Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.79 MB
2010-02-23 12:58:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1932
4525
Rövid leírás | Teljes leírás (1.81 MB)

Zalai Közlöny 1925. 122-143. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

65. évfolyam, 122. szám Nagykanizsa, 1925 junius 3, szerda Ar a 180 0 ktm i
POLITIKAI NAPILAP

2Mlk\'Mtó«é,-! KU<Wb!v*a! P>Ju: 5
latauban-Tela\'oo 78, nyoradi 117.

Felelős szerkesztő: Kempelen Béla

Beniczky Ödönt kormányzósértésért
a rendőrség letartóztatta

A vizsgálóbíró elkoboztatia az „Az Újság" pünkösdvasárnapi
számát — A volt belügyminiszter az ügyészség
fogházában — Váry Albert koronaügyész-helyettes
nyilatkozata - Megindították az eljárást az ..Az Újság"
ellen is

Budupcst, |unliis 2

Az ,.Az Újság" pünkösd vasárnapi
számában Beniczky Ödön
vallomása a Somogyi-gyilkosságról
cim alatt cikk jelent meg,
mely közli a volt belügyminiszternek
a Somogyi-Bacsó gyilkossági
ügyben a katonai ügyésznek
Írásban átadott vallomását.
A vizsgálóbíró azonnal elrendelte
az említett újság vasárnapi
száma összes példányainak lefoglalását,
Beniczky Ödön volt
belügyminisztert pedig a rendőrség
Itótl6i> délután letartóztatta
s a budapesti királyi ügyészség

fogházába szállította.

A szenzációs eseményre vonatkozó
részletesebb ludósitásaink
ezek:

Az Az Újság pünkösdi számában
Beniczky ödQn „Vallomás
a Somogyi-gyilkosságról"

c. alatt tendenciózus cikk jelent
meg. Beniczky Ödön ellen korjelenségeit
tünteti lel. (Az 1912.

XXX. t.-c. a honvédségi katonai
bűnvádi perrendtartásról szóló
törvény.)
*

Felkérettünk a kővetkező sorok
köz lésérc:

Beniczky Ödön volt m. kir.
belügyminiszter az „Az Uj^íg"
című napilapban közzétett vallomásával
kapcsolatban szükségesnek
tartom kijelenteni, mint a
budapesti kir. ügyészség vezetője,
hogy hivatalos kötelességemet
teijesitettem akkor, amikor
neki, mint m kir. belügyminiszternek
Somogyi Béla ullevélügyében
hivatalos íelhivá
sára jelenteltem, hogy Somogyi
Béla ellen a budapesti királyi
ügyészség több ismeretes bűntett
ciinén bűnvádi eljárást,folytatott.
Egyébként ez a dolog
még 1919 novemberében történi.
Somogyi-Bacsó meggyil


mányzósértés vétsége és hivatali kolása pedig három hónap múlva,
titoktartás megsértésének vétsége 1920 íebruár 17-én köveikezelt

miatt és az „Az IJjság" ellen
pedig tiltott közlés vétsége miatt
az eljárás megindult. A vizsgálóbíró
rendelőiére vasárnap reggel
az „Az Újság" pünkösdi számát
elkobozták. Beniczky Ödön v.

belügyminisztert a rendőrség
pünkösd hétfőn délután letartóztatta
és a budapesti kir. Ugyészség
jogházába szállította.

A budapesti kir. büntetőtőrvényszék
vizsgálóbirája a [indapesten
megjelenó „Az Újság"
politikai napilap mull hó 31-ik
napjáról keltezett 122. számának
lefoglalását elrendelte. Minthogy
abban „Beniczky Ödön
vallomása a Sotnogyi-gyilkosságról"
fölírat alatt megjelent cjkk
az 1913. XXXIV. t.-c. 2. ^ratt\'

• eső 2) bekezdése szerint minö\'
sül. Az 1920. 1. t.-c 14. §-ára
tekintetlel kormányzósértés vétsége
és az 1912. XXXIII. t.-c.

201. illetve 263. szerint büntetendő
tiltott közlés vétsége
be. Megjegyzem, hogy az ulle


• vél-ügyek nem tartoznak a kir
j ügyészség hatáskörébe, ezekjeiadása
feleli kizárólag a buda!
pesti főkapitányság, illelve a ni.
i kir. belügyminiszter dönt. Dr.
Váry Albert s.\'k. korona ügyész
! helyettes.

Szlrachc Gusztáv főügyész

a következő hivatalos közlést
i adla Beniczky letartóztatásával
: kapcsolatban:
i — Az Újság pünkösdi szá-
I mának lefoglalása ellen előter;
jesztést adtak be. Ennek folytán
I a rendőrségtől átküldött összes

iratok az előterjesztés elbírálása
végett a bünteíőtörvényszék vád\'
tanácsához kerülnek. A királyi
ügyészség egyébként Beniczky
j Ödön ellen indítványt terjeszt
; elő, melyben előzetes letartóz|
talásál indítványozza kormányzój
sértés, hivatali titoktartás meg


sértése és tiltott közlés vétsége
i cimén. Amennyiben a vizsgálóbíró
a királyi ügyészség előzetes


letartóztatást kérő indítványának

helyt ad, ugy az előzetes letar


tóztatást csak azután foganato


sítja, miután Beniczky Ödön jog


erős kéthetes fogházbüntetését

kitöltötte.

Ugyanis Beniczky Ödönt a

bíróság Sréter István volt hon


védelmi miniszter sérelmére el


követett rágalmazás vétségéért

kétheti fogházra Ítélte, melyet

folyó hó 2-án kellett megkez


denie.

A letartóztatással kapcsolato


san a rendőrségi sajtóiroda a

kővetkező jelentést adta ki:

. A főkapitányság a mai napon
Beniczky Ödön volt belügyminisztert
letartóztatta. Budapest,
1925. junius /."

A letartóztatás, hétfőn délután
3 óra körül történt, amikor is
két detektív megjelent BeniczkyÖdönnek Múzeum-utca 5. sz. a.
házban levő lakásán s bevitte
a rendőrkapitányságra, ahol Horváth
Antal rendőrfőtanácsos hirdette
ki előtte az előzetes letartóztatásról
szóló végzést s
Schrcibcr rendőrkapitány két
detektivvel átszállította a Markóulcai
fogházba.

A miniszterelnök-helyettes
nyilatkozata

Vass Józsei dr. népjóléti miniszter
Rakovszky Iván belügyminiszter
és Ángyán sajtófőnök
társaságában fogadta a sajtó
képviselőit és előttük a kővetkező
nyilatkozatot tette:


— Beniczky Ödön vallomása
az ügy\'-érdemében semmi ujat
nem tartalmaz. Nincsenek bizonyítékai
a gyilkosok\'személyére
vonatkozólag. Az egész vallomás
pletyka és vallomás összekeveredéséből
álló pamflet benyomását
teszi. Célja nem az
igazság felderítése s a hatóságok
nyomravezetése, hanem főként
a kormányzó személyének
és a kormányzói tekintélynek
példátlan módon való niedámndása
és aláásása. Az egész
vallomásban semmi sincs gyanúsításon
kívül. Politikai hajsza
csupán az egész, melyet a kormányzó
személyén keresztül indítanak
a kormány ellen, hogy
az országol uj forradalomba vezessék.
A kormány azonban nem
j fogja tűrni, hogy a legfelsőbb
tekintélyt deslruálják s elhatá-

EittbetM Un: Eg? hint 30.005 ko;«u
Mérőin bów 90.000 kixooi

rozott szándéka, hogy nem fog
ebben a kérdésben engedékenységet
tanúsítani.

— Beniczky felmentést kapott
a hivatali titoktartás alól. Épen
ez is bizonyítja, hogy a kormány
is világosan akart látni a
dologban. Ez a felmentés azonban
nem jelenti azt, hogy nyilvánosságra
is hozhat olyan dolgokat,
melyek arra nem valók.
A bíróság a vallomásra zárt tárgyalást
is rendelhetett volna.
— Hogy miért tartóztatták le
Beniczky Ödönt? Régebbi 14
napos fogházbüntetésének kilöltését"
felfüggesztették. A felfiig
gesztés tudvalévőleg egy uj bűncselekmény
elkövetése pillanatában
hatálytalanná válik. Beniczky
mikor vallomását 5 példányban
készítette el s azt nyilvánoságra
hozta, bűncselekményt követeti
el, tehát büntetését azonnal meg
kellett kezdenie. Ezért tartóztatták
le.
A népjóléti miniszter, a Genfben
lévő miniszterelnök helyettese,
a nemzetgyűlés szerdai
ülésének nadirendje előtt fognyilatkozni a Bcniczky-Ugyröt.

BELFÖLDI HÍREK

A miniszterelnök Genfbe érkezett.
Genfből jelentik, liogy Bethleni
István gróf miniszterelnök, Bud János
pénzügyminiszter és Szaltóky
államtitkár hétfőn Genfbe érkezett.

A kultuszminiszter olasz kitüntetése.
Az olasz király Klebehberg
Kunó gróf kultuszminisztert a magyar-
olasz kulturkapcsolatok ápolása
kOrill kifejtett munkásságáért az olasz
koronarend nagykeresztjével tüntette
ki. A kitüntetést Olaszország budapesti
követe személyesen adta át a
kultuszminiszternek az olasz követség
és a Budapesten tartózkodó olasz
kolónia részvételével rendezett Unség
keretében.

A szombathelyi cserkész-tlnncp.

A Magyar Cserkész Szövetség szom


bathelyi kerületének (Vas-, Zala-,

Sopron-, Mosonvármegyék) ötödik

évi jubiláris díszközgyűlésén Szom


bathelyen 30-tiál több csapat 1 és

fél ezer cserkésszel vett részt. Jelen


volt gróf Khuen-Héderváry Károly

főcserkész, gróf Széchenyi Jenő, va


lamint az Országos Cserkész Szö


vetség elnöke.


4 1925 junius 3.

ZALAI KÖZLÖNY

Repülőgép katasztrófa. A szegedi
repülőtéren kedden reggel 8
órakor lezuhant egy repülőgép, melynek
pilótája vitéz Szentkirályi Dezső
szörnyethalt, utasa, dr. Boros József
orvos, ki tanulmányi szempontból
szállt a repülőgépre, súlyos zuzódásokat
szenvedett; beszállították a
klinikára, hol 5 is kiszenvedett.

A rákosi vasúti szerencsétlenség
miatt felfüggesztették Kerekes
István államvasuti hivatalnokol, aki
a szolnoki személyvonalot az állomásról
kieresztette. A vizsgálat szerint
őt terheli a mulasztás.

Uj Igazságügyi államtitkár. „Az
Est" értesülése szerint Neubauer
Ferenc nemzetgyűlési képviselőt igazságügyi
államtitkárrá nevezték ki. A
földreformmal kapcsolatos ügyeket
fogja intézni az igazságügyminisztériumban.


A balatonfüredi vasutas-üdülő
megnyitása. Hétfőn történt meg
Balatonfüreden a vasutas üdülőház
ünnepélyes megnyitása. A budapesti
vendégek Tasnidy Szüts András h.
államtitkár, a Máv. elnökhelyettese
vezetésével érkezlek meg az ünnepségre.
Déli 12 órakor ünnepélyes
szentmise volt, mely után a fürdő
igazgatóság nagytermében műsoros
diszgyülés volt. A diszgyülésről

Walko Lajos kereskedelemügyi minisztert
a vasutasság táviratban üdvözölte.
A diszgyülés után a fürdő
és üdülőtelepet tekintette meg a közönség.
A társisebéden körülbelül
háromszázan veitek részt. Ebéd ulán
a ferencvárosi vasutasok sportköre
irredenta szabadgyakorlatokai mutatott
be, délután öt órakor táncmulatság
volt és esle hét órakor
indultak vissza a vasutas vendégek
a fővárosba.

Apponyl gróf köszönete, Apponyl
Albert gróf a következő sorok közzéléteiét
kérte; 79-ik születésnapom

Tonimy fél a nőtől

Irta: Péchy-Horváth Rezsó (1)

1

Levette fejéről a khakiszínű, dróttal
kifeszített tányérsapkát. Bőrig
nyirt szőke haja között sárga napsugár
csillogott, ahogy bátortalanul
szitált át a park platánkoronái között.

— Egyszer már számadást kell
végeznem magammal — mondta elgondolkodva.
A zsíros, elnyűtt sapkát
figyelmesen nézegetve forgatta a
kezében. Hogy is van csak? A
szennyet, a hulladékot megeszi, a
légy. A legyet bekapja a béka. A
békát bekapja a gólya, ts a gólyát
megeszi a sas vagy egyéb ragadozó.
Azt meg elfogja és megeszi másfajta
féreg.

Nem értettem az egyszerű angol

gyalogos hirtelen nekibuzdulását a

filozófia végtelenbe szaladozó si


kamlós sínpárján. Tommy sohasem

szokott kérkedni azzal, mit tud,

mit tanult. A nyomdában, ahol mind


ketten a svájci internáltság közben

mint formamosó segédmunkások

dolgoztunk, űres óráiban a művészi

cigarettasodrás volt mindenfajta am


bíciójának teteje. Magáról, dolgairól,

vágyairól, nézeteiről, múltjáról, hazá


járól, jüvőiéről sohasem beszélt.

Este meg, na a nagy nyomda villa


alkalmából barátaim és jóakaróim

oly tömegesen kereslek fel szívélyes

jókivánataikkal, hogy lehetetten mind


egyiküknek külön-külön köszönetet

küldeni. Fogadják tehát mindnyájan,

akik ezen a napon rólam megem


lékezni szívesek voltak e sorokban

baráti hálámnak kifejezését. Buda


pest, 1925 május 30. Gróf ^pponyi

Albert.

Halálos életmentés. Nevlaka József
4-t éves ny. máv. segédtiszt
pünkösdhétfőn sélára indult fcségével
és négy gyermekével Újpestre.
A holl Duna-ágnál kél fia fürödni
ment s mikor az egyik a vizben
rosszul leli, utána ugrott. A fiul apja
a sekély vizig segítette, ő azonban
kimerülve visszaesett a vizbe és
megfulladt.

Az országos tanulmányi verseny
magyar és történelmi csoportjának
eredményeit tegnap délulán
kihirdették. Zalai diák egyik csoportban
sincs. A történelem versenyben
egy kaposvári diák ötödik lett.

Egy báróné titokzatos halála.
Budapesten a Dobozi-utcában lakott
báró Splényi Arpádné, züllött alkoholista
asszony, ki több utcai botrány
hőse s nem egyszer volt összeütközése
a rendőrséggel is. Az aszszonyt
tegnap gyanús körülmények
közt holtan találták nyitott lakása
padlóján. A vizsgálat megindult. A
holttestet felboncolják, mert nem
lehetetlen, hogy csak alkoholmérgezés
történt.

Heinrlch Ferenc temetése. Heinrich
Ferenc volt kereskedelemügyi
minisztert óriási részvét melleit temették
cl Budapesten hétfőn délután.
A temetésen a kormány és a
nemzetgyűlés is képviselve volt. A
miniszterelnök neje fehér rózsacsokrot
helyezett a ravatalra. Négy
órakor érkezett meg kíséretével Horthy
Miklós kormányzó s részvétét fejezte

mos csengője a munka végét jelentette
aznapra, szótlanul fogta kezébe
katonasipkéját. S mialatt a vacsora
sétánkat végeztük a Limmat pariján,
az azúr színében pompázó sötét tó
homokpartján és valamelyik park
gigászi platánjai alatt, legfeljebb a
magába szívott svájci gyönyörűségekről
beszélt. Mert ő míg nálamnál
is nagyobb és ihletettebb rajongója
volt Teli Vilmos hazájának, a
kicsi meseországnak.


De most egyszerre — egy langyos
tavaszi ünnepnap délelőttön, hogy a
tóparti parkban ültünk ismét ketten —
valahogy szükségét érezte annak,
hogy a különös lelkébe, amelyet eddig
a durvaságig vitt féltékenységgel
csukott el előlem, nyílást engedjen
és megmutassa annak furcsa szövevényeit,
értékeit és titkait.

- Számadást kell csinálnom —
ismételte — mert nem lehet már
tovább áltatnom magamat azzal,
hogy én is olyan vagyok, mint a
többi ember: olyan tökéletes, olyan
erős, olyan hatalmas és annyira férfias,
annyira nyersen erőteljes. Nem
igazi Én nem vagyok olyan, mint
a többi, akár mint ön, akár mint
Dufresnes, a francia internált társunk,
vagy pedig Babrykov, az orosz
ezredes, aki tányérmosó a waltikoni
kiránduló vendéglőben. Én más

milyen vagyok: sokkalta rosszabb

ki a gyászoló családnak. A lemclés
az elhunyt kivánsága szerint egész
egyszerűen, csendben, ének nélkül
folyt le. Az első bucsu-beszédct a
kormány nevében Vass József dr.
a miniszterelnök helyettese mondta.

A balatonfüredi orvosi továbbképző
tanfolyam bezárása. Gróf
Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi
miniszter képviseletében
nagy ünnepélyességek közölt zárta
bc dr. Tóth Lajos államtitkár a
nyolc nappal ezelőlt megnyitott orvosi
továbbképző tanfolyamot, amelyen
leghireíebb professzoraink tartottak
a sziA és vérkeringési szervek
megbetegedéseiről előadésl. Dr.
Tóth Lajos államtitkár a kultuszminiszter
elismerését tolmácsolta báró
Kétly Károly professzornak, a Balatonfüredi
orvosi tanácsadó testület
elnökének és összes tagjainak továbbá
Balatonfüred gyógyfürdő vezetőségénak.
Az orvosi továbbképző tanfolyam
résztvevői, körülbelül 70—80 orvos,
akik Magyarország minden részéből
megjelentek, i.agy hálával és köszönettel
adóztak az előadó professzoroknak
és orvosoknak. A tanfolyam
résztvevői a Balaton többi fürdőhelyének
megismerése céljából felkeresték
Tihanyi, Siófokot, Balatonalmádit,
Badacsonyt, Keszthelyt és Héviz
gyógyfürdőt. Mindenütt meleg szereteltcl
fogadták őket és magyaros
vendéglátósban volt részük. Almádiban
Övúry Ferenc a Balatoni Szövetség
elnöke, Hévizfürdőn a kitünö
gyógyforrás vezetője, Reischi Richárd
nemzetgyűlési képviselő fogadták az
orvosokat.

Botrányok a román kamarában.
Naponla háromszori Üléseken
tárgyalja nagy ellenzéki obstrukció
mellett a román kamara a
közigazgatási relormot. A tegnapi
ülés olyan viharos jelenetekbe fúlt,
hogy az ülést fel kellett függeszteni.

s sokkalta gyengébb, gyámoltalanabb.

Én vagyok a légy, amely hosszú

procedúrán keresztül, amely a többi

féreg létfenntartásának tesz közben

szolgálatot, cl fogok pusztulni. El

fogok pusztulni. Meri gyáva vagyok.

Mondjuk csak ki a csúnya szót.

Gyáva vagyok. Es megemészt valami

nálamnál erösebb féreg, amit ugy

hivnak virágos nyelven, hogy —

hatalom. Elnézett az antracén tinta

csillogásával hivalkodó tó tűkre

fölött, oda, ahonnan a gláruszi he


gyek ragyogtak a rózsaszínű nap


sütés tombolásában.

— Ma rájöttem, arra. hogy gyáva
vagyok, Poltron féreg. Tehát cl kell
pusztulnom.
Aztán látva, hogy nagyon értelmetlen
képet meresztek feléje, megnyugtatóan
tette hozzá:

— Hát majd mindjárt meg fog
érteni.
2


— Emlékszik a bapaume-i csatára?
Ott kerültem német fogságba.
Miért jutottairt fogságba? Mert meguntam
a céltalan ide-oda való futkosás!,
aminek nem láttam értelmét,
noha a vezetőség ugy nevezte az
egész szamárságot, hogy csapatátcsoportositás.
Egyik nap ott hagytuk
a hetekig vérizzadásosan kiépített
nagyszerű állásainkat, egy puskalövés
nélkül, a másik nap meg vissza-
KÜLFÖLPI HÍREK


Eddig egy millió ember zarándokolt
Rómába. Rómából jelentik:
Egy ideiglenes statisztika a szentesztendöröl
kimutatta, hogy eddig
egy millió idegen ember érkezett
Rómába. Anglia keresztényei ötvenezer
fontstcrlinget nyújtottak át a
pápának ajándékképen, mig az északamerikai
katolikus hivek csak tizezer
fontot hoztak magukkat. Ez az összehasonlítás
kicsit furcsa, de igazolja
azt a mondást, hogy minél több
pénze van valakinek, annál szűkkeblűbb."


Kun Bélát Lisszabonban letartóztatták
? Párísból jelentik a Daily
Maily Lisszabonból érkezett jelentése
alapján, hogy Kun Bélát, aki
részese volt a legutóbbi forradalmi
mozgalmaknak, letartóztatták és deportálás
céljából egy hadihajó fedélzetére
szállították. A Soir cimü
francia lap szerint a Lisszabonban
letartóztatott Kun Béla nem a volt
magyar népbiztos, hanem egy fiatal
portugál szindikalista, aki ezt az
álnevet vette föl.

Véres diákzavargások Khinában.
Sanghaiban a lakosság állandó
zavargásai miatt kihirdették az ostromállapotot.
A kinai diákok nagy tüntetést
rendeztek az idegenek ellen, de
tűzoltó-fecskendőkkel sikerült egy
ideig fékentartani óket. Később fegyveres
beavatkozás vált szükségest.

4 diák a helyszínen meghalt, 18 súlyosan
megsebesült. Hétfőn este a
tüntetések megismétlődtek. A diákok
a háztetőket szállták meg s kőzáport
zúdítottak a rendőrökre, ugy, hogy
azok a tüntetők közé lőttek, hogy
több megsebesült. Az általános sztrájk
mindinkább terjed. A tüntetők ki
akarják éheztetni a várost. A parasztokat,
akik élelmiszerrel jönnek
l San^haiba, elfogják és kirabolják. A

foglaltuk, miközben vagy tizezer jö
hi«hlandcr vagy skót lövész megkóstolta
a francia homokot. Nem
láttam az értelmét az egésznek, ami
már három éve tartott, ugyanazon
a helyen, folyton ismétlődve. Meguntain
a háborút. De később rájöttem
— csak egyelőre még nem mertem
magamnak bevallani — hogy
mindez nagyon is szimpla gyávaság
volt. Féltettem az életemet,
amit három évig sikerült konzerválnom
és megmentenem s egyszerre
az az érzésem támadt, hogy ha hirtelen
el nem rejtem az életemet, szószerint
ugy járok, mint az a légy,
amelyet a béka elraktároz a gyomrában.


Folyton visszatért ehhez a hasonlatához,
amely ugy látszik, tetszett
neki.

— Tehát gyáva voltam. De most
rá kellett jönnöm arra, hogy nemcsak
akkor lettem az, az voltam én
már régebben, eredettől kezdve.
Csakhogy nem élt annyira a tudatomban
vagy ha élt is, másra magyaráztam.
Most visszaemlékszem
gyermekkori és kamaszidőmből való
ebetekre s ezek mind azt bizonyítják,
hogy sohasem voltam valami határozott
letéteményese az úgynevezett
férfiúi erényeknek, amelyek leg-
főbbje a bátorság és a rettenhetetlenség.
(Vége wv.)

1925 junius 3.

külföldi hatalmak konzulai d.-ótlalan
távirat utján kérlek segélyt a hadihajóktól.
Tegnap délután a rendőrség
néhány orosz kommunistái tartóztatott
le. A lüntelő diákok a kavetkező
követeléseket állították fel:
A rendőrség élére állítsanak egy
kínai embert; 2. a külföldi hadihajók
vonuljanak el; 3. a külföldi
bankok adják át vagyonukat a kínaiaknak.
Az amerikai konzulátus
már előkészületeket telt az idegen
városnegyed védelmére. Az idegenellenes
zavargások valószínűleg
az iskolákban folytatott bolsevik:
propagandára vezethetik vissza.

Eddig 18 halottról és hatvan sebesültről
érkezett jelentés. Külföldieknek
nem eseti bántódása. A rendőrség
több orosz kommunistát letartóztatítl.
A konzulok hadihajóknak
Sanghaiba való küldését kérelmezték.

A marokkói kérdés megoldása.
Mint a Le Journal Valenciából jelenti.
Primo de Rivera egy tisztek
elölt megtartóit beszédében kijelentette,
hogy a direktórium cl van
szánva arra, hogy a marokkói kérdésnek
rövidesen véget vet. Ez a
kérdés most érdekes stádiumba lép.
Utalással az Alcu/emas-ba esetleg
indítandó epedicióra, Primo de Rivera
annak a meggyőződésének adott
kifejezést, hogy az egész partvidék
rövidesen a s;:anyo!ok kezén lesz.

Még ma !s Ismeretlen Amundsen
sorsa. Amundseunck az Északi
Sarkra indult repülő-expedíciójáról
még mindig semmi hir. A kisérő
hajó folytatja kutatásait. Az a feltevés
alakult ki, hogy a repülőgépek

leszálláskor megsérültek s utasaiknak
gyalog kelleti megtenniük az
utat. Igy hónapokig tarthat, mig az
1000 kilométeres ulat a jégmezőkön
át meglelieflk. Rasmussen liires sarkutazó
szerint a sarkvidéken inosl
van a legkedvezőtlenebb időjárás.

A bolgár kamara megkezdte
üléseit. Szófiából jelentik: A kamara
egy hónapi szünet után megkezdte
üléseit.

Lucien Ouitry meghalt. Pirisbót
jelentik: Lucien Ouitry hírneves
francia színművész, a legnagyobb
alakitóművészck egyike, az ismert
Muhérc-szinéíz, Sacha Ouitry- nek, a
kiváló színművésznek és drámairónak
apja, hatvanötéves korában meghalt.

Megszűnt az ostromállapot
Portugáliában. Lisszabonból táviratozzák:
Az ostromállapotot megszüntették.


Francia és angol rendőrség
az orosz kommunisták ellen. Londonból
táviratozzák: A kommunisták

ZAIJU KÖZLÖNY

Hősök emlékünnepe

Nagykanizsa, Junias 2

Lélekemelő ünneprfg zajlott le
pünkösd vasárnapjának délelőttjén a
felsőtemplom előtii téren: a hósök
emlékünnepe alkalmából tarlóit tábori
mise után a 20-as és 48-as ezredek
hősi halottjainak emlékére a templom
falában elhelyezeti emléktáblának
megkoszorúzása.

A teret már jóval 10 óra előtt elzárta
a katonaság és rendőrség a
nagyközönség elől, mely sürü sorokban
a gyalogjárókon s a templom
lépcsőzetén foglalt helyet. A templom
előtt sátoroltár, közelében szószék
állt; ezek körül gyülekezlek a polgári
hatóságok, bíróságok és testületek
tayjai s a katonaság teljc\'s
tisztikara.

A tábori misét dr. Vargha P. Theodorik
terencrendi házföilök-plebános
celebrálta. Mise alatt az Egyházi
énekkar énekelt. Végeztével Nagy
Győző szavalta el a hősök emlékére
irt alkalmi költeményét. A hazafias
érzéstől duzzadó, tiszta köllöi formában
irt, hatalmas erővel előadott óda
mély hatást lett a közönségre, mely
azt lelkesen megéljenezte.

Ulána dr. Vargha P. Thcodorik
plébános mondta cl ünnepi beszédét.
Nagyon szép szavakban ecsetelte a
niígyar vitézeknek hősiességéi s az
integer-Magyarország feltámasztását
a magyar férfiak és nők-forró hazaszeretetében,
az ezeréves mujtlioz
való ragaszkodásukban s hősi erényeikben
biztosítottnak látja. Beszédét
megtapsolták és megéljenezték.

Majd Garamvölgyi Iván hatalmas
drámai erővel szavall cl egy ódát,
aki után az Ipartestületi Dalárda s a
Postalisztviselök Dalárdája énekelte
cl a Szózatot.

A hósök emléktáblájára elsőnek
dr. Sabján Gyula polgármester tette
le a város nevében annak gyönyörű
babérkoszorúját. Utána litigsch Aladár
vezérőrnagy a volt 20-as, őt
követóleg pedig Sándor Miklós őrnagy
a volt 48-as ezredek nevében
koszorúzták meg az emlékművel.

Ezzel a szép ünnepély déli 12
órakor véget ért.

Iskoiatársak
találkozói

Ot és harminc év múlva
az iskola után


össze a Polgári Egyletben, amelyen
megjelentek a tanárok közöl dr. Horváth
Tivadarné volt oszlályfónöknö,
Pranger Karolin, Kelting Fcrcncné,
és Kelling Ferenc, mint vendég pedig
Kempelen Béla, a lapunk felelős
szerkesztője. A voll nővendégek közül
részt vettek: Bojt Manci, Bclovics
Ilus, Baksa Anna, Dezső Böske,
Epstein Rózsi, Fehér Ilus, Magyar
Jánosné szili. Gerencsér Annus, Göde
Margit, Herzfeld Gizi, Horváth Bözsi,
Horváth Évi, Kárner Mária, Kéri
Lujza, Klein Rózsi, Kluger Aranka,
Kasztl Margit, Kulcsár Bözsi, Kosz-
Iclicz Bözsi. Kálin Bözsi, Kiss Paula,
Lábay Vali, László Rózsi, Lidiit Mária,
Nazer Emma, Cinki Józsefné
szul. Németh Júlia, Oliop Manci,
Récsei Rózsi, Singcr Bözsi, Sörlci
Ilus, Sajnai Ilus, Slcrn Jenöné szul.
Schlésinger Bözsi, Szőke Ilona, Unger
Kata, Wilhelm Margit, Olloo
Gézáné szül. Wcisz Klári, Wunderlich
Ida.

Ugyancsak pünkösd vasárnapján

tartották találkozójukat a nagykani


zsai felső kereskedelmi iskolának az

1895 és 1915 évben érettségizett

növendékei is, melyen megjelentek:

dr. Bcck Sándor Újpest, a Just-féle

izzólámpagyár igazgatója, Bischizky

Jakab a Viener Bank Vérein cég


vezetője Wien, Blüliweisz Henrik

(nejével), a Leszámítoló Bank fiumei

fiókjának főnöke, Deuísch iános

MÁV főellenőr Szomhalliely, Grün


hutli Rezső kereskedő Szigetvár,

Győry Sándor a Budapest tóvárosi

vili. vasutak főfelügyelője Budapest,

Hűvös Sala földbirtokos Botfa, Krausz

Soma (nejével) földbirtokos Nagy


korpád, László Vilmos a Mcrcur

gyár cégvezetője Nagykanizsa, Ro


senfeld János fatermelő Budapest,

Rosenbcrg Ernő (nejével) nagy


kereskedő Keszthely, Scherz József

a budapesti értéktőzsde titkára, Ber


nát Imre építész Budapest, Weisz

Ernő magánzó Veszprém, Schrcibcr

Jeiy5 falermelő Pécs.

Az 1915. háborús évben érettségizett
tanulók közül megjelentek:
Fcigelslock Dávid Budapest, Fisclil
György Molnári, Grünfeld Árpád
Budapest, Gutlcntág Ernő Nagykanizsa,
Jung Miksa Barcs, Kaufmann
Jenő Pápa, Koppány Imre Budapest,
Király Vilmos Budapest, Neu
Zsigmond Budapest, Krámer Endre
Nagykanizsa, Krámer Ferenc Nagykanizsa,
Mikó József Torony, Salgó
István Budapest, Sándor József Budapest,
Singer Pál Nagykanizsa,

Sommer Emil Székesfehérvár, Somogyi
Izsó Szigetvár, Slrausz György
Zágráb, Szatllcr Miksa Ncmesdéd,
Szentes Aladár Budapest, Tislér

József Nagykanizsa, Vörös Gábor
Nagykanizsa, Fehér Jenő Budapest.

Nagykanizsa, junius 2
Vasárnap rendezték összejövete-A megjelent volt növendékeket dr.

lüket a nagykanizsai polgári leány-Villányi Henrik igazgató külön-külön

messzeható üzelmei miatt a francia

iskolát öt évvel ezelőtt végzett volt üdvözölte az intézetnek feldíszített

és angol rendőrhatóságok megálla


növendékek. Az ünnepség reggel nagytermében. Az intézel énekkara

podtak, hogy együttesen fognak el


fél 9 órakor misével kezdődőit; hazafias dalokat adott elő. A volt

járni egyes gyauus orosz állampolgá


utána Dezső Böske osztálytársnő növendékek üdvözlésére megjelentek

rok ellenőrzése és a bolsevista propa


tartotta meg ünnepi beszédét az is-fíun Samu kir. tanácsos nyug. igaz


ganda kérdésében. — Kairói távirat

kolában, mely után Waligurszki An-gató is és Somosi Vilmos volt osz


szerint a kairói rendőrség letartóz


tal igazgató üdvözölte volt tanít-tályfőnök, jelenleg a kecskeméti áll.

tatott 16 személyt, akik titkos kom


ványait reáliskola tanára is. Az intézet hősi

munista szervezetnek voltak a tagjai

Délelőtt Lidiit Mariska gyászbe-halállal kimúlt tanulóiról^zente Ala


és nagymennyiségű iratot és nyomdai

széde kapcsán megkoszorúzták el-dárról és Győry Sándorcóttmlékcz


anyagot foglalt le.

halt társnőjüknek, Babos Jucinak tek meg. Este minden évfolyam küsirjál,
este pedig bankettre ültek lön társasvacsorára gyűlt össze.

Népünnnepély

Juniális a sétakertben

Nagykanizsa junius 2
A nagykanizsai Ipartestület Dalárdája
szépen sikerült juniálist rendezett
pünkösd másodnapján a Polgári
Egylet melletti sélakertben. Már
a kora délutáni órákban valóságos
népvándorlás indult meg az ünnepség
szintére felé s este 7 órakor már
alig lehetett mozogni a kertben.

Volt tombolasálor, melyben min


den szám árán felüli érlékü tárgyat

nyert; céllövészei értékes nyeremény


tárgyakkal; szépségverseny virág


kosárdijakkal; árverés; színpad hu


moros előadásokkal; rezesbanda

(Sormás), cigányzene és még sok

más kedélyderitő tréfa és szórakozás.

A rendezőség által előre .biztosí


tott jó időjárás" nem hagyta cserben

a bizottságot, melynek élén Bllchler

Mór, Sdfrdn Ferenc, Viola Kálmán.

Oalsó Pál, Fabick Tivadar, ifj. Szántó

Lajos stb. buzgólkodtak a siker ér


dekében, amit a legteljesebb mér


tékben el is érlek: a közönség kel


lemesen érezte mágát, jól mulatott

s meglepően gondos figyelemben

részesüli. Ezeknek a körülményeknek

ludható be, hogy még éjfél után 1

órakor is hangos volt a sétakert

környéke.

"*•*** *• i 1 i • "ni ~i l • li .1 "i ii ~>ilh

Plakát-pályázatazala


egerszegi kiállításra

A Zalaegerszegen augusztus hónapban
rendezendő vármegyei kiállítás
rendező bizottsága a kiállítás
propagálásához szükséges plakát művészi
megtervezése, másrészt a Zalavármegyei
művészi élet fejlesztése
céljából plakát-pályázatot hirdet.


A plakát nagysága 63X95 cm.,
szövege rövid, a kiállítás idejét, helyéi
és jelentőségét tellüntciő legyen;
más megkötést a rendező bizottság
nem szab a pályázó elé, csupán azt,
hogy a tervezetben ki legyen domborítva
a kiállításnak gazdasági, ipari
és kulturális jellege, Zalaegerszeg,
illetőleg Zalavármegye címere vagy
történeti mullja. A plakát alakokkal
tulhalmozva ne legyen, inkább nagy
vonásokban és foltokban legyen a
művész által elképzelt gondolat kifejezve.


A pályázat határideje Jullus I,
A pályázatot csak abban az esetben
veszi a tendezóbizottság figyelembe,
ha a fenti nagyságban a művész által
saját kezűleg készített eredetiben
lesz bemutatva. A beérkezett tervezeteket
Zalaegerszeg polgármesteréhez,
Czobor Mátyás polgármesterhez
kell beküldeni. A bírálóbizottság erre
a célra külön felkért neves fővárosi
művészekből, a helyi rendezőbizottság
és az Országos Faluszövelség
igazgatóiból áll.

A pályázaton három legjobbnak
talált tervezetet díjazni fogják, a dijak
nagyságát később fogják közzétenni.1925 junius 3.

ZALAI KÖZLÖNY

- Lányos\'mamák figyelmébe!
«= Elveszett pénztárcák. 1. Va


— Hősök önncpe Tótszent-
Rúfösárukít legolcsóbban a Tulipán

sárnap este egy szegény asszony a

mártonban. A világháború hősi

Áruházban vásárolhatnak, Krámer

NAPI HIRiK

halottai emlékének megünneplése Szemerc-utca sarkától a Kaziuc/.y-Zoltánnál.

NAPIREND

Junius 3, szerda

Kómal katollkitf: Klotild. FtOtcilAri:
Klotild. taiaellla: Stivan liA II.
Nap kel legget 4 Ait OS ixrcko.. nyujajdk
déluUn 7 ót. 48 pitekor

A MeleofoMxUl intézet jelentése ittrlnt
elvitatta hajló idó vithaló, kéxjbb
a meleg eafókcnéae valdazlnü.

KULTURESTÉLYEK ÉS
MULATSÁGOK

Junfui G: A Najtykani/sai Keres/lény
Jótékony Nóe^ylct ballctt-clóadisa a t\'ot-
Kiri Egyletben.

Junius 7: A Nagylcanl/.ui Kercaatény
Jótékony Nfawlet batlctt-clGadAsa a l\'ol-
Klii Egyletben.

Junius 8: A Nagykarn/Ml Keres/lény
Jótékony Nőegylet ballelt-elöadása a IV!gjri
Egy leiben.

— Uj hivatalos órák a városházán.
A nagykanizsai városházán
tegnap lépett életbe a nyáti egyhuzamos
munkaida. A polgármester
tegnapi rendelkezése alapján a hivatalos
órák junius, július és augusztus
hónapokban a városházán reggelt 8
órától délután 2 óráig tartanak.
Amennyiben azonban a munka sürgőssége
vagy torlódása hosszabb
időt igényelne, ugy egyes ügyosztályok
vezetői belátásuk szerint a
délután 4 órától 6-ig tartó munkaidót
is elrendelhetik. A városháza
tisztviselőinek ezzel a rendelkezéssel
nagy kő eseti le a szivükről, meri
egyes verziók szerint a reggel 7
órától délután 2-ig tarló munkaidőtói
is folytak megelőzőleg tárgyalások.
— Útbaigazító tábla a rendőrség
folyosóján. A nagykanizsai
rendőrkapitányság épületének kapubejárati
folyosóján díszes kiviteli)
ulmutaló-láblát akasztottak ki, mely
bárkinek ügyes-bajos dolgában könynyen
áttekinthető formában adja
tudtára, melyik ügyosztályi hol, milyen
ajtószám alalt kell keresnie s kihez
kell fordulnia.
— Az Úrasszonyok Mária Kongrcgációja
junius 3-án, szerdán
délután 5 órakor a plébánia templomban
tagfelvételt lart, mely ténykedésre
szeretettel meghivja a testvérkongregációkat
a vezetőség.
— Képviselő! beszámoló. Drózdy
Győző nemzetgyűlési képviselő Makó
Zoltán és néhány képviselőtársa kíséretében
pünkösd hétfőjén délelölt
beszámolót tartott Galambokon, majd
délután Kiskomáromba mentek, hol
igen nagy lömeg hallgatta a beszámolói,
melyet a nagyvendéglőben
majális követelt.
— Az Irodalmi és Művészeti
Kör jubiláris közgyűlése. A nagykanizsai
Zrínyi Miklós Irodalmi és
MOvészeli Kor július 21-én latija
XXX. évi jubiláris közgyűlését, melyet
julius 2-án választmányi ülés
május 31-én történt meg Tótszentmártonban.
Délelőtt 10 órakor volt
az ünnepélyes szentmise, utána a
templom előtti Flórián-téren hangzott
el a Hiszekegy. Az ünnepélynek
legkiemelkedőbb része volt
öal/fy Ernő tótszerdahelyi körjegyző
ünnepi beszéde. Az ünnepély a
Himnuszszal végződött.

— A piaci husárus-pavillon
napellenzői. Ismeretes, hogy az
Erzsébet-téri husárusiló-pavillon fülkéi
íölé a város elrendelte napellenző
ernyők felszerelését. Az érdekelt
husi párosok erre vonatkozólag tárgyalásokat
kezdtek a város vezetőségével
s kaptak is egy kiviteli tervezetet,
melyet azonban drágának
találtak, mire újból a városhoz fordultak,
amely még nem határozott
véglegesen a napellenzők egységes
kivitelére illetőleg. Addig is a husárus-
pavillonok tulajdonosai fülkéik
fölé ponyvákból, gyékényekéi s más
mindenféle teritőkből napellenzőket
rögtönöztek. De a városnak végre
is intézkednie kell, hogy ezeknek a
napellenzőknek egyöntetű és végleges
rendezése mielőbb megtörténjék,
hogy az amúgy is szépséghibákkal
teli Erzsébet-térről eltűnjön a husárus-
pavillon jelenlegi napcllenzöinek
tarka összevisszasága.

— BabatUndór. Egyre nagyobb
érdeklődés előzi meg a Keresztény
Jótékony Nőegyletnek szombat és
vasárnap esti előadását, amelyen a
magyar palotás után Dayer Józsefnek
2 felvonásos balettje, a Babatündér
kerül szinre. A próbákon egyre tökéletesebben
bontakozik már ki ennek
a zenében, történetben és kiállításban
egyaránt nagystílű és végtelenül
bájos darabnak minden szépsége.
Azok a hölgyek és urak, kik
vállalkoztak arra, hogy az előadásban
részt vegyenek, valóban minden
dicséretet megérdemelnek művészi
készségükért s a próbákból cláiulhatunk
annyit, hogy minden egyes
szereplő nagyon szépen oldja meg
a reá háramló feladatokat, amiben
természetesen nagy része vau Adorjánné
M. Frida opera-ballettmesternó.
Mck, aki a láncok betanítását végzi.
Jegyek korlátolt számban még kaphatók
a Teutsch-féle drogériában.
— Schwarcz Dezső harisnyái a
legjobbak.
A nagyérdemű togyaulókoaűnaOg tudotoiaJra
hozom, hogy a mai naplói

rendszeresítettem ti pedig:

Ebéd : leves, süli főzelékkel
vagy salátával, tészta vagy
sajt K 20.000

Vacsorai sült, saláta és

utcai sorompóig elveszített 478.000
koronát. — 2. Egy szegény asszony
a Nemzeti Banktól a fasoron át elveszített
zsebkendőbe kötött 550.000
koronát. Becsületes megtalálók kéretnek,
adják át a pénzt lapunk kiadóhivatalában.


— A tegnapi rokkantvizsgálat.
A rokkant-felülvizsgálat tegnapi napján
25 hadirokkant jelentkezett dr.
Kabilebo Antal orvos előtt. Közülük
3 kiesett a rokkant-listából, 10 esetben
pedig a rokkantsági százalékot
leszállították. Mindazok a rokkantak,
kik eddig még nem jelentkeztek,
csütörtökön és szombaton feltétlenül
jelenjenek meg felülvizsgálaton, mert
több vizsgálatot nem tartanak s
befejezésük után a felül nem vizs-
I gállak minden nyugdíj- és segélyigényüket
egyszersmindenkorra elvesztik.


Doktorrá-avatás. Szilen Gézái,
a Budapesti Pázmány Péter Tudomány
Egyetemen f. évi május
30-án doktorrá avatták.

— A Budai Dalárda fogadtatása.
A Budai Dalárda olaszországi
diadalutjáról való visszatértében május
3!-én reggel é« kezelt a nagykanizsai
állomásra, ahol az Irodalmi
és Művészeti Kör vegyeskara-, az
Ipartestületi és a Postatiszt viselők Dalárdája
fogadták. Az Irodalmi és Művészeti
Kör elnöke, Szakáll Ciyula
kegyesrendi tanár a kivonult dalárdák
nevében üdvözölte a Budai Dalárdát.
Mindegyik dalárda elénekelte
saját jeligéjét, a Budai Dalárda pedig
szebbnél-szebb énekszámokkal
kedveskedett a nagyszámban megjelent
közönségnek. Bucsuzóul az Ipartestületi
Dalárda a Rákóczi-indulót
énekelte, mely után a Budai Dalárda
tovább folytatta útját Budapest felé.
— Az utcai benzin töltő-állomás.
Mint inegirtuk, a Vacuum Oil
Company engedélyt kapott a várostól
egy utcai benzin-töltő állomás
létesítésére. A benzintöltő az Erzsébet-
téren a Centrál környékén lesz,
pontos helyét még nem határozták
meg. Ezügyben pénteken az iparhatóság
és ^ndőrség bevonásával
helyszíni szemlén fognak dönteni. A
társaság által fizetendő közterületbért
a városi tanács erre az évre
100 aranykoronában állapította meg.

— Vasúti menetrend. Lapunk
mai számának hirdetési oldalán közöljük
a nyári vasúti menetrendnek
Nagykanizsa— Prágerhof-i viszonylatban
is kiegészített összeállítását. Az
uj vasúti menetrend junius 5-én lép
életbe.
— Balatoni Horgászegyesület.
Keszthelyen egyelőre 60 taggal Balatoni
Horgászegyesület alakult.\'
— Kimaradó cselédek büntetése.
A nagykanizsai rendőrkapitányságon
tegnap 10 helybeli cselédleányt
büntettek meg 100—100
ezer koronád, mert este 10 óra után
munkaadójuk írásbeli engedélye nélkül
az utcán találták őket. Az egyik
cselcdleányt, ki hamisított kimaradási
engedélyt mutatott fel az öt
igazoltató rendőrnek, 150.000 korona
pénzbirságra Ítélték.
—= Házasság. Faragó b\\ihály és
Aillovics Teri f. hó l-én házasságot
kötöttek.

— Rendőrség a tüdővész elleni
küzdelemben. A József kir.
herceg Szanatórium Egyesület az
egész országra kiterjedő akciót szervez
a tüdóvész elleni küzdelem elősegítésére,
mely munkájában a rendőrség
is támogatja. Zalaegerszegen
rendőrök járják az utcákat s minden
házra intő plakátot ragasztanak, ezenkívül
minden házba egy gyűjtőivel
és csekklapot visznek, hogy ki-ki
adományait közvetlenül az \'egyesülethez
juttathassa.
— Országosvásár. Tegnap volt
a pünkösdi letenyei vásár, melyre
nagyon sok állatot hajtottak fel. A
vásár forgalma a mai vásárokhoz
arányítva igen nagy volt. s
— Vasutas nap Zalaegerszegen.
Zalaegerszegen junius 7-én nagyarányú
vasutas-napot rendeznek tom-
bola-, teke- és szépség-versenyekkel.
— A balatoni fürdŐszezon a
meleg napok beálltával megkezdődött.
A magyar tenger partjaira nap-
n:»p után nagy számban érkeznek a
fürdővendégek, kik között már néhány
külföldi is akad.. A keszthelyi
Balaton-parti szállók junius 10-én
kezdik meg a szezont.
— Zalaegerszegen leszállították
a kamatlábat. Ot zalaegerszegi
pénzintézet junius 1-től további
intézkedésig állandó jellegű
betétek után legfeljebb évi 18, fotyószámlaszcrü
betétek után 14 százalék
kamatot hoz számításba.
— Pótvásár. Tapolcán junius
23-án kirakodó pótvásár lesz állatfelhajtással.
«=» Fölényesen győz minden
versenyben rllipp kötöttárugyára
(Szombathely, Széli Kálmán-utca <j.)
olcsó és jóminőségű áruival. Mutatóba
néhány ár: Selyem mellények
195 ezer, selyem jarnbó sapkák 17 ezer,
flór urizoknik 29 ezer. fátyolharisnyák
38 ezer.

Mézpergetőgépek, mülép, kerctlév,
kaplárak, teljes méhészeti
berendezések, tiszta pergetett akácméz
olcsón kapható Szabó Antal
méhészeti eszköz raktárában, Nagykanizsa.


= Schwarcz Dezső cégnél firi
és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.


sajt K 15.000
Dómján Lajos, a Kör ügyésze mondja. Teljes lliztcleltel

előz meg. Az annepi beszédet dr. Női kalapok príma an^ol gyöngy szalmából 80.000 K-ért

kaphatók. — Férfi és nöl kalapokat raktíron tartunk ti alakítunk.

KELEMEN KÁROLY

— Mélyen leszállított áron vá-GYENESÉS VIOA kalaPOy/ir Nagykanizsa, Kaxincy-u. Aliötcmploom.l axtmben
a PolgArl-Egylct vendéglőse.

sárolhat Stomoldnyl Gyulánál.


1025 jtmiiis 3. ZALAI KÖZLÖNY

Balatonbogláron vagiili nagy„
jllodában elsőrendű -pcnsio napi
4-szcri a la Carte étkezéssel, fürdő


l. lohinhasználallal junius hóban
i(X) ezer, julius és augusztusban
110 ezer korona. Előjegyzéseket cllogjd
a szállodai vezetőig.
.. Ma és minden este kaposvári
Raloph Károly hírneves zenekara
Ungversenyez a Korona-éllermében.

— A Magyar Élet és Járadék
Biztosító Intézet m. sz. és ennek
alapítása, a karlellen kivllli .Mentor
Biztosító R.-T." elfogad lllz-, jég-,
betörés-, baleset-, szavatosság-valamint
életbiztosításokat a legelőnyösebb
versenydijakkal. Szivcs felvilágosítással
szolgál az intézetek zalavármegyci
főügynOksége Ungcr Ullmann
Elek és Tóth cég Erzsébetkirályné-
téri Üzlethelyiségében, junius
10-élől kezdve a főügynőkség saját
irodahelyiségében is, Kazinczy-utca
19. sz. (Ungcr ház.)
_ l_ _ I•I
II \' i "I 1*11 >1111 l\'w* I *l 1*1" " I*
Irodalom és művészet

llattyutovag. A Transdanubia
Sport Egyesület pünkösd hétfőjén
megismételte a Hattyulovag operett
,Mását. Közönség nagyon kis
óimmal volt, de a szereplők ennek
dacára kedvvel és nemes ambícióval
játszottak. Ezúttal is a legteljesebb

elismerés hangján kell megemlékeznünk
Kakas Margitnak (AnnJska)
kiízvellen és meleg játékáról, lágy
énekéről és decens táncairól. Pléh
Manci (Lötty) küloijjsen a második
kivonásban aratott jól megérdemelt
lapsokat temperamentumos játékával
és fordulatokban gazdag tancaival.
Némi túlzástól eltekintve kitűnő
volt bágyoni Szabi Bandi (Csobolya
Péter), aki a rendező nehéz feladatait
is végezte; Klemann János
(Roedcrich) kissé szárazon játszotta
meg egyébként eléggé hálás szerepét
és Schuhel Károly (Wólflingcn) sem
tudta rokonszenvessé tenni alakítását.
Szépek voltak a táncok, a
diszlclezések s gondos munka eredménye
a jó összjáték. Ennyi fáradság
nagyobb elismerési érdemelt volna
a közönség\'részéröl. — nr —

Uj Idók. Ilerczeg Ferenc képes
szépirodalmi hetilapjának pünkösdi
számában folytatódnak Csathő Kálmán
és ludwig Wolff érdekes regényei.
Közli a lap azonkívül Ilerczeg
Ferenc, Rákosi Jenő, l.yka Károly
és Karinthy Frigyes cikkeit, Surányi
Miklós és Pckár Gyula elbeszéléseit,
Mültlbeck "Károly elmés fejléceit,
számos művészi és .időszerű képel
és a lap rendkívül népszerű rovatait,
a divatrovatot, a szerkesztői üzeneteket
és a szépségápolást. Előfizetési
ára negyedévre 80.000 korona.
Kiadóhivatal: Budapest, VI., And


rássy-ut 16.

rr»

I Tisztelettel értesítem az igen"

tisztelt közönséget, hogy üzletem-\'

ben bevezettem a

menü-rendszert.

Ebéd i leves, sült, burgonyával,
főzelékkel és tészta 20.000 K
Vacsora i sült, burgonyával és
salátával és sajt 16.000 K.

Tisztelettel

KISS ERNŐ.

..Korona" •xállodáaJ
:

SPORTÉLET


A nagykanizsai csapatok
legyőzték a varazsdiakat

KTE-VSK 5:0 (4:0)

Rekord közönség nézte végig
pünkösd vasárnap a Varasdi Sport
Klub bemutatkozó játékát. A győzelmet
hatalmas arányban az NTE
szerezte meg. Ennek ellenére is teljes
mértékben kielégítette a varasdiak
játéka a közönséget, mert teljesen
egyranguak voltak a nagykanizsaiakkal
; csupán egyetlen hibájuk
volt, ami aztán sorsukat is megpecsételte,
az t. i., hogy egy-egy
sikerült szöktetésnél vagy elvesztették
a fejüket pár pillanatig, vagy
nem mentek oly szívvel-lélekkel a
kiszökő játékos után, mint ahogyan
ezt hasonló esetben a magyar játékosok
szokták tenni.

Már a második percben megszerzi
első gólját az NTE Dezső
révén. Ezulán egy negyedóráig varazsdi
támadások folynak, két biztos
helyzetet azonban kiaknázatlanul
hagynak s amikor egy NTE lefutás
alkalmával Dezső a második gólt is
megszerzi, kiengedik kezükből a mérkőzés
irányítását s ettől kezdve az
NTE van frontban.

Az NTE csatársora az egész mérkőzésen
át gyönyörű kombinatív
támadásokat vezet s Palkó két góljával,
majd a II. félidő elején lőtt
góljával ötre szaporítják az eredményt.


A varazsdiak közül kilüat a két
összekötő, de különösen a center-
halt, aki nagyszerű labdaadogatásával
az egész közönség figyelmét
magára vonta.

Zrinyl TE-VSK 2:1 (1:1)

Az egész mérkőzés egyenlő erejű
ellenfelek küzdelmét mutatta, habár
a Zrínyi llermann és Hodics helyén
tartalékosan állott ki. A vezető gólt
a varazsdiak érték cl, a Zrínyi azonban
pár perc múlva egalizált. Mindkét
csapat hevesen küzd ezután a
győzelmet jelentő gólért, a varazsdiak
többet támadnak, a Zrínyi azonban
veszélyesebben, különösen akkor,
amikor a varazsdi kapus megsérül s
helyette tartalék játékos áll be.

A második félidő vége felé erősen
látszik a fáradtság a varazsdiakon,
ezt a Zrínyi ügyesen kihasználja, s
az utolsó percekben lőtt góllal sikerül
az értékes győzelmet megszereznie.


A varazsdiak közül ismét a ccntcrhalf
vált ki, aki még előző napi jó
játékára is rá tudott duplázni. Mindkét
mérkőzést Spitzcr vezette kifogástalanul.


Pécs: Slavla-DVAC (nemzetközi
mérkőzés .1:2(1:1).
Pécs: P/fíTC—Mdv (bajnoki
döntő) 1:1 (0:0).
Kaposvár: PIBTC—Máv (bajnoki
döntő) 3:1 (1:0).

Ezekkel a mérkőzésekkel a Pl BTC
megnyerte a délnyugati kerület bajnokságát
és junius 7-én játszik a
MTK-val az országos bajnokságért.
Pályaválasztó PIBTC.

KÖZGAZDASÁG

Uj csomagdíjszabás. A kereskedelemügyi
miniszter újból megállapította
a belföldre feladott csomagok
súly-és kézbesítési diját. Az
újonnan megállapított csomagdijak
az egy kilogrammig terjedő nem
terjedelmes csomagokra távolságra
valő tekintet nélkül 4000 korona, az
1—5 kilogrammig, az5—10, a 10—15
és 15—20 kilogrammig terjedő csomagok
szállításának díja a hét távolsági
dijöv szerint 5000 koronától

40.000 koronáig terjedhet. Az élelmiszereket
tartalmazó, nem terjedelmes
csomagok dijánál átlagosan mintegy
10 százalékkal alacsonyabbak. A kézbesítési
dijak: Budapesten értékdobozok
és egy kilogrammnál nem
súlyosabb csomagok ulán 1500 korona,
1—50 kilogrammig terjedő
csomagok után 3—5000 korona;
vidéken értékdobozok és 1 kilogrammnál
nem súlyosabb csomagok
ulán 1000 korona, a nagyobbak
ulán pedig 2500—4000 korona.

Pocoklrtás. A földművelésügyi
miniszter a közigazgatási halóságok
utján mir most figyelmezteti a gazdákat
a mezei pocok irtására. A tavaly
őszi és az idei pocok-károk
elég tanulság a gazdáknak arra, hogy
a földművelésügyi miniszter rendelkezéseit
és sürgető felhívását a legkomolyabban
vegyék s idejekorán
megkezdjék az irtó hadjáratot a
mezőgazda eme nagyon veszedelmes
ellenségével szemben.

TŐZSDE
A mai tőzsde nagyobb mértékben
cllanyhult, ami a nyitásban is kifejezésre
jutott. Az árfolyamok majdnem
kivétel nélkül a pénteki zárlati
nivó alatt állottak. .Minthogy külföldről
sem érkeztek ösztönző jelentések,
az árakban további morzsolódás
állott be és zárlatig a papírok
nagy része ujabb 2—3 i árveszteséget
szenvedett. Az általános lányhaság
ellenérc néhlny papir igen
jelentős árnyereségre tett szert. Így
pld. Osztrák Hitel, Bauxit 5—5%-kal
javult. Lanyhán tendáltak a bank
papírok és egyes értékek, mint pld.
a Magnesit, Első Magyar Biztosító
lO\'.c-ot elérő árzuhanást szenvedtek.

Személy autóval túrákat és
kirándulásokat olcsón vállalok.

Megrendelhető:

KAUFMANN IMRE, Sug4r-ut 50. és Nádor-utca 6.

Telofonsxám i 167. mi

Még egyszer
olyan jól ízlik


az Ön kávéja, ha ön a
tiszta, ízletes „Franck"
kávépótlékot használja.
Ügyeljen bevásárlásainál
gyári védjegyünkre,
a „kávédarálódra
I

Utőtőzsde
Utólőzsde teljesen üzleltclen és
lanyha volt.

A Magyar Nemzett Bank
hivatalos árfolyamul

Váltatik Dev r>ák

lc*l HKCO-KIUOO AmUv*»m 7U0D-2*I7I
CMh tnotá X*$ >1(0 ttlpli imnu
Wtli iiunr/ lOSÜ-1«74
DoMif • •tilMl Í3JHI
fruKU ff. UMUtO •<&«••«! 3170 un
KatUMl in >t2Ű0 2I4.\'A Ko^Bklja IWW li«J0
Lal «t»J«l MáiUlvU IIÍCJIIV?!
lm *» !C*
Un 27/I7ÍII MCjao iTtt ait
HMi itt.V lMJt Mtwjwk >»J0 JIOJO
OtíU.KkllL H JO ICO40 PU ÍÍ3* iSÚO
Dia kw. IIISO 1 <3W Pil(i Jtw-ifil
(Ttict b*«k IHii IU0> ».6ru KH SÜ»
M ( . -...a UwkW-lt»U-IHI<

Kcntt kw. II704-IIK75 WUa »«o-ioo«o

IfU kW. II74J ItilJ XbUh illi I1WJ

Zürichi zárlat

Pállá 266250. loníon 551050. Nevvork
3I6S0, Brimtl 2505\'—, Malland 2045—.
Holland 207 50 Berlin 133\'—, Wltn 72 60
Solti 370. Praga 153250, Budaptil 72-75,
Vw6 99 guurcit 245 —, Bttgiád860—,

A magyar korona külföldi

hivatalos jegyzései

DEVIZA VALUTA

\'«(«? «•

Béca — 19998 9984 I 9985

Berlin 5340 5908 5908

Prága <75V<I<7575 477751 <7762

Az ércpénzek és nemesfémek

beváltási árfolyamat

tíaUit eoykoronái 6200-6500, kílkoronáa

11.400 12.600. lorlmot 16.500 17 000. Uvoíonái
32000 -32500, silriatany 49.000-49
500. arany huiikoronál 26ö 000 2*0 000
vlatlna 210.000-720.000.
Terménytőzsde

hánytat ciímUi volt és a tabb cikkekben
li minimálta volt a forgalom


Bun llliav. 76 kg-o> 497 500 SOOOOO. 78
kg-o» 507 500 -510000. egyéb vld. 76 kgoa
495 00"-497.500.78 kg oiíOSOOO 507 500,
rou 415.000-420000, oj tc.gtil 2S50CO290.
C00. takarmány árpa 320.000 33Ö.0Ű0,
kolea 270.000 280.000. korpa 23ŰOOJ235.000,
zab 4:0.000 -435.000.


Sertésvásár

fclhnltAs 2577, melyból eladatlanul vlMla


tnaradl 1300 drb. ElKSrendll 20.500 -21.000.

mdett 19000 -20.000. itedell közép 18.000

—19000. kOonya 15.000-I/.000. elsőrendű

tag 18.500—19.000, mivodrenda 17.000


I8.0C0, angol IDIdJ 18.030 -21 000. lialonna

nagyban 22.000 —22.500. Mit 25.500,—26 000 \'

lehuiott hul 25.000 -26.500, ítalonnáa lét-

Ktlíi 23.000 -24 000. Irányzat nagyon lanyha.

Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkcrcakcdéa
RT. Nagykantzaa


1925 június 3.

ZALAI KÖZLÖNY

VÉKÁSY KÁROLY

Fürst
József

„Kék csillag" diwat


áruháza Nagykanizsa

E hét
szenzációja !


Gyapjú delének
métere


csak

K 45.000

Elegáns grenadin
ruhák


csak

K 165.000

Elegáns liberti ruhák

csak

K 260.000

Dunántul legolcsóbb

bevásárlási forrása !

Apróhirdetések

*ii «

4 lóerős gőzlokomobil é» 900 -{Hofhorr-
csóplö leljesen uj, kedvező
fizetési feltételek mellett eladó. Weinor
gépgyá r Sugár-u, 16. 1539

Szarvas szállóban hónapos szobák
kbdók. 1 W


Gyors- és gépírónő

2 évi gyakorlattal bir, kl az lrod.il
munkákban teljcun já/tas, állást
korcs. Clm a kiadóhivatalban. -

Lakást kaphat egy keresztény hivatal
nok é» egy hivatalnoknő. Clm * kiadóban.


Aki házat, uólót. kii és nagybirtokot
eladni vagy venni akar, aki házra, vagy
egyéb birtokára kölcsönt akar (elvenni, ai
fordulion bizalommal a több mint negyet
század óta fennálló törvényszéklleg bejegyzett
Aczél Ijjnáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi
Irodájához. Nagykanizsán, Fö-ut


3. sz. alatt 100 holdon felüli birtokra mérsékelt
kamat. 1383
Cséplftk és motorok minden nagyságban
kapható* Wciser gépgyár Nl|
kanlzta, bugár u. 16. Telefon 9.


Ebédlókrcdonc márványlappal, asztal
és székek eladók Zrínyi Miklós utca 45. 1576


Saját termésű kerecsenyi asztali
és nehéz 1917. évi termésű pecsenye
bor kapható lakásomon klstétckkben
(literekben Is). km

REMETE, Sugár-ut 6. szám.

Oóz-. benzin-, szlvógiz csóplókószletek
teljesen ujak, kedvezó fizetési feltételekkel
Welser Gépgyár. Sugár-ut 16.

Uricsaládnál egy kulönbejáratu szoba

f. hó IS-ére kiadó, .. Esetleg koszt U kai
haló Árpád-utca 31/a.
Rákóozi-u. 43. sz. ház nagy kerttel
szabadkézből eladó. 1631
Febárvarrást fogadok házban és há
zonktvPl. Schermanné. Otvös-téx 19. 1634
Koadö irodlstanö azonnali belépésre
kerestetik. Cim • kiadóban. 1636

Nyomatott i Zrinyi

legmodernebbül berendezett

A Király-Sörfőzde Részvénytársaság igazgató


óm, ékszer, lálsier szaküzlete

sága, felügyelöbizottsága, tisztikara és összmun


kássága meghatottsággal jelenti, hogy a vállalat tiszt


junius hó 7-én

viselője, illetve szeretett munkatársuk

a Főúton,

a Városháza főbejáratánál

Baumgarten Sándor ur

nyílik meg

folyó évi május hó 31-én 28 éves korában elhunyt.

A megboldogultban a vállalat ügybuzgó és példás

szorgalmú tisztviselőjét, kartársai pedig mindenkor meg-

MAüASHÁZI

értő, szerető, felejthetetlen barátjukat veszítették.

(Mózsi) SÁNDOR

Emlékét mindenkor kegyelettel őrizzük!

szobafestő és mázoló

Nagykanizsa, Király-utca 1.
Nagykanizsa, 1925. junius 1. \\

Elvállal mindennemű c
izakmába vágó munkálatokat
a legújabb
mintákra, Ízlésesen,

NYÁRI VASUTB MENETREND

olcsón és a legpontosabban

1925. évi juqius hó 5-től

nagykanizsai viszonylatban

A budapesti tőzsde
záró árfolyamai.

A budapesti tózsde délután I órai

záróárfolyamai a kővetkezők:

k«>)<k<*M

AC\'U

AlUallkj

U>llli

Mfb.

1,1

CUMUtii*

UlUmKx <
pu I\'
Owtü 1

M.iía. <«kw

5Ua»M

Cttaaw
SMU«>
P-u?-. i

II

rokijtb-x

tUlkmck I
VIIUi>0«

Dunántuü Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság

M

<:«•\'.. ttr. •««* I"

Kit li ié

UltuuM

BC4-..U

Budapest Székeslűváros Községi Llelmiszerörusltó Üzeme

HwtJiU


ftjf>*B*l6M

büoaiaroM

\'•!>>(• II
T6fóli»al«
TUjaS&j | Bd ! OIUI B II&.5 minden mennyiségben, Tl. Dtrabw


• -* JL A valamint egyéb élclmicikket oujoa

OUlI;ir i
KlfOtl p«U •>

" azonnal i készpénzfizetés melleit,

S»f H MM

a legjobb napi árakon, állandóan átvesz. S.nli

8««uUI 7

r.fiii

SjmUb.

W Holyi bizományi bevásárlók felvétetnek. TM to>t >tx

Ct-«»I

K«fl«vl<n Cof«.

jii.m.i

Távirati clm: Balázs igazgató, Naoykanizaa. lo;«

*wí

fCA> fVJii

Városi Iroda is raktár: Csengery-ut 14. szám alatt (Nádor-utca sarok). CuckaMl

OiuUI

Miji>i:i

M«gr. ••t\'K.

Hojtinf.iC

ML K0«i<n

Margit lürdömbon iCsengcry-ut K^jHU-njl ScHvutin *

Hangjegyujdonságok s

l\'J. u.) az orvostanárok álul Is annyira L Ig.tii.aiL
Májusi muzsika; Régi jó Budapest;


ŰltU*)l

Lwiu
Tudod-e mll)«n Iclr; D« maga talln .O* ?

ajánlott köpülyözést megkezdtem.

Tt«"l

Ugyanott orvosi rendelőire min-

Sas Nád harmadik nótáskönyve;

denféle mesterséges, mint szénsavas,

OosJ^Ttc*!
.Halló Amerika* revü legnagyobb sikerű


Stux ur. .. I

fenyő, konyhasó, mustáros, szappan


fUrdő, félfürdö lemosással, toplicai

számai:

köfürdö kapható.

Csillogó lámpafény .. .

Állandó orvos i felügyelet.

Katóka légy a babám; Keleti éjuaka;

Kyltm mindennap reggel 6-161 citt 8 6r<tn.

Baj van nálunk Hawayban.

H«n*. «aüio»

Kaphatók ; *0»u<f

A n.é. közönség szíves párifogását kérve

•Jilí
FISCHEL FÜLÖP FIAI BÖH M JEN Ő K«1»U Mariajl
OímOI.

paptrirabixAban IV MII « Mucit Itríi tuljjdcni.il Cici VIH

f Utat

Uok

IslMfltl"

J E G ar

MlO" •«*\'
minden ycryiylségben állandóan kapható a


sas


u»f.

M*ri<r

BUCi

Ö6nt

STUHLN3ÜLLER V«*jíp«

Biliig .

viLo«xr*i

Oyíit

élclmiszerkereskcdelmi és hűtőház r, t. Jéggyárában

Conta ni


p,pirt?> t

Erzsébet-tér 17. BérhQtést vállal 1 Telefon t 296. Vfclkk

SSST\'

Nyomdiipar éa KOnyvkeresicílás R.-T.-nál, NaRYkaimsaa (Nyomdav)a\'\'in: Olcnbcck Kíroly).


65. évfolyam, 123. szám
Nagykanizsa, 1925 junius 4, csütörtök Ara 1800 kor

ZALAI KOZLONT


POLITIKAI NAPILAP

t*4!kcut&l*g í» P6-DI i

bUlBlbiil-Tdtba 78, nyomda 117. UAm Felelős szerkesztő: Kempelen Béla

A kormányzói hatalom az erkölcsi
törvények alapján áll

A forradalom vágánya — A Beniczky-ügy a nemzetgyűlés
előtt — Viharos ülés a Házban — Vass József
miniszterelnök-helyettes beszéde — A nemzetgyűlés

mai

Budapest, junius 3
A nemzetgyűlés mai ülésének
megnyitása elött mozgalmas élet
hullámzott a parlament folyosóján.
A baloldali ellenzék a Beniczkyügyet
igyekszik politikai szempontból
kihasználni, annak ellenére, hogy
az elnök sem sürgős interpellációra,
sem napirend előtti felszólalásra
engedélyt nem ad. Hangoztatják
azonban, hogy a kérdést bizonyos
formában mégis felvetik még a mai
ülésen. Állítólag találtak is formát
arra, hogy a házszabályok keretei
kőzött tárgyalják. A formáról azonban
mélyen hallgatnak. A kormánypárt,
a keresztény gazdasági párt, a
fajvédő keresztény szocialista és
jobboldali pártok a végsőkig cl
vannak szánva, hogy minden olyan
Ítélettel szemben, amely Beniczky
tekintélyromboló eljárásának pártjára
kel, energikus visszautasítással felelnek.
Ebben a tekintetben teljes mértékben
csatlakoznak hozzájuk a legitimista
képviselők. Mint ismeretes,
Nagy Vince indítványt jegyez be az
indítvány könyvbe, amellyel 21 lagu
politikai bizoltság kiküldéséi javasolja.
Az indítvány a jobboldali pártok
körében nagy felháborodást
keltett. Hir szerint a jobboldali pártok
alkalmat keresnek arra, hogy
Beniczky Ödön "ádaskodó támadásAvil
kapcsolatban az egész ország
közvéleményének nevéb?n ocösen
demonstráljanak az államfő személye
mellett.

A nemzetgyűlés mai ülésén a képviselők
szokatlanul nagy számban
jelenlek meg.

Az ülést tizenegy óra elött nyitotta
meg Scitovszky Béla elnök. Kegyeletes
szavakkal emlékezik meg Heinrich
Ferenc haláláról. Jelenti, hogy
Szabó Sándor, Peidl Gyula és Hegy-
megi-Kiss Pál a Somogyi—Bacsóügyben
napirend előtti felszólalásra
kértek engedélyt. Ö az engedélyt
nem adta meg. Peidl Gyula és Hegy-
megi-Kiss Pál a Házhoz fellebbeztek.
Kérdi tehát: megadja-e a Ház Peidl
Gyulának az engedélyt a napirend
előtti felszólalásra?

ülése

Élénk felkiáltások a baloldalon:

Igen I

Élénk felkiállások a jobboldalon:

Nem!

Az elnök ezután szavazásra teszi

a kérdést. A jobboldal állva szavaz

és elutasítja Peidl kérését. (Nagy zaj

a szélsőbaloldalon.)

Felkiáltások a szociáldemokraták


nál : Védik a gyilkosokat!

A zaj Iccsillapullávaf az elnök

szavazásra teszi fel a kérdési Hegy-

megi-Kiss Pál kérelme ügyében is.

A kérelmet a többség szintén eluta


sítja.

A folytontaríó nagy zaj csak akkor
csillapodik, amikor az elnök jelenti,
hogy l\'üss József, a miniszterelnök
helyettese kiván szólani.

Vass József beszéde

Vass József, a miniszterelnök he


lyettese: Annak az ügynek a kapcsán,
amely egynéhány nap óla az
ország társadalmi és politikai közvéleményét
lázas i/gatotiságban tartja...

Peidl Gyula: Az ország becsüle


téről van szó! (N\'.gy zaj.)

Esztergályos János: Az igazság

az, hogy a gyilkosok szabadon jár


nak. (Nagy zaj.)

VŰSS József — a zaj kissé lecsillapítván
— folytatja beszédét: Politikamentesen
kivánok beszélni, azért,
mert ennek az ügynek két momentuma
van és mind a két momentum
teljesen politikamentes. Az egyik momentum
arra a vallomásra vonatkozik,
amelyet a Somogyi—Bacsó-gyilkosság
ügyében tettek. Ez az ügy
birói kézben van, ebbe tehát politikát
belekeverni nem is lehet. A másik
momentum a nemzet egyetemességét
érdeklő és épen ezért nem politikai
momentum. Ez a gyilkosság, amely
1920-ban történt, már többször foglalkoztatta
a közvéleményt. Az akkori
miniszterelnök a megelőző nemzetgyűlés
harmadik ülésén már kielégítő
nyilatkozatot tett.

Horváth Zoltán : De nem beszélni,
hanem cselekedni kell, azt mondották!

Peidl Gyula és a többi szocialista
képviselő is a padot csapkodják és
t^y kiáltoznak.

. Vűss József: Ez az ügy birói kéz


ben volt éveken keresztül és czideig

nem sikerült az ügyet teljesen

tisztázni.

Nagy Vince : Mi van a felbujtóval ?

t.Peyer Károly: Soltész ott van a

honvédelmi minisztériumban. A hon


védelmi minisztériumnak tudnia kell

róla. Az aranyórát helcken keresztül

hordta ni igánál.

Vass József: Azokban a szomorú

és viharos időkben, amelyekbe or


szágunk, államunk és nemzetünk

1918 októbere után került, még na


gyon sok gyilkosság történt, amely


nek az ügye szintén nincsen tisz


tázva. A Somogyi-Íiacsó-Ogy bizonyí


tékok hiányában nem volt befejezhető.

Az egész ügyre vonatkozó akta ren


delkezésére áll a nemzetgyűlés bár


melyik tagjának. Letétetett a Ház

asztalára. Számtalanszor felszólítot


tak mindenkit, hogy aki akár jogo


san, akár indokolatlanul abban a

véleményben van, hogy bizonyítéko


kat tud produkálni, álljon elő és

produkálja ezeket a bizonyítékokat.

Klárik Ferenc félig feláll ülőhelyéről
és ezt kiálltja Vass József helyettes
miniszterelnök felé:

A miniszter a gyilkosokat védll

(Óriási zaj a Ház minden oldalán.)
Vass József ujjal mutat Klárik Ferencre
és emelkedett hangon mondja :

— Felkérem a képviselő urat,
szíveskedjék a folyosón ezt két ember
előtt megismételni, nehogy az
immunitás védje, mert igy a bíróság
elé állíttatom.
(Nagy zaj a baloldalon tüntető

taps a jobboldalon és a középen.)

Vass József: A jól beharangozott
Beniczky-féle vallomást várva, azt
vélhettük, hogy ez a vallomás, amelyet
másfél esztendő óla szakadatlanul
emlegetnek, végre tisztázni fogja
a függőben lévő kérdést. Ebben a
tudatban és a legjobb szándékban
adatolt meg a felmentés a volt belügyminiszternek
a hivatalos titoktartás
alól.

A felmentés megadatott kizárólag
arra a célra, hogy az üggyel megbízott
biró vagy birák a felvilágosítást
megkapják. Hogy ez a vallomás
nem a nyilvánosságra való, mulatja
az is, hogy a kihallgatás alkalmával
a biró a maga hatáskörén belül zárt
ülést rendelhet el.

Véleménye szerint ez az ügy nem
tartozik a nemzetgyűlés elé. A kormány
ugyanazon az alapon áll ebben
a kérdésben, mint az 1920 feb-

ElílUctW áfa: Cgj bó™ 30.000 kanra
Hiloia tó/t 90.000 kooju


ruárjában elhangzott miniszterelnöki

kijelentés.

A miniszterelnökhelyettes további

szavait elnyeli az óriási zaj.

Vass József (emelkedett hangon):

Nem tudok negyven ember orditásá


val szemben beszélni! (Ledobja a

ceruzáját.)

A jobboldat tüntetően tapsol. Az

egész teremben óriási a zaj.

Felkiáltások az ellenzéken: Rendre,

rendre!

Scitovszky Béla elnök: A minisz


ter ur nem használt sértő kifejezést.

A szocialisták kórusban kiáltják :

A miniszter ur ordil, ordít, ordít...

Vass József: Én magam is sértő


nek találom kifejezésemet.

Nagy Vince (az elnök felé): Men


jen el! (Nagy zaj.)

Vass József: Öljenek össze az

urak, a honvédelmi miniszter és én,

és méltóztassanak előterjeszteni, me


lyek azok a bizonyítékok, amelyekkel

a tetteseket ki lehet nyomozni. (Óri


ási zaj a Ház minden oldalán.) E

helyről szólítok fel mindenkit, aki


nek tudomása van, hogy akár bizal


masan, akár nyíltan . . .

Horváth Zoltán: Letartóztatják a

tanukat I (Nagy zaj a bal- és szélső


baloldalon)

Vass József: A fejemmel felelek

érte. E helyről szólítok fel mindenkit,

hogy akár nyiltan, akár bizalmasan

méltóztassék produkálni nekünk a

bizonyítékokat. Sem Bethlen, sem a

kormány, sem én a papi palástom


ban nem volnánk kaphatók arra,

hogy ilyen gyilkosokat fedezzünk,

hogy ha eltávozom erről a helyről,

vérfoltok ütközzenek ki papi palás


tomon.

(Nagy taps a jobboldalon és a középen.)


Nemcsak a szociálistáknak van
siratni valójuk. Van siratni valója
a nemzet minden rétegének. Legyilkolták
a keresztényszociálisiák lapjának
szerkesztőjét, Vermest is.

Bár minden büntettet kiderítettek
volna és az" volna a kívánságunk,
hogy ne méltóztassék ezt a kérdést
a politikával összekapcsolni. Kérem
a szociáldemokrata pártol, méltóztassék
egészen csillapíthatatlan igazságérzetét
kiterjeszteni minden más
ilyen kideritellen aljasságra, különben
kénytelen lennék azt hinni, hogy
politika van a kérdésben.

Peidl Gyula (kezét rázva kiált az
elnök felé): Személyes kérdésben
kérek szót! \'


1925 junlus 4.

ZALAI K0ZLONV

Felkiáltások a szociállsták padjaiban:
Valamennyien helyeseljük a
miniszterelnök szavait I

A kormányzói hatalom az erkölcsi
törvények alapján áll
Vass József: A másik momentum,
ami nóvum a Beniczky-ogyben, a
lehető legmélyebb felháborodást váltotta
ki mindazok lelkéből, akik felül
tudnak emelkedni pártszenvedélyekés
egyéni gyűlölködés színvonalán.
Vass utolsó szavai teljesen elvesznek
a tüntetésszerü tapsviharban,
amit az egységespárti képviselők rendeznek.
Vass József: A kormányzói hatalom
fogalmában két elem egyesül,
az egyik az erő, a másik a tekintély.
Azért a tekintély, mert a kormányzói
hatalom az erkölcsi törvények alapján
áll.

A forradalom vágányán

Vass József: A legveszedelmesebb

támadás az állam belső rendje ellen,

amikor az államfő: a király vagy

kormányzó személyéhez próbálnak

hozzányúlni.

Vass József: Az egyetlen nóvum
az, hogy Beniczky megpróbálta vakmerő
és eléggé el nem Ítélhető
módon a magyar államfőt, a magyar
kormányzó személyét sirbarántani,
az egész ügyet a bíróság
kezéből át akarják terelni a politika
vágányára, amikor a nagynehezen
konszolidálódó állam vágányát át
akarják váltani a forradalom vágányára
Nem azért beszélek, mert ez,
mint a miniszterelnök helyettesének,
kötelességem. Mint egyszerű polgár
Is a legelemibb kötelességemnek
tartanám, hogy felemeljem tiltakozó
szavamat és megköveteljem az államfőnek
kijáró feltétlen tiszteletet.
> Horthy Miklós szerepét ezekben a
történelmi időkben — mondotta

Tommy fél a nőtől

Irta: Péchy-HorvAth Rcznó C2)

— Mindig gyáva voltam, mint valami
kisleány és azért érzem, hogy az
örök körforgás törvénye rajtam ís
be fog teljesedni. Szóval majd bekap
egy béka. A magam békája.
Megint csak babrálgatla a kopott,
zsíros tányérsapkát, amelyen különösnek
tetszeti most őfelsége az
angol király monogramjával diszitett
széles sapkajelvény.

— Félek egy nőtől, egy húszéves
leánytól, aki erősebb nálam, bár
sohasem mértük össze az erőnket.
De különben így sohasem fogja
megérteni a dolgot. Elmondom hát
az esetet magát.
— Én ezt a népet sohasem fogom
megérteni. Itt mindenki kirándul,
mindenki a hegyeket bújja.
Minden gondolatuk, minden érzésük
a szabad természet. Én magam is
természetimádó vagyok, a lelkemet
csak künn tudom_ dalra és vidámságra,
elégedettségre hangolni, de a
hegyeknekfez a patologikus szeretete
rajongásig felfokozott, imádatszerü
hódolata előttem merőben idegen.
Ha egy ifjú pár kirándul, odakünn
nem egymást élvezik, nem egymásban
gyönyörködnek, nem merülnek
el egymás szemeinek mély tavában.
Hanem folyton — bár összebújva —
a hóhegyeket, a szikla-monstrumokat,
a magasból leomló, dörgő vizzuha-

Vass József többek köiölt, — a
történelem fogja megállapítani. Az
ő személye volt az egyetlen biztosíték
az ország akkori alélt helyzetében,
hogy még nagyobb kilengések
nem történtek és végül is a konszolidáció
útjára léphettünk.

A legerélyesebben tiltakozom az
ellen, hogy valaki is merészelje a
tulajdonképpen védtelen államfőt
ilyen vádakkal

A vihar ujult erővel tör ki és a
miniszter szavai ismét elvesznek a
a közbekiáltások özönében.

Vass József miniszter azonban

emelt hangon, a zajt túlharsogva

folytatja beszédét:

Tiltakozom a legerélyesebben a
politikai élet megmérgezésc ellen.
Amikor a miniszterelnök külföldön
jár, s útjától függ az ország gazdasági
talpraállilása, miért van szükség,
hogy a külföld felé kedvezőtlen
képet állítsanak. Meg vagyok róla
győződve, hogy a magyar államfőt,
a magyar kormányzót valamennyien
hódoló tiszteletben tartjuk és nem
fogjuk megengedni, hogy bárki az ő
fcnkfllt személyét bánthassa. (Nagy
taps a jobboldalon.)

Peidl Oyula személyes kérdésben

kér szót, közben azonban Scitovszky

Béla elnök az ülést öt percre már

fel is függesztette.

Félegy órakor Scílovszky elnök

újból megnyitja az ülést.

Peidl Gyula személyes kérdésben

kér szót, miután Vass József mi


niszterelnökhelyettes beszédében több

szőr aposztrofálta a szociáldemok


rata pártot.

Scilovszky Béla elnök: A ház


szabályokra való hivatkozással meg


állapítja, hogy Peidl Oyula csupán

a napirend letárgyalása után szólal


hat föl.

tagokat, az ezüstcsipkés, liósipkás.
csúcsokat nézik és a térképeket bújják.
A svájciaknak a természet iránti
határtalan és örök rajongása nekem
furcsa és kissé ellenszenves, mert
bizonyos egyenruhaszerüséget vélek
benne felfedezni. Mindenki köteles
szeretni és megmászni a havasokat,
mert azok az ország specialitásai.
És ezért némi idegenkedéssel engedem
közelembe a svájci embert, ezt
a ridegnek, önzőnek, hétköznapi léleknek
bizonyuló lényt

— Ön ismeri Oustl kisasszonyt,
a nyomdánk egyik berakólányát.
Kimondottan svájci tipusu leány;
szerény, vidám, pirospozsgás, házias,
tiszta a bosszantásig, szorgalmas és
— természetesen — szenvedélyes
hegymászó. Valahogy megszerettük
egymást. Amikor észrevettem, hogy
nem vagyok neki idegen és semmiesetre
sem az a vadidegen külföldi,
akitől ők általában őrizkedni szoktak
és akitől feltűnően húzódoznak,
akkor szóbahoztam neki, volna-e
kedve egyszer majd velem eljönni
innen, mint a törvényes feleségem.
Oustl ettől kezdve a menyasszonyomnak
tekintette magát és az életmódján
csak annyiban változtatott, hogy
a kirándulásaira engem is magával
vitt. És itt keletkezett a baj. Addig
ugyanis," amig csak a Zürich környékén
magasodó sziklaóriásokat
kerestük fel vasárnaponként, könnyű
volt a helyzetem. Addig én Is vele

Ezután rátérnek a napirendre,
melynek első szónoka Szakdcs Andor,
aki történelmi példákat hoz fel
arra, hogy a szőnyegen forgó javaslat
nem felel meg a haladás
szellemének.

A javaslatot nem fogadja el.

Meskó Zoltán: A kormánypárt a
választójog kérdését nem tartja pártpolitikai
kérdésnek, kizárólag az ország
érdekeit tartja szemelőlt, amikor
a javaslatot elfogadja.

Létay Ernő általános titkos választójogot
kiván az analfabéták részére
is. Uj javaslat beterjesztését kéri.

ííatitz Oyula nem fogadja el a
javaslatot.
Elnök a vitát félbeszakítja. A napi

rendi indítványhoz Peyer Károly szól
és kéri a Somogyi—Bacsó-ügy holnapi
napirendre tűzését. Hosszabb
vita után ezzel szemben az elnöki
javaslatot fogadják el.

Peldl Oyula 6zemélye6 kérdésben

szólal fel a miniszterelnök-helyettes

délelőtti beszédével kapcsolatban. Ki


jelenti, hogy a szociáldemokratapárt

minden gyilkosság kinyomozásában

segítségére, van a kormánynak. A

Somogyi—Bacsó-ügyet nem kell po


litikai térre terelni, de ebben a kor-\'

mány járjon elől jó példával.

Vass József dr. válasza után Sze


der Ferenc és Esztergályos János

mondták el interpellációikat.

Ülés vége fél 8 órakor.

A Beniczky-ügy

A volt belügyminiszter ma kerül a vizsgálóbíró elé
Az ügy iratai a wádtanáus előtt — Andrássy Gyula
gróf Budapestre érkezett

Budapest, l\'jntus 3

Az ügyészségről tegnap utalták át
Beniczky Ödön ügyében az iratokat
Medvcs-Medico vizsgálóbíróhoz. Az
ügyészségre már áttelték a letartóztatott
Beniczky Ödön ügyének aktáit
és az ügyészség ma juttatta el
azokat a vizsgálóbíróhoz. Értesülésünk
szerint a vizsgálóbíró már tegnap
áttanulmányozta az ügy iratait
és ma fogja kihallgatni Beniczky
Ödönt. Itt említjük meg, hogy Beniczky
Ödön pénteken ismét a bíróság
elé kerül, mert ekkor fogja tárgyalni
a Kiayzelltanács Beniczky
egyik párbaj-ügyét, amelynek tárgyalására
Beniczkyt letartóztatásából
fogják elővezetni. ^

A Magyar Hírlap értesülése szerint
a vizsgálóbíró addig nem kezdheti
meg Beniczky Ödön kihallgatá


tartottam azzal ,a társasággal, amely
a vasárnapjait pihenés helyeit őrületes
testi megerőltetésekkel 2—3

sát, amig a vádtanács nein intézi el
a lap elkobzása miatti felfolyamodást.
A Bcniczky-ügy iratait most
a vddtandcshoz küldték.A Magyar Hirlap értesülése szerint
Andrdssy Oyula gróf polgárdii
tartózkodását megrövidítette, hogy
résztveliessen a Beniczky-ügyből keletkezett
parlamenti mozgalomban.
Andrássy ma visszaérkezik a fővárosba.
*

A Magyarországi Újságírók Egyesülete
választmányi ülésén többek
közt az Az Újság betiltásával is foglalkozott
s elhatározta, hogy érintkezésbe
lép a kormánnyal a sérelmes
határozat visszavonása érdekében.
A választmány, elhatározta, hogy
az Az Újság munkatársait szükség
esetén legmesszebbmenő támogatásban
részesíti.

ahol még volt némi vegetáció, mert
kereste a hüttét, amelyben az éjszakára
meg akart pihenni. A hütlére

t ugyan nem akadt rá, ellenben az

ezer méteres hegyek megmászásával j

szokta kitarkázni.

— Hanem egyszerre Quslléknak
eszükbe jutott, hogy komolyabb túrákra
is illenék elmentünk. Ettől
kezdve folyton tervezgettek. Térképeket,
vasúti menetrendeket, turistakalauzokat
tanulmányoztak és igy
cselekedett Oustl is. Ha néha esténként
együtt maradhattunk pár negyedórára,
biztosan egy tucatnyi hegyóriás
nevet duruzsolt a füleimbe a
megszokott szerelmi suttogás helyett.
És sétaközbenv szögescipőkel, jégcsákányokat,
főzőedényeket hajkurászott
a kirakatokban.

— Végre elhatározták a túra napját.
öten-hatan Surlejbe utaztunk,
hogy onnét kezdjük meg nyaktörő
utunkat a Piz Bernina gerincén az
Emgadin-völgy legfelségesebb ormára.
Surlejben elváltunk egymástól,
mert a terv Szerint mindenki másmás
uton, egyedül volt köteles felhaladni
a havas gerincén. A találka
odafenn volt.
— Gustl tehát szintén egyedül
Indult neki a nyaktörő útnak. Hátizsákjában
két napra való élelmiszert
vitt magával, mivel annyi időre terveztük
a nehéz kirádulásl. Alkonyati
szürkület táján már fenn is járt a
havas gerincén s bár rohamosan
sötétedett, nem állapodott meg ott,
utat eltévesztette a sötétben és lezuhant.
A szerencsétlenséghez némi
szerencse is járult, amennyiben olyan
szakadékba esett, amelynek fenekén
magas, több méternyi hóréteg gyűlt
össze. Ebbe a hótömegbe a leány
teljes súllyal zuhant bele, szerencsére
azonban semmit sem sérült
meg noha a hótömegbe majdnem
teljesen belefuródolt. Sokáig kiabált
most, de választ sehonnan sem kapott.
Az éjjelt tehát a szakadékban
töltötte, de ott töltötte a másik napot
és éjszakát, sőt a harmadikat is.
mert teljesen két napig volt a mély
hasadék fenekén.

— Talán még tovább is olt maradt
volna, de ekkor elfogyott minden
elemózsiája. Mi persze a kél
nap alatt lázasan kutattunk utána,
menlöexpediciót is szereltünk fel,
de hiába. Nem tudtunk a nyomára
akadni. Oustl a két nap alatt mindent
megevett, ami a hátizsákjában
volt. Most világos volt elölte, hogy
ha nem menekülhet, a turistámból
kieső mély szakadékban éhhalál vár
reá. És ekkor ahelyett, hogy rendis
és meggyökeresedett női szokás
szerint sirni, sivalkodni és ájuldozni
kezdett volna, meglette, amit hasonló
körülmények közölt csak kevés nő
tett volna meg. Erejének utolsó és

1925 június 4.

ZALAI KÖZLÖNY

S

BELFÖLDI HÍREK


Felmentett szerkesztő. A tábia
felmentene Tóth Lászlót, a Nemzeti
Újság szerkesztőjét, aki Vdmbéry
Rusztemről októberi szereplésével
kapcsolatban cikket irt.

Megölte a Salvan-sav. Hódmezővásárhelyen
legutóbb hibás készitrnényü
Salvan-savtól egy ember
meghalt és tíz megbetegedett.

Klebelsberg gróf üdvözlése. Az
egységespárt csütörtök esti értekezletén
üdvözli Klebelsberg Kunó gróf
kultuszminisztert, az olasz király
részéről ért kitüntetése alkalmából
és ezen az értekezleten parentálja
e\\.Heinrich Ferencet.

A Tábla Ítélete az agárdi gyilkosság
ügyében. Székesfehérvárott
egy éve kötél általi halálra Ítélték
Vajas János hentest, mert Heiczeg
József volt csendőrrel Szabó György
budapesti korcsmárost Agárdiban
megölték és kirabolták. Herczeget
ekkor felmentették. Minthogy a közben
román területen kémkedés gyanúja
miatt elfogott Vajast csak ugy
adták ki, ha itthon nem ítélik halálra,
a Tábla tegnap a halálos ítéletet
életfogytiglani fegyházra változtatta,
a felmentett Herczeget szintén életfogytiglani
fegyházra ítélte.

KÜLFÖLDI HÍREK

Moszkvából Irányítják a kínai
forradalmat. Sanghaiban a helyzet
egyre fenyegetőbbé válik. Az idegen
követségek 2000 főnyi csapatot kérnek
Sanghaiban a rend helyreállítására.
Olasz és amerikai torpedonaszádok
már tengerész-legénységet
szállítottak a partra. Az amerikai

kétségbeesett megfeszítésével, egyedül
és félig éhenhalva, kimászott a
szakadékból... Szerencséje volt, hogy

önkéntesekre járőr-szolgálat közben
egy színházból rálőttek, kik géppuskatűzzel
válaszoltak és 300 bennlévőt
letartóztattak, kiket azonban
tegnap szabadon bocsátottak. A felkelést
főleg orosz és kínai kommunista
agitátorok munkájának tulajdonítják


Francia kutató indul Amundsen
után. Charcot francia sark-kutató a
francia tengerészeti minisztériumban
bejelentette abéli szándékát, hogy
hajón Amundsen felkutatására indul.

Matteottl halálának évfordulója.
Junius 10-én egy éve Malteolti
meggyilkolásának. Az olasz ellenzéki
pártok e napot nemzeti ünnepnek
tekintik s tüntetéseket rendeznek,
hogy kellemetlenkedjenek Mussolininek.
A fascista párt vezértitkára
minden intézkedést megtett a tüntetések
megakadályozására.

Pünkösdi szentté-avatás Rómában.
Rómából jelentik: Pünkösd vasárnapján
folyt\' le a Szent Péter
Bazilikában az elmúlt század egyik
legérdekesebb egyéniségének, Vianney
János volt falusi plébánosnak
szentté-avatása, amely iránt óriási
érdeklődés nyilatkozott meg. Vianney
János szentté-avatását öröm-mise követte,
amelyet fényes segédlettel
maga a pápa pontifikált. — A
szentté-avatott plébános a legkiválóbb
egyházférfiak közé tartozott s
nemcsak Franciaországban, hanem
egész Európában ismerték nevét.
Gyóntatószékét valósággal ostromolták
a hívek s nem egyszer 16—18
órát i« gyóntatott. Piusz pápa állandóan
íróasztalán tartotta Vianney Já


nos szobrát és már 1905-ben bol


doggá avatta Őt.

bapaume-i csatában a német géppuskák
kattogó ugatására, a sziporkázó
kézigránáttüzre és a bőgve le


pompás turistacsákánya a zuhanás • i suttyanó gránátszalvékra legfeljebb

pillanatában sem oldódptt le a kézcsuklójáról
és igy vele együtt került
le a szakadék fenekére. Ha ez-a
kis fényes acéltárgy nincs, biztosan
odaveszett volna. Rettentő kínnal,
fáradsággal és egészen kiürült gyomorral
fel tudta küzdeni magát a
szakadék fenekéről a felszínre. A
dantei alvilágból a jó Isten fényes,
Udc és illatos napfényére...

— És amikor roskadozó inakkal,
szédülő fejjel felért a meredéiy szélére,
akkor látta, hogy a hütte,
amelyet két nappal azelőlt annyira
keresett az éjjeli szállás miatt, de a
sürü havasi sötétség következtében
fel nem fedezett, alig pár lépésnyire
áll a szakadék szájától... Most még
egy hatalmas, impozáns energiára
valló teljesítmény következett: csákányával
feltörte a hütte ajtaját,
aztán ott, háromezer méternyi magasságban,
rádobta magát az illatos
havasi szénával kitöltött ágyra. Aztán
teljes két napig aludt, egyfolytában,
öntudatlanságig harapózott
álomban... Elnyomta a végső fáradtság,
a tökéletes kimerülés. így és ott
akadt rá az a mentöexpcdició, amelyet
mi küldtünk ki a keresésére s amply
már csak a holttestét remélte feltalálni.
Két napig aludt, egyfolytában...

Tommy, a derék angol fiu, aki a

hegyeset pökött mélységes megvetésében,
Tommy most szinte kétségbeesetten
nézett rcaga elé, mint az az
ember, aki életének legöldöklöbb
dilemmájához érkezett el. Gyámoltalanul
forgatta kezében a lapos
sapkát és szánalmasan ismételgette,
hogy neki végre számadást kell végeznie
magával.

— Félek ettől a lánytól I — hajtogatta.
— Én, aki férfiatlannak
tudom magamat, puhának és gyengének,
nem merem a sorsomat öszszefüzni
az övével, aki csupa energia,
határozottság és nyers germán erő.
A házasságunk egyenlőtlen erejű
felek egészségtelen szerződése lenne.
A tüz és a viz házasodnának össze.
Én lennék a nő és ő lenne férfi. És
azt mégsem lehet, ugye ?
Fejébe csapta az angol király monogrammjával
díszített gyűrött sapkát.
Az ellenzőt mélyen a szeme elé
húzta. Mert ebben a pillanatbarf a
park tó felőli részén pajzán napsugár
hasított keresztül a mélyzöld
lombboltozaton és a távol hóhegyek
ormai gyémántsziporkákat csillogtatva
villantak meg. Tommy nem
volt kiyáncsi Engadin távolról iderémló
misztikumaira. Nem akart
farkasszemet nézni a zsarnoki, rettentő,
mágneses havasokkal. (Vége)

Rendbehozzák a
nagykanizsai temetőt

Kiirtják a nem oda való fákat és
bokrokat — Az elhagyott sírokat
a város veszi gondjaiba

Nagykanizsa, junlas 3

Körülbelül hat esztendeje, hogy a

városi gazdasági hivatal a tanács

hozzájárulásával minden akadályon

keresztül kivívott annyit, hogy a nagy


kanizsai keresztény temetőben elsza


porodott és terebélyesre nőtt 400-nál

több erdei fát kivágathatta és elár


verezte.

Azóta temetőnkben újból annyira
elszaporodtak az oda nem való fák,
bokrok, hogy sok helyütt inkább
valami ősbozótnak, mint emberi hamvakat
takaró sirdombnak vélné az
ember különösen az elhagyott sírokat.

Ott burjánzik a sirok felett cse


resznye, dió, barack, vadgesztenye,

bodza, szil, akác, kőris, kökény, ku


tyafa, elbokrosodott vadrózsa, orgona,

kecskerágó, iszalag stb. a legbujább

és legváltozatosabb vegetációban.,

A temetőbe egyáltalán nem való

növényi kuliura tartozéka természe


tesen a gyomfélék egész erdeje, ami

benőtte az esztendők óta gondozat


lan sirokat s onnét egyre terjedve,

elgazositotta a gondozott sirokat is,

különösen a sirközöket és utak mentét.

Ezeken kivül a temetőben járva


kelve több helyen is hatalmas szemét


telepekre bukkanunk, ahol a külön


féle temetői hulladékot gyűjtötték évek

óta halomra.

Ha a temető rendbehozásáról mi


előbb gondoskodás nem történnék,

ugy néhány év múlva ismét a 6 év

előtti helyzet állna elő: árnyékos

erdő lenne a temetőből, ami ha szép

is a regényes hajlamúak számára,

de a kegyelet céljait semmi esetre

sem szolgálja.

Fák és bokrok kiirtása

A városi tanács a temetőgondnokság
előterjesztésére s a gazdasági
hivatal véleményezése alapjáV;-elrendelte,
hogy augusztus l-ig minden
sírról ki kell irtani az odú nem való

fákat, bokrokat, melyek a temetőbe

nem valók s a benne való közleke


dést megnehezítik.

A fák ki.rtása azért is szükséges,
mert "a város tervbevette, hogy pontos
temelói katasztert fektet fel. Ezideig
ugyanis az a helyzet, hogy a
nagykanizsai temetőben nyugvó halottak
nincsenek sehol feljegyezve,
lajstromozva. A törzskönyvezéshez
azonban feltétlen szükséges a temetőparcellák
rendbehozatala.

A temetőgondnok augusztus l-ig
jelenteni fogja azokat a sirhelytulajdonosokat,
kik a tanács határozatának
nem tettek eleget. Ezután a város
ilyen esetekben saját belátása
szerint fogja a fákat kivágatni a
sirhelytulajdonosok költségére.

A temetőbe nem való fák és bokrok
kiirtása annyival is inkább kötelessége
mindenkinek, mert az elhatalmasodott
fák nemcsak azt a sírt
csúfítják el, amelyiknek talajából ki


nőttek, hanem lehetetlenné teszik
beárnyékolásukkal, bozótjaik terjedésével
a szomszédos sirok rendbea
tartását, virágok kiüitetését is.

Rendbe kell hozni az összes
sirokat

Elrendelte a városi tanács a sírok
közt fekvő 15—20 gyom-, koszorú
stb. temetői hulladékhalmoknak eltakarítását
is. Evégből az összes sirokat
hozzátartozóiknak rendbe kell
haladéktalanul hozniuk s a kikerülő
hulladékot a temetőgondnok által
kijelölt szemétlerakó helyre kell hordaniuk.
A gazdasági hivatal aztán
ezeket a halmokat elhordatja a város
köztisztasági, esetleg gazdasági fogataival.


Elhagyott sirok bejelentése

Hogy a város a felettébb szükséges
törzskönyvezést megejthesse, minden
sirhelytulajdonost felhívott, hogy
az olyan sirokat, melyek övéik szomszédságában
teljesen gondozó nélkül
vannak, sürgősen jelentsék be Áts
József városi temetőgondnoknál. Egyúttal
lehetőleg jelentsék fr sírban pihenő
nevét is s ha tudják, élő hozzátartozóik
hollétét.

Az elhagyott sirok rendbehozásáról,
a rajtuk nőtt fák, bokrok kivágásáról
a város fog gondoskodni. Az
ilyen elhagyott sirok száma megközelíti
a négyszázat.A temetőnk rendbehozására vonatkozó
eme tervek és rendelkezések
remélni engedik, hogy mielőbb megszűnik
az elhanyagoltságnak az a
látszata, amit ha valójában nincs is
meg akkora mértékben, épen a sok
oda nem illő fa és bokor, az elgazosodott
sirközök s a gondozók
nélkül maradt, elhagyott sirdornbok
okoztak temetőnkben.

Épen ezért városunk lakosságának
legnagyobb része örömmel fogadja
a városnak ezt a megmozdulását s
legtöbben kész örömmel sietnek eleget
tenni a felhívásoknak, mert belátják,
hogy ezzel tartoznak elhunyt
kedveseik emlékének.

Letenyei feljegyzések

Leegyszerűsített hősök ünnepe
A sport-szerető letenyei lányok
Felemás cipőben a korzón
Ahol a vasutat csak hírből ismerik
Letenye, Junius 3

Pünkösd vasárnap.

Az országban szerte erre a napra
esik az idén a kegyeletes nemzeti
ünnep: a világháborúban hazájukért
életüket áldozott hősök országos ünnepe.
Ezt a napot kormányrendelet
értelmében mindenütt meg kell ünnepelni,
hogy a szenvedésektől sújtott
nép erkölcsi erőket meritsen
martir-fiainak emlékezetéből.

Letenye...

Kora reggel, a pünkösdi ünneplő
hangulatban harangszó csendül Misére
hívogató, mélyen zengő ünnepi
harangszó .. . Amilyen a nagy városban,
Nagykanizsán olyan régóta
ismeretlen. Letenyén visszaszerezték
már a harangokat s most azok sza-

V


ZALAI KÖZLÖNY 4 1925junius 3.

vára sietnek pünkösdi misére olyan
tömegben, hogy Urfelmutatáskor nagy
csapat asszony, leány már a templomajtón
kivül térdepel le a kiszűrődő
csengetyüszóra.

Mise után, egy-két ünneplőre ideszakadt
városi ember, vártuk a hősök
országszerte cnapon tartott emlék-
ünnepélyét. Annál is inkább vártuk,
mert előző este doboltak róla
valamit. Ekkor tudtuk csak meg,
hogy a letenyciek mennyivel több
praktikus érzékkel rendelkeznek, mint
például mi, nagykanizsaiak. — Mig
Nagykanizsán fényes ünnepség, liosz


szu műsor telte szépcmléküvé a;hósök
napját, addig a letenyeiek nem
vesződtek ünnepi program összeállításával,
hanem sokkal egyszerűbben,
de hasznosabban, kiállítottak egy
asztalkát s annál minden ceremóniális
külsőség nélkül gyűjtöttek a hősök
temetője céljaira. Arról aztán
már igazán nem tehetnek a gyűjtő
asztalnál üldögélők, hogy a falu
népe mindössze 45.000 koronát adott
össze ilyenformán a nemes célra.

Ennyit a lelcnyci hősi ünnepről.

*

Lctenyén, különösen ünnepnapokon
élénk sport-élet uralkodik. Ennek
ébrentartói azonban, majdnem
kizárólag a letenyei jeunesse d\' oreé
leánytagjai, kik például épen pünkösd-
vasárnap (lélután is olyan kugliparthiet
rendeztek a kaszinóban,
hogy férfiember csak nézőnek állhatott
a közelükbe s bizony még azok
is megirigyellek egynéhány kitűnően
sikerüli dobást.

Egyik délután házi ping-pong verseny
izgalmai tartották elfoglalva a
letenyei társaságot.

A sportnak egy különös előszeretettel
űzött ága Letenyén a rákászás
és eprészés. A Fintafa melletti lépésszéles
patakocska az egyikre, a mellette
húzódó hatalmas erdő az eprészésre
és gombázásra nyújt sok
alkalmatosságot, öreg, fiatal, ifjú és
leány nagyobb csoportokba verődve
indul el szép ünnep-délutánokon s
bizony megesik ilyenkor az a csoda,
is, hogy a rákok mellé ifjú szivek is

hálóba keverednek.

Korzó is van Letenye nagyközségben.
Mindössze annyiban különbözik
a városi korzótól, hogy délután
mindig külön megbeszélés tárgyát
képezi, megtartják-e estére a korzót
vagy sem. Persze, ha nincs holdvilág,
nincs korzó sem.
A korzón különben épen ugy sétáltatják
a kosztümöket, mint bármelyik
nagyvárosban. Pünkösd-vasárnap
este azonban az is megtörtént,
hogy egy letenyei társaságbéli
leány egyik lábán fehér fél-, a másikon
fekete egész-cipőben jelent
meg a vacsora utáni korzón. Indokul
csak annyit jelentett ki, hogy
fáj a lába a félcipője másik felében,
ami azonban nem indok ahhoz, hogy
otthon maradjon.
A korzónak másik érdekessége
volt ugyanekkor — rossz nyelvek
szerint máskor is — a kávéházi billiárd-
asztal, melynél felgyűrt ingujj


ban, félrecsapott kék-kölényben krétázta
a dákót a parthie egyik játékosa.

Csak épen, hogy a vasutat nem

ismerik Letenyén. Sokan legalább

is a falusiak közül csak a képes

családi kalendáriumban láttak gőz


masinát. Pedig Letenye járási szék


helyi méltóságot viselő nagyközség

az ehhez szükséges összes hivata


lokkal és igényekkel. Rengeteget

keseregnek emiatt, szidják, akit

épen szidni szokás, — csak épen

hogy nem történik semmi az áldat


lan közlekedési viszonyok megvál


toztatására.

Vége-hossza nem lenne a letenyei

életből ellesett apróságok leírásának.

Végelemzésben valamennyi arra a

szolfcoru meggyőződésre vezet, hogy

egyik legfejlődésképesebb, értékes

magyar nagyközségünk közleke


dési viszonyainak rendezetlensége

folytán majdnem teljes szellemi és

gazdasági tespedésre van kárhoztatva.

Idegbetegek ingyenes

orvosi vizsgálata

A mai ideges világban nagy szol


gálatot fog tenni az emberiség egész


ségére Vass József népjóléti minisz


ternek legújabb rendelete, mellyel a

budapesti lipótmezei elmegyógy


intézetet utasitolla, hogy nyilvános

ingyenes tanácsadóhciyeket létesítsen

kedély és idcgbajo&ok számára.

A miniszter vonatkozó rendeletét

a következőkben ismertetjük:

Vass József népjóléti\' miniszter
rendelete értelmében az állami elme
és ideggyógyintézet igazgatója és
főorvosai hétfőn, szerdán és pénteken
délután 3-tól 4-ig orvosi tanácsot
és utbaigazitást adnak kedélybetegeknek
vagy azok hozzátartozóinak
és a központi idegrendszer betegségeiben
szenvedőknek perifériás
idegbajok kizárásával.

Ugyanott tanácsadás az öröklés
által terhelteknek házasságkötés szándékánál,
abnormis vagy ideges gyermekek
elmeorvosi megvizsgálása,
indulatos, brutális vagy bűnöző hajlamokat
mutató egyének hozzátartozóinak
meghallgatása és tanácscsal
való ellátása. Tanácsadás alkoholisták,
morpliinisták stb. számára.

A miniszter rendeletében kilátásba
helyezi az önként jelentkezőknek
intézeti befogadását is minden formalitás
és orvosi bizonyítvány nélkül,
a mi azonban bizonyos alaprendelkezések
előzetes módosítását
teszi szükségessé.

-
--Cipészek figyelmébe! A lábbeli
készítők szakosztályának cipész
tagjait folyó hó 4-én este 7 órakor
tartandó értekezletre egybehívom. Az
értekezlet tárgya lesz: annak a bizottságnak
a megválasztása, amely
információt ad a kereseti adót kivető
hatóságnak az egyes cipészek hozzávetőleges
1924. évi keresetéről.
Balatonbogláron vasúti nagyszállodában
elsőrendű pensio napi
4-szeri a la Carte étkezéssel, fürdőés
kabinhasználattal junius hóban
100 ezer, julius és augusztusban

110 ezer korona. Előjegyzéseket elfogad
a szállodai vezetőség.


NAPIREND

Junius 4, csütörtök

Róinfll katolikus: K-sz. F. Protestáns:
Kerény. IimcIUa: Szivan hó 12.
Nap kel regijei 4rtr*01 percko», nyűgszik
délután 7 óra 5i <?erckor.>r. \' j
A Meteorológiát Intézet jelcr

lentije wálint
átmenetileg hűvösebb Id
IdIdő
őő várható.
zivataros esőkkel.

KULTURESTÉLYEK ÉS
MULATSÁGOK

Jur.lus 6: A Nagykanizsai Keresztény
Jótékony Nőegylet ballett-elóadása a Polgári
Egyletben.

Junius 7: A Nagykanizsai Keresztény
Jótékony Nőegylet ballett-clőadása a Polgári
ügyletben.

Junius 8: A Nagykanizsai Keresztény
Jóiékony Nőegylet ballett-clőadása a Polgári
Egyletben.

A selyeming

lehet divatos, szép, drága alsó ruhanemű,
de semmiesetre sem való arra,
hogy étteremben kabát nélkül Öljünk
benne. Pédig az egyik, elsőnek tartott
nagykanizsai étteremben tegnap
kél ilyen selyemingben ebédelő urat
is láttunk, kik mielőtt leültek volna
az asztalukhoz, levetették s mielőtt
elmentek, ismét felvették magukra
a kabátjilkat, közben pedig

— mit sem törődve <í jelen volt többi
vendégekkel — szép selyemingben
fogyasztották el ebédjüket.
Mi a jó Ízléssel s a mások iránti
köteles tiszteletünk érzetével nem tartjuk
összeegyeztethetőnek ezt az eljárást.
Elsőrangú étteremben nem lehet
ingben, még selyemingben sem
étkezni, aminthogy Budapesten a
Pannóniában vagy Astóriában figyelmeztetnék
Is erre a magáról megfeledkezett
vendéget. Intelligens ember
kávéházban sem ül feltelt kalappal
s nők társaságában meg egyáltalán
semmiféle zárt helyiségben nem
ülünk kalappal a fejünkön és nem
vetkőzünk le ingujjra, kivéve a sportot.

A vasúti üzletszabályok s eiint
még a vasúti kocsikban sem szabad
(még selyemingben sem) ülni s tanuja
voltam egy esetnek, mikor a kalauz rászólt
egy ilyen ingre levetkőzött. Siófokra
igyekvő utasra, hogy azonnal vegye
fel a kabátját.

Tagadhatatlan, vannak helyiségek,
hol nem kelt megbotránkozást az
efféle öltözködési fogyatékosság s a
fellett kalap hozzátartozik a milieuhöz.
De aki mindenáron ingujjra
akar vetkőzni vagy feltett kalappal
akar egy zárt vendéglő-vagy kávéházi
helyiségben ülni, miért nem
megy olyan helyiségekbe, ahol nem
egyedül hódol ennek a jellegzetes divatnak
és miért tér be olyan helyiségekbe,
hol a legtöbb vendégnek jó
ízlése tiltakozik az efféle szemtelensége
k ellen, még ha selyeming is van
az illetőn.

Vagy csak a selyeminget akarják
mutatni egy épen annyira hlivös étteremben,
amelybe kívülről belépve

\'• mfá felöltőt is húzna magára az
ember... ? iksz

— Alispáni rendeletek. Az alispán
tegnap küldte meg Nagykanizsára
a Vakokat Gyámolító Országos
Egyesület gyűjtési engedélyéről, —
az országos vásárokon a torlódás megszüntetésérői,
— városi üzemek megszüntetéséről,
— külföldön beszerezhető
áruk ujabb jegyzékéről, —
a községi közmunka-váltság beszedéséről
szóló rendeleteket.
NAPI HÍREK


— Az első hivatalos rádióállomás
Nagykanizsán. A mai
napon megkezdte működését az első
hivatalos rádió-állomás, egy 3 lámpás
Ericson készülék, városunkban, a
Magyar Távirati Iroda szolgálatában.
Ennek folytán ezekután a M. T. I.
összes előfizetői ugy a külföldi, mint
a belföldi politikai és gazdasági
híreket közvetlenül és késedelem
nélkül rádión kapják. Érdeklődőket
szívesen lát az M. T. I. vezetője
Király-u\'car40. szám alatti irodájában.

— Felülfizetés a kegyesrendi
reálgimnázium ünnepélyén. Ujabban
Miltényi Gyula 50.000 koronát
fizetett felül a reálgimnázium növendékeinek
szinielőadásán.
— A közkórház betegforgalma.
Május hó folyamán a nagykanizsai
közkórházba 294 uj beteget veitek
fel, napi átlag 9\'/*. Voltak azonban
a hó közepe táján olyan napok is,
mikor 15—18 volt a napi felvételezések
száma. A májusi összes ápolási
napok száma 7599. Naponta
214—264 beteget ápollak. Gyógyulva
távozott május hó folyamán 309.
Meghalt 12. A kórház jelenlegi bcleglétszáma
210.
— A Babatiindér próbái minden
este már a Polgári Egylet nagytermének
színpadján folynak. Szigorúan
zártkörűek s a szereplők hozzátartozóin
kivül tilos bárkinek is jelen
lenni rajtuk. Szombaton és vasárnap
aztán meg lesz az előadás, melyek
az előjegyzések tanúsága szerint
zsúfolt ház előtt fognak lefolyni.
— Vámdijak kikerekitése. A
vámtulajdonosok javára a kövezetvágy
utvámdijakat beszedő vasúti és
hajózási vállalatoknak a kereskedelemügyi
miniszter megengedte,
hogy a szóban forgó vámdijak cimén
cgy-egy fél által küldeményenként
fizetendő összegek 50 koronán aluli
részei lefelé, 50 koronán felüli
összegeket pedig felfelé 100 koronára
kikerekítsék.

— A fürdés áldozata. Hervai
János 16 éves murakeresztúri lakos
pünkösd hétfőn a Principális-csatornában
fürdés közben megkapta a
szívbajt. Mire fürdőző társai észrevették,
már megfulladt.
— A Polgári Egylet választmánya
folyó ügyei megbeszélésérc
tegnap délután 6 órakor ülést tartott.
— Trafikok nyltvatartása. A
kereskedelemügyi miniszter megengedte,
hogy a kizárólag" dohányárusitással
foglalkozó üzletek munkaszüneti
napokon, tehát vasár-és
ünnepnapokon délután bóráig, pályaudvarokon
egész nap nyitva tarthassanak.
Alkalmazottakat munkaszüneti
napon az üzletben foglalkoztatni
nem szabad.
— Fertőző betegségek. Nagykanizsa
területén május folyamán 10
fertőző betegség fordult elő. Ezek
közül 4 kanyaró, 2 diftéria, 1 vörheny,
1 hökhurut, 1 vérhas, 1 bárányhimlő.
A fertőtlenítések minden
esetben megtörténtek.
= Mélyen leszállított áron vásárolhat
Szomolányi Gyulánál.


1025 junius 4. ZALAI KOZLÖNV

— A szerdal hetipiac árai. A
sicrJai hetivásáron a piaci árak a
következőképen alakullak: Zöldségpiac:
bab 1300—2500, mák 10.000,
jjj 5-6000 kor. literenként; uj vOroshagyma
500, uj foghagyma 500,
sárgarépa 1500, zöldség 1500 korona
csomónként\'; salála 3—800 korona
lejenként; burgonya 2000, karfiol
16000K kilogrammonként; cseresznye
5000 korona literenként. Tejpiac:
ttj 3000, tejfel 14.C00 korona lile,
énként, túró 10—12.000, vaj 60


70.000 korona kilogrammonként;
tojás 1000—1100 korona. Húspiac:
marha eleje 24, hátulja 28, borjú
eleje 24, hátulja 28—30, sertés 30,
uir 40, háj 36, zsirszalonna 30,
füstöli sertéshús 40—50, kolbászlilék
30—50.000 korona kilogrammonként
Terménypiac: huza 460—
480, rozs 440—460, tengeri szemes
320-330.000 korona métermá\'zsánlíéni.
Barom/ipiac: egy tyúk 25—30,
egy pulyka 80—100, pár csirke 30—
50, pár sovány kacsa 50—70, egy
sovány liba 60—80, egy kövér kacsa
60-80, egy hizott liba 130—140,
szopós malac 40—60 ezer korona.
X<jkarmánypiac: széna 40—50, lóher
.W—60, lucerna 60—70, alomszalma
20-25, zsupszalma 80—90 ezer
kuruna méterniázsánkénti

— Hüsük napja Tótszerdahelyen.
Szép és impozáns ünnepély
keretében lllle meg a határszéli Tótszerdahely
község a hósflk napját.
Nádassy Ferenc igazgató-tanító és
Csordás Rezsó segédjegyzö által
megrendezett program szerint a katolikus
temetőben pihenő 15 hős
sirját Gálfy Ernó körjegyző könnyekig
megható beszéd kisérelében megkoszorúzta,
1-utána Lukács József
adóügyi jegyző lélekbemarkoló és
avatott szónoki készséggel domborította
ki a nap jelentőségét, végűi
Batazsin Jeromos körjegyzőségi Írnok
a jobbára horvát ajkú lakósság előtt
hatásos horvát nyelven tartolt beszéddel
zárta be az ünnepélyt.

— Verekedés a cserszegtomajl
majálison. A cserszeglomaji iljuság
a botyaháli erdőben pünkösdvasárnap
majálist rendezett. Mulatság
közben 8—10 rczii legény állított
be s mikor beléplidijat kérlek tőlük,
a táncolók közé ugrottak s botrányos
verekedést rendezlek, sőt, ha a
hívizszentandrási csendőrök puskatussal
szét nem verik őket, véres
szurkálássá fajult volna a verekedés.
A sebesüllek száma 14. A vendéglős
kára 1 és fél millió korona.

— Fodrászok és borbélyok
figyelmébe. A Magyarországi Borbély
és Fodrászok Országos Szövetségének
helyi szakosztálya tisztelettel
felkéri az összes fodrász-mestereket,
foJrásznőkct és rokonszakmákat,
hogy folyi hó 9-én este 8 órakor
az ipartestület helyiségében az országos
központhoz való csatlakozásra
és tisztújító ülésre megjelenni szíveskedjenek.
Megjelenésüket feltétlen
Wri egyéb tárgyak fontos vóltára és
megvitatására a Fodrászok és Borbélyok
Szakosztálya.
— Iparostanonciskolal kiállítás.
Még csak két napig lesz nyilva a
nagykanizsai iparostaonciskolának a
központi elemi iskola helyiségeiben
rendezett kiállítása. Megtekintésére
felhívjuk olvasóink figyelmét.
— Kiskanizsai tornaverseny.
A kiskanizsai állami elemi népiskola
folyó hó 7-én, vasárnap délután 4
órakor tornavizsgál rendez. Önkéntes
adományokat a szegény tanulók
tanszereire s tornaszerek beszerzésére
köszönettel fogad az igazgatóság.
— Vaddisznók mezei kártevése.
Lctcnye, Murarátka, Rajk, Kistolmács
birtokosainak földjeit az uradalmi
erdőkben százas csoportokban
tanyázó vaddisznók sürün látogatják
s azokban tetemes károkat okoznak.
Egyik-másik gazda már háromszor
újra vetett, mindháromszor hiába. A
községek az alispánhoz fordultak,
hogy rendeljen cl hatósági vadászatot.
— Országosvásár. Istvándi község
junius 6-án tartja országosvásárját
állatfelhajtással.
— Tekeversenyt tart a Polgári
Egylet Ickéző társasága f. hó 4., 5.,
6. és 7-ikén. Vendégeket szívesen
lát a vezetőség.
— A rokkant-fizetés Ideje. A
pénzügyminisztérium csak a hó clsó
napjaiban bocsátja a népjóléti tárca
rendelkezésére a hadigondozottak ellátására
szükséges összegekel. A
népjóléli minisztérium azután a postatakarékpénztár
utján utalványozza a
megfelelő összegeket az egyes törvényhatóságoknak.
Mig a pénz ezeken
az adminisztrációs fórumokon
kérésziül megy, 1—2 napol mindenütt
igénybe vesz a kezelés. így a
hadigondozottak minden hónapban
cssk a hó közepe táján kaphatják
meg illetményeivel. Minden indokolatlan
nyuglalankodás elkerülése végett
és a szükséges egyöntetűség
biztosítására a népjóléli miniszter
elrendelte, hogy a hadirokkantak,
özvegyek és árvák pénzbeli illetményeinek
kifizetése mindig a hónap

15. és 20. napja közt történjék.
— Veszett macska. Boros József
22 éves nagykanizsai lakóst
Teleki-utcai lakásán kedden éjfélkor
saját megveszett macskája megmarta.
Azonnal jelentést leit a rendőrőrszobán,
honnét kimentek a veszett
állat kiirtására, azonban eredménytelenül,
mert a macska egy kerítésen
ál megszökött. A rendőri jelentést
tegnap áttették a városhoz intézkedés
végett.
— A testnevelési bizottság a
napokban ülést tart, melyen egyebeken
kívül a nagykanizsai levenleoktalói
tanfolyam kérdésével is foglalkozik.
= Fölényesen győz minden
versenyben Fillpp kölöllárugyára
(Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.)
olcsó és jóminőségü áruival. Mutatóba
néhány ár: Selyem mellények
195 ezer, selyem jambósapkák 17 ezer,
flór urizoknik 29 ezer, fályolharisnyák
38 ezer.

= Schwarcz Dezső harisnyái a
legjobbak.

-
--Schwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
-= Ellopták e hő 3-án, szerdán
Unger U. Elek szálkásszőrü, nagy
szemöldökű és szakállú szürkebarna
9 hónapos vizsláját, bal oldalán
régebbi forrázásból, ugy az
oldalon mint a lapockán szőr-hiányosság
van. Hcki névre hallgat. Nyomravezető
jutalomban részesül.

Irodalom és művészet

Magyar Lányok. Tutsck Anna
kitűnő lapjának c heti számában két
érdekes regény folytatódik. Az egyik
Tutsek Anna „Jázminvirág", a másik

J. Colomb „Évi néni*. F. regényeken
kivül mulattató, tanulságos és érdekes
olvasmányok szebbnél szebb képek
egész kincsesházát találja meg
az olvasó e lapban. Előfizetési ára
negyedévre 30.000 korona. Kiadóhivatal:
Budapest, VI. Andrássy-u 16.
Az Én Újságom. Dickens Copper-

field Dávid a világ egyik legszebb

története és Kertész Mihály „Bohóc

Péter" ciinü elbeszélése folytatódik

c heti számában. Ezenkívül mesék,

versek, színdarabok, tréfák, kedves

levélkék, hasznos ismereteket tartal


mazó garmadája vár a lap olvasóira.

Előfizetési ára negyedévre 25.000

korona. Kiadóhivatal: Budapest,, VI.

Andrássy-ut 16.

SPORTÉLET

A Nagykanizsai Ifjúsági Labdarugó
Szövetség intézőbizottsága

f. hó 4 én csütörtökön este 7 órakor
a Transdanubia helyiségében, Zrínyi
Miklós-utca 45 sz. ülést tart. Beidéztetuck
Weisz és Brandl a „Jóbarálok"
SC játékosai valamint Lichlenstein
szöv. biró.
Pécs—Nagykanizsa városkőzi
mérkőzés lesz junius 14-én Nagykanizsán.
A kerület ugyanis junius
14-ikét szövetségi nappá tette s a
városközi válogatott mérkőzés megrendezésére
utasította a kanizsai
egyleteket, amely utasításnak azok
természetesen örömmel tesznek eleget.

Tennlszverseny Nagykanizsa és
Kaposvár kőzött. A ZTE tenniszoszlálya
f. hó 7-én, vasárnap 9 óra
30 perckor kezdődő, egész napot
betöltő nagyszabású teniszversenyt
rendez, mely alkalommal a Kapósvári
Turul Sportegylet kiváló tenniszerőil
látja vendégül. A versenyt nem
minden ok nélkül előzi meg nagy
érdeklődés, mert a kaposváriak vidéki
viszonylatban az e)só helyen állnak.
A ZTE a legjobbjait indítja versenyre
és ha Kaposvár győzni akar,
azt csak erős küzdelemmel érheli cl.
Aki a sportok eme legszebbike iránt
érdeklődik, azt ezúton is meghívja
és szívesen látja a rendezőség. —
Délután a verseny 3 órakor folytatódik,
amely alkalommal következő
verseny számokat fogják lejátszani:
2 férfi egyes, I női egyes, I férfi
páros, 2 vegyes páros.

KÖZGAZDASÁG


TŐZSDE
A mai értéktőzsdén nagyobb eltolódások
csak elvétve fordultak elő.
A hangulat kisebb árhullámzás mellett
mégis gyenge maradt. A kuliszban
Magyar Hitel l°/o-kal olcsóbbodott.
A többi értékekben alig volt
változás. Danubius 15.000 koronával
drágult. Villamos 20.000 koronával
olcsóbb. Bródi Wagon 4 Yu-al olcsóbb
A bányapiacon egyes papírok némi
javulást tudtak elérni. Erősebb áremelkedésben
volt része Bauxitnak
és Trustnak, amely 8%-kal javította
meg árfolyamát, Kőszén 20-30.000
koronával javult. Magnesit árfolyama

30.000 koronával csökkent. A takarékok
piacán Egyesült Budapesti
Fővárosi lOVo-kal olcsóbban került
forgalomba. A többi piacon nem volt
említésre méltó eset.
A Magyar Nemzeti Bank
hivatalos árfolyamai

Valatik

A.tol font luaxt-wax AatUfdi* \'.tV<0 VSiM
C..V kofou 2CSO-2IIO B«I«.H 117) 1111
Dlalf 1161 I176 B«:tía M*0 IM44
DotUc 7000-712:0 Bikirul MJMS
frtacU li. AMO iM» l>«lil*l 3W7-MW
M<kU*4l Itt JS2X>-3*W IUU ims
UH M»-RS KitiitUali IIMO-IIWO
L..J ÍC«ilJ Lo«4o. JtSXlO-S4JCűO
U» MM »C4 Mlliao U4I2MI
HirV. IHM \'MSI Htwto<\\
Outi,icbBl l*tólív«5 Pirii JM0K4I
Dia k««. !XiU I JíS Pti(* 3110 2123
kTát*iüuk i»;oi.ui< «>6fU IM Sll
>*!(> Inak MV-M0 .9011 IHM
Xonii *oi. IH7J1IIM Wt*« M-IS 100 U

itu kot. • i»?*s imi 1VU*

Zürichi zárlat

Pitit 2560\'—, London 2507 50. Newyork
516\'-, Brüsscl 2520--, Malland 2055\'-.
Holland 207 30 Berlin 12290. Wien 72.80
SofU 370. Praga 1532-50, Budapest 72*73,
Vtri/-99--. Bakarcai 245 —, Bellád 860-—.

A magyar korona külföldi
hivatalos Jegyzései
DEVIZA VALUTA

lt(«(p UCMp Dk

Bécs 99*19998 99851 9990
Berlin M80 5870 S9t« 5908
Prága 47575| 47525 <7762| t77\'/i

Az ércpénzek és nemesfémek
beváltási árfolyamai

Ezüst egykoronás 6200—6500, kélkoronéi

12.400 12.600, forintos 16.500 -17.000. öt
«oronás 32.000 32.500. silnarany 49 000
49.500. arany huszkoronís 268 000 2»0 000.
clitlna 2l0.600-220.000.
Terménytőzsde

Irinyzat tartóit volt
Buxa tliaav. 76 kg-os 49/ 500 500 000. 7*
kg-os 507.500--510.000, egyéb vld. 76 kg-os
495000 -497.500. 78 kg os $05.000 507 500.
roxs 415.000—420000. u| lenged 290 000


295.000. lakarraány árpa 320.000 330.000,
köles 270 000 280.000. korpa 227 500232.500,
zab 425.000 -435.00Ö.
Sertésvésár

Petba|tá» 4900. melyből eladatlanul vlssiamaradt
-100 drb. Elsőrendű 20.500 -21.500.
uedett 19000 -20.000. szedett közép 18.000
—19.000, könnyű 15.000—17.000, elsőrendű
Öreg 18.500-19.000, másodrendű 17.00018.000,
ango1 .<Üd6 18.000—21.000, szalonna
nagyban 22.000—22.500. zsír 26.000 -26 500
lehúzott hus 24.000 -25.500, sialonnás félsertés
23 000 —24 000. Irányul nagyon lanyha.

Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és KSnyvk
«rcakódéa RT. Nagykaolzta


4 1925 junius 3.

ZALAI KÖZLÖNY

207/1925. végit!. iHm.

208/1925. végrh. szám.
záróárfolyamai a kővetkezők: Árverési hirdetmény.


A budapesti tőzsde délután 1 órai

árverési hirdetmény.

Fürst
József

„Ké k csillag" divat


áruháza Nagykanizsa

E hét
szenzációja!

Gyapjú delének
métere


csak K 45.ooo

Elegáns grenadin
ruhák


csak K l65.ooo

Elegáns liberti ruhák

csak

K 260.000

Ounánlul legolcsóbb

bevásárlási forrása !

Apróhirdetések

Ai aprtkbdtU* 41}* 10 t<61g 1000 K. A dau4 •

• Indin rtiUfibb t-rtUbil illó 11Ó Ml nóntk ultalt-
Utlk. Mlsdta további ud <JIJ« SCO K A Mrd«U«l
d\'j «Wr« lUtlcadó • 1 forjilnil »dó boitiuimllUUk
4 lóciűs gőzlokomobil és 900
Hofh«rr-o*éplö teljesen uj, kedvezó
fizetési (cHétclek mellett eladó. Wci»or
Qépgyé r Sugár-u. 16. 1S39

Szarvat •xállóban hónapos szobák
kiadók. HS7

Kiustxon y Jó bizonyítványokkal gyermek
mellé ajánlkozik. Clm a kiadóban.

Ebédlökrcdonc márványlappal, asztal
és székek eladók Zrínyi Miklós utca 45. U75

Saját termésű korccaonyi asztali

és nehéz 1917. évi termésű poctonyo

bo r kapható lakásomon kistételekben

(literekben is). i«n

REMETE , Sugiir-ut \'e. szám.

Késedelmes adós terhére és kárira 170

-.... jóminÖséflQ széna Zalaapáti és

Sármellék községek elöljárósága közben-

Jöttévcl «. hó 8-án ű. u. 5 órakor el íog

árvereztetnl. 134 Zalaapátiban Réti Ferenc

udvarán. 36 Sármelléken Rácz Józsei ud


varán. 1641

Alaótomotfi-utoa 23. sz. ház szabadkézből
eladó. 1640

Hang jegy újdonságok i
Májusi muzsika: Régi jó Budapest;
Tudod-e milyen kár; De maga talán .0*?
Sas Nád harmadik nótiskönyve;
Stux ur . ..!
.Halló Amerika" revü legnagyobb sikerű
számai:
Csillogó lámpafény .. .
Katóka légy a babám; Keleti éjszaka;
Baj van nálunk Hawayban.


Kaphatók;


FI&CHEL FÜLÖP FIAI

papIriraháxAban Ui

ralpar.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi

LX. t-c. 102. §-a értelmében ezennel köz-
Haul

KtoUUaj.l — hírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járás-
M.XT. HtL Ufsaa 14 bíróságnak í m évi Pk. 4106. számú vée-

Uojd txok

Miihr NíMnii ti ro

zésc következtében Dr. Tamás János ügyvéd
OL-M. U"k 8éiHor>< « áltíil képviselt Gycrgvák Pál nagykanizsai 0»\'C H1L SiUröaU 51 lakos javára 1,136.000 K s járulékai ere-

UtliatlL CHi Vi

M»»l<l 114\'
FftldblUlb. Vlkt. »u<M


jéig lí/25. évi május hó I-én foganatosított
kielégítési végrehajtás utján le- és fcllilHof
«*il » foglait és 1,740.000 kor. becsült következő

Mariin

M. C»«k ipub
AdlU
ingóságok, u. m.: 8 pár vörös bakkar.es
AOaaUka

toptál és 3 pár fekete bakancs nyilvános árveré-
K«. tllld Mfü. Yt sen eladatnak.

M.ft.rNíni.l Bot U

Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járás-
Váioil b»»k VZ/oíJ I bíróság 1925-ik évi V. Pk. 4106. számú
DJHvmuI J végzése folytán 1,136.000 kor. tőkeköve-

Kflip. J«liik-< K«nU

AIUavKut It
Tnut 17


telés, ennek 1925. évi február hó 27. napjától
járó havi 1 Vi°/o kamatai, VjíVo váltódij

Cakftr^A

és eddig összesen 486.000 kor. bíróilag

O4kotof «*
CakuftfiM I7C


már megállapított költségek erejéig, Nagy-
Otoftu j«; kanizsán, a piactéren, vagy alperes Kinizsy-
MiiA. <«kw Sí utcai lakásán leendő megtartására 1925. évi
StuMM I4il junius hó 12-ik napjának délelőtti 9

AlUL Tik.
MokUr


órája határidőül kitüzetík és ahhoz a
Naxal iltö


Ciloaii - venni szándékozók ezennel oly megjegy-

Sulinl

CM M. HiL < zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó-

PflipAH IK

fomtUti

M*cr.-riu Tok aJl bor ságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108.

ioc

Halkar *tk. ti §-3Í értelmében készpénzlízetés mellett, a
legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén bccsáron

Malmok

OAa. yillamot
C«a<0<dU

fcxa-M.

B*y. htó W5 alul is el fognak adatni.
S4k**M<Wl j.it In4 (r Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
BudtpttU AU. |á* g kat mások is le- és felülfoglaltatták és


An«r tJi

azokra kielégítési jogot nyertek volna,
Vtkláu ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §.
rerMifialai


KiilHaaloai PkSbDi U

OlaJM

értelmében ezek Javára is elrendeltetik.

Tr. DacukU
Kelt Nagykanizsán, 1925. évi május hó


UáajAi
Baaill SOr (• »i«»t 29. n»Plln. Ha4 n 0y|l|a s k _
feoulaJ

P4»áro«l i
inatuv. Klril* >Sr 7

kir. jbírósági végrehajtó.

Caaiaal K«» poír. »flr
Ktfltvlcn Co(a.

214/1925. végrh. szám.

Kokd BluMayifr 41

KM Ofln Oxkwiadl 2\'

Di*><b« Árverési hirdetmény.
Mjf.Mll I

Alulírott bírósági végrehajtó «t 1881. évi
A^r 2 LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a nagykanizsai kir. járás-

Uilkiajl

bíróságnak 192.5. évi Pk. 4170. számú végzése
következtében Dr. Tamás János ügyvéd

HjomdáM

által képviselt Berdál József homokkoiná-
Förlrott aj. romi lakos Javára 1.833.000 K s Jár. erejéig

Alk<u<«uia

O/«p|adiO«0

Piiaklia OoMb<rg«i 1925. évi május hó 7-én foganatosított ki0141
ai Kartoa elégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt

PítlM PtHUllpU
Rér»l 5.0^ K«<0

és 7.000.000 kor. becsült következő Ingósá8upktn
«iua gok, u m : 3 drb. ló, egy axmuleros fcasos
kocsi és egy pár lószerszám nyilvános ár-.
3jLUla« verésen eladatnak.

•<ödl r»X Mely árverésnek a nagykanizsai kir. Járás-j
Kiku/« bíróság 1925-ik évi V. Pk. 4170. számú vég-
auixji

lUtkr*

Oaid. Oáffy.

Daaky zése folytán 1,833.000 kor. tőkekövetelés,
K«k:i Maiiajl ennek 1924. évi október hó 1. napjától

T6r6k

december hó 10-lg Járó 2-Vo kamatai. 1/jM
váltódij és eddig összesen 1,241840 kor.
Dc:otl bíróilag már megállapított költségek erejéig,
Homokkomárom községben első házban

a?*

leendő megtartására 1925. évi Junius hó
13-ik napjának délelőtti 9 órája határ-
Mrdl időül kltuzcllk és ahhoz a venni szándéko-

TalV/oa\'™

M4fl«t Böal
Vafylpar BraitM

zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak
v«*oafjrár» Ojjil bAi ineg. hogy az érintett Ingóságok oz 1881.
Riat Corvin IIIia évi LX. t.-c. 107. és 108. § al értelmében

készpénzlízetés mellett, a legtöbbet ígérőnek,
szükség esetén bccsáron alul is el
lógnak adatni.

Amennyiben az elárverezendő Ingóságo-

Magántanulók
figyelmébe 1

kat mások is le- és felülfoglaltatták és

azokra kielégítési jogot nyerlek volna, ezen
összevont vizsgákra és érettségire árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelteljes
anyagi (elclósséggel készít eló mében ezek javára Is elrendeltetik.
vidéki tanulókat a BOROSS-OÁRDOS Kelt Nagykanizsán, 1925. évi Junius hó

tanintézet Budapest, VIII., Rákóczi


*• n4pj4,,

ul 57/a.» Tisztviselőknek részletllzetési • Haán Gyula s. k.,
kedvezmény. Kiváló jegyzetek I mi kir. Jblróságl végrehajtó.

ZRÍNYI NYOMDAIPARL

ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T.

NAGYKANIZSA, FŐÚT 5.

— Telefonszámok: 78. és 117. —

Készít mindennemű nyomdai munkákat legszebb
és Ízléses kivitelben — a legszolidabb árakon

A hadigondozottak részére kifizetett járadékoknak
helyes elszámolása (24776-925. VI. N. M. M.
I. és II. minta), a fogyasztási adófőkönyv és beszedési
napijegyzék, valamint mindenféle jegyzői,
községi és Iskolai nyomtatványokat raktáron tart

Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a
„Zalai Közlöny" cimii politikai napilapra

Alulírod blfódul végfehajló sí 1881 t,j

LX. t.-c. 102. §-8 íílclmíbcn cMnncI lioi
hlni leszi, hogy a nnjj)kintes.il kir. i4,í,
blriUgiisk 1925. ívl Pk. 4111. jílmu v(J
kfivclkczlibín Df. Krclsler JóiícI A
l>r. Sclllclffcr Imre jlvíra 3.000.0IX> K i
|ir. cícjflB 1925. évi rnijus 1|6 l én l,>j,al.
loílloll kielégítési végrchajtál uljiri le-
Iclalloglall és lO.OW.OGO kor. becsüli köveikelő
Ingősígűk. u. m.: 1 sotél pej heiéli
10 és 1 sirgn lédercs hintó nyilvános irv{.
résen cUtjaÍRak.

Mely árverésnek a nagykanlissl kir. jirli.
bíróság lí)25-lk évi V. Pk. 4111. síimu
lése folytán 3,000 000 kor. tókckOveUlá
ennek 1925. évi márelus hó 21. nspriuj
járó 1-tW\'J kamstal, váltódij és eójl.
űssieserr 1,280.200 kor. bíróilag már ra»
állapitól! költségek erejéig, Klskanlms
Országút 23. sz. 0. leendő mcgUnáiá,,
1925. évi junius hó 12.|lr napjának
dóluténl 2 órája hatátldűul klltlectlk és
ahhoz .1 venni szándékozók ezennel <.:v
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintet!
Ingóságok, az 1881. évi LX. 1,-e, 1(17.
és 108. § al értelmében készpéirzllzeléi
melleit, fl legtöbbet ígérőnek, sauksé-g
cselén bccsáron alul Is cl fogunk arlalnl.

Amennyltren az elárverezendő Ingósigo.
kat mások Is le- és felblloglalutlák ti
azokra kielégítési jogot nyertek volns, czcq
árverés az 1881. évi I.X. t.-c. 120. éziel.
itiében ezek javára Is elrendeltetik.

Kell Nagykanizsán, 1925. évi május hé

29. napján.
Haán Gyula s. k.,
kir. jblróságl végrehajtó.

A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
legújabb kiadványai^

Iskolai hitelemzé.ek.

\'Irta: dr. Drcher Tódor.

A.sl.í Szent Ferenc óletrajxa
. — Fordilotla: Pál Ily
Erzsébet grófné.

Az aranyszőrű bárány.

Irta: Ajtai Kálmán.

Az angol kath. szocializmus
apostola.
Példák a szentek életéből.
Irta: dr. Czaplk Gyula.
A lelkiélet ki. könyvei

I. Évközi sorozat
I. Böjti sorozat.
Szent Jéz.ef Imák és elmélkedések.
— Ösíeállilolta:
dr. Halczl Kálmán.

A fenti könyveken kivül a

Szent István könyvek

teljes sorozata is raktáron van.

Színek Sándor: A mi Urunk
Jézus Krisztus élete (a 4 evatf
hélium szövegéből).

Madarász István dr.: Életproblémák
(liitvédelmi előadások).

Tútli Tihamér dr.: Az intelligencia
telki gondozása. I. k. Az
ifjúság lelki gondozása.

Környei l\'aula: Claudia, drámai
költemény.
König Kelemen: Küldj Uram,
munkásokat I

Breit József: A magyarorsiigt
1918/19>évi forradalmi mozgalmak
és a vörös háború története.
I. kötet. A Károlyi-korszak
fóbb eseményei.

Gabányl János: A magyar nemzet
története, II. kötet.

Kozári Gyula: A Madách-kérdés
az „Emberi okmányok" világításában.


Kaphatók a

„ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatalában


Nagykanizsa, Fő-ut 5.

Nyomatott a Zrinyt Nyomdaipar é« Könyvkereskedés R.- f.-nál, Nagykanizsán. (Nyoiudavei«<ü: Otenbeck Károlyi


85. évfolyam, 124. szám Nagykanizsa, 1925 junius 5, péntek Ara 1800 karaiui
POLITIKAI NAPILAP

Smkrntötég H kiadóhivatal Pó-ot 5
loteiuban-TeJtlon 78. nyomda 117. tttra

Felelős szerkesztő: Kempelen Béla

A Beniczky-ttgy közelebb
hozta egymáshoz a kormánypártot
az ellenzékkel

A nők választójogának feltételei — A tüntető nyomdászsztrájk
— A nemzetgyűlés ülése

Budapest, junius 4

A politikai téren támadt viharok
hullámai lassan elsimulnak. Ezt bizonyítja
az is, hogy a nemzetgyűlés
ülését már kisebb érdeklődés előzi
meg.

Politikai körökben az a vélemény
alakult ki, hogy az a rágilmazási
kísérlek inelynek egyik célja a legmagasabb
magyar tekintély megtámadása
és belpolitikai zavarok előidézése
volt, a legsúlyosabb kudarcot
vallotta, sőt épén ellenkezőjét
érte el eredeti terveinek. A hadjárat
nemcsak a legerélyesebb visszautasításra
talált, hanem közelebb hozta
egymáshoz a kormánypártot és a
jobboldali ellenzéket s ezzel a kor


mány helyzetét voltaképen az egész
ellene irányult akció csak megerősítette.
A nemzetgyűlés mai ülését 3 »ll
órakor nyitotta meg Scitovszky Béla
elnök. Napirend szerint következett
a választójogi javaslat folytatólagos
vitája, melynek első szónoka Petrovácz
Gyula.

Petrovácz Gyula foglalkozik az
ellenzék részéről pártját ért támadással.
Pártja álláspontját nem tartja
a parlamentárizmussal ellentétesnek,
mert az csak párt-szempontból nézi
a javaslatot s csak ha a párt programjának
megfelel, fogadja el. A
választójogi javaslat kapcsán szeretné,
ha a kérdést nyugvópontra lehetne
hozni. Fél azonban, hogy a jelen
javaslattal ez nem fog megtörténni.
A javaslatban feltétlenül helyesnek
és elfogadhatónak latija a férfiakra
vonatkozó rendelkezéseket. Szükségesnek
tartja azonban, hogy a nők

választójogát is ugyanolyan feltételekhez
kössék, mint a férfiakét.

A titkos, lajstromos választás

alapján áll. Szükséges a titkos

szavazás a szociáldemokraták terror


jával szemben is. Hosszasan fejte


geti a lajstromos szavazás előnyeit.

A választói névjegyzék előírásánál

tervezett bevallási rendszert nem

helyesli. Ha a fővárosban a közigaz


gatási kerületek szerint választottak

volna, egészen más lett volna az

eredmény. Statisztikai adatokat olvas
fel a legutóbbi választási eredményekről
s azokkal összefüggésben
sürgeti a kerületenkénti választásról
szóló törvény mielőbbi megalkotását.
A javaslatot általánosságban elfogadja.

A nyomdász-sztrájk ögye
a Ház előtt

Pakots József sz^vá teszi a 24
órás tüntető-sztrájkot.

Felkiáltások minden oldalról: Mi
köze a munkásoknak ehhez a komédiához
?

Petrovácz Gyula : Meg kell alkotni
a munkaszabadság törvényét.

Homonnay Tivadar: Krausz Simi

lapját betiltották, ezért van a tüntetés.

Kállay Tamás: Madzagon rángat


ják a vezetőket.

Horváth Zoltán: Majd kiszedi a

lapokat a Szomjas ur!

Szomjas Gusztáv: Bár ne látnék

belőle egyet sem!

Pakots József: A munkások be


szüntették a munkát.

Szomjas Gusztáv: Egy zsjdó lapot

betiltottak és keresztény munkások

sztrájkolnak.

Pakots József: A belügyminiszter
forradalmi eszközöket használt az
Az Újsággal szemben.-

Felkiáltások a Ház minden oldalán
a legnagyobb felháborodás és
össze-visszaság közepette.

— Forradalmi újságot szüntcUek
be! Végleg meg kellene szüntetni!
Rágalmazott! Tckirifályt rombolt!
Esztergályos János: Itt nem szc-_

rétik a kritikát.

Felkiáltások a Ház minden oldalán:\'

A gazságot nem szeretjük!

Lendvai István: Tudták, hogy

Pakots fog beszédet mondani, azért

léptek sztrájkba a lapszedők. (Élénk

derültség.) L

Pakots József áttér a választójogi
javaslatra. Az ellenzék nem reméli,
hogy nagy eredményeket érhet el a
javaslat tárgyalása során, de azért
hagyta fel a passzivitást, hogy megpróbáljon
küzdeni a választójog kiterjesztése
érdekében. Hosszasan
foglalkozik a javaslat indokolásával.
Azt fejtegeti, hogy a javaslat reak


ciós. Kifogásolja a szükséges előképzettség
igazolását és a női választójog
korlátozását. Követeli a
titkos szavazást. A javaslat nem
épit, hanem rombol, ezért nem fogadja
el.

Reisinger Ferenc: Helyteleníti,
hogy a nőknél három gyermekhez
kötik a választói jogosultságot. Sok
esetben előfordul, hogy a sors elveszi
a harmadik gyermeket. A javaslatot
nem tartja megfelelőnek,
mert a választói jogból igen nagy
tömegeket kizár. Sürgeti a választói
kerületek felosztásáról szóló törvény
megalkotását. Az eskü letételét feleslegesnek
tartja.

Rothenstein Mór és Klárik Ferenc

nem fogadják el a javaslatot.

Elnök napirendi indítványa után
Horváth Zoltán a Somogyi—Bacsógyilkosság
ügyének napirendre tűzését
kéri. Erre vonatkozó fejtegetései
közben többizben kitört viharban
Szeder Ferenc Szomjas
Gusztávot rongy csirkefogónak nevezi,
miért a Házat meg kellett követnie.
A Ház az elnöki napirend
mellett döntött. Ülés vége háromnegyed
7 órakor.

Az egységespárt értekezlete

Az egységespárt tegnap este érte


kezletet tartott. Elnök elparentálta

Heinrich Ferencet, majd üdvözölték

Klebelsberget olasz kitüntetése alkal


mából. Pintér Ferenc a korrtiányt

üdvözölte a Beniczky-ügyben való

erélyes állásfoglalásáért. A belügy


miniszter válasza után fíogya János

az olasz-magyar kereskedelmi szer


ződést sürgette. A párt a Kansz

nyugdíjasainak memorandumát pár


tolólag terjeszti a kormány elé és

tudomásul vette a szociális bizott


ságnak az ipari nyugdíj-biztosításra

vonatkozó határozatát. Az értekezlet

.Után pártvacsora volt.

Minisztertanács

A kormány tagjai pénteken délelőtt
10 órakor a parlament épületében
minisztertanácsra jönnek össze.

Az ipari nyugdíj Intézmény ügye
az egységespárt előtt

A Keresztény Kisgazda, Földmű


ves és Polgári Párt szociális bizott


sága csütörtökön déli 1 órakor a

parlament jegyzői szobájában Dartos

Andor elnöklete mellett értekezletet,

tartott, melybe bevonták az érdekeltségeket
is. Az értekezlet tárgya volt
az ipari nyugdíj intézmény megala-
I pilása. Az értekezleten a kormány


ElóBnitd áxa: Egy bóra 30.000 korosa
HArom bóra 50.000 ktxona

részéről dr. Fehér Vilmos és dr.
Fritz Géza miniszteri tanácsosqfc
voltak jelen.

Az értekezleten az a vélemény
alakult ki, hogy az iparosok nyugdíj
intézményének kényszer-társulás
alapján való megalakítása egyoldalú
lenne. Egyöntetűen megállapodtak
abban, hogy szükségesnek tartják
olyan törvényhozási intézkedés létrehozását,
mely valamennyi foglalkozási
ágra kitérjedőleg általános aggkori
munkaképtelenség és rokkantság
esetére vonatkozó biztosítást
mond ki.

A szociális bizottság ilyen értelemben
tesz előterjesztést a kormánypárt
plénumának.

A Beniczky-ügy

Budapest, junius 4

Beniczky Ödön előzetes letartózta


tásának kezdő napja junius 14-re

esik, mert akkor tölti ki Beniczky

a rája régebben kiszabott 14 napos

fogház-büntetést.

A kihirdetett végzés ellen Beniczky

felfolyamodást jelentett be. Beniczky

védői jelentek meg ezután a vizs


gálóbírónál és tudomásul vették a le


tartóztatásról szóló végzést, aminek

azonban írásban való kikézbesítését

kérték, amit a vizsgálóbíró el is

rendelt.

A védők ugyancsak felfolyamodást

jelentettek be a vizsgálóbíró határo


zata ellen, ugy, hogy az ügy máso


dik fokon való elbírálás végett a

vádtanácshoz kerül, ahol Ja letartóz


tatás kérdésén kivlll az „Az Újság*

elkobzása miatt bejelentett fel folya


modást is soronkivül letárgyalják.

Beniczky fogságának kérdésében

a vádtanács zárt ülésben hoz hatá


rozatot, azonban az elkobzás miatt

intézett felfolyamodás elbírálásánál

megidézi az ügyészség a felelős szer


kesztőt, kiadótulajdonost és nyomda


tulajdonost is, illetve azok jogi kép


viselőit, mert a sajtótörvény értelmé


ben az elkobzásra vonatkozó kérdés

elintézése ellen a feleknek, illetve

azok jogi képviselőinek felszólalási

joguk van.

A cseh nyelvű sajtó, valamint a

Prager Presse, valamint a szociálde


mokraták német lapjai ezúttal is

nagy örömmel karolják fel azokat a

híreket, amelyek Magyarországot a

Beniczky-ügyből kifolyólag kellemet


len színben akarják feltüntetni. Egyes

lapok rosszhiszemű híreket tesznek

közzé a kormányzóról és Magyar


országról.

\'/Jugoszláv, román és cseh lapok

oly korán közölték teljes egészében

Beniczky vallomását, hogy valószínű


nek látszik, hogy a vallomást kül


földre is előzőleg juttatták el.


1825 junius 5.

2AU1 KÖZLÖNY

BELFÖLDI HÍREK


Egy napos nyomdász-sztrájk.
Az ,Az Újság" betiltása miatt a
fővárosi nyomdászok 24 órás tüntető
sztrájkot rendeznek, minek következtében
a csütörtök esti és ma,
péntek reggeli lapok nem jelennek
meg.

Az egyetemi dékán-választás.
A Pázmány Péter Tudomány Egyetem
fakultásai szerdán választották
az uj dékánokat. A hittudományi
fakultáson dr. Trikál Jőzsefet, a jogi
és államtudományi karon újból dr.
Illés Józsefet, az orvosi fakultáson
újból dr. Jakabházy Zsigmondot, a
bolcsészeten Yolland Arthurt válaszlotlák
meg. Kiküldlék ezenkívül a
rcktorválasztókat is, kik junius 8-án
előreláthatólag Szentmiklósi Mártont
fogják megválasztani.

Plébános-választás Sopronban.
Sopronban szerdán választották meg
a törvényhatóság katolikus, tagjai a
városi plébános!. Néhai 7.ehetbauer
Oltó örökébe 22 szavazattal 19 ellen
l\'app Kálmán röjtöki plébános kerüli.

A kormányzó Ha jelesen érett.
Horthy Miklós kormányzó Miklós
fia a budapesti piarista főginvnáziumban
kedden, jeles eredménnyel tette
le az érettségi vizsgálatokat.

Zita királyné. Kómából jelentik:
Zila királynéval folytatolt beszélgetésről
számol be a Popoló D\' Italia.
A lap tudósitója szerint az özvegy
királynén tényleg látszanak a kiállóit
hosszú betegség nyomai. Sápadt,
igen fáradtnak és szomorúnak látszik.
Arra a kérdésre, hogy el szándékszik-
e hagyni Lequeitiot, szomorúan
csak ennyit mondott — nem tudom,
nem hiszem — majd hozzátette .nem
könnyít dolog elfelejteni a Pianorei
villár. Arra a kérdésére pedig, hogy
belyesli-e az osztrákok csatlakozási
szándékát Németországhoz, Zila oio-

A bün virága .. .

Irta: kőzépgulácsl Péczcly Láwtó (l)

A Duruzslay ősi portára, mint éj

a délibábos rónára, ráfeküdt a gond.

A kőszinü, mohos falak, ahonnét

annyi vidám női kacaj és vigalom

hangja hallattszott, némán állanak.

Bent a termekben a honfigond és a

szerelem virraszt. Két hatalmas lakója

ez a szivnek, amelyből annyi öröm

és bánat fakad, de sokszor egyik is

közülük életet hervaszt. A szenve


dély ikerszülöttei s csak nemre kü


lönbözők, szomjúságot azonban

mindketten vérrel oltanak. Még fegy


vereikben térnek cl egymástól, mert

az egyik csókkal, a másik karddal

sebzi meg a szivet Egyben azonban

egyetértenek: tréfát nem ismernek.

Életre-halálra küzdenek s inkább

meghalnak, semmint csatát veszít


senek. Céljukban is megegyezők,

rokon dolgokért küzdenek, két szál

virágért: a hon és a szerelem vi


rágszáláért.

Az óra éjfélt mutat, de a három

Duruzslay testvér: Dénes, Gergely

és Bálint még mindig fönnvirraszt.

Az ősi pohárszéken három kupa áll

és benne egri-bikavér feketéi. Dénes,

a legidősebb testvér, odalép s egyet

fölragadva, két öccse felé fordulva,

köszöntőbe kezd:

solygolt és azt mondta, hogy semmit
"sem tud Ausztriáról, Bécsből nem
kap értesüléseket, ha csak nem egy
néhány hü barátnője levelét Minden
gondja a fiai nevelésére irányul. A
magyarok jók és nemes gondolkozásuak.
Igazi becsüleles emberek.
Nagyon szeretem Magyarországot —
mondta — kedves emlékek fűznek
Budapesthez, ahol már gyermekkoromban
is jártam. Az iránt is
kérdést intézell a lap, hogy a jövőre
minő tervei vannak? Semmit
sem tudok—az én felelősségem óriási,
de bizom Isten segítségében és

gyermekeim ragaszkodásában.

A tatarozás! hitel meghosszabbítása.
A kormány a Budapest és
környéki háztulajdonosoknak az őszszel
adott 100-100 milliárdos hitel
akció jelentkezési határidejét november
l-ig, a visszafizetési határidőt I
helyett 2 évre meghosszabbította.

Készülődés a főváros közgyűlésére.
A Ripka Ferenc kormánybiztos
által mull hétre összehívott
pártközi konferencia folytatta a közgyűlést
előkészítő tanácskozását. Megnyugvással
vették tudomásul a belügyminiszternek
a válaszlói névjegyzékre
vonatkozó határozatát. Megállapodtak
a pártoknak a közgyűlést
teremben való elhelyezkedését illetőleg.
A közgyűlés idejét junius 17-én
délutánra tűzték ki. Az alakuló közgyűlésen
minden elvi kijelentéstől
tartózkodni fugnak. A pártok kölcsönös
lojalitással tárgyalták a felmerült
ügyekel.

A csődőnkivűli kényszercgyczség
reformja. A Kereskedelmi és
Iparkamara csütörtökön délutáni teljes
ülésén a csődönkivüli kényszeregyezség
reformját sürgette. Foglalkozott
a teljes ülés a fényűzési és
forgalmiadó reform tervezetével is s
beszámolt az eléren történt lépésekről.
A magánegyezketfést a kamara a

— Sok kupa bort ittunk már ki\'
kicsiségekért, de közben a nagyokért
áldozni megfeledkezénk. Nem volnánk
méltók az ősi Duruzslay névre, ha
két kupát nem ürítenénk: egyet a
török vesztérc s egyet a hazáért!
Jöjjetek — öcséim — kocintsunk s
lépjünk szent szövetségre a törökvesztére
és a magyar haza dicsőségére
.. . Az óra éjfélt mutat; ilyenkor
szabadulnak föl a siri lelkek.
Lássák tehát az ős Duruzslayak,
hogy késő ivadékaikban ncin hüllővér
csörgedez, hanem szent, égre
lobbanó tüz hajtja véröket s dobbantja
szivüket. Az első kupát tehát
édes öcséim, a török halálára ürítsük.
E másodikat pedig ama fogadalomra,
hogy szent karácsony napjára békesség,
boldogság boruljon a magyar
hazára! Most pedig,\'édes Bálint
öcsém, töltsd meg újból a kupát,
mert e harmadik a te szivedhez szól.
Éljen a jövendőbeli Duruzslay-nemzetség
Anyja, a szépséges hajadon:
Udvarhelyi Vica! Mi mindnyájan
tudjuk, hogy szivedhez van nőve,
legyen hát a tied, ha szegény is,
az nem baj, mert nagy a becsülete.
Női tisztessége, fehér liliom, méltó
tehát arra, hogy méhében a nyolc


százados ösnemes Duruzslay-nemzetiség
jövő ivadékait hordozza.
Emlőjén át pedig lelki tisztaságot,

vidéki kamarákkal a kereskedelmi
és ipari érdekeltségek képviselőivel
karöltve országos hitelvédő szervezet
létesítésével kívánja elérni. A kamara
a legutóbb követelt adókönnyítések
sürgős elintézését újból kövctelle.
. \'
i..n i *nVI.I-^ii* i \' i* • \' * *

KÜLFÖLDI HÍREK

Lőfegyverek kiviteli engedélye.
Genfből jelentik: A fegyverkereskedelmi
értekezlet elfogadta a cikkelyt,
melynek értelmében lőfegyvereket
csak kormányengedéllyel szabad kivinni.
A hadicélokra alkalmatlan lőfegyverekre
vonatkozó cikkelyt Belgium,
Amerika, Svájc javaslatával
elvetelték, mig Kina, Görögország
és Törökország annak fenntartása
mellett foglalt állást.

Angoral tanulók a nyugateurópai
államokban. Angoráböl jelentik:
A kereskedelmi miniszter elhatározta,
hogy a középiskolák folyó
tanévében jelesen végző növendékeit
a nyugati országokba küldi, hogy
ott főképen ipari szakmákban nyerjenek
kiképzést és kiknek arra van
hajlamuk, beiratkozhassanak a kereskedelmi
vagy bányászati akadémiára.

Svéd urlovas Magyarországon
keresztül. Kohn Rasch híres svéd
műgyűjtő és urlovas, aki nemzetközi
versenyeken számos dijat nyert, elhatározta,
hogy végiglovagolja azt
az utat, melyet XII. Károly svéd
király Erdélyből Straalsmundba megtett.
Inrándulás miatt utjának megkezdését
junius második felére halasztotta.
Útjában Debrecent és Budapestet
is érinteni fogja.

Meghalt Flammarion. Camille
Flammarion, a hírneves népszerű
csillagászati iró és tudós tegnap
Párisban meghalL

egészséget és bátorságot szívjon
magába a haza javára, az utánunk
jövő Duruzslay-nemzetség fia és
leánya 1

— Ugy van! — vette át a szót
Gergely. Neked, kedves Bálint
öcsém, meg kell nősülnöd. Te a
hármunk közül a legfiatalabb vagy,
a család fészekfentője. Reád háramlik
a kötelesség, hogy a Duruzslayak
családfáját tovább származtasd . . .
Köztünk nagy a korkülönbség. Mi
már Dénes bátyáddal a szívügyekből
kívénülénk. Igaz, hogy nem is
igen értünk rá vele foglalkozni, mert
elvont ettől bennünket egy szent
kötelesség, a haza védelme. Most
újból közeledik a török Várad felé.
A régi családi tradíció pedig megköveteli,
hogy a Duruzslay-férfiak
itthon, midőn veszélyben a haza,
szakajtó alá rejtve, száraz kenyér
módjára ne penészedjenek! Viszont
egyiknek közülünk a családi ügyekkel
is törődni kell. Három vármegyére
terjednek ki a haza szolgálatában
nyert ősi birtokaink. Váradbükkösd,
Biharkeresztur, Érszcntkirály,
Szilágykövesd és Hajdudorog
sem maradhat gazdátlanul. Neked
tehát — édes Balint öcsém — itthon
kell maYadnod és meg kell nősülnöd.
Elveszed feleségül Udvarhelyi
Vicát, Biharország szépséges árva

Az angoral csapatok leszerelnek.
Angoráből jelentik: A forradalom
elnyomására a felkelési területre
küldött korosztályok közül az első
kettő visszatért. A lakosság kitörő
lelkesedéssel fogadta a csapatokat,
melyek megkezdték a leszerelést.

NyugtalanságSanghalban. Sanghaiból
jelentik: A város belső területén
ujabb nyugtalanság uralkodik.
Egyik-másik helyen összeütközésre
is került a sor, melynek következtében
több tűntető meghalt és sok
megsebesült. A város nyugati részeibe
páncélos autókat küldtek ki
a felkelők megfékezésére.

A magyar kérdés Genfben. A
Nemzetek Szövetsége pénzügyi bizottsága
tegnap délután a magyar
kérdéssel foglalkozott. A román beavatkozás
ismeretes ügyében benyújtott
memorandumot is kiosztották.
Bethlen István tájékoztatta a
bizottságot Magyarország pénzügyi
és gazdasági helyzetéről. A tárgyalást
szombaton folytatják.

Rálőttek a Vrangel vonatára.

Vrangel orosz tábornok Belgrádból
Újvidékre utazása közben Bafájnicánál
a vonatra rálőttek. A lövés emberéletben
kárt nem okozott.

Magyar kisebbségi ügy a^Népszövetség
előtt. A Nemzetek Szövetségének
tanácsa junius 8-án kezdődő
ülésszakán szerepel először
magyar kisebbségi ügy, melynek
Brazília képviselője lesz az előadója.
Ekkor tárgyalják ugyanis az erdélyi
és bánsági magyar kisebbségek leg


utóbb benyújtott petícióját, melyet a

kisebbségi hármas bizottság a plé


num elé utalt.

Francia kutató Indul Amundsen
után. Charcot francia sark-kutató a
francia tengerészeti minisztériumban
bejelentette Jabéli szándékát, hogy
Amundsen felkutatására indul.

virágszálát 1... Ugyanis tudom, hogy
Vicát titkon már régen sziveled, legyen
hát a tied! Egykor az ő családja
is szebb napokat látott, de a
török-tatárjárás mindent elpusztított.
Az Udvarhclyiék családi bölcsőjét is
nemesi kúrián ringatták, arról pedig
Vica nem tehet, hogy hazát védő
ősei öt árván és szegényen itthagyták.
Holnap tehát Dénes bátyáddal
Vica szivét-kezét számodra megkérjük
és ha Isten is ugy^akarja, legyen
ö a Duruzslay-familia őrzőangyala
és nemes-szivü lelkes Nagyasszonya!

— Hát a Duruzslay Bálint becsületével
nem törődtök, kedves bátyáim
? — pattant föl Bálint. .Ispánt
kívántok bennem fogni, aki javaitoknak
gondját viseli? • Puha, tollas
ágyra, női szemérem mellé akartok
fektetni akkor, amikor Duruzslay
Bálintnak a hazáért vért kellene ontani?!
.. . És ti nálamnál különb
legények volnátok? . . . Méltán, ha
ajánlatotokat elfogadnám! Mégis köszönöm
jóságotokat. Vicát én már
régóta szeretem és ha Isten is ugy
akarja, feleségül veszem; de a hazát
érte meg nem tagadom. Halljátok
tehát, édes bátyáim, kikötésemet:
Egyezzetek bele, hogy a hon védelmében
éri Is részt vegyek akkor,
ha a szorongatott haza és a hadibalszerencse
hiv?!... (Folyt, köv.)

1925 junius 5.

ZALAI KOZLOHT

Az iparostanonc
iskolai kiállitás

Kétszázhatvan a kiállítók száma
A kiállítás méreteiben ás anyagában
messze túlhaladja a tavalyi
hasonló kiállítást

Nagyka»Í7.»fl, junius 4

Pünkösd vasárnapján nyilt meg a
központi elemi iskola emeleti rajztermében
a nagykanizsai iparostanonc-
iskola növendékeinek kiállítása.

Mikor végigmentünk a kiállított
anyaggal zsúfolásig telt teremben,
valami jóleső bizakodás lett úrrá
lelkünkben és csak szilárdabb lett
a meggyőződés, hogy a nemzet,
melynek az élet kezdetén alig elindult
munkás fiai ilyen ambíciókat
rejtegetnek magukban s ennyi értéket
tudnak kitermelni két kezük munkájával,
— az a nemzet az éleire
van e földön s ha lenyűgözték is,
ez a temérdek alkotó energia le fog
győzni lassanként minden gazdasági
megkötöttséget.

A kiállitás gazdagsága felülmulta
azt a várakozást, mit előző értesüléseink
alapján hozzá füztünk. A tavalyi
142 kiállítóval szemben az idén
260 fm és leány Iparostanonc állította
kl keze munkáját a legérdekesebb
változatosságban.

Mindjárt a bejáratná] hatalmás
cserépkályha áll: Tóth István tanonc
munkája Tóth József műhelyéből.


Mellette egy asztalkán a hentesipar
termékei. A két kiállító közül
Vldóczi Ernő, Babits Lajos tanonca
nyerte az első dijat.

A vendéglősipart Matyola Ferenc
(Korona-kávéház) ízlésesen teritett
asztala képviseli.

A sütőiparban is csak egy kiállító
van : Czigány Ferenc hatalmas fonott
kalácsot állított ki Kluger József
műhelyéből.

Az asztalosipart 19 kiállító képviseli.
Első dijat nyert Takács János
10 hónajx>s tanonc Budai Jánosnál
egy masszív fényezett szalon-asztallal,
II. dijat Rády Oyörgy, Martincsevics
Imre tanonca a kiállított két
remekbe készült, gőzölt-bükk, kőrisbQtétes
ággyal és éjjeliszekrénnyel,

III. dijat Gerócs György nyerte, Martincsevics-
m ü helyből.
A bádogos-ipart két kiállító képviseli
: Auger Ferenc, Groza János
tanonca, egy a zsűri legnagyobb elismerését
kivívott toronycsúcs-díszítéssel
és Cserépi József, Vastel I
György tanonca, egy bádogból készített
magyar címerrel, melyen még
a korona ékkövei is ki vannak képezve.


A bognáriparban 2 kiállító közül
első lett Hctyéni Imre, Bazsó József
tanonca.

Az ékszerésziparban Daumgarten
József, a Schnitzer és Göndör-cég
tanonca lett az első gyűrűivel és
egyéb ékszerekkel.

Az órásiparban Vékásy Károly két
tanonca, Dencze Gyula és Valdmann
Zsigmond vitték el a pálmát.

A borbélyipari részben Túri Ernő,
Zapletál Simon tanonca vezet.

A cipészipari kiállítók száma 33.
Elsők lettek Tisza György, Miltényi
Sándor tanonca, Parragi József, Pintarics
Márton műhelyéből. Simonovics
Gáspár, Gyergyák György tanonca,
Grosz Ferenc, Argent János
tanonca és Illés Ferenc, Németh
István tanonca.

A 7 felsőrészkészitő közül Imrei
Ferenc, a Miltényi-cég tanonca lett
az első.

A 3 üveges kiállító közül Virág
Pál (Skopál Antalnál), Darázs István
(Skopál Antalnál) és Mészáros
Lajos (Melczer Jakabnál) kapták a
dijakat.

A tímár-iparban Salamon János
és Nagy László (Nagy Antal műhelyéből)
elsőrangú sevro-bőrt állítottak
ki, mit eddig nem állítottak elő
Nagykanizsán.

A csizmadia-ipar 8 kiállítót produkált.
Első lett Kecskés Mihály,
Farkas József tanonca.

Fehér-varrónő 14 állitolt ki. Nyertesek
: Jakubecz Margit (özV. Krausznénál,)
Vadász Hajnalka (özv. Krausznénál),
Göndör Olga (Szücsnénél).

Géplakatosok csoportjában 6 közül
nyertek: Kolonics István (Weiser
J. C.-nél), Gallusz Gyula (Pintér
Istvánnál), Tuboly Lajos (Weiser

J. C.-nél.)
U lakatos közül 1. Brunner József
(Újlaki és Hahnnál), 2. Vancsura
Ferenc (Szécsényi Istvánnál),

3. Németh József (ugyanott). Különös
dicséretben részesült Dobri István
(ugyanott) srapnell-hüvely virágvázájáért,
Gerencsért Ferenc (Kohn
Samunál.)
Mérlegkészitő egy volt, Malek
György (Szántó Gézánál) kis tizedes
hídmérleggel.

A könyvkötő-ipart mesterien képviselte
Tóth György, a Gutenbergnyomda
tanonca.

Köteles is csak egy volt, Vlaszák
Flórián (Fogt Ferencnél) remekbe
készült portéi .>1

Az egyetlen kaptafa-készítő dicsérő
oklevelet kapott.

A kárpitos-ipart egy szép sezlón,
a kötőszövő-ipart különféle kötött
ruhafélék képviselték; \\

A kosárfonó-iparban Radia János,
Gál Pál (Illés Józsefnél) vitték cl a
dijakat.

Fényképész kiállító Weiszfeld Ferenc
és Bognár Lajos volt (Halász
Sándornál.)

Férfiszabó 10 állított ki. 1. Mezei
Győző (Németh Pálnál), 2. Uránt
István (Horváth Józsefnél), 3. Cigány
János (Löwi Vilmosnál).

A szücs-szakmát a Löbl-mühely

2 tanoncának, Mazesz Dénesnek és
Wellisch Dezsőnek remekbe készült
boái képviselték.

Az ácsiparban Kállovlcs Lajos
(Czindrics Lajosnál) miniatűr méhest
állított ki.

A 4 fogtechnikus közül 1. Zakócs
György (dr. Könignél), 2. Antalics
Imre (ugyanott), 3. Rosenfeld és
Márkus (dr. Schichtanznál.)

Legtöbb kiállító a női varrónő,
kiknek száma 52. Ezek közül 1.

Faludi Anna (Pollák Istvánnénál),

2. Kiss Malvin (Báron Midnél) 3.
Vilner Margit (Vilnernénál). E csoportban
a legrosszabb osztályzat: jó,
ebből is csak 3 van. A többi kitűnő
és jeles.
A 3 rézműves közül első Vidóczy
Nándor (Samu Lajosnál.)
A 3 villanyszerelő közül 1. villanyrezsójával
Jancsecz József (Transdanubia),
2..,villanyöngyujtójával Schifter
István (ugyanott), 3. Krausz József
villanyozógéppel (Kahn és Weinbergemél.)
A 7 női kalapos közül 1. Kohn
Olga (Kuttner Irénnél), 2. Golenko
Anna (Brónyainénál), 3. Gál Jolán
(Roth Lauránál).
A 9 kovács közül I. eddig gyárilag
hozatott gyorsfékkel Németh József
(Bojtornál), 2. Leck József (Bazsónál.)
Reszelóvágó Balis Isiván (Zollner
Jánosnál.)
A 4 kádár közül I. Kállovlcs József
(Hoffmann Henriknél), 2. Kumánovics
György (Kaufman Eleknél),

3. Sipos János (Batitza Józsefnél.)
Ezeken kívül rengeteg rajz, minden
szakmába vágó tervek, minták,
papírból készült valódi nagyságú és
miniatűr női és férfi ruhák, kézimunkarajz,
szabásminta stb. egészíti
ki a kiválóan gazdag s erkölcsileg,
meg anyagilag is igen nagy értéket
képviselő kiállítást, melyet messze
vidékről is sokan megtekintettek.

A kiállitás még pénteken estig marad
nyitva a nagyközönség számára.

Ez a kiállitás tanúbizonyságot

tesz Nagykanizsa fejlett iparának

életrevalóságáról s az iparoktatás

helyes irányáról, mely az ambíciók

nemes versenyét nem hagyja kiak


názatlanul a gondjaira bízott ifjúság

körében.

A kiállitás minden megtekintője

megállapítja, hogy a dicséretet mind

a 260 tanonc megérdemli, mert va


lamennyien precíz, a maga nemében

kiváló munkát adtak s hogy nem ők

lettek az elsők a csupa jó munkás

közölt, ez csak ambicionálja őket a

jövő kiállításig a legkitartóbb, leg


céltudatosabb munkára. A készség,

az alap, az akarat mindnyájuknál

megvan. Csak szorgalmas tanulás

kell még hozzá s jövő ilyenkor ta


lán az ő neveiket írjuk a nemes

verseny győzteseiül.

Az északi rajnai zóna kiürítése.
Berlinból jelentik: Az angol, francia,
olasz és japán nagykövetek, valamint
a belga követ tegnap átadták a
birodalmi kancellárnak a kollektív
jegyzéket, amelyben a szöyetséges
kormányok közlik a birodalmi kancellárral
azokat az intézkedéseket,
amelyektől a szövetséges kormányok
az északi rajnai zóna kiürítését függővé
teszik. A birodalmi kancellár
kijelentette, hogy a birodalmi kormány
a jegyzéket azonnal vizsgálat
tárgyává teszi. A birodalmi kormány

a vizsgálat megtörténte után meghozza
az intézkedések tekintetében
a döntést. A jegyzéket szombaton
reggel hozzák nyilvánosságra.

Békésen fejeződött be

a Hajdú—Drózdy

rágalmazási pör

Budapest, junius 4

Az 1922. évi választások alkal


mával bogáti Hajdú Gyula dr. nagy


kanizsai ügyvéd kiment Drozdy

Győző választókerületébe és ott

olyan kijelentéseket tett, hogy Drozdy

a kommunizmus alatt 600 hold

földbirtokot szerzett, 16 szobás kas


télyban lakik s a politikát vagyon


szerzésre használta fef.

Drozdy Győző ezután lapjában,

az azóta betiltott Magyar Ugarban

.üzenet egy rágalmazónak" cimen

cikket irt válasz gyanánt, melyben

dr. Hajdú Gyulát rágalmazó rongy


embernek nevezte.

Hajdú Oyula dr. Drozdy Győzőt

beperelte. A nemzetgyűlés azután

Drozdy mentelmi jogát felfüggesz


tette s öt kiadta a rágalmazási pör


ben a bíróságnak.

A büntető törvényszék Schadl

tanácsa ma délelőttre tűzte ki a

rágalmazási pör tárgyalását. Az el


nök a tárgyaláson felszólította a

feleket, hogy békés uton kíséreljék

meg elintézni ügyüket. A felszólí


tásra mindketten kölcsönösen nyilat


kozatot tettek s ezzel a hosszú idő

óla húzódott rágalmazási ügy béké


sen elintézést nyert.

Színházi levél Bécsből

Tovább tart a krízis - Mit ígérnek
az Igazgatók az uj szezonra?

Bécs, Junius 4

A Zalai Közlöny btai tudósítójától

Kezdjük a végén. Pünkösd vasárnapján
a Kammerspiele, Bécs egyik
legjobb fekvésű és legnépszerűbb
színháza az esti előadásra 3, azaz
három jegyet adott el és ezért közönség
hiányában a pénztár ezt a
három jegyet is visszaváltotta s az
előadás elmaradt. így legalább az
igazgató megtakarította a világítási
költségeket. Lehet-e ilyen körülmények
között színházi életről beszélni
Bécsben? Bizonyára nem, azonban
alighogy ez a szomorú évad befejeződött,
az igazgatók sietnek programot
adni. A

Burgtheater
igazgatósága már szintén elkészült a
jövő szezon müsortcrvezetévcl. Igazgatójának
irigylésreméltó a dolga.
A deficitet az állam fizeti. Számos
uj bemutatót igér, egyelőre azonban
titokban tartja terveit, mivel az állami
színházak felügyelősége a beterjesztett
programot még nem hagyta jóvá.
Ezzel szemben a

Staatsoper
igazgatója\', Schalk még nem foglalkozik
a jövő évad terveivel, minden
gondja arra irányul, hogy valamiképen
elintézze a Jeritza—Olszewskaaffért,
ugy, hogy a kecske is jóllakjék,
a káposzta is megmaradjon,
vagyis a Staatsoper megtarthassa
továbbra is tagjai sorában ugy a


4 1925 junius 3.

ZALAI KÖZLÖNY

— Zászlószentelés. Az Úrasszoszőke
világcsodát, mint a pompás

Egy 8 HP. Ruston-Proclor

nyok és Urleányok Mária Kongre


hangú alténekesnőt.

Lincolni gyártmányú

gációja folyó hó 7-én délelőtt 9

NAPi HÍREK

Relnhardt
nyáron át is nyitva tartja a Joseístádter
Theatert és Beamarcliais Figaró
házasságát fogja bemutatni Kainz
átdolgozásában. Ősszel, illetőleg télen
számos reprizt s egy nagyszabású
Shakespeare-ciklust tervez. Keinhardt
egyébként még egy színházat akar
Bécsben. Mindenekelőtt a Ronachervarietét
szeretné átépíteni, azonkívül
tárgyal a megbukott Volksoperrel is.

Beer Rudolf dr.
Is nagyszabású programot dolgozott
ki színházai számára és reméli, hogy
a következő évadban már jobb viszonyok
lesznek, habár neki az idén
sincs oka panaszra, mivel az Antönia
és Feiák Sári megmentették az Összeomlástól.
A Deulsches Volkslheater
uj szezonja augusztus 15-én kezdődik.
Megnyitó előadásként Paul Qeraldy
uj vígjátéka: .Ha én akarnám"
kerül színre. A Raimundthealer egész
nyáron át nyitva marad és francia
bohózatokat fog játszani.

A magyar származású
Jarno József
szinfín kél színházat akar az uj szezonban
vezetni: a Práterben levő
j-ustspicltheateri és a Renaissancebühnet.
Jarno is azon kevés színigazgatók
kozé tartozik, akik úgyszólván
nehézségek nélkül úszták
meg az idei katasztrófális évadot.
Ezt főként két uj pompás színésznőjének
: Charlotte Ander-nek és Marié
Waldner-nek köszönheti. E két uj
csillag kedvéért a közönség mindennap
megtöltötte Jarno színházait. Az
uj szezonra egy ^somó vígjátékon
kivül megszerezte Pirandellónak az
elmúlt hetekben Budapesten bemutatott
darabját (Ember, állat és erény)
cimü vígjátékát. Az operetteszinházak
közül egyedül a

Johanri Strauss-Theater
jövője van biztosítva. Ez a színház
fogja bemutatni az ősszel Lehár Ferenc
legújabb opereftejét, a Paganinit,
még pedig Kosiry Emmával a főszerepben.
A Paganini előtt Müllcr
Igazgató felújítja Lehár Ferenc CloCfo-
ját. A repríz számára Lehár egy
csomó uj zeneszámot Irt.

Ennyiben lehel ismertetni a direktorok
lervell. Az természetesen a
közönségtől, illetőleg a gazdasági
viszonyoktól függ, hogy az igazgatók
mennyil fognak ígéreteikből beváltani
? Sz. P.

Románia kész kereskedelmi
szerződést kötni Magyarországgal.
Bukaresti jelentés szerint Konstantinescu
Tancred ipari és kereskedelemügyi
miniszter a delegátusok
jelentése alapján, kik Budapesten
tanulmányozták a román-magyar kereskedelmi
szerződés megkötésének
feltételeit, felkérte a külügyminisztert,
közölje a magyar kormánnyal, hogy

Románia kész azonnal megkezdeni

a tárgyalásokat végleges kereskedelmi

szerződés megkötésére.

NAPIREND

Junius 5, péntek

Római katolikus: Bonifác. ProlciUnt:
Bonifác. liueUU: Szivan hó 13.
Nap kel reggel 4 Ara 01 petekor, nyugszik
délután 7 óra 54 pesekor.

A Meteorológiai Intézet jelenlété szerlnt
változóan fclhói. Inkább száraz Idó
várható, Us»u hóemelkedéssel.

KULTURESTÉLYEK ÉS
MULATSÁGOK

Junius 6: A Nagykanizsai Keresztény
Jótékony Nőegylet ballett-clóadisa a Polgári
Egyletben.

Junius 7: A Nagykanizsai Keresztény

Jótékony Nöegylc! ballett-elóadisa a Pol


gári Egyletben.

Junius 8: A Nagykanizsai Keresztény

Jótékony Nóegylet bÜJiett-elóadisa a Pol


gári Egyletben.

RÁDIÓ

áll szerda reggel óta szerkesztősé


günk szolgálatában. Az első buda


pesti jelentést az uj készüléken dél


előtt 11 órakor kaptuk s ettől kezdve

módunkban volt állandóan hallani

Budapestet s ha ugy akartuk: Bé


cset, Milánót stb., tőzsdét, külföldi

eseményeket vagy koncertet, amint

épen kívántuk.

Tegnap például, miután Budapes


ten tüntető nyomdász-sztrájk követ


keztében az esti s a ma-reggeli la


pok nem jelentek meg", lázas munka

folyt ugy a telefonok, mint a ládió

körül. Egyszerre kétfelől is gyors


írták a politikai és világeseményeket:

telefon mellett és rádióról is, a lá


zas munka közepette tgészen meg


feledkezve arról is, hogy ez utóbbin

egy kis csavarintással valami hang


verseny! is élvezhetnének munkatár


saink. De a világért ser,, változtattak

volna a szabályszerűen beállított hul


lámhosszon és folyt a beszélgetés

ezen az ördöngös masinán.

Néha ugyan elhangzott a közbe


szólás : „Nem értem... Kérem be-

tűzni a nevet..." stb., de a rádió

csak tovább vitte a szót s nem res


pektálta a kívánságokat. Igaz, hogy

nem is hallotta, mert rajta csak hal


lani lehet, de — beszélni fíém. Erre

a telefon való...

A rádió mellett persze a telefon is

működött. Ez a két korszakalkotó

találmány valahogyan igen jól meg


fér egymás mellett. A rádión csavar


gat az ember egy-két helyen és halt
tbeszélni, énekelni, zenélni... A telefonon
előbb szóval fel kell hívni
az illető számot s ha véletlenül jó a
kapcsolás, lehet rajta beszélgetni,
még veszekedni is. Türelmetlen embernek
sokkal jobSan is való, mini
a rádió, mert ebbe hiába kiabálja
be ideges dübörgéseit: az csak nem
reagál rá, ellenben a telefonon le


csillapíthatja haragiát is.

Mikor aztán már mindent felvet


tek munkatársaink, titokban mégis

csak a rádiónál adtak találkát és

élvezték egy ballett remek előadását.

De hogy a hírszolgálat mégsem szen


vedett rövidséget általa, bizonyítja la-

punk mai száma, melvnek min


den híre telefon-és rádió-értesülésen

alapszik.

Mégis csak nagyszerű eszköz ez

azuj találmány. Iksz

— A babatündér előadásaira
előjegyzett jegyeknek mielőbbi átvételét
kéri a rendezőbizottság.
órakor a szcntferencrendi plébánia
templomban zászlószentelési ünne
pélyt tart.

— A kórház és szegényház
élelmezése. A nagykanizsai közkórház
május havi élelmezési számlája
112, a szegényházé 21 millió
korona.
— Száj- és körömfájás. Zalaszántó
községben a ragadós szájés
körömfájás fellépését megállapították.
— A mezőőri szolgálat Klskanizsán.
Ismeretes, hogy a rendőrséget
— hatósági jogkörének érintése
nélkül — Kiskanizsa területére
a csendőrség váltja fel. Minthogy a
kanizsai rendőrség vállalta a város mezórendöri
szolgálatának ellátását is,
igy, Kiskanizsa működési területéből
kiesvén, tárgyalásokba bocsátkozik a
várossal és a kiskanizsai illetékes
csendőrséggel, hogy milyen feltételek
mellett volna hajlandó ellátni a
a mezőőri szolgálatot. Értesülésünk
szerint a 6 hátaslóból egy párnak a
kiskanizsai csendőr-szolgálat cimén
való átengedése körül forognak a
tárgyalások.

— Tűzvész. Zalaszenlmiháíyrót
jelenti tudósítónk: Tegnap reggel 9
óra tájban hatalmas tűzvész pusztított
Zalaszentmihályon. Leégett 5
lakóház, 5 istálló és így pajta. A
tüz íján János portáján kezdődölt.
Az öreg ember keze és lába a mentési
munkálatok közben olyan súlyos
égési sebeket szenvedett, hogy be
kellett szállítani a zalaegerszegi közkórházba.
A tűzoltóság teherautóval
érkezett a színhelyre Zalaegerszegről.
Velük jött Molnár rendőrkapitány is.
Kivonult a környékbeli, pacsai, pötrétei,
felsőrajki, zalaapátii tűzoltóság
is teljes felszereléseikkel. A megfeszített
oltási munkálatok ellenére is
a tűzvész megfékezése nem sikerűit.
Az istállókban 3 szarvasmarha, 3 ló
és 3 hizó bennégett. A kár nagyon
sok. A tűz okát gyermekek gyujtogatásában
vagy kéménytüzben vélik.
A hivatalos vizsgálatot ma ejtik meg.
V Három hónapos eb- és
macskazárlat. A polgármester az
állatorvosi hivatal előterjesztése alapján
a napokban történt veszett macskamarás
következményeképen 90 napos
eb- és macskazárlatot rendelt el.
A zárlatot előidéző macska megszökött
s azóta sem sikerült nyomára
jutni. A veszett macska\' megmart
gazdáját tegnap felszállították Budapestre
a Pasteur-intézetbe. A zárlatra
vonatkozó hivatalos hirdetményt lásd
lapunk 6-ik oldalán.

is

?
?
Van szerencsém értesíteni a t. vendéelmet,
hogy vasárnap, folyó hó
•én az „Amerikához" címzett
vcndóglfimbon ünnepélye*

kertmegnyitást

rendezek tánccal egybekötve a gesztenyék
alatt, melyre nagyrabecslllt vendégeimet
.intett,f meghívom.

— Rossz Idő esetén Űrnapján. —

gőzgép (lokomobil),
faipari gépek,
husipari gépek

és ezekhez tartozó
különfél e felszerelések
hordók és egyéb anyagok


eladók.

Bővebbet csakis személyesen
a

Dnnántnli Élelmiszer- és

NAGYKANIZSÁN.

Sürgönyeim: Balázs Igazgató.

Telefon: 3-63.

— Nagykanizsa utolsóelőtti tanulmányi
versenyen. Tegnap délután
hirdették ki a középiskolai tanulmányi
verseny végeredményét.
Kaposvár az 5., Keszthely a 6., Pécs
a 7.. Nagykanizsa a 9. csoportban
utolsóelőttinek foglal helyet.
— Jelentkezés leventeoktatói
tanfolyamra. Zalavármegye testnevelési
bizottsága julius vagy augusztus
hónapok folyamán Nagykanizsán
leventeoktatói tanfolyamot akar rendezni.
A kiképzés 2 hetet vesz
igénybe. A városi tanács felhívja
azokat, kik a tanfolyamon részt akarnak
venni, jelentkezzenek Orbán József
városi nyilvántartónál. — Minthogy
a testben^erős magyar generáció
nevelése ma sokszorosan sürgető
kötelesség s elsőrendű nemzeti
érdek, kívánatos, hogy a tanfolyamon
minél nagyobb számban vegyenek
részt, kik szeretik a sportot,
a fiatalságot és hazájukat.
— Uj iparostanonc Iskola.
Zalalövön megalakult az ipa rostanonciskola,
melyben az ősszel kezdődik
meg a tanítás. A zalaegerszegi
járásban ez az első iparostanonc
iskola.
- Magánközlcmények postai
szállítóleveleken. A postaigazgatóság
közli, hogy ezentúl a postautalványok
és postai szállítólevelek
szelvényeire, valamint a postatakarékpénztári
befizetési lapnak értesítőlapjaira
— az utóbbiakra az előirt
dij lerovása mellett — magánközlemény
ismét korlátozás nélkül irható.
Ugyancsak korlátozás nélkül lehet
elhelyezni magánközleményt, vagy
sajtóterméket az értéklevelekben.
— Vásárok Zalában. Junius
8-án Szentgyörgyvölgyön, Nagykapornakon
és Oyulakeszin (csak lóvásár),
10-én Szentantalfán és Lesencetomajon
(csak lóvásár), 13-án
Tótszentmártonban és Zalalövőn országosvásárok
lesznek.
— Schv/arcz Dezső harisnyái a
legjobbak.
= Remlngton Írógépek a dollár
olcsóbbodása révén kedvező fizetési
feltételekkel olcsón kaphatók Szabó
Antal sportüzletében, Nagykanizsa.


1925 junius 5. 2ALAI KÖZLÖNY

r= Fölényesen győz minden
versenyben Fi tipp kötöttárugyára
(Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.)
olcsó és jóminőségü áruival. Mutatóba
néhány ár: Selyem mellények
195 ezer, selyem jambó sapkák 17 ezer,
flór urizoknik 29 ezer, fályolharisnyák
38 ezer.

= Mélyen leszállított áron vádolhat
Szomolányi Gyulánál.

Balatonbogláron vasúti nagyszállodában
elsőrendű pensio napi
4-szeri a la Carte étkezéssel, fürdőés
kabinhasználattal junius hóban
100 ezer, julius és augusztusban
110 ezer korona. Előjegyzéseket elfogad
a szállodai vezetőség.

= Schwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb ki-

Tanulmányi kirándulás
Ausztriába és Bajorországba

Folyó évi julius 27-én a kegyesrendi
reálgimnázium tanulói tanulmányútra
mennek. Útirány: Nagykanizsa
—Szombathely — Graz — Marburg—
Klagenfurt — Salzburg — München—
Herrnchiemscc — Regensburg — Linz
-St. Pölten—Mariazell—Wien—Budapest
—Veszprém —Tihany—Keszthely—
Nagykanizsa.

A kirándulás három hétig tart,
költsége (vasút, hajó, szállás, élelmezés)
kettő és fél millió korona.

A kirándulásban résztvehetnek a
gimnáziumi tanulók, azok hozzátartozói
és az intézeten kivül álló egyének
(nők és férfiak).

A kirándulásra vonatkozó felvilágosítást
ad Kiss Márton kegyesrendi
tanár hétfő, szerda, péntek, vasárnap
délelőtt 9—10 óra közölt a szülői
fogadó-termében (gimnv épület,
földsz. 20. ajtó).

A kirándulásra jelentkezni lehet
junius 14-ig. *

SPORTÉLET

Az Ifjúsági Labdarugó Szövetség
hirei. Kivonat a Nagykanizsai
Ifjúsági Labdarugók Szövetsége
folyó hó 4-én tartott ülésének
jegyzőkönyvéből:

Brandlt a Jóbarátok SC játékosát
a bíróval szemben tanúsított tiszteletlen
magatartása miatt a játéktól
junius 4-től junius 10-ig eltiltja.

Welszt ugyancsak a Jóbarátok SC
játékosát sportszerűtlen viselkedése
miatt megdorgálja.

A vasárnapi bajnoki mérkőzésekre
a következő bírókat küldte ki: 2
órakor Zrínyi pályán Telcki-Testvériség
biró Schweiger.

4 órakor Zrínyi pályán Transdanubia—
Turul biró Kohn.
3 órakor NTE pályán 111. ker.
Törekvés biró Wolf.
5 órakor Jóbarátok-Hungária biró

Waldhauser.

Atlétikai verseny Zalaszentgróton.
A Zalaszentgróti Sportegylet
junius 21-én atlétikai sportversenyt
rendez a türjei és zalabéri ifjúság
bevonásával. A verseny rendezői a
vidéki sportélet megindítását tűzték
ki céljukul.

Irodalom és művészet

A Nemzet pünkösdi száma. Kezünkben
tartjuk a folyóiratnak legújabb
számát és lelkünk mélyéből
buzog fel belőlünk az őszinte méltatás:
Az alkotó magyar Géniusz
uj életre támadt a Nemzet hasábjain.
Hasábjain uj magyar regősök támadtak,
akik ellenállhatatlan erővel hirdetik
a magyar feltámadást. Uj magyar
bárdok lantján csattog a hősi
ének, melynek akkordjai a trianoni
falakat repesztgetik s uj magyar
lelkek vihara dobol a trianoni lelkiismeret
hazug világdobjain .. .

A Nemzet legújabb számában, a
magyar irodalom legjelesebbjei közül
a következők írtak cikket, tárcát vagy
költeményt: Prohászka Ottokár, Pintér
Jenő, Laky Imre, Nyáiy Andor,
Fábián Ernő, Paulini Géza, Cholnoky
László, Darnay Kajetán, Vályi Nagy
Géza, Tábori Kornél, Polgár Géza,
György Lajos, Áprily Lajos, Reményik
Sándor, Kisteleki Endre stb., stb.
A Nemzet szerkesztői: HangaySándor
és Szegedy László. Szerkesztőség
: VIII., hszterházy-utca 4/a. Kiadóhivatal:
Vili., Szentkirályi-utca 23.
Tisztviselőknek közvetlen megrendelésnél
20\'o kedvezmény.

Színházi Élet. Tizenötévcs kis
lány a Pünkösd királynője. A Pünkösdi
választásról és koronázásról
izgalmas riport és gyönyörű kép
jelent meg a Színházi Élet uj számában,
melynek rendkívül gazdag
tartalmából kiemeljük Krúdy Gyula,
Hajó Sándor cikkeit, Tersánszky
Józsi Jenő illusztrált novelláját. Ára
8000 korona, negyedévi előfizetés

80.000 korona. Kiadóhivatal Budapest,
Erzsébet-körűt 29.
KÖZGAZDASÁG

A magyar-osztrák gazdasági

tárgyalások

Az uj jugoszláv vámtarifa elintézését

várják Ausztriában — Romániával nem

lehet tarifálls egyezséget kötni

Bécs, junius 4

Bécsi tudósítónk az osztrák kereskedelmi
minisztériumban ma informálódott
Ausztria kereskedelmi politikai
tárgyalásairól a külföldi államokkal.
Kérdésünkre a következő
felvilágosítást kaptuk:

A Svájccal megkezdett tárgyalá


sokat a hónap közepén folytatjuk.

Az elmúlt hónapban megszakított

magyar-osztrák tárgyalások eddigi

eredményeinek feldolgozása most

van folyamatban. Valószínű, hogy

Magyarországgal még a nyár folya


mán tovább tárgyalunk. Ebben a

hónapban egyébként Bécsbe érkez


nek a lengyel delegátusok hasonló

tárgyalások megkezdésére. Belgrád


ból szerzett értesüléseink szerint az

uj jugoszláv vámtarifa legközelebb

tető alá kerül és ekkor folytatni

fogjuk a tavaly félbeszakított tárgya


lásokat az SHS királyság megbi


zotlaival is. A dunai államok közül

Romániával sajnos belátható időn

belül nem gondolhatunk tarifális

egyezmény megkötésére, mivel a

bukaresti kormány még saját szö


vetségeseivel, az er.tente-államokkal

is csak a legtöbb kedvezményen

alapuló kontingentális szerződéseket

kötött eddig. ($z. p.)

Jegybankforgalom. A Magyar
Nemzeti Bank jegyforgalma a május

kimutatás szerint, a május 23-i
állománnyal szemben 315.1 milliárd
emelkedést mutat. Az emelkedés főképpen
az államháztartás költségeinek
fedezésére az #llam saját
számláról kiutalt összegből ered,
amely a mult héten 399 milliárd
koronát tett ki, ellenben az egyéb
giró számlára 30.6 milliárd folyt be,
u&y. liogy az összes giró állomány

368.4 milliárd csökkenést mutat. A
bankkal szemben támadt hiteligények
kielégítése következtében a váltótárca
állománya 4Í.3 milliárddal
emelkedett. Ezenkívül valuták és
devizák vásárlása révén 3.4, az
egyéb követelések növekedése folytán
pedig 22.9 milliárd pénzjegy
került forgalomba. Ezzel szemben
az egyéb tartozások növekedése
folytán 24 milliárd pénzjegy folyt be.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde a néhány napi
lanyhaság után jól tartott volt. A
nyitási árfolyamok legnagyobb része
a tegnapi nivón állott. A tőzsdeidő
későbbi folyamán azonban általában
1 v-os áremelkedés állott be. A barátságosabb
hangulat a vaspiacról
indult ki, ahol a papirok legnagyobb
része 2\'u árnyereségre tett szert.
A kuliszban Magyar Hitel, Hazai
Bank, Rima voltak szilárdak. A szénpiacon
az irányzat kissé ingadozó.
A barátságos hangulat ellenére egyes
vezető értékek, mint a Stummer, Első
.Magyar Biztosító nagyobb mérvű áresést
szenvedtek. A piac különösen
a tőzsdeidő második felében rendkívül
üzlettelen volt.

A Magyar Nemzeti Bank
hivatalos árfolyamai

Valuták

Atj.M !o«t »<«000-*<71ÍD 2I4J0-VJ7C4

Cuh k«o«. "A 12 21M Npi\' i)7i<nit

Dtnli IISI HIÚ Bcr-.l. ia<(> i«?<

oc-\'iit itotö-nzv) BaktfMl W-ÍJ9

rtiKU it. nu u>ii BrOwiil 34MMU

Hoiu*4i\'ct. matuM I»l0-l»»0

Lti U7-U9 Hrüitlim\'J IIWS UCC4

Utl SC1-Í09 1U-XXKI47KC

Lk* 2114-2I6Í JU4 2SS2

K4<fai \'t*!0 1UJ4 K«wjo<k 70040-71)70

OMI/.KHUL felSIttiS Pirii Ktt «I2

Dia kv«. ISIIO-I 250 Prá*. HU 2114

iTiiviiiisk ntroiua Si&n> K4 410

»f!í« Inak 140JH1S KMW a

iKOO IC1M
*o»vtg ko*. UJJ". II9C5 WUm m s ioo4S

•t«< koc. ima- IWJ* Zfckta >3/:u m w
Zürichi zárlat

Párti 2536 —, London 2508—, Nes/yoík

516-. BtUtsel 2175--. Malland 2075\'—.

Holland 207 ^5. Berlin 122 80, Wien 72.80

Sofla 370. Praga 1530—, Budapeil T2-60,

V*f«ö 99 25. BtAaiest 245 —, Belgrád 86fr—,

A magyar korona külföldi

hivatalos jegyzései

DEVIZA VALUTA
liI«P <•• Nf»ip
liécs 1....9Í38I9998 999019988
Berlin »70 — 5908
Prága 47575 47475 477 V, 47ff!M

Még egyszer
olyan jói izük


ar jpn-kávéja, lia Ön a
tiszta, Ízletes „Franck"
kávépótlékot használja.
Ügyeljen bevásárlásainál
gyári védjegyünkre,
a „kávédarálódra
1

Az ércpénzek és nemesfémek

beváltási árfolyamat

Balul egykotonla 6200-6500. Mlkotoni,
1X400 12.600, forintos 16.500-17.000, 01kotonía
32.000 -32.500, Illnarany 49.000


49.500. arany huaakotonáa 268000 280.000,
Ciliim 210.006—220.000.
Terménytőzsde

Irányzat tartolt volt. Egyedül I lengeti
tendált szilárdan.

Buxa tlaaav. 76 kg-o, 497.500 500.000, 78
kgo, 507 Ó00 - 510.000. egyéb »U. 76 kg-oa
495000 - 497.500,78 kgoa 505.000 507500,
toej 415.000 -420.000, »| tengeti 29ÍOOO-300.
C03, takarmány árpa 320000 - 330.000,
köles 270.000 280.000, korpa 227.500


232.500, lá l 425000 435.000.

Sertésvásár

relhajUi 2074, melyból eladatlanul vtiiaa
maradi 150 dtb. FJáírendU 21.000 - 22.500.
uedett 19500 -20.500, aaedelt köiép 19.000
—I9ÍOO, ktuinyü 16.000-17.000, eWrendo
Creg 19.050-19.500. míaodrenda 18.00018500,
angol stlldö 18.000- 21.000, aulonna

•agyban 22.000-22.500. Illr 26 0C0, -26 500
lehuaott huj 24.000 -26.000, aaalonnis 1*1aertéa
23.500 -25.000. Irányul élínk volt.
Szerkesztői üzenetek

Ego. Köszönettel megkaptuk. Nagyon
szépen van megirva 5 büszkén fogjuk közölni
lapunknak legközelebbi ünnepi síiinában.
Bárha legalább minden hónapban
kapnánk egy ilyen szépen megirt s maiján
szárnyalású gondolatokkal telt cikket. I\'edig
abból a forrásból, melyből ez is fakadt,
telnék bőven, minden hétre legalább
is egy, kettő ...

O. E- Kézhez vettük, de még nem volt
időnk, hogy elolvassuk. A napokban okvetlen
reá keiül a sor $ akkor ebben a
rovatban megüzenjük válaszunkat.
B. B. A tárca bizonv nem sikerüli. Jelen
átdolgozásában sem jobb, mint azelőtt volt.
Sajnálatunkra nem tudjuk használni.
Oyenna. Egy szerkesztői üzenet szűk
keretében lehetetlen útbaigazítást adni arra
nézve, hogy olaszországi utja alatt miképen
és hol tanulmányozza a művészeteket. Ha
befárad hozzánk, szívesen adunk felvilágosi
tást.

Nem közölhetők: ^Uombhullás; Szélvitorlán
; Tavaszi Almok (vers); .Miért ?
(vers); Tivornyás éjjek.

Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyv
k«resk*déc RT. Natfykanlxs*

Személy autóval túrákat és
kirándulásokat olcsón vállalok.

Megrendelhető :

KAUFMANft IMRE, Sugár-ut 50. és Nádor-utca 6.

Talefonsxám i 187. i(4t


ZALAI KÖZLÖNY 1925 Jumui5

Diványtakarő összekötök,

padlószőnyegek nagy választékban

Alkalmi olcsó árak!

- Kedvező fizetési feltételek!
Megtekinthetők néhány napig:

KLEIN JÓZSEF ÉS TESTVÉRE cégnél

Apróhirdetések

Női kalapok príma angol gyöngy szalmából 80.000 K-ért
kis ílúr.iV ttiml:-
Ulík. Miodta lovibbl >16 dija 600 K A hl/dtUil kaphatók. — Férfi és női kalapokat raktáron tartunk és alakltunk.

«l4(e lix»l«od6 • i forgalmi «dó hoiiinimllttlik

GYENESÉS VIDA kalapgyár Nagykanizsa, Kazinoy-u. AlsOtcrapIoanal ut**,
Hangverseny zongora eladd.
Clm a kiadóban.

Fürst

Cséplők és motorok minden nagy-

A budapesti tőzsde

ság bmi kaphatók Wciscr gépgyár Nagy-MAGASHÁZI

kanizsa, Sugár-u. 16. Telefon 9. !4uG

József

záró árfolyamai.

(Mózsi) SÁNDOR

„Kék csillag" divat-Szarvas szállóban hónapos szobák

kiadók. i487

szobafestő és mázoló

A budapesti tőzsde délután 1 óra

áruháza Nagykanizsa

"Aki házat, szőlőt, kis ís nagybirtokot
eladni vagy venni akar. aki házra, vagy

Nagykanizsa, Király-utca I. záróárfolyamai a kővetkezők:
egyéb birtokára kölcsónt akar felvenni, az

Faipar.

forduljon bizalommal a több mint negyed

Elválla l "mindennemű c Aanol\'Mafjr.

század óta fennálló tőrvényszéklleg bejegy


szakmába vágő munká


zett Aczél Ignác pénzkölcsön és Ingat-Lloid 61 ok K&ölbáoy.l E hét
Haul

lanforgalmi Irodájához, Nagykanizsán, Fő ul latokat a legújab b M.*T. HU Liid-jm

l*l«ílo* Ntaull li l
sékelt kamat 13^3

3. sz. alatt. 100 holdon felüli birtokra mér-mintákra , Ízlésesen, L»»i JÍ»II. 01* t
01-M. b« ik

olcsón és a legpontosabban

Owlr HU. StUríoU J

szenzációja !

*>ak»*<»ln K.íkl II

r5Ubll»lb. VlkL butw

Gyors- és gépírónő f1.ra.ta

Margi t fürdőmben (Csengery-ut Hot v. »iL |. b K4iltk«4*
Gyapjú delének 2 évi gyakorlattal blr, ki az Irodai 19. sz.) az orvostanárok által is annyira Adila


M*C«»h Ipub AU.alUu I

munkákban teljesen jártas, állást P«K*lal

ajánlott köplilyözést megkezdtem.

métere Hlltl

keres. Clm a kiadóhivatalban. —

Ugyanott orvosi rendeletre min


K6>p J«lillo< Köioil

denféle mesterséges, mint szénsavas,

Gőz-, benzin-, szivógá* cséplőkész- VííoíI kink Vtiosl

K 45.ooo

csak fenyő, konyhasó, mustáros, szappan-Mmn OOiTltst

letek teljesen ujak, kedvező fizetési fel


K*iai. k ii ut.

fürdő, félfürdő lemosással, toplicai

tételekkel Wciscr Gépgyár. Sugár-ut 16.

Kmtk. a

kőfűrdő kapható.

Cakorgjrliak

Elegáns grenadin Ebédlőkrvideno márványtappal. asztal Állandó orvos i felügyelet. Uiicjkot

és székek eladók Zrínyi Miklós-utca 45. 1675

Cnkoflpjí

Nyílta mindennap ftL|«ltt-tól wtt » órAlfr. t.lr Ip.

OM:ÍII

:<ii Ml
Saját termést] kerecsenyi asztali A n. é. közönség szíves pártfogását kérve r«Ti«Hi

ruhák M..A, c.koi

Jloiaii

JC6fcln»«l T»k
BÖHM JENŐ \\ital tik

éi nehéz 1917. évi termésű pecsenye

Cl«lnlM«<(k

csak K 165.000 bor kapható lakásomon klstételekben HU a Mitsil Iúrd6 luli|dooou. MokUi CllOM(

H««. ,\'<A

SuUml

PfapOtl

(literekben Is). tro* tM M Blil.

REMETE , Sugár-ut 6. szám. 7895/1925. íc-BtUi. Tokijl ba<

M.X/PUKU

Elegáns liberti ruhák

Maiad

4 lóerős gőzlokomobil és 900 \\\'„ Hirdetmény. •ori-M. 0*(. Villan**
Hofharr-cséplő teljesen uj, kedvező Coa«Md<a Ml
csakfizetési feltétetek mellett eladó. Weiscr

A Teleki-utcában egy vesfttt

Joli Itt\'ó

K 26O.000

Bo3«f>-.il AH gl>

GApgyárSugár-u. 16. 1539 macska gazdáját megmarta és hazul


lUafltl* n
ról megszökött. Ezért az 1888. évi Kl>lí>a*loa PblbJi

Alsótemető-utca 23. sz. ház szabad-VikC&ta
kézből eladó. j^ o rerOUirsUa

VII. t.-c. 68. §-a alapján elrendelem üla|»k
a 90 napig tartó ebzárlatot és fel-Ota|lp*( I
Tr. !)•• abU
Dunántul legolcsóbb Gép- és gyorsirást perfekt tudó~és Marcal p«(r.
könyveléshez is értő Irodakisasszony, vala


hívom a közönséget, hogy kutyáikat

hull

bevásárlási forrása ! mint gépen varrni ludó kiszolgáló leány és macskáikat elzárva, illetve a

Bmc*M POvitotl töt 1

felvétetik Hlrsch és Szégó cégnél. 1651 kutyákat szájkosárral pórázon ve-ShoiIÍÍ. Mrily >6r
Caa*«< K4b pc-t. K-i
Egyszobás szép lakás, nagy utcai,

zetve tartsák. A szabadon talált SUiivlfl X*(1**I<B Cot*
KoM

bútorral Kazlnczy-utca elején konyhával ki-kutya és macska kivétel "hélkül ki

KM 04.1 Oxkwladl >

adó. Megtekinthető d. u. 6-7 óra köztttt. lesz irtva. Ha valamely kutyán vagy OmUi
Clm a kiadóban. 1652 Mifitih |i

5.állad"

macskán gazdája veszettség gyanú-
Hangjegyujdonságok i ját észleli, azt a városházán (1. em. Atí^kolllt\' \'i

NagjMloarl

Májuskmuzslka; Régi Jó Budapest;

16. ajtó) jelentse be. S»>»4 .
Tudod c milyen kár; De maga talán .0" ? Utlkáail j
Nagykanizsán, 1925. junius 4-én."

Sas Nid harmadik nótáskönyve; Nr»mH4k
Stux ur. .. I íwt Polgármester.


MhMicun

riíímil aj. OJÍDIui

.Halló Amerika* revü legnagyobb sikerű

Priaküa Oo#di w

Hirdessen

számai: Sormás! Körjegyzőség. Ottia* Kartoa 1j

P.ll.i | P«aiiiilpaí611/1925.

Csillogó lámpafény .. .

Révai UOtö-ÍM
Katóka légy a babám; Keleti éjszaka;

Slipbiotun

U|«í|L0«,O Vtfjif^

Baj van nálunk Hawayban.

Sormás község

V*Mlftk
KrOdl vtg. iC"

Kaphatók: „Zalai Közlöny"-ben.

FISCHEL FÜLÖP FIAI vadászati joga KOfiuir

Haox. m»\\itV*
p»plráruh4xAban tti Sflkra

0«id. Otpfjr. I

1925. évi augusztus 1-től 1931. évi FtCym t

Oack»
julius hó 31-ig terjedő időre Sormás KaUU Mo/lajl

Omi-DiD. |«

Omi VIII. 6
TCf6k

községben 1925. junius hó 2l-én H^thtn

KCha* j

d. u. 3 órakor a községházánál
U u
Oo<o«l(

(Jetik
MÍ( lBt«l»«Xl»
mennyiségben lllniii\' n tiplii K a Kikiáltási ár 6G"Vranykorona. M»*7«/ »««\' I -«UIO«
Az árverési feltételek alulirt kör-

JÉG

nyilvános árverésen bérbe lesz adva.

a.lü« fia I
_>tUna«ló
BUdl

, STUHLMÜLLER
, STUHLMÜLLER
jegyzőnél megtekinthetők. MMn B6bI

VífjlP"
Btíliíl

cicimiBzerkereskcdelml és hűtőház r. t Jéggyárában Sormás, 1925. juníUs hó % VtfOOfftl Qjlrt Wi

Veit || COÍYIO W"
Erzsébet-tér 17. Bérhütést vállal I Telefon . 296. Amtman n s. k., RotiMiaiBo j Paplflp*\'

" am\'p"

körjegyző. Iffll-

Nyomatott , Zrínyi Nyomdaipar é» Könyvkereskedés R.-T.-riáL Nagykanizsa (Nyomdaveias: Ofenbcc* Károly).


65, évfolyam, 125. szám Nagykanizsa, 1925 junius 6, szombat Ara 1800 k

ZiLil KOZLOOT


POLITIKAI NAPILAP

MUUM I H IdaóóbtYalaJ fiat S

Felelős szerkesztő: Kempelen Béla

letoBibu-TclakM 78, ajoaáM 117. aai*

ÜRES TÜNTETÉS

A szociáldemokratapárt régi
szokásához híven a Beniczkyügy
tárgyalását Is sztrájkkal zárja
le /s ez okból Budapesten 24
óráig nem jelentek meg az újságok.
Bevallott indoka ennek a
határozatnak az, hogy a királyi
ügyészség elkoboztatta azokat a
lappéldányokat, amelyekben Benlczkynek
fantasztikus röpiratjellegü
vallomása megjelent. Tehát,
ha figyelemmel elemezzük e
ténykedésüket, megállapítható,
hogy a jogrend és közbiztonság
fenntartására hivatott hatóságnak
hivatalos intézkedésére is politikai
demonstrációval felelnek. Hiszen
a királyi ügyészség minden
eljárása csak tételes törvényben
gyóto«átli«tik; «nnek alapján
hozta meg az Az Ujság-ot etkobzó
határozatát, amiből az is
következik, hogy a sztrájk tulaj


donképen a tételes törvények
alkalmazása miatt következett be.

Dacára annak, hogy az utóbbi
időkben már egészen demorallzálódótt
az a komolyság, amelylyel
a közvélemény a sztrájkokat
kelletlenül beveszi, mégis
kissé frivolnak tartjuk a szociáldemokrácia
e fegyverének alkalmazását
egy olyan kérdésben,
amely már mint közönséges btlnügy,
a büntető bíróságok hatáskörébe
utaltatott át.

Azt hisszük különben, hogy
a szocialisták maguk is látták
azt az elszigeteltséget, amely
rájuk nehezedett a Beniczky-ügy
parlamenti tárgyalásakor és nem
fogják a politika porondján ujabb
demonstráció tárgyává tenni azt
az ügyet, amely immár büntető
bíróságnál várja az igazságszolgáltatásnak
sújtó kezét.

Viharok a Házban a Somogyi-
Bacsó Ugy miatt


Bethlen elBterjesztette Genfben • tisztviselői fizetésekről
szóló javaslatot — Beniczky Odfint kigolyózzák

a Nemzeti

Budapcat, lunlui 5

A Beniczky-ügy politikai kihasználására
Irányuló kísérlet tegnapi
kudarca után politikai körökben nem
tartják valószínűnek, hogy a baloldali
ellenzék még egy ilben megkísérelné
ennek a politika előterébe
való hozását.

A parlament folyosóján nagy élénkséggel
tárgyalják azokat a híreket,
amelyek arról adnak számot, hogy
Beniczky Ödön vallomása az „Az
Újság* számával szinte egyidejűleg
jeleni volna meg a kisantant sajtó-
Iában. A kormányt támogató pártok,
valamint a jobboldali ellenzék energikus
(ormában követeli az Ugy e
részének mielőbbi megvizsgálását és
előreláthatólag preventív intézkedéseket
kívánnak arra nézve, hogy az
országot, annak kormányzóját vagy
államformáját sértő vagy gyalázó
közlemények ezen az ulon ellenséges
sajtóba ne kerülhessenek.

Nagy érdeklődéssel tekintenek általában
Bethlen István gróf miniszterelnök
genti szereplése elé. amiről
eddig közelebbi értesülések nincsenek,
minthogy a népszövetségi tanács

Kaszinóból

pénzügyi bizottsága a magyar kérdés
tárgyalását megkczdlc ugyan, de
valószínűen csak szombaton fogja
befejezni.

Andrássy Oyula a BenlczkyOgyről


Andrássy Oyula gróf kijelentette
nyilatkozatában, hogy Beniczky elhatározásáról
nem tudott, hosszabb idő
óta őt nem látta és nézete szerint is
az ország érdeke a kérdés teljes tisztázása.


Beniczky t párbaj miatt is elítélték

Beniczky Ödönt egyébként Oaát

Oaszton képviselővel folytatott pár


baja miatt tegnap ujabb 6 napi fog


házbüntetésre Ítélték, üadl Gasztont

ugyanekkor 3 napi fogházra ítélték.

Mint értesülünk, a Nemzeti Kaszi


nóban mozgalom indult meg Beniczky

Ödön ellen s többen kigotyizisi in


dítványt akarnak ellene beadni

A nemzetgyűlés Ölése

Háromnegyed tizenegy órakor nyitotta
meg a nemzetgyűlés mai ülését
Scitovszky Béla elnök. Az elnöki
bejelentések után folytatták a választójogi
javaslat tárgyalásit.

Az első felszólaló Kun Béla. Bethlen
István gróf hódmezővásárhelyi
titkos válaszláp utján való megválasztása
után csodálkozik, hogy most
a litkos választási rendszert nem
akarják kiterjeszteni. Megállapítja,
hogy a mostani helyzel nem alkalmas,
hogy a közvélemény megnyugodjék.


Kun Béla : A régi függetlenségi
törekvésekről beszél. Ismerteti a választójogi
küzdelem történetét, ezután
az 1918-as választójogi vita
lefolyását, a Friedrich-féle rendeletet,
majd a legutóbbi választásokat
ismerteti s felemlíti a legutóbbi parlamenti
eseményeket s azt mondja,
hogy Tisza István sem csinált volna
olyan erőszakosságot.

Nem lehet a legfontosabb kérdéseket
pártpolitikai szempontból vizsgálni,
hanem a nemzet egyetemes
érdekel kelt, hogy érvényesüljenek.
Ha a kormány tovább folytatja eddigi
elnyomó politikáját, akkor csak
a szocialisták terjeszkedését erósiti
meg s a gyülekezési jog korlátozásával
a földalatti szervezkedést segiti
elő. Nagyatádi Szabó István kisgazdaképvlseiói
ma megtagadják saját
programjukat.

Beszél az iskolahiányról és hogy

a beruházások és építkezések elma


radtak. Arra a konklúzióra jut, hogy

a nemzet vérkeringését csak az ál


talános titkos választójog teheti egész


ségessé.

A kisgazdaoszlály, amely, kifizette

a háború alatt az adósságát, most

újból adósságba merül, az adókat

fizetni nem tudja. A kisgazdák hely


zete ma nagyon rossz. Búzában kell

fizetni, de buza nincs s ha hitelt

kapnak is, uzsorakamatot kell utána

lizetni. 1923-ban rekord-termés volt,

soha akkora állatállományunk nem

volt az országban és mégis ugyan


akkor esett legjobban a korona Ez


ért felelőssé teszi a kormányt és a

mögötte lévő pártot.

A többség hivatkozik a titkosság
ellen a megyei törvényhatóságok határozataira,
amelyek nagyrészt a titkosság
ellen vannak, de a vármegyék
vezetői nem is tanultak az elmúlt
idők eseményeiből. Ök a tiszta
választásért harcolnak s ezért követelik
az általános, egyenlő titkos
választójogot.

A Javaslatban nem lát előrehaladást
és épen azért nem fogadja cl.
Káliay Tamás beszéde elején reflektál
Kun Béla felszólalására.Csonka-

ElMiarfal in : ECT M n K.000Hlioüi U i 80000 1

Magyarországon is föl tudna sorolni
nagyon sok olyan kerületet, amelyben
titkos szavazás mellett még grőj
Apponyi Albertet sem választanák
meg. Beszéde további során tiltakozik
az ellen a vád ellen, hogy ezzel
a javaslattal a kormány a maga hatalmi
pozícióját akarja megvédeni.
Sohasem tapasztalta, hogy a kor


mányt támogató képviselők valami
előnyben részesültek volna.

Az egységespárt értekezletén minden
alkalommal száz és száz panasz
hangzik el és a képviselők intézkedéseket
sürgetnek a szorongatott polgárság
érdekében, ö maga -is számtalan
B-listás érdekében emelt szót,
de akciója csak ritkán járt sikerrel.

— Az előttem szóló — folytatja —
Tisza Istvánról is megemlékezett.
Beszédének ezzel a részével nem
akarok foglalkozni, mert azt tartom,
hogy valaki elég ktat lehet Tisza
István támadásához, de nem lehel
elég nagy a megvédéséhez.

— A nemzetgyűlés tegnapi ülésén
lejátszódott eseményekkel kapcsolatban
figyelmeztetem a szocialistákat,
hogy amikor a világon mindenütt a
nacionalizmus tör előre, maradjanak
meg ök Is nemzett alapon és tartsák
maguktól távol a felforgató elemeket.
Ezután áttért a törvényjavaslat birálalára.
A nép egyáltalán nem várja nyomoruságainak
és bajainak megszüntetését
az általános választójogtól.

A szociálizmus szép tanait mindenki
helyesli, de nem hisz azok
nemzetközi erejében. Várták a nemzetközi
szociálizmus felszólalását,
mikor a Ruhr-vidéken ölték a németeket,
vagy amikor nálunk munkás-
otthonokat, gyárakat pusztítottak,
tönkretették a munkások megélhetését.


Peidl Oyula: Ugyanakkor gyilkol


ták le Somogyi Bélát.

Szomjas Öusztáv: Akkor sem til


takoztak, amikor százszámra gyilkol


ták le a jó magyar embereket.

Kállay Tamás: Ismerik az állás


pontját ebben a kérdésben, a leg


szigorúbban büntessenek meg min


denkit, aki a törvény, a tisztesség

ellen vét

Ezután arról szól, hogy korrekti


vumokkal kell élni a választójognál,

mert a túlságosan gyors jogkiterjesz


tés nagy veszély az országra. Ahol

gyors volt a jogkiterjesztés, minde


nütt megrázkódtatással járt.

Elismeri, hogy a kormánynak nagy


4 1925 junius 3.

ZALAI KÖZLÖNY

befolyása van egyes emberekre, de

nem ismeri el, hogy minden tisztvi


selő kormánypárti. Nagy bajnak tartja,

hogy az országban a nemzeti érzés

elhalványodik. Nem hiszi, hogy az

általános titkos választól jog a nem


zeti érzést fejleszteni tudná és cso


dálkozik, hogy Andrássy és Apponyl

a titkos választői jog hivel, amikor

kétségei vannak aziránt, hogy a

titkos választói jog támpontot nyujl-e

az ország integritásának és a király


ság Intézményének helyreállítására.

Tiltakozik az ellen, hogy a kormány
a titkos szavazással példát
adjon a választások eredményének
meghamisítására.

Ha a hépnek nem kell egy kormány,
meggyőződése szerint az a
kormány nyilt szavazás esetén sem
maradhat meg a helyén. Ha végignéz
közéleiünkön, azt látja, hogy a
fórumokon, a gazdasági életben, a
kereskedelemben és az Iparos társadalomban
mindenütt a jelesek kerülnek
az élre s az a meggyőződése,
hogy ide, a nemzet házába & a
nemzet legjelesebbjei jutnak be. A
titkosságot nem látja alkalmasnak
a kiválóságok kiválasztására és ezért
a javaslatot elfogadja. Ezután

Huszka Vilmos szólal fel. Az általános,
egyenWri\'tilkos, nőkre i>
kiterjedő választójog bive. Azért
tartja reakciósnak a javaslatot a kézműves
iparosság, mert véleményük
szerint csak a nagy pártoknak kedvez.
A javaslatot általánosságban
sem fogadja el.

A következő szónok Propper Sándor.
Beszéde elején Kállay Tamás
minden egyes állítását külön kritika
alá veszi. Ók azért harcolnak, hogy
amnesztiát kapjon és hazatérhessen
mindenki, aki a második internacionáléhoz
tartozónak vallja magát,
tekintet nélkül arra, mit vallott azelőtt.
Nem akarják biztosítani a

A bün virága .. .

Irta: kdz4pgulic*l Péczely Uszló (?)

— Hálátlan gyermeke lenni közös
anyánknak, a magyar hazának, nem
akarok, azért e becsületből én is
részt kívánok I Ily föltétellel kérjétek
meg Vicát és az egyszerű virágos
kis háznak hozzátok el számomra
legszebb virágát Ültessük át a Duruzslay
portára, hogy itt virágozzék,
gyümölcsözzék a hon és a család
javára.
Vica szülei már régen elhaltak s
gondját egy nagynénje viseli. Szerény
kis fehérre meszelt házban laktak,
amelynek ablaka és udvara tele volt
szerető gondos kezek ápolta virággal.

Vica épen az ablaknál muskátlit
öntözött, midőn a Duruzslayak irigyelt
s vármegyeszerte hires ötösfogata
a ház elé robogott. Dénes és
Gergely ünneplő ruhában száll ki
belőle és a virácos kis házba betoppan.

—Jó napot, kedves nénémasszony!

köszönté Dénes a házban foglalatos


kodó öregasszonyt.

— E háznak van egy szál szépséges
virága, azt szeretnénk átültetni
a Duruzslayak ősi . portájára. De
mivel e virágszálat nénémasszony
gondos kezei ápolták, ha azt nekünk
adja, ugy nagyasszonyunknak is át
kommunisták hazatérését, bár elvi

szempontból az a felfogásuk, hogy

véleményét mindenki mindenütt sza


badon nyilváníthatja. A javaslatot

nem fogadja el.

Rubinek István előterjeszti a men


telmi bizottság jelentését Szeder Fe


renc ügyében.

Elnök napirendi indítványt tesz,

hogy a legközelebbi ülést hétfőn

tartsák a mai napirenddel.

Nagy Vince kéri szombaton is

ülés tartását s azon a Somogyi-Bacsó

gyilkosság ügyében parlamenti bi


zottság kiküldését. Vass József mi


niszterelnok-helyettes — mondotta

— ugy nyilatkozott, hogy ezűgyben
újból megindítják a katona! eljárást.
Felkiáltások: Mellékvágány
Nagy Vince: Ezt sem a polgári,

sem a katonai hatóságok, egyedül
parlamenti bizottság alkalmas kivizsgálni.
Tillakozik az ellen, hogy a
Beniczky-ügyet legitimista puccsnak
tüntessék fel.

Rubinek Islván az elnöki napirend
mellett szólal fel. A bizottság kiküldése
célszerűtlen, hiszen az ügy az
arra leghivatottabb helyen, a bíróságnál
van. Benlczky vallomása csak
politikai méregkeverés volt, konkrét
vád nélkül.

A szélsőbal kivételével éljenzik a
kormányzót.

Farkas István: A bíróság csak arra
jó, hogy eltussolja az ügyel. (Óriási
felháborodás közben elnök rendreutasítja)
A fővezér a vallomás szerint

réstea volt a felbujtásban.

Erre a kijelentésre újból kitör a
vihar. Farkas Istvánt mentelmi bizottság
elé utasítják durva sértésért. Ekkor
az ellenzéki oldalon keletkezik

óriási lárma, a padokat verik.

Fráter Pál felszólalása után az
elnök az ellenzék állandó zajongása
közben megállapítja, hogy Nagy
Vince indítványa nem volt házszabályszera
s elfogadottnak jelenti ki

kell vándorolni vele a Duruzslay
ősi kúriára. Legyünk magyarosan
nyíltak és igazak. A himelés-hámolás,
kertelés nem magyar szokás,
azért hát jövetelünk célját röviden
megmondom: Bálint öcsémnek Vica
kezét ezennel megkérjük!

Az öreg gondviselő néni e szavakra
sirva fakad. Gergely pedig
biztatja, hogy adjon feleletet, a
nénémasszony.

— Szólnék, ha tudnék rá felelni,
de a feleletet a leánynak kell megadni.
— Igaza van, Borcsa nagyaszszonyom
I — mondá Dénes — hát
akkor szólítsa be magát a leányt.
Vica belép. Olyan volt, mint a tejfölbe
esett piros rózsabimbó. Dénes
feléje fordulva kérdezi:

— Vica 1 akarnál-e és tudnál-e
lenni öcsémnek, Duruzslay Bandinak,
hűséges s szerető hitvese és képes
lennél-e őt boldogítani?
Vica égbarna szempillái megrezdültek
s feleié: 4 .

— Ha Bálint ugy szeret engem,
mint én őt titkon szerettem, akkor
boldogok leszünk. A hűség pedig a
becsületes nőnél szent kötelesség.
Boldogítani nemkülönben a nőnek
leghőbb vágya. Teljesüljön bc tehát
Isten akarata, ha ö is ugy akarja,
én Bálintnak hitvese leszek 1
— Mi pedig neked, Vica húgom,
az elnöki napirendi indítványt.

Személyes kérdésben való több
felszólalás után az ülés este 7 órakor
ért véget.

A genfi tanácskozások

Oen/ből jelentik : A pénzügyi bi


zottság mai ülésén, amely a magyar

kérdéssel foglalkozott, Ter Meulen

elnökölt. Elsőnek Smith főbiztos

terjesztette be jelentését, amelyből

kitűnik, hogy e hó végéig a költség


vetési bevételek ujabb emelkedése

várható.

Bethlen István gróf miniszterelnök
ishiertette ezután a magyar kormánynak
a tisztviselői fizetések felemelésére
és a még rendelkezésre
álló hitel egy részének beruházási
célokra való fordítására vonatkozó
kívánságait. A pénzügyi bizottság
tagjai ezután egész sor, nagyrészt
technikai jelentőségű kérdési intéztek
a delegátusokhoz.

A tanácskozások este 8 óráig tartoltak,
azonban még nem jutottak
végleges eredményre. Reméljük, hogy
a tanácskozások holnap befejeződnek.

Szeder Ferenc mentelmi Qgyc

A nemzetgyűlés mentelmi bizottsága
ma délben 12 órakor Fáy
Gyula elnökletével ülést tartott, amelyen
Rubinek István előadásában
Szeder Ferenc mentelmi ügyét tárgyalta,
akit a vasárnapi ölés végén
egy sértő kifejezése miatt a mentelmi
bizottság elé utasított. A mentelmi
bizottság a Ház megkövetésére
Ítélte Szeder Ferencet, mivel azonban
Szeder Ferenc már a tegnapi
Ölés folyamán ezt megtette, további
intézkedést nem tart szükségesnek.


A budapesti Ipari és kereakcdelml
kikötő építési munkálatai
annyira előrehaladtak, hogy egy részét
már átadták a forgalomnak.
Budapest ezzel a kikötővel a dunai
kereskedelem gócpontjába kertll.

mondá meghatottan Dénes — szerető
atyád I És ezért majd néhédasszony
vállalja és lesz továbbra is
a te és a mi gondviselő anyánk I

A Duruzslay portának van már
nagyasszonya, Bálintnak irigyelt hitvese
s Váradbükkösdnck s vidékének
jóltcvö angyala.

Egy hónapra rá, ahogy Dénes és
Gergely Vica kezét Bálintnak megkérte,
meg l?tt tartva az esküvő.
Tekintve a haza törökdulta sorsát,
a mennyegzö csöndben tartatott. A
váradi püspök maga adta össze
Bükkösdön az ifjú párt.

Udvarhelyi Vica a Duruzslay-kuriával
szemben levő utcában lakott s
Bálinttal oldalán az ősi portára a
pünkösdi rózsával díszített ötös fogaton
hajtatott. Egy másik négyesen
persely Borcsa nagyasszonnyal fog


Midőn az ötösfogat a fehérre meszelt
ház elől indult, Vica visszanézett
s szeméből könny csordult és
Bálinthoz fordulva imigyen szólott:

— Ne haragudjék reám, édes jó
uram, hogy c kicsi háztól s udvarától
könnyekkel búcsúzom. De c
kis ház minden zugához gyermekéveim
édes emléke tapad, s hol az
a kemény szív, amelynek nem fáj
az, ha attól elszakad ?! Udvara min-
BELFÖLDI HÍREK


Vass miniszterelnök-helyettes s
az újságkiadók. Az Esti Kurír jelentése
szerint Vass József dr. helyettes
miniszterelnök nem fogadta az
újságírók és újságkiadók küldöttségét,
amely az „Az Újság" betiltása Ügyében
kereste. Közölte a küldöttség
képviselőivel, hogy csak este tudná
fogadni a küldöttséget, azonban nincsen
abban a helyzetben, hogy az
„Az Újság" betiltásáról tárgyaljon.

A Léderer-Dgyben a vizsgálóbíró
elutasította a bizonyítás kiegészítésére
vonatkozó kérelmet. Ha a
vádtanács is elutasítja a kérelmet,
akkor még e hó végén megtartják a
tárgyalást a bünügyben.

Szenzációs híresztelés Krausz
Simon utódjáról. Temesvári tudósítónk
táviratozza: A „Temesvári
Hírlap" jelentése szerint Szana Zsigmond,
a Temesvári Bank és Kereskedelmi
R.-T. vezérigazgatója, az
erdélyi gazdasági élet legkimagaslóbb
vezéregyénisége a mult hét óla Londonban
tartózkodik, ahol a Marconikonzorciummal,
az Angol-Magyar
Bank angliai érdekeltségével folytat
tárgyalásokat. Állítólag felmerült az
a kombináció is, hogy Krausz Simon
távozásával Szana Zsigmond, aki
egyébként Nagybritannia tiszteletbeli
fökonzula ís, foglalja el az Angol-
Magyar Bank vezérigazgatói állását.
Ha Szana hajlandó Temesvárról Budapestre
költözni, ugy a Marconl-
Társaság őt fogja delegálni Krausz
Simon utódjául.

Orgovány hósl emléke. A pestmegyei
Orgovány községben vasárnap
leplezik le a hösök emlékszobrát.


Az Esküdt-Dgy a táblán. A kiviteli
panama ügyében 5 évi fegyházra
ítélt Esküdt Lajos ügyét hétfőn
tárgyalja a kir. ítélőtábla.

den kis rögét annyira szerettem,

hisz\' ez volt virágos kertje az én

árva lelkemnek. S most, midőn a

boldogság útjára indulok, bocsáss

meg nekem, édes jó uram, ha egyik

szememből bánat, a másikból öröm


könnyeket hullatok.

Ezalatt a fogat a Duruzslay-por


tára berobogott. Ott Dénes, a leg


idősebb testvér fogadta az ifjú párt.

Hozott Isten Vica, a Duruzslay
portának tündér szép asszonya!
Husz éve, mióta anyám meghall,
nem csendült itt e falak közt női
hang. Légy tehát te e háznak kacagó
galambja, Bálintnak boldogító
hitestársa és a Duruzslay famíliára
fénytárasztó, lelkes nagyasszonya-
Édes öcsém, Bálint, e házassághói
pedig sarjadzzon föl a haza üdvére
és ősi nemzetségünk javára a Duruzslay
família jövendő fia és leánya 1

De van-e itt a földön teljes boldogság,
amelynek méze közé nem
csöppen üröm? Nincsen 1

Igy volt a Duruzslaynak jelen
boldogsága is.

Néhány hét múlva hire érkezett,
hogy a sokszoros túlerőben levő
török sereg délen megverte véres
csatában a lelkes magyar hadat s
Várad irányában fölfelé haladt.

(Folyt köv.)


ZALAI KÖZLÖNY

1925-junius 6.

ügyeimet. Ajánlja az állatgyógyászatra
ha ezentúl a bevándorlók egészség-vonatkozó filmek bemutatását.

Kiállítás

ügyi, pénzügyi és intellektuális meg-A kiállítással kapcsolatosan tevizsgálása
különböző amerikai szak-

KÜLFÖLDI HÍREK

Zal a eg er szegen nyész- és h3szonállatbemulatás is lesz.
A kiállításon elhelyezett Ürgyak

emberek által már az európai kikö-Ar olBk«u»S bljcotUtg ütése

Mit kívánnak Németország-után a kiállítók, ha a kiállításon

tőkben megtörténik. Így ugyanis a

tól a szövetségesek? ZiUogerszeg, junius 5 való részvételből anyagi hasznot várvisszautasitandók
megtakarítják a nak, m\'-enkint 10 m\'-ig 2 arany-

Zalaegerszeg Falu Szönagy
fáradságot és a tengeri utazás vetség közreműködésével f. év aug. koronát, 10 m5-en felül 1 aranyko-

Berllr,, junius 5 város a

A szövetséges kormányok memo


29-tól szeptember 2-ig bezárólag rona helydijat fizetnek; falfelületen

költségeit. Az Északamerikai Egye


randuma. melyei tegnap adlak át a ezen fe


a Zabvármegyei Gazdasági Egye-és szabad helyen összegeknémet birodalmi kancellárnak, töb-sülettel karöltve, Zalavármegye egész lét-a kiállításon eladott tárgyak

sült-Államok míg ebben a hónapban

kijelöli az Európába küldendő biz


bek közt a kővetkezőket tartalmazza: területére kiterjedő ipari, mezőgaz-után az eladó 100 ezer koronáig az
Németország mulasztásainak Összes


tosokat, igy azok már a nyár fo-dasági, kereskedelmi, kulturális és eladási árnak 5 százalékát, 100 ezer
művészeti kiállítást rendez. Ezen koronán felül 2 százalékát fizeti a.

lyamán meg fogják kezdeni műkö


sége, amennyiben azokon hamarosan

anyagi és erkölcsi szempontból kiállítási pénztárba. Előzetes bejenem
segítenek, lehetségessé teszi a


désüket az összes európai kikötőkben

egyaránt nagyjelentőségű kililitáson lentés junius 30-ig, végleges jelentnémet
kormány számára, hogy egy-Pierre Louys meghalt. Pierrc bemutatásra kerülnek a város és kezés augusztus 15-ig. A tárgyak


séges hadsereget állíthasson tel. Ez vármegye kulturális, ipari alkotá-

Louys, a híres francia iró Párisban beszállításának ideje augusztus 25.
sai, mezőgazdasági terményei, tör-26 21. Mindennemű kérdezősténelmi
emlékei, a lakosság termei-ködéssel és bejelentéssel Czobor

ellentétben áll a békeszerződéssel, ötven éves korában meghall. A ma


mely szerint csak rendfenntartás és gyar könyvpiacon .Aphrodité* cimü

vényeinek, készítményeinek legjava Mátyás zalaegerszegi polgármester


határvédelemre lehet katonasága. — munkája révén leginkább ismert Iró

s alkalom nyílik arra, hogy a kiállí-hez, a kiállítás igazgatójához kell
A szövetséges kormányoknak meg-halálát az egész müveit világ vesz-tók versenyezzenek az arany-, ezüst-fordulni.
győződése, hogy a német kormány teségének tekinti. érmek, díszoklevelek elnyeréséért s
és hatóságok jóakaratától függ, hogy


tanulságot és gyönyörködtetést sze-

Nemzetközi lakásOgyl kongresz


rezzenek mindenki számára, az or-

a mulasztásokat helyrehozzák A

nzus. Párisban vala


jövő vasárnapszág fejlődését pedig elürcvigyék. A hahót! templom uj

német kormányon ált, hogy lel|e


mennyi európai és amerikai állam
ai^ék a feltételeket, melyek- lehetővé


harangjai

képviselői kongresszusra ülnek össze, A kiállítás előkészítő bizottsága
teszik a kiürítést. Megállapítja a szerdán a városháza közgyűlési ter-Négy harangot kapott a hahóti


hogy a lakás-problémákat megtárjegyzék,
hogy Németország jóvátételi mében értekezletet tartott, melyen plébánia


gyalják. A legfontosabb program


kötelezettségeinek pontosan eleget résztvettek Rlgler József, a Falu Hahót, lullu* s

pontot: a középosztály lakáskérdé-Szövetség kiállításait szervező titkára,

tett. Mihelyt a mulasztásokat helyre-Uj harangokat kapott a hahóti

sének megoldását Petrichevieh Hor-BMy Zoltán alispán, kiállítási elnök,
hozzák, visszahívják az ellenőrző Czobor Mátyás polgármester, Nyáry plébániatemplom. Pünkösdhétfőjén
bizottságokat és kiadják a parancsot Kálmán, Zalavármegye Gazdasági szállították haza impozáns menetben

váth Emil báró előadásában tárgyal


ják, ki nagyszabású előadást fog

az első zóna kiürítésére. Egyesületének ügyvezető elnöke, a gelsei vasútállomásról az uj hatartani
a magyar lakásviszonyokról. Tamaska István dr. kiállítási főtit


rangokat.

kár stb.

Bezártak Ot bécsi színházat.

Berlinből jelentik: A memoran

A község apraja-nagyja ünnepelt
dum, melyet a szövetséges nagy


Dicsből jelentik: A Komödienhaus A kiállításon minden képviselve
lesz. ami a múlté, ami a jelen hala


ezen a napon. Mindjárt a déli órákkövetek
átadtak a német birodalmi

mától kezdve zárva marad. Ez az

dását mulatja s a jövő fejlődését ban felvirágzott kocsik végeláthatat


kancellárnak, aötödik bécsi színház, amelyet a ked


következő követelé


sejteti: történeti és régiségtani emlé-lan sora vonult a harangokért, élüseket
tartalmazza: kek, a művészetek kincsei, az isko


vezőtlen viszonyok kövétkeztében

kön ingujjas lovasbandériummal, a

A rendőrség 150.000 létszámon bezártak. lai élet tartozékai, a cserkészet, kézi


gelsei állomásra.
felali részének elbocsátását, — a ka-Az Erdóskárpátok magyrfrjal a


munka, házi-, kézmű-, gyári- és

malomipar, a malomipari termékek

Két hatlovas, virággal borított kotonai
kiképzés; beszüntetését, —a rend-békerevlzlóért. Prágából jelentik,

feldolgozása, a mezőgazdaság a csin jött * 4 uj harang, hogy a
őrségi dróttalan távíró állomások hogy az egyik ungvári újság cikket

maga külön csoportjával, a nöyény-háborúba elvitt, a hazáért feláldobeszüntetését,
— nagyon sok gyár közöl az Erdóskárpátok magyarjai-termelés, kertészet, szőlészet, borá


zott harangok helyéi elfoglalja.

berendezésének és telepének szét-nak a békeszerződés revíziója érde-szat, gazdasági termékek, az állat-

A menetet a 25-tagu lovasbandérombolását
(köztük a Krupp és a kében megindított akciójáról.

tenyésztés, ló-, szarvasmarha-, juh-,
sertés- és baromfitenyésztés, méhé-rium vezette, a harangokat hozó


Erhardt gyárakél is), — a birodalmi

A marokkói háború francia szet és selyemtenyésztés, az erdé-kocsik után a hahóti önkéntes tűzhadsereg
fegyver-készletének létszám


marokkóiszet, vadászat és halászat, szövet


áldozatai. A háborúban oltó egyesület, fehérruhás leányok
feletti és pót tartalékainak kiszolgál-kezet, hitelügy és a kereskedelem.

Junius 2-ig 318 francia esett el, 1115 és a felnőttek hatalmas tömege kötatását,
— a hadvezetőség átszerve-

Igen értékes javaslatok is hangzését,
— a légügyi és központi vas-zottak el. Eltner Jenő (Sümeg) a


megsebesült, 195 eltűnt. vetkezett szép rendben.

Elindultak Amundsen felkuta-Igy vonultak végig a közbeeső

zalai nagyszerű agyagiparról emlétásira.
Az északsarki expedíció ki kezett meg, ami már több Ízben

úti osztály feloszlatását, — vezér


falvakon, ahol mindenütt friss virág

kari tisztel! kinevezésének korlátoséró
hajói, minthogy Amundsen visz


nyert kitüntetéseket; Náray Andor hullott a harangokat szállító kocsikra.

zását. ,

gazd. akad. tanár (Keszthely) ajánlja,

szalérésérc megjelölt utolsó terminus A község határánál az otthonma


hogy a tejtermékek terén minőségi

Merényletet terveztek a spa-is letelt, elindullak annak felkutatá-radt hivek, élükön a község plébá


verseny legyen a kiállításon. Ugyannyol
udvari vonat ellen. Mint a sára. — Római jelentés szerint John csak javasolta azt is, hogy e téren nosával körmenettel várták a haran-
Barcelonából érkező utasok előadják, Ellsworth, ki 100.000 dollárt adott praktikus oktató előadások legyenek. gokat és bizony sok hívőnek sze


a rendőrség Barcelónától néhány Bogyay Elemér takarékpénztári igaz-mében csillogott az öröm könnye.

az expedíció céljaira s kinek fia

kilométernyire 80 kg. sulyu. elektro-együtt repült Amundsennel, az izgal-
gató (Zalaegerszeg) a belföldi és Gerstner Béla plébános és Kovács

importált lovak különválasztását kímak
következtében szivbántalmakban vánja, nehogy az összesítés meg


mos gyujtóbcrendczéssetcllátotl bom-Béla községi fő|egyző ünnepi bebát
talált, amellyel junius 4-én, az szédje után szent énekek hang|ai
uralkodópár elutazása napján az jelenti, hogy kocsiversenyt is ren-mellett lelkes körmenetben kivilágíudvari
vonatot akarták légbetöpiteni. Ma lépett életbe a vasutak deznek a kiállítás folyamán. Pehm tott ablakok és virágoktól illatozó

József apátplébános a szövetkezeti

meghalt. tévessze a nép ítélőképességét. Be-

A rendőrség kezére került tervrajz-nyári menetrendje. A MÁV ma diszkapuk sorozata alatt kisérték a

mozgalom ügyét össze kívánja kap


ban a robbanás helyéül a vasúti vo-életbelépő részletes nyári menet-harangokat a plébániatemplomig.

csolni a gazdasági termékek csonal
egyik alantját jelölték meg. 14 rendjének különös érdekessége, hogy portjával. Ajánlja, hogy grafikont Most ott, várja a falu áldozatkész


fiatal diákot és 10 alkalmazottat, kik megkönnyíti a külföldi csatlakozá-készítsenek a szövetkezeti mozga-ségét fényesen bizonyitó négy harang

lomról, hogy hogyan fejlődölt és

erősödött. Ödvös lenne továbbá a

a szeparatisták és egy szélsőséges sokat. A Dólivasut igazgatóságának Szentháromság-vasárnapját, felszente


egyesület tagjai, letartóztattak. közlése szerint ma délután 4 óra 30 lésük napját, mély a falunak soha

néprajzi osztály keretében a spe


perckor indul az első, közvetlen

Amerika bevándorlási biztoso-ciális zalai vidékek jellemző népvi-nem felejlhetö örömünnepe lesz.
vonat Romániába, amely lényegesen

kat kOtd az európai kikötőkbe. seletének bemutatása is. A harangokat öntó Seitenhofer

megrövidíti a menetidőt. Ez a vonat

Frigyes és Fiai soproni elismerten
a trieszti gyorsvonathoz csatlakozik

Bécsi tudósítónk jelenti: Az itteni Lówensteln Ignác, a Kereskedelmi

Kör elnöke bejelentette, hogy a ki-jóhlrü cég mindenki teljes megeléés
holnapután 2:kezík Romániába. állítás egész tartama alatt kirakat-gedésére szép kivitelű és nagyszerű

amerikai követségtől nyert értesülés

szerint az Északamerikai Egyesült


verseny lesz.

Államok kormánya ezentúl már az Kopinlts Jenő újból megszökött. hangú harangokkal tetőzte be a
európai kikötőkben akarja megvizs-Koptnlts Jenőt, a budapesti főkapi-hahótiak örömét.

A halászat keretében bemutatják
Keszthaly vidékéről a halászati esz


gáltatni az Unióba n)azó kivándorló-tányság bizalmasát és 140 milliós

közöket, a halpreparátumokat, kü


sikkaszlóját Románia kiadta. Pün öngyilkos kórházi főorvos.

kat. Eddig, mint köztudomásu, i lönböző halakat, sőt ha lehet, még

bevándorlók megvizsgálása Ellis Is kösdkor kellett volna átvenni a ha az orvhalászat eszközeit is. Kukulje-

Arpissy Adolf, a győri városi kórház
36 éves főorvosa hajnalban rendelő


via József dr. gazd. akad. tanár

(Keszthely) a juhászaira hivta fel a

land szigetén történt. Az Unió kor-táron. Kopinits azonban utazás köz

jében felvágta ereit és elvérzett.

mánya azonban helyesebbnek tartja, ben még román területen megszökött


* ZALAI KÖZLÖNY 4 1925 junius 3.
tárta elö a katolikus tanítók mostoha Ezek után még csak annyit kér-
Tanitógyíilés Pacsán helyzetét, majd Karácsony Lajos „A

dezek tisztelettel, wjjon a nagyon is

üdvös plakátokból nem meríthetne-e

NAPI HÍREK

tanító a szociális kérdések szolgála.

Pácu, junlui 5 tanulságot a város is u fent ,kérde-

Iában" címmel meggyőzőírvckkclalá-

Junius 4-én lartotlarendes lavaszi zettekre nézw?

közgyűlését a Pacsa—nagykapomaki

esperes kerületi tanítói kar Pacsin.

A gyűlés Veni Sancte és szentmi


sével kezdődött, melyet dr. Teli Anasz


táz esperes-celebrált. Az ünnepélyes

nagymise alatt Landl Ferenc kántor


tanító iskolás gyermekeivel kélszó


lamra egyházi é, ikeket adott elő.

A Himnusz hangjai után a nagy


számban megjeleni tanítók és tanügy


barátok az Iskola helyiségébe vonul


tak, ahol Landl Ferenc kör-elnök

pedagógiai érzéstől áthatott buzdító

szavakkal megnyitotta a gyűlést. Ez


után dr. Teli Anasztáz esperes fe


jezte ki szeretetét a tanítók iránt.

Rehllng Józsel zalaapátii tanító

gyakorlati tanítása jól sikerűit, ked


vesen szőtte bele előadásába az Irre


dentizmust.

Az elnöki jelentés kiemelkedó pontja
Zalavármegye alispánjának a kör
mull évi batározalára vonalkozó üdvös
rendelete a fiatalkorúak erkölcsi
nevelésének halósági támogatása tárgyában.


Az elnöki jelenlés után LXtdi Ferenc
elnök tartotta meg értekezését
a .falusi iskolai szövetkezetekről."
A mindvégig feszült figyelemmel hallgatott
érdekes és tapasztalatokon
alapuló értekezést elismeréssel fogadták
és jegyzőkönyvi dicséretet nyert.

Rosman Sándor élénk előadásban

Ftirst
József

„Kék csillag" divatáruháza
Nagykanizsa


E hét
szenzációja!


Gyapjú delének
métere


csak

K 45.000

Elegáns grenadin
ruhák


csak

K íS5.ooo

Elegáns liberti ruhák

csak

K 260.ooo

Dunántul legolcsóbb
bevásárlási forrása I

támasztott érdekes felolvasást tartott.

A gyűlés után társas ebéd volt az

„Olthon"-ban, mikor is Kovács Jó


zsef bánokszentgyörgyi jegyző Lylll

leánykájával az exotikus hawaii zenét

mulatta be. A zeneértő tanítóság kö


rében élénk feltűnést keltettek az

érdekes motívumok. Az egész taniló


nap sok tanulsága mellett a legkelle


mesebb hangulatban folyt le.

Motorkocsi járatok

Zalamegyében

A vármegye közlekedési viszonyainak
fellendülése

Zalaegerszeg, Junius 5

A .Magyar Országos Motoros
Közlekedési Vállalat" mult hó 26-án
javaslatot terjesztett az alispán ulján
Zalavármegye közönségéhez, melyben
ismertette egyre rosszabbodó
hiányos közlekedési viszonyainkat,
melyet javitandó 100 motorkocsival
egyelőre 2500 kilométer hosszú útvonalon
megfelelő forgalmi erezeteket
óhajt létesíteni a vasúti forgalom
számára s dunántúli üzletvezetöségének
székhelyét Zalaegerszegre lenné.

A vállalat expozéját a napokban
olzottság vette tárgyalás alá, mely a
felállítandó utvonalakra nézve az
alábbi tervezetei találná legmegfelelőbbnek
:

I. Fővonal:
Keszthely — Héviz — Zalaegerszeg,
Bak, Nova, Lenti, Szécsiszigelen St
Letenye, Nagykanizsa, Galambok,
Rada, Zalaapáti, Keszthely.

Ezen fővonalat kisegítő vicinális
járatok:

a) Zalaegerszeg—Teskánd—Csonkahegyhát
— Paizsszeg — Szilvágy—
Pórszombat—Zalabaksa — Csesztrcg.

b) Lenti—Rédics—Zalalövő—Zalaegerszeg.
c) Sümeg — Bazl —Zalaszánló —
Karmacs—Héviz—Keszthely.
d) Balatonfüred—Akali-Zánka—
Köveskál—Tapolca-Keszthely.

e) Jánoiháza—Rigács—Sümeg—
Tapolca — Diszel — Monostorapáti—
Vigánt—Nagyvázsony—Veszprém.

f) Devecser—Sürncw.

g) Zalaegerszeg—Szepctk—Nagykapornak
— Zalaszcntmihály — Söjtör
Pusztamagyaród — Bánokszcntgyörgy
—Becsehely.

II. Fővonal:
A nyári idény alatt körjárat szorosan
a Balaton mellett a közlekedési
lehetőségek szerint. Tihanyi
szárnyvonattal Badacsony fellétlen
érintése melleit.

Bevonandó érdekeltségek:

Zalavárni egyei Oazdaságl Egyesület,
az érdekelt ipari és kereskedelmi
egyesületek, Dunánluli Mezőgazdasági
Kamara, nagyobb uradalmak
az utvonalak mentén; ugy
mint herceg Esterházy, herceg Festetics,
gróf Andrássy, gróf Károlyi,
veszprémi püspökség, veszprémi káptalan,
nagykapornak! uradalom. Szent
Benedek rendi kegyes tanitórend,
továbbá az útvonal által érdekelt
összes községek és összes uradalmak
: Balatonfüred Oyógyfürdövállalat
R.-T., Héviz gyógyfürdő, Monostorapáti
üveggyár, zalahalápi bazaltbánya,
sümegi mészgyár, kékkuli
forrás vállalat, tapolcai borkereskedők
érdekeltsége stb. slb.

MARJREND

Junius 6, szombat

Rórntl katolikus\' Norbiit. Proteittia:

NoibcM laiaellta. Síi van hó 14. S. N 1.

Nap kel reggel 4 óra 03 percko». nyög\'

ulk délutin 7 óra 51 perckor.

A Meteorológiai Intézet jelentése sic


rint változóan frlhói. túlnyomóan száraz

Idó virható, lassú hóeraelkcdtssel.

A NagykoaJzsal Keresztény Jótékony
Nóegylet b.illet etÓ4<JáM a Polgári
Egyletben e»te \'/*9 órakor.

Mozi. Uránia: 15 éves detektív, a
Blmbula képek híres színészeivel. LI6adisok
este 7 ts 9 órakor.

KULTURESTÉLYEK ÉS
MULATSÁGOK

lunlu* 7: A Nagykanizsai Keresztény
Jótékony Nőegylet ballett-elóadisa a Polgári
Egyletben este fél 9 órakor.

Junius 8: A Nagykanizsai Keresztény
Jótékony Nóegylet ballett-elóadAsa a Polgári
Egyletben d. u. 6 ó. O\'J^g l elóaűds.)

A TÜDŐVÉSZ

ellen való védekezés országos propagandáját
indította meg József kir. herceg
Szanatórium Egyesület. A propagandának
egyik fontos eszköze a felvilágosítás
és a szüntelen figyelmeztetés.
mit most országszerte, Nagykanizsán
is, a kapukra kiragasztott,
szembeötlő plakátok jutján óhajtanuk
elérni. Az emberiség érdekében önzetlenül
hatalmas munkát kifejtő
egyesület ehhez a propagandához és
a vele kapcsolatos, házanként is engedélyezett
s a házigazdák által foganatosítandó
gyűjtéshez hatósJgl

támogatást kapott.

Mindez Idáig nagyon szép és
üdvös megmozdulás a társadalom
szánandó belegel, nem kevésbbé a
még egészségesek érdekében

Mit tálunk azonban Nagykanizsán ?

A város szennyvizeit levezető nyitott
Ördögárok partján álló ház kapujá\'a
kifüggesztenék a plakátot,
mely óva int a fertőzés minden lehelőségének
elkerülésétől.

Tisztelettel kérdem a propagandának
segédkezet nyújtó hatóságokat,

— hogyan gondolják a tüdővész ellen
való védekezést például az Ördögárok
partján ?
Vagy talán a kapura kiakasztott
ptakat elegendő ahhoz, hogy világgá
kergesse a baktériumoknak azt a
milliárdját, amit mindennap kénytelenek
vagyunk beszívni a városon
végigvonuló Ördögárok-partokon ?

Különben Is ezeket a plakátokat
vastagon lepi be a por, amit felkavar
minden az utcán végigpvroszkáló
kocsi vagy hancúrozó gyerek s még-
Inkább az a városi utcaseprő, aki
ebben a portengerben — Igaz, hogy
csak az utca város felé esó elején —
naponta végigmártogatja a seprűjét
anélkül, hogy a köztisztasági hatósdjjmi*
eszébe jutna felönlöztetni

Tisztelettel kérdem, az utca porából
igy felkavart ujabb milliárd baclllus
ellen Is megvédenek-e a kapukra
kifüggesztett plakátok ?

S hogy az ablakomat nem nyithatom
ki este az Ördögárok illata,
nappal a sohasem sztlnő, tisztogatás
cimén készakarva is felkavart por
miatt, — váljon a szobtlmban beszívott
másnapos levegő káros hatását
klegyenllll-e a gyüjlőiv, amire
minden házigazdának kérnie kell
némi adományt a lakóitól ?

Meit bizony, ha utcáink, mindennapi
levegőnk Ilyetén folytonos fertőzőltségc
u tüdővész karjaiba kerget
sokakat közülünk, tikkor hiába
"Vívassuk nap-nap után a plakátok
jóakaró figyelmeztetéseit s hiába adakozunk
a tüdővész elleni küzdelem
céljaira, — nem lesz az a plakát,
ami megmentsen minket s nem lesz
az a hatóság, amely visszuudja elveszített
egészségünket. (bl)

— Az evangélikus püspök érkezése.
Ma, szombaton délután Vi2
órakor érkezik Nagykanizsára Kapl
Béla evangelikus püspök. A püspököt
a hitközség, a hivatalos város, a
somogyi evangelikus csperesség s a
gyülekezet a templomnál ünnepíes
fogadtatásban részesiti. Este 6 órákor
vallásos eslély lesz az evangélikus
templomban. A püspök a lelkészlakban
száll meg, majd vasárnap
reggel 9 órakor ünnepi istentisztelet
lesz a templomban. Déli 1 órakor
közebéd lesz a Polgári Egyletben.
A püspök délután 5 órakor utazik
tovább Surdra.
— Az Ipartestületi Dalárda
zászlaja. Az Ipartestületi Dalárda
pünkösdhélfón tartott jólsikerült sétakerti
ünnepélyének tiszta jövedelme
felül van a 26 millió koronán. Ez
az összeg az Ipartestületi Dalárda
zászló-alapját és a soproni országos
dalosversenyre való felulazás ,költségeit
szolgálja. Büchler Mór, az
Ipartestületi Dalárda karnagya a
dalárda egy tagjával vasárnap reggel
Szombathelyre utazik s elviszi az
ottani apácáknak a zászló terveit
elkészítés végeit. A zászlószentelés!
ünnepség még a dalárda Sopronba
való elutazása előtt megtörténik, hogy
az országos dalosversenyre már saját
zászlaja alatt indulhasson el a nagykanizsai
Ipartestületi Dalárda is. A
zászlószentelés! aktus az ünnepség
napjának délelőttjén fog megtörténni,
melyet a dalárda díszközgyűlése és
közebéd kövei. Ugyancznap este a
dalárda hangversenyt rendez, mellyel
egyúttal megfelel a soproni versenyszabályzat
ama feltételének, hogy a
versenyen résztvevő.dalárdáknak előzőleg
önálló hangversenyt kell tartaniuk.
A hangversenyen az országos
versenyre tanult darabok is
előadásra kerülnek.
— Kiskanizsai leventék miséje.
A kiskanizsai leventék vasárnap délelőtt
egynegyed 9 órakor sorakoznak
a templom elölt istentiszteletre.
— Élelmiszerellenőrzés. A vármegye
alispánja a polgármestereket
és főszolgabirákat felhívta hatósági
ellenőrzés alá tartozó termékek, élelmiszerek
fokozottabb ellenőrzésére.
Ezek szerint gyakoribb és szigorúbb
piac és élelmiszer-üzemi razziák
fogják megyénk területén a különösen
veszélyes nyári időben biztosítani
a fogyasztó-közönségnek mindig
megbízható, az egészségre ártalmatlan
élelmiszerekkel való ellátását.

ZALA! KÖZLÖNY

1925 junius G.

_ B-lista a rendörségen. A
nagykanizsai rendőrkapitányságtól 10
remlör kérte Ónként junius l-ével
B-listára való helyezését. A kérelem
jóváhagyó elintézése tegnap érkezett
meg a belügyminisztériumból s a
10 rendőr még aznap leszerelt.

— A mult országosvásár állatforgalma.
A városi marhalevél-
Vezelöség elkészült a mullheti nagykanizsai
országosvásár állalforgalmának
Összeállításával. Az állatvásár
ezalkalommol szokatlanul sok dolgot
adott a marhalevél-kezelöségnek
is, meri nemcsak a felhajtás volt
jelentékeny, hanem a vételek száma
volt Örvendetesen magas. Felhajtottak
977 szarvasmarhái, miból elkelt 521
darab és 2300 darab lovat, miból
elkelt 277 darab. Az olasz marhakereskedOk
ezalkalommal egyetlen
darabol sem vásároltak. Külföldre
vittek 162 darab állatot, libból 7-t
szarvasmarhát és 48 loval Ausztriába,
40 lovat pedig Olaszországba szállítottak.
— Állatbetegségek. A keszthelyi
járás Vindornyalak községében járványos
száj- és körömfájás, a keszthelyi
járás Vallus községében a sertésvész
szórványosan, a száj- és
körömfájás járványosin fellépett. Sávolyon
sertésorbáncot állapitollak
meg. A nagykanizsai járás Kiskomárom
községében a lépfene megszűnt.
— Átmeneti vizumklállltás a
rendőrségen. A nagykanizsai rendőrkapitányság
felhatalmazást kapott
a magyar nyelvű, Romániában lakó
külhonotok részérc átmeneti vizumot
kiállítani. A vizumkiállitás dija I
aranyfrank — 17.000 magyar korona.
— Temető- és keresztszentclés
Pallnban. Falinban az újonnan
létesített községi temető és az abban
felállított uj kereszt szentelése f. hó
7-én, Szentháromság-vasárnapján délelőtt
fél II órakor fog megtartatni.
A szertartást dr. Vargha P.Ttieodorich
nagykanizsai plébános, rendházfőnök
végzi tábori misével és szentbeszéddel.
— Járási tiszti értekezlet. A
zalaegerszegi járási tiszti értekezleten,
melyet tegnapelőtt tartottak a
zalaegerszegi főszolgabírói hivatalban,
tenyészapaállatok beszerzéséről
és a tűzrendészed szabályrendelet
végrehajtásáról tanácskoztak.
— Tiz iskola együttes .madarak
és fák napja". Zalaszentlörincen
az egerszegi plébániához tartozó
egervári, gósfai, vasboldogasszonyi,
dénesfa-lakhegyi, nagypálii, nagykutas!
és zalaszentlőrincl Iskolák Kovács
Sándor plébános vezetése alatt
,(k>mpásan sikerült madarak és fák
napját tartottak. Hozzájuk csatlakozott
Körmendy Lajos zalaszentiváni
plébános vezetésével a zalaszentiváni

•, és a pozvai iskola is. összesen mintegy
800 gyermek vonult ki nemzeti
zászlók alalt az erdőbe, az ünnepség
színhelyére sok felnőtt kíséretében.
— Schwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
= Házasság. Klein Annus és
Pártos Imre vasárnap délelölt 11
órakor tartják esküvőjüket az izr.
templomban. (Minden külön értesítés
helyett).

— A Babatündér tegnap esti
félig jelmezes főpróbáján a maga
teljes szépségében bontakozott ki
ennek a hallétnek minden poézise.
Az előadás ma este pont fél 9 órakor
kezdődik és utána tánc következik.
Holnap, vasárnap este megismételik
s hétfőn délután 6 órakor
ifjúsági előadás lesz, melynek helyára
tanulók részére 6000 korona. A
mai előadásra már alig néhány jegy
kapható s a vasárnapi előadásra is
annyi előjegyzés történi, hogy aki
jegyre még igényt tart, jól teszi, ha
még most gondoskodik róla. Az
ifjúsági előadás iránt is nagy az érdeklődés.
— Tnnltógyölés Zalaegerszegen.
A Zalavármcgyei Általános
Tanitó-Kgycsülcl zalaegerszegi járási
köre évi rendes gyűlést tartott Szalay
Sámuel kori elnök vezetése mellett.
A gyűlésen megjelent Szirmai Miksa
kir. lanfelügyelö és Czobor Mátyás
polgármester is. A gyűlést megelőzően
mise volt, majd a központi
elemi iskolában Ecker Sándor, zalaegerszegi
áll. tanító sikerüli gyakorlati
tanitást tartott a hó forrásairól
és annak vezetéséről, Utána
elimádkozták a „Hiszekegy\'-et, s az
elnök megtartotta megnyitó beszédét.
Horváth Ferenc hernyék! községi
tanitó .Mik voltunk, mivé letltlnk s
mit leltet a tanitó, hogy ismét nagygyá
legyünk", Uppenszky Arpádné
pedig „a mese, mint az értelmi és
érzelmi, valamint a művészi nevelés
eszköze" címmel tartottak nagyon
értékes fölolvasást. A számvizsgáló
bizottság jelentésének tudomásulvétele
után megejtették a tisztújítást.
Közfelkiáltással megválasztották elnökké
ismét Szalay Sámuel, zalaegerszegi
igazgatót, alelnökké Lulich
Albert igazgatót. Mály Géza zalatárnoki
tanitó a magyar nemzeti
elemi Iskolák létesítésére tett javaslatot
; sürgette a járási tinfefllgyelőségek
megszervezését, a gondnokságoknak
és iskolaszékeknek megszüntetését,
valamint a kánlorság
elválasztását. Az indítványokhoz Szirmai
kir. tanfelügyelő megadta a kellő
főlvilágositásokal.

— Molo-épités Csopakon. Az
50 méter hosszú, 4 méter széles
csopaki molo építkezése a Balatoni
Yacht Club jóvoltától befejezéshez
közeledik. er>
Tisztelettel értesítem az igen.
\'tisztelt közönséget, hogy üzletemben
bevezettem a

menü-rendszert.

Ebé d i leves, sült, burgonyával.

főzelékkel és tészta 20.00 0 K

Vacsor a : sillt. burgonyával és

salátával és sajt 16.000 K.

Tisztelettel

KISS ERKÖ

I. ii Korona" axállodáaJ
— Szarvasmarha-szállítás Szerbia
felöl. Szerbia felöl megindult
Bécs felé Nagykanizsán keresztül a
szarvasmarha-szállítás, mely hetenként
háromszor, kedden, csütörtökön
és pénteken történik.
— A szövő tanfolyam megnyitása.
Németh Vilma szövőmesternö
az uj háziipari szövőtanfolyamot
a mai napon foegkezdctte
a fémipari szakiskola helyiségében
(Sugár-ut 9.) Tanulók a szövöteremben
még jelentkezhetnek egész napon
át.
«=i Mindenki lehet soffőr. A budapesti
„Viktória" sofföriskola elhatározta,
hogy Nagykanizsán autóvezetői
tanfolyamot nyit, melyet falragaszok
és röpszelvények utján is
közölt. F. hó 7-étól (vasárnaptól)
kezdve az iskola megbízottja részletes
felvilágosítást ad az Ipartestületben.
A beiratási összegeket (500
ezer K) Unger-Ullmann Elek és T óth
vaskereskedő cég veszi át.

= Schwarcz Dezső harisnyái a
legjobbak.

= Fölényesen győz minden
versenyben Filipp kötöttárugyára
(Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.)
olcsó és jóminőségü áruival. Mutatóba
néhány ár: Selyem mellények
195 ezer, selyem jambó sapkák 17 ezer,
flór urizoknik 29 ezer, fátyolharisnyák
38 ezer.

= Mélyen leszállított áron vásárolhat
Szomolányi Gyulánál.

ózhus friss lövés, ma kapható,
kgr.-ja eleje 14.000 K, comb
28.000, gerinc 32.000 K Szabó Antal
kereskedésében.

=» A Végh-varrodában (Királyulca
14., az emeleten) mindennemű
fehérnemű nagyon jutányos áron
készül. Nagyon szép rajzok érkeztek,
az előnyomta»ások nagyon olcsón
eszközöltetnek. Ugyanott tanítványok
felvétetnek.

SPORTÉLET

A junlűs hónap sportprogramja


Nagykanizsa, Junius 5

Erős és változatos programot állítottak
össze junius hónapra a nagykanizsai
egyesületek.\' Az összes
tervbe vett, illetve legnagyobb részben
már lekötött versenyek Nagykanizsán
fognak lefolyni.

Vasárnap, 7-én a Transdanubia
SE első bemutató mérkőzését játssza
a Zrinyl TE-vel, hogy az őszi bajnokságra
való nevezése ne ütközzék
akadályba.

Ugyanezen napon kerül lebonyolításra
a Zrínyi TE rendezésében a
Nagykanizsa — Kaposvár városközi
tenniszmérkőzés is.

Űrnapján 11-ikén a Nyugati kerület
második helyezettjét, a Szom
bathelyl SE-t látja vendégül az NTE.

Julius l-l-én pedig Pécs város
küldi el Nagykanizsára válogatott
futballcsapatát.

Junius2! én előreláthatólag NTE-
Zrinyl TE mérkőzés lesz, mely hivatva
lesz a helyi hegemónia eldöntésére,
hiszen mindkét egyesület második
helyezést ért cl a bajnokságban,
csak a kerület más-más alosztályában.


Ugyanekkor NTE—Zrínyi TE
klubközi tenniszmérkőzés is lesz s

ezen mutatkozik be az NTE-nek 47
taggal most alakult tennisz szakosztálya.


Péter—Pál kettős ünnepére a bécsi
Kriketterekkel és a BEAC-cal folytat
előrehaladott tárgyalásokat az NTE,

s akármelyikkel is egyezik meg, jó
sport lesz, mert első napon az NTE,
második napon pedig Kanizsa válogatottja
lesz az ellenfél.

MJDZI

Az Uránia mozgó szombat és vasárnap
Louise Feuilladenak, a Bimbula
» filmek illusztris rendezőjének
nagyszerű kalandor-filmjét, a 15 éves
delektiv-tt adja a Bimbula képek
hircs színészeivel. A Világ csak vasárnap
Harold Lloyd egyik pazar
vígjátékát, Dr. Jackot mutatja be.
Előadások 7 és 9, illetve 5, 7 és 9
órakor.

Az Uránia mozgó nyári előadásrendje:
Szerda, csütörtök, szombat
Vi8 és 9 óra; vasár- és ünnepnap
5, 7 és 9 óra. Helyárak: Páholy
13.000, zsölye 10.000, körszék 8000,
támlás 6000, zárt 4000 korona.

KÖZGAZDASÁG

TŐZSDE

Irányzat mindvégig tartott volt. A
nyitási, még kissé gyengebb árfolyamok
később javulni kezdtek és a
tegnaphoz képest előállott árveszteségek
nagyrészt megtér ültek. A kuliszban
alig volt áreltolódás. Salgó
2000 koronával olcsóbb, Georgia
egy árnyalattal gyengébb. A vaspiacon
Danubius 40 koronás veszteséget
szenvedett, Villamos 60 koronával
olcsóbb. A szénpiacon Drasche

10 \'i-ot veszített árfolyamából. Magnóit
alig számottevő 15000 koronás
árnyereségre tett szert. A többi
bányaértékek nagyobbrészt, változatlanok.
A takarékok piacán Pesti
Hazai 25000 koronával gyengült.

A Magyar Nemzeti Bank
hivatalos árfolyamai

Valuták De vl iák

A«(«4 foal »«?lOO 2SS40-M7M

CMfc korom. X4MI07 •tipli IIU HM

DUk IIWIIM •*rUa itaio itm

OoUi. rcawuto IlkuHl UMN

riucU b. J4K4U4 Brft.u.1 jtco un

MciU.it trt W240-MS16 Kopaehltii IWJ5 114 IS

LM inni *rtiitU.\'« IIMS-ÍÍCC6

Uti S0MI5 Latiom MM0O4470G0

UI an us4 Müiao Üli }IU

auHi. IMA) lUSl N.w;«» UBJ07IJM

Oaits.KfcUl. M 90 100 40 PJíll I44& 1411

Ola »«. IIUS 1Í77S a 1I0M11»

l.l>tUu»k IHSi 1 Jí?5 I.MU HJH»

• «<(• (<••* MJOJ«O: IlMkMa I»J1$ IIIU
M<*vi( kor II7SV-IIK& wu> MJO-KOM
l>44 kOí. IMJÍ i.. <\' Zarta). 13/44 >JUt
A magyar korona külföldi

hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
Itgnjp ... Wgvap ai
Bécs 99í8| y9$68 199SS
Berlin ; — |S908
Piiga - 47-175147475 <7P..|«77

Az ércpénzek és nemesfémek
beváltási árfolyamai
tzüit cgykotonis 6200-6500, kítkoronla

12.400 12.600. forintos 16.500—17.000, Otkoronis
32.000 32.500. silimiany 49.000—

49.500. arany buixkcxonii 268000-280.000.
pUUna 210.000-220.000.

4 1925 junius 3.

ZALAI KÖZLÖNY

Zflrichi zárlat

Pails 2515 —, London 1508\'—. Newor*
516-, Brüml 2455-. Malland 2057*50.
Holland 207 40- 8erlln 12290, Wien 7270.
SotU 372 50. Pragu 1530, Budapest 72-50,
Varió 99*25. Bukarest 245 Belgrád 857 50,

Terménytőzsde

Irányzat kissé barátságosabb volt. Buza és

tcngcii drágult. Köles olcsóbbodott. Zab
Iránt Jobb minőségben érdeklődéi mutatkozott.
A gyengébb mlnőségU elhanyagolt.

Bux. Iiwav. 76 kg-o» 502.500 505 Ow, 1b
kfcoi 512.500- 515.000, egyéb vld. 7fi k«-os
500.000- 202.500. 78 kg-os $10.000-512 500,
tón 415.000-420.000. u| tengeti 302.500


307.500. takarmány árpa 320.000 330.000,
köles 260.000 270.000, korpa 227500232.500,
zab 425.000 435.00Ő.
Sertésvásár

Pelhajtás 2054. melyből eladatlanul vissza
maxadt 140 drb. Elsőrendű 21.000-21.500,
azedett 19500 - 20.500, szedett közén 19.000
—19.500, könnyű 16.000—17.000. elsőrendű
öreg 19.000-19500. másodrendű 18.00018.500,
angol sUldő 18.000-21.000, szalonna
nagyban 25.000 -22.500. zsír 26.000,-26500
lehúzott hus 25.000-28.000, szalonnás félserié*
26.000- 28000. Irányzat élénk volt.

Kiadd: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés
RT. NftgyknnizM

A budapesti tőzsde
záró árfolyamai.

A budapesti tőzsde délután 1 órai
záróárfolyamai a kővetkezők:

P-lpar.

Aacot-Mizj.
K...I
Uoy.1 biak
M>xr Hit

Uhílog

Lmimli

OL-M. b» ,k Ríxkloyjl
Silitínli
Nukl II
VlkL butoi

K-ih...
Hoiv. aiL | k


X0ilck«aé«
Mili &
Mf-Ciih Ipuk AMiatlk*

Mi* jlt-Nénal
Kfiap. Jftiiioc
Viical btuk

Mutat
N«i*>. k ii Uk.
lU/.ik, B

DÍIcuíw

Cukoripar

«D.
Up4Wlröal

rLi> ioii

K6binr»l T»k
A>Ul Tik.


Sulira I
roacMt*


CltA M. Biti

POifrtkl
MirT.-PnacU


Tokjjl bo«
Hiitinm.
Oki. VII
Coa<oa4U

2jcrtUkiuiibil
Jo«t l««6
BuJtptitl Alt <4.


Kliilfouiem
VUlóili
T0i4kM«atai
Tr. DtcshU Ou\'lpif \'


Utail

Mjjoii pali

8kail<
B««il«l
SmiiUL«
C*naal
Siln.lr, K«(I«í.\'<!I Cu


Kokö
ni Óin Oiíb«.n;t


Oiticlii

*«>;y.

Ali. K6ti4o

N«*jbll0i.Tl

S*IK6

UflkJcji

röTiion t
ífiokilo
O\'vt.l


Vc«lpar

JpCIaia
OícíI


MnsL. aaCIdgyt
Oiií. 0
r«rr»«


HofS.n
Kfiho*


Listik

•T«lt(.Ki
Ui!erc»t\'\'
Biidl
Miflíj Bí-at
Vttjrlpii Bmtil
ViKoafjrái Ojífl bí«
Riui


Cörvln Illői
Piplrl;.u
Kiaj^iipai

Apróhirdetések

Útik. Mledta loTJbbl iió dlk

dl] «t6r« flitlacdő t * ^orcilal ><16 bouiuimllUUk

Egy ügyes, több évi gyakorlatul bitó
gyors- ős gépírónő állást keres azonnali,
vagy Jullus 1-\'^belépéssel.

Szarvas száMóban hónapos szobák
kladők. 1 1487

Ebédlfikredeno márványlappal, asztal
és wékek eladók ifoály-utca 4. .1575

Alsótcmető-utca 23. sz. ház szabadkézből
eladó. \\ 1640

Borbélysegéd, felvéteUk Eötvös-tér 24.

Van szerencsém értesíteni a i. vendégeimet,
hogy vasárnap, folyó hó
7-én az .(Amerikához" címzett
vendéglőmben Ünnepélyes

kertmegnyitást

rendezek lánccal egybekötve a gesztenyék
alatt, melyre nagyrabccstllt vendégelmet
Uutcleltel meghívom. Vondéolö..

— Rossz Idő esetén Űrnapján. ——
SQrgöaen eladó elköltözés miatt egy
garnitúra ő-dlvalu szalon berendezés, egy
Íróasztal és egy takaréktűzhely. Csengeryut
36. I6W

Korcaünk azonnali belépésre egy feltétlen
tisztességes és ügyes bolllszolgát.
Köhler Testvérek .Vasudvar", Eötvös-tér 30.

Egy tiszta pedigrcés I éves farkaskutya
eladó. Vörösnurthy-ulca 18. 1667

Kitűnő Proksch kereszthuros rövid zongora
eladó. Érdeklődni lehet: Szcchcnvllér
2. 1668

Egy bejá-ónö felvétetik, ugyanott tanulóleányok.
Qm : Pollik Istvánné nólszabó,
Munyadl-utca 2.

Di. FUMb-Ult

Skabosan-kenőcs

Mtiiu SKABOFORMMUI k.pbitó

L«);)iirniiibb magtiuoUtl *

viszketegséget,
lúmCil, 6t<«il. f0hc»i4K<(.
N«e< plaiVII, iij^ljlan. ruppil li bitinilluU.

M\'."íitS Skaboform-puder

Kín-6 kllr&n)izapi-nn.

Tyúkszemet,

(Itávotllja t
Di.>!ochl*l«
KijihiW n


Árverési hirdetmény.

Kflzhirré teszem, hogy a Hengermalom
Részvénytársaság, Nagykanizsa,
nagykanizsai bejegyzett cég
állal 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, II és

12/1923. számok alalt egyenként

1000 drb. darabonként 5000 korona
névértékű, összesen 10.000 darab
50 millió korona névértékű részvényről
kiállított ideiglenes részvény-elismervények,
amelyek a nevezett
részvénytársaság egész alaptőkéjének
öthatod (s/a) részét képviselik és
amelyek Schreiber D. és Fiai Ulőda
Ryóri hejegyzett cég ügyfelemnek
kereskedelmi kézizálogképpen vannak
birtokában, Schwartz Jenő kereskedő,
győri lakos terhére és veszélyére
a kereskedelmi törvény 306.
és köv. §§-ai alapján .1925. évi
junius hó 13. napján délután 2
órakor Dr. Hanny Tódor magyar
királyi kormánylőtanácsos, győri királyi
közjegyző közbenjöttevel annak
hivatalos helyiségében Győrött,
Arany János-utca 2. szám alatt
nyilvános árverésen készpénzfizetés
ellenében a legtöbbet Ígérőnek eladatni
fognak. Árverezők tartoznak
45 millió korona bánatpénzt letenni,
a vételi illeték és az értékpapír forgalmiadó
vevőt terheli.

Győr, 1925. junius hó 3-án.

Dr. Kallós Henrik s. k.,

iwj gyért Qgyvíd.

Kereskedőknek

szájjal és gázzal felfújható amerikai

LÉGGÖMBÖK

Gázpalackok "töltéshez bizományba 14
napi elszámolásra vidékre is szállit
gyári áron.
Az ország legelső beszerzési forrása:

THERAPIA

Budapest, Nagymező-utca 14.
Telefon: 120-43.


Felirásos reklámballonoknt

xji azonnal szállítunk I

Vidéki képviselők kerestetnek.

Magántanulók figyelmébe!

aemc—a—aawnnii«n

Összevont vizsgákra és érettségire
teljes anyagi felelősséggel készít elö
Vidéki tanulókat .1 IJOROSS-OÁRDOS
tanintézet Budapest, VIII., Rákócziul
57 a. •• Tisztviselőknek részletfizetési
kedvezmény Kiváló jegyzetek! ui

NYÁRI MfiSOTF! MENETREND

1925 , év i juniu s h ó 5-tö I
nag ) kanizsa i viszonylatban
Budapestrőlindul
Nagykanij
/süra erkc/ik
Nagykanixiál
ró! indul
Budapestre
érkezik
1234
Szem. •
Gyv.
Szem.1
Gyv.
715
900
KK«i
17 30
21-35
ur.r,
1320
20-4(1
21-50
4-35
S/.<iint>;iI- Njigykan:
Gyv.
Szem. i
oi ö
650
9\' 10
1415
14-30
II 00
17-15
18-35
21-45
Nagykani- S/oniliat-

WiciihOI

helyről zsára

indul

iniiul érk<-/ik
1 S/cm. v 4-45 7-30
2 Gyv. 900 1147 1147
3 Szem. v 9-20 14-53 I7&»
4 Szem. v H3ÚO «w. 2i -:íu 2:r.í.r>

Pécsről Bor-sról Na 7^, n
iniHil inilnl

•rkezik
1 Szem. v. ] 4:20 7-KJ
2 Szem. v. 900 gyv. 11-30 13-26
3 Szem. v. 1L20 2100 2315
Gyékényeiről

•1 Gyv. 4 05 4 5
5. Vet;y.v. 17 20 \' 1935
N\'agykan
Pra^erhoíról

zsára

indul

érkezik
1 Gyv. 3-35 6-28
2 Vegy.v. 440 9-40

3 . Szem. v lfrttl 20IV}
Wierihe

zsáról hclvre

érkezik

indul érkéz:

Ő\'OtJ 7-10
Szem. v 937


Gyv. 11-36

6-4(1
Oyv. 13-W 1554 1908
Szem. v.. 17-3U 20-40

4rt ik

mílul«

Szem. v. ÚOÓ 7-i:» y L1I

1403 1547 1810

Gyv. |

1805 3}.\'iS -

Végy. v. 1

23-46 Críttf-rs. Ksposiii

Gyv.

20(1

Nagykanizsáról Pragcrhofra
iniiul érkezik

1 Szem. v. 5\'I5

91Ő
2 Vcgy. v. 1700 2250
3 Oyv. 2220 1-35

Egy 8 HP. Ruslon-Proct\'or
Lincolni gyártmányú


gőzgép (lokomobll),
faipari gépek,
husipari gépek

és ezekhez tartozó

különfél e felszerelések

hordók és egyéb anyagok

eladók.

Bővebbet csakis személyesén

a

Dnnántali Élelmiszer-és

NAGYKANIZSÁN.

Sürgönyeim: Balázs Igazgató.

Telefon: 3-61.

Hangjegy újdonságok i

Májusi muzsika; Régi jó Budapest;
Tudod-e milyen kár; De maga tatán .0*?
Sas Nácí harmadik nótáskönyve;
Stux ur. .. I
.Halló Amerika* revtl legnagyobb sikerű


számai: •

Csillogó lámpafény...
Katóka légy a babám; Keleti éjszaka;
Baj van nálunk Hawayban.


Kaphatók:


FISCHEL FÜLÖP FIAI

paplriruhte&ban U

Értesítés.

Van szerencsém a m. t. közOnségcl,
vendégeimet, ismerőseiméi
é s barátaimat értesíteni, hogy az

Imperiál


lloda

éttermeit

és

Imperiál Kisifezeklőpince


éttermet ós sörcsarnokát

(Budapest, VII. Rákóczi-ut SO.)

átvettem

és azok.it ujonn.in áiaf.ikltva és fenye

sui lerendezve (a pince inegnagyubbltva)

megnyitottam.

Szives támogatósukat kérve, maradok
mely tisztelettel

BUCSKr

vendéglős és szakács

Naponta a Halászlét és magyar

élclkulttnlescsségckct személyesen lózöm

Olcsó étlapáraim közismertek!

A Kis-Vezeklőben Menü 18.000 kor.

a kész ételekből szabadon választva.

Rlsórendő asztali t w 1 llt I5.00C K.

Jászberényi urad. kadarka 1 llt. iS.000 K.

Tiszteletid kérem a m. t. közönsé


get, szíveskedjenek az Imperiál-ét


terem, Imperiál Kis-Vezcklö,

Opera -étterem ón Opera Ve


xcklő-pince étlapárait figyelemmel

kísérni. Olcsóságban felülmúlhatatlanok

Minőség é6 olcsó árban mi vezetünk I

Az Imperiál Kis-étteremben(volt Bar)

Buby énekel.

Az Imperiál-szálloda

a legjobb és legolcsóbb, vidékieknek
találkozóhelye!

Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar ás Könyvkereskedés R.-T.-nál Nagykanizsán. (Nyomdavezető: O/uabec* Károlyi


65. évfolyam, 126. szám Nagykanizsa, 1925 junius 7, vasárnap Ara 2000 ka
ZALAI KÖZLÖNY


POLITIKAI NAPILAP
SmcUot&ts ** HUdOMv.UÍIflUrvbcn-TeUtoa Tt, nyomda 117. ukM
ri-ot S Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
NÉHÁN;Y SZÓ A FALURÓL
oktatja a gyermekét. De a néphez
intézett beszédekben sokszor
csak panaszokat hallunk az adó

Irta: Földes Béla dr., v. b. 1.1., ny. miniszter

miatt," a birtokreform miatt, az

Első panasz. Egy éleslátású
aggódó hazafi, ki éveket töltött
Németországban, nem régen azt
panaszolta nekem, hogy mig a
német faluban vasárnap mindenféle
komoly munka: előadás,
megbeszélés slb. folyik, addig a

magyar faluban csak dínomdánom,
fitogtatás, sőt léhaság.
Bár azt hiszem, hogy a kép
kissí tulsötét színekben van
tartva, mégis megszívlelendő egy
pártatlan, elfogulatlan embernek
ez a panasza.

Nálunk is, ahol annyi szó
esik a falu kultúrájáról, arra kell
törekedni,, hogy a szabadidő
okos, hasznos dolgokra fordíttassák.
Oly nagy ut áll még
előttünk, mig valóban a falu
kultúrájáról beszélhetünk, hogy
nem lehet eléggé hangsúlyozni
a komoly nekikészülődés szükségességét.


Második panasz. Vidékről,
egy szatmármegyei középbirtokostól
levelet kaptam, ki szintén
panaszkodik, hogy a falu nem
akar tanulni, még állatvész idején
sem akarja az ingyen oltóanyagot
használni. Ellenben öszszevásárol
zongorát, selymet,
harisnyát, mindenféle lim-lomot.
Emellett az élvezeti cikkek ; tea,

linóm szivarok, Gerbeaud slb.
nagyon elterjedlek. Ugy látszik,
a falu kissé lulgyorsan akar
,,civilizálódni."

Ez is nagy baj. A falu büszkesége
az egyszerűség. Az. liogy
a parasztasszony lul akarna lenni
fényűzésben a városi dámákon,
veszélyes betegség. A falu óvja
meg egyszerűségét, mert különben
nem falu, csak a városnak
egy nem sikerült tréfája, szóval
karikatúrája.

Harmadik panasz. Ez a panasz
vonatkozik a falu gazdasági szokásaira,
melyek a háború után
lényegesen megváltoztak. A falu
inkább üzérkedésre adja magát,
mint munkára. A gyors és könynyü
gazdálkodás itt is a csábító
ördög. Ami pénz fennmarad, azt
üzérkedésre fordítják, azért nincs
mosl pénztőke. A gazdaság beteg,
azt elhanyagolják.

Pedig a faluban csak annyi

volna megengedhető a kereskedelmi
szellemből, hogy a piachoz
iparkodjék alkalmazkodni
terményeivel, azaz azt termelje,
minek jó piaca és ára van és
termékeit iparkodjék legjobban
értékesíteni. Arra kellene törekedni,
hogy a termelés sokoldalú
legyen, hogy az év minden
szakában nyújtson jövedelmet.
A kisgazda, mint fogyasztó nem
jön számításba, mert termékel
túlnyomóan saját háztartásának
ellátására szolgálnak, azért iparkodjék
mint fogyasztó magát a
piactól lehetőleg függetleníteni,

mit ismét a háziipar kultiválásával
érhet el.


Negyedik panasz. De nemcsak
a faluval szemben van panasz,
hanem azokkal szemben is, kik
mint a falu vezetői szerepelnek.
Ezeknek kötelessége volna nemcsak
hizelegni a falunak a népszerűség
és a szavazatok kedvéért.
hanem annak itt-ott az
igazat is megmondani. A jó apa

l-n.rijy,J-i i-i i-\'-.V-.-,-•-•-•


A szocialisták

árdrágulás miatt, a benzin stb.
vámja miatt, de nem hallunk
panaszokat a nép hibái miatt.
Igen, a népet fel kell keresni,
fel kell világosítani.

Nagy propaganda munka szükséges,
de az ne ésapjon át demagógiára.
Ne uszítsuk a falut
a város ellen, a gazdát az iparos,
a kereskedő, a szellemi
foglalkozásúak ellen, 3z egyik
felekezetet a másik, az egyik
nemzetiséget a másik, az egyik
pártot a másik ellen. Tanítani
kell a falut, emelni kell a falut,
kulturailag szépíteni kell a falut,
de ne zavarjuk meg a falu gon


dolkozását.

A falu a nemzet tartalék me:

dencéje. a város felfrissítő for


rása. Legyünk rajta, hogy

magyar falu gazdaságilag, erköl


csileg, fizikailag és szellemileg

mintaképet nyújtson más nem


zeteknek, hogy jólét és béke

honoljon minden falusi házban.

állam-tanács

indlitványa

A nemzetgyűlés felháborodva utasitja vissza az indit


ványt Nem vonják vissza

Budapest, Junius 6

A szociáldemokratapárt a nemzetgyűlésen
indítványt nyújt be az állami
főhatalom gyakorlásának ideiglenes
rendezéséről szőlő 1920. évi I. t.-c.
módosítása tárgyában. A szovjet-szerit
indítvány lényege állítólag az, liogy
az államfői hatalmat egy háromtagú
államtanács gyakorolja, amely maga
állapítaná meg e hatalom gyakorlásának
módját.

Politikai körökben a szocialisták


nak ez a kizárólag taktikai lépést

célzó indítványa nagy megütközést

keltett.

Felháborodva tárgyalják, hogy a
szociáldemokratapárt ezzel a ténykedésével
is — a komolyság legcsekélyebb
jele nélkül — kizáróan kifelé
kíván pillanatnyi elónyi elérni. A
többségi párt felfogása ugyanis az,
hogy mindenképen hazafiatlan és a
nemzet érdekeit érintő az a beállítás,
mintha Magyarországon az állami

az „Az Újság" betiltását

főhatalom gyakorlásának ujból való
rendezése szükséges lenne.

A legitim álláspont teljesen tiszta
s az 1920. évi I. törvénycikk az
államfői hatalom gyakorlását olyképen
szabályozta, hogy a konszolidációs
politika eminens érdekeitől
eltekintve sincs szükség a törvény
módosítására.

Ha tehát — mondják a többségi
pártok részé:öl — a való tények

ellenéte egy politikai párt ilyen gyökeres
megváltoztatását kívánja a törvénynek,
a tájékozatlan külföld előtt
(elmerülhet az a gondolái, vájjon az
állami főhatalom rendezése nem szorul-
e valóban a magyar közvéleménynek
bármely része szeiint is revízióra ?

Ezzel az esetleges feltevéssel szemben
le akarják szegezni igen komoly
és a külföld előtt is teljes tekintéllyel
biró politikai körök és egyéniségek,
hogy az ország közvéleményében
ilyen hangulat egyáltalában
nincs.

EU&Ktill in: U3 M" 80000 kctOM
Hlrom fcóta 90.000 komál

A közvélemény, amelyet csak átmenetileg
zaklatnak fel a szélsőségek
különböző fajta megnyilatkozásai,
a komoly és nyugodt politikái irányzat
mellett foglal állást, hogy ilymódon
elősegítse a gazdasági rekonstrukció
sikeres befejezését.

A már tervbe vett alkotmányjogi

reformokon túlmenő és az állam mai

rendjét mélyen érinti italakulisokra

egyáltalán senki sem gondol Ilyes


mire, csakis politika^ célok szolgála


tában, mindenesetre" zavarkellés vé


gett, csupán a legszélsőbb és nem


zetközi alapra helyezkedett politikai

csoportok törekszenek. Ezek sem

azért, hogy eredményt érjenek el,

csupán azért, hogy akciójukkal a

valószínűség látszatát keltsék az ori


entálásán külhataimak előtt.

A nemzetgyűlésen méltó fogadta


tásban kívánják részesíteni a sxoci


iüsla akciót, tekintettel különösen

arra a perfiíl, de átlátszó kapocsra,

amely az államfői hatalom kérdésé


nek revíziója és a Benlczky-tlgy kö


zött fennáll.

Bethlen István gróf Genfből
Londonba utazik


„Az Est" értesülése szerint Bethlen
István gróf miniszterelnök Oenf


hől e hó közepén valószínűleg Londonba
megy.

Az „Az lljság" betiltását nem .,
vonja vissza a belügyminiszter

Rakovszky Iván belügyminiszter
kijelentette, hogy az .Az Újság" betiltása
preventív intézkedés voll,
melyei visszavonni nem lehet. A
rendszer eddig is az volt, hogy az
egyszer már betiltott lap többé nem
jelenhetett meg. Amit az „Az Újság"
elkövetett, az a sajtószabadsággal
való legsúlyosabb visszaélés. A viszszavonás
érdekében lett minden kísértet
reménytelen. Az államfői tekintély
megóvása sokkal fontosabb kötelessége
a kormánynak, semhogy
emellett a magánérdek el ne tör


püljön. v.-. y

Az elkobzó végzés ellen benyújtott
felfolyamodást a büntetőtörvényszék
vádtanácsa elutasította. így a betiltás
jogerős.

Merénylet a csernovltzl vonat
ellen. A Csernovitz leié haladó vonat
sineirc ismeretlen tettesek kőtorlaszt
helyezlek. A mozdony és egy
kocsi felborult. A mozdonyvezető és
postás súlyosan megsérült. Az utasoknak
komoly bajuk nem történt


BELFÖLDI HÍREK


A Léderer-Dgy. A bíróság Lédererné
ügyében e hóban tartandó főtárgyaláson
szembesíteni akarja az
asszonyt léjével s Igy Léderer Ugye
a fólárgyalásig függőben marad.

Dékánválasztásoka pécsi egyetemen.
Pécsről Jelentik: Áz Erzsébet
Tudományegyelem egyes fakultásain
a napokban tartják a dékánválasztó
üléseket. A hittudományi
kar dékánja u|bó! Strahner Vilmos
lesz, a Jogi kar Vasvári Ferenc dr-t
választja meg. Az orvosi kar dékánjává
Relter Kamiilót választják meg.
A bölcsészeti kar dékánja Zimmermanrt
Tibor lesz.

A kivándorlási tanács pénteken
délutáni Ülésén élénken megvitatta
a kivándorlási politika terén elfoglalandó
alapelveket s álláspontját
közölni fogja a belügyminiszterrel.

Kiállítás Balatonfüreden. A Balatoni
Oazda Szövetség, a Balatoni
Szövetség, a balatonfüredi és tapolcai
gazdakörök junius 14-töl 18-ig
Balatonfüreden szöllészeti és gydmölcsészcli
kiállítást rendeznek.

IV. Károly és Zita arckép-leleplezése.
Vasvármegye törvényható*sága
megfesttette Károly király és
Zita királyné arcképeit, melyeket
junius 16-án lepleznek le.
OOrOg kereskedők és Iparosok
18 tagu küldöttsége érkezett a pireust
kereskedelmi és Iparkamarától Budapestre
a magyar ipari és kereskedelmi
viszonyok tanulmányozására.

A Versailles! szerződés. Rómá


ból jelentik: A kamara 243 szava


zattal 6 ellenében titkos szavazás

utján jóváhagyta a Versailles! szer


ződést.

A BABATÜNDÉR

A NígykanlxMl Keresztény Jótékony Nő


egylet műkedvelői előadása

Irta: Kempelen Béla

Amikor először hallottam, hogy a

helybeli Keresztény Jótékony Nőegy


let műkedvelőkkel előadni óhajtja a

Babatündér cimü balletct, nem kis

aggodalommal néztem sikere elé. A

próbák azonban egyre erősebben

érlelték meg bennem a meggyőző


dést, hogy az előadás a legkénye


sebb igényeket is ki fogja elégíteni s

a darabot nem annyira a külső effek


tusok, mint sokkal inkább a táncok


ban megnyilvánuló müvésziesség

diadalra fogja juttatni. És ebbeli

meggyőződésemet a mai előadás

fényesen igazolta is.

A Babatündér s az annak első

felvonása után előadott Magyar

palotás valóban eleven szobrászat

volt s egyes jeleneteiről a leglelki


ismeretesebben elmondhatjuk, hogy

teljes erejével éreztették a zenének

a táncból testünkre kihullámzó ha


talmának erejét vagy ha jobban tet


szik: a dallamnak testi mozgássá

vált plasztikáját.

A balletnek különösen magán


• száipai ragadták meg figyelmünket.
Ezek közül első helyen kell felemli\\
tencm Webel Mancinak (Ballet-baba),

ZALAI

KÜLFÖLDI HÍREK

A Sanghal-i felkelés már fran


cia területre is átterjedt. A felkelők

száma 250.000.

Brland Genfbe utazott. Párisi

Jelentés szerint Brland külügyminisz


ter Oenfbe utazott.

Svédország a magyar kisebbségért
Stockholmi Jelentés szerint
a svéd kormány angol és brazíliai
kormánnyal együtt kérte, hogy
a Nemzetek Szövetsége legközelebbi
tanácsülése programjára tűzze ki a
román agrár-törvény alkalmazását
különös tekintettel a magyar kisebbségekre.
A svédek szerint a Nemzetek
Szövetsége tudomására akarják

juttatni a , magyar kisebbség ellen
elkövetett erőszakosságokat, hogy a
tagoknak abban alkalmuk legyen állást
foglalni.

Kenyér panama Romániában. A
kostanzai katonai sütődében 850.000
leies panamát fedeztek fel az állam
kárára. Több vagon kenyeret elsikkasztottak.


Robbanás Romániában. A III.
román repülőezred puskapor-raktárában
Stigneniben nagy robbanás
volt. Galacban a házak megreszkettek.

Radics és a radikálisokkal folytatott
tárgyalások. Radicsot felkereste
a börtönben saját kérelmére és
a kormány tudtával egy magas állású
hivatalnok, ki előtt Radics levelet
irt. A levélben Radics elismeri
a monarchiát és a dinasztiát, kijelenti,
hogy az alkotmányreviziőt nem
követeli, eddigi működését megbánta
és kötelezi magát, hogy örökre felhagy
az állam és monarchia elleni
muhkával. Kéri, hogy leveléből vonják
le a konzekvenciát. Ez utóbbi
megkcgyelmezésére vonatkozik. A levelet
átadták a királynak. Ezután
indultak meg a tárgyalások.

Megszüntetett magyar iskolák.
Szatmármegyében 5 református, 3
katolikus és 2 izraelita magyar iskolát
megszüntettek, mert tanítóik nem
tudtak kellőképen románul.

Bakos Melindának (Törött-baba),

Pléh Mancinak (Spanyol-baba) Hor


váth Virinek (Babatündér), Holaer

Elitnek (Dobos-baba) és Bród Man


cinak (Beszélő-baba) szóló-táncait.

Valamennyinek minden mozdulata

csupa hullámzó vonal volt, a zene

általánosságához lágyan hozzásimuló

stilizáltságával, graciöz mozdulatok


kal és csodaszép lendületekkel.

A mennyi bájt ezek a kis tánc


művésznők szólótáncaikba belevittek,

az szemeinknek már valóságos tánc


symphónia volt.

Webel Mancinak, Adorjánné M.

Frida balletmesternő müvésztanit


ványának, Spitztáncai már egész

látványosságszámba mentek. Minden

mozdulata a vonaloknak csupa szí


nes lebbenése.

Bakos Melinda mint törött baba
végtelenül kedvesen oldotta meg
nem épen könnyű feladatát. Játéka
a maga finom szaggatottságában
elsőrendű tánc- és pantomim-tehetségét
igazolja. Minden mozdulatának
tánc-alakulatai szinte egymásra simultak
s előadásában volt szin,
plasztika, élet, de volt mechanikus
nehézkesség is, ahol szerepének jelleme
ezt igy kívánta meg. Sokoldalú,
élénk, ötletes, décens volt minden
mozdulatában.

Pléh Mancinak szintén a legteljesebb
elismeréssel kell adóznunk
táncainak festői hatásáért s moz


KÖZLÖNY

Benlczky Ödön

tanúvallomásának

kulissza-titkai

- Á Zalai Kfollny Msl ludősMJiMI -

Bécs, Juiilui €

Benlczky Ödön ügye a bécsi poli


tikai körökéi is élénken foglalkoz


tatja. Itt azonban tanúvallomása ko


rántsem okozott oly nagy meglepe


tést, mint Budapesten.

Beavatott helyről szerzett információk
alapján módunkban van most
leleplezni a Beniczky-Ogy előzményeit
és kulisszatitkait. Az osztrák és
magyar legitimisták egy csoportja az
év elején többizben tanácskozásra
jölt össze Bécsben s ezen elhatározták,
hogy az őszre feltétlenül vissza
kell hozni a Habsburgokat Magyarországra
és Horthy Miklóst meg kell
győzni arról, hogy a leghelyesebb,
ha az átalakulást maga készili elő
és augusztusban lemond a kormányzói
állásról. Ennek lejében a legitimisták
hajlandók voltak Horthy kormányzó
számára a legitim király
nevében a következő jutalmakat biztosítani:
Horthy kormányzó hercegi
rangot kap, a király neki ajándékozza
vitézi birtokként Károlyi Mihály gróf
elkobzott javait, azonkívül élete fogytáig
ö lesz a hadsereg főparancsnoka.
A legitimisták azt kívánták,
hogy Horthy kormányzó ez év augusztusában
mondjon le és mivel addig
a magyar kormánynak valószínűleg

sikerülni fog a felsőházi törvényjavaslatot
tető alá hozni és a nemzetgyűlés
is átalakulhat országgyűléssé,
a két ház együttes ülésen hozzon
törvényt arról, hogy a Habsburgok
detronizációja ugyan érvényben marad,
azonban a nemzet szuverén akaratából
uj dinasztiaként ismét a
Habsburgokat választja meg és e

dulatainak finom szépségeiért. Lágyan
artikulált láb-peplonjai a maguk
könnyed elnyultságukkal és szelíd
ívelésükkel esztétikailag is festői jelenségek
voltak. Minden lépése, ritmikus
olvadékonyságukban valóságos
melódia érzetét keltették beiínünk.
Spanyoltánca ellen mégis van némi
észrevételünk, ami tulajdonképen
nem is neki, hanem a rendezőségnek
szól: felső testének kissé merevségével
drapériaszerűségre tompította
le az ennek a táncnak elemét
képező szilajságot s hiányzott
belőle a kellő tűz s a kígyózó vonalakban
lüktetőén tajtékzó forgataga
a szenvedélynek. Ismételjük: ezt a
megjegyzésünket nem az ő rovására
tettük. Az Ő lényéhez nem volt megfelelően
megválasztva a tánc; temperamentuma
nem eléggé izzó ennek
a szenvedélyes táncnak mámort
keltő kitöréseihez.

Horváth Viri (Babatündér) játékának
és táncának főleg plasztikus
tömörségével érdemelte ki elismerésünket.
Mozdulataiban minden simulékony
hullámszerűségük mellett is
volt valami sajátosság, mely nem teszi
ugyan táncát elemibbé, de a maga
drámaiasabb tartalmasságával zártabb,
ősszpontositotlabb formákat
eredményez. Minden fordulata talán
nem származik lelkének kórusából, s
testi hajlataiban inkább valami külső
kapcsolatnak rezdüietcit ismerjük fel,

1925 Juliim 7.

család tagjai közül a legitim örökös,
sel, Oltóval tölti be a trónt. Ezzel
kapcsolatban az országgyűlés nádort
is választott volna Ottó nagykorúságáig.
Ez volt a legitimisták terve és
bécsi monarchista körökben már
hónapok óla beszéltek arról, hogy
a magyar .kormány hajlandó egy
ilyen paktum megkötésére a legitimistákkal.
Ez a híresztelés azonban
valótlannak bizonyult. Sem Horthy
kormányzó, sem pedig Bethlen miniszterelnök
nem akartak beie menni
ebbe a paktumba, még pedig, azzal
a megokolással, hogy ma még nincs
Itt az Ideje annak, hogy Magyarország
véglegesen döntsön államformájáról
és az államfő személyéről,

mivel a legitimisták követeléseinek
teljesítése példátlanul súlyos helyzetbe
sodorná az országot. A legitimisták
egy csoportja több ízben kísérelte
meg Horthy kormányzót és
a magyar kormányt a paktum megkötésére
bírni, azonban mindannyiszor
visszautasításban részesüllek.
Ilyen körülmények között tolták előtérbe
Beniczkyt s a Somogyi-Ügy
kapcsán akarták tervüket végrehajtani.
Beniczkynek már módjában lelt
volna tanúvallomását tavasszal megtenni,
azonban mihelyt a Éörmány
feloldotta a hivatalos titoktartás kötelezettsége
alól, nyomban elutazott
Lequeltioba, Zita császárnőhöz, ahol
más osztrák és magyar legitimistákkal
Is tárgyalt erről és ezeken a megbeszéléseken
az a vélemény alakult
ki, hogy Beniczky térjen vissza Budapestre
és ha ugy találja, hogy a magyar
kormánnyal belátható időn beiül
nem lehet megegyezni, ugy tegye
meg tanúvallomását és keressen módot
arra Is, hogy ezt a nyilvánosság
tudomására hozza. Így születeti meg
Benlczky Ödön tanúvallomása és
annak egy pesti újságban való pub-

mint egyéni lelkének ritmikus mozgásokra
kihullámzott belső erejét.
Mint babatündér bájos volt a festészet
varázsával hatott.

Holaer Elli (Dobos-babá) szintén
elsőrangú tánemüvésznőnek bizonyult.
Az ö peplonjai is hosszan
elnyúltak és lágyan kigyózó vonalakban
szélesednek ritmikus táncköltészetté.
Kitűnő taktusérzékében
szinte megelevenednek a zene melódiái
s pattogó ütemmé acélosodnak
nála a dallamszövésnek modulációi.
A dobjátékban diszkrét és
finoman markírozott volt; ugrásai
tüneményesen lengék és könnyedek
s lépéseit is elasztikus ragalmasság
teszi káprázatossá.

Bród Manci "(Beszélő-baba) végtelenül
bájos megjelenés volt. Beszédének
gépies monotónságra letompított
artikuláltsága természetességet
kölcsönzött játékának; tánca
könnyed, lágy, mechanikus merevségre
összesűrített reflexmozdulatoknak
kapcsolódottsága.

A férfiak közül Bágyonl (Szabó)

Bandi exotikus négertáncával adta

tanújelét bravúros tánctechnikai ké


szültségének.

A páros és együttes táncok közül

első helyen emiitjük meg a Magyar

babákat (Kolosváry Bözsi és Kovács

Bözsi); kedvesen mozogtak a szín


padon a Rokokó-babák (Fatér Oizi

és Martincsevics Ilonka); aztán 3


ZAUU KOZLONT

1925 junius V

likálása. Bécsi legitimista körökben
U beismerik, hogy ez az akció egyelőre
kudarccal járt és csak ana alkalmas,
hogy a fennálló elleniélckcl
a magyar kormány és a legilimislák
kózótt még jobban kiélezze.

Kapj Béla evangélikus
püspök Nagykanizsán

Nagykanizsa junius 6

Ma délben érkezeit Nagykanizsára |
Kapi Béla evangelikus püspök. Fogadására
megjelentek dr. Sabján
Oyula polgármester, vitéz Horváth
Oyula ezredes állomásparancsnok,
dr. Kálnay Oyula rendórfőtanácsos,
dr. KenedI Imre, a törvényszék elnök-
helyettese, Mesterházy Sándor
ev. esperes és még igen sokan. A
gyülekezés a lelkész-lakban történt,
honnét hosszú kocsisorban hajtattak
a pályaudvarra. •

A püspököt a főispán, alispán és

város nevében dr. Sabján Oyula

polgármester üdvözölte. Utána Mes


terházy Sándor esperes, majd Goda

Lipót dr. főorvos üdvözölték. Kopt

Béla püspök mindegyik üdvözlő

beszédre köszönő szavakkal válaszolt.

A pályaudvari fogadtatás után a

püspök a város fogatján az evang.

templomhoz hajtatott, amely előtt

Horváth Olivér nagykanizsai ev.

lelkész üdvözölte. A püspök meg


köszönvén az üdvözlést, a templom


ban imát mondott, este 6 órakor

pedig ugyanott vallásos estét tartott.

Ma, vasárnap reggel \'9 órakor

ünnepi Istentisztelet lesz; délben 1

órakor tiszteletére bankett a Polgári

Egyletben, délután 5 órakor pedig

tovább utazik Surdra.

A Vaskapu-hajózás ügyében
tegnap megkezdődtek a megértés
szellemében a jugoszláv—román tárgyalások.


Japán-babák (Szabó Baby, Fatir
Oizi, Heine Ica, Kugler Stefi, Lábay
Vali és Marttncsevlcs Ilonka); jók
voltak a Tiroli-babák (Ofenbeck
Manci, Webet Manci, Köscht ,llona,
Slozarek Margit, Pankász Olga, Rácz
Ilonka, Slozarek Zsófi és Wlndlsch
Teri); n hohóc-babák (Gorove Kató,
Berinyl Zsuzsi, Bojt Margit, Gumilár
Lujzika és Lajpcig Ilus) s kedves
jelenség volt a Bébéknek felvonulása
(Horváth Margit, Horváth Vali, Kabdebo
Mária, Krátky Baba, Presler
Sárika, Sípos Elluska, Varga Ida).

Az egyes szereplők közül meg kell

még emlékeznünk Farkas Istvánnak

(a babaűzlet tulajdonosa) kifejezés


teljes pantomim-játékáról; dr. Maki

üabornak (paraszt) karakterisztikus

ílakitásáról s általában valamennyi

többi szereplőnek az összjáték érde


kében helytálló közreműködéséről.

Az cnsemble egyébként csak néhol
zökkent ki a maga szabatosságából.

A vindornyafokl
véres összeütközés
tárgyalása
A Kenedi-tanács Keszthelyen hozott
ítélete — Csak két vádlott
fellebbezett az Ítélet ellen


Nagykanizsa, Juniui 6

Megírtuk annak idején, hogy a
Vindomyafokra 1924. november 10-én
kiszállt pénzügyőri járőrt a falubeliek
megtámadták, ugy, hogy azok kénytelenek
voltak fegyverüket használni
s a véres összetűzés Szobolics Boldizsár
földműves halálával végződött.

Két napon keresztül tárgyalta a
nagykanizsai kir. törvényszék Keneditanácsa
a keszthelyi városháza közgyűlési
termében a hatalmas arányú
bünpört, melyre 25 vádlotton kivül
30 tanút idéztek meg s igen nagy
számban jelent meg a tárgyaláson
Keszthely érdeklődő közönsége is.

A véres összefltközés

A tanúvallomásokból az összeüt


közés pontos története a következő


képen alakult kl:

1924. november 10-én Vindomyafokra
kiszállt pénzügyőrök Bakó
Ádám főszernlész vezénylete alatt,
Bernátzky Dezső, Horváth Jenő, Digos
János fóvigyázó és Ónodi szemIészből
alakult Járőr Takács Pál és
id. Dongó József házában tiltott pálinkafőzést
állapítottak meg. Egyben
megtalálták Takács Pál kamrájában
a főzéshez szükséges törkölymaradékot,
az udvar végén összerakott kukoricaszár
között, másik háznál az
ágy alatt a főzőüstöt és alszeszt.

Beraátzky pénzügyőr ekkor egyedül
Dongóékhoz mentát a parancsnoknak
jelentést tenni. Ott az udvarban
már akkor nagyszámban öszszegyült
férfiak és nők trágár szavakkal
Illették, sőt be sem engedték,

Frlda budapesti balletmesternő végezte
nagy felkészültséggel, bámulatra
méltó türelemmel, le nem kicsinyelhető
becsvággyal és első
rendű szakértelemmel. Kár, hogy a
táncokat kísérti zene mindössze
csak egy zongorára szorítkozott s
igy bizony nemcsak annak szépsége
szenvedett, hanem a táncoknak dinamikai
hatása is veszitett erejéből.

A ballett első és második felvo


nása között 5 pár Magyar palotás-t

lejtett: Bodor Zollánné Berzeviczy

Imrével, Farkas Istvánné Fm/a Sán


dorral, dr. Krátky Istvánné Halbhu


ber Nándorral, Pálffy Jolán Kőfalvy

Józseffel és Tripammir Jenöné Slavlk

Sándorral. A gyönyört! magyar kosz


tümökben táncolt Palotás nemcsak

hogy festői látványt nyújtott, de lát


tára örömtüzek gyúltak ki szivünk


ben. A nagy gonddal betanult és

magyaros érzéssel előadott tánc

ritka élvezetet nyújtott azoknak, kik

mányai műkedvelő-előadásoknak, fi tündér s a Palotás beváltották a hozláncok
betanítását Adorjánná M. zájuk fűzött várakozásokat. az ítéletben megnyugodott

ugy, hogy kénytelen volt utat törni
magának a tömegben. Eközben ifjabb
Dongó Bernátzky oldalfegyveréhez
kapott, Bernátzky azonban
korbácsával tört magának utat és
igy bejutott a házba. A zajra a lószemlész
is kijött és békíteni próbálta
az embereket.

Ezután a bűnjelekkel együtt a volt
községbiróhoz, Takács Istvánhoz
mentek, ahol azokat lepecsételték. A
tömeg ide is követte őket trágár
szavakat kiabálva feléjük.

A pénzügyőrök a községbirót kér


ték a nép csillapítására, azonban ez

is sikertelen maradt, ugy, hogy kény


telenek voltak a biró kertjén keresz


tül menekülni a felizgatott néptömeg

elől, mely azonban nyomon követte

és a mezőre érve kövekkel dobálta

őket, majd kapa, kasza, villa, lőcs,

stb. eszközökkel felfegyverkezve, nagy

kiabálás, szitkozódás közben kisérte

őket. Az országúton a pénzügyőrök

riasztó lövéseket adtak le, mire a tö


meg csak még nagyobb lett A hegyről
hazafelé igyekvő Szobolics Boldizsár
látva ezt, vasvillával elibük
szaladt, a Karmacs község előtti hídnál
a pénzügyőrök elé került, inig a
tömeg rajvonalba fejlődött

A pénzügyőrök újra riasztó lövés


sel feleltek. Szobolics ekkor nagy

kiabálással odarohant a pénzügyő


rökhöz és vasvillával feléjük szur


kált, mire Bally főszernlész parancs


nok ismételt figyelmeztetés után tü


zet vezényelt. A lövés nem talált.

Mikor Szobolics vasvillája már

parancsnok kabátjához ért, Digoa fő


vigyázó előkapta revolverét és Szo


ballcsot egy lövéssel leterítette.

Az ítélet

A vádlottak fegyverhasználata, a

tanuk vallomása szerint, jogosnak

bizonyult Digos ellen a vádat elej


tette az ügyészség is a pénzügyőrö


ket felmentette.

A 25 vádlott közül Takács Jánost

uj tárgyalásra idézik, Takács Jánost

(alsó), Takács József Oábor fiát és

lfj. Dongó Józsefet, Pál Lajost, Hor


váth Istvánt, Mellinger Józsefet, Gön


döcs Lajosi, Szobolics Józsefet, Szalma

Vincét, Guzmlcs Józsefet, Horváth

Ferencet, Pál Józsefet, Protár Istvánt,

Molnár Jánost, Horváth Józsefet,

Bódls Ferencet, Lektcs Józsefet és

Bálint Ferencet egyenként 3 havi

fogházra és 300 ezer korona pénz


büntetésre. Herczeg Károlyt 3 hó és 14

napra és 300.000 koronára, Sas Ilonát

és Czlgler Erzsébetet 1—1 hónap

és 200—200 ezer koronára és id.

Horváth Jánost 6 hét és 300 ezer

koronára Ítélte el a bíróság köz


hivatali méltóság megsértése és hi


vatalos közegek tettleges bántalma


zása miatt. Molnár Qyulát felmen


tették, mert ellene bizonyító adatok

nem voltak.

A vádlottak az Ítéletben Id. Dongó
József és Szabolics József kivételével
megnyugodtak. A bűnügyi költségek
megtérítésére a vádlottakat
egyetemlegesen kötelezték. Az ügyész

NAPIREND

Junius 7, vasárnap

Római katolikus: Szenlh. Protestáns:
Szenlh. Izraelita: Sllvin hó tó.

Nap Int reggel 03 perckor, nyugszik
délután 7 óra 55 perckor.

A Meteorológiai Inthet Jelentése ultin!
túlnyomóan száraz tdo várható, lényegtelen
hóváltozássaLAz Úrasszonyok és Urlrinjok Márta
Kongregációjának xáiilószentelése
a plébánia templomban déleKtl 9 órakoc.

A Klakantzaat Állami Elemi Nép-
Iskola tor na vizsgája délután tél 4 órakor.

A Nagykanizsai Keresztény Jótékony
Nőegylet ballet-elóadása á Polgári
Egyletben este Vi9 órikor.

Mozi. Uránia: 15 éves detektív, s
Blmbula képek htres azlnészclvet. Világ:
Dr. Jaek, Herold tloyd palit vigláléka
és A halállovas, Wllllam S. Hírt dráma.
Elóadáwk. keadcle 5, 7 éa 9 órakot.


Junius 8, hétfő

Római katolikus: Medárd. Protestáns:
Medárd. Izraelita: Szíván hó 16.
-Nap kel reggel 4 óta 03 perckor, nyug.
ulk délután 7 óra 56 petekor.


A Nagykanizsai Keresztény Jótékony
Nőegylet ballat-etóadlia • Polgári
Egyletben délután 6 órakor. (Ifjúsági
előadás.)


Mozi. Uránia: Budapest és Duhántul
ismerteiéle, fél 9 órai kezdettel.


De Profandis

Irta: Ptttoressa

Itt vagyok mdr a roncsokon .,.

Az tlnagyott vad partokon

Süvít a szel ""

retipve.

A vitorlám már ásszetii

Hiába vágynik \'Izekre,

Ja], hasztalan.

OtTadtam mindent, tlprídállam,

Mialatt váríam, egyre vágytam

Aiiletrt...

Most mennek, ámde merre menjek?

As úttalan utak mind szétszaladtak

S magamra hagytak a remények...

Jól van, nem bánom. Minden mindegy;

Nincsen barátom, ellenségem.

Nem Is vágyom, hogy lenne meg egy.

Beh Ji Is Igy szabadnak lenni.

Mindent Jelednl is temetni.

Meghalni árván, elhagyottan,

Sziklára ráhullani ottan.

Ahol tajiekban zug a hab

S tlsánek süt reá a nap

Egv uj halottra ...

Oh Jobb. Jobb a mélységbe esni,

Mint itltalan magasba lesni

Tdrt szívvel és tértit karokkal

Orviny Jetett hosszan elnyúlni...

MindenI feledni is temetni...

Nem kell gyűlölni, sem szeretni

A távozónak...

Mojd holnap. .. holnap ...

Párbaj-járvány

Az utóbbi évek parlamenti esemé


nyei főként a lovagias ügyek terme


lésében értek el rtkord-eiedményt.

A nemzetgyűlés háza után a pór


baj-mánia divatos betegsége lett a

magyar társadalom nagy részének s

régmúlt koroknak ez a teljesen ész


szer lltten maradéka ma uj erőre kapva

at lovaggá sokat közülünk s szerzi

meg az urí mivottrit szóló, ezatapon

bizony még nagyon Is kétes bizony


ságot,

Nagykanizsán is gyakorta hallunk

Suttogni bizalmas hunyorítással fegy


veres eléglételadás utján elintézett

afférekrőt. Még ma Is fülembe cseng

egy nagykanizsai ur legmeggyőzőbb


nek szánt érve a párbaj létjogosult


sága mellett:

Főleg egyes tömegmozgásoknál és
tömegtáncoknál tehet kifogást emelni
a precizitás ellen. De hiszen Igen
nagy számmal voltak a szereplők
között apró kis leányok is, kiknek
még sokat kell tanulniok, míg méltó
utódaik lesznek a tegnapi est vezető
„startjainak. Általában véve
a rendezés jó volt; ami kilengések
történtek, azok elkerülhetetlen folyo


tanúi lehettek.
A színpad stílszerű díszítése Dobrovtes
Milánnak fáradhatatlan buzgalmát
és finom Ízlését dicséri, mtg
az egész estnek fényes sikere Farkas
Vilma nevéhez fűződik, aki emberfeletti
munkával hetek óta fáradozik
azon, hogy az előadás minden tekintetben
sikerüljön. És fáradozásának
egyetlen jutalma, hogy a BabaZALAI KÖZLÖNY 4 1925 junius 3.

— De kérem, ha ön igy gondolko--- Nagykanizsa egy milliárdos
dik, akkor nem sérthet meg senkii ...I
kölcsöne. A nagykanizsai Népta-

Hát ez az! Csak azért, hogy meg


karékpénztár ajánlatot tett a város


sérthessek valakit, csak azért, hogy
durva, goromba lehessek valakihez,


nak egy milliárd korona összegű
ha zabolátlan ösztöneim úrrá tesznek kölcsönre vonatkozólag. Minlhogy a
felettem, csak azért, hogy pofonüt-kölcsön feltételei kedvezőek s a
hessem, aki épen utamban van —

városnak mulaszthjlallan befektetései

— azért keli megtanulni bánni
megvalósítására pénzre egyébként is

karddal, pisztolycső elé kiállni és ismerni
a párbaj-kódex nagyképű meg


szüksége van, az ajánlatot elfogadállapításait.
« ták tárgyalás alapjául. Sabján Oyula

dr. polgármester a héten Budapestre
laki, aki magát úriembernek tartja, utazik, hogy a Pesti Magyar Keresmindig
tudná annyira fegyelmezni kedelmi Bankkal, mely a Néptakarék
magát, hogy ne legyen durva sen-

Mert vájjon, mi történnék, ha va


tévén a kölcsönügyletben érdekelve

kihez...?

van, az esetleges megállapodást

Ml lenne, ha úriemberek nem szem


létrehozza.

telenkednének senkivel, nem gorombáskodnának
s tiszteletben tartanák — Adományok. Az irgalmasa
törvényt, mely a leghatározottab


nÓvérek kriplájára Bánálfi Andrásné

ban tiltja az önbíráskodást... ?

100.000, Lusztig Rudolf 50.000,

SzorAoru morális aberrációja ko-

Pasqualleli Oyula 50.000 koronát

ruknak, hogy az ur fogalminak kritériumát
közt a párbajképesség is


adományoztak, miért ezúton mond
szerepei, sót a törvény betartása, az köszönetet Mária irg. nővér.
emberi érzésnek és Igazságnak az
ököljog eme durva csökevényénél A rokkantfelülvizsgálat. Pénelőbbre
helyezése egyenesen diszkva-teken lesz Nagykanizsán a rokkantlifikáló
körülmény az uri társadalom

felülvizsgálat utolsó napja. Tegnap

mai felfogásában.

6 rokkant jelent meg, közülük egy

Megyénkben különösen Keszthely,

kiesett a rokkant-listából. A vizsgá


a praxik városa, fészke a p&lbaj


lat pénteken reggel 8 órakor\' kez


járványnak. Minden hétre jut egykét
bekötözölI fej, felkötött kar és


dődik.

— last not least — béke-dáridó.
— Anyakönyvi hírek. Nagyka-
Azt a sok drukkot, mit párbaj


nizsán az elmull héten 8 gyermek

.hősetnJc", ha tagadják is, kiállónak,
hasznos energiákra is fel tehetne vál


születeti, ezek közül 5 fiu, 3 leány:
tani s az uri mivolt kritériumául Steiner Lajos kereskedőnek fia, Páti
sokkal kulturemberlbb lenne elfogadni Ferenc fütőházi munkásnak leánya,
art, hogy az úriember elsősorban

Plemmer József tiszlhelyeltcsnek

önmagának legyen biztos kezű ura.

leánya, Varga Ferenc földművesnek

0>0

leánya, Holczer László kereskedőnek
fia, Tólh Ignác honvéd őrveze


— Szentháromság vasárnapja.
tőnek fia, Varga József vasúti mun-

A Szentháromság titka a katolikus

kásnak fia, Hanke József városi jö


vallásnak senki állal meg nem értett

vedéki főellenórnek fia. — Házassá


misztikuma, melyből csak azt lehet

got kötött 11 pár -. Hacker Ferenc

kiérezni, hogy a mindent éltető vég


elektrotechnikai mérnök Strém Ilo


telen szeretet rejlik benne. Ennek a

nával, Pártos Imre kereskedő Klein

Szentháromságnak az ünnepe van

Annával, Faragó Mihály magánhiva


ma, a pünkösd utáni első vasár


talnok Adlovics Terézzel, Bódog

napon.

Oyörgy- mozdonyvezető-tanonc Os


— A bOn virág*. Péczely Lászlóvald
Erzsébettel, Molnár Oéza cipésznak
lapunk hasábjain most folyó


mester Ocskó Máriával, Mikó János
tárcájának folytatólagos közlését a földműves Szekér Annával, Árkus
mai napra meg kellett szakitanunk,

István hivatali-segéd Koiongya Máhogy
tárcarovalunkban közölhessük

riával, Kovács József géplakatosa
Nagykanizsai Keresztény Jótékony

segéd Sinkovits Máriával,^ Oóber
Nőegylet műkedvelői előadásának


Ferenc földműves Gödinek Katalin-
Ismertetését. A tárcát lapunk keddi
számában folytatni fogjuk.

mai, Varga László napszámos Szűcs
Máriával, Szollár György lakatos


-t A polgármester Barcsra és

segéd Oudlin Juliannával. — Elhal-

Bucrápestre utazik. Sabján Oyula

lak kilencen: Hanz Györgyné Gás


dr., városunk polgármestere ma

pár Rozália 58 éves, májdaganat;

Barcsra utazik, ahol egy pár hálás

Baumgarten Sándor 29 éves ma


és egy pár futó \'óvat ajánlottak a

gántisztviselő, tüdőgümőkór, mell


városnak megvételre. Innét Buda


hártyalob ; Kuzsner Oyörgy 2 hóna


pestre utazik, hogy az egymilliárdos

pos, tüdőhurut; Jakab Balázs föld


kOlcsOn ügyében eljárjon. A polgár


műves vérmérgezés; Faics György

mester Űrnapjára tér vissza Nagy


földműves 58 éves, tüdőhurut; Andor

kanizsára.

Rózsa 3 napos, veleszületett gyen


— Adományok a (etsőtemplom geség ; Sándor Imréné Kovács Mária
harangjaira. Dt. M. B. J. 500.000, 58 éves, májzsugor; Farkas József
N. N. 200.000, T. Fr. 20.000, Ger-nyug. vasúti munkás 75 éves, véggye
Józsefné 10,000, Marton Ferenc elgyengülés; Farsang Oyula föld5.000
koronát. Templomi felszere-műves agysérülés.
lésre Dr. K. 1. 50.000 koronái ado-
I — Az Irodalmi Kör jubiláris
közgyűlése. A Zrínyi Miklós Irodalmi
és Művészeti Kör folyó hó
21-én délelölt 10 órakor 30 éves
fennállásának emlékére jubiláris közgyűlést
tart a városháza közgyűlési
termében. Tárgysorozat; I. Hiszekegy,
énekli a Kör vegyeskara. 2.
Elnöki megnyitó. 3. Ünnepi beszéd.
Mondja dr. Dómján Lajos, a Kör
ügyésze. 4. Adam S.: Ha én király
lennék. Előadja a Kör zenekara. 5.
Tilkárl Jelenlés. 6. Pénztárnok! jelentés.
7. Felmentés megadása. 8.
A megűresedelt állások belöllése. 9.
Esetleges indítványok. 10. Szózat,
énekli a Kör vegyeskara. Este 8
órakor társasvacsora a tagok részére
a Polgári Egylet kerthelyiségében.

A katonatemetőért

Nigykaniua, |milul 6

Az Északamerikai Egyesült-Államokból,
Panda András Ballimorei
előfizetőnktől sokpecsétes borítékban
2 dollár érkezett a nagykanizsai katonatemető
sirkő-akciója céljaira.

Adományaikhoz kiegészítésül utánfizeltek
Hencz Ferenc 103.000, Faics
ügyész. Szabó Oyőző Járásbirósági
alelnök, László Zsigmond, Havas
Béla, Zapleiál Simon egyenként
51.500\'koronát.

— Párbaj-vétség. Oróf Niczky
László és Steinprincz Gyula keszthelyi
gazdasági akadémiai hallgatók
május 12-én párbajban kölcsönösen
megsebesítették egymást. A nagykanizsai
kir. törvényszék Kenedi-tanácsa
mostani keszthelyi kiszállása alkalmával,
hogy a Keszthelyen feliünö
mértékben elharapódzott párbaj-járvány
elé példát állítson, mindkét
gazdászt 8—8 napi államfogházra
ítélte, melyet azok, minthogy az
ítéletben megnyugodtak, Vácott fognak
kitölteni.
—• Egy nagykanizsai leány
megfojtotta gyermekét. Lapunk
mult hó 31-lki számában ily cim
alalt megjeleni hírünkre vonatkozólag
közöljük olvasóinkkal, hogy az
abban szereplő Varga Ilona nem
azonos a Budapesten szobalányminőségben
szolgáló azzal a Varga
Ilonával, kinek anyja, özvegy Varga
Istvánné Kiskanizsán Ország-ul 1.
szám alalt lakik. Értesülésünk szerint
a közleményünkben említett
Varga Ilona Nagykanizsán, Sóházutca
L szám alalt lakik.

— Orvosok vacsorája. A nagykanizsai
orvosok f. hő W-én, szerdán
este 8 órakor a Koruna-vendéglőben
tartják meg társasvacsorájukat.
= Elveszett tarka galambnak
a gazdája jelentkezzék a kiadóhivatalban,
hollétét megtudhatja.

= Centrál kávéházban fagylalt
és Jegeskávé kapható.

— Sárgulás. A keszthelyi gazdasági
akadémia abszolvált hallgató
junius 17-én tartják a városnak kü.
lön nevezetességét képező „sárgulási"
ünnepségüket, melynek programja
az egész napot betölti 3 az
egész várost foglalkoztatja. A városnak\\*
zl az egyik legkedvesehb napját
este sárgulási táncestély követi
a Balaton parti Hullám-szálló termeiben.
— Kutyákkal klzavarWiitelező.
Horváth Péler keszthetyi\'cipész ezév
április 5-én megjeleni ifj. dr. Makay
Dezső, a m. kir. főudvarnagyi bíróság
h. elnökének lakásán s kijelentette,
hogy addig onnét nem távozik,
mig neki Makay Dezső meg nem
fizeli cselédleánya 50.000 koronás
tartozását. A cipész még azt sem
mulasztotta el kijelenteni, hogy csendőrökkel
viteti el a főudvarnagyi bíróság
ll. elnökét. Mikor azonban atürülmetlen
hitelező olyan mozdulatot
tett, mintha revolver után nyúlna,
akkor Makay ráeresztette kutyáit s
ugy zsuppollatla ki lakásából cselédje
energikus hitelezőjét. A nagykanizsai
kir. törvényszék keszthelyi
tárgyalásai során Horváth Pétert zsarolás
vétségének kísérlete címén 500
e2er koronára és a költségek megfizetésére
Ítélte. Az ítélet jogerős.
— Műkedvelők Felsőrajkon. A
felsőrajki Katolikus lljusági Egyesület
könyvtáralapja javára niájus 31-étl
előadta a Katica című népszínművet.
Az első előadás alkalmával olyan
nagy volt az érdeklődés, hogy azt
junius 11-én megismétlik. Az előadást
Űrnapján Is, mint első alkalommal
táncmulatság követi.
— A leventék játszóterének
őrzése. Ismeretes, hogy a váios a
levente-oktatás céljaira a Teleky-utca
végén ccélra átengedett területen játszóteret
és sport-pályát létesített. A
pálya ellen most az a panasz merült
fel, hogy azt liba-legelőnek is használják,
általában teljesen felügyelet
nélkül van, miért kérik a város vezetőségét,
hasson oda, hogy a célnak
egyébként megfelelő teret őriztesse.
— A Déli Vasút államosítása.
A Sopronvármegye Írja, hogy a
Duna-Száva-Adria-vasul államosítása
ügyében a vasulérdekeltség és a
magyar kormány között a tárgyalások
eredménnyel végződlek. A megállapodás
szerint a Déli Vasútnak
Budapesttől Agfalváig, Székesfehérvártól
Komáromig és Nagykanizsától
Barcsig terjedő vonalait január l-lől
államosítják és a Máv. igazgatósága
alá helyelik. ,
— Schwarcz Dezső harisnyái a
iegjobbak.
= Fölényesen győz minden
versenyben Fi tipp kötöttárugyára
(Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.)
olcsó és jóminőségü áruival. Mutatóba
néhány ár: Selyem mellények
195 ezer, selyem iambó sapkák 17 ezer,
flór urizokník 29 ezer, fátyolharisnyák
38 ezer.

mányoztak.

Személy autóval túrákat és

Az ércpénzek és nemesfémek

— Vizsgára legalkalmasabb aján-kirándulásokat olcsón vállalok. beváltási árfolyamai
dék fotball, tennisutő, cipő, tornaMegrendelhető:
Kaost egykoron,i 6200-6500, kítkoioni,

cipő, Céllövő légfegyver, sportáruk

12.400 12.600. lorlnloj 16 500—17.000. Otés
tornaszerek olcsón kaphatók Szabó KAUFMANN IMRE, Sugán-ut 50. és Nádor-utca 6.

koroni, 33.000 -32.500. >«lnarany 49.000Antal
sportüzletében. ^ Telefonszám i 167. .... 49.500. arany hnalkoroná, 268 000 - 280.000,
plaütu 210.000—220.000,


ZALAI KÖZLÖNY

. 1625 junius 7.

— Az Eötvös-téri hatósági husszékben
vadsertés-hus olcsón kapható.
— Mélyen leszállított áron vásárolhat
Szomolányi Gyulánál.
A Végh-varródában (Királyutca
14., az emeleten) mindennemű
fehérnemű nagyon jutányos áron
készül. Nagyon szép rajzok érkeztek,
az elönyomtalások nagyon olcsón
eszközöltetnek. Ugyanott tanilványok
felvétetnek.

= Schwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.


— Mindenki lehet soffőr. A budapesll
.Viktória-soffőriskola elhatározta,
hogy Nagykanizsán autóvezetői
tanfolyamot nyit, melyet falragaszok
és röpszelvények utján is
közöli. F. hó 7-élől (vasárnaptól)
kezdve az iskola megbízottja részletes
felvilágosítást ad az Ipartestületben.
A beiralási összegeket (500
ezer K) L\'nger-Ulltnann Elek és Tóth
vaskereskedő cég veszi át.
MOZI

Uránia. Vasárnap, 15 éves detektív,
a Bimbula-Jilmek szereplőivel.

Világ. Harold Lloyd pazar vígjátéka:
Dr. Jack; A haléllovas 2 felvonásban,
William S. Harl dráma.

Hétfőn fél 9 órakor, fél helyárakkal
ismertető előadás: Budapest ismertelése
(Budapest világváros, fürdőváros,
az 50 eves Budapest); Dunántul
ismertetése, összesen 7 felvonás.

SPORTÉLET •

A mai

Kaposvár — Nagykanizsa

club-közi tennlszmérkőzés

Nagykanizsa, Junius 6

Néhány esztendővel ezelőtt még

alig lehetett nálunk tennisz-sportról

beszélni, oly csekély volt a labda


ütés híveinek a száma és azok Is

inkább fsak szórakozásképen, mint

komoly testedzés céliából űzték ma


guk közölt kedvenc sportjukat. Az

elzárkózottság helyébe azonban ro


hamosan a legnagyobb érdeklődés

lépett és ma már nálunk is az fit

megillető helyet foglalja el a spor-
tok terén a tenniszezés, mint akár
csak hazájában, Angliában vagy Amerikában.
Ma már hatalmas tábora
van a lawn-tennis sport fanatikusainak
és állandóan nfi azoknak
száma, akik a tenniszezésben kitűnő
eszközt látnak testi erejük, ügyességük,
rugékonyságuk, pillanatnyi
elhatározóképességük kiépítésére é>
fokozására, hiszen erős kar, acélos
izmok, éles szem, biztos meglátni tudás,
nagy kitartás\' és állóképesség a
fő Jellemzői a jó játékosnak.

Elmondhatjuk, hogy az utolsó
egy-két év legfelkapottabb sportja a
tenniszezés, mely" népszerűségre vetekszik
a labdarúgással. Alig három
hete .rendezték meg Budapesten a
Margitszigeten a tavaszi idény kezdetét
jelentő nemzetközi Davis Cup
mérkőzést, melyen a sok ezernyi
nézőközönség valósággal tombolt
lelkesedésében, amikor a kitűnő ma


gyar bajnok: Kehrling Béla legyőzte
a mult évi párisi olympiász egyik
legkitűnőbb játékosát, a francia Borotvát,
ki a világviszonylatban harmadik
helyen áll. — A fővárossal
lépést tart a vidék is és az idény

kezdete óta gyakran olvashatunk
közleményeket a lapok sportrovataiban,
melyek egyes teniszmérkőzésekről
és bajnoki versenyekről adnak
számot.

Városunkban is örvendetesen fellendült
a tenniszsport iránti érdeklődés.
Mindig több hölgyet és. urat
láthatunk, amint fehér sportdresszben,
rackettel kezűben igyekeznek
a pályákra. A tenniszezés széles körben
való elterjesztésében a pálma a
Zrínyi Torna Egyletet illeti meg,
melynek József főherceg-uli sporttelepén
négy modem pálya várja a
.teniszjátékosokat.

Ma, vasárnap a Kaposvári Turul
Sport Egylet kitűnő tennisz együttesének
2 nfi és 4 férfi versenyzőjét,
akik reggel érkeznek autón, látja
vendégül a Zrínyi TE is méri öszsze
velük erejét barátságos mérkőzés
keretében. A kaposvári versenyzők
elsőrangú erfiket képviselitek a
vidéki viszonylatban, különösen a
nfii versenyzők, akik a tavalyi szegedi
bajnoki mérkőzésen az első
helyet nyerték. A Zrínyi TE versenyző
együttesének minden tudását
érvényre kell Juttatnia a küzdelemben,
ha méltó ellenfele akar lenni a
jól felkészült kaposváriaknak, akik
már húsvét óta erős tréningben álla


nak, mig a mieink, a pályák építése
miatt, csak mintegy három hete
játszhatnak rendszeresen. Kitartó, lelkes
játék árán sikerülni fog a Zrínyi
gárdájának, ha talán nem Is győzelmet,
de mindenesetre komoly helyezést
elérnie a mérkőzésen.

Nem fognak csalódni a nézőközönség
és azok a sportemberek,
akik ettől a mérkőzéstől igazi sporteseményt
várnak, mert valóban
nem mindennapi küzdelemben gyönyörködhetnek
és ez remélhetőleg
biztosítja is a nagyközönség legszé-
Icscbbkörü érdeklődését és támogatásával
a további versenyek rendezésének
sikerét.

A TrSE-ZTE mérkőzése. A
Transdanubia SE ma vasárnap délután
5 órai kezdettel tartja első
bemutaló mérkőzéséi a Zrínyi pályán
a nagykanizsai Zrínyi TE jónevü
csapatával.

Jóslásokba ezúttal természetesen
nem bocsátkozhatunk, de mégis c
mérkőzést szenzációsnak kell tartanunk,
mert a Zrínyi csapata igen jó
formában van, amit bebizonyított
pünkösdkor, amikor is Varazsdot
verte, viszont a Transdanubia is
lényegesen javult, ami látható volt
az NTE-vel legutóbb lejátszóit eldöntetlen
mérkőzéséből. Igy tehát
nem alaptalan, ha a mai bemutató
mérkőzést szenzációsnak és érdekesnek
jelezztlk.

Hisszük, hogy városunk e két
szimpatikus csapata komoly és szép
játékot fog produkálni.

Irodalom és művészet

Divat Szalon. Junius havi száma
divatháztartá6i és kozmetikai közlemények
után szépirodalmi részében
közli Báróit Ryának Fantáziák
szárnyán .. . cimü elbeszélését, Jagerné
Benedek Irénnek A pletyka
cimü beszély folytatását, Vécseiné
Jankovlch Lujzának Daruváry Miklós

bukása cimü elbeszélésének elejét s
Áprtly Lajos és Vári V. egy-egy
versét. A divatujság felelős szerkesztője
Székelyné Sotymos Bea, lapunknak
is illusztris, munkatársa.

Ma Este. Tegnap kaptuk kézhez
ennek az igen élénken szerkesztett
képes hetilapnak folyó évi 22-ik
számát. Igen gazdag színházi rovat
vezeti be a füzet tartalmát, melyet
divatrevue és sportesemények tesznek
változatossá. Ára 8000 korona.

TÖRVÉNYSZÉK

A nagykanizsai klr. törvényszék
Kenedi-tanácsa Keszthelyen
A nagykanizsai kir. törvényszék Kenedi-
tanácsa négy napos Keszthelyen
való tartózkodásából pénteken
este visszaérkezett Nagykanizsára.
A kiszállásban résztvettek dr. Kenedl
Imre táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
dr. Székács Pál törvényszéki
tanácselnök, dr. Almásy Gyula törvényszéki
biró, Csillaghy Oyörgy
kir. ügyész és dr. Révffy Andor
törvényszéki jegyző. A tanács Keszthelyen
a vindornyafoki ügyön kivül
több ki$d>b ügyet tárgyalt le.

A bíróság rágalmazója. Özvegy
Puhl Lajosné Román Róza keszthelyi
magánzónö az ottani járás*
bíróság folyosóján több tanú előtt
kijelentette, hogy nem engedi ügyét
dr. Sóthy János járásbiróval tárgyaltatni,
mert azt megfizették ellenfelel.
Később az ezügyben szereplő tanuknak
5 millió koronát Ígért, ha erról
a kijelentéséről nem tesznek említést.
A Kenedi-tanács az asszonyt
felhatalmazásra üldözendő rágalmazás
vétsége és hamis tanuzásra való
rábírás büntette miatt az enyhítő
szakasz figyelembevételével I hónapi

fogházra és 1 millió korona pénzbüntetésre
és a költségek viselésére
Ítélte Az elitéit fellebbezett

A Festetics-szobor megrongálása.
Bagári Pál keszthelyi gazdászt
a Kenedi-tanács, minthogy
alibit igazolt, bizonyíték hiányában
felmentette a műemlék-megrongálás
vádja alól. Így a Festetics-szobor
nagy port felvert megcsonkításának
ügye, mig a tettesre rá nem akadnak,
befejeződött.

A gondatlanság büntetése. Ifjú
Csák János gyencsdíási földműves
egy ötéves gyermeket egyedül hagyott
foglalatoskodni a fafürészelés
köittl. A gyermek jobb keze hüvelykujját
a fűrésszel lemetszette. A Kenedi-
tanáCs Keszthelyen 250.000 koronára
és a gyógykezeltetés! költségek
viselésére ítélte gondatlanságból okozott
súlyos testisértés cimén. Az
ítélet jogerős.

KÖZGAZDASÁG


Adófizetési határidők
juniusban

Junius 15-ig a készpénzben fizetett
értékpapirforgalmi adó esedékes.

Junius lS-lg a közkereseti és betéti
társaságok kötelesek benyújtani
az 1925. évi általános kereseti adó
kivetésére szükséges adóvallomásokaL


Junius 15-ig be kell fizetni a májusi
forgalom után a Juniusi fényűzési
forgalmi adót.

Junius 15-lg a munkaadók kötelesek
befizetni^ az alkalmazottak májusi
illetményei után járó általános
kereseti adót.

Junius 21-lg azok, akik az általános
forgalmiadót készpénzben róják
le, kötelesek az előirt havi részletet
befizetni. Akiknek forgalmi adóját a
naptári negyedév szerint vetik ki,
amennyiben a bejelentést ugy tettéle
meg, hogy a havi részletfizetés fejében
annyit rónak le, amennyi a
megelőző kivetési időszak utolsó
hónapjára Jár, juniusban annyit kötelesek
befizetni, mini amennyi forgalmi
adó márciusra járt. Azok,
akik az előző hónapban fizetett forgalmi
adóösszeg szerint fizetnek,
most természetesen annyit fizetnek,
mint amennyit májusban fizettek.

Junius 30-ig a pénzügyigazgatóság
rendkívül méltánylást érdemlő
esetekben, kivételesen halasztást adhat
a társulati adó fizetésére kötelezetteknek
az adóvallomás beadására.

TŐZSDE

Délutáni magánforgalom

Semmiféle üzlet nem fejlődött ki
a mai magánforgalomban, ugy, hogy
az árfolyamok a tegnapi zárlali nívón
mozogtak. Hír szerint a kontremin
a tegnapi lanyha irányzatra támaszkodva
erős kínálattal megkísérelte az
irányzat letörését, azonban ez az
akciója nem sikerült és a piac mindvégig
tartott maradt.

Magyar Hitel 348-349, Osztrák
Hitel 128, Kereskedelmi Bank 863—
865, Földhitel 160, Általános Takarék
104, Salgó 415, Urikányi 925,
Kőszén 2970, Danubius 1910, Rima
105, Lámpa 95, Viktória 367, Cukor
1770, Izzó 995, Gummi 200, Hazai
Fa 61, Trust 166.

Zürichi zárlat

Páita —, London 2507 50. Newyofk
81$\'—, BrtjMet J390-—, M.IUnd XH5-—,
Hollauil 20735. Bettin 12790. Wien 7270
SotU 375 — Prag. 1530, Budipe.t 72*28.
V.iaó 9»25. Bukare.t 245 —. BelgriO B6Ö—,

Az egész világon nemcsak ismerik, de |
szeretik is a
Földes „MARGIT CRÉME"-t. 1
11
Melyik előkelő hölgy fle ismerné a
. világhírű
Földe* „MARGIT CRÉME"
kiváló arc-, kéz-és testápoló hatását ?

Legeredményesebb szépségápolás
a világhírű
II Földes „MARGIT CRÉME"-mcl

történik.
Kapható: Minden gyógyszertár,
drogéri a és illatszcrtárban.1925 junlm

ZALAI KÖZLÖNY

A mozgószinházak nyári programja:


Előadások szerdán, csütörtökön, szombaton fél 8 és 9 órakor,

• vasárnap 5, 7 és 9 órakor
Milton Sllls:

Elveszett hajók szigete

(A világ egyik legszebb filmje)
Lublsch rendezése. — Pola Negri:

Páris árnyai

v Pola Negri:

A spanyol táncosnő

(Paramount filmek)
Marcel Prevost regénye:


Félszűzek

A két szomszédvár


Az*
a
—————
Maupassant novellája:
disznó Morin
(Francia filmek)
\' Mfiry Pfckford:

Ossip Dümov regénye. — Emil jannings, Conrad Veldt:

NÍU [Asszonyok a lejtőn)

Lillán Glsch:

A fehér apáca

Re* Ingram rendezése. — Allce Terry, Ranion Novarro:

Az arab

Rex Ingram, AÍIce Terry és Ramon Novarro:

Motaiiri

Mia May:

Erősebb a szerelemnél

—*

Jacky Coogan:

A flandriai fiu

Emil Jannings:

Az utoiső ember

Harry Lledtke:

A nagyherceg pénzügyei

Herczeg Ferenc regénye. — Henny Portén:

Magdaléna két élete

Pierre Benois regénye. — Petrovics Szvetiszlav:

Königsmark

V


Barbara la Marr:

NÖsténysátán

Blazko Ibanez:

Asszonyok ellensége

— Tsekaral regénye:
Hiúság vására

Harry Piel:

Emberek, álarcok

Harry Piel:

Mr._Senki

Buster Keaton:

Három korszak

Buster Keaton;

13. K. a tőzsdén
Harold Lloyd:

Aki mer, az nyer

Glín Elinor:

Hat nap

Glin Eilnor:

Három hét

GHn EHnor, Petrovics:

A lengyelvér
Hindu siremlék
Névtelen vár


HELYARAK: Páholy 13.000, zsöllye 10.000, körszék 8000,
támlásszék 6000, zártszék 40Ó0 korona1925 |uniiiL \'
ZALAI KÖZLÖNY

Borbélysegé d felvételik Eötvös-tér 24.

Apróhirdetések

As «prAht<d»M, álj, 10 iiötx M00 K. A tlmoó • Egy tiszta pcdlgreés 1 éves tarkas


•lnd«o v«,U(«bb btt0t>« 1W áiö kit uónak uimll-kutya eladó. Vörösmarthy-utca 18. 1667
Van szerencsém értesíteni a I. vendé-UUk. MlDd.o tovlbbl ni dl|« J00 K A hlrí.tW
gelmei. hogy ma, vasárnap, #. hó Szarvas szállóban hónapos szobák .


4JJ Mtt. 8i«U*M • « forftlel boiiHxínftUta

Fürst

7-ón ti „Amerikához" dmzett
kiadók. 1487 1

vondéglömbon ünnepélyes

Egy Ugves, tötjb évi gyakorlatul blrő 4 lóerős gőzlokomobil és 900
gyors- ás gépirónA állást keres azon-Hofhcrr-oséplO teljesen uj, kedvező

kertmegnyitást
József

nali, vagy jullus l-l belépéssel. fizetési feltételek mellett eladó. Welse r
gépgyá r Sugár-u. 16. 153Q

rendesek tánccal egybekötve a gesztenyék
alatt, melyre nagyrabecsQlt vendégeimet


Caflvok kazánok és vízvezetékek részére,
bármilyen mennyiségben kapható. Ebédiökreden o márványlappal, asztal „Kék csillag" divat


tisztelettel meghívom. w< , ndéolö . .

Weieo r gépgyá r Nagykanlxsa, Sugár-ut és székek eladók Király-utca 4. 15/5

16. Telefon 9. 1406 áruháza Nagykanizsa

Rossz Idő esetén Űrnapján. Rékóozl-u. 43. sz. ház nagy kertlel
azabadkézből eladó. 1631
Késedelmes a dós terhére és kárára 170
jóminflsógQ széna Zalaapáti és

Fehérvarrást fogadok házban és há-

A Magyar Nemzeti Bank Sármellék községek elöljárósága közben


zonkívül. Schermanné, Eótvös-tér 19. 1634

hivatalos árfolyamai jöttével I. hó 8-án J. u. 5 órakor cl fog
árvereztetnt. 134 -U ZalsapáUban RéU Ferenc


Egy kQIOnbsJáratu bútorozott szoba

E hét

udvarán, 36 Sármelléken Rácz József udvarán.
1641

V«l Bták D« vlaik kiadó, József főherceg utca 56 a alatt. Ér


deklődni lehet Sugár-at 51. 1671

mZ0-3IM«
CMk mt-siot •«ÍCtU IIS3 ll»


t«c4M moaz-uxBo

szenzációja!

Szimpla „Petúnia " palántát keresek.

Otek IIO-IIM tsaw i«tM

Saját termésű ksrsosanyl asztali Clm a kiadóban.

DcU> roavimo lltUMl

éa nehéz 1917. ávl termést! peosenye

r.ua. b. IM4-UM MNMI Z3MSJ10 Lakás t kaphat bútorozva egy kereaz-Gyapjudelének
IMkeaiSL m»mt* lUU IHI* tény hlvatalook és egy hivatalnoknő. Cin


bo r kapható lakásomon klslétclekben
Ul 1UIU WaiUlaW 11*30 IX(0 (literekben ts). tcai a kiadóban.
Lm 10741S Lc*<o» SUOOO-M7CIOO


métere \\

REMETE, Sugár-ut 8. uám.

Uu am-aait KU>w MU2SII Egy komplett ebétflft és több bútor-
Hirka IW4KWI KtarjOak 7CAJO-71UO csak K 45 .000

darab külön Is eladó, konyhaedény. ágyOav.
«aai ••ao-tcMO rsefa Oőz-. benzin-, szivőgáz oséplókész


W4UU nemű és függőlámpák. Megtekinthető napon-
Ma k<*. uiuinn M p létek telicsen ujak, kedvező fizetési fel


1IC6-1II7 kint 2 4-lg délután. Fő-ut 8. sz. (Bazár) a

•Wld hMk immun MDa 513 61a tételekkel Welser Oépgyár, Sugir-ul 16., fó-utt részen 1. em. ajtó 2. 1673
W p "Mk
M»M:«O Htxkkoi-iKoo-iiua Elegáns grenadin

Jó karban tartott ksrékpór eladó.

K«r»*» Wx IITIO-IIKO WUa »MMOO« Sürgőoon eladó elköltözés miatt egy

Telekyutca 25.

ii/ss-iaso sz. 1659

t.U kai. IITIOIWU garnitúra ódlvaiu szalon berendezés, egy ruhák
Isóasztal és egy takaréktazhely. Csengery-

Bútor eladása. Kredenc márványlap


ut 36. 1658

pal, keményfaágy rugós betéttel, txümó. 2

K l65.ooo

éjjeli szekrényke, márványlappal, díván,
Hangverseny zongora eladó. mosdó, konyhaasztal. ssobakkuet, klhuzói"
ap.at, VII. OoMny-aatea 84. Clm a kudóbin. 1656 ebédlőasztal, faragott mlszoba asztal, mosó
T.kfo. i JAu.1 BWÍ, dézsa. Csengery-ut 26, kapualj balra 4—6 Elegáns Hbertí ruhák

Aki házat, szőlőt, kis és nagybirtokot <5<akof. 1676
eladni vagy venni akar, ak i házra, vagy
egyéb birtokára kölcsönt akar felvenni, az\' csak K 260.ooo

ZSOLDOS MfilITIIIFIILTM csak

KQIÖnbejáratu bútorozott szoba
azonnal kiadó. Vörösmarthy-u. 20. szám.

forduljon bizalommal a több mint negyed

A legjobb tikettel készll elő kötíplrkolal

század óta fennálló törvéoyszéklleg bejegyzett
Aozél Ignáo pénzkölcsön és Ingat


miglnvlzjglkra, t r etMégire vidékieket li Fürdőkádak, Qlókádak eladók. Leg


újabb. kevés vízzel kényelmes fürdés. —

R«MJ.tni«M»l kftlYW!nl.y. lanforgalmi lrodá|ához, Nagykanizsán, Hó-ut

Baksa bádogosnál, Klnlzsy-utca 21.

3. sz. alatt. 100 holdon felüli birtokra mér-
Tolja* anyagi falolfiaaéfl. Dunántul legolcsóbb

sékelt kamat. 1383 Egy hida s eladó Rákóczi-utca 23.

bevásárlási forrása I

—r • Terménytőzsde

JÉG

Irányul barltaigoa volt. Buzi egy árnyalattal.
tengert Jelentékenyebben drágult.


minden mennyiségben állandó, a n kapható a

B u Uaaav. 76 kg-oa 505.000 507.500. 7J

STUHLMÜLLER

kg-oe 515 000 .517.500. egyéb vld. 76 kg-oa

Értesítés.

élelmlszerkereskodelml és hütóház r. L Jéggyárában
Tisztelettel van szerencsém értesítoxs
<12500—117.500, tengeti 310 000-Iruáb.t-tár 17. BérhQtéat .állal 1 Telefon • 288. teni Zalavármegye nagyérdemű közön315.000,
takarmány átpj 310.000 - 330.000. ségéi, Ösmerósdmet és barátaimat, hogy
kbles 2601000 170.000, ktxp. 227.500


501600- 505.000,78 kg-o»512.50<>~-St5\'ŰŰ0,

a Budapesten már általuk ösmert és
kedvelt

232400, láb 425X00—435000

Nfii kalapok príma angol gyöngy szalmából 80.000 K -M

SZABADALMAT

kaphatók. — Férfié, nól kalapokat raktáron latiunk éa alakítunk.

„IMPERIAL"

megizerez, értékesít minden államban

QYEHES ÉS V1DA knlapgy.r Nagyfcanlxea, Kaxlnoy-U. AU4i«»p*>..o*l tu .bt.

ÁRON ÉS MOLNÁR S^í"!

nagyszáikxla (Budapest, Rákócxy-ut 90,
BUDAPEST. VIII.. JÓZSEF-KÖRŰT 9. SZAM a Keleti pályaudvar közelében) étter>
P<lUUI6k UtmuUl4Ji< dlJUUouL 1429 meit megvettem a azt ujonan átalakítva

megnyitottam.
Módot kivánok nyújtani Zalavármegye
n. é. közönségének, ösmeróseim


Szerkesztői üzenetek

nek és barátaimnak, hogy budapesti
tartózkodásuk alatt régi kedvelt szállo-

ZRÍNYI NYOMDAIFAR

8. B. R. Örömmel olvastuk egy ujabb dájukban és vendéglőmben meleg és
elbeszélését az egyik lővárosl lapban. Mégia kedves otthonra találjanak, miért is a
Icgmérsékeltebb árakkal, jó magyaros
konyhával, uradalmi és saját termésű
fajboraiinnial mindenkori és legteljesebb
Csengerl-utl előfizető. 1. .Piltoressa" NAGYKANIZSA, FÖUT 9.

ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T.

bizalmukat továbbra is kiérdemeljem.
nem Uvánla lnkognitóját felfedni. Kilétéről Délben menű,
csak annyit árulhatlak el. hogy nó\'és nem — Telefonszámok: 78. és 117. — a kész ételekből szabadon választható
nagykanizsai. Elismerésit ez utón juttatjuk

K 18.000.

el hozzá. 2. Bécsben állandő tudósítónk
van, kitől mindennap megkapjuk a fonto-


Készít mindennemű nyomdal munkákat legszebb Napor.ta d. e. 10 órától csonthús v.

tányérhus vcllóscsonttal, pirítóssal

sabb híreket 3. A táncra vonatkozólag a

és Ízléses kivitelben — a legszolidabb árakon

következő munkákat ajánlhatjuk: Rtíhel K is.ooo.
Prikktl M.: A magyarság táncai; Ijavotta L:


Naponta a halászlét élóhalakból,
A tánc pszichológiája; Mazantinl-Mangold:

birkánkból HUCSKY vendéglős éa

Tánckedvelók könyve; Nirschy E. A klasz-A hadigondozottak részére kifizetett járadékoknak

szakács személyesen tőij.

szikus tánc; Dunean /.; Tanz der Zukuntt.

helyes elszámolása (24776-925. VI. N. M. M. Minőségben éa olcsó árban ml ve*

N. B. Sümeg. Köszönettel megkaptuk. xetonlc I
Természetesen. meg fog jelenni, de némi I. és 11. minta), a fogyasztási adófőkönyv és be-H. l4UT.lt *• trűti, moadj. cl laoeróaelack
türelmit kérjük, mert már sok régebbi irás
várja a nyomdafestéket. De azért ujabb el


szedési napijegyzék, valamint mindenféle jegyzői, Szíves pártfogásukat kérve, vagyok
beszéléseket is szívesen veszünk, ha mind


községi és Iskolai nyomtatványokat raktáron tart tisztelettel

járt csak néhány hét múlva jelenhetnek is
meg. A jóból sohasincs elegendő. BUCSKY S-a*,

u Optcn <tt«rcB a V«xcU6 Placc

K. K. K. Cikkét nem használhatjuk. TaA
»Jrl*»y-at B.

lán más lap kiadja, de mi nem tesszük. Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a ii IiaptrUl ttltrni

U i KU V«s«U4 Ptn<«
RUÓext-nt M.

„Zalai Közlöny" elmü politikai napilapra

tuUJd«a«M. 11 \'S

Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés
RT. Nagykanizsa


BERETVÁS PASZTILLA a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.


1925 lunlus 7.

ZALAI KÖZLÖNY

NŐI KALAPOK


nagy választékban

legolcsóbban

csak >•;«

ROTH LAURA

dlv.tt.iwébeis

kaphatók. Több, mint 23 óva lennill
Kaziticzy-u* I. "(Városliízpalot.).
Legdivatosabb kalapok 80 ...rtöl
lejjebb t Festés és átalakítás a lejdlvalosabb
(orraikra saját gyáramban I
Kalapditxclc n«8 y választékban 11

7600-1925.

Hirdetmény.

Juhius 9 én délelőtt 8 órakor
nyilvános árverésen eladunk 44
drb. jobbmlnőségü és 11 drb.

farönköt. Az-árverés a helyszínen,
a városi alsóerdő 1925 —26.
évi pótvágásában tartatik.

Nagykanizsán, 1925. jun. 4.

,,„ Polgármester.

MAGASHÁZI
(Mózsi) SÁNDOR

szobafestő és mázoló

Nagykanizsa, Király-utca 1.

Elvállal mindennemű e
szakmába vágó munkálatokat
a legújabb
mintákra, Ízlésesen,
olcsón és a legpontosabban

WALTÉR magántanfolyam
Budapest, VIII., ftákóexi-ut 51.

Előkészít középiskolai összevont magán


vizsgákra, érettségire, vidékieket U.

Tisztviselőknek nagy kedvezmény.

Dr. n«ch-(i>«

Skabosan-kenőcs

U«IMI SKABOFORMu»a ki^w

Lt^Tuaurabb magnSnUU a
viszketegséget,

•Jksörl, Mrtii, rObmÍMt
K-ra pUiklt, m|UUa, cupyílUbmnll>-»U1.

SíS?."í"iSkaboform-puder

Kde- ia Utrá^fiapp.a.

Tyúkszemet, SKuSSLlK

S»ÍU C A MN AB IN

Kíplutő átadta gyigjutiUibia,

25/vh. 1^5. sz.

Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó ezennel
közhirré teszi, hogy a letenyei
kir. járásbíróságnak 1923. évi Pk.
1988/7. sz. végzése folytán Dr. Richter
Béla ügyvéd által képviselt Horváth

József erdőháti lakos végrehajtató
javára 333.000 kor. tókekövetelés,
eddig összesen 1,089.850 koronában
bíróilag már megállapított, 30.000
kor. árverés kitűzési, 24.000 kor. hírlapi
közlési már felmerült és a még
felmerülendő költségek erejéig korpa,
lisztek, zsákok és kendcrkóc nyilvános
árverés utján Erdőhát községben
végrehajtást szenvedettek lakásánál
1925. évi junius hó 22-én

d. e. 11. órakor a legtöbbet ígérőnek
készpénzfizetés mellett, szükség
esetén becsáron alul is fognak
eladatni.
Letenye, 1925. évi máj. hó 25-én.

Schmidt János
i«J kir. Jblx. végrehajtó.

Galfliozy magántanfolyam

Bud.pe.t, Móri. T.ré»l»-t4r 3.

Egy 8 HP. Ruston-Proctor

Elókéazll maginvlzsgára. érettségire
vidékieket Is. "

Lincolni gyártmányú

gftzgép

(lokomobíl),

ÉRTESÍTÉS.

faipari gépek,

Van szerencsém a n. érdemű közönséget az

ásványvizek

húsipari gépek

legolcsóbb uj áraikról értesíteni:
és ezekhez tartozó

Regedet Király forrás töltése
különfél e felszerelések


•1 él tét I \' III. 100 átvételnél 6000
1 25 6500
hordók és egyéb anyagok 10 7000
100 3500
eladók.

25 4000
10 4500

Peténol Széchenyi forrás töltése

1 és tél III. 100 átvételnél 6500
a I 25 7000
1 10 7500

Dnnántnli Élelmiszer- és 1(1 100 40(»

Bővebbet csakis személyesen

25 4.500
10 5000
Rad.lnl Udltó forrás töltése

1 és lét llt. 100 átvételnél 7000
1 ... 25 , 7500
Sürgönyeim: Balázs igazgató.

NAGYKANIZSÁN.

1 ... 10 . 8000
Rohlt.chi Templ. lorrás töltést!

Telefon: 3-63.

1 és léi 111. 25 átvételnél 10000
1 ... 10 . 12000
Gle.shOfall Mattonl töltése

1 ís léi IIL 25 átvételnél 15000

162/1925. végrh. szám.

• 1 ... 10 . 16000
tét . 25 8<*K>
. 10 . 9000
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi Salvatoi* Eperjes töltése

Árverési hirdetmény.

LX. L-c. 102. §-a értelmében ezennel köz-1 llt. 25 átvételnél 13000
hírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járás-1 . 10 14000
bíróságnak 1925. évi Pk. 3806. számú vég-léi . 25 6000
zése következtében Dr. Knausz László Javára . 10 . 9000
3,000.000 K a Jár. erejéig 1925. évi április Kékkúti lorrás töltése
hó 6-án íoganatosltott kielégítési végre-1 és léi 11L 100 átvételnél 4500
hajtás utján le- és (dtllioglalt és 2,500.000 1 .. . 25 . 5000
kor. becsalt következő Ingóságok, u. m.: 1 .. . 10 . 5500
2 öl tűzifa, Uzedes mérleg sulyokkal és 1 I . 25 . 3500
íróasztal nyilvános árverésen eladatnak. 1 . 10 4000
Melv árverésnek a nagykanizsai kir. járás-M . 25 2500
bíróság 1925-lk évi V. Pk. 3806. számú vég-. 10 . . 3000
zése folytán 3,000.000 kor. tókekövetdés. Orca Övezek kűWn telnJmllUWk >* pedlz t é*
ennek 1925. évi márdus hó 5. napjától

tel III. S0ÍC. I llt. +W0 U ttl Itt, 3CC0 korún.

vliHildiitieteo uL(inertn irb.n i!,u, vcu.m.

járó havi ÍVtffe kamatai, W/o váltódij és

F.olliivlnrrl.eket . !.tr,lu<bl. jltar.\'.: .|lalom

eddig összesen 9ÍKX3Q0 kor. bíróilag már 10 ttve, vílílílil kérdve hJthoi .iSllltom
megállapított költségek ercjélíí, Nagykani-Vidékre 15Ov,Ltil k.adva ,, m.ol aitomtir.
zsán, s kir. törvényszék udvarán és Sugár


uSSItvi. uuv.n 1 lenti iiakbsfl. Uá, lUoiLllitlk

hotel. Amint .i üvegeket. nej a ládát Mrcicnlvc

ul 40. sz. a. leendő megtartására 1925. évi kinlnal állomásé. kDIdv., mtsl helyben, i teljunius
hó 12-ik napjának délutáni 5 .eJmiiotl Xebm viure tlretem.
órája határidőül kiltlzeÓk és ahhoz a venni

ESTben .Unlom . n. í. kdtOnvezeek . Itcjobb

min..,,: xJr.i BW . í.l vigi.u hOkkhaaáb


szándékozók ezennel oly megjegyzéssel (tt 48.AÖ K mm. vsl.mlnl ll,lU bflkk aprított

hivatnak meg, hogy sz érintett Ingóságok, fit íd.ttt) K. TlnU bOkk t. mityln lOrílielt
sz 1881. évi LX. L-c 107. és 108. § al

fsnbrát ««>\' K, felaprítva lOtVW K mm.

ev mélcrmáziátúl ktidve hiifad. ulll.tok KXO

értelmében készpénzlízetés mellett, a leg-K Inv.idljíit N.zybin ok»dbb,n .linlb.lok. többet
ígérőnek, szükség esetén becsiion A>On t.mínyben, bnzr i n. í. V, I mint
alul Is el fognak adatni.


30 tv.n át. nzr me.1 I. miz.irzoli.dk,. lo^oa

kluolzálnl. Telit. Ilutttettel

Amennyiben az elárverezendő Ingóságo-

IMI FLEISCHHACKER IBKAC.

kat mások is le- és felülfoglaltatták és
azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen
árverés az 1881. évi LX. L-c. 120. §. értelmében
ezek javára Is elrendeltetik. Vidékleknek l.golo*ébb.n kiáru-

Kelt Nagykanizsán, 1925. évi május hó

sítunk 1 u,ionok ÍSO.CW K.tek u.longunltuiák
! m.ri\'l K-tdl. uilonlakudk, p.pUnok, ra.tr.cok

nsp n Jd mloOlízben. Cttnagoli*. v.lBlbn, iiáultia.

"- Haán Oyula s. k,

R.jkk Szilárdul te. 37. Kárpitosad), Budapest.

kir. Jblróságl végrehajtó.

NYÁRI VASÚTI MENETREND

I92S. évi junius hó 5-től

nagykanizsai viszonylatban

Budapestről | Nagykani-A vonat Nagykanizsa- | Budapestre

Indul Izsára érkezik neme ról Indul érkezik

Szem.\' 715 14-55 1 i Szem. • 005 6-55
Oyv. 9-00 13-20 2 Oyv. 650 II 00
Szem. i 13-30 20-40 Szem. 9-10 1715
Gyv. 17-30 21-50 Oyv. 1415 18-35
Szem.\' 21-55 4-35 Szem. 14-30 21-45

• Szombat-.Nagy karit
NVienból wicnl e

j zsiról liclvrc>

indul

II indul

ITöyv. "Hb " "7-10 TTSS~
Oyv. 900 11-47 13 47 2 : Szem. 6-40
Szem. • 9-20 14-53 17-55 3 f Orv. 13-48 11 15-54 í 1908
Szem.\' 1650 gyv. 21-30 23ff Szem. 17-30 20-40 —

Nagykar Nagykani-!

Pécsről Barcsról Barcsra 1, Pécsre

zsira \' zsiról |

Indul Indul érkezik ii érkezek

érkezik indul

-

T55 "7W
2 1 Szem. 9-00 gyv. 11-30 13-26


TfSzem. -l| Szem. v. 5-05 I7-15 ]: bST

2; Oyv. 14*05 I 1547 1810

31| Szent. 18-20 21-00 2315
Gyékényesről 3j! Vegy.


1805 2058 | 4
Oyv. 4 15 4! Oyv. 23-46 1 Syákáans Kaposvár
vcey-\' 17 20 19-35 í 0-25 : 2"CO

; Pragerhotról Nagykanizsáról; Pragerliolra
indul || érkezik

1 Oyv. j \' 3-35 \'" il 6-28 IN Szem. v-t 515 = í " W
2 Végy. v 4 40 »40 2 Végy. v. 17-00 22 50
3;, Szem. \\,í 16Ű9 „ 2ÖO! 3Í.0yv. , 22-20 1-35

A z uj> Perrot-rendszerü

négy kerékfékes

I92S. typusu

MAG0M0B1L


5/24 HP
LEOUJABB BOSCH-BERENDEZfeSSEL
KA1.LON-OUMMIKKAU


40X00 km-t, tehát egysicfl utat

a föld körUl

Ideje alatt

MAYAR ÁLTALÁNOS GÉP VÁR
utazvtNTT IMI

Ojrlíl tUdliI köipoal:
VI, LISZT r tKKNC-Tfc K TELEfONí S-7J.


Hangjegyujdonságok i

Májusi muzsika; Régi jó Budapest;
Tudod-e milyen kár; De maga talán .0*?
Sas Náci harmadik nóüskönyve;
Stux ur... t
.Halló Amerika\' revü legnagyobb sikerű
számai:
Csillogó lámpafény .. .
Katóka légy a babám; Keleti éjszaka;
Baj van nálunk tfawayban.
Kaphatók:


FISCHEL FÜLÖP FIAI

papírárak ázában N>

Ériesités,

Van szerencsém a m. t. közönséget,
vendégeimet, ismerőseimet
és barátaimat értesíteni, hogy az

Imperiál


szálloda

éttermeit

és

Imperiál KisVezeklőpince


éttermét éa sőrosarnohát

(Budapest, Vil. Rákóczl-ut 90.)

átvettem

és azokat újonnan átalakítva és fényesen
berendezve (a pince megnagyobbítva)

megnyitottam.

Szíves támogatásukat kérve, maradok
mély tisztelettel

BUCSKY

vendéglős és szakács

Naponta a Haláezlét és magyar

ételkulonlegességeket személyesen fóiöm
Olcsó étlapáralm közismertek!
A Kis-Vezeklőben Menü 18.000 kor.

a kész ételekből szabadon választva.
Elsórer.^ asztali bor 1 llt. 15.000 K.
Jászberényi urad. kadarka I llt. 18.000 K.

Tisztelettel kérem a m. L közönséget,
szíveskedjenek az lmperiál-átterem,
Imperiál Kie-Vexekl6f
Opera-étterem ás Opera VezeklA-
pinoe étlapárait figyelemmel
kísérni. Olcsóságban (clUimulhaUtianok.
Minőség és olcsó árban mi vezetünk J
Az Imperiál Kls-étteremben(volt Bar)

Buby énekel.

Az Imperiáí-szálloda

a legjobb és legolcsóbb, vidékieknek
találkozóhelye I

Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-náJ, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbec* Károly),


65. évfolyam, 127. szám Nagykanizsa, 1925 junius 9, kedd Ar . 180 0
ZALAI KOZIM


POLITIKAI NAPILAP

fcuffeulMt i» U«Jóbtv«UI M-al &

Felelős szerkesztő: Kempelen Béla

tattrvbtnTcJtioa 78, Djomda 117. Min

Genfben elfogadták a magyar
költségvetést s a tisztviselői
fizetések emelését

ilem igaz a kormányzó ellen állítólag elkövetett
merénylet híre - Nincs kormányválság — Kioainy az
érdeklődés a választójogi javaalat iránit — A nemzetgyűlés
mai ülése

Budapest, Junius 8
Zsitvoy Tibor 8/*12 órakor nyiloíta
meg a nemzetgyűlés mai ülését. Az
elnöki bejelenlések során ji&nleltc
a nemzetgyűlésnek, hogy Pakols József
napirend elótll felszólalásra kért
engedélyi, amit megtagadóit. A nemzetgyűlés
többsége sem adja meg az
engedélyt a napirend előtti felszólalásra.


Ezután rátértek a napirendre, a
választójogi javaslat tárgyalására.

Az első szónok Rákóczi. Ferenc,
ald elsősorban atítkosságot követeli,
mert ezt tartja a konszolidáció biztosításának.
Erkölcstelennek tartja a
javaslatot, különösen azért, mert a
nyill szavazásnál is kötelezi a választókat
szavazásra. A nyill szavazás
melleit felsorakoztatott indokokat nem
tartja helytállónak.

Amikor a nemzet már szavazóit
titkosan és megmutatta, hogy nem
küld szélsőséges elveket hirdetőket^
a nemzetgyűlésbe, nem lehel azokat*
a jogokat elvenni. Kifogásolja az
ajánlási ivek rendszeréi is, mert
emellett rengeteg alkalmai adnak a
csalásra. A jogkilerjesztésnél a fokozatos
fejlődés bive, de ragaszkodik
a titkossághoz. A nőkre vonatkozó
korhatár megállapítását elfogadja,
mert szerinte azoknak a nőknek, kik
térden felül érő szoknyákban járnak
s meztelenségüket mutogalják az
ulcán és a strandon, nem kell a
választójog. A javaslatot nem fogadja
cl.

Bartos Andor válaszol Rákóczi
beszédére s azt hangoztatja, hogy a
kormánynak a konszolidáció terén
végzett munkáját nem lehet lekicsinyelni
s a többségi párt állandóan
arra törekszik, hogy a tisztviselőknek
és nyugdíjasoknak nyugodtabb megélhetést
biztosítson. Sok fontos szociális
probléma van, amelyet meg
kell oldani, de a mai nehéz viszonyok
között egyszerre keresztülvinni
nem lehet.

A választójog kérdésében a nyilt
szavazás hive. A nők választójogá


nál nem olyan elzárkózott, mint Rá


kóczi Ferenc.

Szomorúan állapítja meg, hogy
ennek a fontos törvényjavaslatnak a
tárgyalása olyan kis érdeklődést váll
ki a Házban és a közönség körében
is.

A kisebbségi képviseleti rendszert
nem tudja elfogadni, mert azt látja,
hogy a legnagyobb államok sem vezették
be. Fővárosi példákkal igazolja,
hogy még a lajstromot választásnál
is maradnak képviselet nélkül
löredék számok. Több szakasznál
határozati Javaslatot fog beterjeszteni,
addig is a javaslatot a részletes tárgyalás
alapjául elfogadja.

Farkas István: A választójog az
egyetlen csatorna, amelyen az erupciókat
le lehet vezetni s ez az az ut,
amelyen az állam fejlődése haladhat.
A kormány a népesség többségének
semmiléle érvényesülést nem enged
meg. Ha ez tényleg igy van, nem
lehet elképzelni, hogy eredménnyel
harcolhatnak a javaslat ellen.

Bánffy Dezső és Juslh Gyula is
elvi ellenfelei voltak a választójog
titkosságának, de később aztán együtt
küzdöttek velük a titkosságért. A
nylltszavazás az osztályuralom biztosítását
jelenti és egyoldalú és rideg
osztálypolilikát teremt. Biszél a
nők választójogáról is, akiket egyenlő
képcsségüeknek tart a férfiakkal és
ezért részükre is követeli a választójog
kiterjesztését ugyanolyan mértékig,
mint a férfiaknál. A javaslatot
nem fogadja cl.

Utána Rupert Rezsőt szólítja a
jegyző. Rupert kéri a tanácskozóképesség
megállapítását.

Mivel a Ház nem tanácskozóké-\'
pes, Zsitvay Tibor elnök az ülést
felfüggeszti és szünetet rendel eL

Szünel után Rupert Rezső mondja
el beszédét Utána az elnök napirendi
indítványt tesz. A szociálisták részéről,
mini minden ülésen, ma is napirendi
vitát provokáltak a Somogyi-
Bacsó gyilkosság parlamenti bizottságának
kiküldetése ügyében. A szo


ciálisták szónoka Kabók Lajos voll,

kit mentelmi elé is utasítottak. —

Eckhardt Tibor ellenzéki létére az

elnöki napirend érdekében szólalt fel

állandó és meg-megujuló viharok

közt. Közben Plallhy Györgyöt is

mentelmi elé utasították, ki az ülés

végén megkövette a Házat.

A többség végül is az elnöki in


dítványt fogadta ei. Ölés vége este

fél 8 órakor.

Az ellenzék nem tágít a So-
mogyi—Bacsó ügyben
Szilágyi Lajos az újságíróknak
kommünikét adott át, mely szerint
Vass József dr. miniszlerelnökhelyettes
két turnusban magához hivatta
az ellenzéket és kérte, vegyék le napirendről
a Somogyi—Bacsó gyilkosig
így*\', annyival ,is inkább, mert
hajlandó más ügyészt megbízni a
kivizsgálással és kihallgatni a Benicky
által megnevezett tanukat. -
Peldlék ragaszkodnak a parlamenti
bizottság kiküldéséhez, Szilágyiéi
ellenben hajlandók megfontolás tárgyává
t"jini a dolgot.
Délután a baloldali demokratikus
blokk értekezletet tartott s azon elhatározta,
hogy továbbra ls ragaszkodik
a parlamenti bizottság kiküldéséhez.


A kormányzó elleni merénylet
híre

A szociáldemokraták látva, hogy
a Benlczky-0gyb6\\ nem lehet olyan
tökél kovácsolni mint amilyenre számítoltak
és látva, hogy a külföldi
sajtói is hidegen hagyta a kérdés,
most uj szenzációkat akarnak a közvéleménybe
vetni, csak hogy zavart
okozzanak.

Igy ma délelőtt a nemzetgyűlés
folyosóján meg nem állapítható forrásból
azt a hirt terjesztették, hogy
a kormányzó ellen merényletei követtek
el. A hír valótlansága percek
alatt kiderüli.

A kormánypárti képviselők közt a
folyosón folytatott beszélgetésekben
az a vélemény alakult ki, hogy a
kormány eddigi állásfoglalása volt
az egyedül helyes állásfoglalás s
ezen a kormánynak meg is keli maradnia.


Ellentétek a kormányzó és a
miniszterelnök között

Valószínű, hogy egyes lapok fel
fogják vetni a szenzációs mendemondákat,
melyeket céltudatosan terjesztenek
a szociálisták s melyek
szerint a kormányzó és a miniszter-

IIMMttd l/a: C*, Ma 30.000 Xn a
Hfeoa bén 90000 tana


elnök között ellentétek merültek /el.

Az egyik reggeli lap közli Peyer
Károly állítólagos nyilatkozatát, hogy
az államtanács ügyében már féléve
tárgyalt több egységespárti képviselővel.
Ebből Is valószínűnek látszik,
hogy mivel a szociáldemokralák látják,
hogy fellépésűk a kormányzónak
nem ártott, a kormánypárt
felbomlását igyekeznek híresztelni.
Peyer leleplezései a folyosón teljesen
hatástalanok maradtak.

Kormány-válság

Ellenzéki politikai körökben ma
az a hir terjedt el, hogy kormányválság
van, melynek legrövidebb Időn
belül komoly következményei lesznek.
A válság-hirek alapjául a legmagasabb
hely bizalmának megrendülését
Jelölik meg s hozzáfűzik,
hogy a kibontakozásra .nézve már
megfelelő lépés^ Js. történtek, sőt
személyi kombinációkat is hozlak
forgalomba. Miniszlerelnök-Jelöltnek
Klebetsberg Kunó gróf kultuszminisztert
emlegetik, ki természetesen
felháborodással fogadta a róla elterjedt
híreket s megállapította, hogy
céljuk csak zavarkellés és átlálszó
kísérlet a kormány tagjai közt fennálló
egyetértés megbontására.
Farkas István 3 napos kizárása

A nemzetgyűlés mentelmi bizottsága
Fáy Gyula elnöklelével déli
12 órakor tartod ülésén Rubinek
István előadásában javasolta Farkas
István nemzetgyűlési képviselőnek a
Ház üléseiről három napon át való
kitiltását. Győrfy Imre és Rupert
Rezső kisebbségi ellenvéleményt jelentetlek
be.

Zárt Qlés Genfben

Genfből jelenlik: A Nemzelek
Szövetségének tanácsa ma délelőtt
rövid zírt ülést tartót!, melyen elfogadta
az ülésszak napirendjét. Délelőtt
11 órakor megnyiR a tanács

XXIV. nyilvános ülése.
A genfi tanácskozások eredménye

Genfliől jelenlik: A Nemzetek Szövetségének
pénzügyi bizottsága a
magyar kormány képviselőinek meghallgatása
ulán befejezte tanácskozásait
és közölte a magyar delegációvá!
véghatározatát.

A Nemzetek Szövetsége tuigy
őrömmel vette tudomásul Magyarország
szanálásának előrehaladottságát
és megállapította, hogy február
óta a helyzet örvendetesen javult.


Ezekre való tekintettel a tanács
tudomásul vette az 1925-26. évi
magyar költségvetést, melyben mára
pénzügyminiszter által előirányzott
adómérséklések Is bennfoglaltatnak.

Figyelemreméltó körülménynek találták,
hogy az egyensúly nem is
egészen 6 hónap alatt helyreállott,
a magyar korona stabilizálódott.
Elismeréssel vettük tudomásul az
eddig elért megtakarításokat.

A bizottság hozzájárult a kormány
javaslatához, mely a tisztviselői
fizetések felemelésére vonatkozik.

Hozzájárul továbbá, hogy a iolyó
évi költségvetés többletén kívül a
népszövetségi kölcsönböt 30 millió
aranykoronát s esetleg decemberben
a viszonyok szerint ujabb összeget
is, beruházásokra fordítsanak.

BELFÖLDI HÍREK

Elkobozták a Népszavát A budapesti
királyi büntetölörvényszék
vizsgálóbirája elrendelte a Népszava
junius 7-én megjelent számának a
lefoglalását. A Népszavát a vizsgálóbíró
sajtó utján elkövetett kormányzósértés
miatt foglaltatta le. A rendőrség
a lefoglalást foganatosította.

Tűzvész Sátoraljaújhelyen.Teg


nap délelőtt Vili órakor Sátoralja


újhelyen nagy Itlz támadt, mely a

város szélén kéménytüzböl szárma


zott. 40 ház leégett, 6 utcára terjedt

Id a tüz. A szerencsi és miskolci

tűzoltóság kivonult. Eddig a tüzet

még nem sikeralt lokalizálni.

Utlevélügyl rendelet. A belügy


miniszter elrendelte, hogy az euró


pai államokba, különösen Hollandiába

kért útlevélnél az utazás célját a ki


állító hatóság pontosan állapítsa

meg, mert tömegesen mennek ki

azzal a céllal, hogy az illető kül


földi államból, igy Hollandiából jus


sanak Amerikába s minthogy vizu

A bün virága .. .

Irta: kCxépgulácíl Péciíly László (3)

Amint ezt Dénes és Gergely meghallotta,
teljes fegyverzetben lóra
kaptak és Váradon a magyar seregek
parancsnokánál jelentkeztek. Bucsuzóul
csak ennyit mondtak:

— Bálint, szeresd teljes szivedbóilelkedből
Vicát és el ne hagyd!
Borcsa nénénk tanácsát pedig jótanrosszban
meghallgasd. Ha Isten
megsegít, ugy majd visszatérünk,
hogy a szabad hazában boldogan s
nyugodtan együtt\'élhessünk.
Két lüzes, fekete arabs paripa a
Duruzslay testvérekkel eltűnt a váradi
uton. A szeretet pedig a Gondviseléshez
titkon c kérdést intézte:
vájjon visszatérnek-e?...

Az egyesült magyar sereg nyomja
vissza Temesvár felé le a törökhadat.
A magyar vitézség csodákat
müvei. Ali basa hatvanezer főnyi
serege ellen küzd az aránylag csekély
magyar had. Bár magyar részről
mindenki oroszlánmódra küzd,

mégis a túlerővel szemben változó
a hadiszerencse.

E túlnyomó erővel szemben küzd
Dénes s Gergely is. Ádám, a magukkal
vitt hűséges cseléd, urai

4 1925 junius 3.

ZALAI KÖZLÖNY

mot szerezni ott sem tudnak, habár
minden pénzűket elköltik reá, áldozatául
esnek a nemzetközi emberkereskedelemnek,
vagy jobb cselben
is nyomorognak.

Tüntetés a kormányzó mellett
Budapest társadalmi egyesületei
együttes ülésükön elhatározták, hogy
csütörtökön tűntető felvonulást rendeznek
a kormányzóhoz, hogy demonstráljanak
az őt ért vádak ellen.
A tüntetéshez a közeli városok és
községek is csatlakoznak.

A kormányzó balesetének hlrc.
Az a hir terjedt el tegnap a fővárosban,
hogy a kormányzói lovaglás
közben baleset érte. A kormányzó
kabinetirodája közli, hogy a hir
nem felel meg a valóságnak s ugy
keletkezett, hogy a kormányzó bátyja,
Horthy Ulván lovassági tábornok
leesett lováról, anélkül azonban, hogy
baja történt volna.

Magyar-görög szerződés. Junius
4-én Bécsben kicseréliék a
magyar—görög szerződést.

Pénznemek elfogadása a pos


tán. A kereskedelemügyi miniszter

elrendelte, hogy a postahivatalok az

államjegyekből a következő mennyi


séget tartoznak elfogadni: a 100

koronásból és ennél kisebb értékű

államjegyekböí legfeljebb 100 dara


bol, 5000 K-ból és ennél kisebb, de

100 K-nál nagyobb államjegyből leg


feljebb 600 darabot, a 25.000 K-s

és ennél kisebb] de 5000 K-nál na


gyobb államjegyekböí legfeljebb 1000

darabot, a 25.000 K-nál nagyobb

értékűeket korlátlan mennyiségben

Ugyanennyit tartoznak elfogadni ma


gánfelek is kifizetés alkalmával. Ha

azonban valaki ragaszkodik, hogy a

posta a megszabottnál .többet fogad


jon el egy pénznemből, ugy a posta
külön időt jelöl ki az összeg átvételére.
A rendelet tömeges feladásnál
pénzjegyzék kiállítását megkívánja.

számára vacsorára fanyárson avas
szalonnát pirit.
Egy véres és küzdelmes nap ulán

az örtüz mellett ült a kél testvér.
Az őrtűz vörös fénye arcukra verődött
és fölöttük az égbolton, a békesség
hónából, millió csillag ragyogott.


A gond nehéz lakat. Lezárja és

hallgatásra készteti az emberi ajkát

Dénes és Gergely is némán, szót


lanul ültek a tüz körűi s belé bá


multak. A hazára és haza gondoltak.

Ezalatt otilion Váradbükkösdon

Bálint is fönnvirraszt; álmát elűzi

a szerelmi bánat és a honfigond.

Váradról kiküldve, kikiáltók járják

be Bihar-országot. Fölhívnak a haza

nevében minden hazafit, hogy száll


jon síkra a török ellen, mert Ali basa

a török sereg fővezére, hatvanezer

emberrel Várad ellen vonul és a

küzdő magyar sereg, a nagy túlerő

vei szemben segítségre szorul.

Az éjt elűzte végre a hajnal s

megvirradt. A gondot, a lelkiismere


tet az éj csendje és sötétje még

csak feketébbre fcsté és Bálint a

fölkelő nap első sugarával megköny


nyebbültenfölsóhajt: .Isten,magyarok

Istene, ne adj hazámnak és a lel


kemnek több ily Sötét éjszakái s

szivemre ne küluj ily nehéz próbára

tevő kísérteteti"

villatulajdonosok egy-egy napot _

Nagykanizsa vasúti Balaton-parton tölthessenek. Ezzel
nem csak Nagykanizsa, hanem a

kedvezményt kapott

vonalon fekvó többi községek lakói
a Balatonra is a Balatonra járhatnának fürödni.\'

Három napra érvényes 25Vn-kaI
mérsékelt áru Jeggyel utazhatnak
a nagykanizsaiak a Balatonra

Nagykanizsa, jüotos 8

Ezév április 30-án „Kedvezményes
jegyeket kérünk a Balatonhoz Nagykanizsa
részére\' cím alatt cikk jelent
meg a Zalai Közlöny-ben, mely
kérte a város vezetőségét, hogy |árjon
el a vasutigazgatóságnál a budapestieknek
nyújtott vasúti fürdő-kedvezményeknek
Nagykanizsa részére
való biztosítása ügyében.

A Zalai Közlöny cikke élénk visszhangra
talált a város közönsége körében,
minek következtében dr. Sabján
Gyula polgármester és dr. Krátky
István főjegyző a városi tanács nevében
eljártak a vasutigazgatóságnál
a nagykanizsaiak kedvezménye

ügyében.

Régi panasza ugyanis városunk


nak, hogy a kedvezőtlen földrajzi

fekvés következtében a szabadban

való fürdés áldásait nélkülözni kény


telen. Ehhez Járul az is, hogy az

egyébként is csekély befogadóképes


ségű müuszoda használhatósága

majdnem teljesen megszűnt. A hely


zet tehát az, hogy a nagykanizsaiak

nyáron át szabad fürdő nélkül ma


radtak.

A városi tanács a balatoni fürdő


helyekre 3 napi érvénnyel bíró 35

százalékos és 24 órás érvénnyel biró

50 százalékos kedvezményű menet


térti Jegyek kiadásának engedélyezé


sét kérte. Kérte továbbá a 236-os

Balatonszentgyörgy-Nagykanizsa közt

közlekedó u. n. iskolavonatnak vagy

a sinautó-Járatnak ünnepnap regge


lén Nagykanizsáról Balatonboglá


rig, kővetkező reggel pedig vissza
Nagykanizsára való indítását, hogy
ezáltal a kirándulók és nagykanizsai

Ezzel átmentjaz ősi fegyvertárba
s ott a nagy útra készülni kezd.
Leakasztotta a falról egyik őse hatalmas
szablyáját s harcivértjét és
magára ölté. Araszos válla megrendült
és hatalmas melle súlyosan
zihált és ősei szelleméhez szólva
felkiált: .Elkészült a nagy útra és
a haza védelmében Duruzslay 8á


•lint is, a legifjabb ivadék. Amint
tinéktek volt, ugy neki is a legszentebb
a\'haza. Esküszöm tehát, hogy
inkább meghalok, de éljen a szabad
s dicső magyar haza, őseim szent
honal"
Ábrist, régi hü szolgáját, ezután
magához rendelé s hozzá igy szólott:

— Ábris, kedves, hü cselédem,
készülj föl az útra; a haza hiv, a
haza vár minden hü fiára. Én tehát
veled még ma Váradra megyek;
harci ménnek kedves fakó lovamat,
a Rárót, nyergeled. Ezen megyek el
verni a törököt és ha Isten bennünket
győzve-élve haza vezet, Ábris
fiam, ugy Ráró kedves harci méné
met illatos virággal eteted.
Most pedig Bálint befordult Vica
hűséges, aggódó hitvese ágyás-szobájába
és Vicát köszönlé:

— Boldog folvirradást kívánok
Vicuskáml Ugy-e haragszol rám?
De meg is érdemlem, hogy ifjú
szép hitvesemtől ily hamar elpár-
A városi tanácsnak a vasutigazgatósághoz
intézett ilyenirányú kérelmére
szombaton érkezeit meg az
igazgatóság válasza.

Az igazgatóság válaszában hivatkozik
arra, hogy Nagykanizsáról főként
a hozzá közeleső balatoni fürdőállomásokat
látogatják s elesetekben
a menetdijak úgysem |elcntenek súlyos
megterhelletést a fürdőzni kívánó
közönségre, mert a menetdijak
csak fél béke-paritáson állnak. Hi


vatkozik az igazgatóság arra is, hogy

békeidőben a vasúttársaság már

éveken át kísérletezett a nagykani


zsaiak részére kedvezményes fUrdö


menetdijak beállításával, de akkor

azokat nem vették kellő mértékben

igénybe.

Mindezek ellenére az igazgatóság

hajlandó az idén ujabb kísérletet

tenni a fürdőévadra mérsékelt áru

menettérti jegyek kiadásával. Az idei

szezonvégi mérleg azután a JOvó

években adandó kedvezmények ügyi


ben zsinórmértékül fog szolgálni;

vagyis, ha az idén a menetdíj-mér


séklés nem fog kellő számú fürdőzi

és kiránduló-közönséget vonzani

Nagykanizsáról a Balaton mellé, ak


kor a jövőben a város nem tarthat

azámot jelentősebb kedvezményekre.

A most szeptember 30-ig megadott
kedvezmények a kOvetkez&H:
Nagykanizsa állomásról A Dun»-
Száva-Adria Vasúttársaság Balatonmenti
fürdőállomásaira és megálló


helyeire és az azokról történő visszautazásra
szóló, 25 szdzaUkkal mérsékelt
gyors- és személyvonat!, a jegy
lebélyegzésének napját első napnak
számítva 3 naptári napig érvényes,
szeptember 30-ig bármely napon váltható
menettérti jegyeket fognak ki


adni.

toltam I De mégse haragudj, hiszen
én megmondtam, mikor elvettelek,
hogy nekem két szerelmem vaa:
te és a hazám I Zsákba macsló:
nem árultam. Bocsásd meg hát t
hűtlenségemet, de ugy érzem, ht®
megfér a szívben békében a hazaszeretet
és az igaz szerelem. K«
testvér virága ez az emberi léleknek
s közülük mindig azt ápoljuk, amelyik
veszélyben van.

Vica belélátott Bálintnak szívébe
és ól átölelve csak ennyit mondott:

— Menj, édes jó uram,
veszélyben a haza. Én pedig maja
érted imádkozom, hogy a magyarok
hatalmas Istene győzve s egészségben
vezéreljen haza. Mire visszatérsz,
reád ketten várakozunk, mert tudd
meg, hogy méhemben fiad vagí
leányod hordozom. \'
Ez édes titokra a két szerető Klek
csókban forrott egybe és a cs»
s boldog tudat a válás keserüséga
édes mézével édesítette.

Dul a rettenetes harc. Huszeztt
magyar vitéz küzd életre-halálra »
romszoros túlerővel szemben. A> >°"
rök had meginogni kész. \'Ah »»»
ezt észreveszi és maga áll a ser«
élére, hogy bátorságot és kitaiw
öntsön beléje. (Fotyt. ml


»

1925 junius 9. ZALAI KOZLOHT

Megemlíti az igazgatóság, hogy a
vasúttársaság Budapesten sem ad ki
magasabb kedvezménnyel Jegyeket,
amennyiben a 3 napos Jegyek ott Is
25 százalék kedvezményt élveznek;
csupán az Qnnep és vasárnap Junius
28-tól szeptember 5-ig egy napra
érvényes rendkívüli balatoni gyors
Jegyeire adnak 35 százalék kedvezményt.


A 236-os Iskola-vonatnak nevezett
gyorstehervonaton a személyszállításnak
hétfőn és ünnepnap utáni napokon
Balatonboglárig valő kiterjesztése
ügyében az igazgatóság nem lát
eredményt biztosítva, mivel Balatonboglárröl
ennek a vonatnak indulása
előtt 50 perccel ugyancsak onnét indul
a 216-os személyvonat, és 2 óra
40 perccel előbb érkezik Nagykanizsára,
mint az emiitett ükolavonat.
A sinautó-vonatok közlekedésének
Nagykanizsáig való kiterjesztése egyelőre
technikai okokból nem lehetséges.
Az eziránt! kérést azonban felszínen
tartja az igazgatóság és kedvezőbb
viszonyok beálltával a megvalósítás
kérdésére vissza fognak
térni.Miután a Balaton néhány bivének
s a Zalai Kőzlöny-ntV sikerült ezt a
mozgalmat odáig juttatni, ho n maga
a hivatalos város lépett akcióba az
ügy sikerültéért s minthogy a vasut-
Igazgatóság is készséggel tett eleget
a városi lakosság fürdőzési lehetőségeinek
előmozdítása ügyében benyújtott
kérelemnek, — most csak a
nagykanizsai közönségen van a sor,
hogy ezt a kedvezményt minél tömegesebben
igénybe is vegye s ez
« l a Jövőre i« kiható érvénnyel bebizonyítsa,
hogy arra valóban szükség
is van.

Négyszer
egymásután

Szerdán megismételik a
Babatöndér előadását - Műkedvelők
szenzációs sikere

Nagykanizsa, Junlui 8

Nagykanizsán még nc^i ért el
darab olyan sikert, mint a Keresztény
Jótékony Nőegylet által
szombaton este előadott Babatündér.
És mindjárt hozzátehetjük,
hogy a műkedvelő-előadásnak
«x a szenzációs sikere teljesen
annak a művészi színvonalnak
köszönhető, melyhez a ballétnek
minden szereplője hozzásegítette
a rendezőséget

Az eddigi három előadásból
megállapíthatjuk, hogy a nagykanizsai
közönség honorálni tudja
az Igaz művészetet, a városnak
pedig egy olyan elsőrangú műkedvelő-
gárdája van, melyre Igaz
büszkeséggel tekinthet fel.

Amit ennek a gárdának tagjai
három ;estén produkáltak, az már
jóval meghaladja a műkedvelők
szokásos színvonalát s becsületére
vált volna hivatásos táncművészeknek
Is. S emellett csupa
szín, pazar fény, gyönyörű öltözékek
gazdag káprázata vakí


totta el szemeinket három es


tén át.

A Nőegylet valóban nem térhetett
kl a közönségnek egyre
hangosabban megnyilvánuló abbeli
kívánsága elöl, hogy a darab
előadását megismételje. Nagy áldozatot
Jelent ez a közreműködők
részérői, de ők a közönség
szórakozására és élvezetére nem
zárkóztak el tőle s Így szerdán
este 8 órakor negyedszer Is előadásra
kerül a Babatandér. És
hogy a közönség legszélesebb
rétege Is élvezhesse ennek a
minden tekintetben elsőrangú
előadásnak gyönyörűségét, a Nőegylet
fél helyárak mellett tartja
meg az előadást s Igy az I. hely
ára 25 a Il-é 20, a lll-é 15 ezer
K, állóhely ára 10 ezer, karzatjegyé
pedig 5 ezer korona. Jegyek
válthatók a Teutsch-féle
drogériában.

A Jegyeknek egy részére már

a héttő-esti előadáson előjegyzé


seket tettek, mert Igen sokan

vannak, kik nem elégszenek meg

azzal, hogy ezt a látványos da


rabot egyszer lássák, hanem leg


alább kétszer végig élvezni akar


ják.

Ily előzmények után nem cso


dálkoznánk rajta, ha ötödször

és hatodszor Is színre kerülne.

És talán a műkedvelők is bírnák,

ha a közönség szórakoztatásáról

van szó ...

Az Úrasszonyok és
Urleányok Mária Kongregációjának
zászlószentelése


Nagykanizsa, Junlui 8

Vasárnap délelőtt 9 órakor történt

meg ünnepélyes keretek között az

Úrasszonyok és Urleányok Mária


kongregációjának zászlószentelése a

nagykanizsai plébánia templomban.

Délelőtt 9 órára zsúfolásig lelt

meg a szentferencrendiek temploma

a nagykanizsai katolikus társadalom

színe-javával. A várost dr. Kaujman

Lajos aljegyző, a rendőrkapitánysá


got dr. Kálnay Oyula rendőrfőlaná


csos, a katolikus hitközséget Unger-

Ulmann Elek képviselte Nagyszámú

küldöttségekkel Jelentek meg a nagy


kanizsai vallásos egyesületek és tár


sulatok, az összes kongregációk, dr.

Pllhdl Viktomé vezetésével a Keresz


tény Jótékony Nőegylet.
Zászlóanya dr. Szlgethy Károlyné
volt.
Az ünneples szentmise délelőtt 9
órakor kezdődött, melyet dr. Vargha

P. Theodorich plébános mondott
fényes papi segédlettel. Az Istentisztelet
alatt az Egyházi Énekkar szebbnél-
szebb egyházi énekekkel emelte
az áhítatos nangulatot.
A szentmise után dr. Vargha P.
Theodorich szinle költői íhletettségfl,
a vallásos érzés minden kis húrját
megszólaltató szentbeszédet tartott,
majd a kongregáció nagy értéket
képviselő, művészi Ízléssel elkészített
zászlaját felszentelte. A felszenteés
aktusa után megkezdődött a zászlószegek
beverése.

A zászlószentelés templomi ünnepsége
után a zászlóanya, dr. Szlgethy
Károlyné negyven teritékes ebédet
adott.

Kapi Béla evangélikus
püspök Nagykanizsán

Nagykanizsa, lunlus 8
Kapl Béla, a Dunántull evangélikus
egyházkerület püspöke, vasárnap
délelőtt tartotta meg az evangelikus
templomban a gyülekezetnek
egyházlátogatási közgyüléséL A közgyűlést
reggel 9 órakor istentisztelet
előzte meg, melyen részt vettek a
városi tanács, a katonaság, az egyes
hitközségek kiküldöttel, a klrályllörvényszék,
a királyi ügyészség, a
postahivatal, az államrendőrség és
még Igen sokan a közélet tényezői
közül. Az istentiszteletet Mesterhdty
Sándor esperesnek Imája vezette be,
mely után Horváth Olivér ev. lelkész
tartotta meg prédikációját. Utána
Kapl Béla püspök lépett az oltár
elé s mondotta el a Jelenvoltakhoz
nagyszabású beszédét, különösen
hangoztatva a felekezet közU békét
s az egyes felekezetek együttműködésének
szükségességét a lelkek konszolidálása
érdekében Majd a híveknek
püspöki áldást osztott s az integer
Magyarország érdekében mondott
rövid imát.

A püspök beszéde után követke


zett a hitközség közgyűlése, mely


nek egyes pontjaira adott felvilágo


sításokat a püspök tudomásul vett.

Ax istentisztelet után Kapl Béla

püspök küldöttségek tisztelgését fo


gadta. Tisztelegtek nála az egyházak

kiküldöttjei, a bíróság, a rendőrség,

a póstahlvatal, az adóhivatal, a sajtó,

a különböző nóegyesületek, stb. A

püspök a küldöttség vezetőivel hosz


szabban beszélgetett el.

Délben 1 órakor 120 leritékü bankett
volt a Polgári Egylet emeleti
nagytermében, melyen részt vetlek
a város képviseletében dr. Krdtkj
István főjegyző, polgármester-helyettes,
a katonaság képviseletében vlléz
Horváth Oyula ezredes, állomásparancsnok,
a bíróságok képviseletében
dr. Kened! Imre törvényszéki
elnök-helyettes, dr. Tholway Zsigmond
pósta- és távirdafőfelügyelö,
a helyőrségnek több törzstisztje,
Mcsterházy Sándor evangélikus esperes,
a város társadalmának igen
sok tekintélyes tagja, a nőegyesületek
tagjai stb.

A banketten a első pohárköszöntőt
Kapl Béla püspök Horthy Miklós
kormányzóra mondta. Utána Horváth
Olivér ev. lelkész a püspököt
köszöntötte fel. Beszéllek még Vánkos
Jenő tanár, Petrlk Dezső felügyelő,
Meslcrhdzy Sándor\' ev. esperes,
vitéz Horváth Oyula ezredes,
dr. Krátky István főjegyző, dr. Hajdú
Oyula s végül Ismét Kapl Béla
püspök, aki Nagy-Magyarország mielőbbi
visszaszerzésérc emelte poharát.


Itt jegyezzük meg, hogy a püspök
megérkezéséről szóló vasi.napi közleményünkben
tévesen irtok, hogy a
püspököt az állomáson dr. Ooda
Lipót üdvözölte, miután az üdvözlő
beszédet dr. Sabjdn Oyula polgármester
és Meslerhdzy Sándor espe


resen kívül Petrlk Dezső és dr. Itzét
Zsigmond kaposvári főorvos tartották
s Ooda dr. neve csak tévedésből
került bele tudósításunkba.


Délután 4 órakor a püspök kíséretével
Surdra utazott. Somogyszentmiklós
község határában a csurgói
járás föszolublrája fogadta, s a
surdi határban pedig diadalkapu
alatt lovasbandérium várta a püspököt.
Magában a községben még 2 diadalbapu
volt (elállítva s Kapl Béla
püspök fehérruhás lányok után hajtott
az ottani lelkész házához. Rövid
szünet után azonnal hozzálátott az
istentisztelethez.

Pályázat a Kansz
ösztöndijaira

A Kansz országos nagyválaszt


mánya elhatározta, hogy a Szövetség

elnöksége állal lefolytatott gazda


sági akciók jövedelméből 100 millió

koronát oszt szét közszolgálati alkal


mazottak középfokú Iskolába járó, Jó

előmenetelő tanuló gyermekei között.

A 100 millió koronából 100 darab

egyenként 300.000 koronás I. rendű

és 350 darab 200.000 koronás II.

rendű Jutalmat alakítottak.

Ezek közül a nagykanizsai választ


mány rendelkezésére áll 1 darab

300.000 koronás és 2 darab 200.000
koronás jutalom.
Jutalomban oly támogatásra szoruló
közszolgálati alkalmazottnak Hu
vagy leány gyermekét lehet részesíteni
, aki a Szövetségnek tagja ét
az 1924. évre a tagdijat befizette, s
ha a gyermek a középfokú iskola
Jellegű tanintézetbe (gimnázium, reál,
polgári, kereskedelmi, tanítóképző,
felsőipariskolába stb.) |ár és tanulmányaiban
Jó előmenetelt tanusiL

Az JL rendű 300.000 koronás
jutalomban csak olyan tanulót lehet
részesíteni, aki a gimnázium, reál
vagy polgári iskola V. vagy ennél
magasabb osztályba vagy más középfokú
iskolának ezekkel egyenrangú
osztályába Jár.

Felhívom léhát a Kansz helyi
csoportjának tagjait, hogy akik a
fentebb említett 3 drb. Jutalom valamelyikére
igényt tartanak, erre vonatkozó
igénybejelentésüket /. évi
junius hó 15. napjáig az Elnökségnél
nyújtsák be (Igazságügyi pa


lota I. em. 22. ajtó).

A Jutalmakat a beérkezett igénybejelentések
alapján a helyi választmány
iíéll oda.

A bejelentéseknek .Igénybejelentés
a Kansz jutalomdijára" cím alatt
tartalmaznia kell: 1. a szövetségi
tag nevét, hivatali állásának és lakhelyének
megjelölését, tagsági számát;
2. a gyermek nevét; 3. az
iskolának név, hely, kerület, utca és
házszám szerint való megjelölését a
gyermek által végzett osztály fellüntetésévei,
végül az igénybejelentésen
az Iskola igazgatóságával
Igazoltatni kell, hogy a gyermek
jutalmazásra érdemes.

Nagykanizsa, 1925. Jun. 6.

Ágh Oyula Dr. Kenedl Imre

titkár. uaök.


1925 Junius 9

HALAI KÖZLÖNY

— Dlewock Jutla az érdekelt
szülőknek szíves tudomására hozza,
hogy kicsiny és legkisebb magántanulóinak
vizsgája szombaton,/. hó
13-án délután 6 órakor lesz, melyre
minden gyermekbarátot szívesen lát.
— Képzőművészek és a Sassfestólskola
kiállítása Nagykanizsán.
Érdekesnek Ígérkező képkiállitásban
lesz részünk a közeljövőben.
Arról értesülünk ugyanis, hogy Sass
mesler, hogy növendékei haladásáról
a közönséget tájékoztassa, tehetségesebb
növendékeinek munkáiból kiállítást
rendez. Egyben pedig, hogy
a kiállítás érdekességét fokozza, néhány
igen Jónevü müvésztársát is
meghívta erre a kiállításra. Az illetők
örömmel fogadták a meghívást és
igy egy tisztán művészek állal rcndczclt
képkiállitásban lesz része közönségünknek.
.

— Tej-árleszállítás. Zalaegerszegen
2500—3000 koróna a tej ára,
azonban házakhoz még mindig 4000
koronáért szállítják. Czobor Mátyás
polgármester ezért értekezletre hivja
össze a vidék földbirtokosait a tejárak
leszállítása végett. Nagykanizsán
ugyanez a helyzet a tejárak
körül, itt-ott még rosszabb Is. Nem
tenne talán egészen célszerűtlen, ha
valakinek Itt Is eszébe jutna hasonló
lépéseket tenni az árak mérséklése
érdebóben.
— Hősi halottak exhumálésa.
A mult héten 55 hősi halott porladozó
csontjait cxhumáltatfa Czobor
Mátyás polgármestera zalaegerszegi
régi temetőben, hol azok szétszórva
pihentek s a hamvakat az uj temetőben
helyezték el. A hősi sírokat
vasárnap délelőtt felszentelték, mely
aktuson az összes hatóságok Jelenvoltak.
A felszentelés után mise, majd
a hősök oszlopánál ünnepély következett.


— Tüdőbeteg-pavlilotvépQl Tapolcán.
Tapolcán a kórházzal kapcsolatban
tűdőbctcg-pavillonl akarnak
építeni. Az alispán otljártában ígéretet
tett, hogy a járás tüdővész ellenes
adóját legalább 2 évre a megye
átengedi Tapolcának a pavillon költségeire.
Telket és kőanyagot a város
ad.
— A Balaton zárt területté
nyilvánítása. A Balatoni Halászati
R.-T.-nak régi törekvése, hogy a
Balatont zárt területté nyilvánítsa,
ami azt jelentené, hogy az orvhalászatot
nem egyszerű lopásnak
minősítenék ezután, hanem betörésnek
vagy rablásnak, amiért sokkal
súlyosabb büntetés járna. A társaság
törekvése állitólag most sikerre
vezet s az intézkedés rövidesen várható.
Egyelőre szigorú a partok
őrizete.

— Aszfaltoznak Kaposvárott
Kaposvár város közgyűlése három
ulca és egy tér aszfaltozására vonatkozó
indítványt fogadott el. Az aszfaltozás
ellen mindössze két szavazatot
adlak le. Az aszfaltozás 10 évi
lefizetésre, a háztulajdonosok terhére
történik.
— Orvosi hlr. Dr. Sckwarz Károly
kir. törvényszéki orvos .három heti
szabadságra utazott.
— Éjszaka) telefon a város
költségén. — Természetesen nem
Nagykanizsán történnek ilyen csodák
hanem Kaposvárott, ahol a kereskedelmi
miniszter .éjjel 12-től reggé]
7-ig a telefon-szolgálatot a szanálás
következményeképen megszüntette.
A képviselőtestület határozatot hozón,
hogy az éjjeli\' telefon-szolgálatot a
város költségére ezután is fenntartják.
— Gyűjtés autó-öntözőre. Tapolcán
Polgár Ferenc főszolgabíró
vezetésével gyűjtési akció Indult meg
öntöző-autó beszerzésére.
4

— Szélhámos „rokon". A napokban
egy Zalaégerszeg vidékén
levő plébániába beállított egy jómegjelenésű
ur. Bemutatkozás után
etmondla, hogy gazdatiszt és az
uradalom ügyeiben ulazik. Azonban
baj történt, a pénze elfogyott. Igazolványt.
is mutatott. Á lelkész szó nélkül
adott neki 200.000 koronát\' lift
napra, azonfelül meghívta vacsorára.
Másnap egy másik plébánoshoz
állított be hasonló mesével, csak
azzal toldotta meg, hogy rokona az
előbbi plébánosnak. Itt Is kapott jó
vacsorál, de már 300.000 koronái
kért ugyancsak 2 líapra. ( A 2 nap
régen letelt, de a pénzek nem érkeztek
meg. Sőt kiderült, hogy a szélhámos
több embertől is hasonlóképen
csalt kl kisebb nagyobb őszszeget,\'
különféle rokoni kötelékekre
hivatkozva. Végre a kiterjedt atyafiságu
„rokoni" feljelentették a zalaegerszegi
rendörségen. A nyomozás
meg is indult. Kidérűlt, hogy az
álrokonnak Poljánszky István a
neve és tényleg okleveles gazdaliszt,
aki nemrégen Préoáry, Qézi- betédl
(Pestmegye) birtokán volt alkalmazásban.
Onnét- Azonban elbocsátották
csalások miatt. Mivel nincs kizárva,
hogy Poljánszky még . ma is
Zala területén (esetleg á szomszédos
vármegyékben) folytatja Jól jövedelmező
útját, közöljük ismertető jeléi,
amiről a vándor rokon felismerhető.
Mind a tiz ujja elfagyott és ujjai
hegyei duzzadlak, körmei vastagok
és sötétzöldek. .

— Különös tüzeset. Kisbárapátiban
hetekkel ezelőtt suttogtak már
négy ház közeli leégéséről. A négy
ház pünkösdhétfőn éjszálta valóban
kigyulladt. A harangokit félreverték,
a falu népe összeszaladt, de oltani
senki sem sietett s igy a házalt
melléképületeikkel együtt a lángok
martalékává lettek. A károsult négy
gazda kára igen nagy, de biztosítás
utján megtérül.
— Arany karkötőmet a Csengery-
és- Rozgonyi-utcájl; vagy az
Ipartestületnél elvesztettem. Kérem a
becsületes megtalálót jutalom ellenében
a szerkesztőségben leadni
— Vizsgára legalkalmasabb ajándék
fotball, tenhjsüíC, cipő, tornacipő,
céllövő légfegyver, sportáruk
és tornaszerek olcsón kaj)hatók Szabó
Antal sportüzletében.
• Schwarcz Dezső haji
legjobbak.
.\'A

ként legutóbb dicséretére mondtunk,
mindazt ezúttal is teljes egészében
fentartjuk, sőt megtoldjuk Jtét megállapítással:
a Haltyulovagra való
előkészületei nem kis rpéitékben
hátráltatták a Babatündér próbáinak
szorgalmas látogatásában, a másik
pedig, hogy ha nem is részesül
egyéniségének mindenben \'megfelelő
szereposztásban, táncaiba beleviszi
tehetségének egész erejét, amely
szinte szeműnk előtt nemesedik művészi
színvonalra.

\' \' helyen keli még kiemelnünk
Kovács Zsuzsikának jockey-táncát,
Gorove Katót, mint bohóc-babát és
Szabó Babyt, mint japán-babát, akik
piind igen kedvesen mozogtak a
Szinen s diszkrét táncaikért teljes
elismerést érdemelnek.

Az egyes szereplők közül még
meg kell emlékeznünk az angol
lord személyében dr. Tamás Jánosról,
a lady szcmélyesitője: Mágics
Etelkáról, a parasztasszony megszemélyesítőjéről:
Lehoczky Manciről
s a kis parasztlányról Wagner
Zsuzsiról, akik igen sok derült epizóddal
szőtték át szerepüket.

A páros táncok valamennyien
szépen és jól sikerűitek. Nagyon
bájos jelenség volt a magyar-babáknak
kellős táncuk, melyben Kolosváry
Bözsi (leány) és Kovács Bözsi (fiu)
vettek részt. Nemcsak, hogy magyaros
hévvel táncoltak, hanem a második
felvonásban Liszt Ferenc rapszó


.\' diájára való táncukba finom mimikát
is vittek be s főleg az Incselkedő
jelenetben csupa derű, báj és kedvesség
voltak. A legteljesebb dicsé


ret illeti meg őket kiváló játékukért
és táncukért.

Az elismerés hangján kell szólnunk
Falér Gizinek és Martinesevics
Ilonkának rokokóbaba-táncáért is,
akik ennek a romantikus táncnak
egész költészetét megérzékeltették
előadásukkal.

Nem hagyhatjuk továbbá szó nét*
kül a tiroli babák közül O/enbeck
Maridnak és Weber Mancinak táncát,
akik finom lendületükkel juttatták
érvényre táncuknak Jellegét.

A színpad díszleteiről már\' szóltunk.
De szólnunk kell a koszlűmőkről
is, melyek mind Ízlésesek,
stílszerűek és színesek voltak s
mint halljuk, kevésbe is kerüllek.
Az előadás külső effektusai is hatástkeltők
voltak.

A ballelnek második előadása is
a legteljesebb siker jegyében zajlott
le, habar közönség kisebb számban
is volt jelen, mint az első előadáson
s néhol, főleg a tömegjelenetekben,
némi kis széthúzás" is volt tapasztatható.
Az első és második
felvonás közé ékelt Magyar palotást
s Bágyoni (Szabó) Bandinak négertáncát
meg kellett ismételnlök.

Hétfőn délulán a tanulóifjúság
részéie került előadásra a nagysikert
ért ballet. K. B.

A babatündér

A ballet második előadása

Nagykanizsa junius 8
Lapunk vasárnapi számában az


NAPIREND
első előadásról idő és hely hiányában
csak általánosságban írhattunk
s fóleg a szóló-táncokkal foglalkoz-

Junius 0, kedd

hattunk. Második előadása azon-

Római kitollkui: Pr, és P. Proteaténa:

ban alkalmat nyújt nekünk arra,

Félix. Izraelita: Szlvan lió 17.
hogy a többi szereplőkkel is érde-


Nap kel reggel I óra 03 perckor, nyugmük
szerint foglalkozzunk. taik délutin 7 óra 56 perekor.
A szóló-táncosnők közül ezultal A MeteorolOgUl Intézet jelentése aaemég
vissza kell térnünk Pléh Mancira, rinl túlnyomóan tziraz Idd vérható, némi
aki a ballet második előadásán már

hóemclkcdéasel.

sokkal tobb lendületté!\'járta e r a
spanyol láncot, mint az első előadáson
és már több .temperamen


— A polgármester utazása\'köztummal
hevítette át mozdulatait,

bejölt program-változás miatt vasár


mint első alkalommal. Amiket egyéb: 1

napról kedd reggelre maradt el.

— Eberltardt Igazgató Zalaegerszegen.
Eberhardt Béla nagykanizsai\'
reálglmnáziumiigazgatóZalaegerszegen
tartózkodik, hol az érettségi
vizsgálatokon mint érettségi biztos
elnököl.

— Senki sem jelentkezett ievente-
oktatónak. A vármegyei testnevelési
felügyelőség áljai Nagykanizsára
tervbevett levente-oktatói tanfolyamra
ezideig egyetlen jelentkezés
sem történt. Minthogy az iskolán
kívüli testnevelés a mai időkben különös
nemzeti fontossággal bír, felhívjuk
újból mindazokat, kik a levente-
oktatói tisztség betöltésére hajlandóságot
éreznek, jelentkezzenek
Junius 10 ig bezárólag Orbán József
városi nyilvántartónál.

— Tornaverseny. A nagykanizsai
róm. kat. reálgimnázium folyó
hó 12-én, pénteken délután 5 órakor
tartja évi tornaversenyét a Zrínyi
sportpályán. Tribünjegy 10.000, állóhely
5000, diákjegy 2000 korona.
Jegyek előre válthatók a Teutschdrogériábaii.
— A nagykanizsai vásártér áthelyezése.
Évek óta kisértő ügy
Nagykanizsa vásárterének áthelyezése.
Május végén a műszaki hivatal a
megyéhez terjesztette az erre vonatkozó
terveket és műszaki leírásokat.
A megye az iratokat visszaküldte
azzal, hogy fellebbezés nem tőrtént,
az állatorvosi vizsgálat kifogást nem
emelt sem a tervezett elhelyezés,
sem a berendezés ellen, igy tehát a
tervek ellen állategészségügyi szempontból
kifogás nem emelhető. Az
alispán egyúttal engedélyt adott a
dolog sürgőssége miatt a munkálatok
azonnal való foganatba tételére.
— Állatfelhajtásl tilalom. Zalaszentlászló
község vásáraira a hasított
körmű háziállatok felhajtását bclülollák.
— Köztisztasági és közegészségügyi
kihágás. A városi rendőri
büntetőbiró Schmidtechner Oyörgy
köztisztasági vállalkozót 300.000 koronára
büntette, mert a fekáliát nem
a város állal arra kijelölt helyre öntik
ki az ürülék-szállító kocsikból,
hanem azokkal megegyezés szerint
kert-tulajdonosok földjeit trágyázták
meg.\'A jövő héten tárgyalják a másik
közlisztasági vállalkozó hasonló
kihágását.


I&5 junius 9. ZALAI KÖZLÖNY

= Centrál kávéházban fagylalt
és jegeskávé kapható.

mm Schwarcz Dezső cégnél uri
és nói divatárukban legszolidabb kiszolgálás.


— Fölényesen győz minden
versenyben Ftltpp kötöttárugyára
(Szombathely, Széli Kálmán-utca &)
olcsó és jóminőségü áruival. Mulatóba
néhány ár: Selyem mellények
195ezer,selyem iambósapkák I7ezer,
flór urizoknik 29 ezer, fályolharisnyák
38 ezer.

= Mélyen leszállított áron vásárolhat
Szomolinyi Gyulánál.

MOZI

Uránia. Szerda—csütörtök fél 8
és 9, illetve 5, 7 és 9 órakor: Névtelen
vár. Jókat regénye. Világ. Csak
csütörtökön 3, 5, 7 és 9 órakor: Acélparipa.
cowboytörfénel.

\'i^ i . . V .a

SPORTÉLET

Tenniaz-mépkfizés

Nagykanizsa, Junluí 8

Nagy érdeklődés előzte meg a

vasárnapi tennisz-mérközést és el


mondhatjuk, hogy az Igazi sport


esemény is volt, mely szép küzdel


meivel valósággal lebilincselte a m


senyen megjelent válogatott nézt>

közönséget.

A Kaposvári Turul Sport Egylet

2 női és 4 térti versenyzője és ezek

kísérői, vezetőjükkel dr. Polgár Kál


mán ügyészségi alelnökkel reggel 9

órakor érkeztek meg autón, majd

azonnal a Zrínyi Torna Egylet te


lepére vonultak. Kölcsönös Ismer


kedés után megállapították a mér


kőzések sorrendjét és a verseny ezzel

kezáetét Is vette. Először a férfi

egyes és női egyes játékok lettek

lebonyolítva. A kanizsaiak kissé bi


zonytalanul kezdik és láthatóan ide


gesen fogadják a kaposvári verseny


zők nyugodt, biztosan helyezett lab


dáit, de csakhamar belejönnek és

ütéseikkel ugyancsak próbára teszik

ellenfeleik tudását. A kaposváriakon

az egész idő alatt meglátszott az

állandó tréning hatása, a versenye


ken szerzett nagy nitin és kitűnő

összetanultságukkal,ambi<Tiózus, álló


képes játékukkal kitűnő példát ma


tattak a mieinknek. A Zrínyi ver


senyzői méltó ellenfeleknek bizonyul


tak, akik meglepően szépen játszottak

és különösen adogatásukkal, erős

labdáikkal érték el, hogy a kapos


váriak sokszor csak hosszú, heves

küzdelem után tudták gémjeiket meg


szerezni, amiben természetesen a

változó sportszerencse is szerepet

játszott. Már a pontszám: 7:4 Ka


posvár javára is mutatja, hogy a

kanizsai csapat tudása a legszebb

remé.iyre jogosít s az országos vi


solta ki. Az NTE és a Zrinyi TE

szonylatban is oly kitűnő kaposvári

minden előkészületei megtett már

versenyzőkkel szemben igazán ko


mérkőzésre, a kanizsai válogatott

moly eredmény.

összeáltitása pedig a csülörtöki SzSE

tudásuk legjavát nyújtották és számos
labdájukkal a fellépésükben
rendkívül szimpatikus kaposváriak
elismerését is kivívták. A férfiak közül
Balla és Pogány tűntek kL A
verseny legszebb mérkőzése volt a
Balta—őr. Halszer férfi egyes meccs,
melyet feszült figyelemmel néztek a
versenyzők, a nézőközönség pedig
nem egyszer tapssal jutalmazott. A
két játékos egyforma erőnek bizonyult,
de dr. Hatszer, kiismervén
partnere labdáit határozottan kezdett
fölénybe jutni, mikor Balta a pályán
véletlenül megcsúszott, elesett és
lába bokában oly erősen megrándult,
hogy a játszma befejezéséről
le kellett mondania; ekkor 10:10-re
állottak, a megkezdett 11. gém 2:0
volt dr. Haiszer javára. Délután a

páros versenyek kerüllek sorra; kár,
hogy a ijpgy szél erősen befolyásolta
a Játék menetét.

A verseny kitűnő rendezése a
Zrínyi Torna Egylet hozzáértő, agilis
vezetőségének az érdeme és minden
dicséretet megérdemel a nagyszerű
tennisztelep is, melyről a kaposváriak
is nagy elismeréssel és kissé irigykedve
nyilatkoztak.

Részletes eredmény: Férfi egyes.
Bírák -. Záborszky Zollán és Asztalos
alezredes. Vitéz Csikós—Tevely
6:2, 6:2; dr. Makó—Pogány 2:6,
6:2, 3:6; Slavik—Sípos 6:3,4:6,
6:1; Tripammerné—Kellauer Klári
0:6, 3:6; Csikósné—Svaslils Virzsl
0 :6, 3 :6. (Női egyes.) Nit páros.
Tripammerné, Csikósné—Kel


lauer, Svaslits 4:6, 1:6. Férfi páros.
Dr. Makó, vitéz Csikós—Sipos,
Csajágy 6:4,7:5 ; dr. Haiszer, Slavik—
Pogány, Tevely 2:6, 5:7 (erós
küzdelem). Vegyes páros. Csikósné,
dr. Haiszer—Kellauer, Tevely 1:6,
0:6; Tripammerné, vitéz Csikós—
Svaslils, Pogány 1:6. 2 :6.

Pontszám 7:4 Kaposvár javára.
-nyll


SzSE—NTE. A Szombathelyi Sport
Egylet urnapl szereplése elé élénk
érdeklődéssel tekintenek sportkörökben.
Az SzSE meg is érdemli
érdeklődési, hisz a nyugati kerület
bajnokságában fej-fej melleit haladt
a SzAK-kal s csak az ettől szenvedett
1:0 arányú minimális vereségével
szorult a második helyre.

Fokozza az érdeklődést az is, hogy
az SzSE volt az egyetlen csapat
nyugati kerületben, melyet az NTE
akkori beosztásában, bármily jő formában
is volt, sohsem tudott legyőzni.


Pécs—Nagykanizsa válogatott
mérkőzés megrendezésére utasította
a kerület a nagykanizsai egyesülc
leket s a mérkőzést vasárnapra,
junius 14-ikérc Nagykanizsára sor


fedezet helyén is biztos Tamás NTE
játéka, a két szélső half helyére
pedig Radics NTE és Hordós Zrínyi
TE aspirálnak. Amennyiben Kohn
az SzSE ellen gyengén játszana,
Hordós lesz a balhalf, ha .pedig
Radics formája nem lesz kielégítő,
ennek helyét Kohn fogja elfoglalni
és Kohn, Tamás, Hordós halfjor áll
ki. Amennyiben azonban az NTE
szélső halijai az SzSE ellen meg
fogják állni helyüket, az egész NTE
halfsor fog a válogatottban játszani,

mert Hordós is nagyon messze van
régi jó formájától és csupán azesetben
volna kívánatos — rutinjára
való tekintettel — az NTE halfsoránik
megbolygatása, ha ennek szélső
halfjai ls gyengén játszanának.

Az Ifjúsági bajnoki mérkőzések
vasárnapi eredményei. Teleki
-Testvériség 4:1 (1:1). Biró:
Schweiger.


Transdanubiá—Turul 2:1 (1:0).
Biró: Kohn.
kerület-Törekvés 11:0 (3:0).
Biró: Wolf.
Jóbarátok—Hungária 1:1 (0:1).
Biró: Waldhauser.


A Nagykanizsai Ifjúsági Labdarugó
Szövetség intéző bizottsága f.
hó 10-én szerdán este 7 órakor a
Transdanubia helyiségében, Zrinyi
Miklós-uica 49. ülést tart. Beidéztetnek
: Punger, Tóber, Ágh a Testvériség
játékosai.


Transdanubia—Zrínyi 2 :2. Vasárnap
tartotta első bemulató mérkőzését
a Transdanubia SE a Zrinyi
TE-vel. Magáról a mérkőzésről megállapíthatjuk,
hogy kevés olyan szép
játékot láttunk a Zrínyi pályán, mint


a vasárnapi volt. A Zrinyi, de a
Transdanubia is arra törekedtek,
különösen az első fél időben, hogy
inkább mlntajátékot mutassanak, mint
goolt érjenek el.

nna i *i v . ^

Ujrafelvétel aTIsza-gylIkosság
ügyében. A Tisza-gyilkosságban elitéit
vádlottak közül Gertler Marcel
ügyében ujrafelvétel indul meg.
Sztanykovszky Tibor, az egyik elitélt
ártatlanságát akarja bizonyítani.

A magyar—cseh kereskedelmi
tárgyalások Prágában folytatódnak.
Remény van arra, hogy még ezévben
kicserélik a sze.-zódéseket. A csehek
jövő évi gabonaszükségletüket Magyarországon
kívánják beszerezni A
Csehországgal folytatott gazdasági
tárgyalások magyar delegátusai báró

Wodianer Rezsó rendkívüli követ,
meghatalmazott miniszter vezetésével
Prágába utaztak.

Két millió Idegen kiutasítása
Romániából. A román kamarában
indítványt terjesztettek elő, hogy az
országban tartózkodó 2 millió idegent,
kik a gazdasági és általános
helyzetet megnehezítik, a kormány
utasítsa ki.

Angol-francia megegyezés
német paktum ügyében. Genfből
jelentik: jólértesűlt angol forrás
megerősíti azokat a híreket, melyek

A kaposváriak közül különösen a —NTE mérkőzés után történik megí tegnap esté óla keringenek s melyek

Pénzéért


joggal a legjobbat követelheti.
Ne tegyen tehát költséges kísérleteket,
hanem
maradjon
meg régi
jelszava mellett:
Én csak
a valódi
„FRANCK"kávé-


CD

X pótlékot

„kávédaráló" védjcgygyel
veszem.

KÖZGAZDASÁG

TŐZSDE

Az irányzat lanyha volt, ami a
tömeges exekuciós eladások hatása
alatt már a nyitási árfolyamokban is#
kifejezésre jutott, amennyiben az öszszcs
értékek a pénteki zárlati nivón
indultak. A tőzsdeidő későbW folyamán
a piacra kerülő áru még lejjebb
nyomta az árszintet, annál is inkább,
mert sem külföldről nem érkeztek
biztató jelentések, sem az interven


ciós bizottság nem lépett közbe.
Végeredményben ax átlagos árnivó
3—5\'Vc-kal esett vissza. Különösen
lanyhák voltak a Oanzpapirok, a
cukor értékek és a biztosítási részvények,
melyek 5—7°/o-ot vesztettek
árfolyamukból. Feltűnő árzuhanást
szenvedett Pannónia biztosító, mely
értékének, negyed részét elvesztette.

A Magyar Nemzeti Bank
hivatalos árfolyamai

Valuták
IXOi Ic.il H«00-»<7Ctt>


A «*!«<••

CM% korow K«SHM

Up M IIUIIW

IIIMIIt

8*rUa i«to i«m

t 70440-> 1130

lltUHl u<m
foKte lr. 14)2 J4M B<l...«l MWX\'St
KoUaaál Irt »U»lMit Kof4iU|i IUÍO IMW

WM IIWOIXXO
»!J4» JU.W-W7WJ
iro-M-í » JO U S
KUJ IWI01O4I 1CWO-71MO
Outf.tcfem. MKM0040 Piri* MII MM
Dia kot. llltO IIXO M p 1116-1117

lliat IM40 IMI4 Mb 117431
Wp btaft UtO JUJ tttlXMilM
Korr4( toe II7»11K0 * 10-ICO 40

kot. II770-1WM I17V) IH44

Zürichi zárlat

PárU 2490—. London 0507 50, Newio«k
51575, BrQucl 2415-, Malland 3052-50.
Holland 20735. Bellin 12280, Wler. 72 70
Sotla 375. Pra\'ga 157/ 50, Budapeal 72-60,
Wtttó 99--. Brtareat 245 —. Belgrád 860 —.

Terménytőzsde

Irányúit ma biráUlgowbb volt. Bura kisebb
mitlékben, rou is tengert cióscbb
minikben drágult. A loígalora Igen axllk
Veretek köxött mozgott.

Btua tlaaav. 76 kg-oi 507 500 510 000, 78
kt-oi 517.500 -520.000, egyéb vld. 76 kR-o«
505.000-307.500.78 kgo» 515.000-517-500,
tou 417.500-422500. u) tenged 315.000—
320.000, takarmány árpa 320.000-330.000,

kölei 270.0c0 280.000, korpa 227.500—
232.500, uib 425000 435 000.

nöl versenyzőket kell kiemelnünk, A csapat már kialakult; az NTE szerint kilátás van arra, hogy a hét

í
í
akik gyönyörű játékukkal mindenben csatársorát balösszekötőben Hodics folyamán megegyezés jön létre Anglia

igazolták az őket megelőző híresz-Zrinyi TE crösili meg. a kapust és és Franciaország között a Németor Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar 6s Köny»


teléseket. A mi nói versenyzőink is bekkeket is az NTE adja, a centcr-szággal kötendő paktum tekintetében.

koruk ed RT. Nagykanizsa


4 1925 junius 3.

ZALAI KÖZLÖNY

Fürsf
József

„Kék csillag" divatáruháza
Nagyl^nizsa

E hét
szenzáciéja 1

Gyapjú delének
métere >


csak

K 45.000

Elegáns grenadin
ruhák


csak

K 165.000

Elegáns libertl ruhák

csak

K 260.000

Dunántul legolcsóbb
bevásárlási forrása !

Apróhirdetések

As tprófclrdrifa dilt 10 nUt 5000 K A clauó i

Kiadta T.iUíabb twtObil m u4 ktt tiúnak uímII-
Utft. Mlndrn lotlbbi nó dlü ttOK A klnMfal

Alj tlfift ItnUníó • i (Mgilmi t<56 bouiuinltUtlk

Szimpla „Petúnia" palántát keresek.
Clm a kiadóban.

Egy ügyes, löbb évi gyakorlattal Iblró
gyore- óm gépírónő állást keies azonnali,
vagy Jullus l-l belépéssel.

Egy kQIÖn bejáratú bútorozott szoba
kUdó. Józtel Í6hcrccg-utca 56 a alatt. Érdeklődni
lehet Sugár-ut 51. 1671

Szarvas szállóban hónapos szobák
kiadók. 1487

4 lóerős gőzlokomobil és 900
Hofherr-cséplö teljesen uj, kedvező
fizetési feltételek mellett eladó. Weleer
Gápgyár Sugár-n. 16. 1539

Ebédlökredeno márványlappaL asztal
és székek eladók Klíály-utca 4. 15/5

Egy komplett ebédlő és tobb bútordarab
külön Is eladó, konybaedény, ágynemű
és (Qggólámpák. Megtekinthető naponkint
2-4-lg délután. Fó-ut 8. u. (Btzát) a
fó-utt részen I. em. ajtó 2. 1673

Divatos kézimunka tanítását, készítését
és montlrozását jutányos áron vállalja
Epsteln Rózsa, Bazár-udvar. 1689

Egy kétajtós ruhaszekréay és egy
kétajtós jégszekrény eladó. Om a kíadóban.
1691

NŐI KALAPOK

nagy választékban

legolcsóbban

im

ROTH LAURA

divattermében

kaphatók. Több, mint 23 éve fennáll
Kazinozy-u. f. (Váioshizpalota).
Legdivatosabb kalapok 80 ezertől
feljebb! Festés és átalakítás a legdivatosabb
formákra saját gyáramban 1
Kalapdfszek nag y választékban 1!

A budapesti tőzsde

Értesités.

záró árfolyamai.

Van szerencsém a m. t. közönséget,
vendégeimet, ismerőseimet

A budapesti tőzsde délután 1 órai

és barátaimat értesíteni, hogy az

záróárfolyamai a kővetkezők:

faipar.

•ktm. U
ADLOl M«L7


Qul.maaa

Mutl

K.O^Wqj.I

Uojd ktak

t.Vaaai

M«LT. HU.

Imperiál

Miuoc K*iaittl (t
UuialL Oh

01. M. k*»k *<iM»r»J
Oi,U HU. StUv6ala

szálloda

lakxnli Kuid

FOMhiltCk. VOct kulof

Kor*. uL J. k.

éttermeit K«»M
«

ICíaiUn

M.-Ct«k Ipar*. AtUolikt

rotplal

Ki. MíUI

és Miiyir-S<n«t tw

KOlP. Mtikot

Virasl bjeüt Vi-.:->!

Mtrcar DUlrt.ut
N»mi. k. 4. lak. Atlímvnul 376

Imperiál Kis-

XMtik. B Tratt tM
Cak •rtjA/ak
DéUakoc 4X1
Cukorlpu ItM

Vezeklőpince

llp.Ntl.oi.\' Oto<tl« U<

Píriro.1 MtJÓk. cukcx ti

éttermét és sörosarnokát

KöbiüT.i r.k. SIBMSIM 1300
(Budapest, VII. Rákóczi-ut 90.) A»Ul Ttk. fclalmitttrtk

.Hoktii

átvettem Haul «U4
és azokat újonnan átalakítva és fénye-RIlA AL BliL
sen berendezve (a pince megnagyobbítva)


r ondirt

Mjgr.-rnscU

megnyitottam.

Szíves támogatásukat kérve, maradok Ok*. VllltivM
mély tisztelettel ContOldU Iní «*<

MkiKiiM Jatl l>»ó O-

BudipttU Alt. ját 10

Mufájit au« tn

BUCSKY

P1/tlrrai-o* Pkflkot U

vendéglős és szakács Vikt&L.

rcíí-<u«Di« Oüajak
Naponta a Halászlét és magyar 7r. OtoaMa Oujlpti ti

élelkülönlegességekel személyesen fózotii Plwc^ p«U. -
Olcsó étla párolta kAiUmrrtck I
A Kfs-Vezcklóbcn Menü 18.000 kor. B*c*.UI I PCti/etl X.

a kész ételekből szabadon választva.

Suatlóc. KteUy *U 75

Caarat po\'j. »0í


Elsőrendő asztali bor 1 Itt. 15.00C K.

Iiliivírl K«t<*T<cb Cofo. —.

Jászberényi urad. kadarka I Ili. 18.000 K. Koká I 8i»«r4nj»fl< «0

K4k Ofet

Tisztelettel kétem a m. L közönsé-OKkvIatt 3ii
get, szíveskedjenek az lmperlál-ét-«tio«li t(

DitscKt

Sltll»4tk

torcm, Imperiál Kis-Vezeklö, ICO

j5t*$a«*4s a

Opera-étterem és Opera Ve-Sf~«rirU»{ 55
zeklőpince étlapárait figyelemmel B"-1 I

E(l»t M-K
Urlíinjl |

UfiluutL —

kísérni. Olcsóságban felülmúlhatatlanok. Laitca t
Minőség és olcsó árban ml vezetünk! N,ö«JAk Taxtll

Atk«at.u«

Jult —

Az Imperiál Kls-éttcrembcn (volt Bar)

rotiio^ uj.

0>«»|«mo*6 97

Buby énekel. PraakMa

Ool/Wcw 01

0<6»at Az Imperiál-szálloda PIDII Pjaiatiptr 1(3

R4>al

a legjobb és legolcsóbb, vidékiek-SltphtatoH
nek találkozóhelyei ujUjatta VORjlpar
l^lta •>
Kosr •ati\'.ű*

m<ut

Hangjegyujdonságok: CUid. CMpo trtkri 40

Dtalo M

Májusi muzsika; Régi jó Budapest; K*UU Maitajrl -

OoatDta.

Tudod-e milyen kár; De maga talán „O"?\' TSíftk 57
Sas Nád harmadik nótáskönyve; Kotkur

KltfaMitk

Stux ur . .. 1

Uk«« tkirojt t0-«

,Halló Amerika\' revil legnagyobb slkeril OhbbI ifri
számai: lat«i(txiia t
Csillogó lámpafény .. .

K
K
rfoa l\'.l
Katóka légy a babám; Keleti éjsuka;

rtmM 155

Baj van nálunk Hawayban. MkUt Blrdl -

VttTlptr B4al 4K

Vtgonjyli BiMtU 348

Kaphatók: PUaa
U

Offid Wi

Corrla lUx 4-7J

FISCHEL FÜLÖP FIAI I\'ipWpu 28

Htsgrtipai XI

papírt rehtxibaji ni SUflUa 55

ZRÍNYI NYOMDAIPAR

ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T.

NAGYKANIZSA, FŐÚT 3.

— Telefonszámok: 78. és 117. —

Készít mindennemű nyomdal munkákat legszebb
és ízléses kivitelben — a legszolidabb árakon

A hadigondozottak részére kifizetett járadékoknak
helyes elszámolása (24776—925. VI. N. M. M.

I. és II. minta), a fogyasztási adófökönyv és beszedési
napljegyzék, valamint mindenféle jegyzői,
községi és iskolai nyomtatványokat raktáron tart
Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a §
„Zalai Közlöny" elmü politikai napilapra 0

WELLS

NAGY VILÁGTÖRTÉNETE


magyarul

Több száz Illusztrációval, tér


kép- és graflkonmelléklettel.

A ma legjelentősebb Irél
alkotása, történelem a XX.
század szemszögéből nézve
a XX. század embere számára.


Világsiker I Az angol és német kiadás
4 millió példányban kelt el. A lexikonalakú,
640 oldalas, egészvászon


kötésű könyv ára 665.000 korona.

Előzetee megrendelés esetén
csak 441.000 K, mely összeg
májtas hótól kexdödöleg havi

63.000 K.ás részletekben
törleszthetö.
Előfizetéseket elfogad lapunk kiadóhivatala
vagy a kiadó (Budapest,
V1L kerület. Ilka-utca 31. szám)

Kérjen ismertefőll

GENIUS KIADÁS

Gyermek nyaraltaié*

Balaton mellett, Máriatelepen.

Elfogadok nyaraltatátra 4 éves kortól
gyermekeket. — Okleveles pedagogusok
vezetésével, állandó gondos lelkiismeretes
felügyelet, szórakoztatás, foglakoztatás,
kllünó ellátás. — Homokos part, fenyves.
Napi teljes ellátás 80.000 korona. Előjegyzések
jullus 15-lg. özv. Regner
j Árpádné Budapest, József-u. 4. III. 16.
délután 2—6-lg. ion

Galgóozy magántanfolyam
Budapest, Mária Terézia-tér S.

Előkészít magánvlzsgára, érettségire
vidékieket Is. = = = = =

Értesités.

Tisztelettel van szerencsém értesíteni
Zalavármegye nagyérdemű közönségét,
ösmerőseimet és barátaimat, hogy
a Budapesten már általuk ösmert és
kedvelt

„IMPERIÁL"


nagyszálloda (Budapest, Rákóczy-ut 90,
a Keleti pályaudvar/ közelében) éttermeit
megvettem s azt ujonan áuüakitva
megnyitottam.

- Módot kívánok nyújtani Zalavármegye
n. é. közőnségéneíc, ösmeróseimnek
és barátaimnak, hogy budapesti
tartózkodásuk alatt régi kedvelt szállodájukban
és vendéglőmben meleg és
kedves otthonra találjanak, miért is a
legmérsékcltebb árakkal, Jó magyaros
konyhával, uradalmi és sajáf termésű
fajboraimmal mindenkori és legteljesebb
bizalmukat továbjbra is kiérdemeljem;.
Délben menü,

a kész ételekből szabadon választhaló

K 18.000.

Naponta d. e. 10 órától csönthus v.
tányérhus veüőscsonttal, pirítóssal

K 15.000.

Naponta a halászlét élőbalakból,
bárkánkból BUCSKY vendéglős és
szakács személyesen főzi.
Minőségben és olcsó árbar. ml vezetünk
I

Hajói evett 4s Iroü, mondj* el Isacrfeelack

Szivcs pártfogásukat kéne, vag>-ok

tisztelettel

BUCSKY

tt Opera étterem <t Veiíklő PIk«

AndrtMjr-ut 25.

Imperiál étterem 4t t Xli Vexakló Pl""

Rtk6czl-ut 90.
lultjíoaott. IC*

Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar é* Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavtz»Jö: Ofenbeck Károlyi

A65. évfolyam, 128. szám Nagykanizsa, 1925 junius 10, szerda Ara 1800 IwrMM
POLITIKAI NAPILAP

M W«döhlv,ui f ö nt 5

Felelős szerkesztő: Kempelen Béla

laUnubic-TeJcloa 73, nyomd* IÍT. Ilin

A KÖZIGAZGATÁS LEÉPÍTÉSE

A Nemzetek Szövetségének
pénzügyi bizottsága többek között
felhívta a magyar kormány
figyelmét a közigazgatási és
bírósági eljárás egyszerűsítésének
fontosságára is, mint amelyek
hivatva vannak arra, hogy
az állami igazgatásban állandó
helyzetet teremtsenek.

E pillanatban nem akarunk
részletekben foglalkozni a közigazgatási
teformtörekvésekkel.
Nem foglalunk állást annak államosítása
mellett vagy ellene sem.
Ami a genfi^ figyelmeztetéssel
kapcsolatban a tollat kezünkbe
adta, az a közigazgatás jelenlegi
helyzetének szövevényessége és
részben ebből a helyzetéből folyó
nehézkessége.

Pedig a közigazgatásnak még
sokkat inkább az élet lüktetéséhez
kell simulnia, mint az igazságszolgáltatásnak.
Olt is lényeges
kellék az eljárásnak gyorsasága,
de a közigazgatásnak
egyenesen legelső követelménye
az azonnali Intézkedés. Ebből a
szükségszerűségből folyik nagy
diszkrecionális jogköre is.

A magyar közigazgatás az

utóbbi, évtizedekben sok min


denféle toldozgatáson és folto


záson ment át. itt-ott javára is

szolgáltak az egyes reformok,

de végeredményében még min


dig nem állithatjuk róla, hogy

feladata magaslatán áll. A köz


igazgatásnak úgynevezett egy


szerűsítése még mindig sokkal

inkább papíron van meg, mint

amennyire gyakorlati megvaló


sítást nyert. Még mindig sok

benne a bürokratizmus s az in


tézkedések körül a nehézkesség

és késedelmesség. Amit egy-két

szóval el lehetne intézni, még

igen sokszor iveket töltenek meg

vele és hónapokig tart az ügyek

elintézése. Egyes szervek tul is

vannak terhelve felelősségteljes

munkával s minden uj törvény

csak ujabb terheket ró a köz

igazgatás funkcionáriusaira.

Itt az ideje tehát, hogy a köz

első sorban kivánnak sürgős
orvoslást.

E tekintetben első helyen áll
a minősítés kérdése. LeheteHen
állapot az, hogy minden közigazgatási
előgyakorlat nélkül
lehessen •alaki szolgabíró s államrendészeti
ténykedést fejthessen
ki egy esetleg 22—23 éves
fiatalember. Második fogyatkozása
a jelenlegi rendszernek, hogy
a központba olyan egyének is
beválaszthatok, kiknek semmiféle
külszolgálatuk sincs s a
falusi életet csak a szobából és
aktákból ismerik.

A gyakorlati közigazgatási
vizsgának a hiánya is érezteti
káros hatását.

A közigazgatás egészen más
rátermettséget követel, mint például
a bírói állás. Sokkal inkább
lüktet benne az élet, mint amabban
s a helyzet felismerésében
s az intézkedés megtételében
sokszor csak pillanatok állanak
rendelkezésére. Gondolkodásra
nincs mindig sok Idő s egy elhirtelenkedett
lépés sokaknak
okozhat helyrehozhatatlan károkat.
Feltalálóképesség, rögtöni
tájékozódótehetség, a körülményeknek
gyors áttekintése s az
intézkedésben határozottság és
a biztonság érzete azok a kellékek,
jnelyek egy jó közigazgatási
tisztviselőt azzá tesznek.

Különösen áll ez a vidéki

közigazgatásra.

Benn a városokban a közigaz


gatásban általában sok maradi


ságot és alakiságot tapasztalunk.

Hiányzik a szolgálatkészség s a

megértés mások ügye és érde


kei iránt is.

Amit el lehetne Intézni egy

kis jóakarattal azonnal, az sok


szor hetekre nyúlik el s temér


dek időpazarlás! és ezzel költ


ségkülönbözetet is eredményez.

A közigazgatás minden más

szervnél közelebb áll a nagy


közönség érdekeihez és szoro


sabb összeköttetésben áll vele

minden más hatósági vagy bíró


szeretet s mindennél előbbre való
kötelességtudás tölti be.

Reformjára nagy szükség van,
mert már-már me\'gfenekllk a
bürokratizmus szövevényeiben
s nem tudja betölteni hivatását.
De megvalósításának aztán olyannak
Is kell lennie, mely nagy
lépéssel viszi majd előre jelentőségét
az állami és társadalmi

A Nemzetek

Wiímtd in: Cu bún M.00C l

Hifoa U n S0.000 I

életre nézve.

Igaza van a Népszövetségnek:
a jó közigazgatás s a jogbiztonság
nagyban vannak hivatva
arra, hogy állandó helyzetet
teremtsenek az országban. Erre
az állandó helyzetre pedig talán
egy országnak sincs oly nagy
szüksége, mint épen szerencsétlen
Hazánknak.

Szövetsége

a termelési HHelért

Bethlen István gróf miniszterelnök a jövő hét közepén
érkezik vissza Genfből — Elrendelték a Somogyi-jSaosóügy
revízióját — A nemzetgyűlés mai ölése — Cegléd
hűségnyilatkozata a kormányzó mellett — A kormány
közmunka-akoiója

Budapest, ]unlus 9
Tizenegy órakor nyitotta meg a
nemzetgyűlés ülését Scitovszky Béla
elnök! A válaszlóíogl javaslathoz elsőnek
Strausz István szólalt fel.
A belügyminiszter úrra — akinek
zsenialitását gyermekkorától ismerem

— ezt a törvényt ráoktrojálták.
Propper Sándor: Azóta visszafejlődött
I
Strausz István: Azt "nem lehet
mondani, tisztelt képviselő ur. Legyünk
tárgyilagosak, a belügyminiszter
ur a maga mentalitásában abban
a székben, azon a helyen teljesen
megfelel. Ezt a törvényt az egész
kormányra, az egész nemzetgyűlésre
rcáoktrojálták. Kifogásolja, hogy az
összeférhetetlenségi ügyeket nem a
közigazgatási bírósághoz teszik át,
hanem a pártbiróság intézi a javaslat
szerint az ügyeket. Részletesen
bírálja ezután a javaslat többi intézkedéseit.
Nem látja a javaslat által
a választójog kérdésének helyes megoldását
és a javaslatot nem fogadja cl.

Györki Imre di.: A javaslat szerinte
az osztályuralom fenntartását
célozza. A választói jog nem letjet
kegyadományozás, mert csakis széles
választójoggal tud a kormányzat
is megbirkózni a reá váró feladatokkal.


. A javaslat egyes szakaszait veszi
azután bírálat alá.
Csak a titkos választás tudja az
ország igazi akaratát visszatükrözni

hozták be. A törvényjavaslatot általános
tárgyalás alapjául sem fogadja
el.

Az elnök felszólítja a jegyzőt, hívja
fel a következő szónokot. A jegyző
jelenti, hogy senki sincs feliratkozva.

Szabó Imre -feláll és szót kér. Áz
elnök megadja a szót, de Szabó
beszéde megkezdése előtt a tanácskozóképesség
megállapítását kéri.

Az elnök megállapítja, hogy a Ház
nem tanácskozóképes, mire az ülést
felfüggesztik.

Háromnegyedhárom után nyitja
meg az elnök újból az ülést.

Szabó Imre szól a választójogi
javaslathoz. Ugy látja, hogy a kormányban
és az cgységcspártban a
legkisebb hajlandóság sincs arra,
hogy a törvényjavaslat rendelkezéseit
módosítsák. Ezért nem fogadhatja el
a javaslatot.

Nagy Vince az általános titkos vá


lasztójog híve. A javaslatot nem fo


gadja el.

Fábián Béla: Független exiszten


ciákból álló nemzetgyűlésre van szük


ség. A javaslatot nem fogadja el.

Fábián beszéde közben Szilágyi

Lajos átnyújtja az ellenzéknek zárt

ülést kérő ivét.

Elnök az ülést megszakítja. Peyer

Károlyt és Propper Sándort a teg


napi ülésből kifolyólag utólag rendre


utasítja. Nagy Vincét a Ház men


telmi bizottság elé utasítja.

Az inditványkönyvbe Petdl Gyula

Igazgatásnak leépítése valóban sági szervnél. De csak ugy fe-s ezért nem fogadja cl Ernszt Sán-jegyzett be indítványt az államfői
kezdetét vegye. A részletekkel lelhet meg magasztosabb, nép-dor javaslatát. hatalom gyakorlásának ideiglenes
nem foglalkozhatunk; eleget te boldogító és egyre-másra állit-Az ajánlások ellen foglal állást, rendezéséről szóló 1920. évi I. t. c.
sziink kötelességünknek, ha csak hatjuk, hogy nemzetvagyonosiló majd részletesen foglalkozik a kép-módosítása tárgyában. Az indítványt
reá mutatunk azokra a legszembe-hivatásának is, ha egyedeit hu-viselői eskü kérdésével. Hogy ezt kinyomatják s anpak jdején napiötlőbb
fogyatkozásaira, melyek mánus érzés, meleg emberbaráti kizárólag a szociáldemokraták ellen rendre hozzák.


_» ,

Elnök jelenti, hogy 30 képviselő

zárt ülést kér, amit a Ház el is ren


del. A zárt Ölés egynegyed 7 órakor

kezdődött és fél 10 órakor ért véget.

A nemzetgyűlés holnap nem tart

ülést, holnapulán pedig az ünnep

miatt szünetelnek a tanácskozások.

Az elnökség ma napirendi Javaslatá


ban azt indítványozza, hogy a Ház

pénteken tartsa legközelebbi ülését.

Ezen a héten szombaton is lesz ülés

és ezzel alkalmat adnak a képvise


lőknek, bogy az interpelláció jogá


val éljenek.

Bethlen István gróf hazajövetele

Mint értesülünk, Belhlen István
gróf miniszterelnök a jövő hét közepén
érkezik vissza Oenfből Budapestre.


A Somogyi-Bacsó Ogy

Vass József miniszterelnökhelyettes
elrendelte a Somogyi-Bacsó ügyben
a revízió felvételét.

Cegléd hűségnyilatkozata

Azokkal a támadásokkal kapcsolatban,
amelyek az elmúlt időkben
a Beniczky üggyel összefüggően a
kormányzó személye ellen elhangoztak,
Cegléd város képviselőtestülete
volt az első, amely .energikusan állási
foglalt a támadásokkal szemben
és erősen tűntetett a kormányzó
személye mellett. A város képviselőtestülete
legújabban tartott közgyűlésén
egyhangúlag kimondta, hogy
Cegléd város becsületbeli kötelességének
tekinti a kormányzó ellen
Intézett támadások megbélyegzését,
ragaszkodását és alattvalói hűségét
lejezte ki a kormányzó iránt és erről
küldöttségileg értesítette öt. Egyúttal
fogadalmat tett a közgyűlés, hogy
Horthy Miklós nemzetépítő és nemzetmentő
munkájában mindenkor
támogatja és ha kell vére hullásával
Is megvédelmezi mindenkivel szem


ben.

A bün virága .. .

Irta: kSzépgulictl Péczely UíjI ó (4)

A csüggedő török sereg erre uj

erőre kap. De mint förgeteg, a bal


szárny felől, egy kis magyar csapat

Ali basa és környezetére csap. A

csapatot Duruzslay Dénes és Oergely

vezeti s összecsapva csattog és szik


rázik a kard. Iszonyú kavarodás,

küzdelem és a két Duruzslay testvér

a küzdőtéren halva marad.

A török sereg erre megszalad.

Ráborult a földre az éj és a csil


lagos ég a kél Duruzslay magyar

vitézért harmatkönnyeket hullat. Két

nemes honfi sziv nem dobog többé,

lelkük pedig az örökkévalóság utján

a magyarok Istene felé tart. Testük

jeltelen közös sírban porlad, s mint

akinek hozzá jussa van, várják a

föltámadást az örök életre.

Másnap futótűzként terjed cl a

hir a magyar seregben, hogy meg


érkezett az erősítés: nyolcezer ma


gyar vitéz. Ezek között volt Duruzs


lay Bálint is. Ez örömhírre és a

tegnapi török vereségre a harcikedv

föllobbant. Este a kigyúlt őrtüzek

mellett dal és vigalom hangja hal


latszott Ádám, a hü cseléd, nyárson

ürüt sülölt s várt jó gazdáira. Ló


dobogás hallatszott. Ádám visszané


zett. Duruzslay Bálint és Ábris ál


lottak előtte. .Jó estét I" — köszönté

ZALAI

A Nemzetek Szövetsége

• termelési hitelért
Genfből Jelenlik: A Nemzetek

Szövetségének tanácsa ma jóváhagyta

a Magyarország és Ausztria ügyében

kiküldött tanácskozó bizottság hatá


rozatait, amelyeknek tartalma lénye


gében már a tegnapi eredményből

ismert. A tanácsnak a magyarországi

szanálási mü tekintetében hozott

döntése megállapítja, hogy a végre


hajtott adózási rendelkezések követ


keztében a magyar államháztartás

első zárszámadása 1925. julius l-én

az eredetileg megállapított 100 millió
aranykorona deficit helyett tekintélyes
feleslegel tünlel fel és hogy az 1926.
évi költségelőirányzat ugyancsak
egyensúlyban van. A határozat a
többiekben azt a reményét fejezi ki,
hogy Magyarországnak és a többi
érdekelt államoknak fáradozása a
kereskedelmi szerződések és a kiés
beviteli korlátozások megszüntetése
érdekében további előrehaladási
sikerült elémi. A Nemzetek Szövetsége
tanácsa végül állást foglal a
további tisztviselői létszámcsökkentés

és azzal egyidejűleg a tisztviselői
fizetések felemelése melleit és azt
óhajtja, hogy a szanálási kölcsön
még hátra lévő részéből nyújtsanak
hitelt termelési célokra. Az első szanálási
évek tapasztalatai már magukbavéve
alapot nyújtanak arra a
reményre, hogy a szanálás müvét
szerencsésen végre lehet hajtani.

Miután a Népszövetség hozzájárult
a kormány beruházási programjához,
.Az Est" értesülése szerint a minisztériumokban
sürgős munka Indul
meg a beruházások előkészítésére.
Elsősorban a magyar állam igen
nagyarányú lakásépítést akcióba kezd
és igen jelentős összegeket szán a
közutak rendbehozására. A 30 milliós
közmunka azért Is jó hatású lesz a

a \'meglepődött Ádámot Duruzslay
Bálint. .Mivel foglalkozol hűségei
cselédem ?•

— Gazdáimat várom, nyáreon sült
ürühussal s egri bikavérrel.
— Azokat pedig hiába várod, ók
már ott fönn, az Ür asztalánál vacsorálnak.
A tegnapi ütközetben a
hazáért meghaltak.
Midőn ezt Bálint Ádámnak megmondta,
mindhármuknak szemébe a
fájdalom könnyei tolullak.

— Szedd tehát össze sátorfádat s
eljössz velem. Ami pedig bátyáim
halálát illeti, azt én a törökön megbosszulom
I
Ugy is lett! Bálint és a magyar
sereg csodákat műveli. A lörök hullák
garmadája feküdt a harciéren.
Köpnli Mohamed hódító serege
pedig nagyrészben tönkrement és
Temesvár falai alá menekült.

Ez alatt folyl Erdélyben az erőket
szétforgácsoló testvérharc II. Rákóczi
György Erdély fejedelemségéért küzdött
a , törők porta állal elismert
Barcsay Ákos ellen s Barcsayt hadával
elűzte. Midőn ezt a török sereg
parancsnoka meghallotta, egy hatalmas
sereget II. Rákóczi György ellen
küldölt és Rákóczi seregéi Gyulánál
tönkretette; ez ütközetben maga II.
Rákóczi György is elesett.

KÖZLÖNY

gazdasági helyzetre, mert ezzel a
pénz belekerül az üzleti életbe és
mindenképen enyhlleni fogja a pénzhiányt.


Az adóterhek csökkenése
következik

Genfből jelentik: A Nemzetek
Szövetsége mai nyilvános ülésén a
napirend első ponlja Magyarország
szanálása volt. Az olasz delegátus
elfogadta a magyar bizottság határozatát
i bejelentette, hogy a márciusi
ülés folyamán kért felvilágosításokra
Bethlen István gróf miniszterelnök
és J. Smtth népszövetségi
főbiztos kimerítő választ adtak. A
román deicgálus előadta, hogy
Chamberlain és Smith kijelentései
ulán elfogadja a javaslatot. Ugyan-
Ilyen értelemben szólalt fel a csehszlovák
delegátus Is. Ezek ulán j.

Smlth vázolta a szanálás eredményeit,
a költségvetés helyreállt egyensúlyát,
a háztartás deficitjének megszűnéséi.
Jelentette, hogy az adófts a legmagasabb
fokon áll; fejenként 75 aranykorona
adóteher esik a magyar polgárokra.
Ezek után már csak a

terhek csökkentésével kell számolni.

Kijelentette, hogy a magyar pénzügyi
ujjáépilés a legjobb uton halad.
Ezután báró Korányi Frigyes fejezte
ki köszönetét a Nemzetek Szövetsége
tanácsának és J. Smith főbiztosnak.

Anglia rokonszenve Magyarország
Iránt

Bécsből jelenük: A Wiener Allgemeine
Zeitung írja: A Nemzetek
Szövetsége ülései alkalmával a magyar
delegáció teljes sikerről számolhat
be. Általában feltűnést kellett
Chamberlain Magyarország iránt
tanúsított jóakaratú állásfoglalása.
Diplomáciai körökben ugyancsak
élénk feltűnést okozott Angolországnak
Magyarország iránt tanúsított
fokozott érdeklődése és a delegátusok
egységes Jóváhagyó állásfoglalása.

Ezzel a ténnyel megnyílt a kapu
Nagyvárad félé, míg végre, a most
már egyesült törökhaderő 1660-ban
Váradot Is elfoglalta.

A lelkes magyar sereg szétfoszlott
és saját hazájában vert ebként bujdosott.
Megkezdődött az üldöztetés,
a hadisarcolás és a rabláncrafűzés
s még egy átkos bün: az árulás.
Sokan sajál bőrűket mások beárulásával
mentették. Talpnyalók serege
velte körül Ali basát s elárultak
teslvért, hazafii, apát, anyát és
hazát 1

Szivemben keserűség támad, mi-
dőn látom és tapasztalom, hogy 260
év multán a magyarok még mindig
e régi átkos nótát fújják, az ősi
erényt azonban elhagyják.

E gazvirágok révén tudták meg,
hogy a hazáért küzdött s vérzett a
három Duruzslay testvér. Kettővel,
Dénes és Gergellyel, le nem számolhattak,
mert azok meghallak, de
Bálintot halálra keresték. Keresték,
de meg nem Utálták. Ó bujdosó s
hontalan lett saját hazájában. Helyette
a préda had hitvesére tör. Rabláncra
fűzték s elvitték messze oda, ahol
az állatember a női becsületre tör.
Konstanliiiápolyba került s rabszolganő
lelt egy basa udvarában.
Kegyeket kellett hajhásznia, de egyelőre
védelmet nyújtott neki méhének
áldott állapota.

1925 junius 10

BELFÖLDI HÍREK


Jóváhagyták Beniczky letartóz,
tatását Felfolyamodás fblylán hétfőn
tárgyalta a vádtanács Beniczky
Ödön előzetes letartóztatását, melyet
jóváhagyott. A védők a Táblához
ujabb felfolyamodást jelentettek be.

A sátoraljaújhelyi tűzvész 30
házat pusztított el. A kár 3—4 milliárd.
A 40 hajléktalan családot a
hatóságok elhelyezték a gimnáziumban
és egyéb szükséglakásokban. A
tüzet egy kéményen kipattant szikrából
keletkezett tetőtüz okozta. A
károsultak megsegítésére társadalmi
akció indult. A belügyminisztertől 50
millió korona gyorssegélyt kértek.

A tabl mandátum jelöltjei. Tegnap
volt Tabon a Jelölő értekezlet,
amelynek döntése szerint Kálmán
Jenő dr. tabl ügyvéd lelt az egységespárl
hivalalos jelöltje. A keresztény
ellenzék is állit jelöltet a tahi
kerületben Turcsdnyl Egon személyében.


Ellentétek az ÉME és Prónay
között Az ÉME a Benlczky-üggyel
kapcsolatban részt óhajt venni a kormányzó
melletti tüntetésekben. Prónay
Pál az egyesület alelnöke kijelentette,
hogy ez elveivel ellenkezik
s ha mégis megtörténik, lemond
tisztségéről. Az ÉME vezetősége ennek
ellenére a tüntetésben való részvétel
mellett döntött. Most a csütörtöki
választmányi ülésen dói el,
hogy Prónay és hivei megmaradtuk-*
az egyesületben.

Pestvármegye tüntetése a kormányzó
mellett. Pest-Pllis-Solt-
Kiskun vármegye törvényhatósága
ma délelőtt dr. Preszly Elemét főispán
elnökletével közgyűlést tartott,
amelyen a törvényhatósági bizottsági
tagok rendkívüli nagy számmal
vettek részi

E rabságban szülte meg Vica darócágyon
Duruzslay Bálint fiivadékát,
a janicsárnak szánt kis, nemes
magyar sarját.

A lelket s szivet fölemésztő mélységes
bánatban a jó lelkek mellé
rendesen odaszegődik segítő s vigasztaló
társul az Isten gondviselő
keze. Ez történt Vicával, Duruzskl?
Bálintnéval is.

Hazától, hitvesétől, szeretteitől elszakítva,
rabszolgaságra hurcolva,
magára hagyatva elviselhet-e ennyi
kint egy emberi sziv ? Bizony nem I
Ha Isten lelkének fényessége: a hit.
az ember lelkébe, szivébe be nem
világítana I Amely szívbe ez beköltözik,
ott nyomban megfogamzik és
születik a hit édes gyermeke: a remény
s ennek sugara fájdalmat
enyhít, a bánat sötétségét oszlatja
és a kétségbeesést szclid megnyugvás!
kölcsönző bizakodássá varázsolja
át.

Vica lelkének erős váravqlt a hit,
sugár benne a remény s megtestesült
szereiét a rabságban szüleiéit
s rabságot anyjával megosztó kicsi
gyermeke. E szentháromság halalma
adott erőtt Duruzslay Bálint hitvesének
is a hosszú rabság elviselésére,
ahol keserű rabkenyér és édes
gyermeki csók volt a tápláléka.

(Folyt, köv.) •


1925 junius 10. ZALAI KÖZLÖNY a _

A közgyűlés felállva egyhangú
lelkesedéssel és a kormányzói éltetve
fogad fa el a következő határozati
javaslatot:

Pestvármegye törvényhatósági bizottsága
hazafias fájdalommal és mély
megbotránkozással látja a^ország
rendje, belső békéje ellen nap-nap
után intézett támadásokat s nem
tudja kellőképen elitélni azt a vakmerőséget,
hogy ezen támadásokba
az ország szeretett és nagyrabecsült
kormányzójának személyét is belevonni
merészkednek.

Amidőn a vármegye törvényhatósági
bizottsága Horthy Miklós kormányzó
ur őfőméltósága iránti hódolatát,
szeretetét, hűséges ragaszkodását
nyilvánítja, egyben felkéri a

m. kir. kormányt, hogy törvényes
hatáskörében tegyen meg mindent
az ország rendjének, belső békéjének
biztosítása érdekében.
A pécsi egyetem uj rektora. A
pécsi Erzsébet-egyetem rector magnificusává
az uj tanulmányi évre tíakay
Lajos dr. egyetemi tanárt, a pécsi
sebészeli klinika vezetőjét választották
meg.

Fővárosi bizottsági tagok kinevezése.
Ma érkezik meg busz székesfővárosi
törvényhatósági bizottsági
tagnak kormányzói kinevezése.

ósz előtt nem jelenik meg a
rádiórendelet A kereskedelemügyi
miniszter mint ismeretes, rendeletben
intézkedett arról is, hogy minden
egyes rádióállomást be kell jelenteni
az illetékes hatóságoknak,
amely azután engedélyt adhat a
rádióálomás működésére. A rendelet
dacára azonban mégis rendkivűl
méretekben elszaporodtak a rádióállomások
s egyre többen használták
a rádiót. Az érdekképviseletek, valamint
a rádió-amatőrök sürgetésére
illetékes helyen tervbe vették azután
hogy véglegesen rendezik a rádió
ügyét 8 az erre vonatkozó rendelet
elkészítéséhez hozzá is fogtak. A
rendelet végleges elkészítését egy
ankét előzte meg, amelyre valamennyi
érdekképviselet meghívást
kapott, kifejtve a kfcszülő rendelettervezettel
szembeni álláspontját, leszögezve
a maga kívánságait s javaslatait.
Az értekezlet után csakhamar
elkészült a rendelet, amely részletesen
szabályozza a koncessió megadását
a rádió felállításának lehetőségeit.
Mint hírlik, a kereskedelemügyi
minisztérium rendeletében a
magyar királyi pósta és távírda igazgatóságára
ruházza a koncenssziók
megadásának jogát. Ha tehát a rendelet
megjelenik, csak pósta engedelmével
szabad a rádió álomásoknak
működni. A rendelet azonban
máig sem jelent meg, s előreláthatóan
az őszi hónapok előtt nem i$
igen fog megjelenni.

Hirdessen


„Zalai Közlönyében.

Ipartestületi nagygyűlés


Az iparosok és kereskedők sérelmeik
orvoslását s a közmunkák
megindítását követelik

Budapest, Junlui 9

Junius 17-én az egész országban
azonos formaságok és ünnepélyes
külsőségek között az ország valamennyi
ipartestülete nagygyűlést tart,

amelyen orvoslást kérnek az évek
óta felgyülemlett sérelmeikre, azonos
szövegű határozati javaslatban követelik
az iparosság teljes összeroppanásának
meggátlását, az iparosság
jogos kérelmeinek immár halaszthatatlan
teljesítését és ezzel együtt a
nemzet e tekintélyes adózó rétegének
olyan helyzetbe való juttatását,
hogy eleget tehessen a részéről az
ország érdekében megkövetelt teljesítményeknek.


Az egész országban mindenütt

egyformán pontosan junius 17-én

délelőtt 10 órakor kezdődő ipartes


tületi nagygyűléseken az építkezések

és közmunkák azonnal való meg


indítása, az építkezések elősegítése,

a közterhek elviselhetőbbé tétele, a

hitelkérdés megoldása, a baleset


biztosítási és betegsegélyezési sérel


mek orvoslása, a jogosulatlan ipar


űzés meggátlása és a hatósági üze


mek megszüntetése, illetve korlá


tozása szerepel.

A nagygyűlésekre mindenütt meg


hívják a hatóságok fejeit, a főispánt,

alispánt, polgármestert, főszolga


bírót stb., valamint a kerületbeli

nemzetgyűlési képviselőket is. A tűn


tető gyűlésekbe bevonják a keres


kedőket is és az elfogadandó hatá


rozati javaslatok egy-egy példányát

nyomban eljutlattatják Bethfen István

gróf miniszterelnökhöz a kereske


delemügyi és a pénzügyminiszter


hez is.

A kiskanizsai elemi
iskola tornavizsgája

Nagykanizsa, junius 9

Vasárnap délután tartotta meg a
kiskanizsai elemi iskola tornavizsgáját.
Szintere az iskola előtti tér volt,
melyet köröskörül sűrű sorokban
lepett el a közönség, mig a hivatalos
személyiségek az. iskolaépület
tornáca alatt hosszú széksorokban
helyezkedtek el. Olt voltak a város
képviseletében dr. Kaufman Lajos
városi jegyző, az iskolagondnokság
részéről annak elnöke, dr. Hajdú
Gyula, a plébánia részéről dr. Vargha

P. Theodorik és P. Alajos kiskanizsai
lelkész, a teljes tantestület és
még igen sokan Nagykanizsáról is.
Az ünnepélyt zárt sorokban történt
felvonulás vezette be. Utána a
leányok, majd pedig a fiuknak szabadgyakorlatai
következtek. Ezek a
gyakorlatok élénk feltűnést keltettek
szabatos pontosságukkal és szabályos
testtartásukkal. A 30-40-60
méteres síkfutásban győztesek lettek:

30 m. I. oszt. első lett Nagy Oyörgy

(6.2 másodperc); 40 m. 11. oszt.
első Horváth Oyörgy (7.1 mp.); 40
m. III. oszt. első Ddvldovics József
(7.8 mp.); 60 m. IV./a oszt. első
Kovács József (10.1 mp.); 60 m.
IV./b oszt. első Ziegler Antal (10
mp.); 60 m. V./a oszt. első Sdrecz
Ferenc (9.1 mp.); 60 m. V./b oszt.
első Anek Ferenc (9.2 mp.); 60 m.
VI. oszt. első Tiszai Ferenc (8.3
mp.). Az iskola legjobb futója Tiszai
Ferenc.
A sulydobáson első lett 2.5 kg.
golyóval Kálovics István (V. oszt.

8.15. m.); második 3 kg. golyóval
Tiszai Ferenc (IV. oszt. 6.75 m.).
A távolugrásban első lett id. Lengyel
József (VI. oszt. 3.62 m.); második
Polanecz József (VI. oszt.

3.53 m.).
Élénk mozzanat volt a birkózás s.

a kötélhúzás; nagyon szépen sike


rült a leányokkal való gulaalakitás s

ugyanaz a fiukkal is.

Az ünnepélyt a Himnusz hangjai

zárták be, mely után dr. Hajdú

Oyula elnök intézett beszédet a ta


nítósághoz s az ifjúsághoz.

A kiosztott dijakat a kereskedők

és iparosok adták össze. Értékük

meghaladta a 3 millió koronát.

Azzal a megnyugtató érzéssel hagy


tuk el a tornavizsga szinterét, hogy

az olyan iskola, melyben ily testi

nevelés folyik, feladata magaslatán

áll s tanítói kara a legnagyobb oda


adással végzi teendőit a nemzet

testi és szellemi erejének kifejlesz


tése érdekében. „

öreg keszthelyi
gazdászok 40 éves
találkozója

Keszthely, junius 9

A 40 évvel ezelőtt végzett gazdászok
e hó 7-én tartottak találkozót
Keszthelyen, amelyen 21-en jelentek
meg és pedig: Regensperger János
jószágfelügyelő (Vasvár), Boár Jenő
ny. intéző (Székesfehérvár), Tonay
Lajos jószágfelügyelő (Pécs), Garay
Béla jószágigazgató (Oeszjj), Heffter
Ferenc tiszttartó (Tűrje), Krommer
Oyula földbirtokos (Alap), Kummer
Mihály főpénztáros (Keszthely), Mihdlyfy
Károly jószágigazgató (Veszprém),
Ldszlóf/y Gusztáv földbirtokos
(Rákosszentmihály), Tornátzky
Kálmán ny. szőlészeti és borászati
felügyelő (Veszprém), Vehrmann Oéza
székesfővárosi közélelmezési tanácsos
(Budapest), Salgó Gábor kereskedő
(Balassagyarmat), Dezsényl Béla áll.
kertészeti tanintézeti főigazgató (Budapest),
Johannidesz Oéza jószágfelügyelő
(Dunaszekcső), Kollár István
jószágigazgató (Oyőr), Pretten


hof/er Jenő intéző (Lébény-Mosonszentmiklós),
Ráth Ferenc jószágbérlő
(Tarád), Szetess János főszámvevő
(Keszthely), VrJosfalvy Ernő
számtartó (Keszthely). Tanáraik közül
megjelentek : Czajlik István volt
akad. intéző, ny. földmivesiskolai
igazgató és Jahm József orsz. fővegyész.


Az öreg gazdászok 6-án este résztvettek
a jelenlegi gazdászok Jókaiünnepélyén.
Ekkor kezdődött az
ujraismerkedés.

Másnap reggel 8 órakor Ste/alcs
Aladár apátplébános ünnepélyes Te
Deumot tartott, melyen résztvettek a
jelenlegi gazdászok és a tanári kar is.

Mise után az akadémia Aulájában
tisztelegtek Sztankovlcs János igazgatónál
és beírták nevüket a vendégkönyvbe,
majd a tornaterembe vonultak.
A Praxi-banda eljátszotta a
Hiszekegyet. Mlhólyfy Károly v. ifjúsági
jegyző üdvözölte a megjelenteket


Sztankovlcs János min. tan., az

akadémia igazgatója elővette a régi

anyakönyveket, felolvasta az egykori

tanárok névsorát, majd a hagyomá


nyokhoz hiven „katalógust" olvasott.

Vitéz Csák László II. éves akad.

hallgató a mostani hallgatóság ne


vében üdvözölte a veterán praxikat.

Dezsényl Béla főigazgató felelt a

megható szavakra. Heffler István is

buzdító szavakat intézett a fiatalság


hoz. Ezután felállással rótták le ke


gyeletüket a holtak iránt. Dezsényl

Béla 5 év múlva uj találkozót indít


ványozott

Sztankovlcs János igazgató indít


ványt tett, hogy mindhárom akadémia

hallgatói szerezzenek egy vándor

serleget s minden évben egy roás

akadémián pünkösdkor vagy ilyen

találkozó alkalmával a\' szónok e ser


leggel a kézben figyelmeztesse a

mindenkori ifjúságot az átkos trianoni

békére és buzdítsa, hogy törekedjék

Nagy-Magyarország feltámadásáig,

akkor pedig falaztassék be valame


lyik akadémián. Az indítványt nagy

tetszéssel fogadták azzal a módosí


tással, hogy a serleget a keszthelyi

akadémia csináltassa meg, „Oeorgi


con" legyen a neve s az ország ösz


szes volt gazdászai hivassanak fel

adakozásra. A gyűjtést a Jelenvoltak

azonnal megkezdték. Befejezésül a

praxi-banda eljátszotta a Himnuszt

Ezután a társaság a régi sörkertbe
vonult, majd az „Amazon"-szállodában
díszebéd volt. Délután Reischi
Richárd nemzetgyűlési képviselő és
Reischi Imre városbíró Hévízen látták
vendégül az öreg praxikat.

Szemere Miklós végrendelete
a kurla előtt. Ismeretes, hogy
Szemere Miklós 5 milliárd értékű
vagyonát Szemere Oáspár kiskorú
fiára, Istvánra hagyta. A végrendelet
miatt az oldalági rokonok pert indítottak
a 18 éves Szemere István
ellen. Kérték a törvényszéket, hogy
alaki okok miatt semmisíts; meg
Szemere Miklós végrendeletét. —
A budapesti polgári törvényszék
annak idején megsemmisítette a végrendelet.
Fellebbezés folytán a királyi
ítélőtábla elé került az ügy. A
tábla megváltoztatta a törvényszék
határozatát, kimondotta, hogy Szemere
Miklós végrendelete szabályszerű
körülmények között jött létre.
A királyi kúriánál tegnapra tűzték ki
a tárgyalást, mely déli fél 1 órakor
fejeződött be. Fél 3 órakor hirdették
ki az Ítéletet, mely az óriási vagyont
a kiskorú Szemere István jogos örökének
mondta ki. A felpereseket
200 millió korona megfizetésére
itélte.


ZALAI KOZLONT 1925 junius 10.

Kérem Jelen soraim szíves köz-— Jóváhagyott alapszabályok.
A Hajdú—Drozdy zétételét és maradiam A belügyminiszter Jóváhagyta a Nagy-

NAPI HIRiK

rágalmazás! pör teljes tisztelettel kanizsai Első Temetkezési Egylet

Nagykanlzta, junlui 9
A mai postával vettük a következő
levelet:

Tekintetes
Kempelen Béla urnák, a Zalai Közlöny
felelős szerkesztője
Helyben.

A Zalai Közlöny folyó hő 5-ikí

számában a Drozdy Győző ellen

folyamaiba telt sajtóperem kapcsán

egy közlemény jelent meg. Ugyanis

Drozdy Győző nemzetgyűlési kép


viselő ellen a Magyar Ugar cimü

s időközben betiltott lapjának

1922. május 10-iki számában elle


nem közzétett súlyos sértő nyilat


kozataiért sajtó utján elkövetett

rágalmazás és becsületsértés miall

a kir. ügyészségnél feljelentést

tettem, mely ügynek folytatólagos

fótárgyalása junius hó 4-ére tűze


tett Sí.

Ezen főtárgyalásról ugy a fő


városi lapokban, mint a Zalai

Közlöny fent hivatkozott számá


ban tudósítás jelent meg, amely


nek tartalma sem a tényeknek,

sem pedig a főtárgyaláson általam

kifejezésre juttatott s Dr. Bródy

Ernő kartársam, mint Drozdy

Győző védője, által helyeselt ál


láspontomnak sem felelt meg.

Ugyanis én a főtárgyaláson tilta


koztam az ellen, hogy a tárgya


lási tudósításba az ellenem hasz


nált sértő kifejezések, amelyekért

Drozdy Győző nemzetgyűlési kép


viselő a legteljesebb elégtételt fel


ajánlotta s tőlem bocsánatot kért

s ezen bocsánatkérő nyilatkozata

egész terjedelmében Jegyzőkönyvbe

is foglaltatott, . belekerüljenek. —

Mégis a lapokban a tárgyalási

tudósítás kapcsán újra reprodu


kálva leltek az ellenem elkövetett

sértő kifejezések, ellenben nem

lett közzétéve, hogy a sértésekért

Drozdy Oyőzö bocsánatot kért,

hanem egyrészt az általam a vá


lasztások alkalmával használt, a

valóságnak megfelelő állításaim

egyáltalán fel sem vétettek a tár


gyalási tudósításba s nem lett
közzétéve az a tény, hogy Drozdy
Győző tőlem a tárgyaláson bocsánatot
kért, hanem egyszerűen átsiklik
a tudósítás a lényeken azzal,
hogy a bűnügy, amelyben
pedig én voltam a súlyosan megsértett,
kölcsönös nyilatkozatokkal
elintéztetett s a felek kölcsönös
kimagyarázó nyilatkozatok után
kibékültek.

A tényállás ezzel szemben az,
hogy Dr. Schadl Ernő tanácselnök
ur a déli órákban megnyitván
a fölárgyalást, felhívást intézett
Drozdy Győző vádlotthoz,
hogy a már 3 év óta húzódó

Nagykanizsa, 1925. junius 8.
Dr. Hajdú Gyula s. k.
A hozzánk intézett levélre kijelentjük,
hogy tudósításunkat a M.T. l.-lól
telefonon kaptuk s azt annak értet
mében adtuk lé I ipunk hasábjain.

A szerkesztő

Űrnapja

Nagykanizsa junius 9

Csütörtökön, Űrnapján az ünne


pélyes szentmise délelőtt 9 órakor

kezdődik, melynek végeztével meg


indul az ünnepélyes körmenet a

szokott helyen felállított 4 oltárhoz.

Este 6 órakor ünnepi szentbeszéd,

utána kis körmenet lesz, ineiy

lilániával együtt az ünnep egész

nyolcada alatt megismétlődik.

Az urnapi délelőtti ünnepélyes

körmenet sorrendje a következő: ..

A feszület 2 lobogó közölt. 2. Elemi

és polgári iskolák tanulói. 3. Katii,

középiskolai és főiskolai ifjúság. 4.

Földművesek és gazdák. 5. Ipartes


tület, kávésok és vendéglősök egy


letei. 6. Ksth. Legényegylet. 7. Ker.

Szociálisták és Ker. Munkásifjak 8.

Kereskedelmi és magánalkalmazot


tak. 9 DV fűtöházi személyzete és

DV tisztikara. 10. M. kir. Posta sze


mélyzete és tisztikara. II. Pénzügy


őri személyzet. 12. Vámhivatal, adó


hivatal és sóhivatal személyzete. 13.

Folyammérnökség és erdőgondnok


ság. 14. Városház személyzete. 15.

Államrendőrség. 16. Bírósági, ügyész


ségi és ügyvédi kar. 16. Városi

képviselőtestület. 18. Pénzintézetek

tisztikara. 19. A Hitközségi képvi


selőtestület és választmány. 20. Ke


resztény Tisztviselőnők Egyesülete

21. Kath. Férfiliga. 22. Urleányok
és Úrasszonyok Kongregációja. 23.
Kántor. 24. Olláregyesűlet. 25. Szent
Ferenc III. Rendje. 26. Cserkészcsapatok.
27. Tűzoltók. 28. Zenekar.
29. Katonai díszszázad első fele. 30.
Irgalmas Nővérek. 31. Mária leányok
és polg. isk. lányok fehérruhás csoportja.
32. Papság a legm. Oltáriszcntséggel,
a baldachin mellett
lámpavivők és katonai diszórség. 33.
Polgármester a katonai és polgári
hatóságok képviselőivel. 34. intézetek
vezetői, ügyvédi kar einöke,
kir. (tözjegyzö, katonai küldöttségek,
hitközségi elnök. 35. Katonai díszszázad
második fele. 36. A megnebünügyet
nem e lehetne Ítélet-vezett csoportokba nem tartozó férfi

NAPIREND

Junius 10, szerda

Római katolikus: Margit. Protestáns:
Margit. Izraelita: Silvan hó 18.

Nap kel reggel 4 óra 03 perckor, nyugszik
délután 7 óra $6 perckor.

A Meteorológiai Inlézet jelentése szerlnt
túlnyomóan száraz Idó várható, további
hóeinelkedéssel.

A Baba tündér, 2 felvonásos ballet
előadása a Polgári Ejjylct dísztermében.
Kezdete este 8 órakor.

Mozi. Uránia: Névtelen vár, Jókai regénye.
Elóadások >/s8 és 9 órakor.

A BABATÜNDÉR

forgalmi akadálya lett Nagykanizsán
a, korzói életnek. Ne a balletben az
ó\'megszemélyesítőjére méltóztassanak
gondolni, hanem nézze meg az olvasó
azt a már életveszélyes tülekedést,
mely a Teutsch-féle drogéria
előtt a balletnek ma-estl előadására
szóló jegyek miall már-már akadd•
lyozza a szabad forgalmai. Egyesek
szóvá is lelték ezt a körülményt a
tér közepén posztoló rendőrnek s hivatalos
beavatkozását kérték, de a
rend őre mosolygott egyet a bojusra
atalt s Imigyen feleli meg az illetőnek
:

— Nem olyan nagy a baj, mint
aminőnek látszik. Délután már külön
kiadásban Írja meg a „Zalai
Közlöny", hogy holnap-és holnapután
is előadásra kerül még a Babatündér,
aki tehát ma nem váll rá
jegyet, megvdllhatju majd holnap...

De az én magyarom csak nem találta
eléggé megnyugtatónak magára
nézve a tanácsot s Igy válaszolt rá:

— Már ami biztos, az biztos, de
az mégsem egészen biztos, hogy holnap-
és holnapután Is megy még a
Babatündér. Hát én már csuk megreszklrozotn
az egyik oldalamul egy
jó helyért a mai előadásra.

És odaállt az illelő századiknak a
sorba, hogy egy jegyei kapjon a mai
előadásra. Valóban helyesen is tette,
mert tévedett a rendőr: a Babatündér
még csak ma, szerdán este
.megy\' s aztán egész személyzete
visszakerül a bábu-dobozokba, hogy
baj ne érje őket.

Akik az eddig! előadásokai látták,
meg Is csodálták ezeket a hatalmas
méretű „doboz"-okai, aminőben például
a Spanyolbaba is előkerült.
Szinte csodálkozik az ember, hogy
hogyan tudta két ember a szinpad
közepére cipelni egy élő művésznővel
megtöltve... Az első, második és
harmadik előadás óta a szemorvosok
sem győzik munkájukat: a káprá


zatos fénytől annyi a szembeteg, hogy

hozatal nélkül elintézni, s mint


és női hívek.

egy klinikát is meg lehetne tölteni

hogy Dr. Bródy Ernő kartársam

velük. Valamennyi mégis azt mondja,

részéről a kezdeményező lépés

A körmenetre a hatóságok, intémegtételeit
s kijelentette, hogy

hogy az .egyik" szemét szívesen ve


zetek és egyesületek vezetőit ez ulon
Drozdy Győző vádlott hajlandó

szélyeztette és veszélyeztelné akár

is tisztelettel meghívom. Dr. Vargha
bocsánatot kémi, ami a tárgyalási

mégegyszer is a látottakért.

Theodorlch O. S. Fr. plébános.
jegyzőkönyvbe be is foglaltatott A ma esti előadás lehál zsúfolt

Visszatérve a plébániatemplomba,

a magam részéről a bíróság iránti ház előtt fog leperegni, /tz aztán

az 1—29 csoportok nem mehelnek

tiszteiéiből és nem akarván a meg-nem fontos kéidés, hogy utána há


be a templomba a papság után, ha


idézett 25 vidéki tanút két napos nyan szeretnék még egyszer meg


nem a Ciníóriumban oldalt állva

tárgyalással terhelni és Budapes-nézni s a tüneményes láncok után

helyet engednek a papságnak és a

ten tartani, vádamat elejtettem, hányan fognak majd szem•, agy- s

hatósági képviseleteknek. A megbí


mire az eljárás meg lett szűntetve esetleg szívfájdalmakról panaszkodés
Drozdy Győző a felmerült el-ni. .. Utána már lehel s talán a

zott karszalagos rendezőknek utasításait
a rend kedvéért fogadja min


járási költségekben elmarasztalva gyógyító balzsamot is meg fogják az
Kibékülés nem történhetett, mert illetők találni szenvedésükre egy —

denki szívesen. — Tisztelettel megkérem
a házi urakat és középületek
főnökeit, szíveskedjenek a körmenet

az ügynek lovagias eljárással kap-ujabb előadásban. Mert a dolog kezd

csolatos előzményei vollak és kö-Igen komolyra fordulni. Még meg
vetkezménye is van. sem állnak az első jubiláris szám

felvonulási utcáin és terein az ablakokat
gyertyafénnyel kivilágítani.

\' előtt... 1 _e_

módosított alapszabályait.

— Jókai emlékünnepe Balatonfürede
^ Balatonfüreden a fürdőtelepi
kápolna mellet! már készül
Jókai Mórnak emlékmüve. A leleplezést
augusztusban tartják nagy
ünnepségek között, melyre a kormányt,
az irodalmi és tudományos
társaságokat is meghivják.
— A Defhe keszthelyi csoportjának
Jókai ünnepélye. Keszthely,
rőt jelenti a Zatat Közlöny tudósítója:
A Defhe keszthelyi csoportjának
Jókai ünnepélyén megjelent
az akadémia és a premontrei reálgimnázium
tanári kara és a keszthelyi
társadalom színe-java. Lázy
Lajos III. é. h., a Defhe keszthelyi
elnöke üdvözölte a jelenlevőket és
elmondta a Hiszekegyet. Utána a
régi nagyasszonyok viseletében, aranyhímes
főkötővel a fején, panyókára
veteti aranysujtásos mentében az
emelvényre lépett Kesztyűsné Balogh
Margit írónő, aki! viharos taps fogadolt.
Előadta ezalkalomra irt prológusát,
melyben sorra felvonultatta
Jókai regényalakjait. Fehér Mici ur


H\'ány néhány nagyon szép magyar

dall adott elő. Bolohorszky Lajos, a

budapesti Defhe elnöke kísérte zon


gorán. Ferenczy Zollán dr. egyetemi

tanár, a Petőfi Társaság elnöke jel


lemezte Jókai irodalmi működésének

értékét, utolértheletlen mesemondó


tehetségét. Tarnay Alajos zenemű


vészeti főiskolai tanár beszédében

ecsetelte a régi magyar zene és tánc

szépségeit s utána eljátszotta a

Honvédloborzót és Erzsébet Palotást,

majd a szűnni nem akaró taps ha


tása alatt néhány saját szerzeményét

adta elő. Elek Ilona Tarnay Alajos

kísérete mellett néhány dalt adott

elő. Mohay Gábor egyet, hallgató

Várady Antal: .Tanú", Ábrányi

Emil: .Mi a haza ?", Petőfi: .Bilincs"

cimü költeményeit adta elő. Marion

József egyet, halig. Belohorszky La


jos zongora kísérete mellett cselló


számokkal gyönyörködtelte a kö


zönséget. Dr. Szerecz Imre premontrei

kanonok, a Defhe diszlagja záró


beszédében köszönetet mondott a

művészeknek közreműködésükért.

Azután a egyet, hallgatók zenekarának
a játéka melleit reggelig láncollak. .

— A honvédség és *a pénzügyőrség
kölcsönös tisztelgése.
A honvédelmi miniszter rendelelel ^
adott ki, mely a honvédség és a
pénzügyőrség tagjai között a gyakorlatban
kifejlődött kölcsönjjs tiszteletadást
kötelezővé teszi és annak
a végrehajtását a pénzügyminiszterrel
egyetértve szabályozta.
Gyermek nyara Itatás

Balaton mailett, Mérlatafapan.

Elfogadok nyaraltatísra éves kortól

gyermekeket. - Okleveta pzdagogusok

vezetésével, állandó gondos lelkiismeretes

felügyelet. szórakozUtái, foglakoz la lás,

klltínó ellátás. — Homokos part. fenyves.

Napi teljes ellátác 80.000 korona. —

Előjegyzések jullus 15-lg. özv. Rcgner

Arpidné Budapest, József-u. 4. III. 16.

délután 2—6 lg. 1077


1S25 junius 10. ZALAI KÖZLÖNY

— A Babatűndér negyedik elő--— A pécsi zeneiskola Igazgaadása.
Az első előadás ulán alig tója Nagykanizsán. Kürschner Em-Irodalom és mfivészet
Fürst
József

„Kék csillag" divatáruháza
Nagykanizsa

E hét
szenzációja!


Gyapjú delének
métere


csak K 45.000

Elegáns grenadin
ruhák s


csak

K 165.000

Elegáns libertl ruhák

c.k K 260.ooo
Dunántul legolcsóbb
bevásárlási forrása!

— Szódásűvegek megjelölése.
A városi rendőri büntetőbiró tegnap
délelőttre idézte magához a nagy*
kanizsai Összes szikvízgyártókat,
számszerint négyet a szódásüvegek
cégjegyzéssel való ellátása ügyében.
Többször történtek ugyanis feljelentések,
melyeket nem lehetett érdem*
legesen elintézni azért, mert a szódásűvcgekrö!
nem lehet megállapítani,
kinek a gyárából kerüllek kl.
A szikvizesek tegnap előadták, hogy
több szódásüveg van üzemeiken
kivül a közönség körében forgalom*
ban, mint amennyi nekik összesen
van s a közönség mindig a készletétien
lévő üres üvegeket adja vissza
a leli üvegek helyett. Előadták, hogy
már béjteidében megpróbálkoztak ók
ennek a kérdésnek rendezésével, de
ugyanez ok miatt akkor Is eredménytelenül.
A rendőri büntetőblró ilyen
értelemben tesz jelentést a tanácsnak.

— Kisiklott teherkocsi. Vasárnap
reggel kisiklott Kiskomáromnál
a tehervonat utolsó kocsija. A Nagykanizsára
érkező budapesti személyvonat
a pálya-vlsszaállitás miatt két
órát késett.
— Iparostanonclskolal tanítói
rajz-tanfolyam. A m. kir. fémipari
szakiskolában f. hó 25-én iparostanonciskolai
tanilói továbbképző általános
rajz-tanfolyam nyílik meg,
melyre a vallás- és közoktatásügyi
minisztérium 40 tanítót hivott be. A
résztvevők a tanfolyam végeztével
szabályszerű vizsgát tesznek és bizonyítványt
kapnak.
hilte valaki. hogy ez a bájos ballet
egymásután négy előadást fog megérni
nyár elején Nagykanizsán. És a
csoda beteljesült: a Babatűndér ma
este negyedszer kerül előadásra a
Polgári Egyletnek pazar kiállítású
uj színpadján. Négy estén végig lejteni
azt a folytonos táncot, amiből
ez a ballet áll, wlőban nagyon nagy
áldozatkészséget és művészt becsvágyat
Igazol. S a hölgyek, de meg az
urak Is egy szóra késznek nyilatkoz


tak rá. Örülnek, ha bármi fáradságukkal
Is szórakoztathatják a közönséget
s maguknak Is annyira tetszik
a darab, hogy már hiányát fogják
érezni, ha egyszer mégis csak utoléri
a neki Is elkerülhetetlen sors: hogy
lekerül a teljesen újonnan átalakított
színpadról. Az előadásra szóló jegyeknek
egy része mér tegnap elkelt
s vannak egyesek, kik már harmadízben
nézik meg a darabot. Ma este
is bizonyára sokan lesznek olyanok,
kik felhasználják az alkalmat, arra,
hogy maguknak megint egy kellemes
estét szerezzenek.

— A szélhámos .rokon" Nagykanizsán.
Megírtuk, hogy Poljánszky
István züllött, elcsapott gazdatiszt
rokoni kötelékekre, pillanatnyi pénzzavarra
hivatkozva végigcsalla a
Zalaegerszeg-vidéki plébániákat és a
falusi jószivü intelligenciái. A nagykanizsai
rendőrkapitányságon a közlemény
nyomán rájöttek, hogy a
szélhámos „rokon" Nagykanizsán is
működött s minthogy 8 napja feljelentést
is tettek ellene, a nyomozást
már akkor megindították.
— A Transdanubia Zalaegerszegen.
A nsgykaniisal Transdanubia
Sportegylet a Zalaegerszegi
Torna Egylet rendezésében szombaton
este Zalaegerszegen előadja a
Haliyulovagot 15 tagu saját zenekarával.
— Művésznövendékek nyaralása.
Órszágos mozgalom indult
meg a képzőművészeit főiskolások
nyaralásának biztosítására. Sümeg
12 növendék számára biztosított
lakást és élelmezést julius l-töl 2
hónapra.
— Gcologusok a Balaton mcn-.
tén. llj. Lőczy Lajos egyetemi tanár
két tanártársával és több egyetemi
hallgatóval a Balaton vidékén jár
tanulmányúton.
— Építkeznek s zalaegerszegi
tüzoltóőrtanyán. Zalaegerszegen a
tűzoltó örtanyáná! haladéktalanul
megkezdik az építkezéseket. Mindenekelőtt
a julius 1-én szállítandó
metrós fecskendő céljaira meghosszabbítják
a szertárat s ez a
meghosszabbítás, mely alapját képezi
a később kiépítendő őrtoronynak,
cgyemeleles lesz. Az emeleten helyezkedik
el tagu hivatásos tűzoltótestület,
iímclyel január elsejével meg
kell szervezni, továbbá ott rendezik
be a hivatalos helyiségeket is.
.... Schwarcz Dezső harisnyái a
legjobbak.

mánuel, a pécsi zeneiskola igazgatója
junius 22-én délben Nagykanizsára
érkezik s ez alkalommal a
város vezelőségével megbeszéléseket
folytat a Nagykanizsán tervbevett
zeneiskola felállítása ügyében.

— Rendőrök önkéntes B-listája.
Zalaegerszegen 10 rendőr ment önként
B-listára Junius l-től kezdődő
érvénnyel.
— Horváth Juda László Nagykanizsán.
Horváth Juda László, a
notórius kiskanizsai betörő, kit —
mint megírtuk — legutóbb Budapesten
fogtak el székesfehérvári körözésre,
jelenleg Nagykanizsán tartózkodik,
természetesen kellő felügyelet
mellett a rendőrség fogdájábanlTiorválh
Juda Lászlót most körbe kísérik
csendőrörsről csendórőrsre mindazokon
a helyeken, hol még .elintézetlen
ügyei" vannak. Tegnap hozták
Nagykanizsára, honnét a nyomozat
befejezése után a nagykanizsai csendőrség
átkíséri a székesfehérvári törvényszékhez.
— Öngyilkosok. Kiss István 67
éves tihanyi gazdálkodó elhunyt felesége
utáni bánatában pajtája gerendájára
felakasztotta magát. — Oellért
István zalalstvándi lakos a mult hét
csütörtökén ellünl. Minthogy napok
óta búskomor volt, a falu népe 30
tűzoltóval keresésére Indult. Vasárnap
hajnalban találták meg felakasztva
a zalalstvándi erdőben. Tettének oka
anyagi gondok voltak.
> Nól-szabók szakcsoportja
ma, szerdán este taggyűlést tart. A
szakcsoport minden tagja saját érdekében
Jelenjék meg.

— Hadlkölcsön tulajdonosok
felkéretnek, hogv előjegyzés végeit
nálam megjelenni szíveskedjenek bármely
nap (ünnepnap is) délután 2—6
óra között. Megvagyok bizva a budapesti
központtól az előjegyzéseknek
mielőbbi beküldésével. Batázsy
György, Csányi László-utca 13/a.
= Centrál kávéházban fagylalt
és jegeskávé kapható.

— Schwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Fölényesen győz minden
versenyben Flllpp kötöttárugyára
(Szombathely, Széli Kálmán-ulca 6.)
olcsó és jóminőségü áruival. Mulatóba
néhány ár: Selyem mellények
195 ezer, selyem lambo sapkák 17 ezer,
flór urizoknlk 29 ezer, fátyolharisnyák
38 ezer.
= Mélyen leszállított áron vásárolhat
Szomolányl Gyulánál.

— Vizsgára legalkalmasabfeajándék
fotball, tennisütö, cipó, tornacipő,
céllövő légfegyver, . sportáruk
és tornaszerek olcsón kaphatók Szabó
Antal sportüzlctében.
MOZI

Uránia. Szerda-csütörtök fél 8
és 9, illetve 5, 7 és 9 órakor: Névtelen
vár, Jókai regénye. Világ. Csak
csütörtökön 3, 5, 7 és 9 órakor: Acél-

I paripa, cowboy-történct.

Személy autóval túrákat és
kirándulásokat olcsón vállalok.

Megiendethctó:
KAUFMANN IMRE, Sugár-ul 50. és Nádor-utca 6.
Tatofonizim 1- 187. IMI

Az Asszonyi-társulat pécsi
szezonjának mérlege

Ma zárulnak .be Pécsett a színház
kapui. A szezon mérlege egyáltalán
nem kielégitő. Igazi sikere csak a
Nótáskapitánynak volt, ami 40-szer
ment.

Optra-elóadás 3 darabbal összesen
10 volt. Operett-előadás 25 darabbal
170, dráma és vigjáték 27
darabbal 41. Voll ezeken kívül 2
díszelőadás, 2 eredeti bemutató,
összesen 302 előadás. Ezek közül
alig egynéhány ment zsúfolt ház
mellett.

A színtársulat jövő héten Mohácson
kezdi előadásait. A mohácsi
szezon befejeztével az Asszonyi-színtársulat
Nagykanizsára jön.

SPORTÉLET

SzSE-NTE barátságos
mérkőzés

Csütörtökön, Űrnapján Szombathely
és a nyugali kerület egyik legerősebb
csapalát, a- Szombathelyi
Sport Egyletet látja vendégül a
Nagykanizsai Tornaegylet.

Az SzSE-t nem kell bemutatni
a nagykanizsai közönségnek, mert
nagyazerü eredményei, különösen a
bajnokságban látott pompás szereplése
minden szónál jobban beszélnek.
Nagyszerűen szerepeli a bajnokságban
az SzSE akkor is, amikor
még az NTE "együtt játszott a szombathelyiekkel.
Akkor, bármily Jó formában
volt is az NTE, sohsem a
SzAK, hanem az SzSE. volt a kanizsalak
legveszélyesebb ellenfele s
egyedül neki sikerült elérni s azt,
hogy sohsem szenvedett vereséget az
NTE-től.

Az idén nem csak azt sikerűit eiérnle,
amit azelőtt, hogy 1.1. a SzAK
után biztosan tartotta második helyezését;
az idén fej-fej mellett
haladt a SzAK-kal, s annyira nyiltiá
tette a bajnokság sorsát, hogy csupán
a kerület legutolsó mérkőzésén,
a SzAK—SzSE meccsen dűlt el,
hogy a SzAK vagy az SzSE nyeri-e
a bajnokságot. Ezen a mérkőzésen
minimális 1:0 arányban a SzAKnak
sikerült győznie, de nem kis
mértékben befolyásolta az eredményt
az, hogy az előző heti Nyugat-
Délnyugat kerületközi mérkőzésen az
SzSE válogatott játékosai közül kettő
komolyabb sérülést szenvedett s ezek
még nem teljesen tizen tudtak kiállni
a játékra. így a SzAK még meg
tudta védeni bajnokságát minimális
előnnyel, de a bajnokság erkölcsi
győztese kétségkívül az SzSE volt

Érdekessége lesz a mérkőzésnek
a két csapat csatársorának egymás
elleni küzdelme, mert az SzSE-ben
is, meg az NTE-ben is ez a része
a legjobb a csapatnak; mindkettő
több gólt rúgott, mint r. saját kerületükben
előttük végzett kerületi
bajnokok.

Pécs—Nagykanizsa válogatott
csapatai fognak vasárnap, Junius
14-én Nagykanizsán mérkőzni. A
mérkőzésre élénken és nagy ambícióval
készülnek a nagykanizsai
Játékosok, mert ez a legjobb lakalom
arra, hogy kiköszörüljék azt a csorbát,
amelyet a bajnokságban az első
helyről .gyenge lófejjel" való lemaradással
a pécsiektől szenvedtek.
Nagykanizsa válogatott csapatának
Összeállítása a csütörtöki SzSE-NTE
mérkőzés után történik meg.


4 1925 junius 3.

ZALAI KÖZLÖNY

Apróhirdetések JÉGNEK

KÖZGAZDASÁG Ai ipriblfdtUt dija 10 alól* 6000 K. A clauí I

saladra riaUrabb bilflW! 4114 a«ó kit tagnak ifijalt-házhoz való szállítására, valamint bérhOtésre előjegyzéseket e héten elfogadunk

Útik. Miailra toribbl tti dljt 500 X A bl/d«tW

díj •Jöf. Ilictrndi a i forgalmi >46 bozzláilmllUttk

STUHLMÜLLER

TŐZSDE

Irányzat Uzlcttelen volt és az ár


folyamok a legtöbb cselben cseké


lyebb mértékben változatlanok. Nyi


táskor sok papír a tegnapi zárlati

nivó alatl állott. A tízsdeidö kásóbbi

folyamán azonban bécsi jelentésekre,

részben pedig arra a hirre, hogy a

mai giró simán bonyolódott le, a

hangulat kissé javult és az árvesz


teségek a legtöbb esetben megtérül


tek. A kuliszban Salgó 7000 koronát

veszített. Danubius kissé barátságo


sabb. A malom piacon Borsod Mis


kolci 8%-kal gyengült. A bánya

piacon Bauxit 4%-kal javult, Urikányi

lO\'/o-kal drágult, viszont Magnesit

35.000, Kőszén 40.000 koronát ve


szített árfolyamából. A vaspiacon

Franklin 10, Acél 5%-kal olcsóbb.

Danubius 4000 koronával drágább.

A biztositóknál Elsó Magyar 6%-kal

javult és a többi értékek is barátsá


gosan tendáltak.

A Magyar Nemzeti Bank
hivatalos árfolyamai

Aacol (oat I44000-M/000 aix-um
Ort koroaa 2MS31IJ IIII-II99
Plafc 1171-t IM Bartlo ISM-IMM
Doüií 104S0-71U0 BakaiMt JW-SJ7
Fiaacta Ir. ktux l 8410 MSI
IMUMI bt. lUiO-IHSO

Kopaaklc*
Lat 117-130 KiUlUiala IIIMI:«O
Ura K9W Loalou MS000447000
Un zatO\'isa MBaao SSJ0 2S44
Miitá l«S0 )«44 N««icrii ?OMO-7t»aO
Outr.KbUl. H SS-109 46 Pixíi UMUI1
Dia kor. uiw-tnco rn.. tlW-JIII
SȒjd btrt II7S5-IM4S SififU H4 $is
M|a liaaJi U40MIJ SUxkWai iscoo-tiits
Nor>«| kar. 11730-11*00 Wtea W-4S-I0&4S
»>M kor. II7(0-1MI( Urirt 13444 IH4I

Zflricbl zárlat

Hírli J525—. London 1X1—. ÍUWJOÍÍ
ÍI580, Bttlucl 2477-50, M.ll.ml 2052-50.
Holland 207 30. Berlin 122 W, Wien 72 $5
SolU 375. Pi.*. 1527 50, Budapeal 72-10,
VaraO 99-—, Buaareal 245 —. Belgrád Í60-—,

A magyar korona külföldi
hivatalos jegyzései

MVIZA VALUTA

"W Ma

Bécs - 19962 998519982
Berlin _....— 5865 $908 5905
Prága ..._ 47475 1 475 477 | 47P/a

Az ércpénzek és nemesfémek
beváltási árfolyamai

Elölt egy koronái 6200—8500, kétkoronáa
IKOO-IÍMO , toflntoa 16.500-17.000. 01kotonia
32.000 —32.500, a.lnatinj 49.000


49.500. atany buaikoronáa 26800Ó-280.000.
platina 210.000-220.000.
TerménytSzade

Irányzat kissé lanyhább, piac uilettelen.

Baia Uaaav. 76 kg-oa 505.000- 507.500. 78
kg-os 515000—517.500, egyéb vld. 76 kg-oi
502.500-- 505.000.78 kg-oa 512.500 -5I5ÖO0.

toza 412500—417500, o| lengeti 310.000315.009,
takarmány étpa 320.000 - 330.000,
kolea 270.000 280.000, korpa 227 500232^
00, zab 430.000-440.00&

Sertésvásár

Felhaltál 2200, melybél eladatlanul vluaa
maradt 1200 dtb. ElaéiendU 21.030—21^00,
szedelt 19500- 20.500, azedell közép 19.000
—19500. kOnnyU I6.MO—17.000. eliérendll
öreg 19.000-19.500. raásodtendu 18.000—

18.500. angol Iliidé 18.000-21.000, izalonna
nagyban 22.000-22.500. zilí 27.000,-27.500
lehatolt hua 25.000—26.000, aaslonnál télsertés
23.000-24 500. Irányzat lanyha volt.
Ktadé: Zrínyi Nyomdaipar és KSnyvkéfoakcdég
RT. Nagykanizsa

Egy ügyet, több évi gyakorlattal .bíró
gyors- és gépirénó állást keres azonnali,
vagy Jullus l-l belépéssel.

Szimpla „Petúnia" palántát keresek.
Clm a kladéban.

Figyelem I RetikMők. pénztárcák, pin


cértáskák, Irattáskák és minden c szakmába

vágó dlszmü-munkák ízlésesen készülnek,

valamint átalakítások és javítások elfogad


tatnak VIOLÁNÁL, Magyar-utca 14. 1700

Csövek kazánok és vízvezetékek ré


szére, bármilyen mennyiségben kapható,

Weiser gépgyár Nagykanizsa, Sugár-ut

16. Telefon 9. 1406
Gép- és gyorsírást perfekt tudó és
könyveléshez Is értő Irodaklsasszonv, valamint
gépen varrni tudó kiszolgáló leány
felvétetik Htrsch és Szegő cégnél. 1704

Egy kQlönbejáratu bútorozott szoha
kiadó, József főherceg-utca 5&\'a alatt, érdeklődni
lehet Sugár-ut 51. 1671

Fdrdfikádak, űlökádak praktikus,
tartós, kevés vízzel kényelmes fürdés. Kapható
Baksa bádogosnál, Klnlzsy-utca 21.

Divatos kézimunka tanítását, készítését
és montlrozását jutányos áron vállalja
Epsteln Rózsa. Bazár-udvar. 1689

Oóz-, benzin-, szlvőgáz oséplökészletek
teljesen ujak, kedvező fizetési teltételekkel
Welser Gépgyár, Sugár-ut 16.

Saját termésű kereosenyi asztali
és nehéz 1817. évi termésű peoeenye
bor kapható lakásomon klstételekben
(literekben Is). 1004

REMETE , Sugár-ut 6. szám.

Egy kétajtós ruhaszekrény és egy
kétajtós jégszekrény eladó. Gm a kiadóban.
1691

Aki házat, szőlőt, kis és nagybirtokot
eladni vagy venni akar, aki házra, vagy
egyéb birtokára kölcsönt akar felvenni, az
forduljon bizalommal a több mint negyed
század óta fennálló törvényszékiig bejegyzett
Aozél lanáo pénzkölcsön és ingatlanforgalmi
Irodájához, Nagykanizsán, Fó-ut

3. sz. Alatt. 100. holdon felüli birtokra mérsékelt
kamat I3S3
Szarvas szállóban hónapos szobák
kiadók. 1487

4 lóerős gőzlokomobil és 900
Hofherr-oséplO teljesen uj, kedvező
llzctésl feltételek mellett eladó. Welser
Gépgyár Sugár-u. 16. 1539

Ebédlökredeno márványlappal, asztal
és székek eladők Király-utca 4. 1575

Lakást kaphat bútorozva egy keresztény
hivatalnok és egy hivatalnoknő. Clm
Teleki-ut 55.

Férfi és nói ruhavászon métere 32.000 K,
törülközők, konyharuhák 19.000 K-tóI, lepedővásznak
kaphatók Szövőüzem, Cscngery-
ut 40. 1692

Egy két kerekQ tragács megvételre
kerestetik. Krlstátyecetgyár, Király-utca 17.

Finom fehérvarrónő házakhoz ajánlkozik.
Slnger Gizella, Árpád-utca 7. 1697

Eladó 12—14 éves fiu részére különböző
nyári öltönyök. Azonkívül alig használUdlvatos
fehér és fekete női antilop cipő
37—38 számban. Ugyanott nagy függőlámpák,
petróleum vagy villanyra. Clm a kiadóban/
1701

Hangjegyujdonságok i

Májust muzsika; Régi jó Budapest;
Tudod-e milyen kár; De maga talán .0*?
Sas Nád harmadik nőtáskönyve;
Stux ur. .. l
.Halló Amerika\' revü legnagyobb sikerű
számai:
Csillogó lámpafény . . .
Katóka légy a babám; Keleti éjszaka;
Baj van nálunk Hawayban.


t Kaphatók:

FISCHEL FÜLÖP FIAI

paplrárabAxiban ll l

Galgóczy magántanfolyam
Budapest, Mária Terézia-tér 3.

Előkészít magánvlzsgára, érettségire
vidékieket Is.. r

élelmlszerkereskedelmí és hűtőház r. t. Jéggyárában

Era.éb.t-tér 17. T.l.foaa i 286

MSI kalapok ptima angol gyöngy szalmából 80.000 K-ért

kaphatók. — Férfi és nét kalapokat raktáron tartunk és alakítunk.

8YENES ÉS VIDA k.lapgyár Nagykanlxaa, Kaxlttoy-ia. Ala0le«,lotaaaai aacrnht.

MAGASHÁZI

NŐI KALAPOK

nagy választékban

(Mózsi) SÁNDOR

legolcsóbban

szobafestő és mázoló
csak ím
Nagykanizsa, Király-utca 1

ROTH LAURA

divattermében

Elvállal mindennemű e
kaphatók. Több, mint 25 éve fennáll


szakmába vágó munkáKazinozy-
U. I. (Városházpalota). a legújab b


latokat
Legdivatosabb kalapok 80 ezertől


mintákra, Ízlésesen,
feljebb I Festés és átalakítás a legdiva


olcsón és a legpontosabban
tosabb formákra saját gyáramban I

Kaiapdiszek nag y választékban 11

A budapesti tőzsde
záró árfolyamai.

A budapesti tőzsde délután 1 órai
záróárfolyamai a következők:

Baaktk faipar.
ABJOI-MIÖ-Boa*, la

A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT Oulloiiaa

HUII

K«f0«b4or»J

legújabb kiadványai: Uojd bank

Ut...

M.Xjr. Hil

N««hU fa

MiJlo*

Iskolai hitelemzések. OU

UaUo.lt-

RátMaral

Irta: dr. Dreher Tódor. Ol-M- kaufc S.I.yíhI.

0«iu Mll
IiüwiU

Katid I

Assisi Szent Fereno élet-VIXt kotor

rowbii.is.

rajza. — Fordította: Pálffy KOT. ML |. K.

Erzsébet grófné. kUCMb Ipa.k

laXiiUa

PowUal
K«r. PM
Irta: Ajtai Kálmán. Mtg7*r-WM*t


Az aranyszőrű bárány.

Xtap. Ultik* KAxall

Vlroct

Az angol kath. szocia-Y4.oai btak

Mucu Di;ii«»

lizmus apostola. N.oai. k. U Irt.

Kaink. 8. Twat

Példák a szentek életé-CakarjuArak
ből. irta: dr. Czaplk Oyula. D*:<akor 440


Crtcripar IS«0

A lelkiélet kis könyvei Oaoíjrta MIM

KaxA. cukor *JS0

I. Évközi sorozat
«>••« i Jao

Arial Trt.

Mofcllf

I. Böjti sorozat t^talNMrit
Caiaoar —

Hun «!*«

BUfi M. Blal.

Szent József Imák és elmél-SuUal —

kedések. — öszcállitotta: romíUi*

HjZj.futrtt

dr. Halczl Kálmán.
Bo<a.-M. (UJ. VlUaaoi
A fenti könyveken kívül a Co«tor4U
WkiKi.bal
Szent István könyvek R.id.rM\'i


MvaiárU

teljes sorozata is raktáron van. Kfillynilsa

Vlkl&U

IMkmta

Tt. Daoobia

Színek Sándor: A mi Urunk

SUjI

Jézus Krisztus élete (a 4 evan-

Bauit

gélium szövegéből). r«Wro«t & U

IMIWÍ. KkUj (Br
n

Madarász István dr.: Életproblé-C««4«t

SIÍ«II4>1


mák (hitvédelmi előadások). K0b6 I

Rámáajr** ™

K&b 04>L \'V

Tóth Tihamér dr.: Az intelligen-OMkwtaat 3i«

Oiuckt i
cia lelki gondozása. I. k. Az


MajCSMti I StailMAk

*ÍX». *«pb. KOTil-tiiltó 160

ifjúság lelki gondozása. Alt. KÍIIÍB n Sdíart, Un SS

NjpbUo«r< i Ecks M-W

Környel Paula: Claudia, drámai ÜfaUiaauL 17
költemény.


Utíiajl t

Nr*oi«Ak Taittl

Könlg Kelemen: Küldj Uram,

*ta
munkásokat! PSvliCkti mj.

PriakUa SífbJrt^
»

Brelt József: A magyarországi Olökai

P»IU. I Paeatlpar lü

1918/19. évi forradalmi moz-tini jxtiiTm ion

galmak és a vörös háború tör


S\'«phaa«aa

U|«ÍLU.«a

vtfytpw

ténete. I. kötet. A Károlyi-kor


Vauii>a
szak főbb eseményei. B«Mt rit.


s

Mbarr

SS-""" Sw

Gabányi János: A magyar nem-Oa.d. 04pi7• I

Ótok* »

zet történele, II. kötet.

OiniDaa. |» K«Mt Matiajl
-

Oaoi VIB. 1 TMk

KozárI Oyula: A Madách-kérdés

Motkaff

KBISaMMk

az .Emberi okmányok" világí-KBkaa

Un> Do.0,1

tásában. Oue-t »» ,

*w
laturrxlaa

Kaphatók a

Ttlafoa J!3

B*lg* fiai őttwaaalA >«

„ZALAI KÖZLÖNY" u«». B1«<JI ~

MHi( 84fll *

kiadóhivatalában V«ijíp»í BraaatH

Vijoa ah Oyixi bér »\'

Nagykanizsa, Fó-ut 5. Klaa Corvin ni- <;»
S<bUtk \'3
nmp\'

Slarfil-

Nyoinatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-IUU. Nagykanizsán. (Nyomdavez»»<5: Ofcnbctfc Károly),


65. évfolyam, 129. szám Nagykanizsa, 1925 junius 11, csüíörtök Ara 1800 kaPMUi
ZALAI KÖZLÖNY


POLITIKAI NAPILAP

•atlkuaUMf f» kUdíMviiat l\'í oi i
Felelős szerkesztő: Keni peleit Béla

IntanuUn-Tőaícn 78. nyomd* 117. uáa

GENF - BUDAPEST

A Nemzetek Szövetsége —
mint meglrluk — hozzájárult a
magyar kormány előterjesztéseihez
s teljes egészében honorálta
Bethlen István gróf miniszterelnöknek
és Smith népszövetségi
főbiztosnak a szanálás ügyében
tett kijelentéseit. Reméljük,
hogy a helyes leépítés, a tisztviselői
fizetés rendezése, az adóterheken
való könnyilés, a halaszthatatlan
közmunkaakció, a
termelés érdekeinek fokozottabb
mértékben leendő gyámolitása a
legmelegebb megértésre találnak
a kormánynál s a szanálás valóban
talpra is lógja állítani ennek
az agyoncsigázott országnak súlyos
gazdasági helyzetét.

Annál csodálatosabb és megrovandóbb
jelenség, hogy amikor
a miniszterelnök és népszövetségi
főbiztos csaknem azt
mondhatnók, hogy élet-halál
harcot vívnak a Nemzetek Szövetségében
• képviselt ellenségeinkkel,
az ország fővárosában,
Budapesten egymást érik az
olyan események, melyek mind
csak azt eredményezik, hogy a
külföld még bizalmatlanabb legyen
velünk szemben, mint
amennyire az és még jobban
megnehezítsék kormányférlíainknak
heljízetét a genfi tárgyalásokon.


Nem akarunk visszatérni e he


lyen újból a Bepiczky Ödön

vallomásával megint felszínre

került Somogyi—Bacsó-féle ügy


re és pedig annál kevésbbé,

mert maga a miniszterelnök


helyettes jelentette ki a kormány

nevébeji, hogy a tettesek kézre


keritése és megbüntetése a kor


mánynak is nemcsak kötelessége,

de érdeke is, — hanem utalunk

arra a legújabb rémhírre, mely

napokon át tartotta magát Buda


pesten, hogy tudniillik Kun Béla

repülőgépen Budapestre érkezett

és ott rejtőzködik. És utalunk

a legújabb indilványra, melyet

az ellenzék jegyzett be az indit


ványkönyvbe az államtanácsról.

Egy pillanatig sem tagadjuk,

hogy tételes törvény ujabb tör


vénnyel bármikor megváltoztat


ható s ily.. irányit javaslatnak

előterjesztésére bármelyik nem


zetgyűlési képviselőnek joga van.

De kérdezzük, hogy ezzel a jog-
gal épen most kellett élnie a
nemzetgyűlés egyik tagjának?
Épen azokban a napokban, mikor
a Beniczky Ödön vallomása
amúgy is épen eléggé felkavarta
a kedélyeket ? Azokban az órákban,
mikor a miniszterelnök s a
népszövetségi főbiztos konszolidált
magyar állapótokra hivatkoznak,
hogy engedményeket
érjenek el?

Nem, ez az eljárás nem egészen
ildomos és nem is válik
az ország javára. Elismerjük az
ellenzéknek létjogosultságát, sőt
szükségét is, de a harci modorban
és eszközökben kissé válogatósabbak
lennénk - az ország
érdekében.

Van az ellenzéknek elég alkalma
és módja arra, hogy állást
foglaljon a kormány ténykedései
ellen, ha erre jogot és okot lát,
de a mi meggyőződésünk szerint
még sem szabad épen azt
az Időpontot kiválasztania a támadásra,
mikor Genfben zöld
asztal felett milliárdos számokkal
dobálóznak valutánk megjavítása
és közgazdasági életünk
ujjáleremtése érdekében.

Mi nem kételkedünk az ellenzéknek
hazafiasságában. de elvárhaljuk
tőle, hogy az időpont
megválasztásában kellő körültekintéssel
járjon el s taktikájának
ne azt a módját válassza,
mely legalább is aggodalommal
töllhet el bennünket abbeli reményünket
illetőleg, hogy a szanálás
végre inegveli az ország
jövőjének biztos alapját.

Rövidesen megkezdődik
a státus-rendezés

Hét és félezer tisztvisel&t kell még elbocsátani
Veszprém mngye a törvényhatóság újjászervezéséért
és a felsőház reformjáért Zalamegye átirata alapján

Budapest, Junius 10

Az ország közvéleménye a legnagyobb
várakozással fordult a genfi
tanácskozások felé és most, hogy
Bethlen István gróf miniszterelnöknek
sikerült elérnie a Népszövetség előtt
a magyar kormány előterjesztéseinek
honorálását, a legnagyobb érdeklődést
kiváltó kérdés az, hogy milyen
mértékben fogja valóra válthatni a
kormány a gazdasági élet fellendítésére
irányuló terveit.

A Népszövetség felhatalmazást
nyújtott a kormánynak, hogy a most
következő szanálási télévben és az
utána következő félévben is 30—30
millió aranykoronát fordíthasson
produktív beruházásokra és mint
értesülünk, a kormány ezeker az
összegeket nem annyira az állami
beruházások fedezésére, mint inkább
a gazdasági élet oly irányú fellendítésére
fogja fordítani, hogy a produktív
hilelck nyújtása által a termelést
a gazdasági élet minden vonatkozásában
elősegítse.

Az a körülmény, hogy a Népszö


vetség az előterjesztett költségvetést

is elfogadta, egyben azt is jelenti,

hogy a költségvetésben felvett 12

millió aranykorona ugyancsak beru


házásokra forditlatik.

Arról SZÓ sincs, hogy az enge


délyezett összegek teljes egészükben

állami beruházásokra fordíttatnak.

Előreláthatóan nagyobb összeget ki


hasítanak a 30 millió aranykoronából

és részben a mezőgazdasági hitel,

részben kereskedelmi és ipari hitelek

nyújtására fordítják.
A miniszterelnök genfi tanácskozásainak
másik eredménye az, hogy
a közeljövőben lehetővé válik a tisztviselők
státusának végleges rendezése
és ezzel kapcsolatban a fizetésrendezés
ügye is. Számszerű adatok
egyelőre nem állanak rendelkezésre
atekintetben, hogy milyen arányú
lesz a fizetésemelés, mert ez csak
a miniszterelnök visszaérkezése után
fog megtörténni. A takarékossági
bizottság a létszámcsökkentésre vonatkozó
Javaslatában hatezerben jelöli
meg a tisztviselők csökkenthető
számát, ebbe azonban az üzemi alkalmazottakat
nem számították be,
amely ugyancsak 1500-1800-ra tehető.


Hogy a kítlőnbtiző fizetési osztályokban
a csökkentést hogyan viszik
kérésziül, erre vonatkozóan a kormány
a legteljesebb önrendelkezési
jogot tartotta fenn. Általában a most
beállott helyzetben is a tisztviselők
fizetésének emelése teljesen attól
függ, hogy az elbocsátandók milyen
kategóriától kerülnek ki.

Ha olyanokat bocsátanak cl, akik
hosszabb szolgálati idővel rendelkeznek,
azoknál a teljesítendő nyugdíj
és nagy végkielégítések olyan
terhet jelentenek, ami által nagyobb
arányú megtakarítás ném érhető el.
Ha pedig az újonnan jött tisztviselőket
és kisebb fizetési osztályban lévőket
bocsátják cl, ugy jelentősebb meg-

EtttlnUal irt: Egy bóta J0.000 1

Hí!o» bíra... SO.OOO i

takarítás érhető el; noha a kormány
a kis ekzisztenciákra minden létszámredukciónál
tekintettel akar lenni.

Ha tul sok a magasabb tisztviselőknek
a száma az egyes minisztériumokban,
akkor azok számának apasztása
természetes uton történik meg.

A miniszterelnök visszaérkezte
után a takarékossági bizottság előterjesztéseinek
alapján rövidesen megkezdődnek
a státusrendezési munkálatok
és sor kerül azokra a munkálatokra,
amelyek előkészítik egyes
intézmények összevonását, hogy ily
módon azok centralizált működése
folytán jelentős megtakarításokat lehessen
elérni.

A tabi képviselő kerület

Kinevezték a tabi választással kapcsolatban
a választási biztosi, Szatmáry
Béla bírósági elnök személyében.
Helyeltese Nagay Ferenc dr.
törvényszéki biró lett. Az önjelöltek
mind visszalépnek és igy a mandátumért
Kálmán Jenő egységespárti,
Pákozdi Sándor kisgazda és Turcsányi
Egon a keresztény ellenzék

jelöltje küzdenek. Az ajánlási iveket

junius 20-ig kell benyújtani.

Veszprémmegye felirattal fordul
a kormányhoz

Veszprémbőt Jelentik: Veszprém


vármegye törvényhatósági bizottsága

Iunius 8-án tartotta rendes nyári
;özgyülését dr. Magyar Károly főispán
elnöklete atatt.
Zalamegye április 14-iki feliratát
a törvényhatóságok újjászervezése tekintetében
az állandó választmány
javaslatára a magáévá tette a közgyűlés
és kimondla, hogy helyesli
a Vármegyék Országos Bizottságának
március 21-íki álláspontját, hogy
a jelzíett törvényjavaslat tárgyalása
a történelmi alkotmány és jogfolytonosság
alapján összeülö kétkamarás
országgyűlésre btzassék.
A belügyminiszterhez intézett felirat
kéri a kormányt, hogy a törvényjavaslatban
biztosítsa a vlrlllzmusban
is kövelett értelmiség további
vezelőszerepét a törvényhatóságokban;
a törvényhatósági választójog ne legyen
szélesebb az eddiginél; a virilisekel
ne városonként és járásonként,
hanem a vármegye összes legtöbb
adófizetői válasszák maguk közül.
Aggályát fejezi ki a felirat, hogy
a törvényhatósági bizottság egyliarmadrészét
a községek képviselőtestületei
jelöljék ki, n.ert félő, hogy a
még meg nem nyugodott viszonyok
között a demagógiának jutna ezáltal
tér. Végül a törvényhatóság föloszlutási
joga ellen hivatkozik a vármegyéknek
az alkotmányvédelem terén
kifejtett fontos szerepére.

Bihar, Nógrád, egyesilett vármegyéknek
a főrendiház reformjára vonatkozó
feliratát szintén .magáévá
tette a közgyűlés és feliratban kérte,
hogy a vJrmegyck követküldési joga
megerősíttessék és kiterjesztessék,


2ALAÍ KÖZLÖM? 1&5 junius n .

A Beniczky-iigy osztrák
megvilágításban

Sternberg Adalbert gróf szenzációs
cikke n magyar legitimisták
és szociáldemokraták együttműködéséről


— A Zalai Közlöny btcsi tudósítójától
Bécs, junius 10
Sternberg Adalbert gróf az ismertnevű
osztrák arisztokrata publicista,
az igazi legitimisták egyik vezére
szenzációs cikket irt a Beniczkyügyről.
Sternberg gróf cikkének főbb
részleteit bécsi munkatársunk a következőkben
reprodukálja. Kitűnik
belőle, hogy a legitimisták és a magyar
szociáldemokraták, között valóban
bizonyos taktikai együttműködés
áll fenn. „Rassenschutz und Pleite"
(Fajvédelem és csőd) cimü cikkében
Sternberg Adalbert gróf a következőket
irja:
rA Beniczky-esettel az összes lapok,
sajnos, a dolog velejének elkerülésével
foglalkoznak. Beniczky legitimista,
amit tévesen összetévesztenek
a monarchistával. Egy legitimista
olyan politikus, aki nem csak
ű irón legitim betöltését, de az öszszes
legitim Jogok respektálását követeli.
Mi, az utódállamok lakósai,
most egy azelőtt ismeretlen jogi
atmoszférában, a faivédelemben élünk.
Ez a jogi atmoszféra a leghallatlanabb
kölcsönös erőszakoskodásra
vezetett... Ha Oroszország a bolsevizmus
hazája lett, ugy Ausztria,
Magyarország és Bulgária a fehér
terror országaivá váltak. A fehér terror
nemcsak a zsidók ellen irányul,
hanem mindenki ellen, aki jogairól
nem akar lemondani. Egy jogérzékkel
biró kulturember, ínég ha antiszemita
is, a zsidóáldozat mellé fog
állani és antiszemita érzelme ellenére
sem tűri a jogtalanságot.. .
A fajvédelem a csődöt Jelenti.. .
Magyarországon szabad szellem
uralkodik, a törökök és az abszolutizmus
elleni ezeréves harcok eredményeként
... A magyar legitimizmus
a legnemesebb formában mutatkozik,
midőn az összes legitim jogok
védelmezőjéül lép fel még a
velük szemben ellenséges érzelmű
zsidók érdekében Is. így létre jött az
az ideálisnak nevezhető pártszövet-

A bün virága .. .

Irta 1 középguláesl Péczely László (5)

Egyik napon a kis csecsemőt
Allacdin névre török szertartás szerint
meg is keresztelték, de nevelésre
a kis pogányt anyjának visszaadták.
E rövid idő alatt, amig fiátói el volt
szakítva, érezte Vica, hogy mily
drága kincs számára a számkivetésben
kicsi kis magzata s alig várta,
hogy az est eljöjjön. Midőn körülölte
már minden csendes lett, a
szerelő anya a darócágyon fekvő,
alvó kis fiához lépett s szivéből
szemébe föltörő könnyével ápja nevére
Bálintnak keresztelte cl. Ehhez
a szeretelnek és az anyának joga van.

Másfél évet töltött rabságban Duruzslay
Bálintné, Udvarhelyi Vica,
amidőn reá a basa szemet vetett.
Ekkor kezdődölt számára a rabság
kegyetlen kálváriája. A szívtelen,
élwágyó basa rabkosztjál s nyughelyét
szigorította, midőn fekelelelkü
kívánsága elől Vica undorral fordult
el. Sőt még a női hűséget meg is
korbácsoltatta. De mivel célját igy
sem érhette el, egy napon megfosztotta
gyermekétől az anyát.

Hali! hontalanság, szétdúlt családi
boldogság, rablánc és rabkenyér,
gyermekrablás, még ti sem ölitek

ség, hogy a legitimisták és a szociáldemokraták
kezet fogva harcolnak a
jog védelmében. Ez a politikai kombináció
a restauráció egyetlen egészséges
alapja és azt bizonyítja, nogy
az angol-szász politikai szellem a
kontinensen először Magyarországon
tartotta meg diadalmas bevonulását.

A magyar kormány nyomban a
Beniczky-eset után átlátta azt, hogy
legitimista előtörésről van szó és az
egész ügyet igy kell felfogni. Mostan
Sternberg Adalbert gróf ismertetett
cikke önkéntelenül is bizonysá


got szolgáltat e feltevés mellett és
bevallja, hogy Beniczky tanúvallomásának
politikai háttere van.

A zalaegerszegi

II. templom és zárda
alapkőletétele
Országos ünnep keretiben történik
az alapkőletétel
Apponyl Albert grófot Is várják
az ünnepségre

Zalaegerszeg, {unlui 10
A zalaegerszegi második templom
építő-bizottsága Bődy Zoltán alispán
elnökletével választmányi ülést tartott.
Az ülésre megérkezett a tervpályázat
nyertese Kotsis Iván dr. is
Budapestről, ki bemulatta a módosított
terveket, amiket a választmány
egyhangúlag elfogadott és megbízta
Kotsis Iván dr.-t a részleges költségvetés
elkészítésével. A költségvetés
junius 22-ifcére elkészül. Ulána kiírják
az épités vállalatbaadását. Nem
adják vállalatba a kavicsot, homokot,
téglát, épületfát és tctőcserepel.

Az alapkőletétel junius 28-<tn lesz

ünnepélyes keretek l(özt.

Az atapkószentelést Mikes János
gróf szombathelyi megyéspüspök
végzi fényes segédlettel. Az ünnepi
szentbeszédet Szentivdnyt Károly rálóti
prépost mondja. Közreműködik
az Egyházi Ének- és Zeneegyesület.

Megjelenik az ünnepségen Bcndes
Valérián, a franciskánusok budapesti
tartományfőnöke. Résztvesznek az
ünnepségen a hatóságok, testületek,
iskolák és egyesületek.

Az egész város, plébánia és a
vármegye ünnepét országos ünneppé
avatja Apponyl Albert gróf várható
részvétele.

meg az ember szivét ? ! Adjátok
vissza legalább kicsi gyermekemet!
Had szívjon emlőmből életet s édes
anyatejed Meghal másként! kegyetlenek,
kegyetlenek!

Néhány nap múlva Vica cellájában
a basa egy küldöttje jelent meg,
hozzá szigorúan igy szólott:

— Asszonyom, utolszor küld hozzád
a hatalmas basa, hogy kívánságát
teljesítsd. Ha ezt megtagadod,
fiadat, Allaedint, holnap megöleti.
De azt kegyelemből megengedi, hogy
bucsuzóul még egyszer megszoptathasd
és megcsókolhasd.
Vica mint sebzett anyatigris, ugrott
föl.

— Mondd mega basának, szívtelen
kínzómnak, uradnak, hogy ez kegyetlen
kegyelem. Gyermekemet viszszakövctelem
s helyette engemet
ölessen meg. Adjátok rögtön vissza
liamat, hogy ölelhessem, csókolhassam,
táplálhassam. A basa kívánságát
nem teljesítem, mégis a mohamedánok
istene nevében kérem, még
ma adja vissza gyermekem s ezért
a kegyért kis fiammal holnap én is
szívesen meghalok. De ha az anya
kérelmét megtagadja, ugy verje meg
őt Allah, a törökök istenei

E szavakra az udvaronc clkolródoll
és urának küldetéséről híven
beszámolt.

/

Balatonfüredi levél

Balatonfüred, junius 8

Kedves Szerkesztő Ur!

S
S
Remélem, hogy az innen, Balatonfüredről
küldött lapomat megkapta
s kellően tájékozódott az olvashatatlan
aláírások közt! De az állam*
litkár ur aláírása csak ismerős volt ? 1
Ö a „Zalai Közlöny" nyomán bukkant
Szerkesztő ur nevére s mind-i
"rt kisült, hogy ismeri Budapestről.

egvolt tehát ar ok arra, hogy

képeslapot Írjunk és aláírjuk.

Itt mindig talál az ember okot

valamihez. Vagy ismerkedünk vagy

sétálunk, néha üldögélünk, sőt van

rá eset, hogy ki is rándulunk.

De hadd kezdjem az elején.

Amikor idejöttem, Tapolca felől,
csupa félig, sőt már majdnem érett
cseresznyeiák közt vitt a vonatom.
S ma ? — Ma már idei cseresznyéből
esszük asztalunknál a compótot
és cseresznyésrétesl. De hadd
térjek vissza az ismerkedésre. Miután
sejtem, hogy Szerkesztő ur, mint
aki keveset járt a nagyvilágban s
csak esetleg Párisig jutott el, ezt
mégsem ludja, tehát elmagyarázom,
hátha még hasznát veszi. Az ember
először is megismerkedik a szobatársával.
Kisül, hogy N.-né, szüléiéit
Tompa-lány s a nagy költő

családjából való. Ez jó jel, gondolom,
de nem árulom cl, (minek ábránduljon
ki belőlem az asszonyka,
ha megtudja), ho©1 éh is — írok.
Szóval kelten már ismerjük egymást
Az orvosi rendelőben megismerkedünk
egy másik hölggyel, aki szintén
.beutalt" s ő bemutatja régi
ismerősét (a vonaton együtt jöttek,
reggel 7 óra óta ismerik egymást)
s már négyen vagyunk. S mit lesz
a Jó Isten, kl nemcsak az egészségesekről,
de a betegekről is gondoskodik?
A parton összeismerkedünk
egy úrral, akiről kisül, hogy
az unokaöccse nővérének keresztlánya
velem járt a képzőbe. Szédültem
s majdnem beleszédültem a
Balatonba az ilyen rokonság hallatára.
Tessék most már elképzelni,
hogy. egy motoros csónakkal való
kiránduláson ujabb 16 egyénnel
ismerkedik meg az emberi Micsoda,
szédítő ismerkedési perspektívákkal
vagyunk llt megáldva I

A rut kéjenc erre felhördült és
dühtől tajtékozva felkiált:

— Holnap c makacs némber szemeláttára
előttem szúrjátok le a gyermeket!
Szerelmet vártam tőle s e
helyeit átkot szór fejemre; de hogy
ez átok meg ne fogamozzék, adjátok
oda neki gyermekét, hogy c
gyaur ne mondhassa, liogy nem
kegyes a basa. Menjetek vissza hozzá
és közöljétek vele az ítéletet.
Szegény Vica! Halálra ítéli kis
magzatát szivén szorongatja, lelkében
pedig kétségbeesetten küzd a
hitvesi becsület és az anyai szerelői.

Mélységes, néma tisztelettel hajlok
annak a szívnek küzdelme előtt,
amelyben két ily fönséges erény viv
csatát. Közben pedig könnyes szfmckkcl,
elfogult szívvel gondolok
reá, hány magyar nő vivull még
anyáink közül meg ily emberfeletti,
szivct-lelkct próbára tevő, s összezúzó
csatát.

Az éj haldoklik. A győztes hajnal
_ diadal előretörő sugaraival kergeti
maga előtt az éj sötétjét s ennek
sebe-vére fölfröccsen a keleti égte.
Nemsokára rá a tengerből fölbukik
a nap: a győzelem tüzes koronája
és az élet lőle, ahova csak fénye

Étkezésnél azonban csak a szükebbkőrü
társaság van együtt.
geli a lerraszon, miközben a méltóságos
ur Vikivel és Karcsival bolon.
dozik. — Mit tetszik gondolni, hogy
ki az a Karcsi és Viki? Gyermekek?
Dehogy I Azaz igen I Verébgyermekek,
még pedig unokatestvérek. A
tapasztalat szerint az együtt bolyongó
egy fiu és egy leány mindig unokatestvérek.
Szóval Viki és Karcsi is
azok. Mindig párosan Jönnek a
zsömlye és kifli morzsákért, amiket
most már mi is, a méltóságos ur
ulmulatása nyomán szórunk nekik.

S mit lesznek Verébék ? Most már
olyan bizalmasak, hogy nem elégesznek
meg a morzsákkal; nekik
kenyér kell s (elszállnak az asztalra
s a vendég orra, illetve orruk
elől clcsipegetik a .penzios" kenyeret.
Ilyen környezetben ne gyógyuljon
meg a beteg, különösen itt,
ahol a doktor urak is azt javasolják,
hogy: lessék társaságba járni;
csónakkirándulás, séta a Balaton
partján, ez az ami gyógyít. Hát az
ember ne fogadjon szót ?

Egyel azonban elárulok, kedves
Szerkesztő ur, I. i. azt, s aminél
bizonyára sok kanizsai meg fof
örülni, hogy t. i. itt Füreden ii,
szárazon söpörnek. Ezt az egyet
nem értem, hogy miért pont éppen
ugy csinálják, mint Nagykanizsán!
Az utcasöprő egy óriási seprővel,
a nyele legalább is olyan hosszú,
mint az utca szélessége, pont olt
poroz az orrunk előtt, s amikor ki
akarunk témi a másik oldalra, -nemcsak
hogy az utcasöprő fordul meg,
de megfordul a szél is s arcunkba
csapja a porfellcget. Meg is akartam
kérdeni, hogy miért söpörnek
szárazon, de mégsem lettem. Végre
Is mi közöm nekem hivatalos dologhoz
s minek szerezzek magamnak
ellenséget. Az én tüdőcském kibírja
s aki bírja, marja, — ha por is az"!
A locsolás azonban kifogástalan s
még este tízkor, mikor az ember
holdvilágoss sétára indul ujabb ismerősökkel,
köztük egy Berzsenyivel,
aki szintén a híres Berzsenyiekből
való (mit szól hozzá, Szerkesztő
ur, milyen jó, nekem való társa-*
ságba keveredtem?) még akkor is
locsolják a Balaton partját, illetve
csak a virágokat

elér, egyszerre megmozdul. Lomhán,
ásitva ébred Konstantinápoly.

Az élet az utcákon már zajong
és e zaj betör egy ablakon, ahol
darócágyon édesen alszik egy csecsemő
és mellette virraszt a kétségbeesett
anyai szeretet!

Léptek zaja hallatszik s a zárban
a kulcs csikordul. A basa és a hóhér
kísérete betoppan. Az anya az alvó
gyermeke elé áll és a kétségbeesés
az anya szivéből íöljajdu^:

— Hozzá ne nyúljatok, még alszik
kicsi magzatom! Basal Allahra kérlek,
ne ölesd níeg ártatlan gyermekemet
I helyelte örömmel feláldozom
saját életemet 1 Kegyelem, kegyelem I
A basa int pribékjének. Ezl az
anya észreveszi s gyermekéhez rohan,
őt fölkapva keblére öleli. A tőr
a lüszőböl megvillan. Erre Vica
gyermekével a basa elé rogy :

— Basa, kegyelmes basa! Ha
nem kell neked hitvány életem, ugy
gyermekemért feláldozom hitvesi
hűségem.
Ketlen győztek: a basa és az anya.
De messze valahol Magyarországon,
ha mindent tudna, egy férfi sziv
felsírna.

Törökországban, Konstantinápolyban
jiedig folt esett egy fehér liliomszálon
1 (Vígé kör.)


1925 junius 11. ZALAI KÖZLÖNY

Ne haragudjék kedves Szerkesztő
ur, hogy csak ennyit irok Füredről,
de annyira jól érzem itt magamat,
a szabad természet ölén, ahol nincs
flanc, nincs társadalmi kasztrendszer,
nincsenek keményszívű és szigorú
szerkesztők, de mondom nincs
is fizikai időm, hogy bővebben referáljak.
Majd odahaza I

Addig is» sok szívélyes üdvözletet
küld: „igen tisztelt irótársnője


Hűli Cili

Az utódállamok állampolgársági
problémája

- A Zalai Közlöny bicsl tudósítójától -

Bécs, Junius 10

Az utódállamok magyarságának
egyik legsúlyosabb problémája az állampolgárság
kérdése. Főként Csehszlovákiában,
de Romániában és
Jugoszláviában is a hatóságok vonakodnak
elismerni az évtizedek óta
ott lakó magyarok ezreinek állampolgárságát
és ezek felett a hontalanok
felett állandóan a kiutasítás
Damokles-kardja lebeg. — Miként
bécsi tudósítónk most egy a Népszövetséghez
közel álló diplomáciai
személyiségtől értesül, a Népszövetség
végre rendezni akarja ezt a
problémát és legközelebb tárgyalni
fogja egy bécsi nemzetközi jogásznak
nemrégiben benyújtott erre vonatkozó
indítványát, amely a következőkben
foglalhalö össze:

— Az utódállamok állampolgársági
problémája két részre oszlik,
az egyiket pozitívnak nevezhetjük,
amennyiben vannak egyének, akik
kétféle állampolgársággal is birnak;
a nagycsoportok azonban a negatívot
képezik, akiknek egyáltalán nincs
állampolgárságuk. Ezek a hontalanok
regi állampolgárságukat elv,esztették,
uj állampolgárságukat azonban a hatóságok
mindeddig nem akarták elismerni.
A legcélszerűbb lenne ezeket
az ügyeket egy döntőbíróság
ítélete alá bocsátani. Ez a döntőbíróság
Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia,
Lengyelország, Románia
és Jugoszlávia, esetleg Olaszország
delegátusaiból alakulna és egy semleges
elnök vezetése alatt tárgyalna.
A hontalan érdekeit egy a Népszövetség
által kiküldendö jogász képviselné
és az összes panaszokat ő
terjesztené a bíróság elé. Egy ilyen
ügyészi funkciókat ellátó népszövetségi
delegátus kiküldése azért szükséges,
hogy az érdekelt államok ne
nyújtsák cl a végtelenségig a panaszok
tárgyalását és az Ítéletek kimondását.
Ezt a javaslatot fogja a Népszövetség
legközelebb tárgyalni és miként
bécsi tudósítónk értesül, a Népszövetség
tanácsa végre komolyan
dűlőre akarja vinni a hontalanok
állampolgárságának elintézését. Erre
a célra a Népszövetség legközelebb
hivatalos megbízást fog adni egy
háromtagú bizottságnak, hogy adjon
véleményt a beterjesztett bécsi javaslatról
és ha ez a szakbizottság
helyesnek találja az indítványban
foglaltakat, ugy a Népszövetség megteszi
az intézkedéseket a nemzetközi
döntőbíróság megalakítása ügyében.
A Népszövetség által kiküldendö
véleményező szakbizottság tagjai
Schücking professzor (Németország),
Barbosa des Megelhaes (Portugália)
és Rundstein (Lengyelország) lesznek.

Hirdessen

a

„Zalai Köziöny"-ben.

A tűzoltóság éjszakai
körtelefonja

Nagykanizsa, junius 10

Nagykanizsa közönségének egyik
keveset hangoztatott, de annál súlyosabb
veszedelmeket rejtő panasza
a közbiztonság hiányossága.

Hiába vannak derék tűzoltóink,
hiába van gazdag tűzoltó-szertárunk,
hiába szándékozunk akciót indítani
autó-fecskendő beszerzéséért, ha a
tűzoltóságnak nincs módjában nyomban
értesülnie a veszedelem kitöréséről
s mire modern gépeikkel,
nemsokára talán az autó-fecskendővel
a tüz színhelyére érnek, vagy
nem találnak menteni valót, vagy
pedig nem tudják már nagyobb veszedelem
keletkezését megakadályozni.


Lehetetlen tűzbiztonsági helyzet az,
hogy ha valahol nappal tüz támad,
különösen a külső perifériákon, ahoj
még csak a legközelebbi telefonnal
rendelkező üzletig vagy irodáig sem
lehet elszaladni, be kell rohanni Kiskanizsán
a rendőrőrszobáig, Nagykanizsán
esetleg egyenesen a tűzoltó
órtanyára és mialatt a lángok pusztítanak,
jelenteni, hogy tüz van, jöjjenek
segítségre.

Még lehetetlenebb a helyzet éjszaka,
amikor még csak a legközelebbi
telefon sem rövidítheti meg az
idftt a tűzoltóság kiérkezéséig, mert
éjszaka Nagykanizsának nincs telefon
szolgálata.

Hiába mondjuk, hogv a tűzoltótorony
régimódi városok elavult intézménye.
Ez az elavult intézmény
még mindig Jobb lenne, mint a teljes
bizonytalanság, amikor a veszedelem
pillanataiban először el kell
szaladni a tűzoltó-laktanyába. A régimódiságot
csak ott lehet lekicsinyelni,
ahol a modern kor követelményei
már biztosítva vannak; ahol
azonban, mint nálunk, a tűzoltóság
még a saját utcája háztetőit sem
tarthatja figyelemmel, ott a régimódiról
jobb lesz, ha keveset beszélgetünk.


Azt mondják, hogy nem lehet
építkezni. Fogadjuk el hát, hogy a
beruházások során erre nem futja a
kölcsönből, mint ahogyan jut Zalaegerszegen
reá és jut Kaposvárott és
bizonyára jut egyebütt is.

Itt van azonban egy másik kérdés,
ami ma nagyon könnyen lenne
megvalósítható: az éjszakai körtelefon
kérdése.

A posta leszereltette a régi cscngős-
rendszerü telefon-készülékeket s
azokat minden előfizetőnél az uj
C B rendszerű lámpás-hivó készülékre
cserélte ki. llymódon az összes
régi telefonkészülékek felszabadultak.

Ha már éjszaka nem tarthatja szem


mel az alvó várost a tűzoltóság va


lami őrtoronyból vagy magas hely


ről, legalább az éjszakai körtelefon

megvalósítását tegyék lehetővé ille


tékesek most, mikor a kimustrált ké


szülékekből az anyagot meg lehetne

szerezni.

A körtelefonba hé kellene kap


csolni a rendőr-őrszobákat a kapi


tányságot, szerkesztőséget is, igy az

a közbiztonság és a hírszolgáltatás

érdekeit is szolgálná.

Az egész újításhoz nem kellene

egyéb, csak drót-huzalokat szerezni.

Az ehhez szükséges pénz megszer


zésére, társadalmi uton, vállalkoz


hatnának tűzoltóink. A gyárak és

nagyobb vállalatok bizonyára kész


séggel járulnának hozzá s nem zár


kózhatik el előle a város sem. A

Transdanubia pedig megengedné,

hogy a vezetékek felerősítésére a

villany-oszlopokat használják, (öl)

NAPI HIRiK


NAPIREND

Junius II, csütörtök

Római katolikus: Űrnapja. Protestáns:
Barnabás. IzraellU: Szivar, hó 19.

Nap kel reggel 4 óra 03 petekor, nyugszik
délután 7 órs 56 perckor.

A Meteorológiai intézet jelentése szerint
változékony Idó, Inkább csak keleten
hűvös csóvel, lényegtelen hó változásul

Mozi. Uránia: Névtelen vár. Jókai legénye.
Előadások kezdete 5.7 és 9 órakor
Világ: Acélparipa, cowboy-törlénet. Elóadások
kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor.

Junius 12, péntek

Rópul katolikus: Pakun. Protestáns:
Kiaudlus. Izraelita: Srívan hó 20.

Nsp kel reggel 4 óra 03 peKko*. nyugszik
délután 7 órs 57 perckor.

A Nagykanizsai Kegyesrendi Reálgimnázium
torna-versenve a .Zrínyi*
sporlpályán délután 5 órakor.

KÖLTŐK

Irta: Németh Böske

Amerre utunk elvezet,
Mi harcoljuk a nehezet-.•
Virrasztunk lázas éjeken,
Által az egész életen--.


Csodtyváró lelkünk rokon,
Kesöcgünk hervadt ólmokon...
S teritCink büvós fátylakat,
Miken\'a Bu s Gond fennakad...


Amerre utunk elvezet.
Mi harcoljuk a nehezet—
5 virrasztunk bágyadt éjeken---
Ez életed s az — élelem—


Űrnapja

Ma van a Te napod, Ur Jézus ;
a Te nagy, fényes diadalünneped.

Kelettől nyugatig, déltől északig a
Benned Hivő emberiség ma az utca
porába hull hatalmas dicsőséged
előtt...

A földből gombaként kibúvó emberek
ünneplő ezrei hömpölyögnek
az utcán, mint meggyújtott diadaltüzek
kigyulladt lélekkel, a szem
csillogó lázával. S alázattal meghajtott
testtel kisérnek virágos diadalutadon.


A föld felett, a levegőben fehér
galambok röpködnek, villózó fecskék
cikáznak ; lázas készülődés, misztikus
rendezkedés van minden teremtett
lény világában, mikor Te ott elhaladsz
Uram...

A nagy természet is a maga megilletődésében,
áhítatában lélekzetfojtva
figyel... Egy falevél sem rezdül...
Bóditó virágillat tömjénez. A nap
pazar pompájával aranyozza meg a
fák minden levelét, a földön még a
legszürkébb rögöt is, hogy minden
ünnepies ragyogásba öltözzék, amerre
Te elhaladsz, Uram...

A rétnek minden búzavirága, kakukfüje
és margarétja, a kerteknek
hófehér és égő piros rózsája, mind-
mind Neked nyitnak. — Anyák,
szüzek, gyermekkezek Neked törték
le és hordták halomra, hogy közelebb
hozzák Hozzád, hogy minden
kis virágfej hajoljon meg Előtted,
mikor mellet lünk elhaladsz, Uram...

Illatos rózsák ezerszínű szirmát
áhítatos anyák keze szalagos kosárba
gyűjtve leánykáik kezébe adják ezekkel
a szawkkal:

— Vigyétek és hintsétek szét az
Ur előtt I Ezekben a rózsaszirmokban
hulljon lábai elé ártatlan lelketek
fehér virága, tiszta gyermeki szivetek
makulátlan illata...
És ők viszik...

A halkan hulló rózsaszirmokban

tiszta szivek szent tisztelete simul

lábaid alá, amerre haladsz, Uram...

Nézem fényes diadalutadat, Ur
Jézus!

A Benned hivő asszony szorongá


sával, rajongó szereietemmel, lázas

szemekkel magamba omolva botor


kálok Utánad a letaposott virágsző


nyegen, melyen a nép áthaladt, mint

Magdolna, akkor, azon a szomorú

utadon... .

Én a diadal utadon követlek, amerre

haladok, szelíd fényárt sugározva

Magad körűi a Téged látó szemnek.

Az evangéliumi beteg fanatikus

hlvésével nézek Utánad, bizton re


mélve, hogy Te í$ látsz engem,

Uram...

Mert Te odalátsz, ahol a világos


ság nehéz harcot vlv a sötétséggel,

az ember szomorú gyarlóságával...

Te látod a lélek feltarajozó vagy

elcsendesedő viharát; Te oda látsz,

hol a tiszta öröm vagy a tiszta bá


nat fakad...

S a könnyelmet — mint fehérruhás
leánykák a rózsaszirmot —
halkan én Is hullatom. Ego

— A ocrfgármester Itthon. Dr.
Sabján Gyula polgármester, miután
Budapesten való egynapos tartózkodása
alatt eredményesen járt el a
város kölcsönének ügyében,-kedden
este visszaérkezett Nagykanizsára s
a mai napon ismét Budapestre
utazik.
— Egy milliárd kölcsönt kapott
Nagykanizsa. A Pesti Magyar Kereskedelmi
Bank engedélyezte a
nagykanizsai Néptakarékpénztárnak
Nagykanizsa város részére egy milliárd
korona 15%-os hitel folyósítását.
Az összeget a város a legsürgősebb
beruházásokra fogja fordítani. Hogy
melyek ezek a beruházások, azt e
pillanatban még nem döntötték el.
— Az Irodalmi Kör jubiláris
közgyűlése. Mint már megirtuk, a
Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti
Kör folyó hó 21-én tartja Jubiláris
közgyűlését 30 éves fennállásának
emlékére. A közgyűlés a városháza
közgyűlési termében lesz s tárgysorozata
10 pontból áll. Este a Kör
tagjai társasvacsorára gyűlnek össze
a Polgári Egylet kerthelyiségében.
— A gimnázium tornaversenye.
A nagykanizsai katolikus reálgimnázium
12-én délután 5 órakor a Zrínyi
sporttelepen tartandó tornaversenyének
műsora: 1. Felvonulás, oszlopokba
felállás, a Himnusz eléneklése.
2. Szabadgyakorlatok zenével.
3. Az I—IV. osztályosok társasgyakorlatai
zenével. 4. Általános szertorna
(tornapadon, zsámolyokon, alacsony-
és magasnyujtón). 5. Futási
;versenyek 50—80—100 méterre. 6.
Suly-, gerely- és diszkoszdobás verseny.
7. Játékok (birkózás a botocskáért,
buzogánylerakás, usztatás, határvédő).
8. Rudugrás, magasugrás
és távolugrás verseny. 9. Tornászati
főverseny magasnyujtón, korláton.

10. Zenés füzérgyakorlatok. II. Oszlopokba
felállás, a Szózat eléneklése,
elvonulás.
— Iparosok figyelmébe! Kérjük
az érdekelt iparostársakat, hogy
Űrnapján délelőtt fél 9 órakor a
Cintóriumban megjelenni szíveskedjenek,
hogy az Urnapi körmenetet a
magunk tömeges megjelenésével minél
felemelőbbé tegyük. Elnökség.
= Centrál kávéházban fagylalt
és jegcskávé kapható.


4 1925 junius 3.

ZALAI KÖZLÖNY

— A I l-cs huszárok emlékmű
felavatása. A volt cs. és kir. II.
huszárezred tisztikara az ezred számos
tagjainak és előkeld vendégek
jelenlétében a hősi halottainak szenteli
emlékművét junius hó 21-én
fogja ünnepélyesen felavatni. Az
emlékmű a szombathelyi lovassági
laktanyában, az ezrednek 27 éven át
volt otthonában lesz felállítva. Reméljük,
hogy az ezred volt tagjai
lehetővé fogják tenni, hogy ezen a

napon, mely egyúttal a balamutowkai

ütközet 10 éves évfordulója is, men


nél nagyobb számbanjelennek meg

és azzal is emeljék az Ünnepség

fényéi. A tisztikar szívesen lát ven


dégül olyanokat is, kik nem szol


gáltak ugyan az ezrednél, de részt

óhajtanak venni a Vas- és Zala


megyei háziezred hősi halált hall

tagjainak emlékére és dicsőségére

emelt emlékmű felavatásán. Az ün


nepség részletes, programját idejekorán
közölni fogja a rendezőség.

— Hadigondozottak kifizetése.
A nagykanizsai Összes igényjogosult
hadigondozottak(rokkantak, özvegyek
és árvák) e hónapban egyszerre
kéthavi, májusi és juniusi illetményeiket
kapják kézhez. A kifizetés
junius 15., 16. és 17-én történik a
közgyámi hivatalban (Városháza, II.
emelet, 32. ajtó). Azok a rokkantak,
kiknek gyengeség, betegség, egyéb
testi fogyatékosság miatt a második
emeletig való lépcsójárás nehezükre
esik, a mostani kifizetések alkalmával
jelentsék ezt a körülményt a
kiűzetést teljesítő közgyámnnk.

— Zalaegerszeg Csány László
szobra. A zalaegerszegi Csány szobor
bizottság Bosnyák Géza elnökletével
Tarányi Ferenc dr. főispán, Bödy
Zoltán alispán, Pehm József apát,
Thassy Gábor dr. vármegyei főorvos,
Czobor Mátyás polgármester stb. jelenlétében
ülést tartott. A bizottság
elhatározta, hogy a vármegyét kérik
fel, vegye kezébe a 22 éve vajúdó
szobor-ügyet. Az alispán megígérte,
hogy 3—4 hónapon belül a szükséges
Összeg össze fog gyűlni. A
megyei tisztiorvos indítványára elhatározták,
hogy a vármegyétől kérni
fogják a Deák-szobornak jelenlegi
helyéről a templom melletti térre
való helyezését, ahol az sokkal
jobban fog érvényesülni.
— A BabatOndér. Tegnap este
negyedszer került előadásra a Babatündér
cimü ballet. Magáról az előadásról
ezúttal kevés mondanivalónk
van : gördülékeny volt s minden szereplő
kedvvel és szeretettel játszott.
A fáradság nyomai alig látszottak
meg a közreműködőkön, holott nem
csodálkoztunk volna rajta, mert négy
előadás mégis csak nagy teljesítmény
műkedvelőktől. A darabbal a
Nagykanizsai Keresztény Jótékony
Nőegylet teljes sikert aratott s mint
az eredmény mulatja, valóban jól
választolta meg jótékony akciójához
az anyagot.
— Háziasszonyok nagy-gyűlése.
A Katolikus Háziasszonyok Országos
Szövetsége julius 13-án, hélfón délután
5 órakor Budapest, VIII. Máriautca
7. szám alatt lévő helyiségében
háziasszony-nagy-gyűlést tart a háztartásoknak
a mai gazdasági viszonyokhoz
való egyszerűsítése és álszervezé
>e ügyében. A nagygyűlésen
minden érdeklődő háziasszonyt
szívesen látnak. Ezalkalomrnal a
háztartási munkál megkönnyítő modern
háztartási eszközök is bemutatásra
kerülnek.
— A rokkant-fefülvlzsgálat
utolsó napja. A nagykanizsai hadirokkantakat
felülvizsgáló bfeotlság
pénteken reggel 8 órai kezdettel tartja
az utolsó felülvizsgálatot.
— Horváth Mihály egyetemi
tanár Nagykanizsán. Az embereknek
testi erősbodése hatalmas léptekkel
halad előre napjainkban. De
még mindig igen sokan vannak,
kiket elnyomorodott tagjaik vagy
elferdült testük megakadályoz abban,
hogy a testi erejüket fejlesszék Különösen
gyermekek között tálunk
igen nagy számmal olyanokat, kiknek
elferdült gerincük vagy lábuk
sokszor szánalomrainélló külsőt köl


csönöz nekik s érdekükben legtöbb


ször nem történik más, mint abba

a feltevésbe vetett remény, hogy. majd

csak kinövik a baji. Nagy érdeklő


dés előzi meg tehát dr. Horváth

Mihály budapesti egyetemi tanárnak

a városháza közgyűlési termében

folyó hó 14-én tartandó előadását

.Az elnyomorodásról és annak meg


előzéséről". A ludós professzor a
gyógyászat c nemének legalaposabb
ismerője s az emberiség iránti meleg
szeretetét igazolja az a nemes elhatározása,
melynél fogva bejárja az
ország nagyobb városait s mindenütt
előadásokat tart erről a nagy horderejű
kérdésről. Horváth professzor
hozzá még a legkitűnőbb előadóknak
is egyike. Felhívjuk reá olvasóink
figyelmét.

— A szerdal hetipiac árai. A
szerdai hetivásáron a piaci árak a
következőképen alakullak: Zöldségpiac:
bab 2500, mák 16.000, dió
7000 kor. literenként; uj vöröshagyma
3—400, uj foghagyma 4—
500, sárgarépa 500—1000, zöldség
500—1000 korona csomónként; saláta
4 -500, kelkáposzta 4 -6000,
fejcskáposzta 5-10.000 korona lejenként
: burgonya uj 8000, ó 2000,
karfiol 15—20.000 korona kilogrammonként
; cseresznye 5000, zöldborsó
2—4000 korona literenként. Tejpiac:
tej 3000, tejfel 14—16.000 korona
literenként, luró 10—12.000, vaj
60— 70.000korona kilogrammonként;
tojás 1000-1200 korona. Húspiac:
marha eleje 24, hátulja 28, borjú
eleje 26, hátulja 30, sertés 30, zsir
40, háj 36, zsirszalonna 30, tüstölt
sertéshús 40—50, kolbászfélék 30


50.000 korona kilogrammonként. Terménypiac:
buza 460—470, rozs 380
—400, tengeri szemes 330—360, zab
380—400 ezer korona métermázsánként.
Baromjipiac: egy pár tyúk 40
—70, egy pulyka 60- 80, pár csirke
20—50, pár sovány kacsa 30—70,
egy sovány liba 40—60, egy kövér
kacsa 50—80, egy hizott liba 100—
150, szopós malac 30—90 ezer korona.
Takarmánypiac: széna 40—50,
lóher 50 -60, lucerna 60 -70, alomszalma
20—30, zsupszalma 80 ezer
korona mélcrmázsánkénl.


— Somogymegye hódolata a
kormányzó Iránt. Kaposvárról jelenlik
: Somogy vármegye törvényhatósági
bizottsága szerdán délelőtt
tartotta közgyűlését Sárközy György
főispán elnöklete alatt. Kacskovics
Lajos nyugalmazott főispán, gazdasági
főtanácsos, valamint Svastics
Nándor dr. volt kormánybiztos főispán
indítványára elhatározta, hogy a
kormányzót a legutóbbi napokban
ért méltatlan sérelem fölött fölháborodását
fejezi ki és a kormányzó
magas személyét ért támadásokat a
legerélyesebben visszautasítja, egyben
kimondja, hogy a kormányzót
eddigi működéséért, hazafias, önzetlen
magatartásáért hódoló táviratban
üdvözli és egyhangú ragaszkodásáról
biztosítja az államfőt. Az államforma
megváltoztatására irányuló
indítványt teljesen forradalmi jellegűnek
tartja. A közgyűlésen lelkesen
ünnepelték a kormányzót.

= Schwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.


— Balatonalmádi villanyvilágítása.
Balatonalmádi, Vörösberény és
Szenlkírályszabadja 300 millió kormány-
támogatással összesen 850 millió
korona köllséggcl a veszprémi
villany telepről villanyvilágítást kap.
A munkálatok julius közepére befejeződnek.
— Háziipari tanfolyamok rendezése.
A foldmivetésügyi miniszter
az 1925—26. év tétén is rendez
háziipari tanfolyamokat. Egy-egy lanfolyamnak
csak egy tárgya lehet,
még pedig kosárfonás, gyékényfonás,
tengeri levélfonás, szalmafonás, fafaragás
(gazdasági eszközök), seprűkötés
és végűi kQlött számban vászonszövó-
tanfolyam. Tanfolyamot
csak olyan községben rendeznek,
ahol a szükséges nyersanyag, füzvessző,
stb. rendelkezésre áll; szövőtanfolyamot
csak ott, ahol a kender
vagy lenlermelés nagyobb mértékben
folyik A szövő-tanfolyam 3. a kosárkölő-
és fafaragó 2, a többi egy
hónapos. A résztvevők legkisebb
száma 15—20. A felvételi kérvényben
jelezni kell a kötelező részvételt
és pontos látogatást. A nyersanyagokat
a község vagy más erkölcsi
testület adja, ezzel szemben az ott
készült tárgyakkal szabadon rendelkezik.
Kérelmező tartozik gondoskodni
megfelelő helyiségről, fűtés-,

világításról, a kiküldcndö oktató lakásáról,
élelmezéséről, amit legcélszerűbben
a tanfolyam résztvevői
közösen látnak cl ugy, hogy az o L
tatót naponta más-más család látja
vendégül. A minisztérium fizeti az
oktatót és eszközöket ad a tanításhoz.
Amelv község vagy erkölcsi
testület tanfolyamot akar julius 15-ig,
forduljon a m. kii. háziipari fel


ügyelőség Tapolca, Zalamegye címre.

— A Magyar Városok Országos
Kongresszusa utján Nagykanizsát
is meghívták a szeptember folyamán
Parisban tartandó nemzetközi
városok gyűlésére; melynek leg-
főbb tárgya a városok nemzetközi
szövetségének megalakítása.
— Uj Levente-Egyesület. Nagylengyelben
megalakult a Levente
Egyesület.
— Kontárok az állat-vásártéren.
A nagykanizsai állat-vásártéren
minden szerdai vásár alkalmával a
közrendészeti közegek ellenőrzőszemlét
tartanak, hogy vájjon az olt
megjelenő állat-kereskedőknek van-e
iparengedélyük. Hetenként 3-4
kontár kerül így hurokra, kik ellen
nyomban megteszik a feljelentést.
Ezideig az iparigazolvánnyal nem
bíró marliakereskedők közt egy sem
voll nagykanizsai, hanem ntind a
környékbeli falvakból valók. Valamennyi
ügyét áttették az illetékes
lőszolgabiröhoz s kihallgatásuk után
a nagykanizsai rendőri bünlctőbiró
fog ügyükben ítéletet mondani.
.=• Jelentkezzék egy elveszeit vörös,
fehércsikos, kurtirozott farkú fiatal
vadászkutya tulajdonosi.

— Országosvásár. Junius 18-án
Keszthelyen és Pacsán lenne országosvásár.
Az alispán megengedte,
hogy a pacsai vásárt junius 26 án
tartsák meg.
— Kőművesek és cserepesek
harca. Az utóbbi időben hetenként
3—4 feljelentés is érkezik az iparhatósághoz
és kerül a rendőri bűntelóbiró
asztalára, melyek mindegyike
azt teszi panasz tárgyává, hogy a
kőmüvesipar keretében meg nem
engedett cserepes-munkákat is végeznek
s ezzel az amúgy is szomorú
tengódésre ítélt cserepes-ipar munkaalkalmát
kevesbítik. Ugyanilyen fel-
Jelentések az asztalos és székes, valamint
egyéb rokon-iparágakban is
gyakoriak.
— Fényes esküvő Galambokon.
Vasárnap délután 5 órakor taHolta
esküvőjét Czigány Ferenc adóügyijegyző,
Starzslnszky György körjegyző
kedves leányával, Bőzslkével. A polgári
házasságkötést Gyömörey István
járási főszolgabíró végezte a községházán.
Ezt folytatólag az ifjú pár
hozzátartozói és kiterjedt rokonság,
valamint clőkcló vendégek áltat kisérve
remek virágos menetben a község
lakosai állal valláskülönbség nélkül
zsúfolásig megleli templomba
vonult, ahol az egyházi csketést
Kreutzer Ferenc plébános teljesítette,
melynek végeztével hozzájuk magas
szárnyalású beszédet intézett. Az esketést
fényes lakoma követte, mely
számos felköszöntővel a legjobb hangulatban
másnap a délelőlti órákban
ért véget.

— Pályázati és Hirdetési Közlöny
cím alatt közgazdasági hetilap
indult meg Budapesten, mely ingyen
közli a hirdetéseket. Szerkesztőség
és kiadóhivatal VII., Erzsébet-körul
22. A lap egyes számának ára 12.000
korona.
— A háznál való cséplés. Ismeretes,
hogy a gazdaközönség gabonáját
tűzbiztonsági szempontból csak
a hatóság állal erre kijelölt közös
szérűn csépeltcthcti. A hatóság azonban
kérelemre engedélyt adhat a
háznál való cséplésre is, ha az asztag
legkevesebb 15 méterre van a
háztól és a szomszéd kazaltól, esetleg
más tűzveszélyes tárgyaktól. —
Nagykanizsán eddig 64 gazda, Kiskanizsáról
450 gazda kérte a cséplésnek
saját házánál való elvégezhetését.
A nagykanizsaiak közül csak
2 cselben utasították vissza a kérelmei.
A kiskanizsai gazdák portáin
most folyik annak megállapítása,
hogy a tűzbiztonsági követelményeknek
megfelelnek-e.
— Elfogták u szélhámos „rokont."
Tegnapi számunkban irtuk,
hogy Poljánszky István elzüllött gazdatiszt
Nagykanizsán is követett cl
csalásokat. A feljelentést azonban
ellene nem 8 nappal ezelőtt, hanem
közleményünk megjelenése után telték.
Egyébként a szélhámos rokon
Székesfehérvárott is hasonló bűncselekményeket
Követett el. Onnét azonban
már nem tudott tovább állani,
mert egy gyorsan történt feljelentés
kövclkezményeképen elfogták és őrizetbe
vették A nagykanizsai kapitányság
érintkezésbe lépeti a székesfehérvári
kapitánysággal, honnét azt
az információi szerezte, hogy Poljánszky
ott 30-nál több csalást kötetett
el. A nagykanizsai kapitányság
az ilt tett feljelentést a letartóztatásban
levő gyanusitott kihallgatása
végell áttette a székesfehérvári kapitánysághoz.
— Mezőrendőri kihágás. Kanczer
György fekátiás-kocsis ellen egy
temctő-dülííi földtulajdonos feljelentési
tett, hogy az ürülékhordó kocsival
ráhajtatott az esőtől egyébként
is felázott répaföldiére s azl nemcsak
ősszegázolla, hanem a ráeresztett
fekáliával a fiatal répaülteivényt
teljesen tönkretette, annyira, hogy
az egész táblát újra kellelt szántani.
A rendőri bűnletöbiró a kocsist büntetés
és kártérilés fejében 300.000
koronában elmarasztalta.
= Mélyen leszállított áron vásárolhat
Szomolányl Gyulánál.

\' • Juniális. A „Szepelneki Kath.
Legényegylet" folyó hó 14-én, kedvezőtlen
idő esetén 21-én juniálist
lart. Közreműködnek a kanizsai Ipartestület
dalárdája, a sormási rezesbanda.
Útirány: Nagykanizsáról a
kiskanizsai temclő melletti tölgyesen
keresztül a szepetneki major melletti
erdőhöz. Rendezőség.


1S25 junius 11. ZALAI KÖZLÖNY

=. Fölényesen győz minden mindig a legerősebb ellenféltekéi
versenyben Fllipp kötöttárugyára szemben szokta kijátszani legjobb

KÖZGAZDASÁG

(Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.) formáját, helyesnek kell elfogadnunk
olcsó és jőfninőségu áruival. Muta-a megállapítást, hogy ez a mérkőzés

Pénzéért

A sáskajárás

tóba néhány ár: Selyem mellények a szezon legszebb és legerősebb

195 ezer, selyem jambó sapkák 17 ezer,
flór urízoknik 29 ezer, fátyolharisnyák
38 ezer.

= Vizsgára legalkalmasabb ajándék
fotball, tennistitő, cipő, tornacipő,
céllövő légfegyver, sportánik
és tornaszerek olcsón kaphatók Szabó
Antal sportüzletében.

— Schwarcz Dezső harisnyái a
legjobbak.
= Hadlkölcsön tulajdonosok
felkéretnek, hogy előjegyzés végett
nálam megjelenni szíveskedjenek bármely
nap (ünnepnap is) délután 2—6
óra között. Megvagyok bizva a budapesti
központtól az előjegyzéseknek
mielőbbi beküldésével. Batázsy
György, Csányi Lászlő-utca 13/a.

MOZI

Uránia: Névtelen vár.

Világ: Acélparípa. Az elveszett
hajók szigete, a világ egyik legszebb
filmje.

Irodalom és művészet

UJ Idők. Herczeg Ferenc képes irodalmi
hetilapjának 23. számában folytatódnak
C&athó Kálmán és Ludwig Wolff érdekes
regényei. Közli a lap azonkívül Falu
Tamás, Fodor László és O. Henry elbeszéléseit,
Rákosi Jenő ós Kosáryné Réz

\' Lola cikkeit, Zoltán Vilmos versforditását,
a Heti krónikát, az Uj Idők százmilliós
sorsjátékának sorsolásáról való képes bcszimolót,
számos művészi és időszerű
képet és a lap nagyon népszerű rovatait,
a divatrovatot, a szerkesztői üzeneteket és
szépségápolást Előfizetési ára negyedévre
80.Ő00xorona. Kiadóhivatal Budapest, VI.
Andrássy-ut 16.

SPORTÉLET

SzSE—-NTE
Autó járatok 10 percenként
a Zrínyi-pályára *

A mai mérkőzés, a Szombathelyi
Sport Egylet és a Nagykanizsai
Tornaegylet csapatainak játéka, kétségkívül
az idei futballprogram slágerét
képezi: az SzSE nemcsak a
nyugati kerület és az egész magyar
vidác egyik legerősebb csapata,
hanem mai jó formájában a fővárosi

I. osztályú csapatokkal is telj^en
egyenrangú.
Az SzSE játéktudása jól ismeretes
a nagvkanizsai közönség előtt, hiszen
még élénken emlékezhetünk azokra
a \'fölényes játékokra, melyeket az
1922—23-as években a bajnoki mérkőzések
során produkált a legjobb
formájában levő NTE-vel szemben.
Eléggé fájt akkor a kanizsai közönségnek,
hogy a nyugati kerület
összes csapatai közül, a SzAK-ot
sem véve ki, egyedül az SzSE-nek
sikerűit megőriznie veretlenségét az
NTE-vel szemben. S azóta az SzSE
óriásit fejlődött. Teljesen felfejlődött
a SzAK mellé, ugy, hogy ez az
idén csupán a legminimálisabb pontelőnnyel
tudta megvédeni bajnokságát
az SzSE-vel szemben, a kerület
utolsó bajnoki mérkőzésén, a
SzAK—SzSE meccsen aratott 1 : 0
arányú győzelme révén.

Az SzbE—NTE mai mérkőzése
két nagyszerű formában levő csatársŐr
küzdelmét fogja mulatni, melyek
mögött mindkét részről megbízható
védelmek állnak és ha még
figyelembe vesszük azt, hogy az NTE

mérkőzésének Ígérkezik.

A meccs délután 6 órakor kezdődik
a Zrínyi sporttelepen s előtte is
tartanak - mérkőzéseket.

A közönség kényelmét szolgálandó,
megegyeztek a nagykanizsai egyesületek
az autótulajdonosokkal s a mai
naptól kezdve már 10 percenklnt
autójáratok lesznek a Sugát-ut, Fő-ut
kereszteződésétől a pályáig, személy
enkint 10.000 koronás viteldíjjal.


NTE—Zrínyi TE klubközi tennlsz
mérkőzés. Óriási érdeklődés
előzi meg a két egyesület tennisz
szakosztályának junius 21-én lebonyolításra
kerülő mérkőzését. Mindkét
egyesület versenyzői, de különösen
az NTE fiatal játékosai készülnek
nagy ambícióval, ami érthető
is, mert hiszen ba már legelső ber
mutatkozásuk alkalmával sikerrel tudnának
szerepelni a Zrínyi TE már
több versenyben rutint szerzett tennisz-
erőivel szemben, oly eredmény
lenne ez, melyre jövő szereplésük
során is mindig büszkén tekinthetnének
vissza. A verseny 4—4 férfi
és női egyes, 2—2 férfi és női páros
és 2 vegyes páros mérkőzésből fog
állni.

Az Ifjúsági Labdarugó Szövetség
hírei. Kivonat a Nagykanizsai
Ifjúsági Labdarugók Szövetsége f.
hó lO én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
: Pungert a Testvériség
játékosát ellenfél bántalmazása miatt
a játéktól junius 20 ig eltiltja. Agh
és Tóbert bíróval szemben tanúsított
hirtetlen magatartása miatt megdorgálja.
A Testvériség óvásának
helyt ad és a Teleki SE csapata
ellen 4: 1 arányban elveszített mérkőzését
megsemmisíti és annak egy
későbbi időpontban való ujrajátszá


• sát rendeli el, mert beigazolást nyert,
hogy a Teleki SE csapatában Balázs
István, bár jóhiszeműen, igazolatlanul
szerepelt.
A mai mérkőzésekre a következő
bírókat küldi ki: Testvériség—Transdanubia
2 órakor, NTE pálya, bíró
Sós. Turul—Törekvés délután fél 4
órakor, NTE pálya, biró Waldhauser.
Hungária—Teleki 2 óra, Zrínyi pálya,
biró Lichtenstein. III. ker.-Jóbarátok
4 óra, Zrínyi pálya, biró Wolf. Az
intézőbizottság tegnap megszakított
ülését ma délelőtt 10 órakor folytatja,
amikor is az igazolások nyernek
elintézést. Az igazolások eredményét
az érdekelt intézők ülés után
megtudhatják.

Somogyvármegye a kormány
mellett. Somogyvármegye törvényhatósági
bizottsága ma délelőtt tartott
közgyűlésén Kacskovics Alajos
volt alispán és Svastics Nándor volt
főispán indítványára egyhangúlag elhatározták,
hogy a kormányzói ért
méltatlan támadásokat a legerélyesebben
elitélik és a kormányzót rendíthetetlen
hűségükről biztosítják. —
Elhatározták, hogy a kormányzót
eddigi működéséért, hazafias önzetlen
magatartásáért hódoló táviratban
üdvözlik. Az államforma megváltoztatására
irányuló indítványt egyenesen
forradalmi jellegűnek tartják.

Betiltott szociáldemokrata-gyűlés.
Budapestről jelentik: Szerdán
délután 7 órára a szociáldemokraták
gyűlést hívtak össze a régi képviselőházba.
A rendőrség a gyűlési
nem engedélyezte s a megjelent
mintegy 200 főnyi közönséget szétoszlatta.


Harmadik hete már, hogy hírt
adtunk a Magyarországon észlelt s
jelentékeny károkat okozó sáskajárásról.
Ma már pontos adataink vannak
arról, mely községek határai
vannak ezidőszerint veszélyeztetve a
mezőgazda eme nehezen leküzdhető
ellenségétől.

A marokkói sáska Hevesmegyében
11, Hajdumegyében 10, Szabolcsmegyében
1, Pestmegyében 1, Biharmegyében
2, Borsod megyében 5,
Békésmegyében 2 község és város
határában, valamint a Hortobágyon
és Debrecen környékén lépett fel.

Az olasz sáska Hevesmegye 5,
Borsodmegye 2, Jásznágykunszolnokmegye
4, Békésmegye 2, Biharmegye
1 községében, Zemplémmegyében
Sárospatakon mutatkozik.

Ezen kivül már több helyen megállapították
a marokkói sáska másodkelését
, mely sokszor az első kelésénél
is veszedelmesebb lehet. Az
olasz sáska most van kelésben és
főleg ott jelentkezik, ahol a mult
évben a sáskapenész nem pusztította.


A marokkói sáska irtása a fertőzött
helyekre szállított gípekkel mintegy
30 kisérletűgyi szakközeg s külön
e célra kirendelt gazdasági felügyelő
szakszerű vezetése mellett
biztatóan halad. Az olasz sáska komolyabb
kártételéről eddig jelentések
nem érkeztek. «,

Jegybankforgalom. A Magyar
Nemzeti Bank jegyforgalma a junius
7-iki állomány szerint 188 3 milliárddal
csökkent. A jegyforgalom csökkenése
főképpen az állami giró befizetésekre
vezethető vissza. Amíg
az állami giró számlára 172*5 milliárd
folyt be, addig az egyéb számlákon
7 7 milliárd folyósittatott, ami
által a giró állomány 164 8 milliárddal
emelkedett Továbbá a váltótárca
állomány csökkenése folytán
65\'6, az állami adósság junius havi
törlesztése fejében 0 8 és az egyéb
tartozások növekedése révén 174

milliárd folyt be. Ezzel szemben a

devizák és valuták vásárlása révén

28, egyéb követelések növekedése

folytán 54 4 milliárd pénzjegy kerüli

forgalomba.

TŐZSDE
A mai értéktőzsdén a tegnap felszínre
jutott barátságosabb hangulat
ismét lanyhaságnak adott helyet. A
forgalom igen vontatottan indult és
a nyitási árfolyamok majdnem kivétel
nélkül a tegnapi zárlati nivó alatt
állottak. A tőzsdeidő későbbi folyamán
jelentősebb áresések már nem
következtek be, azonban a kínálat
mégis kedvetlen maradt. Egyes értékek
ugyan tartani tudták árfolyamukat,
a papírok azonban legnagyobb
részben 1 —2 v/o - os árveszteséget
szenvedtek.

A Magyar Nemzeti Bank
hivatalos árfolyamat

Valuták
A»r«l to«l K4COO-M7CW


Axt.rd.-

Cith koroM 2WI-1IIÍ

ntigtu

DJsix 1179-1101

Boíia

Dollit lOWO-TJWO hkiiNl 729431

Fnadi ti. XN 3420 •ituzW 3 tsz itao

Kotu.airrt. 13330 13430

Ui 231433 KrfulUaU 11*39 1JÍOO

Uva 51S-52J >45000447000

Utt 2*00 »J8 31 iO 2118

Xiriu IM90 IUJ4 Miwjoch 70060-71310

OMlí.KWU- :»ttlOO«S Vízit MM 3*20

D4a Kot. 13160 tlttO Ptlia 11(41118

lvi]<l fnok IJ7ÍO I33ÍI Si«ru taw14

a«li« traak MJI-WtO ftlockfcol* 19000-1*115

MO.Y *t II7WIIKO Wka »m.ioo4$

siti iirso-rúie Zaric* 13710

joggal a legjobbat követelheti.

Ne tegyen tehát költséges kísérleteket,
hanem
maradjon
meg régi
jelsviva mellett
: Ln csak
a valódi
„FRANCK"kávépótlékot


a ^kávédaráló" védjegygyei
veszem.

Zflrichi zárlat

Pária 353250, London 2501\'50. New,ort
$15-23, BtUiael 2500--, M.lland 2045--,
Holland 207-25, Berlin 12780. Wien 72 65
SolU 377-50. Prega 1527-50, Budapest 72-50,
Varad 99-—. Bukarest 245 —. Belgrád S70 —,

A magyar korona külföldi
hivatalos jegyzései

DEVIZA VALUTA

t»Z"P <•« <-t"»P » •
Bécs - 19982 998519982
Bedlo - 5865 S908 5905
Piája 474751 475 477 | 4761Ja

Az ércpénzek és nemesfémek
beváltást árlolyamal

Elüli egrkoionás 6200-6500, kílkoronia

12.400 15:600. forintos 16.500-17 000. ötkoronás
32.000 - 32ÍCO, sstnsrany 49.00049.500,
arany buszkorooás 268IXM-2S0.000.
ptsUna 210.000—220.000.
Terménytőzsde

Irányzat szilárdabb. Rozs 6i korpa egy
árnyalattal, buza erösebben, zab Jelentűsen
drágult. UJ búzában átélik voll a forgalom,
egyébként az üzlet csendes. \'

Buzi ilasar. 76 kg-os SIO.000 -512500. 78
kg-os 520 000 -522.500. egyéb vld. 76 Ug-ca
507.50O-- 510.000,78 kg-os 517^00-520000,
roza 415.0JO—420 000, u] tengert 3IOUOO—
315.003, takarmány árpa 320.000 - 330.000,
kötea 270.000 280.000, korpa 230.000—
235.000, zab 440.000 - 450.00Ó.

Sertésvásár

felhajtás 1800. melyből eladatlanul vtssumaradt
500 dib. Elsócendli 21.000—21.500.
szedett 19500—23..500, szedell közép 19.000
—19-500, konnyll 16.000-17.000. elsórendo
Crcg 19.000-19500. másodrendű 18.000—
18.600, angol sllldí 18.000-21.000, szalonna
nagyban 22.000—22.500. zsír 27.000,-27.500
[chuzoll hus 25.000-27.000. szalonnás Kísértés
23.000 -24 500. Irányzat lanyha voll.

Szerkesztői üzenetek

—6— A közlést lltctólcg némi tévedésben
méltóztatik lenni. A valamely lapban
megjelent tárca az illető lapnak tulajdonit
képezi s átvétele csakis az ó beleegyezésével
történhetik. A jelen esetben bizonyára
nem lenne az illelő lapnak az átvétel
ellen kifogása, de az elbeszélés csak
az ott használt név alatt jelenhetnék meg.

—pr— A versek már mind megjelentek;
várjuk az ujabb küldeményt. A többiről
legközelebb szóval.

N. B. Sümeg. Ó méltóságának elme:
Budapest, V., Sziget-utca 5.
O. E. Illetékes helyen azt az értesítést
kaptuk, hogy a rádió-használatot korlátozó
rendelkezés teljes egészében fennáll s igy
közleményének nem adhatunk helyet.
H. C. Anyagtorlódás miatt csak ma adhattuk
közre.
Nem közölhetők: Délibáb; Erdők alján
(vers); Pacsirtaszói Vérebek. — A többi
kéziratrót legközelebb.

Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés
RT. Nagykauizaa


Fiirst
József

„Kék csillag" divatáruháza
Nagykanizsa

E hét
szenzációja !

Gyapjú delének
métere

csak K 45.000

Elegáns grenadin
ruhák
csak K 165.000

Elegáns liberti ruhák

csak K 260. 000

Dunántul legolcsóbb
bevásárlási forrása !

Ma este

disznótoros vacsora

a Kéményseprőben
(Klntx.y-utob)

Síivel litogatiit ácí
RAFFflV FERKÚ
Cigányzene I y*aűtt is,.

f-Vtpcitíc t Értesítem i n. t.

\' ICol ICö 1 kozorjíget. hogy

eladni vagy venni akar. aki házra, vagy
egyéb birtokára kölcsönt akar felvenni, az

úra-. ékszer-ÉÍ látszeí-űzletemet

a Szarvas szálló épületéből

a Városház palotába
Főui 2. szám alá

helyextom át s a legmodernebből
felszerelve

megnyitottam.

További szíves pártfogást kér

VÉKÁSY KÁROLY

I70« órát, iUictfn i• lát«if rén

Galgóczy magántanfolyam
Budapest, Mária Terézia-tér 3.

Előkészít magánvizsgára, érettségire
vidékieket Is. •

Tennis uto, labdi, felszerelés
és ruházat. Raket hurozásokat angol
húrral külföld! szakmunkás végzi


Uszó-ésfürdő •ruhije, ülkók,

SJpkák. dpök és keppenyek.

Bőröndök í>Uuzi>i cikkek.
Borotvák íi lioam aeét J,„k.

Weszely István

Budapest, IV., VécI-utc. 9.

vidíkl nefmMMekfl [oke,«l tl7Yf:<m:nil

tic:Lilok kL

Nyomatott a Zrínyi

ZALAI KÖZLÖNY

Rőlond Angéla és Márln ugy a maguk, mini a rokonság
nevében fájdalomtól megtöri szivvei, de Islenbcn való megnyugvással
ludatják, hogy szeretett jó Édes anyjuk

özv. ROLAND ANTALNÉ

született KÜNN MÁRIA

éleiének 71-ik évében folyó hó 9-én az Úrban csendesen elhunyt.
Drága halottunk hűlt tetemeit folyó hó 11-én d. u. 5 órakor
fogjuk a róm. kath. temetó halottasháíából örök nyugalomra tétetni.
Az engesztelő szentmise folyó hó 12-én d. c. Va9 órakor fog

a plébánia templomban bemutáttatni.
Nagykanizsa, 1925. évi junius hó 10.


A béke angyala virrasszon drága porai feletti

Női kalapok pcima angol gyöngy szalmából 80.000 K-ért

kaphatók. — Férfi és nól kalapokat raktáron tartunk és alakltunk.

GYENES É8 VIDA kalapgyár Nagykanizsai Kaxincy-u. Altemplommal iiccotxa

Apróhirdetések

AJ »oróhlnl«tí« dija

•JMn rai!.<.\'.b UtBMl i
díj «I6<« Il.«t.n06 • & hoiiiuimltlalik

Egy tJgves, több évi gyakorlatig bíró
gyors- és gépírónő állást Verei azonnall.
vagy Julius l-l belépéssel.

Figyelőm 1 RetlkUlök. pénz Iái Cák7pl^
cértáslcák. Irattáskák és minden c szakmába
vágó dlszmQ munkák ízlésesen készülnek,
valamint átalakítások és javUáiok elfogad-
Útnak VIOLÁNÁL. Magyar-utca 14. 1700

CsOvek kazánok és vlivezeték^k részére.
bármilyen mennyiségben kapható.
Wclscr gépgyár Nagykanizsa, Sugár-ut

16. Telefon 9. 1-106
Saját termésű kcrccocnyi asxtali
éa nehéz 1917. évi termésű pecaenye
bor kapható lakásomon kistételefcbea
(literekben Is). km


REMETE, 8ugár-ut 6. szám.

Férfi és n6i ruhavászon métere 32 000K.
törülközók, konyharuhák 19.000 K-töI, lepedővásznak
kaphatók Szövőuzcm, Csengery
ut 40. 1692

Egy két kerekQ tragáts megvételre
kerestetik. Krlstályccctgyár. Klrály-utca 17.

Finom fehérvarrón6 hUakhoz ajánlkozik.
Slnger Olzclla, Árpád-ulca 7. 1697

Szarvas szállóban hónapos szobák
kiadók. i w

Aki házat, szólót, kis és nagybirtokot

forduljon bizalommal a több mint negyed
század óta fennálló törvényszékiig bejegyzett
Aozél Ignác pénzkölcsön és Ingatlanlotgalml
irodájához. Nagykanizsán. Fóut

3. sz. alatt 100 holdon felüli birtokra mérsékelt
kamat. 1353
4 lóerős gOzlokomobil és 900
Hofherr-cséplő teljesen uj. kedvező
fizetési feltételek mellett eladó. Weisor
Gépgyár Sugár-u. 16. 1539

EbédlOkredeno márványlappal, asztal
és székek eladók Klfály-utca 4. 1575

Kéresek bérbe junius 25-től augusztus
25-lg zongorát. Ajánlatok Papp malom.
Letenye. 1693

Egy 6 lóerős motorcséplögép garnitúra
50 q búzáért cséplés uián fizetve,
eladó. Bauer Mihály. Lctenyc. 1695

Eladó egy szarvatlan lelős kecske és
egy sertésól. Magyar-utca 155.

NOI KALAPOK

nagy választékban

legolcsóbban

csak Wi

ROTH LAURA

divattermében

kaphatók. Több, mint 25 éve fennáll
Kazcnczy-u. I. (Városházpalota).
Legdivatosabb kalapok 80 ezertól
feljebb! Festés és átalakítás a legdlvatotabb
formákra saját gyáramban!
Kalapdiszok na.gy választékban I!


Értesités.

Van szerencsém a m. t. közönséget,
vendégeimet, ismerőseimet
és barátaimat értesíteni, hogy az

Imperiál


szálloda

éttermeit

és

Imperiál KisVezeklőpince


éttermét éa sfirosarnokát

(Budapest, VII. Rákóczl-ut 90.)

átvettem

és azokat újonnan átalakítva éa fényesen
bacndezve (a pince megnagyobbítva)

megnyitottam.

Szíves támogatásukat kérve, maradok
mély tisztelettel

BUCSKY

vendéglős és szakács

Naponta a Halászlét és magyar

ételklilönlegességckct személyesen főzöm

Otcsó éttapáráim közismertek I

A Kis-Vczcklóbcn MenQ 18.000 kor.

a kész ételekből szabadon választva.

Bsőrendó asztali bor 1 llt 15.00C K.

Jászberényi urad. kadarka I Ut. 18.000 K.

Tisztelettel kérem a m. t. közönséget.
szíveskedjenek az Imperiál-étterem,
Imperiál Kia-Vezekl6,
Opera-étterem éa Opera Vezeklfi-
plnce étlapárait figyelemmel
kísérni. Olcsóságban felülmúlhatatlanok.
Minőség és olcsó árban mi vezetünk!
Az Imperiál Kis-étteremben (volt Bar)

Buby énekel.

Az Imperiál-szálloda

a legjobb és legolcsóbb, vidékieknek
találkozóhelyei

Hangjegy újdonságok i

Májusi muzsika; Régi Jó Budapest;
Tudod e milyen kár; De maga talán .0* ?
Sas Nád harmadik nótaskönyvc;
Slux ur ...I
.Halló Amerika* revü legnagyobb sikerű
számai:
Csillogó lámpafény .. .
Kalók.1 légy a babám; Keleti éjszaka;
Baj van nálunk liawaybin.


Kaphatók:

FISCHEL FÜLÖP FIAI

paplráruháiában (ti

Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál Nagykanizsán. (Nyomdava.ló:

4 1925 junius 3.

A budapesti tőzsde
záró árfolyamai.

CftM. U «

Htul C.tlQSf os 4)0

Lknd bank KifBíkísyal _

Ma.

Mi/toi NttanU U |)o

\'.télámll. Ota 4«o

OC-M k«ftk RlJhányíl «

0u\'J MlL SilavioU Sl

lohutli Natld HI4

rouMuib.

VlkL kskx |

ruxt. ul |.». Köil.k.4*,

adiu


M.-C««k Ipark AllasUkj 7

Poff»lal UrwU H

K«. HIÚI Nib. |SI

Mt(T<r-.N4oi«l k t

Köip. Miliőt Xftntl -

Vi.CHl kt.k Vlrv«l U

Dl .\'ii •• V

Állami ami J«
Tnut tu

C«k*rtjLrak
D*Ub\\ix HO

t*tr. tf Cnkwlpu 1SK>

IMtiM OtorrU Ul

rSvimti Maiío. <akot A

MMnvaJ Tat 5tuKi.tr lííO

AJUL T»k

Li«latUi«<*k

«ottu

Mt/al «1»4 Cilaotr —r.lfcj M. BUL Sialáal

ToatUit WapWI It-SO

••Uxy.-rraicta ro>«]( Kw n

HaJkMMk. ||

Malmok

Oáx. VUUHH

S«.-M

C«a<MtfU Bfr. »7S

nuéítniii Jait luó Cri

BiürtiU Alt fia »

Haiiiila A -.u Hl

> tiiif isiloai

PVJkst U

Vtkt&U

Ul«J«k

rtcUuniM

Tr. DliakU OutlpM Mo/
otl í-*ü —

Sault

B«0<«Lt

Siaal^r,

Caatat poif. »at


SOJI.Í.1 Kntofck Coca. -

KokA R4<irls;»«< XM

K6k 04it Owkwlodt JtJ

ü\'MÍ-i

suii«aak

MlfSMlt

Kojal-»«4IW


jlJ;6«I .4b

S<kvuti«< SS
Kai 4 SrhlMlli —

Uilunyl I Luk Sti -

Athinasua

rfi»áfO«l BT. Oyap|t»»o«a

FrtBkUa (MAWM

Oí.ii Xkrtoa

Pillát | P«issUp««

Ráral íaörí-ÍWÖ

Ulúffl..


Va»ts».M

írtál »«r. t

M.t»z mtuta*

Kokuc

SaUrt

Ond. aiftt-i

Diotw

K.UU Mstlajl

Otei-Das. !i

Tflcftk

Oasj VOS. i

X0ke«

Dotofl

0 ti mai

Hizjai k« TtUloo

Btlgt Hm ö«tna«U

Blrdl

MírUf Btel

Bitiig

V»ioa0li O/írt M<

Ctxrla tUst

Rcxsstn t ki PapIrlpM

hua

*\'/<W

Ma este

disznótoros vacsora

a Vida-vondógl&ben
Kulnwr-u. IS.

Szivet piltlogiil kér
a VENDÉGLŐS.

MAGASHÁZI

(Mózsi) SÁNDOR

srobatestd és mázoló

Nagykanizsa, Klrály-utca 1.

Elvállal mindennemű c
szakmába vágó munkálatokat
a legújabb
mintákra, Ízlésesen,
olcsón és a legpontosabban

Magántmuilókjlgyelméb^

összevont vizsgákra ét érettségire
kilo anyagi IdcUulggd kéutt c í
vidéki tanulókat a IIOROSS-OÁRDOS
tanintézet Kudapclt, VIII.. Rákócri^
ut 57.U. •• Tliztvtietóknek ríjztelltzetj)
k«Jvczcníny. Klvttó Jegyzetek!.

Qlnnoea Károly).


65. évfolyam, 130. szám Nagykanizsa, 1925 junius 13, szombat Ar a 180 0 ksraa a
ZALÁI KÖZLÜNY


POLITIKAI NAPILAP

IxkuilMl U Uadtttvatal rt-ul 4

Felelős szerkesztő: Kempelen Béla

laUiuibaa-TeJaloa 78. ujcaáí 117. ulm

Befejezték a választójogi
törvényjavaslat általános
vitáját

Bethlen István miniszterelnök a jövö hét közepén jön
vissza Budapestre — Zajos jelenetek a nemzetgyűlésen

Budapest, Junius 12

Politikai körökben élénk érdeklődéssel
néznek gróf Bethlen István
miniszterelnök hazaérkezése elé, nem
épen a Beniczky-üggyel felmerült
parlamenti harcok szempontjából,
mint inkább a Népszövetségnél elért
eredményről teendő beszámolója
miatt. E tekintetben ugyanis pártkörökben
tulajdoijjjcépen még mindig
azokra a szűkszavú táviratokra van


* nak utalva, amelyek a Népszövetség
pénzílgyi \'bizottságának tárgyalásáról
napvilágot látnak. Bizonyosra veszik,
hogy ott olyan részletkérdések is
megvitatásra kerültek* amelyek a már
ismereies eredményeken kivül szintén
hozzájárulnak Magyarország gazdasági
megerősödéséhez és külpolitikai
pozíciójának javulásához. A miniszterelnököt
— mint már ismeretes —
a jövő hét közepére várják vissza és
a miniszterelnök még a jövö hét
folyamán alkalmat talál arra, hogy
a parlamentben tájékoztassa a nemzetgyűlést
genfi tárgyalásairól.
A szélső baloldal legutóbbi offenzivái
általában befejezettnek tekinthetők
és az a vélemény van kialakulóban,
hogy a napirendi viták formájában
még néhány napig erőszakolni
fogják ezt a kérdést.

A fövttros lakosságának a kormányzó
iránt kifejezett tegnapi hódolata
és ragaszkodása a fővárosi választásokban
vérszemet kapott szélső
baloldal reménykedését megpecsételte,
mert ez a tüntetés, melyhez
hasonló felvonulásokra évtizedek óta
nem volt példa, szembetűnően megdöbbentette
az októbrista elemeket.


Tizenegy óra után nyitotta meg
nemzetgyűlés mai ülését Scitovszky
Béla elnök. Bejelenti, hogy Peyer
Károly napirendclötti felszólalásra
kért engedélyt, melyet nem adott meg.
Kérdi a nemzetgyűlést, hogy megadja-
e az engedélyt?
A szociálislák erre óriási zajt ütnek
és folytonosan kiáltják:

— Ellopták a koszoruk.it!
— Hol .a mentelmi jog ?
— Halottgyalázás!
— Koszorutolvajok!
Elnök Propper Sándort rendreutasítja.
A lárma folyton tart, a jobboldalról
is folyton válaszolnak a sértő
közbeszólásokra.

Elnök egymásután utasitja rendre
a zavargó képviselőket. Javaslatot
tesz, hogy Propper Sándort súlyosan
sértő kifejezéséért a mentelmi
bizottság elé utasitsák. A nemzetgyűlés
ehhez hozzájárul.

Erre ismét óriási zajban törnek ki
a szociálislák padsoraiban a képviselők.


Elnök figyelmezteti a képviselőket,
hogy >ha nem maradnak csendben,
felfüggeszti az ülést. Miután a lárma
nem csillapodott, elnök az ülést felfüggesztette.


Szünet után

Rublnek István, mint a mentelmi
bizottság előadója bejelenti, hogy
Farkas István nemzetgyűlési képviselőt,
a nemzetgyűlés méltóságának
megsértéséért három ülésről kizárja.

Györki Imre, mint a kisebbségi
javaslat előterjesztője, azt javasolja,
hogy térjenek ez ügy felett napirendre,
mert Farkas Istvánnak nem
volt módja a bizottság előtt megjelenni
s különben sem követett cl
olyan súlyos sértést, mint amit a
Beniczky-vallomás tartalmaz. Hosszasabban
fejtegeti ezután, hogy jogi
szempontból a kormányzó ténykedéseit
lehet birálni és fogják is
birálni./

A nemzetgyűlés nagy többséggel
elfogadja a Farkas István kizárásáról
szóló indítványt.

Kabók Lajos mentelmi ügye következett
ezután.

Rublnefc Istváp előadó ismerteti
Kabók sértő közbeszólását s beterjeszti
a bizottság javaslatát, hogy
Kabókot egymásután következő öt
ülésről zárják ki. Végül felolvassa
Kupert Rezső különvéleményéi.

A Ház a bizottság javaslatát elfogadja.


Platthy György ügyében vita nélkül
elfogadják a mentelmi bizottság
javaslatát, amely szerint napirendre
térnek ügye felett.

Ezután az elnök bejelenti, hogy a
mentelmi bizottság elnökétől átiratot
kapott, amely szerint az a gyanú
merült fel, hogy valamelyik képviselő
megszegte a házszabályok 132. §. 2.
bekezdésében foglalt titoktartási kötelezettséget.


Ezért indítványozza, hogy a mentelmi
bizottság utasittassék ennek az
ügynek kivizsgálására.

Áttértek ezután a választójogi törvényjavaslat
tárgyalására.

Peyer Károly a törvényjavaslat
elleni küzdelmet hiábavalónak látja,
mert a legkiválóbb férfiak aggodalmait
sem szívleli meg a többség. A
választójog titkossága teszi lehetővé,
hogy a polgárságnak mind nagyobb
és nagyobb része kapcsolódjék bele
a politikába.

A magyar nép lebecsülésének tekinti,
hogy nem tartják elég érettnek
a titkos választójogra. Meg kell
adni a választójogot a népnek.

A közigazgatás tultengéséró! szól
ezután és azt mondja, hogy a szolgabiráktól
függ, ki legyen a képviselő.


Beszél a külföldi kölcsönről, amelyet
nem is kellett igenybevenni, de
a kamatot meg keli fizetnünk utána.
Ezért megy gazdaságilag tönkre az
ország.

Ezután részletesen kezdi ismertetni
a tegnap a temetőben történt
eseményeket, amikor a szociálista
képviselők Somogyi és Bacsó sirját
akarták megkoszorúzni.

Elmondja, hogy a rendőr, aki eltaszította
ŰZ egyik képviselőt, azt
mondotta, hogy éppen azért löki félre
az illetőt, mert nemzetgyűlési képviselő.
Ez nem más, mint tekintélyrombolás,
amiért pedig a belügyminiszter
felelős.

Letétetik az esküt a rcndőrö&kel
és azután utasítást adnak nekik a
törvény legdurvább megsértésére.
Nem fogadja cl a javaslatot.

Elnök: Több szónok feliratkozna
nem lévén, kérdem, kiván-c még
valaki szólni?

Senkisem jelentkezett szólásra,

mire az általános vitát bezárták.

Puky Endre előadó emelkedett

ezután szólásra és kifejtette, hogy

nem kiván a vita részleteire vála


szolni, hanem csak azokkal az észre


vételekkel akar foglalkozni, amelye


ket a választójogi bizottság jelenté


sérc tettek.

Beszéde után hosszasan megtap-

CJóBjcUa! lia: ttj Ma 90.003 fasooa

Kitoai Ura 90.000 lurou

solják és a képviselők közül számosan
üdvözlik.

Szünet után Rakovszky Iván belügyminiszter
válaszolt a vita során
elhangzott felszólalásokra. Hosszasan
cáfolta Andrássynak azt az elméletét,
hogy a tömeg kívánságainak nem
teljesítése forradalmat készít elő.
Szerinte a forradalmat a társadalmi
és gazdasági kiáltó ellentétek és
igazságtalanságok készítik elő s az,
ha a gyenge kormány ilyen követelmények
alapján elhamarkodott reformokat
hoz. Ezt bizonyítják a külföldi
s az elmúlt magyar forradalmak
is. Ma csak óvatosan lehet egy lépést
előre teuni. Ez nem hatalomféltés,
hanem a -nemzet érdeke. Cáfolja a
vádat, hogy a javaslat reakciós. A
teljes jogkiterjesztéssel ráérünk egykét
év múlva is, ha a konszolidáció
olyan fokára érünk, hogy bátrabban
kockáztathatunk.

Ezután a nemzetgyűlés többsége
általánosságban elfogadta a választójogi
javaslatot a részletes tárgyalás
alapjául.

A napirendi indítvány során Szeder
Ferenc a Somogi-Bacsó-Qgy napirendre
tűzését kérte, amit nem fogadtak
el.

Peidl Gyula az ö és 18 társa
mentelmi jogának megsértését jelentette,
mert a Somogyi-Bacsó sírnál
szétoszlatták őket, miért megtorlást kér.

Az ülés fél 8 órakor ért véget

Tüntetés a kormányzó
mellett
Budapesten 150.000 főnyi tömeg
vonult fel a Várba

Budapeat, Junius 12

Űrnapján délelőtt a Petőfi térről

hatalmas tön^egek indullak el tün


tető felvonulásra a kormányzó elé,

hogy kifejezést adjanak a hozzá való

ragaszkodásuknak s az öt ért rágal


mak sikertelenségének.

A társadalmi egyesületek, ÉME,

vasutasok, bajtársi egyesületek, Kansz,

Mansz, Move, Nyukosz, stb. stb.

testületileg vettek részt a tüntetés


ben, mely példás rendben folyt le.

A 150.000 főnyi tömeg első része

8/«l órakor ért a Várba; a palota

nagyerkélyén ekkor jelent meg Horthy

Miklós, kit ovációban részesítettek,

majd elénekelték a himnuszt

Az óriási tömeg órákig vonult cl

zenekartól kísérve a kormányzó

elölt. Délután 3 órakor kezdett a

sokaság elszéledni.


1925 junius 13

ZALAI KÖZLÖNY

3 _____

A kormányzó ezután fogadta a
társadalom és egyesületek 30 tagú
küldöttségét és a hozzá intézett beszédre
a következő választ adta:

— Végtelenül Jól cselt a ragaszkodásnak
és együttérzésnek az a
spontán és impozáns megnyilatkozása,
amelynek ezren és ezren mai
felvonulásukkal tanújelét adták. Meg
voltam győződve, hogy a hazáját
szeretó magyar nemzetet sem a mai
idők sok szenvedése, sem az ezerágú
aknamunka meglerlózni, tiszta
látását elhomályosítani nem tudla.
Meg vagyok győződve s ebben az
utóbbi napok, de különösen a mai
nap, ha lehet, még Jobban megerősített,
hogy a magyar nép tisztában
van a személyem ellen irányult
támadások és gyanúsítások igazi céljával.
Nem tartom a támadásokai
érdemeseknek arra, hogy egy szót
is vesztegessek reájuk. Csak annyit
mondok, hogy nem szoktam bujkálni
; ha azokban az Időkben hazám
és fajom érdekében szükségesnek
tartottam volna bünlelni, meg is
tettem volna.

— Vigyék el mindazoknak, akik
ragaszkodó szeretetükről tanúságot
tettek, legmelegebb köszönetemet I
«

Pécs város közönsége Horthy
Miklós, Magyarország kormányzója
iránti hűségének kifejezésére Űrnapján
délelőtt az összes társadalmi
körök bevonásával nagy lüntető (elvonulást
rendezett Fischer Ferenc
főispán elé, hogy tiltakozását fejezze
Id a kormányzó ellen intézett támadásokkal
szemben. A főispánt bízták
meg, hogy a kormányzó elé juttassa
el ezen tiltakozásukat és az államfő
iránti ragaszkodásukat és legteljesebb
bizalmukat.

A bün virága .. .

lrU:köiépgulácsl Péczaly László (6)

Még a kinok tengere sem tudja

megállítani az idő kerekét. Lomhán

ugyan, de haladt előre s maga után

éveket hagyott. Vica arcára pedig

a piros magyar rózsabimbók helyérc

a bánat hollófürtjeiredérvirágot rakott.

Tiz évnek ki nos száműzetését s

rabságát élte már ál Duruzslay Bá


lintné, Udvarhelyi Vica. Reménye s

öröme fogságában gyönyörűen fej


lődő kis Bálint fia s még egy valaki,

a basa leánya, Noémi, a kis bűn


virága volt. Ettől az időtől Vica a

török basától több szabadságot,

kegyet s kiváltságot kapott. Szaba


don járhatott ki a basa palotáját

körülövező parkba és oly jól esett

lelkének, ha a tengeröböl vizének

mormolását és a magyar haza felöl

jövő esti szellő susogását hallgatta.

Beszélt ez neki az ö hü férjéről,

szeretett Bálintjáról s azután az árva

magyar háziról.

Két kis gyermekét ölébe ültette s

beszélt hozzájuk egy hatalmas nagy

Úrról: a magyarok Istenéről, aki

ott fönn a ragyogó csillagok között

lakik és aki őket is, a többi rabság


ban sínylődő testvéreket is haza ve


zérli. Beszélt nekik még egy virágos

kertről, amelyhez fogható az egész

földön nincsen: a magyar hazáról.

A két kicsike pedig az anyját öröm


től sugárzó arccal kérdezte, hogy

egyszer már mikor megyünk haza?

— Eljönnél te is, kicsi Noémim?
Mátészalka nagyközönsége csütörtökön
délulán 6 órakor társadalmi
különbség nélkül, impozás hódoló
felvonulást rendezett a kormányzó
iránti hűségének, szeretetének és
ragaszkodásának dokumentálására.
Péchy László főispánt bizták meg,
hogy tiltakozásukat fejezze ki a kormányzó
ellen intézett támadásokkal
szemben. Esle zenés fáklyás-menetet
rendeztek, amelyen a kormányzót és
a főispánt, mint a kormány képviselőjét
lelkesen ünnepelték.

»

Nagyszámú közönség jelenlétében
impozáns népgyűlés keretében utasította
vissza Kecskemét városa is a
kormányzó személye ellen intézeti
támadásokat.

*

Komirom és Esztergom vármegyék
közönsége Huszár Aladár főispán
cinöklelével ma rendkívüli közgyűlést
tartott, amelyen foglalkozott a
Beniczky-üggyel kapcsolatban a kormányzó
személye ellen intézett támadásokkal.
A támadásokat a törvényhatósági
bizottság egyhangú
megvetésben részesítette, egyben kifejezte
bizalmát, hűségét és ragaszkodását
a kormányzó iráni


Debrecen törvényhatósága, Szeged
város és Nógrád-Hont megyék is
hasonló tiltakozó és hódoló gyűléseket
tartottak.

Fábián Béla provokálta Zsilinszky
Endrét, a Szózat főszerkesztőjét
a Szózat csütörtöki számában
megjelent, feltünéstkeltö nyilatkozata
miatt, melyben hazugságnak
jelenti ki, a nemzetgyűlésen is
több Ízben elhangzott kijelentését,
hogy a kultuszminiszter megvásá


rolta a Szózatot.

kérdi az anya.

— El teveled, mama, mindenhová.
Hiszen én téged, azt a hatalmas
Bácsit és azt a szép virágos kertet,
amiről annyiszor meséltél, nagyon,
de nagyon szeretem.
Köprili Mohamed meghalt és utódja
fia, Köprili Ahmed lett. ö már hódító
vágyában és elbizakodottságában
nem elégedett meg magyarországi
hódításaival, még azzal sem,
hogy Párkányi, Esztergomot, Érsekújvárt,
Lévát, Nyitrát is meghódította,
hanem Bécs városára s ezzel
az osztrákra készült döntő csapást
mérni s evégből Zala- és Vasmegyén
át hatalmas seregével Bécs ellen
vonult. A Rábán történő átkelése alkalmával
azonban az osztrák és
magyar seregek a török hadakat
megtámadták és megverték, ugy,
hogy a kudarcot Köprili Ahmednek
a vasvári békével kellett reparálnia.
És hogy hadi kudarcát a török nemzet
előtt helyre üsse, Magyarországnak
békét hagyott és hadaival Kréta
szigetének, a velenceiek legtekintélyesebb
birtokainak a meghódítására
indult. Kandia ostroma bár több
mint két évig tartott, mégis leigázta
és a török fönnhatóság alá helyezle.

E győzelem örömére és emlékére,
s hogy Magyarországnak kedvezni
lássék, ötvenezer kihurcolt magyar
rabszolgának, fóleg nőknek és gyermekeknek
szabadon bocsátását rendelte
el és megengedte nekik, hogy
hazájukba visszatérhessenek.

BELFÖLDI HÍREK


Halálos autókatasztrófa Kaposvár
határában. Szerdáról csütörtökre
virradó éjszaka Ráksi község
mellett 19 km-re Kaposvártól a Bp.
20525. sz. négyüléses Ford-személyautó,
melyet Rozsnt Géza soífőr
Budapesti lakos vezeteti, eddig még
ki nem derített okból az országúton
felborult és elégett. A soffőr koponya-
csonttörést szenvedett és holttá
elégeli.

Benlczky vizsgálati fogságban
marad. Beniczky Ödön előzetes letartóztatása
után a vizsgál<S6iró a királyi
ügyészség indítványára tudvalevően
elrendelte 8eniczky ügyében
a vizsgálatot és a vizsgálati fogságot.
Beniczky a vizsgálóbíró e végzése
ellen felfolyamodást jelentett be
a büntető törvényszék vádtanácsához,
amely pénteken délután foglalkozott
ezzel az üggyel és clulasK
tolta Beniczky Ödön fel folyamodását

KÜLFÖLDI HÍREK

Az erdélyi telepesek Qgye a
Népszövetség előtt. Genfből jelentik
: A nemzetek szövetségének tanácsa
tegnapi ülésén az előadó
ismertette az erdélyi telepesek ügyét.
A tanács elhatározta, hogy érdemben
a legközelebbi ülésszakán fog

határozni és egyúttal tudomásul

veszi Románia képviselőjének kije


lentését, mely szerint március óta

kisajátítás nem történt és ezután

sem fog történni. Titulescu román

képviselő hozzájárult az előadó je*

lentéséhez.

Ezek között volt Duruzslay Bálintné
és gyermeke is. Végre tehát
ütött a szabadulás órája 1 Egy pillanatnyi
mélységes öröm képes évek
súlyos keserűségét feledtetni. Hát
még a tudat, hogy most már szabad
és 10 év után, ha még él, férjét,
Bálintot, újra láthatja és fiát neki
visszaadhatja. Most még csak Noémi
sorsa aggasztotta. Hátha nem engedi
öt el anyjával a basa ?- Audienciára
jelentkezett. A basa, bár súlyos betegen
feküdt, fogadta. Vica pedig,
mint egykor fiáért, most leányáért
könyörgött.

— Ne szakítsd el Noémit anyjától,
kegyelmes basal Ha őt nekem
adod, meglásd, megsegít érte Allah,
a törökök hatalmas ura! Hadd maradjon
ő tiz évi rabságom jutalma,
a te emléked és hitvesi hűségem
elvesztésének bünvirága.
— Allah kegyes I Legyen hát a
tied, — szólott a basa — de a
i leányt mégegyszer s utoljára1 látni
akarom.
Míg a kisleányért elment az anya
a basa meghalt. Allah kegyes volt.
Mire visszatért Noémivel az anya,
a basa nagy útra ment s lelke már
eljutott eddig a török paradicsomba.Ez alatt Magyarországon is meggyengült
a török uralom és az üldöztetés.
Bálint is visszakerült Váradbükkösdre,
ahol Borcsa nagyasszonyt
egyedül találta. Ekkor tudta
meg szegény Duruzslay Bálint, hogy

A belga kormányalakítás. Brüszszélből
jelentik: Poulett katolikus
képviselő a kabinet összeállítása
ügyében folytatott tárgyalásai során
a legutóbbi napokban nehézséggel
találkozott, különösen a katolikus
párt jobboldalán. Most azonban azt
jelentik, hogy a nehézségeket sikerült
leküzdenie. Azt hiszik, hogy a
kormány ma este, vagy holnap reg-
gel teljesen megalakul.

A katonatemetőért

Nováczky Lajos régebbi egy
sírkő-adományát ;51.500 koronával
teljes ősszegre kerekítette ki.

A mai súlyos gazdasági helyzet
átmeneti idejében is gyűjtésünk
folyamán alig van nap,
hogy egy-egy adakozó nemes-
IcIkQségét ne nyugtázhatnék s
egy-egy sírkő árával vagy régebbi
adományok kiegészítésével ne
gyarapodnának a bankban kamatozó
összegeink.

Lassú, nehéz, kitartó munkával,
a nagykanizsai közönség
odaadó támogatásával biztosan
haladunk kitűzött célunk felé.

A gyűjtés munkáján klvfll ls
minden nap élénk munka folyik
akciónk adminisztrációs ügyeinek
elintézése körül- Különösen most,
hogy már a kivitelezés Is megkezdődött,
ad sok dolgot az akció
figyelnek Intézése.

A munka nem fog szflnnl, mlg
katonatemetőnk minden sirja fölé
sírkövet nem állítottunk. Ehhez
azonban mint ezelőtt, továblra
Is teljes mértékű támogatásra
van szűkségünk a nagyközönség

részéről.

Szerkesztőségünk csak a nagy


közönség nevében és helyett doi-

S ozlk , de az adakozásból mln


enklnek ki kell vennie erejéhez

mérten a részét, mert a hősök

emlékének megbecsülése mind


annyiunk közös erkölcsi köteles


sége.

feleségél, Vicát rabságba hurcolták,
Kétségbeesés fogta el, midőn Borcsa
néni, aki a gazdaságoknak gondját
viselte, elmondta, hogy elrabollak
és tizedik éve nincs itthon Vica.

— E sziv, mely tele kínnal, bánattal
— szólott egy napon Bálint —
érzem, hogy a sírba visz. Borcsa,
édes gondviselő anyám, hivasson
papol, a magyarok Istene elé Jutni,
tiszta, bűnbánó lélekkel akarok.
Megjött az öreg tiszteletreméltó

atya és félóra után Duruzslay Bá


linttól könnyes szemekkel lépett ki.

Ahogy távozni akart, a porta ud


varán egy nővel és két gyermekkel

találkozik. A nő a pap elé lépett és

igy szóiolt: .Isten kezét látom benne,

hogy szent Atyámmal itt e nehéz

órában találkozom. Ugy hallom, hogy

Duruzslay Bálint nemzetes nagy;

uram súlyos beteg. Eszközölje ki

tehát jóságos szent Atyám, hogy

vele beszélhessek. Mégis ha ezt

megengedni nem volna hajlandó ugy

említsd fel, hogy egy nő és két gyer


meke hirt hozott nagy Törökországból.

A pap Bálinthoz visszament és

kieszközölve a bebocsájtást, a nőt s

két gyermekét hozzá bevezeti...

Egy kilencéves fiúcskát bocsájt
előre a nő és vele Bálint ágyához
lépve megszólitá:

— Bálint, meghoztam fiadat, az
Isten és az anyai szeretet mentette
meg őt, de a hitvesi becsület árán.
Bálint ez utolsó szavakat nem
értette meg; egy darabig .mint aki
nem tudja hirtelen, mi történt, révelegen
nézett körül és azután fiát


1925 junius 13.

ZALA] KOZLOKY

Űrnapja

Nagykanizsa, junius 12

Fényes egyházi, polgári és katonai
dísszel ünnepelte meg tegnap, csütörtökön
délelőtt a váios Űrnapját.
Már a kora reggeli órákban valóságos
emberáradat hömpölygött azokon
az utvonalakon; melyeken a körmenet
később elvonult s délig talpon
volt az egész város apraja-nagyja,
hogy részt vegyen az Ur nevenapjának
ünneplésében.

Az egyházi szertartás a plébániatemplomból
Indult ki, ahol az ünnepi
nagymisét reggel 9 órakor dr. P.
Vargha Theodorich fereacrendl ház


főnök-plébános mondta fényes papi
segédlettel. A misén résztvettek a városi
hatóság, a helyőrség, az összes
hivatalok, egyesületek, intézmények,
iskolák s igen sokan a nagyközönségből.


A menetnek, melyet dlsz-század
vezetett be, se vége, se hossza nem
volt. A baldachin előtt fehérruhás
leánykák haladtak liliommal a kezükben;
utána dr. Sabján Gyula
polgármester, jobbján vitéz Horváth
Gyula ezredes, állomásparancsnok és
dr. Kálnay Gyula rendőrfőtanácsos,
á nagykanizsai államrendőrség vezetője,
balján pedig dr. Kenedi Imre
törvényszéki elnökhelyettes és dr.
Szabó Lajos ügyészségi elnök. Utánuk
a helyőrség tisztikara teljes
számban.

Az útvonalon felállított oltárok előtt
megállt a menet s már közel járt az
Idő délhez, mikorra a templomba
visszatért.

Az Idő kedvezett a körmenetnek,
melyben ezrével vettek részt a város
katolikus Hívet.

Somogyi sírjánál szétoszlatták

szocialistákat űrnapján, a kormánVzó
mellett rendezett tüntetés
idején a szociálisták Somogyi és
Bacsó sírja körül gyülekeztek, azonban
a rendőrség szétoszlatta a csoportosulást.


karjaiba zárva ölelte, csókolta. Bálint
ezután Vicát óhajlá keblére ölelni,
de Vica e szóval: .Nem érdemlem
meg az ölelést", magától elhárította;
.Nem milló az a Duruzslay Bálint
ölelésére, aki öt megcsalta, igaz,
hogy fiad életéért követtem el a
bOnl" — s ennek történetét Bálintnak
röviden elmondta. — Ezután a
kis leányt, aki háta mögött félénken
meghúzódva állott, kezénél megfogta
és az ágy elé állította: .Ez itt
Noémi, a kis : bünvirága I

— Most laszitvel magadtól, Bálint,
de fiadért bocsáss meg és, ha lehet,
meg ne vess. Én pedig ez ártatlan
kis leánnyal visszamegyek a fehérre
meszelt régi, kicsi házba, hogy
legyen annak újra muskátli öntöző
árva virágszála.
Bálint fölocsudolt s mint aki álomból
a valóra ébred, Vica kezét megfogva,
mondotta:

— Vical az én sokat szenvedett
lelkem elkészül innét és nem lenne
méltó Isten kegyelmére, ha én neked,
fiam élele megmentéséért elkövetett
hűtlenségedért az örök válás pillanatában
meg nem bocsátanék. —
Megbocsájtok tehát szivemből s lelkemből.
Szent Atyám előtt pedig
kijelentem, hogy a kis bünvirágát.
ez ártatlan gyermeket, fiam mellé
leányomul fogadom s azt óhajlom,
hogy a keresztség szentségében:
Bálint és Mária nevet nyerjenek.
Ezzel Duruzslay Bálint megfogta

A gimnázium tornaversenye


Nagykanizsa junius 12

Gyönyörű, verőfényes nap kedvezett
ma délután a nagykanizsai kegyesrendi
reálgimnázium tomaversenyének.
Már jóval 5 óra elölt zsúfolásig
megtelt a sporttelep nagy
tribünje érdeklődő közönséggel, melynek
soraiban ott láttuk társadalmunk
minden számottevő tényezőjét.

A versenyt a diákok felvonulása
vezette be, mely után kezdetét vette
a tulajdonképeni verseny. A tanulók
kiváló sportkészségüknek adták tanújelét;
a szabadgyakorlatok pontosak
és precízek voltak, a szergyakorlatok
pedig nagy testi ügyességről
teltek tanúságot. Különösen érdekesek
voltak a magasugrás, melynek

170 cm. eredménye külön felemlilést
érdemel; a rudugrás 270 cm. magas
teljesítménye; a gerelyvelés (35.75
méter); a nyújtón és korláton való
gyakorlatok; stb.

Valamennyi igazolja Ivdncsics János
tornatanárnak nemes ambícióját
és szakavatott vezetését

A szabadgyakorlatok után az !.—

IV. osztály tanulóinak zenés bolgyakorlata
következett, amelyoek végeztével
kezdődött a tulajdonképeni
verseny. — Részletes eredményei a
következők;
50 m. síkfutás. I. a. 1. Deutsch
9.7", 2. Herzmann K. I. b. 1. Polliik

E. 8.1", 2. Kocséber L II. o. 1.
tilde I. 8.1", 2. Bartal B.
80 ín. síkfutás. III. a 1. Sulcz K.
12", 2. Urnlcsek, IV. o. Gail J.
10.9", 2. Va« J.

100 m. síkfutás. 1. Molvarecz J.

VII. 13", 2. Baksa I. VI.
kis fia • és leánya kezét és megvigasztalódott
lelke mosolyogva szállt
el az örökkévalóságba.

A mélységes bánat és hirtelen
öröm megölte szivét

Duruzslay Bálint holttestét Biharország
közönségének igaz részvéte
és mélységes gyászától kísérve helyezték
el Váraobukkösdön, a családi
kriptában, az ós Duruzslayak mellé,
ahol együtt álmodnak egy boldogabb
magyar hazáról.

Váradon a püspöki székesegyházban
keresztelőre készülnek. A váradbükkösdi
országúton két gyászbaöltözött
nő, két gyermekkel, négyes
fogaton, Várad felé robog.

A templom zsúfolásig telve szegénnyel,
gazdaggal és sok uri néppel.
Mindenki lálni akarja a Duruzslay
Bálint sokat szenvedett özvegyéi és
két pogány gyermekét.

Egy kis fiu és egy kis leány,
Borcsa nagyasszonyom és Duruzslay
Bálinlné közölt, mély gyászban, a
főoltárnál térdel.

A kereszlelő szertartást a püspök
végzi, amelyben a fiu: „Bálint", a
kis leány: „Mária" nevet nyert. A
püspök a szertartás után megható
beszédben méltatta a gyermekeiért
oly sokat szenvedett önfeláldozó
anyát. Szavai azonban mcgcsuklotlak
és zokogásban vesztek el s erre
fölbúgott a székesegyház nagy orgonája
és fölcsendült az ajkakon azj:
.Áve Mária". (Vége)

Magasugrás. 1. Molvarecz J VII.
170 cm. 2. Hegedűs B.

Főverseny nyújtón és korláton. 1.
Fűredy D. VIII. 2. Antalits A. VII.

Sulydobás. 1. Berger L. VII. 9.48

m. 2. Oodlna J. VII.
Rudugrás. t. Molvarecz J. VII.
270 cm. 2. Hegedűs B. VII.
Gerelyvetés. 1. Bagyari B. VIII.

35.75 m. 2. Szigeti K. VII.
Diszkoszvetés. 1. Berger L VII.
25.80 m. 2. Kér! J. VII.
Távolugrás. 1. Molvarecz J. VII.
6.13 m. 2. Oodlna J. VII.
A szép ünnepély a Szózat eléneklésével
éri véget.
"i *1 * iP. i—ni i \'II \' I\'II ~iii \'m ^J I.II\' W.H

Az országos iparkiállitás


Sopron, junius 12

Sopron város Erzsébet-parkja teljes
pompájában készül magába fogadni
a jubileumi iparkiállitás remekbe
készüli drágaságokai szem elé táró
fapalotáit. Az 1000 négyzetméternyi
területet záró nagyobbik csarnok építési
munkálatai serényen folynak és
ezekkel párhuzamosan indul meg
legközelebb a második csarnok építése
is, hogy mindkellő julius közepére
készen álljon a kiállítók rendelkezésére.


A nagyobbik csarnok felét a vas-,
fém- és gépipar foglalja le, a csarnok
másik felében perfig a fa-, vegyészeti,
élvezeti stb. cikkeket elöállitó
iparok fognak elhelyezkedni.
A kisebbik csarnok kizárólag a szövő-,
ruházati és lakásberendező-iparok
részére épül é» ékesen szóló tanúságot
fog tenni 1—2 éviized előtt
még szegényes szövőiparunk aránylag
erős fejlődéséről és készítményei
változatosságáról.

Az 1600 négyzetméternyi födött
helyet nyújtó két nagy csarnokon
kívül lesznek magánpavillonok is,
melyek részben kiállítási, részben
árusítási céloknak szolgálnak és nagy
mértékben élénkítik majd a kiállítás
színhelyéül szolgáló parkrészletet.

A park külterületén a gépgyárak,
harang-, tégla-, műkőgyárak, kőfaragók
mulatják be az időjárás szeszélyeivel
dacoló kiállítási* tárgyakat.

A kiállításra bejelentett tárgyaknak
a csarnokban való elhelyezési terve
rövidesen elkészül és erről minden
kiállítót oly fölhívás kapcsán fognak
értesíteni, hogy a beosztási tervezetet
mindenki megtekintheti és megokolt
módosítását kérheti. A második értesítést
a kiállítók julius hó első felében
fogják megkapni arról, hogy
mily időpontig szállitandók be és
helyezeudők el a csarnokokban a
kiállítási tárgyak.

Az iparkiállitással egyidóben a
Soproni Képzőművészeti Kör művészeti
és iparművészeti kiállítást is
rendez, még pedig nemcsak soproni,
hanem általában nyugatmagyarországi
származású művészek munkáiból.
A kiállítás színhelye a városi
színházi feslőterc„i lesz.

Kultúrpalota
Szepetneken


Nagykanizsa, Junius 12
A fenti határozottan merész cím
méltán ejtheti gondolkodóba Nagykanizsa
közönségéi.

•Valószínű, hogy aki eme sorok
felett álló két szót elolvassa, az először
is visszafordítja az újságot,
hogy megnézze, ugyanazt a Zalai
Közlönyt olvassa-e, amelyik Nagykanizsán
Jelenik meg s nem a képzelet
Játszik-e vele s álomszárnyon
elvitte talán oda, ahol a jövő század
regénye valóra vált. Ezt teszi először
e sorok olvasója. Másodszor meg
felkacag s most már csak azért is
tovább olvassa azokat.
Már pedig igaz, ami igaz, Szepetneken
megkezdték s rövidesen be Is
fe]c2lk a kullurhdz építését. Amit

Nagykanizsa nem tudóit megvalósítani,
azt Szepetnek, a nagykanizsai
járás 2442 lakosú, mindössze 5340
katasztrális holdon fekvő községe
megcselekedte: a magyar falu népe
hajlékot épített a magyar kuliura ápolásának,
művelődésben igényeinek
befogadására és kielégítésére.

Nagyon sokan még megyénkben
sem tudják, hogy létezik ez a kis
község, amely ma, ha nem is épen
palotát, de a község erejéhez és nagyságához
méltó házat emelt a maga
kullurájának.

Szerényen, egyszerűen húzódik
meg Szepetnek a nagykanizsai Járás
többi községe között Ugyanolyan
egyszerű, szerény annak dolgos népe
is. És ez a nép, ez a kétezer és
néhányszáz ember érzi, hogy nemcsak
magáért, de sok másokért, ezután
jövőkért is kell dolgoznia.

Jelszavuk a munka, két karral,
plhenéslelen. És az akarat. És nagyon
szeretik a kuliurát és befogadják
azt maguk közé. Igy szulelett
meg a kullurház terve Szepetneken.
S mert érezték, hogy. falusi kulturájuk
megadott kereteit tartalommal
kell kitölteni s ezzel az életüket, a
munkájukat céltudatosabbá, emberibbé
tenni, — nem sokat tanácskoztak,
hanem hangya-szorgalommal és
áldozatra kész elhatározó gesztussal
összeadták, amit lehetett, összehordták
a téglát és lerakták aszepetneki
kullurház alapjait

A falak már készen állnak. A
munka szünet nélkül folyik. A még
csonka épület a csonka hazára emlékezteti
őket. S ők építenek. Nemsokára
be is fejezik.

Augusztusra készen tesz a szepetneki
kultúrpalota.

• t
Mindezekhez kommentárt fűznünk
teljesen felesleges lenne.

Nagykanizsán minden megjegyzésünk
csak üresen elibénk meredő
kérdőjellé válna. (bt)

A görög kormány lemondott
Athénből jelentik: A görög.kormány
pénteken beadta lemondását.


1925 junius 13.

ZALJU KÖZLÖNY

NAPI HÍREK


•APIREMD
Juniua 13, szombat

Római katoljku,: I1. az. A. Proreatini:

Tóbiia. limltta: Szivart hó 11. S. ö. 2.

Nap kel itggtl 4 óra 02 perekor, nyus


aztk délaUn 7 óra 57 perckor.

A Meteorológiai Intézet lekiitíae azellnl
változó Idő virbató, litlytnklni Itvatarol
eaóvel.

Mozi. Uttínkt: IS ívei detektív, ttó
aditok kcidctc >vS éa \'j órakor.

A fürdőkádakról

olvasok egy szomorú hivatalos statisztikát
oz amerikai lapokban. Eszerint
Amerikában csak (!) minden 20
emberre esik egy fürdőkád, ellenben
automobilja minden hetedik embernek
van. És Amerika büszke erre
az utóbbi számadatára mert benne
az autó-iparnak szédületesen hatalmas
fellendülését tótja megtestesítve.

Ml nem Ismerjük az ottani viszonyokat
annyira, hogy ennek a két
statisztikai adatnak szembeállításából
messzebbmenő következtetéseket
tudnánk levonni.

hogy odaát minden hetedik embernek
autója iu/j, az mindenesetre
örvendetes Jelenség lehel. Ne feledjük
azonban, hogy ott az automobil
nem4axus-c!kk, hanem még a munkásnak
is szinte nélkülözhetetlen közlekedési
eszköze. A nagy távolságok
s az autó olcsósága egyenesen kényszerítik
rá, hogy saját autójukon Járjanak.


De a fürdőkádakkal valahogyan

másképen áll a dolog. Erre már

nincs okvetlen szüksége a lázasan

lüktető életet élő amerikaiaknak. De

mégis esik egy fürdőkád 20 emberre!

Hamarjában nem tudjuk felkutatni

a fürdőkádakra vonatkozó magyar


országi statisztikai adatokat. Azt sem

tudjuk hirtelenében, hogy vezetnek-e

erről feljegyzéseket. Képtelenek va


gyunk tehát megállapítani azt az

arányt, mely az automobilok s a

fürdőkád között fennáll. Még a ka


nizsai statisztikai adatokat sem is


merjük erre vonatkozólag, de mégis

égési biztosan állítjuk, hogy ha eb


ben a városban esetleg nincs Is több

autó, mint fürdőkád, mindenesetre

többen használnak autót (pláne mióta

bérautók Is vannak), mint akár ott


hon a fürdőkádat, akár pedig a két

fürdőházat.

Mert ezekben elég gyönge a for


galom, ellenben autók sürün szalad


gálnak az utcákon és elég gyakoriak

a vezetésük körül elkövetelt kihágá


sok is.

Pedig a fürdőkádak minő szíve


sen vennék, ha tn autótulajdonosok

vagy bérautózók az ut porát s a

reájuk átterjedt benzln-szagot bennök

mosnák le... iksz

— A város és a parlamenti
muzeum. A nemzetgyűlés elnöke
felhívást küldött Nagykanizsa város
vezetőségéhez, melyben kéri, hogy
a város képviselőtestülete legközelebbi
közgyűlésén szavazzon meg
nagyobb összegű támogatást a parlamenti
muzeum részére, hogy az beszerezhesse
Deák Ferenc és Kossuth
Lajos ereklyéit. A felhivás kéri
egyúttal, hogy a város vezelősége
indítson akciót a város tehetősebb
polgárai körében a muzeum anyagi
támogatása érdekében. tüiifcüíK

— Ipartestületek tüntető gyű
lése. Az ország összes ipartestületei
elhatározták, hogy folyó hó 17-én
székhelyükön nagy lüntclö gyűléseket
rendeznek a következő napirenddel:
1. Az építkezések, közmunkák
azonnali megindítása, az
építkezések elősegítése; 2. a bi\'elkérdés
megoldása; 3. a balesetbiztosítási
és betegsegélyezési sérelmek
orvoslása, a jogosulatlan iparűzés
meggállása és a hatósági és más
üzemek megszüntetése, illetve korlátozása.
— A Magyar Dalosszövetség
zalamcgyel kerülétének megalakulása.
A Zalavármegyri DalosszOvclség
tolyó hó 14-én délelölt 9
órakor a postapalotában gyűlést tart
a Magyar Dalosszövetség zalavármegyei
kerületének megalakulása
ügyében.
— Az érettségi vizsgálatok
eredménye. A helybeli, reálgimnáziumban
befejeződlek az éretlségi
vizsgálatok dr. Bezdek József székesfehérvári
állami főreáliskola! igazgató
elnöklete alatt. Vizsgálatra jelentkezett
22 tanuló, ezekből jelesen
érettek: Bagyari Béla, Dómján László,
Ellényi Tivadar, László Ferenc,
Schwarz Andor, Szűcs László, Hohoss
Mária, fii érettek: Loós János, Polgár
László, Radanlcs János. Érettek:
Füredi Dezső, Halász Károly, Harsányi
Józvl, Karabélyos Kálmán,
Kertész Zoltán, Poppovils Döme,
Práger József, Salamon József, Szétlet
László.
— Bajtársi összejövetel. A
Tiszti Kaszinó vezetősége ezúton
hozza a tagok tudomására, hogy
ma, folyó hó 13-án este 9 órakor
vacsora után bajtírsias összejövetelt
rendez, melyre a tagokat tisztelettel
meghívja.
— A Katolikus Népszövetség
11. füzete megjelent. A tüzet gazdag
tartalmából kiemeljük &n.«/-Sándor
vezérigazgató cikkét, aki „Hindenburg
német birodalom elnöke" címen
irt közleményt. Huszár Károly, a
nemzetgyűlés alelnöke cikkéi, aki
.Látogatóban Krisztus helytartójánál"
címen irt hangulalos közleményt.
Frühv/irth Mátyás nemzetgyűlési képviselő
cikkét .Az általános választójog
és a magyar nép" cimen. Cikket
Írtak még Borián Ferenc litkár .A
magyar nép és a po!i!iká"-ról. Szoják
Géza gazdasági titkár .Veszedelmes
az adósság csinálás"-ról. Verseghy
Károly titkár ,A mazuri csaták hőséről",
Kenyeres Béla .A váltóról.
A német füzet ugyancsak megjeleni,
melyben a fentieken kivül még dr.
Krump József litkár is irt cikket
.A\' .katolikus kötelesség teljesítésé" röl.
A füzetek szétküldése folyamaiban
van a Katolikus Népszövetség
helyi szervezetei részére.

— A testnevelési bizottság
ülése. Nagykanizsa város testnevelési
bizollsága ma délben a főjegyzői
Irodában dr. Králky István polgármester-
helyelles elnöklésével ülést
tart, melyen felmentési ügyek, egy
levente-oktató felvétele, a levcnlcoktatói
tanfolyam stb. ügyek kerülnek
megbeszélésre.
— Az Irodalmi éa Művészeti
Kör jubiláris bankettje. A nagykanizsai
Zrínyi Miklós Irodalmi és
Művészeti Kör nem a Polgári Egyletben,
hanem a Koronában tartja
XXX. évi jubiláris közgyűlését követő
bánkénjét.
— Rendőrségi statisztika. Az
államrendőrség nagykanizsai kapitánysága
a mult hónapban 53 bűnügyben
járt cl, melyek köztll 44 et
kiderített. A lettesekként följclcnlell
53 egyén közül ötöl előállítónak. A
zalaegerszegi államrendőrség 24 bűnügyben
járt el, ezekből csak 2 nem
derűit ki.
— Juniális. A kegyesrendi reálgimnázium
ifjúsága ma tartja |uniá.
lísát a városi Alsó-erdőben, melyre
a szülőket és a tanügy barátait is
szívesen látják. A cserkésztáborban
kapható lesz sör, kifli, málnaszörp,
szódavíz és frissen főtt tormás-virsli.
Az ifjúság változatos műsorral fog
szerepelni. Egy-két tréfás játék (zsákfutás,
anagramm slb.) Is lesz.
— A Plcardy-clrkusz Nagykanizsán.
Ma esle fél 9 órakor lesz
az Eötvös-téren elsó előadása a
Pícardy-cirkusznak. A s íját zenekarral,
gazdag ruhatárral rendelkező
cirkusznak szenzációs számai lesznek
: a kát repülő-ember, a humoros
illuzionista, a kél zene-excenlrikus,
a levegő királynője, stb. A ciikusz
öt napig marad Nagykanizsán.
Esküvő. Szőke Kálmán murakereszturl
kántortanító Margit leányát
oltárhoz vezette Farkas Gyula máv.
segédtiszt Sármellékről. Az eskclést
Csóthy Géza apát végezte, ki szép
beszéd kíséretében kötötte meg az
uj frigyet.

\' — Dnldrdisták kirándulása. Űrnapján
kedves kirándulást csinált az
Irodalmi és Művészeti Kör vegyeskara,
melyet a Kör 30 éves jubileuma
alkalmából Matán OJOn, a
Kör dalárdájának 1898. óta tagja,
erre d napra vendégül látott a Szenjgyörgyvár-
hegyen levő szóllcjében.
A vegyeskar Szakáll Gjula, a Kör
elnöke és dr. Kerkay József karnagy
vezetésével vett részt a kiránduláson,
hol igazi magyaros vendégszeretetben
volt részük Az elnök lendületes
beszédben köszöntötte fel a házigazdát,
kit vendégei lelkes ovációban
részesítettek. A vegyeskar esle
10 órakor tért vissza Nagykanizsára.

— Titusz-járvány. Monostorapáti
zalamegyei községben rövid egymásutánban
8 lilusz megbetegedés
történt. A Járvány ellen hatósági
intézkedésekre készülnek.
Személy autóval túrákat és
kirándulásokat olcsón vállalok.

Megrendelhető:
KAUFMANN IMRE, SugAr-ut 50. és Nádor-utoa 6.
TetofonszAm i 167. |,„

— Vízum-szerzés, Jugoszláviába,
Felvidékre, Erdélybe utazni szándékozók
vízumait mérsékelt díjazás ellenében
levélileg megszerzi Tisza Miksa
ny. rendőrfótanácsos Pécs, Szepesyulca
3. Minthogy a szerb konzul
Pécseit székel, ez a hiradás különösen
érdekli a Jugoszláviába ulazókal.
— Kőrjegyzőválasztis, Az u|onnan
rendszeresített káptalantótil körjegyzőség
a jövő iiéten kerül a beérkezett
pályázatok alapján betöltésre.
— öngyilkosság. Szerdán esle
találták meg Karádon a kórisi dülö.
ben lévő ku\'ban Slkentácz Kalalin
csclédleány holttestét. A leány öngyilkosságát
Ismeretlen okból pünkösd
héllón követte el.
— Beiratkozás a keszthelyi
gazdasági akadémiára. A keszthelyi
m. kir. gazdasági akadémia
l-ső évfolyamára az 1925—26. tanévben
felvehető hallgatók létszáma
korlátozva van. Az előjegyzésért a
folyamodványok, az|eredetl születési\',
érettségi, továbbá a szülők foglalkozását
igazoló bizonyítvány melléklésével,
julius 15-élg nyújtandók be,
melynek elintézéséről |ulius 31-lg
értesíti az érdekelteket az akadémia
igazgatósága. Az akadémiával kapcsolatban
konviklus és menza akadémika
is van.
— Állategészségügy. Zalavármegyc
területén májusban az állategészségügy
nem volt kielégítő. Lépfenével
fertőzött volt 4 község, ragadós
száj- és körömfájással 7, lórühkórral
2, sertésorbánccal 2, serlésvésszel
17, veszetlséggel 3.
— Csányl-ünnepély Pacsán. Vasárnap,
14-éfl . mise után Csányiűnnepély
lesz Pacsán, melynek keretében
ismertető felolvasást log tartani
Borbély Oyörgy nyug. főgimnáziumi
lanár, a Csányl.kultusz lelkcs
ápolója. Az ünnepélyt kölesei
Kende Péter főszolgabíró nyitja meg,
Brand Oyula, Blchler Pál és mások
szavalatokkal emelik az ünnepély tényét
Az énekszámokat az iskolás
gyermekek éneklik Landi Ferenc
kántortanító vezetésével.
— önkéntes tűzoltóság alakult
Pacsán. A háború alatt feloszlott
tűzoltó egyesület Pacsán ujjá alakult,
melynek parancsnoka Török Gyula
a község főjegyzője, kinek vezetésével
máris szorgalmasan gyakorolják
magukat Pacsa önkéntes tűzoltói.
— Négy milliárd ínséges munkákra.
A népjóléti miniszter, Zalaegerszeg
díszpolgára, Zalaegerszeg
részére Ínséges munkákra 4 milliárd
koronái engedélyezett a vármegye
jótállásának feltételezésével.
— Szurkélés. Zsoldos János kisapátii
legény a korcsmában háromszor
hálbaszurta Horváth János cipészsegédet,
kit súlyos állapotban
szállítottak be a tapolcai kórházba.
— A fészekrabló bűnhődése.
Fülöp János 11 éves tapolcai liu
felmászott madárfészket szedni egy
nyárfára. Közben oly szerencsétlenül
zuhant le a fáról, hogy kél karja
és egyik lába ellOrOlt s ezenkivül is
löbb súlyos sérülést szenvedeti. A
kőiházból válságos állapotban Budapestre
szállították.

ZALAI KÖZLÖNY

1925 junius 13.

_ Szigetvér világítása Pécsről.
A somogymegyei Szigetvár község
és Pécs város közt tárgyalások vannak
folyamatban, hogy négy község
j érintésével Szigetvár Pécsről kapja
a villamos áramol.

— Schwarcz Dezső harisnyái a
legjobbak.
— Fölényesen győz minden
versenyben Flllpp kötöttárugyára
(Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.)
olcsó és Jóminőségü áruival. Mulatóba
néhány ár: Selyem mellények
195 ezer,selyem lambó sapkák 17ezer,
llór urizoknik 29 ezer, fátyolharisnyák
38 ezer.
Vizsgára legalkalmasabb ajándék
totball, tennisatő, cipő, tornacipő,
céllövő légfegyver, sporláruk
és tornaszerek olcsón kaphatók Szabó
Antal sportüzletében.

— Schwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
= Mélyen leszállított áron vásárolhat
Szomolányi Gyulánál.

— Juniális. A „Szepetneki Kath.
Legényegylet" (olyó hó 14-én, kedvezőtlen
idő esetén 21-én juniálist
tart. Közreműködnek a kanizsai Ipartcslttlet
dalárdája, a sormási rezesbanda.
Útirány: Nagykanizsáról a
kiskanizsai temető melletti tölgyesen
keresztül a szepetneki major melletti
erdőhOz. Rendezőség.
= Cementáru-gyárl szakmunkás
kerestetik vidékre üzem vezetésére.
Jelentkezni kéretik azonnal,
lehetőleg szombaton délig László
Imre ékszerésznél.

MOZI

Előadások szombaton léi 8 és 9,

vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Urdnta: 15 éves detekiiv. •
Világ: A szerelem állomása (Wi


llam S. Hart).
Jövő héten: Elveszelt hajók szigete.

SPORTÉLET

SzSE-NTE 3:2 (3:0)

Hatalmas közönség gyűlt össze a
pályán, hogy szemtanuja legyen a
régen látott szombathelyi csapat
játékának. A mérkőzés meg is érdemelte
az érdeklődést, meri egyes
rövidebb időközöktől eltekintve, a
legszebb, leghevesebb és legizgalmasabb
volt a szezon összes mérkőzései
közt.

A választásnál az NTE-nek kedvez
a szerencse, s az SzSE kezd szél
ellen. A régi riválissal szemben
észrevehető elfogódottsággal, nagy
lámpalázzal játszanak a kanizsaiak,
s az SzSE a legnagyobb könnyedséggel,
régen látott gyönyörű szép
kombinációk még szebb befejezéseként
rövid egymásutánban két góllat
terheli meg az NTE hálóját. Körülbelül
a 15-ik percben talál magára
az NTE, s ettől kezdve, a szél segítségével
is, leszorítja az SzSE-t, támadásaik
azonban erélytelenek, tul
is kombinálnak mindent a kapu
előtt, meg szerencse sem kiséri lövéseiket.
Az SzSE öt vagy hatszor
jut ál a félvonalon, minden egyes
lefutásuk azonban meleg helyzeteket
teremt a kanizsai kapu előtt, sőt
az egyikből szép gől is esik.

A második félidőben az NTE a
jobbszélső helyén Heffert kicseréli
Hlrschlerrel. Mindenki a széllel jálszó
SzSE óriási fölényét várja, kellemes
meglepetésre azonban az NTE az
SzSE minden iramát birja, sót még
erősiti is és nagyon" heves mezőnyjáték
után lassankint megtöri az
SzSE-t. Az SzSE durvaságokkal védekezik
s oktalan protestálásaiva!
teljesen elveszti a közönség szimpátiáját;
a gólt azonban megakadályozni
nem tudja, mert hosszú,
erőteljes támadások után a 40 és
43-ik percben Harangozó és Palkó
szép fejesei mégis csak utat találnak
a hálóba. A második gól után Porpáczy
SzSE protestál, hogy Palkó
ököllel vágta gólba a labdát, Spttzer
biró azonban, minthogy közel állt
és látta a helyzetet, elutasítja Porpáczyt,
majd tiszteletlen feleselés
miatt kiállítja. Erre a sorsra jut a
45-ik percben, fault és feleselés
miatt, a már többször figyelmeztetett
Hoffmann SzSE is.

Ami a játékosok teljesítményét
illeti, az SzSE minden dicséretet
megérdemel: tud játszani. Közvetlen
védelme megbízható, halfsora támadásban
is, védekezésben is elsőrangú,
csatársorában pedig mindegyik
játékosa nagy technikájú, s
értik az összjátékot.

Az NTE-ről csupán a második
félidőben mutatóit játéka alapján
lehet kritikát mondani. Az első félidőben
ugyanis, ha a -vége felé már
nem is annyira, mint az elején,
valami elfogódottság tartotta megszállva
a játékosokat és ha fölénybe
is tudtak kerülni, ez nem sokat
mond, mert az SzSE a gyorsan
elért két gól után mintha nem vitte
volna bele minden energiáját a Játékba.
A második télidőben azonban
teljesen egyenrangú ellenfele volt az
NTE a teljes erővel küzdő SzSE-nek.
Egyénenkint csupán Radics, Tamás,
Palkó és Harangozó játéka ért fel a
szombathelyiek klasszisához. Spitzer
jól és erélyesen vezette a mérkőzést,,
amelyben szenvedett vereség miatt,
a játék egész képét tekintve, nem
kell szégyenkeznie az NTE-nek;
szerencsével ép ugy győzhetett is
volna.

Még a Heffer—Hirschler játékos
cseréről kell megemlékezni. Tény,
hogy Heffer csináll kél vaskos hibát,
mikor tiszta helyzelbe kerülve, beadás
helyett megvárta, míg — támadják
és leszerelik; de ha valakire annyira
kirúg a közönség, mint őrá és hozzá
oktalanul, mert hisz épen legszebb
és legjobb helyre adott labdáinál
nevelték ki, amely jó labdákat partnere
és a belső csatárok nem értettek
meg és rontottak el; ismételjük, ily
érdemetlen gúnytól megzavarva, nem
lehet csodálni az említett hibákat.
Kicserélése mindeneseire sportszerűtlen
volt, mert ha valaki, miként
Hirschler telte, .betegség miatt- az
első félidőben nem áll a csapatba,
annak sem beállnia nem szabad, sem

— beállítani nem szabad azt a második
félidőben .. .
Pécs és Nagykanizsa válogatott
csapatának mérkőzése. Annak
a nagyszerű sportprogramnak, mit a
nagykanizsai egyesületek junius hónapra
összeállítottak, legnagyobb része
már teljes siker jegyében lefolyt;
holnap pedig annak legértékesebb
száma, a Pécs—Nagykanizsa város


közi válogatott mérkőzés kerül lebonyolításra
a Zrínyi sporttelepen.
Nagykanizsán csak egy esetben volt,
1920-ban, Székesfehérvár csapatával,
válogatott mérkőzés, azóta azonban
egyszer sem sikerült ilyent rendezni,
mert a megindított tárgyalások sohsem
vezettek eredményre. A pécsi
kerület most teljesítette a nagykanizsai
egyesületek kérését és elküldi
Pécs város csapatát Nagykanizsára.
A pécsi válogatott vasárnap délben
érkezik meg.

A vasárnapi Ifjúsági bajnoki
mérkőzések eredményei. Hungária—
Teleki 1:0 (10), biró: Lichtenstein.
III. kerület—Jóbarátok 10(10),
biró: Wolf. Transdanubia—Testvériség
3:0 (1:0), biró: Sós. Törekvés-
Turul 2:1 (2:1), biró: Waldhauser.
Az intéző bizottság ma, szombaton
este 7 órakor a Transdanubia helységében
ülést tart. Beidéztetnek:
Wolf biró és Frank a Jóbarátok játékosa.


Irodalom és művészet

Színházi Élet legújabb számában
Szép Ernő, Karinthy Frigyes, Szenes
Béla, Bus Fekete László, Hajő
Sándor cikkei, Krúdy Oyula illusztrált
novellája, Kőváry Oyula vicclapja,
az aktuális premierek beszámolói
és gyönyörű fényképfelvételei,
szenzációs film, vidék, társaság, sport,
autó, zene, divat, képzőművészet,
grafologial rovatok, a Royal Orfeum
műsorának slsgerkottája, az Ötórai
vendég teljes szövege stb. foglalnak
helyet. Egy szám ára 8000 korona,
kiadóhivatal Erzsébet körút 29.

Ma Este. junius li-iki száma
élénk tartalommal hagyta cl a sajtót.
A .hét revűje" cimü ismertetése kiterjeszkedik
a művészeti eseményeknek
minden ágára. Julius elsejétől
kezdve uj formában, száz oldalas
terjedelemben fog megjelenni ez a
minden tekintetben eljő rangú művészi
és társadalmi hetilap. Ára
8000 korona.

Magyar Lányok. Tulsek Anna
kitűnő lapjának e heti számában két
érdekes regény folytatódik. Az egyik
Tutsek Anna .Jázminvirág-, a másik

J. Colomb .Évi néni". E regényeken
kivül mulattató, tanulságos és érdekes
olvasmányok, szebbnél szebb
képek egész kincsesházát találja meg
az olvasó a lapban. Előfizetési ára
negyedévre 30.000 korona. Kiadóhivatal
: Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
Az Én Újságom képes gyermeklap.
Barátja, tanítója, szórakoztatója
a magyar gyermekvilágnak. Szövegben,
képben, gazdag tartalommal jelenik
meg, havonta háromszor. Alapította
Pósa Lajos. Előfizetési ára
negyedévre 25.000 korona. Kiadóhivatal:
Budapest, VI. Andrássy-ut Ki.

KÖZGAZDASÁG


TŐZSDE

A mai értéktőzsde irányzata lanyha
volt és gyengébb külföldi jelentésekre
a tőzsdeidő későbbi folyamán ujabb
lanyhulás állolt be Az átlagos árveszteség,
mely alól alig volt kivétel,
4\'/a-ra tehető, de egyes értékek 10%
árveszteséget is szenvedtek. A vezető
értékek közül Magyar Hitel 4, Salgó
4, Kőszén 3\'/i. Danubius fi\'.-kal
lelt olcsóbb. Borsod Miskolci az általános
irányzattal szemben jót tendált
és 3%-os árnyereségre tett szert.
A prolongáció simán bonyolódott le.

A Magyar Nemzeti Bank
hivatalos árfolyamai

Valuták Dcv • ák

Aa(Olfett 344000-547000 A ••(«<•-3K50337M
CM* korwi 3C4C-3III MpM 1117-1215
01 il/ 1217-1119 larlío 1 MOS-17009
DoUic 70470-71310 Baki/Ml Ul-iSi
FftacU fi. UtM4M IrDurii JM(4M
HoflaWi irt. Kop«ckJi« 1344013530
LM U3US KrfaitilaU IIK01K40
Uu 512 630 Lo*4oa 345000447000
Un nco-m* HiUao ílIO-iOS
Máita II7ŰS1M4Í Ktwyotk 70070-71400
Oufe.KfcU. MKI0050 M/ti •MtO >4*4
Dia k«. 1*2401*310 Prfll 11141111
ijtjd Iriafc I3790W74 3»«U 517-531
hl(< flaafe UMWt UoctMa 19030-11113
Korrá* kor. II7W UMO WUa •M0-10O5Ö
ITM kw. IS7?(MtaU zaric* 13730 13374

Zürichi zárlat

Pilla 2495—, London 2503 --. NcvTOtk
SlSVi, Biuaael 2445-. Malimul 2036--.
Holland 207 05. Bellin 122-75. Wien T24*.
Solla 377-50. Piaga 1527 50. Bud.Mil J2-50,
Varad 9»—. Bakucal 240 —. Befgrád >80 —,

A magyar korona külföldi
hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA

i.ft
Bécs 99821 - 998219975
Berlin ... 5860 — 5905 5905
475

Az ércpénzek és nemesfémek
beváltási árfolyamai

Eadal egy koionia 6200-6500, ktlkoronb

12.400 13.600, lorinloa 16.500-17.000. 51koronia
32.000 -32500, utalni; 49.00049.500.
arany buukwonla 2ÓSOM 260.000.
platliu 210.000-220.000.
Terménytőzsde

Az Irinyiit mi nigyjiban taitolt volt.
Baaa llwav. 76 kg-o. 515.000 517500, 71
Vg-oa 525000 - 527.500. eg.íh vld. 76 kg-oa

512.500 - 515.000,78 kg-oaS22 5 » - 525 U00,
tota 4I5.0IXI—12)000. aj lenged 310.000—
315.003. lakainln, á.p. 320.000 33O.000,
kolea 270.000 280.0CW. ko<pa 230000235.000,
u b 440.000 450.00Ó.
Sertésvásár

relhajlii 2407, melyből eladatlanul vlasaa.
saaradl 1300 dib. fJláer.dü 20.000-20 500.
ucdetl I9000-I9.500. ucdetl kdlép 18500
7-19.000, konnyl 15.000—17.000, elsóicn.lu
(Mg 18.500—19.000, misodrendu 17.500-*

I8.&0. angol sllldó 18.030 - 22.000. aulonna

nagyban 22 500-23.000. zalr 27.000,-27 500

lahmoll huj 24500 -26.000. mlonnli Ül

lettés 23.000 -25.000. lilnyial lanyha volL

Szerkesztői üzenetek

0. E. .Vidéki történet- cimu elbeszélését
közölni fogjuk, de más cini alalt. Miután
Honban már igen sok előzőleg elfogadott
elbeszélés várja megjelenését, némi
türelmet kiflink.
jH. J.-né. A tárca igen csinosan van meg


írva, dc néhány héten belül nem tudnék

közölni, tigyébként is nagyon szomora s

az ilyen irányú elbeszéléseket nem igen

kedveli a Ttözönség.

Leányvásár. Nem váll be. Tárgya igen

ócska, kidolgozása kuszált s mondatai le


hetetlenül pongyolák. Sajnáljuk, dc nem

tudjuk használni.

Nem kőzölheték: Haláltusák: Alkonyatban
(vers): Lesben; Robinzonok.

Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés
RT. Naarkanlna


ZALAI KÖZLÖNY 4 1925 junius 3.

Fürst
József

„Kék csillag" divat


áruháza Nagykanizsa

E hét
szenzációja !

Gyapjú delének
métere


csak K 45.000

Elegáns grenadin
ruhák


csal K 165.000

Elegáns liberti ruhák

csak

K 260.000

Dunántul legolcsóbb

bevásárlási forrása!

Apróhirdetések

ó boititiioltUUk

Egy ügyes, több évi gyakorlattal biró
gyors- és gépirénfi állást keres azonnali.
vígy Jullut M belépéssel.

Egy két koroka tragács megvételre
kerestetik. Krlstályccetgyár. Klráiy-utca 17.

4 lóerős gőzlokomobil és 900
Hofhcrr-cséplö teljesen uj. kedvező
fizetési feltételek mellett eladó. Wolsor
Gépgyér Sugir-u. 16. 1539

Aki hiút, szólót, kis és nagybirtokot
eladni vagy venni akar, aki házra, vagy
egyéb blrtokáza kölcsönt akar felvenni, az
forduljon bizalommal a több mint negyed
század óla fennálló törvénvszéklleg bejegyzett
Aczél lanéo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi
Irodájához, Nagykanizsán, Fó-ut

3. sz. alatt. 100 holdon felüli birtokra mérsékelt
kamat. 1383
EbédlOkrsdano márványlappal, asztal
i_4.- 15/5

és székek eladók Király-utcaI

Szarvas széllóban hónapos szobák
kiadók. 14#7

I szalon garnitúra, 1 Jókarban levő
sülyesztó Slnger varrógép. kézimunka ágyterítő
és függönyök, kis takaréktűzhely elköltözés
mlall sürgősen eladó. Csengcryul
36. 1719

Egy elsőrangú szoba. konyhabútor
elutazás végett eladó. Petőfi-utca 75. 1721

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a jóbarátainknak
és ismerőseinknek, kik édes
anyánk elhalálozása alkalmával
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek, hálás köszönetünket
nyilvánítjuk.
Nagykanizsa, 1925. jun. 12.

Róland Angéla
iw és Mária

JÉGNEK


hézhoz való szállításira, valamint bérhQtéarc előjegyzéseket c héten elfogadunk

STUHLMÜLLER

élelmlszerkercskedelml és hűtőház r. t. jéggyárában

Erzsébet-tér 17. Tolefon i 296

Női kalapok príma angol gyöngy szalmából 80.000 K-ért
kaphatók. — Férfi ét női kalapokat raktáron tartunk és alakítunk.
GYENESÉSVIOA kalapgyér Nagykanizsa, Kazinoy-u. Altemplommal nemben


Hangjegyujdonságok i

Májusi muzsika; Régl,jó Budapest;
Tudod-e milyen kár; De maga talán .0"?
Sas Nád harmadik nótiskönyve;


.Halló Amerika* revü legnagyobb sikerű
számai:
Csillogó lámpafény .. .
Katóka légy a babára; Keleti éjszaka;
Baj van nálunk Hawayban.


Kaphatók;


FISCHEL FÜLÖP FIAI

paptri/vkiiábaa a

Magántanul^^

összevont vizsgákra és érettségire
teljes anyagi felelősséggel készít elő
vidéki tanulókat a BOROSS-OÁRDOS
tanintézet Budapest. VIII., Rákócziul
57/a. - Tisztviselőknek részletfizetési
kedvezmény. Kiváló jegyzeteli t3i

Értesités,

Van szerencsém a m. t. közönséget,
vendégeimet, ismerőseimet
és barátaimat értesíteni, hogy az

Imperiál


szálloda

éttermeit

és

Imperiál KisVezeklőpince


éttermét és sSrcsartiokét

(Budapest, VII. Rákóczi-ut 90.)
étvottam
és azokat újonnan átalakítva és fényesen
berendezve (a pince megnagyobbítva)


megnyitottam.

Szíves támogatásukat kérve, maradok
mély tiszteletiéi

BUCSKY

vendéglős és szakács

Naponta a Halászlét és magyar

ételkolönlcgességcket személyesen lózöm
Olcsó étlapáráim közismertek I
A Kfs-Vezeklőben Menő 18.000 kor.

a kész ételekből szabadon választva.
Elsórendő asztali bor 1 llt 15.00C K.
Jászberényi urad. kadarka 1 llt. 18.000 K.

Tiszteleltei kérem a ra. t. közönségei.
szíveskedjenek az Impariél-étterom,
Imperiál Kis-Vcxcklő,
Opera-étteram és Oporn Vczeklű-
pinco étlapárait ligyclemmcl
kisé/nl. Olcsóságban felülmúlhatatlanok
Minőség és olcsó árban ml vezetünk!
Az Imperiál Kis-étteremben (volt Bar)

Buby ónokcl.

Az Imperiál-szálloda

a legjobb és legolcsóbb, vidékieknek
találkozóhelyei

NOI KALAPOK

nagy választékban

legolcsóbban

csak u;<

ROTH LAURA

dtvattermébon

kaphatók. Több, mint 25 éve fennáll
Kazinczy-U. I. (Városhizpalota).
Legdivatosabb kalapok 80 ozertfil
feljebb! Festés és átalakítás a legdivatosabb
formákra saját gyáramban I
Kalapdltzck nag y választékban11

A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
legújabb kiadványai:

Iskolai hitelemzések.

Irta: dr. Dreher Tódor.

Assisi Szent Ferenc életrajza.
— Fordította: Pálffy
Erzsébet grófné.

Az aranyszőrű bárány.

Irta: Ajtai Kálmán.

Az angol kath. szocializmus
apostola.
Példák a szentek életéből.
Irta: dr. Czapik Gyula.

A lelkiélet kis könyvei

I. Évközi sorozat
1. Böjti sorozat
Szent József Imák és elmélkedések.
— öszeállitotta:
dr. HaiczI Kálmán.


A fenti könyveken kivül a

Szent István könyvek

teljes sorozata is raktáron van.

Szinek Sándor: A mi Urunk
Jézus Krisz\'us élete (a 4 evangélium
szövegéből).

Madarász István dr.: Életproblémák
(hitvédelmi előadások).

Tóth Tihamér dr.: Az intelligencia
lelki gondozása. I. k. Az
ifjúság lelki gondozása.

Környel Paula: Claudia, drámai
költemény.
König Kelemen: Küldj Uram,
munkásokat I

Breit József: A magyarországi
1918/19. évi forradalmi mozgalmak
és a vtyrös háború története.
I. kötet. A Károlyi-korszak
főbb eseményei.

Gabányi János: A magyar nemzet
története, II. kötet.

KozárI Gyula: A Madách-kérdés
az „Emberi okmányok" világításában.


Kaphatók a

„ZALAI KÖZLÖNY"

kiadóhivatalában
Nagykanizsa, Fő-ut 5.

A budapesti tőzsde
záró árfolyamai.

A budapesti tőzsde délután 1 órai
záróárfolyamai a következők:

juc«t-x»cr. r Bcraa. la

rt.nl fc Oatiaaaa

Uoji baak KMaMayal

Mar- Hit tt (.tgaaa

JíUilojr > N«at«U ti

UiU*1l. <1 0(t

ŰS.-M toak tl RliWay.I

ouu tűt in Si\'.ní jt«

iutnnla »

raMhft.lV 14

Knm

Horv. uU |. > 14

tapiUa l»

M.-fU»k Ipart 11

rttpM l

Km. MM I

14*a"-Nimtt I

Köap. Uh tű* K6aall

Vlroal baak C Vlroal

Mutu t Dillraiu

Kim. k lilik, n

KmU. B W
MUtOSlIAk M Cak*r0á/ak
Tak •/«*«> D4I< »> cx a
»«.V Ip. f

CaJwrtpaí " u,

ÓmmB

UpCIrhorí 4

MaaA. (i
K6Mo r«l Tik.


rftvirwi x

A..IU Vak. >

MotUi

n»m iwt

tue> m. bul

POMUÍ. S

Kior.-Pusda Pl rok.ji k

Halkam

ECr. Ua4

Jcit taa«

AU. (Za

Kuurtrla

IUI.aik»

VDU&U

rotUuHla

Tr. Da»«SU
BAayifc

Ba.all

BMIIII P6»iroal tt* 34-W

SaaaUfr. KMlT aM 7j

Caaaak k e* pct. « v -

Salaariri Katfavk* Cota.

KeM (t(aariajrf< )K

Kök OóiL Owk«la4l »J

üitttii.

Mi(««*J( s.aiioáü

Majy. »»pb. RojíllllOÓ


/UL KlaiJí J SuauliM I)

S\'..,tl >r,: biti U\'iO

Ult* LttiUuajl 1/

l.\'lulajl
N>om41k Ta»OI

All.n.tum

Fövlroal OJT. J>U UO.

•(••klla
OcMkartar l

\\
l-.i:>« v

QWli

PtmMlMr l)(

Bávti

S.ÍTÖ-ÍWÖ )t
Vauip*\'

t*Ul t

Hm- mtUiű* »4
Oo4. h*9n Sdn «0

P«IJ\'« DaaUf fű

Oaoa-Daa. Kalata Madajl 14

Oaai VCt T«(«k 10

Horkan

taUirnlai

M*tr»< «<4i Tatatoa

Balga l*m 0»U(»«ii

1.4 .«;•• Bifdl
M4 rítt B\'.tl

V.rrlpar Boaatf

Vitetni, Oj^rt M«

HÍMM Co«rla füa

Roaiaasiaa

tkkllck Huntlpi

Sl.rrUw

Árverési hirdetmény.

A Keszthelyi Balatoni Múzeum
Egyesület előzetes miniszteri jóváhagyással
a keszthelyi kettő Fő-utcai
házingatlanait, melyek kflzOl az
egyik sarok-telek, nyilvános magánárverés
alá bocsátja.

Az árverés Keszthelyen 1925. évi
Junius hó 22-1 k napján délplótt
II órakor Keszthely községházának
tanácstermében fog megtartatni.

Az egyik ingatlan (sarok-telek)
kikiáltási ára 300,000.000 korona,
a másik ingatlané 200,000.000 korona.
Bánatpénz készpénzben a kikiáltási
ár 10\'.,-a.

A részletes árverési feltételek
Keszthely nagyközség elöljáróságánál
a hivatalos órák alatt betekinthetök.


Keszthely, 1925. évi junius hó
7-ik napján,

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi
miniszter állal kirendelt
bizottság nevében:
Dr. I.ovassy Sándor s. k.,
múzeum egyemtcU dnök.


Nyomatott a Zráiyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nil, Nasytanttsán. (Nyomdavc«»: Otenbeck Károly).


65. évfolyam, 131. szám Nagykanizsa, 1925 Junius 14, vasárnap Ara 2000 korain
ZALAI KÖZIM


POLITIKAI NAPILAP

ulSaís H klidóhtviuj f5-oi S
lataruxbtn-TtillOQ 78, nyomdi 117. UÁm Felelős szerkesztő: Kempelen Béla

A MAGYAR KULTÚRPOLITIKA

Klebelsberg Kunó gróf kul
luszminlszter meghívást kapott
a porosz közoktatásügyi minisztertől
s a Notgcmeinschaft der
deutschen Wissenscha/I elnökétől,
hogy Berlinben előadást
tartson a magyar kullurpoliliká
ról. A miniszter az eddigi pro
gram szerint ősz elején fogja
megtartani a német fővárosban
előadását.

Mi ezzel a ténnyel szigorúan
csak a magunk szempontjából
kívánunk foglalkozni. Nem di


csekszünk azzal, hogy ez a meg
hívás kitüntetés-e reánk, hogy
mennyire fogja a németek érdeklődését
felkelteni Hazánk kulturája
s kulturtörekvései iránt s
nem is kérdjük: lesz-e belőle
haszna az országnak. Bennünket
ebben a percben, amikor a kultuszminiszter
meghívásáról beszámolunk,
sokkal inkább érdekel
az a kérdés, hogy mit fog
előadni a magyar kultúrpolitikáról,
illetőleg már most leltesszük
magunkban a kérdést, hogy egyáltalán
van-e hazánkban egységesen
kidomborodó kullurpoliliká?
S ha van, mert bizonyára
van, ha az előadás tárgyát ennek
Ismertetése képezi, — miben
nyilvánul és minő irányban várja
kifejlődését?

Magának a kultura szónak
értelmét is igen nehéz szabatosan
meghatározni. Ha az általános
művelődési viszonyok színvonalának
emeléséi érijük alatta,
akkor e tekintetben nem sok
dicsekedni valónk van. Ha hozzá
kapcsoljuk kulturánk lényegéhez
annak nemzeti vonatkozását, ebben
az esetben sem vagyunk
képesek túlságosan kidomborítva
látni ebbeli sajátosságait.

Pedig minden törekvésünknek
oda kell irányulnia, hogy kultúránkra
reá nyomjuk nemzeti
jellegének bélyegét, mert csak
ez adhatja meg számára az öszszehasonlitás
jogosultságát a külföld
kulturális állapotával szemben.
A nemzeti jelleg pedig
nagyon halványan visszafénylik

kuliuránkon.
A kuliurát általános irányelvek
alapján vizsgálva, abban —
bizonyos - igen sok internacio


nális vonás van. Hiszen lényegét
tekintve jólétei, a technika
vívmányainak érvényesülését,
kényelmet, műveltséget, lelki
gyönyört és az életnek sok olyan
megnyilvánulási kapcsolatát jelenti,
mely mind ebben a szóban
keresi érvényesülését: kultura.
De minden internacionalizmusa
dacára kell, hogy nemzeti jelleget
is visszatükrözzön s ebben
van az egyes államok sajátos
kuliurájának minden ismérve.

A mi kultúrpolitikánknak is
arra kell irányulnia, hogy kultúránkban
mennél jobban dombo


rítsuk ki annak nemzeti jellegéi.
Es Klebelsberg gróf keresse
találja meg addig azokat a mó


dokat, melyekkel kulturánkat
nemzeti vonásokkal tudja átszőni
s berlini előadása kapcsán
hivja fel a világ figyelmét arra
a körülményre, hogy itt ezen a
megcsonkított területen él egy
nép. melynek van kulturája,
vannak benne nemzeti sajátságok,
alkalmas a fejlesztésre, de
ehhez szabadságra van szüksége
s ezer éves kuliurájának eredményeit
prédául dobiák oda

olyan népek martalékául, melyek
annak megértéséhez is átvételéhez
még messze vannak a civiiizáltságtól.


Helyre állt az államháztartás
egyensúlya

Az ellenzék módosító indítványai -A belügyminiszter

nyilatkozata —

Budapest, junliu 13
A miniszterelnök nyilatkozata
Bethlen litván gróf miniszterelnök

a Neues Wiener Journal genfi tudósítójának
többek között a következőket
mondotta:

A nemzetközi kölcsön segítségé


vel Magyarország pénzügyi és gaz


dasági helyzele lényegesen javult.

Pénzünk árfolyama állandósult, az

államháztartás egyensúlya hetyre


álloll. Ez utóbbi annyira biztosnak

látszik, hogy máris olyan intézke


désekre volna szükség, hogy a Nép


szövetség hozzájárulásával bizonyos

mértékű adótcchcken könnyitsünk

anélkül, hogy a költségvetés egyen


súlyát veszélycztctnők. Bizonyos adó


bevételeket már a Jövó évi költség


vetésben alacsonyabban lógunk elő


irányozni, mint eddig Azért me


gyünk gyakran Gentbc, tiogy felhív


juk a figyelmet arra, hogy az egész


séges pénzrendszer csak egészséges

gazdasági viszonyok közepette lehet


séges és ezért mindent cl kell kö


vetni Magyarországnak és általában

közép Európának a gazdasági viszo


nyok javulására.

Magyarország nem keres uj állami
kölcsönt Gcntben vagy a külföldön.
Célunk az, hogy a Népszövetség
támogatásával megnyerjük és erősítsük
a külföld bizalmát irányunkban,
hogy elsősorban a magántőke
figyelme Magyarország felé fordul


Mentelmi ügyek

jon. A magyar államnak a nemzet


közi kölcsönt nem kellett igénybe


vennie, tartaléka van belőle. Ez

elegendő, hogy segítségével néhány

évig beruházásokat eszközöljön. A

Népszövetség ezt elvben elismerte

és igy Magyarország abba a hely


zetbe jutott, hogy közvcllcn segít


ségére siethessen a magánvállalko


zásnak. Megoldatlanul marad egye


lőre a mezőgazdasági hitet kérdése,

amelyet a külföldi tőke közreműkö


désével lehel rendezni. Jó kilátása


ink vannak azonban, hogy már a

legközelebbi időben ez is kedvező

megoldáshoz jut. A belső viszonyok

Magyarországon teljesen konszoli


dálódottak. Ót és fél év óta vezeti

az ügyet Magyarországon a mostani

kormány. Ez a folytonosság bizo


nyítja, hogy az országban rendezel!

viszonyok uralkodnak és hogy a

lakósság ezzel a kormányrendszerrel

talán még sem annyira elégedetten,

mint ahogy azt a propaganda hírek

lerjcszlik.

A nemzetgyűlés

A nemzetgyűlés mai Illéséi fél 11
órakor nyitotla meg Scllovszky Béla
elnök. Bejelenti, hogy a vilézavaláson
a nemzetgyűlés képviseletében
ő maga fog megjelenni. Az elnöki
bejelentések után folytatták a választójogi
törvényjavaslat részletes
tárgyalását.

CMIlnlíii fai: Ct, Wa 80,000 1

Kfaon bta 90.000 I

"\'Hegymegi Kiss Pál: Szerinte nálunk
először Jontos demokratikus
problémákat kellene megoldani. Az
uj felsőház nem lesz demokratikus,
mert megtartja a régi főrendiház
arisztokratikus összetételét. Azt indítványozza,
hogy a cimbe az .országgyűlési"
szó helyeit .nemzetgyűlési-
szó vétessék be.

Rupert Rezső hasonló értelemben
szólal fel. Forradalmositó ténynek
minősiti a felsőház felállítását s
idejétmúlt dolognak tartja egyáltalában
a kétkamarás rendszerre való
áttérést.

Propper Sándor: A kétkamarás
rendszer felállilásál feleslegesnek
tartja. A felsóház teljesen idegen a

nép lelkétől.

Lénával István: Nincs ország —

mondja — nem lehet országgyűlés

sem Tizennégy vármegye nem Ma


gyarország. Az a kérése, hogy az

országgyűlés szót helyettesítse .nem


zetgyűlés" szóval, mert az ország


gyűlés szónak beiktatásával végle


gesnek tekintenék a trianoni szer


ződést.

Malastts Oéza: Kifogásolja, hogy

.országgyűlés" cimet adtak a Javas


latnak. A felsőházra nincs szükség,

mcit nagyon meglassilja a törvény


hozói munkál. A felsőház kreálásá


tól félti a demokráciát, mert nagy a

tülekedés a felsőházi tagság után.

Rakovszky Iván belügyminiszter a
vita bezárása után szólt a cimhez.
Helyes, ha a törvényhozásnak van
egy olyan háza, amely kevésbbé van
kitéve a pártpolitikának és higgadtan,
csakis az ország érdekeit szem előli
tartva, bírálja el a kérdéseket.

Várnai Dániel: Nem tartja elegendőnek
a javaslatban foglalt jogkiterjesztési
és javaslatot nyújt bc, mely
szerint választó mindenki, aki 24.
életévét betöltötte, hat év óta állampolgár
és 6 hónapig egy helyben
lakott.

Ulai Ernő: Kifogásolja, hogy a
nőkre magasabb szellemi cenzust
állapítanak meg, mint a férfiakra.
Dc hibáztatja azt is, hogy a városi
asszonyokat a falusiak elé helyezik.
Indítványozza, hogy a nőkre is
ugyanazt a korhalárt áliapilsák meg,
mint a férfiakra.

Pikter Emil: Meg kívánja adni a
választójogot minden Írni és olvasni
ludó, huszadik évéi betöllölt férfinak
és nőnek.

Malaslls Géza: Az a meggyőződése,
hogy az általános választójog


1925 junius 14.

ZALAI KÖZLÖNY

»
nemcsak, hogy nem csinál fogadalmat,
hanem épen annak a legjobb
ellenszere.
Peyer Károly a kővetkező szónok.
A négy elemi osztály követelését
nevetségesnek tartja és azt mondja,
hogy ezen javaslat alapján Munkácsy
Mihálynak nem lenne választójoga,
meri nem volt négy elemi iskolai
végzettsége.

Propper Sándor elegendőnek tartja
az írni-olvasni ludást a választójog
kritériumául.

Szünet után

Baross János azl fejtegeti, hogy
az első és második nemzetgyűlés
női tagjai szereplésükkel azt bizonyították,
mennyire jó hatással volt
személyes jelenlétük és részvételük
a politikai durvaságaival szemben.
Semmi ok sincs tehát a nők politikai
jogainak megszorítására.

Szakács Andor, Hegymegi-KIss
Pál, nem fogadják cl a javaslatot.
Több lényegtelen felszólalás után
Szilágyi Lajos beszédét az elnök
megszakilja és napirendi Indítványt
tesz. A Somogyi—Bacsó-ügyei ezalkalommal,
hatalmas viharokat idézve
elő, Propper Sándor vetette fel,
természetesen eredménytelenül. A
zajos napirendi vita közben Vass
József dr. is felszólalt Nem érti azt
a szenvedélyességét, mivel a szociálisták
e -kérdést kezelik. A kormány
a kívánt intézkedéseket folyamatba
tette. Akik hangoskodnak,
mtért nem állnak elő a bizonyítékokkal?


Személyes kérdésben történt felszólalások
után Rolhenstein Mór a
bécsi Arbeiterzeitung kitiltásának
hatálytalanítását kéri.\'

Rakovszky Iván tagadó válasza

után a gyűlés este 8 órakor ért véget.

Mentelmi ügyek

A nemzetgyűlés mentelmi bizolt-

A SORS

Irta: Bűhm Margit

Egy jól öltözött fiatal nö ült édes


anyjával a meráni gyorsvonat már

zsúfolásig megtelt étkezőjében az

egyik asztalnál. Mindkettőjükön fe


kete ruha volt s arcuk fájdalmas

gyászt mutatott. Csendben fogyasz


tották cl vacsorájukat s már a fe


keténél tartottak. Margit a fiatal

leánv elmerült gondolataiba. Nagyon

félt attól a gondolattól, hogy tán

három hét múlva egyedül jön vissza\'

s akkor mit csinál majd, ki becézi,

ki gondozza őt? Sietett is szabadulni

tőlük s Visszagondolt a sebes folyású

Etschre és Meránra; eszébe jutottak

tavalyi szép emlékei; amig édes

anyja betegen feküdt egy nyugágyon

a napon, addig ő és néhány vidám

fiatalember minő kellemesen mulat


tak. Vájjon az idén is igy lesz-e?

Nyilt az ajtó s belépett egy fess

férfi. Már megjelenése elárulta, hogy

gazdag. Margit feledve minden szép

emléket, tekintetét reá fordította a

belépőre, ő pedig midőn észrevette,

hogy csupán a két nő mellett van

még hely, egyenesen odairányitotta

lépteit, engedelmet kért tolakodásáért

megindokolva, hogy messziről jön s

eddig még nem volt alkalma éhsé


gét csillapitania.J

A hölgyek az engedelmet meg


adták,\' a férfi pedig bemutatkozott.

sága Fáy Oyula elnökletével ma
déli 12 órakor ülést tartott és Rublntk
István előadása mellett letárgyalta
Nagy Vince és Propper Sándor
nemzetgyűlési képviselők mentelmi
ügyét

Nagy Vince esetében tekintettel
ara, hogy ö már a nemzetgyűléstől
magatartása miatt bocsánatot kért, a
bizottság javasolta a nemzetgyűlésnek,
hogy az eset feleli térjen napirendre.


Propper Sándor nemzetgyűlési
képviselő esetében, tekintettel a sértés
súlyosságára, arra, hogy a nemzetgyűlés
elnöke Propper Sándor
rendzavarása miatt kénytelen volt az
ülést felfüggeszteni és továbbá, hogy
Propper Sándort már egyizben a
nemzetgyűlés rendzavarás miatt a
a bizottság elé ulasitotta, javasolja
a bizottság, hogy a nemzetgyűlés

Az egymilliárdos

Nagykanlzsa junius 13 |

Ismeretesek azok a napról-napra
mind érezhetőbben megnyilvánuló
hiányok, melyeknek legalább részbeni
kielégítésére a város megfelelő
feltételű kölcsön felvételét halározla
el. Ebből a kölcsönből a helyi pénzintézetek
garanciája mellett a Pénzintézeti
Központ másfél milliárdot
nyújt a városnak, ellenben a még
hiányzó összeg a legutolsó Időkig
még nem volt megszerezhető. \\

Végre a Nagykanizsai-Né/titkarékpénztár
agilis vezetősége, élén
dr. Kreisler József alelnökkel, felajánlott
a városnak 1 milliárd korona
kölcsönt és pedig ugyanazon
feltélelek alatt, mint a másfél milliárdot
a Pénzintézeti Központ folyó


sítja s az ebben a kérdésben meg


indított tárgyalások a közelnuilt na-

Margit szeme felragyogott, hogy uti

társa nem más, mint Mcycr Egon,

Wien leggazdagabb gyárosa.

Lassan megbarátkoztak.

Kiderült, hogy egy. cél felé vezet

az utjuk. Egon elmondta, hogy milyen

szép villája van Meránban, az Etsch

partján, hogy milyen szép ott az

élet; Margit viszont tudtára adta,

hogy ók is az Etsch partjára men


nek Meránba, de csak egy kis pa


rasztházban. Csupán csak az vigasz


talja, hogy a tulajdonos ad neki

bérbe egy lovat s a tennisz pálya

sincs tőlük messze.

Észre sem vették, hogy már Brixent

is elhagyták s egyszerre csak megállt

a vonat.

A nagy zür-zavarban alig lehetett

hallani a kalauznak a hangját, ki

bemondta az állomás nevét. Rette


netes káosz, nagy tömeg, egy ember

a másikat harsogja tul, itt hordárt

hivnak, amplt kocsiért kiáltanak s

végül valamennyien egyszerre akar


nak a kijárathoz jutni. Itt nincs ud


variasság, fiatal nincs tekintettel az

öregre, férfi, ki előbb a vonatban

minden figyelmét egy hölgyre paza


rolta, most megfeledkezik, hogy

mellette áll s mindenkinek csupán

csak egy célja van: minél előbb

kijutni.

Egon engedelmet kért, hogy a
barátságot továbbra is fenntarthassa.
A napok gyorsan teltek. Margit

Propper Sándort jegyzőkönyvileg

rója meg.

Ezután a bizottság áttér annak az
átiratnak tárgyalására, amelyet a
nemzetgyűlés elnöke intézeti a bizottsághoz,
hogy a mentelmi bizottság
elnöke indítson vizsgálatot a
titoktartás megsértése miatt. Tekintettel
arra, hogy nem lehet megállapítani
azt, hogyha titoktartás megsértése
a bizottság melyik tagja állal
történt, javasolja a bizottság,
hogy a nemzetgyűlés az Ugy fe|ett
térjen napirendre.

A belügyminiszter nyilatkozata

Rakovszky Iván belügyminiszter
kijelentette a kerepesi uli incidensről,
hogy azt sajnálatosnak tartja,
de nyugodtan állithatja, hogy a szociáldemokrata
képviselők ezt kiprovokálták.


városi kölcsön

pokban teljes eredménnyel végződtek
is.

Ugyanis dr. Kreisler József és dr.
Sabján Oyula polgármester a Néptakarékpénztár
által folyósítandó kölcsön
ügyét Budapesten letárgyalták
Conrád Ollóval, a Pesti Magyar kereskedelmi
Bank igazgatójával, a
Nagykanizsai Néptakarékpénztárnak
is alelnökével s a kölcsönt Nagykanizsa
városa részére biztosították.

A midőn örömmel adunk hirf ar


ról, hogy városunk egyik pénzinté


zete, saját tőkéjével a város segít


ségére siet s a lehető legelőnyösebb

feltételű kölcsönnyújtással lehetővé

teszi számára kullurfeladatainak tel


jesítését s ezzel a tényével tanújelét

adta a város érdekei iránti érzéké


nek, azon reményünknek adunk ki


fejezési, hogy ezen ujabbi kölcsön

anyjának mellbaja láthatólag enyhült

s ó maga szemlátomást erősödött,

Margitnak pedig vidáman teltek a

napjai. Reggel korán kelt és Egonnal

kilovagolt; délután együtt tenniszez


tek, fürödéek. De legszebbek az

esték voltak ott lenn az Etsch part


ján. A férfi ilyenkor mindig az élet


ről beszélt, elmondta, hogy már

mennyit szenvedett, mig eddig fel


küzdte magát, hogy legtöbb ember


ben csalódott pedig nyitott szemek


kel járt. Midőn észrevette, hogy társ


nőjét lehangolta, vidám töiténetekre

tért át; a gyermekkoráról mesélt,

mikor még a cigányoktól is félt.

Margitnak szomorúsága oly hamar

vált vígságra, mint a minő észrevét


lenül gyülekeznek nyáron az égen

a felhők, mialatt süt a nap, dc egy


szerre hirtelen csak elsötétedik s

már is dörög és villámlik s nagy

cseppekben hull alá az eső, hol

néhány perccel előbb még a Nap

sugarai csókolgatták a földet.

Mult az idő. A nagy barátság már
bontakozó szerelemmé változott. Az
öregasszony örömmel látta őket együtt,
kedvérc volt, hogy leánya felhagy
a kacérsággal s áttér a komoly szerelemre.
Ismerte leányát és tudta,
hogy alapjában véve nála kevesebb
nemesebb lelkű, jobb érzésű nő van,
dc tudta azt is, hogy néha eszébe
jut első csalódása s akkor ördöggé
lesz s nem törődik azzal, hogy ár


felhasználása valóban a legsürgősebb
feladatok megvalósítására fog
fordíttatni. Mi ezen feladatok közül
egyet sem tartunk annyira előbbrevalónak,
mint a városi kOzkirháznak
legalább egy fél milliárd koronával
való kibővítését, mert lehetetlen helyzet
az a túlzsúfoltság, melyei ott
tapasztalunk s amikor az intézet
épen a legutóbbi napokban szerelte
fel egy lehetetlenül szük helyiség,
ben legújabb szerkezetű Röntgenkészülékét,
nem térhetünk ki azon
feladat alól, hogy a kórházat megfelelő
számú férőhellyel bővítsük s
a betegeknek illő elhelyezésüket lehetővé
legyük. És ez az a beruházás,
mely legnagyobb részben rövid

időn belül vissza is térül.

A Nagykanizsai Néptakarékpénz•
tár mindenesetre példát mutatott a
maga loyális eljárásával arra, hogy
hogyan kell bankérdekelt összeegyeztetnie
a városfejlődés követelményeivel
és örülünk, hogy e tekintetben
elsőnek lépelt fel az összes helybeli
intézetek között.

De figyelemreméltó ez a kölcsön
azért is, mert nagykanizsa az első
város, mely helybeli pénzintézettől
szerzett kölcsönt 6 az említett takarékpénztár
az első intézet, mely ilyen
kölcsönt egy városnak folyósított.

Soproni főiskolások a kormányzó
mellett. A Soproni Tudomány
Egyetem, a soproni evange*
likus teologia, valamint az erdészeti,
bányászati főiskolák küldöttsége megjelent
Timon Elemér főispánnál azzal
a kérelemmel, hogy a nevezeti
főiskolák ifjúságainak elhatározása
szerint illetékes helyén tolmácsolja
az államfő iránti tántoríthatatlan hűségükéi,
ragaszkodásukat és szeretetüket
a méltatlanul megtámadott
álamfő iránt

lattanokon bosszulja meg, amiért

egyszer nagyon, de nagyon szenve


dett. Félt az öregasszony hátha Egon

is György sorsára jut.

Már az utolsó napjukat töltötték

Meránban. Jött az este, a megértés

ideje. Nagyobb a szerelem a szo


morú Hold, mint az örökké játszi

Nap alatt...

Egon már türelmetlenül várta a
hölgyeket. Az öregasszonyt elvezették
szokolt társaságába, olt Icüllelték,
betakarták és ők ketten elmentek a
folyó partjára sétálni. Egon engedelmet
kért a leánytól, hogy egy vallomást
teliessen. Bevallotta, hogy
felesége s gyermekei vannak, uc
elválik s mindenről lemond és csak
néki él majd. A leány meglepődött,
de nem érzett fájdalmat. Megmondta,
hogy viszonozza érzelmeit

Margit mindent elfelejtett s újra

hinni kezdett.

Ismét múlt az idő.

Wienből jött a levél. Válásom kész.

Szeretem. Holnap magánál vagyok.

Az eljegyzés megtörtént. Boldog


ságukban ábrándoztak Mcránról s

tervbe vették, hogy házasságuk után

odamennek az Etsch parti villába,

ahol édesanyjuk majd ismét vidám

lesz. Már az esküvő napját is ki


lüzték.

Fordult a kocka illetve beállt a

tőzsdei krach. Meycr napról-napra

szegényebb lelt, Mint annyi ember,


1925 junius 14. ZALAI KÖZLÖNY §_

Magyarország
újjáépítése

Irt*: Kalikó István

Van Magyarországon egy testület,

mely zajtalanul, de tervszerűen fog


lalkozik Magyarország újjáépítésével.

Nem most kezdi munkáját, már

negyven év elölt sikereket ért cl.

Az Országos Történelmi Ereklye

Muzcum Egyesület a testi és er


kölcsi nevelés, valamint a magyar

lovagias szellem ápolásának ügy


körét oly gondos munkába velte,

hogy sikereinek hatása alatt elisme


réssel adóztak a francia, a német és

angol magasabb nevelési körök is.

E nemzetek katonaságának vezér


karai pedig átvették e történelmünk


ből leszüródölt magyar intézmény

erkölcsi szabályait. Azokat kényes

becsületbeli ügyek diszkrét elinté


zésénél sikerrel alkalmazták.

Később tOrténelmünk|hiteics adalékainak
kiegészítésével foglalkozott.
Már 1896-ban, a millenium emlékére
kinyomatott könyve feltünteti,
hogy égisz Magyarország különböző
pontjain kettőszázkilencvenhat vidéki

fiókköre, számos osztálya és bizottsága
utján ébresztette a hazafias
érzés ösztönét a magyar nép lelkében.
Ápolta a nemzeti szellemet s
történelmünk napjai iránt való kegyeletet.


Nem feledkezett meg a gazdasági
szempontokról sem. Itt is olyan
irányt mutatott és pedig gyakorlatilag,
amely kézzel foghatóvá tette,
hogy vagyon gyűjtés minden fillérével
mikép növelhetjük hazánk erkölcsi
erejét, balalmát és miként
mozdíthatjuk elő egyúttal családunk
jólétét s müvelését is.

A jövőről sem feledkeztek meg
emellett. A nemzetközi irányzat ellen
olyan hullámtörőket javasoltak, melye


ő is tévedett. Egy reggel arra ébredt
fel, hogy koldus-szegény.

Aztán JOtt a levél egy kis magyar
városkába. .Margitka szerelem. Már
nincs kél dolgos karomon kivül
semmim, de azért legyen a feleségem.
Nem kérném erre, ha nem lennék
meggyőződve róla, hogy eltudom
tartani. Szerénnyel! élünk de boldogok
leszünk,*

A leány sirt. A vagyont sajnálta
s képzeletében élt még két-három
hasonló eset. Midőn a férfi dolgozott
s vele a nő is, de mégis csak
le kellett roondaniok mindenről. Rövid
időn belül mindketten csak az
áldozat nagyságáról beszéltek, mit
egymásért hoztak. Aztán lassan elhidegültek
egymástól. Napirendre
került a veszekedés.

Tudta magáról, hogy nem irtózik

a dologtól, de szereti a kényelmet,

de legjobban mégis attól irtózott,

hogy eljönne az idő, mikor már

Egonnal nem szeretnék egymást.

Most már csak egy\' vágya volt:

minél clöbb kiábrándulni Egonból,

bármilyen uton is, mert biztos voll

benne, hogy ellenkező esetben mind


kettőjük vesztét okozza. S ment a

levél. „Ne haragudjék .. . én nem

szeretem magát... soh\' sem gon


doltam komolyan, hogy felesége

legyek .. . Bocsásson meg .. . Fe


ledjen cl.. ."

Mcyerl nagyon lájdalmasan érái


két a forumok negligállak. Pedig
ezek alkalmazása idejekorán (20 30
évvel ezelőtt) annyira megerősítette
volna a magyar lelkeket, hogy az
első és második forradalom szomorú
katasztrófái nem következtek volna
be. Országunk csonkítás helyett nagyobb
és hatalmasabb lett volna.
Népünk, középosztályunk a nemzetközi
nyomás nyomora helyett az
anyagi jólét és megelégedés klaszszikus
földjén élne.

Negligálták a vezetők a hazafias

irányú útjelzőket. Lidérc-fények után

nyargaltak. Pocsolyába süllyesztették

nemzetünket.

E nemzctépitőteslolet, mely politikával
nem foglalkozik és épen
ezért 40 év .alatt senkivel ellentétbe
nem jutott és nem is jut, megszállott
területről irányította sikertcljes
működését. Ma a fővárosban székel.
Vidéki köreit rövidcsen újjá lógja
szervezni, hogy amint a szennyes
áradat medrébe visszahúzódik, az
építést tovább folytathassa.

Az adott viszonyok feltüntetik,
hogy a megértés a harmonikus cselekvésre
általános lesz.

A nemzetépítő akciói az Országos
Történelmi Ereklye Muzeum Röneszansz
Szövetsége vezeti évtizedek
óta. E nemzetépítő munkánál senkinek
a közreműködése sem nélkülözhető,
kiki saját körében végzi feladatát
s a párhuzamos erők eredőjében
nyilvánul meg a nemzet egységes
akarata.

Törekvésünk az egész nemzet
küzdelmére érdemes eszmény, oly
határozottan kitűzött cél, melyről a
gyermeknek kell hallani, a haza minden
fiának kell tudni; erről kell a
népnek dalolni, a diáknak szavalni,
ez kell, hogy áthassa az igazán magyar
művészetet, irodalmat, a nemzet
minden gondolalát...

tette a leány levele. Elgondolta, hogy
az a leány, kiért feleségét, gyermekeit
otthagyta, kiért anyagilag tönkrement,
mert hisz csak azért játszott
a tőzsdén, hogy többje legyen 8
leendő asszonyának minden kívánságát
teljesíthesse és most épen ő
nem akarja megosztani vele a szegénységet.
Miért? Hitvány pénzért.
Utálta a leányt, az emberkét. Egynek
a bűnét áthárította az egész
emberiségre s embergyűlölővé lett.

Az idő kereke csak forgott. Margit
kissé megtört. Érezte, hogy valami
hibát követett el. Talán mégis boldogan
éltek volna, hisz nem lehetetlen,
hogy ök lellek volna a kivételek
a felállított szabály alól, hogy
csak a pénz boldogít — gondolta
néha magában. Vagyonuk, amit apja
hagyott, már elfogyott s egy vasúti
fónök nyugdija nem sok ott, ahol
egy fiatal leány szereti a szép ruhát.

Ez alatt a pár év alatt Margitnak
rengeteg udvarlója volt, kacérkodott
velük, 3c azért soha sem feledkezett
meg arról, mivel tartozik önmagának.
Élte a világát, hogy nagy-nagy
fájdalmát felejtse. Már régóta megbánta,
hogy fcgont elhagyta.

Meycr aztán újra dolgozott. A
leányt nem feledte, csak a hitét
vesztette cl. A gyűlölete oszladozott,
kezdett megbocsátani a Tavasznak,
Etschnek, Meránuak, mindennek, ami
az ö nagy szerelmét segített elő


„lelki és erkölcsi megtisztulás"

az clsó feladat. Ez vezet a konszo


lidációhoz, a gazdasági regeneráció


hoz és minden sikeres cselekvés

sine quanon-jához.

E munkát Isten nevében s a jó


kat táborba híva kívánják folytatni.

A Szövetségnek hűséges segitö tár


sai a kormány tagjai, kik készséggel

vállalták, mint tiszteletbeli elnökök,

a sokoldalú épilő munkában való

közreműködésüket.

Működik a Röntgen
a nagykanizsai közkórházban


Háromszáz millióba kertit a berendezés
— A Röntgen-sugarak
diagnosztikai és gyógyhatása —
Alig fér meg a készülék a túlzsúfolt
kórházban

Nagykanizsa, Junius 13

A nagykanizsai közkórházba megérkezett
s már működésbe is helyezték
a Röntgen-készüléket. Ezzel
a pár napja történt gazdagodással a
kórház vezetőségének s vele együtt
Nagykanizsa gyógyulásra szoruló
ezreinek régi óhajtása vált valóra.

Tegnap délután alkalmunk volt
megtekinteni működésben is az uj
Röntgen-laboratóriumot. Dr. László/l
Sándor alorvos, röntgenologus készséggel
magyarázta meg a bonyolult,
mondhatni monslruozus orvosi berendezés
egyes részeinek célját és
működését.

A laboratórium felszerelése, maga
a készülék is tökéletes és teljesen
hiánytalan s üzemképes állapotban
várja, hogy gyakorlott orvosi kezek
az orvostudomány s a nagykanizsai
társadalom szolgálatába állithassák.

Maga a készülék a következő fő
részekből áll: 500.000 Voll feszültség
teljesítőképességű olajos-lransfor


idézni. Már könnyek nélkül gondolt
mindenre, ami a leányra emlékeztette.
Elmúlt már 2ő év is, kinek öröm


ben, kinek fájdalomban.

Gyerünk az Etsch partjára; nézzük
meg, milyen ott most az élet?
Egyik villaudvarban 45—50 év kő^
rüh nő ül. Szomorúan néz le a
folyóra. Mellette 3 kicsi gyermek;
csókolgatják, hogy legyen ismét
vidám s jöjjön velük játszani. A nö
mintha nem is hallaná. Nyílik a
kertajtó. Egy férfi, bájos arcú nöt
átkarolva, lép be. A gyerekek feléje
szaladnak s egyik anyjának, másik
apjának könyörög, hogy vigasztalják
meg a jó nevelőnénit.

— Nézzétek kis gyermekeim, hiába
magyarázom néktek;, hogy az ember
gyakran elkövet könnyelműen olyan
hibát, amit az életben többé Jóvá
nem tehet soha. Ti még ezt nem
értitek... Legyetek nyugodtan. Majd
ha eljön az idő, oldalatok mellé
állunk jó anyátokkal s megvédünk
benneteket. Talán ez hiányzott a
Margit néninél. Szeressétek őt nagyon,
próbáljátok kárpótolni nagy
szenvedéseiért...
Szorosabban átölelte feleségét s
megcsókolta gyermekeit...

Nagy szél kerekedett. Az Etsch
erősen viharzott, mintha medrét otthagyni
akarná. Másnap aztán ismét
lecsendesült s lassan folydogált,
mint máskor...

mátor, kapcsolóasztal, átvilágító, egy
diagnosztikai felvevő, mellyel a betegségek
megállapítása s egy terápiái
asztal, melyen a Röntgen-sugarakkal
való gyógyítás, a bevilágitás történik.


A nagykanizsaihoz hasonló modern
és tökéletes Röntgen-készülék összesen
3\' van Magyarországon, ujabbat
és tökéletesebbet, szakértők állítása
szerint, hiába is keresnénk.

Megszerzése körül legnagyobb érdemei
vannak Takács Zoltán dr.
igazgató főorvosnak és a város vezetőségének.
Éveken át folyt a kitartó
munka, melynek eredménye
kórházunk nívójának emelkedése.
Ma már jóformán az összezsufoltságon,
helyiség-hiányon kivül alig van
panasza kórházunknak. — A kórház
elsőrangúan felszerelt, a Röntgen-
készülék is párját ritkítja. Csakhogy
a kórház kicsiny, a betegek
héringmődon vannak a kórtermekben
elhelyezve s ugyanez a hiba a
Röntgen készüléknél is. Alig lehet
megmozdulni a laboratóriumban,
olyan szűkre kellelt szabni annak is
a kereteit.

Maga a készülék 300 millió koronába
került. Nagy befektetés a mai
viszonyok közt, de az áldozat meg
fogja hozni a maga kamatait. A
Röntgen diagnosztika és Iherapia
ugyanis ma már annyira biztos ura
a készüléknek s az emberi lest kóros
állapotainak, hogy a Röntgen
használata már igen nagy terrenumra
terjed ki.

A legutóbbi idők haladása a betegségek
tüneteinek felismerésében
főként a gyomor és bélcsó megbetegedéseiben,
fekélyek, rák Idejekorán
való felismerésében, tüdő, sziv,
vesebajok meghatározásában, sebészeli
cseleknél, törés, ficamodás stb.
lette szinte nélkülözhetetlenné a Röntgen
használatát.

De a Röntgen sugaraknak a legnagyobb
szerep nem a diagnózis
felismerésénél, hanem a betegségek
gyógyításánál van.

Ugyanis a Röntgen-sugaraknak az
a része, mely a szervezeten keresztül
halad, a Röntgen diagnosztikában
szerepel, az a része pedig amely
áthaladás közben elnyelődik, a test
szöveteire hatást gyakorol s ezért a
gyógyításban (Iherapia) használatos.

Az utóbbi évek therápial haladásai
igen nagyok. Nincs már az orvostudománynak
egyetlen olyan speciális
ága sem amely a Röntgensugarak
gyógyító hatását nélkülözni
tudná.

Mintegy 60 féle betegség van, amit
a Röntgensugarakkal eddig sikeresen
tudnak gyógyítani. Ezek közül
mint a leggyakrabban elólordulók
megemlitendök a különböző bőrba-
Jok, a fehérvérüség mindenfélt fajai
és a vérképző szervek megbetegedései,
továbbá hashártya gűmökór,
izületi gűmökór, csontzuzódások,
görvélycs mirigyek, gyomorfekélyek,
nőgyógyászati megbetegedések, stb.

Idetartozók továbbá mint a sugarai
kezelés legszebb vívmánya a rossz*
indulatú daganatok gyógyítása,


ZALAI KÖZLÖNY 4 1925 junius 3.

A kórház vezetőjének minden

igyekezete oda irányút, hogy a Rönt


gent mindenki számúra hozzáférhe


tővé tegye és ezért a vizsgálati dija


kat ugy akarja megállapítani, hogy

ezt a legszegényebb beteg is meg


fizethesse.

Kórházunk tökéletes felszereltsége

mellett kiálló ellentétként hatolt

reánk az a séla, amil a kórtermek

között teltünk, miután működésben

is megtekintettük a Rönlgcn-ké3zü


léket.

A betegek a szó-szoros értelmé


ben össze vannak zsúfolva a kór


termekben ugy, hogy az tgazgaló

főorvos már irodáját is átadla a

betegeknek. Az egyik kórteremben

például, mely 12 beteg befogadá


sára épült, 31 tüdőbeteg nő fekszik.

A többi szobában is ugyanez a hely


zet, olt meg sem olvastuk a betege


ket. Azt azonban láttuk, hogy a fenn

járni tudó bclegek éjszakai, pihenő


helyét a főidre rakott szalmazsákok

.képezik minden kórteremben.

Szent Péter ünnepén

lesz a III. nemzeti

zarándoklat Rómába

Az Országos Nemzeti Zarándoklást
a jelentkezések már véget értek
és megállapítható, hogy ez a
zarándoklás is méltóképen fogja a
magyar katolicizmust a világ nemzetei
között Rómában képviselni. A
junius 22-én Zichy Gyula gróf pécsi
megyéspüspök, kalocsai érseki apostoli
adminisztrátor vezetésével induló
zarándoklásban jelentős számban
vesznek részt közép- és felsőiskolák
növendékei is. A zarándoklás útközben
megtekinti az adelsbergi világhirü
cseppkőbarlangot, Velencze és
Firenze művészeti nevezetességeit
és junius 27-én érkezik Rómába,
ahol 7 napig tartózkodik A római
tartózkodásnak egyik fénypontja lesz
az, hogy a zarándokoknak alkalmuk
lesz részt venni azokban a nagyszabású
ünnepségekben, melyek
Szent Pélcr és Pál apostolok ünnejíén
az Örökvárosban vannak. A
Szent Péter bazilikában XI. Pius
papa által tartandó ünnepi misén a
zarándokok testületileg vesznek részt
és közös kihallgatáson jelennek meg
a pápa előtt. A római tartózkodás
alatt megtekintik a város nevezetességeit
és akik óhajtanak, részt vehetnek
egy nápolyi kiránduláson is.
A visszafelé vezető ulon a zarándokok
Páduában állanak meg,, ahol a
kegyelmi templomban tartott ünnepi
mise után megtekintik a város nevezetességeit.
A zarándoklás julius
6-án érkezik vissza Budapestre.

Elítélték Ripka Ferenc rágal


mazóját A biróság ma Ripka Ferenc
kormánybiztossal szemben elkövetett
becsületsértés vétségében
mondotta ki bűnösnek Németh Imre
" hírlapírót, a Szózat munkatársát és
ól egy hónapi fogházra és egymillió
korona pénzbüntetésre iléllc. A felek

fellebbeztek.

Tüz Kiskanizsán

A katonaság gyors közbelépése

megakadályozta a nagyot b

veszedelem kitörését

Nagykanizsa, Junius la

A szombati piacon nagy riadal


mat okozol!, hogy délelölt II óra


kor Fenyvesy lüzoltó segédtiszt ve


zetésével egy kocsi és egy lajl ro


bogott megfelelő számú tüzollóval

Kiskanizsa irányában. Az ijedt arcú

asszonyok, leányok egymásután kap


ták fel cseresznyés, tejes, zöldséges

kosaraikai és rémült arccal sietlek

haza, Kiskanizsára, honnét lüzvcszc


delem hírét jelezték a félrevert ha


rangok s a tűzoltók vészjelző trom


bita-hangja.

A tüz a Homokkomáromi-utca 42.

számú házában keletkezett, melynek

tulajdonosa Matalics József egész

házanépével a homokkomáromi he


gyen volt munkában.

A tüz explozió-szerülcg tört kl a

ház zsuppos tetején, melynek ké


ménye sem volt s rövid idő alatt a

vályogfaiakai kivéve teljesen leégett

a szegényes házikó, melyben csak a

tulajdonos cgyszoba-konyhás lakása

volt.

Szerencsére a nagykanizsai m.
kir. 6. honvéd gyalogezrednek a
közelben gyakorlatozó zászlóalja
Szombathy századot vezetésével egy
századot rögtön a helyszínére küldött
s derék katonáink rövid idő
alatt biztonságba helyezték az égő
ház berendezését; mig egy másik
csoport a ház közvetlen közelében
álló zsuppos pajtát mentette, melybe
már a láng akkor belekapott. Minthogy
ezt a pajlát sikerült a tűztől
megóvni, így sikerült a nagyobb
veszedelemnek elejét venni s a veszélyeztetett
szalmás pajta-sort és az
azokhoz közelálló házakat megmenteni.
A megmentett bútorokat egy
színben helyezték el s rendőrt állítottak
őrizetére. Ugyancsak nyomban
intézkcdlck, hogy a hegyen dolgozó
tulajdonosi értesítsék háza leégéséről.

A katonaság derekas munkáját a

gyorsan kiérkezett nagykanizsai tűz


oltók fejezték be.

A tüz oka még ismeretlen. A szo


bában lévő kályhában a hamu kihűli

volt, de a kályha belső oldala meleg

volt, ami arra enged kövclkczlctni,

hogy mielőtt reggel munkába men


tek, tüzet raktak benne.

A kiskanizsai polgárság szinte teljes
nemtörődömséggel szemlélte a
tüzel és egyetlen kocsi sem jelentkezett
vizel hordani. Egy ott ácsorgó
kocsis is, mikor felszólították egy
lajl-fordulóra, a lovak közé csapott
és elhajtatott. Ennél több kocsi aztán
nem ís mutatkozott a tüz környékén.
A lakosság is csak akkor kezdett
már vizet hordani, mikor kénytelenek
voltak velük szemben erélyesen fellépni.


A kiskanizsai lűzilccskendő is a
helyszínére érkezett; azt meg jó negyedóráig
kellett pumpálni, mig működésbe
jött. Illetékeseknek nem ártana
utána nézniök, hogy a fecskendő
karbantartását és használhatóságát
ellenőrizzék.

Egy csendőr

agyonlőtte a Hangya

boltkezelőjét

— A Zalai KOllOny zaji! tudósítójától —

Samcg, funtus 13

A sümegi járásban fekvő Dabronc

községei folyó hó 9-én a bérmálás

alkalmával meglátogatta dr. Rott

Nándor megyéspüspök, aki ott dél


utáni lilániát tartott. A látogatást

nagy megbecsülés számba vélték a

dabroncai katolikus hívók, mert bár

plébániájuk helyben nincs, de temp


lomuk, mely mintegy 10 évvel ez


előtt épült, a környék legszebb, Im


pozáns külsejü, belsőleg is gyönyö


rűen felszerelt temploma, tornyában

oll konganak már a hadbavonult

harangok helyett beszerzett uj ha


rangok is.

A községet csendes, Igen jóravaló

földmivelő nép lakja.

Főpásztorukat igen szép ünnep


séggel és külső dísszel fogadták.

A püspök és kísérete eltávozása

után rövid időre az ukkí csendőrőrs

egy járőre őrizetbe vett egy legényt,

aki csendzavarást követett cl és vi


selkedésével mcgzavarla a hivők áhi


tatos ünnepi hangulatát.

Az iskola előtti téren több legény
állolt csoportba verődve, akik kérték
a csendőröket, bocsássák el társukat,
mert az szerintük nem követett
el törvénytelenséget.

A járőr készenlétbe helyezte fegy


vereit és az egyik csendőr azonnal

rálőtt Nagy Dezső Hangya szövet


kezeti bollkezelőre, aki a legények

elölt, a csendőröktől 10 lépésre állott,

Az első lövésre a szerencsétlen

fiatalember megtántorodott és egy

elölte álló almafa törzsébe kapasz


kodott, de abban a pillanatban a

csendőr már ismét lőtt és a máso


dik lövésre az áldozat holtan rogyott

össze.

A csendőr ugylátszik fenyegetőnek

találta a 10—15 lépésre szétszórtan

ácsorgó minden ütő vagy más esz


köz nélküli legények magatartását és

ijedtében, meggondolatlanul hasz


nálta fegyverét.

A csendőrt az esel megvizsgálása

után letartóztatták.

A szombathelyi lovasmérkőzés.
Az 1925. junius 20-án és 21-én
Szombathelyen tartandó lovasmérkőzés
programja: 20-án d. u. 3 órakor
Díjlovaglás (A kategória). Díjlovaglás
(könnyű kategória). Hölgyek
díjlovaglása (D kategória).
21-én délután 2 órakor; Díjugratás.
Kezdők díjugratása. Nyeretlenek díjugratása.
Díjugratás (E kategória,
Handi cap). Hölgyek könnyű díjugratása
(Handicap). Jeu de bares
(B csoport). Jeu de bares (C csoport).
Fogai-szépségversenyek: I.
Kellős fogatok, 2. Négyes fogatok.
A versenyek színhelye a sporttcrck
mögötti rét.

Beniczky Ödönt kizárták az
Országos Kaszinóból. Az Országos
Kaszinó Beniczky Ödönt 33
szavazattal 4 ellen kizárta a lagok
sorából. 6

Rádió-koncert

A Kereskedelmi Alkalmazottak
juniálisa


Nagykanizsa, ]ün|ul ,3

Rilka élvezclbcn lesz része ma,

vasárnap délulán a nagykanizsai

közönségnek: rádió-előadási élvez


het a kereskedelmi alkalmazónak ju


niálisán.

Felszerelését az Elektron fíadio
technikai Vállalat vállalta magára.
A készülék a közönségnek oly le!
ledheletlen délulánt és estét fog szerezni,
amelyben még Nagykanizsa
közönségének része nem volt.

Az Elektron gyártmányaiból egy
három-lámpás komplett rádió-készülék
is kisorsolás alá kerül, amely
célból 300 darab 20.000 koronás
sorsjegyet bocsátanak kl. A sorsolás
csak akkor fog megtörténni, ha
mind a 300 jegy elkel. A szerencsés
nyerő a készüléket teljesen felszerelve,
Ozembehelyezve kapja meg.

A rádió-koncert kezdete délután
4 órakor és este fél 9 órakor.

Kabaré-est fővárosi műsorral 9
órakor kezdődik. Olóhely\'ára 15.000
korona.

A délutáni műsor kezdete délulán
3 órakor. Belépő-jegy 10.000, gyermekjegy
5.000 korona. A jegyek
visszatérli |cgyck ellenében többszörI
belépésre is érvényesek.

Tekintettel arra, hogy a tiszta bevétel
nagy százalékban az állás nélküliek
között lesz kiosztva, felüllizetéseket
köszönettel logad a rendezőség.


Földes „MARGIT [REME"

világhírű ARCSZÉP1TÓ.

Arc, kéz ét test ápolás

Földes ,,MARGIT CRÉME"-||

tnel a legeredményesebb, l

Üdít. szépít, flaüillt a világhírt

FoMcs\'féic „MARGIT CRÉME" ||

Kapható:

II
Patika, drogéria \'llntszertárban.

ósrban.J

Saját termést) kcrecaenyl a tart* II
éa nehéz 1917. óvi termést! poosonyo
bor kapható lakásomon klitételekben
(literekben Is). iom


REMETE , Suoár-u* 6. ozám.

GEPSZIJ


legolcsóbban•B UHUIELEK f! TŰTH
vaskereskedésében.

Hirdessen


a

„Zalai Közlöny"-ben.


Í925 junius U. ZALAI KÖZLÖNY

NAPI HÍREK


NAPIREND

Junius 14, vasárnap

Római katolikus: N. Vázul Protestáns:

Vazul. Izraelita: Szivan hó 72.

Nap kel reggel 4 óra 0? perckor. nyuj

ulk délután 7 óra 58 perckor.

A Meteorológiai Intézet Jelentése sze


rint változóan hűvösebb Idő várható

északi szelekkel, sok helyütt esővel,

vagy zivatarral.

Horváth Mihály dr. egyetemi tanár
előadási az elnyomorodásról és annak
megérzéséről a városháza közgyűlési
termében délután 5 órakor.

Mozi. Uránia: 15 éves detektív. ViláK:

A szerelem állomása. Előadások kezdete

3, 5, 7 és 9 órakor.

Junius 15, hétfő

Római katolikus:V Kreszc Protestáns:
Vld. Izraelita: Szíván hó 23.
Nap kel reggel 4 óra 02 perekor, nyugszik
délután 7 óra 58 perckor.

NINCSENEK

már gavallérok, — halljuk léptennyomon
a megállapítást asszonyaink
és leányaink ajkáról. Igazuk van.
Az öreg Ferenc József császár-királytyal
eltemettük az utolsó Igazi gavallért.
Tudjuk róla. hogy aminő
oligarcha volt a férfiakkal, annyira
udvarias, gyöngéd és figyelmes volt
a nőkkel szemben. Az angol királyról
Is beszélik, hogy walesi hercegkorában
előre köszönt még a mosónőjének
is. Benne is a — nőt tisztelle.

Ilál az igazi gavallérok valóban
kivesztek már a társadalomból. Szinle
mutatványszámba megy \'az ol>an
férfi, aki a nőkkel való érintkezésben
figyelmes s megtartja azokat az
apróbb gyöngédségekben megnyilatkozó
szokásokat, melyek a régi gavallérokat
jellemezték.

A mai fiatalemberek például még
a bál letemben sem ismerik lovagias
kölelességeikel. A táncmodorukról meg
ne is beszéljünk l A leányoknak nyilvános
szereplésük alkalmával még
Itt-ott ugyan kijár egy virágkosár,
de váljon hányan és ezek is hányszor
lehelik vizbe egy év alatt azokat
a virágszálakat, melyeket ud


v,trióiktól kapnak ?

Régebben, ha vacsorára vollunk
hiva egy családhoz, magától értetődő
kötelességünknek tartottuk, hogy legalább
néhány virágszállal kedveskedjünk
a háziasszonynak. Ma ezt az
,elavult\' divatot félreértik az embe-.
rek. Amint, hogy épen nem régiben
hasonló figyelmességgel nieg is történt
Nagykanizsán.

A nőkkel való társalgás is sokai

De a nőknek mégis Igazuk van.
A mai generációban nincs gavalléria
s a nőket sokkal kevesebb gyöngédséggel
kezeli, kevesebb figyelmet tanúsít
vetők szemben, mint neműk s
bizonyára lényük Is megérdemelné.

A nőknek kellene a sarkukra állaniok
és követelniük a férfiaktól, hogy
ugy bánjanak velők, mint a minő
bánásmód mélló hozzájuk. Inkább
kevesebben legyenek körülöltük, de
olyanok képezzék az udvarukat, kik
megbecsülik és llsztellk bennök a finomabb,
gyöngédebb és törékenyebb
női nemet. —eee—

— A főjegyző szabadságon.
Krátky István dr. főjegyző hétfőtől
kezdve két heli szabadságra utazik
Balatonberénybe.
— Kölcsönt keres Nagykanizsa.
Megírtuk, hogy Sabján Gyula dr.
polgármester Budapestre utazóit.
Mint értesülünk utjának egyik célja,
hogy Nagykanizsa városnak nagyobb
összegű kölcsönt szerezzen.
— A városháza B-llstája. A
julius 1-évcl esedékes ujabb tisztviselői
létszám-csökkenlésismél előreveti
árnyékát a hivatalszobák levegőjébe.
Minthogy azonban a városházán
eddig erre vonatkozó konkrét
intézkedés nem történi, erősen larlja
magát az a remény, hogy czalkalommal
a városházán már nem lesz,
mert az ügyvitel zavartalan biztosiláía
érdekében már nem is lehel
ujabb B lista.
— A testnevelési bizottság
Dlése. Nagykanizsa város testnevelési
bizottsága dr. Krátky Islván polgármester-
helyettes elnökletével, annak
hivatalában tegnap délben ülést
tartott. A bizottság Tátrai Kálmán
nyugalmazott állami tanitó személyében
uj oktatót vett fel s megbízta
őt az ujonan alakított negyedik csapat
vezetésével. Tudomásul velte a
bizottság, hogy a levente-oktatói tanfolyamja,
melyet a vármegyei testnevelési
felügyelőség Nagykanizsán
akar megrendezni, öten jelentkeztek
a városból. Felmentési és egyéb
kisebb ügyek elintézése után az ülés
végétért.
— Iskolák és a városháza tatarozása.
Nagykanizsa város tanácsa
pályázatot irt ki a városháza udvari
részének s az iskoláknak tatarozására.
— Építőipari munkások kérelme.
A nagykanizsai építőipari
munkások olyan irányú kérvénnyel
fordullak az elsőfokú iparhatósághoz,
hogy kötelezze a munkaadókat a tarlóit
tanoncok számaránya alapján
megállapított kvóla szerint segédek
tartására. A kérelmei áttették véleményadás
végeit a soproni kerületi
kereskedelmi és iparkamarához.
— Repülő posta-Járat. A kereskedelemügyi
miniszter a Magyar Légiforgalmi
Részvénytársaságnak Budapest—
Szeged közt kisérletképcn engedélyt
adott légi forgalom lebonyolítására.
A két város közt mindkét
irányban egy-egy járat lesz. A közbeneső
Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Csongrád,
Szentes, Hódmezővásárhely, Orosháza,
Makó városokban leszállás
nem lesz, hanem Ide küldött postacsomagokat
5 kilogramm súlyig 30
inéler magasságból le fugják dobni
a repülőgépről.
— Előadás az elnyomorodásról.
Horváth Mihály egyetemi tanár
előadását az elnyomorodások és
megelőzésükről ma délután 5 órakor
tartja a városháza közgyűlési termében.
A nagyfontosságú probléma
magától értetődően felkcllclle az
érdeklődést minden vonalon. Hisszük,
hogy olt lesznek apák és anyák,
kiknek féllő szeme kell, hogy minden
kis bajt idejében észrevegyen
gyermekeiken; reméljük, hogy ott
lesznek mindazok, akik foglalkozásukból
kifolyólag a nemzet jövőjét
szem előtt kell hogy tarlsák és mindenki,
ki óhajtja, hogy a háború,
forradalom, gyilkos béke nyomorékjai
helyébe ép egészséges, munkabíró,
örülni ludó nemzedék legyen.
— Átjáró udvarok használata.
A rendőrkapitányság az átjáró udvaroknak
játszási helyckül való felhasználását
büntetés terhe alatt megtiltotta.
— Doktorátus. Bodrogközt Zoltán,
a Zalai Közlöny volt felelős
szerkesztője a budapesti Pázmány
Péter tudomány egyetemen letelte a
doktorátusi.
— Uj levente-csoport. A levente-
tanoncok II. csoportjából az
I904-IŐI 1908 ig terjedő évfolyambéliek
málól kezdve külön IV. csoportot
alkotnak s oklatójuk Tátrai
Kálmán. Az e csoportba tartozók
már ma délelőtt 10 órakor tartoznak
a Zrínyi-sportpályán megjelenni.
— Az Irodalmi Kör jubileumi
bankettje a XXX. évi közgyűlés
után vasárnap, 21-én este lesz a
Koronában. Egy teríték (sült, köriléssel,
salátával, lészla, fél liter bor,
ásványvíz) 35.000 korona. Jelentkezni
lehet dr. Tholway Zsigmond postafőnöknél,
BűíMer-vaskereskedésben,
vagy lapunk szerkesztőségében aláírási
iveken.
— Hadlkölcsön tulajdonosok
felkérelnek, hogy előjegyzés végett
nálam megjelenni szíveskedjenek bármely
nap (ünnepnap is) délután 2—6
óra között. Meg vagyok bízva abudapcsli
központtól az előjegyzéseknek
mielőbbi beküldésével, flalázsy
György, Csányi László-ulca 13/a.
— A Zrínyi Miklós Irodalmi
és Művészeti Kör folyó hó 21-én
délelőtt 10 órakor 30 éves fennállásának
emlékére jubiláris közgyűlést
tart a városháza közgyűlési termében,
melyre az összes tagokat tisztelettel
meghívja Az elnökség. —
Tárgysorozat: 1. Hiszekegy. Énekli
a Kör vegycskara. 2. Elnöki megnyitó.
3. ünnepi beszéd. Mondja:
dr. Dómján Lajos, a Kör ügyésze. 4.
Adám S.: Ha én király lennék. Előadja
a Kör zenekara. 5. Titkári jelentés.
6. Pénzlárnoki jelenlés. 7.
Felmentés megadása. 8. A megüresedett
állások betöltése. 9. Esetleges
indítványok. 10. Szózat. Énekli a
Kör vegyeskara.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán
az elmúlt héten 7 gyermek
szüléiéit, ezek közül 3 liu és 4 leány.
Vinczck Anna napszámosnak fia,
Bíró Ernő takarékpénztári cégvezetőnek
fia, Varga Józsel földművesnek
leánya, Bali György földművesnek
leánya, Andri Boldizsárnak leánya,
Kamper Ferenc asztalos-segédnek
leánya, Neumann Rezső cimtáblafestőnek
fia. — Házasságot kötött
3 pár : Horváth Péter kocsifényezősegéd
Maycrhofcr Máriával, Gergál
Sándor cipész-segéd Tinácker Máriával,
Eicbinger István vasúti tisztviselő \'
Nagy Rozáliával. — Elhaltak tizen:
Németh Lajos asztalos-mester 34
éves, tüdőgümőkór; özv. RólandAntalné
Künn Mária 71 éves, szervi
szívbaj; Reinholz Antal napszámos
42 éves, tüdőgümőkór; Dara Juliánná
4 éves, agybártyalob; Darőczi László

19 napos, veleszületett gyengeség;

Ritecz István 2 hónapos, ránggörcs;

Török Imre cipész-segéd 20 éves,

lüdőgümőkór; Rosta jános tcjcsar


nokos, tetanus; Bali Erzsébet 1

napos, veleszületett gyengeség; Het-

linger Erzsébet 27 éves, idcgbánlalom.

— Hősi emlékmű-leleplezés
Korpaváron. UleVemelö hazafias
ünnepet ül ma délelőtt II órakor
közvetlen szomszédságunkban vármegyénk
egyik legkisebb községének,
Korpavárnak és környékének
lakossága. A község néhány áldozatkész
polgára igen szép emléket
áliitlatotl a községben a nagy háború
hősi halottainak, akik veszélybe
jutott magyar hazájuk hivó szavára
Korpavárról indultak utolsó uljukra.
Ennek az emlékműnek ünnepélyes
leleplezése lesz ma a környékbeli
községek Icvcntc-cgycsulctciből alakult
dalárda, a nagykanizsai 6. gyalogezred
tiszli és legénységi küldöttsége
és számos vendég részvételével.
Az ünnepi beszédet dr. Tamás
János ügyvéd mondja.
— Elgázolta a kocsi. Potal
György kiskanizsai lakos Rácséról
gabonát szállított kocsiján a malomba.
A malomnál lerakodva már
visszafelé jött, mikor az egyik gyeplószára
kikapcsolódott. Mig Polai azzal
bajlódott, hogy ezt a hibát ki


veszített finomságából. Részük van

javítsa, a lovak megugrottak s a rud

II OLTOTT MESZebben persze azoknak is, kik túlsá


fellökte a 70 éves Kállovics Lászlót,

gosan igyekeznek a férfiak kedvében (príma
(príma(príma,
,, sümegi
sümegisümegi)
))

kit arcán súlyos zuzódásokkat a

járni s ezt is rendesen olyanokkal

házhoz szállítva kapható a

mentők szállítottak be a közkórházba.
érzékük ahhoz, hogy a társalgást a VÁROSÉPÍTŐ R. T.

szemben teszik, kiknek nincs elég

— Megszűnt vám-kirendeltség.
rnktártelepén, a Tranadanubta gőzmalom mellett

helyes vágányra tereljék s az efféle

A pénzügyminiszter a rédicsi lővámközvetlenségei
kellő értékére szállít-hivatali kirendeltséget további intéz-

Telefon • 384.

Építőiparosoknak engedmény!

sák le. kedésig megszüntette.


ZALAI KÖZLÖNY

J925junius 14.

— Az Ipartestületi Dalárda
tagjait felhívom, hogy vasárnap délután
1 órakor az Ipartestület helyiségében
pontosan jelenjenek meg,
mivel Szepetnekre már fél 2 órakor
indulunk, Büchter.
— A Plcardy-clrkusz legnap este
tartotta elsó előadását Nagykanizsán.
Igen érdekes és látványos produkciókkal
valóságos szemfényvesztő
művészetet produkált. Különösen szép
volt a légtornásznőnek szenzációs
mutatványa, a repülő emberek előadása
s az excentrikus zeneszám. A
cirkusz minden tekintetben megérdemli
a legmelegebb pártolást.
— Középiskolát végzettek egyéves
kereskedelmi szaktanfolyama,
VIII., Vas-utca 9. szám,
amelyet Budapest székesfőváros közönsége
tart fenn, az 1925,26. iskolaévre
120 hallgatói vesz fel. A szaktanfolyam
célja az, hogy olyan férfi- I
aknak és nőknek, akik a középiskolai
érettségi vizsgálatot letelték, vagy
katonai lisztiképzó- vagy tanitóképzóintézetet
végeztek, egy év alatt lehetőleg
alapos kereskedelmi szakképzést
nyújtson, amellyel kereskedelmi
gyakorlati kenyérkereseti pályára
léphetnek. A felvételt a szaktanfolyam
Igazgatóságához cimzett,
szűlelési és érettségi bizonyítvánnyal
felszerelt folyamodványban azonnal
kell kérni. Bővebb felvilágosítást a
tanfolyam részletes tájékoztatója nyújt,
amely Budapest, VIII., Vas-ulca 9.
sz. alatt a kapusnál kapható. Az
igazgatóság postán is küld tájékoztatót
1000 K előzetes beküldése
ellenében.

— Orvosi hlr. Dr. Nisponszky
Béla főorvos haza jött s rendelését
lakásán Deák-tér II. sz. alatt újból
megkezdlc.
= Az elveszett tarka galambnak
tulajdonosa, nlfiynek karika van a
lábán jelzéssel, jelentkezzék a kiadóban,
címét megtudhatja.

— Schwarcz Dezső harisnyál a
legjobbak.
— Vizsgára legalkalmasabb ajándék
fotball, tennisotó, cipő, tornacipő,
céllövő légfegyver, sportáruk
és tornaszerek olcsón kaphatók Szabó
Antal sportüzletébcn.
= Mélyen leszállított áron vásárolhat
Azomotányi Gyulánál.

— Fölényesen győz minden
versenyben FI tipp kdtisllárugyára
(Szombathely, Széli Kálmán-utca 6)
olcsó és jóminőségü áruival. Mutatóba
néhány ér: Selyem mellények
195 ezer,selyem jambó sapkák 17ezcr
flór urizoknik 29 ezer, lályolharisnyák
38 ezer.

— Schwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Juniális. A .Szepelneki Kalh.
Legényegylet* lolyó hó 14-én, kedvezőtlen
idő esetén 21-én juniális!
tart. Közreműködnek a kanizsai Iparteslület
dalárdája, a sormási rezesbanda.
\'Útirány: Nagykanizsáról a
kiskanizsai temető melletti tölgyesen
kérésziül a szepelneki ma|or mellelti
erdőhöz. Rendezőség.
fflOZi

Uránia. 15 éves detektív.
Világ. Szerelem állomása (Willinm

S. Mart.)
Szerda—csütörtökön az Elveszett
hajók szigete, érdekfeszítő cselekményben
és természeti szépségekben
ritkán tálott amerikai mcslermű.

CSERKÉSZ HÍREK

Nemzetközi cserkész-zarándok


lat Rómába. Szeptember első he


tében Róma a cserkészeké lesz. Az

olasz cserkészszövetség ugyanis nem


zctközi cserkész-zarándoklatot rendez

s c zarándoklatra meghívta a világ

összes katolikus cserkészeit. A cscr


kész-zarándoklat szeptember 3-álól

8-áig tart. A résztvevők cz idö alatt

megtekintik Róma és környékének

nevezetességeit. A pápa külön kihall


galáson fogja fogadni a mindenün


nen összesereglett cserkészeket. Az

olasz kormány erre az időre külön

kedvezményeket léptet életbe a cser


készek számára.

Bár a magyar cserkészek már
eddig is több csoportban keresték
fel Rómát, ezen a nagy cserkészzarándoklalon
is képviselve lesznek
jelentós kontingenssel. E zarándoklatra
jelcnlkc/éseket a Cserkész Szövetség
külügyi hivatala fogad cl.

Cserkészek gondozzák a hősök
temetőjét Békéscsabán. A békéscsabai
népjóléti hivatalnak a hősök
temetőjét gondozó bizottsága felkereste
a helyi cserkészcsapatok vezetőit,
hogy a hősök temetőjének gondozásában
cserkészeikkel résztvegycnek.
A cserkészliuk ezt a munkát a
legnagyobb készséggel és örömmel
el is vállalták s a cscrkészórsök a
jó idő beállta óla nagy buzgalommal
végzik kegyeletes munkájukat.

SPORTÉLET

Pécs—Nagykanizsa válogatott
csapatainak mérkőzése

Nagyszerű sporteseményben lesz
része ma délután a nagykanizsai
közönségnek A Zrínyi sporttelepen
fél 6 órakor Pécs és Nagykanizsa
városok válogatott tulballcsapatai mérik
össze erejüket, hogy a kerületi
hegemónia kérdését eldöntsék.

A bajnokságok során a tavaszi
fordulóban nagyszerűen szerepeli a
pécsi egyesületekkel összesor.oll
NTE, s egycllcncgy veresége! sem
szenvedve, a pécsi egyesülelek elleni
fölényé! beb.zonyitotla. Hiába vol!
azonban a nagyszerű tavaszi finis,
csak a bajnokság második helyére
Jutott, mert ősszel szenvedett hátrányát,
mikor gyakran 5—6 tartalékkal
kényszerült kiállni, nem ludla
behozni. Igy végeredményben a bajnokságnak
Pécs által való megnyerése
mégis csak Pécs fölényét
mutatta.

Most azonban, amikor az NTE-t
a kaposvári alosztálynak ugyancsak
második helyén végzett Zrínyi TE
játékosaival lehet gyengébb poszt-
Jain erősíteni, a kanizsai válogatott

megmutathatja, hogy, nem egy

év eredményét, hanem a momentán

erőviszonyokat tekintve, tényleg igaz

az a kanizsai fölény, amit az NTE

sorozatos tavaszi győzelmei is mu


latlak.

Pécs város válogatott csapata

tulajdonképen azonos a délnyugati

kerület válogatottjával, hisz a kerü


leti válogatott Összeállításánál csu


pán a legutolsó esetben történi meg
az, hogy pécsi játékoson kívül Palkó
személyében egy nagykanizsait is
beválogattak abba. Azideig sem kanizsai,
sem kaposvári játékos nem
került a kerülcli válogatottba, amely
pedig nagyszerű eredményekkel dicsekcdhclik.
Hogy csak legutolsó szerepléseit
említsük, a serlegmérkőzések
során 3:1 arányban megverte
a budapesti II. oszt. válogatottal,
amely győzelemmel az elődöntőbe
került s itl a nyugati kerület válogatottjától
Szombathelyen csupán a
legminimálisabb 1:0 arányban szenvedeti
vereséget. Nehéz dolga lesz
tehát a nagykanizsai csapatnak, s
az NTE tavaszi szereplésével dokumentált
minden fölény ellenére sem
lenne meglepetés a pécsiek győzelme,
kik öt egyesületből válogathatnak,
mig Nagykanizsa csak kettőből.

Pécs város csapatát a kcrülel az
alábbiak szerint már össze állította;
a nagykanizsai válogatást Finta és
dr. Pottyondy egyleti titkárok eszközlik,
de még nem jutottak végleges
megállapodásra. Nevezetesen egy
hely, a Jobb hall helye vitás; a
Zrínyi TE ugyanis Bohárt akarja
ezen a helyen játszatni, az NTE
pedig Radicsot. A kellő között a
választási a kerület állal táviratilag
kinevezni kért nagykanizsai válogató
kapitány lógja eszközölni, ha pedig
cz nem Jönne meg idejében, sorshúzás
fog dönteni.

Ettől eltekintve tehát a következő
kél csapat fog egymás ellen kiállni:
Pécs csapata. Hoffmann PSC, Kasl

PSC-Kiebs PSC, Vető DVAC-
QomborPSC-SzikszayPVSK.Ehrenfeld
PSC—Ludvig PAC-Lcniiicl

PSC, Fein PSC-Kolozsy PVSK
HodicsZrinyiTE-DezsóNTE Harangozó
NTE—Palkó NTE—Hirschler
NTE, Hordós Zrínyi TE, Tamás
NTE—Bohár Zrínyi TE, Radics NTE
Joós NTE—Jámbor NTE, Horváth
NTE Nagykanizsa csapata.

A mérkőzés vezetésére költségkímélés
szempontjából nagykanizsai
bíró delegálását kérték egyesülcicink,
a kerület azonban még nem nyilatkozott,
hogy akceptálja-e a kérelmet.

A pécsi válogatott ma ebéd után
érkezik a fél kettő órai gyorsvonattal
s kíséretében lesznek dr. Balázs
kerületi ügyvezető elnök és dr.
Sehuller kerületi alelnök.

Személy autóval túrákat és
kirándulásokat olcsón vállalok.

—\' Megrendelheti:
KAUFMANN IMRE, Sugár-ut 50. és Nádoi-utca 8.
T.lcfon.xim i 167.

Kerületközi atlétikai verseny
lesz ma Székesfehérváron. Északnyugat,
Délnyugat és Pcstvldék kerületek
válogatott atlétái mérik össze
erejűket, hogy eldöntsék, ki reprezentálja
az egyes számokban Dunántúlt
a Stájerország elleni, lebonyolilásra
Junius 21-én Orácotl kerülő
versenyen. A délnyugati kerüld Nagy.
kanizsáról négy allétál válogatóit-
Marvalits NTE suly, diszkosz
rely és 110 gáton, Aczél NT1; magasugrásban,
Morkó Zrínyi TE 1500
méteren, Szépudvary Zrínyi TE suly
diszkosz é> gerelyvelésben indul.

Aczél NTE 172 cm.-t ugrott 4

MAC urnapi Jubiláris versenyén s

ezzel a nagyszerű mezőnyben har


madik helyre került. Első voll Szilá


gyi MAC 181 4 5 cm. előny. Máso


dik Gáspár MAC 185 cm.e.n. Har


madik Aczél NTE 172 l-IOcm. előny.

A vert mezőnyben volt Orbán SzAK,

Tsangcr SzAK és Vidóczy MAC.

Az Ifjúsági Labdarugó Szövetség
hlrci. Kivonat az intézőbizottság
f. hó 11-én d. e. V»11 órakor
lartott ülésének jegyzökönyvéből: A
szövetség Farkas János, Boda Károly

III. kerülcli; Junker Károly, Heffer
József, Bíró Gyula, Vcren Jenő Jóbarátok
játékosai részére a játékjogot
megadja, mégis azzal az alapszabályszerű
kikötéssel, hogy ha azok 1925.
január I. óla bármelyik egyesület I.
csapatában ugy bajnoki, vagy más
nyilvános Jellegű mérkőzést 3-nál
többször nem játszottak. A Transdanubife
részére Bcrgstein Pált igazolja,
mig a többiek Igazolási kérelmét
elutasítja arra való leilnlellel,
hogy nevezettek jóformán a Transdanubia
I. csapatában J-szor még
nem is Játszhattak ennek az egyesületnek
rövid fennállása miatt. —
Ezen játékosokai az intézőbizottság
a Transdanubia I. csapatának állandó
játékosaiként ismerte el, miután a
bemulató mérkőzésen is részi vettek
és részt fognak továbbra is venni.
A Törekvés részére Iván Lajost, Oszwald
Imréi, Illés Ferencet, a Tunil
részére Boda Istvánt, Kártovils Lajost,
Szalai Lászlót, a Teleky részére
Balázs Istvánt leigazolta.
A Nagykanizsai Ifjúsági Labdarugó
Szövetség f. hó 13-án tartott
ülésének határozalai: Frankot, a Jóbarátok
SC Játékosát ellenféllel tanúsított
sportszerűtlen viselkedése mlall
Junius 13—20 ig a Játéktól elUltJa.
A vasárnapi mérkőzésekre a következő
bírókat küldi ki: Hungária-
Transdanubla \'/i2 órakor, Zrinyl
pálya. Bíró: Lichlensteln.Turul—III.
kcrülel 3 órakor, Zrinyl pálya. Biró:
Kohn. Jóbarátok—Teleky 2 órakor,
NTE pálya. Biró: Schweiger.Törekvés—
Testvériség 4 órakor, NTÉ
pálya. Biró: Wolf.

Magántanulókjflg^elméb^

Összevont vizsgákra í t érettségire
teljes snysgl leTtMtriíi.cl Uull cU
vldíkt tanulóiul s BOROSS-OARDOS
tanintézet Budapest. VIII., Rákócztut
57 .. - Tllitvlielóknek r&iletlliettll
kedvezmény. Kiváló Jegyzetek I «it

BERETVAS PASZTILLA

a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.


1925 lunlus 14.

KÖZGAZDASÁG


„Mit kell tudni a legújabb kényszere
gyezségl rendclctríI ? " Ezen
a cimen Dr. Cerl ErnS budapesti
ügyvéd szerkesztésében népies utmutató
Jelent meg, mely a csódönkivüll
kényszeregyezségnek a legújabban
megjelent 15.700/1925. sz.
igazsigdgyminiszteri rendeletben foglalt
eseteit rendszeresen tárgyalja.
A könyv 5000 kor. beküldése ellenében
kapható a szerzónél, Dr. Geró
Émó, Budapest, VII., Klauzál-tér 7.


A pusztaberényl ménes számfeletti
25 darab ügető lova (anyakancák,
kettesfogatu lovak, két-és


\' egyévesek) 1925. Junius 20-án, szombaton
reggel 11 órakor Pusztaberényen
(Somogymcgye) Önkéntes árverés
utján fog eladatni. Az előző
napon, tehát junius 19-én este Fonyódra
érkező érdeklődök Fonyódon,
a Drexler-szállodában találnak elhelyezést.
Az érdeklődők Fonyódról
Pusztaberénybe való kiviteléről gondoskodva
van. Találkozás: fonyódi
vasútállomás 20-án reggel 9 órakor.
Az egyes ajánlatok 250.000 koronával
emelendők. A kalapácsleütés
után a ló a vevő költségeire és ve


szélyére megy át. Csak törvényes
hibákért szavatol a ménes. A küllőidre
eladott lovak kiviteli engedélyét
a ménes fogja beszerezni. Hivatásos
ügetőidomárok, ha vásárolnak
vagy közvetítenek 3 százalék
jutalomban részesülnek. A vételár
25 százaléka, a 3 százalék forgalmi
adó és az 1 százalék kölőfékpénz

azonnal fizetendő, a vételár többi
75 százaléka legkésőbb 1925. augusztus
15-ig fizetendő, a kifizetés napjáig
a ló a ménesben marad, s ezért
napi 30.000 K tartásdíj fizetendő.

TŐZSDE

Délutáni magánforgalom

Ozlct egész délelőtt folyamán nem
fejlődött ki. A hangulat kedvezőtlen
volt és igy a becslési árfolyamok
legtöbb esetben a tegnapi zárlati nívó
alatt mozogtak. A pénzpiacon jelentékeny
kinálal mellett VaVo-ra történlek
kihelyezések. Magyar Hitel
323, Kereskedelmi Bank 852, Osztrák
Hitel 126, Pesti Hazai 1930.
Borsod Miskolci 158, Viktória 350,

Salgó 374, Kőszén 2725, Kohó 160,
Nagybátonyi 110. Rima 96, Fegyver
498, Danubius 1565, Pallas 126,
Izzó 955, Cukor 1590, Georgia 208,
Gyapjumosó 26, Gummi 164, Trust

164, Déiivasut 138.

A Magyar Nemzet] Bank
hivatalos árfolyamai

Valuták
lat* loal atWO-MKCO HMO-MW
t>.k k*mi aoH lua a^iíáa IMMUI
Dlaif IJ0riJ» IMCO-I7QC4
OtfU, IMTO-J1MJJ Bakuul mm
T ».<!. I,. !Ui JtiJ sm m<
K-xu.ai í.t mjo.:nws Kop*akl(. IJÍCÖ.11110
Lat MÍ4M krlMliiati tlt7t 12040
L... IlIXSIt íiM00-J«í(X»
u<* aroiaia 3*00 2113
MS.1. iiroo taaat 7($7C-7I400
OMII.KUIL temcoío Pdrt, U3Ü MM
oaa inoo-iaiio Pfáia 1101-211»
t,l]dti..k W7SJUMI SiMU tIMIt
EitaX imw : KMttot-*. IttlO-Mt*
Monti tor. 117,-J iisio Wkm

ÍMO-IOOSO

tux. iirto-tuu

137IO-IM44

ZALAI KÖZLÖNY

Fürst
József

„Kék csillag" divatáruháza
Nagykanizsa

E hét
szenzációja!

Gyapjú delének

métere

cs«k K 45.000

Elegáns grenadin
ruhák

csak

K 165.000
Elegáns liberti ruhák

csak K260.ooo

Dunántul legolcsóbb
bevásárlási forrása!

Zürichi zártat
Párta 25ÓO—, London 250250. Newvork

515\'M. Brflasel 2450"—. Malland 2032-50.
Holland 207 05. Beclln 122-50. Wien 72si»
Sofía S77 50. Pra?.a 1527 50, Budapest 72*50,
Varaó 99"-, Bukarest 240 —. Belgrád 910"—,

A* ércpénzek és nemesfémek
beváltási árfolyamai

tUOst egykoronás 6200 -6500, kétkoronáa

12.400 12.600, lorlutos 16.500—17.000, ötkoronás
32.000 -32.500, aaJnnrany 49.00049.500.
arany hujxkcxotiAa 268 GOÖ--280.000.
platina 210.000-220.000.
Terménytőzsde

Irányzat szilárdabb. Korpa néhány ezer
koronával drágult. Obuza és zab Jelentősen
emelkedett. A köles árlolyamát legnagyobb
mértékben emelték. A forgalom csak újbúzában
éi tengeriben volt élénk.


Búza ttaaav. 7Ó <t{-os 525.000 527.500. 78
kg-ot 535 000 -537.500, egyéb vld. 7FI kg-oa
522 500--525.000,78 kg-o* 532 500-535 COO.
IŰ(< 415.000 -420.000, «| tengeri 310.000-315
COO. takarmány árpa 320.000 -330.000,
köles 285.000 295.000. koroa 235000240.000,
MB 440.000 460.000.

Szerkesztői üzenetek

Érdeklődő. Kómában igen sok szálloda,
gaml-hotél és pensio van. Az elsóranguak
közül ajánljuk a PalaCe-t (25—50 L.), a
Contincntált (15-25 l-l. a Bostont (1220
L.), a garnik közül a Lizunát (9—131..\\
a pénsiók kOzül az Astórüt (40 L.). a Ribi-
t (30 L ), stb. Napi összkiadás CRyszérObb
életmód melleit 40-50 lira.

MüvészbarAt. Talplno (SalMia ) milanói
lestó 1555-1626 küzOtt élt.

Nem közölhetik: A Jó póstls bácsi
(vers); Karriérem; Pogány iiten sirján
Lelkem (vers); Itathassatok a dalra (vers),
A fekete vilig; A nagy lelkek Jorsa; Ave
Caesar (vers); Jókai (vers); Epilógus (vers);
BálvAnyvilág.

Kiadó; Zrínyi Nyomdaipar ét Könyvkereskedés
RT. Nagykanizsa

JÉGNEK

házhoz való szállítására. valamint bérhQtésro előjegyzéseket c héten elfogadunk

STUHLMÜLLER

élclmlszcrkereskedélmt és hűtőház r. t. jéggyárábati
Era.éb.t-tér 17. T.l.fon i 286


Női kalapok prima angol gyöngy szalmából 80.000 K-ért
kaphatók. — Férfi és nót kalapokat raktáron tartunk éa alakltunk.
GYENES ÉS VIDA kalapgyár Nagykanlxna, Kaalnoy-ia. Ataöumploomal a««s«n


Apróhirdetések

Az iprófclrdtííi dili 10 tt^jc 2000 K. A cünu4 a

wlndtn Tttlitibb b*tObil i\'M uftkét utaak laimtl


tatík. Mlodtotovábbitii di|i SOO K A hlrdrtW

díj *Uí« lUcUodA • i (o(K<tai »<ü hoiU*ilo.UUlUt

Eny Jóházból való flu felvétetik. -
Kaufmann JCároly url és nól dlvatiruháza.
Fekete fle^óhor. Telefon 372.

~~Cséplök és motorok minden nagyságban
kaphatók Weiser gépgyár Nagykanizsa,
Sugár-u. 16. Telefon 9. 1406

~Egy~két~kerekü tragics megvételre
kerestetik. Krlitályecetgyár, Király-utca 1/.

Vcsxck Urea olajos fahordókat. Stpos
Andor, Nagykanizsa,

Aki házat, szólót, kis és nagybirtokot
eladni vagy venni akar, aki házra, vagy
egyéb birtokára kölcsönt akar felvenni, az
forduljon bizalommal a több mint negyed
század óta fennálló törvényszéklleg bejegyzett
Aozél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi
Irodájához, Nagykanizsán, Pő-ut

3. sz alatt 100 holdon felüli birtokra mérsékeli
kamat >383
Ebédlőkrodono márványlappal, asztal
Kirily-utca 4. 1575

és széke
székeszékek
kk eladó
eladóeladók
kk KlrAly-

Szarvasszállóban hónapos szobák
kiadók. _ _

""Öőz-. benzin-, szlvógáz cséplökészletck
teljesen ujak." kedvező fizetési feltételekkel
Weiser Gépgyár, Sugár-ut , c

Dun&ntul

ásványvizek

MM Mú\\M Ma

url és női divatáruban
KAUFMANNKÁROLY
s Fekete Golyóhoz. Telefon 372.
K4rcta » el«rt aprclnll


I szalon garnitúra, 1 Jóksrban levő
sülyesztö Slnger varrógép. kézimunka ágyterítő
és függönyök, kk UkaréktUzhely elköltözés
miatt sürgősen eladó. Csengery


1719

ut 36.

Egy elsőrangú szoba-, konyhabútor
elutazás végett eladó. Petőfi-utca 75. 1721

4 lóerős göxlokomobi! és 900 "í.
Hűlhurr-caóplő teljesen uj. kedvezd
fizetési\' fel|ételek mellett eUdó. Wslssr
Gépgyár Sugir-u. 16-]539

Lakást kaphat bútorozva egy keresztény
hivatalnok és egy hivatalnoknő. Clm
Teleki u» 55.

Kiadó egy Istálló, raktárhelyiségnek Is
alkalmas. Clm: Margit fflrdő. 1720

Jégszekrény eladó. Clm a kiadóban.

Német nyolwet grammatlkallag tanít
polgári és elemi Iskolai correptUUot Jutányosán
vállal utUeány. 1730


Kétszobás honyhás lakást keresUnk
azonnalra, lelépéssel. Bóvebbet Harmat és
Herrnsleln dlvalároházában. Telefon 336.


Varga GySrgy (Gelse) a Later téglasajtológép
Kereskedelmi R.-T.-nak Zalamegyel
képviselője kéri a Uter téglasajtolégépet
megrendelni szándékozókat, hogy rendelés
elótt minta földett szíveskedjenek hozni, liogy
a kezelést bárkinek bemutathassa, s ez alkalommal
n gép üzeméró! klkl személyesen Is
meggyőződhetik. 1255

Balatonkereszturon 3 szobás, csukott
verandás vlUa. teljes felszereléssel és
berendezéssel, fürdő kabin és joggal augusztus
Mg kiadó. Bővebbet a szerkesztőségben.
Bér 4 millió korona. 1733

Küiőn bejáratú bútorozott szoba
azonnal kiadó, esetleg konyhahasználattal.
Árpid-utca 26.

Vidékieknek legolosóbban kiárusítunk
1 Stitonok 7JO.OCO K-tót. iii1o«Karnllurik
I^ÜUOOO K-tót. iciJoaUktrók. pip\'.inok, matracok
J6 mtnöítgtKQ, ciomi);oli», vnulboi uAűltií.
R6kk SillárJ-utCu 37. KárpitosaiO, Budapest.


ZSOLDOS MflGftHTfttlFflLYRM

Budapest, VII. Dohány-utca 84.
Telefoni J6«a«r 124-47.

A legjobb alkeirtl késilt eló kozéptlkotal
magínvlzjglkra,<rettséglre vidékleket li
RéMlatttMUal k«a.azMé.]f. W
Tolj., anyagi lotolö.ség.

ÉRTESÍTÉS!

A mai naptól 6 üléses kényelmes
személyautóinkkal akármilyen
hosszú, vagy rövid útra 6000 K


kilomélerenkinl vállalunk fuvarokat
— Megrendelhető:


Pléh Testvéreknél

Klntx.y-utoa 85.
Telefon: 124.


ÉRTESÍTÉS.

Van ticrcnném a n. érdemU közönséget az

legolcsóbb u] áraikról értesíteni:

Regedéi Klríty torris toliéac
1 éa léi Itt. 100 átvételnél 6000

I . 25 &500
I ... 10 . 7000
lét . 100 . 3500
. 25 . 4000

1 . 10 4500
P.tánc l Széchenyi lorria Wltéae
1 éa tél Itt. 100 átvételnél 6500

25 . 7000
I ! . . 10 . 7500
tél . 100 . 4000
. 25 . 4500
. 10 . 5000
Radclnl Odltó forrás töltése
I él fél III. 100 átvételnél 7000
. 25 , 7500

I . . 10 . sooo
Rohitschl Templ. forrás töltésű
1 éa fél III. 25 átvételnél 10DCŰ
I ... 10 . 12000

Gica.hOllll Mattonl töllése
I és lét 111. 25 átvételnél 1S000
I ... 10 . 16000
tél . 25 8000

. 10 . 9000

SaWatoc lipeijts töltésé
1 lit. 25 átvételnél 13000
1 , 10 14000
fél , IS . í


, to . «XX>

Kékkúti forrás töltése
1 és fél llt. 100 átvételnél 4500
I ... 25 . 5000

1 ... 10 . 5500

1 . 25 3500
1 . 10 , 4000
fél . 25 2500
. 10 . SOOO

vU,i..41t mtío njry.eti.a liSin .. .

l--.aU „viDyvtickd . IcgMmbS tOl:fifcfil ijlaloin
tD Cveí v4te!4löl k«i4vt Slihoi iiJUHoia.
Vldékra isQvtLiü k.idvc .i-Kl.ol áuonlii.
iMnttv,. un " • fenti illkb.B, Ud. itJmMl.lik

.llomiir,


„imltott ItSaa vtt.i, tlr.Um

Eavben .Italom • B. Í. kBiSnMzfl.v . ICRJOUS

rnTSWíD ulr.i WJf]l í»l v,|íli-J btlkiha.it>


lát 4S.&0 K nn) . vllimlnl UiiU bükk aprított

tát sa wo K. Ttul. bükk ti Kt.itvln túri,telt

eSmbtát <UM s. felaprítva ÍO.KO K rr.n,

EkV mll.roinilfll k.idv. bíitwi tiilllt.k JOOO

K tavudlj^t. Nlijbin oltiúbbin ,|l.lb,lbk. -

Ajon t.L-.ÍQjbes, hoir* » ° t kSiacií„l. mtot

M ívei 11. lila mMi i* ni<g.lft(JíiCk(e tbljain

kluotillDl. Telj.. UttuMtcl
Ilii FLEISCHHACKER IGHÁC


s

8517-1925.

Versenytárgyalási
hirdetmény.

A városház épületének és a
központi Iskolának külső tatarozást
munkálataira zárt írásbeli
versenytárgyalást hirdetünk.

Az ajánlatok f. hó 19-ének

d. e. 11 órájáig a v. mérnöki
hivatal iktatójában nyújtandók
be, ahol hétköznapokon d. e.
10—12 óra között a kiirási
müvelet ártérifés mellett megkapható.
A városi tanács.

Nagykanizsán, 1925. évi junius
hó 13-án.

Polgármester.

Galgóczy magántanfolyam

Budapest, Máris Torózia-tör 3.

Előkészít magánvlzsgára, érettségire
vidékieket ti. « = = =

A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT

legújabb kledvinyat:

Iskolai hitelemzések.

Irta: dr. Dreher Tódor.

Assisi Szent Fereno életrajza.
— Fordilotta: Pálffy
Erzsébet grófné.


Az aranyszőrű bárány.

Irta: Ajtai Kálmán.

Az angol kath. szocializmus
apostola.
Példák a szentek életéből.
Irta: dr. Czaplk Oyula.

A lelkiélei kis könyvei

I. Évközi sorozat
1. Böjti sorozat
Szent József Imák és elmélkedések.
— Öszeállilotta:
dr. Haiczl Kálmán.

A lenti könyveken kivül a

Szent István könyvek

teljes sorozata is raktáron van.

Színek Sándor: A mi Urunk
Jézus Krisztus élete (a 4 evangélium
szövegéből).

Madarász István dr.: Életproblémák
(hitvédelmi előadások).

Tóth Tihamér dr.: Az intelligencia
lelki gondozása. I. k. Az
iljuság lelki gondozása.

KBrnyel Paula: Claudia, drámai
költemény.
Könlg Kelemen: Küldj Uram,
munkásokat 1

Breit József: A magyarországi
1918/19. évi forradalmi mozgalmak
és a vörös háború története.
I. kötet. A Károlyi-korszak
főbb eseményei.

Gabányl János: A magyar nemzel
története, II. kötet.
Kozárl Oyula: A Madách-kérdés
az „Emberi okmányok" világí


• b
tásában.

Kaphatók a

„ZALAI KÖZLÖNY"

kiadóhivatalában

Nagykanizsa, Fő-ut 5.

ZALAI KÖZLÖNY

NYÁRI VASÚTI MENETREND

1925. évi junius hó 5-től

nagykanizsai viszonylatban

Árverési hirdetmény.

NŐI KALAPOK

A 6/111. zászlóalj gazdasági hiva


rügy választékban

talában (Károly laktanya) f. hó 19-én
8 órától, viselt polgári ruha és láb


legolcsóbban

csalt UH

beli árverés utján a legtöbbel ígérőnek

eladatik. ROTH LAURA
divattsrmóben

Vételár a helyszínen a gazdasági

kaphatók. Több, mint 25 éve fennáll

hivatalnak befizetendő.

Kazinczy-u. I. (Városházpalota).
Nagykanizsa, 1925. jun. 13. Legdivatosabb kalapok 80 exortAI
feljebb I Festés és átalakítás a legdiva


6/111. zászlóalj

tosabb formákra saját gyáramban!
gazdasági hivatala. Kaiapdlszek nag y választékban 11

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű
közöniéget, hogy a fuvarozást,


Értesítés!

úgyszintén a

Tisztelettel értesíteni a nagy


pöcegödrök, érdemű közönséget, hogy Sze


csatornák tisztítását és izemét mere-utca 7/b. alatti
kihordását , továbbra is eivJllalom.


olcsó és tibxta munkát végeztetek.

műhelyemet

Szíves megrendelést kérem leadni:

Petöfi-ut 30. Telefon 180. Király-utca 14. szám alá

helyeztem ál.

WEISZ JÓZSEF

Tisztelettel

El»6 Nagy kanizsai

KGitUztnágl Vállalat.

1711 Bagó Sándor.

ZRÍNYI NYOMDAIPAR

ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T.

NAGYKANIZSA, FŐÚT 5.

— Telefonszámok: 78. és 117. —

Készít mindennemű nyomdai munkákat legszebb
és ízléses kivitelben -a legszolidabb árakon

A hadigondozottak részére kifizetett járadékoknak
helyes elszámolása (24776-925. VI. N. M. M.

I. és II. minta), a fogyasztási adófőkönyv és beszedési
napijegyzék, valamint mindenféle jegyzői,
községi és iskolai nyomtatványokat raktáron tart
Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a
„Zalai Közlöny " cimB politikai napilapra

MAGASHÁZI

(Mózsi) SÁNDOR

szobafestő és mázoló

Nagykanizsa, Király-utca I.

Elvállal mindennemű e
szakmába vágó munkálatokat
a legújabb
mintákra, Ízlésesen
olcsón és a legpontosabban

SZABAD ALIMAT

megszerez, értékesít minden államban

ÁRON ÉS MOLNÁR

BUDAPEST, VIII., JÓZSEP-KÖRUT 8. SzA*
>F«lUUian UlauUI6J«« dljUUnul. Jsa

Dr. FtwJi-fék

Skabosan-kenőcs

II«MU SK ABOFOR Mt ; upiuw

LcLhtinif«bb mcgitDotctl a

visz ketegsénet.

• í?.Bört fs, mt
-.-

Nem plukll. uigUliB, nippil UliMiaiUuté

SÍ M Skaboform-puder

Kín-t* kátrlnysxappaa.

Tyúkszemet, SSSsíSSSiaí

SWU. CANNABIN

< Kíphilö miodea gyójytiMtJiban.

WALTER magántanfolyam

Budapest, VIII., Rákóoxi-ut 51.

Előkészít középiskolai Összevont magánvizsgákra,
érettségire, vidékieket 7s.
Tisztviselőknek nagy kedvezmény.

Hangjegyujdonságok i

Májusi muzsika; Régi Jó Budapest:
Tudod-e milyen kár; Dc maga talán ,ó* ?
Sas Náci harmadik nótáskönyve;
Stux ur . ..I
.Halló Amerika* revü legnagyobb slkerft
számai:
Csillogó lámpafény .. .
Katóka légy a babám; Keleti éjszaka;
Baj van nálunk Hawayban.

Kaphatók:

FISCHEL FÜLÖP FIAI

paplriniházAbaa

Díjtalanul


csupán csak a tarifális

költségek felszámításával

helyez el


az összes helybeli, vidéki,
budapesti, külföldi
lapokba és szaklapokba
eljegyzési, házassági,
halálozási híreket s általában
bárminő reklám

hirdetéseket


A világ minden nyelvére
a belügyminisztérium által
hitelesítve eszközöl

fordításokat


Vitézeknek, rokkantaknak,
tisztviselőknek 50%
kedvezménnyel a

ISIf IRODAfi.I.

nagykanizsai fiókja

KIRÁLY-UTCA 40. SZ.

régi póslával szemközt a Távirati Irodánál

Telefon 338-383. szám.

H a<r,n — A- l/X t -1 11. n ^

Nyomatott > Zráyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsa (Nyomdavez.»

Ofeubeck Károly).


65. évfolyam, 132. szám , Nagykanizsa, 1925 junius 16, kedci Ar a 180 0 karaa a
POLITIKAI NAPILAP

HakuitMf U kUdóMntil PJ nl S
Introibu-TcMIOfl 78, nyomda 117. uim

Felelős szerkesztő: Kempelen Béla

JÉGTÖRÉS

Irta: Farkass Elek

Talán furcsának tünlk fel, hogy
most nyáron, erős napsütés Idején,
amikor a fürdőzés kérdése
az, amely a jobfcmódu családoknál
elintézésre vár, a jégtőrésröl
kívánunk Írni. Annak a jégnek a
megtörése azonban, amelyről ezúttal
szó lesz, épen most aktuális.

Azt a harminc millió aranykoronát
akarjuk ugyanis szó
tárgyává tenni, amelynek a hire
most érkezett hozzánk Genfből
s amely összegnek az lenne a
hivatása, hogy Csonka-Magyarországban
egészséges alapon újra
meginduljon a termelőmunka,
rendbe jöjjön a gazdasági élet.

Értesülésünk szerint ugyanis
a Népszövetség tanácsa harminc
millió aranykoronát szabadított
fel Magyarország részére abból
a pénzből, amelynek kamatait
amúgy ls fizetjük, de amelyhez
hozzá nyulnunk a külső hatalmak
kegyes jóváhagyása nélkül
nem szabad.

A harminc millió aranykorona,
az összeget tekintve, nem tűnik
fel lényegesnek. Hiszen tudvalevő
dolog, hogy a háború előtt
bármely normális esztendőben
és egyedül Budapesten, csupán
építkezésekre elment ilyen öszszeg
a hatósági szükségletre.

Most pedig akármilyen kicsi
ez az ország, nemcsak Budapestről.
hanem az egész országról
van szó s nemcsak épületek
emeléséről, hanem mindennemű
állami beruházásról, ulak, hidak
létesítéséről stb., amelyek a mai
elhanyagolt viszonyok között
tovább nem halaszthatók.

Ha az az összeg, amely Csonka-
Magyarország költségvetésében
beruházásokra felvett összegként
szerepelt, eléggé számottevő
lenne, akkor a harminc millió
aranykorona betőlthetné azt \'a
feladatát, amelyet az általános
vélemény most neki tulajdonit.
A mai helyzetben azonban ezt
nem várhatjuk.

Ez a harminc millió aranykorona
nem fogja előidézni azt
a hatást, hogy megszűnik a
munkahiány és foglalkoztatást
találnak mindazok, akik dolgozni
kivánnak.

Bár ezt a hatást a genfi ha


tározat nem fogja elérni, még
sem szabad lebecsülnünk, semmibe
se vennünk azt az eredményt,
amit ettől a határozattól
mégis elvárhatunk.

A mi országunk ma gazdaságilag
olyan nehéz helyzetben
van, pénzre, hitelre, magányosoknak
és államnak olyan nagy
a szüksége és annyira fontos az,
hogy itt nálunk minél többen
dolgozhassanak, hogy az a menynyiség.
amit ez a harminc millió
aranykorona vagy ha jobban
hangzik: a 450 milliárd papír


korona jelent, mégis csak valami.

Többen mégis csak munkához
fognak jutni; kevesebben
lesznek olyanok, kik dolgozni
akarnak és mp mégis éhezni,
nélkülözni kénytelenek, könynyebben
lesz tehát elviselhető
a válság súlya, mintha még ezí
az összeget is nélkülözni lennénk
kénytelenek.

A jég megtört. A magyir kormány
elnökének és a Népszövetség
által számunkra kijelölt
főbiztosnak sikerült elérnie ezt
az eredményt, ami felér egy
számottevő biztatással és nekünk,
akik közt annyian vannak a
csüggedtek, ez a biztatás is értéket
jelent.

A miniszterelnök megérkezett
Budapestre


Bethlen István gróf helyesli Vass József miniszterelnökhelyettesnek
a Beniozky-Ogyben tett intézkedéseit
— Smith főbiztos meg van elégedve a Genfben

elért eredményekkel —

Bethlen István miniszterelnök
Budapesten

Bethlen István gróf miniszterelnök
vasárnap este 3/*10 órakor Bécsen
át Budapestre érkezett. Vele érkeztek
meg Bud János pénzügyminiszter
és Szubóky Alajos pénzügyi
államtitkár.

A Benlczky-Ogy

Az „Ujnemzedék" beavatott helyről
arról értesül, hogy a miniszterelnök
genfi tartózkodása alatt alapos
információt kapott mindarról,--ami
itthon távolléte alatt történt. Teljes
mértékben helyesli Vass József h.
miniszterelnöknek a Beniczky-ügyben
tett intézkedését és eljárását minden
tekintetben magáévá leszi.

Smith főbiztos és Genf

Smlth népszövetségi főbiztos a
következőket mondta az „Ujnemzedék"
munkatársának:

A népszövetség pénzügyi bizottságának
tagjai mindnyájan örömüknek
és megelégedésüknek adlak kifejezést
az eddig elért eredmények
felelt. Minden rendben van és nagyon
szépen megy.

A főbiztosnál ma délelőtt megjelent
Bud János pénzügyminiszter,
hogy megbeszélje vele a további
teendőket, elsősorban a Genfben
hozott határozatok végrehajtásáról.

Pártértekezlet

A Keresztény Gazdasági Párt szerdán
délelőtt 12 órakor Huszár Károly
alelnök szobájában fonlos értekezletet
tart.

A tabi képviselőjelöltek

A tabl kerület

A tabi választókerületben teljes
erővel folynak -a választási előkészületek.
Vasárnap délelőtt két nagyobb
népgyűlés is volt. Reggel az ellenzéki
kisgazdapárt jelöltje, Hencz Károly
érdekében mondtak beszédet
Drózdy Győző és Meskó Zoltán nemzetgyűlési
képviselők. Délben a fajvédöpárt
jelöltje, Turcsányi Egon
tartotta meg programbeszédét, akinek
támogatására Gömbös Gyula és Ulain
Ferenc nagyobb beszédei mondtak.
Pákozdy András kisgazda hir szerint
visszalépett a jelöltségtől.

Peyer Károly nem tárgyalt

Klebelsberggel

Vitéz Jékey Ferenc dr. belügyminisztériumi
s. titkár felkérte a Magyar
Távirati Irodát a következő nyilatkozat
közzétételére:

— A kultuszminiszter ur felkért
engem a köveikező nyilatkozat közzétételére:
Peyer.Károly nemzetgyűlési
képviselő ur folyó hó 13-án délulán
a nemzetgyűlésben mondott
beszédében azt állította, hogy gróf
Klebelsberg Kuno belügyminiszter
urat belügyminisztersége utolsó napjaiban
hivatalában felkereste és vele
négyszemközt beszélgetést folytatott.
Mint az akkori belügyminiszter ur
titkára az utolsó hetekben állandóan
hivatalban voltam és igy közvetlen
tapasztalat alapján jelentem ki, hogy
Peyer Károly képviselő ur a mondott
időben a belügyminiszter urnái
nem volt. Budapest. 1925 junius hó
15-én. Vitéz Jikey Ferenc dr. miniszteri
s. titkár.
EUtliMU áia: ü o bón 30-000 tn a

BELFÖLDI HÍREK

Baja a kormányzóért Bajáról
jelentik: Vasárnap délelőtt Baja város
több ezerre rugó közönség jelenlétében
impozáns nagy-gyülést tartott,
hogy állást foglaljon ama méltatlan
támadásokkal 6zcmben, melyek
Horthy Miklós kormányzót érték. A
nagy-gyülés egyhangúan elitélte a
támadást, mely felett a legnagyobbfoku
megütközésének és felháborodásának
adott kifejezést. A nagygyülés
határozati javaslatot fogadott
el, amelyben elitéli a kormányzó
személye elleni támadást és Öt változatlan
hűségéről és tántoríthatatlan
ragaszkodásáról biztosítja. A határozati
javaslatot 153 bajai és 100
bodrogmegyei társadalmi egyesület
irta alá.

Kap! Béla püspök Kaposvárott.
Kapl Béla ev. püspök somogymegyei
körútja alkalmából vasárnap
reggel Kaposvárra érkezett, az ev.
egyház több vezető tagjának kíséretében.
A püspököt Kaposvárott
ünnepélyes fogadtatásban részesítették.


Elnapolják a fővárosi közgyűlést
A főváros uj törvényhatósága
junius 17-én tartja első közgyűlését,
amelynek egyetlen tárgya a közjogi
bizottság tagjainak megválasztása.
Valószínű, hogy a törvényhatóság
junius 24-én ipég közgyűlést tart s
utána őszig, előreláthatólag szeptember
9-éig elnapolják.

A Közjegyzői Kamara ötvenéves
jubileuma. A Budapesti Közjegyzői
Kamara vasárnap délelőtt
ünnepelte meg fennállásának 50-ik
évfordulóját. A jubileumon megjelentek
Horthy Miklós kormányzó,
Pesthy Pál igazságügyminiszter,
Siászy Béla, Tóry Gusztáv, Térffy
Antal és Séthy József államtitkárok,
Bartha Richárd a kabinetiroda főnöke,
Papp József az ügyvédi kamara
elnöke/a kúria, a budapesti ítélőtábla,
a törvényszék kiküldöttjei, a
közélet számos kiválósága s mások.
A díszközgyűlést Rónay Károly elnök
nyitotta meg. Az ünnepi beszédet
Galánffy János a debreceni kamara
elnöke tartotta, mely után Pesthy
Pál igazságügyminiszler beszélt.

A Gyáriparosok Országos Szövetségének
közgyűlése. A Magyar
Gyáriparosok Országos Szövetsége
vasárnap tartotta közgyűlését Budapesten.
Az elnöklő Biró Pál kormányfötanácsos
melegen elparentálta
a Szövetség nagynevű elnökét, Chorin
Ferencet, majd reá tért a gazdasági
élet jellemzésére. Komoly aggodalommal
látja, — mondta — hogy
a szanálási akció elsó évének elmultával
a gazdasági élet még mindig
előre nem képzelt válság es
depresszió képét mutatja. Az elmúlt
esztendő legnevezetesebb gazdaságpolitikai
eseménye az autonóm vámtarifa
életbeléptetése volt. A külföldi


1925 junius 16.

ZALAI KÖZLŐNV

hitel ügyének megoldásira biztatók

az előjelek, de ennél is fontosabb a

belföldi hitei kérdésének kedvezó

megoldása. Utána Fenyő Miksa mon


dotta el Chorin Ferenc feletti emlék


beszédét, majd a titkári jelentés fel


olvasása után hálás elismeréssel em


lékezett meg Bud János pénzügymi


niszterről, aki mindenkor sok belátást

tanúsított az ipari termelés érdekei

iránt.

SaJtópBrBk lavinája a Lel.\'trügyból
kifolyólag. Leirer Lőrinc
ügyvédje utján — mint budapesti
tudósítónk jelenti — 19 budapesti
lap ellen indít sajtópőrt rágalmazás,
becsületsértés és halott emlékének
meggyalázása cimén, mert nem vizsgálták
meg kellően a rendőrség által
kapott anyagot s vizsgálat stádimában
levő dolgokat Írtak meg hatósági
engedély nélkül, a tényekhez
reflexiókat fűztek s azokat kiszínezték.

Elfogták a balatoni villák fosztogatóját.
Budapesten elfogták Gruber
József 22 \'éves molnársegéd
személyében a Balaton melletti villákat
fosztogató egyént. Legutóbb
Fonyódon és Szigligeten követett cl
betöréseket.

Jégverés Székesfehérvárott. Tegnap
délután 13 percig tartó jégverés
pusztított a városban és környékén.
Sok helyen mogyorónyi nagyságú
jég esett. A kár nagy.

A népszövetségi főbiztos és helyettese
Budapesten. Smith Jeremiás
népszövetségi főbiztos és helyettese,
mr. Tyler, vasárnap esle
Oenfből Budapestre érkeztek.

Egy gyilkos táblai tárgyalása.
Az életfogytiglani fegyházra Ítélt Oreskovto
Bogumilné ügyét junius 23-án
tárgyalja az Ítélőtábla.

Uj hóhéraegédek. A budapesti
ügyészség elnöke Oold Sándor hóhér
első segédjévé. Rác János villamos
vasuli gépészt, második segédjévé
pedig Balázs Pál ügyészségi
napibéres szolgát nevezle ki, aki
este az egyik színháznál diszletező.

Kizárási Indítvány Benlczky
ellen. Az Országos Kaszinóból kizárt
Beniczky Ödön ellen a Nemzeti
Kaszinó is kizárási indítványt tett.

CSALÁS

Irta: Honty litván (1)

I.
Fagyos, hideg szél metszette a

levegőt, mikor a menekültek vonata

bekígyózott az állomásra. A hosszú

kocsisor mintha fáradt lett volna, a

gép betegen zihált, a kerekek las


san forogtak. S a kocsikból is fá


radt, összetört emberek tolultak a

perronra. Tompa* moraj volt csak,

kiabálni, jajgatni ezek már mind

elfeledtek. Alig vonszolták a pod


gyászokat, pedig a legtöbb a fején,

hátán, vállán és kezeiben cipelt

valamit. Mindenki azl, ami a leg


drágábbja volt, vagy azt, amit az

életveszedelemből való fejvesztett

meneküléskor éppen a kezeügyében

talált.

Este volt s a sötét embercsoport

tolongva verődött egy seregbe s

azután a vezetők után indultak,

hogy a közeli barakban éjjeli szál


lást kaphassanak.

Csatt Elemér, a filozopter, megint

melléje került annak a karcsú, barna


hajú fiatal nőnek, aki már a vonat


ban is feltűnt neki, nem azért, mert

érdekes volt a halavány arca mellett

a vértől kicsattanó ajkaival, amik

olyanok voltak, mint a szamóca

fehér márványtányérban, hanem mert

az is éppen olyan egyedül volt a

nagy tömegben, mint ő. Mert itt

A Léderer-Ogy. A büntetőtőr


vényszék SrtmW-lanácsa ma foglal


kozott a rablógyilkos lMererné Ügyi


vel, és az asszonyt vád alá helyezte.

Lédererné levelet akart kicsempészni

legutóbb az urának, amelyben arra

kéri, hogy tegyen meg minden le


hetőt az érdekében, mentse meg az

akasztófától. Ennek folytán Lédererné

fokozottabb ellenőrzés alatt áll, ugv,

hogy védőjével is csak az ügyészség

elnökének engedélye melleit érint


kezhet.

Letartóztatták Okollcsányl bűntársát.
Kmetty Istvánt, kii annak
idején a Leirer-ügyben Okolicsányi
bűntársaként gyanúsítottak, szombaton
Milanóban, hol állásba ment,
letartóztatták.

Az Iparosok országos nagygyűlései.
Az Ipartestületek Országos
Szövetsége kezdeményezésére
junius 17-én az ország iparosai
azonos napirenddel gyűlésekre jönnek
össze s a kormány illetékes
tényezőihez azonnal felterjesztendő
határozati javaslatokban adnak kifejezést
kívánalmaiknak. A fővárosi
nagygyűlésen kivül gyűlés lesz: Baján,
Balassagyarmaton. Békéscsabán,
Cegléden, Csornán, Debrecenben,
Égerben, Esztergomban. Gödöllőn,
Gyomán, Gyöngyösön, Győrött, Hatvanban,
Hódmezővásárhelyen, Kaposvárott,
Kecskeméten, Kiskőrösön,
Kiskunfélegyházán, Kisújszálláson,
Komáromban, Kőszegen, Mátészalkán,
Mosonban, Nagykanizsán, Nyíregyházán,
Pápán, Püspökladányban,
Salgótarjánban, Sátoraljaújhelyen,
Sopronban, Szarvason, Szekszárdon,
Szentesen, Székesfehérváron, Szolnokon,
Szombathelyen, Vácott, Veszprémben,
Zalaegerszegen, Pécsen és
Miskolcon.

A belügyminisztérium épületavatása.
Vasárnap délelőtt avatták
fel a belügyminisztérium Országházutcai
palotájának Tőry és Pogány
építészek terve szerint átalakítóit
épületét. A leiavatás előtt Nemes Já


nos címzetes püspök szentmisét

mondott. Utána Rakovszky Iván bel


ügyminiszter elmondotta az ünnepi

beszédet.

mindenkinek volt valakije, felesége,

gyereke, rokona vagy legalább szom


szédja, ismerőse. csak neki nem,

meg ennek a karcsú, halvány fiatal

leánynak.

Mert hogy lány volt, azt biztosra

vette Csatt Elemér. Hiszen olyan

fiatal, olyan bátortalan volt. Azután

meg a nagy, dióbarna szemei olyan

félénken tekintgettek az emberekre.

Ha valaki a menekülők seregében

éppen megszólította, hálásan mosoly


gott a szóra:

— Kisasszony...
És alig birta cipelni a nagy, nehéz
utazó bőröndöt, a hogy most a
tömeg sodorta magával és melléje
került megint Csatt Elemér. Odabent
a vonaton is egymás melleit
szorongtak egyideig, de egyszer
csak a leány homlokát kezdte szorongatni,
majd át is kötötte egy
kendővel.

— Kisasszonykám, megfájdult a
feje, ugy-e?
Egy termetes asszonyság érdeklődött
iránta igy és készséggel engedett
neki utat.

— Menjen az ablakhoz talán,
vagy az ajtó közelébe egy kis friss
levegőre.
S azután kényelmesen elhelyez


kedett, elfoglalván a kisasszony he


lyét is.

Csatt Elemér pedig dühös volt

maga magára. Hiszen ugy nézte azt

a leányt ott mellette, majd elnyelte

Országos eső. A vasárnapi zivataros,
kiadós eső az egész ország
területére kiterjedőleg, azt lehel mondani,
megmentette a magyar termést.
A csapádékhiány már-már katasztrofális
volt s,\\a gabonatermésben
így is \'sok. kárt okozott már, a nagy
veszedelmek Triómban elhárította. A
kapások míg idejében kapták az
esőt, úgyszintén a takarmányfélék.
Az ország minden vidékén volt eső,
legkisebb Pápán 1 mm., legnagyobb
Tatán 20 mm.

A debreceni gyilkosság ügyében
még mindig eredménytelenül folyik
a nyomozás. Eddig 159 nyomot
nyomozlak le és 180 embert hallgattak
ki Révész Olga trafikosnő
meggyilkolása ügyében. A fővárosi
kapitányság egyik detekliv-csoportja
egy hétig dolgozott ezen az ügyön
eredménytelenül.

KÜLFÖLDI HÍREK

Magyar Egyetem az utódállamokban.
Kolozsvárról jelentik: Az
erdélyi lapok azon hírrel kapcsolatban,
hogy a csehországi magyar
pártok magyar egyetemei kövelelnek,
kifejtik, hogy a romániai magyarságnak
sem szabad lemondania arról a
reményről, hogy fiait magyar főiskolában
készíttesse eló. Hiszen az Angheiescu
által bevezetett felvételi vizsgálat
voltaképen numerus clausus,
amellyel a kisebbségi egyetemi ifjúságnak
lényegesen megnehezítették
az oláh egyetemekre való bejutást.
Helyes megoldásnak azl tartják a
lapok, ha az utódállamok magyar*,
kisebbségei összefognak egy magyar
egyelem megteremtésére.

Ausztriában jullus végén megszűnik
a korona-pénz. Bécsből jelentik
; hogy jullus végéig az összes
korona bankjegyeket bevonják. Addig
elegendő shilling bankjegyet fognak
kibocsátani, hogy az egész Ausztriában
áttérhessenek a shilling pénzforgalomra.


Brland francia külügyminiszter
szerint Is Magyarország nem
tud Jóvátételt fizetni. Párisból

a szemével. Talán ezért is fájdult

meg annak a feje szegénynek.

Most, hogy a tolongásban ismét

mellé került, jóvá akarta tenni ezt a (

hibáját, ó maga csak egy kézitás


kát emelt könnyedén, meg az eser


nyője volt a kezében. Hát segítsé


gére lehetett a leánynak.

— Ha megengedi, kisasszony,
majd segitek, mondta csendesen és
már nyúlt is a nagy bőrönd után.
A keze hozzáért a lány kezéhez
s valami jóleső melegséget érzett.


— Óh nem, uram, hiszen önnek is...
A fehér arc mintha elpirult volna,
ugy látta Csatt Elemér.

— Ez semmi, mondta mosolyogva.
Azért elbirom.
A nagy bőrönd már a jobbjában
is volt.

— De legalább én is segitek,
szólt a lány s ö is megfogta a bőrönd
erős szíját.
Igy azután a kezük jmegint összeért
s most igy mentek be a barakba
s ott egy sarokban letették a nagy
bőröndöt

A lány ajkai pihegtek, az arca
most már fülig piros volt, amikor
hálás tekintettel mondta:

— Köszönöm . . .
És mindjárt le is ült a nagy bőröndre,
hogy megpihenjen. A másik
pillanatban azonban félrehúzódott a
bőrönd szélére és a nagy barna szemeivel
kérlelte Csatt Elemért.

— No lássa, ilyen vagyok én.
jelenlik: A francia politika lappangó
válsága mindinkább kiélesedik, ugy,
hogy amikor Painlevé visszaérkezik
Marokkóból, előreláthatólag a
nagy események hete lesz. A szociálislák
és Caillaux közölt a megegyezés
kizártnak látszik és a szociálisla
pártban mindinkább az a
nézet kerekedik fölül, hogy szakítani
kell a kormánnyal. Louis Marion, a
jobboldali blokk tagja, interpellációt
intézett Briand kolügyminiszlerhez,
hogy a jóvátételi bizottság eddig
milyen jóvátételi összegeket kapott
Magyarországtól, Ausztriától, Bulgáriától
és Törökországtól? Briand
Írásban a kővetkező választ adta:
,A jóvátételi bizottság meggyőződött
arról, hogy a gyakorlatban ezen követeléseket
lehetetlenség lesz behajtani*.


Német—lengyel gazdasági háború.
Varsói lapjclcntések szerint a
Németországgal szemben fenyegető
gazdasági háború Lengyelország számára
kellemetlen lesz, de még kedvezőtlenebb
lesz * Németországra,
amely, mint ipari állam, kivitele számára
uj elhelyezési piacot kell, hogy
keressen, annát is inkább, minthogy
a Dawes-terv végrehajtása ezen a
kiviteli politikán alapul. Németország
eddig az egész lengyel behozatalnak
46 százalékát látta el. Lengyelország
most már a szükséges cikkeket Franciaországból,
Angliából, Svájcból,
Csehországból és Ausztriából fogja
behozatni.

Painlevé visszatért Marokkóból.
Painlevé francia miniszterelnök re-
pülőgépen visszatért Marokkóból
Franciaországba. Painlevé kijelentette,
hogy a békés viszonyt óhajtják
megerősíteni Spanyolországgal s
Franciaország nem tárgyalhat a spanyol
zónában tartózkodó Abd tl
Kerlmmel.

A csehek eltörlik az Iskolai
vallástanltást. A cseh kormány egy
ujabb törvényjavaslata intézkedést
tartalmaz az iskolában való kötelező
vallástanítás eltörlésére, felekezeti
iskolák megszűntetésére. A javaslatot
az ősszel megválasztandó uj parlament
elé akarják vinni

Elfoglalom az egész helyet, pedig
maga is fáradt. No üljön ie ide
mellém, ni.

Csatt Elemér valóban fáradt volt.

Leült hát a bőrönd másik szélére s

a közepére meg odatette a kis kézi


táskáját és az esernyőjét.

— Igy ni. Legalább itt nem vész
el, — mondta.
— Pedig bizonyosan nagy kár
lenne érte — mosolygott a lány.
Mert ha csak ezt pakkolta be a meneküléskor,
értékes dolog lehet benne.
A barakban már kezdett a tömeg
elhelyezkedni. A középen hosszú
asztalok voltak, azok mellett székek.
Aki hozzájuthatott, le is foglalta
mindjárt és előszedve, ami élelmet
magával .hozott, farkasétvággyal látott
hozzá. A falak mellett szalmazsákok
feküdtek, éjjeli nyugvóhelyül.
Azoknak is akadt gazdájuk szép
sorban mindjárt Az egész nyüzsgő,
zúgó képre a mennyezetről lecsüngő
petróleumlámpák vetettek valami
zagyva, halavány világosságot. A levegő
párás volt, az ajtókat gondosan
betették, nehogy kimenjen a jóleső,
kábulttátevö meleg.

— Maga nem éhes? — kérdezte
egyszerre a lány.
Csatt Elemér vállat vont. — S ha
az volnék is, hiába. Most már megvárom
a reggelt. Akkor majd kapok
talán egy kis ennivalót. Mert bizony
azt nem hoztam magammal.

(Folyt, köv.)


1925 junius 16. ZALAI KÖZLÖNY

Antlbolsevista forradalom. A
román félhivatalos irja, hogy a bukaresti
hatóságokhoz jelentés érkezett,
mely szerint az egész Krim félszigeten
anlibolsevista forradalom
tört ki. A felkelők a vörösök lőszerraklárát
levegőbe röpítették.

A magánoktatási javaslatot
visszavonják Romániában. A bukaresti
kamara elé terjesztett magánoktatási
javaslatot véglegesen vissza
fogják vonni s helyette ujat terjesztenek
be, mely jobban méltányolja
a kisebbségek kívánságait.

A Z R III. nem mehet Amundsen
kutatására. Az uj nevén Los
Angelosra keresztelt Z R lll-at és a
Shenandvah kormányozható léghajókat
az amerikai tengerészeti minisztérium
nem hajlandó elbocsátani
Amundsen felkutatására, mert féllik
a léghajókat, melyekre az amerikai
hadseregnek feltétlen szüksége van.

Merénylet-hírek Benessel kapcsolatban.
Bécsben tegnap** kora
délutáni órákban egy ismeretlen
egyén röpcédulákat osztogatott „rendkívüli
kiadás" felirattal, mely azt
tartalmazza, hogy dr. Benes cseh
külügyminiszter ellen a bécsi Ferenc
József pályaudvaron merényletet követtek
el. A koholmány terjesztője
után megindult a nyomozás.

Az uj görög kormány. Athénből
jelentik: A Michalokopulosz-kormány
megalakult. A miniszterek többsége
megtartotta tárcáját. Michalokopulosz
visszatérése megnyugtató benyomást
kelt. A jelentéktelen katonai izgatás
teljesen megszűnt.

Két uj ovoda kell
Nagykanizsának

Az ovodai vizsgák sorrendje —
A gyermekek napközi otthona —
Azovoda-felQgyeiöbizottság ülése

Nagykanizsa junius 15

Nagykanizsa város óvódéinak fel-*
ügyelő bizottsága Nith Norbert alelnökének
elnöklete alatt ülést tartott
a városháza tanácstermében.

Az ülésen elsősorban az iskolai

év már küszöbön álló befejezésére

való tekintettel, megállapodtak az

ovodai vizsgák időpontjában és sor


rendjében. Eszerint

a kiskanizsai ovodában junius

21-én délután 4 órakor,

az Arany János-utcai ovodában

junius 22-én délelőtt 9 órakor,

a Rozgonyi-utcai ovodában junius

23-án délelőtt 9 órakor,

a Nádor-utcai ovodában junius

25-én délelőtt 9 órakor fogják meg


tartani az ovodai évzáró vizsgákat.

Két uj ovoda felállítása

Annak idején épen a Zalai Köz


löny erélyes állásfoglalása indította

meg újra a már-már elcsendesülő,

sok sikertelenség miatt elkedvtelene


dett mozgalmat Kiskanizsán egy má


sodik ovoda felállítására.

Kiskanizsán ugyanis, ahol annyi

a gyermek, ahol a szülők legke


vésbbé érnek reá azokkal foglalatos


kodni és ahol olyan nagy kiterje


désű körzete van annak az ovodá


nak, mint amekkora az egész Kis


kanizsa, — ott egyetlenegy ovoda

kénytelen magába fogadni az óriási

kerület összes ovókötcles gyemekeit.

Az ovodák felügyelő bizottsága

ezen az ülésén ismételten javaslatba

Jiozta a városi tanácsnak egy máso


dik kiskanizsai ovoda felállítását.

A nagykanizsai három ovodához

is még egynek létesítését kívánja a

felügyelő bizottság.

A negyedik nagykanizsai ovodá


nak felállítását sem elsőizben sür


geti a bizottság és vele egyhangúan

az egész közvélemény. Városunkban
az ovodák és elemi iskolák ügye
régóta megoldatlan kérdésként várja,
hogy liiegszünjék egyszer mostohagyermekként
való kezelése s a sok
minden mellett, amire jut pénz s
amire egyik kölcsön a másik után
fogy cl, jusson végre valami az
ovodákra is.

Nem sok kellene hozzá. Csak a lehetetlenül
szük Rozgonyi-utcai ovoda
egyetlen kis szobája mellé, hol 120
—130 gyermek van összezsúfolva,
oda kellene adni ovoda céljaira a
mellette ezidőszerint, egy elemi osztály
kiköltözésével megüresedett s
üresen álló helyiséget. Jelenleg a
Rozgonyi-utcai ovoda épen a lehetetlenül
szük helyisége miatt, vizsgáját
is kénytelen másutt, a tornateremben
megtartani.

Ezen a bővítésen kivül még n?jndig
szükséges lenne a negyedik ovoda
létesítése.

Ez a megállapítás nem a bizottság
mostani ülésén született meg.
Mióta ezekért a bővítésekért, az
ovoda-ügy felkarolásáért folyik a
harc, azóta a környék városai, községei
nem folytattak harcot, hanem
építettek s rájöttek arra, hogy a jövő
Magyarországért legszebb munkát
akkor végeznek, ha igyekeznek megvetni
annak alapjait az uj generáció
nevelésének intenzivebbé tételével.

A" nőegylet! napközi otthon
Megírtuk, hogy a Keresztény Jótékony
Nőegylet napközi otthon felállítását
tervezi. Számbelileg ugyan
egyelőre korlátozottan, előreláthatólag
20 gyermek részére, próbaképen,
a napközi otthon már ezen a nyáron
megnyílik. A nőegylet valamelyik
ovodát kérte ccélra szolgáló
helyiségül. A felügyelő bizottság legnagyobb
kézséggel járult hozzá a
nemes tcrvcklclősegiléséhez és a nőegyletnek
a nyári kísérleti hónapokra
a Nádor-utcai ovoda helyiségeit bocsátotta
rendelkezésére.

Útburkolás
vagy kórházbővités ?

Mire fordítsa a város az egy


milliárd kölcsönt?

Nagykanizsa, junius 15

Lapunk vasárnapi számában rész


letesen megemlékeztünk arról az

egymilliárd kölcsönről, melyet a

Nagykanizsai Néptakarékpénztár fo


lyósít a város részére. Cikkünkben

aztán azon nézetünknek is kifejezést

adtunk, hogy ennek az összegnek

fele részét fordítsa a város a köz


kórház megfelelő kibővítésére, mint

amely befektetés még aránylag rö


vid idő alalt vissza is térül.

Most arról értesülünk, hogy a vá


rosnak más tervei vannak ennek az

egymilliárdnak felhasználását illető


leg s azt utcaburkolások céljaira kí


vánja igénybe venni.

Szükségesnek tartjuk, hogy e te


kintetben újból leszögezzük a magunk

elfogulatlan és teljesen csak a köz


érdekben gyökeredző nézetünket.

Tagadhatatlan, hogy Nagykanizsán

az utcák kövezése, helyesebben szólva

burkolása nagyon sok kívánni valót

hagy maga után. Alig van aszfal


tozott járdánk, az utcák kövezete

lehetetlenül egyenetlen, legtöbb he


lyen csak föld. Hogy ez az állapot

mit jelent a gyalogjáró közönségre,

a lovakra és főleg a lakások köz


egészségügyi viszonyaira, ezt aligha

kell bárkinek is részletesebben ma


gyarázni. Ha tehát valaki, ugy bizo


nyára épen mi vagyunk azok, kik

elsősorban ennek a sok tekintetben

lehetetlen állapotnak mielőbbi meg


szüntetése mellett kardoskodnánk,

ha egyes szempontok mégis nem
térítenének el ettől. Nézzük egy
kissé közelebbről a dolgot.

Nagykanizsán a vízvezeték még a
Fö-uton sincs teljesen kiépítve. Ezt
előbb-utóbb mégis csak megvalósítani
kell s nem térhetünk lei már
sokáig azon feladat teljesítése elöl
sem, hogy a mellékutcákba is bevezessük
annak hálózatát. Ugyancsak
ez áll a kanálizálásra is. Tény
pedig, hogy ha ma utcaburkolást
eszközlünk, azt fel kell szednünk,
mihelyt rá kerül a sor a vízvezetéki
hálózat kiépítésére s a csatornázásra.
Tehát e munkálatot rövid időn belül
meg kell bolygatnunk.

Ennél a feladatnál sokkal fonto


sabb és előbbrevaló teendőnek mi-

nősítettük a kórháznak kibővítését.

Jelenlegi állapotát illetőleg nem kí


vánunk statisztikai adatokat felvo


nultatni az olvasó elé. Mindnyájan

tudják, hogy a kórház szük, a kór


termek túlzsúfoltak, magánszobák

nincsenek benne (az igazgató főor


vos saját irodahelyiségét alakitolta

át egy két ágyas körszobává), a

betegeknek egyharmada vagy talán

fele szalmazsákon fekszik az ágyak

közölt, két ágyban hárman feksze


nek, a Röntgen-készülék egy olyan

szük szobában van elhelyezve, mely


ben alig lehet egy embernek is meg


fordulnia, hordággyal pedig be sem

lehet menni a szük ajtón stb.

Nem kell magyaráznunk a kórháznak
közegészségi fontosságát és
nagy jelentőségét a város közönségére
nézve. De jelenlegi állapotában
sem hivatásának nem felelhet meg,
sem pedig nem higiénikus. A kórtermekben
nappal is lehetetlen büz
van, bár az ablakok nyitva vannak,
mert túlzsúfoltak.

Az utcák burkolása tehát sokkal
inkább elodázható feladatot képez,
mint a kórháznak kibővítése. Ha
husz vagy harminc év óta nem tudunk
változtatni rajta, megfelel még
néhány évig, mikor fontosabb teen-
dők várnak megvalósításra. Ezek
között pedig legelső helyen áll a
kórház.

Nem gondolunk nagyszabású épít


kezésekre (még egy milliárdból sem

telnék ki valami nagy átalakítás),

ellenben igen is szükségesnek tar


tunk némi toldaléképitkezést, mely

a betegeknek emberi mivoltukhoz

méltó elhelyezésüket s a nagy anyagi

áldozattal létesített Röntgen-felsze


relés hasznosítását lehetővé leszi.

Mi legutóbbi cikkünkben egy fél

milliárdot vetlünk erre a munkálatra

számításba. De hajlandók vagyunk

akár az egész 1 milliárdot is erre

a célra fordítani, ha általa a kórházat

olyan állapotba tudjuk hozni, hogy

csak félig-meddig is a kor követel


ményeinek megfelelő szinvonalon

álljon.

Várjunk tehát az útjavításokkal

tisztelt városi tanács mindaddig,

mig a megfelelő kölcsön rendelke


zésünkre áll a vele kapcsolatos mun


kálatoknak végleges eszközlésére. De

hogy félmunkát végezzünk, a kór


házban pedig a földön várják a

betegek a szenvedéseiktől megváltó

halált, ez nem egészen humánus és

gazdaságos gondolkodás 1

Reméljük, hogy a város meg fogja

fontolni a kérdést, mielőtt határoz

benne s mert feltesszük róla, hogy

meggondolás tárgyává fogja tenni a

mi javaslatunkat is, a legközelebb

jövőben reá kerül a sor a kórház

bővítésére. K. B.

—» Vizsgára legalkalmasabb ajándék
fotball, tennisütő, cipő, tornacipő,
céllövő légfegyver, sportáruk
és tornaszerek olcsón kaphatók Szabó
Antal sportüzletébcn.

Védekezés
az elferdülések ellen


Horváth Mihály egyetemi tanár
előadása szülök részére

Horváth Mihály egyetemi tanár
vasárnap délutáni előadására a városháza
közgyűlési termét teljesen
megtöltötte a közönség, melynek
soraiban a társadalom minden rétege
képviselve volt és élénk érdeklődéssel
várta a tudós tanár felszólalását.
Várakozásában senki sem
csalódott. A tudományos kérdés a
szónok szivén keresztül jutott a hallgatósághoz
s ezzel vivta ki az egyre
fokozódó figyelmet az I és fél órás
előadás iránt

Az elferdülések, clnyomorodások
kérdése — mondotta a tudós professzor
— nálunk lebecsült ága a
közegészségügynek. Orvosképzésünk
is hiányos e tekintetben; á nagyközönség
állásfoglalása pedig a

majd kinövi" szállóigében foglaltatik.
Holott csak az angolkóros 0
láb egyenesedik ki mindtn külső
beavatkozás nélkül 3—4 éves korig,
a többi nem javul magátóL A szülők
legtöbb esetben addig várnak,
mig helyrehozhatatlan elváltozások
fejlődnek ki. Nem félnek az anyák,
hogy gyermekük egykor számonkéri 4
tőlük, miért hagyták őket elnyomorodni?
Azonnali kezelés esetén tökéletesen
rövidebb idő alalt és még
olcsóbban is lehet eredményt, elérni,
mint későn kezdett gyógyítás esetén.

Két főcsoportja van az elferdü


léseknck. Veleszületett és szerzett.

A veleszületettet nem tudjuk előre

felismerni, igy megelőzni sem. Ezek

majdnem tökéletesen javíthatók —

ha a kellő kezelést mindjárt szüle


tés után kapják.

A születés után fellépő elferdülések
mindig valamely betegség következményei.
A csontokat elpuhítja
az angolkór s nem bírják el a rájuk
nehezedő nyomást és elferdülnek.
Ezeket helyrehozni nagyon nehéz,
sokszor lehetetlen, — de megelőzni
lehet. Ne akarjuk, hogy a csecsemő
üljön vagy álljon, ha nem tud, ne
akarjuk mi megtanítani ezekre. Mikor
annak a csontja, izma annyira
kifejlődik, hogy képes lesz ilyen
mozgásra, akkor meg is teszi azt;
csak az egyik előbb, a másik utóbb.

Az iskolában elferdülések nem

igen keletkeznek, de "ia meglevők

rendesen kifejlődnek. Annál nagyobb

gonddal kellene a gyermekek rejtett,

kisfokú elferdülései után kutatni és

annál több alkalmat nyújtani csont


jaik, izmaik erősítésére, mert a hosszú

idejű padbanülés, zárt levegő, szel


lemi megerőltetés, csak fokozza az

angolkór és gümőkór hálását. Ellen


súlyozásul sok levegőt, sok napot,

táplálkozást, fürdőt kell e korban

mindenáron nyújtani a veszélyezte


tetteknek.

A közönség az élvezetes előadást

hálás tapssal honorálta és a város

nevében dr. Kaufman Lajos aljegyző

mondott köszönetet a professzor ön


zetlen munkájáért, mellyel az ügy

érdekében fáradságot nem ismerő

magyarországi vándor-előadásai só


sán fel akarja rázni a közfigyelmet e

nemzeti fontosságú ügy irányában. Az

egész hallgatóság pedig gazdagabb

lett sok ismerettel, sok mély gondo


lattal, melyet bizonyára el nem fe


lejt, hanem ki-ki a maga körében

felhasználja és terjeszti az olt hal


lottakat.

Sajnálatos feltűnést keltett azon


ban, hogy a fontos egészségügyi

előadáson Nagykanizsa 38 orvosa

közül egyetlen egyet sem láttunk dr.

Szabó Istvánon kivül, ki az előadást

rendezte.


1925 junius 16.

ZALAI KÖZLÖNY

A kegyesrendi reálgimnázium
juniálisa

Szombaton igen Jól sikerült juniálist
rendeztek a gimnázium tanulói
tanáraik vezetésével. A tanulóifjúság
juniális keretében ünnepelte
délelőtt a madarak és fák napját.
Kiss Márton kegyesr. tanAr mondott
beszédet a madarak és fák védelmének
jelentőségéről; Golenszky
János II. o. t. és Francsils István

III. o. t. pedig a természet szeretetéről
szóló szépen sikerült szavalataikkal
simullak hozzá az ünnepély
hangulatához.
Délután dr. Kerkay József kegyesrendi
tanár vezetésével az énekkar
komoly és tréfás számokat adott
elő, melyek sok tapsot arattak. Osskó
Endre irredenta szavalata igen nagy
hatást ért cl. Végül dr. Kerxay József
rendezésében bemulatták az anagrammjátékot,
melyet többször szakított
félbe a közönség zajos tapsa.

A diákok vidám zajálól hangos
volt az erdő; különféle játékkal szórakozott
az ifjúság, amelyet a megjelent
szülök és érdeklődők a legnagyobb
örömmel szemléltek.

A kereskedelmi alkalmazottak
juniálisa
Elmosta az eső a mulatságot •—
A rádió koncertet elnémította a
Bécs felett tombolt vihar

Nagykanizsa, lunlru 15

Vasárnap egész nap fülledt volt a
levegő s talán nem volt a városban
senki, ki nem jósolt volna délulánra
esőt. Már 4 óra körül egyre sűrűbben
jelentkeztek is a felhők az égbolton,
5 őra után aztán megeredt
egy kis eső, amely 7 óra tájban
felhőszakadássá erősbödött. Ez tartott
egy jó félóráig, mire megint kiderült
az ég, de a felhók azért csak
ott kóvályogtak fejünk felelt s rémítgettek
ujabb zivatarral. Az idő


nek már a kora délutáni órákban

tapasztalható ez a bizonytalansága

igen sokakat visszatartott a sétatér


ben rendezett juniálisban való rész


vételtől s bizony elég kevesen is

mozoglak az egyes sátrak körül,

bár a rendezőség minden lehetőt

elkövetett, hogy a közönség kellő

szórakozásáról gondoskodjék.

A rádió-koncert sem volt élvez


hető, mert Bécs felett óriási vihar

tombolt s a levegő nagy fesrüllsége

állandóan beleharsogott a készülékbe,

elnyomván azokat a zenei hangokat,

melyeket ez a legmodernebb talál


mány meglehetősen megtörve mégis

elhozott hozzánk.

Amikor aztán megeredt a zápor

egyszerre üres lelt a sétakert s a\'

felázott talajon még a Polgári Egy


let kerthelyiségében tervezett nyilt

kabaré-előadás sem voll megtartható.

A kereskedelmi alkalmazottaknak

vasárnapi juniálisát tehát teljesen el


mosta az eső s bizony nagy defi


cittel végződött, bár a legnemesebb

célokat akarta szolgálni: az állás


nélküli alkalmazottaknak segélyezé


sét s a katonai-sirokra vonatkozó

akciónkat. Dehát az idő beleszólt a

mulatságba s a legvérmesebb rémé


nyek szertefoszlottak.

Egyébként ugy halljuk, hogy az

elmaradt kabaréi csütörtökön este

megtartják a Polgári Egylet vendég


lőjének kerthelyiségében. Kívánjuk,

hogy legalább ez a része sikerüljön.

Schwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.


NAPIREND

Junius 16, kedd
Római katolikus: R . sz. F Proleatiiu:
Jusztin. Jeraellla: Saivan hó 24.
Nap kel reggel 4 óta 0? peteko-, nyűg
ulk deluUn 7 óra 68 perckor.

A Meteorológiai Intézel Jelenléte szerint
változóan Jielea, Igen hUvtla idő
vírható, jcmml vagy kevía eaóvel.

SZONETT

Illa: Llndt Béla István

itdesem! Ne féli, nem hallasz panaszt,
Bér messze Tótat elvonulva élek
S nincs senki, oki barna /Heteimnek
Hullámit simítsa, mint Te tetted azt.

Miként az Árva, akit elhagyat
Testvér, eokon és hűiden barátok,
Ugy élek én s szobámba nem szivárog
A rossz világnak bódító zaja.

Csak a Te édes emléked van itt,
sok ez vlditja éltem napjait
Miként az illat: a kertel s mezóketl

Az a tudat, hogy élsz, elég nekem,
Mert, hogy szeretsz, azt tudom s érezem —
Hisz álmainkban lelkünk összelőnek I . . .

— Fellebbezések a választól
névjegyzék ellen. A nemzetgyűlési
képviselöválasztói névjegyzék ellen
beadandó fellebbezések határideje
lejárt s annak eredményéről tegnap
érkezett jelentés a város vezetőségéhez.
A jelenlés szerint mindössze
négy fellebbezést adtak be a választói
névjegyzék ellen.
— Villám Dtőtt a városházába.
Vasárnap délután hatalmas nyári
zivatar vonult keresztül a városon.
A szapora villámlás és mennydörgés
közben egy villám a városhaza
villámhárítójába vágott, azonban az
épület megrázkódtatásán kivül egyéb
bajt nem okozott. A zápor közben
különben jég is esett pár percig,
azonban oly kis szemekben és olyan
dus esővel, hogy kárt nem okozott.
— Ipartestületi közgyűlés. A
nagykanizsai Ijrartcstülct junius 17-én
közgyűlést tart, melyre kéri a városháza
közgyűlési termének átengedését.
— A kiskanizsai postahivatal.
Megirluk annak idején, hogy a kiskanizsai
postahivatal megszüntetésére
vonatkozólag tárgyalások indullak
meg. Nagykanizsa felemelte tiltakozó
szavát a tervezett „szanálás\' ellen
s akciót indított a kiskanizsai postahivatal
megmentése érdekében. Mint
most értesülünk, az akció sikerrel
járt s a pécsi postaigazgatóság jelentése
szerint 20 aranykorona évi
jogelismerési dij ellenében a kiskanizsai
postahivatal továbbra is
működésben matad.
— A Hattyulovag — Zalaegerszegen.
A Transdanubia Sport Egyesület
szombat este előadta Zalaegerszegen
a Nagykanizsán három estén
át bemutatott Hattyulovag cimü operettel.
Mint zalaegerszegi tudósítónk
itja, a terem zsúfolásig megtelt előkelő
közönséggel s nagy óvációval
fogadta a szereplőket. Pléh Mancinak,
Kakas Margitnak és Bágyoni
Szabó Bandinak minden egyes táncát
háromszor kellett megismételniök. Az
előadást reggelig tartott lánc követte,
melynek végeztével a nagykanizsai
hölgyszereplók valóságos rozsaerdő •
vcl tértek vissza városunkba.
— Mérték-razzia. A nagykanizsai
mérték-hitelesítő hivatal tegnap délelőtt
razziát tartott az Erzsébet-léri
piacon. Ezalkalommal mintegy 30
darab hitelesítetlen űrmértéket koboztak
el tulajdonosaiktól, kik ellen
a kihágási eljárást is folyamatba telték.
— A kiskanizsai tDz ügyében
foganatosítóit kihallgatások során a
leégett ház lakói beismerték, hogy
reggel a tűzhelyen rőzsével tüzet
raklak s a parazsat nem oltották el,
ugy mentek ki a hegyre dolgozni s
igy valószínűleg ez a körülmény
fogja a tűznek magyarázatát adni.
Az épület egyébként biztosítva volt.
— Orszégosvásár. A legközelebbi
pacsai országosvásárt junius 26-án
tartják meg. A vásán-a hasított körmű
háziállatok is felhajthatók.
= Salamon Béla vendégjátéka.
A budapesti Terézköiuti Színpad,
amely fennállása óta most először
indul országos turnéra, e hó 21-én,
vasárnap játszik a Polgári Egylet
ketthelyiségében. A főváros legnépszerűbb
színháza, amelynek országos
hirü igazgatója Salamon Béla,
a kiváló komikus, eddigi műsorainak
legnagyobb sikerű darabjait,
tréfáit és aktualitásait válogatta össze,
hogy vidéki vendégjátéka során bemutas
>a. Salamon Béla, aki az utóbbi
évek alatt Budapest legnépszerűbb
és legkedveltebb komikusa lett, öt
legjobb szerepében lép fel. A szenzációsnak
Ígérkező előadáson a Terézköruli
Színpad hires együttesének
legjobb erői vesznek részt: Berczelly
Magda, Keglevich Marietta, Mester
Ilonka, Tihanyi Juci, Hcrczeg Jenő
és Szenes Ernő. Jegyek elővételben
Szerb Ernő üzletében válthatók.

— Felvétel a kereskedelmi Iskolába.
Az iskoláztatási kötelesség
teljesítéséről szóló 1921. évi XXX.
t.-cikk és a VKM. 52971. szY1924.
rendelete értelmében a felsőkereskedelmi
iskolák első osztályába felvételt
kérő tanulókat a felsőkereskedelmi
1-kola igazgatósága junius
30. és julius 1-én Irji be. A pólbeirások
szeptember 1. és 2-án lesznek.
— A női kereskedelmi szaktanfolyamba
való felvételre ugyancsak
junius 30. és julius 1-én és folytatólagosan
szeptember 1. és 2-án"
délután lehet Jelentkezni. Az Igazgatóság.
— Műkedvelők Bagolasáncon.
A bagolasánci fiatalság vasárnap
délután 6 órakor műkedvelő előadáson
látta vendégül a község népét.
Az alig 1000 lakosú kisközség serdűllebb
ifjúsága Steinhardt István
kántortanító vezetésével OsszelömOrüll
egy kis műkedvelő társaságba s míg
a fiatalság nagy része léha szórakozásokkal,
jobb esetben is semmittevéssel
töltötte idejét, addig ők
betanulták Csite Károlynak .A biró
leányai" cimü 3 felvonásos vígjátékát
s azt nagy sikerrel előadták. A
siker anyagi téren is jelentós volL
A tiszta jövedelmet a bagolasánci
hősi halottak felállítandó emléktáblájának
céljaira fordítják.

— Rendelés az anya- és cseeseniővédöben.
A nagykanizsai
Stefánia-fiók anya- és csecsemővédő
intézetében a rendelésekel szerdától
kezdve délután 5 és 6 óra közölt
fogják megtartani.
— A keszthelyi Georgikon évzáró
ülése. A keszthelyi tn. kir.
Gazdasági Akadémia „Georgikon
Gazdasági Köre* a harmadéves hallgatók
hagyományos sárgulásál megelőző
napon, folyó hó 16-án este
fél 9 órai kezdettel évzáró ülést tart.
Tárgysorozat: I. Tóth Dezső III. é.
h., fő\'iikár, beszámol a Kör czévi
működéséről. 2. Pályadijak, julalmak
kiosztása. 3. Zabó Zoltán III. é. h.,
a Kör elnöke búcsúbeszédei mond."
Az egyes számok között a „Praxibanda"
játszik.
— Schwarcz Dezső harisnyái a
legjobbak.
=. Autóvezetői tanfolyamra
azok, akik már jelentkeztek és
akiket még érdekel az autóvezetői
tanfolyam, folyó hó 19-én\'
(pénteken) délután 7 órakor az
Ipartestület emeleti helyiségében
nyernek kellő felvilágosítást a
Viktória autóvállalat vezető tagjától.


— A Plcardy-cirkusz előadásai
minden tekintetben megérdemlik a
közönségnek támogatását. Tegnap
este nagyon szép mutatványokat produkáltak
a római gyürün a Brussinl
testvérek; szenzációs mutatvány voll
a két Andrasetti légtornászata; Kollár
humoros ezermester személyében
keltett elismerést; Plcardy igazgató
zene-excentricllásai kiváló kézügyességről
tanúskodnak s a többi számok
is mind előkelő színvonalon
mozogtak. Ma, kedden délután igen
leszállítóit helyárakkal Ifjúsági előadás
lesz. Az előadás kezdete 4
órakor.^
— Megőrült a fia után. özvegy
Török Józsefné zalaszentbalázsi aszszony
az elmúlt héten temette el 20
éves Imre nevű fiát, ki a Kinizsyutcában
lakó Mayer cipésznél volt
segéd s kit a tüdővész ragadott el
az élők sorából. A nemrégen megözvegyült
asszonyt ez a csapás anyny.
ra megviselte, hogy megtébolyodott.
Vasárnap délelőtt még bejolt
fia munkaadóihoz, vele hozta 10
éves kisebbik fiát s néhai ura egy
ingét és kabátját eladás végett. Nyugodlan
megebédeli, azonban délután
5 óra tájban kitört rajt a téboly a
ház udvarán, melyben őt vendégül
látták. Értelmetlen, össze nem függő
kiáltozására összeszaladt a ház népe,
még jókor ahhoz, hogy a 10 éves
fjut kivegyék a kezel közül. A szerencséden
asszony azt kiabálta, hogy
a nagyobbik fiát elvette az Isten, ezt
meg megfojtja. Mintegy két óra hoszszat
kiabált az udvaron tébolyában,
mig végre érte Jöttek a mentők s a
kórházba szállították.

— Egy autó nekiment a sorompónak.
Szombaton este 9 óra tájban
az alsórajkl bérlő aulója nekiszaladt
a Kazinczy-utcai leeresztett
vasúti sorompónak. A sorompó eltört
s az autó is megrongálódott.
Emberéletben kár nem esett. A soffőr
az eset után nyomban jelentkezett
a rendőrségen s előadta a vele
történleket. A karambolt az okozta,
hogy a sorompó vörös figyelmeztető
lámpája ne.n égett; az ut szélén,
közvetlen a soromp) melleit
egy másik autó állt s a solfőr szemevilágát
elvakította az álló autó 2
lámpájának fénye s így a mögötte
lévő sorompót nem láthatta. A nyomozás
folyik. ,
— Nyugágyak, gyermekkocsik,
ulazó kosarak legolcsóbbak Szerbnél
(Csengery-ui). ^
— Balatoni sorsjegy. A .Balatoni
Társaság" sorsjegy levelezőlapokat
bocsájtott ki darabonként
5000 koronás árban, melyek a
Hangya Fogyasztási Szövetkezet vezetőjénél
kaphatók, hol egyben bővebb
felvilágosítás is nyerhető. —
Tekintettel a nemes és jótékony
célú akcióra kérjük a tisztelt közönség
lelkes támogatását.
— Meghívó. Az ipartestületi építőipari
szakosztály meghívja a helybeli
összes építőmestereket, kőművesmestereket,
ácsmestereket, cserepes
és kőműves kisiparosokat, hogy kereseti
adójuk osztályozása céljából
folyó hó ll-én este 6 órakor az
Ipartestület helyiségében annál inkább
jelenjenek meg, mert különben osztályozásuk
meghallgatásuk nélkül fog
megejtetni. Falér Mihály szakosztályi
elnök.

19Í5 junius 16. ZALAI KÖZLÖN*

Irodalom és művészet

Ul Idők. Herczeg Ferenc képes irodalmi
hetilapjának 24. számában folytatódnak
Csathó Kálmán és Ludwig Wolíf érdekes
regényei. Közli a lap azonkívül Rákosi
Jenó, Surányi Miklós és Tábori Kornél
cikkeit, Pásztor József és Pálffyné Gulácsi
Irén elbeszéléseit, Juhász Gyula három
szép versét, számos művészi éa idöszeril
kéjvet és a lap rendkívül népszerű rovatait,
a szerkesztői üzeneteket és szépségápolást.
Előfizetési ára negyedévre 80.000

korona. Mutatványszámot ingyen küld a
kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

MOZI

Uránia. Szerdán és csütörtökön
fél 8 és 9 órakor Elveszeti hajók
szigete, csodálatos szépségekben gazdag
amerikai film. Aki mer az nyer
szombaton az Urániában, vasárnap
a Világban (Harold Lloyd szenzációs
filmje).

TÖRVÉNYSZÉK

ítélet a keszthelyi gyilkos


ság ügyében

Nagykanizsa, Junius 15

A nagykanizsai kir. törvényszék
Kenedi-ianácsa ma délelölt tárgyalta
a Keszthelyen ezév április 8-án lezajlott
gyilkosság ügyét.

A vádirat Mészáros Ferenc 20 éves
keszthelyi napszámost szándékos, de
nem előre megfontolt szándékkal
elkövetett emlwrölés és könnyű testisértés
miatt helyezi vád alá.

A nyomozás adatai s a vádlott
előadása^ szerint a keszthelyi Szabóféle
korcsmában borozott két társaság.
Mészáros Ferenc és Egyed István
átszóltak a másik asztalhoz, hol
Raiikovlcs János és Ádám István
ültek s ezektől dohányt kértek. Radákovics
odaadta tárcáját, miből cigarettát
sodorlak.

Fél 10 felé a korcsmából eltávozva

a Bakacs-utca sarkán Radákovics


nak eszébe jutott a dohánytárcája és

kérte Mészárost, hogy adja vissza.

Erre szóváltás támadt köztük, minek

a rendőrök vetettek véget. Kadáko


vics Adánt a főutca egyik, Mészáros

a másik oldalán indultak ekkor a

vasút felé. A Hungária-szálló táján

Mészáros átvágott az utcán és újra

megkérdezte, nála keresik-e még a

dohánytárcájukat. Radákovics ter


mészetesen igennel válaszolt, mire

Mészáros zsebkésével a mozdulatla


nul maradt Radákovics karjába szúrt.

Radákovics és Ádám erre futva
menekültek a vasút felé, honnét ók
haza akartak utazni Zalaapátiba. Mészáros
üldözőbe vette őket. Mikor
már közel járt hozzájuk, Ádám hátrafordulva
kérte, hagyja békén Radákovicsot
és hagyjr dolgukra menni
őket. Mészáros nem hallgatott a
kérlelő szóra, hanem

— Most aztán baj lesz 1 — kiállással
kését markolatig döfle Ádám
István szivébe s szinte diadalmasan
kiáltott fel:
— Mégis én lettem a győzles I
Az áldozat az Iskola-utcán még

egy darabig felvánszorgott s olt az

utcán elvérzett.

Mészáros, mint a nyomozásnál, a

tárgyaláson sem tagadu a terhére

rótt bűncselekményt, csak ittasság


gal védekezett s azt mondta, hogy

önvédelemből használta kését. Az

önvédelem fennforgását a beidézett

9 keszthelyi tanú megcáfolta és ki


tűnt, hogy Ádám kezében nem is volt

kés, sőt még ülésre sem emelte

kezét

A törvényszék Mészáros 1 Ferenc
bűnösségét beismerésével s a tanú


vallomásokkal igazoltnak vette s őt

5 esztendei fegyházra és a könnyít
testisértéséri 400.000 korona pénzbüntetésre
Ítélte.

Az elitélt megnyugodott, védője
és az ügyész fellebbeztek.

Börtönre Ítélték a balaton


magyaródl jegyzőt

Nagykanizsa, junius 15

Annakidején megírtuk, hogy Hajdú
Dezső 24 éves, ktskomáromi születésű,
balatonmagyaródi jegyzőt hivatali
sikkasztások miatt letartóztatták.
Az ügyet ma tárgyalta a nagykanizsai
kir. törvényszék Kenedl-tanácsa.

A vádirat 1924 augusztustól októberig
26,241.185 korona értékben
elkövetett folytatólagos hivatali sikkasztás
büntette miatt helyezi vád
alá a jegyzőt, ki a mai tárgyaláson
bűneire nézve teljes beismerésben volt.

Bűneinek lajstroma a következő:
elsikkasztott a községi háztartás pénzéből
1,351.093koronát; a hadirokkantak
kiutalt illetményeiből 972.260
koronái; az elöljáróság által beszedett
és a jegyző kezéhez befizetett
ebadóból 1,350.000 koronát; a felektől
beszedett harangpénzekből 2 millió

671.000 koronát; a kezéhez fizetett
állatforgalmi adóból 7,636.232 koronát
; Fodor Gyulától beszedett 500.000
korona fogyasztási adót és 40.000
korona ilalmérési engedély illetéket,
Schrcibcr Sándortól ugyanilyen címeken
480.000 koronát; elsikkasztotta
a Varga Ferenctől illeték fejében
behajtott 500.000 koronát; a földbirtokreform
során kiosztott 150 katasztrális
hold legelő igénylőitől beszedett
9,129.000 koronát.
Hajdú Dezső a harangpénzeken
kivül összes egyéb sikkasztásait beismerte.
A harangpénzek tekintetében
azonban a tanúvallomások is
igazolták öt, igy bünlajstromának ez
a tétele elesik.

Hajdú József bíró, Tar József elöljáró,
Horváth templomatya és Varga
Ferenc balatonmagyaródi lakosok
tanúvallomásai ulán vádlott rossz
családi körülményeivel védekezik,
melyek ót a sikkasztásra mintegy
kényszerilették. Fiatalon nősült segédjegyzői
fizetésre. Apósa nem is akart
tudni segítéséről. Jegyzővé való megválasztásakor
azonban azt Ígérte,
hogy a szokásos áldomást ö fogja
állni. Hajdú Dezső meg is tartolta
az áldomást, költségbe verte magát,
az após azonban nem volt hajlandó
ígéretét teljesíteni. Neki fizetnie kelleti,
élnie kellett, kél gyermeke van,

— hozzányúlt a hivatalos pénzhez.
A bíróság az enyhilő körülmények
figyelembe vételével Hajdú Dezsőt
1 évi és 4 hónapi börtönre ítélte,
melyből 7 hónapot kitöltöttnek veit.
Az elilélt megnyugodott. Az ítélet

jogerős.

— Fölényesen gyöz minden
versenyben Filipp kötöttárugyára
(Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.)
olcsó és jóminőségü áruival. Mulatóba
néhány ár: Selyem mellények
195 ezer,selyem jambósapkák 17ezer,
flór urizoknik 29 ezer, fátyolharisnyák
38 ezer.
= Mélyen leszállított áron vásárolhat
Szomolányl Gyulánál.

SPORTÉLET

Nagykanizsa-Pécs 4:0 (2:0)

Nagykanizsa csapata: Horváth
NTE—Jámbor NTE, Joós NTE—
Radics NTE, Tamás NTE, Bohár
Zrínyi TE, Hirschler NTE, Dezső
NTE, Palkó NTE, Hodics Zrínyi
TE, Harangozó NTE

Pécs csapata: Hoffmann PSC—
Kasl PSC, Prankl DVAC-Brigovác
PAC, Vetó DVAC, Gombor PSC -
Forró PBTC, Putzer PBTC, Halas
PBTC, Dóra PBTC, Lengyel PSC.

A rossz idő ellenére is megtelt a
Zrínyi sporttelep tribünje nézőközönséggel
s mintha érezték volna a
kanizsai játékosok, hogy ezen önfeláldozó
érdeklődésért rcvánssal
tartoznak a nézőknek, régen látott
gyönyörű szép és okos játékkal katasztrófális
vereséget mértek a pécsiekre.


Nagy taps köszönti a pályára lépő
csapatokat és Schwarz Arnold bíró
sípjelére Pécs kezd szél ellen. Rövid
tapogatózás után kidomborodik a
kanizsai csapat fölénye s ettől kezdve
megszakítás nélkül folynak szebbnélszebb
és veszélyes támadásaik. Csakhamar
megvan az eredmény is, mert
Harangozó szép beadását a 10. percben
Dezső kapásból védhelellenül a
gólba lövi. Fellángol most Pécs
játéka is, de pár percre rá megint
a kanizsaiak kezébe kerül a játék
irányítása, s a sorozatos támadásoknak
|Palkó gólja az eredménye a 30.
percben. Ismét Pécs támad vehemensen
és Gombor lövését csak a
kapufa menti; de most is csak pár
percig tart a pécsiek offenzívája,
mig ismét a kanizsai csatársorhoz
nem kerül a labda. A közönség
állandó tetszés nyilvánítása közt
folynak a kanizsai támadások a félidő
végéig s ugyancsak dolgoznia kell
a pécsi védelemnek, hogy a gólt
elhárítsa,

A második félidőben bontakozik
csak ki teljes szépségében a kanizsai
csapat játéka, amikor a Zrínyi
TE játékosai is bele tudnak illeszkedni
az NTE jáiékmodorába. A
belső csatárok remek szép kombinációit
a szélsők szöktetése követi s
a pécsi védelem igazán nem tudja,
hogy melyikre vigyázzon ezek közül
jobban. De nagyon okosan játszanak
a belső csatárok és vigyázzanak
a pécsiek csak egy kicsit jobban
Hirschlerre, már Harangozó száguld
a kapu felé és megfordítva. A szélsőknek
majd mindegyik beadása
sikerül s parázs helyzetek vannak a
pécsi kapu előtt A folytonos támadásoknak
Harangozó és Palkó gyönyörű
gólja az eredménye. A pécsiek
támadásait pedig meglepő biztonsággal
utasítják vissza a kanizsai
halfok és hátvédek. A nap legszebb
gólját Hirschler lőtte, de a bíró nem
adta meg, játék után azonban maguk
a pécsiek is elismerték, hogy
a labda kapufáról pattanva már a
gólban volt, mikor a pécsi kapus
kihalászta.

A második félidői öt perccel előbb
be kellett fejezni, mert a hirtelen
kilört vihar teljesen feláztatta a
pályái

OLTOTT MESZ


(príma, sümegi)
házhoz szállítva kapható a

VÁROSÉPÍTŐ R. T.

raktártelcptn, a Transdftnubla gőzmalom mellett
Talefon i 384.
Építőiparosoknak engedmény!

Takarékos
háztartásban

egy erős, kiadós, amellett

zamatos kávépótlék kivá


lasztása _nagy_ szerepet játszik.

Okosan szá


mító háziasz


szonyok már

r rég belátták,

: hogy a rég


óta bevált

^ „FRANCK"

i „kávédaráló" védjegygyei
hálás, megbízható kávépótlék.

A csapatok teljesítményéről szólva,
meg kell állapítani, hogy a kanizsai
csapat klasszissal volt jobb ellenfelénél
s megérdemelte a nagy győzelmet.
Az NTE játékosai egytől
egyig tudásuk legjavát nyújtottak s
igazán nem lehet megállapítani, hogy
melyik volt jobb a másiknál. Ha
mégis Radics és Joós nevét említjük
meg, azért tesszük csak ezt, mert
ezeknek pompás teljesítménye volt a
legkellemesebb meglepetés; ilyen
játéktudást senki sem tételezett fel
róluk, annak ellenére sem, .hogy
mindenkor megbízható játékosok voltak.
A Zrínyi TE válogatottjai csak
a második félidőben tudtak beilleszkedni
a csapatba, de az elsőben is
igyekezettel játszottak.

A pécsi csapatból csupán Dóra
tudta magára vonni néha a figyelmet;
a halfsor, bár három centerhalfból
állott, nem tudott ellenállni
a kanizsai csatárok kombinatív játékának
s a bekkek minden igyekezete
is elégtelen volt a gólok
megakadályozására. Érdeme a csapatnak,
hogy egy pillanatig sem
adta fel a küzdelmet s az utolsó
percig küzdött, hogy legalább egy
„Ehrengólt" elérhessen. És hogy ez
nem sikerült, az a sziklaszilárdon
álló kanizsai hátvédek érdeme, akik
annyira tudták mindig tisztázni
a helyzetet, hogy a kanizsai kapusnak
egyetlen komoly labdát sem
kellett védenie. Schwarz jól vezette
a mérkőzést.

A Nagykanizsai Ifjúsági Labdarugók
Szövetsége ma kedden
16-án este 7 órakor intézóbizottsági
ülést tart. Beidéztetnek az összes
játékosok, kiket a vasárnapi mérkőzések
folyamán a birók kiállítottak
és azok a birók, akik a vasárnapi
mérkőzéseket vezették. Kérjük az
intézőbizottsági tagok teljes számban
vajó pontos megjelenését.

KÖZGAZDASÁG

TŐZSDE

Lanyha voll a mai értéktőzsde
irányzata és az árfolyamok nyitáskor
mintegy 3 százalékkal állottak a legutóbbi
zárlali nívó alatt. A tőzsdeidö
későbbi folyamán részben bécsi jelentésekre
javulás állott be és az
árveszteségek egyrésze megtérüli.
Sok érték azonban pénteki nívója
alatt állolt. Egyesek javulást is tudlak
elérni. A kuliszban Hazai B.,
Salgó, Magyar H. gyengüllek, Georgia
majdnem 50 százalékkal drágult.


1925 junius 16.

ZALAI KOZLONT

A Magyar Nemzeti Bank
hivatalos árfolyamai

A budapesti tőzsde Hangjegy ujdonságoki

MI M muulks; Régi jó Büdspesl;

záró árfolyamai.

Tudod-e milyen kár: De maga Isiin „ó* ?
AXoltoal I44C00-S47(I00 tilrti a 2S445 2S74I Saa Ni d liaimsdllc nótiikönyve;
Cm* koron. 30W-3II7 B*lpU IÍJ4 IJ4I Stui ur .. .1

Fürst

A budapesti tőzsde délután 1 órai
MUf m-m


M 121* I7U KarUa »«»ii m .Halló Ametlka\' revü legnagyobb slkeni

JO4»-7J:M SakuMl záróárfolyatnai a következők: számai:

róada h. 1<« 1U1 •r Bilis; IMUH4

Csillogó lámpafény .. .

NaOaadlht. tS2ttttUt Koptak 14410-1)490

József

PaJpa/. Katóka légy a babám; Keleti éjsiaks -

Lat ÍW-M4 KfUlUiaU IIM0 IKOO

a Baj van nálunk Hawayban.

Ainl-MtO.

Ura 510-411 Losdoa 1UC00-447DC4 t 8ctm. n

Uri „Kék csillag" divat-Káui E Outlaisa +TvS

177(-27S4

27S417S4 MlUao Lknd kitt I Mffcbiayil SS Kaphslók:

IMWtUM Nt«7ork • OWO-7I4IO Hifjr. MM. 15 Ujiun it
Ottü.KklUL MM-ICOÜ Plib M44 744*

áruháza Nagykanizsa Mi/te 1 N«ai«U la S>9

UttfMl 4 Ota *í0 FISCHEL FÖLÖP FIAI

MA koc. iimiUM Prtfi Illó 2117

OL-M. kink I 4] ptolrAnikli*!>a» m

»rá}<l lr«»k 1I7IS IW.\'Í satu IIWII Olt1 mt r Sllnáall U
Mp fiiak Ul«-U4« •tlXkkotai IS030-IIISS liikwili s Kadd 100

roiafcíutv is Viki. kaior 0-7

Kíríaj k«r I17IQ-IIM0 WU* msicoss

Hmm »

K»tlikMK
Itpllu IS

Sréd kot. II770-IISJ4 Zactali |*rtS IU7* Koc*. uL |. k. *

AMa 710

ZQHchi zárlat E hét M.-C»«k l>«k. I AdétUka Értesités!

UtisU >1
Pált, 2(90— London K02-, NtwyOíi HIÚI < MII.. 1*3 Tisztelettel értesítem a nagy-

PoncstaJ a

1515. Bitinél W40-. Malland MIS--, Mirrir-NJoiil I •«r 106
Holland 2C6 90, Berlin !»»;«, Wien 7ÍS0, szenzációja! Köip. Wiitor I -érdemű közönséget, hogy Sze-

KOaaU

VITMI M

Vi/o*l b*ak ;

Solla 375 —, Pr*g« ISJV 50, Budapeat 72-50,

M.icu, I DiltvMat 14 mere-utca 7/b. alalti
Nmi. k. U lik. I

Vtrtd 99- , Suktfcil 2M Belgiád 895 -, AIUBVIIBI 315
Gyapjú delének Karuk. 8 Sl

Tnut ISI
Terménytőzsde


KUt«stl6k •« C«kO/íyAr«l

műhelyemet

TOuUtt Ofkakoc <50
Irlnyzit lanyhulásra hajló voll. A rozs


métere Cskoilpu Iftt

Király-utoá 14. szám alá

Otonb 214

néhány eier koronával gyengült, xab azon-

Mtiiífl. c.kor <5

ban lényeges drágulást éri el. csakftlBBK IU0 helyeztem át.

K 45.ooo

Busa Itsiar. 76 kg-oa 525.000 577.500. ÍJ A\'Ul Tak.

ftuiailUMsk

Tisztelettel

kg-oi 535 000-537^00, egyéb vló. 7« k|-oi MokUr

Miial M Cll*Mf —

55J50O 525.000.78 kg-os 532 500- 535 000.

Ct*4 M. BUL SMUMI —

(OSI <10000—(15000. «l tenged 3)7 000-Elegáns grenadin MirOkl 13 lnl Bagó Sándor.

3I0.C00, t.ksimány lipa 320.000 - 330.000. Hju.-rnntU Tokijl kot 21
kólei 285.000 295.000, koip. 235 030-Mai-Ok

KalkifMk. II
2(0.000, isb 450.000- «70.00Ó. ruhák Boo-K. Oix. VIlUaM

CoocotdU Bgy. Ili* t*i

B4ké»ciikai Juli UiA OS

Sertésvásár csak K l65.ooo B: útyot\'.l AIL fii •

NastirU

hclliajlát 3617. mclyból eladatlanul vtaaaa-As*r MO

Kl.il.tailo-

KbCUm »J S0

maiadl 1500 drb. EHóiendl 20.500-21.000. VI kiáll

szedell I9000 —19.500. siedelt kólép 18.500 T6rM*<«sUa Olajok

Elegáns liberti ruhák Ir. Dtaakia

—19.000. kónnya 15.000—17.000. eladrendfl
flíeg 18.500—19.000. máaodíendu 17.50013.000,
angol wlldó 18.000-22.000, aulonns Btuil

A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT

K 260.ooo

csaka*ofiUi rflrlrc^l Ha

nagyban 22.500—23.000. Ilii 27.000.-27 500 legújabb klsdványal:

SnaUGr. Xlrlly *f><

le.buiolt hui 24.000-26.000, intonál léi. Canaat K6» po i. *x

aeitéa « 000-2< 500. Iiányzat lanyha voll. Istirrlll K.{li«uS Cofa. Iskolai hitelemzések.

XoM Biuiényi^f I

Irta: dr. Dreher Tódor.
Duicbt

Köb OAil OKkarludl I

Dunántul legolcsóbb M(I»,,H S>áll»4»% Assisi Szent Ferenc élei-,

Szerkesztői üzenetek Soyil-iiilW |

Alí.\'Vfclta rajza. — Fordította: Pálffy
Mii Erzsébet grófné.

bevásárlási forrása ! ScbwuliM

Sz. L A versek nem nekünk valók. Az

U*lCl •Jl

egyidejűleg megküldött novellát még nem Az aranyszőrű bárány.
olvastuk el. A napokban rá kerül a sor. Irta: Aj-ta! Kálmán.

Ny»n>44k
Még mindig valami száz vers és elbeszé-Galgéozy magántanfolyam iata
lés várja sorsát Íróasztalunk fiókjában.

ráriródTj. 07ip|a<ao»A Az angol kath. szocia


Budopo.t, Mária T.rirl.-tér 3. OoiOMTM

P. A. Nagyon téved, ha azt hiszi, hogy Kidoa lizmus apostola.
nálunk bármiféle protekció is érvényesül.
Elókéazlt magánvlzsgára, érettséglie

vidékieket is. R«*al sii.4-K.6W Példák a szentek életé


bárkitől is való, ha pedig nem az, nem UlUgeitm b&l. Irta: dr. Czaplk Gyula.
adjuk nyomdába, mégha oly kedves elő


Ha valamelyik elbeszélés |ó, azt közöljük,

Vualisk

A lelkiélet kis

NŐI KALAPOK kSnynel

fizetőnk is ix, illető. Az ö n tárcája igen IC\'"
gyönge alkotás. Próbálja beküldeni más nagy választékban K.6k«f( Haa<. mluigjé 1. Évközi sorozat
lapnak, majd meglátja, hogy mit (ognak bDui

h6dl t>|.

Ind. 04piy. I I. Böjti sorozat

Dinit/

ott szólni rá. A kérdezett irónó egy időre

legolcsóbban

KtUU Maiésfl

pihenteti a tollát Ezért találkozik az utóbbi OiciDao. II Imák és elmél


csakT0«« Szent Józsefnőnapokban ritkábban a nevével. Illetőleg Oi.i vra. ;

]«;«

IMkw KAiClUKl kedések. — ösScállitotta:

két hónap óta egyáltalán nem ir. Legalább 5040

KOfcot

ROTH LAURA Ut> »0 Dorogi dr. Halczl Kálmán.

egyelőre nem is szándékozik iml.

aiio Out«i»l 1

divattem-.iben

jL K. Budapesti iró. Lapunknak állandó K T laUutxlm
munkatársa.

kaphatók. Több, mint 25 éve fennáll TdtlM I A fenti könyveken kívül a

OiUrrmala |

S. Anna. Minden küldeményt gondosan Kazinozy-u. I. (VárojházpaloU). Lárapi
Báfdl Szent István könyvek

elolvasunk, sót kivételesen megtesszük azt Legdivatosabb kalapok 8 0 exertö l *UrU«
is, hogy soronkivül elővesszük. Csak bát-feljebb 1 Festés és átalakítás a legdiva-
V*nrlp« teljes sorozata is raktáron van.

Vuoutyli Oy&rt M«

ran küldje bc hozzánk.

tosabb formákra saját gváramban I ttllHl Corrla Ma

Egy előfizető. Óvónőképzők vannak: RO«M« PipUtpn
Budapesten. Kalocsán és Sopronban; tani-

Kalapdlszek nag y választékban 11 ScUkk Színek Sándor: A mi Urunk

tónóképzók: Budapesten (5), Debrecenben Jézus Krisztus élete (a 4 evan
(2), Egerben. Oyőtben, Kalocsán, Pápán,


gélium szövegéböl). .

Sopronban (2). Szegeden és Veszprémben.

Madarász István dr.: Életproblé-
KUdó: Zrinyl Nyomdaipar és Könyv, mák (hitvédelml előadások).
kerétkedé* RT. N.jrjrkanlxu Tóth Tihamér dr.: Az Intelligen-

ZRÍNYI NYOMDAIPAR

cia lelki gondozása. I. k Az

ifjúság lelki gondozása. Apróhirdetések Környel Paula: Claudla, drámai

ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T.

Ai iprihltdtlét 411* 10 u«c ÍOCO K. A linuifl •

aliKltn vulíjctbb bttObél ind i«(5 k<t uóaik uimlt-NAGYKANIZSA, FÖUT 9. köllemény.

Ülik. Mlodto lo*4bN dilt fc» K A hlrdcUti

Könlg Kelemen: KOIdj Uram,
munkásokat I

dl| tl&rt fluUa-36 • « t<K<ílml idó hoiittiíinitUMk — Telefonszámok: 78. és 117. —

Német nyelvet grammallkallag tanít
polgári és elemi Iskolai \'corrcpcUtlot Jutá-


Készít mindennemű nyomdai munkákat legszebb Brelt József: A magyarországi
nyosán vállal urileány. Clra » kiadóban. 1730 1918/19. évi forradalmi moz


és ízléses kivitelben — a legszolidabb árakon

galmak és a vörös háború tör


4 lóerős gőzlokomobil ók 900^ü
Hofhorr-caépl ö teljesen uj, kedvező ténete. I. kötél. A Károlyi-korfizetési
feltételek mellett eladó. Welser A hadigondozottak részére kifizetett járadékoknak szak főbb eseményei.
Gépgyár Sugár-u. 16. 1539

Gabányl János: A magyar nem


helyes elszámolása (24776 -925. VI. N. M. M .

Szarva* exállóban hónapos szobák

zet története, II. kötet.

kUdók. 1487 1 I. és II. minta), a fogyasztási adófőkönyv és be-

Kozárl Gyula : A Madách-kérdés
EbédlOkredeno márvány-lappal. asztal szedési napijegyzék, valamint mindenféle jegyzői, az .Emberi okmányok* világí


és székek eladók Király-utca 4. ül S

községi és iskolai nyomtatványokat raktáron tart tásában.

Eladó egy dr. Homsby angol gyárt-

Kaphatók s

mányú 3V» lóerős, Jó tüiszekrénnvet, hiba
nélküli gőzkazán jutányos árért A karán


„ZALAI KÖZLÖNY"

Szolár tanitó urnái megtekinthető Sand ,

Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a

kiadóhivatalában

u. p. Miháld. 1741
„Zalai Közlöny " cimü politikai napilapra

Egy Jókarban levő kerékpá r jutányo-Nagykanizsa, Fő-ut 5.
aait eladó Horváth ujságboltban. 1744


y Nyomatott i Zrínyi Nyomdaipar ét Könyvkereskedés R.-T.-nál. Nagykanlisán. (NyomdavczidA: Ofenbeck Káioly).


65. évfolyam, 133. szám Nagykanizsa, 1925 Junius 17, szerda Ar a 180 0 karaa a
ZALAI KÖZLÖNY


POLITIKAI NAPILAP

•a«k*utMf H kiadóhivatal Fő nt 5
InUía/bajj-TekJoo 78, nyomd* 117. txája
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla

EWflwtfai ára; Egy bán 30.000 kaoN
HA/oa bán 90.000 ksratf

De eltekintve a függőben maradt
kérdésektől, szükség volt bizonyos
kérdések rendezésére, mielőtt a költségvetést
elkészítenénk. A tisztviselők
fizetésrendezésének kérdésén kivül
elég, ha rámutatunk arra, hogy
bizonyos mértékben fejleszteni kell
a költségvetést és a magyar állam
egyben-másban kénytelen többet felvenni
az ui költségvetésben, mint az
előzőben. A költségvetés ilyen módon
való összeállításánál egész se-
reg kérdés van és ezeknek a kérdéseknek
a büdzsében is kifejezésre
kell jutniok. Megfelelő takarékosság
által, általában az adminisztráció leépítésével
arra törekedtünk, hogy a
felesleges kiadásoktól megkíméljük
az államot. Szerepeltek a mult évi
költségvetésben bizonyos bevételek
olyan mennyiségben, hogy azokat
igy tovább nem Tehet fenntartani. A
kormány azt tervezte és tervezi, hogy
elsősorban a forgalmiadót kivánja
leszállítani három százalékról két
százalékra. (Éljenzés és taps a jobboldalon
és a középen. Zaj a baloldalon.)
A házhaszonrészesedés kulcsát
a felére kívánjuk leszállítani.
(Helyeslés a jobboldalon és a középen.)
Továbbá meg akarjuk szüntetni
a kiviteli és beviteli kezelési
illetékeket, amelyek a bevételi oldalon
néhány millióval szerepelnek,
amelyek azonban a szabadforgalom
helyreállításával megszüntetendők. A
jövedelmiadót nem kívánjuk megszüntetni,
azonban a kulcsát olymódon
kívánjuk megváltoztatni, hogy
a legmagasabb fokon csak a jövedelem
Jegfelsőbb fokán állókat érintse.

Messze előre járunk a költségvetés
egyensúlyának helyreállítására
kitűzött időpontban is. A szanálási
programúi szerint 1926 junius elsejére
van tervezve a költségvetés
egyensúlyának helyreállítása. Ezzel
szemben az egyensúly már helyreállt
annyira, hogy az eredménnyel mindenki
meg lehet elégedve.

A második feladatunk volt a lisztviselők
fizetéskérdésének rendezése,
a harmadik pedig, hogy megfelelő
beruházási programmal jöhessünk a
nemzetgyűlés elé, hogy igy a gazdasági
életben a munkát minden
vonalon megindítva, enyhíthessük
a mai súlyos helyzetet. Végül feladatunk
volt, hogy a kisantant részéről
gyakorolt kritikával szemben a való
tényállást megállapítsuk és Magyarországnak
a megfelelő elégtételt megszerezzük.


Még egy kérdéssel kellett foglal


koznunk, azzal, hogy a menekült

tisztviselők száma milyen mértékben

terheli a magyar budgetet és milyen

mértékben terhelheti a jövőben, ha

a szomszédos államokkal bizonyos

megállapodást kötnünk nem sikerül.

Ezekre a kérdésekre kívánok le


hetőleg röviden válaszolni.

Márciusban a Népszövetség már

foglalkozott a tisztviselők fizetésének

kérdésével. Akkor kértük a lehetővé

tételét tizenötszázalékos emelésnek.

A TERMÉS


Talán sohasem néztünk annyi
aggodalommal, de egyúttal annyi
bizakodással is a terméseredmények
elé, mint az idén. Ugy
érezzük, mintha erre az egy tételre
lenne feltéve egész gazdasági
exisztenciánk s jövőnknek
minden biztositéka. Már szinte
szállóigévé vált az a mondás,
hogy na jó termésünk lesz, egyszerre
talpra áll lerongyolódott
gazdasági helyzetünk, ha pedig
rossz lesz a termés, nehéz időknek
nézünk elébe.

Ugyan nem egészen igy áll
a dolog, de higyjünk benne.
Egy még oly jó termés sem
hozhat nagy fellendülést gazdasági
életünkre, viszont egy rossz
terméseredmény sem fogja sokkal
mélyebbre sodorni gazdasági
helyzetűnket. Az eddigi
jelentések közepes terméskilátásokról
szólnak, tehát nincs okunk
aggódni, de valami vérmes reményeket
sem fűzhetünk hozzá
következményeit illetőleg.

Annál elszomorítóbb azonban
az Országos Mezőgazdasági Kamarának
most kézhez vett jelentése,
mely sok minden körülmény
felpanaszolása után tényként
állapítja meg, hogy a megcsonkított
országnak még nagy
területei nincsenek meghódítva
az igazi mezőgazdasági termelésnek
s a rendszeres müvelés
alatt álló területeken is termésátlagaink
igen alacsonyak s igen
nagy eltérést mutat jobb vagy
rosszabb müvelés szerint.

Agrárállam vagyunk s évtizedek
óta nem tudtuk mezőgazdaságunkat
arra a színvonalra
emelni, mint aminőn az csak a
szomszédos Ausztriában is áll.

A termésátlagok valóban igen
széles határok között mozognak.
Vannak 4 métermázsás átlagtermések
s vannak 12 méter mázsás
eredmények is. Még ennél
is több néhány mintagazdaságon.

Nagyon sok oka van az e
téren való visszamaradottságunknak.
És ezek az okok sokkal
inkább kulturálisak, mint gazdaságiak;
sokkal inkább vezethetők
vissza konzervativizmusunkra,
mint a tőke hiányára.
Nehezen tanuljuk meg a többtermelés
követelményeit s sze


retjük hibánkat tőkeszegénységünkbe
áthárítani.

Pedig gazdálkodási rendszerünk
akkor,is maradi volt, mikor
elegendő tőkével rendelkeztünk
s most is fejlettebb lehetne,
ha másképen fognánk fel a gazdálkodás
lényegét. De mindenesetre
kényelmesebb dolog saját
hibáinkat rajtunk kivül álló tényezőkre
és körülményekre áthárítani,
mint az okszerű gazdálkodás
követelményeit elsajátítani.

Szomorú a Kamara jelentésének
ez a megállapítása és gon


dolkodóba ejt a teendőket illetőleg.
Olyan lerongyolódottak
vagyunk, hogy minden talpalatnyi
földre szükségünk lenne s
ezer és ezer holdakon folyik
lehetetlen külterjes gazdálkodás.

Az ország jóléte az egyesek
gazdaságán és gazdagságán épül
fel. A gazdaságok pedig egyremásra
szánalmasan elhanyagoltak.
Ebből következtetést vonhatunk
arra, hogy mi lehetne ebből
az országból, ha minden
hold földön csak lOmétermázsa
buza vagy ennek értékével egyenlő
értékű más termény teremne!

Minő távol állunk még ettől
az állapottól . . .

Bethlen nagy beszéde a genfi tárgyalásokról
s a Beniczky-ügyrfil

Helyreállt a költségvetés egyensúlya — 82 millió arany

korona beruházási célokra

Budapest, Junius 16
A nemzetgyűlés mai ülését negyedtizenkettő
után nyitotta meg Huszár
Károly alelnök. Amikor Bethlen István
miniszterelnök belépett a terembe,
a kormánypárton zajos óvációval
fogadták.
Napirend szerint következik a választójogi
törvényjavaslat részletes
tárgyalásának folytatása.
Haller József a választójog tekintetében
a férfiak és a nők egyenjogúsítását
kívánja.
Kéthly Anna: Élesen állást foglal
az ellen, hogy már az első szakaszban
különbséget tegyenek férfi és
nő között.
Rakovszky Iván belügyminiszter
reflektál az ellenzéki felszólalásokra
és a kormánynak a választójogi bizottságban
kifejezésre juttatott álláspontját
ismétli meg.
Az elnök: A miniszterelnök ur
kíván szólani.
A miniszterelnök beszéde
Bethlen István gróf miniszterelnök:
Szives elnézésüket kérem, hogy a
napirenden lévő tárgy megszakításával
olyan üggyel kivánok foglalkozni,
amely nincs a napirenden, nevezetesen
a Genfben folytatott népszövetségi
tárgyalásról és annak eredményéről
kivánok reflektálni.
Ezúttal nyomatékkal hangsúlyozom
azt, hogy ezek a tárgyalások
tulajdonkép nem folynak azokból a
megegyezésekből, illetve szükség-,
szerűen nem folynak azokból a megegyezésekből,
amelyeket annak idején
a magyar kormány a Népszövetséggel
kötött és amelyek a második
számú protokolban foglaltatnak,
mert hiszen a második számú
protokol értelmében azt a kontrollt,
amelyet a Népszövetség pénzügyeink
fölött gyakorol, kizárólag a főbiztos

— A Nemzetgyűlés ülése
ur utján gyakorolja és ezért a magyar
kormánynak nincs szüksége
arra, hogy beszámoljon személyesen
a Népszövetség előtt, mert elegendő,
ha megegyezik a főbiztossal arra
vonatkozólag, amit a pénzügyekre
nézve fontosnak tart.

Azonban ezúttal is szükségesnek
tarlottam, mint máskor, hogy továbbmenve
azon, amit a protokol elóir,
az összhangot keressem a .magyar
kormány és a Népszövetség között,
azt az összhangot, amelyre nekünk
feltétlenül szükségünk van, ha a
szanálás müvét sikerrel keresztül
akarjuk vinni.

Nem fogok ezúttal nyilatkozni —
mert nem fér beszédem keretébe —
azokról a belpolitikai kérdésekről,
amelyek távoliélemben a nemzetgyűlésen
fölmerültek, azonban fenntartom
a jogot, hogy ezekről a kérdésekről
máskor nyilatkozzam. (Helyeslés
az egységes párton.)

Amint méltóztatnak emlékezni, f.
évi március folyamán szintén Genfben
folytattunk tárgyalásokat különböző
kérdésekben, amelyek részben
eldöntettek, részben függőben maradtak.


Ezeknek a függőben maradt elvi
kérdéseknek elintézése vezetett Genfbe.
Ezek között említem mindenekelőtt
a tisztviselők fizetésjavitásának
kérdését és a beruházások kérdését,
amelyet szintén márciusban érintettünk.


Különösen felhívom a nemzetgyűlés
figyelmét abból a szempontból
arra a kérdésre, amely múltkor márciusban,
távozásom után merült fel,
nevezetesen arra a kedvezőtlen, kritikára,
amelyet Románia képviselője
és hozzá csatlakozva a többi kisantant-
áilam képviselői a magyar büdzsé
egyes tételei fölött gyakoroltak,


1SÍS ! 11

ZALAI KÖZLÖNY

A Népszövetség azonban nem járult
hozzá, csak olyan formában, hogy
átmenetileg előleg Jellegével bíró pótlékképpen
utaltassák ki ai emelés.
A végleges hozzájárulást a Népszövetség
attól tette függővé, hogy ez
az emelés nem okoz deficitet az
1925/26. évi budgetben, vagy ne
legyünk kénytelenek olyan adózást
behozni, amely az amúgy is súlyos
terheket még jobban fokozná.

További feltétel, hogy a további
létszámcsökkentés vitessék keresztül
és az adminisztráció reformja után
program állitlassék fel, miként lehet
felesleges intézményeket lebontani,
illetve egyeseket összevonni a takarékossági
politika követelményeinek
megfelelően.

A tisztviselők létszámát 7750-el
fogjuk redukálni. Az adminisztráció
reformjának keresztülvitele még ujabb
háromezer tisztviselői állás megszüntetését
jelenti, azonban ennek
keresztülvitele nem B-lislákkal, illetve
csak nagyon csekély mértékben fog
ilyen listákkal történni, ellenben a
tervünk az, hogy a megüresedett
állásokat nem töltjük be. (Altalános
helyeslés.)

Az idők folyamán olyan állapot
következett be, hogy. a felső fizetési
fokozatokban igen nagy a tisztviselők
létszáma. (Nagy zaj.)

Ezt nem mi okozluk, a mi föladatunk
az, hogy megfelelő státusrendezéssel
a normális állapotot állítsuk
helyre. A fizetésemelés nem 15,
hanem 32 százaléknak felel meg. A
magyar kormány nem tartja befejezettnek
törekvését a jogos igények
kielégítésére, mert legalább 40 százalékos
emelésre volna szükség. Ezt
azonban csak fokozatosan lehet elérni.


Ezek a kérdések szorosan össze


függnek azzal a problémával, amelyet

a menekült tisztviselők beözönlése

idézett elő. Ma 98 ezer nyugdíjasa

van a magyar államnak, akiknek

nagyrészét tulajdonképpen az utód


államoknak kellene fizetniök.

Sajnos, a trianoni szerződés erre

vonatkozóan nem tartalmaz semmi-

CSALÁS

_trtl: Honty István (21

— Annyi baj legyen, — nevetett
a lány. — Hoztam én, ha elfogadja.
Ezzel a nagy bőröndre paskolt a
tenyerével.

— Csak segítsen ezt kinyitni.
A bőröndből azután finom fehérkenyér,
ízletes csirkecombok s egypár
vajaspogácsa kertlll elő. A
bőröndöt egy fehér kendővel lefödte
a lány és kész volt a terített
asztal. Éppen egy szalmazsák mel


lett, hát arra leültek mindaketten és
elkezdtek falatozni.

— Csatt Elemér vagyok, — szólalt
meg a férfi. — Iliik, hogy tudja
kisasszony, kit iát vendégének.
— Hartburg Helén... v
Elpirult és lopva nézelt a nagy,
dióbarna szemeivel Csatt Elemérre.
Egy pár percre hallgattak. És
körülnéztek a barakban.

— Mennyi.nép, sóhajtott a leány.
— De mindeniknek van valakije.
Az anya a fiával, a testvér a testvérrel,
a rokon a rokonaival együtt
menekült. Hiszen mind egy városból
jönnek. Brassóból.
— És maga? Maga nem, Csatt ur?
— Én is. Én még tegnapelőtt a
színházban voltam. A kereskedelmi
tanácsos fiával, kiknél nevelő voltam.
Ott ültünk és tapsoltunk a
„VarázskeringG"-nck. A méltóságos
asszony nevetgélt egy udvarlójával
a páholy sarkában. A méltóságos
kisasszony, a hosszú, sovány Bianka

féle rendelkezést. A mai napig nem
voltunk képesek — kivéve Ausztriát,

— az utódállamokkal megegyezést
kötni, amely lehetővé tette volna
ennek az igazságtalan tehernek igazságos
elosztását. Ez a teher pénzben
kifejezve körülbelül 45—48 millió
aranykorona kiadási többletet
jelent, olyan nagy teher, amely összbüdzsénk
költségeinek 10 százalékát
teszi kL
A Népszövetség ebben a kérdésben
nem hozott döntést, de az a
tény, hogy oda fordultunk és uj tárgyalások
lehetőségét teremtettük meg,
magába véve már eredményt jelent.
Áttérek ezután a beruházások kérdésére.
Genfben rámutattam arra a
lehetetlen helyzetre, hogy évi költségvetésünkben
évi 12 millió aranykorona
van beruházások céljaira előirányozva.
Tekintettel arra, hogy a
kormány a külföldi kölcsön összegéi
csak részben vette igénybe a deficit
fedezésére, azt kértem, hogy a fel
nem használt összegeket fokozatosan
beruházásokra fordíthassuk. Azt hiszem,
hogy a közgazdasági élet szempontjából
ennek a kérdésnek döntő
jelentősége van.

A magyar kormány százmillió
aranykorona beruházási kölcsönt tervezeti.
A Népszövetség hozzájárult
ahhoz, hogy az 1925/26. költségvetési
év első felében mutatkozott öszszes
felesleget, 30 millió aranykorona
összeget a népszövetségi kölcsönből
beruházásokra fordíthassuk és amenynyiben
decemberben a tényleges
pénzügyi eredmény megengedi, a
kölcsön további összegeit, is felhasználhassuk
erre a célra.

Egyelőre tehát beruházási célokra
rendelkezésre áll 70 millió uiunykorona,
amely decemberben a következő
félévek feleslegéből fokozható.
Azonkívül a költségvetésben amúgy
is szerepel tizenkétmillió aranykorona,
együtt tehát 82 millió aranykorona
áll rendelkezésre beruházási célokra.

A miniszterelnököt beszédének
befejeztével a nemzetgyűlés jobboldala
felállással, nagy tapssal és
éljenzéssel üdvözölte.

egy ügyvédjelölttel váltott szembeszéd
utján kérdést és feleletet. A
gyerek nézte kimeredt szemekkel a
kóristalányokat...

— Hát maga ? Magáról is mondjon
valamit, Csatt ur.
— Én... én pedig élveztem a
zenét, a régi ismerős énekszámokat.
— Ugy?... S azután?
— Azután egyszerre behallatszott
az utcáról a riadó. Jött a rémhír:
itt vannak a románok... Mi pedig,
azaz tiogy a méltóságosék eszeveszetten
rohanlak kifele. A méltóságos
asszony az udvarlójába kapaszkodott
és jajgatva kiabált:
— Az autót Hol van az autónk?
— Én pedig a páholyban állva
végig énekeltem a közönséggel együtt
a Himnuszt s akkor én is szaladtam
haza. A ház már üres volt.
Belegyömöszöltem a kézitáskámba,
amim volt és mentem le az állomásra.
A méllóságosékat már nem
találtam olt. Igy hát magam maradtam
és most magam vagyok itt is...
Egyedül... magamban.
— Egyedül, — sóhajtotta a lány.
— Akárcsak én...
A nagy szemeivel ránézett Csatt
Elemérre.

— Én egy rokonomnál voltam
Brassóban. De azok olt maradtak...
A szüleim itt haltak cl Pesten. Ott
azoknak a terhére úgyse akartam
már lenni. Hátén is elmenekültem...
A tömeg zaja már lecsendesedett.
Az éjjeli fekvőhelyek mind el voltak
foglalva. Egy-egy szalmazsákon
üllek hárman is, kik együvé tartoz-

Az elnök ezután az ülést felfüggesztette.


Szünet után folytatták a vájasztó-.
jog részletes vitáját. Elsónek Kéthly
Anna szólal föl és indítványt nyújt
be a nők korhatárának leszállítása
érdekében.

Szakács Andor a következő szónok,
kéri a tanácakozóképesség megállapítását.
Miután csak 30 képviselő
van jelen, elnök öt percre felfüggeszti
az ülést.
A miniszterelnök a kormányzói

tekintélyről

Gyórkl Imre és Szakács Andor
felszólalásai után Hcdry Lőrinc terjesztette
be a mentelmi bizottság
jelentéséi Peidl Gyula és társai
ügyében.

Elnök napirendi indítványa után
Várnai Dániel a Somogyi-Bacsó ügyben
parlamenti bizottság kiküldésének
napirendre tűzését kéri.s ezzel
a már megszokott napirendi vilát
provokálja, melyhez Erödl-Harrach
Tihamér és Rupert Rezső szólnak
hozzá.

Bethlen István gróí: Kéri a nemzetgyűlést,
hogy Ruperl indítványával
szemben a genfi jelentését az
indemnitás kapcsán tűzzék napirendre,
ami néhány napon belül bekövetkezik.
A parlamenti bizottság
kiküldéséhez nem járul hozzá, mert

biróság elé tartozó ttgyet nem lehet
parlamenti bizottság utján elintézni.

A hatáskör szétválasztása fontos al


kotmányjogi biztosíték.

Beniczky vallomása — folytatta a

miniszterelnök — egyik részében

perfid támadás a kormányzó ellen,

másik részében tanúvallomás, mely

semmi ujat nem tartalmaz. Teljes

egészében helyesli dr. VŰSS József

helyetles miniszterelnöknek ezogyben

távollétében tett nyilatkozatait. A

magyar kormány el van szánva, hogy

a legszigorúbb eszközökkel is meg


védje a kormányzó tekintélyét. (A

kormánypárt felállva és tapsolva

tűntet a kormányzó mellett.) Ha azt

akarjuk, hogy rend legyen, hogy a

jogrendet, törvényeket tiszteletben

tak. Nők, férfiak szorongva egymás

mellett.

Ók ketten, ahogy ott meghúzód


tak, csak most vették észre, hogy

nincs már több szabad hely. Csak

az az egy szalmazsák, amit elfog


lallak ott a sarokban. Mellettük kél

öreg cseléd ruhástól végigdőlt már

fáradlan a fekvőhelyen s egy gyerek

nyűgösködött mellettük szepegve:

— Nagyapó, takarjon be a ködmonével...
Fázom...
II.
A lámpákat lecsavarták, csak egyet
hagytak égve a barak közepén. Csend
volt, akik nem aludtak, azok se igen
szóltak egymáshoz, csak üllek hallgatva,
nagyokat sóhajtozva. Mert
bjzony sóhajtozni volt itt elég oka
mindenkinek.
Ök ketten ott a barak legszélső
sarkában halkan beszélgettek. Csalt
Elemér a bőröndön (ült, Helén pediga
szalmazsákra kuporodott és a jó
meleg télikendőjébe hurkolta magát.
Hozzájuk már alig ért el a lámpa
világossága s körülöttük hallatszott
a fáradt emberek nyugtalan, lázas
lihegése az első álom hatása alatt.
Ezek most boldogok, mondta Csalt
Elemér. Álmukban otthon vannak,
honnan elűzte őket a sors. Otthon ...
milyen szép szó is, mennyi boldogságot
rejt magában .. . nekem sohase
volt otthonom .. .
A leány felnézett rá és igaz szánalom
csillogott a szemeiben.

— Nem volt otthona? Dc hát
miért nem? Hiszen ha már elvégezte
tartsák, ugy elsősorban az őket alkotó
nemzetgyűlésnek kell azokat
tiszteletben tartani s a legfőbb tekintély
t.megvéd elmezni célzatos támadások\'
ellen.

Beniczky vallomása a miniszterelnök
személyével is foglalkozik. Erre
vonatkozólag az a megjegyzése, hogy
abban az idóben valóban történtek
ellenforradalmi cselekvések, melyeket
a közvélemény katonai különítményeknek
tulajdonit. Andrássyvai
lent járt Bethlen akkoriban Siófokon,
hogy a kormányzó figyelmét felhívja
e körülményekre, öt év multán minden
szóra nem emlékszik, de azt
határozottan tudja, hogy a kormányzó
semmi olyant nem mondott, miből
következtetni lehetne, hogy ezeket a
cselekményeket helybenhagyja, vagy
azoknak indító okot adott volna, sőt
a maga részéről a legszigorúbb megtorlást
helyezte kilátásba, ha a katonai
különítményekre vonatkozólag
a vádak bebizonyulnak.

A kormány garanciát vállal a nem


zetgyűlés előtt, hogy amit mond,

meg is fogják tenni és minden nyo


mot, mit tudomásukra hoznak, az

utolsó pontig kivizsgálnak s minden

hivatal pártatlanul fog a kérdésben

eljárni.

Beniczky egy éve hirdeti, hogy

döntő titok birtokában van. Mégis

hónapokig nem kért felmentést a

titoktartás alól, akkor is a szocialis


ták kérték azt s a kormány azonnal

kieszközölte a kormányzó hozzájá


rulását Beniczky azonban csak arra

az időpontra várt, mikor vallomása

polilikai zavarokat okozhasson. Most

ha tud valaki az ügyről, jelentkez


zék a bíróság elölt, meri akik han


goskodtak eddig, mint bünpaiásto


lók fognak a bíróság elé kerülni,

ha nem teszik meg a sokszor be


ígért felfedezéseket.

Az ellenforradalom kérőisett kár
folyton hánytorgatnluk a forradalom
bűnöseinek. Ez a nemzet él és élni
fog még akkor Is (itt a szociáldemokratákra
mutat) ha az urak nem
akar ák. — 8 interpelláció felolvasása
után az ülés este 8 órakor ért véget.

a tanulmányait... tanár is lehetne
valahol... miért nevelősködik most
is? . . . Miért jár mindig idegenben ?

— Miért ? .. . Hát csak ez kell
az otthonhoz, hogy valakinek Jó fizetése,
biztos állása legyen? . . Hát
pénzzel meg lehet fizetni azt, aki az
ember otthonát barátságossá, édessé
teszi ?
A keserű szavakra a leány elmosolyodott.


— Édes Istenem, mondta vontatatottan,
igaza van. De miért nem
házasodott meg? Akkor meglenne
az édes otthona, Csatt ur.
A kérdésre kész volt a felelet.

— Miért? .. . Mert erre hiába is
gondoltam. Én még nem beszéltem
annyit egyszerre egy leánnyal, mint
most, kisasszony.
Hartburg Helénnek tetszett a felelet.
A fehér arcán most már állandóan
olt volt az az élénk pír, amely
oly kívánatossá tette. A hangja azonban
remegett, amikor megszólalt.

— Ugyan? Ez szinte hihetetlen.
És miért nem? Talán csak nem
nőgyűlölő? .. . Vagy csak a leányokat,
a szegény leányokat gyűlöli,
ugye?
— A leányokat. .. igen... azaz
hogy inkább félek tőlük . .. mert
még nem ismerem őket, nem bírtam
őket megismerni.
— Ennek csak maga az ok3,
Csatt ur. Miért hanyagolta el őket,
miért nem járt utánuk?
_ Mert féltem tőlük, mondta
újra Csatt Elemér. Féltem, hogy
csalatkozom bennük. (Vígé kov.)


1925 junius 17. ZALAI KÖZLÖNY

BELFÖLDI HÍREK

Smlth főbiztos májusi jelentése.
Smlth népszövetségi főbiztos XIII.
jelentése, mely a május havi szanálási
eredményekről számol be, csak
junius végén jelenik meg.

A Szanatórium Egyesület budapesti
gyűjtése. A Józsei kir. herceg
Szanatórium Egyesület budapesti
gyűjtése meglepő eredménnyel
Járt. Frilz János dr. az egyesület"
igazgató főorvosának ugvnevezett
levelező csekkjével sikerült 1 milliárd
374.420,000 koronái csupán Budapesten
összegyűjteni. Ebből 92 999,200
koronát a szervezési-, plakát- és
nyomtatvány költségekre fordilottak,
vagyis a szegénysorsu tüdőbetegek
szanatóriumi gyógykezelésére tisztán

1.285,420,000 korona Jutott.

Beniczky az államfogházban.

• Beniczky udön tegnap reggeltől
kezdve államfogház büntetéséi tölti
ki. Eíldig a rágalmazás miatt reá
kiszabott 14 napos fogházbüntetését
ultc le, ugy, hogy ma a Ház-sértés
ügyében előzetes letartóztatása kezdődött
volna meg, tegnap azonban
Beniczky azt kérte, hogy párbajvétségei
miatt legutóbb kiszabott 6
nap és egy másik 2 napos fogházbüntetését
is leülhesse. Beniczkynek
ezt a kérését teljesítenék. Mini állam-
Négy milliárddal

fogolynak az volt az első kérése,
hogy adjanak neki cigarettát

TIz milliárdos kisipari hitelakció.
BUd János pénzügyminiszter
hazaérkezése után hétfőn este löbb
órás tanácskozási folytatott Hadik
János gróffal. A megbeszélésen résztvett
még Szabóky Alajos pénzügyi
ál\'amtitkár is. A tárgyaláson megvitatták
a kisipari hitelkeretek felemelésének
kérdését. A kormány 10
milliárd koronát engedélyez az akció
számára, amelynek élén Hadik János
gróf áll.

Hevesmegye hódolata Jókai

cinlékének és a kormányzónak.

Heves vármegye törvényhatósági

bizottsága ma délelőtt tartott köz


gyűlésén Jókai Mór emlékét ünne


pelte. Isaák Gyula alispán megnyitó

beszéde után Babócsay Sándor kor


mányfőtanácsbs mondott meleghangú

ünnepi beszédei. A közgyűlés a kor


mányzói ért támadással kapcsolat


bán Is állási foglalt s javasolta,

hogy a törvényhatósági bizottság

változatlan hűségéről és ragaszko


dásáról intézzen táviratot a kormány


zóhoz és feliratot a kormányhoz,

hogy a jövőben vessen végei min


den hűtlenséget elérni akaró mun


kának.

teremt a város

munkaalkalmakat

Dr. Subján Gyula polgármester

s a város beruházási-

Nagykanizsa, junius 16

Sabjdn Gyula dr., városunk polgármestere
hétfőn este megérkezvén
budapesti útjáról, kedden délelőtt a
a következőkben informálta munkatársunkat
fővárosi uljának eredményeiről
s a város beruházási programjáról
:

— A város jelenlegi kölcsön-akcióinak
legfőbb célja a veszedelmesen
nfoekvő munkanélküliségen
való segítés. Ezért sürgős ma a városnak
a pénz-szerzés "s minden
egyébtől eltekintve, igen nagy részben
emiatt váll égetően szükségessé
a különféle beruházások, épitkezések
gyors tető alá hozatala.
— Nagykanizsa ilyenirányú terveivel
a legjobb ulon halad s előreláthatólag
a város hitele halalmas mértékben
fog|a enyhíteni a munkanélküliség
miall is nyomasztó gazdasági
helyzetet
Elmondta a polgármester, hogy
eljárt a Principális Lecsapoló Társulat
ügyeiben, mely társulat tudvalevőleg
nem tudta összes költségeit
fedezni a járulék-kivetés utján s beadványt
intézett a földmivelésügyi
miniszterhez, hogy a pénzügyminisztériumtól
250 milliós kölcsönt eszközöljön
ki, mert enélkül a társulat
készenálló programját megvalósilani
nem tudja. A kölcsönt a minisztériumban
ezalkalommal is kilátásba
helyezték. A munka egyébként máris
(olyik a Principális-csatorna mentén
a bajcsai malomnál, hol épen a vasárnapi
hirtelen zivataros idő a gálát
is átszakitotta.

A polgármester eljárt a pénzügyminisztériumban
a város részére á
forgalmladó-elóleg ügyében. Az előleget
ugyanis utalványozták, de a
város csak akkor tudja beruházásokra
felhasználni, ha nem kell az
idén visszafizetni, amire nézve a
polgármester kedvező Ígéreteket kapott.
Az előleg összege 1 —l és fél

nyilatkozata budapesti útjáról
és hitel-programjáról

milliárd korona, melyet ilyenformán
majd csak a jövő évi költségvetés
terhére kell visszafizetni.

A munkaalkalmak létesítéséhez

szükséges körülmények megterem


tése érdekében a népjóléti miniszter


nél Káltay Tibor dr., városunk nem


zetgyűlési képviselője ígérte meg

közbenjárását, ki előtt a polgármes


ter behatóan vázolla a nagykanizsai

ipari munkásság nyomasztó helyzetét.

Különösen fellmta a polgármester
Kállay figyelmét a kórház kibővítésének
kérdésére, mely nemcsak Icgelsósorbaa
szükséges, hanem legkedvezőbb
munkaalkalmak létesítése tekintetében
is.

A Genfben beruházásokra enge


délyezett 30 millió aranykoronából

polgármester nagyobb összeget fog

kérni Kállay Tibor utján.

érdeklődött a polgármester a vá

rosok külföldi hitel-akciója iránt is,

mely egész közgazdasági életünkre,

munkanélküliségre enyhítő befolyás


sal lenne gyors megvalósulása ese


tén. A belügyminisztériumban azt a

választ kapta, hogy a városok kül


földi kölcsönére vonatkozó törvény


tervezet már tárgyalás alatt van a

minisztériumban s biztosítottnak ve


hető, hogy a városok, ha nem is

teljes összegben, dc megkapják az

épitkezéseikhez szükséges összegeket

A kereskedelemügyi minisztérium


ban a polgármester kijárta, hogy a

városon áthaladó s általa kezelt ut


szakaszok fenntartása fejében járó

4000 aranykorona hozzájárulást a vá


ros valorizálva kapja meg.

A belügyminisztériumban Ígéretet

kapott a rendőrséggel külbiztonsági

szolgálat tárgyában kötött egyezség

jóváhagyására.

Nagykanizsa városnak mintegy -I

milliárd korona fog ezek szerint ren


delkezésére állani: I milliárd a Nép


takaréktól, 1 és fél milliárd a Pénz


intézeti Központtól, 1 — 1 és fél mil


liárd forgalmiadó-clőleg cimén.

A város, minthogy kölcsön-űgyeí
a legkedvezőbben állnak, egyes munkálatokat
máris megkezdett. A Dencsár-
árkoa a Király-utca végén hid
épül. A városháza udvar felőli külsejét
és az iskolákat tatarozzák.

A polgármester utasította a mérnöki
hivatalt, hogy az épitkezések
kiírásának munkálatait hatadéktala*
nul a legnagyobb erővel kezdje meg
s esetleg kisegítő munkaerő alkalmazásával
készítse el az összes
terveket.

Ez a 4 milliárd — fejezte be a
polgármester — a legsürgősebb beruházásokra,
különösen a kórház kibővítésére
s a munkanélküliség pillanatnyi
enyhítésére elegendő addig,
mig a külföldi nagy városi kölcsönök
felvehetők lesznek s megindulhat a

magyar városok gyökeres lalpraállása
s vele talán egész gazdasági
életünk jobbra fordulása.

Még egyszer
a kórházbővitésről

Helycsere a fémipariskolával

Nagykanizsa, Junius 16

Lapunknak folyó hó 16-iki számában
a városnak minden más beruházásánál
előbbrevaló kötelességéül
állltoltuk olvasóink szeme elé a kórház
kibővítésének szükségességét
Meg is indokoltuk, hogy miért tartjuk
előbbrevaló feladatnak a kórháznak
fejlesztését, mint az ulcaburko-.
lást és azon reményűnknek adtunk
kifejezést, hogy a város, mielőtt határozna
a felveendő kölcsönök hova*
fordítását illetőleg, meg fogja hallgatni
a mi szerény véleményünkéi is.

Cikkűnk olvasótáborunk körében
a legnagyobb helyesléssel találkozott
s a nagyközönség valóban szükségesebbnek
is tartja a kórháznak megfelelő
kiépítését, mini néhány utca
kövezetének uj burkolattal való kicserélését,
bár készséggel elismerjük,
hogy ez is szánalmas állapotban van.

A kórházbővitéssel kapcsolatosan
felmerülhet már most az a terv, hogy
nem-e lehetne a kérdést már most
még radikálisabban és belátható
idóre véglegesen megoldani annak

— áttelepítésével ? Első szempillantásra
talán bizarrnak lünik fel a
gondolat, hogy a mai viszonyok között
számára uj hajlékot keresünk,
de az alábbi gondolat mégsem látszik
kivihetetlennek s általa a kórház
kérdése Jó idóre nyugvó pontra
julna.
Van Nagykanizsán a Sugár-ut
elején egy hatalmas egyemeletes
sárga épület, melyben ez idő szerint
a fémipariskola foglal helyet. Mielőtt
tovább szőnénk gondolatmenetünk
fonalát, sietünk megemlíteni,
hogy egyáltalán nem szándékunk
meglevő intézménynek megszüntetését
ezúttal szorgalmazni, ha mindjárt
fentartását nem is látjuk városunkban
szükségesnek. Dc ha már megvan,
maradjon meg. Ellenben az
épületét más célra szeretnők felhasználni.
És mindjárt hozzá is tesszük:
ezt szeretnők a kórhtLz részére igénybevenni
s a fémipari iskolát amannak
Jelenlegi épületeibe kihelyezni.
Vagyis egysz\'erüen cseréről lenne szó.

A Sugár-uti épületnek hatalmas
utcai frontján kívül van két oldalszárnya
is s benn az udvarban egy
másik épület is. Az ezekben lévő
helyiségek sokkal nagyobbak és megfelelőbbek
a kórház céljaira, mint a
jelenlegiek s alig igényelnének némi
álalakilást, mint a folyosóknak beüvegezését
s esetleg néhány terem
átalakítását. A jelenlegi kórházépület
pedig bőségesen elegendő lenne a
fémipariskola tanítási céljaira s meg


felelő természetbeni lakásul ls szolgálnának
az igazgaló s a tanáiok
részére.

E mellett a volt kaszárnyaépület
ráépiléssel tetszés szerint bővíthető
lenne is.

Egyetlen egy ellenvetés látszik Jogosultnak
az épülclnek kórház céljaira
való felhasználását illetőleg:
az épület iskolák és lakóházak közé
van ékelve. De ez az ellenvetés Is
megdől, ha meggondoljuk a következő
körülményeliet.

A kórházban nincsenek ragályos
betegek. Erre a célra a városnak
külön járványkórháza van. Nagy városokban
is épületek közé ékelődnek
be a sanalóriumok és kórházak s a
fertőtlenítés mai rendszere melleit
semmiféle inficiáló hatásuk sincs a
környezetre. Egyébként a szomszédos
iskolaépületektől még jobban
izolálható s hatalmas udvara nagyon
szépen lenne parkosítható.


Az esetleg szükséges átalakítás
pedig bizonyára bósegcsen kitelnék
abból a félmilliárdból, melyet e célra
a városnak a kórház átalakítására
amúgy Is rá kell fordítania s minden
esetre nagyobb eredménnyel
járna ennek az épületnek megfelelő
restaurálása, mint a jelenlegi pavil


lonok között még egy uj épületnek
létesítése.

Érdeklődéssel várjuk szakembereknek
hozzászólását a felvetett kérdéshez.


Megalakult az Országos
Dalosszövetség VIÍ. kerülete
Nagykanizsán

Nagykanizsa Junius 16

Az Országos Dalosszövetség szorosabb
vonatkozásba óhajtván lépni
a vidéki dalegyesülclekkel, oly határozatot
hozott, hogy az ország
területét kerületekre osztja megyék
szerint

A Dalosszövetség Leszcynsky
Szaníszló nagykanizsai posta és távírda
igazgatót bízta meg a VII.
kerület megszervezésével, ki evégből
folyó hó 14 ére alakuló közgyűlést
hivotl egybe. Az alakuló közgyűlésen
képviseltették magukat:

Nagykanizsáról: Zrinyi Miklós
Irodalmi és Művészeti Kör vegyeskara,
Ipartestületi Dalárda, Postatisztek
Dalárdája, Egyházi Énekkar,
Fülöházi Dalárda, Vasutas Dalkör.

Zalaegerszegről: Egyházi Ének és
Zeneegycsület.Katolikus Legényegylet
Dalköre.

Keszthelyről: Iparos Dalkör.

Sümegről: Ének és Zeneegyesület
vegyeskara férfikar. Alsópáhokl
Dalárda. Zalaszentgróli IMitor, Zalaszenlgróti
vegyeskar. Zalalövői Daloskör.


Leszcynsky Szaníszló, mint az
Országos Dalosszövetség megbízottja
ismertette az összejövetel célját és
löbbck hozzászólása után megalakultnak
nyilvánítja a Zalavármegyei
Dalosszövelséget. mini az Országos
Dalosszövetség VI1. kerületéi Nagykanizsa
székhellyel.

Az újonnan megalakult kerület
teljes egészében átvette a volt Zalavármegyei
Dalosszövetség tisztikarát,
amely kiegészítődön a kerület
karnagyí és helyettes karnagyi tisztségekkel.
Karnaggyá egyhangúlag
megválaszlatott Révfy Géza tanár,
zeneszerző, aki személyes megjelenésével
tisztelte meg az egyesületet.
Helyelles karnaggyá megválaszlatott
Kelling Ferenc polg. isk. tanár.

Több tárgy nem lévén, a Magyar
Dalosszövetség megbízottja a gyűlést
berekesztene.


ZALAI KÖZLÖNY 1925 junius 17.

— Hivatalvizsgálat. Székely József
népjóléti minisztériumi szám-
NAPI HÍREK

vevőségi főtanácsos hélfőn hivatal


•APIREMD
Junius 17, szerda

Római katolikus: Ralncrh ProtesUm:

Laura. Izraelit*: SZÍVAn hó 25.

Nap kel reggel 4 óra 02 perckor. nvop

sxlk délutin 7 ói* 58 perckor.

A Meteorológiai Intézet jelenlése sze


ilnt túlnyomóan «ír « és csendesebb

idő várható hóemclkcdéssel.

Az Ipartcitillet rendkivóli közgyűlése

d. c. 10 órakor a városházán
Mozi. Uránia. Este fél 8 és 9 órakor
Elveszet hajók szigete.

A cigány

lett Magyarország megszállt terüle


tein immár csaknem az egyetlen egy

érzelmi tolmác<a a magyar szívnek

és léleknek. Nekik még nem tiltották

el mindenütt, hogy ne húzhassák szi


vük szerint a magyar nótát s ha a

magyaroknak talán nem is szabad

látszólag felvídulniok vagy elkesered


niük azoknak hallatára, lelkük mélyén

mégis olt él a magyar zene szerete


tében az elszakított magyar hazának

imádata is.

Az egyik felvidéki kies fürdőből
kapfuk az értesítést, hogy a vendéglő
terraszán szomorúan húzza a cigány
a szebbnél-szebb magyar nótákat s
a magyar vendégek bőségesen ontják
neki a cseh koronákat. Igaz, hogy a
csehek nem adnak tányérukra egy
legkisebb darab papírpénzt sem, dc
nem is tiltakoznak a magyar hegedűszó
ellen.

Már a rég múltban is minő jól
esett a szivünknek ha messze idegenben
magyar nótát hallottunk a
cigány hegedűjéről. És minő különböző
érzések tölthetik be az idegen
fenhatóság alalt élő magyar emberek
lelkét, mikor megszólal olt a nekünk
mindennél édesebb magyar dal...

Nem tudjuk, mennyit költ a kormány
a magyar érzés ápolására a
megszállt területeken s nem ismerjük
eszközeit sem. De a mikor \'elgondolkodunk
a hozzánk irt levél tartalmán,
felmerül bennünk a kérdés, hogy
nem e legjobb irredenta-eszköz a
cigánymuzsikusoknak mogyar nótái
s^nem-e kellene őket ugy megnyerni
a magyar ügynek, hogy ne engedjék
ellanyhulni az elvesztett haza iránti
szeretetet s állandóan fülűkbe húzza
ott az .idegen\'-ben a magyar lélektől,
magyar szívtől, magyar gondolkodástól
átszőtt szebbnél-szebb magyar
nótákat és elsírja azokat a keserveket,
melyeknek szavakban kifejezést
adniok — nem szabad...

Iksz

— Mise a kormányzó születésnapján.
A m. kir. honvéd állomásparancsnokság
meghívót küldött a
hatóságoknak, hivataloknak, melyben
értesiti azokat, hogy folyó hó 18-án,
csütörtökön délelőtt 10 órai kezdettel
a kormányzó születése napja alkalmával
a felsővárosi templom előtti
téren a honvéd helyőrség hivatalos
ünnepélyes tábori misét tart. Kedvezőtlen
időjárás esetén a mise a
felsővárosi templomban lesz.
— A polgármester itthon. Dr.
Sabján Gyula polgármester hétfőn
este megérkezett Budapestről és
tegnap délelőtt elfoglalta hivatalát.
vizsgálatot tartott a nagykanizsai

lakáshivatalban. A vizsgálat mindent

a legnagyobb rendben lévőnek talált.

— Anyakönyvi születési kivonatok.
Az anyakönyvvezető figyelmezteti
a szülőket, hogy az iskolai
beiratkozásokhoz szükséges születési
anyakönyvi kivonatokat idejében,
lehetőleg már most váltsák ki, mert
az utolsó napokban tömeges ilyenirányú
kérelmek elinlézése csak késedelemmel
lesz eszközölhető. A kivonatra
10.000 koronás bélyeg kell
és 34.000 korona a kiállítási dija.

— A kiskanizsai ovoda-vizsga.
Az ovodák felügyelő bizottsága a
kiskanizsai ovoda-vizsga időpontját
megváltoztatta s azt, mint a többi
ovodák vizsgáit délelölt 9 órakor
farija meg. A kiskanizsai vizsga
napja junius 21.
— A Piarista Diákszövetség
előkészítő bizottság tagjait kéri az
elnök, hogy ma (szerdán) délután
6 órakor a gimnázium tanári tanácskozó
teimében megjelenni szíveskedjenek.
— Tűzrendészet! szabályrendelet
betartása. A vármegye alispánja
a fószolgabirákat, polgármes-1
tereket, jegyzőket, községi elöljáróságokat
nyomatékosan felhívta, hogy
tekintettel a szénahordás és közelgő
aratás idejére, a tűzbiztonsági rendelkezések
szigorú betartását a legmesszebbmenő
pontossággal ellenőrizzék.
— Rokkanifizetés. A nagykanizsai
hadigondozottak illetményeit
a közgyámi hivatal még e hó 19-én
és 20-án délelőtt 9 és 12 óra közt
kifizeti. Emeletet járni képleien rokkant
4 jelentkezett, kik helyett azonban
feleségeik veszik fel a rokkantilletményeket.
— Zalai községek a Falu Szövetségben.
A zalamegyei községek
közül Balatonfüred, Alsózsid, Hévizszentandrás,
Becsehely, Petrivente,
Tótszent márton, Semjénháza, Tótszerdahely,
Eszteregnye, Tapolca,
Sáska, Köveskál, Balatonhenye, M<inoszló,
Szentbékálla, Zalaegerszeg,
Tűrje és Kustány léplek be a Falu
Szövetségbe. Az alispán felhívta a
főszolgabírókat hassanak oda, hogy
minden község belépjen a Szövetségbe.
-Tej-lefölözés büntetése. Közlik
János jankapusztai lakos gazdaságából
többszöri figyelmeztetés ellenére
hónapokon keresztül erősen lefölözött
tejet szállított a központi tejcsarnok
nagykanizsai fiókjába. A
városi rendőri büntetőbíró 500.000
korona pénzbüntetésre és háromszori,
egyenként 261 000 korona vegyvizsgálali
dij, összesen 1,283.000
korona megfizetésére itéltc.

— Veszettség. Felsőrajkon \'egy
kóbor kutya egy éjszaka alatt több
kutyát megmart és 5 embert kisebb
mértékben megsebesített, kiket Budapestre
szállítottak a Pasteur-intézetbe.
A kutya a falun keresztül haladó
köszörűs-cigányoké volt.
— Tanítók üdülőháza Hévízen.
A keszthelyi tanítói járáskörnek balatongyöröki
évi közgyűlésén Iwsits
Gyula járási elnök indítványára elhatározták,
hogy megteszik a kezdeményező
lépéseket a tanitók hévízi
üdülőházának létedíésére.
— A kereskedelmi alkalmazottak
juniálisa folyó hó 20 án,
szombaton este nyeri folytatását a
Polgári Egylet vendéglőjének kerthelyiségében
este fél 9 órakor, amikor
is a kabaré-müsor kerül bemutatásra
s utána reggelig tartó tánc
következik. Belépőjegy (ülőhely) 15
ezer korona. A mult vasárnap megváltott
kabaréjegyek az előadásra érvényesek
s ugyanezen az estén fog
kisorsollatni a rádió készülék is.
Bővebb felvilágosítással a falragaszok
szolgálnak.
— A felsőrajkl Katolikus Ifjúság!
Egyesület által rendezett
„Katica" cimü népszínmű olyan sikerült
elöadásbau került a község
népe elé, hogy azt meg kellett ismételni.
A két előadás tiszta jövedelme
4 és fél millió korona, mely összeg
az egyesület könyvtár-alapját szolgálja.
Felülfizettek: Scheibelhoffer
Miklós adóügyi jegyző 50.000, Grunner
Lajos 10000, Kovács István, S.
E. Kovács Károly 5—5000, Széli
Pál 1000, ifj. Thassy Imre 70.000,
LŐdi János 4000, Wache Ernő 15 000,
Vuk János körjegyző, Manninger
Jenő 90—90 000, Trinkl Ferenc
70.000, Bakó Béla 200.000, Oszoly
Mária 15 000 és özv. Véssey Lászlóné
urnő 170.000 koronát. Fogadják ezúton
a nemes szivü adakozók az
egyesület bálás köszönetének nyilvánítását.
— Termés kilátások Pacsa vidékén.
Pacsa vidéke szép termés
eredménynek néz elébe, ha valami
elemi csapás kérésziül nem húzza a
reményeket. A gabonafélék dúsak,
kalászosak, a legutóbbi esőzés kitűnő
hatással volt a szem-képződésre. A
tavasziak erős fejlődésben vannak.
A szőlők nagy terméssel kecsegtetnek,
a szorgalmas permetezés hatása
mindenfelé észlelhető. A gazJák jobb
belátással lemondtak a fix időbeni
permetezésről, most már a szükségesség
törvényét követik. A gyümölcsösökben
bő hozam Ígérkezik, bár
a szél sokat levert a dúsan megrakott
gvümölcsfákról.
— Csány ünnepély Pacsán.
Pacsa lelkes közönsége szép példáját
adla hazafias érzésének és tanújelét
megyénk nagy vértanuja emléke
iránt érzett szeretetének. A község
földbirtokosai Szentmihályi Dezső és
Hertelendy Józseffel az élén jelentek
meg a vasárnapi mise után tartolt
Csány ünnepélyen, hol a község
minden rétege megjelent és szívesen
áldoztak a vértanú szobrára. Kölesei
Kende Pé\'.er főszolgabíró szavai vezették
be az ünnepélyt, azután Komáromi
Imre és Nagy Kálmán irredenta
költeményeket szavaltak. Az
ünnepség legkiemelkedőbb ponlja
Borbély György gimn. tanárnak, a
Csány szobor fáradhatatlan harcosának
előadása volt, melyben a vértanú
egész életét, de különösen mint
önzetlen hazafit, a becsületesség
mintaképét állította elénk. Brand
Gyula szavalata után Bichler Pál
gyógyszerész adta elő a „ Karthágói
harangok" cimü költeményt. Az iskolás
gyermekek irredenta dalokat
énekeltek. Végül Landi Ferenc kántortanító
Isten áldását kérte megyénk
szeretett „Gyuri" bácsijának életére,
hogy nagy müvét befejezhesse s az
ünnepélyt bezárta. Az ünneplő közönség
lelkes ovicióban részesítette
az Ősz tanárt.
Schwarcz Dezső harisnyái a
legjobbak.

— Kulturház-avatás Nyul községben.
A győrmegyei Nyul község
hatalmas-ünnepség keretében vasárnap
avatta fel a helybeli gazdák áldozatkészségéből
emelt kullurházat.
Az ünnepi beszédet Kunz Jenő dr.
alispán, a Kisfaludy Irodalmi Társaság
alelnöke mondotta.
— Államsegély a népművelés!
előadások tiszteletdíjaira. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter ujabban
14.725.000 koronás államsegélyt
utalt ki a népművelési bizottság kezeihez.
Ezzel együtt a folyó tanévre
összesen 54.725,000 korona összeget
tesz ki az államsegély az előadók
tiszteletdíjainak részben való
fedezésére. A népmüvelés céljaihoz
való hozzájárulási összegeket a vármegye
összes községeinek a rendelet
értelmében auguszlus 20-ig kell
befizetniök.
— Tejár-leszállítás. Czobor Mátyás,
Zalaegerszeg polgármestere értekezletre
hivta össze a környékbeli
földbirtokosokat a tejárak leszállítása
Ügyében. Az értekezlet határozata
értelmében a házhoz szállított tej árát
3500 koronára szállították le.
— Építkezések Kaposvárott
Kaposvár város 800 milliós közmunka-
kölcsönt vesz fel. Még e hónapban
szándékoznak megkezdeni
a polgári fiu és felsőkereskedelmi
iskola építését Az uj elemi iskola
építése már megkezdődölt. Tervek
vannak villanytelep felépítésére is.
Egy amerikai pénzcsoport máris ajánlatot
tett Kaposvár városának.
— Papi otthon Hévizén. Rott
Nándor dr. veszprémi megyéspüspök
kezdeményezésére Hévizén szent Józsefről
elnevezett papi otthon létesül.
Az alakuló*gyűlés tegnap délelőtt
11 órakor volt Hévizén a veszprémi
megyéspüspök személyes részvétele
mellett.
— Körjegyzői válasziáa Szcntpéteruron.
Török Gyula körjegyzőnek
Pacsára történt megválasztása
folytán megüresedett szentpéteruri
körjegyzőségben a vezetöjegyző választás
junius 27-én lesz. Több pályázó
küzd a jegyzőségért. Megyeszerte
nagy az érdeklődés, ki nyeri
el az állást és ki lesz a hat községből
álló körjegyzőség vezető jegyzője.
— Kiskereskedők szervezkedése.
A Dunántul sütői és husiparosai
a közelmúltban Győrött megtartották
már szervezkedő nagy-gyűléseiket.
Most a dunántuli kiskereskedők
hatalmas tábora is szervezkedésre
készül, hogy egyesült erővel
intenzivebben állhassanak ki saját
érdekeik védelmezéséb.n. Különösen
a vagyon-, kereseti-, fényűzési-, forgalmiadó
stb. kérdésben remélnek
sikereket elérni.
= Mélyen leszállított áron vásárolhat
Szomolányl Gyulánál.

— Harangszentelés és papi jubileum.
Zalabér község vasárnap
szentelte fel nagy ünnepélyesség közepette
uj harangjait. Ugyanakkor
ünnepelle Osadinszky György esperes
plébános 25 éves papi jubileumát.
Az ünnepségen a szomszédos községek,
BŐJy Zoltán alispán és Czobor
Mátyás polgármester is jelen voltak.
— TanitógyDlés. A Soniogymegyei
Alt alános Tanítóegyesület tegnap
délelőtt 9 órakor a kaposvári
vármegyeház nagytermében évi nagygyűlést
tartott.
Mélyen leszállított áron keromekeladásra

Kisfaludl él Krausz

az előrehaladott idényre való tekintettel az alább felsorolt áruk:

dlvatn.gyAruhAza

Sima és mintás llbertyk és batlsztok, ruhavásznak, mosókovelkók, mosócreppek,

az Arany Kakashoz, Nagykanizsán

gyapjú és mosódelének, francia mintás grenadinok, epongekelmék, fulárd
Nagy maradékvásárI selymek stb., stb. m/f Olcsó árak!

Erzsébet-tér 21. Tel. 374.


ZALAI KÖZLÖN*

19Í5 junius 16.

u= Orvosi hír. Dr. Nisponszky
Béla főorvos haza jött s rendelését
lakásán Deák-tér 11. sz. alatt újból
megkezdte.

— Zalaegerszeg szlnikerflletl
átcsatolása. Zalaegerszeg város felirattal
fordult a kultuszminiszterhez,
melyben kéri, hogy a szinigazgatási
kerületek átszervezése kapcsán Zalaegerszeget
a Győr—Sopron—Szombathelyi
kerülethez csatolják. Győr
város tanácsa Zalaegerszeg nyári
állomásként való felvétele ellen nem
emelt kifogást.
=. Autóvezetői tanfolyamra
azok, akik már jelentkeztek és
akiket még érdekel az autóvezetői
tanfolyam, folyó hó 19-én
(pénteken) délután 7 órakor az
Ipartestület emeleti helyiségében
nyernek kellő felvilágosítást a
Viktória autóvállalat vezető tagjától.


— Vltéz-avatás. Horthy Miklós
kormányzó junius 21-én délelőtt 9
órakor a Margitszigeten avatja fel az
uj vitézeket. Somogymegyéből 6
liszti és 63 legénységi állományú
vitézt fognak felavatni.
Dunsztos és befőttes üvegek,
„Rex" patent befőttes üvegek
legolcsóbbak Szerbnél.

— Salamon Béla és a Terézkőrutl
Színpad többi nagynevű
művésze vasárnap este 9 órai kezdettel
tartja egyetlen szenzációs estélyét
a Polgári Egylet kerthclyiségébcn.
A közönség a jelek szerint a
rendezőség ezen ujitását örömmel
fogadja, mert asztalok mellől, hűs és
kellemes levegőn élvezheti végig az
előadást. Az asztalok számozva lesznek
s ezért ajánlatos jegyekről jő
előre gondoskodni. Az előadás külön
erre az alkalomra épitelt magas
színpadon fog lezajlani, függönnyel,
díszletekkel, rivalda és felsővilágitással,
ugy, hogy a műsoron hirdetett
darabokat a közönség teljesen szinházszerüen
fogja végig élvezni, illetőleg
végig kacagni.
_ a képklállltásról. A napokban
fellátogattunk S»ss mester műtermébe,
ahol a rendezés körül serényen
folyik a munka. A legtöbb
művész már megküldte a kiállításra
szánt képeket, melyek rendkívül
érdekes kiállítást Ígérnek, mert nemcsak
sablonosan megfeslett jó képeket
láttunk, hanem egyéni művészektől
egyéni módon megoldottakat Is.
Süss mester és a két legszorgalmasabb
tanítványa Pauk Magda és
Goldsteln Ella különben már napok
óla reggeltől estig dolgoznak, hogy
a kiállítás még e héten a közönség
részire is megnyíljék.

— Fölényesen győz minden
versenyben Ft tipp kötöttárugyára
(Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.)
olcsó és jóminőségü áruival. Mutatóba
néhány ár: Selyem mellények
195 ezer,selyem jambó sapkák 17ezer,
flór urizoknik 29 ezer, fátyolharisnyák
38 ezer.

Schwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.


Vizsgára legalkalmasabb ajándék
lotball, tennisűtö, cipó, tornacipő,
céllövő légfegyver, sportáruk
és tornaszerek olcsón kaphatók Szabó
Antal sportüzlctébcn.

Nyugágyak, gyermekkocsik,
utazó kosarak legolcsóbbak Szerbnél
(Csengery-ut).

Zürichi zárlat

Pilis 246250. Lordon 2504--, Newiork

515 50. Bilissel 2430—, Malisad 1990-—,

Hollsnd 207\'—, Bettin I22\'.l. Wien Í2-VI

Sotli 375—. Pisga 1527 50, Bndspesl 12-55,

Vsi«S 99\'/», Bukarest 240 —, Belgiad 897 50,

MOZI

Uránia. Szerdán és csütörtökön
fél 8 és 9 órakor Elveszett hajók
szigete, csodalatos szépségekben gazdag
amerikai film. Aki mer az nyer
szombaton az Urániában, vasárnap
a Világban (Harold Lloyd szenzációs

filmje).

SPORTÉLET

NTH-Zrlnyi tennlsz-verseny

NTE—Zrínyi TE klubközi tennlszverseny
kerül lebonyolításra vasárnap
a Zrínyi sporttelepen. Az NTE most
alakult tennisz szakosztálya a legnagyobb
ambícióval készül, hogy
elfogadható eredménnyel állhassa
meg helyét a több versenyben nagy
rutint szerzett és már szép sikereket
aratott Zrinyi-tenniszezőkkel szemben.

A verseny négy-négy férfi és női
egyes, kél-kél férfi és női páros és
4 vegyes páros mérkőzésből fog
állni s épen ezért, hogy e nagy
program lebonyolítható legyen, a
verseny egész napon át, reggel 9
órától kezdve folyni fog.

Mindkét egyesület 8—8 versenyzőt
indít s ezekből történik a párok
alakítása is. Az ellenfelek megállapítása
nem sorsolás utján történik,
hanem legjobb a legjobb ellen fog
játszani és iey fokozatosan tovább.

A Zrínyi-játékosok képességének
fokozatát a Nagykanizsa—Kaposvár
városközi mérkőzés tisztázta, tehát az
NTE fogja ennek alapján a fentebbieknek
megfelelően az ellenfeleket
kiállítani. A verseny pontversenyt
képez s minden nyert mérkőzésért
a győztes egyesülete 1 pontot kap;
összesen 16 mérkőzés lévén, a maximális
vereség, mit — az NTE szenvedhet,
16:0, de az NTE játékosai
biznak abban, hogy le fogják tudni
küzdeni az első verseny lámpalázát,
s teljes képességeiket kifejtve, a
Zrínyi TE győzelmét a minimálisra
tudják maja szorítani.

Magától értetődő, hogy vannak
olyan optimisták is, akik meglepetésben
biznak és az NTE győzelmére
íogadkoznak. Mennyire fog
ezen optimisták reménye teljesedésbe
menni, majd a verseny fogja eldönteni,
ott pedig a Zrínyi TE játékosain
is áll a vásár.

KÖZGAZDASÁG

Földmiivesiskolal fölvétel

A somogyszentimrei allisztképző
,n. kir löldmüvesiskola rendeltetése
a saját tulajdonát képező földbirtokon
vagy esetleg bérleten gazdálkodók
fiait avagy idegen gazdaságban
altiszti minőségben működni
óhajtókat a mezőgazdaság minden
ágazatában alaposan és szakszerűen
kiképezni. Az iskolába 11. életévet
betöltölt s legalább az elemi iskola

4. osztályát végzett ifjak vehetők fel.
A szakképzés 2 teljes évig tart és
a tanév október hó 1-én kezdődik.
Felvételre junius hónaptól kezdve
lehel jelentkezni. A helyek betöltése
a jelentkezés sorrendjében történik.
Felvételért az iskola igazgatóságához
kell folyamodni. Dijak: beiratási dij
tanévenkint 5 aranykorona, tandíj
félévenkint 10 aranykorona, eszközéi
butorhasználati dij 25 aranykorona,
ellátási dij tanévenkint 350
aranykorona. Az iskola gazdasága
kimerili az összes művelési ágazatokat,
800 kh. szántó, rél, legelő,
szóló, faiskola, konyhakert, erdő,

halastó, tehenészet, ló, sertés- és
baromfitenyésztés szolgál a tanítás
céljaira. Minden tekintetben részletes
felvilágosítással szolgál a hozzáfordulóknak
az iskola

Cséplésl szénbeszerzés. A közelgő
cséplési idényre beszerezhető
ajkai darabos vagy kockaszén hat
havi kamatmentes váltóhitel mellett

32.000 koronára q-ként, helyt vagon
bánya, plus forgalmi adó. Cséplőgéptulajdonosok
ez ügyben forduljanak
a Zalavármegyei Gazdasági Egyesülethez.
TŐZSDE

A tegnapi lanyha irányzat * még
nagyobb mertékben folytatódott a mai
tőzsdén és a piacra kerülő áru már
nyitáskor a tegnapi nívó alá nyomta
az árfolyamokat. A tözsdeidő későbbi
folyamán, amikor külföldről is gyen*
gébb hírek érkeztek, az árakban további
lemorzsolódás állott be és fő*
leg a vezető értékek szenvedtek jelentősebb
árveszteséget a lanyhaság
hatása alatt. A kuliszban az általános
áresés 5 százalék. A Ganzpapirok
6 százalékkal mentek vissza.
A cukor-papirok 4—6 százalékkal
olcsóbban kerültek forgalomba. A
bánya-piac egyes értékei 9 százalékig
terjedő veszteséget szenvedtek. A
középpapirok áresése kisebb méretű
volt.

A Magyar Nemzeti Bank

hivatalos

Valuták

latol Iont HVXX)urooo
Csak korosa 2PM-2I1S
Diait 1227-12W
Dollii 70440-71130
Tu acU k. WS-Í3W
KoUaoál trt «2l0-tt«4

Ut tnix
Ura 5I04U
Utt 2H

•UHu IU7S10J9
OMtr.Kfcm. H90-IC030
Oia kof. 13250 13 KŰ
Irijcl fiiak II7IO l!3M

•*i|« bú* 12)74)29
X-3o4t ko<. I17SO-IIMO
SvM kot. 117(0-1192*

Az ércpénzekbeváltási

árfolyamai

Devliák

A-.l *i,m J&S1C7IWI
3aJ*f u 1247-1 US
BMII. IK7S 11)79
Bakarfel mn\\

BrtMMi JH7.1W8
Kojucklga 13140 lUtO
XilutliaU 11960 12C40
LaMM S4S00044700C
MlUao >741-2712
Ntwycxk >0960-71M0
Pirii >375 4199
M p >114 3119
t«MU 61(419
JUKkkot* 190(0-1)123
WlM 9WO-1COÍO
ÍSriO. 13760 IM I

és nemesfémek
árfolyamai

Ciliit egykoronis 6200—6500, kétkoronás

12.400 - 12.600, loitnlbs 16.500-17.000, Otkotoiiás
32.000 —32.500, silnaranv 49.000—
49.500, sisii) buszkorouij 263 000-280.000.
platina 210.000—220.000.
Terménytőzsde

Irányzat kissé lanyhább. Búza és tengeri
egy Árnyalattal, rozs nagyobb mértékben
olcsóbbodtak. Tengeriben igen élénk lorgalom
alakult ki. A többi cikkekben csak
búzában volt élénkség.

Sun Ilsssv. 76 kji-oi 522.S00 -525 000, 7S
kg-o* 532 500 - 535.000, tgyib vld. 76 kg-os

550.000 522.500,78 kg-os530.000- 532.500,
<ozs 405000 - 410.000. u| tengert 3\'-2 500307
505, taksimény ícpa 320.000 -330.000,
kolei 265.000 29S.000. korpa 235000-240.000,
zab 450.000 - 470.W0.
Szerkesztői üzenetek

Sz.JJF. Budapest Valamennyit még nem
tudtuk átolvasni A Nárdsz cimü elbeszélést
a közlendők közé .tettük. A többiekre
is rá kerül majd a sor.

S. V. Nem közöljük. Ceruzával irt cikkét
még át sem olvassuk. Versei nem a ml
Ízlésünk szerint valók.
S. O. Verseit bizony nem találtuk „jóknak".
A következtetést könnyen levonhatja
ebből a kijelentésünkből.
írjon. Némi tehetség is Tel l hozzá. Nem
mondjuk, kogy ez önnél teljesen hiányzik,
dc mindenesetre még kezdetleges.

K. E. Az Istenért, mit vétettünk, hogy
egy egész csomó ujabb szerzeménnyel
áraszt cl bennünket ? Múltkori üzenetünk
után igazán nem reméltük ezt a megtiszteltetést.
Egyelőre félretettük. Nem is tudjuk
megmondani, hogy a múltkoriak után
inikor szánjuk rá magunkat elolvasására.
KUdó: Zrínyi Nyomdaipar és Könjrvkereskedé*
RT. Nagykanizsa

Fílrst
József

„Kék csillag" divatáruháza
Nagykanizsa

E hét
szenzációja !

Gyapjú delének
métere


csak K 45 .000

Elegáns grenadin
ruhák


csak

K l65.ooo

Elegáns liberti ruhák

csak

K 260.ooo

Dunántul legolcsóbb
bevásárlási forrása I

Személy autóval túrákat és
kirándulásokat olcsón vállalok.

Megrendelhető:

KAUFMANN IMRE, Sugár-ut 50. <; Nádor-utca 6.

Totofonaxám i 167.

OLTOTT NIESZ


(príma, sümegi)
házhoz szállítva kapható a

VÁROSÉPÍTŐ R. T.

jaktártelepén, a Transdanubia gőzmalom mellett

Telofon i 384.

Építőiparosoknak engedmény!


1925 |unlua 17.

ZALAI KÖZLÖNY

Apróhirdetések

Tanczenbcrger János ugy a maga, mint gyermekei:

Köksönponyva,

Lalos, Béla és Mária, valamint az összes rokonság nevében
411 tl&r« MicUaJA a

fájdalommal jelenti, hogy szeretett felesége, illetve édesanya

kölcsönzsák.

Német nyelvet grammatlkallag Unit

Tanczenberger Jánosné

polgári és elemi Iskolai correpetltlot Jutá-

Ui gabonás zsák, vízmentes

nyosán vállal urlleány. Űm a kiadóban. 1730 szül. Qeiger Mária
iTazal takaró, gép-ponyva,

Cséplök ds motorok minden nagy


éleiének 47-ik, házasságának 27-ik évében folyó hó 14-én elhunyt.

•ágban kaphatók Weisor gépgyár Nagv-repce ponyva, sátor-ponyva,
kanlzsa, Sugáx-u. 16. Telefon 9. 1406 Temetése folyó hó 17-én délután 5 órakor lesz a lóm. kalh.
kocsi-ponyva telepünkön fel-
Ebédlökredono márványlappal, asztal temető halottasházából.

ügyeletünk alalt készülnek és

és székek eUdók Király-utca 4. fái5

Áldás és béke hamvaira I
Szarvat széllóban hónapos szobák állandó nagy raktárt tártunkkiadók.


Kévekötő manllla, gazdasági

kötéláruk, olaj és egyéb

JÉGNEK

kenőcsükből, mit a legolcsóbb

legolcsóbb bevásárlási forrása

házhoz való szállítására, valamint bérhatéere előjegyzéseket e héten elfogadunk
napi árakon ajánlunk

url és nőt divatáruban

STUHLMÜLLER

KAUFMANN KÁROLY