Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.96 MB
2010-02-17 09:34:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1033
3290
Rövid leírás | Teljes leírás (292.69 KB)

Zalai Közlöny 1905. 005-008. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
44. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1905.
im.
Február 4.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Elitzatéil árak : Kgé#» e.tv 10 k*r«aa, f«l«*re 5 kar Ma, Mgjedéfn 2 ktPMa 80 f — Eiyaa aiéai ára 20 f.
Felelíi iserkmtő:
I)R. VILLÁNYI HENRIK
LapUlajdouoa éa kiadó:
IP/. WAJDIT8 JDZSKF
Nierkcait«a«g: Napjkanli»a, Sagár at 6 ukm. Kiadóhivatal én nyomda: Nagykaulína, II]. Wajdlta Jotaefnél Deák- Wr 1. taam.
Hlidctfuek dijnxabáa ai«rlat. Njllttór toronként 40 flll.
Meghasonlás.
(v. h ) A lezajlott választási mozgalmak ismét (eltárták azokat a szakadásokat, melyek városunk társadalmi rétegeit egymástól elválasztják. Arra nézve, hogy a rokongondol-kodásuak egymáshoz csatlakozhassanak, nem volt semmi egyöntetű eljárás. Nem találtunk semmi közös kaposot. nem nyilatkozott meg a rokonszenvnek még szikrája sem. Ami egyértelműséget, erós szervezkedést tapasztalhattunk, azt ott találtuk a fóldmivelók és iparosok táborában, de nem az uriosztályban. Mintha rozsda marta volna szét azokat a láncszemeket, melyek polgárt a polgárhoz fázik! Ez a rozsda pusztít a mi társadalmunk testén is, elkülönítve embert az embertől, mint a ragály különíti el a beteget az egész-
A rezignáció némaságával törtük és tarjak hosszú idó óta ezeket az állapotokat. És milyen lépéseket tettek ennek megszüntetésére? Három, mond három ember, a triumvirek módjára az egész lakosság nevében nyilatkozatot tett kézzé, melyben megígérték, hogy a megadásnak vége lesz, hogy aléltságunkból felocsudunk majd és hogy csak a béke fentartása kedvéért ttem történt eddig semmi.
Nem tisztelt urak, nem a béke kedvéért, hanem a kényelem kedvéért, a kölcsönös féltékenykedés miatt nem történt eddig semmi. Azért nem történt semmi, mert n partikuluriz-mus betegségében sinlódnek, mert nincs közszellem, ninos lokális hazaszeretet, nincs összetartás, ninos kölcsönös megbecsülés,
ninos egyént függetlenség és elismert egyéni méltóság. Ellenben van békétlenség vagyoni és felekezeti alapon, ugy, hogy ma már a legártatlanabb társas össrejövetelnek vagy báli mulatságnak is különös,\'furcsa jellege van.
Ks valamint a báli tetemben sem, ugy a közélet küzdőterén sem j^enünk mog a béke olajágával, hanem inkább a gyűlölet ostorával, a meghasonlás Erísz-ílmájával, az irigység nyomaival és az önérdek lólábaival.
Addig, mig ilyen érzelmek dúlnak keblünkben, nem kecsegtet sikerrel semmiféle akció. Tudjuk, hogy niscsen társadalom, mely csupa Catókból volna összeróva. Tudjuk, hogy az emberek nem járnák sehol a világon az önzetlenség liliom-köntösében, de igenis kell. hogy közös javunk éraete oly erős legyen minden kpmoly férfiben, hogy képes legyen önérdekének megóvása mellett a közérdek istápolására is. Úgy látszik, ez a képesség lassAn kihal belőlünk
Szánalmas mosolyt kéltett az a bizonyos nyilatkozat, mely egy elvesztett osatautánra Ígérte a szervezkedést.
Itt nem az a kérdés, ki adott megbízást egy háromtagú bizottságnak a kijelentésre, hanem az, hogy képesek-o azt teljesíteni, amit ígérnek, amire vállalkoznak ? És mi mindjárt megmondjuk, mikor és mily körülmények közt várhatunk sikert. Ha megakarják osztani a munkál mindenkivel, osztály-és vagyoukülönbség nélkül mindenkivel, aki tólük szerepet kér és szerepre vállalkozik
Ha majd a tett mezejére lépnek azok a különben komoly és tiszteletreméltó férfiak, megtudjuk majd szándékukat is. Meg fogjuk
tudni, hogy a régi formákat csak uj köntösben mutogatják-e?, vagy testben-lélekben megújhodva, ezt az élő, de nem működő kanizsai társadalmat tettekre akar-ják-c serkenteni?
Az ígéret megvan. Nem sokára meglátjuk, vájjon komoly-e a szándék?
Meglátjuk mindjárt a köz...