Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.14 MB
2010-02-19 11:34:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
884
2916
Rövid leírás | Teljes leírás (242.27 KB)

Zalai Közlöny 1913. 039-047. szám június

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
52. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

naoykai izsa 1913 JUNIUS a
Sa-IK ÉVFOLYAM 39 SZAM
HÉTFŐ
ZALAI KÖZLÖNY
■tlJilialk hétfőn ii ciíUrtlkln.
fiafti.U.1 Kgin 10 h.ron., Ultvr. 6 koron.,
» kor<Tn> ÍO Ml. - £„.. ..ím ár. 10 (111.
t\'elelta /.erkesaln
SZELE ELEMÉR
Kú»«k.»iü ! Izirkiiztöiii ii kladikWitii Diák-tír I.
KEMÉNY LÁSZLÓ T,l.<o»: III. - Hlrd.U..k dlj...bi. ...rlnl.
A sociáiís érzékii vármegye.
Tündöklő példát nyújt valamennyi törvény hatóságnak Csongrád vármegye, mely ugyíátszik a szooiális jelszavakat nemosak ajakán hordozza, hanem meg is valósítja. Csongrád vármegye ugyanis azt határozta el, hogy fél százalékos megyei pótadót vet ki abból a célból, hogy az igy begyalt összeget községenként felosztva, érdemos földmi-ves munkások biztosítására fordítsa, liasonló határozatról még nem olvastunk. Azt már olvastuk az unalomig, hogy a törvényhatóság bizalmat, vagy bizalmatlanságot szavazott a kormánynak, arról is olvastunk, hogy felirt az örök béke és a vándor oigányok megrendszabályozására oélzó intézkedéseket sürgetve — de hogy mélyreható szooiális kezdés a vármegyétől elindult volna, — azt igazán nem láttuk addig. »
Mi ennek az oka? Azt hisszük, magának a törvényhatóságnak az összealkotása, A legtöbb adóflzetók numeráinak is és pon-
derálnak is a törvényhatóságokban. Ók pedig nem érzik, hogy a szegény embert hol, szorítja a csizma és hogy a lársadallui pa-oiflkáoió érdekében kezdeményező nagy elhatározásokra nekik kellne jutniok. Ezért az önmegadózás a legritkább jelenség a vármegyékben, de az meg egészen egyedül álló, hogy a gazdasági munkásosztály jóvoltára, életük végső napjaira anyagi áldozatok nyújtásával gondoskodtak volna. Meghajlunk Csongrád vármegye nemes példája (előtt, mellyel lehetóvó tették, hogy a vármegyében nyolcszázon felüli munkáscsalád nyugalmas napjai biztosíttattak.
Ez a törvényhatósági gondoskodás mélyreható és ne gondoljuk, hogy osupán a 800-on felüli munkáscsaládnak a sorsa jobbítására lesz hatással I fíem, ez a cselekedet nagyobb jelentőségű. Az egész munkásosztály háláját költi föl és okos végrehajtásával a községekről leveszi a közjótékonyságnak azt a terhét, mely a modern humanizmus korában okvetetlen ráháramlana. Ez a törvényhatósági határozat nemcsak 800 családnak su-
Bús Miska.
Irta: Peregrinus.
III.
Búi Miska iszogatta > bort. Hamarosan mag i> nyílt > mája. Kérdezetlen is elmondta ai élete szomorú aurát. Hogyan termett a betyár ?
— Akaratlanul jutottam éu tekintetes uram erre ai életre. Nem is gondoltam éu meg mire jutok, mikor ai édes apám (agy S6 évvel ezelőll — mikor olyan 16 éves gyerek lehettem — összeszedte ■ ruhámat a mint aféle azegéuy gyereket beszegód-tetett kocsisnak B . . . Gáspár urboz.
— Nagykőrösön, ugy-e ?
— Nagykörösön.
— Szegény Bús Miska - gondolta, de\' nem mondta a vármegye ura — jól megválasztotta az •pád a gazdádat. Mert, hogy B . . . Uáapár uram bires, nevezetes orgazda volt, a kinek mivoltára elégséges bizonyság Heves vármegyénk átirata Pe>t vármegyéhez, hogy ne mulasszon a tekiutetes vármegye elegendő gondot fordítani II . . . Gá»pár ur kellő mevfékezéaóre, mert különben ue tekintse violeolia-1
lyos gondját oszlatja el, de jelentékenyen fel fokozza a vágyát, hogy a nyugdíjazás jóvoltából minél többen vegyenek részt. És valóban azt íb jelentik a csongrádmegyei községekből, hogy a földmives osztály rendkívül érdeklődik az országos gazdasági mun-kásbiztositó iránt és ebbe jelentékenyen nagyobb számmal lép be tagul, mint eddig.
A megyékben fizetett állami adónak két század részét fölajánlani önkéntes elhatározással nem is olyan súlyos terhet jelent. De mit nyernénk a munk...