Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.47 MB
2010-02-19 09:05:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1197
5594
Rövid leírás | Teljes leírás (1.64 MB)

Zalai Közlöny 1923. 222-246. szám október
247. szám hiányzik!

Zalai Közlöny
Politikai napilap
62. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ára hétfcdtwap 350 korona, vasár- és ünnepnap 300 korona.
222. szám.
Németország válságos órái.
Stresemann bejelentene a biro dalmi gyűlésen a Ruhr vidéki akció felszámolását és ez a nagyarányú német politikai vereség — nem keltett Németországban nagyobb izgalmat. Fásult közönnyel vette tudomásul Berlinnel együtt a Kuhr vidék is, hogy a német kormánynak im-már nincsen sem erkölcsi, sem anyagi ereje ahhoz, hogy a Ruhr-ellenállást feniartsa, finanszírozz* és ezzel megtörött az évszázados és szinte közmondásossá vált germán erő.
Azon a napon, amelyen Strese-mann kormányra került, megjósoltuk, hogy Stresemann kormánya kölölt marsrutával indul el utján és ez a kötött marsruta nem egyéb a Ruhr-akció felszámolásánál... Stresemann legelső nyilatkozatában iga rolta is ezt a felfogást, elkezdődött a né.ret Jobbo\'dal harc* a rflegalku-vás, a visszavonulás politikája ellen — a Ruhr-kérdés további fenlariá-sáért és Siresemann megbuktatására. Ámde a német nagytökével szövetkezett nómet szociáldemokrácia mereven ellenállt mind\'.n jobboküli kormánybuktató akciónak egészen a legutóbbi napoltig : a leszorelés hivatalos bejelentéséig. Ahogy azon ban Stresemann megtette a birodalmi gyűlés előtt a Ruhr-akció demor«!i z(Másának kijelentését, Németország jelenlegi kormánya alatt megingott és megindult a talaj. S:resemann kancellár most már njilt ellensége lett a jobboldal nómet nacionalistáinak a igy szembekerült Ludendorffal, de ellensége lelt a német szociáldemokratáknak is, mert a Runr lesze relés Kapcsán nem kap!a meg Fron ciaorsxágtól azokat a garanciákat, miket a szociáldemokraták követeltek.
Kél feltétele volt ugyanis a német fegyverletételnek és pedig először teljes amnesztia a passzív rezisztencia ideje alatt fogságba hurcoltak számára, másodsorban pedig a Ruhr-vidíkiől elüldözöttek visszatérésének biitositösa. Margerie francia nagy kovci, aki Berlinben tárgyalt a leszerelésről Stresemannal: megígérte ezeknek a feliéleieknek a teljesithél francia részről. Ámde mire Margerie Parisba ért, nyilvánosságra keiür, Poincare még ezeket a legelemibb kívánságokat sem hajlandó honorálni s igy a Ruhr ellenállás \'gnzi áldozatainak sorsa teljesen bi zonytulanná Ion. Síre emann végzetes laklikai hibát követett cl akkor, amikor publikálta a pissziv ellenei-Ws leszerelését anélkül, hogy garanciák leitek volna n kezében a két német Mtítel teljesítésére nézve s cz a taktikai botlás eredményezte
azután azt a bizonytalanságot, mely jelenleg Németország politikai atmoszféráját megüli s amely bizonytalanságban csak az az egy a bizonyos, hogy u jy a jobboldal, mint a baloldal, elhatározta magát az ádáz küzdelemre a Stresemann-kormány ellen. A jobb- és baloldal ez elhatározása nagyon is egyszerű és érthető. A job )0ldal kezdettől fogva ellenezte a passziv rezisztencia feladásit, nemzeti szempontból sS\'resemann kény szeiü meghajlásM a francia erősz-.k-poliiika előtt hazaárulásnak belye gezte. A balo\'d-íl pedig joggal hivatkozik Stresemann Ügyetlenségére, mert Stresemann a franciák kezeiben hagyta a Ruhr akció franciák állal bebörtönzött áldozatait, akik között nemcsak gyártulajdonosok és rendőr-tísüek, hanem mankásvezérek és munkások is vannak Jogosult tehát a baloldal akciója is, hiszen Sircse mann a megadással egyidejűleg nem biztosította a munka sffibadságát * Ruhr-vidéken s igy ha ellentmondásnak tetszik is, a német jobboldali nacionáiisták most épp.-n olyan ellenségei Strescmannak, mintaszi só baloldali kommunisták. S » két oldalról jövő lámadás pergőtüzében, mely különben u német polgárhá-ború bekövetkezését vetiii előre, S resemann kormánya sokáig nem tarthatja magát s helyét e\'.őbb utóbb, de át Vell adnia vagy szélsőjobb — vagy szélsőbaloldali politikusi...