünk azér is.
Már látszik > falu tornya. Elfogódik a szép menyasszony szive és felkiált:
Ez . templom j.j be szük De mi azér betérünk.
A plébános f.lujában csak ugy rikog.tn.k . gyerekek. hs észreveszik a lakodalmasokat, mint od«h»z.- a perec is röpül, l.láu jobban mint otthon, meri . í.lu becsületét óvni kell. Od.járnsk s templom elé és egyszerre mioden Isrka p.jzsnságnak vége sz.ka(i. Illedelmes komolysággal párokba verődnek és bemennek a szentegyházba a ,i>sp elejbe," .ki örökre összeköti a munkás kezeket.
Azzlatt a künn maradt legények megfordullak . szánokkal és shogy kijönnek a templomból, felkurjant »z egyik, bogy:
Ez az utca szeglelet, Hazamennek ha lehet.
Elhelyezkednek és megindulnsk hazafelé, vígabban, fesztelenebbik, mint ahogy mentek. Az ivásnak meg . kurjongstásoak se vége, se hossz. Ez . dómén jaj de zzük Az ór. ma delet üt. Ez az utca háromfelé Mast meoünk mi h.z.felé.
Szük nekik . világ, tombol bennOk «z élet, vágyódnak hazs:
Hazaérünk uuinsnkára, Apró piroB pogácsára.
Mikor vágtatva beérnek a faluba, már várj. őket »z ujjongó tömeg és h.ngos.n üdvözli . menetet:
Dupla szegfű .zároltul, A raenyasezouy párostul.
Hazamenet ugysnis . menyusszouy vőlegénye melleit ül. A leányélet meg.-züntét végtelen finoman fejezi ki ez & felkiáltás:
Meuyisszonynak gyöngy a nyakán. Nem lesz többé koszoruslyáuy.
Vagy még gyengédebben ez:
A menyasszony azér ollsn szomorú, Mer nem lesz a fején többet koszorú.
Végre otthoo vsnnsk; s násznép bevonul a Bzobáb.; sz udvarias legény-pajtások kifogják s lovakai és ellátják őket a vőlegény ineg a vőfélyek helyett. Benn pedig a sok csókolózásnak se vége, se hossza Nászasszony komámasszony, sógorasszony, mind kiveszi részét belőle. Egyet-egyet igszitsusk a ineuyssszony ruháján, koszorúján. SUrgés-forgéH, tányércsörömpölés teszik hangossá a ház»t. Mig végre szlán lelelepesznsk az MZUlok mellé. Reggel óla egyebet sem tettek, mint lótottak-futottak, rikogattak — no meg ittak — azér hát istenesen megehültek. Hogy miféle mondókákkel hozzák be . jó husievest, s „töltött kábosztát" Btb. szt most nem mondom el mert egyedüli feladatom most, amit fentebb jeleztem.
Végre hozzák a levest. Elnémul . lárms, mert ainiut Arany mondja:
„Szavuk sem igen vau az.latt, mig eszűek, Természete már ez magyar embereknek. -
H.nem vil.bányszor a poharskr. kerül . sor akkor megindul ajréf., a kötekedés: Ke-re-re véllek egésségére. Akik eddig künn foglslatoskodtak, később jöttek be, mikor már s többiek asztalnál voltak, evvel a mondókával lépnek a szobába:
Ekkis belet nekünk is
Hs kicsinyek vajunk is; pedig . mestergereudát üti a feje. Egyik ivásuál felhangzik: Ez ám aztáu vig élet, Aki raiudég igy éhet! - Náin én mindég igy élek,
Mégis könnyen megélek. A dévaj vőfély meg föleivít: Körül fodros . g.lyám Nyoszoru-lyány 1 ihstnám. Ho zák . mácaikot. Azt mondj, v.l.melyik:
Ez oztán . bosszú metélt Kivággyo . cigány szemét.
A jókedv mindig emelkedik; mindenkinek vmi mondanivalója. Az egyik igy: Aki minket meggyaláz, Pokolban legyen kanász.
1905 JANUÁR 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Rettenetes e hir egyáltalán ■ jelen erkölcsi álUpolr. nézve, de különösen elötlOnk, ksnizsaiak elótl. A koMras as.sonyok egész raji lepi el ,, „teákat ,
18—18 éves leánygyermekeket árulnak.\' Ismételjék a hírnek ama kitételét, hagy mindenkinek feltűnjék, hogy már • fősároi erkölcitelenségét li lulhAlidjik! Vároinik a> erkölcstilooség legugisibb tokán áll áa • rövidke hírnek a mindenki állal jól megjegyzendő értalma.
A blr forrása a nsgykiilzaai Friaa Ujaá| ■alláklata, miit magok a lapok ia, melyből ait olvaaaok, megnevelik. Ai a kárdáa azonban, bog; való-e a nagykanizsai F. ü. riportéinak a hire? 8okai hallottak bizoayára u u. b. laptöltelékekről, máa lapok híreinek • helyi viszonyokra való állli-kitáaáról. Olyan laptöltelék, •mely rgj egé.s város erkölcsi hirét ttokra teszi, aat a legerkölcstelenebh aak hirdeti, nem csupán .kacsa\' »ámba mag;, hanem valóiágoi merénylet a Táros jó bira ellen, amily mindeneaelre aa illetékei hatóság utánjárását áa eaetlegea iotáikedéaét la megérdemli Nem akarunk eisel asonban legkeTésbé sem célozni a uigykialiMi F. D. fent közölt hírére, csak állalánoaságban mondjuk eat. Mindenesetre jogosan kételkedőnk a nagykanizsai F. U. a hírének teljes v.lóaágáb.n, Már maga ea a kitétel ta , Egy-egy aasiooy 3-8 gyermeket ia Telel. ..\' alapoaau felébreaiti bárkinek a kétkedését is, d® különben ia kiaártaik tartjuk, hogy a helyi •ajtó másik két tekintélyei organuma a városban ai erkölcstelenségnek ily mérvű alharapódsáaát eddigslé éesre nem Tette éa ha éatraieite, akkor uemcaak hírben, hanem terjedelmes cikkben ne foglalkoiott toIu MM]. Mindazonáltal nincs klaárva ennek aa ellenkezője. Ebben ai esetben asonbsn a rendőrségnek különös figyelmébe ajánljuk a nagykaniaaal F. U. e riportját, mart ha aa Ilyen állapotot továbbra la tétlenül tör, ha • hir aaerlat a 12- 13 leánygyermekeket tényleg büntetlenül engedi áruba bocaájtaoi, ugy ea rendőrségünknek bűnös gondatlansága lenne.
A Tágeredményben a következőket kell lefonnunk : ha Tlló a nagykauiasai F. D. híre, ugy ea nagy bűne egéaa városunknak, amely Ily erkölcstelen állapotban Tan; i rendőrségnek ea esetben sQrgöseu intéakedni kell éa a kosaras asaionyokoak még a magiát la ki kell irtania. Ha nem riló t hir, i rendőrségnek ea esetben sem szsbad eltörnie, hogy a napi aajtó ily hírt bocsásson aaárnyra aa egéaa megyében, amely Tároeunknak erkölcsi hirét, pellengére állítja.
A tnáaik meg rádupláz: Aki minket nem szeret Kgye meg az egeret.
A harmadik pedig igy : Ez a szoba körül képes, Minden vendég de jó étkes.
A vőlegényből is kitór a megáradt érzelem és felharsau:
Álgyo Isten azt a papot Aki minket összeadott. Se a barát se a pap Miuket e nem választhat.
De hát a lakndalom fénypontja mégis a tánc. A fiatalság alig várja, hogy kirúghassa maga alul a széket, Egyik csintalan koesorus-leány oda is kiáltotta már a barna seregnek :
Húzzátok meg hegedések, Én leszek a feleségtek. Húzzátok meg hamargyábo, Mer a lábom állig várgyo. Csak akkorát mint a körmöm, Akkor meglesz aa örömöm.
Eunek után nem lehet ellenállni. Aa ebédnek ugy is vége. Az öregebbje vagy egy másik szobába vonul (ha vau) vagy összébb szorulnak bor mellett „szivarszóuál," mert ilyenkor pipa uem járja.
A vőfély elkapja a nyoszolyó-lyány derekát, kiugrik a középre éa (elkurjant: A zsebkendőm mosatlan Nyosaoru-lyény gondatlan. Ij, bujl
Vagy bűnös aa egéea vám, amely ily irkől-caökkel él éa gondatlan rendörségOnk, amelytől eddig ez ellen még semmiféle iutéikedéet nim láttunk, vagy bűnös aa a lap, amely iliptilinll éa meggondolatlanul ily hírt kólói, ímelylyel egén városik erkölcai birét tőnkre teszi I
Btf
H I RE K.\'
UJ kSntSalwn.
A Zalai Kóalöny o száma, mely a negyvennegyedik évfolyam első számi, uj köntösben kerül tisztelt olvMÓiak kesébe.
BecaQletben megöregedett lapunk lOTeti ré(i köntösét. Bucanzunk a régi formától. A kor áramlata áa olvasóink óbsji késztett beműiket megválni • Zalai Közlöny régi alakjától.
Nyugdijbi migy a sokáig siolgált régi öthasábos forrni. Bocsusunk a lap régi fejétől la. A hivatalos lipcimeklt a divatáramlat levitte a fejről. KűUóben úgyszólván ujjá születtünk.
A mai szám már friss, ide, fistilos asinben kerti aa olvaaó kezébe. A lap eime már nem azokból a nagyon la komoly régi köntösű hetikből díszlik a lap fején. Hanem köoyed, ifja és Aatiloe szilben pompázik. Divatos a köntöse, divatos aa alakja, a formája.
A köntös uj, a szellem azoubal 1 régi. A tiiatelt olvasó majd ugyinizzil a szellemmel tilál kőzik m uj hasábokon is, amelyet már érek óta Irányadóul tartunk. Mi aa uj köntösben ia megmaradunk a közügyek komoly, igMságos, független pártsaempontokon Felülemelkedő harcoeáuab. Aa esemáoyeknek ezután is bőséges krónikánál lessünk. Elvünk a rideg, szigorúan tárgyilagoe álláspont al események irányításában éa bírálatában.
Elveink a régi, kipróbált, becsületei elvek leaanek ezután is. Aa uj köntösben ea aaól tisztelt olvisóinkboz. Fogsdják szeretettel ia aj ilikbl öltözött Zalai Kösl öny-t.
Ebben a biztos reményben bocsátjnk útnak lapunk negyvennegyedik évfolyamának eme első, fiatalos számát. Hs a lap külső kiállításában eleinte tán lennek ipró szépség-hibák, kérjük wért olvasóink elnézését. Mi igyekezni fogunk, hogy sí esetleges bajok orvosolva legyenek. Reméljük, hogy i közönség szívesen és örömmel veszi ujitásunkit. Aa wsel
A másik meg a meuyaaaaouyt forgatja: Sárgo rigó kalickába Meuyasszony van a szobába.
Egyik-másik öreg is a táncolók közé keveredik. Oda is kiáltják neki:
Ez az élet minket illet, Nem a régi öregeket. Uj-iy-uj I
Egyik legéuyuek igen kedvére való táncosa akadt-Neul is állja meg szónélkűl: Ez a pici de jó volt, Csakhogy igen kevés volt.
A másik meg felsikolt: Az ón csizmám sárbo való, Az én lábom táncra nló.
Kgy duhaj legény rég várt már egyik leányra, aki a szivét nem hagjta érintetlenül. Vadul járja Tele a ropogós csárdást. Nagyot dobbant, aztán felsivit. Három éjjel három nap. Nem ölég a lábúmnak; Bárcsak ez az óccaka, 8zengyeruapra veranna.
Majd egy másik igy: Ez a lábom ez ez ez, Jobban járgyo mint emez.
És ekközbeu veri a fölemelt lábat. Egyik menyecakót meg igy hivja tánera az egyik: Me-me mekeg a kecske Gye ide szép menyecske.
jiró áldozatoktól nem riadtunk viaaM. most blatoau reméljük, hogy olvaaóink azután még Jobban kedvelik lapunkat.
MrU.
Emléksztetó-naptákr.
Im. 7. A VOrós-ksnaat agyls! |6t. Mélya.
II. A vudeglfeek éaptaeáraktáacvJgalau.
14. A »9vasaUk Bánkúinál Sfiaulatátek lAacvigalaa.
Fstr. 4. A K<r. Jós. Nfeulrt asulalsága.
, I A borból; áa foárlaa-Mgédsk bálja.
— Zichy Aladár gróf bouAaoléj*. A nagy-
kinizMi képviuló választókerület képviselője Zicby Aladár gróf, a néppárt elnöke, mint aa litiol párt-elnökség falragaaaai tudatják, január 10-én, kedden délben Budapestről Nagykanizsán érkank. Kedden délután 3 órakor a Szarvas Szálloda nagytermaibin beszámoló- és programm beszédet tart.
— Személyi blrek. Dr. I n o n y e, > tókiói egyetem segédtanára a múlt béten néhány napig városunkban tartóakodott, mint a BlankeaMrg család vendége. Innen a fóvárosbl utazott. Pnrt-Artbur elestének hírére városinkból számosan üdvözölték • Japán tudóst — Hertelendy Ferenc vármegyéik főispánja pénteken várotunkba érkezett. — Gntminn Vilmos báró l fővárosból tegaap Nagykuluáni érknetL
— A hfTltilos lapból Névmsgyiroaltáa.
Urál György Mlalövót lakói, valamint kiakora gyermekei: Láasló. György, János éa Lajos Mijor-rl magyaroiitották niTüket — Kinevezés. UJváry Mihály nagykaniasai kir. adótlaatet a pénzügyminiszter • budipesti központi állimpéustárhoa sdóhlTitill segéddé nerezte ki.
— Bcy fölötte érdekei hangverseny tlé náa váro«unk műértő kösölsége. Ugyuli folyó kó 16-ál tartja meg SliTiinaaky Nidini orou éne-kesnő áO tigból álló táriulstivil hiugversenyét Nagykanizsán • Polgári Egylet nsgytermében. A társulit mely tnár kétszer megfotdttlt városunkban mflvéni énekével <■ • futói iridlti orosrjelmesek-kel bámulatba ejtette közönségünket. Ezidoi bing-Teraenyének még nagy érdekességet kölcsönös azoo körülmény, hogy a társulat bangTersenyesni fog as eredeti oross — Tárosnnkbsn még nem hsltltT\'\' bsngssereken, a balalalkán.
— Anyakönyvi statisztika. Aa elmnlt 1904. érben városunkban született összesen 794 gyermek, kik kösfil törvényei 3(2 >u éa I3á leány, báaasaágoi kívüli 73 fiu áa 73 leány éa 13 fiu él 11 leány hilvi született; elhuayUk száma 676, kik közül 8Ö8 a fi- ás 818 a nönamhes tartosott; házasság kötés céljából 807 pár kihirdetése lett foganatosítsa;
Egyik betyke legény felkiált: Jaj Istenem jaj annak. Kinek leányt nem annak.
Járják tovább, mig bele nem fáradnak ók is, meg a „haugászok\' is. De meg öreg este vau már, vscsoráhos kell látni. Újra vau évődés, kötekedés, tréfa él jókedv mindenekfelett. Nincs itt rangkülönbség, egyforma mind. Nincs sértés, ba csak a lyányok miá össze nem különböznek a legények, ami néha egy kis háboruságnt okoz. Egyébként őszinte, igsz itt minden szó, minden mozdulat, azért nem haragszik meg senki, még akkor se, mikor valaki felkiáltja, hogy:
Sárgarigó, rigófészek, Z\'esó vófén igen részeg.
Nem ie igen füllentés biz ez, de a.többi se különben. Mutatják a vacsorabeli tósztok, amelyek már a szilaj jókedv csapoogásai. Ilyet is hallani:
Vólegénuek bajca bíucs, Menyasszonnsk foga nincs. Juj-juj-juj!
Sót meg ez is csak derültséget okoz és legfeljebb a szónok egy tréfán bálbavágást kap elismerés Jeléül:
Aliig érek bárom házig, A menyasszony megbabázik. Íj, huj!
Ilyet is lehet hallani: Á. b. o. d. é. 1. m. Nagy itten a szerelem.
Vagy: L b. e. d. é. f. o. ká.
A menyasszony ólleo soká.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1008 JANUÁR 7.
házasságot kötött 194 pár, vegyes házasság 16 esetben jött létre. Természetes szaporodás, — leszámítva a közkórházban történt 125 vidéki lakós halálozását — 243 lélek.
— Eljegyzés. Prág Frigyes bonvédbadnagy kt. Nagykanizsán eljegyezte Horváth Irénke kisasszonyt 8zegedröl.
— Egy vizsgálat történate. A belügyminiszter az alispán utján egy közegészségügyi kihágás Qgyébeu a vizsgálat megindítását rendelte el a helybeli városi tanács mint elsőfokú egészségügyi hatóság közbenjárásával. Ennek a kihágásnak mibenlétét lapunknak 1904. évi december 10-iki számában közöltük és azért az ügyet nem mondjak el újból. Csak a vizsgálat megindításához óhajtunk néhány szót fűzni.
A helyi sajtó közleményeit bizonyos kOrOk elegáns ignorálással fogadják és olvassák. A semmibevevés elókeló uri tempó. De az elegáncia némelykor csódöt mond, fizetésképtelen lesz. Beáll ez az eset akkor, mikor felsőbb forumok beleavatkoznak az uri életbe. Ilyenkor a közOny hóméróje elhagyja a fagypontot és feljebb száll egy pár fokkal, addig mig a hivatalos nap világa belesüt a hivatalos gépezet rejtekhelyeibe. Mihelyt ez a hivatalos nap letűnik, a hőmérő ismét leszáll a fagypont alá, A rend- és közigazgatási szervezet a dermesztő hidegben meg-merevedik és tetanoszban hal meg. Mégis csak üdvös, hogy a belügyminisztériumba köteles példánya jár a lapunknak, de még űdvösebb, hogy el is olvassák közleményeinket, sót néha ezeket figyelembe is veszik. Vajha már Kanizsán vennék figyelembe.
— Előléptetés. Hornig Károly báró megyés püspökünk Vendel János sümegi erdőgondnokot fő-erdészszé léptette elő.
— Nagy boltltűz <i Bazár épületben Újév napján, vasárnap délatán két óra felé a Délzalai takarékpénztár udvarában éasrevették, hogy az épületben levő Frank Vilmos-léle ruhakereskedésből a tárt redőnyök oltisl réaein füst tódul ki. A tűzoltók csakhamar megjelentek a tüz színhelyén és megálla-
Sltották. hogy a Frank féle boltbau égnek az áruk. [időn a bolthoz csatolt raktár ajtaját felnyitották, sbbőT "valóságos füattenger tört elő, mely mögött lángoló tüzet nem is lehetett észrevenni. Este hét óráig tartott mig t (elhalmozott ruhákban lappangó tüiet elnyomhatták. As oltást reodktvül megnehezítette t vízhiány és a vasárnapi valóságos szibériai hideg, mely pillanat alatt megfagyaaztotta a vizet a tűzoltó edényekben, dézsákban, fecskendőkben, sőt magát a fecskendőt is annyira bevonta t fagy kérge, hogy ai jé ideig hassntvehetetlen volt. A
tűzoltók és t katonai kireudeltség sokat szenvedett a hidegtől. B 1 a u Ottó iőldbirtokos is kellemetlen helyzetbe jutott. Mikor a tüi kiütött felment ai égő raktárral egy folyosón lépcsőházon az eleó emeletre. Midőn onnan vissza akart térni, a füst már oly vastagon lepte el a lépcsőházat, hogy azon keresztülhatolni képtelenség volt. Blau Oltó végre az egy folyosón levő takarékpénztár termein át menekült a kényelmetlen és félelmes helyzetből. A tüz ugy mondják körülbelül 25—30000 korona kárt okozott.
— a vörös-kereszt bál ma, izomhaton este lesz t Polgári Egylet termeiben. A rendezőség mindent elkövetett a mulatság sikere érdekében, igy előreláthatólag fényes est less a mti mulatság. A mulatságra a székesfehérvári honvédzenekar jön le.
— Választási mozgalmak megyénkben. A király az uj országgyűlést február 15 ére hivta össze. A választások január 26 ától február 4-ikéig lesznek. A választási mozgalmak megyénkben is megindultak.
A nagykanizsai választó kerületben Z>chy Aladár gróf eddigi képviselő ellen két jelölt nevét is emiitik: 8urányi Leó pan-csovai állami gimnáziumi tanárt és Nitb Norbert nagykanizsai lelkészt.
A Csáktornyái választó kerületben a kerülethez tartozó perlaki járás szabadelvű-pártja Wltssics Gyulával szemben szabadelvű-párti pronrammtl Terbócz István miniszteri tanácsost, a honvédelmi minisztérium elnöki osztályának vezetőjét kiáltotta ki a kerület képviselőjelöltjéül. —
A letenyei kerületben, melyet eddig a néppártból kilépett Szül lő Géza képviselt, Győrffy János nagykanizsai ügyvéd kormánypárti programmal és 8 z ü 11 ő Géza néppárti fognak egy* máa ellen mérkőzni.
— Szilveszter esti mulatságok. Szeles, hideg időjárással köszöntött be as idei újév, de a Szilveszter-éjszaka csak olyan jókedvvel, vidámsággal és mulatozással folyt le, mint minden esztendőben. Városunk legtöbb egylete szilveszteri mulatsággal szórakoititta közönségét. Mindenfelé kivilágított ablakok Bzórtak fénysugarat az utcára. Mindenfelöl felhangzott a dal, a zene. Hangos jókedvben virasz-tolták át as Idén is Szilveszter éjszakáját. Mikor beköszöntött január elseje, az öiszes mulatóhelyek egy pillanatra elaötétültek, a következő percben a csillárok ragyogó fényében boldog uj esztendőt kívántak egymásnak az emberek. A mulatságok lefolyásáról a következő tudósításokat kaptuk :
A Polgári Egylet kedélyes és barátságos 8silveszter eitélyén tz irodalmi és művészeti kör dalárdája Gflrtler Ferenc vezetésével néhány énekszámmal gyönyörködtette t közönséget. Utáns tánc volt. A szüoórákbsn tombola szórakoztatta t közönséget. Ezután ismét tánc következett kivilágos-klviradtig.
Sikerült háti estélye volt a Társaskörnek, a Kaszinónak, a Katbolikus Legény* egyletnek és az Ifjuságképző egyletnek.
A mtgy arorsz ági munkás rokkant-é 8 betegsegély/ő egyesület társas* vacsorával zárta be működésének eredménydus évét. A társasvacsora előtt Szalay 8ándor szerkesztő tartott felolvasást a munkás rokkant egyesületről. A 100 teritékes társas vacsorán as első felköszöntőt ta elnök mondta.
— Kinevezés. Hertelendy Ferenc Zalavármegye főispánja, dr. Huszár Pál csáktornyai lakós ügyvédjelöltet tiszteletbeli közigazgatási gyakornokká a csáktornyai szolgabírósághoz kinevezte.
-- Párizsi világjáró. Müisor József párizsi jogász fogadást tett, hogy 1904. junius 14-étől 1908. junius 14-éig a világot gyalug körüljárja. Ezen útjában viharban és fagyban újév napján városunkba érkezett Két napi ittartózkodás után folytatta útját.
— Főgimnáziumi bizottság ülése. Nagykanizsa r. t. város főgimnáziumi bizottsága Vécsey Zsigmond polgármester elnöklete alatt f. bő 4-én a városház t«nác>termében Ülést tartott, melyen első sorban a 100-on felül taudij elengedése iránt beérkezett kérvéoyeket látta el javaslatával. A szegény és jó tsnulók rénzéra teljes tandíjmentességet, — a kevésbé jó tanulók részére részben való elengedést — a rossz magaviseletünket pedig teljesen elutaai-tólag véleményezte. A taudij fizetés és beiratási díjnak jövőben való fizetésére nézve ajálja a tanácsnak: 1. Beiratási dij jövőre minden egyes tanuló után ö korona legyen, eltéröleg az eddigi régi gyakorlattól, hogy beiratási dijst csak az ujonoan be-iratkozók fiiettek. 2. A tandíj két egyenlő részletben fizetendő, tz elt-ő részlet október hó lö-ig, a második részlet márczius l-ig, tandíj nem fisetése az intézetből való kizárást vonja maga után, a városi taoXcs t hozzá benyújtandó és kellőleg indokolt kérvényre, a tandíjúak részletekben való fizetését engedélyezheti, de csak olyan értelemben, hogy as egész tandíj azou iskolai éV~ március hó l-ig törlesztessék. 3. A tandíj elengedése iránti kérvények szabályszerűen felszerelve már a beiratáskor lesznek beadandók, a kérvényezi jogcím: (tanitó, lelkész, városi alkalmazott, városi önkéntes tüzvltó) külön ok-máoynyal igarolandó. 4. Tandíj mentesség csak a tanulók 25V.-OS számarányában lesz adható. A bizottság ezen határozatait a városi tanács utjáo a képviselő testületi közgyűlés elé terjeszti jóváhagyás céljából.
— A Zalai Közlöny panaszkönyve. Egy
olvasónk a következő sorok közlésére kért fel ben-nnünket: „A beállott óriási fagy után megindult az idei jéghordás. Kocsi-kocsi után jön Király-utcában Kiskanizsa felöl. Majdnem mind jeget bord a jégvermekbe. Hogy honnan hordják? Ki őrzi ellen. A legtöbb jég sárgás-zöld és piszkos. Valószínűleg valamelyik pocsolyából való, vagy a vágóhídi kanálisból. A jeget elrakják a vermekben. Nyáron pedig
A vacsora végefelé aztán az első vőfély elmondja
I a felköszöntóit. Nem feled ki senkit, még a cigányt i sem, aki iránt ha nem is barátsággal, de jó lélekkel ; van. Kezdi amint illik az uj páron imigyen:
Vőlegényt, menyasszonyt, Kik iU ülnek ketten, Éltesse sokáig A kegyes Úristen! Násznagy urakat is Az Isten éltesse, Legyenek a fódön Friss jó egésségbe. Azután következnek a leányok:
Étesse az Isten leányseregünket, Kik édes csókokkal fartanak bennUnket.
De a legénységről sem feledkeznek meg: Éljen a legén\'
8zivembü kiványom, * \\
örvendjenek mindez, Mind a másvilágon.
Majd egy összefoglaló felköszöntés hangzik ekkép : Élteshe az Isten E ház legénységét, Emberét, asszonyát, Lyányát, legénységét.
Végül következnek a cigányok: A muzsikosok is Ellenek, kívánom, Nincs ezeknek párgya Széles ez világon. Megaggyák a móggyát Majd lassan, majd frissen, Éltesse is üket A fölséges Isién.
Aztán ujrs fölhangzik a talp alá vtló. A fiatalok lankadatlan tűzzel járják. Az öregek raár dühöngnek, föl is kurjant egyik nagy hangosan:
Ere röpüt fehér lud, Minden vendég elaludt.
Kezdenek haza szállingózni, oszladozni, aludni, csak a gondos háziasszony virraszt, hogy ki ne beszélje a fslu az ó házát.
Másnap pedig:
Viszik a menyasszony selemágyát Osöugős szánon viszik a ládáját A ládája tele, tele, tele, De a szive vágyik visszafele.
KERTÉSZ JÓZSEF.
SZEGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
1905. JANÜÁR 7.
zalai közlöny
mint böaitőt a vendéglősök a borba teszik, a cukrászok, h kávésok fagylaltba és a beteg orvosságnak használja. Szóval, amit mint vizet utálva mindenki és undorodva töle az mint jég kifogástalan. Kérdem az illetéken köröket, hogy nem e volna helyén ebben az ügyben intézkedni? Ha az egészségre ártalmas kutakat lezárják (?) nem-e szükséges itt ia az intézkedés. Az ügyet az illetékes körök jóindulatába ajánlom. Az első pillanatban kicataységnek találjuk az egé<zet. De gondoljuk meg. hogy mily sok betegség származhatik ebből, aminek oka éppen a piszkos jég élvezetében kereseudő.
— Kezelótlsztl éa tartalékos kinevezések. A király Nadler Károlyt a debreceni 3. honvédgyalogezred állományából a nagykauizsai 20. honvédgyalog-ezredbez hadaagy kezelőtisztté kinevette; a honvédelmi miniszter rendeletével Gerenday János uagy-kanitMi kezelő törzsőrmester kezelő tiszthelyettessé és 8főllő»y János nagykanizsai tartalékban levő törzsőrmester ugyancsak kezelő tiszthelyettessé kiuoveztettek.
A király Weiser János oki. gépészmérnökötitar-talékos badnagygyá nevezte ki a komáromi vár-tözérozredben.
— Magántisztviselők asztala. A nagykanizsai magántisztviselők elhatározták, hogy ezentúl minden hó első és harmadik keddjéoek estéjén barátságos beszélgetésre össze fognak jönni. Az első ily kar-társi összejövetelt kedden este tartották a Korona éttermének kQ!ön helyiségében, melyen a magántisztviselők nagy számmal jelentek meg.
— Á halálba fntott. Weisz Adolf háztulajdonos nagykanizsai Rákócy-utcai lakós őrQltségi rohamában hétfőn lakásáról megszökött és Récsefelé futott. Oit találták meg az országúton halva. Megfagyott. A helyszínre kiszállt vizsgálóbizottság állapitotta ezt meg.
— Yendég ösŐk éa pincérek bálja. A nagy kanizsai vendéglősök és pincérek által rendezendő f. hó 11-iki (szerda) .zártkörQ táncvigalma* iránt élénk érdeklődés mutatkozik. Leszámirva a fesztelen kedélyesnek ígérkező társalgást, a rendezőség a megjelenő hölgyeket érdekesnél-érdekesebb kotillio-nokkal fogja meglepni.
— Gazdaköri titkár. A keszthelyvidéki gazdakör az áthelyezés miatt megüresedett titkári állásra Fáber Sándort, a keszthelyi gszdaeági tanintézet tanárát választotta meg.
— TÜz g) ujtogatáeból. Dobrin Rikárd Nagyfarkas pusztai bérlőuek egy nagy kazal zabszalmája elégett. A kár 4000 korona. A vizsgálat kiderítette, hogy a szalmát Zsoldos István 12 éves cselédfiu gyújtotta meg.
— Csütörtök alakjai. A minap azt irtuk egy ezabályreudelet alapján, hogy újév után a koldulás megszűnik. Érdekkel vártuk csütörtököt, a koldusok napját. Ekkor láttuk, hogy Írásunkban tévedtünk. Csütörtök nem szűnt meg koldusok napja lenni. Újból megjelentek az ajtóknál azok a szánalmas nyomorékok, akik bádogszámmal ellátva, kürtölik világgá, hogy ők a város hivatalos Bzegényei. A hideg, dermesztő újév nem hozta meg nékik, e nyomorultaknak, ami1 vártak. A koldulás megszűntét. A közönség is várta, hogy végre e szabályrendelet életbe lép. ók is csalódtak.
— Yonatősszeütköaés. Barcson kedden este 10 órakor a 910. sz. Kanizsa felé jövő vonat a Szlatouia motorkocsival összeütközött A motorkocsivezető súlyos belső sérüléseket, a fűtő agyrázkódást, a 910. sz. vonatvezető pedig súlyos sérülést Bzen-vedatt. A motorkocsi teljesen összezuzódott. A 910. az. vonat 70 percnyi késéssel érkezett be a nagykanizsai állomásra.
— Gyilkosság a szólóben. Meleg Isfván eormási földmivest Szilveszter éjjelén a homokkomáromi hegyben agyonlőtték. A tettet Hári János hegyőr követte el, akit beszállítottak a nagykanizsai ügyészség fogházába.
\\ — Elhunyt tanító. Berecky Antal kis-ddrgicsei evangélikus tanító, a zalamegyei evangélikus tanítók nesztora ® fővárosban, hova gyülekezetéből bajának gyógyítása végett ment, jsauár hó 2-áu életének 68-ik, tanítói munkásságának 00 ik évében elhunyt. Félszázadon át volt gyülekezetének nemcsak tanítója, de papja is, amennyiben vasár-naponkint istentiszteleteket ia tartott.
— A Siófoknál. A siófoki fürdőt óriási tőkével alapították, nagy fényt fejtenek ott ki és nem sajnálják az ujabb és ujabb áldozatokat sem. Értik a reklámot is, mind e mellett a befektetett tőke nem akarja meghozni a kamatokat. A siófoki fürdő részvénytársaság 1904. évi számadása szerint a fürdő
1904. évi bevétele 17587 korona 38 fillér, kiadása 25413 korona 46 fillér, s igy a társaság az évi túlfizetése 7826 korooa 08 korona volt.
—: öngyltkON gyermek. Zalavecki József 11 éves fia Zalaváron — mint onoan jelentik — az istálójukbau felakasztotta magát és meghalt.
— Rendórl hírek. Razzia. A bideg idő beálltával kűlönöseu sok csavargó kószál a város utcáin. Kedden éjjel a razzián 12 csavargót vezettek a kapitányságra —Tolvaj vak kol dus. A város erdejében napról-napra tolvajok járnak. Az erdöör a minap egy Héda nevü vak koldust ért a falopáson. Mint egyik helyi lap írja, a feleségével vezetette ki magát az erdőre — lopni. Négy napra elitélték.
— Uj fogorvos Nagykanizsán. Dr. Vajda Márk az ö»szes gyógytudományok tudora, mint fogorvos Nagykanizsán állandóan letelepedett. Bővebb felvilágosítást lapunk mai számában közölt hirdetése nyújt.
Egyedüli füstmentes kávéház
a „SZARVAS" kávéháza Nagykanizsán, ahol kitűnő kávé, kávéházi ételek és italok, jó billiárd-asztalok és számos napi , hetilapok, képes folyóiratok állanak a közönség rendelkezésére.
KÖZGAZDASÁG.
A kereskedelmi bank zálogházáról.
Midőn a kereskedelmi bank zálogosztályát megalapította, lapunk cikk keretében üdvözölte a bank eme fontos közintézményét. Azt az óhajunkat fejeztük ki az alapításkor, hogy legyen ez az uj zálogház valóban a szegények intézete, a szegények jótevője, abol tisztességen számított kökböu ellenében a megszorult embertömeg kisegitbeii magát, óhajtottuk, hogy a bauk záloübáza terjessze ki működését minden irányban, mert csak igy tud annak a fontos célnak megfelelni, amely manapság a zálogházakra nehezedik. Örömmel látjuk, hogy a kereskedelmi bank zálogosztálya derekasan megfelelt a hozzáfűzött reményeknek. A most két éve alapított köziutézmény izmosan fejlődik. Fejlődik pedig azért, mórt kielégít minden hozzáfűzött kívánalmat. E zálogház épp uay kielégíti a szegény kis emberek óhajá\\ elviselhetővé testi a szegények nyomorát, miut elŐHegiti a nagyobb kereskedelmi célokat. Valóságos jótevője ez az intézet a szegény emberekuek. Hogy milyen fontos közintézmény lett a bank zálogháza, mutatja az a forgalmi kimutatás, melyet az intézet most állított össze az elmúlt évről. íme a beszédes számok:
A kereskedelmi bank zálogosztályána forgalmak az elmúlt 1904. évben a következő volt: Zálogfölvétel 2774 tétel ékszer. Eöből négy koronán aluli 892 tétel, 4-20 koronáig 1332 tétel, 20-60 koronáig 303 tétel és 00 koronán felül 247 tétel. Ingóság fölvétel volt 1640 tétel. Ebből 4 koronán aluli 1184 tétel, 4—20 koronáig 426 tétel, 20—00 koronáig 24 tétel éa 00 koronán felül 6 tétel. A kiváltás ékszerben 2404 tétel. Ebből 4 koronán aluli 782 tétel, 4—20 koronáig 1119 tétel, 20—00 koronáig 281 tétel és 50 koronán felül 222 tétel. Ingóság kiváltás volt 1526 tétel. Ebből 4 koronán aluli 1115 tétel 4-20 koronáig 374 tétel, 20-50 koronáig 27 tétel és 50 korooán felül 10 tétel. A zálog-fölvételek értéke 67.844 1 >rona. A kiváltások értéke 34 410 korona. Az összes ez évi forgalom 8844 tételre, 182.254 koronára rúgott.
líMtigg
__ kr -tói méteren-kiot legutolsó ujdon-- Bérmentve elvámolva a
háthoz szállítva. - Nagy mintafyUjtamény azonnal Henueberg aelyemgyár, Zlrlck.
VEGYES.
- Biztos gyógytaitáa. Mlndaiok, kik roaaa emésstéa
vagy székrekedés következtében felfuiódáiban, azoruláibau, fóíáj álban, étvágy hiányban vagy egyéb bajokban saenvednek, a valódi „ftUU-jéla aeU\'lt* perek" használata által blatM gyógyuláit írnek el Egy doboa ára 2 kor. Bsétknldéa na-
ponta utánvétellel Mell A. gyómnaaréaz, ca. és klr. udr. saAUitdtól Bécs. I. Tuchlauben 9 A vidéki gyógyaaertárak-ban határozottau Mali A. kéaiitménye na 6 gyári Jelvényével és aláírásával kéreudó.
Szerkesztői üzenetek.
— Riga. Mi is outjuk beküldött cikkének véleméoyét Cikkét e Káinunkban találja.
— KérdezőikSdő Lapunk előflzetóai ára ai ui formában is a régi alacsony árban megmarad. Kiadóhivatalunknak ai újítás sok költiégbe kerOl, de eit síivcseu tette, mert a> előfizetők táborinak pártfogását még jobbau ki akarja érde > melói a lap kiállításával.
— .Hsoter." Sorait nem közölhetjük. Szeméi)«b tárna-dáiok elftl eliárjuk hasábjainkat.
— Kezdő hírlapíró. Megfigyelése helyei A tóvárosi lapok ugyan lekóilik a nagykanisiai fizetésképtelenségi eseteket ii, de mi eit itt a vidéken nem tehetjük. A publikum nálunk ériékeny éi as illetékes körökben rosunéren vennék, ha ily hir«ket köiiéadnáuk.
— ViHaaias áraaifogyaaztd Sierkeiitői üzenet helvett felhívjuk figyelmét az e isámban ei ügyben közölt cikkre Ott megtalália a válaaat. „ ,
— Tároairé. Küldje be tárcáját. Ha jó és megOÜ lapunk mértékét, köiölni fogjuk.
— Falusi előfizeti. Sorajegye nem nyert
Nyilttér.
As e rovat alatt közlöttekért nem vállalfelelöiiéget a •zerkeaztőaég
Yeae, huíjhólya*, hngjdara és a köszvény bnntalniaK ellen, továbbá a légzó és eméastötl szervek hurotos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a LltblOn-forrÁs
SALVATOR
>lki.rr.l r.üd.lf. Int
Un«f h .j tó h »1 llll
Üellemes ni! -m | Küubjcd eiiutketi
Kapható áiványvizkereikedéiekben éi
gyógysaertárakbau A Habator-torráa igazgatósága Kperjeien
HIRDETÉSEK.
POPOFF
<.....<ftfO/V- -
K,C
TEA
a világon
Csakis orosz eredeti csomagolásban kapható. Eladási hely: Neu és Kleln-nél.
|gy jó hazbúlvalo fiu!
lii a gimnázium, vagy polgári lakolt 2—8 osatá-
lyát végezte és saőp írása vau, = jó fizetésaal =
-azonnal feliétetik
ifl. WAJDITS JÓZSEF kOnyvkereskedésébeo NAGYKANIZSÁN.
SzélUzo éi görcacaillaplto
HÓOOKYCSEPPEK.
Az étvágyat gerjesztő és emésztést előmozdító háziszer. Ára Üvegenként I kor. Kevesebb mint 2 üveg (utánvéttel K. 2 50) nem lesz postán küldve.
Megrendelhető: Bittner Gyula gyégytzertárábél Gioflflnitz (AlM-Ausztria.)
ZALAI KÖZLÖNY
1905. JANUÁR 7.
HIBBBTMÍHY.
A
„Nagykanizsai VI—VII. ker. kereszt/fogyaszt, szövetkezet"
(Rác-utca)
folyó évi Január hő 88 én tsrtjs
RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a szövetkezet tagjai s az érdeklődők ezúton is meghívatnak.
TÁRGYSOROZAT:
\\
1. Elnöki jelentés.
2. Az igazgatóság jeieutéae.
8 A felügyelő-bizottság jelentése.
Nagykanizsa, 1905. január 1.
4. A mérleg bemutatása.
5. A felügyelő-bizottság, esetleg egyes igazgatósági tagok Tálasctása.
6 Ioditfinyok:
AZ IGAZGATÓSÁG.
Az iniu orvosi tudományok tudora
DR. VAJDA MÁRK
FOGORVOS
Nagykanizsán állandóan letelepedett és
rendel naponkint 8—B éráig. Lakás: Delzalal takarékpénztár epUletéban, II. udvar földszint Bejárat • Fd-térröl és a Zrínyi Miklós utca 35. számnál.
Fogorvosi műtermemben mindenaemO fogtdmések, fogak, fogsorok, szájpadlással és anélkül, arany fogkoronák mérsékolt árban. Fájdalomnélküli foghúzások cocainnal és gázzal.
---v
INGYENNI
kapja kiváoatra mindenki a mi
- Érdokos általaim árjegyzékünket —
több Blat 1600 képpel, mely bármily aaOk-Bégleti mer fagy érdekes ujdouágoknol oél-kfllflihetetlen. Egy lereieiö-iap a pontos cim I megjeiflléa黫l elég, mire bérmenteaen kol-1 detik ai Érdekes álla ánoa árjsgyiék
KERTÉSZ HERRIK által, Wian, | Fleischmarkt 18-843.
védjegy: „Horgony".
A Liniment. Capsici camp.,
a Horgony Paiii-fxpllír
pótléka
egy ríyjónak bizonyult háziszcr. mely már több miut 35 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek bizonyult köwveayntl, osúzaál én MSHhOláaeknál bedörzsólés-képpen használva.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt bevásárláskor óvatosak legyünk ee csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a ,,Horgony\' védjegygyol éa a Rlchtar czég-jegyzéwtel ellátott dobozba van csomagolva. Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. éa 2 korona éa úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — Főraktár: Törík Józaef gyógyszerésznél, Budapestea.
Kichter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", I\'rágában, Elisabethstrasso (5 neu.
Bzai

ma
Tényleg > legjobb ai eddiu kaaaitlatban lc»6 mppan, jaóda, por, etb. anyagoknál Jision éa pamut ruhmeroaek moeásara. a Schkht által ujonnin feltalált
mosókivonat,
„Asszonydicséret"

védjeggyel, ■ ruha tmtaztatáBára.
Elönyöki
1. Ai eddig itúk.égCi volt rooeáil Időt a felérc csökkenti
2. Fáradságot > negyedére.
3. A Hódl h Mini Latit teljen fölöslegessé tesn.
4. Minthogy tisstábbi, tehát fehérebbe le yuAisoijs a retát
A. Ugy a Kereknek, mint a ruhának tellieseu árratmatlen, aatfrt ea *et 6. ReodkivOl kiadóssga folytán olc.öbl., mhtden mái motónomé lilklllikautlanaé válik minim hliliinoay és aiUalal Mindenütt kaphat*.
jegysett cség kcsességet yálUL
asjaswl kUírtat itia.

Schicht György,
. larnafyobb gySr a ma«a xiemabeu, am Mirotei eaSiaami.lnii
Ki szereti
a ayisgéd, aitpli adlkill, tinta araat,
puha, aiaa klrt és rónái arcbőrt/ As mosakodjék naponként, aa ismert asdlksl
BERGMANMféle
tVédöjegy: 9 bányán) va|y Bargaaaa L Ct. Drezda él Tatiekaa at
— Ára 80 fillér — Kapható . BELTSCH és 6RAEF
.DH06ÉR1A" Nagykaslltáa
1905 JANUÁR 7
ZALAI KÖZLÖNY
f
T. 45.
Örömmel vau szerencsém a t. közönség szíves tudomására hozni, hogy könyv- és papír kereskedésemet egy uj üzletággal
Gyermek-és Ifjúsági Kölcsönkönyvlárral
bővítettem Ifi. Általános óhajnak vélek ezzel eleget tenni, amikor egyelőre 400 kötettel, de azzal a szándékkal nyitom meg kölcsöukönyvtáramat, hogy azt állandóan bővíteni fogom a MAGYAR GYERMEK- és IFJÚSÁGI IBODALOM legjobb megjelenéseivel.
Nem az volt a célom, hogy mennél tObb könyvet halmozzak Osaze, hanem, hogy csak kitűnő könyveket adjak az ifjúságnak, olyanokat, melyek tz ő számára íródtak, amelyekből szórakozik és tanul.
Kölcsöndij egy hónapra 60 fillér.
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély ősszeg ez, s méltán remélhetem, hogy minden házban, ahol ifjú olvasók vaunak, igénybe veszik könyvtáramat 20— 26-szOr cserélheti ki a könyvet ai ifjúság havonként, mindannyiszor ujabb OrOiuöt, ujabb szórakozást szerezve magának. — Nyárban, ha a forró nap elől menekül, télben a meleg szobában, egyaránt a legkedvesebb, leghasznosabb, legnemesebb foglalkozása a fiúnak, leánynak a jó könyv olvasása. Aki csak teheti, minden bzUIő szerezze meg ezt az örömöt gyermekeinek.
Magamat a t szülők jóindulatába ajánlva maradtam Kiváló tisztelettel
Ifj. Wajdite József-
SffcSSípMüJ3
A eukreasvatt f ni k! - \'____ _______ k»
H{hashajtó labdacsal
m
(KmmMH-HI* ERZSÉBET labdaoaok.
E pilulák hasonló késsit-ménjeknél minden tekintetben feljebb becaülendök; meotek minden ártalmas anyagoktól, az altost! szervek bajainál legjobb eredménynél használtatván, gyengéden hashajtók, vértisstitók; egy BTÓgv\'sor sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek torrása ellen. Czukroiott külsejük végett még gyermekek is ssivesen veszik.
Kgf 15 pllnlát tartalmasé dobos 80 fillér, tgj tekerea, Ml; 8 dobozt, tehát 120 pliiliít tartalmas, eaak 2 korona. 2.46 korona előleges beküldése mellett egy tokon* \' bérmentve küldetik.
fSliáOI Utánzásoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk hatá-UVAO! roioitan Nenateln Füldp hashajtó labdacsot.
Valódi c«ak, hs min Jen doboz törvényileg bejegyzőit védjegyünkkoi piros fekete nyomtatásban .Ssent Lipót" éa .NeusUin Fülöp gyógyszerész* alálráassl van ellátva. A kereskedelmi törvény-síékileg védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
IEUITEII F0LÖP
„Bient\'Llpöthoi\' cimtett nráijaaertlra, Z. K. "/,,
BfcCS, I. riiakeagaa.e «. Kapható Na,,kanliiin: BW.US 1.1 JOH éa UII 6101.1 sjótyaaeréeeeknét.
no aooooDOOoooQBa □oaooocaaaoooooonbaoacao oooooooooooooootaooooocxxioooncxjooooooouuo

Hoelt János imukönyve 1 forint 20 krtól 10 forintig.
1
t. cz.
NAGYKANIZSA, 1905 január hó.
Vagyok bátor lagalkalmaaabb
k J A N D É K T k R I T k K K A L
dúsan felszerelt üzlatamat szive. Agyaiméba ajánlani.
Raktáromon képe. könyvsk és IQuaágl Iratok minden nem cs kor ssámsra ajándék c« diszmuvak, pompás koteau ImskOnyvsk, amlékkflnyvak, dlazlavélpaplrok, íróatarak. tárcia- éa fali-naptárak, táraas-Játékok, legújabb hsngjagyak, nsgy válaaatékban találhatók. A hazai Irodalom gyöngyein kívül a némát irodalom keresett művelt is beszereztem, ugy, hogy minden tekintetben módot nyújtok becses igényeinek kielégítésére. Es slkslommsl ssives figyelmébe ajánlom
H I I I S Z E I K E I E S K E I É I E ■ E T
a hol kiilönössn a tanutó iíjuság számára szolgálhatok hasznos és maradandó becsű ajándékokkal. Zanélö müvaket és macha-nikal hangaaarakat, melyek díszes ajándékokat képesnek, szintén raktáron tartok s esetleg részletfizetésre is szívesen átengedam. Továbbá legyen szabad több uj betíifajból dúsan fslassrelt
uinniiiiiii
b.c* tlayetaab. ajánlani. NS>).i).k.l, .1UII1I (. biti meghívókat liláeesan ás Jutinjoa ir.klrt kiültek at.
Os.....................—
Uil.temet ..ive. jóakaratába ajánlva vagyok
m.ly ti.itel.tt.l
IFJ. WAJDITB JÓZSEF
könyv-, papir-, zenemű- és hangszerkeraskedő.
Tatjaaan falaaaralt mesUrtaegedü Igen finom klvttoiban, kltttnö hanggal, vonóval éa sArhatö tokkal C8AK ÍO FBT.
onsagl
A hol zongora ninosen. 8 gyönyörű zenét hallgatni és lánozolni szeretnők, ott nélkülözhetlon a
..MIGNON" fc,
szalon zenélő mű, mely a leghosszabb operákat, tánoz-zenét stb. hangjegyről játszik
1 táici-ziiét Miimkltái lilkll izoliiltitji. Ara 35 33 forint. Viriéilliikuk Mull testes.
Pallas nagy I.eiikona 16 kötetben félbőrkötésben ára 96 frt., részletfizetésre is megkapható.
1905. JANUÁR
MILKA SUCHARD
Csak , . , •
alpesi tej kakaó é czukorból áll
Páratlan kulonlegesseg.
ipocpoooooo onooopoooo 0000000000000000000001
M O LL- F E LE
S E I DLITZ-POR
Cuk akkor valódink. ha mindegyik doboa aláiráaat tünteti fel.
A. védjegyét é8
A Mail A.-féla SaUMIi-pcrak tartós ifYóifyhatáia a legmakacsabb 9ye«.r- él al-tiitbáatalauk, gyomorgBrci gyomorhér, rögzótt izékrekadii, máj bántalom, vér teleiéi, aranyér él a legknl\'nbflsöbb aél betigtégek ellen, e jelei bisliaernek értlzedek óta mindig nagyi bb -\'terjedést iserieit. — Ara «|y l«psoialslt aradit! rtabiiMK 2 kar
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
SOS - BORSZESZ
Csak akkor valódi.
ba mindegyik iirsf M01.L A. .éjjseyet tnnu,tl Isi .A. Mail- (elirsln Annistul ..n sírra. A Utli rtll
aisbaraiasr uereietesen mint fáldalsassillapllf kadlrisilésl sxsr köiir.ny, esős is s negknlés sfyéb k0retkesm4nyain.il legismerete.ahh népsser. - Egy tatisll sridill Ivsg ara I kar. 90 (II.
MOLL. Gyermek szappanja.
Legflnumsbb, legújabb mftiliuer iserint kdiiltek gyermek «s htilgy iisppaD a Mr sksllrl ápslásárs gysrmsksk s fslalllek riirírs.
ira derabsaklat — 40 III. dl darab — I ktr. 80 <11. Minden darab gyermsk-asappau Hall A. VMjSflytval «an elláua.
F&aaítkOldáa: Moll A. gyógyazerész, ci. ós klr. udvari szállító által,
Béca: Tachlauben 9. sz. Vidéki megrendelések nsponta postsntánrét mellett teljesiltstnsk
A raktárakban tutik határozottan MOLL A. aláirátávai í$ vUjtgyfvtl ellátott kfnitménytket kérni. Raktár. tlagy-Kaniuán Rosenfeld Adolf Fial. _
oQcxxxxxxxxjaooooodooBSnbdooáod i Ooodáfláú35ff
Elsó kózbdl, a gyárban vásárol Ön olcsón ós legjobban!
1 liter fiziom háztartási rum
/ 90 KUV.K VK.
Jamiai rnm f. 1.20 - LoMib Olfl Jamaikai rum f, 2.10 FINOM OROSZ TEA Ha 8 li L0£finomaDti császár fceverölí Ma 12 li
Hapliatii:
„DROGÉRIA1\' A yÖRÖS KERESZTHEZ, ■agykanizsa, Csengeri-ut ós Deák tér sarkán.
Nyomatott Ilj. w.jdits Jóxsef kon,,nyo»dájábIn~Nsgyksni«sán.------" "
Elli aanar rilUnos erűre berendezett íamszertjír
S TOWASSEfí J.
királyi udvari bangMnrgyát\'oii, had«srp|f-ar<lliti, > Riikórzl jayllolt tárogató és a hangfokoió germda feltalálója
BUDAPEST. II., lAnCZHID-U. 5. sx.
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és CsAktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
<8>
CSOKOLÁDÉK
TEA-SÜTEMÉNYEK
BONBONOK
DESSZERTEK
KAKAÓ
CAKES
KÁVÉPÓTLÉK
ájánljs ..ját gyárában hindit, kllsiisssss sllsasrt knléoleges i\\(Bpecislitásl Is-, rés-, laró \' s roaói hsngiaerell, eiiml,almokat, *tb
Legnagyobb raktár és gyár.
HegedűkJ.^r^úTbb!7 TÁROGATÓ
forinttól feljebb, egjobb feliierelénei.
Hangfokozd gerenda,
róxsafából, ujezttit billentyüve és iskolával, 80 — írttól feljebb melyál,., bármely hegedj Harmo|)iumok ,,,á,ki„
gordonka sokkal jol>b,
v1"™^«-
Harmonikák, K^SrÖtSWrBSáS
aczélhangn, bangrersenybarmc/nikák, saját minták.
Zenfikarok ,,11M f*\'"íre-
télelek mellett, jntányos árban, elismert jó minóiég, a hadaen g és a legtöbb katonai zenekaroknak Máliitója vagyok.
Javítások "
izakizerQ árban Keieaafeg
hangaserné Kivitel nagybAn én kicsiny ben.
ArJnyrtk Wkim haagMirröl kiváaatra ingyen él béraantve küldetik.
„C HOC 0 L A T LOBOSIG"
Köhögés, rekrdtaég és
elnynUANOdiU ellen Kjors és bltioa hatásnak
Um
az étvágyat nem rontják és kltUn izOek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér
F6- és sséikoldésl raktárt
„NÁDOR\' GYÓGYSZERTÁR
Budapeit, VI., Václ-kírnt 17.
KI Jen!
Egger melipasztllla
csaHnnDarneiHluylloli.
«Ml Ju|!
Megfojt ez az átkozott kühttgés I
Nagykanizsa, 1905.
Negyvennegyedik évfolyam, 2. szám.
Január 14.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Előfizetési árak : Kk6«* é.iv 10 kereaa, félévre 5 korom, nefjredíTre 2 korona 50 f — E®yei »iá» ára 20 f.
Feleifis nerkeutö:
DR. VILLÁNYI HENRIK
Laptalajriooo* éi ki.dó:
IFJ. WAJDIT8 JÓZSEF
Sierkaaatdléf: Nagjkaaixaa, ,SlRáiö »«um Kiadóhivatal <a njomda t Natjkaaliia, II). Wajdlti J«»««íaíl Deák-tdr 1. BlI.
liliddtirk dlj.iabái lierlat. HflWir loromk.ut 10 111.
Két probléma.
Ha nem kutatjuk a jelenség okail, akkor paradoionnak látszik az a tagadbatlan tény, hogy a mi pénzszegény országunkban már évelt óta tartós a pénzbőség.
Ez az egyik probléma, a másik meg- az, hogy már nem kesergünk azon, hogy gazdáink csoportosul vándorolnak ki Amerikába, sót államilag segítjük azt eló, amidőn olcsóvá tesszük egy angol hajó-vállalat utján a kiutazás költségeit.
Mindkettő gazdasági életünk egy ferde hajtásából nőtt ki. A kivándorlást nem egyedül az szülte, hogy a megszaporodott népességnek nem jut kelló földbirtok; hisz más országban is jó elovii osztották fel a régi generációk a földterületeket, de meghagyták a szaporodott népességnek, \'liogy" v\\gy otthon találjon a gyárakban foglalkozást, megélhetést, vagy saját országuknak gyannataib&nyfolytathassa-nak tovább mezőgazdai munkát oly földterületeken, amelyeket könnyen és olcsón lehet megszerezniök.
Most lássuk, hogy is lehet egy pénzszegény országnakJartps. pópzbósége? újból utunkban találjuk u közössé mely gazdasági életünk fejlődését megakasztja.
Ahol ninosen gyári ipar, ott nincs egyenletes napi keresető a nagy munkásrétegnek amelynek „ninosen osorepea tanyája" — de ennek folytán kolló mérvű fogyasztás sinősen, tehát sem üzleti fejlődés, som vállalkozási kedv, mert az osztrák fejlett gyári ipar vorsenye, vámsorompó nélkül osirájában megöli legtöbbjét keletkező iparvállalatainknak.
Az a sok megtakarítás tehát, amely forgalom, nagy iparvállalatok pedig kockázattal országszerte évtizedeken keresztül összegyűlt, járnak minálunk, ezeket a betéteket kénytelenek nem talál ennek következtében hasznos, az intézetek nagyrésxben olyan váltókban elmondjuk : kellően jövedelmező elhelyezést, helyezni, amelyek házakra, földekre lesznek gazdasági életünk fejlődését képező keres- I., H., Ill-ik helyekío bekeblezve, tehát nehezen kcdelmi vagy ipari vállalatokban, minek folytán mozgathatók.
kénytelen pénzintézeteinkben takarékbetét alakr Ez tehát igazában lekötött tőke és nem jában olhelyénődni. felel meg a betét fluktuáló természetének.
Ilyen takarékbetéteket elfogadó pénzinlé- De, mert a mezőgazdaságon kivül minden zet mintegy 1500 van ez országban, ezekbe egyéb üzleti ág pang, a vidéki jntózetek ugy a gyüjtőmedenoékbe közel hat milliárd koronát helyezték el a gondjaikra bizott betéteket, hordtak össze a takarés\'oskodó emberek. Ez ahogy lehetett, — osakhogy ennek is vau az összegyűlt horribilis tóke pedig nem áll határa, ha csak a bonitás rovására nem akarják arányban országunk vagyoni helyzetével : mi kiterjeszteni az üzletet.
i tényleg szegények vagyunk, de azért vagyunk A pénzintézetek valtjában egy komoly szogónyok, mert ezt a megtakarított tőkét dilemma előtt álianak, a folyton rohamosan sem. tudjuk gazdasági életünk fejlődésére szaporodott betétekkel szemben. A legtöbb gyümölcsözően befektetni másként, mint .a helyen 47,-ra szállították lé ugyan a betéti takarékpénztár által. kamatlábat, de mert a kamatadóval\' ez is
A takarékpénztárak — és itt különösen drágább, mint a visszleszámitolás kamata, a vidéki takarékpénztárakról beszélek —\' nem szívesen látják az uj betéteket, a régiek üzletük megszilárdulásának mérvét a lakarék- kamatlábát pedig nem merik 4Y.-on alul betétek növekedésében látták mindaddig, mig leszállítani, nehogy ezek kivándoroljanak, hisz ezt a szaporodott betét-állományt hasznosan jól érzi minden pénzintézet vezetője, hogy a forgalomba bírták hozni De a váltó-nyargalás- megtakaritott tőkék vannak hivatva saját nak is kell. hogy határa legyen, pedig egyébbel talajában a közgazdaság fejlődését egész som foglalkoznak a vidéki pénzintézetek, mint erejével táplálni.
váltókölcsönókkel; ebbe fektetik ezeket ji A vidéki pénzintézetek ezen komoly tömérdok ezrekre menó milliókat, amit a tépelódésén szerintem, addig, arnlg a bajt takarékoskodó nép bizalommal hordott össze elóidézó általános okok megszüntetésével ferde az intézetekbe. Ezekre az alapokra a pénzügytan helyzetünk magától megoldódna, időlegesen elmélete azt tartja, hogy mobil tőkének kell ugy segíthetünk, hogy egyes vidékoken külön kezelni, vagyis nagyobb részét osakis rövid körzetek alakulnának a vidéki pénzintézetek lejáratú\' kereskedelmi váltókra szabadjon koalíciója céljából.
kelesén-adni. valójában pedig az történik, Ezek a körzetek a helyi viszonyokig hogy — mivel az üzleti életben osekóly a képest ítélhetik meg, hogy, eltekintve a^
T A R C A.
Újévi köszfintö.
— Angolból. —
Skóciának sok különös szokása között említésre méltó az újesztendő megülése is.
Ugyanis attól függ a háznép szerencséje az évben, hogy ki lépi át először az ó-esztendője 12 órája után a küszöböt. Az első érkezőnek — hogy szerencsét hozzon — első sorban férfinek, magasnak, erősuek, mutatósnak kell lenni és nem szabad lud-talpunak lenni. Ezeufelül nem szabad kancsalítania és üres kézzel jönni, mert az ajándék biztosítja csak
a família jólétét — akármilyen csekélység legyeu is az. *
Az ó-esztendőből már csak egy óra volt hátra és Mac Taggert ur a vidáman lobogó tüz előtt várta az újévet feleségével-és leányával.
Egyszerre csak eszébe jutott, hogy nem kerített senkit, aki először tegye be a lábát hozzájuk és yedten ugrott fel helyéről.
-— Szent Egek, — kiáltott fel — elfelejtkeztem egészen az újévről, már most rohamosan kell valami szemrevaló fickót felfogadni az utcán.
Mac Taggert, Nancy ós az édes anyja jelentőségteljes pillantást váltottak egymással és Mac Taggertué megszólalt:
— Ülj le jó ember és várd be, hogy mit hot * sors. Sokkal jobb az ugy, mintha előre kicsiuálod ▼alakivei a dolgot.
— Ugyan, ugyan, asszony! Hát az egész évi
szerencsédet rábíznád valami kére^etőre vagy valami csavargóra, ho»<y az jöjjön be legelőször hozzád ?
-r- Ember, ember, — szólott az asszony szemrehányóan, — hogy lehet egy olyan tudomáuyos ember, mint te, annyira babonás?
— Nem vagyok babonás, asszony, de ami a régi szokásokat illeti, azokhoz ragaszkodom. Talán csak nem kívánnád, hogy elhanyagoljam azt, ami kötelességem a családommal szombeu ?
E szavakkal az ajtó felé sietett.
Nancy, a leánya gyorsau melléje ugrott ós j vigasztalta ót:
— Ne menj ki ebbe a hidegbe papa! — I szólott hozzá szelíden — ugy érzem, azaz tudom, ! hogy — oh anyám, miért nem mondod meg neki? • Mélységesen elpirult ós elhallgatott, az apja ; pedig bámulva nézett hol a leáuyra, hol a feleségére.
— Mit akar ez a leány? — kérdezte indulatosan.
Mac Taggertiié, mielőtt megszólalt volna, összeszorította az ajkait, mert tudta, hogy most epős harcot kell vivnia. De elhatározta, hogy erős lesz.
— Azt akarja veled megórtedui, hogy a te fáradozásod nélkül is lesz olyan, akinek a belépése szerencsét hoz magával.
Hogy tudld ? kérdezte Mac Taggert gyanakodva.
— Mert már elintéztük.
Mac Taggert belátta, hogy az anya és leány együtt készítettek valami támadást ellene és most okosnak kell lennie, hogy ó maradjon a győztes.
— Hiszen ai előbb ugy értettem, hogy jobb lesz bevárni, hogy mit hoz a sors. Vagy nem igy mondtad?
A felelőségéhez intézte a szavait, de a leánya felelt rája:
—.. Igen, papa, ugy mondta az anyám. És at illető maga ajánlotta föl. hogy el fog )Önni, mi pedig csak beleegyeztünk a kést tervbe
— No és szabad tudnom, hogy tisztességes ember lesz-e? — kérdezte, kulatólag nézve a leány piruló, zavart arcába. Egyszerre aztán tisztábau volt a helyzettel, ugy gondolta, hogy itt egy udvarlóról van szó.
r— Még túlságosan fiatal vagy arra hogy férfiakra gondolj, — szólott szigorúan — és ha ugy volna, az anyádat vonnám felelőségre, hogy hogyan történhetett még ez az ón beleegyezésem nélkül?
Megfordult, hogy lássa, milyen hatást gyakorolnak szavai az asszonyra
— Hallod, mit mondok, asszony ?
— Hallom — válaszolta amaz nyugodtan.
— Oh, anyácskám, ne vesszetek össze! — kiáltott fel a leány. — Mond meg papának, hogy ki jön, hiszen ezt joga van megtudui.
A dolgok egész simán folytak volna le, ha maga Nancy mondta volna meg az apjának a veudég nevét, de Mac Taggertné makacs asszony volt és most is haragosan kiáltott oda a férjének:
— A fiatal Oojguboun Angus fog eljönui.
Mikor azonban a férje haragos és egyúttal ámuló
arcát megpillantotta, szelíden hozzátette:
— Szereti Naucyt ós különben is derék, tisztességes fiu. No gondold, hogy azért, mert ti az öreg úrral nem sziveihetitek egymást, a fiatalok is ellenségek lennének,\'"^ ^
— Jeanne! — kiáltott most fel mérgesen a férfi. — Hogy mered te megbecsteleniteni a nevemet? Hogyan merészkedsz még csak kapcsolatba is hozni a leányom nevét a Colguhounoliéval ? Azt hiszitek,
A I, A l KÖZLÖNY
11)05 JANUÁR 14
intézetek álul külön kultivált üzlet-ágazatoktól, minó hasznos közgazdasági vállalatot létesíthetnek együttes akoióban; hisz sok oly ügylet merülhet fel. amelyre a pénzintézet egymaga nem vállálkozhatik, de a siker biztos reményével vállalkozhatnak egyazon vidék pénzintézetei együtt.
Hisz az ország majdnem minden részében alakulhatnának p. o. pénzintézeti körzetek olyan földbirtok-vételekre, amelyek alkalmasak parcellázásra, ahova az Amerikából hazakorüli pénz segítségével a haza kívánkozó kivándorlókat visszatelepíthetnék. Ehhez u művelethez a minden körzetben egyesült pénzintézetek betétjeiknek osak \'/,.-ed részével járulnának hozzá, amelyet minden kookázat nélkül inkább szabadna ebbe a hasznot hozó, hazafias és a közgazdasági életet szolgáló műveletbe befektetni mint az eddigi módon a váltó-nyargalás előmozdítására fordítani.
Ezzel a karöltve müveit pénzintézeti akcióval egy csapással három legyet ütnénk: enyhitenók a kivándorlás mérvét, mert a földéhes nép az ország minden részében találna raéltáuyos feltételek mellett települést, megélhetést, másodszor a pénzintézetek hasznosan tudnák elhelyezni betétjük \'/„-ed részét és végre az árvoreló hiénákat le lehetne szőreim.
Ehhez az egész országra üdvös vállalkozáshoz jogosan — és azt hiszem, eredménnyel — kérhetnék a pénzintézeti körzetek a törvényhozástól a bélyeg- ós illetékmentességet a földvételekre, paroellázásra és telepeseknek való eladásra, valamint a telepesek adómentességét arra az idóre, amíg a paroellázott földek részlettörlesztése tart.
teitelbaum hermann
takfttékpénilirl Igugttú.

Aladár gróf Dervaries Akos kiliraáni földblrtokoa négyes fogatán jött be a vasútról az „Arauy Szarvas" szállodába. A szálló éttermében délben társas-ebed volt A beszámoló megtartása délután két órára volt
... . , ____*___... . „,,f„ lúiiiir mpo--
roeg eueuzeai sioiioiutícu u»>>» ----------j
zalacsányi földbirtokos szólt, aki képriselónek grof Batthyáuy Józsefet ajánlotta. A most nereMtl megjelent a választók elótt. Kijelentette, hogy 67-es alspoo áll, Audrássy programmal. Heszéde balést
liMI/anialAl t ninno V.ftHicr nem is emlenel-
—= A* oraxággyüléai képviaelőjelöltek megyénkben. A választási mozgalom e héten már nagy arányokban bontakozott ki. A jelöltek mindenfelé beszámoló beszédet tartottak éa bejárták a választó-kertieteket. A vármegye január tizenhatodikán rendkívüli közgyűlést tart, amelyen a királyi meghívó levelet fogják felolvasni. A jövó héten megállapítják a választások napját is. A hét és s közelmúlt eseményeiről a kővetkezőkben számolhatunk be:
A nagykanizsai választókerület eddigi képviselője Zichy Aladár gróf, a néppárt elnöke
SEir „ ieLlevók A Senle.ök közt túlnyomóan, nek senkit. A 48-as kerületben a színtelen programm IfflWralvMoSytW .kik. környék-! bizonyos lehangoltságot teremtett A kerületben csend
róltoa VI —VII keíoletböl Jöttek L-e. Ott voltak ■ honol. Eddig a legnagyobb valószínűség az, hogy
S^lffiHSÖlí^SastSfaas:
ssssassp^sőee®
a jelölésről térre párti, Kálmán Károly néppárti és Harkányi Frigyes
A jelenlevők ezután s szálloda ólom térre r, , „ <rtiJie|5|i állnsk egymásss szemben,
vonultak, mert a szálló nsg,termeben oly nsgy vo báró szabié vüpárt■ W,,^ ,
a szorongás, hogy a beszámolot ott lehetetlen volt ,Dnek hirét küldöttség közölte Darányi
megtartaw mondotta Ignáecal, aki a kandldálást elfogadta. A jelöltséget a
lel ^\'^iXtt\'LtA néppárti
A rendkívüli meleg fogadtatás, úgymond, jól esik e
szivének és büszkeséggel tölti et. Mikor először jött » jelölt.
Kanizsára, akkor is szívélyesen fogadiák, de azt ---—----—-—
csekélynek találja ahhoz a meleg rokonszenvhez kepeet órakor kezdjünk tanítani T
mellyel ms üdvözölték. Beszámol ezután ámult politikai »•"» ora«or sasa j
eseményeiről. Beszédét e szavakkal fejezte be: .Ara\'"\' (y h . A tujítAst a népiskolákban télen-nyáron
a múltban nem csalódlak azok. akik engem megbíztak Js|e , Unil4í
ílfctÜík "teratl Xl\'P- — a fertőaő betegségeknek járván,szerű terjedése miatl hogy most is szívélyesen logsdnak. En nem reméltem Nagykanizsán egyáltalán szünetel. Kérdés most mar, ennél szebb, melegebb fogadtatáat, amilyenben még h, , tanítást a népiskolákban ianuár \'J0 án ismét képviselő alig részesült. Önöktől függ, kit biznak meg i„dokoll-» a tanítást már 8 órakor reggel
jövőre. Ennek a kerületnek bizalmára büszke lehetek K ■
éa ió emlékem, hogy politikai pályafutásom Kanizsával megkezdeni......•
van összefüggésben (Óriási azűaui nem akaró éljenzés Ezzel a kérdéssel az izr. iskolák iskolai szak.
és kalap lengetés.) osztálya már többször foglalkozott, anélkül, bogy a
Beszéltek még Sebestény Lajos, H a i d u ; isnjeskozmányok pozitív eredményhez rezeitek volna. Pyula dr. és még mások. | „ 4]1 j illl(0|ík igazgatói és gondnokai tár-
ad., Aladár gróf e héten a választókerületben ^ 8 ^ ^k-e ebben az ügyben
"Ellenjelölt eddiK nincs.. : felterjesztést? azt nem tudjuk, de ha tettek volna,
A baksai választókerületben Máudy Samu j ereimónJ„ , felterjesztéseknek mindeddig nem volt. ,.!..„ í— if.™„« nénnártlval mérkőzni. I mert t tí|en ;s , t.njiást 8 órakor kezdték. Az ügy
A o as s a 1 ---,J, ,, ■
szabadelvű fog Darán vi Ferenc néppártival mérkőzni. I A csáktornyai kerületben Wlassicstijuladr. Andrássy programmal lép fel. Jelölt még Terbóe István miniszteri tsnácsos szabadelvű programmá. Wlassícs a kerület több helyén nyilatkozott ahelyzetről.
A keszthelyi kerületben a választások sorsát a vidéki zsentrik döntötték el mindig, akik az utóbbi, ciklusokban maguk közül Állítottak jelölteket. A]
azonban olyan fontos, hogy kísérletet megérdemelne. És pedig kísérletet kellene tenni egy 111—IV. és egy 1—II. kerületi iskola 1. éa 2. osztályával. Az izr. iskolák tanítói már adtak ez ügyben szakvéleményt, de egyöntetű megállspodásra nem jutottak, miért is
UD ..— O----1------------------\'
.....- -,.-. , ■ iskolaszék a kérdést eljtette. Voltak hangok, melyek
kerületet legutóbb Bogy.)- Máté képviselte ak l I semm. , ^ , „ ,ll4 é,
györgyvád ifflÍÖi taL^JS*.! második osztály növendékei télvíz idején 0 órakor
hogy két asszony képes lerombolni azt a gátat, a melyet 400 év óta építettek őseink?
A felesége csillapitólag sióit közbe;
— Mac Taggert, miért izgatod igy fel magadat semmiért?
_ Mit, hát te ilyen dolgot semminek nevezel,
mikor már két pert megnyertünk velük szemben.
— De papa, — szakította ót félbe Nancy szelíden. _ hiszen Angus, a fiatal Colguhouu azt mondja, bogy egy negyedórai beszélgetés is rendbe hozná az egész 400 éves pert. Az apjának is megmagyarázta már ezt és ó hajlandó volna kibékülni, csak engedd meg, hogy beszéljen veled . . .
— Soha! — kiáltott fel az öreg ur. — Még csak nem is köszöntünk egymásnak soha az öreggel, most hát nem fogok beszélni a fiatallal.
— Most se, papa, mikor azért jön hozzád, hogy szerencsét hozzon? — kérdezte a leány könnyes szemekkel
— Nem mondom, hogy nem szólnék hozzá egy-két szót, ha már megengedtétek, hogy idejöjjön, de iniulhogy nem várom meg az ujesztendót, nem lesz rá alkalmam.
Az anya és leánya arca elsötétült; igaz, hogy meguyérték a harcot, de nem ugy, ahogy szerették volna.
Mac Taggert pedig elhagyta a szobát ós Nancy zokogva borult az anyja nyakába.
Mac Tangert azonban csak látszólag vonult be a szobájába Nem akarta elmulasztani az ujeszteudő megérkezésének megtekintését és kívülről csapta be csak a hálószobája ajtaját. Azután lehúzta a cipóit éb lassú léptekkel felment a padlásra Odafent régi skót, szokás szerint a ház bejárata fölött egy nagy
nyílás volt alkalmazva. Odament lassan az öreg ur es ott végigfeküdt, onnan leste az érkezendő vendéget.
Már csak egypár perc hiányzott az éjféjtól és már is hallani lehetett a távoli léptek zaját. Ekkór a toronyéra tizenkettőt ütött és mikor az utolsó hang is elhalt, hangosan kopogtak az ajtón
A leánya és a felesége mosolyogva jöttek ki ajtót nyitni.
Az ajtón egy magas, barna férfi lépett be, egy óriási ládát hozott a vállán ós hangosan kiabálni kezdett:
— Holdog újévet mindnyájuknak! ,
Ugy látszik, hogy az asszonyok nem ezt az
egyéniséget várták, mert hüledezve néztek reá. Az öreg ur jobban megnézte ós felismerte benne a! református papot. 1
— Hol van a gazda? — kérdezte a férfi és kezet fogott mind a két nővel.
— Egy kicsit rosszul óni magát, — szólott Mac Taggémé csendesen. \'
— Költse fel ót, asszonyom, de gyorsau, hadd örüljön az újévi ajándéknak.
E szavakkal feltépte a láda fedelét ós az asszonyok ámulva látták, hogy frissen felásott fekete föld van benne
Mac Taggert kíváncsian hajolt ki a nyíláson és elvesztve az egyensúlyt, egyenesen belee&etta nagy ládába.
Az asszonyok sikoltozni kezdtek, a pap ámulva nézett MacTaggertre, ez pedig komolyan szedelőzködött össze.
— Ön az, Saunders ? — kérdezte a tiszteletes ur csodálkozva. — Engedje meg tehát, hogy ón adjam át ezt az ajándékot, amely arról a földről vau hozva, mely 400 év óta disputa tárgyát képezi a Mac Taggert- és Colguhoun-család között. Most az üreg Colguhoun lemondott az összes jogairól ós átengedi
önnek az őszes földeket. Ó maga pedig itt van fiával együtt és kéri, hogy temetessók ebbe a földbe a régi ! haragot, most pedig szorítsanak baráUágosau kezet egymással.
Természetes, hogy egy ilyen ügyes „szerencsehozó", raiut a tiszteletes ur, csak bőséget éa szaporodást hozott magával. És az óv elteltével nemcsak a Nancy ós Angus házassága történt meg, hanem mindakót család gyarapodott ugy földi javakban, mint szeretetben ós barátságbau.
Két regény.
Az Uj Idők tizenegyedik évfolyama, amely e heti számával kezdődik, két uj regény jelében indul meg. Az elsőnek cime „Ábel ós Eszter", szerzője Gárdonyi Góza, h azzal a poétikus melegséggel, mesteri jellemrajzzal és érdekes cselekmónynyel van megkomponálva, amely Gárdonyinak a legelső magyar írók között biztosítja helyét. A másik regény, „A diadalmas Éva\' francia író müve. Pierre de Coulevain az Európát járó amerikai asszonyt festi meg benne, egy roppantul hatásos cselekmény keretében. Van azonkívül ebben a számban eredeti nyz Tull Ödöntől, meg Csók Istvántól, novella Wolfner Páltól és Tábor. Róberttól, költemény Farkas Imrétől, cikk 8ietb Zsigmond tollából és számos epizód, apróság a hétről. Most, hogy megindul a tizenegyedik évfolyam, legalkdmasabb az előfizetésre \'ez időpont. Ezért is a kiadóhivatal I (Andrássy-ut 10.) azoknak, akik még nem ismerik az Uj Idők irányát, kívánatra ingyen küld mutatványszámot.
1905 január 14
«5
ZALAI KÖZLÖNY
jöjjenek iskolába, viszont mások aggályosnak tartották, bogy a tanítást 9 órakor kezdjék meg, mert a gyermekek jó része mégis már 8 órakor jönne iskolába. Az olyan szülők gyermekét, ki 9 óra előtt jönne iskolába, mindenesetre foglalkoztatni kellene, ha nem is tanítással, de ragy énekkel, vagy slöjd-munkával. Különösen az iskolától tárol lakó gyermekeket kellqne a tanításnak pontban 8 órakor való látogatásától felmenteni. De a kísérlethez elsó sorban az iskola tantestületének hajlandóságát kellene megnyerni, mert a legtöbb tanitó elllenszenvvel viseltetik az intézmény iránt. Pedig a 9 órai kezdó-tanitás már sok városban fönnáll és az örökös panaszokat a korai tanítás miatt meglehetne szüntetni nálunk i«.
Nem abban rejlik a nehézség, hogy a tanítást 9 órakor kezdjük, hisz ezt egyszerű rendelettel ellehetne intézni, hanem abban, hogy mit kezdjünk azokkal a tanulókkal, kik 9 óra előtt jönnek iskolába, mert, hogy ezt megakadályozni nem szabad, azzal tisztában ran minden pedagógus. Tanítással nem szabad Óket foglalkoztatni. Mi pótolhatja tehát > a tanítást? Erre vagy az ének, vagy a kézügyesség tanítása volna a legalkalmasabb.
A kérdés mindenesetre megérdemli a kisérle tezést. Hat-hét éves gyermek reggel 7 órakor még alszik. Az álom erősítő hatásáról nem is kell beszélni Bűnnek tartjuk a 6—7 éves gyermeket álmából fel kelteni.
Egy darab boldogságtól fosztjuk meg a gyermeket, ha ébredése elótt keljük, pedig ha valakit, ugy a gyermeket kell megkímélni a lehangoló érzelmektől. A reggeli elköltése is sok nehézségbe ütközik a gyermek sietsége miatt és hogy sokszor nem tiszta hollandusok, hanem mosdatlan lappok és khun-guzok mennek 8 órakor télen iskolába, arról minden tanitónak vannak tapasztalatai.
meg kell (menteni a gyermekleikeket a teljes elromlástól. A humanizmus, emberszeretet, a világosság hirdetőinek itt kell elóállaniok a jótékonyság balzsamával és nektáreseppjeivel. Nem csak olyanokat kell segiteni, akiknek a nyomorúsága már mindenkinek a szemébe ötlik, hanem as éj nyomornltjaiu akik a sötétben csak némelyeknek tűnnek (el és akiken nemcsak anyagilag segítenek, de lelkűket is megmentik a piszoktól, a Bzenytöl. Különben pedig e* az : csak egyre sürgősebbé teszi a szegényügyi szabályrendelet mielőbbi életbeléptetését és meg mutatja, hogy mily nagy és magasztos hivatásuk lesz a kerületi atyáknak. Addig is azoaban, tudja Isten meddig. — e két züllés utján haladó naranci-os-gyermeke\'t, különösen egy jótékony egyesületnek, a munkáspábolynak figyelmébe aján\'ja Riga
H I R E K.
A báli tudósítás.
Tisza köszönete.
Qról Tissa István miniszterelnök Zalavármegye főispánjához Herteleudy Ferenchez levelet intézett A főispán azzal küldött* meg a levelet Vécsey Zsigmond potoármeateroek, hogy aat aa aláírókkal közölje: A levél szövege es:
.Magyar Királyi Miniszterelnök. Budapest, 1904 évi december hó 18-án. Tiiatelt BarátomI Nagyksoissa város szabadelvű polgársága a visszakérőleg itt (ekvő, igen nagyszámú eredeti aláírásokkal ellátott Qdvöalő iratot intézte hozzám.
Kérlek légy sitves az illetőknek, szivén megemlékezésükért, valamint megtisztelő bizalmuk nyilvánításáért ugy a magam, valamint Miniszter társaim nevében megfelelő módon őszinte köszönetünket tolmácsolni és őket biztosítani, bogy az egész országban észlelhető közvéleménynek ezen megnyilvánulása is ujabb ösztönzésül szolgál a kormánynak, hogy • megkezdett uton teljes eréllyel és a cél nagyaágá-nak megfelelő kitartással tovább haladva, hazánk nyugodt, békés fejlődését a jövőre biztosítsa.\'Hazafias tÍHEtelettel: Tisza s. k.
Emlékeztető-neptár.
(A párbeszéd aainhelye egy sserkeaatőség. Idő a lap mrgjelenéae elótti nap. A segédszerkesztő aa iróasaialon fekvő hir anyagot idegesen turkálja Nem találja elég érdekesnrk A máaik iró-
a tatainál 01 a báli tudóiitó JóképO, fiatal gyerek, ... . . . ..
aki nem hírlapíró Holondja a táncnak és a jaaaár 14. A irÖTeietfik nagykanizsai egyesoletének tiac •-••- «-••* vigalma.
16. RendkivQll megyei kAagyOló*. . 28. A fellő keresk. iskolai iíjuaig hangverienye. Fibraár 4 A Ker Jót. Nőegylet mulatsága
S A borbély éa fodráaa-aegédek bálja. Márolas 4. A ÍOtóháai kéimOvesek bálja.
ZDIIStt gyermekek.
— Éljél « mulatóhelyeken — Ismerek két gyereket. Már vagy egy éve napról-napra látom őket. Testvérek; az egyik fiu, a másik leány. A leány az idősebb — 11 éves, — a fiu 9 éves. As utca gyermekei; egészségesek, erősek, rosszak. As anyjuk gyűmölcös-kofa, egész napon át, télennyáron a piacon gyümölcsöt, narancsot árul. Gyermekeivel, — több íb van e kettőn kivül — nem törődhetik, kenyeret kell keresnie. Apjukat nem ismerem, valami napszámos lehet. A két gyereknek nyáron jó ,módja van. As utca porában télmeztelenen futkoznak, kavicsosnak, verekednek. As utcabeli gyermekek rémei- A leány fél-téglával dobálja őket, a fiu segítőtársa. Káromkodnak, szidkozódnak, mint egy kanász. Kinőttek is megborzongnak trágár gorombaságaikon. Télen kevesebbet látni őket az utcán. 8ilány, vékony ruhájukban, rongyos cipőjükben, dideregve járnsk. Nagy szegénységben élhet családjuk. Aa anya nem nagyon jövedelmező üzletével, nyomorúságosan tarthatja őket. A két gyereket is elkergeti kenyér után. De mikor? Éjjel 12 éa 3 óra között a járó-kelők gyakran találkozhatuak a két testvérrel. Korcsmáról korcsmára, kávéházról-kávébázra és lebujról-lebujra járnak. Az egyik karján egy kis kosár tele narancsosai. Benyitanak a kávéházba, korcsmába. A leány künn inarsd az ajtó előtt, tartja a fiu sapkáját, ez félénk léptekkel, de mégis kihívóan megy az asztalok körül s kínálja narancsait. Odamegy egy részeg kompániához innen ellökik. Egy másik asztalnál kiföstött arcú leány ül gavallérjával; oda bátrabban lép, a női szív gyengédsége bátorítja. A gavallér vesz tőle egy narancsot hölgyének. Ha valshol elad egy-két narancsot. örömmel mutatja a keresményt nénjéuek, aki a pénzt tőle künu elsz»di. Igy járunk az egész város mulató tanyáin, a hosszú éjjelen át. Igy nevelődnek. Végignézik az éjjeli élet bűneit, végigfutnak auuak mocsarán, s lelkük a Hzenytől bepiszkolódik. Egyenlőre csak éktelenül káromkodni tanultak meg. De mi lesz belőlük később? Már kora gyermekségükben megismerik a fertőt, a bűnt, lelkük még friss, termékeny talaj eunek befogadására. Lehet-e ezt igy tovább tűrni? Anyjukat nem okozom ezért, a családnak kenyérre van szüksége és ő a kenyérkereset bármiféle módját jónak láthatja. A szegény éhes ember onnau szerez kenyeret, ahonnan tud. Gyermekeit teBxi tönkre h betevő falatért. Ezen nincs mit csodálkoznuuk. Mi I sem vagyuuk ennek okai, még észre nem vettük. I De ha ilyesmit látunk, okvetlen kell tennünk valamit.1
legédraerkeaatő hogy megmenekQljOa a báli j tudóaitáaok megírásától, kinevette — báli tudó- i Bitónak. A segédszerkesztő miutáu már átnéate a kefelevonatokat, megstólal.)
A aegédszerkesztő: Boszantó. 8emmi érdekes report. A közönség vissza fogja dobni a lapot, mert nzársí, egyhangú. (Idege*, türelmetlen j hangon a báli tudósitóhoz sról): M«ga pedig kedves ifjú barátom elfogsdta a mull héten a báli tudósítói kinevezést. Mégsem látom itt tudósítását a legutóbbi nagy jótékony bálról.
A báli tudósi tó (félénken, mint aki tisztségét félti): De kérem, a . . .
A segédszerkesztő: Semmi kérem, semmi a .. . Ha ön elvállalta a báli tudósitá»t. tfgye meg kötelességét. A kö/önség nem azért járatja a lapot, hogy mindig vezércikket, garmondot, verset, tárcát, vagy gyilkosságot olvasson. Lássa egy szépen megírt, hangulatos báli tudósitásnsk a közönségnél sokszor nagyobb a hatása, nagyobb az eredménye, mint a városi ügyek írójának, mikor a szegényház meg építését Bűrgeti.
A báli tudósító: Ezt tudom kérem . .. A segédszerkesztő (közbevág): Ha tudja, annál jobb. Nem kell sokat beszélnem. Most az ön hibájából kimarad egy báli tudósítás és névsor Tudja
— A pénzügyi btoottság ülése. Nagykanizsa
r. t. város pénzügyi bizottsága ujnépi Elek Lipót b. elnök elnöklete alatt 1 hó 10-én a városház tanácstermében ülést tartott. A következő fontosabb ügyekben ndott véleményt a bizottság:
A kövezetvám siedéni jog engedélyezésének meghosszabbítása végett a kérvény a m kir. keres kedelmi miniszterhez felterjesztessék, amelyben a kövezetvám dijat métermázsáokéot 3 fillérben kéri megállapittatoi.
A Magyar-utcának folytatólagosan kongó-tégla burkolattal való befödésének költségeit mintegy 22.023 koronát, a vármegyei utadó-alap terhére 4«/,•/„ kamat megtérítése mellett a városi alapokbői előlegezni véleményezte.
Kálócy János főgimnáziumi rsjztanár ötöd éves korpótléka cimén 200 korona folyósítását véleményezi.
A VI. kerületi (Rác utcai) iskolánál, a jelenlegi n.najaoo. a.m.r.u egy o... iuao.,i« «\' \' -i- , tlDÍl6l ,aká8 ffiegb.gyása mellett uj tanterem építésére
az ön hogy ez íootosabb három ^kknél ^vonatkozó tervek és költségvetés elkészítésére a tudósító >tt jóváhagyólag int fejével.) Az bizony wi«..«\\ »t..it.i.rlA
kedves barátom. Mikor én fiatal koromban jó vezér- j mér"^nz L ,0. fia cé« kérvénye egy N.gy-
" fatfwltt *ef a* lanbóf EUenben kanizsá" é^s^nl^^rízámlr.t^fe^fő Xg.
azért több példány nem fwtfott e j topból. Ellenben átengedése tárgyában (a gőzmalom és
mikor egy az est ^gasl.Un á ó\' bá i tudó..taat JJ térséget kérik) a bizottság javasolja,
írtam, akkor « izerkesztőm ^m-sau m^ugU, Uér,éoyezök az átengedni kért terület térképét, hogy munkámban lusta kezdek lenpi,,s topot unalmas, /8„épiteDdöjé(?Ryár o.em tervét előzőleg
mutassa be és csak ennek beérkezte után fog érdetn-
a közönség? (Lelkesülten, szinte szónoki páthosszal.) Rohant a kiadóhivatalba — s topért.
(A báli tudósító néz, mint aki nem érti a mondottakat)
A segédszerkesztő: ön bámul reám? ön nem érti, hogy miért rohant a közöuség topért. Szerencsétlen. Ezt nem tudja. Mert a tudósítás végén ott volt — a báli névsor. (Ünnepies hangon folytatja): Kedves barátom a báli névsort sohse feledje el a tudósítás végéről. Állítsa össze maga. vagy kérje meg erre a rendezőséget. De névsor legyen. Ha Szilasbalhásról, vagy Kutysbagasról bejönnek Arok-falvai, vagy a Zulcer lányok, nevük okvetlen benne legyen a tudósításban. Először is azért, mert ezt az egy számot okvetlen megveszik a topból. Másodszor pedig, tán a topra is előfizetnek — hálából.
A báli tudósító: Ha megengedi, én is szólok valamit. A tudósítást azért nem irtam, mert nem találtam a szerkesztő ur asztalán — a báli tiszteletjegyet.
A segédszerkesztő: É9 engem ilyen soká enged prédikálui. Hisz elveimet csak akkor követheti, ha van szabadjegy. Tehát nem volt szabadjegy? (A báli tudósító nemet int.) Akkor keblemre öcsém, minden megvan bocsátva.
(A segédszerkesztő magához öleli a báli tudósítót, miközben magyarázta, hogy ne legyen kellemetlenkedő ujiiglró. A báli szezonban ne Írjon a farsangi báli költekezés, a dlvathivalkodáa ellen. írjon arröl majd hamvazó szerda után. Akkor következhotik a hamuhintés.)
A párbeszédes lejegyezte:
jelenetet a
rovat részére PArbi.
ben véleményezni.
— Halálozások. Fincher Gyula magánzó (. hó 9-én inlluenzában elhunyt. A 93 éves öreg ur könnyedén viselte msgas korának súlyát és örökké derült, mosolygó arcáról minden jó ismerőse kibetűzhette, hogy a patriárkha lelkinyugalmával tűrte a? élet viszontagságait. Az elhunytban 8zékely Tivadar, a Gutmann 8. H. cég intézője, Fischer Sándor kereskedő és Kobn Ödönné édes atyjukat gyászolják. F. hó 11-én délután 3 órakor a közönség nagy részvéte kisérte utolsó útjára. — G a á I Károly volt zalaegerszegi rendőrkapitány 09 éves korában botfa-hegyi lakásán elhunyt —- Kohn Rezső földbirtokos, Somogy vármegye törvényhatóságának bizottsági tagja életének 79-ik évében e hó 7-én a fővárosban meghalt. Szommer Nátbáu postafelügyelő neje és Reiniti József takarékpénztári tisztviselő neje as elhunytban édes atyjukat gyászolják.
— Koszorutpótló adományok. F. hó 9-én elhunyt FiBcher Gyula iránti kegyelet jeléül adakoztak: A gyászoló család 00 kor., .Munka" páholy 16 kor , Loevy Ödön 10 kor., Rothschild Samu B kor., Rosenberg Richárd és neje. Goldhammer Károly, WeiBz Tivadar és neje, Zerkovitz Lajos éB neje, ifj. Deutsch Lajos és neje 10—10 kor., Sommer József, Lendvai 8amu és neje B—5 kor. összesen 140 kor. A nagykanizasi tor. 8zent-egylet.
— A hivatalos lapból. Pályázat. A nagykanizsai adóhivatalnál \\dótiesti állásra. Pályázati határidő két hét.
— Véglegesítés. Schőnwa\'d Károly dr. fiatal tudós rabbit a tnpocai izr. bitközség folyó hó 8 án tartott közuyülése jelen állásában véglegesítette.
ZALAI KÖZLÖNÍ
1905 JANUÁR 14.
_ Rendkívüli megyei k5igj-MÓ». — As
1906/910-iki oraiágfjFŰlás eKytjehivá.áról ssóló királyi menhivó levél kibirdelásének el«kS«lé>e coljából I. 1905. évi januír bó 16 áu dálslótt 91/, ór.kor Zala-egersr-etten a vórmegyehái gyOléntermébeu rendkívüli hiiotlsági közgyüléi less.
— Hhlnal Nagykanlaaán. A mennyei biro-dalomnak egy lakója Sangbaiból Nagykanimán árult a héten acbst-ból kéezOll .robrookákat. A kblnai tűrve magyarul i« beméit. Várotunk keid ntnnaelkOii jelleget ölteni. A mull bóosphan ilt volt Dr. Inouve japán-tudó-, « jűvö béten pedig jónnek a» orosíok.
— Aa Irodalmi ós ídvéiietl K8r vanárnap, I. hó 16-én déluiáu léi 4 órakor a S/arvas Siálloda termében (elolvasó délutánt tart a kövelkeró niOmrral
1. Megnyíló, tartja az irodalmi »zako»zlály eloöke.
2. Vieux temps hangversenye, hegedűn elóadjs Hofricbter Emm» urbűlgy 3. A vallás haladása, felolvasás, tartja Sáfrány Károly tanár. 4. Dal-srabadság, énekli a kór (étfikars. Belépó-jegy 40 fillér. Tagoknak 20 fillér.
— Egy orosa nemzeti énekkar nsgy hangversenye lesz s .Polgári Egylet" ..egyterűiében hátfón január 16-án. Slavlánsky Nsdina 40 személyből álló uroaz uenizeti óuekksrn festői lór-léneli jelmezben fog hangversenyezni s nsgy-orosz balalalka-zeneksr közreműködésével. A társasén, "
hely 1 kor. 20 fillér, diákjegy 1 knr. Felílfizetések, tekintettel a jótékonycélra, köszönettel fogadnak és hirlapilag nyugtásnak.
— Kosaras «ssi0»y0k Nagykanizsán I A
Nagykanizsai Friss Újság helyi mellékletének nyomán a megyei sajtót Is bejárls sz a hir, hogy .városunk utcáit a kosaras assionyok egész raja lepi el, akik 12—13 éves leánygyermekeket árulnak. Egy-egy asszony két—bárom gyermeket is vezet büntetlenül." Lapunknak egyik klilmunkatársa Riga ez Ogygyel Zalai Közlöny múlt számában cikk keretében foglalkozott. A cikk azt a következtetést vonta le, bogy vagy bűnös az egész város, amely ily erkölcsökkel él és gondatlan a rendőrségünk, amelytől eddig ez ellen még semmitéle intézkedést nem láttunk, vagy — ha nem való a hir — bűnös az. a lap, amely alaptalanul és meggondolatlanul ilj birt közöl, amely városunk erkölcsi életét pellengére állítja A N. F. U. keddi számában erre újból állítja, hoüy igenis vannak városunkbau kosaras asszonyok\' .kiknek egy időben egyik sörcsarnokban volt hadi-szállásuk A rendőrségnek van ezekről tudomása és ellenük a l.egerélyesebb eljárást meg is indította? Tehát miudeuki tud róla, irjs
hol csak eddig megfordult, j krsjcíros, csak a tekintélye, Zalai Közlőn, nem."
1\'suX\'e pl».;lm.l,»k iir „.« Füred, aláírása vnlt. Tudósítónk erre
van, igy irt a társulatról: .SlaviauHky Nadina oioszja rendőrkapitányságnál kérdezősködött ez ügyben, nemveti énekkara lebiliucseii a szemef éa * fület az idegen világ varázsával. Már a megjelenésük is milyen a*é|»! Párosával vonulnak be, u gyermkek
ahol azt a választ nyerte, hogy a Nkgykanizsai Friss Újság közlése téves. A rendőrség ebben az ügyben soha *emmiféle nyomozást nem indított. Da neu» ia indíthatott, mert feljelentés Kgy"gyönyörü érdekes megjelenés. A karok és énekek I ilyen ügyben a rendőrséghez nem érkezett és az réazint a vezető énekesnővel, részint nélküle «z öratflaiek ilynemű megfigy élésről nem tettek
elől mindnyájan a maguk nemzeti festői jelmezében. A leggazdagabban van diszitve 8laviansky NadinB.
egész énekkarral lesznek előadva minden a leg\' nagyobb szabatossággal kívülről, a mi bennünket, különösen a kedves gyermekeknél meglep, kik elől állva olj biztossággal és oly tisztán a maga* hau
jelentést. A rendőrkapitányság eme kijelentésének igafában niucs jogunk kétkedői. De tekintve az ügy fontosságát, tekintve azt, hogy Füredi János
gokat éneklik. A karvezeiő\'nö állal csak könnyen | nyilvánosan egy lapban bizonyítja a nagykanizsai jelző kézmozdulatokkal kísérve, vezeti az énekeseket. k0gtr,s asszonyok létezését, tisztelettel felkérjük a kik körülbelül 36-en vannak a legszebb összhangzat, tendörk Uá ágot hogy indit8a meg . vizsgálatot-„ időmérők gyakori változásánál, valamint a hang- j ^ ^ bjl()nyu|j kéM<ggel fű(ljuk beÍ8mera,
erősség összes árnyalataiban. Utóbbit tudják a leg meglepőbb piaoissimoig elfeyengiteni, amit mi oly lágy visszhangBzerüen még egy éuekkaitól sem hallottunk. Az oroszok különlegessége ismeretes, az ő mély basszusaik, a pétervári és moszkvai templomi egyházi zene büszkességei. Slaviausky énekkarában is lementek a bassusok ismételten a legmélyebb A-ig és 0 ig. A tenorok és női hangok uem csengenek olyan szépen, mint a gyermekhangok. Ezen énekesek művészi produkciói éa nemzeti dalaik, a legjobb bizonyítványt állítják az orosz nép zenei talentumáról." A hangverseny iránt, melynek szép műsora van, nálunk is nagy az érdeklődés és igy előreláthatólag a siker jelében fog az esti hangvor >eny megtörténni. Helyárak lemnek: Páholy 20 K Ülőhelyek: 1 — 3. sor 3 K. 4—6 sor 2 K. 40 fill., a többiben 1 K. 60 611. Belépő dij 1 K. Karzati ülőhely 1 K. 60 fill. Katona- és diák-jegy 80 fillér. Jegyek előre válthatók Kleiu József és Taa divat üzletében és ifj. Waj.lita József könyvkereskedésében. Kezdete 8 ért fél órakor. A rendezőség kéri a közönséget pontosan megjelenni, mert az előadás alatt az ajtók zárva tartatnak.
— Hangverseny egy segltó-egyesületjavára. A nagykanizsai felső kereskedelmi iskola ifjúsága a% intézeti segítő-egyesület javára január 28-án a Kaszinó dísztermében jótékonycélu hangversenyt rendez a következő műsorral: 1. Megnyitó. Előadja
a N. K. F. U. igazát. — Egyebekben a N. K. F. U. hir írójának személyes támadására nem válaszolunk.
— Egy kleptomaulkus eseteiből. Érdekes ember került e héten a nagykanizsai rendőrség kezébe. Az ügy, amely ezt az embert újból a rendőrik rónika hősévé avatta, a maga szürke érdektelenségében a következő: Szombatról vasárnapra virradó éjjel bét helyen is követtek el lopást. Kollárice Hedő Jánosné Rózsa-utcai lakói, füstölő padlásáról tiz sonkát és másféle füstölt hust, Eperjesy Sándor ügyvéd Teleky-utcai udvarából pedig több baromfit-A rendőrség gjaouja Török Qyörgy rovott multu ember ellen irányult. Jól tudták azonban, hogy Török lakásán eemmit Hem fognak találni a ezért a csendőrség segítségével a közqji Gáspár hegyen
mánya a kartárai érzés és szeretet fokozása érdekében létesített, január 17 én, kedden este fél kilenc órakor a Korona éttermének külön helyiségében barátságos összejövetelt tart. A xálasztmány határozata értelmében a tagok csak hírlapok utján lessnek értesítve.
— Egy előlegesett dicséret. December
huszonnegyedikén megjelent számunkban a szegény-ügyi szabályrendelet alapján azt irtuk, hogy újévkor megszűnik az utcai koldulás. De a városi szegények tovább is koldulnak. Időközben azonban lapunk feltevését a megyei lapok, sőt a fővárosi sajtó több orgánuma, mint megtörtónt dolgot irta meg a mi szegéuyügyünk haladását ,A Nap\', ez a jól szerkesztett demokrata azellemü fővárosi lap a következőket irta csütörtöki Bzámábnn:
— Koldusok. Nagykanizsán nincs koldus-Nem azért nincs, íhintha nem akadna olyau szegény ember a városban, aki kegyelem-kenyérre szorul. Neui igen van a világnak olyau szöglete, ahol ne akadua nyomorúság. E* a város azonbao nem engedi az utcára a szegényeit, hanem eltartja őket. 3 ennyiben elébe vágott nemcssk a vidéki városok egétu Borának, hanem Budapestnek is A mi utcáinkon sok a koldus. Félkezü. féllábú emberek* munkára képtelen asszonyok h némelyiknek » kórján a koldus-sorba született gyerek. Csupi olyan alak, aki számára csak a koldulás adhat kenyeret. Az utca nyomorultjai, akiktől ember-telenség volna megtagadni az. arravaló jogot, hogy kinyújtsák a kezükéi a járó kelő publikum elé. A nagykanizsai példa azonban azt mutatja, hogj másképpen Is lehet segíteni a nyomorultakon. A koldulásra utalt ember az élet rokkantja. Eltartása természetesen ránk háramlik, akik még birjuk valahogyHii az élet terhét. Eltarthatjuk azonban anélkül, hogy minden krajcárért hálát mondassunk magunknak. Mindenesetre jól esne nekünk ez a dicséret, ha már tényleg rászolgáltunk volna. Kívánatos lenne, ennek mielőbbi bekövetkezése.
— A keszthelyi járásbíróság pályázata. A GöU Ferenc keszthelyi járásbiró nyugdíjazásával megürült állásra a pályázatot a hivatalon lapban kiírták, de másnap visszavonták. Ez a szokatlan eset BOk találgatásra ad alkalmat.
— Ulrteleu halál Szokol Gyurit/. László kiskanizsai napszámos, Hajcsár-uicában hirtelen rosszul lett, összeesett és meghűlt. A halottat a temető hullaházába szállították.
— A rendőrtisztviselők egyenruhája. A városi tanács egyik legutóbbi üléséhen utasította a repdőrtisztviselőket, hogy a szervezési szabályrendelet értelmében egyenruhát szerezzenek be. A rendőr-tisztviselők ruházata hasonlítani fog a csendörtiszti egyenruhához. A rangjelzés következő lesz: rendőrkapitány arany gallér, alkspitáuyok 3 rendörtuztos 2 és rendóriiuok 1 rozsával.
— Meghívás. A Kiskanizsai Polgári Olvasókör f. hó január 15-én délután 2 órakor ssját helyiségében tisztújító közgyűlést tort.
Baleset pisztolylyal. Virá* József vörcsök-
kezdtek kutatni Török György éppen szemközt jött; pusztai kovácslegéuytíek a szomszédja hatlövetű forgó
a csendőrökkel ós a két rendőrrel. A hátán tarisznya P^ft «dotl át í™"8 A "
s ■ . , , i é■ x X , ■ a szobában igazgatta. A pisztoly véletlenül elsült s volt. Török a .hivatalos embereket\' észrevéve, el-,B ,eKéűy éye8 Károly ne¥Ü ÖC(JC4ét U14IU) aki
dobta a tarisznyát és megfutott. Egyik rendőr elfogta, holtan terült el a földön. A lopott dolgokat egyik pince mellett eldugva találták meg. Törököt vasra-verve hozták be Nagykani-
zsára. Tőröknek uem ez az esete, hanem a múltja érdekes. Rovott multu ember, aki már körülbelül Bűnei lopások, betörések,
V ÍíjU8*g "n«k"ra- A válás fájdalma. Abt; fegyházban
Ferenctől. E\'őadja az ifjúság énekkara. 3. .Szép i * , x . i .. u
Ilonka\'. Melodráma Vörösmartytól. Előadja: K a u f-; fegyveres csavargások név alatt lettek említve az. mann Jenő f. o. t., zougorán kiséri: 8 t r é m j ügyészségi vádbeszédekben. 1901-ben uem kevesebb Károly f. o t. 4. Hegedűszóló (Faustból) Előadja: mint 18 rendbeli ily ügyben vezettek ellene elő Morgernstern Dezső k. o. t., zongorán kiséri:
Sterueck Zsigmond zeoetanár. ö. Népdalegyveleg. Előadja az ifjúság énekkara. 6. .Apró félreértések.\' Vígjáték 1 felv., Lunn Gáspártól. Előadják: Aschner Arnold, Asztalos József, Deutsch Jenő, Heine Róbert és Nagy Imre f. o. t., G o I d s t e i n Leo k. o. t., Perger István a. o. t. 7. Quartett. Előadják: Morgenstein Dezső k. o t., Ne u ma un Frigyes k. orT^Htabovszky Ede f. o t. és Havas Leó f. o. t. zongorán kiséri: 8t rém Károly f. o. t., har-moniumon: Villányi István a. o. t. 8. Kossuth induló. Előadja az ifjúság ének- és zenekara. — A hangverseny pontosan esti 8 órakor kezdődik. A helyek árai: ülőhely I-*-V sorban 3 kor., a többiben 2 kor., álló-
nyomozást. Törököt elfogták, de ekkor az őrűlés jeleit tapasztalták rajta. A kir. ügyészség óhajára elrendelték Török elmebeli megvizsgálását. Budapesten az országos közegészségügyi tanács vizsgálta meg. Kleptomanikus, közveszélyes őrültnek nyilvánították és beszállították a lipótmezei tébolydába. Innen egy és fél év múlva szabadult ki. Az orvosi megfigyelés fogja megállapítani, hogy Török most nem szenved-e újból közveszélyes kleptomániában-
— A magántisztviselők asztala, ez n már is nagy népszerűségre szert tett magántisztviselői intézmény, amelyet a magántisztviselők itteni választ-
— Vendéglősök bálja. A nagykanizsai vendéglősök, kávésok, mészáros, hentesek és pincérek szakegylete által f. bó 11-én a Polgári Egylet-ben rendezutt zártkörű táncvigalma várakozáson felül sikerült. A díszített teremben a fesztelen jó kedv virradadtig tartott. A megjelent hölgyeket a rendezőség szép táncrenddel lepte meg. Az első négyest 60 pár lejtette. Jelen voltak asszonyok: Bárdos Jánosné, Berger Adolfné, BlaHkovics Jánosné. Bogdán Józsefné, Buzásy Józsefué, Csete Józsefné, Csillag Károlyné, Darvas Jánosné, Ehrlich Józsefué, Fickó Józsefné, Fluischacker Józsefué, Fiiszár Jánosné, Frk Jánosné, Heisler Jakabné, Hencsics Józsefné, Hilc Pálné, Horváth Józsefné, Klein Árminné, Kobald István nő, Koltai Ferencné, Kolauder Józsefné, Kol-larics Boldizsárné, Kluger Józsefné, Kovács Lajosné, Mersits Edéné, Milhofer Gyuláné, Milbofer Jenöná, Munkácsi Józsefné, Offenbeck Károlyné, Polec Józsefné, Racka Lajosné, Remetz Istvánné, Reinberger Józsefné, Singer Izidoroé. 8örlei Zsigmondné, 8örlei Jenőné, Szabó Józsefné, £zahó Károlyné, S««man Józsefné, Táncos Jánosné, Vfcinaus* Viktorné, Weisz Józsefné, Zábrácky Rezsőné. Leányok: Bárdos Terka, Ciete
1905. JANUAR 14
ZALAI KÖZLÖNY
Uonk., D.rv.s M.riaka, Eb,Heh .rén Ferk Marisk.,1. szeszes i|al Utóbbi idő*., egy bír. otvos és I nagyobb,
tr.ua* ti... p.lr i™.,. H.I..Í Mar laka. ll.isler tudós ismételten ugy nyilatkozott bog; 14 éven műin l,p,z ™r ____, i.,,u<,t IW 000. oéntért
a szeszes ital. Utóbbi időben egy hires orvos és „.gyobb ,0 1 . mgaiom^,--. ~ -
tudó. ismételten ugy nyil.tkozott hogy 14 évet,i rnutb hptkl
.l„lj overmekeknek eavált.láo nem volna sz.bsil eredménynyel. A cég most aru.eri *
b^bkávétadui Ehheza kijelentéshez elő.elő hygi-, 28,000 k,val tartozik. Ar.*b ,lru»ktr« 8*000
kusok azigoru óvásainak egész sor. csatlakozik, I k -,. becsül, de a. ^ 1"J"
többnyire ut.lia.al .rra, bogy már egy évtized éta d«tt y.d A jUW*rt hUelwiltól olyan maláta kivét állítanak eló, mely Izéve és] A cég \'békésikíeg-W WteW.1n zamatjával a. idegizgató b.bkávél telje,eo pótolj. . tolta*ók.«.W« melvnek ióllevö egészség h.tiaít nem lehel eléggé. boronttay aargly ÍZI 1L tudj. magát elh.tiiozni arra, I fizeti.képtelenséget jelentett.
hogy a c.alád felnőtt t.gj.i számira ezt a Kathrei- borvámtedvezmény. Az ol.az
-SSrb°\'J 0610 ,o
riot a Katbreiner-féle Knelpp-m.lát. kávé gyerm* rintos^rámon a tad UWtttaj keknek . Ifg.sengébb korban ,., .ra.kor a ..»=zt - Mének I\'"»A dMlet<<j
közönséget loooriani. „.„.. «» ^"tll-\'\\XZ3t3Sto C ^ réS"tib" f<^,k szétosztatni; éspedu,
van, az ügyet se vessen ilyesmire, hanem hasauUj. ^ ^\'TeL ny mé,.oh" n.m rnsradll. hoz.ánk legközelebb I.Vvó P.linb.n ,.nuár hó
a a®."^jse^wxs
téljel. A 7-tól 8-ira vrr.dó fl,"U™ 5\'Vm.lát. kávé birj. azokat .z izelönyöket és .zt «
helyen betörésre használtak l4p" ° »l.in.! kellemes zamatot, mely öt oly elöoyöaen kitüntet.,
uradalmi épület azon részén, melyben Pilfi Alajos ^ „ 4í4rU>Il41 bing80|,0„nk kifejezetten a .Kath-
XIOnHB, uarvsa Manóim, t,ui,,,m -------
Fickó Ilona, Frk Agnos, Hal.ai Mariaka, Heisler Melinie, Horváth Terks, Horváth Ilonka, Horvitb Magda. Kluger Szelioa, Klug" Hermin., Koll.ric. Erzsike, Kovács Ilouks, Kovács Erzsike, Markovics Lóri Meraits Vilma, Polec Mariska, Sabjio Terk., Babján Juliska, gallér Síidi, Szabó Juliska, Sz.bó Terk., Táncos Irén, Tiboly Mariska.
_ A fütóhíil kézművesek bilja. A fütöbízi kézművesek Hnaogélyzó Egylete mircius 4-én . Polgári Egylet termeiben tart), meg azokáíos f.r-r.ngi mulatságát.
— Kü földi kereskedők nagyrészt Msgy.r-országot tekintik értéktelen készítményeik logyasztási piacinak, ezért árasztják el az országot körlevelekkel, nyomtatványokkal, hirdetésekkel, melyekben különféle állitások révén és hangzatoa szavakkal akarnak vevö-közönBéget toboriani. Akinek csuz vagy köszvénye van, az ügyet se vessen ilyesmire, hnnem használja
n , > >>i s. _ • ____I..-AI .... nrananiUll 14*17 -
krenWraég nyomoz!" — BetöVéal _ Orvos, körökben már rég ismert t ny, K. cb\'er GyuTa, magánzó, 92 éves.
el özv Szegő Gjuláné .rodájáb.n ! hogy . .Ferenc Jós.ef keaerűm- "lamenny h.aonló Já„0Si faWm.v.., 42 éves.
Lá, történt a Zivataros éj leple, vizet, tartós hashajtó hatása és említésre.méltó kelle- , A 4d aHtül6, öá éves.
ró^etartóztatfcsa. Á nagykanizsai mes izénél fogva, már ki, adagban Is tetemesen piU, M4nli nunkís gyermeke, 2
ro IBMI " [/ Xrin., 1, h.i.m.ottan Ferenc Józeet ...__________„„urmBWn ft
etdőmealer lakik, be.k.rt.k törni A betörő két összekötött létrán it .k.rt .z ndv.r felőli emeleli lakoaztilyb. jutni. A betörő »z .blakoi egy zsebkéssel .kart. kifeszíteni, melyre üayelmes lett . még lenn levő cselédség és z.Jt üiőtt. A tolvaj . zsjr. elmenekült. A rendőrség nyomoz. — Betörési kísérletet köveitek " jsisk..
is. Azonkivül töbh - --------- .
alatt. — Egy betörő letartóitatksa. A nagykanizsai rendőrség, a szombathelyi rendőrség kötözése alapján Albert Bezsöt letsrtózt.tt. virotunkb.n. Szomb.t-helyeu betörést követett el.
— Fontos. A magyar kormány Amerikába való utazást most Brémio nt is megengedte. Fiúmén át Amerikába szóló útlevelek most Brémán it is érvényesek. Aki Brémán it skar ul.zni, .nnak okvetlenül 20 korona előleget kell otthonról Bremenbe küldeni. . „ .
— Egy floia és 24 ezer korona, Driva-cványbin Knrpír Mihálynak a fiacskája egy .Imát lopott »z asztalfiókjából s elszaladt vele és elbujt aj nsltibsn. Hideg volt, éppen január l-jén délben történt, s a gyermek fizott; gyufít gyújtott, hogy melengesse a kezét, meg is égette a kezét a eldobta . gyufít . az.lmiba. Ekkor volt az az óriási szél. 12 gazda égett el s 24 ezer koron, kárt szenvedtek. A gyermek n.gy ijedten elszaladt s künn a határon . szörnyű hidegben megfagyott.
Kellemes /amaiuv, moij wj —
A bevásárlásnál hangsúlyozzuk kifejezetten a .Hatn-reiner nevet, kérjük as eredeti csomsgokat Koelpp-páler arcképével és ne fogadjunk el nyitva mérlegelt Silány pirított uyirtinányok.i, v.gy misképen cso-msgolt értéktelen utánzatokat.
— Orvosi körökben már rég ismert tény.
anyakönyvi hírek
— 1905. jannír 7-töl lS-if. — Halálozások:
Lövinger Hermina, magánzó, 43 étea. Pecina József, lakalns gyermeke, 6 éves. Ktényi Kálrnín, munkÍB tyermeke, 7 éves. Vilcek Etzsébei, téglis gjeruieke, 2 éves. Farkas Ann«, ács gye.meke, 2 napoe.
felülmúlj.. Kérjünk h.tározott.n Ferenc József keserűvizeL A ggARVAS szállo-
dába, hol nagyon szép, kényelemmel berendezett, bútorozott szobák vannak. Mintaszerű tisztaság ós jó kiszolgálás.
OiUIUll ÍZ i puu| — r,-- - - i - —
Patti Máris, munkás gyermeke, 2 éves. Ferenc Anna, cseléd gyermeke. 8 hónapos. Szokol György, napszámos, 44 éves. Varc István, bérkocsis gyermeke. 2 hónapos. Horváth Aranka, znnész gyermeke, 18 n.pos. Zemlják Erzsébet, pincemester gyermeke, 14 n.pőt. K.rk. Józselné, Va,t.g Máris, zenész neje, 88 éves. Varg. Mária, v.suti mnnkis gyermeke, 2 hónapos. Varg. Uiria, kalauz gyermeke, 8 évei.
Házasságot kötöttek :
Kránic lstvin, földmives — Gerócs Máriáv.l Horváth Istváo, zenész — Herg. Teré/zel. Horváth József, gépl.k.tos — Hegedűs Máriáv.l. Kussner Jáno-, löldmlvea — Pol.i Annáv.l.
Szerkesztői üzenetek.
(. Ii. taaár irill, Sslylis. Icljeien (ríjuk c.odíN
----------- -- -■■ ■ telsegltesere —----o---• , . huvv as On állal említett lapot aikolcstelaa Irbiya
áron . szörny ü hidegbe., megf.gyoit . « Kereskedők Lspj." legutóbb, «»„ ,Ul„„lk „, PNs.u„k . .id.k.a u„
_ Végre egy koresoly.zón.p, kiván.Ua m»n ° ; k . nl„k,„i,s.i fizetésképtelen- liu.ik „t hl..lk b6gy néplapot o.k t,i«i,.igokk.l —c»u-
most . mi fiatalságunknak e» az idókilátások szór- s.ámáb.u a kővetkező „agynanirs i ieh<i ii-rlellUíl
gaimsaati lesznek megbeszélve. S tényleg a kiván. 8ég, eseteket olvassuk, -............... A aandöal I(J st4rB Bór börkereskedö árukért; v™™^\',,1®^ V.. . .
közgazdaság.
FUetésképtelenségak.
hó,
December hó, a karácsony és ai újév sem hozta meg . helyi pi.cn.k a várva-virt fellendülést. Az utóbbi napokban történt fizetésképességeket még több más követte. A helyi piac feisegitésére aioub.u még mindig uem jön el -
f.gy már nem várakoztat sokat magára. A ,..d.s| 8ter„ «6r HMM „^^
háziasszony, . tanitó, » hivatalnok, megvizsgálják , pénzért nejének 6000, sógorának 7Í00. más c„k ,kko, „„ , ktUa h...aj, h. ijlin W»lj"
. fotö berendezéseket és soksn az 1 — 2 melegebb * » k 10 800 k-val Urtozik. 1908. dec. 81-éi, „poroljak. Hlv.l.,okb.o o,l„aij l,.)U«14k .n., •
O.pot mint értéitoa kegyelmi batáridőt tekintik. Sok | { „,érí,ge mér p.s.zi. volt, .mit ideiglenesen T^-to^ UtoV,.
„..z^ilvh. melvet nsoont. rövid időre fíten, kell ... .....— o« non
nspot, mint erieaos «u*jo„u, ........... .....: , ,,
cserépkályha, melyet nspont. rövid időre fűteni kell kiillhatatlan meioget áraszt és ha tnir a hideg Itt van akkor inír nem elégségesek s egyes szobtk, mint füthetlenek . télen és . kegyetlen hideg regnél a fölkelést és a regg-lizést, szintúgy az első iskolai és hiv.t.lOB órít kellemetleuué teszi é« . következő óríkban a túlfűtés szintén kiállb.l.tl.n lesz Némely t.rtós égót, melyet .z elmúlt esztendőben egész újonnan a viroaból hoz.tt.k, roasz szemmel néznek és . hossz.s küzdelem ezen uj butor-d.r.b ellen még kellemetlen emlékezetben v.n. S midőn neki . drága antracit helyett a közönséges házi kosztot, kőszén formában nyujtotlík, a legrosszabb t.p.szt.iok.t szerezték. Hogy «z ilyen kellemetlenséget kikerüljük egy kályha beszerUsé-nél, vegyük Heim nyooit.tványát a füles és szellőz-, ---tetést tsuácsul, melyet Heim H. Budspest Thonet rövidátukereskedó lize-
cégtől költségmentesen lehet megreudelni S a k Armuin a indokoljB. hngy különböző
elegáns, amellett jól fűthető kanda ót vagy közponU ttak^lel^^ mm I >i<).
fűtést óhajt, nem bánja meg, ha a fent, céggel össze- éSuV^tulsZapirodotl. 1903.
köttetésbe lép. , t „ . . , ..(."„áriábao felvett utolsó mérlege 27,485 knroua
- Egészséges gyermekek. Korunk od» .rá-• .brut^b.DW«« k „4rj 0l|e„
oyul, bogy beh.tó és ált.lípo. feWllíeMÍtá.ok állal Wlí.teggel ; „ Al4l, „0Db„ 19 000
.gyermekek egészséges fejlődését gitló, elhibázott 84,650 k ™ f r, „„^ „ idt
táplálkozási módot kiküszöbölje. Ennek a törekjfcJ k veszte éggel .etn gy k ^.kvő^et mut.-nek eredményképen m. már nagyrészt semmifél | k«zt mérlege ..H» u , f< 4bi fiókból
It\'lvotl merlege inai p—-».-
kölcsönpénzül fedezett. 1903-bsn forg.lma 98,000 1904-ben 92,000 k. volt a ezzel szemben űzle i költsége és háztartása é.eate 10.000 k.-ba került, noha ca.k 10\'/, os bruttóuyeresége volt a forgalomból Stern békés utou k,egyezést kért bltelezóiiól.
Ifi. Welsa Ignác ruh.kereskedö néh.uy héttel ezelőtt személyesen tett kiegyezési -járdától hitelezőinek, kik azt elfogadták, de később We sr kijelentette, hogy teljesen megrendült vagyon, .11.-pota mi.lt az egyezségoek eleget nem tehet. P.sz-szivéi ugyanis 70.000 k.-ra rúgnak rnlg raktára cs.k 45,000 k. értékű és mivel 100% os morsló-riumát apósa nem garantálja, legföljebb 55/. ot fizethetne. A hitelezők azonban, tekintettel az el & egyezség be nem l.rlásárs, az uj.bb ajanlatot el
vatalo* titokra hivaticoir*, - "
Íel»il4g0»lti«. A hivatalos titkot lisitcletbon kell tartahi, de naKyo.. sok hivatalos dolgot csak fölö.leg.. tulbu.gö.ig tt j6-hisiemU tévődé, minősíthet hivatalos titoknak. Ailkn hiny olyan titok van, mely c»ak ai Ugykexelés bUonyo. .lidiumiban titok és melyet meghatároiott Időn tul már helytelen dolog a nyilvánosság elöl elíArnl! .
I. I. ir anztiy. Kívánságát nem elégíthetjük kl. A Vérös-kere.it bálról tudósítást nem hozhatunk, mivel a wndt-ii%tB a sierkesitöségnek tlsileleljegyet nem xüldólt. fcbból axt kóvetkeitetjUk, hogy a rende.ü.ég tudósításunk mellöié.ét óhajtja. És ezt a kívánságot, bármely rendezőségtől ered, lel-létlenül respektáljuk.
— F L laiiicy-ltci. Verso politikai vers ét mlmUn hazafias hév\' mellett sem közölhetjük - kaució nélkül A kéziratot kivételesen visszaadjak bármely napon l-a óráig au-
gár-u. 61sz. ^«||<>M|| u , laazpréa, f. E Péai, ..Pal.al aliatikir" P 1 Urtalré. Lapunk alakváltozáaa alkalmából ffir.\'lia.\'J .o".; roailkl.nl júlííöen h.iolUk ElM.s.ölnk „antau í. r»sa..kodi.a o.k .oko.u muak.krf.naka,. XS-tiSniUk ai ellimeiéit. .....
— I. L. srsak. Iilflu. uh.jo ielj«ülnl (og.
9 (n 80 kr -lói 48 frt 25 kr.-lg ojr leli«s rnhtn - Bíraientva í. nár sl.im.lT. . bU hoz szállit.s. Stity roinugyOjtíaiény aaoan.l. Honiielierz selyemgy.i- ZUrich.
ZALAI KÖZLÖNY
1905. JANUÁR 14
VEGYES.
- Eiv npinr. A .ftUII félt lii-twinu" álul <
beleteknek egy ép oly gyófybatisn mint o.\'csó sser nyujiaiik köaivényes ée csusos bán talmaknál, sebeknél éa daganatoknál Egy Oveg ára ataaitáaaal együtt k. 190 Szétküldés naponta ntioTétellel Mail A gyógysieréáa, ca és klr. udv. asállitó által, Bécs, 1. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban éa anyagker^akedéaekhen határozottan Mail fé\'a ykérendó
készítmény k
i aa 6 gyári jelvéoyéve) és aláírásával.
Elttt kézből, i gyárban vAtárd Ön olc«én é» tefljobban! \'
Első manar Tíllamos erőre berendezett laiiszeriyir
STOWASSER J.
Nyilttér.
Aa e rovat alatt kóalöttekért nem vállalfelelŐiséget a aaerkeaatóség
Ve*«, burybólybngydara és n köazvénybftntalmaK elb-n. tooábbs a légzó etnénzl£al 8*-rv»>k Imrutos béntnlniHinal.orvo-í tekÍotélvnk által a Llthfnu-fbrrrtH
SALVATOR
H««y h.j U hillni!
Itlleiti ni! I «. Kömjfl) eE<»ilbeLÖ
Kapható ásványvizkereskedésekben é>
gy^gyaaertArakbau A Salvator-torrás igaxgatósaga Eperjesen
királyi udvari bangszergyáros, badsereg-nzállitó, a H»kóeil javított tárogató és • hangfokozó gerenda feltalálója
BUDAPEST, II., LÁNCZHID-U. 5. sz.
jánlja saját gyárában késiQlt, álta\'áaaaaa elltatrt különleges (specialitás) fa-, réa-, luvó és vooóa hangszereit, eaimbalnaokat, »tb.
hirdetések.
[GY JÓ HÁZBÓL VALÓ FIU,
ki a gimnázium, vngy polgári iskola 2—3 osztályát végezte és szép iráaa van, - jó fizetévael -
-azonnal felvétetik -
ifj. WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében NAGYKANIZSÁN.
Hegedűk foHí\'„(1 r.ij°bb,\'»*rr-
Jobb fell.er.téu.1,
Hangíokozd gerenda,
B.I* áll.] bármely heK.dn rágj gor dODh. ukk.1 jobb, erSiebb él látj.bb hkugot nyer {biiloi likeri, hrgedflbe j.rjtiii.1 i ín.
TÁROGATÓ
róaaafából, ujezüst billentyűvel és iskolával, 80. - írttól feljebb
■ írttól feljebb.
világhirO lerjobb gyártmány,
Uarmnnilfáb legjobb, erfia, elpmatitha tatlan hangokkal, U\'60, 8\'-, i — nurmoniaaa, 6._ íorjott6i Wjebb< Kgll.lggmesélhangu, hangveraeny-harmonikák, uját minták.
7snol«arnl< t»lj«« felszerelése, "nBK"r0K elónyöe feltételek mellett, jutányos árban, elismert jó mlnó-ség, a hadsereg és a legtöbb ka tonai zenekaroknak saállitója vagyok. laul*Aaalf M ósaies bangaxereken, JlVliaSOK kQlóulegea isakszerü pontossággal, jutányos árban essko-aöl telnek
Kezesstg mindenegyes hangszernél.
Kivitel nagy bán és k loalny ben.
Mindazoknak, kik a gyomor meghUtéie, vagy túlterhelése, rossz, nehezen emészthető, nagyon meleg, vagy hideg ételek élvezete által, vagy rendetlen életmód következtében gyomorbetegséget, mint
CJyomorhurut, gyomorgOrca, Gyomorfájdalom, nehéz emésztés, vagy nyálkáaodást kaptak, ajánlunk egy kitfinő házizzert, melynek kitűnő hatása mir évek óta ki van próbálva. Ez a
Hubert Ullrich\' féle növényből*.
I Exan növénybor kitűnő, gyógyhatásúnak talált fOvakből, jó borral van káaxltv* éa I \' eröaltl, életre kelti ax ember emésztő azervezetét. — A növénybor megakadá- I | lyozza ax amáaxtéai xavarokat 4a előmozdítja ax egéaxaégea vér ujjáképzödéaét. |
A növénybort idejekorán használva, gyomorbeteglégek még a csirájukban elfoj-tatnak. Symptomák mint: Főfájás, felböfögés, gyomorégés, felfúvódás. rosszullet hányással, melyek chronlkns (idős gyomorbetegségeknél oly gyakran előfordulnak elmúlnak néhányszori ivás után.
Székrekedés él ennek kelle,ne,1®n következményei, mint szorulás, UHka, sziv-dobogás. álmatlanság, valamint vértolulás a májban, epében éa a nagy Zslger-érben (Arany-ér bántalmak) a növénybor által gyorsan megszüntetnek. A növénybor megszünteti az emészthetlenséget és könnyU székelés által eltávolíttatnak a gyomorból és belekből alkalmatlan részek.
Sovány, halovány kinézés vérszegénység, elerőtlenedés,
legtöbbször a rossz emésités következményei, hiányos vérképződé* és a máj betegea állapotáé, r.ivágyhlánynál, ideges bágyadtság és rossz kedélyhangulat, továbbá főfájások, álmatlan éjjelek következtében ily egyének lassan egészen elpusztulnak. W Növénybor az elgyöngült életerőnek uj lüktetést ad. QV Növénybor fokozza az étvágyat, as emésztést és táplálkozást előmozdítja, elősegíti az anyagcserét, gyorsltja a vérképzödést, megnyugtatja a feldúlt idegeket és életkedvet szerez. Számtalan elismerés és hálanyilvá-nltás igazolják ezt.
Növénybor kapható 3 és 4 koronáért a Nagykanizsai, Ujudvari, Kis-Komároml, Csákányi, Nemes-Vidi, Tapsonyi, Böhönyei, Nagy-Bajomi, Felső-Segesd^ Csurgói, Berzenczei, Gólai, Légrádl, Alió-Domborul, Kotoril, Mura-Csányi, Rátkai, Podturenl, Szelniczai, Alsó-Lendval, Pákai, Baksai, Novai, Baki, Pölöskel, Pacsal, Alsó-Rajkl, Nagy Radai, Réthelyi, Marczalli, Kaposvári, Nagy-Atádl, Tarányl, Virjei, St.-Georgeai, Kallnovaci, N\'ovigradl, Kaproncai, Perlaki, Csáktornyái, Varazsdi stb. gyógytárakban éa fűszer üzletek ben, és az osztrák magyar monarchia legtöbb gyógytárában.
A kanizsai gyógytárak 3 és több üveg növénybor rendelésnél ereded árak mellett küldik szét mindenüvé a monarchiában.
MT Utánzásoktól óvatik. HpQ
Kérjenek csakis
1 Hubert Ullrich\' féle növénybort
m
1905 JANUUt 14
ZALAI KÖZLÖNY
517. szám.
ig. fóorv. 1904.
IliDillllY.
A szekszárdi Ferenc közkórhásban létesített bábaképző intézetnek 1905-ik éri tsn-folyania február hé 3 án veszi kezdetét, mely alkalommal közhírré teszi a kórház igazgatósága miszerint a tanfolyamon résztvenni óhajtók 1905 január hí 30-álg jelentkezhetnek személyesen vagy írásban okmányaik beküldése mellett a kórház igazgatóságánál.
A felvételhez szükséges okmányok:
1. Keresztlevél.
2. Erkölcsi és illetőségi bizonyítvány.
Husz évnél fiatalabb nők semmi esetben, negyven évnél idősebbek pedig csak azon esetben vehetők fel, ha mint községi- vagy körbábák, illető hatóságaik által küldetnek be.
A hallgatók kötelesek az intézetben lakni s ellátási költségeiket — hsvonként 16 koronát — a kórház gondnokságánál havonkint előre megfizetni. Ezen havi ellátási díj szegény és szorgalmas tsnuléknak elengedtetik az első havi részlet kivételével, melyet a felvételkor minden tanuló köteles előre lefizetni.
Vizsgadíj 40 korona.
Kötelesek ezenkívül a hallgatók a tankönyvet saját költségükön megszerezni. A tankönyv ára 4 korona.
A tanfolyam tartama öt hónap; az előadások magyar és német nyelven tartatnak. A tanfolyam bevégeztével vizsgálat tartatik s azok, kik annak sikeresen megfelelnek, u egész országban érvényét oklevelet nyernek; az oklevél kiadása előtt azonban kötelesek az előirt bábaeszközöket maguknak beszerezni.
Közhírré teszi továbbá a kórház igazgatósága, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium költségén berendezett szülészeti osztályra a terhesség előrehaladottabb állapotábau levő nők bármikor felvétetnek s tekintet nélkül vagyoni viszonyaikra, ingyen ápoltatnak.
Szekszárd, 1905. január havában.
A SZEKSZÁRDI FERENC KÖZKÓRHÁZ IGAZGATÓ FŐORVOSA.
E^l

ÍBWi
6h Ja|! Köhögés, rekedtség és elnynlkásodás ellen gyors éa blstoa hatásnak Éljen!
Effir üllpasztillái Sk
JL az étvágyat nem rontják és kltiln ízűek. Doboza 1 kor. és 2 kor.
Próbidoboz 50 fillér
Megfojt ez az átkozott köhögés I F5- és zzéikoldázl raktár; „NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR Bndapizt, VI., Václ-kOnit 17. Egger mellpsszlllU csakliamar meurAirltott.
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Beik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenó gyógyszertárakban.

9891/ik. 904.
AVverésI hirdetmény.
A akanízaai kir. tvszék, mint tkvi batózág, köshirré tesai, huny a Délzalai tkpénztár végrehajtatásak Búmra János is Kai végrehajtást szenvedettek elleni 260 kor. töke és jár. Iránti végrehajtási ügyében a nkaoisaai kir. tvszék területéhez tartozó a a bakónaki 1031 sí. tkvben t <646 brss. azántó-föld, rét, erdő és legelőnek Simon Jánost a B. lap 114 sorsz. a. illető 1/157 részére 54 korona becsértékben. a bakónaki 1133 sz. tkvben t 1658/b. brrtz. a. felvett pörsaölö dűlői legelő 166 K. becsértékben a Délsalai tkptár utóajéolata folytán
1905. február hó 11. napján d. e. 10 érakor
Bakónak közzég házénál hivatalból megtartandó nyilvános bírói árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár az 1646 hrsz. ingatlanra 11 kor., az 1658|b. brsz. ingatlanra 33 korona.
Árverezni kiváoók tartoznak a becsár 10\'|«-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhes letenni.
Vevő köteles s vételárt bárom egyenlő részlet-ben még pedig aa elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől saámitandó 1 hónap alatt, a máaodikat attól 2 hónap alatt, a harmadikat atlól 3 hónap alatt, minden egyes vételári részlet után ai árverés napjától számitaudó ö*la kamatokkal együtt az árverési faltételekben megbatározott helyen és módosatok szerint lefizetni.
Ezen hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg megállapított árverézi feltételek a hivatalos órák alatt a nkanisaai kir. tvzzék tkvi ozslályánál, Bakónak közaég elöljáróságánál megtekinthetők.
Aa árverési hirdetmény a tkvi hatóságnál kifüggesztés, ugy a fent nevezett s a zsomzzédo* késségekben körözés és kíföggeiztés által közzétéletik.
Árverési feltételek: 1. Árverés alá bocsáttatik ss I a. árverési hirdetményben köröbrt ingatlan.
Kikiáltási ár az 1646 hrzs. ingatlanra 11 kor., as lfibSjb. brsz. ingatlanra 33 kor. a as ingatlanok a kitűzött határnapon ezen alul uem lógnak elsdatni.
Nsgykanizsán, a kir. törvényszék mint tkvi hatóságnál, 1904. évi december bó 19. napián.
IKGYEIT
kapja kiváaatra mindenki a mi
- Érdekes általános árjegyzékünket — |
több mint 1500 képpé\', mely bármily szűk-ségleti szer vagy érdekes újdonságoknál nélkülözhetetlen. Egy levelező-lap a pontos cim I megjelölésével elég, mire bérmentezen küldetik sz Érdekes álta\'ános Árjegyzék
KERTÉSZ HENRIK által, Wen,| Fle schmarkt 18 -243.
esi
ÖC00030* seyet&ettxxyoooc&ooc

Z.K.\'/,. 905.
KOERBiaspH
Hs El DL IXZ-P OR
A.. vódjonyét
luk HKKor vatódUk mindegyik doboa Moll mlálrástt tünteti fe\'.
A Mell A.-féie 8aMNti-»erek tartói fjteyltihn a iegnakacMbi. gyeaer éi altMtkAatalMk, gyom.r gorea uomorhév rögzöu uéktikMii, mijbtotaom, vértalmáa. aranyér é* a legk.lienböiőbb Ml bate«*t«ck ellen, e jele» báiiaawuek *»titedek Ata olmliv o»»v bb » ieijedé»t »ier«ett. — Ara rfly Ifpaaaélrlt aradatl dabazaa* 2 kar
Hamisitások iörvónyileg fenyíttetnek.
SOS - BORSZESZ
f„y akLni vedd! " »io<le,Tlk nvi-j MOI.I. A •*• la""1"
"" * \' *""\' „ti»l vau úrra A Hall-ítla lii tiotin ne>aa«aatn mint fá|ilaleaioailla-
■iii IMlrltiltií i.,r fcóméav, r.nr tt a m.trbniéa tjyíli köretkeiményt-in - laa>ainer..ie.e!>l> „!„., _ Ed tanait artdall ara i kar 911 <11
MOLl Gyermek szappanja,
Legfinomabb, legújabb n.6draer neriot Léiaitek gyermek éi hftlgy uappan a bér ektzerü ápelá tára lyeraiakek a fHMttak réaiéra.
Ara darabaaklat - 40 UH. öt darab - I kar. 80 flll Minden darab mermfk-iaappau Mell A. v4d|ejyéve< van ellátva
F A i i é t k D I d é h; Moll A- gyógyszerész, cs. és klr. udvari száliitd álal.
Bétx: Tucbiauben 9. hz.
Vidéki megnndrléiek naponta poiuutáovét mellett telieiittetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár-. Nagy-Kanizsán Ronenfeld Adolf Fiai.
mm^mummmsmmmmmmmm^
(Nenstein-féle ERZSÉBET labdacsok.)
E pilulák basooló készítményeknél minden \\ tekintetben feljebb becaülendök; mentek { minden ártalmaH anyagoktól, ai alteeti szervek bajainál legjobb eredménynyel használ- j taiván, gyengéden hashajtók, vértioztitók; eny gyógyszer sem jobb s mellette oly ] ártalmatlan, mint e pilulák a
" székszorulás
legtöbb betegségek forrása ellen. Ciukrozott külsejük végett még gyermekek is ssivesen veszik. ]
E?y 16 pllnlát tartalmazó dobos 30 fillér egy tekercs, mely 8 dobott, tehát 120 pllnlát tartalmas, csak 2 korona.
2.46 korona előleges beküldése mellett egy tekeres bérmentve küldetik.
nw.pl Utánzásoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk határozottan Nensteln i UVAú! rülöp hashajtó labdacsot. Valódi c«ak, ba minden doboz törvényileg bejegyzett- védjegyünkkel piros fekete nyomtatásbsn .Szent Lipéí" és .Nensteln Fülöp gyógyszerész" aláirassal van ellátva. A kereskedelmi törvényazékileg védett 1 csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva. \'
NEUSTEIM FÜL
. „H.eut-Ljpóthos1 oaimaatt gyóKy.aartára, BÉOS, I. Plankeagaasa 6, Kapható Naiykaniaaán: BKt.m t.AJO* éa RR1K OYULA sjózyaaeréuekníl.
Csskis orosz eredeti csomagolásban kap-ható. Eladási hely: Neu és Kleln-nél.
Széllizö ét görcscall lapító
hódonycseppek.
Az étvágyat gerjesztő és emésztést • előmozdító háziszer. Ara üvegenként I kor. Kevesebb mint 2 üveg (utánvéttel K 2 50) nem lesz postán küldve. Megrendelhető: Bittner Gyula gyógyszertárából Gloggnitz (AHí-Auiztrla.)
Ki szereti
a gyíagiü aiaplá ndlktlll, tiuta araat, puha aias bárt éa róiaáa arcbőrt .- Aa moaakoójék naponként, aa iamert asálkal
BERGMAMMféle 7
tYédöjegy: 2 bánya.. ) va,y Bergwann 4 C. Draiáa ás Tataohaa a B — Ára 8o fillér. — Kapható: GELTSCH »s GRAEF
.DROGÉRIA\'- N.gykanlt.An
Nyomaton Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.

8
----------.......- . ■ 1 1 . 1 1 111 \'J\'-V■-\'■■"■ 1
ZALAI KÖZLÖNY 1905, JANUÁR U.
.Millemumtelep" Nagyoaz.
Szép és tartós szölloje
caak annak tea*, aki liiKyen kéri Magyar-, míg legoanynbb azé ől.koláinak arjt-gy-aékét, amely ..őlói.knla kllaroi .eaélylyal éa állami telUsjelet mellet\', léte.nn.
Nagykanizna, I90S
Mogywennegyodik évfolyam, 3. uám.
Január 21.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Eléflialési árak : E|é*x é»n» 10 karaaa, félév,e 5 keroaa, 2 koraaa 80 f — Efyaa szán ára 20 f.
Felelés sftetkenitö;
DB. VILLÁNYI IIKNBIK
Laplulajilonps és kiadó:
IFJ. WAJDIT.S J0Z8EF
Sx< rke»it*«eff: NagykanlssM, Magárat «. s «m. Kiadóhivatal éa iijomda: Nafykants«a. IfJ. Wajdlts Jtiiiefaé! l>eak ter 1. rikui.
Hl.drtei.ek dljiakáa n/eYI»t. Hyllttér »oranként 40 III.
K fórum előtt.
Városi eletünk fóruma a kupolás városi palota aranytól tarkázó díszterme. A rómaiak fóruma egykor egyszerűbb köntösű volt, Isten szabad ege alatt, vagy a/, oszlopcsarnokokban gyűléseztek, vitatták a szónokok a kóz ügyeit. Nem volt nékik meg e helyen a huszadik század kényelme, de azért a közügyek iránt nagy, bámulatos érdeklődést tanúsítottak.
A mi városatyáink nem járnak el klienseik, a polgárok erdekében oly nagv lelki-ismerettel, mint a rómaiak. A uifrafestésü diszterem osak akkor látja olt vendégni az érdemdús patríciusokat, ha egy-egy szavazó lapot kell a pártfogolt érdekében az urnába dobni. Különben közöny telíti az amúgy is fojtó, ködös levegőt.
Néhány embert a mindennapi élet küzdelme von el a fórumtól, de legtöbbet a közügyek iránti órzéknélkoliség. Csak igy történhetett. hogy a keddi városi közgyűlésen, amelyről a tudósiló lapunk más helyén ir, mintegy negyven ember jelent meg.
Pedig nagy horderejű kérdésben kellett véleményt mondani a városatyáknak. Fontos volt e gyűlés a városra, mint jogi személyre s fontos az egyes polgárokra A tárgysorozat .villamos pontja", bár tokintélyes összeg van benne képviselve, nem keltett a városatyák között akkora érdeklődést, mint amennyi joggal megillette.
Ez a közügyi érdektelenség nem tapasztalható minden városban. Van olyan vidéki város, mint például Szombathely is, ahol minden városi választási oiklus végén a város
vezetősége maga teszi közzé lapokban, hogy mennyi ülés volt és eme üléseken a képviselők, névszerint megnevezve, melyik hányszor vett reszt. Ez az eljárás mindenesetre gondolkodóba ejti a város választó polgárságát. így a polgárság tudja, hogy ki érdemos bizalmam. Maguk a vároai képviselők is srra törekszenek, hogy minél kevesebbszer legyenek benne a „meg nem jelentek névsorában".
Mi jól tudjuk, hogy vannak városatyáink között olynn képviseli*, akik ba néha nem is jelennek meg, sokat tesznek a közügy érdekében. De azért nálunk is kívánatos lenne a választási év beálltával köz/.ó tenni a „meg nem jelentek névsorát."
A legutóbbi gyűlésen dicséretre mélió I mozzanat is történt, A város vezetője maga íb kijelentette, hogy a kérdés nagy horderejű. | Ezt hangoztatta a Zalti Közlöny hónapokon lát. Örvendünk, hogy a kérdés fontosságának tudatát sikerült terjesztenünk.
A másik érdokes és helyes mozzanata volt a gyűlésnek az a felszólalás, hogy a városnak, mint szerzódó félnek, kötelessége a polgárok érdekeit képzelni, nehogy minden egyes polgárnak külön kelljen perbe mennie. Ez a helyes felfogás Ha a város vozotósógo ilyen szempontból vett volna tudomást a helyi sajtó meg-meg ujuló panaszáról, amély a villamosság ügyében időnkint felszínre került, akkor tán nem jutott volna az ügy ilyen stádiumba.
Ennek az elvnek kellene érvényre jutni a város minden ügyében. A vezetőségnek nem szabad azt az elvet érvényesíteni, hogy
csak a szorosan vett városi ügyekben kell a polgárok érdekében eljárni. Hanem tekintse azt. hogy a város nem rideg, holt tömeg, [hanem élő test, amely apró tagokból áll. Ha egyik tagnak panasza van, az a város közönsége egyik parányi részének panasza A parányi panaszt épp ugy kell respektálni, mintha a városnak, mint jogi személynek van valami óhaja A város maga nem más, mint a közönség. Ha téhát a közönségnek panasza olyan, melynek orvoslása a város vezetőségétől függ, akkor ez a panasz haladéktalanul orvosolandó. Ez az egészséges szelleme a városi ügyek vezetésének. A városi ügyeknek ilyen szellemű vezetése, a közönségben megérleli azt a tudatot, hogy a város vezetősége a város atyái.
A villamosság ügye a fórum elé került. A kiküldött bizottság feladata lesz a fórum megbízásának és a fórum szereplói megbízóinak — és ez a fontos — megszüntetni az évek óta hangoztatott panaszokat.
A közönség szeme a kiküldött bizottságon van Ettól várja panaszának orvoslását á közönség helyesen teszi most, ha panaszát közzéteszi a sajtóban, mert osak ugy tud a bizottság majd teljes munkát végezni, Jia ismeri a közönség össszes panaszát. Igaz, hogy a néhány jelenlevő sem volt teljesen megelégedve a bizottság tagjainak összeállításával. Kívánták, hogy a kereskedő osztály is legyen képviselve a bizottságban. A közönség ennek ellenére is bizik a bizottság működésében, hogy végre sikerülni fog a városi ügyek egyik tiz éves baját — a villamosság ügyét kellőleg orvosolni.
T A\' RCA,
A bosszú.
irta J a a < TI a ■ a a.
És azuaptól fogva a kis leány átváltozott egy szerető, kicsi anyókává . . .
Átvette a ház vezetését, tiszlaságszeretó, gondos gazdasszony volt. A szoba mindig rendben volt, a munkából hazatérő öreg a párolgó levest az asztalon találta és a kis fiu ruhája is tiszta, rendes volt. Közép-Oroszországban, Novgorod felett, közvetle- Folyton dolgozott és sohasem veszítette el szive nül a Volga partján áll a régi favágó nemzetség bátorságát — pedig csaknem egész nap egyedül volt. gunyhófaluja, melynek lakosai nagy időktől fogva Az öreg korán elment otthonról a dolog után nézni, apáról tiura hagyták mesterségüket és a szomszéd, 8 később felkeltette a kis fiút s elvezette a lég-rengeteg erdőségben keresik meg mindennápi közelebbi iskolába, ami körülbelül két versztnyire kenyerüket. ! vo|t tőlük. Keresztülvágtak az esőtől, vagy a hótól
A Volga partjai ott regényesen szépek, s még! nedves, sáros mezökön, hogy megrövidítsék utukat, télen is számtalan idegen jár arra, hogy a vidékben. 8 „,jelótt visszatért volna Véla. bevásárolta a szükséges gyönyörködjön, s látogatásaikkal gazdagították a | élelmiszereit s vigan tért haza folytatni napi munkáját.
Estéákiot Maximov egyedül jött haza és ha
mert nem fogom elfeledui úgyse azt, amit velem ez a gyáva elkövetett.
— Ki az a gyáva? Mit tett veled?
Miklósi Az öklével vert meg, hogy labdáimat
szegény munkásokat s ez tette lehetővé az öreg I Petrikoffnak is — a vidék legtiszteltebb munkásának hogy gondtalanul megélhessen.
Petrikoff büszke"" volt az őseire, akik sohase hagyták el az erdőt a mesés régi időktől fogva baltájuk munkája után éltek becsülettel. Az öreg özvegy volt. Korán elhunjt felesége két árvát hagyott reá: egy leányt, Velát, aki most tizenötéves, s egy fiút, Maximovot, aki csak hétéves. A kis fiu szelid, hallgatag, de rendkívül akaraterös gyerek volt. Az anyjuk halálos ágyán fekve, megfogta a leány kezét:
elkésett, Vela aggódó, dobogó szívvel sietett elébe.
Egy este a gyerek nagyon elkésett s a leány ijedten szaladt a rendes uton eléje, hiszen mit mondani az apja, ha a fekete éjszakában nem találna haza? Az erdóben elkezdett kiabálni:
— Maximov, hollá, \'Maxiraovi A gyerek zokogva jött egy gyalogúton. A szomszéd sziklafal visszhangja ismételte sirása feltörő hangjait.
- Hallgass reám, Vela! Apád öreg - az öcséd 1 _ .. ~ M\' ^ ^ "J nagyon keraényíejü. Reád bizora mind akettőt, mert lalán ^büntettek az iskolában?
engem az Isten magához hiv! Vigyázz nagyon a Maximov csak zokogott tovább, apró ökleivel
kicsire — légv az anvja — egyedül neked van dörzsölve szemeit. |
hatalmad felette ... — Hát n»»m mondod meg, nem felelsz ? Pedig,
És Vela zokogva felelt: lásd. a te kis raamusod megvigasztalna.
— Vigyázni fogok reá édesanyám ... — De én nem akarom, hogy megvigasztalj,
— Mutasd, hol Qtött meg?
Félretolta kicsi kezeit s akkor látta, hogy a jobbszeme véres ós meg van dagadva. Ijedten futott a gyerekkel a kunyhóhoz s hideg borogatást rakott a sajgó szemre.
— Oh, de esküszöm Vela, esküszöm, hogy inegboszulom magamat 1 — ismételgette Maximov a hangjából mélységes gyűlölet beszélt.
Vela elmosolyodott s mig a gyermek fejét a kebelére ölelte, szelíden felelt:
— Légy eszeden, kicsim I Miklós a te jó pajtásod — igaz. hogy most rosszul viselte magát, de biztosan nem akart ily fájdalmat okozni.
— Gyáva, nyomorult I
— Ugyan, Maximov!
Maximov elkeseredve szorította össze fogait a ugy mormogta:
— Majd elválik I
Vela volt az egyetlen lény, aki képes volt a kis ember indulatos szive felett uralkodni, de most ő is érozte, hogy nem fog birni vele. Ismerte határozott, önfejű természetét. Remegve goudolt arra, hogy öccse tízszeresen fizeti vissza tartozását Miklósnak. A gyerek folyton hallgatagabb lett, kimondhatatlan gyűlöletet hordott a szivében !
Vela nyugtalanul várta a vasárnapot, amikor Miklós rendesen meglátogatta az öcscsét s együtt játszottak a Volga partján Kíváncsi volt, hogy Miklós
7. * I. A I K ö l L <> * T
1905 JANUÁH 31
magaa As 1.625 szorzási tényezőt a v. tanács ezúttal nem kifogásolja, mert a ssskérték i szorzási tényezőt > helyi viszonyoknak megfelelőlag ezen szám srány-ban állapították meg. Elfogadja tehát > t t.oács, hogy vállílkozó jogutóda 1904. október hó 1-só n.p-jár.l kezdődő h.tályly.l, • hectowatt óráknak ágiai órákra való áUiimíláaánál szorzó tényezőül 1 625 használjanak, melynek alkalmazása mellett egy hectowatt 6-5 fillérbe kerül — mégis azon kijelentéssel, hogy amennyiben ezen rendelkezéssel a tényező elten kifogást nem emel, vállslkozó felelőségében a jöróban nem osztoszkodik, s raultért faló felelősség alól pedig fel nem menti. Ezzel kapcsolatosan a siskértói megállspodások slspján s v. t. kimondja, hogy as általány sserint liettk 24 korons éri dijjórt
— As oraaággyaléai kápnMl6j«loltek m«- Ilyen kérdésben » „plebs oontribuens"
gyénkben. A mai asombsti napon már csak öt nap szakértelme kemény próbára ran téve. A
választ sl bennünket megyénkben ss orazággjoléai szakértelemnek megbízhatónak kell lenni,
képviselőválasztásoktól. Vármegyénk s hétfői köz- olyan megbiihatónak. mint a sziklavárnak,
gjQlásso a képviselóválssztások kiírását elrendelte. melyben sasok fésikelnek. A sasok ólealató
Órást emeltek a.onbsn és Qnnspiesen ültakostak aa madarak, de a képviselők óleslátóssakférflak-e?
országgyűlés mostan lörtínt felonlaiása ellen. A Ez a kérdés. A sas a napba betekinthet; mi
válssstások nspját megyénkben ss elsó nsprs, janaár közönséges emberek sem a napba, sem a
hussonhstodikárs tűsték ki. A nsgyksnizsai rálasstó- villam-világitás nehéz tudományába nem te-
kerülatben Tripammer Réssé dr. agyvéd less s kinthetünk bele, a napba azért nem, mivel
választási elnök Szavazatszedó-bizottsági elnökök Jerfy vakít, a tudományba azért nem, mivel nem
Adolf ás Só. eongráo. értjük. így tehát a villamos ügyet ismét csak ______„UJ ......,„.............
A nagykanizsai válssslékerOletben két jelölt bizottsághoz utasították Ez azonban alJKűa egy 16 angol vagyis 18-25 Helner-féle gyertysfényQ lép fal. Zichy Aladár gróf néppárti és 8urányi fo^a m(,„|,ozni a végleges megoldást. Cso- ill6 lámpát használhatnak, lígy alkalommal ezen
Károly azabadelrO. Burányit a kisksnilsai sssbsdelvösk ~ » a, a(tatotal me|yek rendelkező-! ügyben 8120 1904. ai a. hfcott határozatot - mely-
nerdán délután jelölték. ín„tr» ill.n.k nek végrehajtása ez ideig felfüggesztve volt — ezen -
A bsksai kerületben Mándy Barna szsbjd- sünkre ailanalt. nsl hatályon kivül helyezi. A fenti hstározatot a v. t.
elvű e héten több helyen beszédet tartott. Ellenjelöltje Az elnökié polgármester megnyit|a a képviselő- > ,ir0, kjIÍM4gének hirdetmény utján tudomására
Darányi Ferenc néppárti. testületi ülést és azonnal a tárgysorozatra térnek át. honl t WrlínUlkl.{| »»dig , v. képviselőtestületnek
A osáktornysi kerületben erős s küzdelem. Zalarármegye törv. het. bizottságának a város u ug. ir,tok beterjesztésével jelentést lesz. Miről
Wlassics Gyula (Andrássy progrsmm) szerdán módosított szervezési szsbályrendeletének jóváhsgyása PrtI1 ° Llio, |oirat<kUi Franz Lajos és fiai nkanissai mondotta sl programmbessédét Csáktornyán. Nzgy tárgJában hozott véghatározatának be]elentését egy-népsserüsége van Terbóc István szabadslvö jslőlt- hsngulsg tudomásul veszik.
ask is. A msgysr kir. belQgyraíniszteríumnsk körren- . . m^iiim tárnvak jegyzeken
A kessthslyi kerületben Batthyány József d„|ele .lapján , fogyasztási adó természetű jövedel- ^^ , y",őjegy.őnek adatnak ki. gróffal szemben sz ottani szabadelvű párt, mint ne- mek tárgyában készült v. Bzzbályrendelet hatályának A u ,,|ás ?0i,,mán az is szóbs került, hogy
künk jelenük, csütörtökön nsgy lelkesedéssel Balta maghosszabbítása tárgyában előlegezett tanácsi javas- ^ „ ^^ a falkoaó watt órákra változtathassa Vilmos dr. budspesti ügyvédet jelölte. latot Hegedűs László feiszólslása után elfogadták. »e| . „onb,n , tIn4cs Ilem ment bele.
A let anyai kerületben az egyseült ellenzék a fölszólalásban Hegedűs arról beszél, hogy s nepre \' \' (Hoasáaióláaok.l
Lip kay Kálmán személyében népszerű jelöltet kapott. , fogjMztási adó súlyos teherként nehezedik. Az egész Polgármester- Véleménye, hogy az ügy
Pártja nagy. Ezenkívül két jelölt van még. Egy kerületben alig van valakinek pár akó bora és mégis „^„„„„befejezettnek nem tekinthető. Minthogy a néppártból kilépett és egy néppárti . nyúzzák, kínozzák a parasztot, kl egész éven át hiába ^yg ^ horderejű és bosszsbb tsnulmányozást
Frauz Lajos jogutódai Franz Lajos < bej. cég, Dr. Rothschild Samu ügyvéd bejelentett megbízott, Király Sándor v. mérnők, értesíttetnek as iratok s közgyűlési tárgyak jegyzékébe leendő be-
Az alsói endvYi váfasstókerülot néppárti dolgozott. , iVé\'ny™l,"misdwma képviselő uraknak módjában" állna
. elóljaróságánsk ie en- mé|,4ius8ék külön bizottságot válesz-
választópolgárai dr. Nyáry Bélát pestmegyei t. ügyészt A usgyksnizsai iir. bttk. elóljiróságánsk leien- .".^\'fö\'wközn] méltóztassék külön bizottságot váluz-
kérték fel a jelöltség elfogsdásárs, ki engedve is a tóie , ge]M, Outmsnn Henrik-féle alspitvány kezelése • . .. letárgvsltassék. Es terjesszen
választék kérelmének, a jelölést elfogulta s leutazva tárgyábsn, tudomásul vétetik. Ezután következett a ^ ^ jlIul,lol fg, i,rgy.lni lehetetlen
kerületébe a progrsmmbeszédet f. hó lö-én délelőtt legérdekesebb pont: ^ szűkebb körű\'bizottság ezt sTsposabbsn meg-
11 órakor az alsólendvsí Korona szálló nsgytermében (A ára.) éa ré„|et,a j.raslatot nyottbat be s képviselö-
nsgystámu választópolgár jelenletében tartotta meg. A ,ulwn4r,m tr4n,k kiszAmiUaAnál használandó t„tn|einek, melynek módjában lesz e fölött dönteni.
Szent-Qróthon három jelölt áll egymásssl ^^ 14rgjlbln ^^ jelentó!l L,ng,e| Lsjos (Helyeslés.)
sssmben. . főjegyző olvssts fel, aki az ügy ismertetésére s kő- trjnápi Elek Lipót: Nem technikus, de erdekli
Tspoleáu Darányi Ignáe erős ellenlelöltre í(jJlk«{|[et mondj> . Király Sándor városi mérnök 0gy j, kérdezősködött ia felőle, hogy miben áll
talált Uyérffy Zoltán függetlenségiben. ./arra a UpusUIstra jutott, hogy a wattóráknak égési , dolog. Szerződésünk értelmében 16 sngol normál
Zalaegerszegen a azabadelrO pártiak vasár- átszámításánál a vállalkozók által hass- g,9rt,áért 4 fillért fizetünk, de s közönség nem
nap d e. 11 órakor tsrtotuk ertekezle el u^ Arany- E néll0 iUiuíUkW uu, ........
\'■""wíÍ re"\'1"" Ktaf K S melyek szerint " különbözet 0.16. A rárosi Unács a vezető Úrfiak "közülI « A jelen voltok többnyire J „tasltotta a vállalkozót a helyes
vonakodtak az elvállalásától. Az értekezlet vezetósére ,|k,|mltásárl. Al ez ag,be„ kifőtt b.Uro-
azonban megnyerték Boscbán ujula ugyveoei s|. _ÍU.1L.„.A mű„raiflKK«(« ia kir«iutlj> ahhnli
zatot a vállalkozó megfelebbezte és kifejtette abbeli városi mérnök nem helyesen
bizottság, elnöknek megválasztották ellenveté«it, hogy s városi mérnök nem helyeset
Irtván ügyvédet. A tanácskozást sok közbeszólási u ^ kérl> h m tlll.
zavarták, ugy bogy egy-egy É^en 481 és Éljen a «4m b8 ^^ , m4r
függetlenségi féle tömeges fjMtota » t » g™- Pm h„íol, h.Urozstok végrehsjtárft és ujabb tárgya-
doioatt volna emberjogi itt jA^f tartott, melyen s vállalkozó kijelentette, hogy
l&tb. \'"\'í-JÍttESS^kSSS? hajlandó « 1 8 tényező helyett 1-1 használni minden
küldöttek a képviselő-jelöltet kérnek » köspontból. * ^^ ^ Kfaoek nylklkolou
A néppárt jelöltje Farkas Jóuef. ........ \'....,
kapott 16 gyertyafényt, hanem UV.-kal kevesebbet. A helybeli kereskedők is ludni fogják, hogy a lámpák, amiket használunk, nem 16 angol gyertyafényüek. A különbözet I8V A szóló, úgymond, tévedhetett s számításban, de azt hiszi, hogy s szakértő, aki véleményt adott, nem azt mondta, hogy 1-625 megfelel annak a tényezőnek, ami szerződésünk értelmében bennünket illet.
Nem nyugszik meg tehát benne és helyesli a polgármester indítványát, hogy a dolgot abban-hagyni nem lehet, mert a városnak és s közönségnek megkárosítását látja.
Szerződésűnk egyik pontjs azt mondja, hogy s rilágitásért fizetett összeg 10,009 forintnál kevesebb lehet, de ki volt mondrs sz is, hogy milyeu
fényt kell sdni. A vállalkozótól nem lehet joggal követelni, hogy valamit visszafizessen, mert a szerződés szerint sz ősszeg le nem szállítható, de ba be tudjuk bizonyítani, hogy nem olyan világozságot adott, mint kellett volna, akkor, ha uem is skarva, megkárosította a várost, annyi bizonyos,
pártatlan szakértő véleménye alapján hozandó határo-
■ ........ .1—------ " " \' ---satnak ia alávetni magát. A városi tanács ki is kérte
Váromi kizoilllés. straub Sándor a szakértő vélsményét. A városi tanács
\'a szakértőnek véleménye alapján a következő határo-Folyó hó 17-én ismét közgyűlés volt. „t0t i,ozU: A tanácskozások ágoráján, a nagyteremben A v. ügyész a mérnök jelentését és jsvaslatát, vala-csak kevés képviselő jelent vala meg, pedig a mint a 19475/904. sz. s. jegyzőkönyvben foglalt közgyűlésnek volt egy nagyérdekü pontja: vVsik^^ S& £
„A villám-áram arának kiszámításánál hasz- é, w n,g,kMÍ1„i bej. céget, az eddig használt!hog~y ezen a réven pénzt szerzett. A nálandó átszámító tényező tárgyában lanáesi i g >IOrzá»i tényező bssználstátől eltiltja, mert | képviselőtestület bízza meg tehát az ügygyel való javaslat." szakértőilegmegállapittstott, hogy ezen szorzási tényező foglalkozással vagy s tanácsot, vsgy külön bizottságot,
______ _______—__----- _ . amely foglalkozzék avval, hogy mivel lett megkáro-
elfeledte-e harzgjÉt. - De Miklós nem mnutul - Oh _ szspegte Vala - azt hittem, te vagy 8Íl" « íe ™k(él»° ,\'ebetne visszskérés nélkül
m«át az, aki s vízbe zubint - szegén, gyerek, el van méltányos egyezsége kötni.
Egy teljes hónsp mnlt el anélkül, hog, a két veszve 1 . . Mmthogy . vélgkozó idején a polgárok-
gyerek közeledett volna ^ymáshoz és Vei. már mag- Maiimov meredten nézett a vizbe: k\'1 »16 s"»Mé»\' 18 » k5wlu\' me«\'
feledkezett . gyerekháboruról . . - De hisz ez - Miklósi Miklós fnldoklikl \'"J"^6,\' T4/°\'.n*fhogy a polgárok
"Í^fík^h^811 egyszerre ^megfordulT "gy1\' u7~ xubuSut * hallott ~a polgárnak külön ^elljetf pnre^DK^e. ^ a v^W-
környezlk. A topolyafák hosszú sötét árnyéka al.U egyszerre megfordult, egy n, zuhsnást hallott a ^ 0 ^ ^ ^
ugy telezik, bogy a vlz la mélyebb, s forró nyári víz felől. n föl, szépségesen és békésen meg lehet a kérdést
nspokon innen mentett „zet t.la, mert azt hitte ; - Mazimov Mu.movl - atkoltoUa. Da értelamben ő is óhajtja, hogy akár a
hogy ott frissebb. Maiimov a nyári szünldókot Msumov csak úszott gyorsan a másik felé s mikor . , ^ ,Lír ^\'nkebbf8rQ biloll.
haUjsattal töltötte s önmaga ki. kezeivel készített elérte, két erős lökést sdott neki. Puff I Puff 1 Csakúgy T™\' "j"^1\' "^JJY M0llel>cköra l)"ol,
hálójával egéaz nap baláazott. döngött! Hegedűs:\'Kéri, hogy s két városrész kőzU
Egy este Vele friss vízért ment, s smint a partra — így, ez a számadásunkért volt 1 — Aztán or!zágUtst és a VI—VII kerületet világitassák meg,
kuporodva butykosát megtöltötte, egyszerre riadva. kivonszoIU a kimerült gyereket a partra. Miklós bog, Nagykanizsával való egybeköttetlsüknek némi
ugrott fel. Pár lépésre tőle felcsobogott a víz, mintha , felnyitott szemei találkoztak Maiimov diadalmas haszna is logyen.
agy lest bukott volns belé s aztán egy kélaégbeeeett |tekintetével. I Nith Norbert: Indítványozza, hogy a bizott-
aikoly hangzott. — Előrehajolt, egy gyermeket látott| _ Megesküdtem, hogy bosszút állok — és ms ság vonja körébe s városi szakértőket és más kivül a rohanó hullámokkal hssztslsnul küzdeni. ! megtettem I állókat
— Segítség — segítség! — sikoltott a leány. Vels pedig a karjaiba szorította forró, anyai Polgármester: Erre kijelenti, hogy a bizott-Mazimov odarohant: szeretettel s könyei közt rebegte: ság körébe vonhat helybeli és idegen szakértőket,
— Mi baj ? — t h Mazimov, mily büszke vagyok raádl smint s szűkség megkívánja.
mos januau 21
I. A l. A I KÖZLÖNY
&
Sz om mer Sándor: Elpanaszolja, bog; az ó tkit. Igy náliiuk mindenki min okból gyűlöli, mái villamos órájával mennyi baja van. okM| 1Mreli , „„„derinókel.
A képviselőtestület ktaönelet^ szavaz a városi _ De Buddb, ewelméérl ,ol u(j, 0íio..C,„, tanácsnak az ügyben kifejteit munkálkodásáért. . , , .. 1 ., \' \' * , fUI
Azután a kiküldött bizottság Ugjsivá választják: mmd,n «\'• Wn«"41 • Ureírtl vitatkoznak? Még Schwarz Adolf dr.-t, Fábián Zsigmond dr.-t, Ollop legbölesebbnek látszik sz az ur, aki benneteket Mór dr.-t, Elek Lipótot és Sommer Náthánt: Vécsey semmibe se vesz, nektek bátat fordít és kinéz az Zsigmond polgármestert, Lengyel Lajos városi fójegy- ,b|,koo és közönyös a ti litatkozástok iránt. Az igazi zől és Király Sándor mérnököt kinézetek \'mind ilyenek nálunk is. Nekünk
- ------ - külvilág csak olyan mozgóképféle, amilyent Sangbaiban
SllzOllki|li is láttam. Neküuk meg van a saját magunk belső
Críuo-C\'u világa, a külvilágot csak nézzük, mint a mozgó-
fényképeket, sz nekünk csak árnyék. Az igazi boldog-A lefolyt héten a kávéházak és vendéglók érdek- ti nem iBmeritek, mert nem szívtok ópiumot,
lódésének középpontja volt Csing-Csu, a Saughaiból, Nekünk sz ópiumra szükségünk nincs, felelém. származó kbinai bázaló. Apró kőből faragott Buddba-, 0|Jln biztonságban élünk, hogy azt hisszük, sohss szobrocskákat, pogányistenségeket. házi védszelleme- b,]uak ueg fa eszerint rendezkedünk be. Tülekedünk ket, sárkányokat és egyéb groteszk alakokat árult. A embertársainkkal, stréberkedünk, hogy mindenáron szobrocskákat kirakta a vendégek elé az asztalokra A*| kirátjank. hogy jó állásra, pénzre, kitüntetéars szert mesés magasságú összegeket kért mindegyik tárgyért, tegyünk. Ha valamikor aztán szép temetés reményében
Ebből sz összegből azonban »0°/.-ot engedeU. Nem beszélt rá senkit, nem haragudott azért, ha nem vettek tóle, sót az sem billentette ki az egyensúlyból lelkinyugalmát, ba valaki vélstlenül letörte az ( Buddhájának a fejét. Jóindulatu embernek látszott. Otthon hagyta feleségét és öt gyermekét Sanghajban és az élet terhét ugy viselte, mint megváltozhatatlan, megmásíthatatlan rosszat. Ez az ember kbinai hazájából kiüldözött forradalmár, vagy jobban mondva modern törekvésű ember volt, kit a Taotájok és egyéb Mandarinok haragja kiűzött Kwang-8zi tartományból, szűkebb hazájából.
Az a copfos kbinai előszeretettel tartózkodott a Korona kávéház nagy asztala mellett és mig a kíváncsi vevők nézegették szobrait, ó mindig oda figyelt azokra a beszédekre, melyek elég hangosan lolytak ott a nagy ablak tőszomszédságában.
— Csing-Csu I — mondom neki, mikor éppen elhagyta a kávéházat, — te nem vagy közönséges khinai, te nem vagy Kuli, te értelmes embernek látszol.
Scörl feleié az ő sajátságos angol nyelvén, éu falusi tanító voltam Kwang-Szi-ban, Kbina leggazdagabb tartományában. De ott parasztforradslmat szerveztem a Taotáj önkénye miatt. ElBzedto a parasztok verejtékükkel termett gabnáját, a rizst, megkoppasz-totta a pénzes embereket, levont a hivatalnokok fizetéséből, az enyiméból is és bizott, amint mondani szokás, a mások zsirján. Nem bírtuk többé eltűrni ezt az önkénykedést, nyugtalankodtunk, megdobáltuk a Taotáj poroszlóit, klgunyoltuk ót is.. Csakhamar
meghalunk, elvégeztük bivatáaunkat.
S míg beszélgetésünkbe elmélyedve filozofáltunk az utcán, a mi kbinainlc kosara egy kosarai asszonnyal ütközött össze és hulltak a szobrok a földre, de Csing-Csu egyre csak azt mondta egy-kedvüen: It is notbing, it \'is notbing!
Végre megvan I kiáltottam fel.
Rendőr I kísérje be ezt a kossras asszonyt!
És lón igaza a N. K. F. ü.-uak I Ráakadtunk a sokat keresett kosaras asszonyra
«. k.
HÍREK.
Kanizsai erkölcsök.
(v. h.) Ha egy belyi lapnak hitelt adhatnánk, akkor Kanizsa város erkölcsi állapota jelenleg olyan, hogy vetekedik \'Szodoma és Gomora, vagy a Borgiák erkölcsi sfilyodésével. Lehet, hogy kivesztek a mi kedélyes társadalmunkból az ó keresztények szeplőtlen erkölcsei, lehet, hogy kiveszett társadalmunkból a szív mélyére ható emberbaráti szeretet: de az erkölcsi sölyedésOnk földit hangoztatott jajveszékelés azért gyanús olőttQnk, mert az a János, aki, a azeplótleuség liliomkOntOsében, fölvetette magát az erkölcsök apostolának, nem az igaz hitet, hanem tévhitet hirdet. 0 sem lakik a pusztában,
a kétértelműségek lenjét/helyei. As erkölcsrontó színdaraboknak a játékrendre való kitűzése ellen pedig módunkban van illáit foglalni. Nem kell ilyen darabokat megnézni. Az Orea hálból a színigazgató majd megtudja, hogy mit adaaaon eló? A közönség távolmaradása legyen a enjtó ítélet aa ilyeu trágár darabokról.
Van azonban a városban erkölcstelenség, csakhogy János vitéz eit nem vette éasre éa az a fényűzés erkölcstelensége a fényűzés a családi életben éa a nói ruházatban Ha eit a kirívó ellentétet, mely rang éa mód kOzt van, ugy ostorozta volna — ós János vitéznek az ostorral kellene tudni bánni — mint valamikor Bothm Emil ostorozta November álnáv alatt u 6 lapjában, akkor bizonyára sok férj éa asszony titokban tapsolt volna neki, de igy János csak elvetette a sulykol, amely puffant egyet, mert üres tökre esett.
Nem állítjuk, hogy Nagykanizsa hasonlít Vesta templomához, de nem haaonlit a római lupanáriákhoa sem. A város erkölcseinek roaaz hírét költeni azonban — szintén erkölcstelenség.
Emlékeztető-naptár.
Jsasár 22 A Kaih. Uiéoyefjlet lAucMlélye. .Tudományos rlőadáa a it. loultl világ klállliáaróí.)
24. A Tetdáflösök, méliároaok, pincérek egjeiOlelá-aek k6s(ya:áse.
. 28. A íalsd kereak. iakolal i/juiás baaf jmtmj* 31 A kere.ke.lö iljak efyletSnek k(l*«)rOlá»e Febrsár 2. A Zalaaagyal gall. ukarékpén.tir ksafjatáaa.
4 A Ker. Jól Ntefjlel mulauága I 5 A borbély Aa todráai .e«ed.k bálja.
5. A IBaolló uelQlet aeaekarának jnz-báija-5. A Dacykanlaaal iakarákpéaiiár könyOléie, | H A karsali edeimi éi iparbaok kí.sjaléae.
. Aa iir. jól. nőegylet .Vlrá« rwtoul" elfalma . A iümeg.ldéki fftiOa.keretat e(jesolet boai bálja. Máralaa 4 A fotóház! kcimü.etek bália
7. Ai irodalmi kör farsangi dalsaiélje
. ».»»» pv.v..™,., ..............i,------nen táplálkozik gyökerekből, nem jár szőröslevertek bennünket. Én Sanghaiba\'szöktem, elrejtőz- csuhában, de talán nem is idegenkedik azoktól lem és hajóra szállva Európába jöttem, hol házalással a vízióktól, melyek páduai szt. Antalt kísértetbe tengetem életemet. Ez talán még mindig jobb, mintha vitték. Akik pedig vizet prédikálnak és bort fejemet a kezembe adták volna. A családom utánam isznak, azok nincsenek hivatva arra, hogy az jött Sanghaiba, és éu Kanizsára is eljutottam, erkölcaök doktorai legyenek.
bála Istennek I Innen Zágrábba megyek.
A legtöbb erkölcstelenségnek rugója a tömeg
Csing-Csul— mondom neki — észrevettem, hogy nyomora. Szegénység vau nálunk is, de tömeges nagyon odafigyeltél azokra az urakra, kik ott ülnek nyomor nincs. Ha tehát az erkölcstelenséget a nagyasztal mellett. Érdekelt-e téged sz a beszéd? akarjuk orvosolni, nem a policeit kell segítségül Érdekelt, mondá Csing-Csu. Ezek az urak már nap- hivni, hanem a jótékonysági egyesületeket, lementekor olt Öltek. Nagy ursk lehelnek, gondoltam, Az erkölcstelenség terjedését a nyomoron kik ilyenkor ráérnek társalogni ós teázni. Nálunk kivül az erkölcstelen irodalom és az erkölcstelen
csak a taotájók és mandarinok cselekszik meg ezt, olyanok, kik sárga selyem-zubbonyt viselnek. Csak azt nem értem, hogy az a pápaszemes ur mért haragszik annyira Apponyi Albertre?
Meghökkentem! Mit tud Csiug-Csu Apponyi Albertról!? De ő csakhamar megnyugtatott, hogy Apponyi Albert grófot Budapesten sokszor hsllotta emlegetni és a fővárosban megmondták neki, hogy Apponyi olyan nagy diplomata, mint Yuan-Sikkai, csakhogy nagyon ingatag és folyton gazdát cserél.
No látod, mondom, éppen ezért haragszik rá az a pápaszemes öreg ur. mivel iugatag; a szomszédja pedig, aki folyton bújja az újságokat, azért haragszik Tiszára, Magyarország fómandarinjára, mivel hajthatatlanul következetea. Mások pedig azért szeretik Tiszát,
nyilvános előadások is elősegitik.
Erkölcstelen irodalomról mi nem szólhatunk, erkölcstelen irodalom Kanizsán nem terem ; dc helytelenítendő az az eljárás, mely erkölcsi kihágásokat egész meztelenségében hírlapokban előszeretettel tárgyal. Sok oly eset fordul elő, melyet jobb volna a diszkréció fátyolával betakarni, melyeknek tudása vagy nem tudása a nagyközönségre nézve egészen közömbös. De épen ezeket az eseteket tárgyalja némely újság kéjelgéssel, talán épen olyan újság, mely minden kosarat vivő asszonyban kosaras asszonyt minden fiatai emberben aszfaltbetyárt lát.
A nyilvános előadások erkölcsi nivója az utolsó évtizedekben Kanizsán nem slllyedt. A
— A képvlselóválasatás. A közpo iti választmány a I. bő 26-án végbemenő képviselőválasztásra a kauizsai és letenyei kerületben a választási küldöttséget a következőképen alakította meg:
A nagykanizsai vá I a a atókar 0 le t be n. Választási elnöknek: dr. Tripammer Rezső, választási jegyzőnek: Lőke Emil Nagykanizsán, wavazatsaedő küld. elnökökuok: ,d. Jeiffy Adolf Nagyréese, 8oós Pongrác Nagykaniiia. saavazatsiedó kO>d. jegyzőknek: dr. Rotscbild Samu, dr. Fried Ödön Nagykanizsán, helyettes elnököknek: Tripammer Qvula, Oyőrlfy János Nagykanizsán, helyettes jegyzőknek: Szondy László Zalasientbalázs, Oyuk István Ssabar. Dr. Líke Emil, Dr. Fried és Dr. Rothschild lemondtak.
A letenyei v á I a s z t ők e r 0 I e tb e u. Választási elnöknek: Remete Géza Nagykanizsa, választási jegyzőnek: Oalamboa látván B. utgyőrgy, nzavasatszedö küld. elnöknek: dr. Fábián Zsigmond Nagykanizsa, szavaiatszedö küld. jegyzőnek: Novai Imre Puszlamagyaród, helyettes elnököknek: Zakál Gyula, Choma Ödön Letenyén, helyettes jegyzőknek: Szemző Gyula Mnrakeresztur, Kele György Kotor.
— Megbízás. A vallás- és köaoktatáiűgyi miniszter Kircbner Béla főigazgatót billa meg néhány dunántuli polgáriskola látngaiásával bárnm évi időtartamra. Kircbner Béla főigazgaló a uagykaninal polgáriskolákat is meglógja hivatalból vizsgálni. Mint miniszteri biztos, több ízben már elnökölt a felső kereik. iskola érettségi vizsgáin. Hivatalos körökben Kirchnej- főigazgató nagy szimpátiában részesül.
— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Maulusno Mariska oki. tanítónőt a nagykanizsai állami népiskolához megbízott tanitónönek . kinevezte.
— A honvédség koréból. Loványi Imre tartalékos hadnagy a nagykanizsai 20-ik bonvéd gyalogezrednél saját kérelmére tiszti rsngfokozatának meglartáia nélkül a honvédség köréből elbocsáttatott.
— Virág redout. A nagykanizsai Iir. Jót. Nőegylet larsaugi mulatságát február hó 11 én virég rednnt elnevezése alatt tartja meg. Fényei estély lesr, mely méltón fog surakozui az Iir. Jótékony Nőegylet eddig rendezett fényes sikerű vigalmaiboz.
— KltOntetéi. A király Msrglttay Józaefoek, a csáktornyai állami tanítóképző Intézet igazgatójának
Z. német zengerájók megszűntek. Ezek voltak főleg . Fer.n\'cJóz,., rend lovagkeresztjét adományozta.
1. k I. a 1 K ó U il M
mos januáh 21
— A* oraaággyaléei kápvi«el6|«Ioltek mo- Ilyen kérdésben » „plebs oontribuens" jyánklwi. A mii szombati napon már csak öt nap szakértelme kemény próbára van téve. A ráluit el bennonket megyénkben az orazingjOlési szakértelemnek megbízhatónak kell lenni, képviselőválaaxtásoktól. Vármegyénk > hétfői köz- olyan megbízhatónak, mint a ííiklavárnalí, g,illésen a képviselóráluztáaok kiírását eirendslu. melyben sasok fészkelnek. A sasok éleslátó Övást emeltek a.onbau és Onnepiesen tiltakoztak aa madarak, de a képviselők éleslátó s«akférfiak-e? orsiággyűlés mostan történt feloeilatáaa ellen. A Ez a kérdés. A Ml napba betekinthet; ml rálaaitások napját megyénkben aa első napra, január közönséges emberek sem a napba, sem a huszonhatodikára tüxték ki. A nagykaniisai válaaxtó- villam-világitás nehéz tudományába nem te-kerülstbeu Tripammer Rexső dr. ügyvéd lesi a kinthetünk bele, a napba azért nem. mivel
magas. Ax 1.625 sxonási tényétét a r. tanács eiuttal nem kifogásolja, mert a jxakártők a azorxási tényexőt a helyi viszonyoknak megfelelöleg eien szám arány-ban állapították meg. Elfogadja tehát a r tanács, bogy vállalkozó jogotóda 1904. október hó 1-só napiárai kezdődő hatilylyal, a hectowatt óráknak égési órákra való átsiámitáaánál saorió tényezőül 1625 használjanak, melynek alkalmazása mellett egy hec-towatt 6-5 fillérbe kernf — mégis azon ki|elentéssel, hogy amennyiben ezen rendelkezéssel a tényező ellen kifogást nem emel, vállalkozó felelőségében a jövőben nem ositoszkodik, a mnltért való felelősság
A nagyk
alól pedig (el nem menti. Ezzel kapcsolatosan ;----,\' . ... .„„„, iomi, „„t,|a szakértéi megállapodáaok alapján a v. t. kimondja,
.értjük. Igy tehát a villamos ügyet ismét osak|h Utal£l ,St a„ték at korona éri dijjért ani isai választókerületben két jelölt bizottsághoz utasították Ez azonban aligha 18 Tlg;il 1S.26 Hefner-féle gyertyafényű
lép fél. Zichy Aladár gróf néppárti éa 8urányt m(1„|,oznj a végleges megoldást. Cso-: ill(i |4mpát baaználhatnak. Egy alkalommal exen
Károly szabadelvű. Burányit a kiskauizaai szabadelvűek adatokat, melyek rendelkező- ügyben 3ISO 1904. az. a. hozott határozatot - mely-
„erdán délután jelölték. P"™8\'18\'* " 3 Jk végrehajUsa ez ideig felfüggesztve volt - exen-
A bakaai kerületben Mándy Samu szabad- Sttnkre Állanak. ..... uel hatályon kivQl helyezi. A fenti haUrozatot a v. t.
elvű e héten több helyen beeaédet tartott. Ellenjelöltje Az elnökié polgármester megnyit|a a képviselő- j t4r0< ktaíM4gfa,k hirdetmény utján tudomására
Darányi Ferenc néppárti. testületi ülést és azonnal a tárgysorozatra térnek át. h(>m t „„üg , képviselőtestületnek
A oaáktornyai kerületben erós a küzdelem. Zalavármegye törv. hat. bizottságának a város og,ir,tok beterjesztésével jelentést teaz. Miról
Wlsssics Gyula (Andráasy programra) szerdán módosított szervezési szabályrendeletének jóváhagyáaa _ :oglliőd,i pranz Lajoa és fiai nkanizaai
mondotta al programmbeszédét Csáktornyán. Nagy tárgyában hnzntt végnatározatának bejelentését egy- . .......-
népsaerüsége van Terbóc István azabadelvn jelölt- hangulag tudomásul veszik.\'
uak ia A magyar kir. belügyminisztériumnak kórren-
bej. cég," Dr. Rothschild Samu ügyvéd bejelenteti megbízott, Király Sándor v. mérnök, értesíttetnek az iratok a közgyűlési tárgyak jegyzékébe leendő be-
ts. «. \'"fj" —■— ------ rllok , közgyű est tárgyal! jegyxeneo
A keszthelyi kerületben Batthyány Józ»f delete alapján a fogyasztási adó természetű jövedel- I6Ietéar» a v .SjegyzSnek .daliak ki.
gróffal szemben az ottani szabadelvű párt, mint ne- raBk tárgyában készült v. szabályrendelet hatályának tárgyalás folyamán az is szóba került, hogy
künk jelentik, oaűtörtökön nsgy lelkesedéssel Dalia meirhosszabbitása táwvában előlegezett tanácsi javaa- ..."....................•-----
Vilmos dr. budapesti ügyvédet jelölte
meghosszabbítása tárgyában előlegezett tanácsi javaa- . , 6r4k„ , T4|l,|ko,4 w,,t órákra véltoztathaasa latot Hegedűs László felszólalása után elfogadták. á| »e,jb(1 uonb|II , llnjM n9m ment bele.
A letanyei kerületben az egyesüli ellenzék a fölszólalásban Hegedűs arról beszél, hegy a népre
(Hoixáaaóláaok i
Lipkay Kálmán exomélyóbeuuépaxerü Jelöltet kapott. , fogyasztási adó súlyos teherként nehezedik. Ax egész Polgármester.: Véleménye, hogy az ügy
Pártja nsgy. Ezenkívül két jelölt vau még. Egy kerületben alig van valakinek pár akó bora és mégis li(,|,g,,en befíjíMttnofc nem tekinthető. Minthogy a
néppártból kilépett éa egy néppárti . nyúzzák, kínozzák a parasztot, kl egésx éven át Illába k£d» ^ horderejű és hosszabb tanulmányozóét
Az alsélendvai választókerület néppárti dolgozott. ,., igényel, mintsem a-képviselő uraknak módjában állna
válasxtőpolgárai dr. Nyáry Bólát pestmegyei t. ügyészt A nagykaniisai ízr. hltk elöljáróságának l« en- » raéit6IU8Sék külön bixottságot válaax-
kértók fel a jelöltaég elfogadására, kl engedve is a téM , gelsei Outmann Henrik-féle alapítvány kezelése » „ „ jetárgyaltaesék. Ex terjessxeu
választók kérelmének, a jelölést elfogadta a leutazva tárgyában, tudoináaul vétetik. Ezután következett a ■ ^ jIIM|„ot 5j^rt ?gJ „„jalni lehetetlen,
kerületébe a programmbeazédet f. hó lö-én délelőtt legérdekesebb pont.- & szűkebb körű bizottság ezt alaposabban meg-
tl órakor az alaólendvai Korona szálló nagytermében (A vjjum-árana ára.) (Xti réax|etea javaslatot nyuithat be a képviselő-
nagyszámú válasxtópolgár jelenlétében tartotta meg A villam-áram árának kiszámításánál használandó testületnek, melynek módjában lesx e fölött dönteni.
Sxent-Qróthon három jelölt áll egymáaaal ^^ (4rgj4bln je,8oUUl L,0|!,el Lajos (Helyeslés.)
axemben. ,i„i„i»i,„ főjegyző olvasta fel, aki ax ügy iamertetéaóre a kö- Ujnépi Elek Lipót: Nem technikus, de érdekli
Tapolcán Darányi Ignác erős ellenjelöltre t((J[k«{kel moníjl Kir4j, 84nd„r városi mérnök „ ügy és kérdexőaködöU ia felőle, hogy miben áll talált öyórffy Zoltán függetlenségiben ,rrI , upasxUlalra jutott, hogy a wattóráknak égési , dolog. SienődósOuk értelmében 16 angol normál
Zalaege rszegen a jzajsadelvű pártiak ™Mr- ^^ ^ éuzámitásánál a vállalkozók által hasz- gyertyáért 4 fillért flzetűnk, de a közönség nem
kapott 16 gyertyafényt, hanem ISV.-kal kevesebbet. A helybeli kereskedők is tudni fogják, hogy a lámpák, amiket használunk, nem 16 angol gyertyafénynek. A különbözet 13\'j.- A szóló, úgymond, tévedhetett a számításban, de ait hiszi, hogy a BZakértő, aki véleményt adntt, nem azt mondta, hogy 1-625 megfelel annak a tényezőnek, ami szerxődésűnk érteimében bennünket illet.
Nem nyugszik meg tehát benne és helyesli a polgármester indítványát, hogy a dolgot abban-hagyni nem lehet, mert a városnak ós a közön-ségnek megkárosítását látja.
Szerződésűnk egyik pontja axt mondia, hogy a világításért fizetett összeg 10,000 forintnál kevesebb lehet,\' de ki volt mondva az is, hogy milyen
.— , " , , , , , , : , i..„„ oraara vaio auiiaiiiuasauai a
nap de. IIí órakor\'Mattak ^"\'•"\'"■^J: n4U ténJ,lS Er^ nézve számitáaok.t tett,
báránybu. A m^elenésben Kkm Uad^yoxva volUk \' * különböxet 0.16. A városi Unács
a ,«,tó férfiak "közül is A jelen volUk többnyi e \' , „Ujalkozót a helyes
vonakodtak az elvállalásától. Az értekezlet vezetóeére ,|kl|rallít4r, Al „ ígjbM kWolt határo-
zatot a vállalkozó megfelebbexte és kifejtetu abbeli
axonban megnyerték Boschán (iyuia
bizottsági e nőinek megválaeztotttt Dr. ö. ndo : „.„^^ b , l4rMÍ mérník nem h,|,„en István ügyvédet. A tanácskozót sok köxbesxó teal ^ w b
marták, ngy hogy egy-egy Éljen 481 é ffl|« . ai8 heJn ,4 A «4cs be u SIÜntelle ,raír M\'^í "A \'nóir, meghozott határozatok végreNtását és ujabb tárgya-
lj0\'" bog? itt í^Mdte srsst..srkfí»
vezkedé.i Or. Tjaza.^S^M^Úéf hajluidó az 1 8 tóuyezó helyett I-7 használni minden küldöttek s képvMló-jelöltet kérnek a köxpnntból. ^ fe[Itartáaa melleU. Kéaznek nyilatkozott
A néppárt lelöltje Farkaj József. pártatlan szakértő véleménye alapján hozandó határo-
—-— 1 —\' \' \' útnak is alávetni magát. A városi tanáca kl is kérte
Városi kBxavDIél. Straub Sándor a szakértő véleményét. A városi tanács
a szakértőnek véleménye alapján a következő határo-Folyó hó 17-én ismét közgyűlés volt. ,,t0| hozta: A tanáoskozások ágoráján, a nagyteremben A v. ügyész a mérnök jelentéaét éa javaalatát, vala csak kevés képviselő jelent vala meg, pedig a mint a 19475/904. az. a. jeRzókónyvben foglalt
lríWvnlé«nfik volt eiv nairvérdekü DOntia • ««kérHi véleményt a v. t. tudomásul veszt, ezek kozgyfllésnelc volt egy nagyeraeíu pontja. Krlol Lljo8 ,4|Wkol4 jogutódait Kranz Lajos
„A villam-áram árának kiszámításánál hasz- ^ w u^kanixaai bej. céget, ax eddig használtíhog°y ezen a réven pénzt s\'zerzett. A nálandó átszámító tényező tárgyában tanáosi i g sxorzási tényező használatától eltiltja, mert | képviselőtestület bixza meg tehát az Ogygyel való javaslat." sxakértóilegmegállapittatott, hogy ezen szorzási tényező foglalkozással vagy a tanácsot, vagy külön bizottságot, _______________________________—___ —:--—-———_____ amely foglalkozzék avval, hogy mivel lett megkáro
fényt kell adni. A vállalkozótél nem lehet joggal követelni, hogy valamit visazaflxeasen, mert a szerződés szerint ax összeg le nem szállítható, de ha bn tudjuk bixonyitani, hogy nem olyan világosságot adott, mint kellett volna, akkor, ha nem is akarva, megkárosította a várost, annyi bizonyos,
zuhanást hallott
sitva a város és miképen lehetne visszakérés nélkül méltányos egyezséget kötni.
Minthogy a vállalkozó annak idején a polgárokkal való szerződést is a várossal kötötte meg, kötelessége a városnak, hogy a polgárok érdekeit is képviselje, nehogy mindeu egyes polgárnak külön kelljen perre mennie. Ha a vállalkozó belátja, hogy ax össxeget nem jogosan vette föl, szépségesen és békésen meg lehet a kérdést ó is óhajtja, hogy akár a " bizott-
elfeledte-e haragját. — De Miklós nem mutatta — Oh — szepegte Vela — azt hittem, te vagy mag4t. 1 az, aki a vizbe zuhant — szegény gyerek, el van
Egy teljes hónap mult el anélkül, hogy a két vesxvel gyerek köxeledett volna egyraásbox és Vela már meg- Maxitnov meredten nézett a vizbe:
feledkezett a gyerekháboruról ... — De hisx ex — Miklós I Miklós fuldoklik 1
A Volga partját részbeu füzes, részben nyárfák — Szegény édes anyja! — zokogta a leány -környezik. A topolyafák hosszú sötét árnyéka alatt megfordult, egy uj
ugy tetszik, hogy a viz is mélyebb, a forró nyári TlE f«161.
napokon innen merített vizet Vela, mert azt hitte,; — Mazimov! Mazimovl - sikoltotta. De |dtnl r|r\'értelemben hogy ott frisaebb. Mazimov a nyári szűuidóket Maxitnov csak usxott gyorsan a másik felé s mikor ,4rMi t-ni-ot hl.ták m«» akár sinkebbkörü halászattal töltötte s önmaga ki. kezeivel késxilett, elérte, két erős lökést adott neki. PuffI PuffI Osakugy S koKek ki iHel^lléíl hálójával egésx nap baláaxott \'döngött! Hegedűs: Kéri, hogy a két városrésx közti
Egy este Vela friss vixért ment, s amint a partra — Igy, ez a számadásunkért volt! — Aztán országutat és a VI—VII kerületet világitassák meg, kuporodva butykoaát megtöltötte, egyszerre riadva kivonsxolta a kimerült gyereket a partra. Miklós hogy Nagykanixsával való egybeköttetósüknek némi ugrott fel. Pár lépésre tőle felcaobogott a vix, mintha felnyitott szemei találkoztak Mtximov diadalmas haszna is logyeu.
•gy test bukott yolna belé s aztán egy kétaégbeeaett tekintetével. j Nith Norbert: Indítványom, hogy a bizott-
öikolr hangzott. — Előrehajolt, egy gyermeket látott __ Megesküdtem, hogy bosszút állok — éa ma ság vonja körébe a városi szakértőket és más kivül a rohanó hullámokkal hasztalanul küzdeni. | megtettem! állókat.
— Segítség — segítség! — sikoltott a leány, i Vela pedig a karjaiba szofitotta íorró, anyai Polgármester : Erre kijelenti, hogy a bixott-
Maximov odarohant: szeretettel s könyei közt rebagta: ság körébe vonhat helybeli és idegen szakértőket,
—; Mi baj ? — ( h Maiimov, mily büszke vagyok raádl amint a szükség megkívánja.
lt»Or> JAGUAR 21
/, A L H KÖZLÖNY
3
Stommer Sándor: Elpanaszolja, hogy az 6 akar. Igy nálunk mindenki más okból gyűlöli, máa villamos órájával mennyi b^ja van. giereti t mandarinokat.
A képviselőtestület köszönetet szavaz a városi _ De Buddhft 8Mrelméért, fo, Csing-Cstt. tanácsnak az ügyben kifejtett munkálkodásáért. . . t .. .. \' • * . • \'
Azután a kiküldött bizottság tagjaivá választják: m,nden e>te "gJ«arról t. tárgytól vitatkoznak? Még Schwarz Adolf dr.-t, Fábián Zsigmond dr.-t, Ollop legbölcsebbnek látszik az az ur, aki benneteket Mór dr.-t, Klek Lipótot és Sommer Náthánt; Vécsey semmibe se veaz, nektek hátat fordit és kinél az Zsigmond polgármestert, Lengyel Lajos városi főjegy- ,blakon és közönyös a ti vitatkozástok iránt. Az igazi zít éfl Király Sándor mérnököt. kiuózerek mind ilyenek nálunk is. Nekünk a
„,,, ,... ... ..........................................külvilág csak olyan mozgóképféle, amilyent 8anghaiban
is láttam. Neküuk meg van a saját magunk belső világa, a külvilágot csalc nézzük, mint a mozgófényképeket, az nekünk csak árnyék. Az igazi boldog-A lefolyt héten a kávéházak és vendéglók érdek- ^goi ti nem i8meritek, mert nem szivtok ópiumot, lódésének középpontja volt Csing-Csu, a Saughaiból Nekünk az ópiumra szükségünk nincs, felelém.
származó khinai házaló. Apró köböl faragott Buddha- biztonságban élünk, hogy azt hisszük, aohse
szobrocskákat, pogány istenségeket, házi vódszelleme- ha|UQk weg é„ eszerint rendezkedünk be. Tülekedünk ket, sárkányokat és egyéb groteszk alakokat árult A embertársainkkal, stréberkedünk, hogy mindenáron szobrocskákat kirakta a vendégek elé az asztalokra és | kiváljuuk, hogy jó állásra, pénzre, kitüntetésre szert
Sxexonkép.
Grtuo- C*u.
mesés magasságú összegeket kért mindegyik tárgyért. Ebből az összegből azonban 90%-ot engedeU. Nem beszélt rá senkit, nem haragudott azért, ha nem vettek tőle, sót az sem billentette ki az egyensúlyból lelkinyugalmát, ha valaki véletlenül letörte az ő Buddhájának a fejét. Jóindulatu embernek látszott. Otthon hagyta feleségét és öt gyermekét Sanghaiban és az élei terhét ugy viselte, mint megváltozhatatlan, megmásíthatatlan rosszat. Ez az ember khinai hazájából kiüldözött forradalmár, vagy jobban mondva modern törekvésű ember volt, kit a Taotájok és egyéb Mandarinok haragja kiűzött Kwang-Szi tartományból, szűkebb hazájából.
Az a copf ós khinai előszeretettel tartózkodott a Korona kávéház nagy asztala mellett és mig a kíváncsi vevők nézegették szobrait, ő mindig oda figyelt azokra a beszédekre, melyek elég hangosan lolytak ott a nagy ablak tőszomszédságában.
— Csing-Csu! — mondom neki, mikor éppen elhagyta a kávéházat, — te nem vagy közönséges khinai, te nem vagy Kuli, te értelmei embernek látszol.
8cör 1 feleié az ő sajátságos angol nyelvén, én falusi tanító voltam Kwang-8zi-ban, Khina leggazdagabb tartományában. De ott parasztforradalmat szerveztem a Taotáj önkénye miatt. Klszedto a parasztok verejtékükkel termett gabnáját, a rizst, megkoppasz-totta a pénzes embereket, levont a hivatalnokok fizetéséből, az enyiméből is és hízott, amint mondani szokás, a mások zsírján. Nem birtuk többé eltűrni ezt az önkénykedést, nyugtalankodtunk, megdobáltuk Taotáj poroszlóit, kigunyoltuk őt is. Csakhamar
tegyünk. Ha valamikor aztAn szép temetés reményében meghalunk, elvégeztük hivatásunkat.
8 mig beszélgetésünkbe elmélyedve filozofáltunk az utcán, a mi khinaink kosara egy kosaras asszonnyal ütközött össze és hulltak a szobrok a földre, de Csing-Csu egyre csak azt mondta egykedvűen: It is nothing, it\'is notbing!
Végre megvan I kiáltottam fel.
Reudőrl kisérje be ezt a kosaras asszonyt!
És lón igaza a N. K. F. t).-nak! Ráakadtunk a sokat keresett kosaras asszonyra
II I R E K.
Kanizsai •pkBIoaők.
(v. h.) Ha egy helyi lapnak hitelt adhatniuk, akkor Kanizsa város erkölcsi állapota jelenleg olyan, hogy vetekedik Szodoma és Gomora, vagy a Borgiák erkölcsi sülyedésével. Lőhet, hogy kivesztek a mi kedélyes társadalmunkból az 6 keresztények szeplőtlen erkölcsei, lehet, hogy kiveszett társadalmunkból a sziv mélyére ható emberbaráti szeretet: de az erkölcsi sülyedésQnk fölött hangoztatott jajveszékelés azért gyanús előttünk, mert az a János, aki, a szeplótlenség liliomköntösében, fölvetette magát az erkölcsök apostolának, nem az igaz hitet, hanem tévhitet hirdet, ő sem lakik a pusztában,
a kétértelműségek teuyéSíhelyei. Aa erkölcsrontó színdaraboknak a játékrendre való kitOzéae ellen pedig módunkban van álláat foglalni. Nem kell az ilyen darabokat megnézni. Az üres bálból a színigazgató majd megtudja, hogy mit adaason eló? A közönség távolmaradása legyen a aujtó ítélet az ilyen trágár darabokról.
Van azonban a városban erkölcstelenség, csakhogy János vitéz ezt nem vette észre és as a fényűzés erkölcstelensége a féoyüzéa a családi életben és a női ruházatban Ha ezt a kirívó ellentétet, mely rang éa mód közt van, ugy ostorozta volna — és János vitéznek az ostorral kellene tudni bánni — mint valamikor Botkm Emil ostorozta November álnév alatt as 6 lapjában, akkor bizonyára sok férj és asszony titokban tapsolt volna neki, de igy János csak elvetette a sulykot, amely puffant egyet, mert üres tökre esett.
Nem állítjuk, hogy Nagykanizsa hasonlít Veata templomához, de nem hasonlít s római lupanáriákhoz sem. A város erkölcseinek rossz hirét költeni azonban — szintén erkölcstelenség.
Emlékeztető-naptár,
laaaár 32 A Kait,. Legényegylet tauceitélye. iTodontáayoe rlfiadái a it. loufil *ilá« kiállításról.)
24. K Tenáétlöiok, rnéaiirmok, pincérek egje,ületének koagyn éle. , 28. A faiafl kfreak. iskolai Ifjoaág baafvamnye.
91 A kere.ke.lö Ujak egyleiéuek kftigjQléie FtDruár 2. A /.alamegyel gaiá. ukarékpáa.tár kOigyOléta.
4 A Ker. Ját. Srtegylei molauága , 5 A borbély é« fodra, iiegédek bálja. . 8. A tfltolto uatolel aeaekerának jui-bálja-
6. A DagykaDlssai ukarékpáaitár köagyfiléae.
H. A kereskedelmi ét iparbaak kosgynléae.
„ Aa lír ját. nőegylet .Virág redout" Tlgalna , . A tömeg.Idékl V0r0s.kere.at egysedet boni bállá. Hárelaa 4 A fotobáxl kesmoeeaek bélia
7. As irodain! kor tartangi daleltélye
nem táplálkozik gyökerekből, nem jár szőröslevertek\'bennünket. Én°8aúghaiba szöktem, elrejtóz- csuhában, de talán nem is idegenkedik azoktól tem és hajóra szállva Európába jöttem, hol házalással a vízióktól, melyek piduai szt. Antalt kísértetbe tengetem életemet. Ka talán még mindig jobb, mintha vitték. Akik pedig vizet prédikálnak és bort fejemet a kezembe adták volna. A családom utánam isznak, azok niocaenek hivatva arra, hogy az
jött Sanghaiba,
Kanizsára is eljutottam, erkölcsök doktorai legyenek.
hála Istennek I Innen Zágrábba megyek.
A legtöbb erkölcstelenségnek rugója a tömeg
Caing-Csul— mondom neki— észrevettem, hogy. nyomora. Szegénység van nálunk is, de tömeges nagyon odaflgyeltél azokra az urakra, kik ott ülnek nyomor nincs. Ha tehát az erkölcstelenséget a nagyasztal mellett. Érdekelt-e téged az a beszéd? akarjuk orvosolni, nem a policeit kell BegiUégül Érdekelt, mondá Csing-Csu. Ezek az urak már nap- hivni, hanem a jótékonysági egyesületeket, lementekor ott ültek. Nagy urak lehetnek, gondoltam, Az erkölcstelenség terjedését a .nyomoron kik ilyenkor ráéruek társalogni és teázni. Nálunk kívül az erkölcstelen irodalom és az erkölcstelen csak a taotájók és mandarinok cselekszik meg ezt, olyanok, kik sárga selyem-zubbonyt viselnek. Csak azt nem értem, hogy az a pápaszemes ur mért haragszik annyira Apponyi Albertre?
Meghökkentem I Mit tud Csing-Csu Apponyi Albertról!? De ő csakhamar megnyugtatott, hogy Apponyi Albert grófot Budapesten sokszor hallotta emlegetni ós a fővárosban megmondták neki, hogy Apponyi olyan nagy diplomata, mint Yuan-Sikkai, csakhogy nagyon ingatag és folyton gazdát cserél.
No látod, mondom, éppen ezért haragszik rá az a pápaszemes öreg ur, mivol ingatag; a szomszédja pedig, aki folyton bújja az újságokat, azért haragszik Tiszára, Magyarország főmandarinjára, mivel hajlhatat-lanul következetes. Mások pedig azért szeretik Tiszát, mivel sárga zubbonyt éa sárkányrendet osztogat, ha
nyilvános előadások i» elősegítik.
Erkölcstelen irodalomról mi nem szólhatunk, erkölcstelen irodalom Kanizsán nem terem ; de helytelenítendő az az eljárás, mely erkölcsi kihágásokat egész meztelenségében hírlapokban előszeretettel tárgyal. Sok oly eset fordul elö, melyet jobb volna a diszkréció fátyoléval betakarni, melyeknek tudása vagy nem tudása a nagyközönségre nézve egészen közömbös. De épen ezeket az eseteket tárgyalja némely újság kéjelgéssel, talán épen olyan újság, mely minden kosarat vívó asszonyban kosaras asszonyt és minden fiatal emberben aszfaltbetyárt lát.
A nyilvános előadások erkölcsi nívója az utolsó évtizedekben Kanizsán nem sülyedt. A
— A képvlaelóválasatás. A kőzpo ili választmány a I. hó 26-án végbemenő képviselőválasztásra a kanizsai és letenyei kerületben a válaaztáai küldöttséget a következőképen alakította meg:
A nagykanizsai vá I a a at ó kar ü le t beu. Választási elnökuek: dr. Tripammer lieaaő, választási jegyzőnek: Löke Emil Nagykanizsán, aaavazataaedő küld. elnököknek: id. Jerffy Adolf Nagyrécae, Soós Pongrác Nagykanizsa, sasvazatsaedó kO\'d. jegyzőknek: dr. Rotacbild Samu, dr. Fried Ödön Nagykanizsán, helyettes elnököknek: Tripammer Gyula, Győríy János Nagykanizsán, helyettea jegyzőknek ; Baondy László Zalasaentbaláas. Oyuk István Ssabar. Dr. Lőke Emil, Dr. Fried éa Dr. Hothacbild lemondtak.
A letenyei választókerületben. Választási elnöknek: Remete Géza Nagykanizsa, ■álaaatásl jegyzőnek: Galambos látván B. satgyörgy, saavaaatszedö küld. elnöknek: dr. Fábián Zalgmond Nagykanizsa, szavazatszedő küld. jegytőnek: Novai Imre Pusztamagyaród, belyettea elnököknek: Zakál Gyula, Cboma Ödön Letenyén, helyettea jegyzőknek: Szemző Gyula Murakeresztur, Kele György Kotor.
— Megbízás. A vallás- éa köaoktatáaügyi miniszter Kirchner Béla főigazgatót biata meg néhány dunántuli polgáriskola látogatásával három évi időtartamra. Kirchner Béla főigazgató a nagykaníaaai polgáriskolákat is megfogja hivatalból vizagálnl. Mint miniszteri biztos, több Ízben már eluökölt a felső keresk. iskola érettlégi vizsgáin. Hivataloa körökbea Kirchner főigazgató nagy szimpátiában részééül.
— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Mantusno Mariska oki. tanítónőt a nagykanizsai állami népiskolához megbizott tanítónőnek kineveate.
— A honvédség koréból. Loványi Imre tartalékoa hadnagy a nagykanizsai 20-ik honvéd gyalogezrednél saját kérelmére tiaati rangfokozatának megtartása nélkül a honvédség köréből elbocsáttatott.
— Virág redout. A nagykaníaaai Izr. Jót. Nőegylet farsangi mulatságát február hó 11 én virág redout elnevezése alatt tartja meg. Fényen eatély lesz, mely mélión íog sorakozni az Izr. Jótékony Nőegylet eddig rendezeti fényes sikerű vigalmaiboz.
— Kitüntetés. A király MargltUy Józaefoek, a Csáktornyái állami*tanitóképző intézet igazgatójának
német zengerájók megszűntek. Ezek voltak főleg a Ferenc-Józsel rend lovagkeresztjét adományozta.
ZALAI KÖZLÖNY
lauő JANUÁR 31.
— Járvány ál lakata. A tanács nini közegészségügyi h>USság az elemi é« polgáriiskolák njramegnyitását február 8-án halasztotta, mivel • vörheny é« kanyaró járvány « vároa területén még mindig nem atOnt meg. Folyó évi január 4-ike óta 226 megbetegedés fordalt eló, igát leginkább a kevésbé veszélyes kanyaró dönti a gyermekeket kórágyba, de a fertőzés olyan gyors, mintha automobilon járna. Aa osztályok különben is néptelenek volnának, azért a tanács intézkedését a közönség csak helyesli. Az élet rövid, a tanulás mestersége azonban majdnem hosszabb az életnél, azért talán nem fog érzékeny rést ülni a kényszer — vakáció — • jövö nemzedék tudásának folytonosságában.
— Farsangi dalestéi) . As Irodalmi éi mű.é-aiatl kör igeagatólaoácss f. bó 9-éu tartott ülésen elhatárolta, hogy farssngí daleatélyét március 7-éo. húshagyó kedden fogja rendelni a Polgári Egylet helyiségeiben. Mint értesülünk a kéaiülődések nagyban folynak éa rendkívül kedélyesnek ígérkező estély iránt már ia nagy ar. érdeklődés
— Banaaaelter aiobor. Sümegről irják lapunknak: Sümeg halhatatlan emlékű jótevője halálának 25-ik évfordulóján kegyeletes ünnep keretében a ráró* képviselőtestülete olbstároztn, hogy köradt-kosáaból a a város hozzájárulásából aiobrot állit. Akkor nagy bizottságot küldtek ki as eszme meg valósítása végett. Most aionban egyszerre a meg valósulás stádiumába jutott a siobor ügye. Ka i szoborOlaottaág elnökének, Eitner Sándornak érdeme, aki aat aa eszmét vetette fel a bizottságnak f. hó 18 án tartott gyűlésén, hogy a biznttság óhajtja-e, hogy a szobor a kósel jövőben falálllttsssék-e vagy megvárja, míg a teljes összeg együtt lesz. Hogy • köaal felállíthassák s aiok is gyönyörködhessenek benne, kik a boldogult Ramsssetternek korlár-ai voltak: ajánlotta, hogy annak a 400 koronának töké jét, melyet a város évenkint ad aa alapnak, agyik helybeli pénalntézetnél törlesztéséé kölcsönre vegyék föl a ekkép a asobor leláHitáaa hamarosan megtör, ténhetik. A bltottság általános helyesléssel Ingadta ar eszmét, a szobor költségéi hozzávetőleg 20.000 koronában állapította meg, egyúttal lölbatalmazta az elnökséget, hogy pályáxatot hirdessen olyképen, hogy az első pályamű a siobor elkészítését, a második 300 korona pályadijat nyer. A pályázat augusztus 31-éu jár le. A pályatervek a szoborbizottság elnökéhez küldendők.
— Főigazgatói látogatás. Vár ad i Károly székeslehervarl taukerülell főigazgató mult asombaton Nsgykaoizaar* érkezett a főgimnásiom tanulmányi viszonyainak megvizsgálására. Csütörtökön utasntt el városunkból.
— A hivatalos lapból. Megerősítés. A vallás- éa közoktatásügyi miniszter Kern Antal zalaagerasegt állaim főgimnáziumi ideiglenes rendes tanárt rendes tanári uiinó.égeben véglegesen megerősítette.
Névváltoztatások. Letpnlk Róbert nagy kanizsai Illetőségű drezdai (Száasorszag) lakoa L\'geti-
kérem. Párttekintet nélkül a kőzbl.tossáj érdekében Bedő Juli hegyiI lakía a Cseh József Mlári lakói ,, , , . . ..... m|„j.„|k pincéje. As a öbbt kél kis gyermekével ott is lakott, klváaatos, hogy a válasslásl helységhez mindegyik Pl IMJ^ ; 0 ^ ^ „ílu|li „
pártnak legyen odavezető kocsiutja. Nem ugy, mint ^ hiíllJll|)„ p; hlj jj éu C-eh szintén összepörölt legutóbb, amidőn as egyik párt csak két magán u ,„I0n,0,t| s emiatt Cseh bosszút forralt. Ugyanis házon keresztül juthatott a válaastási helyiséghez setefelé kiment a szőlőbe s bekölöate kívülről aa éa kocsiuttal nem rendelkezett. Kívánaté, volna, hogy ajtói éa rágyújtotta Bail6 Jül,.n«ár. .. «gé». h.^ .... . , , . . : . „,,„,. u«.,„ 1 ékot, kl álvs a veszedelmet két kis gyermekét a
a pártok, ha egy helyiségben is. de mégis külön-1 ^ ^ ljukon kl|o|Ui j „,,„, h kl lk.n
külön egymástól elválasztva szavazzanak. bujn|^ d( oelI1 |ér, k| , hennáit, _ Cseh József
Így legalább az ellenpártok még a választási helyiségben sem érintkeznek egymással és a közbiztosság szigorúbb. E két szerény kérést as illetékes körök figyelmébe ajánlva, maradtam a lek. Szerkesztőség alázatos szolgája, Nagykanizsa, 1906. január 20. Egy választó, többek nevében."
— A magántisztviselők kóréból. A Magán tisztviselők Országos Szövetségének usgykanizsai bizottsága e héten a központból felhívást kapott. A felhívás azt mondja, bogy a magánhivatalnokok csak olyan jelöltet támogassanak, ki kötelezően kijelenti, hogy híve a teljes éa tökéletes vasárnapi tnunka-szünetuek, a kötelező általános nyugdíjbiztosításnak éa teljes erélylyel szorgalmazni fogja a magánhivatal, ngkok jogviszonyainak azabályozáait. E lárgyban az itteni vilaaztmány tegnap, pénteken este értekezletet tartott.
— A megszökött rendőrkapitány. A zalaegerszegiek megszökött reudörkapitauyáuak Oienteric Béla ügyében miudujsbh részletek derülnek ki. Eddig ketlőezernégyszáz korona hiányt állapítottak meg Megállapították, hogy Horváth Béla névre útlevelet kért az alispáni bivrisltól, amelybe saját axeinély-leirá\'át vétette fel. \'Miután az uj e\'JArás értelmében ati útleveleket vézosokbau a rendőrkapitány közvetítésével kell kérni és kézbesíteni, senkinek sem tűnt (el az útlevél szorgalmazása. Csenteric as útlevelet személyesen vette át aa alispáni kiadóhivatalban de a kapitányságnál vezetett nyilvántartásból természetesen hiányzik Horváth Béla neve. Kétségtelen, bogy ezt as útlevelet a rendökapitány a saját részére szerezte meg. Valószínűleg Amerikába szökött, ahol egy fivére meglehetős jó módban él.
— Tudományos színház. A nagykanizsai Kalholikus Legényegylet holnap, vssárnsp esti táuc-estélye keretében tudományos előadás is lesz. Bemutatóra kerül A st. louiai világkiállítás, három felvonásban. Hruska Gyula a jelea országos hirü amatőr fényképész több mint 200 képben örökítette meg a csodás „zépségö és méretű amerikai kiállítást. A képek sziues vetítéssel lesznek bemutatva. A darab szövegét Hruska é.s Ssalay Sáudor népiskolai igazgató, lapazerkesztő irta. A szöveget Szalay Sándor togja felolvasni. Az est iráut éléuk az érdeklődés.
— A keszthelyi Zámor Ugye. Egy régóta buzódó ügy fejeződött be Keszthelyen — a Zimor feloavtáta. A nagykanizsai kir. törvényszék Eöri Szabó Jenő dr. kir. törvényszéki bíró\', Kondor Jenő dr. kir. törvényszéki jegy/őt éa Székely Nándor városunk mérnökét, mint hitelesítő mérnököt küldölte kl, hngy s Zámor elkészüli terveit és föld-könyveket hitelesítse. A bizottság a szakértői véle* mény meghallgatása után hitelesítette is ezeket.
A nagykanizsai borbély és fodrksa-
felgyújtotta Kovács Verona piucéjét is.
— üyllkosság. Régóta rossz szemmel nézett már Fata István dobrl-i lakot az uradalom azolgn-latában álló Vadász János segéderdőörre. Folyó lió U én Is a vétyeni erdőn fskioaztás voll, abol Fals is ott volt, 8 haza menlek. Menet betértek Póka dobri-i pincéjébe iddngální. Mikor ionét éjjel 11 órakor hazamentek Fata hátramaradt, bogy Vadáafl, as ellene lett feljelentésekért kérdőre vonja, dulakodni kezdtek, dulakodás kőiben Fata elakarla vonul Vadász fegyveréi, miközben Vsdász kirámolta azt Fata keaéböl. pár lépést téve hálra. fegyverét Fatárs sütötte s azt el Is találta. Fata István ott a hely asioen kiszenvedett. Másnap reggel találta meg s fii. Vsdászt a kir. járásbíróság elfogatta, ki teltét beismerte.
X Fontos. A magyar kormány Amerikába való utazást most Brémán ét is megengedte. Fiúmén át Amerikába szóló útlevelek most Brémán át ts érvényesek. Aki Brémán át sksr utazni, annak okvetlenül 20 korona előleget kell otthonról Bremenl-i küldeni.
— RENDŐRI HÍRÜK. Lopás. Mihálec Györcy VII. kor. Btjcsa-ulcai lakos zári lákássba a minap ismeretlen tettesek behatoltak s onnan négyszáznégy korona készpénzt elloptak Megharapta s kutya. Sánta Mari kolduaasszonyt Arany Jányos uicábsn egy kutya megmarta. A megmart asszonyt a varost közkórházba szállították. A kutya, mint a vizsgálat kiderítette, nem volt veszett.
— Hirdetmény. A m. kir. posta- és távírda-igazgatóság Budapesten a ro kir. távheszélö hálózatok előfizetőinek névsorát tartalmazó [fizet nyoma-sára hirdet pilyásatot. Az ajánlatok benyujti.í batár ideje I. évi február hó 8 ika. Érdeklődőknek a pályázati hirdetményt készséggel megküldjük.
A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
A .SZARVAS SZÁLLÓD A" külön terme kisebb-nagyobb társaságok összejövetelére, ",ai tlnnepó lyek, lakodalmak megtartására kiválóan alkalmas. Nagyobb ebédek, lakodalmi sth. vacsorák elkészítését elvállalja a szálloda bérlője.
re, Lówy Gusztáv uagykamzsai lakos Lengyel-re, aegédek asztaltársasága segélyalapja javára 1905. kiakoru Schwirz Móric, Fióra, Klementina és József évi lebruár bó ö én a Polgáti Egylet dísztermében zalaegerszegi lakosok Sági-ra átváltoztatták nevüket, zártkörű bált rendez
Caöd. A usgykanizsai törvszéknél Mezei Pál ellen, csb. Szenes Dezső, tg. Bród Tivadar, h. Etlényi Géaa. Bejelentési határidő márc. 1.
Pályázat. A zalaegerszegi pénzügyigazgatóaig-uál pénzügyőri szemlész] állásra. Hatandó li nap.
X Ovaa. Napról-napra szaporodnak a különböző nevek alatt csuz és kösxvény ellen ajáulntt szerek. Mindezek azonban nem tudják befolyásolni a közönség bizalmát, melylyel a Zoltán kenőcsöt régidőklől lógva kitűnteti. Eien világhírű kenőcs flaatljltás A kiskanizaai polgári olvasókör j nem tévesztendő össze oly azerekkel, mslyek szám-legutóbb tartón tisztújító közgyűlésen elnöknek újból talán más baj mellett csuz és köszvény ellen Is Hegedűs Györgyöt válsszlotta meg. ajáultatnak, mert a Zoltán-kenőcs kizárólag csakis
— A nagykanizsai választás közblztos- csuz és köszvény elleu használható és eien bajoknál algáért. A következő megszívlelendő, közérdekű\' f\'0\' \'égkivéióbb orvosok la igazolják, tényleg
, . .„ , , , t i . o , » lelO mu hatat an. Üvegje 2 kor. a készítő Zoltán Béla aorok köiléséro kérettünk fel: .Tekintetes Szerkesstö- győgy.z.rtátáb.n, Bpesl, V., Szabadságié?
ségl A legutóbbi választáson tett tusgngyalésem — Gyújtogatás emberhalállal. Pölöske köz alapján irom e sorokat, melynek szives közlését séghez tartozó Orömhegyen közös ledéi alatt volt
IRODA Lg M ÉS MŰVÉSZÉT.
Slavianszky Nadma hangversenye
(v. b.) F. hó 16-án mutatta be 8laviao«*ky Nadina 40 tagból álló társaságának énekművészeiéi-Tizennégy év óta harmadszor találkozunk Slaviauszky nevével Nagykanizsán. A közöoBég rokonszenve az előbbi évekéhez képest er alkalommal sem csökkent, mert minden jegy elfogyott.
Az énekkar ösizetanulása és egyértelműsége még semmit sem veszített eredeti precizitásából-Az énekhármonia hullámai kiváltják a hallgatóban ia at érzés azt a ritmusát, mely minden zenei érzésnek és hangulatkeltések alapfeltétel*. Legtökéletesebben nyilvánult az énekkar szépsége Tsaikowsky legendájában. Az ének egyházi stíljét ugylátszik legjobban fogják fel az orosz énekesek és a legeuda előadásának tökéletessége vetekedhetik bármely operai énekkar előadási képességével. A
FERENCZ JÓZSEF KESERŰVÍZ
_ \\
___________________________*r
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
1906. JANU >.R 21
ZALAI KÖZLÖNY
tenor-hang ugyan nincs képilMlT. kellő számbsn mart >z éoekk.rn.k égésiben citk két tanoriltijl ím, de l Ubbit tyermekbangok éa a nép N.din. szopránj. pótolják; mail szebbek • buaioiok, ennek .7 éuekk.rn&k rég i«nwrt speciálltáe. éa kiválósága A vörös Sara fan ujátaágoi eióadáaa eit a« iamert népdalt — minden aongoralakolában benne Tan — mint egésaen uj darabot tüntette (el, menten minden utaíálieégtől. Aa „Ej ochnem" iamert boakomor dallamai ea alkalommal ia ujoa tapsokat keltettek éa minden ujrázás dacára ai énekkar a dalt nem ismételte.
A balalaika aenekar hangaierei hasonlítanak
a saerbek tamburlcáihoi. Elég tökéllyel pengetik a búrokat, de a hangsaereléa mégi. sokkal primitívebb, semhogy nagyobb hatiat keltenének.
Végül nem hagyh.tjuk aaó nélkül, hogj ea aa órlá.1 kösönaég, mely a teremben szorongott, caak a ruhatár Termopyle-sioro.-án át juthatott a ruhatárban elhelyeaett télikabátaihoa. A mi kOsönaégünk nem vágyik a Leonldá> csapaljának Borsára. Bogy a köaőnség kivonulását megkönnyítsék, aiükaéges tolna, ilyen alkalommal a Polgári Egylet termeinek össze, kijáratait kinyitani, hogy a közönség aa egyleti helyiségein át is a iépcsöházb. jothaason. Ami I hí 17-én > lépcsőbszb.o végbement, aa egyenesen életveszélyes.
• Az irodalmi ét mÜY»«z«tl kir vasárnap
nyitotta meg a leiolvasó délutánok sorozatit, mely alkalommal a Szarvas díszterme zsúfolásig megtelt. Neumati Ede dr. főrabbi, ai irodalmi szakosztály elnöke üdvözölt® az irodalom lelkes pártolóit és további buzgó támogatásukat kérte | a kOr ama törekvéséhez, hogy .Nagykanizsán az irodalom kultiválásának szünetelnie nem szabad." A nagy tetszéssel fogadott megnyitóbeszéd után Hofrichter Kmma k. a. hegedű-játéka koretkezett, mely a jelenlevők oszUtlan elismerését TiTta ki. Zongorán kizérte Blumen-echein Vilmosné szokott precizitáasal. Kimagasló pontja volt még e délutánnak Sáírány Károly tanár felolvasása ,A vallás haladásáról". A jelek és tudós tanár lelki szemeink elé varázsolt* a valóságos emberi tökéletességet « szembe állítja a technikai haladással, mely s/.urlnte nem vezet a tiszta erkOlcii tökéletességre. A felolvasás mindvégig lekötötte a hallgatóság figyelmét és zajos tetszést aratott. Végül a dalárda énekelt Bóhm Emil karnagy vezetése alatt dicséretre méltó Összhanggal és izlóssel. Legközelebb Kopácsy öyOrgy tanár fog felolvasni az Ember tragédiájáról.
Tartalomjegyzék aa 190á. évról. — Allásköivetilö-, eladáai éa vételi rovat — Hirdetések.
Mindazoknak, akik aa ipari, gépészeti éa elektro. technikai iameretek és tevékeuyiég Iránt érdeklődnek éa a baaai mászaki Irodalomnak fejlódéaét pártolni hajlandók, eat a kiváló hazai szakfolyóiratot. melyet Zachara Lajos éa Sziklai Jánoi arerkeaztlk, a legmelegebben ajánljuk. — Mutatványszámot a kiadó* hivatal (Budap.it, V., Nádor utca 28. arám) kívánatra ingyen küld.
ANYAKÖNYVI HÍREK
— Január hó 14-tól 20-ig. —
llaláloiáaok :
Vince Klára, aaabó gyermeke, 16 hónapos. Huszár Klára, magánzó, 66 évea. Uayer Károalyné, Szakács Mária, ruhafeitó neje, 43 évea.
Tamáa Adám. magánzó, (Letenye) 68 éves. Varga József cseléd gyermeke, 16 bónapoa. Mankovics Lajos, kőműves gyermeke, 3 éves. Szabó Jáoosné, Srabó Roaália, napszámos, 56 éves. Borovica József Ifjú, foldmives gyermeke, 1 hónapos. Fullér Máris, vasúti gyermeke, 10 hónapos. Husiár Antal, lakatoa, 62 éves. Kalinica József, magánaé, 94 éves. Soós János, munkás gyermeke, 8 évea. Flumbort Ferenc ifjn, fóldmives gyermeke, 8 hónapoa. Fekete Jáuoa ifjú. kovács gyermeke. 2 napos. olv. Mankovics Mihályné, Gulyás Judit, napszámos, 60 évea.
Hammer\'cbmidt Frigyes, kapitány gyermeke, 11 hónapos.
iSinger Jolán, mészáros gyermeke, 2 éves. i Varga Katalin, fOldmivea gyermeke, 10 hónapos. \' Bagladl Józaef, fOldmivea, (Egyeduta) 19 éves. Saabé Eraaébet, munkáa gyermeke, 7 hónapos. I Fekete Jánosné, Popeanyák Rozália, gyári munkás
neje, 27 éves. Premec OyOrgy ifju. kovács gyermeke, 2 napoa. Meta Lajoané, Frank Laura, takarékpéoatárl aiolga
neje, 43 év... Tannál Mária, postasiolga gyermeke, 0 éves. Godina Antal Ifju, féldmiv.s gyermeke. 8 éves.
hirdetések.
pY JÓ HÁZBÓL VALÓ FIU,
ki a gimnázium, vagy polgári iskola 8—3 osztályát végezte és szép irása van, - jó fizetéaael =
GYAKORNOKUL
azonn&l felvétetik ZZZI ifl. WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében NAGYKANIZSÁN.
— ái Oleaó Könyvtár nj füzetei. Három értékei uj munkával gyarapodott legújabban ea a Gyulai p ,1 kiváló szerkesztésében megjeleni népszerű gyűjtemény. Mind « három szépirodalmi munka, a francia irodalom legjavából összeválogatva. Talne hiree Grain-ilorge F. Tamása ar. egyik munka, 28 Íves regény, a melyben a nagy iró Párisi jegyretek címmel egy diaanó-hue és oiajkereskedésböl meggazdagodott Graindorge nevű alak szájába adva a mondanivalóját, a legéleaebb siatirával korbácsolja a páriái, élet fonákságait. A itngy munkát Mikolt lorditotta. Ara (1870—1876. aa ) 1 kor. 40 III. — Theuriet nek A róiaakirály című tájon regényél Gerő Attila szép forditáaában közli az Olcsó Könyvtár. Ara (1877—1381. azám) 1 K., A turkomán háború cimű lüzet Goblnean gróluak, a | Renalssance nagyhírű asersójéuek. egyik legsaebb, A-siában játazó novellája. Ár. (1868-1869 azám) 40 fillér. Az Olcsó Könyvtárt a Frankliu Társulat adja ki. A vállalat eddig megjelent füzeteinek réazleUa jegyzéke ingyen kapható minden könyvkereskedőben.
— Technológiai Lapok. Eunek ar. ipkri, niü-szski és közgardasági szaklolyóiratnak december 31-én kelt, XVI-ik évf. 24-ik saáma a követkeió érdekea t.rt.lomm.l jelent meg: Vissaaplllanlás -körültekintés. Kertész Árpád. — Különleges géptelep házi elektromos világítás számár.. — A fel»ö iparoktatás reformáláas. — Egy elektromos világítási rendszerről vssuti kocsik részére. Gyömy Elek. — Aórák országos szabályozása. Sípos Árpad. — A közszállitások. - Ip.ri szemle. — Vegyes közlemények. — Üzleti hírek. — Szerkesitöi Orenetek. —
caak köiratlsn 1 faketa fehér él ninoi .0 kr.-tól 11 (rt 85 kr.-lg métereoklnt — Bérmentve ét már elvámolva a haihui aiáiiitra. — Niaj mintaavniteméov aaon.al. He.aeberg leljem-fjar, SS.rtck.
"vegyes.
— 8»k évi M|i|y«u» Emésatéal gyengeségeknél él étváfybiánynál általában minden gvomorbajuil, a valódi .Mail féla Miélitz párak" bisonjultak a legsikeresebbeknek a többi
mi iiiiiiu ytrik ulunjui... , —7,,,7™ ,-----
uerek fölött, mint gyomorerósitők éa vértisatitók. Egy dobos ára 2 kor Baétkoldés napouta utánvétellel Mail A gyógy-aaeréaa, ca éi kir. udv. saállitó által, Béca. 1 Tucblauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Mali A. készit-lénye kérendí aa 6 gyári jelvényével éaaláiráaával
Nyilt tér.
i . rovat alatt kóilóttakért nem vállalfalelóiiégtt . Merkeutóség
Veae, hnayhóly.a, hngyd.ra és a köazvénjb.ntalmaa ellen, továbbá a lég.6 éa emé.ztö.1 szervek horutos
bánUlm.inál, orvosi tekintélyek által n Llthlon-forrá.i
SALVATOR
sikerrel rendelve less Hnayh.jtó hatásul
Ktlleiiei nil -m | w Kölnjei emészlbelö
Kapható áiványviikerelkedéiekben él
gjógjiiertárakbaa A Salvator-forrái iiaaíatóiáji Eperjeien
„Millemumtelep" Nigyiiz
Szép ét tartót uttllöjt
dak annak lm, aki Ingje, kéri Magyar-.iniág legnagyobb izólólikolálnak árjegj-.ékét, .melj nóHlikola állami legélyljsl él állami lalngyalet mellett léteioit.

z » i, * i Könösi
isoí január 21
1904.
517. > ig. főorv.
A szeksaárdi Ferenc közkórházban létesített bábaképző intézetnek 1906-ik éti tanfolyama február hó 3 in veszi kezdetét, mely alkalommal kOzhirré teszi s kórház igazgató-ság> miszerint a tanfolyamon résztvenni óhajtók 1905 Január ho 30 áig jelentkezhetnek személyesen vsgy Írásban okmányaik beküldése mellett a kórház igazgatóságánál.
A felvételhez szükséges okmányok:
1. Keresztlevél.
2. Erkölcsi és illetőségi bizonyitvány.
Husz évnél fiatalabb nők semmi esetben, negyven évnél idősebbek pedig csak azon esetben vehetők fel, ha mint községi- vagy körbábák, illető hatóságaik által küldetnek bo.
A hallgatók kötelesek az intézetben lakni s ellátási költségeiket — havonként 16 koronát — a kórház gondnokságáuál havonkint előre megfizetni. Ezen havi ellátási dij szegény és szorgalmas tanulóknak elengedtetik az első havi részlet kivételével, melyet a> felvételkor minden tanuló köteles előre lefizetni.
Vizsgadíj 40 korona.
Kötelesek ezenkívül a hallgatók a tankönyvet iáját költségükön megszerezni. A tan könyv ára 4 korona.
A tanfolyam tartama öt hónap; az előadások magyar és német nyelven tartatnak. A tanfolyam bevégeztével vizsgálat tartatik s azok, kik annak sikeresen megfelelnek, az ogosz országban érvényei oklevelet nyernek; az oklevél kiadása előtt azonban kötelesek az előírt bábaeszközöket maguknak beszerezni. _
KOzhirré teszi továbbá a kórház igazgatósága, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium költségén berendezett szülészeti osztályra a terhesség előrehaladottabb állapotában levő nók bármikor felvétetnek s tekintet nélkül vagyoni viszonyaikra, ingyen ápoltatnak.
Szekszárd, 1905. január havában.
A SZEKSZÁRDI FERENC KÖZKÓRHÁZ IGAZGATÓ fóokvosa.
SUCHARD
Eltö kézből, a gyárhin váaarol Ön olctón éi legjobban!
Elsí mafjar illlamos erűre berendezett lamszerinr
STOIVASSER J.
királyi udvari bangexergy^rox, hadsereg-azállitó, a Rákócil javított tárogató óh a hangfokosó gerenda feltalálója
BUDAPEST, II., LABCZHID^U. 5. az.
a jáalja saját gyárában kéaaflll, attaliassss allaasrt kolócl.gea (a|>ecia)iuaj la-, A réz-, (ufó ia iooós bangaaerelt, ezlmbalaiokat, *tb.
Legnagyobb raktár és
t i D^r
Hegedűk (orin-uí] f.iJebb.a it,.
jobb felaiaretéaael.
Hangfokozó gerenda,
TÁROGATÓ
rósufából, ujextlst billentyűvel «i iskolával, 80. - írttól feljebb
^iaTkwTbbíerősebb éi uiy\'abb HarmOniUfTlBk, hangot nyer (bl.to. .iker); hegedűbe 66 _ " Xbb. gyÍrtmÍay,
mely által bármely hegedQ vagy gor
\'jukai. ...............
ingót .vitáaai
MarmnniLal/ l«IÜobb, erős, elpuutítha Utlan hangokkal, 2-50, 8\'—, 4 — nariiiuniKdK, 6 _ íoriült61 fe,jebbj Kfllíaleiesacaélh.ngu, hangveneny-harmonikák, uját minták. 7anaL9pnl> telje» feliiereiése,
^aneitaroK elÖDJÖS fe|téleltk mel.
lett, jutányos árban, elismert jó minó-séfr, a hadsereg éa a legtöbb ka tonai zenekaroknak isállitója vagyok. laui+aenU M ömei hangsiereken, JaVIIaeUK koiÖDiegei „aknerü pontossággal, jatányoi árban esskö-söltetnek.
Kesesség mlndenegyea hang-
aiernél. Kivitel nagyban óh k leslny be n. haaa»ierről klváaatra Ingyea éa béfaiantva küldetik.
INGYEN
kapja kívánatra mindenki a mi
- Érdekei általán** árjegyzékünket —
tőbb mint 1600 képpel.melj bármily szükségleti szer vagy érdekes ojdoaaágoknal nél-kölözhetetleo. Egy lavelozö-lap a pontos cim megjelölésével elég, mire bérmenteaen küldetik as ferdekea klta\'ános árjegyzék
KERTÉSZ HENRIK Által, Wen, Fle aohmarkt 18 -243.
A világhírű
delaware
adja a l.sJ.bb kerti Oltani, aaraiatszal asai kall i
A filokazeránalr ellenáll I
Lsírását latysa kínai. -■« bárkinek. Nagyaaaayl aégB Daiawsrs-vaaazl és
azfillfioltvány-eladásll
Claa:
SZIOÍÁRTÓ HAOY MIHÁLY
Felsó-Segesd.
Ugasiemólt 20^daiab, 1 óriással rsat 10 torom.
Llilaui. Cífslci mi,
UHtar-Wa Hir|>yM..!i,ili„.
Z.n . 11. m.r I klia.d t.
r.ja^oBf,iii.p„d b.dsr..sl,.ai
____| hh.ii.ie, t.1,1
i\'n\\l| rtrlM..il, — . ntly
ítéHw.ESF^
Védjegy: „Horgony".
A Liniment. Capsici comp., a tlorgoay-Pain - Expeilar
p4\'«ka
ngj rÁgjóaak bizonyult háxiazor, mely nur több mint 35 ív óta legjobb ffjJalom-1-HÍllapitó Hxornok bizonyult kösiveaynel, oaiizaá! ós aieahUiétekaél bcdörxsolés-koppon haaxnálva.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt bevásárláskor óvatosak legytink éa ! o*ak olvan üveget fogadjunk el, a mely a „Hargeay-\' védjegygyei éa a Rlofctr orfg-jefTzó^aal ellátott dolK.zbaran esomagolra. Ara üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f éa 2 korona éa úgyssólván minden (0[ógy-Kzortárban kapható. - Főraktár: tttfík József gyójtjraxeréainól. Budapesten.
Klchter gyógyszertára ax „Arany orossláuhos", Prágában, Klisabethstraaan !S n«»u.
J1J»WM WltMUrl szStktldta. MWUM
\' ■ i—, (Neudteln-féle ERZSÉBET labdacsok.) {
Ifftivífo^^^nTTMprn^rTnI E pilolák hasouló káaaitményeknél miodeu ]
LCTZ—^ TI tekintetben feljebb b*uülendök; mentek <
DPrlf JI IJJrt?->85j5tSI W -JM minden ártalmaa anyagoktól, ai alteatl szer- !
J^jJBjgl^ rek bajainál legjobb eredmánynyel basznál- ,
Itnasnaitoianoarsail utTán« gyengéden hashajtók, Tértiastítók; KJLsshmmmmmiLmmmBHaHMjl gyógyszer sem jobb ■ mellette oly
\' i ártalmatlan, mint e pilolák a
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek lorrása ellen. Cznkroaett külsejük végen még gyermekek ii szívesen veszik.
r«S«Kl Kcr 15 pllnlát tartalmazó doboz S0 fillér egr tekerea, mely 8 dobozt, |3EsHj tehát 180 pllaUt tartalmaz, eaak 3 korona.
g^SK 8.46 korona elólegea beküldése mellett egy tekerea bérmeatve küldetik.
lUHd Ali : n I Utánzásoktól kOICnósen óvakodjunk. Kérjünk határozottan Neuiteln jVQn UVAOl rolöp hashajtó labdacsot. Valódi csak, ha mindM dobni törvényileg íjiiiBtíSi bejegyzett védjegyünkkel piroi fekete nyomUtáaban .Slent Lipót" éa .Neuiteln .\'MjggjM Fülöp gyógyszerén* aláírással van ellátva. A kereskedelmi torvényazéklleg védett \' i csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
■ EUSTEIM FÜLÖP
. 8sent-Lipétboa1 ealmzslt |yófyiiertira, Z. X. " ,,
RÍ.CS, 1. rtaab.asu.s «. Kapható Nagykaníiala: HKl.tíH LAJOS éa RR1K (JTtJI.A ,yócysaeréeseknél.
Sohultk Henrik
Bécs, I.,folliíllelUöU!ilüt éti. emelni
Alapíttatott 187H 8 Telephon 809 A c* k. póBtalakarSkpSaatár CIsarlag-aaliB-
Ifja 804 SIS. •JknlJs maiit hi\'Mtéal meablaáaok «ars ás Ilaiáallatázáláss kai- él klintat a|>itak rászán
Szaktaaáenk, hlrlelíal tsrvizstsk, árua-
káiak lilmsatsiea Lsfijabb aagy Mrl.,sr|e„i,k kiiSettkaak lafysa él bérataatvs
Sajat gylljtsményei-hlrdet
rovat a
„Ven Freie Preist" ti Jtitt Wr- TtgbliU"
hírlapokban mlndeaoemű hirdeti, réutra, mint: Atti-.éltg klzlliek mi.dM Illat. á|aah. Tára. klpsliolotl lliyalkl, állást. ksrssS, ajáalall Mrdetéisk atb
Köhögés, rekedtaég és
elnyalkáasdáa ellen gjere éa blatoe hatásnak
Éljen!
az étvágyat nem rsnt-jak éa kitUn IzOak.
Doboza I kor. és 2 kor.
P< óbidoboz 50 fillér
F6- éa sxétkQldési raktári
„NÁDOR\' GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI Váilkbral 17.
hirdetések felvétetnek e lap
kiadó- namina hivatalAbah.
Eggsr mellpaaztilla
ciathamar meuTólTltatt.
Kapható Nagykanizsán: Bein? Lajos, Práger Béla, Beik Gyula ss Csáktornyán: Pető Janfi gyógyszertárakban.
. v«ay ------
j e 0 y O y e 1
IsoJobb. legkiadósabb s innilfogu ligolesébb szántig. - Minden káros slkstrásiiktil rasntss
Mindenütt kaphatói
Beváeárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy minden darab szappan a „Schicht" névvel és a fenti védjegyek egyikével Isgyan ellátvo.
Kapható
> i ; fwt i í fie Ci ti
ZALAI KÖZLÖNY
1905. JANUÁR 31.

nagykanizsai takarékpénztár részvény-társaság
folyó 1905. évi február hó 8-én délelőtt 10 órakor tartaiidja saját helyiségében
6o. tyi
melyhez a t. oz. részvényeseket tisztelettel meghívja
AZ IGAZGATÓSÁG.
hozatal.
TANÁCSKOZÁSI TÁRGYAK SORRENDJE!
1. Igazgatósági és felügyeli bizottsági jelentések.
2. A mérleg előterjesztése, az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyeld bizottság felmentése feletti határozat
3. A hivatalos kózlőny kijelölése.
4. Az alapszabályok 27. §-a értelmében sorrend szerint kilépó 8 igazgatósági tag, úgymint: ujnépi Elek Ernő, Ebenspan-ger Leó, Löwy Adolf. Somnier Ignáoz, Dr. Szekeres József, Unger üllmann Elek, Vidor 8amu és Weiser József, valamint a felügyelő bizottsági tagok helyett ujak, esetleg azoknak isrnéti megválasztása, és pedig a 8 igazgatósági tagnak 3 évi, a 4 tagból álló felügyelő bizottságnak 1 évi- időtartamra.
5. Ketáni indítványok.
JEGYZET. A t-ez. részvényesek flgyelmeztettetnek, miszerint mvazó-lspjaikst 1905. évi fsbruír hó í-ik napján délelőtt 9—1 a, délután 3-5 óráig sz intézet helyiségében személyesen vsgy meghstslmszás alapján átvehelik. Megjegyeztetik, hogy ez alapszabályok 11 -ik §-a szerint szavazati jogot csak az gyakorolhat, kinek részvénye a közgyűlést megelőzőleg négy héttel nevére átíratott
pooocoy yyy^\'xxxx x5cxy?xyc<y0C)OOCx>QQ
Z. K. \'/,, 9<)5.
t\'al
M OLL-.F E LE
1 SEIDLIT2-POR I
tor vHlidiftk ha mindegyik dobos Moll A. védjegyét M aláírását tünteti f«1.
A Mell A.-fél* 8*ldliiz ptisk tartói gyógykatAsa a legaakacaabi, gyesisr éi slltstbAatalaak, gyomorgörcs ii (joraorhév rögiöti iHkrikSM, méjbántt\'om, vtrtilslái. aranyér és a legknlönböiöbb sll ellen, e jelei háslasernek éitiaed.k óu mindir nagyobb vitsijedést saersett. — Ars s«y ifpsasél»lt srsdell isbsxsak 2 kar
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
M O LL-FÉLE
SOS - BORSZESZ
Gaak akkor va dtll, b* tdiilt,\'*rik XOt.L a. .é.ljegyél mulatt lat ,a. Hall1 felirata ído-
-— aatlal vau tárva. a Hali-fále aéibarazsaz nereaetaeen mlut rá|áalaaiaailla-
pltá baálrzsllail *rar köszvény, riua éa a meghűlés egyéb kOretkeiményelnel legiliaere\'eiebb né,.|.e. - Egy tneiett •rlSitl iiv., ara I kar 90 ált.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb n.ódner »i érint kéisitek gyermek és hölgy aiappso a bir akszarl ásslá aára gyermekek s fiMttik réuére.
Ára darabssklat — 40 III. öt darab — I kar. 80 III.
_Minden darab gyermek-isappan ütII A. véé|s|yévsl van ellátva
F ö H z é t k A 1 d é i: gyógyizeresz, c«. ót kir. udvari szállító által,
Bécs: Tucblauben 9. sz. Vidéki megrendelések naponta poaUotinvét mellet teljeaittetnek
A raktárakban tették határosottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott kénitményeket kérni. Raktár: Nagy-Kaniitán Roeenfeld Adolf Fiai.
Csakis orosz eredeti csomagolásban kapható. Eladási hely: Nen és Kleln-nél.
K» szereti
a gyBagéd aispli adlklll, tlaila srssl, psba, (ima birt éa róssái arcbőrt.\' As mosakodjék naponként, as ismert audikal
BERGRNANN féle
(Yédájefy: > bányáaa.) vagy BargHann á. Ca. Drtida áa Tataebaa a B
— Ara 80 fillér. — Kapható: 6ELTSCH éa 6RAEF
.DROBÉBIA" Haiykaalziáa.
XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXÍ
SzélUzo él gürctcilllapltó hódomrcseppek.
Az étvágyat gerjesztő és emésztést előmozdító háziszer.
Ara Üvegenként I kor.
Kevesebb mint 2 üveg (utánvéttel K.2\'60) nem lesz postán küldve. Megrendelhető: Bittner Gyula gyógyszertárából Glaggnltz (Aiao-Auaztrla.)
Nvomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán

N»qyk»nii»a, 1805.
WeB»»«wn»9yeJik évfolyam, 4. uám.
Megjelenik minden szombaton.
Etttnttal értk : Ki*.« f.rr 10 kuni, féléire 9 kKMi a\'íjeij\'m 2 lírui SO f — E|yea aiáai ára 20 f.
Kal.lAa aaeikcuU:
DK. VILLANYI HENRIK
I.aptalajdonoa éa kiadó:
JM. WAJD1TN JrtZNKF
SaarkeaaUaíK: NagykaaUaa, Hafii-at e. a am Kiadóhivatal óa ojuroditi Xwkaalaaa, lfl. Wajllta Joaaefaél Deak-Ur 1. asa».
Mii4ftéaek dlj.iabu aaarlal. NylttUr uru.kó.l 40 111,
Jétókony alapítványok.
Jótékony alapítványokban Nagykanizsán ninos hiány. A felekezetek én nóegyletek mind jótéfony alapítványokat kezelnek. Ha errél a tárgyról &tWHMP, ázt akarjuk kimutatni, hogy milyennek nem Bzabad lenni a jótékony alapítványnak
Alapítani, hagyományozni annyit tesz. mint pénzt, Ingóságot vagy ingatlant állandóan meghatározott oólra fordítani. Ha ez a oél a szegényügyet szolgálja, jótékony alapítványról beszélünk. Az alapítványt magát bántani nem szabad, osak ennek jövedelmét lehet jótékony oélokra fordítani. Alapítványokat rendszerint osak végrendelelileg szokás tenni. Az elhunyt a vógrendoletben örök idóre intézkedett. Ez egyik hibája az alapítványoknak. Minden éló ember megváltoztathatja akaratát és módosítja intézkedéseit a megváltozott viszonyokhoz képest, de az elhunyt ember nem intézkedhetik, végakarata megmásíthatatlan. Sok száz jótékony alapítvány létezik a városban, melyeknek kamatait egészen kiesi részletekben a szegények kapják kézhez. Ezek a koronás és két koronás alapítványi jövedelmek nem eredményeznek mást, mint azt, hogy a közjótékonyság válláról leveszik a terheket Mennyivel eredményesebben lehetne a szegénységet gyógyítani, ha ezek. a íja,-1,0.0, filléreit tételek egy tételben volnának egyesítve. Van pl. egy Sohey Mária félő alapítvány, mely szegény hajation leánynak házasságra lépésekor 400 K juttat, Vannak elszegényedett rokonok támogatására alapítványok, melyek valamely szegény rokonnak, ennek hiányában pedig idegennek is
400 — 800 K is juttatnak. Ezek azok az alapítványok, melyek mintául szolgálhatnának.
Pedig mégis nagy hajlandóság mutatkozik a hagyományozókban. hogy ulamizsna-oszto-gatásra tegyenek alapítványokat és ezzel osak a hiábavaló pénzelforgáosolást segítik eló. Uogy a legszükségesebbet nyujtsuk a szegénynek, erre valók a jótékonysági egyesületek és a közjótékonyság, i város. A magasabb jótékonyság gyakorlása a magánjótékonyságnak, az alapítványnak a feladata. Ehhez a feladathoz tartoznak: mindazon intézmények, melyek az ifjúság jobb nevelését oélozzák, a házassági és kórházi betegágy alapítványok, szegényházak és menhelyek felállítására való alapítványok.
Sokat vitatott kérdés, vájjon a nóegyletek -nek az alamizsna-osztogatás vagy pedig az alapitványozás feladata-*\' A mi nézetünk arra felé hajlik, hogy a nóegyleteknek feladata az alamizsna-osztogatás, az alapitványozás a magánember dolga. Ebben a nézotünk-ben nem vagyunk egy véleményben jótékonyügyünk egyik legnemesebb apostolával, Vidor Saniunéval, akinek bizonyára osak nemes intenoiója az, hogy "S* vezetése alatt álló jótékonysági intézotekot olyan alappal lássa el, hogy azok létezése az idók viszontagságai ellen biztosítva legyen. De a mi véleményünk az. hogy nagyobbszerü közjótékonyság híján, a jótékonysági egyesületek elsó feladata az alamizsna-osztogatás, nem pedig a tőkegyűjtés
1)0 ezzel nem akarjuk azt mondani, hogy a népkonyha vagy nóogyleteknél letett alapítványok tökéje is alamizsnára fordítandó, mert ez ellenkeznék az adakozók oéljaival.
A jótékonyság pártfogását me^ a mi városi szegényházunk is, melye mind^ eddig osak egy gráci özvegyasszony gondolt. Kijelentette, hogy végrendeletében a szegényház javára 8000 K hagy.
Végül nébány szót az alamusna-qszto-gatásról. Férfiak és nök túlnyomó részbon azt hiszik, bogy a segélynyújtás könnyű dolog. Csak lépjünk be valamely jótékonyt;\' sági egyesületbe, vagy nyuljunk a zsebünkbe és eleget tettünk mindazon igényeknek, melyeket a társadalom a „jó ember", az .emberbarát" iránt támaszt. De ók nem tudják, hogy a szegénységnek is meg van a maga történetírása, mely arról értesít bennünket, hogy éppen a oéltalan jótékonykodás milyen károkat, okoz. Nem tudják, hogy elsó sorban a szegénység okait kell kutatni. Nem tudják, hogy a szűkölködők háztartásában legnagyobb szükség van a hygieuiára, a gyermekek ápolásain, munka-szerzésre, olyan dolgokra, melyekről leányaink esztétikai nevelésében szó sinoB. Gyámoltalanul állnának meg fiatal hölgyeink a szegények ajtai előtt, ha látnák a piszkot, a züllést, a betegséget ilyen lakát sokban. A városi orvosok adhatnának orról felvilágosítást a selyemtói és osipkétöl suhógó hölgyeknek. Megmondhatnák ók, hogy az alamizsna pillanatnyi nyomoron segit ugyan, de egyúttal elósegiti a lustaságot és megsemmisíti az egyéni eróbe vetett bizalmat.
A szegényügy éppen olyan slndíum, mint a közigazgatásnak bármely ága. Rendszerességgel kell a jótékonyságot űzni és szívvel. Adjunk bálát a jótékonyság ueiutóinek, kik szivük ogész melegével fognak hozzá a segélyakcióhoz. Osak az volna még kívánatos, hogy
T ARC A.
Körtei-emlékek.
Irta llkllt LálZlé.
Felhangzik az elhaló dal! A dal a régi szép időkról! Ufi-^30 év ! Bitony szép idó! Mennyi minden megváltozott!\' A kia Hu féríiuvá fejlődött, a leAnj menyecske, asszony lett, a fiatal öreg, az öreg asszony halott. Háuy remény, hány illusió szállt ez idó alatt sirba, háuy kortes harapott azóta a fűbe. mióta 1878-ban utólszor volt „csendes választás !a Akkor még fiatal legényügyvéd voltam; a Zöldfa elótt leszállt 15 szekér langvizi, szerdahelyi választó s */\'»\' óra alatt Useugeri Antal volt a követünk.
1880-ban azonban Csengeri meghalt, ajobbpórü nagykanizsai választókerület mozgolódni kezdett. Harkányi, Eperjesy Füredre mentek Jókayért, Róla barát is dolgozott Homokkomáromban, s megmozdnlt a balpárt ia; akkor sok fiatal ügyvéd volt Kanizsán. Bosznia okkupációja soknak nem kellett, sorompóba lépett Freyler, Hanny Elek, Sebestéuy Fülöp, Kovács Lajos, s Kanizsa jómódú polgárai, s Albanich József lehozta a város szülöttét Unger Alajost, e jó volt deák-pártit, aki jelöltje lett a függetlenségi pártnak.
Kelharsantak a kortes-dalok : .Unger Lajos ablakára. Kisütött a nap sugára: Követünk lesz bizonyára Jókaynak boszujára.
Dh a nagykanizsai választókerület megtörése kemény dió volt. s Kemetét kivéve a kortesek gyönge,
tapasztalatlan nép volt, Remete azonban ember volt a talpán, praktikus kortes, s ment iniuden amit telt, égett a keze alatt.
Minő felhívások jelentek meg akkor, ma megrettenne tóle a szocialista is. Egy igy szólt: Emberek! Polgárok! Választók I Ünnepi ruhát öltött, emberbórbe bujt a kisértö ördög és keresi a gyöngéket, hogy a kormánynak megfeneklett szekere elé fogja ókét."
De volt is segiteég! Júliusban volt a választás, pénz kevés volt, de volt lelkesedés! Lejött korteskedni Eötvös, Verhovay, Irányi, Szalay Imre, Károlyi, Bró Mednyánszky Gáspár; megindult a csata; a kormánypárt vezérei voltak Kperjesy, Harkányi (Hirschl) Ede, Babóchay Gyuri, Flihál Ferenc, Varga Lajos; a vidéken Gaál a fóbiró, Kollár ; az ellenzéknek azonban sok jó, ma már kihallt kortese s támogatója volt Nagyrécsétől-Esztergálig; Rándy László, Rakó Samu Gyula, Petrics Lajos, Talabér, Bárán, Vizlendvay, Táncos, Dervarics, Sélley, s amit a városi kortes elmulasztott, megtette a vidéki kortesjelvény: zöld ág volt, belekerült a választás 2000 írtba; fuvar, zászló, ebéd 8 Unger lett a köret, „ja! de a 7 hónapos gyerek nem él meg" mondták akkor, s Unger 1881-ben megint csak követ lett Zichy Antallal szemben, s felhangzott a dal:
Jön követnek, jön követnek Zichy Antal
Kutmánypártí mamelukhad Vele nyargal ... Még programmot sem mert adni Jobb lett volna inkább neki Hon maradni!
A halpártnál ragyogó nap A győzelem,
.Magvar uépnek szabadsága Attól terem . . . Igy történik most Kanizsán Újra győzünk, kétezer gjőzünk Egymásután!
Pedig akkor már a presszió nagy volt; honvéd volt miudenfelé, eló-hátul, a szolgabíró beleakadt mindenbe büntette az ellenzékit, az összeírásnál G—700 kiskanizsait kihagytak, mégis először 133, 2-szor (iOö-ttfl győzött az ellenzék, Zichy, Jókay elbuktak.
Jött a Falk választás. Eddig flakkeron járt az ellenzék, 1884-ben 4 lóval korteskedett. Inkey volt a jelöltje a balnak, Falk a jobbnak. De ekkor meg is indult mindenki korteskedni, falusi jegyző, tszéki biró, irnok, városi hivatalnok, duló végrehajtó ; péns | rolt elég Ápbbról-balról, Falk elköltött 60—70 ezer | frtot, Inkey is elkölthetett mintegy 15—20 ezret. | Szólt a zene mindenfelé, a zászlók lobogtak, dínomdánom volt hegyen-völgyön. Fújták a kortes-nótát: Járásbiró, polgármester Kalubiró, jegyzőmester Táncolnak faluznak, Kortespénzen utaznak. Csakhogy meg vau irva régen Nem lesz követ Maxi-leben, Kár annyit költeni Követünk lesz Inkey!
De a pacf«ai programmbeszéd Falknak rosszul sült el. a bauderistákat GeNen S.-lley, Kilimánban, Rajkón
ZALAI KÖZLÖNY
I\',l"5 JANUÁR 18
neosak a jótékonyoélu mulatságoknak legyenek látogatói, hanem a szegénység tanyáinak is. A szegények érdekében mulatni, soksior esik hivalkodás, kellemes semmittevés, a tanyák látogatásából azonban okulhatnak és okulásunkat felhasinálhatjuk a szegényOgy javára.
k képviselőválasztás.
_ Sajit ludóiitóinktól. —
Lezajlottak a téli választások. A heteken át tartolt korteskedések, kerület beutazások, programmbeszédek immár véget értek. Vármegyénk megválasztotta képviselőit. Mindegyik választókerfllet saját meggyőződésének megfelelően. Legalább igy mondják. A megyéből as ellenzék került ki győztesen. Ez különben előrelátható volt. Az összes választókerület mandátumát - kivéve a osáktornyai választókerületet - az ellenzék vitte el. A nagykani-zsai szabadelvűek nem léptettek fel jelöltet. A pártvezetőség — bár ilyennek létezését többen tagadják — kommünikét adott ki egy bizalmas értekezletről. Azt mondják, hogy a küzdelem most sikertelennek látszik. Egy kerülettel több, vagy kevesebb nem határoz, ígérik, hogy a jövőben szervezkedni fognak. Most többen kérdik e pártvezetóségtól, hogy ki adta nékik e kommünikére a megbízást.
A nagykanizsai és a másik nyolo kerület választásának lefolyásáról itt adjuk tudósításainkat .
KélssiUi ■agykaniuán A nagykanizsai választókerület újból Ziohy Aladár grófot választotta meg képvi-aelőjéül. Az ellenjelölt kevéssel a szavazás megkezdése után — látva a küzdés sikertelen-aégót — visszalépett
Tartsunk sorrendet az eseményekben.
(A földműves képviselőjelölt.) Hétlén eate a kiakaniiaai ellenzékiek értekezletet tartottak. Elhatározták, hogy Hegedű a László kta-gazdát, városi képviselőt, megyebízotteági tagot jelölik képviselőjelöltül. Negyvennyolcaa Kossnth-párti programmal. A jelöléat a nagykanizsai ellenzék is magáévá tette. Kedden este s Hegedűs párt zászlókkal, zene-azóval járta be a várost. Utána egyik vendéglőben népes értekezlet volt. Hegedűs itt programmját
fejtette ki. Ezután Fried Ödön dr. szóloU Beazádéírt éljent kapott. Százas bizottságot slskltotUk. Elnökül Fried el választották Megbeszélték a teendőket. Szwdán délelőtt már ssáraos kocsin mentek ki a polgáron a kerületbe Hegedűi érdekében. így szülstett meg a néppárt ellenpártja . .
(A válasstáa előtt.) Szerdára virradtunk. A városbsn élénkebb lett a válasstási kép. As ellenjelölt fellépése mozgalmat kellett A paraszt pártkoosik egymást érték. Az utcán többször látni lehetett a kocáin vágtató képviselőjelöltet is, Zichy Aladár grófot Minden órának megvolt a kortesnólája. A nyomdászok Un mást sem teltek, mint kortesnótát szedettek. Repülő cédulák is jelentek
rosszul fogadták,sakortesek. Makay. KovácsBélsQnlyás ,«l*<1°tt U,ir":
meg. A 48-as függetlenségi párt végrehaitó bizott-ságs kérte a rálsaztók bizalmát Hegedűs részére. Híre terjedt, bogy a szabsdelvűek is támogstják Hegedűst. „ . , ,
A hir hitelességét nem lehetett ellenőrizni, kora reggeli órákban egyszerre élénkség támadt. A Hegedűs pártiak izgatottan tárgyalták, hogy sérelem esett rajtuk. A sérelemről igy értesültünk.
(Falragassok) A Hegedűs párt megdöbbenve látts. bogy falragaszait a villany-áram oszlopokról és némelyek szerint s szokott hirdetési fslakról letépik. Jutási István rendórirnok egj rendőrrel mőködölt ebben sz ügyben Mikor s párt smberei kérdőre vonták, kinek s megbízásából teszi est, kijelentette, hogy a rendór-kapitányság paranoaára. A Hegedlla párlban ez óriási izgalmat keltett. Többeu kélségbevonták az intézkedés jogosságát és benne a pártérzés megnyilatkozását vélték fellslálni. Mások ama véleményen voltak, hogy, ha a főkapitányaág intézkedése — bár ez még eldöntendő — jogos is, smennyiben villsny-oszlopokra a felragasztás tilos, az intézkedés uem helyes. Nem helyes pedig, igy mondták, azért, mert a kapitányság ezt s jogot sohasem szokta gyakorolni. Az össses városunkon keresztül vonuló orfeum társulatok, cirkuszok, mutatványos bódé-tulajdonosok mind ragasztottak as oszlopokra és s rendőrség egy eiietben sem tépette le szokst. Sok Ilyen hirdetésnek még ma is nyoms van az oszlopokon. De nem volt célszerű s falragaszokat letépetni még azért sem, mert ez nsgyon slkalmu lehetett volna és ennek jelei mutatkoztak ia, a párt szenvedélyek felkorbácsolásárs. Különben a választások alkalmából a lalragaszokkal szemben áltslánossn kivételesek s szokások Igy a fővárosban olyan falakra is ragssztottsk a mostani választásnál áe általában a válaaztáaoknál fslrsgsszt. ahol egyáltalában köztudomás szerint nem Bzabsd. A párt vezetői rámutattak arra az esetre is, midőn s fővárosi Klotlld-pslota ház-felűgyelójét megbüntették, mert ez egy jelólt falragaszát s\' saját felügyelete slatt álló ha faláról letépette. Élénken tárgyalták a főkapitány egy nyilatkozatát is. E két ügyről különben jelentést tettek s belügyminiszteriemben és Vécsey Zsigmond polgármesternél A feljelentés tartalmát mutatja a következő
vaauton jöttek vissza, sok kiskanissai kortes leteküdt a kocsiba, Kilimán a Rsjk között ugy megdobálták őket Inkey mégis győzött dscárs minden machinációnak, az 1884-iki választás kimutatts, hogy s vidék mindig megdöntheti a várost, mikor akarja. 8zavazott 26291 választó, Inkeyre 1269, Fslkra 1118, összssen 2387] ember; nem szsvszott 249. Nsgyksnizsai szavazók 1277-en voltak akkor, ebből Inkeyre 348. Falkra 777 igaz, hogy leazavszolt, de 102 nem szavazott, likkor is felhangzott a kortesdal: Ágnes ssszony félrecsapta a kontyát; de az ellenzék s Ágnes ssszony se törődött vele, erósebb volt az a hang, mely ezt fújta:
Nem kell nekünk a Falk Mikss, Bpestre menjen vissza A kormánypárt bárhogy játszik Nem válssszuk meg s Máxitl 1887-ben szonban Hertelendynek kedvezett, s balpárt nem hitte, bogy ellenjelölt legyen s sz utolsó hét msnóvrirosása megbuktatta. A nóta ugyan ast mondta:
„Egyesülve többre megyünk, Nem oszlik meg a seregünk.-A sereg megoszlott, de a taktika okozta. 130—140 többséget a választás nspjs sdott.
Szt.-András, Sándorháza is még eladó volt.
HeHeleníty föl»p<ln urnák,
Zataefferntf.
Beingymlnteeterlumhot kSvelkeiö eUrgSnyt meneeetettei ,üeAk l\'íter negykanliiel rdkepltány, kl gróf Zichy Altdlr néppárti jelelt mellett korteekedlk *t Hegedűt l.MtlA j*10ltUnk falregaiiftil rendőreivel lettpeti, aiial fenyegetéseik nyíltan, he HegedUi jelöltünket tUiii nei UptetjSk, ugy ma Kentééin leida vír fog folyni, l\'lrtom nevében kérek tSrgöi Intéikedéit.\'
Székely Tivadar.
A küldött táviratnak hamar hire terjedt a vá rosban. Ilyen előzmények után jött el caűtörtök, a választás napja.
(A választás reggelén.)
A választás iránt érdeklődók már korán reggel kűnu voltak az utcákon. Csakhamar élénkség volt. Az utcánzk változatos képét érdemes megörökíteni. A legtöbb kereskedés zárra volt. Mindenfelé csoportok verődtek össze. Az utcán négy százzd kstouaság helyezkedett el. Nyolc óra felé sűrűn, nagy pelyhekben kezdett esni a^hó. A megszállott Szentpétervár utcái, jegyezték meg soksn jókedvűen. Mindenfelé rendór-
Az ellenzék nagy tüntetése Pünkösdkor 501) szemek voltak elhelyezve. Kél százzd honvéd és két szekér válssztóvsl, Apponyis Horánszky megjelenésével század Klagenfurtból jött gyalogos tett állandó szol-rosszul sikerült, Apponyi berekedt, s egy szót se gálától Sorfslst állottak a Kszincy-utca és Fóut kötődőit mondani Horánszky beszélt a sörkertben nagy Iöui rés! , s 4 , f{ u bej4rójéll4|, a gimn4. hatásssl, de az 500 kocsi 5000 írtba került az |ó lett .,,,,. , ,, ,, ,,, . , volna kiemelésre. "um epületétől egészen a volt Keller-féle házig.
Itt volt a katonaság tanyája két teremben és a rendőrségé egy teremben. A kordonokon eaak a közigazgatási tisztviselők, a választás hivatalos személyei áa a helyi éa fővárosi sajtó képviaelői mehettek keresztül. A választék is kezdtek már ekkor a falokból megérkezni. A Ziohy pártiak Szent-Lászlótól kezdve különvonaton jöttek. A vonaUrkeiésa 9 óra 32 percre volt jelezve, de későbben érkezett. A vasútnál Zle hy gróf személyesen fogadta őket. Zensasóval jöttek a városba. A kiakanizeelak éa a többi falu bevonulási menete rendkívül impozáns volt a nagy lobogó zászló-erdővel. á menetet papok vezették. A Hegedűs pártiak különösen a falukból, szép számmal jötUk. A pártok felvonniuk a válaaztási helyiséghez. A Hegedűs pártiak helytelenítették, hogy az I. szavaaaUzedi bizottságnál s Zichy pártisk a Hegedűs párt táboré-nak utcájában vonuluk be a szavaié helyiségbe. A szavazó helyiségnél csendőrök tartottak szolgálatot (A luvazis megkesdáse.)
Reggel uyolcz órakor Tripammer Rezaó dr. választási elnök a választást a régi gimnázium tornatermében megnyitva, jelentette, hogy két jelölut ajánlottak. Sebestyén La|os éa 11 Uraa Zieby Aladárt, Fried Ödön dr. éa 19 Uraa Hegedűs Lászlót. Bizalmi fér&akul aiáulotta a Zichy párt: I. szav. szedő küldöttaégnél Háldu Gyula dr.. Ring Pál, Pólai Uyuric Lásslót. II. sz. sz. küld. Umszunsz Lajoe és Krénusz József. III. sz. ss. küld. Thaaey Imre, Berkenyés Ferenc A Hegedű a párt: I ss. sz. küld. Ploaazer István dr., Plánder György. II. az. as. küld. Újvári Géza. Bpanica Pál, III. sz. «>■ küld. Horváth István és i(j. Samu Jéieef. Jegyző volt Havas Hugó dr. SzaraaaUaedó koldöttaégt elnökök volUk: ld. Jerffy Adolf, dr. Ssigethy Károly, dr. Soós Pongrác. Helyettes elnök: Tripammer Gyula. A szavazást a két párt között aorshuaáa állapította meg. Zieby párttá lett aa elsóaég. Ók kezdték a szsvavazást. Kevéssel a szavazás megkezdése után. Leitner a .Fekete Sas- vendéglőse jelentette a válasstási elnöknél, hogy az ó udvarába, mely függetlenségiek tanyája kilenc néppárti kocsi ment be. A válssztási elnök s rendőrfőkapitányt utasította, hogy a sérelem azonnal megszüntessék.
(Ziohy 9 óra 60 perokor lett képviselő.) Megkezdődött a szavazás. Mindkét pártban nagy volt a lelkesedés. A Hegedűs párt azonban látva a küzdelem sikertelenségét, látva, hogy minden erőfeszítés a kellő szervezés hiányában sikertelen less, feladta a győzelem reményét. Hegedűs László jelölt 9 óra 50 peroikor bejelentette a választási elnöknél visszaléptél, mire Tripammer Rezső dr. választási elnök a szavazási lezárta Leadatolt az első szavazat szedő bizottságnál 39 szavazat. Az utolsó szavazó volt ifj. Major István. A második bizottságnál hárman szavaztak. Utoljára Kováos István Korpavárról. A harmadik bizottságnál még nem szavaztak. A Bzükséges iratok megszerkesztése után Tripammer Rezsó választási elnök átadta Ziohynek a mandátumot, kérve, hogy feledje a pártszenvedélyeket és képviselje a kerület érdekét Ziohy Aladár gróf megköszönte a mandátumot. Büszke, úgymond, a kerület bizalmára, melyet immár harmadszor fog képviselni. Eddig nem tudott a kerület érdekében tenni. Ennek okát a politikai viszonyokban találja. „A néppárt különben nem helyi, hanem országos érdekekért küzd." A választók bizalmából azt következteti, hogy a kerület helyesli magatartását.
(„Egy éjjeli részeg banda . . .") 7,ichy gróf választói ezilUn sz „Arany Szsrvss" szálló előtti térre vonultsk. — A szálló erkélyéről Zichy újból megköszöntötte a választók bizalmát.
Katonaság volt elhelyezve a főgimnázium udvsrán. Hajdú Gyula dr. is beszélt. Mikor beszédét meg-
l a l. a i K 0 z, l ó n \\
kezdette az erkélyen levők mind visszavonultak. A függetlenségi eszmékről beszélt és a függetlenségi lobogó szentségéről. Helytelen, úgymond, hogy „eg y éjjeli részeg b»nd»" » függetlenségi lobogót csupa tréfából küzdelembe vitte.
A beszédnek ez a része a jelen volt függetlenségi és szabadelvű értelmiség körében nagy visszatetszést szült Kgy földműves is beszélt.
(▲ válaaztáe után.)
A beszédük után lasssu oszlani kezdett a tömeg. tíokau hazamentek, kortes nótákat dalolva, so-kan vendéglőbe mentek. Ez utóbbiak többen voltak. Innen csak későn mentek baza\' — bizonytalan lépésekkél.
Rendzavarás alig fordult elő. Kgyik Magyar-utcai vendéglóból midőn egy korpavári paraszt kijött, két lövée dördült el. A lövés a paraszt jobb keze fejét találta. A katonai és rendőr) őrjárat éppei^ arra felé ment, de a tettest nem sikerült elfogni, a vizsgálatot megindították. V *
A megye többi kerületéből ezek a tudósításaink:
B a k s a kerület ismét Darányi Ferenc néppártit választotta képvioelőjéül.
Csáktornyán Terlfóc István szabadelvű jelölt ellen titokban szervezkedett H a b u s pártja. Heves volt a választás. Városunkból csütörtökön este külön vonaton ment ki a katonaság. A választás eredménye, bogy Terbóc Istvánt megválasztották, ó az egyedüli szabadelvű párti megyénkben.
Keszthely: A választás reggelén tűrhető volt az idő, 7 órakor a hőmérő o 0 fokon állt. Ha-vazott. 8 órakor alig volt néhány ember „az utcán. A húszárok cirkáltak, a bakák pedig elzárták a mellékutcák torkolatait. Teljesen fölöslegesnek látszott a katonai készenlét a nagy csendben. Dr. Dezsényi Árpád 8 óra után fölhívta a választókat, hogy képviselőt jelöljenek. A kitűzött fél óra alatt csak gróf Batthyányi Józsefet jelölték, a miért az elnök a jelöltet egyhangúlag megválasztott képviselőnek jelentette ki.
A szociálisták két helybeli megbízottja h óra elóU az elnöknek ivet adott át, melyen 14 polgár Jócsák Kálmánt jelölte. Az elnök a jelölést nem fogadta el, mert nem a kitűzött időben adták be. Mi-Kor az eluök az időt kitűzte, akkor a szocialisták uem adták be az ivet, melyről azt is állították többeu hogy nem is választók írták alá.
Batthyány megválasztása után jöttek be a falvakról nagyobb számban. Noha komoly ellenjelölttől tartaui nem kellett, a párt mégis ezernél több szavazót hozott be. Ekként a választás uem volt egészen olcsó. Kiskomárom vidékének polgárai 10 óra után jöttek vonaton. Mikor a nagyszámú pirostollas választók együtt voltak, Batthyány József gróf, az Amazon elótt megköszönte a választók bizalmát. Utáuua Nedecky Jenő intézett lelkes szavakat a néphez.
A választás után csend honolt a váro.sban. A választók elszéledtek a vendéglőbe, minden különösebb hangulat nélkül.
Délután 2 órakor a párthívek az Amazonban ebédre gyűltek.
Letenyén erős volt a küzdelem jelöltek voltak 8 z ü 11 ó Géza pártonkívüli, L i p k a y Kálmán függetlenségi és Dobrovics Milán néppárti, akit azonban a központ nem ismert el hivatalos jelöltnek. Féltizenkettókör Lipktynak 81, 8züllónek 77, Dobrovicsnak 9 szavazata volt. Délután egy ne-
E?ed 4 órakor Szüllőnek 140 abszolút többsége volt. ipkay ezután visszalépett. Az eredményt éjjel 3 órakor hirdették ki. Szüllő lett a kerület képviselőjéül megválasztva 8l szavazattal.
Alsó-Lendva Nyáry Béla dr. peatmegyei tiszti ügyész néppártit egyhangúlag képviselővé választották meg.
Zalaszentgrótou Eitner Zsigmond függetlenségi egyhangúlag választatott meg.
Tapolca. Kezdettől fogva általános szótöbb ség mutatkozott Daráuyi pártja mellett. 5 /, órakor kitűzte Takács Jenő a zárórát 6»/» órára. A szavazatok ez alkalommal Darányi részén 1466 volt. Győrffy pártján 350. A záróra kitüzéso után ezalatt érkeztek a felső-őrsi szavazók, kikkel együtt a szavazás eredményét elnök fél 7 órakor kihirdette ós pedig dr. Darányi Ignácra beadatott 1487 szavazat, Győrffy Zoltánra 365 szavazat s igy Darányi Ignác 1122 szótöbbséggel a tapolcai kerület országgyűlési képviselőjévé választatott.
Zalaegerszegen Farkas József néppártit választották meg.
lfálfifcxtAsi képek.
Gyűjtötte fárfcé. .
(A mandátum ára.) Mindennek van manapság statisztikusa. A mandátum árának is. Egy hozzánk közeli mandntum árát egy olvasónk hevenyészett összeállításban kötelességi szavatosság nélkül" igy állította fel nekünk:
A jelöli utazási köluége looo korona. — looo darab zászló á 6 kor. 6000 korona. — Tollak 600 korona. — Kortea nóták éi nyomtatványok 800 korona. — KMön vonat éi fuvar 4ooo korona. — Zászló tartóknak á S korona 600 korona. — "Evés válasstái napján választóknak 6000 korona. — Ötven kortes a kerületekben, 2 hátig, naponta * 4 korona á 28oo. — Föridéki körteteknek ajándék 10O0 korona. — Apró kiadások looo korona. — Párt iroda 8000 korona, önteten 8l2oo k. azáz harmincegyezer kettftszáz korona.
8zóval egy ilyen mandátumra a jelölt körülbelül ráfizet.
(A kávéházban.)
A választás napján roé# a legbékésebb kedéTyü ember is politikai hajlamot érzett. A kávéházban — nem irom meg melyikben különben azt hiszik reklámot akarok neki csinálni, — minden percnek megvolt » csoportja. Ha egy jövevény lépett be a márványasztalok közé és kissé a szokottnál jobban elmerült gondolataiban már megrohanták :
— ön tud valami újságot.
— Mi hír Milánról ?
— Was is mit Vázsonyi?
I Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel zaklatták I az ujonuan érkezőt.
; A kérdezett először ugy érette, hogy a vér , meghűl ereiben. De késóbb a helyzet magaslatára ; emekedve, igy szónokolt :
— „Sokat tudok, de most még nem beszélhetek." Itt jelentősen hunyorított szémével. .Milán győz, nyögi ki félve; Vázsouyi pedig vezet."
Ebből egy betűt sem tud bizonyosan- De a ! helyzetből ezt a jóslatot találja célszerűnek 1 Ez a jóslat különbeu még megjárta. Egy ember volt azonban, aki folytou az ország minden zugából tudott rémmeséket a vérengzésről Az eredeti a dologban, hogy soha nem lehetett nála látni egy eredeti táviratot. Egy ember, aki ama szomszéd asztanál Olt, 1 ahol én fehér-kávéztam, mondta, hogy ez a sokat I keresett megyei rémregényárus szédelgő. A hír megerősítésre szorul.
A kávéház kérdés és felelet kártyája körülbelül ilyen volt:
— Politikus ön ?
— Minek olyant kérdezni, amit miudenki tud.
-■ Tisza, vagy Duci elvét követi ?
— Attól függ. éjfél előtt-e, vagy éjfél után.
— 8zeretnó ön Vászonyi bukását ?
— Lueger gesagt.
— Minő az ön vallása?
— Nem muszáj mindent tudni.
— Ön is fogadott Milán választásira ?
Nagyon természetes.
— Hallotta a részeg bandáról a véleményt ?
— Erről a százas bizottság tudna felvilágositát
adni.
— Mikor lesz a zsinagógából magazin?
— Ha Milánt egyszer megválasztják.
Igy szórakozott a kávéház.
(Az utcán)
Itt voltak a nap kis politikusai. Ezek a kávéházi hírekből táplálkoztak. Ezt találták fel nagyított 1 kiadásban. A legnépszerűbb emberük a sürgönyhordó volt. Valahányszor az utcán megjelent, a nép meg-i rohanta Csak ugy bíztatták a hivatalos titok meg-! szegésére. Ez sziklaszilárdan állt ellen az ostromnak. Mikor látták a küzdelem sikertelenségét, utána nyo-I multak. Ha valahová sürgönyt vitt egyszerűen, min-I den bevezetés nélkül utána mentek. Szinte jogot for ! máltak a sürgöny felmutatására. Ilyen volt az utca kisded játéka.
(Hírek Milán kerületéből.)
A kávéház közöuségt; a Belváros é.s ti hatodik kerületén kívül uagy kíváncsiságot tanúsított Dobrovics Milán kerülete iránt. Hogyisne, mikor minden második ember fogadott erre. Délelőtt alig jött hír. Ekkor csak a négyesből lett hármas fogatról beszéltek. Délután már jöttek hírek. Táviratok érkeztek. Dobrovicsnak ekkor kilenc szavazata volt. Érdekes hatása támadt a hírnek. Az egyik párt a fogadás elvesztésének tudatában busult. A másik örült. Az egyik .polgártárs könnyebbülten lélekzett. Mégsem lesz a zsinagógából magazin. Lesz még bál Nagykanizsán, mondották örömmel.
Este friss hírek jöttek.
— Liptai (értsd Lipkay) visszalépett, hirdette minden asztalnál B1 a u Ottó.
— Mit csinál az Imperial és a Gorgonsólat kérdezték erre többen mosolyogva.
Többeket magszállt a számítási láz. 8xámitották Milán költségeit. Harminchatezer koronát számítottak. Ebbe már a kiszállított nagykanizsai önk. tűzoltó zenekar költségei is be voltak vére. Mafd az ■ htr jött, hogy a választást két óráig felfüggesztették. Vájjon most milyen vetített fény mellett virraszt • tábor, tudakolták az örökké jókedvűek.
Késő éjjel jött a bukás hire. Sokan sajnálták Dobrovicst. Hisz személye elég szimpatikus. Csak ne akart volna képviselő lenni. A jelenlevők még cstk most látták a Sznllő párt elvhőségót. Mintha felcsendült volna Letenye félő! a kortes-nóta:
Szép bundád van: sw tagadjuk, Drága jószág: megbámuljuk. Ne haragudj, de megmondjuk: Bundára ml nea szavazunk 1 Éljen Dr. StOllí Gáza. Éljen a Hazai
8zétfoazlott álmok . . . Bombadóit légvárak ..
Emlékeztetö-naptar.
Jaaaár 28. A felaö keresk. iskola i(juaág hangversenye
31 A keretkeJö ifjak egyletének kftzgyOlé«e február 2. A /.alamegyei gasd. takarékpémtir közgyűlése.
, 4 A Kei-. Jót. Nőegylet molaUága
5 A borboly éa fodrász segédek bálja. 5. A tOzoltó testület zenekarának juz-bálja-. 8. A uagy kaninai takarékpénztár közgyűlése. . 8. A BaukegyesUlet közgyűlése. . H. A kereskedelmi és iparbauk közgyűlése. , ■ Ai izr. jót. nőegylet .Virág redout* vigalma
. A sümegvidéki vörös-kereszt egyeaület honi balja. Karolna 4 A íütóháii keamüveeek bélia
7. Aa irodalmi kör faraangi daleetélye
hire k..
A magyar újságírás jubileuma.
A sajtó e héten a közérdeklődés tárgya volt. Bdone olvastunk részletes, kimerítő, gyors jelentéseket a képviselőválasztásokról. Olt láttak napvilágot azok a hatábos tudósítások is. amelyek a drót szárnyain Szentpétervárról, Paris, London éa Berlinen keresztül jutottak a magyar íővárosba, elbeszélni a szentpétervári híres téli paiota előtti munkás forradalom borzalmait. Az újságolvasó közönség láiaa kíváncsiságát impo/.ánsan elégitette ki a magyar sajtó. a közönség ezt egészen természeteseu fogadta. \' Hozzászokott már a magyar sajtó magas uziovooalá* {hoz. Bámulattal tán csak az ötvenes évek emberei fogadták. Ezek az öregek különbséget tudnak tenni a tnult és a jelen közölt s méltányolják a mai magyar aajtót. Mert ez bámulatra méltó !•. Bámulatra méltó as a haladás, mely a magyar sajtóban néhány éve látható. Ebben a haladásában, kevesen fogják eet tudói, ennek az esztendőnek elején ünnepli a magyar újságírás kétszáz esztendős jubileumát. Eouek az esztendőnek az elején kétszáz éve, hogy az első magyarországi hírlap megjelent. Címe vol\': „Mercurius veridicus ex Hungaria." Kuruc érdekeket szolgált. Mily hatalmas küzdésbe került mig a sajtó elérte a mai polcát. Mig eljutott arra a magas helyre, amoly ma méltán mégilleti és melyre tisztelettel tekint fel a művelt társadalom. Mikor a külföldön már hatalmas lapok virágoztak, nálunk még \' a censurával küzdött a sajtó. Ma még nem vagyunk tán az elsők között, de az utolsók között sem. A ! magyar sajtó már kivívta magának a világsajtó tiszteletét. A magyar sajtónak is vau szava abban a nemzetközi hangversenyben, amelyet a toll munkása * lapok hasábjain megszólaltatnak. De nemcsak a világsajtóban kért helyet, hanem a társadalomban in. A fővárosi és vidéki sajtó egybeforrt a magyar társadalommal. Segítő társa, vezére lett ennek minden bajában és küzdelmében. Olyanuyira egybeforrt a közöuség lelke a sajtóval, hogy nem ia veszi észre azt a segítő kezet. ame!yet a sajtó állandóan nyújt a küzdő társadatom hór.a alá. Nincs olyan minta-
4
ZALAI KÖZLÖNY
1906 JANUÁR 18.
■Mit néphivatal, amelyik többet segítene a tiiuda-lom oeatályaia, a gaadagon, a ategáoyeu, s művelt fmtxna, a tudatlanokon. a hatalmon lövőkön, aa elnyomottakon, sióval a tá.vadalom minden rélegén, mint a sajté. Konok a nagyhatalomnak közelgő jubi-leumán megilletódéasel tekintenek viaass a toll munkásai aa évek ho.a.u küzdelmére. Ennek a hoaaau küzdelemnek. a magyar a.jtó fejlődésének tükrét érdekesen mulatják a számok, amely nemrégiben jelent meg egy előkelő szépirodalmi lapban: 1830 ban tll magyar lap volt, 18á8 ban nyolcvanhat, 1850-ban kilenc, 1867-ben nyolcian, 1876 ben két-aaázaogyveohat, 1886-ben négyaaáaklleocvennágy, 1890 ben nyolcaaáahat 4a 1906. elején körülbelül e erbatixái Btépirodalmi lap ea Idő aaorinl kétszázhatvan vsn. Eiak a aaimok teaiik Impoiániaá a a magyar ojiágiráa kétaiáiáiea jubileumát, malyel méltóan ünnepelni a vezércikk faladata. A krénikáa köteleaaége néhány szóval •laaaapillaatani a múltra éa aaombeállítani a jelennel, amely a magyar aajtó diadalútja.
A mozgalma* hét.
A válaaatáa hullámai magaara aaálltak aa egéai or,tágbao, de a bullámoknak caak végső resgéaei jutottak ul boaiáak. A Táróiban Bemmiféle válaBttáai motgalom nam volt, mígnem egy.egy bullám.rezgés Hegedűs Láailó politikai Idegrendaaerét ia mozgásba boita. Hegeddé Láailó, városi közgyűléseink ellen-ráki Dsmosthenese I. hé 34-én lászlót bontott éa fellépett jelöltnek. Egy fö-utl bolUjtó előtt pillantottuk mag elöstör aa 6 nevét a trikolóron. £s ugyanaznap eate már aenekar járta be a várost, perese a szokásos kísérettől, mely hsagosso Hegedűs Láaslól éltette. A béke pártja, mely as Idén nem akart aommlféle válasatáai mozgalmat, egéasen apathikusan nézte a hullám gyűrűk keletkeséaét. A gydrtlk csakhamar ellapultak, mert tudták, hogy Zichy Aladár pártja valóságos Port-Arthur mögé van elsáncolva és as erődnek megtörésére nincsenek japánok a városban, da még féláak khlnaiak sincsenek Ebből a tudatból keletkezett as a rezignált hsngulat, ml odaveiotett, hogy f. b. 36 -áo Hegedűi Ltsiló visszalépése után Zichy Aladár már 10 órakor Nagykanisss képvisalójs volt Mennél csendesebb volt Kanizsán a mozgalom, annál jobban erőlködtek Dobrovic. Milán éa adjutánssi, hogy a lelőlt elvei diadalra jn.saaak. Ha már a letenyol válasatáaról régen nem less ssó, Dobrovics Milán legendát négyes fogata mág élni fog a nép ajkán.
— A válaiíUtank M a távíró. A lezajlott választások alkalmával nem volt népszerűbb intézmény, mint a táviró. Ez elégítette ki ai emberek felcsigázott kíváncsiságát. A táviró hivatalok óriási munkát végeztek. A nagykani-lai táviróhivatalban már egy héttel a válasz-
mert birtokát elárverezték éa a konzervatív ember- dezőaég e héten küldötte asét meghívóit. A meghívó
nek még végig kellett tapasataluia a vagyon mnlaa- bal aarkában sikerűit három szint! nyomásbaa egy
dóságának miodea keserűségét. A nábobból saegény báli terem réazletének képo látható. A megbivé ilj
ember lőtt éa féldi maradványai körűi caak aa Wajdita József nyomdájábsn késsűlt. As ostélyre
lékeiét suttogja még, hogy Itt nyugatik aa egy. kori letenyei nábob.
— Katonaság a váliKtátM A válasz
tás napján a városban példás rend uralkodott. A rendre két század klagenfurti gyalogos és a mi honvédlegénység link ügyelt. Derekasan, katonai fegyelemmel éa pontoaaággal teljesítették nagy hidegben a nehéz szolgálatot, órák-hosszat álldogáltak az utcákon. Valóságos katonai tábort ütöttek. Majd egész század cirkált a vároaban. A kedélyek lecsillapitáaára jó hatással volt a nagy számban kivezényelt legénység A klageufurtiak tegnap, pénteken délután utaztak ylzaaa állomáshelyükre,
— Halálozások. Zslzvárm egyének egy régi stolffáját, egy öreg hussárt temettek Zalaegerszegen, Klncsár Imrét. Félszázadnál tovább állott
megye asolgálatában. Njolcvaoötéves korában halt meg. Cuk néhány évvel erelőtt ment nyugdíjba.
Schlelnlnger Jakab magánzó f hé 30-áu elhunyt.
— Eljegyzés. Kéri Jenő földbirtokos Győlán eljegyeste Prágur Msrgit kiasssionyt, Práger Béla uagykatiisaai gyógyszerész leányát.
Horvátb Tivadar eljegyesta Kenedi Erasébet állami polgári iskolai rajztanáruőt Nagykanisaán.
— Közgyűlés. A kereskedő ifjak öoképiö egylete Nagykanisaán 1905. évi jsnuár hó 81 én tartja 38. évi rendes közgyűlését. A kö/gyülés tárgyaorjzata: 1. Elnöki megnyitó. 3. Titkár é(l jelentése. 8. A stámvizsgáló bizottság jelentése. 4. As 190S. évi költségvetés megállspltása. 6. Az alap-ssabályok 3. és 7. § alnak mődoaltáss. 6 Netáni indítványok 7 Választások.
— A kleptománlkns. Egyik számunkbsn megírtuk hogy Török György rovott multu embert, kl már körülbelül Ha évet Olt fegyhásban, e hó elején lopás mlstt njból letsrtóitatták. As országol közegészségügyi tanáca néhány évvel ezelőtt klepto-mánikusnsk jelentette ki Törököt. Most újból a kórbázba szállították, ahonnan valószínűleg egy fővárosi lébolydába kerül.
— Beformiitusok ügyeimébe. K. hó 39 én, azsz vasárnap d. e. 10 órakor Csáktornyán úrvacsora-oszlással egybekötött istentísstelet leis, miért ia aznap a helybeli e*. ref. istentisztelet elmarad.
— Aa ügyvédi kamara kőréból. A sala-egerszegi ügyvédi kamara most toazi közzé az ügyvédek éa ügyvédjelöltek névjegyzékében beállott változásokst. Közöljük ezekből a következőket: Hanny Andor ügyvédjelölt, ki Bebeatyén Lsjos nagykanizsai ügyvéd melleit; Horvátb Tivadar ügyvéd-jelölt, kl 8\'.alat Lsjos nagykanizsai ügyvéd mellett; Uslphen Janó ügyvédjelölt, ki Rotbicbíld Jakab dr. nagykanizsai ügyvéd mellett vannak Joggyakorlaton, as ügyvédjelöltek lajstromába felvétettek. Deutscb Mér dr. ügyvédjelölt 8cbwars Adolf dr. usgykanisssi ügyvéd Irodájából Kommen Elek dr. nsgyatádt ügyvéd Irodájába; Málék Liszló ügyvédjelölt Rentaik Ferenc dr. nagykanlzaal ügyvéd irodájából SebBatény Lajos nagykanizsai ügyvéd irodájába léptek át joggyakorlatra. Habján Qynla a kamara területéről való
táa előtt éjjel-nappal szakadatlanul tartott a J ^^^SSS^a^Stf szolgálat. A távíró gépek caak ugy öntötték ki mából töröltettek.
magukból a aok hivatalos újság és magántávira tot. Az itteni egyletek és magánosok számosan küldöttek a fővárosból táviratot. Az érkező táviratokat mindenfelé tárgyalták. A Magyar Hírlap elárusítója lapjának táviratát a nyilvános helyeken kifüggesztette. Szóval nem volt népszerűbb intézmény a választás napján, miut a táviró.
— A letenyei nábob halála. Egy rövid anyakönyvi blr jelentette, hogy Tamás Ádám 63 éves korábsn elhunyt. Tsmás Ádám ezelőtt még 30
- Kinevezés, ltj. Volgt Edéi, a Zalavár. megyei Oazdaiági Egyesület titkárát a Magyar Mezőgazdák Oraságoa Szövetkezetéhez as állat-tenyéaatéai osztály vezetőjévé nevezték ki. Voigt Ede a Z. Q. E. kebelében érdemes tevékenységet fejtett kl, ssaktudása, szorgalma, agltáiása általános elismerést siersett neki.
— Fogházvlaagáló bizottság. A főispán kl nevezte a nagykanizsai kir. törvényszéki logbázra Epsrjeay 8ándor, Koller litván és Ruzslcska Kálmán dr. bizottsági tagokat tagjaivá.
jegyek előre válthatók Iraler Jóaaof utóda cégnél. Helyárak: Páholy 16 K. Ü öhelyek 1—3 sor á K.
6 sor 3 K 60 1, a többiben éa a karzati ülőhely 3 K. Belépő-jegy 1 K. 40 6!l. A mulatságot a Polgári Egylet nagytermében unják. A páholyok nagyréssét már lefoglalták. A rendezőség felkéri mindazokat, akik tévedéaből meghívót nem kaptak, aaiveskedjenek a Nőegylet elnökségéhez fordulni.
— A aa esti hangverseny. A nagykanlzaal telső kereskedelmi iskola ifjúsága ma este tartja asép műtoru, aa ifjuaágl aegitőegyesület Javára roado-zelt hangversenyét. Aa eat iránt nagy as érdeklődés
igy előreláthatólag nagyazámn közönség laaz a Kaaslnó dísztermében.
— Elfogott tolvaj. Zelek Ignác oiáktornyai származású csavargó péklegényt a Csáktornyái rendőr-aég január 33-én letartóztatta éa a kir. ügyéasaégnek átadta. Zelek nagyon rovott multu ember, most is több iopás és assrolás miatt vonják felelősségre.
— Verekedés. Zalasaántőn január 18-ára virradóra a korcsmában Tóth Bállatol többen mog. verték, s rajta életveaaélyes sérüléseket ejtetlek. A kir. ügyészság a nynmosáat folyamatba tett*
— A megaaőkőtt rendőrfőkapitány Mae. Csenteric Béla lalaagaraaegi rendőrkapitány e hő elején pár e/er korona hlvatatoa péos elaikkasstása utáu megszökött. Zalavármegye alispánja, Otertáo Károly most hivatalos idásést toaz köasé, amelyben tudatja, hogy Cseuterlc Báls rendőrkapitány allén, — aki ellen különben a zalaegerszegi tőrvényszék ia megindította hivatali sikkaaztáa bűntette miatt a bűnvádi eljáráat — fegyelmi vizsgálatot rendelt el, őt hivatali álláaától felfüggeazlotte. Felszólítja az alispán aa ismeretlen helyre ssökött jeles rendőr-kapitáayt, hogy ezen határozatának kihirdetéaőre es évi február 4-ik napját tűzte ki.
x Ezrek hálája jutott a csnz és kőszvéoyes betegek közül Zoltán Bála gyógfBserészhez azon kiváló eredményekért, melyeket s híres Zoltán-féle kenőcs haaanálatával értek el. E hírneves kenőcs még oly csus és kössvényes betegek snlyos bzját is meggyógyította, kik már évtizedek óta nem voltak képesek gyógyulást találni. Tudja meg hát mindenki, hogy ha családjában valaki csnz vagy kössvéoybeu szenved, akkor meg kell hozatni a Zoltán-féle kenóci üvegjét 3 koronáért a Zoltán-féle gyógyszertárból Budapest, V , Szabadságtér.
— FelOIDzetéaek. A nagykanlzaal vendéglősök éa pincérek 1900 évi janoár hó 11-én tartott zártkörű bálon felölő/ettek: A usgykanlzssl maláta- és sörgyár részvénytársaság 50 kor., Fraos testvérek 80 kor., ifj. Bogeoríeder Károly, Bsrecky Lajos Törley József éa társa Bpeat 30-30 kor, Kardos éa gtelner, Briher Jáaoa Bpeat, Deák Péter 10—10 kor., Búzás József, Krsuss Ignác 6— 6 kor., Fodrá\'s asstaltáraaság, Málovec Gyula, Dora Andrái, Eper-jesy Gábor, WeÍBzmayer Márk, ösv. Kéaz Józaefné, Krisch Mátyás 6—5 kor., Marton és Huber ceg, Neufeld Bslsmon, Pilcer Albert, Merkly János 4—4 kor., Mihályi Istváo, Lass János, Elchner és Mater,-dorler, dr. gchware Károly, Wirth János, 8lnger Izidor 3—8 kor., Kaasll testvérek, Bogdán Jótsel, Kaufer József, Scbável Lajos, Tóth Lsjos, Joós Antal, Bergsr Adolf, Milhofer Győző, Klnger 81mon, Relcben-íeld Bándor, Freisllnger Jőzsef 3—3 kor., Kobald Istváo, Briher Istvánná, Oiboly Antal, Markovita János, Darvas János, Hencsics József, Szabó István, Frltz József, BOchler György. Flelschscker József. Kovács József, Nagy Imre, Csillag Lajoa. Oibak Rizusks 1—1 kor. összesen 387 kor.
— Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a .Ferenc József keserűvíz* vslamennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és említésre méltó kelle mes izénél fogvs, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk határozottau Ferenc József
foghásvlzsgáló küldöttség 1 keaerllvizet.
Ingyen. Mint minden évben, ugy ax idén
évvel mint a l.te.y.i n^b „It ismeretes measze , eatélyo LT^ | f. SJÜSÖT tóSgTt vidéken. Letenyén éa vidékén terjedelmes földbirtoké, megtörténni, már mo.t is nagy érdeklődést tannsit1 jegyzéket állított ki. cotillin türák collílön ordók, volt, melyet ügyes gazdálkodással szerzett öisze. j városunk közönlége. A tánceslély műkedvelői elö- "Izzott orrok, komikus fej födök ás komikus hsng-Azonbsn a sora máaként határozott. 8okféle költ- adásaal lest egybekötve. Eneek a műsora aa estélyen ""rek ("ío\'pboaok) stb. újdonságairól. Ezon far-ségek miatt .dóságokba keveredett Tamás Adám éallosz kiadva. Ugy érleiülünk, a műsor össseállltásá-; J""\' ríí-W" "í")""", ".J"1"\' b41i cotillon a földbö. való minden ragas,kodása híába való voltJ ban a rendezőség derekasan kitett magáért.A Íe\'n-\' {^.rJSSíSáSl\'"^S^S^Su
1906 JANU K 28
ZALAI KÖZLÖNY
k
Íj mulassza el fonti cégnek cinét beküldeni, min faraao|l llluaatrált árjegyaék bérmentve kűlde-
- KltUnó kUluer Síéi, izomgőrca, csilla. ■Ili. hódoncseppek, Jó eredménnyel lesznek étvágy-talmiig, gyomorégé* ée Mindennemű gyomorfijás-•ál haazuilTá é» üvegeeként egy koronáért kaiba-tik Billner Gyula gyógyszertáriban Ologgnlti álsó. fuztrla. a >
Hal leltet jél étkezel? a „8ZARVA8" gxillodihan, hol kitttnő konyha van, mintaszerű tisztásig, kanizsai éa pilseni sUr, balatonaelláki borok. Ebéd és vacsorára előfizetések is elfogadtatnak étlap szerint.
vab megoldva, Eíttfflnbea a!lg éssrevebető szépség-hibáfa a darabnak, áa egéaa alkerllt munka. A tiraeserzik eok tapsot kaptak. Megérdemelték
Tegnap külön előadiaban megismételték a darab bemutatáaát.
0 B
TÖRVÉNYSZÉK.
IRODALOM ÉS MŰVÉSZÉT.
M mt loulal világkiállítás.
Tudományos szinbáz név alatt, a Katholikue Legényegylet vasárnapi eatélyéuek keretében mutatták be Hruaka Gyula a Jalea oralágoefcírü amatér fényképész éa Bsalay Sándor lapssarkesslö darab"
lát: A at. looial világkiállítást.
Hroaka Gyulát a fényképezés iránti rajongó szeretete vonzotta ki Amerikába, uéhány azáz felvételben magörOkiteul as uj világ világklállllUának remekelt csodáit Kösel kétaaáa azebboél-eaebb, művészibbnél-művészibb felvételben kapjak képét Hruska darabjában aa amerikai utuak ée a at. leuisl kiállításnak. A darab szövege, amellett, bogy szépen simul • reá aggatott szemetgyönyörködtető képekhez, alkerllt vázlatos rajsát adja Amerika múltjának, Jelen állapotának, kulturálté helyzetének. A aaöveg asm akar unalmas lenol. Nem veseti történetírói nagyképüskódés. Egyszeri, tanulaágoa éa megkapó, mint Hruska képel Az ott azerzett impressziókat Hruska leírta éa 8aalay Sándor tollával a»ép nyelvezettel megörökítette. így lett a darab táriascégé.
A felvételek szloes, művészi vetítéssel kerültek a sáaaoura. LáUalk rajtok Hruska áldozatkészsége. Majdnem mind kifogáatalaook. Hruska nem hódolva a kormány fiumei amerikai útirányának, egyik német tengeri kikötóben szállott hajóra. E perctől keadre tabjai vagyunk Hruaka képeinek. Kényelmes helyűnkön ülve két óra alatt szemléljük végig aiokst az érzéetell felvételeket, melyeket aa amatőr kösel Iái évig ■yljtött lelkesedéssel. Előttünk aa utrakelő hajó. Betekinttok annak lilikéibe. A hajó megy measze meaaae ... a tengeren. Végre ott vau az amerikai Siabádaágaaobor. Végignézzük New-York látványos \'ságalt, kirándulunk a Niagara vlzeaésbes télen éa gyáron. Ott van előttünk nyönyörű pompájában Hruska képein. Hruaka látja a tájban az érdekeset. Est megörökíti sok oldalról, de mindig mfivéaaieaeo. Soha nem beazél a kép bőbeszédűen, feleslegesen. Hruaka látja aa anyagban a lényeget, látja az életet éa eat örökíti meg. De nem halmosom el annyira a (elvételeket dlcaéretlel. Alt azonban be kell vallanom, hogy még nem láttam azebben beszélő képeket, mint Hruskáé. A at. louisi kiállítás minden művészi, természeti és máa érdekességét bemutatja as amatőr. VégigoézaOk as -egyea nemzetek kiállltáaát. Mikor ág közös osztrák-magyar paviilon kerül a fehér váazonra a mikor a azövegiró — a képhes hűen illően — kifakad aa ügyetlen rendesén ellen, akkor a közön aég abcug helyett éljeuzéaben tört ki. As éljenzés a társszerzőknek szólt, aa igaamondásért. Elvonulnak előttünk a kiállítás tanulságos, mulataágos egyéb érdekességei is és mi bucsuaunk a kivilágított villaor áram féuyében uasó kiállítástól és a világoaaág országától.
A közönségnek rendkívül -te\'tazett a sok szép felvétel, nemkűlöuben a szép nyelvű szöveg is. A darabra tán egyedül caak aat as éaz.evételt tehetnék, hogy a csoportosítás nem a legszerencsésebben
g. As érvéaytelea gyerek. A köznép gondol koais módját élénken Jalleazl Prunner Ilka U éves azentpéteruri leány eaele. Ez, a különben élénk aezű, de fiatal kora miatt maga la gyámságra szoruló leány a teatvérének Németh Lászlónéoak másfél évea gyermekét goudosta a oly hanyagul teljesítette a feladatát, hogy a gyermek magát a takaréklűzbelynél 1904 okt. 29 én iefo.ráita a sebeiben meghalt. , Prunner Ilka 1904. január 20 áu emberöléa t vétségével vádolva állott a kir. tötvényazék előtt A\' bíróság két ospí elzárásra italt*. Aa ítélet jogerős.
Aa elhaltnak aa atyja végighallgatta a fötár gyaláat a arra a kérdésre, vájjon kivá.ja-e a sógornőjének a megbüntetését, aat válaszolta: .nem kívánom, mert ugjis érvénytelen volt a gyermek. Az; érvénytelen azé alatt Németh László ast értette, hogy a gyermeke beteges, véaaa volt s Igy bit nem kir érte. I
g. Vétkes bukta. Thurn Lipót nagykanizsai rőfóakereakedő 1902. évben csődbe jutott. Akkor a htk. 416. § ban meghatározott vétkee bukás miatt indult meg ellene aa eljárás. A kir. törvényszék Thurn Lipótot hat hónapi fogházra Ítélte. A kir.
IMaairoa János, bérkocsis, 69 éves. Hagnv Ferenc, magáaaó, 70 éne. Oáboe Bseélia, földmine SJ sasiak* 2 éne.
Németh Aeaa, munkás gyermeke. 18 hónapos Cauaárl Jóaaef, »apszá»oa. 70 évea. gtoker Anna, vasúti gyermeke, 18 kónapoa.
Péterfi Rozália, házvezetőnő, 27 éves. Gödi na Rozália, földmives gyermeke, 8 éves. Leadva! Líssló. uapasimoa, 88 évea. Hári Iatváuné, Tóik Juliánná, eaordia neje, 69 én* Sveiccr Ilona, munkás gyermeke, 21 hónapos. Horváth Jóisef ifjú, malom munkás gyermeke, 2 évea. Purger István, cseléd gyermeke, 18 hónapos. Varga József ifjú, földműves gyermeke, 12 hónapos-.
Szerkesztői Üzenet.
_ s 1. Itlsony, valóak e«j0tt sokan csodálkoatak son. kegy ÍJ llbarttla «jU« Uadája . aárpá" Jaltltjs ,ellett kardoskodott és Ugyaakedett.
Menyasszony rAa
aolywn
•0 kr.-tól 11 írt M kr.-if m«.r«i»kint. -Bérmentve éa aaár elvámolva a káakoa Beállítva. — N««7 mintagyQjiemény asoaoaL Heweberg ■rlyemgyAr. Zlrlch.
VEGYES. ~
_______ gllsá kaszaálatra. Teslréssek fájdalmai, r.ausns éa koaa-
r,Srótibi;.Vt\'.\'bönteté.tbáro«hónapraleasállilotta,\'a ^J" ^w^ití^^^J.I^\'í^ti kir. Kúria pedig a semmíségl paaaaaokat elutasította. kor |t0 Saétkoliés eapookéet utánvétellel ■*« A tyéjy-A kir. törvényszék a kir. Kurla végzéaét 1906.\' sssráss, os. és kir. udv ssállIM által Bées, I. TurhlsuSen 1.
Nyilttér.
Ai a rovat alatt köalöttekért nem vállalfelelöeaéfet a aserkMatfeéf.
jao. 20-án hirdette ki a vádlott előtt a ez a három j
hónapi fogházbüntetést ..ónnal meg ia kezdette. "ttZ** ^ ké"itm<n\' kéTwdö M 8 f4"! *
. Erőszakos segó«ek. A nagykanlzBai kerea-j __\'
kedők" egyrés*e 1908. jolina havában elhatárolta, " hogy boltjait eate 8 órakor be fogja «árni. A mellék-1 utcákban levő vegyeskereskedők asonban eit a megállapodást agyelembe nem vehették, Qzletjtiket régi aaokáahos híven eate nyolc órán tul ia nyitva tar toUák. E miatt több kereakedőaegéd Reinitz Béla vezetése alatt aorra járta aa uteákat a a csoporttá nőtt elvtársakat Csóka Nándor Teleky-utcai vegyes-kereakedő nyitott üzlete elé veaette, ahol etek boaaajukban valóságos ostromot végeztek, a boltban pedig mindent tőnkretettek.
Reinitz Bélát és társait a kir. törvényszék a btk. 176. §-ában meghatározott magánosok elleni erőszak miatt az enyhitő 92. §. alkalmazásával csekély fogházbüntetésre Ítélte.
A kir. Kúria a kir. ítélőtáblának a törvényszék Ítéletét helybenhagyó Ítélete ellen használt semmiségi panaszokat elutaaitván, Reiuitx Béla és kil-nc társa most már egy-két napi gondolkozási Időt nyertek arra, hogy jogaikoak érvényesítését csakis megengedett, törvényen utnn lett volna stabad kieszközölniük. 1908. január 20-án megkezdették a büntetésüket.
§. Uyermekölés. Antal Ersaébet 84 éves borsfái hajadon a« 1904 évi november 21-én saOletett! gyermekét közvetlenül a aafiléa után a gyermek fejére mért (Késekkel szándékosan megölte. Antal I Erzsébet gyermekölé* bűntettével vádolva 190ö- január SS-án állott a bíróság előtt a noha ártatlanságát hangoztatta, a kir. törvényazék as orvoiazakértök véleményére és *>gyéb bizonyítékokra támaszkodva, öl; másfél évi börtönre itélto. Aa Ítélet jogerős.
Vese, húgyhólyag, hugydara és a köazvény bántalmak ellen, továbbá a légaó és emésztési szervek hurutoa hántalmainál, orvosi tekintélyek által a Llthlon-forrás
SALVATOR
■Iknrrel r«n4«lr« lnax. Hnn jhaj tfi hatása!
itWtm ízi! | ^ Kóoijei eiéulbeló
Kapható áaváoyvlaker«tk«déukbeo é.
gytfgytsarlirakbao A BaUator-forrái iiasgatótiLg* Kperjeteu
hirdetések.
I
■ i
ANYAKÖNYVI HÍREK
— Január Sl-tíl «S-lg. —
Halálozások :
Borsódi Erzsébet, kőműves gyermeke, 1 hónapos. Vagner Láazló, napazámoe, 68 éves. Nagy Anna, munkáa gyermeke, 3 óris. Koller Jenő, szabó gyermeke, fi évea. Hicelberger Mátyás, magiosó, 67 évea. Scbleínlnger Jakab, magánzó, 68 4ves. Horváth György, löldmivea gyermeke. 14 napos. Kerkspoly Anns, magánsó gyermeke, 1 éves. Kovács János, munkás gyermeke, 10 hónapos. Parti György, munkás gyermeke, 20 bóospos. Perkó Ferenc, munkás gyermeke, 2 hónapos. Füle István, molnársegéd 19 éves. Koller Anna, szabó gyermeke, 2 éves. ösv. Savanyu Györgyné. Mátés Eva löldmives neje,
68 éves. Heialer Pál, ügynök, 66 éves.
vádjegy: „Horgony".
A Liniment. Capsici comp.,
a Horgany-Patn-Expelter
pSÜék*
cuy i-óojAoHk btíonyult háaiszor, mely inlr trtl.b mint 35 óv óta lögjobb íájdalom-c-sillapitó szurnok bizouyult köwvéaynél, csúrnil ós rne,j\'-tüléseknél bodörsaölói-ké|>pcn kaa/.iiiilvn.
Flgyelmeztetós. Silány hamialtrányok miatt Iwvásárliukor óvatowtk loRyünk át osak olyan üveget fogadjunk el, a melr a „Horfloay \' v.".Iji-gygyot » Riohttr oxég-jMvzéaaol ellátott dobozwfcran oHomagoWa. Ára itvegokbou 80 fillér, 1 kor. 40 í. ia 2 korona ós úgysxólvAn minden gyógv-Hzurtárban kapható. — Főraktár: tftflk lézaaf gyógy»iorÓ8xnél, Budapeatea.
Rtchter gyógyaaertára ax „Arany oroaalánhoa", Prágábaa, Elisabethatrasae 5 neu.
L-e >;«?\'>;■« >;«« w
§M i gyárban vttarul Ön olc«on ét legjobban!
Elií manar Tlllamos erőre bereiieielt iaiimrnir
7 Gyomor botsgokaokl 35
Mindazoknak, kik a gyomor meghQttie, vagy túlterhelése, rossz, nehezen emézzihetö, nagyon meleg, vagy hideg ételek élvesete által, vagy rendetlen életmód következtében gyomorbetegzégat, mint
Oyomorhurut, gyomorgörcs, gyomorfájdalom, nehé* eméutés, vagy öyálká-
•Odáat kaptak, ajánlunk egy kltflnö hizlzzert, melynek kitünö hatása mAr évek óla ki vea próbáivá. Es >
Hubert UUrich\' féle nővénybor.
Ezen nflvénybor kltOnfl, gyógyhatAsunak talált fdvckböl, 14 borral van káaxltva 4a erflalti, 4 latra kahl az ambar amóaztö ezervezetét. A növénybor megakadá\' kat Aa előmozdítja ez eg4axa4gea v4r uJJák4pxM4a4t.
idályoxxa ax em4axtésl xavaro-
A növénybort Idejekorán hssználva, gyomorbetegségek még a csirájukban elfőj Útnak. Symp tömik mint: Főfájás, felböfögés, gyomorégé*, felfuvódAs. rosszullét hAnyAstái, melyek chronlku. (Időz gyomor betegségeknél oly gyakran előfordnlnak elmúlnak néhAny szőri ivAs utAn.
Sré>krekedéfl él enn,k következményei, mint sxonúáa, kólika, .zivdobogA..
Almát lansAg, valamint vértolulAs a mAjban, epében 4a a nagy Zeiger-érben (Aranyér bAntalmak) a nővénybor által gyorsan megszüntetnek. A nCrénybor magsxOntati a* emézzthetlenzéget éa ktanya székelés Utal eltAvolitutnak a gyomorból és belekből alkalmatlan résxak.
Sovány, halovány kinézés vérszegénység, elerőtlenedés,
emésztti következményei, hiAnyol vérképződé. és a mAj betegesAUapotAé. JUrAgyhiAnynAl, ideges bAgyadtsAg és rosu kedélyhangulat, továbbá íöfájá»ok,Almatlan éjjelek következtében ily egyének lasian egészen elpusztulnak. SÍT* Növényboraz elgyóngtllt életerőnek aj lüktetést ad. Nővénybor
fekozza ai étvágyat, azemésztést é» tAplAlkozAst előmozdítja, elősegíti ax anyagcserét, gyorsítja a vérképződéit, megnyugtatja a feldúlt Idegeket és életkedvet zzerez. Sa&mtalan elismerés és hilaayilvAnitia igazolják azt.
Növénybor kapható 3 és 4 koronáért a Nagykanizsai, Ujudvari, Ki.-Komáromi, Csákányi, Nemez-Vidi, Tapsonyi, Böhönyei, Nagy-Bajomi, Fel.ö-Segesd* C»argói, Barzencsei, Uólai, Légrtdi, Alsó-Domborul, Kotorii, Mura-CsAnyi, Ritkái, Podturenl, Ssalnicxal, Alsó-I-endval, Pákai, BaVial, Novai Baki, Pölöskei, Pacsai, Alsó-Rajki, Nagy R.dai, Kéthelyi, MarcxalU, Kapo.vári, Nagy-AtAdl, Tarinyi, Virjai, St.-Georgeni, Kalinovad, Novigradl, Kaproncal, Pérlaki, Csiktomyai, Varazsdl stb. gyógytirak-han és fBszarttzletekben, és az osztrik magyar monarchia legtöbb gyógytiriban.
A kanizsai gyógy tárak 3 és több Oveg növényber rendelésnél eradeü Arak mellett küldik szét moaarchlAban.
MT Utánzásoktól óvatik. "W* ,L
Kérjenek csakU | \'
Hubert UUrich\' féle növénybort.
1 A tllágklrö
DELAWARE
adja á lsf|ett karit Ollaal, ,«aata»l asa kall i
A fllokezeránat ellenáll I
Lalrkaét UWa na, bkrkiM. Na»anay>
aé,l Datawars-vsssri éa
■ zéliaoItvAny-eladásll
C.B
SZ/Gr ÁRTÓ MAOY MIHÁLY
Felaé-Hegead.
LiüuinuSIi 20 Juú, 2 óriással tul 10 korona.
mt Ax életben soha többé! ~U
500 ésrzb 2 forint 10 kr.
1 inom borotva-kéi, 1 nmek aranyozott 86 érái, pontosáig! éra, pontosan Járó, miért 3 éri jótállás rállalUtlk; 1 elegáns uri doublá-éraláuc, 1 nagyon ■ elegáns aranyozott gyürfl után\', drágakével urak vagy hölgyek részére, 1 pár nagyon ciinoa néi ffl -beváló simlli-brlllánssal," 1 pompás börpénslárca, \'l késslet kézelő-, gallér- és mellgomb, azabsdalmi aá r-ral, 8* araay, 1 pompás zseb-plperetttkör tokban, , 1 jé illata pipere-ssappan, nagyon célszerű jegyzőkönyv, 1 készlet varásskártya tanítással együtt nagy derültséget kelt. 1 igen tnom női melllü. ntolsé uj. donság, 8 drb csuda-Jéi egyptoml igazmondó, 1 ssinórlánc, 75 drb valódi keleti gyöngygyei, a legszebb női disa (nyak, haj v. kar részére) és még 800 drbnál több különféle, minden házban nélkülöz-betlen tárgy. Hindes együttvéve aa órával, mely ; egymaga megéri a pénzt ewk 2 frt 10 kr. Síét-; küldés utánvéttel vagy a pénz előleges beküldésével. FR1BDBICB S Központi szétkoldési báza Krakau 964. sí. Kockásat kizárva, mert nem megfelelőkért a pénz azonnal vissaatérittetik.
[GY JÚ HflZBQL VALÚ FIU,
ki > gimnázium, vagy polgári iskola 2—8 osztályát végezte és szép írása van, = |ó fisetéeaal —
GYAKORNOKUL
-azonnal felvétetik -
ifj. WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében NAGYKANIZSÁN.
INGYEN
kapható klvtaatra aiwaal a gazdagon illuistrilt farsaafl árjtgyték,
Bál-Cotillon
é> mindenféle
Farsangi
Ezen farsangi árjegyzék tartalmai érdekes újdonságokat, Coliilon túrák, Cotillon ordók, álarcok, orrok, komikus fej-födők. komikus hangszerek (bigolpbones), jelvények, coriandoli légkigyék, dlszitő tárgyakban.
_, \' Jux és tréfás dolgokban. "VB Kertész Hsnrik. Wien, I Fleischmarkt 18 343 szám
l » L 1 t K Ö 1. L Ő S Y 1906 JANUÁR 38.
1(01 JANTJAR 18
ZALAI KÖZLÖNY
t
MEGHÍVÁS. \'
A „GAZDASÁGI ÖNSEGÉLYZŐ SZÖVETKEZET NAGYKANIZSAN"
¥11 BlIifS Ifi KÖZGTÚLÉSÉT
folyó évi hbniár hó l«-én délelőtt 10 órakor a .Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár" helyiségében tártja meg,
melyre a t. o«. szövetkezeti tagokat tisztelettel meghívja
AZ IGAZGATÓSÁG.
t á it o r s o r o z a r:
1. Igazgatósági éa felügyeli bizottsági jelentések aa 1904. évi üiletmenet- és számadásokról.
2. Az 1904. évi stámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség mikénti felosztására vonatkozó határozathozatal és a felmentvény megadása.
S. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése.
4 A1 alapszabályok 36. g-a értelmében a működési sorrend szerint kilépő Osóka Ferdinánd, (iártner Vilmos, Loewy Arnold, österreioher Bernát, Reiohenfeld Ede és Dr. Sxigethy Károly igazgatósági tagok helyett ujak - vagy ugyanazoknak 3 évre; mégis az alapszabályok 40. §-a értelmében felügyelő bizottsági 3 rendes és 2 póttagnak 1 évre megválasztása
Kelt Nagykanizsán, 1906. január hó 19-én.
JEGYZET. A felOgyelö-biiottaág által felolvizagált ée hiteleaitett aiámadáaok ée mérleg a szövetkezet helyiségében a hivatalos érák alatt betekinthetik.
Szavazati-lapok ugyanott február hé 17-én és 18-án átvehetik.
VAGYON MÉRLEGE
TEHER
1901 - 1904. évt. kötelező 1902—1906. „ 1908--1906. . 1904-1907. . Feloszlott évtársulati függő Ideiglenesen elhelyezett tőke Kintlevő kamat Pénztár
számlában
56301 85063 173875 197638 1160 115280 3358 994
633720
68
1901-1904. évt. üzletrész
1902-1905. „
1903-1906. . 1904 - 1907.
1901-1904.
1902-1906.
1903-1906. , Tartalékalap Függő kezelési költség Tiszta nyereség
számlában
tőkésített nyerem.
118626 174317
171409 121664 6939 6313 2270 7582 4662 26048
633720
Lányi Láaaló »•• k. kSnjrvalS.
Nagykanizsán, 1904. deoember hő 31-én. Hertelendv Béla 8. k. Falca Lajos 8. k. Knortier OyOrgy a. k.
.Úk. 1IM1.
Jelen zirmérleget a bemutatott fő- és mellékkönyYekkel megegyezőnek találtuk.
Nagykanizsán, 1905. január hó 23-án.
Scjamidt Frigye, a. k. Rothachitd Samu s. k. Waliguraaky Antal 8. k.
(.la,,. Ua. Ia|. WW. !>!■ tag-
íolllgy. bli. taf.
hoyo
Szép éi tártéi •zttllöje
eaak annak len, aki i»«y«a kéri Xaaysr-„máz legnagyobb izölfilikolljnak »rje|y-■ékét, amely aaSISIskola állani segélyljel éa állami leltt|yelet mellen Ide.mu
MI LKA SUCHARD
Z.K.\'/.. 905.
Csak , . , .
alpesi tej kakaó rziikorból ál
Páratlan különlegesség.
m o ll- fele
seidlitz-porj .........
Caak axaor valódiak, ha mindegyik dobos Uoll 4. vádjaavét és ^
atálráaét tünteti fal.
A IMI A.-féla Méllll fartk tartéa fyétjkfcUin a latmakaaaabb lyeaer- áa altaalbáatalaiak, atoraor teres éa gyamorkéi, KfaUt aiékrsksdie, máibáotalam, vértslaláa, azaayér éa a lafküiaabíiíbb aél
bstsfaátvk ellen, s jelei háalaaernek éitíiedak 6U mindig nagyubb erjedfil aiaraeit. — Ara e«y lista léteit srséatl Sebeink 1 kar
Hamisítások törvényileg I•nyittatnak.
i moll-félt i
Cuk akktr Valódi, b\' "lnd«iyik 0».I unta. A. ,SJjenél taelMi lel .A. Hall" ieilrau ilas--——lattal van aéna A Mell-féle MlkviIHl ne.eaeteien mint NMalaaaasWa-
plté bsélrllllésl Siar k&isvény, cioa él a meskbléa e.itb kavetkaaményeinél lefisiaereteiebl, aépner _ E|v éaautt aradstl Ivat ára I kar 90 »l ~ kJ J
MOLL Gyermek s/aíTFOjIt^™—r
Lsfánomabb, laftyabb méduer nerint kélaitek jjervek éa krtlgy aaappan a bir aklisrl áaalA aára syiratikik s fslaStlek réuére.
ára Sarabaaklat - 40 <11. ét Sarak — I kar. M III. Mladan darab ayermak-iaappan Mail A. váll agyéval «an elUtea
fi i i é I lil I dé,:
Hall A. gyégyazeréiz, ct. éa klr. udvari azálllté által,
Bécs: Tachlattbeu 9. sz. Vidéki mefrendelélek naponta poat.ntinTét mellett teljoiittetoek A raktárakban ttuik határozottan MOLL A. aliiritával it vídjegyivel ellátott kétzitminyekel kérni. Raktir-. Nagy-Kanútin Roaenfeld Adolf Fiai.
xxxxxxaxxxoaxxxxwooaí
Ki szereti
a fylagéd, napll adlkllll, tisila aroat, paka, alma kéét él réaaáa arcbőrt.\' Aa moiakodjék naponként, aa iimert mtdHtal
BERGMANN féle
(Neusteln-réle EKZHÉBKT labdacsok.)
K pllulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becsülendők j mentek I minden ártalmas anyagoktól, as altesti szer- ) vek bajainál legjobb eredménynyel használ- I taiván, gyengéden hashajtók, vértlsatitók; eM gyógyszer sem jobb s mellette oly ] ártalmatlan, mint e pilulák s
SZÉKSZ0 *ULÁS
legtöbb betegségek lorrása ellen. Czukrozott külsejük vélteit még gyermekek is szivesen veszik.
BEsr 15 pllulát tartalmazó doboz 30 fillér egy tekerea, melj 8 dobozt, tehát 120 pllulfít tartalmaz, csak 2 korona.
2.46 koronii előleges beküldése mellett egy tekerea bérmentve küldetik.
flWáO I Uiánzásoklól különösen óvakodjunk. Kérjünk határozotUo Nensteln ulao! hhí hashajtó labdacsot. Valódi csak, ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjeityünkkel piros fekete nyomtatásban .Szent Lipót" és .Nenstein Fülöp gyógyszerész" sláiréasal van ellátva. A kereskedelmi tOrvényszékileg védett \' csontagjsink aláírásunkkal vannak ellátva. 1
POPOFF
H&if*
V- a világon
Csskis oross eredeti csomagolásban kapható. Eladási hal;: Nen da Kleln-nél.
NEUSTEIN FÜLÖP
.Saent-Lipótból\' eiimxeit gyógyszertára, BtOS. I. Flankeagaaie 6. Kapható Nagykaniaián: BULIN LAJOS és KKIg ÜVUI.A gyógyateréaseknél.
Z. K. ••/„
Nyomaton Ilj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
SzélUzö él gSrcicilllapité
HÓDOHrCSEPPEK.
Az étvágyat gerjesztő ós emésztést előmozdító házis/er. Ára Üvegenként I kor. Kevesebb mint 2 üveg (utánvéttel K.2 50) nem lesz postán küldve. Megrendelhető: Bittner Gyula gyógyszertáriból Gloggnitz (Alio-Ausztrla.)
1904. JANUÁU 2.8
(Védéjegy: I lányáia ] vaay laremaaa á Cs. Oreids éa Tstssbsa aa
— Ara 8o fillér — Kapható BELTSCH aa 6RAEF
.DROGÉRIA" Nagykaalzsáa.