Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.66 MB
2010-02-17 09:38:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1020
3520
Rövid leírás | Teljes leírás (273.74 KB)

Zalai Közlöny 1905. 009-012. szám március
A 10. szám hiányzik!

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
44. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

M.0yk.
1905
"■■ywnnagydih *»fol„m. a.
■iám.
március 4.
ZALAI KÖZLÖNY
ClM.alt.1 ír.k : K,é., (,„ ,0 „ ,
•""\'itm 1 »0 f - E|yti szia i,. IIT
A drágaság.
Felelős laeikentö:
DB. VILLANYI HENRIK
LiptuUjdonoi «i kiadó:
IW. WAJDITS JteSEK
- T-lk cikk. -(vh.) Az élelmíoíkkek drágasága most a tel végén még nyomasztóbb mim ősszel, mikor a főváros és a vidéki sajtó egyértelműen foglalkozott e fontos közgazdasági kérdéssel. A közélelmezés kérdése fontos, a megoldás problémája rendkívül nehéz, mort a köz-élelmezés osomója erősen össze van bogozva es ha mindjárt karddal vágnók széjjel, az erőszakos megoldással nem nyernénk semmit Vannak sokan, a vagyonosak osztálya ez, kik a drágaság kérdésével nálunk egyáltalán nem törődnek semmit. Akik a selyem és
\'Ti kuf\'ya é8 8 íénro8en trendezett akások luxusát bírják, azoknál 3-400 K tobblet-kiadás óvenkint nem sokat határoz.
— ......—* nőm nu&iu uaiaroz.
6 fen 8 vagyonos osztály kezében van na unk a közügyek vezetése, nem osodálni valO tehát, hogy a közügyek vezetésével megbízott elemek a drágaság kérdésével a köz-élelmezés szabályozásával nem foglalkoztak. 1 Míg a közélelmezés ügye van olyan fontos, mint a legelő és erdőgazdaság. Ennek a bizottságnak a városnál mintegy 25 tagja van, közélelmezési bizottság pedig épen ninos. Amikor a városi szabályzat 49. §-át módosítottak, lett volna alkalom közélelmezési bizottságot is szervezni. Ha megszavaztuk városi hivatalnokainknak az őket jogosan megillető üjetesemclést, nem lett volna szabad mog-feledkeinünk városunk szegényebb osztályairól sem, melyek azt a 4U0 K. drágaságokozta többlet-kiadást háztartásukban elő sem tudják teremteni. Akkor kellett volna szervezni a közélelmezési bizottságot is, melynek feladata
Sierkmtóiéff: Haf/kiiias,, 8irtr.it 1 KlaMklv.t.l «. »JJ7k..U,«, !(,. Wajdlts Jeuefuvl
Kertit. Nyllttér .oroikíat 40 III.
keresett áruoikkek. De hogy mi sokszor drágabban flzessük éiolmioikkeinket a németeknél. ennek osak a gyarló, felhozatal az oka.
A kistermelőt nem lehet arra késztetni hogy a piaora árut hozzon akkor, mikor neki a hazban és a mezőn dolga van, vagy mikor a zord időjárás egészségét veszélyezteti. De ha az élelmioikk-kereskedó foglalkozik a beszerzéssel, ennek, mint a városban lakó embernek érdekében lesz, hogy az élelmi-
siilrLralskAI I.;__e____• ■ ...
brn volna a kőzélelmezés ügyével foglalkozni. Nem mondjuk, hogy ennek a bizottságnak alán sikerült volna, az élelmicikkek árait lenyomni, de arról sem győződtünk meg, hogy a kérdés megoldása lehetetlen, mert his? nem is próbáltuk.
Sokan azt mondják, hogy a lelketlen közvetítők okai az élelmioikkek drágaságának, De mikor ezelőtt néhány évvel a város píaoi szabály zatta megakarta szüntetni ezt a közvetítő keres- embernek é,
kedelmet, a kereskedelemügyi miniszter b i TiTaT , . -„, - _______
piaci szabályzatot nem hagl heTyb n azzal Íf°""\'ielíb6 "e f°™on\' » bevásárlási az indokolással, hogy a közvetiiókiniéznTyé \'" B"
osak képzelt baj, mert a közvetítők is köz-1, , gy m,re ""együnk az élelmioikk-gazdasági tényezőt képeznek. kereskedéssel akkor, ha kereskedő ós termelő
A vásárcsarnok intézményével a főváros "
, ............on miiiifiu
egy személyben van egyesítve, ezt legjobban nem ment semmire, mert. a vásárcsarnok , !fony"j|\'ií, a vá™ mellett lakó bulgáraink, magas helypénzt szed és testi ezt az élelmi- k\'k P"?""1\' dinnyét, hagymát óriási raennyi-oikkek olcsóságának rovására. Valószínű, g nak raegíeleló áron. hogy mi sem érnénk célt a vásárcsarnokkal Sok bulgárt, sok dinnyekereskedőt, sok
...............kuosebert kellene ide telepíteni, akkor a
kínálat és kereslet arányos volria egymással. Egy - tisztességes közvetítő-kereskedelemnek megteremtése volna első feladata az élel-
Ami nálunk hiányzik, az a tisztességes élelmioikk-kereskedő.
A hozatal a kanizsai piaoon nagyon egyenlőtlen. Rossz időben, munkaidőben a
egyeuioiieu. KOSSZ időben, munkaidőben a \'u°tS\'»™mieea ™ma első feladata az élei-behozatal fogyatékos. Jó iüőoen és munka-1 mMésl bizottságnak. De erről soha szóbeszéd
szűnotben az ellátás bőséges. Ez az egyenlőtlen Inem esett.
hozatal nagy árhullámzásokat okoz. Ha azonban ViUlis kérdések előkelő ignorálásával elelmicikk-kereske^őink volnának, minthogy! Pe™"> célt érni nem lehet. A városi ügyek van déli-gyümölcs beszerzésére kuoséberünk j higgadt bírálatára személyes gyülelettel a piacunkon, akkor ezek a kereskedők a I fe|elní nem üdvös dolog. És ha már mindenkit falvakban keresnék fel a termelőket ós gondos- ellenséges indulati. «i,......... ___1.
kodnának arról, hogy a felhozatal egész éven át egyenletes legyen és hogy a város élelmí-oikkekkei elláttassék.
Minden magyar ember osak örvendhet, hogy élelmicikkeinket a szomszédos Ausztria keresi, hogy majorságunk, marháink, tojásaink
-----6- "" woi lUlllutiJIKII
ellenséges indulatu embernek tekintenek, aki más nézetet vall, mint a vezető férfiak, akkor szívleljék meg ók Schillernek azt a maidását: A barátom megmondja, mire vagyljfképes, az ellenségem pedig, miképen kellene osele-kednem.
T A R_C A.
A lélek halhatatlanságáról.
Cukim mii iikáijiti.
Léteit te mennyország ezer ínségébe\' is; Nem létei ! te pokol még nem érezve is. Itt állok virágzó éltem szigetjében Egy kőszikla tornyán a hab közepében. Itt nézem partotok kétes messziségét, Az én lételemnek folyását vagy végét. Alattam a chaoai bőgő torkolatja Az elementumok fogát csattogtatja, 8 varázsló balkezét sárgán nyújtja felém, • Elveszel" igy ordit s rémtllést önt belém. He kárpitja alól a kék reménységnek A testvér csillagok mosolyogva égnek, biztatván, hogy mennyből elállt belém a lélek S ha elvész is e test, Jobb részemmel élek.
Csokonai.
l.u ■irtán Jémt.
eszteudeje múlt, hogy a magyar nemzeti
"neeiet igazi ......
\'lonira zárta
1 \'K"i apostola, elsőrendű harcosa örök nyu. árta le fáradt szemeit. Szándékosan mond-l,, .nwcosa", mert abban az erjedési korszakban rt.rt \' harcolni kellett a költőknok, íróknak a ™»»eg közönyével és Ízléstelenségével Még olyan «« jóvoltából való igazi költői -tehetség is mint 0B"i, aki az egész nemzet tapsára volt érdemes.
pártolás nélkül, magára hagyatva járta be a hazát, I mely a megérdemelt dicsőség helyett alig adott neki száraz kenyeret Olyan időben, mikor más európai nemietek költői a társadalom sieinében a legmsg*-sabban állottak már.
Dehát nem panaszkodom. Nem ugy van már mint volt régen.
Tudja Isten, nekem Csokonai mindig kedves I költőm volt. Nemcsak aiért, mert oly ideális szerel- j met hordott lelkében, nem is azért, mert rövid, kalan-! dos élete már diákkoromban rokonszenvessé tették előttem, hanem azért, mert igaii nagy költő.
Nagy, mély síiv dobogott abban a roskatag testben Nem hajolt az meg sem az iskolai élet nyűge alatt, sem a magába siedett tudomány előtt. Megmaradt a sziv mindig uralkodónak. Innen vau, hogy képielete mindig magasan szárnyal és hogy okoskodásai soha sem száraiak, hanem mindig költőiek. ■
Ha olvasom „A lélek halhatatlanságáról- szóló bölcselő költeményt, melyet gr. Rbédeyné halálán mondott el buesuztatóul, elmerülök a gondolat mélységében, a vallásos felfogás nemességében és a költészet igazi ragyogásábau.
11a „Dorottyát" lapozom, elragad annak bájos humora. Volt idő, mikor egész Magyarország kacagott ezen a kedves tárgyú eposzon, de senki sem volt, a kinek lelkét megkarcolta volna.
A .Rékaegérharc" szatirikus hangja, .Lilla dalai" nak megkapó biép képei, verselésének könnyűsége, nyelvének költői jelzőkkel, hasonlatokkal való \' hóvelkedése, az eszme gartlagsága leslik ót nagy költővé.
A Kálvinisták Komájában síUletett. Hova lettek tudós tanárai, akik eltlzték a coüegiumból a költő
ifjút? Osak az ó nevének uimbusa kelti fel őket ma már a feledékenység homályából egyes magyarázó professor ajkán.
Megfordult (Jsurgón is helyettes tanári minőségben. De amint a deákélet korlátai nyűg volt neki ugy azokat a szokásssabta törvényeket sem tudta elviselni melyekel a tanári állás méltósága kényszeritett reá. Nem sokkal ifjabb növendékeivel együtt mulatott együtt járt kalandokra, amiért aztán innen is elbocsátották. Nem neki való volt a munka egyformasága A küzdés, a cél felé törekvés akadályainak legyőzése 01 volt megtermékenyítője poeziseinek. A nyugalmas élet egyhangú keretébe nem fért művészi lelke Valahol olvastam egyszer, hogy egy somogyi földesurnái találkozott költőnk Laottával, a bires magyar zenesisiel. A kél művészi lélek rég táplált vágya teljesült e találkozáson. A magyar macaenás azt az ajánlatot tette a két uj barátnak, hogy egy síép magános erdei lakot bocaát rendelkezésükre, ahol gond-nélkül el-elvárhatják Muzsájokal.
Bár dolgozni nem dolgoztak, de egy darabig csak meg voltak a regényes kis házban. Az egyik panaszkodott vendéglátóiának bogy a muzsikos cinco-gása elviselhetetlen neki, a másik meg a poéta bogarai elten emelt kifogást.
Mire attán a iólelkn nr újra meglátogatta erdei vendégeit, csak bült helyüket találta. Elszálltak mint a dalos madsrak. ha kalitkájok ajtaját nyitva felejtik.
Leglázasabb, legszebb küzdése szerelméért volt de célhoz itt sem ért. Vaida Júlia volt költői lelké-nok eszményképe, akivel Komárombao vezette össze a sors. I)e hogy adhatta volna a jómódú kereskedő leányát egy kenyértelen Csokonaihoz? Lankadást nem
ZALAI K Ö 7. L Ö S 1
mOÖ MAIirit\'S «.
Kié a világ?
kellemetességekkel: 8 h» majd ezeket oiegiilelte és ha többé nem nélkülözheti azokat. akkor szabják > föltételeiket. . „
És akkor megvan kötve az ember, ratnt meglett kötözve egykor Sámson, noha 6 erős vala miniten szándékában.
Ezen órától fogva megérkezik egjr idegen, kémkedő szellem a házunkban és körülnéz: miből lehetne itt üzletet csinálni. Kzen órától megszűntünk ura
demokrata jelöltek állaudóan talpon voltak az utcán. Éljenezték s^ját szavazóikat. Kapacitálták lobbról-balról a szavazni síelőket, akik örültek, ha kiszabadulhattak abból az izzó hangulatból. Heteget. öreget kocsin szállítottak a szavazó helylléghez. Ke.tószáztizennyolcan szavaltak le. Az eredmény a demokraták — ók nevezték így magukat — bukásával végződött. Megválasz-tattak: dr. Bród Tivadar 166, Fischel Lajos 116, Szalay Sándor 180, Stolier Gusztáv 109, Szépe Boldizsár (uj) 106, dr. Frled Ödön 101, Keller Mátjás 91,
Lelki érzékemet szemlélődő életre irányitoltam. Amivé magam teszem önmagamat: az vagyok. I>e amivé mások teáznék engem: az még sok kételjt hagy hátra az én szivemben.
Knyém a világ I így kiáltok az emberek milliói közt s ezek tegyék meg ugyanazt a maguk részére, kiki a maga tetaiése éa kedve szerint.
A dőrék férfiúnál és becsületes jellemnél nem épen szükséges a sok tudás és uagy hatalom, ha csak
megvagyunk elégedve azzal, anjik vagyuuk s amivel ----- -
rendelkezőnk. Ha önmagammal megvagyok elegedve, lozkodást. Ok ahhoz értenek. _ . 1 i8 „agy volt, de unaaabb tempóban. Itt választották hallgatva távozni kénytelenek. ! Az igazi családfő nem teszi magát függővé i , kíl ra^raQki szakembert. Kredmény: Geizl A derék férfiú? a becsületes jellem arra fordítja mj80k kegyétől, amennyire ez tőle függ. Mint a bar- vik(or ( m BlrU)8 Qéta 167i Tólh U9,|6 1(JÜ gondját, hogy háziszükségletét képezzék a jó és e08 mindig ott állt vértezve: ugy a valódi család; dr Kolh8ch;|d Samu 158i Ilau8chenberger Adolf beigazolt életszabályok és hogy életcélját képezzek a .„„tartónak is a kötelessége óvintézkedéseket tenni a Mg 8eherI Richlrd ,33i ir Fábián Z8Í._ ........ ...... \' - ^ ellen és elkészülni, ha a felebarát és ^ „ 8eh4fel Laj0, (nj) 116. Weiszberger
>.n/>n nnmi Koiníirl H AM7.I11. ....... ...... ./ > / . ,, .*
lenni hátunknak. Névleg ugyanaz Hik Lajos (uj) 95. Eleö póttag: Turek Géza/
egerek es patkányok szorgalmasan aláássák otthonun-, j J k^Q,et sMfHliolt 11 képviselőt.
kat s mindinkább bizonytalanabbá teszik az ott tar-
volt körülbelül még egyszer ennyi.
Jelölt Korteskedés itt
működési körének becsületes betöltése, családjának és legrosszabb polgártársainak boldogsága. ^ _ szomszéd valami csinre vagy
így képződik és mű
épeu csapásra készül,
így képződik és művelődik az igazi jellem, Cj4ak akj mindjg k^ón áll, az az igazi férfiú; amely odakünn csak elsatnyulhat, mert odakünn ^ pedjg akkor |eM ha maga vige|j az gond-sohase találunlc eszményeket, hanem irigységet és jajt g magát ej uem ítattja azon könnyű nyere-.„^J.ui.-. «ii.i» ^iirnAir öégek á|,a)i ame|yekot házába bei,ozni ,u<bok Ígérnek.
önérdekkel eltelt embereket; akiknek magaviselete azt bebizonyítja nekünk, hogy r becstelen emberek közt sohase boldogulhat ós sohase virágozhatik a becsületesség.
Még a nagy világban sem örülhet zavartalan óráinak még a legdicsőbb ember sem, mert az irigység, hazugság és gyanúsítás ugyanazon sikerekért küzdenek.
Csak a csöndben és visszavonultságban kel ki és virágzik az igazi életöröm. Ide még a vakmerőség, a dölf és szemtelenség sem mer betörni, odakünn állva marad, mint egy templom előtt, mert az aljas
Az igazi férfi elve és jelszava ez: Az existencia és ami ezzel összefügg ez az én dolgom. Az én kötelességem a boldogulás, a család ügy, a rend ós a jólét. Ne érintse senki az enyéimet, az ó személyük s az én személyem szabadságát!
Kálmáu (uj) 112, Reinitz József (uj) 92, Bay György 91 Első póttag: Köhler Antal.
III. kerület választott 2 képviselőt. Leadtak 114 szavazatot. Megválasztattak: Viola József 114, Kranitz József 112. Első póttag: Horváth Mqdálc József.
IV. kerület választott 4 képviselőt. Leadtak 14ti szavazatot. Megválasztattak: ifj. Samu József 132, Saller Liy\'os 126, Schmidt Frigyes 118, Osóka Ferdinánd (uj) 8ö- Első póttag: Darvas János.
V. kerület. Ez az egyedüli kerület, ahol egy-
természet érti, hogy oly talajra lép, /^f^™ ember az ó szellemében és szabad ember az ó ott-van az erőszak ellen, minthogy ezen a talaion azon .
„...I____I, A*mAu u<.,.,mil a>l imin
így álljon itt a férfiú, mint a szikla, a terebé-1 hangú a választás eredinéuye. Választott 7 képviselőt, lyes fa, dacolva a viharokkal Ó inkább elpusztul, sem Leadtak 197 szavazatot. Meg válasz tattak: Nith Norbert hogy kolduljon ós parazita gyanánt ott álljon, mások | |<j7, dr. 8zigethy Károly 197, Remete Géza 197, ajtói előtt. ! Kuausz László 197. Gáspár Ferenc 197, Németh
Fölfelé törekedjék az ember, legyen nemes, György (uj) 197, Czápáry Ádám 197. Első póttag: * Benedek Antal.
bestia, melynek neve — öniés, — semmit el nem rabolhat.
Az örökkétartó javak birtoka nem ingerli a boBtiát, de igenis folyton törekszik üdvünk, boldogságunk elpusztítására. Mert minél inkább elvetjük a földi bulyterhet, annál tisztábban támad föl számunkra az eszmények világa. Megnyílik előttünk a hősök és istenek társasága, akik társukul vesznek föl minket,
Akkor övé a világ!
A városi képviselőválasztások m. hó 28-án
A kiskauizsai kerületben állítólag politikai párt-! árnyalat állott egymással szemben. Kibuktatták ifi Hegedűs Lászlót és Faics Lajos ügyvédet. Saját >érü-1 ket Eredmény:
VI. kert)let választott 8 képviselőt. Leadtak G9 szavazatot. Megválasztattak: Bolf József István
mert mindaz ami ZXL SS S^ - - • ™ ^ A< - ™I ÍÜ £ SSSiS^E Myealóvé vá\'lik az K TUá^egZ^Lb^ persze az Ilyen csendesebb folyásu választáa meg nem , 65, Nováth István (nj) 60. Klsó póttag: Dolmányos és annak a jobbjához kerül, akit az ártatlanságnak zavarja, de a választást megelőzőleg erős korteskedés i Lászlo_
gyermekhite — Atya, Fiu ós Szentlélek Istennek nevez, volt az első és második kerületben. A Magyar-utca
Ks ezen tényállásból, ezen igazságból merítsük ^ a Hajcsár-nt érdeklődlek legjobban a választás nk morálját, életünk bátorságát és bizalmát, de ne (elejtsük azért a természet igazságait I
VII. kerület választott 9 képviselőt. Leadlak 206 szavatot. Megválasztattak: Anek László 161,
________________ — meg a kőzőuség a választás határidejét és nem tör- Polay László gyuric (ly) lt>6, Auek József (uj) 165,
Föl tehát az igazi kultura legmagasabb hegy- tént olyasmi, ami egy erős közvélemény megnyilat- Huncum Ferenc (uj) 164, Gyóry László (ujj 152.
csúcsára, hogy sassá váljék szellemünk a magasztosság kozását felidézte volna. Csak lapunk irt ezelőtt kétlKI»6 Mátés (iyörgy.
ősztönével és hogy mint valami dögre, ugy szálljon | hélte| „l4r , ki|ép6 vároai képviselőkről vezéreikkel.1---.-■-■ - ------—.........
le az arauybálványra. De y4 VSzön8Íg4l)e„ lasamnkint felébredt az
Igenis mint valami dögre, amely az éhség, a . ........ ... , ......
szükség lecsillapjfására való. Ellenben bővelkedjék az erdekló.léB városi ügyek iránt és ezt az érdeklődést
ember csak azont örömben, melyet a saját világában csak jó jelnek tekinthetjük, mert az érdeklődés tala-
az övéi nyújtanak neki. Mert ha más világba él, akkor jában gyökerezik az erő, mely táplálja reményeinket.
A magántisztviselők közgyűlése.
Március elsején tartotta a Magántisztviselők Országos Szövetségének Nagykanizsai Bizottsága első
függni is log ettől, anélkül, hogy mondhassa, hogy h Nagykanizsa város felvilágosodott polgársága ra,,de8 "»»•»»«• *» «í<« "ben tevékenyen
működtek. Gyűléseztek jogailcért, lelkesítették egymást szóval és tettel, gyűlésteremben és a sajtóban és
\'°hb CUg,éini.e"el6»zőr odafogják ót csábítani különféle!
___A választásban — így beszélik — az egyesült
, 7T-; , . t ~ " kereskedő- és ipar-párt állott szemben a diplomás e\'"\'ek "\'P "\'\'edménye máris mutatkozik ebben az
ismerő buzgalommal törekedett valami keuyerkereaó \' 1 r előkelő helyet e foglaló társadalmi osztályban. Maguk
álláshoz jutni, de ez idő alatt Júlia, bár az országos P4"1*1\' "* \'« 411 \' ,lnlo«\' "kor » \'l»r™-kerea \' "» \' 8
hirü költő szerelme hízelgett neki, máshoz ment nőül, Mó-párt éppenséggel nem győzött, mert a kilépett ■ V®"™1 ,\'e"t,0l"lel \'« » ko.nolysn
még pedig első ura halála után még egyszer. Ö hozzá diplomás városatyák majdnem mind újból beválasz- ll,,lkM6 i"1""-\'^"! A inagánluvatalnokok, kevés
irta a Lilla-dalokat. „ttak. Az iparos osztályból több ni név került be lm»le"el\' rangáülönbség nélkül tagiai a Btövetségnek.
Hogy ki volt Lilla, arra nézve hallgassuk meg ir Domby Márton szemtanú 1817-ben: „Ulla
városatyák névsorába, ami uem mondható, hogy A kőlgyülésról a következő tudósítást kaptuk :
e>J A _____\'a- . 1!
mit ir Uomby Márton szemtanú 1817-ben: Mlr4.,t \' mmrtto*" \' A magántisztviselők szerdán eíte a Kaslinó
egy becsületes komáromi kereskedő Vajda l\'eter „mák "lrtaí4r» 1 ■• menet nek. Sokan más jk ^ közgyűlésüket a tagok nagy
leánya; most pedig Komárom mellett egy becsületes irányban tartják sikerültnek az uj választást és pedig érdeklődése mellett
almási kereskedő, Lévai urnák hitvese. Nékem volt azérl, mert a mérnöki tudomány két képviselője Schulhof Ákos elnök éljeuzéssel fogadolt
azerencsém 1806. és 1808-ban nála lenni. Ú derék kBrBlt be városatyának. H au s c h e n be rg e r Adolf megnyitójában örömmel és megelégedéssel üdvözli <
termetű, kinyilt homlokú a szivü, kellemetes, resaáló ábrázatát szőke s meglehetősen msga már akkor azon gráciából, melyekkel Csokonait meg.
,,, .. , . .. \'ntf" iléli vasúti osztálymérnök és tieiszl Viktor énitész- hIt^ll számban megjelent tagtársakat. A uagy érdek-
resaálo ábrázatát szőke s meglehetősen magas: de ^ ^J^ ^ ^ ^ J ^ lódésbó I látja, liogy a tagoklelfogták érdekffet, mely
igézni hatalmas folt, sokat veszte... ~ Ogynek, mer. éppen e téren éreztük régóta hiányát h„g/a Sfgk" ml tuTatár "ét\'d ho^\'v \'a
Csokonai lelke pedig nem nyílt meg többé: le-;, városatyák szaktudásának. A két uj városatya „agy Szövetség nem ellentéte, hanem közös érdekért klzd.
d lo"kb \' önl\'öttó ki szive kesTüs\'éírét * » ™azok bizalmát és bizton (Élénk ugy van kiáltások, Cssk kölcsönös bizalom
Köv Lalíá sbau ^^;azdagg élete 1805. jan M4"\'il>"*k « 6 Sk^kM^ ftf •* A ^
S8-án zárult le. A debreceni temető adta meg nek": A lelclyáB. az egyes kerületekben a \'»\'4bl> » fc • közgyűlés,
amit a?, élet megtagadott tőle — a nyugodalmat. Még kővetkező volt: megnyitja, ltujenrés.)
holla utál, is agyarkodtak ellene és megtépdesték a I. k e r II1 e t. Az összes kerületek közt itt volt évi beszámoló * "
babért, nielyel az országos népszerűség illesztett hal- a legérdekesebb választás. Óriási korteskedéssel mfr A gondosan megírt titkári jelentésből állion itt
hatatlan homlokára kődtek a demokrata jelöltek. A választást megelőző a következő- jelentésből álljon Itt
Most már békebeli nyugoilhatol szülőlölded héten majd minden este értekezlet volt a kerületi Tis.teít i.m , . k „„
földiében. Nem ugy van már, mint volt régen. Neve- korcsmákban, ülőre volt evés-ivás a _ sikerre A „sgv léíkuttU.^TöSit J""f ÍT..T 4™« T
det egyim emlegetjük kedve, Lillád-éval: n^yjainkat válttá, napján a kor, reggeli órákban nagy íénk Sí e^í&^ Tl \'w\'""f,k \'^t
pedig ,„, már megbecsüljük, az iga,. - hogy csak ség\'volt az Arany János-utcai szavazó be$ség kör- ZitllaLS^ ffi\' ÍT^,\'"" t
\'"l4luk "l4n nyékén. Az utcán csoportok verődtek össze az érdek- smertük ?1 az Orí tn . 5
lődókből. a kertesekből és a „öltek óborából. A "lón ,*z\'.ftí m^fikr^rbÖnt5
) ■
iáHÍ

1906. M KCIUS 4
/ A L A 1 KÖZLÖNY
hangsúlyom kell kijelentenünk, hogy a Szövetségnek illetve a vidéki bizottságoknak a magántisztviselők társadalmi életében óriási létjogosultsága van, hogr erős kifejezéssel éljünk a 8zövetség működése a hazai magántisztviselői*, kar életkérdése
1904. évi március hó 27-én tartottuk alakuló ülésünket a központ kiküldöttje és I)r. Villányi Henrik a Szövetségi mozgalom akkori lelkes vezére és megindítója elnöklésével. Azóta 3 nagygyűlést és 10 választmányi gyűlést tartottunk. Hizottbágunkhoz 91 érdemleges ügyirat érkezett, szétküldetett 89 Ukv-darab több száz példánynál.
Az elsó ügy, melynek érdekében sikraszállottunk, a vasárnapi munkaszünet volt. A vasárnapi munkaszünet szabályozó miuiszteri rendeletet elég sajnos a vidéki rendőrhatóságok még nem igen hajtották végre. Mi kötelességünknek tartottuk Zalavarmegye alispánjának figyelmét erre a sajnálatos körülményre felhívni. Ez már múlt év november havában történt, de mindezideig elintézve nem lett. Azonban biztosithatjuk a kartársakat, hogyha megkapjuk az alispáni hivatal végzését, a vasárnapi munkaszünet érdekében ismét erős akciót fejtünk ki. Mert a szociális fontosságú vasárnapi munkaszünet törvénybe gyökeredző |og, ezt egyoldalú törekvések által m ege s o r b itan i nem eu gedj ük.
Az állástalan kartársaknak a bizottság az országos állásközvetítés utján igyekezett megfelelő állást ki eszközölni. Az állásközvetítésre több cégtől érkezett megkeresés, melynek mindenkor készséggel díjmentesen tettünk eleget.
A bizottság egyes a íónökök és alkalmazottak közötti vitás ügyben véleményét adta. 8zintugy véleményét adta a központ által megküldött szociális munkákra Gelléri Mórnak, „Az állástalan magántisztviselők segélyezése- cimü művére és Gelléri Adolfuak, az Országos szövetség titkárának a „Magántisztviselők muokaidejéuek szabályozása- című munkájára.
A kartársi érzület és szeretet emelésére választmányunk meghonosította a társas összejöveteleket. A Szövetség tagjainak száma állandóan emelkedik. Az alakulás alkalmával alig 70 tagja volt a bizottságnak, ma 100-nál több tagot üdvözölhetünk bizottságunk sorában.
A bizottság legutóbbi ténykedése az volt, hogy a kerület országgyűlési képviselőjét Zichy Aladár í grófot átiratban kérte meg a jogos törekvések: a vasárnapi monkaszünet, kötelező nyugdíjbiztosítás, s a jogviszonyok szabályozása, pártolása érdekében.
Ha talán akad is kifogásolni való működésünkön, de azért a siker egy részét legyen szabad már nekünk e helyen kijelenteni. Ma városunk majdnem egész magántisztviselői karát táborunkban látjuk, a Szövetség eszméje összehozott beunUn-ket, egyesültünk a kartársi szeretetben, bevittük a köztudatba érdekeink és céljaink közösségét és ha olyan lelkesedéssel továbbra is összetartunk, mint eddig, akkor jövő Közgyűlésünkön már sokkal nagyobb eredményről tudunk beszámolni.
A tevékeny titkár beszámolóját nagy éljeuzéssel fogadták.
Villányi Henrik dr. állt fel ezután szólásra.
Köszönetet mond a választmányok működéséért. A köszönetet annál is inkább megérdemli a választmány, mert nem zsíros tantiemekért működött, hanem a szövetség eszméjéért. Mikor a Szövetséget megalapították, csak kis csapat volt, most már lelkes hadsereggé fejlődött. Mikor elhintették a magot, nem hitték volna, hogy egy évforduló után már a róna lengő kalászokat fog érlelni.
A Szövetség a vasárnapi munkaszünet szigorú betartását tűzte ki egyik feladatának. Igaz. a vasárnapi munkaszünet törvényben gyökerezik, de a vasárnapi j munkaszünetet a főnökök csak akkor fogják megtar- j tani, ha annak szüksége az erkölcsi tudatba fog átszivárogni, ha mindannyiau belátják, hogy az alkalmazottnak szabad napra van szüksége, hogy mint ember résztvehesseu a társadalom, a kultura jótéte-1 menyeiben.
Köszönet megszavazását indítványozza. A közgyűlés ezt éljenzéssel szavazza meg.
A beszédet éljenzéssel és helyesléssel fogadták
Schulhof Ákos eluök a választmány nevében megköszöni a bizalmat. A siker nagy részét azonban * sajtó érdemének tudja be: A nagykanizsai magántisztviselők ügyét nem csak a helyi s^jtó pártolta, hanem az egész megyei, sót esetről esetre a Dunántúli sajtó is. Indítványára a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel kimondta, hogy megköszöni az irányító, lelkesítő helyi sjytó, a hazafias megyei és Dunántuli
sajtó eddigi pártolását és kéri továbbra is jóindulatát.
A sajtó jelen volt képviselőit megéljenezték.
Révész Lajos, mint előadó i mertette Gelléri Adolf szövetségi titkár nagy készültséggel megirt tanulmányát „A magántisztviselők munkaidejéűek szabályozása- című munkáját. Révész Lqos szellemes tetszéssel fogadott bevezetése után rámutat arra a kiinduló pontra, hogy a magántisztviselőknél a munkaidő szabályozása nem kenyérkérdés, hanem egészségének, munkaidejének és munkaképességének jövőre való biztosítása. Révész előadó alapos készültséggel ismerteti Gelléri nagy szaktudásu munkáját
MŰVÉSZET ÉS EGYLETEK.
Sziget! József hangversenye-
(V.) A .Kaszinó" hangversenyterme m. hó 35-én ismét nagyon népes volt. A keresk. ifjak önképző körének hívására eljött hozzánk 8zigeti József, a II éves hegedűművész Vécsey Ferenc méltó vetélytársa. A zenebarátok nem csalódtak várakozásukban, mert Szigeti Józsika azt teljesen kielégítette, ennek összes eszméit. Az előadó alapos érvekkel fűzte ^ csodagyermekek megjelenésétől mi mindig valami véleményét a műhöz. A felszólalók elfogadták az rendkívüli hatást várunk, de Szigeti Józsika nem
csodagyermek, csak rendkívül rokonszenves szép fiúcska, tengermély kék szemekkel és szőke hajjal. Tehetsége azonban korához képest tüneményes. Ne-
előadó javaslatát. Az Országos Szövetséghez Révész Lajos előadása alapján a következő véleményt küldi fel a bizottság:
a) A magántisztviselők, jelesen kizárólag szellemi, .. . . > j, .
irodai munkával foglalkozó kereskedelmi alkalmazót- lléz80gek 5 reávetve nem léteznek. Duplafogások,
IhIí unni miintraiHnir. •• .\'.lAb.,,; .. II-1.1. i.....-X__llvAffhmiirnL ur^HilA crvnra voriininlr nlo lXnnDA^n«nl
tak napi munkaideje az időközi szünetek beszámításával legfeljebb 10 órában állapittassék meg. Az időközi szünetre, jlletve étkezési időre legalább másfél óra engedélyezendő.
b) Az írásbeli szerződés kötelezettségét az uj ipartörvénybe felvenni nem tartjuk célravezetőnek, mfirt a szerződés munkaadó és alkalmazottak közt — tekintve, hogy a munkaadó az erósebb tyl. j»ki esetről-esetre nagyon könnyen kihasználhatja az alkalmazást kereső egyén helyzetét — utóbbira nézve hátrányos feltételekhez kötheti a felvételt. Amennyiben azonban az uj ipartörvény tervezet az írásbeli szerződés kötelezettségét mégis megállapítaná, a munkaidő tartama az A) pont szeriut állapítandó meg. Megkövetelendő a napi munkaidő kezdő és végpontjának minden hivatali helyiségben való kifügesztése.
c) A zárás idejére vonatkozólag a törvényhozás részéről utasitandók az egyes községek kereskedői és iparpsai, hogy minden szakma szerint külön-külön, a viszonyoknak megfelelően zárórát állapítson meg. a mely különösen megegyezés képezi a hatósig által ellenőrizendő kötelező zárórai szabályzatot. Az igy
üveghangok. szédítő gyors variációk oly könnyűséggel pattauak ki a húrjából, mintha az ilyen mesterséget tanulni sem kellene. Hogy az ő ifjú lelkéhez közelálló zenedarabokat mély érzéssel is tud játszani és nemcsak tökéletes technikával, azt megmutatta a Souvenir de Moscou cimü zeneszám előadásával, t\'riáti hatást ért el mesterének, Hubay Jenőnek csárdejeleneteivel. Ezek a dallamok a közönségnek jó ismerősei, a szédítő technikát és a szép előadást annál jobban tudja megbírálni, mennél jobban ismeri az előadott darabot-A fiatal művészt Blumenscheiu Vilmosné kisérte a zongorán és ezt oly zenei intelligenciával éa any-nyrra kedvére tette a kis művésznek, hogy ez minden szám után nyilt színen kezet csókolt neki. Nem kell említenünk, hogy Szigeti Józsit a közönség tüutetó tapsokban részesítette.
Szigetit előadásaibau Bonyhády Antónia kisasszony, énektanárué és dalművésznő váltotta fel. Üde Inas, kitogástalan, különösen a magasságban
megállapított egységes záróra mellett llgyelemb\'e | telt és csengi szopránját legjobban érvényesítette
ZIZÍúU "IerlíLmeBá[\'"PÍt!ndf m"im*u" dalmú,é».n5 Bubíoatein egy dalában és régi .1...
munkaidő, illetve ín egyezseg csakis a tíz órn munka- .... „ , „ ..............B
idó keretén belül tórtéuhetuek. dalokban. Zongorán Pollák Miksa zongoraUnár
d) A statisztikai adatgyűjtés elrendelését »,ilia»rle "\'ismerésre méltó simulékonysággal és érte-munkaidó a z ab á IJ o r.á«á n a k Irérdéüéml lemmel.
kapcsolatban nem célszerű kérelmezni. Mert: Bonyhády Antónia előadását a közönség rokon-ez késedelmes munka és nagyon alkalmas a munka- , ,zen»eseu fogadta és zsjossn megtapsolta. Id5 kérdésének elodázására. Bz esetben az érdekeltség A ,nű(éaMk kivonulása után megkezdídOU .
A legnagyobb kitartással járták a kimerülésig.
a kérés teljesítésénél mindig azzal érvelne ellen, hogy . várjuk be a statisztika\' adatgyűjtés eredményét. Á munkaidóbeli viszonyok úgyis közismertek. —
Révész Ltyos előadót előadásáért lelkesen meg- j Szigeti az irodalmi körben.
eljenezté . ...... , , „.. „ , . u Az irodalmi és művészeti kör vasárnapi délutánján
Az ügyrendet is modositotta a közgyűlés. Kzentul 0 . .. ., ,, , , , a havi (fléseken kívül évenkint egy rendes közgyűlés 8z,Se" JÓI8Íki a 11 ÓV08 hegedűművész is fellépett, és egy nagygyűlés lesz Kihatározták a pénztárosi A hlr c,,ak a délelőtti órákban terjedt el. Délután állás létesítését. már akkora közönség volt a Polgári Egylet nagy-
Az uj választás titkos szavazással történt. j termében, hogy a fővárosi sajtó egyik képviselője Rothschild Albert a kiküldött szavazatszedó i be sem fért a terembe, bizottság elnöke hirdette ki a választás eredményét,! a felolvasó asztalhoz Sauermaim Juliska ült. amely a következő: Kelolvasásában - „Visszaemlékezés Nápolyra és
Tisztikar : Klnök : Schulhof Ákos aleh.ok w ékére„ _ élvetetMen a(lta M azok,t a szép, Kertész Lajos, titkár: Hochfluss Soma. II. titkár: Agh . ... . _ ... . . . . ...
Kde, pénztáros: Marosi Gusztáv, szövetségi tudósító: \'\'augulatos Impressziókat, melyek benne ama csodálato-Gáspár Méla. sa" 8Z®P vidék szemlélésekor támadtak. Ezek pedig
Választmányi tagok: Khrenstein Jakab, Fekete! élénkek voltak. 8auermann Juliska kisasszony, aki József, Fischer Arthur. Gábor Krnő. Gürtler Ferenc,, polgári iskolai tanítónő, nagy készültséggel ment Havas Arthur, Halics Lipót. Hamburger Zsigmond, útjára. Nem is tévesztette el szem elől az ut tanul-Klelnfeld Ignác Knortzer György, Krausz Albert, sáil A kÖ2ÖD(ié figyelemmel hallgatta a
Kálmán Leó, László Vilmos, Lányi László, Lendvai ... .. . .. , . . , , °
Samu, Münz Jenő, Mágics Ferenc, Ncufeld Jakab, ^ulstgoH, szepen előadott felolvasást es nagy tapssal Nagy Samu, Rosenberg Salamon, Révész Lajos, jutalmazta a felolvasónót.
Spitzer Gyula, Szoboszlay István, Tripammer Gyula, Társas életünk legkitűnőbb műkedvelő énekese Villányi Henrik dr. h|mi Margit, „János vitéz--ból énekelt dalokat, azzal
8chulhof Ákos elfoglalja az elnöki széket. Meg- a bravúros érzékkel és szépen csengő hanggal, melyköszöni a tisztikar és a választmány közönségünket mint számtalanszor, magával gyűlés bizalmát. Lelkes munkára hívja fel a tagokat. ^
A gyűlés az elnök éltetésével ért véget.
Emlékeztető-naptár.
i 4 A niftgáiiliiitriiplAk tánailakotD&ja n .Nagykanizsai Casinó"-I>au 4. A futóházi kexmü»esck bálja 7. Ai irodalmi kör farungi dalestéi)e 13. A Zalamcgyei Qsulaiági Egyesület köigyülése
ragadta. A taps csak ismétlés esetén csillapult.
Szigeti Józsika műsor pontjai következtek. Mikor a rövid nadrágos szép flu, — aki mellesleg tizeuegyéves korában már a művész nevet érdemelte ki — megjelent a pódiumon frenetikus taps üdvözölte. Mikor játszott, az a nagy, jolenvolt embertömeg Biri csendben hallgatta, nem, bámulta a kis Józsi játékát. Mert bámulatos is játéka. Nem virtuóz állt előttünk, hanem valóságos művész lélek. Játszi könnyűséggel, gyönyürü tisztasággal varázsolta ki abból a kis hegedűből a legnehezebb darabokat. Játéka semmi erőlködés,
ZALAI KÖZLÖNY
1905. MÁRCIUS
8«mmi mesterkedés nem látszott meg. Mig játszott nemeivel a közönséget szemlélte, mosolygott a pódium előtt álló gyermek ismerőseire. Arci egésl játéka
— Szeméi jl hír. Dr. R a * a i c a k . Kálmán kir. tanácsox, Zalavármegye kir. tanfelögyelője több napot Nagykanizsán töltött és megvizsgálta az öaaxea holybeli állani tanintézetek tanulmányi éa köiigai-
mmtimi
alatt nyugodt gyermekarc volt. Nyoma Min volt rajt gttási* állapotát.
azoknak a szokáaos „művész produkcióbeli arc eltör-1 _ Szigeti Józsika. Múlt hó 27-én este ax zulásoknak". Zeneértőknek és laikusoknak nagy élve-\'ifjú hegedűművész B umenscbein Vilmos vendég-xete volt öxigeti Józsika játékában. 8zünni nem akaró "érető háxánál nagyobb társaság előtt játszott. A tetsxéasel fogadták minden egyes számát. Mikor ki- Ifcfí*!?m0^"i*®,1®\',flMt elhalmozták aján-
pirult arccal lelépett a pódiumról, a hölgyek valóságos „csók záport" zúdítottak Józsikára. Mindegyiknek maradt egy kedves emlék Józsitól — egy gyermek múvéax csók. Párbé.
H I R E K. Szépítsük városunkat I
— k Siíplto-Ujjt.aisl kírslme. — (*) Városunk kUlsó tekintetben nem igen változik. A nálunk már megfordult idegenek, •kik néhány ér múlva visszakerülnek hozzánk, állítják, hogy u utcák nálunk nem fejlődnek, uem szépülnek.
A Táros szépítést nálunk elhanyagolják. Az állami épületek legtöbbje már nyugalomra Tár. Némely utcába még nem hatolt be a mérnöki tudomány sugara. Nincsenek irányítók, lelkesítők a Táros szépitésébeu. Az emberek érzéknélkOliek és a tőke elég érthetetlenül visszahúzódik a Tállalkozáatól.
* a a d «, . , . |« »>™j-uicai,iieeeiait. AKirály-uteef 38-as azámu
A Szépítő Egyesület már sokat tett a város Bunkó Jáuos nevű reodőrszeinnek feltűnt a szép csinosításáért. Most iámét dicséretes munkájáról bundihan sétáló züllött alak. Lehet, hogy tán Ismerte értesülünk a lelkes elnOk, Tripammer Gyula is m<r \'Mából dr. Fritd ÖJSn srép bundáját és vezetése alatt álló egyesületnek. A héten két "trAl. a®bic\'«k ®«*l "">é« "»t letartóztatta. A beadványt intézett az e^eeűlet a városi tanácshoz. Ü\' "íW "
UMUOlgmmi gJCIUlCBCl OlUKIlUUtlBK OJBU"
dákokkal. Szigeti Józsika ugyanaznap éjjel atyjáTal Tisszautazott Budapestre tanulmányainak folytatására. Alt mondja, hogy kauizsai tartózkodását legszebb emlékei közé sorolja.
— Dr. Fried Odőn bundája, Köztudomásu dolog, hogy dr. Fried Ödön ügyvédnek igen szép bundája van, melyet ő legkevesebbre becsül, mert nem vigyáz reá. És erról mátok Is tudtak. Február huszonhatodikán egyik helybeli pálinkamérésben is erről beszélgetlek: Robicsek Béla országos csavargó, aki állítólag színész — és e minőségbeu nagyou természetesen az Egresi nevet használja — Mandlbaum Gusztáv ét Kellermann Sámuel két helybeli dolog talán Sstal csavargó. Ez utóbbiak a helyi viszonyokkal teljesen ismerősek. Robicsek agyelmét arra terelték, hogy dr. Fried Odőo ügyvédnél könnyűszerrel lopást lehet elkövetni, mivel abban a lakásban az előszobát, amelyben egy értékes prémes kabát lóg, rendszerint nyitva tartják. Uiután arra is ajánlkoztak, hogy Robicseket a színhelyre elvezetik, Robicsek az ajánlatot elfogadta, a kalauzolás révén a lakásba behatolt, a leíráshoz hiven nyitva talált előszobában elhelyezett értékes városi bundát magára öltötte és a kívül várakoző táraaihoz viasza térve, őket azzal nyugtatta meg, hogy a kabátoak eladása ulán a vételárt velők megosztja. De ez nem történt meg. Rnblcsek-Egresi színész ur a kabátban a Király utca felé sétált. A Király-ulcal 28-as számú
beadványt intézett az egyeeület a városi tanácshoz, •melyben két régi óhaj megvalósításának keresztülvitelét kérik.
Az egyik beadványban, rámutatnak arra, hogy vároai háztartásunk súlyos anyagi helyzete, valamint az általános üzleti pangás a város fejlődését hátrányosan befolyásolja, s ninca remény, hogy Táltozásra lenne kilátás, különösen tapasztalható, hogy a Tárosban az ujabbi időben épitkezések nem történtek. Ez n«gy fontossággal Tan • Táros társadalmára nézre, különösen az
ügyvédnek, a tolvajt és társalt pedig átadta az ügyészségnek.
Stolzer-»l»I>ltvány. A nébai Dr. Slolzer Henrik emlékére Weiazmayer Márk és Hirscblet Sándor bankpénztárostól kezdeményezett alapítványra a gyűjtések még egyre folynak, Nevezett ursk adományokat köszönettel nyugtáznak.
—. Koszorutpötló adományok. F. bő 22 én elhunyt Blankenberg Vilmos iránti kegyelel jeléül adakoztak: Nagykanizsai Bankegyesűlet, nagykanizsai azeazfinomiló-gyár 2Ö-2Ö kor., Reichenfeld Slegfrled 20 kor, Blankenberg Imre éa Nándor, Blankenberg
vau > varos tarsaaaimlra nézve, különösen az oiannenoerg Imre éa Nándor, Blankenberg
Iparosok közül az építkezési iparral foglalkozókra lí-, 50—„"Lí0"-\' Bl""kenberg Samu, Reicbenield Batthyány Strattmau Ödön hercegnek van \'í\'
Főtéren a városházzal szemben egy régi fald- nökoí A.\'ízrS.ent üvl.J k0r\'
aalntes háza. mely a város képét rendkívül! - Házasság. s.e\'m\'aö Károlv a Pe.ti Mao. KT.\'i\'H?\' Í\'w i"10!CK.polcJ, dr. Wollál rontja. Evégből , vároai tanácshoz lordul . Ker. Bank (Sk „é0V„.riZ\' t\'"ft: .M°Jí (*M.\'?
rontja Evégből a vároai tanácshoz fordul a Ker- B\'*k fiőkjának pénztárosa Belgrádban f hó Bzépitő Egyesület, hogy hasson oda, miként a , 9 é°\'"\'Ja esküvőjét Mautner Ljubica kisasszony-Táros legelső éa legnagyobb földbirtoku kegyura,1 ííoii,""1\'"" * ,íldbi"°ko\' \'^"J4"1 N\'nr-ki már több ízben tanújelét adta városunk - Orosz terrorista Orosz fn,r.H.imí, .„,, fejlődése iránti érdeklődésének, hogy a régi | átutazóban NaWS J,a Fel \'azk tb"r
A beadván, a hirdetési oszlopoknak Zk és ^ *
felállítását kéri. Ennek hiánya nagyon csufltja a várost.
Ezelőtt 2 évvel a felállítandó hirdetési oszlopok tárgyában adatott be a Szépítő Egyesület által megfelelő szabályrendelet és szerződés tervezettel egy beadvány. Ezen beadványt hallomás azerint az illető szakbizottság már tárgyalta is, most csak a végintézkedést kellene a városi tanácsnak már megtenni. Ennek a keresztülvitelét kéri a Szépítő Egyesület.
Ezek a Szépítő Egyesület kérései. Régi panaszok ezek. Hisszük tehát, hogy az összes illetékes körökben a kérés meghallgatásra talál és módját fogják ejteni, hogy a város külső képét emelő kérések, illetve épitkezések mielőbb megvalósuljanak.
ciálista-párt segítette a bujdosót, hogy eljutba!,0„ Fiúméba.
— Ai ntolső saur. Aa Izraelita Jótékony Nőegylet holnap, vaaárnap délután tartja aa ez Idei szezon utolaó zsurját a Kaszinóban. Szalay Sándor felolvasást tart, Bonyhádi Antónia és Blau Margit énekel, Blumenacheio Vllmosné éj Hoírichter Emma duettet játszanak. A saur előreláthatólag a késő esti órákban ér majd véget
— Sokan nsennak Amerikába. Ijesztő módon szaporodik a kivándorlók száma nemcsak azon Tid«-kekről, hol a megélhetés súlyos gond)ait a munka-knány okozza Nem uay Tapolcán, ahol a munkát kéz mindig talál foglalkozást, mindennek dacára a mult belekben mintegy lö-en mentek és vagy 80—40 egyén készül a bosszú utrs, remélve a boldog jövő\'
— Dalestély. A nagykanizsai Irodalmi ét Művészeti Kör 190Ö. évi március 7 én a .Polgári Egylet* nagytermében tánccal egybekötött faraangi dalestélyt rendez. A hangverseny kesdete pootbai 8 éa fél órakor. Jegyek ára: Páholy 2á kor., ssámozott földssinti ülőhelyek: 1., S. sor ö kor., 8., 4, 8. sor 4 kor., 6, 7., sor 8 kor., a többi sor 2 kor karzati ülőhely 8 kor., földszinti állóhely 1 kor. 20 Sli. A kör tagjai igazolványaik felmutatása melleit a jegyek előreváltásánál a jegyeket saját résiükre féláron kapják.
— A IX iar. közaégkerülei képvlaelóteatű lete folyó évi február 27-én Nagykanizsán aa izr. bitközség tanácstermében gyűlést tartott báró Gul-mann Vilmos eluöklésével. A gyűlésen Zala- és Somogy vármegyék izr. hitközségei képviseletében megjelent 29 képviselő. Aa elöljáróság! és R o t b ■ a c h i I d Samu községkerületi pénsláros jelentéle tudomásul vételeit. Ezután Dr. Neumann Edt főrabbi a IX. közBégkerűlet jegyzője olvasta fel jelentését, melyért Dr. Bűcbler 8ándor keszthelyi rabbi indítványára köszönetet szavazott a képviaelé-teitűlet Dr. Neumanu Edének. A választás eredménye a következő: Köwégkerűleti elnökké választato t közfelkiáltásaal újból báró Outmann Vilmos. Alelnökké válaaztatott titkos szavazás uljáo Bskonyl Ferenc (Kspoavár). A> elöljáróság tagjai lettek: dr. Berke, Mór (Bzigetvár), Boschau Gyula (Zalaegeraaeg), dr. Fucher Qyula (Tapolca), dr. Herzog Manó (Kapó, vár), Kunfy Adolf (Kaposvár), dr. Neumann Ede (Nagykanizsa), Politzer Géza (Nagy-Atád), Rothschild 8.mo (Nagykanizaa), Wollák Rezaö (Csáktornya) A községkerüleli biróság elnökévé egyhangúlag Rapocli Gyula (Nagykanizsa), helyettes elnökévé Grűnhui Henrik (Nagykanizsa) választattak A birótág tig jaivá kisorsoltattak: Schwarz Jakab (Csáktornya), Böbm Ignác (Nagybajom), ilr. Bűcbler 8áudor (Készt he y), Deutacb Izidor (Barcs), Braun Jóísef (Szenl-gáloskér), Roller Bernát (Nsgyatád) dr. Ml.tner Lipó\' (Zslaszentgról), Koréin Lipót (Pacsa) Welsz Ssmuel (Sostogyszill), Simon Adolf (Kapolci), dr. Wollák Adolf (Alsólemlvs) és dr. Obersohn Mór (Zalaei szeg). Az évi költségvetés megállapítása ulán or sságos éa helyi felekezeti ügyek és indítványok tárgyaltattak. Végűi a legközelebbi ülés helyéül Ks-posvár jelöltetett kl.
— Megtelt I A Polgári Egylet nagytermének bejárójára vasárnap délután egéez bátran kllűggesrt beitek volna egy ilyen feliratú táblát. Szigeti Józsika hangveraenyeaett. Öriá.i közönség leple el a föld szinti és a karzati helyeket. A karzaton különösen venzedelmeseo sokan voltak. Ezt abból is sejtjük, hogy a teremből egyszerre kisietett az elö
^r^y^szám^tagokbóT^ló^az^^rnolibz Valamit
|
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Budapest.
Közhírré tesszük, miszerint
uvauuíc icboz.uk, miszerint a
Kereskedelmi ós Iparbank Részvénytársulattal Nagykanizsán
törlesztéses jehálog-köloaön üzletek felvétele oéljéböl megíllapodásra léptünk
felviljr^T érdeklM6k neVe2e" Ín\'éZe,nél m\'nc\'en lokintetben kimeritö felvilágosítást és tájékozást nyerhetnek.
--__Pm« Magyap Kereskedelmi Bank.
1101 MÁRCIUS 4.
ZALAI KÖZLÖNY
6
súgott írtálló ratidfir fölébe. liira ai tungmuo jelentette, hogy már nem engednek be tíbb embert. Ekkor már ■lüoh.o jóul (óbban rolUk a teremben, mint mennyi rendőrileg meg vm engedte. Nem ii engedték be as egyik fővárosi kőnyomatos újság nagykanizsai tudósítóját. Elővehette m százszor is az igazolványát, mindannyiszor nem lehet már bemenni, volt a válás/. Ellenben a bír szerint utána még sokao bementek. A sajtó emberének már nem jutott egy kia hely. Jegyazedő, rendező és aok máa statiszta mind befért. C<ak a sajtó egyik képviselője nem.
— Keresmény nóegyleti közgyűlés. A nagy-kaniaaai Keresztény Jótékony Nőegylet február hó 26-án tartotta évi rendes közgyűlését dr. Szekeres Jóisefné helyettes elnöknó elnöklésével. Dobrovics Milán titkár felolvasta az 1904. évről szóló titkári jelentést. Felolvastatott továbbá ez 1904. évi számadás, mely szerint az 1904. évi december 31-iki vagyon állapot 9138 kor. 60 fillér. Bevételek tagdijakból 901 korona, mulatságok jövedelme 1380 korona 24 fiII.. adományokból 288 korona 27 fill., takarékpénztári könyvek kamatai 849 kor. 03 fill., as összes bevételek 12002 korona 22 fillér, ennek ellenében segélyekre kifizettetett 2079 kor. 68 fill., szolga fizetés 240 kor. Ac összes kiadás együttvéve 2319 korona 68 fillér. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretett Sebestyén Lijosné, Marasó Tiboraé.
— öreg ember vége. Toplek Andor 70 éves béci lakos 26-án délután fiát, ki vasúti munkás, a Murakirályi állomáshoz kísérte. Visszatérőben a Mura hidjánál egy mély árokba zuhant. Az aira járó emberek másnap halva találták. As orvos-rendőri vizsgálat megállapította, hogy a 70 éves aggot végelgyengdlés kővetkeitében szívszélhűdés érte.
— Slplsták. Hanzerga éa társai iamert hamiskártyások Vajda Lsjoa pacsatütfősi lakost becsalták a gőzfürdő vendéglőbe és ott 20 koronáját elnyerték. Vajda panaszt tett a rendőrségen.
— Megőrült. Szerdán éjjel 11 órakor Beke litván Petőfi-utci uapszámosou az elmebaj tQnetei jelentkeztek. A rendörségre szállították, hol kitört rajta ar őrület.
z Divattá lett, hogy például minden bt-dörzsölésre alkalmas külx?erre ráfogják, hogy as csust, kössvéoyt biztosan gyógyít. Aki csuz-, köszvénybeu h/euved, as csakis az orvosi kitűnőségek által kiválónak elismert Zoltán-féle kenőcsöt használja, mert ez a legmokscsabb megbetegedéseknél is kitQuö ered-méunyel lett alkalmazva, amint azt rengeteg köszönő levél és orvosi ajánlás igazolja. Egy Qveg ára 2 kor. Zoltán Béla gyógyszertárábsn, Budspest V., Szabadságién
— Villamos-telep Mohácson. Mohácsról írják: Mohács aagyközség képviselőtestülete tegnap nagyszabású ünnepség kapcsán avatta föl a községi villamos-telepet. Az Ünnepségre Baranya- és a szomszédos vármegyék számos városa éa községe kQidött képviselőket, a kereskedelmi miniszter pedig Hollós József királyi mditaki tanácsost küldte es alkalom\' ból Mohácsra. As elektromos-telepet melyet a Ganz nyár épitett, a község házilag kezeli és a már eddig bekapcsolt magánlámpák nagy Hsáma bistositju telep jövedelmezőségét.
— A fOtóházI kézművesek önaegélysó egyesülete folyó évi március hó 4-éu a Polgári Egylet nagytermében tartja szokásos láncvigalmát Schilkán János felügyelő, fütőbázi főuök védnökségével. Tekintve a nemes célt, melynek érdekében ezen kis egylet évek óta működik, remélhetőleg, mint minden évben, az idén is mind erkölcsileg mind anyagilag Kikerülni fog.
x Chrlstlanaen-kiállltás. Bécsből írják: s ürabenhofban jelenleg mühimzések kiállítása van, mely a legnagyobb érdeklődést kelti. As összes ki állított hímzések elkezdve a fali és mennyezet díszítéseket a kiállított 3 Intercur, szalon étkező és hláószobánsk egészen a pazar reform toilletek, ké pek, teritök, legyezők, pompadourok, még cipők éa gombok, asztali és fehérnemüekig, minden a gépen
a pedig a Siuger Co. r. t. egyszorQ varrógépe* lett különös művészi módon készítve.
Itt be lesz mutatva, hogy a háziasszony keze önállóan hogy tudja as egyszerű kéziszerszámmal a lakását feldissitení, hogy lehet azon mindent mü-vészi módon véghes vinni, smi a pénzszerzést vagy a saját szükségletet illeti.
Ax eddig lenézett gép-himsés, tulajdonképpen tévedése* megnevezés, miután nincsen rajta semmi gépies, e helyen olyan magas nívón mutatja be magát hogy a kézi munkávali egyenlőség kételye megszűnik.
Minden kiállított dolog, melyeket Hl felsorolni igen hosszas lenne a darmatadti művésztelep ismert tagja Christiansen János professzor vázlatai után készültek. Bécsben ezen kiállítás nagy szenzációt kelt s ajánljuk ennek megtekintését nem elmulasztani, mindazoknak kiknek utja Bécsbe vezet. A kiállítás e hó 12-ig nyitva marad és mindenkinek ingyen belépő díjjal megtekintheti.
Esetleges felvilágosításokat a Singer Co varrógép r. t. üzletében Magykaoizsán szívesen adnak
TÖRVÉNYSZÉK.
Piacher József dr. perlaki aljárásbirót, a király, mint a hivatalos lap mai szombati száma jelenti, a nagykanizsai kir. törvényszékhez biróvá nevezte ki. —- Fischer József dr. kinevelését az itteni jogásskörökben és nagyszámú ismerőseinél nsgy örömmel fogadták.
§. A bíróság koréból. Az igazságügyi minist-! ter dr. Bun Károly Budapest törvényszéki aljegyzőt a budapesti büntető törvényszékhez jegyzővé nevezte ki.
§ Elitéit nemzetiségi Izgató. Novák( Antal strugai lakós Draskovich gróf erdőőre mult év november hatodikán két perlaki vendéglőben nagyobb társaság előtt a magyar nemzetet gyalázta.
— .Ne beszéljenek, úgymond, magyarul, mivel fájdalmas reá nézve, ha a Muraközben magyarul beszélnek *
Azonkívül még máa reprodukálhatatlan kifejezéssel illette a magyarokat. A csendőrségnek az volt a véleménye, hogy Nóvák Antalt az izgatásra felbérelték.
A nagykanizsai kir.lörvényszék a minap tárgyalta ez ügyet Tóth László törvényszék; elnök elnökléséve). Szavazóbirák voltak EÖri Szabó Jenő bíró és Oyenes Sándor albiró. A vádat Oroady Lajos dr-kir. ügyész képviselte.
A tárgyaláson a vádlott ittnssággal védekezett A beidézett horvátajku tanuk terhelőén vallottak.
A törvényszék a vádlottat a btk. 172. § 2. bekezdésében megbatár020tt magyar nemzet elleni gyűlöletre való izgatás vétségében mondotta ki bűnösnek s emiatt 2 hónapi államfogházrit és 40 korona pénzbüntetésre Ítélte.
Orosdy Lajos dr. közvádló a büntetés súlyosbításáért, vádlott felmentésért felebbezett, mert cselekményét öutudatlan (részeg) állapotban követte el.
As ítélet a Jelenvolt horvátokban külsőleg i« látható megelégedést keltett
§ Mikor a mezóór lövöldöz. Érdekes bünügy-beu hirdette ki a kir. törvényszék február 22-én h Kúriának végzését
Még 1908. évi junius 18-án történt, hogy Erdösfa község határában Kéri Jeromos mezőőr két főtolvajt: Magyar Jeromost és Matola Józsefet tetteu ért s tőlük az ellopott füvet követelte.
Matola Józaef engedelmeskedett a mezőőrnek, de Magyar Jeromos csak ismételt felszólításra adta át a nála volt idegen füvet s a hivatalos eljárásban levő hatósági közeget egy bottal báatalmazta, » testén pedig nyolc napon belül gyógyuló sérülést ejtett. Alig távoztak el a tolvajok a mezőőrtől, amikor
is a tőlök mintegy 40 lépésnyi távolaágra levő Kéri Jeromos fegyvere eldördült a a perét lövedék Magyar Jeromos testének hátsó részeibe hatolt.
A mindeu okuélkül, jogtalanul és súlyosáé bántalmazott Magyar Jeromos meglövetése után a mezőőrhöz haragjában viaszassaladt, őt megtámadta, vele dulakodott, a forgópisztolyát tőle elvette, amikor is a védtelenné tett mezőőr futva menekült as általa megsértett Magyar Jeromos elől.
Magyar a pisztolylyal a menekülő mezőőr után négy lövést tett. A lövedékek célt tévesztettek, Kéri Jeromos sértetlen maradt.
A kir. törvényszék Magyar Jeromost hatóság elleni erőszak büntette (Btk. 166. §.), testi sértés vétsége éa erős felindulásban elkövetett szándékos embeiölés kísérletének büntette miatt összbüntetésfli egy évi börtönre és 10 korona pénzbüntetésre Ítélte; de gondatlanság által elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt 14 napi fogházra és 10 korona pénzbüntetésre Ítélte Kéri Jeromos mezőőrt is, mert reá nézve bebizonyítást nyert, hogy töltött fegyverével való vigyázatlan bánásmódja folytán sérült meg Magyar Jeromos s hogy ez as utóbbi éppen meg-lövetése miztt akarta őt az életétől megfosztani. A (első bíróságok az ítéletet helybenhagyták.
§ A zárda tolvaja. Zwickl József mosón-szolnoki származású csavargó mint annak idején megírtuk, a nagykanizsai szentferencrendi zárdában Zányi Frigyes áldorópapnak bundáját ellopta. A kir. törvényszék a javithstlan tolvajt a február hóban megtar ott főtárgyaláson két évi fegyházra Ítélte.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
— B. L. Ci el k 6 Jóaaef moakatáraunk, nvug gimu igugató Kidőlt a kapoavári gimnáaiumnál működőit.
- K- Minden v. képviieló jelöltetheti msgát valamely bitottaágba Hogy megválautják-r, ei máa kérdés
9 írt 90 kr -tói 48 frt 26 kr.ig egy teljea ruhára. — Bérmentve éi már elvámolva a ház hos esállitve. Nagy mintagyOjtemény azonnal. Heniieberg t-elyemgyár Zürich.
VEGYES.
— 8ek évi mtffliyaléa Emésztési gyengetégekntt é» étvágybiáuyuál általában minden gyomorbajnál, a valódi „Mell féla seidlitz partk" bizonyultak a íagaikereaebbeknek a többi aaerek fölött, mint gjomoreróaliók éa vértiutitók. Egy dobos ára 2 kor KiétkOldé. naponta utánvétellel M«|| A gyógy, ezerén, ci é« kir udv tiálliló álul, Béce. 1 Tuchlaubso 0. A vidéki gyófy?zer(ár*kb»o határozottan Mail A. kéuiU ménye kén-adó a* ó gyári jelvényével éaaláiráaával
Nyilttér.
A. o rof.t »l.u koilott.kért n.m Tilltir«l«19*ié|et » IxerkoutSiél
A üzinye Lipóczi Lithion-forráa
QnUinlnM kltlií ílkirnl
oalvator
vist-, kúggkélgag-és kSexvéagbáatalnuk ellen, kágg-d«r» és vizelet! nthéxiégtknél, a oxukret kúggárnál, továbbá a légsi és tméistéai azervek kanitaiaál. Húgyhajtó hatáaú!
Hl Ktaajm lakitMI! tilruuUi!
Kopható áirányrititruktJiitJsktn ram a
Sahattr-forrá, joat^alótá^énil Kptrjiit*
ÁZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
7 » !, A 1 KÖZLŐNK
1006 MAllCIUS i
Oh Jm|!
Itökögéa, rekedtes »l elB)Hlká\'Od^ rllrn
mám Hí oa h»tá«u«k
liljtii!
Megfojt ez ez átkozott kShöyes |
az átvágyat nem rontják eo kitllnö izdek. Doboza I kor ea 2 kor. \' Pióbadoboz BO flller !
| Ki él uélkulüéii TikUr\'
\' ,,NÁDOR\'\' : GYÓGYSZERTÁR j Eggor mollpaaztllla
Budapest, VI., VAci-körnt 17. | csaUaiiar ■tumriloli
Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos. Práger Béla, Reik Gyula ás CssktornyAu: Peti) Jenő gyógyszertárakban.
en, csillag anna
a 185 cm haatzu iariiey balaamal, adyat aajál lalAlMinyu bajkaaőotla 4 hiaap baizaá\'at uian kaptam. Ez tabát a legjobb azaraak latt allanerva a baj a palasára. a baj aövaaaaak »llard\'láiír«, a fajbör aríaitéséra, ei<*»*gl\'i B\'ahaai az arAt*|-jai, laU aiakallalvéal éa -ár révid ide. basiaa lat attn agy a balaak. aiiat a nakallaak, terme-azalaa feayt éi t»a«lta4«al kö\'osínöz aa mtg ■aall lkai az Idöalltll fiaiBléalé a legmgaiabb karig
Egy tegely ara I, 2. 3 ét 5 forint.
Poatai aaélkQldéi naponta ai Ar előre való békül déie vagy utánvét melleit aa egíiz világba a gyárból, ahová minden megbízás küldendő
CSILLAG ANNA WiBü, I. GraöBIl 193.
Főraktár Nagykanizsán:
qeltch « oraef,
DROGÉRIA, a „Töröl !sreül"-be! CseBjcrl-i
Gyomor betegeknek!
xa
Mindazoknak, kik a gyomor meghütéie, «»gy tulterhelcie, ro»«z, nehezen eméuthetŐ, nagyon meleg, vagy hideg ételek élvezete által, vaj;y rendetlen életmód következtében gyomorbetegséget, mint
Qyomorimrut, gyomorgörcs gyomorfájdalom, nehéz emésztés, vagy nyálkásodást kaptak ajánlunk egy kitűnő háziizeit, melynek kllünó hatása már évek óta ki van próbálva. Ez a
Hubert Ullrich\' féle növényből*.
Ezen növAnybor kitűnő, gyógyhatásúnak talált füvekből, jó borral van kAazitve Aa aröaill, Aletre kaltl az ambar emésztő szervezetét. A növénybor megakadályozza az emésztési zavarokat Aa előmozdítja az egAazsAges vér ujJAkApzödAaAt.
A növénybort idejekorán használva, gyomo-betegségek még a csirájukban elfojtatnak. Symptomák mint: Főfájás, felböfögés, gyomorégés, felfúvódás rosszullét hányással, melyek chronikus (idős gyomorbetegségeknél oly gyakran előfordulnak elmúlnak néhányszori Ivás után. n ennelt kellemetlen következményei, mint szorulás, kólika, sziv-
özckrchcacs j^gás. álmatlanság, valamint vértolulás a májban, epében és a nagy Zsiger-érben (Arany-ér bántalmak) a növénybor által gyorsan megszüntetnek. A növénybor megszünteti az etnészthetlensége- és könnyU székeiét által eltávolíttatnak a gyomorból és belek btil alkalmatlan részek.
Sovány, halovány kinézés vérszegénység, elerőtlenedés,
legtöbbször a rossz emétztés következményei, hiányos vérképződé* és a máj beteges állapotáé. I tvágyhlánynál, Ideges bágyadtság és rossz kedélyhangulat, továbbá főfájások, álmatlan éjjelek következtében ily egyének .lassan egészen elpusztulnak, Növénybor
az elgyöngült életerőnek uj lüktetést ad. gm" Növénybor fokozza az étvágyat, az emésztést és táplálkozást előmozdítja, elttsegiti az anyagcserét, gyoraitja a vérképződén, megnyugtatja a feldúlt idegeket és életkedvel szerez. Számtalan elismeréa és hálanyilvánitás igazolják
Növénybor kapható 3 és 4 koronáért n Nagykanizsai, Ujudvari, KU-Komároml, Csákányi, NemeVIdl, Tapsonyl, llöhönyel, Nagy-Bajomi, Kelső-Segesd( Csurgói, Berzenczel, Gólai, Ugrádi, Alsó Domborul, Kotoril, Mura-Csányi, Rátkai, Podturenl, Szelniczai, Alsó-Lendval, Pákai, Uaksai, Novai, Baki, Pölöskei, Pacsai, Alsó-Rajki, Nagy Radai, Kéthelyl, Marczalti, Kaposvári, Nagy-Atádi, Tarányi, Virjel, St.-Georgenl, Kalinovaci, Novlgradl, Kap-roncai, Perlaki, Csáktornyai, Varazsdl stb. gyógytárakban és füszerüzletekben, és az osztrák magyar monarchia legtöbb gyógytárában.
A kanizsai gyógytárak 3 és több üveg növénybor rendelésnél eredeti árak mellett küldik szét mindenüvé a monarchiában.
MT Utánzásoktól óvatik.
Kérjenek csakis
Hubert Ullrich\' féle növénybort.
CSOKOLÁDÉK
TEA-SÜTEMÉNYEK
BONBONOK
DESSZERTEK
KAKAÓ
CAKES
KÁVÉPÓTLÉK
Közvetlen német ponia rin gyor*h*jó mókáin 817. aze«é:yazálll«ái 817.
minden világrészbe.
Különösen ezen vonalakon;
Hamburíí-c >.Pr0".r, ,,-Newyork
Hamburg Brullka Hamburg-Canada Hamburg Fiankrtich
Hamburgl.a flata Hamburg We.ilndi-n Hamburg Kngland
Hamburg Oaiaaien Hamburg Meaiko Hamburg-C«ntial-
Hamburg-Afrika Hamburg-Cuba 1 Amerika.
A Hamburg-Amerikai Liná kit fin o ellátás melleit »eaa»4* áal nyújtanak *p ugy Xstjftt mint f*«éla«U atasok ráaiára.
Tengeri kéj utazások i
Tengeri gyögyutazások.
Közelebbi lelvilágoi\'tásokat adnak belföldi flgynAkci a tár* saságuak szintúgy a
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg
8ienélyxet szállitati osttálya Hénb»a : A Geaertl-Repriian-taai dar Hamburg Aaierit a Liala. I. Klrataaratrana 38
mr Újdonság!
COOK & JOHNSON\'S
amerikai szab. Tyuksz m gyOrü
A latlibb éi blztaaabb aaer. KitOuö hatással, azouaal lájdalomcsillapitó. Kapható az oaatrák magyar monarchia összes gyógy táraiban
Darabja boritAkbaa 30 f, 6 darab dobozban 1 korona Postán 20 fillérrel több. — Főraktár Magyarország réaaéra. Tlrtfk iizaaf lyiiyizaréazatl, Budapeat, VI KirAly-otca IS: KIzH\'tl r«kt*r Auaztria Hagysrersiág rénére .ZUM SAMARITER", Bráo
Hirdetések
licil lapok,
további >1 .wr, kll- il tllliKI l|li|lk ,(..t,c ■
legole.öbbin e.iköili
RUDOLF MOSSE,
Aw»onc«»-E*p«iiUon WIEN. I. Ili , lllliritltll I
Mlllemumtelep* Nagyotz
Szép és tartói nzölloje
■■k annak Isss, aki l"«r« kárt "aiyar-•rssál !«,».«,obb ,„5l6l.koláinak árjen-"kí \' aíal, aaíUlak.l. Ulrnl J.I i> állami telepeiéi »•"■" """"•
EM kéiból, » gyárbtn váwr»l Ön «lc»*« é» faj^fa***"!
Elü iianar TlUmi erőre bersniezett Uuneriiir
1905 MÁRCIUS 4.
Csodálatos olcsó! j
SOO darab oaak I forint 88 kr.
Egy pompás biztosan jól járó 36 óráig menó práciasiona óra, aranyozott lánccal, 1 pompáa nyakkendő tü nimili gyémántul, tűi aranyórául! RyürU utáni, kövei, urak 7agy hölgyek részére egy gyűjtemény, mely áll gyönyörű kézelő és inggombokból, s "izalék arany, doublé, 6 drb valódi vászon zsebkendő, 1 elegána uickel isebllntatartó, egy pompáa toilett tükör tartó, 1 jóizagu mosdó azappan, 1 jegyit könyv, 20 nélkülözhetetlen levelezéel eszköz, 73 drb angol iró toll és 300 különféle tárgy, nélkülözhetetlen a bálban. Mindez öaate Téve aa órával, mely a pénzt maga megéri 1 fit 85 krba körül Szétküldés utánvéttel, vagy a pénz előre beköldésé-vel az árubáz által
C. UrOner, Krakan Nr. T. 16.
Két csomag vételénél egy azép zaébkést 2 pengével ingyen adok. Több mint 2 csomagnál mindegyikhez külön zaébkést. Nem megfelelőért pénzt
BERÉNY JÓZSEF
ékszerész
HP; NAGYKANIZSÁN
Alapíttatott
M SAJAT MUIIELY. irpvnvitafltf ""i4\' kée*ilményem miuden-
JLUIUI UnUIX kor nagy választékban ké-----r~ " " azen kapbarók.
NAGY RAKTÁR
nagy raktár Kra-ór"
NAGY RAKTÁR a»om Ztt**""
Eladás részletfizetés mellett isi
Javítások e. aj munkák gjor.an kásilttetaek
Kertész
IN.GYEN
klváaatra áronnál a ga«da|on iiitrált ftr»«»|l árJeByiék,
Bál-Cotillon
él mindeofél*
Farsangi
üzen farsangi árjegyzék urlal-
mar érdekes újdonságokat. Cohllon,
túrák, Cotlllon orilók, álarcok, orrok komikua fej-födök, komikus halig azerek (bigotphonea), jelvényeki coriandoll légkigyók, di.zllö tárgyakban. - Jui éa tréfás liolgokbsn Henrik. Wien, I.. Fleischmarkt 18 - 343. szám.
p JÓ HÁZBÓL VALÓ FIU,
ki a nimnézium. vtgy
ki > gimnázium, my
polgéri iskola 2—3 osztályát végezte és szép irása van, - jé fizetéssel =
A világhírű
DELAWARE
adja á lailalk kart! Ollaal, permetezel asm kein
A fllokszerénalr ellenáll I
leírását lafyta kkldim ateg bárkiaat. N.tymsaayl aril Dsiawara-vaaiti áa
szóllőoltvány-eladásll Cm
szierártómaar mihály
Felső Segesd.
UjMMHuil 20 darab, 2 írlíiul rul 10 toron.
- izonnil felvétetik _u-
ifj. WAJDIT8 JÓZSEF könyvkereskedésében NAGYKANIZSAN.
90 KRAJCÁR.
FINOM OROSZ TEA mUl
keverék tti 12 li
■i»|iliat<)
DROGÉRIA A YÖRÖS KERESZTHEZ.
Nagykanizsa, Ciengsri-ut et Deák tér sarkán
t Védőjegy: 1 bényiii) vagy Ber|auaa 4 Ca. Dndi él Tatestae a|B.
— Ara 80 fillér. — Kapható: GELTSCH u GRAEF
.OHOaÉBlA" N>|)liiliili
xxxx>ooc)oooooooQoaooooooüooc»oooor-ooaoooooooooooooGo<xx)Q noDoooooaaoDDaoanaea dog aooaooaooaaaoooo
(Nenstsln-féle ERZSÉBET labdacsok.)
K piiulák hasonló készítményeknél mirtdon tekintetben feljebb becsülendfik, mentek minden ártalmas anyagoktól, az altesti szervek bajainál legjobb eredménynyel használtatfán, gyengéden hashajtók, vértiaztitók; egy gyógyszer sem jobb a mellette oly ártalma\'lan, mint e piiulák a
székszorulás
legtöbb betegségek lorrása ellen. Czukrozott külsejük végett még gyermekek is astveaen vasaik.
Epy 16 pllalát UrUlnanó dobos 30 fillér egj tekercs, mely g dobolt, tehát 120 pllaUt tartalmas, csak 2 korona. 8.46 korona előleges beküldése mellett egy tekercs bérmentve küldetik.
Utámisoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk határozottan Neuatelu FOlöp hashajtó labdacsot. Valódi c-ak, ba minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásbsu .Szent Lipót* és .Nemtein FOlOp gyógy-areréas" aláírással van ellátva. A kereskedelmi törvényazéklleg védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
NEUSTEin r ü l ö p
-Sient-Llpétbo*\' Mimiéit gyéfjiserUra, Z. K
BÉCS, I. Plankengasse «. Kapható Kagykaalaaáa: BSLÜS LAJOS é. RKH 8TIJLA gyégyaaariiiaknél.
^^□□□.x):xx^xxic>oo;xxxxxi:xjocx:s:x:[xkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
ÓVÁSI!
•/,. 906.
Csak akaor valódiak, faa mindegyik dobos Moll A. védjegyét és
alálriaét tünteti fel. A kéli A.-féla SalSIItl-parsk tanéi gyéiykatiaa a les«akae>.bb |yiair-éi altsstkáatalaiak, gyomorgnrci él gyotnorhév, régiOtt azékrakséée, méj-báotalom, vlrtalslál. aranyér és a lafknlönbésíbb aélbetaglégek ellen • jelei káalfBernek évü.ad.k úu mlndii nirv bb elterjedőit iserseit. — Ara tgy pvasétilt Is ariéitl Sansznak 2 kar.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
MOLL-FELE 1
uiladesTlk üveg Mttl.t. A. véJjegyél ,A dall\'\' felirata énoaattal van iáira.
inntatt kall-
Szolid Kopnnbágai cég ti.-szekotletéat keres oly ciporeturrel, ki ehelő hagymát szállít. Ajánlatok: Copenhágen 1324 a\'att Aug J. Wolf & Co. Alin. __Bnr. Copenhágen D&nemark.
8 Caak akkw valódi,
- flli lél-bsrullz nerasateaen "mint fájSalakSSillapllé kiSIrzillaii szar kén- _ véay, cini él a meihnléi etyéb kövelaairnényeinél lea in roifs.ihti népuar Q Egy éaszatt ariSstl ívig ara I kar 90 ált
MOLL Gyermek szappanja, g
Leifloumabb, legújabb médiaar i..riat kéiiitek gyermek él kélgy Ü uappaa a Ur skizarl ápaláiára lyarasksk • filaéttak réaiérs. O
Ara é.rakiaktet - 40 áll. öt Sarak — I kar. 80 áll Minden darab gyernak-uappan Mail A. váSjagyévsl vaa ellátva
Föszé. tküldés: g
J Moll A. gyógyszerész, ci. át klr. udvari szállító által, u
Bécs: Tucblanbcn 9. se.
3 Vidéki megrendeléiek naponta poauntaarét melleit taliuiuatnik u
3 a raktárakban ttuik határotottan mull a. aláiráiával u
3 ái védjegyével ellátott készítményeket kérni. q
J raktár-. nagy-kanúián Rosenfeld Adolf Fiai. jj
J u
Jaoooooooaooooooooa auaaooac aoooaaaaaaa"
LÓ-POKRÓCZOK
teljesen nagy osak 8S krajezar.
^^Jfö Nélkülözhetetlen minden lólulaj-honosnak » mi hírneves vls-■ ftl^^^Hr mentes
yPHI • Strapa ló pokróczalnk,
II H melyek egész nagyok, s külfl-
ÜV oös vastag, meleg brOnni posztóból készülnek, mely a lovakat meghűléstől óvják s folytonossá egészségben unják. A ml strapa ló-pokrócsslnk minden színben kaphatók a tömeges eladásnál fogva a kővetkező különös olcsó árakon adatnak el. 1 drb. lópokróea teljea nagyság 9b kr. 2 drb. lópokróea teljea nagyság 1 frt 8fi kr. 4 drb. lópokrócs teljes nagyság 8 frt 60 kr. Egyedüli elárusitás utánvéttel:
Kertész Henrik, Wien, I. Fleiichmarkt 18 143.
Scliiclit-szappan
"ssarvue"
■ vagy =
Jegygyei
I laoJobh, leokliddisbk s sr.nélfogvs ItgolGlbbb zzippiQ. - Minden káros alkatrészektől minist.
„kulcs"

r s I
f.m ST
Mindenütt kapható!
Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy • f minden darab szappan a „Schlcht" névvel és I 1 a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva, o e
SzélUzö él gtrcicilllapltó
hódonycseppek.
Az étvágyat gerjesztő és emésztési előmozdító biziszer. Ára üvegenként I kor. Kevesebb mint 2 üveg (utánvéttel K.2\'50) nem lesz postán küldve. Megrendelheti: Bittner Gyula gytgyizwUráMI Gloggnitz (Alté-Auaztria.)
Ki szereti
a gyligld inpté adlkUll, tiszta arsst, páka slaa bért éi réiiéi arcbért? Aa mosakodjék naponként, ai ilmert Midlkil
BERQMAMN féle
Nyomaton
Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán
1 m>5 MÁHC1US 4
Nagykanizsa, 1905
Negyvennegyedik évfolyam, II. uám.
március 18.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Ilillltéll árik: Egtu érrt II ktrui, fílétre i korín, negyedévre 1 kirill il (. - E|jrn lláa irt 21 I.
Kelelöi (zerkttitö: Dr. Villányi Hemrlk
1 .aptuUjdonoi é* kUdó:
írj. Wmjéitm Jé*»rf.
tzirktutiiéi: Rmkailzii. Iv|ár-it 8. ina. littféklratil ti nycni* Ri|jkMÍui. Ifj. Vajtflta Jéiatfaél Diák-tér I. izáa Nlrittéaik dijmkái inrlil. Ijfltlér ssraakéal 41 f.
Közélet és szecesszió.
Egy régi bőlosész politikai lénynek nevezi nz embert. A modern állam ugy viszonylik ahhoz, amjt a régi görögök illanniuk neveztek, a hellén városi kézséghez, mint körülbelül a mi óriási gépeink valamelyike a munkás szerény műszeréhez; vagy pedig mint egy modern városirom-ágyu a parittyához s a régi harcosok ijjához.
Hiszen a mi államaink olyan gépek, ahol minden rész igen élesen egymásba logédzik s a legnagyobb pontossággal a leg-bámulatosabb dolgokat végzik
Bismark, u német birodalom elsó kancellárja volt az, aki egyik parlamenti Ölés alkalmával azt a nevezetes kijelentést tette, hogy a politika rontja a jellemet. Ez volt a komoly hangmérsékló azon felbuzdulásra, mely az uj kor legnagyobb találmányát, t. i. a modem államot diosénekekkel halmozta el.
Az ó szava ugy hangzott, mint az elsó elégikus hang. mintegy benső balsorsnak n.-jteline, amely balsors a modern állam és kulturélet szervezetében készült.
És ezen nevezetes szót nem mondta ki valami szentimentális rajongó, aki különféle kedélyaggályokkal és morális mértékekkel lukintett a népek életének fejlődési menetére. Az a szó azon férfitól származott, kit az egész akkori világ a politikai művészet elsó mesterének tekintette s aki a közélet gépezetét eddig soha nem hallott erőkifejtésre emelte.
És amit ez az államférfiú talán osak egy rossz kedvű, őrizetlen órában mondott azt már most egyes férfiak tudatos komoly
vannak, akik mellettük fóleg ma, nálunk is buzgólkodnak
Mert hiába! akármit gondoljunk és beszéljünk, mégis az államok, tényleg itt vannak, s ha nem is épen állítani akarnánk Hegellel, hogy minden, ami jelenleg létezik, az helyes is; de azt se mondhatjuk, hogy mindaz, ami itt van, — oktalan, helytelen. Mert -hiszen az állam s igy a haza azon talaj, amelyen állunk s amelyet munkálunk, hogy képes legyen BzellemOnk vetését magába fölvenni.
Az államban is látjuk az emberi kulturának fejlődési fokát és oly edényt, amely magába veszi föl az emberi szellem életét.
Az állam is egyike azon életföltételeknek, amelyeken okvetlenül keresztül kell mennie
követelés gyanánt állítják oda egy uj létesülendő kultúra emberei elé. Ók hirdetik az ember elfordulását a közélettől, lelkükben oly jövendő időt látnak, amelyben a nem politikai ember az élet magasabb fokát elárendi, mint amilyen neki eddig a közélet jelében jutott.
A közélet betegség1*- ellen gyógyulást keresni: ezt most üdvhozó szolgálatnak tekiutik mindazon férfiak és nők is, akiknek véleménye és meggyőződése szerint az ember magasabban áll az államformánál; s ez az ó jelszavok : zecesszió!
Szecesszió a tudományban, vagyis oly szabad akadémia, amelynek tanárai nem az állam kormányától és fejedelmétől nyerik meg kinevezési okmányaikat; a szellem oly főiskolája, ahol nincsenek jó politikai tisztségek és kitüntetések ; és ahol mindent kimondanak I a mai embernek, ha teljesíteni akarja magasabb és közölnek, amit az ember a természet és és legfőbb eletföladatát. az embervilágból komoly feleletül nyert. Épen azért ámitás és balhit az, sót
zeoesszió a valKsban, vagyis — a saját én-jünknek és személyiségünknek véleményünk szerint. — oiy egyház, melyben bálványozása, ha az embernek hivatását az
államtól, tehát a hazától való elfordulásban leinők.
Ahol az emberek életérdekei a közélet áramlataiban megsűrűsödnek: ott az egyes ember Bzámára is maradt mégis valami látni és tanulni, tenni és működni való; s valóban veszedelmes kísérlet az, ha az ebber az ó magányában, könyveinek élvezetében, saját eszméi s érzelmei világában egyedül keresné boldogulását anélkül, hogy azon testület jólétével és fájdalmával törődnék, amely testületnek ó is egyik tagja.
8 ha a közéletben igen gyakran »z értéktelen él a fölösleges is gógósködik, sót
a hit nem jelent valami hivatalos szabályt, parancsot; hanem jelenti a benső embernek szilárd meggyőződését; s ahol az isteni, tisztelet nem átöröklött szabály és szokás, hanem a szivnek s az életnek szabad, saját módozatja.
S ők azt állítják,\' hogy a lejyobb és legfőbb, amit a mi korunk a szellemi élet minden terén fölmutathat, mindaz: a sze jessiió művének tekintendő mindenütt.
Ez fóleg Nie tzsohe-nek, a híres bölcselőnek a hirdetése és tana. 8 én ugy hiszem, hogy ezen tanokat a nemzeti élet alapjával elfogadni nem igeu lehet; noha
T ÁRC A.
Este a parton.
miéuk. Vau valami nagy öuaetlenaég két férfl barátságában Férfi óa nő kólóit olyan viszony nem is képzelhető. Más annak minden motívuma, máa minden köteléke. Meinlünket a szív és a lélek ki főzött össze. Titok nem volt közöttünk soha.
- SvMMI. mégú.. . Emiiknél még reá? Két év előtt törtáat
A zene elhallgatott; a szomorú melódia egy-egy T,"\'!,|íI\\8J0\'í,r u" ^ .".\'""Dí? "!"ín k»IM!Jr" elmosódott akkordja még benne zsongott a csöndes mentél Hajóddal keresztül bodorogtad a világ-őszi levegőben. Jó kéaőre járhatott már az idő; tengereket os jártad a vegtelcnwget, míg most tizen-fürdóvendégek lassankint haznszillingózUk, a parton mSgy uapia itt, egymás közelébe sodort a véletlen már csak levés ember volt. Itt-ott egy-egy szivar & látod nem vagyunk többe a regiek. Kg,ott vagyunk tíze vöröslött keresztül a sötétségen s egy pillanatra mindennap, beszélünk a inult időkről, regi barát-megvilágitotta a beszélgetők arcát. Az éjszaka csön- Ságunkról, de a szivünk Jaques, »»»«üuk. a. nem d„ volt é« enyhe, de a levegőbe,, benne volt az a <»d \'*P !<"»>\'■ Te holnapután ismet útra kelaz.
csodálatos, szomorú hangulat amely csak az őszi Nem tudom ml kerget az idegenbe^ tc meg, és ki éiszakák úiátsáca lud\'» l4ll,k\'" mé« "W" "szont. Mielőttt elválnánk
- Igazad van Jaques, - szólt a gróf. szivarja Jaques mielőtt a te szerelmed a tenger újra elsza-hamnját leverve, - igazad vaui Az asszony, az ó kttana bennünket egymás ól, meg egyszer ugy akarok szubtilis idegrendszerével hamarabb megérzi a |érfi szóin, vele, mmt régen^ Nmes sentnn kívüled, tanácsra szerelmét, mint a férfl sz asszonyét az ész |„giku« vigasztalás™ van szükseg.m Jaques A feleségemről tudásával ak,rok bMlélnL
A férfl eljegyezheti magát, sót együtt élhet\' A másik kiejtette kezéből a szivart, s amint a házasságban évekig egy asszonnyal anélkül, hogy parti fövényhez vetődött, szikrywó csapott ki belőle; megszerezhetné a teljes bizonyosságot. Vannak pilla- aztán végiggurult « parton es belehullott a tengerbe untok mikor minden bizonyosság mellett is kétkednie A két ember hallgatva nézte a gördülő szivar
kell. Én példának okáért ... A gróf egy pillanatra vörös tüzének irányát, olyan volt, mint valami me«e-
elhallgatott s kezével idegesen simított végig homlokán beli kig).ó izzó szemgolyója; aztán hogy eltűnt a
— én kételkedem P,rli szakadékban, mind a ketten lelsóhajtoltak.
A másik hirtelen fölegyenesedett fél fekvő hely-1 Valami siket, nehéz nyugalom feküdt a levegőre zetéból és vizsgálódva tekintett barátja arcába. A gróf még s tenger morallis. is tompábban, üresebben azonban nyugodtan tovább beszélt: h«ng«ott Szinte báuió volt az ember, beszed, mikor
- Gyermekkori jóbarátom vagy Jaques, és . gróf újra megszólalt: nem sok ilye».jóbarátaágot láttam életemben mint a - Képzeld magad az en helyzetembe Egyedül
éltél a u élet az undorodáaig jóllakatott mindennel, amk az emberek élvezetnek hívnak, hogy szép nevet adjanak azoknak a sivárságoknak, amelyeket a teatük kíván meg, de amelyeken a lelkük fetreng végig. %y napon; a télies sötéutég idején, a végzet egy tiszta, kedves jószágot vezet utadba, akinek a moaolya felüdít, aki lecsókoljá homlokodról a gond redőit; az egész életeddel csüggsz rajta. Vissza vagy adva önmagadnak, az életnek. Uj boldogaágodbao azt hiszed, hogy te oldottad meg az élet problémáját.
A másik a pohara után nyúlt és kiitta egy hajtásra. Azlán ideges türelmetlenséggel mondta:
Beszéljünk valami egyébről, te tudod, hogy én megrögzött agglegény vagyok. Nem tudom én magain ilyeo helyzetekbe beleképzelni.
— De ballgass meg legalább! Mondjuk hát. hogy ha szeretnéd a feleségedet ée egy napon, a saját ottbonodbao, vagy máautt akárhol, egy idegen fért! karjaidban találnád. -- Kázol Jaques? — Nesze vedd ezt a takarót ... Nos hát ha igy volna, ha hizonyossággá leone a sejtelmed, hogy megcsal az asszony, mondd, mit tennél akkor Jaques?
A másik a gyufa ulin nyúlt, hogy rágyújthasson. Talán idegesség volt, talán szórakozottság, hogy a ynfát meggyujtatlanul dobta el, mikor beszélni ezdett:
— Különös, — szólt pár pillanatnyi kinos csönd
után, — te olyan nagyon különös vagy ma eate. John. Hagyd ezeket az agyrémeket, beazéljüuk valami máa egyébről Aproposl Hallottad a legutóbbi stok-holrai botrányt? A szép M.-né megszöktetésétV
— 1-álod, Jaques — válaszolt a gróf bizonyoa enyhe szomorúsággal — egy válópör mindig bot-
I
/ A I* A I KÖZLÖNY
I90S. MáHCIUS 18.
parancsolgat is: azért mégis a teremtő szellemek kötelessége az, hogy változtassák meg a közélet értékeit ugy, hogy a hamis, a nem igazi elpusztuljon; s hogy emberi társaság alakuljon az államból, amelyben növekszik minden emberi igazi nagyság a amelybe minden ember nemes érzelmei fejlődhetnek és érvényesülhetnek.
Kz pedig a szeoesszió mellett nem lehetséges I
08ELKÓ JÓZSEF.
Munkások és. munkaadók.
A munkások és munkaadók örökös harcban vannak egymással, pedig egyben találkozik az érdekük, hogy a munka becsületesen elvégeztessék és a munkások ezért jogos árt kapjanak. Csakhogy be kell tartani a méltányos batárt s hogy a haszon elosztásában az egyiknek a nyeresége ne legyen a másiknak a veaitesége.
A munkaadók már rég letettek arról, hogy a munkásokat kizsákmányolták, hogy tőlük túlságos sok muokát köreteljenek és ezért aránylag csekély bért fizessenek. Nem áll az ó érdekükben, hogy a munkások elcsüggedjenek, megbetegedjenek, a munkával fölhagyjanak és az üzemnek kárt okozzanak. Viszont a munkásoknak se álljon az érdekükben, hogy nagyobb bért kapjanak akkor, amikor a munkaadónak amúgy is csekély a haszna és amikor nem marad annyi pénze, hogy az üzemet nagyobbítsa, terjessze és szabadabban vezethetvén több és több munkáskéznek adhasson kenyeret.
Erre Ruskin, az angol közgazdasági iró mond találó hasonlatot:
.A futó ne követeljen nagyobb fizetést, ha a társaság arra is szegény, hogy a gép kerekeit kijavíttassa !"
Magyarországban amúgy is csekély a vállalkozási kedv. Hová lesz a munka, hová az ipar fejlesztése, ha a munkások és a munkaadók folytonos harcban fecsérlik el erejüket?
Képzelhetünk o győzedelmes hadjáratot olyan sereggel, amelyet csak meróben anyagias kötelékek kapcsolnak hazájához. Amely az ellenséggel szemben azon alternatíva elé állitja saját tisztjeit: „Vagy nagyobb zsoldot adjatok, vagy haza megyünk!"
Képzelhetjűk-u a magyar ipar föllendülését és a vállalkozási kedv fölébredését a jelen viszonyok kőzött, amikor a munkás mitsem ad az ót munkaadójához kötó erkölcsi kapcsokra, amikor nem törődik annak az üzemnek a prosperálásával, amely neki kenyeret ád ; minduntalan nagyobb bért követel és kövesebb munkát akar végezni, megzavarja az üzemet, megtámadja az ipari vállalkozásba fektetett vagyont és elősegíti annak végső bukását?
Ilyen állapotok mellett megszűnik minden vállalkozás. Ilyen viszonyok között nemhogy nem virágozhatik fel a hazai- ipar, de még meg sem születik, örömére a külföldnek, amelynek ezentúl is zsellérei
maradunk, mert nincs annyi eszünk, hogy es aknamunkát felismerjük, hogy az áskálódáaok nyitjára jöjjünk és mert a mi munkásaink olyan balgák, hogy felülnek a külföldről beszivárgó szerencsétlen áramlatnak, amely konkolyt hint közéjök éa munkaadóik közé, amely ezeket tőnkre teszi, de magoknak a munkásoknak is kárukra válik.
A munkások különben igen szépen elvolnának és csendben teljesítenék feladatukat, ha nem akadnának olyan egyének, akik munkaadóik ellen felizgatják, irigységet és gyűlölséget ültetnek sziveikbe De ezeknek ez a kenyerük és ezek ellen csak erkölcsi eszközökkel lehet harcolui A munkaadóknak gyakori és közvetlen érintkezést kellene munkásaikkal fön-tartani, a bizalom ós rokonszenv érzelmeit táplálni.
így például a szakegyesületekben, a munkás-kaszinólcban ahol ilyenek vannak, maguknak a munkaadóknak és vezető alkalmazottaiknak is meg kellene jelenniők, hogy a munka idején kivül is érintkezzenek a munkásokkal, hogy bizalmukat kieszközöljék, hogy vitás ügyekbeu felvilágosítsák, hogy bajaikon segítsenek, szóval, hogy vezetőik legyenek.
Március 15.
Sajit tudósítóinktól.
Mároius 15-ét, mint minden évben, az idén is megünnepelte Nagykanizsa hazafias közönsége. A házakon trikolorok lengtek. A nagyobb nyilvános ünnepet a nagyközönség számára az írod. és Műv. Kör rendezte. Az érdeklődés az ünnepély iránt igen nagy volt. De megünnepelték a szabadság virradatának napját minden iskolában is.
Az Irodalmi és művészeti kör, mint minden évben, az idén is q|ép ünnepet rendezett a márciusi nagy nap emlékére. A hazafias ünnep színhelye a Polgári Egyleti uagyterem volt. Több száz főnyi közönség — különösen a hölgyek voltak szépen képviselve — jelent meg. A műsort a Hymnusz eléneklése vezette be. Az ünnepi szónok N i t h Norbert lelkész volt. Bzép beszédben méltatta március lft. jelentőségét. Történelmi visszapillantást vetett az eseményekre a napjainkig A kiváló népszónokot lelkesen megéljenezték. Mágics Ferenc a Talpra magyar-t szavalta hazafias hévvel. Megéljenezték. A Szózat eléneklése után a szép ünnep véget ért. Mikor a közönség kifelé ment a teremből, érdekes epizód történt. Egy jelenvolt Lasky Pál nevü ősszbevegyült negyvennyolcas hónvéd-őrmester a lelkesedéstől áthatott hangon harsányan kiálltolta:
— Éljen Kossuth Ferenc!
— Éljen Apponyi I
— Éljep Zichy Aladár! A közönség visszhangozta az éljen-t.
ráunyal jár. Pedig néha nehéz szívvel válunk meg az asszonytól, akit saerettüna: sőt talán szeretünk akkor is a ballépés után. Talán megtudnánk neki bocaátani is. És hátha az asszony csábitójában a legjobb barátodat ismernéd fel — például ha ón lennék a feleséged; szeretője — mondd, Jaques, mit tennél akkor? Ne érts félre, kérlek: ezek csak olyan agyrémek, üres feltevések, de hát én olyan sokat gondolkoztam már felölök az utóbbi napokban.
A másik fölállott és a hangja tompán, rekedten jött fel a torkán, amint mondotta:
— Azt kérdezed, hogy mit cselekednék ? Megölném! Megölném I Hallod, John? . . .
A villanylámpák hirtelen kialudtak s a sötétben tapogató va kereste az egyik lérfi keze a másikét.
— Jaques! Hallottad te már, hogy egy asszony, ha egy napra a városba megy látogatóba egy barátnőjéhez, vagy egy ruhát próbálni a szabónójénél — hallottad már, hogy az az asszony magával vigye minden ékszerét, minden emlékét? Hallod. Jaques? Mindenét magával vitte, még azt a karperecet is, a mit te adtál neki ajándékba, mindent, mindent, csak azt nem, amit tőlem kapott. Csak az ón emlékeimet hagyta itt nálam. Csak az nem kellett neki, ami én reám emlékeztette volna. Hiszed te Jaques, hogy az az asszony holnap ismét visszatér hozzám? Hiszed Jaques? . . . Hiszed? . .
A másik hallgatva, magába rogyva ült helyén, fejét kezébe hajtva.
— Jaques! Barátom szólj egy szót hozzámI Mond. hogy vissza jön. Istenem, hát hogy hagyhatna el engemet! ? A leveleimet, mindent emlékemet itt hagyta . . nem kellett neki! . . .
A másik reszkető kezekkel nyúlt barátja keze
után.
— Johu higyj nekem!... Vissza fog jönni...
Fölállott, magára dobta a kabátot.
— Hited ez, Jaques.
— Hitem! És holnap az én kufferemet sem találod a helyén. Lásd . . . valami fájdalom, valami mély bánat reszketett a hangjában, mikor szólott — ós amolyan vad vándormadár vagyok. Itt ősz van. én hát tovább megyek. Talán nem látjuk egymást soha viszont . . . Emlékezz arra, amit mondtál . . . a barátság önmegtagadásból vau alkotva . . . I«ten veled!...
Megfordult és elsietett. A másik sokáig követte a tekintetével, amíg csak el nem veszett alakja a sötétben.
Másnap egy büszke kutter fordult ki a kikötőből es belefúrta orrát az észak felül jövő hullámokba. Vájjon mi üzi arra a jeges, sötét világok felé?
A táviró hivatalban pedig egy üzenetet kopog a gép: * 6
Grófné! Elhagyom a partokat, visszatérek a vizekre. Jobb lesz az ugy nekem; és talán Önnek is.
A nagykanizsai első magyar asztaltársaság
este rendezte hazafias ünnepét saját helyiségében Horváth látván elnök beaséddel nyitotta meg ax ünnepet. Hajdú Oyula nagyhatású ünnepi beszédet tartott. Magyar Ignáo szavalt. A társaság sokáig együtt maradt.
A kereskedő ifjak egylete szépen látogatott estélyén Gábor Ernő mondott megnyitó beszédet. A nap jelentőségét Hamburger Zsigmond titkár méltatta.
A katholikus legényegylet házi-estélyt rendezett Kalcsok Leó főgimnáziumi tanár volt az ünnepi szónok. Zajosan megtapsolták. Ezenkívül még több kisebb ünnepség volt.
A nagykanizsai főgimnázium ifjúsága zártkörű üunepének ez volt a műsora:
Hymnusz, Kölcsoytől; énekelte as ifjúság énekkara. Megnyitó, tartotta Spitser Lajos VIII. o. t. A szabadságról, Prém Józseftől, szavalta üergát< Lajos VIII. o. t. Március 15. Történelmi visszapillantás, tartotta Kopácsy György tanár. Kuruc dalok, énekelte az ifjúság énekkánb Petőfi szabadság költészete, felolvasás, tartotta Práger Róbert VII. o. t. Talpra magyar, Radó Antaltól, szavalta 8teiner József VIII. o. t. Szózat, Vörösmartytól, énekelte az ifjúság énekkara.
A nagykanizsai felső kereakedelmi iskola műsora a következő volt: Hymnusz. Énekelte az ifjúság énekkara. Március 15. Ábrányi Emiltől, szavalta Dukász Aladár k. o. t. Ünnepi beszél Mondta Domány Ármin tanár. Tavasz elmúlt . Énekelte az ifjúság énekkara. .Utca szögletén ül a csonka hős." Jókai Mórtól, szavalta Aschner Arnold f. o. t Kossuth induló. Énekelte az ifjúság énekkara A többi iskolák is tartották hazafias ünnep-t. Zalaegerszeg városa is szépen ünnepelte a márciusi nagy napot. Az iskolák és testületek mind kivették részüket az ünneplésből Az Irodalmi ós Művészeti Kör ünnepén Dr. Ruzaicska Kálmán elnök mondott tömör, lelkes gyönyörű kis megnyitóbeszédet. Az emlékbeszédet Dr. Csák Károly tartotta Lelkesen megtapsolták. A műsort énekszámok ós szavalatok tették változatossá. Holnap, vasárnap dólut n öt egyesület együtt tartja üunepét és Csányi szoboi ru fognak gyűjteni. A megye többi városaiban és köze geiben is tartottak ünnepséget.
SZEZONKÉP.
A modern asszony.
Az .Uránia" színház a lefolyt hét egyik □apján szellemes szóbeli előadás kíséretében a modern asszony életét, vágyait, törekvéseit vetített képekben mutatta be. Szemlélhetövé tette közönségünknek a modem asszonyt. A képek bizonyító ereje hatással lehetett a teremben jelöniévé férfiakra, de hatással lehetett a jelenvolt modern hölgyekre is, mert ezek saját életük hú tükrét láthatták.
A képeket kísérő felolvasó nem egy találó megjegyzést tett a modern ni életmódjára vonatkozólag Megemlítette, hogy az anyaság éa családias élet kötelességei alól mennyire kivonja magét a divathölgy és minden kötelességében mennyire helyettesitteti magát és talán helyettesítésről gondoskodnék az élet legfontosabb mozzanataiban is. ha az élettan törvényeinek megváltoztatása módjában volna.
A modern hölggyel párhuzamban halad korunk egy másik terméke, a feminista-nó, a uéemánoipáciú hivo, a férfinak versenytársa a kenyérkeresetben és foglalkozásban: a családi élet híján szOkölködó nó. Névleg a nódoktor, nótlgyvéd, a tanárnő, a vasúti hivatalnok, a Hó mint irodai alkalmazott stb. stb.
A két modern irányú hölgy közt foglal helyet a polgárember és a földmives felesége, aki megtartotta a trádiciótól örökölt »z«repét: férjeért, gyerekeiért él, azokért szenved, azok boldogulásán fárad, de viszont nem szerepel a közéletben, hanem szerényházi körbon működik, elhervad és meghal.
Minden társadalmi herendezkedéa lasau fejlí-désnek terméke, ennélfogva olyan jelenség is, mint amilyen a modern asszony, a társadalmi processzusnak terméke
A modern asszony mindenütt megtalálható, ahová a modern kultura behatolt.
1
■\'" —
1905 M RCIUS 18
A modem asszony mint a modern férfi hitves-tirsa, csak annak pemlantja, kiegészítő résre.
A tókepéuzas, a nagykereskedő, a magas államhivatalnok, a nőben nemcssk családanyát, nemcsak as B|atadás edényét, látják, hanem táraadslml állásuknak, hiteinknek, tőkéjüknek elő reklámját.
Amig assionyrs, háztartásra ezreket költhetek, amig megszerezhetem feleségemnek divatszalónok ruháit, s paloták lakosztályait, s kultura ezer kányel-,. lilét, s rangos fürdőhelyek frekveutálásánsk luxusát, mindeddig biztos vagyok abbau, hogy ismerőseim, emberlárssim engem lenézni nem fognak, sőt ellenkezőleg hozzám feltekintenek.
A főltüués, a kiválás, az irigységkeltés láza az, amely hölgyeinket belesodorja a fényűzésbe, a mód-feletti költekezésbe, az esztelen szórakozásba Kz a láz sokszor oly msgssra száll, hogy a férjek vagyoni halálát okozza.
Hogy ebben s kavargásban s modern nő eredeti hivatásától mindinkább jobban és jobban eltávolodik, az csak a helytelen fejlődés eredménye.
ZALAI KÖZLÖNY
-hírek.
Öraiemek « utcán.
- A i rndiirCk oktatásaiét. —
A rendőri szolgálat rendkívül nehéz. Különösen pedig a nagykanizsai rendőrségnél, hol a harmínohatórás szolgálati idó nem ritkaság. Ez a nehéz szolgálat agyoncsigáiza a testet. A szolgálatra osali a demokrata tábor, különösen a földműves osztály és az imi, olvasni tudók, katonaviseltek osztálya vallalkozik. Más ember fizikuma az ilyen szolgálatot nem állja kl. Tessék most ebbe az agyoncsigázott demokrata rendórtáborbi tudási önteni. Ezek legyenek tisztában a törvény legelemibb ismereteitel és a rendőri szolgálat módjaival.
Nálunk ezideig nem is fektettek olyan nagy sulyl a kiképzésre. Idő som volt \'ián A helyes felfogás elhomályosodik, a jellem; hozzá, meg azlán tudj\' Isten ntinó okok nem elsatnyul és egy bekövetkezendő debacle ulán az a nő játszottak közre. A .beöltözött\' rendőrök tog értékben ismét felülkerekedni, aki nem esztelen minden elötanulás nélkül, mint órszeiufk költekezésben keresi életcélját, hsnein az önálló I jelentek meg az ulcán. A régi öreg rendőrök
hivatásban, vagy pedig s család szentélyében. »»m tanullak valami sokai, hát ínég a fiatalok. „.. ...... - ________ r--.B ___
A családi szentélyben kell, hogy a szeretet: Ezért találkoztunk lépten-nyomon az utoai értetni a gyermekkel, hogy az énekló-inadara-mécse égjen. De ez a mécs a modern családban csak őrszemek gyakorlati lapasztalatlanságával. j kat miért kell kímélni. A szeretet tanít pislog. Olyan apró lángot vet, hogy fényt alig áraszt, mely lulajdonokat kevés kivétellel általánosi- kíméletre. Szerettessük meg ifjúságunkkal a meleget meg épen nem. Pedig mi jelképesen mégl\'»nl lehetett. Nem azért volt ez igy, mert ] természet kedves gyermekeit, a madarakat, mindig cssládi tűzhelyről beszélünk, de s tűzhelyheznem volt meg bennük a rátermettség, mint fák®\' és virágokat 1! a modern aaszouy nem közelit, mert s szslonban, inkább hiányzott a megfelelő kiképzés.
Pusztítások a sétányokon.
(v.) Mikor lavaszodik, nyilvános kertjeink, fasoraink, sétányaink és éneklő madaraink az ifjúság részéről olyan pusztításoknak vannak kitéve, melyek neinosak a vegetációt eB fásításokat teszik tönkre, ueraosak éneklő-madarainkat riasztják el a város területéről, hanem azonfelül mezőrendőri kihágást is képeznek. A város iskoláinak eléreti oktatással, felvilágosítással sok tennivalója akadna. A fiatal fák megmászása, lombjuktól való megfosztása, az éneklő-madarak lepuskázásai azok a kihágások, melyek legsűrűbben fordulnak elő.
A gyermek persze nem tudja, hogy a fasor, a pad, a sétány közvagyon, nem tudja felfogni, ho,-y nini mindenkié, azt az egyes embernek ép oly kevéssé szabad rongálnia, mint azt, ami másé, ami magántulajdon.
A gyermeklélek durvaságát az iskola simíthatja.
A falusi gyermek, aki megtanulja már az iskolában a falenyésztést. aki a fával vesződik, inkább kíméli azt. mint a városi fiu.
Az énekió-madarak elpusztítása kedveno kegyetlenkedése a fiuknak, pedig meg kell
— boudóirban tartu iűdik — ha otthon vau
Vájjon a jövő visszatereli sz asszonyt a régi helyzetbe? Azt hiszem, a jövő házassága csak
A közeljövőben tán javulnak e viszonyok. A rendőrkapitányság tervbe vette a legénység
alapos kiképzését. Ezentúl az u] rendőrök "" \' A" J4ttto*\' E«"" *■»»•"••.
Emlékeztető-naptár.
amolyan vámszerzódés lesz férj és feleség közt, de a\' hat hónapi szolgálat után vizsgázni fognak, legtöbb kedvezményt sz kapja, - kit az asszony Csak a vizsga sikeres letevése után lesznek
igazán szeret.
Az Uránia Színház Nagykanizsán.
A „BALATON" bemutató eltaiáláril. -
21 A . Kauiaó\' Calico eltelje. 25 A oagykauiiaai ipartestületi leteg,e|ély,ő-páni-tár kOz|)flirie.
Személyi hlr. Elek Lipót ker. tauácsos, Dr. Tubolj Gyula ügyvéd és Belus Lajos gyógy-
régóta éreztük hiányát.
Sok bajt okozott eddig az utoaőrszemek fegyelmezetlensége. Az őrhelyről számtalanszor, minden ok nélkül távozlak. Az őrhelyen nem volt olyan komoly magatartásuk, mely a közönséget a rendőrruha tiszteletére késztette volna. Most már itt is észlelhető némi javulás.
A külső szolgálat teljesítésében nagyon
A budapesti , Uránia Magyar Tudományos Színház" három estét rendezett Nagykanizsán. Előadásra került: „Az éjféli nap országa", .A modern asszony41 és a .Balaton J Ez utóbbival, mint a bennünket legközelebbről érdeklővel, akarunk e helyen foglalkozni: A dsrsbot Sági János és 8 l a l a y Sándor rlapiró társaink Írták. S milyen vonzó egyszerűséggel. Semmi fővárosi nagyképüsködés nincs a darabban. Kgyszerü szép és megkspó, mint ez s ragyogóan, enságesen szép tárgyhoz illik: s mi büszkeségünktől, a ilalatonhoz, a magyar tengerhez.
Imádjuk, szeretjük mi zalaiak a Balatont. Ismer-ük minden zegét zugát. Kzeket a gyönyörű helyeket 8ZéP Piával jár elől az uj rendőrbiztOS, áttuk .darabban előttünk elvonulni. Kitűnő vetített *ereno. éjjeli inspekciója alkalmával
Illó-képekben é, sok mozgóképben vonult el szemünk " óvárosban nem egy.szer teljesít olyan m a magyar tenger lebilincselő világa, élste. An. Wzrendőr, szolgálatot. mely akarmelyik régi ától kezdve körűi egész Füredig. Ami « nsgy iv rfni"*rnek is dioséretere válna. Hajós Ferenc ■zt elterül, azt mind viszontláttuk J"*0™ 08 P°"t08L szolgalatában. Munkára.
Hruska tlyula az általunk már többször dicsér. niszrehnjlallanságra lelkesíti a
malőr képei nígy tetszésben részesültek. Bbhes get, kik maris Szeretette fogadták
múlt a „agy gonddal összehordott anyag, kitűnő " UJ 1,12,08 \'"\'^f8/"\' J1^ feldolgozásban őrszemek működését. Felettes hatósága
, „, \' . -i i , i , „ beleegyezésével alapos razziákat rendez. Az
A szép számú jeen evőnek nagy elvezete volt i ... .. ,. .. . , ,, ., ... ,
a .auh.. zr.i. « .i •, i éjjeli osendhábontók réme lett Hajós. Mindezt
i estében. Kü önös nagy sikert es hatást ert el . ,, , ..... ,,
L.V.,,. .11, „I. • ,? , . , I. L a ~ minthogy éveken át irtunk a rendőrségi
" raelj;\' Tg *r, m/ b»jakról - el kell mondanunk az igazság
játszottak b,U\'0"\' 0 |érdekéBen. Hajós megválasztásában derék
véglegesítve. A vizsgára a m. kir. államrendőrség rendórfófelügyelőjének, Palágyi
Kálmánnak kitűnő, a rendőrségi őrszemélyzet ________, _________„„
részére irt kézikönyvből fognak készülni. A izeréaz Taoí.ibóí jőve" NápoTyba\'érkesttil" könyvből már beszereztek néhány példányt. ~ Blrö\' kinevezés, a .Magyarorsaág" tndó-A könyvbon részletesen és érthetően benne •«•"■" " kirílr Stanisslsvssky Adolfot, van minden amire a rendőrnek szolgála,a, íábÖ^é\'tS ST\' \' teljesítess közben szükíégc van. E téren - Névmagyarosítások. Sauer Béla és kls-reményünk van a haladásra, melynek már kora Ssuer Kroő nagykanizsai lakotok. Ssuer
raárrAlti ÁoAiféAl, kíin^la \\onir Aai esaUdi ho.öbol Oi.J._a__O _ L l a 0
A darab első felvonását az egyik szerző Szalay iudor olvasta fel, kit megjelenésekor és felvonások wjos ovációban rószitett a közönség.
Az elóadáiról egy szép est emlékévei távoztuuk. .. . ■ .. , ,
".laton--, a külföldön is bsmutatják. Valóban ^or alapos a reményünk hogy » rendőrség
iéi,óhirdetóje le,z.,„Wsr tenger csodás világának. :k"Ün<5e" \'^J"8"6"1 f(\'lada"lt
Párht. I
tagot nyert a nagykanizsai rendőrség.
A jelek biztatók rendőrségünk baladására. S ha bekövolkezlk majd — mert ennek előbb-utóbb meg kell történnie — a létszámemelés,
Ignác fiai családi nevüket ,8áodor\'-ra. 8chulbof Akoa a Kereskedelmi éa Iparbank tilkára és gyermekei Bettlke ás Pists, mint értesülünk, nevüket ,8ándor\'-ra változtatták.
— Bizottsági jelölések F, hó 17-én, azaz tegnap egy 30 tagból álló kandidáló bizottság tanácskozott a városi képviselőtestület bizottságaiba való jelölések felett. Kiránatos volna, hogy a jelölések megfeleljenek majd ugy a méltányosság valamint a szakképzettség szempontjából is. Aki tudja, hogy a bizottságok határozatai döntő befolyásusk az ögyekre, az méltányolni fogja a jelölések fontosságát is.
— Huber Uynla. Bejárja a lapokat a b>r, hogy a barcsi németajkú földművesek békétlenkednek hazafias plébánosuk Huber Gyula ama intézkedése miatt, hogy a va-árnspi német szónoklatok számát korlátozta a megyés püspök beleegyezéaável. Volt az ujitás ellen elleoáramlat. Knyhltetlék is sz intézkedést, de szért a hivők tömegesen térnek át a kslholikus vallásról a luteráous vallásra. Nagy. ugy mondják, az ellenszenv a magyar bitazónoklat éa a magyar bitazónoklat lelkes bive Htlber Ojuls ellen. Mi cssk dicsérni ludjuk Huber Gyuls tettét. Ilyen tnagyar plébáooa kell minden idegenajku vidékre. Huber Gyula leBlestül-lelkestöl msgysr. Nsgykanizsán járt gimnáziumban. Sok ismerőse van városunkban. Mint aomogyvári káplán többszór megfordult nálunk. Saámlalan szép magyar népdalt éneklőnk, melyről azt hisszük, hogy a nép ajkán született. Pedig azok Huber Gyula haiafiai lelkéből fakadtak. Ott szer-sette őket s somogyvári dombtetőn álló plébánia egyik kis szobájában. Somogyvárról ment Barcsra híveket szerezni a magyar szónak. A somogyvári tevékeny kegyúr 8zéchenyi Imre gróf balyestatte át Barcsra. Huber megtette a kötelességét A msgyar szóért szállt síkra. Dicséret érte.
z
A I, * I KÖZLÖNY
1906. MÁRCIUS 18.
parancsolgat is: azért mégis a teremtő szellemek kfttolessóge az, hogy változtassák meg a közélet értékeit ugy. hogy a hamis, a nem igazi elpusztuljon; s hogy emberi társaság alakuljon az államból, amelyben növekszik minden emberi igazi nagyság s amelybe minden embor nemes érzelmei fejlődhetnek és érvényesQlhetnek.
Ez pedig a szeoesszió mellett nem lehetséges !
08ELKÓ JÓZSEF.
Munkások és munkaadók.
A munkások és munkaadók örökös harcban vannak egymással, pedig egyben találkozik az érdekQk, hogy a munka becsületesen elvégeztessék és a munkások ezért jogos árt kapjanak. Csakhogy be kell tartani a méltányos határt s hogy a haszon elosztásában az egyiknek a nyeresége ne legyen a másiknak a vesztesége.
A munkaadók már rég letettek arról, hogy a munkásokat kizsákmányolok, hogy tőlük túlságos sok munkát követeljenek és ezért aránylag csekély bórt fizessenek. Nem áll az ó érdekükben, hogy a munkások elcsüggedjenek, megbetegedjenek, a munkával fölhagyjanak és az üzemnek kárt okozzanak. Viszont a munkásoknak se álljon az érdekükben, hogy nagyobb bért kapjanak akkor, amikor a munkaadónak amúgy is csekély a haszna és amikor nem marad annyi pénze, hogy az üzemet nagyobbítsa, terjessze és szabadabban vezethetvén több és több munkáskéznek adhasson kenyeret.
Erre Ruskin, az angol közgazdasági iró mond találó hasonlatot:
.A fűtó ne követeljen nagyobb fizetést, ha a társaság arra is szegény, hogy a gép kerekeit kijavíttassa I"
Magyarországban amúgy is csekély a vállalkozási kedv. Hová lesz a munka, hová az ipar fejlesztése, ha a munkások és a munkaadók folytonos harcban fecsérlik el erejüket?
Képzelhetünk-e győzedelmes hadjáratot olyan sereggel, amelyet csak merőben anyagias kötelékek kapcsolnak hazájához. Amely az ellenséggel szemben azon alternatíva elé állítja saját tisztjeit: „Vagy nagyobb zsoldot adjatok, vagy haza megyünk !"
Képzelhetjük-u a magyar ipar föllendülését és a vállalkozási kedv fölébredését a jelen viszonyok között, amikor a munkás mitsem ad az ót munkaadójához kötő erkölcsi kapcsokra, amikor nem törődik annak az üzemnek a prosperálásával, amely neki kenyeret ád ; minduntalan nagyobb bért követel és kövesebb munkát akar végezni, megzavarja az üzemet, megtámadja az ipari vállalkozásba fektetett vagyont és elősegíti annak végső bukását?
Ilyen állapotok mellett megszűnik minden vállalkozás. Ilyen viszonyok között nemhogy nem virágozhatik fel a hazai ipar, de még meg sem születik, örömére a külföldnek, amelynek ezentúl is zsellérei
maradunk, mert nincs annyi eszünk, hogy ez aknamunkát felismerjük, hogy az áskálódások nyitjára jöjjünk és mert a mi munkásaink olyan balgák, hogy felülnek a külföldről beszivárgó szerencsétlen áramlatnak, amely konkolyt liint közéjök ós munkaadóik közé, amely ezeket tönkre teszi, de maguknak a munkásoknak is kárukra válik.
A munkások különben igen szépen elvolnának és csendben teljesítenék feladatukat, ha nem akadnának olyan egyének, akik munkaadóik ellen felizgatják, irigységet és gyűlölséget ültetnek sziveikbe De ezeknek ez a kenyerük és ezek ellen csak erkölcsi eszközökkel lehet harcolni A munkaadóknak gyakori és közvetlen érintkezést kellene munkásaikkal fön-tartani, a bizalom és rokonszenv érzelmeit táplálni.
így például a szakegyesületekben, a munkás-kaszinÓKban ahol ilyenek vannak, maguknak a munkaadóknak és vezető alkalmazottaiknak is meg kellene jelenniök, hogy a munka idején kivül is érintkezzenek a munkásokkal, hogy bizalmukat kieszközöljék, hogy vitás ügyekben felvilágosítsák, hogy bajaikon segítsenek, szóval, hogy vezetőik legyenek.
Március 15.
Saját tudósítóinktól.
Mároius 15-ót, mint minden évben, az idén is megünnepelte Nagykanizsa hazafias közönsége. A házakon trikolorok lengtek. A nagyobb nyilvános ünnepet a nagyközönség számára az írod. és Müv. Kör rendezte. Az érdeklődés az ünnepély iránt igen nagy volt De megünnepelték a szabadság virradatának napját minden iskolában is.
Az irodalmi éa művészeti kör, mint minden évben, az idén is qjóp ünnepet rendezett a márciusi nagy nap emlékére. A hazafias ünnep színhelye a Polgári Kgyleti nagyterem volt. Több száz főnyi közönség — különösen a hölgyek voltak szépeu képviselve — jelent meg. A műsort a Hymnusz eléneklése vezette be. Az ünnepi szónok Ni th Norbert leikése volt. Szép beszédben méltatta március 15 jelentőségét. Történelmi visszapillantást vetett az eseményekre a napjainkig. A kiváló népszónokot lolkessn megéljenezték. Mágics Ferenc a Talpra magyar-t szavalta hazafias hévvel. Megéljeuezték. A Szózat eléneklése után a szép ünnep véget ért. Mikor a közönség kifelé ment a teremből, érdekes epizód történt. Egy jelenvolt Lasky Pál nevü ósszbevegyült negyvennyolcas honvéd-őrmester lelkesedéstől áthatott hangon harsányan kiálltozta:
— Éljen Kossuth Ferenci
— Éljen Apponyi!
— Éljóh Zichy Aladár!
A közönség visszhangozta az éljen-t.
A nagykanizsai első magyar asztaltársaság
este rendezte hazafias ünnepét saját helyiségében Horváth István elnök beszéddel nyitotta meg ünnepet. Hajdú Gyula nagyhatású ünnepi beszédet tartott. Magyar Ignác szavalt. A társaság sokáig együtt maradt.
A kereskedő ifjak egylete szépen látogatott estélyón Oá bor Ernő mondott megnyitó beszédet. A nap jelentőségét Hamburger Zsigmond titkár méltatta.
A katholikus legényegylet házi-estélyt rendezett Kalcsok Leó főgimnáziumi tanár volt az ünnepi szónok. Zajosan megtapsolták. Ezenkívül még több kisebb ünnepség volt.
A nagykanizsai főgimnázium ifjúsága zártkörű ünnepének ez volt a műsora:
Hymnusz, Kölcseytól; énekelte az ifjúság énekkara. Megnyitó, tartotta Spitzer Lajos VIII. o. t. A szabadságról, Prém Józseftől, szavalta Gergáts Lajos VIII. o. t. Március 15. Történelmi visszapillantás, tartotta Kopácsy György tanár. Kuruc dalok, énekelte az ifjúság énekkara. Petőfi szabadság-költészete, felolvasás, tartotta Práger Róbert VII. o. t. Talpra magyar, Radó Antaltól, szavalta 8teiner József VIII. o. t. Szózat, Vörösmartytól, énekelte az ifjúság énekkara.
A nagykanizsai felső kereskedelmi iskola műsora a következő volt: Hymnusz. Énekelte az ifjúság énekkara. Március 15. Ábrányi Emiltől, szavalta Dukász Aladár k. o. t. Cnnepi beszél Mondta Domány Ármin tanár. Tavasz elmúlt . . Énekelte az ifjúság énekkara. .Utca szögletén ül a csonka hős." Jókai Mórtól, szavalta Aschner Arnold f. o. t. Kossuth induló. Énekelte az ifjúság énekkara A többi iskolák is tartottak hazafias ünnepet Zalaegerszeg városa is szépen ünnepelte a márciusi nagy napot. Az iskolák és testületek mind kivették részüket az ünneplésből. Az Irodalmi ós Művészeti Kör ünnepén Dr. Ruzaicska Kálmán elnök mondott tömör, lelkes gyönyörű kis megnyitóbeszédet. Az emlékbe8zédet I)r. Csák Károly tartotta Lelkesen megtapsolták. A mősort énekszámok és szavalatok tették változatossá. Holnap, vasárnap délut n öt egyesület együtt tartja ünnepét és Osányi szoborra fognak gyűjteni. A megye többi városaiban ós. közegeiben is tartottak ünnepséget.
SZEZONKÉP.
A modern asszony.
Az „Uránia" szinház a lefolyt hét ogjiL napján szellemes szóbeli elóadás kíséretében a modern asszony életét, vágyait, törekvéseit vetített képekben mutatta be. Szemléibelóvé tette közönségünknek a modern asszonyt. A képek bizonyító ereje hatással lehetett a teremben jelenlevő (érliakra, de hatással lehetett a jelenvolt modern hölgyekre is, meri ezek saját éleink hé tokrét láthatták.
A képeket kiséró felolvasó nem egy találó
ráunyal jár. Pedig néha nehéz síivvel válunk meg — Jaques! Barátom szólj egy szót hozzám I meÚWési \'»" « m»ll(irn nó életmódjára vonatkozó-
az asszonytól, akit saerettOni: sót talált szeretünk, Mond, hogy vissza jón. Istenem, hál hogy hagyhatna laí! Megemlítette, hogy az anyaság és családias élet
el ongemot! ? A leveleimet, mindent emlékemet itt kötelességei alól mennyire kivonja magát a divathölgy
hagyta nem kellelt neki I .. . és minden kötelességében mennyire helyettesitteli
után reszkető kezekkel nyull barátja keze .„^J, és talán helyettesítésről gondoskodnék az élet
\' — John higyj nekem 1... Vissza fog jönni. l»efo"">s«bb mozzanataiban is, ha az életlan törvényei-
Fölállott. magára dobta « kabátot. "ek megváltoztatása módjában volna.
— Hited ez, Jaques. A modern hölggyel párhuzamban halad korunk
— Hitemi És holnap az én kufferemet sem egy másik terméke, a feminista-nö, a nóemáneipáció mii. M*. M?d \' í Ví\'mi fáj?slom\' 1 «r«aak versenytársa a kenyérkeresetben es
én hát tovább megyek. Talán nem látjuk egymást g a n6dok,or> DŐügyréd, a tanárnő, a vasúti soha viszout . . . Emlékezz arra, amit mondtál ! . . a hivatalnok, a nő mint irodai alkalmazott stb. stb. vehlf* önmegtagadAfib61 vau alkolva • • • I»teu ( A két modern irányú hölgy közt foglal helyet
a polgárember és a földmives felesége, aki megtartotta
akkor is a ballépés után. Talán megtudnánk neki bocsátani is. És hátha az asszony csábitójában a legjobb barátodat ismernéd fel — például ha én lennék a feleséged 8zeretóje — mondd, Jaques, mit tennél akkor? Ne érts félre, kérlek: ezek csak olyan agyrémek, üres feltevések, de hát én olyan sokat gondolkoztam már felölök az utóbbi napokban.
A másik fölállott ós a hangja tompán, rekedteu jött fel a torkán, amint mondotta:
— Azt kérdezed, hogy mit cselekednék ? ölném! Megölném! Hallod, John? . . .
A villanylámpák hirtelen kialudtak s a sötétben tapogató va kereste az egyik lérfi keze a másikét.
— Jaques! Hallottad te már. hogy egy asszony, ha egy napra a városba inegy látogatóba egy barát nőjéhez, vagy egy ruhát próbálni a szabónőjénél — hallottad már, hogy az az asszony magával vigye minden ékszerét, minden emlékét? Hallod. Jaques? Mindenét magával vitte, még azt a karperecet is, a mit te adtál neki ajándékba, mindent, mindent, csak azt nem, amit tőlem kapott. Csak az ón emlékeimet hagyta itt nálam. Osak az nem kellett neki, ami ón reám emlékeztette volna. Hiszed te Jaques. hogy az az asszony holnap ismét visszatér hozzám ? Hiszed Jaques? . . . Hiszed? . . .
A másik hallgatva, magába rogyva Olt helyén, fejét kezébe hajtva.
a tekiS"\'^ t^l ^vest^r1:1gyerkeiért sötétben. » \' \' é|\' »IoWrt szenved, azok boldogulásán fárad, de
Másnap egy bü»zko kutter fordult ki a kikötöból f\'8I0al "zerepel a közéletben, hanem -szerény-és belefúrta orrát az észak felni jövó hullámokba körben működik, elhervad és meghal Vájjon mi Ozi arra a jeges, sötét világok felé? Minden társadalmi berendezkedéa lasau fejló-
. gép P6d,g W °MDelel terméke, ennélfogva olyan jelenség is, mint
Grófné! Kihagyom a-partokat visszatérek a smilje° " mod«rn aíszony, a társadalmi processzusnak vizekre. Jobb lesz az ugy nokem; és\'talán Önnek is. ,írmélí\'!
A modern asszony mindenült megtalálható, ahová a modern kultura behatolt.
Zalai közlöny
3
hírek.
őrszemek as utcán.
- 1 i tuil\'irOk gkUUsarol. _
szolgálat rendkívül nehéz.
A rendőri
A modern asszony mint > modern férfi bitves-társa, Mak annak pendantja, kiegészítő része.
A tókepéuzei, a nagykereskedő, a magas állam, hivatalnok, a nőben nemcsak családanyát, nemcsak ai rltUdás edényét, látják, hanem társadalmi állásuknak, hiteinknek, tőkéjüknek el fi reklámját.
Amin assionyra, háztartásra ezreket költhetek, ___..........
aroig megszerezhetem feleségemnek a divatszalónok; Különösen pedig a nagykanizsai rendőrségnél, rnbáit, a paloták lakositályait, a kultura eier kényei- ■ \'lo1 » harmlnchatóras szolgálali idő nem inét, a raugos fürdőhelyek frekventál ásának luiusát,, ritkaság. Ez a nehéz szolgálat agyoncsigázza mindeddig biztos vagyok abban, hogy ismerőseim. ." \'estet. A szolgálatra csak a demokrata mbertársaiin engem lenéini nem fognak. sót ellenkező- tábor, különösen a földműves osztály és az g hozzám feltekintenek. lirni, olvasni tudók, kalonaviseltek osztálya
A főltűués, a kiválás, az irigységkeltés láza az, vállalkozik. Más ember fizikuma az ilyen amely hölgyeinket belesodorja a fényűzésbe, a mód-1 szolgálatot nem állja ki. Tessék most ebbe az feletti költekezésbe, az esztelen szórakozásba. Ez a W\'^sigázotldemokratarendőrláborbitudást sokszor oly magasra száll, hogy a férjek vagyoni önteni. Ezek legyenek tisztában a törvény halálát okozza. legelemibb ismereteivel és a rendőri szolgálat
Hogy ebben a kavargásban a modern nó eredeti\' módjaival, válásától mindinkább jobban és jobban eltávolodik, Nálunk ezideig nem is fektettek olya\'1 csak a helytelen fejlódés eredménye. : nagy súlyt a kiképzésre. Idő sem volt tán
A helyes felfogás elhomályosodik, a jelleni | hozzá, meg aztán tudj\' Isten minő okok nem Isatnyul és egy bekövetkezendő debacle után az a nó játszottak kölro. A .beöltözött- rendőrök értékben ismét felülkerekedni, aki nem esztelen: minden előtanulás nélkül, mint őrszemek költekezésben ker.esi életcélját, hauem az önálló j jelentek meg az utcán. A régi öreg rendőrök hivatásban, vagy pedig a család szentélyében. sem tanullak valami sokat, hát még a fiatalok.
A családi szentélyben kell, hogy a szeretet | Ezért találkoztunk lépten-nyomon az utoai mécse égjen. De ez a mécs > modern családban csak i őrszemek gyakorlati tapasztalatlanságával, pislog. Olyan apró lángot vet, hogy fényt alig áraszt, mely tulajdonokat kevés kivétellel általánosí-eleget meg épen nem. Pedig mi jelképesen jijég! tani lehetett. Nem azért volt ez igy, tueti I ndig családi lozhelyról beszélünk, de a tűzhelyhez! nem volt meg bennük a rátermettség, mint modern asszony nem közelit, mert a szalonban, inkább hiányzott a megfelelő kiképzés.
Pusztítások a sétányokon.
(v.) Mikor tavaszodik, nyilvános kertjeink, fasoraink, sétányaink és éneklő madaraink az ifjúság részéről olyan pusztításoknak vannak kitéve, melyek nemosak a vegetációt ea fásításokat teszik tönkre, nemosak éneklő-madarainkat riasztják el a város területéről, hanem azonfelül mezőrendőri kihágást is képeznek. A város iskoláinak e téren oktatással, felvilágosítással sok tennivalója akadna. A fiatal fák megmászása, lombjuktól való megfosztása, az éneklő-madarak lepuskázásai azok a kihágások, melyek legsűrűbben fordulnak elő.
A gyermek persze nem tudja, hogy a fasor, a pad, a sélány közvagyon, nem tudja felfogni, hof\'y ami mindenkié, azt az egyia embernek ép oly kevéssé szabad rongálnia, mint azt, ami másé. ami magántulajdon.
A gyermeklélek durvaságát az iskola simíthatja.
A falusi gyermek, aki megtanulja már iskolában a fatenvésztést. aki a fával vesződik, inkább kiméli azt. mint a városi fiu.
Az éneklő-madarak elpusztítása kedveno kegyetlenkedése a fiuknak, pedig meg kell értetni a gyermekkel, hogy az éneUő-madara-kat miért kell kimélni. A szeretet tanít kíméletre. Szerettessük meg ifjúságunkkal a |.tormé8zi.t kedves -gyermekeit, * madarakat, fákat és virágokat I!
boudóirban tartózkodik — ha otthon vau Vájjon a jövő visszatereli az asszonyt a régi
A közeljövőben tán javulnak e viszonyok.\' A rendőrkapitányság tervbe vette a legénység lyietbeV Azt hiszem, a jövó házassága csak alapos kiképzését. Ezentúl az uj rendőrök amolyan vámszerzódés lesz férj és feleség közt, do a liat hónapi szolgálat után vizsgázni fognak, legtöbb kedvezményt az kapja, — kit az asszony Osak a vizsga sikeres letevése után lesznek igazán szerei. ! véglegesítve. A vizsgára a m. kir. állam-
rendőrség rcndórfőfelűgyelójének, l\'alágyi Kálmánnak kitűnő, a rendőrségi őrszemélyzet z Uránia Színház Nagykanizsán, részére irt kézikönyvből fognak készülni. A a ,,Balaton" bemutató előadásáról. - {könyvből már beszereztek néhány példányt.
, , i „ , . ., ,P , , A könyvbon részletesen és érthetően benne
A budapesti Urán,a Magyar udomá- va„ mindeiv amin) ft ron,16rnek SIo| Ai,tll
yos bzmház- három estet rendezet Nagy-, telj08itése Mzben „z(lksé E téren
kámzsán. Előadásra került: .Az ejfel, nap remény(ínk van a haladásra, melynek már\' szaga", .A modern asszony" es a .Bala on " ré ót„ órezlali hu 4 utóbbival, mint a bennünket legközelebb- ,, , , .. ,
érdeklővel, akarunk e helyen foglalkozni: , ** b"Jl ®k4t®» eddig az utcaőrszemek . , , , „, . , o , „. . fegyelmezetlensége. Az órhelyró számtaan-A darabot Ság János es Sza ay Sá dor „ . , ,■„ „, . .,.,.,..,,„., , „ , szor, minden ok nélkü távoztak. Az őrhe yen
apiró társaink írták. S milyen vonzó egyszerűség-1______ ., , . , " . 3 ,
\' „ . ■ . . nem volt olyan komoly maga arlasuk, me y
Semmi fővárosi nagyképűskódés nincs a darabban. ,, . , \' ., • , h , . .. J
*\' r a közönséget a rendőrruha tiszte etére kész-
gvszerü szép és megkapó, mint ez a ragyogóan,
tette volna. Most már itt is észlelhető némi
nségesen szép tárgyhoz illik: a mi büszkeségünk- ■ v||,,
a Italatouhoz, a magyar teugerhei. ...
Imádjuk, szeretjük mi zalaiak • Balatont. Ismer- A külső szolgalat teljesitéseben nagyon minden zegét zngát. Ezeket a gyönyört! helyeket szép példával jár e ól az uj rendórbiztos, uk a darabban előttünk elvonulni. Kitűnő vetített ^ Ferenc. Éjjeli inspekciója alkalmával
belvárosban nem egyszer teljesít olyan
lóit a magyar tenger lebilincselő világi álól kezdve körül egész Füredig. Ami e nagy iv ezt elterül, szt mind viszontláttuk,
átluk a darabban előttünk elvonulni. Kitűnő vetitett , , .
képekben és sok mozgóképben vonult el szemllnk belvárosban nem egysze
; . magyar tenger lebilincselő világa, élete. Ali- közrendőr, szolgál.tot, mely akármelyik rég,
8 rendőrnek is diosóretere válna. Hajós Fereno szigoru és pontos szolgálatában. Munkára.
Hrusk. Gyula a, áltatnak már többször dicsért ^f\'"™™: ^rehajlatlanságra lelkesíti a
- u„.t ,.L z-t,.., riu.a.nitak Khi,„ Mnyriget. kik mtm szeretettel fogadták
matór képei nagy tetszésben részesültek. Ebhez imult a nagy gonddal összehordott anyag, kitűnő ldolgozásban.
A szép számú jelenlevőnek nagy élvezete volt estében. Különös nagy sikert és hatást ért el J-egy sikerült mozgókép, melyet megtapsollak. Az Jes képek bemutatásakor a cigányok balatoni uótá-I játszottak,
A darab első felvonását az egyik szerző Szalay ndor olvasta fel, kit megjelenésekor és felvonások n zajos ovációban részitett a közönség.
Ai előadásról egy szép íjat emlékévei távoztunk. .Balaton\'-t a külföldön is bemutatják. Valóban éltó hirdetője lesz a magyar tenger csodás világának.
P«t rbt.
az uj biztos intézkedéseit. Nappal ellenőrzi az őrszemek működését. Felettes hatósága beleegyezésével alapos razziákat rendez. Az éjjeli csendháborilók réme lett Hajós. Mindezt — minthogy éveken át irtunk a rendőrségi bajokról — el kell mondanunk az igazság érdekében. Hajós megválasztásában derék tagot nyert a nagykanizsai rendőrség.
A jelek biztatók rendőrségünk haladására. S ha bekövetkezik majd — mert ennek előbb-utóbb meg kell történnie — a létszámemelés, akkor alapos a reményünk, hogy a rendőrség kitűnően fogja teljesiteni feladatát
Emlókeztetö-naptár.
Mirolu. 19 Al lir. Jótékony Egjl.t kóscjlláae.
, 21 A . Kauinó\' Callco rllfl.jr.
. 25 A oi|jk.i,iiBai lparl.iial.il lielcfieiélyid-páu-tár kűi(j Ql/i,.
Személyt htr. Elek Lipót kor. tanácaor, Dr. Tubaly Qjula ügyvéd éa Belna Lajoa gyógyszerén Tunioból jövet Nápolyba érkeztek.
— Bírói kinevezés. A .Magyaroriaág" Iniió-sitása szerint a király Slaniaalavasky Adolfot, a salaegers/egi lörránysték elnökéi, a pécii kir. táblábos főUgyéaiezé nevette ki.
— Nérmagyarosítások. Sauer Bála és kíl-koru Sauer Ernő nagykaniisai lakotok, Sauer Ignác fiai cialádi nevűket .Sándor\' ra. Schulhof Akoa a Kereskedelmi és Iparbank titkára és gyermekei Bettike ás Piéta, mint érloaűlűuk, nevüket ,8ándor*-ra változtatták.
— Bizottsági jelölések F hó 17-én, azaz tegnap egy 30 tagból álló kandidáló bizottság tanácskozott a városi képviselőtestület bizottságaiba való jelölések felett. Kívánatos volna, hogy a jelölések megfeleljenek majd ugy a méltányosság valamint > szakképzettlég szempontjából is. Aki tudja, bogy a bizottságok határozatai döntő befolyásúik az ügyekre, az méltányolni fogji a jelölések fontosságát i>.
— Uuber U)Ola. Bejárja a lapokai a bír, bojiy a barcsi németajkn földművesek békétlenkednek hsrafias plébánosuk Huber Gyula ama intézkedése miatt, hoBV s vasárnapi német aróuoklatok szániát korlátozta a megyés pü.pók beleegyezésével. Volt SE ujilás ellen elleoáramlat. Enyhítették is az intézkedési, de azért a birök tömegesen térnek át a kalholikus vallásról a luteránus vallá-ra. Nagy. ugy mondják, az ellenszenv a magyar bilazónoklat és a magyar bilszónokUt lelkes hive Huber Gyula ellen. Mi csak dicsérni tudjuk Huber Gyula teliét. Ilyen magyar plébsnoa kell minden ideüeoajku vidékre. Huber Gyula testestül-lelkeslUI magyar. Nagykanizsán járt Kimnáziumbau. Sok ismerőse van városunkbau. Mini somoityvárí káplán többször megfordult nálunk. Ssámlalan síép magyar népdalt éneklőnk, melyről azt hisszük, hogy a nép ajkán szQletelt. Padig azok Ilnber Gyula haiafias lelkéből fakadtak. Ott aser-zette őket a somogyvári dombtetőn álló plébánia egyik kis szobájában. Somogyvárről ment Barcsra híveket szerezni a magyar siónak. A somogyvári tevékeny ke(yur 8zécbenyi Imre gróf beiyestette át Barcsra. Huber megtelte a kötelességét. A magyar sióért szállt síkra. Dicséret érte.
A L A 1 KÖZLÖNY
1905 MÁRCIUS IS.
— Egy gsnsiztsvő valUmiu. gobicuk, recte Rebicsek, álnéven Bgressi Béla a mull héten került » vádlóink padjára, mivel Dr. IHtd Ödön lakásából ennek városi bundáját ellopta. A helybeli kir. törvényszék « különben ia rovott multu egyént három évi fegyházra ítélte. Tegnap Rebicsek • fogházfelűgyelőnél jelentkezett és kérte, hogy vezesse ót Dr. Oroidy Lajos kir. Og) ész elé, kinek fontos vallomást akar tenni. Kehietek kívánságát teljesítették Én már úgyis benn vagyok a bajban, kezdte Rebicsek, Budapesten ia keresnek. Jobb, ha összes bűneimért összbüntetést kapok. Én kir. Ügyész ur, tettestársa Vágyok annak az embernek, aki 1904. május havában Idősb Zichy János gróf ellen riblást követett el i Margitszigeten. Nem vágySk közvetlen tettes, csak bűnsegéd. Egészben egy aranyláncot és 20 koronát kaptam. Az idén pedig február 11 én Budapesten a Keleti pálya-udv»r másodosztályú várétermében este 8—9 éri kOzt buudát loptam, 1903 bi>n a Gellérttéren betöréses lopást követtem el. Miután ezzel l vallomással lelkiismeretén könnyített, bemutatta Rebicsek t falazás művészetét. Falazás alatt > zsebtolvajok azt a munkát értik, melyet azalatt végeznek, amíg egyik társuk valakit meglök.
— Ylrág-kázalók. A fehér hóvirágok kidugták már fejőket. Az illatoélküli sápadt virágot, a kikelet első hírmondóját összegyűjtik a rongyoa ruháju gyermekek ai öreg kázikosárba, amelyben kis leáuy korában • nagyanyó Is virágot árult. 8 azután napestig kóborog vele aa utcán, kávéházakban, vendég-lökben, utadat állja, olvasáabau, evésben aavar, üldöz, mint az árnyék, amíg c<nk napi porcióját el nem adta, hogy a szerzett filléreken akár a azűlei pálinkakontóját törlessze, akár pedig a maga uri paaszióit kielégítse. Amig az erdőt > a pázsitot salnes virágok tarkitják, nincs vége a vlrág-házaláanak. Hóvirág után ibolya, majd gyöngyvirág, szegfű, árvácska, rezeda s végűi .őszi rózsa, fehér Oszi rózsa- kerül Borra; azután tér ál csupán a virág házaló, a rikkancs-meslerségre vagy maroni-árulásra, amelyek unalmasabb és háládatlanabb loglalko/ások emennél, hisz a virág a legfakóbb nyomorultnak is nagyobb dekorumot kölcsönök mint akármilyen török vagy perzsa ordó. Van azonbau a virág-házalásban is valami szomorú jelenség. A város levegőjében benne vannak aa er. kölcstelen kiséités bacillusaí. Ilyen esetekben a pénz-sóvár szülök válnak .virág-házalókká" a sió leg-csunyább értelmében. Szegény, (akó arcú, rongyos virág-házalók I
— Ami nem modern. Ily cimmel mult számunkban megírtuk, hogy Beke litván nagykauiaaai lakoa őrültet a rendőri zárkába csukták. Beke zárkában tört, zúzott éa ordított. Az ablakhoz ment éa ntt fnlytatta ez ordítást. Örömére az ott álló
Rebicsek huntársának nyomában vannak; letartóz- gyerköcöknek, kik nem egyszer, beszédjükkel még tatása biztosra veheti. Rebicsek viselt dolgaival jobban feldűhösitlk éa bánatára a városi palota pedig a_ budapesti ügyészség is fog foglalkozni
— Járványos betegségek. Azt hitte a közönség, hogy a tavaszi fuvallat megszabadít bennünket aa anoyira rettegett vörhenytő\', de a köaönaég ebbeli hitében csalatkozott, mert a Magyar-utcában ismét fordultak elő ujabb megbetegedések, sőt halálesetek ia. Emellett a azülők gondatlansága oly nagy, hogy egyik akarlátbeteg gyermekük mellől a többi gyermeket iakolába küldik éa igy a fertőző anyagot terjesztik. Ei az eljárás közegészségügy elleni ki hágást képea és azokat kemény pénzbírsággal kellene sujtaDi, kik mások egészségét könnyelműen veszélyeztetik. Igaz, a hatóság befeleuti harmadnapra az ískolaigaagalóknak a ragályos betegségbeu szenvedő gyermekek névsorát. De vaunak a városnak olyan Man beköszönt reggel 8 őrs 8 perckor a tavasz, lakéi is, kik vörbenyben beteg gyermekükhöz még uiint ahogy azt a tudós asztrouoinusok kifundálták, orvost sem hivatnak és mikor már a gyermek hal- Már volt egy két szép verölényes nap, de azért a
télikabát még bőven elkelt. Hiába kezdenek lombosodul
lakóiknak, kiknek az ilyesmiből többször kijut a
— Magántisztviselők választmányi gyűlése.
A magántisztviselők nagykanizsai bizottságának választmánya pénteken tartotta alakuló ülését. Schulhof Ákos elnök megnyitó beszéde ulán felolvastattak a kőaponli átiratok. A központ örömmel logadta a bizottság évi jelentését, melyben a működés sikerét látja, Felterjesztették a Minisztérium kéré-ére illetve a központ óhajára aa összes kereskedelmi irodáknál fennálló munkarend azokásokat. A feliratban meglógják említeni, bogy a falusi hitelszövetkezeteknél kizárólag vasárnap dolgozuik. Az 0. M. K. E zalamegyei bizottságának vasárnapi munkaszünet ügyében bozott határozatát örömmel vették tudomásul. A bizottság taglétszáma ujabban szépen emelkedik. Több hölgytagja is van a bizottságnak. A Déli Vasút tiaztvíselőil átiratban fogják felszólítani a belépésre. Az ingyeues állásközvetítés ügyében uagyobb propagandát csinálnak a -íónőki testületeknél. Az albizottságok igy alakultak: Hely-közvetítő bizottaág: Villányi Henrik dr., Halics L\'pót, típitzer Oyula, Rosenberg Salamon. Felszólamlási bizottság: Lendvai Samu, Kleinfeld Ignác, QOrller Fereuc. Fekete József. Sajtó bizottság: Itévész Lajos, Nsgy Samu, László Vilmos. A bizottságoknak a tisztikar hivatalból tagja.
— vivé-tanfolyam Lovas Qyula vivómester, kinek vivó-tanfolyamáról mult számuukbau megemlékeztünk, a tanfolyam előkészületei és beiratások eszközlése végett városuukba érkezett. A tanfolyam április 1-én kezdődik és 3 hóig tart. Havi tandíj 10 [rt. Jelentkezni lehet szerkesztőségünkben is. A mester többes óhajára külön hölgy kurzust és külön diák-kurzust is rendez.
Az Irodalmi kör éa a kereskedő Ifjak
kelletténél. Végre megelégelték „zt az állapotot és ^^LV-lk^\', Bekét elszállították - nem örültek házába, mint ; gli|(rtj |,||épteitB (elolvasó délutánján. A
ezt moat e helyen irni kellene — hanem egy Petőfi ; kereskedő Ifjak ezért a minap átiratot küldtek az utcai házba biztos őrizet alá. Nagyon terméazetes, irodalmi körnek, amelyben Írják bogy a kör azzal, hogy ez sem mondható valami modern állapotnak., hogy Szigetit az egylet megkérdezése nélkül fellép-
,, ...... . „,. ________ tette, megsértő te aa egyletek közötti kölcsönös
Ugy értesülünk, hogy az örült napokig nem eszik., |oy^^ Mf |>gjaj k|» „ „ ,j|em4|iy „, „„,.
Az ápoló környezet tán szintén nem olyan, kik tisz- ^ hogy „ [„.„„kejj jrj atc egyletének magatartása tában lennének és hallottak volna az emberek mes- „unál ,, i„mbb érthetetlen, mert Síigeti délutáni terségea táplálásáról. Valóban ideje, lenne már fel-, fellépése csak az egylet estélye után lett közhirté építeni a megfigyelő tébolyda osztályt - az ördl-; \'<«»• E« ««MI kifolíáSI.R Révéss Lsjoa azérkoazlö r . a kereskedő ifjsk egyleténél 11 évig viselt állásáról
- Tavaszi verőfény. Vége felé járunk már lemo»dolt * » e«>let"él kUépéaóV
a té nek. Alig várjuk már azt •£ időpouloi, március A NagykenlMil Ipartestöleti Beteg
huszonegyedikét, midőn a kaluudárium szerint hivatalo-
— A
segéhzó Pénztár 1905. évi március hó 25 én dél-utáu 2 órakor az Ipartestület helységében tartja rendes évi közgyűlését. A közgyűlés tárgyai: 1. Az igazgatóság évi jelentése. 2. Az 1904. évi zárszám-
deklik, akkor folyamodnak orvosi segélyhez. Ilyen r^ZÍ^Z^"^- WStÜLLZSTVISSfö
eset történt épen a Magyar-utcán. A felvilágosodott- keUemötlenel)b bajok egyikét: a járváuyes köhögéat. megválasztás, ő. A felügyelő bizottságban 2 rendes ság enciklopédistáioak még hát akad dolguk. De azért mégis fürgébben gondolkozunk, vígabban 1 pMag megválasztása. 6. A ^választott bíróságban
— A kleptománikus Januárban lapunk egyik B«áma részletesen irt Török Qyörgy rovott multu kanizsai lakos itteni viselt dolgairól, ki lopásaival ón betöréseivel sok dolgot szerzett a nagykanizsai rendőrségnek. Törököt már évekkel ezelőtt is köz-vesiélyes kleptománikus őrültnek jelentette ki as országos közegészségügyi tanács. Januári szereplése utáu a városi közkórház egyik szobájában helyezték el. A napokban megjön a fővárosból a leirat, melyben tudatják, hogy Török kleptománikuBt felvették a lipótmezei tébolydába. Ezzel egyidöre le van zárva a kleptománikus ember esemény naplója — a rend őri eseménykönyvben és a lapok hírrovatában.
— Halálozások. A természetbeli tavasz van. Mindeu uj életre támad. A végzet aksiata, hogy ebben a felébredő természetben egy ártatlan gyermek örök pihenőre térjen. Paulának hívták a leánykát. Catbry Szaléz, a déli vasúti nagykanizsai osztály mérnökséghez beosztott mérnök és neje gyászolják kis gyermeküket Paulát, kit csütörtökön temettek nagy részvéttel.
Uirschel Alajosné, szül. Reich Mariska, betű szedő felesége i. hó 16 án este 8 órakor életének 38. évében hosszas betegség után elhunyt. Folyó hó 19 én d. e.- 7,10 órakor temetik Kinizsy-utca 20. számú lakásából.
— A nagykanizsai Izr. Ifjúsági jótékony egylet íolyó évi március hó 19 én. vaeárnsp délutáu \'/»* órakor az izr. hitközség tanácstermében évi rendeB közgyűlést tart.
— A Dunántull Dalosszövetség — mely 1906-ban dalversenyt tart Nagykanizsán — itteni válaHztmáoya e héten átiratban értesítette a szövetség tagjait a választmány megalakulásáról és tudatta, hogy a munkálatok már megindultak.
vagyunk. Künn a természetben nagy a változás. Az * nmdes és 2 póttag, a nem biztosítottak csoport-öreg nap áldásos sugarai uj életet hoznak. Egy egy J^ól 2 rendes «< 1 póttag megválasztása. Ila az azegénv kis ibolya, megtévesztve a csalóka uap-.ömebivásra a kiküldöttek kellő számban meg fénytől, azt hitte, hogy már itt van a tavasz és nem jelennek, akkor a közgyűlés í. évi április hó kíváncsian kidugta zöldelő leveleit a földből. Szegény; 2-án délután 2 órakor lesz megtartva, kis ibolyái Ez a kis kíváncsiságod talán halálodat! — Aki huszonhárom életet menteit. Egyik jelenti . . . Bonn a városban is nagyban készülődünk, keszthelyi laptársunk irja, hogy minap egy életunt bogy méltóan fogadbaxsuk a várva-várt tavaszt, leány a Balatonba akarta magát őlui, de egy Ko v á cs 8zabónál és kalapodnál hölgyek és urak egymásnak Ferenc nevű ember kimentette a vízből. Kovácsnak adogatják a kilincset; mindoyájsn valami ujjal, széppel ez volt a huszonharmadik életmentése, akarják meglepni a tavaszt, no meg egymást Még a — Meghívó. A nagykanizsai Kaszinó könyvtár-
poéták is nagyban készülődnek a tavasz üdvözlésére, alapja javára 1905. március 21-én cAica-astélyt Megeresztenek néhány alkalmi verset. De az már rendez. Balépti-dij: Személy-jegy 2 korona, család-nagy kérdés, hogy a szeszélyes időjárás respektálui jegy i korona. Kezdete 9 órakor. A tagoktól megfogja-e a sok t.vaszi kiváltaimat. hívott veudégek szívesen láttatnak.
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Budapest.
Közhírré tesszük, miszerint a
Kereskedelmi és Iparban! Részvénytársulattal Nagykanizsán
tórlesztéses jelzálog-kölosöti üzletek ifelvótet^ céljából megállapodásra léptünk.
A kölosónók iránt órdeklódók^vezett intézetnél minden tekintetben kimeritó felvilágosítást ós tájékozást nyerhetnek.
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank.

1905. MÁRCIUS 18
ZALAI KÖZLÖNY
— Nagj tüzveszedelem. Póla zalamegyei községben e hét egyik napján tűz Ötölt ki és a nagy szélben a gyorsan megjelenő beciehelyi tűzoltóságnak nem aikerQlt a tüzet lokalizálni. Kié«ett bét nagy Ciür. a beune levrt takarmánnyal együtt. A kár bistositás által nagyrétben megtérült. n tüzet gyermekek cigarettázása okost*.
— A dunántuli kivándorlás maggátlása
A duoántuli megyékben a legutóbbi hónapokban mindnagyobb számmal fordulnak elő az esetek, hogy egész családok vándoroluak ki Amerikába. A baj okainak kipuhatolására és aunak esetleg társadalmi uton való orvoslására — mint a K. É. jelenti — I^aszberg Rudolf gróf gyóri fóispán követésre méltó akciót indított meg és e hó 18-ra értekezletet hivott össze Gyórbe, mely meg fogja beszélni az utakat és módokat, mikép lehetne esetleg a közjótékonyság és a birtokot osztály bevonásával a bajnak elejét venni, ahol pedig nem elegeudők, munkán) ujtás utján a lakosságot állandó kenyérkeresethez juttatói.
x Figyelmeztetés. A világhírű Zoltán-féle keuőcs nem téveszteudő össze oly szeyfckei, melyek számtalan mán baj mellett csuz éyíö«zvény ellen ia ajánltatnak, mort a Zo t4a keiiő^kuárólag csakis csuz és köszvény ellen h tAiiiálbftó és e bajoknál, mint azt a legkiválóbb orvotoké iga/o\'jik, tényleg felülmúlhatatlan Üvegje 2 i készítő Zoltán Béla gyógytárában, 6pe*t, S/abadságtér. Postai szétküldés naponta.
— A a Iir. Jótékeay Nőegylet közgyűlése.
Március hó 12 éu tar.otta a nagykanizsai Izr. Jót. Nőegylet Vidor Samniié örökös elnök elnöklete alatt évi rendes közgyűlését. Révész Lajos titkár lendületesen megírt jelentéséi, mely a lefolyt év mozzanatait éléuk színekben tükröztette viasza, a közgyűlés általanos tetszéssel fogadta. Ezutáu felolvasásra kerü\'t az évi záiszámadás. A számadásokat a közgyűlés tudomásul vetie és a számvizsgáló-bizottság indítványának megfelelöleg a számadóknak a felmentvéuyt megadta. Zerkovitx Lajoané ékes szavakban tolmácsolta ezután Vidor Samuué elnöknek az egylet kö sönetét az egylet érdekébeu kifej tett áldásos tevékenységéért. A szép beszéd nagy hatást kellett és az eluökkel egyetemben a szónokot is lelkesen megéljenezték. A választásnál 71 szava tot adtak le. Eayhaugulag megválasztották újból alelnökké Blau Palnét, pénztárossá Sommer Sándor nét. A választás alá esett tiz választmányi tagot, oévleg: Blumenscbein Vilmosné, Fiecher Sándorné, Grünhut Alfrédué, Lőwy Adolfoé, Rosenberg Izraelné dr. Rothschild Samuné. Roseuberg R chárdué, dr. Schwarz Ado.fué, Streiu Vilmosáé és Zerkovitz Lajosné újból megválasztanak; hasonlólag a s/ám vizsgálókat: dr. Engel Sáudoroéi, Grünhut Heuriket és dr. Ollop Mórt. A választás eredményéuek kihirdetése után az elnök a gyűlést bezárta.
— A azenvedélyea pénagyAjtó. Jungvirt Rozi péterváradi (Újvidék mellett) német cigánynő szenvedélyes péusgyűjtő. Egy vele vádházasságban élö emberrel bejárja az egész országot német felírású
asszonyainknak ajánljuk becses figyelmébe. Vegyűuk Az Ügyet Zsikuwita Lajos feljelentése követ-
ahol csak lehet hazy iparcikkeket, miáltal hozzá- kestében ma tárgyalta Dreven L^jos kir. aljáráa-járulunk, hogy^okyfzer szorgalmas kés jutalmazó biró. —
munkát kap, d^tffzájáruluak ezáltal ahhoi is, hogy Zerkowitz Lajos panaazoa ügyvédje dr.
a nemzet gazdaságilag is erősbödhetik. Lökő Emil kíséretében jelent meg. Schulhof Adolf
— Újfajta hal a Balatonban. A Bilatón, vádlottat Győrffy János ügyvéd védte. A jegyző-vizének halfajtáinak gyarapítására és ezek ellensé- könyvet Steinitz Zsigmond joggyakornok vezette Keinek elpusztítására a harcsák családjába tartozó,\' Schulhof előadja, hogy nagyon boasankodott do amerikai eredetű bal került mesterségesen e hét amialt, hogy vevőit Zerkowitz Lajos tőle elhódítja, folyamán a Balatouba. A hal neve törpe harcsa. Folyó hó 10-éu a Ciengeri-uton megpillantotta Zer-Hogy a Balaton minden részében lehessen elosztani kowiiz Lajost és őt kérdőre vonta. Zerkowitz azt ezen kitűnő halfajtát, a Zsla nevű gőzös érkezett felelte neki: .Magával nincs semmi bajom."
Keszthelyre, hogy elárassza a Balatont ezen ős ha zájában igen becsült piaci hallal.
— Hirtelen halál. Molnár Mihály déli va>uti lűtő a hét egyik oapján a személyvonattal jött Budapestről- Bogláron leszállt a gép mellé s egy pohár bort akart inni. Hirteleu kiejtette keiéből a poharat és elvágódott. Szívszélhűdés okozta rögtöni halálát.
x Fontos Amerikába ntazóknak. A magyar kormány az Amerikába való utazást mo^t már Brémán huminHorius \'Fiúmén it Amerikát,. ..616 ut.
1 levelek most már Brémán át is érvényesek, ha az illető utas egy Bremennek szóló hajójegy birtokában van. Aki Brémán át akar utazni, annak okvetlenül kell otthonról 20 koronát előlegnek beküldeni, mire rögtöu megküldetik a hajójegy. JóegészségO és munka képes munkások, ak k az amerikai rendeltetést helyig szóló vasúti jegyet kifizették ais azonkívül még 50 koronát kés/pénzbe felmutatni tudnak, Amerikában bebocsátást nyernek. Akinek Jíarátjai vanuak Amerikában, hozza magával azok jlmét. Szembetegek, vagy egyéb testi fogyatl ozádren szenvedők, 50 évnél idősebb személyek va^y olyauok, akik valamely Amarikihas levő g^fhal *zertódé>t kö\'öttek, mely szerint ott bizonyos meghatározott béréit dolgoznak, Amerikából visszautasittatuak. Ratiborban valamint Bremenbeu minden kivándorló megvizsgáltatik. mindenki tehát, aki Bremenben hajóra (ölszáll, előre láthatólag Amerikában bebocsátást nyer.
Haragra gyúlva Zerkowitz Lajoat öklével azeme-táján megütötte, Zerkowitz pedig valami kemény tárgygyal orcába ütött, iélve, hogy Zerkowitz őt bántalmazui fogja, elmenekült, kalapját hátrahagyva A panaszos Zerkowitz Lajos tagadja, hogy sértő kifejezéssel illette volna vádlottat.
Lencse József laibachi borkereskedőnek azt mondta, lehet hogy Schulhof o\'csóbb mint én. de akkor silányabb minőséget is ad. Egy másik Üzlet-barátnak azt irta, hogy nem konkurál silány ausztriai minőségű borokkal, hanem jó miiőségü magyar borokkal, nem pedig „kremzi savanyuviszel*.
Mikor visszaütötte ellenfelét, kezében nem volt semmi
Friedl&uder Ödön és Lengyel I-tván felső kereskedelmi iskolai tanulók látták, hogy Schulhof megütötte Zerkowitz Lajost. Az ütéi-re Zerkowitz kulacsomét vett ki zsebéből, mire Schulhof futai
kezdett.
A magánvádló képviselőjének, dr. Löke Emil és a védő Gyöiffy János beszédének meghallgatása után dr. Dreven L«jos albiró Schulhol Adolf vád-\'tattá*-* kfanyü testi sértés vétaégébeu bűnösnek mondja ki éa öt két napi fogházbüntetésre, 20 ko-rona fő és 20 korona mellékbüntetésre Ítélte éa a perköltségekben elmarasztalta.
Schulhof Adolf felebbezett.

§ Alaptalan gyermekgyilkoaeágl vád. Múlt
számunkban megírtuk, hogy a nagykanizsai királyi
Az építőmunkások bérmozgalma.
fSalát tudósítón k tón A UIHvkanjE„; ÜKyéazségnél feljelentették Flumbort Ferenc kiska-X .A 0 A \\ < íí aií in. L- niIB8Í nejét született Lovretics Máriát
építőmunkások már körűibe 01 tíz napja bérmozgalmat A „nmHy/H|„W ™tr .ki »i illiimu Ki-
indítottak. Nincsenek megelégedve helyzetükkel,
A feljelentő szomszédjuk volt, aki azt állította, hogy
Értekezletükön elhatározták, hogy kérni fogják l^I^Lt ÍS^\'T, rlíl"\' ttf a mesterektől a tiz órai. munkaidőt, az órnszerinti & ^ÍI JílLlüS^Sl " ,rtt0*
dijasást, 3 éven belüli segédeknél 84 fillért és a
kat nyomozás megejiése végett áttette a rendőrségre.
^\'""V Q°0 ÜO\'u,\'\' arr:r; tlurZ\'^ZL? \'"K*1"" a terhére rótt bűnt. A feljelen többinél 38 fillért, vidéken óráuként 8 fillérrel többet. ,, . . \' .... . 1___
Az eddig uaps/ámbériiél — igy mondták tudósítónknak — 1 koroua 60 f. — 8 koronát kértek. A vidéki építkezésnél tisztességes Iskást. Kívánják, hogy a közeli helyeken levő építkezésnél vasárnapra vistza-szállittassanak a városba.
Kérelmüknek először bojkottal akarlak érvényt "J""1\'\'\'". szerezni és ezért 8 mestert bojkottáltak. A mesterek erre szerdán délután értekezletet tartottak, nielyeo kimoodották, hogy semmiuemü bértárgyalásba nem hajlandók belemeuui.
A segédek mintegy IfiO-en tegnsp értekezletet tartottak. Az értekezleteu — mint értesülünk — kimondották az általános strájkot.
Ma szombaton reggel már kivonullak a gőzfürdő-
kerti sztrájktanyára
. .... mu - v «•.* - i Érdekes, hogy az építőiparnál mo>t alig van egy és öt koronásokat jyüj eni. Ez . gyüj.ő .«ave- ; beavatott ipari körökben nem tartják
délye hozta Nagykauizsára is. C-ütönökön délután • M k Htiáikot egyik Magyar-utcai boltba tért be, ahol egy forintot célravezetőnek a stiajkot. akart váltatni. Majd kjeleotette, hogy ö tulajdonképcu 1 a magyar felírású pénzét német felirásuval akarja becserélni. Ez még nem büu. De, hogy a Jungvirt Rozi szenvedélyes pénzgyűjtő ilyen alkalommal néhány egy és öt koronást feliratra való tekintet nélkül elszokott tüntetui, e* már paragrafusba ütköző cselekedet. Ezt tette Magyar utcáu is. Jungvirt különben ismeri a nagykanizsai rendőrség. Megfordult már többször városunkban és büotetve is volt. Most sem kerüli ki.
x Hazai Ipar. Wein Károly és Társai gyári cég a mai B/ámunkbau közzétett .Figyelem" cimü hirdetésére különösen utalunk s első sorbau házi-
tést bo^zu müvének tartotta. A vizsgálatot megindították. Dr. Schwarz Károly törvényszéki orvos-szskériő ez ügyben írásbeli véleményt adott. Az orvosi vélemény szerint még ha meg történt volna is a vádbeli cselekmény, ezt két hóuap után bekövetkezendő boucolásnál nem lehetett beigazolni. A vizsgálat annak idején külöuben sem talált semmi gyanúdat. Nem észlelte a fulladás által bekövetkezni szokott tüneteket. Sót, ha megtörtént volna, mindjárt a halál utáo másnap a boncolás, akkor sem vezetett volua ez eredményre. Mert kis g)ermekekuél a fulladás a hangrés görcs állal is be szokott következni. A nagykanizsai kir. űgyéaz-ség enuek alapjáu megszÜQtette a Flumbort Fe* rencné elleni vizsgálatot
TÖRVÉNYSZÉK.
Nagyborkereakedők harca.
(S.Jit taáólltó.ktei.)
N.tfk.nJu*, 1805. márciul 17-én.
Épen eg; héttel eielítt tériéül, hegy Schulhof Adolf boru.gykeretkedé a Ciengeri-utcáb.n tettleg bántalmazt. Zerkowitz Lajoa liotkereake-dót. Ki. az erész.koi támadái akkor meglnhetóa nagy azeuzáciét keltett a Tárosban. Az .fférrél utolaé számunkban részletes tudósítást hoztunk.
KÖZGAZDASÁG.
Hirdetmények.
A zalaegerszegi kir. törvényszék elnöke árlej-tési hirdetményt bocsátott ki a hatásköre alá tartozó törvényszék és bnóságok hivatalszolgái egyenrubá-zatauak szállítására. Az ajáulatok (. évi április hó 19 ig nyujtnudók be. Erre az érdekelt iparosok figyelmét oly megjegyzéssel hivjuk föl, hogy a részletes föltételek a zalaegerszegi kir. törvényszék irodaigazgatóuál tudhatók meg. Sopron, 1905. évi március hó 10-én. A ketűleti kereskedelmi és ipar* kamara.
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEM
mm
TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.


ZALAI K Ö Z L ö N Tf
1905 MÁRCIUS 18.
A m. kir. fuldmiveléaügyi miniizter • ni. kir állami lótenyésztő intézetek részére 1905. májú, 1-tSI 1910. évi december hó végéig t.rjsdö időre satkaégM évenként mintegy 120 |iár \'aeásr állváoy, 200 darab vasalatlai. ágydeiika, 800 darab vaaait ágydeszka, 5 lósrörvánkna és lóazóraatrac azállitá-aára hirdet pályázatot. Aa ajánlatok a m. kir föld mivelésügyí miniaalerinm legédbívat.li fóigazgetójá-nál (Országbá.-tér 11. félemelet, II. ajló) leilkMbb 1905. éri április bó 10-én d. e. 10 éráin nyújtandók be. Aa állalánoa éi réaileles foltélelek ugyanezen miniszterim a Biámveyóréiíe lólenyésztésügyi csoport jánál ludhalók meg. Sopron, 190Ő. éri március hó 10-én. A kerületi kereskedelmi é, iparkamara.
IRODALOM.
— Egy ojság jubileumi ajándékai. Az egé>z magyar zsurnalisztikát éti a/. egész magyar közönséget nevezetes módon érdeklő jubileumot ül legközelebb a fövárobi sajtó egyik legtekintélyesebb és legnépszerűbb orgánuma. Áprilisban lene ugyauis negyven éve, hogy föunáll az Egyetértés, mely minden időben lelkes szószólója volt a uernzet igazainak és.melynek az élén Pap Zoliin orsz. képviselő áll, mint főszerkesztő. A lap szép rodalmi főmunkatárru Eötvös Károly. Akik figyelemmel kisérték az Egyetértést, azt tapasztalhatták, hogy ez a brilliánsan megszerkesztett fővárosi lap ujabban fokozottabb mértékben iparkodik kielégítem olvatiókOzőuségei, ugy hogy moat minden rovata a lehető legmagasabb aiinvonalon áll. Gyors, megbízható és alapos információk jellemzik az Egyetértéa-t, mely azonban minden egyes közleményénél rendkívüli gondot helyez •i élvezetes és tökéletes irodalmi formára is. A le folyt politikai válság idején a legnagyobb magyar lapban az Egyetértés-beu egymásután nxólaltak meg oraiágos hírnevű politikai kapacitások. Április végéu leás negyven éve, hogy ez a kiváló hírlap fönnáll El alkalomból felhívjuk olvasóink figyelmét azokra a rendkivQli kedvezményekre, melyeket az Egyetértés előfizetőinek nyújt. Minden előfizető teljesen dijtalanul megkapja ugyanis havonklnt a Magyar 8za)ou-t, est az előkelő, képes havi folyóiratot, melyei Hevesi Jóasef ás dr. Falk Ziigmoiid szerkesztenek. Efy-egy vaskos kötet a Magyar Szalon minden száma, ugy, hogy tehát az Egyetértés elöfi/.etői éveukiut 12 kötetet kapnak teljesen díjtalanul. A jubileum alkalmából teljesen lugyen kap továbbá az Egyetértés minden előfizetője egy-egy díszes és elegáns ujságtartót, hogy kényelmesebben olvashassa a lapot. A negyven éves jubileumot azzal ünnepli meg az Egyetértés, hogy május 1 én mintegy 260 oldal tarjedelmü ünnepi számol ad ki, mely Magyarország legillusztrisabb közéleti szereplőinek cikkein kívül, a legkiválóbb festőművészek illusztrációit és a legkitűnőbb belletristák szépirodalmi dolgozatait fogja tartalmazni. Egy ilyen 260 oldalas Egyetértés egész, kia könyvtárral ér fel és ugyanannyit jelent, mintha agy kisebb alakú lap Ö00—600 oldalt nyújtana, itiodeiekben a kedvezményekben díjtalanul részesül ai, aki az Egyetértésre egész évro 40 koronával, félévre 20 koronával, vagy negyedévre 10 koronával alőfizet. A jubiláris számot ötven fillérnek levélbélyegekben való beküldése ellenében azoknak is megküldi a kiadóhivatal (Budapest, IV., Vármegye-utca 11. az.), akik nem előfizetői a lapnak. De e tekintetben előjegyzések már csak néhány napig fogadhatók el.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
— H. 8. Aa önhittség rákfenéje a kiivároii Urai tágnak. Körülmények közt beteglég, de inkább elmebetegaéír, mint iga* baj A* öobitt embereket a közönyösség sserum-znával lehet gyógyítani. De beszúrásra vaslag tat teasék bass-nálni, hogy as illető a axuráat megéresse.
— K. A. Mi ii csak ugy értelmeztük a d ■Igor, hogy Bem egy befolyásos ember Tan hivatva, a társadalmi akciót aa állandó sainhás ügyében megiqditani, hanem a sainügyi bizottságban ezt az eazmót kifejteni, érte likra siáUani éa munkálkodni. Különben a kérdéshez mindenki hossáazólhat.
VEGYES.
misatésael ellátott
- ÜMhlrluté lyéfykazaléa Zavart
egyének, kik étvágyhlányban, felfaródáaban, gyomorgörcsök-ben és rendet en ssékeléabcn asenvednek, a .Mell ié e sald-által rövid idó múlva visssanyerik
lég Okét. Egy dobos ára 1 koroaa 8sétkftldé» naponta ntán-
i Tétellel Mail A. gyógyszeréas, ca. és kir u<|v aaállitd álul Bécs, I. Tucblanben ». Vidéki gyógyssertárakban haUrosottan Mell-féle ké»sitmény kérendő aa 0 gyári jalvéayével és aláírásával.
Nyilttér.
i e rovat alatt köilottekárt neo ■lerkeaatfillz
Tállalfelelfiiiéfet a
A Szinye-Lipóczi Lithion-iorrás
kitint slkiml használtatik
Salvator
*„*\', kággkólgag-és kiaaaáaikáaUlMakellen,káu-data és vixtl.ll n.bfxafg.kafl, a niktii kánániil, tüvább& a 14,xt éa niasUal ■■•ivek karalxtaál. Hú^yhi^tó hatA»ú!
Xlkati MwrWO^wWMtw hm a
auhmUr fwrto ift^iUidtimdl ü
418/1905. vgibj. .a.
Árverési hirdetmény.
Alulírott biró-ági végrebsjló ai 1864. évi LX. t. c. 103. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy • aagykaniisai kir. törvényszéknek 1905, évi 111. számú végzése kövelkeitében Dr. Bród Tivadar csődtömeg gondnnk nagykanizsai ügyvéd által képviielt vagyonbukott Mezey Pál nagykanizsai lakós csődtömege ellen foganatosított c-ődlellároxáskor össxe-irt és 6172 kor. 94 6llérr« becsült veiőmagvak, borok, csemegék, élelmi és egyéb árucikkedből álló ingóságok nyilvánoa árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a eaxyksnixy! kir. járásbíróság 1906. Fv. I. 86/1. számú végzéajrfolytáu Nagykani-zaán a helyszínen (Erzsébet Ipályné tér 1. szám alalt) leendő eszközlésére I
1905. évi m&rcks hó TI. napjának d. u. 2 órája éa V következő napjai
határidőm kitüzetík ts ah/or a venni izaodékozók oly megjegyzéssel üivalJTk meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. |v/lX. t. c. 107\'. és 108. §-a értelmében készpénz jjfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becsárou aljr is elfognak adatni.
Nagykanizsán, 1905. évi március bó 10-én.
Maximovits György
kir. hlr. .é|rí hajtó
HIRDETÉSEK.
SzelUzö ál gSrcicilllapítd
hódokycseppek.
Az étvágyat gerjesztő é/ emésztést előmozdító hf Ára üvegenként I korr Kevesebb mint\\ 2 lyeg (u\'ánvcttel K.2 50) uem ues/Vpostán küldve. Megrtyelhető: Bittner Gyurii gyógyszertárából Gloggnitz (A\'so-Ausztria.)
LO-POKROCZOK
teljesen nagy c«ak SS krajozár.
Nélkülözhetetlen minden lólulaj-(Ionosnak a mi hírneves vízmentes Strapa ló-pokréczalnk, melyek egésr nagyok, s különös vastag^noleg brünnl posz tóból készülnek, melyV lovalüí meghűléstől óvják s folytonosan egészségen Jrlják. A ml Itrapa lé-pokrócialnk mindent színen kaphatók s tömeges eladásnál fogva a kiygkező különös olcsó árs-kon adatnak el. 1 drb. wfokrócz teljes nagyság 95 kr. 2 drb, lópnkrócz teljes nagyság 1 Irt 85 kr. 4 drb. lópokrócz teljes nagyság 8 Irt 60 kr. Egyedüli elárusitás utánvéttel:
Kertész Henrik, Wien, I. Fleischmarkt 18 143
Elafl kézből a gyárban vázáról Ön olc«ón 68 legjobban!_
Elli ianar villamos erirt berendezett bansszerayar
STOW ASSER J.
királyi udvari bangszergyiros, hadsereg-szállító, a Riikőczl javított tárogató él a haugfokozó gerenda feltalálója
BUDAPEST, ll.y LÁNCZHID-U. 5. ti.
Ajánlja saját gyárában késsalt, áltajáa9san ellamert kalöolegea (apecialiUs) la* rés-, furó is Tonóa hangasereit, csimbalmokat, atb.
00 kr.-tól 11 frt 85 kr.-Ijf méterenkint. — Bérmentve éa már elvámolvajt háshos asállitra. — Nagy minUgyüjtemény aponnal. Henneberg srlyemgyár, ZUiicli.
Legnagyobb
HegedUk f\'0
, i—. 6-forinttól feljebb, Jobb felszerelésiéi.
Hangfokoztí
mely által bármel|r donka sokkal jol>b^ < hangot nyer (bistés aik; javítással 4 frt.
ktár és gyár.
TÁROGATÓ
rósaafából, ujesüit billentyűvel éa iikolával, 80. - Írttól feljebb
Harmoníumok, Til4^m{en;j°bb
66 — írttól feljebb.
erös, elpuistitha Utlao hangokkal, 2\'SO, 8\'-, 4 — forinttól feljebb. KIIBalsgaiacsélhangu, haogvcrseny-áinlák.
Zanskarok t\'\'\'"
^UilHndl UK eWny0i feltételek mellett, jutányos árban, eliimert jó minő-séjr, a hadsereg és a legtöbb ka tonai senekaroknak szállítója vagyok, lawitaanlr " ö,"el hangwereken, JaVIidsUK kllönlagei ssakssera pontossággal, jutányos árban esskö-sültetnek.
Kezesség mindenegyes hangszernél.
Kivitel nagyban és k leilny ben.
Arjffyzák ssladaa haagazerröl kiváaatra lagysa és kémsntvi küldet k.
1905 MÁRCIUS 18
MEGHJVÓ.
ívi BZNDIS IÖS&YÜLSSÉT
megtartani, melyre a tagok tisztelettel meghívatnak.
tárgysorozat■
1. Elnöki jelentéi. " I
2. 1904. éri zárszámadás bemutatási
3. Az igazgatóság és felügyelő bizottsá^elentése.
4. A felmentvény megadása /
5. Igazgatósági elnök és 4 igazgatéáígi
6. Felügyelő bizottsági tag< k válwStása
7. hsetlegei indítványok. Az éri számadás és vagy.
szemlére van kifüggesztve. 7/
Oltárc (Zalamegye), 1995 «v március hó 18 án
__az /qazgatósác.
HIRDETMÉNY.
Nagykanizsa város rendezett tanácsa részéről ezen-
ó1L7 \'é\'e,Ík\' ko» » ti""*1 "rdőőrtk és rend-
őrök részére az 1905 évben beszerzendő egyenruházati cik-
íah "í8t"\'k bil">\'»*" ágyában S386 korTio fillér költségelőirányzat mellett 1905. évi április hó napján
általánoí
ig"«gitfcígi tag választása.
rerleg az üzlethelyiségbsn köz
K i s/ere ti
a ir»\'lid mali adlklll, tiazt. „„, "\'t " roisas .„bírt,",\' . mosikoiljek ii, nnkéot. iinrrl audlk.l
BEROMAMN-féle
Lilij|]BU7,a|pDal
vapy SarB»aaa 4 i
T.t.aka,
— Ára 80 Kapható: GELTSCH et GRAEF
- DROflERtA" Nagykaalziáa
mm
SSflíí^l
mm
d e. 10 érakor a városház tanácsterméül írásbeli zárt ajánlatokkal nyilvános verseny t»tni a megállapított minták, a költségvetés" •lapján.
Az árlejtésen résztvevők tartoznak 200 „t!"*. , V\'gy ó,,dék P\'Pirokban, esetleg helyül
•kar kpénzurt könyvben és pedig . szóbeli árlejtók az ár-lejtés, vezető btzottság elnöke kezéhez let.nl, az árlejtés megkezdése előtt a zárt ajánlatot tevők pedig az ajánlatban be-«dn, vagy a pénztárnál lefizetni, a az erról szóló njngtát az ajánlathoz csatolni. -18
lafl. * »jánlatok az árlejtés megkezdéséig vagyí, 1905. év, április hó 14 napjának délelőtt 10 órájáig
később érkezők figyelelembe vétetni nem lógnak
a v Li.H h, költségvetés és árlejtés! feltételek
» V. kiadóhivatalban a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
A városi tanács.
Nagjkanizsán, 1905 március 3.
vécset
polgármester.

CSAK
n
LOBOSITZI
Csokoládé-, Ciukoráru-, és pótkávé gyárak r t. gyártja a régóta legjobbnak bizonyult
ÍSOS ritn forgnlornhnn,
Berber-féle
íyósy-Rííriíny-jziippiin,
~ ****** Kortp. UimnMlhut u.,\'
•Ik.rrel alkalmiiUlik
mindennemű börklltcgek
pótlét 1-zav.l Kává Maki
cikcfialiBzt fadobozokban éa gömbölyít csomagokban erősítő Maláta kávé-, és a többi kávé
PÓTLÉK!
..K . Urt.lmu... I^aa...^,
Ilergcr-fílc kiltrilny-kínsziipi......
nabinálatnl .,ni,ál «m
lltTgcr-félo glyoi\'i\'lii-kiíli-iinysznppiiii
Ift^í llrtiártD-lirtalianinal ám h.AM III.aa.a
KinaálUlIk
Ilorger-télo borax-ssy
kintiek. impnUlés, asepiA. inllHiiy
Aw» "•\'««•»• l«J«»* "ó «imimm»i •vrttii. A U*r«.r-l«l» ktlrin,. M»l*o U nézi, mM ,. *>. Hall * V.m». efcteli^mladaa
KUnm.tT, dtaiokltrflM
Hécsban ittt-ban 4a ■ _
K.phaid Bi.Su nitruiu. <■ s^aj HMM.. Najjbau : O. H.u a Oomp, Wlu I., B.b.ratr S
IHM. i. ....
FIGYELEM!
Megbízható legjobb minőségű hírnevei valculi szepességi
LENVÁ&ZON és OAMAfZTÁRU
minden njgyrip Üzletben kapható A h<-Niiii|rM tcyiir hejcifj/ett é<IJ«*je
Ktiaarkl lyártmáay oiak ai
VqOI SZEffj
1 «aa
vádja,/-
<chr zipst^ """"
IÍAZAI IPAIÍI
MiniiTr
en fdszerkereskedéaben kapható.
használják". * Berger-féle Aátrínytzippant.
Auiitria-Maguroraaboa la. miidto laovelt ailambao raoitkodlAoi éa (Qrdéihea börklttté-■ak éi a bóruiMltalansiiai elleo. Miodeii cimkéD rajta kéli laa- sj A. al. a védjeiyn.k é. a ^^^f Ijárl cét Jal.éia.k, <7 »
kolénben nam a lö él óla tonalombaa li.ö valöjl.
Nagyban: Q. Hall A Comp.
Wlea, I , Blberitiaiaa Kr. ».
POPOFFi
ma
a világon
CsakiB orosi eredNl csomagolásban kap-ható. Eladási hely: Nín éa Kleln-nél.
ZALAI KÖZLÖNY
1906. MAUCll\'8 18.
rwooiooaoooooi
lOOOOOOOOGOOOO
eusteln-ftlfl
(Neusteh ERZSÉBET labdaetok.) £ pilulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becsülendők, mentek minden ártalmas anyagoktól, ar. alteatiszer-▼ek bajainál legjobb eredménynyel használtatván, gyen«éd«n hashajtók, vértísztltók; egy gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmailao, mint e pilulák a
székszorulás
legtöbb betegség lorrása ellen. Czukrozott külseUHc végett még gyermekek ím szívesen veszik. g
Biry 15 pllulát tartalmazó dobot 30 fillér eaf tekercs, mely 8 dofcozt, tehát 120 pllolnt tartalmai, Ak 2 korona. 2.46 koronnelóleges beköltléy mellett egy tekerea Mr mentve l#ldetik.
Utáozásoktó
______rozoitan Nei
cak, ba minden doboz tör fekete nyomtatásban ,8a szeréi." aláírással van e védett csomagjaink aláirt
At| 1 A I Utánzásokló külö^en óvakodjunk. Kérjünk batá-UVAo! rozoitan Nei itel JFülöp hashajtó labdacsot. Valódi
............bejegyzett védjegyünkkel piros
pót\' és .Neu^ein Fülöp tfyégy-Vb. A kereskedelmi lörvényszéklleg nkkal vannak ellátva.
■ EUSTEIM FÜLÖP
.Sient* Lipótból\' ciiroiett gjógynerliri, Z. K "/\',,
HÉt\'N, 1. PlaakeBfaaie e.
Kapható NaijkialiOji: UKLUS I.AJO* tl ItKIK 8YULA n«|jaaeréBaaka«l.
30tX*KXXXX*JOaOOOOQCX3!XI3000DOC*XX>DOOOOOOtXXiaOOOO
Biolid Kopenbágai cég OmekOUetést Iteres oly exporeturrel, ki ehetó h»Ky-mát siállit. Ajánlatok: Copenhágen 1324 a\'att Aug J Wolf 4 Co. Ann. Bar. Copenhagen Dilnemark.
oooooaoooooooa ooco ooa aoaoooooooaaaoob
\'/,, 905.
vódJeKíót óh
I l uk «K«or valódiak ha mindegyik doboa Moll
aUtrAait tflntott fel. —
a Kell A.-fitt MIKtl-parat urtíi t,6,,k.U.. .
I ál altielkáatelaiak, gy° \'\'orgnrtl •• l,o»orkí., ««■•» \' m\'i
l\'la..," V,,t.".lá. aranvír t. a l./kolbobí.óbb , Hl-. >
! jelei káii.a.raek htl.-1-k AH .Mi. w. bb .Iterjedrii n.r...t. - Ara (fy ,iaaat.lt la ar.gitl at aiu< 2 kar
Hamisítások tSrvényile/fenyíttetnek
M QLL-FCLE
SOS -B0R5 ZESZ
ha
lel .
s
8 u
o
u
a
5 fi
a
u
u
a u u u
6 u
MOI.L A veJji-gyíi iout.ti u J-mia dnoiatial van ikrie. A Hall\' u Laiittapltá bcriffriilleii W ken-
Caak akkor valddi
ftii tél tirlüll aa.eialeaea u,.„. .i.,..,—---------- ----
"", "». ». a »e,k«lé. «)«h keU.V.JÍ.j.lníl le, a»; r..,a «. aáprnr L> t,y t.alillirigitlVlvTari l >« 90 tll k/
MOLL GyeriA/k szappanja
UtioMabb, lenjakb Mldii.lAi.riat kíilil.k jy.mi-k ál ...ppa., a Mr akaiael ápalaiára Hírlikak l falait!* ráa.ára.
ira á.rakiaklat - 40 Ml Ol áarak - I kar. 90 911 MUdea darab nev»«k-uappaa jjájt » vHlnyával .aa elláava
M u e I U 1 d ( 5
Mail A. gyégyazorssz, Cl el kir. udvari azállitó által y
Béta: Tuchiauben 9. aa. "
Vtdéki aiegrmdelíiek oepoala pcitmtáa.ét aMllett teliaiiuetnek u
A raktárakban telték Aíildroioifan MOLL A. aláirátával Jj ii védjegyével ellátott kéuitményeket kérni. o
Raktár-. Nagy-Kanújdn Roaenfeld Adolf Fiai. ^
_ u
iaaoooooooooooooooo 00000000 0000a nooooc-1
kein £
u u _ u
mr Újdonság!
COOK & JQHNSON\'S
enkal
a titlikk klttaaakk
Ifjdaloi
Kapkau aa aailrtk Banyai Wiodkbii «•..• lyógjUriibar
Darabja boriUkbio VO l,k«arab doboibia 1 korona Foatáa n fllléml tebb. — afaktir Maayiromág réiitre Tlrák Jáiaaf lytfyaiaráaiail, Badapoit, VI. Klrály oica 11 Mim" raktár Aaaatria Vaiyiraraiál réaiéra .JUH SAMARITía* trao
Hirdetések
lilfil RUD
AniioDcra-Eipedltfon WIEN, I. lat.. lilliritHti t
Öli J»|t
en, csillag anna
a 185 eai hatna laraliy balaaiaal, aidyat aaját lalálMtnyu h«|kaa«oilBi 4 hiaapl hatinaiat uia« kaptim. Ez tékát a Irgjobb ntrnaK lelt alliiairva a ba] ipalattra. a baj aSvéaéaak al«aiaid>laiara, a fajkor arcaltélére, aléiegln axkaal az arét«|-laa, leit azakallalvést ét aiár rlvlá idti hanaá-lat alt* agy a ka|aak, aiiat a tzakallaak, tcraiá-aialat feayt ét t«a»ttaé|at k«lotln«/ «t aieg aiaall ékít az Itföaléttl öaiB*at«i a A-.g««»bb karig ,
Egy tégely ára I, 2, 3 éaf 5 forint.
Poatal tiétkfildéi naponta az 4r «Bre való brkQl défe ttgy utánvét mellett »i fegtik világba a gyár-bóí, ahori minden megliM kQldeudö
CSILLAG ANNAWiBrfn. GraOBHl93.
Főraktár Nagykanizsán:
oeltch « graef,
„Tíröt kereszf-hez Csemíri-ü.
Megfojt ez az átkozott kthlfgéa I
Köhönéa, rekrdlafs ía
elnyálkaaodáa ellen gjora éa blriog batárnak
az étvágyat nem rántják át kltUnö " Doboza I kor. Próbafoboz
FS- éijiiítkíl.
„K
GYÓ6X fZERTÁR
Budapest,/ Vici-körut 1?.
Eljeu!
Egger mellpaiztllla
csatHamar meuiinllDlt.
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Reik Oynla és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
Az öiazea orvosi tudományok tudora
DR. VAJDA MÁRK
FOGORVOS
Nagykanlzán állandóan letelepedni és
rendel napi ináint 9 5 Áréig. Lakás: Délzalal takarék| éfttár épllletében, II udvar földszint. Bejárat a Fb tárrál éo • Zrinj /Mlkloa utca 35. azámnál.
Fogorvosi műtermemben mi«ennemü fogtiméaek, fogak, fogsorok, azájpidláital áa anélkül, arany fogkaronák mérsékelt árban. Fájdatomnálkilll foghúzások cacalnnal éa gázzal.
Nyomatott Ifj. Wajdits Jóasef könjvnjomdájiban Nagykaniieán
NsnfkaniiM, 1909
MeBUfenncgyadik évfolyam, 12. uzám.
mároiue 2B.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
flaliatéal árak: Kgé.i évre II karaaa, félívre I karaaa. negyedévre 2 karaaa II ». E|jaa náa ára II (.
Felalöi i térkéntől
Dr. Villányi Henrik
l.apluUjdonoi él kiadó: IfJ. Wajdltn Jái««f.
Siirkmtéiéo laijkaalzaa, $»|ár-nt I. izáa. Ilidiklrtli! éi nyoaria: laijkaalzaa. Ilj. Vajéita Jéziafaél laák-tér I. azáa Kirditéuk tfijizikái azarlat. Ijlltlér aaraakéat 41 f.
A szegény elmebajosok.
(vh) Az elmebajosok számára nekünk megfigyelő osztályunk ninos, sót azok ideiglenes elhelyezésére sinosen helyünk. A kórházban annyi az épelméjű beteg, hogy oda őrültet vinni nent lehet így történhetett meg, hogy egy B e k e István nevű elmebeteget a rendőrség zárkájában kellett 11 napig Arizni, egy Török József nevű klepto-mantkus őrültöt pedig a közkórház pincehelyiségeibe osukni. így áll ez idén nálunk a tébolydaügy.
Két évvel ezelótt a közegészségügyi bizottság megfigyelő szobának berendezésével foglalkozott a József fóheroeg-utoa egyik házában. Véleményeve is annak a háznak megvételét. Miért nem lett e vételből semmi, nem tudjuk, mert információt a helyi sajtó ilyen ügyekben nem kap. De akár adnak a mi hivatalos köreink a kanizsai sajtóra valamit, akár nem, a megfigyelő osztály ügye megoldatlan nem maradhat. Azért nein. mivel a közveszélyes őrültek száma városunkban szaporodik és mivel a humanizmus parancsolja, hogy az őrülteket ne rendőri zárkákban és pincehelyiségekben tartsuk fogva
Azért, ha még ideiglenesen is, a városnak valamely üresen álló házában megfigyelő szobát sürgősen be kell rendezni és ápoló személyzetet kell fogadni. Ua pedig ilyen ninos, az elmebajosokkal való bánásmódra erre alkalmas egyéneket ki kell oktatni.
A megye székhelyén megfigyelő osztályt létesítettek. Mi bár nagyobb terhekkel járu-
lunk hozzá a megye kiadásaihoz, mint a megye székhelye, mi megelégszünk két meg figyelő szobával. Mi szerények vagyunk. A fokozatos fejlődés hivei vagyunk. Az ugrás néha nyaktflréssel jár, de mindenesetben pénzáldozatokkal, miket a mi amúgy is agyonsrófolt lakosságunk el nem bir. De megfigyelő szobákra még telik. A megfigyelő szoba is jótékonyügy. Valamelyik jótékony egyesületünk mogfigyeló szoba javára is adhatna egyszer jótékonyoélu előadást. Azok az őrültek is sajnálatraméltó emberek, különösen, ha nein első osztályú emberek, kik nem mehetnek Schwarlzerhez vagy a Lipótmezó elsó optályu helyiségeibe. Őrültnek lenni nem bOn, csak szerencsétlenség, szegénynek lenni nem szégyen, osak kellemetlen dolog. Miért ne segitenők tehát a szegény őrültöket ? Ki ad erre választ ?
11a társadalmi uton nem tudunk az állapotokon segíteni, hivjuk segítségül az államot. Az állam az elmebetegekért a tartási és ápolási díjakat fizeti; a községekre nem ró terheket, mint az épemiéjü betegeknél.
Ha sikerül az álláfa érdeklődését felhívnunk, az nem fog bennünket segítség nélkül hagyni. Az igai^gttgyi miniszter is érdeklődött Tőrök József sorsa iránt elrendelte elhelyezését a lipótmezei téboly-dába.
Hány olyan eset van. hogy a belügy miniszter is kutatta az elmebajosok sorsát Nagykanizsán ?
Mi elsó sorban az elmebajosok, osztá lyának megépítését tartanók fontosnak. De a míg ez az ügy eldűl, sok viz fog lefolyni
a Dunán. Azért mindenekelőtt egy pár megfigyelő osztályt kell berendeznünk.
Az elmebetegek osztálya szükségesebb még a kórház kibővítésénél, szükségesebb a trachoma-osztálynál.
Épelméjű botegeket házilag lehet kezeltetni. A trachomásokat Nagykanizsán összpontosítani nem vagyunk kénytelenek. De őrülteket sem házilag nem lehet kezelni, mert veszélyesek környezetükre nézve sem téboly-dába küldeni nem lehet, mert a tébolydák mind túlzsúfollak és hetek múlnak, mig egyet elhelyezni sikerül.
Az élet terhei, tneghiusult remények, » létért való küzdelem mindennap megbontják a predisponált emberek estét. Az átöröklés is sok embert őrületbe sodor. Ezek a betegek mindinkább elszaporodnak.
Az ész osak finom ideghálózathoz kötött erő, az élet azonban kíméletlen és megrontja, széjjelkuszálhatja ezt a finom hálózatot. Ai élet küzdelmében sokan győznek, de még többen elbuknak. De az elbukottak közt legszerencsétlenebbek az elmebajosok.
Ezekért a társadalomnak, községnek, államnak valamit tenni kell. összekulcsolt kezekkel többé nem lehet az állapotokat nézni, mert különben egyik zavarból a másikba kerülünk. A megfigyelő osztály a közkórháznak integráló része, épugy mint a szemészeti vagy l>elgyógyászati osztály, azért amannak feiállilására égető szükség van. Siessünk segítségére a szegény elmebajosoknak I
Gyávaság.
Az ember boldogságához vagyis inkább szerencséjéhez nagyon szükséges az okosság és a bátorság. Azt mondja egy hires bölcsész, hogy egyik sem jön magától, hanem hogy az elsót az anyjától, as utóbbit pedig atyjától örökli az ember.
Pedig e világon nagyon is megkívántatik a vasakarat, a komoly szándék ; mert az egész élet csak küzdelem s igaza van Voltairenek : onne réussit dansce monde, gu\'ála pointe l\'épée, et ou meurt les armesála main.
Ennélfogva gyáva lélek az, aki, mihelyst össze-tornyosulnak a felhók, vagy épen csak mutatkoznak is a láthatáron, — már is aggódik, jajgat b remeg a félelemtől.
És micsoda érzés ez, mi idézi eló ?
Azt a kellemetlen, szorongató érzést, amelyet egy minket fenyegetó bajnak képzelődése folytán lelkünkben támad félelemnek, aggódásnak nevezzük; s a lelki erőknek ezáltal előidézett bénulását és tehetetlenséget pedig csüggedésnek, gyávaságuak mondjuk.
Ezeknek alapjuk van részint az ember lelki állapotában, résziut pedig testi alkatában; amint rendesen a testi gyöngeséget, félelem s aggodalom érzelme is kisérni szokott.
A félelem elvakit s az igy felizgatott képzelő tehetségnek működése képeiben minden tényt nagyobbít, megzavarja az ítéletet 8 oly tettekre ragad el. melyeket a biztosság, a lecsillapodás és megnyugvás állapotában restellünk és szégyenlünk.
Kétségen kivül közreműködnek itt már az ifjú
kortól megszokott képzelódések, melyek bizonyos személyeknek és dolgoknak nagyobb fontosságot s értéket tulajdonítanak, mint amilyennel azok valóban bírnak.
Etek idézik eló lelkünkben a félelem, csüggedés, gyávaság érzetét, mely csak a szellemi minőségünk magasabb fejlődése, önérzetünk emelése s igy az eszmék és az ítélet tisztulása által szüntethető be vagy legalább kisebbíthető.
Ha képzelótehetségünket csak bajunk, nyomorúságunk nagyobbitására használjuk; akkor csakugyan visszaélünk vele és vétkezünk. Mert a lehetőség országa reményre adva, szánva van az embernek,
nem pedig félelemre, csüggedésre és gyávaságra. *
* *
A csüggedő, gyáva lélek képzelódésének kísérleteit látja mindenütt, tulbacsül minden embert és minden dolgot, főleg pedig saját személyének és tulajdonainak fontosságát.
8emmiféle nagyobb gondolat, az emberi rendeltetésnek. semmiféle magasabb fogalma, eszméje nem emeli lelkét; ó csak saját kicsinyes törekvésének szegényes vívmányait félénken őrzi és borzasztó szerencsétlenséget lát minden oly körülményben, mely azokat a nyomorult vívmányokat esetleg fenyegethetné.
Sajnálatra méltó ugyan a gyáva ember, aki csak saját életét, saját én-jét félti és védi: de Bismarck szerint, vannak emberek, akiknek oly\' nagy a gyávaságuk, hogy még védekezni sem mernek, vagy félre-üti a kárdélét, melyet keblükre irányította az ellenség.
Pedig sok igazság van abban, hogy :
Das Schicksal Í6t der Mensch,
Der Feige stirbt als Knecht,
Der Muthige herrsebt
A gyávaság a legkényelmesebb köpönyeg, amelybe ugy be Jehet burkolódzni, hogy senki hozzá nem férhet az emberhez.
A világ előtt nem arrogálja a bátorságot, nem bántja a hiúság, hogy vitéznek tartassák. Ez hasznos az egészségre és az előmenetelre. Az ilyen ember nem fog párbajban elesni, vagy megsebesülni, nem törik be a fejét az igazság kimondásáért, nem fog gyülölködókre találni, akik észrevétlenül áskálódnak körülötte, hogy tőrbe ejtsék, szóval kényelmes lesz ai utja, legfölebb egy-egy kacagás üti meg fülét, de e fölött ó csak vállat von.
A gyávaságnak sok változata éa csodálatos torzalakja van az életben. Kezdve az eszmeiség gyáváin, akik még akkor sem merik kimondani azt, ami gondolataikban megfordul, ha csakugyan van jóravaló eszméjök, félvén, hogy valamely érzékenységet sértenek, egész az opportunus lelkek seregéig, akik hunyászok fölfelé, zsarnokok lefelé, akik körülözönlik a hatalom képviselőit, lesvén a homlokok ráncólatát, tudnak hízelegni mindenféle hiui>ágnak, megalázkodni minden gazság előtt, szolgálni minden ala<>sonyságuak, hazudni cselédek módjára minden szül - ues és nem szükséges alkalmakkor. Az opportunus lelkek roppant tömege prototípusa az emberi gyávaságuak. Ott sürögnek-forognak mindenhol, ahol anyagi haszonra van kilátás, tudnak nevetni parancsszóra, hátat görbíteni, talpat nyalni és — ami legszomorúbb — tudnak világtörténelmet csinálni, őrök szégyenére az emberiség géniusiának, amelynek kárhozatára születtek.
Ezek a világtörténelmet csináló gyáva lelkek a
í
/. A I. A 1 KÖZLÖNY
1905 MÁHCIU8 25
Városi ügyek.
Bizottságok megalakítása.
A szakbizottságokba a tagokat f. hó 20-án választotta a közgyűlés. A képviselők kész ivoket kaptak és azokkal szavaztak. A bizottságokat először egy öt. aztán egy 30 beavatottakból álló bizottság alakította meg.
. A bizottságok előkészítik a dolgok részleteit, a közgyűlés elé terjesztendő javaslatokat. A bizottság tagjai ismerik hát a dolgok részleteit. A közgyűlés az alkotmányos gépezet, mely az elébe terjesztett javaslatokat elfogadja, de a legeslegritkább esetekben elveti. A. ■
Mivel tehát a bizottságoknak olyan fontos szerepűk van, válogatták meg olyan nagy gonddal a tagokat a kigondoló ötös- és barminoas bizottság Első sorban tekintettel vannak arra. hogy holmi a rezsimmel nem szimpatizáló emberek ne kerüljenek sok bizottságba, hanem osak 20 próbás hivők.
így pl. az építésügyi bizottságból kifelejtették G e i 8 z 1 Viktor építőmestert, a városnak volt segédmérnökét. Ebben volt aztán annyi tapintat, hogy önmagát jelölte és hivei mégis választották. A közegészségügyi bizottságnak 30 tagja van. Ebbe a bizottságba olyan tagokat is beválasztanak, kik nem tagjai a városi képviselőtestületnek. A bizottságba a város 15 orvosa közül 13 orvost jelöltek. Kettőt: Dr. Hajós Somát és Dr. Pollák Ernőt kihagyták. Pedig ezeknek ép ugy ott a helyűk, mint a lelkészeknek és iskolaigazgatóknak vagy bármely más orvosnak ?
Az ellenszenvesek egy-egy bizottságba kerültek oda, hol nem kellemetlenkedhetnek. Ez aztán az exigenoiák politikája
A bizottságok tagjai a következők:
I. Villamelle nórző bizottság. Klek KrnŐ, Goldhammer Károly, Kertész L^jos. ürQnhut Henrik, ifj. Samu József, Unger Ullmann Klek, Sommer Náthán, Rauschenberger Adolf, pósfai Horváth Jáuos, Horváth johanec László, Bagonyai György, Kperjesy Gábor, ifj. Fesselhofer József, Dobrovits Milán, ifj. Köó József. II. Jogügyi bizottság. Dr. Tnboly Gyula, Dr. Tripammer Rezsó, Rapoch (Ívnia, Simon Gábor. Dr_ Bród Tivadar, Dr. Fried Ödön, Tóth László, Remete Géza. Dr. Fábián Zsigmond, Dr. Neusiedler Antal. III. Legeló- és erdo-
politika gyávái. Oly törvényekhez értünk itt, amelyekkel úton-útfélen találkozunk és amelyek belevették magukat közéletünk sok becses intézményoibo, megmételyezvén azokat. Nincs száualmasabb dolog a politikai gyávaságnál. A megalkuvás és kufár<*ág eszméje ez, amely megtud bocsátani akkor is, ha nem szabad, el tud Ítélni akkor, ha piegkelleiie bocsátani. Klveket nem ösmer meggyőződése nincs; mindig mások után indul a pillanatnyi szükséglet és haszonlesés elveinél fogva; aláveti magát egyéüiségét, gondolatvilágát, eszmemenetét annak, akitől a hasznot, az előmenetelt, vagy hiúságának a legyezgetését várja. Ha a parlamentek forró levegőjében fölemeli szavát, nem az ó lelke nyilatkozik meg, nem meggyőződésének szent ereje ad ihletet szavának, hánem idegen, rajta kivül álló körülmények szólaltatják meg az ocsmány hangszert benne, hogy az ég fényes adományát a beszélő-képességet, átváltoztassa szolgai eszközzé.
Szabad legyen záradékul még a következő megjegyzést tennem: Ha a tőrvényszéki termekbe betekintünk, ott azt a meggyőződést szerezzük, miszerint egyetlen rablógyilkos tárgyalása sem végződik azzal, hogy a gonosztevő sirva ne fakadna. A gyávaságnak egyik nagyon jellemző kifejezése ez. Nem raiutha a bátor férfiúnak nem volnának könyei! Nagyon is vannak; talán több, mint a gyávának és a forrásuk is mélyebb. De ezek a könyek nem a tett elkövetése után omlanak, vagy akkor„ ha a felelősségre kerül a sor. Ezek a könyek a legszentebbek, .amelyeket a terméözet adott az emberiségnek és nyomukban van az áldás és boldogság.
08ELKÓ JÓZ8EF.
gazdasági bizottság. Pálffy Alajos, Hertelendy Béla. Tóth István, Blau Ottó, Klek Géza, 8oinmer Sándor, Vidovits József, Kránitz József. Schmidt Frigyes, Mátyás Ferenc, Knausz László, Gáspár Ferenc, Kállovits László mihiua, Bolí Iván József, ör. Mihálec József, IJjváry Géza, Major József, Anek József, ifj. Steszlin Ferenc. 8tern Sándor, báró Gut-mann Vilmos, H^jdu József, Réti Lajos, Mátés József, Szabó Károly. IV. Kisdednevelésügyre felügyelő bizottság. Fischel Lajos Dr. Villányi Henrik, Schmiedt Frigyes, Remete Géza, Szalay Sándor, Dr. Neumann Kde, Nith Norbert, Anek László, Buncom Ferenc. V. Közegészségügyi bízott
A hivatalnokok és a sport.
Nem akartam hinni a szemeimnek. Hát lehetséges ez?! Gyönyört vasárnap délután nyolc hajlott hátú sápadt hivatalnok ült® körül az asztalt s — kártyázott. Kmberek, akik a hét hat napján keresztül minden testi munkánál fárasztóbb szellemi munkával ▼annak elfoglalva, vasárnap leüluek egy világosságtól, naptól elzárt szobába és kártyáznak. A kép kisért egész ottlétem alatt, sőt még útközben is, amig & Karszt egyik állomására nem értem. Valami apróbb helység lehetett, még a nevére sem emlékszem.
.ág. Dr- Neumann Ede. ür Szabó Zsigmond, l\'ráger . Htr°ra i,m°8\' »«« ítUjember lépeti
"E 1 ű... t.í. n. cüL. be " szakaszomba. Az ismeretséget h.m.r meg-
Béla. Dr. Szekeres Jóssef, Bellis Lajos, Dr. Fodor Aladár, Dr. Pillitz Soms, Dartos Gézs, Dr. Mayer
kötöttük, s ök elbeszélték mi járatban vannak. Mind-
Ferenc, Nith Norbert. Dr. Szigetb, Károly, Dr. rÍc [<1,e,zik Kálmán. Németh Oytirgy, Dr. Illád Simon, Reicb * ™bsdságnkst. De termeszetesen nem ugy mint a Gyuls, Dr. Oods Lipót. Scherlz Richárd, Doimányo, "W" hl^wkj*. ^ "P
Antal, Hun Samu, UörOg Ince, Dr. Villányi Henrik,; °í ,, , \' .,h"e,m. \'í1\'" Y"4\'\'^^ k ,7 ,* Hajdú József, Horváth György fógimn. ig„ Hütter 8"í\'d64«"k,t\' *** *bb6\'
Lajos, Dr. Ország Lajos, Veníel Rezsó, Dr. Bsrth. u ol\'4. "P°l 8l»le,knél lílUk\' \' ,íbb" Ped\'« Gyula, Dr. Schwartz Károly, Kádár Lajos, Dr. Engsl I «gJ»\'og°\'J";
Sándor. VI. Szegén,Ugy bizottság Rothschild , Szégyellem ugy.u de ratet. elmondUm nekik
Samu, Dr. Schwartz Idoli. Pillitz Gyula, Ledofszky " én ^í™ b"T f\'u\'J" aket ,r4w1Uk
Ernó, Elek Ernó, Schw.rtz Olló. Nith Norbert, Sneff Impo«.bileI In«d,bi eI Leheteten 1 Hihetetlen 1 Erról
László péter, Szalay Sándor, Dr. Szekere, József, | Jk, mé« nem b"UolUk- 84\'u"^\' f, Koller Mátvás, Goldh.mmer Károly, Dr. Kried Ödön, »®«1«I»rtked»el6 népet De igszán
Mikoss Gézs, Ssmu József. VII. Ipariskolai fel- m«?M,k ,kk" "mu\'"k d. "ilkor elmondtam, hogy ügyelő bizottság. Weiser József Grünhut Hen- ™k » ,A Wbbsóg meg íppenhem,
rik, Miltényi Sándor Hlstkó Jáuos, Muzikár Vince, In! » f0"\'5" ""házban. Ez meg mesebe valói Hát Keller Mátyás, Ösztorreioher Bsraát, Ilr. Rothschild \' mégsiervezve?\'Nincsenek még egyesülheteik?
Jakab, Saller Lajos, Dancs Kálmán, Weisz Tivadar, HW né lenne egyesületük hogy ne lennének Josifovits Milivoj. VIII. Számvizsgáló b i z o 11-: \' 8 ,mlt !*\'nt°,k °K? nyelveket,
.1. Remi!.. I.\',...f n.lffurbv fl.mn I .ndv.v s.m„. 1 h"»t»lB»k «">b«rnek »•\'» tudományt tsnitansk.
Olyat nevettek rsjts, szinte sirni lett volna kedvem Hát nyelveket taniUnsk I Ugyan kit akarnak ók oktatni? Osups beteges munkától elgyötört embereket, akiknek nem csak s tanulástól, de s nap H órájában legalább kétszer még az élettói is elmegy minden kedvük. Nálunk Rómától kezdve s legkisebb városig mindenhol megvannak s hivatalnokok sportkörei. Ahol a magánhivatalnokok nem tehetik, ott sz állam-hivatalnokokkal egyesülnek. S látná uram. micsoda kollégitás vsn ott I A nsgy ember a kis emberrel,
ág. Keiuitz József, Szigethy Samu, Lendvay Ssmu ltéti Lajos. Dobrovits Miién. Szalay I ajos, Stolczer Gusztáv, ifj. Steszlin Ferenc, Heltai József Muzikár Vince. IX. Kórházi bizottság. Mikos Gézs Tripammer Gyula, Dr. Schwartz Adolf, Eperjosy Gábor líeinits Lsjos, Klek Lipót. Rothschild Albert. Dr. Szigethy Károly. Dr. Ollop Mór, Dr Rác Kálmán, pósfsi Horváth János, Remete Géza. X. Főgimnáziumi bizottság. Dr. Tripammer Rezsó. Hertelendy Béla, Horváth György. Scherc Richárd. Réti
Lsjos, Ebenspanger Leó. XI. Szinházi bizottság ,, „, „ , , ., ., ,
Dr. Neumann Ede. Dr. Tuboly Gyula, báró Uutmann f6nök slkalmazo lal látszik együtt b s nezók közöli Vilmos. Ebenspanger Leó, Grünhut Henrik, ifj. Fes- me* °,t,1 ¥" mindkettőnek a csa ádja selhofer József, Radnsi Jenó, Elek Ernó. Zerkovilz ! . l ogy micsoda sportot gyakorol|anak ? Amihsz Oszkár, Dr. Plibál Viktor, Viosz Ferenc. Oszlerhuber éPBN "\'kalmük van. Telen s bálozás melleit hotenkint László. Dr. Lóké Emil, Dr. Neusiedler Antal. Dr. í~!,\'\'I0r " l°rlláL Tárnául footballoznsk, vagy at Pillitz Soma. XII. Pénzügyi bizottság. Tripammer 0uSk lllres "\'Sgyar lapdsjátekait játszák. Késóbb. hl Gyula, Knortzer György. Elek Lipót, Schwartz tiusz- 1 kor vagyonosshb lesz, Lawii-Tennlszezuek, ide már táv, Eperjosy Sándor, Grünhut Alfréd, Dr. Schwartz a hölgyeket is belevonhatják. S az idó, sz kitelik a Adolf, Dr Fábián Zsigmond, Dr. Rothschild Samu, ,*»"r\' 08 ünnepnapokból. Nyáron űzik az uszó sporto\'. Weisz Tivadar. Blau Lajos, Dr. Plibál Viktor. Miltényi »"lénk\'"1 Peíl(! \'ti » városon kívül esó szabad helyen Sándor, Vidor Samu, Rosenfeld Adolf, Bogonrisder i íMMllwk. Ián közönséges, sót nevetségesen jelenték József, Hslpheu Mór, Dr. Lóké Emil, Dr. Rothschild t«l™»«k gondolja On ezeket a sportokst. Hedia Jakab, Viola József. Knausz László, Plemmer .lózsef, mennyit köszönhetünk mi olasz hivatalnokok nekik lluncom Józief, Dr. llenoik Forenc, ifj. Samu József, kgészseges testben épebb a lélek, tisztább az ag> XIII. Épitési bizottság. Knortzer György, Eperjesy "sgyobb s felfogó képesség. A sport kisebb-nagyobb Sándor, Ehenspsnger Leó, Blsu Lsjos\', Stern Sándor.1 jíg"""! némileg sziiiesebbé teszik a proviucváro^i linger Ullmann Elek Morandini Román, Sartory hivataluokélet nagyon is érezhető egyhaugusá^át s Oszkár, Reichenfeld Gyula, Szommer Náthán, Sebeslény , """ s leglontosabb, egyoues, egészséges, minden
Lsjos, Szurovy Gézs, Fstér Mihály, pÓBfsi Horváth beleges iránytól ment felfogást sajátitanak el.....
János. Sallér Lajos, Horváth László csizmadia Horváth I ""J"1\' nagyon sokat érveltek még, kár, hogy juda Forenc, Sneff László péter, Rauschenberger llem <udom mi»\'i roprodukálni. Károlyvárosnál Adolf, ifj. Steszlin Ferenc, Dancs Kálmán, Mikoss kiszállottak, s én egyedül maradtam. Elővettem sz Géza, Dr. Szigethy Károly, Rosenherg Richárd, Geiszl Wk lapol, s olvssgstlsin. A bivstsluok-
Viktor. XIV. Nyugdijkezeló választmány. Reinitz József. Dr. Plihál * iktor, Viosz Forenc, Öszterreicher Bernát. Póttsgok. Dr. Bród Tivadar, Fischel Lsjos. XV. Árvaszéki tiszteletbeli ülnökök. Dr. Tripammer Rozsó, Lóvy Adolf, Simon Gábor. Knortzer György. Dr. Frifd Ödön, Dr. Ollop Mór, Dr. Fábián Zsigmond. Szalay Lajos, Hertelendy Béla, Acél Pál. XV| Esküdteket összeíró bizottság. Ebenspanger Leó, Viola Jézsef. XVII Pénztár vizsgáló bizottság. Fischel Lsjos, Heltsi József, Eperjesy Gábor, Unger Ullmann Elek. XVIII. Községi segélyalap véleményező bizottság. Fluntbort László, Hsj Istók Ferenc, Horváth diós l6tván. Szmodica György. Taudory Antal, Pátri János.
Emlékeztetö-naptár.
Márolu, 25. A D.fyk.Dimi ipartestületi l>et«i»et.:Tie.níuí Ur köioolí... \' r
. 26 A aagykaaiiiaj IpartsslQl.t koigyaléie . . Ab i.r. hilkoiiég kü.zjQiéle
. a míg).romig! munkáink rokkaal- él nvuadll
ejjlít íiókjáDak kSigyQlé,.. . Ai I ói M. K. délalinja , , Somogyi Ede uabadelöadáia a Ummjrok ái magyarok rokoaligárál
egyesület tudatja a tagokkal, hogy ma társas összejövetel lesz.
Ugysu eszébe jut-e valakinek a sport érdekében lelszólslni?
Az idó azt válaszolta rá, hogy eddig még nem
S ezután? Vederemo! m, m
HÍRJFKT
Nyilt ievél.
Tekintetei Remete Géza Idroaí kfpvltelö urnák
Helyben
Tekintetet vároti képvittlii ur!
Elmulaszlhatlan kötelességet vélek teljesíteni a nagykanizsai városi képviselők nevében Önnek hálás köszönetemet kifejezni azon tapintatos, körültekintő ügyes eljárásáért, melylyel a nagykanizsai városi képviselők kebelében az egyes bizottságok megalakítását sikerült önnek mogeszkőzölni. Igazán a magam részéről is gratulálok hozzá
Ük.
ISIID. U.\'.Rt\'lUS 20
Hogy ki bizott meg engem e köszönet kifejezésével — és hogy merészelek a városi képviselők nevében beszélni ? Hát kérem szépen Nagykanizsán azt sohasem kérdezik.
Például tekintetes városi képviselő úrtól sem kérdezi senki, hogy ki bizta meg azzal, hogy alakítson egy ötös bizottságot, az hívjon össze egy 30-as bizottságot és az meg alakítsa meg a bizottságok névsorát. I)e mégegyszer mondom, az összeállítás — az eredmény — meglepő. Nincs senki, aki mondaná, hogy az egyes bizottságokba olyanok kerültek bele. akik nem oda valók, vagy egyes bizottságokból kimaradt volna olyan valaki, aki bele való És nem is a kész bizottságok ellen van nekem kifogásom, hisz az a 3 óv
l»Ui KÖZLÖNY
7 Haláltiártk. Horváth Oábor . .Sümeg és Vidéki- kiadója éa tolajdonoaa f. hé 17 éa életének éö-ik évében hoaszii aieovedéa után elhunyt. Lap Jáeak vezetésében nem rideg üzleti érdek, hanem • közügyek nolgálatg vezette. Neje éa két gyermeke siratja balálát.
özv. Scbleininger Jakabné szül. Hor-schetiky Johanna 1. bó 34 én hoisiis szenvedés után elhunyt. Halálát nagyszáma rokonsági gyászolja, b. hó 26-án 10 órakor temetik a Fó-uti 31. azámu gyáazháiból.
— A szombathelyi uiiadátam. Szombithelyan a képviselőválasztás tudvalevőleg • szövetkezett ellenzék győzelmével végződön. A város volt polgármestere éa három éven át képviselője: Éhen Qynli megbukott • di.uideni Bliskovich Sándorral asemben. A választást azonban petícióval támadták
meg, mert Bliskovich a folyó évre érvényes válisztói elölt névlajlttombaa bejegyezve oincs. Hint • Kel. Ért privátlakáson, priváteiuberek által saját, elóirt j®\'cntí. • petíciót viasii fogják vonni. Bliskovich a
...--. -----____• ., . . mult héten ....... i- l-l...____t...i..i_i ...
gusztusuk szerinti névsor újra kinyoma-tásából állott, osak azzal a osekélyke különbséggel, hogy egy-két embert most betettek a bizottságokba — akik a múltkor talán tév»-désból — kifelejtettek.
De mégegyszer mondom, nagyon, de nagyon megvan mindenki a bizottságok névsorával elégedve, csak egy egyetlenegy kis formahiba történt az egészben. Már t. i. az én csekélyke alkotmányos érzékem azt súgja nekem, hogy a megalakítást fordítva kellett volna nsinálni T i. először össze kellett volna hívni mind a kétszáz képviselőt, hogy az valasszon egy kis kandidáló bizottságot és az igy kandidáltak névsorát jóváhagyás végett be kellett volna mutatni ugyanazon értekezletnek.
Ha emlékezetem nem csal, ez mindig igy is szokott történni, amióta — a képviselők a maguk kebeléből választják a bizottságokat.
mólt béten meg is jelent uombithelyi válásitól kötőit, hol lelkes ovációban volt résie a gyorssá népsierüségre izert lett követnek.
— Uj ügyvád. Orisz Dei.5 dr., köz- és válté ügyvéd Nigykioizsán telepedett le és • vároe-hái bérpalotájában ügyvédi irodát nyitóit.
— Uj kölkat. a sétatéri kölkut elkészüli. Csővezetékek beágazzák ai égési sétateret és hyd-rimokkil öntözhetök is ültetvények A sétilérbei vezelő utón ii van viigyüjtó, melynek megnyltáaával a Csengeri-ut kültelki vénát is lehel öulöioi. A kut villamos erőtel hsjthlté. Es iz ujibb intézkedés nigybin fog hozzájárulni ■ sélitéri ültetvények fej lódéséhez és most már remélhető, bogy a kanizsaiaknak igazán szép. növényekben pompázó üdülőhelye lesz.
— A Kerentény Jót. Nőegylet köréből. Csesznék Miklós kir. törvényszéki biró 80 (nyolcvan) koronái adományozott a szent Antal-persely javári. Amidőn ezt köizönettel nyogtituáuk, a nagylelkű idikozóoik ezúton ia hálás köszönetet mond i Keresztény Jót Nőegylet elnöksége.
— A gazda él a kai. Sajátságos körülmények kőzt lelte halálát Varró János kiskomátoini ga-di.
Soha még homo rogius nálunk nem szerepelt, iQéme" kut°41 eD\'e!«"u "87 menyecskével és mikor
De Isten látja lelkemet
aprehensio
vedret megakarta merni, a kutbi esett. Bár i vii
akar ez lenni és — egyéni meggyőződésem T0"\' m<8i\' 011 Dr. Sausner
szerint — az eredmény teljesen ugyanez lett [ Jó,\'e\' kiskomáromi járásorvos koostMálli, hogy volna, osak az az egy lehetőség nincs kizárva, v,rrlS e.kérbin szenvedett éi i bij épen
hogy talán mégis beajánlott volna valakit ,kkor >s" r4\' mikor ■ l""b• •>""\'• * "lereocsétle a nagy értekezlet vagy a 30-as bizottságba i °0\' i<r\' l!"4á"k "?\'"«>«
vagy esetleg egy-egy méltányos óhaj\'t vagy ónjelölést tekintetbe lehetett volna venni. Így azonban senki sem merészkedett óhajtani, mert attól félt, hogy a megbízottaknak kötött marschrutájuk van.
Kiváló tisztelettel a telt. vároti képviselő urnák mindenkor kéu híva Dr. Szabó Ztigmond
vAroai képviattö.
— Felolvaiál. Somogyi Kde, i .Budapesti Hirlip" belmunkatáraa, aki ujabb időben l aaumir nyelvnek i migyír nyelvvel való rokonság kimula tásávil a tudományos világban uigy feltűnést keltett, ■1 I. és M. K. meghívására I. bó 28-án délután ö ónkor i Polgári Egylet nagytermében szabad előadást tart a Szumirok és a magyarok rokonságáról. A műsor többi iiámii a következők: Brisson .Trió\' Bellini Normi c. operájából. Előadják: zongoráu Pele Ida úrhölgy, gordonkán Sterneck Zsigmond és harmouiumou Stráin Ottó. — Btemeck ■Spanyol Sereuati\'. E\'öidják zongoráu Pele Ida úrhölgy és gordoukáa a szerző. A kevlaari bucsu. Szavalja K r a u s z Margit úrhölgy.
— Bírót eikütétel. Fischer Jótsef dr. a nagykanizsai kir. tórvéoyazékhez újonnan kinevezeti _. ,.„„_ .... .... .,.„ , ., ,.„ ,. biró e héten, lelte le Tóth László táblabíró, kir. "c» "u08 ,rcln ,é«\'« 0líU- A ,<r MMU« ,tcíl törvényszéki *8lnök kezébe a hivatalos esküi. Ai 01 automobil ntuávil és veietójével együtt tova-eikütélelt íz elnöki aiobábin (irtották sz ettész hajtott, mintha minden rendben ment volna. Igy btrói kar jelenlétében. Tóth László beizédel tartott, beazélték nekünk aa esetet. Éa eizel befejeztük a melyre Fiacher Jóisef válaszolt. As uj biró mlr soha megszűnni nem akaró hírünket — az automo-elfoglalt! hivatalát. bilról és vetelőjéről
Ai aolomebllrót éa veietójéról. Frini Lljoi gőzmilom és villinymű lulljdonoi lotomoblljl sokat foglalkoititti már l köivéleményt. Ai utcán mindig megbámulják a vágtaló .szörnyet.\' Amióta pedig — éa ei tivily májúi elsejének síép reggelén történt — ember halál ii lüződik n automobil történetéhez, azóta míjdnem történeti nevezetességre emelkedett. A májusi .nagy jelenet\' — azt hisszük, automobil körökben ilyen jelzők járják a divatot — egy tárgyiláibin nyert bcfejezéit, ihol ■ gépvesetö elitéltetett él • veieléslől ia el liltolták. Igaz, nem emelkedett még ai ítélet jogerőre. Az ügy most — igy értesülünk — ibbio a stádiumban van, bogy a vezetőt feltételei szabadlábra helyezték. S mi történt nóta? A történeti nevezetességű automobilok sorra változtak — a divattal. Csík egy nem változott: ai automobil vezető. El két gyorevonit sebességgel vezeti most ie a kocáit. Ugy hirlik, hogy a mult hetekben újból elitélték eebes bajtáa miitt. A közönség izonblu nem látja ennek a halálát. Ai automobil csak fut* fut erősen, mintha keserűviset ivott volnl. .Nigy jelenetek\' is divitoinik még. Lipunk egyik birátji ujságolji nekünk, hogy i keddi esti jelenet különösen sikerült. A kocsi Migyir-utcán haladt éa majdnem elgázolt két iparoa segédet. Az automobilou egy ur ült és a vezető. Lehet, bogy tán haragudtak i boszintó véletlenre, mely őket meglosztotti egy ujabb nagy jelenettől. Saóval némi vitatkozás utáo a vezető leugrott éa boxerrel Kállo-
— A migántlaztrlaelók kóréból. A M. 0. Sz. nagykanizsai bizottságába mind többeo lépnek be tagnak. A héten többek között belépett ai Elsó Magyar Biitositó Társaság itteni fóügynökiéfének tisztikara. — A Déli Viaut tiiitikiráhoi ii elkül-dötlék már ■ belépési felbiváat.
— Várni cunikírtág! vagy ranéértégl létszámemelés Deák Péter nagykanizsai rendőrfőkapitány, mint érteiüiűnk, fontol beadványt késiitett, amelyet a jövő héten fog benyújtani a V. tanácshoz Bármiaó irányban leás ez elintézve, illetve a beadványban emiitett két ujitái bármelyikét ia fogadja el pártoláara a vároii tanács, az ügyet komolyan meg kell fontolni.
A beadvány jivisolji l tanácsoak, hogy mondass* ki elvben a városi képviselőtestülettel, hogy a közbiztonsági azolgálat teljesítésére a belügyi kormánytól egy városi caeodőrkülönltméey szerveié-lét kéri. A csendőrkülönítmény 18 tagból álloa. Ezzel i rendörlegénységből 12 tig feleslegis leane, kiket célsierüeu lehetne • hlvitáios tűzoltóknik, vigy mezőőröknek ilkilmizni. A heidvány eit n ujitást nemesik közbiztoniági, de pémügyi tz.m pontból is előnyösnek tartja. Deák Péter randórló kipitány véleménye íz, hogy hl a közbiztonsági •solgálit nem bintnék • városi csendőrségre, ikkor i rendőrlegénység mostini létsiámi legalább ll 10 stáialékkil emelendő.
— A margitszigeti merénylő. Lipunk volt 11 első, mely megirti, hogy Roklciek Rezső lopás mint elitélt caavargó Otoidy Lijos ilr. kir. űgyáii előtt nt a vállomást tette, hogy a a m.rgitirigeti, idősb Zichy Jánoi ellen elkövetett merénylet tet-teatárn. A szenzációs vtllomáilll a fővárosi ujtó is részleteseo foglilkozott. A vizsgálitot a legnigyobb titokbin folytatják. A kir. ügyémégen a viugálit érdekében, is ügyben nem idnik bővebb iiformá-ciót. Fővárosi todósitónknik innyit sikerült megtudni, bogy • héten Nigykiniitán járt Bon is kerületi kipitány • fővároiból és hogy Bobicaek szerdán éjjel i fővárosbi érkezett két börtönőr kiléretébeo. A vizsgálat nigy körültekintéaiel folyik.
— Ai épltómnnkáiok bértaozgllmi még nem fejeződött be. Vaaármp Itt járt • központ egyik küldöttje, ikl értekezett a munkásokkil. A héten szerdán békitéai tárgyalás volt, de ei nem vezetett eredményre. A mesterek nem híjlindók belemenni iz ón nerinti dijiiáibi. Bérmódositási javaslatot terjeaitettek t munkások 11-ei buottiági elé, de i munkások nem fogldták el a jivialitot. Mi pénteken délután újból volt békítő tárgyaiéi. Lipunk lártikor még értesültünk ennek eredményéről. Egy munkások mondotta ludósitónkaik, hogy hl i tárgyalás nem veietne eredményre, n összes munkások i központ költségén mái vidékre lesznek aaállitva munkakireiéi végitt. Ai országos uik-egylet pedig Nsgykiniziát blokálni Ionja
— Kivándorlás! mozgalom. Zilivármegyében • kivándorlás mindinkább nagyobb arányokat tlt. Kivétel oélkül a péni éa földueriél Kluánjábl, Amerikábin mennek. Ziliizentmibály él Pölöikefóról vagy 50-enen váltottak útlevelet és eit mm holmi kivándorláai ügynökök, hanem Amerikában élő roko nok biztatására lelték, kiknek otlküna igen jó dolguk vio.
— Elhunyt negyvennyolcai. Kovaciici József á8-is honvédőrmester, volt urodilmi számvető 80 éves korábin Nigykaoiisán elhunyt. Alelnöke volt i hidistyán egyesületnek, melynek alapítója ia volt. Nagy részvéttel temették.
— A Szegedy Kéia emlékmi leleplezése. Lukonich Oábor Úrral, a ktaiinó elnökével, aki egyszersmind i Siegedy ltóza emlékmű bizottságának Is elnöke, tudatll i Kufiludy-Társirág titkári, bog) l leleplező űunepen Berzevicy Albert dr. máiodeloök és Bercik Árpád képviselik a társaságot l ai ünnepi szónoklatot Berzevicy Albert dr. mondja.
— A izenvedélyee pémgynjtó. Megivtuk, hogy i nagy kinizsii rendőrség leuitóititu Joagviri Rozi péterváridi cigánynő!, ki ami kijelentéin segíts égével, bogy ö migyír felírású péaiét német íeliráiura ikirjs lelváltini, mindenfelé, igy Nigy-kuiiaán ii, lopái él különféle izélbámoikodátt követett el. A veszedelmei hölgyet a rendőrién 5 mpi elzárásra Ítélte. Büntetésének kiálláaa ntáu örökte kitiltották a városból.
2U1I KÖZLÖNY
I909i MÁRCIUS 25.
- Kailcoestélv. A n«)k»uH..i Kasalnó \\ koron, betétet tolt
.. \' .... „ . . . l4ina.lt 4. Mull lflHII.1
— Agyonvágta ■ baltával. Kedd.iu eme 8 óra tájban . nagykanizsai r.udör.ég.n jelentették, u„,aíleln., „„„., ......
hogy a cserlői hegyen a V.jda hegyhátén egy .mber Ulrg|[ Flojpc|,lcker Maláai, Gold.tein Ella, Gerő
holtteale lek.alk. A rendőrség ;ré.zéröl Hajéi Ferenc figyeletea rendőrtisst, Rác Kálmán dr. városi orvos mentek ki a helyatinre két rendőrrel. Aa orroa konatatálu, hogy a halál már két nappal aa-előtt történt éa hogy bűntény forog fönn. A holtte.t-ben Németh János Magyar-utcán lakó marhahajcsárt Ismerték fal. A rendőrtiszt a vizsgálatot aaoonal megindította A gyanú Marton Jói.af hegypásztor ellen irányult, kit Némethtel láttak dulakodni. Ai ea irányban folytatott vizsgálat eredményelte, bogy
kedd-u este tartott Kalico-eetélyt. Oit voltak leányok: Blau-, Fischtr-. Ooldstein-, Lengyel- és Práger
. Flei.chacker Melánl, Gold.tein Elli Ella és Práger Böake. Asszonyok: Blau Béláné, Böhm Emiiné, dr. Blau 8lmonné, Ifj Deutsch Lsjosné, dr. Engel bándorné, Erdős Ottóné, Flelschacker Józsefné, Goldstoin Jaquosné, Lengyel Bernátné, Löwe Adolfné, Löwy Arnoldné, dr. Neumann Edéné, Práger Béláné, Reichenfeld Gyuláné. Ro.enberg Richárdné, Rosenfeld Józsefné, dr. Schön Fűlöpné, Scbwiri Adollné, Weis. Tivadarné, Weiazmayer Llpótoé.
— A murakóal aztr.Jk. Kotor nagyköaaég
déli vasúti állomásán Kotor—Alsódomboru állomás azomazédságában, közvetlenül a pályateat mantén
8 órakor jel.ntkeaett a rendőraégen. Eleinte tagadott, de kéaóbb beiamerte, hogy ó a tettes
A rendőraégen Bay György rendőrkapitány, a bűnügyi oaatály veaetőjo hallgatta ki a telhette!. Marton igy mondta el a rendőraégen aa esetei:
Martna Jóasef bagóbegyi hegypáaator saerdáu este. hsly*kkedilc el a\'i újlaki Hiracbler éa fia alsó-
• \' ■■ ■■ •• •— ........... demborui fanagykereskedőcég nagy arányú telepe.
Fűréaagyár, épülelfa- és desakakereskedés a egyúttal rakódó állomás a nyers anyag átvételére éa a föl dolgoiott ipari termékek elazállitáaáta a legkűlön-, bötőbb hasai és külföldi irányokba. A cég munkásai,
. .„ ________ .. . kik Kotorban laknak, e hó közepe táján bérharcba
- Szombaton délután aa 6 heg,hajlékába be- * eredménye hog, a humá.us cég
... . . , . . , ,„ ; önöké Hiracbler Mikaa a bért emelte. A „Sznm-
lépett Németh János marhahajcaár. Az aaztalon egy bl,halyl Uj(4|. , „tr4jkkl| k.pC,0|.tb.n felv.aai
revolver .feküdt. Ezt Németh keaébe vette, amiért haaábjaira azt a mende-mondál, bogy ,a mozgalom Marton rá.aólt, hogy ne bánta, a fegyvert. Ebből keletkezését a lezajlott letenyei képviselőválasztása ŐMzeazóalkoaáa támadt. Marton kintaaitntta a haj- szeretnék visszavinni s ugy okoskodnak, hogy egyik lékből Némethet. A. utón együtt haladtak, elv a kod- ki.ebb.égben m.r.dt jelöli, aki ellenzéki
7 , .,, ., . „ „ .. . vallott magáénak, tömörítette a munkásokat, miután
tak és egyszerre Németh — Igy vallotta Marton j ,áu,lli10k ut4u i5 tjbbször érintkezett velük a hegyőr — a nála levő vasvillával megakarta döfui. [,„,„, (olyanján * Erre vonatkozólag Dobrovita Ekkor Marton a támadó felé aujtott a nála levő Milán kerületi betegae|él;ző-pénztár igazgatója, a kiabaltával. Aa ütés után — moly elől a koponyán volt képvi.éló ellenjelölt annak kijelentésére kért fel ért. - Németh mintegy fél kilométernyire a azln-\' bennünket, bogy a sztrájk előidézésében nem vo t „ ™ . , . . réaze, sem pedig előzetesen tudomása, 0 távirati
helytől tova ment. Ott eaett össze a snk vérveazte- maRhlTÍ>ra ilmool
a munkásokhoz é. m.ga ia ason aég következtében. Ott találták meg holttestét. Szer- (oll| |,og, „ ,,irájk békésen eliutézódjék. dán volt az orvosi boncolás. Németh feleségét éa _ Hol vannak csütörtök alakjai I Néhány
, sok péiMinek haru.r hira láinadt éa eok mendemondára adalt okot. Végra a soproni katóaághoz névtelen levél aaent a napokban, melybea Tükl Károly pénzének erelete le öl érdeklődött a lavél írója. A soproni és zalai hatóságok együttea nyomozása megállapította, hogy nevezettnek, aki agy szegény n.pszámo. fis, csakugyan eok . pénze van a jelzett helyen. Kérdőre vonatva, előadta, hogy a pénzt egy özvegy korcamáro.nétől kapta apránkint. Kat nem tudta Igazolni a akkor azt val-lotta, bogy Wlenben nyerte a pénat. l>e ezt se tudta igasolul; a további kuUtáa folytán kiderült, hogy a pénzt egy soproni férfiútól kspia, vagy zsarolta ki, klval állítólag viszonya volt. A titokaatoa ügyben folyik a vizsgálat.
— A magántisztviselők Tuáiaapl munka-aaünete. A magántiaztviaelök körében sok a panasz a vasárnapi muukaazönet megszegése miatt. Aa irodákban eok cégnél ismét dnlgoznak, ami annál érthetetlenebb, mert hisz aa 0 M K. E. salamegyei kerülete pártolja a magántiaztviaelök vasárnapi munka asünelét A magántiaztviaelök körében különösen sokat beszéltek a rendőrfőkapitány ama kijelentéaé-ről, bogy „panaazos nélkül, nlnca biró." Mi aat hisszük, hogy a rendörségnek minden panaaz nélkül la kötelessége a törvény erővel felruházol! miuiaa-teri rendeletnek érvényt szerezni. Ez ügyben sürgős beadványt intéztek a Magántisztviselők Országos Szövetsége központjához.
- Közgyűlés, A nagykanizaai izr. hitközség márciua hó 26-án, vasárnap délu\'áu 8Vz órakor a hitközség tanácstermében évi randa* közgyűlést tart A közgyűlés tárgysorozata: 1. Elöljárósági jelentéa az IU04 évről. 2. Aa 1904. évi zárazámadáaok előterjesztése. 3. Netáni indítványok tárgyalása, á. U elöljáró sági éa ö számvizsgáló-bizottsági tag válaaatá.a.
— Hirdetési oszlopok. A váro.i tanáca javaa-latot terjeszt a legközelebbi közgyűlés elé, melyben
bárom kia gyermekei hagyott maga ulán szánalmas hete már nem járnak csütörtök tipikus alakjai _ . ___
DdéII1tt^\',," tegnapra, péntekre 12 lanut ^hc^j*1*nBB»«bad^\'lu^ka^"Jok \'zak^láslóh \' az osz\'opok ^
idézeti meg ez ügyben Nem i. é"*klőTa közös-ég . ..egá.y.k .„,.. í-zépészeti szempontbó I\', ■»•« • »ai
- Bmbervadáazat az erdőben. Lövések zaja jrio, k ^„.éget „,,,„„ érdekelné, ha a hatóság 1-csűngö hirdetési papírszeletek bizony a legkavéabbé
verte fel vasaárnap a vároai alaó nyiresi erdő caend- hivatalosan a lapok utján publikálná a mostani válnak díszére aa utcáknak. — Megjegyezzük, jét. Egyik városi erdőör Németh Lajoa egyou\'őtte\' szegényeegélyezéa módját. Legaláhb megszűnne aa a hogy ezt egyik szombathelyi laptársunk írja, mint \' OJ lm "I. ia.(Znlot VZInntf ramZIh ,.< Ala,. ■■tnlAll inlelöhh
Horváth Csizmadia István 16 éves kiskanizsai iparos sok mende-moada » szegények mostani nyomoráról,
tanoncot. A megejtett vizsgálat és boncolás alapján ,m,1» "ok,k "•rinl c"\'k "<rl 141 °\'p\'"ᣰ\'\'
,, . ,, ! . " mert az. újságírók nem tnterviolják meg őket. Még
a következőket írhatjuk: megérjük, hogy koldusaink lapot alapitanak érdekeik
101. EagYi* oiuuui iiouiciu >j»juo »kj uu u»o hihkcj ii»o«jkcit «3/.Da inuu »i. un««iauu lliens.uuuo t \' - , - . ....
Horváth Csizmadia István 16 éve. kiskanizsai iparos sok mende-monda a szegények mostani^nyomoráról,;oU ^lörléulet. Náluok remélhelőleg azlnlén mielőbb
— Vér a buc-un, Bedekovics József Nagy-kanizaáu lakó caizmadia a becaehelyi buc-un
József napján, vasárnap, Horváth Csizmadia megóvása céljából. György kiskaoizsai paraaatgazda fiával JózaeQel aj r Nagyon fontos, hogy felhívjuk a ciuz éa bsjc.ai búcsúra akarlak menni, mintáz apa mondja kőszvényee betegek figyelmét a világhírű Zoltán féle — a fiu névnapját megünnepelni. Útjuk a nyireai]k6njc,rei melynek páratlan kitűnő hatásáról ezer és erdő mellett vezetett. A fiu az egyik nyiladékon „,er eliamerőlevél lesz tsnuságoj/lgy pld, Lsficár kereaatül uézve özeket látott legelni. Nem látott „„„a,,, Zsendovlle JpzBef kanoüfl, Dr. Wégb Janos-még ilyou állatokat. Kérte is apjál, menjenek köze- „j, Dr. Richnavszky/Fndor iífbo., Sransky bárónő,
lebb a tisztáshoz, abol az állatok legeltek Amint |r, Nyáry, gr. Kegláiich, jfk\\ Auersperg alb fejez befelé mentek, négy erdőör közelgett feléjük. Hor- ,<k kSlzj„eioket| éayllíiájukat e kitűnő kenőcaért. vátb aa erdöőrök láttára megijedt és fiával együll me|j íket régi csuiviőszvényea bajuktól meg.zaba-fatva akartak az erdőből menekülni, mert mint az dilotta. Üvegje 2 Vtí. Zoltán B. gyógytárában, Buda-apa mondja, attól léitek, hogy meg.réte.ik őket. Az |JB1(,n y., Szabadságtér.
erdőőrök nyomon követték a menekülőket, de csak .\'___.l„,„.i ...«au> iaaz z„!
- - •• • • • iptAlilAtt B;Ule,!e,•
— Oyanns tizearek. A .Balatonvidék" zala-Hientmihályi tudósiláaa ir ezekről a gyanús tízezrek-
töltött puskájából. A találta a fiút, aki azonnal meghalt. Az értesített rendőrség részéről Bay Györyy rendőrkapitány bünügyi osztály vezetője és Ooda Lipót dr. városi
orvos jelentek meg a My>4>M.\' mult áv 8zeptember havában 1Mb.duU ki . kal0M
A reudőrségen Németh Lajos a halálos lövés BOrbó| Sopronból. Nagvobb mennyiségű pénzt hozott elkövetöje a«t va lotta, hogy ő és társai Horvátbban magával. Az egyik egerszegi takarékban tiierer és fiában vadorzókat sejtettek. Horváthnál fegyver is volt. A cselekmény elkövetésére azt adta elő. hogy mikor a fiút éB apját üldözte, agy dombou kellett felkapastkoduia és eközben véletlenül sQlt el a puskája és röpítette ki a gyilkos golyót. Az agyonlőtt fiu apja vallomása szerint nemcsak ez az egyetlen haláltbozó lövés dördült el, hanem összesen öt lövés. Ebből tehát az világlik ki, hogy reájuk vslóságos hajtóvadáazatot indítottak. Ezt igazolja a megejtett törvényszéki boncolás is, melyben 8zigeti Károly dr. és 8chwarc Károly dr. vettek részt. A szakértői jelentés szerint a halált okozó lövésen kívül a fiúnak az egyik lábán sxintéo van lősebe. A vizs-gálát szerint a fiu ruháju aerétektöl van átluggatva. A vizsgálat nem igazolta, bogy Horváthnál lőfegyver volt. A rendőrség befejezte már Horváth Csizmadia József ügyében a vizsgálatot. A vizsgálat során Németh Lajos, Vojkovics Bódog és Bódog Lajos erdő-örök lettek letartóztatva, mint a tett elkövetői, kikel az ügyészség fogházába beszálli\'ottak.
letenyei csendörjárőr intézkedésének ellenszegült. A csendőr szuronyával ejteti sebet Bedekoviceou, kii most lakásán ápolnak.
— A Uskaulisal Polgári OlvMÓkör vasárnap este ünnepelte március tizenötödikét. Hoffer Lsjoi, Kocsíh Ferenc, Műszer György és Balog József hazafias költeményeket adtsk elő. Aa ifj. egyesület énekkara Ács József áll. tanító vezetése mellett a Szózatot, „Ne sírj, ne Hirj Kossuth Lajos" kezdetű deli és a Hymnuszt énekelte precíz készültséggel. A nap jelentőségét Pláuder Boldizsár méltatta, szép szavakban, 1848. márc. 15 ének történetét pedig Ács Jórsei- tanító tartalmas felolvasásban idézte a szép szánni, hazafias közönség előtt. Az ő érdeme a szép ünnep rendezése i«.
— Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a .Ferenc József keserűvíz" valamennyi hssonló
ről. Az esel a következő : Tükl Károly türjei legény -vizet, tartós ba«sbajló hatása és említésre méltó kellemes izénél fogvs, inár kis adagbau is tetemesen
felülmúlja. Kérjünk keserüvizet.
határozottan Ferenc József
Pesti Magyar Kereskedelemi Bank Budapest.
Közhírré tesszük, miszerint
Kereskedelmi és Iparbank Ráfcvénytársulattal Nagykanizsán
tórlesztéses jclzálog-kölcsön ajlelek^/felvétele céljából megállapodásra léptünk.
A kólesönök iránt órdéklórfók nevezett intézetnél minden tekintetben kimerítő felvilágosítást ós tájékozást nyerhetnek.
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank.
1905 MÁRCIUS 28
ZALAI KÖZLÖNY
— .Síelek Szárnyán" * címe iáink a disres kiállítású Herceg-albumnak, melylyel At Ujaág saer-kesztőaége a lap előfizetőit a közelgő húsvéti fiuue-pakre megajándékozza. Még llénk emlékezetükben lehet Az Újság előfizetnek az a kellemes meglepetés, melyet nekik a mult évi himéti ajándékkal, a Miksiáth-albummal szereztünk és ennek méltó párjaként jelentkezik — uey irodalmi becsénél, mint művészeti kiállításánál fogva — at idei ajándákmü. A 14\'/a i\'re terjedő Herceg-album 26—80 cm. alakban Basch Árpád faatőművéíxnek angol váazonra kőnyomás Utján hét színben reprodukált festményá-vol díszített kötésben (melynek egy negyedre kisebbítését jelen proipectua mutatja) áprilia első felében fog megjelenni és Az Újság Öaazea előfizetőinek megkűldetni.
— A politikai válság napjaiban senki sem nélkülözheti az újságolvasást. A most következő negyedév alkalmából tehát szívesen (elhívjuk a magyar olvasó közönség figyelmét hazánk legelterjedtebb, legkedveltebb napilapjára, a Pesti Hirlap-ra, mely ma igazán vezető szerepet játszik a politikában és sajtóban egyaránt. A Pesti Hírlap — mint az már általában ismeretes — minden irányban független, szókimondó demokratikus szellemű lap; ezért lett i\\ közönség kedvencévé. Vezércikkeit elüőrendO publicisták ós politikusok írják, tárcáit a legkiválóbb írók. Politikai értesülései bővek és megbízhatók. Rovatai közül a Hzinbáz, a sport, a törvénykezés, vegyes és saeikesztői üzenetek — kedvenc olvasmányuk a nagyközönségnek Eiti levelei — Tóth Béla tollából — országos hírnévre emelkedtek. Tartalma mindig nagyobb mái lapokénál. Ily előnyök mellett olvasóinak még kü!öu kedvezményeket is njujt. Minden előfizető díszes nagy képen naptárt Jap ajnudákul és a Di»»t* Szalon cimü (linzert nagy divatuj\'ágot féláron rendelheti meg. A Peati Hírlap előfizetési ára egy hóra 2 kor. 40 fillér, negyedévre 7 korona, a divatlappal együtt 9 korona. A Pesti Hírlap kiadóhivatala, hova az előfizetési pénzek pontautalvánuyal küldendők: Budapest, Váci-körut 78. Levelezőlapon mutatványszámokat is lehet kérni.
x Fontos Amerikába utazóknak A magyar kormány az Amerikába való utazást most mér Brémán át is megengedte. Fiúmén át Amerikába szóló útlevelek most már Brémán át is érvényesek, ha az illető utas egy Bremennek szóló hajójegy birtokában van. Aki Brémán át akar utazni, annak okvetlenül kell otthonról 20 koronát elölegoek beküldeni, mire rögtön megküldelik a hajójeuy. Jóegészségü és munka képes munkások, %kik az amerikai rendeltetési helyig szóló vasúti jegym-kifixették tt azonkívül még 50 koronát készpénzbén felmutatni tudnak, Amerikában bebocsátást nyernek* Akinekj£rátjai vaunak Amerikában, hozza magával azok ifmét. Szembetegek, vagy egyéb testi fogyatkozáson szenvedők, 60 évnél idősebb személyek; va^y olyanok, akik valamely Amerikában levő gyárfal nxertődéat .kötöttek, mely szerint ott bizonyos JTeghatárotoU béréit dolgoznak, Amerikából viaszainaaittatuak. Ratiberban valamint Bremenben minden kivándorló megvizsgáltatik. mindenki tehát, aki Bremenben hajóra fölszáll, előre láthatólag Amerikában bebocsátást nyer.
Simplicius Barcza József
mely a szabályszerű tartalékolások és levonások utáu , 1,985.066 korona 38 fillér tiszta uyeretéget mutat ki, helybenhagyta. Az igazgatóságnak és felügyelő-bizottságnak a fölmentéit megadta s elhatározta, hogy a I _ részvényenként 400 koronát tevő osztalék már a holnapi naptól fogva fizettessék ki. Közhasznú éi1 jótékony célokra az igazgatóság és a választmány , együttes javaslata alapján 14 000 koronát szavaztak ! meg. Egyéb, a közgyűlést illető folyó ügyek eliuté/ése után megejtették a választást egy megüresedett fölügyelő bizottsági tagsági helyre. A aiavazatszedö-küldöttség, mely Jankovich János, Laropel Vilmos és Szende Károly részvényesekből állott, kihirdette az eredménye, hogy felQgyelő-bizottsáxi tagul egy-. haogulag Berzevicy Albert dr. választatott meg. Végül • Jankovich János a részvényesek nevében lelkes I beszéddel üdvözölte Csekonics Endre gróf elnököt, abból az alkalomból, hogy a tárraság e napokban ünnepelte kormáuyzótestületi taggá választásának huszonötödik évfordulóját. Csekonics Endre gróf az ovációért meghatottan mondott köszönetet. Miután még a jelenvoltak Ormódy Vilmost, a társaság vezér igazgatóját is a legszívélyesebb üdvözlésben részesítették, a közgyűlés véget ért.
— A sárvári móselyemg)ár üzeme. A sárvári első magyar műselyemgyár épületei már elkészültek s most már csak a belső berendezések vannak hátra. Chardomet Hiláriust gróf, a gyár igazgatója már egy év óta 8árvárott lakik a fölügyel a folyamatban levő összes munkákra. As irodahelyiségek is már kéaten várják a személyzet beköltörködését. A gróf idegentől szerződtetett 100 uöt, akik most sajátítják el a selyemszövést,
— A balatonparti vasntról. Laptársunk, Veszprémi Hírlap hiteles forróból nyert értesülés alapján közli, hogy a Székesfehérvár-Keneee Almádi-va»ut építési engedélyét a kereskedelemügyi miniszter aláirta. At építési tökéből negyvenezer korona hiányzott, de már at is fedezetet u\'yert, amennyiben az összegből harmincezret Kenete község vállalt el, mivel állomása egészen a Balatonparton, a hajó állomáihoz közel leszen; a többit Polgárdi községe Batthyányi gróf közösen fizetik. As épitéat nemsokára megkezdik a lehet, hogy egy év, de két év alatt bizonyosan be is fejezik.
Nyilttór.
At e roiat alait küllőitekért nraa vállal íelelősaéget a azarkeaatőaég____
Nyilatkozat.
Utóbbi idókben személyemre vonatkozó olyan liirek kaptak lábra, melyek önérzetemet érintik.
Miulén azon egyéneket, kik o hazug hireket költötték és terjesztették^! nem nyomozhatom és nem állíthatón^ biróság elé, kénytelen vagyol^ a nyilvánossághoz fordulva kijelenteni, hoJy o jjjrek teljesen légből kapott koholmánjolry
IK GYULA
gyógyszerész.
Salvi
A Szinye-Lipóczi Lithion-forr&s
•IS*, liii|liéllil.«ikJfi.(>|UiUlaukell.n,Un-dl,a 4. vlxtltll athlylgtUél, • tl.kr.i kínálnál, továbbá > U,ii U.raftitfii n«nl kirataliil. Hürfyft^tó llCT.tK.ll I
luaiiUil
IturN raMitiiU l
cilraataui |
HIRDETÉSEK.
1637 tk. 905.
hírneves UiipottvárL*euekni-n az iK.l.W MiBaiy"zúllodu
éttermeiben folyó hó 95-én sinmlialoii eur96-ún vuNMrnnp este nagy IIA\\tiVKKMi.MT tartanak.
KÖZGAZDASÁG.
— Az elsó magyar áltnlánOH biztosító
társaság március 16 án dé után 4 órakor tartotta évi renden közgyűlését C-tekonics Endre gróf elnöklésével. Jelenvolt 26 résavénye*, kik összesen háromszáztizennyolc részvényt képviseltek. Az elnök megállapítván a közgyűlés határozatképességét, a jegyzőköuyv hitelesítésére Kostyán Ferenc és Barca Károly részvényeseket kérte föl. Ezután Jeney Lajos udvari tanácsos igazgató terjesztette elő az 1904 iki üzletévről szóló jelentést, fölolvastatván a felügyelő-bizottság, valamint a matematikai szakférfiak jelentése is, a közgyűlés az 1904. üzletévről szóló mérleget,
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
— Nyelveiz Sertepertél As aa ember aertepertel, aki ugv teiz, mintha tenicerJolga volna, de valójában meg ainca dolga. A foutoakodáa egy neme
— Hiaiég vására Bo lánatot kérünk. Ciak nem ti bet- | jük a saemélyi birok köszé, ha valamely bótosnsk fia séta-kocaliáit teaa a bonnejával!
— Klltalki laké Tudjuk ait, hogy a város mellék-utcái tel* vannak icutyokkal, do egyiaerro nem lehet a bajokon segíteni Ál idén a Caengeri-utat, a sétateret éa a Kölcsey-utcát hoaaák rendbe.
— 8 K. A tejámlái aiabályozva nina». TeJ. t mindenki boahat piacra, vihet házhoz Persze, hogy tejvizigálatot tQrQen kellene teljeiiteni, de nemciak a kofaamonyoknál, hauem a tejgaadaaágl kocaikon ii
—■ 8. F Aa Ogvkeseléi burokratikua Hónapokig eltart, mig valamely Ogy befejezést nyer.
— Maroator. Vak aaerencie pl. aa, mikor valaki aaen-I tQl meg vao győződve, hogy valamely üzletben vesait, aatán | végQl mégia ezreket nyer.
— Alkav Magyarul vakszobának vagy háló fűikének nokái hívni. XVI. Lajoa korában a vakiaubában togadták a nővendégeket ax úrnők Ma & hálófQlkét nem szokás mutogatni éa aunak interieurjét avatatlan ezernek előtt leleplezni, j
— Két M. Fiume Munkatársunk levelére a követke-1 I lökben válaaiol: .Sorait elolvasva értesítem, hogy aa emll- i
tett Ogy korántiem áll olyan „elmérgesedett állapotban*, ] mint ön ait Írja. Aa első lovelo nem volt abban a hangnemben Írva, melyet iimeretlsnekkel szemben alkalmasunk.1 Mindenesetre izép caelekedet, bogy ebben a máaodik levél-; ben magyaráz éa megakar .nyugtain!.* Az Ogy ezzel rendben van Köiiónóm. Üdvözlöm.
Árverés hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tömték, mint tkvi hatóság közhírré testi hogy Sebestény Lajos ügyvéd, mint a nkanusai tkpénttár engedményese végrehej-tatónak Naoy Klára és társai, mint Nagy György jogutódai végrehajtást szenvedettek elleni 815 kor. tőke, eunek 1903. május hó 19-től járó 8\'|, kamatai 26 kor. 30 f. árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nkanizsai kir. tszék területéhez tartozó s a gelsei 7. sz. tjkvben foglalt A. I 6|b. brsz. ingatlan és a rajta levő 6/b. népsors*. ház 1248 kor. u azon tjkvben foglalt A. I. 7. hra*., szántóföld a beltelekben 285 kor becsértékben
1905 május hó 19. napján d. e. 10 órakor
Qelse község házánál végrehajtató ügyvéd v. helyet tese közbeujöttévelj megtartandó nyilvános birói árverésen eladBtní íoá, még pedig tekiyéttel arra, hogy a fentebb körülirtj ingatlanokra Jftffer Anna ötv. Nagy Györgyné jajéra haszonélvezeti szolgalmi jog, ezt megelőző ranAorban pecUf jelzálogos követeié sek vannak hekebdezve, edrélfogva ezen ingatlanok az érintett szolgafeni joa^entartásával bocsáttatnak ugyan árverés aláidej^ak ugy, ba az előző követelések fedezésére/sj^cséges 1300 kor beigértetik, mert ellenkező jifflben az árverés hatálytalanná válik a at ingatlan a szolgalmi jogtól mentesen fog ugyanaznap elárvereztetni.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*|,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
A kir. törvszék mint tkvi hatóság.
Nagykanizsán, 1905. február hó 17. onpján.
VEGYES.
- Tartás gytgysiker. Fájdalmas cauaoál, a darék., test-réasek éa a forgó köszvényes bántalmainál a .Mail-féle séa-berazaaz\'-azél való h^dörziölés sikerrel bannáltatik. Kgy . üveg ára 1 aó tror:ymtkQldéi naponta utánvétellel Moll A. | gyógyiseréi/ cyA kir. udv. azállitó általBéca, I Tuchlau ben 9. Vid^Urgyógyazertárakban éa anyagkereskedésekben { határozottan Mail-féle készítmény kérendő az 6 gyári jelvé-1 nyévcl és aláiráaával.
HIRDETÉSEK FELVÉTETNEK í E LAP KIADÓ- MttMWM HIVATALÁBAN.!
A L A 1 KÖZLÖNY
1906 MARCll\'8 it>.
KLADASOK.
Első Magyar Általános Biztosító Társaság Budapesten.
I TŰZ- SZÁLLÍTMÁNY-, JÉG- ÉB BETÖRÉS-BIZTOSÍTÁSI ÜZLET.
Negyvenhetedik évi gáreaámla 1904. január 1-től december 31-ig.
BEVÉTELEK.
11.042,168-69 , 4.069,605-46
I. Tűzbiztosítás.
Kifizetett károk é» költségek . . .
levonva vissontb. károk és költségek____
Függőben maradt károk tartaléka......• II
Szerzési köléségek a vUxontbit. rész utáni bevetcl
levonásával . . . ...........|
Jövedelmi adó éa bélyegilletékek.......
Postabérek...............I
Adakozások közhasznú czélokra...... •
A tüzbiztositásl üzletet terhelő igazgatáai költsegek
Behajthatatlan követelések leírása......
A következő évek készpénz-díjtartaléka a viszontbiztosított rész levonása után éa minden megterhelés
nélkül................íj,
II. Szállítmánybiztosítás. Kifizetett károk és költségek .... 235,716-41 levonva viszontbist. károk és költségek 159,148-99
Függőben maradt károk tartaléka.......
Szerzési és igasg. költs, a vissontbis. rész utáni bevétel levonásával............
A következő évek készpénz-díjtartaléka a viszontbiztosított réss levonása után és minden megterhelés nélkül...............íj
III. Jégbiztosítás. Kifizetett károk és költségek .... 996,018-27 levonva a viszontb. károk és költségek 650,203 25 !
Függőben maradt károk tartaléka.......
Szerzési és igazg. költs a viszontblz. rész utáni bevétel levonásával............
Bélyegilletckek ............
Behajthatatlan követelések leírása.......
A következő évek díjtartaléka........
IV. BetOrésblztosltás.
Kiflsetelt károk ás kollségak.....15.764M
levonva viszontb. károk és költségek . . 7,590-53
Függőben maradt károk tartaléka.......
Szerzési és igazg. kölUégek viszontb. rész utáni bevétel levonásával ...........
A következő évek késspénzdijtartaléka a viszontbiztosított réss levonása után és minden megterhelés
nélkül................
V. 1804. évi nyeremény számla. A folyó évi üzletből fenmaradt nyereségért . . ,
6.982,663 623,156
1.013,011 253,196 112,717 14,350 1.100,531 18,625
jfü 1
75,567 77,664

345,815 2.683
9,*93 226,204
8,173 6,060
15.318,162 32
266,381 ,M
159,800
17.768,666 | 21
ie.119,733 14
I. Tüxblztosltáa.
Az 1903. évről áthozott készpénz díjtartalék a viszontbiztosított rész levonása után és minden megtérhe-
lés néjkül ..........
Tűzbiztosítások után bevett készpénz-dijak és a folyó évben lejárt díj-kötelezvények és dijváltók . . . lev.: törlesztett dijak 1.694 930-30
viszontb. dijak és __ „„
dijrészl. . . . 4.988,931-30 6.683,861.60 Az 1903. évben függőben maradt károk tartaléka
II. Szállítmánybiztosítás. Az 1903. évről áthozott készpénz díjtartalék a viszontbiztosított rész levonása után és minden megterhe-
les nélkül...............
Szállítmánybiztosítások után bevett
készpénzaijak.......
lev.: törlesztett dijak 5i,763-89
, viszontbizt. dijak 657,847 06__
Az 1903. évben függőben maradt károk tartaléka
III. Jégbiztosítás. Az 1903. évről áthozott díjtartalék Jégbiztosítások után bevett kész-
pénzdíjak .........
lev.: törlesztett díjak 91,061-11
viszontbizt. dijak 1.611.472 10_
718,205-87 609,610-95
3.012,770-46 2.002,523-21
Az 1903. évben függőben maradt káiok tartaléka IV. Betflrésesblztosltás.
Az 1903. évről áthozott készpénz díjtartalék a viszontbiztosított rész levonása után és minden megterhelés nélkül »...«.„• « .» « i i...ir! ...*.. i • Betörésbíztositás után bevett kesz-pénzdijak és dijrészl. lev.: törlesztett dijak
, viszontbist. dijak _
Az 1903. évben függőben maradt károk tartaléka
V. Egyéb bevételek. Szelvény-, takarékpénztári, váltó- és egyéb kamatok, valamint árfolyam nyereség eladott értékpapírok es
idegen pénznemek után........
Társasági házak tiszta jövedelme.....
0,216-45
175,605-51 109,43003
9.435,871 578,151
1.010,247 8,743
66,176 4,673
782,420 99,283
korona |ftl.
16,314,023
17.758,655 2
Mérlegszámla 1904. deczember 31-én.
Elhelyezett tőkepénzek takarékpénztárak- és bankoknál 5.624.000 K. n. é. .Magyar földh. int. 4° °-os
zálogl.........á 99-26 — 5.681,8
3,793,00 K. n. e. Magy. földhitelint. 3\'/,%-os
záloglevél........á 88.8<> = 3.368,1:
1.480,600 K. o. é. I\'esti hszai el. tp. egy. 4%-os
záloglevél........á 98.50 =
1.481,400 K. n. é. Pesti hazai el. t,<. egy.
4\' 0-os közs. kt.......á 9-75 —
1.000," 00 Kor. n. é. Magyar leszámítoló- és pcnzváltóbank 4%os sáloglevél . . á 98-— 1.000,000 Kor. n. c. Kisbírt. orss. földh. int
4*/,-os zálogl........á 98-— =*
200,000 K. n. é. Kisbirtokosok orsz. földhitelint. 5%-os záloglevél . . . . á 100\'— = 200,000 K. n. é. Magyar, jelzáloghitelt 3° „-08
nyeremény kötvény.....á 116.50
4,000 Kor. n. é. .Otthon* írók és hírlapírók köre 4\'/,•/,-os kötvény . ... á 100 -7956 darab Magyar-franczía biztosító társasági
részvény........á 200- —
1146 drb. Itécsi bizt társ. részv. á 405-— = 997 drb. Hazai általános bistositó r.-társ. elsőbbségi résivény.....á 200-— —
A fenti értékpapírok stb. után az év végcig esedékes kamatok..........
| korona [fii.
5.681,820 kor. 3.368,184 kor. 1.458,391 kor.
— fii.
— fii.
— fii.
60 fii.
— fll.
233,000 kor. — fii.
3 314,8>6 73
1.591.000 1 464,130 l
227.144 kor
. — fii. . — fll. ij
— fll. | 16 fll. !
ín.ooo korona
17} korom -
Tlaaiviaelflk «• aiola ák nyugdíjalapjának írtíkti 611.000 Kot. n. t. Ki.Wrtokoaofc oru. MhlMtclint. 4 «>
aiáaalíkoa tálofleWl.........i 100 — —
300,000 K. n. «. Hjyt.QII budaptali fBvároal lakaríkpínitár
« ía líl aiáaalíko* a álof levelek.....á 100 • =s=
Keen írtíkpaplrok ulán ai ív víjíig tiedíke. kamatok .OrmOdi Ormody Amílie. álapliványa íníkei 30.000 K. n. í. KWbirtokoaok oru. Mldhlulintíxet « >\' («l
tiáialíkoa likfWvíl........i 100"— —
Aa ív vtgtif tKdckri kamatok..........
Elad magyar áltaUnoa Uitoaltó láraaaáf .TOioltök acfíly-alapja. írtíkei, letítbcn a m. ktr. állarnptnilárban:
Értékpapírokban..............I 71.650 korona
Takaríkpímtári betíUönyvbeo ía ai ív ví*íi« caedíkea
kamatok . . .................1.600 korona
Le.iámitolt, vUaileaaámllolt vlllók...............
Táraaaigl hátak......................
F-rieíbeltíri há.ak víteUrhátralfk aaámla.............
KOlftnfíle adöaok: a) Pínikíailet ía maradványok a kípvia«l6iífckníl . . .
b) Maradványok idején blal. InlíieUkníl.......
líf bíitoaitá.l outály lolyö aaámlán..............
K6aponll pínikíailet.........
ftllír.
- ailár.
Hészvényalaptőke: teljesen befizetett 2000 egész részvény á i0"0 frt
ts teljesen belizetett 2<-00 fél részvény á 50u frt.......
Társasági tartaléktőke.................
Külön tartalék*...................
Arfolyamkülónbözetl tartalék..............
Tüzbiztositásl díjtartalék készpénzben a viszontbizt. rész levonásával és minden megterhelés
nélkül . . . . \\.......... 6.300,000 k. fll.
Szállítmány bizt. diu. készpénzben a viszontbizt. rész levonásával és minden megterhelés
nélkül . . . . 1.........
Jégbiztositási késspélz díjtartalék.....
Betörésbiztositási késkpénz díjtartalék viszontbizt. rész levonásával és minden megterhelés nélkül
Tüzbiztositási lüggő I irok tartaléka Szállítmánybiztosítási iggő károk tartaléki Jégbist. függő károk t rtaléka lietörésbizt. függő kár< < tartaléka Különféle hitelezők . Előbbi évekről eddig Tisztviselők és szolgák Első magyar általános Első magyar általános Ormody Vilmos-alap Ormódi Ormody Amélli Első magyar általános Életbiztosítási osztály 1904. cvi nyeremény
>,000 k. — fll. 16,204 k. 89 fll.
120,000 k.
1 nem vett osztajj nyugdijai
liztositó társa^R ,Lévay-alap* >izt. társaság^^zredéves alapítvány*
Tűzoltók segélyalapja* .
6.000,000 \' — 6.000,000 | -2.318,830 , 52 4.664,087
5.746,204 81) 623,156 72 77,6ö4 M 2,683 í 58 fl.000 | 2(1 421,400 2,701 1.300,747 196,222 85,618 40,314 50,626 74,250 2.356,377 1.182,524
•Az Idei hozzájárulásokkal 2.643,639 kor. 66 flllérre emelkedett.
I
1905 MÁRCIUS 95
KIADÁSOK.
ZALAI KÖZLÖNY
n. életbiztosítási üzlet.
Negyvenkettedik évi lárazámla 1904. évi január 1-től december 31-élg.
BEVÉTELEK.
E
Törlesztett kötvények dija ... . ......
Visszaváltott kötvényekért . ........, M
Halálesetek ntán kifizetett kárösszeg . .\' .....
Lejárt kiházasilási tőkékért . . . . .....II J-J\'*\'»•» W
téritT"*\' biZ,0\'ilíS0l""il feleset következtében dij\'vissz.: |S,"\'-0>6 1461
Függőben levó károk és díjvisszatérítések tartaléka \' Függőben levő kiházasilási tőkék tartaléka
Kvjáradékukért...............
Viszonbiztositáai dijak.
llélyekért.......\'.\'.\'.\'.\'......
Irodai bér, postadíjak, nyomtatványok, uti- és egyéb költségek.\'
118Z1I UZ6t6b61k
Adóért.....■\'.\'.\'!.\'!!.....
Orvosi dijakért........
Szerzési és dijbehajtási költségek . . Kisorsolt biztositások tarteléka ...
Behajthatatlan tartozások leírása . . ,,„„„
Díjtartalék ez év végén.......!l-ÜÍ22.
1904 évi nyeremény .....
18.740,690 95 19.950,532 23 809,581 76
A mult évben áthozott djjlart. Befolyt dijak: ez évben kiállított kötvények után . . . az előbbeni években kiállitott
kötvények után.....
a biztosított tőke emelésére fordított ősszeg .....
Illetékek......
Kamat jövedelem .... Mult évi függőben volt károk I és díjvisszatérítések tartaléka
Mult évi függőben volt kiházasilási tőkék tartaléka . .
101,«!,;■>! I»3|
VAGYON.
Mérlegszámla 1804. december 31-én.
Lr,ékl\'al"rot.......... 78.861.869 kor. 43 II
2.749,800 kor. n. é. magy. kir. 4%-os koronsjiradiík 98 koronával
!?»2U " \' ""M földhitelintézetí záloglevelek 99 k. 40 fillérrel
15 649,600 kor. n. e. magy. földhit. int. 4%-os talajjavitási és szabályozási
záloglevelek 98 korona 20 BUÓr ............
10,985,200 kor. n. ó. magy. fiildhit. int 4%-os kor. tlovelok 99 kor. ás W 9.308,400 k. n. é. pesti magy. keresk. bank 4%-os zálogl 98 k. 25 (lüérrel földhitelint á\'/,%-os zálogl. 100 koronával
2.998,800 k. n. é. kisbirt. orsz. 14,000 k. n. é. kisbirt. orsz földhitelint.
5%-os zálogl. 100 koronával .
2.900,000 k n. ó. magy. orsz. közp. takarékpénztár 4%-os záloglevél lánrili
98 korona 50 fillérrel.............
™.000 k. n. ó magy. orsz. közp. takarékpénztár 4%-os záloglevelei\' (jun.i
97 korona 25 fillérrel..................
812.000 kor. o. é. magy. orsz. közp. takarékpénztár 4\'/»/..os záloglevelei 100
koronával ...............
fi.816,400 kor n. é. egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár 1%-os záloglevelei 98 korona 25 fillérrel..............
600,000 k. n. é belvárosi (pénztár 4\'/,% záloglévél 100 koronával \'. . 28,000 kor. n. é. neBti hazai takarékpénztár egyesület 4%-os záloglevél 98
korona 50 flllérrel ......./........
57.000 k. n. é. magyar jelzáloghitelben 4%-os uyereménykölesön kötv 189 k Magy. jelzáloghitolb. 4»/0-os kölcsön 14 db. nyeroményjegye 44 koronával 4.940.000 kor. n. ó. magyar jelzálog-hitelbauk 4%-oa záTogloviíei 98 k. 25 f. 020,000 k. n. é. magy. jelz-hitelli. 4\'/,%-os záloglevelei 100 Ifcrouávaí . . Besztercebánya-brezovaí és piski-vajiiahuuyadi vasúti ols. kőtvény\\. 440,000 kor. n. é. egyesített államadósság 4\'/„%-oa ezüBtjáradékkápril) 100 k! 60.000 k. n. é egyes, államadósság 4»/10° 0-oa papirj. (februári Ali koronával 7.970,000 k. n. é. triest-parenzoi h. e. vasút 4%-os elsőbbségi kílv. 39 kor. 1.500,000 k. n. ó. „Rudolfbahn" államad. 4%-os kötvény 100 kjoiiával 1.000,000 k. n. é. Wiener Verkehrs-Anlagen-Anleine 4%-os kőt/. 100 kor
363.700 Lire olasz öo/„-08 járadék és kamatai.......1 . . .
Túlélési csoportok értékpapírjai: 196.200 k. n. é. m. kir. 4%-os Uoronaiára-
dék 98 koronával.............. . . J
1904-bán OHndékes kamatok........... J
Jelzálog-kölcsönök................|
Kötvény-kölcsönők................i
Viszont bizt. kötvény-kölcsönők............{
A központ tartozása folyó számlán...........
Vezér ós fóügynőkségek és mások tsrtozéeai .......
Kor. w.

8.776,423 60
15.367.907 20
10.902,811 —
9.145.503 —
2.998,800 —
14,000 —
-
, 486,950 —
812,000 -
5.222,380 50
600,000 —
27,580 _
75,504
616
4.853,550, l—
520,01/ —
1,498.M8 7(i
440/00 —
6/000 —
7,8/1,300 —
1/00,000 —
/ooo.ooo —
/ 866,725 37
192,176 <
674,772 76
244 588 53

9.092 OH
2,356,377 12
2.717,012 91
98,806,963 )3
Díjtartalék . . . 91.966,529 k. 69 f. levonva a viszontbiztosítási díjtartalék 2.004,997 korona 46 fillér ....
Biztossági alap.........
Kiházasitási tőkék eredménye . . . . Függőben levő károk és díjvisszatérítések ,
tartaléka.......... . !
Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka
Túlélési csoportok számlája.....
^lÜSre fizetett dijak 1005—1907. évekre Fel uein vett nyeremények 1903. évről Kisorsolt biztosítások tartaléka . . . . ! Viszontbiztosító intézetek és mások kő- ,
vetelÓBei.........
1904. évi nyeremény.....
189.950,532 I 871,661 698,141
719,097 81 298,765 ;40 198.739 94 21,470
32 85 12,000
jj 244,990 | 802,531
93.806,963 03
Budapest, 19(14. deozember hó 31-én.
Steíner Jenő,
életblzuiainÍM künyvvivó
Gergely Tódor,
i központi könyvesei fónöke.
AZ IGAZGATÓSÁG: Báró.Harkányi Frigyes, Jeney Lajos, László Zsigmond, Ormody Vilmos, gróf Zichy Nándor,
Szende Károly, aligazgató.
A fenti zárszárookat és mérlegeket megvizsgálván, azokat a törvényben 8 az alapszabályokban meghatározott elvek szerint készülteknek ts azok egyes tételeit a fó- és segédkönyvekkel teljesen megegyezőknek találtuk.
liudapest 1 ÜÜő márczitts hó «-án.
A FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁG: Burchard-Bélaváry Konrád, Hajós József, Németh Titusz, báró Radvánszky Géza
j n i
HIU5 MÁRCIUS \'26.
Ml LKA SUCHARD
alpesi tej i
kakaó és czukorból áll I
Páratlan különlegesség.
IOOO..QOOOCMOC0.1003003CQOOOCOCOOCOOC
(Neutehi-réle ERZSÉBET labdacaok.)
E pilulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becsülendök, mentek miuden ártalmas anyaguktól, az alteall szervek bajainál lettjobb ered-
---- . ménynyel használtatván,
gyengéden hashajtók, vértiiztitók; egy gyógyszer lem jobb a mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
székszorulás
I még gyermekek
ÓVÁSH
legtsbb betegséiiek lorráaa ellen. Ciokrorolt külsejük is szívesen veszik. _
K«r IS pilótát tartalmaié dohoa 30 61lér egy tekerfs, mely 8 dobosi, tehát ISO pll«l»t tartalmai, eeak í Jforona. 2.45 koroneetólegee bekíldéae mell/t egy tekeree bér-mentre kdtdetltf Utánzásoktól Wlönösen óáíkodjunk. Kérjünk hala-rozottan Neoatáln FMöJliashsjtó labdacsot. Va\'ódi c.ak,"ba"miuden doboz lör.éAileg bj/gyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban .SzentlLipólf éa Neostein Fülíp gyóiy azerési\' nláiráase^vin ellátta. Jkereskedelmi lórvényszékilrg védett csomagjaink aláirásunky vannak ellátva.
meustei«|/fOlöp
,8s.nt-Lipóthoz\' ralmzalt gyógyszertára, 2. K \'•/„
BÉCS, 1. Plank.agaa*. 6. Kaptató Nagykanizsán: BKLIW LAJOS éa KKIK SÍÜL! ijóiysiavésarkaél.
i30txx)300oooooooaooooatiaQOOCXX]CKX»otxx)Otxxxx3ooooc
iqdooooooooc nccoaoo aoooanDooooacooc
sEj^Lrrz-Vol
welódlek.be mindegyik dobo. Moll K védjegyét h* fclálrAaot tüntotl fel. u |i . ,A|. Rtidiiftx-aarak urtAt lyógybatána a legmakac««bt> »Mir-I. . LífcÉÍ l-S nVKrc. ". fyomorhéf, rögtött .lékrak.dé. máj-
„y psslátslt le er.S.II áajazsaa J kar
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
Oh Jh|I
Megfojt az az átkozott kthtgésI
Köhögés, rekedtnél? és
elnyátkásodús ellen gjOre ée bta\'oa hatáaoak
Eiomlljapái
az étvágyai rontják éa kitr Doboza I korla 2 kar. PröbMobomO fillér.
Fó- Ó4szétk0<]ésl raktár:
OE"
GYódtSÍZERTÁR
Budapest, v., Vád-kórat 17.
Caak akkor valód,.,- T^S aíi^A\'S
\' 1 ..... \' ^ haálrrsllsii szar kösz-
lersm\'rsi.s itb népszer My\'á.\'ar.u\'trifall tvll a^ksr 90 m
táls sál\'kirszsar nivezeiaeea »»\' táláalaMiWai
" erüiall ivea Éra/
MOLL Gyefmj
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Priger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertirakban.
szappanja, g
L«íno..bl>, lerdatt JÍKSfrtSrr* " 2
szappan afclr rtazavl i^UtárTftWak a hlMIIrt ríazára "
ira áaraksaklat - ti III. ít éarak - I kar. 80 ül. U
Mlnd.n éarab „sm.k .z.pp.s -II A vénával vaa ellátva--g
Fószétküldés: q
Mail A. gyígyazeráaz, ct. ét kir. udvari azállltó által, u
Bécs: Tachlaubeu 9. sz. g
Vidéki Hagreaéeláaek eaponta poat.ntin.át msll.ll let|..iuetnsk U
A raktárakban tutik Katiroiottan MOLL A. aláírásával £ éa védjegyfvti ellátoll kiniíminyeket kérni.
Raktár. Nagy-Kaniitán Roaenfeld Adolf Fiai. u
I lOOQOOOOOOOOOPO oaoa □DOOQOac ooaoonoaooo"
ÜZLET ELADÁS.
Nagykanizsán a fótéren Borpnkai Károly-féle divatáru üzlete felazerelésselVesetleg áruraktárral együtt azonnal eladói — vagy jfiaWaM. társ kerestetik. Ilóvlbben á^ekezlietni
GRÁF HH0NfiÁL
Csengeri-ut 44 sz. alatt.
EN, CSILLAG ANNA
a 185 cm. ktim laraiay hajammal, melyat aají-találmányú h»|k«nóo»ím 4 hónapi kaazaalat alán kaptam. Ex tehát a legjobb azeraak lett alltmerve a ka] ápalütára. a baj aöváiéaak eliapaiditátara, a feihör aríálté»ér»; el<ee«iti arakaál az arét»|-
Jea, Iáit tiaklllalvéát éa már rövid Uai I"---1
lat atáa agy a hajnak miat a azakálléak, ázataa fényt éa tlmttttaéflát kö oiínlz aa maall lkat az Utóelittl öazUléat*. a leimig k»rl|
Egy tégely ára I, 2. 3 és 5
Poatai aiétkfildéa napon\'* ac ár elöré rá: déie tagy utánvét m. llett hi eget* világba a gyárból, ahová minden mcgbuáa küldendő
CSILLAG AHN A. Wien, I. BíaUen 193.
Főraktár Nagykanizsán:
geltch & graef,
DR08ÉR14, a „rtrös teresif-bei Csemeri-n.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.


1905 MAKCIUS 25
Z á I, A I KÖZLÖNY
INGYEN
kapja kiváuatra tnintV - Érdekes általán
árlgyzékUnket I
több mint 1600 krjpei, njly bármily «zük aégleti ater vagy krtfkes ajAounágoknnl nél-kOlözhftetlen. Egy lare!ei#lap a pontod cím I meRÍ«löléaá»el elég, Yirj/ bérmenteaen kBI-1 di tik az trdakea ÍTí inon árjegya&k
KERTÉSZ HENRIK által. Wien Fleischmarkt 18-243.
BERÉNY JÚZSEF
ékszerész
NAGYKANIZSA saját műm;
JEGYGYŰRŰK
^aját kéjpitményem minden or nap választékban ké-___len kaphatók.
NAGY RÁKIAÉ\'ter"
NAGY RAKtÁR|/ra- 4r"
NAGY RAKTÁR flnom "ZT"\'"
Eladás részletfizetés mellett isi
ZaTttáiak «a «J aaakák ftjor-an kéislttetnek
FIGYELEM!
Megbízhat* logjebb minóiegü hírneves valódi szepességi
LENVÁSZON és DAMASZTÁftU
minden nagyobb Uzletbtn t krHiiiárhl k*ií védjek
*cHT ZlPSt^
mr HAZAI IPAR! H
SzelUzo és gSrciísillapitó
hódq ny c sjeppek.
Ai étvágyat gerjesztő és emésztést előmozdító lázinrer. Ára üv^aenlént I kor.
Kevesebb minik 2/üveg (utánvéttel K 2 50) nem\\le« postán küldve. Uegravelhetó: Bittner Gyu^L gyógyszertárából
Gloggnitz (A\'so-Ausztria.)
B/RTOKPARCZELLÁZÁS.
A nagyatádi uradalomhoz tartozó (1200 □ ölével számított) 3300 hold, szép fekvésű, legnagyobb részben elsőrendű szántóföld, 500 hold erdó és rezula-erdó és 190 hold rét. nagyobb és kisebb részletekre parczellázva eladatnak.
A venni szándékozókat erról mi alulírottak, mint az uradalom megbiiottjai aiial értesítjük, hogy velünk a vétel tárgyéban folyó évi mároziaas (<ó 12-ik napjától kezdve naponként délután 2 órától 5 óráig, az e ozélból nyitott közös irodahelyiségünkben értekezhetnek.
Az összes földbirtok Soraogymegyében, Nagy-Atád nagyközség határában feksiik h a községben telekkönyvi hatósággal felruházott kir. járásbíróság, szolgabiróság, adóhivatal, posta- és távíró-hivatal, két takarékpénztár, magyar kir. mófíteleposztály és vasúti állomás van x a községben 6 országos vásár és 2 heti vásár tártatik.
A vételárnak mintegy 60 százaléka a megveendő /oldbirtokra felvehető. igen olcsó kamatozású jelzálogkölcsönníKfedezhetd
A vételár többi része készpénzben fedezendő és pétiig ugy/hogy ebből 10—15 százalék az idoiglenes szerződés megkötése alkalmával loglalóil, a még hátralékoa 25 - 30 százalék pedig u végleges adásvételi szerződés magköpsekor lesz kifizetendő. Módot nyujtulik azonban arra is, hogy az illeti vevő a v/gleges szerződia megkötésekor fizetendő vételári összeget is. egyéb már nwlévő földbirtokának lekötése mellett, hosazabb vagy rövidebb lejáratú olcsó kamatozáau kölcsönnel
fedezhease.
Házak, házhelyek és niajor-épületek szintén áruba bocsáttatnak.
Kelt Nagy-Atádon, 1905. évi mározius hóban.
barakokyi károly «» or. kohmem elek
la in os Erire berendezett íaiisiercrtr
STOWASSER J.
királyi ud»ari hinguergyáros, hid>ereg-aiállitó, a RakiSeil javított Urogaté éa • hengfokoió gerenda feltalálója
BUDAPEST, II., LÁHOZHID-U. 5. sz.
, 1 in||a iáját ijlrábiu káaintt, általáaaaaa allaaiart ktt»ali|ei (epaeialiUal tart ráa-, luró (I touói hiogliereit, citál,almokal, itb. S
Legnagyobb raktá/éa gyár.

Eliö kézből, a gyárban vásárol Ön olcsón és legjobban!^
Elti uauar rl
. í—. • — lói filjebb, a lef-
A R0 GAT ó
rónáikból, ujeidit billentyűre! éa iakolával, 10. \'rttól feljebb
Harmíniumok \'bb
66 — írttól feljebb
_, elpn\'xtitha Utlan hangokkal, J\'M, 8\' -, 4 — [tói feljebb. Kll|*la«e<aca4lhanga, haoffereeny-
Hegedűk
Jobb .\'eltcereléuei.
Hangfokozb
mely által bármely douka lókkal jobb, efötebb éi
baugot nyer (biitoi .....*
javitáiial 4 írt.
Harmonikak,
harmonikák, iáját
Zenekarokéi1,\'^
lett jutinyoi árban, iéf, a badieng éa >eoekarokaak uáll tója vagyok. Uu|iic-t, a* ömim hangaiereken,
Javitasok k0|öll|e(te« laakaierü
pootonággal, jutáuyoa árbau eaakö töltetnek
Keieaitág inlnd"no*y«í haug-aieraél.
Kivitel nagyban ó« kicsinyben. Arj.0y«*k eladta kaa|.z.rröl kiváaatra la^aa éa kérauntve kiirtat*.
reusteinjjfuiö
AILKA SUCHARD
t»o& MARClus a».
saft , • , ■
alpesi tej kakaó _ , czukorból álll
Páratlan különlegesség.
ÉN, CSILLAG ANNA
Egy tégely ára I, 2. 3 és
Póttal iiétkQldéi n»poni» ar ár déie rágj utánvét mellett m egen ból, thovA minden mcgbixái
CSILLAG ANNA Wien,
Főraktár Nagykanizsán:
geltch & graef,
DROüERIA, a „röris temit"-to Cscnieri-n.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
10oo;oqcjo;k>o=odoo3CX5Qooooocdcoocooco
(Nenltehi-réle ERZSÉBET labdacsok.) E pilulák hasonló késtit-ményeknél minden tekintetben feljebb hecsOlendők, mentek minden ártalmaa anjagoktól, az altesii Bícr-vek bajainál lesjobb ered-
_____________ménynyel használtatván,
gyengéden hashajtók, vértiaztitók; egy Ejégjster aem jobb í mellette oly ártalmatlan, mint e pilnlák r
aoöooőoőöööööoooricco ooo aooaaooaaaaaooog
9 906 PBSEOQHSS^H g
Tnamz^öE
tat u>« ,.l6dl.» h. mlndMTt* «0bo. Holt 1 .édjMjit f, g
alttriaal töutott rol Q
...,,. . n.i.<<, ..,I. ur(6« lyáaykatáaa a legmakacsabb iya»tr- U
1 í íá/ li.S ™Krca „omírhév. rtg.ou i.ék,akadta, »a - Q
I j«j>. ,|r >1Iléllll „ .„d.ll taiazaaa » kar
székszorulás
még gyermekek
i, mely 8 dobozt,
forona.
egy tekercs bér-
legtöbb betegségek lorráaa ellen. Cinkroiott külsejük is suvesen veszik.
Eff ló sllntát tartalmaié doboi 30 6llír egy i tehát 120 pll«l»t tartalmai, csak -2.46 koroniielólegea beküldése mell mentve kOldetly
hll i P I Utámásnktól Wlöníien óíkodjonk. Kérjünk hatn UVAOI rozoltan Neustáln Fülöj/i«»bsjtó labdacsot. Va\'ódi csak, ha miuden doboz törvéilleg bi/gyiett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban .SientlLipó/ <a .Neustein Fülöp gyógy aterésa\' aláiráaaal van ellátia. if kereskedelmi törvénysiékileg védett csomagjaink aláirávunkkSr vannak ellátva.
heusteii^/fölőp
.Saeot-Lipótboi\' caimiell gyéfyaaertára, Z. K
BÉCS, I. Flankeagassf «. K.ptialt N.iyk.al.lin: BKLUN t.AJOH é> KKIK OTIJt.l lyétyaaaréaa.kaél
OhJn|l
Megfojt ez az itkazett kfthUgts I
Köhögés, rekedtlég
elnyálkásodáa ellen gyors és bU\'OS hatásúak
az étvágya/nem rontják ét kittfó ízűek. Doboza I korit 2 kor. PróbidobozRIO flllér.
Ffl- éAiiélkBdé.i raktár:
OR"
GYÓdSÍZERTÁR
Budapnt, V-, Váct-kOnit 17.
Kljeit!
mm
Ciak akkor n*..* TíT-\'wtnu SSJtfifSE?WK 2
m. aáa-karaitit »>« -t\' táláala»a.W^rilaélrialla.i am M.a- u Egy íaatatl trafatl lva| 90 "" g
szappanja, g
Lartaoóabt., temiabb «aarfa» k * H
...ppjí klr akariri a».l..árTiP..^ a fairttt.k rta.ára
i,a dirakaaklat -"ffilll. Ot darák - I kar. 80 M. lálpdaa darab „arsak-Mappa. S«H A. »H|méval -
FöszétkOldés:
Moll A gyógyszerész, c«. ét klr. udvari tzállltó Utal,
Bécs: Tuchlaubeu 9. az. Vidéki »c|rradeléitk aapaala po.t.atao.él aetlatt tóiaalttattak
A raktárakban teiitk haiárotoUan MOLL A. aláírásával ii védjegyével ellátott kénitmínytktt kérni. Raktár. Nagy-Kanúián Roaenfeld Adolf Fiai.
Hamisítások törvényileg fenyiHetnek.
M OLL-FÉLE
-hTTl^^l
MOLL Gyefnu
Egger mellpasztllla
csatbamar meiaí öayitott
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Petó Jenő gyógyszertárakban.
oaoooaooaaooooaoQoa qqoooooo oooooqcxxjoo"
^I^SI E^l
ÜZLET ELADÁS.
Nagykanizsán a fótéren Boánkat Károly-féle divatáru üzlete feltzerelésselVcsctlog áruraktárral együtt azonnal eladói — vagy a^zlethez tára kerestetik. Bóvlbben érkezhetni
GRÁF \\/lMONNÁL
Csengeri-ut 44 sz. alatt.
1906 MAfiCIUS 25
Z I I, A I KÖZLÖNY
INGYEN
kapja kiváuatra min
- Érdekes általái
lyzíkűnket
több mint 1600 kéape\', rnlly bármii) azok
gégleti szer vs«y érdákes njaouságoknnl nél
kOlözhetetlen. Egy lasrelezílsp a pontos cini I meujelöléaárfil eléft, Virj/bérmentesen kot- | ditrk ii Érdakes áíTÍános trjegyaék
KERTÉSZ HENRIK által. Wien,
Flelaohmarkt 18-243.
BERÉNY JÓZSEF
ékszerész
lap" NAGYKANIZSÁI
w SAJÁT MŰH/LY.
JEGYGYŰRŰK
Vaját képitnényetn mindec V>r naSj választékban ké-/en kaphatók.
NAGY RAKTÁR
Rrfi- éa nöi arany óra-
láociokbaD.
NAGY RAKTÁR}/ NAGY RAKTÁR6nom
Eladáa réazletfizetáa mellett ial
Jivitáatk ai aj ankák sjor-an UaattUUak
B/fí TOKPARCZELLÁZÁS.
A nagyatádi uradalomhoz tartozó (1200 □ ölével számított) 3300 hold, szép fekvésű, legnagyobb részben elsőrendű szántóföld. 500 hold erdó és rezula-erdó és 190 hold rét- nagyobb és kisebb részletekre parczellázva eladatnak.
A venni szándékozókat erról mi alulírottak, mint az uradalom megbízottjai azzal értesítjük, hogy velQnk a vétel tárgyában folyó évi mároziue hó 12-ik napjától kezdve naponként délután 2 órától B óráig, az • ozélból nyitott kfizöa irodahelyiségünkben értekezhetnek.
Az összes földbirtok Somogymegyében, Nagy-Atád nagyközség határában fekszik b a községben telekkönyvi hatósággal felruházott kir. járásbíróság, szolpbírósig, adóhivatal, posta- és távíró-hivatal, két takarékpénztár, magyar kir. mé^iteleposztály és vasúti állomáa van s a községben 6 országos vásár és 2 heti vásár lártatik.
A vételárnak mintegy 60 százaléka a megveendő /oldbirtokra felvehető. igen olcsó kamatozású jelzálogkölcsönnáV.fedezheti
A vételár többi része készpénzben fedezendó és pepiig ugy/hogy ebból 10 —15 százalék az ideiglenes szerződés megkötése alkalmával foglaló/, a még hátralékot 25 - 30 százilék pedig a végleges adásvételi szerződés mtgkönsekor lesz kifizetendő. Módot nyujtunk azonban arra is, hogy az illető vevő d v/glegea szerződés megkötésekor fizetendő vételári összeget is, egyéb már nwglévő földbirtokának lekötése mellett, hosszabb vagy rövidebb lejáratú olcsó
fedezhesse.
Házak, házhelyek és major-épületek szintén áruba bocsáttatnak.
Kelt Nagy-Atádon, 1905. évi mározius hóban.
barakomyi károly ™ dr. kommem elek
ügyvédek.

FIGYELEM!
Megbízhat* legjobb minftiégU hírneves valódi azepeeaégi
LENVÁSZON és DAMASZTÁfOJ
minden nagyobb i A liéNiiiárkl K
vértjei

KliaU\'kl lyártmSay oaak az
Eliö kaiból a gyartun yjfsarol Ön olcsón Sl legjobban!
Elli maim uIIshios erőre bbreaAezatt kaniztriHr
STOWASSER J.
királyi udvari hangatergyároti, hadsereg-aaállitó, a Bnkdeil javított tárogató és a httogfokosó gerenda feltalálója
BUDAPEST, II.f LÁNOZHID-U. B. •
á janija iáját gyárában kéaaöh, áltaiáaaaaa ailsaart k&pnlegM (apecialiUa) la-
A rés-, íuto ia tooói haogiiereit, cilmbalmokat, »tb. f

^Hr zipst*
rnr HAZAI IPAR!
SzelUzö éa görciftilhpitó
hóoomyc sjeppek.
Az étvágyat gerjesaő é» emésztést előmozdító láziszer. Ára UwéuenBént I kor. Kevesebb minit 2füveg (utánvéttel K3-60) nem\\le* postán küldve. MegrltJlelhetó: Bittner Gyup gyégytzertárábtll Gloggnitz (A\'so-Ausztría.)
Zenekarok „\'\'^
leli joiáoyoi árbtD, lép, a badtert g éa >euekarukoak tiáll
Maradta,
I téu-kk me\'-4\'umerl jó miu6-f legtöbb ka tonai I tója vagyok.
lawitá\' nW M l),,IM ha»M««n.k.a, JdVIldJUK kolöulfgea aiakaierQ pootoaaágga), jutáoyoa árbao eaakö töltetnek
Keién* ég mlad-ne*yea haug-v^ siemél. Kivitel nagyban ón kicsim be u.
Árjegyzék »Un haai.zarröl kiváaatra i»«y.« éa héraantva klldatik.
Z A I. A I KÖZLÖNY
március jts.
■J tyomer betsgíkaekí £5
kut«g sí\'
gyomo ítegséget, mint
Qyomorhurut, gyomorgörcs, Kvomorfáidalom, nehéz emésztés, vagy nyálkásodást kaptak, ajánlunk egy kltttnö háxlszert, melynek kitűnő hatása már évek ól. kl van próbálva. Ea a
Hubert Ullrich\' féle növénybor.
Ezen növénybor kltünfl, gyógyhatásúnak talált fOvekböl, Jó borral van "szítva és •rflsltl, életre kelti az ember eméeztfl szervezetét. A növénybor megakadályozza ai emésztési zavarokat és előmozdítja az egészséges vér ujjáképzödését
A növénybort Idejekorán használva, gyomorbetegségek még a cihájukban elfojLtnak. Symptomák mint: Főfájás, felbőfögés, gyomorégés, felfúvódás. rosszullét hányással, mely k chrontkus (Idö. gyomorbeteg.égeknél oly gyakran előfordulnak elmúlnak néhányszo.i ivás uláu.
Székrekedés
dobogás, álmatlanság, Zsiger-érben (Arany-ér bántalmak) a növényből megiillnleti ai emészthetlensége és könnyű belekből alkalmatlan részek.
Sovány, halovány kinézi
legtöbbször a rossz emésztés következőién állapotáé. I tvágyhlánynál, ideges bagyadiá,. álmatlan éjjelek következtében ily egyénekJlasst az elgyöngült életerőnek uj lOktetést ad. tést és táplálkozást előmozdítja, elősegíti az a feldúlt idegeket és életkedvet szerez. Sz
Növénybor kapható 3 és 4 koiunáérl
és ennek kellemetlen következményei, mint szorulás, kóllka, »zlv-
jninl vértolulás a májban, epében és a nagy Eta) gyorsan megszüntetnek. A nAvénybor §lés állal eltávolíttatnak a gyomorból és
xszegénység, elerőtlenedés,
lányos vérképzödés és a máj beteges rossz kedély hangulat, továbbá főfájások, egészen elpusztulnak. SV Növénybor lövénybor fokozza az étvágyai, az emész-tserél, gyorsítja a vérképzödést, megnyugtatja elismerés és hálanyllvánitás igazolják
_____________a Nagykanizsai, Ujudvarl, KI»-Komároml,
Csákányi,"NeméVldl, Tapsonyl, Bóh\'önyei, Nagy-Bajomi, Kelsö-SegestU Csurgói, Uerzenczel, Gólal I.égiátli, Alsó Domborul, Kotoril. Mura-Csányl, Kátkal, Podtureni, Szelnlczai, Alsó-Lendvai, Pákai, llaksal. Novai, Baki, Pőlóskei, Pacsai, Alsó-Kajkl, Nagy Hadai. Kélhelyl, Marctalil, Kaposvári, Nagy-Atádi, Tarányl, Vlrjel, St.-Ceorgenl, Kallnovacl, Novigra.ll, Kap roncal, Perlaki, Csáktornyai, Varazsdl síb. gyógytárakban és fOszerüzletekben, és az osztrák magyar monarchia legtöbb gyógytárában.
A kanizsai gyógytárak 3 és több üveg nCvénybor rendelésnél eredeti árak mellett
Szabadalmazott önműködő
permetesS-késiülékftk
I A /a*
szölötelepek
és komlóttltetvények befecskendezéséhez.
a mMM kárositú marok,
a szegecs és tormáncs kiirtására, valamint a levél-betegségek elleni védekezésre stb.
10 T»KJ 16 lltór tdIKaO
Önműködő. Iiortólialé permetezők
rózWsttel is,
petrolfum -kocsira szerelt, ijn^Qki tat
ésiülékkel, »»gy anélkül;
permetezők gyártatnak és szállít-laj/kUmnlegeiség gyanánt
MA YFARTH PH. fej*:
mekógszdaaági gépgtárak, boraajtók éa gyümfllcs-órtékmitö-gípek koloulegeasígi gjráril álul
HÉC8, II. Tnboratratitie VI. re.
Klmerltn árjegyaókek Injj.a. — K.pilielo* óa rl.soatelaáók kei futatnék.
18Ö8 ótn foriíiilofritxin
Berger-féle
SyóSy-Rótriíinj-sinppiin,
tllaisaikaa Wn|*«
f mindennemű bőrkötések
cn.n, MtwtaN MOH plkk.lT-*>m»f, élfiadl kttaofc, ■fT*** Wn orr rs.—á|, éWar, hnéai, láblnadáa, UV- t* .-kllltorpa állán. A l».r««r-l*lt kátráaTtsappan tartalmaná s f».vat»a«r-n«ls dev.-ét ésmtodss en&, a k«**k«l«Umh«. WWordaM kétráaj-.,.rp.nokt6l n»|>|«« fcSWnDAtlk. I.tnis t,érl.*«»Ks4c«l»él •Iktrrai slkal ms tUllk 1 kátrtnysuppar a
Herger-féle kátrriny-kénszappnn.
Miol n*«c*bt> kátrán/»>|ipi>n u ar«t»Sr I\'S
tUtoUietara, a n*n»ákak«k »el.n..nn,l U|bsise»4s» sál*. wai;
rnulliilini bSrtlssflté, wosdá és fftr<U»*ppsu« ml»S»»H»|ll kMÍatlalsl M«lrál sm /
Jlerger-féle flyccrin-kátrtínvAzappftn
U»h (iTMrin-Urlatommi \' ~
Mtat HtíIÍ Mrápolé mr kl továbbá a:
llerger-féle b<
klll«s*k, aapsSISs, N«»1«
u »sISAm»I Kytll Hor««r-iai» k»lriir-**app1 kár1*Q U sku ,nti as Itt tJ. Hall áh üsmp.
\' tm cím-
KltanUtvs dUsekWvállt\' IWteUn ltsa-Un éa
aaraayárMSBSl m »*rtat vna(kiaiil ta.ou iuun.
KapUató mladao n^T^árbaa *» bstonld aaMl>w>. Nagybau : O. Hell k C\'omp., Wlon I., Blberstr. 8. Ká||ár*rSMIri MrakMri Tlrlkláitel (r<(Zl>srltra, ptasspiH, iÜrtlMh, — -•
LÓ-P0KRÓCZ0K
teljesen nagy csak 95 krajozar.
Nélkülözhetetlen minden lótulaj-dooosDak « oii hirneves tlz-íentes
Strapa ^ pokróczaink, melyek egmi nagyok, s külö-nöl vasts/ mele« brönni posztóból készülnek, mely 1 lovsat meghüiéstól óvják s folytonosan egészségien /trlják. A ml etrapa ló-pokróezalnk minden Íziben kaphatók s tömeges eladásnál fogva a kölnkezö különös olcsó árakon adatnak el. 1 drb. lófokrócz teljes nagyság 95 kr. 2 drb. lópokrócz teljes nagyság 1 frt 86 kr- 4 drb. lópokrócz teljes nsgyság 3 frt 60 kr. Egyedüli elárusitás utánvéttel:
Kertész Henrik. Wien, I. Fleischmarkt 18 143
CSAK
a
LOBOSITZI
Csokoládé-, Csukoráru-, éa pótkávé gyárak r. t. gyártja a régóta legjobbnak
bizonyult
használják"h A Berfler fele katrány«zippant.
AnlstrU-Ueijeromiioa i. utodan nfl.etl § 4 UUmb&Q mniakodiihoi éa (ífdí.he< WrkiQté-
, ,ek " * Mr l|«l»t»1yai»i elleti. Uiudeo
T -^-" T \'fi" ktfc Itn^r s
jLjtfiA °le * M\'n\'* & -yMrtUZ*.,.
* tjirl c^g jeltfcrfak, \' -------
ka Sobeo nem k 96 év óla tatalomban ta.fi valódi.
Nagyban: O. Hell A Oomp.
Wien, l, Blberatrft.ee Nr. 0.
KXKKMKKKKXKXKKXKKX
KA VE
pótlikakat, a<a*. tiaitH Kíié-Darfc Mokka-Dara cikorialiazt faádío/okbaii és gSmbölyQ csomagokban erősilő Maláta kávé-, tt a többi kivi
PÓTLÉK!
Minden füazerkeieskedésben kapható.

.Milleniumtelep" fUgysaz
Szép és tartoa ázölloje
eaak annak leaa, aki Ing)\'\'" kéri Magyar-<>raaá< legnaRjobb lafilfiiikolijnak irjegr-aíkét, emel; aafilóiikola kllaml aególyljel ól illaml lelnirelet mellett lóteaait.
Lllllmt. ClfSltl óim
■Itllir-IM liriHi fili-íiMllir
l
-----_ - .... 8 és
illláplti\'rt btdJr..M««ul "" láslssor b«>»-
BT^STsitriárbaB - mind
L "tra»l Irgyúnk geay" i«dj\'g;r«