Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.4 MB
2010-02-23 14:52:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1367
4038
Rövid leírás | Teljes leírás (1.76 MB)

Zalai Közlöny 1925. 247-271. szám november

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

85. évfolyam, 247. szám
Nagykanizsa, 1925 november 1, vasárnap
Ara 2000 kiNM

POLITIKAI NAPILAP
h ktaJASIwltl PAml t Untu-IlUtl 7!, HT°WÍ> 117. a>»
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
IKÜilUtl tr>: la bócl 10.000 I
t«ro» hón...........W.000 1
A NÉPSZÖVETSÉG ELLEN
A magyar nemzet mérhetetlen elkeseredésének csak csekély fellobbanása volt az a két beszéd, amely a parlamentben a napokban hangzott el. Két tiltakozás volt a Népszövetség ellen, mely a békeszerződések körül, de elsősorban a kisebbségek ügyében semmit sem tesz érdekünkben. Ez a felszólalás ellenzéki oldalról hangzott el. de ép ugy elhangozhatott volna a parlament bármelyik pártjának sorából, mert vannak kérdések, melyek tekintetében nincsenek pártdifferenciák s ilyen a kisebbségek problémája is.
A magyar kisebbségek eddig 19 eselben fordultak panasszal a nemzetek szövetségéhez, anélkül, hogy csak a legcsekélyebb eredményi Is el tudták volná érni.
Ne beszéljünk most csupán csak a magyar kisebbségi sérelmekről, hanem állapítsuk meg a rideg tényt, hogy Európa területén 40 milliónyi kisebbségben élő ember él a legsúlyosabb elnyomatás alatt. Ebből a 40 millióból 4 millió magyar. Micsoda rettenetes hatalom volna, ha ezt a 40 milliónyi embert egyszer közös cselekvésre lehelne szólítani.
Ezidőszerint pedig mi történik ? A magyar kisebbségek például a legkélségbeejtőbb elnyo malás alatt nyögnek ugy kulturális, mint szociális és jogi, de vagyoni tekintetekben is. A megszállott területeken élő magyarság panaszra sem cmelliell szavát. mert abban a pillanatban isméi bezárul egy iskolája, vagy parcellára kerül utolsó darab földje.
Mindez a mérhetetlen igazságtalanság a hebehurgyán ösz-szelákolt békeszerződések müvéből táplálkozik. Rengeteg paragrafust halmoztak össze, amelyik mindegyike az úgynevezett legyőzöttel kötelezi. Ennek kell minden jogáról lemondania s alávetnie magát a fennhéjázóan gögös győzőknek, mert a békeszerződések az államokat két csoportra osztották, a célját minden körülmények között elérő győztes és a részükre teljesen kiszolgáltatott legyőzött államok-
ra. Az előbbenieknek minden sikerül, mig az utóbbiak még jogalkat sem tudják elérni.
A békeszerződések eme egyoldalúsága megtűri, hogy például Magyarország minden jog ellenére még ma is katonai ellenőrző bizottságokat fizessen horribilis költséggel, de megtűri azt Is. hogy az idegen impérium alá jutott magyarság soha el nem képzelt elnyomatásban részesüljön. Mindamellett, hogy még a fegyverszüneti megállapodások biztosították ezeken a területeken a régi adminisztráció megtartását, ezrével hajtották át a halá-
rokon a magyar tisztviselőket, I mára is.
akik most súlyos tehertételként kérnek megélhetést a megcsonkított magyar államtól.
Kérdezzük ezek után, hogy érdemes e nekünk abban a népszövetségben helyet foglalni, a melyik legelemibb jogainkat sem biztosilja részünkre?
Megfelelt erre a kérdésre gróf Bethlen István miniszterelnök, aki a népszövetségben való bent-maradást ezidőszerint szükségesnek tartotta, mert Németország elközelgö felvételével bekerül oda egy olyan hatalmas legyőzött állam is, amelyik remélhetőleg bizonyos tekintetben meg fogja változtatni az eddig divotl felfogásokat s reménysugár nyílik a gyengébb legyőzőitek szá-
Csütörtökön lesz a letenyei pótválasztás
A jövö héten megjelenik a atátusrendezéaröl szóló rendelőt — A nemzetgyűlés gyáazülése
Budapest, október 31 Mai nemzetgyűlés Tisza István és Návay Lajos emlékének szentelte ülését. Szcitovszky elnök utalt arra, hogy nincs nemzet a világon, amely any-nyira volna r.luialva hősei ós vértanúi emlékének kultuszára, mint a magvar nemzet. Ezután leleple...