Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17 MB
2010-02-18 09:24:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1942
4844
Rövid leírás | Teljes leírás (997.31 KB)

Zalai Közlöny 1922. 075-098. szám április

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. április 1. Szombat
75. szám.
*-------
kereszteny politikai napilap
S«*rk«»*t/5»ÍK 6» kl»dóblv«t-»: Pö-ut 13. ——— InUriuban-tcltfon 7S -_
Megjelölik mindig kor* reggel
yÓSZERKESZTÓ •.
Dr HEGEDŰSOYÖROY
v. }*mt*ij. liritui*
rCLELÓSSZKRKRSZTö.
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Blóltxctcpl Arak: (1° ,f«|ll«l itféial MJ«") eve. 780 K. Kéléwo 400 K, NtgycJ
6vr« 200 K. Sgy uór* 75 K. Kgy«« »t*m 4m 4\'<
A király állapota komoly.
A királyi pár gyermekei tul vannak minden veszélyen. -• Károly király számos hive Founchalban tartózkodik, Gróf Károlyi József sürgönye Pallavicini György őrgrófhoz. Legutolsó szikratávíró jelentésünk. - Könyörgö istentisztelet IV. Károly királyért.
— A „Zalai Közlöny" telefonjelentései. —
Madrid, március 31. Az „El Sol" jelenti: IV. Károly király állapotában lényeges javu-- lás állott be, mert n gyulladás centruma nem terjedt tovább. A hőmérséklet csütörtök este 39 fok, közérzet javul.
Bécs, március 31. Ma délelőtt felkerestük Schager osztályfőnököt, Károly király bizalmasát, aki a következő felvilágosítást adta :
„Őfelsége Károly király állapota váltó zatlanul súlyos. Ma reggel Founchalból Pári-son keresztül táviratot kaptam, amely kate-górikuson csak ennyit tartalmaz: Ufelsége állapotában változás nem állott be."
Bécs, március 31. A Wiener Allgemeine Zeitung jelentése szerint ma délben ide érkezett, Founchalban tegnap este feladott, távirat jelenti, hogy IV. Károly király állapota állandóan és változatlanul komoly.
Bécs, március 31. A Neue Freie Presse jelentése szerint egy bécsi személy, akiFoun-challal összeköttetésben áll, a következő, tegnap délután 4 órakor feladott táviratot kapta:
A király állapota változatlanul komoly.
Bécs, március 31. Itten! karlista körökhöz ma délelőtt érkezett távirati jelentés szerint a király állapota némi átmeneti rosszabbodás után tegnap este ismét jobbra fordult. Láza 38 fokra csökkent, ugy, hogy orvosai kezdenek reménykedni felépülésében. A királyi
pár gyermekei tul vannak minden veszélyen. Károly király betegágyánál állandóan ott tartózkodik Zita királyné, ki királji férjét egyedül ápolja. Founchalban azonban Károly királynak sok magyar és osztrák hive-is tartózkodik, akik természetesen mindenben igye-kcírttk megkönnyíteni IV. Károly király helyzetét.
Bud .pest, március 31. Őrgróf Pallavicini György Founchalból a következő sürgönyt kapta:
„Ufelsége kétoldali tüdőgyulladásban szenved. Huszonnyo\'cadikán áltapota sziv-gyengcség folytán aggasítóra fordült. Őfelsége felvette n halotti szentségeket. Delug bécsi t/inárorvos jövetelét várjuk. Ezután némi javulás állót be. Változó láz 39 fok körül.
Gr6) Károlyi JózseJ."
Legutolsó táviratunk éjfél után:
Páris, március 31. (S ikra távirat). A „Havos" ügynökség jelenti:
IV. Károly király Állapota komoly. Delírium állott be.
Budapest, március 31. IV. Károly király komoly állapotára vnló tekintettel holnap szombaton, április e\'sején délelőtt 11 órakor könyörgő istentiszteletet tartanak a ferenciek templomában. Ugyancsak a Bazilikában Szentség-kitétellel egybekapcsolt szentmisét mondanak Károly király felgyógyulásáért.
Schober kancellár Nyugatmagyarországon.
<— Saját tudósítónktól. — Bécs, március 31. Dr. Hainisch szövetségi elnök* és Schober szövetségi kancellár ma Nyugatmagyarország déli részére utaztak, hogy a lakossággal közvetlenül érintkezzenek, kívánságaikat meghallgassák, valamint az uj közigazgatási állapotokról meggyőződjenek.
A vádtanács határozata Rakovszky és társai ügyében.
Saját tudósítónktól.
Budapest, március 31. A budapesti büntetőtörvényszék vádtnnécsa Dr.\'Kiss István táblabiró elnöklése alatt ma délben hirdette ki a királypuccsal kapcsolatos bünper-ben határozatát.
i;, Eszerint a vádtanács Rakovszky István, gróf Andrássy Gyula, gróf Sigray Antal és Borovicény Aladár terhelteket, mint vezetőket, a Btk. 152. § 3. pontjába ütköző és 154. § a szerint minősülő lázadás büntette miatt vád alá helyezte.
Ugyancsak vád alá helyezik lázadás büntette cimén Lórenz Jórsef, Schnitzler Ágoston, Beniczky Ödön, Senkovici Dénes és dr. Gratz Gusztáv terhelteket.
Báró Kray István és Alcxey terheltek-
kel szemben a vádtanács az ügyészség vádiratát elutasította és a k^t terheltre nézve a további eljárást megszüntette.
Elrendelte a vádtanács azt is, hogy a kitűzendő főtárgyaláson az ügyészség r-Ital indítványozott tanukon kívül idézzék meg gróf Károlyi József, Lenk Boldizsár, Rr f Széchenyi Miklós és gróf Apponyi Albert tanukat is.
Schréter nem vállal mandátumot.
•Budapest, március 31. Schréter István vplt honvédelmi miniszter levelet intézett a szini kerület VííLsztóihox, amelyben b.jilen-tettr, hogry a felajánlott mandátumot nem vállalhatja, mert politikájával össv nci függő, dc megmásíthatatlan korülmínyek kötrlevsr-gévé tési-ik, hogy politikai szereplésiül tai» tózkodjék.
A Kormányzó leányának eskUvője.
Saját tudósítónktól.
Budapest, márc 31 Őfőméltósága Horthy Miklós Magyarország kormányzói leányának esküvője április 3-ftn lesz Budapesten Fáy Lászlóval. Ugy a Kormányzó, mint a vőlegény csikWj* meghívót bocsájtottak ki.
— Az uióbbi a következőleg hangzik: Néhai fui háy Bála kir. kamarás és neje néhai Euccski Lcszkovits Mária fia László, tartalékos huszárfőhadnagy örömmel tudatja nagybányai Vitéz Horthy Miklós Magyarország kormányzója és neje, született jószáshelyi Purgly Magda leányával Paulettel folyó évi április hó 3 án délelőtt 11 órakor a Sícnt István di-csöséges Jobbjáról elnevezett kir. Várplebánia-tcwplombun tartandó házassági egybekelését.
A Kormányzó családja e szöveggel megegyező meghívót bocsájtott ki.
Gráz felé szünetel a forgalom.
Oaztrák retorzió ellenünk.
—" Saját tudósítónktól. — Szentgotthárd, márc. 31. A napokban >U elkoboztak az osztrálj csendőrök egy magyar vasutastól annak f.-gy vérét. A magyar vasutasok között az elkobzás nagy izgalmat keltett. A magyar hatóságok erre feleletül az osztrák vasutasoktól megvonták azt a kedveznényt, mely szerint bemehetnek Szentgotthárd köz-sógbe és ott élelmiszereket vásárolhatnak. Emiatt az osztrák hatóságok zudu\'.tak fel és válaszul tegnap reggel Grác felől az egész f .rgalmat beszüntették, ugy, hogy a gyorsvonat is csak egy kocsival tudott Szentgotthárdon át tovább menni Szombathelyig. így a forgalom Grác feló most egyelőre szünetel.
A jugoszláv minisztertanács.
Kormányválság előtt.
Belgrád, márc. 31. A minisztertanács legutóbbi ülésén az ország adminisztrációs felosztásáról és a muzulmánok magatartásáról tárgyaltak. A muzu>mások magatartása poll-i <ai kötökben nagy feltűnést keltett. Az a tény, hogy a kerületek önkormányzatáról szóló törvényjavaslat megszavazásánál két részre oszlottak, egyáltalán non jelent szakadást a muzulmánok körében.
Az összes politikai pártok tanácskozást tartottak, amelyen á\'z prszág kerületi felosztásival foglalkoztak. Ayadikáiisok ós demokraták elhatározták, hogj\' elfogadják a kormány javaslatát, az cIlQnzéki pártok azonban mind ellene foglaltak" állást.
Parlamenti körökben ismét sokat beszéltek a kormányválságról. Egyáltalán nem kizárt dolog, hogy a kormány . beadja lemondását és ebben az esetben az u] kormány vagy tisztén radikális vagy tisztán demokrata lesz, do sem-n icselre sem koalíció. Mindkét párt erősen bizakodik abban, hogy ő kap megbízást a kormányalakításra ós ezért megteszik az összes előkészületeket a választások megtartására. A p rtokbsn ezzel kapcsolatban - igen élénk vita tárgyát képezi a választójog, melynek kérdésében szintén nincs meg az összhang a koalíciós partok között..
_2____
Megalakult a Stefánia-szövetság.
— A Zalái Közlöny tudóiitójától. —
Nagykanizsa, március 31.
Mint a Z»!ai Közlöny megirla, tegnap tartotta alakuló közgyűlését az Országos Stefánia Szövetség nagykanizsai fiókja. A kö-gyűlésen — noha n közönség nem tanu->ilott oly nagy érdeklődést, mint amit ex a fontos úgy mrgkivánt volna — díszes közönség jelent meg. Az alaku\'ó közgyűlésnek külön fényt kölcsönzött az Amerikai Vörös Kereszt anya- és csecsemővédő osztályának budapesti kiküldöttének, miss Rosa Schab-nnk és az Orsságo* Stefánia Szövetség fővédő-nőiének, özv. VPeiszné Zboray Erika asszonynak megjelenése.
Dr. Sabján Gjula polgármester szívből jövő meleg szavakkal üdvözölte a magjelenteket, különösen a Budapestről kikü\'dőtt hölgyeket, majd ismertette a közgyűléssel az Országos Szövetség céljait.
— Az egyesület célja — úgymond — egyrészt egészségügyi, vagyis a szülés minél tökéletesebb lebonyolításának és az újszülött egészséges továbbfejlődésének biztositása, másrészt szociális, vagyis kÖ7remükődéa a születendő nemzedék gazdasági, erkölcsi és társadalmi létfeltételeinek megteremtésében és biztosításában. Tevékenységében oz egyesület vezérlő gondolaté — a bajok megelőzése. A feladat tehát nemcsak jótékonyság gyakorlása, hanem egy egés;sé^es társadalom fizikni és erkölcsi feltételeinek megteremtése. Ehhez képest az egyesület védelme alá elsősorban az egészséges anyák és cs<csemők tartoznak. Ax egyesület fzvji, nyelvi és vállát i különbségre, valamint a származás törvényes, vagy törvénytelen voltára való tekintet nélkül gyámolítja a reásioru\'ókat.
— A hMóságokknl szemben képviseli az anya- és csccscmövédelem eszméit, intézkedések sürgetésével, hiányok feltárásával, beadványok é» törvénytervezetek készítésével. Propagandát folytat, hogy a közönségben a kérdés iránt é rdektódést keltsrn és azt ébren tartsa. Központi irod/t tort fenn, mely frl-viUgositáat nd mindennemű, az anya- és csecsemővédelmire irényu\'ó kérdésben.
— Anya- és ctecsemővédöt és eisel k.pcsolato* lok,onintéxn>ényekct létesít. Alta-Iában mindent elkövet, amit az anya- ét csrcaemö védelem érdekében Állónak a arra előnyösnek tart.
A polgármester ismertetése után dr. Kaufman Lajos városi aljegyző az előkészítő-bizottság eddigi működéséről siámolt be, majd ismertette az alapszabályterveietet és tárgyalás alá bocsátotta, amit a közgyűlés némi módosítással egyhangúlag magáévá tett éa elfogadott.
Utána Sabján dr. polgármester javaala tára kimondották a fiöksiövetsé? megak-kulását.
Majd következett a védő, elnökség, igazgatóság és felűgyelöbirottság megválasz-táaa. Fővédóvé Ball/,i/ány-Slrollman László herceget kérik fel.
\' Lelkes éljenzés kőrepette megválasztattak :
Elnök: Dr. Sabián Gyula polgármester. Tdrstlnikök: Dr. Pllhá! Viktorné, öiv. dr. Rolichild Samuné, ö»v. dr. Szekeres Józsefné, Waliguruku Antalné, Eber\'ardt Bél., Haválh Olivér, Kádár Ljos, dr. Mulschtnbachrr Edvin, P. Pálinkás Rogér, dr. Winkler Ernő.
Igaipalóság! lógok : Bilimen,chein Vil-moinf, Bontz Edith, B.-rényi Elekné, dr. Balla Uioané, dr. Fábián Zsigmondné, dr. Fried Ödönné, Forbálh Arthurhé, Farkas Palné, F..ik.ns Vilma, özv. Giflnhúl Henrikné, Horváth Olivérné, kövesdi Boér Guiitávné, Kádár L.josné, dr. Kahán Imréné, dr. Krátky latvánné, Káán Irma, Kspossy Gézáné, dr. Kaufman Lijosné, Király Sándorné, Kaloidy Aibertné, M .ir Gréte, Magot Vilma, özv. dr. Neumann F.déné, Neumann Aladárné, dr. Orley Gyö.gyné, Pongor Henrikné," Práger Ferencné, Petrik D.zsőné, Poós Gízéné, Rubint Károlyné. Rosenleld józseíné. dr. Rotschild BHáné. Siommer Ignácné, Sírén. Tivadarné, örv. Sregő Gjuláné, dr. Srigethy Károlyné, Schwartz Gusitávné, ,dr. Tamás Jánosné, Tru\'sch Gusitávné, dr. Tuboly Gyuláné, V,ri Jolán, Weisz Ernőné, Weisz
__ZALAI KÖZLÖNY_
Tivadarné, Weiser Jánosné, 5zv. Véber Káiolyné, Antal Jenő, Bazaó Jóisef, Elek Ernő, dr. DsrÁxs Láxló, dr. Goda Lipót, Győmörev litván, Harsay György, dr. Krátky l.tván, Knortzer György, Petrik Dezső, dr. Rolschi\'d Jakab, Radnai Jenő, Strém Ignác, dl. Weisr L.jos, Zábornky Zoltán.
Sttimi\'iisgáló buollság : Eperjesy Gábor, Lányi László, Miklós Gyula, Kálmán Lel, Gtirtlír F renc. Stociális biiollságba Berényi E\'ek.»é, köv sdi Boér Gusrtávné, Fnrk.s Vi-nidr. Fábián Zsigmondné, dr. Krátky Ntvánné, Kádár Lajosné, Kálózd^ Aibertné, K-ián Irma, Magot Vilmx, Miir Gréte, özv. dr N.umann Edéné, ö vÖs Emiink, dr.J Pi h A Viktorné, Öív. dr. Rotschild Simuné, dr. Szabady Lőrincné, Reichcnfeld Gyuláné, dr. S\'igelhv Károlyné, dr. Tamás Jánosné, özv. Vébe/ Károlyné, Weisz Tivadarné, dr. Wmkler EmŐ, dr. Weisz Lijo*. Ügyvezető igazgató : Dr. Szabó litván. Titkárok: Diós*y Béla, Majténvi Károly, dr. HirschUr Jenő. Pénztáros: Káán Irma.
Megválasztották továbbá a Szociális Bizottságot, mely állandó kspc olat lesz ax egyesület és társ* gyesületek között.
Dr. Kaufman a gyűlés berekesztése ejőtt inditványoxta, hogy a közgyűlés mondjon jegyzőkönyvi kÖMÖnetet ax Amerikai Vörös Kereszt Egyletnek azért n hathatós támogatásért, mellyel a sokat nélkülöző és szenvedő magyar anyák és gyermekeik ügyét magáévá lette és felkarolta.
A közgyűlés berekesztése után az uj igazgatóság visszavonult, azonnal összeült és megtartotta első igazgatósági ülését.
A közgyűlés közönsége azzal az^\'.tökélt szándékkal oszlott szét, hogy mindif tehetségével és akarásával elő fogja segíteni a szövetség magasztos C-ílj*lt.
A közgyűlést megelőzőleg misi Rosa Schab és Weisztxé Zboray Erika úrhölgyek szívesek voltak szerkesztőnket külön is fogadni, mely lepünk szűk terjedelme miatt csak holnapi számunkbin fogunk beszámolni. . (*)
A kultuszminiszter Keszthelyen.
Reischl képviselőjelölt támogatásira utoxott lo Kesztholyre. — A miniszter b«uM«.
A Zalai Közlöny tudósítójától.
Keszthely, március 30.
Vqss József vallás- és. közoktatásügyi miniszter Barthos János és Ernszt Sándor v. nemzetgyűlési képviselők társaságában Reischl Richáid v. nemzetgyűlési képviselő támogatására Keszthelyen a Hungária nagytermében gyűlést tartottak. A gyűlést a keszthelyi keresztényszocialista párt elnöke és a kerület v. nemzetgyűlési képviselője Reischl Richárd nyitotta meg. Megnyitó beszédében üdvözölte .n minisztert és a megjelenteket. Ernszt Sindor magas szárnyalású beszédében vázolta n mai politikai helyzet siváiaágát és ismrrtelte pártjának a program ját. Ezután köve\'kezeU a kultuszminiszternek a beszéde. Részletesen elmondotta, hogy milyen megbízatással küldte őt a Kormányzó ur az októberi királynapok alkalmával Károly király elé és hogy milyen körülmények gátolták őt meg abban, hogy missziója eredménytelenül járt. Rámutatott arra. hogy miért ment okkor a keresztény nemzeti egyesüléspárt képviselőinek legnogyobbrésze e\'lenzékbe, holott n.-kik erre alapos oku\'< n-m volt. Tárgyalta azt a választójogot, melyet n keresztény ellenzék törvénytelennek ismer cl. De — mondja — még sem jut eszébe egy ellenzéki képviselőnek sem, hogy nc lépjen Jel most, mikor „törvénytelenül" választanak, vagy a/, hogyha megválasztanak egy képviselőt ellenzéki programmal, hogy az mandátumáról leköszönjön, mert „nem törvényes alapon" nyerte axt el. Földirtokreform helyes végrehajtására vigyázzunk, nehogy ugy járjunk, mint egy pár a balkáni nép a földosztásuk alkalmával, hogy minden földet fölosztottak, hanem egyenlő arányban hagyjunk nagy , közép- és kisbirtokokot. Iparunk átért elmaradott, mert nincs nyersanyagunk és ninci hite ünk. A kormány már is dolgozik egy törvényjavaslaton, melyet az uj nemzetgyűlés
1922. április 1.
hez be fog nyújtani, hogy a kisiparosoknak az állam hitelt adjon. Elmondja, hogy keres-kedelmÓnk elmaradottságának oka abban rejlik, hogy bizonyoi elemek kereskedelmünket a külföld előtt diszkreditálták. Sok uj kereskedem! iskoUt fog nyitani, hogy alkalmat adjon a keresztény ifjúságnak arra, hogy a kereskedelmi pályára kiképezhessék magu-k\'it. A kormíny a választások előtt a nemzet lelkiismeretére apellál, meglehet az embereket győzni, de ha volaki hajthatatlan morad, nnnik az elvét azért tiszteletben kell tartani. Nagyon fonlos a választás, mart hisz 246 ember kezébe teszi le 9 millió ember n bizalmát. Bűnt követ el ar, aki erőszakot alkal-miz. Ezt a kormány is szigorúan büntetni fogj.i, hanem győzzük meg érvekkel és világosítsuk fel a választókat. Beszéde végén aján\'ja, hogy újra Reischl Richárdra szavazzanak A kultuszminiszter beszéde után Reischl mtleg szavakkal köszönte meg Va*s József szavait. Ezen zárószavaival Reischl a gyűlést berekesztette. A gyűlés lelkes hangulatban ért véget.
s Forkasovszky Ferenc.
Fényképészeti cikkek
Flschel Fülöp Fiai cégnél, Nagykanizsán
l\'cnyké[>ö»zelcock és viüxontol-iiuniokciák kc<dv«im/ny«s árak.
Dr. Hegedűs György programbeszéde.
A lelenyei választókerület volt nemzetgyűlési képviselője éa lapunk főszerkesztője, dr. Hegedűs György vasárnap délelőtt 11 órakor tartja programbeszédét Letenyén. Kíséretében lesznek dr. Henárd és dr. Ereky volt mtnisílerek, továbbá Prónau Pál alezredes, Héjjas Iván t.főh«dnagy, Hir Gvör/y volt nem:ctgyülévi képviselő, Budaházy Miklós és exek kísérete. Dr. Hegedűs György az egységes kormányzópárt programjával lép fel.
Minthogy a letenyei választókerületre vonatkozólag egyes liberális lapok részéről különböző hírek kerültek forgalomba, ezért ma felkerestük dr. Hegedűs Györgyöt, aki általánosságban a követkexőket mondotta lapunk szerkesztőjének:
t- Valótlan az a híresztelés, mintha ax ébredők nagyobb erővel akarnának megjelenni a választókerületben,, hogy részt vegyenek a küzdelemben. Nekem támogatásra nitcien szükségem. Az azonban természetes, hogy az ébredők a legnagyobb figyelemmel kisérik a letenyei kerület mozgalmait. Hogy a felkelő vezérek megjelennek a kerületben, annak az a magyarázata, hogy ők is figyelemmel kisérik a választási mozgalmakat. Mi együtt dolgozunk a magyar jövőért, egyet érxünk mindenben, ezért megától értetődik, ha lejönnek ők is. Egyébként csak magtiszteltelésnek veheti minden város éa kerület, hí valahol ezek a férfiak, akik n magyar jövőnek legtisztább, legönzetlenebb és cl nem tántorítható harcosai megjelennek. Ami az egyes jelöléseket illeti, ezek nem nagy súllyal bírnak, végre is egy kerület sorsát házi piknikeken nem lehet eldönteni. Az egész megyében a földreform kérdése a letenuei kerületben van a legelörehaladottabb állapotban. A kerület nagyon jól tudja, [iogy mit dolgoztam érte, épp ezért tévtdnek aiok, akik óbban reménykednek, hogy a keresztény zászlóhoz a választókerület polgársága hűtlen lesz. Hogy minden szatócs dolgozik ellenem, azt természetesnek taitom. En csak ennek örülök, mert hiszen egy választás csnk akkor imponáló, ha küzdelem folyik a mandátumért. Programom és irányom mindenben az, omelyet két éven át hirdettem, keresztény, nemzeti éa agrár irányzat!
— Földbérlet. Felhívjuk szokat, kik kcrhföldet saját részükre, kukoricsfőldet harmados, répafóldct negyedes megmunkálásra bérelni akarnak, ebbeli igényeiket a Keresztény-siociálisu Egyesület helybégében április / éig bezárólag esil 6-7 óra között jelentkezzenek, lagsftgi könyv elhozandó.
1922. <prilu 1
ZALAI KÖZLÖNY
hírek.
Vidéki előfizetőinkhez!
Április l ével uj előfizetést nyitunk. Tekintettel lapunk nagyobb terjedelmére s az ezzel együtt Járó magas poplr-árak és előállítási költségek állandó emelkedésére, tisztelettel kérjük mind azon vidéki előfizetőinket, kik márc\'us havi előfizetésükkel hátralékban van-nak, Illetve, kik az áprilisi előfizetést meg nem újították, lapunk további zavartalan küldése érdekében hátralékukat mielőbb beküldeni, Illetve megújítani szíveskedjenek. Kiadóhivatalunk a fent vázolt körülmények miatt csak Így tud megbízatásának eleget tenni.
— Eskövő. Tegnap, pénteken vezette oltárhoz Végh Ödön nyíregyházai posta és távírda fAfelögyclö Soly Gizella urleányt. Az esketéat Kádár L<»jos református lelkész végezte. Tanuk voltak a menyasszony részéről dr. Kiss Lajos rendőrkapitány, a vőlegény részéről Tóth Zoltán főszerkesztő.
— A főgimnázium „Magyar Jövő" ünnepe. A vallás- és közoktatásügyi minisztertől minden iskola számára elrendelt M.v gyar Jövő ünnepélyt a helybeli főgimnávium vasárnap délelőtt fél 9 órakor tartja n városháza nagytermében. Az. ének- és zeneszámok, szavalatokon kivül az alkalmi beszéd az ifjúság nagy hivatásáról fog szólni. Az ünnepi beszédet dr. Szabó L*jos kir. főügyész mondj*. Belépődíj nincs, de Önkéntes ndomínyoknt szívesen fogadunk, mert ezek fejében n Magyar Jövő ifj. Írod. vállalat könyveket küld iskolánk szegény tanulói számira. A főgimnáziumi igazgnlóság e>uton hívja meg az ifjuiág é* tanügy barátait a< íinnrpély»e, mint amely a nemzeti érzület ébrentartása mellett a Magyar Jövőnek, az ifjúságnak erdőkéit különösen szolgálja.
— Egészségügyi kiállítás Nagy kanlzsán, Nagykanizsa vezető társadalma, álén dr. Sabján Gyu\'a polgármesterrel — legközelebb egészségügyi kiállítást szándékozik Nagykanizsán rendezni, melyen képekkel bemutatják majd a helyes é«ec*emőx gondozást és nevelést, és helybeli és fővárosi szaktudósok felvilágositó előadásokat fognak tartani a mamák és leendő mamák részére
—- Vallásos estély az evangellkus templomban. Holnap, vasárnap délután 5 órakor az evang. templomban Bethlen Gábor vallásos estély lesz a következő programmal:
1. Karének. Előadja az evang. tonulóifjusrfg.
2, Kezdő ima. 3. Szaval Szemző István. 4. A carthrfgói harangok. Melodráma. Előadj >i Lnjpczig Edith. Harmoniumon kíséri báró Rosenbach Irén. 5. Emlékbeszéd Bethlen Gáborról. Tartja Horváth Olivér evang. lelkész. 6. Szaval Gráf Erzsébet. 7. Záró ima. 8. Körének. Előadja az avarig. tanuló>fju«ág. — Az estélyre, melyen mindenkit szívesen lát a vezetőség, belépő dijak nem lesznek, csupán az estély végével lesz önkéntes adakozás n Dunánluli Luther Szövetség helyi fiókja javára.
- Felülvizsgálják a hadirokkantak, özvegyek és árvák keresetképességét. A 2700—922. sz. M. E. rendelet intézkedik a hadirokkantak, özvegyek és árvák újbóli összeírásáról, melyet április l-re be kell fejezni. E célból minden községben bizottságot kell összeállítani, melyben helyet foglal n jegyző, orvos, a felekezetek vezető lelkészei, 2 hadviselt egyén, továbbá a „Hadröá" egy helyben lakó rokkantja.. Etek megállapítják nz ottani hadirokkantak, hadiözvegyek H hadiárvák keresőképességét, észrevételeiket jelentik az alispánnak, aki intézkedik illetményeik gyors folyósításáról. Ezt nz ügyet eddig a népjóléti minisztérium intézte elég körülményesen. A rendelet célja, hogy az eddigi hosszadalmas eljárást kiküszöbölve, gyorsabban juthassanak illetményeikhez n hadirokkantok, árvák és özvegyek.
2
korona 66 fillérbe
kerül példányonkint,
tehát mindennap 1 korona 34 fillért takarít meg,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI KŰZLONY-re
— Pályázat vitézi telkek elnyerésére. A vitézi mértéket megütő volt katonák (tisztek és legénység), akik a földbirtok rendezése alkalmából vitézi telekhez óhajtanok jutni, továbbá azon vitézi mértéket megütő volt katonák (tisztek és legénység), kik meglévő birtokukat vitézisitenék akkor, ha azt circa 15 holdra vétel utj\'n kiegészítenék, vagy akik készpénzzel rendelkeznek és a megvásárolandó birtokot vitézi telekké alakítanák, ha n vitézi szék őket kedvezményes árban hozzájuttatná — jelentkezzenek bővebb felvilágosítás végett a Nípgondozó Kirendeltségnél Nagykanizsán, yárdsház II. emelet. Megjegyzendő, hogy a vitézi telek elnyerésé* he?, tiszteknél tiszti vagy legénységi arany, vagy III. o. vaskoronarend, legénységnél arany, vagy l. o. ezüst vitézségi érem kétszer kiváimitik meg. Egy birtok vitézisitéséhez elegendő az I. o. ezüst vitézségi érem egyszeri birtoklása, sőt kivételes esetekben a II. o. ezüst vitézségi érem kétszeri birtoklása.
(x) Uráuia. Hétfő, kedd egy előadás, hat fejezet, mindenkit meglepő kalandor film j A Tigrlsfognk,
— Az Első Magyar Általános Asztaltársaság ismét megfogja kezdeni hosszabb szünetelés után áldásos működését, mely annak idején az embertosség jegvében alakult és indult, szép eredményeket felmutatni tudó útjára. A Társaság ma, szombaton este fél nyolc órakor közgyűlést tart a Fő-uti Rózsa-féle vendéglőben. A tagok pontos és teljes megjelenését kéri \' a vezetőség, mely vendégeket és a jótékonyság barátait szívesen látja.
— Esküvő. Kováls Lsjos ma délután fél 6 órakor vezeti ollárhoz Migazzy Margit urleányt. (Minden külön értesités helyett.)
— A Református Nőegylet, mely még február havában alakult meg Nagykanizsán, most terjesztette fel gondosan kidolgozott alapszabályait a belügyminiszterhez.
— Visszautasított városi szabályrendelet. Szombathely városnak a hilottak kötelező Mvala\'oiós&ról ós a temetkezésről fel terjesztett szabályrcnde\'eiót a népjóléti minisz-tor visszautasította.
— Az áprilisban fizetendő vagyon-váltság buzu ára. A pénzügyminiszter rendeletot adott ki a vagyonvóltság fizetése szempontjából a buza 19*2. április havi árának megállapításáról. A rendelet szerint a vagyon-váltságról szóló törvény \' értelmében a mező-gazdasági ingatlanok vagyonváltsága fejében fizetendő buza ára április hónapra métermázsánként 2740 korona.
— A Sátán fiai II. részét mutatja bo a Világ-mozgó ma és vasárnap, melyhez jegyek már alig-alig kaphatók. Amerika e romekéhoz csík annyit fűzünk, hogy a csodás film attrakció 1. része is a film csodák netovábbja volt, s e ll-ik rész az ilynemű filmek koronázatlan királya. A Sándor Mátyás következő III. részt) nem szerdAn ós csütörtökön, hanem kedden ós szerdán kerül bemutatóra s ohhez n jegyek már hétfőn délután 5-ig átveendők, mert azontúl elfognak aditni.
— Georglcon szakülés. A keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia Georgicon körének a 30-iki ülésén a „prsxi induló" elhangzása után Muraközy Gyula II. éves hallgató beszámolt sz idei országos tenyészállstvásá-ron látottakról, <n>g Tőrök Imre ül. éves hallgató az első növénynemesitŐ kiállítás jelentőségét és a r.övenynemesité* rövid, de rohamos fejlődését ismertette. A vitakérdéshez, hogy milyen hatása van a gazdasági helyzetnek a termelétre, az ülésen még Fábor Sándor és Juhos L«jos gazdasági akadémiai tanárok szóltak hozzá, akik a természeti és közgazdasági viszonyokat látják, hogy a termelésre hatással vannak. Síünet közben Ismét a „praxí banda" szórakoztatta közkedvelt magyar nótáival a közönséget.
(x) Uránia szombat Luxemburg grófja 5 órakor rendes helyárak. 7, 9 órakor nagy zenekar, operett ««t.|
— A főgimnázium igazgatóságához beküldött két névtelen levél Trója jelentkezzék sürgősen az \'igazgatónál.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.)
— Uránia. Szombat, vasárnap Luxemburg grófja, énekes táncos mozisrkeccs Lohir gyönyörű zenéjével, Király Ernő, Solty Hermln, Vándori színpadi és Pilinszky G. opera ónokes, Kovács Margit, Radóc Ferenc, Gy. Orbán Ibolya, Bende László színpadi szeroplósével. 5 órakor rendes helyárak. 7. és 9 órakor^Jcafcmazene-karral felemelt helyárak. Zenekari estékhez kérjük a jegyeket előre biztosítani, mert pótjegyeket nem adhatunk kl. — Hilfón, kedden egy meglepően felépített kaJandor dráma 6 fejezetben : Arsene Lupin legújabb kalandja a Tigrisfogak l. fejezet. A titkok palotája; II. fejozet Keresd az asszonyt, III. fejezet A Tigrisfoga; IV. fejezet Javot, a nagy detektív; V. fejezet A meglepetés; VI. fejozet Arsene Lupin diadala.
— Osztály képesítő helyett osztály-vizsga. A kultuszminiszter a tanitó és tanítónő-képező intézetek II. évfolyamában az eddigi osztályképesitő helyett rendes osztályvizsgálatot rendelt cl.
— Aranyat, ezüstöt, brilllánsot mindenkinél magasabb áron vásárol KOPÁR órán éa ákszerász, Doák tér 12. szám.
— Bútorozott szobát keres elsejére, külön bejárattal (esetleg teljes ellátással) társa-dalmi állású úriember. Cimo a szerkesztőségben.
Közvetlen gyorsvonat Prága-Zágráb között.
Saiál tudósítónktól.
Budapest, márc. 31. A vasúti ós hajózási főfelügyelőség értekezletet tartott a cseh vasúti kiküldöttekkel, a trianoni békeszerződésben előirt Prága-Zágrábi közvetlen gyorsvonat megindítása tárgyában.
A gyorsvonat útirányát az órtokezlet végleg megállapította. Junius elsejétől kezdő-dőleg naponta fog közlekedni gyorsvonat Prá-gibó1, illetvo Zágrábból.
A megállapított útirány a következő:
A vasút Prágából indul. Hegyeshalomnál lépi át a magyar határt, Szombathelyen ^ áttér a Déli vasút vonalára, melyet Nagykanizsáig követ. Ismét tovább haladva Gyékényesen hagyja el a magyar területet.
Károlyi Mihály — Romániában.
Saját tudósítónktól.
Budapest, március 31. A szomorú hírnévre szert tett magyar Ephialtes — gróf Károlyi Mihály — megint hallatt magáról. A román kormánytól tartózkodási engedélyt kért a román királyság területére.
Uránia: Luxemburg grófja
ZAtAt KÖ2LÖNY
,9+2. áprtlU 1
Szerkesztő^ üzenetek.
A. J. Jönni fofr. F. F. Szivesen adjuk tovább a* összes magyarországi lapoU-nak. Terjewze caak ott is lapunkat! Üdv. G. Szcrkcaztönket este csak a nyomdában találhatja meg — akkor meg nem áll módjában fogadni. J. F. Nem kérem, mi minden poli tlkán felül állunk 1 Nekünk csak egy progrn munk van : Keresztény, nemzeti, integer Magyarország. Ezzel mindent megmondottunk. Sxeretettell J. N.«né. Szerkesztőnk szívesen fogadja a déli órákban.
SPOKT.
KGAAC—KSE mérköxé.e. A Ke.it-helyi G»daii;i Akadémiai Athlclik.i Cluli éa a Kenthelyi Sporl Egylet vasárnap íprili. hő 2 áll tartja footbnllmérközését „Kesxlhely város 1922. évi lesjobb footbellcs«pat«" elméért.
közgazdaság
Budapest, március 31.
Sq/dl tudósítónktól.
Budapesti tőzsdei
Naroleon 3265—25, Fonl 3810—10, Dcillir 858—^68, Fr.ncia franlt 78\'/,-78\'/(, Márka 282—92, Olasz li a 43\'/,—44, Osztrík korona 11—12, Rubel 44\'/,—16\'/,, Lei 810—20,
Szokol 1635—45, Svájci Írunk--, Dinár
1020—30, Lengyel rrárka 21\'/,-22\'/,.
Budapest! devizák: Amslerdam 325—35, Koppenhága 18286, Krisztiánja 153—58, London 380-83, Itcrlln S80—90, Milano 44\'/,—46\'/,, Páiis 78\'/,-78>/i, Prága 1035—66, Stockholm 224—231, Zürich 169—70, Wien 11—12, Zágreb S66—75, New-York 866—75, Varió -.
Zürichi zárlat:
Berlin 169, Amsterdam —, Hollandia 144*/,, New-York 515, London Í252, Páris 466S, Milano 2642, Prága 960, Budapest 59, csli magánforgalom 67, Zégrih 168, Varsó 13, Wien 61/,, Osztrák bélyegzett 7.
Neme* fémek piaca:
Ezüst korona 66\'/,—57, ozOst forint 166, ötkoronás S80-95, a SOJtoronás magyar arany 3320 - 33PQ, Nappleon —.
Termény jelentés:
Forgalom élínk. Malmok vásárolnak.
Buza (Tiszavidéki) S980 -3016, egyéb 2980—3015, rozs 2080—2120. takarmány árpa 2150- 200. sör árpa 82—23, zab 2140-75, tengeri 2625—75, rcpce 43—45, korpa 1550 — 1570, köles 25—27.
Budapesti állatvásár:
Marhahús 1. r. egészben 126—168, hátulja 140—180, dele 120-146, II. r. egészben 110-118, hátulja 106—124, eleje 74—90. Növendék marha I. r. 76—88, borjú (ülőn bőrb.) 128-rl38. Készlet: Nagymarha 412, eladás 412. Növendék marha 45, eladás 27, borjú 164, eladás 94. Marhabőr —, borjubflr ---, juhbőr —, Vásár élénk volt.
A JelelSs szerkesztő távollétében szerkesztéséit sajlójogUag jMis: Benedek Rezső szerkesztő
NyilUór.*)
Tagtársainkat áa üzletfeleinket tiaitelettel értesítjük, hogy Pörzao György üzletvezető ur Kio vet keletünk bői kilépett. Az üzlet vezetését Ungár Árpád ur vette át.
Ai Alt. Fogy. SzövetU. __igazgatósága.
•) As e rovtlbin közöltökért sem a sicrkojitójdg, twa * kkdóhivtt^J MMgtgtt Q*m vállal.
Követeljük mindenütt határozottan , a ltZalai Ködöny"«t! -
Apró hirdetések
rfUjti JO Múl* 30 K, v»»Ar- t* ünn»pnap 40 K. inlndon torAl.l.l hlSIIcOinnp 3 K, vasir- fa Onnrpt-np ♦ K,
v«4t«««bb betUrol s.cdott »»j»v»k O, lllotr* 6 K. AUfci» koreadknrk mindenkor 50 »«a*J»i*k ftrcngf Jin^uy.
HázUonka 5 d»rab jui& )yos áron clad-> .NÍagyar-utca 5. szém nlalt.
KUlőnbejáratu buiorozort s obi a on nal kiadó — esetleg koszttal is. Cim a k adó-hivatalban.
Bútorozott szobát kerea tisztviselőnő Cim a kiadóban.
Vasalónő
\' és klfntóloány felvételik
Mayer festőnél, Kölcsey-utca 19.
Méhészek figyelmébe
ElaJÓ 4 darab teljesen uj 3-as is 1 dnwb l-es Országos rcnd»icrü
KAPTÁR
hozzávaló keretekkel, \'jtfvcbbct e lap kiadóhivatalában.
KXXKX XXX XX XX XX XX
Kredotl erfurti ISzalák- éa vlráa- X
X X
_ SS
mindennemű gazdasági
magvak
mindennemű gazdasági
vetőmag
X
x w wswinvia sí
W és nimetorué<Bl ólomrfroU takarmány-
i répamag i
V kapbstó: vjg
x Ország és Widder x
M elbont (i aigktruliidSknéfl HiirVisim £flí.fc«t-tár H Jg JJ Karién ajánlatot éa iriegriéket II JJ
XXX XXX XXX?SK XX X XX
MEGNYÍLT
m uj ntodern kényelemmel berendezeti
borbély- és fodrász-üzlet
a Bazár-udvarban.
Figyelme* kiszolgálást
S.ives ]\'i;tr i ^ÍM kér .
Kollarits Gáza borbély és fodrász
Ugyanott egy j.\'hlzból v.U fiu UnuJ^n.k Mvélftik.
4853/1922.
Hirdetmény.
A városnál még be nem töltött mező-6M állásokra jelentkezni lehet április hó 2 án a gazdasági hivatalban.
Nagykattl/sáii. 1922. évi máiclus hó 30-án.
Polgármester.
Pollák M. Emil
cógnél Kinizsy-u. 2a. Telefon 131
legolcsóbb o*pi árban Mcsinybtnis kapható
étkezési, vetőmag, takarmány
BURGONYA
Termelök és kereskedőktől vásáro\'ok minden mennyiségben
Közvetítőket dljaíok.
VILÁG
mozgóképszínház
Erzsibat királyné-tér, Szarut szálloda épilitébii Telefon 74. Telefon 74.
SzOiiibíUon és vfluárnnp
A sátán fiai XI. része
7 felvonásban
Kedden ós szerdán
Sándor Mátyás III. része
v.
• í"?1? *?. """S",18 1 b=\'y K. II FJ»>J«ok MUKln.p fit7 ÍJ fíl 0 írtlcr, v.iir-(, üo„,p-
• H. h.ly 12 korona, III. h.ly 7 koron.. || „pokoli (Í1 1, 5. 7 i. 0 ír.»or Pontos knáiíl^
Fővárosi mintára
újonnan berendezett -s gazdagon felszerelt
kizárólagos
E szakmába vágó fcstékáruk minden szín-ben, föld és olojfeí tékekbon, bel- és kül földi zománc 6s más mindennemű lakkok.
Vegyi termékek
Kátrány, karbolineum, sósav, kénsav stb
FESTEK
i
-kereskedés.
Hegy választék eesitek-ben, lenolalkencí (llrals), lenmagolaj, terpenllnbin.
Festők figyelmébe!
MíSSrkeztok .z idény legszebb featí (ali mi\'itfck, melyek minden vélelkény-szer nélkül bármikor mentekinthclól!. Nagybani uételnél elfinyárak.
wutuinvi ujonyaraii.
Sternberger Gyula Erzsébettér
Telefon 3»7 Siarvas-Siélloda itellonébon ----- ---
Telefon 397
Nreautett a lef.tuUW-.owk ■ Zalai é. Gr.rmat: ltón,vororaa«iíb.».
61-lk évfolyam
NagykanUaa. 1922. április 2. Vasárnap
76. szám.
kereszteny politikai napilap
S*ttk«iU£i«c <1 kUdóbitaU] : Prt-ut 13. u.
1 ■ 1 Dt«iuxbiD-t«l*(oa 78. ■
VicpJolc«lk mindig kor* reggel
7ÖSZERKBS2TÓ: Dr HEOEDÜS OYÓROY
it{j. Ilvnii\'
?EtRt.óSSZKRKKSZTd: BODROQKÖZYZOLTÁN
Blőflxotéat árak: (1* , Nrflalal Kttil •«jitl) Kk4>* é.«« 780 K. KMvré 400 K. NtKy*-a
*v;» 200 K. E«r »*>«• 7ft K. r.e>«» tiim 4 <
IV. Károly király halála.
A halálhír. - Zita királyné állapota. - A kormányzó és a minist-terelnók réuwáttávlrata a királynéhoz. - A kormány rendelkezései a gyászra vonatkozólag. - Horthy Paula eiküuöje is •Ihalasxtatott. - Károly király holttestét Bácsba fogiák szállítani.
— Saját tudósítóink telefonjclentéseí. —
Bécs, április I. IV. Károly király állapota ujabban érkezeit jelenlések szerint igen súlyos és ma újból sürgető távirat érkezett, hogy Károly király házi orvosa Delug tanár azonnal Founchalba utazzék.
Károly király édesanyja, aki jelenleg Bajorországban tartózkodik, tegnap este azt az értesítést kapta Founchalból, hogy az az értesítés, mintha Károly király állapotában javulás állott volna be, nem bizonyult valónak, mert a ma reggel Bécsbe érkezett táviratok szerint a király állapota változatlanul súlyos.
Paris, március 31. Délután három órakor a Reuter ügynöKség jelenti Founchalból: Károly király állapota súlyosbodik.
Budapest, április 1. József főherceg a király öccsétől, Miksa főhercegtől egy tegnap este feladott sürgönyt kapott a kővetkező tartalommal:
Károly király spanyolban és kétoldali tüdőgyulladásban megbetegedett. Állapota nagyon komoly.
Pár is, ápr. 1. Ma dél felé Founchalból érkezett hirek szerint IV. Károly király állapota igen komoly. Az utóbbi huszonnégy órában ismételten szivgyen-geség lépett fel.
Zita királyné állapota a legutolsó napok izgalmai következtéken"szintén rosszabbodott, noha nála nincsen komolyabb veszedelem.
Páris, április I.\'Délután 3 óra 44\' perc. Reuter jelenti: IV. Károly király meghalt.
Budapest, áptilis 1. BolJogult emlékű IV. Károly Magyarország apostoli kicilyának elhunyta alkalmával « beszentelés napján fi budai koronázo templomban ünnepélyes isieniisztelet fog tartatni.
Budapest, április 1. IV. Károlv király halálénak hírére a Kormányzó Ur őfőméltósága Zita királynéhoz a következő részvét-táviratot küldte; *
.Zita cíászarnj és k rn\'vné Őfelségének
Founchal.
Mélyen megrendülve veltem e percben a hirl Öfelséga IV. Ká.to\'y király elhunytáról. A kifürkészhetetlen végzet kioltotta ifjú nemes életét. Ravatala ktjrül a nagyar nemzet imába egyesülve osztozik a felséges család bánatában. Kérem felséges Asszonyomat, méltóztassék legmélyebb részvéte n kifejezé-• sét fogadni Horthy Miklós kormányzó."
Bethlen István gróf minisztereklók a király halála alkalmával Zita királynéhoz Founchalba az alábbi részvéttáviratoi intézte:
„Zila császár- és királyné Őfelségének
Founchal.
Karoly király őfelsége halálhírét meg-rendülve fogadta u nemzet ós Felséged gyászában osztatlan részt veiz a magyar nép. A magyar ki/..!yi kormány nevében kérem Felségedet, liogy bánatában legmélyebb részvétem kifejezése: elfogadni méltóztassék.
Gróf tíelhítn István miniszterelnök.. Budapest, április I. A belügyminiszter a király halálára való tekintettel, a holnapi napra politikai gyűlésekre kiadott engedélyeket ma visszavonta.
A japánok összeütköztek a vörösökkel.
A .Zalai Közlöny" tele/onielentése.
Páris, április 1. Tokiói lapok jelentik, hogy a japán és bolsevista csapatok között igen súlyos összeütközések fordultak elő. A fehér csapatokat a vörös csapatok átszorították abba a semleges zónába, an\\elyct a japán parancsnokság Vladivosztoknál megállopilott. Azután a vörös csapatok is behatoltak a semleges zónába és összeütköztek a japánokkal.
Budapest, április I. A kormány IV. Károly halála alkalmával utasilplta a polgári és katonai hatóságokat, hogy a középületekre \'és laktanyákra a gyászlobogót tűzzék ki. Holnap vasárnap, valamint u bcszentetés napján a színházak és mulatóhelyek előadásai szünetelnek, n vendéglőkben és kávéházakban a zene tilos
Budapest, április I. A kormányzó leányának, Horthy Paulának esküvője a király halálára való tekintettel el-halasztalott.
Bécs, április I. Jól értesült helyen határozottsággal állítják, hogy Károly király végrendciciében holttestének Bécsbe való szállítása felett rendelkezik.
Az ifjúság szerencseklváaatai a kormányzó leányának.
Saji\'ú tudósítónktól.
Budapest, április 1. Ma délután négyszáz gyermeket vezcllek fel a királyi palotába, hol a fővárosi intézetek növendékei szerencsckivánalaika! tolmácsolták a Kormányzó leányának esküvője alkalmából.
A Kormányzó és családja a lépcsőcsarnokban fogadták a gyermekeket, akiknek nevében Vrabély Dalma polgári iskolás leány köszöntötte a Kormányzó leányát és. három virágcsokrot nyújtott át neki. Ezután Schober József reáliskolai tanuló a cserkészek szerencse-kivánatait tolmácsolta és virágkoszorut nyújtott át.
. A diáksereg azután a nemzeti imát énekelte el. A Kormányzó ur leánya nevében meleg köszönetét nyilvánította és örömének adott kifejezést, hogy az ifjúság képviselőit itl láthatta.
Banktisztviselők tüntetése.
— Saját tudósítónktól. \' — Bécs, április I. Ma délben tizenkét órakor a banktisztviselők tüntetőleg elhagyták a pénzlártcrmeket és irodáikat és nagy csoportokban kivonultak az utcára.
Követeljük/ mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-ti
X.
2 ___
Leleplezett kommunista összeesküvők.
Saiát tudósítónktól.
Budapest, április 1. Hajdú József detek-tivfdügyelő ctoportja ujabb \'nagyszabású kommunista összeesküvést leplezett le. A kommunista társaság- többnyire ískolásgyer-mekek. De kévékerűitek a vezetők kőiül meglett férfink is, akiknek neveit n nyomozás érdekében n rendőrség egyelőre nem közli. Az előállított embereket dr. Pintér Ernő rendőrtanácsos hallgatta ki és megállapította, hogy az összeesküvők összeköttetésben állottak a bécsi kommunistákkal. A rendőrség n legsiélesebbköríi nyomozást inditotta meg.
Az olasz közvélemény Zanella ellen.
. Saját tudósítónktól.
Róma, április 1 Az olasz sajtó felháborodással ir Zanella híveinek ama vádjáról, hogy az olasz kormánynak része van a fiumei államcsínyben. A lapok követelik, hogy a kormány a legerélyesebben foglaljon állási az ellen a kisérlel ellen, hogy Zanellát visszahelyezzék a kormányzói székbe és az autonomislák olyan törekvései érvényesüljenek, amelyek meghiúsítanák Fiume rendjének és nyugalmának talpraállitásál.
A horvát kérdéi megoldása
Saját tudósítónktól.
Wien. április I. Belgrádból jelentik, a parlamentben Jankovics Iielivár, a radikális párt vezetője sürgette a horvát kérdés megoldását. Jankovics Bolivár módot ajánlott erre, először, hogy erőszakosan is tartsák fenn a mostani ccntralisztikus kormányzatot, másodszor, hogy valósítsák meg a horvát autonómiát, vagy pedig harmadik esetben a horvátságot rekesszék ki egészen a déli államcgysegből.
Nyilatkozatok vasárnapja.
Budapest, április I. A holnapi nap mozgalmas napjuk lesz politikusainknak, amennyiben az összes pártvezérek mind nyilatkoznak.
Bethlen István gróf miniszterelnök Balassagyarmaton fog nyilatkozni, gróf Andrássy Gyula ,J-)ombóvárra utazik, Fricdrich István Györgyszentmártonban beszél, Haller lstváu Czcgléden beszámolót tart. Rassay Károly Csongrád-mindszenten fog nyilatkozni, Wolff Károly Budapesten bontja ki pártja zászlaját, Klebclsbcrg Kunó gróf belügyminiszter Sopronban mond nagyszabású programbeszédet.
Budapesti tőzsdei
Budapest, Április L.
Zürichi zárlat:
ZALAI KÖZLÖNY
BRILLIflNST
aranyat ezüstöt
legmagasabb ■árban vesz
Schnltzer Gáza ékszerész
Dóik-tér 15
Túszoknak letartóztatott külföldiek.
(Saját tudósítónktól)
London, április 1. A „Times" revali jelentése szerint Pétervárolt lőbb külföldit letartóztattak, hogy tuszokul szolgáljanak a Génuába menő szovjetdclegátusok biztonságáén.
Mattyasovszky Györgyöt, elitélték.
Budapest, április 1. A kir. büntetőbíróság ma folytatta és befejezte Nádas biró a M»lty*sovszky-Viczián per tárgyalását. A vád- és védőbeszédek elhangzása után avkír. bíróság kihirdette Ítéletét, mely Motlyasovs/ky György nyugalmazott belügyi államtitkárt bűnösnek mondotta ki háromrendbeli ható-ságellrni rágalmazás vétségében és nzért a Btk. 92. § n alkalmazásával hatezer korona pénzbüntetésre itélle, de az ítélet végrehajtását ;» Btk. 1. §-o alapján felfüggesztette.
Látogatásom a dispensairben.
Látogatásom mlia Rosa Schubuál, az amerikai Vöröskereszt ellenőrző hölgyénél óm Welszné Zboray Erika fő-védőnőnél. — Impressziók.
— A Zalai Köllöny tudósítójától. —
Nagykanizsa, április 1.
A „Zál.ii Közlöny" oz Országos Stefánia Szövdség, helyi fiókjának megalakulásával kapcsolatban mát megírta, hogy az "alakuló közgyűlést nagyban emelte a két hölgyvendég leérkezése és jelenléte, kik egyenesen csak azért jöttek le szenileutjuk ulknlmával Nagykanizsára, hogy jelen legyenek n Szövetség megalakulásánál. A „Zalai Közlöny" munkatársa ez alkalommal felkereste a hölgyeket, miss Rcrsn Schnb és Weiszné Zboray Erika fővédőnőket, hogy ugy magáról 0z intézményről, mint a hölgyek munkájáról, terveiről, céljaikról informálódjék. •
A diipensair ragyogó tisztaságú rendelőjében tanácskoztak éppen a hölgyek Horváth Katinka úrhölggyel, n helybeli fővédővel és dr. Szabó Istvánnal, az intézet vezetőorvosával, mikor beléptünk. A legnagyobb szívé-lyességgel fogadtak és mindent részletesen megmagyaráztak, megmutattak, hogy szinte irigyeltük azokat n mamákat, kik kezelésük alá kerülnek. Mindenben c«ak egy cél veiett őket : gátat vetni nnnak n nagy gyermek-hnlundóságnak, melynek egyik főok.n a ma-gy.tr anyák tudatlansága csecsemőgondozás lerén, mert sok c*er Apró magyar babit saját mamájának tudatlansága kergeti a puHztulásb;. Azért — magyarázza nekünk anyáskodó hangon a bájos fővédőnő, Weiszné Zboray Erika — « mi feladatunk elsősorban a mamákat kitanítani, hogyan szoptat**, gondozz/*, ápoljo, nevelje csecsemőjét. Tehát nem vonjuk cl sem az anyát, sem a csecsemőt az orvos kezelésétől, sőt ha legcsekélyebbel tapasztalunk, ami orvosi beavatkozást igényel, azonnal elküldjük az orvoshoz és elragadó ügyességgel máris kezünkbe nyom egy — „Aftyák kiskátéja" cimü röplapot, melyben dióhéjban fel van minden sorolva, amit egy mamának cs leendő mamának tudnia kell. Kérdésünkre elmondta még, hogy vidéki kőrútjában sok hclven fordult metf, de oly fejlett gyermekvédelmet Balassr^yarmaton kívül nem talált még. Elragadtatással nyilat-
__1922. április 2
kőzik dr. Sabján polgármesterről, dr. Krátky főjegyzőről és dr. Kaufman aljegyzőről, kik n jó ügy érdekében oly sokat fáradtak. Beszélgetésünk f<?lyamán nem győzt e eléggé elismerését nyilvánítani a dispensair helyi fő-védőnőj^nek, Horváth Katinka úrhölgy páratlan szakavatotlsága, anyai gondossága és ügyszeretete felett, mely ritkaságszámba megy.
Majd elmondja még, hogy özvegyasz-szony, férje1 Nógrádvármegye főjegyzője volt és -jelenleg az Országos Szövetség szervezője és fővédőnője.
Azután megkértük miss Rosa Schab-ot, hogy mondja el benyomásait Magyarországról. A miss — ki a magyar fővédőnővel folytatott beszélgetésünk tartama alatt rendületlenül harisnyát kötött — egyetemi képesítéssel bír, elmondja, hogy La Mouse-bŐl (North Dekota) való, 8 hónapja van Magyarországon Pedlow kapitány mellett. Azelőtt Páriában volt. A magyarokat nagyon megszerette, mert igen dolgos, tiszta és okos nép. Egy olyan ország — mint Magyarország — mondja, nem veszhet cl. Csodálatos nép a magyar nép. Az amerikai Vöröskereszt 56 fiókot állit ott fel, életbe hivta őket, most aztán juniustól, gondoskodjanak további fenntartásukról, mert akkor az egész budapesti személyzet visszamegy Amerikába.
Azzal bucsuzunk el, hogy ő is rendületlenül hisz — Magyarország feltámadásában . . .
A hölgyek elutazásuk előtt megtekintették még Mágot Vilma kíséretében Györffy Jánosné csipketelcpét, ahol hosszason időztek é-< miss Schnb nagyobb megrendeléseket eszkö ölt. (•)
— Bérmálás. Dr. Rott Nándor megyéspüspök inájus hó 6. és 7-én Nagykanizsán-oszljc ki a bérmálás szentségét. A plébánia hivatal felhívja azért a katolikus híveket, hogy bérmálási szándékukat a mai naptól kezdve a hivatalos órákban jelezzék. A tanulóifjúság azonban ne n plébánia hivatalban, hanem közvetlen hitoktatóinál jelentkezzék. Bérma*zülők csak tóm. kath. vallású és a bérmálás szentségében már teszesük egyének lehetnek.
— A Keresztényszocialista Egyesület Április 2 •un vasárnap délután o orakor azf egjcsülci helyiségében választmányi ülést tart.
— Nagykanizsai Háztulajdonosok Szövetsége. A népjóléti miniszter és az országos lakásügyi kormánybiztos felhatalmazása folytán felkéretnek a háztulajdonosok, hogy lakáskiutalásoknál, amikor .i lakásügyi hatóság a háztulajdonos kijelölési jogát figyelembe nem veszi és egyéb sérelmes intézkedéseket is a Síövetségnél jelentsék be, ahol az a minisztériummal azonnal közölve les?. Elnökség.
— A főgimnázium „Magyar Jövő" Ünnepélyét.—• Károly király halálára való tekintettel — bizonytalan idúre elhalasztotta.
— A Nagykanizsa—Letenye közötti autóbuszjárat megindításához szükséges bejárás április hó 4 én lesz megtartva délelőtt 9 órakor. A bejárás vezetésével dr. Subján Gyula polgármester van megbízva és részt vesznek benne a nagykanizsai és letenyei járások főszolgabírói, a m. kir. állam-építészeti hivatal vezetője, a letenyei kir. útmester, valamint n nagykanizsai Autóforgalmi Részvénytársaság kiküldötte.
férfT ingek
■oknIK, női tior harisnyák és
a* üstica Uvaiii újdonságok csak
GRÜNBERGER
un dlvath4*ib«n si.r«ihot6k b« fö ut 11 ... Teleion 221 Valódi
Hamerli bőrkeztyük
faiiai viUsitíkb.a
Berlin 175, AmsterJam —, Hollandia 10-17,, . New-York 515, London 2253, F\'.iris 41125. Milano 2052. Prága 375, Budapest 60, Zágráb 155, Varjú 13. Wien 6>/,. Osztrák
bélyegzett 7. <
Nemes fémek piaca:
Ezüst koron/ 56, ezüst forinl 165, őtkoronás 235, a 20 koronás magyar arany 8200 névleg.
Termény jelentés:
Buza (Tiszavid\'éki) 2(170—3025, ogyib 2970—3015, rozs 2080—2120. takarmány árpa
S175-225, sor árpa---, zab 2UO-2175,
tengeri 2020—75, repce 44—46, korpa 1560— 1580, köles 26—28. V
J922. április 2
Í^LAl K02L0NY
Zalavármegye ünnepe
Kolbenschlag Béla főispáni beiktatása.
— A „Zalai Közlöny" tudósítójától. —
Post festa.
Keddi számunkban közzétettük ugyan a főispáni installációra kiküldött tudósítónk rövid beszámolóját Zalavármegye nagy eseményéről, a főispáni installációról, mely a megye életében uj mesgyét, pezsgőbb vért, friss energiát, uj határt jelent — azonban lapunk szük terjedelme nem engedte, hogy ugy foglalkozzunk vele, mint azt a vármegye ezen ünnepe megkívánta volna, hiszen a mai viszonyok a vidéki sajtót is arra kényszeritik, hogy minden milliméter sor terjedelmét kihasználja — pedig mennyi mondanivalója lenne naponta, mennyi kérdéssel szeretne foglalkozni, a nyilvánosság döntése alá bocsájtani — azért a mai számunkban amennyire ez lehetséges — ha mindjárt post festa kiakarjuk egészíteni keddi tudósításunkat.
A vármegye közgyűlési terme bizonyára kérdőjellé meredt, mikor csendes magányában felzavarta merengéséből az a sok előkelőség, a vármegye minden járásából és városából Zalaegerszegre, a főispáni beiktatásra jött úriember, gazda és tisztviselő, hogy megjelenésükkel is dokumentálják, mily rokonszenves a magyar kormány választása előttünk, hogy ép azt a férfiút iktatta be vármegyénk élére, aki mint egyszerű tisztviselő kezdte pályáját és komoly szorgalmával, ernyedetlen munkájával oda vitte, hogy a közkatonából tisztté, törzstisztté, majd tábornokká léptették elő.
A nagyterem zsúfolásig telt meg a különböző notabilitásokkal A tisztviselő hadiruháját, mint a fényes, csillogó egyenruhát, a magyar gazda feszes nadrágját — mint a kékövcs papi talárust, mind ott voltak. Sőt az erkélyen, ismert nevek viselői, enni való bájos hölgyek, kipirult arcu.pom-pás asszonyok, bogárszemü lányok.
Igen, ez a vármegye ünnepe volt.
A sok előkelő díszes résztvevő közül sikerült az alábbiakat feljegyeznünk :
A megjelentek.
Gróf Batthyány Pál, Balázs Bíla, Bár-exay András, Berkes Oltó dr., Bosnyák Andrús, Bosnyák Géza, Boschán Gyula dr., Bottka András, Bubits Tivadar, Buchberger József, Bruck Alajos, Csák Károly dr., Csajághy István, Császár Ferenc, Csertán Ferenc, Ciiky Isván, dr. Csikó János, Czobor Mátyás, dr. Czinder István, Dcrvarici Akos. Deulsch Bence, Deutsch Hermann, Eperjesy Gábor (Nagykani/sa), Farkas Kálmán, dr. Farkas Tibor, Fára János, Farkas Géza dr., Fülöp József. Fürst Béla, Gáspár Géza, Gyenge József, Habfehér András, Hadry Miklós. Her-telendy József, Horváth Imre, dr. Horváth József, Halász Miksa, Hortobágyi A., Huhn Gyula, Horváth Vencel, Horváth Jstván, dr. Junger Mózes, lády Károly, Járow Imre, dr. Krátky István (Nagykanizsa), Kakas Ágoston, dr. Kis* Dénes, Korbay Károly, Klozovszky ErnŐ, Kássa Gábor, Kozarovszky István,
Nagykanizsa, április 1.
Kreit Géza, Kőrffy Ferenc Lajos, Kutiffy Kálmán, Kutass Kálmán, Lovnss Mihály, Léránt János, Lőwenstein F . Mesterháxy Jcn5, Marton Boldizsár, Medvegy Pál. Mérő Géza, Mayerffy György, Oltay Lásyló, Omeiaz György. Pehm József, Pálffy László, Péterffy •gazg.. Pásztor Károly, Plichta Béla és dr. P»ack István (Nagykanizsa), Polgár Ferenc, ReiscM Richárd, Siso Kálmán, Schlammer Károly. Skoday Aurél, Still Ernő, Stefaics Aladár, Siposs József. Siposs Dezső, Sper-lágh Géza, Skublics Ödön, S<alay László, Szent mik !óssy Dezső, Szakáts Gyula, Szirmay Miksa, Tamáska István dr.. Tarányi Ferenc dr., Thassy Gábor dr., Turi Bíla, Tóth Gíza, Tőke Péter, dr. Udvnrdy Jenő, Vidóc/.y Pál, Vörös György, Vizkelety Árpád, Vizkelety Ferenc és Zarubay Andor és még igen »ok«n.
Az alispán megnyitja az Ülést.
Pont tiz órát mutatott a zalaegerszegi plébánia templom viharvert tornya, mikor a kisteremből bevonul Bödy Zoltán, az alispáni teendőkkel megbizott főjegyző, utánna jönnek Brandl J. és Hahn J. főjegyzők, dr. Horváth másodjegyző, dr Szalay és dr. lerbócz aljegyzők, dr. Schmidt és dr. Tomka törvényhatósági tisztviselők és helyet foglalnak a zöld posztóval leterített elnöki asztalnál, a közepén Bödy Zoltán alispán-helyettes, aki a megjelenteket üdvözölvén, az ülést Papp-Váryné nemzeti imájával nyitja meg, majd jelenti, hogy a közgyűlés egyedüli tárgya Kolbenschlag Béla főispáni beiktatása.
Istentisztelet
Mielőtt azonban az ünnepélyes aktust megkezdenők — mondja — vonuljunk át a plébánia-templomba az ünnepi istentiszteletre, hogy régi hagyományainkhoz hiven, a Szentlélek segítségét kérjük. Az ülést addig felfüggesztvén, az összes jelenlevő törvényhatósági bizottsági tagok, küldöttek, vendégek cs hölgyek a főispánnal egyetemben átvonultak atemplomba ahol szentmisét hallgattak, mely alatt a kar a kántor vezetése mellett gyönyörű egyházi énekeket énekelt.
Küldöttség megy a főispánért.
Az istentisztelet befejezése után a törvényhatósági bizottság visszament a vármegyeháza közgyűlési termébe, hol az elnöklő Bödy Zoltán alispán-helyettes a felfüggesztett ülést újból megnyitotta és a főispánnak küldöttség utján való meghívását indítványozza. A közgyűlés lelkes éljenzés közben a küldöttség tagjaiul felkéri gróf Batthyány Pált, dr. Tarányi Ferencet, Bosnyák Gézát,. Stefaics Aladárt és Malatinszky Ferencet.
A főispán bevonulása.
Néhány perc múlva a küldöttségtől körül ve ve megjelenik Kolbenschlag
Béla férfias alakja Á szomorú időkhöz méltóan, egyszerű fekete szalonruhában A közgyűlési terem csakúgy viszhangozik a hatalmas éljenzéstől, ünnepléstől, mellyel a vármegye törvényhatósági bizottsága, a vendégek és a karzat gyönyörű hölgyközönsége ünnepli. A szűnni nem akaró, újból és újból megismétlődő tapsvihar le-csillapujtával következik
a kinevezés felolvasása-
Dr. Brandl János főjegyző felolvassa a Kormányzó Ur Ofőmcltóságá-nak legfelsőbb kinevezési kéziratát, melyben Kolbenschlag Béla Zalavár-megye alispánját a vármegye főispánjává legkegyelmesebben kinevezi. Ellenjegyezve a belügyminiszter úrtól. (A főispánt lelkesen megéljenzik.)
Az eskütétel.
Bödu Zoltán alispánhelyettes felhívja a főispánt az eskü letételére. Ünnepi csönd következik. A terem közönsége lélckzetvisszafojtva hallgatja, amint Bödy Zoltán felolvassa a főispánnak az eskümintát, amit a főispán balkezét szivere téve, jobbját esküre emelve, acél hangján ismétel . . . „Isten engem ugy segéljen/" fejezi be az esküt és a terem közönsége tomboló lelkesedésbe tör és szűnni nem akaró taps rázkódtatja meg a termet.
Bödy Zoltán utánna meleg szavakban üdvözölvén a főispánt, megkéri székfoglaló beszédének elmondására.
A főispán székfoglalója.
A főispán erre az ő erös, férfias hangján elmondja székfoglalóját. Székfoglaló, de programmot jelent, irányelveket; direktivákat ad, gazdag dudásának és hosszú politikai életének kincsesházából; sajnos, hogy terjedelmünk csak rövid kivonatban engedi a közlést:
Tekintetes Törvényhatósági Bizottsági Közgyűlés l
„Elmúlt harminc esztendőnek emlékezete int felém, — mondotta Kolbenschlag főispán — amikor ma Zalavármegye főispáni székét elfoglalom, annak a harminc évnrk váltakozó eseményekben gazdag emlékezete, amelynek mtnt a törvényhatóság tisztviselője tanujo, részese voltam. Az elfogódás, a megilletődés vesz rajtam erőt,.amikor a tőrvényhatóság önkormányzati joghatóságához tartozó tisztviselők kötelékéből kilépek és hálás szivvel .köszöntöm a hat lustrumon át váltakozó generációknak elfelejthetetlen, kedves emlékét, akikuekbizalmából és támogatásával pályámnak a mai nappal záifcdó szakaszához értem. Amikor a tőrvényhatósági bizottság egyhangú bizalmából a vármegye alispáni székét elfoglaltam, axt fogadtam meg, hogy alispáni kötelességeim teljesítése közben azt fogom szem előtt tartani, hogy nagyértékü bizalmát örökségképen magammal vihessem el majd akkor is, ha a Gondviselés rendelése folytán helyemről eltávozom. Soha el nem muló hálával köszönöm meg n nehéz időkön keresztül tapasztalt odaadó támogatást és bizalmat Ja azon hittel válok meg eddigi állásomtól hogy a nagyértékü kincs velem
marad.
A bizalomnak ez a tudata tette kötelességemmé, hogy amikor a kormány ^ala-vármegye főispáni székének elfoglalására fel-
Uránia Tigrisfogak
Lupin Arzén kalandorfilmje!
Uránia
4
szólított, nem tértem ki a kiválasztás elől, azon kőtelességérzettől áthatva, hogy vármegyém boldogulására lehetek. Tisztán látom a reám váró munka minden nehézségeit. Ha nehéz munkává! járó kötelességeket kell vállalnom vármegyém érdekében, elindulok i feléjük, fittel a vá(megye bizalmának erejében és Vármegyém iránt érzett szeretettel.
E teremben a vármegye nagy fiainak, Zrínyi Miklósnak, Festetics Györgynek, Deák Ferencnek, Csányi L-is/lónak képei tekinte-,H nek le reánk és mindig ezeknek szellemei is uralkodtak tanácskozásainkon. Fel nem becsülhető nagy erkölcsi értéket látok én a vármegye közönségének ezen kiválóságaiban : , a jelen korban, a világkatasztrófa romjiinak eltakarítása idején, amikor nem elégséges a hétköznapos fogadalom szerinti szeretet az alkotmány és a tőrvények iránt, hanem amikor oly erőre van stü\'<ség, amely önmagából táplálkozik. Ez pedig a hazaszeretet, mely mint legfőbb hatóság kormányozta Zslavár-megye közönségét sok nehéz viszontagságai között.
A vármegye tisztikara, valamint a községi és körjegyzők kipióbáll hivatali működésének bizalomteljes várakozással nézek eléje ; akiket évtizedeken át a kollegiális egy be tar-tozandóság minden életviszonyában, különösen a küzdelmes háború évei, majd a forradalmak rémnapjain keresztül szinte élethalálharcszámba menő, kitartó munkásságuk közben ismerhettem ki, aki láttam az éjjelt nappallá tevő robotos munkáját tisztviselő társaimnak, aki láttam a falu jegyzőjét vértanú módjára meghalni kötelességeinek teljesítése közben, aki láttam a kötelesség férfiéit ellenség fogságába esni gyászos megszállásunk napjaiban, aki együtt éltem a vörös rémuralom elől földönfutókká lettekkel a bujdosók menedékhelyein, — én tisztában vagyok azzal, hogy ennek a tisztviselői karnak h.izafiságá-ban, kitartó munkásságában csalódni nem fogok. Ne támasszon csüggedést a tisztviselőkben a kimért, szűkös élet, hiszen a mi elszegényedett nemzetünk erején felül mutatja gondoskodásának tanújelét. A hazáért, n közjóért való munkában megkopott beámter-knbát a becsületrend jelvényévé vált ma már, ez hozza vissza újból az elpusztult tekintélyt, amelyet ak.idcmikus elméletekkel vagy parancsszóval feltámasztani nem lehet.
Az első feladat, az erkölcsi és szellemi megújhodás, a regi erkölcsökhöz való visszatérés és a nemzeti mivelődés. Mint n háborgó tengeren hánytatott hajó, teng megfogyatkozott és lecsúszott nemzetünk ellenséges érzületű népektől körülvéve, de keresve már az irányt, mely ez örvényből kivezeti. A romok eltakarítása után a munkát n nemzet lelkének uj életre keltésével kell kezdenünk, hogy az anyagias közönyt levetve, ismét fogékonnyá váljon a történelmi Magyarország iránt vuló hazaszeretetre.
Részletesen fejtegette ezután n főisioán az ország siralmas gazdasági helyzetiek okait és a súlyos bajok orvoslásának legfőbb előfeltételéül a társadalmi erők összetartását^ békés, megértő együttműködését jelölte meg. M^jd székfoglaló bes/édét a következő hatásos szavakkal fejezte be:
A cél dic»Ő, mert az maga az élet, amely még nemzetünkre vár, az élet, amelyet mindnyájunk szive visszakíván, amely mint nagy munkánk bére a messze távol ködén keresztül vágyva néz felénk: a régi Mogynr-ország, amely fölé, mint hajnali égre a kelő nap, régi fényében, régi hatalmában emelkedik dic&őség es szent István királyunk koronája".
A főispánt beszédének befejeztével — melyet sokszor a tetszésnyilvánítás és éljenzés félbeszakított — hosz-szan és lelkesen ünnepelték.
Bosnyák üdvözli a főispánt.
Most felemelkedett Bosnyák Géza v. főispán és meleghangú, tartalmas beszédben üdvözölte a főispánt:
„Méltóságos Főispán Ur 1 Tek. Törvényhatósági Közgyűlési A vármegye törvényhatósága nevében üdvözlőm Méltóságodat, ■midőn az előttünk letett esküvel főispáni jogainak teljes birtokába lépett.
ZALAI KÖZLÖNY
A legnagyobb őrömmel s megnyugvással vette tudomásul a vármegye főispánná tőrtént kinevezésed, de örömünk nem lehet teljes, nem lehet zavartalan. Hisz lehetetlen, hogy e vármegye minden egyes lakósa ne érezze épp a mai napon azt, hogy a győzők miként csonkították meg vármegyénket is, elrabolván n mi gyönyörű Muraközünket, azt a Muraközt, amelynek jóléteért, anyagi és erkölcsi fejlődéseért féifikorod legszebb idejét áldoztad fel abban a hitben, hogy tudásoddal, szorgalmaddal, crélyeddel nemcsak a Magyar Hnzáoak szerzel hűséges állampolgárokat. hanem jólétének előmozdításával szebbé, gazdagabbá teszel Vármegyéket is.
Munkád nemes vol«, szép volt, üdvös volt, de a Végzet kegyetlen keze elrabolta tőlünk Muraközt, amelyért n felelősség Isten és ember előtt a hazaáruló gróf Károlyi Mihályt és őszirózsás társait terheli.
Rendkívül súlyos, nehéz időben állítottak megyénk élére, újra feltámadt a régi magyar átok, a széthúzás. G<onkflmagyarország maroknyi népét akarják pártok szerint darabokra tépni s kivinni az ádáz gyűlöletet még a faiakba is, hogy olt is nem a krisztusi szeretet, hanem a gyűlölet mérgező csiráival mételyezzék meg a Falu becsületes népét.
A hatalomra jutás vágy?, az egymás iránti gyűlölet vakká teszi az embereket akkor, amikor a Nemzet egységével a legnagyobb erőt kellene mutatnunk ugy kint, mint idebent, amikor a győzelem mámorától megittasodott, s boszutól szomjazó elleneink megkondítják felettünk a lélekharangot, s amikor féllábbal már a sirban vagyunk.
Magyarok Istene, mit véthetett ez a Nemzet, hogy halálos betegségében nem a baj meggyógyítása az egyetlen cél, hanem arra törekszünk, hogy Elleneink legnagyobb örömére egymást a sárba, piszokba tiporjuk.
Tekintetes kö/gyülés! Elér kezett az utolsó óra orra, hogy a maroknyi Msgyar Nemzet felébredjen közönyéből, dermedtségéből, hisz Hazánk léte vagy nem léte forog kockán, ha most erőnket megfenétve egységes frontot nem képezünk s félre nem dobjuk az egymásiránti gyűlöletet s ehhez a nemzetmentő nagy munkához a Haza minden igaz polgárát nem állítjuk sorompóba, hisz senki sincs, akit nélkülözni tudnánk, ugy nincs más ut számunkra, mint a dicstelen hilál.
Vagy felébredünk s tudatára ébredünk nagy hivatásunknak s akkor minden erőnk megfeszítésével újra nagy, hatalmos lehet Hazánk.
Végtelen nagy megnyugvással tölt el bennünket az, hogy ebben a rémes időben Te vagy a megye élén, a Te lángoló haza-szeteted, tudásod, higgadt megfontolásod, igazságérzeted, páratlan beciületességed elég biztosíték nekünk «>rra, hogy egyenes utadon követhessünk.
A Magyar Nemzetnek igen nagy szenvedések jutottak osztályrészévé. A hármas halom Hazánk címerében valóságos Kálvária s a kereszt rajtuk az önáldozat jelképe. De jia a nép önmagához hü leszen, ez a kereszt is, mint ama másik, a feltámadás jelképévé válhitik.
A Magyarok Istene vezessen nehéz utadon s engedje megérned, hogy Főispánságod olatt e Haza újra legyen nagy és hatalmas s annak népe boldog és megelégedett."
Hatalmas topsvihar rázkódtatta meg a termet. Bosnyák Géza beszédével nemcsak saját érzelmeit tolmácsolta, de mindazokéit, akik ott voltak, mert szívből fakadt é« szívhez szóllott.
Az első kinevezések.
Majd első főispáni tényként Faics Lajos nagykanizsai tisztiügyészt tb. főügyésszé, dr. Vizner Antal zalaszent-gróti jt. járásorvost vm. tb. főorvossá, Terbócz Imre szolgabírót tb főszolga-. bíróvá, Zamódu József árvaszéki jegyzőt árvaszéki* ülnökké, Szemző Molnár Géza közigazg. gyakornokot tb. vm. aljegyzővé és Mikula Szigfried közig, gyakornokot tb. főszolgabíróvá nevezte
__t9*2. április 2.
ki a főispán. Bődy alispánhelyettes lelkes hanga zárószavai után a rendkívüli közgyűlést bezárta.
Tisztelgések a föispn. nál.
Ezután következett a küldöttségek tisztelgése. Elsőnek a katholikus papság és hitközség tisztelgett Stkfaics Aladár apát vezetésével, majd a református egyház Kutass Kálmán lelkésszel, az izr.hitközség dr. Boschán és dr. Junger vezetésével, a vármegye, a r. t. városok, a községek, államrendőrség, államépitészet, gazdasági és erdőfelügyelőség Bődy Zoltán alis-pánhelyettes vezetésével, a vitézi széket Szentkirályi Gyula ny. alezredes, a biróságet dr. Czikó János, a pénz-ügyigazgatóságot Szakács Gyula pénzügyigazgató, a munkásegyletet dr. Udvardy Jenő és Siposs Dezső vezették a főispán elé.
Utánna a helyi, vármegyei és nagykanizsai sajtó képviselői tisztelegtek a főispánnál. A megyei sajtó nevében Medvcgy J , a nagykanizsai sajtó nevében Benedek Rezső, lapunk szerkesztője üdvözölte a főispánt. A főispán hosszasabban és barátságosan elbeszélgetett a hírlapírókkal, majd szűkebb kíséretével átvonult az ..Arany Bárány"-ba, hol ebédre teritettek ugy a főispán és kísérete, mint a vendégek részére.
Szerk.sztőnk megkérte a főispán urat, hogy bocsássa rendelkezésünkre fényképét, hogy mai beszámolónkkal kapcsolatosan közönségünknek is bemutathassuk beiktatása alkalmával, azonban a főispán ur szerénysége tiltakozott az ellen, ugy, hogy csak rövid életrajzát közölhetjük ez alkalommal :
Zulovármegye uj íőispánja, Kolbcnschlag Béla Pusztaberényben 1865. január 25-én született. Tehát somogyi. Jogi tanulmányait a budapesti Tudomány Egyetemen végezte 1892-ben és elsöizben törvényszéki gyakornok volt, majd amikor b. főszolgabírónak nevezték ki, lépett Zalavármegye szolgálatába. 1893. május l én szolgabírónak választották meg, 1895. dec. 12-én Csáktornyán főszolgabíró lett s mint ilyen vált megyeszerte ismert főszolgabíróvá. 1907. dec. 16-án a megye főjegyzőjévé választották s mint megyei főjegyző közel 10 éven át fejtett ki érdemdús muakát n megye szolgálatában. Arvay alispán nyugdíjazásával 1917. máj. 14 én a vármegye alispánjává választották. Mint a vármegye alispánja érdemelte ki a közélelmezés terén teljesített nagymérvű munkájával Károly király legnagyobb megelégedését és a II. osztályú polgári hadi érdemkereszttel való kitüntetést. A legsúlyosabb időkben volt a vármegye alispánja. Alispánsága alatt történt meg az ellenség bevonulása Muraközbe, amely őt nemcsak mint alispánt sújtotta, de egyénileg is, amennyiben munkássága javarésze Muraközhöz fűződik. A főispáni széken a vármegye osztatlan bizalommal fogadja abban az erős hitben hogy pártoskodás nélkül, igazságosan szolgálja a vármegye s n lakosság érdekeit.
HAJÁPOLÁSRA
01A N A-SHAMPOON
való.
HindanUtt kapható I
GyirtJ* i --\'
Dl ina Kereskedelmi R.-T. Budapest, Mádof-u. 30
ZALAI\'KÖZLÖNY
-1922. április 2.
goskodtak, elhagyva az iskolát, első utjuk a Galilei Körbe I a radikális ifjúsági körök karjai közé vezetett. A kávéházak s a mulatóhelyek fertőzött levegőjében aztán elégett s kiszáradt a lelkük, mert nem voltak tiszta, erőt adó nemes eszményeik, hanem inkább társadalom és hagyományokat, erkölcsöket felforgató szenvedélyeik, azért ott látjuk őket a forradalmak demagógjainak szószékei körül is.
Tiszta eszményeket adni, nemes szórakozást nyújtani, értékes ismeretekkel gazdagítani az egészséges ifjúsági irodalom utján : ez annak n „Magyar Jövő* cimü ifj. irodalmi vállalatnak a célja, mely a mai napon ország-1 szerte ünnepélyeit torija.
Regenerálni az ifjúságot! Uj életet adni belé, szebb életet, jobb életet, nemesebb életet — ez legyen mindnyájunk törekvése. Móresre kell tanitani, abban a magyaros értelemben is, hogy fegyelemre, becsületre, tisztességre, de az eredeti értelemben is: tiszta erkölcsre, jellemerőre. Ez hazánk újjászületésének sine pua non-ja. Nem elég n rozzant ház repedéseit bemeszelni, hanem uj, szilárd alapokra ismét fel kell építeni!
S a magyar ifjúság lelke az integer, egész hazának is legbiztosabb záloga. Valamikor játszottak itt egy .Lavina" cimü mozidarabot, amely belevilágított a megszállt területek ifjainak lelkébe. Ereztük, hogy nagyon Igaza van! Reményünket belehelyezhetjük abba az ifjúságba, mely tudja, hogy az a föld, melyet most szentségtörő lábak tipornak. magyar haza! Ha egy kis gyermektől el akartok valamit venni, amit magáénak tud, az a jussát nem hagyja, belekapaszkodik, harap, tép, zuz, ha kell, de nem enged. Csak azért imádkozzunk, hogy a magyar lelket ki ne öljék belőlük, mert ez a magyar lélek majd összeforr, erőre kap, lavinává lesz és eltipor mindent, ami útjába áll!
Csonkomagyerország ifjai ti is készüljetek e napra! Ha pedig nem tudnak ők jönni, akkor legyetek ti az ő megváltóik! Erre a hivatásra azonban méltón kell előkészülni. Szívjatok magatokba minél többet a tiszta vérből, melytől mint Homeros alvilági árnyai uj életre keltek » azután fel a szent — munkára! Sz. J.
Vidéki előfizetőinkhez!
Április l ével uj előfizetést nyitunk. Tekintettel lapunk nagyobb terjedelmére s «z ezzel együtt járó magas papirárak és előállítási költségek állandó emelkedésére, tisztelettel kérjük mindazon vidéki előfizetőinket, kik március havi előfizetésükkel hátralékban vannak, Illetve, kik az áprilisi előfizetést meg nem újították, lapunk további zavartalan kiydése érdekében hátralékukat mielőbb beküldeni, illetve megújítani szíveskedjenek. Kiadóhivatalunk a fent vázolt körülmények miatt csak így tud megbízatásának eleget tenni.
— A nagykanizsai cipészek gyűlése. A nagykanizsai cipészek és csizmadiák szövetsége ma vasárnap 10 órakor a Win-hoffer-fó!c vendéglőben közgyűlést tart. A gyűlés tárgya a gazdasági helyzet megtárgyalása, indítványok és interpellációk.
— Országos vásár Zalaegerszegen. Zalaegerszegen hétfőn, vagyis Április 3-én országos vásár tartatik, melyre a hasitou körmű állatok felhajtása szabad.
— Ax állami altisztek szanatóriumot építenek. A magyar állami altisztek és hasonló közalkalmazottak orsz. egyesülete beteg tagjai részére szanatóriumot óhajt építeni a Balaton- mentén. Az egyesület gróf Apponyi Albert diszelr\\ököt nyerte meg a felépítendő szanatórium védnökéül.
— A Magyar Cserkészszövetség országos kiállítása. A Magyar Cserkészszövetség május havában Budapesten országos kiállítási rendez. A zalamegyei cserkészcsapatok közül eddig^a zalaegerszegi 71. .Zrínyi" csapat nevezett b« Ízlésesen kötött könyveivel és gyermekjátékaival.
Zsoldos tanintézeti
Budaiéit. TO., Dohány u. 84. T»l«foo J6u*t l«4-«7. Ttn ■ legjobban ké»*il t)6 roaginvizsgikra. Vidékieknek levelező oktatás
speclAHi, nuginhmoáUtr* ut tankönyvek aUpjin
Hirdető/eleinket kérjük, miután lapunk húsvéti száma az elmúlt karácsonyihoz hasonló nagy terjedelemben fog megjelenni, hogy hirdetéseikre vonatkozó megbízásukat mielőbb kiadóhivatalunkhoz juttatni szíveskedjenek.
— A szabad lyceum mai programja a következő: 1. Részlet Hoffmann meséiből. Előadja az Irodalmi Kör zenekara Ketting Ferenc vezetése mellett. 2. Végvári: Uj szövetség cimü versét szavalja Horváth Elvira. 3. A lelki életről (az akaratról) előadást tart Maitényi Károly. 4. Polgár Etelka szavalata. 5. Részlet a „Debrecenbe kéne menni14 cimü operettből. Előadja az liodflmi Kőr zenekara. Az előadás kezdete pont 6 órakor. Belépődíj 5 korona.
— Fejedelmi alapítvány cserké szeknek. A Magyar Cserkészszövetség 609.000 koronás HPrínz der Niederlanden" alapítványának 1921. évi 34600 kor kamatából a Prinz der Niederlanden- alapítványt kezelő bizottság 5 kiváló erkölcsi magatartást tanúsított cserkészt jutalmaz egyenként 6900 koronával, ugyancsak Hollandiából kapott kisebb össze gekből ós azok kamataiból 12 cserkészt 1000 koronával Szent György napján. A pályázatok most elapjén Jártak le.
— Középkori leletek Zalaszent -Ivánon. A zalaszentívéni róm. kath. templomot az őszszel lebontották rongált állapota miatt. Az uj templom építését már meg is kezdték és májusban lenne a felszentelés. Érdekes leletekre bukkantak a fundamentumot ásó kőművesek a mai napokban: 1600 korabeli Írások, pcrgamcntek és csontvázak kerültek napfényre. A kutatások nagyban folynak, hová a Zalai Közlöny is kiküldi tudósítóját.
(x) Székrekedés. Kézmárszky professzor, a magyar nőorvosok tanítómestere igazolja, hogy a „Ferenc lózsef" keserűvíz kitűnő hatású, minden kellemetlen melléktünet nélkül biztosan beáll.
— Orvosi hir. Dr. Berger Miksa fül-, orr-, torok- és gégeorvos szabadságáról visszatért és rendelőjét a legmodernebbül felszerelve Sugár-ut 24 szám alatt (kaszárnyával szemben) újból megnyitotta.
— A rendőrség kihágásl osztálya hétfőre megint 38 tárgyaláat tűzött ki, külön-bőző kibágáti ügyekben. Az osztály január havában 477, februárban 229 és március havában 241 aktát intézett el.
— Gutenberg bibliája. A lipcsei könyv- és iratmuzeum anyagi okokból kénytelen megválni legdrágább kincsétől, Gutenberg 42 soros bibliájától. Egy hollandi ajánlat máris érkezett rá. Az amsterdami könyvmuzeum 10 millió márkát kinál a becses kötetért, n németek meg akarják tartani áz 1455 bői származó bibliát, mely korát meghazudtoló épségben, tisztán olvashato betűkkel maradt az utókorra. A gazdagon diszitett lapokon kézifesíésü iniciálék pompáznak, a 641 lapot számláló perga mentre irt szöveg vörös és kék szinü. A bibliából annakidején csak 15 példány készült, ezekből még kettő van Németországban.
(x) Uránia. Hétfő, kedd egy elő adás, hat fejezet, mindenkit meglepő kalandor-film i Tigrisfogak.
— Rendőrök kerestetnek. A kerületi főkapitányság nemrégen felhívást bocsáj-tott ki, rendőrségi szolgálatra szólitván fel a katonaviselt férfiakat. A felhívásnak azonban nem volt meg a várt eredménye, amennyiben sok oly jelentkező volt, akit nem lehetett tekintetbe venni. Azért a főkapitányság újból fordul a katonaviselt férfiakhoz, kik biztos egzisztenciát akarnak maguknak teremteni ezen a pályán, hogy minél előbb jelentkezzenek az államrendőrség vezetőjénél. A rend őri pálya biztos jövőt és tisztességes mej?él-hetéit nyújt. 6
- A megyés püspök Jótékony-
. sága. Hogy « veszprémi r. kath. megyé, püspök ur, dr. Rott Nándor mily éber flgve. lemmel kiaéri a közéletben felmerült bajokat és azokat enyhíteni is akarja, ékes példáját adta azon adományaival, melyeket a napokban küldött városunkba. Ugyanis özv. dr. Szekeres Józsefné úrnőhöz 10.000 (Tízezer) koronát küldött a mezítlábas gyermekek felruházására, a kórházi apácafőnőknőhöz pedig 5000 (Ötezer) koronát a szegényház lakói részére szükségelt felruházás céljaira. Bír a jótett önmagában hordja dicséretét, de mégis kötelességünknek ismerjük ezen jótéteményeket külön is felemlíteni, hogy közönségünk meggyőződhessen róla, hogy a megyés püspök nemcsak főpásztora, de valódi jóltevője is híveinek.
— A választási számlálólapok
összeolvasása most nyert befejezést. A leadott lapok száma l 7 —8000 re becsülhető (ami annyi szavazót jelent).
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (F6-tér és Sugár-ut sarok)
(x) A Világ mozgóban még csak ma lesz látható a „Sátán fiaiu II. része, mely rész az eddigieknél is pnzarabb és hajmeresztőbb bravúrokkal van telitve. Sándor Mátyás III. részéhez, mely kedden é* szerdán kerül bemutatóra, oz előjegyzett jegyek hétfőn délelőtt 10—12-ig, délu»án 3—5-ig és kedden délelőtt 10—12-ig átveendők, mert azontúl eladatnak.
— Aranyat, ezüstök, brllliánsot mindenkinél magasabb áron vásárol KOPÁR órás és ékszerész, Deák tér
12. szám.
— Uránia. Ma, vasárnap Luxemburg grófja, énekes táncos moziszkcccs Lehár gyönyörű zenéjével, Király Ernő, Solty Hormin, Vándori színpadi és Pilinszky G. opera énekes, Kovács Margit, Radóc Fcrcnc, Gy. Orbán Ibolya, Bende László színpadi szereplésével. 5 órakor rendes helyárak. 7. és 9 órakor katonazcne-karral felemelt helyárak. Zenekari estékhez kérjük a jegyeket előre biztosítani, mert pótjegye-ket nem adhatunk ki. — Hét/ön, kedden ogy meglepően felépített kalandor dráma 6 fejezetben : Arsene Lupin legújabb kalandja a Tigrisfogak I fejezet. A titkok palotája ;JI. fejezet Keresd az asszonyt, III. fejezet A Tigrisfogak ; IV. fejezet Javot, a nagy detektív; V. fejezet A meglepetés; VI. fejezet Arsene Lupin diadala.
A Zalaegerszegi Move Sport Egyletet kizárták a bajnokságból, mert két kisorsolt bajnoki meccsét lemondta. A MLSz-be tartozó egyesületekkel nem játszhatik. A zalaegerszegi Sport Egyletben a beadott felebbezéstöl a szigorú határorat megváltoztatását remélik.
— 1878 öv óta fennálló Kaloti J. orvod mu-««■ cs kötszer-gyártó-ccg BuJapesJ, IV., Koronaherceg-u. e\'.*«5renJü kivitelben és legolcsóbb n»pi Arak mellett sxállit: •ín-kötőket, haskötőket, Kummigorcséihaxisnyákat, ortho-p.idiai készülékeket, múlibakat, mükezeket, jirógípekct, betegápolást és tf.tsiUf.ogy: cikkeket és minJcanean: gummlirukat..
A fejelő* szerkesztő távollétében szerkesztésért sajtójogilag JelelSs: Benedek Rezső szerkesztő.
Nyilt-tór*)
Tagtársainkat é» üzletfeleinket tisztelettel értesítjük, hogy Pörzse György üzletvezető ur szövetkezetünkből kilépett. Az üzlet vezetését Ungár Árpád ur vette át.
Az Alt. Fogy. Szövetk.
Igazgatósága.
Farkas Károly tótszentmártoni lakos kit jelenti, hogy fiának, Józsefnek semmiíóje hitelt, vagy kölcsönt senki no adjon, mert feltí\'.Ősségc-érte nem vállal.
Tótszentmárton, 1922. április lÁ
Farkas Károly.
\') A* o rovatban közöltekirt sem a st«rkcixt$%é& tem a kiadóhlvitai leUlóstét«t nem rálUl.
1922. iiprilii 2.
ZALAI KÖZLÖNY
A Dunántuli Élelmiszer, Áruforgalmi Részvénytársaság
nagykanizsai húsüzemének főraktára
Sláüít
füstölt csemegeárukat és kolbászféléket
Zsirsertések és angol-fajta hússertések
a legmagasabb napi árakon
minden mennyiségben átvétetnek.
Eladás nagyban ^kicsinyben
Nagykanizsán, Csengery-ut 6 szám alatt
Apró hirdetések
10 txóig 30 K, vuár- él tlnnepnap 40 K, mlndau tov&bbi liítköi-nop 3 K. vmár- Onrirponp ( K, »a»(»|c»bl> betárol »t<i<tolt aiavak ö, Illetve 0 K. AlUit " *--•-■»--*---aiáitaUk áreufeilmény.
kervaAknek inlpdri.kor
Bútorozott szobát keres tisztviselőnő Cim a kiadóban.
KUlöubejáratu bútorozott szoba azon nal kiadó — esetleg kos7.Jt.ij is. Cim a kiadóhivatalban v
Eladó egy ílvegcsilinr és jobb bútorok. Cim: Kazinczy utca 1 , 1. cm.
Vadlya Hajnalim gépírónő válíul mindennemű gépi.\'ési munkát, levelezést. Megbízást Átveszek hétköznapokon este 6—S ig, vasár- és ünnepnap délelőtt 0—ll-ig. Lakás: Fő-ut 22. emelet, lobb erkély.
Lokomobll négyes, csép.Avci és teljes felszereléssel clado. Ugyanott egy ö ns motoros cséplőgép kerestetik. Bfycöbet Eoi\\ös tér 10 számú dohány tőzsdében.
Egy kisebb t: jcsainok berendezés eladó. Miha.icska Nándor, Sormás. «w7
Egy
tárogató Kazinczi utca 47 alatt
_ iíii
2000 drb. szőllőkaró, tölgy és akfte-^ fából Nagy Istvánnál, Somogyszentmiklos eladó."
Rózsa-utca 14 szám alatt, trágya és egy par lószerszám eladó. <isa
Egy jobb házból való leány tanulónak felvétetik Szabó Sándor, cipóüzletébe, Kazinczi
utca 2._ ____
Eladó egy lüszeröivány 39 fiókkal és egy 3 méteres -pulttal, Tóth és Schlesinger vaskereskedésébeh.
Ügyes asztaloisegédet állandó munkára felvesz a .Merkúr j/yar".
REZGALIC
98-OS\'o-o»
Mayunga Raffia
5 Kénpor
fnomórldsü
Fohcr finomított Raífinilt Cl ÖCHtUlilt
Petroleum Gépolai Hengerolaj Vsxi Kocsikenőcs Marónátron
(Di»g»sfoku lugkó)
Gyanta stb.
ilUndóin r«ktáron
Schwarz és Tauber
gyarmatáru napyksrssksdé cég«4l
Pollák M. Emil
cégnél Klnlzsy-u. 2a. Telefon 131
legolcsóbb napi áiban kicsinyben is kapható
étkezési, vetőmag, takarmány
BURGONYA
Termelők és Icereakedöklől vásárolok minden mennyiségben
Közvetítőket diiaxoK.
Pályázat.
A szepetneki rím kath. elemi nép-Iskolánál lemondás folytán megiU-esedett II. számú tanítói állásra április hónap 17-lk napjára pályázat hirdettetik Jövedelme bútorozott szobából álló lakás fűtéssel Lakbérpótlék 120 K. 600 K készpénz 50 K-ás havi elóleges részletedben. A több( államsegély, mely a megválasztottnak csak akkor folyósi\'tatlk. midőn azt a zalaegerszegi pénzügyi Igazgatóság az Illető nevére átirja. Az állás májas 1-én elfoglalandó. Kötelessége a reá bízandó mindennapi és Ismétlő tanköteleseket oktatni s nevelni. Pályázók kérvényelkel — a kommün alatti magatartás igazolandó — április hó 15. napjáig bezárólag alulírotthoz küldjék.
Szepetnek, (Zalam.. posta helyben). 1922. évi március hó 2-án
Berkovich József
plébános. ljlioU«ékí elnök.
2
korona 66 fillérbe
kerül példányonkint,
tehát mindennap 1 korona 34 (Iliért takarít meg,
ha tnost előfizet egy negyedévre vagy fél-
zalai közlöny re
Győződjön meg
hogy
uj cipő sevróból uj uj cipő boxból uj uj cipő szinesbőrből uj uj cipŐ lakbőrből uj uj cipő zsirosbőrből uj uj cipő antilopból uj uj cipő szövetből uj uj cipő selyemből uj uj cipő bársonyból uj uj cipő vászonból uj n húsvéti ünnepekre
cipő sürgősen cipő azonnal cipő rögtőn cipő divatosan cipő előnyösen cipő tartósan cipő elegánsan cipő formásán cipő olcsón
cipő remek kivitelből
készül a modern
Cipöszalonban
Fö-ut 10. szám alatti cipőüzemben
uj női magasszáru cipő uj férfi körülstupfolt cipő
uj női egész cipő uj férfi fűzős cipő uj női fél cipő uj féi fi fél cipő
uj női házi cipő uj férfi munkán cipő uj női munkás cipő uj férfi polgátj cipő uj női polgári cipő uj férfi csizma elsőrendű anyagból és kivitelben készül a
Czipőszanatóriumban.
TMpilis. sjrkilil, boritís, totfs. teltous. Kiilll wul Uu. Telelőn 2 32. Próba .1 váróaxoba
r
VILÁG
mozgóképszinhá.i
Erzsibsl klrályni-tir, Sztrvis izállodi cpüilibii
Telefon 74. Telefon 74.
VasArnap
A sátán fiai XI. része
7 felvonásban Kedden és szerdán
Sándor Mátyás III. része
A halottak élnek 5 felvonásban.
ü8lyaP3l - n. Wy 12 koroeu, IIL My 7 kotoa. II
űóidiiok hétköznap fél 7 ét fél 9 ónkor, viiix- is dnn«p-oapokon féM,.&, 7 é» 9 ónkor. Pontos kssdás\'
y
ZALAI KÖZLÖNY
1922. április 2.
|AUSD£0<|NINE
■UwuOnlatl a korpak4piSd*«t é< ar6-xltl « haltal.lt
i LI«S iri K 7% VtuMHMttMk !•«. 0
SZENTIRMAY DROGÉRIA
SZEPLŐ
SY Szeplőkenőcse
cflcn Dr. JUTASSV Ml»*<*>Un 11 Jiulmitlir. Kiphttó jukOiIíttktun *«gy utln-It rr.tiltll »r. XjUu; Kunttfcli Sríll^UjtKbin »rt*P4M, KojwU 4«>-«t« 4.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
•máies föWWHokrtndező Bíróság élttrf wfledélyezrtt
Ingatlanforgalmi irodája.
Telefon 3». • Eetrta-tfr TMratl cl*: fcfaW öjy»öksif
Eladó birtokok x
800 holdas birtok úritokkal Vesüpré-nmcgyé\'oeu
821! h(»l(!«S birtok elegendő gazdasági epületekkel, Vcszpr é n megyébe rí.
120 holdas birtok 3 szoL^s urilnkkal, teljes ól<5 6s holt felszereléssel, Somogymegyéívn.
105 holdas birtok S7ép kastéllyal Zaiamegyébcu.
100 holdas birtok fdsxereiéssef ToInameRyében.
160 hóid föld épületek nélkü! Somogymegyében.
20 holdas S7.őlőbiriok Somogymegyében, prima fajszőlővel beültetve.
16 holdas szőlőbirtok szép épülettel, Naj?y kanizsa mellett.
II holdas s2óiőbirtok a Balaton rr.ellctt, So-ir.ogymegyében.
5 holdfis szőlőbhtok Készt hey mellett, stb. stb.
Somogymegyében psrcellízÁsm keriliő prima homokos birtokbólniég 150 bőid tetszés szerinti beosztásban 1200 négyszogöietv kintK. 12.000 — érbiúi eladó. A birokra épületek nincsenek. Építési anyagról gondoskodva van. Eladó házak:
Modern adómentes hAz elfoglalható 4 szobős lakással
Nagy hflz istállóval, kocsiszínnel és kertiéi, 3 szobás lakás elfogl»Shato.
Kisebb ház kerttel, egy szobás lakás Azonnal elfoglalható.
Lakóházak minden nagyságban kerttej és anélkül.
Emeletes ház a város belterületén nagy kerttel.
Egyemeletes modern hoz a város középpontjába n.
Kétemeletes üzletház a piactéren. Eladó deletek:
Nagykanizsa közelében, forgalmas VftSUtAltomáson szálloda-vendéglő stb.
Nagyforgalmu dunántulí városban nagyforgalmu kávéház átadö.
Üzlethelyiségek Nagykanizsán átadok.
Falusi üzletház füszerüzlcttei eladó. Balatoni villák:
Balatonbogláron villa 4 szoba, 2 konyha, teljes bútorzattal jutányosán.
Bafetonleiién stb. villák minden nagyságban.
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag engedélyezett villanyszerelő
NAGYKANIZSA
Csengery>utca 13. szám
Elvállal
világítási vezetékei;, motorok, csillárok, valamint telefonok, csengők és Jelzfikéaztl-lékck felszerelését. Villamos vasalók, főzőedények, rcschauk, fűtőtestek Javítását .Mindennemű villamos munkálatok gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Szakszerűen végzi motorok ujratekercselését. Mindennemű égők raktáron.
MEGNYÍLT
jz uj ipodj® kínyelemmcl berendezett
borbély- és fodrász-üzlet
a Bazár-udvarban.
Figyelmes kiszolgálási
Síivcr púlíoftisl M\'
Kollarits Géza borbély és fodrász
Ugyanott egy juhárból való fin tanulónak felvitetik.
Méhészek figyelmébe
Eteáó I darab teljesen uj 3-as és 7 darab l-es Orszigos rendszerű
KAPTÁR
liOZMvali kerttekkíl. Bővebbet o lap kiadóhivatalában.
ŐSZ IVÁN
nagyszerű könyve
rr
AZ OSI ROG
A tiszta szerelem apotheozisa. A vaskos kötete kapható a kiadóban.
Ara 40 kor.
xxxraxxxxxxxxae^
M IMIK E«fum MMMU^k iAr
mindennemű gazdasági
vetőmag i
is ntmatoruigl ólomilroK Ukat«t»n». Sí
répamag s
kapható:
X Ország és Widder
Mllbom ís »tjk<rt>k««ikcíl Kintaiuu ímltuttfc * K«r|.n ajinlatat 4> &rieg»ékal!l
xxx xxx xxxxx xx x r
ÍRÓASZTALOK
tc\'je« Iradibo o.-.dostsslr, angol klub 6% faVcNtcs tó gir\'iturák, uj és hossnit-t«k alkolm\' árban, dijUlon C.\'ojiagolis
Lányi-nál, Budapest
V., Upét-k*rut 24, udvarban.
4853/1922.
Hirdetmény.
A városnál még be nem töltött mezőőri állásokra Jelentkezni lehet április hó 2-án a gazdasági hivatalban.
Nagykanizsán, 1922. évi március hó 30-án.
Polgármester.
A NAGYKANIZSAI VÁROSÉPÍTŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Zrínyi Miklós-utca 33.1. Bejárat Fíhit 6. alatt Telefon: 293. sz. üzemét megnyitotta.
ELVÁLLALJA
minden utunii építmény szakszerű tervezését és kivitelét.
Modernül felszereli és-, elsőrendű specialisták vezetése alatt álló tervezi Irodája és építési osztálya, valamint nagy anyag-készletei lehetővé teszik, hogy megbízói kívánságai szerint a legegyszerűbb és leggazdaságosabb vagy művészi és lucrativ megoldású építmények tervezését és kivételét gyorsan, pontosan és a legolcsóbban hajtsa végre.
Szakembereit szükség esetén helyszíni tanulmányozá-• sok, felvételek, ajánlatok kidolgozása végett kiküldi. —
Fetvllágoaltííaokat ca előzeteH kSlt.égvetéseket díjmentesen ad.
Épitési anyagkereskedésében
a klskanlzsai utón a Franz-malom mellett
mindennemű épitési anyag
u. m. : épületfa. deszka, asztalosáru, mész, cement és vasáruk, (szegek, szerszámok etc.) traverzek, liasznált vasull sínek, égetett agyag-tégla és cserép, kész ajtók s ablakok stb.
legolcsóbb áron szerezhetők be
Budapesti iroda: Vilmos császár-ut 7., fél em. Telefon 154-35
N»»jjMrt»St
= t»«itu)Al4o»oxok t Zílri éf Grarb\'.BÍÍ l\'"nrvnromdáiíW.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. április 4. K«dd
71 Hált).
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
ét MxdAhivutal i Pfl.nt JJ. „
—- IcttrorVjn-Ultfon 78---
Mogjelonlk mindig horx rc^cí
FÓSZRRKP.SXTÓ
Dr heoedOsoyóroyI
?KLRl:ÓSSZRRXKKZTő
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Blrtftxclíol Arak: (IV, ítr|ilal iféltl HJÍU)
Kg«»s ávr« 780 X. P4Uvr« 400 K.
Jvt* 300 K. Y.f.y hót* 74 K. «(*m in 4<
Ma temetik IV. Károly királyt.
Hogyan halt meg IV. Károly király. - A király utolsó Elsőnek a pápát értesítették a Király haláláról. -A stockholmi sajtó. - Ottó főherceg és a nagykövetek konferenciája. -- A founchall püspök sUrgönye Schloppa nunciushpz. - A királyt bebalzsamozzák. - Ravatalozás, beszentelés és temetés. - A király kívánsága: Béciben temessék el. - Károly király száműzetése nem teried ki a király családiára. - A királyné elköltözködhetik.
A .Zalai Közlömn" telefonjelentései.
Founchal, április 3. „\'gei-ce Hivas" jelenti: Megerősítik azt a hírt, hogy IV. Károly király teljes öntudat mellett hunyt el. Még utolsó perceiben is nagy lelkinyugalmat tanúsított és a legszere-tetteljesebben viselkedett a betegágya mellett tartózkodókkal. Utolsó szavai ezek voltak: „Uram, legyen meg a Te akaratod. A Te kezedbe teszem le a magam, feleségem és gyermekeim sorsát. Felajánlom Neked váltságul az én életemet - népem boldogulásáért."
Zita királyné és kísérete virrasztott az elhunyt király ágya mellett.
Gonzalwes őrnagy értesítette Károly király -haláláról azonnal a SteoUtyát és a spanyol királyt.
Stockholm, április 3. IV. Károly király halála alkalmával » stockholmi lapok hosszabb cikkben emlékeinek meg az elhunyt uralkodóról. Hangsúlyozzák, hogy 6 vo!t a legutolsó Habsburg uralkodó, akinek trónvesz-tésével viéget ért az egykor hatalmas dinasztia.
Pirii, április 3, „Agence Havas" jelenti: Az .Eclalr" jelentése azerlnt, IV. KSroly
király halála alkalmával a nagykövetek tanácsa valószínűleg határozatot fog hozni Ottó főherceg tekintetében is.
Budvptil, ápr. 3. Vasárnap éjjel Schioppa Lőrinc érsek, apostoli nuncius a követkelő sürgönyt kapta a founchali püspöktől:
,Founchat, április 2. délután 5 ára 15 p. A király tegnap meghalt — temetése kedden lesz — Founchal püspöke." founchat, április 3. „Agence Havas" jelenti : Ax elhunyt IV. Károly király holttestét
bebalzsamozása u\'án a halottas szobában ravatalozták fel. A beszentelés hétfőn les\', a Szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról elnevezett kápolnában. Temetése kedden megy végbe Ssppo Monté temetőjében.
Bécs, április 3. (A Zala! Közlöny magánjelentése). A királyi csaladd.1 összeköttetésben álló párisi körökből kiszivárgott hírek • zerlnt Károlv király kivinsígs az volt - s erről végrendeletében is intézkedett — hogy hol téltét a bécsi kapucinusok «,rbo.:j-.ba — a Habsburgok temetkező helyin - tegyék örök nj ugalonire. Az elhunyt uralkodó kor-n,.-xetében hstáro.ottsággal á híják, hojy soha senki részéri! nem merü t fel ox n terv, hogy > megboldogult Ká.oly holttestét Ma-gyarországra szállítsák. .
Bécs, április 3. A lapok jelentése szerint bnortyosra ve lik, hogy a founchal, temetés, szertattár, v.Lmint a királyné május Miére vagy junius elsejére vá.h.tó lebetegedne után más he\'yre fog költözni. .
Erre .íonl».n míg illetékes tényezők
tírgy.U, a! szükségesek. ,
Utrv vilik hogy n -számkivetés, melj
csak Károly kiríly ."mélyét érintett.,
nem terjeszkedik ki a csalidra is és megengedik o királynénak, hogy aiabwion vá luszthasza meg: tartózkodási helyét. >
Zita királyné egészen megtört és az orvosok azt njánlofták neki, hogy nagyon kímélje magát.
Bécs, ápriiis 3. A bécsi Hofburg vár-p\'cbáncsa a kővetkező táviratot kapta Zita . Királynétól:
„A jó Isten nngához s\'ólítotts n csiszárt,
mondjon misét érte Zita". .
Bécs, április 3. Bécsi monarchista körök azt hiszik, hogy az antant Zita királyné irányiban jövő tartózkodási helye kérdésében igen előrékeny\' lesz. Founchalban a királyné semmi esetre sem fog maradni.
Bécs, április 3. Diplomáciai körökben az a nézet, hogy az elhunyt király csnládja Spanyolországban fog letelepedni.
Budapest, április 3. Illetékei, helyről ér-tesitenek, hogy dr. Cscrnoch János hercegprímás Olló királyságára vonatkozólag a spj\'ó részére semmiféle közlést nem tett.
Bethlen gróf miniszterelnök génuai utja.
Budapest, április 3. Bethlen István gróf miniszterelnök pénteken utazik Génuába. A magyar delegáció a konferencián gróhBethlen István miniszterelnök és Telcszky volt, pénzügyminiszter vezetése alatt fog működni, a szakreferensek támogatására. --
A Rassay-párt izgatása.
Saját tudósítónk telefonjelentése.
Szeged, április 3. Sebestyén J-nŐ dr. Rassavpárti képviselőjelölt tegnap izgató és kormánysértí röpiratokat hozott Szegedre szétosztás végeit. A röplapokat a rendőrség lefoglalta és a kir. ügyészséghez terjesztette fel.
Elkobozták a legitimista kiáltványt.
Saját tudósítónktól.
Budapest, áprilii 3. A m. kir. ügyészség Ibrtlinzta azokat n lapokot, melyek a Icgi-
c,kobozta azoK va|ó
LiT tá.a é detXn közöllek. A kiáltvány i^ilji Xn « eljárást megindították.
Pokolgépes merénylet a Dohány utcában.
Három halott, husz súlyos sebesült.
A „Zatui Közlöny* exprcs$itáuir< ta.
(Lapzártakor érkezett.)
Budipest, ápriii 3 A Oohtny-uca 60. sz. alatt levő Enciébcfvárosi Demokrata Körben ma cs<e nagy bombnrobbíinAs tőrtónt, melynek az eddigi megállapítás szerint három halott és husz súlyos sebesült az áldozata. A Körben v-csorát rendeztek, me\'.yre m.\'ghivták R*ssayt, Rupertet é3 Bánóczi Istvánt is Fél kilenc ora\'<or megkezdték a vicso\'&t. Nemso-kára azután reitcnctes robbanás rejzkedtette meg n levegőt. A robbanás három helyen történt. A disztc.cmben és a félemeleten. VJószInü a föltevés, hogy a fűtőtest mellett óra műre berendezett pokolgépet helyeztek el, meiy a vacsorán felrobbant. A pusztulás igen\' nagy volt. A terem egyik fa\'a bedőlt. Az ablakok mind összetörve. A rendőrség és a mentők azonnal kivonultak. Eddig h^rom halottit huttak ki a romok közű\', és husz sebesültet, kit a Róku« kórházba szállítottak.
. A Zului Közlöny munkatársa felkereste a K >kusban a sebesülteket és igy sikerült meg* áUpiia :i eddig n kővetkezők kilétét: Az egyik hjloii Szegő Miksa székesfehérvári szappan-gyáros, a másik keltő még ismeretlen. A sebesüllek : Pesti Alfréd a Petőfi nyomda igazgatója, Szász Zoltán ékszerész, Rossberger Simon ékszerész, Kovács Ernő lifigyáros, Grünfcld M:ksa| szesznagykereskedő, Mándy Gyula lisz:nagykcrcskedő, Breitner Lipót ékszerész, Hirschorn Jakab péknoster, Elfér Oszkár bőrgyáros, Goldfinger Gábor szerkesztő, dr. Ernsit Miksa orvos, dr. Marosi Béla orvos, Gergely VxJmos igazgató, Császár B. Lipót nagykereskedő és egy Szarvas nevü fiatalember, akiket a robbanás kezükön és lábukon súlyosan megsebesített.
A .Zalai Közlöny- délben kifüggeszti a kiadóhivatal kirakatába a halottak és sebesültek teljes névsorát, — amennyiben budapesti szerkesztőségünk addig meg fogja szerezni a R.^kus-kórház igazgatóságától az áldozatok teljes névsorát.
A teremben levőknek Qlfőizften az vo{^ a benyomásuk, hogy kézigránát robbanás történi, melyet az utcáról vagy az átellenes hárról in\'éztek a kör ellen. Többen kijelentették, hogy a mai napon több ismeretlen ember is tartózkodott a körben, a pokolgépeket valószínűleg azok helyezték el, sőt ennek a gyanúnak is adtak kifejezést.
- Peralánt áa Rejődöt felmentették. A Persíán Rcjőd-ügyben a bíróság Szendrő Pál vallomását - megbízhatatlannak tartja, ezért ítéletet hozott. Bizonyíték r.em merült fel a tárgyalisok során a vádlottak elten é« igy Peraíán Ádámot és Rejőd A!párt felmentettevád alól és «lranddt« azonnali izabadlábrahelyezésüket.
2 ___.
A svájci diákok Keszthelyen
Legjobb véleménnyel vannak rólunk a svájciak.
— A Zalai Közlöny tudósilójától. —
Keszthely, április 2.
Mint ismeretei, a Magyarországon tartózkodó svájci egyetemi hallgatóknak a programjában ki volt tűzve Keszthelynek éa a magyar tengerpartnak a megtekintése is. Exen célból március 31-én érkezett meg Keszthelyre egy diákcsepat Förster Pál kíséretében.
A fogadtatásukra kivonult a gazdasági akadémia tanári kara és ifjúságán kivQl n város vezetősége és a Szoc. Missziótársulat. A perron teljesen megtellett a kiváncii közönség özönével. Szinte leolvasható volt az arcokról az az öröm, amellyel a magyar közönség azon nemzet fiait várja, amely "nemzet a szegény magyar nép szomorú helyzetének a javítására annyi mozgalmat inai-tott meg. M\'kor a vonat berobogott az állomásra, egy utas sem hngyta cl a pály. udvart, mlg a*, ünnepélyes fogadtatás véget nem éri. Amint leszálltak a vonatról, a hatalmas éljenzés után Rtischl Imre váiosbiró német nyel- ; ven tartott beszédében üdvö<ölte a svájci vendégeket. Utána az akadémiai ifjúság nevében Hadik Antal gróf mondott francia nyelven beszédet, melyre Ott M x válaszolt mind társai, mind pedig Svájc nevében, meg-kösxönvo lz impozáns fogadtatást. Ezután a „praxi" banda" eljátszotta a svájci Himnuszt, utána az „Isten álld meg a magyart", melyet Svájc fiaival együtt énekelt a közönség.
A Hungáriában a Szoc. Missziótársulat és a Leányklub látta vendégül a svájciaka\', Ezután a társaság a kath. templomot nézte meg. Itt dr. Szcrcci Imre főgimnáziumi tanár francia nyelven ismertette a templom nevezetességeit, majd pedig a szomszédos premontrei főgimnázium gyűjteményeit tekintették meg. Délutáni program volt a gazdasági akadémiának, a Balatoni Muzeumunk és a hercegi parknak a megszemlélése. Mielőtt megtekintették volna az akadémiát, a svájciakat a kísérőikkel és az akadémia tanáraival egyetemben lefotografálták. Nagyon érdeklődtek az akadémián mindenről és kíváncsian szemlélték meg azt a helyet, ahol az a gazdanemzedék nyeii a szaktudását, amely hivatva lesz Magyarországnak a mezőgazda sági fejlődését elősegíteni. Az akadémia technikai gyűjteményében különösen az egyes
Szdasági gépek modelljei ragadták meg « jyelmüket. Az igazgatói irodában levő autogramkönyvbe pedig mindannyian beleírták a nevűket. Érdemes megemlíteni, hogy mennyire érdeklődtek a mezőgazdasági szakoktatásunk múltjáról. Az akadémián Hoyos gróf\' ismertette a keszthelyi diák-szociális viszonyokat* melyek sivárságáról a vendégek maguk is meggyőződtek. £.<után átvonultok a Balatoni Muzeumba, ahol dr. Lovas$y Sándor mutatott meg mindent a vendégeknek. Herceg Festetich parkja érdekességei miatt sok látnivalót nyújtott. Különösen érdeklődtek a régi helikoni ünnepek céljáról és lefolyásairól,/ t. i. • hercegi parkban tat -tották szabad színpadon ezeket az ünnepségeket. Gyönyörködtek a pálmaház szépségeiben és a virágházak szépségeiben. Ette a Bocskayban 200 teritékes bankett volt a tiszteletükre, melyen a város előkelősége és •x akadémiai ifjúság vett részt. Sio.-ubaton kirándulás volt a Balatonon. Nem győzték eléggé dicsérni a, magyar tenger szépséget és igazán ragyogott arcukról az Őröm, hogy milyen jól érzik magukat a Balatonon ringó csanakokban. Délután meg kirándulás volt Hévizre, ahol nem\' is ismerhették volna meg annak varázshatását, ha meg nem fürödtek volna. Igazán éjveztélT ezt a meleg és kies fekvésű fürdőt, ahol egy nemzetközi úszóversenyt is rögtönöztek. Este oz akadémia dal- és. zeneejjylete hangversennyel akarta szórakoztatni Svájc fiait, de m.é^ax estély megkezdése előtt megjött a kirájjfc-halálának a szomorú hire és ig\'y ez nem lett megtartv/«. Vasárnap reggel utaztak el tovább Székei-fehérvárra. A búcsúztatáson kifejezésre juV-
ZALAI KÖZLÖNY
1922. április 4-
latiák azon örömüket, hogy megisme httlék a magyarokat, láthatták állami é< 1/rsaJalmi viszonyaikat és meggyőződhettek Cíeréves nemzeti igazukról. H-izájukb-.n mindi); visszn fognak gondolni Msgyorországra. Emlékül kapták a L-ányklubtól a „Nj«n, N:m, Saha I" jílmond itot nemzetiszínű szalaggal körülvéve, ez pedig bevonva gyás*fityollal, az akadémia részéről emléklapokat.
Hogy a svájciak ilyen jól érezték magukat K-szlhelyen, ezért az érdem kü\'onöien a hallgatóság és a város közönsége által szeretett gazdisági akadémiai tanárt Náray Andoit, Sztankovia János1 miniszteri tanác o»t, g3zd -sági akadémiai igazgatót, az ifjúsági alelnököt Radnóti litvánt és Rtischl Imre város bírót illeti.
Farkasovszky Ferenc.
hUSVÉTra
10-12 oldalnyi terjedt lem-bon Jelenik meg lápunk, tehát már most adja le meg-biiisát a kiadóhivatalnak és
HIRDESSEN
miután sok ember olvassa és li»bb esor példányban keiül olvasol elé: gy elmaradhatatlan az eredmény a
Zalai Közlönyben
Dr. Hegedűs György programbeszéde.
A letenyei választókerület tegnep ünnepet tartott. Volt képviselője, dr. Hegedűs Gyö«gy elment választói közé és beszámolt arról a munkáról, amelyet két éven át vég-zelt, egyben pedig elmondotta programbeszédét. Ahogyan mi a tognapi napon a letenyei választókerület hangulatát és elhatározását láttuk, abból nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a választás ott már el isdült.Mert az a szeretet, az a ragaszkodás és a kibontott zászlóhoz való hűség, amely tegnap Letenyén megnyilvánult, azt bizonyítja, hogy dr. Hegedűs Györgyöt a kerülete megér tétté, irányát helyesli és akarj*, hogy ez az irány a parlamentben Újból képviselve legyen. A letenyei kerület a kereszténység jegyében állott mindig és különösen áll most, amikor képviselője n magyar kereszténységnek és a falu törekvé scinek legodaedóbb szószólója és katonája. Több mint tiz falu jött össze óriási tömegben, hogy tanújelét adja a képviselője iránti ragaszkodásnak.
Dr. Hegedűs György Héjjos Iván és Lipovniczky Mátyás társaságában érkezett meg és dr. Lakó Imre ügyvéd vendégszerető házában szállottak meg.
A gyűlést 11 órakor az ottani kisgazdák vezetője n/ilotta meg, aki után dr. Hegedűs György beszélt a több mint háromezer választóhoz. Beszéde elején felhívta a hallgatóságot arra, bogy a nagy gyász jeléül néhány peicet mély etendben szenteljenek uz elhunyt király emlékének. Azután az összes kérdéseket bonckés alá vette és erősen ostorozta azokat, akik a keresztény társadalmak közé éket akarnak verni. Hosszasan foglalkozott a földreform kérdésével és örömének adott kifejezést, hogy a letenyii kerület az, amelyben a megyében a reform a legelőre-haladottabb állapotban van. Beszélt a király kéidésről, amelyet mindonáron kikapcsolni akar és a polgárságot a Kormány jó magas személye iránti ragaszkodásra hivta fel, mint aki ennek a nemzetnek a legnagjobb fia. Ostorozta .ozokát a törekvéseket, amelyek az osztályharc jellegét hordozzák magukon. Bs-azélt a faji kérdésről és a Kereszténység
küzdelméről, amely megállani nem fog. I8y fejezte be szavait: A zászlót, amelyet két éve átodtok nekem, visszahoztam *zeplőtlenül, tisztán, nem panamáztam és nrm gazdagodtam meg a képviselőségem alati. Ném váU toztam meg. E veim azok, amelyekkel ezelőtt két évvel elindultam. A kerület megváltoz-hatik, de én soha. Arra kérem önöket, hogy magyar becsületük és lelkiismeretük szerint szavazzanak a választáskor.
Óriási éljenzés és szívből jövő t»p« volt a viltsz a több mint másfélórás beszédre.
Dr. Hegedűs György után Lipovniczky Mátyás dr., ez Eme külügyi osztályának vezetője beszélt a földreformról és a zsidókérdésről különösen nagy hatással!
Majd hatalmas éljenzés között Héjjas Iván kezdett beszélni. Nem azért jöttem — úgymond — hogy engem megtapsoljanak, hanem azért, hogy önöknek néhány szót mondjak, inert tapira nekem nincs szükségem. Azt akarom önöknek elmondani, hogy a választásokkor a legtöbb képviselő a kereszténység segítségével jött be és ennek az irányát később elhagyták. Az önök képviselője nem hagyta el, támogassák ezért. Engem örökösen támadnak és hajszát folytatnak ellenem. Legyen, — mégis itt vagyok és élek. Ebben a kerületben is megindult az aknamunka 1 Ezzel S7embe kell nézni, mert itt nyugatom és béke addig nem lesz, amig a kereszténység át nem veszi az őt megillető hatalmat és amig a haza ismét nagy nem lesz. Mi felkelők ez rt küzdünk. Étért azoknak, akik itt a liberálizmus zászlaját lengetik, azt üzenem, hogy vonuljanak el, mert keresztül gázolok rajtuk. ígérem, hogy még eljövök.
Topsvih»r követte a magyar fiatalság vezérének rövid, de annál erőteljesebb beszédét és meleg óvációban részesítette a hatalmas kőzönsíg azt a férfiút, akinek becsületes lelkében milliók vágya él és aki mögött ott áll az ország minden harcra kész fia.
A hatalmas gyűlés ulán a vendégek és Letenye intelligenciája dr. L*>kó ügyvédhez voltak hivatalosak ebédre, ehol a legjobb jókedvben késő 4g«radtak együtt.
HÍREK,
Vidéki előfizetőinkhez!
Április l ével uj előfizetést nyitunk. Tekintettel lapunk nagyobb terjedelmére a az ezzel együtt Járó magaa papírárak éa előállítási költségek állandó emelkedésére, tisztelettel kérjük mindazon vidéki előfizetőinket, kik március havi előfizetésükkel hátralékban vannak, Illetve, kik az áprilisi előfizetést meg nem újították, lapunk további zavartalan küldése érdekében hátralékukat mielőbb beküldeni, Illetve megújítani szíveskedjenek. Kiadóhivatalunk a fent vázolt körülmények miatt csak Igy tud megbízatásának eleget tenni.
— Hivatalos zyáazlat.atiazt.t.t IV. Károly királyért A nagykanizsai rőgimná-zium igazgatósága f. hó 4 ón kedden — IV. Károly király temetésének napján — egész napi szünetet rendelt el. Egyben értesíti Nagy. kanizsa város közönségéi, hogy ugyancsak kedden pont 9 órakor — a király temetése napján — gyászistentiszteletet tart a felső templomban az elhunyt királyért. A rcquiemot nagy papi asszisztenciával EUrhadt Béla piarista hizfónók, lőgimnáziumi igazgató fogja celebrálni. A gyászistentiszteletre — az idő rövidségére való tekintettel — a helyi polgári és katonai hatóságok, intézetek, stb. ezúton meghívatnak. Ugyancsak szünetelnek az izra elita hitközség állal fentartott iskolákban Is az előadások.
— Belügyminiszteri rendelet a keddi gyásznapra. A belügyminiszter a mai napon a hatóságokhoz rendeletet intézeti, hogy ápnlis 4.én kedden Károly király lemotése napján valamonnyi szinház, nyilvános mulató, stb. Zárva tartassanak. Éttermekben és kávéházakban szüneteljen a zeno. Hasonlóképp utasította a hatóságok vezetőit, hogy a hivatalos Istentiszteleten a halóságok megfelelő képviseletről goni doskodjanak.
1022. április 4
_ Klnevexés. A Kormányzó ur aróm«l-sig. sz igazságügymln\'sztor előterjesztésére Horváth Bert»lan zalaegerszegi kir. tót. „yszélti litWrt • t«polc«i kir. járásbírósághoz rísbiróvá kinevezte.
_ Iskolalátogatás. Szirmay Miksa níelügyelö ma Keszthelyre utazott az ultanl toiik hivaUlds látogatása vígéit.
— Halálomáa. Gyászjelentés tudatja dűnk, hogy Kemény (Rattmann) Boldizsár .agyaiszáki esperes-ptebános márciua Kó ( ín áldásoa lelkipásztori munkásságának 5i«l egy emberöltőn át való teljesítése után ) éves koriban az Úrban elhunyt. Temetése lárcíus 26-án volt nagy részvét mellett. Iilálát Nsgykenizaán kiterjedt rokonsága
yászotja.
— Szombathely képviselőjelöltje - Hnywhllay- Szombathely város pol-ársága • tegnapi j-lölí értekezleten párt-llásra való tekintet nélkül egyöntetű elhatá órással Hegyeshalmi/ Lajos kereskedelmi mi-isitert jelölte a város képviseltjévé.
— Fark a a Tibor politikai kSrutJa. t zalaegerszegi választókerület nípszerü kép-iselőjelöltje, ki párto -kívüli programmal lépett cl — megkezdette vidéki körútját, hogy kerti-elének községeiben elmondja programbeszédét.
— A Balatoni SzBvetaég közgyll lése. A Balatoni Szövetség folyó hó 9 én Jélelítt 11 óraker tartja közgyűlését Budapesten a Magyar Országot Tűzoltó Szövetség anácstermében. Tárgyak : Jelentés a Szövet-lég múlt évi számadásairól, vagyonáról és a folyó évi költségvetés megállapítása. Közgyűlés előtt délelőtt 9 órakor az igazgatóválaszt-mány tartja ülését, amelyen a balatonfüredi kikötő éa a Szénlód—tihanyi köziekedéi ügye is fog szerepelni.
— A városi szegényház nehéz helysetét tettük szóvá a mult héten jelezve, hogy az ápoltak legszükségesebb ruházatát, alsónemüt és c-pöt képtelen berzerezni, ugy, hogy néhányan már alsóruhi és cipő nélkül vannak is felszólítottuk városunk közönségét, pegilaenek a siralmas állapotokon. Felazóli táaunkra a Nagykanizsai Takarékpénztár r. t. 300 K-t, Roronc-y vendéglős Balatonszentgyörgyről 200 K t, Csizmadia Vilma 100 K-t küldött. A jótett önmagában hordja jutalmát. Azonban húszük, hogy Nagykanizsa közönsége, mely a múltban mindenkor tanújelét adta nemes érzésének, nem fogja annyiban hagyni, hogy múltkori cikkünk a pusztába kiálltónalc szava legyen éa segitl a jó nővéreket abban, hogy szegényeink Ínséges állapotain könnyítsenek.
— Anyakönyvi hírek. Március 25 tői április l-ig Nagykanizsán születtek 18 an, ebből 9 fiu és 9 leány. Házasságot kötöttek: Saly István Rudolf kereskedő Neízrr Olgával, Szűcs Géza srobafesiő ipari vállalkozó Szabados Irénnel, Scherbel Bertalan nyug. vasúti (ütő Rinhoffer Elronorával, Fodor Béla magántisztviselő Szabó Margittá1, Végh Ödön posta és tivirda főtiszt Ssly Gizellával. Elhaltak : Kunics János 11 napos ránggörc\', Adám Jóisefná szül. Szilágyi Rozálii 51 éves szívbillentyű elégtelenség, Polai Ferencné ••ül. Varga Juliánná 70 éves szervi szívbaj, ifj. Andri Ferenc 43 éves kőműves tiidő-gümőkór, Mozsolici Katalin 70 éves agg-aszály, ösv. Szakos Dánielné szül. Ksraknyai Cecília 51 évea méhrák, Bslog Erzsébet 18 íves napszámos tüdővész, Sári Sándor 64 íves csordás légdaganat, Nímelh József 40 íves ácj iparos, Riiter Frigyes 5 hónapos "eyhártyalob, Sneff János 46 éves földműves lüdőhurul, Mandler Ferenc 2 éves agyhártya lob. Dani Lásiló 44 éves déli vasúti munkás tüdőgümőkór, Skoda Vendel 56 éves gyalog-híres májlob, Horváth Vincéné szül. Ángya
Terézia 46 éves hörgtáguláa, Kohári Vendelne
»ül. Bedenek Anna 70 éves vukór. „ - Köztisztviselők közleménye.
Felhívjuk t. tagjainkat, hogy az április ^ hav. kedvezményes zaiit, cukrot és sót folyó hó 4 töl 8-ig osztjuk ki. Egyben értesítjük t. \'•íjainkat, hogy a cukor stb. oszlásra való tekintettel kedvezményes cipő csak délutánon-k«nt lesz kiszolgálva. M. K. F. T. éa b. V. "zletvezetősége.
----ZALAI K0a,ONY
Fogápolásra
Diana-fogkrém
szolgál. : (
Kapható mindenütt!
Wn». pú., n.i.ibi.!.; »..T. , „ I
k-„ k ^ „Zalavármegye" cimü, dr.
v.íb? /A alatt\' álló,
va óbsn irodalmi n.vón szerkesztett politika
isméi i FÍ\'ít "4m<n\'k
ismét sok érdekesseget tartalmaz. A komoly
sorából\'"1 gondossága lálszik ki minden
— Waldbauer-Kerpel vonósnégyes
művészi kritikíjz mai számunkból kimaradt. Holnapi számunkban részletesen toglstkozuik az i semény számba menő művészi esttel.
(x) Uránia. Szerda-cititörtökr Lucifer, — a sátán küzdelme a megváltás után, mlsterinm.
— Kérelem a közhivatalok főnőkéihez. l-elkírem a nagykanizsai közhivatalok főnökeit, illetve a tanintézetek igazgatóit, hogy a közalkalmazottak húsvéti tojásszük-ségletének szétosztása tekintetében leendő megbeszélés végeit folyó évi április hó 5-én szerdán délután 4 órakor hivatalos helyiségemben (lörvényszéki épület) megjelenni szíveskedjenek. Akadályoztatásuk esetén kírem helyeltesüket elküldeni. A nyugdijasokat már ezúttal figyelmeztetem, hogy tojással való ellátásukra vonatkozólag az értesítésük ezen hírlap vasárnapi számában fog megjelenni. Dr. Kenedi Imre, a beszerzési csoport elnöke.
— A képviseld választó kerületi beosztás Zalav.írmegyéhen. A belügyminisztérium 2200/1922. M, E sz. lendületének 10. §-a megállapítja, hogy a nemzetgyűlési képviselóválaszlókerületrk beosztásának a lajsl romos választást rendszer réstjeges behozBta\'a, a csonka választókerületek kiegészítése és a tulnagy válarztókerületek arányosítása miatt szükségessé vá ó módosítását külön rendelet fogja végrehajtani Ennek alapján a belügyminiszter elrendelte, hogy Zila vármegyében a pzcsai választókerület a kö-vetkcrő kö sígekhől fog á\'lani; P.iciai választókerűlet Pac a székhellyel : Bucsu.zent-lástló, Dióskál, Egersracis, Felsörajk, Gityr, Hahót, Kerecseny, Kisbucsa, Kisrad.-, Misefa, Nagyhorváti, Nagykapornak, Nagyrada, Ne-ineshetéa, N.-m srádó, Nem. ssándorháza, Ne-messzentandrás, Nemesszer, Orosztony, O Itá nyo-fa, Pacsa, P.CiatüUö\'. Padár. Pó\'őske, Pótrétr, S/entpéterur, Vőtrö, Zsl-tigticze, 2alaszt b.tr, Zalaszentinárlon, Z ilaszeiilmihály ; a kiskomáromi választókerület. (A pcsai választókerületből.)\' Kiskomirom székh-ztlyel: Alsórajk, Bilatoninagyaród, Boctka, Börzönce, Csapi, Fűzvölgy, Galambok, Gsr.tboncz, G :lse, Gelsesziget, Homokkomárom, Hoss uvőlgy, Kaczorlok, Kilimán, Kiskomárom, Kisrécae, Kontárváros, Korpavár, M-gyalszen\'m klós, Magyarszerdahely, Nagybakónak, Nigyrécs-, Óbornak, Pó\'öskefő, U, udvar, Zalakaros. Zalára, r.-nye, Z.lasárszeg, Z daszentbalázs, Zalaszentjakal.,. Zal.ujl.k községekbő ; a tapolctai választókerület. Tapolcra székhellyel: Badacsonytomaj, Díszei, Gyul.kesti, Hegyesd, Kapo\'cs, Káptalantól i, Kiktut, Kisapáti, M.nd-szentkáHa, Monostorapáti N.m.sguláy, Nyi-rád, Pula, Silföld, Siska, Szőcr, T.liá.idörogd Tapotc\'0, Vigánl, Z-I.lt .láp és Z\'l\'Petend közséüekbö\'; a bslalot.füredl választóké, ulet. (A ,polcai választóké,ű\'etből Balatonfüred székhellytl: Akaii, Alsódőrgice, Alsóörs,
Asrófő, Bol.itonsrács, Balatoncticsó, B. aton-fúred, Balaton henye, Balatonkoves, Bslaton-silR RJ.lonudvsrl, Csopsk, Felsődorgicse, fIőő,® K sXgU Kővágóörs, Köveskál, Lovas, Motiostlé, Nagypícsely, Nemespécsely, Otudavár, Örvényes, PA»nak, Rendea, Szent-
.11. S entbékkálla. S\'.eiiljakabfa, Szepezd, antalfa, S » b ™ Zínkil |d(i lene, vi. | agyon, Tihany, vas y, tf4Juj
ÖSÍÍti"):&<« A központi
választmányok n folyamatban levő összeirási munkálatok alapján kísiülS ideiglenes név- _ jegyzékeket az eddigi választókerületi beosz-" táí keretében állítják össze; a névjegyzék összeállítására vonatkozó további munkálatoknál már n jelen választókerületi beosztást kell szem előtt tartani. Jelen rendelet a mai nap lép életbe.
— Köszönetnyilvánítás. A róm. koth. főgimnázium igazgatóságához szegény tiinu\'ók felsegélyezésére a kővetkező adományok érkeztek bf: Adorjánné, Maiersberg Frida tánc\'anárnő 1000 K, Nagykanizsai Takarékpémtár 1200 K, Nagykanizsai Bank-egyesület 2000 K, Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár 1200 K. A nagylelkű adakozóknak s nz ifjuiág nemes barátainak a főgimnázium igazgatósága legmélyebb köszönetét fejezi ki.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranu/ogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek^ Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.)
— Az Ipartestületi dalárda tagjai felkéretnek, hogy ma, kedden este 8 órakor teljes számban jelentkezzenek. Büchler.
(x) Uránia. Kedd utolérhetetlen kalandorfilm]! A tlgrisfogak.
— Rendőri hírek. A rendőri büntető-biró B:nedek Jóisefet éjjeli csend/avarás és hamis névbemondás miatt 300 K, Gölesz Józsefet hamis névbemondás miatt 100 K, Haj is József vendéglőst zárór.i túllépése miatt 250 K, Dávidovics Györgyöt, mert lovát felügyelet nélkül az utcán hagyta 200 K, Hfdcr Józsefet, Dénes Imrét, Klingcr Istvánt, Fischer Istvánt éjjeli csendháborítás és hamis névbemondnsa miatt 300—300 K és Fischer Jó*sff<l éjjeli c*fnd/avarásért 100 K pénzbírságra ítélte. A rendőrbiró továbbá harminc-negyven egyént, mert lakását bejelenteni elmulasztótól 50 K tói 300 K-ig/ büntoUe.
— Puizilt a vörheny. Csácsbozso-kon, Ördöghenyén, Zílaegcrszegcn vörheny-járvány grasszál. A csácsbozsoki iskola bezárása iránt a lépések illetékes helyen megtörténtek.
— A mai törvényszéki, tárgyalások anyagát lapunk holnapi számában közöljük.
— Megvonták a vasutasok gyorsvonata személy zetl Jegykedvezmény ét.
A MAv hivatalos lapja közli a kereskedelmi miniszter rendeletét, amely szerint a tényleges szolgálatban ál ó személyzet családtagjai, a nyugdijasok és ezek családt.igjai-április elsejétől elesnek a személyzeti jegy.jyel a gyorsvonaton való utazás kcJvezmónyétíl. A rendelet indokolásában kifejezést ad annak, hogy a mostani viszonyok között .kerülni óhajt ugyan mindért o\'yan intézkedést, amely a vasú i alkalmazottak órdekoit a legcsekélyebb mértékben is kedvezőtlenül befoiyfliolná", mégis mejj kellett szorítani az utazási\' jegykedvezményi, mert a most mrtr tetemesen föleníelt menet-d jakat fizető utasokat az önköltségi jegvgycl utazók a gyorsvonatokon kiszorítják.
(x) Uránia. Kedd utólérhetetlen kalsndor dráma a hires Arsen Lupin kalandjai filmen. A c-ielekmény egészen újszerűen, regény for-májában van feldolgozva, minden felvonása egy-egy fejezet I. fej. A titkok pilotíja; II. fej KeresJ az asszonyt; III fej. A tigrisfogak ; IV. fej Javot, a nagy detektív; V fej. A meglepetés ; VI. fej. Arsen Lupin diadala. A darab izgalmas és meglepő fordulatok skálája. — Lucifer ; előre felhívjuk közönségünk figyelmét szerda—csütörtöki műsorunkra. Egy Faust koncepciójával feldolgozott nagyszabású miste-riumot mutatunk be: a Lucifert. A sötétségbe taszított angyal tiláni küzdelme a megváltás Után. Faustnak vagy pz Ember tragédiájának drámai jelenetei elevenednek meg a filmen.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-ti
_4______
(x) Sándor Mityif. III. ríszét ;mul«tj» bo ma is holnap szerdán a Világ rrozR\'1; melyre az előjegyzett jegyek ma délután í>—12 éráig okvetlen átveendők, mert azontúl el fograk adatni. Előadások 5, 7 és 9 órakor. — Csütörtökön és pinteken nagy Palhé est egy renr ek\\Móric (Prince).féle vígjátékkal.
Szerkesztőig üzenetek.
F. F. Átadtuk az összes lapoknak. Szeréténél I
Közgazdaság
Budapesti tőzsdei
Budapest, Április 3.
Saját tudósítónktól.
Naroleot 3275—90, Font 3815—35, Dollár 878—68, Krancia frank 77—77\'/,. Márka 277—87, Ossz li a 4375-400, Osztrák korona II—12, Rubel 45-46. Lei 608-618. Szokol 1625-35, Svájci frin» 164 -65, Dinár 1013-23, Lengjel márka 2-1\'/, - 22\'/,
Budapesti devizák:
Amslerdam 220—30, Koppenhága 178—82, Krisztiánla 150—154, London 2750-800, Berlin 272\'/,. Milano 44\'/,—44"/.. P*"» 77\'/,— 77\'/,. Prága 1025—85, Stockholm 220—226, Zürich 1607,-1077,, Wien 10\'/,—ll1/,, Zágreh 156\'/,-162\'/,. Nt\\v York 862—72, Var-tó
Zürichi zárlat:
Berlin 164, Amsterdam —, Hollandia 195, New-York 515, London 2257, Pária 4007!,. Milano 2090, Prága 972\'.,. Budapest 60, Zágráb 157\' ,, Varsí 13, Wien 6\'/.. Oszlrok bélyegzett 7.
Nemes fémek piaca:
Ezüst korona 55—56\'\'4, ezüst forint 162—54, őtkoronás 290—95, a 20 koronás magyar arany —.
Termény jelentés: Kisforgalom.
Buza (Tiszavidéki) 2970-3025, egyéb, 2970—3015, rozs 2090—130 takarmány árpa 2175-225, sör árpa 2226 -326, zab 2140-75, tengeri 2625—55 repce 44—46, korpa 1580-1000, köles 26—28.
Budapesti állatvásár:,
Marhahús I. r. egés.ben 126—168, hátulja 140-180, elejo 120-170, ll. r. egészben 100—118, hátu ja 100—114, e\'ejo 80-96. Növendék marha I. r. 86—90, borjú (ölölt bőrb.) 130—146. Készlet: Nagymarha 162. eladás 135. Növendék marha 15, eladis 13, borjú 23, eladás 23. Mjrhabőr 130—142, borjubőr 220—30 Vásár közepes.
Sertésvásár:
„ Felhajtás 2700. Elkelt —. Könnyű sertés
125, közép 185, jóbb 14.0, zsir 180, szalonna —, lehúzott hus —. Sozott szalonna 160. Vásár kissé lanyha.
_2aLAI KÓ2I.ÖNV__
Apró hirdetések
dll»! 10 »x6lx 30 X, ▼»«*!- *» ünnepnap 40 K,^ minden loWkbbl hó hitlcOinap 3 K. t**Ax- 6» Onnopnap 4 K. v«4t«xnbb bellivel MMlelt aiamk G. lUclvo O K. A1U.I kere.rtl.nek mltxleukor CO utAraUK »renKed>ü«py.
Eladó egy jó karban levó gyermek var. ügy Teleky ui 23. szám alatt._
Vidéki uri búzákhoz s?.abó, illetve varrónő ajánlkozik. Cim a kiadóh vatalb^n. nn
ŐSZ IVÁN
nagyszerű könyve
AZ ŐSI RÖG
A lÍKZta szerelem apotheozisa. A vaskos kötet kapható a kiadóban.
Ara 40 kor.
MAKULATUR
papír kapható a kiadóhivatalban.
.<>■1 éprlHa 4
ÍRÓASZTALOK
tojo lrid.be osdoi s -lr, ftog-^t klub ói l«. o;«t« b6 R<miturik. uj és htsíail-. t-k *>knln>\' árban, djt-lon c:or\'ngolis
Lányi nál, Budapest
V., Llpót.körul 26, udvarban.
Pollák M. Emil
cégnél Kinitey-u. 2a. Telefon 131
legolcsóbb népi árban kicsinyben U kapható
étkezési, vetőmag, takarmány
BURGONYA
Ttrnulők <?s kere*kr dóktól váíáio\'ok minden mennyiségben
Közvetítőket díjazok.
A telelös szerkesztő távol/étében szerkesztésért sajtójogilag jeleli s: Benedek Rezső szerkesztő
Fővárosi mintára
ujonn.n berendezett s K«t?d igon fészeréit
kizárólagos
E szakmába vágó festékáruk minden színben, fold és olfljfe.-tikckbcn, bel- ís külföldi zománc é* más mindennemű lakkok.
Vegyi termékek
Kátrány, korbolipeu n, sósav, kénsav síb.
FESTÉK i
-kereskedés.
Nagy választék tűitekben, lenolaikenci (flrnls), lenmagolal, terpentlnben.
Festők figyelmébe!
legszebb festó iden vótelkény-S2?r nélkül bármikor megtekinthetők. Nagybani vételnél olőnyárak.
Mrgérkcztck cz idény legszebb festő fali minták, melyek minden vótelkény-
Sternberger Gyula Erzsébettér
Tataion 3S7
Sxaruat-Sz&Hoda itftlt«nóben
r.
VILÁG
mozgóképszinhá.2
Erzsébet klráljnj-lér, Szarni szálloda épilitibii Telefon 74. \' Telefon 74.
Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.
Kedden 6b szerdán
Sándor Mátyás III. része
Csütörtökön pénteken
_A halottak élnek 5 fdvonósban._
Szenzációs nagy Pathé-est
v
. Páholy 22 K, tsMyo IX K. I. hely 16 K, I • II. hely li korwr.ü, Ili. fcoly ? kwona |
Flő»dÍ5ok hr.ikö*n»r Ml 7 ét féhO ómkor, vmíí- m ünoep-
rjtpokoo fél 4, .\'), ! és 0 órakor Ponton kozdÓM I
Könyvnyomdai munkái * Könyvkötészeti munkát
....................................___..y
IQOQOPOOOOQQOOCOQQQOOOOOPB £30C30C3GCaO£3QOOQOOO
irrr- --0
u. m.: Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakba vágó munkákat pár óra alatt készit
0
81 Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Pö-ut 13 ,n
QOOQOOQOOOO OOOQOOC3QQ QQQ OC3POO OOCaPOOeaOCJOOQOO
N».»»l.tt • UjtuliUeioiok t Zilál í. Gtwth.H l<8nívnTomdái4k«i
m.: Szépirodalmi művek*-\'és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos, árak mellett vállalja
..él-ik évfolyam
Nagykanizsa. 1922. április S. Szerda
78. nzárn.
kereszteny politikai napilap
fecit«tst£ié« U kttd&lVaUlt Pfl-dt 13* Vx! -7- Intorarbsa-Ulc fon 78 ---
MejfJclo-rlk mindi* Kom rcgRc?
Dr HEGEDŐSQYÓRÜY
^KLRÍ.ósszrrkrsztA BODROUKÖÍY ZOLTÁN
ttlófUctcst árak: (>•\', firgilnl atttal i|yi(t)
í\'.géii tvn 780 X. í\'éJÉír* 400 K. HifácA ív:* 200 Ü. (íj? húrt 76 K. ?.yy*% >;ftm itt 4
A Habsburg-család és a magyar trón kérdése.
Habsburg nem kerUlhet a magyar trónra - mondja a kisantant. — A kisantant lépése a magyar kormánynál. - 0 királyt április S-án temetik csak. — Gyászistentisztelet IV. Károly királyért a koronázó-templomban. — IV. Károly király végrendeleteinek leibontása. — Zita királyné tartózkodási helye. - Vilmos német (sászár részvéte.
— Sajtit tudósítóink lele/onjfl nlesei. — Founchal, április 4. „Agancs H vas" j<lcnli : IV. Károly király temetésének napját április ötödikére állapították meg
Budapest, ápr. 4. A koioná/ó Icmplo n ban ma délelőtt 10 órjkor IV. Károly király lelkiüdvéért gyászistentisztelet volt.
A szentmisét dr. Cscrnoch János Magyar, ország bibornok hcrcegprimósa mondotta, nagy papi segédlettel. A templom közepén állott a katafalk, amelyet a magyar királyi korona, a koronázási jelvények, az osztrák császári korona, a marsallbot, r tábornoki főveg, valamint a vaskorona-r.\'ind szalagja disritelték.
Ezután megkezdődött az ötös püspöki abszolució szertartása.
\' A kormányzó kosTorujánnk szalagján a következő felirás volt:
„Mogyarorsxág kormányzója — Ő császári és királyi felsége IV. Károly király *mUkének." .
A kormány koszorúján- nemzetiszínű szalagon a következő felírás: \' *
„IV. Károly ó császári és királyi felsége emlékének — a magyar nemzet." Tiz órakor érkezett meg Horthy Miklós kormányzó Őfőméltósága, nejével, M^gassházy szárnysegéd kíséretében, József főherceg családja a kormány tagjai, a város előkelőségei síb.
A gyászistentisztelet 12 órakor éit véget, mely iatán a közönség a Himnuszt énekelte. Hága, április 4. Alfonz spanyol királ^ "Zita királynénak azt ajánlotta, hogy család jávnl együtt San Sebástianba költözzék.
Bécs, április 4. Bécsi diplomáciai körök-ben ugy tudják, hogy Károlv király családja Spanyolországot választja állandó lakhelyéül.
Még nem lehet tudni, hogy Zita királvn* Founchalban vária . lebetegedés^t, amelyet májusra várnak. Pehan bécsi orvostanárt, aki A királyné lebetegedésénél a múltban mindig segédkezett, még nem hozták Founcholbo, ami valószínűleg a nogy útiköltséggel áll összefüggésben. .
Páris, április 4. A legfelsőbb tr.n.->cs Csehország egyenes kívánságára Cf8,«,ko\'ni fog Károly király elhunytával előállott helyzettel és valószínűleg újból ki fogja mondani, hogy a Habsburg-család tagja nem Jogiadat/a el a magyar trónt. Az erre vonatkozó tárgyalások még folyamatban vannak.
Bécs, április 4. B-csi diplomáciai körök értesülése szerint a kisantant lépéseket Jog tenni a magyar kormánynál aztrant, hogy Károh, király halála nem változtatott stmnnt a kisantant áron felfogásán, hogy a Habsburg család egy tagja sem kerülhet magyar trónra. A kisantant éber figyelemmel fogja ktsernt a magyar legitimisták munkáját.
Bécs, \'prilis 4. A h v.tol, s „C -^o-Slo\\enüka R publi<** «rja: A H b*>.u.y hii minden más tróricU 1 je ép oly veszed 1 lenne, mM Ká\'dy király, m r- a nem ő, nem az ő személy- jelen ette,
• es/élyt hanem
a/, amit a magyarok a H .hsbu\'g tradícióból csináltok.
Bécs, április 4. Ká-oly Király eredeti végrendelete, amelyet az olasz frot t előtt vivo\'.t harcok előtt készített, yalam\'nt a mull év őszén Sopronban készített végrendelete édesanyjánál, a Münchenben tartózkodó Mária JozeJa főherctgasszónynál van. Eleket a végrendeleteket a holnapi nnp folyamán fogják felbontani, az. elhunyt uralkodó édesanyja, öccse Miksa főherceg, Schager A\'bin dr. és egy müncheni ügyvéd jelenlétében.
Ezen végrendeleteken kivul IV. Károly király még egy okmrfnyt hagyott1 hitra, amelyben végrendelkezésének bizonyos pontjait módosította. Ex á "harmadik végrendelkezés Founchalban von.
London, április 4. Nem csupán nz angol, de a francia kormány is n legerélyeaebben szembe fog szállani a Habsburgok restaurálásával és azeal kapcsolatban, hogy a legitimisták Oltó főherceget akarják királlyá proklamálni, ujabb határozatot szándékoznak rövid időn belül o Htbsburg-család valamennyi tagjainak trónrcűltetése ellen horni.
Hága, április 4. Károly király h ilálának hire Vilmos császárra lesújtó hatással volt. Vilmos császár azonnal részvéttáviratot küldött Zita királynénak.
A bombamerénylet ujabb részletei.
Hat halott, harminc sebesült A kár öt millió. Döntő fordulat várható. Egy millió korona a nyomravezetőnek.
A „Zalai Közlöny" telefonjelentése.
Budapest, április 4 A pokolgépes merényletnek h»t halottja van és körülbölül har-min<f sebesültje. A sebesültek legnagyobb ró szét a Rókus kórhizba, Pajor- és a- Fasor szanatóilumba szállították, )
A Pajor-szanatóriumban összesen kilenc súlyosan sebesült volr, kik közül Polgár Sándor müszeiészt, Breitner Lipótot ós Kovács Ernő lif.gyárost Hüttl Hümér professzor még a hajnali órákban amputálta. A műtétek sikerültek, Polgár SArdor műszerész azonban meghalt. Ma délelőtt 11 órakor Pesti Alfréd lapkiadó sebeibe szintén belehalt.
A merénylet halottal»
PestiAlfréd 61 éves, kereskedelmi t-íná esős, hites törvényszéki szakértő, a „Petőfi" irodalmi vállalat tu\'ajdonosa;
Kek\'nyi Arnold siálliíó, 48 éves;
Polgár Stndor 52 é^es, műszerész. üzlete az Erzsébet körúton, a Roy«l-szállod\'.val szemben ;
Szegő Gibor 40 éves, a székesfehérvári\' S^hützer sz-.pp.vigyár v.»lt tu\'ajd^nosa ;
Bánd Gyufo, « hires Bánd kenyérgyár
ulNjdonu- a ;
D.-. Császár Jenő orvos, oki véletlenül kciü\'t a7. Erz«ébeiváiosl DimnkraU Körbe, eddig miit tisztázatlanul áll, i»«.gy mi volt és iiiikor került a l:atn<2trófn szinhel)ére.
Tanácskozás a kormanyelaöknél.
• Ma. délelőtt Klebelsberg Kurtb grtit és Nádassy országos főkapitAny megjelentek Reth-len Isvon gróf miniszterelnöknél, oHinól egy r rr.n át tnn»cskoz\'ok, utánna a miniszterelnök a kormányzónál jelentkc/.ett kihallgatásra.
öt millió korona kár.
Az Erzsébetvárosi D mokrata Kör igaz-gatoja Nemes Ferenc kihallgatása alkalmával elmondotta, a merénylet\'igen jelentős anyagi kárt okozott a Minek, hozz-ivotőleg öt milló koronára becsülhető.
A kormány képviselője a helyszineD.
Ma délelőtt megjelent o kormány képviseletében Koszó István államtitkár a merénylet színhelyén. •
A rendőrjég kihallgatása.
A budapesti államrendőrség eddig negyven-ötvennél több egyént hallgatott ki ez Ügyben, azonban mindon eredmény nélkül. Őrizetbe még nem vettek senkit. A „Nyolcórai Újság" azonban arról értesül, hogy az i Erzsébet városi Djn.okr.sta Körnek egy Vernét nevű alkalma zottja, annak felesége és egy pincét- már a rendőrség őrizetében vannak. Ect azonban még nem \'erősítették meg.
Egy milliót - a kézrekerltőnek.
. . : :.<io
A tegnapi est áldozatainak hozzátartozói ma délben felkeresték Birczy Istvánt ós közölték vele, hogy c y millió koronát adtak össze jutalomdijjul annak, aki a merénylet értelmi szerzőt felkutatja, vagy a tettesük nyomára vezet.
Döntő fordjilat várható.
Ma délután sikerült a rendőrségnek meg. találnia a pokolgép burkolatának egy nagyobb dí rabját, melyből a szakértők következtetni tudnak a bomba előállítására és elkészítésére vonatkozólag. i>r
Ezenkívül megtalálták n pokolgép több szilánkj. t is, ugy, hogy az összetett darabok alapján n szakértők most már rekonstruálni tudják a bomba teljes képét.
A kora esti értesülés szerint a nyomozás ügyében döntő fordulat várható.
A magyar kormány jegyzéke
a jóvátételi bizottsághoz.
Saját tudósilónktól.
Budapest, április 4. A magyar kormány március 30-án adta át válaszát a jóvátételi bizottságnak ama jegyzékére, melyben Magyarországtól sürgős előlegként meghatározóit mennyiségű élő állut kiszolgáltatását igényelte.
A jegyzékben n magyar kormány részletes indokolással rámutatott arra, hogy nincsen-abban a helyzetben, hogy oz állatállomány kiszolgáltatása iránt tanusitolt igény teljesítésének lehetőségét elismerje, mindazonáltal a kormány vállalná a jóvátételi bizottság követeié én..k teljesítését, ha a srövetaé-ges és társult hatalmuk segítségére lennének abban, hogy az országnak megfolelŐ kölcsön bocsáttassák rendelkezésbe.
ZALAI KÖZLÖNY
19n. Aprili, 5.
A nagykanizsai lakáshivatal
Hogjran működik ex u agyonostromolt intcxmény. — Mennyi lakást utaltak kl eddig. — A nagykanizsai lakásínség. — Csak egy segítheti az építkezés.
— A Zalai Közlöny tudósítójától. —
Nagykanizsa, áptilis 4.
Lakás I Lik4sl Csak lakost I Alma, iméja, egyetlen kiv;nságn és vágy.i de sok ezer szegény kani-sai lakosnak. Mennyi menyasszony éi vőlegény sóhajtja naponta boldog siguk e?en egyedüli akadályát. Nincs lakás, nem tudják mehg. puha fészküket megrakni. Hónapokon át angyali türelemmel várják megváltásukat — egy tűrhető, embrri.s formájú lakást. De hiaba I Hetek múlnak, hónapok — és netn \' tudnék lakáshoz jutni, nem tudnak egybekelni. Híny iparcs, kereskedőnél súlyos exisztenciAli* kérdis — a lakáskérdés éi mind hiába. Alkalmas műhely, üzlet, irodahelyiség kellene, valósággal megostromolják a lakáshivatal pihenés nélkül dolgozó, fáradhatatlan és emberfölötti munkát végző elnökét, de oly gy-iren üresednek lakások, oly lassan halnak az emberek, kiknek lakásukba be lehelne költözködni. Hány tisztviselő és alkalmazott kénytelen hónapokon keresztül távol élni családi otthonának jótékony melegétől, két háztartás kibírhatatlan költségeit viselni, sőt hányan kénytelenek Nagykanizsán állási vállalni, inert nem akar-
Iák családjukat egy oly megrázkódtatásnak titenni, mit a két helyen való külön élés maga után hoz. Tragédiák, fájdalmasak és megdöbbentőek jáUzódnak Ica lakásmizériák miatt — és ami a legkínosabb, hogy mindért látva és tudva, a lakáshivatal népszerű elnöke kénytelen segíteni, bárhogyan is szeretne mindenkinek lakást kiutalni, mindenkinek segítségére lenni. Többször volt alktlinunk egy-egy iakáshivjtali tárgyaláson jelen lenni, láttuk az ostromlást, sőt erőszakosságot csakúgy, mint az anya könnyeit, láttuk családok boldogságát veszélyeztetni, láttunk jeleneteket, me\'yek mindenkit megindítottak és L-.urentzi Oszkár főjegyiő az ő n>ugodt hangján, higgadt modorával mindenkit bízta tot», békített, uj reménnyel töltötte el ax elkeseredett, reményvesztett, olykor felháborodott lakásigény lóket.
Nincs hálátlanabb hivatal — a lakás hivatal vezetőjének hivatalánál. Mindenkit szeretne kielégíteni, mindenkin segíteni és mégis , . . honnan vegye a lakásokat, mikor síig üi ülnek meg, ugy, hogy ma az a helyzet Nagykanizsán, hogy az emberek érdeklődnek aziránt, hol van egy hilálos beteg, akinek a halála esetén mindjái t beadhatnak igényüket lakására. .
Es nincs egyhamar rá mód, — hogy ezen a tűi hetetlen állapolon segítve legyen. Mert csak egy segítség van, csak egy megoldás — mely lassankint enyhítene és segítene a már türhettt\'onné váló lakás-mizériákon — az épitkezés. De ugye, tudjuk, hogy építkezésről a jelenlegi gazdasági helyzetben csak elvétve lehet szó. Azonban segítséget várunk ezen n téren Nagykaniíss leendő illusztris képviselőjétől, Kállay Tibor pénzügyminisztertől i», ki állásánál fogva sok tekintetben segítő keret njujthatnn a lakáskérdés megoldási problémájának "kiviteléhez. Es ahogy mi őt Ismerjük, ezen n téren is segítségére lesz Nagykanizsa közönségének.
Hogy a nagykanizsai közönség tiszti IÁ n legyen n nagykanizsai lakáshivatal munkájf-va>, hogy hogyan dolgozik ex a sokat
ócsáiol", kifogásolt és nehé/ményezelt lakás hivatal — melynek nzonbon csak az a bűne, hogy nem tud tokáit kiutalni, mert ninaemk lakosok, — „ „Znlni Közlöny- az alábbiakban akar olvasóinak "a n.g> kanizsai lakíis-hivatal munkájáról beszámolni, mióta a jelen legi két (II !) szentélyből álló apparátus végzi azt a teméntelen munkát, amit m lak^hivaia!-nak minden egyes Ukásigénylö esetben v gezni kell, az iktatástól kezdődőleg — a
helyszíni szemle tartáson keresztül egés «n a k«, vsgy ki nem utalhatásig.
Az ujabb miniszteri rendelkezés alapján szervezett nagykanizsai lukáshivatol vezetésével Nagykanizsa város előterjesztésére a m kir. népjóléti miniszter Dt. Laurentzi Ojikár vármegyei tb. főjegyzőt bízta meg, aki híva-talba lépésének első percétől, bámulatos energiával, a régi tisztviselő ügyszeretetével és buzg< ságívni vette kezébe a lakáshivatalt, azt mai ügymenetére átszervezte. A lakáihivatal munkája lulajdonképen febiuAr elsejétől datálódik, mely időtöl\'a mai napig — tehát két hónapnál valamivel több idő alatt — ötszáz igénylés történt. Ezeknek ötven eset ben utaltak ki lakást. Huszonöt házlebontási engedélyt adtak rövid időn belül, a folytonos leio-igálás folytán ez a szám a \'százra is fo? felszökkenni Tizennégy h izlcbontásnál 25 családot kellett elhelyezni, ezzel szemben azonban csak két uj építkezés történt, Dr. Merkly, Széchenyi-lér 6. sz. és a Király sörgyár, mely kenyérgyárat épít és átalakít. Tíz esetben bíróilag mondattak fel a lakónak. S mig tavaly egyszáz lakásigazolványt adtak ki — most 160 lelt kiadva. Csere folytán 20 esetben változtatlak kölcsönösen lakást. Vagoplakó volt 7, ebből elhelyeztek hármat, ugy, hogy tényleg csak négy vagonlakó van nálunk, de ezt is iparkodni fog legköxelebb elhelyezni, ugy, hogy Nagykanizsán nem lesz többé vagonlakó.
A lakást ostromlók közül leglöbbje jobb lakást akar, van Ukás^, de jobbat akar, akkor, mikor még mindig vonnak vagor.-lakók! Nagyon sok a rendőrségi igénylő, ugyancsak ex áll a köztisztviselőkre, akik nagyon sokan igényelnek lakást és pedig szintén legtöbbje —jobbat akar. És persze így hova-iovább mind nohezebb lesz a lakás-hivntal működése. Rengeteg azoknak száma, kik holmi apró ügyekkel tartják fel a hivatal kimért idejét. Es dr. Laurent i 0<zkár elnöknek mindenkihez van egy vigasztaló sravp. Ha más n-m — legalább ax, nem hagyj-i el elkeseredetten a segíteni kért, de segíteni lakás hijján nem tudó\'lakáshivatal helyiségét.
Ar emberek egyébként is tulidegeiek, tulkövetelődzők é* tultürcImetUnek, volt rá eset, hogy karhatalmat is kellett igénybe venni. No, de ez már a ritka esetekhez tartozik. >
Lássa lehál be Nagykanizsa közönsége is, hogy amit csak embeiilrg meglehet tenni — azt kötelességeké.it meg is teszi a lakáshivatal, de csodákat várni tőle, semmiből * hogy lakást teremtsen — ezt még a kanizsai lakáshivatal sem tudj< ... (*)
— Balázs Béla vissza lépett. Sij>eki Balázs BéU a tapolcai választókerületben vsszilép és ehelyett az uj füredi választókéi üetben dr. Héjj I ura hivatalos jelöltlo\' szemben veszi lel a küzdelmet. Bárczay Ferenc, Forstc/ Eek iránti tiszteletből visszalépett ób Göncön lép fol.
— Megindult a borvásár Balatonfüred környékén 00—5<J korom literenkénti áriján.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Vendéglősek, Kávésok, Mészárosok, Pincérek Se-gélyzö egyesülete az <Ss>zos szakmabeli tl a mazolt.iÜ rószórc a mai nappal
elhelyező intézetet nyitott,
mrlyre ugy a sztkmabclí munkaadók, inint az alkalmazottak figyelmét ezúton hívja fel az egyesület választmánya.
S.\'élcskörü összeköttetése folytén nemcsak a leggyorsabban, de a loghu nánusabban kiván KondQjkodni az egyesület szakmáihoz taitozó összes munkanélküli alkalmazottakról, kik saját jól felfogott érdekükben is \'igyekezzenek ezen elhegyező intézetet felkeresni. Helyiség : Nagy kanton, Erzsébet-tér 20., Fiume kivéház.
FÉRFI INGEK
soknlk, női flór harisnyák <Ss
az fissx.s lav*s<1 újdonságok cm -k
GRÜNBERGER
url Jivathiíibin u«fcih«(jk b«
Fö-ut 11 .-. Telefon 221
V.IAdl
Hamerli bőrkeztyttk
óriási v 11-s«tikban
Waldbauer-Kerpely vonósnégyes hangversenye.
Nagykanizsa, április 4.
Szombaton este a király haláláról elterjedt hir felett elmélkedve andalgott a szépszámú előkelő közönség a Kaszinó felé a nagyhírű Waldbauer—Kerpely hangversenyre. Lassankint ax a vélemény terjedt el a közönség között, hogy a tragikus esemény hatása alatt úgyis elhagyják a hangversenyt. Volt, aki ugy vett műsort, hogy megnézze, mit hallott volna l A jó&olgatás azonban alaptalan volt, mert rövid várakozás után megjelent dr. Rapoch ügyvéd az emelvényen és kegyeletes szavakkal emlékezve meg az elhunyt uralkodóról, annak a véleményének adott kifejezést, hogy a komoly zene nem méltatlan a gyászhoz s annál Is inkább meg kell tartani az előadást, mert elhalasztása technikailag lehetetlen. Ajánlatára a közön-ség gyászának ugy adott kifejezést, hogy néhány percig mély csendben állva maradt.
A lelkek elfogódásából származó elmélyedést és ciendet csak a hirtelen felzúgó tapsvihar szakitotta meg, mikor néma méltósággal megjelent a négy művész s elfoglalva helyeiket, játékukba kezdtek.\' Két órán át láttuk migunk előtt zenei életünknek e fényes c<illagait anélkül, hogy egy hangjukat hallottuk, vagy egy arcmozdulatukat láttuk volna. Csak azt az átszellemült, néma méltóságot, mintha nem is e világba élnének.
Megértették velünk, hogy ha be akarunk hatolni az ő világukbs, vagy a nagy mesterekébe, akkor le kell vélnünk porhüvelyünket, a külvilág benyomásait és érintéseit s a tiszta szellemi, lelki élet által kell belekapcsolódnunk e magasabb régiókba. Ugy véljük, a zenének a többi művészet inrilelt a fölénye abban van, hogy közvetlenül szól a lélekhez, olyan eszközei vannak a hatásra, melyek nem szorulnak a külső, anyagi, az érzéki benyomások közvetítésére. „Ami lélekből jö\\ az közvetlenül lélekhez is szól." Ennek igazságát éreztük mi e fölséges estélyen. B r a megértő közönség hangulata ugyij fogékony volt oz indítások befogadására, a művészek nem vártuk a lelkek oda-simulására, hanem az első akkordtól kezdve magukkal ragadták azokat nemcsak a szerzők mélységes, színes gondolataival, hanem játékuk győzedelmes technikájával is. B-sve-xettek minket a zenei lélek csodás gazdagságú lündérvilágába s ott végigélveztük különböző hangulatárnyalatokban (allegro, andante, scherzo stb.) Schubert kedves optimizmusát, Beethowen mélységes idealizmusát és Tsch-tikowitky temper mentumos melanchó-llájál. Átfu\'ottnk lelkűnkön a vibráló harmóniák, a klasszikus formák komoly fellépései, a hang«zinek bájos finomságai,\' a színpompás csillogó erőtől a h ilvány-jzinü szord;ná!t hangzatokig. Legmélyebben axántottak leUünkbrn Waldbaurr erőteljes mesteri művészetén kivül. Kerpely, gordonkájának zengő, meleg hangiéi.
A közönség az egyea témák után felocsúdva elragadtatásából lelkesülten ünnepelte a művészeket, sót Tschaikowsky andantéjának megismétlését önfeledt tombolásial kérte, aminek azonban a művészek nem áldozták föl j ilékuk egységét és eleganciáját. Nem
Uránia Lucifer, a sátán földi szerepe
Szerda Csütörtök
Uránia
1922. április 5
merünk itt n* európMierte bires mesterek bámulatos összjátékára, vagy művészetük tökéletességére dicsérő szavakat keresni. c$ak regisztráljuk a-közönség háláját irántuk, hogy Nagykanizsát fellépésükkel megtisztelték * a>t a katksrzlst, mely átrezgett mindnyájunk belsején, rnikor átadtuk lelkünket a rája borutó varázsnak s éreztük azt *z érthetet. |tn titokzatosságot, ahogy tisztulunk, gyógyulunk a benyomásoktól, minthn kivetettük volna magunkból mindatt, ami fáradt, kiélt és közönséges.
\\ _
— Gyászistentisztelet az elhunyt uralkodóért. Nagykani>s3 templomaiban mindenütt nagy gyászistentiszteletet tnrtoltnk IV. Károly király temetése napján. Kilenc órakor a felsőtemplomban Eberhardt Bila piarista házfőnők mondott nogy gyásxnisét megfelelő papi segédlettel, melyen Nogyka. nizsa ifjúsága, diáksága, különböző hatóságok, a tanintézetek tanáraik vcz-lésével vettek résel. Az illetékes körök intézkedése folytan n ferenciek plébánia templomában tai tolták meg a hhatolos gy^szigtcntúutolelcl 11 órakor, a rnelyrn az összes katonai és polgáti hatóságok jelen voltak. Kivonult egy r/akasz katonaság és a rendőrlegénység egy s akrr.zo. A templom szentélye ez alkalommal szépen fel volt díszítve virágokkal és növényekkel, a katafalk körül sok gyeityák. Oly bánatos, szomorú volt a hangulat. Az őszinte fájda\'om angyalának leheletét lehetett érezni mindenkin. Ma temetik Magyarország királyát. A jelenvoltak közül sikerült feljegyeznünk: Bobest Mátyás ezredest, díszes katonai kíséretével, a váios részéről dr. Sabjiii Gyula polgármestert, dr. Králky István főjegyzőt, dr. Kaufman Lijoa aljegyzőt, Zieger Frrehc anyakönyvvezetőt, Erdélyi J*nos v. iktatót, stb. stb. A bíróságok részéről dr.. Kenedy Imre táblabíró, dr. Kovács táblabíró, dr. Szabó Lijos ügyészségi elnök, dr. Almássy tivszki biró, dr. Benczik trvaíki jegyző, n rendőrség részéről dr. Bemterien Erich rendőrtnnácsos élén dr. Krajcsovics, Schenkenberger, dr. Kiss, dr. Valehlényi rendőrkapitányok, Stuller főfelügyelő, Lengyel, Szommer, Baőics, Turi felügyelők, stb., stb. A tanári kar képviseletében Eberhardi Béla főgimnáziumi iga-gtló, piarista házfőnök, Sxücs főgimnáziumi tanár, stb. és sokan a katolikus hivek kÖ\'.ül.
— Zolavármegye közigazgatási bizottsága gazdasági albizottságának Ülése. Zalavármegyo kő igazgatási bizottsága gazdasági albizottsága a bemutatandó tárgyaorozfit szerinti ügyek letárgyalása végett folyó hő 11-én délelőtt 9 órakor a vároKgyc* házán ülést tart.
— Gyászistentisztelet a református Imaházban. Az elhunyt uralkodóért mn, sxerdán délelőtt fél kilenc órakor gyászisten tiszteletet tart Kádár Lajos lelkész.
— Ifjúsági lelkigyakorlatok Zala egerszegen. A zalorgeis.cgi főgimnázium, kereskedelmi iskola és iperostanonciskoln ifiusága részére három csoportbnn tartott lelkigyakorlatot P. Elsasser Gyula budapesti jezíuita-atya, főgimnáziumi tanár. Vasárnap fejeződtek be a lelkigyakorlatok,\' melynek eredményeit még ho»s;u időn keresi tül nemcsak nr ifjak, de a szülők is fogják érezhetői. Hiszen csnk a tanárság tudná legjobban megmondani, mily kiha\'ássnl van egy-egy ily lelkigyakorlat nz ifjúság lelkivilágára, jellemfejlesztéséic és benső életérc. A lelkigyakorlatok befejezőstül a posU-kápolnában P. Elsasser felavatta a diák-kor.gregáció jelentkező tagj\'it a kék szaltHg lovagjaivá — a Má.ia kongregáció Ingj .ivó. P. Elsasser hétfőn visszautazott a bud pesti rendházba.
(x) Uránia. Jegyeztessén elő Jegyet a Jehovára. „ ...
— Téli fürdő lest Hévízen. l{ernolak Nándor dr. népjóléti miniszter április 5 én Keszthelyre érkezik, hogy nz állami alkalmazottak számára létesítendő téli fürdő ép.tke zései ügyébsn az illetékes körökk.l t.irgy jon. A téli fürdő felépítésén kivül még tervben van egy nagyobbwaMsu szálloda et-áltitá-sn ugyanénak állami alkalmazottak részérc.
ZALAI KÖZLÖNY
BRILUANST
aranyat ezüstöt
legmagasabb árban vesz
Schnltzer Géza ékszerész
— Tánciskola. Iluborth Uncttnir étit-siti kcJvts UnilvJny.il, hogy > nemzeti gyíiz miatt lAnctatifolyamit ápiilis 18 ig besiüntcll Ma tlnckoszorucska husvit- helyeit áprllii 30 án, vasárnap este lesz a Polg4rl Egyletben.
— A zalaegerszegi orixágoa rá.ár, A znheKcIsicii hétfői ors/^o. ví»*r ijen élénk volt, 16 é< ajai-voamarha felh.jtia 2000-cn felül. A magas <r„k, 257,,-is liremelkcdés ellenére ii nogy voit a vétel.
— A Katolikus Legényegylet alapszabályalt elutasította ■ belQjyailniiiter — irtuk lapunk egyik számiban. A tárgyilagos-síig ételekében megállapítjuk,, hogy nem a nagykanizsai Legényegyletről volt szó.
— Olvasóink figyelmét felhívjuk Schnit-r.er Góza ékszerész hirdetésére.
— Gyríszrovat. Egy érdemes régi munkáia a közéletnek távozott el közülünk. Lcndvai Samu, n gebei és belisc<ei Guttmon ház itteni írod ijánnk főnöke,.folyó hó 3-án este 10 órakor tüdogyull id.ísban 67 éves korában megholt. A megboldogult nemcsak főnökeinek volt valóságos jobb kc«c és bizalmi embere, hanem « váró* közéletében is jelentős s.-crepet vitt. T^gjt volt a városi kcpvisclötcs\'ülrtnck és mint ilyen a számvizsgáló bizottságnak. Az izr. hitközségnél, valamint számos intézetnél is/elügyelő bi/oU sági tag volt. AUpitástól kezdve választmányi .tagja voit az Irodalmi é» fytwóx\'eli Körnek éi különösen n dalárdának \'^jyik erős oszlopát képezte. Halálát nején szfii. Weiií Terézián kivül két felnőtt gyermeke és kitér-jedt rokonság gyászolj*. Tc"ncté»o mi (szerdán) délut/\'n 5 órakor lesz a Ziid-vu\'cj 6. sr. gyászházból.
(x) Uránia. Lucifer megragadó mlsterium a sátán földi szerepéről.
— Orvosi hlr. Dr. Berger Miksa ful-, orr-, torok- és gégeorvos tbadságáról vissza, tért ós rendelőjét a legmodernebbül fersz-jreho Sugár-ut 24 szám alatt (kaszárnyával szemben) tijból megnyitotta.
— A zalaegerszegi felső kereskedelmi iskola .Mugyar jövő" ünnepélye igen szépen sikerült. A főgimnázium ugyanazon időpontra tervezett ünnepélye IV. Károly kirAly halála feletti mély gyász következtéién pénteken, 7-én ik\'lután <J órai koz-díttel lesz megtartva.
(x) A Világ-mozgó tegnapra hirdetett előadásait a nemzeti gyász miatt nem tario ta meg, miért is az elmaradt oliadísok ez oknál fogva ma szerdán és holnap csütörtökön 5, 7 és 9 órakor fognak megtartatni, u már váltott jog vek tch« ezen előadásokra ét vényes, az előjegyzett keddi, illetve szerdii j\'gyck mn délelőtt 12 óráig kiváltai dók, mert moniul viadalnak.
— Egyházmegyei hírek. Dr. Rédey Gyula nagyprépost h»lálávi»l kapcsolatban a káptalanban előléptek: Kránltz Kálmán félsz, püspök nagypréposttá, dr. Rnda litván olvasó-knnonokká, Káuzli Dezső éneklőkanonokká, dr.
Molnár Dénes őrkanonokká, Ádám Iván székce.-egyh. főesperessé s hantni préposttá, dr. Simon György zalai fŐespcresté, dr. Ciiszárik János somogyi főesperessé, Perényi Antal pápai fŐespcressé, Bícay Márton segesdi főespere»sé. Az ekként megüresedett meiterkanonokságra Csóthi Géza murakereszturi apát neveztetett ki.
— Országos szőlő- és borgazdasági kiállítás. A Migyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete augusztus hó derekán Budapesten a Városligetben nagyszabású szőlő- és borgazdasági kiállítást rendez.
r— A magyar protestantizmus Jelentősége irodalmunkban, címmel tartott magas színvonalú előadást a zalaegerszegi evnngeliku* templomban Kulas Kálmán evangélikus lelkész. A nála megszokott megnyerő modorával, ügyes elöadóképességével általános képét adta a magyar irodalom fejlődésének egészen a XVIII. század végéig. Előadásiban az uralkodó eszmék a szellemi áramlatok egymásra hatását fejtegette s meg-állapításokat tett arra nézve, minő körülmények hozták létre a protestantizmust. Előadása folyamán az áldatlan tcslvérharcot ostorozta, mely már az akkori időkben, átragadt az irodalom terére is. Kutas lelkész értékes előadását válogatott közönség hallgatta végig nagy érdeklődéssel.
(x) Elveszett a városház lépcsőházától a postáig vezető uton egy niklirozott csattal ellítolt fekete erszény kevés tartalommal Kéretik a becsületes megtaláló, hogy a városházi iktatóban vagy lapunk kiadóhivatalában leadni szíveskedjen.
(x) Uránia. Szerda—csütörtök káprázatos műsor, egy óriási mistoriunp: a Lucifer Lucifer a .söiétségbe risútott angyal megváltás után vágyódik. Az Ur rr.egadja\' azt a lehetőséget, hogy ha Lucifer a földro jővén, egy ember az ö hatására jót cselekszik; ez a j-) cselekedet a sátánt megváltja. Lucifer szrrepo a földön belekapcsolódik a világtörténelem két nagy fejezetébe; cJőször a Niluspartján a Mennon fáraók történetében jelenik meg, majd Lucrecla Borgu démoni alakjával kapcsolatban mindkét szerepben elpusztul mindsnki, akihez hozzáér s ó maga végül is mojváltás nélkül tántorog vissia a sötétség örök éjjelébe. Gyönyörű felvételek, ncsteri rendezés, megragadó tömegjelenetek a Káraók és Borgiák korából. Vígjáték kUéró műsor.
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztéséit sojtójogilag felel.S\' Benedek Retső szerkesztő
Állandó nagykanizsai lakhellyel biró nyugdíjas tiszt, vagy menekült nyugdíjas köztisztviselő
állandó alkalmazást
találhat mint Irattáros és oxpcili^or. Fizetés h»vi 2000 K. Ajlnlkozitsok
írásban fogadtatnak ti\'. t»i
Zalavármegyel Szövetkezeti áruforgalmi rt. Nagykanizsa, FS-ut 8., Bazár-épület I. e.
Horváth György
pala- és cierépfodömester
NAGYKANIZSA, KIRÁLY-UTCA 13. SZAM
ElviJUl a Mőfodfe siakmiib* vígó minden-cKcn-j muokJl ugy h«lybcn cninl vicéken.
SPECZIflLISTfl
Kitünö szakmunkásokat állandóan foglalkoztat.
ratliron t*it Sitvct mejj;. rcnvletdst kör. tUxt«lot(ol
ETERNIT PALAT
Horváth György pala- és cserépfedő-mester.
4
Z,\\l,Al KOZl.ONV
.9.2. Ap.lli. 5
KÖZGAZDASÁG
Budapesti tőzsdei
Budapest, iprilis 4.
Kedden, KÁruty király temetése napim » líizsde nem votl nyitva.
Zürlclll zárlat: Berlin IÖ7\'/„ Amstcrdmu —, Hollandi.. l95l/«. New-York 5ll, London a2t)S, í\'iris 47, Milano 2735, P(í«a 977\',,. Budapest 60, ZígtA!) 166, Varsó 13, \\V:en 0\'/,. Ostlrtk lóhegzell 7.
Budapesti állatvásár: M»ih«hus I. r. egts\'hcn 130—170. liAIU\'ja 144-184, eleje 170-160,11. r. cf(és7.. ben 102-100, h«tu\'j» 120-130, e\'cjc 80 - 06. NSvendík nmrhí I. r. 128-44. borjú (Slilll liőrb.) — Készlet: NaKVrMrhj 4B5, eladás 387. Növendék hmrhn 8, e\'ndls 5, l-orju 134, e\'ndís 87. Marhabőr 130— Mi, l\'Oijnbír 220-230 Vásár k
Sertésvásár: tanylin. PelhajtAs 2100 Elkeli — Öreg serlés könnyű 120, közép 140, zsir ISO, szalonna 1114, lehuzoll hus —. Sózott szalonna--
Apró MrdetéseJL
clljat 10 aa4l{ 30 K- vksár- ét Ünnepnap 40 K, mlndon luvAbbl aaO hilkSmsp 1 K, vasAr- ts Onnrpnap 4 K. «att*Kabb bctOrrl iim)«ii «»»v«V 0, IlUtv* « K. Allftit kemAkutk mindenkor 50 llil*Uk irtufr<Jm«uy.
Eladó egy ji karban levó gyermek vas Agy Tclcky ut 23. szám alatt.
Eladó egy UvegcsillAr és jobb butoiok Cim: Kazinczy utca 1., 1. em.
Eladó egy kifogástalan szép P/4 éve:\' vüröstarka mar bevált tenyészbika, esetleg elcserélném mustra bikával. Megtekinthető, bár mikor Simon István marhakereskcdönél Kis kámzsán, Varasdi-utca 3/c. Telefon 64.
Etcsorélnóm egyszobás lakásomat egy nagyobb, esetleg kél kisebb szobából álló la-kassal Altila uica 66. «,7j
Nyugalmazott csendőr raktárnok\', portási; irodaszo\'gal vagy hasonlo Állást keres. Cime a kiadóhivatalban. OJJ
PappésZábó
mérnöki és Ingatlanforgalmi Irodája
Pécs, Hegye-utca 14. Telefon: 359.
ElflllÁ * Dunántúli nagyvárosban nagyforgalrau ClCtCSU* némulom napi 120 «(. órlé»i is 60 q.
Jarüásl teljesiló képes^^gol li*ranyában 3* 0 m. Itold épületekkel, (elszerelés nélkül, 80 hol i 6>tt vetésid, vatuLállomásho* kotel, 0 millió K. ila tanyában 200 m hoki épültükkel, 4IÓ i% holt felszerc*
lís.e\', vaiutstlomáíhoz közel, 7 millió korona. Uudapesten liíromcmeleUs sarok Uérliáz .\'> tiklcthelyiséggcl, 3» lakátval .\'<,600.000 K.
Bvaatblulíl {obb kisebb-nagyobb birtok, háx,\' CienHIVUl villa é* szóló. valamint kul-intöió gazdasági gép, malombereDdJzé*, kútfúró felszerelés stb.
[meg,Vixóim ré»xére minden nagy b«n bérleteket, eladó birtokokat, fenti iroda mindenféle mírnlkl műnkét és szakértői becsiéit villái.
QUITTNER RRTHUR
hatóságilag engedélyezett villanyszerelő
NAGYKANIZSA
Csengery-utca 13. szám
Elvállal
világítási vezetékei-, motorok, CMitlárok, va\'amlnt telefonod, csengők é» Jo<zőké<zQ-IcUck felszerelését. Villamos vasalók, főzőedények, reschauk, fűtőtestek Javítását. Mindennemű villamos munkalatok gyorsan éa pontosan eszközöltetnek.
Szakszerien végzi
motorok ujratekercselését. Mindennemű égők raktáron.
A 7rmyi Miklós írod. és Müv Kör vezetősége a legnagyobb niegihlctődés mély fájdalmában ludatja, hogy egyik ós
legrégibb igazgatósági tagja,
LENDVAI SAMU
az urban megszűnt élni.
Nevezett 26 év óta egyik leglelkesebb tagja volt körünknek és ezen idő alatt minden szépért rajongó nemes egyéniségével városunk kulturáját szolgálta.
Sírunk és zokogunk elvesztésében, óh nemes halott, dc örvendünk, hogy már megérkeztél oda, ahonnét jöttél.
özv. Lendval Samunó születeti Weln Terézia n 5ihj.it is gyermeke DeiaS 6. Rcncé, valamint Sssiea ioí ons\'ij; nevében f.\'jrlnlomtól mrglöit avivvet tudatják, hogy n legjobb íé»j, a Irgsrerelfcbb rp« és intőn
LENDVAI SAMU UR
életinek 67-íW, boldog ház«ssSg<in»k 32-ik évében f. hó 3 dn este 10 ómkor rövid szenvedé" után jobblét te szenderült.
Drága halottunk tetemét áprilia hó 5-^n d. u. 5 órakor n Zlrdsrutca 6. »*. gyás7há>ból órök nyugovóra kísérjük.
N gykaniu*, 1922 áptilis hó\'4 én.
Áldás és béke porai fölötti
xmü»MKXxxxx;
iradoll ERFURTI tőiat.k- é> virág-
magvak
mhhkn:>cmű gatJi^ági
vetőmag»
és némotorsiáfli . IoiiuAioU takarmány
| répamagi
K kazl at.: . *B1
K BS
Ország és Widder ff
x
sibsne és m»skereske«SkBéi Btfikaifasfméb«t-tér 10
.. --------------- ~ " ££
p^J Kórján ajánlatot és árjegyzéket 11
XXX XXX KX«-<M K£S X XX
Pollák M. Emil
cégnél Klnizsy-u. 2a.Telefon 131
legolcxóbb napi árban Licsinybrn is kopható
étkezési, vetőmag, takarmány
BURGONYA
Termelők és kereskedőktől . vásáro\'ok minden mennyiségben
Közvetítőket düazok.
n
VILAQ
m o z g- ó k ép s x i n ház
Erzstbal királyné-tár. Szarvai mlioda épdltlábii Telefon 74. Telefon 74.

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.
Kedden és szerdán
Sándor Mátyás III. része
A halottak élnek 5 fc!vO:iflSb.in.
Csütörtökön és pén(< ken
Szenzációs nagy Pathé-est
Páholy 52 K, zwlye 18 K. I be!y IS K, II K|ó*diUok hítk-ixoap fél7ésféltt árakor, vasár- é« ünnep-
li. hn\'.y 1. »or>xir l|l talr 7 koron II napekoa fél *. 7 « V óraUt Pontos koKdés^y
NvenataH a lsptul«|dopoaok : Zaial ^ Gyarmati kcofVDyütr.daiabau.
61-lk évfolyam
NuKykanlzaa, 1922. április 6. C
C«ftUM«k
79 szám.
ZALAI KÖZLÖNY
____ keresztény politikai napilap
Sc«ckMtt6(4i él kiadóhivatal) Pó-ut 13. ni.
- Iot«torban-1 •!«f o a 78____
Megjelölik mindig %or* roggol
FŐSZERKESZTŐ. Dr HEQEDOSQYÓROY
KELKt.óSSZRRKKSZTO\': BODROQKftZY ZOLTÁN
Blőllxctéal árak: (3% f«r|ilal léélil •|yllt> évi* 780 K. K4Uvi« 400 K. N»gy») évro 900 K. fc-gy bóra 74 K. F.Ky«-. ,iiaa Jtxa 4 <
4 kisantant tiltakozik Zita királynénak Magyarországba való költözése ellen.
f»«a&í5^LmiL^\'7.,!S?tartí,1i- - ösientséae intervenciója ZmiSLa&T* í . i eií" _ Ferdinánd részvéttávirata Zita « oLyK ihoz-" "kegyelete\' néhai uralkodója iránt. ■
A Habsburg-család tanácskozása. - Mit ir rólunk a külföld.
— Sóját tudósítóink telefonjzLntésc. —
Pám, ápiilis 5. IV. Kéróly király holttestét megvár tábornoki egyenruhában ravatalozták fel. Ma taitják meg a temetést n temető kápolnájából. Alfonzo spanyol király a founchali spanyol konzult bízta meg az ő képviseletével.
Párís, április 5. IV. Károly király temetését Sixtus pármsi herceg távirati megkeresésére halasztották el, aki a maga és Károly király édesanyjának érkezését már jelezte. .Ugyanazzal a hajóval érkoik Dclug tanár is Founchalb3. Már bizonyos, hogy Zita királyné egyelőre Founchalban marad.
Bécs, ápiilis 5. Iiteni legitimista körökhöz érkezett hirek szerint XI. Piu» pápa őszentsége avval n kéréssel fordult a nagyhatalmakhoz, gondoskodjanak IV. Károly király családjáról és hogy a királyi család minél előbb elhagyhassa az egészségtelen klimáju Madeirát.
Lisxabon, április 5. A portugál kormány részvétét fejezte ki Zita királynénak.
"Bukarest, ápiill* 5. Ferdinánd román király VI. Károly király halála alkalmával részvéttáviratot küldött Zita királynénak.
Budapest, áprilit 5. A székesfőváros tanácsa ma délelőtt 10 órakor nagy gyász-istenllscteletet rendezett az eskQléri plébánia templomban, melyen rendkívül sok előkelőség vett részt. *
Bécs, április 5. A legközelebbi napokban több helyen tartanak rcquiemet IV. Károly király lelkiüdvéért, de ezeket magánrgyesüle-tek rendezik.
Bécs, április 5. A nagynémetek tegnap a síövelségtanács ülésén, nem pedig a nemzetgyűlésen akadályozták meg, hogy m osztrák törvényhozás lerójja a kegyelet adóját n ravatalon levő legutolsó osztrák császár iráni.
A kercsztényszociálisták már napok kol ezelőtt tanácskoztak erről WeissWrchner elnökkel, hogy a nemzeti tanács mai ülését gyászbeszéddel vezesse be. Ugy o nagynénié-tek, mint a szociáldemokraták egyhangúlag tiltakoztak ezen terv eüen és ugy határoztak, hogyha a keresztényszociálislák ragaszkodnának exen tervükhöz — erőszakkal fogják azt megakadályoíni.
így történt, hogy a mai ülésen a_ legutolsó osztrák császárról nem emlékezett meg senkisem.
Bécs, ápiilis 5. Nsgy nyugtalanságot
kelt oz itteni körökben nz a müncheni jelentés, hogy a Habsburg-ház culádi tanácsán, omely az u\'ódlás és családfői idények kérdésében fog hntáro\'ni, a vezetőszerepet Frijjyes főherceg fogja betölteni. A családi tanácsot ő hivln össze. Az osztrák legitimista körök attól tartanak, hogy Frigyes főherceg az utódlás kérdé ében a családi tanácson fia, Albrecht főherceg érdekében fog felszólalni.
London, ápiilLs 5 A „Morning Post" berni tudósítója irja, hogy Károly király hn-lála előnyösen befolyáso\'ji M*gy»rotsz^g belpolitikai helyzetét. A legitimisták ugyan nem ismerik el a detronizáció* töivény erejíl és most Kát oly király fiát, Ottót kiáltották ki királlyá, de morgalmuk.it teljesen kilátástalannak látják. IV. Károly király halálinak következménye Horthy Miklós kormányzó helyzetének megrrŐsitése lett, aki erélyesen küzd n rendbontó elemek ellen, ine\'.y rendbontó elemeket a kisantint államoi támogatják.
A l.sp érdekes közleményeket közöl gróf Károlyi Mihályról éi társairól, akik állandóan tárgyalnak a jugoszláv kormánnyal és a mult év novembeiében beakartak vonu\'ni fn kisantant támogatásával. Magyarországot ettől Horthy Miklós kormányzó és a magyar kormány szilárd magatartása, valamint a szövetségesek erélyes intézkedése mentette ki.
Magyarország barátai örvendhetnek most azon, hogy a magyar nemzeti egyesülésnek utolsó akadályai is megsaüntek, h«bár 03 on sajnálatos iirot», hogy IV. Károly királynak meg kellett halni.
A titokzatos holttest.
A pokolgépes merénylet ujabb részletei.
Budapest, áprríis 5. A rendőrfőkapi tányságon n bombamerénylet tetteseinek nyo mozása kőiben — mint „A Nép" irja — több olyan jel és nyom merült fel, hogy a merényletet kommunisták követték el, sőt annak száloi külföldre nyúlnak. Abban nz irányban is történtek intézkedések, hogy a külföldön is nyomozzanak.
A mai boncolások.
A bombamerénylet áldozatai közül ma reggel Szegő Gábor és Pesti Alfrédot dr. Minwch Aurél és dr. Kenyeres Bdázs egye-
temi tanárok fctboncollák dr. Molnár Ferenc visgálóbiró jelenlétében. A boncolási jegyzőkönyveket ma délután kéuitik el és az iratokhoz csatolják.
fíánd G>u1n, Polgár Sándor és Kerinyi A nold holttesteit holnap boncolják fel.
A titokzatos holtUat.
A pokolgépes nvrényletnek van egy kü\'önös érdeke* része. Mint o I pok megírták, az első vizsgálat i lkalranval m-gálUpi* tolták, hogy a pokolgép felrobbanása után egy féifi a terem ablakából az ulcára vetette magái, hol az esés következtében mindkét lábát törte. Aiután az áldozatot a Pajor-szanntórlumba tzállitolták, ahol az éjszaka folyamán meghalt. A rendőrség ezt a holttestet sehol sem találta.
Mindenfelé keresték, ahová a többi halottat szállították, dc sehol sem akadtak nyomára.
Kezdetben azt hitték, hogy dr. Gáspár Jenő orvosról van szó, de a rendőrség meg-állapította, hogy ily nevü oroos nincs a Klub tagjai közolt.
Ki volt tehát, aki »z ablakon kiugrott és meghalt és n nevét nem tudják és a holttestét s?m találják meg?
Az o gyrnu merült fel, hogy a titokzatos személyiség oki a tettesek egyike lehet, vagy kiugrott az ablakon és nem halt meg és volt még annyi ereje, hogy meneküljön, v-\'gy P-dig a löbbi lettes vitt* magával, mint súlyos sebesültet vagy halottal. És erre kell a rendőrségnek most fényt deríteni.
A rendőrség Joleutéso.
Egyébként a rendőrség a következő félhivatalos jelentést adta ki:
A rendőrség teljes erejével folytatja a nyomozást a bombamerénylet ügyében. A rendőrség bizonyos konkrétumok birtokába ju-\'olt, amelyek alapján fogja a nyomozást most tovább folytatni.
Ujabb áldozat.
A merénylet áldozatai ma egy ujabbal szaporodtak :
Goldner Simon 70 éves ékszerész ma délután a Pajor-szanatóriumban meghalt. Goldneinek állondóan magas láza volt, jobb lábának térdkalácsa d.irabokra volt törve.
A* áldozatok temetés*.
A kir. ügyészség már ma engedélyt ndott orra, hogy az első áldozatokat csütörtökön eltemethessék.
Az izraelita hitközség\'. — omely díszsírhelyet bocsájtott rendelkezésre, — az előkészítések miatt ugy intézkedett, hogy a temetés pénteken lesz megtartva.
Apponyl búcsúztatja az ildoxatokat.
A demokrata-párt vezetősége érintkezésbe lépett a többi ellenzéki pártok vezetőivel, hogy közösen Apponyi Albert grófot kérjék fel a pokolgépes merénylet áldozatainak temetésén a gyászbesz-fd elmondására.
Férfi és női szövetek beérkeztek
Kisfaludi és Krausz
divat nagyáruházába oz Arauy Kakaiihoz
Nagykanizsán
ii3) t-jtja
ZALAi KÖZLÖNY
1922. április 6
A hercegprímás tárgyalásai a pártok megegyezése érdekében.
Buiapeil, április 5. Curnoch János hercegprímás Kunga Dilt akar tétesiteni • pártok közt, mert n nemzet n lezajlott évek szenve. ■lései után « közel mutt megnyilatkozásai közt olyan heljzetlien vsn, hogy o magyar közélet békéje érdekében feltétlenül szükség van arra, hogy a pártok egyesüljenek.
Cscrnoch János két nap óla őzen fáradozik, hogy a kü\'önbö;ő pártok, do Kkép a kormány és az ellenzék közt bizonyos megegyezés sl.pjit teremtse meg.
A hercegprímás ennek érdokében tárgyalásokat kezdett a különböző vozetö po\'itiku-sokkal és most több államférfival tanácskozott. Ezek a tanácskozások még egyelőre csak pu hatolódzó Jel\'egQek és semmi konkrét Javaslatot nem foglalnak magukban és arra szolgálnak, hogy a hercegprimis mint kibékülés! akció tjez-doményezöjo a helyzetről a különböző felfogásokról és a megegyezési lehetőségekről tájékozódjék.
Munkában a szabadkőművesség.
* Nagykanizsa, áp\'ilii 5
A monarchia össieomlása gyökeres változást idéz elő a volt monarchia területén működött szabadkőműves páholyok életében is. A páholyok belső szervezetét illetőleg mindeddig v-jmi kevés került n nyi\'vánO\'S^g elé és igen kevesrn tudna1* orról, hogy 1918. év végéig Budapest volt a keletourópai szabadkőműves munka köipontj*. Ausztria területén tilos volt a szobadkőmüves szervezkedés, inig Magyarországon aránylag szr.b. -don t<rj szthették a szabadkőműves eszméket.
Prágától S.mirnáig vol.imennyi páholy munkájának szálai a budapesti nagy pá\' olyban futottak össze, amely direkt a párisi na^y-
Ráholy védelme és irányítása alatt állott. ;agy szerepe volt Pozsonynak, Sopronnak, Nagyváradnak, Temesvárnak, Kolozsvárnak, Kassának, Pécsnek is Magában Pozsonyban nyolc németnyelvű páholy volt mu tkáb^n. Péci kivételével ezen városok elszukadtoW Magyarországtól, a budapesti p ihol)ok ismételten interveniáltak a magyar kormánynál a Friedrich-felc rendeletek hatályon kivül helyezése érdekében, a magyar kormányok azonban megtagadták a kívánság teljesítését.
Az osztrák, csehszlovák, román, jugoszláv, bolgár, török, lengyel páholyok szét-forgéc«oltsága azonban lehetetlenné teszi o munkának olyan eredményes folytatását, ahogyan azt Parisban kívánjak; sürgősen szükségesnek lóiják az országok páholyait egy uj központ köré csoportosítani. Jól ér-teaült egyéntől szerzett információ alapján jelenthetjük, hogy ennek éidekében hónapok óta folytatott tárgyalások azzal az eredmény-nyel fejeződtek be a minap, hogy nevezett országok páholyainak túlnyomó része csatlakozott ahhoz a tervhez," hogy az uj központi nagypáholy székhelye Bécs legyen. Előbb Prága mellett foglaltak állást a csehszlovák,
I\'ugoszláv és román páholyok, az amerikai képviselők azonban olyan határozottsággal ragaszkodtak Bécshez és olyan érveket hoztak fel emellett, hogy v.gre sikerült még a cseh páholyokat is meggyőzni orról, hogy Bécs alkalmasabb a központ megszervezésérc.
A bécsi nagypáholy létesítésének »;lap-vc\'ő munkálatait már megkezdték és egészen bizonyosra veszik, hogy még oz idén akcióba ii lép a nagypáholy, amelynek egyik le^fon-toriftbb feladata az lesz, hogy Magyarországon kieszköíő\'je n srabadkőmöVes munkának lehetővé tételét. E törekvésükben az utód államok „lestvérei* s:ámitanr.k kormányaik támogatására Is.
Hit csak rajtol Kezdjék meg újból a hárompontos dögkeselyűk nemzeteket szél-bouilaftiló nmnkrjukM. A keresztény magyarság lábhoz tett fegyverrel vigyázni fog, h »gy a fÖtd:.l Ili-pt-holylovagok egy ujabbi ő zi rówáS Strba ne helyezzék az országot.
HZEEK.
- A nagykanizsai plébánia Ugye.
A nagyka >i sai római katolikus plébánia ügyével n „Zalai Közlöny" — daclro, hogy a kanizsai keresztény tárxndalom szócsöve — eddig nem foglalkozott. Tette ezt pedig azért, mrt mi; az illetékes hivatalos és egyházi körök nem tárgya\'nik e kérdésb?n, nem t irtotta alkalmasnak éppen az ü*y he\'yes megold isán ik s\'cmpontj iból, hogy vagy az egyik, vagy n máiiíc megoldási módozat mellett foglaljon állást, misrészt p;dig azért is, hogy a tárgyalások alkalmával mindéi más szempont kijárásával kizárólag a katolikus hivők érdekeit s/emelött tartva — szabadon mondhassa el n maga álláspontját — inely n katolikusság álláspontja. Illetékes hejyrő! nyert információ alapján a „Zalai Közlöny* jelentheti, hogy a legközelebbi időben Sabján dr. polgármester értekezletet hiv össze o kompetens tényezők bevonásával, hogy meg-b szíljík a plébánia kérdés megoldásának módozatait, hogy végre ec az eminenter fontos kérdés is elintézést nyerjen. Ahogy a „Zalai Kö-löny" értesüI7e van, a mértékadó körök feltétlenül a Szentfcrencrsndi szerzetesek b kapcsolásával óhajtják a kérdést megoldani és pedig oly módon, hogy a hitoktatói teendőket ezentúl is a ferences atyák végeznék, a náluk megszokott lelkiismeretes gondossággal. Tekintettel, hogy ugy Nigykani>sa váró nánál, mint oz eg)házi hálósig és hitközségnél, nemkülönben a szezetesekn sl is megvan minden készség és hajlandóság arra, hoyy különböző\'szempontokat figyelembevéve öldössék meg a plébánia problémája, megvagyunk ióla győződve, hogy rövid időn belül a kanizsai hivek örömére és üdvére végleges mego\'dást nyer a katolikus plebinia kérdése.
— A nagykanizsai rendőrség fo galruazó karának rangaoroxata. A
„Z*lai Közlöny" volt az első vidéki lap, kinek módjában volt a rendőrség hivatalos rong-soro/alát megszerezni és közzétenni. A mull alkalommal a felügyelői kar bennünket kanizsaiakat érdeklő rong^orozatát közölhettük, ma módunkban van a fogalmazói kar rang-sorozatát lözölni, melyben a kanizsaiak elég kedvező helyen szerepelnek : VII. fizetési osztályban dr. Beusterien Erich rendő.tanácsos a 32 ik, dr. Krojcsovics József rendőrkapitány a VIII. f. oszt. n 37-ik, dr. Kiss L^joa rendőr kapitány a VIII f. oszt. a 64 ik, Schenken berger József rendőrkapitány a VIII. f. oszt. n 94-ik, dr. Valentényi\'Mihály rendőikopitány a VIII. f os*t. a 118 ÍV, Lázár Kornél sfogal-mozó a X f. o»/t. a 16-ik, dr. Pctrics Lisiló sfogalmazó a X. f. oszt. a 67-ik. A kezelő személyzetnél n rangsorozat o kővetkező: Hermann Jórsef segédhivatali igazgató a VIII fizetési nsztálybtn a óik, Girtl Lajos főtiszt a IX. f. oszt. a 7 ik, Hojós Ferenc hivatal liszt a X. f. oszt. n 7 ik, Grábár L*jos s\'isit u XI. f. oszt. a 7-1 ik. A dclektiv testület hivatalos rangsorozatát legközelebb szintén módunkban lesz közölni.
— A nagykanizsai kath. legény egylet 1922. évi április hó 9 én (vasárnap) délután 4 órakor saját helyiségében évi ren des közgyűlési tart n kővetkező tárgysoro zaltal: 1. Titkári jelentés oz 1921. évről. 2, Zársrámitdások előterjesztése és evvel k\'p csol itban a felmentvény megadási. 3. Alap szr-bályok módosítása. 4 Alelnökök, tisztikar, választmány és számvizsgáló bizottság választása. 5. Nctáni indítványok. ,r. ;-"Az .Ipartestület által rendezett mu-áts gon Tnég felülfizelni szívesek voltak : Pintér Emília 200 kor., B.umgartner János, Tancz^nberger József, Maiton István, Móger Károly, Csonkás József,. Marcfeld József, Révést L«jos, Oparnica Károly, Vince Gyula, Simon György, KI pper Miklós, Szabó Kálmán, dr. Knuf nan L^jos, M ltényl Sándor, Megyinorec Trmw. Zsplctál Simon, Sch\'est Teslvérck. Kr. u z Jóisef 50—50 koroní.
Állandó nagykanizsai lakhellyel bíró nyugdíjas tlaxt, vagy menekült nyugdíjas köztisatvlsolő
állandó alkalmazást
találhat mint irattáros és cxpedi.or. Fizetés havi 2000 K. Ajánlkozások
írásban fogadtatnak el. <t„
N
Zalavármegyei Szövetkezeti áruforgalmi rL Nagykanizsa, Fő-ut 8., Bazár-épület I. e.
— Eljegyzés. *blcischer Mór, L->op. Redlich^St Co. magyar szalámi gyártulajdonos leányát Etdkát, Himbergből (Nied. Österreich), eljegyezte Kisfaludi Gyula nagykereskedő, a Ki»fJ;udi és Krausz cég bel-lagj.i Nagykanizsáról. (Minden külön értesítés helyeit.)
— Mily bejelentő Űrlapok érvényesek ? Ezentúl a város területén tartózkodók be- és kijelentést űrlapjait számozott példányokban a rendőrkapitányság bejelentő hivatala adja ki, az űrlapok darabjáért 5 (őt) korona fizetendő. Ezek szerint folyó évi április hó 1-től kezdődőleg csak a rendőrkapitányság által kiadott [számozott és lebélyegzett űrlapok fogadtatnak el.
— Nyári színkör Nagykanizsán. Ismeretes, hogy Nádassy pécsi színigazgató Somogyi győri direktor javára lemondott a nagykanizsai szereplésről. Somogyi direktor most beadványban fordult a város polgármesteréhez, dr. Sabjánhoz, melyben kerti szinielősdások tartására kért engedélyt. Somogyi direktor saját költségén igéri felépíttetni az előadásokhoz szükséges nyári színkört. A közművelődési bizottság a legkőze-lebbi napokban tárgyalni fogja Somogyi beadványát. Somogyi társulatával junius éa julius hónapokban szeretne játszani Kanizstn. Ismerve a győri társulat kitűnő összeállítását, nemkülönben Somogyi igazgató szini műkő* déict, reméljük, hogy a közművelődési tanács elfogadja Somogyi előnyős ajanlatát, hogy a nagykanizsai közönség minél előbb élvezhesse a kitűnő Somogyi-társulat művészi tökéletes játékát.
— Anyakönyvi statisztika. A nagykanizsai anyakönyvi hivatal kimutatása szerint
1921. év első negyedében 192 gyermek szü-\' letett, ebből 96 fiu és 96 leány, ezzel szemben
1922. első negyedében 184 volt a születés, melyből 88 volt a fiu, 96 a leánygyermek. A házasságkötéseknél 1921. év első negyedében 91 házasságkötés volt — • mig n folyó év első-negyedében csak 81. A halálozásnál ugyancsak kedvezőtlenebb a folyó év statisztikája a mult évi.iél. amennyiben 1921-ben 88 férfi és 77 nő, vagyis 165 egyén holt meg, addig o folyó év első negyedében 109 fézfi és 139 nő, vagvii 248 egyén halt meg. Egyszóval a folyó év első negyedének népe: sedéil statisztikája sokkal kedvezőtlenebb a mult évinél — ami sok egyéb körülmény m-l\'ett nem kis mértékben a folyton súlyosbodó nehéz megélhetési viszonyoknak tudható be.
— Ciipke-kiállltás Balatonendré; den. A Falu Szövetség május 7.-én Balaton-endréden csipke-kiállítást rendez. A híres balatoncndrédi cúpke máris széles körben ismert s a kiállítás után valószínűleg több uj telepet állítanak fel, hogy eljuthasson a világ minden részébe a m<\\gy<ir csipke. A kiállításon több kanizsai úrhölgy munkája is fog szerepelni.
— Vadászfegyvertulajdonosok figyelmébe. Mindazon vadaszfegyvertuluj-donosok, akik azért szolgáltatták be fegyvereiket, mert fegyvertartási engedélyt ni^m kap\'.afc, amennyiben fegyverük tulajdonjoga kétségtelen, fegyverüket t\\ rendőrhatóság kóz-benjöttcvel fegyvervásárlásra jogos\'tott s;e-mélyeknek eladhatják.
Uránia
Péntek
Szombat
Vasárnap
HCO|*%l|H drámai
eCllW VM költeménye
Uránia
1922. Április 6__
— Gyászrovat. Az egész város ;ntc1ij génclájának nagy részvétele melleit volt tegn,-djlután 4 ómkor L-ndvai Samu temetése fyaszháznál 011 voltak a városi képviselőles-tillel és tisztikar tagj.i ,lr. Králky István fó jjgyiő vezetéséve, a KlrtlytSrgyár igazgatósága
fc tisztviselőt-és a többi i álla titok és i, t«,c
■ck képviselői, amelyeknél az elhalt mükódütt D- Winkler Ernő főrabbi köllői godolatokkai telt imában búcsúztatta el az elhunytai mig a gyászénekeket Abrahámovict .Márk főkántor énekelte. A gyászszertartás után meginJult az impozáns gyászmeoet az iz:. tcmclő felé, hol a végső szertartás ulán a koporsót clhan tolták.
— A mozik válsága. A magyar filmipar válsággal küzd, melynek eredménye-kép Budapesten több, mint 16 kisebb mozi meghatározatlan időre kénytelen vo\'t bezárni kapuit, minek oka n nyersfilmnek horribilis előállítási költségei, a 2000"/,, os vám, »ala-
m\'nt • va-utltaiifa 300% os dij emelkedése. Ennek folytán — minthogy ma a Irgolcsóbb müjor Is 3—4000 K napi kőlcöadijért kapható, a vidéki mozik is súlyos probléma elé\' állíttattak s vagy be kell zárniok, vagy hely-áraikat lesznek kénytelenek emelni, ami a J^jníntul több városában, mint péld lul Győr, Srékrsfehérvár stb. már meg is történt. Amíg április l-ig egy 22 kilogrammos müior szállítása tour-i etoui 405 K-ba kerüli, ugyan ez a sulyu műsor ma 1454 K-ba kerül. Ilyen vls\'onyok mellett mise n természetesebb, hogy ugy az Uránia, mint a Világ mozgók kény-leltnek lesznek helyáraikat szintén emdni.
— Pincérek szervezkedése. A zala
vármegyei kávéházi, éttermi ís szállodai alkalmazottak /o/vá hó 10 in délelölt fél 10 órakór tartják N-igykanizsán a Keresztény Otthon (Rozgonyi-utca 7.) tanácskozóimé-ben szervezkedő és alakuló nagygyűlésüket, melyen a központi szakszervezet képviseletében Schöpj Elemér, a Keresztényszociáliua Szállodai, Kávéháii és Éttermi Alkalmazottak Orsr-ágos Srövetségének elnöke vesz részt. Felhívatnak a zalamegyei városokban alkalmazott szaktársak, hogy a nagygyűlésen vá-rosonklnt legslább egy küldöttel képviseltessék magukat, annál is inkább, mert a gyűlésen fontos dolgok kerülnek megbeszélésre. A kiküldöttek felkáretnek, hogy jövetelüket a nagykanizsai Keresztényszocialista Egyesület titkárságának (Rozgonyi-utca 7.) mielőbb jelentsék bc,: Akilc ,|akásra igényt tartanak, ebbeli óhajukat idejekorán közöljék a titkársággal.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakut és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és örajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-at 2. (Fő-tét és Sugár-ut sarok.)
(xj Székrekedés. Korányi professzor, az országos igazságügyi orvosi tanács elnöke megállapította, hogy a ,Ferenc József keserű viz biztos és kellemes hashajtó.
(z) Sándor Mátyás III ik része még csak ma lesz látható a Világ-mozgóban, melynek igazgatósága felkéri a msi előadásokra elő|egyzett jegyek tulajdonosait, hogy Jegyeiket déiolőt! 9 tői 12-ig és délután fél 3 órától 5-ig annál inkább is elvinni szíveskedjenek, mert elleneseiben 6 óra után azok másnak fognak eladatni. — Pénteken ismét nagy ós szenzációs _ meglepetésben részesíti kedves közönségét a Világ-mozgó.
DIANA
SÓSBORSZESZ
1 kJ* Üveg .........5 .21
1 kültp Üveg f......K 120
1 nagy üveg .........K
MlndenUtt kaphatót
2 <o»S
ZALAI kOZI.ONY
hUSVÉTra
I0--U o\'.J.ihiyl terjedelem-len jelenik meg lapunk, telist már most adj* lo meg. fcixisit kUJohivttUltuk cs
HIRDESSEN
raiutin sok ember olvtts* cs tübb exer példányban Veiül olvasói etí; !gy «|m«. f.íJluUUitn az eredmény a
Zalai Közlönyben
— Orosz honosok hazaszállítása.
A br-lügyminiszter távirati rendelete szerint 1922. április hó 11-én zárt srállitmányban Oroszországba fognak szállíttatni: azon Magyarországban tartózkodó hazájukba visszatérni óhajtó orosz hadifoglyok, akik hazatérésétől lemondó nyilatkozatokat nem irtaV alá, vagy iláirás óta elhatározásukat me2-válloitallák. Továbbá Jaz Oros/országb.t viss/a térni óhajtó volt magyar hadifoglyok, ugy-8\'intén hazatért foglyaink kíséretében ideérkezett mindazon orosz honos n5k, akik ha/Ajukbn vissza szándékodnak menni, illetőleg kiknek itt tartózkodási ga?disági és politikai szempontból uggátyos FcKoroltak ko/ül u: ok, akik *■ szállítmányból lemaradnak, elvesztik igényüket államköltségen való hazaszállításra. — Közhírré teszi a rendőrhatóság ennélfogva, hogy résztvevők a budapesti tolonchárban 1922 április 10-én jelentkezni tartoznak. Gyülekezési helyi* v<iló elszállítás költségei szükség esetén honvédelmi minisztérium terhére híieTeztndŐk Budapestig.
(x) Uránia. Szerda, csütörtök káprázatos műsor, egy óriási mysteriun: a Lucijer. Lucifer, a sötétségbe taszított angyal megváltás után vágyódik. Az Ur megadja azt a lehetőséget, hogyha Lucifer a földro jővén, egy ember az ö hatására jót csolekszík, cz a jó cselekedet a sátánt megváltja. Lucifer szerepe a főidőn belekapcsolódik a vilégtörtó-iclom két nagy fejezetébe, először h Nilus pariján n Memnon fáraók történetében jelrnik meg, majd Lucrecía Borgia démoni alakjával kapcsolatban mindkét szerepbon elpusztul mindenki, akihez hozzáér s ő maga végül is megváltás nélkül tántorog vissz» a sötéiség örök éjjelébe. Gyö nyörü fclvétele\'<, mesteri rendezés, megragadó tömegjelenetek a Fáraók és BorgiAk korából. Vígjáték kisórŐ műsor. A főszerepet Konrád Weit jáisza. ,
törvényszék
Helybenhagyott ítéletek. Lopás bűntettével vádolt Móricz Gúbor és nejét, nng>-kani^s.\'.í lakosokat azért, mert a múlt év februárjában egy bez.it t fáskamrából fát loptak, a nagykanizsai kir. törvényszék 2—2 hónapi fogházra itéllé. Az elitéltek felebbe-zése folytán az ügy a pécsi kir. táblához került, mely az iséletek indokával együtt helybenhagyta. — Horvntovics Viktor nagykanizsai lakos azért, mert Horváth Sándor nagykanizsai csizmadiamestertől eladás végett kapóit csizma árát saját c\'íjaira fordította, a nagykanizsai törvényszék sikkasztáséit 4 hónapi fogházra Ítélte. A vádlott felebbezése folytán a péc<i kir. ítélőtábla foglalkozott az üggyel és az alsó bíróság Ítéletét helyben-hagyta. — Vassas htvánné szül Milyás Annát és Szakái Is\'vánné szül. Színez Rozáliát azért, mert a nagyknnizsai W\'fafcld és Fischer cégtől grenadht loptak, (derekuk és lábuk köré csavarták) n nagykanizsai torvényszék Vassas Mvánnét 6 hónapi fogházra
. _3_
és 3 évi hivatalvesztésre, Szakái Istvánnét 3 hónapi fogházra és 1 évi hivatalvesztésre Ítélte. Mindkét vádlott felebbezése folytán a pécsi kir. ítélőtáblához került az ügy, mely a nagykanizsai kir. törvényszék ítéletét helybenhagyta."
Az egységespárt hírei.
Saját tudósítónktól.
Budapest, április 5. A kormányzópárt intézőbizottsága holnap délelőtt 11 órakor ülést tart. Az intézőbizottság az ülésen a jelöléssel foglalkozik és előreláthatólag a holnapi ülésen nem is végzi el az összes jelölésekéi, mert a vidéki kerületekből ujabb kívánságok merültek fel. A kormányzópárt természeteden az egyes kerületek hangulatát meg akarja ismerni és az összes kívánságoknak lehetőleg eleget akar tenni és azután dönt véglegesen a jelölésekről.
Közgazdaság
Budapesti tőzsdét
Saját tudósítónktól. Budapest, április 5. Napoleoii 3250—85, Font 3900—4000, Dollár 885—75, Francia frank 74\'/,—80, Márka 270—89, Olasz liia 4575-025, Osztrák korona 11—12, Rubel 45—46. Lei 61-1-024, Szokol 1634-44, Svájci frank 170-71, Dinár 1025—35, Lengyel márka 21\'/,-S2\'/,.
Budapesti devizák:
Amsterdam 332—37, Koppenhága 180—85, Krisztiánia 155—59, London 2850—900, Berlin 275—85, Milano «\'/,—46•/„ Páris 81\'/,— 81, Prága 10371/,—47, Stockholm 224—29. Zürich 170\'/,-71\'/,. Wien 11—IS, Zágreb 356-65, Ntw-York 876—90, Varsó 227,-23\'/,.
Zürichi zárlati Berlin 104, Amsterdam ——, Hollandia 19540, New-York 514, London 2264, Páris 4715, Milano 2787, Prága 955, Budapest 58, Zágráb 165, Varsó 13, Wien 6«/,„ Osztrák bélyegzett 7.
Nemes térnek piaca:
Ezüst korona 65\'/,, ezüst forint 163 őtkoronás 295, a 20 koronás magyar arany —.
Termény Jelentést Csekély kínálat, élénk üzlet. Malmok vásárolnak.
Buza (Tiszavidáki) 3050-100, egyéb — rozs 2120-50, takarmány árpa 2225—2300, sör árpa 2325—2400, zab 2175-2200, tengeri 2700—50, repce 4-1—48, korpa 1580-1600, kői03 2900—32.
Budapesti állatvásár: Marhahús I. r. egészben 130—150, hátu\'ja 144-82, eleje 124-66, II. r. egészben 102—120, hant ja 110—130, eleje 80—96. Növendék marha I. r. 78—90, borjú (ölön bőrb.) 136—45 Készlet: Nagymarha 110, eladás 68 Növendék marha 17, eladts 6, borjú 52. eladás 28. Marhabőr 130—142, borjubőr 230—260, juhhír 90.
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztéséit sajtójogilag fele! s: Benedek Rezső szerkesztő.
2
korona 66 fillérbe
kerül példányonkint,
tehát mindennap 1 korona 34 fillért takarít meg,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI KŰZLŰNY-re
2alai közlöny
.9.2 Április 6
Nézze meg az ember!
>!■- végrt IgaxI szenzációt akar látni, nézze meg ti legszebb javított cipőket.
Győződjön meg,
hogy a legolcsóbb árban készülnek uj cipók és finom kivitelű Javilisok.
Ez nem reklám, hanem vaSóság,
hogy cis^osztályu anyagból, papírmentesen dolgozik a nagy forgalomnak örvendő
Clpőszanatórüum.
Ezért a leghelyesebb, mielőtt hozzálát a\\napi munkájához, elóbb üssxesxedl Összrs rovsz cipóit és elküldi a
Cipőszanatóriumba,
ahol azonnal munkába veszik és nem toszi ki magái annak, hogy heteken keresztül várakoznia kell c\'pőjére, hanem i yuitodtan várhalja a nyarat, mert lesz jó erős, szép gondosan megjavított cipője. •
Ne feledkezzen meg arról,
hogy ünnepnap a >zép juhához, a bérmáláshox »zép cipő is kell, ezért rendeljen a húsvéti ünnepekre uj c\'pőt a
Modern Cipőszalonban
Tttafcn 1-32 FŐ-Ut 10. Príb, <1 rírírrjton
RÉZGÁLIC
98-99V0»oa
Mayunga Raffia
fnomórlésu Kénpor finomított Petroleum
Gépolaj Hengerolai u,.4 Kocsikenőcs Marónátron
(magasfoku lugkó)
Gyanta stb.
állandóan raktáron
Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagykereskedő cégnél
Alapltra 18 (Hl
ŐSZ IVÁN
nagyszerű könyve
AZ ŐSI RÖG
A tiszta szerelem apotheozisa. A vaskos kötet kapható a kiadóban.
Ara 40 kor.
Apró hirdetések
Eladó egy jó karban levő gyermek vaságy \'Tcleky ut 23 szám alatt.
Eladó ház. Kossuih Lnjos utca 4. sz. ház szabad kézből eladó.„Bővebbel E^VöS-tér 12 szám *lat(. .
Klilőnbejáratu bútorozott szoba azon. nal kiadó — esetleg koszttal is. Cim a kiadóhivatalban.
Cipőfelsőrésxkészitőtanonc fc vétetik Gyergyftk Pál cipészné1, Rozgonyi-utca 2 <Mo
Pénztáros—anyagkiadó, megbisható, jó irásu és azáa-oio férfi, vagy nő esetleg nyugdíjas, azonnal felvétetik a Cipőszana-tóriumban.
Nyilvános árverés.
Molnári község házánál folyó !tó 9-ér-, vasárnap délután 2 órakor egy drb. levágásra alkalmas 4 éves nehéz siementhali bika nyilvános árverésen eladatik. ,,Sl
SZEPLŐ Dr. JUTASSY Szeplőkenőtse
caalhatitlad (i iKitmalUn. Kiphitó n«k ihletekben vagy uUn-vít m«\'Jcll Or. JoUssy KMMttal 6,ó0rfnUitUt>w tUwit, K«itnt> i»;»t-i!(» 4. - KUdM iUfitthiUfU U|4UH»« ram urm
Pollák M. Emil
cégnél Kinlxsy-u. 2a. Telefon 131
legolcsóbb napi árban kicsinyben is kapható
étkezési, vetőmag, takarmány
BURGONYA
Te miliők és kereskedőktől vásáio\'ok minden mennyiségben
Közvetítőket díjazok.
Fővárosi mintára
újonnan berendezett s gazdagon felszerelt
kizárólagos
e szakmába vágó festékáruk minden színben, föld és olajfestékekben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkok.
Kátrány, karbolineum, sósav, kénsav, gépolaj.
FESTEK
i
Vegyi termékek:
Kalaplakkok minden színben kaphatók.
Sternberger Gyula Erzsébettér
-kereskedés.
Nagy válaszok tcstt.k-ben, línolajkenct (flrolj), lenmasolaj. terpentlnben.
Festők figyelmébe!
Mígérkeztek vz idény legszebb festő faü minták, melyek minden vételkény-szer nélkül bármikor megtekinthetők. Nagybani vételnél elönyárak.
Szarvai-Szálloda étellenében
VILÁG
mozgóképszinliáz
Erzaéhat királyné-tér, Szirvas szálloda tpllaUhan Telefon 74. Telefon 74.
Előadások kezdete 5, 7 ós 9 órakor.
Csütörtökön
Sándor Mátyás III. része
___A halottak élnek 5 felvonásban.
*«*«. Szenzációs nagy Pathé-est
Páholy 22 K, xsölye 18 K. L hely 15 K, n. hely 13 korona, ttl. hely 7 korons
Előadások hétköznap fit 7 és fél 9 órakor, vasár- és ünnep-^""J1"" \' u- h®ly 13 korona, ttl. hely 7 korona || napokon fél 4, 5. 7 és 9 órakor. Pontoa kéldés^y
3QOOQO OQOOOOOGOOQOoooqqqo C30QOOOC3QOQOOOQOO
0
Könyvnyomdai munkát ♦ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és esketési kárlyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, boritékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentéseks minden északba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa. Fö-ut 13
OOOOOOOOOOO OOOOQOOOP OOO OaOQD OODOQOanfnnnrrn"
NruuUtt > U»tuUWo»o«ok; Zalil a Grann.tl kSqyvnyoaidáiibM,
61-lk 4vfolyam
Nagykanlzaa, 1922. április 7. Péntek
80. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
SacxkMstótég £* kitdóhivaui t P6-i;l 13. u. - Intoroibfta-Ulafon 78 ——
Megjelelik mindig kor* reggel
F6SZBRKF5ZTÓ: Dr HEQEDÜSGYÖRGY
?£lrlósszkrkrszt6
/> nagykövetek tanácsa a Habsburg-család birtokainak konfiskálását javasolja.
— Sojai tudósítóink telefonjehntése. —
Budapest, április 6. Founcha\'ról vasárnap óta nem hozott ujabb hirt a táviró. I^y IV. Károly király temetéséről még ninci semmi autentikus jelentés.
Bécs, április 6. Schsger Albin dr., aki ma jött meg Münchenből, kijelentette, hogy az elhunyt uralkodó helyébe legidősebb fia, Ottó Ferenc József főherceg lép, aki átveszi jogait és kötelességeit. így szabja ezt meg az ■ családi megegyezés, amely 1922. február 3-án létrejött. Eszerint Ottó főherceg a Habs burg család feje, de kiskorúságának idejére, vagyis tizenhatodik évéig gyámot kap, még pedig a trónöröklés, következő főhercegét — Miksa főherceget.
Liszabon, április 6. Zita királyné édesanyja, valamint a királyné fivére Six\'us herceg tovább utaztak Founchalbs.
Páris, április 6. A nagykövetek tanácsa ma délelőtt tárgyalta IV. Káro\'y király hátramaradottjainak helyzetét. Az értekezlet eddig még nem hozott határozatot és dé\'után folytatta üléseit a késői órákig. Alfonz spanyol király ismert kérelmén kivül Sixtus pármai herceg kérvénye szolgált a tárgyalások alapjául, amelyet a nagykövetek tanácsának egyik tagjához intézett.
Páris, április 6. A nagykövetek tanácsa tegnapi ülésén azt az ajánlatot tették, hogy • Habsburg-családmk azon birtokait, melyek a volt dunai monarchiából alakult államok területén fekszenek, konfiskáliák el azon céllal, hogy ezekből gondoskodhassanak Zita királyné és gyermekeinek életfentartási költségeiről.
Budapest, április 6. Founchalból érkezett híradás szerint IV. Károly királyaiég a halotti szentségek felvétele előtt uj\'Végrende-letet készített. Kevesen tudnak arról, hogy IV. Károly királynak egy sajátkezüleg írott végrendelete van Magyarországon, amelyet az elhunyt királynak valamely bizalmas híve őriz. Arról, hogy a végrendelet mikor és hogyan került Magyarországra, dr. Gratz Gusztáv a következőket mondotta:
Őfelsége 1921. októberében, mielőtt Hartensteinben repülőgépre szállt volna, végrendeletet készített. E?en végrendeletet -tekintettel az ügy kényes voltára — Őfelsége egy hölgyre, Boiovicsényi Abdáméra bi.ta azzal, hogy Magyarországra juttass-. Boro-vicsényiné ugyanabban az időben, mikor Károly király repülőgépre szállott, von, toi utazott Magyarország felé és korú belül Őfelségével egyidejűleg érkezett Szombathelyre. Borovicsényiné gióf Mikes J>no« negyéspüspöknek rdta át a végrendcetet.
Mikes püspöktől pedig Andrásiy Gyula grófhoz került, aki azt most őrzi.
Budapest, Andrássy Gyula gróf a végrendeletre vonatkozólag u következőket mondotta :
— ^V.ilóban van nálam egy végrendcici, melyet Őfelsége akkor bízott rám, mikor legutóbb együtt voltunk. Ezt a v grendeletel Károly király Svájcban készítette, mielőtt repülőgépre szállt. Ugyanakkor még egy végrendeletet készített, melyet tudomásom aze-lint Miksa főh-rc-gnek adott át. Va\'ószinü, hogy a két végrendelet azonos szövegű.
— A nálam levő végrendeletet nem bonthatom fel addig, mig hiteles híreket nem kapunk oir I, hogy v..lóban van-e Founchal-b^n egy később készített végr<nd-let. N^kem tehát kötelességem a felbontással várni mindaddig, mig Founchalból teljesen hiteles értesítést nem knpok.
Founchal, április 6. IV. Károly király szivét ma az egyik gő\'ösre vitték, hogy átszállítsák Ausztriába\'.
Róma, április 6. Karoly királyéri tartott gyászistentiszteleten részt vettek a magyar követség és a spanyol követség összes személyzete. őszentsége XI. Pius pápa is képviseltette magát.
A sárga kabátos ember.
A szakértők véleményezése. — Holt ponton a rendőri nyomozás a bombamerényletnél.
Saját tudósítónk telefonjelentése.
Budopest, április 6,\' Ma délelőtt kezdték meg a főkapitányságon a robbanás szakértőinek kihallgatását. A szakértők a talált bomba szelercék és szilánkok alapján igyekeztek megállapítani, hogy a felrobbant pokolgép milyen szerkezetű volt és egyáltalán hogyan került a terembe. A szakértők kihallgatása egész délután tartott.
Budapest, április 6. Ma éjjel az egyik budapesti kávéházban a detektívek előállítottak négy egyént, köztük egy dijbirkozót, akik azzal vannak gyanúsítva, hogy a bomba-merény\'etet mígelőtőleg tudomással feirtak a m r.\'nyletről. Ezeket most hallgaljs ki a rendőrség és ezzel kapcsolatban a nyomozást a legszélesebb mederben folytatják.
Ut detektív keresi azt a bizonyos sárgakabátos embert, akit a robbanás színhelyén látlak, még p\'dig minél többen hivatkoznak erre a sárgakabálos emberre.
A kisegítő szolgaszemélyzet leígazolta-tása színién folyamatban van. Ennek ugyanis
|| KtöHsetóal árak: (>*\', firplal aiétil •|}Íll)
. . I Egíti ív«. 780 K. KéUvro 400 K. N»gy*J
BODROGKOZY ZOLTÁN évM ac0 K Kgy bór, 74 K. F*y«> * c
az a cílja, hogy megállapittassék, hogy ezek az emberek milyen összeköttetéseket tartanak fenn és megállapítható legyen az is, hogy a merénylők nem e mint pincérek kerültek a kör helyiségeibe.
Budapest, április 6. A rendőrség.eddig tiz kiindulási pontból kifolyólag kereste az Erzsébetvárosi Demokrata Kör ellen elkövetett merénylet elkövetőit. A tiz kiindulási pont ma délig rgymásután megdőlt és az államrendőrség nyomozása holt pontra jutott.
K\'ebelsbecg Kuno gróf belügyminiszter ma kijelentette, hogy a nyomozást sokkalta szélesebb körre terjesztik ki és ez ügyben tárgyalt is a főkapitánnyal.
Az áldozatok temetése hilnap lesz. A magyar kormányt K\'ebelsberg Kuno gróf belügyminiszter fogja képviseíni. Az egyházi szónokokon kívül csak Apponyi Albert gróf fog beszélni, aki az egész magyar társadalom nevében búcsúztatja cl a halottakat.
A temetés idejének tat témára bezárják az üzleteket Budapesten és a tőzsde is fél órával később kezdődik.
A pokolgépes merényletnél megsebesült Herz József állapota m\'ra virradóra válságosra fordult. Ma délben Őt is megkellett operálni.
Aki kivégzése előtt is kommunistának vallotta magát
Az „öntudatos •lvt*rs"-kém.
Saját tudósilónktól.
Budapest, április 6. A budapesti honvéd-törvényszék Margitlay Jenő álnéven Fekete Lajos nyíregyházi születésű, 31 éves, refor-má\'us, volt tartaléko.s számvivőőrmestert kötél általi halálra ítélte, mert egy igen bizalmas természetű ügydnrabot az ellenség kezébe juttatott. Az Ítéletet ma délelőtt hajtották végre a Margit-kőrüti kerületi honvédfogház udvarán.
— Az ítélet kihirdetése előtt Margittay kijelentette, hogy öntudatos proletár, hogy meggyőződéses kommunista, hogy nem ismer acm Istent, sem hazát és nem bánja a mit tett.
A Kur.-imádó elvtárssal azután nemsokára végzett a hóhér keze.
A kormány megbixottainak génuai utja.
Budapest, április 6. A kormány megbízottai pénteken déle-őtt 10 órakor indulnak el a* keleti pályaudvarról.
A miniszterélnökön kivül gróf Bánffy külügyminiszter, Teleszky volt pénzügyminiszter, Valkó Lsjos éyS citovszky Tibor államtitkár, továbbá-a\'külügyminisztérium részéről Khuen Héderváry Síndor gróf, Moldoványl Sindor és Sztznkovics Tibor utaznak el.
A küldöttség G\'nuáb ■ vasárnap hajnalba érkezik meg. É-tesülésünk szerint a miniszterelnök távollétében gróf K ebel-berg fogja őt helyettesíteni.
a legújabb
divatszinekben
Férfi és női szövetek
Kisfaludi és Krausi - & K«ka.hox
beérkezteki
Nagykanizsán!
ZA1.A1 KÖZLÖNY
im jggwjg
Elnémult harangok ...
Nagykanizsa, áp\'i ilis 6.
. ... ,A csendes kórház kicsi kápolnájának homályában megszólalt a mesSrlre hall* haló harang ércszava, kora reggel, délben ugy, mint este,, hkdetvén az élő Istennek dicsŐpégét, l uzditvn, felemelve a napi tüle-ked\'fben elfáradt, kimerült, enervált, el-csüggedt emberiséget: fel a szivekkel! Fel a felhőkön keresztül, fel a firmamentumon át, egész odáig, t hol as Ur trónja előtt meg-j*)«nk«t, meghúzódhat, odamenekülhet, ez az ezer sebbői vérződ nyugtalan, a boldogság után törtető, a kenyérért való harcban ellankadt emberi an\'v.
Tiszta csengésű hangja bánatos melódiákkal kisérte ki uto\'só u\'jukra az elköltő zötteket. Isten ho\'zádot mondott azoknak, akik talán mindenkitől elhagyatva, elfeledve, lehelték ki lelküket n kórház rideg ágyán; kiknek nem volt már senkijük, kiknek halál-verítékét nem törölte le a gondos édesanya áldott keze, kiknek láztól meggyötört homlokát nem simította végig a szerető hitves hÖtitő, puha keze; kik elhagyatva mindenkitől vívták irtózatos lusájukat a h«lál kegyetlen angyalával; kiknek szegényes koporsóját, még szegényebb temetését nem kixéite ki senki . . .
Ctak a harang maradt hü hozzájuk . . . Az a harang — mely istentiszteletre szólította őket éltükben, az a harang — mely annyiszor felrázta éles hangjával énjüket és a természet fölött iség be ragadta magával, mo^t is hü maradt hozzájuk. Utolsó bucsuzásként kísérte ki őket a halot\'ak nagy néma városába. Csendült, sírt, sírt, zokogott a kicsi harang és az emberek megálltak, megilletődtek : temetés van, . az Ur valakit itm^Ahoj axólitolt megin\'. És — lekerüllek « fejekről a kalapok és ö.<srekulc<olódtnk a kerek éjt imára nyillolt az ajak: adj Uram örök nyu godalmat neki. .
Él a magánvos halolt nem voll iöbbé egyedül, nem volt elhagyatva, a kicsi harang mindennap figyelmeztette az élő testvéreket: ma neki -r-ha/nap neked! éj a hívék irorj.s egybevegy.üll a kicii harang zoksiavávnl és igy együttesen kisérték kl nap-nap m.lletl az elhunytakat , . .
Dejött a nagy magyar tragédia utolsó-előlIi felvonásé. A.harangokra szüksége voll • veszélyben levő hazának. É< a kanizsai . kórház kicsi harangjai is mentek — jiadi-szalgálalra. Ok — akik eddi? Islen dicsősé gél, • jövendő éleiét, a halálból való feltámadást hirdették — moat a magyar férfi\' kerok eszközeiként ontották a haláli, a pusztulást, a gyászt — ugyancsak a szegén:\', mindenkitől megtámadott, elárvult magpar testvérek érdekében. Életben halilban szolgálták a kicsi harangok az emberiséget.
C-s azóta, hogy hndi.rolgáLtot teljesítettek a nagykaninai kórház azelidszavu harangjai — csendes a kórház-kápolna tornija, harang lábja, nem csendül föl lőbbé bz imára hivó halottakat kikísérő, embereket megkapó\' aiivekbe lopódzó lágy haranghang — el némultak, elcsendesedtek, elhunytak ők is a magyar harcmezőn. Nincs többé messzire el-halló, hilotlakat búcsúztató, kikísérő lélekharang sem. Oly komor, rideg és síivettépő egy oly magányos, elhsgyatott temetés...
De ismerjük a kanizs.i közönséget. Tud juk, hogy olt, ahol komolyan valamit tenni kell, mindig kivette a maga részét. E<t a mi közönségünk tudja, mit jelent ez -4. a.kó.ház kápolnájába uj harangokat, legalább egyelőre-egy harangot - „erezni. Hiszen . jó irgalmas novéiek is mindenkit ápolnak, aki hozzájuk fordul. Ok nem néznek osztályt, nem-zen,éget fait vagy vallást a felvételre jelentkezőknél. Csak az embert. A szenvedő, SeglUégre, pyóy yítást a szoruló embe.t — rkin segíteni kell t, akin heroikus önfeláldo ái al, m/g .Mik árán U segítenek. Mert az az tateni parancs: szeresd felebarátodat, min tennen magadat I
Elet » jó nővérek most — lapunk VT""- M\'gykanizs, társadalmához fordul-m- segiteík... őket abbeli törekvésükben, nógu ai elnemult kór háti harangaexkák újból
megszólaljanak, hogy hivatásukat újból loly lathassák. Hiszen, ma nekem, holnap neked I örök isteni törvény ex.
Ha a kanirs i különböző egyesületek, intézetek, pénzintézetek és vállalatok évi mérlegkészítésük alkalmával némi összeggel megemlékeznének „ix. elnémult harangok"ról, ha egy egy egyesület előadásának bizonyos hányadát odaadná erre ■ célra, ha a nagyközönség minden rétege tehetségéhez képest hozzáj^ru\'na — mihamar felcsendülne a nyári reggel friss légkörében a kicsi harangok élea, ezüstöi ércszava . . .
A kanizsai társadalom szivéhez szólunk. Bizton tudjuk — hogy felszólalásunk nem lesz hiábavaló. Ezért a „Zalai Közlönym szerkesztősége a mai nappal „Elnémult harangok41 alapja javára akciót indít, abban a szent meggyőződésben, hogy Kanizsa közönsége nem hagyja cserbe a harangokat, nem a kérelmező ápolónővéreket, hogy ismét felcsendüljön ez érces sutsum corda!
A .Zalai Közlöny" minden adományt készséggel nyugtázni fog. (\')
Titokzatos bünügy.
Rejtélyes bűntény Kanizsán.
— A Zalai Közlöny tudósítójától. —
Nagykanizsa, április 6 Irgalmasan titokzatos ós szenzációs bűnügyben végez széleskörű nyomozást a nagykanizsai csendőrség, melyből éppen a nyomozás érdekében mai számunkban csak a következőket jelentjük, nem akarván a csendőrségi nyomozás eredményét veszélyeztetni.
Ugyanis még márc 30 án, csütörtökön este történt, hogy Máté József nag\\ kanizsai fuvaros, Honvéd u\'ca 33. számú házába beko pogolt egy jobb külsejü, intelligens férfi. A fuvaros családjával és hozzátartozóiával éppen vacsora után üldögélt. Az idegen férfi előadta, hogy szeretné bútorát elszállítani egy közeli faluból, majd megállapodtak a fuvarozási költségben valamint abban, Hogy másnap reggel a fuvaros kocsijával együtt elindulnak a fa\'übfl, hogy a bútorszállítást megejtsék.
A fuvaros a megállapodás értelmében reggelre a kocsiba befogatott és elküldte suhanc fiát, hogy a bútort beszállítsa az ismeretlen idegennek. Az idegen felült a kocsira a fiu mellé, aki elhajtatott és — többé nem jött vissza.
Multak az órák, eljött-az éjszaka és a fiu csak nem jött vissza a szülői házba. Sem a kocsiról, sem a fiúról semmi hír. A fuvaroscsalád az éjszakát a legnagyobb aggodalommal töltötte és mikor sem másnap reggel, som délelőtt a fiu még mindig nem Jött vissza, körül, belül sejtették már, hogy fiukkal valami történhetett, hogy bűnténynek osett áldozatul. Azonnal jelentési tettek a nagykanizsai m. kir. csendőrségnél, amely nyomban megindította a nyomozást a titkozatos ismetetten és az eltüni fuvarosfiu üpyébcn.
Lapzártakor, éjfél után vesszük a jelentést, hogy a csendőrség nyomon van és a hurok már fonódik a titkozatos gazember nyaka köré. Síjnos, a fiu — a jelek szerint \' — bűntény áldozata lett Hisszük, hogy holnapi számunkban már szenzációs részleteket közölhetünk olvasóinkkal (•)
2
korona 66 fillérbe
kerül példány onkint,
tehát mindennap 1 korona 34 fillért takarít meg,
ha most előfizet egy negyedévre vagy fél-
évre a
ZALAI KÖZLÖNY.
RE
— A főgimnáziumi tfjuság lelkigyakorlatai pénteken délután kezdődnek.
Péntek és szombaton délután fél 3 órakor szentbeszéd a főgimnáziumban,, utána litánia a felső temp\'omban ; szómba1 of* délelőtt 8 órakor szintén szentbeszéd és szentmise Vas/rnap reggel körős szentáldozás lesz, mellyel a lelkigyakorlatok befejeződnek. Azulán megkezdődik az ifjúság szokásos húsvéti szünete.
— A* Úrasszonyok Mária Kongregáció cirítativ szakosztályának elnöknője a hu«véti ünnepslre a Futura áruforgalmi 1000 K, N. N. kereskedő 500 K, N. N. 100 K
nemes szivü adományokért hálás köszönetét fejezi ki. A Kongregáció által rendezett teaest élfr jövedelméből 1300 K-t az előbbihez csatolva összesen 2900 K-t felosztott 14 sze-s gény család közt. 2700 K pedig takarékba lett helyezve.
— Közszemlén a választó névjegyzék. A központi választmány lázasan dolgozik az összeiró küldöttségek által felvett nemzetgyűlési képviselőválasztók névjegyzék tervezetének összeállításán. A /iagykani/3»i szavazók számát kb. 7600—7900 ra lehet venni — a Fiiedrich választójogi rendelet alapján 11:600 szavazóival szemben. Persze a mostani választási rendelet mellett. a női szavazók erősen redukálódtak. A választói névjegyzék folyó hó 10 tői 18-ig közszemlére lesz kitéve a városháza kis tanácstermébe^.
— Lelkigyakorlat. A helybeli áll. fiur és leány polgári iskolák évi lelkigyakorlatai egyidejűleg folyó hó 7-én délután 3 órakor kezdődnek. Vasárnap 8 órakor lesz az utolsó szentbeszéd és utána a közös húsvéti szent, áldozás. A szentbeszédeket a két polgári iskolai hitoktató tartja.
— Tiloa a mulatság, A nagykanizsai állami rendőrség vezető tanácsosa értesiti a a közönséget, hogy a belügyminiszter rendelete folytán folyó évi április hó 18 ig bezárólag mindennemű mulatság és minden — akár politikai, akár egyéb célú — nyilvános nép* gyűlés IV. Károly apostoli királyunk elhunyta folytén elrendelt országos gyász miatt tilos.
— A Magyar Távirati iroda nagykanizsai fiókja, melyet Ujfalutsy kollégánk kitűnő szakértelemmel vezet, Széchenyi-tér 4. szám alá költözött, ahol a nagyközönség rendelkezésére áll. Telefonszámai: 338 és 382.
— Nagykanizsai háztulajdonosok Kállay miniszternél. Szerdán, folyó hó 5-én adta át a Nagykanizsa Háztulsjdonosok Szövetségének küldöttsége a legutóbb hozott határozatát Kállay Tibor pénzügyminiszternek, hogy azt a korrttányelnökhöz • juttalwa. A pénzügyminiszter kijelentette, hogy » a most készülő lakásrendelet fokozatosan vissza fogja állítani a háztulajdonosok önfendelkezésl jogát és hogy a közalka\'mazoltak és nyugdijasok is megfelelő magas lakbér illetményben lesznek részesítve. Az uj lakásrendelet, a melyook az elkészítését a kor^ányelnök, Petricsevioh Horváth Emil báró éllanvitkárra bízta, május 1-én lép hatályba.
— Pályázati hirdetés. A siketnémák
kaposvári áll. s.\' intézete I. osztályba az 1928-r 23-ik tanévben tizenkét siketnéma növendék vétetik fel. Pályázhatnak elsősorban Somogy, Zsla vármegyei illetőségű 7—10 éves k\'oru siketnéma gyermekek, kiknek -más testi va^y lelki fogyatkozásuk nincs. A felvétel iránti szabályszerűen bélyegeit kérvényhez a következő mellékletek csatolandók: a) keresztlevél vagy születési bizonyítvány, b) htmlőoltási bizonyít-yáay, c) tiazti orvosi vélemény, d) hatósági kimutatás a családi és birtok állapotról, e) Ingyen ellátásért folyamodók kérvényéhez sze génységi bizonyítvány. A c) és d) alat\'i csatolmányhoz csikis az intézet Igazgatóságé, áli. Ia k,,d0" Űrlapok használhatók, melyek a kérvény bényujtása cselén, vagy kifejezett kívánságra ilijta\'anul mcgkUldelnek. A szegíny tor-suak ingyen ellátásban részesülnek. A kérví-nyék folyó évi május hó 30-áig a kaposvári siketnéma „nézel igazgatóságához küldendők le. Egyáhh felvilágosítással «z intézet |gazC.v toság. szolgál. K
1922. éprili. 7
— Eljegyzáa. Adler Béla nagykereskedő (Wien) és Zuchmann Nelly kisasszony (Pöstyén) jegyesek.
^ . (x) Urínlai Jahova.
---Al\'drf nagyk.nlx.al magyar
autalUraaaág. Végre, hosszú ívi szüne-lelés után, egy meleg szivü lelkes gárda elhatározta, hogy fellámssztja újból a háború kitörése óla tétlenségre kárhoztatott nemes emberbaráti intézményi, uj életre kelteli és a felebaráti szeretet szo\'gálatába állítja. El a lelkes csoport felkérte azért a régi vezető ségel, hogy hívjon össze rendkívüli közgyü-lést, hol a régi tagok majd határozni fognik afólStt, vájjon lépjenek-e újból akcióba vagy pedig szüntessék be végleg és oszlassák fel az — egyesületet. A Rózsa-vendéglőben nagy látogatottság mellett Horváth István elnök-Irta alatt magtartott rendkívüli közgyűlés akként hstirozott, hogy az egyesület hasz-noi működését Ismét megfogja kezdeni és odahatni, hogy a tél beálltával minél több szegény gyeimeket és árvát ruházhasson fel. E határozat kimondása után megalakították a tisztikírt, mit n kő/gyülés eg,hangúiig íregválaazlott: Elnök: Horváth litván. Alelnökök: Dedovátz B\'la és Práger Fererc Ügyészek: Dr. H.idu Gyula és dr. Bakos Géza. Háznagy: Füredi János. Pénzláios: Mráz Kálmán. Ellenőr: Zieger Fererc Jegyzők : Babits Antal és Gumilár Mih. ly. Választmányi tagok: Révész Lsjos, Turek G <za, Blau Ottó, Banekovits János, Dezső Al-td-ir, Kovács Jínos, Frank Manó, Bsrsó József, Klebchacker Ignác, Engelleiter Rezső, Ofen-b\'ck Vilmos; póttagok: Sinkovils Sindor, Miltelmayer Kálmán, Spitzer Ssmu, Kisfaludi Gyula. Számvizsgálók : Neusiedler Jenő, Goldbcrger Vilmos; Kállovits Lajos. Majd az alapszabályokat oda módosították,. hogy a rendes évi tagdi] 60 K, a pártoló tagsági dij évi 100 K legyen. Az egyesület hivatalos helyisége a Fö-ut 21. sZ alatt levő „Rózsa"-féle vendéglő, hol összejöveteleit tartani fogja. Minden közleményt pedig a „Zalai Közlöny" hasábjain fogja közxétenni. A rendea évi közgyüléat három hónap múlva fogják megtartani. — Ax ujoftnan megkezdett nagy emberbaráti működéshez mi is sok sikert kívánunk, hogy minél több Ínséges, nincs-leien szegénynek felszáríthassák könnyűit.
(x) Uránia Kiaa Jó.sef gyönyört! drámai költeménye a Jehova, magyar szereplók, magyar film.
— Egy fiatal asszony borzalmas tragédiája. Sajna, tegnap <jjel, közvetlen lapunk zárta előtt" vettük a hirt, hogy egy fiatal, mlndössie 18 éves gyermekasszony borzalmas cselekedetet követett el. Ártatlan hét hetes csecsemőjét a kútba dobta la azután maga öngyilkosságot követelt cl. Munkatáraunk azonnal kisietett a helyszínére, msjd a kórházba, hová a szerencsétlen asszonyt vitték, azonban a tegnapi budapesti távirati anyagunk bősége és a bombamerénylettel kapcsolatos telefonjelentések teljesen kiszorították jelentésünket, ugy, hogy csak ma tudósíthatjuk érdemlegesen az esetről közön ségűnket. Ugyanis Hajós Ferenc államrcndőr-. ségi irodatiszt jelentést telt a rendőrségen, hogy a Vörösmarty utca 58. srám alatt lakó Németh Józsefné — egy vámőr fiatal szép feleaége — gyermekét a kútba dobta, azután Szublimáltai megmérgezte magát. A rendőrség. részéről azonnal kiment a , helyszínére dr. Qoda Lipót rendőrorvoa és Sxommer Ignác rendőrfelügyelő, akik megállapították, hogy Németh Józsefné született Mustos Gizella, a Vörösmarty utca 58. szám alatti lakós, Németh vámőr fiatal tizennyolc éves felesége-délután 7 óra körül József nevű hét hetes kis ártatlan csecsemőjét az udvarban levő kútba dobta, azután lakásába vísszsment, magára zárta az ajtót és .szublimáltai megmérgezte magát. A hatóság emberei az életunt fiatal-asszonyt azonnal kórházba szállították, hol az orvosok nyomban kczeléa alá vették. Dr. Berlin Ágoston vizsgálóbíró a szerencsétlen asszonyt a kórházban kihallgatta, aki lettének okáról annyit mondott, hogy családi viazály és elkaaeredéa indította végzetes tettének elkövetésére. A „Zalai Közlöny" munkatársa a késő éjjeli órákban érdeklődött a meggondolatlanul oly rémes tragédiát előidézett fiatal asszony állapota
_ZALAI KÖZt.ONY
felől és azt az értesítést nyerte, hogy noha komoj. Némethná állapota, mégHizt^
ért. Ín te " <le,n<,lt A.
írtat an hét hetes csöpp emberbimbó persze
a hullaház csendes vendége már... (•) .1 .7 FBrdőkedvezmény jegyzők éa
sí °k A hévízi fürdőig..-
gatóságg.l történt megállapodás szerint köz-■ égii jegyzők -tisztviselők és azok cs.ládlagj.i április 15-töl junius 15 ig terjedő időben a hévízi fürdőt teljesen ingyen h.sználhatiák, a lakás és étkezésnél pedig jelentékeny kedvezményben részesülnek. Bővebbet Varga János hévizszentandrási jegyzőnél.
(x) Világ-mozgóbani Caak felnőt lekneki „Legyen igazság!"
— A katb. tanítók üdülőháza. A
kalh. lanitok balatonlellei üdülőháza, .mely . mult év nyarán csak részben, ez évben teljesen átadódik a kalh. tanítók üdülésére. A vezetőség már most értesíti a magyar kalh. lanltó stgoi, hogy az idén 22 (huszonkét) férőhely lesz. Állandóan tehft 22 szeméi* üdülése eszközölhető. A balatonleltei kalh, tanítói üdülő ház (tekintve a fal itonmentí üdO\'éMkel) a legolcsóbb és az idén igyekszik bíztoiilani minden igény lehető kie\'égitésél. A vexelőtég fol-hivja a kalh. tanítóságot, hogy még április hó folyamán az údillnl kívánók ludasaik ebbeli szándékaikat (Kocsán Károly főtitkárral, Budapest, Vili, Szentkirályi, utca 28.), hog/az üdülés rendszeresen biztosítható legyen, l\'eze-löség.
— „Kincstári tanácsosi" clm. Pénzügy téren a köz érdekében szerzett érdemek jutalmazása céljából a magyar királyi péűz-ügyminiszter előterjesztésére a Kormányzó Ur Őfőméltósága megengedte, hogy esetről-\' eselie előterjesztéseket tehessen az e téren kiváló érdemeket szerzőit személyek részére,\' a magyar királyi kincstári tonáctosi, illetve migyar királyi kincstári főtanácsosi címnek adomán)ozáss iránt. A kincstári tanácsosi cím a nagyságos, n kincstári főtanácsosi cím a méltóságos címzés használatára jogosít. A címmel semmiféle más jogosultság nem jár.
(x) Szenzációsan nagy ék nívós müvésx-estél tart a Világ-mozgó pén\'oken és szombaton, azaz ma és holnap, mely alkalommal bemutatásra kerül a francia Palhé filmgyár egjik legszebb alkotása MLegyen igotságf ciinü 5 felvonásos dráma, melyben a pálisi Comedte Francais színház művészei kreálják a főszerepeket, ezenkívül egy kedves vigi íték, melynek főszerepét a rég nem látott Móric (Prince) játszs, végül egy gyönyörűen színezett természeti felvétel japánból a nvkádók országából. — Vasárnap p-dig a mult héten elmaradt „Sálán fiai" 11. reazc lesz bemulatva. A mai műsort csak felnőttek tekinthetik meg.
(x) A Jehova reprlze. Az Uránia idei legszebb sikereit a nagy magyar filmek felelevenítésével érte el. A msgyar tárgyú, magyar szereplők álul előadott dolgok mintha köze. lebb férlek volna a közönség lelkéhez. Pénteken, szombaton és vasárnap újra a Glória filmgyár egyik parádés darabját fogja a közönség viszontlátni, Kiss Jizssf hatalmss drámai költeményének . Jchovánik megfilmesítéséi. A főszerepei Ivánfíy JonS . Nemzeti-szin ház nagy müvés\'.e játsza, a szereplők: Jób rabbi, IvinfTy Jenő\', Eszter a feleaégo: F. Lányi Irm., Ruben Simon, fiai: Varsa Gyula, Gyárfás László, Mirjam a leánya: Bánhidy Ilona, Jnrlua laniiványa : Forgács Jenő a szí nász : Vandory Gusztáv . Mária : fUdy Elly. A mélyen megható komoly erkölcsi tartalmú remekmű iráni érdeklődők siessenek jegyeikéi biztosítani.
Brlánst
platinát, aranyat és ezüstöt
a legmagasabb napi Aiban ycgz
Milhofer Ödön Utóda
10—12 oldilnyl terjedelemben Jelenik inog lapunk, tehát már most adja le meg-, v ul a kiadóhivatalnak él
HIRDESSEN
miután sok ember olvassa és tobb ezer példányban kerül\' olvasói elé; \'gy elmaradhatatlan az eredmény a
Zalai Közlönyben
TÖRVÉNYSZÉK
Két é. fél évi börtönre Ítélték Keizler Mór és Keizler Márton gőzm«loiotulfijdono*okat«
A kecskeméti klr. törvényszék, mint büntelÖ egyesbiróíág c»alís büntattével vádolt szabadlábon levő Kesrier M-5r, Készler Bernát és Keszler Márton zalabéri gőimalomtulaj-donosokat gróf Lázár Miklós kir. táblabíró elnÖkUte alatt megtartott főtárgyaláson azért,-mert jogtalan vagyoni haszonszerzés\' cé-iából mult év november h svában \'a Magyar Tisztviselők Fogyasztási, Termelő éa ErtékeaitŐ Szövetkezetét, amely tőlük ax ellátatlanok részére kenyérlisztet vásárolt.- azzal" a fondor-Uttal, hogy elhallgatták előtte, miszerint a címükre Budapestre a onnét a Stötfetkezet által Kecskemétre irányított két vagon lisztből a tüskeszentpéteri malomból az4rm«ó és annak zárjelzésével ellátott, \'több méter-máiait kitevő kenyérliszt nemcsak n«m előirt minőségű, hanem csírázásnak indult rozsból való őrlése folután romlott ét emberi táplálékra alkalmatlan, tévedésbe ejtve a kecskeméti fiókot, ezen HfXt átvételére kéartették és igy a Szövetkezetnek, mint. azon tagoknak, kik a lisztből résteiaüUek —■ anyagi kúrt okoztak, az eskü alatti lerhalő tanúvallomások meghallgatása után
Kcszlcr Mór és KtszUr Márton vádlottakat Btk 383. §. 1. bek. 2. tél és a Btk. 388 § a alapján fejenként kettő évi és hat hónapi bőrtönre mint főbüntetésre, 20000 korona pénzbírságra mint mellékbüntetésre, azon-■kwül az összes felmerült és felmerülendő költségek, vegyvizsgálóállom ás dijának, a károsultak kárának megtérítésére ítélte és a lefoglalt tizen rtégy- zsák lisztet elkobozkdta
TANÜGY.
Oklevél aélkSl ariUUSdS znseta-tazsárűk réazére rendezendő tanfolyam.
Minthogy a magánzeneískolák engedélyezése éa ellenSrzéae tárgyában kibocsátott miniszteri rendelet értelmében magániepeiskoláknál alkalmazott zenetanárok csakfa államilag képesített okleveles zenetanárok, zenemüvéazak vagy az Orai. M. Klr. Zeneakadémián, illetve «z Orsz. M. Klr. Zeneművészeti Főiskolán végbizonyítványt nyert zeneszerzők lehetnek, . miniszter módot .k.r nyuit.ni a jelenleg már működő magánzeneíakoláknál oklevél nélkül alkalmazott zenetanároknak arra, hogy pedagógiai- éa azakismueteiket kiegészíthessék. Elért a magánzenebkoíáknál oklevél nélkül működő zenetanárok részére ax\'Orsz. M. Kir. Zeneművészeti Főiskolán folyó évi április hó elejétől junius hó végéig terjedőleg tanfolyam tartását rendelte cl.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny" l!
zalai, közlöny
,9x2. áprili. 7
Közgazdaság
Budapesti tőzsdei
Scját tudósítónk/M.
Budapest, április 6.
Napóleon 3215-45, Fonl 3880-920, Dollár 85S—65, Francia frank 79\'/,—80, Márka 279-89, Olasz li.a 44\'/,—45, Osztrák
korona 11—12, Rubel--, Lei 810-20,
Szokol 1635—\' 15, Svájci fr.nk--.Dinár
1025—36, Lengyel márka 23\'/,-24\'/,
Budapesti devizák:
Amsterdam 330—35, Koppenhága 182\'/,— 187\',, Kriszliánia 158—62, London 3825-75, Berlin 875—85, Milano 4525 -75, Páris 79\'/,— 80, Prága 1637\'/,—47\'/,, Stockholm S26-30, Zürich 169\'/,-70\'/,, Wien 11—U, Zágreb 255—65, Níw York 860—70, Varsó--.
Zürichi zárlat:
Berlin 165, Amsterdam--, Hollandia
194\',New-York 515, London 2258, Páris 4695, Milano 2695, Prága 962\'/,. Budapest S8, Zágráb 156, Varsó 13, Wien 6\'/,«, Osztrák bélyegzett 7.
Nemes fémek piaca:
Ezüst korona 66\'/,—57, ezüst forint 163—55, ötknronás 300, a 20 koronás magyar arany 3205—210.
Termény Jelentés:
Irányzat tovább szilárdult. .
Bu.a (Tiszavidéki) 3100-176, egyéb 3100— 50, rozs 2170—200, takarmány árpa 2225—2300, sör árpa 2325-S400, zab 2200— 2250, tengeri 2750—76, repce 4400—4600, korpa 1600-1625, küles 2900—3200
Budapesti állatvásár:
Marhahús L r. egészben 126—166, hátulja 140—180, eleje 120—160, 11. r. egészben 88—114, hátulja 106—120, eleje 70—90. Növendék marha I. r. 75—80, borjú (ölötl bőrb.) 136—44. Készlet: Nagymarha 124, eladás 64. Növondék marha 5, eladás 5, borjú 48, eladás 28. Marhabőr 130—148, borjubSr 230—266, juhbír —. Vásár lanyha.
Sertésvásári\'
Felhajtás 2300. Elkelt 1400. öreg sertés könnyű 110, közép 126—88-31, nehéz 140-142, zsir 184, szalonna —, lehúzott hus —, , sertés hus 130—140. 1 tábla szalonna 162.
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztéséit sajtójogilag Jelelit: Benedek Rezső szerkesztő
KXX9SX SSXX XX XX XXXK
X Erodoti ERFURTI Mnléh* és vlráfl-
iraoau ckpuh■ ■ re»wi»a» mm wiray- -»
magvakü
mindennemű gazdasági
vetőmag
X X X
_ X
! <■ n*m.toru*al ílooiárolt takirmkity JflJ
I répamagi
kapbató: u
x Ország és Widder x
JJ vtou ál amkiralMtliaál ttanbataa ErnáM-tér N J{ JJ Kérl.n alánlatot éa M.ar\'tk" " JJ
XXX XXX XXXXX XX X XX
Nyilvános árverés.
Molnári község házánál folyó hó 9-ér, vasárnap délután 2 órakor sgy drb. levágásra alkalmas 4 éves nehéz siementhali bika nyilvános árverésen eladatik. ....
mérnöki és ingatlanforgalmi Irodája
Pécs, Megye-utca 14. Telefon: 359.
• Dunántúli nagyvárosban nagyíorgalniu ElauO • gázmalom napi 120 q. MM é» 00 <{.
darálási leljeaitó k/jx-s g ;ol bjranyáb.\'n 3*0 m. hotJ <pQ\'eUkke», Mszcrelc* nílkol, 80 hol l <5s2i vetéssel, va«.u\'álloináilioí kii .cl, fi milliú K. Baranyában 200 m hoi.l fületekkel. íló c» hol! fclszare-
lé»»o\', vaMit illomáiho* kftzel, 7 millió korona. IJudapaitan háromemeletes »»rok Wrháx 5 ttxlcthelyi<{gg«>, 3) lakássál 3,600.000 K.
«öbb kisobb nagyobb birtok, hát,
CZOVlKIVUl villa ís 4*616, valamint kOUobSaő.
gazdasági gep, mulombcrcndízfi, kútfúró felszereli* stb. ^mj^^^vÍj niegbizóim ré*zéro minden nagyiig-f\\Gl v9CN ban bérleteket, «Ud/> birtokokat. F«nti trola előtalált nlrnMI ■unkát és wakáfMi tKíifct vállal.
Polták M. Emil
cégnél Kinlzsy-u. 2a. Telefon 131
* legolcsóbb napi árban kicsinyben ia kapható
étkezési, vetőmag, takarmány
BURGONYA
Termelök és kereskedőktől vásárolok minden mennyiségben
Közvetítőket dijazok.
4792/1922
Tárgyi .Villamosáram egységárának megállapítása.
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város tanácsa közhirré teszi, hogy a v. képviselőtestület 2688/1922. 56. jkv. sz. véghatározattal a villamosáram egységárát a f. évi február 1-től f. évi julius hó 31-ig terjedő időtartamra következőleg állapította meg:
a) Árammérős világitás hektowatt-óránként 2 60 K.
b) Árammérős munkaáram hekto-wattóránként 2 K
c) 20 gyertyafényü átalányozott világitás havonta 85 K.
d) Az újonnan felállítandó árammérők havi bére 30 K.
A városi tanács. Nagykanizsán, 1922. évi március
hó 31-én.
Apró hirdetések
,11]ri 10 nitg 30 K. vaaAr- U Oooapuap 40 K, mlndan torAbbl h«lk<ianap S K. rm»Ar- ** Onn.poap 4 K.
,Ml«.üi. belOrcl «ad*U *MTak 5, Illatra fl K. AlU,t
kerculkn\'k mlndeakor SO aaá««»»k Ayafdméay.
Eladó e.;v karban levó gyermek vaságy T l\'fcvu 23 *1aU.
KUlönbejiir-tu ! U«oro-.< II szoba azonnal kiadó — esuUg kosznál is Cim a kiadó-hivalaiban.
Cipőfeliőréazkésxitőtanonc fölvétetik Gyertyák P«l cipésiré\', Rozgonyl-utca 2. <2ío
Eladó egy üvcgcsillár és jobb bútorok Cim: Kazincz/Utc.* 1 , 1. em.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos FOMblrtokrandezS Blrósáj által sngedélyezitl
Ingatlanforgalmi irodája.
Tikba]!}. Htrfi-Mr ». TírWtl d.: Slínlí Cnndksé |
Polgármester.
Eladó birtokok:
300 holdas birtok urílakkal Veszprémmegyében.
222 hold.s birtok elegendő gazdasági épületekkel, Veszprémmegyében.
120 holdas birtok 3 szobás urilakkal, teljes élő fa holt íclszereléssel, Somogymegyében.
105 holdas birtok szép kastéllyal Zalamegyébe,i.
100 holdas birtok felszereléasel Tolnamcgyében.
160 hold fold épületek nélkül Somogymegyében.
20 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, prima fejszőlővel beültetve,
16 holdas szőlőbirtok szép épülettel, Nagykanizsa mellett.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton mellett, sn-mogymegyébon.
5 holdas sző íbiitok Keszthely mellett, stb. stb.
Somogymegj ében parcellázásra kerülő prim.i homokos birtokbólmég 150 hold tetszés szerinti beosztásban 1200 négyszögöler,-kinlK. 12.000\'— érban eladó. A birtokru épületek nincsenek. Építési anyagríl gondoskodva van.
Eladó házak:
Modern adómentes hftz elfoglalható 4 szobás lakással.
Nagy hAz istállóval, kocsiszínnel és kerttel, 3 szobás lakás elfoglalhaló.
Kisebb ház kerttel, egy szobás lakás azonnal elfoglalható.
Lekíházak minden nagysógban kerttel és anélkül.
Emelcics ház a város beliexüleién nagy kerttel.
Egyemeletes modern ház a város középpontjában.
Kétemeletes üzlethez a piactéren. Eladó üzletek:
Nagykanizsa közelében, forgalmas vasútállomáson szál oda-vendéglő stb.
Nagyfotgnlmu dunántuli városban nagyforgalmu kávéház átadó.
Üzlethelyiségek Nagykanizsán átadók.
Fa\'usi üzletház füszerüzlettel eladó.
Balatoni villák t
Balatonbogláron villa 4 szoba, 2 konyha, teíjes bútorzattal jutányosán.
Balaionlellén stb. villák minden nagyságban.
VILÁG
mozgóképszínház
Erziibil klráljié-tír, Szarut szálloda épilltékia
Telefon 74. T.l.fon 74.
.Pénteken és szombaton szenzációs nagy és művész Pathi e.t I
| Dráma üt i fdv.-ban.
Legyen igazság! Móric és Renée I Japán Budtiisták
vyáttt. . „.m utat, Mérte. - | ^ \' "atq ^
_^-pSátán fiaTnTrésieS^T
Helyárak: ^ ^ II ^t^M^M^y
NT.-.UM a ia^talaldo.osok , ZaUl 6, G,arm.tl k8nTvnTomd.i<l»a.
<l-lk évfolyam
J^gykanU^im április 8. Szombat
8] sxáco.
ZALAIKÖZLÖNY
Ss4tMstft*t ét \'ktadóhlvaUt i t\'ő-ol 1?. et. ————— loUroxbao-uiefon 73 .
Megjolontk m»ndlK kor* regnél
keresztény politikai napilap
XÖSZÜRKMCTfl: Dr HEGEDŰSGYÓROY
». \'11.111;,. llfllMU
— * - -<1 <|I - -1 Hllii
fSLKt.rtSSZKRKKSZTÓ ■
BODROOKflZY ZOLTAN
BKII<ct«al árakt (»•/, IttnlaJ Uénl hrilll Sff. «vi. Hl K. FMvr. 400 K. N.fr.d
<«• >00 K. Eo túu 74 K. F«|< Ma in «<
Wight szigete - a királyi család tartózkodási helye.
m.öX.1ialalK?k ,a gyásxünnepségen nem képvl.eltellk
magukat - Károly király halálának okairól - Az apanáw kérdé.e
A .Halai Közlöny" hUfonjeltntííe. —
LUtabon. áprilii 7. Founcha\'.i jelentéi .zerioL LV. Károly király h.lál. a, ottani *fj"Tf? k6,<t?cP mí\'y részvétet keltett n királyi család Iránt, amelynek a maguk földjén menedéket adtak. Általában ugy vélik, ho?y IV. Károly király korai halála — M-viiyázallantága, nem kSvetle azokat az egész-aágOgyi tanácsokat, miket neki adlak éa nem tett eleget az óvatosság követelményeinek, így például sosem lehetett ráverni arra, hogy ne aludjék nyitott obiaknál, ami az atlanti köd miatt mindig kockázatos.
A betegség kezdetben nem volt súlyos, de a voltaképpeni baj az volt, hogy Károly, király februárban minden figyelmeztetés ellenére a hegyi villába ment lakni. Két hét múlva, amikor már ig«n maga*, átlag negyven fokos láza volt, egyezett ciak bele abba, hory orvost hívjanak. Addig a betegiég leküzdésére csak háziszereket alkalmaztak.
Párís, április 7. Az Echó de Paris értesülése szerint a nagykövetek értekezlete teg nap foglalkozott IV. Károly király halála következtében előállott helyzettel és elhatá-roxto, hogy rajta lesz, hogy az apanázs kérdés rendeztessék. Az ülésen utalt arra, hogy a Habsburgoknak Magyarországon bi. tokáik vannsk, amelynek értékét mintegy harminc millió aranykoronára becsülik.
A nagykövet! értekezlet elhatározta továbbá, hogy a nagyhatalmak a budapesti gyászünnepségen nevc^képvlselteiik magukat.
Zita királynénak é« gyermekeinek meg-engedték, hogy Madeirát elhagyhatják és más tartózkodási helyet jelölnek ki számukra Európában, de nem Magyarországon, Komolyan szóba jött ebben a tekintetben Wight szigete.
Bécs, április 7. Tegnap az a jelentés érkezett Parisból, hogy a nagykövetek tanácsa elhatározta az utódállamokban nacionalizált és zár alá vett Habsburg-birtokok igénybevételét, a család eltartási költségeinek fedezésére. Ezt a híradást a* itteni francia követéhez érkezett jelentés annyiban ^korrigálja, hogy jiem a monarchiából alakult* utódállamokban levő) valamennyi _ birtokról van sió, hanem csupán csolc magyarországi birtokairól.
Hága, április 7. Még ma sem, biztos,
hogy IV. Károly király végleges temetése hol és mikor les.\', annál is inkább, mért azt a végrendelet, mely Zita királyné birtokában van — még nem bontották fel. Erre nézve bevárjak gróf Hunyathj Józsefnek, Károly király utolsó főudvarmesterének megérkezését.
Bécs, április 7. A t-gnap tartott gyász-misén Schober kancellár is megjelent négy miniszter társaságában. Az ellenzéki pártök rossz néven vették ezt és interpelláció formájában n nemzetgyűlésen szóvá telték. — Schob.-r válasza nem elégítette ki a s*océl-demokratákat, mmtk kővetkeztébín Schober kancellár állása megrendült. A szociáldemokraták követelik, hogy az osztrák véderönek azon tisztjeit, akik a tegnapi requiemcn egyemuhában fegyveresen részt vettek — azonnal bocsáttassanak el a hadsereg kőtelekéből.
A pokolgépes merénylet áldozatainak temetése.
Apponyi albert gróf gyászbeszéde. — Két gyanús fiatalember.
Saját tudósítónk telefonjelentése.
Budapest, áprüis 7. A kihallgatott tanuk javaiészo említést tett kát fiatalemberről, Akik közül az egyik rozsdásyörös kabátot viselt és akiket aznap este a robbanás előtt pár perccel a Miksa- u\'cában látlak elsietni.
Megállapítást nyeri, hogy a két idegen, a merénylet elkövetését megelőzően fenn járt az Erzsébclyá\'osi Demokrata Kör helyiségében, de hogy milyen céllal, azt nem lehetplt eddig megállapítani. A rendőrség felszólította a két gyanúsítottat, hogy amennyiben ártatlanok, ártatlanságuk igazolása miatt jelentkezzenek a rendőrfőkapitényságon. A két fiatalember mai napig sem jelentkezett a rendőrségen, ugy hogy valószínűnek látszik az a feltevés, hogy a mc-rénylet elkövetésében tényleg bűnösek. Eddig minden jel arra n utat, hogy a merénylők megszöktek Budapestről és több mint bizonyos, hogy Béci felé vették utjokat.
Budapest, április 7. Ma tiz órakor óriási tömeg lepte el a temetőt. A megállapított terminuskor sorban érkeznek Vitéz Nagy Pal
tábornok, Horthy Miklós kormányzó, gróf Klebelsberg Kuno belügyminiszter, Sipőcz polgármester, Fedlow kapitány éa számos előkelő politikus.
Fél tizenegy órakor kezdődött a különböző egyesületek, testületek felvonulása; mindegyik koszorút helyezett s ravatalra.
Tizenegy órakor kezdődött meg a szertartás, mely után Apponyí Albert gróf a koporsók elé állott és elkezdette gyász-beszédét :
„Hármas szolidaritás, az emberi, tár-sádülmi, és állrrn polgári szolidaritás nevében jöttem ide. Azokkal, — okiknek a koporsói előttünk fekszenek, akiket gyászolunk, azokkal engem nem kötött ösazc sem családi, sem vallási kötelék, sem rokonság. Ök azok vo\'tak hozzám, akiket idegeneknek szoktunk nevezni, de mégsem idegenek, mezt emberek voltak és éppen azért jöttem ide, hogy tanúságot tegyek a nagy emberi siolidaritás mellett. Ugy érzem, hogy a csapás mely reájuk lesújtott, engem ia lesújt, a fájdalom, amely az Ő elhunytuk nyomán keletkezett — nt én szivemb? is belem:rkolt. Engem azonban nem csupán az emberi szolidaritás hozott de, hanem az is, hogy egy társadalomnak vágjunk a tagjai. Micsoda tártadolom az, amelyben nem lehet tudni, hogy nem rejt-e gyilkos szándékot valakinek a közellét*. Mint állampolgár is, állampolgárokkal érzem magam szolidárisnak, mert micsoda államhatalom az, amely nem akarná öuzes polgárainak biitonságát megőrizni, vagy különbséget lenni abban, hogy kinek a biztonságát őr»i meg és kiét nem.
Ez. a bűntény nemc»ak égbe kiált, ez odakiált az államhatalomnak is és akik kiáltanak, azok nemcsak a közvetlen hozzátartozók, hanem az állampolgárság összesége.
Temessük el ezekben a sírokban a gyűlölködés szellemét is, hogy, kialakuljoa a haza és becsületes polgárainak együttműködése a nemzeti újjászületés céljaira."
-V A temetőbe vezető utakon o rendőrség példás rendet tartott fenn.
y _
Jugoszláv „nemzeti ajándék".
Bécs, ápr. 7. Ji^gpszláv forrásból jelenlik, hogy nemzeti ajándékul felajánlják Sándor királynak esküvője alkalmából Windischgrsetz Ottó herceg weldeni kastélyát.
Férfi és női szövetek üüz beérkeztek
Kisfaludi és Krausz
divat nagyáruházába az Arany Kaka.hoz
Nagykanizsán
ZALAI KÖZLÖNY
1922. Április 8
Máté József - rablógyilkosság áldozata.
A csendőrség letartóztatta a gyilkol titokzatos idegent. - A tettes töredelmes vallomást tett. - Három lövéssel teritette le áldozatát. -A csendőrség az elásott áldozat felkeresésére indul
— A ,Zalai Közlöny* tudósítójától. —
hirül hozták fia eltűnésinek kÖifilményeil, egy szó sem tudott ajkára férni, csak bánatos szemeiből csordultait ki az apai fájdalom kőnyei . . .
A titokzatos Idegen.
Nagykanizsa, április 7. Máté József fiatal fuvaros ügyében, li n már tegnap közólt titokzatos körülmények között eltűnt, n legközelebbi órákban valószínűleg döntö fordulat követkeiik.
A titokzatos letartóztatott.
Ugyanis a keszthelyi m. kir. ctendŐrség értesítette a nagykanizsai csendőrparancsnok-bágo>, hogy egy, lovakat és kocsit gyanús körülmények között eladni szándékozott embert fogtak el, aki kilétét nem akarja eláiulni. Tekintve, hogy a kocsin friss embervér nyomai voltak láthatói, a csendőrség a magát megnevezni nem akaró titokzatos idegent letartóztatásba helyezte, a kocii>, lovakat pedig Őrizetbe vette. Tekintve, hogy a keszthelyi csendőrség ugyanakkor fogta el a titokzatos idegent, mikor Máté József kc-cvjával eltűnt, alapos a gyanú, hogy a letartóztatott titokzatos idegen az az egyén, aki a mult hét csütörtök estéjén bekopogtatott Máté Honvédutcai lakáaába fuvart rendelni és igy ő tette cl a 22 éves fuvarosfiut láb alól, Rogy igy a két értékes lóhoz és kocsihoz jusson.
A kanizsai csendőrség Keszthelyen.
Ezért megkereste a vizsgálatvezető keszthelyi csendőrörs parancsnok a nrgykanirspi m. kir. csendőrséget, rnnak megállapitásn végett, vájjon sz őrizetben levő kocsi és két ló M áté József tulajdona-e, küldjék le Máté hozzátartozóját. Igy ma reggel 7 órakor egy kanizsai járőrrel leutazott Máté Mariska, az eltűnt fuvaros tizenhatéves nővére, hogy tényleg az ő kocsijukról és lovaikról van-e szó. Velük mentek Dervarics György és Horváth Majdák Ferenc szomszédok is.
A „Z»lai Közlöny" munkatársa, hogy olvasóközönségünket mindenről tájékoztathassa, felkereste az eltűnt fuvaros\'egény hozzátartozóit, hogy a titokzatos eset körülményeinek részleteit megtudhassa.
Honvéd-utca 30. szám.
A város központjától eléggé távol vsn a Honvéd-u\'ca. -A külvárosi utcák szokott képét mutatja. Az eltaksrhatatlan szegénység vonul végig rajt, síigmatizálja az utca házait, lakóit. Ahogy a 30. szám alá érünk, az esőtől megpuhult földben ott látjuk még a kapuból kigördült kocsi erős keréknyomát, mikor utolsó fuvarozó útjára hajtott Máté József, a husTonkétéves fuvaroslegény, hogy egV sötét bűntény szerencsétlen áldozataként sohse lássa többé viszont a szülői házat.
Maga a ház, a lakás — a nincstelenség tipikus tanyája. Mindenütt kirí a nyomor, a maga bántó, sebző, keseiü valóságában. A konyhában, az egyik sarokban ott gubbns7t az eltűnt fiu 29 éves Teréz nővére, ki nem egészen normális lévén, érthetetlenül és kíváncsian bámul felénk, kik hívatlanul betolakodtunk a szomorú, csendes házba.
Az eltűnt tartotta fenn a családot.
Érdeklődtünk a családi viszonyok felől és igy megtudjuk, hogy a család feje, a hatvan éves Máté József — az eltűnt fiu édesapia — már nyolc hét óta fekszik tehetetlenül a kanizsai közkórházb^n. keze-láb", lefagyod a télen, egy nagyobb^ bor fuvarozás közben. Az asszony — Máté fejesége — már régen elhalt, u?y, hogy a családot, a két leányt és önmagát, az eltűnt 22 éves Jczsi tartotta fenn. aki apjának foglalkozását folytatta, fuvarozást vállalt. Minthogy a Józsi, a kenyérkereső eltűnt — a két leány nehéz időknek néz elébe.
Szomszédaik, Ismerőseik mind egyhangúlag sajnálják a Józsi fiu tragikus eltűnését, mert jó, becsületes és törekvő fiúnak ismerték.
As öreg Máté .
Mikor a kórházban tehetetlenül fekvő . Máté Józsefnek — afe ellünt fiu atyjának —
Hogy a bűntény előre megfontolva, gondosan kieszelve lett elkövetve, az bizonyos. A kérdéses csütörtök napján a titokzatos idegen a Honvéd-utca sarkán játszó gyermekektől kérdoőskódétt a Máté József fuvaros háza után. Az illetőnek ismerni kellett Mátéék családi körülményeit; azt, hogy csak a két leány, meg a 22 éves Máté-fiu van a híznál. Az illető azzal állitolt be hozzájuk, hogy Nemesvidről kellene bútorokat beszállítani, meg is alkudott a fiatal Mátéval, meg-v. ciorázott náluk, sőt le is feküdt a szobában, hogy aztán hajnali két órakor útra kelhessen Máté Józseffel. A fuvarosék még meg is őrültek, hogy szépen fognak keresni.
Pedig, ha tudták volna . ..
A szembesítés . ..
Keszthely, április 7. (Délután 5 órakor érkezett). A nagykanizsai járőrreima délu\'án ideéikezelt Máté Mariska, mint akisérelében levő két szomszédja, Dervarics György és Horváth Majdák Ftrenc, hogy egyrészt szembesítsék az őrizet alatt álló titokzatos idegennel, aki nem volt h»j\'andó nacionáléját megnevezni, nem-e egy és ugyanazon személy a „nemesvidi bútorszállítás megrendelőjével", másrészt, hogy megállapítsák, Máté kocija és lova-e a keszthelyi csendőrőrsnél lévő két ló és kocsi.
Amint Máté Mariska meglátta a szu\'o-nyos csendőrök között álló embert, anélkül, hogy kérdést intéztek volna hozzá, mindjárt rámutatott a „titokzatos idegenre" és idegesen feléje , kiáltott: ez az 1 ez az ur volt nálunk fuvart megrendelni és ő ment el a Jó/sival a kocsin. A férfi, aki eddig nem akait semmiről sem tudni, aki mindent tagi-dón, sőt még kilétét sem akaita elárulni, erre láthatóan zavarba jött, majd a csendőrök rászegeződő vastekintette előtt a földre szegezte tekintetét és elkezdett remegni.
A gyilkos vallomása. Eközben Dervarics György és Horváth-Majdák Ferenc a kocsiban éa két lóban künn felismerték Máté kocsifát és lovait. Mikor most ugy a leánnyal, mint a két szomszéddal szembesítették — a férfi nem tudott többé a keresztkérdések alól kibújni — töredelmesen Ixvallotta, hogy ténuleg 6 az, akit a nagykanizsai csendőrség keres, ő rendelte meg a fuvart. Msjd elmondotta, hogy Lippai Tari Kálmán-nak hivjAk, 32 éves református vallású, foglalkozásra nézve kőfaragó, aki mint lelencgyermek nevelődött.
AHás és kereset nélkül csavarogva, azzal bz eltökéli é. előre megfontolt ududtk* k.l jött le Ns2yk.nir.Ar., hogy egy fuvarosnál mrgicndcl majd fuvart, ktcialja Mura és az ulon leüli, kocsiját és lov.it pedig eladja.
Hogy történt a gyilkosság?
Itt érdeklődőit egy oly fuvaros után, kinél lettél majd könnyen tudja végrehajtani. Málé körülményei leginkább feleltek meg céljának. Majd elmondotta a már fentebb leiit csütörtök esti .rereplísét Mátéiknál. Hajnali kél órakor elindullak a Honvéd utcából éí amikor a Récse felé vivő uton a Lapi csárda Jelé közeledlek, elövclle revolveréi, célba vette Máté Jóskát és húrom lövéssel leterítette. Majd bedobta a rr.ég vonagló áldozatot a kocsiba és tovább hajlott Calambokig, ahol egy erdőben . elásta és galyukkal befödte u friss gödör nyomait.
Tetemrehívás.
A gyilkos Villáméin rj, tt, n srrgény ti/enhat éves M.mku nz ájulthoz körei illőit. Nincsen többé a Jóska, nincsen, ez az
ismeretlen ember, kit Kttak, kinek
nem vélellek soha - legyl\'kcll. a bátyját Patakban ömlőitek kényei a csak n-gyn.h.-zen sikerült a derék crendőrőknek ai osszo-tört fiatal teremtést megnyugtatni.
Zrin József nagykanlrMu csendőiliszt-helyrlle* é. Szakonyi fStörzrfrmester .kiknek a titokzatosnak indult ugy felderítésében . keszthelyi csendór&rsparancsnok melleit „agy érdemei vannak - a töredelmes vallo-más ulán lelarlóitalták a rablógyilkos Llppal T.ri Kiírnám és holn.p reggel Mvlaiilc a G.l.mbok meüetli erdőbe, ahol állítólag elásta a fiatal Málé holllestét, hogy ott áldozata elölt mégegyszer rés.letes vallomást tegyen.
A csendőrségi nyomozás ulán . n.gy-kani.s.l kir. ügyészség ügyésze, a vizsgálóbíróval és törvényszéki orvossal ki fog szállani a helyszínére. ....
A rablógyilkoit valószínűleg vasárnap vagy hétfőn reggel erősen megvasalva bo-szállitjék a nagykanizsai kir. ügyészségre.
Hogy hogyan végződött a galombokl erdőben az elásoll hulla felkutalása, arról lapunk holnapi számában már valószínűleg megrázó jeleneteket közölhetünk. (*)
A román királyné Belgrádban.
A „Zalai Közlöny" belgrádi levelezőjétől.
Belgrád, április 7. Belgrád ünnepi külsőben fogadta Mária román királynét. Az összes utcák román és jugoszláv zászlókkal voltak fellobogó\'va. Már a kora délutáni órákban nagv néptömeg lepte el a Terápiát, Kralj Milán-, Milos Velikog- és Nemanja utcá-kat. A katonaság sorfala mögött várta a lakosság Mária királyné bevonulását.
Az állomás előtt a katonazene állt és a katonai akadémia növendékei és egy testőrszázad álltak sorfalat.
A perronon helyezkedtek el: a tábornoki kara, a kormány tagjai, a parlament elnöke, a belgrádi polgármester, a női egyesületek képviselői, hírlapírók stb. Ok óra 15 petekor érkezett meg Sándor király Pavle herceg kíséretében. Ebben a pillanatban adták le az eUő ágyúlövést, smi azt jelezte, hogy a különvonat már a Siávahidon van, két perccel később megállt a vonat. A katonazene a román himnuszt játszotta és Múria királyné mosolygós arccal állt a vagon ajtajában. A király a kocsihoz sietett és le-segitette, kétszer megctókolták egymást, azután a díszszázad előtt elhaladva, a megjelent előkelőségeket mutatta be a király Mária királynénck. A bemutatott férfiak mind kezet csókoltak a királynénak, a nőknek pedig kezet nyújtott. A különfélo üdvözlések alkalmával 5 csokrot nyújtottak át a királynénak. Sándor király Pasics, Nincsics, Ribar és Marinkovics feleségeit mutatta be Mária királynénak. Tiz perccel később a királyné Sándor királlyal nyitott autóba szállt. Eredetileg ugyan csukott autó várta őket, de Mária királyné kívánságára nyitott autóba szálltak. Utánuk a lovastestőrség egy százada jött, ezt pedig követte a többi autó.
A királyi palota előtt nagy néptömeg várta a királynét, aki néhány percnyi tartózkodás után Sándor királlyal együtt megjelent az erkélyen. A király ezután az uj konakba ment, Mária királyné pedig ismét megjelent az erkélyen.
Este 9 órakor ünnepi vacsora volt, amelyen kétszáz személy résztvett, kőztük Pavle herceg, Dimitríje patriarcha, az összes miniszterek nejeikkel, Ribar és neje, a katonai előkelőségek stb.
Háromnegyed tiz órakor a királyi palota nagytermében hangverseny volt, amelyen Valovac énekesnő és Rijsvec a belgrádi opera tagjai énekeltek.
1922. április 8
ZALAI KÖZLÖNY
— UrhBlgyek kongregációinak lelkigyakorlata. A nigyhét Károm első napján vagyis folyó hó 10., 11. ás 12-én, hélfön, kedden és szerdán az Urinők é» Utleányok Kongregációinak tagjai, valamint az általuk vendégül meghívott úrhölgyek részére lelkl-gyakorlalokst lart P. Pintér Benvenul. — A konferencia témái: I. Kredo — az élet sötét éjjelén. II. Kriszta lépcsőiéről a Tábor fényében. 111. A szeretet birodalmának kspujs előtt. Kezdete este 6 órakor s kongregációteremben
— Hivatal vizsgálat. Dr. Stopár József pécsi kir. ügyészségi elnök ma Nagykanizsára érkezett a nagykanizsai kir. ügyészség ügyvitelének felülvizsgálása végett.
— Evang. gyászistentiszteletek a királyárt. A dunántp\'i evang. egyházkerület püspöke elrendelte, hogy mindazon gyülekezetekben, ahol a király temetésének nspján nem tartottak gyászistentiszteletet, ott virágvasárnapján tartassanak meg ezen gyászistenitiszteletek. A nagykanizsai evangélikus templomban — tudvalevőleg — temetés napján volt a gyászistenitisztelet. Azonban a környékbeli evang. gyülekezetekben majdnem kivétel nélkül virágvasárnsp réjják le kegyeletüket a hívek a király emléke iránt.
— Klnevezá*. A városi ovóds fel-ügyelőbizottaág a tegnapi ülésén a megürcse dett negyedik (klskanizsai) óvónői állásra egyhangúlag Kovád Illésné született Rádli Irán menekült muraközi óvónőt nevezte ki, aki három év óta helyettes óvónői minőségben hatóságának megelégedésére működött.
— Áthelyezés. Tima Károly, a nagykanizsai államrendőrség nyomoróosztályának detektlvje, saját kéretméro a kőszegi állam-rendőrséghez helyeztetett át.
— „Elnámult harangok14 alapja javára kegyesek voltak adományozni: Hercegi erdőhivatal 200 K, Barthos Gyula hercegi erdőmester 100 K, Bognár Margit urleány 300 K, özvegy Sándor Józsefné, Horváth Kati, N. N. 30-30 K, özv. Orbán Istvánná 30 K, N. N. 20 K. Mély hálával ezen uton nyugtatjuk,
— Pánik az Urániában. Tegnap este az Uránia-moigó gyönyörű „Jehova" rlőadása közben, a második felvonás végén a7. egyik tekercs hirtelen kigyulladt és elégett. A közönség a feltörő láng láttára az első pillanatban nen> tudta magának a felcsapó lángot megmagyarázni — ijjedten menekült a kijárat felé. Azonban amikor látta, hogy nincsen komolyabb baj, ismét megnyugodott, ugy, hogy zavartalanul folytatták a további előadást. Az Uránia-mozgó kára jelentékeny.
— A letenyei antobuaz-Járat inmár rendszeroson közlokedik. Letenyátől Indul minden-nsp reggel 8 óra 30 perckor, Nagykanizsáról vissza 16 óra 20 perckor. Rendes megállóhelyek: Nagykanizsa vasútállomás, Nagykanizsa Erzsébet tár, Becsohely, Letenye. Feltételes megállóhelyek : Kiskanlzsa Templom tér. Sormás és Póla. Menetdíj 180 korona, illetve kisebb távolságokra 150 korona,
— A Magyar Távirati Iroda nagykanizsai fiókja, melyet Ujjalussy kollégánk kitűnő szakértelemmel vezet, Széchenyi tér 4 szám alá költözött, ahol a nagyközönség rendelkezésére áll. Telefonszámai: 338 és 383.
(x) Uránia. Klaa József gyönyörU drámai köliemánye a Jehova, magyar azereplSk, magyar film.
_ A Balatoni Szövetség adománya. A Balatoni Szövetség a badacsonyi turista ut Jóksrba hozatalára negyvenezer koronát adott.
Brilliánst
platinát, aranyat és ezüstöt
a legmigasabb napi árban vesz
Milhofer Ödön Utóda
— A gyilkos és öngyilkos fiatalasszony. Németh Józsefné Mmtos Gizellát a gyerekasszonyt, aki egy meggondolatlan pillanatban súlyosan vétett isteni és emberi tör«onyek ellen — noha erősen lázas és nagyon beteg, ai orvosi tudomány most már biztosan megfogja menteni az életnek. A tizennyolc éves, ismert kanizsai szépség, dicára az átélt borzalmas tragédiának, ugy fekszik ott a kórház fehér ágyán — mint egy kinyílt piros rózsa, alig hagytak nyomot üde arcán a< izgalmak. Elmondotta, hogy azért akart megválni az élettől, mert férje, aki vámőr, kevésbé gondoskodott az eltartá-
baton és vasárnap újra a Glória filmgyár e^yl\'t parádés darabját fogja a közönség viszontlátni, Kiss József hatalmas drámai költeményének a Jehovának megfilmesítését. A főszerepet Ivánffy Jenő, a Nemzeti színház nagy művésze jfttsza\'; a szerep ők: Jó!) rabbi Ivánffy Jenő, Eszter a felesége F. Lányi Irma, Ruben, Simon fiai Varga Gyula, Gyárfás László, Mirj*m, a leánya Bánhidy Ilona, Józsua tanítványa Forgács Jenő, a színész Vándory Gusztáv, .Mária Ridly Elly. A mélyen megható, komoly erkölcsi tartalmú remekmű iránt érdeklődők siessenek jegyeiket
biztosítani.
_ ••
Az uj nagykanizsai záróra rendelet mai napon lép érvénybe.
Az ünnepi záróráról szóló 1913- évi 36. t.-c. kiegészítésére alkotott 1921. 37. t.-c. 2. §-ban nyert felhatolmazás alapján Nagy kaniisa rendezett tanácsú város területén a nyílt árusítási üzletek zárórájának szabályozása tárgyában mult évi november 26-i 92954. -íz. alatt kiadott rendelet 1. §-ának B) és C) pontjait hatályon kívül helyezem és azok helyett a következőket rendelem:
B). Fűszer- és élelmiszerkereskedéseket a r. t. város III. kerületének területén október 1-től február uto\'só napjáig este 8 órától :ggel 9 óráig; március 1-től szeptember
aki vamor, keve»oe gonaosKoaou ez cuaria- i ijj este 9 órától reggel fél 5 óráig; a sáról és egyéb családi dilferenciák is érlelték | rendezett tanácsú város többi kerületeiben eg elkeseredésében az öngyilkosság gondo-
latát. Mikor aztán felhajtotta az első s/ubli mátos pohnrat, eszébe jutott hét hetes gyermeke, és hogy az se maradjon itt nyomorogni, hirtelen elhatározásaj! a kútba dobta, ahol perszo meghalt. Azután újból vett ma gához mérget, mire eszméletét vesztette. Többre nem emlékszik.
(x) Uránia i Jahova. (x) Köztisztviselők közleménye. Kő/pontunk 179/K. számú körlevele alnpján kérjük mindazon tagj únkat, akik a multévi kedvezményes luhaszövet- és cipő-utalványaikat még nem váltották be; azok igényüket folyó hó 15 ig fiók.-írudánk vezetőjének ie-lentfék be s egyuHal ugy az utalványt, valamint az áruért fizetendő összeget elismervény ellenében lead.ii tarlotnak. Az ily módon összegyűjtött utalványok és pénz ellenében fogja központunk a kedvezményes árut kiutalni; fiókárudánk az elismervények elle nében szolgáltatja ki. Egyben felkérjük még mindazon tangjainkat, akik az áruda volt vezetőjének (Jablonczay) működése alatt leblokkolt, illetve kifizetett árukat, só stb. ezideig még nem kapták meg, ugy azok azt árudánk jelenlegi vezetőjének haladéktalanul legkésőbb folyó hó 15-ig jelentsék be, későbbi reklamációkat élnem fogadhatunk. Továbbá értesítjük t. tagjainkat, hogy az április havi lisztet folyó hó 10-től 15-ig Oiztjuk ki. M. K. F. T. és E. Sz. üzletvezetősége.
(x) A Világ mozgó tegnapi Paihé esiélye egyike volt a szezon azon műsorainak, melyek felejthetetlenek a mozi közöiség köré ben s amely a legnagyobb erkölcsi hatást váltotta ki a közönség köréből. E műsornak — mcíy minden Pathó kószimény sajátossága — tiszta felvételei, színpompás képei s a művészek játékai adják mog a nagy sikert. E képet „Legyen igazság" csak is felnőttek nézhetik meg. E műsor még csak ma lesz látható. Holnep a mult héten e\'maradt Sitán fial II. része lesz bemutatva.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és óra/avitások, Valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried Jóraef ékszerész, Sugár-ut 2. (Fö-tér és Sugár-ut sarok) 4 középiskolát végzett fin tanulónak
felvétetik.
(x) A Jehova reprixe. Az Uránia idei legszebb sikereit a nagy magyar filmek felele venilésével érte el. A magyar tárgyú, magyar szereplők által előadott dolgok mintha lebb fértek volna a közönség lolkéhez.
pedig egész éven át este 7 órától reggel óráig, a tulnyomólag állami egyedárusitó cikkeket árusitó kereskedők pedig a r. t. város területén egész éven át esti 7 órától reggel 7 óráig.
C) Szatócs-üzleteket a III. kerület területén, október 1-től február utolsó napjáig, este 8 órától reggel 6 lg, március 1-től szeptember 30-ig este 9-től reggel 7,5 óráig, t r. t. város többi kerületeinél pedig egész éven át este 7 órától reggel 6 óráig zárva kell tartani, amely idő alatt az alkalmazottakat foglalkoztatni tilos. Az uj rendelet ma lép hatályba.
TÖRVÉNYSZÉK
Főtárgyaiások. Hétfőn, vagyis április 10 én a nagykanizsai kir. törvényszék a kővetkező bűnügyekben tartja meg főtárgya-lásait:
Czotler Jánosné született VéciflC Kitalin zaloköveskuti lakos szándékos emberöléstől vádolva, mórt újszülött gyermekét megfojtotta ;
Joós L^jos keszthelyi lakos lopás bűntettével vádolva, mert egy fegyvermüves műhelyébe hatolt és onnét egy forgópisztolyt lopott;
özv. Ribarils Istvánné született Bogatin Anna molnári lakos szándékos emberöléssel vádolva, mert gyermeke fejét kendőbe csavarva, azt megfojtotta;
és Szmódics László nagykanizsai lakos ügyében, aki hatóság elleni erőszakkal van vádolva.
köze-Szom-
SPOJRT.
Szdv.—VAC. Vasárnap délután fél 4 órai kc/dettel első bajnoki mérkőző* lesz a székesfehérvári vasutas egylet I. csapatával. A VAC. — mint tudjuk — jó formában van és ixy n csitpat biztosra veheti, hogy m-gnyeri a két pontot.
Közgazdaság
Budapesti tőzsdei
Saját tudósilónktól.
Budapest, április. 7.
Napolcoi 3160—90, Font--, Dollár
840—50, Francia frank 77\'/,—75, Marka 282-92\'/,, Olasz llia 44—44\'/,. Osztrák korona 10\'/,—11\'/,. Rubel 47\'/,—18\'/,. Lei 610-620, Szokol 1635—45, Sv«jci fr«na —, Dinár 1017—27, Lengyel márka 22-23. ,
2AU1 KÖZLŐN\'V
Budapesti devlzík:
Amsterdam 315—90, Koppenhága 165—70, Krisztiánja 150—155, London 3060—710, Btrlin 380—90, Milano «87\'/,-437\'/„ Pá\'is 7650 700, Prága 1637\',\',—47\'/,, Stotiholm 21016 Zürich 163—64, "Wien 10\'/, —II1/,. Zágráb 262\'/,—6S\'/„ New.York 842—52, Vareó —.
Zürichi zárlati
Berlin 171, Amsterdam--, Hollandia
19480, New-York 515, London Í260, Páris4700, Milano 2700, Prága 973, Budapest 58, Zágrib 165, Vatsó 13, Wien 6\'/., Oszlrak bélyegzett 7.
Nemes ítmek piaca:
Ezüst koron. 66\'/,—56\'/\',, ezüst forint —, ötkoronás 2921/,—97\'/,, a 20 koronás magyar arany 3210.
Termény Jelentési
Irányzat üzlettelen magas árak miatt.
Buza (Tiszavidéki) 3120—3160, egyéb 3100—160, rozs 2170-90, takarmány árpa 2300—2400, sör Árpa 2425- 600 zab 2275— 2350, lengeti .2800—850, repce 40—48, korpa 1000—1625, köles--.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. r. egészben 126—166, hátulja 140—180, eleje 120-160, ii. r. egészben 98-114, hátulja 106—120, eleje 77—90. Növendék marha I. r. 72—80, borjú (ölön börb.) 134-42. Készlet: Nagymaiha 546, eladás 507. Növendék marha 25, eladis 20, borjú 265, e\'adás 145. Marhabőr 130—142, boijubSr 242—80, juhbúr —. Vásár élénk.
A Jele/ós szerkesztő távollétében szerkesztéseit sojtójogilag Je/eJís: Benedek Rezső szerkesztő
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik szíves részvétükkel | fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, fo gadják ezúton hálás köszönetünket Nagykanizsa, 1922. április 7.
Lendval család
JzZ áPri|ia, 8.
Pollák M. Emil
cégnét Klnlxsy-u. 2a. Telefon 131
legolcsóbb napi árban kicsinyben is kapható
étkezési, vetőmag, takarmány
BURGONYA
Termelök és kereskedőktől vásárolok mipden mennyiségben
Közvetítőket díjazok.
2
korona 66 fillérbe
kerül példányonkint,
tehát mindennap 1 korona 34 fillért takarít meg,
ha most előfizet egy negyedévre vagy fél-\' évre a
ZALAI KŰZLŰNY-re
Tisztelettel értesítem n n. ó. közönséfet, miszerint az 1921/22. évadban termelt
TŰZIFA
eladását és szállítását megkezdtem. Megrendelések Sugár-ut 20. uzám alatti irodámban elfogad\'atnak.
Strém Károly.
Apró hirdetések
<1U>> 10 ..AlK 30 K, flon.pn.p M "\'.In
(o.Abbl hílkO.n.p S K.™ - »•* - «. B.n.pn.p i
ml.i1»nlu>r BO Imp^a^T.
Eladó egy jó karban levő gyermek vaságy Tcleky ut 23. szám slatt._
Clp6feí.6ré.zké.*lt5tanonc felvéielik
Gyergyák Pál cipésmé\', Rozgonyl-utc. 2. qs.
Egy nj festett könnyű kocsi eladó Zrínyi Miklós uic. 16. szám alatt._
Gyakorlattal bíró könyvelőt, vagy könyvelőnőt azonnali belépésre keres Szántó Vilmos kereskedelmi Írod., Eötvös-tér 29.
4832/1922.
Hirdetmény.
Felhivom mindazon szülőket, kiknek tanköteles siketnéma gyermekeik vannak, hogy 8 nápon belttl a gyermekek neveit a városházán a tiszti orvosi hivatalban délelőtt 9 és 10 óra kőzött okvetlenül bejelenteni szíveskedjenek /\'
Nagykanizsán, 1922. évi április hó 3-án.
Polgármester.
Fővárosi mintára
ujoonan berendezett s gazdagon felszerelt
Kizárólagos
E szakmába vágó festékáruk minden színben, föld és oUjfet.tékckben, bel- és külföldi zománc ós más mindennemű lakkok.
Vegyi termékek: 2EIŰÉ3
Kalaplakkok minden színben kaphatók.
FESTEK
HlH
-kereskedés.
Nagy választék tcattk-bm, lenolafkcncs (tlnils), lénmagolaj, terpentlnben.
Festők figyelmébe!
Megérkeztek ez idény legszebb festő fali minták, melyek minden vitelkény -szer nélkül bártWkor mégteklrtthetők. Nagybani vételnél elönyárak.
Sternberger Gyula Erzsébettér
furvM-bMIod. 4t.ll.tiéb.n

VILÁG

mozgóképszinhá,!
Erzsiket klráljié-tér, liirni izillrii épllttikn
Telefon 74. Tol.fon 74.
Pénteken és szombaton szenzációs nagy és művész P.thé-.st I
Legyen igazság!
Dráma öt felv.-ban.
Móric és Renée I Japán Budhisták
Vfjijtóí. Ffozarcpfo a rég titm Utott Móric. | e-:—--Liju\'\' mo-i» :ova
Siioas tcrmésiéti.7
Vasámap Sátán fiai II. részemely *rau"
héten elmaradt
UnlmÍMV • P"101* Ki ,8 1- boly 15 K, II E»«li.ol hítkö*iaP Hl7fa «| s órakor/voír- is ton.p-^umjíiai . n. h.ly ti korong III. hely 7 korona II o«pokoa tél í. ?. fa 9 4r«kor. Po.to.ialtiig
30QC3000 QOQOOOO ŰO OC30QOQOQOO QQOOOQOOQOQO fciPOl
Könyvnyomdái munkát * Könyvkötészeti munkát
_: . Xí.t___i. r.i. j- _• _i_ t • .1 ——— «
/tí. tzl. > Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, boritékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakbo. vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős,\' tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
m Zalai és Gyarmati Nagykanizsa. Fö-ut 13„ *
OOOQOOOQQaOPQOQQOCJODOOOűaOQOOOQQQQoognoT^,"
NtmuMI • UpttüaMoBOSok 1 ZaUl « Gyarmati könyvnyooidáiáb««.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. április 9. Vasárnap
82. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
keres\' én \'olitikal napilap
tazkesxtósít kUdóhiv«Ul: Prt-ut 13. ax. ——— Interorbin-SoUfon ?S .
Megjelenik minttte kora reggoi
á2BRKES7.v | KBLELÓSSZERKRSZTA
Dr H . i, BODROOKÓZY ZOLTÁN
Bltfttxotóal Arak: (3° »(írjiloi idotil l|jitt)
tfjéis «vr«. 780 K. Félévit 400 K- N«gy«i
évco 200 K. r.^y bóra 7i K. I\'nyci :uu iia 4 \\
Bulgária az antant gyámsága alatt.
Az antant harakirit követel Bulgáriától. - A polgári lakos a fegyverét, a katonatiszt a kardiát adia át. — Az állami szuverénitás. — Az önrendelkezés arculcsapása.
— Saját tudósítónk telcfonjclentése. —
Szófia, április 8. A szövetségközi leszerelőblzottság jegyzéket nyújtott át a kormánynak, amelyben kéri, hogy a kormány fogadtassa el a polgári lakosság teljes leszereléséről szóló törvényjavaslatot.
A polgári lakosság köteles kivétel nélkül minden fegyvert beszolgáltatni az illetékes hatóságoknak. A tartalékos tisztek még kardjakat is tartoznak átadni.
A jóvátételi bizottság jegyzéket adott át a kormánynak, melyben kéri, hogy a vámhivatalokat adják át a szövetségközi bizottság kezébe.
A bizottság kívánja továbbá a Jegybank alapszabályainak megváltoztatását és a bankjegyforgalom el-
lenőrzését, valamint követeli, hogy Bulgária a szövetségközi bizottság előzetes hozzájárulása nélkül ne ad hasson külföldieknek engedélyt természeti kincseinek kiaknázására.
Ilyen feltételek mellett a jóvátételi bizottság kész arra, hogy Bulgáriának három évi haladékot engedélyeznek jóvátételének megfizetésére
A jegyzékre április 30 ára kérnek választ.
Ezek a kemény feltételek egész Bulgáriában nagy megdöbbenést keltetlek. Hir szerint a Génuába utnzó bolgár bizottság jegyzéket fog n génuai értekezlet elé terjeszteni, amelyben nzt kéri, hogy az értekezlet enyhítse ezeket a feltételeket.

Kát napon belül meglesznek a bombamerénylet tettesei.
Komoly nyomozási adatok a rendőrség birtokában. — A tettesek nyomában.
Saját tudósítónk telefonjelentése.
Budapest, április 8. Az Erzsébetvárosi Demokrata Körben -elkövetett pokolgépes merénylet ügyében a rendőrségi vizsgálat az eddigi irányban tovább halad. Különös eredmény ma sincsen. Tekintettel, hogy a kihallgatások zártak, csak szorosan azt közölhetjük, amit a rendőri jelcfiíéS\'mond.
Budapest, április 8. (Este.) Dr. Horváth Antal rendőrfőtanácsos egyik fővárosi lap munkatársa előtt a következőleg nyilatkozott: . — A bombamerénylet nyomozása a legnagyobb rendben folyik. A rendőrség birtokában komoly nyomozási adatok vannak. Két napon belül okvetlenül a rendőrség kezel között lesznek a bombamerénylet tettesel.
A rendőrségtcétségtelenül megállapította,
hogy egy szervezett társaság követte el a gaz merényletet Ez a szervezett társa-saság minden valószinüség szerint körülbelül öt-hat főből állott és olyan egyéneket avattak be a merénylet végrehajtására, akiket egymás-közt feltétlenül megbízható embereknek ismertek.
A beteg Zita királyné.
Saját tudósítónk telefonjelentése.
Founchat, április 8. Zita királyné a legutolsó nopok izgalmai következtében megbetegedett és ma ágyba feküdt. Állapota azonban nem veszélyes. Háziorvosa dr. Delug tegnap Founchaiba érkezett. A királyné gyermekei mo9t már teljesen meggyógyultak.
Hága, április 8. Az angol kormány hozzájárult ahhoz, hogy Zita királyné családjával Wight szigetén tartózkodjon.
Andrássy Gyula és társainak pere.
Saját tudósítónktól.
Budapest, április 8. Andrássy Gyula és társainak ismeretes bünperében a vádhatároza-tot most kézbesítették az érdekelteknek, ugy hogy a jövő hit elején\' az összes iratok a büntetőtörvényszók elnökségéhez kerülnek. Az eddigi jelek szerint dr. Tőreky Gáza kúriai bíró, a büntetőtörvónySzék újonnan kinevezett másodelnöke fog U főtárgyaláson elnökölni.
Szerbia és Románia a sévresi-bé-keszerződést módosítani akarja.
— Saját tudósítónktól. — London, április 8. A Daily Tagebiatmak jolcntik, hogy Szerbia és Románia genuai delegációi a nemzetközi konferencián vagy már megelőzőleg az antant misszióval megakarják beszélni a sóvrei békeszerződés módosításának kérdését, különös tekintettől n törők hadseregre, a tráciai határokra és a Bosporus ellenőrzésire.
Incidensek « nyugat magyarországi határon.
Savanyúkút, április 8. A nyugatmagyarországi határon állandónk azok a kellemetlenségek, amelyeket uz elvakult osztrák katonák és határőrök elkövetnek nap-nap mellett. Igy legutóbb n rábafüzesi vámőrség békésen portyázó járőrét fogta cl egy husz-hus/önöt főből álló osztrák csendőr csaput és a magvar területről Németujvárra hurcolták őket. Természetesen itt azonnal szabadon bocsátották őket, de elszedték fegyvereiket és töltényei, ket. Ugyanazon a napon a rábafüzesi határban egy négy csendőrből álló "magyar járőrre tüzeltek az osztrákok.
A kisgazdapárt uj programja-
Saját tudósítónktól.
Budapest, április 8. Politikai körökben élénk feltűnést keltett az a hir, hogy Gömbös Gyula a kisgazdapárt uj programján dolgozik és munkájának megkönnyítésére Hentz Károlyt, Dömötör Mihályt, Rublnek Istvánt, Berky Gyu\'át és Kovács J. Istvánt kérte fel, hogy a program közjogi részére vonatkozólag javaslatokat terjesszenek elő.\'
Gömbös Gyula azonban nem elégszik
módosítsa a kisgazdapárt programját, hanem teljesen uj elveket állit elő. És a kisgazdák ezt az igyekezetét bizonyúra méltányolni is fogják.
A program első fogalmazványinak kidolgozására a következőket bízták meg:
Négyessy László kultuszprogram, Módi Szabó János közigazgatás, Schandl Károly mezőgazdaság és Tankovics János kisiparos.
Megtalálták Máté József hulláját.
A nagykanizsai csendőrség a helyszínen a gyilkossal — Kiszáll a kanizsai kir. Ügyészség. - Pénz hiányában nem tudják az áldozat tetemét eltemetni.
— A Zalai közlöny tudósítójától. —
Nagykanizsa, április 8. (Este 11 óra.)
Mint a Zalai Közlöny tegnap jelentette, n nagykanizsai m. kir. csendőrség járőre a gyilkos Lippai Tart Kálmánnal, azonkívül két szomszédjával, Dervarics Györgygyei és Horváth-Majdák Ferenccel kimentek a galamboki erdőbe, hol az elvetemült, sötétlelkü rablógyilkos megmutatta a helyet, ahol a hulla feküdt.
i Az áldozat teteme,
gyilkos áldozatát nem fáidelte eJ, mint tegnap mondotta a vallatás alkalmával, hanem a nyílt erdőben letette a földre, rádobta az egyik ló pokrócát és azután Keszthely "felé hajtott. Máté Józsi ugy fekszik a hideg földön, merev jobb kezét feje főié
Férfi és női szövetek áü beérkeztek
Kisfaludi és Krausz gsgtgg: Nagykanizsán
ZALAI KÖZLÖNY
1922. április 9.
tartva, arcával az é»nek, arcát a tiz nap Kl nagyon elváltoztatta. Bal arcáról egy darabka SS bőr levált, a feloszlás jele-e, vagy a lövéssel 70 kapcsolatban — ax orvosi vizsgálat fogja ki-Z( deríteni. Ahogy meglátják az áldozatot — 25 mindegyik mély megindulással nézi, a kemény . csendőrökben is mintha valami megmozdulna ^ bensejÖkben, csak a gyilkos néz.sötéten maga köré, a maga bántó, sértő tekintetével.
M A fyUkoiláfi
II Majd még egyszer elmondja a csend-
őröknek részletesen, hogyan végzett áldozatával. A bakon ülve ráfogta revolverét Máté Jóskára, de ugylátszik a keiének remegése — folytán — nem talált az első lövés. A Jóska m a lövésre ijedten rátekintett, majd két kezével leakarta fogni a gyilkos revolveres kezét, ez azonban még egy lövést eresztett a hátába éa egyet a fejébe, ugy, hogy élettelenül összerogyott. A revolver egy speciális szerkezetű, 3.\' valószínűleg amerikai gyártmányú, modern 2.\' fegyver.
3", Kiazáll az ügyészség.
* A rablógyilkost a csendőrjárőr vissza
•kisértette, majd áronnál beküldte jelentését a nagykanizsai kir. ügyészséghez, ahonnan holnap az egyik ügyész, a vizsgálóbíróval és törvényszéki orvossal a galamboki erdőbe ki £ fog szállani. — A bizottság megérkezéséig £ csendőr őrzi a hullát.
Nem tudják eltemettetni b a szerencsétlen Máté Józait.
Es míg a törvény emberei végzik komoly " feladatukat, hogy elégtételt adhassanak majd a súlyosan megbántott Igazságnak — addig a szerencsétlen Máté Jóska hozzátartozói képtelenek az áldozatot eltemettetni. Mint tegnapi számunkban közöltük, lapunk munkatársa künn volt a helyszínen és meggyőződött arról, hogy Gorkij Maxim tollára való nyomorúságot látott.
Ez a fiatal fiu tartotta mindnyájukat. Es most a legnagyobb ínségnek ki vannak téve. Hisszük, hogy szaktársai, a nagykanizsai fuvarosok és a nagyközönség is hozzájárulnak adományaikkal, hogy ezl a szerencsétlen áldozatot tisztességesen, emberi módon el tudják temetni.Szerkesztőségünk készséggel nyugtázza a beérkező adományokat. (*)
Zsoldos tanintézet
Budapatt. VII., Doliáajr-u. 84. Telefon Júu«( 194-47. ■ legjobban készít elő magánvlxsgákra.
Vidékieknek levelező oktatás
speciális, magánhasználatra üt tankönyvek alapján

A forradalmak birodalmából
— A „Zalai Közlöny" tudósítójától■ —
Nagykanizsa, április 3. Nemrégen érkezett vissza haza, Nagykanizsára a íegutolsó tuszszállitmánnyal Szibériából ifjabb Unger Ullman Elek, aki a volt szatmári 12. honvédgyalogezred kötelékében mint főhadnagy 1914-ben a Ravarusksi nagy áttörési harcokban esett az oroszok fogságába.
Unger Ullman Elek, — aki most végleg itt marad Knnizsán s néhai atyjának jó-hirü, ismert vaskereskedését veszi át — szíves volt munkatársunknak a nehéz oroszhadifogságban töltött hét és fél év viszontagságairól a kővetkezőket mondani :
1914. szeptember 14-én fogták el az oroszok, mikor a Ravaruskai harcokban vagy 30000 emberünket elfogták és Kiewbe vitték, ahol az oroszok zsebeit kikutt.atva, távcsőtől kezdve a gyufadobozig. míndenU. elvettek tőle. Kiewből Szamarán keresztül Krasznajovsikiba vitték, hová októl.er 6-án érkezett meg, hol már vagy hatvan tisr.ti és ötszáz legénységi fogoly volt elhelyezve. Ott beosztották őket kettesével, hármasával egy kis, úgynevezett „berendezett" szobába, mely 5ure»r "°nban CSflk vasállványból állott Ellátást nem adtak, ellenben minden
níi?kJ"p eíy rubcl e,ölc*cl
\'\' hét ";ulva husz rubelt, amiből ezt az a*yet levonták. Októberi fizetésüket $zilveaz-\\*r napján 30 rubelre egészítették ki, azután
pedig hosszú 3 hónapig nem kaptak semmiféle fizetést. Ezen „elmaradt" fizetést csak akkor kapták meg, mikor oz irkutzt katonai főkormányzó szemlére jött ki hozzájuk éa az ezredest becaukással fenyegette. Általában a fizetéseket csak két-három havi késedelemmel lehetett csak megkapni és akkor persze egykét rubel „levonással", amelynek a hovafordításáról egy hadifogolynak nem illik kérdést intézni.
1915. január végén már 300 tiszti és 8000 főnyi legénység volt már a tábor létszáma. Ezekből május végéig, tehát csekély három hónap alatt, 27 tiszt és orvos és 1300 ember pusztult el. Ennek az ijjesztő halandóságnak az volt az oka, hogy teljesen hiányzott mindennemű kórházberendezés és gyógyszer. Az orosz orvosok a betegek részére kiutalt tejet maguk használták fel. Hogy a járvány lokalizálódott és lassan megszűnt,, azt dr. Orsói egyetemi tanárunk lehetett köszönni, aki közoktatásból összejött pénzen szerzett
^^rasznojarszkl elhelyezés pavillonok-ban történt, n legénységet pedig laktanya-szerű épületekben helyezték el. A tiszteket a cári uralom alatt nem foglalkoztatták, mindenki a saját költségén beszerzett könyvekből tanulhatott, amit a tisztek persze kellőleg ki is használtak. Az oroszok semminemű kulturterméket nem adtak, magyar könyvet a cenzúrán egyáltalán nem engedtek át. Német könyveket az akkor még Oroszországhoz tartozó Rigából lehetett hozatni. A vöröskereszt kiküldöttei hoztak ugyan lassankint vagy 4000 kötetnél több német szépirodalmi, technikai és tudományos könyvet, magyart azonban csak 180-at lehetett összehozni. Ezen könyvtárakat a forradalom nacionalizálta. A cárizmus bukása után a Kolcsak-forrada-lomig, amikor a francia, angolok és csehek erőszakos nyomással bekényszeritették a legénységet az idegen légiókba — mindenki ur volt Oroszországban — csak az orosz nem a saját földjén.
A csehek fel is használták uralmukat arra, hogy tizenegy ^elkes magyar tisztet minden ok nélkül kivégeztek azon ürügy alatt, hogy a fennálló Magyar Szövetség, melynek minden magyar tiszt tagja volt és amely n teljesen elhagyatott legénységet ugy erkölcsileg, mint szellemileg és anyagilag támogatta — a csehek szemében mindig ellenforradalmi szervként szerepelt. A csehek-t\'~l többet szenvedtünk, mint az összes többi ellenségeinktől. A leguribb módon az olaszok bántak velünk. A francia bánásmódra jellemző, hogy az ottani francia ezredes, aki az ottani misszió (l) parancsnoka volt, csak per cochon (disznói) aposztrofálta a magyarokat.(111)
1918. májusában jöttek a csehek és akkor kezdődött meg voltaképpen a magyarok rettenetes kálváriája.
Először n fizetések kezdtek elmaradozni, majd egészen megszűnni és igy kénytelenek voltak a fogoly tisztek mindennemű műhelyeket berendezni, hogy a mindennapi kenyerüket valahogyan szűkösen megkereshessék, így Unger Ullman főhadnagy először bádo-fossággal foglalkozott, majd foltozószabó, JŐrdiszmüárus és cipőfelsőrészkészitő, szandálgyáros lett, őserdőn mint mérnöki segédmunkás dolgozott, ismét tutajos, házépítő ács, vadász, csónakos, szakács, villanyszerelő lett. \' És mégis lerongyolódva jöttek haza mind, ugy, hogy ha a Nanser-misszió nem segélyezi őket ruhával, világ csúfjának tudtak volna csak hazajönni.
(Folytatása következik.)
BRILLIANST
aranyat ezüstöt
legmagasabb árban, v esz
Schnitzer Géza ékszerész
Oeik-lér 15
Virágvasárnap.
Virágvasárnapi hangulatom van. Az Ur virágvasárnapját ünnepelem. Látom a feléje lengő pálmák és olajfák ezreit; a tavasz édes illata csapja meg az Olajfákhegyéröl üdvözítőnket s a nép felhevült lelkesedése rögtönzött fogadtatásban részesiti■ Jézusnak nehéz a szive, fátyolos a szeme, sírni .is tud, az utca lelkesülését az Isten fia gondolatától világok választják el... Mily eltérő fogadtatásbon részesítik az Urat a farizeusok és a nép. Azok boszatikodnak és irigykednek, botránykoznak és átkozódnak. De kis méretű gondolataik, alacsony terveik koruk Jeruzsálemén tul nem érnek. Hogy robbantja szét az Ur e gyarló s kicsinyes feljogást Ez is utca! A népet jóindulat vrzeti, olcsó és állhatatlan lelkesedés, kiáltása hozsannq, mely csakhamar a semmiségbe vész, elnémul, Ez is utca ! Jézsus mégis szive-sen fogadja a hódolatot s példájával és szenvedéseivel dolgozik azon, hogy az mély, tartós, hűséges legyen nHa ezeket eltiltjátok — mondj t a farizeusoknak — a kövek fognak kiállaniKiáltson a szivem, melu nem kő, a kövek ellentálló, kitartó erejével, kiáltson hozsannát s hódoljon az Urnák / Virágvasárnapi hangulatom legyen! Pálmaágak s rajta rengő könnyeim. De ez nem baj, ez a hősök hangulata. Sírnom is szabad ezekben a napokban, de hősnek is kell lennem — magyar hősiességgel, nem szalmalánggal . . . (d)
— A nagyheti Istentisztelet sorrendje a nagykanizsai plébánia templomban a következő: Virágvasárnap napján délelőtt 10 órakor barkaszentelés, utánna nagymise passióval. Nagycsütörtökön délelőtt 9 órakor van az egyetlen nagymise, amely alatt a papság is megáldozik. Nagypénteken d. e. 9 órakor kezdődnek a nagypénteki szertartások, a végén szentbeszéddel. Nagyszombaton reggel 8 órakor veszik kezdetüket a szent szertartások a tüzszenteiéssel. — Délután l/j6 órakor feltámadási körmenet.\'
— A Keresztény Tisztviselőnők vigalmi bizottsága ma délután 4 órakor az egyesületi helyiségben fontos megbeszélés céljából értekezletet tart.
— Anyakönyvi hírek, 1922. április 2-tól április 8-ig születelt 11 gyermek, ebből 6 fiu és 5 leány. Házasságot kötöttek : Kováts Lajos magánhivatalnok Migazzy Margittal, Sós Gábor géplakatossegéd Mátyás Máriával, Baksa József szabómester Maitz Krisztinával. Elhaltak: özvegy Kotnig Jánosné született Blazsek Mária 61 éves szervi szívbaj, Mujzer Mária 12 éves agyhártyalob, Szabó Ferenc 3 napos vele született gyengeség, őzv. Horváth Lászióné szül. Faics Juliánná 67 éves tüdőhurut, Kovács Béla 1 hónapos kelevény-kór, Purger Máté 78 éves csizmadia mester agystélhüdés, Farkas Győrgyné szül. Tonyte Apollónia 56 éves hugy tarthatatlanság, Lendvai Samu 67 éves magántisztviselő tüdőlob, Varga István 42 éves cipész mester agyhárlyalob, Peti József 77 éves agyhártyalob,Berger Bernát 88 éves magánzó aggkori végkimerülés, Jegyűd György 8 éves merev-görcs, Varga Józsefné szül. Pörcz Juliánná 60 éves cgyszélhüdés, Fekete János 48 éves gyári kovács tüdőgümőkór, Baranyai Lajos
25 éves napszámos tüdővész, Baj Ferencné szül. Knncsalics Anna 38 éves tüdőgümőkór, Németh József 1 hónapos fulladás, Orbán Dániel 64 éves földm. napszámos hörghurut, Kocsis Györgyné szül. Dolmányos Rozália
26 éves tüdőgümőkór, Fekete Elvira 17 éves tüdőgümőkór, Horváth Mihály 63 éves nap. számos rák az arcon.
— A Keresztényszocialista Egyesület választmánya folyó hó 9-én délután 5 órakor az egyesület helyiségében (Rozgonyt-utca 7) választmányi ülést tart. Egyben felhivatnak mindazok, akik a kerti földek felosziá-sftnál sérelmet szenvedtek vagy panaszuk van a választmányi ülésen maguk vagy megbízottjuk Utján adják elő. Az egyesület vezetősége csakis a választmányi ülésen előadott sérelmeket és panaszokat orvosolja. Minden később bejelen-leit panasz mint elkéset el fog utasitatni.
— Olvasóink figyelmét felhívjuk Schnitzer Géza ékszerész hirdetésére.
1922. <priK» 9
Brilliánst
platinát, aranyat és ezüstöt
a IcfjmnRasabb napi árban vesz
Mlthofer Ödön Utóda
— A főgimnáziumi ifjúság Jelki-
gyakorlataf, melyeket Dióssy és Szűcs piarista paptanárok tartottak n reájuk bízott reményteljes magyar jövő ifjainak — vasárnap reggel közös szentáldozással fejeződnek be. Hálásak vagyunk az atyai gondossággal mindenre kiterjedő figyelmű tanári karnak ^ \'az intézet igazgatójának, hogy lehetővé tették gyermekeink lelki megújhodásinak e sz\'ép napjait.
— Gyászrovat. A régi kanizsai kereskedők egyik közismert tagja, Kreiner Gyula április 7-én 60 éves korában Budapesten meghalt. Kreiner üzlete a Fő ut és Sugár ut sarkén <« Babóchay házban) volt és mintegy 30 évig maga vezette azt, mig 3 évvel ezelőtt eladván — a magánéletbe vonult visszn és Qzleti tevékenységét a Hungária esernyő stb.
Lyár beltagjaként folytatta. Nemrégen beteg itt, mellhártyagyulladést kapott, mely dacáro, bogy Budapestre is felszállították gyógykezelésre, hamarosan végzett vele. özvegye és leánya, valamint kiterjedt rokonság gyászolja. Ma délután temetik Budapesten.
(x) Dr. Kállay Zoltán jogi szemináriuma Budapest, Andrássy-ut 8. ós Szeged, Pallavicini-u, 3 , felelősséggel és t-iztos sikecrcl fcészit elő bármely egyetem és jogakadémia összes jogi vizsgáira és az ügyvédi vizsgára. Jegyzet-béliét 1 Rekapitulációi Minden felvilágosítást szóval vagy levélben készséggel ad akár a budapesti, akár a szegeJi igazgAtoság.
(x) Székrekedés. Krafft Ebing bécsi taoAr az ídoggyógyitás hírneves kutatója megállapította, hogy h „Ferenc József keserűvíz nagyon megbízható hashajtó.
(x) Uránia. Hétfő, kedd, szerda, a Szürkeruhás leány, kalandordráraa 5 felvonásban. Főszereplőt Hollay Camilla.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, briUiánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried Józaef ékszerész, Sugár-ut 2. (Fö-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
(x) T. Tanár urak és iskolai tanulók szives figyelmét felhívja a Vílá^g-mozgó igazgatósága, hogy kizárólag részükre kedden délután 3 órai kezdettel 10 K ás beiépödij mellett bemutatja a Sándor Mátyás IV-ik részét, mely egyszersmind befejező része is n regénynek. Ezen kedvezményt nzért nyújtja az igazgatóság, mert az iskoláknál ünnepi sfcünet lévén — testületileg eljönni nem tudnak.
(x) Az Uránla-mozgószlnház hétfőn, kedden és szerdán, három nap játsza a Szürkeruhás leány cimü 5 felvonásos, izgalmas kalandordráráát, melynek főszereplője a bájos éa kiváló tehetségű filmprimadonna, Hollay Camilla.
— Piacérek szervezkedése. A szállodai, kávéházi és éttermi alkalmazottak folyó hó 10-ére összehívott nagygyűlése, részben az országos vásárra való tekintettel, részben pedig a központi kiküldött akadályoztatása miatt elmarad. A nagygyűlés húsvét után fog megtartatni. Az érdekeltek körirat ós újság utján a gyűlés napjáról idejében értesíttetnek. A szervezkedésre vonatkozó tájékoztatást és felvilágosítást a kereszlényszociálisla szakszervezeti titkárság (Rozgonyi-utca 7) nnponta 6— 7 óra között szívesen ád.
ZALAI KÖZLÖNY
(x) Uránia. Hétfő, kedd, szerda, a Szürkeruhás leány, knlandordrátna 5 felvonásban. Főszereplői Hollay Camilla.
— Ingatlancsere. Dani János és neje
— Kiss Istvántól házhely 65.000 kor. Kis-knnizsán. Lutz Benedek és neje — Bedenek István 529/c 1. és 530/n. hrsz. háza 162 000 kor. Nagykanizsa. Tóth György és neje — Szalay Jánostól báxat vett 410.000 kor. Nagyk anizaa. Gi\'Oss Ferenc és neje — özv. Kunold Frigyeané és gyermeke 9373. hraz. házét 1.400.000 kor. Nagykanizaa. Löbl Béla
— Weisz Jakab és neje nagykanizsai ház 310.000 kor. Varga Mihály - Horváth Vendel elh. szőlő 250.000 kor. Ungjakebfa. Dr. Révffy Zoltánná — Löbl Sándor és nejének házát 430.000 kor. Nagykanizsa. Szerecz Pál és neje — Marton Annn szőlőiét 30.000 kor. Nagykanizsa Knausz József — juhász Györgytől szántó 20.000 kor. Nagykanizsa. Herbay István éa neje — Gerencsér Ferenc és nejétől Nogyrécie—virághegyi szőlő 80.000 kor. Knausz Zsigmond — Kovács Viktorné t. ház 140.000 kor. Gelse.
(x) A Világ-mozgó a mult vasárnapra hirdetett, de a nemzeti gyász miatt elmaradt Sátán Jiai II. részét mutatja be ma, csak egy napos műsor keretében. Kedden és szerdán pedig a Sándor Mátyás IV-ik, utolsó része kerül bemutatóra, melynek rendes előadásai 5, 7 éa 9 órakor kendődnek.
— A nagykanizsai nyugdíjas közalkalmazottak figyelmébe. Értesítem mindazon nyugdíjasokat, kik a magyar köztisztviselők szövetkezete helyi fiókjánál kedvező ellátásban részesülnek, hogy n részükre is biztosított húsvéti tojásszükségletüket folyó hó 11-én és 12-én, kedd és szerda délután 2 és 6 óra között a kir. tőrvényszék udvari helyiségében átvehetik. Kedden délután jelentkezzenek, kiknek vezetékneve A—K betűig bezárólag, szerdán délután pedig, kiknek vezetékneve L—Z betűig kezdődik. Minden nyugdíjas annyiszor öt tojást kap, ahány ellátási jegye\' van, miért is az ellátási jegyeket hozzák magukkal.- A tojás ára ugyanekkor előre lefizetendő. Akik a jelzett időben nem jelentkeznek, tojásra igényt nem tarhatnak. Nagykanizsa, 1922. április 7-én. Dr. Kenedy Imre, a beszerzési csoport elnöke.
(x) A Jehova reprize. Az Uránia idei legszebb sikdreit a na#y magyar filmek felelevenítésével érte el. A magyar tárgyú, mogyar szereplők által előadott dolgok mintha közelebb férlek volna a közönség lelkéhez. Szombaton és vasárnap újra n Glória filmgyár egyik parádés darabját fogja a közönség viszontlátni, Kiss József hatalmas drámai költeményének a Jehovánák megfilmesítését. A főszerepet Ivánffy Jenő, a Nemzeti színház nagy művésze játsza ; a szereplők : Jób rabbi Ivánffy Jenő, Eszter a felesége F. Lányi Irina, Ruben, Simon fiai Varga Gyula, Gyárfás László, Mirjom a leánya Bánnidy Ilona, Józsua tanítványa Forgács JenŐ, a színész Vándory Gusztáv, Mária Rády Elly. A mélyen megható, komoly erkölcsi tartalmú remekmű iránt érdeklődők siessenek jegyeiket biztosítani. Előadások ma 3, 5, 7 ós 9 órakor.
Sherlock Holmes nyomoz!
Aitcjíi miti< meij-UlaoilhMOk, hofly * cipS tuUJáenoUruk
[l\'rViu^lViaári\' kON „j\'j, t»k«rékcj cm-t<f Jeh.-tctt.jii *S pitit kimíllc. miodc.-ie k<U6ijet kizáró mí-tion ibt>JI kétkezietek. hogy
.Berson\'
gummtmkot viselt
SPORTÉLET.
Ma reggel érkezett meg a székesfehérvári vasutas csapat teljes felállítással. Erős meccsre van kilátás. A csapat következőképpen áll fel: Modrovlts, Beke, Jámbor, Kohn, Windisch, Müller, Skerlák, Bojt, Palkó, Baka, Göllesz. Tartalék: Ritter, Sebestyén.
Mégegyszer a 71. „Zrínyiek".
Ahol a nemzetmentés folyik.
Saiát tudósítónktól.
Megemlékeztünk már a zalaegerszegi 71. „Zrínyi" cserkészcsapatról, mint Zalavármegye első cserkészcsapatáról. Vázlatoztuk a szomorú helyzetet, a parancsnok hiányt, de viszont rámutattunk Pásztor Imre főtitkár agilis munkásságára, aki maga vette kezébe az elejtett gyeplőt és mühelyi munkákkal foglalkoztatja a gimnazistákat. Nem állhatjuk meg, hogy olvadóinkat ne vezessük bc egy pillanatra az Otthonba. Érdekes munka folyik ott nagyon: könyvkötők és asztalosok sürgölődnek. A Iegmcsteriebben éa legizléseseb-ben kötik a különböző könyveket, jobbára a könyvtárét és táblázzák a társaikét. Legújabban már Ízléses varró- éa levéldobozokat is gyártanak. Az asztalosok se maradnak ezek mögött hátra. Három gyalupad mellett forgolódnak és szegezik, enyvezik a legszebb gyermekjátékokat: babaágyakat, szekrényeket, hintalovokat, talicskákat. Pásztor főtitkár, e/. a nagyszerű ifjúsági nevelő tanitotta be őket. A májusi országos cscrkészkiállitáson is résztvesznek már.
Amint legújabban értesülünk, n főglm-náríum összes ublakait fogják a jövő héten rendhíihozni é.s kevés fáradsággal, kevés költséggel elvégezni azt n munkát, amelyért 30 000 koronát kértek az egerszegi üvegesek.
Mm szomorú helyzetünkben ez nem helyi, nem megyei, de nemzeti érdek. Hisszük a közönség érdeklődését és reméljük az örök kézfogást ö kÖ\'te és mindeme nemzetmentő intézmény között. (—y.)
Ha őszül a haja
próbálj* meg 0|ty*sor a méregmontes
DIANA-hajfestőt
mely 17-féIo sxinv>ltox*tb«n kuplutü é* így mindenki tetí*c-.c szerinti »x:nl
érhet ol. Főct.irusitóhely: , tooi
Diana Kereskedalml R.-T. Budapest. V.. Nádor-u. 30.
TANÜGY. A népfőiskolai oktatás.
— A Zalai Közlöny tudósilójától. — Budapest, április 8. Megkérdeztük ma a kultuszminisztérium egyik főtisztviselőjét Czakó Elemér miniszteri tanácsos.t a népfőiskolák működésének eddigi eredményeire vonatkozólag. Őméltósága kijelentette, hogy az a tizenkét népisko\'a amely már eddig működik Szegeden, Pipán, Kaposvárott, Nagykőrösön, Jászberényben, továbbá Tál, Nagysáp, Bajna, SÜtlő, Nyergesujfalu, Jaszárokszállás és Dorog köz-ségekben a folyó tanévben is meglepő eredmé-nyéket mutathat fel. A hallgatók nem csupán gazdasági szakismereteket bővítették bámulatosa1 , s nemcsak nenueti, erkölcsi, vallási érzésükben megtisztulva hagyják cl a tanfolya inokat, hamem u faji összetartásnak is meghaló ereje fejlődik ki bennük. Csaknem valamennyi ilyen népiskola felnőtt tanulói alapítanak egymás közölt társadalmi szövetségeket is, ame\'yokbcn az iskolai tanítás idején túlmenő -leg képezik magukat
A kormány felbuzdulva ezeken a nagyszerű eredményeken, elhatározta magát, hogy tovíibbi husz népfőiskolát szervez az ország különböző vidékcin. Ezidén a népiskolai okta-
ZALAI KÖZLÖNY
1922. április 9.
iXXXXXXXHKHH
trod.M IRFURTI Mislék- él »!»**■ "
magvak!
miadcoo«»il (iiJkiüi
vetőmagi
i» némotorsx&gi <Mom«ir©U takariyAny-
répamag 1
Sk»ph»t i:
Ország és Widder x
J{ Hta.i<iuttirak>Utail»ntuUubii4M!Miia g{
Kérjen ajánlatot ét árjagyiékat 11 JJ
XXX XXX XXXXX XX X XX
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Or&ágos Földbirtokrendező Bíróság által engedélyezett
Ingatlanforgalmi irodája.
TtUtM 323. IfltHSj-tér 21 Ti»lr«tl c(»: Síinló Oneöksig
Eladó birtokok :
300 holdas birtok urilakkal Veszprém megyében
922 holdas birtok elegendő gazdasági épületekkel, Veszprémmegyében.
120 holdas birtok 3 szot>ás urilakkal, teljes élő ós holt felszereléssel, Somogymegyében.
10b holdas birtok szép kastéllyal Zaiamegyében.
100 holdas birtok felszereléssel Tolnamegyében.
150 hold föld épü\'ctek nélkül Somogymcgyében.
20 holdas szőlőbirtok Somogymcgyében, prima fajszőlővel beültetve.
16 holdas szőlőbirtok szép épülettel, Nagy kanizsa mellett.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton mellolt, Somogy megyében.
5 holdas szőlőbirtok Keszthely mellett, stb. stb.
Somogymegyében parcellázásra kerülő prima homokos birtokbólmég 150 hold tetszés szerinti beosztásban 1200 négyszögölen-kintK. 12.000 — árban eladó. A birtokra épületek nincsenek. Épitési anyagról gondoskodva van.
Eladó házak:
Modern adómentes ház elfoglalható 4 szobás lakással.
Nagy ház istállóval, kocsiszínnel h kerttel, 3 szobás lakás elfoglalható.
Kisebb ház kerttel, egy szobás lakás azonnal elfoglalható.
Lakóházak minden nagyságban kerttel és anélkül.
Kétemeletes üzletház a piactéren.
Eladó üzletek:
Nagykanizsa közelében, forgalmas vasútállomáson szálloda-vendéglő stb.
Nagy forgalmú dunántuli városban nagyforgalmu kávéház átadó.
Üzlethelyiségek Nagykanizsán átadók.
Falusi üzletház füszcrüzlcttel eladó.
Balatoni villák:
Balatonbog\'.áron villa 4 szoba, 2 konyha, teljes bútorzattal jutányosán.
Balaton\'.ellén stb. villák minden nagyságban.
Értesítjük a tagtársainkat, hogy szövetkezetünknél igen szép válogatott rózsa
BURGONYA
t.ph.tó,
általános Fogyasztási Szövetkezet
Ugyanott egy jó házból való fiu tanulónak fizetéssel felvétetik.
BORSEPROT
minden mennyiségben és legmagasabb napi áron vásárol a
Nagykanizsa R. T. Város Gyümöicsérté-kesitő és Központ! Szeszfőzde Vállalata
Béthory-utca 4.
ÉvfadtOC Molnári k«zség
EllCBIlCBt elöljárósága köz. hirré teszi, hogy e hó 9-ikére hirdetett bikaárverés nem lesz megtartva
SZEPLŐ Dr. JUTASSY Szeplőkenőtse
culMUtUa <t IrUlmttUa. KtpbtÜ mHxktekbM rsgjr uttr.-rét rr.rllett Dr. JuUllj KwatilUJ MfftettlttAw Kuutti
llHvttci 4. -- NMu »Wft U\'.ikwUl* ta>«l m;JU
Húsvétra
Imakönyvek Diszlevélpapirok Húsvéti tojások
nagy. választékban kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyv és papiráruházában
A NAGYKANIZSAI VÁROSÉPÍTŐ RESZUÉNYTÁRSASÁG
Zrínyi Miklós-utca 33.1. Bejárat Fő-ut 6. alatt Telefon: 293. sz. üzemét megnyitotta.
ELVÁLLALJA
mindennemU építmény szakszerű tervezését és kivitelét.
Modernül felszerelt és elsőrendű specialisták vezetése alatt álló tervező Irodája és építési osztálya, valamint nagy anyag-készletei lehetővé teszik, hogy megbízói kívánságai szerint a legegyszerűbb és leggazdaságosabb vagy művészi és lucratlv megoldású építmények tervezését és
kivételéi gyorsan, pontosan és a legolcsóbban hajtsa végre.
/
Szakemberei! szükség esetén helyszíni tanulmányozások, felvételek, ajánlatok kidolgozása végett kiküldi —
Felvilágosításokat és előzetes költségvetéseket díjmentesen ad.
Épitési anyagkereskedésében
a klskanlzsal utón a Franz-malom mellett
mindennemű épitési anyag
u. m.: épületfa, deszka, asztalosáru, mész, cement és vas-áruk. (szegek, szerszámok etc.) traverzek, használt vasull sínek, égetett agyag-tégla és cserép, kész ajtók s ablakok stb.
legolcsóbb áron szerezhetők be
Budapesti iroda: Vilmos császár-ut 7., fél em.Telefon 154-35
QOOQQQQQOOOOQiCSwa»ŐQOOC»OC»OC30aiOaoCiOC3QC30000000
o 0
8
0
0
0 o
Könyvnyomdái munkát * Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden eszakb? vágó munkákat pár óra alatt készil
u. m.: Szépirodalmi müvek cs iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek. ir.ittáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
„Zalai és Gyarmati Nagykanizsa.Fö-ut 13
\' .....V . ~ 7,i C-..- , - ----
1922. <prili« 9.
HUSVÉTra
ÍO—12 okltlnyi tcrjodeUcn-ben jelenik meg lapunk, tehát már most ndja le mog-bizisit a kiadóhivatalnak és
HIRDESSEN
miután sok ember olvassa és több ezer példányban kerül olvasói elő; igy elmaradhatatlan ax eredmény a
Zalai Közlönyben
ÍRÓASZTALOK
tc\'.joi ir^d«be:ondcí s>k, aogcl klub é» fakorttos b&garbiturtk. uj és hisza&l-Uk alkalmi árban, J jtilan cfonagolás
Lányiénál, Budapest
V., Lipót-korul 26, udvarban.
Lótartó gazdák figyelmébe!
Értesítem a lótartó gazdákat, hogy újonnan felszerelt lóvasaló kalodát állítottam fel
rugós lovak számára. Szíves pártfogást kér
Bojtor Kálmán, patkold <, kecsigyártó
Patörf.ut 52.
Ugyanon egy üzemképes fi os MÁV cséplő-garnitúra eladó.
ZALAI KOZf-ONY
ZSÁK
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gépolaj
Nyersolaj
Petroleum
Rézgálic
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH É5 S2EGÖ
nagykereskedőiében.
Polfták M. Emil
cégnél Kinizty-u. 2a. Telefon 131
legolcsóbb napi árban kicsinyben is kapható
étkezési, vetőmag, takarmány
BURGONYA
Termelők és kereskedőktől vásárolok minden mennyiségben
Közvetítőket dijazok.
Kerékpárok, varrógépek
kerékp«ralkatréai«k, kBlső íi bel.ö gnmmlk fehír (a vörös síinben, varrógép-alkntrésxek, tű ia olaj
legjobb minőségben beszerezhetők
Brandl Sándor Deák Ferenc-tér 2.
Varrógép- és kerékpír
javításokat
gyorsan és pontosan eszközöl
Jutányos árak l
Használt
kerékpárokat varrógépeket
mindenkor a legmagasabb árban veszek
Szomorú kötelességet teljesítünk, midőn gyárunk társalapitójának és beltagjának
Kreiner Gyula urnák -
elhunytát közöljük. 1
Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni!
„Hungária" seprő, kefe, meszelő és ecsetgyár
Villanyerőre berendezett
épület és gépjavító üzemet
állítottunk fel. Elvállalunk automobilok, motorok, gőzgépek teijes főjavítását. Kutak és vízvezetékek szakszerű felszerelését és javítását teljes felelősség mellett. Vas- és fémek esztergálását.
Rézöntődé. Autogénhegesztés. Csukott garázs.
Szíves megkereséseket kér
WIELANT és BÁRON Eötvös-tér 18. szám.
n
VILÁG
mozgóképszínház
Erzsibe! klrílynévlir, Szarvas szálloda épületében Telefon 74. Tol.fon 74.

Vasárn? , csak 1 nap, a muUr-Vásárnap elmaradt
A sátán fiai II. része
6 felvonásban Kedden és szerdán
Sándor Mátyás IV. része
TT 1 l V PAholy •££ K, ziölyo 18 FT. I. holy 15 K, II Előadások hétköznap fel 7 és fél0 órakor, vaaáx- és üanop-ÜBlyaraK ■ n. hely 12 korona, III. holy 7 korona. II napokon fél -t, 6. 1 k-i 0 érakor. Pontos koxdés^
ZALAI KÖZLÖNY
1922. éprilb 9.
iXXXXXXXHHI
Eradall IRFURTI Mialék- éa »lré«-
magvak
mÍDdcnn«m\\l gsz<I«<»gl _a
vetőmagi
ó nématorsségl ílomilrolt lakanfény-
répamag |
bh kapható: U
X Ország és Widder X
SE itkui <1 nuiktrubtdíknil Kljíiialm lmíb«|.tff !• JJ V Kérjan alinlatol éa érjanyiéket II J{
XXX XXX XXXKX XX X XX
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Or&ágos Földbirtokrendező Bíróság által engedélyazett
Ingatlanforgalmi irodája.
Telefon 322. MtrCstíf 21. Tivlrall tlm: Siánlí Ojyníkjíg
Eladó birtokok :
300 holdas birtok urilakkal Veszprómmegyében
222 holdas birtok elegendő gazdasági épületek-kel, Veszprémmegyében.
120 holdas birtok 3 szobás urilakkal, teljes élő és holt felszereléssel, Somogymegyében.
105 holdas birtok szép kastéllyal Zalamegyébon.
100 holdas birtok felszereléssel Tolnamegyében.
150 hold föld épü\'ctek néiklll Somogy megyében.
20 holdas szőlőbirtok Somogymegyébcn, prima fajszőlővcl beültetve.
16 holdas szőlőbirtok szép épülettel, Nagy kanizsa mellett.
11 holdas szőlőbirtok u Balaton mellett, Somogy megy ében.
5 holdas szőlőbirtok Keszthely mellett, stb. stb.
Somogymegyében parcellázásra kerülő prima homokos birtokbólmég 150 hold tetszés szerinti beosztásban 1200 négyszögölen-kimK. 12.000 — árban eladó. A birtokra épületek nincsenek\', Épitési anyagról gondoskodva van.
Eladó házak:
Modern adómentes ház elfoglalható 4 szobás lakással.
Nagy ház istállóval, kocsiszínnel is kerttel, 3 szobás lakás elfoglalható.
Kisebb ház kerttel, egy szobás lakás azonnal elfoglalható.
Lakóházak minden nagyságban kerttel és anélkül.
Kétemeletes üzletház a piactéren.
Eladó üzletek:
Nagykanizsa közelében, forgalmas vasulállomáson szálloda-vendéglő stb.
Nagyforgalmu dunántuli városban nagyforgalmu kávéhát átadó.
Üzlethelyiségek Nagykanizsán átadók.
Falusi üzletház füszerüzleitel eladó.
Balatoni villák:
Balatonbogláron villa 4 szoba, 2 konyha, teljes bútorzattal jutányosán.
Balatonlellén stb. villák mindon nagyságban.
Értesítjük a tagláraai\'nkat, hogy szövetkezetünknél igen szép válogatott rózsa
BURGONYA
^pható.
Általános Fogyasztási Szövetkezet
Ugyanott egy jó házból való fiu tanulónak fizetéssel felvétetik.
BORSEPROT
minden mennyiségben és legmagasabb napi áron vásároln
Nagykanizsa R. T. l/áros Gyümöicsérté-kesitcf és Központi Szeszfőzde Vállalata
Bithory-utca 4.
Értesites.!
Molnári közsé
elöljárósága kö: hírré teszi, hogy e hó 9-ikére hirdí tett bikaárverés nem le»x megtartv,
SZEPLŐ
Szeplőkenőcse
uilluutlan H lrulro»ll«n. K«ph»tO inMilotíkbeo Yigy utln-»<• rr.fÜeU Or. Julmy twaitUil 6iitjM(iti(U» íuí»p««t. Ksmtl ll|«j-uti» 4. — K.id«i u<pi<»Mbifil U|OoiUt6 lUit in»cn
Húsvétra
Imakönyvek Diszlevélpapirok Húsvéti tojások
nagy választékban kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyv és paplráruházában
A NAGYKANIZSAI VÁROSÉPÍTŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Zrínyi Miklós-utca 33.1. Bejárat Fő-ut 6. alatt Telefon: 293. sz.
üzemét megnyitotta.
ELVÁLLALJA
mindennemű építmény szakszerű tervezését és kivitelét.
Modernül felszerelt és elsőrendű specialistáit vezetése alatt álló tervező Irodája és építési osztálya, valamint nagy anyag-készletei lehetővé teszik, hogy megbízói kívánságai szerint a legegyszerűbb és leggazdaságosabb vagy művészi és lucratlv megoldású építmények tervezését és
kivételét gyorsan, pontosan és a legolcsóbban hajtsa végre.
t
Szakembereit szükség esetén helyszíni tanulmányozások, felvételek, ajánlatok kidolgozása végett kiküldi —
Felvilágosításokat éa előzetea költségvetéseket díjmentesen ad.
Épitési anyagkereskedésében
a klskanlzsa! uton a Franz-malom mellett
mindennemű épitési anyag
u. m.: épületfa, deszka, asztalosáru, mész, cement és vasáruk, (szegek, szerszámok etc.) traverzek, használt vasúti sínek, égetett agyag-tégla és cserép, kész ajtók s ablakok stb.
legolcsóbb áron szerezhetők be
Budapesti iroda: Vilmos császár-ut 7., fél em.Telefon 154-35
ODOOQOQOooooQa^aQooaaoQOQOftQQOöooQOOOOQQOO
o 0
8
0
0
0 o
0
Könyvnyomdái munkát ❖ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és csketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, iizteti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatl készít
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa. Fö-ut 13
a

rl
61-)k évfolyam
Nagykanizsa, 1922. április 11. Kedd
83. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
kereszteny politikai napilap
*««rkaaxtói<tf 6i kUd<>hiv»u) i Prt-nt 13. n.
... InUrniban-triifoo 73 --
Megjotentk mlud(£ kor* ro^Kcl
\' FŐSZERKESZTŐ:
Dr HEGEDŰS OYÖROY
r. inául];, k.\'piliiU
FE1.E1.ÓSSZERKBSZTÖ: BODROQKÓZYZOLTÁN
RlóHsetóal áruk: (l%1»r»*«l Ké.»l t,,Mt) E«ias árra 780 K. FWrr. 400 K\'. fU^fmá ive* aoo K. Egy lóra 74 K. ügyen ssám ár* 4-t;
Olaszország - Magyarország mellett.
A Jóvátétel husz évi szUnetaléiét Kívánta.
— Sóját tudósítónk lelt/oríjel\'nlése. — Zürich, április 10. Olaszország teljes nyomatékkal állást foglalt amellett, hogy Magyarország megkapja a kért nemzetközi kölcsönt.
iizt a kölcsönt Anglia, Franciaország és Olaszország között fogják előteremteni és egyidejűleg Magyarország jóvátételi kötelezettségének husz évi szünetelését fogják keresztül vinni.
A Dohány-utcai merénylet ügye.
Saját tudósítónktól.
Budapest, április 10. Amint a „Zalai Közlöny" ma délelőtti rendkivűli kiadásában jelentette, a budapesti főkapitányságon kihallgatták Németh Istvánt, a Kor portását, kit egy Club-tag szenzációs vallomása alapján azonnal a kapitányságra előállítottak. Ugy. Németh István, mint felesége még nem hagyták el a főkapitányság épületét.
Hipnózissal is keresik a bombamerénylet tetteseit. Á tettesek e szerint János és Ferenc. A hipnózist egy, az ügytől távol álló orvos végzi a rendőrség jelenlétében. Olyaji^ fontos és meglepő adatokat szolgáltattak a rendőrség kezébe, hogy egész uj irányba terelődik a nyomozás.
Kolozsvár, április 10. A kolozsvári rend Őrség ma délelőtt két gyanúsítottat hallga* tott ki, akikről azt hiszik, hogy a bombamerénylet tettesel. Az egyik Lengyel László 26 éves bádogos segéd, a máaik névszer int Cserép János bádogos, kihallgatás során eltérő vallomást adtak a merényletről, később azonban bevallották, hogy Bibor Dénes István erzsébetvárosi műhelyében dolgoztak. Ez a megállapítás nagyon fontos volt a rendőrség szemében.
Budapest, április 10. A budapesti bombamerénylet vizsgálata folyamán megállapítást nyert, hogy az a bomba, melyet a merényletnél elkoboztak, Bibor műhelyében készült.
Budapest, április 10. Ma este Klebelsberg Kunó belügyminiszter fontos tanácskozást folytatott a főkapitányságon. A tanácskozáson fontos teendőket beszéltek meg, mert a rendőrség végre helyes nyomra jött.
Budapest, április 10. Ma este későn két olyan egyént kisértek be a főkapitányságra, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a merényletben részt vettek, és akiket a rendőrség eddig hiába keresett a fővárosban.
A l. nácsko/ásról eddig semmiféle hivatalos értesítést nem adtak ki, de minden jel arra mutat, hogy a rendőrség a tettesek nyomában van és hogy a legközelebbi hutzon négy órában a tetteseket előállítják.
A magyar delegáció Génuában
Az előértekezlet. — A magyar delegáció utja ás megérkezése. — Lenin la Génuába utazik. — Huszonnégy állam vess részt a konferencián.
Saját tudósítónk lelefon Jelentése.
Páris, április 10. A Havas ügynökség jelenti: Génuából jelentik, hogy az előérle-kezlet m.ísodik ülésén az olasz, jtpán, brit és belga megbízottak véglegesen megállapodtak az éitekezlet munkálataiban követendő eljárásban.
Génua, április 10. A magyar delegáció szombaton Innichbe étkezett, ahol a pályaudvaron ka!onazenével fogadták őket. Ugyanezzel a vonattal érkeztek a lengyel és cseh delegátusod. Innen katonai díszkísérettel folytatták utjukat Génuába, melynek pompáson díszített pályaudvarára vasárnap reggel 7 órakor érkeztek meg. A m.tgyar delegáció Nerviben lakik nz Eden nevű s/éllóban, ahová a lengyel és spanyol kiküldötteket is elszállásolták.
Ez ideig 24 állani képviselői érkeztek meg n konferenciára.
Jelenleg még tart ,a nagyhatalmak kiküldötteinek tanácskozása, amely dé\'ben a királyi palotában kezdődött. A hangulat rendkívül bizakodó.
A sr.jtó céljaira szolgáló palota számtalan, a világ mindfn rés/é.ről ös*»e*creglő hirlt-plrót l>,t veftd\'gül. A? olasz hirlapirók kifogyhatatlanok előzékenységükkel és szolgálatkészségükkel.
Prága, április 10. A „Bohémin" génuni tudósilóján; k j-lentése fzerint Csicserin kö zölte vele, hogy L-nin Lloyd Gcorggal való személyes megbeszélés végett valjsiinülcg Génuíba utazik.
A KathoÜkus Legényegylet közgyűlése.
Nagykanizsa, április 10.
Vasárnap délután 4 órakor tartotta meg a Kath. Legényegylet az "évi rendes közgyűlését, melyen a nagy eső dacíra, a tagok Síép számba.i .vettek részt. Az egyházi elnök távollétében Eperjesy Gábor világi elnök üdvözölvén a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyűlés az alapszabályoknak megfelelően lett egybehiva és azon a tagok kellő számban megjelentek, igy az határozatképes és azt megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére Koslein József „egyleti titkárt, annak hitelesítésére Halász Ödön és Czulek József tagokat kérte fel a közgyűlés hozzájárulásával. Majd emlékeztetve arra, hogy az elmúlt év az egyesület 20-ik életéve volt, rövid visszapillantást vetve a lefolyt 20 év küzdelmeire, bu-ditja és kéri a tagokat, hogy a Legényegylet eszméjét karolják fel, azt ápolják és fejlesszék, hogy igy minél tÖkéletescb ben eléthelők legyenek az alapszabályok célja: a "fiatalság részére egy kellemes, szolid szórakozási otthon megteremtése. A helyesléssel fogadott megnyitó beszéd után áttérte^ a napirendre, melynek első ponija a titkári jelentés volt, melyet Kostein József I. titkár olvasott fel. A jelentés hü képét adja az elmúlt év eseményeinek és az egylet életében előfordult minden nevezetesebb mozzanatról beszámolt. A közgyűlés nagy figyelemmel hallgatta a jelentést és azt egyhangú helyesléssel jóváhagyólag tudomásul vette. A napirend ll-ik pontja a zárszámadások előterjesztése volt, a számvizsgálóbizottság jelentésével együttesen, melyeket Tőke Jenő egyleti pénztáros terjesztett elő. A felolvasás után a feltett kérdésre szólásra senkisem jelentkézvén, a közgyűlés az előterjesztett zárószámadásokat jóváhagyólag tudomásul vette és a felmentvényt a számadóknak megadta. Harmadik tárgyul az alapszabályok módosítása következett, melyeket szakaszonként olvastak fel és tárgyaltok. Az egyleti életben felmerült kisebb-nígyobb jelentőségű pótlásokon kivül főleg a felállítani tervezett sportalosztály hatáskörének és működési terének meghatározását, szabályozása képezi a legfontosabb ujitást, amely jwaslattal a választmány o fiatalság sportkedvelő tevékenységének is teret akar nyújtani az egylet keretén belül. Ax előterjesztett javaslatot egy pár kisebb módosítással a közgyűlés helyesléssel elfogadta. A választások kerülvén sorra, az alapszabályok értelmében szavazatszedő küldöttség küldetett ki, mely munkálatát befejezvén, elnök a szavazás eredményét kihirdette. A régieken kivül a változások u következők: Egyházi alelnök: Surányi Gyula k. r. tanár. Rendező bizottsági elnök: Lengyel J.inos, pénztáros (a lemondott Tőke JenŐ hrlyell): Gráf János, II. titkár: Tőke Jenő,
Férfi és női szövetek
Kisfaludi és Krausz
a legújabb
divatszinekben
beérkeztek
2r5K,\'rfiS5: Nagykanizsán
_2_
könyvtárosok: Apáthy Lsjos, Ludwig Frigyes. Az újonnan rendszeresített pénztári ellenőrök: Büky Béla és Viola Kálmán lelek. A felál\'itandó sportalosztály elnökévé dr. Dómján Lajo*. alelnökévé Varga Nándor és titkárrá pedig S eh less László választattak. A választmányban az elhalálozás stb. következtében megüresedett helyekre uj tagokul: Bruncsics Jó/sef, Bilik Ferenc, Czoczek Imre, Halász Ödön, Martinék Gyúl*, Martincsevits I nre, dr. Mojlényi Károly, Simon György, Sáfrán Lajo*, wlasils Kázmér pártoló tagok, Gáspár Boldizsár és Koslein Ignác rendes tagok választattak -meg. A tárgysorozat ezzel ki-merittetvén, elnök az érdeklődést megkö- j
_ZALAI KÖZLÖNY_
szönve, a közgyűlési bezárt?. A közgyűlés befejezése után érkezett m-g Surányi Gyula ujonn«n választott alelnök, kit az elnök szívélyes szwakkal üdvözölvén, kérte, hogy a választást fogadj* el és az egyletet működésében tánog»s«a. Surányi Gyula a nála megszokott szerénységgel válas.olvs, meg-köizöntc a megnyilvánult bizalmat és kijelentette, hl az egyesületnek dolgozó emberre vjin szüksége, ugy reá bi/tOian számithat, mert ő nem cifiálkod *sn jk, hanem a csendes, de eredményes munkának az embere. Szép beszéde általános tetszést keltve, méltó befejezése volt a közgyűlésnek.
__1922. április 11
kosa Vanderlics Gáza somogymiháldi, 32 éves, iparos, volt tüzérkaton^.
v A rablógyilkos múltja.
A „Zab i Közlöny"\'munkatársa kompetens helyen érdeklődött a nagykanizsai ügyészség fogházában bírái ítéletét váró rablógyilkos mullja után. Egy előre megfontolt szán-déku rnblógyilkosság nem születhetik meg néhány órán belül — ennek megállapításához nem kell, hogy valaki pszichologu^, vagy kriminálista legyen. Hiszen az eikölcsi botlások és eltévelyedések hosszú skálája kell hozzá, hogy finisként egy ártatlan ember életének kioltásával tetőzze sötét múltját. Munkatársunk ugyanis r-zzal a gyanúval élve, hogy a rablógyilkosnak súlyos okai lehettek arra, hogy a nyomozó hatóságokat félrevezetve hamis nevet és adatokat mondott be, érdeklődni kezdett n letartóztatott gyilkos eddigi élete, múltja és családi körülményei felői és igy sikerült feltétlenül megbízható helyen a kővetkezőiket megtudnia :
Mindent lopott, amit talált . . .
A rablógyilkos igazi neve Vanderlics Géza (amit most már minden kétséget kizárólag sikerült megállapítanunk) és somogy-megyei születésű, előbb kisbagola szőlőhegyi, majd somogyszentmiklósi, legutóbb pedig somogymiháldi lakos, 32 éves róm. katolikus vallású és valószínűleg nem kőfaragó, hanem kályhás. A háború alatt mint tüzérőrmester szolgált, majd mikor leszerelt s visszament kö/ségébe, folytonos lopkodásai miatt kénytelen volt a községből elmennie. Vanderlics nős ember, felesége Mezőtúrra való.
Érdekes és jellemző, Bmit egy kisbago-l„i szőlőtulajdonostól sikerült a „Zalai Közlöny".nek megtudnia.
Ugyanis Vanderlicanek a kisbagolai szőlőhegyen egy holdnyi szőlője vol», tehenet is taitolt, azonban a tehénnek a szénát rendesen szomszédaitól lopkodta össze. Szoni-s édoi mondták, hogy mindent lopott, ami a kezeügyébe akadt. Ugy, hogy egyik szomszédja már akkor rettegett a sőtétlelkü és sötét-külsejü embertől és a szentmiklósi csendőr-őr* tudtával és beleegyezésével preventív intézkedéseket is tett.
A somogyszentmiklósi csendőrőrs egyébként* már a mult év őszén állandóan szemmel tartotta és figyeltette Vanderlics Gézát, mert tartottak róla, hogy még valami „kalamajkát" talál csinálni.
A titokzatos pince.
Mielőtt a kisbogolai szőlőjét eladta, több izben történt, hogy szomszédai, vagy ismerősei be akorlak pincéjébe menni, de ő mindannyiszor vagy elütötte a dolgot ugy, hogy nem mentek be, vagy pedig egyáltalán nem engedte be őket. Hatalmas kérdőjel mered ax ember elé — ha most mindezeket visHza-idézi. Mi volt neki rejtegetni valója ? Miért nem látta szívesen is miért nem akarta, hogy piccéjébe bemenjenek? Persze azóta eladta már szőlőjét és uj tulajdonos költözött a kisbagolai szőlőhegyre.
Rengeteg bajuk és vesződség ük volt a csendőröknek a sluccolt bajuszu, intelligensebb külsejü, de sötét arckifejezéaü, bricsesz-nadrágos, lábszárvédős tolvajjal. A csendőrjárőr egy izben sógorával együtt burgonya^" lopásért is bekísérte.
Megrögzött, tipikus gonosztevőről van szó. akinek lelkét ki tudja még mi terheli s amit n csendőrség van hivatva kideríteni.
Az áldozat temetése.
Miután a kir. ügyészség a temetésre
Máté József gyilkosa
a kanizsai ügyészség fogházában.
A rablógyilkos félrevezette a csendőröket, négyszer hamis nevet mondott be. — A gyilkos igazi neve. — A nép megakarta lincselni. — Az áldozat boncolása. — Óriási részvét mellett temették el Máté Józsefet. - A gyilkos múltja. - A „Zalai Közlöny" gyűjtése.
— A „Zalai Közlöny" tudósítójától. —
Nagykanizsa, április 10\' Amint a „Zalai Közlöny" réuletesen jelentette, a kir. ügyészség is kiszállt a tett színhelyére, a galamboki fenyves erdőbe, hol a példátlan hidegvérrel megölt fiatal fuvaros tizenegy nap óla feküdt — a saját lőpokrócá-vbI letakarva, a nagykanizsai kir. ügyészség részéről tegnap reggel kocsin elindultak Berlin Ágoston dr. vizsgálóbíró, dr. Mctz József kir. ügyész, dr. Szigelhy és dr. O/szágh r kir. törvényszéki orvosok, hogy □ vizsgálatot megejtsék és a hu\'lát felboncolják.
A boncolás alatt.., Ahogy a nagykanizsai bíróság [emberei erdőbe értek, oda vezették az áldozet gyilkosát is. Amikor az elvetemedett ember meglátta áldozatát, melynek balorcáját már valamilyen vad kikezdte, minthi megindult volna egy emberi hur bensejében. De csak néhány percig tartott, akkor a boncolás egész tartama alatt sötéten, földié szegzett tekin tettel meredt moga elé. Egyetlen egyszer se vetette fel tekintetét.
A vizsgálat és boncolás megállrpllotta, hogy Máté József nagyon egészséges, fejlett, erős fiatalember volt, három lövés érte, mind a három halálos volt.
Az első lövés a hóna alntt élte és n tüdőbe fúródott, akkor ugrott fel ijjedten Máté Jóska és „az Istenért, mit csinálsz t felkiáltással a gyilkos kezét akarta lefogni, de a gyilkos még egy másikat eresztett a hátába, erre lebukott a kocsiról a földre,, ott újból felakart tápászkodni, de ismét közvetlenül egy golyót kapott a fejébe, aztán elterült a"földön. A revolver egy kilenclövetu külföldi revolver volt, mit a gyilkos ellopott. A gyilkost megakarták lincselni. A többi részleteket £ „Zalai Közlöny" már ismertette közönségével. Amint azután a vizsgálat és boncolás clvégeztével Zrim tiszthelyettes és Szakonyi csendőrőrmester erősen megláncolva tegnap délután a rablógyilkost Nagykaniiaára hozták, egy 5 -600 főnyi tömeg megakarta lincselni az elvetemült embert és miközben a csendőröket1 éltették, botokkal és rudakkal támadtak a megszeppent bűnösre, ugy, hogy a csendőrök kénytelenek vo\'tak katonai segit,^ kérni> me)y ^^ fcdc.
zet alatt azu.án kerülő uion sikerült beszállítani az ügyészség fogházába.
A gyilkos más bUnökben ia gyanús.
Tekintettel arra u módra, ahogyan a gyiíkos gaztettét elkövette, a hatóság arra következ\'et, nem-e terheli még sötet lelki-Ismeretét egyébb hasonló bün. A vizsgálóbíró most sokfelé nyomoztat ily irányban.
így többek kőzött a mult év augusztus havában a marcali c-endőrség jelentette, hogy egy egyén a n»gvbajomi vásárból jövő Ko\'lár Márton kocsijára Szennyér község ala\'t este 10-kor felkéredzkedett, majd forgó-pisztolyával lelőtte és 50 ezer koronáját elrabolta, a mellette ülő Cso.ízó Ferencet su\'yo-s>n megsebesitetté, az utánuk jövő kocsin levő Novotni József és György nevű szennyéri lakosokot pedig forgópisztolyával \' súlyosan megsebesítette.
Nincs kizárva, hogy ez az eset is az ő lelkiismeretét terheli, M* este hallgatják ki a nagykanizsai csendőrök azokat a marhakeres-kedőket, akiket akkor az ismeretlen gyilkos szándékú ember megsebesített. Ha megtalálják még ma este a mai vásáron itt tartózkodó marhakereskedőket, nincs kizárva, hogy a letartóztatott gyilkos személyében felismerik az Ő támadójukat.
Egyébként is — ettől függetlenül — sok egyéb esetből kifolyólag is nyomoznak oly irányban, nem-e követte cl ezeket is Máté Józsi gyilkos?.
A gyilkoa félti életét.
Hogy hogyan félti a saját életét ez az ember, ki elorc megfontolt szándékkal indult rablóutjára, az/al az eltökélt szándékkal, hogy gyilkosság árán is pénzt szerez — mutatja, hogy tegnap letérdelve Zrim csendőrtiszt, helyettes előtt, összekulcsolta kezeit és esdve kérte a tiszthelyettest, hogy mentse meg életét. Nem bá nja, akármennyi évre Ítélik el, csuk az é\'etét ni bántsák. A tiszthelyettes, a kemény csendőr is ember, aki a gonosztevővel szemben nemcsak az igazságszolgáltatás funkcionáriusa, de érző ember is — persze mit is tehetett má>t — megnyugtatta.
Hamis nevet mondott a vallatásnál.
Egyébként bevallotta a tiszthelyettesnek azt Is, hogy ő nem L:ppai Tari Kálmán, sem Varga Jó,scf — ahogy ezelőtt mondotta jegyzőkönyvbe, hanem Vand rlics Géza somogymiháldi lakos. A mai nyomozás azután ezt tényleg megerősítette. Máté József gyi|-
1922. április 11___
megadta az engedélyi, ma délután temették el óriási részvét mellett a szerencsétlen Máté Józsefet a hullaházból. Soha még -annyi ember Kanizsán egy temetésen nem vett részt, mint a rablógyilkosság áldpzatául esett Máté fuvaros temetésén. Most megmozdult a nagykanizsai közönség szive. Az a nagykanizsai közönség, amely mindenből kivette a részét, mikor áldozni kellett — ma ott volt ezrével, hogy jelenlétével tűntessen és a szerencsétlen áldozatnak megadja a végső tisztességet. A közönség oly tömegekben lepte el az utcákat és a temetőt, hogy a rendőrségnek kellett a rendet fentartanl. Azonban sehol semmi incidens nem zavarta meg a megrázó, komoly szent szertartást.
A temetési szertartást Jenő atya, szent* ferencrendi szerzetes végezt?. Szem alig maradt szárazon, mikor az áldozat barátai felemelték a koporsót és oda vitték a frissen hantolt sirhoz. Mát ér József sirja ott van a temetőkápolna hátamögött a harmadik sorban — rokonai mellett. A temetést az Első Nagykanizsai Temetkezési Vállalat végezte igen előzékenyen, amennyiben önköltségi árban számított mindent.
A „Zalai Közlöny" felhívására kezdeményezett gyűjtésnek meg volt a foganatja. A közönség minden rétege sietett filléreivel hozzájárulni, bogy Máté József tisztességesen eltemettessék ugy, hogy a szegény áldozat a „Zalai Közlöny" révén igen szép temetésben részesülhetett. Fogadja a melegszívű kanizsai közönség igaz elismerésünket és kö-JÖnetünket, hogy ezt lehetővé telték. Igére-inkhöz híven, lapunk holnapi számában nyugtázzuk az rddig beérkezett adományokat.
__O
HEBEK.
— Személyi kir. Lázár István m. kir. esendői őrnagy, vármegyei parancsnok, ma hivatalos vizsgálatra Geisérc utazott, az oltani csendőrőrs felülvizsgálása végett. Gclséről Sojtörre megy, az oltani őrshöz,
— Nagyszombaton reggel nem jelennek meg az újságok. Belügyminiszteri rendelkezés szerint nagypénteken déltől nagyszombat délig szünetel az országban a sajtó. így a mi lapunk is nagyszombat reggel nem jelenik meg, hanem csak húsvétvasárnap reggelén.
— Katonai lelkigyakorlatcLázom-bathelyen. Zadravetz István tábori püspök, a szombathelyi helyőrség tisztikara és legénysége számára húsvéti szentgyakorlatokat tartott.
— Az elnémult harangok alapja javára a Pátria pótkávégyár 500 koronát adományozott.
— Uj csendőrőraök. Zalavármegyében legközelebb uj csendőrőrsöket állítanak fel. Különösen a Balatón mentén.
— A nagykanizsai Úrasszonyok Mária Congregációja Cariialiv szakosztályának tagjai azon kéréssel fordulnak a nemesen érző jószivü lelkekhez, hogy ogy háborúban megbénult, szinte már vak iparos testi épségének helyreállításához szükséges „S dvarsán" gyógyszer megszerzéséhez adományaikkal hozzájárujní kegyeskedjenek. A szives adakozókat kérjük, hogy az erre szánt összeget özv. Véber Károlyné elnőknő úrnőhöz tessék kü\'deni.
(x) A Nagykanizsai Bankegye-sület Részvénytársaság értcsiti lisztolt ügyfeleit, hogy uj kibocsájtásu részvényei az ideiglenes elismervények beszolgáltatása ellen az intézet pénztáránál már átvehetők.
(x) Uránia, Jon Jézus élete színes Pathé. \\
ZALAI KÖZLÖNY
— A Keszthelyi Ipari és Gazdasági Hitelszövetkezet jubileuma. A
Keszthelyi Ipari és- Gazdasági Hitelszövetkezet mult szombaton, 8 án ünn-pelte husz. éves fennállásának jubileumát. Az 53 teritékes banketten több neves pesti nemzet-gazdász vett részt. Másnap, vasárnap közgyűlés volt, az „Uránia" helyiségében, amelyen a mult évi üzleteredményről szóló jelentéseket tárgyalták.
(x) Uránia. Hollay Kamilla bájoa alakja egy detektív filmen.
— Közszemlén az ideiglenes választói névjegyzék. Amint a „Zalai Közlöny" mar jelezte, folyó, hó 12-től 17-ig, vagyis szerdától hétfőig a városháza kis tanácstermében közszemléről teszik az ideiglenes választói névjegyzéket. Minden választói jogosultsággal biró felszólalhat bármely kihagyás, vagy felvevés ellen a rendes hivsta-talos órák alatt.
(x) Uránia. Szerdán Jézus Krisztus élete, kínszenvedése és halála gyönyörű szines film.
— Lantos A. István előadása. Vasárnap az évi rendes közgyűlésen kívül még egy nevezetes eseménye is volt a Kath. Legényegyletnek. Lantos Angyal István voli h. plébános jelenleg barcsi káplán, az egylet volt egyházi alelnöke felkereste az egyesületet és az olt jelenvolt tagoknak egy nagy értékű előadást tartott, melynek tárgyát n nagyheti időszaknak megfelelően a komolyabb lelkivilágból választotta. Figyelmeztette a megjelenteket, hogy a boldogulásnak, a megelégedésnek egye dűli forrása az egyesek lelki életében való egyensúly, melynek elérhetése a tiszta önludat fejlesztése által érhető el. Szép példákkal fű szerezett szavai, melyek közismert kel emes szónoki előadása még jobban kiemelt, mély hatást keltettek hallgatóiban, akik is tetszésüknek és elismerésüknek zajos tapsokkal adtak kifejezést. Eperjesy Gábor v. elnök köszönte meg nevükben a szép előadást és felkérte Lantost, hogy adandó alkalommal ismét keresse fel az egyletet, mit ő készséggel meg is ígért.
(x) A Világ-mozgó ma és szerdán tartja premierjét a Sándor Mátyás IV. részének, melynek címe .Enyém a Bosszú". Kéretnek az előjegyzett jegyek tulajdonosai jegyeiket ma d e. 12 óráig átvenni, mert azontúl ellcsznek másnak adva.
(x) T. Tanár urak és iskolai tanulók szíves figyelmét felhivja a Világ-mozgó igazgatósága, hogy kizárólag részük/e ma délután 3 őrsi kezdettel 10 K ás belépődíj mellett bemutatja a Sándor Mátyás IV-ik részét, mely egyszersmint befejező része is a regénynek. Ezen kedvezményt azért nyújtja az igazgatósig, mert az iskoláknál ünnepi szünet lévén — testületileg eljönni nem tudnak.
(x) Uránia. Kedden szürke ruhás leány, magyar detektiv történet egy elrabolt ékszer körül for-jó izgalmas fordulatokkal, melyeknek központjában a gyönyörű, rejtélyes szürke ruhás leány: Hollay Kamilla áll. A férfi főszerepet Lukács Pál játsza. Hollay Kamilla bijos alakítása felodhetetlen. Szerdán a ssürko ruhá3 leány és Jézus Kriszius élete, kínszenvedése és halála, színes Pathó film egy műsoron.
TÖRVÉNYSZÉK
A mai főtórgyalások Ítéletei.
A nagykanizsai kir. törvényszék dr. Kcnedy Imre kir. táblabíró elnöklete alatt ma az alábbi ügyekben tartott főtárgyalást.
Elnök : Dr. Kemdy Imre táblabíró, bírák: dr. Almássy Gyula és dr. Biba Ferenc törvényszéki bírák, ügvész: Metz Jó/scf kir. ügyész, jegyző: Horváth István.
I. Ö/.V. Ribarics Istvánná molnárií lakost, aki mult év januárjában egy este megfojtotta gyerrpekét, dr. Tamás hatalmas védőbeszéde után gyermekőlés bűntettében mondotta ki bűnösnek és kilenc hónQpi börtönre Ítélte. A vádlott felebbezett.
II. Czotter Jánosné zalaköveskuti lakos, aki még 1920. decemberében fojtotta meg csecsemőjét, az enyhítő körülmények figye-
3
Brilliánst
platinát, aranyat és ezüstöt
a-legmagasabb napi árban vesz
Milhofer Ödön Utóda
ékszerész
lémbevételével egy évi börtönre ítélte. Czot-terné felebbezett.
III. Joós Lajos keszthelyi lakolt lopás bűntettében találta bűnösnek éa hét havi börtönre Ítélte. ítélet jogerős.
IV. Szmodics László nagykanizsai lakosnál nem látta bcbizonyilottnak a halóság elleni erőszak vádját — és Szmodicsot felmentette.
Közgazdaság
Saját tudósítónktól.
Budapest, április 10,
Budapesti tőzsde i
Napóleon 3130—60, Font 3795-75, Dollár 818—28, Francia frank 76-T7-95, Márka 278—88, Olasz lir. 43\'/,—44, Osztrák korona 10\'/,—11\'/,. Rubol 47\'/,—48\',\',, Lei 604-614, Szokol 1635-45, Svájci frank 101\'/,—162\'/,. Dinár 1000—1010, Lengyel márka 21—22.
Budapesti devizák:
Amsterdam 313—18, Koppenhága 173—78, Kriszliánia 148—52, London 3670—710, Berlin 972\'/,—82\'/,. Milano 4375—425, Páris 76\'/,— 77, Prága 1842\'/,—59\',. Stockholm 2150Ó— 29000, Zürich 16200—400, Wien 10"/,—11\'/,, Zágráb 262\'/,—969\'/,, New-York 893—833, Varsó —.
Zürichi zárlati
Berlin 170, Amsterdam--, Hollandi.
195, New-York 514, London 9271, Páris 4730, Milano 9775, Prága 1005, Budapest 00, Zág. ráb 168, Varsó 13, Bécs 6\'/., Osztrák bélyegzett 7.
Nemes fémek piaca;
Ezüst koraon 66—67, ezüst forint 152\'/,— 160, őtkoronás 992\'/,—90, a 90 koronás magyar arany.
Termény Jelentés:
Irányzat barátságos. Malmok nem vásároltak, csak a vidék.
Buza (Tiszavidéki) 3070-3120, egyéb 3060—100, rozs 2170—9900, takarmány árpa 2350—2450, sör árpa 25 —26, zab 2425—9500,
tengeri 2850 —2900, repce--, korpa 1030—
1650, köles —.
^ Budapesti állatvásár:
Marhahús L r. egészben 116—160, hátulja 130—74, eleje 110—150, II. r. egészben 90—104, hátulja 98—110, eleje--.
Növendék marha I. r. 84—75, borjú (ölótt bórb.) 134 — 142 Készlet: Nagymarha 125, eladás 90. Növendék marha 8, eladás 8,
borjú 30, eladás 92. Msrhabór ---, borjubór
--, juhbőr -—O/ásár lanyha.
A felelős sxerkesitö távol/etében szerkesztésért sajtójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Csecsemők
.géuségóflak maflóváséra legjobb a
Diana csecsemő (Baby)-krém Diana csecsemő(Baby) hintőpor Diana csecsemő (Baby)-szappan
MindnnUtt kaphatói <
Grártji: ■ Hím ItmsItMIal l-l. Ia.ip.st, V. ttítor-a. 3«
Eladó t«y jó kaiban levó gyermo* vas ágy Teleky ul 23. Kém alatt.
Cfp6féU«r4sitt4«tt6bumnc felvételik Gywny»k Pél dp4»«tíi, Rozgonyl-utca 2. ,ao
KIU8i>b.J<ra<u butororott aaoba
— esetleg koszttal is — azonnal kiadó. Cim a kiadóhivatalban.
PoUák M. Emil
stgntl KlsHiy ». tir. Ttofonm
legolcsóbb napi árban kicsinyben is kapható
étkezési, vetőmag, takarmány
BURGONYA
Termelők és kereskedőktől vásárolok minden mennyiségben
Kóxvetitöket díjazok.
5064/1922.
Tárgyi A nemzetgyűlési választók Ideiglenes névjegyzékének közszemlére tétele.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a nemzetgyűlési választók Ideiglenes névjegyzéke f. h6 12-töl 17-ig a városháza tanácstermében a hivatalos Időben d. e. 9—1 -lg. d. u. 3-6-lg (I. emelet 12.) közszemlére lesz téve.
Az Ideiglenes névjegyzék ellen felszólamlásnak, a felszólamlás ellen észrevételnek van helye. Saját személyét Illetően mindenki felszólalhat, ezen kívül annak, aki az Ideiglenes néyjegyzékbc föl van véve, jogában áll a névjegyzékbe történt bármely felvétel vagy kihagyás miatt felszólalni. A felszólalásokra mindazok, akiket a felszólalás Joga megillet, észrevételeket nyújthatnak be.
Ugy a felszólalások, mint észrevételek a polgármesterhez címezve írásban - nyújtandók be, megfelelően Indokolandók és benyujtásuk határideje f. évi április hó 15-e, helye pedig a városi tanácsterem, ahol a névjegyzék közszemlére van téve. Az Ideiglenes névjegyzéket a közszemlérelétei Idején bárki megtekintheti.
Nagykanizsán, 1922. évi április 8-án
/■ Polgármester.
ZALAI KÖZLÖNV.
.9.2, április 11
Saép vilOS\'to"
BURGONYA
kaptiató minJan mennyidben »x
Általános Fogyasztási Szövetkezet
ÍRÓASZTALOK
I, Ja. Ir -d.b« >\'», aajil klub «■
fan ■!•> tó a.r Hurik, »] h-miH-tk ilktlm\' irhj-i, d Jul.n e:o>-ag3U*
Lányi nál, Budapest
« W., Up6t-kttrit udvarban.___
Újságkihordó
magas fizetéssel azonnal felvételik
lapunk kiadóhivatalában
5331/1922.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy évi 12.000 K készpénzfizetés és 4 ürm. bolfa járandóság mellet mezőőröket veszek fel.
Jeleetkezni lehet naponta a hivatalos órák alatt a gazdasági hivatalban.
A károkért a mezőőr felelős, a felderitelt károk után azonban a megállapított kártérítés felefésze a fenti javadalmazáson felül a mezőőrt illeti.
Nagykanizsa, 1922. április 9.
Dr. Sabján Gyula s. k.,
poíyármeater,
VILÁG
mozgóképszínház
Erziihil klráljai-tir, tzirm uállih é,llilíkii
Telefon 74. T.Ufoa 74.
Kedden és szerdán
Sándor Mátyás IV. része
Enyém a bossxq 5 felvonásban
Csütörtökön és pénteken
a színház zárva.
u.1, Páholy 22 K, MÍilyo 18 K. I. lieiy li K, II n&idi»k Muöiiup fél 7 6% ttl 9 ortkor, unMp-
!*I • tt. Mf IJ kamu, ic hely " koron. II :«r«tm «t 4. 1. I I\' " ínkor. Pontos kaaiialI
i .
újonnan berendezett s | atdagon felszerelt
kizárólagos
E szakmába vágó Tealékíruk minden sziliben, föld és ■ olajfestékekben, bel- és külföldi zománc és mis mindennemű lakkok.
Vegyi termékek: SKtóSS
I
kereskedés.
Nagj .áljsztflt tustak-bm, lenolajkance ffirnls), \' liiHiugolal, terpentlnben.
Festők figyelmébe!
Msgérkeztek az idény legszebb festő fali minták, melyek minden vétóik £ny-szer nélkül bármikor megtekinthetők.
Kalaplakkok minden színben kaphatók. • Nagybani véHMnjW ín$ny*ran.
Sternberger Gyula Erzsébettér
T.i.fon 997

Könyvnyomdai munkát Könyvkötészeti munkát
I
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak. mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
o
0 o
0
0
0
0
o
NTMaatatt • UptulalJoaoaok i Zalai fa Gyarmati könrvayomdáiábaa.
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. április 12. Szerda
54. szám.
ÍMík*míi<. és kUdóhivcUl: HA ut |J. BL.
- tatamiban telefon 78 ___
MeKjeleaU tnludfj; kor* rogfccl
XÓSZRR K P-S7.TA:
Dr IIEOEDÜS GYÖRGY
?Kl.KLÓSSZKRKfiS2T«">
BODROGKŐZY ZOLTÁN
RMttrciö.l Arak\' (V , f.rpl.1 itféul t|;iU)
tvt* 780 K. Kítfvn 400 K. N»gy«J-*TX. aoo X. íny L^r. 7* K. f-gyu lua 4 <
A génuai konferencián nem lehet megvitatni a kisebbségek kérdését.
A megnyitó UIAs. - Az orosz megbízottak. - Benesnek kellemetlen nemzeti kisebbségek kérdése. - A szovjet kiküldőnek kudarca.
— Sóját\' tudósítónk telefonjel-nteic. — Génua, Április 11, A ,Hms" ügynökiig jelenti: Az értekezlet megnyíló ülése rendkívül lenyügözö benyomást tetl. Facta, OlestorszAg Miinmteretnökc, mint »z értekezlet elnöke, olasz nyelven .<<il.ll fel. A többiek franci, nyelven beszéllek. Az egyis nemzetek kiküldötteinek a helyét az ol.ai Abc sorrendjébenÁllapították meg. i yen módon a magyar kiküldöttek a romitn, svéd, avájci és szerb kiküldöttek szomszédságába kerültek.
Az ülés megszakítás nélkül délu\'.-ín 3 órától este 10 óráig t.rtott. A réizlvevők számszerint mintegy négyezren, igen fegyelmezetten viselkedtek, A Palszzo Sinla Giorgío misztikus félhomálya nagyban emelte a hangu-lalot. A p.\'oiit dis.iuhit ka\'onák flották körül, akik . vendévek birtonság. fölölt őrködtek. \'
Különösen ki kell emelni, hogy Magyarország kiküldötteit nagy tiazteloladJa\'al vették körül az ülésteremben. At. orosz mej-biiottök utolsóknak jelentek meg. BevonuUuulc alkalmával némi mozgalom támadt. Ugyanis ellenezték Facta elnökké, Barthau, valamint Lloyd George alelnőkjcé való megválasztását, amit az érteketlet nagy derültséggel fogadott.
Az ülés végén elhatározták, hogy négy bizottságot küldenek ki, amelyek közt n forradalmi-ügyi) bizottságba Walter magyar megbízottat is beválasztották.
Génua, április 11. A „Havas" ügynökség jelenti: Az orosz kérdéssel foglalkozó politikai bizottság ma délelőtti ülésén n bizottság magyar tagjai kijelentették, hogy Magyarországot különösen érdekli a nemzeti kisebbségek kérdése és azt tudakolták, hogy nyujihatnak-e be erre vonatkozólag határozati javaslatot.
Benes cseh miniszterelnök erre kijelentette, hogv ez a kérdés nem tartozik a bízott ság hatáskörébe, de egy szűkebb bizottság előtt feltehető.
A génuai konferencián semmicselre sem lehet megvitatni a nrnveti kuebbs\'gek kérdését, anvlyről a békeszerződések szólnak és •melyek a népszövetségi paktumban b szerepelnek.
F« cla miniszterelnök ezután közölte, hogy albizottságot alakit, melybe a meghívott nemzetek mindegyike egy-egy képviselőt küldjön, Németország és Csehország ugyar-annyit és a négy további delegáció képvis lj« a többi hatalmakat.
E-u\'án Barthau, Lloyd George, Motta és \'Csicseiin folytatott eszmecserét, amelynek folyamán Gyesei in ozt kérte, hogy Orosz-
ország n/. albioltságba két képviselőt küldhessen.
Az albizottság dolgában m-gegyeztek abban, hogy csupán véleményt fog mondani cs a vélemény alapján a főbizottság fog dönteni. f
Prága, április 11. A „Narodni Listi" génuai külön tudóutója jelenti: A szovjet kiküldöttek ma teljesen beh doltak és elfogadták a C tnnesben felállitoit feltételeket. Franciaország ezzel nagy diplomáciai győzelmet aratott. Csicserin kénytelen volt elállni mindazon kifogásoktól, melyeket március 15-iki jrgyzéke tartalmazott.
Órák kérdése, hogy a bombamerénylet összes tetteseit elfogják.
Két a t*gbu vonhatatlan adatok a rendőrség birtokában.
Saját tudósítónk tele/onjelentésr
Budapest, április 11. Gróf Klebelsherg Kunó belügyminiszter n rendőrségen este ismét látogatást tett. Ennek a ^látogatásnak a főkapitányságon naiy jelentőséget tuUj-donitanak és a*t várják, hogy sikerülni fog o nyomoás zavartalanságát és a legszélesebb körbe való kiterjesztését biztosítani.
Budapest, április 11. A rendőrségen a késő délutáni órákig tartott a kihallgatás és szembeti\'és. Ezek a kihallgatások és n legutóbb tett tanúvallomások azt eredményezték, hogy a rendőrség kétségbevonhatatlanul fontos adatoknak birtokába Jutott a bombamerénylet tetteseire vonatkozólag.
Tóbb irányból beérkezett ad.tok és tanúvallomások kéiségtelenné teszik, hogy n rendőrség nyomozási a aok kilátástalan nyomozás után most már helyes mederbe terelődött és c*«k rövid idő, esetleg órák
kérdése, hogy az összes tetteseket letartóztatja a rendőrség.
A főkdpitánysAgoa ma délu\'án lázasan folytak a l ih .llgatísok és információnk szerint valószinü, hogy még az éj folyamán teljes világosság d<rül a botiilis merénylet minden részletébe.
Bethlen miniszterelnök valószínűleg Húsvétra visszatér.
Pénteken lesx mlniaxtertanáca.
Budapest, április 11. A miniszterelnök visszaérkezésének időpontja még nincs eldöntve, mindamellett lehetséges, hogy a húsvéti ünnepekre visszatér Brthlen litván gróf miniszterelnök és a génuai konferencián helyettesítésével Bánffy Miklós gróf külügyminisztert bizza meg.
Pénteken n kormány megtartja a rendes heti mmisztertanác<ot, amelyen folyó ügyek kerülnek tárgyalásra.
Péntektől már csak 50 százalékos levonással fogadják el a két-koronást.
Sóját tudósítónktól.
Budapest, április 11. A pénzügyminiszter rendelete értelmében az Osztrák-Magyar Banknak a magyar állam területén forgalomban levő frlfilbélyegzetlen kétkoronás bankjegyeit, vjLluint tz úgynevezett tanácsköztársaság által kibocsátott bankjegyutánzatokat áprilii 14-től május 13 ig bezárólag a pénzjegyek átvételére egyed.ll a m. kir. államjegyintéz-t és a< állampénztár kőtele*, de m4r cink 50 s:ázalékoi levonással, vagyis 1 korona értékben, vagy államjegyekre ki-cierélni. E határidőn tul az em\'itelt pénznemek fizetéskép el nem fogadtatnak, sem államjegyre ki nem cseréltetnek.
E rendelet értelmébin az Osztrák-Mi-gyar Bank 1 koronás bankjegyei*, valamint az 1 koronás bankjegyu\'ánzatokat április 14 lől május 13 ig bezárólag már ctak ac állami jegyintézet és a magyar állampénztár kötelesek elfogadni.
3050 millió frank kölcsön Magyarországnak.
A korona emelkedő irányzata.
— Saját tudósítónktól. —
Párís, április . 11. (Szikra távirat). A Magyarországnak nyújtandó kölcsönre való tárgyalások közel jutottak a befejezéshez. A kölcsönt Anglia, Franciaország és Olaszország egyenlő részben teremtik elő. Mintegy h iromezerötven millió frank kölcsönről van azó, 30—40 évi vi«szafizetésre.
Zürich, április 11. (Fxpressz távirat). A genfi és zürichi tőzsdén néhány nap óta nagyobb érdeklődés mutatkozik a magyar korona iránt, ami azzal magyarázható, hogy a magyar állam nemzetközi kölcsönt fog kapni.
Férfi és női szövetek tSü beérkeztek
Kisfalud! és Krausz rrgaa; Nagykanizsán
■ - . f
_2___
Rablók akik Igazságot tesznek.
A bihari hegyek hősei a román hadbíróság előtt — Tessék menekülni, mert ég * házi
A .Zalai Közlöny" kolozsvári levelezőjétől. Kolozsvár *pr. 11 Legendás hősök áll\'ak ma délelőtt n hadbíróság előtt: Girui Rnfael Is tár sai, tkiket rab ás bűntettével vádolt az ügyész rég Szuronyos őrök vezették elő ezeket a zül lőtt, rostz katonákat, de a bihiri hegyekben holdas tavaszi estéken titokzatos legendákat mesélnek róluk a parasztok, falu>i korcsmAk ban az .0 egészségükre isznak a legények ós
— az ő emléküket siratják a gazdag zsugori bollosok, akik a koldusokat dölyfösen eluta sitják küszöbükről.
Meit Girui Rafael előbb kipróbálta az áldozatait. Rendesen ő maga látogatott el a koldusruhában a kiszemelt áldozathoz és aláz* tos siró hangon alamizsnáért könyörgött:
— Szegény, nyomorék rokkant vagyok I
— mondotta — Adjatok enni az éhezőknek .\'
— és kezét tehetetlenül, bénán lógAtta le.
Ha boltos, vagy százholdas parasztgazda szive megesett a nyomorulton és adott neki néhány fillért, vagy egy tányér levest, sohase látta többé a béna koldust Do ha nem: az éjszaka sötétjében titokzatos árnyak keringtek a ház körül, mint a denevérek, a láncos kutya sem ugatta meg az idegeneket, mert mérgezett hússal megetették, az ajtón pedig kopogtak:
— Tessék azonnal ajtót nyitni és menekülni, mert ég a házi
Bent siko\'totiak, ajtócs»pkodés, egy ing. ben a fukar vagy zsugori gazda kivágódott az ajtón. E pillanatban izmos kezek a nyakába fonódtak:
— Én vagyok a béna koldus, aki délelőtt itt járt alamizsnáért! Ezek a fiuk meg itt azéit jöttek velem, hogy törvényt üljenek egy zsugori gazember felett.
A rémült ember akkor mér meg volt kötözve, a siró, sikoltozó családtagokra pedig fegyvert emeltek a marcona legények. A bére sek és a többi családtagok, amikor meghallották, hogy a legendás Girui Rafael érkezett meg az éjszaka félhomályában lötvónyt ülni a rossi szivü gazda felett, csöndes megnyugvással nézték az eseményeket és a kisujjukat sem mozdították volna meg bajba jutott gazdájukért.
Girui Rafael pedig csendes bíróságot alakított : gyertyát gyújtott a belső szobákban, a vádlottaknak megkötözve a földre kellett ülnie és egyenkint kihallgatták a cselédsége:: ad e rendes fizetést a gazda, nem kínozza, Utt-o az embereket és sok mindenfélét, mert a rablók már ismerték a dolikvons egész élettörténetét. Azután meghozták az Ítéletet, amelyet azután másnap már szájról szájra adtak a bihari hegyekben a pásztorok, akik kihajt tták a legelőre a nyájakat és a parasztok duhaj, boros éjszakákon : a fukar parasztot a Girui Rafael emberei véresre verték ós utolsó filléréből i* kifosztották. Másnap már egész más vidéken tűntek fel a koldusok . . .
A mai tárgyaláson Gitui Rafael mindent tagadott, szeliden bámult maga elé és kijelentette, hogy szeretné látni azt a tanút, aki ellene vallana ... Ez a tanú egyelőre nem jelentkezett. Nem jelentkezett azért, mert az emberek nem felejtették el « véres éjszakai törvényt és ma is remegve bámulnak a sebhelyes arcú, szökött katonára. \' A hAdbiróság most ujabb próbát lesz az igazság kihirdetéso céljából és ujabb tanuk kihallgatása végett a tárgyalást elhalasztotta.
Brilliánst
platinát, aranyat és ezüstöt
a logmagasabb napi árban vesz
Milhofer Ödön Utóda
fthsserás*
ZALAI KÖZLÖNY
HÍREK.
A golgotai világdráma
megrendítő, lelkei megrúg emlékezetének szo ros megünneplése voltakép a nagyhét mai napjával — Jeremiás siralmával veszi kezdetét.
Akkor is — 1889 evvel ezelőtt — a bű-nők oly jer tőjébe sülytdt a bünős, gyarló em beriség, hogy kétségbeesés szállta m g a jobbaknak azt a csekély töredékét, kik. élciükit nem a nagy, széles országút Z\' jában rótták, a nagy tömegekkel, hogy csak egy végtelen nagy isteni áldozat tudta a megbántott Istent kiengesztelni a bűnös emberiséggel. Jézus Krisztus — az Isten és Ember — az örökké való atyának örökké való Fia, önönmagának való feláldozásával, vére hullásával, irtózatos kinszenvedésév l és halálával kiengesztelte az Atyát, letörölte az emberiség homlokáról a Kain bélyeget, visszaadta természetfölötti rendeltetésének — a boldogságnak Mert az ember isleni célja a boldogság. Es csak az egyeden múlik, ha nem éri el, ha tudatlan kézzel, vagy készakaiva letörli homlokától isteni stigmáját, a nagy keresztény család megismertető jelét, az isten fiaságnak jelvényét.
A kereszténység legjönségesebb ünnepnapjai ezek a napok. Megkapok, megrázok, lélekbe markolók. A megváltásnak, az emberiség megújhodásának nagyszerű napjai. (*)
— Nagyheti szertartások a plébánia tomplomban. Nagyszerdán délután 4 órakor, kezdődik a papi zsolozsma keretében Jeremiás siralmai, melyekben a próféta J^ru-zsilem romlását siratji. Nagycsütörtökön —az Oltáiiscentség szerzésének emléknapján — délelőtt 9 órakor ünnepélyes szentmise a papság és hivek közös szentáldozásávnl. Glória eléneklése után elhallgat az orgona és a harangok a Krisztus szenvedése fölöt való gyisz kifejezésére. Mise után az Oitáriszent-séget körmenetben viszi a pap a mellék-\' oltárra, m\'.jd az ojtárokat szereli le annak emlékére, hogy az Üdvözítőt is megfosztották ruháitól. Délután 4 órakor papi zsolozsma Jeirmiás siralmaival. Nagypénteken délelőtt 9 órakor kezdődik a szertartás. A pap az oltár elé lépve arcr«i ború1, miáltal az egyház mélységes fájdalmát fejezi ki. Majd felmegy az oltárhoz a leckéket olvas az ószövetségből, mire a kar Kiisztus kínszenvedésének történetét énekli szent János evangélistától. Azután könyörgéseket inond az egyházért, a pápáért, püspökökért, papságért, királyért, hilujoncokért, eretnekek, zsidók és pogányok megtéréséért. Az imádságok után n kereszt lefödése és imádása következik. A pap kezében tartja a Lepellel födött feszületet és három itben befödi, mindig* följebb lépve az oltár lépcsőin és ugyancsak háromszor emelkedettebb hangon énekli az egyház nyelvén: „luie" n keie.szt fája, melyen a világ üdvössége fúgött", mire a kar feleli: „Jöjjetek, imádjátok". Most a keresztet n szentélyben a földre teszi s előtte hóroms?or imádkozik, végül megcsóko\'ja a feszületet. Ugyanezt tes/ík azután a hívek is. Ezt követi a csonka-mise, melyben átváltozás nem történik, hanem a mellékoltáron elhelyezett Oltáriszentséget hozza a pop a főoltárhoz s ax egyik szentostyát magához veszi, u másikat pedig a szentségiül tóba teszi és körmenetben a szent-
• t>irhoz viszi. Ezután szentbeszéd. Délután A órakor papi zsolozsma Jeremiás »ir<dmriival. Este 7 órakor szentségeltétel. Nagyszombaton délelőtt 8 órakor tűz-, húsvéti gyertya- és keresztvíz szentelés. E\'Ulán az oltár előtt leborul a pap s a kar a Mindenszentek litá-niáját énekli. M*jd következik az ünnepélyes szentmise. Glóriára megszólal az orgona és n ham gok, Kiisztus dicső örömére. Délután fél 6 órakor a feltámadási szertartás és körmenet, melyen a hivek a szokásos sorrendben sorakozzanak. Husvct ünnepén a 6 és 7 órai szentmisék után ételszentelés. Egyébként az istentiszteletek rendje ozonos n vasárn:pival.
(X) Uránia. Szerda > Szürke rub^s leány cb csütörtökön a Krisztus élete.
— Az elnémult harangok aUpja javára Benczik Jórsefné urnö 100 koronát
\'adományozott.
1922. április 12.
BRILLIÁNST
aranyat ertlstöt
legmagasabb
árban vesz
Schnitzer Gáza ékszerész
Deik-tér 15
— Kállay Tibor pénzügyminiszter 22-én Kanizsára érkezik. Kállau Tibor pénzügyminiszter, Nagykanizsa képviselőjelöltje — mint a „Zalai Közlöny" feltétlenül megbízható helyről értesül — folyó hó. 22-én, szombaton o déli gyorsvonattal érkezik Nagykanizsára, hogy másnap, fehérvasárnap délelőtt 11 órakor megtartsa programbeszédét a Polgári Egylet nagytermében. A miniszter több neves politikus kíséretében jön le Nagykanizsára.
— A Néptakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán e hó 11-én Remete Géza elnöklete alatt megtartott rendkívüli közgyűlésén az igazgatóság uj tagjaivá megválasztattak gróf Batthyány Pál nyug. főispán, földbirtokos, dr. örley György kir. közjegyző, Conrád Oltó, a Pesti M «gyi»r Kereskedelmi B.»nk igazgatója és Farkas Pál, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai fiókjának főnöke. A felügyelő-bizottság uj tagjaivá peditf dr. Podovizky József és Kálmán L?ó választattak meg. Uj választmányi tagok lettek B>rthos Gyula, Bentzik Lsjos, Bsrényi Elek, dr. Etek Mór, Havas Béla, Kaíser ErnŐ, báró Kraschnitz Weínberg Rudolf, dr. Krauiz Aladár, László Ignác, dr. Pillitz Sirau--1, dr. Ollop Mór, Singer Síndor. A közgyűlést követő igazgatósági ülésen elnökké gróf Batthyány Páll, alelnökké pedig dr. Krcisler Józsefet választották meg. Az intézet ezentúl a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankkal érdekközösségben fog működni, minthogy ez a bank a takarékpénztár részvényeinek tekintélyes részét megvásárolto. Az igazgatóság a takarékpénztár igazgatói állását Hudi Józseffel, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank főtisztvl-selöjével töltötte be. Örvendetesnek tartjuk, hogy a Néptakarékpénztár ezentúl a Pesti Magyar Kereskedelmi Bmkkol karöltve fog közreműködni azoknak a feladatoknak teljesítésében, amelyek városunk és a hozzá kapcsolódó országrész közönségének részéről egy országos nagy pénzintézet által irányitolt helybeli takarékpénztárral szemben támaszthatnak. Bizto; gyűjtőhelye lesz a takarék-
Eénztári betéteknek és megfelelő teljesitŐ-épességgel fog bírni a hitelszükségletek kielégítésére.
— Uj Iparengedélyek. Nagykanizsa város tanácsa legutóbbi üléséi e következő iparengedélyeket ad\'a kii Gerócs Istvánnak ácsmesterségro, Poredui Istvánnak asztalos-mesterségre, a „Hangya" szövetkezetnek szeszes italoknak nagyban és kicsinyben való árusítására, Lóránt Gáspárnénak rőfös- éa vegyeskereskedésre, Brüll Ernőnek rőfös, női divat, férfiruha és kolopok nagyban és kicsinyben való árusítására, Deák Józsefnek korcsmnnyitásra, Lsckenbacher Rezsőnek mirha- és sertéskercskedésre, Simon Lajos* n*k marhokereskedésre, Péntek Józsefnek sertéskereskedésre és özv. Szabó Józsefnének korcsmanyitásra.
(x) Uránia. Csütörtök 5. 7, 9 órakor Jézus élete, feledhetlen hatású színes film.
— A régi pénzek beváltása folyó hó 15-vel — tehát nogyszorabaton — megszűnik. Az állampénztár nem fogadja el többé. Mai napig pedig a miniszter .nem rendelkezőn a haláridő meghosszabbítása iránt. Ugy, hogy a terminus lejárta után csak a pénzintézetek váltják be a szokásos % levonásával. Persze az úgynevezett postapénzt a posta-takarékpénztári értékjegyeket mindenki tartónk teljes névértékében fizetési eszközül elfogadni mert ezt nem csetéllk be, hanem lassan, fokozatosan kivonják a forgalombó\'.
1922. április 12__
— Útba Indítják nz orosz honoso-
soknt. A zalaegerszegi internáló táborban körülbelül háromszáz orosz internált is van elhelyezve. Ezek között sok az olyan asszony és gyerek, kiket lelkiismeretlen magyar katonák hoztak magukkal és itt faképnél hagyták. Nem lévén miből élniök, az internáló táborban helyezték cl őket. Ezeket most ősz-szeirják, azután kisebb transzportokban Budapestre szállítják a gyűjtőfogházba, honnan legközelebb visszaszállítják őket hnza Szovjetoroszországba, A kis csöppségek, akik közül sokan itt látták meg a napvilágot, nagyon he\'yesen beszélnek magyarul. Oroszul egy kukkot sem értenek. Az asszonyok közül igen sok sí ép szláv typust látni. Mi alkalmam volt egy ilyen kisebb, aí internálótáborból Nagykanizsán át Budapestre utazó transzportot látni. Oly szomorú, megindító valami volt ebben a transzportban. A férfi itt éli tovább világát, a kitagadott asszonyt a kis éretlen* gyermekkel visszazsuppolják \'Oroszországba . . .
(x) A Világ-mozgó. A szellemesség éj n francia finom pikantéria teszi bájossá azt a remek 2 felvonásos vígjátékot, melynek íősze-rcp\'ője Biscsol (Bimbula) a „Kis hazátlanok" egyik főjátékosa s amely vígjáték a humoros ötletek ós rendezési effektusok netovábbja. E vígjáték a Világ mozgóban még csak ma lesz műsoron a Sándor Mátyás IV. részével — Csütörtökön ós pénteken előadások nem tartatnak. Szombaton és vasárnap Suán fiai III. rész.-Hétfőn pedig Piros bugyelláris dilbetétte\'.
— Máté József eltemettetésére be érkezett adományok. A „ZaUi Közlöny" volt az első, mely olvasóival közölte Máté József megindító tragikumát. — Kiküldte mindenüvé munkatársnit, hogy a helyszínen vett megbízható, hiteles értesülései nyomán számolhasson be olv«isókö:Önségének. Sőt módjában állott a vizsgálatnak is bizonyos adatokat rendelkezésére bocsájtani. Csak ter mésietes, hogy akkor, mikor arról volt szó, hogy hátramaradottjai — kik\' a fiatalemberben fentartójukat veszítették — szegénységükben nem tudják a fiatalembert eltemettetni — a „Zalai .Közlöny" ismét magáévá tette Máté József ügyét és akciót indított a szerencsétlen áldozat emberi módon való tisztességes cmtemettetésére. A melegszívű közönség felkarolta szerkesztős :günk akcióját, egyre-másra kerestek fel bennünket és hozzá járultak q. temetés költségeihez, ugy, hogy Máté Józsefnek egy igen szép temetés jutott, hála a nemes emberbarátóknak. ígéretünkhöz hiven, ezennel nyugtázzuk a nyilvánosság előtt azokat az adományokat, melyek befolytok. A temetési költségből esetleg netán még fennmaradó összeget szerkesztőségünk a már nagy nincstelenségben maradt két leánynővérének juttatja. — Szerkesztőségünkhöz közvetlen befolyt: Varga Nándorné, Mayer Klotild, Horváth-Majdák Józsefné 200 kor., Bedenek István 100 kor., Godor Sándor 50 kor., Dervalics Ferencné 25 kor., Vojkovics Jánosné20 kor., Tóth Jánosné 20 kor., Mátyás Lajosné 20 kor., Loskoy Józsefné 15 korona, Schuch Károly déli vasúti munkás 50 kor., Siklár Iván 50 kor., Surgoth Miksáné 100 kor., Sáfár Ernő 50 kor., Ozián István 50 kor., Spiegl Géro 50 kor., Horváihné 10 kor., Hol Józsefné 10 kor., B-denek Jánosné 50 kor., PJander György 50 kor., Kreft és Luká\'s 20 kor., Karlovics Györgyné 100 kor., Molnár József Sánc 200 kor., Tóth Béla 50 kor., Kolcb József 50 kor., Szabó Maria tanítónő 40 kor., Horváth Mariska 100 korona, Antí.l Flórián 50 kor, Bicsei Gábor né 100 kotona. Palkó Józsefné és Gécsek Istvánné gyűjtése: Csondor jánosné 100 kor., Csondor József, Gécsek Istvánné, Sipos József, Szekeres Istvánné, Farkas Istvánné, Vojkovils József, Vojkovits György, Horváth P.\'lné, Mudricza Marton, Lad"Stlau, Ncmcth Károly 50—50 kor., Sipos Ferenc, Horváth György 40—40 kor., Gáspár Antalné, Horváth József, G «bos Gyuri, Horváth István 30—30 kor., S»bjánné, Tóber János, dr. Kaufmonné, özv. Magyar J-inosné, N. Sárecz Gyula, özv. Sipos oándorné, Szternáth József, Tóth Gabriella, Szabadi Károly, Mar.ii Károly, Tiszai Józsefné, Simon Jánosné, Kaufer, Bcnkő Msiíp, Mol nár Lsjos, Tischler Józsefné, őzv. Lodner
ZALAI KÖZLÖNY
500 kor.-ért
kaphat k a legmodernebb kivilel. t*n líRjobb anyagból k\'izutt
divatos
női kalapok
BRÓNYAIL. SStZ Kazinczy-u. 6.
Vasalások és átalakítások leglutányosabb árakon
Lsjosné, özv. Horváth Mihályné, O bán P.-né, Tóth Ferencné, özv. Migyar Józsefné, Pelics Kórolyné, Kovács Péterné, Kvicsák Károly, özv. Andri Ferencné, Horváth Istvánné, Laki Mária 20-20 koronái, Horváth Vendelné, Kovács Sindorné, Szilasy Károly, Kober János, B .log B<ddi Irén, N. N., Andii Józsefné, VerEkis Józsefné, B:rtalan Károly, Gábor Ferencné, Günsbergerné, Laky János, Pleszlin\' István, Mátyás István, Pápay István, Rothné, Horváth szíjgvártóné, Rainsr Mírtonné, Zoll-ner Jinos, Modíer Géza, M-rklyné, Metz József, Pint István, N. N 10—10 korona, Bodor L.josné, N. N. 8-8 K, N. N. 7 K, Kispálné, N. N. 6—6 K, N. N.,N N, Csá kányi, Mayer János, Vezter Józaef, N. N. 5—5 K, Németh János, N. N;, Dani Katalin, Magyaroé. B:ttlheim Józsefné 4-4 K, N. N.
3 K, N. N, N. N.. őzv."ScSwagl N.indorné, Vaucsu\'áné, N. N., Németh József, Tóth Antal, N. N 2—2 korona. Németh Istvánné és Pum Mariska 5,877 K-t, özv. Skernyákné 7,250 K-t gyűjtött. Az. adakozók névsorát holnapi számunkban hozzuk.
(x) Készüljön az Uránia húsvéti meglepetésére.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat cs érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.)
4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
(x) Uránia. Szerdán fél 7 és 9 órakor a „Szürke ruhás leány; liollay Kamillával;, végig lebilincselő kalandor történet, egy elrabolt ékszernek s egy feledhetlenül bájos titokzatos leánynak sorsa, ki apja becsüleléért bitörésre is képes. Ugyanezen e\';ő«idison Jézus Krisztus élete, kínszenvedése és halála, ragyogó színes felvételekkel, óriási tömegjelenetekké\'. Csütörtökön 5, 7 ós 9 órakor Jézus Krisztus élete, kínszenvedése és halála, harmónium kísérettel. A színes Pathé film széfsé>:cit, megrázó hatá " sát legjobban hirdeti azon tény, hogy Schinppa pápai nunclus ós Csernoch h^rcogpcimás óemi-nenciáik meleg szavakkal ajánlották e filmet, a mély lelki élmények utáWwgyó hivőknek.
A felelős szerkesztő távol/elében szerkesztésért sajlójogilag felel"s: Benedek Rezső szerkesztő
800 K-ért
kapható métermázsánkint a kiválogatott száraz egészséges
burgonya
mig a készlet tart
Kinizsy-utca 2a
3
Zürichi zárlati
Berlin 185, Amstsrdnm--, Hollandi*
105, New-York 014, London S274, Páris 47-15, Mll.no 2700. 1\'rftRi 1025, Budapest 83, Zig-r*b 162, Varsó 13, Bécs 6\'6, Oszlr»k bélyegzőn 7.
Nyilt-tér*)
Tekintetes Szerkesztőség!
Nap nap után találunk rovatot becses lapjában, hogy a nagykanizsai husiparosok naponta emelik a húsárakat, miért is tisztelettel kérjük egyéni becsületünk érdekében a követkető közleményünknek helyet adni szíveskedjék, hogy a nagyérdemű közönség tudomást szerezzen arról, hogy nem a hus-iparos az árdrágító, avagy az uzsorás, mert sajnos mi tudjuk legjobban, hogy a közönségnek igaza van, hogy a legfontosabb élelmicikk ma-holnap n nagyközönség részére hozzáférhetetlen lesz, de sajnos nem rajtunk, husiparosokon múlik, hogy a jelen helyzeten segíthessünk.
Hogy most már mennyire árdrágitó a husiparos, a következő példával kívánjuk illusztrálni s a melynek helyességéről tisztelettel kérjük a helybeli megy. kir. állanVrendőrség valamint a magy. ki . ügyészség tekintetes vezetőségeit meggyőződést szerezni.
Egyik mészátostársunk a legutónbi pacsai vásáron vett egy drb. szarvasmarhát 29 000 K-ért, forgalmi adó 3%—870 K, hajtás 200 K, személyköllség 200 K, vágóhidi é« fogyasztás bárca 60 K, a vételár tehát 30330 K. E hó 8-án levágatott s a kővetkező hust és mellékteiményeket nyerté:
Huí a vágóhídon melegen lemérve 205 kg., sulyveszteség 5%, 1025 kg., maradt tiszta hideg suly 194 75 kg.
Mclléktermények:
37 kg. bőr á 140 K 5180
10 kg. faggyú á 60 w 600
3 kg. tüdő á40 „ 120
nyelv......... 200
vese, velő, sziv 21/,
kg. á 60 K. . . . 150 mája 3 kg. á 60 K 180
bél.......... 50
pacal 4 kg. á 40 K 160 6640
vételár............ 30330
le mellékterményekért . . . 6640 \'23690
tehát kapott 23690 K-áért 19475 kg. hust,
tehát egy kg. hus a mészárosnak 122 koronájába van, minden személyzeti, házbér, adó, belcgsegélyzői járulék s az ujabb forgalmi adó nélkül. Most már a nagyközönségre bizzuk, hogy árdrágítást követtek-e el a helybeli hutiparosok avagy nem. Azt hiszem, hogy nekünk, husiparosokna\'x megvan uz a jogunk, hogy tisztességes munka fejében emberhez illő életet éljünk. Megjegyezni kívánjuk, hogy tüdő és múj a legritkább esetben jó, mert rendesen a vágóhídon elkoboztatik, a bőr sem érte el még a 140 koronát, mai napi értéke 136 korona.
Hogy most már mikép volna megakadú-lyoihstó ez a ntipról napra fokozódó drágaság, erre az volna szerény véleményünk, hogy a magas kormánynak haladéktalanul le kellene zárni a hatáiokat a szaivasmarha kivitel élőit, inert Iih nem, ugy rohamlépésben haladunk u bécsi árak felé. Igaz, hogy a mágus kormány o hó 5-ike óta 8000 K-a kiviteli illetéket
szed minden darub szarvasmarha után, amely az országból kiszállittatik, de mi az, nz olasz kereskedőnek, ki 100.000 Uráéit 41/, millió koronát zsebel be, addig ini helybeli husiparosok nem vehetjük fel a versenyt a kereskedőkkel szemben s sajnos nem fogunk tudni a jelenlegi húsáraknál megállani. Egyben tisztelettel. felhívjuk a tekintetes Szerkesztőség szíves figyelmét az „Az Újság" vasárnapi számában „Közgazdaság" rovatban megjolent közleményre.
A nagykanizsai husiparosok szakosztálya.
\') Az e rovatban kOxíiUokcrt sora a s*«rkeistfo<5£ sí>:o ■ kiadóhivatal Iclolosségct nora vállal.
zal\\1 közlöny
,9.2. áprllk 12
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik fe1«ji hetetlen rőm el-, hunyta alkalmával, illetve lemeiésén I I vak> megjelenésükkel mélységes fajdal mámban osztozkodni szívesek voltak, fogadják ezuton is hálás köszönetemet. N^g> K..nizsa, 1022. április 11.
Bay Ferenc
Í4i.r.iui
2
korona 66 fillérbe
kerül példányonkínt,
tehát mindennap 1 korona 34 fillért takarít meg,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI KŰZLŰNY-re
Újságkihordók
magas fizetéssel azonnal felvétetik
lapunk kiadóhivatalában
ZSAK
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gépolaj
Nyersolaj
Petrcleum
Rézgálic
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykeraskadéi«ben.
Pollák M. Emil
cégnél Kinlisy-u. 2a. Telefon 131
legolcsóbb nrpi árban kicsinyben is kaphatói
étkezési, vetőmag, takarmány
BURGONYA
Termelők és kereskedőktől vásárolok minden mennyiségben\'"
Közvetltfiket diiazok.
Horváth György]
pala- ét c*erépfadőma»ter
NAGYKANIZSA, KIRÁLY-UTCA 13. SZAM
KI villái a t:(.\'f-«Jés sukm\'ba vi|p$ minJtn-nemü munkál ugy helyben mini viJékea.
SPECZIALISTA torony.\'edístklxn. Kitünö szakmunkásokat állandóan foglalkoztat. ,
VmIoJi ETERNIT PALAT rervJelést kir.* tiixleleuel
Horváth György pala- js cserépfedő-mester. [|
Szép vilogitott
BURGONYA
kaptató mtnJen menoyliégbmt ai
Általános Fogyasztási Szövetkezet
Apró hirdetések
<IIJ» 10 aa4l|r 30 K, TUár- *l QiDipitp 10 X, minden (ovAbbl bAlkOinap 3 K. va.Ar- *t Bmtpgkp i K.
vaiUgabh h«lUv»l ■••«l«tl .««»«k «. Illetve ö K. Aliid Wrrí.ókn.k laluilaukor 60 uáulik Are ufolm^ny.
Cipőfelsőrészkészltőtanonc felvétetik
Gyergyak Pál cipészné\', Rozgonyi-utca 2. 4»0
KUlönbejáratu bútorozott azoba
— esetleg koszttal Is — azonnal kiadó. Cím a kiadóhivatalban.
Eladó üzemképes 5 lóerős benzinmotor 620 ts cséplővel. Borsfay, Nagybakónak. 4JI0
Húsvétra
Imakönyvek Diszlevélpapirok Húsvéti tojások
nagy választékban kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyv és papIrAruhAxAban

VILÁG
mozgóképszínház
Erztíhil klrályié-lir, Szaruit izálloda épfilitibis Telefon 74. Telefon 74.
Kedden is szerdán
Sándor Mátyás IV. része
Enyóm a bosszú 5 felvonásban
Csütörtökön és pénteken
a színház zárva.
Piholy 22 K, xsvlyo t8 K. L hely 16 K, II FJÓadisok hítküinap fél 7 it fél 0 órakor, vasir> 6i Uon«p-n. heJy 12 korooa, III. hely 7 koroo*. II otpokoo fél 4, 6, 7 ít 0 órakor. Pontos kasdésl
V
Villanyerőre berendezeti
épület ^ gépjavító üzemet
állítottunk fel. Elvállalunk automobilok, motorok, gőzgépek teljes főjavítását. Kutak ,és vízvezetékek szakszerű felszerelését és javítását teljes felelősség mellett. Va»- éa fémek eaztergálását
Rézöntődé. Autogénhegesztés. Csukott garázs.
^ Szíves megkereséseket kér
WtELflNT és BflRON ggggg Eötvös-tér 18. szám.
N,.».un . U,hJ.|J„o.,t: Z.M i, Gyarmati kö0TvDT0md*Mb"
61-lk évfolyam
NagykanUaa, 1922. április 13. CaütBrtök
85. axAm.
keresztény politikai napilap
$j»rka*it6«4t kiadóhivatalt Póni 15. ■ v; .,. InUraihan-teUfoo 78 ——
. no!2i ÍÍÍ Tcr->,.• , • * MogJolo-jlk mindig kor* rc^cl
KÓS2ERKKS2T0: Dr. HP.OED0S QYÖROY
\'fI- t.pil««U
FRl.KLÓSSZKRKKSZrá:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
i TOirr .r;---jttsü-»
hmm<»m>i »«kt l>% tepMriinl ,„Ui)
ím ítn 800

K. TMni 4M K.
uó rt k. 4t
-•- ——
*Mlxé.$*,él milliárd aranyfrank Jcártéritást követelünk Romániától.
A magyar kir. kormány elaborátuma.
— Saját tudósítónk telefonjeL ntése. —
Budapest, ápiilis 12. Bethlen litván gróf rolnl.xterelnök a minisztertanács határozata alapján megbízta Schermana Osxkár dr. t, hogy Páriában a Jóvá-tételi bizottság elé terjessze a magyar kormány álláspontját és elaborátnmát, melv sxámsxerDleg sorolja fel azokat a károkat, amelyeket a román rekvl-rálás Magyarországon okozott.
Schermana dr. arra kérte a jóvátételi blxottságot, hogy az elrabolt értékeket természetben adják vlasxa tulajdonosuknak ée amennyiben ez nem ▼ólma lehetséges, a román kormány ugyancsak ttrméaxetben térítse meg a megszállott csapatok által okoxott kárt.
A magyar kormány a románok által elrekvlr4lt gazdasági Javak értékét kát ós fái milliárd aranyfrankban állapította meg és Schermana dr. által előterjesztett terjedelmes elaborátum ennek a kárnak megtérítését követeli.
A jóvátételi bisottság, kiadta a román kormány megblzottalnak tanulmányozás végett a magyar klr. koropány elaborátnmát.
A pokolgépes merénylet.
Dr. Horváth r. tanácsos nyilatkozata
Sóját tudósítónk telefonjelentése.
Budapest, április 12. A bombamerénylet .ügyében a nyomozás eddigi, eredményéről Dr. Horváth rendői tanácsos a kővetkezőket mondotta:
.—- A nyomozást a legnagyobb eréllyel folytatjuk. Ámbár a jelen pillanatban néhány tanúvallomáson kiyül semmi konkrét adpt nincp birtokunkban. Gy.alayt, Dr. Abonyit "és Dr. Dánielt nem a merénylet ügyében tartóztatták le, hanem csupán az ügy egy mellékága dolgában, amelyről csak most van szó.
— A nyomozás nem jutott holtponttá ugyan, de mégis kijelenthetem, hogy a közeli napokban eredmény nem várható. Még n<fm lehet előre tudni, hogy ax eredmény mikor lesz elérhető, mert egyes fordulatok bizonytalan időben szoktak előfordulni.
A génuai konferencia mai napja.
Fiume kérdése.
Saját tudósítónk telefonjelenlése.
Génua, április 12. A jugoszláv küldött-ség vezetősége, "ma érkezeit Rrppaló-ba. Olasz lapok ezzel kapcsolatban remélik, hogy a frt-ppalói szerződés végrehajtásának tárgyalásai gyorsan fognak folyni. Különösen Fiume finanszírozásának ügye és a fiumei kikötő megnyitásának dolga.
Génua, április 12. Ma tartott ülést a szállítási igazoló és ga7dasá^i biiotlság. Az utóbbi időben albizotWágot is fognak elküldeni, ezt különös érdeklődéssel várjuV, mert a pénzügyi bl;oltságban kifejezetten csak pénzügyminiszteri és ái folyam kérdésekről lesz szó és pedig csupán általánoxságbrn. A gazdasági albizottságban fogják tárgyalni és elintézni a gazdasági kérdéseket. Ezéit ezen bizottság mai ülésének különös jelentőséget tulajdonítanak.
Amerika visszavonja rajnai megszálló csapatait
Tlx mllltó dollár hadianyag elsUlyesstése.
Saját tudósítónk telefonjelentése.
Bécs, április 12. Az amerikai kormány elhatározta, hbgy legközelebb visszavonja a rajnai megaiáUó csapatokat. A csapatok visszaszállításánál felmerült az a kérdés, hogy mi történjék az amerikai csapatok óriást lőszer éa ipuníció késtlelével. Minthogy ennek Amerikába való szállítása többe kerül, mint amennyit a muníció ér, ugy határozott, hogy a tiz millió dollár értékű hadianyagot tengerbe íüJy«»zli. Amerikának nincs szüksége erre a munícióra, azt azonban elakarja, kerülni, hogy a munició Franciaországban maradjon.
A bécsi lapok ehhez a hirhez howá füiik, hogy a tízmillió dollár — amekkora értéket most a tengerbe aülyesztenek, egész Ausztria tolpraállitására elegendő volna.
Európai államok szövetsége a fegyverkezés ellen.
Génua, Ápr. 12. Angol körökigelterjedt politikai birek szerint Lloyd George az
alsóháibjn az orosz kérdésben előterjesztéseket fog tenni, amelynek értelmében valamennyi európai állam kő\'ctönösen kötelezi magát arra, hogy tiz évig nem foltozza\' a fegyverkezést, valamint kötelezi magát a szomszédos államokkal való jóviszonyra.
Nagycsütörtök.
A jeruzsálemi coenaculum halvány lámpásai oly misztikus fényt vetnek a hosszú, hófehéren térteit keleli modorban készített asztalra. Az asztal közepén — mint családfő
— oll ül a — Mester. Arcán leírhalailan szelídség tükröződik. Férfiat, nyugodt homlokáról nem i\\ sejtené senki, hogy a maipeszáh-vaoora ... a Mester utolsó vacsorája \'. . .
S míg a Mester körüljárja tisztafér\\yü, szelíd, barna szemeit a tizenkettőn — János, a kedvelt tanítvány: a Mester keblére hajtja le dus\'ioju fefét. Keresi mohón szemeível az Ur tekintetét. Hitzen ugy szereti ö a Mesterét.\' oly nagyon — mint senki a tizenkelő közül. Oly jól esik neki, oly végtelenül boldog moü, szive lázasan lüktet, csordultig tele ... a Mester keblén pihenni / . . . De ím\' hallga . . .
A Mester felemelkedik, kezébe oeszi a kovásztalan kenyerei, szemeit az égre emeli, jobbjával megáldja, azután megszegi s miközben odanyújtja tanítványainak, mondja:
>,\'-•• Vegyétek és egyétek, ez az én testem l . . . \'
Hasonlóképen vévén a bort a serleggel, szemeit égre emeli . . . jobbjával megáldja és tanilványainak odanyújtván, mondja:
n • • • Vegyétek és igyátok, ez az én vérem ; az újszövetség áldozata, mely étietek és sokakért fog kiontatni a bünők bocsánatára . . . Cselekedjétek ezt emiékezetemre /. .
Es a Mester megáldoztatta tanítványait... Mind a tizenkettőt . . . Jánost is. Júdást Is..., Te mondád tehát Uram: .Ez oz én testem: ez az én vérem f
Kihez mennők mi — Kívüled; mikor az élet igei Nálad\'vannak. Ki még akkor Is gondolsz reánk — mikor édesanyádtól elbúcsúzva
— tanítványaiddal a bucsulakomal\' ülted s hogy folyton, állandóan, mindig köztünk lehess
— végrendeletben, testamentumban — saját Magadat adál nekünlf s azóta folyvást kőztünk vagy, élsz és uralkodol a világ végéig l
Jelen vagy — mint okkor az este a cq:noculumban. (*)
rr*
a, legújabb
dlvatszlnekben
es noi
Kisfaludi és Krausz
ax Arany K,*kaaqoz\' Nagykanizsán
_I_____
A játékszerek ethlkája.
Nagykanizsa, április 12.-Amikor ünnepek, ajándékosztó ünnepek előli vagyunk, ugyancsfk »ok gondot okox: vájjon milyen játékszert tegyünk gyermekeink piciny játékasztalára?
\' Hogy milyen játékkal kedveskedjünk gyermekeinknek, ez nemcsak gondoskodó szeretelnek, a meglepetés őrömét szerző boldog Izgalomnak a kérdése ma már, hanem nagyon fontos nevelési probléma is. Ugyanit a qjodern, kísérleti, a gyermeklelket vizsgáló pedagógia világosan láttatja velünk azt, hogy micsoda óriási nevelőerő rejlik a játékszerek* ben, következőleg mily hathatós támogatói lehetnek ezek szülőknek, tanítóknak, tanároknak egyaránt, ha jól választolták ki őket, a gyermek kézügyességének, észrevevőképes-•égének, képzeletének, esztétikai érzékének munkálkodni, fúrni faragni, alkotni kívánságának fejlesztésében. De csak akkor, ha jól választottuk meg a játékszereket I
Ha ma végignézzük a játéktárgyakat áruló üzleteket, hssonlitatlanul elevenebb, mozgékonyabb játékokat találunk mindenhol, mini mondjuk, 6—8 évvel ezelőlt. Miért ? Mert a neveléssel, a gyermekpszichológiával foglalkozók olyan uji\'ással léptek fel e téren is, hogy a játékkészitőket, gyárosokat mint-egy sugalmazták, hegy a modern gyermekeknek egészen más játékokra van szükségük a változó és mindig ujathozó időben, mint a béke egyhangú, rendes napjaiban.
Így születtek meg aztán azon mul» tsá-gos játéktárgyak, melyek rokfeleségében a háború kitörése óta volt időnk gyönyörködni. Mulatságosnak mondjuk e játékokat s nem hasznosnak, mert nem akarjuk megrontani a gyermekszoba s a húsvéti as>tal derült költészetét és fenségét azzal, hogy a hasznosságot toljuk előtérbe. S ha most a mulatságos játékokat nézzük, egy gondolat megint előttrbe kerül: miért nem szeretnek a gyermekek egyformán minden mulatságos játékot ? Némelyiknek er, másiknak az tetszik s csak azzal foglalkozik. Itt megint a gyermeklélek pszichológiájának gyönyörű ténye nyilvánul meg. Ugyanis az a körülmény, hogy a gyer mek csak bizonyos játékot kedvel — axt mutatja, hogy Igazin, tartósan s állandóm mulatságosnak csak azt a játéksxert találj*, mely az ő lelke speciális frjlesztésére hasznos U egyúttal. így a gyermek lelkében önkéntelenül kapcsolódik össze a mulatságos a hasznossal. Persze a gyermeknek erről sejtelme sincs, csak mi — kik ezt látjuk — következtetünk, hogy mi megy végbe a gyermeki lélekben, a jó játékszerhez való ragaszkodásakor. Ezért ne erőszakoljunk olyan játékot a gyermekre, melyről megmondja lekicsinylő véleményét : tudja ő mag* a ^elétcremteU gjőnyőrü intuíció folytán, miérk kell neki ez
• játék s miért nem a^ásik.
Ha régi játékainkra s a mi gyermekkori kis fiu- és leánytársaink játékszereire visszagondolunk, elénk varázslódnak a bájos kia bobaházak, berendezett szobákkal, bútorokkal, de ugy, hogy minden egyes darab oda volt enyvezve a helyére; a pamlagon, sxékeken urak, hölgyek foglaltak helyet, a székhez, a pamlag hoz ragasztva. Voltak aztán a kis leányoknak babaágyaik szépen megvetve, csipkés vánkosokkal, selyem-psplanokkal felszerelve; — de mindez hozzá-v**]rv*» enyvezve az ágyfához. S*ép volt, gyönyörű, de nem igen sok örömet okoiott
• kis gyermekeknek s pár év alatt eltűntek
. _ZALAI KÖZLÖNY_
a piacról. Nem kellett a gyermekeknek, mert exckkel a játékokkal aem lehetett semmit sem csinálni. Mindent ugy kellett hagyni, ahogy volt, minden készen állt, a gyermek nem adhatott hozzá semmit.
Mennyi igazság és mily Ítélet ez a gyermekek részéről I Ebben az ítéletben benne van a gyermeklélek megnyilvánulásának minden kis porcikája: a gyermek előtt álland an kedves csak ax a játékszer lehel, mely a gyermeket 7F cselekvésre ösztönzi, amelyhez a gyermek is tud valamit hozzá-pdni a maga c/i-jéből. Valamit: legyen az akármilyen kis alakitá*, hozzáképzelés, munka, változtatás a helyzeten — de belőle — magából eredjen. Ha a\'babaház üres szobákból állott volna s egy dobozba rakott bútorzatból, mícioda kiapadhatatlan gyönyörűség forrását képezte volna a gyermek előtt. Akkor lehetett volna vele mit oioálni, nem kelleti volna ugy hagyni, rminl van, nem lelt volna mii dig egyforma.
Ezért divatosak és kedvesek a gyermekek előtt a mozgalmes játékszerek. Ki ne ismerné ax egyszerű, o\'csó, fürészportestü s csak nyakig porcelán babát és a fakonytyu, fekete, igénytelen fahaba óriási népszerűségét a selymes, bársonyos hercegriŐbaba felett, ha véletlenül ezen a hercegnőn az utolsó csipkefodor is föl volt varrva,\' a fababa pedig feladható és levethető kartonruhába öltöztetve, melyből a kis gyermek teknőcské-jében még nagymosást is rendezhetett.
Mi ennek ismét a nffcgyaHxata ? A cseleívesnek, az é/i-nek belevivése a játékba, mely a mozgalmak játékszereknél magától adódik. így jelenTek meg az alvó, síró, csörgöbabák ruhátlanul, melyekre a gyermekfantázia tervez, széb ruhát s ha ez elpiszkolódik, leveli a babáról s mossa, vasalja őket. Vagy a kőkocka-játék, mennyi kombinációt teremi a gyermek művészi elképzelé-sénekl Világos tehál, hogy ami Vészen van, az kívánja az alkotás, hozzáedár, a kons\'ruálás lehetőségét. Mikor a gyermek jálsxik, minden mozdulatában van valami ebből. Jaj azoknak azlán, kik játékuk e szent perceit megzavarják, százszof jaj a gunyoiódóknak, a nevetőknek. Egy pillrnat alatt a durcás hang fog feléjük iépülni: kegyvesztettek lesznek a gyermek előtt a méltán, meit hisz a játék becsületét sértették meg, melybe ők egész\' tudásukat és művészi kedvüket fektették be. Ebben van a játékszerek morális hatása a gyermekre s ezt a morális hatást sohase felejtsük el — gondoljunk rá eleve — valahányszor játtkot helyezünk kis gyermekünk piciny asztalára. D. G.
— Bérmálás Nagykanizsán. A megyéspüspök bérmautjábnn május 5-én Nagykanizsára érkezik és 6 án és 7-én a plébánia templomban bérmálni fog. Ez alkalommal intéződik el valószínűleg a nagykanizsai plébánia kérdése, amennyiben két napos nagykanizsai tartózkodása alatt az illetékes tényezőkkel behatóan tárgyalói fog.
Brilliánst
platinát, aranyat és ezüstöt
a legmegí sabb napi áiban vesz
Milhofer Ödön Utóda
__1922. *prim 13
HÍREK.
— Befejeződött a nagykanizsai kir. Ügyészség hlvatalvlzsgálava. Mint a „Zalai Közlöny" jelentette, dr. Szapár József pécsi kir. főügyész a nagykanizsai kir. ügyészség hivatal menetét és ügykezelését több napon át felülvizsgálta és a minden tekintetben való példás ügyvezetés felett legteljesebb elismerését fejezte ki dr. Szabó L^jos kir. ügyészségi elnöknek. Dr. Szapár főügyész ma, csütörtökön, utazik vissza Pécsre.
— A köveskállai aj református lelkész. Köveskálla község református gyülekezete egyhangú lelkesedéssel Je\'késszé választotta Tihanyi-Kiss Sándor veszprémi hitoktató segéd-lelkészí. \'A megválasztott az ősszel foglalja el lelkészi hivatalát.
— A választók ideiglenes név Jegyzéke tegnaptól egész hétfőig bezá.ólag a városháza első emeleti kis tanácstermében közszemlére ki van léve. A névjegyzéket minden szavazásra jogosult megtekintheti a szokásos hivatalos órák alatt. Felszólamlásokat saját személyét illetőleg mindenki tehet ugy szóval mint irásbclileg, tehát az is, aki esetleg kimaradt a névjegyzékből, yagy mások felvétele ellen, vagy kihsgyása mi\'att, az utóbbi esetben azonban csak ax szólalhat fel, kinek neve benne van az ideiglenes névjegyzékben.
— Máté József gyilkosának fő-tárgyalása. A szomorú véget ért Máté József fuvaros ügyével kapcsolatban igen sokan olvasóink közül kérdést intéztek szerkesztőségünkhöz aziránt, mikorra várható a gyilkos Vanderlics Géza főtárgyalása. A Zalai Közlöny munkatársa legilletékesebb helyen érdeklődött aziránt, hol azt\'a választ kapta, amennyiben a még lefolytatandó nyomozás rövidesen befejeződik — a rablógyilkost május bó első napjaiban bírái elé állítják. A főtárgyalás iránt a nagykanizsai közönség körében oly óriási az érdeklődés, hogy a tárgyaláson résztvenni óhsjtók nsgy tömegére való tekintettel a kir. ügyészség valószínűleg jegyeket lesz kénytelen kiadni.
— A győri színtársulat játszási engedélye fölött a legközelebbi napokban fog dönteni a közművelődési bizottság. A győri színtársulat ügyét mi magúnk is felkaroltuk, meit tudjuk, hogy Somogyi Kálmán társulata a vidéki társulatok egyik legkitűnőbb és legjobb erők fölött rendelkező színtársulat. Jelenlegi összetételében a kövej-kező művésznők és művészekből áll: Peterdy Etus szubrett primadonna, Kóbor Irén kolo-ratur énekesnő, Rácx Ada táncos szubrelt, Szomjas Paula énekesnő, Turbók Rózsi II. srubrett, Zöldi Elza drámai hősnő, Zöldi Vilma drámai sxende, Csáky Paula naiva, vigj. szubrett, Cserényi Adél anyaszinésznő, Falussy István főrendező, baritonista, Gslgóct Lnjos énekes bonvivant, Szalay Gyula táncos komik us, É\'Cikövy László táncos siheder, Solti Károly hő. ós jellemszinész, Mesey Dénes hős .tciclme., Rajz Ferenc lírai sie-relmes, Vársdy P/l n.turbursch, Sziklay Miklós kedélyes apa, Ciakö Vilmos intiikus sziné.z, Békeffy Róbert operett üulfó, Kállay Károly apaszinésr, Somogyi Kálmán azioésr, rendező, Turay Mihály és C-omafáy Sándor vezénylő karnagyok. Reméljük, hogy ■ köz. művelődési lanáci magiévá tesxl Somogyi igazgató előnyős ajanlatát és nemsokára gyönyörködhetik a kanizsai közönség Somogyi Kálmán jeles színtársulatának nagyszerű játékaiban.
1922. április 13__
— Zalavármegye méhóuzeti kerti-
lete. A földmivelésügyi miniszter a méhészeti kerületek, ujabb beosztásában Zolavármegyét Kaposvár székhellyel az V. méhészeti kerületbe osztotta b.e.
— Egy axegény gyermek kárelme. Ebbeii a mai erős, nedves, sáros, hideg időlen, félénkdeden bekopogott hozzánk tegnap délután «gy nyolc-kilenc éves fiúcska, ron-gyossn, vékonysn, mezítláb. Senkije sincsen, oki gondoskodna róla, nincs puha anyai kéz, aki megcirógassa, egy szegény asszony tartja őtet keresztényi irgalomból. Cipő kellene neki. Ha valakinek azok kŐzül, kinek Isten edolt — van egy nélkülözhető pár ctpőj-, küldje el az élet durva kezét ily kicsi korában már érző Tóth Vendel részére. Szigeti Katalin cim/n Kipi/si-utca 23. szám alá, vagy szerkesztőségünkbe.
(x) Uránia. Jézus élete, gyönyörű színes Pathé film 5, 7 éa 9 órakor.
— A hét éves ccodaprimadonna. A nagykanizsai közönségnek nem mindennapi műélvezetben lesz része húsvét vasárnapján. A meseazépségü hét éves csodaprimadonna Huber Elzike nagyszabású mü-vészestéjyt tart a Kaszinó nagytermében. A gyönyörű kis művésznő negyvenhat szebbnélszebb kosztümöt hozott magával, melyet a szokatlanul gozdig.és változatos műsor keretében használ. A művészest vasárnap és hétfőn este 9 órakor, kedden délután pedig 4 órakor kezdődik. A kis csodaprimadonna nagyszerű műsorát lapunk legközelebbi számában bővebben ismertetjük.
— A Pesti Magyar Kereskedelmi Baak nagykanizsai fiókja értesíti t. ügyfeleit, hogy a pesti nagybankok megállapodása értelmében folyó hó 14 ón, nagypinteken egész nap zárva tartja pénztárait; nagyszombaton folyó bó 15 én a pénztári órák 9—12-ig tartatnak.
— Megszöktek as internáló táborból. Kutlick Miklós budapesti születésű, 29 éves kocsifényező, Gutfreund Árpád budapesti születésű, 21 éves magánhivatalnok és Fonyó (Frcund) Sándor duzsnaki születésű, 21 éves orvostanhallgató a zalaegerszegi internáló táborból megszöktek. Országosan körözik.
— Ax elnémult harangok alapja javára Simon György veszprémi kananok 200 koronát adományozott.
— Tánciskola a zalaegerszegi főgimnáziumban. Vilányi Andorné, polgári iskolai tanárnő a zalaegerszegi főgimnáziumban az ifjúság számára záitkörü tánciskolát nyit.
— A „Pátria" pótkávégyár házi ssarkája. Göndics István nagykanizsai lakos, nős,\'háztulajdonos, hét hón*p óta a helybeli „Pátria* pótkávégyárban volt mint munkás alkalmazva. Tegnapelőtt az egyik gyári alkalmazott észrevette, hogy Göndics egy zsákot derekára csavarva, ki akar csempészni a gyárból. Aa illető bejelentette ezt az igazgatóságnak, akinek feljelentésére a nagykanizsai államrendőrség nyomozói azonnal házkutatást tartottak Gőndici lakásán, hol nyolc zsákot és nagyobb mennyiségű pótkávét találtak. Göndics a kihallgatás során bevallotta, hogy huzamosabb idő óta dézsmálta meg ilyetén módon a gyárat. A rendőrség a tolvaj háztulajdonost átadta a kir. ügyészségnek.
(x) Ifjúsági előadás. Az Uránia-mozgó színház ma délután 2 órakor Józus élete színes Pathé filmet az iskolák ifjúsága részére 7 koronás ár mellett külön bemutatja.
(x) Székrekedés. A budapesti egy«em belorvosi klinikájának tudományos jelentéséből kitűnik, hogy a .Ferenc József" keserűvíz nagyon megbízható hashajtó. t
_Z^LAl K0.Z1.0NY_
HAJÁPOLÁSRA I
DIANA-SHAMPOON
való.
Mindenütt kaphatói
Gyiitj* « v
Diiaa Kereskedelmi R.-T. Budapest, V., Kádor-u. 30 ^Mm
— A rablógyilkos Vanderlloe fényképe — a Zalai Közlöny szerkesztőségi kirakatában. A „Zalai Közlöny" — hogy olvasóközönségének bemutassa az elvetemült gyilkos fényképét, amely a nagykanizsai kir. ügyészség fogházában. készült róla, nem e ismer valaki reá más bűnténnyel kapcsolatban mint annak elkövetőjét — a mai naptól kezdve több napon át kitettük szerkesztőségünk kirakatába. Ha valaki tud róla valamit, vagy más bűnös cselekedet elkövetőjét ismeri fel a fény képében, ugy jelentse azt azonnal a nagy kanizsai k:r. ügyészségnél.
(x) A Világ mozgó nagy ünnepi attrakciója a Sátán fiai III. részét fogja játszani szombaton és vasárnap. Hétfőn pedig Csepregi örökbecsű müve a „Piros bugyelláris" kerül bemutatóra.
— A detektívek fogása az országos vásáron. A nagykanizsai detektívek a hétfői országos vásáron kitűnő fogást csináltak. Tetten érték az egyik üzletben a hírhedt tolvaj-dinasztiát, Papp Viktort, aki már 8 évig ült bőrtönt különböző lopásokért, úgyszintén feleségét és Papp öccsét, Jánost — amint az egyik üzletben egy vidéki polgárasszony zsebéből több _ezer koronát ki akart „rajzolni." A szemfüles detektívek azonban tetten érték a diszes társaságot, akik Hahótról rándultak be a nagykanizsai országos yásárra, hogy egy..„kis. ü*Jpt «Mt4t>". nézzenek. A rendőrség a .díszes társságot letartóztatta és a kir. ügyészséghez átkísértette.
(x) Uránia. Haavétkor dupla mttsor,
— A népfőiskolai} tanfolyam berekesztése. Április 8 ikáo volt a nagykanizsai népfőiskolai tanfolyam .berekesztése, mely alkalommal a tanfolyam. rendes hallgatói bizonyítványt kaptak. A tanfolyam rendes hallgatóinak száma 31 volt, míg azoknak száma, okik csupán a tanfolyam első részét látogatták, \'meghaladja a negyvenet. A tanfolyam december 1-én kezdődött és négy hónapig tartott. Az előadások hétköznaponként este 7—9 óra közt voltak. A tanulmányok közt volt 36 óra történelem és állampolgári ismeret (Surányi Gyula), 47 óra irodalom és fogalmazás (Msjtényi Károly), 17 óra gazdasági és ipnri ismeret (Horváth József és Rédiger Ödön), 13 óra földrajzi és társadalmi ismeret (Szakáll Gyula), 9 óra egészségtan (dr. Síabó István), 8 óra természetraj* (Sebestyén Ilona), 6 óra rajz (Fekete László), 32 óra számtan és mértan (Ketting Ferenc), 8 óra ének (Rácz János). A tanfolyam legszorgalmasabb hallgatói voltak: Boros Gizi, Csordás János, Domina Ferenc, Farkas József, Felde Lajos, Gerócs István, Hári Sándor, Kovács Antal, Kovács László, Lackenbacher Endre, Lőrinczy Lajos, Salamon István, Sattler Dezső, Sgeiner Etelka, Stróbl János, Szakonyi József, Szántó Lajos, Szekrény Mariska, Varga József éa Vellák József. A rend.8 hallgatók közt 16 volt az iparos (köztük 2 önálló iparos), 2 kereskedősegéd, 1 rendőr, 1 városi kézbesítő, 11 háztartásbeli leányhallgató. Vallásra nézve: 25 róm. koth., 2 ág. ev. és 4 Izr. A hallgatók további tanu\'mányait illetőleg 10 hallgatónak
_S_
volt 4 középiskolája, 17-nek 4—5 elemi iskolai végzettsége. A népfőiskolai tanfo.lysm tanártestülete a legnagyobb megelégedéssel nyilatkozik a hallgatók szorgalmáról. Tekintettel arra, hogy a tanfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány semmiféle életpályára kü-lönképesitést nem nyújt, nyilvánvaló, hogy a hallgatók kizárólag magáért a tudásért és ismeretterjesztésért tanultak, ami igen örvendetes jelenség a mi magyar viszonyaink között. A tanfolyamot Surányi Gyula, a tanfolyam igazgatója és Majtényi Károly szabadoktatási titkár vezették. Egyben meg kell emlékeznünk a kiskanizsai népfőiskolai tanfolyamról, melyen Béres János (helyesírás, fogalmazás,, számtan, mértan, egészségtan), Honfi Lőrinc (mezőgazdaságtan), Kovács Illés (földrfjz), Plánder Boldizsár (történelem, állampolgári Lmeretek), Gergye Sándor (természetrajz), P. Tűz Albin (társadslmi és erkölcsi ismeretek), Lencz Gyula (ének) és Majtényi Károly (irodalom) tartottak előadásokat összesen 60 órában. A beiratkozott rendes hsllgatók száma 69 volt, akik közül több mint 30 hallgató elismerésre méltó szorgalommal látogatta az előadásokat. Végül megemlítjük, hogy a nagykanizsai népfőiskolai tanfolyam hallgatóinak kívánságára húsvét után a szabadoktatási titkárság német nyelvi tanfolyamot szerver, melyen csekély tandíj ellenében bárki részt vehet. Jelentkezések Csengery-utca 34. szám alatt. A német tanfolyam megnyitása április 20-ikán este 7 órakor a népfőiskola helyiségében.
— Uránia. Csütörtök 5, 7 és 9 órakor jézus Krisztus élete, kínszenvedése és halála gyönyörűen színezett Pathé film. Az előadások alatt nem lesz zene; a filmet felolvasással kíséri Kerezsy G6z«, a Move főosztály titkára. Szombat, vasárnap, hétfő : a „Cirkusz King" minden szenzációját messze maga mögött hagyó cirkusz törtérfet: oz \' .Ördög cirkusz. Lóverseny, cirkuszégés, az amazonok lutball-mérkőzése, humoros szerelmi idillek sorozata. Kiegészítő műsorul az idei szezon legnagyobb sikerű népsrinmüvs: a Gyimesi vadvirág.
KÖZGAZDASÁG•
Saját tudösitónklbl.
Budapest, április 12.
BodapettJ tőzsdei
Nafoleon 1665—95, Font 3445-76, DJllir 788-92, hVand. frank 71 -7í\'/„ Márka 273 - 80, 0:ui lira 41\'/1-4t>/i. Osztrák korona 9\'/,-10\'/,. Rul"1 647,-66\':,. Lei 571-681. Szokol 1574-84, Svájci frank 149\'/,— 150\'/,. Dinit 955—63, Lengyel márka 20\'/,-.
Bud.pe.tl devlsák:
Amsterdam 293 - 98, Koppenhága 163—88, Krisztiánja 141—45. London S440—90, Berlin 863—73. Milano «•/■- 42\',\',. Páris 71"/,—71/\',, Prága 1567\'/,-77V„ Stockholm SOI—206, Zürich 152\',\',-153\'/,, Wien 9\'/,-10\'/,, Zágráb 240—850, N.w.York 787—97, Varsó 21—21.
Zürichi zárlati
Bortn 175, Amsterdam 19615, .Hollandia
•__, New-York 515, London >270, Pári. 4740,
Milano S270, Prága 1085, Budapest 64, Zágráb 165, Varsó 14, Bics 6\',\',, Osztrák bélyegzett —.
Nemes (étnek piac.;
Ezíisl korona 49-68, ezüst forint 130—36, ötkoronás 866—70, a 80 koronás magyar arany 8950-3000.
Termény Jelenti, t
Buza (Tiszavidáki) 3070—3120, egyíb 3070—100, rozs 2200—S8Z5, takarmány árpa
ZAl„M k-tet-öNV
,9.2. áprili.. 13
2550—2450; sör árpa 2500—2800, zab 8450-
»4?6, tengeri 29—30 repce--, korpa 1830 -
1875, kii les 28—20
Serlésvásár.
Felhsjtál 1800. Elkeli--Öreg serlés
könnyű 1S4, közép 138, jobb 142-145, zsir 100, szalonna 186, lehúzott hus 144—14,r szalonnás félser éa —.
A felelői sierkatlö távollétében sierjcesttéscit tajlójogUog\' jeletet: Benedek Rtesö sierkextlö
Pollák M. Emil
Cépéta Klnixsy-u. 2a. Telefon 131
kgolcxóbb napi árban Jcicsinybrn U kapható
étkezési, vetőmag, takarmány
Termelők és kereskedőktől vásárolok minden mennyiségben
Közvetítőket diiazok.
Újságkihordók
magas fizetéssel szonnal felvételnek
lapunk kiadóhivatalában
Rn
HIRDESSEN
miután sok ember olvassa és több ezer példányban keiül olvasói elé; <gy elmaradhatatlan az eredmény a
Zalái Közlönyben
10-12 oldalnyi terjedelemben Jelenik mog lapunk, tehát már mojl adja Ja meg-bizázát a kiadóhivatalnak és
Ssép válofl 2 folt
kapható miftdon mennyfoégbea *
Általános Fogyasztási Szövetkeret
VILÁG
mozgóképssinhá.!
Erzubil klríljni-tir, faárui szilltdi ipiUtibu Telefon 74. Telefon 74.
\' " Szombaton és vAsárnap najív Un lepi níísoroM
Sátán fiai IXX. része
Az acélbSrtün 0 fclvonásbsn
Népszínmű ■1 felv ban
llétfón, húsvét másodnapján DimC hlllUfolláfiC Csepregi irodalmi AlkolAs.\', a r II UJ UU{j|fCMUI IJ A fi\'men előforduló betétdalukul V énekli. Főszereplők : M ityas-lvsjki I\'ons, Mzrdfcynrz.iv Jenő stb.
v."
Páholv Z2 K, xsölya :8 K. I. hely I5 K, II Előadások héUöznap fél 7 és fél 9 órakor, vfsár- és ünnep-• - -- • ........ 11 ■ * " " Pontos k«s4*sf
II. lieíy IC korona\' III.- hely 7 korona || napokon fél 4, 6, 7 és 0 órakor
j
Húsvétra
Imakönyvek Diszlevélpapirok Húsvéti tojások
nagy választékban kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyv ö* paplraruházában
MAKULATUR
papir kapható a kiadóhivatalban.
kapható métermázsfinH\'01 R kiválogatott száraz egészséges
mig a készlet tprt
Kinizsy-utca 2a
Fővárosi miniára
Ujoonm berendezett s gazdagon felszerelt
kizárólagos
E szakmába vágó festékáruk minden színben, föld és olaj fos.lékekben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkok.
, Kátíány, karbolincum, i sósav, kénsav, gépotaj.
I
Vegyi termékek
Kalaplakkok minden színben kaphatók.
Sternberger Gyula Erzsébettér
. Telefon J»7
-kereskedés.
Kajy választék sasiakban, lenolajkaMe ffinili), i lenmaaolaj, terpentinben.
Festők figyelmébe!
Megérkeztek az idény legszebb festő fali minlík, melyek minden, vátolkény szer nélkül bármikor megtekinthetők. Nagybani vélslnil előnyárak.
Sawas.Száttoda át.llMéb.n
QOa»OOOOOOOOOOQC3QOOQQOt3QOQOOQOOOOOQÍQQOQi
Könyvnyomdai munkát ❖ Könyvkötészeti munkát
u. m : Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zátai és Gyarmati Nagykanizsa. Fö-ut 13
qgpoocjqöqooopoooqoqooqo ooooooooooqoqqooqqi
N,a,at.lt . lMhd.Uoao.ok : ZJai « G,arcn.tl köarvnromaáiábM."
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. április 14. Pénlck
86 szám.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
N*«rkmt2*4f U kUJ/.M»sUJ1 Fö nt 13. -- loUt orDió- i«f« fon --
Megjelenik ratudlx kor^regKe)
rószRRKRsrró Dr HEOEDÖS OYÖROY
\'. .H.I.IQ. I.1 n*
TO-FJ/lSSZRUKKSZr.\') BOOROUKÓZY ZOLTÁN
• : "•■ r" ■ m.i—mm.*L.
UlAllteléli árak (>•/, farialal sMtal mim Zffaa *tr. 780 X. ftUxx. 4 00 K. lUfr*!
*"» »«« X í-a Mi. 1% K. Fjy.. atia fes\'4<t
Kilátás van az állatjóvátétel elhalasztására.
Magyar válaszjegyzék a párisi jóvátételi bizottsághoz.
— Sóját tudólitónk telt/onjrl\' ntese. —
B"d*P",i <F\'ilU 13. Tegnap kerUlt forgalomba a tözadcn ai a hlr, hogy •s állatjóvátétel ügyében moat érkezett meg Parisból az a Jegyzék, moly Magyarországra nézve kedvezőtlen döntést tartalmaz.
Ax antant jegyzékre vonatkozólag beavatott helyen azt az Információt aduk, hogy a Jegyzék olyan hangú éa Jellegű, hogy kilátja van arra az állat-Jóvátétel .lhalaaztáaára.
A szakminisztériumok moat tárgyalják a kérdést éa ebbsn a dologban még egy válaaxjegyxéket fognok az antant jóvátételi bizottságának Páriába küldeni.
Ez a legújabb antantjegyzék ugylát.zlk meglepeté.azerUen hatott a kormányra, minthogy azonban a génuai konferencia eshetjségelt beavatott helyen éa gazdasági szakkörökben általában kedvezően Ítélték meg, nincs arra ok, hogy túlságos pesszimizmussal ítéljük meg a helyzetet.
génuai magyar küldöttség memoranduma a nemzetiségi kisebbségek kérdésében.
A nemzeti kisebbségek sérelme. —
— Sóját tudósítónk
Génua, április 13. A génuai nemzetközi értekezleten a részletkérdések megvitatása folyik. Külpolitikai szempontból nézve, a* egész génuai konferencián az a nagy küzdelem dominál, amely L\'oyd George felfogása és a frtncla kormány álláspontja közólt folyik.
Egész Európa jövője függ attól, hogy az angol, vogy a francia álláspont közül melyik győzedelmeskedik.
Génua. áprüis 13. A génuai magyar küldöttség a kisebbségi kérdés ügyében kiküldött albizottság elé a következő memorandumot terjesztette :
— Az államok kölcsönös bizalmának megteremtéséhez nélkülözhetetlen feltétele a magántulajdon sérthetetlenségének helyreállítása. Szükséges volna, ha az értekezlet határozatban felhívná Európa valamennyi államait, hogy vessenek végtt a magántulajdon mindenféle megsértésének, elkobzásának és kijátszásának, amelyek politikai okokból történnek, néha bevallottan, néha Utókban. ~
— Magyarország számos sérelmet szenvedett a szomszédos államokban élő magyarok magántulajdona tekintetében.
— Ezen államok célja az, hogy az illető országokban anyagilag tönkretegyék a magyar elemet.
A memorandum azután a szomszédos
A génuai konferencia mai ülése.
telefonjclcntése. —
állomok sorrendjében részletesen felsorolja a nemzeti kisebbségek védelmére szolgáló rend-szabályokat.
— Egészen világo«, hogy eten intézko-déaek és törvények célja »z, hogy a magyar kisebbségek tekintélyes osztályát anyagilag tönkretegyék.
— Önök nagyban hozzájárulnak abhoz, hogy az államok között békés megéitéa létezhessen.
— Egy másik rendszabály, ame\'y szintén megakasztja a kölcsönös bizalom helyreállítását, — amely megtalálható hasonlóképpen valamennyi utódállamban — a magyar kisebbséghez tartozó személyek kiüldözése.
— A magyar menekültügyi hivatal szerint Roméniából 135.390, Csehországból 58 657^,Jugoszláviából 37.456 magyar lakos \\olt*lcénytelen Magyarországba menekülni
— Kívánatos lenne, ha az értekezlet fcihivná az utódállamokat, hogy vessenek véget a kiüldőzések és .zaklatások redszerének és tegyék lehetővé, hogy a menekültek visszatérjenek elhagyott tűzhelyeikhez.
Génua, április 13. Az olasz,király — hír szerint — maga is elszándékozik menni Génuib;, ha a tárgyalások hosszabb idrig fognak elhúzódni. A király akkor a konferr ncfa gyülekezetét ünmpelyesen üdvözölni fogja.
Génua, április 13. A génuai értekezlet költségeit harminc millió lirára becsülik. Génu» város közigazgatása huszonöt millió lirát előlegezett. A költségeket utólag fogják az egyes államoknak elszámolni.
Németh István részes a bombamerényletben.
PosHIv adatok a rendőrség birtokéban.
Saját tudóiitónk tele/onjelentés*.
Budapest, április 13. A bombamerénylet ügyében tudomásunk van arró1, hogy a fökapltánvsAg számos tanuvallonáa alapján pozitív adótoknak jutott birtokáb.. a bombamerénylet ügyében, de az adatok nem kerültek nyilvánosság elé, mert ugylátozik a rendőrség n nyomozás végleges befejezésének sikerét látná veszélyeztetve az időelőtti publikálásával.
A rendőrség ma délelőtt az Erzsébetvárosi Demokrata Körben ismét vizsgalatot tartott, de minden eredmény nélkül és a Kör helyiségét a holnapi nap folyamán viaszaadják rendeltetésének.
A bombamerénylet eddigi súlyos áldozatának, Haáaz Kálmánnak állapotában a mai napon lényeges-javulás állott be éa remény van artav hogy a b^r^W\' fogjgülnl.
Budapest, április 13. Á nyomot6m egyik legfontosabb eredménye ar, hogy a rerfdőr-ség megállapította, hogy az Erzsébetvárosi Demokrata Kör alkalmazottja Németh István
— részei a merényletben.
A nyomozás eddigi adatai szerint minden j.l arra mutat, hogy a bombát Németh István helyezte cl a teremben. Németh mindent tagad, azoibfcn akt hiszik, hogy a bizonyítékok súlya alatt hamarosan sikerül vallomásra bírni.
A bombamerénylettel kapcsolatos nyomozás kérdésében Horváth rendőrfőtanácsoa a következőket mondotta:
— A rendőri nyomozásban ujabb fejlemény követkeíett be. A nyomozás az eddigi adatok szerint folytatódik.
Budapest, április 13. Rendkívül érdekes megállapítása n nyomozásnak az, amit ma a dé\'i órákban eszközöltek.
A j4azkar»jenői vendéglős — Keő Istvánt
— letartóztatása után a daktiloszkópiai . terembe vehették, ahol róla ujjlenyomatokat és fényképfelvételeket készítettek.
A daktiloszkópiai felvétel után kidefült, hogy KeŐ István tulajdonképpen Kucsera Jánossal azonos és e néven nyolc hónapi börtönt szenvedett el.
Keő István, — amikor ezért felelősségre vonták, nem tagadta, hogy büntetet előéletű, azt sem tagadta, hogy Kucsera István, de az ellen tiltakozott, hogy a Keő nevet jogosulatlanul használta volna. S
Férfi és női szövetek ^m beérkeztek
Kisfaludi és Krausz Nagykaninán
_2_
Nagypéntek.
... A zsidók vénei, a főpapok, az Írástudók, a farizeusok, a felfogadott hamis tanuk...
Azok ülnek most törvényt, fölötte, akik hallatlan kevélységükben vérig sértve érezték mag \'kai, mikor a nép elölt a Mester felfedte ocsmányságukat.
Ez a népség ül most .törvényt" — Fölötte ... Ez a nép — kik a Mestert a római elnyomóiknál is jobban gyűlölték . . . Aki ránéz eekre a kajánul röhögő, démonikus gyűlölettől el\'orzult, kárörvendő, tipikus Bel• , zebub arcokra, iszonyodik tőlük A Mester pedig ott áll a birói rmelvény mellett; az isteni méltósággal homlokán, nyugodtan, szelíden, türelemmel várja a „tárgyalást" . . .
Es belép Kaiphás . . teljes főpapi diszé ben . . . Ei fellépnek a vádlók . . • „Ez az ember istennek hirdette magái!" m0 Istent káromlotta /" „Tehát törvényeink szerint méltó a halálra/"
A főpap kérdezi: .Te vagy e Jézus, akit Krisztusnak mondanak f te vagy-e az élő Istennek fia ? . . . S feleié neki Jézus: . Te mondád. En vagyok /"
S Jézus ezen őszinte vallomásán isteni voltáról még jobban felbőszültre, az .istenkáromlás" fölölti fájdalomérzet jeléül, ketté hasítja felső ruháját s mondja a zsidó .esküdtszéknek\'*: nlm, hallottátok az istenkáromlást Méltó a halálra! . . . Megváltóm — mondd, hol vannak mo\'-t azok, akiket Te feltámasztottál . . . mondd hol vannak most azok, kiknek bűneiket meg-bocsátód ... de mondd mondd Uram, hol vannak most a le saját tanítványaid. . . hogy tanúságot tegyenek isteni voltad mellett. . .
Ugy-e, egyetlen egy ember sincs, ki oda állana bátran a fanatizáltak elé és oda kiáll taná nekik dörgő hangon: .Tl gyilkosok! Belzebubnak fiai!\'\' . . .
Még Atyád is magadra hagyott Mester, hogy a pohár teljesen megteljék... (•)
HÍREK:
— Lapunk legközelebbi uáma
tekintettel a belügyminiszteri rendelkezésre nem ho\'nap, szombaton — hanem húsvétvasárnap reggel, a meg-szokott Időben Jelenik meg. Ünnepek uUn pedig szerdin reggel.
— A feltámadd.i körmenetre megállapított sorrend. Elösiör jön n fenOlet kit lobogó kötött, azután 2. Iskolás gyermekek-nyolcas . torb.n. 3. Kith. főgimnázium, u\'.ána . reáliskola növendékei. 4. Jéiua «iive társulati hajadonok. 5. öasies hajadonok. 6. Katona fenekor. 7. Földművesek éa gazdák csoportja. 8 Ipartestület, kávésok, ven-déglősök egylete. 9. Katolikus legényegylet. 10. Munkásegyletek. 11. Kereskedelmi és magánalkalma7ottak. 12. Délivasuti fütőházi személyzet. 13. Délivasuti személyzet. 14. Összes postás személyzet. 15. Pénzügyőrségi személyzet. 16. Vámhivatal, állampénztár és ■< hivatal személyzete. 17. Folyammérnökség, erdőgondnokság személyzete. 18- Városház személyzete. 19. Államrendőrség személyzete.
20. Bírósági, ügyésvségi személyzet, ügyvédek.
21. Városi képviselőtestület. 22. Pénzintézetek személyzete. 23. Hitközségi nagyválasztmány. 24. Katonai díszszázad első fele. 25. Szent Ferenc UL rendje. 26. Kántor. 27. Urleányok cong regattája. 28 Úrasszonyok congregatiója. 29. Fehérruhás leányok. 30. Mária táraulaü oonjn 31\' S"nt Vincc rendü "ővérek. 32. Papság a legméltóságosabb Oltáriszent-ségge , a baldachin mellett lámpavivők, fehérruhás leányok és katonai diszszakasz. 33. Polgári és katonai, hatóságok és inlézetok vezetői, pénzintézetek vezetőj^ügyvédi kar elnöke, kir. köijegy/ő, katonatiszti küldöttségek, hitközségi elnök. 34. Katonai disz-stázad másik fele. 35. A csoportokba be n«m osztott összes férfik és asszonyik.
A körmenet előtt a .menetnek az első 31.
csoportja sorakozik a templom oldalbejárója előtt álló Szűz Mária szobortól kezdve egye nesen fel a Nádor utcának. A 33--35. cso-p<*t-jpedig a templom főbejáratától kezdvo • £ardi.>utca felé. A körmenet megindulása
_ZALAI KÖZLÖNY__
Í előtt a templomot mindenkinek el kell hagynia és a menetben kijelölt helyét elfoglalni. A papság a legméltóságoiabb Oltári-szentséggel csak azután indul meg, ha a menet már sorakozott és indulásra készen áll. A menetben minden egyes csoport 8 as sorokban hslsd. Ahol az egyes csoportoknál nők ia vannak, ezek a csoportban afé<fiakal megelőzik. A körmenet visszatérése után az egyes csoportok az oldalbejáró előtt ál\'ó Szűz Mária szobornál jobbra lekanyarodva a templomba vezető ut mellett sorakoznak. Mig a papság a templomba nem megy, addig a menetből senki a templomba nem mehet. Azok, kik a körmenet után adandó áldásra a templomba akarnak bemenni, csjk a papság bemenetele után léphetnek be. Természetesen a papsággal együtt halad mindig a fehérruhás leányok, Mária társulati leányok, Szent Vince nővérek csoportja, valamint a baldachin körül levők. A legméltóságosabb Oltáriszentséghez egyedül méltó áhítat és ünnepélyes viselet érdekében kérünk minden résztvevőt, hogy a rend érdekében teendő intézkedéseket a legnagyobb pontossággal betartani szíveskedjék. A menet rendezésére vállalkozott urakat kérem, hogy legkésőbb egy órával a körmenet megkezdése előtt a plébániánál megjelenni szíveskedjenek. P. Pálinkás Roger plébános.
— Előléptetések a rendőrségen. Az államrendőrség tisztikarának rangsor megállapítása ulán most az altiszti állományra is került sor és pedig előléptetések alakjában. A m. kir. belügyminiszter a kerületi főkapitány előterjesztésére a nagykanizsai m. kir. álhmrendőrségnél szolgálatot teljesilŐ Váradi Istváp, Szepesi Dávid, Varga Mihály és Babos I. Istváp o. törzsőrmestereket II. f. felügyelőhelyettessé; Horváth IV. János c. Őrmestert ///. f. felügyelőhelyettessé; Szári György és Varga Vendel ellenŐiöket, Szabó IV. János I. oszt. áll. rendőrt, Kalmár Bála főellenőrt, Srakonyi Ferenc dlenőrt, Sn:dir Andr/s, Hardi József, Jsgaaits János, Poszo vrez Jánoi", Kók Ferenc, Fullér J mos I. oszt. rendőröket, Kstona Gábor, Csordás Tamás és Tóih József ellenőröket fötörzsöimesterekké; Vitss Imre, Major János, Ráct István, Soós József, Lutz Benedek és Lung András ellenŐiöket, Csoknvai János, M«jor Ferenc, Gödinek Ferenc, Németh VIII. István I. os/tályu rendőröket törzsőrmesterekké; Tóth VI József é« Várady István II. osztályú rendőröket őrmesterekké léptette elő. Az előléptettek mindnyájan már régóta a magyar állam szolgálatában állanak. Az uj rendfokozat jelvényeit már a mai naptól viselik.
(x) Uránia még egyszer a Gylmesi vadvirág feledhetlen szépségei és ka cagtató humora.
— Rendőrök felvétetnek. A nagy-kanizsai rendőrkapitányság az őrszemélyzet kiegészítésére még mindig felvesz rendőröknek alkalmas katonavise\'.t egyéneket. A hivatásos rendőr javadalmazása sokkal több, mint bármely jobb tisitviselőé, ugy, hogy egzisztenciális szempontból nemcsak biztoi jövőt, de tisztességes kenyeret és gondtalan megélhetést nyújt. Mindazok, kik ezen a szép pályán óhajtják jövőjüket biztosítani, jelentkezzenek mielőbb, mig a létszám betelik — a rendőrkapitányságnál.
NEMZETI IIISflG
húsvéti száma a békeidők ünnepi terjedelmében
rendkívül bő tartalommal jelenik meg.
Legkellemesebb időtöltés az ünnepek alatt
__1922. áprili, 14
Brilliánst
platinát, aranyat ós ezüstöt
a legmagasabb napi árban vesz
Milhofer Ödön Utóda
ékszerész
— Ax elnémult Ifcrangok alapja javára Csizmadia Vilma úrhölgy 200 K, N. N. 100 K-t adományozott. Hálásan köszöni a főnöknő nővér.
— A csodaprimadonna nagykanizsai fellépése. Mint a „Zalai Közlöny" tegnapi számában jelezte, a nagykanizsai közönségnek ritka műélvezetben lesz része. Húsvétvasárnap és hétfő este 9 órakor, valamint kedden délután 4 órakor a „Kaszinó" . nagytermében a maga nemében páratlan és gazdag, változatos müsoru müvészelőadást rendez a hétéves gyönyörű csodaprimadonna, Huber E\'zike, aki eddig a kontinens minden nagyobb városában csodálatos tehetsegével óriási sikereket aratott. Mind a három napon uj műsorral és uj kosztümökkel fog fellépni. A berlini, hamburgi, hannoveri, düsseldorfi, bécsi sajtó ugy, mint a magyar kritikusok, a legnagyobb elragadtatás hangján emlékeznek meg róla. Még c<ak hétéves a kis Elzike, de bámulatosan fejlett. A\'ő — a szó legteljesebb értelmében. A kanizsai közönség szivét egy csapásra fogj* meghódítani. A müvészelőadás műsora egyébként a kővetkező: 1. Elzike konferál. 2 Hazafias da\'ok íHetényi Heidel-berg), 3. Elzike bemutatkozik (Jcan Gi\'bert). 4 Egy angol baba (Willy Engelberger\'. 5. Egy magyar menyecske (Albert Heideiberg). 6. Ámor táncol (Leon Jessel). 7. A rokokó baba (Fr. Schubert). 8. A kis Pierettc (Paul Linké). 9 A kis bohóc (R. Leoncavallo). 10. Elzike fecseg. 11. Porcellán-babn (C. Alfrédy). 12. Nésd, nézd, mit hozlam néked (Zerkovitz Béla). 13. Hoffmann meséiből a „Babatánc" (Offenbach). 14. Elzike hŰ barátja (Weiner és Stromberg). 15. A megfagyott gyermek (báró Ötvös József). 16. Fátyoltánc (Strausz R.). 17. Mert én egy szép gyerek vagyok. 18. Füzértánc. tSidney Baynes). 19. A kis Amor bőlcsődala (Mozart). 20. A kis mágnás (Brahms). 21. A zenélő óra (Förster Albán). 22. Virágkeringő (L-ov Mart ha). 23. A kis vitéz (Vincze Zsigmond). 24. Klasszikus tánc (Chopin). 25. E\'zike szaval. 26. Anyuka kedvence táncol (Audran). 27. L«cika udvarol (Audran). 28. A királyfi (Székelv K). 2*. A hollandi menyecske (Kalmár T). 30. A kis lakatoslegény. 31. Hamupipőke (Operetté 1 felvonásban). 32. Leányálom -(Operette 4 képben). 33. A kis lord (Életkép 3 felvonásban. Irta Burnett Hogdon). Helyárak : Fenntartott hely 100 korona, első hely 80 korona, második hely 60 koronp, harmadik hely 40 korona, karzat 40 korona, állóhely 20 korona, a vigalmi adóval együtt. A kedd délutáni előadáson gyermekeknek félhelyárakkal. Jegyek előre válthatók Szerb Ernő könyvkereskedésében és oz elő.<dás előtt a pénztárnál.
(x) Az Uránia és Világ-mozgók a filmek drógulása, valamint a vasúti fuvardíj 300%-os emelkedése következtében kényszerítve lettok — bár csak csekély mérvben — helyáraikat emelni. Miért is e hó 15 ik napjától kezdve a Világ-mozgóban a páholy 26 K, zsölye 22 K, I. hely 18 K, II. 15 K, III. 8 K. Az Urániában a páholy 26 K, zsölye 22 K, köiszék 18 K, támlásszék 15 K, zártszék 8 K. A két mozgó igazgatósága mérlegelte a mai drágasági viszonyokat s csak 20%-kal emelte helyárait akkor, amikor ezzel szemben a mü-sorok árai 230°/,-al a vasúti szállítás 300% al emelkedett. ♦
— Találtatott folyó hó íl-én a Kinizsy-utcában egy drb. április hóra érvényes .Közszolgálati Alkalmazottak" részére szóló .Ellátási
-jegy\' 2 drb 1 koronással. Igazolt tulajdonosa lapunk kiadóhivatalában átveheti.
1920. áprIIU 14____
— Gyászrovat. Súlyos csapás <frte Vukán Istvánt, a Polgári Egylet kitűnő vendéglősét és családját. Egyetlen leánya, Vukán Gizella tegnap este 8 órakor hosszas szenvedés után 19 éves korában meghalt. A kidves, szép fiatal leány a mult év ősién kfiült hozzánk szüleivel együtt és szorgrl-masan segédkezett a nagyforgalmu üzlet vezetésének elvégzésében. A derék család baiáui örömmel látták kedves szorgoskodá-sát és minden jóakarójuk a legszebb jövőt jófolta számára. Azonban nz is\'eni gondviselés máskép intézkedett. Fibiu\'ir végén meghűlés kövelkeztében beleg lelt és a betegség kifejlesztette a gyilkos kórt, a bélluberkulóiist, meüyel a hosszas betegség állal folyton gyengülő szervezet nem tudott megküzdeni és hosszas helek óta tartó haláltusi után végzett vilc. Halál-i szülein és egyetlen fivérén, Jenőn kivül, kiierjedt és előkelő rokonságot bo\'i\'otl gyrs\'bfl. Temetése szombaton, 15 én délután 3 órakor I rsz a r, knlh. tentclő halottas házából.
— Örömnap a rendőrségen. Akik fennjártak a rendőrségen, bizony csodálkozással látták a máskor oly komoly nreu rendőrtisztek mosolygós, jókedvű arckifejezését. A jókedvnek az az egyszerű magyarázata, hogy végre fát kapott a rendőiség is, és a kapitányok és tisztviselők nem kénytelenek többé eszkimó-kosztümben, téli kabátban és viharsapkában ülni Íróasztalaik mellett és ugy tárgyalni. Mai nap lekerültek a téli-knbálok az örvendező tisztekről és i«mét vigan pattog a tüz a kályhában. Már a meddig a fa tartani fog...
(x) Uránia. Ördögcirkusz, ördöglen meglepő változatossággal.
— Találtatott egy félbarna női sál kendő. A rendőrségen átvehető.
(x) A Világ-mozgó grandiózui húsvéti mlísorral fog kedveskedni közönségének, amikor a várva vári „Sátán fiai" Hl. részét mutatja be szombaton és vasárnap, moly egyszersmind a befejező rész is, mig húsvét második napján Cseprogi nagy irodalmi alkotását a Piros bugyellárist fogja műsora köretében dalbetétiel bemutatni. Mig a húsvét utáni napok szenzá-ciója Dosztojevszky világhírű regénye a „félkegyelmű" Asta Nielsen főszereplésével kerül bemutatóra. Egyszersmint; itt közöljük, hogy a Világ-mozgó 16 tői helyárait a következőleg állapította meg: Páholy 26 K, zsöSye 22 K, I. hely 1,8 K, II. hely 15 K, III. hely 8 K.
— Örök emléket kaphat 10 koroná. ért, ha megveszi a Képes Krónika húsvéti számat, mely szenzációs meglepetésekkel kedveskedik olvasóinak. Tele van érdekes képekkel: a meghalt királyról, Madeira szigetéről, Ottó királyról, a génuai konferenciáról, a „Vadember" exotíkus szereplőiről, a legújabb divatról, stb. Közöl továbbá eredeti regényt, novellákat, érdekes ismeretterjesztő cikkeket, sok ftéppjl és a 150.000 koronás karácsonyi nagy pályázat sorsolásának eredményeit is közli, mely 532 olvasónak juttatott értékes jutalmat. Ára 10 korona.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
(x) Uránia. Szombaton 7 és fél 9 órakor az Ördögcirkusz. Egy óriási kacagtató jelene tekkel zsúfolt cirkusz történet; gyönyörű paripák, versenyek, hölgyek futball mérkőzése, cirkusz égés, humoros szerelmi idillek sorozat i s ezek mellett szédítő cirkusz jelonetek. A darab elevenségében és nagysiitüségében méltó párja a Cirkusz Kingnek. A két ünnepen 3, 5, 7 és 9 órakor az Ördögc\'rkusz és a Gyimesi vadvirág. E páratlan szépségű népszínmű iránt első bemutatóján ekkora volt Kanizsa érdeklődése, hogy az igazgatóság húsvéti ajándékképen még ejyszer megszerezte a _Gyimesi vadvirágot.
ZALAI K0ZL0NY
törvényszék;
ítélet. Velina Ferenc és társai csörnye-földi I tikosokat azért, mert a falvak pincéjébe betörtek és onnét mindenfélét elloptak, bűnösnek mondotta ki a nagykanizsai kir. törvényszék és Velina Ferencet 8 havi, Vörös Imrét 9 havi, Vörös Bélát 10 havi, Kozári Jánost 6 havi, Harc* Józsefet 6 havi börtönre, Hóbor Ferencet 4 havi, Simon Sándor 3 havi és Siangl Jenőt #6 heti Jogházra ítélte. S\'angl Jenő megnyugodott, a többiek mind felebbeztek.
öaszbUntetés kiszabás. A nagykanizsai kir. törvényszék legközelebbi főlár-gyalásait a husvéli ünnepek ulán dr. Kenedy Imre kir. táblabíró elnöklésével 18 án, vagyis, kedden délelőtt 9 ómkor tartja.
A kitűzött tárgyalások egyik legérdekesebbje, — amely nem mindennapi eset, I kétségkívül L- kner Mária ügye. Lakner Mária 39 éves polai (Zalainegyr) fr özvegyasszony pere, — akik a nagykanizsai kir. törvényszék a mult évben a legkülönbözőbb lopások so rozataiírt tizenhét és Jél esztendei fegyházra itélt — összbüntetést szab ki a törvényszék.
Az eltévelyedett asszony eddig tizenkétszer volt már büntetve lopásért s most a Mária Nosztrai fegyház lakója.
Azonkívül töl»b fiatalkorú bűnös fölött ítélkezik még a tőrvényszék. Tárgyalásra kerül ínég Szakái János éx társai nagykanizsai lakosoknak bűnügye, okik lopással vannak vádolv*.
közgazdaság
Saját tudósítónktól.
Budapest, április 13.
Budapesti tőzsde ■
NsFoleon 3105—35, Font 3«00—50, Dollár 803—13, Francia frank 74\'/,—75\'/,. Márka 273-82, Oiasz lira 43-43\'/.- Oszlrák korona !)\'/»—10\'/,, Rubel 59\'/,-80\'/,. Lei 590 - 800, Szokol 1608—1818, Svájci frank 156\',\',-156\'/, Dinár 990—1000, Lengyel márka 21\'/,-23\'/,.
Budapesti devizák:
Amsterdam 303 - 308, Koppenhága 168— 173, Krisztiánia 147—51, .London 3500 -3585, Berlin 365—76. Milano 4386—4375, Páris 7762\'/,-75V,, l\'ráxa 1615\'/.—ÜS5/,. Stockholm 205—13, Zürich 1565\'.\',-1557\'/,, Wien 10—11, Zí^ráb 253*/,—633/,. Ntw-York 808-818, Varsó--.
Zürichi zárlat:
Berlin 17J\'/,, Amsterdam —, Hollandi 19615, New-York 515, London 3273, Páris 4761 Milano 3785, Prága 1030, Budapest 65, Zág ráb 165, Varsó 14, Bécs 65/„ Oszlrák bélyef zell —.
Termény jelentés:
Buza (Tiszavidéki) 3100—150, egyé 3070—100, rozs 2226—3350. takarmány árp 2350—2450, sör árpa. 2500—2600, zab 2425-
3475, tengeri 29—30 repce--. korp. 1850-
1675, köles 37—29.
A jelclós szerkesztő távollétében szerkesztéséi sajtójogilag jelelis: Benedek Rezső szerkeszti
8ÖÖÍtéit
kapható métermázsánkint s kiválogatott száraz egészséges
burgonya
mig a készlet tart
Kinizsy-utca 2a
ZSAK
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gépolaj
Nyersolaj
Petroleum
RézgAlic
\'legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykereskedésében.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t I
Vakán István és neje született LUlik Teréz a maguk, ugy fiuk Jenő, valamint alulírottak és az összes rokonság nevében mély fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy felejthetetlen drága jó édes leányuk, testvér, unokájuk és rokon
VUKÁN GIZELLA
folyó hó 13 án esle 8 órakor életének 19-ik évében hosszas szenvedés után csendesen az Úrban, elhunyt.
Megboldogult drag.i halottunk a helybeli köztemetőben levő haloltesházbon van felravatalozva, honnan folyó évi április hó 15-én d. u. 3 órakor kísérjük az ág. eV. szentegyház megáldása után ugyanazon temetőben levő ideiglenes nyugvó helyére^ Nigyknni\'sa, 1922. évi április hó 14-én.
Felejthetetlen emléke velUnk markel mindvégig l Nyugodjál békében!
Vttkán Mihály és neje szül. Bertalanlcs Anna, Vukán Ferenc éB neje szül. Bertalanics Mária, Vukán Lajos és neje azül. Nagy Matild, özv. Pavel Istvánné srül. Vukán Teréz, Barbarlcs István és neje szül. Vukán Katalin, Bcnklcs János és neje szül. Vukán Lujza, özv. Lüllk Ferencné szül. Vass Erzsébet, özv. Lüllk Lajosné szül. Kodlla Mariska nagybátyj.i is nagynénjei. Lüllk Gizella unokanSvére.
2a!,a.i közlöny
■ 9.2. «prüh.14
Apró hirdetések
dllai 10 .tói* SO %. T«»Ar- u CnD.pnap <0 ™"l/,í.B
toTibM M6 Ewctutp)!. YaaAr-nulM*<>b batOraJ •i«c!«H ..arak s, Illatra 0 X. Alltat ker»«ökii«k Mimimkor ."O tiAaaiak ár*»K*4a*«*r-
Különbejáratu bútorozott axoba
— esetleg kosztul í« — azonnal kiadó. Cim a kiadóhivatalban.
Eladó egy Uvegcalllár és jobb bútorok. Cim: Kazinczy utca I., I. em.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Omisoi RWMriokrioáu! Birósíj álUI MMdOyuttt
Ingatlanforgalmi irodája.
We. ja fáMMár ». TíiVití (lm: U.U m.IUll Eladó birtokok:
J00 holdas birtok urilakkal Vearprémmegyében
922 holdas birtok elegendő ga?J«sági épOlettk-kel, Veszprémmegyében.
IÍO holdas blnok 3 szobás urilakkal,\' teijcs ílö ós holt felszereléssel, Somogymegyében.
I0S holdsa birtok szép kastéllyal Zalamegyében.
100 holdas birtok felszereléssel Tolnamegyében.
110 hold föld épületek nélkül Somogymcgyélicn.
JO holdas szőlőbirtok Somoftymogyében, prims fejizőlóvcl beültetve.
16 holdas szőlőbirtok izép épOletlel, Nagy katihsa mellen.
11 holdas szőlőbirtok a Balalon trellell, So-mogymegyében.
5 holdas szőlőbirtok Keszlhely mellett, stb. stb.
Somógymegyébrn parcellázásra kerülő prima homokos birtokbólmég 150 hold tetszés szerinii beosztásban 1200 négyszögölen-kiniK. 12.000 — árban eladő. A birtokra épületek nincsenek. Épitési anyagfői gondoskodva van.
Eladó házaki
Modern adómenles ház elfoglalható 4 szobás lakással.
Nagy ház istállóval, kocsiszínnel és kerttel, 3 szobás lakás elfoglalható.
Emeletes ház a város belterületén nagy kerttel.
Egyemeletes modern ház a város középpontjában.
Kisebb ház kerttel, egy szobás lakás azonnal elfoglalható.
Lakóházak minden nagyságban kerttel ós anélkül.
Kétemeletes Üzletház n piactéren.
Eladó üzletek:
Nagykanizsa közelében, forgalmas vasutÁllomá son szólioda-vcndéglő stb.
Nagyforgalmu dunánluli városban nagyforgalmu kávéház átadó.
Üzlethelyiségek .Nagykanizsán átadók.
Fslusi üzleihAz íüszerüzlettcl eladó.
Balatoni villák*
BalatonbogMron villa 4 szobn, 2 konyha, teljes butorzatial jutányosán.
Balatonleüén slb. villák minden nagyságban.
REZGAUC
Mayuoga Raffia
Kénpor
finomított Petroleum
■S55S Gépolai Hengerolaj Kocsikenőcs Marónétron
(niogjjfo\'xu lu^kó)
Gyanta stb.\'lS: -
Schwarz és Tauber
■yarMitáru Mayk.r.sk.tfő cégnél
{XXXX XXX XX XX XX XX
Kr.detl KRVURTI l«MléK- ás virág-
magvak
mhijennemu gaivUiagl
vetőmag
I. nám.loraiágl 61o.alK.ll t»W.rm*»»-
répamag
X
_____ _ a
ás néimtorssáal ik.nuln.lt l»k.rm*i.»- X
» -____X
Sl X
kaphat»:
x Ország és Widder
M fiWai áí ■ifkKulrtáíkaít K.IrkaaüH tmábit-lir * JJ gjj KárJ.n ajánlatot áa árj.oirlék.t 11 J»
XXX xxx xxx:sx xx x xx
Pollák M. Emil
cégnél Klnlzsy-u. 2a. Telefon 131
legolcsóbb napi árban kicsinyben i» kapható
étkezési, vetőmag, takarmány
BURGONYA
Termelók éa kereskedőktől vásárolok minden mennyiségben
Közvetítőket dijazok.
Vendéglő-megnyitás
Éiltsii. m a n. *. közönségot.\'hogy Kis kanlraáD, Flórián tér S. Mtt.iaíalt a vo\'t Poit\'fir-fi\'\'\' vendéglőt átvettem s ozt folyó hó 17 én, huMÍt hétfín
disznótoros vacsorával megnyitom.
E\'sőrendQ borokról s jó kiszolgálásról gondoskodva van. Szíves támogatást kér kitűnő tisztel.Ilel „„
Lakner József
a tzepelnckl n»gyv«<x»ígl6 volt lotajdonoii.
Meghívó.
A Nasykanlu.l Bőripari SxBvet-koxet, mint az Iparosok O\'szagos Körponti Szövetkezet tagja 1922. *<rl m*Jiu-kó 14 ón d. u. 3 órakor, határozatképtelenség esetén 1922 májm 25 én d. u. 3 órakor az Ipartestület helyiségében tartja évi
rendes közgyűlését,
meíyre a tagok az alapszabályok 19. § a értelmében meghívatnak.
Az igazgatóság. Napirend t
1. Mull évi üzleteredményről szólójelentések. 2 ZársrámadiSsok megvbsgfűása és a fel-mentvóny mcgadftia.
3. Mérleg megállopitÁsa.
4. Tiszta jövedelemről valS \'rendelkezé-.
5. A sorsolás utján kilépő 4 igazgatósági tag választása.
6. Hivatalos lapok kijelölése.
7. Netáni indítványok.
Villanyerőre berendezett
állítottunk fel. Elvállalunk automobilok, motorok, gőzgépek teljes főjavítását. Kutak és vízvezetékek szakszerű felszerelését és javítását teljes felelősség mellett. Vas- és fémek esztergálását
Rézöntődé. Autogénhegesztés. Csukott garázs.
Szives megkeresésekel kér
WIELANT és BÁRON Eötvös-tér 18. szám.
VILÁG
mozgóképszínház
Erzaéhat klráljni-tir, tzanu izilliÉi i|llilttu
Telefon 74. Tel.foa 74.
Szombaton és vasárnap nagy ünnepi rrúsorok 1
fiai III. része
Az .cólbZrtBn 0 felvonásban
Piros bugyelláris
Hétfőn, húsvét másodnopj^n
Csepregi Irodalmi alkotása, a _____________
A film«n előforduló belétdalukat énekli. Főszereplők: Malyas >vs*ki Ilona _Mcdgyassay Jenő stb,
Népszínmű 4 felv. ban
^Jön!
ASTA NIELSEN

Jön I
^ > \'"■• 8 II -foioa 3. 1 i, Pont., k.ídáa l^,-
NrMaatett ■ h»tala|dMa«>k, Z.UI ás Gytnwm kónyvnromdáiábü.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. április 16. Vasárnap
87. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény polhíka1 napilap
Sserk«i*t6ií(í ét kiadóhivatal i Pő-nt 13. ts. . lnterurban-totofoo 78, ———__
Megjelenik raindlR kora reggel
FŐSZERKESZTŐ:
Dr HEGEDŰS GYÖRGY
T. itaiKgj. Wpíli.li
FELELŐ SSZKRXtiSZTő : . BODROOKÖZY ZOLTÁN
Btőüxotéal árak: (1° „ lorgilni atféitl •gjött) Kgó.« óvio 780 K. Félévr* 400 K. Ncgyad-
4vr« 200 K. p.gy hón. 7* K. E»ye* isim ir» 4*
Feltámadott!
Irta: Csernoch János dr.
Magyarország blbornok-hercegprimása.
Tavasszal nyitott sírok fölött járunk. Amit az ősz eltemetett, az uj életre kel. Ellenállhatatlan törvény húzza ki a csirákat, nyitja a rügyeket, bontogatja a bimbókat. S az ember lelkében is megelevenedik -a vágy az élet után. Ném alszik ki ez a vágy soha, de most itt az idő, mikor hango-sabban jelentkezik. A tavasz törvénye uralkodik az emberen is.
S az egyházi évnek is megvan a maga tavasza. Bár soha el nem hagyja a katolikus embert a halhatatlanság hite és reménye, bár soha meg nem feledkeznék az apostol intéséről: Emlékezzél meg, hogy az Ur Jézus Krisztus föltámadott halottaiból (2. Tim. 2, 8.), mégis különös erővel tör ki belőle a hit húsvétkor, az egyházi év tavaszi ünnepén Ilyenkor nyitott sir elölt állunk. Derengő hajnalon sietünk oda az üres sirhoz és elragadtatással hallga tjük az angyaltól az élet evangéliumát: a názárethi Jézust keresitek? Nincs itt: Föltámadott I
Amit az adventnek sejtelmes heteiben mint reményi szivünkben őrizünk, amiért a nagyböjt gyásza alatt éhezünk és virrasztunk: azt most húsvétkor diadalmas érzéssel kiáltjuk bele a világba: Hisszük a testnek föltámadását és az örök életet.
Hisszük, mert Krisztus föltámadott halottaiból, az elhunytak el^sö zsengéje (I. Kor. 15, 20.). Első zsengéje ő az elhunytaknak, akik mind föltámadnak.
A holtak közül az elsőszülött ő (Kol. 1, 18.), mert amint ő a halálból újraszületett, ugy újraszületnek utána mind a holtak. Amint Ádámban mindnyájan meghalunk, — ugy Krisztusban mindnyájan megelevenittetnek (I. Kor. 15, 22.).
Hiszünk s axmi hitünk biztos és csalhatatlan, mert megdönthetetlen tényen alapszik : Krisztus föltámadásán.
Ennek a nagy és üdvözítő ténynek az emlékezete a húsvét ünnepe.
Millió és millió keresztény ember
ujjong és lelkesedik ezen az ünnepen, mert bizonyosságot nyert, hogy lelkének nagy tavaszi vágya az örök élet után nem üres álom és csalóka délibáb, hanem a biztos jövendőnek elő-érzése, a Teremtőtől beleoltott törvényes erőnek mozdulása, amely biztosan eléri célját. Amint a földbevetett mag nem csalódik, hanem a természet biztos törvényei szerint kikél, mikor a napsugár keltegeti, ugy az ember lelke az örökkévalóságba száll, mikor az Isten hivja s az ember teste uj életre kel, mikor a harsonák hangja keltegeti.
Boldog húsvéti hiti, Uj nemzedéket neveltél ezen a földön. Az első húsvét előtt a pogány ember legnagyobb átka volt a reménytelenség. Fájdalmas ellentét vQlUszivének meleg vágya és a halál hideg ténye között. Nem volt rá bizonyítéka, hogy a szivének van igaza, nem a halálnak. Szomorúságában vádolta a végzetet, amely az embertől megtagadta az örök életet (Ovidius). Halottainak sirja fölött Csak az emlékezés árnyait kereste. Az élet kialudt fáklyáját a pogány nemtök a sirokon leforditva tartották. Mintha,őrökre kialudt volna. A keresztények á hit sugárzó alakját állítják a sírokra ezzel a felirással: Föltámadunk. A keresztet szegezik a sirokra, amelyen a halál meggyőzője meghalt s amely a föltámadás diadalmi lobogója lett. A fáklyákat, a mécseseket, a gyertyákat időnkint meggyújtják, mint húsvétkor a húsvéti gyertyákat. Mert a Megváltó, akit a húsvéti gyertya jelképez, feltámadásával a sírokat is megvilágította hittel és reménnyel.
S mi keresztények valamennyien vigasztalódva állunk a sirok előtt. Az a világosság, amely a sirokat beragyogja^ benne ég a mi szivünkben is. Hordjuk magunkkal mindenhová a hitnek ezt a világosságát, mint az okos szüzek az olajmécsest, mikor a Jegyes jövetelét várták. Várjuk nyugodtan az Ur második eljövetelét —
valamennyien, az élők és az elszenderültek.
O előresietett, mint a holtak elsőszülötte, azután következnek azok, akik Krisztuséi, kik az ö eljövetelében hittenek (I. Kor. 15, 23.).
Ez a mi husvétünnepi reményünk és boldogságunk.
Habsburg-várától Funchalig.
Irta: Bodrogközy Zoltán.
A funchali kripta vasajtaja becsapódott s ezzel a világ egykori leghatalmasabb dinasztiájának utolsó királya indult az enyészetnek. IV. Károly utolsó koronás fo volt abból a nagy dinasztiából, amelynek birtokán volt id6, amikor a nap sohasem szállt le. Ő az a tragikus kései unoka, akinek homlokát még koronák érintették.
A Habsburgok csaknem hétszáz esztendeig voltak Európa rettegett urai, akiknek nevéhez évszázadok történelme, szépapák, Gkapák, ősök sorsa fűződött. Hétszáz esztendő óta első eset, hogy a családnuk nincs egyetlen egy koronás feje, nincs egyetlen trónjuk, de még csak egy kis fejedelemségük sincs. A végzetnek szinte átérezhetetlen büntetése, vagy szeszélye, vagy a természet rendjének órapontosságu kongatása, hogy az egykori nagy dinasztia utolsó koronás feje hazátlanul halt meg. Érdekesen hasonló sors ;"hazállanul, mint nemzetünk legjobbjai, Rákóczi, Kossuth s a többi köréjük csoportosult száműzött magyarok. A végzetnek vérserkesztő ostorcsapása ez, mert épp azon a testen csattan, amely négyszáz év után első volt, aki szándékaiban legalább próbált szakitani elődei hagyományaival, ha nem is látta oly tisztán, mint a németek nagy császárja, de érezte, hogy a monarchia megtartásában nem számithat már se a csehek, se az osztrákok erejére", hanem a birodalom súlypontja a Duna könyökénél van, Budapesten. A világháború élesen megrajzolta ezt a fontos orientálódást s IV. Károlynak csak egy teendője lett volna; rögtön trónra lépése után bevonulni teljes udvarával a Várpalotába s innen intézni a birodalom kormányzását.
Ha ezt meg tudta.volna tenni " rögtön hátat fordit a bécsi Burg bűnös levegőjének, amelyből négyszáz esztendőn keresztül süvített ki a magyar nemzetre az a szél, amely könnyek és vér árját fakasztotta — soha nem kellett volna elhagynia nemcsak Magyarország, de a monarchia területét sem.
Gyakran az apák bűneiért is oz unokák bűnödnek. Gyakran talán a sors a legjobbakat szemléli ki, hogy a/ idők betelje-sedjeprek.
- \' Amikor képzeletben elzarándokolunk IV. Károly kriptájához Funchalba s meg-hnjlunk legutolsó koronás főnk előtt, gyors
Férfi és női szövetek beérkeztek
Kisfaludi és Krausz ísartíEK:
Nagykanizsán
2__^
vágtában vonuljon el szemünk előtt az a káprázatos pálya, amit a család befutott Európa szintjén.
Vadregényes svájci főidben, Argau kantonban, opb\' ahol a szeszélyes Aere összefolyj a gyors esésű Reuss-sal, fekszik az a maroknyi földdarab, ahonnan a Habsburg sas kirepült. Tüinkózó, jódlizó pásztorok még ma is messze elkerülik azt a titokzatos vár-töredéket, amelynek sötét zugfiiban ma már csak denevérek s baglyok fészkelnek. Itt állott valaha a Habsburgok Ősi fészke. A krónikások feljegyezték róluk, hogy nagyszerű gazdák, kitűnő kereskedők s később elsőrangú diplomaták voltak. A család megalapítója I. Etichó. Egyik tagjuk, Werner már strassburgi érsek, aki kolostort 8 ennek védelmére várat építtetett, melyet Hafcichs-burg-nak nevezett. Innen kapták később vezetéknevüket.
Amikor a német interregnum idején a válu&tó-fejedelmek évekig nem tudtak megállapodni a király személyében, a figyelem Rudolfra, a Habsburg vár urára terelődött, aki kiváló katona s" n fejedelmeknek sem kellett tartaniok tőle, mert nálánál mindenikük hatalmasabb volt. így kerül 1273. szeptember 30-án a német királyi trónra Rudolf — mint n cialádnnk első fejcdelemtagja, aki után n caolád a legrövidebb időn belül s/inte Európa urává hatalmasodott cl. Hozzá segítette Őket éhez első sorban nagyszerű C\'aládi politikájuk, amely bámulatosképp öröklődött apáról fiúra. Ez volt a mindennél szentebb családi érdek. Nagyszerűen tudtak házasodni. Frigykötésekkel hamarosan elérték, hogy í.lig volt Európában uralkodó család, amellyrl rokonságban nem lettek volna. S/álló ige lett később: „Boldog Auszírh házasodj." Trónokért, évszázadokig képesek voltak harcolni s győztes mindig a dinasztia lett. Már első rejedelemtagjuk megkoronázásakor igy kiáltott fel a baseli érsek: „Édes Istenem, ülj erősen trónodon, mert ez n Rudolf meg azt is elfoglalja."
Erre azonban nem került a sor, mert n Habsburg dinasztiának minden tagjai szinte kivitel nélkül, n legbensőségesebb vallásos érzés töltötte el. Mindenkor hivők voltak, a legfanatikusabb meggyőződésig. A magyar trónon egyetlen egy tagjuk uralkodott, II. József, akit kom felvilágosult szelleme életében több olynn cselekedetre késztetett, ami a benső hitélettel össze nem egyeztethető. P« halálos agyán ő is megbánta lelteit s őüei vallásos hitéhez méltó módon tért meg-Istenhez.
dinasztia félelmetes kristályosodása volt az európai nemzeteknek. Svájc ismeretlenségéből repültek ki pár évtized alatt delelőbe b csaknem hét évszázadon át fürödtek a legfényesebb pompában, hihetetlen hatalommal megajándékozva, amellyel nem egyszer rajzolták át Európa térképét. Mint embereket, a nemzetek nagyjaitól is tátongó, űr választotta el. Félistenek voltak, akik viszont sohasem tudtak sem magyarok, sem németek, sem csehek lenni, a trónok nemzeti jellegéi nem keresték, sőt el is zárkóztak tőle. Ezért állapítjuk meg róluk, hogy sohasem toltak nemzeti királyok. A német trónon nem voltak németek, n spanyolon spanyolok, a csehen csehek s a magyaron legkevésbé magyarok. Magasán a nemzetek fölé emelkedtek s a szó szoros értelmében uralkodtak. Ez az uralkodás azonban nem kereste a nemzetek érdekét, hanem mindenkor a szent /€saládi ügyel szolgálta. Ha kellett, saját országuk népeit\' vizitelték össze, hogy ök csapjanak a kivezeti verekedőkre. Rettegett fegyverük volt: Támassz viszályt s uralkodj!
A történelem IV. Károlyt Icgstilusosah-ban tragikus király jelzővel fogja illetni Tragikuma ott van, hogy a rendelkezésére álló idő khaoszában nem tudta meglátni a n.igy kérdéseket s amikor Öt a magyar fö|d iránti honvágya gyötörte, már meg volt mérve; Az tragikumában osztozik a nemzet is. Valóannű, megfelelő történelmi távlat nélkül Is, hogy benne elérkezett volna a nemzetnek az az uralkodója, .ki ha másból nem, de a magyar fegyverek vitézségéből felismer-ho«y birodalmának agy. nem nom Bud*pe«ten van.
Minden jel arra mutat, hogy benne eí-
_ZALAI KÖZLÖNY_
érkezhetett volna a „várva-várt" magyar király a Habsburg dinasztiából, ha higgadtabb időben ksjrűJbet Szent István Őrökbe. Első, aki együtt tudott érezni a magyar nemzettel is, akiben az első Habsburg nemzeti\' király ülhetett volna a magyar trónon-A külföld követelésére bár detronizálta a magyar nemzetgyűlés, mégsem volt végleg elvágva a magyar tróntol, A magyór hogyo-má#Y, arxyely soha beleszólást ijflP engedett nz ország "belügyeibe, még megszólaltathatta volna u közvéleményt mellette, mindenféle külföldi tiltokozás ellenére, de a legmagasabb helyen máskép rendelkeztek.
Erről a klio fogja érctáblájába bevésni feljegyzéseit. Ma a tény az, hogy IV. Károly királlyal sírba szállt a Habsburg dinasztia utolsó koronája. E< azonban csak momentán a helyzet. Ilyen formában említeni csak őzért érdekes, mivel 647 év óta nem volt idő, hogy Habsburg vérből s/ármezó uralkodó ne lett volna Európa valamelyik országának a trónján. Oly hosszú évszázadok után ez a helyzet ma állott elő elős<ör, amikor nincs egyetlen egy megkoronázott élő tagja a hatalmas dinasztiának.
HatrNmos birtokaikból, kiterjedt trón-bírásukból következik azonban, ho^y amíg egyetlen vér él a vérükből, mindaddig annyi trónigénylő él közülük. S nem lehetetlen, hogy Európ:» térképének ujabb átrajzolása is az ő nevükhöz fog még fü/ődni, mert egy ilyen kiterjedt, hatalmas dinasztiának pályafutása nem olynn mint n Nop é, amelynek leáldozó sugarai a funcbali tengerpartot vonják alkonyati sötéiségbe.
Zsoldos tanintézet
Ilu<ln|ioit, VII., Doháoy-u. 8«. Telefon J4u«r 134-47. « legjobban kcs*it cUj nu#(invizsgákf*. Vidékieknek levelező oktatás
speciális, in.ig/inhaíiniUtw irt Unküayvcle alapján
A dohányzó nők.
London, április 15.
Az angol főváros legújabb szenzációja M »rs. KinRscotc esete, őnagysága nemdohányzó szakaszba, szállt be és hatalmas füstkarikákat eregeteu A kalauz előbb udvariasan, majd erélyesen figyelmeztette a felírásra, Mars. Kingscote azonban hasonló eréllyel utasította vissza n figyelmeztetést. Az affér a westminsteri rendörbiróság előtt fejeződölt be s u szenvedélyes dohányzó elítélésével végződött Londonban a hölgyek most valóságos dohányzó mániában szenvednek. A nemdohányzó szakaszokban cs k éltesebb démák és gyomorbajos férfiak utaznak. A többi szakaszokat a nők versenyezve füstölik tele. A fényűzésnek uj tajtája támedt. a női cigaretta szipkák, dohány és cigaretta tárcák terén. A parkokban egyre gyakrabban találkozni lovagló nőkkel, okik — pipáznak. A női pipa kezdetben játékszer volt, de a méretei ma már elérték a férfi pipákét. Az egyik londoni világlap riportere sorba járta a dohány és cigarettakorcskcdőket, akik a hauto volée hölgyeket látják el füstölővel. A kliensek túlnyomó része hetenként 300 cigarettát rendel. A legkeresettebbek az ópiumos török cigaretták. A szenvedélyesebb dohányzók macedón,. sőt virginiai dohányt vásárolnak. Eg>ik-másik trafikos elárulta, hogy 150—200 r.Ői vevője van. A pipának egy-egy üzlet női vevőkörében két-háromszáz híve van. A pipá-sok versenyeznek a szebbnél-szebb női pipák előállításában. A legdrágább szftz sterlingbe kerül. A riporter körintervjiu csinált a dohányzó nőkkel. Miss<Ann,a ÁTryV- a^ ünnepelt operett-díva, naponta két cigarettát szi, illetve ennyit vall be. Rosita Forbcs irónő három cigarettával is megelégszik. Nemcsak a vendéglők és kávé házak vannak tele dohányzó nőkkel, hanem az utca is. A divat a fölsőbb társadalmi osztályokból harapódzott át a többiekre. A szenvedélyes dohányzók és csaknom valamennyi az, egyre ujabb keverékek előállításán tanakodnak. Van olyan trafikos, akinek idáig 3104 féle receptje van. Sok kísérletezés után állapodnak mog valamilyen arománál. \'
_ 1922. április 16.
Páris 1922-ben.
— A „Zalai Közlöny" kvtlezójiföi. —
Sokat vártalp ^áristó^ de még löbbet kaptam. Szeretném szemeiin behunyni, mert fáj a fény, a ragyogás is szeretné®, ha mélyen agyamba vésődne «mléke. Itt állok a pompás Palace de la Cop,cprde-on, majd megindulok, sodor magával a tömeg a Champs Elysécn n Pafoís. d\' Industrie felé, ahol valami kiállítás van.
Az ut szinte ragyog: a magasról szinte fehéren izzó ívlámpák terjesztik n nappali fényességet, mig alacsonyabban három—tizen-ötágu kandelláberek sorakoznak bbogó láng-gnl. A kiállítási palota meg egyenesen ég a fényben. Milliónyi villanykörte, kisebb-nagyobb, egyaránt furfangos elrendezéssel világit és btímultatja magét, mint a szép asz-szony bulonjait. A töme^ ki-behömpö!yög. Könnyedén, vidáman, gond nélkül. Itt nem az a téma, hogy „vesz.ek valutát" — a politizálás is csak pártember passziója. A beszélgetés a szerelem,, n színház, irodalom és divat körül folyik.
Színház. Nagy vita folyik Párísban arról, hogy a nők kalapnélkűl, vagy kalapban je-lenjenek-e meg a nézőtéren. Az állami színházak : <« Theatre Frarcsis, az Opera, nz Opera Comique és az Odéon erősen harcolnak a kalap ellen, mig a magánszínházak nem bánják, ho a hölgyek kolöpbart jelennek meg, mert ezzel emelik az előadás fényét. Egyébként ez a veszekedés már lassan 12 éve tart és kell még egy tucat esztendő a megoldásig. A színházak ma csaknem kivétel nélkül vacsora után kezdik előadásukat. A kritikusok és a színházak között ma is olyin n viszony, mint n kutya és a macskn között, ahol csak tehetik borsot törnek egymás orra alá. De a kritikusok m-;g a színháznál »ny jobban haragusznak olynn kollégájukra, aki belép a drámaírók sorába.
A nők kezdenek felhagyni n feminista mozgalmakkal. Jobban érdekli őket a divat.
De már ugy látom, hogy elméleteket állitok fel ahelyett, hogy száraz krónikása lennék n dolgoknak. De Párisról nem lehet szárazon írni. Talán lemásoljam, hogy a divat férfiaknál a gombnélküli kis kivágásos kabát, rövid nadrág, hegyes orrú francia szabású cipők, egészen uj fazonú kemény kaucsuk gallér és hogy a szürkébe átmenő kék szin dominál? Eseílog, hogy n hölgyek - fekete selyemruhát hordanak, kicsit hosszabb szoknyával, mint nálunk, többnyire óriási kalapot ? Vagy azt irjam, hogy i»y. utca tele van kerékpározó ifjakkal és hajadorokkal s hogy nem titka íi kblányokból álló bicikliző család, minek hatása nálunk csődületet okozna, itt meg még csak észre sem veszik?
Az irodalom is szóbeszéd tárgya. Anatole Francé neve n Nobel-dijjal kapcsolatosan különösen aktuálissá vált. Minden francia büszke rá és nincs olyan ember, aki ne tudná, hogy a „Les légions de Varus" cimü verskötettel lépett fel és hogy a Le livre de mon ami, Le lys rouge, Balthasar, Silvestre Bonaid, Les Puits de Saint Claire a legjobb müvei, valamint, hogy U. Bergeiet álnév alatt Ő írja a párisi lapok legszebb cikkeit*.
H« Pétervár a tél városa. Newyork az üzleté, Róma o régiségé, ugy Páris a kÖnnyü-vérüségé. $-hol annyira nem kacérak a nők, mint itt. És valamennyi férfi aszfaltbetyár. Meg kell a/onban jegyezni, hogy egyetlen ország lapjaiban sem olvashatunk annyi családi tragédiát, véres bosszúállást, vitriolos merényletet, mint a Matinben vagy a Figaro ban. Sehol sincs annyi kapu alá kitelt gyermek, elbukott nŐ, öngyilkosság, mint itt. Ez Páris.
Fény, ragyogás, pompa mindenfelé. Itt fölényes, öntudatos mindenki, mintha ez az elegáns Szabású kék-szürke gombtalan ruhával együtt járna. Vagy az estélyi ruhás nézőtér, mintha uj vért öntene,az emberi erekbe a kábitóan parfümÖs színházban, hol a színpadon forró drámák és élénk vígjátékok peregnek a legraffináltabb díszletekkel, a másik oldalon meg az élet tengernyi mélysége, iszapja, sötét bűne, lázitó nyomora. A fénynek az árnyoldala.
Itt nincs megállás\' . . .
1922. április 16
LM KOZLO.M
Benes a nemzeti kisebbségek kérdését mellékvágányra akarja terelni.
Bethlen miniszterelnök bátor fellépése a kiüldözött és agyon sanyargatott magyar nemzeti kisebbség védelmében Benest kellemetlenül érintette. — Benes válaszul „fehér terrort" emleget.
» — Saját tudósítónk tclefonjelentcsc. —
Budapest, április 15. A „Prager Presse" közli a Nemzetközi Távirati Ügynökség képviselőjének Benes-sel folytatott beszélgetését, melynek során Benes Bethlen miniszterelnök által n kisebbségok védelméről elfoglalt álláspontjáról a következőket jelentette ki:
— Nem tulajdonitok a magyar eljárásnak fontosságot. Canncsben megállapították, hogy egyik államnak sem szabad a másik álioni ügyébe beleavatkozni. Azt is kijelentették, hogy a békeszerződéseket nem lehet Génuá-ban megvitatni és végül, hogy az egész ügy a nemzetek hatáskörébe tartozik. Ezért Magyarország képviselőjének nyilatkozatát nem tartom oportunusnak, de azt sem bánom, ha a felvetett kérdés megvitatásra kerülne. Ebben az esetben azonban más ügyektől is lehelne beszélni. Például a fehér terrorról (?) é* Magyarország alkotmányáról.
— Ha rámutatnak atra, hogy Magyarországon 250.000 tót él, akiknek a parlamentben nincs képviselőjük, evvel a ténnyel írembe-állana, hogy Fcluőmagyorországon 500.000 magyar él, akiknek tizenkét képviselője foglal nelyet a cseh parlamentben.
Illetékes helyen ehhez a nyilatkozathoz a következő megjegyzést fűzték :
— Benes egész nyilatkozata elnruljfi hogy mennyire érintette a cseh miniszterelnököt, hogy Bethlen szóba hozta n nemzeti kisebbségek kerdérét és mennyire igykez* lek az egész ügyel kikapcsolni, vagy nv.iiek-vágányra terelni. A párhuzam, amelyet ő vont nem helytálló. A kisebbségek kérdése nem belügy, annak szóvátórele nem egy „másik állam ügyeibe való beavatkozás", hiszen a kisebbségek védelmét nemzetközi szerződések és egyezmények is biztosítják. Ex a védelem nemcsak a velünk kötött szerződésben szerepel, hanem azokban az egyezményekben is, amelyeket az antant államai kötöttek a kisantant államaival.
— Ha azonban Benes a fehér terror és a mogyarországi alkotmány kérdését fejtegeti, az már tisztán belügy, amelybe semmiféle idegen államnak semmiféle beleszólásn nem lehet.
— A válasz különben erre nagyon könnyű volna a mi részünkről. A Felvidéken még ma 5s ostromállapot van. A viszonyok ott még mindig nem normálisak,- holott nálunk* minden ráfogás ellenére, teljes rend uralkodik.
— Nem állhat^meg nz sem, amit Benes a magyarországi tótokról mond. Először is a tótoknak volt képviselőjük a nemzetgyűlésben, másodszor n magyarországi tótok s/áma koránt sem akkora, mint Ő állítja. Végül
Eedig n magyarorsíógi tótok nem élnek ülönálló nyelvszigeten. Természetes, hogy a parlamentbe nem küldhettek több képviselőt. A mi tótjainknak azonban épp oly választójoguk van, mint a magyaroknak és választójoguk gyakorlásában teljes szabadságuk volt és van.
— Egyébként könnyen érthető, hogy Benes mindenáron ki akarja kapcsolni e kérdést, mert bizonyos, hogy az eurcpai népek gyülekezete előtt nem a legkedvezőbb szinben tűnik fel a cseh állam, ha tudomást szereznek a kisebbségekkel szemben követelt" hatalmaskodó és elnyomó politikájáról.
Crnuii, április 15. A gazdasági bizottságba^ Coltat elnök azt javasolta, hogy alakítsanak még négy albizottságot, melyek közül az egyik a poitoro3ei tárgyalás kérdé-
sével foglalkozzék. Colrat javaslata azt tartalmazza, amit Teleszky n gazdasági bizottság szerdai ülésén terjesztett be és a jugoszláv és lengyel delegáció ellenzésére visszavont. A jugoszláv kiküldöttek a kisantant nevében ezúttal is tiltakoztak a javaslat ellen, mire Colrat elnök indiltatva érezte magát arra, hogy a javaslatot visszavonja.
Minden esetben megállapítható, hogy az egész olasz sojtó a Teleszky ált*l benyújtott javaslattal rokonszenvez.
Génua, április 15. A cseh sajtó iroda jelenti: Bethlen gróf magyar miniszterelnök és Bánffy Miklós gróf külügyminiszter ma délután meglátogatták Benes dr. cseh miniszterelnököt, akinél több mint egy órát töltöttek el.
A beszélgetés olyan kérdések körül forgott, amelyek nincsenek összefüggésben a génuai értekezlettel, azonban mindkét országra nézve nagyfontosságúak.
A tanácskozásokat folytatni fogják.
Budapest, április 15. A génuai konferencia olyan forrásból, nhová n magyar de legáció jelentései feldolgozás végeit beérkeznek, a következő információt adták:
— A nemzeti kisebbségek védelmére alakult albizottság a magyar kermúny számára nagy taktikai sikert jelent,
— Németországtól. Magyarországtól és Bulgáriától követelt jóvátételt végleg kell, hogy elejtsék. Amerikában erre meg is van a hajlandóság és pedig a követke;ő formában:
Elvben ragaszkodnék a fizetéshez, de rögtön visszaadják ezt nic\' összeget beruházás céljaira. Ez. még a legjobb megoldás Anglia és főleg Franciaország presztízsének szempontjából.
Dr. Dánielt és dr?Adorjánt
szabadlábra helyezték.
A pokolgépes merénylet ügyének jelenlegi állása.
Saját tudósítónk telefonjelcntése.
Budapest, április 15. A tegnap esti órákban jelentkezett a rendőrségen egy cukrászinas és elmondta, hogy látta a robbanás előtt egy órával Herceg Farkast kihajolni az ablakon egy katonaruhás férfival. Herceget tegnap felöltöztették abba a ruhába, amelyben a cukrászinas látta. A szembesítésnél azonban nem ismerte fel.
A rendőtség most ujabb nyomot talált, amennyiben értesülésünk szerint a tettesek Veszprémmegyében, tartózkodnok. Detektivek utaztak le Veszprémbe, akiknek visszaérkezését a főkapitányságon minden pillanatban várják.
Budapest, április 15. A Dohány-utcai
bombamerénylet ügyeben a rendőrség még mindig nem ért el döntő eredményt. Érdekes megemlíteni, hogy egyre több, és több levél étkezik a rendörségre. Ezek közül számos fenyegető levél igt amelyeknek feladóit i\\ rendőrségnek ezideig még nem sikeiült kinyomozni.
A rendőrség a tanúvallomások alapján személylcirást bocsájtott ki a tettesekről.
A detektiveknek azt az utasítást adták ki, hogy járják össze a kávéházakat és mulatókat és ahol olyan embereket találnak,
kikre a személyleírás Illik — állítsák élő á rendőrségre.
A rendőrség egyébként ma a királyi ügyészség utasítására dr. Dániel Sándort, dr. Adorján Gézát, Ivánvi Fekete Józsefet swk badlábra helyezte. Gyalay Mihály, Kovács
Íózsef, Keő Kucsera János és Ötvös Károly ogvatartása ügyében a mai nap folyamán fog az ügyészség dönteni.
Betiltották a „Zalamegyei Ujság"-ot.
Zalaegerszegi szeikesztöségünk jelentése. Zalaegerszeg, április 16. A hatóság felsőbb rendeletre a „Xnlamegyei Újság" további megjelenését betiltotta.
Apponyi — Lloyd GeorgeróL
Saját tudósítónk telefonjelentése. Budapest, apiilis 15. Apponyi Albert gróf a legnagyobb érdeklődéssel várja a génuai konferencián lefolyó eseményeket. A „Zalai Közlöny" budapesti munkatársa előtt kijelentette, hogy az összes európai érdekeltek szempontjából baj lenne, ha Lloyd George tekintélye és befolyása meginogna, mert Európának szüksége van egy oly erős vezető szellemre, mint amilyen Lloyd George.
Ma Lloyd George lehetne az, aki megszabja és képviselje az európai korszellem számára az uj irányokat,- melyéknek érvényesülésétől mi magyarok is sok jót várhatnunk.
BRILLIANST
aranyat ezUstöt
legmagasabb árban vesz
Schnitzar Gáza ékszerész
■toto-ttr M
Lira prózában, dal rim nélkül.
Most születnek az erdőn, a mezőn, a földön, az égben a sejtelmes kacagások. Az erdő, a mező, a föld, az ég nevet. A messzi kék hegyek leteszik violaszín palástjukat s bájaikat odakínálják a napsugaras tavaszi leheletnek. És elindul útra nászdalt énekelve az Élet muzsikája . . - Ettől fiatalok leszünk és örvendői a magunk örömének. Ebbe szakad be ujjongó, friss gondolatnak s mint a tavasz vig dalnokai, dalolunk. Mert most minden dalt fakaszt, mosolygó meséket s mi daloljuk az öröm énekét, a tavasz énekét, a íeselőt, az illatozót.
„Minden bimbó kifeseljen, minden virág illatozzon, minden virág szent legyen".
„Minden ember vigadozzon, dal nevessen mindenütt, nap nevessen mindenütt".
,Minden ember érje meg minden vágya teljesülését, minden bimbó pattanását",
„Minden lány legyen menyasszony, minden férfi vőlegény, piros legyen minden arc".
„S én mindenhol olt legyek, vígan minden vigadóval, sirva minden siró könnyel".
„Énnekem no jusson semmi: én örüljek ővelük, én daloljak őyciük".
„Énnekem ne jusson semmi, csak a mások mosolygása: minden öröm — örömöm\'.
Kiindulok lágy tavaszi nótát zengeni: az arcom pirosra festi víg dalok derűje. S a szemem sugara belevész a játszi napsugár tanácsoló fényébe. Elindulok az É\'.et muzsikájával . . .
(Dig.)
Húsvétvasárnap és húsvét hétfőn I." " tánrnifabnrlat Inc? a „Polgári Egylet" nagytermében KU2U5 lailiyydKUNdl mindkét nap este 8 órától 12-ig. O szíves látogatást kér Huberth tánctanár.
_4_
Séta az internáló táborban.
Vasárnapi séta. — Ahová nem Hat •I a város zaja. - Uj élet. - Mivel foglalkoznak az internáltak T
A Zalai Közlöny tudósítójától.
Zalaegerszeg, április hó.
Napos vasárnapi délután. A kis összekötő vígan döcögve menekül a szunnyadó, poros városból, ki j kanyargó Zala mellé, ki az ébredő, kacagó természetbe. Tavasz van, a völgyek alján már nyilnak oz ibolyák és a dombtetőn cserkészek integetnek.
Ráfutunk lassan * Z*la hidjárj. Iszonya-tosan zörög a tákolt faalkotmány, kellemetlenül hat a vasárnapi csendben.
Aztán ez is elmúlik. Jönnek a rétek, erdőszegletek és a horizont peremén a sok apró pont: a volt fogolytábor.
Csöppnyi-megálló. Hárman szállunk ki: egy altiszt, egy sovány, vézna kis asszony, karján két éves gyerekkel — meg én. Széles, kemény műút vezet föl a dombra, oldalt iparvasuttal. Nagy, kékrefestett táblx ékeskedik a kapu fölött: „Magyar királyi inter• náló tábor."
Az altiszt fenlartóztatás nélkül lép be, de minket a négytagú őrség megállít. A puskák állványra támasztva, kézben egy sem. Lustán ődöngenek ki-be. Balra a töltésen alszik az őrparancsnok, magas, szőke csendőr-őrmester. Mellette kinyitott könyv: Kaffka Margit Hangyabolya.
Unottan kérdeznek minket, mit akarunk. Az asszony igozolványt bont ki, fogoly urát jött látogatni, én a parancsnoksághoz. — Aggódni kezdtem, semmi igazolvány nálam, hátha visszaküldenek.
Egy káplár fölrázza az alvó őrmestert. Homályos szemmel viisgál minket, tetőtői talpig, az asszonyt, majd engem. Nem hivatalos az ügyem, szólok oda s törekszem mindinkább megnyerni jóindulatát.
Az asszonnyal van egy kis baj, rossz időben jött, de hamis fontolgatás után mehet. Egy csendőr kiséri. Engem talán ráadásul eresztett útnak, — nem tudom.
Megkönnyebbülve sietek föl az uton a parancsnokság barokkja felé. Oldalt düledező barakkok, ittmaradt háborubeli régiségek, dróthálók, vascsövek stb. lim-lom. Csak a lakottak állnak rendben, a többit széttépte az idő. Pár perc multán ott vagyok. Végig-^ lépdelek a barakk hosszú folyosóján, — senki. Egy tisztiszolga igazít útba később: az alezredes ur vadászaton van, felvilágosítással bővebben nem szolgálhat, talán az a két tiszt ott. Odamegyek, bemutatkozom. Előzékenven fogadnak, de ők sem nyilatkozhatnak. Katonák, meg máskép is bajos, legfeljebb az alezredes ur.
Megyek tovább. Nem tartóztatnak fel sehol, szabadon sétálhatok a barakkok körül. Az internáltak nagy tésze kint sét.il, per>ze u drótkerítésen belül. Férfiak és nők különválasztva. Kettesével, hármasával\'sétálgatnak föl, alá. Egy cigánycsalád nagyban p\'etykáz, óvatosan hallgatnak cl, mikor odaérek. Jó nagy terület a birodalmuk, sokaid1 lehetnek. Amint értesültem, azért minden nap fogynak, lassankint kiengedik őkeí. Va.i templomuk, minden hitfelekezrtnek külön és minden vasárnap istentisztelet. A katolikus pap, aki oda szokott járni, elmondja, hogy nem is hinné oz ember, mennyire nemes gondolkodásúak, mennyire átgyúrja őket a rabiág. Szeretettel vitatkoznak vallási kérdéseket illetőleg, filozófiai problémákba merülnek. Aki talán pár hete n pénz, a piszkos, háládon politikának lett a/, áldozata, mennyire lenézi ezeket most. A külvilág, mint zavarox, messzi ének, ugy hat idáig. Akik idekerültek, azok csak önmagukat találták meg: az őrök embert, aki vétkezik, de aki bűnében is fel tud emelkedni Istenhez.
Nem unatkoznak. Sportolnak, társasjátékokat játszanak. A télen több előadás, kabaré volt, nevesebb színészekkel is. Késő délután volt már. amikor hazafelé indultam. Az őrök gyanút szemmel vizsgálgattak, mindig vissza kellett kapnom a fejemet, hogy véletlenül ne szökevénynek nézzenek és rám ne fogják a Manlichert. A
_ZALAI KÖZLÖNY_
A kis vézna asszony ekkor sietett ki a parancinokság épületéből és izgatottan tartott a barakkok felé. Ugy látszik, megkapta az engedélyt. Szinte látom magam előtt, hogy borul urr karjaiba és a kisfia.
A kísérő or udvariasan elvette csomagját s vitte utánna. Megálltam, néztem őket. Végtelen boldog érzés,szállt belém ... Az ember, az örök ember itt sem tagadta meg érző szivét . . . (~y-)
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried Jdzsef ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
HÍREK.
Az életem.
Eletem egy gyászos nagyhét, Alig látom ünnep kezét. Minden napom egy nagypéntek. Az örömről mit beszéltek? . . .
Az én lelkem ugy ünnepel. Mint n lila, gyászos lepel. Nincsen szombat, feltámadás, Virágvasár napos áldás
Én izagyok a harangozó, Fel-telbugó orgonaszó. Hideg kövön térdepelek, Ott találna\'< az éjfélek.
Harangnyelvek szélben ringnak, Denevéreketikk-\'cakkoznak . . . ilifélrc jár a mutató, Érre vár a harangozó.
Meghúzom majd mindahányat Kicsit, nagyot, valahányat! . . . Nagypénteken . . . gilingalang. Megszólal még minden harang.
— Lapuuk legközelebbi száma a húsvéti Ünnepekre való tekintettel 19 én, szerdán reggel jelenik meg.
— A feltámadnál Ünnepség és körmenet a katolikus hívek óriási részvéte mellett folyt le először a felsőtemplomban, ahol a kegyesrendi papság végezte a szent szertartásokat, utána pedig a plébánia templomban. A körmenetben az összes egyházi és világi hitóságok testületileg vettek részt és hozzájárultak a kereszténység magasztos ünnepségének fényéhez. Nagykanizsa egyébként mindenkor küiönös fénnyel és egyházi dísszel ünnepelte n Megváltás fönséges napjait. Az istentisztelet sorrendje ugyanaz, mint a vasárnapokon szokásos.
— Zalavármegye állandó választmánya folyó hó lö-án ülést tart, amelyen a vármegyei közgyü és elé teflisztenJő ügyeket tárgyalni fogja
— Nyugalomba vonult. A zalacger-szegi államépitészeti hivatal vezetője Moldoványi Béla nyugalomba vonult. Nagyértékü, lelki-ismeretes mindenki által becsült tisztviselő volt, kinek sok érdemei vannak.
— Időjóslói. A meterólogiai intézet jelentése szerint túlnyomóan száraz, enyhe és szép idő várható.
— A hat ár megáll api t£ bizottság, amely most Vasmegyében működik, egyelőre befejezte működését. E hó végén ismét összeül s kilátás von reá, hogy tizennégy pinkavölgyi község Kőszeg környékével magyar impérium alá visszakerül.
,9*2. április 16.
— A Dunántull Keresztény Főiskolás Szövetség „Dunántuli Blokk" nagy-
kanizsai csoportj* folyó hó 18 án délután fél 6 órakor a Keresztény Otthonban igen fontos taggyűlést tart. Felkérjük az összes tagtársakar, hogy a gyűlésen saját érdekükben is feltétlenül megjelenni szíveskedjenek. A vezetőség.
— A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgatósága — mint értesültünk — Forbát Arthur fiókigazgatót, ki az intézet helybeli fiókját annak alapitása óta több mint 15 éven át eredményesen vezette, Budapestre a főintézethez hivta meg szolgálattételre. Forbát igazgató uj működése korét már legközelebb át is veszi.
— Gyászrovat. Nagy é» intelligens közönség részvétele mellett történt az oly fiat*. Ion elhalt urleány Vukán Gizella — Vukán István a Polgári Egylet vendéglőse leányának — terne-(ésc tegnap délután 3 órakor a rom. kath. temető halottasházából. Horváth Olivér ág. ev. lelkész költői gondolatokban gazdag, sziveket megrázó gyász beszédében ecsetelte a fájó vesz teséget, mely a mélyen sújtott családot érte és Isten vigasztaló áldását kérte a gyászolókra. A szép beszéd, melyet Horváth Olivér jeles szónoki előadás* még hatásosabbá tett, mély hatást gyakorolt a megjelentekre és nem egy szemben könnyek csillogtak. A szertartás után a remekművű kettős érckoporsót (melyet szebb nél szebb koszorúk borítottak) a Lierheim család sírboltjához vitték, hol a végső szertartások után ideiglenes nyugvóhelyére helyezték.
— MegbUntetett tanítónő. A közoktatásügyi miniszter Tulok Aliz kismartoni állami elemi iskolai tanítónőt, az úgynevezett proletárdiktatúra alatt tanúsított magatartása miatt, fizetésemelésének két évre való megvonásával bűntette.
(i) (\'KANI A. K*4den íuk ce; o»|- ■ A tilfi tmlxr. E» kiviéi. tt »rJ<4Í««ii»i «í<rtoi«Jtt «t«ei« 6 fc-VoaiiUn f»l« (tl 7 it 9 öí»ko». Fitiitifira Pi»l llrijount.
— Tóth Vendel részére. Az apátlan % anyátlan kis árva fiu részére, kit a sors mostohasága már a bölcsőjénél ért, a „Zalai Közlöny" mult számában felemelte szavát, hogy a nemes emberbarátok segítsék egy pár cipőhöz. Litvny Endre aliami ti-nitó ur 50 koronát küldött be szerkesztőségünkhöz, a következő sorok kiséretében: „Mélyen Tisztelt Szerkesztő Ur! Tóth Vendel volt tnnitvAnyom részére, kit a tél folyamán a legnagyobb hidegben is gyakorta láttam az iskolába mezítláb szaladni, cipője beszerzéséhez szerény tehetségemhez mérten 50 koronával hozzájárulok. Szíveskedjék ezen összeget az igazán rászoruló szegény gyermek
fondozójához eljuttatni. Tisztelettel Litvay ndre állami tanító". A legnagyobb készséggel tettünk eleget tanitó ur kívánságának s hisszük, hogy még sokan követni fogják a tanitó ur példáját, az élet komor ridegségét már most átszenvedő árva fiúcskát cipőhöz juttatva.
— A pnciai kerületnek uj jelöltje támadt. A kerületben, — amelyben először, Drózdyt Bosnyák Géza földbirtokossal szemben, majd Sebestyén Jenő mérnökkel szemben választották meg, — fellép Nyári Béla Haller Friedrich-párti programmal. Nyári Béla most járja be a kerület községeit. Pacsán nz egységes pártjelöllje mint velünk hivatalosan közlik Ereky Károly.
Maison Manette
Szenes Dezsőné és Társa
női divatterme
Nagykanizsán, Sugár-ut 14. I.
A gyön dunánluli ipari iiiállillton •ngol és francia nuinkAérc ezllsl és bronz éremmel kitür.tetve. J
Elsőrangú kivitel mellett mérsékelt árakl »«" Eredeti külföldi fényképfelvételes divatlapok t
192-2. április 16.
— Esküvő. B. Hajdú Lajos köza. fő-j-gyző s neje S. Kattaucr Valéria leánya Gabriella, Dávid Tiborral folyó hó 18-én d. u. 6 órakor tartják esküvőjüket a Szentferenc-f r:diek templomában, hol az esketést Karbuczky K vroly szomajomf plébános fogja végezni.
— Fehér Vilmos sxlntársnlata Zalaegerszegen. Fehér Vilmos színtársulata Zilaegcrazegen tegnap, nagyszombaton kezdte meg tőbbhélre tervezett előadásait az „Arany B «rány" szálló nagytermében. Fehér társulata Keszthelyről jött Zalaegerszegre.
— Gyermeket örökbefogadott. Egy jómódú, gyermektelen vidéki intéző és neje ölökbe fogadnának egy két év körüli, jobb c«aládból való egészséges és teljesen árva leiny, vagy fiúgyermeket. Jelentkezni lehet szerkesztőségünkben.
— Megszökött az internálótábor-bél. Horváth Lajos 29 éves, debreceni születésű orvostanhallgató, a zalaegerszegi internáló-t.íborból megszökött. Országos körözését elrendelték.
— 1878. év óta fennálló Keleti J. orvos: mü-wcx- és kvlszer-gyártó-c^p Budapest, IV , Koronaherceg-uU-a 17. eliőrendü kivitelben, legolcsóbb napi árak mellett walltt; sérv kólókét, haskötőket, gummi górcsérturisnyákat, o:thopnodinl készülékeket, mülibakat, mükexeket, járó-ncpeket, betegápolás!, vslsmlat egészségügyi cikkeket é» :ninJennemu gummlárokat.
— XI. Pina pápa és a hölgydlvnt.
XI. Píu* pápa a női divat elfajulása eilen instrukciókat adott ki és ezeket a világ ösz-sres katolikus püspökeinek megküldötte. A s.-:;ntatya rendkívül fel van háborodva a mostani női divat ellen és mindent elvövet, hogy a divathóbortok megszűnjenek, nmelyek <» családokat nemcsak az anyagi tönk szélére juttatják és n mai nchéi megélhetési viszonyokat még sulyosnbbá teszik, hanem egye-nrsen nláaknázói minden jó és tisztaerkölcsű életnek. Sajnos — úgymond — hogy a nők között akadnak egyesek, akik női mivoltukról é«- szeméiemérzetüktŐl megfeledkezve, cinikusan eldobják maguktól az önmegtartóztatás erényét, ledéren öltözködnek, magatartásuk és beszédmódjuk ugyanolyan, mint a hiányos, cicomáskodó ruházkodásuk, vagyis Irdér és könnyelmű. Az egyház minden rendelkezésre álló hatalmával tartozik megakadályozni, hogy ezen mételyesek megfertőzzék a tiszta, becsületes nyájat. A női léleknek o tisztaságát az emberiség érdekében mindenáron meg kell óvni.
(x) Dr. Kállay Zoltán jogi szemináriuma. Budapest, Andrássy ut 8. és Szeged, Pallavicini-u. 3., felelősségsel *és biztos sikerrel készít e!ő bármely egyetem és jogakadémia uiszes jogi vizsgáira és az ügyvédi vizsgAra. J gyzet Bérlet! Rekapituláció 1 Minden íelvilágo irtást szóval vagy levélben készséggel ad akár h budapesti, akár a szegedi igazgatósig.
— „Nevető Pista" kérelme. Ki ne ismerné a nagykanizsai utca közismert alakját, a szerencsétlen, bolondos „Nevető Pistát ?" Hogy véget vessenek nyomorúságának és az u\'cát is megszabadítsák tőle, elhelyezték a v-irosi szegényházba. Ilymódon ugyan nagyon sígitettek rajt n jó városi urak, amennyiben élelme és szállása biztosítva van, azonban a s/crencsétlen embernek nagyon kellene egy pár cipő. Aki ebben a nehéz időkben egyet nélkülözni tud, küldje fel Ács városi tanácsos úrhoz, a városház I. emeletére. Nagyon jót tesz ezzel a szerencsétlenen. L«punk nyilvánosan nyugtázni fogja.
Brilliánst
piatinót, aranyat és ezüstöt
a legmagasabb napi árban vesz
Nilhofer Ödön Utóda
ZALAI KÖZLÖNY
Bérmálásra
legalkalmasabb ajíndék
ékszer vagy óra.
Nagy v*latzt6k
arany-, ezüstóra és duble ékszerben.
Schnitzer Géza
ékszerésznél Daék-tér 15.
— Ingyenes helyek a budakeszi szanatóriumban. VVetsz Manfréd alapítványi szanatóriumban (Budakeszi; 36 katonai gyermek részérc biztosított ingyenes helyből husz hely, amennyiben azok katonai gyermekek állal igénybe nem vétetnek, kÖziisz:v»selők gyermekeik részérő hasznaihatók fel ugyancsak teljesen díjmentesen. A beuinlási jog továbbra is kizirolag a honvédelmi minisztert illeti meg, a felvételi kérvény azonban a népjóléti és munkaügyi miniszterhez nyújtandó be.
— Műkedvelői színielőadás Kls-kanizaán. A kiskaniz*ai Kath. Ifjúsági Egyesület folyó hó 16. és 17 én délután fél 4 órai kezdettel n templomtéri iskola helyiségében műkedvelői s-inielőadást rendez, mely alkr-lommal szinre kerül Csepreghy Ferenc „/I sárga csikó" című népszínműve. Ugy a kis kanizsai, mint városunk közönségének alkalma lesz egy régi eiismert * most felújított színmagyar néps.inmü előadásában gyönyörködni, amikor is tzükségesnek tartjuk olvasóink figyelmét felhívni azon körülményre, hogy a nagy fáradsággal járó rendezés, nz Összes szereplők agilitása méltón megérdemli a kultura érdekében tett pártfogást. A próbák után ítélve, nagyon sikerültnek ígérkezik.
— Egy szocialista vezér, ki barát lett. P. G-melli ferencrendi szerzetes, turini egyetemi tanárnak igen érdekes o múltja. Atyja Nápolyban igen liberális ügyvéd volt, ki fiát teljesen vallástalannak nevelte. Az ifjú Gemelli először joghallgató volt, dc :>«tán orvosnövendék lelt. Egyetemi tanulmányai közben a demokrata elvtk hive lett. Nápolyban hat évig mint orvos működött s résztvett a politikai és demokrata mozgalmakban, ugy hogy 1903-ban ő volt Dél-Olaszország legfőbb szociálista vezére és legvadnbb agitátora. Ekkor megismeikcdclt egy ferencrendi páterrel, kinek hatása alatt olvasni kezdte Szent Ferenc életét s tanulmányozta a franciskánus szellemet, valamint n rendnek történetét. Kötben sok csapás érte — fél év alatt ve-szitWe el nejét és két gyermekét — miért is visszavonult a nyilvános szerepléstől s hogy vigaszt találjon, fölhagyta orvosi működését is s utazni indult. Beutalta a külföldet, közben Jenában és Berlinben lélektani előadásokat hallgatott. 1906 ban visszatért Luganoba, fölkereste a/, ismerős pátert s egy májusi ájtatosság után, melyen jelen volt a ferenc-rendicl^Wfííplomában, rászánta magát, hogy katolikussá lesz s belép Szent Ferenc rendjébe. Az ujoncidő letelte s a szükséges tanulmányok elvégzése után 1910-ben pappá szentelték s mint ilyen, érte az n kitüntetés, hogy a turini egyetemre a kísérleti lélektan tanárává nevezték ki. *
— A Jó Ital megválasztásai. A dolgozó ember t tervezetének — legyen a teljesített munka akár txellemi, álcár testi — okvetlen szükséges egy bizonyos mennyiségű alkohol, hogy frissüljön, felüdüljön, sót egy pohárka jó bor vjgy Brandy (cognac) az emésxtfst is előnyösen előmozdít;* ReoJkivul foatos axoobaa, hogy a mindenkép káros hatású pmcsok elkerítessenek A köznek kívánunk sxolgál.tot tenni, amidőn felhívjuk a fo-gyasitó közönség figyelmet a legjobb Brandy-a (cognacra), amely hazánkban beszerezhető: ex a Fiumei Brandy (cognac) Medicinái. Tévedések elkerülése végett n .Fiume* sxójegyte kulon^-sen ügyeljünk.
— Sport. Milosovics, aki az NTE nck volt játékosa és közben a Zalaegerszegi Sport Egyletben is játszott, visszament régi egyesületébe az Újpesti Torna Egyletbe. Az UTE. svédországi túriján is résztvesz.
— Koszorúcska, Diewock Júlia felnőtt tanítványai sz<yrbaton, folyó hó 22-én esic 7 órai kezdettel a Polgári Egylet nagytermében németnyelvű műsorral és büffével egybekötött koszorúcskát rendeznek, melyre az érdeklődőket s a kultura lelkes pártfogóit tisztelettel meghívják Jegyek a Krétky tőzsdében ksphatók.
URÁNIA. Szerda, cadtörtók: óriást nagy szenzáció!
(x) Székrekedés. Tauffer tanár, a nagyhírű Budapesti nőorvos bizonyítványa ta-nusilja, hogy >\\ nFcrenc Játsej" keserüvizet a legjobb sikerrel rendeli.
— Iskolai találkozó. A nagykanizsai felsőkereskedelmi 4skolában 1912. évben érettségizett volt • osztálytársaimat felkérem, hogy tízéves találkozonk előkészítése cé\'jából mielőbb tud«ss.\\k c\'müket Lasky Nándorral, Nagykanizsa Postafiók 66.
fi) A VII.AOMOZUÓ „SáMa llal* III. rHiM emuja t« ma. cr.\\( holmp, Mtfcn Cttprtchy irodalmi alkúUu, a Púi» t/;o«\'-Urli kerti benviuteri Mujatoruky Ilona r«iam;Utev<:. Sjtfflin Aiu NmImo (<IUji«wl A ttUcodnb. l\\*ilo*«nik> hím r»c<<ijt
— Máté József eltemettetésére befolyt adományok. Németh Istvánrié ós Pum Mariska gyűjtése: Winhoffer Vilmos 200, Bedenek Jánosné. Benkő József, Bazsó József 100-100, Ács Bözsi 70, N. N., Veszter István, B. M„ Pahócsa István, Szekeres, Gróh Györgv, N. N., Kiss Jánosné, Doma lánoiné, Németh Jánosné, Özv. Szabó Károlyné, Steiner Gyuláné, Bozsák Istvánné, Berger Adolfné, Veszter\' József, Kovács Gábor, Princaics Gvörgy, Borsos József, Tóih György, Májon A., Németh L?josné, Gerócs István, Major István, Gábor Ferenc, Kardos, Kornisné 50—50, Pliha János, Szálinger Antal, Nagy Ferencné, Scherman György 40 — 40. Móger Testvérek 34, Siposné 32, Sótonyi István, Gaborné, Pcc«>ic« István, Ágoston József, Gráfné, Globics Elekné, Ritter István, Vellák Györgyné, Kern Aladár,- Takács Gyuláné 30—30, Kovács István 24, Vadász Katalin, Mélyek L ijo>, Gudricza Jenőné, Bojtor Kálmán, Brfrabics Györgyné, Szélig István, özv. Benkő Józsefné, N. N., Furmen, Horváth György, S/ekere-í, Steinrrné, Varga Jánosné, Ho\'ec Jánosné, Seékelyné, Piihálné, Köhlerne, Keőmivesné, N. N., N. N, Borsfay, Szabó L »josné,^ Ferenc Győző, özv. Rákosné, Marton János, Sabján Terk.-t, Schrrman József, Dávi-do vic* József, Fodor herenc, Tűik Gyula, T<5lh Lijotni 20—20 kor. (Folyl.ljuk).
Szerkesztőig üzenetek.
1 F. A nemzetgyűlés állal megita.ázott t-^xtW-selói elbocsátások végrehajtás egyelőre míg íjgjőbea van. Ki\\zivár((Ott hírek szerint a nyugdíjazásra vagy végkielégítésié negy szempont lesz Irányadó. pedig: 1. Felhívják ax alkalmazottakat, kik ..hajúnak unként nyugdíjba menni. 2, Sor.-.i veszik a munk*kórókben kevésbé alkalmasakat. A létsxámlai el nem férő II) liiztába taito^O alkalmazottakat és végül -t akinek magánvagyonuk és vagj-oni visxonyalk révén megélhetésük biztosítva van.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-tl
Sherlock Holmes nyomoz!
Annyit mirit rr,«j-lllaétttui«V, h>3y a Op\'j tu\'.tjd»ii»slDak cm »e!tt r.jlknf (irii-j.
Uránia Jön! Az anyósok gyöngye jön!
ZALAI KÖZLÖNY
1922. április 16.
Művészet, zene.
A kétéves ciodaprlrntdonns mtt-véssesiéljre. Valóbari nagyszabásúnak igér-. keiik Hub<r Elzike, a gyönyörű hátéves csodaprimadonna vasárnap, hétfő és keddre hirdetett müvésxelőadása. Aki nem hallotta és nem látta még„Huber Elxikét, annak fogalma sinca arról, hogy mit tud ez a hét éves csodagyermek. Hét éves és — bátran állítjuk, ha mindjárt gyermek is, hogy olv csodás talentum, hogy bizony nem égy fel-
nőtt tanulhatna\'a kiVEIzikét\'ől. Tehát"Huber Elzike előadásai nem gyermekelőadások, de művészi produkciók, melynek minden száma érték és élvezet. A műértő kaniísai közönség igaz gyönyörűséget fog lelni, ennek az istenáldotta\'hétéves csodaprimadonnának szokatlanul gazdag műsoru előadásán. A magyar sajtó egyhangúlag a legnagyobb elragadtatás hangján emlékezik meg róla. így a „Sopron-vármegye" azt irta róla műkritikájában:
„Tréfán kívül éa köteles udvariasság szüksége nélkül :r Elzike művésznő. Nem kisöreg és nem mesterséges csodagyerek; a természettől adott tehetséget éles határvonallal lehet benne elválasztani a betanultságtól. Ilyen édes gyermeki bájt, nagyszerű mimikát, idegen akcentusa dacára is meglepően ügyes élőadóképességet és főleg a zene minden árnyalatához bámulatosan idomuló énekhallást nem lehet senkinek sem beverklizni. Tegnap két zsúfolt ház — olyan zsúfolt ház, amilyent eddig nem tudott elérni Bodonyi — hódolt tegnap délután és este Huber Elziké-nek, a 7 esztendős ciodaprimadonnának, viharos tapssal jutalmazva rendkívül gazdag műsorának minden egyes számát, énekét, szavalatát, kupiéit, vicceit és kecses táncait. A kis művésznő láthatatlan, de azért észrevehető édesanyjának legnagyobb sikere volt az apróság pompás és egytől-egyig finom művészi Ízlésről tanúskodó toilettjeivel. Elzike sok virágot és cukrot kapott és mert sokan kimaradtak n két zsúfolt házból, vendégszereplését kedden délután és este még két fellépéssel megtoldja. sz. /."
Az előadások vasárnap és hétfőn este
tórakor, kedden pedig délután 4 órakor ezdődnek a Kaszinóban. Jegyek előre vá\'t-hatók Szerb Ernőnél és előadás előtt a pénztárnál.
Fogápolásra
Diana-fogkrém
sxolgAI. , .
Kapható mindenütt!
S rirtjs . DUa. Kffiik«d«lml fc-T. S^j.j.il, V.. Kidűf-u. 30
KÖZGAZDASÁG
J*legengedik-e a tejtermékek - kivitelét?
Mikorra kezdi meg müködéaét a tejszövetkezet! központ? — Ax altruista vállalatok serege. — Toloay, tejgazdasági főfelügyelő nyilatkozik fövaróat munkatársunknak.
A tejtermelés a sió teljes értelmében válságba jutott. A termelő effektive ráfizet a tejgardálkodilsra, mert mi* őneki a lej literje 21—22 koronába keiül. 16—18 koio-náért kell rajta túladnia. A fogyasrtó visront olyan helyzetben sincs, bogy már 0 20 koronás tej. ái át is képes legyen megfizetni. Az Országos Mogyar GaröiíSffgi/Egycsület ciak n minap bizonyította b.-, Iiogy a gazdák panasza nem üres siránkozás, hanem szomorú tények képezik a panaszkodás alapját. Békében — mondották a köztelken —, amikor a tej literjéért országos átlagban 18—20 fillért adtak, a Worp. métermáiiAja ennek oz ös\'z-szegnek csup«iy huszijnötszörösébe, 5 koio-nkba került. , 20 körönéi. tejárak idején
a korpa mét.rmázUj. 1200 korona körül áll, tehát a tejárak mintegy halvaaMOrMán.
A kormány teljességgel tudatiban van •a tíjtermeié. nehéz helyzetének s miv.1 nem akarja kitenni a t.jt.rmelőkot annak, hogy fokozatosan más jövedelmezőbb gazdasági ágazatokra térjenek át, komolyan foglalkozik a gondolattal, hogy » tejtermékek kivitelét megengedje. Természetes, hogy e tekintetben gondosan mérlegelnie kell a fogyasztók szempontját is. Azért a közeljövőben a közélelmezési minisztérium mindon valószínűség szerint megfogj, alakitsni a T.jtermékfor-gllmi Tanácsot, amely azután dont a kiviteli lehetőségek fölött. Kétségtelen, hogy e tanács előtt mint velünk Tolnai/ Pál tejgazdasági főfelügyelő közölte, a termelők igen erélyesen igyekeznek m.jd érvényt szerezni álláspontjuknak.
A napokban egyébként beható tanácskozás folyt a földmüvelésügyi minisztériumban n tejszövetkezeti körpont létesítése dolgában. A tárgyalásokat Schandl Károly dr. államtitkár vezette * azon résztveitek oz Összes altruista intézmények — o Hangya, az Országos Központi Hitelszövetkezet, n Futura, n Háztartás, az Altruista Bank, n Magyar Mezőgazdák Szövetkezete — képviselői. Ezen az első megbeszélésen még nem jutottak végleges megállapodásra, de annyi bizonyos, bogy n termelőknek szövetkezetekbe való tömörítését, illetve » meglevő szövetkezeteknek a bsnkvállalkozás kezéből való kimentését egész erővel indítják meg.
Érdekes o megemlítésre és mogyar faji szempontból egyben ugyonnyira elszomorító is, hogy o kormánynak oz a jó szándéka, amely sieiint az uj keresitény tejvállalalok-nak lehetővé akarta tenni nagyszabású vidéki tejgyüjtő központok létesítését — nem hozott eredményt. Az öt fővárosi nogyvAllolat számára engedélyeid! eg^egy milliós szubven ciót csupán a ké! zsidó vállalat velte igénybe a ezeknek már meg is von épilve oz uj tej-gyüjlőlelepük.
Nyilt-tér *)
Szíves tudomásul.
A n. é. közönség szíves tudomására hozom, hogy ax <>t év 0U általam bérelt .Nemzeti fürdő* <t május h<» 1-én átadom M l-f ón ezen elh»tíro:i">m»t milyen tisztelt volt vendégeimnek bejelentem, nem mulaszthatom cl, hogjr mindazoknak, kik engem az ót év alatt támogatni szívesek voltak, * leghálásabb kósxönotet ne mondjak s kerem, hogy ut\' donunt a íürd^ uj bérlőjét Is hasonló pártfogásban részesíteni • xiveskeJ;«nek Kgybcn bejelentem, hogy a fúrd\') t*U(oxá\\ miatt ío\'.yó hú >8-161 xirva lesz
Tisztelettel Neumann József
Van szerencsém mélyen tisztelt vendégem szívó tudomására hozni, hogy • nállC\'sitva magam, folyó hó IS-tél kezIve tyukszcmvágásl, manikűrt kizárólag csak házuknál végzek Telefonhívásra azonnnt jövök. Telefonszám 37". l.evelc .úlap-iim : • xemerc-utca 17.
A n. é közönség pártfogását kéri teljes tisztelettel SAtrán I.ajoa, a Nemietl RnJ4 vo!l »:»almiictvi
*) Az c rovatban közöltekért som j szerkesztőség, sem a kiadóhivatal IcI«I<5sségct nem vállal.
Apró hirdetések
dijai 10 I>tl| 4a mladan
további MA fcélkí.ii»p J K. vaaár- ünnepnap 4 k. »*lt»«obl> b«IQ««l uadelt aaavak 3. Utalva « X. .Viliit kar*(Aknák mimikakor 30 aiáiaWk tr*ai»dm«ax.
Eladó egy üvegcsillár és jobb bútorok. Cím : Kazinczy utca I., I. cm.
Vadlya HaJnsIke gépírónő vAllat mindennemű gépírást munkát. Icvebzéu. Meg. bizást átveszek hétkőznaoofcon este 6—Sig, vasár- ós ünnepnap dé!elő:t 9—1 l-ig. Ltkás : Fő-ut 22 emelet, jobb erkély.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen drága jó leányunk elhunyta alkalmával, illetve a temetésen való megjelenésűkkel mélységes fájdalmunkban osztozkodni szívesek voltak, különösen a vendéglősök, kávésok egyesületének t. tagjai és a megjelent fehér- j I ruhás leánykák, fogadják ezúton is j szivből jövő hálás köszönetünket.
Nagykanizsa, 1&22. április 16.
Vukán István
és családja
labdák
Fotball Tennis Gummi
a legjobb minőségben és leg-jutányossbb árakon kopha\'ók
Fisehet Fülöp Fiai cégnél
Nagykanlxsán
Látványosság számba megy
az a gyorsasig és az a remek kivitelű, tazt-\'-t, izlésis, finom munka, amely a nagykanizsai
Modern czipöszalonban
készül Ha nem hiszi el. gy.\'tődjón meg róla, ko, y a legelegánsabb
Csodaszép ujtzipők
elsőrendű anyagból k leggyorsabban ezen üzemben készülnek SUrgösen, azonnal, gyönyörű kivitelű fojelés, talpalás, sarkalás, müto\'.tozis
Cipőszanatóriumban
teljesen uj anyagb >1 papírmentesen készül.
Ha rongyos a cipője,
ne dobi* «l. hiaen fejeíUsse a>*4 ét l«u tjésxen aj t Wje TtUfoo 2-32. (l6rtrá>cwíMk I Viró.cipósjilon I legelegánsabb srelomlpík. utul színes cipftk, nii fehér ópík. munkisílpök egy nap alatt készülnek. ,u0
ElvAllalom mindennemű nöl és l«rll
SZALMAKALAP
átvarrisAt,festését, va-salisét 6s tUztlli.it,
valamint filc- és velour-kalapolc alukiűivát és tisztítását
_
TOTOLA LAJOS
KALAPOSHESTER EÖTVÖS-TÉR 25 SXAH ALATT
NAGYKANIZSÁN.
Nagy választék
férfi-, fiu- és gyermek-
KALAPOKBAN
minden szinben és minőségben, úgyszintén
SAPKÁKBAK
BERMALASRA
KOPÁR A.
4ríj- és ékszerésznél kathatók
Arany, eiii.lnehórik fuibtfvalók, xsussuk, gyUrUk, tönrok nagy u&lasitókban rakliron.
iavliasok eltogadtatnak. Alapítva 18S7. Címre ügyelni
Ai.n)«t, riw.l.\'l, bnlli.nit
l.(m*í;.s.t>t\' n.pi üoti v.siek
Si.v.. ra; Knrsár A 6ri»- *« *ks«aris« Hag/-\'»«"\' »VOPar M. kani.aa, D.ak-t.r «. ...
\' -C-
1922. április
ZALAI KÖZLÖNY
Mii ért a keresztény „boldog" húsvéti ünnepek alatt?
... Az ilju tavasz iinncpi diszköntö-sét öltölte fel magára ... A nagy felséges természet hódolatteljesen iinncpli Urának győzelmi ünnepét a Halál MIMI . . .
... A nap színtiszta, gyönyörű sugárkévéjét reábocsájtja a nagy minden-sígre. mintha dicsfénnyel akarná kOrfll-övpzni a halandóknak siralomországát, mintha hajszilfinom, ragyogóan csillogó, mirriád szőke sugaraival meg akarná érlelni a föld tépell szivii lakóival, hogy a Golgota után jön az Aranyváros, a keresztút után következik a — megdicsőülés! . . .-\' . . v A rügyfakasztó, édes érzelmekkel leli tavasz fönséges kerete annak a csodás szent napnak, amidőn a Győző leitámadott!
... A kereszténység 1889-szei üli meg évfordulóját, emlékezetét annak a csodálatos reggelnek, mikor a jámbor • asszonyok kimentek a Mester szegényes sirliregéhez, magukkal véve illatos fűszereket, olajai és balzsamot is . . .
A jó Mestert, a halottat ak3rlák meglátogatni . . . Gyönyörű idő volt akkor .. Az égen mint egy elbájolóan szép királynő — kitárta biborpalástját a nap... Friss tavaszi reggeli levegő csodás mennyei illattal volt teli . . . .Nem a nyilő virágok, nem a rügyező fák, nem a forró égöv alatt pompázó paradicsomi rózsafák elbűvölő illata volt ez . . . Oh nem. De az arany kapus Jeruzsálem égi illata... Oly néma, misztikus csönd uralta a nngy mindenséget — amerre csak az emberi szem ellátott ...
... Az asszonyok elbeszélték har madszor, tizedszer is s megint újból, mily türelemmel viselte a Mester az ö rettentő ((injait . . . Elmondogatták egymásnak azt is, életében mint mondotta olykor,
Beszélgetés Sik Sándorral.
>t költő n ma Irodalmáról. — Min dolgozil; jelenleg.
Mindig érdekeli. Sokai Ijmilt.iii! tőle s hogy elkerültünk egymástól, találkozáskor minden alkalmat felhasználok egy-egy gondolata ellesésére. De alig található. Annyi dolga vau, hogy még beszélgetésre is kevés az ideje. Délelőtt tanit s ha nincs órája, a munka garmadája várja szobájában. Egy ilyen délelőtti órában keréSem lel. Pár perccel később mentem a kitűzött időnél s már ucm volt otthon, de az ajtón kis papírlap jelezte,\' hogy a postán teleíonál. S csakugyan megtaláltam a telefon mellett Ülve, várta a kapcsolási, mely pestiesen, nehezen ment. Kezében Császár lilemér: .A magyar regény története\' c.munkája, melyből a legújabb regényirodalmai olvasgatja, mert irodalmi előadásokat is tartott két hónapon keresztül, hctcukint egyszer.
S már beszél is a könyvről, hogy a kri-1 lika mily nagy elismeréssel fogadta, a nem mindig objektív magyar kritika szokása *szc-rint, melyet a mü egészében nem érdemel meg. Sok jeles tutajdosága melleit is szél-lolyó, a mai regényirodalom csak szegényesen van benne rajzolva. A telefon ez idő alatt sem kapcsol s mivel a költő izenetc a közelbe szólt, gyalog megyünk végig a Váci-utcán. Közben kérdésemre élénk gesztusokkal kísérve, beszélni kezd a ma regényirodalmáról.
Első mondata nag^megnyugtatás: a maiak közlll még mindig .üitrdonyi Géza és Herceg. Ferenc állanak a legmagasabban. Gárdonyi a legmagyarabb lelkű regényíróink egyike, kinek különösen történeti munkái emel-
Nagykanizsa, április 15. hogy ha .a templomot lerombolják — ó azl úgyis harmadra fölépíti"... Egyik a másikát vigasztalta, asszonyszokás szerint. ott hol a gyász és fájdalom ütötte fel tanyáját...
Antikor a barlang elé érlek, melyben á sirürcg voll csodálkozának, hogy a" tegnapi őrség katonáit nem találták ott...
Üres voll a bejárat . . . De! öli szenl borzalom, a Mester siria is üres . . A kő, melyei négy ember alig birt elhengeríteni, pehelyként félretolva ... a sir mellett pedig egy égi tűzben égó. szemkápráztató, fehér tógáju meseszép arcú iiju állott — pálmaággal a kezében .. .
. . ..Jó asszonyok, akit kerestek, az nincs ifi, az feltámadott!" — mondja nekik az lig hírnöke és eltűnik, az üres sírt tanuságul hagyva . . .
A jó asszonyok •egymás nyakába borultak . . . örömükben sírtak . . . hál mégis igaz, scjlelmük valóra váll . . a Mester feltámadott!
Ús a jó asszonyok nem szaladnak, de repülnek be a városba nz örvendetes hírrel; „feltámadott! . . ."
lis a jó emberek egymásnak „boldog Iwsvéli ünnepet," .boldog feltámadást" kívántak örömükben, boldogságukban . . . Ugyanolyan .boldog húsvéti ünnepet", amilyen volt a Feltámadolté!...
. . . Huszadik század . . .
Az Ur igéinek követői - a keresztény társadalom is — ma húsvétot, feltámadást tinnppel ... Az Isten fiának dicső feltámadásának emlékét . . .
Az emberek ma is .boldog húsvéti ünnepet" kívánnak egymásnak. De nem tudják, nem értik annak a kívánságnak, annak a szónak keresztény értelemben vett nagy jelentőségét . . .
.Boldog húsvéti ünnepet" kivált a ma embere és arra gondol: mikép ludná
kednek ki. Legjobbak: A láthatatlan ember. az Egri csillagok, az Isten rabjai. Más rajzai is mind elsőranguak.
Az elegáns világ választékos hangú, könnyít tollú írója Herceg Ferenc. Nagyérlékü történeti regénye: a Pogányok (1901), melyben Herceg egészen beleélte magát a pogány magyarság életébe. A többi sok szép regénye mellett, melyeket mindenki olvas, Icgéideke-sebb és legszebb /1c arany hegedll (1916). Saját szivének húrjain eljátszott lelki tragédia.
Sokan vannak azlán az úgynevezett divatos pesti irók, mint llróáy Sándor, Kóbor Tamás, Krúdy Gyula, Molnár Ferenc, Heltai Jenő, fíiró Lajos, Szomaházy István stb., kik a .(elkapott" irók közé tartoznak, > erősen a realizmus vizein eveznek. Irodalmunkban ugyanis inosl egy késői realizmus kora van, melynek az említetteken kivül különösen Móricz Zsigmond es Szabó Dezső a legki-válóbb megszólaltató!. Móricz a kiforrottabb, szelesebb horizonlu egyéniség, ki a nagy realisták módjára rendkívül objektíven lát s plasztikusan,ábrázol mindent. Nyelve gyökeres magyar, \'de Ízlése sokszor útszéli, parlagias. Legjobb munkái: Harmatos rózsa. Hét krajcár. Sárautny. Galamb papné. A tttznek jiern szabná/ kialudni. Fáklya.
S Szdbó Dezső ? A;-elsodort falu ial kapcsolatosan neve sok rajongó előtt élő forradalom. Ktlzködik önmagával, az élettel, a lelkével, a nagy mindent akarással, de ktlzködik a kifejezésekkel is regényében s nem tud megszabadulni egy bizonyos vad. pogánymo-ráltóL,Erolikima lekete lánggal lobog s minden \'.szereplejének, különösen Juditnak /le elsodort jalllban, a maga érzékiségével vívott örök harca erősen kiül a vaskos regény sok
felebarátját leghamarább egy kis kanál vízben megfojtani . . .
. . . .Boldog húsvéti finnepet\' kivált a ma embere, miközben arra gondol, hogyan tegye legkönnyebben tönkre er kölcsileg, mint anyagilag — üzleti, társadalmi .ellenfelét," — a felebarátot!
. . . .Boldog húsvéti ünnepet" kíván a ma embere, miközben elhikai törvényekel szab — de csak azért, hogy annál könnyebben és bűntetlenebbűl gázolhasson keresztül rajtuk . . .
— „Boldog húsvéti ünnepet" — kivált a ma embere, de tetteivel, cselekedeteivel, csak boldogtalanságot, köny-nyeket fakaszt: meri bensefében nincs húsvét, nincs feltámadás: csak dermesztő hidegség, fogatvicsoritó tél . . .
Ez, ez lenne léhát az a „boldog húsvéti ünnep", ez lenne az a Félix Alleluja", amit az emberek ma oly állítólagos és látszólagos örömteljes arccal „boldogan" kívánnak egymásnak? . . . Ez, ez lenne a keresztény világ „boldog hus-véli ünnepe?" . . .
Óh. — dehogy is. dehogy is!
A keresztény egész mást ért „boldog húsvéti ünnep" alatt . . .
Erii — a lelki húsvétot, a föld sarából. a lelki bilincsekből, a bűnnek átkaitól való: feltámadást.
Érti — a Ittisvéfi békél, amelyet a feltámadott hozott ma gyermekeinek, mely békél senki és semmi, csak a Fel- . támadott nyújthat . . . I\'ili — azl a „boldogságot", melyeit e löldön hiába keres.. . .
Erii tehát azt a húsvétot, azt a .boldog feltámadást", amelyet a Feltámadott személyében és szeretetében várja, a Fel-láinadott iránli viszontszereletből való, türelemmel végigküzdötl éleinek sebző tövisekkel körülkerilelt, fájó csapásokkal kirakott kálviria-jttcájának — legszebb jutalmát. . ,
Erii azt a .boldog húsvétot", mely a „kereszthordozók" egyedüli vigasza,
lapjáról. Különben ez a regény probléma, melynek tendenciája a magyarság élniakaiásátiak erős ütőere.
Nőiróink közül, há élne, első helyen állna Kaffka Margit. Halála nagy veszteségünk. Külöltösep kis novellái voltak jók. Az élők között most legragyogóbb név \'Iormai Cecilé. Bár fegelső Írónőnk, de benne lévén a politikában, kissé mintha túloznák érdemeit. A régi húz mellett jobb az Emberek a kövek közt c. regénye és novellái. Erdős Renéet említhetjük mindjárt Tormai Cecil után. Fiatalkori regényei utáu a tisztultabb lélek rajzai közül legjobb a János tanítvány. Ezután egy nagy Ur következik irodalmi munkásságában, melyet versei és novellái élénkítenek még meg s csak egyéb regényei után jön a legújabb, kétségkívül elsőrangú regénye a Santerra bíboros. A lelki szerelem regénye. A lelke mélyéig vallásos Írónő még . sok helyen itt sem tudja megtagadni erősen buja, érzéki asszouyiságát. Fel-fel tör lelkéből a szépség, a jóság, a szeretet, <le irodalmi szeretetét is éreztetnie kell, e nélkül nem támadnak lelkében hősök, sem tragikus diadalok.
Az idő rövidsége miatt többet a regényirodalomról nem beszélhettünk.
Drámairodalmunkról Stk Sándor bús resignatióval szólt. Egyáltalán nincs. Színházainknak kell igazodniok a közönséghez. Gárdonyi llor-a óta sem tudtak jobb színmüvet Írni. Nem is kísérelnek. Komoly, magyar darab ucm kerül játszásra, lőtéren íelmteUfinek a magyar drámaírók. \'
Még líránk az, amely európai szinvona-Ion áll. Van vagy harminc lírikusunk, kik maradandó értékűt alkotnak. Az öntudatra ébredt, hazafias lelkit uj nemzedék számos tagja tisz-
ZALAI KÖZLÖNY
1922. április 16.
egyedüli erőssége, mert tudja, liogy nagypéntek után jön a — Húsvét, n — a megdicsőülés. . .
Ertjük a keresztényszociális eszme diadalittasan boldog — húsvétját, feltámadását . . .
Érijük azonban a lestnek feltámadását is, meri a Nap fiai dicsőült testtel támadnak íél a Főllámadottal, liogy „boldog húsvéti" lakoniára üljenek — Vele...
És ezt, ezt a boldog húsvéti ünnepet kívánjuk ma mi is szivünkből olvasóinknak és a keresztény nemzeti gondolat minden igaz harcosának . . .
(*)
Porlepett Írások.
Komjáthy Jenő gondolataiból: Férfi és nő.
A férfi az akarat tetjessebb objektivitása lévén, szerelme is aktívabb, mint a nőé. A nőt vágyak, a Jérfit tettek alkotják. Ami a férfiban kristályosáivá szilárd alakban él, a nőben még olvadt, hig tömeg, chaotikns anyag, homályos sejtelmek szétfolyó arja, arnyak birodalma, érzelmi élet. A nó mindent ért, de semmit sem tml; lényegében receptio (befogadó): Olyan mint az őstalaj: nincs terméke nyitó ereje, de a belevetett magtól termékeny Van termő-képessége. A férfi a magasság, mely a fény felé tör s azt elérve, bevilágítja a mélységet: nő a mélység, mely a fény után sóvárog. Az élet ragyogó színjátékát a magasság nemzi és. a mélység szüli. A nap megtermékenyíti az éjszakát: igy hasad az élet hajnala.
A férfi plasztikus, a nő romantikus. A férfi élesen kifaragott szobor, a nö finoman árnyalt kép. a férfi világos, kidomborított alakja mögött a nő elmosódó vonásai képezik a Sötét hátteret. Ha ketten képeznek egy dalt. ui>y a nö a dallam, a férfi a- szöveg, ügy rossz házasságot ugy tehet tekinteni, min! egy dall, melynek szövege és zenéje össze nem Illenek.
Közli: Spectator.
les nevet vív ki magának a költészet (erén irodalmunkban.
Maga a költő pedig most min dolgozik? Mint a Cserkész-Szövetség elnöke egy nagy- ■ szabású pedagógiai munkát ad ki: a .Cserkészvezetők könyv-él. Ez az utolsó cserkészadóssága, melyet még le kell törlesztenie. Közben irogat költeményeket is, a Selttlvalök mécse folytatásaként Műfordításai is vaunak. Évek ót3 dolgozik a középkori himnuszok egy vá-lógatott antológiáján s a Magyar zsoltárkönyvön. A magyar zsoltárfordítás problémája tudniillik még nincs megoldva; sem .1 próza szürkesége, sem 3 régi inagyag költészet terjengős formái, sem a csengő-bongó versikék nem alkalmasak a zsoltárok csodálatos költészetének megérezletésére. Sikerült megtalálnia azt a formát és hangot, mely egyedül alkalmas erre. A zsoltárkönyv felével már készen van. Ezenkívül egyes régibb müvei ujabb kiadásának munkája foglalkoztatja. Atexius Második, az ifjúságnak irt Imádságos könyv ötödik kiadása. Zrínyi c. drámája, melynek gyönyörű részleteit az ősszel volt szerencsénk Kanizsán hallani, a Nemzeti Színház „fogadó termében" vesztegel. Sorsa, mini a többié: kedvező idő.
Még a vidéki városok irodalmi életéről beszélünk keveset, melyek soraiban — mint mondja — Kanizsa is szép helyei foglal cl, csak több szépirodalmi előadást tartsanak az irodalmi körök 3 közönség tájékoztatására, mert a nagy papirinség miatt, mikor az újságok csak a napi anyagot adják, kevés hely marad irodalmi ^mertetésekre. ..„.öefejextttk a társalgást, bucsuztunk s a
M-l ,lé^kkcl sic,clt fc> * Szociális Missziótársulatba. Diósi.Qéza
Nagykanizsa, április 15.
A .Zalai Közlöny* — mini annak idején meg is irtuk — dacára, hogy a nagykanizsai és zalavármegyei keresztény magyarság határozott szócsöve, a nagykanizsai katholikus plébánia kérdésében mindaddig nem akart állást foglalni, inig erre az alkalmas idő el nem érkezik. Teltük ezt pedig azért, hogy elébe ne vágjunk az illetékes egyházi és világi tényezők lárgynlási határozatainak, nem akartuk sem jobbról sem balról befolyásolni, mert itt elsősorban csak egyről a nagykanizsai katholikus hivek lelkiszükségleteiről való gondoskodásról — lehel szó. Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy a Szcntfereucreudieknek. a lelkipásztorkodás és hitoktatás nagy munkáját végző atyák egzisztenciális fundamentuma, mint magának Nagykanizsa városának bizonyos anyagi szempontjai nem lennének ép oly fontosak, de mindenesetre másodsorban foglalnak helyei a főkérdés — a hívek katholikus lelki éleiének, lelki szükségleteinek zavartalan biztosítása mellett. Azután a legfontosabb a lelkipásztorok egzisztenciájának biztosítása. Tessék elképzelni, mibe kerülne egy oly nagy aparálussal — ha szabad ugyan ezt a kifejezési itt használni — dolgozó plébániának fentartása. mint amit a szeutferenc-rendi atyák állítanak. Ezzel szemben mit kapnak a lelkipásztorkodás], hitoktatást és az összes hitélettel kapcsolatos teendőket szerzetesi buzgósággal és lelkiismeretességgel végző atyák? Alig engedi katholikus önérzetünk leírni. Még csak nem is olyan nagyon régen, cgy egész évre összesen 1228 K volt a íe-rendek javadalma ! Igaz. hogy azóta megváltozott sok minden, meri Dr. Sabján polgármester valóban oly jóakarattal kezelte mindig ezt a kérdést, hogy feltétlenül a legnagyobb elismeréssel kell adóznunk, azonban még távolról sem közelíti meg a legminimálisabb jövedelmet, amit világi papoknak kellene adni, hasonló apparátus fenntartása mellett. Ugyanis mindenki érthetetlenül, abban a tévhitben ringatja magát, hogy a ferencrendi atyáknak úgyis megvan a rendházuk, az életfentartás-lioz szükséges eszközük, tehát nincs szükségük egzisztenciális fundamentumra, bázisra. Es itt vau az óriási tévedés. Mert igaz az, hogy vau rendházuk, de 3zt fönn is kell ám tartani, igaz, hogy vau templomunk, de azt gondozni kell, igaz, hogy van jövedelmük, de ez jobbára stoláris jöv.delem és oly csekély, hogy a Szentferencrendi atyák — amint e sorok irója több ízben személyesen meggyőződött —-olykor a legnagyobb ruházkodási és bizony néhanapján még fontosabb, létfcntarlási zavarban vannak. Hiszen aki ismeri a Szenl-ferencrcadiek regulusát, tudja, hogy alamizsnákból élnek, amit a hivek juttatnak nekik. Már pedig a mostani gazdasági viszonyok mellett ugye — ez a forrás is a legminimálisabbra csappant. Az adósságról, mely a rendházat terheli, ne is szóljunk.
Ilyen körülmények között csak természetes, hogy a Szentferencrendi tartományfőnök megbízásából P. Pálinkás Rogcr nagykanizsai házfőnök és plébános végre rendezni kívánta a plébánia fentartásának, illetve kegyuraságnak kérdését és beadványban, majd szóbeli tárgyalásokkal megoldani óhajtotta e problémát. Ugyanakkor történt, hogy a kanizsai katholikus hivek egy része a plébánia élen egy oly plebáuo-t szereltek volna látni, aki nem csak a lelkek vezetője, de kifelé a katholikus egyház representativ képviselője lenne, aki minden társadalmi mozgalomban a katholikusság fejeként részt venne stb. S akkor érlelődött meg az a gondolat, hogy a nagykanizsai plébániát ketté válasszák, az egyiket megtartja a Szentferencrend, a másikat meg kell szervezni a világi papság számára.
Ezeket a kérdéseket a Szenlferencrend a mull év káptalani ülésén szintén komolyan tárgyalta és készséggel belement a plébánia kettéosztásába. A tartományfőnök P. liendes Valérián ily értelemben át is irt 3 püspöknek. A megyéspüspök erre azt felelte, hogy ö hajlandó a kompetens tényezők bevonásával egy második plébániát megszervezni, de milyen módon gondolná 3 ferencreiidi plébánia javadalmazását megoldani. Jelölje meg a rend
honnan gondolná az ő bcneficiumát biztosítani.
Polyó évi február 14-éii egy ujabbi káptalani Ülésen a kérdések újból tárgyaltattak, a megyéspüspök levelét megfontolás tárgyává tették és a rend arra az álláspontra helyezkedett, hogy aminnyiben a szentferencrendi plébánia gátolná a világi plébánia feláUitá. sát, a rend kész a plébániáról lemondani.
P. Pálinkás házfőnök\' megbízást kapott arra, hogy ezt a főpászlorral írásban és szóbelileg, személyesen közölje. Ami meg is történt. A megyéspüspök határozottan ellenezte, hogy a rend a plébániáról lemondjon, mert neki nem ez a szándéka, ő a plébánia kellé-osztását szeremé. Az egyiket a Ferencreud, a másikat Vvilági papság látná el. A házfőnök azután írásban közölte a püspök úrral, hogy a ferencrendi plébánia javadalmi kérdését ugy véli legcélszerűbben megoldani, liogy Nagykanizsa város biztosítsa részükre továbbra is azt a segélyt, amit eddig nekik nyújtott, és az annak idején a másik plébánia részére felajánlott busz kataszteri hold szántót adja át a rendnek. Egyszóval, hogy a ferencrendi plébániának Nagykanizsa városa legyen a kegyura, fentariója. A segédlelkészek fizetését pedig a hitközség biztosítsa. (Persze mindkét plébánia segédlelkészcinek.)
A Szent Ferencrendiek által megkívánt „anyagi bázis* — ha ugyan annak lehet mondani, ezzel a személyzetlel és beállítással, mely fölött a rend rendelkezik — oly minimális, Pcrcncesértclcmbcn vett .bázis" — hogy a városi halóság kell hogy minden ulángondo-lat nélkül, sől hálával fogadja el. És ahogy mi a várost a tárgyalásokon képviselő polgármestert ismerjük, megvagyunk róla győződve, hogy czl a kedvező megoldási megfogja ragadni és ily értelemben a kalholikus hivők megelégedésére és örömére megoldani.
Egyébként út.Sabján polgármester húsvét után az összes illetékes tényezők bevonásával értekezletet hív össze, amely hivatva lesz a kérdést dűlőre vinni. (♦)
Az egerszegi határjárók.
Zalaegerszeg, április.
Valamikor réges-régen, amikor mai időkhöz hasonló, sorsban vergődött gyászos Magyarország, valamikor régen a pusztító törökök elkalandoztak Zalaegerszeg tájékára is. Húsvét éjjé volt, a feltámadás éjjele. A kis városka mitsem sejtve szunnyadott az éjszaka fekete leple alatt, boldog reménnyel várva a piros-arcú hajnalt.
Ugy éjfél tájban lopózkodtak a lófarkas spahik meg janicsárok, csendben, orvul, végig a Fehérkép.utcán. Lakott akkoron azon utcában egy pékmester is, az vette őket észre. Egyedül ő virrasztott a kemence mellett, amikor fülébe ötlött a toinpí dobogás. Nosza volt ámulás, ijedelem a házban. De a majszler akkor sem vesztette cl a fejét. Szaladl a toronyba, félreverte a harangokat. Pillanatok alatt ellepte a nép az utcákat. Ki fejszével, ki kaszával, ki doronggal, de kiverték a hívatlan vendégeket. Azok rémülve hagytak hátra mindent, csak hitvány életüket mentették. Egy emlék ma is látható még a keserves csatából egy tépeti török zászló.
És azóta minden évben Húsvétkor érdekes szokás uralkodik Egerszegen. Nagyszombat esle összeverődnek a város iijai, polgárai és hangos dobszó indlelt járják az utcákat a hegyeket, a határt. Lövöldöznek a levegőbe ijesz-lesül, liogy megne próbálja mégegyszer a ravasz alyaíi a rossz játékol. Ezek az eger-szegi halárjátók.
Húsvétvasárnap reggel vonulnak be a török zászló alatt,, puspánggal diszitett fegyverekkel. Sanyi bácsi, az öteg dobos (évtizedek óta már) veri nekik a laktusi :
■Sánc regiment, •
Sánta kapitány, Félre törők, magyar elS, Jön a vicispán, **
A2 idén is elmentek az egerszegiek határi járni. Jaj a szerbnek, olálmak, rácnak lia kgerszeg leié bukkant. Jön a vicispán és erős legenyek a zalaiak.
<-y.)
április 1$
2
korona 6G fillérbe
kerül pétdányonklnt,
tehát mindennap 1 korona 34 liliirt takarít mag,
ha most előfizet egy negyedévre vagy fél-
ZALAI KÖZLÖNY
RE
Figyelem! Figyelem!
Legolcsóbb
bevásárlási
forrás
mindennemű t.ibU idegekben
asztalosok, uradalmak és kertészek részére
Stern J. Kálmán
üvegezés! és képkeretezés! vállalata Nagykanizsa, Vasuti-u. 17 19.
Állandó rakt&f k^pek, lükitfk ds ov.il Vetetek, tov-blú kcictK-celt kitt) iti-Ia^fujtiut ó* uveg-v vii.r-Ai-.\'mntok.
Vak tükrök ujraboritása.
KpülcUivcg«sx-\'>ck lielylnn c- vidéken sz-kszeriien css%i)> ültetnek.
REZGAUC
Mayungn Raffia fnomődésü Kénpor finomított Petroleum
Gépolaj Hengerolaj eszű Kocsikenőcs Marónátron
(uiffgasfoku !ugk<5)
Gyanta stb.\'S^
Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagykereskedő cégnói
Alnpltvk 1800
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPLŐ Dr.35?AisY Szeplőkenőcse |
ciilhiUHin H iiUlftutUn.UpIn\'.ii.-jifljJf.ektKn v.flTuUn- I vét mellett Or. Mm, KuatriiU CifrnfeUttUbu Buíipnt, Ko»«uth - XU<«« UjíkirtMi r.i.t bq,u
Pollák M. Emil
cégnói Klnlzsy-u. 2a. Telefon 131
legolcsóbb napi árb.in kicsinyben is kaphr»tó
étkezési, vetőmag, takarmány
BURGONYA
Termelők és kereskedőktől vásáro\'ok minden mennyiségben
Közvetítőket díjazok.
Hatdekker János
oki. mároftk lagaUanforsalmt Irodája
Szekszárd, Apát- és Séd-utca sarok.
Enaedély ÓT»d4k illm^cn « 0. F. B. 201$ 921. u. okirattal.
FlaHíS ,Urom M8yobb és túbb klmbb lakóház
Ll"uu Szokszárd Jóforgatmu pontjain Egyikbe iüonnul bckúUöihetni. Sxölö a Ilaktibati Í-. Remetén. Birtokok kisebb <» napyobh Tolna, Fehér. Hjíanya Somogyban, azonnal átvehetők. I\'est cs Nógrádban későbbi átvétel. „.j
KVfP\'CP\'b- dunántúli 100- 600 Ivóidé bórleUt rvci CoCa (esetleg vételre) c% »*313t.
Birtokcserék. *»«
Parcellázások. Válaszbélyeg.
Újságkihordók
magas fizetéssel azonnal felvételnek
lapunk kiadóhivatalában
Kerékpárok, varrógépek
kerékparalkalrészek, külső és belső gummik fehér és vörös v.inben, varrógép-alkatrészek, tű és olaj
legiobb minőségben beszerezhetők
Brand! Sándor
Varrógép- és kerékpár
javításokat
gyorsan és pontoson
eszközöl ♦
Jutányos árak t
Deák Ferenc-tér 2.
Használt
kerékpárokai
>.<■.
varrógépeket
mindenkor a legmagasabb árban veszek
Fővárosi mintára
újonnan berendezel! s gazdagon felszerelt
kizárólagos
E szakmába vágó fcstékáruk minden színben, föld és olajfw.ékekben, be!- és kül földi zománc és más mindennemű lakkok.
Vegyi termékek: MÍS3KB
Kalaplakkok minden színben kaphatók
FESTEK i
-kereskedés.
Nagy választék ecsetekben, lenoiajkence (flrnls), lenmagolaj. terpentinben. j
Festők figyelmébe!
M?gérkeztck j-z idény legszebb festő fa:i minták, meliW\'mindon vételkény szer .nélkül bármikor megtekinthetők. Nagybani vételnél elönyérak.
Sternberger Gyula Erzsébettér
Tol.ion 397
Szarvas-Szálloda Átellenében
Tol.Ion 397
Dunántuli Élelmiszer-és Áruforgalmi Részvénytársaság
Iroda cs raktár: Csengery-ut 6. szám. Nagykanizsa Husipari gy|r: Erziébetklrölyné-tér 17.IZ.
Interurbán telefon 59. szám. EXPOft ~ ImPOft Távirati cim: Transdanubia.
Husipari termékek és csemege füstöltáruk nagybani raktára. .„. Tojáskereskedelmi osztáfy ♦ Saját HUtőház és jégüzem
■ I M l •_I I • I .. J - I. II___kérjen «zonn«l mintekflldeményt «rr<SI fog meggyőződni, hq*y
|MK Sajal CrQcKcDcn Izleteaebb, Jobb é* olesőbh ílelmtwereket sefiol be nem szerezhet
zalai közlöny
1922. áprili. 16.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
fM4bkUkrtfi*i6 Blrfcís által Mjedéfyizilt
Ingatlanforgalmi irodája.
- TtMM m HMs-tfr n. TWratl ito: Sxfatá 3fyn*Wj
20
11
Eladó birtokok:
222 holdas " V.eszprémmegyében vasútállomás^ tói\' 3 Km.-re, melyből 150 hold -príma szántó, 3 hold szóló, 2 ho!d akácás, a* "többi rét és legelő. Elegendő gazdasági épület. "Éíő és holt felszerelés külön • megvehető.
120 holdas Somogymegyébcn, járási székhelytől és vasúttól 3 km.-te 30 hold rét, többi szántó. 3 szobás urilakás, e.\'egendó gaz-• dasági épület. Teljes élő és holt felszerelés.
105 holdas zalamegyében országút mellett 8 szobás vizvezetékes kastéllyal annak teljes antik berendezésével. 2 hold akácás, 3 hold park gyümölcsössel, a többi szántó. A birtokhoz egy üzemképes szeszgyár és téglagyár tartozik.
100 holdas Tolnamegyében az állomás mellen, melyből 3 hold szőlő, « többi szántó. Eegendő gazdasági épülettel, teljes élő és holt felszereléssel, holdss szőlőbirtok Kaposvár közelében vasútvonal mentén. Gyönyörű fekvés nagy gyümölcsössel szép villával, vincellérlakkal, istállóval. Vízvezeték, halastó stb. holdas szőlőbirtok Nagykanizsa mellett, melyből 2 hold beültetett szőlő, a többi rét és szántó. Nagy gyümölcsös szép kétszobás lakás, külön vincellérlakós, istálló és pajta.
holdas szőlőbirtok Balatonföldvár mellett, melyből 5 hold beültetett szőlő hold akácás a többi szántó. Kétszobás lakás istálló, pince st\'o.
5 holdas szőlőbirtok Keszthely mellett kisebb pincével két tagban.
Parcellázások:
Somogymegyébcn homokos birtok 10—20 holdas parcellában épület nélkül holdanként K 12.000.— árban. Építési anyagról gon doskodva van. Birtokvevőknek Takarék állal hitel biztosítva.
Zalamegyében parcellázásra kerülő príma bír tokra előjegyzések elfogadtatnak. Néhány épület .is kapható, és épitési anyag hely ben_biztosítva van. Eladó házak:
A város belterületén nagy kertes ház.
Mellékutcában lakóház 1 hold földdel.
Főútvonalon nagyobb ház istállóval és kerttel.
Falusi üzletház Somogymegyében átvehető ÍÜszcrÜzlettcl.
Falus? vendéglőház Zalamegyében forgalmas, helyen.
Nagyatádon szép családi ház.
Budapesten minden nagyságú házak, továbbá Budapest környéki családi kertes házak
/ azonnal elfoglalható lakással.
Vevőim részérc állandóan nagy választóban
- vannak Nagykanizsán beköltözhető eladó házak.
Balatoni villák:
A balatun somogyi és zalai oldalán minden nagyságban kerttel és anélkül. .
A balaton somogyi partján nagy szálloda és vondég:ó teljes borendezé^sel.
Vendéglő-megnyitás
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Kis kanlzsán, Flórián-tér 5. az. alatt \' a volt Pol^áciíáifln vendéglőt átvettem s azt folyó hó 17-én, húsvét-hétfőn
disznótoros vacsorával
megnyitom.
Elsóícndü borokról s jó kiszolgálásról gondoskodva van. Szíves támogatást ké;
kitűnő tisztelettel ,.„,
Lakner József
v • n»g> v«adeftló v<jii tulajdonon.
VILÁG
mosg\'ókópsaiinhá.s
Erziékit klriljié-tér, Iziriái izillih épllitéku Tel.fon 74. — ~ Tol.fon 74.
Ma vasárnap A sátán fiai III. része
As acéíWrtön
Ö felvonásban
Piros bugyelláris ?
Népszínmű (elv.-bsn
Hélfón, húsvét misodnspjín
Cscprígi Irodalmi slkotés., __
A Ilimen .lííorJulc. belétJsIok.t V énekli. FVSszerepISk : M.iyasovszkl Ilon., Medgy.fuy Jenő slb.
Szerdin, Ait. Nlelsen felléptével
A félkegyelmű
Dosztojevszky hires regénye.
VJ
Páholy 20 K, tuity !2 K. F. hely IS K\', II Rtóadiiok héUtóioap fél ? éi 0 ór4kor, v«sir-és üantp-• holy 15 koroiu, III. hely H koioii*. || n«pokou 3, 6, 7 ó* í) ómkor. Pontos kosdáal^
A NAGYKANIZSAI VÁROSÉPÍTŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Zrínyi Mlklds-utca 33.1. Bejárat Fő-ut 6. alatt Telefon: 293. sz.
üzemét megnyitotta.
ELVÁLLALJA
mindennemű építmény szakszerű tervezését és kivitelét.
Modernül felszerelt és elsőrendű specialisták vezetése alatt álló tervező irodája és építési osztálya, valamint nagy anyag-készletei lehetővé teszik, hogy megbízói kívánságai szerint a legegyszerűbb és leggazdaságosabb vagy művészi és lucrativ megoldású építmények tervezését és kivételét gyorsan, pontosan és a legolcsóbban hajtsa végre.
Szakembereit szükség esetén helyszíni tanulmányozások, felvételek, ajánlatok kidolgozása végeit kiküldi. —
Felvilágosításokat <•» .lői.t.s költségvetéseket díjmentesen ad.
Épitési anyagkereskedésében
a klskanizsai uton a Franz-malom mellett
mindennemű épitési anyag
u. m.: épületla, deszka, asztalosáru, mész, cement és vasáruk, .(szegek, szerszámok etc) traverzek, használt vasúti sínek, égetett agyag-tégla és cserép, kész ajtók s ablakok slb.
legolcsóbb áron szerezhetők be
Budapesti iroda: Vilmos császár-ut"7., fél em. Telefon 154-35

Villanycrőr.e berendezett
épület és gépjavító üzemet
állitottunk fel. Elvállalunk automobilok, motorok, \' gőzgépek teljes főjavítását. Kutak és vízvezetékek szakszerű felszerelését és javítását teljes * A I felelősség mellett. Vas- és fémek esztergálását.
Rézöntődé. Autogénhegesztés. Csukott garázs.
Szíves megkereséseket kér *
WIELANT és BARQN aaSSSg Eötvös-tér 18. szám.
N....I.II . U,tu »Wo.oio. : 7,1.1 *« Gr.ra.ti kio.vnromdáUb...
,61-lk évfolyam
Nagykanlraa, 1922. április 19. Szerda
88. szám.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SMxkasstóiég és kiadóhivatal i Pő-ot 13.
i InUruiban-ttHfoo 78. __.
Megjetontk mindig kor* rcjCRcl
(.::-. rÖSZBRKESZTO: Dr HEGEDŰSQYÖRGY
T. **m»»tgy. klpttoW
PRLBLÓSSZRRKRSZTÓ:
BODROOKÓZYZOLTÁN
Bl6Hx«téal árak: (!•/, Unilal artétal ujltt) SghB tm 790 K. PiUvt* 400 K. N»gj;«l 6y[0 800 K. Egy bóra 76 K. Egy*. uim ára 4 X
jóvátételi bizottság ragaszkodik
a jövetelt élőállatok ki<uol-"*~tisához. A magyar kormSr IMsi
— Sóját tudósítónk esi intése. r.
Budapest, áprilii 18. ÉrteaOléallnk kze I antai
Ügyében m magyar kormány álléapontja nem változoV zékér. a jóvátételi bizottság azt a választ adta, bogi jegyzékben felsorolt kSvetelésekhez.
hogy a utóbbi
íSv.t.lt jóvátétel .Ír. kormány Jegy-aazkodlk az első
A bácakai magyar lapok lagnjabban azt a megl.petéaazeril bírt kSzllk, Jugoszláv közgazdasági , pénzügyi éa mlnlszterkBil bizottság leg-Ülésén már a magyarormzágl jóvátétel fejében Jogoazlnvlának szállítandó élőállatok átvételének kérdésével Is foglalkozott. A mlnlszt.rkSzi bizottság egy nagyobb bizottságot választott, amely a kUlSnbSző részletkérdések megvitatására bárom 6 tagból álló albizottságot kUldSlt kl.
Hír szerint az állatokat Baján fogják átvenni, abová a megválasztott bizottság április 20 ra ntazlk el, hogy az áprilU 24-én keidödó átvételnél már Jalen lehessen.
ÉrtesttlésBnk szerint a magyar királyi kormány nem hajlandó a követelt állatállományt minden ellenszolgáltatás nélkUI kiszolgáltatni és az agyét azoros kapcsolatba hozza egy nekilnk nyújtandó kUlfBldl külc.Bn kérdésével.
Német—orosz szerződés.
Általános konsternáció. — Bombaként hatott a német—orosz meg-egyeséi. — Bizottság fogja felfilvtzsgálni a német—orosz szerződést. Barthou fenyegetése. — A szerződés szövege.
Bécs, április 18. Bécsi diplomáciai körökben nagy feltűnést keltettek azok a Génuá-ból -érkező jelentések, melyek a német—orosz megegyezésről szólnak. Az olaszok, angolok és franciák megegyeztek abban, hogy ameny-nyiben a német—orojz megegyezés éle a vc/aaillesl békeszerződés 116. §-a ellen irányulna, a bárom , nagyhalalom nyomban elutazik Génuából és megszakítja a tárgyalásokat. Mára több bizottsági ülés volt kitűzve, ezeket az angolok közbelépésére elhalasztották és egy bizottságot delegáltak, amely bizottság feladata — a német—orosz szerződés megvizsgálása. Az oroszok azt állítják, hogy a német—orosz sz.erződés aláírása semmi Összefüggésben nincs a génusi értekezlettel és csak a véletlennek tudható be, hogy a szerződés aláírásának időpontja összeesik a génuai konferenciával.
A semlegesek képviselői ugy, nyilatkoztak, hogy a német—orosz szerződés az eJső lépés a tényleges konszolidáció felé. <
Génua, április 18. A német—orosz szerződés híre ugy hatott, mint egy bomba.
A nagyantant, Japán, ^ kisantant és Lengyelország rögtön tanácskozásra ültek össze, hogy megtárgyalják az uj helyzetet.
A kisantant képviselőinek magatartása Oroszországgal szemben nem teljesen visszautasító. A „Lnyoro" szerint a.francia fenyegetődlés — hogy a francia delegáció elutazik —\' komoly. A lap jelenti, hogy Lloyd
George már szombaton tudott a német szerződésről.
Génua, április 18. A szövetségesek tanácskozása alkalmával Barthau élesen kritizálta a német éa orosz delegáció „kétszínű" (I) játékát, amellyel a konferencián megismételték a bresztlitowíiki csínyt abban a pillanatban, amikor valamennyi európai hatalom Európa gazdasági újjászületésén dolgozik.
Barthau kijelentette, hogy. ezek után nem vesz tovább réstt az oroszokkal együtt a félhivatalos megbeszéléseken és Poincarétól utasításokat kért Páriából.
Génua, április 18. Az orosz delegáció a
német-orosz szerződésnek a köveik :zŐ csonka szövegét adta ki:
— A német kormány kép\' iieletében Ratenau és az egyesült orosz szodialista tanácsköztársaságok kormányzói kép iseletébsn Csicserin népbiztos a kővetkező hétározatok-ban állapodtak meg:
1. §. A német birodalom és i siovjet-köztársaság kölcsönösen lemondanak a hadi-költség megtérítéséről, valamint a; hadikárpótlásról. A háborús állapotok által érintett közjogi és magánjogi viszonyokat j— beleértve a másik fél hatalmába került kereskedelmi hajók sorsának kérdését — ja kőlcaö-nőiség elve alapján fogják szabályozni. Né-metorazág és Oroszország kölcsönösen le-rhondanak a hadifoglyok ellátási költségeinek megtérítéséről.
2. §. Németország\' lemond azokról az
igényekről, amelyeket a azovjetköztáraaság törvényének és intézkedésének a német birodalom alattvalóira éa azoknak magánjogain*, valamint a német birodalom jogaira való alkalmazása miatt támasztott, hogy a szovjet-köztársaság kormánya hasonló igényeket a többi államokkal szemben sem elégit ki.
3. §. A német birodalom és a szovjet-köztársaság között azonnal fejmitják a diplomáciai éa konzu i összeköttetéseket.
4. §. A két kormány továbbá abban is megállapodott, hogy sx egyik fél alattvalóinak általános jogi helyzetét a másik fél területén, valamint a kereskedelem és gazdasági viszonyok szabályozását a legtöbb kedvezményezés aJjpján hajtják végre.
5. §. A két kormány országainak gazdasági szükségleteivel szemben kölcsönős Jóakarattal lesz egymás segítségére.
A 6. § a ratifikálásról szól és az aláírásokat foglalja magába.
Génua, április 18. Németország éa Oroszország kőzött a hónapok óta húzódó tárgyalásokat befejezték. A* aláirt németorosz szerződés ugy jellemezhető, hogy ezzel a két kormány fátyolt , borított a múltra éa lerakja az alapját a jövendő együttes újjáépítésnek. Remélhető, hogy a megállapodás javára fog szolgálni egé^z Európának.
. Génfia, április 18. A génuai magyar delegáció ma ujabb két taggal szaporodott. A miniszterelnök távirati utaaitására ugyanit WalUr Emil külügyi oaztálytan ácsos éa Gajzágó László, a kisebbségi kérdés külügyminiszteri előadója, húsvétvasárnap Génuába utaztak. o: *■
Kihallgatás a bombfunerénylet ügyében.
Budapest, április 18. A főkapitányságra lélelőlt megérkeztek a veszprémi detektívek, magukkal hozva a bombamerényletben
való bűnrészességgel gyanúsított yolt villamos-kalauzt. A gyanúsított egyén Déutsch Zoltán villamoskalauz, kit a főkapitányság nyomban megérkezése után kihallgatott. A kihallgatást végző rendőrtisztviselő előtt az előállított fiatalember azt hangoztatt^, hogy semmi köze sincs a merényiéihez^- \'
Zita királyné tartózkodási helye.
MlndtnOtt tartózkodható togyarországon kívül.
Bécs, ápr. 18. A Neues Wiener Journal párisi jelentése szerint az angol kormány már döntött Zita királyné tartózkodási helyét illetőleg. \' \'
Ezentúl a: királyné bárhol megteleped -hetik Európában, ha fia<izámára nem támaszt igényt a migyar trónra. Magyár főidőn azonban semmi- körülmények között nem telepedhetik le.
Bécsi royalista körök nagy kétkedéssel fogadják azt a jelentést és várják \'a cáfolatot.
i
Férfi és női szövetek
Kisfalud! és Krausz
a legújabb
. . Tu
dlvatszlnekben

a**A^rany\'^Caka.hoz Nagtftá«lÍZ9Íán
ZALAI KÖZLÖNY
1922. itp.Hi, 19
| Green Nándor t j
A msgyar_államrendŐrségnek mélységes"5 gyászában. tJrren Nándor, a szombathelyi éflsmrendőrségi kerület főkapitánya tegnapelőtt, húsvét hétfőn déli 12 órakor hivatalában, a szombathelyi rendőrfőkapitányságon hirtelen rosszul lett, majd összeesett és néhány perc múlva meghalt. Mindössze még ciak 52 éves volt. Hirtelen hslála nagy csapást jelent nemcsak hozzátartozóira, akiknek minden nemes emberi tulajdonságokkal és férfiúi erényekkel felruházott családfő volt, hanem rendkívül érzékenyen érintette az államrendőrséget is, aki a megboldogultban egyik legkiválóbb és legképzettebb főtisztjét veszítette. Halálát szívszélhűdés okozta. Ma, szerdán délután négy órakor temetik nagy gyászpompával. A temet/sen réazl vesznek a budapesti főkapitányság kiküldöttein kivül a szombathelyi kerület összes kapitányságai. Nagykanizsáról ma reggel a helybeli rendőrkapitányság küldöttsége utazik Szombathelyre dr. Bcusterien Erich rendŐrlanácsos vezetéte mellett. Tagiai dr. Krafcsovics, dr. Kiss, dr. Valentényi kapitányok, Stuller főfelügyelő, Hermann shivatali irodaigazgató, Lengyel felügyelő, Resch detektivfelügyelŐ és a legénységi kar képviseletében három altisit. A. küldöttség egy rendkívüli szép élővlrágok-ból font díszes koszorút (Fabik Pau\'a igazán gyönyörű készítménye^ helyez a ravatalra, melynek széles fekete nemzeti színekkel di szített selyemszallagján a következő felirat olvasható: „Utolsó tiszteletadásul — a nagykanizsai kapitányság." — A zalaegerszegi kapitányság küldöttségét dr. Horváth József rendőrkapitány vezeti, ók is igen szép szalla-gos koszorút helyeznek el az elhunyt koporsójára. A főkapitányt valószínűleg a szombathelyi püspök fogja temetni.
— Kállay Tibor kanizsai látogatásának programja. Nagykanizsa városának osztatlan népszerűségnek örvendő képviselőjelöltjének két és fél napi kanizsai idő-zése a következő prógram szerint fog lefolyni: Kállay Tibor pénzügyminiszter szombaton délután fél 4 órakor érkezik a budapesti vonattal a nagykanizsai állomásra, hol dr. Sabján Gyula polgármester és Foics Lajos pártelnök üdvözlik. Innét kíséretével bevonul a szállodába, ahol megebédelnek. A délutánt a látogatások foglalják le. 4 órakor meglátogatja dr. Sabján Gyula polgármestert, 745 órakor F.ics Lsjos pártelnököt, fél 5 órakor Ujváry Géza volt nemzetgyűlési képviselőt, 5 órakor a vasutasokat, 6 órakor a Polgári Egyletet, fél 7 órakor a Kaszinót és a Kereskedők Egyesületét, 7 órakor a Keresztény Otthont, 8 órakor vacsora a Koronában. — Vasárnap délelőtt fél 10 órakor nagymise a plébánia templomban, 11 órakor programbeszéd a Bazár-udvarban (Főút felőli első udvar) utána ebéd a Koronában. Fél 4, órakor programbeszéd Kiskanizsán (a Polgári Olvasókör udvarán), utána látogatás a Polgári Olvasókörben. 6 órakor látogatás az
• Ipartestületben, $ órakor vacsora a Polgári Egylet helyiségében. Hétfőn délelőtt 10 órakor az egvházak, hatóságok, hivatalok fejeinek éa a különböző küldöttségek tisztelgése a városháza tanácstermében a miniszter ur-ná>. Délután a város megtekintése, gyér- és iparvállalatok, sörgyár, barakk, pótkávégyár, gőzmalom, kórház és főgimnázium látogatása. Ez nagyjában az a program, melyet Nagy-kanbsín.ax\'egységes kormányzópárt képviselőjelöltje Kállay Tibor nagykanizsai tartózkodása alkalmával megállapítottak, s amely még résdetea kidolgozásra vár.
— Egyházi hlr. A megyéspüspök Havasy József keszthelyi esperest ugy a tanfelügyelői, mint az esperesi teendők alól saját kérelmére felmentette és\' helyébe Stefaics Aladár keszthelyi " r.pálpIebánost nevezte ki.
— Hivatal vizsgálat. Dr. Eőry Szabó Jenő, a nagykanizsai kir. törvényszék, elnöke •nagykanizsai kir. járásbíróságnál a szokásos rnvaMvizsgálatot tartja.
Bérmálásra
— IcgatyalmMabb aj ifidéit
ékszer vagy dra.
Nagy vAlasxtéN
arany-, ezüstára
és duble ékszerben.
Schnitzer Géza tSESTS!
— Kállay pénzügyminiszter nagykanizsai utja. Mint jelentettük, Nagykanizsa város egységespárt! képviselőjelöltje, Kállay Tibor pénzügyminiszter, szombaton délben a budapesti gyorsvonattal Nagykanizsára érkezik. Kíséretében több előkelő, országosnevü politikus lesz. Másnap, vasárnap délelőtt 11 órakor tartja programbeszédét a Bazár-udvarban. Kállay miniszter két és fél napot szándékozik Kanizsán tölteni, mely Idő alatt s Ívesen áll rendelkezésre a kanizsai küldő t-ségeknek, egyesületekn;k, mint magánegyéneknek is. A pénzügyminiszter programbeszéde elé Nagykanizsa közönsége feszült várakozással tekint.
— Gróf Apponyl Albert Zalaegerszegen. Zalaegerszegi tudósítónk jelenti, hogy vasárnap Fiiedrich litván támogatására Budapestről leutazik Zalaegerszegre gróf Apponyi Albert is, aki nyilvános gyűlés keretében beszédet fog mondani.
— A kormányzópárt hivatalos jelöltjel Zalában. A Keresitéoy Kisgazda, Földműves és Polgári párt intézőbizottságának legutóbbi ülésein hozott határozata alapján a hivatalos Jelölések Zalamegyében a következő képpan oszlanak meg: Letenye: Karlovits József. Nagykanizsa: Kállay Tibor dr. Kis komálom: Mayerfíy György. Tapolca: sipoki Balázs Bála. Balatonfüred: Héjj Imre dr. Zala-baksa: Hsjós Kálmán és Buchberger József. Zalaegerszegen az egységes kormányzópárt támogatásával Farkas Tibor dr. lép fel. Paktu mos kerülotek: Alsólendva, Keszthely, Za\'a-szentgrót. A pacsai választóketülotben még nincs döntés.
— Előkészítő értekezlet. Nagykanizsa városnak törvényhatósági joggal való felruházása iránti mozgslom tárgyában április 19-én délután 6 órakor a városháza tanács termében dr. Sabján Gyula polgár mester elnöklete alatt előkészítő értekezlet lesz.
(x) Uránia. Rohamosan közeledik az Anyósok gyöngye.
— Megszűnt éjjeli gyorsvonat. Amint beonünket értesítenek, április 19-től kezdödőleg a Budapest—Wien közötti éjjeli gyorsvonatközlekedés megszűnik.
— UJ orvosi körlet. Zalavármegyc törvényhatósági bizottságának szon határozatát, hogy Kővágóőrsön uj községi orvosi állást szervez, a népjóléti miniszter jóváhagyta. Az állás betöltése má$us 1 ével történik meg. Kővágóőrshöz még Révfülöp és Kisőrs-puszta kapcsoltatnak át.
— Mennyi szavazója van Nagykanizsának? Most már pontosan meg lehet állapítani, mennyi szavazója van Nagy kanízs»ának. Az első kerületben 530, n másodikban 567, a harmadikban 962, a negyedik-ben 818, az ötödikben 752, a hatodikban 1099, a hetedikben 627, a nyolcadikban 566, Saszesen tehát 5912 szavazó, vagyis négyezernél kevesebb, mint a Friedrich-féle választói törvénynél.
— Országos állatvásár. A kisko-máromi országos állatvásár április 24 én Szent György napján lesz megtartva.
Z .N^met,ny*lvU, folyam. A
népfoiskola vezetősége a hallgatók kívánságára német nyelvű tanfolyamot rendsz Az előadások este fél 8 és fél 9 óra kőzött \'a polgári iskolában tartatnak. Beiratkozás holnap, csütörtökön este V,8—>/,9 óra IR^ polgári iskolában. Tandr havi 40 Wona" Külön csoport kezdőknek és haladóknak.
— Nádassy direktor ajánlata. hmt. retes, hogy Nádassy színházigazgató nagy. kanizsai játszásáról való lemondása után Somogyi Kálmán, a győri társulat igazgatója kért Játszási engedélyt N így kani városától és azt az ajánlatot tette, hogy hajlandó saját költségén egy nyári kerlszinházat építeni. & közművelődési bizottság az előnyös ajánlat fölött a legközelebbi napokban valószínűleg kedvezően fog dönteni is a dologban. Ma azután Nádassy direktortól szintén ajánlat érkezett a városhoz, melyben Nidassy azt az ajánlatot teszi, hogy egy Aréna építéséhez ő is hajlandó lenne 2—300 000 koronával hozzájárulni. Fölöslegesnek véljük rámutatni, melyik a -kedvezőbb ajánlat. Az-e, amely teljesen felépíttet, vagy amelyik csak részben hozzájáru1.
— Nagykanizsai anyakönyvi hírek. Folyó hó 9-től 15 ig Nagykanizsán születeti 12 gyermek, eLböl 5 fiu és 7 leány volt. Házasságot kötöttek: Schleger József ács-iparos Tunhardt Viktóriával, Steiner Miksa magánhivatalnok Stern Jankával, Groza János bádogosmester Brck Franciskával, Gál János vasöntősegéd Gorsics Annával, Nemes György kőművesmester Gerócs Teréziával, Fáhner János napszámos Koronics Máriával, Graho-vecz József napszámoi Horváth Juliannával, Jáger Sándor asztalosmester Szmodics Juliinná- ( val. Elhaltak: Goriczai Sándor 18 napos ránggörcí, özv. Kováct Jánosn* szül. Vendel Róza 69 éves agyszélhÜdés, Andri Terézia 19 éves varrónő szívbaj, Henrigh Anna 1 hónapos lüdőlob, Kviciák Józsefné szül. Suder Jozefa 82 éves sggkori végkimerülés, Bablci Józsefné szül. Mtlek Veronika 68 éves végelgyengülés, Balázs János 14 napos veleszületett gyengeség, Sunkol Péter 56 éves napszámos tüdőlégdag, Kovács Anna 56 éves szakácsnő szervi szívbaj, özv. Cseh Jánosné szül. Mect Anns 60 éves szervi szivbsj, Mar-kotány István 55 éves piaci árus hörghurut, Szmodic* László 27 napos bélhurut, Hoff-man Liila 14 éves agyhártyalob, Wagner Ferenc 1 éves agyhártyalob, Vukán Gizella 18 éves hashártyalob, Dani Erzsébet 7 hónapos tüdőhurut.
— A választói névjegyzék kői-szemlére tétele kapcsán több mint harminc felszólamlás történt a névjegyzékből való kimaradás miatt. Felvételűk fölött a központi választmány legközelebbi ülésén fog dönteni.
— Kínos Incidens. Az a feszültség, amely érthetetlen módon egy idő óta a különböző pártállásu polgárokat szeparálja, kinos jelenetet Idézett elő Zalaegerszegen, a mult napokban. Az Arany Bárány kávéháztermében egy Friedrich-párti asztaltársaság provokálólag viselkedett az egyik asztal mellett békésen szórakozó egységespárti urak ellen, majd ebből kifolyólag oly Izzó lett a levegő, hogy az olt jelenlevő Molnár János rendőrfelügyelő kénytelen volt rendőri segítséggel a békét helyreállítani.
— Déli Vasnt kedvezménye cserkészeknek. A Déli Vaspálya-Társaság 1922. évi 13431/j. II. s«. rendelete értelmében cserkészeknek társas kirándulások alkalmával nagy kedvezményeket fog nyújtani,
A városi szegákyház szegényei vészére ujabban adományoztak . Kesz Terus
300 K, .Varga Nándorné 300 K, Valics és Dcülsch cég 10 kiló árpakását és 1 pár cipőt. A szegények nevében hálásan kős;Önl a főnöknő nővér.
(xj Asszonyom I Szerezze meg férje urának azt az örömöt, hogy jegyet vált nckj az »Ányosok gyöngyére*,
Brillíánst
platinát, aranyat és ezüstöt
a ífí;msgasabb napi óiban vesz
Hilhofer Ödön Utóda
1922. iprft. 19
— Ingatlancsere. Bognár Jínoi és neje Sélyei Téréitől 751 négy.iögőlc. sríntó Gelsén 35.000 körönéért, Tóth József Tóth Ferenctől gelsei Ingatlanok 360.000 körönéért Németh Ütvén és neje Gál Roii férj. Kálmán Jánosnétól Bocik.n, szőlő 152.200 körönéért, Tőrök. György é« neje Ház Györgyné és Francsics Mlklóinétól a nagvkaniisai határban szántó 12 000 koronáért, Talabér András és neje Horváth Mária férj. Hslasi Lásilónétól Újudvaron 3 drb. sréntó 2988 négvsiögől 124.000 koronáért, Siijáitó Jóisef Domin. Jóiaeftől Orosxtony, 1000 négysiőgőles siántó 50.000 koronáért, Kiss Mihályné öiv. Tóth Gábornétól Orositony, 1 hold 400 négyszög-őle« Slántó 58.000 koronáért, Ejury Jenő éa neje Jancalcs Máriától nagykanizsai ház 145.000 koronáért, Mechner Ede és neje Babochay Győrgytől nagykanizsai Király utcai háx 700.000 koronáért, Mechner Ede és neje Babochay Györgytől nagykanizsai 3 hold Hántó 1,100.000 koronáért, Pol.i Lésrió Nováciky József és társaitól a nagy-ksniisal határban levő szántó 72.000 koronáért.
— Eljegyzés. Mikula Szigfrid Zala-vármegye tb. szolgabirája és Olilös Magda vasárnap tartották eljegyzésüket.
(x) Uránia. Szerencse ura, kalandor történet Monté Carló világából.
— A vidéki aajtó köréből. Megbízható forrásból nyert értesülésünk szeiint a legközelebbi napokban uj újság indul meg Zalaegerszegen ,FtU&xala\' néven. Az uj lap hetenként háromszor fog megjelenni és a kormány által betiltott „Zulamegyei Ujaág"-ot fogja pótolni. A lapnak valószínűleg dr. Gerencsér Lajos lesz a felelős szerkesztője. A nemrégen megindult mZalavármegye~ cimö hetilap addig, mig a napilappá való átalakítási munkálatok befejezést nyernek, egyelőre hetenként háromszor jelenik meg. A lap munkatársaiként a legjobb fővárosi újságírókat sikerült megszereznie.
— Ax országos caerkéaxktállltáa azlahelye. A májusi országos cserkésikiálli-tás szinhelye Budapesten a II. ker. főgimn. (Ferenc József intézet) terraaza, díszterme és két fedett belső udvara. A zalamegyei cser-készcaapatok közül eddig a zalaegerszegi 71. „Zrínyi" -csapat nevezett be ízlésesen kötött könyveivel és gyermekjátékaival, de hisszük, hogy a példa követésre fog találni Nagykanizsán la, meg másutt.
— felhívás. A Katii. Legényegylet tsgjsit felkérjük, hogy miodazok, akik sz alakítandó Sport alosztályba belépni akarnak, azok ms szerdánWlO-én) este 8 ómkor ez egyesületi helyiségben jelentkezni szívcsked jenek. Ai elnökség.
00 Sxékelyvér. Lehet-e Erdéllyel nem foglalkozni ? Vatt-e olyan magyar ember, akinek mindennap eszébe ne jutna ez az elrabolt oiszigrész? Nincsen, hisz akik czl az ország tiszt kirabolva hatalmukba kerítették, hatalmukat oly brutálisan kezelik, hogy J f rmán naponta vészkiáltás dörög át az országon, mely figyelmeztet bennünket Erdéy elrablására és szakadatlan tzenvediseite. A .Székelyvér — melynek Petőfi sserinl is ^minden csöpja dritgá ayőngyöt ér — fogja Nagykanizsa mozi kuüurájál arra a pi-ideriztálra emelni, arrelyen ma a müveit államok minden országában kultur tényezőnek elismertetett. A ,Szé kelyvéi" mozi-szkeccset a Világ mozgó fogji csütörtökön és pénteken — bár nagy áldozatuk árán — bemutatni, melyre már most felhívja NagykarItsa I közönségének, egyesületetek, iskoláinak figyelmét, Ilyen hatalmas magyar tör tínelmi film és szkeccs edd g látható nem voll.
— Jamper, kabát, «atlér (e.p.) í> gyenii.k-rutiák k&téiéhel ét hotgoü éhoa divatmtnlak és ei.knek ssakiieiil m.grarii.lUl slUtolt egyediül magyar tn-kenyvs, SS Alám Károly-tíle kotéal í> borgoliai divat-miniül, • melyből mindenki • teg.zebb luhiiiti cikkeket állíthatja ottbonál-sn. Botli ire bO korona. Minden kenyv-, papit-, lepeiuaiti és kíal»wikeils!.tb.a kaphit-i. (Vidéksa 10\', fetir len síimitf.) M.gieeyi.llietó a
,Legalább Uvat\' kíadétilvalaliban la, tíjd.pejt. IV., Kiroly-kdrut S. iiim. Mítyá.y Gimtiv Jiv.le:ok ter-j.istó vitUlata- Srabáimiolák mírtík iiennt 24 é:a aialt slkéesSbak.
zawi közlöny
— Koaiorncaka. Díevock Júlia német nvelvtenitónő felnőtt tanítványai folyó hó 22-én este 7 órai kezdettel a Polgári Egylet nagytermében kosioiueskát rendeznek. Ennek keretében műsoros estélyi adn-ilr, melynek műsora a kővetkező: 1. Wer hst\'s getan? Bohózat 1 felvonásban. Irta: Steiner Olga. otereplők: Frau Elise Werner — Horváth Etus, Annn, Rosa, Mstie (deren Stieftöchter) Kanyar Bősei, Kovács Bidí, Goldfinger llonko, riáulein Amanda eine alté Wirtach.fterin — l.kubec Margit. 2. Trot.igei Mndel. Kupié. Irla : H-inxe Richhard Énekli: Lsjpcig Annus. 3. Der Bumen Reche. Alomkép.Irta: Valentin V. Szereplők: Madchen — Gsrai Edíth, Rose — Lojpczig Edíth, Lilién — Horváth Etus és Lajpczig Annus, Verglssmeinnicht — Goldfinger Ilonka, Hijscinte — Kovács Zsuzsi, Tulpe — Kovács Bidi, Nelke — Kanyar Bőisi, IrU — Koller Erxsl, Eisenhut — Jakubccz Bözsi, Mohublume — Jakubecx Margit, Stiefmfltterchen — Kanyar Manci, Veilchen — Honnel Klára, Schneeglőclchen — Magyar Manci, Fliegenshwamm — Lajpczig Ilus. Az agilis és köikedvelt nyelvtanítónő kiváló kulturális munkáját fogja dicsérni ez ax előadás, melyre közönségünk figyelmét ezúton Is felhivjuk. Az álomképben előfo-duló táncokat Harssy Girike tánclanárnő tanította be. Elősdás után lánc lesz. A rendezők felkérik a közönséget, hogy a büffethez hozzájár ulnl éa adományaikat folyó hó 22 én délután a Polgári Egyíet nagytermébe juttatni síiveskedjenek. Jegyek a K\'átky tőisdiben kaphatók.
(x) Aata Utolsen a mozi utolérhetetlen film csillaga hosszú pihenése után ismét egy grandiózus szerepében lép fel a Világ mozgó ban ma sArdán be mulatóra kerülő remek drámában, molynek cime mA félkegyelmű" és Dosztojevszky világhirü regényének filmváltozata, nagy és nívós irod.lmi művész est.
— Zalaegerszegi csinos két axobás konyhás laké isomai elcserélném nagykanizsai lakáé.ol. Ajánlatot a kiadóba kérek.
(x) Uránia. Szerda—csütörtök : Szerencse ura, kalandos történet a Monté Cáriéi játék barlang titkaiból. A játékszenvedély őrülete, a nyerés ravasz kabalái, Monté Car!ó csábító szépségei vonu\'nak fel a filmen egy gonoszul e\'őkészitett bűncselekmény keretében. Az Uránia előkészületei nagyban folynak tz ellenállhatatlan humoru Anyósok gyöngyo film szkeccsre, melyben három fővárosi színésznő és két színész szerepel a színpadon.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t!
_5_
színház, bűvészet.
Huber Elzike mlWásxelSadásale
Meghallgattuk vasárnap, meghallgattuk hétfőn és — minek tagadjuk, nem tudtunk betelni, meghallgattuk kedden is. Első nap egy bizonyos mérvű várakozással néztünk produkciói elé, ami elvégre érthető, hiszen annyi a .,csoda gyermek", hogy minden városnak kijut belőlük. Azonban a kis Huber Elzit látni kell, hogy fogalmat alkossunk magunknak művészete felőL Mert tiszta művészet az, amit ez a hét éves gyönyörű baba produkál. Isteni tehetség, kinek bölcsőjénél Thalia és Terpsichore nászukat ülték. A sző legigazibb értelemben vett „csodagyermek". Nagyszerűen kidolgozott figurái, kis gyermeklényének egész felolvadása a zene ritmusaiban valami csodás emberfölottiséget értékeltettek a szemlélőben. Az a végtelen kedves gyermeki báj, ennivalósága, egy nagylány öntudatával előadott szavalatai, a közönséget valósággal magával ragadta. A termet színültig megtöltő közönség a kis csodaprimadonnának sokat, nogyon sokat tapsolt. Meg is érde-molle. Egy — csodagyermek előadásai voltak.
- i i —
TÖ^VÉ^YSZÉ^
Április 19-lkl tárgyalások, A nagykanizsai kir. törvényszék dr. Mutschenbacher Edvin kir. törvényszéki bíró elnöklete alatt a következő ügyekben Ítélkezik: Gíspác József csatárt lakos többrendbeli lopás btitav^ ügyében, Müller Sándor, Bagsán Alfréd és Cséve József nagykanizsai lakosoknak felül-bélyegzetlen bankjegyeknek külföldre való kivitelének ügyében, Simon Lsjos és Fikó Rozália kispesti lakosoknak okirathamlsitisi bűnügyében, azonkívül Tóth István, Riskó József és társa kisrécsei lakosoknak lopási esetét. Tárgyalás alá kerül még Lakner Mária összbüntetés kiszabása, mit a bíróság a mult héten elhalasztott április 19-re.
ítélethelybenhagyás. Fodor Imrét és társát a nagykanizsai kir. törvényszék annakidején kilenc hónapi börtönre ítélte. Felebbezés folytán az ügy a pécsi kir. táblához került, mely az elsőfokú bíróság Ítéletét helybenhagyta. A kir. Kúria a mult napokban tárgyalta Fodor és társa bűnügyét, azt szintén helybenhagyta. Az Ítélet igy jogerői.
HorvAth György
pala- ét c«er*pf«<löme»ter
NAGYKANIZSA, KIRALY UTCA 13. SZAM
Elváltat a totőfedí* szakmibs vágó mlndan-nemű munkát^ogy halyjpn^mlnt vidákte.
SPECZIALISTA S^í^LÜK
KltUnö szakmunkásokat állandóan foglalkoztat.
V.lcdl
ETERNIT PAIAT
rakláxon tait Szivas cc«g-rondáiéit kér, tiizUlatta:
Horváth György pala- és cserépfedó-mester.
Figyelem t
értesítés.
Figyelem I
t*rt«sitea . nag)erd«nu IJiSn.iget. bosy • ajakkealIUlatta nbivult •»
EDÉNYKLINIKAVAL
ahol Ot»j. porcatUa. nlW és minden o szakmába vágó dolgok r»H«táiát léwcit ipormú vészeli festéssel é» aranyosásstl tudom ^tolnLUgWSlc rilváUlo.i. eienkivüt aMszáktk b«k6tésit ás n«»tkterhil4k kászttásét. A
__________________. mefj-eknek esetlag h áoyzó
•jxintén báxmlnomu vinyezást elfogadok. A nagyérdemű közönség szíves párt-fogásit továbbra Is kérve, vagyok llsztalaUel
WEISZ HERMIH NAGYKANIZSA

2A!,AI KÖZLÖNY
,9x2. április 19
KÖZGAZDASÁG
Budapest, április 18.
* Budapesti tőzsde i
Napóleon S985-3015, Fonl--. Dollár
783—93, Frsncis frsnk--, Márka 276-85,
01a.Tj líra 42\',\',—43■/«. 0«\'rák korona 9\'/,— ■ .10\'/„ Rubol 54\'/, -55V,. Lei\'538-68, Szokol 1608—1018, Svájci frank —, Dinár 985-96, Lengyel márka 20\'/,—21\'/,.
ZQrichl zárlat:
Berlin 176, Amsterdam--, Hollandia
196, New-York 514, London S271, Páris 4780, Milano 2810, Prága 1036, Budapest 68, Zágráb 165, Varsó 14, Bícs 8!/„ Osztrák bélyegzőn —.
A Jelelős szerkeszti távollétében szerkesztéséi 1 m/lójo£Í/og jelel\'.s: Benedek Rezső szerkesztő
Nyilt-tór.*)
Vén neranciém milyen llastalt vcndíse\'m »zivc» luJomiiira hozni, hogy ónálliSittva magam. folyA lirt 18-tfl kcsJvc tyuk5i«aiv«gót, manikűrt kizárólag c*ak )ii-uikníl vtfgftk Talafonhlvíüra uonnn\' Jtivók. Telefonsam :»77. I.avtls Ólap-dm : stmtra-vlca 17.
A n. c közönig párlfogátát kéri Icljai tiiiUlcttcl
*) Ai « rovatban közollekán aom a swrkaazti\'aég, tam a kiadóhivatal fclolóaségct nam vállal.
Apró hirdetések
dU*> 10 ac4lc 30 K, TMlr- M Oon.po.p 40 K. minden totAbbl »tó h«iKO>u*p s K, vaaAr- «• OunopoKf 4 IC, iMta(at>b b«10rel U4dtll aaavak 0. IlUtv* 0 K. Altt.t
ksrssikask luladtiikoi 80 lUultk &rcngedisi4i)jr.
Eladó egy üvegcsillAr éa jobb bútorok. Cim: Kazinczy utca 1., 1. om.
Csáplőfarnltarn 7 lóerős Wohartka nyersolajmotofrsl, 720 "/„ cséplős7ekrénnyel, ki fogástalan üzemképes állapotban elsdó. Gőzfürdő.
Külön bejárata bútorozott uzobát
keresünk a Főuion, vagy a közeli mellékutcákban májét l-re. Ajánlatokat e lap kiadóhiva^ tala továbbit. .,
Adómentaa családi háx azonnal beköltözhető lakásssl eladó. Bővebbet Csengery-ut 65. *z. fü«zerkereskedésben.
Újságkihordók
naafaa fizetéssel azonnal felvétetnek
Ionunk kiadóhivatalában
RÉZGÁLIC
Mayuoga
Paffia
.mícltu Kénpor
ftaomitoU Raíflctlt dentillált
Gépolaj Hengerolaj Unó Kocsikenőcs Marónátron
(tnsgatfoka lugkó)
Gyanta itb.\'Ss,
\\f
-kereskedés.
újonnan berendezett s gazdagon felszereli
kizárólagos
E szakmába vágó fcstékáruk minden színben, föld és oUjfe&lókekbcn, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkok.
Vegyi termékek: SSMSSi:
Kalaplakkok minden színben kaphatók.
I
Nagy választék ecsetsk-btn, lenolajkente (llrnli), lenmagolaj, tsrpentinban.
Festők figyelmébe I
Megérkeztek az idény legszebb festő j fali-minták, melyek minden .. vételkényszer nélkül bármikor megtekinthetők. Nagybani vételnél elönyárak.
Sternberger Gyula Erzsébettér
Ssarvas-SxáHoda átsllanébnn
Tehetőn 3*7
XXXXXXXXXXXXXXXX
■redetl ERFURTI IS,.lék- es virág-
magvak
mlodannemd gaxd»jágl
vetőmag
é« nématorssági ólomrírolt takarmány*
répamag
sWf kapható
Ország és Widder
_ Hlu«(lmMlrtf<il<«bill«i|rti»lmIrt>áhl »10
Jjí Kérjen ajánlatát ás árjegysákal II
XXX XXX XXXXX XX X xs
MAKULATUR
papir kapható -a kiadóhivatalban.
Pollák M. Emil
cégnél Klnizsy-u. 2a. Talafon 131
legolcsóbb napi árban kicsinyben is kapható
étkezési, vetőmag, takarmány
BURGONYA
Termelők és kereskedőktől vásárolok minden mennyiségben
Közvetítőket díjazok.
mosgóképsilnhái
Erziékit klráljií-tér, Szariu iz.lliít (pllitékn

Telefou 74.
TeUfoi 74.
Szerdin csak egy nspl Dosztojevsiky híres regénye filmen I Aala Nlalsan felléptével
A félkegyelmű.
Dráma 5 felvonásban
jön! Székelyvér jön!
v
Ufllutiwik • ?ihotf 86 K» " K-1 Mr »8 k, |
UtJIJttTttA • n. hJy 16 korona, IIL haly 8 koron*. |
ElíaJások\' hétköznap fél 7 él 9 órakor, vasár- éi ünn«p-napokon 3, 7 0 órakor. Pontos kasdás^^
Schwarz és Tauber
gyanpatáre n«gy* c«gn6i
Alapítva IaM
I 111 II*
Villanyerőre berendezett
épület és gépjavító üzemet
állítottunk fel. Elvállalunk automobilok, motorok, 1,4 gőzgépek teljes főjavítását. Kutak és vízvezetékek szakszerű felszerelését és javításit teljes felelősség mellett. Vaa- és fémek esztergálépét.
Rézöntődé. Autogénhegesztés. Csukott garázs.
Szíves megkereséseket kér
WIELflNT és BflRON Eötvös-tér 18. $zám.
tWatett a iáf talaüeaoaok . Zalai ás Gyarmati V607ynTomdüiba».
61-lk évfolyam

Nagykanizsa, 1922. április 20. Csütörtök
89. ssám.
ZALAI KÖZLÖNY
\' keresztény politikai napilap
SMrkMstóióg éj kladóhlv*ul i Pfi-ut 13. ax. - IflUrarbaD-Ulcfon 78. ■
Megjeloulk mludlg kor* roggol
FÓSZBRKESZTÓ:
Dr. HEQEDÜS GYÖROY
■ T. mi.tgj. I,;rti,\'..1
fKLBI.ÓSSZRRK&SZTÓ:
BODROOKÖZV ZOLTÁN
BKSU..I4.I ár»ki(t*/,hr|ÉW tliril iulll) lm MO X. f\'iu.i. 400 K. Knr»
4n» >00 K. Egy bór. 7t K. tg,.. itt 4 K
Bethlen István gróf miniszterelnök génúai tanácskozásának eredményei
A német-orosz szerződés kihatásai. - Az antant nem akar szakítani Németországgal. - Németország nem sértette meg a békeszerződést.
— Saját tudósítónk telefonjelentése. —
Ha n/. első lehetőség kerekednek felül*
Bécs, április 19. Itteni jól értesült körökben ugy tudják, hogy Bethlen István gróf és Benes között Génuában folytatott tanácskozások eredményeképpen azt »z utasítást küldte Prágába, hogy készítsék elő a magyar-cseh gazdasági tárgyalások mielőbbi megkezdését.
, Ugyancsak Génuából érkezeit jelentések szerint Bethlen miniszterelnök Benes kőzve* titésével tanácskozott a kisantant államaival a Habsburg-kérdésben.
Budapest, április 19. Bethlen István rffóf miniszterelnöktől a mai nap folyamán távirat érkezett Génuából, mely szerint visszautazását elhalasztotta és igy hazatérése csak n hét végére várható. A táviratbúi arra lehet következtetni, hogy a génuai. incidens nem akadályozza a miniszterelnököt abban, hogy tárgy*fá*"it » nagy és kisantant vezető politikusaival folytassa.
Bethlen István gróf magyar miniszterelnök legutóbb Barthouval, a francia küldöttség vezetőjével folytatott beszélgetést.
Kormányköreink értékelései szerint a génuai incidens magyar szempontból a legközelebbi időben érezhető változást nem idéz elő, mert Magyarország e tekintetben közvetlen érintve nincsen.
Több tekintetben azonban mindenesetre bennünket is érdekelnek az események. Legalább is annyiban, hogy Génuában a hangulat most kiéleződött és természetesen ez a hangulat most éreztetni fogja hatásSK"---
Hogy minő politikai lökést^ ad a németorosz megegyezés — az még most nem tekinthető át. A jegyzék, melyet az antant Németországhoz intézett, arra enged következtetni, hogy az antant nem akar szakitaní Németországgal. A kiélezett helyzet csak az atmoszférát rontotta meg. Hogy mi lesz ennek a szerződésnek a következménye, azt ebben az órában még nem lehet tudni.
Két lehetőség ven. Az egyik — hogy a francia politika győzedelmeskedik, mert L\'oyd George politikája lehetetlenné vált. A francia álláspont a békeszerződésben biztosított igények kíméletlen érvényesítését követelné.
a politikai mód az angolokat is beleviszi a németellenes politikába. A másik lehetőség szerint — látva a német—orosz megegyezést — iparkodni fognak, hogy ki ne maradj »nak a gazdasági forgalomból, fokozottabb mérvben fognik megállapodásra törekedni Oroszországgal, mert hiszen Angliának életkérdése, hogy produktumait elhelyezze, erre prd:g csak Oroszországban van alkalma.
Lloyd Gíorge az Oroszországgal való tárgyalásokat sohasem akarta megszakítani. Hisien a francia—angol ellentét ic innét származik. É* a szerződéssel lehot majd csak a gazdasági rekonstrukciókra irányuló törekvéseknek érvényt szerezni.
Berlin, április 19. A jogi szakértők, hogy megvizsgálják — vájjon a,német-orosz szerződés nem áll-e ellentétben a versaillesi szerződéssel, a lapok jelentése szerint arra a határozatra jutottak, hogy Németország semmiben sem sértette meg a békeszerződést.
Bécs, április 19. Jól informált helyi ől arról értesítenek, hogy diplomáciai körökben a német-orosz egyezség miatt számolnak Poincaré közeli lemondásává1.
Ugyanezen forrás azt is tudni véli, hogy amennyiben Poincaré a maga politikáját továbbra is rá akarja oktrojálni a nagyantantra, számolni kell a három nagyhatalom közötti szilárd barátság szétbomlására.
Előkelő diplomáciai körökben rendkívül nagyfontosságú szerepet szánnak a jövőben Lloyd Gcorgenak és általában az angol politikának.
Génua, ápiilis 19. Walther Emil osztálytanácsos, magyar delegátust beosztották az angol forgalmi delegációba.
Génui, április 19. A fascisták kiáltványt bocsátottak ki, melyben nyugalomra intik a lakosságot, a konferencia sikerének biztosítására.
Génua, április 19 A német válaszjegy-zék ügyében mfg folynak a tárgyalások. A választ holnapra váiják.
Róma, április 19. Itteni kormánykötök-
ben kijelentették, hogy a német-orosz szerződéssel előállott helyzet igen komoly és veszélyezteti a génuii konferencia folytatását, az olasz érdekeket azonban nem érinti és általában Olaszországot csak annyiban érinti — amennyiben ő is az antant ta^j*.
A Wrangel-hadsereg lefegyverzése
A bolgér kormány intézkadésa.
Szófia április 19. A bolgár kormány felszólította Wrangét tábornokot, hogy hadseregének lefegyverzését azonnal hajtsa végre, a szovjetkormánynál - pedig lépéseket tett,\'hogy a Wrangel-hadsereg tagjait amnesztiában részesítse. A jövőben pedig tilos lesz az országban tartózkodó oroszoknak fegyvert viselni.
Lezárulnak a pokolgépes merénylet aktái.
Gróf K!eb«]ab«*f belUgymlni.ztar nyilatkozata.
Saját tudósítónk telefonjelentése.
Budapest, április 19. A mai napon a legteljesebb csend állott be a főkapitányságon az erzsébetvárosi kör bombamerénylet nyomorába ügyében. Tegnap hallgatták ki talán az utolsó gyanúsítottat, Deutsch Zoltán 20 éves villamos kalauzt, aki azzal dicsekedett, hogy része van a merényletben. Ez azonban csak olyan dicsekvés volt. Ezért a rendőrség őt is elbocsátotta.
A mai napon már sem tanuk, sem gyanúsítottak nincsenek a főkapitányságon éi ha valamilyen véletlen, vagy szerencsés nyomozás közbe nem jön, akkor talán le is zárul a véres szenzációt előidéző bombarobbanás nyomozásának minden fázisa.
A főkapitányság ezért elhatározta, hogy a robbanás nyomozásáról hivatalos jelentést szövegez meg, amit a felsőhatósághoz, a belügyminiszterhez juttat el.
Értesülésünk szerint ezt a hivatalos jelentést a sajtó részére is ki fogják adni.
Budapest, április 19. Klebelsbefg Kunó gróf belügyminiszter a bombamerénylettel kapcsolatban a .következőket mondotta:
— A román szenátusban történt robbanás utári nyolc hétig nyomozott a román rendőrség, amig sikerült a tetteseket kézre-keriteni és az egész ügyre világot deríteni. A fővárosi rendőrség a Dohány-utcai merénylet dolgában teljes erővel nyomozott és nyomoz még most is.
— Ki kell jelentenem a nyilvánosság
Férfi és női szövetek ^^ beérkeztek
Kisfaludi és Krausz "^.ti: Nagykanizsán
ZALAI KÖZLÖNY
192S. ápHIb 20.
előtt és igen hangsúlyozva kell mondanom, Höfy a rendőnég minden mellékt^kintet nélkül folytatta é« folytatja a nyomozást.
— En nem adom fel a reményt, hogy a tetteseket kérrekeritáéle és a rendőrség minden kínálkozó alkalmat fel fog használni arr«», hogy ext ax ügyet minél előbb ered mény kövesse.
Miért szüntették be a „Tala-megyei yjságM-ot?
Budapest, április 19. A Magyar Távirati roda jelenti: A m. klr. belügyminiszter 159661/1922. számú rendeletével a Zalaegerszegen levő .Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T* kiadásában és Oásiár \'Ferenc felelős szerkesztésében megjelenő „Zalamegyei Ujsíg" cimü politikai . napilap további megjelenését és terjesztését az ország belső rendjének és közbiztonságának, valamint külső politikájának érdekeit veszélyeztető irány n miatt megtiltotta.
- Neveiett lap április 2 iki srámábm „Meghalt a király" című cikkében, a király halálával kapcsolatban, n királykérd«s és a második visszatérési kísérlet tendenciózus, valótlan beállításával, továbbá állítása szerint bekövetkezendő „szabadlopás, szabadrablás" emlegetésével az ország belső rend-ének és közbiztonságának, valamint külső politikájának érdekeit is súlyosan veszclyezUti. Szocialista tüntetések Bécsben. Sóját tudósítónktól.
Bécs, április 10. A • Berlinben tartott nemzetközi szocialista konferencia haiArozatá nak megfelelően holnap Bécsben óriási tüntetések lesznek. Az üzemekben délután -i órakor befejezik a munkát és a munkásság „tüntető körmenetre" indul. 120-—150 ezer ember felvonulására számítanak. Szónoklatok azonban nem lesznek.
Választások előtt.
Budapest, április 19. Néhány n?p múlva újból indul meg a vála»ztá*i kampány. Ugy ax egységes korrnányzópán, mint az ellenzéki pártok teljesen felkészülve várják azt a napol, melyen ismét megnyílik az agitcció lehetősége. A politikai kőiök érdeklődése az illen-xék felé fordul már csak azért is, mert az ellenzéki pártok eddig a legtöbb kerületben még nem közöllek jelöltjeik nevét, ugy, mint a ko> mányxópárt. Állandó konlakluU tartott fenn a vidéki pártszervezetekkel és rtfindenült megállapodtak a jelöllek személyében.
Érdekes egyébként, hogy a választások hatái idejéről ma ismét különböző híresztelések kerültek forgalomba. |2y ma több beavatott politikus az ilyen hírekkel sxemben azt állirotta, hogy n választást még május végére ki fogja írni a kormány.
A horvátok osztrákellenes magatartása.
— Saját tudósítónktól. — ^
Bécs, ápr. 19. A „Deutsch österreichische Tagesxeitung" jelentése szerint a megszállott nyugatmagyarorazági területek horvát lakos-ortga körében élénk mozgalom észlelhető az osxtrák uralom ellen. A horvát lakosság vexérc Stipelict Vilmos őrnagy. Gyűléseiken azt h»ngoztátják, hogy a horvátok vissza akarnak kei ütni Magyaro»s*ághor.
A jóvátételi előleg
az élőállatok kiszolgáltatása vár most még reánk. Mulán kockát veiének ruhínk fő\'ött az Igazságtalan itélkexés pribékei, miután levágták kezünket, lenyúlták Ubun k«t, kitépték nyelvünket, beverték fejünkéi, törkünkből tekintélyes darabokat kivágtak gyilkos kex* kkcl n fa\'ánk nrsrtalócok, miután kífosrlottak és elvittek é« elraboltak mindenf, ami elmo.\'diihotó, elhóidhUó, szétszedhető, miu\'.ín körülkerítettek és körüljártak, hogy ez a még fönmaradt meggyalázott testcsonk se tudjon megmozdulni, kinyújtózkodni, magához jönni, embeiibb formát nyerni, miután elvették cselekvési akarásunkat, mozgási szabadságunkat, m\'utón kiszabták nekünk a levegő mennyiségét mit elhasználnunk szabad, miután elevenen befalaztak a népszabadságok őrei, hogy napfény ne hatolhasson bo hozzánk „legyőzőitekre", miután a népek „önrendelkezése" folytán sok millió mogvar lelket ax ellens^ karmaiba „önrendelkeztek" kétségbeesett tikolyuk dtscára letépték \'Édesanyjuk hü keblérő1, miután n nemietek utolsó koldusává csonkítottak éi kifosxtvaj lehetotlenüi, vér/ő sebekkel otthagytak magunkra a nemzetek orsx.ígu\'ján, vergődve és tusikodva, szégyenévé a szobád országoknbk, sztb.-.d martalékul az ches dögkeselyüknek
— most még hurkot fonnak aszott levegő ulán kapkodó torkunkra, hogy a föltámadás, n felépülés, a magáho>jövés lehetőségeit is elvegyék tőlünk és vazalusok módjára teljesen ki legyünk nekik szolgallutva — kegyelemre, clelrchilíílra, még utosó darab marhánkat is elakarják hojtuni.
hA támadó állam teljesítőképességének határáig tegye jóvá ae okozott károkat 1* — mondtak ki annak idején az ítéletei n szánalmas, magyar országcsonkra s készítették számunkra a fekete levest — mit őrületükben toporzékoló cilei-ségeink — az erŐsebb jogán velünk akornök most ki\'<analaztatni. t
Magyarországot — melynél caik Finn
— vagy Iror&zág volt elnyomottabb — mely csnk ugy sodródott bele a h*boiuba és viselte annak minden szenvedését és kockáznia! — mint az n hűséges asszony, kit gonosz férje magával ránt\' — „támodó állum„-nak nyilvánították, a kin irgalom nélkül be kell hajtani a — mások csinálta adósságot . . .
Fölösleges szészaporitás lenne cíak, a négycsszövclség gőgös ur.»i előtt rámutalni vérző csonkunkra, a ko\'dusbolra, az éhenha-lódó középosztályra — az „erősebb fél" sátáni dölyfe csak fizetendő számlát és nem irgalmat — ismer.
A jóvátételi bizottság urai még gyermekcink életét — maradék állatállomány unkát is elúkarják vinni, hogy elvegyék tőlünk még azt is, amit a „diadalmas megszálló seregek" már nem bírtak tőlünk olcipclni és vasmarokkal akarják tőlünk kiszorítani e jóvátételi „előleget."
És miközben a hurok nyakúikon mind erősebben összefonódik és mindjobban kékül el az arcunk n fojtogatás alatt — ellenségeink angol hidegvérrel és sátáni gonoszsággal azt mondták nekünk a „győző" maliciájával:
„Magyarországra fényes jövő var."
A fényes jövő ugyanis ax •— hogy ezentúl beláthatatlan éveken keresztül minden magyar gyermek\' mit magyar édesanya szül: mint az ellenség adóalanya, mint a „győzök" tehetetlen vazalusa jön a megyz-r vilagra. Ha nem bontják meg nekünk a sejlóperditták és galileislák n frontot — akkor ma „nekik" fényeskedik ez a „jövő" . . .
Minden bizalmunk Bethlen litván gróf miniszter felé pontosul ma össze, a magyar Golgota ezen ujabb megrázó állomásán, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatások ezen ujabb nehéz óráiban Bethlen gróf lángoló hazaszeretete, politikoi éleslátása és vaskeze a magyar nemzet hajóját a fenyegető szirteken keresztül kivezeti a biztos rév felé, ho^y Trianon gőgös Caliguláinak miniszterelnöki és államférfiúi tekintélyének minden súlyával
oda fogja kiálltán! a pusttuló magyar nemzet minden össxesitett fájdalmával, hogy szerencsétlen harán.Wat nem szabad a „győzők" mohósága miatt a lasiu fejlődéi, békés kon-rzolldáció eszközeitől és főtételeitől m-ígfosx-tanf. His\'en koldusok vaffyunk, kiken könyörülni, segiteni kell, hogy fsllápAsxkodhtssunk, hogy magunkhoz íérhoMdik és elfogUlbaa-auk a nem/etek atóvelségében n-t a halyet, melyei mailünk, kultúránk, életrevalóságunk predesztinál; hogy ctak ugy tudjuk maid Illetni az élánkhe lett borialmw siámlá\', ha ax élet is /ejtSJis lehetősig it is megadják nekünk. ......
Ej .hogy vígig kutdottuk a Sin-Michclét, ahogy kibírtuk a Doberdó pokUl, ahogy nem tágítottunk a Kárpá\'ok láncaitól, •hogy keresitül törtük Gorlicít, végig gátoltunk az orosz moc«arakon é« térdre kési-teltük . valjevói franklirörök tótsásssokroi-bombsdobátóit — ujy a magynr nomiet csodilaloa életrevalóságába, i céíps tuganyos-..tártba vetett rcndithetei len bculonun.1 — bár Sssicsroritott fogakkal — n magyar tragédia ezen ujabb felvonáséi is fiifias ön-fegyelmezéssel és daccal végig fogjuk «ten-vedni. hogy kiküzdhessük m.gunk éa gyér* mek-ink _számára a magyar jövöt it jóvátegyük .mit . gyujtogatók bünóa kezekkel a magyar teit épsége ellen elkövettek.
M.-rt hiszünk a magyar test épségében.
Hiszünk a magyar Főnix feltámadásában. (\')
platinát, aranyat és ezüstöt
a legmagasabb napi álban vesz
Milhofer Ödön Utóda
Beöthy Zsolt dr.
1848- 1922.
Még nemrég előadást tartott. Bár évek hosszú során át betegeakedfett, erős szervezete ellent Alit minden betegségnek. Keveset hiány->ott az egyetemről; ha rekedt volt is, mi a kor haladásával mindinkább erőt vett rajta, o „rezgő fejű" öreg ur hosszú kabátjában mindig mrgjelsnt az egyetem folyosóján, hol tisztelői szeretetétől övezve vonult szobájába s nemsokára megkezdte érdekfeszítő előadását.
Lassú, elhaló hangjában is volt valami erő, mely sok hallgatót vonzolt előadásaira. A stílus nagymesterének művésziesen cizellált mondatai nagy érdeklődést kelteltek minden alkalommal. Előttem van szikár alakja, amint az előadó asztal mellett állva, élénk gesztusokkal beszél ax esztétika rejtelmes szépségeiről s nyelvének édes melegségét és szépségét mintha most is hallanám. U^y állt olt a katedrán, mint egy ittfelejtelt irodalomtörténet, ki n nagyok — Salamon Ferenc, Toldy Ferenc, Gregus Ágost és Gyulai Pál után — kétségkívül u legnagyobb volt hatásában és eredményekben leggazdagabb.
Irodalmi pályáját nem mint tudós, hanem mint szépiró kezdte. Már a múlt század hatvanas éveiben számos költeménye, elbeszélése és Urcájü jelent meg a szépfrodalmt folyóiratokban ; az 1870-es években pedig ugy emlegették, mint az ifjabb irói nemzedék egyik legkitűnőbb tagját. 1872 ben jelent meg egy hosszabb elbeszélése, Bíró Márton s három évvel később Kálózdi Béla kétkötetes regénye. Ebben az évben tanári állást vállalt a budapesti V. kerületi állami főreáliskolában, 1878-ban a magyar irodalomtörténet egye-lemi magántanára lett. 1882-ben elnyerte e Gregus Ágost halálával megüresedett esztétikai
\'Uránia Anyósok gyöngye
FeltótlenUI halásoi gyógyszer a házai-járványa ellen
1922. áprlUr 20__
tanszéket. Mint egyetemi tanár egész haláláig
működött. A Kisfalud! Társaság 1876-ban, „ M. T. Akadémia 1877-ben választotta lagjii közé. A Kisfaludi Tártaságnak hosszú ideig titkára, majd elnöke volt; a M. T. Akadémiának másodelnöke. Tiszteletére ké-sjüít 1908-ban születésének hatvanadik év-- fordulója alkalmával a Beöthy emlékkönyv.
A nemzeti irodalom megújhodásának, Vörösmarty, Petőfi és Arany korának utolsó szellemi képviselőjét gyászoljuk Beöthy Zsoltban. Az Ő művészi előadásain, Írásain, könyvein, egyéniségén, rajongásán keresztül tükröződik elénk ez a kor. Koporsója mellett az egész ország magyar tanársága gyászol, mert ő volt irodalmi tanítómesterük; tanítványainak sráma majdnem annyi, ahány középiskolát végzett ember, ügyvéd, orvos, hivatalnok él Magyarországon. Félszázadon át Beöthy Zso\'t gyönyörűen kidolgozott mondatait tanulták és felelték a magyar tanulók a ma-. gyar irodalom halhatatlan nagyjairól — tárultak mondatokat, melyek, mint a sziklák, erős kövekből állottak és rétori erővel
zengtek.
Eltávozott elődeihez s irodalomtörténetünk egy uj alakja előtt nyílott meg a halhatatlanság örök kapuj*. (D. C.)
hírek.
— A Kállay Párt felhívása. Dr
Káliay Tibor pénzügyminiszter ur szombaton\' e hó \'^2-én a délután ^ y,2 órai vonattal\' Nagykanizsára érkezik. Felkérjük N-igykonizaa váUsttó polgárságán hogy a Pénzügyminiszter Ur\' fogadására a pályaudvaron minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjék. — A Pénzügyminiszter Ur két és fél napig időzik városunkban s hétfőn, 24 én délelőtt 10 órától kezdve a városház lanác.>trrmében tisztelgéseket fogad. Felkérjük az összes egyházuk, hitközségek, hivatalok és hatóságot, társadalmi, jótékonysági, kulturális stb. egyesületek vezetőségéi\', hogy, amennyiben tisztelegni óhrtjtanak, ebbeli szándékukat e hó 21 én, pénteken déli 12 óráig pártunk helyi aégében (Bazár-épület első udvara, földszinj) bejelenteni szíveskedjenek. A Kállay Páti Elnöksége.
— Heghalt Beöthy Zsolt. Beöthy Zsolt egyetemi tanár, förendiliázi tag, legnap este fél 8 órakor 74 éves korában elhunyt.
— A keresztény egység táborának alakuló ülése. A fővárosi választások ügyében döntő fordulat fog beállni most vasárnap, amikor a keresztény egység tábora végre megtarthatja alakuló ülését, amelyet annak idején IV. Károly király halála követ-
.köziében kénytelen volt bizonytalan időre % elhalasztani. Liberális körök kellő módon értékelik a keresztény egység tát.orának jelentőségét és éppen ezért még az utolsó pillanatban is a legnagyobb erőfesziléssel igyekeznek megakadályozni n keresztény fgység- táborának megalakulását.
— A miniszterelnök ellenjelöltje. Hódmezővásárhely I. kerületében .a 48-as kisgazdapárt elhatározta, hogy Bcthl en István gróf miniszterelnökkel szemben fellépted V.ekérdi Géza dr. ügyvédet és lapszerkesztőt.
— Szünetelnek a kiviteli enge délyek. A-földmivelésügyi minisztériumban több oldalról felmerült kérdezősködésekre h:vatalosan közölték a Magyar Távirati Iroda tudósítójával, hogy zab kiviteli engedélyt az utóbbi időben senki sem kapott és belátható időn belül a jövőben sem fog kapni.
-*BMk«dv»lől színielőadás Gebén A gelser Polgári és Iparoskör saját alapja javára 1922. április hó 23-án, vasárnap este 7 órai kezdettel a gelsei nagyvendéglőben lánccal, konfetti és szerpentincsatéval egybekötött műkedvelői előadást rendez, mely alkalommal szinre kerül Tóth Ede ,Tolonc" cimtl nép-szinn űve. A talp alá valót Torma Tóni zenekara szolgáltatja. Mint hírlik, nemcsak a kör-nyékből, de városunkból is sokan részt vesznek a sikerültnek Ígérkező műkedvelői előrdáson.
— Holzwerih Jenő halála. A magyar orvosi tudománynak mélységes gyásza van. Dr. Holzworth JenŐ egyetemi tanár, miniszteri tanácsos meghalt.
zalai közlöny
DIANA
SÓSBORSZESZ
1 kis Uvog ára ... 44 K 1 közép Uvog ára . . 120 K 1 nagy Üveg tra . . 240 K
Mindenütt kaphatói
________ 2 ■
— Széchenyi István halálának évfordulója. Kegyelettél ünneplik meg az erdélyi menekültek a legnagyobb magyar halálának évfordulóját május 7-én, vasárnap délelőtt fél ll órakor Pestvármegye házának dísztermében. E nap egyuttnl gróf Teleki László tragikus halálának évfordulója. Az ország e kél jeles mártírjáról való megemlékezéssel fogják az erdélyi meneküllek nemzet épitő munkájukat az anyaországban folytatni Az Erdélyi Otthon a Himnuszt énekli. Az elnökt megnyitót a székelyföld szülöttje báró Balázs György, nyugalmazott táborszernagy tartja. A magyar Hiszekegyet énekli a gyülekezet. A kolozsvári ünnepélyek története rövid ismertetése után Arany János „Széchenyi halála*4 cimü ódáját szavalja Jászai Mari. Schőnbein Ilona operaénekesnő Liszt Ferenctől mise-részletet énekel. Emlékbeszédet tart Márki Sándor, a kolozsvári tudományegyetem professzor-*. Gróf Széchenyi István halála címen dr. Kscriány Géz* tart előadást. A kegyeletes ünnepélyt a Szózat •/árja be. A megjelenők belépési dijat nem fizetnek, hogy megkönnyítve legyen a kiutasított vagyontalan meneküllek ukadálytalan részvélele. E kegyeletes ünnep után az erdély-
ben 30 év előtt alakult OTEME Röneszánsz Szövetsége belterjesebben folytatni fogja nemzetépítő munkáját.
(x) Uránia. Péntek, szombat, vasárnap az „Anyósok gyöngye". H« ejfés/en nem is, de félig háláira neveti magát és emellett Jis?tába jön az anyósok minden ravasz fortélyával.
— Beöthy Zsolt temetése. Péntek délután három órakor temetik Beöthy Zsoltot az Akadémia oszlopcsarnokából. A gyászbeszédet Berzeviczy Albert dr. fogja mondani az elhunyt felett. A magyar kormány Beöthy Zsoltot a nemzet nagy halottjának tekinti, részére díszsírhelyet jelöl ki és temetése államköltségen történik. A temetési szertartást Ravasz László ref. püspök végzi, mig a kormány képviseletében Vass dr. kultuszminiszter mond gyászbeszédét és helyezi a kormány koszorúját a megboldogult koporsójára.
(x) Fényképészek éa amateurok
eredeti árakon köllségmentesen vásárolhatják a mindenkor friss és legjobb gyártmányú fényképészeti lemezeket, filmeket, papírokat, kártyákat és vegyszeroket stb. Fischel Fülöp Fiai fényképészeti cikkek raktárában Nagykanizsán.
— A Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdijegylete április 23-án délelőtt ll órakor az Arany János-utcai iskola 5. számú helyiségében vigalmi rendezőbizolt-sága alakuló közgyűlést tart, melynek megalakulásán kívül egyedüli tárgysorozata — az egyesület huszonötéves jubileumi ünnepélyének előkészítése.
(x) Székrekedés. Tsuffer tanár, a nagyhírű budapesti nőorvos bizonyítványa tanusiija, hogy a „Ferenc József\'1 keserüvizet a legjobb sikerrel rendeli.
(xl Uránia. Csütörtök: Szerencse ura, kalandos történet a Monté-Cariói játékbarlang titkaiból. A játékszenvedély őrülete, a nyerés ravasz kabalái, Mónte-Carló .csábító szépségei vonulnak fel a filmen egy gonoszul előkészített bűncselekmény keretében. Az Uránia "előkészületei i^yban folynak az\'" ellenállhatatlan humoru .Anyósok gyöngye" filmszkeccsre, melyben hsrö fi fővárosi színésznő és két srlnész pzeropel a szinpjdon.
_
— Hortobágy—Balatoni automobil turaut 1922. A Királyi\'Magyar Automobil Club az idei nagy nemzetközi automobil versenyét folyó évi junius hó 1-től 3-ig renderi n következő utvonalakon: I. nap, junius 1. Budapesl—Szolnok — Kisújszállás — Karcag — Debrecen (ebéd állomás) Balmaxujváros— Egyek —Tiszafüred —Füzesabony—Hatvan — Gödöllő—Budapest. 2. nap, junius 2 Budapest — Érd — Ercsi —Tolna — Mohács — Pécs (ebéd állomás) Kaposvár —Tab—Siófok— Kehese—Veszprém—Balatonfüred. 3. nap, junius 3. Pihenő B ílatonfüreden. 4. nap, junius 4. Balatonfüred—AszófŐ—KÖveskál—Tapo\'ca — Sümeg—Szombathely—Sopron (ebéd állomás) Csorna — Győr—Ács—Dorog — Budapest. A mint látjuk, ez a nagyszabású automobil verseny tura, amelyen számos neves bel- és külföldi automobil versenyző vesz részt, városunkat is érinti. A versenyző automobilok rilka látványosságot fognak nyújtani, mert látni fogjuk mindazokat a hírneves autó-gyártraányokat, amelyek a nagy külföldi versenyek eredményei révén hírből már ismerünk. A kereskedelemügyi magyar királyi miniszter ur rendeletet adott ki az utvonalak jókarba hozatalára, a belügyminiszter ur pedig rendelettel hivta föl a hatóságok figyelmet ezen a nagy automobil versenyre. A verseny nevezési zárlata május 7., de máris igen sokan jelentkeztek ugy, hogy a verseny sikere biztosítva van. Mindennemű felvilágosítással szívesen szolgál a \'Királyi Magyar Automobil Club titkársága, Budapest, ÍV., Apponyi-tér 1.
(x) Ha nagyon kellemes estét akar mBgának szerezni, akkor csak az „Anyósok gyöngyét" nézze meg az Urániában, péntek, szombat, vagy vasárnap.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
(x) Nagykanizsa szenzációja lesz a Világ-mozgó mar és holnapi nagyszabású látványos filmszkeccso a Székely vér, mely 3 film és 3 színpadi részből áll, s moly a most elnyomott székely—magyar várcink gyónyörü hazája, Erdélyország szenvedéseit tárja eiánk. A művészek játéka, a művészi nivót jóval elhagyják, s kik nem miként más szkeccsnél, hojy a filmen is más s a színpadi résznél is más színészek játszák, hanem a filmen főszereplők személyesén lépnek fel. Ezen nagy áldozatok árán bemutatott filmszkeccs főszereplői : Szarvasi Soma a Star filmgyár művésze, Sípos Piroska a szépségdijai nyert filmmüvésznő, Halmai Imre az országos hirü 8 éves kis film művész, Kabos László az Intim kabaré- ós Jávor Vilmos filmtnüvész. A szkeccs megszerzése oly horribilis anyagi befektetéssel van ösdzekölve, hogy Jcésytelon a Világ-mözgó helyárait e két etófcStera csekély mérvben felemelni s igy a páholy 40 K, zsölye 35, I. hely 26, II. hely 20 K, III. haly 14 K. Köz-tisztviselők részérő páholy 30 K, zsölye 25 K.
íx) Kacagó eat az UrámiábanI Péntek, szombat, vasárnap lesz az Urániában az „Anyósok gyöngye" cimü filmszkeccs. Erre a szkeccsre hcfcza el minden gondját és hozzátartozóját, gondját hagyja itt, hozzátartozóját azoiban — vigye magával.
— Elcserélném zalaegerszegi szép két asotaU konyhá* lakásomat nagykanizsai lákással. Ajánlatot a kiadóba kérek.
TÖRVÉNYSZÉK
Husz évi fegyház — lopásért. A
nagykanizsai kir. törvényszék özv. Krsjnik Istvánná Lakner Mária ügyében, kinek Viselt dolgait a „Zslai Közlöny\'\' már ismertette — tegnap tartott tárgyaláson az elkövetett lopások sorozatáért összbüntetésül husz évi
ZALAI KÖZLÖNY
>9x2. április 30
fegyházat szabott ki reá. lA* őssxbüntetés-kiszabást a Mária Nosztrai fegyházban hirdetik ki előtte.
Április 20-lhl fStárgjmlÍMok.
nagykanizsai kir. törvényszék mint büntetőbíróság folyó hó 20-án, csütörtökön dr. Kenedy Imre táblabíró elnöklete alatt az alábbi főtárgyalásokat tartja. Elnök dr. Kenedy Imre, szavazóbirók dr. Hiba ia dr. A/mássy törvényszéki birók, közvádló dr. Meti József kir. ügyész, jegyző dr. Benczik József.
I.) N. K. 18 éves nngyrécsei lakos □ Btk. 232. és 65. §-ba ütköző erkölcstelen merénylet bűntettével vádolva, mit azzal elkövetett, hogy a mult év julius havában egy polgár lakásába a padláson keresztül behatolt és egy tizenhat éves leány ellen merényletet akart elkövetni s csak a leány sikoltására elősiető házbeliek mentotték ki a bestiális suhanc karmaiból.
\'II.) Farkas Sándor 68 éves pacaatüttőfti lakos a Btk. 301. és 303 § ba ütköző súlyos testi sértés bűntettével vádolva, mit a fiával ellenséges viszonyban élŐ vádlott azzal kő-vetett el, hogy mult év október havában Bókaházán saját fiát egy szekercével a fejére intézett vágással szándékosan — de ölési szándék nélkül — akként bántalmazta, hogy a vágás annak balsremgolyóját szétroncsolja és balszemének látótehetségét elveszítette.
III) Kiss József 34 éves, Harmadás József 29 éves nagyrécsei lakosok a bn. 485. és 1921. XXVIII. tc. be ütköző lopással vádolva, mit azzal elkövettek, hogy a még 1919. év októberében Nagyrécsén kiütött tűzvész alkalmával Valkó Ágoston birtokából egy kb. 3—4000 K értékű gépszijat levágtak éa elloptak.
A rablógyilkos Vandorllc. Gézát ugyancsak ma, csütörtökön hallgatja ki dr. Bettin Ágoston vizsgálóbíró.
közgazdaság
1 i Saját tudósítónktól.
Budapest, április 19.
Budapesti tőzsdét
Napóleon S10Ö-180, Fonl 3586 - 610, Dollár 798—808, Francia frank 74\'/,— 74\'/,, Márk. 2787,-88\';,. Oast lira 43—43\'/,, Osztrák koron. 9\'/,—lWt, Rubel 59—60, a Lei 585 -95, Szokol 1006-15, Svájci frank Í55\'/,-5«\'/„ Dinár 1015-25, Lengyel márk. 21-2!.
Budapesti devizák:
Amsterdam 308-308, Koppenhága 169— 174, Kriszliáni. 147—51, London 3540—3590 Berlin 865-76, Milano 43\'/,-44, Pária 74\'/,— 75, Prága 1600-620. Stockholm 807\'/,—12\'/,, Zürich 156\'.\',—57\'/,, Wien 10-11, Zágiáb 257\'/,-667\'/,, Ntw-Vork 802-818. V.rsó 81\',—22\'/,
Zürichi zárlat:
Berlin 174, Amsterdam--, Hollandi.
196, New-York 515, London 8269, Pária 4762\'/,, Milano 8786, Prág. 1015, Budapest 66 Zág. ráb 167\'/,, Varsó 14, Bécs 6■/„ Osztrák bélyegzett —.
Nemes fémek piaca:
Ezüst koron. 55—57, ezüst rorint 144—48, ötkoronáa 885 —90, a 80 koronás magyar arany 3100—3180
Termény jelenté.:
Buzi (TIsz. vidéki) 3170—220, egyéb 3170—810, rozs 2426—75. takarmány árp« 2450—2550, sör árpa 2500—2000, zab 2425—
8450, tengeri 2950—3000, repce--, korpa
1700-1785. köles 87—29.
Budapesti állatvásárt
M.rh.hus I. r. egészben 116—164, hátulja 136-180, eleje 114—154, Jl. r. rgész-ben 88 - 96, hátulja 90—108, eleje 62—74. Növendék marhs I. r. 60—76, borjú (8:811 börb.) 130-140 Készlet: Nagymarba 203, eladás 190. Növendék mirha 23, elnd ts 16, borjú 187, eladás 125. Marhabőr 100—110, borjttbír 810—820. Vásir élénk.
Sertésvásár.
Felhajtás 770. Elkelt ——. öreg sertés 124, könnyű 32. közép 134—40, I. r. 140-46, zsir 184 —90, sózott szalonna 160—66, lehúzott hus 136-44, szalonnás félser és 156—60. Vásár l.nyha.
A /elelős szerkesztő távollétében szerkesztésért sajtójogilag Jelel s: Benedek Rezső szerkesztő,
Nyilt-tér.*)
Van szerencsém mélyen tisztelt vendégeim szíves tudomására hozni, hogy önállósítva magam, folyó hó 18-tól kezdve tyukixemvágást, manikűrt kizárólag csak házaknál végzek Telofonliivásra azonnal jövök. Telefonszám 377. Levclezólap clm: Szemereutca 17.
A n. é közönség pártfogását kéri teljes tisztelettel Sátrán Lajos, a Ncnuell Mtdí *Oll •Ikalmajollji
*) Ax e rovatban közöltekért sem a sierkosst<5sép, sem a kiadóhivatal felelősséget nem vállal.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t!
SZEPLŐ Dr. JUTASSY Szeplőkenőcse |
csalhatatlan irtatóattan. Kapható aiak0ilel«kb«n vagy uUD* I r4l nulláit 6r. Masijt Kuaittlkal I
UfcMU. 4. - .}/« iitfihHUtU UJtt«t«U fc«t k««a I
Apró hirdetések
rfu.i 10 MAif 30 B. TMár- U ömtíMP "Wi,
tor.bbl .,6 l.iUu.p » K. y.Uj 4. ......... „,
b.l.T.I (M4.lt ...T.k 5, IU.It. OK. AllUi kYr*»Okn.k .........-kJ- 00 ..Aw.Uk u..nj
KUlönbeJáratu bútorozott .sobát
keresünk . Főúton, vagy a közeli mellékutcák-b.n májúi 1 re. AJÍn\'atokst e lap kiadíhivs.\' tala továbbit.
B«járó takarítónőt keresek fizetés és étkezéssel. Jelentkezni lehet K.zlnczy-utc. 6, kal.püzlet.
Jómunlcás clpéaiiojéd szonn.l fel. vétetik özv. Dávid Istvánnénái EOtvös-lér 87.
labdák
Fotball Tennis Gummi
n legjobb minőségben é. leg-julányos.bb árakon k.ph.tók
Fischet Fülöp Fiai cégnél
Nagykanizsán
Pollák H. Emil
céflnAI Klniity-u. 2a. Telefon 131
legolcsóbb napi árban kicsinyben is kapható
étkezési, vetőmag, takarmány
BURGONYA
Termelők és kereskedőktől vásárolok minden mennyiségben
Közvetltöket dijaxok.
r.
VILÁG
mozgóképszínház
Erziébit klrálfié-tér, Szarvat szállria ipliitékn Telefon 74. Telefo* 74.
Csütörtökön és pénteken nagy, korszakalkotó történelmi Blm-szkeccs mérsékelten felemelt helyárakkal. A magyar kinematográfia igazgyöngye ! A filmen szereplő művészek személyes felléptével
Látványos fi\'mszkeccs 3 szinp»dl éi 3 filmfelvonásban
Szereplők: Szarvasi Soma, Sípos Piroska, Halma\'. Imre,a 8 éves filmművész, Kabos László, Jávor Vilmos.

Páholy 2fl K, zsolyo 12 K. 1. hely 18 K, I Q. hely 15 korona, ID. hely 8 korona. |
Előadások hétköznap fél 7 és 9 órakor, tftsir- és ilanep-napokon 3, 0, 7 és 0 órakor. Pontos kavdésl
y
0000000OOOOOOO OO OQOOQQOQQO OOOOOQOOOOOOOOO O
0
Könyvnyomdái munkát ❖ Könyvkötészeti munkát
8
______, n
OOQOOOOqQOO OOOQPQPOQ QQQOPQBO OOOOOOPQOOPQQO
Nrt^wtt a apri^baMski Zalai ás Gyarmati köo,varomdá|áb«a.
u. m.: Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, boritékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését," aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa. Fö-ul 13
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. április 21. Péntek
90. szám.
ZALAI K0ZL0NY
keresztény politikai napilap
Si«rk«utó>éE í« kiadóhivatal I Fö nt 15. n.
■ k.t*mrb*a4v!*(oa 7$. ■
MogJeloJlk mindig kora rcggot
FÓSZ8KXESZTÓ;
Dr HEQEDOS OYÓROY
KF.LHl.ASSZKKKBSZTÓ .
BODRÖGKÓZY ZOLTÁN
Hlötlsotésl árak; (!\'/, Urillel »<ml i|jllt) Kg*.* *rt» 780 K. YMvti 400 K. tUgy** érr« 300 K. Egy hót. 74 K. Egy** mía án4K
Az antant tiltakozni f©g Berlinben a német—orosz megegyezés miatt.
Lloyd George ököllel az asztalra csapott. - Oroszország nem angol gyarmat - mondja Csicserin. Az orosz emlékirat.
— Sóját tudódtónk tclcfonjelentése. —
Páris, április 20. Poinc*ré miniszterelnök felfogja Hxólitani Duboiat, a jóvátételi bizottság elnökét, hogy a német—orosz szerződés érvényességének kérdését hozza hivatalosan a jóvátételi bizottság elé és a szövetség eze ket is felkér?, adjanak hason\'ó utasításokat a jóvátételi bizottságban helyet foghló képviselőiknek.
Poincaré azonkívül a szövetséges kormá nyokat is felszólítani Szándékozik, hogy közös megállapodással tiltakozzanak Berlinben a szerződés ellen.
Páris, április 20. Csicserin népbiztos az újságírók előtt kijelentette, hogy Oroszországnak nem volt oka, hogy Lloyd Gcorget idejekorán értesítse a .német—orosz szerződés megkötéséről, \'minthogy Oroszország— az ő tudomása szerint — még nem angol gyarmat.
Lloyd Georgeot módfelett felháborítja
a németek n-k folylonos állitásni, hogy az angolokat értesítették a szerződés mrgköléíé-ről. — M-gmu\'atták neli Rithcnau egyik intervjuját ox angol újságírókkal, amely interjúban újra ctak az az állilás szerepel.
Lloyd George ekkor ököllel az asztalra csapott és kijelentette, hogy ez — szemérmet len hazugság.
Az oroiz emlékirat — hír szerint — fel fogja sorolni azokat a károkat, amelyeket az ellenforradalom okozott, valtmint a Beszarábia elvesztése miatt brállott veszteségeket.
Ezek fejében már nem fognak határozott Összegeket követelni, hanem c*ak a* elvi elismcrfst kívánják, hogy az ellenforradalmat támogató hitalmak felelősek ezekért a károkért. Oroszország háború előtti adósaágait elvben szintén elumeiik, kiegyenlítésük feltételéül azonban moratóriumot és r^nd-kivüli hitel nyújtását követelik.
A német-orosz szerződés izgalmai
még mindig nem multak el. Kísérletek a kérdés elsimítására. — Barthon hajthatatlan,
Saját tudósítónk telefonjelentése.
Génua, április 20. A német-orosz szerződés következtében támadt izgalom még mindig nem múlott el. A kérdés elsimítására irányuló kísérletek csak vontatottan haladnak előre, amelyek arra indították a semlegeseket, hogy az ellentétek elsimítása ügyében a politikai bízottság előtt javaslotot tegyen. Olaszország kardoskodott az ellentétek enyhítése érdekében, Bsrthou hajthatatlan és nem akar abba belemenni, hogy a német és orosz kiküldötteknek a vitás kérdés végleges rendezését elfogadja. Nagy figyelemmel kísér minden tárgyalást, melyek a konfliktus elhárítását célozzák és az ongolok és nimetek kőzött folynak. Eredményt egyelőre még nem lehet tudni.
Elismeréssel fogadták Lloyd George ős.inte törekvését, hogy megegyezést létesítsen.
Feszült várakozással néznek a német válaszjegyzekre, melyet ma este fognak átnyújtani. *
Arról értesülünk, hogy Lloyd George erályesen megcáfolja azt n hírt, mintha a német-orosz közeledésről előzetes tudomása lett volna. „Átkozott hiiugság"-nak mondotta, mikor azt előtte szóba hozták.
Génua, április 20. Bethlen István gróf miniszterelnök kedden együtt dejeneur-zett Wirlh birodalmi kancellárral és RMhenau külügyminiszterrel. A magyar miniszterelnök szerdán látogatást tett Barthounál, a francia küldöttség vezetőjénél.
Génua, április 20. Bethlen István gróf ma meglátogatta TheunU belgn minisztert. A mai nap ismét felfojja keresni a Palazro Reale b:n Facta miniszterelnököt.
Bethlen miniszterelnök hazautazása valószínűleg némi halasztást szenved, mert Bslhlen István részt szándékozik venni azon az ebéden, melyet Branting miniszterelnök ad az értekezlet. tagjainak tiszteletére.
Budapest, április 20. Klcbelsberg Kur.o gróf belügyminiszterhez ma Génuábó! távirat érkezett, mely szerint Bethlen István gróf szombat este utazik el Génuából és hétfőn érkazik Budapestre. Ma gróf Bethlen F^cta olasz miniszterelnökkel és Theunis belga miniszterrel tárgyal, holnap Brantingho/, a svéd miniszterelnökhöz hivatalos ebédre.
A Klebelsberg—Rassay-ügy.
Saját ludósitónlctól.
Budapest, április 20. Gróf Klebelsberg Kuno belügyminiszter Jekeifulussy Zoltán v. b. t. t. és Dani B\'lázs u\'jin magyarázatot kért Rassay Károlytól annak legutóbbi politikai beszéde miatt. Ruaay cink iegn.:p érkezett vissza külföldi útjáról és igy a bslügy-miniszter segédei csak ma érintkezhettek velo. Ris.ay Beniczkyt és Szilágyi Lijost nevezte meg segédeiül.
— Lendval István — Tarl Béla ellenjelöltje. Budapesti tudósítónk jelenti: Az nlsólcndvai kerületben a Huszár féle frakció jelöltjével, Tuti Bélával szemben hivatalos jelöltként Lendvai István is fel fog lépni pártonkívüli programmal. Lendvel István a keresztény Írógárda legkimagaslóbb alakja, «ki intranzigens keresztény magútartásával egyike a legtökéletesebb egyéniségeknek. Mint tudósítónk jelenti, Lendvai István a jelölést elfogadta s a közel jövőben meg is fog jelenni kerületében. Mis vidéki városban történt jelölését elháiitolta azzal, hogy a régi néppárti alsólendvai kerületet biztosítani kell az intranzigens keresztény politikának. Lendval I«tván személye országosan Ismert, akit Nagykanizsának is módjában volt két alkalommal vendégül látni.
— A Kállay Párt közleménye. Dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter ur szombaton, e hó 22-én n délután \'/42 órai vonattal Nagykanizsára érkezik. Felkérjük Nagykanizsa választó polgárságát, hogy a Pénzügyminiszter Ur fogadására a pályaudvaron minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjék. — A Pénzügyminiszter Ur két és fél napi kanizsai tartózkodásának program-vázlata a következő: Szombaton, 22-én délután 7,2 órakor érkezés. A pályaudvaron üdvözlő beszédet mond a polgármester és a pártelnök. Bsvonulás. Ebéd a Gentrálban. Ebéd után látogatások: 4 órakor polgármesternél, l/t5 órakor pártelnöknél, \'/z5 kor Ujváry Géza v. nemzetgyűlési képviselőn!!, 5-kor vasutasoknál, 6 kor Polgári ^Egyletben, l/,7 órakor a Kaszinóban és Kereskedők Társulatában, 7-kor Keresztény Otthonban. Vasárnap: Fél lO kor mise az alsó templomban. // órakor Drogram-beszéd a Bazár épüLt udvarában, kedvezőtlen idő esetén a Polgári Egylet nagytermében. Ebéd a Koronában. Délután fél 4 órakor programbeszéd Kiskanizsán a Polgári Olvasókör udvarán. Utána látogatás a Polgári Olvasókörben. 6 órakor látogatás az Ipartestületben. 8 órakor társasvnesora a Polgári Egylet nagytermében. Hétfőn: Délelőtt 10 órakor küldöttségek tisztelgésének fogadása a városház tanácstermében. 12 kor ebéd a Koronában. Délután a város megtekintése (jryár és iparvállalatok, kö:intézmények stb.) Vacsora a Centrálban. A 7,11 <*rai vonattal visszatérés Budipestre. — A vasárnap esti társasvacsorára jelentkezni lehet párthelvisé-günben Bjzár-épület első udvarának földszintjén ma este 6 óráig. A Kállay Páti Elnöksége.
— Meg lesz tartva májusben az alispán választ ás. A belügyminisztertől mrgjőtt\' az engedély a megüresedett alispáni szék májusi közgyűlésen való betöltésére.
— Nagykanizsa város rendkívüli közgyűlése. Nigykbnizsa r. t. város képviselőtestülete 1922. évi április hó 21-én, ma pénteken délután 4 órakor a városi székház nagytermében rendkívüli közgyűlést tart, melynek egyedüli tárgya: Javaslat Nagykanizsa váróinak törvényhatósági joggal való felruházása tárgyában. A közgyűlés ax elŐ-je\'ek után Ítélve, igen mozgalmasnak Ígérkezik.
— A városi szegényház részére V. F. né Kiss L-»jos rendőrkapitány utján harminc koronát adományozott.
2 _
— Kínevezét. A jn. kir. belügyminiszter Lói ár Kornél, a nagykanizsai m. kir. államrtndörséghez beosztott segédfogalmazót a IX. fizetési osztály III. fokozatába véglege? minőségű rendŐifogalmazóvá nevezte ki. A belügyminiszteri kinevezés a kanizsai rendőrség egy minden tekintetben tehetséges, törekvő és értékes lisztjét érte, aki mindenütt a legnagyobb szimpátiának örvend.
— A plébánia kérdés rendezése ügyében dr. Sabián Gyula polgármester valószínűleg a jövő héten az illetékes tényezők bevonásával értekezletet tart, hogy végre dűlőre jusson a nagykanizsai plébánia ügye, ugy, hogy mikor a megyéspüspök ur májusi bérmálásra Nagykanizsára érkezik, az egész ügyet perfektuálni lehessen.
— A Teleki-uti Szent János szobor. A kanizsai Teleki-ut végén — a főreáliskola után — egy régi, viharvert szobrot lát az •rra haladó jámbor polgár. Ha ránéz — zavarban van, mert nem tudja az első pillanatra felismerni, igy horvát nemzeti viseletű agyag-embert, vagy mit is ábrázol a felismerhetetlen alakú szobor, melyet valamikor egy jámbor, derék iparos készített nepomuki Szent János tiszteletére, annak dicsőítéséül — de az idő
"folyamán minden lekopott róla, ugy, hogy szinte bántó, hogy a katolikus egyház nagy szentjét, nepomuki S-ent Jánost ilyen lehetetlen szobor ábrázolja. Azért a nagy szent néhány buzgó tisztelője elhatározta, hogy a plébánia engedélyével segit ezen a bosszantó állapoton és az agyag-micsoda helyébe a gyónási titok dicső vértanujának egy hozzá méltóbb, szép szobrot állit, ami elvégre nem is kerül olyan sokba. A gyűjtés megindult, ötszáz korona körül össze is jött, de ugyebár, ebből nem lehet szobrot felállítani. Miután a „Zalai Közlöny" minden vallási ügyet a legnagyobb örömmel felkarol, a nagy szent szobrának ügyét is magáévá teszi, mert tudja, j hogy olvasóközönsége, amellyel összefort és amely mindenkor őszinte barátját látja a „Zalai Közlönyében, segítségére lesz abbeli akciójában, hogy a határvédő nepomuki Szent János szobrát minél előbb fel lehessen állítani. A „Zalai Közlöny" szerkesztője ezennel 50 koronával meglnditja a gyűjtést. Minden, a legkisebb adományt is nyugtázzuk nyilvánosan.
— Halálozás. Pótolhatatlan veszteség ■ujtotta le bogáti dr. Hajdú Gyula ügyvédet és fivérét bogáti Hajdú Lajos kotori főjegyzőt és családját. Rniongásig szeretett édesanyjuk őzv. bogáti Hajdú Sándor né született kiscsöpényi és komlósl Komlőssy Rozália urnö tegnap délelőtt fél 11 órakor váratlanul meghalt. Akik ismerték a finom lelkületű, nemes gondolkozású úrnőt, akik látták a valódi régi magyar világból való háziasszonyt, akik hallották őt. mint társaságban résztvevő nemes gondolkodású hölgyet, azok tudják csak méltányolni azt a fájdalmas veszteséget, mely fiait az ő váratlan halálával érte, mert őnekik I ezeker. kívül drága, jó édesanyjuk is volt, akit sohasem pótolhat senki sem. Férjével, néhfi bogáti Hajdú Sándorral a legszebb és legzavartalanabb házaséletet élte, melyet csak annak halála fejezett be. Bár a modern, divatos hiúságoknak nem volt barátja, de há zuknál annál szebben és nemesebben gyakorolta a háziasszonyi erényeket és csendben, feltűnés nélkül «ok könnyet szárított fel jóságával. A nemeslelkü nagyasszony holttestét folyó hó 22-én, szombaton délután 5 órakor fogják az Eötvös-tér 28. számú gyászházból örök pihenőre kisérni.
— A Polgári Egylet tagjaihoz. s Nm. dr. Kállay Zoltán pénzügyminiszter ur
szombaton, folyó hó 22 én délután 6 órakor meglátogatji egyletünket. Az illuetris vendég tiszteletére felkérjük tagtársainkat, hogy szóm-baton dé\'után */46 órakor oz egylet helyiségeiben gyülekezni szíveskedjenek, hogy a személye iránt érzett általános tiszteletet és ragaszkodást ezáltal is minél impozánsabban kifejezhessük. — Faics Lajos, a Polgári Egylet elnöke.
(x) Fényképészek és amatenrok eredeti árakon költségmentesen vásárolhatják a mindenkor friss és legjobb gyártmányú fényképészeti lemezeket, filmeket, papírokat, kártyákat és vegyszereket stb. Fischel Fülöp Fiai fényképészeti cikkek raktárában Nagykanizsán
0ALAI KÖZLÖNY
Brilliánst
piatinót, aranyat és ezUstöt
a legmagasabb napi árban vesz
Milhofer Ödön Utóda
éfcsserésx
— A Rozgonyi-utcal tornateremnek kulturális felolvasások és előadások céljaira való berendezése ügyében a városj mérnöki hivatal a -városi tanácshoz két költségtervezetet nyújtott be. Az első tervezet szerint — melyekbe a-teljes berendezés értetődik színpad nélkül— 134.000 koronába,_ a másik tervezet szerint a színpaddal együtt 214 460 koronába kerülne. A mérnöki hivatal a döntés után az 1922. évi költségvetésbe kéri előirányozni az összeget.
— A Magyarországi Munkások Rokkant és Nyngdljegylete folyó hó 23-án az Arany János-utcai iskola 5. számú helyu-égében vigalomrendezö bizottsági alakuló közgyűlést tart, melynek egyedüli tárgya az egyesület 25 éves jubileumi ünnepélyének előkészítése. A közgyűlés azonban — nem mint jelezve volt — délelőtt 11 órakor, hanem délután 3 órakor fog megtartatni.
— Iakolamnlasztások büntetve. A rendőrbiró több mint 14 szülőt volt kénytelen ma 100—200 korona közötti pénzbírsággal sújtani a fennálló törvény értelmében, gyermekeik iskolamulasztása miatt. A kihallgatás alkalmával kiderült, hol a cipő, hol meg a ruha hiánya volt az iskolamulaszlás oka. Tehát a szegénység, a nincstelenség, a sötét nyomor. Azonban a törvény — törvény s igy az érző szivü rendőrbiró ennek figyelembevételével a legenyhébb büntetést rótta ki az iskolamulaszló gyermekek szülőire.
— Éjjeli támadás. Varga Ferenc Balatonkeresztur Máriatelepánek II. szakaszában lakó ny. délivasuti hivatalnokot megtámadta egy régi haragosa több társával, amint Varga a pálinkafőzdéből este ment haza. A támadók valami súlyos tárggyal egy csapfara eltörték Varga jobb karját, bal tenyerét teljesen átszúrták és fején kilenc szúrást ejtettek. Varga eszméletét vesztette. Amikor késő éjjel magához tért, még volt annyi erő benne, hogy el tudott vánszorogni vincellérjéhez, hol az első segélyben részesítették. Vargát, aki sulyps- sebekben fekszik, máriat^lepi villájában ápolják. A csendőrség erélyesen nyomor.
— Kérelem a nagykanizsai közhivatalok főnökeihez. Dr. Kállay Tibor m. kir. pénzügyminiszter ur f. évi április 22-én városunkba érkezik és április hó 24-én délelőtt 10 órakor fogadja a hatóságok és testületek küldötteit. Annak megbeszélése végett, hogy az egyes közhivatalok külön-külön, vagy együttcsen tisztelegjenek-e a pénzügyminiszter urnái, felkérem az összes közhivatalok főnökeit, hogy a ma, pénteken délután 4 órakor hivatalos helyiségemben (kir. törvényszéki épület) tartandó értekezleten annál is inkább megjelenni szíveskedjenek^ mert egy más a közalkalmazottakat érdeklő ügy is megbeszélendő volna. — Dr. Kenedy Imre, a beszerzési csoport elnöke.
— Krisztus gyalázó njság. Szeged város polgármestere a „Szegedi Napló"-nak nevezett napilap utcai terjesztését betiltotta, mert mult számának egyikében minden keresztény ember imádatának tárgyát — Jézus Krisztusi gyalázta. Hallatlan vakmerőség kell thhoz, hog/" egy oly keresztény, egy oly katolikus városban, mini Szeged városa — az ősszkereszténységet ily minősíthetetlen módon arculüssék. Itt már drákói intézkedések, nem pedig holmi kolportázs-engedély megvonások kellenek. A „Zalai Közlöny\' — mint a keresztény magyarság bátorszavu harcosa a legerélyésebben óvást emel és tiltakozik az ujságirói tisztességbe, ütköző ilyen jelzőkkel kellőleg mrg nem bélyegezhető inzultus ellen.
_1922. április 21
— Green Nándor temetése. Tegnap folyt le az oly tragikusan véget ért szombathelyi rendőrkerületi főkapitány Green Nándor temetése. Az ősi Szombathely egyhamar nem látott ekkora tömeget az utcán, mint Green főkapitány temetésén. Nemcsak a szorosan vett szombathelyi rendőrkőrlet, de a budapesti éa vidéki kapitányságok is képviseltették magukat. A hová és a merre a szem ellátott, fekete embertömeg lepte el az utcákat, jeléül annak, mi. volt a megboldogult életében, mily általános tiszteletnek és nagyrabecsülésnek örvendett. Ott láttuk a gyászolók soráben a belügyminiszter képviseletében Siket Andor miniszteri osztálytanácsost, az államrendőrség képviseletében Issekutz Aurél székesfehérvári ker. főkapitányt, dr. Szalay József szegedi főkapitányt, Lám DozsŐ főtanácsos, miskolci főkapitány-helyettest, Guillaume Árpád tábornok, körletparancsnokot, Betti vezérkari ezredes, vezérkari főnököt, Baur Nándor ezredest, gróf Mikes János püspököt, Herbst Géza alispánt, gróf Cziráky József volt főispánt, dr. Ujváry Ede polgármester-helyettest. Ott voltak a következő testületek: magyaróvári, soproni, kőszegi, celldömölki, szombathelyi, szentgotthárdi, zalaegerszegi, nagykanizsai államrendőrkapitányságok, katonai körlet, csendőrkerület, vámőrkerület, vármegye, város, magyar államvasutak üzletvezetősége. Déli Vaaut, pósta- és távirdahivatal, törvényszék, ügyészség, járásbíróság pénzügyigazgatóság, V. gyalogezred, tűzoltók, Ébredő Magyarok Egyesülete, Izr. hitközség, Vasvármegyei Url Kaszinó, kávésok és vendéglősök testülete. Ipartestület. Zuhogott éa szakadott az eső, de a közönség példás türelemmel várta a gyászszertartás megkezdését, mit a szombatnelyi esperesplébános hat lelkész asszisztenciájával végzett. A gyászmenetet egy rendőri díszszázad nyitotta meg. A koazorukocsi roskadásig telt meg a koszorúk halmazával. A gyászkocsi mellett 8 díszruhás rendőr lépett lámpákkal, azonkívül mellettük 12 díszruhás rendőr képezte a diszőrséget. Az érckoporsót 6 rendőrliszt vitte a gyászhintótól a temetőbe a sírig, hol az elhunytat átadták az anyafőidnek. A nagykanizsai rendőrkapitányság tiszti küldöttsége ma érkezett vissza Szombathelyről és igy a küldöttség tagjaitól sikerült a „Zilai Közlöny" munkatársának bővebb! részletüket megtudnia Green Nándor kerületi főkapitány haláláról. — Ugyanis a halál ugy érte utói a férfiasságának teljében levő életerős férfit, hogy húsvét hétfőjén bement hivatalába és átnézte az akkor érkezeit póstát, mely köxőtt a belügyminiszternek Green főkapitányi kine-veztetése is foglaltatott. A megboldogult még örömmel beszélt helyettesével kineveztetéséről és akként nyilatkozott, hogy mégis caak boldognak érzi magát. Boldog családi életet élt, jó viszonyok között van éa most megjött a miniszteri kinevezése főkapitánnyá. Igen jól érzi magát. Néhány perc múlva kiment — és nem jött többé vissza élve ... Egy félrecső helyen halva találták. Kinevezése napján! Elképzelhető, hogyan érintette a tragikum a családot, kitől délelőtt mosolyogva búcsúzott el, életerősen, vidám »n. — Green főkapitány 1865. augusztus 12-én született Aradon, hol iskoláit is végezte. Főiskolai tanulmányainak befejezése után a budapesti rendőrfőkapitánysághoz került, mint egyszerű díjnok, majd fogalmazó, alkapitány lelt. 1917-ben főispán volt a forradalomig. Sim az őszirózsás forradalom, sem a vörösdiktatura alatt hivatalt nem vállalt. A kommün bukása után a rendőrség újjászervezésében- tevékeny részt vitt. A mult év szeptemberében került a szombathelyi rendőrkerület élére. — Tragikus halála országszerte mély és igaz részvétet keltett.
(x) Uránia mozgó részvénytársaság alakítása. A Magyar Országos Véderő Egyesület elhatározta, hogy a nagykanizsai Urá^a-mozgóra nézve mutatványi engedélyokiratának 15. pontjába jelzett engedéllyel élni fog és e célból a mozjófényképüzem eredményesebb működésének biztosítása végett az alábbi feltételek mellett külön részvénytársaságot alakit. Az alakítandó részvénytársaság cége: „Nagykanizsai Uránia Mozgóképszínház Részvénytársaság", székhelye: Nagykanizsa, célja: rendszeres mozg iképszinház előadások, moziszkeccs előadások, zene- és ónekhangversenyek, n;ü
1922. április 21
ZALAI KÖZLÖNY
3
kedvelői sziniolőadások tartása, vendégszereplő kabsrémüvészek felléptetése, icmeretterjesztő ifjúsági előadások és hazafias ünnepélyek tartása, belépti dijak melleit; tartama: 19 év, alaptőkéje: 1,200.000.korona, mely 1200 drb. egyenkint 1000 korona névértékű névre szóló részvényre oszlik. Minden részvényaláiró köteles az általa jegyzett részvény névértékét egészében és alapítási költség fejében 50 koronát, tehát összesen 1050 koronát a részvényjegyzéssel egyidejűleg lefizetni. Részvények jegyezhetők az Urénia-szinház pénztáránál elhelyezett iven. A részvénytársaság igazgatóságát a tár-saság első három üzletévének tartamára az alapítók nevezik ki. A részvényaláirás záros határideje 1922. április hó 30. napjának déli 11 órája. Az alakuló közgyűlés 1922. április 30-án délelőtt 11 órakor fog Nagykanizsán a Keresztény Otthonban (Rozgonyi utca 11. sz.) megtartatni.
— Az IparUatBIetl Dalárda e hó 21-én, pénteken este fél kilenc órakor énekpróbát tart. Pontos megjelenést kér Büchler.
— A kislakások ügyében c hó 25-én, kedden dr. Sabján Gyula polgármester, vagy ha a polgármester akedályozva lenne, ugy dr. Kráiky István főjegyző és Király Sándor műszaki tanácsos felutaznak Budapestre, hogy r miniszter felhívására a kislakások ügyében a tárgyalások fonalát felvegyék.
— Angol egyetemi hallgatók a Balatonon. Oxfordbon az angol egyetemi hallgatók egy magyarvédő ligát alakítottak és a*\' egyetemi ifjúság magyar és angol zászlók alatt London utcáin tüntető felvonulást rendezett Magyarország igaza mellett. A mindinkább nemzeti alapra helyezkedő angol nemzet Magyarországban a kereszténység védbástyáját látja. Az oxfordi egyetemi hallgatók közül ötvenen juniusban Budapestre jönnek nyári tanfolyamra s az a terv merült fel, hogy az angol egyetemistáknak mutassák meg a Balatont és részükre egy feleji hetetlen napot rendezzenek.
(x) A Világ-mozgó. .Székelyvér\' filmszkeccs premiérje tegnap zajlott lo íjufolt báz «!ÓU óriási erkölcsi siker mellett. Es a fümszkeccs, moly eddig páratlanul áll a magyal kinematográfia terén, a legszobb és legpazarabb kiállítású filmek koronái királya, különösen szép és megható székely - magyar véreink szenvedései, menekülései az orosz hadifogságban és a román megszállás abtt, dc remek szép jelenotel a szkcccsnek a Rákóczi jelenetei, melyen az elsó honvéd huszárezred működik közre, csodás jelenetel még a honfoglalás Almos halála — Szent István udvari — Szent László mondája, Szent Frzsébet könyörületessége, Mátyás, Rákóczi uralkodása a régi migyar dicsóség stb. Különösen ki koll emelnünk a filmen és a színpadi részekben jzerepló művészek igazán magyaros művészies Játékát, mellyel mindvégig lenyűgözvo" tartották a közönséget. A kis 8 éves Halmai Imre már is kifo\'rott fi\'m és színpadi művész, kilünóen oldották meg nehéz feladatukat a kellemes megjelenésű Sipos l\'iroska, Kabos és Szarvasi. Egyébként e szkcccset látni kell. Még isak ma lezz látható.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjatányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fo-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak ■ felvétetik.
(x) Uránia. Anyósok gyöngye, burleszk szkeccs 3 színpadi, 3 film részben, irta Vágó Géza. Ha Vágó Gézának az volt a célja, hogy a mozi közönségének nevető izmait halálosan kifárassza, ugy célját elérte. Az Anyósok gyöngye sajtó bemutatóján két órán át nem hallottunk mást, csak kacagást és újra csak kacagást. Egy francia vígjátékból vette át a mosét a szerző, akinek nem egy diadalmas müve járta már be az országot. Breznay Anna az anyós szerepében valóban kabinet figurát állított elénk, nagyon kedves volt az első feleség szerepében Göncze Juliska, a második asszony szerepében Vértes Tillí, Pampinger bácsi k budakeszi sváb szerepében, Aranyi József, az intim kabarét tagjai. A férj sokoldalú és hálás szerepét cseh Iván játszotta. (A mozi hét méltatása.) Előadások péntek, szombat 5, 7, 9, vasárnap fél 3, fél 5, fél 7, fél 9 órakor. Htetyárak; Páholy 30, zsölye 26, körszék 22, támlás 18, zártszék 12 korona.
TÖRVÉNYSZÉK
ítéletek. A nagykanizsai kir. törvényszék dr. Kenedy büntetőtanácsa tegnap meg-fölár2>«láson Farkas Sándor pacsa-tüttösi lakost, ki összeférhetetlen természetű fiát szekercével ugy fejbevágta, hogy bal szemgolyóját szétroncsolta, súlyos testisértés vétségében mondotta ki bűnösnek és sok enyhítő körülmény figyelembevétele mellett tiz napi fogházra Ítélte. — Kán Jizsef nagy-récsei lakost, ki egy tűzvész alkalmával értékes gépszijat vágott le és ellopta és a tárgyalás folyamán azt beismerte hat heti fogházra Ítélte.
össxbtlntetéa kiszabás. Farkas Niván Duda 29^ éves, büntetett előéletű nagyrécsei lakost, többrendbeli lopás bűnügyében össz-büntetésül négy évi éa hat hónapi fogházra ítélte. Farkas István Duda jelenleg a szegedi fegyintézet foglya.
ítélet helybenhagyás. Gula Ntvánné, született Gunyhó Rozáliát lopásért a nagykanizsai bíróság hat heti fogházra ítélte. Felebbezés folytán az ügy a lábiához került, mely az alsófoku bíróság ítéletét helybenhagyta. Most a kir. Kúria is helybenhagyta az Ítéletet, mely így jogerőssé vált. — Karajiái Vince nagykanizsai kötélgyártósegé-det lopásért a nagykanizsai törvényszék nyolc havi börtönre ítélte. Az elitélt felebbe-zéfie folytán a pécsi kir. tábla mult napi tárgyalásán a törvényszék Ítéletét helybenhagyta. — Letartóztatásban levő Budi Károly aJsó-zsidi lakos ítéletét, akit a kanizsai kir törvényszék megfertőzés, erőszakos nemikö-zösulés és lopás bűntettekért összbüntetésül négy évi fegyházra ítélt, a kir. tábla helybenhagyta.
Április 29-én Dr. Mutschenbacher Edvin kir. törvényszéki biró (egyes bíró) több lopási ügyet, azonkívül, 6 esetbsn fiatalkorúak lopási bűnügyét fogja tárgyalni.
közgazdaság
Saját tudósítónktól.
Budapest, Április 30.
Budapesti tőzsdei
Napoleon 8010—30, Font--, Dollár
769—79, Francia frank 7I>/,—72\'/., Márka 278-88, Olasz líra 41\'/,—1t»/„ Oszlrák korona 9\'/.—10\'l„ Rubel 57\'/,—58\'/,, Lei 570— 580, Szokol 1665-75, Svcjcl frank 151\'/,— 162\'/,, Dinár 995—1005, Lengyel márka 20\';,—21\'/,.
Budapesti devizák:
Amsterdam 295—300, Koppenhága 164— 169, Krisztiánia 141—43, London 3440-90, Berlin 274-84, Milano 42—72\'/,, Páiis 72— 72\'/,, Prága 1562\'/,-72\'/,. Slockholm 201-206, Zürich 152\'/,-53\'/,, Wien 9V.-I0V,, Zágráb 252\'/,—62\'/,, .New-York 774—784, Varsó--.
Zürichi zárlat:
Berlin 182, AmstorJam--, Hollandia
196-25, New-York 514, London Í272, Páris 4786, Milano 2792, Prága 1025, Budapest 66, Zágráb 166, Varsó 14, Bícs 61„ Oszlrák bé-lyegzetl —.
Nemes fémek piaca:
EzUal korona 56\'/,—57\'/,, ezüst forint 147—51 ötkoronás 290—300, a 20 koronás magyar arany 3090-130.
Termény Jelentési Buza (Tiszavidéki) 3170—220, egyéb 3170—S10, rozs 2476—2525, takarmány árpa 2400—2500, sör árpa 2500—2600, zab 2400—
2450, tengeri 2950—3000, repce--, korpa
1665-1725, köles 2700-2900.
Budapesti állatvásár: Marhahús I. r. egészben 130—170, hátulja 156-200,• eleje 124-66, II. r. egészben 100—118, hátujja 110-130, eloje83—100, Növendék marha I. r. 85—95, borjtl (ölött bórb.) 146—50. Készlot: Nagymarha 22, eladás 20. Növendék marha 7, eladás 7, borjú 10, eladás 10. Marhabór 113, borjubór 215— 220. Vásár közepes.
Sertésváaár.
Felhajtás 620. Elkelt--. öreg sertés
--, könnyű 125—30, közép 130—40, jobb
146—46, zsir 190, lohuzott hus 160—152, sózott szalonna 165. Vásár élénk.
— Elcserélném zalaegerszegi axép .két szobás konyhás lakásomat nagy-kantssai lakással. Ajánlatot a kiadóba kérek.
__•
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztésért saitójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Pollák M. Emil
cégnél Klnlrsy-u. 2a. Telefon 131
legolcsóbb napi árban kicsinyben is kapható
étkezési, vetőmag, takarmány
BURGONYA
Termelők és kereskedőktől vásárolok minden mennyiségben
Közvetítőket díjazok.
RÍZGÁLIC
M-MV.*o«
Mayuoga Kaiiia
fnomőrlésü Kénpor finomított Petroleum
kaffinUt ti AAhaI.i
d«.tuu» uepoiaj
Hengerolaj l\'kó Kocsikenőcs Marónátron
(magaifoku lugkó)
Gyanta stb.**:
Sthwarz és Tauber
gyarmatáru nagykereskedő cégnél
AUpItv* 1830
Szerszámok ♦ Szerszámgépek Műszaki cikkek ♦ Kenőolajok
legolcsóbb beszerzési forrása ryrri CflMII ** ». szím.
Int.rurbin tataion! 62-M. ss. CltUCL JHPIU HfMIttl Ihtntl rím: SlfltUlM SU0WEST.
ZALAI KÖZtÖNY
április 21
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos Földblrtokrendezö Bíróság által engedélyezett
Ingatlanforgalmi irodája,
T»l«!o» m. HMí-lár 79. Tirlr.tl dm: Sris 14 OgirtWf
Eladó birtokok:
222 holdas Veszprémmegyében vasútállomástól .3 km..re, melyből 150 hold príma szántó, 3 hold szőlő, 2 hold akácás, t. többi rét és legelő. Elegendő gazdasági épület. Éiő és holt felszerelés küiön megvehető.
120 holdas Son:oj?ym<g>ében, j$ráfi székhely tói és vasúttól 3 krn.-:e 30 hold rét, többi szántó. 3 szobás urilakás, elegendő gaz dasági épület. Teljes élő és hóit felszerelés.
105 holdas zalamegyében országút mcüett 8 szobás vizvezetékcs kastéllyal annak teljes antik berendezésével. 2 hold akácáu, 3 hold park gyümölcsössel, a löbbl sz;\'»ntó. A birtokhoz; egy üzemképes szeszgyár és téglagyár tartozik.
100 holdas Tolnamegyében nz állomás mellett, melyből 3 ho\'d szőlő, a többi szántó. Elegendő gazdasági• épülettel, teljes éiő és holt felszereléssel.
20 holdas szőlőbirtok Kapoivár közelében wsutvohal mentén. Gyönyörű fekvés nagy gyümölcsössel szép,.villával, vincellérlak* kal, istállóval. VTzv\'ezcrtk, halastó stb.
15 holdas ,szőlőbiriok Nagykanizsa mellett, mely bő 2 hó!d beültetett s>.ó!ő, n többi rét és szántó. Nagy gyümö\'csos szép kétszobás lakás, külön vincellérlakás, istálló és pajta.
11 holdas szőlőbirtok Balatonföldvár mellett, melóból 6 hold beülteted sző!ő \'/» ho!d akácás a többi szántó. Kétszobás lakás
\' istálló, pince stb.
5 holdas szőlőbirtok Keszthely mellett kisebb
\' plncévcl két tagban. Parcellázások t
Somogy megy ében homokos birtok 10—20 hol das parcellában épület nélkül holdanként K 12 000.— árban. Épitési anyagról gondoskodva van. Birlokvevóknck Takarék által hitel biztosítva.
" Zalamegyében parcellázásra kerülő prinu birtokra,előjegyzések elfogadtatnak. Néhány épjüfct is kapható, éá épitési anyag hely bén b\'.ztoiiíva van. Eladó házak:
A város belterületén nagy kertes ház.
Mellékutcában lakóház 1 hold földdel.
Főutvonalón nagyobb ház istállóval és kerttel
Falusi üzletház Somogymegycban átvehető füszerüzlettel.
Nagyatádon szép családi ház.
Budapesten minden nagyságú házak, továbbá Budapest környéki családi kertes hizak azonnal elfoglalható lakással.
Vevőim részére állandóan* nagy választékban vannak Nagykanizsán boköltözhelő eladó házak.
Balatoni villák <
A balaton somogyi ís zatai oldalán minden nagyságban kerllel ás anélkül.
A balaton somogyi pjrljin nagy stólloJa és vendéglő teljes berendézéssel.
xxxsíxkkxkxsmsxxk:
trsdell ERFURTI löielák- «a vlrég.
magvak
mlndeno\'cruU gnidasígí - :
vetőmag
és németországi «4omx4xolLtakarminy-
Bojjntl dr. Hajdú Gyula és bogit! Hajdú Lajos mini gyermekei, bogát! Hajdú Lajoané «ü». stallabergi Kattauer Valéria mint monyé ugy a maguk,
mint cz összes rokonság nevében mélységes fájdalommal és az Isteni Gondviselés szent intézkedésében való alázatos megnyugvással tudatjuk, hogy soha nem muló emlékű drága jó édes anyánk és já tnyós
özv. bogáti Hajdú Sándorné
szül. klscsöpényl éa komlós! Komlóssy Rozália
folyó hó 20-án d. e. fél 11 órakor éleiének 76-ik évében váratlanul az Úrban elszenderült, áldott jó lelke visszaszáll Urához, Istenéhez.
Dréga halottunk porhüvelyét folyó hó 22 én, szombaton d u 5 órakor fogjuk az Eötvös-tér 28 sz. a. gyászháznál beszenteltetni s innen a róm. kath. lemetőben levő családi sírhelyre kísérni és*olt szent nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szent miseáldozat folyó hó 24-én d. e. 10 .órakor lesz a Szent Ferencrendiek templomában az Urnák bemutatva Nagykanizsa, 1022. évi április 20 án.
Imánk, exoretetünk s fájó könnyűink kísérnek nagy utadro s legyen nqked könnyű a föld, amint tiszta ós sxeplöilen volt Jó lelked 1
Áldott logyen szent emléked!

Ű Ország és Widder
xxx xxx xxxxx 368688 mm
A nagykanizsai Hangya Fogyasztó*! Szövetkezetnél
egy segéd
azonnal alkalmazást nyerhet. Ajánlatok fizetési igények megjelölésével á szövet-Icezc^ clnöl\'énél (Csányi László-utca fi/a) adatuk k oc.
5672/W22. 4,««
Hirdetmény.
Fclfogodok még 4 mezőőrt, jelentkezni lehet naponta n hivatalos órák alatt a városi gnzdosígi hivntnlb.in Evi javadalmazás 12000 kor. készpénz\' éa ürm. tűzifa.
Nagykanizsán, 1922. évi április hó 19-én.
Poigármeator.
KUlönbejárntu bútorozott szobát
keresünk a Főúton, vagy a közeli mellékutcákban május 1 re. Ajánlatokat e lap kiadóhivatala továbbit.
JómunkiSs cipészsegéd azonnal felvétetik özv. Dávid Istvánnénál Eötvös-tér 27.
Egy Jókarban lévő hintó, fiakkerosok-n«k is alkalmas, olcsón eladó. Megtekinthető Bruncsics Józsefnél Sugár-ut 53.
4423/1922.
Hirdetmény.
Küxliiné teszem, hogy a hidegvérű (nehéz) lovuk törzskönyvezését a m. kir. fóldmlvelésügyl miniszter ur elrcndelto, ennélfogva fölhívom a lótonyésztó gazdaközón-íéget, hogy Mdogvérü lóanyagát í. év őszén ruagtartandó ménviugálat napján ■ keretméDtelopossUlyuíl törzskönyvezés miatt saját érdekébon bojoftnUe.
Ezen ügybon bővebb folvilágoWlt .t ■ v. m. kir. állatorvos (VérosJiás, I. emelet, 16. ajtó) ad.
Nagykanizsán, 1022. évi áprlll* hé 14-én.
Polgármester.
VILÁG
mozgóképszínház
Erzsibat klriljné-tir, Szarut szálloda épilitibin Telefon 74. Telefon 74.
Csütörtökön és pinteken nagy, korszak,ilkotó ISrlinel.Tii fllm-szkecci mérsékelten felemelt helyárakkal, A magyar kinematogrAfii igazgyöngye ! A Ilimen szereplő művészek személyei felléptével
A
Látványos film szkeccs 3 színpadi ós 3 filmfelvonásban
Szereplők: Szarvasi Sorna, Sipos Piroska, Halmai Imre, a 8 éves filmművész, Knbos László, Jávor Vilmos.
Páholy 20 K, zsölyo 22 K. I. hely 18 K, hely 15 korona, III. hely S korona.
Előadások hétköznap fel 7 és 9 órakor, vasix- és ünnop-oapokon 3, 5, 7 és 0 órakor. Pontoa kezdés I
FESTEK l
-kereskedés.
Hagy választék (cselekben, lenolajkence (flrnls), lenmagola), terpanllnbtn.
Fővárosi mintára
újonnan berendezett s gazdagon felszerelt
kizárólagos
E szakmába vágó festékántk minden színben, föld ésv plajfuitékckben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkok.
Vegyi termékek:
Kalaplakkok minden színben kaphatók. - ™a9yDOni vmemai eionyaraK.
Mernberger Gyula Erzsébettér
Telelőn 3t> Ssarvas-SitHodo Aloll«n£i.» Telelen 307
Festők figyelmébe!
Megérkeztek pz idény legszebb festő fali minl.lk, mélyek minden vétclkény-szer nélkül b.\'.imikor mogtekinthelék.^ Nagybani vttelnál elönyárak.
Ntmmuh a iasloUjdeaosok, 2U1.I és Gyarmati l.oo7vn,omdiiáb„.
61-ik évfolyam
Nagykanlma, 1982. áprillg 32. Stombat
91. Ilim.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap

SMrkmUrff fa kUdóhl».W i P<S-ut 13. n.
- I»Unub«n-t»l.lo« 78. -
Megjelenik mindig kora reggel
yóSZKBKRSTTÖ i
Dr HBQEDOS OYÖROY
T. ».»i.t(T, W..U.H
retELÓSSZBRKllSÍTO:
UODROOKÓZY ZOLTÁN
Bldflsoléal iraki (»\'/, l«|tlal Kitt] • |)ll!l Kfé.i <vr. 7«fl K. PIÜVM 410 X. lm 100 K. F.xjUnlt K. Í\'-ÍJ" >un in 4 K
A lengyel korridor területén német lovasság gyülekezik.
Nagyszabású fegyverszállítások Felsősziléziában. — Nolett tábornok jelentése Poincaréhoz. — Németország megtámadja a lengyeleket ? — Németország válaszjegyzéke az orosz szerződés ügyében. — Bethlen István gróf hazautazott. — Teleszky javaslatát elfogadta a pénzügyi bizottság. — Milyen jelentősége van a német—orosz szerződésnek, — Lloyd George miniszterelnök éles kijelentése.
— Saját tudóiliónk Génua, április 21. Bethlen litván gróf miniszterelnök csütörtök este 8 óra 10 perckor elutazott, hogy visszatérjen Budapestre. Brantlng holnapi ebédjén a magyar delegáció képviseletében Teleszky János volt miniszter vesz részt. ^
Génua, április 21. A magyar küldöttség tegnap este részt vett a génuai hatóságok által rendezett fogadó estélyen.
Génua, április 21. Az olasz delegáció vezetőinek ma nyújtották át a német választ, mely többek kőzött a következőket tar-
Németország már évekkel azelőtt elismerte az orosz tanácsköztársaságot. A háborús állapot következményeiről a két állam között tárgyalni kellett s e tárgyalások már hetekkel ezelőtt annyira előrehaladtak, hogy azoknak lezárása lehetővé vált.
Ax oroszokkal való megegyezés azért volt különösen fontos Németország szempontjából, mert lehetőség nyilt arra, hogy a háborúban részes hatalmak legnagyobbikával olyan békát kötünk, amely kizár minden tartós adósságot.
A londoni program határozatait] figyelmen kivÜl hagyták a német érdekeltek. Azoknak elfogadása azt idézte volna elő, hogy Oroszország támaszthatott volna repa-rációs igényeket Németországgal szemben és egész sora a rendelkezéseknek arra vezetett volna, hogy a cári uralom idején hozott háborús törvények terheit egyedül Németországnak kellett volna viselnie.
Egyébként az összehívó hatalmak külön tárgyalásokat kezdtek Oroszországgal. Ilyen körülmények között a német delegáció nem titkolta, hogy kénytelen a maga érdekeit közvetlenül érvényesíteni.
A német delegáció távol áll attól a gondolattól, hogy elforduljon ax európai közösség-tői és hajlandó közreműködni Európa újjáépítésiben.
Párís, április 21. A külügyminisztérium-
telefonjelentése. —
ban -iegnap eate tájékoztatták a sajtó képviselőit a kormány álláspontjáról a német—orosz szerződéssel szemben. Kijelentették, hogy a kormány számára még abban az esetben is lehetetlenség elismerni, ha az a veszély fenyegetné, hogy elszigetelten maradt, mert a németek* ezzel a szerződéssel megakarják dönteni a versaillesi szerződést és vele az európsi egyensúlyt is.
A francia kormány értesülést szerzett, hogy a lengyel korridor ter&latáa német lovasság gjUlekexlkt amelyet rswUr-csapatok gyanánt tüntetnek fel a németek.
Molett tábornok tegnap megismertette Poincaréhoz intézett jelentésében ugy ezt, mint azt is, hogy naponta nagyszabása fegyverszállítások vannak FelsSssilézlá-ban. Franciaországnak tehát el kell készülve lennie arra, hogy Németország megtámadja a lengyeleket.
Génua, április 21. A pénzügyi bizottság tegnapi ülésén Teleszky János a Hegedűs Lóránt- pénzügyminisztersége alatt kezdeményezett politika sikertelenségének fejtegetésénél rámutatott arra, hogy egy oly leromlott valutáju államban, mint Magyarország, a pénz értékének megjavítása az illető orazág komoly és céltudatos törekvése alapján sem sikerülhet.
A pénz értékének stabilizálására feltét* lenül szükség van. Ennek előfeltétele — a gazdasági politika megerősítése, külföldi „kölcsönök nyújtása és főképen a külföldi tartozások kifizetésére haladék engedélyezése. Az ország gazdasági megerősítését csak a külföldi kölcsön teheti lehetővé.
-Teleszky beszéde folyamán kifejtette azon reményét, hogy a bizottság hozzájárul fejtegetéseibe?, amelyek egyébként a londoni szakértők claborátumában foglalt feltételeknek megfelelnek. A magyar kiküldött beszédét mindvégig nagy figyelemmel kisérték.
A beszéd vígén elfogadta a bizottság a
pénz értékének stabilizálására vonatkoző javaslatát, amelyet a teljes ülésen terjesztett sk elő.
A pénzügyi bizottság határozatában nincs szó arról, hogy időhöz kötött kőtele^ zettségeket rójjanak egyes államokra, hanem azoknak az elhatározására bizxák a váltó-ói folyom stabilizálásának érdekében megválasztandó utakat és elvi módozatokat.
Ezért még szükséges és halyénvaló, hogy Magyarország képviselői külön hangoztassák, hogy Magyarország ax általa válssx-tott módozatok mellett külföldi kölcsönt igényel, mert szüksége van külföldi támogatásra.
Génua, április 21. Azon beszélgetés során, melyet L\'oyd George tegnap délután újságírókkal folytatott, az angol miniszterelnök igen éles kijelentéseket telt. Különösen élesen válaszolt arra a kérdésre, hogy kl akarja az értekezletet szétugrasztani. mMindazok — mondotta Lloyd George — akik háborút és igyenetlenséget akarnak szítani, röviden szóba — gonosztevőkLloyd George válaszát viharos lipul fogadtik.
Budapest, április 21. A .Zalai Közlöny" budapesti munkatársa egy a magyar kormánykörökhöz közelálló politikusnál érdeklődött arról, hogy milyen jelentőséget tulajdonit a német—orosz szerződésnek. A következő választ kaptuk:
Az orosz—német szerződés — szerintem — a versaillesi békeszerződés folyománya. A nagy német nemzet annak következtében, hogy a flottájának elvétele folytán a tengertől teljesen el lett vágva, a benne rejlő nagy nyomás alatt kelet felé orientálódott, hol a német tudás számára óriási tér nyílik. Eltekintve attól, hogy az orosz—német szerződés nem mat keletű, már Bismarcknak is gondolata volt és eltekintve attól, hogy az oroszoknak a németek tudása országuk ujjáépitásáre nélkülözhetetlen, a közeledési természetesnek kell találni.
Hogy e közeledés a mai helyzetben elŐnyös-e vagy sem, azok, akiknek nincsen betekintésük ax orosz—német politikának kulisszái mögé, nem mondhatnak ítéletet, tehát én sem. Én inkább ama felfogás felé\' hajlok, hogy a kommunista oroszok és ax erősen szociállsta németek szövetkezése esetleg a kommün ideájának terjesztését jelenti nyugat Jelé és igy bizonyos veszélyt rejt magában. Mert ha tényleg Trockij és Lenin politikájának terjesztését jelenti, — akkor ax európai békét vejzélyexteti és egyúttal azt az Irányzatot is, amely ma Magyarországon uralkodik.
EUEN Dr. KALLAY TIBOR!
2. .._
Gróf Eszterháxy Jánosné 25 lova.
Másfél millió korona követelő. a kincstár .ll.n.
flOt \' (Saját tudósítónktól.)
Budapest, április 21. IV. Károly király októberi viísratérése alkalmával érdekes per folyt\' le EizteHiájy Jánosné grófné és a kincstár körött. A grófné ugyanis a njugat-m.gysrorsxágl felkelét" alkalmával 25 leg-szelw- lovát teljesen\' díjtalanul átengedte Ontenburgnak. Amikor IV. Károly kir>ly Sopronba érkezett, ezeket a lovakat a király körüli testőrség szolgálatába bociájtották. A puccs össieomláta után Osztenburgék egész hadiállomáoyát elkobozták és az egyes etapotok között felosztották. A grófné most 25 lováért másfél\' mi\'lió korona keresetet Indítótt a kincstár\'ellen. A bíróság ugy határozott, hogy utasította a felperes grófnét annak igazolására, hogy a kérdéses 25 lovat hol éa milyen feltétetek mellett engedte át Osztenburgnak. Legközelebbi tárgyalás junius
*-én leír.
Román katonai előkészületek?
Bukarest, április 21. A sajtó bizonjos része állítólagos titkos és jelentékeny katonai előkészületekről ír, amelyek román területen, Nagyváradon folynak ás Oroirorsíág ellen irányulnak Wrangel éa Pletliura vezetése alr-tt, ■ román kormány meghatalmazása alapján.
Az „Oricnt Radio* ezt a hirt megcáfolj-.
A királykérdés és And-ássyék pertörlése.
Saját tudósítónktól.
Budapest, április 21. Látszólag meglepe (ésszerűen újra felszínre kerül a királykérdís éa annak kapcsán as a hir is, hogy a király bejövetelénél részt vett politikusok ellen megindított per ügyében pertörlés készül.
Illetékes helyen erre kijelentették, hogy a királykérdís rendezése tekintetében valóban vannak bizonyos megbeszélések a kormánypárti és királypárti politikusok között. Ezek a nem kötelező tárgyalások Teleki Pál gróf Ismeretes megoldási kísérletén alapulnak. — Arról azonban, hogy a király bejöveielénél rizt vett politikusok ellen a kormány per-1 őrlésre gondol — senki sem tud
Lehetséges, hogy egyes politikusok részéről kísérleteznek egy ilyen megoldás létrehozásán, komoly formában való tényállásról azonban már csafc azért sem lehet szó — mert Bethlen miniszterelnök személyes kőire-müködí\'se nélkül ebben a tárgyban megállapodás a ker. ellenzék és a kormány között nem jöhet létre.
A németek ottgrő példája.
Béa, április 21. Génuából érkezett érte sltés bécsi diplomáciai körökbe, hogy a cseh és román kormányok konkrét formában ajánlatot tettek az orosz kormánynak, a német-orosz szerződés azonos tartalmú megállapodásuk létesítésére. Hírek vannak arról i., hogy a lengyel kormány szintén tett ilyen ajánlatot. 7
KI szerelte fel a cseh katonákat?
Bécs, április 21. Olaszország 180 millió lírát követel Csehországtól azon a elmen, hogy az Osztrák-Magysr monarchiától annak idején átmenekült cseh katonákból alakitolt légiói Olaszország szerelte fel.
— A munkáeblstosltás érvényben lerí Jogszabályai dr AJapy Vidor min. tan., az Országos Munkásblztosltó Pénztár igazgatója összeállításában. Az Ipari és keres kadelmi alkalmazottak betegség- ás balesetbiztosításáról rendelkező 1907. XII. törvény, valamint az ezt módositó törvények és rendeletek. Minden munkaadónak, vállalkozónak, iparosnak, kereskedőnek, banknak, jogi személyeknek saját érdeke, hogy megvegye ezen szakkönyvet is magát lájákozh.ssa. Bolti ára S$0 korona. {Vidéken 15V, f«Ur lesz számítva). Minden, könyvkereskedésben kapható. Megren-
ZALAI flOZLÖNV
A királykérdés személyi része ,ma sem időszerű.
— Sóját tudósítónktól? —
Budapest, április 21- Politikai körökbén nagy feltűnést keltett Gömbös G>u!ának, az egységespárt ügyvezető alelnökének április harmadikán és negyedikén, a lapokban meg-jelent nyilatkozata IV. Károly király halálával bekövetkezett politikai helyzetről. Különösen feltűnő volt, hogy Gömbös Gyula, aki a szabadkirály választás egyik exponált harcosa, siemben Andráwy és az ellenzéki vezérek álláspontjával, elitélte azt a törekvést, hogy Oltó főherceget Hívják meg a magyar trónra.
Gömbös Gyula feltett kérdésünkre »*t válaszolta, hogy az akkori helyzetben nem lehetett tisztán Iái ni, éppen ezért a Urlé*-kodás volt helyén.
Miután agóta néhány hét eltelt, megkérdeztük .Gömbös-Gyulát, hogy mi a felfogása a királykérdésben és azon tárgyalások tekintetében, amelyek a legitimisták részéről n kormányhoz közelálló körökben lefolytak.
Gömbös Gyula a következőket mondotta;
— Felfogásom a király kérdés problémájában ma két pontban összefoglalva rögzíthetők le. Az első, a királykérdés stemélyi része ma sem aktuális. A második, hogy mindenki köteles a jelenlegi törvényes rend mellett kitartani, azt minden erejével megvédeni, minden törekvést, ami az ellen irányul, meg kell akadályozni.
Gömbös Gyula az első ponthoz a kővetkező magyarázatot adta:
— A királykérdés ma is elsőrendű külpolitikai kérdcs. Az 1921. évi 47. t.-c. alapján semmiképpen sem változott külpolitikailag, de belpolitikailag sem. Ha olyan királyt kapnánk Magyarországra, aki Magyarországnak előnyt, teremt, természetes, hogy ez ellen oz ellenséges kisantant tiltakozni fog. E*en tiltakozás ellen mi semmiképpen sem védekezhetünk, mert nem rendelkezünk avval az erővel, mellyel védekezni ludnánk."Tehát, ha a legitimisták által kívánt megoldás az országnak előnyére válna és belpolitikailag is elintézhető volna, akkor is a kérdés teljes kikap csolása mellett kellene állást foglalni az ögy érdekében.
A második, ponthoz Gömbös Gyula a következő megjegyzést főzte : »
— Szerintem még több éven keresztül a mai helyzet fenlartása szükséges. Ennek megváltoztatása nem kizárólag tőlünk, hanem az európai események kifejlődésétől fögg. Mindaddig, amig a helyzet , nem változik, a jelenleg! törvényes rendhez — amelynek középpontjában az államfő, Horthy Miklós kormányzó ur őfőméltósága áll — ragaszkodnunk kell.
— Ezt a felfogást vallanám még akkor is, ha az ultra legitimistákhoz tartoznék is.
— Felfogásom az, hogy ezen az uton kívánom az alkotmányjogi kérdések megoldását, mert csak igy használhat a királyság eszméjének.
— Kinevezés. A m. kir. belügyminiszter Hajós Ferenc nagykanizsai államrendőrségi hivatallisztet, a bünügyi osztály referensét — hivatali Főtisztté nevezte ki. Hajós Ferenc a nagykanizsai rendőrség régi kipróbált tisztviselője, ki az államOBitás előtt városi rendőrfelügyelő volt, az\'államosítás alkalmával azonban nem vétetett át, hanem rendőrtisztviselő maradt. A belügyminiszter most olykép kárpótolta, hogy soronlivöl főtisztté nevezte ki.
1922. április 22.
platinát, aranyat ós ezüstöt
a legmagasabb napi árban vesz
Milhofer Ödön Utóda
ékszerész
Nagykanizsa rendkívüli közgyűlése.
Tegnap, péntek délután 4 órakor rendkívüli közgyűlést tartott Nagykanizsa városa, a törvényhatósági joguság kérdésében. A rendkívüli fontos .tárgyú és viharosnak ígérkező közgyűlésre való tekintettel, a városatyák nagy számban feléritek meg. Azonban a közgyűlés, noha elég-mozgalmas volt, nem volt viharos, sőt több Ízben derültaéget keltő mozzanatai voltak.
Dr. Sabján Gyula polgármester négy órakor megnyitván a közgyűlést, a mult közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése után felkéri dr. krátky főjegyzőt, a közgyűlésen sze-replő egyetlen tárgy, Nagykanizsa törvényhatósági jogúsága ügyének ismertetésérc.
Dr. Krátky István városi főjegyző részletesen előadja a törvényhatósági joguság történetét, hogy a város ezen mozgalma nem uj keletű, hojy níár 1867-ben, 1874-ben, azután 1907-ben indított hasonló mozgalmat. Majd adatokkal kimutatta a törvényhatósági jogú szervezet előnyét, anyagi hasznát, hogy évente közel másfél roiJIió korona" megtakarítást jelent a városra.
A közgyűlés élénk helyeslései fogadta a főjegyző előterjesztését, mely után dr. Krátky felolvasta a tanács indítványát, hogy a közgyűlés a kormánytól feliratban kérje a városnak a törvényhatósági jogú városok sorába való emelését.
Újvári Géza hosszabb beszédben foglalkozott a kérdéssel és noha kezdetben ellenezte, más fontos városi ügyeket előbbre-valónak tartott, a törvényhalósági jogú vároa kérdésénél, beszéde végén mégis azt\' indítványozta, hogy a városi képviselőtestület Zalavármegye kettéválasztásával, Konizsavár megye felállitását kérje,- a nagykanizsai, pacsai, letenyei és csurgói járások hozzá tartozásával.
Kárlovics József felszólalásában oz indít\' vány mellett való szavazásra buzditotta i városatyákat és melegen üdvözölte Kisk\'anizsz polgársága nevében a város fejlődését elő mozdítani hivatott életrevaló javaslatot.
Utána dr. Sabján polgármester a fel szólalók beszédére reflektálva, izében boncolti szét a felhozott ellenvetéseket, melyek nel egyike sem állhat meg.
Majd szavazásra bocsátotta azt az in ditványt, -— hogy Nagykanizsa város re szere törvényhatósági jogot kérnek, valamin azt, hogy a vármegye megosztásával Nagy kanizsavármegye felállítását kérik. A képviselő testület egy emberként felállott és felkiáltás sal egyhangúlag megszavazták és elfogadtál mind a két indítványt, mely a vármegye jővi havi közgyűlésén kerül tárgyaifi alá.
A polgármester rövid zárósayai után , közgyűlés hat órakor véget ért.
1922. áprtlU 22__
HÍREK.
— Első szent áldozók. Ma, szombaton regjel nyolc órakor városunknak több mint háremszáz katolikus gyermeke az első »zent áldozáshoz járul, hogy ártatlan szivük, fehér lelkük először egyesüljön azzal, — aki éltüknek egyedüli célja. Hogy részt vegyenek gyermeki szivük nagy boldogságában a Bárány lakodilmán, melyen csak a tiszták, a fehérek vehetnek részt. A leánykák jobbára — mint Jézuska jegyeseihez illik — fehér ruhácskában, fehér fátyollal, gyertyák a kicsi kezükben a szentélyben, a fiúcskák példás katonás rendben az áldoztató rácsnál sorakoznak. Az első szent áldozást, illetve szertartást Mátés Hflár szentferencrendi atya, hitoktató, a nagykanizsai Oltáregyesület igazgatója végzi fényes segédlettel. A szent áldoztatás alatt az állami iskola énekkara szép énekeket ad elő ,4cs és Girgásch tanitók vezetésével. A magasztos aktus után a Szent Ferenc III. rendje, a különböző Mária Kongregációk, a Szociális Missziótársulat, a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete adakozása folytán az első áldozóket a rendházban mézeskenyérrel megvendégelik, melyet maguk a jó Páterek szolgálnak ki a Krisztussal egyesült gyermekseregnek.
— Nagykanizsa város képviselőjelöltje dr. Kállai/ Tibor pénzügy minis* ter ma délután negyed 2 órakor érkezik a budapesti gyorsvonatul Nagykanizsára. Zih vármegye főispánja, Kolbenschlog Béla egéaz Szentgyőrgyig a miniszter elé utazik, Kanizsáig kiséri és a miniszter itt időzésének ideje alatt itt is marad. Dr. Kállay Tibor kíséretében lesznek többek között báró Korányi Frigyes volt pénzügyminiszter, Rubinek István nemzetgyűlési képviselő, Oroszy Géza volt balatoni kormánybiztos, stb. Az állomáson a váios részéről dr. Sabján Gyula polgármester, a kormányzópárt részéről Faics Lajos pártelnök üdvözli a miniszter-képviselőjelöltöt, majd az állomástól a Központ-szállóba hajtatt. Vasárnap reggel a budapesti gyorsvonattal Slmonyl-Semadam volt miniszterelnök is érkezik le a miniszter támogatására Egyébként minden teljesen programszerűen fog lefolyni, ahogy azt á „Zalai Közlöny" tegnapi száma már közölte volt. Nagykanizsa város hazafias kÖ zőnsége szereidül üdvözli illusztris kép viselő -felőlijét.
— A főispán Nagykanizsán. Kolbenschlag Béla főispán tegnap délután a fél 6 órai vonattal Nagykanizsára érkezett. A város nevében Prack István v. tanácsos fogadta az állomáson. A főispán a Központi szállóban szállott meg.
— A somogyezentmlklésl ifjúság szlai«15adása. A somogyszentmiklósl ifjúság folyó hó 23-án, vasárnap délután 4 órakor a somogyszentmiklósi iskola termében a .Piros bugyelláris" cimü magyar népszínművet sdja elő. A jótékonycélu előadásra a magyar izinmüvek kedvelőit és az érdeklődő közönséget ezúton is meghívja és i{£rjfra rendezőség.
— Az elnémult harangok alapjára ujabban a következő adományok folytak be: Bruncsics János 200 K, Garai Ferenc, Szűcs Ferenc, N. N. 100—100 K, Gaál István, Pauer Mihályné, Czechmeister Ignácoé 50—60 K, Mihálkó Éva 20 K. Az eddigi összes eredmény, mely szíves adományok 3638 30 K ért hálás köszönetet. mond Máris főnöknő.
(x) Az UráAiában két érára elfeledi a világ minden baját.
— GyáazBnnepély a vörösuralom vértanúinak emlékére. A proletárdiktatúra alatt 1919. évi április hó 23-án végezték ki az V. ker. (Markó-utcai) állami főreáliskola udvarán Nikolényi Dezső, Stenczel János dr. és Várkonyl Bálint, junius 24 én Hercegh Géza clIenforradalmArokat. Az iskola tanári kara és ifjúsága még a múlt évben emléktáblát helyezetett el a kivégzések helyén. Az idei évfordulón, április 23 án, vasárnap délelőtt 10 órakor az intézet ifjúsága kegyo\'eus ünnepélyt rendez az emléktábla előtt.
— A legelőtársulat valamennyi lagjtt és az összes álattenyésztő gazdákat felkérjük, hogy szombaton este 7 órára a Keresztény Otthonban jelenjenek meg. Az elnökség.
__Z*UAI KOZI.ONY_
— Gyászrovat. Súlyos csapás érte Nnortzer Györgyöt, a Zslamegyei Gazdasági takarékpénztár igazgatóját és családját. Legfiatalabb leányának, Vérte.y Ivánnénak egyet-leni fiacskája, az 5 éves kis Vértesy Iván, a gyilkoló toroklob áldozata lett. A kedves kis fiu, aki az egész család dédelgetett kedvence volt, nemrégen lett beteg, de a szörnyű betegség hamar elvitte, igaz fájdalmat okozva szüleinek, nagyszüleinek és az egész rokon-ságnak. Tegnap délután 5 órakor temették Budapesten.
— A Keresztény szocialista Egye-eület elnöksége közli a tagokkal, hogy Kallay Tibor pénzügyminiszter folyó hó 22-é i szombaton este 7 órak-r az ogyesülctet meglátogatja, miért is felkéretnek a tagok, hogy srombaton fél 7 órakor az egyesület helyiségében minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek.
— Az Éme vezetősége tudatja tagjaival, hogy Kállay miniszter és a város képviselőjelöltje az egyesületet ma. szombaton esie fél 7 órakor a Keresztény Otthonban meg-látogatjEz alkalomra az érdeklődő bajtársa-kat szívesen látja és elvárja az elnökség.
(x) Harsogó kacagás kíséri az anyósok gyöngyének minden mozzanatát.
(x) Fényképészek és amateurok
eredeti árakon költségmentesen vásárolhatják a mindenkor friss és legjobb gyártmányú fényképészeti lemezeket, filmeket, papírokat, kártyákat és vegyszereket stb. Fischel Fülöp Fiai fényképészeti cikkek raktárában Nagykanizsán.
— Máté József eltemettetésére a nemesvidi vendéglős, Pucj József vendégei között gyűjtést rendezett és az összeget 450 koronára kikerekítve beküldte lapunk szerkesztőségéhez. Érdekes, hogy a nemesvidi vendéglőben is kereste fivérét annak idején a szerencsétlen áldozat nővére, közvetlen eltűnése után, azonban persze akkor nem tudtak neki felvilágosítást adni, hiszen Máté József már akkor a golamboki fenyvesben betakart pokróc alatt némán feküdt. — Egyébként itt közöljük folytatólag a beérkezett és általunk már átadott adományok további kimutatását: Lmdl János 50 koronát. Németh Istvánné és Pum Mariska gyűjtése: (Folytatás.) Gáspár József, Kovács Fcrencné, Nagy György, Boron l|<nic, Ném;ih L íjos, Fata István, Csonkás Jó\'-sef, Ficischner Fe-rencné, özv. Balásné, BaUzsné, Michellerné, N. N., Zuglics, N. N., Sáré ez Kálmánné, Lnnyater Pál, Czumi József, Nóvák Márton, Vetter Rezső, Németh Ferenc, Müllerné, Molnárné, Ivancsics, özv. Horváth Fcrencné, Nemcsics Istvánné, Pec^icsné, Tollúmé,- Németh Rozi, Pecsicí István, Poszovec, Török, Siposné, Koláné, P«.lptné, Modrovic«, V. K , Gregálné, Klej J, Schlosser Ilus, Némethné, Snidárné, Kolarics Gy. 20-20 K. (Folytatjuk.)
(x) A „Londoni rém" a cimc annak a remek mcseszövósü és fényképfelvételben is párját ritkító amerikai kalandortöriénetnek, mely ma szombaton és holnap vasárnap kerül bemutatóra a Világ-mozgóban. Az amerikai filmipar o csodájára felhívjuk a közönség figyelmét, mert o nem részes film valóban a kinematográfia olyan ötletcsségü filmje, amilyen egyhamar alig-alig fog vászonra kerülni. Rendes helyárak.
(x) Uránia, Anyósok gyöngye, burleszk szkeccs 3 színpadi, 3 filmrészben, irta Vágó Géza. Ha Vagó Gézának az volt a célja, hogy a mozi közönségének nevető izmait halálosan kifárassza," ugy célját elérte ... Az anyósok gyöngye sajtó bemutatóján két órán át nem hallottunk mást, csak kacagást és újra csak kacagást. Egy francia vígjátékból vette át a mesét a szerző, akinek nem egy diadalmas müve járta már be az országot. Bereznay Anna az anyós szerepében valóban kabinet figurát állított elénk, nagyon kedves volt az első feleség szerepében Göncze Juliska, a a második asszony szerepében Vértes Tilli, Pampinger bácsi, a budakeszi sváb szerepében Aranyi József, az Inlim Kabaré tagja. A férj sokoldalú és hálás szerepét Cseh Ivan játszotta. A (mozi hót móliaiasd) Előadások szombat 5—7—9, vasárnap fél 3, fél | 6, fél 7, fél 9 órakor. Helyárak: páholy 30, zsöiya 26, kör-szék 22, támlás 18, zártszék 12 korona.
_S_
Levél a szerkesztőhöz.
Nagykanizsa, április 21.
Igen tisztelt Szerkesztő ur! „Több kul-turát\' címmel két közleményt olvastunk a „Zala" vasárnapi és szerdai számában. A cikkek iróit kétségkívül a jóhiszeműség vezette, mikor annyira szivükön viselik Nagykanizsa kulturális fejlődését, még ha az utóbbi cikk pro domo beszélt is. De e közlemény egy más bélyeg nyomát is nagyon magára nyomta, melyet okvetlenül észre kellett vennünk. Szerkesztő ur, nem tételezhetjük fel a város vezelőségének egy tagjáról sem, hogy teljes lelkükkel ne dolgoznának Kanizsa kultúrájáért a mostani nehéz viszonyok között is és ha tehetnék, bizonyosan segítenének sok bajon. Azonban nem egyedül tőlük függ minden. Az pedig, hogy gátat vessenek „a város kulturális megmunkálásának nem éppen tövismentes utjain dolgozni" tudók és akarók elé — gyanúsítás nélkül szintén nem tételezhető fel senkiről sem; e szavakban már a megvádolás gondolata lappang. Éppen azért csak rémlátás szüleménye az az odavetett mondat, mely azt mondja, hogy ne vessenek gátat azon emberek munkája elé, kik nem inklinálnak arra, hogy az „emberi művelődés történeléből jól ismert madárijesztőktől megijedjenek". Itt igazán nem tudjuk, hogy mit értsünk e szerény igéken. Először is megállapíthatjuk, hogy kevés oly város van, hol a kultura terén bárki is annyit munkálkodhatnék, mint Kanizsán, ha tud és akar. Inkább az e\'ső szempontot véve, mint nz utóbbit. Azután a váios minden kulturális intézmény elhelyezéséről a körülményekhez képest a legteljesebb igyekezettel gondoskodik. Hogy a zeneiskolának még nincs emelve díszes palota — no keseritsen el addig senkit sem a ne vegye zokon, mig az első kulturális intézménynek, a gimnáziumnak nem lesz méltó hnjléka. Ugy hisszük, sokkal égetőbb kérdés kulturális szempontból egy oly intézet elhelyezése, mely 160 éves múltra tekint vissza s nem tud feladatának megfelelni, mint olyané, mely elvégre adott keretei között is betölti hivatását. A maga kulturális körében mindenki dolgozhatik a közért, a köz érdekében, érdek nélkül s ehhez semmi köze az erre vagy arra inklinálódásnak. Épp ezért nem kell megijedni „az emberi művelődésből jól ismert madárijesztőktőlu sem. (Ezt a kifejezést egyáltalán nem érijük kedves Szerkesztő ur; les* sxives majd megfejteni.) Különben is, ha már kulturáról beszélünk, nézzük a dolog szubjektív oldalát is, Foerstert idézve, ki azt mondja: „Kulturálisnak lenni annyit tesz, hogy tudjunk különbséget tenni lényeges és lényegtelen között." Több kulturát hirdetve — jó ezt is szemügyre vennünk. A több kuliurának, mint lényegesnek, semmi köze sincs a gátvetéshez, elgáncsoláshoz, mint lényegtelenhez, még kevésbbé ahhoz, hogy a több kulturáértSjolgozók megijedjenek „az emberi művelődés történetéből jól ismert madárijesztőktől^ Nem, erre nincs.szükség I
Szerkesztő ur igaz híve: Aláirás.
KÖZGAZDASÁG
Budapest, április 31.
Budapesti tőzsdei
Naj-\'oleon 3025—46,\' Kont--, Dollár
763—73, Francia frank .71\'/.—72\'/., Márk. 278 -88, Oiasz líra 41\'/,—42. Osziráll korona 91/,—10\'/,, Rubel S1V, —55l/>, Lei 564— 574, Szokol 1640-50, Svájci frank —, Dinár 1027—1037, Lcn\'gyel márka 21—22.
2aLai közlöny
áprllla «
Budapesti devizák:
Amsterdam >93—98, Koppenhága 183— 168, Krisztlánla 144 —43, London 3415-65, Bertin !75— 8>, Milano 42-42\'/,, Páris 72— 72\'/,. Prága 1535-55, Stockholm >01-06, Zürich 1517,-52\'/,. Wien 9\'/,-10\';,, Zágráb 260—70, NswlYork 770—80. Varsó--.
Zürichi zárlat:
Berlin 183. Amllordam--, Hollandia
196, New-York 514, London >272. Pária 478S\'/„ Milano 2782\'/,, Prága 1015, Budapest 65, Zágráb 175, Varsó 14, Bécs S\',\',, Osztrák bt-iyegzcil —.
Nemes fémek piaca:
Ezüst korona 57, ezüst forint 150—57, ötkoronás >97\'/,—3>0, a 80 koronás magyar arany--.
Termény jelentés:
Buza (Tiszavidéki) 3170—220, egyéb 3170—>10, rozs 2576—2685. takarmány árpa 2400—2500, sör árpa 2500-2600, zab 2330-
>430, tengeri 2975—3000, repce--, korpa
I7>5—1775, köiea--.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. r. egészben 160—200, hátulja 160- 230, eleje 148 -80, II. r. egészben 110-128, hátulja 120—145, eleje 96—180, Növendék marha I. r. 80—104, borjú (fllölt bótb.) 166—80 Készlel : ■ Nagymarha 347, eladia 333. Növendék matha 14, eladls 14, borjú 210, eladás 156. Marhabőr 110-82, borjubór >15—20. Vásár élénk.
Sertés vásár.
Felhajtás 475. Elkelt--. O.-eg sertés
130-36, közép 138-»42, I. r. 140-46, zsir 184—90, sózott szalonna 160— 65, lehúzott hus 148—156, Vásár közepes.
— Elcaarélném ulaagerazefl szép két azooáa konyhás lakásomat nasj-kaalsaal lakással. AJáialatot a kiadóba kár.k,_
A Jelel6t tierkesiíS távolleleben tierkttílüirt tojtójogilag JeUtős: Benedek RetiS sterkeitlS
Pollik M. Emil
cégnél Klnlzsy-u. 2a. Telafon ISI
legolcsóbb napi árban kicsinyben la kapható
étkezési, vetőmag, takarmány
BURGONYA
Termelők éa kereskedőktől vásárolok minden mennyiségben
Közvetítőket díjazok.
korona 66 fillérbe
kerül példányonklnt,
tahit sMcltl11 korona 34 Méri takarít taaj,
ha moat .előfizet negyedévre vagy
évre a
ZALAI KŰZLŰNY-
re
Uradalmi ácsot
keres megegyezéssel — lokás biztosítva
Hercegi erdőhivatal Nagykanizsa
Apró hirdetések
dU»! >0 a.ól* SO K, YiUr- U Oun«j>a»p 40 K, minden torAbbl a.ó MlkSraap a Ka ruif. M Uoaeyaap 4 K. >aiui«blt h«iu»íl .i.rt.lt ..»r.V 3. Illetve 0 K. AlUrt
kcr*aőko*k mindenkor 00 nAuUk »r»tnedio4iiy,
KUlönbojiratu ^bútorozott szobát
keresünk a Fóuion, vagy a közeli mellékutcákban május 1 re. Ajánlatokat e lap kiadóhivatala továbbit. fí
Egy jókarban lévő hintó, fiakkerosok-n«k is alkalmas, olcsón eladó. Megtekinthető Bruncaica Józsefnél Sugár-ut 53.
5672/1922. «,*
Hirdetmény.
Felfogadok még 4 mezőőrt, jelentkezni lehet naponta a hivatalos órák alatt a városi gazdasági hivatalban Évi javadalmazás 12000 kor. készpénz és 4 ürm. tűzifa.
Nagykanizsán, 1922. évi április hő 19-én.
Polgármester.
VILÁG
mozgók ép színház
Erziihit klráljié-lér, Izirin izilliU ipiUtékii Telefon 74. Talefoa 74.
SzombatOD és vasárnap Lobi«e Glanm, Amerika filmcsillaga felléptivel
A LONDONI
Amerikai kalandortörténet 7 felvonásban Rendet helyárakI f Rendea helyárak!
Jön! A Pélutcai fiuk lön!
. rihol, te K, itíly. 12 K. L holy 18 K, II PJÍ.di^k btU0«up KI 7 ál 0 énkor, vuái. ái üunp-- n. h*)y t& korong Itt. h.ly S koroojl II >upokoo 3, S, t fa 9 énkor. Fontoa kMdéat^
Villanyerőre berendezett
épület és gépjavító özemet
állítottunk fel. Elvállalunk automobilok, motorok, gőzgépek teljes főjavítását. Kutak és vízvezetékek szakszerű felszerelését és javítását teljes felelősség mellett. Vas- éa fémek eaztergáláaát.
Rézöntődé. Autogénhegesztés. Csukott garázs.
Szíves megkereséseket kér
WIELANT és BÁRON SSSSKSÍ Eötvös-tér 18. szám.
e
Könyvnyomdai munkát Könyvkötészeti munkát
u. m.: Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi cs kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa. Fö-ut 13
QnnnnnocTOoooQOQQQC3QooQC3ooooooQQOQOQo5^oöo3
NlllBlU a la?talaWeaoaek t Zalai ia Gyarmati kSayvaromdáJákaa.
Nagyhaatme, l9Vk április Vaaáraap
92
Hán
kereszteny politikai napilap
abuKlH <1 kUdóMr.ttl i Pő-nt 19. li.
.YlejCjoloali mlmdlg kora reggel
PóiZKKKESZTÖ:
Dr. HEOEDOs GYÖRGY
»■ .*•!<\'HPT1M14
ftutLösszERKpsrrő: BODROOKÖZV ZOLTÁN
B10H..t».l áraki (>*>. ftrialal iMnl 411111 Efh> irr. 7SO k. NUro 40* K. KaÖM
im SM K. Efjf tört J« K. K».. ute in 4 If
KALLAY TIBOR
Magyarország pénzügyi történelmében közel egy fisl évszázad óla játszik nagy szerepei a pénzügyminisztérium első főosztálya. Nem csak azért, mert ebben a főosztálybon vannak egyesítve a költségvetési, hitelügyi és közgazdasági osztályok, amelyek mintegy megfigyelőhelyei és sokszor irányitói is az állampénzügyeknek, a bank- és hitelügynek, hanem abból az okból is, hogy Wekerle Sándortól kezdve pénzügyeink majdnem összes vezetői ebben az osztályban dolgoztak évtizedeken át s abban nyerték előké-szültségüket a legfontosabb pénzügyi állásokra, nevezetesen: Wekerle Sándor, Lukács László, Teleszky János, Popo-vics Sándor, Grünn János pénzügyminiszterek, ezek után csekélységem is, gróf Wickenburg Márk keresfcröerml államtitkár, Pap Elek, Vértesy Sándor, Walkó Lajos pénzügyi államtitkárok, Zawa-dowszky Alfréd számvevőszéki elnök s egyik elődje Szukovathy István és Gerlóczy Gyula a postatakarékpénztár vezető kormánybiztosa. A hitel-osztály vezetői közül ezenkívül őrgróf Palla-vicini Ede és utánna Hor-% váth Elemér, a Hitelbank vezérigazgatója, illetve igazgatója, Szitányi Ödön pedig a Hazai Bank vezérigazgatója lett.
Nem a véletlen müve ez. Hiszen azok az ügykörök, amelyek ebben a főosztályban összpontosulnak, állandó érintkezésbe hozzák a referenseket az állami élet minden ágazatával s a közgazdaság legfontosabb szerveivel. Szinte kény- \'
szeritik őket, hogy — hn meg akarnak felelni — széleskörű gyakorlati és elméleti közgazdasági tudási szerezzenek, idegen nyelveket tanuljanak, megismerkedjenek a közgazdasági élet szerveivel s vezető egyéneivel és állandóan figyelemmel kisérjék az ország s az idegen államok pénzügyei!. Ezek a körülmények idézték elő nagy mertékben, hogy az .első főosztály\' a jövő pénzügyminiszterek és államtitkárok valóságos iskolájává lett. De ennek érdeme elsősorban Wekerle Sándort, mindnyájunk atyamesterét illette meg. Az ő lángelméje szabta meg ott az irányt sok éviizedre, az ő szelleme teremtette meg ott azt a légkört, amelyben az osztály min-
den tisztviselője ugy érezte, mintha a sors különös kegye volna, hogy résztvehet annak a csoportnak munkájában. Pedig milyen kemény munka volt az. Nem volt ott soha órához kötött munkaidő, nem volt vasárnap, ünnep, sokszor sok éven át nem volt szabadság sem. Mindenki annyit dolgozott, amennyit birt. Önként. Soha a főnök szavával nem kellett ott senkit rászorítani, hogy dolgozzék. Ez Wekerle óriási munkaszeretetének s kötelcsségtudásának a hatása volt.
A tisztviselők arra ne-1 velődtek, hogy minden kérdést csak a nemzet I egészének érdekei szem-j pontjából és saját lelki-\\ ismeretük szerint bíráljanak el. Párt vagy osz-\' tályérdekeknek, protek-\' cióknak nem volt befo-. lyásuk a főosztály mun-kájára és ha egyszer-\' másszor kSnyszeriteltck a pénzügyminisztert a \' politikai viszonyok, hogy valamely ügy elintézésénél a politikai szempontot érvényesítse, a főosztály megtette a maga teljesen tárgyilagos előterjesztését, s csak azután terjesztette elő a mi-íj niszter utasításának meg-| felelő javaslatot, külön kiemelve, hogy ez a miniszter utasítására történik. Ez Wekerle catói jellemének s államférfiúi bölcsességének a hatása <i volt.
Alig volt az országban hivatal, hol nagyobb fegyelem uralkodott volna, jóllehet ehhez csak a felebbvalók s alárendeltek közötti kölcsönős * megbecsülésre, nem egyszer baráli meghitlségre volt szükség. Alig volt hivatal, ahol jobban ér-u szabad, de szakszerű a lönök döntő szava
| vényesülhetclt volna mindenkinek meggyőződése és egyénisége, noha előtt minden tisztviselő tisztelettel hajolt meg.
Ebben a kemény iskolában és a tudás s erkölcs szempontjából magas színvonalú légkörben élte le férfikora javát Magyarország jelenlegi pénzügyminisztere: Kállay Tibor.
Teleszky János vezette be a költségvetés nehéz \'tudományába s nemsokára a köllségvetés előadója s valódi mestere lett. Egyike ez a legnehezebb s legháládallanabb állásoknak. A költségvetési referens bírálója, szabályozója, kiegyenlítője kell, hogy legyen az állami élet minden mozza-
ZALAI KOZLONV
1922. áprflU 23
natának, amely a pénzkérdéssel függ össze. Pedig melyik nem függ ezzel össze ? Tehát ismernie keH a kisdedóvodák ügyétói kezdve a külügy vagy hadügy legnehezebb kérdéseiig, minden szakmát, minden szervezetet, minden állami alkotást, minden támogatás kérdését. Az egyes szakminisztériumok természetesen Igyekeznek mennél több pénzt kieszközölni a pénzügyminisztertől, hogy eszméiket mennél tökéletesebben megvalósíthassák. Mennél nagyobb egyeniségek vezetik az egyes tárcákat, annál nagyobb súllyal, sokszor a napi közhangulat egész súlyával is ostromolják a pénzügyminisztert. Az összes igényekel teljes lehetetlenség lenne kielégíteni. A költségvelési referens feladata, hogy mérlegelje, mire képes az állam, milyenJ áldozatokat viselhetnek el az adózó polgárok, hogy mérlegelje azután a számtalan igény közül melyek azok, amelyek a nemzet egységes érdekei szempontjából a 1 egfontosabbak s azokat milyen mérlékig lehet s kell kielégíteni. Nagy tudást, széles látkört, pártatlanságot s nem egyszer erkölcsi bátorságot követel ez o feladat. Nagy-befolyásu miniszterekkel, . keményfejü, saját szakmájukba szerelmes előadókkal, erőszakos politikai csoportok okvctctlen-kedéseivel kell gyakran megküzdenie a budget-előadónak. Fel kell áldoznia a népszerűség, kedveltség, egyéni hajlam szempontjait. 6 az állami életben a legkellemetlenebb ember, aki birál, aki hidegvízzel önt le nem egy heves törekvést, aki elnyomja nem egy nagy egyéni, vagy csoport, sőt osztályérdek heves előtörését, ő az, aki állandóan megtagad valamit. Ritkán ismerik el a lehangolt ellenfelek, hogy csak nehéz kötelességet teljesít.
Csak kemény ember, hatalmas idegzetű, határozott és éleseszü egyéniség lehet jó költségvetési referens, aki nem fél az ördögtől — sőt a közvéleménytől sem, aki becsületes meggyőződéséért kész a jó ember, a kedves ember hírnevét feláldozni, néha még az oktalanság igaztalan vádját is elszenvedni a sértettektől, sőt ha kell, a tisztviselői mártiromságot is vállalni.
Ilyen egész férfi töltheti bc csak jól ezt az állást. Kállay Tibor a legjobban töltötte be sok éven át s azt hiszem ezzel eléggé jellemeztem őt, kit évtizedeken át mint kollégámat, majd mint munkatársamat volt alkalmam megismerni.
Már fogalmazó korában rámondták : Kállay pénzügyminiszter lesz egykor. Pedig nem akart lenni. Túlságosan jól tudta, mi az a pénzügyminiszterség. Hiszen mindig a miniszterek mellett dolgozott. Mikor a Simonyi-kabinet bukása után nem akartam többé vállalni a pénzügyi tárcát, Teleki Pál gróffal együtt három óra hosszat gyurluk, kínoztuk Kállay Tibort. Keményen ellentállt. Nem vállalta. Csak Hegedűs Lóránt bukása után vállalta, amikor igazán nem akadt már senki más a hivatottak közül. Jól tudta mit vállal: egy külső
ellenségek és belső elégedetlenek által minden oldalról ostromlott vár védelmet. Küzdenie kell az antant lehotetlen követeléseivel, a szomszéd államok gonosz mcsterkedéselvel, a tlsztviselőkér-dés, a lakáskérdés óriási nehézségével, a gazdasági élet minden ágában mutatkozó rengeteg nehézséggel és — ami nem a legkevésbé nehéz és fárasztó: a gombamódra felszaporodott pénzügyi magántudósok egész légiójával.
A nagy angol közgazdasági tanár, Keynes, mutatott rá nemrég egy cikkeben, milyen boldogok a vegytani, csillagászati, természettudományi szakok tudósai, mert a nagyközönség megérti, hogy ezekhez a tudományokhoz csak a beavatott tudósok szólhatnak hozzá, mig a pénzügyi szakemberek munkájába, különösen ma, a hivatatlanok egész tömegei kontárkodnak belé. Ha el turt-nák képzelni azok, a kik ma előképzettségük s szakértelmük által nem indokolt tanácsaikkal és bírálataikkal akadályozzák a pénzügyminiszter munkáját, milyen kárt okoznak ezzel, főként, mert teljesen megzavarják a közvéleményt, akkor megdöbbennének. Ezek az urak nem tudják mennyire kényes valami egy állam hitele s pénzügye. Egy ügyetlenül kiejtett gondolat, amely a nyilvánosság előtt hangzik el, néha óriási károkat okozhat az országnak. Már okozott is. Ezt nem mondhatja meg a pénzügyminiszter. De talán szolgálatot teszek vele, ha megmondom én, a ki most már magánember vagyok.
A pénzügyminiszter ma nem beszélhet tetszése szerint. Mindfen oldalról lesik a szavát: az ellenségek, hogy kihasználhassák az \' ellenünk irányuló aknamunkáknál, a spekulánsok — pedig ma tele van velük minden gazdasági ágazat — hogy nyerészkedjenek vagy üzleteket csikarhassanak ki. Sok bírálatnak, támadásnak csak az a célja, hogy a türelmét vesztett pénzügyminisztert elszólásra bírják. Nem kis részben cz teszi kálváriává ma azt a polcot, a melyet Kállay Tibor tölt be.
Szerencsére vasidegei vannak és nyugodtan tud rengeteget dolgozni, miközben zsibonganak körülötte azok, akik mindent jobban akarnak tudni, mint mások s akik pénzt, pénzt, pénzt követelnek az ország legnagyobb szegényétől: a megcsonkított, kirabolt magyar államtól.
De érzi az ország közvéleménye, hogy a gyeplő jó kezekben van és akik Ismerik őt és ismerik működését, azok féltve kívánják, hogy ismej-je meg a nemzet is ezt a hü fiát, ezt a nagy-ertekü, kíméletlenül igazmondó, reális, kemény embert. Akkor bízni fog benne. Pedig mint az orvos is, csak akkor gyógyíthat, ha birja a beteg bizalmát, ugy a pénzügyminiszter munkája eredményességének is az a feltétele, hogy a közvéleménynek az a józan része, amely nem vár csodákat, sziklából fakadó forrást s égből hulló mannát, — bizzék benne. Báró Korányi Frigyes
nyvg. píniügyrr.lnisilei.
Dr. Kállay Tibor
Városunk osztaüan szimpátiának ör. vendő képviselőjelöltje, dr. Kállay Tibor, akiről lapunk vezetó helyén talál méltatást az olvasó, a híres nagykáüól ősnemes Kállay-család sarja, amely szabolcsi blrto-kát még a honfoglalás Idején szerezte.
Kállay Tibor Budapesten született 1881-ben, hol jogi tanulmányalt Is végette és Itt ls avatták a jogtudományok doktorává. Tanulmányainak elvégzése után 1902-ben a pénzügyminisztérium kötelékébe lépett, ahol csakhamar feltűnt rendkívüli munkabírásával, széleskörű műveltségével, kitűnő admtnisztrátiv tehetségével, nagyszerű szaktudásával és Így önerejéből gyorsan emelkedett a hivatali rangsorban ugy, hogy még egész fiatalon már miniszteri osztálytanácsos, majd miniszteri tanácsos lett. Éveken keresztül vezette az állami költségvetés előkészítésének munkálatalt s Igy Teleszky Jánosnak és Wekerle Sándornak Igen megbecsült munkatársa volt. Részt vett a békekötés előkészítésének munkálataiban s az Állami Felszámoló Hivatal létesítésekor annak elnöke lelt államtitkári ranggal Amikor ez a hivatal,megszűnt, visszatért a pénzügyminisztériumba, ahol a legfontosabb ügyosztályok kerültek vezetése alá. Több ízben került már kombinációba a pénzügyminiszteri bársonyszékre, mig Hegedűs Lóránt miniszter távozása után gróf Bethlen István miniszterelnök neki ajánlotta fel a pénzügyi tárcát. Kállay Tibor dr. a tárcát elfogadta, de mivel a legutóbbi években végzett óriási munkahalmaz erősen kimerítette szervezetéi, azt kérte, hogy néhány heti szabadságra mehessen, amihez Bethlen miniszterelnök természetesen hozzá Is Járult.
Hogy Kállay Tibor mily értéket jelent a közéletre nézve, ml sem bizonyltja jobban, hogy mindig a legkényesebb feladatok megoldásával bízták meg. Így többek között Kállay Tibor dr. tagja volt a békedelegációnak, mellyel együtt künn járt Neulllyben. A delegátusaink által a békekonferenciának átadott, Magyarország gazdasági és pénzügyi viszonyait Ismertetó terjedelmes memoranduma — amely akkor szakkörökben feltűnést keltett tárgyi-* lagosságával — szintén Kállay Tibor gondos munkája volt.
Sir Clark a proletárdiktatúra bukása után a négyesszövetség megbízásából a különböző pártokkal és frakciókkal tárgyalni kiküldetett, hogy egy, az összes árnyalatokat kielégítő, állandó jellegű kormányt hozzon létre, Kállay Tibort a pénzügyi tárca elvállalására akarta rábírni.
Ez Kállay Tibor dr. — Nagykanizsa város képviselőjelöltje. Büszkék vagyunk arra, hogy magunkénak mondhatjuk. (*)
Zsoldos tanintézet
Bti<l apóit. VII., Dohánya. 84. Telefon József 184-47.
2992 a legjobban kíssit elő miginvizsgákm.
Vidékieknek levelező oktatás
speclilix, maginhasinilatia Irt tankönyvök alapján
Ha, vasárnap este
czigányzenével
éifélután 1-ig közös
TANCZGYAKORLATOT
tart a Polgári Egylet nagytermében Huberth táneztanár
M22. ipri\'U 23.
ZALAI KÖZLÖNY
Albertini csoport és Jack, a tsodamajom
Uránia Cirkusz fenomén
Az államosított rendőrség ét a városok
A franciák koncentrikus rohama ^ a génuai konferencia ellen.
Franciaország sosem fogja elismerni a bolsevikieket. — Nem állnak többé szóba az oroszokkal. — A németek nem kapnak többé nemzetközi kölcsönt. — összeesküvés az orosz küldöttség ellen. — A génuai királylátogatás és annak kényes problémája
— Saját tudósítónk tele fon jelentése. —
Génua, április 22. A francia delegáció, táborában nagy izgatottság uralkodik. Bartbou több izben hevesen összeszólalkozott Lloyd Georgcval.
A franciák nyíltan hangoztatják, hogy a német jegyzék éppen olyan elfogulatlan mint az orosz válasz és a franciák számára nincs más választás, mint a párisi jóvátételi bizottsághoz fordulni, hogy most már mondja ki a végső szót és ny.uljon a megtorlás fegyveréhez.
A németek a konferencián politikai győzelmet arattak — mondották a franciák, de ám lássák, hogyan fognak boldogulni fizetési haladék nélkül, ha nem kapnak nemzetközi -Jtőlcsönt, mert erről többé szó sem lehet.
Az orosz jegyzékről ugy vélekednek a franciák, hogy abban a szovjet delegátusok kigúnyolják egész Európát. Elméletileg elismerik a háború előtti adósságokat, de kamatokról nem beszélnek, holott kamatszolgáltatás nélkül az ígéret csak otromba játék.
Az oroszok feltétlenül követelik, hogy egész Európa ismerje el a moszkvai társaságot törvényes kormánynak. Ez a szemtelenség teteje — mondotta a francia delegáció egy számottevő tagja, ennél jobb bizonyság nem kell arra, hogy az oroszok csak az elismertetés miatt jöttek Génuába. Franciaország azonban nem fogja a bolsevikieket elismerni. Érthetetlen, hogy az orosz delegáció vezetőiről miért hitték, hogy elsőrangú diplomaták. Ha lett volna józan\'eszük, akkor okos gazdasági. terveket hoztak volna magukkal és Franciaország kész lett volna velük a kereskedelmi viszonyt ismét felvenni, a mostani jegyzék után azonban nem is állunk szóba az oroszokkal.
Lk>yd"George azt szerette volnaf^iui konferencia az egész inciden^Jálött a két válaax után véglegesen napirendre tér és a politikai bizottságban megindult volna ismét a tárgyalás az orosz probléma körül, de a franciák ennek gáncsot vetettek és csak annyit engedtek meg, hogy szakértő .bfc.ot.tr ság alakuljon, amely az oros^ jegyzéket tárgyalja, ez pedig annyit jelent, hogy a .bizottságok tömkelegében elvész az egész probléma. A franciák koncentrikus rohamra készülnek a génuai konferencia ellen.
Bécs, április 22. A lapok jelentik Gé-nuából: A génuai rendőrség a minap összeesküvést fedezett fel, az itt időző orosz küldöttség ellen. Az összeesküvők nagyrésze Párisból jött, köztük Sabinkov, az ismert monarchista vezér is. Mint kereskedők jelen-tették be magukat, német neveken. A két utolsó nap 15 letartóztatást rendeltek cl, 11 férfi és 4 nŐ ellen. Hamis útlevelüket a berlini rendőrigazgatóság állította ki.
Génua, április 22. Ma reggel minden épkézláb ember a kikötő felé vonult, nézni az olasz király megérkezését. A hajók mind lobogódiszben várták és a házak a kikötőben pompáztak a díszítésektől. A horgonyvetés
percében minden hajóról süvíteni kezdtek a szirénák.
A génuai királylátogatás egy nagyon kényes problémát vet fel, amelynek megoldása nagyon érdekesnek ígérkezik. Ma délután Viktor Emánuel -a konferencia delegációit a cirkáló fedélzetén fogja fogadni. A bolsevikiek is megvannak hiva. Más kérdés — hogy elmennck-e a király elé. A- helyzet nagyon kényes, pikáns és ripszerü. Az oroszok a maguk részéről tegnop átnyújtott jegyzékükbe kimondták a négy szót: követelik a szovjetkormány elismerését. Ez a feltétel a háborús adósságok visszafizetésére. Ha most a király vendégül látja a bolseviki delegátusokat, az nem minden jelenség nélkül való. Az olasz nacionalista lapok meg is írják: ma, hogyha Viktor Emánuel kezet szoiit Csicserinnel és társaival, az még nyomatékosabb elismerés, mint amit a konferencia elhatározhat.
Génua. április 22. Ma reggel 8 órakor n génuai kikötő torkolata felől a Conte di Cavour hadihajó páncélteste főárbocán a királyi lobogó lengett. A királyt egy kis motoros vitte a kikötő hídhoz. A városháza előtt a fascisták tömött sorok ban üdvözölték a királyt.
Budapest, ápr. 22. Gróf Bethlen miniszterelnök Génuából szombat este 8 órakor érkezik a keleti pályaudvarra.
Kucserát nem engedik szabadon
Saját tudósítónktól.
Budapest, április 22-. KeŐ-Kucsera István jászkarajcnői vendéglős óvadék ellenében kért szabadlábrahclyezés kérelmével ma fogsoron n vádtanács és azt elutasította, kimondta, hogy semmiféle óvadék ellenében nem bocsájtja szabadon. KeŐ-Kucsera a végzés ellen felfolyamodott.
Csecsemők
.Séautg.n.k mogóviaéra lesiobb a
Diana csecsemő (Baby)-krém Diana csecsemő (Baby)-hintőpor Diana csecsemő (Baby)-szappan
Mindenütt kapható! < lorf
GriflSi: a Hm ImlMílim R.-T. Wn« V- Mfcr-u. M
Brilliánst
platinát, aranyat és ezüstöt
a legmagasabb napi 6rt>an vesz
Milhofer Ödön Utóda
6ksxarés«
Nagykanizsa, április 22.
A rendőrség államosítását kimondó 5047/ 919. M. E. sz. rendelet, úgyszintén a rendőrség hatáskörét szabályozó 90089/919. B. M. sz. rendelet az államrendőrség hatáskörében majdnem kizárólag csak a szorosan vett közbiztonsági rendészet teendőit hagyta meg, mig a közigazgatási rendészet túlnyomó éa legfontosabb részek ellátását a városok hatáskörébe utalta. Az utóbbi rendelet végrehajtására vonatkozó 3000/920. Vl./a sz. rendelet pedig átmeneti időt szab meg, amely alatt a városok a hatáskörükbe utalt .teendők ellátására szükséges szervezetet az e célra rendelkezésükre bocsájtott alkalmazottaikból felállítani kötelesek.
Előállott tehát az a helyzet, hogy a kormány rendeli uton megszüntetett egy törvényes alapon nyugvó szervezetet, de ennek pótlásáról nem gondoskodott, hanem a városoknak tetszésérc bízta a szükséges szervezet felállítását nnélkül, hogy csak utmutotást is adott volna arra, hogy milyen is legyen ez a szervezet. — Ez a mulasztáa a legnagyobb chaosnak vált okozójává; ahány város, annyiféle intézkedés.
Egyes városokj mint Győr, Sopron, Szeged, Székesfehérvár nagyon helyesen fogták fel az előállott kényszerhelyzetet és a volt városi rendőrség pótlására közigazgatási ügyosztályt állítottak fel, melynek Jhatáskőre teljesen azonos a volt közigazgatási rendőrségével, csupán az elnevezésben kellett a kormány utólagos utasítására gondosan kerülniök a „rendészet" és „rendőri" szavakat.
A városokra háramlóit számos és el$ő< rendű fontossággal bíró teendők közül a legfontosabbak a közegészségügy, állategészségügy, terményhamisitás, piac<- és vásárrendészet, köztisztaság, valamint az ezekből folyó kihágási bíráskodás. Ugy a felsorolt, mint a többi közigazgatási rendészeti ügyekkel járó teendőket az államosított rendőrség ez év julius 1. napja után többé el nem látja és igy sürgős szükség van a megfelelő szervezet felállítására.
Szinte elképzelhetetlen az a hátrány, amely a város közönségérc háramlana akkor, ha a városi hatóság julius l-ig a kellő szervezetet fel nem állítja. — Hogy egyebet ne említsünk, milyen súlyos következményei volnának közegészségi szempontból, ha épp a legkritikusabb nyári hónapokban a szemétgödrök és emésztŐgodrök kellő felügyelet és ellenőrzés nélkül maradnának I
Lapunk szük keretei nem engedik, hogy a különböző rendészeti ágakat sorra vegyük és kimutassuk a megfelelő ellenőrző és intéző szervek hiányának, vagy egy esetleges fél-intézkedésnek súlyos következményeit, — csupán arra hívjuk fel a város vezetőségének figyelmét, hogy a kormányhatósági jóváhagyás hosszadalmas voltára való tekintettel sürgős intézkedésre van szükség, nehogy a huzavonn kövei!:-etében e téren egy káros következményeiben beláthatatlan u. n. „ex-lex" állapot következzék Vbe.
A legh»iyesebb és egyedül célra vezető megoldásnak találjuk, ha egy a volt városi rendőrség közigazgatási hatáskörét teljesen Jelölelő és magába tömörítő ügyosztály szervez -tetik, amely hivatva lesz ezeknek a fontos és n város hatáskörében meghagyott, illetve ujabban odautalt teendőknek ellátására.
Ami ennek az intézkedésnek anyagi részét illeti, attól sem kell megijedni, mert hisz n régi — tisztikart és legénységet számítva — 80 tagu rendőrség terheit az állam levette a város válláról és most mindössze 16 tagból álló szervezetről van szó, melynek költségeit a befolyó büntetéspénzek túlontúl fedezik.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t!
4_______
Kállay Tibor pánzúgjfiBinísztar Nagykanizsán.
Amint a „Zalai Közlöny" jelezte, tegnap délután */t2 óraltor érkezett a budapesti vonattal Nagykanizsára a város egységes kormányzópárt! képviselőjelöltje, Kállay Tibor pénzügyminiszter. Dacára a csúnya időnek, a zuhogó esőnek, már 12 órakor nagy közönség lepte el a pályaudvart, akik Nagykanizsa népszerű képviselőjelöltjét üdvözölni és látni akarták. Kolbenschlag Béla főispán Balatonszentgyörgyig elébe utazott a miniszternek, hol beszállt szalonkocsijába. A hivatalos fogadtatásra kimentek a pálvaudvarra dr. Sabján Gyula polgármester, dr. Krátky István főjegyző, a kormányzópárt részéről Faicf Lajos és a tisztelők nagy sokasága.
A vonat pont i/l2 órakor robogott be a pályaudvarra. A miniszter kiséretében ott voltak, testvéröccse Kállay Rudolf, Kolben-schlag főispán, dr. Oros2Í kormánybiztos, stb. Rubinck István nem jöhetett el.
Mikor a miniszter n kocsiból kilépett, a várakozó közönség óriási éljenzé&sel fogadta. Dr. Sabján Gyula polgármester meleg sza vakban üdvözölte a város közönsége nevében. Kállay miniszter a következőkben válaszolt a polgármester üdvözlő beszédére: Nagyon szépen köszönöm az üdvözlő szavakat, most azonban engedjék meg, hogy csak annyit mondjak, hogy nem mint vendég jöttem önökhöz, hanem azért jöttem, hogy együtt működjem önökkel, hogy résztvegyek törekvéseikben cs igyekszem minden tőlem telhető erővel előmozditani kívánságaik sikerét. Meg vagyok róla győződve, hogy akkor, mikor az önök kívánságainak sikerét szolgálom, siolgálom uz ország érdekeit is. Kérem, fogadjanak maguk közé. A közönség zajos éljenzéssel fogadta a miniszter válaszát. Utána Faics Lajos, az egységes kormányzópárt elnöke üdvözölte Kállayt — a képviselő jelöltet: Örömünkre szolgál az, hogy nagy elfoglaltsága között i» két napot szakit magának arra, hogy bennünket megismerjen. Kijelenten) a párt nevében, hogy ismert elvéhez és személyéhez hűséges ragaszkodással voltunk és ezt a ragaszkodást a végső, biztos győzelemig meg fogjuk őrizni. Kállay Tibor viszontváloszában nagyon megköszönte a szíves fogadtatást, hangsúlyozva, hogy nem a maga, hanem annak a pártnak az érdekében jött le és kiván dolgozni, amelynek céljait előmozditani akarjuk és amelynek vezére Génuában küzd az igazságért. Azt hiszem — mondotta — erővel éa kitartással kell munkálkodnunk ennek a célnak elérésére itthon, hogy majd mi is mondhassuk, hogy sikerült diadalra vinni azt a zászlót, melyet ő bon- I tott ki.
Majd a miniszter kíséretével kocsiba szállt és a Köjpont-száilóba hajtatott, ahol már ebédre teritettek.
Délután Kállay miniszter meglátogatta dr. Ssbján polgármestert, "majd Faics pártelnököt, Uivéri v. nemzetgyűlési képviselőt, a vasutasokat, a Polgári Egyletet, a Kaszinót, a Kereskedők Társulatát és 7 óra után a Keresztény Otthont, ahol mindenütt a vezetőséggel és a togokkal hosszabb beszédbe elegyedett.
Ma, vasárnap fél 10 órakor nngymise lesz a plébánia templomban, utána 11 órakor Kállay Tibor megtartja programbeszédét a Bazár épület udvarában, kedvezőtlen idő esetén a Polgári Egylet nagytermebon. Délután fél 4 órakor programbeszéd Kiskanizsán, a Polgári Olvasókör udvarán. Utána látogatás a Polgári Olvasókörben., á^Srakór látogatás az Ipartestületben, 8 órokor társasvi.csora a Polgári Egylet nagytermében. Hétfőn: Délelőtt 10 órakor küldöttségek tisztelgésének fogedása a városháza tanácstermében. 12 kor ebéd a Koronában. Délután a város meg-tekintése (gyár és iparvállalatok, közintézmények stb). Vacsora aCentrálban. A fél 11 órai vonattal visszatérés Budapestre.
Simonyi Semadam volt miniszterelnök éa Korányi Frigyes báró szintén beszélni fovnak * gyűlésen.

__ZALAI K02L0NV_
Porlepett Írásokból.
(Állandó vasárnapi rpvatunk.)
— A vallástalan férfi elszomorit, szánalmat kelt A vallástalan no kétségbeejt. Szépsége, műveltsége ellenére csak mosolygó rém. Imádkozó nő: lebilincselő jelenség. Királynő, ki koronáját nem veszítheti. Madár, mely akkor is dalol, mikor törik alatta az ág, tudván, hogy szárnya van. ,
— A vallás nemcsak lelkünkkel hangzik össze, de még testünkkel is, az egész természettel.
-- Hogy az emberek egymást szerethessék, kölcsönösen kell valami magasabbat szeretniök.
A szenvedés tételét a vallás fejti meg vigasztalólag, megmagyarázván, hogy a szenvedés köztörvény; egyetlen nagyszerű valóság az életben ; az igazi szeretet próbál csak ki igazán; a szenvedés az, mely feljebb emel a rögnél, valósággal mintázza, köböl vési ki, mint a szobrász a jellemet s borostyán egyedül a meggyötört homlokot illeti.
— Ki önmagában nem olvas, mellőzi könyvtárának legbecsesebb könyvét.
— Az élet nem utálatos, nem nehéz, nem bolond, nem szép ; egyszerűen olyan, aminövé tesszük. Visszhangunk. Rajta önmagunk tükröződünk.
— Mindig többet akarunk, mint amennyire képesek vagyunk. Tökéletest sohasem alkothatunk és gyakran erényünkből folyik egyszersmind hibánk is.
— Mig a tárgyak vagy emberek szemünk előtt vannak, gondolnak rájuk, szeretjük őket. De ha egyet lép az idő, ha a tér közénk veti vallás fátyolát — elhalaványódnak. S még a legnagyobb eseményekből is, abból ami egy századot legjobban megrázott vagy legjobban elbűvölt, két-három nemzedék után mi lesz? Álmodott álom. Meg is tesz mindent uz ember, hogy a feledés ellen küzdjön: piramisokat, szobrokat állit, sziklatömböket hengerít össze; emlékköveket emel.
— Azok, akik szeretnek, sokat tudnak oly titokból, melyeket mások nem tudnak, mert abban, amit eltitkolnak, elhallgatnak: a mély és igazi barátság és szerelem ajkai, ezer és ezer boldogság van, amiket más ajak sohasem hallgathatnának el .. .
A lelkeket a csendben mérik, mint az aranyat és ezüstöt a tiszta vízben és azoknak a szavaknak, melyeket kimondunk, nincs értelmük, csak a csend jóvoltából, melyben fürödnek.
— Vjdám\'nak tenni, nem jelenti mindig boldognak lenni és boldognak lenni nem jelenti mindig vidámnak lenni. Egy bizonyos magas fokon a tartós boldogság épp oly komoly, mint a nemes bánat.
— A boldogságban is kell kitartás, épugy. mint boldogtalanságunkban. Talán több erő is kell állahdóai boldognak lenni, mint állandóan boldogtalannak; mert a várakozás arra, mit Még nem birunk, a tudatlan léleknek több örömet ad, mint a birása mindannak, amit kívánt. *
— Többre becsülni valamit annyit tesz, mint szeretni, vágyakozni, hajlani feléje. Ezt a vágyat és hajlandóságot
_19*2. áprilii 23.
bármily múlékonynak is tartjuk — ápolhatjuk, \'erősitheiidk. NSni fog, ha műveljük. — így lesz a magból, melyet egy hangya felemészthet, erős tölgy, dacol a viharral.
Sohasem fogy ki az időből, aki élni tud vele. Akiknek a legtöbb üres idejük van, a legkevesebb idejü/r van arra, hogy elvégezzék elvégezni valójukat.
— »Ismerd meg tenmagadat /" Ez volt irva az antik világ kapujára. Az uj világéra ezt kellene bevésni : „Légy tenmagad
Spectalor.
Tavasz várás.
Nagykanizsa, 1922. április 22.
A tavasz játszik és gúnyolódik velünk, mint tnlán soha. Kevés napsugár és télikabát] kis verőfény s megint pocsolya volt eddig az\' idén tavaszi programunk. Pedig mennyire kimennénk, kiáradnánk mi a szobában fáradtak, elégedetlenek a szabadba, a természetbe sütkérezni s lopni egy kis meleget, mely sugarával megsimogasson, körülöleljen, körülfonjon bennünket, csókolja arcunkat, testünket, érintse lelkünket. Meleg fény után sóvárgunk, mely hozzon újságot, a tavasz újságát, a legszebb zöldet, a feselő természetet. Mert most legszebb a tavasz, legszebb a mező, a fü, a lomb, az utca, a város. Csak már megindulhatnánk egyszer mi a fény és meleg megrabolt lovagjai, csak már nézhetnénk a tavaszi napsütés bájait, síépségeit, hogy el né illanjon előlünk ez is, mint sok édes álom, remény és sejtelem. Várjuk a napot, a sugarat, az erőt, az életet, a fakadási sokan. Hogy áttörjön a télen, a hidegen, a komorságon, hogy nekilóduljon fiatalnak, öregnek, bohónak és nagy utat megjártnak. Mintha most ebben u napban a multat keresnénk, mintha a toult sima belénk vissza s pogány szépségre vágyó lelkűnk lenne. — Akik visszavágynak s verseket rimelnek pogányerőről, szépségről, borról, táncról, az életkedvről. A pogány nap, az antik nap, a kultura tenyésztő n«P viv erői harcot bennünk, mely meg-füröszti csodás színekben az utcákat, az erdőket, a vágyakat, a művészetet, a sóhajokat, mely vonz, von/ valami magas felé. — A véletlen, igazságtalanság botorkáló bus gyermekei vagyunk. igazságot tevő itt jár a fejűnk fölött, de nem akar elénk állani. Oh páratlan nap, kulturatcnvésztŐ nap, mosolyt, kacagást, megelégedést hozó nap, ki növeszted nekünk a liget fáit, a vasutpart lombjait, az utcák sátorát — jöjj, várnak : sok illatos ragyogás kiván a korzón vasárnap délelőtt tetszelegni neked, sok sóhaj eped a te nyüzsgő, csillogó, eleven életet varázsoló érintésed után és sok remény kéri a te formákat, sziveket bontó, tenyésztő erődet. Jöjj. A csupa öröm és tavaszi szerelmes mámor kisérje késő lépteidet. Jöjj. várunk... J,
— Felhívás a Kath. Legényegylet tagjaihoz, Nm. dr. Kállay Tisor pénzügyminiszter ur előtti tisztelgés céljából felkérjük egyletünk tagjait, hogy hétfőn, folyó hó 24 én a városház nagytern-.ébon -gyülekezni szíveskedjenek. Időpont délelőtt fél 12 orakor. A Kath. Legényegylet elnöksége.
Bérmálásra
legalkalmasabb ajíndék
ékszer vagy óra.
Nagy vilasztftk
aranyr, eziistdra és duble ékszerben.
Schnitzer GézaSrrS!
1922. ipnlU 23._
HÍREK.
— Fehérvasárnap. Ma, fehérvasárnap van mindenütt, ahol csak katolikus hivők vannak, egy bájos, lelkes gyermeksereget látunk
l a templom felé vivő uton. Leánykákat, menyasz
\' szonyi hófehér ruhában, az ártatlanság szűzi koszorújával, homlokukon fehér fátyollal, fehér viaszgyertyával kicsi kezükben; latunk vidám, pajkos fiukat, kik magukba mélyedve szent komolysággal nyilt arcukon szintén az Ur háza felé törekednek. A gyermekek arcáról le ri az Őröm, a gyermek lélek első igazi boldogsága, szemükből utat tör az a természetfölöttiség, melyet az istenfiuság kölcsönöz. Első áldozók Ók — akik az élet komoly országútján az első állomásukat kezdik meg — Istennek. Mily megható a kicsi atíVbcrKék fogadalma Jézushoz hűek akarnak maradni A szülők a mai napon magukat látják gyermekeikben vissza éledni, mikor valamikor régen ők is ott térdeltek bomló szőke hajjal, boldog mosollyal arcukon — a templpm misztikus \'félhomályában szülőik kiséreiében. Mikor még nem ismor-ték az élet idegölő ádáz tusáját a mindennapi kenyérért, a jövőért, a boldogulásért. M kor az édesanya puha karja áldolag emelte fel kezét és letörölt minden köoyüt, Iccsókolt minden bánatos redői. Fehér vasárnap! Nemcsak a kicsinyek öröm napja ez. A nagyok is melegednek a visszaemlékezés sugarai melleit. Mikor még ők is boldogok voltak. Mikor az élet vaskeze nem nyirbüta le róluk egyenkint nagy rátörő (orvéit. Mikor még nem ismerték a valóságot: a könyörtelen tülekedést az élet-ért, az élct-tel. Boldog fehérvasárnap — kl visszahozod nekünk boldog multunkat, gyermekségünk derűjét... (*)
— Az uj vármegyei főjegyzői állás
m szeptember havi vármegyei közgyűlésen kerül\' betöltésre. Két érdemdús tisztviselő között fog a választás lefolyni. Hahn János to. főjegyző között, aki huszonegy éve szol gálja n vármegyét és múltja, bámulatos munkássága, ritka lelkiismeretessége és egyébb qualitásai predesztinálják arra, hogy Bődy Zoltán örökébe lépjen, kinek ügykörét egyébkent már most is végzi és Brandt János tb. főjegyző között, nki kilenc évi vármegyei működése alatt bebizonyította, hogy nem mindennapi tehetség. Értékes, komoly, nagy tudású tisztviselő. S noha két méltó pályázó ál szemben egymással, nem lesz nehéz a választás. Ugy, ahogy Bődy Zoltánnak alispánná való egyhangú megválasztása bizonyos, erős n meggyőződésünk, hogy Hahn János tb. főjegyzőnek vármegyei főjegyzővé való egyhangú megválasztása vitán felüli. Hahn János megérdemli. A vármegye Hahn Jánosnak főjegyzővé való megválasztásával csak önmagát becsüli meg.
— Fényes esküvő. Tegnap délután 5 órakor vezette oltárhoz az alsóvárosi ferenc-rtndi plébánia templomban Nagy Győző vámszaki tiszt Stelnauer Annust, helybeli tanítónőt. Az esketési szertartást Heidinger P. Jenő ferencrendi segédlelkész végezte, ki gyönyörű beszéddel ecsetelte a szerető szivek közti tartós és boldog életet. Szavait az illusztris jelenlevő közönség meghatott lélekkel hallgatta. Az esküvőn megjelentek a rajongásig szeretett tanitónö kiskanizsai tani: ványai L«, kik virágot szórtak az ifjú pár elé és csokorral lepték meg kedves tanítónőjüket. Szerető kartársai és ismerősei nagy siáma szerenosekivánataikkal halmozták el az ifjú párt.
— Előléptetések. A m. kir. belügyminiszter Girtl Lajos nagykunjai államrend-őrségi segédhivatali főtisztet segédhivatali igazgatóvá, Tury Endre nagykanizsai államrendőrségi segédfelügyelőt felügyelővé léptette elő.
— Áthelyezés, A kultuszminiszter Tóth Károly törökbálinti tanitót az egyedutai állami iskolába osztotta be.
— A hét éves csodaprimadonna, Huber Elzike, ki Nagykanizsa közöpségét effy pillanat alatt meghódította, ma, vagyis április 23-án, vasárnap délután 2 éa 4 órakor közkívánatra mQvészelŐadást tart a gyermekeknek a Rozgonyi-utcai iskola tornatermében. Bslépti-dij iskolás gyermekeknek 10 korona.
_ZALAI KÖZLÖNY_
.,„ ""A ma esti pártvacsorára ma
délig a Polgári Egylet étkezőjében még min-dtg ehet előjegyezni. — Estélyi ruha nem kőtelező.
... ~ Szerkesztőséginkből. Lapunk
felelős szerkesztője, Rodrogközy Zoltán egészsége annyira helyreállott, hogy nemsokára ismét átveszi a felelős szerkesztést. Lapunk szerkesztője továbbra is Benedek Rezső marad.
— A nagykanizsai Ébredő Magyarok tiltakozása. Az Eme választmánya a legerélyesebb tiltakozását fejezi ki az ideális célzatú társadalmi szervezetét ostromló ama sajtóhndjárat ellen, mely egy pokolgépes, valószínűleg kommunista merénylettel kapcsolatban az Eme kristálytiszta presztízsének bemocskolására törekszik, hogy ezáltal a keresztény nemzeti megújhodáson halálosat döfhessen. E tiltakozással kapcsolatban ismételten leszögezi azt a tényt, hogy az Érnének a keresztény magyarságot védő programja — korlátolt látkörü vagy rosszindulatú egyének vélekedésével ellentétben — minden szélsőséget kizár s iránya, célkitűzése és társadalmi tevékenysége c»upán azt a tiszta magyar I eszményt szolgálja, mely minden intelligens gondolkozású, tudatos magyarnak faja és hazája iránti kötelességteljesitésében a minimum kell legyen. Nagykanizsa, 1922. április 22. Elnökség
(x) Uránia. Anyósok gyöngye, — garantált viharos jókedv.
— BeszUntetett vonatjárat. A Keszthely és Balatonszentgyörgy között közlekedő s Keszthelyről éjjel 2 óra 20 perckor, reggel 5 óra 10 perckor és a délután 6 óra 25 perckor induló vonatpárt 20-álól kezdve megszüntettek.
— Szent Jánoa szoborra Barthos Gyula hercegi erdőmester, az uradalmi erdő hivatal 50—50 koronát adományozott.
— Gyászrovat. Az egész város intelligenciájának nagy részvétele mellett történt meg özv. bogáti Hajdú Sándorné szül. kis-csöpényi és komlósi Komlóssy Róza urnő temetése. Az Eötvös-tér 28." sz.. gyáííhámál gyülekeztek mindazok, akik a megboldogult jóságos urnőr, n példás szeretetü édesanyát ismerték, hogy neki a végtisztességet megadják. A bcszentelést Pálinkás Rogér helyettes plébános vígrzte teljes segédlettel, a gyásn-dalokát Rátü N. Járfos főkántor énekelte. Az egyházi széttartás után a díszes koszorúkkal elboiitott halottaskocsira a koporsót elhelyezvén, megindult a hatalmas gyászmenet, mely elkísérte az elhunytat a r. kath. temetőbe, hol a végső áldás után néhai férje mellé eltemették.
— Felhívás az iparossághoz. A Pénzügyminiszter, ur Onagyméltósága ma, vasárnap délután 6 órakor meglátogatja Ipartestületünket. Felkérjük az összes iparosságot, hogy iüŐ fogodtatúsa érdekében a jelzett időben az Ipartestületben megjelenni szíveskedjenek. Az Ipartestület Elnöksége.
— Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák feltétlenül jelenjenek meg folyó hó 23-án délutón 3 órakor a Keresztény Octhon ban tartandó értekezleten.
— Mnlatság. Hosszú hallgatás után a vosutasok is jelt adnak magukról, amennyiben folyó hó 29-én, szombaton, a Polgári Egylet nagytermében nagyszabású táncmulatságot rendeznek, amely „A Veteránok" cimü Berc/ik Árpád 3 felvonásos fővárosi életképének előadásával kezdődik.
— Országos állatvásár. A kiskomá-romi országos állatvásár április 24-én, Szent-György napján lesz megtartva.
— A némettanfolyam megnyitása. A szabadoktatábi titkárság által szervezett Bcrlitz-rendszcrű némettanfolyamra eddig 26 hallgató vétetett fel, köztük több nő hallgató is. Az előadások hétfőn este fél 8 órakor kezdődnek a polgári iskolában. Jelentkezések még hétfőn és kedden elfogadtatnak.
— A főgimnáziumi Ifjúság részére ma, vasárnap délután 2 és 4 órai kezdettel Huber Elzike előadást tart a Rozgonyi utcai elemi iskola tornatermében. Belépődíj 10 korona. Nem kell az intézetben gyűtekezni, hanem egyenesen menjen sz ifjúság az előadás helyére. Igazgatóság.
_
- Az Irodalmi KBr ZrUyi ünnepélye. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör nagyban készül a május 13-iki Zrínyi ünnepélyre. A nagyszabású hazafias ünnepélyen résztvesz egyebek közt Rákosi Jenő, a Dunántul nagy barátja, továbbá Bodor Aladár, a hírneves költő és szónok, Gróf Endre zongoraművész, a Nemzeti Zenede tanára és a magyar közéletnek még több kitűnősége. Az ünnepélynek vonzó száma lesz a hazánk szomorú állapotát jelképező helyzetkép, melynek összeállítása Pfeifer tanár szcenikai tehetségét fogja dicsérni. Közreműködik a Ketting vezetése alatt álló kitűnő zenekar, valamint a Büchler Mór vezetése alatt álló ipartestületi dalárda. Minden jeí arrn mutat, hogy" az idei Zrínyi ünnepély értékes irodalmi esemény lesz városunknak.
(x) Urániái előadások pontosan fé! 3, fél 5, fél 7 éa fél 9 érakor.
— A aomogyszentmiklósi ifjúság •zlnielŐadása, A somogyszentmiklósi ifjúság folyó hó 23-án, vasárnap délután 4 órakor a somogyszentmiklósi iskola termében a „Piros bugyelláris" cimü magyar népszínművet adja elő. A jótékonycélu előadásra a magyar színmüvek kedvelőit és az érdeklődő közönséget ezúton is meghívja és várja a rendezőség.
(x) Dr. Kállay Zoltán jogi szemináriuma. Budapest, Andrássy ut 8. és Szeged, Pallavicini-u. 3., felelősséggel és biztos sikerrel készít elő bármely egyetem és jogakadémia összes jogi vizsgáira ós az ügyvédi vizsgára. Jegyzet-Bérlet! Rekapitulációi Minden felvilágosítást szóval vagy levélben készséggel ad akár a budapesti, akár1 a szegedi igazgatóság.
(x) Köztisztviselők közleménye. Értesítjük t. tagjainkat, hogy a kedvezményes fehérített pamutvászon 6, 12, 18 és 24 m.-es végekben megérkezett, az osztása f. hó 24-én kezdődik és tart f. évi május hó 26-áig. Tájékozásul közöljük, hogy minden egyes utalványra 6 m. pamutvásznat (méterenkint 40 K ellenében) szolgáltatunk ki, minden igényjogosultnak jogában van n kiosztás alkalmával kiszolgáltatott csomagot felbontani és meggyőződni arról, hogy tényleg az őt megillető mennyiséget kapta-e meg, mert később reklamációkat cinem fogadhatunk. Minden igényjogosult az átvétel alkalmával tartozik arcképes igazolványát felmutatni, valamihi az utalványon az átvételt névaláírással elismerni. M- K. /*. T. és E. Sz. üzlet-vezetősége.
— Máté József eltemettetésére befolyt adományok. Németh Istvánné és Pum Mariska gyűjtése: (Folytatás.) Kosek Ferenc, Kosek József, Csanádiné, Terslné, Bohányiné, Szabadosné, C<iarnicsárné, Gréczi Ferencné, Krénusz, N. N., Weisz József, Darvas János 20—20 korona. N. N., Áron, Bocskainé 15—15 korona. Pecsics Jánosné 12 korona. Dukász Dávid, Gál Dezső, Szűcs Ferencé, Gycngéné, N. N., Osonták Ferenc, N. N., özv. Fita Jánosné, Sőrlei, N. N., N. N., Tóth Béla, N. N., Iványi, Ta.iciics, Horváth Károly, Poszoveczné, Gábor Lajosné, Popszt Béláné, Török, Ház Györgyné, Hnjduné, Fnrkasné, Szekeres, Sasváriné, Szerdahelyiné, Horváthné, Hörváthné 10—10 korona. (Folytatjuk.)
(x) Uránia. Két napon át telt házak és kacagó jókedv \'jelezték az Anyósok gyöngyének eddigelé .páratlan sikerét. A színészek alakításuk legjavát nyújtják, a színpad illúziót keltő, a hangulat -mintJen előadáson páratlanul jó. Ma négy előadás: fél 3,. fél 5, fél 7 és f£l 9 órakor. Hétfőn különleges műsort nyújt az Uránia; a Világhíres Albertini csoporttal egy cirkuszdrámát, melynek egymásután pergő hihetetlen fordulatai pattanásig fokozzák az idegeket. A darab szenzációja egy idomított majom, mely gazdája védelmére gyilkos lesz s a legizgalmasabb bonyodalmak után a bíróságnál revolverrel kezében tanúskodik.
— Elcserélném zalaegerszegi szép két szobás konyhás lakásomat nagykanizsai lakással. Ajánlatot a kiadóba kérek.
ZALAI KÖZLÖNY.
1922. .április 23.
— Ax Irodalmi és Művészeti Kör
elnöksége azon tiszteletteljes kéréssel fordul « kör választmányi tagjaihoz, jelenjenek meg hétfőn délelőtt 10 órakor minél nagyobb számban a városházán, hogy a kör testületileg tiszteletét tehesse Káltay miniszternél.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és óraiavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
(x) Székrekedés. A budapesti izraelita kórházban szerzett tapasztalatok szerint a Ferenc József" keserűvíz nagyon kíméletesen és biztosan hat.
(x) Fényképészek és amatenrok eredeti árakon költségmentesen vásárolhatják a mindenkor friss ós legjobb gyártmányú fényképészeti lemezeket, filmeket, papírokat, kártyákat és vegyszereket stb. Fischel Fülöp Fiai fényképészeti cikkek raktárában Nagykanizsán.
(x) A „Londoni rém44 a Világ- mozgó kimagasló eseménye, mely még csak ma, vasárnap lesz láthatc. Ezen amerikai kép\' klvál a hasonnemű képek közül, témája és rendezési effektusai révén. Kedden és szerdán a Pálutcai fiuk kerül bemutatóra.
Sherlockjolmes nyomoz!
Ar--.yii miiii meg-illjpitfucok, heg j ■ elpS tuUjdenosánik tilt to!c; (uutk»nr járJiu. elegéoi kOI-itjO, Wkiríkc-J ember Khe tett, ekl elpí-lít kimíl\'.e. minderre kii irt n-,6-úon iiba: kSveikei-
,Berson\'
gu.-nmiurkot vürlt
A budafai kutatások.
Nagy vállalat dolgozik csendben. — Petroleum, földgáz, kőszén. — Behorpadtak a csövek. — Göcsej tervel.
— A „Zalai Közlöny" tudósítójától. —
Zalaegerszeg, április 22.
Csömödér az utolsó állomás és onnét iparvasuttal lehet eljutni a szentlőrinci erdőig, ahol mar várakozik az utasra, podgyászra a hatalmas teherautó, hogy továbbszállitsa a budafai fúrókhoz. — Nagy vállalat dolgozik csendben a göcseji dombok kőzött, lehatol a föld mélységeibe s keresi a rejtett kincseket : petroleumot, földgázt, kőszenet. — Angol tőkével dolgoznak és magy apparátussal, de színmagyar munkásokkal, Mazalán Pál főmérnök vezetése alatt.
Nagy terveik vannak. — Biznak benne, hogy a muraközi petróleum fúrások csődbe jutnak, mert Budafára ömlik át o muraközi peiroleum. Földgázra is bizton számítanak, meg kőszénre. Geologusok jönnek hónaponként és kóstolják a földet: petróleum izü-e ? Tünetek voltak már és szép remények kecsek-tetnek. <
Hatalmas furóházban dolgozik a nagy furó rettenetes zakatolással. — Emelkedik és forogva fúródik a föld mélyébe. Közben kanalaznak is: napfényre hozzák a kitúrt , [<>ldt«t. A különböző rétegekből összeállitják kicsiben a rétegeződéit. A furómester állan-
dóan felügyel a munkára. Előtte az asztalon a/fúrási napló és különböző műszerek. A fúrótorony mellett van a gépház szintén hatalmas gőzgéppel. Kitűnő porosz szénnel fűtik a sürgölődő munkáskabátos emberek. Körül munkásbarakok. Most jelenleg baj van: behorpadtak a csővek és kŐrtézni kell, ami fáradalmas dolog. Hldraalikus sajtóva hozzák helyre a colonákat. 600 méter körül jártak már és remélik az eredménvt 1000 nél. Ha földgázra találnak, gázvilágítás lesz Göcsejben. A tervrajzok már megvannak. Sok gyár
fog épülni hamarosan ezen reményben,
És nem lesz Göcsej akkor — Göcsej.
(-y.)
Zürich! zárlat: Budapest, április 22.
Berlin 192, Amsterdam--, Hollandia
195-35, New-York 514, London 9272. Páris 4795, Milano 2795, Prága 1005, Budapest
67Y„ Zágráb 200, Varsó--, Bécs 68/„
Osztrák bélyegzett —.
A i/izierők kihasználása Csonka-Magyarországon.
Nagykanizsa, április 20 Az ország megcsonkítása következtében rendkívül megfogytak energia forrásaink, a megmaradiaknak leggazdaságosabb kihasználása tehát közérdekből parancsoló szükség.
Különös figyelmet kell o tekintetben fordítanunk vizierőinkro, meri a hegyvidék elvesztése következtében csak aránylag csekély esésű és nagy medrü, egyéb fontos használatokra is igénybe vett vizek állanak rendelkezésre, a melyeken az crőmüvi telepek létesítése sokkal nehözebb ós bonyolultabb feladat mint a nagy-esésü hegyvidéki vizeken. Miután pedig az ór-deklődés ilyen telepek létesítése iránt napról-napra növekszik, az idevágó országos jelentésű közgazdasági tevékenység elősegítése céljából a földmivelósügyi minisztérium jntézkedett, hogy a vízügyi műszaki szolgálat keretében, a vizi-erókre vonatkozó ügyek külön kczoltossenek, egyúttal pedig az rtz iránt érdeklődő nagyközönség részére a (következő tájékoztatót bocsátotta ki. v
Tájékoztató vlzierőmttveket létesíteni kívánók számára.
Mindazok, kik oly vizimüveket kívánnak létesíteni, amelyeknek átlagos munkaereje a 100 lóerői meghaladja, kötelesek ezt — az elsőfokú hatóság utján — a tervezett vizierőmü helyének ós céljának körülírásával a földmives-ügyi miniszterhez bejelenteni.
A földmivelósügyi miniszter a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértőleg a 100 lóerőt meghaladó vízierőket külön rendelkezésre tartja fenn és azokat a vontatás; mezőgazdaság és iparfejlesztés céljaira állami vsgy faás vállalatnak átengedheti.
A bejelentéshez a következő adatok csatolandók.\'
a) műszaki leírás, mely tartalmazza a víz-kivitel helyére és módjára a duzzasztás nagyságára, a csatorna emésztésére, a felhasználandó víztömegre vonatkozó adatokat, szomszédos vagy érdőkelt vízhasználatok felsorolását, az áramtermelés célját, vizi, gépészeti és elektromos részbe beruházandó összegeket s az áramszolgáltatásnál elérni kivánt árakat.
b) Helyrajz 1:25,000 mértékben a csatornáról, a folyóról, a vízkivételtől felfelé a duz-zasztás felső határáig és a vízkivételtől lefelé 1 km-re.
A vezeték hálózat rajza.
c) Hosszelvény a csatornáról, a vízkivételtől felfelé a duzzasztás határáig, lefelé l km. hosszban; végül néhány jellemző keresztszelvény.
Az érdeklődő felek egyébiránt a földmivelósügyi minisztérium vizügyi műszaki fő-osztályában (K. B.) minden idevágó kérdésben közvetlenül részletes felvilágosítást kaphatnak.
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztésért sajlójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő
Apró hirdetések
dijai 10 1*41* 30 K. ti ünnepnap 40 X. minden
további >16 h4U«a*n»p S K. Y»s*r- íi ünnepnap 4 K, vastagabb bettWol utedelt (Utak 5. Illolro 0 K. A11 Jut lcer«*Akn*k mindenkor SO ii*&al«k Aron**<lm«ny.
KUlönbeJáratu bútorozott sxobát
keresünk a Főúton, vagy a közeli mellékutcákban május l-re. Ajánlatokat e lap kiadóhivatala továbbit.
Egy ebédlő, egv háló ós különféle háztartási cikkek eladók. Érdeklődni lehet Stróm Mórnál, Erzsóbettór 15. ojS
Csinosan bútorozott szoba lehetőleg leljis ellátással kerestetik azonnalra. — Cim a kiadóhivatalban.
Ebédlő és hálószoba bntor jutányosén eladó. Cim a kiadóhivatalban. <JJ;
Elköltözés miatt jókuban tévő
jégszekrény.
lémpfik, hAztartásl cikkek
cs ojtyéb tárgyuk eladók Csen-geryut 4. ss., I. emelet. - ,J1(l
Tisztelettel adom tudomásul a m. t. vendégeimnek, hogy folyó hó 18-tól önállósítottam magamat és tyukszemvágást, manikűrt ezentúl kizárólag csak házaknál végzek.
Telefonhívásra azonnal jövök. Telefonszám szívességből 3—77, levelezőlap-cím Szemorc-Ulca 17. szám. A nagyérdemű közönség pártfogását kéri, teljes tiszteletiéi
Sáfrán Lajos
a „Nemzeti1\' fürdő volt alkalmazottja.
igazolt tulajdonosoktól.
Gyenes Lajos fegyver és Iffszerkereskedff
Makulatur
D«ar újságpapír kapható lapunk kiadóhivatalában.
REZGALIC
98 — 99%-os
.Mnyuoga Raffia
fnomírlésú Kénpor finomitott Petroleum "<!E8í Gépolaj
Hengerolaj Usio Kocsikenőcs Marónátron _
(msgasfoku lugkő)
Gyanta stb.±±

Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagykereskedő cégnél
Alapítva 1S6C
19*2. <pri"» 23-
ZALAI KÖZLÖNY
7
Korona 66 fillérbe
kerül péidányonkint,
tehát HMiim 1 koroM 34 fillért takarít atg,
ha most előfizet egy negyedívre vayy fél-
ZALAI KÖZLÖNY
■BE
labdák
Fotball Tennis Gummi
a legjobb minőségben és leg-jutényosabb érokon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai cégnél
Nagykanizsán
ZSAK
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gépolaj
Nyersolaj
Petroleum
Rézgáiic
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykereskedésében.
Újságkihordók
maga* fizetéssel azonnal felvételnek
lapunk kiadóhivatalában
5672/1922.
Hirdetmény.
Felfogadok még 4 mezőőrt, jelentkezni lehet naponta a hivatalos órák alatt a városi gazdasági hivatalban^Evi javadalmazás 12000 kor. készpénz és 4 Grm. tűzifa.
Nagykanizsán, 1922. évi április hó 19-én.
Polyármeater.
Asztalos
munkásokat
azonnali belépésre jó/izetésscl keres a
Tésztaárugyár
Nagykanizsán.
1 Szerszámok ♦ Szerszámgépek! 1 Műszaki cikkek ♦ Kenőolajok! ■ legolcsóbb beszerzési forrisa rurri CRUII Unt Ml Ik% taM. ■ | Interurbán telelő* i U K. u. LHULL jHPlU ihm WM úm: sittsiin RHKST. |
Elvállalom mindennemű n«t áa Mrfl SZALMAKALAP átvarrását, festését, va. aatását és tisztításit, valamint filc- és velour-kalapok alnkiUsit és tisztításit TOTOLA LAJOS KALAPOSMUTCit EÖTVÖS-TÉR 25 »U»TT NAGYKANIZSÁN. Nagy választék férfi-, fiu- és gyermek- KALAPOKBAN minden színben és minőségben, úgyszintén SAPKáKBAN
SZEPLŐ Dr. JOTASSY Szeplfikenficse |
csalhatatlan <« ártalmatUn. KaphiW ixakúiV.akbM iagj utin- j tát mellett Or. hiüli, Uawftji 0t*s»U\'.ImUU« S»4*»ail, KmmO -»\'.(» 4. - MM«i att** u<»UflWW/il UjtttxUU flnt tom*
Pollák M.Emil
cégnél Klnlzsy-u. 2a. Telefon 131
legolcsóbb napi árban kicsinyben is kapható
étkezési, vetőmag, takarmány
burgonya
Termelök és kereskedőktől vásárolok minden mennyiségben
Közvetítőket díjazok.
Munkások és munkásnők
felvétetnek
a sörgyárban
XXXXX XXX XX XX XKXK
x
6
■rad.lt IRFURTI ISi.t.k- «a »lr*«-
magvak
mindennemű gazdasági
velőmag
és németországi ólomzárolt takarmány*
répamag
K
££ és németországi ólomzárolt takarmány-
X
H
x Ország és Widder
X Hbci is ™gltruli.«taíl ÜHrkuItu EnsiM-Lfr » JJ KArján ajánlatot ti árj.gyx.fc.l I!
XXX XXX XXXXX XX X XX
VILÁG
mozgóképszínház
Erzsik*! klréljií-lír, Szarui atállafc epilitibin
Telefon 74. Telefon 74.
Szombaton és vasárnap Lonlae Glaum, Amerika filmcsillaga felléptével
A LONDONI RÉM
Amerikai kalandortöriénet 7 felvonásban Rendes helyárak! Rendes helyárak!
Jőnl A Pálutcai fiuk iőn!
Páholy 26 K, xsölyo 22 K. L hely 18 K, II Elóadások hétköznap (cl 7 és 9 ónkor, vuú- és ünnep-U. hely IS korona, IIL hely 8 korona. II napokon 3, 5, 7 és 9 órakor. Pontos ksidál I
y
Fővárosi mintára
újonnan berendezett s gazdagon felszerelt
kizárólagos
E szakmába vágó festékáruk minden szin-ben, fóld és olaj festékekben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkok.
Vegyi termékek: SSM"*\'*
FESTEK i
-kereskedés.
Hagy választék ecsetekben, lenolajkence (finis), lenmagolaj.terpentlnben.
Festők figyelmébe!
Megérkeztek az idény legszebb festő fsli minták, melyek minden vételkény-szer nélkül bármikor megtekinthetők. Nagybani vételnél elönyárak.
gépolaj.
Kalapfakkok minden színben kaphatók.
Sternberger Gyula Erzsébettér
Survea-SiiUoda il.tl.néb.n
T.lefon »7
-zAUt-KöatöNv
1923. AprUn 23.
|a_-a.^g iforiftiB.
iJl^rásST^T. 130U
feladó birtokok >
022 holdaa VoKprimmotytoen vafUlálloi tói á km.-re, mélyből 150 hold p teántó, 3 hold szőlő, 2 hold akácát, • többi rét és legelő. Elegeadí gaxdasá épület. Élő is holt felszerelés külön mejjfehetó. . ,
ISO holdas Somogvmegyében, járási szíkhelylől és vasúttól 3 km.-re 30 hold rét, többi szántó. 3 szobás urilakás, elegeadj gazdasági épülit. Teljes 416 és hóit felszerelés.
105 holdas zalamegyében országul mellett 8 szoh\'és vizvezetékes kastéllyal annak teljes antik berendezésével. 2 hold akácís, 3 hold park gyümölcsössel, a többi szántó. A birtokhoz egy Üzemképes szeszgyár és téglagyár tartozik.
100 holdas Tolnamegyében az állomás mellett, melyből 3 hold szőlő, a többi szántó. Elegendő gazdasági épülettel, teljes élő és holt felszereléssel.
20 holdas szőlőbirtok Kaposvár közelében vaautvonal mentén. Gyönyörű fekvés nagy gyümölcsössel szép villával, vincellérlakkal, istállóval. Vízvezeték, halaató stb.
15 holdas Iszőlőbirtok Nagykanizsa mellett, melybő 2 hold beültetett szőlő, a többi rét és szántó. Nagy gyümölcsös szép két-szobás lakás, külön vincellérlakás, Istálló ís pajta.
11 holdas szőlőbirtok Balatonföldvár melleit, melyból 5 hold beültetett szőlő ■/, hold akácás a többi szántó. Kétszobás lakás Istálló, pince stb.
6 holdas szőlőbirtok Keszthely melleit kisebb
piacével két tagban. Parcellázáaoki
Somogymegyében homokos birtok 10—20 holdas parcellában épület nélkül holdanként K 12.000.— árban. Épitési anyagról gondoskodva van. Birtokvevőknek Takarék által hitel biztosítva.
Zalamegyében parcellázásra kerülő príma birtokra előjegyzések elfogadtatnak. Néhány épülot is kapható, és épitési anyag helyben biztositva van.
Elatfó üázaki
A város belterületén nagy kertes ház.
Mellékutcában lakóház 1 hold földdel.
Főútvonalon nagyobb ház istállóval és kerttel.
Falusi üzletház Somogymegyében átvehető füszerüzlettel.
Falusi vendéglőház Zalamegyében forgalmas helyen.
Nagyatádon szép családi ház
Budapesten minden nagyságú házak, továbbá Budapest környéki családi kertes házak azonnal elfoglalható lakással.
Vevőim részére állandóan nagy választékban vannak Nagykanizsán beköltözhető eiadó házak. Balatoni villák:
A balaton somogyi és zalai oldalán minden nagyságban kerttel és anélkül.
A balaton somogyi partján nagy szálloda és vendéglő teljes berendezéssel.
állítottunk fel. Elvállalunk automobilok, motorok, gdzgépek teljes főjavítását. Kutak éh visvtee-tékek szakszerű felszerelését és javítását teljes felelősség mellett. VS*- éa fénhét esztergálás^
Rézöntődé. Autogénhegesztés. Csukott garázs.
Szives megkereséseket kér
WIELANT és BÁRON Eötvös-tér 18. szám.
ANAGYkANIZJAI
t.lQton 2-93
városépítő
R.-TtfRSASÍG
anyagkereskedésében
a Franz-malom mellett
Kátrány Karbolineum Kátránypapir öipsz, Szeg Uasgerenöák Betonuas isinek
Deszka, mész Cement Kész ajtók
fiblakok »
Epületfa műpala
a legjobb minőségben, minden\'quantumban a
legolcsóbb áron kaphatók.
Városi iroda:
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós-utca 33. sz.
>00000OOOQOOO tlO OOOQPOOOOO OOÓOOQOQC80000 C
Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát
«u. m.: Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési cs esketesi kártyák, névjegyek, számlák, Icvcípapirok, borítékok, irodai, üzleti-nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden eszakb? vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek .kötését, aranyozását, pénzintezetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését etös, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa. Fö-ut 13
inoooouuooooubtisdabo\'ofrúoootho oooonDQnann^ffl
■-I-.-.W.M • Zalai fa GvannaH kSo,v.Tomdáláb.».
61-lk évlolvacn
Nagykanltmi, 1922. április 25. Kedd
93. uim.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
kUdtVhlvaUI i P6-ut U. ii.
. InUrutbao- tc\'.ifoo 7á --
Megjelenik in(ntllg kor* rcfRol
FftSZRRKF.SZTíS Or HEGEDŰS OYÓROY |
^.TlUySFZJWlrttetW CODROOKÓZY ZOLTÁN
RIAfltciéal árat (1* ,f»r|»l«l aftnl f»r«H>
í|«i (VI* 7>0 K. KéH... 40Q V ^H/\'1
*.•(• aoo k. Y.a 7i X. ííhj.Aw U* 4 «

Dr. Kállay Tibor programbeszéde
Az egyaágM kormányzópárt hivatalos képviselőjelöltjének, dr. Kállay Tibor pénz&gymlniazter-nek kanizsai látogatása. — Vasárnapi Istentiszteleten. - A nagy progrnmbeszéd a Délzalai Takarék udvarán. — A pénzügyminiszter nem Ígéretekkel jött, de őszintén feltárta a szomorú magyar Golgotát. — Kállay könnyíteni akar kSzteh rvl.eltseknél — A kiskaniual beszédek. — Kállay, báró Korányi, Simonyl-Semadam beszédei. - A délutáni látogatások. — A pártvacsora a Polgári Egylet dísztermében. — Felköszöntök, melyeket a szeretet suggalt.
Nagiikaniuj, ípiill.
tavaszi reggelre élj-
Verőfényes, redt Kanizsa polgársága. A nap arany-sugarait boesájtottaaz ünneplő városra. A természet is segítségére volt Kanizsa hazafias polgárságának, hogy minél bensőségesebb, minél meghittebb legyen a mai, városunk életében forduló pontot jelezni kívánó, emlékezetes fehérvasárnap — amelyen az ország Vezérének bizalmasa, a pénzügyi hivatalnokból nagy tudásának, szakképzettségének és férfias önerejének hatal-■áel az efszág pénzügyminiszter székéig felküldött, puritán egyszerűsége és közvetlensége miatt mindenkitől azeretett és őszintén nagyra becsült férfiú, az egységes kormányzópárt hivatalos jelöltje, de. Kállay Tibor lejött ösi Kanizsára, hogy megismerje népét - amely vezetőjéül választotta a legteljesebb bizalommal, mint s komoly, kemény, nemzeti építőmunka és a bátor cselekvések emberét.
Eljött közénk és — minek tagadjuk, közvetlensége, igazaágazeretete, egész egyénisége egy csapásra meghódította számára a választópolgárság szivét. Még azok is, akik egy bizonyos kctkeacsae!, egy bizonyos várakozással viseltettek irányába — a tegnapi minden póz, minden sallang ncl keli őszinte férfias beszédeinek hatása alatt belátták, végre itt van az a férfiú, akire Kanizsának szüksége van, — akire bátran bízhatjuk a magunk vezetését, akinek kezébe nyugodtan tehetjük le városunk jövő fejlődését, akinek mód és alkalom adatott arra, hogy a város törekvéseit valóra váltsa — hiszen ő nemcsak képviselőjelölt, .de egyszemélyben az ország pénzügyminisztere is.
Nagykanizsa városának minden polgára szivébe zárta és szeretetül vette körül képviselőjelöltjét Kállay Tibor drt Az istentisztelet.
A vasárnapi nap — hála a szép időnek — szigorban programszerűen folyt le, ugy, ahogy azt a „Zalai Közlöny" már jelezte. A vasárnapi programját hü keresztény emberhez illően, szentmise hallgatással kezdette meg.
Féltíz órakor Kállay Tibor Centrál-szállóbeli lakásáról dr. Sab/án Gyula polgármesterrel a szent Ferenciek plébánia templomába hajtatott. Kíséretében ott láttuk testvéröccsét, Kállay Rudolfot, Kovács Gyula járásbirósági elnököt, Orosú Géza v. kormánybiztost, Mérő p. ü. főtanácsost, dr. Örley György közjegyzőt, dr. Paul Ivánt, miniszteri titkár, Eperjesy Gábor Kath. Legényegyleti elnököt, Horváth István adóhivatali főnököt, Neutiedler Jenő ipartestületi titkárt, Halvax Gyula városi pénzlárnakot, Zalavári J. adóhiv. ellenőrt és még számos nagykanizsai nevet, akik az első padsorban foglaltak helyet.
Fél Hz óra után néhány perccel megkezdődött a szentmise, melyet P. Pintér Benvenut szent Ferencrendi ál-dozár celebrált. — A kóruson Lenct Gyula kántor nagyon szép egyházi énekeket adott elö orgonakisérettel. Az istentisztelét befejezése után dr. Kállay kiséretével a Dél zalai Tska-rékbs hajtatott, ahol villásreggeli várta, melyet a párt felszolgáltatott
A gyűlés.
Míg a miniszter a társaságában levő urakkal villásrcggelihez Tátott, addig a nagykanizsai rőut mozgalmas képet váltott. A város választópolgársága, az az értékes, hazafias polgárság, amely mindenkor kivette a részét, amikor arról volt szó, hogy a haza oltárán áldozatot hozzon, hogy vérrel, élettel és vagyonával adózzon a magyar államiságnak, a magyar becsületnek és magyar szabadságnak, az a választópolgáriig, amely most is, dacára hogy elevenen húsába vágott a trianoni „békeszerződés" — a kereszt súlya alatt is — a raagyar múlthoz méltóan — bár összeszorított ajkakkal — magyar daccal, magyar fegyel-mezetts éggel, magyar önuralommal a magyar feltámadásba vetett rendithetetlen hit biztos reményével járja napnap mellett, óráról-órára a meredek, tövises magyar Golgotát — ez a hazafias magyar polgárság sürü rajokban lepte el a vár\\>s utcáit, hogy a gyűlés színhelyére,\'a „Délzalai Takarék"
udvarába menjen és meghallgassa leendő képviselőjének, Kállay Tibor-nak irányelveit, fejtegetéseit, programbeszédét. Hogy meghallgassa azt, akit vezérének fogadott és akinek nyueodt kezére bizza váresunk |övő fejlődésének sokféle problémáinak megoldását A hatalmas udvar csakhamar betelt a rengeteg embersokaságtól.
Ember, emberhátán tolongott, ugy hogy a gyűlés kezdetéig a nagy udvar minden zuga tömve volt.
Tizenegyet ütött, mikor faics La-joe vm iőúgyéser es egyeégee kormányzópárt helyi elnöke az erkély ablakához lépett és a gyűlést lendületes szavakkal megnyitotta. Majd bemutatja és ismerteti Kállay Tibor képviselőjelölt személyiségét, múltját, mint aki a komoly munkának kipróbált férfia és felkéri Kállayt prográmbe-szédének elmondására.
Faics elnök bevezető beszéde alstt jött az erkélyre dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter. Külseje, egyszerű megjelenése, megnyerő férfias arcvonásai, az egész Fellépése, amely minden merevségtől ment — rendkívül vonzó. Semmi sincs benne a hidegen hangzó .kegyelmes ur*-ból. Az ország egyik tisztviselője ő — áthatva attól a felelősségtől, hogy ennek a szerencsétlen országnak legfontosabb és egyik legkényesebb tárcája az ő erős férfi kezei között intéződik. Utánna jönnek be egyenkint testvéröccse Kállay Rudolf, Sivonyi-Semadpm Sándor volt miniszterelnök, báró dr. Korányi Frigyes volt pénzügyminiszter, Kolbenschlag Béla főispán, Orossi Géza v. kormánybiztos, Kovács Gyula járásbirósági elnök, dr. Sabján GJula polgármester, dr. örley György közjegyző, dr. Beuslerien Erich átlamren-dőrségi tanácsos, a nagykanizsai ka-
fiitányság vezetője, Mérő Géza p. ü. őtanácsos stb. stb., akik a miniszter kíséretében jöttek. Mint hatósági biztos Schenkenbergtr József rendőrkapitány volt jelen.
A progreinhawárt
Faics Lajos pártelnök beszéde után általános feszdlt figyelem köze-
ZALAI KÖZLÖNY
1922. áprili. 25
pelte lépett a hallgatóság elé Kállay Tibor — képviselőjelólt. A polgárság hosszan megéljenezte. Komoly, nyugodt, férfias hangon, minden mondatát megfontolva mondja cl nagy beszédét.
Pártelnökük bemutatott Önöknek — úgymond — és bemutatott « én igen tililelt * barátom éa volt főnökőm Korányi Frigyen is, aki megfestette azt a miliőt, amelyből s politikai életbe jöttem. Ez a miliő adja meg az irányt ét a programot részemre \' az a foglalkozási kör, amelyben az állami kiadások és bevételek egyensúlyának megteremtése volt a faladat. Azt láttam, hogy a helyesen megválasztott célokra szánt összegek előteremtésére mindig meg volt a kellő áldozatkészség és ebben a reményben és meggyőződésben vállalkoztam a pénzügyminiszterségre.
Nyugalomra ja békére Tan azükaég.
Célunk a normális állapotoknak, a békében volt állapotoknak helyreállítása és programot csak arra nézve kell adnunk, hogy est milyen utakon és módokon kívánjuk és reméljük elérni. Elsősorban rendre, nyugalomra és békére van azükség. Uj államalakulás idejét éljük és sohasem szabad azem elől té-vesztenünk, hogy tulajdonképpen csak a román megszállás megszűntének idejétől kezdődik az ai berendezkedésünk. Már kétaégtelenül nagy lépéseket lettünk előre, de ne hlgyjék, hogy a megkezdett uton visszafelé nem csúszhatunk. Nem mindenkinek egyformán kellemetlen a zavaroknak, a felfordulásnak az ideje. Sokan ebben találják meg a maguk érvényesülési lehetőségét. Nekünk azonban nlnci módunk, hogy ilyenek részére hosszabb időt biztositsunk, éppen elég volt a felfordulásból. Az ily lehetőségnek nyújtása tehát nincs programunkban éa nincs programunkhan az erőszakosság sem. Egy múltkori beszédemben megemlékeztem arról a bűntényről, amely az országot hosszú ideje izgalomban tartotta és még tartja. Megnyugtatni igyekeztem a későnket, kifejtvén, hogy közönséges bűntény röl van szó éa hangsúlyozván, hogy a kormány minden igyekezetéi is erejét j.lhasználja arra, hogy az e/követeti bűntényt megtorolja, a
Evőre nézve pedig hasonló események ismét-désének elejét vegye. Beszédem mégis egyes helyekon helytelen beállítást nyert. Ugy látom, hogy bizonyos idegességgel kezelik ezt a kérdést. Ezt megértem és ezért igyekszem megnyugt.tólag halni. Azonban bironyos titkos gyanúsítást is láttam a kormánnyal szemben és ezt határozottan vissza kelI utasítanom. A rend, a nyugalom, a közbiztonság fentartásának kérdését kétségkívül megakarjuk fa meg la fogjuk oldani. Egy másik kérdésben viszont megoldásra ez idő szerint már nem gondolunk.
A koronásás kérdése.
koronázásnak a kérdése. Magyar-onzag kuáysig és mindig a, is maraJT A királyság intézménye megnyilatkozik összes Intézkedésünkben és intézményeinkben. Élö ezzme amelynek hatékonyságát és erejét nem homalyosdhat/a el az. hogy jelenleg a koroná-. \'""My viselője. Nincs szén, ETl külpolitikai helyzetünkben idegen beWyá^k érWnye,Ölhetnének a királyi azék belő,lésénél. Már pedig nekünk ezt a kér-• ? , ,")4t skarstunk éa elhatározásunk szerint lehet éa kell megoldanunk. Ez a hs^ogaií, azonban nem jelent elv/eladást Ellenkezőleg, helyesebb munkálój. a célnak, mintha bizonytalan eredményű elhatározáaokro biztatnánk a nemzetet. A tartózkodás, az önmegtartóztatás nem az erőtlenségnek n jele. hgy egész világ gondolkodását kell megváltoztatnunk körülöttünk. Az erre irá-nyu\'ó törekvésnek és harcnak modorét a Mohács utáni időkből kell megtanulnunk. Nem nyílt mezőn vehetjük fel a szellemi küzdelmet, hanem azzal a guerilla harccal, • mely annak ld,jén a törökök ellen is folyt. Minden közületnek, mj.den társaskörnek és
SHft? • 1m*«a módjában és a maga esz hsnonfl\' . mcíváltoztassuk az európai
hangulatot vejünk azemben. Ennek a küzde-emnek egyik harcosa az a csapat, amely
most Génuában küzd a megismertetés fegyverével a magyar\'Igazságért.
Belső viszonyaink konszolldáláaa.
A nemzetközi hsngulat és felfogás megváltoztatására Irányuló küzdelmen kivül azon_ ban nem kevésbé fontos a belső viszonyaink konszolidálására irányuló munka. E részben első helyen az államháztartás helyzetének rendezésére irányuló munka áll. Egy pénzügyminiszternek nehéz a helyzete, amikor erről a témáról beszél a hallgatói előtt. En nem ígérhetem a terheknek csökkentését, de mondhatok egyebet. Megígérhetem a megszüntetését annak a sok apró pótadónak és összeolvasztását egy egészbe, amely sok apró pótadó a külön kivetéssel és kezeléssel annyira megkeseríti az ember életét.
Egyforma, arányos megadóztatás.
Egyszerűséget és egyformaságot akarok behozni az adóztatásba és azt hiszem, hogy ezzel, valamint az egyforma és arányos megadóztatásnak a biztosításával helyesen oldom meg a kérdést, mert bármilyen súlyosak lesznek is a terhek, az egyforma és arányos adóztatás mellett azokat nehézség nélkül elfogja közönségünk viselni. Nem a kormány részére adózunk, nem egy tőlünk különálló és ismeretlen hatalmasság részére, hanem saját magunknak fizetünk, hogy tudjuk teljesíteni azokat a kiadásokat, melyeket helyesekés szükségeseknek ismetünk. Senki más nincs, aki helyettünk ezeket a költségeket elvállalja. A legnagyobb fontossága van tehát annak, hogy mlképen állapítsuk meg a kiadásoknak felhasználását és mérvét. Sem egyeseket, sem egyes csoportokat indokolatlanul előnyökben nem részesíthetünk. Mindenkinek egyformán kedves gyermeknek kell lennie. Tudjuk, hogy a közalkalmazottaknak, a munkáirétegeknek nehéz a helyzetük. Igyekez.ni fogunk ezen b helyzeten az adott lehetőségekhez képeat segíteni. Kifogás tárgyává tették egyesek a kormánynak a szövetkezeti ügyben való áll\'s-foglalását és igyekeztek szembe állit; ni a (szövetkezetet az egyes kereskedővel. Az ilyen ellentétnek nincs létjogosultságuk. A szövetkezeti eszme megvalósítása épp olyan helyes és kívánatos, hogy minél több gazdag éa dolgos kereskedő polgára legyen az országnak. A kereskedő — meggyőződésem szerint -— egyike a kultura legfőbb előmozdítóinak. A kereskedő az, aki hozzászoktat uj cikkekhez, kifejlett Ízlésünket és növeli azokat a szükségleteket, amely szükségletek érzése és a kielégítésükre való törekvés a kulturális haladásnak legfőbb előmozdítója. A gazdasági szabadságra való törekvés és a szabadságnak fokozatos helyreállítása képezi programunkat.
A lakáskérdés.
Ezt kívánjuk érvényesíteni a lakáskér-déaek megoldásánál is. A megoldás azonban itt igen nehéz, mert két ellentétes érdeket kell összeegyeztetni. A leghelyesebb, ha sem a háziurakat, sem a lakókat, hanem a házakat kérdezzük meg arra nézve, hogy mit tegyünk. A házak nem várhatnak tovább arra, hogy reparálják őket, tehát fel kell emelnünk egy bizonyos mérvig a lakbéreket. Gondoskodnunk kell továbbá arról i>, hogy a háziuraknak nagyobb rendelkezési joguk legyen, mint eddig, a házakat illetőleg. A gazdasági előrehaladásnak nagy akadálya a tőkehiány. Ezt nem szüntethetem meg a bankóprésnek korlátlan működtetése utján. A munka és megtakarítás képezik a tökét és senkinek, tehát a pénzügyminiszternek sincs módjában, hogy varázseszkőzzel más uton állítson elő tőkét. A régi időbon a négerek, amikor esőt vártak, a kígyókat és békákat utánozták mozdulataikkal és maszkjukban azt remélték, h >gy lesz könyörületes az Isten, aki az csőt kisérő jelenségek láttára megadja a tikkedó földre magát a várva-várt esőt. Ezekre a négerekre kell gondolnom, amikor azt kívánják tőlem, hogy színes papirosok tömegével igyekezzem megteremteni látszatát a tőkének. Sokan azt hiszik még ma is, hogy ezzel megteremthető a tőke is.
Nem kell kétségbeesni.
Nem Uraim, csak a munkától várhatjuk a gazdasági előrehaladás megoldását. Ebben
a munkában nem akadályozhat meg bennünket nz a körülmény sem, hogy mindeddig a jóvátételek megoldhatatlan kérdése lebeg a fejünk felett. Nem kell kétségbe esni, mert meggyőződésem, hogy hamarosan meg fog változni az európ i felfogás, a jóvátételi kérdések kezelését illetőleg. Antikapitalista Jelfogás az, amely azt hls\'i, hogy rabszolgamunkával lehet értékeket termelni. A rabszolgák csak sirt tudnak építeni uraiknak, nagyot. Kell, hogy a győzők a legyőzötteknek, a hitelezők az adósoknak segélyükre siessenek és megadják nekik a lehetőséget arra, hogy több jövedelmet produkáljanak. Csak ily módon oldható meg az átalakulás, a regenerálódás kérdése, csak ily módon térhet vissza Európa dermedt karjaiba újra az élet.
A miniszter beszédét a választópolgárság lelkesen megéljenezte. Utána
Dr. Korányi Frigyes báró bénáit.
A volt pénzügyminiszter mindenekelőtt foglalkozott a komoly politikai helyzettel. Mily óriási terhet jelent a mai viszonyok között Magyarország pénzügyminisztere lenni. Kállay megmutatta, nogy az ország pénzügyi hajóját kormányozni tudja. Kállay Tibor nem az Ígéretek, hanem a <^elek-vések embere. Kitért arra, hogy a »mai rendszer igenis keresztény rendszer, az egységes kormányzópárt a helyesen értelmezett keresztény demokráciát hirdeti, melyet maga Krisztus urunk törvénybe fektetett, hirdetvén és parancsolá „szeresd felebarátodat". Faji, nemzeti és vallást különbség nélkül. Ez az igazi keresztény demokrácia, amely nem gyűlöletet hirdet. Kállay Tibort évtizedes munkássága, kiváló szaktudása predesztinálta mai állására. Mint képviselő is m=g fogja állani helyét. Kállay Tibort válasszák meg képviselőjüknek! — végezte szavait.
Korányi Frigye* beszéde után Kállay miniszter reflektált Korányi beszédére, majd Faics Lajos köszönetet mondva a megtartott programbeszédért, a gyűlést lelkes szavakkal bezárta.
A gyűlés után a nagy néptömeg, mely tiszteletre méltó komolysággal hallgatta a beszédet, a legnagyobb rendben oszlott széjjel.
Dr. Kállay Tibor a, kisérő urakkal a Korona-szállóba ment, hol kíséretével megebédelt.
A délutáni kiskanizsai gyűlés.
Délután fél 4 órakor Dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter és a kíséretében levő politikusok Kiskanizsára mentek, ahol a pénzügyminiszter újból beszélt. A népgyűlést Kárlovics lózsef, az ismert nevü kiskanizsai kisgazda, a párt elnöke nyitotta meg, meleg szavakban köszöntvén a pénzügyminisztert és felkérte a népgyűlést, hogy hallgassák meg szeretettel a közszeretetben álló képviselőt.
Ezután Kállay Tibor dr. pénzügyminiszter mondotta el nagyszabású beszédét az Olvasókör udvarán.
Kállay délutáni beszéde.
— Azért jöttem — mondotta — hogy programot adjak, programot, mely az ő és a kormány programja, amely a levegőben él, az egész nép kívánságát feiexi ki és amely mellé az emberek 90 százaléka állt, ugy, hogy azt hiszi, elegendő csak arról beszélni, hogy mik e program megvalósításának módjai és
1922. április 25.__
eszközei azon a téren, amely téren neki jutott az irányító szerep. Tájékoztatást ad azokról a kívánalmakról, melyek az antant részéről az állatleadás tekintetében felmerültek. összesen 28750 drb. állatot kellene leadnunk. Lehetetlen ezt a szolgáltatást ar. adott gazdasági helyzetünkben teljesíteni, ő Is ellenzéki vármegyékből származik és ezen ellenzéki szellemet megtartotta minden olyan törekvéssel szemben, ami arra irányul, hogy munkánk eredményét és gyümölcsét nem más, mint a magunk céljaira legyünk kénytelenek átengedni. Ha adc zunk ugy a magunk céljaira adózzunk. Igen sok szükségletet kell kielégítenünk, éppen ezért nem gondolhatunk a terhek leszállítására. Azok, akik ilyen tervekkel és kívánságokkal jönnek, nemcsak lehetetlen, de ártalmas dolgokat kívánnak. Ha azonban negy terheket hárítunk n polgárokra, ugy gondoskodnunk kell anyagi megerősödésükről. Meg kell találnunk a megértést egymással a kisűst kérdésben is meg győződése, hogy meg is fogjuk ugy az egyes gazdákra, mint a kincstárra a kielégítő megoldást megtalálni. Beszél oz iparosokról, az uj ipartörvényről és biztosítja hallgatóit, hogy a kormánynak feladata és törekvése, hogy a kisemberek dolgaival foglalkozva és kívánságait megértve, azokat honorálja mindenütt, ahol azok a közérdekkel megegyeznek.
Erős kisbirtokos osztályt.
A magyar államnak elsőrendű éredeke erős kisbirtokososztály létesítése, fentartása és boldogulása. Ezért akarjuk a földbirtokreformot és siettetjük annak megvalósítását, nem az egyesek érdekéből, hanem közérdekből.
Az országos földbirtokrendező biróság eddig 21.000 házhelyet osztott ki. Régebben a főldmivelésügyi minisztérium 4000 házhelyét
1\'elölt ki, ugy hogy a kérdés ma már 671 iözségben van megoldva. További 167 községben magánúton oldották meg a házhelyek kérdését, de van oly község is, ahol nem merült fel ily kérés.
Bejelenti, hogy a földbirtokrendező biróság eddig 6000 holdat váltott meg, 8 ezer holdat vett meg elővétel utján és 170 községben rendezte a kérdést magánúton valami 36 ezer hold felhasználása mellett. Ez olyan eredmény, amely azt megmutatja, hogy ezen rövid idő alatt igenis tettünk valamit ezekben a dolgokban. Még 600 község részéről jelentettek be megváltási igényt, melynek felét, illetőleg az eljárás már el van rendelve, a munkálat már halad és bizonyosan be is fog fejeződni rövidesen. Azonban nyakló nélk ül nem lehet menni- Az egyedüli korlát, amely vissza tartja az, hogy alaposan és megnyugvással végezhessék el a munkát, egy hevenyészetten megcsinált reform mit se érne, ezt ismét újra kellene kezdeni.
Nem akarunk további nyugtalanságot, hanem azt, hogy becsületes munkával és mindenkinek megelégedésére rendeződjék ez a kérdés. Igy van Nagykanizsa és Kiskanizsa városokkal is. Mielőtt lejött, érdeklődött az Országos Földbirtokrendező Bíróságnál hogyan áll a kiskanizsai\'ügy. Biztosították arról, hogy habár igen sok az igénylő, — nincsen semmi elvi akadálya annak, hogy minden igényjogosult, nevezetesen a legelő, oz egyházaknak, közmüveknek és a tisztviselőknek igénye elintézést nyerjen. A munka meg fog indulni május elején. A bizottság össze lesz állítva és felterjesztik az összes munkálatokat a földbirtokrendező bírósághoz.
Egy hevenyészetten megcsinált földreform mit sem érne. Azzal fejezi be beszédét, hogy újra fel kell építeni azt a várat, amely hajdan Kanizsa városában állott, nem kőből és téglából, hanem magyaros erőből és elszántságból, hogy erős bástyája legyen *!k magyarságnak a végeken. A miniszter beszédét a hallgatóság több Ízben helyeslő közbeszólásokkal szakította félbe. Utána Dr. Simonyi-Semadam beszólt.
Simonyi-Semadam Sándor dr., a néppárt régi tiszteletreméltó harcosa, volt miniszterelnök mondotta el Kállay Tibort támogató nagyhatású beszédét, melyet folytonos tetszésnyilvánítás kisért:
-- Két ok hozta le Kanizsára. B.rátjá-
ZALAI KÖZLÖNY_
nak dr. Kállay Tibor pénzügyminiszternek a V. ** Ö f°lu st*reMc- 111 valamikor Zichy Aladár grófot, a néppárt tagját választották meg képviselőnek, amely pártnak, amelynek programja az volt, hogy vissza kell térni az ős, erős faluhoz — tagja volt ő is. Et a faluszeretet hozta ide. Majd hosszasan foglalkozik a földbirtokreform végrehajtásának a kormány ellen felhozott támadásokkal. Magyarország szekere egy nagy kátyúba jutott. Ezt a szekeret ki kell húzni a hínárból. Ezért csináltuk meg az egységes pártot, hogy mindenki, aki ennek a pártnak hűséges fia, segítségére siessen a bajba jutott országnak. Nem magyar ember, — aki e válságos órákban nem siet a haza megmentésére.
Korányi Frigyes báró
emelkedett ezután szólásra és hosszabb beszédben fejtegette a keresztény demokrácia mibenlétét, a szövetkezetek létjogosultságát és fontos misszióját. Majd melegen ajánlja Kálfayt a választók figyelmébe: válasszák meg Kállayt képviselőjüknek.
Karlovics József elnök a miniszteri szónokok mindegyikének hálás köszönetet tolmácsol azért, hogy lejöttek ide hozzájuk — Kiskanizsa dolgozó polgáraihoz, hogy felvilágosítsák, mit tegyenek. A gyűlést a leglelkesebb hangulatban zárta be.
Gyűlés után a pénzügyminiszter bement az Olvasókörbe, ahol barátilag még sokáig beszélgetett a kör tagjaival.
Majd hat órakor az Ipartestületet látogatta meg.
A pártvacsora. Felköszöntők.
Este fél 9 órakor a „Polgári Egyletelső emeleti dísztermében nagyobb arányú
Eártvacsora volt, amelyen háromszáznál tőben részt vettek a Kállay-párt tagjai közül. Pártvacsora volt — de o hangulat azeretet-lakomává varázsolto.
A főaSJftal díszhelyén a pénzügyminiszter ült. Jobbján Kolbenschlag Béla, bal felől pedig Faics Lajos elnök, azután Korányi és Simonyi volt miniszterek, dr. Sabján polgármester, stb., stb., stb.
A vacsora borjupörköltből és túrós-csuszából és asztali borból állott.
Az első felköszöntőt Kolbenschlag Béla mondotta Bethlen I&tván miniszterelnökre, Faics Lajos pártelnök a pénzügyminiszterre, Bazsó József ipartestületi elnök Simonyi Semadam Sándor v. miniszterelnökre, Schwarcz Gusztáv kereskedelmi tanácsos dr. Korányi Frigyes báróra üritette poharát, dr. Kállay pénzügyminiszter Nagykanizsa városára és annak választóira, dr. Krátky István főjegyző Kolbenschlag Béla főispánra, aki éppen tegnap ünnepelte névnapját is, dr. Korányi Frigyes^biitó Kanizsa város hölgyközőnsé-gére, Ejfeíjesy Gábor Orossu Géza, Paul Iván és Kállau Rudolfra, dr. Sabján Gyula polgár mester Kállayra és vendégeire, Székely mérnök Kolbenschlag főispán és Faics pártelnök egészsére ürítették ki poherukat. Felköszöntőt mondtak még Karlovics János, Ansorge Antal és-számosan.
Az urak a késő éjjeli órákig maradtak együtt a legjobb hangulatban.
Dr. Simonyi-Semadam Sándor volt miniszterelnök és dr. Korányi Frigyes báró még vasárnap éjjel a fél 11 órai vonattal utaztak vissza Budapestre;
A „Zalai Közlöny" szerkesztőjét Benedek Rezsőt több izben fogadta dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter és dr. Korányi Frigyes báró, volt pénzügyminiszter és hosszabb .ideig szívélyesen elbeszélgettek vele.
Hogy minden oly simán, precizen és szépen sikerült — elsősorban Faics Lajos pártelnöknek, dr. Krátky István főjegyzőnek, dr. Malek ügyvédnek és Potyondy párttitkárnak köszönhető, akik minden szabadidejüket arra használták fel, hogy gondosan összeállított program szerint folyt-le minden az óramű pontosságával.
A küldöttségek tisztelgés*.
Hétfőn délelőtt tíz óra után fogadta a pénzügyminiszter ur a különböző küldöttségeket. A Római Katolikus Egyház küldöttségét Pálinkás Roger plébános, szent ferencrendi házfőnők, az Ágostai Evangélikus Egyházat
__3_
Horváth Oliví: lelkész, _A Református egyházat Kádár Lajos lelkén, az Izraelita Hitközséget dr. Winkler főrabbi, a kőzalkama-zottakat és tanintézeteket dr. Szabó Lajoa főügyész, az Ipartestületet Bazsó József elnök, Kereskedők Társulata és Kaszinó Schwarz Gusztáv kereskedelmi tsnácsos, Ébredő Magyarok Egyesülete Német Mihály, Irodalmi és Művészeti Kör Pfeiffer Elek elnök. Izraelita Jótékony Nőegylet özv. dr. Rotschild Samuné, Szanatórium Egyesület Boér Gusztávné, Zalavármegyei Szövetkezeti és Áruforgalmi Rt. („Futura") Kaufmann Jenő cégvezető, Közművelődési Tárulat dr. Fenyves Ferenc, Vendéglősök, Szállodások, Kávésok stb. Egyesülete Antal Jenő, Nagykanizsa és vidéke ( kereskedőinek egyesülete Matán Ödön, a Katolikus Legényegylet Eperjesy Gábor elnök vezetése alatt. A miniszter ur a küldöttségekkel hosszabb ideig elbeszélgetett. Délben ebéd volt a Központ-szállodában.
Délután a miniszter ur a délivasuti fűtőházat, a barakktelepet és vízmüveket, a Pátria pótkávégyárat, sörgyárat, kefegyárat, a Wciser-féle gazdasági gépgyárat, a Trans-danubia gőzmalom és villamosmüveket, dunán-- tuli szeszgyárosok szeszfinomitó telepét látogatta meg, ahol a vezetőkkel mindent megmutattatott magának.
Dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter az éjjel a kíséretében levő urakkal visszautazott Budapestre. (♦)
A Ferences harmadrend vasárnapi ünnepélye,
Nagykanizsa, április 24.
Az őskereszténység kedves emlékeit felidéző éa megújító Fehérvasárnap méltóságának megfelelő ünnepélyben részesítette a katolikus közönséget a Ferences harmadrend saját otthonában. A terem zsúfolásig telt meg a résztvevő közönségtől.
Az ünnepélyt ének vezette be és zárta le, melyet a harmadrend énekkara énekelt sok kedvességgel.
Azután Szalay Dénes harmadrendi elnök jelent meg a színpadon, ki természetes és mesterkéletlen előadással vont párhuzamot az először áldozók fehér és a vértanúságot szimbolizáló piros rózsa között. Két távoleső szinek — úgymond — de egymás mellé illenek, mert a\'szeretet Krisztusért, vértanukat képes nevelni. Az áldozatos szeretet fehér rózsája mellett ott nyílik a vértanúság piros rózsája. AzJ áldozatos szeretet nevel erős, Krisztusért szenvedni képes lelkeket, ez nevel sz. Dorottyákat. — Motívumait beszédjéhez különben az ünnepély törzsét képező „Sz. Dorottya4\' című vallásos színműből vette s igy megnyitója is mér őskereszténység légkörbe hangolta bele hallgatóit. Gyönyörű szavai mindvégig lekötök voltak.
Majd Jancsi Manci a „Szegény asszony könyve" költeményt szavalta el átérzett hanghordozással. y
Az ünnepély fénypontját a „Sz. Dorottya" vallásos színmű eljátszása szolgáltatta. A pogányság közé ékelt őskeresztények életéből vett jelenetek kitörő érzéseket csaltak ki a nézőközönség lelkéből. A szereplők egytől-egyig mind teljes átadással érzéseiknek játszották szerepüket. A piperének, űnnepelte-tésnek rajongó örömmel örülő és hiúságának kielégítést kereső pogány praetor fiatal leányának lelki világát utolérhetetlen ügyességgel és jobban alig megközelíthető művészi érzékkel tükröztette vissza Jancsi Manci Callista szerepében. De a pogány léleknek átalakulását a kereszténység felé, szintén hűen jelenítette meg.
Sz. Dorottya szerepét Czlndtr Ilonka
ZALAI K02L0NY
2. Apriiii 25
játszotta, jtl a kerssztény lelkületet, «y.ng*d szslidaéget, Tí«t«»í n«gyWküség«t, s ha-Hlbs menő meggyőződést Krisztus tana mellett kitűnően képviselte.
A leányára büazke, öt féltékenyen cico-mézó, a csáazár kegyéért epodő poglány úrnőnek nagyravágyó éa gőgöa lelke jelent meg Mitot Vilma előadásában, ki CornéHa szerepét adta.
Pogány hóhérkézre került atyját, testvérét gyászoló, egyedül maradt ártatlan, üde lelkű keresztény leánykának megható szere-pét Sió Nusika játazotta oly kedvességgel, oly ithatottsággal, hogy rövid jelenete a könnyekig meghatotta a nézőket.
Sz. Dorottyának Calllstához küldött angyalkáját oly bájoisággal személycaltette meg Bróz Jolínka, hogy a közönség hangos eliimerésének adott kifejezéat.
Valéria császárnői uralkodó alakjával nagyszerűen alakította Kolamór Mátyásr.é.
A többi mellékszereplő szintén átéresno
•zerepüket éa nagyban hozzájárultak az,ünne-pély sikeréhez.
A színdarab méltó koronája megható élőkép volt. Sz. Dorottya fehér ruhában rava-taUn feküdi, körülötte angyalsereg énekelt a fölötte s győzelem koszorúját tartotta egy angyal.
" Az ünnepély aikeréért Váry Jolán harmadrendi tag buzgalmát illeti dicséret, aki a színdarabot betanította.
Hogy a Ferences harmadrend ily ünne péllyel kedveskedhetett vendégeinek, P. Jámbor András harmadrendi igazgató érdeme, ki lélekkel és áldozatos ügybuzgóságával törekszik a harmadrendi életet Ferences szellemben elevenné tenni. Ez igazi Ferences szellem megnyilvánulásait óhajtja a közönség továbbra is látni és ünnepeit ily szép, nemes és bizalmas keretekben megülni I
Prneses.
Egy hét múlva zárul a génuai konferencia.
Az antant államai bármiféle támadást egy állam területi épsége ellen megengedhetetlennek tartják. Az olasz király elhagyta Génuát. - Letartóztatott gyanús oroszok.
— Saját tudósítónk telejohjelentése. —
Felmerüli az a terv, hogy a záróülésen a legünnepélyesebb formájában jusson kifejezésre az összehívó és a meghivott hatalmak
Génua, április 24. A „Hotel Sawy"-ban, a francia delegáció főhadiszállásán már sokkalta nyugodtabbak a kedélyek. Azt mondották a különböző nemzet tudósítóinak, ezekután már nem lesznek az eddigiekben hasonló incidensek.
Génua, április 24. Tegnap este Uoyd George Génuában értesítette a konferencia elnökét, hogy a hét végén kénytelen lesz elutazni Génuából, mert az angol királyi pár Brüsselbe látogat el és neki is ott kell lenni. Facta sietve kereste fel Lloyd Georgeot, próbálta kérni, hogy térjen el szándékától. Magyarázgatta neki, hogy ilyen hamar semmi esetre sem lehet bevégezni a munl^át. Még hosszú tárgyalásokra van szükiég, amig megegyezésre lehet jutni. Lloyd George megmaradt eltökélt szándéka mellett. Ma már hizonyos, hogy a konferencia holnaphoz egy hétre, egy ünnepélyes záró üléssel be fog végződni.
Génua, április 24. A Santa Margaretó-ban ma a kisantant képviselői megbeszélést tartottak. A megbeszélés eredménye volt tiratianu beszéde is a kilenctagú bizottságban, mely a Németországnak adandó válasszal foglalkozott.
Ugyanabból a forrásból eredt az a hir i«, hogy Poincaré a konferenciának ennek az ünnepélyes ülésére Génuába jön.
Ostenburg tovább fogva maradi
Budapest, április 24. Beavatott forrásból nyert értesülésünk szerint a legfelső honvédtörvényszék még nagyszombaton döntött Ostenburg szabadlábra helyezése kérdésében és a döntés hir szerint a/, hogy a felterjesztést elutnsitotta és Ostenburg továbbra is fogi-a marad. A kihirdetés azért ním -történt meg>>mert vitéz Nagy Pál tábornok hadseregfőparancsnok nem tartózkodott Budapesten. Most vitéz Nagy Pál Budapestre érkezett és igy a kihirdetés Ostenburg ügyében meg fog történni.
Itt emiitjük meg, hogy Ostenburg állapota megint rosszabbodott. Ostenburg k,át nap óta Agyban feVvfí beteg.
olyan kötelező nyilatkozata, hogy a jövőben valamennyien megengedhetetlennek tartják bármiféle támadást, valamely állam területi épsége ellen.
Berlin, április 24. A signatáriue hatalmak o Génuában átnyújtott uj jegyzékkel kapcsolatban illetékes heíyről következőleg nyilatkoztak :
Nyilvánvaló, hogy az antant-küldöttség részéről eddig kiadott sajtó utasitások a ma átnyújtott jegyzék alkalmával bizonyos kompromisszumot tükröznek vissza azon hatalmak között, amelyek eddig az egyik oldalon — Európa érdekében — az értekezlet folytatását kívánják, a másik oldalon pedig aaját igényeiket az összesség fölé helyezik. A német küldöttség helytelennek véli, hogy a vitát továbbra is jegyzék-váltással folytassa.
Génua, április 24. Az olasz király tegnap este a „Comte di Cavour" hadihajó fedélzetén elhagyta Génuát. Facta miniszterelnök előtt megelégedésének adott kifejezést az értekezlet kifogástalan szervezete felett.
Génua, április 24. Tegnap öt orosz embert tartóztattak itt le, akit azzal gyanúsítanak, hogy a bolsevik! delegáció tagjai ellen merényletet akartak volna elkövetni. ■ sa--
A* erdélyi románok az erdélyi autonómiáért.
Saját tudósítónktól. Bécs, április 24. Az erdélyi román nemzeti párt vezetői, Maniu és Vajda Vojvoda, értesülésünk szerint a gyulafehérvári konferencián indítványozni fogják az erdélyi autonómiának haladéktalan életbeléptetését. Ennek a követelésnek igazolására hivatkoznak a gyulafehérvári határozatra, amelynek értelmében Erdély önkormányzata mindaddig megtartandó, nmig az általános választójog alapján összeülő alkotmányozó gyűlés nem ad yj alkotmányt az országnak.
/^ríostani parlamentet az erdélyi román párt nem* tekinti olyannak, mely az
általános választójog alapján alakult} volna meg, mert az erdélyi lakosság jelentékeny része nem vehetett részt a választásokon. Alkotmányozó gyűlések t*em tekintgető ez, már csak azért sem, mert ilyen gyűlést választani a párt szerint csakis koalíciós kormány által lenne megvalósítható, nem pedig pártkormány által.
A miniszterelnök a kormányzónál
Budapest, április 24. Bethlen István gróf miniszterelnök a vasárnapot arra használta fel, hogy egyes, miniszterekkel, akik jelen voltak, informáltassa magát a távolléte alatt történt eseményekről. Behatóan tanácskozott Klebelsberg Kunó gróf belügyminiszterrel. A miniszterelnök délben kihallgatáson jelent meg a kormányzónál és jelentést tett neki a Génuában folytatott tanácskozások eredményéről.
Ho\'nap minisztertanács lesz, amelyen dönteni fog a kormány a választások határ idejének klirására nézve.
Minisztertanács.
Saját tudósítónktól.
Budapest, április 24. A kormány tagjai a holnap délelótt folyamán minisztertanácsot tartanak. Értesülésünk szerint a holnapi minisztertanácsnak igen fontos programpontjai vannak. Így többek között első helyen szerepel az antantállamok által követelt állatok átadásának kérdése A nemzetgyűlési választásokut valószínűleg junius elejére fogják kiírni.
A bombamerénylet.
Budapest, április 24. A bombamerénylet ügyében a rendőrség még mindig nem adott ki hivatalos jelentést a nyomozásról. Értesülésünk szerint ez a legközelebbi napokban meg fog történni, még pedig a belügyminiszter utján. A mai napon egy előkelő állású .embert állítottak elő a főkapitányságon.
Ne bántsd a csendőrt.
A duhaj legény vége.
Saját tudósítónktól.
Szombathely, április 24 Hegyes halmy kereskedelmi miniszter több politikus társaságában vasárnap Szombathelyről Celldömölkre utaztak, hogy résztvegyenek Gyömörey programbeszédéi! A programbeszédre Igen sok ember gyüii össze. A gyűlés alalt megérkezett Vass kultuszminiszter Is. A gyűlés egész végéig a leglelkesebb hangulatban folyt le Azonban Gyömöreyt állandóan zavarták a közbeszólók. A beszéd elhangzása után a kultuszmlnszter a nála megszokott nagyszerű szónoki tehetséggel emelkedett szólásra, aki oly nagyhatású beszédet intézett a résztvevő komoly magyaroknak, hogy a zavargókat azoftnal elhallgattatták. Az ottani csendőrség elakarta távolítani a zajongókat a szín helyéről és ezek közül a leghangosabbak egyike Pozsonyi Lajos ellenszegült a kivonult csendőrparancsnoknak, a csendőrtiszthelyettesnek és dulakodás közben a szurony a legény testébe fúródott, aki nyomban véresen esett össze. Az előhívott orvos mit tehetett mást, megállapította, hogy sebe életveszélyes. A kormány jelen volt tagjai azonnal Intézkedtek. hogy szigorú vizsgálat Indíttassák -
1922. rpriH» 25.
ril i rtEJt,. Előfizetőinkhez!
Vidéki előfizetőinket kérjük, kik április havi dijaikkal hátralékban vannak, illetve a május havi előfizetést még meg nem újították, lapunk zavartalan küldése érdekében . azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
— A pénzügyminiszter mandátuma.
Arra a hirre vonatkozólag, hogy Kállay Tibor dr. pénzügyminiszter megválasztása esetén lemord a nagykanizsai mandátumáról és más mandátumot fogadna el, megkérdeztük a mi-\' niszter távollétében Orossy Géza kormánybiztosi, aki munkatársunknak a következőket mondoit i: Az állítólagos ellentábor ilyen híresztelése minden alapot nélkü\'öz. A pénzügyminiszter ur megválasztása esetén nagykanizsai mandátumát fogja megtartani.
— Tanügyi hírek, A kultuszminiszter Nagy Ferenc állami tanítót, akit a Miniszter Nagykanizsáról Kiskunhalasra helyezeti, saját kérelmére Csabrendekre, Vargyas Jenőt Nogy-récsére, Htrboly Zoltánt, aki a dióskáli kör-jegyző melló volt beosztva adóügyi szolgálatra, a n.olnárii állami iskolához. Vulkán Rezsőt és Párkányi Ilona oki. taoitókat pedig a folyó tanév végéig helyettesítésre rendelte ki.
— Ujabb 24 százalékos béremelés a nyomdaiparban. A magyarországi könyvnyomdászok, betűszedők és betűöntők szakszervezete és a magyarországi könyvnyomdászok fŐDökegyesülete között hetek óta folyó tárgyalások megegyezésekép a nyomdai munkások ujabb huszonnégy százalék béremelést értek el. Az uj nyomdal ipunkabér árszabály e héten lépett éleibe, moly kötelező a kanizsai nyomdákra is. A munkabérek ily nagyfokú emelése magával hozza a nyomdai teimékeknek ujabb megdrágulását.
— A Szent János szoborra Mária főnők nő 50 koronát, N. M. 7 K-t, Keőml vésné 10 K-t, Bedenek Anna 20 K-t adományozott. Hisszük azonban, hogy nem maradt csak ezeknél az adományoknál, hanem a katolikus hivek áldozatkészsége mihamar lehetővé teszi, hogy a Teleky-uton a nagy nepomuki azent János szép szobra minél előbb hrrdetni fogja a gyónás! titok vértanujának dicsőségét.
— A Kath. Legényegylet körébőL Szerdán, folyó hó 26-án este fél 9 órakor az énekkar alakuló összejövetelt tart. Felkérjük mindazokat, akik eddig jelentkeztek, valamint ak\'k ezután akarnak belépni, hogy a jelzett időre az egyleti \'helyiségbe megjelenni szíveskedjenek. Csütörtökön, folyó hó 27 ón pedig a Sport alosztály tartja megalakulását. Akik eddig jelentkeztek, úgyszintén a még jelentkezni akarókat kérjük, hogy csütörtökön esti 8 órakor szintén az egylet helyiségében megjeleni szíveskedjenek.
— A zalaszentgrótl kerület jelöltje.
A zalaszentgróti kerület keresztény ellenzéki képviselőjelöltjeként Fangler Bélát fogják fel-léptetni.
ZALAI KÖZLÖNY
Brilliánst
platinát, aranyat és exüstöt
a legmagasabb napi árban vesz
HilhoferÖdön Utóda
— Esküvő. KitJaludi Gyula, Kisfalai és Krausz nagykereskedő cég*shaltagja,~folj$_ hó 27-én délután 4 órakor tartja esküvőjét Fleischer Etelka kisasszonnyal Bécsben.
— A Keresztény Szeretet Országos Gyermekvédő Müve cimü egyesületnek hivatalos negyedévi közlönye, a „Katolikus Gyermekvédelem" most jelent meg. Az egyesület rendes tagjai tagsági dijuk fejében díjtalanul kapják. A füzetek széthordását a gímnázista diákok nagyobbrészt elvégezték. Mo&t a tavaszi hónapokban ismét a nemes és megértő lelkekhez fordul az egyesitfet, hogy csekély tagsági dijukkal támogassák a felebaráti szeretet nevében működő intézményt. Akinek meleg, derös is harmonikus az élete, gondoljon a „Láthatatlan vendég" csontkezének jeges szorítására, a sok kis emberélet veszélyes helyzetére, a nyomorék gyermekek nincstelenségére. Tagsági dij 20 korona, mely csekély összeg a mai viszonyok között igazán még a nyomtatványokra is kevés. Ezért az összegért még a negyed-évenkint megjelenő füzetet is megkapják a tagok. Alapító lagságidij 500 korona. Tagokul lehet jelentkezni a főtiszt, plébánia hivatalban és a gimnáziumban. Több gyüjtőiv lesz kibocsátva a glmnázisták kö.öttis. Ezenkívül az egyesület nagyon kéri a nemes emberbarátokat, hogy a használt b.lyegeket ne dobják el, hanem a szegény gyermekek támogatására tegyék félre, melyeket majd adott időben a diákok összegyűjtenek. E\'re vonatkozólag tájékoztatásul közö\'jűk: l.Min--den használt bélyeg gyüjthelő. 2. Rányomott bélyegü levelezőlapokat legjobb egészükben félretenni, hasonlóképen képeslevelrzőlapokat.
3. A bélyegeket tanácsosabb kivágni a borítékból, mert sérültek, vegy amelyeknél recés szélük hiányos — hasznavehetetlenek.
4. Teljes gyűjtemények adományozását különös köszönettel vennők. Régi ievélboritékahv kon esetleg akadnak régi bélyegekre, ezeknek néha nagy értékük van. — Minden adományért, támogatásért legmélyebb köszönetet mond a Keresztény Szeretet Országos Gyermekvédő Müve" Esztergom.
(x) Uránia. Jegyezzen részvényt az Uránia R. T.-ban.
— Ifjúsági előadás. Diewock Júlia felnőtt tanítványai szombat esti német előadásukat folyó hó 25-én kedden dé\'után 5 órakor megismétlik a Polgári Egylet nagytermében az ifjúság számára. A műsor tartalmát magyarul Is fogják ismertetni. Belépti dij: felnőtteknek 15 K, diákoknak 5 K.
— Igazolvány nélkül tilos az élelmiszerszállítás. A közélelmezési miniszter rendeletet adott ki, amely szerint szállítási igazolvány szükséges a buza, rozs, árpa, zab, köles tengeri, volamint ezek őrleményei, továbbá a burgonya, ar élelmiszerek körébe eső sertés és szarvasmarha, hus, szalonna, háj zsír, húskészítmények vasúton és hffjón, vagy közforgalmú gépkocsin való szállításához. A rendelet vonatkozik az ország belterületéről a határsávban fekvő állomásokra, valamint a határsávban fekvő vasútállomások egymásközötti forgalmára.
— Köszönetnyilvánítás, Batthyány Pál gróf és neje, Czukelter Lijos volt titkáruk emlékére 1000 K-t adományoztak a gimnáziuín igazgatóságának. — Bo!d. Horváth György főgimnáziumi igazgató emlékezetére nővére, Horváth Anna szintén .1000 K-t ajándékozott egy VIII. oszt. tanuló jutalmazására. Mindkét adományért legmélyebb köszönetét fejezi ki a főgimnázium Igazgatósága.
HrSszül a haja
próbálj* meg «gyu«r » raér«gm«otci
DIANA-hajfestőt
m«!y 17-Hl. Minvilloi.t^n k.pb.tó ís így roiod.nki t*t«iá*« u.rínti Mint
érh.t .1. F6.UiunVih.ly: , 4MS
Dlin KvttkaMai (L-T. Maput, »., KMw-u. M.
— Anyakönyvi kirak. Nagykanizsa
a mult hiten az anyaköoyvi hivatalban a következő bejelentések történtek : SíüUUU 9 fiu éa 3 leány. Hizauigol kSOtUk: Szternit Ferenc géplakatos segéd Lancsák Ilonával, Vas József oendőrtiszthelyettes Cserép Margittal, Dávid Tibor Albert vámszaki gyakornok Antal Gibriella Ágnes Zsófiával, Gerencsér Sándor özv. Kocsis Borda Rozáliával, Gál István déli vasúti kalauz Fo«ovecz Teréziával, Miklós István napszámos Dolmányos Erzsébettel, Szuknai Lajos kőmivessegéd Pauka Máriával, Perkó Láazló földművel Magyar Kat.linnal, Nagy János kocsis Kalmár Annával, Nagy Győzd Miklós vámszaki gyakornok Steinauer Anna Teréziával, Anion János törvényiéi irodatiszt Nagy Maliid Idával. Elhaltak: Milei Mária 1 hónapos tűdőhurut, Lasky I\'álné Halász Terézia 66 évas szervi szívbaj, Bereczi Anna 88 éves aggaszály, özv. Lasaber Jánosné Nóvák Anna mosónő 70 éves gyomortágulás, Stankovics Lajoa 4 hónapos tQdőlob, DWidovics Anna 1 hónapos ránggörcs, Tálosi Anna 45 éves agyhártyalob, Darvas Józsefné SifTer Katalin 69 éves veszélyes vérszegénység, Kálovics Sándor 19 nap03 ránggörcs, Kuti István földműves 41 éves agyszélhűdés, Szentes István 3 hónapos ránggörcs, Lovró György napszámos 84 éves tüdő-légdaganal, Lengyel István nyűg. major gazda 79 éves tudólégdaganat, özv. Hajdú Sándorné Komlósiy Rozália 76 éves agyszélhűdés, Kálovics László földmives\' 70 éves szívszélhűdés, Llptln Juliánná 13 napos bélhurut, Takács Anna 6 hónapos ránggörcs, Varga József földmives 40 éves hashártyalob, Mihálecz László napszámos 56 éves bélelzíródás, Pliha József 14 éves bélfekély, Filipaslcs M«gdolna a hónapos ránggörcs.
(*) Uránia. Jack, a csodamajom as állatldomltáa csodája.
(x) Molnár F.r.nc örökbecsű irodalmi alkotása a .Pál utcai /luk" elmü diák regé nyének film változatát mutatja be ma és holnap a Világ mozgó a kis Gyárfaa Sanyika főszereplésével. Van-e diák, van-e Irodalmat csak némileg is ismerő, kl Molnár Ferenc e bájos regényét ne olvasta volna.
— Máté Józ.el eltemettetésére befolyt adományok. Nimelh hloínnt és Pum Mariska gyűjtést : (Folytatáa.1 Feiglerné, Kelemenné .Odrovicsné, Péterné, Kolongyéné, Molnár V., Csokonyai, Némethné, F.rkasné, Németh, Szabados, N. N., Tomaalca, Bódőrné, Ciigányné, Ködbaurané, Munkácsiné, izv. Pálfné, Tinikerné, Kranicné, Horváthné, Gerencsér, Frühwirt Rezsi, 6zv. Kiss Józsefné, Peti György, Tompek, N. N., Buvéry Jánosné, B-dö L.jos, Alovícs Ferencné, Országné, Tőtökné, Picbler Józaef, óiv. Kódbaum Alajosné, Bogáthy, özv. Klcio Jzsefné, N. N. Jaberica Géza, Szabó Elemér, Jaberics Lajos, Mácsovicsné, Polgár Sándor, Hajas József, Dedovátz, Frk Ferenc, Budainé, Rozsné, Vélásl jánosné, Kelemen R., Koller Lajos, P. N„ Farkas József, Hirtl Mihály, Huszár Jánosné, Polccz Józsefné, Somogyi József, Verbovec, Gy&rgyné, Maschaosker Márton, Grünfeld Mór, N. N„ Cserti lózaef, N. N , D. B, Golensxkyné, Kugler Stefánia, Botk Mari özv. Neyné 10-10 koron*.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. épj HU M
^marlkal VirB.Uere.ri
csíráővédő llil&zel hálás köszönetét
anya-fajKsc __.„.„
fejni kl a helybeli kereskedőknek,
_____ intéseinek ajándékozott papírzacskókért.
(mj Uránja még cs.k me v.n műsoron » Alb^rtini )e«lvérpár hihetetlen piodukclóivsl telített fl\'agyazabtot cirkusfdráma: « cirkusz fenomén, tnefy/ darAnak mondhatjuk egyik fő-azerép?Vegy idomított majom játsza. A darab a legerősebb idegeket is próbára teszi vakmerő mutatványaival \'és tragikus fordulataival. Jack á majom, az állat Idomítás csodája. — Tüsérö müsörüt 2 felvonásos vígjáték.
— Elcserélném zalaegerszegi nép kát szobás konyhás lakásomat nagy-kanlaaad 1 alfáiul. Ajánlatot n kiadóba kórek.

J^ÖZGRZDRSÁG
Budapesti tőzsdei Budapest,-április iá.
Napoleon 2925-65, Font--, Dollár
140-150, Francia frank 70-71 \'/„ Márka 236—95, Olasz Ura 89\'/,—40\'/,, Osztrák korona 9\'/.—10\'/.. Rubel Í6—57, Lei 546-52, Szokol 1462—1472, Svájci frank —. Dinár 1092—1100, Lengyel márka 20\'/,-21"/,.
Budapesti devizák:
Amsterdam <83- 288, Koppenhága 157— 162, Krisztiánia 141—45, London 3300 - 3450, Berlin 281-91, Milano 41\'/,-43\'/,. Páris 70\'/,—77\'/,. Prága 1455—75, Stockholm —, Zürich I4«y,t-147\'/,. Wien 9\'/. —10\'/,. Zágráb 172\'/, —182\'/,, New Vork--, Varsó--.
Zürichi zárlati
Berlin 196, Amsterdam--, Hollandia
195-36, New-York 514, London 2273. Páris 4782, Milano 2790, Prága 1000, Budapest 67, Zágráb 195, Varsó 14, Bécs 6\'/,, Osztrák bélyegzett 6-6\'/,.
Nemet fémek piaca:
Ezüst korona 59\'/,—61, ezüst forint; 154—57, ötkoronás 312\'/,, a 20 koronás magyararany--.
Termény Jelentési
Buza (Tiazavidéki) 3170—220, egyéb 31701—210, rozs 2576— 2625- takarmány árpa 2400—2500, sör árpa 2500—2600, zab 2380-
2430, tengeri 2975—3000, repce--, korpa
1725—1775, köles--.
Budapesti állatvásár:
Marhahús L r. egészben 130—80, hátulja 146 - 200, oleje 120-70, II. r. egész, bon 90—108, hálu\'Ja 120—20, elejo 76-90, Növendék\'marha I. #. 86—100, borjú (ölöU bórb.) 180- 84. Készlet : Nagymajba 210, eladás 144. NöveojJék matha 14, eladás fl,
borjú 47, eladás 15. Marhabőr--, borjubőr
--. Vásár nagyon lanyha.
Sertétvásár.
Felhajtás 2100. Elkelt 1500. Öreg sertép 127—30, közép 132-42, I. r. 143-46, islr 19p, lehuzollhus 164—170, sznlonásíélsertés 178—79 A vásár élénk volt.
A Jelelős szerkesztő távollétiben szerkesztéséit sa/tájogllag JeleiCs: Benedek Rezsó szerkesztő
Nyilt-tér.*)
Ertealtéa.
Van szerencsém a n. é. közönség szíves tudomására adni, hogy Kiskanizsán, Flórián-tér 11. szám alatt lévő füszerüzletet Kocsis József urtót átvéítem. Felkérem mindazokat,: kiknek fenti kereskedővel szemben követeléseik vannak, azt 1922. április hó 30 ig nálam bejelenteni szíveskedjenek.
Ezen határidőn tul semmifé\'o követelésekért felelősséget nem vállalok.
__Tóti Jóssal kereskedő.
•) A, • reriUxn kS,ólukért „„ , . M^tthlr^ri I.WÍmg.i ium »lu,t.
Strém Ignác és neje arül. Merach Irma fájdalomtól megtört arivval jelentik, hogy forrón mereteit, imádolt gyermekük
ANDOR
3 oym. tanuló, életének 13-ik évében, folyó hó 23 án rövid menyedé* uKn elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait f. hó 25 én d. u. 3 órakor kUé.jűk a Kazinczy-utca 63. gyáaxházból őrök nyugvó helyére. ^ Nagykanizsa, 1922. április hó.
Béke lengjen hamvai feletti
(Minden ktilOn 4rtea!t*a helyett)
KUlöubeJáratu bútorozott szobái
keresünk a Főúton, vagy a közeli mellékutcákban május 1 rc. ÁjAnlalokat c lap kiadóhivatala lovAbbit.
Csinosan bútorozott szoba azonnal kisdó Kiskanizsán, Szigot-u:cj 13.
Konvención kocsis keltő a?onnalra fe\'vó\'.eiüí. Borsfái gnzdtiság. «J7c
Diófa hálószoba kitűnő karhnu és ágynemű cladö. Hűvös, Zárda Atca 8
Munkásleányok
felvétetnek
U/eisz Ignác sörraktárában
Kazlnczy-utca 25. szám alatt.
Bérmaszülők figyelmébe!
bérmaruhák
Báron MUxi varrodáiéban
kteütoil K.alncay-utta 1., Vámháj ípuln H. ím. ír korona.
H\'anaszsrtk.
Zongorák.
Gramofónok.

hangszergyár STERNBfRG
Budapesten, R6kócsi-ut CA -
•Ikttu MiAl P»lot*J4bBu. WW I
Ijja m«K •JOacal, hofy milyen hisfaitrre rao ii&kiéft (• rí síiül <lljtalánul kOI4tolc áraltoUtei. N» ute sjai^ra terítik ilk. Juvltiimló liengatorót KGIJjt pottla gylMilba, Jj\'t-
aia. javiiniitia tiaiigsssioi kbldja lytltitUDI, J1t|.
nyoun tijjiaUiitjuk. GraiuofAn tulaj.Ionosoknak IffijsU, hancVtiKirVtiM luxyen <• béfrwrKv« KMjfiV mCsOfi<<yzíli&ict.
mj_;. ....... ,__. •
PoHák M. Emil
cégnél Klnlxsy-u. 2a. Telefon 131
legolcsóbb népi árban kicsinyben ia kapható
étkezési, vetőmag, takarmány
BURGONYA
Termelők és kereskedőktől\' vásárolok minden mennyiségben
Közvetítőket díjazok.
Szerszámok ♦ Szerszámgépek Műszaki cikkek ♦ Kenőolajok
legolcsóbb beszerzési forrás. CUfiCI Cnuil Mapüt. VI. Gitt Zkh, iMá-atr, 3S. szín. Interurbán telefon t »2-M. ex. LflVJLL JHPIU U.ldluil UvIr.U tkr: SIÍKji* WMKSf.
TTTT Á fi. mozgóképssiiLkáz^
V X JU JLJL U Erz\'íbil klrílj.í-lír, Szirtit izillrii épBIitibm
_Telefon 1*.
Kedden és szerdán Molnár Ferenc örökbecsű müve
A Pálutcai fiuk
Diákregény 4 felvonásban
Jön! A gyönyörök asszonya

, 5, 7 U ■ 9. dxitköf.
Pontos kasdés
Nt"""H ■ kphaUWe^k, Zalai és ^armaU kb0,vaToradáiáb.T.
V
él-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. április 26. Szerda
94. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politika! napilap
<urfc.til3»4f kUdiblv.Uli Pö-nt 13. >,
-- Ulwurt.a-t.Ufo. 7». —_
Megjelenik mindig kora reggel
róSZBKKKSZTÖ: Dr HEOEDÜS OYÓROY
.•h.el6sszsrxbsztft:
BODROQKÓZY ZOLTÁN
Bldltseté.l Arak: (!•/,t.r|il.l altul sn||t) \'li" tr.. 780 IC. rWvra <00 K. I%u á«i« >00 X. r.tj Ur. 7» K. Emm iiiia <1. 4 X
Poincaré megakarja semmisíteni a német-orosz egyezményt.
Antant-ultimátum készül Oroszországnak, miközben Anglia miniszterelnöke a génuai konferencia eredményét Angliá-nak egy Oroszországgal kötendö szerződésben látia. -A magyar állatiévátétel.
— Saját tudósttónk telefonjelentése. —
Berlin, április 25. Belgrádból jelentik: A jugoszláv kormány memorandumot kapott Poincaré francia miniszterelnöktől, amelyben meghívja a kisantant képviseletében a délszláv kormányt a nagykövetségi konferenciára. — Jelzi Poincaré, hogy a legközelebbi gyűlésen a német-orosz szerződés megsemmisítéséről lesz szó és erről a kisantant kebelében is kívánatos volna tanácskozni, mielőtt a nagykövetek konferenciája elé kerfil.
Prága, április 25. A .Bohemia" génuai tudósítója Lloyd Georgeval folytatott beszélgetése alapján közli:
Az angol miniszterelnök a génuai értekezlet eredményét az oroszokkal kötendő szerződésben látja. Nem akarok — mondotta — versenyt támasztani a népszövetségnek, de az orosz kérdést nem lehet Genfben megoldáhi. Az angol miniszterelnök kész nagy engedményeket \\tenni Oroszországnak, ha Oroszország á.maga részéről nem idéz elő nehézségedet.
Génua, április 25. Egy hírlaptudósító beszélt Jojfet orosz szovjet-delegátussal, aki kijelentette, hogy a szovjet-delegáció nem ismerheti el ezt a kötelezettséget, hogy a nacionalizált magánvagvont visszaadja régi tulajdonosainak és a jövőben lemondjon minden szocializálásról, mert hiszen ezzel a kommunista rendszert tagadná meg. Koncessziókra még kapható a moszkvai kormány, de kapitulációkra nem.
A szövetségesek szakértői ma délután ülést tartanak, hogy az oroszok tegnapi memorandumára végle-
fes választ dolgozzanak ki. A terv az, ogy ennek a feleletnek ultimátumszerű formája lesz. Ha a szakértők többsége e mellett dönt és utána a szövetségesek is erre a merev álláspontra helyezkednek, cikkor az orosz kérdésben minden továbli tárgyalás kilátástalan. Ezt nyomatékosan hangsúlyozta Joffet, de hozzátette, hogy a tapasztalatok után, melyeket Génuában szereztek — nin- | csenek kizárva meglepetések. A helyzet
ma az, hogy már nem lehet remélni eredményes megállapodást az oroszokkal.
A delegáció körében egyébként ma ugy számították, hogy nyolc-tíz nap múlva vége lesza konferenciának. Már tegnap sok delegátus és hírlaptudósító utazott el Génuából.
Budapest, április 25. Komoly politikai körökből arról értesülünk, hogy Schober kancellár és Bethlen István gróf miniszterelnök Génuában az állat-kiviteli kérdésről is tárgyaltak egymással. Schober szóvá telte, hogy Ausztriának szüksége van a magyar húsra. Bethlen István gróf kijelentette, hogy Magyarország nem tudja antanttól követelt 28 ezer darab élőállatot kiszállítani, ha Angliába exportálja az állatokat. Hozzá fűzte, hogyha Schober közbe jár az antantnál, hogy Magyarország haladékot kapjon a jóvátételi állatok szállítására — a ma
fyar kormány esetleg visszavonja a ivitelí tilalmat.
Miksa főherceg és gróf Hunyady a nagykövetek tanátfsával tárgyalnak.
Saját tudósítónk telefonjelenlése.
Béci, április 25. Mikaa főherceg és gróf Huoyady — akik jelenleg .Founcbalbin tartózkodnak — májúi 28-ln már Pariiban lesznek, hogy ott a nagykövetek tanáciával folytatandó tárgyalásokon résztvehessenek.
Ezeken a tárgyalásokon ugyanis a Habsburg-családot érintő vagyonjogi kérdések kerülnek sióba. Innen Mikaa főherceg és Hunyady gróf Bécsbe utaznak, hogy IV. K&roly király végrendeletének felbontásán jelen legyenek.
Aknamunka Magyarország ellen.
A külügyminiszter cáfolata éa tiltakozás..
Saját tudósítónktól.
Budapest, április 25. Az amerikai lapok — érthetetlenül — tudósításaikban azt a hirl kürtölik világgá, hogy a magyar kormány a szovjetkormánnyal szerződési, illetve kalonai egyezményt kólóit.
Ez a hir elérkezett s bécsi lapokhoz, melyekre a génuai magyar delegáció vezetője
Bónffy Miklós gróf külügyminiszter • kővet-ke»<ő cáfolatot adta kl:
— A magyar küldöttség erélyesen megcáfolj. az ameiikai levelezők azon hírét, hogy Magyarország Oroaiorazággal hasonló szerződést kötött, mint Németország. A hír ait állítja, hogy Magyarország elismtr! a szovjet-kormányt, továbbá, hogy a szerződés katonai cgyeiményt tartalmaz.
— Egész világos, hogy milyen forrásból származnak özek a hírek, de tnégla\' érdekes, hogy mostan, midőn |z incidenst elintézettnek tekintik, egyesek a német—oroaz szerződést akaiják felhasználni arra, hogy a konferencia egységét megbontsák.
A szovjetnek kell a templom kincse.
„Minden . mienk I"
Saját tudósilónktól.
Helsingfors, ápri\'ls 25. A siovjetkor-mány elhatározta, hogy a felesleges templom-harangokat ágyugyártás céljából lefoglalja. Elrendelte továbbá, hogy a templomokban levő arany- és ezüsttárgyakat Is le fogja foglalni a ha elleniief ülnek, akkor az egyházi méltóságok ellen eljárást fognak Inditatnl. Ai intázltedéa nagy. elkeaeredéat . lámmtott *> egész országban éa mindenütt nagy -ellenforradalmi készülődéseket váltottak ki.
A kormány intézkedése a rendzavarókkal szemben.
A csendőrség fegyverét haauiálh.tj..
(Saját tudósítónktól.)
Budapest, áprllla 25.
A jánosházai gyűlésen történt rendzavarással kapcsolatban, melynek tudvalevőleg egy súlyos sebesültje van, illetékes helyen a következőket mondották:
— Számos politikai gyűlést zavartak meg az utóbbi időben. Akkora hajlandóság mutatkozott általában a rendzavarásra, hogy Klebelsberg Kunó gróf belügyminiszter szükségesnek látta a legszigorúbb utasítást kiadni a köz-rentT fentartása érdekében. Az erre vonatkozó kiadott rendelet, a közrend és a közbiztonság fentartására hivatott közegeket felhatalmazza arra, hogy a közrend fentartását célzó munkálatokkal szemben mutatkozó ellenkezés esetén, a karhatalom a rendbontókkal szemben, — amennyiben a kötelességüket teljesítő közegek ellenében ellenkezést tanúsítanak, fegyvert használjanak.
— A kormány minden igyekezetével súlyt helyez arra, hogy mindenki tisztában legye n azzal, hogy bármilyen, a közrend felbontására, vagy rendzavarásra irányuló törekvéssel szemben találja magát az államhatalommal.

ZALM KÖZLÖNY
Kállay Tibor és Nagykanizsa
Nagykanizsa, április 25.
EkJrc bocsátom, hogy nem tartozom a képviselőválasztás hivatalos funkcionáriusai közá\'és ntm fdgíaíkozÖm köz-szereplési tevékenységgel sém, \'igy nem vagyok semmiféle oldalról sem Irányitól, sem befolyásolva. Csupán és egyedül a vilasxtókőzőnség soraiból teljes objektivitással szólok hozzá a kérdéshez.
A régebbi emberek még emlékeznek a 67-es idők képviselőválasztási mozgalmakra, ámikor az skkorl közélet egyik kimagasló alakja Csengery Antal képviselte a nagykanizsai választókerületet az országgyűlésen több cykluson keresztül egész haláláig. Azokhoz az Időkhöz fűződik Nagykanizsa sártengeréből való kiemelkedése és jövő fejlődésének megalapozása. Az volt Nagykanizsának az aranykora. Képviselőjének egyénisége volt az a hatalmas központi eiő, amely Nagy. kanizsa város nagyközönségét társadalmi-, felekezeti-, osztálykülönbség nélkül egy testületté összeforrasztotta, egy testületben ősz-szetartotta. Ez adta*meg Nagykanizsának az erkölcsi és anyagi súlyt, erőt és tekintélyt felvirulásához. Ebből indult ki és ezen alapult a város fellendülése, közintézményeinek fejlődése és közéletének felvirágzása. Ezért nevezik azokat az Időket és méltán : a város aranykorának.
Csengery halálával megsemmisült as összetartó központi erő és bomlott kéveként hullott szét Ismét Kanizsa társadalma apró párttöredékekre.
A mostani fehérvasárnap ünnepi fényében azonban Nagykanizsa város uj korszakának feltámadása Nagykanizsa város ujabb aranykorának hajnslbasadása sugárzik felénk. Kitörő őrömmel üdvözöljük ennek a hajnalhasadásnak biztató reménysugarát 1
Hiszen, ha egyedül csak Nagykanizsa város stükkőrü, lokális érdekéről volna szó, akkor eszel most már be is fejezhetnénk és napirendre térhetnénk a kérdés további fejtegetése felett, de Nagyítani™, képviselő-napjainak országos jelentősége, külpolitikái vonatkozásai ii vannak a erre akarjak felhivni illusztris képviselőjelöltünk becses Figyelmét.
Nsgyksnizsa itt, a Dunintul délkeleti sarkin, határszéli fekvésénél, Muraközzel voló szomszédságinál fogva belekapcsolódik megcsonkított hazánk Integritásinak szént\'esz-raéjébe. Muraközt, a bős Zrínyiek földjét ugyanis minden érdekszil. Nsgykanízsihoz füzi.- Ősidőktől fogva Nagykanizsához volt kötve gazdwági, törvénykezéai, kulturilis tekintetben, sőt még vasúti közlekedés tekintetében, is. Ezeket a szilákat nem volt képes teljesen széttépni a megcsonkítással járt szét-sz.kitás, sőt"\' még az éíiarkeiés erőszakos megakadályozása sem. Annyira nem, hogy példiul tőlünk elszakított Muraköz egy részének telekkönyve még ma is Nagykanizsán van a igy ingatlanforgalma még ma is a nagykanizsai birósignil és telekkönyvi hatóságnál bonyolittatlk le.
Kétségtelen, hogy Magyarország détke-leti oldalin, a Driva folyó éppen olyan természetes határvonala Nagymagyarorszignak, mint észak felől a Kárpitok vonala. Az anyaországtól erőszakosan elszakított s a Dráváig terjedő magyar területnek, Muraköznek köz-\' ponti vonzó ereje Nagykanizsa. Ez «gy őrhely 6*\' fontos rtjázts, ahonnan a nagyhorvát test-véiiséget Muraköt áthidalásival flgyííjük és
fenntartjuk. E szerint Nagykanizsa van hivatva arra. hogy Mainközön át a horvát lestvéii érzelmeket képviselje, ápolja és ébren tartsa. Nagykanizsát ebben az országos érdekű fontos hivatásában nem szabad magira hagyni, mert ennek «z orsiágos érdekű fontos hivatásinak magára hsgyott saját erejéből nem képes kellő súllyal és kövező siker kilátásával mvifílelnl. Ebben Nagykanizsát országos : erővel kell támogatni. Ehhez Nagykanizsának Kállay Tibor elismert, komoly munkaerejére és kipróbált államférfiul bölcsességére van szüksége. A mai viszonyok között tehát jobban, mint bármikor valaha, első sorban igenis Csonkomagyarországnak von elengedhetetlenül szüksége arra, hogy Nagykanizsát Kállay Tibor képviselje a nemzetgyűlésen. El egy elsőrendű országos politikai fontosságú kérdés. Mert Killaynsk meg von a kiváló képessége arra, hogy az országunktól itt elszakított országrész — Muraköz visszaszerzését — akkor, amikor annak Ideje elérkezik, külügyi vonatkozásaiban kellő egyéni súllyal képviselje és megvalósítsa.
Mindebből pedig az következik, hogy aki Kállay Tibor nagykanizsai képviselővé való megválasztását elö nem segíti vogy azt zatarja, esetleg pláne akadályozza: az Kanizsa városa ellen dolgozik.
Nagykanizsa vilaszlóköz.öntége akkor, amikor nemzetgyűlési mandátumát Kállay Tibor pénzügyminiszternek felajánlotta : megtalálta azt a varázshalalmat, amely Kanizsa város széthúzó elemeit egy testületi közös erőbe összeforrasztja, mert *oz 5 megvilasx-tásával ismét feltámasztjuk Kanizsa város hajdani aranykorát halottaiból. Gy J.
platinát, aranyat és ezüstöt
a legmagasabb napi- árban vesz
Milhofer Ödön Utóda
Egy szerelmes pár regénje.
Egy nős budapesti vegyészmérnök és egy urileány regénye. — A rendőrség vetett Téget ax idllnek. — Őrizet alatt • kapitányságon.
Nagykanizsa, április 25.. A nagykanizsai államrendőrség szigorú arculatu, komor szobáiba ma egy kissé pikáns izü história vitt be némi derűt, rózsaszínű fátyollal vonva be a máskor oly rideg tónmu komoly miliőt és a bűnügyekben elkomorodott régi rendőrtisztek hamiskás mosollyal tekintenek egymásra.
Ugyanis a szemfüles, éber nagykanizsai államrendőrség megneszelte, hogy egyik helybeli szállodában egy Budapestről jött fiatal pár szobát vett ki magának és mivel a fiatal pár gyanús volt előtte, megfigyel-tette. Persze az illetőknek sejtelmük sem volt arrcl, hogy figyelik, hogy minden lépésükről tud a titkos nyomozók testülete — vigan élték vilrgukat, tuibékoltok, mint ahogy ez tavaszi ébredéskor egy fiatal, szerelmes gerle-pártól kitellik.
A tendőrtég messzire elnyúló keze hamarosan kidcritetle,.. hogy a fiatal férfi egy nős- budapesti vegyésjmérnök, aki egy budapesti urlcsalád leányát lehoxta magávul,
1922. április 26
miután a leány édesanyja természetesen erö sen ellenezte leányának egy nős férfivel vali viszonyát. Tekintve, hogy semmiféle feljelen tés\'nem érkezett ellenük, békében hagyték noha állandóan szemmel tartották őket.
Tegnap azonban a rózsás fiatal világú kat zavartalanul élő, búgó gerlepárra rácu pott a karvaly, illetve a nemezis — a buda \'pesti rendőrség alakjában.
Ugyrnis a leányért aggódó édesanya kinek lakásáról a fiatal leány eltűnt, feljelen tést tett a rendőrségen és abbeli gyanúján*! adott kifejezést, hogy leányát valószínűleg < mérnök szöktette meg. A budapesti állam rendőrség ennek alapján megkereste a vidék kapitányságokat, hogy kutassanak a fiata pár után és vegyék őrizetbe ha feltalálják.
A nagykanizsai rendőrség azonnal jelentést tett az általa már ismert párról, l|r< a személyleírás illett, a budapesti főkapitányságnak, honnét ma délben az a telefonértesítés érkezett, hogy a férfi azonnal őrizeti* veendő, a leány pedig feltartóztatandó.
Az . eljáró rendőrkapitány erre azonosl kiküldte a szállóba az egyik detektívet, hogy a mitsem sejtő párocskát nyomban hozza b« a kapitányságra.
A szálló rózsaszínű kalitkája, — illetve szobája — üres vólt. Éppen együttesen, kar. öltve — ebédre mentek az egyik étterembe, Perszo a detektív, aki maga is valamiken fiatal volt, nem akarta zavarni az ebédüket, megvárta, mlg visszajönnek szállóbeli lakásukra, hiszen Kanizsán úgysem siklik ki senk a detektívek keze alól, okífe csak a félelme les, komoly bácsik szeműket vetik.. Fél ketU lehetett, mikor a jóllakottak ebédutáni hangú latával igye; kezlek szállójukba. A rendőiséj embere abban a pillanatban lépett elő, miko a fiatal leányt maga elé bocsátotta a sxobáfcsa
Persze az első pillanatban gyökeret ver a lábuk, de csak ax első pillanatban, mer azután nyomban feltalálták maguk.t. Őszintét bevallották mind a ketten, hogy Igenis ól a,ok, kiket a detektív keres. A leány el mondotta, hogy saját elhatározásából követt. a férfit, miután édosanyja ellene volt a női férfivel való tiltott viszonynak. A fiatal férfi egészen hidegen hagyta az eset, sőt — inon dotta — várt an-a, hogy a rendőrség be avatkozik.
A .Zalai Közlöny- munkatársa éppel akkor tartózkodott a rendőrkapitányság illeti osztályában, mikor a detektív .behozta\' a szerelmeseket, akiknek természetesen nen mondotta meg, hogy £rizeL>.vétel véget illltja elő őket a rendőrkapitányaágra.
A fiatal pár igen sikkesen volt felöl tözve. A férfi divatosan szabott, elegáns ru hában, feltétlenül\' uri megjelenésű, míndősszi 23 év kötüli, trieszti születésű, nős, buda pesti vegyészmérnök. A leány igen csinos formás teremtés, a fiatalság üdeségével <! bájával, 19 éves, nisgintisztviselőnő. Amikoi o rendőrkapitány kihirdette előttük, hogy i budapesti kapitányság megkeresésire őrizetbe veszi a férfit, a leányért pedig a ma esti fé 9 órai vonattal testvérbátyja eljön és vissza viszi magival Budapestre — a leány kijelen tette, hogy úgyis mindhiába, mert bizonj ismét .el fog menni".
A detektív — a szokásos formalitásod elvégzése után — a férfit bevitte a zárkibs, a leányt pedig a detektívek szobájába hslyez ték el, ahol vigyáznak reá, nehogy eselles kírt tegyen magában, mig bátyja megérkezik, akinek a kellő igazoltalisa után, jegyző\' könyv melleit átedjék a szerelmes leinvt. hogy visszavigye családjához. (\']
1922. iprilla 26
mj&Em. Előfizetőinkhez!
Vidéki előfizetőinket kérjük, kik április havi dijaikkal hátralékban vannak, illetve a május havi előfizetést még meg nem ujitották, lapunk zavartalan küldése érdekében azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
— A Kállay-párt felhívja mindazokat az urakat, kik ajánlási ivok aláíratására vállalkoztak, hogy ezen ivekkel ma este 6 órára a párt helyiségében okvetlen megjelenni szíveskedjenek A Kállay-púit elnöksége.
— Vatikáni zalnat, Rómából jelentik nekünk, hogy legközelebb újból összeül a vatikáni zsinat, amelyet 1870-ben nem zárlak be, hanem csak elnapolták. E szerint ez az 1870 es zsinat folytatásn lesz, amelyen Őszentsége XI. Pius pápa fog az egész egyházat érintő nagyjelentőségű kérdésekben propoziciókat tenni.
—Farkaa Tibor kerületében. Farkas Tibor képviselőjelölt, söjtöii földbirtokos, ki a kormány hivatalos jelöltje, most járja be kerületét, hol választóinak elmondja programbeszédét. Vasárnap Szépeik és Zalaistvánd községeket kereste fel, hétfőn Sárhidán és Bakon volt, hol mindenütt nagy lelkesedéssel fogadták.
— A nyugatmngynrorazági határ-
kllgasltás. Makacsul tartja magát a hir, hogy az antantmissziók április utolsó napjaiban visszatérnek és befejezik a nyugat magyarországi határkiigazitást, illetve kihirdetik az antant döntését. Erősen tartja magát az a hir is, hogy Léka, Rohonc, Csajla és a Pinka egész balparijt visszakerül Magyarországhoz.
— Iskolai találkozó. Fölkérem mindazon volt osztálytársaimat, kik a zalaegerszegi m. kir. állami felső kereskedelmi iskolában az érettségi vizsgálatokat 1901/1002. tftnévben tették le, szíveskedjenek jelenlegi tartózkodási helyüket velem közölni, hogy a folyó évi május hó 25-én megtartandó SO éves találkozóra az előkészületeket meglehessem. Wirtschajter Ernő m. kir. közélelmezési miniszteri kirendeltség osztályfőnöke Zalaegerszeg.
— Nyugatmagyarországi Cserkészszövetség mint a M. Cs. Sz. III. kerülete) folyó évi április hó 29-én 16 órakor a szombathelyi vármegyeháza nagytermében tartja rendes közgyűlését. Tárgysorozat: Megnyitó; évi jelentés; zárszámadás előterjeszléso; költségvetés 1922 évre; indítványok ; vagyoni és egyéb határozatok ; tisztújítás; uj tisztikar székfoglalója és zárszó. Másnap, azaz vasárnapon délelőtt 10 órakor a kultúrpalota termében cser* kész-vezetői kongresszus tartatik, melyre különösen a szülők, pártfogók és tanférfiak szíves megjelenését kéri a szövetség.
— Uránia. Crocker bájos keleti regénye t Kelet gyöngye.
— Oberammergau éa Mlkófalva. .Sokat olvestunk az utóbbi napokban a mikó-falval passiójátékról. Nagy készülődések folynak az egri fenyvesek tündérberkeiben : épi-tik a tizezerhelyes nézőteret, színpadot kint az Isten szabad ege alatt. 1600 szereplő tanulja lázasan a nagy biblia szent eseményeit, zsoltárokat, ép mint Oberacnmergau-
: ban. Mert a világon eddig csak itt lehetett látni csodás alakításban a passiót. A világ különböző tájékáról vándorolnak oda az idegenek nézni Jézus kínszenvedését, a bajorországi hegyek közé. Vojjon Mikófalva is gócpont lesz-e és méltó helyet foglal-e Oberammergau mellett? Reméljük.
(A A nagy kani za a! Hangya szövetkezet igazgatósága értesiti tagjait és a vevő közönséget, hogy a szövetkezeti üzlet folyó hó 27-án, csütörtökön délután leltározás miatt zárva lesz!
— Találtatott egy zsebóra. Igazolt tulajdonosa átveheti lapunk kiadóhivatalában.
ZALAI KÖZLÖNY
— Konkordátum n Vatikán éa Oroszország között. A Vatikán és Oroszország konkordátumot kötöttek. A nagy feltűnést keltett híradást vatikáni körökben megerősítik. E szerint a Vatikán és Oroszország kőzött az oroszországi katolikusok védelmére és a katolicizmus terjesztésére vonatkozólag szerződés jött létre. A szerződés értelmében ezentúl Oroszországba szerzetesrendek bevándorolhatnak, hogy átvegyék az ifjúság nevelését, továbbá apácák, akiket azonban ki/.árólag kórházakban és jóléti in-tézményeknél alkalmaznak. Az apácák jótékony működésétől különösen az éhinségsuj-tolta vidéken várnak nngy eredményeket.
"I 4Uzakltott<ík a T,«® gátjait.
Az emberi gonoszság majdnem kat*sztrófális gazdasági romlásba döntötte volna Hódmezővásárhely birtokosainak nagyi észét, ha a hivatalos személyek ébersége a pusztítást meg nem akadályozzák. Ujjiyanis az Ármentesitö Társulat puiztai védmüveit ismeretlen tettesek «iz helyen átmetszették s a szabad lefolyást nyerő víztömeg mintegy 300-350 hold földet árasztott el vízzel. Szerencsérc az esetet Oláh Kálmán, az Ármcntcsilő gépésze észrevette és n gátőrökkel az átvágási helyeket betőmette. Ha a merényletet idejében észre nem veszi, akkor a viz óriási rombolást vitt volna végbe. A gépész azonnal jelentést tett a puiztai csendőrségnek az esetről, amely széleskörű nyomozást Indított meg, hogy az elvetemült tetteseket mielőbb kézrekeritse.
—- Gyáuzrovat. Pótolhatatlanul súlyos csflpái érte Strém Ignác déliyasuti felügyelő, állomásfőnököt és nejét. Egyetlen gyermekük, a 13 éves Andor, hosszas és kinos szenvedés után folyó hó 24 in meghalt. A fiu a főgimnázium harmadik osztályának tanulója volt és dicséretes szorgalommal haladt előre. De súlyos betegség támadta meg szervezetét és dacára a leggondosabb ápolásnak, állapota nem javult. Kétségbeesett szülei mindent elkövettek megmentésére, de nem segíthettek rajta. A halál győzedclmtskedett. Temetése tegnap délután 3 órakor volt a Kazincty-uicai gyászházból, melyen testületileg részt vett a főgimnázium - tanári kara és ifjúsága, a Délivesut összes szolgálatban nem levő tiszti- és altisztikara, valamint igen nagy résztvevő kö/önség. A szertartást dr. Wínkler E^nő főrabbi végezte, míg a £V«szdalokat Abrahamovics M irk kántor énekelte. A val lósi szertartás befejezése után az énekkar egy gyászdallal bucsudatla cl a kis halottat, mely alatt alíg maradt szem szárazon.
— A váltókra nem lehet bélyeget ragasztani. A pénzügyminiszter egyik legutóbbi rendelete szerint a váltóürlapokat okmánybélyegek felragasztáiávul nem lehet többé □ váltón Iovő öss£2g nagyságához, kikerekíteni. A kincstár uj váltóürlapokat adott ki 1-től 120 koronáig létező árfokozat szerint.
(x) Vidéken üzemben levő cementáru-gyárunknak cementlap, mozaiklap, coment-cserép, kulgyürük, mükőkészi lésében és csiszolásban jártas néhány szakmunkásra van szüksége. Erre alkalmas szakemberek felvétetnek a Nagykanizsai városépítő r. t. irodájában, Zrínyi Miklós-utca 33. sz.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, briüiánsokat, aranyfogakat és érmeket á legmagasabb árban veszek, ékszer és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjulányosabb árban készülnek. Fríed József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
(x) Uránia. Crockemek egy bájos romantikus regénye után készült szerelmi történet: „Kelet gyöngye", a maharadzsák udvarának minden pompája, táncoló bajadérok gyönyörű természeli képek, keleti asszonyrablás, boszuló hadjáratok, regényes lovagvárak titkai Uj vetítőgép, ragyogó tiszta képek!
Szerkesztő^ üzenetek*
P. P. Bánokszentgyörgy. A legnagyobb készséggel jártunk el érdekében. Legyen türelemmel,_ a választ közvetlenül onnét fogja kapni. Üdv!
TÖRVÉNYSZÉK
ítéletek. A nagykanizsai kir. törvényszék Szokol Vendel kiskanízsai lakost betöréses lopásért hét havi börtönre ítélte. — Kuzma József szepetneki lakost, kit falopásstl vádoltak, ügyét erdei kihágásnak minősítve 225 K-ra ítélte a tyróság. — Nagy litván részeges gazdasági cselédet, mert - ittas állapotban egy porköpenyt és taglót magával vitt — tiz nspi fogházra ítélték.
TflflÜGY.
A szorgalmi idő megrövidítése.
A jelen tanév miniszteri rendelet értelmében junius végéig tart, de azon iskolák, amelyek tanulóinak nagy többsége földmiveléssel foglalkozó szülik gyermekeiből kerül ki, a szorgalmi idő megrövidítését kérhetik a vármegyei közigazgatási bizottságtól, amely a kir. tanfelügyelő javaslatára saját hatáskörében határoz. Az ekként nyerhető engedély azonban május és junius hónapokbán összesen legfeljebb egy hónapra, azaz 24 Iskolai munkanapra (hétköznapra) terjedhet ki.
KÖZGAZDASÁG
Budapesti tőzsdei
Budapest, április 35.
Napoleon 2805-36, Font--, Dollár
710—730, Francia frank 67\'/,-07\'/.. M\'rtts 293 - 803, Olasz líra 38\'/,—38\'/., Osztrák ko-rona 87,-9\'/.. Rubel 54—55, Lel 530-640, Szokol 1397—1407, Svájci frank —, Dinár 1090—1100, Lengyol márka 18—19.
Budapesti de vízik:
Amsterdam 370—375, Koppenhága 150— 166, Krisztiánia 134-38, London 3175-3335, Berlin 288\'/,—981/,. Milano 38\'/,-39, Páris 6713\'/,6762\'/,, Prága 1396—1415, Stockholm 183—88, Zürich 139—34, Wien 9-10. Zágráb 371\'/,—382\'/,, New-York 714\',\',—S7\'/„
Zürichi zárlati
Berlin 800, Amsterdam--, Hollandia
196-36, New-York 514, London 3275, Páris 4796, Milano 3792\'/,, Prága 1005, Budapest
70, Zágráb 307\'/,, Varsó--, Bécs (•/„
Osztrák bélyegzett--.
Nemes fémek piaca;
Ezüst korona 59—58, ezüst forint 158— 147, öljtnronAs 300—395, a 30 koronás magyar arany 3000—40.
Termény Jelentési ^
Buza (Tiszavidéki) 3200—3225, egyéb 3200—3230, rozs 2560—26, takarmány árpa 2350—2450, sör árpa 2500—2560, zab 2325-
2375, tengeri 1700-1725, repce--, korpa
1700-1735, köles 29-28.
BudspestI állatvásár:
Marhahús I. r. egészben 130—80, hátulja 146 -200, eleje 130-60, 11. r. egészben 90—108, hátu\'ja 100—36, eleje 75—79, Növendék marha I. r. 84—100, borjú (ölött
börb.)--. Készlet: Nagymarha 380,- eladás
294. Növendék matha 35, eladás 20, borjú 334, eladás 134. Marhabőr 105—15, borjubőr 215—20: *
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztésért sojtójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Dr. KALLAY TIBOR
ZALAI KÖZimX,
19*2. április %
Apró hirdetések
d!/»> 10 walf 80 *. ...ár- .1 eao.pa.p 10 K, nilmtjo
l.vftbbl nl MlUuip) K, .«.M- .. Snn.pn.p 4 K. <u!.|»bb iicta.ci .Md.it .....i. 111.1*. 0 K. AU4.1 k*THOk>ak mlnd.nkor 90 laliillk lw»i<ilgl»7.
— Elcserílném zalaegerszegi szép kit szobái konyhás lakásomat nagykanizsai lakással. Ajánlatot a kiadóba kárek.
KUlönbejáratu bútorozott szobát
keresünk a Fóuton, vagy a közeli mellékutcák-ban május l-re. Ajánlatokat e lap kiadóhiva-lala továbbit.
Konvenctós kocsis
felvitetik. Borsfái gazdaság.
kellő azonnalra
ZSÁK
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gépolaj
Nyersolaj
Petroleum
Rézgálic
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykaratkadAxAben.
RÉZGÁUC
98
Mayunga Raffia
fnomór\'.ésü Kénpor finomított Petroleum
Gépolai Hengerolai Ussé Kocsikenőcs Marónátron
(magasfoku lugkő)
Gyanta stb.\'Kt
Schwarz és Tauber
gyarmatáru\' nagykareskedö cégnél
AUyllv* 1850
MAKULATUR
papir kapható a kiadóhivatalban.
XXXXXXXXXXXXXXXi
Tengeri Zab Árpa
Takarmányrépa-mag
Oasdaségi é* németotsxági kerti
magvak kicsinyben « kaphatók
Ország ^Widder cégnél
A Nagykanizsa. Erzsébet tár 10.
xxxxxxxxxaex xx x xá
Fotbatt Tennis Gummi
labdák
a legjobb minőségben és leg-jutányosabb árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai cégnél
Nagykanizsán _
Bérmaszülők figyelmébe!
bérmaruhák
ezi varr
y-ufea 1., Vá
500
Béron Mini varrodájában
késziünck Kazinczy-utca 1., Városház épület II. em.
BURGONYA
érkezett Piofesser, Wohltmann, Krüger vetőmagnak. Rózsaburgonya vetésre, étlezésre a napokban érkezik. Előjegyezhető irodámban.
Pollák M. Emil
Klnlxsy-utca 2 a. Telefon*eI51egysést nem fogadok eU
Újságkihordók
magas fizetéssel azonnal felvétetnek
lapunk kiadóhivatalában

HORVÁTH GYÖRGY
pala* Ai cseröpfedömester
NAGYKANIZSA, KIRALYUTCA 13. SZAM
Elvállal n tetőfedés sxakmíba vágó mindennemű munkát ugy helyben mint vidéken.
SPECZIALISTA
Kltttnö szakmunkásokat Állandóan foglalkoztat.
VlluJI
ETERNIT PALÁT rendelést Uc, UiK.letlel Horváth György pala- és cserépfedő-mester.
Szerszámok ♦ Szerszámgépek Műszaki cikkek ♦ Kenőolajok
legolcsóbb beszerzési forrása rurri CflMII suáioiit. VI., Gráí Ikhy l*n5-üUa M. Interurbán lelefon 1 62-94. SS. CIlUCL jHIIU IhUIUtt IWntl da: UIHS2ÍN IIMKST.
r
VILÁG
mozgók ép színhez
Erziíbit királyné-tér, Szarui szállBda épllilékn
Telefon 74. Telefon 74.
Kedden és szerdin Molnár Ferenc örökbecsű müve
A Pálutcai fiuk
Diákregény 4 felvonásban
Jön! A gyönyörök asszonya
v.
Páholy 26 K, esölye 22 K. I. hoty 18 K, I II. hely 15 korona, Ili. hely 8 korona. |
Elíadájok hétköznap" íél 7 én 9 órakor, vasár- és ünnep napokon 3, 6, 7 és 8 órakor. Pontos kasdái I
Fővárosi mintára
újonnan berendezett s gazdagon felszerelt
kizárólagos
E szakmába vágó festékáruk minden szin-ben, föld és olajfestékekben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkok.
Vegyi termékek: JttJESSí
Kalaplakkok minden színben kaphatók.
FESTIK
-kereskedés.
HajAíllszttk ecsetekben, Itnolsjksncs (flrnls), lenmajolal.tsrpstitintitn.
I
Festők figyelmébe!
Megérkeztek az idény legszebb foatö fali\'mintái!, melyek minden vétolkény-szer nélkül bármikor megtekinthetők.
Nagybani vAtsInAI elönyArak.
Sfternberger Gyula Erzsébetftér
Szsrvas-SzAlloda átellenében
Telefon S97
Nt—«Wt • lartalsfáesoMk t Zalsl és Gyarmati köüyvoTo.zidá|áb«a.
61-lk évfolyam
föSZERKíSZTfl i
Dr HEOEDÜS OYÓROY
1. Miil(j Z4;.U*U
ra.RlflSSZRRKSSÍCTÍli
BODRODKÓZY ZOLTÁN
Nagykanliaa. 1922. ápriiujtf. Csütörtök É
95. szám.
kereszteny politikai napilap
A nemzeteknek féléven belül
nem szabad szomszédaikat megtámadni.
Csicserin tiltakozása a lengyel külügyminhzterhez. — Két millió dollár hitel Oroszországnak. — Saját tudósítónk Ulefonjelcntése. — Génua, április 26. A Havas Jelentése szerlat Lloyd Georg és Barthou tegnapi tárgyalásukon megbeszélték annak a kötelező nyilatkozatnak tervezetét, mely arra kötelezi a nemzeteket, hogy féléven belől nem támadják meg szomszédaikat.
Génua, április 26. C*ic4crin népbiztos a lengyel külügyminiszterhez jegyzéket intézett, amelyben tiltakozik ax ellen, hogy Lengyelország is részt vesz a német—orosz szerződés ellen irányuló akcióban.
A jegyzék kifejti, hogy teljességgel érthetetlen, miért tagadja valamely állam Oroszországnak azt a jogát, hogy más államokkal olyan szerződéseket kössön, aminőket vele is kötött és mindezt e<után, hogy ez az állam elismerte Oroszországot.
A azovjetdelegácló ezt ugy tekinti, mint Oroszország sxuverénitásának megsértését, mint a Rigában kőt&tt békeszerződés
Génua, április 26. A „Matln" génuai tudósítója az orosz delegáció egyik tagjától azt az értesülést szerezte, hogy Csicserin a konferenciától két millió dollár államhitelt akar kérni.
Génua, április 26. Lengyelország hozzávetőleg szintén ama ti* áilam * kőzött volt, melyek aláírták a német delegációhoz intézett jegyzéket. — Figyelemreméltó azért, hogy Csicserin Stiermund külügyminiszterhez, a lengyel delegáció vezetőjéhez levelet intézett és abban megállapítja, hogy Lengyelország a rigai szerződésben nemcsak tényleg, de jógiiig is elismerte a szovjetkormányt és ezzel a szerződéssel tokkal messzebbmenőleg szabályozta a viszonyt Lrngyelország és Szovjet-
oroszország között — mint az oro»z—német szerződés Németország éc Oroszország között.
Génua, április 26. A vasutügyi bizottságban a csehek képviselői nehézségeket támasztottak azoknak a határozatoknak az eljoga-dósával szemben, mely ekei Pottoro\'éban hoitak a vasutak kérdésében. A román megbízott ia fentartással élt. IVolthet miniszteri osztálytanácsos, Magyarország képviselője csodálkozásának adott kifejezést azon, hogy a cseh megbízott kifog hol ja a portorosei határozatokai és köztük egy olyan határozatot i», amelyet Portoroséban a cseh megbízott indít ványára hoztak. Románia i« hozzájárul elvben a portotosei határozatokhoz, csupán azzal a kikötéssel éTt,\' \'fftfnik\' alkalma-
zását az európai államolc hozzájárulásától leszi függővé. Ez a hozzájárulás Génuában elvben megtörtént, azért alaptalan bármilyen fentartás.
A cseh kiküldöttek szembe szálltak Walther miniszteri osztálytanácsos fejtegetésével, mlg a román kiküldött visszavonta fentartását.
A magyar küldöttség végül írásbeli javaslatára azt a választ kapta, hogy azt részben beillesztik az albizottság javaslatába, részben p:dig a tervezett szakértői értekezlot elé utaljak. Magyarországnak a bizottsághoz intézett jegyzékét, indokolással együtt hozzá-csato\'ják a jegyzőkönyvhöz.
Gróf Bethlen István a génuai konferenciáról.
(Saját tudósítónktól.)
Budapest, április 26. Bethlen István gróf miniszterelnök ma fogadta a sajtó képviselőit, akik előtt beszámolt a génuai konferenciáról.
Mindenekelőtt megokolta, miért nem foglalt helyet gróf Apponyi a dcleg/eióbnn. Ennek oka az, hogy a konferencia össze-Hívóitól érkezett felhívásban az a kívánság foglaltatott, hogy a konferenciára lehetőleg a kormány -elnöke menjen el, a delegációban pedig hivatalos személyek vegyenek részt. A másik ok az, hogy nem akartuk magunkat visszautasításnak kitenni, miní ahogy Apponyi gróf részéről ax októberi események után
tőrtént.
összesítette ezután a konferencia lefolyását, n magyar bizottság müköd\'sét, kl-elentve, hogy • kisebbségi kérdést meglepetésszerűen vitték belo • konferencia anyagába, Ut cs.kis M olasz elnökkel, \'övidcM • Vyüléa megnyílása előtt közölté^, ugy.
hogy a kisantantnok nem volt ideje, hogy a kívánsággal szemben egységesen és szerve-itllen foglaljon állást.
Alkalma volt a miniszterelnöknek a nagyhatalmak képviselőinek a jóvátétel kérdésében jóindulatukat\' "Elkérni. Nem akar reménységet kelleni, de kijelenti, hogy ezen a téren előzékenységet tanúsítottak.
A Founchalban éli örvegy királyné gyermekei eltartása érdekében megbeszélést folytatott az utódállamokkal.
A magyar határzár Bécsiben kritikus helyzetet teremtett.
Saját tudósilónktól.
Bécs, április 26. Bécsben feszült várakozással tekintenek a msgyar minisztertanács döntése elé, az Ausztria felé való lilalotn agyében. A bícsi katasztrófáid husárák és a kritikus helyzet elsősorban a hsf*hárr« vezethető visixa. Az osztrák kormány lépéseket tett Budapesten, hogy a határzár felfüggesztését lehetővé tegye.
A francia royalisták követelik
a Németországba való bevonulást Ax .ng.axtelh.t.tl.iuég és gyűlölet politikája.
Saját tudósttónk telefonjelenlése.
■ Páris, április 26. Egész Párisban kiragasztották a royalista-párt plakátjai\', amelyek péntek estére tüntető felvonulásra szólítják fel a lakosokat.
A royalisták követelik, hogy Németországba be kell vonulni éa a német vároao-kat megszállanl, hogy zálogokat szerezzenek.
A szélső nacionalista „Peuple" szerkesztősége előtt van egy plakát a következő ezöveggel: „Mi csak jót t.nnénk nekik, annyi jót — amennyit csak tehetünk. Az osstrákok szintén bocheok voltak éa azok ia maradnak. Bármennyi pénzük la van az osztrákoknak, -azt mindig csak Németország támogatására fogják felhasználni."
Kit részben tartják meg a választásokat.
Sajói ik\'á1 —
Budapest, április 26. Illetéke, helyről nyert információ szerint a választásokat két részben fogják megtartani. Ét pedig pünkösd előtt a vidéken, pünkösd után pedig a városokban, ugy, hogy június 10-én minden tekintetben lezajlanak a választások.
Bethlen István gróf miniszterelnök ma délután a kormányzóhoz megy, hogy jelentést tegyen a tegnapi minisztertanácson hozott válaaztási határozatról é. annak jóvá-htgyását fogja kérni a kormányzótól.
Lengyel - magyar kereskedelmi szerződés.
Saját tudósítónktól.
Bécs, április 26. A bécsi lengyel követségtől szerzett értesülésünk szerint Len-gyelorazág és Magyarorazág közt kereake-delmi azerződés jón létre. A lengyel —magyar kereskedelmi szerződés tárgyalásai május 1-én kezdődnek. Mindkét kormány részéről terveidet dolgoztak ki, amely a két orazág közti szoros gazdasági együttműködésre vonatkozik.
Átalakul az ellenőrző bizottság.
Bécs, ápr. S6. A Neues Wiener Taglaltnak Je.inlik Páriából: Hir szerint a szövetségközi katonai ellenőrző bizottság átalakul, még
pedig központi hivatallá, mely NoNct tábornok vezotéfte alatt marad.
A megszállott FeUősxllézla átadása.
Saját tudósítónktól.
Poppeln, április 26. A szövetségközi bizottság Németország és Lengyelország képviselőit május negyedikére hívták meg, hogy előkészítsék • megszállott PetaöeziWzla átadását.
ferturtMx U sudóhlr.ul i Pő-ut 13. sz.
___lnt.rarbra-t4.fo. 7«. -
M.gjole.lk mindig kora reggel
Blóflselésl árak: (1% linsl.l aááiat Mjlll) £<«•( ín. 7S0 X. FiU.:. 4.0 X.
tv,. 900 X. tjj kii. 7$ X. kon uú in 4 X
.ZALAI KÖZLÖNY
Az ui lakásrendelet alapelvet
A kormény elősegíti *X építkezést.
A« aj lakbér az 1917 ea lakbér háMMisoroia.
A* uj lakésrendelet-tervezet axon ax alapgondolaton épül fel, hogy ax építkezések erőteljes előmozdításával cl5 kelj készíteni a lakások szabadforgalmát. Minthogy ez a szabadforgalom a társadalom nyugalmának megzavarása ér széles társadalmi rétegek megélhetésének veszélyeztetése nélkül ma még életbe nem léptethető, szükséges még mindig a fennálló korlátozások nsgyobb részét továbbra is fentartanl. Az uj rendelet sok tekintetben már figyelembe veszi a háztulajdonosoknak jogos igényeli, amelyek a viszonyok kényszerítő hatása alatt eddig érvényesíthetők nem voltak. A lakáshivatalok működése egyelőre továbbra is fennáll. A bérlet-átruházást és a bérlet átengedését a rendelet jelentékenyen megkönnyíti, a lakáscserét pedig szabaddá teszi.
A nem átruházás folytán igénybe vett lakások bérlőinek kijelölésénél a háztulajdo nos által javallatba hozott egyént, amennyiben a háztulajdonos bejelentési kötelezettségének eleget tett, nyomatékosan figyelembe kell venni, ha pedig: a háztulajdonos igényjogosult közszolgálati alkalmazottat hoz javaslóiba, bérlőként minden esetben azt kell kijelölnL
Újra szabályozza a rendelet a mente-sités kérdését. Az indokolt lakásszükségletet meghaladó lakrészek mentesítése a kiskkás építésére siánt kölcton elhelyezéséhez szűk. síges bizonyos számú kötvény megvásárlásától, vagy áltól van függővé téve, hogy oz érdekelt annyi helyiséggel biró lakást építtet, amennyi tőle igénybe vehető volna. A rendelet felhatalmazza a mipisztert, hogy ltasi-nálatlanul álló üres telkeket a lakásínség enyhítésére sr.olgAló építkezések céljából tiz év tartamára igénybe vehessen, ha maga a telektulajdonos záros határidő alatt épiteni nem hajlandó. A lakbér ösazegét a rendelet az 1917. évi bér háromszorosában szabja meg. Budapesten ezenfelül még fizetni kell 60 százalék közüzemi pótlékot, továbbá az egész országban 40 azázalék állami részesedést és 20 százalékot az épilési kölcsön biztosítására. Oly esetben, ha a bérlő albérlőjétől magas Ssszegü bért kap, a rendelet megengedi a lakbérnek megfelelő emelését. A nagy és fényűző lakásoknál a béremelés e hatérokon tul is mehet, do a bérlő kérheti a bíróságtól a megfelelő mérséklést. Ha azonban az ily nagy lakások bére nem haladja meg az 1917. évben fizetett bér ötszörösét, ugy a birói mérséklésnek csak abban az esetben van helye, ha a rendelet erre kivételesen módot nyújt.

platinát, aranyat 6s ezüstöt
« Icjmagaiabb napi árban vesz
Milhoffer Ödön Utóda
Semenoff tábornok izgalmas letartóztatása
A Zalai Közlöny newyorki levelezőjétől.
Newyork, április hó.
A táviratok röviden elmondották Semenoff Girgely orosz tábornok newyorki kalandját. Ex a kaland, mint az uiabb tudósítások j«Uo tik, drámai fordulatokban bővelkedett. Semenoff tábornok tudvalevően 1919 ben vőrÖs csapatok ellen operált Kelet-Szibériában. A hadműveletei közben a csa-patai néhány amerikai vállalkozó raktárát megdézsmálták s ezért a vállalkozók pert indítottak ellene. A bíróság a tanuk vallomása alapján igazat adott a vállalkozóknak és a tábornokot 117.000 angol font megtérítésére ítélte. Semenoffnak minderről sejtelma sem volt. Alig 20 esztendős felesége kíséretében gyanutlanu\' t »!te láblt Amerika földjére. Amikor Newyorkban a Penn .ylvania pályaudvaron a vonata megérkezett, hatalmas tömeg táborozott a sinek előtt. A tábornok szentül meg volt róla győződve, hogy ez a aokadalom az ő üdvözlésére verődött Össze. Gyorsan megkért egy ügyvédet, hogy az üdvözlő beszédre adandó válaszát forditsa majd la angolra. En úgyis — mentegetődzött — csak hibásan beszélek angolul és nem szeretném, ha ezt az ünnepélyes alkalmat hibás és félreérthető kifejezések elrontanák. A newyorki ügyvéd vállalko-\'ott a tolmács szerepére. Mig a vámőrök a munkájukat végezték, azalatt a tábornok leült elsőosztályu fülkéjében az asztalkához és hirtelen összevetette apnak a beszédnek a szövegét, melyet az üdvözletekre fog majd válaszul adni. Diszegyenruháját vet le fel, a felesége is az összes ékszereit felrakta és igy léptek ki a perronra. Alig tették lábukat a kőkockákra, egy cilinderes ur. közeledett fe.léjük, aki megbillentve Semenoff előtt a fejét, valamit mondott neki. Somenoff azt hitte, hogy ez az üdvözlő beszédek bevezetése, de a mellette álló ügyvéd felvilágosította, hogy miről van szó. A cilinderes ur rendőrtisztviselő volt és szórói-szóra ezt mondotta a tábornoknak :
— Semenoff tábornok, ön rablással és lopással van vádolva, az amerikai tőrvények nevében letartóztatom . . .
A tábornok elsápadt, amikor mogérlette a helyzetet. A felesége sikoltozva borult a nyakába és azt kiáltotta, hogy a férjéhez csak az ő holttestén, keresztül juthatnak. A helyzet kinossá kezdett válni. A rendőrtisztviselő több rendőrt szólító\', t elő, hogy a tábornokot letartóztassa.
— Mit akarnak tulajdonképen a férjemtől ? — kérdezte sírva a tábornokné.
— Az ön férje — válaszolta n rendőrtisztviselő — több amerikai cég áruját elrabolta, ezt meg kell fizetnie. 117.000 font sterlingről van szó.
Semenoffné erre szó nélkül leszedte magáról ez összes ékszereket. Karpereceit leoldotta, fülbevalóit kicsatolta és 340gyöngyből álló pompás nyakékét levetto. Az ékszereket asután a rendőrtisztviselő lába elé dobta. ^
— Itt van — kiáltotta — ez megér annyit, de hsgyják békében a férjemet.
A csillogó drágaságok láttára a törvény emberei meghökkentek kissé s rövid tanács-kozás után azt határozták, hogy a tábornokot egyelőre nem viszik a börtönbe, hanem egy szállóba. Ha az ékszereket pénzzé tudja tenni, akkor ideiglenesen szabadlábon hagyják. Nyomban egy közeli szállóba hajtattak, ahol ismét felelősségre vonták a tábornokot. Elővették azokat a jegyzőkönyveket, amelyeket az amerikai hatóságok Kelet-Silbériában felvettek.
— E jegyzőkönyvek — szólott a rendőrtisztviselő — a legsúlyosabb vádakat tartalmazzák ön ellen, tábornok ur. ön és csapatai közönséges rablók vcllak. Mindent ami a kezük ügyébe került, elrabolták, vagy cl-pu«stltották. Do ezenkívül az orosz lakosságot sem kímélték. Asszonyokat megbotoztak
1922. április 27
és erőszakot követtek el rajtuk, apró gy«r. mekeket százszámra a azuronyhegyére tűztek. Megbízható tanúvallomások vannak arról, hogy csecsemőket kidobtak a hóba áa azok ott fagytak meg. Az ön emberei hallatlan kegyetlenséggel dúllak, pusstltottak mindenfelé, ahol megjelentek. Tulajdónképen nem Is a vörös hadsereg ellen harcoltak, hanem kalózkodtak, amerre menjek.
Semenoff tábornok \'izgatottan hallgatta ezeket a vádakat áe aszal mentegetődzött, hogy a hosszú háború eldurvította az embereket és ő nem tudott közöttük fegyelmet tartani.
— Nekünk — folytatta a rendőrtisztviselő — mindehhez voltaképen semmi közünk sincsen, ezt végezze el lelkiismeretével és Istenével. Nekünk csak a 117.000 font a lényeges, ezt fizesse meg.
Hosszú fáradozás után sikerült az ékszereket elzálogosítani s összehozták azt az összeget, amely szükséges volt ahhoz, hogy a bíróságnál biztositékképen letegyék. De őzzel nem ért véget a\' tábornok ellen való büntető eljárás. Alig tette ki a lábát a rendőrtisztviselő a szálló szobájából, egy másik rendőrtisztviselő vonta felelősségre a tábornokot.
— Alapos a gyanú — mondotta ez a tisztviselő — hogy az a hölgy, aki önnel van, nem áz ön felesége. A mi erkölcseink és törvényeink nem tűrik, hogy Idegen nővel lakjék a szállóban. A tábornok azt felelte, iga/, hogy első felsége él, de ezzel a feleségével is megesküdött.
— Miféle átkozott ország ez — toppant a rendőrtisztviselő elé ekkor a tábornokné — ahol nem hagyják békében az embert ? ... Maguk merik mondani, hogy az önök hazája a szabadság hazája ? ... Szégyelhetlk magukat!.. . Különben tudják meg, hogy abban a pillanatban, amikor a férjemtől elszakítani akarnak, leugrom az emeletről.
A rendőrtisztviselő egyelőre megelégedett azzal, hogy jegyzőkönyvet vett fel, de megigérte, hogy vissza fog jönni és rendet fog cMnálni, „mert hét — búcsúzott el a tábornoktól — Amerika valóban nem Oroszország".
— Karlovica József képviselőjelölt
kerületében. Karlovics Józsof, az egységes kormányzópárt kiskamzsai érdemes olnöko, aki maga is tevékeny részt vett abban, hogy a mioiszterlátogatás fényes napjai minél sikeresebbek legyenek, hétfőn megkezdte kerületének bejárását. Hétfőn Letenyén, Poláo, Becsehelyen, Tólszentmártonban, majd Szepelneken látogatta meg a választópolgárokat, hol az ismert, népszerű gazda-képviselőjelöltet mindenütt a legnagyobb szeretettel fogadiák és csatlakozták ahhoz a zászlóhoz, melyet a Vezér, Bethlen István g/óf miniszterelnök kibontott. Kedden KnllAtszegen, Mnrakereszturon, Fityeházán és Bajcsán volt kíséretével, hol óriási lelkesedéssel megfogadták, hogy szavazatukat csak Karlo-vicsia adják. Érdekes volt Kolláfszeg és Mura-kercsztur község választópolgáraiba, akik Jobbára már más listát írtak alá, de amikor hallották Karlovics képviselőjelölt politikai pro-grammját — Varga József polgártársat a már alAirt ivekkel a körjegyzőhöz küldötték azzal, hogy semmisítse meg a\'áirásukst, mert bizony ők senki másra nom fognak szavazni, mint Karlovicsra. Az előjelek után ítélve, Karlovics Józsefei a Koresztény Kisgazda, Földmlves és Polgári párt hivatalos jelöltjét nagyon szép győzelem kecsegteti.
— Személyi hlr. forgách József szombathelyi rendőrkerületi főfelügyelő, osztály-főparancsnok, hivatalos ügyben Nagykanizsára érkezett.
A honosítási eljáráe juliua 26 án véget ér. Azon tul — a trianoni békeszerződés erre vonatkozó cikkelyei szerint — ■ magyar megszállott (bitorolt) területbell Illetőségű\' állampolgár azon állam kötelékébe
Ma csütörtökön az esti 9 órai előadáson
Kelet gyöngye
Ezen pazar pompáin film katonazenével.
1922. április 27
lartorik, — amely moit az impériumot az illelő magyar országrész fölött átvette.Telin-icttcl, hogy . a honosítási eljáráshoz szüksége, okmányok be*tenére hosszadalmas, figyel. Baeztetjük közönségünket, hogy mindazon kanizsai ós zalavármegyei lakotok, akik meg-jzál.\'ott (bitorolt) területbeH illetőségűek, a honosítási kérelmüket a kellő okmányokkal felszerelve minél előbb nyújtják be a városi jiljagyxől-hivatalba.
— Háiassig. Amon János nagykanizsai kir. tőrvényszéki irodaliszt és Nagy Maliid urleány házasságot kötöttek.
— MáJua elsején nem szabad ünnepelni. A belügyminiszter rendeleto szerint május elsején és az azt megelőző és kővető napokon gyűlések, összejövetelek, ünnepélyek stb., melyek bár burkoltan U a magyar nemzeti állameszmével ellenkező Intor-nscioná\'é megünneplését, vagy általában politikai jellegűek, nem larlhatók.
— A azerelmea pár regénye ugy-látszik befejeződött — Nagykanizsán. Mert amint tegnap meg is Inuk — a szép leány hozzátartozói ma lejöttek Kanizsára és olvitték vissza — a családi körbe. A méruök-gavallér-ral azonban baj van. A budaposti állzmrend-őrség megkeresésére az iUolőt őrizetbe vették és fólkWlik a budapesti toloncházbs. Amikor az eljáró kapitány a leányi komolyan S?yol-meztette az Ilyen kirándulások követkozmé nyelre és - megmondotta, hogy rendőrfedezet mellolt kísérik majd turbékoló gavallérját a loloncházba — a leány nagyon hamar kiábrándult nős lovagjából, ugy, hogy mikor vonatra Indult, még ol sem búcsúzott tőle, így lépte szét Nagykanizsán az államrendőrség keze egy budapesli szerelmes pár rózsaszínű ködfátyoUt...
— A nagykanizsai szállodások és vendégl6a8k ma beadványban fordultak a városhoz, hogy mindaddig függessze fel a tanács a városi szabályrendelet aron rendel kezésít, amely őket a szobaáraknak az összes szobákban való kifüggesztésre kötelezi — mig as Árvizsgáló Bizottság nem fog dönteni ai uj szobairak felől, annál is inkább, miután a szobák árai a portásoknál ugyls ki vannak függesztve egy lábián és igy az utazó közönség mindig pontosan tájékozódhatik a legitim-árak felől. A város — amint a „Zalai Közlöny" értesül — méltányosnak találja a nagykanizsai szállodások éa vendéglősök kérelmét éa.valószínűleg n beadvány értelmében fog határolni.
— Mag támadott txrileány. Egyik Ismert nevű, bájos urileány furcsa kalandon esett át tegnap esto. Amikor hivatalból haza ment, megtámadta őt egy helybeli, szintén ismert egyén, hátulról megragadta éa reprodukálhatatlan gyalázó szavak kíséretében az árokba dobta.. Az urlleánynak szorencsére -.-■ könnyebb testi sérűléaon kívül — komolyabb baja nem támadt. A brutális ember ellen az urileány édesanyjával, ma följelentést telt a rendőrség bűnügyi osztályánál, honnét a jegyzőkönyvek felvétele után az esetet átteszi* a nagykanizsai kir. járásbírósághoz.
— A „Hangya" adománya a Kongregáció Carltativ osztálya szegényelnek. A budapesti „Hangya" igazgatósága a nagykanizsai Úrasszonyok Mária Kongregáció Carltativ szakosztályának szegényei részére négyezer korona értékű árut adományozott A kapott áiu 1} szegény közt lett egyenlő arányban kiosztva, A szakosztály elnöknője ezúton Is hálás köszönetet mond a "egéayik számára kiutalt árukért.
HAJAPOLASRA
DIAHA-SHAMPOON
való.
Mindenütt kaphatói
GyijtJa a*
»lin» Kereskedelmi R.-T. Buitepeit, V., iáior-uJSO
ZALAI KOZLONV
, .,77 Óvakodjunk a legelői kihágá-•"V41; ,T«bb mint hetven e^én ellentódtjt meg s folytatódott le az eij.ríl akik a cMtdá tó elkülönítve legeltették áll.utta, fa lí?
?Óm ÍV \'dífi°k f5\' A-bB°*K>M ZOO K-tól OOO K-Ig való pénzbírsággal sujlotu a felemelteket, a Jövőben pedig a legszigorúbb™ J»í! mindon egyes feljelentett ellen elUrol óvakodjunk azért a legelói kihágásoktól I
„.u.-7MI°S;,*""\'C,*re\' Horváth Lajos fa nejétol Nagykanizsán, gyárulcai házak Tichert herenc és neje 260000 kor. vételárban. -Szabó Cjyorgynének 3 drb z,intőjét 660 négy-•zögő nagyságban 10.000 kor. vételárán Karoslak községben Herke János. - Zala-Gazdaaígi Takarékpénztár paczal házit 10.000 kor. vételárban Kened József éa Hencrt Imréné. - Glavák Józsefné Geresdl István 1100 négyszöjöl szántóját megvette Nagybakónakon 10.000 kor. — Dukai József Horváth Lászlóné nagyksnlzssi szintóját megvette 10.000 kor. — Tálosi Józsefné megvette Popovict Dömötörtől ennek Nagykanizsán levő házát 380.000 koronáért. L-nkovies Katalin megvette Magasházi Sándor és nejének Klskanlzsin levő hézít 90.000 koronáért. Vdd Károly és neje Horváth Liizlónétól Kiikanizsán rétek 10.000 koronáért. Bankó Jínos Kiss Györgynétől Karoslakon 868 négyszögöl azlntót 30.000 körönéért. Dely Sindor és neje Baksa Lászlótól Zalasárszegen 1 darab rétet 20.000 koronáért. Ifj. Fájli Boldizsár Bjzsó Jánostól Zala-karosl házát 24.000 koronáért, özv. Németh Józsefné Németh Ferenc znlakaroxi házának felét 70.000 koronáért. Medáth József és neje Krizsány Illés és nejétől Nagykanizsán József főherceg-utcai házát 240 000 koronáért.
— Halálozás. Súlyos csapás érte a mozgóposta egyik köztiszteletben álló érdemes tisztviselőjét, Kenessey László posta és táv. főellenőr!. Édesanyja, özv. Kenessey Istvánná hosszas szenvedés után f. hó 26 ún jobblétre szenderült. Temetése 28-án délután léi 4 órakor lesz a rótn. kath. temető halottaa háziból.
(x) A Világ-mozgó nagy és szenzációs művész programot tart ma és holnap, mely alkalommal a „Gyönyör asszonya" cimű filmregényt mutatja be P. Meninchelli olasz filmdiva főszereplésével. Ez a mindvégig bájos szerelmi regény egyike az olasz filmgyártás reprezentáns termékeinek, mely mindvégig lekötve tartja ugy témájának, rendezési effektusainál, valamint a művészek játékánál fogva a nézőt bájosabb és szebb témájú filmdarnbot alig produkált az olasz filmtechnika-
— A Nagykanlzaai Torna Egylet atlétikai szakosztálya vasárnap délután 2 óraKbr a Katona-réli sportpályán szakosztily ülést tart. A szakozztály igazgató felkéri az öiszes atlétákat ós atlélizálni szándékozókat, hogy — Q\'Z ügy fontos voltára való tekin-tettel — minél nagyobb számban jelenjenek meg.
— A nagykanizsai nyugalmazott közalkalmazottak figyelmébe I Értesítjük a Nagykanizsán lakó nyugalmazott közalkalmazottakat, kik a magyar köztisztviselők fogyasztási szövetkezet helyi fiókjánál . kedvezményes ellátásban részesülnek, hogy a húsvétra rendelkezésre állott tojásokból a visszamaradt mennyiséget a nyugdíjazok részére f. évi április 27. éi 28 án, csütörtök és péntek délután 2 él 5 óra között a törvényszéki palota udvtri helyiségében szétosztjuk. Csütörtök délután jolonlkezzenek, kiknek vezetékneve A—K betűig, péntek délután, kiknek vezetéknevük l.-Z betűig kezdődik. Az ellátási jagyek fcliautatandók. — A beszerzési csoport elnöksége.
Előfizetőinkhez!
Vidéki előfizetőinket kérjük, kik április havi dijaikkal hátralékban vannak, illetve a május havi előfizetést még meg nem újították, lapunk zavar-takn küldése érdekében azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
— Máté Jőaaaf eltemettetéaére
indított akciónkat a .Zalai Közlöny* lezárván kb. 17.900 koronát eredményezett, mely ősz-szeget a szerencsétlen Máté hozzátartozóinak adtak át azzal a kikötéssel, hogy a temetési költség fedezése után fenmaradt összeg a gyámolító nélkül maradt két leány felsegíté-sére fordíttassák. A beérkezett adományok nyugtázását egyébként a kővetkezőkben folytatjuk: Németh Istvánné és Pum Mariska gyűjtése: (Folytatás.) Markó, Borbisné, Sza-feálosné, Kálovlci Györgyné, Blazovlcs Mihály, Králics György 10—10 K. Pintné 9 K. M.\' 8 K. N. N.. Varga, Némethné, Pőcréné, Benedek, N. N„ N. N. N. N. 6—6 K.N.N., N. J„ N. N-, Vári Józaefné. Ujlaky Elekné, Kovács Zslgzziond, N. N., N. N-, Kuatos, N. N., Benczik j, Tabasné, Vig József, özv. Koháriné, Eczetes József, Boros lmréná, N. N„ N.N.N.N.S-5K. N. N., N. N„ K. Jánosné, N. N., G. J., Takács, Horváthné, N. N., Tamásné, Gerócs Józaefné, N. N., Geribita, Varginé, N. N , Varginé, N. N., Dobosné, N. N„ Gáborné, Vadász Jánosné, N. N., N. N., özv. Bergerné, Boha László, Boha L-né, N. N., Varga Györgyné, Rusr, N. N. 4-4 K. N. N., Simon János, N. N., Horváthné, N. N., N. N„ Klípicané 3-3 K. Nagy, hatszor N. N. 2-2 K. N. N., N. N. 1 K.M.N.54\'90 korona. — Benczik József 100 K, Roznlcsek József 50 K, Sipos József 30 korons. Kardos Vilmos guüjtése: Schlesinger József Pőtréte, Kinnár János Sirazeg 100—100 K. Horvith Pil, Szatler Zsigmond Pötőakefő, Kohn Ignic, Cziegler Dezső Pacaa, Fürst Gyula Kapós-mérő, Kohn Dávid, Nagy József, Sirközy Kálmán 50-50 K, Kollarlts Károly Ólmod 40 K, Daily József Sirszeg 30 K, Horvith Istvin Kisrécse 20 korona.
(x) Székrekedés. Oser bécsi tanár, a gyomor- és bélbsjok hírneves szakorvosa, a „berenc Jóisef* keserüvízet igen gyakran ren-dolte és mindig kielégítő eredményeket ért el.
— Kereatetlk gyermekek mailé egy tizenkét-tizenhárom éves leány. Bővebbet a városi közgyámnál.
(x) Uránia. Crockernek egy bájos romantikus regénye után készült szerelmi történet: .Kelet gyöngye" a maharadzsák udvarának minden pompája, táncoló bajadirok gyönyörű természeti képek, keleti asszonyrablás, boszuló hadjáratok, regényes lovagvárak titkai. Az esti 0 órai előadáson katonazene fogja a közönséget gyönyörködtetni a következő műsorral. 1. .Luna asszony". Nyitány. Lincke P. 2. .Mon bijou". Stolz R. 3. .Operetten Revuo\'. Pelraa O. 4. .Salome". Siolz R, 5. .Dia Pornanerin.". Nelson. 6. „La Zwanzinette". Fremaux L.
— Elcaerélném zalaegerszegi axép két azobáa konyhás lakáaomat nagykanlzaai lakáual. Ajánlatot a kiadóba kérek. -...... _
TÖRVÉNYSZÉK
A rablógyilkos VamUrllos Géxa főtárgyai ás a. Máté József fiatal fuvaros bestiális gyilkosának bűnügyében minden valószínűség szerint jövő hónap 11-én, csütörtöki napon lesz a főtárgyalás, ha csak valami előre nem látott esemény nem jönne közbe. A főtárgyalás iránt oly óriási érdeklődés nyilvánult meg, hogy a biróság kénytelen, a fŐtárgyalásra beléoőjegyeket kibociá-tanl. Akik a Vanderlics-íőtárgyaláson résxt-venni óhajtanak, belépőjegyre jegyeztessék magukat már most elő dr. Keaody Imre táblabíró urnái.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t!
aprított bükkfa
luphatd hlshos ssUlilv*
Somogyi Testvéreknél
Magy— ipUa U.
zalai közlöny
Közgazdaság
Budapesti tőzsdei
Budapest, április 26.
Napóleon 3025 —76, Fonl--, Dollár
773—83, Francia frank 71V.-72\'/,, Mátka 278 - 88, Olasz lira 41\'/,-42, Osztrák korona 9\'/,-10>/„ Rubel 60\'/,-MA.. Lel 559-589, Szokol 1627—37, Svájci franlt —, Dinár 1096—1105, Lengyel márka--.
Budapesti devizák:
Amsterdam 298—98, Koppenhága 162— 168, Krisztiánia 195—99, London 8405—3465, Berlin 274—84, Milano 48\'/,—48y„ Páris 78\'/,—76, Prága 1505 -36, Stockholm 20000— 80500, Zürich 151\'/,-52\'/., Wien 9\'/,-10\'/,, Zágráb 277"/,—78\'/i. Now-York 778- 788.
ZQrichl zárlat:
Berlin 186, Amsterdam ;--, Hollandis
196-46, New-York 514, London 8274, Páris 4766, Milano 2765 Prága 1005, Budapest 66, Zágráb 195, Varsó 13, Bécs 6\'/,, Osztrák bélyegzett--.
Nemes fémek piaca:
Ezüst korona 59—60\'/,, ezüsl forint 150— 153, ötknronás 59\'/,—60\'.\', koronánkint, a 20 koronás magyar arany 3100—3150.
Termény Jelentés:
Buzs (Tiszavidéki) 3175—3210, rgyib 3175—3200, rozs 2560—75, takarmány árpa 2340—2450, sör árpa 2500-2550, zab 26—27,
tengeri 2950 — 2975, repce--, korpa 1700-
1785, köles 26-87.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. r. egészben 120—70, hátulja 130 -80, eleje 110-60, !t. r. egészben 60- 98, hátulja 90—115, eleje 63-86 Növendék marha I. r. 78—85, borjú (Ölütt börb.) $125—-10. Készlet: Nagymarha 125, eladás 106. Növendékmarha 17, eladls 10, borjtl 217, eladás 107. Marhabőr 100—118, borjubór 216—20. Vasár élénk volt.
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztésért sajtájogilag Jelelis: Benedek Rezső szerkesztő.
Apró hirdetések
dijai 10 SO X. raaOr- U Oacapaap K. mtad.a
toTSbbl aaO h.tk.u.p t K. vaaAr- 4. n...a K
KlllSnbeJáratu bútorozott siobát
keresünk s Mjyon, vagy a közeli mellékutcák-bsn május Ajánlatokat e lap kiadóhiva-tala továbbit.
két\'ágy," két éjjoiiszekríhf\' «lían;-B4 vebbet a főreáliskolai portásnál. 4m
Egy teljesen uj sötétkék folöltő 14 éves flu vsgy leányka részére eladó Nádorutca 7., ajtó 2.
Egy Inteligcns német kisasszonyt na-gyobb gyermekek mellé keresek május 15-ére. Cim a kiadóhivatalban.
Köszönetnyilvánítás.
Áldott emlékű édes anyánk elhunyta alkalmából ugy a hatóságok, egyesületek, testületek, mint egyesek, jó halálaink és ismeréseink részéről megnyilvánult Igsz részvétért, addig is, mig azt személyesen vagy Írásban ! megtehetjük, ezúton fejezzük ki mély köszönetünket.
Or. Majdu Oyula Majdu Lajos
Újságkihordók
magas fizetéssel azonnal felvételnek
lapunk kiadóhivatalában
április n
Bérmaszülők figyelmébe!
As ömes
bérmaruhák
Báron Miczi varrodáiéban
Usiúlaek Kaslncsy-utco 1-, Vázosttás épület II. .in. Fuoo ár koroo*.
Munkásleányok
felvétetnek
Weisz Ignác sörraktárában
Kazinczy-utca 25. szám alatt.
BURGONYA
érkezett Profeaser, Wohltoaann, Kröger vetőmagnak. Rózsaburgonya vetésre, étkezőre a napokban érkezik. Előjegyezhető irodámban
Pollák M. Emil, Kinizsy-ufca 2/a.
Te!afon~ető jegyzést nem fogadok el.
Szerszámok ♦ Szerszámgépek Műszaki cikkek ♦ Kenőolajok
legolcsóbb beszerzési forrása jíJJQjj^ JflfljU •*"»*"■ lartetea u. siia.
Interurbán tel.tan ■ S2-9S. ss.
R6»Wllftt tériért lka: UlHlill SUWHST.

VILÁG
mozgóképszinhá.z
Erziébit királyn• -tar, Sztrm izálloii épllltébll Telefon 74. Talafoa 74.
Csütörtökön és pénteken P. Menichelll, az olasz fi mművészcl csillaga főszereplésével a
asszonya
Filmregény ó felvonásban
Jön! A Cayenní fegyenc Jön!
W ^ • • Viktor tlogó r.gény. fthneti , m WWW
PAholy 26 k, Mulya Í2 K. i. h«ly 18 K, ii E&adíxok hílköxnap fél 7 fa 0 órakor, ymít- és ünaep-II. holy 16 korona, III. hely 8 korona. II napokon 3, 5, 7 9 órakor. Ponton kozdéa\'
V
V
OOOO QOOOOOQ OO00000000000000000000000000
Könyvnyomdai munkát ❖ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Művek, folyóiratolt, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések» minden északba vágó munkákat pár óra alatt készit
Telefon:
78.117
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
g| Zalai és Gyarmati Nagykanizsa. Fö-ut 13
Qoooooooooo ooooooooo ooo ooqoo 00000000000000
Nt*-»i.ö a laytnlst^MMok i Zalai é. Gyarmati köa7v,romdálába.. " "
61-1* ivtolyam
Nngykanlxga, 1922. április 28. Péntek
96. axAm.
_keresztény politikai napilap
kUdUv^Aii pa-ut is. if.
___ latfnut^huuton 78. -—
31 efjelenik ml.dlg kora tcjruc!
rKC-F.l.rtsS2ERKES2Tö: BODROQKÖZY ZOLTÁN
B16U..I4.I 4T*y(IV, (trillái iMul 11)111) r.jlt. Ivt. 710 K. FMvn 400 K. N.gy.0 Ivt. >00 K. Für tót. 7» K. Egj.l ttim ár. 4 tí
Magyarország mint egyenrangú fél vesz részt a génuai konferencián.
^gyarorsxég jelentése a forgalmi bizottság ülésén* -Magyar indítványokat is vettek fel a megállapodások sorába. - Románia tartózkodó áNáspontja.
— Saját tudósítónk telefonjclenlése. — Génua, áptiiis 27.
A forgalmi bizotlsátf leljes ülésén le-tárgyalták Mogyaro«si:ág jelentétét. Az Qlésen Magyarországot Teleszku é» lValther miniszteri osztálytanácsos szakértők képviselték.
A litván kikQldöttek kijelentették, liogy a lengyel megszállás akadályozza, az átmenő izolgálatot, A bizottság ezt a kérdést politikai kérdésnek minősítette, melynek elintézésére nem tartotta magát illetékesnek.
Az orosz kiküldöttek kijelentették, hogy fent\'orlják maguknak a barcelonai egyezmények alapos tanulmányozásának igényét.
A német delegátusok tartózkodtak az állásfoglalástól, a békeszerződéseket érintő kérdésekben, mert ezt a cannei pontok tiltják. \'
Ezután elhatározták, hogy felveszik n jelentésbe \'annak megállapítását, hogy Magyarország csak mint egyenjogú fél vesz részt a konferencián. A bizottsági jelentéshez hozzácsatolták a részlet :s magyar javaslatot az indokolással együtt. A magyar indítványok közül többet a megállapodások sorába is felvettek.
Románia kiküldötte kijelentette, hogy a hajózásra vonatkozó határozatokhoz csak a Duna-bizottság szabályozásának keretein belül járul hozzá. A létreiött megállapodások a már meglévő forgalmi berendezések helyreállítására és megjavítására vonatkoznak. Sző van továbbá a barcelonai értekezleten mogtar-tott transitó forgalom szabályozásáról. Ezután a kikötőkre vonatkozó haladéktalanul létrejövendő megállapod ásókat tárgyalták, volo-mint a berni és portorosei megállapodások végrehajtásáról ama államok részéről, ame Jywe vonatkoznak, valamint a portorosei egyezmény elfogadásáról azokban az államokban, amelyek még nem csatlakozlak hozzá pedig olyan mértékben, amennyire az egyezmény megfelel az ő speciális viszonyaiknak.
Románia ragaszkodik eddigi tartózkodó álláspontjához, amít azzal indokol, hogy a portorosei megállapodások áltolában még
léptek életbe.
Volt uó továbbá arról, hogy rövidesen értekezletet hívnak össze Párlsba, amelynek feladata az^ lesz, hogy tervezetet dolgozzon kl a közvetlen torifák megoldása céljából. Az e téren fennforgó valutáris akadályokat oly módon akarja áthidalni, hogy megfelelő szak-, bizottságot a\'akit, szükség esetén pedig egész "akértekexletet is rendeznek.
Magyarország, mint meghívott résztvevő, az értekezlet sikeréhez tőle telhető módon hozzájárul.
Lloyd Gepzgo a legfelsőbb tanácsot
Génuában akarja összehívni.
Páris, április 27.«r(Havas.) Tegnap este
m*2 nem tudtok a külügy míniszténumban
wmmlt sem Lloyd G^orgenak orfről a szándékáról, hogy a legfelsőbb .tsn^nsk Génuá-
való összehívását fogja íérni. Poincaré
egy ilyen génuai tonácskotáion május hetedikén, vagy nyolcadikán vehet réixt, omikor Millerand elnök már hazatért. Ha május hetedike előtt akarnának tartani ilyen tanácskozást, akkor a legfelsőbb tanácsnak Páris-ban kellene összeülni. Va!ós>inü azonban, hogy tekintettel arra a különös légkörre, amelyek Génuában a német éa orosz küldöttség közeledése teremtett, Poincaré bizonyos aggodalmakat táplál abban az irányban, hogy az értekezlet befejezése előtt megtartandó tanácskozás ehhez hozzá járulhatna.
Prága, április 27. A magyar képviselők küldöttsége két emlékiratot nyújtott át az Erdőskárpátok kormányzójának. Az első a beregszászi rendőrség részéről egy magyar üléssel S7emben elkövetett erőszakosságra, a másik a beregszászi közigazgatási bizottság összetételére vonatkozik. Erdőskárpátok kormányzója megígérte, hogy a magyar képviselők kívánságát megfontolj*.
Páris, április 27. A „Times" már vezércikkben foglalkozik azzal a nyilatkozattal, Melyet L\'oyd George tegn&p Génuában Poincaré beszédéről a francia és angol sajtó számára tett.
L\'oyd George Poincaré szemére hányja, hogy beszéde elölt nem tanácskozott vele.
A válasz erre ntgyon egyszerű. Poincaré csak azért beszélt, hogy emlékeztessen n versalllesl békeszerződés határozataira és bejelentse a szerződés kötelező érvényű voltát.
A lap kérdezi, vájjon milyen ériéke lehet ez esetben azoknak a nemzetkőzi kötelezettségeknek, melyeket Lloyd Gtorge Génuában oz összes államokkal aláirat.
Lloyd G-rorge ozt üzente a lapoknak, hogy Niigybritánnia nem fél a német—oros* fenyegetéstől. Ext wivssew eUmatök, -—.fej* a „Times" — mert Anglia és az cmlilett fenyegetés közt a distonciát a franciák és belgák testei töltik ki, nem is szólván a lengyelekről és más népszövetségi népekről, akiknek nem jutott az a szerencse, hogy tengerek védjék Őket.
Génuo, április 27. Oloszországnok azok a javaslatai, amelyeket a gazdasági bizottság délelőtti ülésén annak érdekében terjesztettek elő, hogy érvényesítsék a portorosei határo zatokat — nem kelteitek visszhangot.
A bizottság már korábban hozott határozatokra való tekintettel, tárgytalannak tekintetle a magyar javaslatokat, amelyeket Szcltovszky államtitkár terjesztett elő és ugyanugy/jirt el a SohQíjer által benyújtott osztrák javaslatokkal szemben Is.
A bombamerénylet ujabb áldozatainak boncolása.
Budapest, április 27. (Saját tudósítónktól.) A dohány-utcsi pokolgépes merénylet két áldozatának Kovács E.nő hf gyáros é. Haasz Károly keatyügyáros családja ráaséről azt a kérelmet terjesztették a kir ügyészséghez hogy tekintsen el a< boncolástól, mert a halál
oka anélkül is kétségtelenül meg volt álla> pitható.
A kir. ügyészség ezt a kérelmet nem találta teljesíthetőnek : és elrendelte a két áldozat felboncolását \'annál is inkább, mert esetleg a boncolás révén olyan szilánkokra akednnk, amelyeket- cT nyomozás során eredményesen felhasználnak.
Dr. Mi nmek) Aurél és dr. Kenyeres Balázs egyetemi tanárok a mai napon mind a két áldozat holttestét felbonoolták.
Gazdasági szerződés Magyarország és Románia között Bratianu magyarbarát nyilatkozata.
Páris, ápiilis 27. A* „Echo dr Paris* inlervjut kőzöl Bratlanu-\\6\\, amelyben a román miniszterelnök kijelenti, hogy Romániát a legjobb szándékok vezetik Magyarország
irányában, amellyel barátságos szomssádl viszonvt okainak létesíteni. Hogy ennek a tanújelét adja, Románia lesz ez első állom, amely
Magyarországgal gazdasági szerződést köt.
Nyomban visszatérése után Brakionu el fogjo rendelni ez erre irányuló munkálatok megkezdését Románia és Magyororsság között.
A szerződést egyezmény ás később részletes gazdasági megállapodás fogja követni Ha Magyarországot ugyonaxon cél vezérli, akkor Románia és Magyarország viszonyában rövidesen béke fog bekövetkezni
A bécsi munkanélküliek.
Bécs, április 27. (Saját tudósítónktól.) A munkanélküliek nogy küldöttsége járt ma délelőtt Pauer népjóléti miniszternél és átnyújtotta az öt pontból álló memorandumot^ A küldöttság Vezelője ozzol terjesztette elő a követeléseket, hogy nem vállalják a következményekért a felelősséget, ha nem kapnak hstározott választ, mert képtelenek a fenyegető súlyos rendzavarásokat elhárítani. A miniszter megnyugtató választ adott.
A csehek kisajátítják a magyar mágnások birtokait*
Pozsony, április 27. (Saját tudósítónktól.) A cseh kormány elrendelte, hogy gróf Andrássy Gyula, gróf Apponyi Albert, herceg Wlndisch-groetz L^jos és Rakovszky István birtokait minden más előtt legsürgősebben sajátítsák ki.
Ezt az intézkedést ozzal indokolják, hogy ök magyar állompolgárok maradtak és a magyar politikában szerepet visznek.
Árucsere üzlet amerikai cégekkel.
Bécs, április 27. A bécsi kereskedelmi és ipsrkomara értesítést kapott Berlinből, hogy nagyobb amerikai társaság érkezett oda, amely oz omerikoi bank- és kereskedelmi-körök megbízásából bejárják Németország, Magyarország, Ausztria és Csehország.fővárosolt s nagycégekkel árucserére vonatkozó szerződéseket kötnek.
Apró táviratok.
Róma, ápr. 27. XI. Plus pápa Ösfcfctságs ma fogadta Bratianu-románminiszterelnököt.
Belgrád, ápr. 27. Sándor király menyegzői én Franciaországot Franchet D\'Esperoy tábornok képviselte.
Belgrád, április 27. A belügyminkztér május elsejének megünneplését, utcai felvonulások kizárásával megengedte.
_J__
Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége.
NesfyTMeur tagja van már a K ANSz nek. — A »*övetíój{ nagyarányú tevékenysége a szociális szükségletek terén.
— Fővárosi munkatársunktól. — A kommün utáni nemzeli felbuzdulásban egyre-másra termettek a különböző fajvédelmi éa gazdasági célzatú tömörülések. Ezek között, mint ezt most már teljes tárgyilagossággal meg lehet állapítani, egyik leginkább életrevaló intézménnyé n Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége, röviden a .KANSz" fejlet\', amely élén Kelcty Dénes államtitkárral, az államvasutak elnök-igazgatójával, felette élénk képviseleti szervvé lett, a szinte elviselhetetlenül nehéz helyzetben sínylődő közalkalmazottaknak. Nincs az anyagi és kulturális segítésnek olyan tere, amelyen meg ne jeienno, egész erővel meg ne védelmezné tagjai érdekeit s a kormánynyal szemben is minden kivivhatót ki ne vivna. Mint előttünk az elnökség egyik igen előkelő tagja elmondotta, a szövetség, mintegy a kelesztő kovász szerepét játsza az állam és a közalkalmazottak kielégítése tekintetében. Viszont azonban abban is valósággal pótolhatatlan ez az intézmény, hogy komolyon mérlegelni képes, minő kívánság támasztható az állammal szemben, adott helyzetben minő nem — a kormány állandó érdemes és illetékes tárgyaló fél gyanánt veszi azámba a KANSz-t s nem tekinti „demagóg" alakulatnak.
Arra nézve, hogy a KANSz egyedül az utolsó félesztendő alatt nagy vonásokban mit végzett, ezeket a felvilágosításokat nyerte fővárosi tudósítónk:
E\'sőben is megteremtette az egész csonka országra kiterjedőleg a maga széles szervezetét, kapcsolatban a Magyar Köztisztviselők FogyasztásiSzövetkezetével. Ennek eredménye, hogy ma már meghaladja tagjainak száma a negyvenezrot. A kedvezményes tűzifa és szén, valamint a ruha, fehérnemű éa cipőellátás Ügyét, állandóan felszínen tartja s hogy a liszt minőséget sikerült feljavítani, jórészt szintén a szövetség tevékenykedésének tudható be. Gondoskodott a kedvezményes felszerelési cikkek elkészítése körül a magyar ipar megfelelő igénybevételéről ís. A szövetkezetek Erzsébet-kórházban öt ingyenes ágyhelyet járt ki állandó használatra a közalkalmazottak részére, amely ágyak költségeit a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete fedezi. Ugyancsak ezzel az altruista intézménynyel karöltve vált lehetővé az az intézkedés, hogy az évi nyereségből egymillió koronát lehetett juttatni magyar közszolgálati alkalmazottak tanulósorbon levő gyermekeinek segítésére. A KANSz kezdéséhen levő fővárosi Chtcagó mozgóképüzem szintén tízezreket-jövedelmez- havo:-.4a -a iiövelaég öh xetlsa céljainak. Segély kép havonta több ezer koronát fizet ki a KANSz. A délutáni óradijak felemelése, a közalkalmazottak lakásügyének kedvezőbb elbírálása, a konvenciós élelmiszerellátás rendszeresítése, a tanárok és tanítók státussérelmeinek orvosláso, a burgonyaellátás tavasztalansága, a budakeszi szanatóriumban való bentlakások, a kedvezményes színházjegyek kieszközlése, a számvevőségek munkájának megkönnyítése stb. dolgában a szövetség jórészt igen eredményesen hatott közre.
Jelenleg — úgymond informátorunk — az altisztek ruhasegélye és hadi pótdiia, továbbá a tisztviselői betegsegélyezéal alapba való bevonása, végül a tisztviselői pragmatika előmunkálatai foglalkoztatják a KANSz-ot, mely a reá rótt feladatoknak egé sx lélekkel kötmcgclégedéarc igyelsilk megfelelni.
Budapeü, Április S7.
Zürichi zárlati
;os./^5rlin„l9Í Am*l"d\'m--. Holl.ndia
i™n/"Xe,W"Y°rtt 514\' L°"don Páris
65 Z,Jr Kn<;« w\' Pr4e" 1002\' Budapest báíyegzcu — Vftrsó 13, Bécs Wu Oszlrék
ZALAI KÖZLÖNY
HÍREK.
— A Központi választmány Bláse.
Nagykanizsa város Központi választmánya t\'gnsp délután fél- Hat órakor dr. Sabján Gyula polgármester elnöklete alatt ülést tar-totí, amelyen az ideiglenes képviselőválasztói névjegyzék ellen beadott észrevételeket elbírálták.
— Vasa kultuszminiszter Sümegen.
Most vasárnap, április hó 30 án dr. Vass József kultuszminiszter Sümegre érkezik dr. Tarángi Ferénc, a zalaszentgróti választókerület képviselőjelöltjének támogatására. A miniszterrel együtt érkezik Czcitler Jenő, a mngyar „Gazdaszövetség" elnöko is.
— Dr. Farkas Tibor programbeszédét tegnap GíHénházán, ma Csatáron és Botfán, holnap Csácsbozsokon, vasárnap délelőtt Nomesapátin, délután Znlaszenlivánon és Zalaszentlőrinczen, majd május elsején délben Alibánfán, délután Kcmendolláron, másodikán ördÖghenye, Petőhenve és Gyürüí községekben fogja tartani. Ahol Farkas Tibor, a népszerű sőjtőri földbirtokos eddig csak megfordu\'t — mindenütt nagy lelkesedéssel fogadták.
— P. Bnughn Béla Zalaegerszegen. Dr. Bangha Béla jézustársa^ágl áldozár, oz országos hírű hitszónok Zala:gerszegen lelkigyakorlatokat tart az ottani katolikus h\'vek részére.
— Ünnepelt községi tanító. Petri-vente község és a környékbeli tanítóság nagyon szép ünnepélyt rendezett Korentsy István nyugalmazott petriventei községi tanitó tiszteletére, aki 46 évig működött mint tanitó, ebből 43 évet Petriventén töltött. Az ünnepélyen é» az azt követő társas-vacsorán jelen volt a letenyei járás főszolgabirája, Finna János is. Az ünnepélyt dr. Kovács Sebestény Tibor ventei uraság nyitotta meg, utána n vármegyei tanítótestület nevében Hcckcnászt Károly semiénházai tanító üdvözölte az ünnepeltet, majd Kránlcz Rémus községi bíró a község nevében, Kém István pedig n volt tanítványok nevében köszöntötte, míg az iskolaszék nevében Szilágyi Lajos körjegyző, iskolaszéki elnök mondott beszédet.
— A Kállay-párt felhívja mindazokat az urakat, kik ajánlási ivek aláíratására vállalkoztak, hogy a párthelyUégben ma este 6 órára megjelenni szíveskedjenek s az ajánlási iveket hozzák magukkal. A Kállay párt FJnökségc.
— Katolikus Kör Zalaegerszegen.
A különböző társadalmi osztályok bevonásával a mult napokban Zalaegerszogen megalakult a Katolikus Kör. A város életében fontos szerep vár a Katolikus Körre. Az uj Kör a Katolikus Házban nyert elhelyezést.
— Virághullás. Nsgy csapás érte Friedrik István zalaegerszegi igazgató-tanítót. TiwnhétAves. J/ma ney.ö ianjtónőkép.zőintézeti növendék leánya néhány nappal ezelőtt vör-henyben megbeteg\'dctt, amire egy budapesti kórházba szállították, ahol a szülők mérhetetlen fájdalmára meghalt. A súlyosan sújtott család iránt mindenütt mélységes részvét nyilvánul meg.
— A Szent János szoborra Borsos lózstf 50 K-t adományozott. Rendeltetési helyére juttattuk. A katolikus közönség bizonyára magáévá teízi ezúttal n Szent János szobor ügyét éi további adományokkal lehetővé teszi, hogy a szent gyónási titok dicső vértanújának minél előbb felállíttassák egy hozzája méltó szép szobor.
Brilliánst
platinát, aranyat és ezüstöt
a legmagasabb napi árban vesz
Milhofer Ödön Utóda
ékszerész
_;_1922. április 28
— Köszönetnyilvánítás. Mindazok-nak, akik büffónkhez hozzájárultak és folüU fizetést adtak, hálás köszönetet mondunk. DUwock Júlia felnőtt tanítványai.
— Uránia. Kát nap. Szombat és vasárnap. Tilzzel vassal óriási cowboy dráma! £gő poklokon karesztfil.
— Május olejáci indul Oroszországba az utolsó hadlfogolyszállit-mány. A magyar kormány május hó első napjaiban zárt szállítmányban elszállítja azokat a volt orosz hadifoglyokat és egyéb orosz, alattvalókat, akik hazájukba visszatérni kívánnak. Ez lesz nz utolsó alkalom, hogy fentnevezettek államköltségen térhessenek haza. Azok az oroszok, akik hazájukba visszatérni kívánnak, személyazonossági okmányaik felmutatása mellett legkésőbb mijus hó 1-éig jelentkezzenek \\ budapesti toloncházban.
— Hamis felfilbélyegxásB bankjegyek becserélése. Budapestről jelentik: A hivatalos lap holnapi számában megjelenő pénzügyminiszteri rendelet értelmében az O^z-trák-Magyar Bank belföldön bonyujtott és hamis felülbélyegzésünknek bizonyult bankjegyét kivételes méltányosságból hévértékük 25%-^nak megfelelő államjegyekre cserélik ki, föltéve, hogy a bankjegyek benyújtóinak jó. hlszemüségét megállapítják.
— Hogyan kell vezetni a forgalmi adókönyveket? Tájékozásul a forgalmlado beszedéséhez és ellenőrzéséhez az alábbiakban közöljük a kialakult gyakorlat részleteit, néhány vitás kérdéssel együtt, hogy figyelmeztessük közönségünket a bonyolult adónem körüli teendőkre. Milyen legyen a forgalmi adókönyvi A Végrehajtási Utasítás szerint bekötött és folyó lapszámozással ellátott olyan könyveket kell használni, amelyek a teljes vezolésro alkal? masak. A,z olyan könyvek, a molyek csak nap végösszegek beírására alkalmasak, nem használhatók. Azonban szükségtelen az, hogy n könyv hitelesítve legyen. Mely tételek vezeten dők be a forgalmi adókönybe ? Minden bevételi tételt bo kell vezetni, de meg van engedve, hogy ha egy vásárló több megvett cikk árát ogyszerre fizeti ki, a bevételezett összeg egy tételben irható bo. Nem elég tehát a napi bevételt egy összegben beírni. Kivétel az az eset, ahol úgynevezett regiszterpénztár van alkalmazásban. Itt azonban az adózó köteles az ellenőrző szaliagot. megőrizni. Minden tételt ba kell vezetni a forgalmi adókönyvbe, még az olyant is, ami egyébként a forgalmi adó alól mentes (pld. fényűzési adóval terhelt bevételi, vagy a személyzet által visszatérített előleget stb.), az liyeo tételek a napi zárlat elkészítésekor levonásba hozandók és csak a maradványösszeg után kell a forgalmi adót leróni. A saját háztartásban a saját üzletből elfogyasztott ári*k árát a napi forgalmi árral számításba véve, be kell állítani a bevételek közé. Ugyanígy az üzletben alkalmazott személyzetnek ingyen kiszolgáltatott árut is bévé-
• {elteo kíH Iwfywfli. lis\';a fétMk a forgalmiadét külön számítja föl a koroskedő, ugy a napi bevételek közé a forgalmi adó címén bevétele-zeit összegeket is be kell állítani. Az érdekeltek különbon minden vitás esetbon forduljanak a kereskedelmi- és iparkamarához, ahol a szakszerű tájékoztatást megkaphatják.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried Jóuef ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
Előfizetőinkhez!
Vidéki előfizetőinket kérjük, kik április havi dijaikkal hátralékban vannak, illetve a május havi előfizetési még meg nem újították, lapunk zavartalan küldése érdekében azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
1097- április 28
M Uránia. Szombat—vasárnap a
— Máté József eltemettetésére befolyt adományok. (Folytatás.) Ifj Sker-«„ák lónosné gyűjtése: Kálovics Jószef. Vim-%r Ferenc, Bedenek Györgyné 200-200 K, Vidovics István 150 K, Horváth Sánta István, Holb* Károly, Benczek Ferenc, Andri György, Vcllík András, Varga György, Bedenek látván, Poszovecz István, Peti József, Nemes Ferenc, Gáborné, Hsamatsch Vince, Németh József, Wellák Lejosné, Ács István, Garai Iáno« Bedenek Jánosné, Ferlincz Györgyné, Gerócs, Juhász L*jos 100—100 K, Bedenek Ferenc, Szalai Gábor, Cseke István, Szöllősi János, Vidovics József, Vídovics Ferenc, To-rnasics Győrgyné, Kálovics Jánosné, Fitos Gyuláné, Horváth Aladár, Bedenek József, Kálovics János, Dézsányi Antal, Bskonyi József, Pecsici György, Dezső Ferenc, Horváth Istvánná, N. N., Pörcz János, Ke.ufman Antal, Vel\'ák Boldizsár, Poszovecz József, Mésznroa Pálné, Hegyi János, Apáti Miklós, Odor Józsefné, Kovács János, Kiss József, Lusztig Ödön, Holl Vince Hosszúvölgy, Gold-schmied József, Török Balog József, Vojko-vits György 50—50 koronát.
— Elcserélném zalaegerszegi szép két szobás konyhás lakásomat nagykanizsai lakással. Ajánlatot a kiadóba kérek.
Levél a Szerkesztőhöz.
Vettüle a kővetkező sorokat:
Mélyen tiaitelt Szerkesztő Ur ! Egy kecskét tartottunk, amely még a mult évben a városi legelőre járt ki, a tavasztól kezdve azonban sajnos, az erdőgondnokság felhívására a városi tanács betiltotta a kecskéknek a legelőre való kijárását. Ez az intézkedés — érthető — nagyon kellemetlenül érintett nemcsak engemet, de a kanizsai kecsketartó közönséget is. Mert hisz a kecskéket azért tartottuk, hogy kis gyermekeinknek, akiknek az orvos kecsketejet rendelt, megadhassuk. Most már ettől Is elestek szegény kicsikék, mert a szük éa kopasz Ház-udvarokon a kecskéket megtartani nem tudjuk.
Sokszor gazdasági szempontból tartottak kecskéket, mert a legelőre való kijáiáa mellett gazdaságos volt. Reggel mielőtt elment a legelőre és este mikor megjött, megfejték és meg volt a szükséges napi adag tej. Igy válhatott közmondássá Is, hogy a kecske — a szeginrf ember tehene.
A kecskéknek s városi legelőre való kijárásának betiltása az amúgy is nehéz városi tejrllátást la nehezebbé teszi. Hiszen még a mult évben a városi legelőre kijáró kecskék napi 400—500 liter tejet adtak, amely mennyiség ebben az évben még inkább fokozódott volna, mert a kecsketartás gazdaságos volta miatt, mtnél tsbbin Igyekeztek volna maguknak kecskét beszerezni és " általános nagy tejhiányon ily módon segiteni.
Közöltük e psnsszsorokat abban a biztos reményben, hogy a városi tanács találni fog egy módot arra, hogy a legelőtől megfosztott kanizsai kecskék mihsmarabb megfelelő legelőhöz jussanak ismét és a szegény, sápadt srfidltlcanizsai gyermekek megkaphassák újból aí ő napi kecsketejadagukst, mely nekik az életet jelenti. _
TÖRVÉNYSZÉK
ítéletek. A nagykaniisal kir. tőrvényszék magánlaksértés, rágalmazás és súlyos testisértéasel vádolta Cianády Bálint hahótl gardái, nejét és leányát pedig magánlaksértésért, mit azáltal követtek el, hogy egyik lakójukat, kl a kommün alatt vöróskalona volt és kivel egyébként előzőleg, más ügyből kifolyólag is viszályuk volt — egy napon egy összeazólalkozáa után azon hisi.emben, hogy lakója megakarja támadni, Csanády fejszével megvágta lakóját, majd erős kifejezésekkel Illette, és felesége és leánya is segítségére sietett — sz enyhitő körülmények
ZALAI K0ZL0NY
figyelembevételével Cssnády Bálintot súlyos testlsértée és rágalmazás vétségében mon-, \', b0n°5n«l< a azért 2000 korona fő-
Sin i °r0n:i mellék"\' 1000 k<"ona f«"
™ korona mellék pénzbírságra ítélte, a magánlaksértés vádja alól mindhármukat pedig ementette. — Simon Sándor csesztregi lakó- orgazdasággal vádolva állott a biróság előtt, mit azzal követelt el — a vád szerint, — hogy egy más egyén által ellopott lószer-szamot vett meg. Noha a károsult Simonnál talált lószerszámban a sajátját vélte felismerni, Simon Sándor egy nyergessel igazolta azt, hogy a lószerszámot tiz. év előtt nála csináltatta. így a kir. törvényszék az orgazdaság vádja alól felmentette. — Btzerics József, Kiss Béla és Horváth Ferenc keszthelyi lakosok azzal vádoltattak, hogy egy keszthelyi mulató alkalmazottait megpofozták; megfenyegették és közcsendhéboritást követtek el. Bezerics Józsefet, ki késével le-siurással fenyegette a mulató alkalmazottait, 3 nspi elzárásra ítélte-, de az Ítélet végrehajtását felfüggesztette, Kiss Bélát lopásért, t Jlgynnakkor egy tárgyat is vitt el onnét, tívlr fogházra Ítélte, mig Horváth Ferencet a magánlaksértés vádja alól felmentette.
SPORTÉLET.
BudapÉjk .április 27. Kiss Gyula szövet-égi kapitái^ a ma délutáni trlál-mlrközés után a következőképen állitotta ösáze a vasár nap Ausztria válogatott csapata ellen szereplő magyar csapatot: Neuhaús (III. ker. TVE), Vogl II. (UTE), Mondl (MTK), Kertész II. (MTK), Obitz, 31um (FTC), Opata, Molnár, Onh (MTK), síiden (UTSE). Tóth (FTC).
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztésért sajlójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő
ZSAK
Ponyva Vetőmag Zsineg Kötéláru
Nyersolaj
Petroleum
Rézgálic
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykaraskedésében.
RÉZGÁLIC
98 »•%•©»
Mnyuogt Raffia ínomiriéjü Kénpor r„oLti. Petroleum "•Sí; Gépolai Hengerolaj Kocsikenőcs Marónátron
(m«gJ4Íoku lugltő)
Gyanta stb.\'SuS
Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagykaraskad* cégnél
AUpH" >•*>
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen gyermekünk elhunyta alkalmával a temetésen való megjelenésükkel, részvét-kifejezésükkel és virágadomány megemlékezésükkel fájdalmunkat enyhíteni I igyekeztek, hálás köszönetünket fejezzük kl.
A küldöttségileg való megjelenésükért és s gyászszerlsrlás fényének emeléseért megkülönböztetett köszönetet mondunk egyúttal - a nagykanizsai róm. kath. főgymnázium tanári karának, ifjúságának és énekkarának, valamint a I Déli vasút személyzetének.
Strém Ignác ás ns|t.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos Wldblrtekr««lez8 Bírásig által tngedélyeillt
Ingatlanforgalmi irodája.,.
loaJll. EtMl-tfr X. tWrstt tle: ízfati BgyiBtsél Eladó birtokoki
222 holdss Veszprémmegyében vasútállomástól 3 km..re, melyből 150 hold prima szántó, 3 hold szőlő, 2 hold akácás, a többi rét és legelő. Elegendő gazdasági épület. Élő és holt felszerelés külön megvehető.
120 holdas Somogymegyében, járási székhelytől és vasúttól 3 km.-re 30 hold rét, többi szántó. 3 szobás urilakás, elegendő gazdasági épület. Teljes élő és holl felszerelés.
105 holdas zalamegyébtn országút melleit 8 szobás vizvezelékes kastéllyal annak teljes antik berendezésével. 2 hold akácás, 3 hold park gyümölcsössel, a többi szántó. A birtokhoz egy üzemképes szeszgyár és téglagyár tartozik.
100 holdas Tolnsmegyében az állomás mellett, melyből 3 hold szőlő, a többi szántó. Elegendő gazdasági épülettel, teljes élő és holt felszereléssel.
20 holdas szőlőbirtok Kaposvár közelében vasútvonal mentén. Gyönyörű fekvés nagy gyümölcsössel szép villával, vincellérlakkal, istállóval. Vízvezeték, halastó stb.
15 holdas lszőlőbirtok Nagykanizsa melleit, melybő 2 hold beültetett szőlő, a többi rét és szántó. Nagy gyümölcsös szép kétszobás lakás, külön vincellérlakás, istálló és pajta.
11 holdas szőlőbirtok Balatonföldvár mellett, melyból 6 hold beültetett szőlő \'/, hold akácás a többi szántó. Kétszobás lakás isiátló, pince stb.
6 holdas szőlőbirtok Keszthely mellett kisebb pincévol kél tagban.
Parcelláxáiok: -Sornngyraagyálun homotos birtok-Kk-20 Iwk das parcellában épület nélkül holdanként K 12 000.— árban. Építési anyagról gondoskodva van. Birtokvevőknek Takarék állal hitel biztosítva.
Zalamegyében parcollázásra kerülő prima birtokra előjegyzések elfogadtatnak. Néhány épület is kapható, és építési anyag helyben b\'ztositva van.
Eladó házak:
A város belterületén nagy kertes ház.
Mellékutcában lakóház 1 hold földdel.
Falusi üzletház Somogymegyében átvehető füszerüzletlel.
Falusi vendéglőház Zalamegyében forgalmas helyen.
Nagyatádon szép családi ház.
Budapesten minden nagyságú hizsk, lovábbi Budapest környéki családi keríts házak azonnal elfoglalható lakással.
Vevőim részére állandóan nagy választékban vannak Nagykanizsán boköllözhelő eladó házak.
Balatoni villák t
A balaton somogyi és zalai oldalán minden nagyságban .kerttel és anélkül.
A balaton somogyi partján nagy szálloda és vendéglő teljes berendezéssel.
2aIjai közlöny
GyakoiUtUI bitó
munkásnők tanuló-leány
f.lTét.tik lépőnk ayoarffjikaa.
5540/192Í.
Hirdetmény.
Közhirré teszi a városi tanács, hogy a m. kir. Belügyminiszter Ur a m. kir. pénzügyminiszter úrral egyetértőleg kiadott 117115/1921 B. M. IV. b. számú leiratával megengedje az ásvíny és szikyizek után a v. képviselőtestület 19928/1980 398 jkv. szém alatt alkotott szabályrendeletben megállapított v. fogyasztási adók szedését.
Ennek alapján 1922. évi áprília hó 28-án délelőtt 8 őrétől kezdődŐIeg be-jelentési kötelezettség és adó alá esik:
A vidékről Nagykanizsa város közigazgatási területére bármily uton vagy eszközzel bárki által behozott akár be<, akár külföldi származású
ásvány-, gyógy-, forrás-, szikviz, pezsgövlz
Ezekre nézve a bejelentési kötelezettség és az adófizetés azt terheli, ki a felsorolt cik keker a város területére behozza.
A helyben eladás céljára gyártott előbb felsorolt italokra nézve ugy a bejelentési kötelezettség, mint az adófizetés az előállítót terheli.
A bejelentés a beraktározást illetve a gyártás megkezdését megelőzőleg legalább ketlő órával előbb, de a hivatalos órák alatt a városi számvevőség jövedéki osztályánál teendő,
Szikviz és pezsŐvíz előállításával Nagykanizsa közig, területén -foglalkozók a gyártás megkezdésének bejelentési kötelezettsége alól ellenkező intézkedésig felmentetnek. Kötelesek lesznek azonban az általuk beszerzett szénsav-mennyiséget suly szerint a tartány számát és súlyát a vasúton történt átvétel után ide a gyártási helyiségbe való beraktározást megelő zőleg 2 órával bejelenteni,, az eladót megnevezni 8 a bejelentett adatok helyességét szám Iával, vasúti fuvarlevéllel igazolni. Szikviz és pezsgőviz előállításával helyben foglalkozók a városi fogyasztási adót az általuk beszerzett szénsavmennyiség utáni átalányban fizetik.
A fentebb felsorolt adóköteles tárgyak után a fogyasztási adó a bejentés alkalmával a városi házipénztárnál azonnal lefizetendő. Hitelezés nincs.
A fizetendő fogyasztási adó összege: palackonként annak űrtartalma szerint minden megkezdett félliterenként 40 fillér, helybeli szikviz és pezsőviz gyárosok a szénsav minden kilogrammja utón 40 koronát fizetnek.
A saját íogyaMíásArfl. oithop. bfailtf fríV szitett fent felsorolt italok sem bejelentési, sem adófizetési kötelezettség alá nem esnek.
Felhi^atnak mindazon helybeli kereskedők, gyárosok, ismételárusitók, italmérők kiknél folyó évi áprilla hó 28 án délelőtt 8 órakor fentiek szerint adóköteles tárgyak (ásványvíz, gyógyvíz, forrásvíz, szikvíz, pezsgő viz, szénsav) vannak raktáron, hogy azokat leltározzák fel a talált készleteket nemenként elkülönítve a palackok darabszámának a palackok űrtartalmának, illetve a szénsavtartá-nyok darabszámának, gyári számának, bruttó, tára és nettó súlynak feltüntetésével az 1922. évi áprilla 28-iki délelőtt 8 órai állapot-nak megfelelőleg a városi számvevőség jövedéki osztályánál (Kazinczy-utca 1. I. em.) Írásba foglalva 48 órán belül jelentsék be s az adót azonnal fizessék le.
Aki a fentiekben irt bejelentési kötelezett, ségének eleget nem tesz, az adó fizetését megtagadja, vagy egyébb a jövedék megkárosítására alkalmas cselekményt követ el, jövedéki kihágást követ el, mely az adó 50 szeméig terjedhotő birsággal sújtható.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1982. évi április hó »7-én. _ Polgármester.
Apró hirdetések
jtllúl fc.r^flhn.k mlr-l.nk.r BO "-P- ^
Különb.Járato bútorozott Kobít
keresünk n Főúton, vagy « közeli mellékutcákban május 1 re. AJán\'alokai o lap ktaduhiva-
lala továbbit._____xZ-
~ Egy teljea.n uj sötétkék felöltő 14 éves flu vagy leányka részére eladó Nádor-utca 7., ajtó 2.
Egy inteltgen. német kisasszonyt nagyobb gyermekek mellé keresek május 15-ére. Clm a kiadóhivatalban.
Hagaa lelépőat fizetők egy szoba, konyhás lakAsért. Cim a kiadóban. „rj
Csengery-ut 29. szám alatt bátorok, konyhafelaxerolé., függönyök eladók. Megtekinthetők n.pcnta d. o. 8-tól este 0 ig.
Eladó varrógép, ágynemű, Agyjuzat. Cim a kiadóhivatalban.
áprilla ÍZ
Munkásleányok
felvétetnek
Wetsz Ignác sörraktárában
Kazlnczy-utca 25, sx*m alatt. „«
SAVANYU-
mintegy 20 tnis« hirom prinu hordóban Juti-nyos áron eladó. — KrdoVlWui lehet Matollcs József utoil « volt városi fsUlepcn. Telefon SS.
érkezett Professer, Wohltmann, Krüger vetőmagnak. Rózsabnrgonya vetésre, étkezésre a napokban érkezik.
Előjegyezhető irodámban
Pollák M. Emil, Klnlzsy-utce 2/.
Telefon-ef6|efysést nem fogadok el.
| Szerszámok ♦ Szerszámgépek Műszaki cikkek ♦ Kenőolajok
legolcsóbb beszerzési forrAsa CMCCI CQMII "" ^ "
Interurbán totálon t 62-96. ai. tllUtl, JHPIU
ttM.rn.tt Urir.U tta: WKliH >UÍ/U>BT.
Fővárosi mintára
újonnan berendezett s gazdagon felszerelt
kizárólagos
E szakmába vógó festékáruk minden színben, föld és olajfestékekben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkok.
Vegyi termékek:
-kereskedés.
.: Hagy válMiUk KSatak-ben, ImolalitHUlflrnlil, tenmasotal, tarpentliiktn.
Festők figyelmébe!
(Megérkeztek az idény legszebb íeilő ■ fali minták, melyek minden vílelltépy-szar nélkül bármikor megtekinthetők.
Kalaplakkok minden színben kaphatók. • Nafl»bani «ét«tnM eiö«**rak.
Sternberger Gyula Erzsébettér
Tataion 307 Szarv.i-Szállod. átotlanéban Tataion »7
mozgoképszinháx
Erziéhit királyáé-tér, Iziriti mlltta épiltUkti Telefon 74. Tel.íOB 74.
ÍVILÁGr..........
Csütörtökön és péoteken P. Menichclll, tz olasz filmművészet csillaga főszereplésével a
Cryönyör asszonya
Filmregény 5 felvonásban
JÖnl A tayenni fegyenc JgnS
Viktor Kugd rcirénye filmen

Viktor Hugó regénye ninicn
. Píioty ZS K, «>ily. S2 K. I hely IS K, II EI6.di«,V béUüiup «!?<•« ór.kor, vuit-ÍJ Oan.p-■ n. h.ly 16 korom, II!. hely S ko;oa«. || okokon », 6, 7 éf S if.kor. PoüíQ. »»d<«ly
Nnatn.lt a laptulafiiaaosok i Zrial t. Gyarmati kö.yvayomdálábaa.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. április 29. Szombat
97. sxám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SLtni^^l fa kUdWraUll Pő-ut 13. ss.
___Inl«mbw».l.íon 78.---
Megjelenik mindig koré reggot
FSI.ELŐSSZEHKES7.TÓ: BODROGKÖZY ZOLTÁN I
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSÓ
RlSttietiel Írek: (IV. Isrill.l llill! ea,lll) Ejí.. Svr. 788 K. Kíievr. 400 K. N.jr.í
ém 900 X. Ecr t>6.-a 78 K. EgyM uúain 4 X
Widgewood interpellációja a magyar Jóvátétel ügyében.
„Szüntessék meg ezeket az örökös követeléseket" - mondja Widgewood. — Young államtitkár válaszol az Interpellációra.
London, április 28. (Ssját tudósítónktól.) Widgewood ax alsóházban Inter pelláelót tuj.ut.lt be, a jóvátételi blxottaágn.k Mugy.roraznggal .lemben legutóbb támasxtott azon követeléséről, hogy sznrv.amarhiit szolgáltassanak ki Jórátét.l elmén.
A bék. é. u ujrafelépltéa érd.kében helyénvalónak látja, hogy .iün-testák »<| vógr. ezeket ax örökös küveteléa.k.t a tönkrement és éh.xő oroxágokk.l sx.mben.
Wilaon Young államtitkár ugy válaszolt, hogy a jóvátételi bizottság a szükséges vizsgál.tok megejtése és a m.gyar kormány Írásbeli Jelentése után meggyőződött arról, hogy ax a klsmennylségU szarvasmarha, amit Magyar-országtól követelnek — nem haladja tul M.gy.roraxág képességeit. Exxel a követeléssel nem ártanak Magyarország azoclálla és g.xda.ágl életének.
Widgewood axután axt kérdezte, hogy ex a köv.t.lés ax utolsó e, melyet Magyarországgal szemben támasztanak. Youag enr. axt felelte, hogy „«x a kórdós a Jóvátételi bizottság hatáskörébe tartozik".
A legfelsőbb tanács Génuában összeül.
Benes\'ellene van Lloyd George világbéke egyezményének.— Bánffy Miklós tanácskozása a szerb külügyminiszterrel. — Az orosz-német szerződéi kérdésében a helyzet komoly.
— Saját tudósítónk lelefonjelentése. —
Nincsxs az éjsznka Belgrádba uta70lt, ahol Paslcs miniszterelnököt tájékoztatja a génuai konferencia állásáról. A szerb kúlügymlnisz-
Génua, április 28. Benes dr. cseh miniszterelnök" élénk propagandát fejt ki Lloyd George világbéke egyezményével szemben, azzal érvelve, hogy ennek elfogadása egyet jelent a békeszerződés megváltoztatásával. — Követeli, hogy az egyezménybe azt a feltételt is vegyék be, hogy . Hohenzollernek és Habsburgok no kerülhessenek többé trónra.
Páris, április 28. (Szikratávirat.) Reiter jelentése azer nt a legfelső tanács -veiésíimí-leg \'a javö hét végén összeül Génuában.
Ginua, április 28. M. T. I. jelenti: Az angol kiküldött hivatalos közleményt adott ki, amelyben megcáfolja azt a hírt, mintha Lloyd George a "hét végén Londonba szándékom. visszatérni. Lloyd George Génuában * marad mindaddig, amig az európai béke-egyezményt megkötik.
Génua, áprUb 28. Lloyd George,Barlhou és Fact. . tanácskozáson elhatározták, hogy a békeegyezriény tervezetének megvizsgálására bizottságot küldenek ki, amelybe Franciaország, Anglia éa Japán képviselői foglalnak helyet.
Ofnuo, április 28. Miután a gazdasági bizottság albizottságai munkájukat jórészt befejezték, .\'gazdasági bizottság ma leljes ülést tart, amely oz albizottság javaslstairól és indítványairól tárgyal.
Hétfőn a bizottságnak ujabb teljea ülése lesz, amelyen valószínűleg már határozatot
Is hoznak. ...,t ,i
Génua, április 28. Bánffy Miklós gróf
külügyminiszter tegnap hosszaa tanácikozást folytatott Ninaia szerb külügyminiszterré!.
ter kedden szándékozik visszatérni Génuába.
Génua, április 28. Wallhcr Emil miniszteri osztálytanácsos elutazott Génuából.
London, április 28. A mai génuai Ruter közlemény azt mondja, hogy a szövetségeseknek Oroszországgal folytatott megbeszé-tíxeknél nem íReiült lényeges Wseledáei teremteni. Rakovszky nem tágított az Orosz ország részéről leszögezett álláspontból, melyet a szövetségesek nem fogadnak el. A helyzet igen komolynak látszik. Az értekezlet csődjéért Oroszország fogja a felelősséget viselni.
Károly király még ma is nyugodtan élhetne Svájcban.
A királyi család birtokának egy réaxét politikai. propagandára k81t8ttók .1. Bathl.n miniszterelnök válasza gróf Andrássy budai be.xédére.
Budapest, április 28. (Saját tudósítónktól). Belhlen István gróf miniszterelnök Andrássy Gyula gróf tegnapi budai beazédével kapcsolatban a kővetkezőket mondotta:
_ A vádaskodásnak ax a módja,
amelyhez Andrássy jónak látja folyamodni, eleve kizárja azt, hogy nyilatkozatával bővebben foglalkoztam. Mindössze a köveikerőket jegyzem meg :
_ yia a magyar politikusok az ország
érdekei ellenére nem ugrálják bele a királyt kalandor kísérletekbe, — IV. Károly király ma
is nyugodtan élhetne Svájcban. Érzel elintézést nyert az a vád, mintha a kormány okozója volna a *founchali kataaztrófának.
— Ami az özvegy királynénak éa családjának megélhetését illeli, legkevésbé fogadok el olyan helyről vádat, ahol megengedhetőnek tartolták azt, hogy a királyi csatád magyar birtokaiból származó, amúgy ia csekély jövedelem egy réazél, politikai propagandára költsék el.
— Megállapíthatok annyit, hogy . királyi család nélkülözáaeinek kiszlnezése semmi más, mint célzatos választáai fogáa, mely a tényállásnak nem felel meg. A kormány eddig Is megtett mindent, ezentúl is meg fogja tenni köteleaségét abban az Irányban, hogy « királyi család nélkülözéseknek kitéve ne legyen.
— Azt állítja Andrássy gróf — hogy . kisantant megdicaérte . magyar minlaztereket, akik kiszolgáltatták a királyt, holott-jól tudhatni, hogy az sohasem történt meg, ellenkezőleg — ha volt a magyar delegációnak nehézsége Génuában a felmerült kérdéaeknél, ugy az mindig a kisantant egyik, vagy máaik részérő] mutatkozott.
A nemzetgyűlés egybehlvása.
A Kormányzó ur ötöméllósáflának kézirata. - Zalavármegyében junius 3-án lesznek a választások.
Budapest, április 28. Horthy Miklós Kormányzó ur Őfőméltósága a minisztertanács előterjesztésére a kővetkező legfelsőbb kéziratot bocsátotta ki:
.. Kedve*, gjóf Bethleni
A nemzetgyűlés működése folyó évi februór 16-án megszűnvén, ax alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló 1920. évi I. t. C., valamint az exan t.-c. 13. § ának módosításáról szóló 1920. évi XVlll. t.-c rendelkezéséhez képest kormányzói tisztemhez tartozik, hogy a nemzet-képviselet ujabb összehívásáról gondoskodjam. Ennélfogva a m. kir. minisztérium előterjesztésére a nemzetgyűlést folyó évi junius 16-ik napjára Budapest székesfővárosába egybehívom.
Felhívom n m. kir. minisztériumot, hogy haladéktalanul tegye meg mindazon rendelkezéseket és intézkedéseket, amelyek szükségesek arra, hogy a nemzet képviselői idejében megválasztassanak, egybegyűlhessenek és a törvényhozás működése a mondott napon és helyen akadálytalanul megindulhasson.
Budapest, 1922. április 26.
Horthy Miklós >. k. Gróf Bethlen István s. k.
A nemzetgyűlési váUsztásokat május ?8 tói számítandó tiz napi időn belQl kell megtartani. Zalavármegyében junius 3-án lesznek a választások.
2______
A Bethlen-kormány tervei d háziipar megalkotására.
Minő pontokat Ölel fal a háziipar reformja.
A Zalai Közlöny főt^irosi tudósítójától.
Budapest, JpriUs %8. Több ízben megemlékeztünk mér azokról a tervekről, amelyekkel á \'B-thleh\'-itormány fel akárja frissíteni a háziipari foglalkozásokat éa bele óhajtja kapcsolni a nemzeti termelés folyamába. Most az alábbiakban fel fogjuk sorolni mindazokat a pontokat, amelyekre a refotmtervek kiierjednek.
A kormány ujitó munkája ezek szerint kiterjedne a nyersanyag központi beszerzésére. klkés\'itésére és szétosztására, Iskolák, tanfolyamok, műhelyek, munkatelepek és az otthoni munkások kö>ött; fonók, festőműhelyek (növényfestés stb.) felállítása állal a különböző színesítésre váró anyagok (fonal, boranyag stb.) versenyképes minőségű és áru termelésére, biztosítására, ezenkívül a termclvények piacának, lehetőleg kivitelének,
A termelés előmozdítására hatékonyan kell ellenőrizni, illetve megteremteni a rendszeres háziipari oktatást, meg kell szervezni a münkalelepeket éa nz otthonmunkálkodók szervezetét. El kell látni ezeket mintákkal és mintalapokkal. Mindenesetre pedig ugy a munkaadóknak, mint 8z anyagbeszerzés forrásainak és a munkaalkalmaknak központi nvilvántarlásba kell összefoglnltatniok. Az oktátásnek mindenesetre igazodni kell a kulturális és gazdasági célokhoz. Ennek érdekében át kell dolgozni a kézimunka és kéz-ügyesitŐ* gyakorlatok tantervét is. Szüksége?, hogy megfelelő kézimunkatanitónőket képeztessen ki a kormány s azt is mrgfon»olás tárgyává teszik, hogy a jövőre né^ve kézi-munkatanitónők képesítése egybe legyen-e kapcsolva n rajztanitónök képzésével. Elengedhetetlen még, hogy a kézimunkatanitónök ellenőrzése szakemberek kezébe legyen letéve. Nagy fontossága van annak, hogy a munkatelepeket éppen ugy megszervezzék, mint az. otthon munkálkodó kat. Ezenkívül ezeket o telepeket összekapcsolják iskolákkal, szövetkezetekkel és a nemzeti irányú intézményekkel. (MANSz al, MOVE-val, Túrán Szövet-nőegy letek kel stb.) Szoroa összefüggésben kelt íenniök ezenkívül a vidéki háziipái i állomásoknak a központi anyagellátó és értékesítő szervvel. A munkálkodókról éa telepékről központi nyilvántartást kell összeállítani. Állandó statisztikát fognak készíteni a mindenkori nyerssnyagszükségletről, a munkateljesítményről és a forgalomról.
A háziipari termékek értékesítése körül a kormány fel akarja használni minden nemzeti értékű gazdasági és társadalmi egyesülés erejét. Igy számb«jÖnnének : a Hangya) a Háziipari Szövetség, az Orsó—Rokka, a„ Magyar Assronyok Nemzeti Szövetsége, a Move, a Túrán stb. A szükséges forgótőkének hitelezésére, előlegezésére, a bizományi és bankügyletek lebonyolítására az OKH és a Postatakarék volna felhasználandó. Ezenkívül gondoskodnának természetesen megrendelések gyűjtéséről és a kereskedelem ellátásáról is. Amennyiben pedig a háziipari termékek forgalma megkívánná, ugy azoknak külföldi propagálására és ismerttétételérc |v lépések történnek.
ZALAI KÖZLÖNY
hírek.
— A rendőrkapitányság: azlgoru közbiztonsági Intézkedései. A nsgykam-8bí áltarnrondőrkapitányság n Belügymínlsi-trrium rendelete alapján április 30 tói májú* 2 ikáig terjedő hatállyal a kővetke/ő közbiztonsági intézkedéseket rendelte el: Április 30-ától bezáró! ig iű*jus 2-ikáig mindennemű szeszes ital kiszolgálása tiltva v«n, kivéve a napi ren3ea étkezési időt. Korcsmák, vendég lök, kávéházak és egyéb nyilvános szórakozó helyek ezeken a nrpokon éjféli 12 órakor bezárandók, úgyszintén a mozgóképszínházak előadásai is befejezendők.
A közönség éjjel fél 1 óra után az utcákon nem tartózkodhatlk, illetve, akik foglalkozásukból kifolyólag erre mégis kényszerülve lennének, a hivatali főnők vagy háztulajdonos által kiállított igazolvánnyal lássák cl magukat, mely igazolványok helyességéért a kiállítók személyesen felelősek. Mindennemű oly gyöléaek, összejövetelek, ünnepélyek stb., melyek bár burkoltan is, magyar nemzeti eszmével ellenkező internacionálé megünneplését vagy ann;>k elkészítését célozzák, szigorúan tiltva vannak és ezek \'megtartása esetén karhatalommal meg fognak akadályoztatni. Amennyiben i\'yenek megtartására kísérlet történnék, nemcsak a kezdeményezőket, hanem a résztvevők is szigorú büntetéssel fognak sújtatni.
Mindennemű csoportosulás az utcákon ugy nappal, mint éjjel, szigorúin tiltva von. A háztulajdonosok vagy megbízottjaik gondoskodjanak arró\', ho^y házaikból nz oda nem tartozó egyéneket távozásra bírják, este 9 órakor a kapukat okvetlenül bezárják.
A szóbanforgó Idő alatt az ideérkező idegenek, megérkezésük után legkésőbb két órávol a kapitányságon jelentkezni tartoznak.
Ugy a szállodásoknak, mint magánegyéneknek tartózkodási engedély nélkül bárkit befogadni tilos. \'Val.imínt tiltva van az in\'er-nacionális és vörősszinü jelvények vis.-lése is. \'
A rendőrkapitányság felhívja a város közönségét, hogy n fenti rendelkezéseket saját érdekében a legmes3zcbbmenöleg betartsa és óvakodjék mindennemű rendzavarástól.
— A Kállay párt felhívása. Felkérjük párthiveinket, hogy az ellenpárt folyó hó 30-án tartandó népgyülésónck zavartalan lefolyását semmi módon meg na akadályozzák. Mi csak megengedett oszközökkel akarunk küzdeni ós azt szeretnők, ha az ollenpárt gyűlése ép oly komolysápg.l és zavartalanul folyna le, mint a mi jelöltünk programbeszéde. A Kállay-párt elnöksége.
— A megyéspüspök Nagykanizsán. Az cgvházmegye főpásztorn, dr. Rotl Nándor bérmálás! köruljnban május hó 5 én, pénteken délután 5 és 6 óra között érkezik Homok-komáromből Nagykanizsára. A kiskanizsni határban a vár03 hatósága fogja ünnepélyesen fogadni. A templom-tér bi-jázatánrU\' diadalkapu várja a megyéspüspököt. A bérmálás szentségét 6 án, szombat és 7 én, vasárnap fogja a szentfcrcncrendi templomban kiszolgáltatni. Nagykanizsai tartózkodása alctt a főpásztor a szentfcrencrendi zárda vendége lesz. Innen hétfőn, vagyis 8 án Ihárosra folytatja körútját. Amint a „Zalai Közlöny" irár megirt*, a megyéspüspök nagykanizsai itt-tartó.kodása aL.tt intéződik cl a plébánia-kérdés in".
— Vallásos estély az evangélikus templomban. Holnap vasárnap délután 5 órakor az evang. templomban Bethlen Gábor vallásos estély lesz a következő programmal:
1. Karének. Előadja az evang. tanuló ifjúság.
2. Kezdő ima. 3. Szaval Szemző István. 4 A carthagói harangok. Melodráma. Előadja Líjpczig Edith. Harmoniumon kisóri báró Roscnbsch Irén. 5. Emlékbeszéd Bethlen Gibor-ról. Tartja Horváth Olivér cvang. lelkész. 6 Chorálének. Eöadji a gyülekezet női kar* Vánkos Jenő poig. Isk. tanár vezetésével 7. Szaval Gráf E\'zsé^et. 8 Záróima. 9. Karének. Előadja az cvang. tanuló ifjúság. Az estélyre, melyen mindenkit szívesen lát a vozotőség^ belépőd:jak nem lesznek, csupán ax. estély végével lesz önkéntes adukozás a DunántuÜ Lu\'her Szövetség helyi fiókja javára.
__\\972. április 29
_ Megkezdődik a házhely klosz-
tás. A házhelyrendező bizottság feltorjesz. tését a Földbirtokrondező Biróség helybenhagyta és igy a jövő tiótíápban twgkozdŐdtk Nagy-kanizsán is a házbely kiosztás.
— A dóüvaautaaok szlnlelőadása és táncmulatsága A délivasutasok folyó hó 29 iki szín lelő ad ássál egybekötött táncmulatsága viránt nagy ax érdeklődés. E\'őadják Bcrczlk Árpád 3 felvonásos fővárosi életképét „A Vtteránok\'-at FŰlÖp Jm$ művezető rendezésével. Kezdete 8 órakor, s az előadást reggelig tánc követi. Jegyek előjegyeih-jtők a fűtőházfőnökségnél (telefon 122) A tiszta jövedelem a Déllvasutasok Temetkezési Egylete jovára fordittatik.
(x) Uránia. Jön Vér és arany, 12 felvonásos óriási kalandor történet egy előadáson.
— Bethlen István gróf — Hódmezővásárhely képviselőjelöltje. Budapestről jelenlik : III ét éle és tieíy rtí n^e\'rt\':< iKfoVmáció szerint a mára hirdetett minisztertanács elmarad. A minisztertanács elmaradásának semmi különösebb jelentősége nincs, nincs psdig azért, mert a minisztertanácsot csak akkor tartották volna még, ha a választásokkal kapcsolatos intézkedések felett már a keddi minisztertanács nem döntött volna. A miniszterelnök ma délelőtt egy nagy küldött, séget fogadott Hódmezővásárhelyről, amely küldöttség a miniszterelnöknek a hódmezővásárhelyi első kerület m>ndátumát ajánlotta fel. A minisiterelnök válaszában kijelentette, hogy a jelöltséget vállalja.
— Kinevezések. A Déllvasut igazgatósága Meisner Oszkár főellonőrt, a helybeli állomás alfőnökét Komárvárosba állomás-főnökké, Baumgartner s. felügyelőt, a komár-váron állomásfőnököt Sopronba az ottani állomás főnökévé. Bartal B<Ia főellenőrt, a nagymarton! állomás főnőkét pedig a nagykanizsai állomás alfonökévé nevezte kl.
— Az Ideiglenes képviselőválasztó névjegyzék ellen negyveöen adták be észrevételeiket, illetve felszólamlásukat. A Köz-
fonti választmány tegnapi\'ülésén — egynek ivételévcl — mindegyiknél megállapította a választói jogosultságot és igy felvették a .választójegyzékbe. ■
— A miniszterelnök egri utja. A Magyar Országos Tudósító jelenti: Bethlcrí István gróf miniszterelnök szombat este 11 órakor számoa politikus kíséretében Egerbe utazik, ahová reggel 9 órakor érkezik meg. Délelőtt 10 órakor résztvesz a hevesvármegyei egységespárt nagygyűlésén, 11 ói ókor pedig a küldöttségek tisztelgését fogadja. Egy óra-* kor a miniszterelnök tiszteletére bankét lesz. Este hét órakor a miniszterelnök és kísérete egyenesen Budapestre tér vissza.
— Nagykanizsa állatállománya. Érdekes kimutatást terjev/tett fel a vármegyéhez n nagykanizsai állatorvosi hivatal. Részletesen feltűnteti mennyi szarvasmarhája, lova,
szamara; kicík\'jalrtb.vqH kanizsa városának a mult évben, s ezzel szemben mi á folyó év! állatállománya. Igy megludjuk, hogy Nagykanizsának \' az elmúlt éoben 2419 szarvaimé rhája, 1737 lova, 3692 sertése, 5 szamara, 88 kécskéjo volt, ezzel szemben n folyó .évben van 2669 szarvasmarhája, 1363 lova, 2983 sertése, 7 szamsra és 79 kecskéje. Vagyis az elmúlt esztendőhöz viszonyítv.t 250 darabbal több a szarvasmarhánk, 434-el kevesebb iK lovunk, 709-cl kevesebb a sertésünk, 2-vel több a szamarunk és 9-el több a kecskénk. És ebből az állatállományból adjunk ml „ állat jóvátételi" előleget ?
— Az egysóges-párt akciója a hu dl rokkantak ért. Az egységes kormányzó párt intézőbizottsága az elmúlt napokban ülést tartott, melyen Schandl Károly főid-mivelésügyi államtitkár előterjesztette jelentését az ezer holdnál nagyobb földbirtokok vagyonváltságára kiadott pénzűgymínlS*teri rendeletre vonatkozólag. A rendelet 48. koszát a minisztertanácson akként módosította a kormány, hogy a földbirtokváltságból egy alap fog létesíttetni, amelyből a hadirokkantak és hasonló hadisujtottak földtíöz-juttatásánál a vételár-fizetés körűi kedvezményben részesülnek.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-tl
platinát, aranyat és ezüstöt
a Icfjmagflsabb napi árban vesz
Milhofer Ödön Utóda
1022. ipHlb 29
— Útban hazafelé haltak meg. Buda-- 0,5tiŐl jelentik: A Rigából hazaiérő magyar
hadifoglyok közül, a honvédelmi miniszté-ríuoiba beérkező jelentés azerint, Rigában kiütéses liFúizbari elhunyt folyó évi február hó elsején Nóvák János 30 éves zsombolyai illetőségű 29. gy. e. honvéd, folyó évi február 3-án Kánya Gyula 30 éves 20. gy. ezredbeli honvéd. — Kánya Oroszországban nősült. Felesége visszatért Oroszországba.
— Rendőri hírek. A nagykanizsai államrendőrség rendőri büntetőbirája Nagy Ferencet utrendőri kihágásért 50 K-ra. Gerócs Györgyöt" hemis név bemondásért és utrendőri kihágásért 400 K-ra, Deuísch Giiellát zéróm túllépésért 100 K-ra, Gutlmann Msnó engedély nélküli lenéltetésért 300 K-ra, Szabó Lajost záróra túllépésért 100 K-ra, Herczeg Györgyöt kétrendbeli utrendőri kihágásért 200 K-ra, Vasa Józsefet utcai botrányért 150 K-ra, Gál DeuŐnét és Millcy Lászlót utrendőii kihágásért 100-100 K-ra, özvegy Gombos Józaefnét zéróra áthágásért 200 K-ra.
— A keresztény tisztviselőnők vasárnap délután 6 órakor saját helyiségükben gyűlést tartanak, melyen a május 6-án tartandó teaestélyt és a szabászati tanfolyamot beszélik m$g. — A tanfolyam kitűnően bevált, azért most a szabászati tanfolyam megnyitását sürgetik. Kérjük a tagokat, hogy a gyűlésen minél nagyobb számmal vegyenek részt.
(x) Uránia. Tűzzel Tassal Izgalmas cowboy dráma.
— Versenytárgyalási hirdetmény. A kereskedelmi miniszter rendelete alapján a nagykanizsai postahivatal felépítése alkalmával teljesítendő folytatólagos föld, kőműves, elhelyező kőfaragó, műkő, homlokzati műkő, vasbeton, ács, bádogos, cserépledŐ, szobrász, asztalos, lakatos, különleges vas, f«c?ment munkákra versenytárgyalás hirdettetik. A munkálatok azonnal megkezdendők és október lfg befejezéridők. A szabályszerű ajánlatok 1922. évi május hó 18-a déli 12 órájáig nyújtandók be a postahivatal vezérigazgatóság 9-ik ügyosztályánál (Postaházak építési felügyelősége Budapest, II., Fő-utca 9. szám alatt); A versenytárgyalási részletes hirdetmény és feltételek megtekinthetők és az ajánlati iratok beszerelhetők a fen\'j\'lzelt vezérigazgatóság ügyosztályúban, a nagykanizsai, valamint a zalaegerszegi m. kir. postahivataloknál.
(x) Haszár Károly (Pufi) és Emmy Slurm a főszereplői, annak a remek filmdrámának, mely Hugó Viktor regénye uláo készült és a „Cayenny fegyenc" cim alatt kerül ma szombaton és holnap vasárnap bemutatóra a Világ-mozgóban. A darnb telve\' van a legizgalmasabb jelenetekkel, melyek mindegyikét Hugó Viktor hatalmas irói szelleme lengi körül., Frldrich Zelnick, a németek Psilandere oly\' alakítást nyújt, mely felejthe-■ líllfB\'lttjr^; efőtt" h<jwtu: W6ki\'c.
— Népbroda. Az Ügyes bajos dolgaikkal tanácsifrlanul bolyongó embereken akar segitenl a „Népiroda" intézménye, melyei Budapesten, u VIII , Eszterházy-uica 30. sz. alatt állítottak föl. A „Népiroda- célja, hogy a városok, falvak és puszeák lakosait ügyesbajos dolgaikban ingyenes tanáccsal lássa el, ameny-nylbcn a hozzáfordulók ügyét jogosnak és igazságosnak találja. A panaszosoknak kérvényt szerkeszt, eljuttatja a hatóságokhoz, intézményekhez, az elintézést teljesen díjtalanul eszközli. A reászorulok forduljanak bizalommal a fenti irodához.
Papp és Zábó
m.r.ttkl él lrt«all.nfor|alml Irodája
M*gy«-u»« Teleion 359
Somogyban ^bérlet
sicszgyAr engedéllyel
október hó 1-én átvehető.
JW-AI KÖZLÖNY
.11 . Et>lu\'aJdonoaok figyelmébe. Az
alkalmával megállapította hogy az tűk a város területén bárc. nélkül járnak. Ezért " Ví i1"? l hiv,Ul \'«">ivl« e rend6rk.pl-<H 1 ?u \' " «*>>•\'«« siabályrendeíet értelmében a harca nélküli ebeket jogdoztassa osste m„, , bátcáv.l ellátott ebeken védettség esetén .z ebek „ármazá.i helyét kitehet nyomozni és e«el s veszettség terjedését megakrdályoznl. Ugyancsak utasitotta a vármegye alispánja e hatóságokat, mező-és erdőfiroket, hogy a mezőn és erdőn felügyelet nélkül talált kóbor kutyákat lőjjék agyon. Az eblulajdonosok tehát fokozott figyelemmel legyenek ebeikre, mert a bárca nélkül talált ebeket öiszefogdossák é» a mezőkön kóborló gazdátlan kutyákat lelövik. . . —1 Máté József eltemettetésére befolyt adományok. (Folytatás.) Ijj. Skernyák Jánosné gyűjtése: Nagy Ferenc, SzGcs Ferenc, Herceg Fidrek György, Németh Rókus, Gerócs György, Skernyák István 40—40 K, Tóth Péter, Metz János, Sipos K, Sabianlcs, Vidovics János, Balázs György, Stróbl József, Plesznyivl István, Schwarz Dezső, Gerócs István, Tóth István, Salamon Ferenc, Ku\'csár Bódi, Gáspár l.tván, Farkas, Pél Sándor 30-30 koronát, Malán, Pum Sándorné 25— 25 K, Horváth Jánosné, Németh jánosné, Turkovics Vendel, Paragl István, Szabó Zsigmond, Szalai Boldizsár, Klausz József, Vellák Ferencné, Kovács György, Schuhel Lajos, Fatér, Fitos Imre, Berger Benő, Rehn Istvánné, Arval József, Tóth György, KÓ\'Si Lsjosná, Jakab Gábor, Kálovics Jánosné, Vass Jánosné, Takáctné, Flumbort József, Skernyák József, Simon Testvérek, Szabó, Verbócz Jánosné, Polinné, Horváth Boldizsárné, Zsigmond János, Árkus Sándorné, Berke József, Varga Imre, Tóth János, Gazdag János, Kestcy, M.tz Éva, Savanyu Ferenc, Polgár József, Tóth Miklós, Diltmayerné, Málé Vendel, Szerecs Ferenc, ifj. Gáspár István, Slurm Béla, özv. Sebők Györgyné, Zolner József, Tóth Gábor, Krenusz, özv. Szabóné 20 —20 koiona,
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, \'aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
— Uránia. Szombat—vasárnap. Tüzz.1-vassal cowboy dráma 5 felvonásban. Egy amerikai mérnök küzdelmei. Mexikó bandlla benszülötleivol. A bilboal petróleum források területéért és kitermeléséért folyó ádáz, izgalmas küzdelem a fehérek vasakarata terjeszkedése és az ősi rögöt féltékenyen védő ben-szülöttek ravaszsága közöft. A nöl főszerepet a. vakmerő ÍUpszjnáazaő Beriy .Lytall jitss..
— Elcserélném zalaegerszegi nép két szobás konyhá. lakásomat nnzy-kanlz.al lakns.al. Ajánlatot a kiadóba kérek.
törvényszék
Vanderllcs mindent beismer.
Máté József gyilkosát Vanderlica Gísát több Ízben hallgatta ki dr. Berlin Ágoston vizsgálóbíró. A rablógyilkos mindent töredék mesen beismert a vizsgálóbíró előtt, ugy követte el gaztettét, ahogy azt a „Zalai Közlöny" réstlelesen ismertette. A főtárgyalás igy most már biztosan május 11-én lest megtartva.
A kegyetlen gyilkol, aki előre megfontoltan rablási stándékkal orosta le áldozatát, ucylátsiik, mintha fogságának ideje alatt megtört volna. Nagyon f<l a halálos ítélettől, a őreinek rendesen sít mondja, akármennyi esztendőre Ítélik is cl, csak hagyják életben, ne adják hóhérkézre.
Vanderlics Géta elmeállapotát egyébként most a törvényszéki orvosszakértők megfigyelik.
KÖZGAZDASÁG-
Budapesti tőzartc i
Budapest, április 28.
Napokon 2965—95, Font--, Dollir
758—63, Francia frank 70\'/,—701/,, Márka 275-85, Olasz lira 40—40\'/,, Osztrák korona O\'/.-lO\'/,, Rubel 51\'/,— 52\'/,, Lei 550— 560, Szokol 1490—1500, Svájci frank 148\'/,— 149\'/,, Dinár 990—1000, Lengyel márka 19-20.
Budapesti devizák:
Amsterdam 291—96, Koppenhága 161— 166, Krisztiánia 142—46, London 8884—3445, Berlin 268—78, Milano 40»/,—41\'/,. Páris 70\'/,—71\'/,, Prága 1490-1500, Stockholm —, Zürich I49V.-601/,, Wien —, Zágráb 245-58, New-York 763—73.
Zürichi zárlati
Berlin 181, Amsterdam--, Hollandia
195 80, New-York 514, London 2275, Pária 4723, Milano 2722, Prága 995, Budapest 66, Zágráb 180, Varsó 13, Bícs 6\'/„ Osztrák bélyegzett--.
Nemes létnek piaca:
Ezüsl korona 59—60, ezüst forint 150— 154, ötknronás 60—61 koronánként, a S0 koronás magyar arany 2960—80.
Termény Jelentést
Búza (Tiszavidéki) 32—3250, egyéb 32— 3250, rozs 2575—26, takarmány árpa 2350— 2450, sör árpa 25—26, zab 2275—2325, tengeri
2925-2975, repce--, korpa 1725-40,
köles 26-27.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. r. egészben 110—60, hátulja 126-74, eleje 100-150, lL r. egész, ben 70—88, hátulja 80—1Ö5, eleje 65—70 Növendék marha I. r. 7S—86, borjú (ölölt bőrb.) 115—130. Készlet: Nagymarha 424, eladás 382. Növendékmarha 22, eladás 11, borjú 194, eladás 119. Marhabőr 106—118, borjubőr 200—210. Vásár közepes.
A jelelős szerkesztő távollétében szerkesztésirt sajtájogilag jtltl\'s .* Benedek Rezső szerkesztő.
BÉRMÁLÚSI AJÁNDÉKNAK
legszebb, legkedvesebb alakú és kivitelű
Katholikus imakönyvek, Bérmálási emléklapok,
Első szent áldozást emlékfüzet
és egyét, .mléktárfly.k nagy vitass-tikban kaphatók
Fiichel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagykanizsán.
HflflSENSTEIH UOQLER R.T.
legrégibb
HIRDETEM IRODA
Budapest V., Dorottya-utca 11. sz. Ttltfon 34-45.
Felvesz hirdetéseket ugy budapesti, mint a hasal és külföldi lapok réaiáre eredeti írak mellett. A kontineoi minden nagyobb városiban kápviielvo. — K01tségrv«t4»s«l dtJmont*»on szolgál.
aprított bükkfa
kapható hlihoi szAUitva
Somogryi Testvéreknél
Masyar-utca 18.
ZAI.A1 KÖZLÖNY
■9*2. április
Versenytárgyalási hirdetmény
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur 17392/1921 sz. a. rendelete alapján nyilvános versenytárgyalás hirdettetik a nagykanizsai m. kir. postaház felépítése alkalmával teljesítendő következő munkákra:
1. Folytatólagos föld, kőműves ás elhelyező munka
2. Kőfaragó munka
3. Műkő
4. Homlokzati műkő „
5. Vasbeton ,
6. Acs „
7. Bádogos „
8. Cserépfedő
9. Szobrász
10. 11. Asztalos-lakatos
19. Különleges vasmunka
13. Facement •
A feltételek a következők:
1. Az árlejtésben részt vehet minden hazai vállalkozó és szakértő iparos,, ki üzletének gyakorlására megfelelő hatósági engedélylyel bir.
2. Ama pályázók, kik az ajánlott munkálatok teljesítésére törvényes képesítéssel nem bírnak, kötelesek az ajánlatukban ily képesítéssel biró általuk üzletük vezetésével megbizolt iparost megnevezni és annak képesítését igazolni.
3. összajánlalon kivül, ajánlat egyes munkákra, vagy munkacsoportokra külön is lőhető, össz, vagy csoport ajánlat esetén megjelölendők azon munkanemek, amelyekre vonatkozó ajánlat el nem fogadáss esetén ajánlattevő a löbbl munkanemekre nézve ajánlatát mégis fentarlja.
4. Csak szabályszerűen kiállított pecsétlel lezárt, sértetlen borítékban elhelyezett és\' közvetlenül, vagy posta- utján beadott ajánlatok fognak tárgyalás alá vétetni.
5. A kellő bélyeggel ellátott ajánlatok és mellékletei legkésőbb 1922. évi május hó 18 ázz déli 12 óráig nyújtandók be az alulírott (m. kir. postaházak épitési felügyelőségénél pt. vezérig. 9. ü. o.) Az ajánlat külső borítékára a következő felirat teendő:
.Ajánlata Nagykanizsán emelendő m. kir. postaépület építkezésével kapcsolatos munkára.
6. Az ajánlattevők tartoznak az ajánlati összeg 850.000 koronáig terjedő részének 6% ál, azonfeiüli részének pedig S\'/o\'át kilcvó bánatpénzt, vagy a budapesti m. kir. központi éllan pénztárak, vagy a m. kir. adóhivatali pénztárak, vagy legcélszelübben a m. kir. posta-és távírda igazgatósági pénztárak valamelyikénél hivatkozva ezen hirdetés számára kész pénzben, vagy biztosltékképes értékpapírokban az ajánlat benyújtása előtt letenni s az erről szóló letéti nyugtát, vagy ennek közjegyzőileg hitelesített másolatát az ajánlathoz csatolni.
Az értékpapírban letelt biztosítékok a letétel napján Jegyjju árfolyam szerint fognak számíttatni.
Azon ajánlat, melynek értékpapírban letett,biztosítéka őzen árfolyam szerint számítva fc\'íenli »/, értékét cl nem éri, (Igyelembe vétetni nem fog.
7. Az ajánlatok 1922. évi május hó 19-én déli 12 órakor fognak az alullrt m. kir. pl. vezérigazgatóság 9. ü. o.-oál (Budapest, II., Fő-utca 9. sz. II. em) hivatalos helyiségében felbontatni, amely tárgyalásnál az ajánlattevők, vagy azok igazolt képviselői jelen lehetnek.
8. A munkákra vonatkozó általános éa részletes fellételek és tervrajzok a m. kir. posta-hazak épitési felügyelőségénél, m. kir. pt. vezérig 9. ü. o.-nál (Budapest, II., Fő-utca 9. -sz. a.), 1. számú m. kir. postahivatal Nagykanizsán, valamint m. kir. államépitéazeti hivatal Zalaegerszegen naponta a rendes hivatalos órákban megtekinthetők, az ajánlati űrlapok és munkakivonatok ugyanott fognak a jelentkező pályázóknak kiszolgáltatni.
9. Ajánlattevésre csakis a kiadóit nyomtatványok használhatók s ezekbeo az egyes munkákra ajánlott egységárak számjegyekkel bairandók, az egész munkanemre ezek alapján kiadandó ajánlaU ősszeg pedig ugy számjegyekben, mint belükkel kiírandó.
Ugynovezett átalányösszegü ajánlatok figyelembe nem fognak vétetni.
10. Az ajánlattevők ajánlataikkal n végleges döntésig kötelezettségben maradnak.
11. Am. pályázók, kik ajánlatuk benyújtásakor a kereskedelemügyi m. kir. miniszterrel üzleti összeköttetésben még nem állottak, tíe tőleg előtie Ismereilen.k, tarloznak szállítóképességűkéi, illetőleg megbízhatóságukat kereskedelmi és iparkamarai bizonylattal igazo\'ni.
IS. Ha csak lehetséges, már. az ajanlal ban meg kell szerezni azon hazai iparosok és gyárosok nevét (cégét), foglalkozását és lelep helyét, kiknek gyártmányát ajánlattevő szállítani, vagy akiknek igénybevételével a munkálatot hazai anyagokból, hazai műszaki és munkaerők utján teljesíteni fogja. Ha ez nem lehetséges, ugy az ajánlattevőnek kötelezőiig ki kell je lenteni, hogy a szóban lévő iparosok nevél, gyárosok nevét (cégét), foglalkozását és telep helyét, vagy a szerződésben fogja megnevezni, vagy ha ezt nem tehetné, a hivatalnak a szállítás vagy munkálat megkezdését megelőzőleg legalább 15 nappal, vagy a hivatal külön engedélyével, legkésőbb annak megkezdésekor 10% kötbér terhe mellett be fogja Jelenleni.
13. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter fentartja magánok a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között az ajánlott árakra vonatkozó tekintet nélkül szabadon választhasson.
A munkálatok azonnal megkezdendők és legkésőbb 1922, évi október hó 1-lg te-fejezondők.
Budapest, 1922. évi ápiilis hó 25-én.
M. kir. pt. vezérigazgatóság 9-ik ü. o.
(M. kir. postaházak ép. íatügyoMsága),
SAVANYU-
KAPOSZTA
mintegy 20 mázsa húrom prima hordóbaa Jutányos áron eladó. — Krdekltani lehet Matolics József u.ail a volt várost fatelepen. Telefon 58.
Apró hirdetések
dU*i 10 KÍJr <0 K. ruir- «< Onnspoap so K, mind., további Mó ta«lkO*ni»p 4 K, TUir- ím Unn©pn»p j K vastagabb betttvcl «»UeU (>Avn\\c dupMn «ftmltt<itrillV\' Allftsl kcr««flknck mludenkor SO «*A«»Uk *r«Dgedtn«t,/.
Különb ej ár a tu bútorozott szobát
keresünk a Főúton, vagy a közeli mellékutcákban május 1 re. Ajánlatokat o lap kiadóhiva-
tala továbbit._
Egy teljesen nj sötétkék felöltő I I éves fiu vagy leányka részére eladó Nádorutca 7., ajtó 2.___
Egy inteligens német kisasszonyt nagyobb gyermekek mellé keresek május 15-ére. Cim a kiadóhivatalban.___
Eladó varrógép, égynemü, égyhuzat. Cím a kiadóhivatalban.__•
Két lovat szerelvénnyel és szekérrel haszovrészesedés mellett kölcsönképen kiadom. Cim a kiadóhivatalban._
Málnabokrokat, spárgát és vörös mogyorófákat, továbbá egy kiiünő vadászpuskát és vizslát olcsón eladom. Cim a kiadóhivatalban.
XXXXX XXX XX XX XX KK
Tengeri * Zab Árpa
Takarmányrépa-mag
Gazdasági és németországi kerti magvak kicsinyben is k.phatók
ff Ország Widder cégnél 5
jJ Nagykanizsa. Erzsébet-tér 10. Ja
XXX XXX XXXXX XX X XX
X
BURGONYA
érkezett Professer, Wohltmann, Krüger vetőmagnak. Rózsaburgonya vetésre, étkezésre a napokban érkezik. Előjegyezhető irodámban
Pollák M. Emil, Kinizsy-utca 2 a.
Teleloft-et6Jegys4st l
i fosadok el.
Szerszámok ♦ Szerszámgépek Műszaki cikkek ♦ Kenőolajok
legolcsóbb beszerzési forrása CUfiCI CflMII "apa**.«ráf Ik* IMo »száa. Interurbán telelőn z S2-M. SZ. LnULL JHI\'IU I4.kM.tt U.lriti lka: UUtUáN niOáPOT.
VILÁG
mozgóképszínház
Erziébit királjié-iir, Szinti tzillita tplldékti
Telefon 74. Telefon 74.

Szombaton és vasárnap Huszár Károly (Pufi) és illusztris raüvésztéraai felléptével Victor Hugó nagy bünügyi regénye, a
Ca-yeimi fegyenc
_Filmregény I clőjálék és 5 felvonásban.
Vf
| •• J Az idény legszebb filmje . «» a
JOni a tarnevál gyermeke JOll!
Halyfat: y,L;^||8naff-ffigij
Ny—atett ■ Uptalajdeaouk t Zalai á. Gyarmati kö.yvaromdálátaa.
él-lk évfolyam
A—-r~
Nagykanltsa, 1922. április 30. Vasárnap
98. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
kereszteny politikai napilap
Ucttui^H kUdóhiviUl i Főnt 15. ax.
Intarotbao-UUfon 78. ----
Jdogjolonik mindig kora reggol
1-ELELŐSSZERK6SZTÓ: BODROGKÖZY ZOLTÁN
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
Hlötytotéal árak: (l*/0 fargalal áriéul agyitt) egá/s cví. 780 K. Kélévn 400 K. N.jtyod
érn 200 K. Egy búra 74 K. Egyo» »iin int, 4 K
Jugoszlávia a magyar állatjóvátételt Ausztria rendelkezésére bocsájtja.
Tárgyalások az osztrák és jugoszláv kormányok között.
Bécs, április 29. (Saját tudósítónktól.) Az osztrák pénzügyi éa politikai körök a magyar áilatexporttllnlom miatt már hetek óta orientálódtak abba az Irányba, nem e Jugoszláviából kaphatnák a mnrha pótlást.
A Jugoszlávia felé való orientálódás moat már megvalósulás előtt áll.
Ugyanis az osztrák kormány tárgyalásokat kezdett a Jugoszláv kormánnyal abban az Irányban, hogy hogyan bocsássa Ausztria rendelkezésére azt az élőállat szállítmányt, amelyet Jugoazlávia Magyarországtól kap jóvátétel elmén. A tárgyalások még nem Jutottak el a befejezéshez.
Ha azonban már megleaz ebben a tekintetben a megegyezés, akkor a Magyarország által szolgáltatott állatjóvátételt Bécabe fogják irányítani.
Az osztrák kormány bízik abban, hogy ebbon a kérdésben a jugoazláv kormánnyal teljes megegyezésre Jut.
A Vatikán előkészíti Oroszországban az ortodox egyház visszatérését.
A szentszéki diplomácia nagyjelentőségű terve. Pá,is, április 29. Phlilonse főszerkesztő, oki hosszabb ideig időzött Génuában, a „Csblogramme" Hasábjain a következőket irja: .Mig a politikusok és államfők az özszekoccanásokban lelik kedvüket, addig a Vatikán ügyes képviselői n maguk ulját követték, mely célra is vezet. Arról van szó, hogy előkészítik Oroszországban az orosz ortodox egyház visszatérését a katolikus egy házba. A Vatikán segélyt küldött az orosz éhező népnek. A segély szétosztása bevezc-Nflje volt azoknak a tárgyalásóknak, amelyek az egyházat és államot szétválasztó törvény tanulmányozására vezettek. A püspökök választására vonatkozó határozmányok körül voltak csak nehézségek. Nem valószínű, hogy ezeket már elhatározlák, de bizonyára Hamsr megtörténik, mert Csicserin késznek nyilatkozott megegyezni egyes kérdésekben.
Ha Róma éa Moixkva között sikerül « megegyezés, akkor a Vatikán diplomatái sokkal nagyobb szolgálatot tesznek Európa békéjének, mint bármely főbb tanács és valamennyi hadsereg.*
Poincaré és Lloyd George között teljes a szakítás.
Holt ponton a békekonferencia.
Berlin, április 29. (Saját tudósítónktól.) Génuai jelentés szerint Barthou elutazásával a< értekezlet holt pontra jutott. Még Lloyd George rövid idővel azelőtt lehetségesnek tartotta, hogy az értekezlet több hétig fog > tartani, mindazonáltal számoltak azzal, hogy az értekezlet nagyon rövidesen és nagyon hamar befolyást fog nyerni.
Génua, április 29. A „Citta <Di No"
níppártl újság a következőleg kommentálja Barthou elutazásának hírét:
Az utasítások követelése Briand számára
annak idején egyértelmű volt a cannesi konferencia elhagyásával.
Poincaré és Lloyd George között teljes a szakadás.
Barthou azon lesz, hogy miniszterelnökének megmagyarázza, miért nem lehet Génuában tárgyalni — ha kezünket valaki megköti.
Az a törekvése azonban valószínűleg nem járt eredménnyel, könnyen meglehet, hogy Barthou Parisba menet csak odaszóló jegyet vált, különben mindenki otthagyhatja Génuát.
Valaki maradni fog és kifog tartani békeszomja mellett — Lloyd George.
Ut Poincaré nem hivhatja vissza.
300.000 embert üldöztek el a bitorolt ősi magyar földről.
Prága, április 29. Hivatalos prágai megállapítás szerint Oláhországot illetően 148.490; Csehországot illetőleg a felvidéket 78.777; a szerbek által megszállva tartott magyar területen 52.216 magyar lakos hagyta el ezideig a megszállás óta eddigi lakóhelyét.
Tehát eszerint a hivatalos cseh kimutatás szerint közel háromszázezer magyar kényszerült elhagyni az idegen uralom alá került ősi szent magyar földet.
A spanyol király meghívására Zita királyné átköltözik Spanyolországba.
Páris, április 29. (Saját tudósítónktól.) Zita királyné a spanyol királyi hívására a legközelebbi Spanyolországba.
Bécsből jelentik, hogy Páriából érkezett jelentés szerint Zita királyné családjával a •napokbon eltávozik Founchalból.
A spanyol királyi család barátságos riicghívásának eleget tea.- az özvegy királyríé, bízva abban, hogy a nagyhatalmak nem vetnek gáfnt ott tnrlózkodása elé.
család meg-időben átköltözik
1000X20.
A főgimnázium Segltö Egyesületének gyűjtésekor.
Napóleon 1812. október vége felé ért Oroszország határához. A császár az első orosz faluhoz közel állította meg seregét. Egy nagy területen elsöpörték a havat. Lobogtak a tábortüzek. Előkerült n sok élelom és a hosszú fáradság után jól esett a gondtalan pihenés.
Éjjel az őrök valami neszt hallanak a zúzmarás cterje sűrűjéből s rátalálnak egy szegény asszonyra, amint három kis gyermekével a bizonytalanság miatt remegve, de a kínzó éhség hatása alatt aemmitől sem félve, nézi a tüz mellett jóizüen falatozó francia katonákat. A szerencsétlen anya a császár elé kerül. Napoleon megkéidezi tőle, hogy ki ő> mire a szegény asszony ezen szavakkal mutatkozik be: „Én az éhségnek leánya vagyok, ezek pedig itt körülöttem a halál gyermekei". A császár ugyan megengedte, hogy a katonák néhány falat kenyeret adjanak a szegény anyának és gyermekeinek, de mikor megtudta, hogy az egész vidék tela van az „éhségnek bujdosó gyermekeivel", azt mondta embereinek, hogy az utbaeső falvakból kergessék el a hátramaradt asszonyokat is gyermekeket, hogy többé ne kelljen találkoznia a nyomornak ilyen szánalomráméltó áldozataival, mert neki van ugyan résztvevő szive, de fölösleges kenyere nincs.
Ez csak egy jelenet, egy borzasztó kép, a régi háborúkat kisérő nyomorból. S napjainkban is csaknem ugyanezt látjuk. Ha csapás egy nemzetre a vesztett háború, fokozottan átok látni az éhség bujdosó gyermekeit a arra gondolni, hogy uton-utfélen a szerencsétlenség és emberi részvét, szánalom halad el mellettünk.
S amint a nagy társadalmi életből kiüt a nyomor és nélkülözés épp, ugy a diákok kik társadalmában is megtaláljuk ezeket a szomorú jelenség iket. Sok fájdalmas arc, rongyos cipő és szakadt ruha ölelkezik naponkint a gimnázium ^alai között is a tréfás jókedvvel, megelégedéssel, jó ruhával és jó cipővel s a Fájdalom istennő sok kis és nagy diák arcát végigszántja már most, a nélkülözés barázdájával, sok számára tartogatja a még nagyobb nyomort a drágaság emelkedtével, a könnyet, a bánatot. Ezek arcáról akürja elsimítani a barázdákat a fő-
7
Ma este a Polgári Egyletben Huberth tánc TQMr l(fl 17flRI IftKÜT iskola tanítványai reggelig tartó műsoros I HIlWIW J4.VI\\U WIVTI |
tartanak TORMA TÓNI hírneves zenekara mellett ♦♦--
1 .....■ ■ -— ••<>.• . * •
Szívás látogatást kér ■ ■
—-~J
ZALAI KÖZLÖNY
1922. április 3Q
gimnáiíum Segítő Egyaaülete s • könnyeket felszárítani n fijdalmaa arcokról.
A legszebb költői vonáa az, ha a jótékonyai! sürgeti alkalmai kőzött valahogyan közelebb érezzük magunkat egymáshoz, a tevékeny felebaráti szeretet illeni paranca szélesebb körben nyer lelkiismeretesebb felkarolást, komolyabb tartalmat a a nagy nyomor körött ellenállhatatlan buzdító erőt. A főgimnázium Stgilő Egyesülete is öaize-akarja kapcsolni résztvevő azivét az ifjúság nemes barátainak megértő azivével s tőlük kéri azt a tevékeny segítséget, mellyel hathatós támogatásban részesítheti a segélyre szorulókat.
1000 X 20 koronát kér az egyesület. — Csak 20 koronát a néma sóhajok megszüntetésére, egy jóvö nemzedék nevelésére, a sok bánat eloszlatására. Résztvevő szívvel kéri a Segítő Egyesület a gimnázium jóbarátait, az ifjúság pártfogóit, a mostani súlyos körülmények között is, mert minél jobban sajog a szív a fájdalom terhe alatt, annál fenségesebb, de tegyük hozzá, annál szükségesebb a könnyek letörlésében a fáradhatatlan szivjóság munkája.
A Segítő Egyesület kibocsátja gyűjtő-iveit, de közvetlen adományokat is elfogad a főgimnázium igazgatósága. A nagyobb adományokat hirlapilag közöljük. Minden eddigi támogatásért hálás köszönetét fejezi ki a főgimnázium Segítő Egyesülele.
Zalavármegye első fayence- és porcellángyára.
Nagy villalat alakulóban. Németh István kályhásmester tervel. — Szorítsak ki a kUIföldi ipart, vegyük fel a \' versenyt a csehekkel.
A Zalai Közlöny tudósítójától.
Zalaegerszeg, április 28.
Nagy vállalat van alakulóban Zalaegerszegen, Németh István kályhásmester tervbe vette és meg is kezdte már az előkészületeket az első zalamegyei fayence- és porcellángyár felállítására. Ellátogattunk a telepre, mely a főgimnázium mellett fekszik, jelenleg a régi pöspöki raktár hatalmas épületében. A vállalat csak most az ősszel kezdte meg működését és máris kitett magáért. Ugyan fayence* és porcellándolgok még csak ezután kerülnek készítés alá, lehet, hogy hamarosan, addig a szebbnél-szebb cserépedényeket formázzák. Gyönyörű korsók, tálak, tányérak, fazekak kerülnek le a sebesen forgó korongokról, amelyek az épület földszinti épületében működnek. Szintén a földszinten van a szárító raktár égetlen, szürke edényekkel bö-ségessen megrakva. Itt várakoznak azok az égetésre, illetve festésre szép sorjában a polcon. Egy jeles iparművész és több foglalkoztatott egyén festik a különböző formákat, cifroságokat rájuk, szintén egy harmadik szobában. Nem elégesznek meg a közönséges fazekasok díszítő munkájával, művészi térre szorítkoznak. Bámulatos egyszerűséggel próbálják a művészi hatást elérni, ami sikerül is. Az égjstőkemence hőfokával hozzák ki a különböző színárnyalatokat.
Megkérdeztük a mestert, micsoda terveik vannak a jövőre nézve. A magyar ipart akarják diadalra juttatni, a mogyar karaktert kifejezésre hozni az edényeken, minnél előbb munkába állítani a fayence- és porcellángyá rat s ez által kiszorítani az idegen ipart, felvenni a versenyt a csehekkel Ehhez persze pénz kell előbb és a magyar nép megértése,
pártolása. Örömmel látja, hogy ez utóbbi meg is van, szép számmal érkeznek megrendelések az ország különböző vidékeiről Legutóbb a budapesti Szépművészeti Muzeum küldött mintákat és kért olyanokat nagyobb számban. ,.
A cseheknek egy előnyük van: a kitűnő porcellánföldjük. De remélik, hogy ezt az akadályt is legyőzik, mert nem hiszik, hogy Magyarországon nem találnának c hasonló minőségű főidrótegekre. A vidéken se járt eredménytelenül a kutotásuk, a csácsi hegyek alján is bukkantak már fehérszurke földre, csak kevésre. Fáradhatatlan munkásságukban bízva, remélik a teljes eredményt. Nem hiába, Isten áldja a tisztes ipart. .
(—y-F
FÉRFI INGEK
soknlk, nöí llor harisnyák cs u
Össz*i tavaszi újdonságok cstk
GRÜNBERGER
uii Jivatiruhixibjm szerezhetők be
Fö-ut 11
Telefon 221
Valódi
Hamerli bőrkeztyük
ériiii vÜASitékban
A nagyközönséghez és a zalai tanítókhoz.
Dübörögve vágtat a világ felett a végzet szekere. Útját mindenfelé véres tetemek, romhalmaz, pusztulás jelzik. Rohanásában milliók jajkiáltáso, vesztett boldogság, porba hult remények, meghiusult álmok, széttört ábrándok felett érzett keserű zokogás kiséri. De annyi gyász és siralom, fájdalom, bánat és annyi vesztesség e világomlásból nem szakadt egy népre sem, mint reánk árva magyarokra. Romokban egy ezeréves ország, ködbe veszett egy dicsőséges mult, sirba hanyatlott egy nagy ígéretekkel teljes jövendő. Annyi sok kincsünkből nem maradt egyéb, csak a nemzet sorsát sirató költő szavai szerint: „egy szentelt fájdalom*4.
Ugy kellene lenni, hogy ez a fájdalom minden léleknek a tisztító tüze legyen. De mit látunk ? Hogy ennek hangjait messze túlharsogja n romok felett zsibvásárt ülők piaci lármája. S ők szemébe nevetnek mindazoknak, kiknek lelkében még eszmények tüze ég és egy ezeréves oltárkép elé iirnak imádkozni. Mit nekik a haza ? Mit a jövő ? Minden a ma és minél nagyobb konc bármi áion. Ha nyomorgók panaszn és átka, sir felé, támolygó sápsdt éhezők nyöszörgése tapad is hozzá: a becsület bemocskolása, a tisztesség sárba tiprása, meggyalázása árán is. Terjed a métely; még mélyebb lesz a szakadék, melybe zuhantunk s a feltámadás fénykévéje helyett, az enyészet sötét köde nehezedik maradék országunkra.
Pártos magyarok a romhalmozból köveket ragadoznak, hogy egymást agyonsújtsák. A karok nem munkára lendülnek, hanem egymás bántalmazására emelkednek. Az elmék nem az alkotás útját keresik, hanem az egymás ellen való cselszövés, gáncsvetés tervelt szövik. A szivek nem szeretetben dobbannak össze, hanem a gyűlölködés heve tüzeli rzokat. A csonka törzsököt sebzik ezer gyilokkal, öntözik a tövét halálos méreggel s míg unottá s a* hívatlanok ajkán is közhellyé lesz a „Magyar Hiszekegy", n külső ellenség kaján örömmel Icai a pillanatot, hogy végleg elsöpörjön bennünket a föld színéről.
Dehát nincs sehol egy csillag, nincs egy fénysugár, mely blztstó fényt vetne a
Uránia:ss Vér és arany
sötét éjszakába? Hát a msgyar feltámadás a magyar jövő kapujában nincsenek őrállók épitők, alkotók? Vannak I Ezek pedig á magyar iskolák és magyar tanitók l Uk éleszt, getik a hitet, mely szárnyat ad a léleknek hogy a földön rátapadt salaktól megtisztulva\' felemelkedjék egy szebb, nemesebb, eszményibb világba.
Az Isten, hoza, emberszeretet, önzetlen áldozatkészség, a hűség és becsület, ezek azon vezéreszmék, melyek az iskola munkájának útjelzői. Ezek azon pillérek, melyeken a romlás közepette megállhatunk s a jövendőnek is ezekre kell épülni. Ezeket az es>mé-ket plántálja az iskola álland- an az uj nemzedék szivébe akként, hogy vérré megtestesült valósággá s teltrekész elhatározássá váljanak.
Az iskola falai közé nem hatol be a koncért tülekedők lármája, a gyűlölködés zsivaja, megtörik rajt n sötétleikü konkoly-hintők romboló munk/ja.
És mint a világító toronyra, annál nagyobb szükség van, minél vészesebb a tengeren az elemek tombolása s fénye annál tisztább és biztosabb útjelző, minél nagyobb sötétség veszi körül: igy az iskola hivatása is annál magasztosabb, eszményi célja annál ragyogóbb, minél jobban merül a. világ a bűnök éjszakájába s a romlás tengerén minél messzebbre tévelyedett.
Az eszmények világában apostolkodik szüntelen a magyar tanítóság igénytelenül, a világtól legtöbbször észre sem véve, távol minden külső fitogtatástól. De abból a sok kis tüzecskéből, melyet szakadatlanul szítanak, lángok lesznek; a lángok egyre nőnek, egyszer csak összeölelkeznek s ráfestik a feltámadás hajnalpirját a sötét magyar égre.
De a tanítóság érdemeivel nem szokott hivalkodni soho, valamint sebeit sem szokta mutogatni. Pedig nem volna csoda, ha összeroskadnának a sok nyomasztó gond súlya alatt, melyek napról-napra malomkő gyanánt őrlik akaraterejét s a létfenntartás nehézségei megölnék erős hitét, lelkes bizakodását.
S mig ott volt és van mindenütt, ahol nyomort kell enyhíteni, könnyeket szárítani s a könyörületesség, irgalom, esdő és részvétet keltő szavát annyiszor felemelte az élet száműzöttjei érdekében s a különböző társadalmi és kulturális akciók létrehozásában mindig közremunkálkodott, addig a, saját érdekei istápolására a társadalom segítségét még ez ideig nem kérte éa soha igénybe nem vette . . . Most kénytelen oda fordulni I De most sem mint tanitók apellálnak a társadalom jóindulatáro, hanem mint szülők, azok érdekében, kik nekik is, mint minden szülőnek legdrágábbak, a gyermekeik érdekében.
Közel ötven esztendeje alakult meg a tanitók össze-kuporgatott filléreiből „Eötvös-alap" néven az a humanitárius egyesület, mely megteremtette a fővárosban a főiskolákon tanuló tanítógyermekek iskoláztatásának megkönnyítésére o „Tanitók Házá"-t. Mely szeretettel fogadta be és ölelte keblére a mogyar tanitók gyermekeit, otthont adva nekik az otthon helyett s nevelt belőlük a . hazának derék polgárokat s képzett munkásokat a magyar társadalomnak s a magyar hazának.
A „Tanitók Háza" most válsággal küzd, a gond bekopogtatott ajtaján s az inség sárga arca vigyorog be azokon az ablakokon, melyek mögött a t^nitógyermekek készülnek megfeszített erővel a nemzetépítő munkára.
Eddig ez a nagyrahivatott . intézmény saját erejéből tartotta fenn magát, most az adakozók, megértők szivéhez kénytelen for-dúlni, mert önmagán többé segiteni nem tud s a társadalom legszélesebb rétegeitől várja a minél gyorsabb segítséget.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur a belügyminiszter úrral egyetemben e célból országos gyűjtés rendezésébe adott engedelmet, azon belátástól indíttatva, hogy ezen \'ügy közös magyar érdek, a magyar kultúra kérdése, aki tehát ennek áldoz, egy maga-
2 részes, 12 felv. óriási kalandortörténet egy előadáson fél 6 ét 9 árakor
tffíjg®* 30----
^bb e«mci cél érdekében rŐj* ,e n k5lc,cs ^Vármegyénk királyi tanfelügyelője május »Űite ki a gyűjtés eszközlésére az u. n. s iiAbip" megtartására.
\' Zalai tanítók l Ne legyen közületek ?y „ki tétlen marad c napon 1 Ha valaha, hatványozott mértékben emeljétek fel "^.jokat oz olyannyira szivünkhöz nőtt es érdekében s keressétek meg n T slltalmasabb módot, hogy akciónk a nagy Srderejü célhoz képest minél megfelelőbb %dménnyel záruljon.
íf Magyar közönség I A tanítóság visszafojtott lélekzettel várja, hogy kérő szava |ál-e megértő visszhangra ? 1 Aki már valaha rtódott gyermeke sorsa felett, aki csak "fmileg is méltányolni tudja a tanitói hivatás fontosságai annak szive és keze nem maradit zárva. Segitsétek tehát legalább a gondqk jjy réstének malomkövét elhengeríteni annak at újjáépítő munkának útjából, mely a tanítók villáira nehezül.
Ha pedig csalódnia kellene a tanitóság-nik, ez fájóbb sebet ütne rajta a sors bármi ojtorcsapásánál!
Erős a hitünk, hogy nem fogunk
csalódni I
Adományt elfogad minden tanító, esetlej axok alulirt vármegyei tanitóteslülcti elnökhöz is küldhetők.
Zalaegerszeg, 1922. április hó 28 án. C9lszár József
, ZiUvÁntiagyai Általános Tanítótestület elnöke.
Szalay Sámuel
fójejyzy.
Zsoldos tanintézeti
B«d.p«.t* VII., l>ohfcny-o. S4. T»l*foD Jói»of 1S4-47. f Wíí « legjobban késsít elú magánvixsgákra. Vidékieknek levelező oktatás
speciális, magánhasználatra irt tankönyvek alapján
Pályaválasztás.
Nagykanizsa, ápriiis 28.
Kényes dolog, nem lehet sokat babrálni vele, mert olyan, mint a kristályüveg, hamar törik, porráhull. És nincsen életelixir, mely fifej erőre keltse, mert a kristályüveg maga az életelixir, a friss erő, a tenni vágyás.
Nehéz dolog n pályaválasztás. Az ember csak akkor érzi igazán, mikor előtte áll. Ax érettségi, a rettegett érettségi, a várva várt boldog érettségi csak kezdetet jelent ehhez az igazi dióhoz. Valóban azt, meg-érett-e a diák arra, hogy feltörje?
Közeledünk az érettségi felé. Ilyenkor a jelölt fiatal ur szeme már előbbre szegződik, Pest felé, a nyílt világ felé. A szüiők szeme de síivűk is sokat zakatol a nagy kérdést illetőleg. Jobban mint a fiacskájuké: vájjon hol állná meg a helyét becsülettel és jómódban? Mostanában rendesen ezen utóbbit hangsúlyozzák, hogy a másik el is törpül mellette. A becsülettel . . . Pedig ez szerintem a (tudom, soha nem teszik magukévá) legfontosabb. A másik csak eszköz, mellékcél. Becsülettel, tisztességgel, derekasan, gerincesen. Ez legyen a mai modern kor, beteg élelküzdelem jelszava. A pén?, a börze, n konjuktura, a disznófejű nagyúr: a jómód hátterei. A gerinces küzdelem nem ismer megalkuvást a pénzzel. A csak jó mód a tucatembereké, az idegenídő hazafiaké, a*
árulóké. ,
Kell a jómód, igen, mert mint n Hajlít hatatlan derék: minden ország támasza, talpköve. De a gerinces meg nem alkuvás kive rekedett, munkás jómódja. Er lebegjen oz érettségiző diákok szeme előtt ás a szülök szeme előtt is. Nem kell erőszakolni nzt n divatos pályát, teszem a bankárit, kereskedelmit stb. Minden diák olyan pályái válsw-"on, ahol tisztességgel megállja helyéi, aine \'yikhez kedve vun, ereje.
Valljuk be, tisztviselőnek lenni nyomo-ruságot jelent ma. Nem szükséges bizonyítani a"l sem, a kereskedelmi pálya 0 legjóvődfl-mtzöbb. De legnyomorúságosabb nnnak az 4ltle. aki hivatása, kedve ellenére csak n megélhetésért tér más útra. A maga sirgöd-
W.AÍ KO/il.ONV
rét ássa meg: e kedvetlen, rideg életet. J.j, ha sok ilyen srrgödre lesz Magyarországnak Mert nemzeti kérdés és életbevágó.
■ , .íorstí\'ózzuk a magunk véleményét, mindenki n magáét tegye magáévá.
A modern, úgynevezett mai kor, a lejtő legalján áll. A domb magas s az i,mok ki-w vlm "ükség, uj nemzedékre.
Migyar szülők és magyar ifjak I Legyen ez n nemzedék a jövő Nagymagyaroszág támasza és talpköve. (—y.)
HÍREK
Május Királynője.
A legszebb hónap az övé, a tisztaságé, az ártatlanságé Övé a zsenge, a kikelet, a harmat, övé a madárdal, q k>\'lő nap, az édes napsugár, öve a sziv tisztasága, aJélek derűje, a kevély nagysága. Nagi/ jel nekünk Mária és nagy vezetőnk a május: a tisztaság, a szépség s a természetnek üde megmozdulása. Az Isten szereidének csókja von szépségén. Lehet másokon szebb ruha, drágább kö, Jehérlőbb gyöngy, de szépség n Királynő• jéhez fogható nincs. A mennyei királynő széps-gbe öltözött s a máius vele örvend. A napsugár az ö kendője ; ami fény, szin, vonal, rajz kerül ki a napsugárból virágra, tnadár-tollakra, lepkeszárnyakra, alkonyizzásra, viztükrözésre, opálra, gyémántra — ebből vem szőve kendője. Benne pedig, szivében rejlik a tüzes, isteni élet rneltge. Minden napsugaras és királyi rajta szépsége, termete, koszorúja, hatalma; ugi/ válik ki a létből, mint a csillagkoszolu az égből. Ezzel a szép seggel igyekezem töltekezni, mikor asztalomon álló Mária ké re nézek, mikor az ö lilániáját hallgatom, mikor szobra előtt el■ mi\'gijek. Kálói ős\'en májusban hódolok a Királynőnek; a fenséges napokra, mikor annyi lendület, pathosz lüktet örömömben. Csak el ne menien lelkesülésem s n* támadjon iir a szivemben. Erős kez\'k\'el szorítsuk lelkünkbe érzéseinket s n Május Királynőjének képét őrizzük szivünk oltárán ; őrizzük és tiszteljük. __(d.)
— Lapunk legközelebbi uzáma
tekintettel a szokásos munkaszünetre — a rendesidőben szerdán reggel jelenik
— Májusi ájtatosság. A plcbflUK \\cmplornban áp.\'itis 30 án délután ö órák-r kezdődik bevezető szenibeszéddel és a- temp?um léren körmenetté!. Egész május hó folya nán naponkint délután 6 órakor litánia les?, melyet vasár-, és Unn-pnupokun s-.entbeszéd előz meg Április 30 án délután 5 órakor tartja a Márialeányok társulata tagfclválóiét.
— Bérmálkozók figyelmébe. Május 6 án szombaton a tanuló ifjúság, 7-én vasárnap a többi hívek bérmálkoznak Ápriiis 30.fin délután fél 3 órakor bérmáiási okulás lesz .i plébánia templomban. A hét folyamán ki végezzen szert (gyóná&t és áldozást s n beírás-kor kapott szimol a szjnisyónáskor kért igazolvánnyal együtt adji le a plébánia hivatalban, hogy megkapja a bérmajegyet, mely nélkül senki sem járulhat l-érmálftshoz.
— A polgári iskola daljátéka. Élénken vKszac • likszünk még a helybe i alt. polgári fiu- és leányiskola által tavaly előadott Vadrózsa cimü daljátékra, amellyel a rendezőség valóban ámu\'aiba ejtene a közönséget. Amint értesülünk, iáméi előkészületek folynak egy május 27 és 28 án tartandó szenzációs daljáték előadás Ara, amely sz Irodalmi és Művészeti Kór zenekarának kísérete mellett. Ketting tanár hangszerelésével és betanításával fog *2inrc kerülni. A daljáték ciméi egyelőre nincs m utunkban közölni, uzt egyéb tudnivalókkal együtt legközelebb fogjuk ismertetni.
(x) Uránia. Hétfő, kedd óriási mttsort Vér ós arany 12 felvonásban.
Brilliánst
platinát, aranyat és ezUstöt
a legmagasabb napi árban vesz
Milhofer Ödön Utóda
« ökszerész
— Kinevezés. A m, kir. pénzügy^, miniszter dr. Bittermann Gyula végzett joghallgatót a zalaegerszegi pénzügyigazgatóság-hoz a X. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi fogalmazóvá nevezte ki.
— A polgári flu- és leányiskola Magyar JövŐ ünnepélye. A nagykanizsai polgári fiu- és leányiskola ma, vasárnap tartja Polgári Egylet nagytermében gazdag müsoru „Magyar Jövő" ünnepélyét, melyet a mult alkalommal Őfelsége halála alkalmával elrendelt gyásr miatt cl kellett halasztani. Az ünnepély fénypontja dr. Mutschenbacher Edvin kir. törvényszéki biró hatalmas ünnepi beszéde.
— Uj Iparengedélyek. A városi tanács legutóbbi ülésén Bárány Jóxsefnek gépész-kovács mesterségbe, Bárány Ernőnek lakatosmesterségre, lndácsa Jenőnek üveges mesterségre, Schlesinger Bélának rőfös-, rövidáru-, kötött-, szövött-, vegyes-áru kereskedésre, Huisr. BMának borbély- és fodrász mesterségre, Gudácsa Istvánnak piaci virstli árusításra, Bo/sics Nándornénalc, Milei Ferenc-nének, özv. Horváth Lészlónénak, Magyar Rozáliának zöldség, főzelék, gyümölcs, illetve élelmiszerek piaci árusítására, Sarlós Vilmosnak cukorka, csemege, gyarmatáru és vegyi termékekre iparengedélyt adott ki.
— A főgimnázium „Magyar Jövő" ünnepélyét a jövő vasárnap, május hó 7-én tarija n városház* dísztermében. Részleges műsort később közlünk.
(x) Uránia. Hétfő, kedd regényes kalandor történet 2 részben, mindkét rész egy előadáson.
— A magyar gazdacsaládok figyelmébe. A budapesti államrendőrség kötelékébe tartozó tiuti, altiszti és legénységi állo-mánybeli személyzet 6—15 éves korú, vérszegény és kevésbé \'táplált gyermekeiknek szükségük lenne néhány heti falusi levegőre, falusi sznbfidságra, falusi tejre, falusi életre, hogy a budapesti bérk;is<árnyákbnn eltöltött évektől kissé magukhoz jöhessenek, emberibb formát nyerhessenek. Hisz ennek a szegény magyar nemzetnek oly nagy szüksége van minden egyes emberbimbóra. A mi magyar gazdatestvércink bizonyáru segítségükre sietnek n derék rendőrök .gyermekeinek, — kik életükkel őrködnek vagyóttüWfcr\'TOsWftifc\'-épsége fölött. A gyermekek szivesen segítenek a háziteendők körül, a kert- és mezei munkában. Az a magyar gazdacsalád, aki hajlondó házába fogadni néhány heti üdü-
\'Tésrc egy ilyen rendörgyermeket —, az irjon a nagykanizsai államrendöcség ^osztályparancsnokságának. A „Z^lai Közlöny" minden családot, aki jelentkezik, nyilvánosan fel fogja emliteni, hogy h.«dd lássák, kik-azok, akikből nem veszett ki még teljesen a keresztény felebaráti szeretet, amely az emberben csak a segítségre szoruló felebarátot látja.
(x) Székrekedés. A budapesti Szent-Rókus korh^ kimutatása arról tesz tanúságot, hogy a „Ferenc József" keserűvíz a legmelegebb ajánlást érdímli
— A Magyar JÖvő dalversenye Budapesten. A Magyar Jövő május 85 ón Budapesti.*!) dalversenyt \'rendez, melyen 24 iskola vesz részt, köztük n nagykanizsai főgimnázium\'is. A versenydarabot már meg is küldték az intézetnek. Az éneket a legjobb negyven énekes fogja előadni. A darabon kivül egy szabadon választott szám is fog szere-pelni a műsoron, melyet Surányi Gyula énektanár buzgó énekeseivel már erősen próbál. Az intézetet az énekesekkel együtt ugyancsak ő fogja képviselni.
ZALAI KÖZLÖNY
április 3a
— A Dunántúli Élelmiszer- ós Áruforgalmi R.-T. húsüzemének felülvlzs
gálása. A Dunántuli Élelmiszer- (s Áruforgalmi R.-T. Erzsébet-tér 17. szám alatti húsfeldolgozó, zsírolvasztó, zsirraktár, füstölő és készáru helyiségeiben megejtett hatósági
szemle alapján az 1876. XIV. t.-c. 10. §-a és 52300/908. f. m. rendelet 109. §-a alapiát, n polgármester közegészségügyi szempontból a következő pótlásokat rendelte el:
1. A zsírolvasztó helyiségben a pinceboltozat tetőpontja alatt megfelelő pára- és zsirgőzgyüjtő bura vasbádogból készítendő, ebből az udvari hitárfal felé párAelvezető <£Övet a boltozat áttörése utján és a földszinti főfal mentén az emeleti helyiségeken át a tetőn kívül kivezetni, hogy a kivezető cső magassága a szomszédos épületek magasságával lrgaláhb egyenlő legyen ; 2. elektromos ventillátort kell alkalmazni; 3. az emeleti raktárhelyiség padlóját cementlappal burkolnia ; 4. az udvari csatornázásnak a városi közcsatornába torkolásn előtt saját udvarán derítőt létesíteni; 5. a hulladékokat összegyűjteni és naponkint elszállítani. A * 1—4. pont alatti pótlásokat a véghatározat kérbe-sitéaélől számított 30 napon belül kell foganatosítania.
A Rozgonyi-utca 3. szám alatti serlés-akol és forrázó fenntartását azonban nem tartotta megengedhetőnek.
A hatóság követelte pótlások után, most majd még nagyobb méretekben folytatja fontos működését ez a nagyszabású vállalat.
— Racsay Károly programbeszéde.
Rassay Károly szombaton délután több bildr-pesti politikussal Kanizsára érkezett. Ma vasárnap délelőtt 11 órakor tartja meg program beszédét a K\'ssörház udvarán, délután fél 4 órakor pedig a kiskanizsui Olvasó kör udvarán.
— Értesítem a tisztelt szülőket, hogy május 1-től kezdődőleg a tanítás a Keresztény Otthonban (Rozgonyi utca) lesz. Diewoch Júlia.
— A kórházi harangra szíves adományaikkal kegyeskedtek hozzájárulni: Volf Lijosné 400 K, Holecz Jdnosn^ 200 K, Tőlosi Péter, Benc/ik József, Bariba Gyuláné Budapest 100—100 K, kórházi gyűjtőszekrényben 91 K, mely adományokért hálás köszönetet mond Mária főnöknő.
— Rendőri hirek. A nagykanizsai államrendőrség kihágási osztálya Lackcnbacher Rezső mészárost ulcai botrányért és hatóság sértésért 1200 K-ra, Rein Béla mnrbakcres-kedőt tiltott elővásárlás nvatt 1200 K-ra, özv. Lőrinci Islvánné, Koch G*>a, Varcs József, Orbán József, lialázs J., Kovács Sándor, Szíjgyártó István, Gang J , Ebenspan• ger Jakab és Varga István bérkocsisokat, mert a vasúti állomáson a vonatnál nem jelentek meg — egyenkint 200—200 korona pénzbírságra ítélte.
— A REAL—VAC ma, vnsárnr-p délután 4 órakor barátságos mérkőzést tartanak a katonaréti sportpályán, a sportkedvelő közönség óriási érdeklődése mellett.
(x) Az Uránia-mozgókép R. T. ma délelőtt 11 órakor a Keresztény Otthonban tartja alakuló közgyűlését. Kérjük a részvényjegyzési iveket átadni.
Sherlock Holmes nyomoz!
Ano;íi nini r-e-j-állaplthatok, h»sr ■
cipő tu!ij<i»no>ir.ik csx vc\'.t; zuj«k«ojr <lráiu. «!«gin« kjj:-sejj, liku<X«i «m-bft I«h*!«i!, aki ]<t kjovCte, mlndtura Scüiíott kiiír* miden »M>«! kSvílUl-• 1«Uk. bog/
,Berson\'
gummiiarkot viliit
Bérmálásra
legalknlmüsabb ajándék
ékszer vagy óra.
Nagy választék
arany, ezüst, óra
és duble ékszerben.
Schnitzer Géza
ékszerésznél Deák-tár 15.
— Az Anya- és Csecsemővédő Intézet vo-zetősége értesiti a tisztelt anyákat, hogy hétfő, kedd, szerda, azaz május 1-én, 2-án, 3 ári az orvosi rendelés szünetel, tehát ne hozzák fel jelzett\', napon gyermekniket.
(x) Hugó Viktor, a francia irodalom r egyik «tyatne>lere nagy müvének filmváltozatában gyönyörködött ■» .Világ\' mozgób n a siépszámmat megjetoat pub-liku.-u, H remeke o német filmiparnak még csík ma . I«sz lesz látható. — Hétfőn és kedden szenzációs nagy premiert t«rt a .Világ* mozgó s ez alkalommal Marcel Prérost világhírű regényét, ,A karnevál gyermeke* cimü farsangi történetet viszi vászonra. A film érdekességet nagyban oipeli s erkölcsi sikerét biztosítja az, hogy a kél főszerepet Sonja l.lssenko és Jan Mosjoukin. a .Legyen igazság* cimii film. főszereplői kreílják. A darab nnvagi sikere is szépnek Ígérkezik, mart jegyok már csak csekély számban kaphatók.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat"és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és óm javítások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjulányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
— 1878. óv ótfc fennálló Keleti J. orvosi műszer- és kötszcr-gyártdecg Budapest, IV., K\'o:onahe:c«g-utca 17. elsőrendű kivitelben, legolcsóbb napi árak mellett szállít: sérvkütóket, Jiísfcütóket, gummi görcsérharisnyákat, ortliopuediai készülékeket, mulúbakat, uiiikczokct, járógépeket, betegápolás, valamint egészségügyi cikkeket cs mindennemű gummlánikat.
Uránia. TQzzel vassal egy izgalmas jelenetekben bővelkedő cowbay dránvi Mexikó forróvérű mesziiceintk életéből. Ragyogó feivó-telek, gyönyörű életképek, kápráztató változatosság. Hétfő, kedd dupla ünnepi műsor: »Vér cs arany" 2 részes, 12 felvonásos lené-nyes kalandor történet egy előcdásban. A da rabb óiiási cádekménye/a nagyszabású műsorok közül Í3 kíválift komoly tnrialmftva1, drámai fclépitésóvel. Az e\'őadások fél 6 és 0 órakor kezdődnek.
TÖRVÉNYSZÉK
Főtárgyulások május 1-én. A nagykanizsai kir. törvényszék május elsején, hol lőn dr. Kenedy Imre kir. tábhbiró elnöklete alatt a következő főtárgyalásokat t3rij«. Elnök dr. Kenedy I mre táblabíró, svavozóbírák dr. Bibit ós dr. Almássu kir. törvényszéki bírók, ügyész dr. Meti József, jegyzőkönyvvezető dr. Benctik Ferenc.
I) Kálmán J«inos 24 íves pc.tőhenyeí lakoa, földműves, a B.k. 203. § ba ütköző rablással von vádolva, mit azzal követett cl hogy ismeretlen helyen tartózkodó Vugtinecz Antal és Csizmadia J társaival Muu-rátka községben Kresznár Lajos damási lakostól pofozások közepette 804 koronáját elvették, n/onkivül Ugyancsak Murarátka község hatá-rábf.n o Julián szőllőhegy alatt Salamon Sándo: nligvíri uradalmi kocsist, — mint nemzetőrök teljes katonai fegyverzettel — orra kényszerit ették, hogy leszállva szekeréről, szekeret is lovait a szerszámokkal együtt nekik átengedje.
II. Ni-.gy József 29 éves keszthelyi mezőgazdasági napszámos a Btk. 330. § ába ül kőző magán\'akKértésért fi* a Btk. 41, §-áb.i ütköző k07csend elleni kihágással van vádolv.i mert a Keszthelyhez tartozó Gtorgicon-major-ban Németh Islvánnó Na^y Mária bcárt lakásának ajtaján eiőszflkkxi történt benyo mása után behatolt és (zsarolási szándék
nélkül) vasvillával való leszurással fenyegeti) Németh Istvánnét.
III.) Balogh József 40 évea kiskomáromi lakos a Btk. 350. § ába ütköző zsarolás vét-sége miatt van vádolva, mert 1921. decemberében özv. Possner Adámné kiskomáromi lakost, hogy az általa bérelt lakásból kikény. szeritse, erőszakkal arra kényszeritette, hogy lakása ablakának leszerelését eltűrje.
IV.) Horváth József 52 éves molnár, felsőszfemernyei lakos, az 1914: XLI. t.-c.-bé ütköző hatóság elleni erőszak vétsége miatt vádolva, mert Felsőszemernyén 1921. évi november-havában Seregélyes Kálmán kör-jegyzőt, a köijegvzői irodában hivatalos teendőinek gyakorlása közben akadályozta azon erőszakkal, hogy az irodából felhívás dacára sem távozott, hanem ott lármázott és fenyegetőzött.
ítélethelybenhagyás. A nagykanizsai kir. törvényszék, mint büntetőbíróság Göller Ferenc 51 éves, Göller Ferencné 42 éves, Kiss István 54 éves, Kiss Istvánné 41 éves egera«acs-»i lakosokat azért, mert egy ház tornácából különböző ruhanemüket elloplak és egymás között felosztottak — Göllrr Ferencet egy évi börtönre, feleségét Göller Ferencnét két havi fogházra, Kiss Istvánt három évi fegyházra ítélte és Kissné ellen az eljárást megszüntette. Felebbezés folytán az ügy kir. táblához került, amely teljes egészében helybenhagyta a törvényszék ítéletét, amelyet most végső fokon a kir. Kúria is — némi változtatással a minősítésnél — helybenhagyott.
Budapesti tőzsdei
Budapest, április 29.
Zürichi zárlat:
Berlin 181, Amsterdam--, Hollandia
196 60, New-York 514, London 2278, Páris 4725, Milano 2715, Prága 996, Budapest 07, Zágráb 167, Varsó 13, Bécs 61/,, Osztrák bélyegzett —rr.
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztésért sajtójogilag jclelbs: Benedek Rezső szerkesztő.
SZEPLŐ
Szeplőkenőcse
caalhatatlao <» irtilmitlan. Kapható >i«küil«!tktxn vagy uUa-vét m«)l«tt Dr. JuUiij KoiiMtnn c,i„l»Ui.UbM tuSiptit. K»iwU UJ«-«t<« 4. - Hl>«aa HZft UJAmUU fSwt
Apró hirdetések
KUlönbojriratu bútorozott uobát
keresünk a Föulon, vagy « közöli mellékutcákban május 1-ro. Ajánlatokat c lap kiadóhivatala továbbit.
Csinosan bútorozott szoba azonnal kitdó Kiskanizsán, Sziget-utca 13.
Miílnabokrokat, spárgát és vörös mogyorólákat. továbbá egy kitűnő vadászpuskát é; vizslát olcsón eladok. Cím a kiadóhivatalban.
Két lovat szerelvénnyel és szekérről haszonrészesedés moilett kölcsönképen kiadom. Cim a kiadóhivatalban. i!H
Cseng.ry-at 29. izim alatt két ki
lünö karitan lévő diván, ebédlőkródenc, tükrük, széthúzható ebédlőasztal, függönyök, kávés-készlet, ingaóra, irattárnak alkalmas háromajtós nagy szekrény eladók. Megtekinthetők vaslrmp délelőtt és hétfőn egész nap.
Eladó Vörösmarty.utca 43. sz. alatt egy
fejóskecske. >w
Kit így ruganyos betéttel, két éjjeliszekrény márványlappal, egy szép faragot! kredenc eladó Telcki-ut 66. szám alatt. „„
Egy pár hibátlan 6 éves, kanca hiti-toslo és egy fekete fedeles Köbler félő hintő Batthyányi-utca 6 sz^m alatt eladó.
Keményfabutoir hálószoba és ágynomü
e\'fdo Zárda-utca 8.
Csinosan bútorozott sznbo, lehetóltí ellátással kerestetik, Cim a kiadóban.
1922. iprllii 30.
Szarvas kávéházban
esténkíni
sárvári Czene Jenő
zenekarával muzsikál
KUUnö borok 70 koronátél.
A nagyérdemű közönséghez!
Kukurusnyák István molnármester a dlóa-kál-palkonyal Ekamp-féle motoros malom bérletéből kilépett, a bérletet alulírott
Bognár József és társai folytatjuk.
Kukurusnyák Istvánnal a végelszámolást 1922. évi májua hé 15-én ejtjük meg.
A malom ai őröltető közönségnek állandóan rendelkezésére áll.
Bognár Józaef éa tárial.
vadászfegyvereket
Igazolt tulajdonosoktól.
Gyenes Lajos fegyver és ISszerkereskedS
független nőnek
jó megélhetést biztosítok, ki mellettem segédkezik.
Leveleket cimmel 4J90
utazó arczképfestő
jeligére a lejadóba kérem.
5892/1932
Tárgy: Veté.tertlletek Saazelrnaa.
Hirdetmény.
A m. kir. minisztérium 3300/1922 M. E. szému rendeletével a mezőgazdasági termeiésro vonatkozó adatok statisztikai felvételét egyéni bevallás kötelezettsége alapján elrendelte.
A vetésterületek felvétele május 18-án fog történni.
Hogy a munkavcszteségtől a gazdatársadalmat megkíméljem, a miniszteri rendelet értei-nében olrendeltem, (hogy a vetésterületek felvé-ele házról-hézra járva történjen. Ezen munká-atok f. óvl május hó 1-ón megkezdődnek
A mezőgazdasági termelési statisztikai elvétel kétségkívül némi megterhelést jelent a ;azdálkodókra és bizonyos önfegyelmezési ki-\'én a magyar gazdatársadalomtól, mégis fel sell tételeznem, hogy a gazdák tisztában Van-iak azzal, hogy ebben az élet-halálhaicban, ímelyet nemzetünk megküzdeni kénytelen, aak akkor állhatjuk meg helyünket, ha teljéén megismeri a kormányhalalom országunk :rmelési tényezőit ós a termelés valóságos redményét.
Azért mindenkinek, ki földet müvei, akár Jlajdonos, bérlő vsgy részesTkj>\'eles az össze-ónak, aki ezen eljárásában közhivatalnoknak kintetik, teljes és igazságos felvilágosítást legtdni.
Az a termelő, kinél összeíró nem je\'ent->zeit kötetes május 1—8 között a városi ik-tó hivatalban délelőtt 8 órától 1 óráig a ítésterületét - szóbelileg vsgy irásbclileg be-lenteni.
.Aki vetésterület összeírásához szükséges tolok szolgáltatását megtagadja vagy valótlan l*tokat közöl vagy a hatósági ellenőrzést ki-\'sza, kihágást követ ol és 6 hónapig terjed-«ó elzárással, valamint 2000 koronáig terjed-UŐ pénzbüntetéssel büntethető.
Nagykanizsán, 1922. évi ápnlis hó 28\'án.
, Telg ármeater.
ZALAI KQZLONY
MOTOR
ésgőzgépjavitást
vállal, nun.lffin.rad üotvínyt el.öraneu Mvtt.tban legrövidebb |<H„ bíiül
Unit ,„,
Wefser gépgyár
Nagykanizsa, Sugár út 18.
Asztalost Bognárt
alknlrpaz
Weiser gépgyár
Sugtr-ut 18.
Papp és Zábó
mérnöki «a Inaetlantorgalml Irodája Pécs, Hagye\'Ulca 14. Telefon 339
Somogyban ^bérlet
szeszgyár engedéllyel
október hó 1-én átvehető.
bérmálAsi ajándéknak
legszebb, l»gke<Jve$ebb alakú és kivitelű
Katholikus imakönyvek, . Bérmálási emléklapok, Első szent áldozás! emlékfüzet
c. egyéb emtéhtirflyak nagy váUss-tékb.n kaphatók
Fiichel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagy kanixsán.
aprított bükkfa
kipható házhoz tzáBltvá
Somogyi Testvéreknél
Magyar-utca 18-
Csömödéren és Rédicsen
a vasút mellett eladó és elvihető egy-egy 10 méter széles ós 20 m. hosszú
paitadeszka
oldallal, hornyolt zsindelylyel fedve, 40 métermázsa hordképessóflü Fairbanks Hídmérleggel és txénapréssal
felszerelvo. — Ugyanott
vaggonponyvék is eladók.
Stheffer Rezsőnél
Budapest, VIII., Baross-utca 88., I. em. 6.
RÉZGÁLIC
U 9S\',-oi
Raffia
íKénpor
finomUott RaffinÁlt é* desztillált
Gépólai Hengerolal u,.o Kocsikenőcs Marónátron
(migisfoka lugkó)
Gyanta stb.
állandóan raktáron
Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagykereskedő cégnél
Alapítva IHM
BURGONYA
érkezett Professer, Wohltmann, Krüger vetőmagnak. Rózsaburgonya vetésre, étkezésre a napokban érkezik. Előjegyezhető irodámban.
Pollák M. Emil, Kinizsy-utca 2a.
Telefon-elójegyzést nem fogadok el.
r
VILÁG
moigókópszinliái
Erziékit klriljni-lir, Szarni tiállria épllatéhia Telefon 74.
Telefon 74.
A cayenni fegyenc
6 felvonásban
Hétfőn és kedden Sonja Líssenko ós Jsn Mosjoukin a „Legyon igazság" főszereplői fellópt.
A karnevál gyermeke
farsangi történet 5 felvonásban. Irta Marcel Prérost. "Tií | Gabby Dealy. felléptével | M__|
Jon! A virágok assionya JOni
n , pu»ty M X, •*>ly. KK.thdTlSK.ll Eti^ok biOta., 141 7 áa t> ónkor. fa itu^
Ealyárak: L titj 16 ko«>-, la t»l7 a Itore^ II mn taloc. Poataa k.atujl
ZALAI KÖZLÖNY
1922. április 30.
Szánté Vilmos Nagykanizsa
Ovzágos FöWWrtokrendezí Bíróság által engKiélvezett
Ingatlanforgalmi irodája.
Tttfo* m. ÍMs-tk 2t. Tiltnfl dB: Stfctf
Eladó birtokok:
222 holdas Veszprém megyében vasútállomástól 3 km.-re, melyből 150 hold prima szántó, 3 hold szőlő, 2 hold akácás, a többi rét és legelő. Elegendő gazdasági épület. Élő és holt felszerelés külön megvehető.
ISO holdas Somogymegyében, járási székhelytől és vasúttól 3 km.-re 30 hold rét, többi szántó. 3 szobás uritakás, elegendő gazdasági épület. Teljes élő és holt felszerelés.
105 holdas zalamcgyében országút mellett 8 szobás vizvezetékes kastéllyal annak teljes antik berendezésével. 2 hold akácás, 3 hold park gyümölcsössel, a többi szántó. A birtokhoz egy üzemképes szeszgyár és téglagyár tartozik.
100 holdas Tolnamegyében -az állomás mellett, melyből 3 hold szőlő, a többi szántó. Elegendő gazdasági épülettel, teljes élő és holt felszereléssel.
20 holdas szőlőbirtok Kaposvár közelében vasulvonal mentén. Gyönyörű fekvés nagy gyümölcsössel szép villával, vincellérlakkal, istállóval. Vízvezeték, halastó stb.
15 holdas Iszőlőbirtok Nagykanizsa mellett, melybő 2 hold beültetett szőlő, a többi rét és szántó. Nagy gyümölcsös szép kétszobás lakás,, külön vinccllérlakás, istálló és pajta.
11 holdas szőlőbirtok Balatonföldvár mellett, melyből 5 hold beültetett szőlő >/i hold akácás a többi szántó. Kétszobás lakás istálló, pince stb.
5 holdas szőlőbirtok Keszthely mellett kisebb
pincével két tagban. Parcellázások t
Somogymegyében homokos birtok 10—20 holdas parcellában épület nélkül holdanként K 12.000.— árban. Épitési anyagról gondoskodva van. Birtokvevőknek Takarék által hitel biztosítva.
Zalamegyében parcellázásra kerülő prima birtokra előjegyzések elfogadtatnak. Néhány épület is kapható, és épitési anyag helyben biztosítva van. Eladó házak:
A város belterületén nagy kertes ház.
Mellékutcában lakóház 1 hold földdel.
Főútvonalon nagyobb ház istállóval és kerttel.
Falusi vendéglőház Zalamegyében forgalmas helyen.
Falusi üzletház Somogymegyében átvehető füszerüzlettel.
Nagyatádon szép családi ház.
Budapesten minden nagyságú házak, továbbá Budapest környéki családi kertes házak azonnal elfoglalható lakással.
Vevőim részére állandóan nagy választékban vannak Nagykanizsán beköltözhető eladó házak. Balatoni villák:
A balaton somogyi és zalai oldalán minden nagyságban kerttel és anélkül.
A balaton somogyi pariján nagy szálloda és vendéglő teljes berendezéssel.
exxxx xxx xx xx xxxx
Tengeri Zab Árpa
Takarmányrépa-mag
^Qaidatigl és németországi k®rtl 5, magvak kicsinyben is kipbatók 5
Ü Ország .sWidder cégnél §
m*-Nagykanizsa, Erz.ebet-tér 10. ■
KHX XXX XXXXX XX X XS
Horváth György
pala. és cMréptadfimaster NAGYKANIZSA, KIRÁLY-UTCA 13. SZAM
Elvitt*] a tetófedés jwtkmíb* vágó minden-nemű munkát ugy helyben mint vidéken.
SPECZIALISTA toronyfedésekben. KitünőEszakmunkésokat állandóan foglalkoztat.
Vaj ód i ETERNIT PALAT rendelést kér, tiuUlettc! Horváth György pala- és cserépfedő-mester.
Fővárosi mintára
újonnan berendezett s gazdagon felszerelt
kizárólagos
E szakmába vágó festékáruk minden színben, föld és olajfestékekben, bel- és külföldi zománc és ftaás mindennemű lakkok.
Vegyi termékek:
Kalaplakkok minden színben kaphatók.
FESTEK
i
-kereskedés.
Nagy választék ecsetekben, lenolalkence (flrnls), lonmagolaj.terpentlnbert.
Festők figyelmébe!
Megérkeztek az idény legszebb festő fali-minták, melyek minden vételkényszer nélkül bármikor megtekinthetők. Nagybani vételnél előnyArak.
Sternberger Gyula Erzsébettér
Telefon 397
Sxarvas-Ssélloda i
fl NAGYKANIZSAI
T.laton 2.93
városépítő:
R.-TÓRSASÁG
Találón 2-93
anyagkereskedésében
a Franz-malom mellett
Kátrány Karbolineum Kátránypapir Bipsz, 5zeg Uasgerenöák Betonua5é3 sinek
Deszka, mész Cement Kész ajtók Rblakok
r
Epületfa műpala
a legjobb minőségben, minden quantumban a
legolcsóbb áron kaphatók.
Városi iroda:
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós-utca 33. sz.
Szerszámok t Szerszámgépek Műszaki cikkek * Kenőolajok
U\'gplcsöwli hesg&ósi f. rr. s. SAMU ®JÍW\'"\' "" "
Interurbán tataion : 62.96. sz.
HStMItttt Urtrztl (lm: ÍZÍfiiüiH BUMPÍST.
Wromiiaft B IiaVil.MoaoiokVZ.1.1\'^ G7vrm.ll ktWvn.omdáláb.n.