Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
46.52 MB
2010-02-18 19:31:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
871
6586
Rövid leírás | Teljes leírás (1.22 MB)

Zalai Közlöny 1923. 122-145. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
62. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

62. evtolyau. 122. sziiu. Nngytcamiaa. 1923. junius 2. Szombat Egyes szám ara 40 Uurona.

cl térmti
niesiwo
Kőilöny
Nemzeti Muzeum
Budapest
MXJiUl
lBC«fnrb«»-T»Ufon-7». »»««a. V*\'\'.\'
POLITIKAI napilap
Ru<liil>eitl u«pliHil«it|! V. kor. Alkotmánymon 10. II. i TtltfonuAra 88—8.% *« 83—20.
Ktrtn..u.l ára: 3*7 h<Sr» «00 K, nejfyrrtírr* UOO K Hu<U|n<»t«n h»ph»U> Ank«ti%ktt» »\'.■». <lohiti,yiirud*b»n
Bethlen látja a pirkadást.
A ininlaiterelnök emlékeietbc víiendő nyilatkozatot tett az cgy-léjcipíft Iskomíjin. Remínjekríl Iliit, amiket tiajy utján sxeriett benyomásaiból <a kötvetl.n Upuz-Illataiból merit hazánk jövőjére uonatkolélag. De sióit (anulaá-;okió! ia, amiket moat Intelmek .lakjában kölöl a közvéleménnyel, hogy azokat .minden cselekvő té-nyeiónek a lelkére kösse hazánk javáért.
Benyomásai és tapasitalat.l szériát elértük ait a fontoa eredményt Európa hatalmainál, hogy Magyar ország nem áll tSbbé effyedül és elliigeteWen a világon. Talpraálli-tálunk érdekében mellénk állt nyíltan Anglia és Itália; maga Frarcla-oraiág lem zárkózott el attól, hogy Magyarország a léiért való küzdelemben kivQlról megargltteasék.
A jóvátételi bizoUaíg . dSnléa. ugyan nem felel meg sem e pri mlaszáknak mélyen alatta maradt Magyarorarág jogos várakoiásai-nak. De éppen ezért, mert a dón-tis llloglkua éa határozatUnaága miatt nem tartalmaz aeml szankciót, • bben az alakjában végrehajthatatlan s igy hamar revizló alá fog kerülni Van tehát reményaég, hogy a hibák, amit a jóvátételi blioltaág elkövetett, ugyanez a jóvátételi bizottság fogja jóváté-tatni saját határozatának végrehajtása kapcsán.
Sok munka és legyózendó nehézlég áll elSttünk odáig. De erfis -karattal célt fogunk érni, amit •ettó garantálhat. Egyik Európa hatalmaaaágalnak blzaima és jóin dulala irányunkban; másik az, bo«y a külfóld bizalmát, I jólndu-a magyar kö.élet valóban megérdemli éa ezentúl is, talán fokozottabb mértékben kl \'udja érdemelni.
Bethlen gróf beszéde megálla-PlMa, hogy , külfóld kedvezi véle-■Moyíre a magyar politika reália, \'MtngSaség.litSl mentes, kalandok-Jól idigenkedó, . au\'lódási terű titeket szakító, azélsoségee kilen-Jaktól tartózkodó éa a kiegyen "téa arany kózéputját kóvetí Irányával szolgáltunk rá. A külföld \'mmár tudja, érzi és méltányolja. "°8y itt erös nemzeti érzésektől "\'hatott férfi.. „ell,mü és élni
, oemzet él, mely az önfe líyelmezéa erejével tudja akaratát ^Syensulybao tartani éa az európai vis.onyokkal összhangzásba hozol „, \'! v»0 növekedíben Magyar presztízse Európa azeme ezért közeledik immár e US! \' ,mclí«l • közelmúlt bele-\'V„OU,» l««sötét.bb éjszakába, a
BmÍi I4\' ftlí\' A pi\'k.dó fényt u"Wen litván látja már.
Ma?* p nemzet is nagy mérték ben hozzájárult e külpol.tikal siker kiküldéséhez, nemcsak az által, hogy a konszolidáció ügye mellé állt, hanem ugy is, hogy Bethlen és Kállay nagy U\'ja alatt ez állam férfiakat küldetésükben támogatta ditciplináltságával, nemes közszel-lemeve), ami rokonszenvet kelt kifelé s az önbizalmat is fokozhatja idehaza.
B^thlrn intelme az, hogy a
magyar közszellem tovább is ebben a politikai irányban revelálódjék, mert csak ezen juthatunk cl a föid.eke nspfényes oldalára. Eit az irányt, amit Bethlen sejtelmesen választott magának, most már tudatosan akarja követni, mint m«ga mondta; tűzön — vizén keresztül s a nemzet a vezér után Után megy, akit Bethlen Istvánban a legnehezebb időben Isten kegyelmétől kapott.
Vallott a rákosszentmihályi gyilkos.
Budapest, junius 1. (Telefonjelentés.) Molnár Tóth József, a rákos szentmihályi gyilkosságok elkövetésével gyanúsított ker...