Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.02 MB
2010-02-17 09:49:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
721
3329
Rövid leírás | Teljes leírás (316.43 KB)

Zalai Közlöny 1905. 022-025. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
44. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, IBOB.
Negyvennegyedik évfolyam, 22. »ám,
junius 3.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Előfizetési árak: Egé»z évre 10 korona, félévre 6 korona, negyedévre 2 korona 60 f. — Egye* szám ára 20 f.
Felelői szerkesztő I»r. Villányi Henrik
1 .áltulajdonos él kiadó:
lfj. Wajdltft Jórnrf.
Szerkesztőség: Nagykanizsa. 8ugár-ut 0. szám. Kiadóhivatal és nyomda: Nagykanizsa, lfj. Wajdits Józsefnél Deák-tér I. szám. Hirdetések dljszabáa azerint. Nyllttér soronként 40 f.
Építkezési ügyek.
tv. Ii.) Nagyfokú részvétlenség mellett tárgyalták a rault héten az építésügyi szabályzatot, azt a régóta várt szabályzatot, mely a város fejlődésének hivatva van irányt adni. Csak a jövő fejlődésről szólunk; a meglevőt már elpusztítani és ledönteni nem lehet: az, ami mégosak ajövóben emelkedik fel a porból, arra nézve szól első sorban az építésügyi szabályzat. Amit a szabályzat elérni akar, magában véve nagyon jó, kényszeríti a ház- ós telektulajdonosokat, hogy a csatornázási kéltségekhez hozzájáruljanak, ez helyes. Soha máskép, mint ity módon, csatorna még nem épült. Végre nem fizetik egyszerre. A törlesztés évek hosszú sorára kiterjed.
rendszabályt a becses emberanyag érdekében hozták, melynek épségbentartására végre a hatóságnak is ügyelnie kell.
De mi az építésügyi szabályzat intézkedését osonkának tartjuk mindaddig, mig vagy ez az 54. §. kiegészítést nem nyer, vagy pedig a lakhatási engedélyek határozataiban benn nem foglaltatik, hogy a lakosztályoknak és hálószobáknak oly terjedelmüeknek kell lenniök, hogy benne minden személyre 10 Q méter térfogat és 4 □ méter terület jusson K7, felelne meg az egészségügyi követelményeknek is. Az erkölcsiségnek posztulatuma volna, hogy a 14 évnél idősb családtagok, vagy személyek nemök szerint különválva háljanak. A lakásviszonyok javulását alsó sorban ilyen rendszabályoktól várhitnók.
Azok, akik mostanában uj járdákat készít- Csak akkor volna hatálya a különben üdvös telnek, kötelesok azt aszphaltból megcsináltatni, 51- §-nak is. Mert mit ér az. ha a szoba területe szinte évi törlesztésre. A világon mindenüttllB □ méter és ha 6 személy lakik egy osak szabályrendeletig-twemtettek csator-; szöbában.
nákat, járdákat és rendezett viszonyokat. r^ Építési szabályrendeletünk az építési Vannak városok, hol a háztulajdonosok, minden\' övezetek megállapításában nagyon helyesen méter homlokzatért kénytelenek fizetni, ha a intézkedett, mikor a földszintes házak építését rendőrség jónak találja az utcát a osatorna- már a II. övezetben megengedte, mert ezzel hálózatba bevonni. Mertareichsdeuthsoh néme- is éleszti az építkezési kedvet és kisebb lakások
teknél nem a tanács határoz, hogy az utca csatornázható-e vagy sera, hanem a poltfláj Nem ajánljuk utánzásra ezt a bolond rend
létesítését. Emellett azonban szükséges lett volna az udvari lakások építését lehetőleg megakadályozni, mert épen az udvarok bűzhödt,
szabályt. Azért mégis felemiitjük, hogy belőle szüle lakásaiban tanyázik a szegénység egész okuijunk, üdvös lörekvés elé pedig akadályt; mezében. Hiba az is, hogy építkezési szabály-
ne gördítsünk.
Osak az 54. §. megváltoztatását szerettük volna látni. Ez a szakasz intézkedik a lakószobák térfogatáról és a térfogat minimumát 15 □ méterben, a szobák magasságát pedig 2 80 —3\'8Ü méterben állapítja meg. Ezt a
zatunk nem engedi meg, hogy bizonyos övezetekben(az utcavonaltól legalább 4 méterrel beljebb építsenek és az épületet előkerttel díszítsék.
Ez az engedély sok városban van meg. Budapesten a Rotlenbiller-utcának egy részé-
bon és az Andrássy-ut alsó végén a házakat az útvon...