Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.8 MB
2010-02-23 12:51:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1578
6237
Rövid leírás | Teljes leírás (1.66 MB)

Zalai Közlöny 1925. 097-121. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

64. évfolyam, 97. szám
Nagykanizsa, 1925 május 1, péntek
Ara mm k,
POLITIKAI NAPILAP
fMtkentót^e ti kUdóhlvíUI Pó-ut 5 InttraiUn-Ttleion 78, nrorad* 117. uArr
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
EJŐIfcUéri ára; Cgy bóra 30.000 kotoaa Hiten faöta........... 90.003 korom
A KÉPVISELŐ ESKÜJE
A nemzetgyűlés szuverénitásának biztosítása szempontjából a jövöben esktlt tartoznak tenni a képviselők. Sajnos, a változott idők szttkségsze-rtlvá tették ennek az esktlnek bevezetését, mert egyre jobban lehetett tapasztalni, hogy a képviselők egy része elsősorban nem a nemzetet, hanem egyes érdekcsoportokat és osztályokat képviseltek. Ugyanakkor olyan befolyások is éreztették hatásukat, amelyek nem a nemzet kebeléből, hanem kívülről, internacionális lei Öletekről kerültek be. Példákat nem akaránk felhozni annak bizonyítására, hogy képviselők utasításokat kaptak a nemzetgyűléstől kívülálló személyektől, csoportoktól és internacionális szervezetektől, mert ezek annyira közismertek, hogy csak ismétlésekbe bocsátkoznánk. Súlyos és megalázó sérelem esett ezáltal a nemzetgyűlés szuverénilásán, amelyen segíteni fo([ az az eskü, amelyet a Jövőben minden megválasztott képviselő letenni tartozik.
A választójogi bizottság minden változtatás nélkül elfogadta a miniszterelnök eskü mintáját, amely három főiéiből áll. Először: hűséget követel a magyar nemzet irányában, másodszor: puccsok megrázkódtatásától akarja megóvni az országol, harmadszor pedig azt követeli meg, hogy a képviselőházon kívülálló tényezőktől a képviselő nem fogad cl utasításokat és rendelkezéseket.
A képviselői szabadságnak ez a körülbástyázása valóban nagyon időszerű, amikor Ismét keszlyüdobást tapasztatunk olyan személyek részéről, akik egyszer mSr az ország tönkretételében alaposan közreműködtek.
Az úgynevezett függetlenségi Kos-suth-párt, amelynek főmozgatója Nagy Vince, Károlyi Mihály volt belügyminisztere, minap tartott Ülésén parázs tüntetést rendezett Károlyi Mihály és az okfobiizmus mellett. Bejelentették, hogy az oktobrizmus álláspontján vannak ma is s programjuk az 1918-iki uktóber megismétlése. Ugyanakkor, amikor ily félreérthetetlen módon fedik fel szándékaikat. Károlyi Mihály Amerikában a jegliallatlanabb hazaárulást szolgálja. Minden igyekezete arra irá-nyul, hogy hazájának újjáépítését megakadályozza s minél igaztalanabba állítsa be a világ sziuc elölt Magyarországot. Nagy Vince és társai ezt a Károlyi Mihályt merik ma Magyarországon dicsőíteni, miközlien nem tagadják, hogy uj októberre készülnek.
Ezt a mozgolódást felkészülve várja a magyar nemzet s készületlenül nem fogja találni a hivatalos hatalmat sem. A magyar törvényhozás ii.Vát meg kell tisztítani azoktól az elemektől, amelyek érvényesü-
lésükéi olyan személyekhez fűzik, kiknél ádázabb ellensége alig volt még az országnak.
A hazához hűséggel tartozik annak minden polgára s elsősorban azok, akik ügyeit intézik. Az uj eskü szövege ezt a liüségel most már követelni is fogja s akik ez ellen vétenek, büntetendő cselekményt kivetnek cl még akkor is, ha mandátumuk van.
Ma, amikor a képviselőháztól ki-vül ál!ó tényezők éreztetni tudják hatásukat egyes képviselőkkel szemben, amikor tükos társnságok követelnek ci-kütétclt tagjaiktól s ezek a
tagok In; tudnak jutni a törvényhozás csarnokába is, valóban kényszerítő követelmény, hogy a nemzet képviselőit eskü kösse ahhoz a magas hivatáshoz, amelyik az ország ügyeinek szolgálatát követeli meg elsősorban.
Más oldalról is veszély fenyegette azonban a nemzetgyűlés szuveréni-táfát. Az internacionális szervezkedés az ország területén kívül is figyelemmel kisárte, hogy mi történik a törvényhozásban. Képviselőikön keresztül instrukciókat adt...