Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.71 MB
2010-02-24 14:51:40
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
789
6049
Rövid leírás | Teljes leírás (1.5 MB)

Zalai Közlöny 1926. 048-072. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
66. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

66. évfolyam, 48. szám
Nagykanizsa, 1928 március 2, kedd
A*-* Í800 tCOfKMN
POLITIKAI NAPILAP
SieritMztfség á* kiadóhivatal Fdut 5. sí. Interurbán-te»« fon 78.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
ElóRictéai ára: Efly Sóra 30.000 korona Három hóra ......... 90.000 korona
Kihallgatások és diplomáciai megkeresések a frank-ügyben
Gróf Károlyi Imrét újból kihallgatták gróf Teleky Pál szerepére vonatkozólag — Az ötödfélórds kihallgatás nem produkált bizonyítékokat — Jankovlch és társai ujabb kihallgatása vált szükségessé Schulze vallomásának alapján uj nevek belekapcsolódását várják
Budnpeit, márdui 1 A frankhamisítás nyomozása, ugy látszik, még mindig nem futóit nyugvópontra. — A főkapitányságon folyó kihallgatások legalább is erre engednek következtetni. Gróf Károlyi uj kihallgatása Károlyi Imre gróf ma délelőtt 9 órakor másodízben megjelent a fő-kapiiányságon, ahol a francia kiküldöttek jelenlétében fél 10 órakor megkezdték ujabb kihallgalásál. Ez a kihallgatás a péntekinek folytatása volt.
A kihallgatás célja megállapítani, vannak-e konkrét adatai és bizonyítékai Károlyinak a frankügy még ismeretlen részleteire és szereplőire vonatkozólag. A kihallgatás délután 2 óráig tartott.
Küszöbön Teleky Pál gróf
kihallgatása Ha Károlyt Imre gróf kihallgatásainak teljesen végére érnek, sor kerül Teleky Pál gróf ujabb kihallgatására is. \\
Károlyi Imre gróf kihallgatása ép:n azért tartott olyan sokéig, mert Teleky Pál grófra vonatkozó adalai felöl hallgatták ki lüzctesen. A kihallgatás Telekyre Pálra vonatkozólag konkrét bizonyilékokat nem produkált, igy lehetséges, hogy a kihallgatást holnap folytatják.
Névtelen feljelentések Az ügyészségre igen sok névtelen levél érkezik, amelyek különböző bejelentéseket tartalmaznak a frankhamisításra vonatkozóan. Illetékes halóságok a névtelen bejelentések ügyében is nyomoznak. Eddig már sok száz oldalt meghaladt az s jegyzőkönyv, amelyet a névtelen levelekről felvettek, ezeknek azonban más eredményük nincs, mert valamennyi ilyen bejelentéstől kiderült, hogy csak fantázia szüleménye.
Wlndlschgríttz naplója és a kormány
Egy kormánypárti képviselő, aki ismeri Windischgrütz naplójának kivonatát, kijelentette, hogy feljegyzéseibea sem a kormányra, sem pedig
Teleky grófra vonatkozólag nincs kompromittáló adal. Af hiányzó hatezer czerfrankos A Budapesten időző francia kiküldöttek ujabb levelet kaptak, mely szerint a SzSrtsey Józsefnél keresett, még hiányzó hatezer ezerfrankost egy középületben rejtették volna el. A franciák most ezen ügy kivizsgálását kivánják.
Ujmbb személyek Schultze vallomásában Az ügyészségen e hét közepére várják B:rlinből a Schultze vallomásáról Irt Jegyzökönyvek megérkezését. Ennek áttanulmányozása ulán sor kerülhet esetleg ujabb személyek
kihallgatására.
Diplomáciai lépés Mészáros Gyula kihallgatására
Schulze berlini vallomása dobta bele Mészáros Gyula nevét a frank-ügybe. Értesülésünk szerint diplomáciai uton lépéseket teltek, hogy Mészárost, aki jelenleg az angorai török nemzeti muzeumot szervezi, kihallgassák s az erről szóló jegyzőkönyvet megküldjék Budapestre.
Hágából uj adatokat várnak
Ezzel majdnem egyidejűen az ügyészség megfelelő eljárással kapcsolatosan megkereste a hágai törvényszékei is, az oltani vizsgálóbíróhoz eljuttatta kérését, amely igen sok olyan kérdést tarlalmaz,amelyrc/an£0\' vlesnak és társainak kell feleletet adni. Mert a hágai vallomás! Jegyzőkönyvek és a Budapesten letartóztatott vádlottak vallomásainak egybevetése ulán sok olyan részlel adódolt, amelyet csak Jankovic6ék ujabb kihallgatásával lehet teljesen tisztázni.
A felelősség kérdése a nemzetgyűlés előtt
A Ház elfogadta a frank-vita tartamára a nyolcórai üléseket — Két ellenzéki és egy kormánypárti szónoka volt a mai frank-vitának — A kormány és egyes politikusok felelőssége és mulasztásai
Budapest, március I A nemzetgyűlés mai ülésén folytatták a frankbizoltság Jelentésének tárgyalását.
Gróf Teleky bűnössége Az első szónok Farkas István. Hibáztatja a kormányt, amiért uralma alatt kompromittálták a hazafiasságot. .A kormán) két és fél hónapig titkolta a frank-ügyet. Telekyről most derült ki, hogy ő volt az egyik szervezője és irányilója s csak akkor állt el a részvételtől, mikor már a technikai előkészületek befejeződlek. Kezdetben a belügyminiszter az egész ügyet csak barátságos uton nyomozta Nádossyvat szemben. Meg kell vizsgálni, nem azérl hárítanak-e minden felelősséget Windischgríttzre, hogy a kormány mentesüljön. Meg kell állapítani a nyomozás mulasztásait. (Nagy zaj.) A vizsgálat több izben dezavuálta a kormányt.
Pesthy Pál igazságügyniiniszter: Ha a vizsgálat dezavuál, cl fogom ismerni. Ma még nem ismerem el.
Farkas István: Olyan kormányra van szükség, amely nem takargatja
a bűncselekményt. Az értelmi szerzők is szabadlábon vannak.
A politikai felelősség Ór/fy Imre: A politikai felelősség kérdéséi perrendszerflen eldönteni nem lehet. A kormány kényszerhelyzetben fogadia el a parlamenti bizottságot. Azóta azonban a kül- és belpolitikai feszültség enyhült. A kisebbségi véleményt leszi kritika tárgyává.
Teleky Pál felelőssége
Ör/fy Imre Teleky grófról, aki a trianoni béke kényszerű aláírásáért maga ellen tett vádinditványt, csak a tervekről tudóit s azokról 1912-ben igyekezett Windischgraizet lebeszélni s beszéli erről akkor a miniszterelnöknek is. Telekyl minden felelősség alól fel kell oldani. A miniszterelnök eljárása A miniszlerelnök felelősségéről beszél ezután. Száz ember közül 99 sem tett volna annyit a hamisítás tervei ellen, mint Bethlen telt. Ná-dosyra nyugodtan bízta az ügyet, de amikor ennek ellenkezőjét gyanította,
utasította a belügyminisztert a vizsgálatra.
A belügyminiszter szerepe Az ellenzék a belügyminiszter egész politikáját fájlalja, ezért vell fel az ö felelősségéi is. Nádosyért sem egészen felelős, hiszen elődje kreálta az országos főkapitányi állási. Nádosy, mint tisztviselő, megállta a helyét, eljárásra ténytkel addig nem szolgáltatott.
Prónay államtitkár szerepe is menthető, bár ez tálszik a legnehezebbnek. Jóhiszeműen nem emiitett meg egyes dolgokat, mikor a frank-ügyről referált a miniszterelnöknek. 0 is megbízót! Nádosyban.
Az\' IgazságOgümlnlszter a vádira! mialt szintén nem vonható felelősségre. A nyomozás menetét biztosította, igy kötelességmulasztás nem terheli.
Pikter Emil: Ha semmi hiba és mulasztás sem terheli a kormányt, akkor is a kormány lehető felelőssé. Majd Tclekj Pál crófol támadja. Csodálja, hogy Bethlen Genfbe késiül ulazni a történlek ulán.
Nyolcórás ülések Ezután Huszár Károly elnök s?a-vazásra teszi fel Dabasl Halász Móric és társainak inditványál, hogy a frankbizottság jelentésének tárgyalása alalt a nemzelgyülés nyolcórás üléseket tartson. A többség az in-ditványt elfogadja. Az ülés \'/<4 órakor véget ért. Elmaradt Apponyl felszólalása Közérdeklődéssel tekintettek a nemzetgyűlés mai ülése elé mindazok, kik az ősz politikust a frankügyben mára jelenteit beszédében hallani szerették volna. Úgyszólván az egész közvélemény kíváncsian várta Apponyl Albert gróf felszólalását. Ma reggelre azonban Apponyi Albert gróf elállolt tervezett felszólalásától. Az elhatározás mögött állítólag rendkívül érdekes, de eddig ismeretlen események állanak.
Teleki |PáI gróf tegnap délulán meglátogatta Apponyi Albert grófot és hosszabb megbeszélést folytatott vele a frankhamisítás ügyében. Ez a beszélgetés tcíjcs három óra hosz-szat tartolt.
Bizalom a kormánynak Nyíregyházáról jelentik: Vasárnap Nagygyűlést tartottak, amelyen a politikai helyzettel foglalkoztak. A pol
6 ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március 2.
gárság bizalmat szavazót* a kormánynak és a belügyminiszternek és ezt táviratilag közOllék a miniszterelnökkel.
Vissza az egységespártbn Meskó Zoliin nemzetgyűlési képviselő Almdssy Lászlóhoz, a Keresztény-, Kisgazda-, FOldmives- és Polgári Párt alelnökéhez levelet intézeti, melyben bejelenti a pártba való visz-szalépését,
A Ház és a miniszterelnök
elutazása A politikai korokét most élénken foglalkoztatja az a kérdés, hogy Bethlen István gróf miniszterelnök távolléte alatt tart-e ülést a Ház.
A miniszterelnök szerdán vagy csütörtökön utazik Genfbe és a kormánypárton azt kívánják, hogy a miniszterelnök távolléte alatt szüne-leljen a Ház. Számos képviselő pedig azt óhajtja, hogy Bethlen távollétében más kérdést tárgyaljon a Ház. A francia követ a miniszterelnöknél Clinchant francia kűvet ma délben megjelent Jíelhlen István gróf miniszterelnököd é> vele hosszabb ideig tanácskozott. A francia követ látogatását azzal a hírrel hozzák összefüggésbe, hogy Ur turul, a francia miniszterelnök bizonyos felvilágosításokat kért a magyar kormánytól, mert ezeknek a felvilágosításoknak a birtokaban óhajt kedden egy szocialista képviselő Iraníinierpcliació-jára válaszolni a francia kamarában.
Vázsonyl detektlvekkef őrizteti magát- Hír szerint VtUsonyl Vilmos kei nugándetekuvvel onzteu magit az ellene intézett tárnadas ota.
BELFÖLDI HÍREK
A kultuszminiszter Székesfehérvár díszpolgára. Székesfehérvárról jelenük, hogy Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter, aki az oltani cisztercitáknál végezte gimnáziumi tanulmányait, a város díszpolgárává választolta.
Meghosszabbították a tőrök-magyar kereskedelmi egyezményt Illetékes helyről közlik, hogy a lOrök-magyar kereskedelmi egyezményt, amelyet mull év augusztus havában kötőitek, a |0vö év augusztus 31-ig meghosszabbították. A végleges kereskedelmi szerződés megkötésére irányuló tárgyalásokai legközelebb megkezdik.
Rákóczi Ferenc születésének 250. évfordulója. II. Rákóczi Ferenc, a dicső magyar fejedelem születésének 250-ik évfordulója lesz március 27-én. Tegnap Budapesten Pázmándy Dénes elnöklete mellett a szervezőbizottság alakuló gyűléséi tartotta, mely főcélnak az évforduló országos megünneplését tűzte ki s evégből memorandumban fordul a kuliurminiszterhez, hogy e napon az iskolásban szünetet tartsanak az egész országban és az összes felekezetek templomaiban a nagy fejedelem kellő méltatására egyházi beszédeket tartsanak.
Bársony professzor halála. Bársony János, az országos hlrü budapesti orvosprofesszor, a kiváló nőgyógyász és az I. számú nőt klinika igazgatója 66 éves korában, rák-szerű csontbetegségben elhalálozott. Bársony tanár a magyar orvostudo-
mány egyik büszkesége, a magyar nemzeti gondolat mindenkor bálor hitvallója volt. Igazgalása alalt a női klinika az ország első ilynemű intézetté fejlődön. Halála pótolhatatlan veszteséget jelent ugy a msgyar orvosi tudomány, mint a magyarság szempontjából.
Hétezer kislakást épít a föld-n.DvelésDgyl minisztérium. A lold-mdvclésügyi minisztérium 70 milliárd hitelt bocsát a Faluszövelség utján a házhelyhez jutottak lakásainak fölépítésére. Ezzel a magyar kormány 7000cmbert kíván lakóházhoz juttatni.
Vecsey Ferenc Budapestre érkezett. Vecsey Ferenc vasárnap felesége, BaldcsrhI Oiulia grófnő társaságában Budapestre érkezett Nápolyból. Vccseyt, aki liz esztendő óta nem hangversenyzett Magyarországon, az állomáson a magyar közélet kitűnőségei fogadiák.
Rassay akta eltulajdonásl Ogye. Az cgységespan eljárás megindítását követeli Rassay Károly nemzetgyűlési képviselő ellen a D.\'nes-léle akiák eltulajdonítása miatt.
Uj nyomozás az erzsébetvárosi bombamerénylet ügyében. Hír szerint Márf/y Józsel megnevezte azukai, akik szerinte elkövették az erzsébetvárosi oomoamerénylcteL — Mártty vallomása alapján ma már megkezdték az ujabb nyomozást.
A Löbl-Ugy a táblán. A tábla legnap kezdte meg Tremmel Mátyás gyilkosának, IMI Józsefnek fellebbviteli tárgyalását. Lobi a tegnapi tárgyaláson epileptikus rohamot kapott ugy, hogy a teremből ki kellett vinni. A bíróság a délelőtt folyamán ismer-
tette az iratokat. A főügyész vád-beszéde után a tárgyalást keddre halasztották, vagyis ma ítélet lesz az ügyben.
Városi tisztviselők üdülőháza a Balaton mellett. Debrecen város lisztviselői számára husz szobával Üdülőházai épít a Balaton melleit.
Súlyos autó-balosét Budapestről jelentik: Balthal Anlal nyugalmazott főispán autója a martonvá-sárhelyi ulon az árokba szaladt. A főispán fia és a solfőr súlyos, a főispán pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.
Községi jegyzők országos közgyűlése. Az állami, vármegyei és államvasút! közalkalmazottak stálus-rendezéséről szóló rendelet még a mult év december havában megjeleni és ennek dacára a községi jegyzők, orvosok, mérnökök és Írnokok fizetésrendezése még mindig késik. Az Országos Jegyzőegyesület vezetősége slátusbeli érdekei védelmére rendkívüli közgyűlést hív egybe. A közgyűlés március 20-án lesz a régi országházban és arra az összes szak-lesíüietek, valamint a Falu Szövetség és a közigazgatással foglalkozó nemzetgyűlési képviselők is meghívatlak.
A Kosztka—Valérlán-ügy blzo-nyltás-klegészitése. lsmeie.es, hogy a Rókk Szilárd-utcai halálos végű féltékenységi dráma négy évi börtönre Ítélt inscenilója, Kosztka István ügyében a tábla elrendelte a bizonyítás kiegészítését, amit tegnap a törvényszéken le is folytatlak. A kir. ítélőtábla határozata szerint tanukat kellett kihallgatni arra vonatkozólag, hogy kl adta a tanácsol
MÁJUS MILANÓBAN
lila: Pechy-Horváih Kcuó Milanóban éltcin abban a* időben, a habfehér inárvany-csoda Uuomo tövében, Ezernyi szomorúság nehezedett ram az önkéntes szivsorvasztó hontalansagban cs csillogó, hangosan ujjongó éjszakákon ugy éreztem, hogy meghalok. A szivem órult zakatolással rémítgetett, a testem forróságban úszott, lázas voltam, mint a lOitscbcs katona. Szerelmek, nagy Ígéretek, elmúlt csókok, otthoni sziluettek mar csak vastag ködön keresztül intettek felém. Egyedül voltam, fázósan, ijcdelmescn egyedül.
A Uuomo elótt, az árkádok alatt bemenekültem egy kávéházba, Eloi-tem a zöldszemu, nyúlós, nyeivbé-nitó manó — a francia abszint — remegve,\' reszketve kacsintgatott ki a kristályüveg vastag falán keresztül. Láthatatlan ujjaival az abszint rata-padt faradt szemeimre és ugy éreztem, hogy minden keserűségem és minden fájdalmam csak képzelődé-sem fátyolán keresztül táncolt előttem az imént.
Az egyik sarokban gomolygó füstfelleg bástyái mögöti ifjú zsenik ta-nyaztak. Kurta fapipájukból vad elkeseredettséggel tujtak a goromba-izü füstöt, amely lágy sunulással ölelte körül óriási sűrenyeiket. Csökönyösen itták a csokoládészinü vastag bajor sört és alighanem egyéb sem izgatta őket a vnagból, mint-a saját eljövendő nagy hírnevük.
Elgondolkodtam és különös dolgok jutottak az eszembe. Engem soha meg nem hatott
semmi. Álltam már az Orfano hídján, Gibraltár sziklalábánál, a verő* nai arénában, Svájc hegyóriásain Afrika homokján, Uruguay pázsitján. És mégis: mindez nem tett boldoggá es meghatott! Pedig milliók vaunak, milliók halnak meg, akik ezeket a szépségeket sohasem látták és sohasem élvezték. Nagy Isten, valóban lehetséges-e, hogy elnek és halnak emberek, akik nem látták a tengert, a havas ormát, akik nem csatangoltak hét országon keresztül és nem hallották a jódlert?... Lehetséges?I
összerezzenek, valaki egy könyvet leejtett mellettem. Egy zseni volt, a kezéből erőtlenül hullott ki a ,Je sais tout".
Intek neki, hogy hagyja.
Felemelem a kávéház piszkos parkettjától a füzetet, de nem azért, hogy neki adjam. Dehogy. Én magam akarom olvasni.
Lapozok benne. Nini milyen érdekes képek vaunak a háborúról, az aviatikusok bravúrjairól, a botrányhősökről, a politikusokról és egyéb semmikről, senkikről. Most egy hosz-szabb cikk: Nos morts en Maroc... És egyszerre eltűnik előlem a kényelmetlen és kesernyés füstü milanói kávéház, el a száztornyu márványtemplom, Leonardo da Vinci székesegyháza és a [íolentaszagu talián föld...
Valahol olt képzelem magamat, ahol a „nos morts" élete bizonyára ragyogó ponttal bevégződött. Bajtársa faradalmak jutnak az eszembe, mint messziről integető, homályos emlékek, amik között — mint a gondozatlan mozaik kockái között —
a folytonosságban hiányok állottak be.
Ezt a cikket meg kell szereznem, hiszen milyen kitűnő képek tömege tarkítja.
Habozás nélkül hozzáfogok a munkámhoz. A térdeimre teszem a francia füzetet, fölébe egy lepedóujsagot helyezek és azután szép lassan, nehogy a papír repedéseitek zizzenő hangja az árulómmá váljék, kihasi-tom a három lapot. Gyorsan összehajtogatom, a következő pillanatban a zsebembe sülyesztem és aztán előkelő mozdulattal, unott arccal tolom a márványasztal másik végére a füzetei
Ebben a pillanatban ott terem egy ur. Alacsony ember, lóg rajta a bő J ruha, a szemüvege az orra alsó nyergén unatxozik és a levágott vorhenyeges bajusza idegesen rángatózik.
— Tessék csak elővenni azt a lapot, amit kitépett — mondja olaszul, — nem azért vannak a lapok, hogy a vendégek elhordják vagy szétszaggassák I...
! Persze nem veszem elő a papiro-j sokat, hiszen nem azért téptem ki i őket, hogy megváljak tőlük. De az ! emberke most már fenyegetőzik, I mert alighanem bántja a pokoli nyu-j galmam, pedig éppen arra gondolok, hogy milyen időjárás lehet most Hollandiában, érdemes volna-e odamennem, hogy ne unjam halálra magamat.
— Mit akar? — kérdezem a kis Öreget, aki még mindig hadar valamit. A zsenik odasereglenek az asztalom köré és a szájuk sarkában a
fapipával, kíváncsian, de határozottan kárörvendóen pislognak reám. (Bizonyos pedig, hogy ók is lopják az újságokat!)
Most a kis emberke rendőrt emleget és én mit tehetek mást, bólintok egyet és elégedetten nézek körül. a zsenik nevetnek.
Jön a rendőr. Cilinderes, nikkel-fogantyus botu, hosszúkabátos rendőr. Nem imponál I
— Ez az ur azt állítja—
— Igen, tudom 1 — szakítom félbe a mondókáját, nehogy elmondja előírói az egész esetet, amit úgyis tud mindenki. Minek még fokozni az unalmat ?
— Akkor tessék visszaadni a kitépett ujságlapokat — rendelkezik a rendőr, szegény. De hát valamit csak kell mondania.
— Dehogy adom!
— Lássa, — mondja az öregúr, a pápaszemmel, — lássa, nekem is ezt mondta! Ilyen arcátlanság ...
— Csend ! — ütök egy nagyol az
A kristályüveg hirtelen feljajdul és halk csörrenéssel végigdől a márványasztalon. A zöldszemü, nyúlós, nyelvbémtó inanó pedig lassan, élénk csillogással végigtolyik az asztallapon. Egy pillanatra odatapad a tekintetem ... Most van az a pete, gondolom, amikor vagy üt egyet az ember, » agy pedig — visszaadja az újságot ...
De a rendőr ráteszi a kezét a vállamra és furcsa torokhangon és i bizonyos ünnepélyes mellékizzcl csak ennyit mond: I — Letartóztatom.

ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március 2-_
Kosztka Istvánnak, hogy a főtárgyaláson tagadja meg a vallomásl. Elrendelte a tábla a bizonyítást Koszlka IstvAnné és az agyonlőtt Valérián Zsigmond ezredes ismeretségére vonatkozólag is. A bíróság tegnap több tanút hallgatott kl.
Vasutas Tisztviselők Országos Egyesülete alakult vasárnap Budapesten, tobbszáz vasúti jelenlétében. Az alakuló közgyűlés táviratban üd-vózOl\'e a kormányzói. Elnökké Szerbét Eleket, ügyvezetővé Miklós Imrét választották.
Conrad Veldt Budapesten. Con-rad Veldt a nagy német filmszínész egy heti tartózkodásra tanulmányi céllal Budapestre érkezett.
Ötvenéves nyomdászjubileum
Hlrschl Alajos ünneplése
Nagykanizsa, március 1
Hlrschl Alajos, a nagykanizsai Gutenberg nyomdacégbellagjanyom-dászságának 50 éves jubileuma alkalmiból vasárnap este a helybeli Kaszinó nagytermében bankettel tartottak a nyomdászok. Ez a bankett azonban nemcsak Hirschl Alajos személyének ünneplése volt, hanem kifejezésre Juttatta egy emberollón át tisztességgel teljesilelt kötelesség-tudásnak megbecsülését is. Valóban ritkán adja meg a sors, hogy egy nyomdász az ólombetűktől megfertőzött levegőben Ötven éven át dolgozhasson s ebben a foglalkozási körben megérje azt a kort, mely egy félszázados jubileumnak alapját képezi.
Ebből az alkalomból szinültig megtelt a Nagykanizsai Kaszinó nagyterme • a 160 teritéka banketten részt vetlek a város képviseletében dr. Kaufman Lajos jegyző, Spiegel Síigfried kormányfótanácsos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Winkler Ernő főrabbi, Blankcnberg Imié, az OMKE nagykanizsai kerületének elnöke, Bazsi József ipartestületi elnök, dr. Hajdú Gyula, igen nagy számban kereskedők és iparosok, az ünnepelt családja és édes anyja stb. A bankett közben a Nagykanizsai Munkásdalárda Uhrmann Ferenc karnagyuk vezénylete alall énekszámokat adolt elő. — A nagykanizsai nyomdászok Szép emléktárgyat és emlékalbumot nyújtottak át Hirschl Alajosnak, míg a vacsora alatt számos felköszönió hangzott el az ünnepeltre. Beszéltek
Brónyal Lajos, d\'. Kaufman Lajos, Spiegel Sziglried, Razsó József, Blan-kenberg Imre. dr. Winkler Ernő, Kempelcn Béla, Csillag Jenő, Révész Lajos, Marvaiils József és Viola Ferenc. — A kedélyes társaság éjfél-utáni kél óráig maradt együtt.
Az iskolánkivüli népmüvelés rendszere
Tanulságok az iparosok részére tartott előadásokból
Nagykanizsa, március !
Az iskolánkivüli népművelés keretében a helybeli iparosok részére tartott Ismeretterjesztő előadások a nspokban véget értek. Felhasználjuk ezt az alkalmat arra, hogy az előadásokra vonatkozó általános észrevételeinket é$ megfigyeléseinket megtegyük.
Az előadások tárgya általában olyan kérdéseket ölellek fel, melyek az iparosság körében érdeklődésre tarthatlak számot s ezt az eredményt bizonnyal el is érték. Az iránt sincs kétségünk, hogy a hallgatók sokat tanullak az előadásokból; uj ismereteket szereztek, az elfelejtett Umere-tek felelevenedtek bennük s látókörük tágult, egyes kérdésekben esetleg meg is változott eddigi felfogásuk. Az előadásoknak hasznos voltát tehát nem tagadhatja az, ki azokon maga Is részt vett s figyelemmel kísérte a hallgatóságnak az előadások alalt tanúsított magatartását. Mégis ugy érezzük, hogy ezeket az ismeretterjesztő előadásokat a jövőben másképen kell megszervezni, jobban hozzáidomitani a gyakorlati élethez s rendszerét kétfelé lagoloi, hogy a szoros értelemben vett gya-korlali oktatás mellett a társadalmi szempontok Is kielégítést nyerjenek.
Amikor az alábbi sorokban iparosképzésről beszélünk, csak azokra az idősebb Iparosokra vonatkoznak szavaink, kik annak idején nem részesültek kellő elméleti kiképzésben vagy ha igen, akkor is hiányzik náluk a haladás és fejlődés valamiféle egyik vagy másik feltétele. Cikkünkből tehát teljesen kiküszöböljük a folyamaiban lévő ip3tosképzésnek azt a módját, mely az iparostanoncokra nézve fennáll s csak azokkal a lehetőségekkel kivánunk foglalkozni, melyek utján elérhetőnek larijuk az önálló iparosoknak szerintünk annjira kívánatos továbbképzéséi.
Mi sz Idősebb iparosok számára tartandó előadásokat kétfelé válasz-tanókr-Szűkség esnek lartanók részükre egy továbbképző gyakorlati tanfolyam létesítését s e mellett egy olyan előadásciklus felállítását, mely ennek az osztálynak társadalmi szükségletét tartaná szem előtt.
1. A gyakorlati tanfolyamot akképpen véljük megvalósíthatónak, hogy az iparosok részére szakmák szerint elkülönített tanfolyamok tartassanak. Tehát például az építőmestereknek, kőműveseknek, palléroknak, ácsoknak egy, lakatosoknak, kovácsoknak stb. egy másik s talán egyes más íparágakbeli mesterek részére ismét egy más tanfolyamon létessék lehetővé további kiképzésük.
Mindegyik szakon olyan iparos vagy a gyakorlati téren járatos más olyan előadó lartson előadásokat, kik az illető iparágat teljesen ismerik és gyakorlati emberek.
Ime, például az építőipar. Akármelyik kőművesmester is elkészít az épület ablakja fölé egy boltívei, de aligha tudja kiszámítani, hogy annak például két méternyi nyílása mennyi terhet bir el vagy minő mé-relű vaslraverzre van szüksége egy 01 méteres mennyezet áthidalásához. Az ujabb épilkezési törekvések — tudtommal — például oda irányulnak, hogy mennél inkább megvalósítandó az egészségügyi követelményeket, az ablakok felső pereméjét felhozzák a mennyezetig, hogy ezzel a fenn Osszegyülemló elhasznált levegőnek a szabadba való kivezetését jobban előmozdítsák, mint aminő levegóáramlás lehetséges akkor, ha az ablakok fölött még egy méter vagy még nagyobb fal van.
Ez az eljárás azonban bizonyos tekintetben befolyásolja az építkezés technikáját is.
Szóval ezek a kérdések azok, melyeket az évtizeddel ezelőtt iparengedélyt nyert iparosokkal népsze-, rüsiteni kellene, hogy ők is haladhassanak a modernebb technika fejlődésével.
Az ilyen 3—5 hónapra tervezett gyakorialitanfolyamok vinnék előbbre a régebbi iparosoknak ismereteit s párosulva évekre visszanyúló gyakorlatukkal, emelné biztonságuk érzetének színvonalát s versenyt biztosítanának nekik az ujabb, szak szerübb iskoláztatásban részesült generációval szemben. K. B.
Autóbaleset Kiskomáromban
Nagykanlzu, március 1
Vasárnap délután a Kiskomárom-ból Keszthely felé vezető ulon enyhébb természetű baleset történt.
Ugyanis vasárnap délután autóki-rándulásra indult dr. Darás László ügyvéd egy társasággal, hogy Keszthelyen megvacsorázzanak. Kiskomáromban azonban az országúton egy agyagos gödröcskében az autó hirtelen irányt változtatott s neki szaladt az utároknak. Az utasok kire-I püllek az autóból s dr. Darás Lászlóné balkarján ficamodáit, Csorba István pedig baltábszártörést szenvedett. A többi utasnak — a solfórrel együtt heten voltak az aulőn — semmi bajuk sem történt.
Az ezen sérülésekkel ellenkező híresztelések mind nem fedik a valóságot.
Dr. Darás Lászlónél és Csorba Istvánt a kiskomároml orvosok azonnal orvosi segélyben részesítették: Csorba Istvánnak lábára gipszkötést alkalmazlak, mig dr. Darás Lászlóné sérüléséi bekötötték. Az egész társaság este 9 órakor vasúton visszalőtt Nagykanizsára, hol dr. Takács Zoltán kórházi igazgató főorvos uj kötést alkalmazott dr. Darás Lászlőnén, ma pedig Könlgen-vizsgálat utján megállapította, hogy törés nincs, csak flcamodás következett be.
Oyógyulása 10—14 napol, Csorba Istváné pedig 2—3 hetet vesz igénybe.
Turán-est az Uránia-szinházban
Barátosl Balogh Benedek ázsiai utazó előadása
Nagykanizsa, március t
A magyar nemzeti öntudat jegyében folyt te tegnap este az a tiszta magyar levegőjű Turán-est, amit a MOVF. nagykanizsai főosztálya az Uránia színházban rendezett és teljesen táblás ház hallgatott végig.
Az est fél 9 órakor egy nyitánynyal vette kezdetét, melyet a színház zenejrara Arnberger Rudolf karnagy vezetése atalt adolt elő. Majd Vidoi Oizus Farkas Dezső regős dalait énefcellc zongorakiséret mellett diszkrét finomsággal és meleg érzéssel; a közönség percekig tapsolta.
Ugyancsak viharos taps fogadta barátosi Balogh, Befedek polgári iskolai igazgatót, a hírneves ázsiai
Kék csillag divatáruház Nagykanizsa, Központ épületében
Tizezer méter gyapiu delain K I3.ooo Tízezer méter »«. gyapiu delain K 11.ooo
1
6 ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március 2.
utazói, aVi a turánizmusról és a magyar nemzeti öntudatról mondott máífélórás, nagy beszédet.
Rámulat legelőször arra az ötszáz Byermckífjura, akik Árpádtól elszakadva végigtomboliák Európit és gazdag zsákmánnyal tértek vissza. Bátorságuk, öntudatuk volt egy egész világgal szembeszállani. Utal a 14 íinn fiatalra, akiknek sikerült megállítani az orosz csapltokat. Ebból a vágásból voltak a mi őseink is. Hiszen még 1459-ben az idegen nemzetek azt szőtték be a litániába: „Isten, ments meg minket a magyaroktól\'. Világíörutján sok idegenbe szakadt magyar emberrel találkozott, de majdnem mindegyike arra kérte, ne íedje fel, hogy ŐK magyarok, mert ez tönkre tenné őket. Egy emberre sem akadt sehol — aki büszkén, nemzeti öntudattal merte volna bevallani magyar voltát. Semmi faji öntudat. Semmi faji önérzet.
A magyar történelem meg van bamisitva — -mondja. Nem tanítanak az iskolában magyar történelmet. Ai egyik tanítás szerint Attila — legnagyobb történelmi alakunk: egy szörnyeteg. A Habsburgok \'400 éves uralma tüzzel-vassal kitépte a \'gyar nemzeti öntudatot.
Beszél a turáni és ária-kulluráról és annak fejlődéséről. Az ária-kultura eredménye — hogy ma jobban gyilkolunk, mjnt valaha, hogy technikánkkal az égig tudunk repülni, de erkölcsi szempontból jobb nem beszélni. A morál meghall. Tovább megy — annyira felszabadítja az embert, hugy eljuttatta a bolse-vizmusig.
A nevelés minden országban nemzeti És mégis a vád a magyarság ellen, hogy sovének vagyunk, elnyomjuk a nemzetiségeket. Nézzük meg a többi államokat. Mindegyik tele van nemzetiségekkel és ma már minden állam nemzeti állam. Megették a kis nemzeteket. Az angol még az iskolában is azt tanítja, hogy aki nem angol, az nem is ember. A világ legnyomorultabb nemzete, az oláh, még az is azzal a hazugsággal tüzeli gyermekeinek öntudatát, hogy a rómaiak leszármazottja.
Éi mi magyarok — az Internacionálé előtt nyitottunk ajtót Nem akadt 200 ember Budapesten, aki fegyvert fogott volna az internacionálé vörös pcs ise ellen.
Megdől az, hogy mi egyedül vagyunk, nincsen rokonságunk, testvérünk. 700 millió túrán él a világon. A turánizmus a nemzeti öntudat fejlesztése, öregbítése. Ezzel a szellemmel telítsük meg lelkünket.
A magyar szó, a magyar lélek gyönyörűséggel fürdött és edződött nteg Balogh Benedek előadásában. Percekig zugolt a taps előadása után.
Majd Farkas Túrán himnuszát énekelte BQchler Mór karnagy vezetésével a kettős férfi vegyeskar.
A MOVE vezetőségét elismerés il\'cti azért, hogy a nagykanizsai közönségnek ezt a szép magyar estet rendezte. (B. R.)
Március 2, kedd
Római katolikus: Síimplic p. Protca- j tAns: Lujza. Izraelita: Adar 16.
Nap kel reggel 6 óra 40 perckor, nyugszik délután 5 óra 45 perckor.
Mozi. Uránia: Trilbv. t)u Maunicrt | regénye. Előadások 7 cs 9 órakor. j
KU LTU R ESTÉLYE K ÉS MULATSÁGOK:
s\'.c* J) <«l«Ua f*I 6 Ui\\ct <K*«nf<:<a Wli A o-J
Hkkt.ril rr.«n illr.llibin)
Mtrclut 8. .sVm rifodJi «i Urlnlitun. MArclu* 14. Ki P.mt iliidáii i K«r<wlíry Ott-boalna délután 5 ír Hot <Siit>jdiJi;Nsr<unk tOrtfiuU) Mirclut U. A Zilayi boüilml Kir tuullii Un-.Hindii C ifíkw i »lrwkii« MijyttUtf
InniM
Mirclat 21. Ai f.«M * K*r»»iHay Ott-
hc-nbin d<{ii!ia S 6r»kor (Kor.tUntlnipo\'y ci viitki.)
Aprllli 10. A ifn-Jfriég raOvíuoUíy* « frigid Efjrlít rugytcimíiun «»W 9 ínkor
ELAVULT
a lapszerkesztésnek az a módja is, mellyel még mindig találkozunk olyan szerkesztik részéről. kik nem tudnak beilleszkedni a modern kornak megváltozott viszonyaiba. Azt látjuk, hogy még mindig hódolnak a vezércikk, a rovás, a tárca, a napihírek, a művészeti, a közgazdasági slb. rovatoknak. Ezeket érinthetetlen Ne-báncsvlrágnak tartják, holott már semmi szükség sincs rájuk. Mit kíváncsi az olvasóközönség a vezércikkíró politikai, társadalmi vagy közgazdasági /elfogására, a hosszú lére bocsátott gyilkosságokra, a szint kritikus véleményére és más efféle, reá oktrojált egyéni felfogások/a.
Egy politikai lap vezércikkének helyén nem kellene másnak állania, mint egyetlen névnek s alatta minta nap i hősének, a vele kapcsolatos eseménynek. Például napjainkban a frank-agy tárgyalása idején, persze a lapnak már ismertetett elvi álláspontjára való szigorú tekintettel : RUBINEK Előadói jelentés (Taps — ellenmondások) vagy.
VIHAR
(Mennydörgés és cikkázó villámok a parlamentben) Ezekből a lakonikus híradásokból aztán klki a saját fantáziája szerint színezheti ki az eseményekel.
A négy, esetleg még több lábas tárcák is egészen feleslegesek. Helyettük néhány sorban kellene tömöríteni annak tárgyát :
.Pincelakásban született — /U iskolát kerltlle — A sors kegyeltjévé lett — Szorgalmas látogatója volt a moziknak — Mozicsillog lelt - Ünnepelték — Megöregedett — Szegénység — Holttestét kifogták a Fe-kete-lengerbőt." Vagy a színikritika: .Lohengrin—" Hír:
....gyorsvonat tehervonatba szaladt. Hat élet; husz sebesülés. Vizsgálat.\' Sót ez utóbbi szó, mint természetes folyománya a baleseteknek, el Is maradhat.
.Bankett. X. Y. negyvenévi szolgálatára hetven teritéka vacsora; öt szónoklat összesen három órai hallgatási kényszerrel." .Akasztás. A gyilkost kivégezték", hs így tovább.
A mai hírlapi közleményeknek nogv hibájuk, hogy túlságosan megkötik az olvas,ó fantáziájának szabad szár-
jiyatdsát. Beletévednek a résztelek útvesztőibe s nem marad semmi táplálék a képzete/erőnek.
újságszerkesztésnek Ily techni-| kája mellett négy oldalon reprodu-I kálnl lehetne a föld kerekségén elő-t forduló minden eseményt. Persze, : mindezt a lap elmében lefektetett j irányelveknek szigorú szemmé/tartása mellett. Így aztán löbb újság is Igen jót megélne egymás mellett. /U egyik például így ima meg egy hírt:
.Parkosilás. Gyönyörű angolkert készül a Sétatér melleit. A kertmtl-i vészel remeke dicsért alkotójának : lángelméjét. Paccazzi a maga idejé-I ben nagy művész volt, de ma keit-munkásnak sem válnék be városunkban. A Versailles-I park közönséges, \' gondozatlan erdő ehhez a műremekhez képest. Tervezőinek mellszobra örök Időkre hirdetni fogja zsenialitásukat s minden Időkben feltllmulha-tatlanságukal". (Igyjr a HABE cimü lap.)
Ugyanilyen hangon emlékezik meg róla a MAVEB.
A NEMAF: .Parkosítás. Nem kívánunk senkinek sem rosszat, mégis hőn szeretnők, hogy ha készen lesznek a parkosítással, a városnak ezt a részét egy jótékony földrengés sű-lyesztené a föld alá s kezdenék rajta előírót a munkát. \'Mi láttuk ;Knézze meg más is. mielőtt megsemmisül. Az amatőr-fényképészek még fotográfiát Is készíthetnek róla a városi muzeum számára örök okulásul a Jövő nemzedéknek".
A NESZNEF: .Parkosilás. Kibővítik a Sétateret. Idzasan folynak a virággruppok kitűzésének, az utak egyengetésének s a fák és cserjék ültetésének munkálatai. A kerítés már készen vart s a többi, még tennivalók is elkészülnek, mire közönségünk igénybevenni fogja".
Most képzeljük el, hogy ha valaki elolvassa mind o három újságot, mennyire sietni fog az uj sétatér megtekintésével. Aztán hadd alkossa meg mindenki a maga véleményét róla. Csak a szerkesztőknek fog meggyűlni a bajuk: a HABE szerkesztője barátokat, a NEMAF-é egy csomó ellenséget, a NESZNEF-é pedig sok jóakarót fog szerezni magánok. Aztán marakodjanak egymás közöli. __Iksz
— A közigazgatási bizottság fllésc. A vármegye közigazgatási bizottsága folyó hó 9 én dr. Tarányi Ferenc főispán elnöklete alait Olíst tart.
— Magántisztviselők a katona-temetőért. A Migánliszlviselők Országos Egyesületinek nagykanizsai csoportja, városunk.etne fiatal társadalmi alakulata kit kalonasirkó költségeire 243 000 koronát juttatóit szerkesztőségünkbe. Azzal a jóleső örömmel nyugtázzuk czl az adományt, lugy vannak még, kik a mai nehéz időkben sem feledkeztek el a nagy akcióról. Tudjuk, hogy a közelmúlt és jelenlegi idők nem alkalmasak a társadalom áldozatkészségének fokozottabb igénybevételére. Mégis hisz-szük, hogy a magánalkalmazottak példája nyotrán lesznek még, kik megérzik a kötelesség szavái, mit a jeltelenül maradi hősi siruk rónak még Nagykanizsa hazafias, nemes érzésü\'tár&adalmára.
.— Körállatorvos választás. Buctuszentlászló község Szcntiványi János á\'latorvost körállatoivossá választotta.
— Scltwarcz Dezsé harisnyái a legjobbak.
— Előadás a Balatonról. A
Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kor liceális előadásának közönsége nem csalódott abbzn a várakozásban, mel\'yel a vasárnapi előadás elé tekintett. Gárdonyi Lajos dr., a .Kcsith lyi Mirek" felelős szerkesztője, kinek irodalmi sikerei már Keszthelyen tul is sok esetben sze-1 reztek elismerést a zalai kulturának,
lailotla ezt az előadást a városháza
! diszlermében, melyet ezalkalomra is j zsúfolásig töltött meg városunk lár-; sad rimának kuliura szerelő közönsége. Az előadás, melynek egyes részeit irója rendelkezésünkre fogja bocsáianf, a Balatont választolta témájául. A magas irodalmi, irig-vérig magyaros stílusban megírt előadás végigkalauzolta hallgatóságát a Balaton történelmén, mondai és tudományos credc\'én; mozaik-szerü képekben körtllvitt bennünket a Balaton partján; rmjd a Balaton és az Irodalom, műv&zetek kapcsolatait fog-lalla össze. Teljesen eredeti volt a Balatoh nosztalgiájáról szóló fejezete. A magyar királyok és a Balalon elmü fejezet IV. Károly királyunk tihanyi fogságával hatalmas erejű költői képben fejeződött be. Ismertette a Balaton, mint fdrdővidék fontosságát. Végol Is oda konkludáll, hogy a Balaton-fürdók párolása minden magyar embernek hazafias kötelessége. Az előadás kíséretéi a Zrínyi Irodalmi és Müvéízeli Kör vegyeskarának, különösen a finom pianokkal megkapó énekszámai szolgáltatták Kerkay József dr. karnagy vezetésével.
— A Keresztény Tisztviselőnők szokásos vasárnap déluláni összejövetelüket vasárnap elsőizben a város által rendelkezésükre bocsájtolt városi zenedében (Király Pál-u. 2.) tartották nKg. Gazdog Ferenc püspöki biztos tartolta meg előadását .A nő a családban\' címmel Zala Mariska hatásosan szavalt. Dómján István zongorakiséret mellett magyar népdalokat énekelt. A kedves és mrghiit levegőjű teadélután vacsoraidejekor ért véget.
— Biztosítások tömeges felmondása. Nem mindennapi esel tarija izgalomban a lengyeltóti! járás Qamás községének közönségéi. Az oll előforduló szokatlanul sok tűzesetre való tekintettel a biztositó intézetek egymás után bontják fel a gamási gazdákkal kötött tűzbiztosításokat. Az egyik intézet 112 biztosítottja közUI 25 nek, a másik ugyanegy napon 36 gazdának mondolta fel a biztosítást.
— A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet március 7-én (vasárnap) délulán 3 órakor a városháza tanácstermében tartja évi rendes közgyu ését, amelyre a tagokat ezúton meghívja az elnökség. Tárgysorozat: 1. E\'nöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Zárszámadés->k előterjesztése. 4. Alapszabályok módosítása. 5. Tagdijak megállapítása. 6. Elnök, ügyész és há-om számvizsgáló bizottsági tag megválasztása 7. Nc-táni indítványok.
1926 Március 5.
ZALAI KÖZLÖNY s
Stcrn Sándor temetése. Nagy részvél kiférte uiolső uljára vasárnap délelölt Stcrn Sándort a Roz-gonyi utcai gyászházból. Abramovics Márk lőkánlor imája uián dr. Winkler pjnö főrabbi méltatta az elhunyt kiváló egyéniségéi és férfiúi erényeit. Az izraelita sírkertben még Abramovics főkántor mondott imát.
— A jővedelmladó-vallomások beadása. Február 28-ával letelt az 1825 évi jövedelmiadó-vallomások beadására kilUzölt határidő. Akik eddig nem adlák be a kitöltött val-lomási Űrlapokat, azokal már 25°/o-os birsággal fogiák meRterhelni.
_ Meghalt vitéz Nagy Oyőző. Késő este véltük s megdöbbentő hírt, hogy vitéz Nagy Győző vámhivatali tisztviselő szívszélhűdés következtében\' hirtelen elhunyt. Hivatalában olyan rosszullét fogla el, hogy onnét autón a közkórházba szállították, azonban segilenl már nem tudtak rajt. Felesége, gyermeke gyászolják. Vitéz Nagy Győző halálhíre városszerte nagy részvétet kell, mert nemcsak mint magánember, hanem mint szorgalmas hivatalnok s főként mint Nagykanizsa lelkcsszavu poétája, költeményeivel és "gyéb Írásaival Is a legőszintébb és széleskörű közkedveltségnek volt részese. Halálával súlyos veszteség éne Nagykanizsa irodalmi életét. Temetése iránt lapunk zártáig nem történt intézkedés.
— A keresztényszocialisták és az ÉME együttes el&jdása. Zsúfolt terem közönsége elölt folyt le vasárnap dJiután a Keresztény Otthonban a Keresztényszocialisták és Ébredő Magyarok által együttesen rendezett előadás, melyet a Vasutas Dalkör által előadón Hiszekegy-gyei nyitottak meg. A Vasutas Dalkor-I Uncz Gyula kántor dirigálta. Utana Boha Mancika, Szeresd a magyar hazadat c. költeményt szavalta el. Szavalalát sok tapssal jutalmazták. Dr. Vargha !>. Teodorich plébános ezuian megtartotta előadását a keresztény gondolatról. Nagy Lajos ny. larwó Erdélyről és annak szépségeiről tartott előadást, melyet Vánkos Jenő tanár vetített képekkel kísért. Horváth Erzsike magyar leányos hívvel előadott szavalata s Baha Jó-Kel költeménye mély hatást vallottak ki. A Vasutas Dalkor még több énekszámot adott elő. Az előadás után a keresztényszocialisták taggyűlést tartottak, amelyen több belső ügyet intézteit cl.
— Sctiwurcz Dezső cégnél űri " női divatárukban ieiiszoliuabb kiszolgálás.
— Purim-est. Szombaton éjjel kitűnően sikerült Purim-est zajlott le a Nagykanizsai Kaszinó termeiben. A felállított buffet valóságos látványszámba inent s a roskadásig meglelt asztalok festői látványt nyújtottak. A tánc reggeli 4 óráig tartóit s az egész estélyi a legfesztclenebb hangulat jellemezte.
= Miisor Koncz János pénteki hegedüh.-ingversenyén: I. Coiclli La Fólia, 2. Mendclsohn Conzerl, 3. Rimsky Koisakov Hyinnns a naphoz 4. Hubay Zepiiir, 5. Paganini, Erdei hangulat, 6. Paganini Campagnella. A hangverseny pont léi 9 órakor kezdődik. A jegyek elővételben Szerbnél kaphatók.
— A nő lélektani megvilágításban a címe Kempclen Béla, lapunk felelős szerkesztője tanulmányának, melyet vasárnap délulán fog felolvasni a Keresztény Tisztviselőnők teadélutánján a Városi Zenede épületének (Királyi Pál ulca 2) emeleii nagy termében. A nőket érdeklő felolvasásra már most kihívjuk a közönség figyelmét. Ezek a teadél-uiánok teljesen jótékonycéll szolgálnak, amennyiben az 5 ezer koronás teaarakból beloiyó jövedelmet az Egyesület valamely kulturális célra ajánlja lel. A vasárnapi műsoron még egy zeneszám is szerepel.
— Sümeg képviselőtestületének ülése. Sámeg község képviselólcrtü-lete most lariotta rendes közgyűlését, amelyen a folyó évi költségvetést tárgyalták.
— A rendőrségi rnüsorestély. Mint már meginuk, április hó 10-én, husvél utáni első szombaton tartja a nagykanizsai államrendőrség műsoros eslélyét a Polgári Egylet öaz-szes termeiben. Az estély műsorát Kúlnay Oyula dr. főtanácsos felkérésére Kempelen Béla, lapunk felelős szerkesztője most állítja egybe 3 annak egyes számaiból már megkezdődtek a próbák is. A végleges programm a jövő hét közepére megállapítási nyer s akkor azt lapunkban ís közölni fogjuk. Addig csak annyit cmliiüng meg, hogy a rendőrségi est műsora magas színvonalon átló művészi eseménye lesz Nagykanizsának s színvonala messze lelni fogja múlni a szokásos műkedvelői ciöjoások színvonalát.
— O.V1KE fiók Sümegen. A Sümegi Kereskedők vasárnap március 7-én délután a Korona szállóban nyilvános gyűlés kereiében megala-knjak az OMKE oltani fiókjai. Az alakuló közgyűlésre dr. Batkdnyi Kálmán uiazik le az országos központból.
— Vörheny elleni oltások. A
szombathelyi gyermekmenhely igazgató főorvosa ma, kedden reggel Nagykanizsára érkezeit és a Stefániái rendelőjében reggel 8 órától kezdő-dóleg a menhelyi gyermekeket Dick-féle vörheny elleni szérummal fogja beoltani.
— Egyházmegyei hlr. Az elhalálozás folytán megüresedett tüskevári plébánia vezetésével Major László káplán bízatott meg.
— Öreg cserkészek csoportja most tartotta meg alakulását. Helyiségük a városi zenede (Király Pálutca 2) egyik terme. A nagykanizsai csoport az országnak I7-ik ily-nevü csoportja. Az „öreg cserkészeket\' a magyar sport és testnevelés szerelete késztette a tömörülésre.
— Bodrogközy Zoltán könyve. A Zilai Közlöny volt szerkesztője, dr. Bodrogközy Zoltán, jelenleg a miniszterelnökség sajtó-referense „Már-vtlnyusszony" cim alatt most rendezi sajtó alá egy húsvét előtt megjelenő novella gyűjteményét. Kötetenként 50.000 koronás, utánvét mellett fizetendő áron, előjegyzéseket kérjtlk leadni március 15-ig a szerkesztőségbe.
— Társulati adóbevallási ivek. Nagykanizsa város adóhivatala értesíti a részvénytársaságokat, hogy a társulati adó kivetéshez a bevallási ivek átvehetők.
— Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylet Rácz János főkántor elnöklete alatt tartotta meg rendes évi közgyűlését, amelyen elfogadták a beterjesztett számadásokat és pénztári jelentést. A fisztujitásnál Faludy Géza tanítói választották meg elnöknek, míg az ügyvezető-igazgatói tisztségre ismét egyhangúlag Hermann József ny. államrendörségi hivatal-igazgatót választották.
— Pályázat. A zalabéri r. kath. iskolaszék káutortanitói állásra pályazatot hiidet. Határidő márc. 22.
— NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
— Jegyzőválasztás. Gödbaum József Zalaszenllászló voll körjegyzőjét Zalaszenlgrót körjegyzőjévé választották meg,
— Aranyásók Felsőzslden. A -felsózsidi erdőben ujabb aranyleletrc bukkanlak a községbeli kiucsasók. Nemsokára hivatalos részről is megkezdődnek az ásalások, hogy felderítsék ennek a földterületnek a kincseit.
Időjárás
A nagykanizsai mctcorflogfal megfigyeli Jelentése: lléllón a htmtrsik-let: reggel 7 órakor +1-8, délután 2 órakor +31. este 3 ónkur +1-4.
SziUrtíny: Reggel Délkelet, délben Északkelet, este Délnyugat.
FelhOut: Heggel borult, délben ketfésbbé borutl, este liszla égboltozat.
Napi csapadtk mennyisége: Reggel dér.
A Meteorológiát Intézet jelentése szerint változékony íelhfls idő várható, semmi vagy kevés csapadékkal és é||c!i faggyal.
— Mire nem gondolnak Kaposváron ? Kaposvár város a közönség mindennapi kivárm&ágának kielégítésére uj időjelző készülékel rendelt meg 10 millió koronáért. Az uj készüléket a templom;mellett szervelik fel a nyilvánosság számára.
— Országos vásárok. Március 3-án Tapolcán és Kaposvárott, 4-én Söjlörön lesz országos állat- és kirakodóvásár.
— A Szalay-társulat Tapolcán. A 32 tagu Szalay-szintársulat e héten Tapolcán kezdi meg hosszabb előadássorozatát.
— A tapolcai postahivatal uj vezetője. A pécsi postafőigazgató dr. Szűcs Mihály posla-távirdai főtisztet a tapolcai m. kir. posta- és lávirdahivatal vezetésével megbízta.
— Betiltott népgyűlés. A Kaposvári szociáldcmokraia-pirt vasárnap délutánra kérelmezett nyilvános népgyűlés engedélyezését az államrendőrség betiltotta.
Munkaközvetítés
Nagykanizsa, március 1 A Zalamegyét is magában foglaló soproni halósági munkaközvelitó február 24 Iki kimutatása szerint
munkát kaphat 7 gazdasági cseléd, 1 sütő, 8 házi cseléd, 30 iparos tanonc 1 kereskedő tanonc és 1 ápolónő, összesen 48 munkanélküli nyerhet elhelyezést.
Munkát keres
7 ács, 13 asztalos, 6 bádogos és szerelő, 4 borbély, 11 cipész, csizmadia, 2 esztergályos, 2 gazdasági cseléd, 8 gépész, 7 gépkezelő, 2 kádár, 3 kéményseprő, 4 bognár, I kertész, 12 kovács, 5 kőműves, 1 köteles, 10 lakatos, 3 mészáros, 2 molnár, 122 napszámos, 7 sütő, 13 férfi, 1 női szabó, 2 szíjgyártó, 1 szobafestő, 4 villanyszerelő, 4 férfi, 1 női magántisztviselő, 6 kereskedelmi alkalmazott, 10 szolga, 8 kocsis, 50 házi cseléd, 12 iparos la-nonc, összesen 350 munkanélküli.
Kék csillso divstáruház Nagykanizsa, Központ épületében
Tízezer méter gyapiu delain ...tje K !3.ooo Tízezer méter »■«* gyapiu delain K ll.ooo
6
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március 2.
A munkanélküliség eheti staliszti-kajában is legnagyobb számmal a napszámos é* házicscléd hclykercsftk szerepelnek. Elhelyezést nyerhet a munkanélküliek 14 87ázaléka.
Munkanélküliek forduljanak közvetlenül a hatósági munkaközvetítőhöz (Soprpn, vározhAza), munkásokat keresők pedig jelentkezzenek a nagykanizsai városházán (I. cm. 20.
^n^nir-a^u-i.-.rui-n-
SPORTÉLET
NTE-Ifj. válogatott 10:0 (6:0). Az NTE állandó fölényben játszott Palkó (4), Dezső (2), Kohn, Bojt és Korom góljaival győzőit. Az utolsó gól öngól volt.
NTSE-NZTE 2:1 (1:0). A II. osztályú Transdanubia szép és megérdemelt győzelmet aratott I. osztályú ellenfele fölölt. Játékosai nagyobb lelkesedéssel játszottak és szorgalmasabb tréningről teltek bizonyságot, mint a ZrinviéL A vezető golt Heffer fejelte; a- Zrinyi Farkas lövésével egyenlített, Mészáros azonban biztosította a győzelmet.
KTSE—PVSK 4:1 (3:0). Kaposvárott az őszről clmajök. bajnoki mérkőzést játszották le. A Dórák és Geschlecht nélkül kiálló Pécsi Vasutas gyenge ellenfele volt a Turulnak és csak a II. félidőben tudott elfogadható játékot produkálni.
Irodalom és mfivészet
UJ Idők. A folyóirat nem ok nélkül hordja homlokán a szerkesztő, Hcrczce Ferenc szlgnaturáját, akinek különben is legtöbb regénye éppen az Uj Időkben jelent meg, legújabb müvét pedig épp most közli folytatásokba. A folyóiratban sflriln találkozunk Rákosi Jenő, Hegedűs Lóránt. Csathó Kálmán, Lyka Károly, Surányi Miklós nevével is. Előfizetési ára negyedévre 80 000 korona. Kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
MOZI
Uránia kedd—szerda 7—9 órakor: Triiby, Du Mauniert színdarabbá is feldolgozott regénye 7 felvonásban. A romantikus és szentimentális történet színpadon is óriási sikereket aratott. A First Nalional filmje sce-nariumban, rendezésben, szereplőkben kiválót nyújt
Képtáviratozás Bécs—Grác közt
Belln francia fizikus olyan készüléket szerkesztett, melynek segítségével vezeték nélkül lehet képeket, nyomtatványokat és kézírásokat közvetíteni. Franciaországban Maimaison és Lyon, valamint Lyon és Toulouse között már rendszeresítették ezt a rádió utján való képtávirói forgalmat, Ausztriában is bevezetik a képtávi-ratozást. A bécsi rádiótársaság meghívására Belin Bécsbe érkezik és itt folytatja kísérletezéseit. Bécsbe már meg is érkeztek a gépek, amelyek segiségével a francia fizikus a kép-távizatozást végezni akarja. A kísérletek Bécs és Grác állomás között folynak le.
közgazdaság
Megindul az eziistpengö
és váitópénzverés Az állami pénzverde építkezései ís felszerelése a közeli napokban befejeződvén, legközelebb megkezdődik benne az uj érmek előállítása is.
Az ezüstpengő veréséhez szükséges ezüstmennyiséget a Nemzeti Bank közvetítésével a Bank ol England szállit|a le, miután a magyar kereskedelemmel a Nemesfém és Drágakőcsarnok utján folytatott vételt tárgyalások a lulmagas árak miatt nem vezettek eredményre és egy itthoni ezüstbeváltás nem lett volna képes a készletet kellő időben biztosítani, j
A gyártás, illetve a pénzverés cgy-előte nem fog kiterjedni az arany-pengőre, mert ugy halljuk, hogy a pénzverde csak rendelésre fog aranyérmet előállítani.
A^pénzverés megkezdésével kapcsolaton a régi 1, 2 és 5 koronás ezüstpénzeket koronánként 6500 korona értékben váltják be.
TŐZSDE
Az értéktőzsdén az irányzat ma tovább gyengült. A kontremin felhasználva a spekuláció nsgifoku tartózkodását és a külföldi tőzsdék- [ röl érkező lanyha jelentéseket, nagyarányú árukínálattal lépett fel. A piacon, mivel erős kezek nem vásároltak, az árfolyamok az egész tőzsde-idő alatt tovább estek. A forgalom az egész tőzsdeldő alatt csekély volt.
ZIriehi zárlst «rti 189S30. Ln\'O" 2486\'SO,
51950, ....... 33Ó000. Milano 2087.W.
Kollanl *>810 ll-riln 123-70 W!t\' 73-10 fo«I377 50 Prija 1537 50. Budapest 7S-SO, Vaué 66 03, B-Kr-.i 217 S0. Bdí.í-i 912 W.
A budapesti T&zsde deviza-jegyzése
Pénzkolcsönközvetités
<„ Házak, birtokok, bérletek közvetítése!
Telefon 150. Szigriszt László, Főút 8. Telefon 150.
korona nyerhető az újonnan kezdődő
sorsje^cífs ötmilliárd
osztálysorsjáiékon.
Az uj jitéklerv igen előnvösen változott, mert a nyeremények szjma ismét a bríkeheli arámban van mec*Il.ipitva, vagvis minden második sors-
55 milliárd é.250 millió ^
kerül készpénzben sorsolásra. — Szerencseszárnokat ajánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája
Sorsjcgyck ára: egész 200 ezer, fél 100 ezer, negyed 50 ezer korona.
Játéktervek ingyen. — Húzás április 15-17.
ApráhiiutatéMfe
Az apróhirdetés dija 10 szól* 5000 kor. A címszó s minden vastagabb betüból álló szó két szónak számíttatik. Minden további szó <31 [Jt r»00 K. A hirdetési dlj el«n® fixotondö ^ forgalmladó hozzászámltásával
Teljes wlxwexetéki- ée fQrdö-axobu berondaxóaeket legolcsóbban szállít és szerel kedvezfi fixnté»i feltételekkel Weieer Oépgyor.
Sugár-ut IG. 2125
Valuták »«tol te«l }<U!S HWi
cuk kw. 21104119
Crt.K mt-IJM
DUli/ TISU-7I(3S
CnocU b. W.1U11
rtoO*>4 frt. «JM miO
IM JOI-113
lm il&ili
Urk MJ-M71
httke i«mi170!s
chjtfxwb. i0m4-10c7&
kt*. IIS!$ IIS74
&té]«t tr. IIMI»/S0
It. KU-iV 8
*crré£ k« \'fJ)0-lbM0
IrUtot. UII0-IM70
Aa<Uc«*u Mjrií itV a B»k»/w)
Brttsi il
Ciulo
Ktarjort
rirU
Pllz*
t»ótu
StcCMOiK
r.-u»
itlU-SUM
hm • u
IMII l/CII IS7-WI
m»*;si
KIS SS7S ISJ1&UMO WSi\'C tVVÍ wi 7>:J 11J0-- l\'TU H»J nri Utl -31 <« <15 ÍM 11110 IS .0
1U3U loorj ;1710 1)7(0
Miltényi-oipöt vegyen I
Forgalmas utcában üzlethelyiség azonnal átadó. Clm a kiadóban. 57
UérszegényekT\'; "^SSK*
a Bruncsics Józsi-féle bikavér.
FU»/»r, «»«mtg* h «gyeamliiia1i clkV«k OiUit
Sugár-ut 41 A Telefon ZIO. UR>-anolt cr>- i r ó ; 5 * t « I eladó.
Plébániára egyszerűbb oaxdaaesxony kerestetik. Clm: Nagykanizsa, Sugár-ut 31.
R6vid xonoorát keresek bérbe. Clm a kiadóhivatalban. 622
Egy kUlönbeJáMtu buteroxott sxoba
két ur részére tr||es ellátással kiadó. Eflt-vös-tér 18. Telefon 19ö. 628
Kitűnő kereoaenyl
Ó- és UJBOR
1917. cv pcoacnycbor lilcrcnklilt tl REMETE, Sugir-ut S. *itm.
Ugy kertész és egy ki.egit6 kerté.* al ujnépt uradalomban .ionnal !cl-vildlk. 375
Két diófa eladú. Bívtbbtl Koisuth-tír 2Va. 613
Koncoptxangara Blamct-tétc, legkitűnőbb állapotban, síép, nagyhangú eladó. Bajza-ulca 3. 654
Tenrteyiöitprli\'. Se«* tuaav kg---\' 387.51X- 3M0!.«, Tt .[■-. 392500 - 395 KK1. 7S kg-<» 395.000—39/ 5C). egtéb dunínlnU tl ptal-rtdíkt 76 kg.-ra 3SOÖOO--382.MO. 77 \'m» 385 «X>- 587 500, :S kg-01 387.5CU-390 00O 79 kg-oa 390.0U0 - 39250 -. ion 725.00"-2^7.500. lakainánai!* 235 000 2<5CO\' , Vniif 300.000-350 000. r>- 2500 260 0>0, lengexl 160 0 0 1825 0 repce 600.000 - 610.0M. knltf I80U-JO I90.0OT, 170.0M- 172 500.
SflrtéíVíliiAr [\'ellMlUa 5253. melytél eladaUtuul vii.il. «3Etdt 400 drb. EMnril 18.000-I85:0L líeJeit 16.500-170«l, aaedelt koaíp 16.000 —165M. könnyű H.000—15.000, ebórendfl Siea 17.000—17^00, miaodiecdü 16.000-16500. angol Iliidé IS 000—21.000, íaalonna
nagyban 20.000---,-.«alr 21.000 - 21.500,
lehcxotl hut 20.000-21.000, Iialonnia IU-Krtéa 20.000 -22.000. trinyiar kSzepes.
Útadó: Zrínyi Nyomdaipar éa KCuy"
Töltőtollak
legjobb gyártmány
Üzleti könyvek
rtilnden alak is beosztással
Írógép kellékek
szénpaplr. szalag, átütőpapír, radír, olaj stb. clsórenda miuóségekben kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
paplráruház^ban.
papir kapható
lapunk kiadóhivatalában.
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁR
1926. április 17-26.
Rendezi a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Vámszabadraktár. A legjobb eladási a talom.
Áru- és személyszAtlitásl kedvezmények a bel- és külföldi vasutak
és hajózási társaságoknál. Vlmmke jvezmények.
Központi iroda: Budapest, V., Szemcre-utca 6. Tb. kípilsetet: Fischel Uto» könyvkereskedő, Nagykanizsa, városhAzcp.
A nagykanizsaiak találkozóhelye t
Budapest legeWrendfl, modern, családi S!ill6|a, az
István király szálloda
VI., Podmaniozky.utoa 8.
Mérsékelt iraki Figyelmes kiszolgálás I Modern berendezést Központi fűtési - Mclcgi kszolgáltatis! -Fürdők! — Llftl A nyugati pályaudvar közelében
Megjelent V
Magyarország
1926. évi
Ujságkatalogusa
Kiadja a Rudolf Mosse rt. hirdetési iroda
Budapest VI, Podmaniczky-ulca 49
#
Hirdetőknek kívánatra ingyen és bérmentve.
MlosutoU a Zrínyi NyomtUlpjr é« Koayvkerettadés H-T.-nal, Nsgykanluin. (NyoindavMMH: Ofcnbuii rviioifl
66. évfolyam, 49. szám
Nagykanizsa, 1926 március 3, szerda
Ara 2000 k
ZALAI KOZLONT
POLITIKAI NAPILAP
ti kiadóhivatal Ffot 5. sl Interurbán-telefon 78.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Előfizetési ára: Efly hóra 30.000 korona Három hóra ......... 90.000 korona
AGRÁRHEGEMONIA
A népszövetségi fűbiitos legutóbbi jelentése a többi között adatokat tartalmaz arra, hogy a magyar mezőgazdaság céljaira a költségvetésben minő összeg van előirányozva s ezzel szemben ml az n összeg, ami példának okáért a csepeli kikötő - költségeiként szerepel. Nem is a teljes kikötő építése, hanem csupán az építési munkák folytatása cimén. Megtudjuk ebből a jelenlésből, hogy addig, amig utakra, hidakra, mezőgazdasági szakoktatásra, többtermelésre, kísérleti ügyre és más hasonló célokra alig egymillió aranykorona jut, addig a csepeli kikötő építésének folytatására 2,900 000 korona van előirányozva.
Egy régi agrárius a csepeli kikötő ügyével kapcsolatban keserű gúnnyal jegyezte meg, hogy a Trianon előtti Magyarországnak elegendő volt a pesti és az újpesti Dunapart az egész hajózási teherforgalom lebonyolítására, mig ellenben a Csonka-Magyarországnak már Csepelre is van szüksége, pedig a hajók csak imitt-amott lézengenek a nemzetközi Dunán. Ilyen körülmények között alig lehet azt mondani, hogy ennek az uj drága_ kikötőnek a megépítése a megnövekedett forgalom érdekében szükséges. Ellenkezőleg az a különös eset áll fenn, hogy az uj és drága kikötő a nem lélezö forgalom lebonyolítása érdekében készül.
Re akárhogy áll is a helyzet, annyi kétségtelen, hogy hiába °g állani a csepeli kikötő, ha Magyarországnak nem lesz mit szállítania, amig a mezőgazdasági termelés a mai színvonalon marad. Legalább is azt lehet tehát mondani, hogy az az agrár hegemónia, amiről a merkanti-nzmus annyiszor és oly keserűsen panaszkodik, csak amolyan J\'Ott malaszt, csak amolyan falra \'utett ördöge a tőzsdei köröknek. Ha ugyanis agrár hegemó-n\'a lenne ebben az országban, akkor a beruházások legalább is megfordított sorrendben követ- | "ék egymást. Elsősorban kellene | \' mezőgazdaságot felvirágoztatni
és csak azután kibővíteni a dunai forgalom kikötőit. Mert ha a mezőgazdaságnak produktivitása nem fog emelkedni, akkor az uj kikötő olyan holt tőke marad, amely nem kamatozik, sőt ellenkezőleg uj kamatterheket emészt a fenntartási költségekkel.
Az agrárhegemódn\'a azonban minden jel szerint nem nagy érdeke a külföldnek sem, legalább is annak a külföldnek, amely versenytársat Iát Magyarországban. Csak azt nem értjük,
hogy miért támogatja ezt a felfogást valló külföldi érdekcsoportot a hazai merkantilizmus is. Amennyire ugyanis az egyik téved, annyira téved a másik is. Magyarországon nagyon rövid idő alatt be fogják látni a kereskedelmi körök, hogy nekik maguknak a legnagyobb érdeke a mezőgazdaság fejlesztése, mert minden üzleti és nyerészkedési lehetőség mezőgazdasági termelés produktumaira lesz koncentrálva és be fogja látni ezt nagyon hamar a külföld is. Mert Európa nagyon hosszú ideig nem számiihat Oroszország tel-
jesítő képességére és nem számíthat Amerikára sem. Vagy ha Amerikára számit és onnan várja a kenyérellátást, akkor a tengerentúlnak monopóliumot fog biztosítani és Amerika diktálni fogja az árakat. Európának egész határozottan az az érdeke, hogy a központi hatalmak gabonatermelése és kenyérprodukciója a legmagasabb fokra emeltessék.
Ne sajnálják a magyaroktól azt, hogy ebből az európai érdekekből reájuk is haszon háramlik, mert sokkal nagyobb haszon fog belőle háramlani Európa ipari államaira.
Döntő fordulat előtt a frank-ügy
Károlyi Imre gróf kihallgatása a rendőrségen — A rendőrség vallomástételre akarja szorítani Károlyi Imre grófot — A főügyésznek tanácskozása a miniszterelnökkel s az igazságügyminiszterrel
Budapest, március 2
A hamisfrankok ügye nébány nap óta igen érdekes mtderbe terelődött. Az uj pótnyomozás központjában Károlyi Imre gróf és Teleki Pál gróf állanak. Azok a gyanúsítások, melyeket Károlyi Imre gróf emelt Teleki Pál gróffal szemben, teszik az államrendőrség munkájának lényegét.
A rendőrség elsősorban és legfő-képen azt akarja tisztázni, hogy mindazok az állitások, amelyeket Károlyi Imre gróf kihallgatása alkalmával a rendőrségen elmondott, mennyiben felelnek.meg a valóságnak és menynyiben támaszthatók alá tárgyi bizonyítékokkal.
Nagyon megnehezíti a nyomozás munkáját a gyanúsító gróf Károlyi Imre magatartása. Károlyi Imre gróf ugyanis Kalona Rezső rendőrfőtaná-csos előtt azt a kijelentést tette, hogy tudomása van arról, hogy Teleki Pál gróf WindischgrQtz herceggel megbeszélést folytatott a frank-ügyben a frankhamisítás részleteire vonatkozó-lagt _ Katona rendőrfőtanácsosnak azon kérdésére, hogy mivel tudja alátámasztani és honnan meriti abbeli gyanúját, Károlyi Imre gróf azt válaszolta, hogy erre vonatkozóan egy okirat áll rendelkezésére, amelynek | hitelességéről meggyőződött, de ezt j a rendőrséggel nem közölheti.
Hogy miért nem kfczölheti, erre a
kérdésre azt a válaizl adta Károlyi Imre gróf, hogy
jelenleg fizikailag képtelen érintkezést keresni azzal az emberrel, aki neki az okirat ismertetésére felhatalmazást adhat. A grófnak ez a válasza természetesen nagy mértékben leszállította vallomásának súlyát és értékét, mert hiszen nincs módjában, Illetve nem akarja ismertetni azt az okiratot, amelynek alapján Teleki Pál grófot vádolja.
Ebben az esetben még gyanúsítással sem lett volna szabad előállnia. Károlyi Imre grófnak korrekt eljárás szerint először felhatalmazást kellett volna kérnie a kezei között levő állítólagos „okirat" ismerőjétől és csak ezután lett volna szabad előállnia vádjaival gróf Teleki Pállal ■ szemben. %
Károlyit a rendőrség ismét kihallgatta és ekkor figyelmeztették arra,
hogy az első kihallgatása alkalmával hangoztatott gyanúsításait bizonyítania kell.
Rámutatott a rendőrség a bűnvádi perrendtartásnak a tanúvallomás kötelezettségéről szóló szakaszára és felszólították, hogy amennyiben vallomását meg nem változtatja, vagy a kezei között levő állítólagos bizo-
nyítékokkal alá nem támasztja, a rendőrség felfogja jelenteni a kir. ügyészségnél a tanúvallomás! kő-telezettség megtagadása miatt. A perrendtartás értelmében ez letartóztatásával Is végződhetik.
Mielőtt a rendőrség ezt a feljelentést megtenné, még egy utolsó kísérletet tesznek.
Újból kifogják hallgatni Károlyi Imre grófot s ha akkor is elzárkóz.k a vallomástételtői, ugy Teleki Pál gróffal szembesitik. A főkapitányságon minden előkészületet megtettek Károlyi Imre grófnak Teleki Pállal való szembesítésére. Károlyi lm««e vallomását lefordították a franciáknak Egyébként a főkapitányságon ma reggel megjelentek a francia kiküldöttek és a rendórtsnácsos szobádban tartózkodtak, ahol szórói-szóra lefordították nekik Károlyi Imre vallomását, illetve a négy órás tegnapi kihallgatásának jegyzőkönyvét. A franciák erről pontos jegyzeteket készítettek, amit elküldtek Párisba, felettes hatóságuknak. Gerö László kihallgatása A bécsi C3rminc-cég levelet intézett a Budapesten időző francia megbízottakhoz és a főkapitányság-
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március 3.
hoz, melyben közölte, hogy Oerő László vásárolt nála egy gépit. Megírta, hogyan szállították, milyen módozatok melleit fizették kl a gépet és hogyan helyezték el a Térképí-ueti Intézetben.
A főkapitányságon ezalatt más munka nem lolyt, minthogy Horváth Antal rendőrfőtanácsos tovább folytatta Schulze-ra vonatkozó adatoknak németre fordítását, a frankügy letartóztatottjainak vallomása alap|án. A berlini rendőrség számára készülő forditási munkálatok még a mai nap folyamán bevégződtek és az esti postával elküldték Berlinbe.
Károlyi Imre gróf tegnapi négy órás vallomása ma is élénken foglalkoztatta a rendőrséget. A f&dgyász m koi-mány-
eln&knél A parlament folyosóján ma délelőtt óriási feltűnést keltett, hogy Tlmkó Zoltán koronaagyész tsStrache Gusztáv főügyész az ülés megnyitása előtt jóval megjelentek a Házban és Pesthy Pál igazságtlgymi-nlszterrel hosszan tanácskoztak, majd Rakovszky Iván belügyminiszterrel folytattták a tanácskozást. A kél miniszterrel folytatott tanácskozás után Bethlen István gróf miniszterelnökhöz mentek, ahol egy félófát időztek.
E fontos és bizalmas tanácskozásoktól eltekintve politikai körökben megállapítják, hogy a frankhamisítás ügye döntő fordulópontra érkezett, amennyiben tövid időn belül egyfelől Párisban, másfelől Budapesten fontos események történhetnek.
Sümeg község három uj országos vásárt kér. Sümeg község képviselőtestülete megtette a lépéseket az irányban, hogy három uj országos vásárra kaplon engedélyt. Sümeg hajlandó bemondani tizenkét hónapos vásárról, ha az uj hónapos vásárt megkapja.
Bethlen miniszterelnök visszautasította az ellene emelt vadakat
Emelt fővel megy a nemzetek tanács, elé - Rágalomhadjárat Indult meg « magyar nemzet ellent annak legsúlyosabb P -
Eckhardt Tibor kritikája a nemzetellenes saj óró - A Ház március 16-án tartja legközelebbi Olését
Budapest, március 1 Scitovszky Bíla elnök a nemzetgyűlés mai ülését 11 órakor nyitotta meg. Bemutatja a miniszterelnök átiratát, melyben arról értesíti a Házat, hogy a kormányzó Waiko Lajos kereskedelmi minisztert bízta meg a
pénzügyminiszter helyettesilésével. —
Bejelenti, hogy Haller István összeférhetetlenségi ügyében a bizottság befejezte az előkészítő eljárási.
Majd áttérnek a parlamenti bizottság tárgyalására.
Heraeg Béla az első szónok, aki elmondja, hogy a frankügyben a kormány intézkedéseit nyugodtan bo; C8ál0tla a parlamenti bizottság vizsgálata alá. Benne aggodalmak támadlak a parlamenti bizottság működése miatt és amiatt a hang miatt, amellyel a jelentést a parlamentben tárgyalták. A politikai célok megállapításával bizonyos polllikai következtetéseket von le a nemzetgyűlés. Könnyen mngtörténhetik, — mondja — hogy prejudikál a nemzetgyűlés, nem a birói Ítéletnek, hanem általá-ben a politikai felelősség kérdésében.
Az erkölcsi Integritás Jobban biztosítja a magyar jövőt és az többet ér minden osloba és kalondos vállalkozásoknál, melyeknél a botrányok köve közölt a magyar becsttlet ts szétőrlődik.
Á külföldi lapokban a franktlgyre vonatkozó cikkeket meg tudom még valahogy érteni — de azt, hogy a magyar sajtó ezeket átvette vagy épen mcgletézte, ezt abszurdumnak tartom.
/t kormányt nem terheli semmi folelősség a frankhamisításért, de
nem terhelt felelősség Nidosyért sem. NJdosy Imre hossza munkát fejlelt kl a közpályán és mindig meg voltak vele elégedve.
Vázsonyl Vilmos — amikor IgazságOgyminlszter lett, az elnöki osztály élére állította Ná-dosylt. Amint nem lehet ezért Vázsonylt felelőssé tenni, ép Igy nem lehet felelőssé tenni érte a kormányt.
A frankbotrány, bármilyen kellemetlen is Magyarországra, ez a tettesek bűne, nem pedig Magyarországé és azért az ország bűnösségéről szó sem lehet.
Eckhardt Tibor ezután hosszabban foglalkozik azzal a rágalom hadjárattal, am:ly bizonyos részről a frankhamisítás kapcsán tervszerűen megindult és amelynek egyedüli célja a közvélemény fotradalmosilása volt.
(Bethlen és Peslhy itt helyeselnek Eckhardlnak.)
Eckhardt Tibor: A forradalmasítás legáltalánosabb módja az, hogy a lelkekbe becsempészik azt a hitet, hogy a vezetőosztály romtott. Rágalomhadjárat Indult meg a nemzet clltn, a nemzet legnehezebb pillanataiban, ahelyett, hogy síkra szálltak volna mellette.
Az a kérdés, hogy a nemzet érdekeivel szemben folytatott merénylet ellen megtörtént-e minden intézkedés. Majd a sajtó hiányos informálását leszi szóvá.
Eckhardt Tibor éles kritikáját a baloldal főleg a szociáldemokraták állandóan megjegyzésekkel és közbe-szőlásokkal kisérik. | Eckhardt sremelvényeket olvas fel
külföldi lapok cikkeiből. A közbeszólások mind hevesebbé lesznek.
Esztergályos aztkiálllji: Volt Ideje a miniszterelnök urnák kimosni a szenyest, de nem mosta!
Eckhardt azután rámutatott arra, hogy még az egyik oláh újság is megírta, hogy Jellemző bizonyos magyar sajtóra azt hogyan provokál botrányt a frankügy körül.
A frank-kérdés egész komplexumával a büntető bíróság elé tartozik — mondja. Ez járjon el teljes szigorával az íügyben. A kérdési kapcsolják kl a politikum sorából. A kormányt semmWie felelősség, de még mulasztás sem terheli.
Ne legyen senki franciább
a franciánál Szilágyi Lajos szólal fel. A kisebb ség Vázsonyi 2. ponljában nem hisz, mert nem tetszik a vádlottak magatartása és hogy állandóan naplót vezettek.
Épen ezért nem hiszi, hogy az ország érdi kében hamisították a frankot és nem látja okát annak, hogy egyes politikusok miért hozzák ez üggyel kapcsolatba a szokol hamisítást. A parlamenti frankbizottság csak a frankügy kiderítésére alakult. A kettő összekapcsolása csak külpolilikii bonyodalom előidézésére vezet. Ne legyen senki franciább a franciánál, akiknek a nyomozása kudarcot vallott s remélem, hogy mindenkor is kudarcot vall. A Iran-ciák követelhetik az ügy teljes ki-d ritését és vizsgálhatják a kártérilés ügyét.
A franciák már évek óta védekeztek velünk szemben.
Nádosy és Windlschgrötz letartóztatása megnyugtatja. Nagyon sa|nál|a, hogy a frank-ügyben nem tudott a nemzetgyűlés egységes állást foglalni, sőt ez még az ellenzék kebelén belül sem sikerült.
A trank-Ogy miatt a kormány-
LátOgUtáS Bibi Kalunde asszonyszultáimár)
IrU: Debrcczenl Oyuti
(I)
1916. év elején már nagyon megfogytak aszkárlalnk (réget katonák). A régi békeállomány nagyon összeolvadt s igy uj néger újoncokat kel lett szerveznünk.
Az időben egy 600 emberből álló néger csapat szervezésével s kiképzésével voltam megbizva s Tabórá-ban, egy a Tanganyika-vasut mentén fekvő híres karaván-henszülölt városban ütöttem föl székhelyemel.
NéíISny órányira ellő! terüli el az asszonyszultán, a hires Bibi Kalunde \'birodalma.
Egy szép napon elhatároztam, hogy .hivatalos" látogatást teszek a feje-delemnönél s látogatásomról, melyet a következő vasárnapra tűztem ki, értesitettema szullánát küldöncömmel.
A nevezetes vasárnap fölvirradt. Hogy tekintélyemet minél jobban emeljem, — mert a kíséret nagyot nyom a latban a feketéknél, — pár aszkárimat is magammal vittem ki
•) Mutatvány szmGnek ,lu:y magva. katonatiszt kalandjai a ttKSijlítcbb Afrikában" dmü tüzetes munkájából.
séretnek a rendes boyaimon (házi inasok) kivül. S nehogy egészen üres kézzel menjek oda, boyom kezébe nyomtam — egy üveg likőrt, azt gondoltam, hogy azzal nagyon megörvendeztetem a nagy szullánát.
Amint a „székhely" közelébe értünk, már rohant elibénk a félfalu, fűlsikelitö visilással, kiabálással, uj-ongással, groteszk ugrándozással s gy \'kísérnek bennünket egészen a faluig.
Ez a legnagyobb tisztelet, ushin-gilla, amikben csak „mbwana mhub-wák", vagyis a fekete fejedeimi személyek részesülhetnek.
Egészen meghatna ez a nagy ragaszkodása is loyalilása a népnek, ha nem tudnám, hogy az ilyen spontán megnyilatkozása az egyszerű néplélcknek egyenesen a szűltána parancsára történik.
A zaj, lárma csak a szultáni „pilóta" közelében stünik meg s osz ladozik széjjel a sokaság.
A palota arab stílusban épült nagy, idomtalan vályog alkotmány, széles, magas falakkal, lialalmas arabfarag-ványos fakapuval s magas füvei feddi tetővel.
Belépek, s tágas előcsarnokban találom magamat. A falakon lándzsák, ijjak, pajzsok zebrabőrből s
óriási elefántagyarak keresztbe rakva. Arab stílű szőnyegek s tarka néger gyékények a falra aggatva. A padlót egyszerű lehér gyékény borítja be. bútorzat nincsen a teremben, csak egyik sarokban látok — három osztrák gyártmányú Thonet-székel. A széles ablakpárkányon több kék fénymázos vasedény áll. Kíváncsian kézbe veszek egyel s megforgatom kezemben. Majdnem hanyatt esek meglepetésemben, — a bögrék alján a következő három szo állott: „Made in Hungary". A terem közepén áll a „trón", fekete ébenfából faragva, tele fantasztikus faragvány okkal és körülötte naiv ligurák-kai. előtte s mellette arab szőnvegpk.
Lassan nyílik az ajló s belép egy izmos, feltűnően szép arab fiatalember, a szultána férje. Ugyanis Bibi Kalunde királynő egyetlen gyermeke volt felséges szüleinek, így került ö a trónra. Közönséges néger szóba sem Jöhetett, hát vásárollak a királynő féijéül egy arabot.
A szultántérj mély meghajlással üdvözöl, kezeit homlokához és szivéhez érintve s helyet foglal a trón mellett — a földön. Most ismét nyílik ?z ajló és megjelenik Bibi Kalunde, kél fekete miniszterétől kísérve. Impozáns megjelenésű, körülbelül 30—35 éves; szép, megnyerő
arcán és szemeiben komoly s büszke öntudatosság ül. Öltözete furcsa keveréke a néger és arab divatnak. Kezében, mint az uralkodás jelvénye, egy elefántcsontból primitív módra készített tárgyat tart, mely egyuital megvéd a rossz szellemektől. Nyakán, karjain különféle ezüstkarikák, gyön gyök, korallok.
Udvariasan állok fel, pár lépést leszek feléje, mire 6 mosolyogva nyujija kezét. A kézfogás, mint a köszönés európai módja, már Bibi Kalundénél udvari etikett. Széket hoznak számomra a trón elé. Őfelsége színién helyet foglal, a trónon. A társalgás a kisusheü néger nyelven folyik, — s banális udvariassági frázisokat cserélünk ki. biztosítva egymást kölcsönös elragadtatásunkról egymás látása felett.
Odakünn hangos, vontatott éneklés támad folytonos tapssal kísérve s a nyitóit kapun egymásután lépdelnek bc a falu vénei, a királynő rabszolgái; lehér szakálluk fekee bőrükhöz különös konlraszl. Mellettem elhaladva, meghajolnak előttem, miközben felém nyújtott kezeikkel háromszor tapsolnak, aztán leülnek félkörben jobbra tőlünk. Utánuk be-jönnek a vén rabszolganők s ugyan-ily ceremónia után balra telepedneK le félkörben. (Vtje köv.)
|ji26 Március 3.
2ALAI KÖZLÖNY
nak távoznia nem szabad, csak politikájában irányváltozást kell belevinnie is pedig mindig lobban az alkolmányosság és parlamentáiiz-mui irányában. (Taps a jobb és középen.)
Ezután Vass Jőisef népjóléti mí-niszler az építkezés előmozdítása érdekében terjeszt javaslatot a Ház elé.
Majd Scltovszky házelnök napirendi Indítványt tesz arra nézve, hogy március 16 án tartsa a Ház legközelebbi ülését, amelyen továbbra Is a frankbízoll-iág jelentése szerepeljen. A miniszterelnök visszautasltja az ellene emelt vádakat Bethlen litván gróf miniszterelnök emelkedett szólásra és határozottan visszautasítja mindazokat a vádakat, amelyekkel öt a Irank-Ogyben megtámadták.
Visszautasítja azt, hogy ö a frank-hamisítókkal személyes érintkezésben lett volna. A kisebbség azon állításait, hogy csak francia befolyás alatt indította volna meg a nyomozást, határozottan megcáfolja, mert minden letartóztatást, amely a frank-ügyben foganatosítva lett, a magyar nyomozó hatóságok munkája folytán eszközöltek. Perényl levelével kapcsolatban kijelenti, hogy nem vehette azt egy anonym levélnél egyébnek.
Hogy a kormány vagy annak bármelyik tagja tudott volna a frankhamisításról, azt ml sem cáfolja meg
jobban, mint Petényi és Baross feljelentő levelei. A józan ésszel ellenkezik, hogy a franklumisilók abban az esclbcn a kormánynak lellek volna feljelentést, ha az már tudott volna róla.
Jól tudja, hogy az egész személye ellen Irányul s a genfi ut alatt az ellenzék megkísérli a helyzet felforgatását. Már hallottam is egy tekintélyes ellenzéki politikustól, amint a Ház folyosóján megjegyezte: .A miniszterelnök most már felülhet a vonatra\'. (Zij a bal-, taps a jobboldalon.) De azért emelt fóvel megy a nemzetek tanácsa elé, hogy e nemzet jogát megvédje, — mert elismeri, hogy halandó ember, ki kezdetben könnyelműen fogta fel a dolgot, de. később annál erélyesebben fogolt az ügy kiderítéséhez. Másfél éve fekszik a titkos társulatokról szóló büntető-novella a t. Ház elölt s nem az ö hibája, hogy azt most alkalmazni nem lehet, mert még nincs letárgyalva.
Ismétli, hogy emelt fővel járul a Nemzetek Szövetsége elé e hazának jogát és igazát megvédeni. (Taps és üdvözlések a jobboldalon.)
Az elnök szavazásra teszi fel az indítványt és azt a Ház többséggel elfogadja. -Jr
litÁnnIíakovszky István és Friedrich István személyes kérdésben szólalnak fel. Ölés vége 1 ilO óra után.
Az iskolánkivüli népmüvelés rendszere
Tanulságok az Iparosok részére tartott előadásokból
II.
NigykanlzM, március 2 A szoros értelemben vett gyakorlati irányú ipari tanfolyamok mellett azonban szükség van egy olyan előadássorozatra is, mely az iparos-osztály műveltségi helyzetének emelését célozza. Az erre vonatkozó ciklusban már nem foglalhatnak helyet olyan kérdések, melyek egyúttal szakkérdések Is, hanem tárgyukat a bennünket környező világ egyes jelenségeinek köréből kell vennie.
Vigyázni kell azonban, hogy ezeknek az előadásoknak színvonala ne luladja meg a hallgatók ismereteit és hogy közvetlen érdeklődéssel hassanak rájuk.
Ebbe az előadási körbe sorolom az általános szociológiai ismereteket, kapcsolatban a szocializmus lényegével. Ide tartoznak nézetem szerint az alkotmánynak lOmör és csak közvetlen vonatkozásában érdekes ismertetése. Választhatóknak ezeknek az előadásoknak tárgyai a legnépszerűbben előadandó tOldlani, csillagászati, technikai, földrajzi és más, hasonló általános érdekű kérdések közül is. Sót még attól a feladattól «m zárkóznám el, hogy közéjük "gyük az esztétikát, a lélektant, az irodalmat^ a történelmet stb., persze nem kiszakított részleteiben, hanem íltaíános tárgyalás formájában.
Az előadásoknak sikere mindig attól függ, hogy ki adja azt elő s az illető előadó mennyire tudja közvetlenné tenni előadását. Az ismereteknek népszerűsítése sokkal nehezebb, mint például tanítani a katedráról. Az előadás tárgyán kivül nagy befolyással van annak eredményére annak megállapítása, hogy a hallgatóság felfogóképessége és előismeretei minő színvonalon állanak s ezekhez hozzá viszonyítani magát az előadást, nagy gyakorlati érzékel s azt a művészetet tételezi fel, hogy magunkat állandóan a hallgatók körülményeibe és ismeretkörébe ludjuk behelyezni.
Az egész iskolánk/vüli népmüvelés már csak arra a feladatra törekedhetik, hogy alapfogalmakat és általános ismereteket adjon az idősebb állampolgároknak. A fósuly a tankOleles ifjúság nevelésére fordítandó s bennük kell látni a JOvö kulturalanyait. Az idősebb társadalomnak az a rétege, mely a muhból nem hozott magával olyan ismereteket, aminőket az iskolák nyújtanak, ma már nem lesz képes arra, hogy azokat utólag sajátítsa el s meg kell elégednünk azzal az eredménnyel, hogy ha a legelemibb ismereteket mégis elsajátíttatjuk velük s megmagyarázzuk nekik azokat a jelenségeket, melyek őt lépten-nyomon környezik. k. b:
- NAGYKANIZSAI CIMTAR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
Békes-Bihari Árvizkönyv
Magyar Írók és magyar közönség az árvízkárosultakért
Oyuli, március 2
Magyarország azt szeretné meg-mutalni a nagy világnak, hogy a megtépett maroknyi magyarság hazaszeretete még a pusztító csapásból is életei, feltámadást fakaszt. A Kőrösöknek idegen igazgatás alá került forrásvidékeiről ránk zudult rettenetes víztömeg rombadöntott sok száz hajlékot és tönkre telt sok ezer holdnyi reményt adó vetést. De a magyarság szive megmozdult. Szegény emberek fillérei, tehetősebbek milliói szaporán gyűltek, hogy eny hitsenek a sorscsapáson.
A magyar írók pedig elöl járnak a jó példával; mint a kagyló a nemes gyöngyöt, ők is legbensejükből, teremtő lelkűk tűzkohójából nyújtják a segítséget: egy- egy Írásukat ajánlották fel árvizsujlotta véreink segítségére.
Igy született meg a Blk/s-BihaiI árvizkönyv gondolata. A tavaszon megjelenő Árvizkönyv tartalmazni fogja az árviz keletkezésének, lefolyásának, pusztításának és a mentésének leírását, képben és írásban, továbbá a legjelesebb magyar irók: \'Sartóky József, Csathó Kálmán, Hegedűs Lóránt, Karinthy -Frigyes, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Móra Ferenc, Nagy Emil, Nagy Endre, Oláh Oábor, Szász Károly, Sas Ede, Tormay Crcile stb. egy-egy legújabb müvét.
Mikor ezt az értékes könyvel meg-vélelre ajánljuk, nem könyörado-mányt kérünk, meri hiszen igaz, maradandó irodalmi értékel nyujtunk, de mégis eszébe juttatjuk, hogy amidón az árvízkárosultak segítése céljából kiadandó Árvizkönyv egy vagy több példányban előfizet, akkor valamelyik honfitársának arcáról lOrOl le egy-két fájdalmas könnyet.
A könyv 100.000 korona lefizetése mellett megrendelhető a Zalai Közlöny szerkesztősége utján is. A magyar hazának, a mindenüktől megfosztott szerencsétleneknek hoz áldozatot, aki megrendeli a könyvel, vagy arra barátai, ismerősei körében előfizetőkel gyűjt.
Gyula, 1926. február 22.
Hazafias üdvözleltel az Árvízkárosultakat Segítő Bizottság nevében: Dr. Kovacsics Dezső kormánybiztos-főispán, dr. Csete József polgármester, gróf Almássy Denise, özv. gróf Woracziczky Jánosné, Ruff Ferencné tábornok neje, dr. Palmann Péter ref. lelkipásztor, Kemény Gábor evang. lelkész, dr. báró Apor Vilmos plébános, K. Schriffert József földbirtokos, Ambrus Sándor ny. főispán, dr. Adler Ignác főrabbi, dr. Cs. Varga Antal főszerkesztő, ny. egyet, könyvtárör, Sal József ipartestületi elnök, Schreiber Otró polg. iskolai igazgató.
A tok reklám mellett
rckljm nílkul ajánlom 110
orosztonyi boraimat.
11a |ó bort akar olcsón Inni, ugy tilelle meg 7000 íj 8000 koronái bo/atmat.
sAfrAn József, m«g>»i-u. 7*.
Rákóczi Ferenc születésének 250-ik évfordulója
Rodosto, február hó
A sovány, agárszerü kutyák falkába verődve csatangolnak a falu sáros utcáin. Hangot alig lehet hallani. Csend, álmosság mindenfelé. Az ég is más, mint arra mifelénk, a Duna-mente felé. Mások a házak, mások a fák és az ember szive is másképen szorul el ebben a nagy idegenségben. Az alacsony kapuk alól kibukkan néha egy-egy török benszülott feje, csodálkozik rajtam, a szeszélyes idegenen, aki illetődött arccal keresem a bujdosó fejedelem még fennmaradt emlékeit.
Most, március 27-én épen 250 esztendeje a II. Rákóczi Ferenc születésének. Milyen |ó, hogy ide keletre nem hallatszik el a világpolitika nagy zűrzavara. A Marmara-tenger hullámai ép ugy nyaldossák az agyagos partot, mint ezelőtt kétszáz egynéhány esztendővel, mikor a kis bujdosó csapat szétszakadva várja a Zágon felől jövő híreket. A tárogató mind szomorúbb és szomorúbb nótákat sir a végtelen tenger felé; a délceg vitézekből lassan szakállas apostolok lesznek, kik krisztusi megadással eszik kenyerét a lOrök császárnak azért a trencsényi szent lobogóért...
Összetörték az emléktáblákat. Az állomás harminc kilométerre van a kis várostól. Hajó csak egyszer kot ki hetenként, de annak sem igen van utazója, mert az ut Sztambultól idáig teljesen tíz órát vesz igénybe. Talán csak akkor lehetett élénkebb élet itt, mikor a fejedelem tetemeit innen elszállították Magyarországra.
Rákócziról és a bujdosó magyarokról már csak a vénebb emberek tudnak valamit. A fejedelem egykori kulja düledezik, már nem olvasható a latin felírás. A bujdosók ebédlője annyira rozoga, hogy életveszélyes felhágni az emeletre. Rákóczi háza és kápolnája még áll. Két olasz barát: Fancesco és Bonavenlura ápolják, amennyire szerény anyagi eszközeiktől kitelik. De már azok is omladoznak. Mellettük, a magyar temetőben embernagyságnyira nő a dudva. Legszomorubban a görög templom néz ki. Ezt a görögöket üldöző török haderő konyhának és szénraktámak használta.
Sehol sem lehet egy emléktáblát találni. A magyar emléktáblák darabjai a földbe temetve fekszenek. Még ki lehet olvasni az egyiken-másikon a Rákóczi, Bercsényi nevét.
Ilyenformán meg lehet jósolni, hogy néhány év múlva a bujdosó fejedelemnek semmi \' emléke nem marad Rodostóban. Ki is gondozná ezeket a rozoga, szuette épületeket ? A két öreg barát meghal, a Rákóczi Rodostója mindörökre visszavonul a kumc-dalok csodálatos világába.
6
ZALAI KöZLöNy
1926 Március 2.
PÉNTEKEN ESTE
KONCZ JÁNOS
HEGEDŰ HANGVERSENYE
mm nmm
HAPIREHD |
Március 3, szerda
Római katolikui: Kunigundc. Protestáns: Kornélia. Izraelita: Adar 17.
Nap kel recjtf 6 óra 3H perckor, nyugszik délután 5 óra 47 perckor.
Mozi. Uránia; Trilby, Du Mauniert regénye. Elóadácok 7 és 9 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK!
Márclut 5. Konci Jinoi hing»trt«nyc ■ Kitii-
r>4i>tn Mii Mi 0 öltkor.
Márdn* 7. A K»r»utín)- TlMlvlMMBOk teidíl. utinji t Vlrotl Kotiikolt 4pa!«Mbtn lKirályt ulra 3) dtlutfo Ml « órtkoc <K«mp«:«n Bilt: A n6 MltkUnl mcfVlUvlMttito).
Márelm S. spart-f l&idát t< L\'iánUbio.
Márclut !«. Ar Eme dínlán t Ktittilíor Olt-honbtn dtlutin S6rtko< (Siilwdiishircuok ISrttMl*).
.Március 14. A Zrínyi Ir&dtlmi Kftr hiiilln Dn-o<J*lulio I írtkor t tiroihlu WijyttUU
\' Márclaa 21. A» Ém« tlíidáit t Ktrtutlny Ott-honbtn dtluMo 5 őrikor <KontUallalpo:y vMíki.)
ÁprIIU 10. A tt»S6:»t? mlvéuwUfy* t Polgárt Egyl.t ntgyUraituin M(t V értkor.
Az öltözködés
terén is reformra szorul a divat. Erre a meggyőződésemre egy legutóbbi kávéházi tartózkodásom adta meg az impulzust. Egy mellettem ült úriasszony francia divatlapot kért. A plkkoló hozott is egyet, de amint lapozgatja, alig néhány képet talál benne. Miután pedig a naptár szerint erősen\' közeledik a tavasz, sok szines melléklet volt. Ezek a szines rajzok azonban nagy részben hiányoznak belőle. A kávéházat látogató nők tehát egyszerűen kivágják ezeket >i mellekleteket és ceKkerükben haza csempészlék.
Oondolkodni kezdtem ezen az eljáráson, miközben a következő idea fogamzott meg agyamban, lévén már én is modern ember, aki, bár még mindig nem tanultam meg a Shlm-myt, de velem született taktusérzékemnél fogja kezdek pattogó ritmusaival megbarátkozni. Hja, hiába, haladni kell a korral...
Az az ötletem támadt tehát, hogy ezek a szines divatlapok igen jól helyettesíthetnék magát a — ruhát. Ugyanis ezeken a modelleken oly szép alakokat s annyira gyönyörű szabású ruhákat látunk, hogy nincs varrónő vagy női szabász, ki hozzájuk csak hasonlókat is készíteni tudna. Ha" tehát ezek csak a képen festenek ily remekül, igen egyszerű eljárási mód lenne, ha ruha helyett ezeket a színes képeket hordanák a nők. v
Olyképen gondolom ezt az ötletemet keresztülvihelőnek, hogy a divatlapok oz eddigi alakjuknál valamivel nagyobb formátumban jelennének meg s a ruhát élőiről és hátulról is színesen ábrázolnák. Ily módon nem kellene egyebet csinálni, mint ezt a két rendbeli divatlapot magunkra aggatni s az oldalt hiányzó részt valami közvetítő könnyű keimével pótolni
Ez az öltözködési módi[ nemcsak
igen olcsó, de ami fő, divatos is lenne. Egy ilyen divatruha alig néhány ezer koronába kerülne s hozzá még — tavasszal és nyáron — kel- \\ lemes viselet is lenne.
Ajánljuk ezt az Ötletet a divatlapok kiadójuk mielőbbi megvalósításra. Vele igen jó üzleteket csinálnának, mert ezerszámra fogynának el ezek a divatlepedők s nogyban megkönr.yilenék a ruházkodással járó terhes gondokat is.
Tehát ezen a téren is haladhatunk a korral. Amíg a tél ismét bekövetkezik, akkorára talán majd a hidegebb évszakra is kitermelünk magunkból valami elfogadható ujabb tervet. __iksz
— Az árvízkárosultakért. Deutsch Albcrlné (Nagykanizsa) 200 000 koronát küldött szerkesztőségünkbe az árvízkárosultak felsegélyezésére. A nemeslelkU adományt gyűjtésünk eddigi eredményéhez csatoltuk s azt rendeltetési helyére fogjuk juttatni.
— Vörheny elleni oltások. Lapunk tegnapi számában téves információ folytán az a hir jelent meg, hogy a szombathelyi gyermekmenhely igazgató főorvosa Nagykanizsára érkezeit és a Stefánia Anya- és Cse-csemövédö rendelőjében végzi a Dick-f&e vOrheny elleni oltásokat. Ezzel szemben a tényállás az, hogy a Stefániában annak helybeli gyermekorvosa végzi az oltásokat, mig a Szombathelyről érkezett menhely! főorvos csupán a Nagykanizsára kihelyezett menhelyi gyermekeket fogja a Rozgonyi utcai iskolában beoltani.
— Vitéz Nagy Győző temetése. A tragikus módon hirtelen elhunyt vitéz Nagy Oyőző temetése ma délután 4 órakor lesz a katolikus temető halottasházából.
— A Transdanubla Sport Egyesület közgyűlése. A Transdanubia Sport Egyesület folyó hó 21-én délután 4 órakor Zrinyi-utcai helyiségében tartja évi rendes közgyűlését, melyre a tagokat ezúton meghívja az elnökség. Tárgysorozat: 1. Elnöki . megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Zárszámadások előterjesztése. 4. Az Egyesület nevének megváltoztatása. 4. Tagsági dijak megállapítása. 6. Tisztikar és választmányi tagok választása. 7. Netáni indítványok.
— Uj hegyközség. A Boncod-földe nagyközséghez tartozó Nagyhegy önálló hegyközséggé alakult.
— A levélszekrények uj kezelése. A pécsi postaigazgatóság folyó évi március hó 1-től kezdődőleg, a város területén kifüggesztett levél-gyüjtőszekrényekbe bedobott levelezés begyűjtésével és továbbításával a 2. számú pályaudvari postahivatalt bízta meg. A levélgyüjtószek-rénybe bedobott levelezés visszavételére vonatkozó kívánsággal, a gyűjtésre vonatkozó esetleges felszólamlásokkal március 1-töl kezdve a 2. számú pályaudvari postahivatalhoz kell fordulni. A város területén kifüggesztett összes levélszekrényekből déli II óra 15 perc és 12 óra 30 perc közt; valamint 15 óra 15 perc és 17 óra közt; azonkívül a város belterületén (Teleky-ut 1., Eötvös-tér 2., Cscngery-ut 1., Sugár-ut 1., Fő-ut 7., Erzsébet-tér 18., Rozgonyi-utca 1., Erzsébet-tér 1., Kazinczy-utca 1., az 1. számú postahivatal épületén, Nádor-ulca 1. és Kazinczy-utca 41. sz. alatt) kifüggesztett szekrényekből este 20 és21*óra közt gyűjtik be a levelezést A levél-gyüjtőszekrényeket már legközelebbi időben, a következő gyüjiés idejét feltüntető órajelző táblácskákkal látjuk cl. Mozgópostafőnökség.
— Nőegylet! tea. A Keresztény Jótékony Nőegylet szokásos teadélutánja 4-én, csütörtökön délután 5 órai kezdettel dr. Szigethy Károly-nénftl (Fő-ut 19. sz. alatt) lesz, melyre a tagokat és azok vendégeit szívesen látják.
— A Községi Mezőgazdasági Bizottságok a sümegi járásban. Asztalos Lajos az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara főtitkára most látogatta meg a sümegi járás területén megalakult községi mezőgazdasági bizottságokat. Asztalos főtitkár megfordult N/irád, Sümeg, Csab-rendek, Káptalanfa, Zalagalsa, U.<k, Gógár.fa, Dobronc, Mihályfa, Óhid, Kisgörbő, Sümegcsehi és Öjzsí községekben. Az előadások iránti élénk érdeklődések, a szép számban megjelent gazdi közönség részérő! elhangzott felszólalások kivétel nélkül minden egyes községben meghaladták az előadó várakozását.
— Zalaegerszeg uj Irattárosa. Zalaegerszeg város közgyűlésén a városi irattárQsi állásra ^abó Jánost választották meg egyhangúlag.
— A Zrínyi Torna Egylet es-télye. Vasárnapi számunkban már megemlékeztünk a Z. T. E. március 8-iki nagyszabású emlékünnepéről. Az évről-évre megismétlődő emlékünnepélyek mindig jelentős eseményei voltak nemcsak az egyesületnek, hanem a város kultura iránt lelkesedő közönségének is. Az ötödik évforduló alkalmával, jövő hétfőn, előadásra kerülő műsor gondosan összeválogatott számai élvezetes estet Ígérnek. A rendezőségnek sikerült az estélyen való közreműködésre megnyerni Laurisln Ltjos operaénekest, a Zrínyi T. E. r^i lelkes barátját is. Laurisin Lajos éperaénekes nem ismeretlen Nagykanizsán. Még élénk emlékezetünkben él, hogy egy alkalommal a fel6Ő városi templomban régi magyar egyházi dalaival még a legkeményebb férfiak szemébe is könnyet csalt, feledhetetlenek maradtak a regős esték is, amelyeken szép tenorjával oly sok kellemes órát szerzett nagyszámú hallgatóinak. Műsorát az alábbiakban közöljük: Puccini: Bucsuária a mToscá"-ból, Franz: Ősszel, Massenet: Elégia, Kacsóh : Ária a Rákócziból, Koudela: Magyar Miatyánk, Környey: Alkonyatkor.
— Zalavármegye községei a csekk és clearing forgalomban. Nagyszabású újítás lépett életbe a vármegye területén a pénzkezelés egyszerűsítése tárgyában. Ugyanis a vármegye alispánja 27753/1925. sz. rendelete értelmében minden községi és körjegyzőség bekapcsolódik az országos csekk és clearing forgalomba. Az eddigi nehézkes pénzkezelés megszűnik, csak utalványozással és átutalással történik a fizetés, a beszedett összeg nem hever a kasszában. A fenti számú rendelet a legapróbb részletekig a legponto-saboan intézkedik minden részletkérdésben. örvendetes tény, hogy e nagyszabású, praktikus rendelet először Zalamegyében jelent meg, melyet a többi vármegyék is bizonyára átfognak venni.
— Találtak egy kis zsebtárcát pénztartalommal tegnap délután 3 óra tájban a Csengery és Zrínyi Miklós utca sarkán. Tulajdonosa jelentkezzék a szerkesztőségben.
— Schwarcz Dezső harisnyál a
legjobbak.
— Gőzkazánfütők és gőzgép-kezelők vizsgáló bizottsága március hó I l-éti délelőtt 10 órakoi vizsgát tefrt. Vizsgára jelenkezni lehet a m. kir. fémipari szakiskola igazgatóságánál.
Kék csillag divatáruház Nagykanizsa, Központ épületében
Az olcsó gyapjudelén eladás 3.-án szünetel, csütörtök reggel az eladás újból kezdődik.
1926 Március 5.
ZALAI KÖZLÖNY s
_ Halálos szerencsétlenség. IhMOsK\'tény közs-gfceu kutSsM koz-Wli II nilr megásott kullia egy téglával megrakott vödrOl fck.irtak leereszteni. A kölelet tartó f i elio.-oit s a téglával leli vödör a kut lenekén dolgozó Madarás György 24 éves munkás lejére zuhant. Eszméletlen állapotban hintik ki a kuliiól, de segíteni már ncin lehetett r jl Oi órai szenvedés után meghall.
— Regényes szOkés az Iskolából. Jár/ás Béla zal: apilii elemi iskolás gyerek korán elkezdte a kalandos történekek olvasását. Ezek aztán annyira lelkébe vésódlck, hogy teljesen hatásuk alatt éli. A mult napokban valami rendetlenségből ki folyólag az iskolai törvényekkel kerüli összeütközésbe, mikor is bün-telésképen ott fogták linla levesre és papiros galuskára. Szomorodott szívvel 011 a kis Béla a fogságban, a szabadulási gondolatok özöne keringett a fejében. Az összeolvasott sok kalandok kózül helyzetének megváltoztatására legalkalmasabbnak találta azt a módot ahogyan kalandos ro-binzonátok tréfás képein látta, hogy a nadrágtartója elszakithatatlannak reklámozott gummiját veszi igénybe a meneküléshez. Kinyitotta az emeleti tanterem ablakát, a nadrágtartóját az ablakvasra kötötte s így ereszkedett le. Azonban a nadrágtartó elszakadt, Béla uifi l< pottyant a kavicsos földre, ahol hangos jajveszékelő sírással ébredt ;fel robin-sor.i álmából. Kisebb zuzódásokon kívül más baja nem történt.
— Setiwarci Dezső cégnél url és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Második postajárat Pacsán. Megírtuk, hogy Pacsa közönsége hozzájárulásával a kocsiposlán kivül\' egy gyalog poslajáratot Is kilátásba helyeztek. Azóta az érdekellsig hozzájárulása is biztosítva van, énhe-tetleri, miérl késik mégis a megvalósítása.
— A keresztényszocialistapárt klsksnlzsal pártszervezete. A nagykanizsai kereszlényszociaiisiap.irt f., hó 7-én Kiskanizsán szervező taggyűlést lart, mely alkalommal Bakos P. Ágoston szenlfcrcncrendi hitoktató és Hermann József pártelnök fogják a keresztényszocialista szervezkedés szükségességét fejtegetni. A gyülís keretében megalakitják a külön kis-kuilzsai pártszervezetei, >.mély N igy-kanízsaí II. Keresztényszociahs a
I ártszervezet elmet fogja viselni, míg a Nagykanizsa városi az I, sz. pártszervezet lesz.
— Tihany biológiai állomást
kip. Értesülésünk szerint a közok-t-i\'ásügyi miniszter Tihanyban biológiai állomási és akváriumot szándékozik felállítani, mig Keszthelyen Ji\'a-talmas sportpályát építtet. \'
Időjárás
A nagykanizsai Metoorologlal mcv-"syol.j jelentése: Kedden a himin/í-(«•■ rcj»t 7 órakor .|.(i-s deiutin 2 órakor +3-2, este \'J ónkor +0K.
Szálirány; Ejrfsz nap nyucati.
HMM: Ktjccl teljesen borult, iltlbcn keveshhc borult, csle teljesen tiszta.
Napi csapadék mennyisége: —
a Meteorológiai Intizct Jelentére szerint túlnyomóan tethös illó várható kisebb Iccsapolódasokkal ís enyhüléssel.
— A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör e?u;on kéri fel tagjait, hogy tagtársuk, vitéz Nagy Győző temetésére való testületi részvétel végett ma délután fél 4 órakor gyülekezzenek a postapalola előtt.
c- Főszolgabíróból — ügyvéd. Kovács Karoly voli pacsai főszolgabíró megszerezte az ügyvédi oklevelet és Pacsa községben nyit ügyvédi irodát.
— A keszthelyi Vasutaskör, mely egyelőre 120 taggal a mult héten aUkult meg alapS2abályait elküldte a belügyminisztériumba jóváhagyás végeit. A kör működése szi-
| geruan politikamentes, a vallásos és j hazafias szellem ébrentartásával. A kör dalárdát, zenekart, könyvtárt létesít. Helyiségeben italmérés is lesz. Folyóiratok járatásával, billiárd, kártya slb. játékokkal gondoskodik tagjai szórakoztatásáról. Időnként műkedvelő előadásokat, családias összejöveteleket tart. A kör március 15-ét is meg fogja ünnepelni.
— Autó szerencsétlenség. A revzneKi uradalom tulajdonosának, Tauber Ottónak autóji a Zalalövö felé vehető utón Cupnál nekiment a hidkőnek és belefordult a 3 méteres írókba. A sofförnek két bordája tört és a fején sebesült meg. Az egyik bennülő! súlyos sérüléseivel Cupon vettek ápolás ala. Az autó teljesen összciörölt.
— Tüz a cigánysoron. Sümegi jelentés sze.int a mitlályfai cigánysoron két gyerek létrán felmászott az egyik haz oldalán lógó száraz kukorica-csövekhez s azokat egyenként meggyújtották. Két cigányház porrá égett.
— Halászati hlr. A Balatoni Halászati Társulat a földmivclésügyi miniszter engedélye alapján már májú . 1 tői halászhat előirt nagys-águ ponlyo! és süllőt. Köteles azonban a Taráidat « süllót szaporítani s a panmenii lakosságot hallal ellátni.
Vasárnap lesz a Legényegylet közgyűlése. A nagykanizsai Kato;ikut Legényegylet március 7-én, vasárnap délután (él 5 órakor tartja rendes évi közgyűlését a következő tárgysorozattal: 1. Választmányi jelentés az 1925. évről. 2. Zárszámadások és költségvetés előterjesztése. 3. Tagdijak megállapítása. 4. Alapszabály módosítás. 5. Koszorualap megszüntetése. 6. Alelnökök, tisztikar, választmány és válaiztmányi póttagok, valamint a számvizsgáló bizottság megválasztása. A rendező-bizottság megalakítása f. hó 10-én este 8 órakor lesz.
— Sikkasztó Qgynök. Krausz József bécsi ügynök több napon keresztül tartózkodott Nagykanizsán. A szállodában, ahol megszállt, nem fizette ki tartozását, hanem kézi-zálog gyanánt a szobapincérnél hagyta egy utazó böröndjét, amit az átadott a rendörségnek. Tegnap aztán megkeresés érkezett a debreceni rendőrkapitányságtól, melyben közlik, hogy Krausz Józsefet csalás és sikkasztás miatt őrizetbe vették. A Nagykanizsán hagyott böröndöt a rendőrség elküldette Debrecenbe.
— Uj kényszercgyezségek. Harangozó Lajos nagykanizsai kereskedő saját kérelmére a nagykanizsai törvényszék megindította a csődön-kivüli kényszeregyezségi eljárást Vagyonfelügyelőül Dőry Zsigmondo\' rendelte ki. A tárgyalás napja március 31. — Csödönkivüli kényszer-egyezségi eljárás indult meg Kálmán Jenő keszthelyi rőfös kereskedő ellen. Vagyonfelügyelő dr. Pillér J. ügyvéd. Az egyezségi tárgyalás napja március 31.
— Fertőző betegségek. Nagykanizsái) az alispáni kimutatás szerint február első felében 2 roncsoló toroklob, 6 vörheny, 1 kanyaró, 1 bárányhimló fordult elő.
— Az Ipartestület szokásos havi előljárösági ülését folyó hó 3-án este tartja meg.
= Itt van, hallgassa meg a legmodernebb 3 lámpás kis typusu Ericsson Rádió-készülék szelektív, kellemes hangját Szabó Antal sport-és rádió üzletében.
Szig riszt né—Schiller né
angol és francia divatszalon K aginczy-utca 15. szám._
A tavaszi újdonságok megérkeztével, killlnö szakerőink munkájával, módunkban van legújabb divatú ruhákat, kabátokat, tavaszi kosztu-mohe:, ujdi.alu keppeket rendkívüli olcsó áron, ízléses, szolid kivitelben előállítani. Sürgős munkákat 24 óra al.tt szállítunk. Különös gondot fordítunk arra, hogy kedves közönségünk netsak szép és szolid munkánkkal, hanem méltányos, a viszonyokhoz mérten is olcsó árainkkal meg legyen elégedve.
gsr Igen olcsó árak! Pontos munka! "WD
SPORTÉLET
PAC-NTE
Majdnem négy hónapi szünet után vasárnap ismét megindulnak a bajnoki mérkőzések. Az NTE lép először a porondra és tavalyi legnehezebb ellenfelét, a Pécsi Atlétikai Clubot látja vendégül.
Nagykanizsa és Pécs sportközönsége élénk érdeklődéssel néz a mérkőzés elé; előjátéka lesz ez ugyanis annak a küzdelemnek, amelyet a két város folytat a bajnoktágért vezető egyesületük, az NTE és PSC révén.
Az NTE, bár a beteg Tamás helyén tartalékkal kell kiállnia, felkészülten várja az ütközetet; a PAC-ról alig hallottunk valamit a tél folyamán s csak annyi bizonyos, hogy hires kapusa, a válogatott Holló3 4 hónapra ki van tiltva s igy a PAC is tartalékkal áll fel.
Az ősszel Pécsett 4:3 arányban tudott csak győzni az NTE megfeszített küzdelem után. A jelen alkalommal, ugy hisszük, kedvezőbb arányú lesz a győzelem, a tréning hírekből legalább is erre szabad következtetni.
A kaposvári bajnokság. A Kaposvári Turul Sportegylet rendezésében Kaposvár birkózóversenyét most bonyolították le, melynek eredménye a kővetkező:
Légsúly: l. Zombori (MTK), 2. Szckfü (KTSE), 3. Áron (MTK).
Pehelysúly: I. Ambrus (MAC), 2. Klinger(UTE), 3. Mattau (Törekvés).
KönyUsuly: 1. Németh (MTK), 2. Zólyomi (MAC), 3. Kővári (Törekvés).
Kiskőzép: I. Nagy L. (MTK), 2. Kreplán (MTK), 3. Qera (KTSE).
Nagyközép: 1. Privalcsek K. (MAV), 2. Papp L. (MAC).
Nehézsúly: ), Zemkó (Szegedi AK), 2. Orünwsld (MAC).
SzSE-TSC (Kupa) 2:1 (0:).
A délnyugati kerület I. osztályú bajnokságának állása 1926 március hó 1-én:
a é _ Ü T
1 t= í 1 ■V ;a 5 > M s < 1 £ 1 1
PSC 8 7 /— 1 32 10 14
NTE 7 6 1 — 21 8 13
KTSE 8 5 1 2 13 II 11
KMTE 8 4 2 2 17 13 10
PVSK 8 3 2 3 20 IS 8
PAC 8 3 1 4 19 17 7
KLTE 8 2 — 6 11 20 4
NZTE 8 1 — 7 6 28 2
DVAC 7 — I 6 5 19 1
= Vllághlríl Szalvator sör a Koronában, minden nap friss csa-polás.
MEGERKEZTEK
a tavaszi nöikabát
újdonságok g valamint
legfinomabb és legdivatosabb férfi és nfli
szövetek nagy választékban jutányos áron
WEJSZFELD ES FISCHER SSTÍ
divatáruháza a „Gólyához" TÉR I. Telefon 285.
Zalai közlöW
)$26 Március 3.
ASZI ÚJDONSÁGOK
és
Angliából behozott férfi és női ruha és felöltő szövetek
óriási választékban, olcsó árakon
Kisfaludi és Krausz Sx az „Arany Kskas"-hoz
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
Telefon 3-74.
Telefon 3-74.
TÖRVÉNYSZÉK
A temető sirkőtolvaja
A lopások különös módját követte cl Kiss Karoly körmendi fiatalember, aki kilenc cselben a körmendi izraelita temetőt Kulccsal felnyitotta és onnan kilenc márvány síremléket lopott cl. A sírkövekről eltávolította a régi neveket és azokat uj felírásokkal ellátva, eladta. A sirkövek igy persze mind visszakerültek ismét a körmendi izraelita temetőbe, azonban más sírhaltnokra.
A temető hiénáját azonban rajtacsípték — és igy került a szombathelyi törvényszék bünteti bírósága elé, amely egy évi börtönre Ítélte a temető megrablóját.
irodalom és művészet
Községfejlesztés. Ennek a közigazgatási havi folyóiratnak czévi második száma vezető cikkéörn dr. Koszó Istvántól áttekinthető közigazgatást szorgalmaz. Sármezey Endre a gazdasági vasutak jelentőségéről, Tóth Imre a községházak építkezéséről, a következő cikk az utcaburkolatokról s végül az utolsó közlemény az anya és csecsemővédelem-ről szól. Ebből fz utóbbi cikkből csak a következő adatot kívánjuk idézni. Az anya és csecsemővédelem működésének rendszeres megkezdése elótt Magyarországon átlag 20 százalék volt a csecsemőhalálozás arányszáma. Ezzel szemben a nyugaii államok között Némc\'országban csupán 10—11 százalék. Énnek az arányszámnak redukálásában van az igazi nemzetvédelem. A lap előfizetési ára egész évre 125.C00 korona Kiadóhivatal Budapest, IV. Reáltanoda u. 11.
MQXI
Uránia ma szerdán 7 és 9 órakor: Trílby, Dn Mauniert szirdarabbá is feldolgozott regénye 7 felvonásban. A romantikus és szentimentális töiténet színpadon is óriási sikereket aratott.
TöStőtoSlak
legjobb gyártmány
Üzleti könyvek
minden alak és beosztásul
írógép kellékek
síénpaplr. jmIír. átütőpapír, radír, olaj stb. elsőrendű minőségekben kaphatók
Fischcl Fülöp Fiai
papiráruházábnn.
KÖZGAZDASÁl
TŐZSDE :
Az értéktőzsde ma kedvetlen hangulatban nyitott. A külföldi tőzsdékről azonban lanyha nyitás után csakhamar barátságos irányzatot jelentettek és ennek folytán a hangulat nálunk is megjavult és kisebb vásárlások következtében az árfolyamok emelkedtek. A kuliszban 1—2\' o áremelkedések állottak be. A spekuláció Novában ismét nagy vásárlásokat eszközölt. A bánya piacon a vezető értékek 1—2% nyereséggel zártak. A bank- és takarékok piacán epedül Fővárosi volt szilárd. A vaspiacon Villamos és Fegyver rendkívül szilárd volt, 5—10, Danubius 2% árnyereségre tett szert. A cukoripar részvények is szilárdan tendáltak.
Zürichi siziai Párta 1895 00. lenáon 2486 60. Ncwjorh 61950, Brosséi 236000. MJUno 2087.50. :toUjnd 208 10. Berlin 12370. Wien 73-10, Holla 377 50. Prága 1537 50. DüJapest 7fl-SO, \' -«A 66 00, Bukareo 217 50. Heir912 óú,
A budapesti Tözado deviza-jegyzése
Val l\'tS s \'J % v 1 a t k
4»IOÍ(C«l l\'COt MUft km»lm*»M lao-siso
.«b bor. MOllfS >«3 IUS
•°ntf ■ UI-IUI I«tla imi irau
nw-nnt • cX*r«,l »MU
\'1Mb b. »C7 3131 niflu.*j niu/u
<OÍUs« fit uueiuió ítfiUip Ull Ii7t
t«l I0M1) Oulo IU10 l.\'MO
•-irt, «;*S!4 o« t\'int-mm
>Jk* nu-ai: HSSM ÍIÍI JI:I
ttUMTOtl i«»rc»k IJ70-JH7J
0«|U KkCl IOCMI0C7C. Nrtf JSU HM
(Ma Vpr iWillUTá M(> Sltllllt
s?é|d h. um iirso •lifu <»5 Ki
•«ir< u. mMüi itólttfí. IIII0 tl\'70
Xcol« »« ISIIO IU«0 >ul ioo«i-icd;i
irmtrv •III0-III7J l»M I»7«0
A Nagykanizsai M. Kir. Fővám-hivatal tisztviselő kara mély fájdalommal tudatja, hogy szeretett kartársuk
ff
Vitéz NAGY GYOZO
m. kir. vámszaki tiszt
váratlanul elhunyt
A kiváló kartárs, az önzetlen jóbarát elveszítése pótolhatatlan.
Nagykanizsa, 1926. március 2.
Isten adjon nyugalmat nemes lelkének!
«rerrziéay(6z«dű
Bu*. dja.v. 76 k£-oá 387 503- 390 0>0, 77 <i«i 392 500-395 000, 7< ks-« 395 000- 397 500. e«TÍI> OanintaU U petl-rtdtkl 76 kj.-oi 380.000- 382400, 77 kj-o. 385 000- 387 500, /8 kp o. 387.500-390 000 \'» ks-M 390 0j0-392 50" .on 225.000-227 500, i.k.raányírp. 235 000 -245 000, •Orátp. 300.000—ÍSO 000. a> 250 000-260 O\'jil, tengul ISO 000—1625 0 iepe« 600.000-610.0(0. kfck. 180CW.-I90.000. kottx 170000-172 500.
SerUivátár
Fiittujléi 5253, nelvMI cl«d«U.nul yUiu
dl 400 drD. ElsűrendB 18.000—18 5 0. uedtlt 15.500—17.000, ircdtll kOiip 16.000 -16500. konnyfl U.000-15.000, eWrtlldl 8rt» 17.000-17.500. má»dienda 16.000-16590, ingol illldS 18.000-21.000. >uk>nni
n.(jb«n 25.000--.-. ixh 21.000 - 21 J00
khmotl hui 20.000—21.000, mteonáí IM-wiiíi 20.000--22.000. Irányút kOitpti.
KUM: Zrínyi Nyondtlpu él K6oy>-Vm-Mkwlá. RT. Hinkinlu.
Kényvzepkölciön kötvényeket hadikölcsönSket
. l»£mi.M,bl> mpl Iron v.lzflnk. öli lulyl írtíkp.pirot, wimidi p4.xa.nick ,etel. .. .ladáaa. Atuiiijirt (,-n ti nyfi. m]«l!fn U«IÍL»Í mig». UlBlloit.lil..
Groii 4m Tára. bjok- íi (íud.blioaiiayMok
fdut I9l ii.ci Tíleíoo: UoJé VII . Ukll 44.
SOrgOnycIm: DERRATE T.leto.t J. M-SS.
SAVIGNANO
□ óligyQmöloa nagybani kereskedése Budapest, IX., Gönczy Pál-utca 1. Narancs, citrom, maronl, föge, datolya, arachid, carobbe, carfiol, citromalma, korai főzelékek és frtss gyjmölcs közvetlen behozatalai
Vidéki rendelések 24 órán belül a mindenkori lagolosóbb napi árakon
eszközöltetnek.
Özv. Vitéz Hagy Győz6né és kis fia Gy&ző, valamint az összes rokonság mély fájdalomtól megtört szívvel jelentik, hogy forrón szeretett férje, illetve atya, fiu, testvér és rokon
Vitéz Nagy Győző
vámszaki tiszt, nyugállományú főhadnagy
f. hó 1-én délután fél 6 órakor, ifjú életének 32-ik, legboldogabb házasságának 4-ik évében váratlanul elhunyt.
Drága halottunk földi maradványát március 3-án délután 4 órakor fogjuk a köztemeti halottasházából örök nyugalomra helyeztetni. Nagykanizsa, 1926. március hó 2-án,
Emlékét kegyelettel Arizzük meg ! Nyugodjék békében!
1926 Március 5.
.\'a
ApróhlrdtatéaMa
A- jwóhirdelés dija 10 szóig S000 kor. A dmszó » minden vasMgabb betobd! állő „T Cét szónak számíttatik. Minden további dl » SOOK. A hlrdatóal díj olöro flzatándfi * iorgalmladó hozzászámllásával
Toljaa vln«i«téh^ 4b fQrdö-axobo borandazáaakot legolcsóbban
szállít és szerel kadvaz® flzatáal fal-t^tolakko! Walaar CéppyAr,
Sugáí-nl 16.__2122
"Bár «Tz * n « á aj. — Namaaltott
gxékáoa-féle zab. Elsőrendű traktorral hérszántist vállal Szmodlaa Viktor
gclsel földbirtokos Bővebbet Oelsén. — fuvioott nit mázsa nemesített Székács-Iéle ub kapható o felárral a budapesti kö
üpir (efett._______-«M
pónzköloaönt bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben éj leggyorsabban fotyócittat Acxél Ignáo penz-UtoöokÖzveHtó Irodája NagyVantoin. Pó-at 3. u. alatt Kónyazcrkőlcofln kflt-rányakat veszek. 387
Miltényi-oipöt vegyen!
~~Porgalmas utcában Oxlothely I «ég azoo-nai átadó. On a kiadóban. 57
"~Klnixay>utoa 20. ai. alatti ház sürgősen eladó. Bóvebbel Aoaál Ignáo Ingatlanforgalmi irodáj*, Nagykanizsa, Pó-ut liz. 636
ZALAI KÖZLÖNY s
a&ss. ujbor ír
BRUMCSICS JÓZSEF
rfimr. (Hi»|i li «(>«aruhJi*ii cikk*k Oil.-t«b«a Sujir-at M * Telefon 210.
4 azobáa magánház lOrdósxobával. vízvezetékkel, szép parkírozott udvarral és kerttel a belvárosban, nagyon kedvező lize-tésl feltételekkel sürgősen eladó. Bővebbet Moxél Ignáo* ingatlanforgalmi Irodái*. Nagykanizsán. Pó ut 3. u. 637
Ariny Jir.os-utca 12. szirau ház azon-nal eladó. Bóvebbel Batthyány uica 10. szám aluli. Ugyanott hálóazoba borondo-zéa Is eudő. 556
15 holdas birtok a Bslaton somogyi oVlaUn 8 szobás nagy urtlakkal. cseléd lakások. Istállókkal, 10 hold elsőrendű szó lóvel, esetleg kettéosztva is. nagyobb blr-tokvélel miatt sürgősen elad.\'.. Bővebbet Aozál Ignáo Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Pőut 3.
Kitűnő karaoaonyl
Ó- és UJBOR
1917. évi paoaanjrabor lllerenklnt 1* kapható ioh
REMETE, Sugár-ut 6. azám.
40 holdaa elsőrendű tzintó, rét és szőlőből álló birtok, rajta kitűnő épületekkel. a város közvetlen közelében, tejgazda-Jágnak nagyon alkalmas, sürgősen eladó. • Bővebbet Aozál Ignáo Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán. Pőut 3. sz alatt.
Eladó Kanizsától déíre~7~kllométernylre úszó községben (Somogym.) Kanlrsal-ulca 89. uim alatt 2 darab lísévei vörös tarka «<>nyáaablka jótállás mellett. 645
Konvenció* kfimQwaat keres a Nacy-téoci Uradalom. Nagyrécst. 652
Egv azoba féí konyhával, bútorral el adó, Rikőczl- utca 71. 660
Eladó egy kifogástalan aila"pöü>7n "lévó Oycrmok vaaágy. Bővebbel Zrlnyi-ulca 2. ajtó alatt. 061
Fürdőkádak, Qlökádak a legjoM» kivitelben, különféle model nálam készen kaphatók. Baksa bádogos. Klnlzsyu. 21.
Kerestetik egy el/árható. magas koca. lélazor^albérletbe. Clm a klad.lwn. 666
Forgalmas utcában egy űzlolhelyiaég kiadó. Clm a kiadóban. 6*7
Uj korákpár és varrógép nagyoi ocsón eladó. Gn a kiadóban. 663
Főútvonalon cipész, szabó vagy Irodának »«b. alkalmas Ozlatholylaég azonnal (oloaón) kladő. Clm a kiadóban. 66$
Néhány vagon .Krüger\', .Rlescnnierc*.
" étburgonya
* grof D o y m uradalomban,
Leaoncetomaj Zalamegye
eladásra kcrűl. s
Pénzköksönközvetifés iogal\'aiota!
u, Házak, birtokok, bérletek közvetítése!
T.t.lon 150. Szigriszt László, FÖut 8. T.lofon 150. I
korona nyerhető az újonnan kezdődő
sorsiéi Ötmilliárd
osztálysorsjátékon
Az uj j\'.tékterv igeit elönyősün változott. mert a nyeremények száma ismét a békebeli arányban van megállapítva, vagyis minden második sors-
\'SE 55 milliárd é.250 milliókor
kerül kíszpénzbrn sorsolásra. — Szerencseszámokat ajánl:
Milhoffer föárusitó sorsjegyirodája
Sorsjegyek ára; egész 200 ezer, íél 100 ezer, negyed 50 ezer korona.
Játéktervek ingyen. — Húzás április 15-17. u
íuljMtill a lc|tu|abb modellek utin niAr elvállaljuk
Női szalmakalapok
GYENES ÉS VIDA.
ti Férfikalapokat raktáron tartunk és átalakítunk.
Fegyvergyári „STEYR\' kerékpár
^J^zárólagos árusítója.
Eladás részletfizetésre ís
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Oépjavitő mQhely. —
WEINER ÖDÖN
NAGYKANIZSA, Fout 8. sz.
Hazir-épülct.
Hlraa kacakemóti r ó x a a- éa kajazlnbaraokfát s ml\'dtnnemQ magas é$ középtftrzsQ gyümölcsfát, törpe- és bokorfát. alakfát. diófát, aorfát, disz- és Icdőcscrjét. sövénycscmetét kifogástalan mlnő-séRben és bármily menn* Iségben szilül, árjegyzéket kívánatra bérmentve küld a
Kecskeméti Faiskola és Magtcrmcló R.T. Kecskemét, III. Széchenyi-tér 6.
HARISNYAGYAR
BLUMENTHAL LIPÓT ÉS TÁRSA Budapest, V., Pannonla-utca 10 c. Gyártmányai: NŐI h«i$nya legjobb minőségi! műselyem flórból. Pérli divat soknl, selyem és flórból. ízléses mintákkal, csakis Unom kivitelben. — Elidi* cuk kereskedőknek. 1
XlpvIselAt keresflnk I_» »
Értesiiés.
A .Központ* szállöban b:mutatóit
szab kézi mosógépek
egvedárusitója Nagykanizsa és környéke
,6,íre Szepesi Imre
nlSia^ZO. II rtlIUlMllllllí
Zrínyi Wlkló.-ulca 22.
papir kapható
lapunk kiadóhivatalában.
Erzsébet-tér 18. szám.
HARISNYAHAZ
Szarvas szálló epülci.
Tavaszi újdonságok
Harisnyákban, keztyükben
Kötött-szövött árukban Nyakkendőkben és zoknikban.
Ha a kiszolgálás punlos,
Az áru Olcsó és jó.
Az üzlet száz évig is fenntartható.
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VA5ÚR
1926. április 17-26.
Rendezi a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara Vámszabadraktál. A legjobb
eladási a falom. Áiu- és személyszállítási kedvezmények a bel- és kollöldi vasutak
és hajózási társaságoknál. Vlzumkcdvczmények.
Kőrp.mti iroda: Budapest, V., Szemerc-utca 6. Tb. képviselet: plíchel l.uto« tónyv-kcicikc.lő. Nugykonizsa, Varoshazop,
Megjeleni
Magyarország
1926. évi
Ujságkatalogusa
Kiadja a Rudolf Mosse rl. hirdcléü iroda Rudapest 17, Podmantaky-ulca 19
Hirdetőknek kiwinatra ing)vn és birmentve.
TÜDŐBETEGEK!
Aszlhmáí. sápadt, sovány, étvágytalan, vagy vérszegény betegek, meg azok l*. jikU már menthetetlenek sorába vélik magukat, siessenek a legközelebbi gyógy-
tárba és kérjék a Tihanyi-féle Muradó teát I csomag hoszn. utasítsál 25.000 l< Ha olyan patikába téved, alwl véletlenül
még nincs, forduljon Budnpeat, VII., Vcroeny-utca 2.
Gyógyáru Irodához, ahol azoan.ll intézkednek, hogy utánvéttel kitört négy csomigot elmére. Fólerakat mindi a jjyógy»zernagykerci-kedtViél Budapesten.
6
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március 2.
Hirdetmény.
Alulírottak közhírré tesszük, hogy néhai atyánk hagyatékát képező zalaszentlváni halárban levő:
1. vasúti vendéglőház telekkel,
2. két hold rét,
3f két hold erdő és
4. a pozval határban 1 hold szántóföld nyilt árverésen 1926. március 7-én délután 3 órakor a zalaszentlváni körjegyzői hivatalban eladatlk.
Zalaszentiván, 1926. márc. 1.
Ekhamp család.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közöntéget, hogy C»*«g«ry-ut alatt
hentesáru üzletemet
megnyitottam.
Állandóan friss füstölt nyers és főtt húsok, finom hentesáruk és szalonnnkülönlegcsségek a legolcsóbb napi áron kaphatók. Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását
Babits Lajos
184 bentes la métilrot.
Hirdetmény.
A kisbéri m. kir. tejmunkásképző Iskola az 1926. évi május hó 15-én kezdődő egy éves tanfolyamára pályázatot hirdet.
A felvett tanulók lakást és teljes ellátást élveznek. A felvételnél előnyben részesülnek azok, akik havonként 80 kg. buza, illetve annak ellenértéke fizetésére, kötelezettséget vállalnak.
A felvételi feltételek a következők:
1. betöltött 17 éves éleikor, mely keresztlevéllel igazolandó;
2. erős, egészséges testalkat, mely orvosi bizonyítvánnyal igazolandó;
3. elemi iskolai bizonyítvány annak igazolására, hogy a belépni óhajtó jól tud irni, olvasni és a négy alapmüvelettel számolni;
4. kiskorúság esetén Írásbeli nyilatkozat kívántatik a belépni óhajtó szüleitől, esetleg annak gyámjától arról, hogy a folyamodó felvételébe .beleegyezik és hogy a tanfolyam tartama alatt a tanulóért az iskolában teljesítendő fizetéseket magára vállalja;
5. magyar nyelv bírása;
6. kifogástalan előélet, mely hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolandó ;
7. himlőoltási bizonyítvány;
8. minden tanuló, aki a tanfolyamra fölvétetett, köteles ünneplő és munkaruhán kivül 6 darab törülközőt, 6 darab mellig érő fehér vászonkötényt, 12 darab zsebkendőt, 6 darab lábravalót, 6 darab inget, 6 pár kapcát, ágyneműt és evőeszközt magával hozni.
fi felvételnél# kiszolgál! katonák, továbbá azok, \'akik tehenészetben, esetleg tejgazdaságban már alkalmazva voltak, előnyben részesülnek.
Akik magukat ezen tanfolyamra felvétetni kívánják, a fentemiitett bizonyítványokkal felszerelt, sajátkezü-_ leg irt 8 a kisbéri rn. kir. állami ménesbirtok igazgatóságához címzett folyamodásukat legkésőbb 1926. évi április hó l-ig az alulirt iskola vezetőségénél nyújtsák be.
Kisbér, 1926. február hó 1-én.
A kisbéri dl kir. Ujmuakáskepző iskola
uj vezetősége.
Ne Üljön fel az ügynökök rábeszélésének, hanem tekintse meg
a világhírű
PFAFF-VARRÓGÉPEKET,
melyek minden más varrógépet felülmúlnak.
Brandl Sándor és Fia
Dunántul legrégibb varrógépszaküzlete Deák-tér 2. «, Telefon i 12.
KedvexS réaxUtflxeté.i föltételek! Inffycnes varrás és tiimzésotrtatist Alkutrérz éí ttlrakrár mlndenííle rendlzrrli vairógéphez. Speciális javítóműhely,
kdnyvki Mindenféle ÍÉISli II Üt
készít a Zrínyi nyomda újonnan berendezett könyvkötészete
Duna- záva-AdriaVasúttársaság«iei6tt(DéliVasút)
TÉLI MENETRENDJE
1926. évi január hó l-tftl
a Nagykanizsára étkező és induló személyszállító vonatokról.
a is 1 A vonat neme Budapestről Nagykani-indul 1 zsára érkezik £ I A vonat neme Nagykanizsáról indul Budapestre érkezik
í 2 3 4 Szem. v. Oyv. Szem, v. Oyv. Szem. v. 7-15 ] 14-55 H>0>) 1320 13-30 1 20-40 17-30 21-50 21-55\'H 1 4-35 1\' Szem. v. 2, Oyv. 3! Szem. v. 4 Oyv. 5Szem. v. CKB\');) 650 9-10 I4151) 14-30 6-55 1100 1715 18-35 21-45
Vegyes Balatonszent- Nagykaul-jíyörpyról ind. zsára érkezik II 1!
1 .515" " 715
Wlenból indul Szombat-Nagykani-helyról " zsára indul érkezik Nagykanizsáról indul Szoinbat-lielyre érkezik Wienbc érkezik
1 2 3 Szem. v. Oyv. Szem. v. Szem. v. 4-45 7-30 9fl0«)\'> 11-47 13 47 »20 14-53 17-55 I650<) 21-33 23-35 i 3 4 Szem. v Szem. v Oyv. Szem. v. SÍK)\') 6-40 13-48\')\') 17-30 710 9-37 15-54 20-40 11-36 1908
*r 2 3 Pécsről Barcsról -NWki>n|-indul : i é?k«fk Nagykanizsáról indul Barcsra érkezik Pécsre érkezik
Végy. v. Oyv. Szem. v. 9fl0«) 18-201) 4-20 1 7-10 11-30 13-26 2100 ! 23-15 1 Szem. v. 2, Oyv. 3 Vecy.v. 5«P> 14-05\'\') 1805 TI5 15-47 20-53 0-20 \' 1810
1 Pragerholról Pfft"1" \'»<"■\' 1 £3, Nagykanizsáról indul PraKerholra érkezik
1 2 3 Oyv. Vcgy. v. Szem. v. 3-331) 6-28 4-40 9-40 16-00 20-04 1 Szem. v. 2 VcRy.v. 3 Oyv. 5-15" 1700 22-207) 916 " 22-50 1-35
Sinautóbusz vonatok
j Gyékényesről indul Nagykanizsára érkezik Nagykanizsáról indul Gyékényesre érkezik
l; Sínautó\' ■ l5"-30 16-05\' i Sinautó "Ö1-40 12-15
Zalaegerszegről Indul Zalaszcnt- 1 ivánról indul I Nagykanl-zsára érkezik N\'agvkant- | Zalasxciit-«áról Indul ivánról indul [\'Zalaegerszegre érkezik
500 | 523 6-25 22-00 23-07 23-28
t) Zalaegerszeg Budapesti közvetlen kocsi II. és III. oszállyal 2) I—II. és égy III. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Barcs\'között\' *) 11—III. oszt. közvetlen kocsi Pécs—Wien S^ B., cgv I—II—III. oszt.
közvetlen kocsi Zagreb—Wien S. B. között 4) II—III. oszt. Budapest—Zalaegerszeg között közvetlen kocsival
I—II. oszt. Nagykanizsa—Pécs kflzvellcn kocsival s) IMII. oszt. Pécs—Wien és egy l-IMll. oszt. Zagreb—Wien közv. kocsi I—II. oszt. közvetlen és egy hálókocsi Budapest—Triestbe, egy l-IMII. oszt. Budapest—Róma közvetlen kocsival. ^ .
»r I /
Hirdessen a Zalai Közlönyben
AZ ÁLLATOK VILÁGA
EGY KÖTETBEN
szerzi arcképével, 10 színes mümclléklcttel, 24 egész oldalas és 120 sző-vegközti képpel, diszes egész vászonkötésben megjelehik
ez Év mAjusAban
légrúdy-geniuskiaM
A TERMÉSZETBARÁTOK
gazdálkodók, erdészek, vadászok, tanárok, diákok
BIBLIÁJA
a nagy német tudósnak ez a csodálatos szépségű müve
SIESSEN
megrendelésével
MEGTAKARÍT
20 pengői, ha már most előfizet rá. 65 pengő (812.500 K) bolti ir helyett
45 pengő (562.500 K) kedvezményes
előfizetési árért öt
havi
törlesztésre
bármely könyvesboltban, vagy a kiadónál:
BUDAPEST VII, ILKA U.31
GENIUS R.T.
Előfizetéseket felvesz lapunk kiadóhivatala.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R-T.-nál Níitykanlisln. (Nyomda**™*\'1. Otenhe-s Károly).
66. évfolyam, 50. szám
Nagykanizsa, 1926 március 4, csütörtök
1800 kar
POLITIKAI NAPILAP
SnrturtMg (4 klatttlvaUI FM 5, u. lntentftao-M«rM 78.
Felelős szerkesztő: Kempeien Béla
E»«iet«l ifi: Ern híri 30.000 tna Káron Mfl........ 90.000 k&f«u
A miniszterelnök elutazott Genfbe
A Briand francia miniszterelnökhöz a frankügyben intézendő interpellációt elhalasztották* igy a miniszterelnök válasza\'is elmaradt — Az ellenzék Bethlen távolléte idejére felfüggesztett minden politikai akciót — Hétfőn kezdődik a Nemzetek Tanácsának ülése — Ninosios találkozása Brianddal Permanenciában a budapesti rendőrség
Budapest, niirdua 3
A politikai világ szeme mától kezdve egészen Genfre tapad. Az ellenzéki pártok bíznak abban a reményükben, hogy Bethlen István grófnak nehéz napjai csak most következnek be, mikor valószínűleg a frankügy Is szóba fog kerülni a Nemzetek Tanácsának egyik legközelebbi ülésén.
A miniszterelnök ma reggel valóban útra is kell, miután tegnap még fogadta a Temps budapesti tudósítóját, kinek kijelentette, hogy Genfben teljesebb magyarázatot fog adni a frankügyben, mint aminők a sajló vagy a diplomácia ulján adhatók voltak.
Más oldalról felteszik, hogy Genfben nem Is kerül szőnyegre ez 3 nagy lármát kelteti ügy, miulán a tanácskozásokon csak Némelországnak a Népszövetségbe való felvétele felett fog határozni a Nemzetek Tanácsa s magát a frank-ügyet el fogja intézni Briand nak a-francia kamarában a hozzá intézeti Interpellációra adandó válasza.
A francia kamara ma tarlóit ülésében azonban Briand-nsk válasza — elmaradt. A gyűlés Végén kérte az elnök az interpelláció idejének megállapítását. Az interpellációt — miután az Ügy még vizsgálat alatt áll — \'I is halasztották, bár a halasztás feletli vita nem ment egészen simán.
Ugyancsak Párisból jelentik. Iiogy Nincsics, Jugoszlávia külügyminisztere ma tanácskozási folytatott Briand miniszterelnökkel.
A Nemzetek Tanácsa hétfőn kezdi meg üléseit. Az első ülés azonban csak formális lesz s érdemleges ülést csak kedden tart a Tanács. A pénzügyi bi-zollság pedig már pénteken ül Össze, melyben Bud János pénzügyminiszter fogja előterjeszteni Magyarország 1926—27. évi
költségvetéséi. Itt kerül szóba az a további 83 millió aranykorona felszabadítása is, hogy az beruházásokra legyen fordítható.
Az ellenzék — mint értesülünk — a miniszterelnök távolléte alatt semmiféle politikai akciói sem indit. Miután azonban a szociáldemokrata párt 34 frank-gyűlésre kért engedélyt, melyet a rendőrség nem engedélyezett, a rendőrkapitányság Budapesten elrendelte a rendőri perma-nenciát.
A politikához tartozik Scha-ger Albin bárónak, az osztrák fajvédő horogkeresztes mozgalom vezérének, Budapestre való
megérkezése ls. Budapeslen időzik Ghica herceg is. kik az este együtt vacsorázlak Gömbös Gyulával és Eckhardt Tiborral.
A politika terén egyébként a miniszterelnök távolléte alatt nem várhaló semmi változás. Kormánykörökben megnyugvással néznek Bethlen gróf genfi szereplése elé s meg vannak győződve róla, hogy teljesen megnyugtatni fogja a külföldet felvilágosításaival.
Ezzel pedig állása itt az országban is csak megszilárdul s előreláthatólag jelentékeny befolyással lesz a frank-ügynek a nemzetgyűlés későbbi üléseiben történő nyugodtabb tárgyalására.
Pallavicini őrgróf uj bonyodalmakat idézett elő a frank-ügyben
Az őrgróf a sajtó utján megismételte a miniszterelnök ellen emelt vádjait - Pallavicini nem jelent meg a rendőrségen kihallgatás végett Holnap kezdik meg Hágában a frank-ügy bDnpőrének tárgyalását
vádjait a sajtóban is megismétli. Nyilatkozatot küldőit a lapokhoz, melyben azzal vádolja Bethlent, hogy hónapokkal előbb tudcmással bírt a frankhamisításról és elkövetett mindent, hogy a hamisítói jelentőségét és Nddosy szerepét leplezze.
Pallavlcinlnek a rendőrség udvarias hangú meghívót küldött ki, hogy kihallgatásra jelentkezzék, miután a mentelmi Jog felfüggesztése előtt szabályszerű idézési nem küldhetett, Pallavicini azonban nem tett eleget a meghívásnak és nem jelentkezett a rendörségen.
Megidézik Friedrich Istvánt és gróf Károlyi linrít Az ügyészség az igazságügyminlsz-ter utasítására megidézi Friedrich Istvánt is kihallgatásra. Az ügyészség ugyancsak indítványozni fogja gróf Károlyi Imre megidézését és kihallgatását.
A bécsi gépvásárlás A frankűgyben ma Windlschgriilz Lajos herceget és Rába Dezsőt hallgatták ki a bécsi gépvásárlásra vonatkozólag. Azt akarják a rendűrsé-
Budapest, mlfíJui 3 A frankhamisítás ügyében a bün-telőlőrvényszék március 12-én kezdi meg a terhellek által benyújtóit kifogások tárgyalását. A tárgyalások teljesen zártak lesznek és tobb napig tartanak. Az egész bünügy fólárgya-lása április közepére válható.
A trank-pör Hágában Hágából Jelentik: Holnap lesz Jankovtch Arisztid és tírsa hamis ezerfrankosok forgalomba hozatala mialt folyamatba tetl pOrének lár-gyalása. A pör valószínű holnap be is lejeződik, de Ítélet kihirdetésre csak 2 hét múlva kerül sor.
A magyar frankűgyben Hágában tartandó tárgyaláson a cseh kormány, valamint az angol kormány is képviselteti magát. A képviselők azonban a tárgyalásnak csak néma hallgatói lesznek és kormányuknak annak lefolyásáról lesznek Jelentést. Pallavicini nyíltan vádolja a miniszterelnököt
Pallavicini György őrgróf ma eleget telt annak a tegnapi kijelen\'ésé-nek, hogy a miniszterelnök elleni ,
gen lisztázni, hogy WindíschgTatz adta-e a gépvásárlásra a pénzt.
A frank-papiros eredete Berlinből |elenlik: A frank-ügyben Berlinben tartózkodó francia megbízottak Kölnbe utaztak a frank-papiros eredetének kinyomozására. A Tűzhely Bank hamis frankjai Mint ismeretes, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár fiókjában helyezték el annak idején a 150 darab hamis ezerfrankost. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár közli, hogy a Tűzhely Bankkal már 1924 óla állandó összofSttelésben van és 1925-ben 11 milliárd korona forgalmai bonyolított le vele. Az elhelyezés előtt a liók felhívta a bank egyik központi igazgatóját és közölte vele, hogy a Tűzhely Bank 150 darab ezerbankóst akar elhelyezni és arra 350 millió korona lombard-hítell felvenni. Minthogy ezt a központi igazgató rendben levőnek találta, átvették a fiókban a frankokat azzal a kikötéssel, hogy ha a Irank árfolyama 2600 alá esnék, lejárat elölt i> kérhető a visszaváltás. Minthogy december hó 4-én a frank árfolyama 2600 alá esett, édesítették a Tűzhely Barikot s ez be is váltotta a 150 darab ezer-frankost.
Erről egyébként az ügyészséget a nyomozásnál értesítették. A berlini magyar követ a Irank-Dgyben
Diplomáciai körökben híre jár, hogy Cllnchant budapesti francia követ a miniszterelnöktől felvilágosításokat kéri Kánya Kálmán berlini rragyar követ szerepléséről s a frankügybe való esetleges kapcsolódásáról. Ugyanilyen távirat állítólag Berlinbe is ment.
Az igazságügymlnlszter Mészáros Gyuláról Téves lapközlcményekkel szemben illetékes helyen megállapítják, hogy az igazságügyminiszter tegnapi felszólalásában azt jelentette ki, hogy a minisztertanács Mészáros Gyula ügyében elutasító határozatot hozott és hogy a miniszterelnök különösen is hangsúlyozta, hogy nem hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy ilyen \'célra állami pénzeket vegyenek igénybe. Pénzhamisítás Argentínában Huenos-Airesbői jelentik: Argentínában nagyarányú bankjegyhamisi-tásnak Jöttek a nyomára. Az eddig felfedezelt hamisítványok értéke tobb mint t.SOO.OOO dollár. A rendőrség ínég tovább nyomoz.
ZALAI KÖZLÖNY
»__
BELFÖLDI HÍREK
P. Tomcsinyl Lajos temetése. P. Tomesányi Lajos Jézus Társaság-1 atya 80 éves korában, 63 évi szcr-zetes-élel ulán Budapesten meghalt. Holttestét a Kongregációs Otthon kápolnájában ravatalozták fel és csütörtökön délután temetik. A katolikus közélet legkiválóbb tagjainak sorából is a legelsők egyike dőlt ki Tom-csányi halálával. Kongregációs, lelkipásztori és szónoki munkássága elévülhetetlen érdemeket szerzett számára, melyek halálát nehézen pótolható veszteséggé tették a magyar kereszténység számára.
ítélt a Tábla Löbl József felett. Libl Józsefet Tremmel Mátyás őrvezető meggyilkolása miatt a Tábla négy évi fegyházra Ítélte. A gyilkosság tényét a táblai Ítélet nem látja bebizonyitottnak, csupán azt, hogy Löbl volt, aki az őrvezetől súlyosan Inzultálta.
VAglék tüntető felvonulást terveznek. A Vági-féle szocialistapárt röpiratok kiadását tervezi és vasárnapra tüntető felvonulást akar rendezni. Ezt azonban nem fogják engedélyezni, mint ahogyan nem engedélyezték a szocialistapárt harmincnapos gyűlését sem.
Bársony professzor temetése. Budapestről jelentik: Ma délben óriási részvét mellett temették el Bársony János egyetemi tanári, a világhírű nőgyógyászt, akinek ravatalánál Csík László fogadalmat tett az ifjúság nevében, hogy kitart a numerus ctausus mellett. Búcsúztató beszédet mondott még Illés József, Jakabhdzy Zsigmond, Makkay Alajos, Wolff Károly és még számosan.
Börtönre ítélt prlmaballerlna. Budapestről jelentik : A törvényszék orgazdaságért hathónapi börtönre Ítélte Sebessi Tessát, az Operaház volt primaballerináját azért, mert az
Irta: DcWczcnt Oyuto (2)
Társalgásom a szullánával vontatottan halad előre. A dolog kezd már untajni s éppen valami kifogásról gondolkozom, hogy elbúcsúzzam, mikor hirtelen eszembe jut a likőr 1 íntek a boynak s az a kezembe adja az üveget. Töllök s a zöldszinU sartrőzt udvaiiasan átnyujiom a királynőnek.
— Kurá" uzima w.akol Sulii ni Kalunde! — köszöntöm egéstségére.
A-szultánnő vonakodva veszi kezébe a zöld folyadékkal lelt poharat és zavarian, bizalmatlanul vizsgáigalja. A méreg gyakori eszkOze a bosszúnak.
A teremben halolli csönd támad. Mindenkinek a szeme a szultánán függ. Látom kezeinek remegését, látom az arcára kiült halálfélelmet. Szeretné a fölkináll poharat visszautasítani, — ha nem tartana tőle, liogy gyanakodásával megsért.\' A teremben^ a légyzugást is meg lehet hallani. Én kegyetlen kíváncsisággal várom a dolog kimenetelét. Bibi Kalundének egyszerre mentő ötlete támad. Arcán mosoly suhan át. Látható megkönnyebbüléssel lélegzik
ura állal lopott szövetből magának ruhát csináltatott. Büntetését a vizsgálati fogsággal kitöltöitnek vették, igy szabadlábra kerüli.
A fényűzési adó eltörlése. A Baross Szövetség országos akciója, mely a fényűzési adó teljes eltörlésére, vagy legalább is nagymértékű korlátozására irányul, a legutóbbi taggyűlésen is szóba került. A jelenlevő Vargha Imre dr. államtitkár hosszabb beszédben kilejtette, hogy a pénzügyi kormányzatnak nem áll módjában a fényűzési adó teljes eltörlése. Mindenesetre azonban ezen a téren is könnyítéseket eszközölnek.
Elkészült a klsgazda-hltel rendelet. A földművelésügyi minisztériumban elkészüli az a rendelet, amely hatvan millió aranykorona hi-lelkölcsönhöz akarja juttatni a kisgazdákat. Egyelőre hétezer kisgazda kap tízmillió aranykoronás kölcsönt.
A Polónyl-Schandl rágalmazás! ügy ujrafelvételc. Polinyi Dezső ügyvédet a csongrádi választás alkalmával irt cikkibin Schandl Károly államtitkár ellen elkövetett rágalmazása miatt a bíróság kélhónapi fogházra és liz millió korona pénzbüntetésre Ítélte. A lábla elévülés címén megszüntette az eljárást. Az ügy ma került a kurta elé, ahol az elévülést nem látták fennforogni és elrendelte, hogy a tábla érdemben bírálja felüt a buntetőtörvényszék Ítéletéi.
Háztata rozásl adókedvezmény. Vass népjóléti miniszter, a nemzetgyűlés tegnapi ülésén benyújtotta az építkezések előmozdítását célzó intézkedésekről szóló törvény kiegészítésére vonatkozó törvényjavaslatot. — A törvényjavaslat rendelkezései szerint adómérséklés illeti meg azt a házblrtokost, aki házál az 1926. év folyamán kizárólag saját költségén tataroztatja és a lalaro-zási költségek összege az 1926. évre
fel s a méreggyanus lelt poharat udvarias mosollyal nyújtja át — férjének I
A két miniszter a trón háta mögött elismerően vigyorog.
Ha a férj elpusztul töle, — majd vesz a miniszlerium egy másikat — gondolják magukban. Az arab férj azonban már ismeri az ilyen „pombe ulayáH-t, nyugodtan kezébe veszi a poharai s egyre derülő arccal üríti ki tartalmát. Minden hörpintést előbb megforgat párszor a nyelvén, meg öblögeti szája padlását vele, míg végre áhítatosan lenyeli.
— Uzuri sana 1 Bibi Sultání 1 Uzuri kabisal ... — mondja s a királynő felbátorodva issza ki az első poharat. Ulána gyorsan a másodikat. — Elismerően mosolyog rám s pislog az üveg felé. Ugy Tálom, szívesen inna még néhlny pohárkával.
Ebben a pillanatban mintegy valóban fejedelmi niegjutslmazásként táncol bc mintegy tizenöt fiatal fekele leány énekelve, forogva, kezeikkel ütemesen tapsolnak. Kevés ruha, sok gyöngy és még több csecsebecsével díszítve.
Meztelen felső testük kigyómódra, ritmikus hullámokban hajlik, vonaglik a tam-tam monoton pullögésére.
A lánc mindig gyorsabb s szilajabb lesz. A tam-tamverők éles, szak-
kivetett házadó alapjának 20 százalékát eléri, vagy azt meghaladja; az 1926. évben végzett olyan átalakító munkálatok ulán, amelyek folylán uj lakás vagy pedig üzlethelyiség nem keletkezeit, a tatarozás fejében biztosítóit adómérséklés endcdélye-zésénck van helye. Az adómérséklés kiterjed azokra a munkálatokra is, amelyeknek határidejét az eredeti törvény alapján meghosszabbítolták. Az eredeti törvényben biztosított adó-
1926 Március 4.
mentesség azokat az épületrészeket Is megilleti, amelyeknek álalakitását 1926 december 31-lg megkezdték, ha ezeket legkésőbb 1927 december 31-ig lakható állapotba helyezték. Szabad rendelkezési jogol biztosit az e törvény alapján adókedvezményben részesített épületekre, az adómérséklés, illetve adómentesség megadása után megüresedő helyiségekre nézve. A lörvény 1926. január l-én lép éleibe.
Az alsótemplom restaurálása
A legnagyobb áldozatkészséggel járuljunk hozzá a költségekhez A .Zalai Közlöny" javaslata a szükséges tőke előteremtésére Vasárnap katolikus gyűlés lesz Nagykanizsán
Nagykanizsa, március 3
Jól emlékezünk azokra a szomorú napokra, amikor a háború céljaira a templomok harangjait Is fel kellelt áldoznunk. Igy Nagykanizsán is szomorúan tekintenünk az alsó templom tornyára, ahonnan hiányoznak azok a harangok, melyek Isten dicsőítésére Imára hívták a hiveket.
Elmúlt a háború.
Bár a veszteit háború és ellenségeink területileg és gazdaságilag is tönkretették szép hazánkat, de nem tehették tönkre a hivek lelkesedéséi, hogy harangjait ujakkal pótolja. Megindult tehát a mozgalom és máris Igen sok helyen a hívek áldozatkészségéből újból harangok blvjik » híveket a templomokba.
Nagykanizsán Is a felsőlemplomban a hivek adakozásából és a város mint patrónus nagylelkűségéből, nemcsak a harangok szólaltak meg Ismét, de magát a templomot is restaurálták.
De nem igy az alsó, a város plébánia templomában. Itt még ma is hiányoznak a harangok és a templom külsőleg és belsőleg is magán viseli az idők vasfogát. Évtizedek óla a
gátolt kiállásokkal tüzelik a táncosokat a gyorsabb s mindig szédítőbb tempóra. Körbe, mindig csak körbe. Mosl már tel|(-s erővel, ököllel vágnak bele a dobokba, dühös, vad kurjantásokkal növelve a pokoli zajt.
— Huj I Huj I Hayal (Gyorsan gyorsan.)
Már forog az egész terem! Már forog az egész ház]
Mintha fekete forró hullám csapkodna a levegőben. Egyik táncos a másik után vágódik el, rogy össze szédülten az őrjöngő forgástól; egy verdeső, vonagló tömeg a tetein padozatán ...
Tiltakozva emelem fö! karomat:
— Basszi I (Elégi)
Basszi I Amry yangu 1 (Elég legyen I Parancsolom!)
Katonáim kiütik a dobot az elvakult s őrjöngő tam-lamvcrők kezéből.
S mialatt a táncosok támolyogva próbálkoznak ismét lábraállani, én odalépek a szullána elé s csodálatom s elragadtatásom fejezem ki neki a .gyönyörű" fogadtatás felett. Búcsúzom. Aztán kilépünk a palota ajtaján. Egy darabig még az ujjongó tömeg üdvrivalgásának hangjától kisérve veszünk lassankint bele az afrikai tipikus csendes éjszakák vég-hetetlen karjába ... (véje)
templom nem leli tatarozva, a res-lések lekoptak, az aranyozások megfakullak, sőt a legutóbbi földrengés a falakat is megrepesztette. A templom tulajdonosai, a szentferencrendi szerzetesek, a maguk részéről mindent elkövetnek, hogy a templom legalább tisztaság tekintetében ne essék kifogás alá, de arra, hogy a templomot restauráltassák, uj mezbe öltöztessék, harangokat szerezzenek be, szegénységüknél fogva képtelennek.
Ez a templom azonban tovább Igy nem maradhat. Nem méltó Nagykanizsa városához; nem méltó katolikus híveihez. Nem tervezgetni, hanem cselekedni kell s a restauráláshoz a pénzl elő kell teremteni.
A herceg 6 Főméllóíága, a templom patrónusa, akinek címere ott függ a főoltár felett, kétségtelenül tetemes összeggel fog a restaurálás költségeihez hozzájárulni. Hozzá fog járulni a hivatalos város is, de azt, ^ hogy akár az egyik, akár a másik egyedül, vagy együtt Is az összes költségeket viselje, nem követelhetjük, de különösen a város részéről, mely a felsőtemplom restaurálásával áldozatkészségének eleget tett. Reánk, katolikusokra hárul léhát a kötelezettség, hogy a már eddig befolyt adományokon, a herceg ur Ö Fö-méllóságától és a várostól várható hozzájárulásokon felüli összeget előteremtsük. A mi kötelességünk gondoskodni arról, hogy Ismét hallhassuk a templomba hívó harangokat és lássuk templomunkat olyan díszben és fényben, mely áhítatra gerjeszt.
Az ezir&nli mozgalom pébánosunk buzgósága folytán megindult. Folyamatban van a gyűjtés; mindenki iparkodik kivenni részéi az adakozásból, társulatok, testületek társas összejöveteleket rendeznek, hangversenyeket tartanak a restaurálás költségeinek fedezésére és amint halljuk, közel százmillió korona e célra már be is folyt. De ha ehhez hozzászámítjuk a herceg ur Ö Fóméltóságá-lói és a várostól várható hozzájárulásokai, még mindig alig felét teszik ki annak a 6—700 milliós költségnek, mely a harangok beszerzésére és a templom restaurálására szükséges.
Azonban a harangok beszerzése és a restaurálás tovább már nem
Látogatás Bibi Kalunde asszonyszultánnál*)
1926 Március 5.
ZALAI KÖZLÖNY s
váraihal ni3gára. Mindkettőnek még a folyó évben meg kell történnie. Mivel a kivitelhez csak akkor lehet hozzáfogni, ha a költségek biztosilva vannak s mivel a gyűjtés mai módja ha eredményez Is még 50—100 milliói, nem alkalmas az összes költségek fedezésére, más (lton módon is kell a költségek biztosításáról gondoskodnunk.
Szerény véleményünk szerint ezeket a költségeket csak ugy biztosíthatjuk, ha mi, katolikusok kél vagy három év tartamára önmagunkat egy bizonyos ősszeg erejéig megadóztatjuk.
Nagykanizsai katolikusok I Van-e közöltünk csak egy is, ki erre a célra két vagy bárom év tartamára évenként egy bizonyos összeg megfizetésére ne kötelezhetné magát ? Ha a zalaegerszegi katolikusok önadózta-lással egy uj templomot és mellé még a lelkészek részére lakást is tudlak építtetni, akkor mi, nagykanizsai katolikusok nem ludnánk a már meglevő templomunkat harangokkal ellátni és restauráltatni? Mi nem hisszük 1
Önmagunkat kell megadóztatnunk olykép, hogy személyenként kötelezzük magunkat három éven át évenként egy meghatározóit összeg fizetésére. Ezen kötclezeltség alapján egy kölcsönt lehelne felvenni, mellyel az építkezést azonnal meg lehet kezdeni és azt az idén még be Is fejezni. Ez a kölcsön három év alatt teljesen vissza lenne fizethető. A kölcsön kamatait biztosítanák a harangok jövedelme és az időközön-kénl befolyó kisebb adományok.
Mi az önmegadóztatás kővetkező módját véljük megvalósilhalónak:
1. Nagykanizsán van bizonyosan 30 eselleg 40 olyan katolikus család, mely a harangokra és a restaurálás költségeire egyszerre egymillió koronái lud lefizetni. Ezen családok ne-veil egy a templom falazatán elhelyezendő márványlapon kellene megörökíteni, mely örök időkre hirdetné áldozatkészségüket.
2. A második osztályt azok az önmegadóztalók képeznék, kik három év helyeit még a folyó év július hő 1 lg egyszerre 300.000 koronái (izélnének és végül
3. A harmadik osztályt azon önmegadóztalók képezik, kik kötelezik magukat, hogy hárem éven át minden <» január havában 100.000 koronát li\'.élnének.
A második és harmadik osztályt képező önmegadóztalók neveit egy a restaurálás történetéi ismertető emlékkönyvben örökilcliiék meg.
Viszont a hivőknek ezt az áldozatkészségét honorálni kellene azzal, Iwgy a restaurálás körül bizonyos jogokat lehelne bizlosilani számukra olyképen, hogy kebelükből választanának egy 5-6 tagból álló bizolt-sá8°l, mely a plebánlahivatallal egylM és vele karöltve kezelné a befolyó összegekel, lanácsával, munkaerejével támogatná a szerzeiel és időközönként a hivekel a restaurálás módjáról és menetéről informálná.
Igaz, h.igy nehéz időket éillnk nehéz a megélhetés, rosszak a gaz-das<gi virz myoV, de azért három éven ál fra.ler.dj évi 100.000 koronái minden katolikus ember minden nehézség nélkül áldozhat vallásánsk és lemplomának.
Ugy tudjuk, hogy plébánosunk f >l>ó évi március hó 7. napjának délutáni negyed 4 órájára a városháza dísztermébe a nagykanizsai katolikusokat gyűlésre hívja össze, melyen a gjüjlés eddigi eredményéről és a már eddig lelt intézkedésekről fog felvilágosítást adni és a további teendőkre fogji a hivek tanácsát kikérni. Aján\'juk, hogy ha a fenti tervezelel helyesnek larija, azt, vagy azt megfelelóleg módosítva a híveknek elfogad ísra ajánlja.
Mi, katolikusok pedig legyünk ott a gyűlésen valamennyien. Támogassuk plébánosunk buzgó fáradozását, fogadjuk el terveit és önmegadóz-talásunkkal tegyük lehelővé, hogy 1926. év karácsonykor már az újonnan restaurált diszes templomban ünnepelhessük Urunk \' születésének évfordulóját.
Végül még egy szavunk volni a másjelekezetü testvéreinkhez. Önöktől természetesen nem kövelelhetjük,\' de még csak nem is klvánhaijuk, hogy a mi templomunk restaurálásáról gondoskodjanak, de még azt sem várhatjuk, tngy a költségekhez hozzájáruljanak. Azonban tekintettel azon kölcsönős megértésre, tiszteletre és mondhatnám barátságos viszonyra, mely Nagykanizsán a különböző vallásfelekezelek és azok hívei közöli fennáll, — Ickinlellel arra, hogy a restaurált templom a város külső diszét is emelni lógja, és mindanyiunk érdeke, hogy a város egy diszes középülettel gazdagodjék, — ezért e cé\'ra szánt adományaikat köszönettel vesszük és ezen ál tozat-készségük a kölcsönös megértést és tiszteletet még jobban elmélyíteni fogja. Dr. K. I.
Vitéz Nagy Győző utolsó utja
Nagykanizsa, március 3
A temetés mutatta meg igari valójában, ki voll vitéz Nagy Győző. A katolikus temetőt beláthatatlan líl-meg árasztotta el, rang, állás és felekezeli különbségre való teki\'llel nílkul, kik mind eljöttek, hogy a lánglelkü poéta, a liszla síivü ma-cyír a közszeretetben álló polgártárs\'iránt leróják a kegyelet adóját és elkísérjék nyugvóhelye re. Az óriási gyászoló sokaság mcllctl olt lállllk a Vitézi Szék képviselőjét, a honvéd tisilik. r küldöttségét, a fővámhivatali tisztikart, a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör tagjait, a Zalai Közlöny szerkesztőségét slb.
Négy óra ulán hozlákki a leinclő halottas házából a koporsói a kápolna elé, ahol Kádár Lajos rílor, •mátus vezető lelkész gyászbeszéde és imája ti\'án, rohamsisakos honvédek a koporsót a sirlioz vittek. A sírnál egy diszszakasz honvéd állt fel. Kádár lelkész még egyszer inWt
kcsztő, mint a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör titkára, a Kör nevében búcsúztatta a zeneö szavú poétái, majd a Zrínyi Kör dalosai Kerkay József dr. piarista lanár vezetése mellett gyászdallal mondtak Isten hozzéd-ol. Néhány percnyi megrázó csönd és lehullott a rög a leeresztett koporsóra, mely egv magyar szeretettel izzó nemes férfi szivet takart.
És valahogy a lemelő feleli mintha az ég angyalának szárnycsaltogása hallatszott volna. A lemenő nap sugarai aranyos dicsfénnyel vonták körül a frissen hantolt sudambotés ulolsó csókot hintettek az egyszerű fekete fejfára. A gyászoló sokaság mély megilletődéssel hagyta el a temetőt, ahol Mors Imperátor leg-ujibb diadalát ülte...
Nagykanizsa kihágási statisztikája
A kihágási feljelentések száma egy év alatt a harmadára apadt
Nigykanlza*, március 2
A nagykanizsai közerkölcsiség nagyloku javulására lehelne kövel-keztelni abbói a papir-formábál, amit a rendőrségi kihágási bíráskodás 1924. és 1925. évi slaliszlikájának 4 ?.<Ványa mulat fel.
Míg 1924-ben 2450 feljelenlés érkezett be a rendőrkapitánysághoz különféle kihágásokra vonatkozólag, addig az elmúlt évben mindössze 799 kihágási feljelentési mulat fel a statisztika. A kihágások száma eszerint egy év alatt egyharmadára csökkent.
Feljeleníettck összesen 824 személyt. Ezek közül 750 férfi, 62 nő és 12 fiatalkorit. Mig a bűnügyi statisztikában ijesztően nagy számokkal szerepellek a fiatalkorúak, addig a kihágási ügyekben ezek elenyésző százalékban vannak képviselve.
Az 1925-ben lefolytatott kihágási ügyek közül 45 megszüntető végzéssel vagy felmentéssel végződött. Bünlctó parancsot 70 eselben adlak kl, büntető ítéletet 677 eselben hoztak. A megfellebbezett 13 Ítéld közül má odloku jóváhagyási nyert 8 ítélet.
Tiszlán elzárás büntetést kiszabtak 408 napol (1924-ben 615 napot). Pénz- és elzárás-büntetést kiszabtak 185 napot és 2 és fél millió koronái. Csupán pénzbüntetést kiszabtak 150.847,000 koronái (1924 ben 71.156,800 koronái),
A kivetett pénzbírságokból befulyt 131.913,000 korona. Behajthatatlanság címén töröllek 11.375,ODO koronát. Behajthatatlan maradt tehát a kivetett pénzbírságok 7 és fél százaléka. Az előző 1924. évben ez a szám 10 százaléknál valamivel magasabb volt.
Jogerőre emelkedett 1925-ben 790 elsőfokú kihágási ítélet.
A városi rendőri bűnlelőbirő 1825 kihágási ügydarabot intézettel 1925. év folyamán. Ezek az ügyek főként közegészségügyi, ipari, iskolai, erdei.
HAPI HIRIIC
■APIRESBD
Március 4, csütörtök
Római katolikus: Kázmér. Protestáns: : Kázmér. izraelita: Adar hó 18.
Nap kel reggel 6 óra 36 perckor, | • nyugszik délután 5 óra 48 perckor.
Mozt. Uránia: Három a kislány. -: Előadások este 7 és 9 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOKi
Március V K<iik( Jinoi hang*«r»«nyt a Kiail-BÓbin «l< fíl 9 árakor.
Március 7. A Kcrtirtlny Tiulvli«Ur>M< tudll-utlnjt i Roigonyl utcai Kmtrtíny Otthonban «i41-uíltt t«l « érakor <K«mj*ltn Béli: A d5 MltkUnl mtgvIHgillabin).
Március 8. Sport «!4tiMt n UrinUbtn.
Márclut 1«. Ai Ém» «i;.»tliu a KmtiUny Ott-honban d*<utin S őfilor (SubjiíiiuMKuck történeti).
Március 14. A Zrloyl IteOalmt Kit Imiim Un-eepé\'ye dtluKn t órakor « viroifciia kOigyaihi Urnft
tben.
............ \' ■ -iwmin- , mezei, terményhamisitási s ezekhez
SmíriMk ffi\'u\'jo? lőszer-1 hason\',ó kihágLok voltak.
Március IS. Vec««y Perecc biníverunyc c»!c negyed * ónkor a Polgári KicyKt nitQ\'tfiiníbca
Március 2L At Eme ettidíit • Kereiitfoy Ott-honban dílutín 5 órakor (Komtintlnápoly íi % l-I*k».> Aprllla 10. A rending r*ilví.»»iitlye a l\'olglrl P.gylet nagjrterméuen Ml« 9 érakor.
Az emberi agy
és alkotnivágyás, a tudomány úttörése, az acélos akarás és kitartó, kemény szorgalom már odáig vitte a fejlődés fokát — hogy a lehetetlent is meg tudja fejteni Az álomországot a valósággal áthidalja.
Csodálattal áll meg az ember a modern technika vívmányai előtt.
Ott állunk, hogy már a tanyai gyermek előtt sem újdonsága rádió és a városi ember mellényzsebében hordja azt a kis miniatür-készllléket, melyet csak fülkagylójára kell illesztenie, hogy belekapcsolódjék a léghullámba s a déli korzón, sétája közepette élvezze a Hldepar skót katonazenekarának öod save the King-jét. Amikor pedig e sorok napvilágot látnak — Bécs és Graz közölt a drótnélküli képtáviratozást igyekeznek bevezetni.
A modern tudomány e káprázatos vívmányait magunk előtt látva, felvetődik előttünk a kérdés: nem e lehetne ezeket még Intenzivebben az emberiség szolgálatára kihasználni ? Nem tudná-e a magyar kormány a tisztviselői fizetésrendezést, melyet eddig képtáviratozás utján igyekezett köznwgelégedésre megold mi — a technika valamely csodájával realizálni? Nem lehetne-e a magyar középosztálynál az étkezési és ruházati gondokat képtávirat utján megoldani oly módon, hogy az Astoria vagy a Ritz étlapjának gazdag Ínyencsége — Gourmand örömei -- képtávirat utján továbbittatnék az éhes gyomorba és Bagladi-mester remekmüvei ugyanilyen uton kerülnének a deli szál urakra ? Mily jó lenne, ha tartozásainkat ezentúl képtávirat utján küldhelnök meg ideges hitelezőinknek. És a hadijóvátétell ugyanezen az uton a Népszövetség uralnak — Párisba. A részvénytársaságok számára különösen értékes e találmány: osztalékaikat megk ép Iá viralozá s* utján adhatnák ki részvényeseiknek, legjobban pedig Smith Jeremiás népbiztos járna vele: képtáviratozás utján szanálhatná Magyarországot. — Mert mi még szanálni valót sem találunk már többé Magyarországon...
_ (B. R.)
— Uj közúti törvény. Vasvár-megye törvényhatósága átiratot intézett Zila törvényhatóságához uj közúti törvény megalakítása ügyében.
6 ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március 2.
— A város költségvetése. A nagykanizsai városi főszámvevőség a nspokban befejezi az uj költségvetés összeállításának n\'.gy munkáját, minek elkészOlte után fogjak meglarlani a városi képviselőtestület i közgyűlését. A zalaegerszegi számvevőségen setjLfejoíődtek be még a költségvetés Összeállításának munkálatai, azonban pár nap múlva a költségvetés már a pénzügyi bizottság elé kerül.
— Közúti kerületi felügyelő. A kereskedelmi miniszter a Zala, Somogy, Vas és Baranya-megyékre, úgyszintén Pécs törvényhatósági joggal felruházott városra kiterjedő második közüli kerületi felügvelői leendőknek ellátásával Kukhi Vojin miniszter i tanácsost bizla meg.
— Meglesz a Vecsey-hangver-seny. Králky István dr. főjegyzőnek budapesti utján sikerüli kieszközölnie, hogy Vecsey Ferenc, a világhirü magyar. hegedűművész, olaszországi útjára indulóban Nagykanizsán megszakítja utazását s itt hangversenyt ad, melynek teljes jövedelmét az árvízkárosultak felsegélyezésérc Indult akció céljára és helyi jótékony célokra kívánja fordítani. A hangverseny megrendezését a város vállalta nem" csak Nagykanizsa, hanem a kornyék intelligenciájának bevonásával. A hangverseny március 16 án lesz este \'/i8 órai kezdetlel a Polgári Egyletben. A kíséretet üuido Agosti, a milánói zenckonzervatórium lanára látja el. Jegyeket előjegyezni lehet a Králky-tőzsdében és Szerb Ernő kereskedésében.
— A barcsi apátplébános jubileuma. Huöer Oyula Barcs apátplébános\'! mosl érte cl áldozópap. ságának 40 éves, plébánosságának 25 éves és dalszerzői jubileumának 40 éves évfordulóját. A barcsi társadalom a közszeretetben álló apátplébános jubileumát nagy ünnepségek keretében készül megülni, melyen az Ossves hitfelekezetek részt fognak vem i.
- Vitézi telek adományozás. Freunú Imre és dr. Gárdony Pálné lengyellótii kikosok által Lengyeltóti község hátárában íekvó 24 katasztrális hold kiterjedésű teleknek vitézi telekként való felajánlását a kormányzó elfogadta.
— A nő lélektani megvilágításban. Vasárnap délután fél 6 órakor tartja meg előadását a Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének tea-délutánján a Rozgony! utcai Keresztény Otthon helyiségében Kempeien Béla, lapunk felelős szerkesztője fenti címen. Felolvasását, egy zeneszám követi, amely után tea következik. Belépődíj nincs, a tea ára pedig 5000 korona. A jövedelem jótékony célra fordittalik.
— Vörheny elleni védőoltások. A Nagykanizsa városi orvo ok jelentik, hogy a Diolí-féle vörheny elleni védőoltások anyaga a mai naptól kezdve az összes gyógyszertárakban kaphatók. Az oltárt bármely Orvos a családok kívánsága szcrinl elvégzi.
PÉNTEKEN ESTE
koncz jános
HEGEDŰ HANGVERSENYE
— A „Kansz" nagykanizsai csoportjának választmánya e ki 6 án, szombaton délután 5 órakor a postapalota földszinti kistermében ülést tart, melyre a t. választmányi tagokat meg\'rWbm és tekintettel a megvitatandó tárgyak fontosságára, kérem a választmányi tagokat, hogy teljes számmal megjelenni szíveskedjenek. Tárgysorozat: I. Az elnökség jelentései. 2. Pénztárnok jelentése. 3. Mozgalom megindítása, hogy Nagykanizsa a 111. lakbér osztályba so-rozlassek. 4. Mozgalom megindilása, hogy a Délivasul mentén fekvő helyeken alkalmazott közalkalmazottak a Délivasut vonalain ugyanazon utazási kedvezményben részesüljenek, mint azállamvasutakon. Nagykanizsa, 1926. március 2 D,\\ Kenedi Inre, a .Kansz" helyi választmányának elnöke.
— Tanítói előléptetések. A köz-oktatásügyi minisz\'er Fekete Gíza pórszombati állami elemi iskolai Igargató-tanitót, Németh Ferenc szent-kozmadombjai állami lanitót, Sárváry József szenladorjáni állami ígazgató-tanilól, Spergné Brosch Irma egyed-utai, Szalay Dénes nagykanizsai és Varga József sümegi állami elemi iskolai lanitót jelen állomáshelyük, minőségük és beosztásuk érintetlenül hagyása melleit a VII. fizetési osztályba léptette elő.
— Biztató kilátások a kislakás-építésre vonatkozólag. D.\'. Krátky István főjegyző tegnap délben megérkezett Budapestről, hol egyebek kOzt a népjóléti minisztériumban eljárt Nagykanizsa városának ma legfontosabb ügyében: a kislakásépilö akció érdekében. A kormány ugyanis rendkívül megnehezítette vidéki városoknak az akcióba való bekapcsolódását azáltal, hogy a kilátásba helyezeit 50\'.\'o-os állami hozzájárulást mindezideig lényleges érvénnyel nem biztosította részükre. A főjegyző most eljárt ezügyben Budapesten és sikerűit olyan Ígéretei hoznia, melynek alapján biztosra vehető, ho^y Nagykanizsa is közte lesz ama kevés szerencsés városok közt, melyek ebben az állami segélyben részesülni fognak.
— A keszthelyi .„Hullám" és „Balaton" uj bérlóje. Keszthely nagyközség 1926. Junius 1 lől számított tíz évi időtartamra bérheadta a tulajdonát képező „Hullám" és „Balaton" elnevezésű szállodákat Kelemen Károlynak, a Polgári Egylet vendéglősének. A bérösszeg az első és második esztendőről évi 8000 pengő, azonlul évi, 10.000 pengő — mely bérősszeg mindenkor félévre előre fizetendő. A bérlő tartozik az összes helyiségeket modernül berendezni.
— A Polgári Egylet építkezései.
A Nagykanizsai Polgári Egylel udvarán folyó építkezés, mely a földszinti egyleti épület fogja a követelményeknek megfelelőbbé lenni, íprills hónap ele|én befejezést nyer.
— Áthelyezés. A közoktatásügyi miniszter Poór Mária polgári iskolai tanárnőt Marcaliból áthelyezte Balatonfüredre.
— Tapolca közgyűlése. Tapo\'ca legutóbbi képviselőtestületi Illésén többek között tudomásul vélték a községi szeszfőzde-engedély mrgvo-nását. Neubauer gyógyszerész illetőségi kérelmét csak abban az esetben hajlandó teljesíteni, hl a belügyminiszter is elismeri a magyar állampolgárságát A Tapolcai Téglagyár R. T.-nak 60 cm. nynmlávságu gazdasági vonal építését engedélyezték. A villanytelep ügyében pedig elhatározták, hogy községi kezelésbe veszik.
— Komárváros község házhelyrendezési ügyében az Országos Föld-birtokrendezö Bíróság ma délelőtt hirdeti ki ítéletét.
— A Barcs -darányi ut. Barcsi ludósilónk jelenti: A Barcs—daráoyi ut építése már megkezdődött. A földmunkák oly gyorsan haladnak előre, hogy rövidesen megkezdik a kőala-pozást is.
— Sok a hal n Balatonban. Balatonfüredi jelentés szerint a balatoni halászoknak régen volt olyan jó halászati idejük, mint most, mikor a szokatlan halhőség következtében nap nap után kilünö, gazdag fogásokat csinálnak, különösen csukából és süllőből.
- NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ára 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
— öngyilkos napszámos. Barik Németh János 45 éves tapolcai napszámos lakása padlésán felakasztotta magát. Mire észrevették meghall. Tettének oka életuntság.
— Csaló ügynökök. A mull hetekben kél ügynök járta be Barcsot és egy budapesti gyár nevében megrendeléseket gyUjlött. Tizennyolc millió koronánál többet szedlek össze előleg címén. Mivel a megrendelt áru mai napig sem .érkezett ineg, a megrendelők filjclrnlést lellek a budapesti főkapitányságnál, ahol kiderült, hogy az a gyár, amelynek nevében az ismeretlen ügynök rendeléseket és pénzt veit fel, már három év óla megszűnt.- A barcsiakhoz most nem tanácsos egy ügynöknek kimenni
— Elve-.zett egy jóbhkezes bőrkesztyű tegnap este 8-9 ira krizt a Szarvas éa a volt Huntc közt. Megtaláló 5Ü.OOO korona jutalomban részesOl.
« Scltwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
Időjárási
A nagykanizsai meteorologlat megfigyelő jelentése: Szerdin a Mmtrsik-Ift; reggel 7 órakor détutin 2
órakor -j-7-1, este 9 órakor +18. Szélirány: Egész nap Délnyugat. Frlhfal: Reggel és délben kevésbbé borult, este tiszta. Napi csatxidtk mennyis/ne: Reggel dór.
Délután 4 óra ulin irnyékban lagyolt. •
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint változékony idő virható, némi hósűly-lyedéssel és semmi vagy kevés csapadékkal.
— Szombaton este nagy tinc-tea a Szarvas-kávéházban.
— Egy tolvaj takarítónő meg akarta fojtani az albérlőjét. Beáik Mária 36 éves nagykanizsai fa-ka ritónO Deutsch Sándornál volt alkalmazásban. Január elsején összepakolt Deutsch Sándor szekrényéből férfi és női ruhanemüeket, ágy-nemüeket, két arangyürüt és mint aki jíl végezte dolgál, otlhagyta a helyét. Minthogy szerette a munkanélküli, könnyű életei, ugy oldolta meg a mai élet gazdasági nehézségeit, hogy — régi szokásához hiven — Összeállt egy más férfivel s azzal együtt éli a legutóbbi napokig. Uj lakásán egy albérlő is volt Herko-vecz Antalné 55 éves asszony, aki elmondta Deutsch Sándornak, hogy Bedók Máriánál olt vannak a lopott ruhanemüek. Mikor Bedők Mária megtudta, hogy leleplezték, a lopott holmikai cl akarta égetni. Herko-veezné abban a pillanatban nyitott be a lakásba, mikor a tűzhelybe gyömöszölte a bűnjeleket. Herko-veezné ki akarta kapkodni a tűzhelyből a ruhanemüeket, mire Bedők Mária nekiesett, fojtogatni kezdle az asszonyi. Dulakodásuk zajára s a segélykiállásokra odarohant Vojnovlcs Jenő üveges és szétválasztotta őket. A lovagias ügynek természetesen a rendőrségen lett folytatása, hol Be-dók Máriái előzetes lelarlóztalásba helyezték.*
-- Szombaton este nagy tánctea a Szarvas-kávéházban.
— Tavaszi haszonállat-összeírás. Nagykanizsa egész területén \'megkezdték a szokásos lavaszi ha-szonállat-összeirást. Az összeírás munkája körülbelül egy hetet vesz Igénybe.
— Egy Ismeretlen hullát Hőnlch
vezérigazgató holttesténeknéztek
A mull napokban Hajmás község határában egy ismeretlen felakasztott ember hulláját lalállák az egyik fán. Az első pillanatban a körülményekből Ítélve, a holttestben Hinich Henrik, a Concordia malom ellünl vezérigazgatójának hulláját vélték felfedezni A csendőrség azonnal megindította a vizsgálatot és megállapította, hogy az. ismeretien férfi-holt-test nem Itőnich Henrik vezérigazgató.
— önnek nincs szüksége arra, hogy gyomor- és bélbantalmaiból kifolyólag állandóan szenvedjen, amikor közludomásu, hogy a világhírű és mindenki által legelsőnek elismert
■ IGMÁNDt keserűvíz használata megszünteti a rendszerint a fenti bajokból eredő fejfájást, csökkenti a vérnyomást óz agyban és meggátolja az érelmeszesedést. Emésztési zavaroknál éhgyomorra már fél pohár IGMANDI keserűvíz elegendő.
1026 Március 4.
Zalai közlöny
_ A szerdal hetipiac árai. A legnapi nagykanizsai hcliváslron a piaci árak « következőképen alakullak: Zöldségpiac: bab 1200 -2000, mik 10.000, dió 4—5000 K lilcrcn-kínl, vöröshagyma 800, fogliagyma 1500—2000, sárgarépa 1000, savanyú-káposzta 2000, savanyu répa 20CO, burgonya 1000—1500, karfiol 16 -20.000, alma 6—15.000 korona kilogrammonként. Tejpiac: tej3500, icjlel 12.000 K literenként, vaj 50— 60.000 K kilogrammonként; tojás I drb. 1100-1200 K. Húspiac: nö-vtndék marha 20—24, borjú eleje 24, hátulja 28—32, sertés -24 -26, zsi\'r 34, hij 32, zsir6zalonna 28, flls-1011 sertéshús 50-60, kolbászfélék 30—50, szalámi 30—50 ezer K kilogrammonként. Terménypiac: buza 360, rozs 240, zab 240 ezer K mé-ttrmázsánkénL Baromjipiac: egy tyúk 30 -40, egy pulyka 60-120, csirke 25—40, sovány kacsa 30-40, egy sovány liba 50—80, egy kövér kacsa 60—100, egy hizolt liba 140— 250, szopós malac 40 —70 ezer K.
— A tavaszi bécsi nllntavásár. Bécsben a lavaszl mintavásár e lió 7-ikén nyilik meg és ugyané hó 13 ikán zárul. Ezt az alkalmat ama kereskedőink és iparosaink, akik osztrák cégekkel üzleti összeköttetéseket tartanak fenn, előszeretettel használják (el Bécsbe utazásra, mert ezt többrendbeli kedvezmény könnyíti meg. A határsávtól, melynek lakói határátlépési igazolvánnyal kelhetnek ál a hatáioa, eltekintve, csak szabályszerű útlevéllel történhetik meg az utazás. Aki a kamaránál személyenként 40.000 koronával megváltható vásárigazolvány birtokában van, annak 1. nincs szüksége vízumra ; 2. Gyór-Sopron-ebenfurti és a Duna-Száva-Adria vasutvonalakon vasuli meneljegykodvezményt vehet igénybe, mely a gyors- és személyvonatok valamennyi kocsiosztályában a közvetlenül alacsonyabb kocsiosztályra szóló egész menetjeggyel,, a gyorsvonatok III. osztályában pedig II. oszt. egész szeniélyvonati menetjeggyel való utazhatásból áll; 3. szabad belépése van a Messe minden épületébe. A vásár-Igazolványokból megfelelő összeg előzetes beküldése ellenében tetszés szerinti mennyiséget bocsáthatunk rendelke-^\'e oly feltétellel, hogy az igazolványoknak az utazó nevével való kilökéséről az iparleslüicli elnökség gondoskodik. Sopron, 1926. március 2- A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Schwafcz Dezsé harisnyái a \'egjobbak.
MOZI
Uránia csütörtök—pénlek 7-9 Órakor: Három a kislány, nagyszeiű német film Schubert életéről. A legjava német színészek alakiljak a tor-<, . nevezetességű helyeken. A is, mint az operett, telve van könnyel, szerelemmel, bajos romantikával.
huszárok Z\'M0-Huru\' mini daliás
SPORTÉLET
Dribli készül...
Még csak vasárnap kezdődik meg a bajnoki szezon és máris a zöld asztal melleit akarja Pécs a bajnokság sorsát eldönteni — a zöld evet) helyett
Tegnap az NTF. azt az érdekes lelefon értesítési kapia pécsi képviselőjétől, hogy a kerület az ősszel elmaradt DVAC—NTE mérkőzés kél pontját a DVAC javára írja, mert az NTE elmulaszlolta a meccs megrendezését február 28-án, mull vasárnap.
Az a megnyuglaló válasz ment a képviselőnek, hogy közölje a tényállást a kerülettel és figyelmeztesse arra is, hogy ez erőszakolt ügyben ép oly blamás érheti őket mint egy évvel azelőtt a PAC—NTE mérkőzés pontlevonásával kapcsolatban, amikor 3 egybehangzó marasztaló ítéletük után a pesti szövetség az NTE-nek adott igazat. A tényállás ugyanis az, hoay a kcrulel — nem érlesiltc az NTE-t arról, hogy az elmaradt mérkőzést f. bruár 28 án meg kell rendeznie. Általában egyik kanizsai egylet sem k^pta meg a hivatalos sorsolást.
A zöld asztal melletti harc kimenetele tehát nem lehel kétséges az NTE re nézve, vagy legalább is annyi kétségtelen, hogy ha Pécsett nem is, de Pesten feltétlenül igazát\'kap.
Pénzkölcsönközvetités
u. Házak, birtokok, bérletek közvetítése!
Telefon 150. Szigriszt László, Főút 8. Telefon 190.
iiptimkn!
KÖZGAZDASÁG
Emelkedett a bankjegyforgalom
A Magyar Nemzeti Bank Jegyforgalma a február 28-ik kimutatás szerint 39 4 millió pengővel emelkedett, ezzel szemben a giró állomány 41-t millió pengővel csökkent.
A bank aranykészlete további 4\'3 millió pengővel, mig az érckéulct-ben elszámolt devizakészlet lovábbi 2 8 millió pengővel csökkent és igy az érckészlet apadása végeredményben 2-8 millió pengő.
TŐZSDE
Az értéktőzsdén az irányzat ina tartózkodó és kissé egyenlőtlen volt. A barátságosabb bécsi jelentések ellenére a spekuláció ma is két-három papir iránt mutatott érdeklődést. Nova, Salgó. továbbá Osztrák Hitel ennek folvtán 2—3->c-kal javultak. A bányapiacon Ménesit egy árnyalattal javult a többi vezetőének kisebb-nagyobb árveszteséget szenvedett. A vaspiacon szilárd volt a Villamos, Danubius és Fegyver, azonban U~2CL«0 koronát vesztetlek tegnapi árfolyamukbői. Az egyéb ipari értékek közül Cukoripar tendált barátságosabban, mig Mczőhcgyesi és Izző 15.000 koronával olcsóbbodtak. Egyéb árváltozások lényegtelenek voltak és a forgalom csekély maradi.
Jt budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
V»l» ti fc
fcjfolioat Kim UHU Cl* kor. XI10 II\'í O\'aJi UU UH
O^tlU »?H>I531 \'riMlt fi. VÍ7HV Moiux Irt. *mc W»«0 i-d )0<II3
475 3U Jii.\'Ü// IIMM7CII L KCJ4 JCCX0 IIW HWá
iim II/*O ím »r*
un
04* ko». IfíJri Cr.
tilst ff. XenHkc* 1WIO1U.O
iiii»uiro
Dt*
Arntmif l*ll»ié
■«rCi IiWmt ■r«M**i Kopfhlf
ouio Lo»<o« KOifc.
fiiU Wp
llvf-l
SlocUol*
«rui
ujto HM) t»M t M Hitt t>OII
)>;-joi tui ou
Uli Sili tS3i»l»M0 l<(IUS474rt mt «J
i1whn üti MCA Hinni <HU
iiiio :»i;o
1C04J ICÖJJ H7N-II7K
Zflrlch] zárlat
Fáxla 189500. London 248640, Ntv»ort 519 50. Brnwel 236000, MUano 2087.50, Holla td 208 10 Berttn 12370. Wien 73-10, otU 377 50. Prága 1537 50. Budapest 7«\'80. ar*ó 66 00, Bnkarett 217 50. UtltiV 91200,
Terménytőzsde
Baa. duiv. 76 kgnj. 387.500- 390 000. 77 kt-o* 392.50C—395 0X>. 78 kg-oa 395 00t>-39/500, egvfb dunántull ét pe»t vidéki 76 kg.-os 380.000— 3824-00, 77 \'«»•(* 385.000- 387 500, /8 kg-oi 387.500-390.000 79 kg-os 3900X>—392 500, roai 225.000-227 500, takarmányárpa 235 000 - 245 000, KVárpa 300.000—&0 COO, iát 2500»-260 OH tengeri 180 000-182 SCO repes 600.000 -610.000, Völea 180 OOj-190.000, Vorpa 170.0XÍ--172 500.
Sertésvásár
Pclbajtái 5253, melyből eladatlanul vUaaa aaradt 400 drb. ElsórendO 18.000- 18 5C0, sxedett 16500-17-000. axedett közte 16.000 -16500. kön art M.000-15.000. ebórendl öreg 17.000—17.500, másodrenda 16.000-16 500, angol sllldő 18.000 -21.000. szalonna
nagyban 20.000--.-. zair 21.000 -21.500.
lebuaott bui 20.000-21.000, saalonnts léi Krtéa 20 030 -22 000. Irinyzal közepet.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Köoy»-ki>rc«kodá« RT. Nacvkanlx**
Ajppéhipdatésik
Ax apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A dmsxó a minden vastagabb betübóJ álló szó két szónak számíttatik. Minden további szó dija 500 K. A hlrdatéal díj olőro flxatondő a forgalmladó hozzászámltásával
Forgalmas utcában egy Qxlathalyiaég
kiadó. Clm a kiadóban. 6o7
UJ karékpár és varrógóp nagyon
olcsón eladó. Cim a kiadóban. 663
Főútvonalon cipész, szabó vagy Irodának stb. alkalmas Qalothalyiaég azonnal (oloaón) kiadó. Qm a kiadóban. 668
m~ Nem reklám!
Köztudomásu már, bogy a Brunoaioi Jóxal-félo Bikavér üdít és gyógyít.
POtw. <$tmtge ii *<y»nruhii»il <ftk«k dikU Sogir-ut XJ. * Telefon 210.
Miltényi-oipöt vegyen I
Forgalmas utcában Oxlathalylaég azonnal átadó. Clm a kiadóban. 57
K I t Q (1.0 koraosonyl
Ó- és UJBOR
1917. évi paoaonyebor HterenMnt ti kapható iom
REMETE, SugAr-ut B. aaám.
Uraaégl Inaanak vjgy parádés kocsisnak ajánlkozik hosszabb gyakorlattal éa kltünó bizonyítványokká! rendelkező egyén. Megkereséseket a kiadóhivatal továbbít & 675
KQIönbejáratu tiszta szép azobát keresek azoanalra. Ajánlatokat „Auslrta* a kiadóba. 672
Értesítés.
Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, hogy a volt Poór és Szentgyörgyi
gépjavító és lakatos-
miiholwt Átvettük, ahol autójavi-lllUllöiyi ,ist, vizvezelékszerelést és mindennemű gépek javítását jutányosán elvállaljuk.
Kérjük a nagyérdemű közönség szires pártfogását. TlsslclelteJ
Perendy és Fiizkó. 678 Magyar-u. 40.
Töltőtollak
legjobb gyártmány
Üzleti könyvek
minden alak és beosztással
írógép kellékek
f (énpaplr, szalag, átütőpapír, radír, olaj stb. elsőrendű minőségekben kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
papiriruháziban.
Hirdetmény.
Alulírottak közhírré tejsíük, hogy néhai atyánk hagyatékát képező zalaszenllvánl határban levrt:
1. vasúti vendéglőház leiekkel,
2. két hold rét.
3. két hold erdő és
4. a pjzvai határban I hold szántóföld nyilt<ítrverésen 1926. március 7-én délután 3 órakor a zalaszentlváni körjegyzői hivatalban eladatik.
Zalaszentiván, 1926. márc. 1. M Ekhamp család.
A nagykanizsaiak találkozóhelye i
Budapesl legelsórcndQ, modern, ciilidl uilMJa, l
István király szálloda
VI., Podmaniozky»utca 8.
Mérsékelt árakl Figyelmes kiszolgálás I
Modern berendezési Központi fűtési • MclegvizszolgAl tatás! -Fflrtfókl — Llftl
A nyugati pályaudvar kOzelébcn
Haán Qyula nagykanizsai bírósági _végrehajtótól._
36 1926. végrh. száir.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bitósági végrehajtó ax 1881. évr"~ LX. t.-e. 102, §■« értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai klr. Jírás-biróságnak I92Ú «vl Pk. <2». számú végzése következtéin Dr. Schlelife/ Imre ügyvéd álul képviselt Néptakarékpénztár R. T. Javára 17.000.000 kor. s Jár. erejéig 1926. évi január hó 18 án foganatosított kielégítési végrehaj ti i utján le- és felQlfoglalt és 28,000 OOO kor. txcsQll következő Ingóságok. u. m.: 2 drb. ió, tuk» tehén, tarka
üsző, szopós bika tor|u. kocsi és egy pár lósiertslm livllvinos átverésen eladatnak.
Mely átverésnek a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1926-ik évi Pk. 4220. számú végzése folytán I7.COO.OOO kor. tőkekövetelés, ennek 1^25. évi november hó 18-lk napjától járó havi IWo kamatai. Vf/o váltódíj éa eddig összesen -1,716.100 kor. bíróilag már megállapított koluégek erejéig, Pacsa községben, 21. sz. a. leendő megtartására 1926. évi március hó 22-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül kltűzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-al értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség üstén becsáron ala< 4 cl tognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és fclülfoglallatták éa azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. L c. 107. §. értelmében ezek |avára>ls elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán. 1926. évi február hó 13. napján.
Haán Gyula s. k., 171 Ur. jblróságl végrehajtó.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március 4.
MEGHÍVÓ.
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
1926. évi március hó 15-én délután 4 órakor Nagykanizsán, székházában lartja ^
XX. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a t. részvényeseket meghivjuk.
Nagykanizsa, 1926. március hó 3.
AZ IGAZGATÓSÁG.
TÁRGYSOROZAT:
1. Az igazgatóság jelentése a 7000/1925. P. M. számú rendelet értelmében készült megnyitó mérlegben mutatkozó tiszta vagyon felosztásáról.
2 A felügyelőbizotlság jelentése a megnyíló mérleg szerint mutatkozó tiszta vagyon feloszlásáról és a részvények névértékének megállapítása.
3. Az igazgatóság jelentése az 1925. üzletévröl.
4. A felügyelóbizotlság jelentése, a mérleg mcgállapilása és a
nyereség felosztása.
5. Határozat a felmentveny tárgyiban.
7. ÍS^döbMttágfálászlása és dijaTSsának megállapítása 8 Az igazgatóság javaslala a részvénytőke felemelése tárgyában. 9. Az alapszabályok 3. §-ának módosítása.
FigyelmeztetésI Akil^ közlésen — kívánnak-venni. tegyék te részvényeiket 4 nappal a közgyűlés elét. az intézet pénztárán.,, a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknil Budapesten, vagy ennek nagykanizsai Ilókjinil Nagykantisan.
Megnyitó mérleo-»*ámla 1925. január l-én
VAGYON:
Készpénz é» bankári követelések
Értékpapírok ...............
Váltótárca ..................
Adósok .....................
JeUitlogkőlcsőnők ............
Berendezés ..................
Korona
79t.2S8.278 73,47*698 t 790,829.077 3.091.293 249 415.195 2,000.000
Pengő IIU.
83 303 6 877 143 280 247303 33 180
TEHER:
Részvénytőke ........................
Tőketartalék ........................
Betétek..............................
Visszteszimltolt váltók ... ... ... ■ ■ ••■ ••■ Pesti Magyar Kereskedelmi Bank követelése
Engedményezett kölcsönök...............
Óvadékok ...........................
Átmeneti tételek .....................
1 582.800 000 939,600.000
iM2.004.MO H
1.402.369 653 892.836 000 947,638 000 384714 192 000 213.689 028
Pengő
125.000 75.160
w
112.119 64.828 75.611 30 15 17.096
Nagykanizsa, 1925. január l-én. Megvizsgáltuk és rendben találtuk: A felOgycIóblzottság.
VAGYON: Korona Korona Pengő fill. TEHER: Korona Korona Pengő tilt.
Pénztárkészlet .\'............. Idegen pénznemek ............ Bankári követelések ............ 607.284 396 114,847 010 8,982 666 Részvénytőke ............... Tőketartalék.................. 1 662,500 000\') 939.600 000 2 602,000.000 200.180 —IN
688.914.071 53 513 12 Betétek: Takarékkönyverakékrc t-"olyős*4mtakra ............... 3 946,448 710 2012,434 094
Értékpapírok.................. Váltók: letzálogilag fedezettek............ Nyilt lütelti váltók ............ 72.788.138 5 821 45 5.167,880.804 478 839 46 03 34
3.659.551.792 8477.904.825 11337,468.417 988.998 51 Visszleszámilolt váltók ........ Pesti Magyar Kereskedelmi Bank követelése ................. Átmeneti tételek............... Nyereség .................. 3 211,982 900 422 344
Adósok: Ertékpapirfcdczettel ............ jelzálogfedezettel................ Külön fedezet nílkül............ 270.518 000 650.200 000 2819,013478 3.909,729.478 304 776 86 288,906 895 208,702.60 21 362 16.456 6< 21
leizálogkölcsönök............... Berendezés .................. 391.868 2,000 000 632,497 400 31 160 42 699 M 79
17.423,757.362 <1,393.900 58 IlÓtM.l. kVÖUl.tlAkc nl/JiÍTbítl K KC.iX<\'j7w 17.423,757.382 1,393.1*0 (8
Nagykanizsa, 1925. december 31-én. Megvizsgáltuk és rendben találtuk: A fclügyelóblzottsig.
Hirdetmény.
A kisbéri m. kir. tejmunkásképzó iskola az 1926. évi május hó 15-én kezdödó egy éves tanfolyamára pályázatot hirdet.
A felvett tanulók lakást és teljes ellátást élveznek. A felvételnél clőny-~ben részesülnek azok, akik havon ként 80 kg. buza, illetve annak ellenértéke fizetésére, kötelezettséget vállalnak.
A felvételi fellételek a követ-kezók:
1. betöltőit 17 éves életkor, mely keresztlevéllel igazolandó;
2. erós, egészséges testalkat, mely orvosi bizonyítvánnyal igazolandó;
3. elemi iskolai bizonyítvány annak igazolására, hogy a belépni óhajló jól tud írni, olvasni és a négy alapművelettel számolni;
4. kískoturág esetén Írásbeli nyilatkozat kívántatik a betépni óhajtó
T
szüleitől, csetteg annak gyámjától arról, hogy a íolyamodó felvételébe beleegyezik és hogy a tanfolyam taitama alatt a tanulóért az iskolában teljesítendő fizetéseket magára vállalja;
5. magyar nyelv birása;
6. kifogástalan előélet,mely halósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolandó;
7. himlöottási bizonyítvány;
8. minden tanuló, aki a tanfolyamra fölvétetett, köteles ünneplő és munkaruhán kivül 6 darab törülközőt, 6 darab mellig érö fehér vászonkötényt, 12 darab zsebkendői, 6 darab lábravalót, 6 darab inget, 6 pár kapcát, ágyneműt és evőeszközt magával hozni.
A felvételnél kiszolgált katonák, lovábbá azok, akik tehenészetben, esetleg tejgazdaságban már alkalmazva voltak, előnyben részesülnek.
Akik magukat ezen tanfolyamra felvétetni kívánják, a fentemlitell bi-
zonyítványokkal felszereli, sajátkezü-leg irt s a kisbéri m. kir. állami ménesbirlok igazgatóságához címzett folyamodásukat legkésőbb 1926. évi április hó 1-lg az alulirf iskola vezetőségénél nyújtsák be.
Kisbér, 1926 lebruár lló l-én. A kisbéri m. kir.
vezetőség*
Hirdessen
„Zalai Közlönyében.
Már egy Sí * i I I i A -1 korona nyerhető sorsjeggyel is " ........Ml"" az újonnan kezdődő
osztálysorsjátékon.
Az uj játékterv igen előnyösen változott, mert a nyeremények száma ismét a békebeli arányban van megállapítva, vagyis minden második »or»-
jé??sS 55 milliárd é.250 milliókor
kerül készpénzben sorsolásra. — Szerencseszámokat ajánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája gESSw-
Sorsjcgyek ára: egész 200 ezer, fél 100 ezer, negyed 50 ezer korona.
Játéktervek ingyen. - Húzás április 15-17. _^
Nyomatott í Zrínyi Nyomdaipar ét Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomd.ivrofcV Ohnhrak Károlyi.
68. évfolyam, 51. szám
Nagykanizsa, 1926 március 5, péntek
Ar. 1800 ktcrena
POLITIKAI NAPILAP
SiertMrtJrtg é» klaíóMvatal Fíul 5. ü. laterartan-teltfon 78.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
ElSflzetéal ári: Ejy hóra 30.000 koroaa Három hóra ......... 90.000 korona
A GENFI TÁRGYALÁSOK ELŐTT
A frank-ügyből kifolyólag a politika egére felvonult sötét felhők kezdenek széjjelfoszlani. Bethlen István gróf miniszterelnök, mielőtt Genfbe utazott, ulolsó parlamenti felszólalásában visszautasította az ellenzék részéről ellene emelt vádakat s mint mondta: felemelt fővel megy a Nemzetek Tanácsa elé. Bármennyire Is kiéreztük a miniszterelnök beszédéből a tiszta öntudatot J bármily mértékben Is sugározzék kl belőle az az erkölcsi fensőbbség, mely azt áthatolta, a szomorúság érzete mégis megnyilatkozik bennünk, mert a miniszterelnök ellen Irányuló támadás végtére Is nem rajta, hanem megint csak az amúgy is súlyosan vergődő nemzeten ejtett ujabb sebeket.
Nem akarunk dicsőítő himnuszokat zengeni Bethlen István gróf beszéde mellett. Egyszerűen csak utalunk minden szavának komolyságára és a bennük megnyilvánult erőre. Valóban méltók voltak szavai ahhoz a komoly ügyhöz, mely hónapok óta foglalkoztatja a politikát s rajta kivül a közvéleményt. Amiket mondott, mindaz Igazolja jóhiszeműségét és ebből folyó ártatlanságát is. Egy előkelő politikus mondta a frank-üggyel kapcsolatban a miniszterelnökről, hogy a legnagyobb botorság lenne őt lehetetlenné tenni a további kormányzásra, mert ha talán túlságos jóhiszeműséget is tanúsított á frank-ügyben, legalább tanult belőle, mig utóda elölről kezdhetné a dolgot. Ha •ehát koncedáljuk is, hogy Bethlen gróf jóhiszeműsége talán lul nagy is volt ebben i nagy port felvert bűnügyben, mentsége lehet az a körülmény, hogy a becsületes gondolkodású emberekben mindig több a jóhiszeműség, mint azokban, kik maguk is tekervényes utakon járnak.
A miniszterelnök tehát valóban felemelt fővel állhat majd Genfben a Nemzetek Tanácsának zöld asztala elé. Kérdés azonban, hogy az ellenzék, mely minden alkalmat felhasznál arra, hogy kellemellenkedjék a kor-
mánynak, elmondhatja-e ugyanezt magáról a magyar nemzettel szemben s nem-e érez lelki-Ismereti furdalást a vele szemben elkövetett ujabb támadásáért. — Mert az elhangzott vádak végeredményében még abban az esetben is csak a nemzetre lehetnek károsak, ha Igazak Is lennének, mert amikor a maguk ízlése szerint felkavarták vele benn az országban a köznyugalmat, kinn pedig tápot adlak az ellenünk agyarkodó ellenségeinknek, a nemzet ellen vétettek s ezl a cselekertóüket csak kellő vezeklés által tetheük el a közvéleménnyel. Mert a közvélemény Bethlen István mellett foglal állást s Genfben büszkén hirdetheti, hogy az egész ország egységesen áll háta mögött politikai irányát Illetőleg.
És mi hisszük, talán mert bennünk Is tul sok a jóhiszeműség, reméljük, hogy az ellenzék már tudatára is ébredt megindított hadjárata káros következményeinek. Feltételezzük róluk, hiszen ők Is gyermekei ennek az elárvult országnak, hogy nemcsak a miniszterelnök távolléte alatt, de visszaérkezése után Is, mikor majd véglegesen Ilquldálni kell ezt a kínos ügyet is, az ügyhöz történő hozzászólásalkat tárgyilagosan és személyi vádaskodások nélkül fogják megtenni. Mert senki sem tagadhalja, hogy a konszolidációnak két feltétele van: az egyik, benn az országban nyugalom és vállvetett munka gazdasági megerősödésünk érdekében, külföldön pedig kevés barátunk bizalmának elmélyítése s ellenségeinknek épen nyugodt állapotok megteremtésével való le-legyverezése.
Hagyják tehát Bethlen István grófot nyugodtan dolgozni a közjó érdekében. Ez a munka sokak szemében talán lassúbb folyamatu, mint aminőnek szerelnék, de biztos célkitűzéssel halad az ország talpraállltása felé És mennél kevesebb akadállyal találkozik útjában, annál hamarább ér célt: konszolidált viszonyok, gazdasági megerősö
dés, a külföld meggyőződése arról, hogy ennek a nemzetnek hivatása is van az európai népek nagy érdekelnek védelmében, előbbrevltelében és megvalósításában.
Bizalommal nézünk tehát a miniszterelnöknek genfi utja elé s meg vagyunk győződve róla, hogy ottani működése csak ujabb sikereket hoz letiport, de élni akaró országunk számára. KB.
Briand nem nyilatkozik a frankügyben, mig az birói eljárás alatt áll
A francia miniszterelnök kijelentései csak erősítik Bethlen qrófnak helyzetét Genfben — Néhány száz főnyi tömeg tüntetése Budapesten a magyar kormány ellen Letárgyalták az első, pengőben készült költségvetést
Budapest, március 4 Briand nyilatkozata
A magyar politikai világ szeme tegnap még Páris, ma már inkább Genf felé tekint. Amonnét türelmetlenül várták Briand-nak nyilatkoza-tát, emitt kíváncsiak a Nemzetek Tanácsának állásfoglalásira a frankügyben. De amint bizonyos csalódást hozott az ellenzéknek a francia miniszterelnöknek nyilatkozata, épen annyira csalódni fognak abban a feltevésükben, hogy Oenfben bukik meg a magyar kormány s Bethlen gróf hosszú arccal jön vissza c hó közepén Magyarországba.
A francia miniszterelnöknek nyilatkozata néhány megállapításban tö-mörithetö össze: nem hajlandó megengedni, hogy a magyar frank ügyben Párisban ítélkezzenek addig, mig az ügy birói kézben van. Nem hajlandó arra sem. hogy emiatt az ügy miatt pellengérre állítsa a magyar nemzetet, sőt nem fukarkodott az elismerésekkel sem a magyar néppel szemben.
Az ellenzék tehát csalódott Briand nyilatkozatában. — Mit várhat ezek után Oenfben, mikor a közvetlenül érdekelt Franciaország miniszterelnöke sem tulajdonit az egész ügynek nagyobb fontosságot?!
A bécsi sajtó a francia miniszterelnöknek nyilatkozatával szemben rámutat azokra a különbségekre, amelyek Briand és Benes tegnap elhangzott beszédei között vannak. Amig Briand miniszteri tárcáját tette fel az esetre, ha a francia parlament a birói vizsgálat előtt tárgyalná a frankhamisítást, addig Benes cseh külügyminiszter éles beszédben támadta ezt az úgyis földig alázott, szerencsétlen országot.
Briand beszéde reménységgel tölti el a magyarságot, mig Benes beszédéről ezt mondani épen nem lehet.
Zavargások Budapesten
Ma délelőtt féltizenegyóra után a Petőfi-téren foglalkozásnélküli munkások kezdtek gyülekezni. Ugylát-szik megbeszélt tervszerint a város különböző részeiből egyidőben gyülekeztek össze, mert csakhamar három—négyszáz emberre tehető tömeg verődött össze anélkül, hogy a csoportosulás felkeltette volna a figyelmet. Miután összeverődött a tömeg, a népjóléti minisztérium bejárata felé vonult, erősen kiáltozva nagy lármát csapott, miközben ilyen felkiáltások hallatszottak:
Kenyeret a népnek! Adjatok munkát l
Mikor a népjóléti minisztérium előtt posztoló rendőr meglátta a csoportosulást, azonnal jelentette a legközelebbi őrségnek, mely több rendőrt küldött kl, miközben jelentést tett a főkapitányságnak. Amikor a lovasrendőr osztag megjelent, a tüntetők a rendőrség láttára szétszaladtak, azonban volt köztük néhány ember, akik valószínűen a tüntetést rendezték, a rendőrség megjelenésekor vadul kiáltoztak és bujtogatták a tüntetőket. Pinke Ferenc géplakatost, Szőke Lajos gépmunkást és Jakab Károly asztalossegédet a rendőrség őrizetbe vette s bevitte a főkapitányságra. Közben a szétszaladt tüntetők eltűntek a láthatárról. A megjelent nagyszámú rendőrcsapatok félkettőig készenlétben állottak a népjóléti minisztérium előtt, később azonban, mikor látták, hogy erre nincs szükség, csak kis számú őrséget hagytak vissza Arról, hogy kik rendezték a tüntetést a rendőr-
6 ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március 2.
ségen nem kaplak jelentést, de a tüntetés arra vallolt, hogy nem volt politikai színezete.
Az első pengőköltségvetés
A nap politikai krónikájához tartozik a nemzetgyűlés pénzügyi bizottságának mai ülése is, melyen letárgyalták az 1926-27. évi állami költ-
ségvetést, mely tudvalevőleg már pengőben áliapittatolt meg. A bizottság ülésén jelen volt Vass József dr. helyettes miniszterelnök és Walko Lajos kereskedelmi miniszter is. A költségvetés elfogadása után áttért* bizottság a népjóléti tárca költségvetésének tárgyalására. Előadója Dréhr Imre volt.
A kir. ügyész indítványozza Károlyi Imre gróf kihallgatását
Ezentúl rendszeresen Informálják a sajtót a íronk-ügyröl
Budap«»t, mirclui 4 Jelentettük, hogy a kir. ügyészségen indítvány készül arra vonatkozólag, hogy Károlyi Imre grófot, aki a rendőrségen tőbb fontos adatára és adatainak Informátoraira vonatkozólag megtagadta a vallomástételi, vizsgálóbíró hallgassa ki.
A mai napon a kir. ügyészségen elkészült az indítvány, mely indítványozza Lengyel Emő dr. vizsgálóbírónak Károlyi Imre gróf kihallgatását.
A törvényszék vizsgálóbirája holnap délelőtt kapja kézhez a kir. ügyészség indítványát és ezután intézkedik Károlyi Imre gróf kihallgatásáról.
Rendszeres tájékoztatás a
frank-ügyben Vass József helyeltes miniszterelnökkel az élén tegnap tartott sajtókonferencián felmerült az a kívánság, hogy a frankhamisítás ügyében a nyomozás eddigi fázisaiba beható tájékoztatást nyerjen a közvélemény. Ebben az ügyben ma az igazság-ügymlniszternél tanácskozás volt, melyen részt vett Rakovszky Iván
belügymitjiszter, Szlrache .főügyész, Timkó kóronaUgyész-helyettcs és Ángyán Béla sajtófőnök. A konferencián megbeszélték azokat a részleteket, amelyeknek során megfelelő formában tájékoztatják mindennap a nagyközönséget.
A németországi nyomozás A frank-ügy nyomozásának súlypontja teljesen átlendült Németországra és Törökországra. Németországban a Kölnből visszaérkezett Doulcel vezeti a kutatásokat. Beava-tolt helyről azt az információt kaptuk, hogy a német nyomozó hatóságok már tudják a papírgyárat és a festék előállításának helyéi is és csak rövid idő kérdése, hogy a nyilvánosság elé kerül nevük.
A honvédség főparancsnoka Nagykanizsán. Szombathelyről jelentik: Vitéz Jánky Kocsárd, a honvédség főparancsnoka Szombathelyre érkezeti. A következő napokban Kőszegre és Sopronba, majd vasárnap Nagykanizsára érkezik.
Jankovich bűnügye a hágai törvényszék előtt
A védB a vádlottak szabadlábra helyeilését kérte
Az államügyész Jankoniohra 9 évi fegyházbüntetés, társaira pedig 7—7 évi börtön kiszabását kéri
Jankovich Arisztid ezredest azonkívül az a vád is terheli, hogy az elmúlt év december 17-én egy ha-misilott bankjegyet a hágai Laderus Bankházhoz előre megfontolt szándékkal becslésre vitt fel, dacára annak, hogy már akkor tudomással bírt a hamisításról. A vádirat ezután pontos leírását adja a hamisított bankjegyeknek.
A védő javaslata A tárgyalás megnyílása után min-A vádlottak védelmét dr. de Harlogh, \\ denekelőtt a három tolmács telte le
Hág*, miicius 4 Jankovichék bünügyének ugy Magyar és Franciaország, mint egész világszerte nagy érdeklődéssel várt tárgyalását ma délelőlt kezdetlemeg a hágai törvényszék. A tárgyaláson nagyszámú hallgatóság, a követség tagjai, valamint Európa minden részéből erre a tárgyalásra érkezett jogászság jelent meg. A bíróság elnöke dr. de Joulheere. A vádhatóságot Bandein államügyész képviseli.
Dompierre és de Chanfepil hágai, valamint dr. de Vrleze amsterdami ügyvédek látják eL A vádlottak a mull év decemberben letartóztatott Jankovich Arisztid ezredes, Manko-vich és Marsovszky, kik közül az elsőt december 14-én Hágában egy hamis ezerfrankos forgalombahoza-talának kísérlete közben, a másik kellőt Jankovich ezredes letartóztatása ulán a rendőrség nyomozása alapján néhány inappal később Amsterdamban tartóztatták le.
A vád
A vádhatóság mind a három vádlottnak azt rójja terhére, hogy a mull év decemberében Hágába előre megfontolt, szándékkal nagymennyiségű hamis francia bankjegyet vitt azzal a szándékkal, hogy azokat, mini valódi bankjegyeket adja ki, annak ellenére, hogy már akkor, amikor a hamisított ezerfrankos bankjegyek birtokába julolt tudla, hogy azok hamisítottak.
PA8ZTELLHANGULAT
Irta: Sulymos B«a
A fürdő régi, nagy parkjában ideges unalommal, cél nélkül sétált a lány. A legmagasabb fák csúcsa s az ég szeplőtelen kéksége vonzotta a gondolat-kaoszoktól imbolygó tekintetét. Irány nélkül haladt előre s maga sem vette észre, mikor a park szabályos gruppokban gondozott virága a színes pavillonnal és parádés közönségével messze mögötte maradt.\' Csend lett, tiszta nyaral-konyi csend s elölte a puhabársonyu legelőlenger.
A lány ment s lelke a szemén át szürcsölte, itta a rétek üde zöldjét, a látóhatár megszakítatlan szabályos ivét, a messzeségbe mosódó fák, bokrok és tornyok kCdló foltjait. Minden bizonytalanul vibrált körülötte a délutáni naptól csillámló levegőben s ó maga is beleolvadó hozzátarlozóságnak érezte magát a horizont alatt. Súly nélkül való, aelhe-rikus könnyedséggel, mint önmagának silhouetteje repült a virágos réten át, maga mögött hagyva régi önmagát a fürdőhellyel, parkkal, a kurszalon parkcltes termeivel együtt. Elszakadt a kultnrától, lerázta a társadalmi konvenciók béklyóíL
Egy .percre lerögzódölt a sithouetle. Legelésző nyáj tompahangu kolornp-jának muzsikája állította meg. Ment a nyáj felé, liogy egy kis, bodros, fehér báránykát megsimogathasson. Közben valaki melleit elsuhogoll,
aki félénk alázattal köszöntötte ót. Visszanézett. A férfit látta. Egy fiatal juhászlegényt vett észre a füvön ülve, zsíros pörge kalapját mélyen szemébe húzva, kezében egy nagy karéj fekete kenyérrel, amint vastag, paprikás szalonnadarabokbi szurkálja bicskáját.
A lány visszafordult s megállt a legény előli, aki eleinte bambán bámult az idecsöppent uri kisasz-szonyra, később azonban felcihelődött s akadozva ismeretlen nyelven beszélni kezdett, a lány ugyancsak a legény előtt idegen nyelven válaszolt. S a Juhász és a tündérkisasz-szony megértették egymást. « liu lekapta válláról bekecsét s a földre teritette. A lány rálelepcdetl 6 kél világító karjával átkulcsolta térdét. A legény melléje üli a puszta földre s nagy karéj kenyerei szelve, paprikás szalonnát tett rá s bamba vigyorgással készségesen nyújtotta napsütötte tenyerének tálcáján — kin cseil a tündérkisasszony felé.
A leány arcát égő pirosság borította cl. A kultura reminiszcenciái suhoglak át öntudatán, aztán ez is elmúlott s a legény keze után nyúlt. Hosszú, fehér ujjait végigsimította a fiu kérges kezefején s kivette a neki szánt porciót — és elfogyasztotta
Idegenül beszéltek egymáshoz a mégis csodálatos könnyen megértei-lék egymást. A legény arca tűzben ragyogolt, a leány a leáldozó napba süljeszlette tekintetét. A legény tán
édesanyjáról beszéli, mert szemében egy tolakodó könnyecske ragyogott. A leány a hanyalló napból visszanézett a legény mélyen izzó, látás, fekete szemébe s összerázkódott. — Ismerős tüzek foszforeszkáltak feléje. Tüzek, melyek megperzselik a rózsa-fályolos érzéseket.
... Egyszerre ugy érezte, hogy eljött kísérteni a mögötte hagyott mull s hirtelen felállt a lány. Naplementi, hűvös szellő borzongatta meg meztelen nyakát s önkénytelenül védöleg hozzányúlva, ujjai megakadtak a filigrán amulette-láncán s levette azt.
A legény még mindig a földön guggolt. Nem hitte cl, hogy a mesének már a vége előtt vége van, csak bámult bambán és értelmetlenül a tőle messze ellebegő tündérkisasszony ulán, kinek elébe jött a park zenéje, elé virítottak a> virágosán teritett fehér asztalok s percekre élh3gyolt világának megszokott, hivó, visszacsalogató kacagása.
Mögötte gomolygott a lilapárás kép, tompán kolompoló nyájával és a juhászlegénnyel, aki még mindig ugyanazon a helyen ült s együgyű mosolygással egy kis, csillogó aranyláncot egyik markából a másikba pergetett, miközben nem velte észre, hogy a nap már régen leáldozott.
... A fürdő pazar gőggel, egyszerre felcsillanó ivlámpái pedig erősen izoláló fényfalakat vonlak a két világ közé.
esküjét, még pedig egy magyar, egy német és egy francia. A tárgyalás során azonban egyelőre nem látóit esemény következett be. De Vrieze védő ugyanis azt a javaslatot tette, hogy
a biróság a szerinte alaptalan is ellentmondd Indokolás miatt mondja ki semmisnek a bírósági Idézést és helyezze a vádlottakat szabadlábra A biróság a javaslat feletti határozathozatalra visszavonult.
Miután a biróság visszatért a tárgyalóterembe az elnök közölte, hogy a biróság a védelemnek azt a javaslatát, hogy az előállítási végzési semmisnek mondja ki, elutasította. Jankovich ezredes vallomása A vádlottak közül elsőnek Jankovich Arisztid szolgálatonkivűli ezredest hallgatta kJ, aki közölie ezután, hogy őt Windischgrtitz herceg 1924. nyarán vonla be a DankJegyhamisitáj ügyébe. A rákövetkező 1925. évben osztották ki a különböző résztvevők közölt a szerepeket. Az ő feladalz csupán abban állolt, hogy különböző lepecsételt bankjegycsomagokat kai-földre vigyen. A másik kettőnek ezzel szemben forgalomba kellett hozni a bankjegyeket. 0 maga rendes, hamisítatlan útlevelet kapott Windlschgratz hercegtói, a másik keltöt azonban hamis útlevéllel látták el.
Jankovich kihallgatása után Mankovlcs és Marsovszky
került sorra. Marsovszky György kijelentette, hogy ó tulajdonképen nem szivesen vállalta magára ezt a feladatot és szerette volna, ha megszabadulhatott volna ettől, de féli, hogy azok, akik Budapesten rábízták ezt a feladatot, bosszút állhalnának rajta.
Ugy Mankovics, mint Marsovszky egyértelműen azt vallották, hogy az a megbeszélés, amelyen a szerepelt kiosztása történt, december elején folyt le Rába Dezső lakásán és hármukon kivül még Olchyáry ÖdOn is jelen volt, (akit Hamburgban tartóztatlak le).
Hogy milyen indokok vezették cselekményükre, azt nem akarták megmondani.
Az Ogyész 9 évi fegyházat kér
Az államügyész vádindttványában Jankovich Arisztidre kilenc esztendei Jegyház, másik két társára hét-hét évi börtönbüntetés kiszabását kén. ítélet két hét múlva várnak.
1926 Március 5.
ZALAI KÖZLÖNY
s
A nagykanizsai kislakásépitő-akció tervei
Teljesen modern tlz egyszobás és nyolc kétszobás lakás épül a Vécsey Zsigmond utcában — Az építkezés költségelőirányzata közel két milliárd — Az 50°,\'o-os állami hozzájárulástól ftigg, hogy a lakások novemberre beköltözhetók legyenek
Nagykanizsa, márciiii i
A kormány a beruházásokra rendelkezésre álló összeg jelentós részéből kislaká6épiló akciói szándékozik lefolytatni. Az akciót majonem téliesen a főváros lakásmizériájának enyhítésére irányozták elő, azonban a vidék erőteljes megmozdulásának eredményeképen olyan igérelek hangzottak el, melyek szerint a kormány nem zárkózik el az elől, hogy a rendelkezésére álló összeg egy hányadát a vidéki városok kapjak meg kolcsönképen ugyancsak kislakások építési céljaira.
Nagykanizsának a legjobb kilátásai vannak, hogy ezt az államsegélyt megkapja, igy valószínűleg már a tavasszal meg is indulhat az épilkezés egy a városi képviselőtestület által ecélra már régebben biztosított lelken, amennyiben a másik 50 százalékot a legközelebbi képviselőtestületi közgyűlés biztosi-lanl fogja.
Hogy a képviselőteslülel az építkezések fele-összegét meg fogja szavazni, ehhez kéiség nem fér, meri hiszen épen Nagykanizsa az a város, melyben ez lenne az első érdemleges intézkedés a lakásínség enyhítésére.
Kétemeletes bérpalota
A város állal elkészített tervek szerint egy kétemeletes bérpalota épülne a Vécsey Zsigmond ulcában a Csengery- és Gyár-utcák közt, a város állal ecélra ingyen adott 2400 négyszőgméleres területen. Az épület fronttal a Vécsey Zslgmond-ut-cára nézne, közép:n kapubejáraltal és lépcsőházzal.
Elhelyezést nyerne benn 10 egyszobás és 8 kétszobás, összesen 18 tokás, mindegyik előszobával, konyhával, kamrával és vízöblítéses clo-settel.
A lakások
A helyiségek mérclei a következők: a szobák 4 20X480, illetve kétszobás lakásoknál a kisebbik szobák 3-20X4 80 méteresek lennének. A konyhák 4X2 50, az előszobák 4X1 50, a kamrák 1X2-45 tnétere-sek. A helyiségek magassága 2.80 Ez az aránylag alacsony s Magyarországon még kissé szokailan építkezés a gazdaságos fűtést teszi lehetségessé. Külföldön a mi magas szobáink ismeretlenek. Az uj építkezéseknél már nálunk is kezdik belátni ennek előnyeit. A szombathelyi korábbi kislakásépitő akció például ^ak 2 70 méter magas szobákat épiielt
Az összes szobák utcára nyílnak. A vízvezeték minden folyosóra be lesz vezetve s minden három folyosón kél csap lesz kiönlövel. A villanyt minden lakásig bevezetik.
Az egész épületei alápincézik. Minden lakáshoz elkülönített pince és padlásrész tartozik. A pincében nyer elhelyezést a közös mosókonyha és mángorló-helyiség.
A szobák pjrkeltesek, esetleg hézagmentes öntött padlóval vagy linóleummal lesznek ellátva, míg a mellékhelyiségek cementlapokkal. — tzek nagyobb befektetést igényelnek, de tartósabbak, tisztábban larthalók s a mennyezetek megoldását olcsóbbá teszik.
Az összes a jlók egyszárnyuak lesz-
nek 90X220 centiméteres méretben. Az ablakok hármasoszlásu, széles ablakok lesznek, mindegyiken önműködő vászon-redőny.
Szerkezeti részek
Az egész épület falazati része kisméretű téglákból épül, lehető egyszerű homlokzattal, mégis ízléses kivitelben. A lábazatot tartósság szempontjából nyers téglaburkolattal képezik ki.
A nedvesség felhilolásának megakadályozására a falakat vízszintes és függőleges szigeteléssel látják el.
Az összes mennyezeteket takarékosság és tartósság szempontjából üreges rendszerű vasbe\'.on-épilke-zéssel készítik.
A lépcsőháztól az egyes lakásokig ugyanilyen vasbeton függő-folyosók vezetnek. A lépcsők is műkőnek megdolgozott vasbetonból készülnek. A telószerkezet kettős cserépfedésű lesz.
A ház-Uja
Az épülel 37 méter hosszú, 10 méter széles és 11 méter magas lesz. Vagyis jókora udvara is lesz a 18 lakásos bérpalotának.
A ház előli, az utcai fronton 5 métetes, csinos kerítéssel bekerített előkertet terveznek.
Az utcai csatornázást a Csengery-ulcának a Vécsey Zsigmond-utcától délivasuli átjáróig terjedő részéig innél fogják ideiglenes megoldásként elvezetni.
A bérház előtt terracil járdát építenek.
A költségek
A bérpalota előirányzati költség 1900 millió korona, így egy egy-szoba-konyhás lakás építése 90, két szobás-konvhás lakás 120 millió koronába kerülne.
Az építkezési a városnak novemberig be kell fejeznie, tehát az államsegély biztosítása eseién az építkezést a legrövidebb időn belül meg fogják kezdeni.
Második bérház
Még messzebbmenő tervek szerint a város ugyanerre a leiekre még egy hasonló nagyságú bérpalotát szándékozik épiltetni 2 és 3 szobás lakásokkal, fronttal a Gyár-mca felé. Természetesen ennek a tervnek megvalósítása — bármennyire üdvös volna is — egyelőre még csak távoli lerv, mely a viszonyok, még inkább az anyagi erő függvénye.
p. Tomcsányl temetése. Csü-lörtök délután temették el a budapesti Kongregáció-Otthon Horánszky-utcai székházából a magyar Jézustársasági rendtartomány büszkeségét, Tomcsdnyi Alajos atyái. A temetési szertartást Zichy Gyula gróf kalocsai érsek végezte nagy papi segédtettel. A temetésen tízezrek vetlek részt. Délelőtt a pápai mmcius requiemet mondott az elhunytért.
A eseti kereskedelmi szerződés tárgyalása. Budapestről jelenlik: Ma kczdlék meg a külügyminisztériumban a legtöbb kedvezmény alapján a cseh kereskedelmi szerződés tárgyalását.
Séta a nagykanizsai nyomortanyákon
Nagykanlrsa, március 4
Szitáló esőben indulok utamra. Hűvös esli szél vág az arcomba. Minlha vissza akarna téríteni a tervezett úttól. Mintha azt mondaná, hogy nincs keresni valóm ott, ahol nem tudok segíteni, hogy nem szabad üszkösödő sebeket újra és újra felszakítani.
Valami mégis a szenvedő emberek felé vezet. Meg akarom mutatni őket, hogy lássák mások is, &okan, kik talán segíteni is tudnak rajtuk.
Szerszámoknak kell a „jobbik" szoba
Egy Huszti-téri ház. A kaput a szigorú rendelet ellenére sem tartják zárva éjszakára. Mert a háznak —■ ha ugyan annak lehel nevezni — kapuja sincs. A vakolat is régen lehullott a vályogfalakról, melyek az idö terhe alatt mélyen lesülyedtek eredeti színvonaluk alá. Első pillantásra látszik, hogy a ház már nem igen bír ki egy esős tavaszt.
Az ázott talajú udvaron, félig bedőlt pincebejárat mellett alig lVa méteres ajtó. Fáradt női hang felel a kopogtatásra. Az ura nyit ajtót.
A kis petróleumlámpa fénye egy alig három méter hosszú s felényi széles, félig a földbe sűlyesztett pincegádor-szertl odút világit meg. A szoba hosszában kifeszített kötélen frissen mosott ruhadarabok száradnak. Szinekopott szentkép a falon A .lakás" egyetlen széke, az alvó csöppnyi gyerek fonott székecskéje, egyéb hely hiányában a falra akasztva.
Meg akarom, nézni a gyermeket. Csak vigyázva szabad járni a padlón, mert a vékony deszka öles pince-bejáratot takar, hajladozik az ember alatt s minden vigyázatlan, erősebb lépés alatt beszakadhat.
Lemondó hangon beszélik cl, hogy van a házban egy másik, jobb „szoba", szívesen elcserélnék, szívesen megfizetnék, de nem adják, mert az szerszám-kamrának kell a háziaknak. A szerszám pedig nagyon kényes jószág. A két éves kis gyermeknél, 3 ember életénél is kényesebb. A szerszám nem bírja a nedvességet, a dohos pince-levegőt... A nappal viselt ruha éjjel takaró
Ha a külső városrészek nyomortanyáit kellene felsorolni, nem lenne elegendő hely e hasábokon. Oe maradjunk csak a város közepében. Van itt is feljegyezni való elég.
Zrínyi Miklós-utca...
A volt zeneiskola épületéből .vidám, egyesületi élet zajlik. A T. S. E. helyiségének világos ablakai mögött szaporán . repült a ping-pong labda. Víg kacagás kiséri. Én a csendesebbik ajtón lépek be. Az épületnek egy mellékhelyisége ez, hol az egyesület díszleteit raktározta cl. Csak annyi helyet hagypak a pókhálós kulisszák, ahol a főidre hintett szalmán két ember elfér, meg ahol a kis pléh-kályha s pár min-
den bútordarabot helyettesítő narancsos-kiszni helyet talál.
Hatvan év körüli öregasszony, beteg, erőtlen tagokkal fekszik a szalmán. A takarója a rongyai, amikkel nappal vánnyadt testét öltözteti fci.
Nehéz is leírni a nyomornak azt a kétségbeejtő formáját, ami itt húzódik meg s amiről a társadalom nem szerez tudomást. Sok ember még az állatját sem kötné be ide éjszakára. Itt pedig 3 ember éli le életét s 3 ember mondja erre a borzalmas zugra, hogy az otthona.
— Most József-napos napiárkor öt éve — sírja az öregasszony — hogy leányommal és munkaközben fél karját vesztett unokámmal kilakoltattak bennünket a rendes lakásunkbői. Azóta ezen a szalma-vackon lakunk mindhárman. A viselő ruhánk az éjszakai takarónk.
— Hogyan lakoltatták ki? — kérdem.
— Akkor 14 éves volt az unokám. Azzal Írattak alá valamit. Nem is tudtam róla...
A kulissza vászonra tűzdelt szentképekre, a diszlet-lécre állított szentelt gyertyára, öreg, csattos imakönyvre esik a tekintetem... A nyo-mortanya^viskoszorus Krisz\'usképe az egyetlen pont, ahol nem fáj megpihentetni a tekintetemet. A nyomor oltárt díszítgetett magának ebben az odúban, hol jó emberek megtűrik és sok más ezer ember ott felejtette az életnek ezeket a számüzötteit. Aki csak a szakmájában dolgozik
Egy másik nyomortanyán — minek leirni újra az előbbi képet? — már egészen más benyomásokat hagyott hátra a nyomor elhasznált levegőjében töltött néhány perc.
Három apró gyermek a foszladozó szalmazsákon. Az apjukat kérdezzük:
— Hogyan jutoltak idáig?
— Nincs munka — feleli az — munkanélkül vagyok. Hát miből legyen máshogyan ? Ha már dolgozni nem hagyják az embert!
Azlán megtudom, hogy lett volna munka, kínálták a kereseti alkalmat, hivták dolgozni .többször. Csakhogy nem ment el. Amint mondja:
— Hát csak nem megyek el olyan munkára? A szakmámban adjauak munkát! Van énnekem szakmám. De mást én nem dolgozom.
A három gyermek azon az estén talán vacsora nélkül feküdt le a
rongyos szalmazsákra.

Szitáló esőben indultam hazafelé. A hűvös esti szél azonban csapla a fekete égről szemerkélő, apró esőcseppeket. Mintha minden cseppje a lelketlenség vádját kopogná az utca sorában feketén alvó ablakokra.
Benes bécsi utja. Bécsből jelenlik : Benes cseh külügyminiszter ide-érkezést ilkaimával német nemzeti oldali tüntetésektől féltek s ezért az érkezési pályaudvart erős rendőri készültség, szállta meg — beavatkozásra. azonban nem került sor.
6 ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március 2.
TAVASZI ÚJDONSÁGOK
és
Angliából behozott férfi és női ruha és felöltő szövetek
óriási választékban, olcsó árakon
Kisfaludi és
KraUSZ áruházában
az „Arany Kakas"-hoz
Telefon 3-74.
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
Telefon 3-74.
napi nmm
NAPIREND
Március 5, péntek
Római katolikus: Özséb. Protestáns: Adorján. Izraelita: Adar hó 19.
Nap kel reggel 6 óra 35 perckor, nyugszik délután 5 óra W perckor.
Koncz tános hangversenye a Kaszinó dísztermében este \'/z9 órakor.
Mozt. Uránia: Három a kislány. — Előadások este 7 és 9 órakor.
a
KULTURESTÉLYEX ÉS MULATSÁGOK:
MArclat 7. A KmttMny Tlutv4i«l£n&k Ifidíl-nlinjt i Roigonrl utril lorntltKtnlxn iMuÜn Ml « árikor (Kícnpt\'.tn IWU: A nó MWkUel m«K*iUtl-Usbtnl.
Március Sport-*l4«Jli kt Urinllbtn.
Március M. Af Éin» tlhJfU « KtmiWnv OH-bonban dílulla S írtkor (SstfetftifbircuBk UVtín«!«)
Március H. A Zrínyi Irodtlinl Xí-r Jui»!u. (in-n«pílr« d*lulJn 6 írtkor t virothiit köigyOltil
Unn/b«n
Márdns >•. VítMjr Frrew hiruv«n«nv* tstc n«jry»d * órtkoi t Polfiil Egylrl ns«)>(rrraét>ta
Márclet 21. Az Emi cl&idiit « MicuUnt Ott-bonbin ó&utin S Arikor iKoniUiilloipol* 4t vid<k».l
Márdns 21. A Znnjl Irodtlml tí MuWwetl KCr llcrillt «\'\' idln dílutia t ifikor t vámhátt dlu-Urinriitn iDorainy Sírt ttótditt).
Márdat 2S. A frlnyi IroOtlniI << MQv/ixll K6r llcrillt clútdlu ditutin 6 értkor » vJcciMit KjfiWtl termibe" (Utrbtrili U)o< itóíjltt)
Április 10. A r«nd4r»«« mav*»«ct«jr. » PolgW Egylet ntjyl"™\'1"" «•\'« ® ifikor
A KORBÁCSOT
csaknem minden európai dilam kiküszöbölte már büntető kódexeiből, mint amely büntetési nem immár sehogy sem illik bele modern fenyilö eszközeink közé. Tudtunkkal még csak Angliában maradi meg némi nyoma, ahol is bizonyos esetekben még alkalmazzák a korbácsol, mint a megsértet! jogrend helyreállítását célzó büntetési eszközt. De Amerika, ű szabadság mintaképe, kezdi l/e-látnl, hogy a botbüntetés mégsem egészen elvetendő eszköze az igazságszolgáltatásnak s megnyilatkozik a törekvés, hogy beállítsák a büntetőtörvénykönyvekbe. Egyik amerikai bíró állapi\'ja meg, hogy a kilencágú korbácstól jobban félnek a gonosztevők, min; a börtönbüntetéstől. Tehát vissza kell állítani alkalmazását.
Egy" épen nemrégiben előfordult adott alkalommal már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Akkor egy fiatal-kotu bűntettesről volt sző s az apa állal foganatosított elnadrágolást a bíró csak azért szabta kl, nehogy a fiu minden büntetéstől szabaduljon. I:s ezt a bírói Ítéletét akkor helyeseltük, sói szeretnők gyakrabbi alkalmazását is látni. De hogy minden esetben vezetne-e sikerre s helyettesíthetné- e a börtönbüntetést vagy u szabadságvesztésnek egyéb .nemeit, ez iránt már kétségünk van.
Vcnnak esetek, melyekben ott a
birói emelvény előli nyomban végrehajtott botbüntetés minden valószínűség szerint jobb eredménnyel járna, minikét- vagy háromheti elzárás. 5 hozzá még mily megtakarítással is járna az államra nézve.
Nem kívánjuk visszaállítani a középkori büntetési elvet: szemel szemért, fogat fogért, stb. De ha a biró-ság gyilkosságért kimondhatja a halálos Ítéletet, miért ne szabhatna ki néhány ütlegelést arra, ki lop vagy testi sértést okoz.
A botbüntetés ellenzői a visszaélés lehetőségére alapítják ellenérveiket. Miféle visszaélés lehetséges, ha azt a birő mondja kl ?
A büntetési rendszer általában reorganizálásra szorul. Miután a büntetésnek nemcsak abban a körülményben van célja, hogy a tettes megfelelő megtorlásban részesüljön, hanem másokra nézve elrettentő hatása is van, az igazságszolgáltatás ezt a célját csak ugy éri el, ha a bünletés mennél hamarabb következik be a cselekmény után. Ezért helyénvalónak tartanák például a klhágási eljárásban Is, hogy a közbiztonság őreinek is legyen büntetési joguk: a tettenért tettest azonnal megbüntethessék pénzbirságra.
Nem a középkor kinzó eszközeit kell visszaállítani, hanem a kiszabott büntetésnek nyomon kell követnie az elkövetett bűncselekményt. Aztán a biró előli végbemenő nyilvános botozást tartjuk olyan megtorló eszköznek, mini a szabadságnak néhány napra való elvonását. Főleg fiatalkorú bűnözőknél várunk tőle eredményi.__iksz
— Március 15. megünneplése. A magyarság március ünnepinek kellő fénnyel való mcgüléséról, mint minden évben, ezidén is a Zrínyi Miklós Irodalmi [és Művészeti Kör gondoskodik. Az ünnepség március 14-én, vasárnap este 6 órakor kezdődik a városháza közgyűlési termében. A legutóbbi választmányi ülés megállapította az ünnepély programját is a következőképen: 1. Korner: Kossuth nyitány, előadja az Irodalmi és Művészeti Kör zenekara Kelt ing Ferenc karnagy vezetésével. 2. Ünnepi beszéd, mondja Kerkay József dr. kegyesrendi tanár, a Kör énekkarának karnagya. 3. Kerkay: Cl a magyar, énekli a Kör vegyeskara.
4. Diadalmas március, irta és sza valja Barbarits Lajos, a Kör titkára
5. Himnusz, énekli a Kör vegycskara
Remlngton Írógépelt raktára és képviselete, kedvező részletfizetés, régi gépek becserélése Szabó Antal irógépraktárában.
— Nagykanizsai orvost hívtak meg Délamerlkába. Amint értesülünk, a holland gyarmatügyi miniszter dr. Fehér Károlyt, aki az elmúlt évben néhány hónapot városunkban töltött, a willamstadti (Curacao, Díl-amerika) kórház sebészfőorvosává nevezte ki. Földink április 1 én indul Amsterdamból a Commewyne nevű luxushajón uj állomáshelyére.
: A Ccntrál teaestél hangulatosak és kedélyesek I
- Az OMKE taggyűlése. Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés nagykanizsai fiókja március 7-én délután 4 órakor a Nagykanizsai Kaszinó dísztermében taggyűlést tart, melyen a városunkban már jól ismert kiváló szónok, Vértes Emil és az OMKE budapesti főtitkára, Horváth István dr. aktuális gazdasági kérdésekről előadat fognak tarlanl. Este 8 órakor a Centrál éttermében a vendégek tiszteleiére a helybeli kereskedő társadalom tagjai fesztelen jellegű \\acsorára gyűlnek össze.
= Szombaton este nagy ténc-tea a Szarvas-kávéházban.
— A nagykanizsai izraelita hitközség évi közgyűlése. A nagykanizsai izraelita hitközség folyó hó 25-én délelőtt fél 11 órakor a hitközségi székház tanácstermében rendes évi közgyűlését tartja. Másnap, folyó hó 26-án délelőtt 9 órakor kezdődik az előljárósági tagok választása a tizennégy kilépő és három elhalt tag helyébe.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete ma délután fél 6 órakor Nádor-ulca 14. sz. slatt gyűlést tart, melyre a tagokat tisztelettel meghívja az elnökség. Gyűlés alkalmával uj tagok is beiratkozhatnak.
— Halálozás. Schrelber Ferenc nyug. főfegyvermcster 73 éves borában hosszas szenvedés után tegnap délután fél 4 órakor elhunyt. Teaje-tése szombaton délután 4 órakor lesz a katolikus temető halottasházából.
Schwarcz Dezső cégnél un és női divatárukban legszolidabb ki-tzclgálás.
A sok reklám mellett
reklám nélkül ajánlom <to
orosztonyi boraimat.
H. )ó bort akar olcnrtn Inni, ugy Izlcllc mcR 7000 ti 0000 koronás boralnial.
sAfrAn József, nugyai-u. 74.
— Hirtelen halál. Lóránt Éva 59 éves nagykanizsai, Magyar-utca 84. sz. alatti lakos tegnap reggel egy házbeli asszonnyal elindult az erdőre galyal szedni. Amint a kertek atatt haladlak, Lóránt Éva szó nélkül a földre rogyott és meghalt. A kiszállott oivosrendőri vizsgálat a halál okát szivszélhudésbeti állapította meg. Az ügyészség a temetési engedélyi megadta.
— Teaestély a Centrálban szombaton.
- NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
— Helyreigazítás. A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete vasárnapi teadélutániát nem a Rozgonyl ulcai -Keresztény Otthonban, hanem a Roz-gonyi-utcai tornateremben tartja meg.
Az árvízkárosultakért
A Kaszinó és a Közraktárak f adománya — A „Zalai Közlöny" 8,700.000 koronát adott át a városnak gyűjtése eddigi eredményeiből
Nagykanizsa, március 4
A Nagykanizsai Kaszinó 500.000 koronát küldött szerkesztőségünkbe, mini az árvízkárosultak lelsegélyezé-sére lapunk hasábjain Indított akció céljaira szánt adományt.
Ugyanekkor a Nagykanizsai Köz-raktáruk Részvénytársaság is 500.000 koronát Juttatóit hozzánk hasonló rendeltetéssel.

Megirtuk, hogy egyizben már hai-millió koronát átadtunk a város vezetőségének, hogy csatolja azt a Nagykanizsára kivetett árvizsegély-hozzájáruláshoz, mint a Zalai Közlöny állal folyamatba lelt gyűlés eredményét.
Tegnap újból 2,700.000 koronái adtunk át a városnak, igy az ez-ideig általunk gyüjiütt ősszeg nyolc-
mltlióhéíszdzezer korona.
*
Szerkesztőségünk csak szociális kötelességei teljesil, midőn a gyűjtést tovább folytatja s mindenkit kér, hogy adjon azoknak, kiket a legborzasztóbb elemi csapás megfosztott nemcsak betevő falaljuktól, hanem a JOvő reményeitől, munkaalkalmaiktól, szegényes otthonuktól, mindentől, amit a föld szegény népe n>«-gáénak mondhatott.
1926 Március 5.
ZALAI KÖZLÖNY s
idojirá.
A Mgj\'konlwai meteorológiai mefi-.,tfvcl,\\ jelentése: Csütörtökén ihtmttstk-),?■ reszel 7 Órakor .1-8. dílulin 2 Xrj\'kor +28. este 0 ir.tkor +4 7.
SzHtrany: Heggel Kdei. dtiloen 1)01, este Délkelet.
ttíMzft: Reggé\' e^ésten tiszla, délben borult, este egészen ilszta. Napi csopüdik m<nnyistx< •\' —
A Meteorológiai Intézet Jelentőit bk-rinl változékony, gyenge idő várható uyu-15,11 s«lekkel és helyenként csapadékkal.
_ Szombaton cslc nagy tánctea a Szarvas-kávéházban.
-- A mai nap kényszercgyez-ségcl. A nagykanizsai törvényszék Kitti Laura nagykanizsai kalapkeres-kedő saját kérelmére megindilotla a csődönkivüll kényszeregyezségi eljárást. Vagyonfelügyelőül Dőry Zsigmond rendelletett ki. A kényszer-egyezségi tárgyalás napja április 9. — Ugyancsak csődönkivüli kény-szeregyezségi eljárás indult meg Vciecz Ede nagykanizsai bórkereskedó saját kérelmére. Vagyonfelügyelőnek dr. Bród Tivadar agyvéd rendeltetett ki. Kényszeregyezségi tárgyalás napja április 10. — Özvegy Szabi Károlyné szüleien llubcr Erzsébet nagykanizsai kötélgyártó ellen ugyancsak saját kérelmére indult meg a csődönkivüli kényszeregyezségi eljárás. Vagyonfelügyelőül a törvényszék dr. Brőd Tivadar ügyvédet rendelte ki. Az egyezségi tárgyalás napja április 10-re leli megállapítva. — Ugyancsak a mai napon adott b: csődön-kívüli kényszeregyezségi kérelmet a törvényszékhez özvegy Zakói Mihály-né szaletett Andrí Mária vaskereskedő, mint kiskorú Zikál László gyámja. III vagyonfelügyelőié Epp-stein Vilmos lelt kirendelve. A kény-steregyezségl tárgyalás napját április 9-ében állapították meg.
— Tavaszi lóvlzagálat A nagykanizsai városi állalorvosok március 22 én tartják Kiskanizsán, 23 án és 26-án pedig Nagykanizsán az uj vásártéren a tavaszi lóvizsgálalot Egyéb haszonállalokai, szarvasmarhákat, sertéseket ugyanezeken a napokon fogják az állatorvosok az egyes udvarokban megvizsgálni.
— Ebadó kivetési lajstrom közszemlén. A nagykanizsai városi adóhivatal március 15-ig közszemlére lette ki az ebadó kivetést lajstromot. A lajstrom bárki által betekinthető esetleges észrevételek megtétele végett.
— Legelők karbantartása. A nagykanizsai városi legelök tavaszi karoantartási és feljavit-isi munkálatai folyamatban vannak. A bejárás mcgtorienie után tett intézkedjek "leimében a tüskebokrokat kivag-dostak. A mohirtó láncos boronálás nyomán a fásitás is folyamaiban van.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
= Világhírű Szalvator s«r a
Koronában, minden nap friss csa-polás.
MA ESTE
koncz jános
HEGEDŰ HANGVERSENYE
— Különös öngyilkosság. Szintén Erzsébet tapolcai elváll asszony február elején két eseiben kísérelt mCK öngyilkosságot: fclvágla a nyakát, azonban mindkét cselben megmentenék. Február 26-án mérget vett be, de az sem halolt halálosan. A napokban azulán lakásában az ablak alall ülő helyzetben összeroskadva találták meg. A mellén sok kispen-géjü késtől származó szúrás volt, a szivébe pedig majdnem markolatig egy nagy konyhakés volt lasziiva. A vizsgálat folyik.
— Megszűnt postai ügynökség. A pécsi postaigazgatóság a Sávoly-lózcgtelepen levő és a nagykanizsai 2. számú postahivatal ellenőrzése alá helyezett postai ügynökség működését február végével ideiglenesen megszüntette. Sávolytózcgteltp március l-étől a somogysámsoni postahivatal forgalmi körébe, tartozik.
TÖRVÉNYSZÉK
Csalásért két évi fegyház. Gáspár Ádám 23 éves potrciei laxus csalas bünteitével vádonan került a nagykanizsai törvényszék elé, mert Ai&orajkon dr. Koller ktvániól azzal, hogy két vagon csöves tengerivel rendelkezi*, amit tetszés szerinti időben mázsánként 105 OOOK-ért leszállít, a vele létesült vételre 15 miilió koronát felvett. Mivel Qáspár semmiféle tengerivel nem rendelkezett, azt nem is tudta leszáilitani és igy dr. Koller Istvánnak 15 millió kart okozott. Az első sikereu felbuzdulva Gáspár más csalásra vetcmedeil. NagyKanizsán Horváth Lajos hahótj lakostói azzal csau ki 300.000 K-t, hogy .csak nagy pénze van" smajd c»ax annan fclvaltasa után adja azt vissza. Minthogy Gáspárnak sem nagy, sem kis pénze ncin voll, azt nem is adhatta neki vissza. A furfangos Gáspár a tárgyaláson körömszakadtáig tagadta a fondorlatos Cr.alasokat, am a bizonyitasi eljárás befejeztével a biróság bűnösnek mondotta ki öt csalás bűntettében és ezért két évi fegyházra ítélte.
SPORTÉLET
A vasárnap sportja Nagykanizsán: PAC-NTE
Vasárnap a kerület mindhárom városában porondra lépnek a csa-patok, hogy folytassák az ősszel abbahagyott küzdelmei a kerület bajnokságáért.
Nagykanizsán a Pécsi Allélikai Club lesz az NTE ellenfele. Heves iramú, erős mérkőzés lesz a ka csapat találkozása, melyben a bajnokaspiráns NTE minimális győzelmét várjuk.
Pécsett két mérkőzés lesz. A PSC a DVAC-bil játszik. Bármilyen jó Iréninghirek is vannak forgalomban a DVAC-ról, nem hisszük, hogy a PSC győzelmét meg tudná akadályozni. A PVSK a Kaposvári Leventét látja vendégül s elóreláthJlolag le is győzi.
Kaposvárott derby meccs lesz. A Turul és a MÁV mérkőznek s teljesen bizonytalan, hogy melyik fogja a helyi hegemóniát kivívni. A PVSK fölölt múlt\'héten aratolt szép győzelme után mi a Turulnak adjuk a £ iiagyobb esélyt.
Férfi tomatanfolyam az NTE-ben. A Nagykanizsai Torna Egylet meg akarja szervezni térli tornaszakosztályát is. Elegendő jelentkező esetén dr. Fülöp üyörgy fogja az oktatást végezni, aki a már folyó hölgy tornaórákat is vezeti. Egyelőre 30 éven felüli urak tornazásaról van szó, ezek közül tehát a résztvenni szándékozók jelentkezzenek Vékásy Karoly órásmester, egyleti pénztárosnál.
MOZI
Uránia ma pénteken e*te 7—9 órakor: Három a kislány, nagyszerű német film Schubert életéről. A legjava német színészek alakitjak a történelmi nevezetességű helyeken. A film is, mint az operett, telve van könnyel, szerelemmel, bajos romantikával.
Jön: Zoro—Huru, mini daliás huszárok.
az újonnan
kezdődő
sorsjM ötmilliárd
osztálysorsjátékon.
Az uj j lékterv igen előnyösen változott, mert a nyeremények száma isméi a békebeli arámban van megállapítva, vagyis minden második sora-
te" 55 milliárd é.250 milliókor
kerül készpénzben sorsolásra. — Szerencseszámokat ajánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája gSSSSg _
Sorsjegyek ára: egész 200 ezer, fél 100 ezer, negyed 50 ezer korona.
Játéktervek ingyen. — Huatás április 15—17. m
KényszerkSIcsön kötvé-nyeket«.«iadikölcsönökct
• l<!CRUC*Ut>b
h«lyi írtékpspl .. _________
Vitelt <a cUdlM. Alutalitok cyur. é.
Wij«tiUt«. B<ltuk inteti ktmitoiUUil
6ron c o Túrán
ttnk- it USndebiiominyotok ... l\'őut 15. szám
Telelőn\' l.-otli 321 „ lakit
Külföldi nagy világcég elektrotechnikai vállalata keres
fixfizeiés és jutalék melleit
ió megjelenési! intelligens urakat, kiknek ugy helyben, mint Nagykanij-sa vidéken a jot)t> vr.r.\'kben kell" iMiicretsíguk van. Szakismeret nem szükséges, jelentkezni folyó hó vén dílelólt 9—12-ig és délután 3—5 óráig a K«\'i/|H>nt atállod.i I. száinu szobájában a cég fótisitvisclójénél. tis
KÖZGAZDASÁG
Magyar Megtelt ai osztrák-magyar líiditiíi liigyalájta
— A Zalai Közlöny bécsi levtltzőjitöl -Bécs, március 4
Ebben az esztendőben lesz nyolc éve annak, hogy a háború befejeződött, Magyarország elvált Ausztriától, a volt osztrák-magyar közös javak felosztása azonban 1918 óta egy lépést sem haladt előre. A magyar kormány több magyar vonatkozású műemléket követel Auszttiától, az osztrák kormány azonban, amely a többi utódállamokkal folytatott tárgyalásai során simán honorálta Csehszlovákia, Olaszország, Jugoszlávia és Románia követeléseit, a magyar követelések teljesítése elől mereven elzárkózott. Az éveken át húzódó tárgyalásokat az utolsó esztendőkben magyai részről Szterényi József báró volt miniszter, osztrák rés?ról Grimm Jakab dr. volt miniszter és Hornik Frigyes dr. takarékossági kormánybiztos vezették.
Mikor tavaly az osztrák kormány a magyar követelések teljesítését végleg elutasította es arra a furcsa álláspontra helyezkedett, hogy ha például már Ausztriának ki kell szolgáltatnia Bocákay István koronáját, ugy az osztrák kormány ezt a bukaresti kormánynak adja ál, mivel Bocskay István erdélyi fejedelem volt, Erdélyt pedig a trianoni békeszerződés Romániához csatolta, a magyar kormány elhatározta, hogy élni fog a békeszerződésben biztosított jogával, megszakítja a tárgyalasokat az osztrák kormánnyal és nemzetközi döntőbíróság elé viszi a volt osztrák-magyar közös vagyon likvidálásának ügyét. Az elmúlt ósszel a magyar kormány jegyzékben tudatta az osztrák kormánnyal, hogy megtette a lépéseket az ügynek nemzetközi döntőbíróság elé való kerülése érdekében.
Ugy látszik azonban, hogy az osztrák-magyar likvidáció kérdése még sem kerül döntőbíróság elé. A kulisszák mögött az osztrák kormány valószínűleg közeledést igén, mivel, amint most lapunk bécsi tudósítója érteiül, a hónap végén Szterényi József báró vezetésével minisztérium-közi magyar bizottság érkezik Bécsbe a tavaly megszakadt likvidáclós tárgyalások folytatására. Nincs kizárva, hogy a likvidáció tárgyalások újra való felvétele a szintén évekig vajadott osztrák-magyar gazduSJgi tárgyalások eredményes befejezésével van összefüggésben. Osztrák ré&zről remélik, hogy a március végén kezdődő tárgyalások végié elintézik a volt közös javak likvidálásának kérdését ugy, hogy a felosztás még a nyár folyamán kezdetét veheti.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat tovább lanyhult A spekuláció továbbra is tartózkodó magatartást tanúsított. Az amúgy is vontatott üzletre a Bécsből érkező lanyha hirek még kedvezőtlenebb haiást gyakoroltak. Különösen a kulisz piac volt gyenge, ahol a vezetőpapirok 3", o-al olcsóbbodtak. A bányapiacon Kőszén és Magnezit 1—2%-kal olcsóbbodtak. Bauxit és Beocsini azonban jelentős árveszteséget szenvedett. Az ipari értékek és a malomrészvények Viktória kivételével barátságosan tendállak. A Ganzpapirok szilárd nyitás után elgyengültek, mig a többi érékekben az árváltozás lényegtelen.
zalai közlöny
1926 Márciu. 10.
Zürichi *írUt Fétli 193300, London 252450. 61950. Bri.wl 235900. Milano 2044-05, HúUinri VCS\' k Berlin 123-70. WUn 73-25 lolU375 00 PrágA 153H-03. Pudipert 72*80, Vtiio 66 50. BoiiMtl 227 C0 Bílyrt* 916 00,
A budapesti TSxsde
Valaták Uovlaák
K*V» lóét MIZX3-J4SJJ0 lBllH(l» tUU\'IK
CMkfax. II104117 a«l<rá< lltt !\'•>
DUi/ löM 1340 BM\'.IO ICM« I70IS
DoUb ri!f&-7UU fiftkUMl X-t 115
PrucU fi. 2U42W5 tfBMx»l SU7-XMI
R»Uii« Irt T1UG?StfO KoftiMp Wí.SStl
Lat Hiii\\ Ou!o ISI30-1SI70
Lm lH5tó imuuini
Lka :U4 2t?l MII j »o 2Mt ai:i
(Urk. IIMM70!! \'1770-71170
Outr.tchilL ICCII l\'YII ruvi »»J JtC4
Dia kc«. um IIUS Prl(i llll-IIII
Sri|*J h. 11730 11710 bUU <HU
tr. 1237-4UI IloOkoin 111101*170
Korvíi kot ISI30 15:70 WU» 10CJI I0CSS
BriUot. l*ICö IIUS ttxUk 1(710-117(0
Terméuytöiado tui tiiuv 76 ki-Ól 37.Í.OOÍ—377.5GO, V la-o" 380 030—332.500. 78 ke-o« 382 50O-385.000, «syí 1) duntnhili él peit-TldéW 76 ks.-oi 367.500- 370 000, 77 kj-ci 372 500 —375.000, IS kj-ol 375 000-377.SM) 79 kg-oi 377 5CH-380.000. cn 223.000— 227 500. talurrninvlrpr 235 Q03 245 WO, aflrlrpi 300.000--fcO 000. n 550 0^0 260050, leniért I80GC0- 1825:0 repce 600,000—610.ÚC0. kolei 180 000.-190.000, korpa 170.000-172.500.
Scrtésváaár Kc]Ih|i|i 5253, melytől elediUannl vimii-■ uidt 400 dib. EliSrendí 1S.OOO-I85CO, ttedetl 1 Ö.500 — 17000. uedell kOiép 16.000 —16JO0, kinnjü 14.000—15.000, eliórendl fce? 17.000-.>.500. mÍKdiendll 16.000-16.500, Iníol lüldő 18.000—21.000. U.Ionnl
mg,bin 20.000--.-.nlr 21.000 - 21.500,
khmott bot 20.000-21.000, laalonnli léi. leltél 20.000- 22.000. Irányul kOiepej.
Kiadó! Zrínyi Nyomdaipar él KBnjrv-
Köszönetnyilvánitás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen halottunk Vitéx Nagy Gyöiő
temetésén részt vettek cs niegjele-nésükkcl és őszinte részvélkifejezé-sOkkel mélységes fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek — főleg a Vitézi Szék, a m. kir. 6. honvéd tisztikar, a Zrínyi Miklós Irodalmi és .Művészeti Kör, a Zal3i Közlöny szerkesztősége, a in. klr. lóvimliivatal tisztikara — ezúton fejezzük ki hltAs köszönetünket.
Nagykanizsa, 1925. március 4.
A bánatos caatád.
>%»K<»ó*«íPd<ftté*ttk
Ai apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A cimszó s minden vastagabb betűből álló szó két,szónaV számíttatik. Minden további szó dija 500 K. A hirdstési dij olóro f ixetendfi a forgalmiadé hoxziszámitásával
Pénzkölcsönt bekebelezésre minden Összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyósittat főztél lynáo pénzkölcsön közvetítő irodája Nagykanizsán, Főút 3. sz. alatt. Kénysxerkölosön köt-
vényokst veszek.______387
Kiadó azonnal beköltözhető 2~butoro-jcott szoba, konyha és összes mellékhelyiségekkel. Cl m a kiadóban.__ 683
Főútvonalon cipész, szabó vagy Irodának stb. alkalmas üzlethelyiség azonnal
(olcsón) ktadő. Clm a kiadóban._668
Forgalmas utcában Qxlethslylség Azonnal átadó. Clm a kiadóban._____57
4 szobái magánház fürdőszobával, vízvezetékkel, szép parkírozott udvarral és kerttel a belvárosban, nagyon kedvező fizetési feltételekkel sürgősen /Ifldó. Bóvebbet Acxél Ignácz ingatlanforgalmi Irodája. Nagykanizsán, Fő ut 3. sz._637
Miltényl-cIpGt vegyen!
Egy liter HIROR 6000 olaőrcndö UJOUI1 |,or.
BRUNCSICS JÓZSEF
I4u«, chcickc <> txycnruhizill clkkck OiItUbtn üuiíár-ut 53 * Telefon 210.
Ügyes, a biztosítás összes ágaiban tájékozott Qxletszerxfiket felvesz az Angol Elemi liizlosllö l<. T. nagykanizsai iótlgy-uöksége. Jelentkezés II -12 közölt Ka/lnczy-utca 15. alatt. 682
Arany János-utca 12. számú háx azonnal eladó. Bővebbet Batthyány utca 10. szám alatt. Ugyanott hálószoba berendezés Is eladó.
65 holdaa birtok a Balaton somogyi oldalán 8 szobás nagy urllakkal, cseléd lakások. Istállókkal. 10 hold elsőrendű sző Ifivel, esetleg kettéosztva is. nagyobb birtokvétel miatt sürgősen eladó. - Bóvebbet Aozál Ignác Ingatlanforgalmi irodájában Nagykanizsán, Fóut 3.
Forgalmas utcában egy üzlethelyiség kiadó. Clm a kiadóban. 667
Kinlzsy-utca 20. sz. alatti ház sürgősen eladó. Bővebbel Acxél Ignác Ingatlanforgalmi irodái*, Nagykanizsa, Fő-ut 3. sz. 636
Kitűnő koreosenyi
Ó- és UJBOR
1917. évi peosenyebor literenkint Is kapható icm
REMETE, Sugár-ut 6. szám.
40 holdas elsőrendű szántó, (ét és szólóból álló birtok, rajta kitűnő épületekkel, a város közvetlen közelében, tejgazdatágnak nagyon alkalmas, sürgősen eladó. Bóvebbet Aczél Ignáo ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Pőut 3. sz alatt.
Eladó egy 10 HP benzinmotor 1000 , ■ Hofher és Schranz ctéplőszekrénnyel. Érdeklődni lehet Póczok György tulajdonosnál Alsóhahót. . 670
Egy különbcjáratu bútorozott szoba március 15 re kiadó Kinizsi-utca 30. 686
Sismmentháll tenyéazbika eladó. Wlndls, Magyar-utca 32. 687
Hirdetmény.
A kisbéri m. kir. tejmunkásképző iskola az 1926. évi május hó 15-én kezdődő egy éves tanfolyamára pályázatot hirdet.
A felvett tanulók lakást és teljes ellátást élveznek. A felvételnél előnyben részesülnek azok, akik havonként 80 kg. buza, illetve annak ellenértéke fizetésére, kötelezettséget vállalnak.
A felvételi feltétélek a következők :
1. betöltött 17 éves éleikor, mely keresztlevéllel igazolandó;
2. erős, egészséges testalkat, mely orvosi bizonyítvánnyal igazolandó;
3. elemi iskolai bizonyítvány annak igazolására, hogy a belépni óhajtó jól tud irni, olvasni és a négy alapmüvelettel számolni;
4. kiskorúság esetén Írásbeli nyilatkozat kívántatik a belépni óhajtó szüleitől, esetleg annak gyámjától arról, hogy a folyamodó felvételébe beleegyezik és hogy a tanfolyam tartama alatt a tanulóért az isko\'á-ban\' teljesítendő fizetéseket magára vállalja;
5. magyar nyelv birása;
6. kifogástalan előélet, mely hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolandó;
7. himlőoltási bizonyítvány
8. minden tanuló, aki a tanfolyamra fölvétetett, köteles ünneplő és munkaruhán kivül 6 darab törülközőt, 6 darab mellig érő fehér vászonkötényt, 12 darab zsebkendőt, 6 darab lábravalót, 6 darab inget, 6 pár kapcát, ágyneműt és evőeszközt magával hozni.
fi felvételnél kiszolgált katonák, továbbá azok, akik tehenészetben, esetleg tejgazdaságban már alkalmazva voltak, előnyben részesülnek.
Akik magukat ezen tanfolyamra felvétetni kívánják, a fentemlitett bizonyítványokkal felszerelt, sajátkezű-leg irt s a kisbéri m. kir. állami ménesbirtok igazgatóságához címzett folyamodásukat legkésőbb 1926. évi április hó l-ig az alulirt iskola ve- j zetőségénél nyújtsák be.
Kisbér, 1926. február hó 1-én. I
A kisbéri m kir. iejmQiikásképző iskola
vezetősége.
Pénzköksönközvstités
Házak, birtokok, bérletek közvetítése!
t.lefon 150. Szigriszt László, Főút 8. T.l.fon ISO.
55 milliárd 250 millió
kerül kisorsolásra április hó 15. és !7-én kezdódó osztálysorsjátékon. Ismét, mint békében, minden második sorsjegy nysr.
Szerencseszámu sorsjegyek 6s tervek kaphatók
ifj. Hirschler Miksa fiSSsA
NAGYKANIZSA, FÖ-UT 1.
ÉRTESÍTÉS.
I-Iteslteni a nagyérdemu kOlóniégel, hogy Caengery-ut I. tz. alatt
hentesáru üzletemet
megnyitottam.
Állandóan friss füstölt nyers és fótt húsok, finom hentesáruk és szalonnakülönlegességek a legolcsóbb napi áron kaphatók. Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását
Babits Lajos
!M hcntei é» méazároa.
Hirdetmény.
Alulírottak közhírré lesszük, hogy néhai atyánk hagyatékát \' képező zalaszenlivání határban 1 levő:
1. vasúti vendéglőház leiekkel,
2. kél hold rét,
3. kél hold erdő és
4. a pozvai hatírban 1 hold szántóföld nyilt árverésen 1926. , március 7-én délután 3 órakor a zalaszentlvánl körjegyzői hivatalban eladiitik.
Zalaszenliván, 1926. márc. 1.
Ekhamp család.
MAKULATUR
papin
kapható a kiadóhivatalban
Töltőtollak
legjobb gyártmány
Üzleti könyvek
minden alak és beosztással
írógép kellékek
szénpapir, szalag, átütőpapír, radír, olaj stb. elsőrendű minőségekben kaphatók
Firchel Fülöp Fiai
papiráruházában.
Szigriszt né—Schiller né
angol és francia divatszalon Kazinczy-utca 15. szám._
A tavaszi újdonságok megérkeztével, kitűnő szakerőink munkájával, módunkban van legújabb divatú ruhákat, kabátokat, tavaszi kosztümöket, ujdivatu keppeket rendkívüli olcsó áron, Ízléses, szolid kivitelben előállítani. Sürgős munkákat 24 óra alatt szállítunk. Különös gondol fordítunk arra, hogy kedves közönségünk necsak szép és szolid munkánkkal, hanem méllányos, a viszonyokhoz mérten
is olcsó árainkk.il meg legyen elégedve. WT Igen olcsó árak! Pontos munka! "SS
Fegyvergyári „STEYR" kerékpár
kizárólagos árusítója.
Eladás részletfizetésre is
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Gépjavító műhely. —
WEINER ÖDÖN
—i NAGYKANIZSA, Föut 8. sz.
a&ftjr Bazár-tjiiilet.__
NjomitoU • Zrinjrl Nyomdiipu H KOnyvtattkedéi R.-T.-aál, Nagykinliiia (Nyomd»vt»« ■ Okukat* Kirolvl
86. évfolyam, 52. szám
Nagykanizsa, 1928 március 6, szombat
1800 ksrcaa
POLITIKAI NAPILAP
Sjertortísíg ts kl.d6hly.UI Fá.I S. >1. InlMWÖan-teiefw 78.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
EI6«<etísl ára: E«y Mr« 30.000 koron. Károm hlra ......... 30.000 koron.
Nagykanizsa kimaradt a törvényhatósággá alakuló városok közül
A belügyminiszter beszéde a parlament pénzügyi bizottságának ülésén — II bizottság befejezte a belügyi tárca költségvetésének tárgyalását — Az államtitkári állások egy részét megszüntetik
Folyamaiban van az országos főkapitányi állás megszűntetése
Budapest, március 5
A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága ma délclő1! Kenéz Béla elnök-lésével ülést tartott, melyen megkezdd a belügyi tárca költségvetésének tárgyalását. A kormány részéről Rakovszky Irán belügyminiszter vett részt az ülésen. Plallhy Oyörgy áttekinthető számadatokban ismertette a belügyi tárca köllségvelését.
Eljárás Palíavklnl és Károlyi Imre gróf ellen
Erdélyi Aladár megemlítette, hogy Pallavicini vallomástételinek megtagadásával kapcsolatban olyan hírek terjedlek cl, mlnlha az őrgróf a hatóságok részéről kivételes elbánásban részesülne.
Rikovszky Iván belügyminiszter válaszában hivalkozott arra, hogy képviselőket meg lehet idézni és pénzbüntetésre is ítélhetők, csak elővezetésről nem lehel nálunk szó. Pallavicini idézést kapott és ha ennek nem fog eleget lenni, a mentelmi bizottság uifin kérik ki. Károlyi Imre gróf ellen, aki az általa említeti okmányokról bővebb felvilágosítást nem adolt, törvényes uton járnak el.
Dréhr Imre kéri, hogy a vármegyei tisztviselők előmenetelét is bizlosílsák. Második kérdése, hogy a községekben miért nem épülnek csendőrlak-lányák és lakóházak. Harmadszor sérelmesnek tartja, hogy adóbehajlásra a községekben a csendőrséget használják fel.
Az országos főkapitányi állás
Beck Lajos szerint érthetetlen, hogy a választások előkészilése cimén miért állítottak be most is 187.000 Pengői. Kérdi, mi van a választókerületek beosztásának kérdésével. Indítványozza az országos főkapitányi állás megszüntetését.
Rakovszky Iván belügyminiszter nyomban válaszolt és kijelentette, h»gy az országos főkapitányi állás megszilntetése folyamatban van és
az államtitkári állások egy részének megszüntetésével fog megtörténni. Városi tisztviselők tulmagas fizetése
Temesváry Imre: Egyes vidéki városokban az állami tisztviselőkhöz mérten túlságosan magas fizetési kaplak a városi tisztviselők. Kéri a belügyminisztert a városi tisztviselők státusának rendezésére. ,
Vanczák Jázto;: További létszám-apaszlást sürget és kifogásolta a főispánok nagy szárnál. Sokalja a csendőrség és rendőrség létszámát.
Az államrendőrség A vita befejezése után Rakovszky belügyminiszter válaszol az egyes felszólalásokra. Erdélyi képviselő — úgymond — szóvátctle, hogy az államrendőrség felállításakor lulsok helységre terjesztették ki a hatáskörét. A rendőrséget majdnem minden községben megszünlellék, ugy hogy csak a lörvényhalósági és rendezett tanácsú városokban, valamint a határok átmeneti pontjain maradt meg a rendőrségi szolgálat.
Menekült tisztviselők Kérdési intézlek a képviselők az Iráni Is, hogy a meneküli tisztviselőkkel mi történik és azt hangoztatták, hogy vagy vegyük őket ál a státusba, vagy bocsássuk el véglegesen. A belügyminisztériumban ezeket a többnyire magasabbrangu tisztviselőket csak igen kis számban lehet elhelyezni, a vármegyék nem fogadták a menekültekei szimpátiával, úgyhogy a legközelebbi választásokon valószínűleg kibuknak.
Az adóvégrehajtásokat csak a végrehajtók foganatosíthatják, a csendőrségnek csak mint karhatalmi szervnek lehet ott működni.
Uj törvényhatósági városok Arra a kérdésre, hogy milyen uj törvényhatósági városokat tervez a belügyminiszter, azt válaszolta, liogy
legalább 20 rendezett tanácsú város tart Igényt arra, hogy törvényhatósági várossá alakuljon. A belügyminiszter szerint meg kell várni, amig a rendezett tanácsú városok magasabb gazdasági és kulturális fejlettségei érnek el. Most négy rendezett tanácsú városról van szó: Szombathely, Nyíregyháza, Újpest és főkén! Eger.
A választókerületek beosztását vagv a kormánynak vagy pedig az illető közigazgatási testületnek van joga elvégezni. Ezzel a kérdéssel a törvény hozás nem foglalkozbalik.
A belügyminiszter ezután rámutatott arra, hogy több esetben
a nemzeti munkavédelem intézménye milyen szolgálatokat tett, így az emlékezetes mozdonyvezető-szlrájk idején is. A nemzeti munkavédelmi hivalal legfőbb célja, hogy a sztrájkolt alkalmával átvegye a munkát s főleg a közüzemek működésének folytonosságát biztosítsa. Európában igen sok helyüll van ilyen szervezet, igy Angliában, Svájcban, sőt Franciaországban is.
A rendőrség intézményével kap-csolathan megállapilhaló, hogy a viszonyok főleg a bűnügyi rendészet tekintetében nagyon nagy mértékben javullak.
Ezuláil a pénzügyi bizottság a belügyi lárca költségvetését általánosságban elfogadta.
A csendőrség elhelyezésére széle-
sebb körben induló építkezésekre vonatkozó javaslatot a bizottság elfogadta.
Az országos főkapitányi állás megszüntetésére vonatkozó javaslatot a bizottság elvetette, minthogy a bel-ügyminiszter erre nézve megnyugtató kijelentéseket telt.
Ezután az összes léleleket részteleiben is elfogadták és ezzel a bi-zollság ülése kél óra után végeiért.
Kedden délelőtt a kultusztárca költségvetésére kerül a sor. Magyarország katonai ellenőrzésének módosítása A nagyhatalmak tanácsa tegnap Párisban értekezletet lartotl. melyen Magyarország kairói ellenőrzésének módosilásál tárgyalták, de végleges határozatot nem hoztak.
Két tüntetőt letartóztattak A tegnapi tüntetéssel kapcsolatban a hit előállított közül kihallgatásuk ulán ötöt elbocsáfoltair, Balogh "Lászlót és Bittér Irént azonban letartóztatásba helyezlék. Balogh László határozottan azt álltja, hogy Eényes László a tüntetők közölt volt. Vallomása alapján holnap délelőttre beidézték Fényes Lászlói a rendőrségre. A tüntetés bálterének kiderítésére tovább folytatják a vizsgálatot.
Szigorú rendőri készenlét A szociáldemokraták és különösen a Vági-csoport mozgolódása és a vasárnapra lervezett tüntető felvonulás miatt szigorú készeniélet rendelt el a főkapitánysága főváros területére.
Kényszerítem fogják Pallavicinit. vallomás tételre
Az őrgróf megjelent a rendőrségen, de csak nyilatkozatát olvasta fel — A rendőrség ujabb kihallgatásokra készül — A Windisch-gratz napló csak a herceg fogházi feljegyzéseit tartalmazza — Schulze idegrendszere teljesen felmondta a szolgálatot — A kormány nem hajlandó sajtóperrel mellékvágányra terelni a Pallavlclnl-Ugyet
Budnpest, március 5 A frankhamisítás ügyének egyik legizgalmasabb lejezete bonyolódik le mosl Pallavicini őrgróf vádjai körül. A frank-ügynek ez\' az ága a politikai életre is kihaló fontossággal bir s minden oldalról a legélénkebb kommentálás tárgya.
Pallavicini őrgróf megtagadta a vallomástételt Pallavicini őrgróf ma megjeleni a bünügyj, oszlály vezetőjénél, ahol -rövid {ideig tartózkodott. Mikor kijött, közöllc az újságírókkal, hr.gy vallomást nem tett, mindössze egy I
nyilatkozatot olvasott fel, melyben kijelentette, hogy képviselői ténykedésééri egyedül a nemzetgyűlésnek larlozik felelősséggel. Ezért minden olyan hatósági intézkedést, amelynek a törvényhozói Iiszl6ég korlátozására vagy befolyására irányuló látszata van, zaklatásnak minősili és a fennforogni látszó mentelmi sérelmet a nemzetgyűlésnek bejelenti. Amig ebben a kérdésben határozatot nem ttoznak, nem áll módjában további nyilatkozatot tenrfi.
A WlndlschgrUtz-napló A sokat emlegetett Windischgr.llz-
6 zalai közlöny
1926 Március 2.
a
naplóról ma kiderült, hogy nem is rendes naplóról van szó, hanem az inkább a hercegnek a fogházban készített feljegyzéseit tartalmazza és ezekhez juloll hozzá Károlyi Imre gróf. A rcndórség most arra törekszik, hogy az eredeti feljegyzéseket is megkeresse és ez előreláthatólag sikerülni is fog.
Kiadatási eljárás Pallaviclnl ellen
Miután Pallaviclnl őrgróf megtagadta a rendőrségen a vallomástételi, már megindult ellene a kiadatási eljárás abból a célból, hogy vallomáslélelre kényszerilbessék.
Kihallgatják a Frledrlch-vacsora résztvevőit A rendőrség ki fogja hallgatni azokat az egyéneket, kik részlvetlek Friedrich István vacsoráján, ahol szó volt a frankhamisításról.
\' Mészáros Oyula Odesszába utazott
Konstantinápolyi hír szerinla frank-ügyben keresett Miszáros Gyula tanár nincs Konstantinápolyban, hanem egy török-német tudományos társasággal Odesszába utazott tudományos munkák elvégzése céljából.
Teljesen felbomlott Schulze
Idegrendszere A berlini rendőrség ma újból ki akarta hallgatni a kórházban levő Schulzet, azonban azt a választ kapták, hogy Schulze idegrendszere teljesen fefcomlotl. Nem Indul sajtóper Pallaviclnl
őrgróf ellen (Éjszakai rádiójelentés.) Illetékes helyen felhatalmazlak a MTI-t a kővetkezők közlésére:
Pallaviclnl György őrgrólnak a nemzetgyűlésen elhangzott és a sajtó utján megismételt vádjaira nem lóg-
nak sajlópert indilani, hogy ezzel más vágányra terelődjék az ügy.
Pallavicini őrgróf vádjai valódiságuk esetében alkalmasak arra, hogy lényegesen megváltoztassák Win-discligriitz és lársai büntetőjogi bc-számilhalóságának jogi sulyál és a velük szemben alkalmazható büntetéseket.
Pallavicini őrgróf tanukénli kihallgatása alkalmával, az állitott lények alapot nyújthatnak a miniszterelnök és egyes minisztereknek jogi felelőssége tárgyában. Ez esetben a felelősségre vonási jog egyetlen szervezetet, a nemzetgyűlést illeti meg s ezt az I84S. III. és 1920. X. l.-c. szabályozza, melyet Pallavicini is jól ismer és ezért jogában áll a vád alá helyezés iránt indítványt tenni. A sajtóper azonban semmi esetre sem alkalmas arra, hogy a két kérdés közül akár az egyikei is megnyugtató módon elinlézze. Pótvádirat dr. Vargha Béla ellen
(Éjszakai rádiójelentés.) Az ügyészség pótvádirat alapján letartóztatta dr. Vargha Bélát, aki a Nemzeti Szövetségnél Szirtsey mellett mint titkár működött.
Jankovich naplója alapján ugyanis kiderült, hogy a hamis frank forgalomba hozatala előtt Vargha részt veit azokon a megbeszéléseken, amelyeken a terjesztők feladatait állapították ineg, továbbá e megbeszélések alapjan Stockholmba kellett volna utaznia, azonban nem tudta megszerezni a szükséges vízumokat arra az útlevélre, melyei Nádossy, Windischgrtitz és Rába szereztek neki tíjsil Worov névre. A szükséges vízumok megszerzése végett Vargha Béla dr. Becsbe utazott, azonban itl sem sike-(Ult célja s emiatt utazása elmaradt.
Egyrendbelt okiruthamisitással és bűnrészességgel vádrlja az ügyészség.
BELFÖLDI HÍREK
Odry Árpád a Kisfaludy Társaság tagja. A Kisfaludy Társaság ma Berzeviczy Albert elnöklete alatt Ülést tartotl és Odry Árpádot, a Nemzeti Színház tagját, lagjai közé választotta.
Az uj Berettyó-híd megnyitása.
Békéscsabáról jelentik: A Szeghalma melletti uj Bereítyőhidat fényes ünnepség közepette a kormány kiküldötteinek jelenlétében ma adták át a forgalomnak.
Oróf Keglevlch Oábor halála. Keglevich Gábor gróf, v. b. t. t., a magyar főrendiház utolsó alelnöke, 78 éves korában Budapesten elhunyt. Temelése holnap, vasárnap fog megtörténni.
Havazásra lehet számítani. A meteorologiai intézel jelentése szerint Magyarországon is komolyabb havazásra lehel számilani. Németországban hatalmas szélvész és hóvihar dühöng, mely átvonul egész Közép-Európán.
Egymilliárdot sikkasztott egy ügyvéd. Budapesten őrizetbe vették dr. Hajduska Ferenc ügyvédet, a fővárosi ügyvéd-társadalom Jólismert tagjai, aki ellen 27 feljelentés érkezett jobbára vidéki földbirtokosoktól, kiket súlyos visszaélések, csalások, álszerzödesek, váltó és okirathamrsi-tasuk és egyéb hasonló bűncselekmények segítségével megkárosított.
Hun sir lelet. Szentesről jelentik: Mindszent mellett a mar régebben feltárt hun sirmezón 22 uj sírhelyet találtak. Öt sírt már ezek köztit is sikerült feltárni. A sírok 1400 évesek.
Megvonták a Magyar Hírlap kolportázs-jogát A belügyminiszter a Budapesten megjelenő Magyar Híilap című politikai napilap kolportázsjogát bizonytalan időre megvonta, mert az mátcius 4-iki rend-
kívüli ingyen kiadásban a valóságnak meg nem felelő módon irla meg a népjóléti minisztérium előd lefolyt munkás tűntetést, melynek liangu. lalát csak fokozta a rendkívüli ingyen kiadás terjesztésével.
Hatóságilag bezárt magániskola. Balatonalmádiból jelenli tudósítónk: A bugyogói gyárban 35-50 gyermek futkos iskola nélkül, holott a célnak teljesen megleleló iskolaépület áll rendelkezésre. A szü-lök. hogy segilscnek magukon, ta. nitónőt fogadlak és magániskolát nyitottak, amit azonban elfelejtettek bejelenteni. A hatóság ahelyett, hogy utaüi»5lla volna ökel engedély kérésre, az iskolát betiltotta.
KÖLFÖLDI HÍREK
Az angol sajtó a magyar frank-bizottságról. Londonból jelentik: Több angol lap, közöltük a Temps is, Bethlen Islván gróf miniszterelnök parlamenti beszédét közli. A Temps levelezője nem tartja alkalmasnak a parlamenti vitát és a vizsgáló frankoizotlságot az ügy lisztázására. A frankbizottságot nem tartja egyébnek, mint pártpolitikai teke-golyónak.
A görögök lefizették a kártérítést második részét Is. Szófiából jelentik: A görög kormány ma lefizette annak a kártérítési összegnek a második részét, amelyre a Nemzetek Tanácsa a bolgár-görög határincidens alkalmával Ítélte.
A marokkói frontról. Párisból Jelenlik : Madridból közelebbi részleteket közölnek azokról a hadműveletekről, amelyeket Tetuan környéken a spanyolok folytatnak. A hadsereget ágyú- és repülóoszlagok támogatják. A hadműveletek célja ÁM El Krim ágyú- és muníció készleteinek elfoglalása.
kis kertekkel, a narancsligetekkel, a babaarcú ulitársnőkkcl es mindennel, ami itl körülvesz és amit ugy hívnak, hogy francia Kiviéra . ..
üe mégis be kell lelni vele. Fré-jusnál a vonat elkanyarodik a tengertől és belerohan Hrovencc kissé egyhangú, romantikától és regéktől visszhangzó, buján termékeny síkságába.
Toulonban leszálltam a vonatról, hogy a túlzsúfolt folyosókon való keserves keresztülpréselődés helyeit a perronon át közelítsem meg ai étkczókocsit. A zászlóaljnyi sokaságú, pirosbóbitás sapkáju francu lengerész között, akik megrohanták a marseille-i gyorsvonatot, csak nehézkesen lehetett a vonat mellen haladni.
Az egyik hosszú, sárgára festeB harmadosztályú kocsi elölt hatalmas tömeg állolt. A tekintetek az egyiK ablakra szegeződtek, a szemekbe" csillogva tükröződött az élvezet es az elragadtatás.
A következő pillanatban magam is meglepetten és meghökkenve torpantam meg. Egy\' pillánál ezredrésze alatt elfelejtettem az éhség" és az élkezőkocsit, amely felé futa-kodtam.
(Véne kOv.)
VÉGIG A RIVIÉRÁN
Irta: Péchy-HorvAth Rcz»ö il) Ventimigliától kezdve egész h\'ré-jusig, tehát jó öü—90 kilométeren Keresztül allandóan az összeépített tengerparti villavárosokon át rohan a gyorsvonat. Mialatt baloldalról folyton a tenger tintakék vize csillog a szemünk (elé, jobbról fényűzéssé! berendezett, pompás külsejü villákat, impozáns szallodapalotakat, pdlma- és narancsligeteket, délfrancia nyaralókat láthatunk, órákon keresztül. Gondosan ápolt, túlontúl gondozott kertek és parkok közepette állanak ezek a bájos nyaralók, amelyekben most is van élet, noha a kalendárium a tél közepét mutatja és Budapesten térdigerő havat hagytam, amikor elutaztam.
Mentőn, Cap San-Martin, Monte-Carlo, Monaco, Nizza, Eze, Azurville, üolío-juan, Vallauris, Cagnes, An-tibes es Cannes mellett és között vágtat a P. L. Af. gyorsvonata. A csodálatosan kényelmes, börüleses, villanyvilágitásos kocsiból észrevesz-szük, hogy a keitekben javában virágzanak a rózsák, szegfűk és ciklámenek, a narancsfakon pedig, amelyeknek most Kezd hullani a levelük, érettre virult a fák szines, dus termése.
A vasútvonal folyton közvetlenül
a tenger partján vezet, ahol még villamosvasút is fut végig, hogy összekösse az egymással összenőtt varosokat. A sötétkék víztükörbe óriási szirtek szakadnak a partnál s ezeken suhanó morajlással törik meg a fehér tajtékká, porrá omló hullám. A pályatest mentén és a pályán gondosan ápolt déiszaki növényzet virul s a palmákat, babér- és oleán-dercserjéket, mirtuszokat és lama-riszkokat, agávékat és kaktuszokat léltö gonddal ápolják a töltések szélén. Itt mindent a szemnek, a gyönyörködtetésnek szentelnek és tartanak fenn. A legkisebb állomás mellett is pedánsan gondozott park van, rózsákkal, lugasokkal, gereblyézett utakkal, padokkal. Az állomás nevét nemcsak minden épületre, bódéra kiírták, hanem több, rúdra erősitett tábla is mutatja s ezeket esténkint villanylámpa világítja meg. A vasút — ugy látom — itt a közönségért van, Goifo-Juannál közvetlenül a parton fut a vonal s közte es a viz között j kilométerekre terjedő betonjárdaszá-lag húzódik, amelyen gyakran át-| csap a hullám s a vízporból jut (• néha a vonatnak is. „Lent zug a - tenger, a tenger örül" (Ady). A par-j tokon mindenütt apró kikötök, ame-1 lyekben hófehér vitorlások, jachtok, motorosok és csónakok légiója vesztegel.
Semmi hideg nincs, a fák tele vannak érett naranccsal, mégis az 1 újonnan jött utasok mind tüsszög-nek és krákognak s mindenki a zsebkendőjével és az orrával bajlódik. Az egész. Riviéra egyetlen natha-videk.""
De Trayasnál mély-sötét antra-cénszinü a tenger es beléje sok apró félszigetszerü, cinóbervörös szirt nyumul. A tenger fölé magasan kiugró sziklák tetején, mintha félig a levegőbe lennének épitve, apró és kecses villák vannak, miniatűr kertek közepette.
Az utakon soha nem látott tömege a benzinkutaknak. Néhol olyan sürücn sorakoznak egymás mellé a járda szélén, mintha elpusztult vas-Kerités tartóoszlopai volnának. Az utak és országutak) c.sz/altozottak és ugy csillog rajtuk a hevesen tüzö nap, mintha egy-egy folyó ezüstlapja lennének.
Minden öt percben alagút éjszakája nyeli cl az azúr tengerre szitáló aranyfényű tiapragyogast s amikor ismét vilagosra guiul ki a simán futó rapidé, a gyorsvonat, mintha néhány árnyalattal szebb, festőibb, bujább és színpompásabb lenne a tájkép, mint előbb volt. Aszenfnem tud betelni az örökzölddel és az örök kékkel, az eleven színekre festett nyaralók .légióival, a szépséges
1926 Március 5.
Készülődés a genfi ülésekre. A német kormány a népszövetségi tanács ülése elölt Genfben előzetes megbeszélést éhajt folytatni a francia és angol delegátusukkal. Párisban és Londonban idegcsen készülődnek a genfi ülések elé.
Kizárás a román parlamentből. Bukarestből jelenlik : A kamarában ma bocsátották szavazás alá Dob-resco képviselő 20 napi kizárásáról szóló fegyelmi bizottsági inditványl. A kamara az ellenzék tiltakozása dacára megszavazta az inditványl. A kamara az ellenzék tiltakozása dacára megszavazta az inditványl, amelyre olyan zaj és lárma tört ki. hogy az elnök másnapra halasztotta az ülésl.
Németország belépése a legfőbb tárgya a genfi üléseknek. (I-jszakai rádió-jelentés.) Amint a Reuter-iroda jelenti, Chambertein és Fox angol kiküldöttek szombaton délelőll indulnak uira Londonból. — Hétfőn délelőtt a Nemzetek Tanácsa ülése, délután pedig közgyűlés lesz. Az egész tanácskozás 10—14 napol vesz igénybe. A legfontosabb politikai személyiségek tanácskozása valószínűleg vasárnap lesz. A tanácskozások sikeréről Londonban opiimisz-
zalaI közlöny s
likusan gondolkodnak és főcélnak azt tartják, hogy Németország belépését a Ner,izetek Szövetségébe semmivel veszélyeztetni nem szabad. A német kérdés sikeres megoldása mellett minden mis kérdés hállérbc szorul.
A német posta ujitása. A her-lini postaigazgatóság a nagy vállalatok főnökeinek bélyegzőket bocsátott a rendelkezésére, amelyekkel a postai leveleket lebélyegzik. Ez a lebélyegzés helyettesíti a levélbélye-gei. A bélyegi k szellemes késilllék-kel vannak ellilva, amely megakadályozza. hogy a bélyegzőt löbbsrör használják, mint atnennyiszer az előie lefizetett összeg ulán lehet.
Schulze vérbíróság! ügye a berlini bíróság előtt. Berlinből jcicnik, hogy a közeljövőben kellelt volna megtartani az esküdtbíróság elöl; Schulze pőrének főtárgyalását, akit az ügyészség vérbíróság! gvil-kossápg.il vádolt. A bíróság azonban arra a megállapításra jutott, hos/ez a pör nem tarlodk az esküdtbíróság elé, hanem a birodalmi törvényszéknek kell az ilyen ügyekben Ítélkezni, az állam,védelmére hozott törvények alapján.
Az utódállamok dunai hajójáról nyilatkozik Walter D. Hines, a Dunahajózás döntőbirája
A régi monarchia gazdasági egységének megbontása bénitólag Itat a dunai hajózásra — A különböző államolt társaságainak működése a statisztika tükrében — Mit javasol a forgalom emelése érdekében?
forgalma sem éri cl egy normális háború előtti év forgalmának 60%-át. Ezzel szemben a dunai hajópark 25°\'o-kal nagyobb, mini a háború elölt.
A háború előtt a Ouna középső szakaszán csak az osztrák és magyar hajózási társaságok bonyolítottak le rendszeres forgalmat és csak a Vaskaputői lefelé működlek román és görög hajózási vállalatok. Ma az egész Dunán szabad a forgalom és az összes utódállamok társaságai részesednek benne. Az 1923. és 1924. esztendőkben az egyes dunai államok hajózási vállalatai a kővetkező forgalmat bonyolították le: Hajózási váthlalok Teheráru forgalom
London, március I
— A Zalai Közlöny londoni levelezőjétől —
Waller D. Hines, a nagyhatalmak
állal az utódállamok vitás Duna-ha-józási kérdéseiben delegál! amerikai döntőbíró, aki az összeomlás ulán löbbek közölt az osztrák és magyar hajópark feloszlását is-irányitolla. a Népszövetség felkérésére terjedelmes memorandumban számol be a Dunahajózás fejlődéséről a hálaoru befejezése óla. A Népszövetség Hines •emlékiratát ki fogja nyomatni és hozzászólás céljából megküldi az összes érdekelt dunai államok kormányainak.
Bécs, mirelit* 2
— A Zalai Közlöny bécsi tudósítójától —
Hines amerikai döntőbírónak a Népszövetséghez terjesztett memoranduma nagyfontosságú megállapi-tásokal tartalmaz az utódállamok folyamhajózási forgalmáról.
A Dunahajózás amerikai döntőbirája mindenekelőtt mcgállapíija, hogy a dunai teheráru-forgalom a normális 1911. cszlendőbcn majdnem elérte a hétmilló tonnát. Ezzel szemben az 1923. esztendőben a forgalom 4 miliő, 1924-bm pedig 3.75 millió tonnára csökkent. A le-Myt 1925. évben viszont már meg-lehetős emelkedés mulalk02ik. A mult ív első felében a forgalom 50»/o-kai nagyobb volt, mini az előző cszlendö első hat hónapjában. Mindazonáltal d mull esztendő hajózási Ichcráru-
orszigok szerint:
Jugoszlávia
Ausztria
Magyarország
Románia
Németország
CsehSzbvákia
(o
1923 tan 1,157.000 701 000 ■110.000 481 000 213.000 101)000 iVéRC köv.)
iákban
1924-ben 1,283.000 82ő.(XK) ■170000 399.000 219.000 109.000
Csányi László szobráról
Márciusi és októberi zalaiak
Többen is voltak. D; egyetlen kimagasló nagy volt Csány László. (Hangj ík : C«frrí nak). Hoz^í megközelítőleg sem vala egy sem. A történelemben nagyohb volt és navyohb lelt D.\'ák Ferenc, az ő „Ö.sém uram"-ja, aki aztán nemcsak Csány-val szemben, hanem az egész nemzetid szemben a .bölcsek atyja" lett. De Csíny László 1820-tól 1849. október 10-ig, utolsó leheileléig, 60 éves koráig .márciusi ifjú" vult.
Horváth Mihály megirla .25 év Magyarország történelméből" cimü könyvében 1820-tól IS49 ig szóló állapiunkat, vagyis a liabsburgi uralkodóháznakalkotmányelleocs het-venked-lseit, amely hasonló volt az azelőtti Lipótok korszakához. A nemzetnek e 25 íves küzdelméhez nagy erőre voil szüksége. I£ 25 éves küzdelmet harcolta végig Zalában Csány László, a vezíilő ember, az ő jogi tudományával, lüzes vérével és már-ciitii magyarságával, ö érlelte megyéjében a jogegyenlőség eszméjét, a recepciót ts a többit magyarázó leveleivel és gyűjtő szónoklataival.
Mindjárt a kezdetén, 1827-ben a nyakunkra küldött zsarnok királyi biztost kikergette a vármegyéből, kikergette egy megzabolázott, finom, de mégis istennyilaként süvítő szónoklatával.
A 48-as szabadsági és egyenlőségi eszméknek közvetlen magyarázója, tanilóx.esierc volt levelezéseivel s apostola a mcgyegyltf&cken szónoklataival, vagyis a reform-pártnak n vezére.
0 volt az iránytű, hogy mikor kit. küldjön lel követnek a megye, Deák Antaltól Deák Ferencig. Ö egyszer-sem vállalkozott erre, bar erősen kérték. No, Deák Ferencen kívül más követielöllek másképpen cselekesznek. Ó megmaradt itthon a megye-gyüléseken. De csak 1848 ig. -
Mikor az országos vihar kitört, Pesten termett s tervezte és megszervezte a nemzetőrséget.
A fokozódó viharok közeledtével kormánybiztosiak küldölték előbb a Dunántulra a horvát Jellasicli ellen, azután az északnyugati felföldre az osztrákok ellen, végre Erdélybe az oláhokkal szentben.
Utoljára miniszter is volt néhány hónapig a Kossuth—Szcmerc-féle kormányban. Aztín megcsókolta a hóhér kötelét s meghall 1849. október 10-én, tni\'jl egy meteor, véres fényt sziporkázva a magyar égnek sötét fellegében.
Márötmilliárd
korona nyerhető sorsjegye H s W8»KBBIllii«»B tua az kezdódö
osztály sorsjátékon.
Az uj j tokte;v igen előnyösen változott, mert a nyeremények szám* ismét a békebeli aránvbán van megállapítva, vagyis minden második sors-
TO- 55 milliárdé* 250 milliókor,
kerül készpénzben sorsolásra. — Szcrcncscszámokat ajánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája _7:
Sorsjegyek ára: egész 200 ezer, fel 100 ezer, negyed 50 ezer korona.
játéktervek ingyen. — Húzás áprih\'s 15-17. M
E kis bevezetés ulán a szoborbizottság nevében tisztelettel kérem a zalai társadalmat és szeretettel kérem tanító- és tanár kartársaimai, rendezzenek egy-egy emlékünnepet a kftzség szamára s az iskola számára. ku:rtnösen az ifjúság lelkének éhrcnterlátáért s tetszés szerinti, de jó^gos adományokat gyűjtsenek és juttassák el azt a szobor-alapra, hogy készítsük cl már a szép jelvényt zalai nagy emberünk emlékérc s hazafiságunk nyugtázására.
Arra is szeretettel kérem az iskolák vezetőit, hogy a folyamatban levő bronz-, réz-, ón-hulladékok gvüjté-sét s?.orgalm?.zzáJc « gyerekek közölt s valamely uton-módon junius végéig küldjék cl Zalaegerszegre. Ez a legközvetlenebb és igy a Icgbiz-: tcsabban ériékes eszköz. Most talán j már a pénz ériéke sem fog többet változni, dc a bronzanyagnak az értéke állcudójn és bizonyosan biztos.
Azok a Siobrok, amelyeket nagyjaink emlékére állítunk, mint ahogy az égitestek világítanak sötét éjben az u\'asnak, akként vetnek egy-egy fénysugár!, egy-egy reménysugár! vakító éjszakíjába a bús magyaroknak.
Borbély György
A Dreher-család óriási vagyona
■ A Zitltii Közlöny Wow ludösitöjölM — Bécs, március 4
Bécset s a bécsi közönséget most semmi sem foglalkoztatja jobban, mint a hatalmas, sokczcrmilliárdos Dreher-vjgyon sorsa. Drehcr Oszkár, a vagyon tizenkét esztendős ura, Abbáziában spanyolbelegségct, majd agyhártyagyulladást kepolt és meg-haU. Drehcr Oszkárnak nagyapja volt az 1025. augusztusában elhunyt Drehcr Antal, aki tudvalevőleg csa-poslegényből lett sörgyárossá, sok-százmilliírdos vagyon urává. Ennek a beláthatatlan vagyonnak örököse és a Drehcr-hisbizomány ura, Drcher Antal, a mult év augusztusában halt meg. Nagybátyjuk, Drcher Jenő, az ismert is\'álló-tulajdonos és a magyarországi Drehcr-birtokok tulajdonosa kezelte máig a kiskorú fitt számára az óriási Dreher-vagyont.
A család bécsi ágát hosszú idő ó\'a valósággal üldözi a sors. A 12 éves Dréhcr Oszkárral a hatalmas dinasztia elvesztette a százmilliárdokra rugó vagyon örökösét és hit-bizományinak várományosát.
A kis Oszkár apja hasonló módon, tragikus körülmények közölt vesztette el élttét. Közvetlenül a háború kitörése elolt, 1014 ben Triesztből autón utazott Bécsbe és Klagenfurt közelében <iz automobil felborult vele. Néhány nap múlva belehalt sérüléseibe.
A Drchcr-ház je\'cnlcgi seniorja: Drehcr Jenő tudvalevőleg magyar állampolgár. A Dreher-csaláJ osztrák-ága a kis Oszkár halálával kihalt és igy a hatalmas vagyon a magyar ág scnioijára, a Budapesten élő Drcher Jenőre száll.
6
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március 2.
Nagykanizsa húsfogyasztása
Tavaly 10.377 állatot vágtak le közfogyasztásra, az előző évi 7750-ncI szemben — 1924 óta nagy mértékben megnövekedett városunk húsfogyasztása
Nagykanizsa, március 5
Nagykanizsa város 1925 évi húsfogyasztásáról tanúskodó adatok min dcnnél ékesszólóbban bi70nvitják, hogv lassacskán mégis csak visszatérünk a régi jómódba s ha ez nem is megy egyszerre, az eredmény évről-évre kedvezőbb, mert hiszen ugyanerre a megállapításra jutot\'unk az előző évvel szerrbnn már tavaly ilyenkor is.
N3gykani7$án a vágóhídon köz-fogyasztásra levágtak 1924-ben 1332, tavaly p«*dig 1831 darab szarvasmarhát. Á\'lag számítás szerint Nagykanizsán eszerint 1925-ben tiszten 5493 métermázsa marhshust eUek meg, napon\'a tehát 15 mélermá7sát. 30.000 lakó ra számítva minden emberre jut naponként 5 dekagramm elfogyasztott marhahús. 1924-ben ez a srám csak*3V* dekagramm volt. Növendékmsrhit levágtok 1925-ben 155, (1924-ben 9.\') darabot. Borjut levágok 3071 (előző évben 2129) dajabot. A borjuk kötfll 371 darabot kivittek Nagykanizsa területéről.
Juhot, kecskét stb. Ievíg!&k 882 (előző évben 588) darabot.
Sertést leváglak közfogyasztásra összesen 4438 (előző évben 3609) dsrabof. A levágott sertések nagyság szerint a következőképen o?z\'a-nok meg: 6—20 kg súlyig leváglak 44 darabot, 20-70 kg súlyig 2524 darabol, 70—110 kg súlyig b50 darabot és 110 kg-on felül 920 darabot. A levágott sertések közül 49 darab 70 kg-on felülit é:> 48 darab 110 kg-on felüli sulyut kivittek Nagykanizsáról.Elfogyasztottak Nagykanizsán tisztán, naponta átlzg 9\' a métermázsa, sertéshúst. 30.000 lakosra számítva naponként és fejenként 3 2 dekagrammot.
ÍÖsszescn tehát 1925-ben leváglak 10.377 darab közfogyasztásra szánl állatol. 1924-ben csak 7750 állatot emésztetlek meg a husszükséglotük\'.t közfogyasztásra bocsátott áliatokbúi beszerző nagykanizsai gyor.rok.
Nem lesz érdektelen .megemlíteni, hogy a Nagykanizsával egyforma lélekszámú Kaj>osváion csak 1293 szarvasmarhát és növendíkállatot vágtak le az elmúlt évbsn, mig a borjúhús-fogyasztás csak fele vJ« a nagykanizsainak, ugyanis Kaposvárott cs»k .633 borjut vágtak a mult évben. AnnáK -több birkái és bárányt megettek a kaposváriak, inert vágási statisztikájuk 707 birkái és 4118 bárányt tüntet fd.
Nagykanizsára & számok b:sz-Mcs tanúsága szerint ráillik a mondás:
— S^kat panaszkodunk ... Szegények vagyunk ... De legalább jól élünk!
— NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ára 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.

Március 6, szombat
Romai katolikus: l\'crp, F. Protestá.is: i • Gottlicb. Inaeti\'.a: A<tar hó j
Nap kel reccyS «> óra 33 perek -r, » : nyugszik dé\'után ö óra ól perckor. j
. A KANS* válasyiiii.in>i ülése ilO-lután | t ó órakor a posta palota földszinti ter- i I miben. .
] Mozi. Uránia: Aranys/iiret, b\'ninusz • | szerelemről. Yitóz: A két csirkctc-gó, j | ós Huru mint ilaüis liu>zárok a j jM-fM PrAtcrben. J-ló r.dr.\'ok kezdete Krá- | J niában 7—\'J, Világban 5-7 -9 árakor. j
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
MArclu*.
Ar»\\
Hvl.
tf it^r.y DutviulíiCS !tiű« i( j.^Mi.fi-CTh/n Oílulin fii < i A v.\', MUiunl aeKTlüei
MArcfut X. A Zrínyi Tomi Kio\'IíI l«r.r< Uii (M^ii\'Ajinak xnüiowi Ktin«?*ly« » Ufinilíjn c«l« (cl \'.< tllVnr.
MArciu* U. At Ú.rír .lí.dáw i K*r«i»línv Ol«-boni «" i>\'lv!inS<n!cM f,M».íd«*Kh>rfen» Uft«n<\'») ,M.»f<lui H. A 7t<mi fi\'o^r-l K .r Iij/í\'Hi 0n n^fy.t iT.-jtin «i t viroiMJi Vöí^yüJéH
Urmth*r
MArdai V««»y i-inirvm.ivf tilt
N(»il v {.n\'.c-r » Fsrv!*: my)t»rníh#n
\' Mifíluí Jl. A* t.mt r\'/adlu .1 KtrtitWnv O\'t-hnobjfi il/!iifii \' \'uf c rKonmmloip\'-lv a V v v. i MArcl-ji 21. A Zrii)i 1:n]»l:nl <J» M .-mi K. :
lUrilií if-\'di.. díf-jttii f. SitiV\' l t %iro»M/J J.t/-IcrmfU.i i.\'iM\'iW Síi. ciJjáím
Mtíílus ». \\ \' • v ..»r*fl K.\'t
llft.M.! tl\'.4<Ji».i tfílu1>tt i. ••f*k«r i »J:>.«; ln ki-/
.........
Aprlll* 10. A /<nd\'r EsyM Míytermiucn ««(
.M/tllcl)« t Ctlfil
— A megyéspüspök pásztor-levele. Roll Nándor dr. veszprémi megyéspüspök most kiadott pászfor-levelébtn beszámol két szentévi zarándoklatáról. Bejelenti, hopy Kaposváron ui templom épüit. Nagyatádon polgári iskola, Bolalontcllén felépült az ujrmn-m lélesileít plébánia. Az évszázadok óta lelkész nélkül élt Balatonbogiát uj lelkészség felállítását kérte, ugyanitt letelepüllek a Szociális Misszió nővérek. Görgeteg kápoittf.jál diszes templommá bővítették.
— Jóváhagyott levente-alapszabályok. A belügyminiszter jóváhagyta a nagykanizsai III. kerületi levente egyesület alapszabályait.
— A plébánia-templom restaurálása. A nagykanizsai szentferenc-rendi plébánia-lemplom restaurálásának ügyében az épiikezést előkészítő bizottság gyűlésre hivh össze az Ö.?s/es hiveket. A gyűlés vasárnap dillután fél 4 órakor lesz a városháza közgyűlési termében. A gyűlés tárgysorozata: I. a ftkőtemplom épitCi bizottság beszámolója, 2. az alsó piébinia-\'emplom restaurálása ügyének jelenlegi sliása, 3. haK\'iro-zatbozalal a szükséges költségek beszerzésének módjáról.
— A kiskanizsai levente segéd-oktatói tanfolyam. Kiskanizsán a Szépitdvary László tanit/: vezetőével itídtjlt íét l«óna|K>s leventi; segéd-okt?.iói tanfolyam március 14-én ünnepélyes viis.gával fog beftje/ödni. A tanfolyamon rísz\'.vitt a 416 kis-kanÍ7ssi lev<-nle közül 50. Az ok a-tást Szépudvary Lá . ló végezte n,j-pontd, es:e 7 orrtól fel I l-ig. Dicsé retlikrc váljék a kiskanizsai li"/eiii£k-nek, hogy a mindennapos tanfolyamot legpontosabban láiugattík. Sz\' h?3i és gyakorlati vizsgájuk bizonyára magán !<>?]«-. viselni eme példás szorgalom jettMí.
— Schwarcz. rDezsA hiirisnyái legjobbak.
— A Vecsey-hangverseny. Vecsey Ferenc, a világszerte ismert nevű magyar hegedűművész nagykanizsai hangversenyét páratlan érdeklődés előzi meg. A hangversenyt a várcs vezetősége rendeli. Meghivókat cs.ik vidékre küldenek. A rendezőség Nagykanizsa közönségén kívül bc-vonja Zalaegerszeg, Keszthely, Lc-ter.ye, Sümeg, Csurgó, Barcí stb. községek intelligenciáját is. A nagy művész 9-én Székesfehérváron ad hangversenyt, ott is teljes jövedelmében az árvízkárosultak javára. K-iss^ra is meghívást kapoH, ott azonban nehézségek merültek fel akörül, hogy ó a hangverseny jövedelmét az elszakított Kassán is magyar kulturális célokra akarja fordítani. Ha Kassával a megegyezés sikcül, ugy a nagykanizsai nang-vcisenyl március 16. helyett 18-án lartja meg. Jegyeket már lehet előjegyezni a Krátky-tőzsdében és Szerb Ernő üzletében (Csengery-utcr.).Helyárak: első 3 sor 150 000. követk-ő 3 sor 100.000, öt sor 70.000, öt sor 40 000, állóhely 20 000 korona.
= Ma este nagy tánctea a Szarvas-kávéházban.
— A Szanatórium Egyesület tejet oszt kl betegeinek. A lüdő-vész elleni küzdelemnek egyik legfontosabb fegyvere a tej. A József kir. herceg Szanatórium Egyesület nagykanizsai tüdőbeteg gondozója miadezideig. anyagiak teljís hiányában nem tudott betegeinek tejet is. adni. Mosl azonban, hogy\'a februf.r 6-iki piknik eredménye ezt lehetővé tette, naponta 10 liter tejet oszt ki teljesen ingyen betegei közt, ugy, hoey havonta 10 tüdőbeteg egyén napi 1 liter tejre kap utalványt. Ez a csekély mennyiség idővel, a Szanatórium keüő anyagi támogatás* esetén, bizonyára jelentős mértékben emelkedni fog s ezáltal az egyesület sokkal eredményesebben fog tudni megfelelni nemes hivatásának.
— A rendőrségi estély előkészületeiből egyre nagyobb aranyokban domborodik ki a folyó évi április 10-én t2rtandó müvé^zestnek magas színvonalú programmja. Az est műsora ugyan még nincs végleg^öen összeáilitvű, annyi azonban már is kiszivárgott belőle, hogy egy zeneszóm mellett két ének- és kél tár.c-szánt van tervbe véve s bemutatásra kerül egy 1 felvonásos vígjáték is. A programmon kizárólag helybeliek szerepelnek. A iánc-számok közül az egyik egy lánc-duett, a rnpsik egy kis billett lesz, míg az énck-Számók két énekfenö közölt fognak megoszolni. Egyes számokból már is serényen -folynak a próbák, inig a vígjáték szerepeinek kiosztáia a
j napokban fog megtörténni. A hangversenyt tánc követi. ! = Mavteaestély a Centrálban. j — A veszprémi alispán-válasz-j tás. Veszptémvármcgye alispánjátrak í választása m ircius 8-án, hétfőn lesz. Dr. Szeibvrlifíg Rezső árvaszéki elnök és űr. Horváth lajos vármegyei főjegyző között fogH-aiószinüleg eldőlni.
— A Szanatórium-piknik gyüj-tóivein adakoztak: (folytatás) dr. \\Vo!f S-índor, N. N , Lánviné, Ehrcn-stei-i Káról\'/, N. N . N. N, N. N., Hoffmann B-iáné. Szigiiszt László, Lindauer József. N. N., Weisz La-josnó, dr. Haiphcn Jenóné. Wcisu-be;gef» Androsek Ernő, Pa^lósué, Somogyi Zsigmondné, N N., N. N., Bokor Etelka. Szónló\' Vilmos, dr. Petricsné, Polesinsky Einiiné, dr. Elschlágor Elemérné. Gál Andorr/i, Garamvölgyi, özv. fizza Fábiánné, Fischer Benőné, Kende Mórné, Roft htvánné. N. N.. N N. 30-30 000 korona. Révész Lajor.né, Jurc-icsné, dr. Sandl Jenőné, Sz>!bidos Mátvás, Goldberger Károly é> T-a. Vajda, Szántó Salamon, B^ck Béb, Soriéi Zsigmond, N. N.f Kurier Antal. Mel-czer l.-nö, Stern József N. N.f N. N\'., Wetsz Ignác. Vid-3 Lajos, Gvones és Vida. Fitos Gyula, Kovács. Neu-fe!d ÖJöntié, Gotmanné, dr. Pogány Béláné, dr. Gtinsbergcr l.pótné, Bodnár K^.lm^n. dr. Fischer Jó/refné, Mathea Károly. Baria Miksa, Z oídns Gyula, Hungária Seprö^yár, N. N., Bénc/ik József, dr K nedi lieréné, N. N, N. N., N. N-. Kidn Igr.ácné, Beierl Testvérek, Br.jtor Jó/sefné, Hofmann Hennkné 25-25 000- korona. Fábián Miksa. Horváth Jenőné, Pntér Nándorné. Fehér Istvánné, Baria Alfréd, N. N., N. N, N. N., Nagy l>tván. Ármuih Sándor é-.Fia, Lánvi Pálné. N. N., dr. Laubhaimerné, Fábián Ilona, Stroch Páir.í\', Hohoss, Fi-scher láno.-né, N. N., Szomolanyi Gyula 20—20.CÖ0 korona.
= Ma ests nagy tánctea a Sz»:rvas-kávéházban.
— Laurisin Lajos operaénekes szereplése lesz a Zrinyi Torna Egylet hélfö esti emlékünnepélyének magasan kiemelkedő pontja. Laurisin énekszámai köré csoportosul a gondosan Cssszeállitott műsor többi • része, amelyben városunk elismerten legkiválóbb előadói tudisuk legjavát fogják nyujt3ni. A m gasszin-von?lunak Ígérkező előadás 8-án, hétfőn este pontosan fél 9 órakor kezdődik az Uránia mozgószinházban.
— Az árvizkv-rosultakért. A muíakcreszturi közlisztvisclők farsang szomb3tján müsoiral egybekötött jól sikerült lár.cmulaíságot rendietek. melynek tiszta jövedelmét 1,160.000 koronát a nagykanizsai\' főszolgabiróság utján az árvízkárosultaknak megküldöttek.
— A Central teaestéi hangulatosak és kedélyesek!
— Építkezés Balatonalmádiban Balatonalmáliiból jel .n\'i lud-.sitonk: S-\'hol a Balaton mentén netn folyik olyan é-\'énk épitkezé , mi::! Aimá-diban. ilpül a Posiás J\'téf svá-lo-dr.ja, a postaíakarékpénzMri tisztviselők kávéháza és oan?iója a ÍK) s^obAs bungclovház. Üzletel: is egymásután emelkednek ki alapjaikból, jeléül, h> w ez a „V,e."tváiosu rohamosan fejlődik. Az ingat, .n-c-érék/ száma is igen nagy. A telkek négyszögölének ára 8—16 aranykorona.
Telefon a falvakban. Ne-mesapAti, Alsóbogod, Bucsuszent-lászló kö-fsOgckDtn mozgalom ittdull meg a <e»éfon bevezetésére. Airdrás-bid • ^ özség Zalaegerszeg f.irg-ií r.Vja óh i\' bekapcsolódni.
A sok reklám mellett
rekiáni nélkül ajiínlom no
ornsztonyi boraimat.
Ha jó b, r olcbán inni, wj;y iz!s"»Jc :nt-i 7000 COüO koronái butslipat. SÁFHÁN JÓZSCF, Magyar-u. 74.J
/
1926 MArcius 0.
zalai közlöny
Időjárás
A nnfrvlínnlzsal meteorológiai megneveli lólentésc: Pénteken a Mmlrtlk-n- rctlitl ^ órakor +4-3, délután 1 Arakor -j-5\'l, este !) órakor +3 0. . Srtlirany; Renget, délben éa este bszak-
kCfr«2<í; Reggel, «lilbcn és este egész nap borult. Nap! csapódik mennyisége: —
A Meteorológiát Intézet Jelentbe szerint változékony szeles idö várható sok helyütt csapatlékkai, később hösClllycdésiel.
^S^—-----------
— Vasárnap nem lesz liceális előadás. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadássorozatában a március 7-iki vasárnap üresen maradt. Következő vasárnap hazafias ünnepély lesz, márc. 21-én Domúny Sári, március 28 án Barbarils Lajos, a Kör titkára ad elő. Ez utóbbi lesz a záró-előadis.
— Ügyvédek vacsorája. A nagykanizsai agy védek ma esle 8 érakor a .Korona" éttermében lársasvacso-rál rendeznek.
— Csak Zalában nem apad az erdőrendészeti áthágások száma. Zalavármegye erdöfelügyelói is részt vettek Somogy, Tolna, Zala, Baranya vármegyék erdőigazgatósági ta.-iacs-tllésén Kaposvárott. Az ülésen megállapítást nyeri, hogy a négy megye közül csup.in Zilábatt nem mulat lel apadást az erdőrendészeti álltl-gások száma, mig a többi megyékben a helyzet etéren örvendetesen javul.
A Magyarországi Magántisztviselők Szövetségének helyi-csoportja f. hó 7 én deiuian 5 órai kezdettel egyesületi helyiségében (Ki-rály-u. 26.) családias táncieat rendez. Tagok állal bevezetett vendégeket szívesen lát a Vezetőség.
— Parkírozni fogják az Eötvős-teret. Nagykanizsa városában is megindult a tavaszi szépitó munka. Rendbehozzák nem csak az uicabur-kolatokat, hanem szegényes utcai parkosításainkat is. A városi sétákért kibővítésének munkája napról-napra halad előre. Mini most értesülünk, tervbe vették az Eötvös-tér kiparki-rozását is. Nagykanizsa külső képe valóban sokat nyerne.azza;, h:t ezt a tágas, szép teret felhasználnák a váios amúgy is kevés számú szépségeinek gyarapítására.
— A Skopál-kényszeregyezség uj tárgyalási napja. A nagykanizsai kir. törvényszék közhírré leszi, hogy Skopdl Antal nagykanizsai porcellán- és üvegkercskedő kényszer-egyezségi ügyében a szavazás meg-ejtésére és a tárgyalás folylatásara határnapul március 10-él lüzle ki.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
MROZI i
Uránia szombat-vasárnap 7 és 9 illetve 3, 5, 7 és 9 órakor: Aranysziget. Himnusz a szerelemtől öl énekben, 6 felvonásban. Francia i\'.i-llié film, főszerepben Lcon Maihut és Nathalia Kowanko.
Világ szombat-vasárnap 5, 7 és y, illetve 3, 5, 7 és 9 órakor: A kél csirkefogó, Zoro-Hu.u vígjáték, A fráterbe tévedt két hős mint daliás huszárlegények mutatkoznak be.
— A balatoni homokkő. Balatonalmádiból tudósítónk: A permi homokkő olyan kap*s építőipari anyag, liogy az almádii Öreghegyet jóformán már minden lépésnyire ntegfurkálták érle. Igy a régen hasznavehetetlennek látszott területek jó hasznot hajtanak és a szegény embereknek kitűnő munkaalkalmat kínálnak. Az almádiiak tömegesen jár-nsk követ fejteni, szállítani es építeni.
— Elvesztet! egy nagyon szegény asszony a lluszti-téren délután 4 óra köi III egy félcipői. A becsületes megtaláló, minthogy párja nélkül használni ugy sem tudja, adja le kiadóhivatalunkban,
— Ujabb nagyarányú nappali betörés Kaposvárott. Vasárnap délután Kaposváron egy órán belül kél helyre törlek be ismeretlen tette-sík, teljesen a hat hét előtti betörői szisztéma szerint. Eg$fií»fügánliszlvi-tclő lakásán feltörték a szekrényeket és 20 millió korona értékű férfi-és női fehérneműi, ágyneműt és tultafólél vittek el. A másik lakásban már csak kis.-bb értékben sikerült a szekrényeket kifosztani, mert, ugy látszik, itt valami megzavarta őket munkájukban. A rendőrség erélyesen nyomoz.
— Jóváhagyott kényszeregyez-
ség. (j hU László nagykanizsai üveg ér. p-arcéilaa-kereskedó csődönkivüli kényszeregyezségi tárgyaláson megtelt kén/szeregyezségi ajánlatát a törvényszék elfogadta és jóváhagyta.
Jártamban-keltemben
Nem itt történt. De itt is történhetett volna.
Nagyobb társaság van együtt. Még pedig női lársaság. Van közöltük tanítónő, óvónő, niagántisztviselőnő, zenetanárnő. Valami zsurféle van.
Valaki hangosan azt mondja: Hogy m.igyarőii megmondjam, a fene egye meg a pofaját annak is ...
Valamikor a magyar ember ugy mondta ezt társaságban, — ha ugyan mondta — .hogy tisztesség ne essék szólván ..
Ugyanabban a társaságban történi.
Aszialb.mtás. Táncra készülnek. Egy kosárban almák vannak. Az egyik vendégleányka (20 és 30 év közön), aki pedig az ,angolokénál nevelkedett, odaáll a kosár elé és felszólítja a jelenlevőket:
— Az, almákat pedig együk meg magyarosan 1
Azz.:l a többi is odasereglik, kö-rlltállja a kosarai es meglógva cgy-regy almát, hatalmasakat harapva bele, legtöbbje csuikástól megeszi.
Miért magyaros ez? Ez lehet jó, ez lehel Cgéi-zséges, meri hiszen az alma aromája tulajdoaképen a héjában van, tfe aligha — magyaros.
Mit szólna egy magyarul nem tudó idegen, ha lefordítanám, hogy .magyarán mondva, a fene egye meg* ís „magyarosan együk meg" slb.?
Hál igy beszélnek magyarán? Hit így esznek magyarosan ?
Előbb is vollak vérszopó állatkák,
melyek az embert csípték, véréi szívták, de nevüket jó társaságban mégsem emlilellék.
Hogy ma említik?!
Ez is csak a kuliura haladása, — de visszafelé.
4
Lálogalóban voltunk egy modem fiatal párnál. Az ifjú férj bejelentett látogatásunk dacára kabát nélkül, ujjas mellényben és papucsban fogadott. Karácsony körül volt. Mikor szóba ketült, hogy hát mit hozott a Jézuska, az elsorolás befejezésével a fiatal férj hozzáteszi: „Még ezt Is hozta, ezt a kötött ujjast, meg ezt a papucsot."
— Jó, hogy alsó fehérneműt nem hozott! — szaladt ki önkéntelenül a számon. Som Oyiző
irodalom és művészet
Koncz János hangversenye. A zeneművészeiben az egyes darabok előadásánál a technikánál, annak bizonyos fejlettségi fokáu, mindig előbbre helyeztük az elöadásnak|mód-ját. A briliáns technika megszédít, de nem támaszt bennünk melegebb érzelmeket, mig a lélekből fakadó előadás megtalálja az utat szivünkhöz és érzelemvilágunkhoz És Koncz János hegedűművész- előadásából annyi melegség sugárzóit ki, hogy többet már igazán leheleden kihozoi azokból a romantikus zeneszerzőkből isi kiket az este nfegszólallalolt. — Technikáját mindeneseire Paganini darabjai mutálták a maguk káprázatos fejlettségében, ellenben ha az előadott hegedüszámokat az érzés mélysége szemponljából tesszük kritika tárgyává, elsősorban meg kell állnunk Corelil La Folia-jánál, aki szerzeményeibe mintegy összefoglalta mindazt a sok kincsei, melyet az előtte élt meslerek összehordtak s kiben csodás formaérzék melleit az olasz szellemnek behízelgő dallammolivumokba öntött izzó hangulata szinte előtör éneklő zenestilusából. Koncz János ezt a mesteri müvet, mely módot ad az előadó művésznek széles le-helőségekre és nem egy helyen egészen a pikantériáig csiklandozó hangulatának finom érzékeltetésére, valóban forró hangtónussal s az érzelmek csillogó szóváltozataival adu elő. Ugyanezt állilhaijuk a ro-maulicizmus egy másik lánglelkű képviselője, Mendelssohn konzertjé-nek előadásáról is, mely a mellett az érdeme mellett, hogy a leggondosabb pedanlériával betartotta az elő-adisi előirásokal, ugyancsak kifejezésre juttatta a hegedűművész meleg lelkületének hevületéi. Rimskt-Korsakow-nÁ kissé keleties hangú-latu Himnusának előadásában nagyon szépen tudta érvényre juttatni azokat a szinhalásokat, melyek ebben, a bizonyos nemzeii vonásokkal átszőtt műben, szinte maguktól kikívánkoztak Koncz mester vonója alól.
Hubay Zephir-jének előadása maga [ a lehellelszerü finomság volt. Oveg-
hangjai mint a faleveleken elaludni készülő esti fuvallat lágy susogása szóltak s az abszolút tiszta inlouá-lás melleit lechuikai kivitelükben is bámulatol kelletlek. Paganini két remekének előadásában alkthnavolt kikristályosodott technikájának ragyogta tására.
Mindent összevetve, Koncz Jinost olyan hegedűművésznek ismertük meg, akinek előadásóban ép.\'n annyi szerep jut szivének és lelkének, mint ujjainak. — Percek múllak cl, hogy nem is hegedűjét, azon nem ujjainak fürgeségét és játszi köny-nyed játékmodorát nézlük, hanem a lelkébe kapcsolódlunk bele, megtalálva benne az igaz müvészlélck-nek a nagy zeneszerzőkkel közös Ívelésű ihletettsége!. Ráadásul Schubert Bölcsődalát játszolta alig hali-haló pianissimókra letompított fátyolozottsággal.
A zongorakisérelet Szikla Adolf, a budapesti Operaház karnagya láila el. Kiérezlük belőle nagy zeneludá-sát, a karmesler önfegyelmezcttségét és a kiséret pedantériajii.
Kempelen Béla
Magyar Lányok. Az uj évfolyamban folytatódnak Gaal Mózes: .A kenyai és Altay Margit: „Leáuy-sors" cimü regények. Tutsek Anna folytatja .Éviké feijegyzésci"-l. Ezenkívül szebbnél szebb novellák, versek társadalmi és ismeretterjesztő cikkek, képek és a szerkesztő üzenetei tarkítják a lapot. Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. A Magyar Lányok előfizetői negyedévi 20.000 koronás kedvezményes áron szerezhetik meg a .Százszorszép Konyvek"-et, amelyet ugyancsak Tulsek Anna irányit. A Százszorszép Könyvek előfizetési ára negyedévre 30.000 korona, a Magyar Lányok-kai együtt negyedévre 50.000 korona. Budapest, VI. And\'ássy ut 16.
SPORTÉLET
Amerikába hívják az MTK-t.
A budapesti MTK levelei kapott a becsi Hokoah klublői, amelyoen közli, hogy hajlandó megszervezni az MTK amerisai lurájai. Az MTK eilogadia a becsi kiuo ajánlatát, ugy, hogy a kek- fehérek oceánluli kiranduiasa befelezett tény.
Magyar kerékpárosok az Idei világbajnokságokban. Az 1926 é«i keiekparos világbajnokságokat Olaszorszag rendezi juhus 24 és augusztus l-e közön Milanóban. A Magyar Kerékpáros Szöveiseg lanacsa legutóbb ugy döntőt", hogy az 1000 méteres amalőr sprini es a 100 km-es prolesszionisia motorvezetéacs, az országúton pedig a 180 km-es amatör orszsguii világbajnoxságbsn starthoz állítja a magyar reprezen-tanosokat.
A futballpártok memorandumának átadása. A Magyar Labdarugók Szövetsége, a Kibontakozási Párt, az elsőosztályu és kisegyleii kollégium, valamint az Amatőr Part az amatőr-professzionista sport szétválasztására vonatkozó együttes memorandumukon már a végső stiláris módosításokat is megejtették és így valószínűleg ma vagy hétfőn aláírják és ezután küldöttségileg elviszik az illetékes hatóságokhoz.
6
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március 2.
KÖZGAZDASÁG
A jövedelmi és általános kereseti adó kivetése
A hivatalos lapban pénzügyminiszteri rendelet jelent meg, amely szabályozza a hatóságok számára, hogy milyen módon és milyen elvek figyelembevétele mellett kell az 1926. évi általános kereseli, továb.bá a jövedelem és vagyonadót kivetni.
A rendelet külön intézkedik, hogy a segéd nélkül dolgozó kézmüiparo-sokkal, az állandó segédekkel dolgozó iparosokkal, mészárosokkal és hentesekkel, fuvarosokkal és szellemi foglalkozású emberekkel szemben miiven módon kell eljárni.
Külön intézkedik arra nézve is, hogy a különbözó fajta ingatlanokat milyen módon kell az adókivetés szempontjából értékelni.
A rendelet leglényegesebb része az, amely felsorolja a devizákat, valutákat és értékpapírokat és megállapítja, hogy melyiket milyen értékben kell adókivetés szempontjából felszámítani.
Az adók uj kulcsát a mostani rendelet nem határozza meg. Ezt a fontos intézkedést majd csak későbbi rendeletben fogják megtenni.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat kedvetlen volt. A spekuláció a rendezési napra való tekintettel realizációs eladásokat eszközölt. mely nyomasztóan hatott az árnl-vőra. A piacnak az egyedüli szilárd értéke a Nova volt, mely a Kontreinln ledezésel folytán kai emelkedett, azonkívül még Kőszén tendált kissé barátságosabban. A kullszban egyébként csak lényegtelen árlemorzsolódások lordultak elő. A lanyhaság inkább a bánva és nagyipari részvényekben jutott kilejezésre. A malomplacon Vic-torla egy árnyalattal |avult, a többi azonban néhány ezer koronával lemorzsolódott. Átforgatom az egész lőzsdetdó alatt vontatott volt és szllk keretek közt mozgott.
Zflrichl Úriul
fáit. 193300, UmAm 3574 50. N.w.<v*v 519 50. SiIKmI 235900. Milano 3094-00. HoU.r-1 K8 Vs. Btrttn l23\'70. WUn 7á-25 Wl« 375 00 Piáit. 1538-00. R.dapetl T2-80, V.iM 6650. BoVsi.ii 227 C0 H.lgr.d 9160)
II budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
Valaták Dtvlaák
A»t«l lo«l MUO-MiltO UtlKlill WIO-HM)
Cuttw. 2110-111/ Upii mt-i:*}
ü»«i< 1UIIM0 1*1 lr» ima 170ii
Dcü. 7IIM7IIH JW1IS
rtiaria b. XUtlUi IrtUiW mi-m i
IrL nwouoo 1.1(7(1 uw
Ui IIS43I CHllO IHJö-UKO
Ur. U^va mmnwi
Un iua-an MÜtso win\'i
aiizk. IU4I l/Otl 11170-7 H 70
OnU.Mkai icui-iccai rtrt» isn mos
Dia kM. II4?S-IIU4 hip illlJlll
Rvl]«i tr. u;so u;io Ü8éfU IMUS
r*u u. auMisi Uockkota ituo :n:o
V:rrtt kot. UIJOISI70 I00M I0CM
twUkoi. iiics ma Udtk inioii7<o
Teru)éuyt<5zadc Sui üiw. 76 kg-o" 375.00C—37750Ö. V7 ig-oi 380 000- 382 500. 78 kg-o. 382500- 385.000. .gyíb dunántuü éa pe.t vidéki 76 kg.-os 367.500- 370.000, 77 Vg-or 372 500 -375.000,78 kn-os 375 000-377.5W) 79 kg-o. 377 500- 380.030. loas 223,000-227 500. \'.Urnán. áip. 235 000 - 2»5 000, sOrárp. 300.000-350 000. i.h 250OVI 260 0M, tenged 180 0C0 -182510. repce
600.000--610.0c0. kole. 180.000 -190.000,
koip. 170 000-172.500.
Sertésváíir
f .löMiá. 5253, melyből el.dad.nnl vt.su ■u.dt (00 dib. ElAenda 18.000-18 5C0. szedett 16.500-17000. siedett közép 16.000 — 16 500, könnye M.000-15.000. elsóicndj üreg 17.000—17.500, másodiendll 16.000-16.SU, ingni stlldó 18.000--21.000, ualonni
nagyban 2C.OOO--.—, z»lr 21.000-21500,
tebnxott bu. 30.000—21.000, si.lonnás tál serié. 20.000 - 32.000. Irányz.1 körepes.
Klsdó: Zrínyi Nyomdaipar ós Könyv, k^re.kedá. RT. N.arvk«nlu»
Az spróhlidelés dl|a 10 szóig 5000 kor. A cimizó s ntlnden vsstsg.bb betűből álló szó két szónak számíttatik. Minden további szó dljs 500 K. A hlrdotó.i díj olö.-o flxotondö s lorg.tmlsdóhozzájzátnllásával
Főútvonalon elpéiz. szabó vagy Irodának stb. .Ikslntss ű xl.tlioly l.ÓQ azonnal (oto.ón) kiadó. Clm s kiadóban. 6Ő3
91cmmen1háli tcnyóexblkn eladó. Wlndls, Msgy.r-utca 32. 687
Vérszegények!
a Bruncsics Józsi-féle bikavér.
FGu«r, CMtarg* H cgjínrohint! <IU«k DiUta
Snic4r-u( 53. * Telelőn 210. Ugyanott egy íróasztal eladó.
filtényi-cipöt vegyen I
Porgalmas utcában egy üzlethelyiség kiadó. Clm a kilóéban. 6S7
Kitűnő keroouonyl
ó- és UJBOR
1917, évi p«osa»y«bor Illerenklnt U kapható iow
REMETE, SuaAr-ut 6. ozám.
Telje* abódlS és hálószoba berendezés elköltözés miatt eladó. CJm a kiadóhivatalban. 695
Egy bak és egy nőstény, pcdigrével ellátott és idomított 09}
Dobermann fajkutya
oladó. Cim megtudható a kiadóban.
Értesítés.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Sugár-ut 53. sz. alól Vörösmarty-u. 27. sz. alá
cipész-mühelvemet
áthelyeztem.
Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását.
líass József
rn cipészmester.
értesítés.
Értesítem a n. é. közönségei, hogy Márlfctelepen szerzett boraim cgyrésze megérkezett, melyet a tisztelt közönség részérc megfelelő olcsó Árért rcndelkc-zéorc bocsájlok. Tisz(clcltel
CZIPPÁN ISTVÁN
kotcsmltos, a .Rádióhoz\' ssi Telekl-ut 54. szim.
Megjeleni
Magyarország
1926. évi
Ujságkatalogusa
Kiadja a Rudolf Mosse rt. hirdetési iroda Budapest VI, Podmaniuky-utca 49
Hirdetőknek kivdnaira ingyen és bérmentve.
iigit\'uotn!
Házak, birtokok, bérletek közvetítése!
Telefon 150. Szigriszt László, FSllt 8. Telefo. 190.
Forgalmai utóiban üzlethelyiség azonnal átadó. Clm a kiadóban. \' 57
55 milliárd 250 millió
kerül kisorsolásra Aprill. hó 15. ém 17-ín kezdődő o.itály.or.jitékon. Isinél, mint békében, minden md.odik .orajegy nyer.
Főnyeremény k.\',S.a 3 milliárd korona.
,„ Szerencseszámu sorsjegyek és tervek kaphatók
i*j. Hirschler Miksa
dohányárus éa osztálysorajegy tói-láriisllónál. -
Önkéntes árverési hirdetmény. A -
Balalonkércszturon, a máriatilepl szótótelcp I-sö szakaszában a magyar államvasuli állomás mögött Ievö fél kai. hold területen beülle-Icll Szóló és gyümölcsös, kél sroha, konyha és verandából álló UkMpü-Icllel és melléképülettel a folyó évi március hó 16 én d. e. 11 órakor a kozsígházán önkénles bírói árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár: 60,000.000 korona.
Érdeklődőknek készséggel 3d felvilágosítást »
dr. Muycr Ignác és dr. Dénes Antul ügyvédek t o.ája síi M a r c z a 11 b a u.
Töltőtollak
legjobb gyirtmáiiy
Üzleti könyvek
minden alak és beosztással
írógép kellékek
szénpaplr. szalag, áliltópspir. radír, olaj slb. clsórendil minőségekben kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
papirAruh&zában.
A nagykanizsaiak találkozóhelye i
Budapest legelsórendü, modern, tsatádt szállója, az
István király szálloda
VI., Podmaniczky-utoa 8.
Mérsékelt árak! Figyelmes klszolgáláa I Modern berendezési Központi fűtést -Melegvlzszolgáltatiul-fl r d ö kl — L I l.tt
A nyngatl pályaudvar közelében
Hirdessen
a
„Zalai Közlöny"-ben.
BUDAPESTI NEMZETKÖZI UASÜR
IB26. április 17-26.
Rendezi a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Vúmszabadruktái . A legjobb eladási a tatom.
A ti- és személyszállítási kedvezmények a hel- és külföldi vasúti k
és hajózási társaságoknál. Vizűm kedvezmények.
Központi Iroda: Budapest, V., Szemere-utca 6.
Tb. képviselet: Fischel Lajos könyvkereskedő, NagykAnlzsa, Vároaházép.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Mindenféle
készit
a Zrínyi nyomda újonnan berendezett könyvkötészete
Ntroautott ■ Zrínyi Nyomdaipu és Könyvkereskedés 8.-T.-nil. NagyUnlziSn. (Nyomttev»»rté: fü-jjh^lr Károly),
86. évfolyam, 53. szám
Nagykanizsa, 1926 március 7, vasárnap
Ara 2000
POLITIKAI NAPILAP
Sz<rt»z(Sa<« h kiadóhivatal Fíut 5. »z. lntcrurtan-tdfíon 78.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Elitlittéal ára: Ejy hóra 30.000 koro«« Három hóra ......... 90.000 korom.
JÁRVÁNY...
Irta: KELEMEN FERENC
Az a tömeges összeomlás, melynek immár városunkban is nap nap után lanui vagyunk, nagyon emlékeztei bennünket a járványos betegségek izimplomáira. Eleinte csak egy-két komolyabb megbetegedés, a közegészségügy éber őrei gyors intézkedéseket lesznek a baj továhbler-|cdése ellen, de a baclllusok láthatatlan hada diadalmasan tör előre s sorra megtámadja a legegészségesebb szervezeteket Is. A megbetegedések száma hatványozottan nő s a végén alig marad valaki, akit a járvány szele ne érintett volna. Egészen igy vagyunk a fizetésképtelen-ségekkel is. Alnikor ez a járvány városunkban feltépett, alig egy kit dg cselt áldozatiul. A komoly kereskedői körök azonnal összefogni készültek a baj továbbterjedése ellen. De a bacillus erősebb votl az orvosságnál. Egyre több és löbb áldozatot követelt magának. Ma pedig már olt tartunk, hogy egyetlen egy napon nem kevesebb, mini öt helybeli cég szüntette be fizeléieit. Itt léhát már nyilvánvaló, hogy nem egyes nehézségekbe jutott cégek összeomlásáról van szó (blsz ez békében is megtörténi), hanem egy olyan végzetes lömrgjelentégről, melynek következményei anyagi és erkölcsi tekintetben kiszámíthatatlanok. Körülbelül egy évvel ezelőtt e lap hasábjain „Insolvenciák" cimen megjelent cikkünkben szószerint a következőket irtuk: \'Csak arra vigyázzunk, hogy ez a járvány, mely a nehéz gazda-Sigl viszonyokra való mentegető hivatkozással ma az iljabb kereskedői generáció közölt oly végzetes arányokban pusziit, meg ne ferlőzze az ugyancsak elég nthéz helyzetben lévő komolyabb kereskedőinket Aggódó félelemmel figyeljük az eseményeket, mer! ugy látjuk, hogy itt CSY ujabbfajta .mentalitás" van kialakulóban: a .fizetésképtelenségek mentalitása\'.
Amitől féltünk, az sajnos, bekövetkezett. Az insoivencia ma már 0|yan baj, mint gyermekeknél a bi-rányhi.-nlő, mindenkinek át kell esnie "Ita. Mennél előbb, annál jobb. Ez az insoivencia járvány, mely ill is, ott is szedegeti a maga áldozatát, míg a legegészségesebb cégekel is
idegessé, türelmetlenné leszi 4z emberek kezdik elveszteni önbizalmukat, ez pedig nagy bal, mert önbizalom nélkül nincs ellenállóképesség, nincs nyugalom. Amikor a szomszédban ég a ház, még a leglüzállóbb épület tulajdonosa is megijed a tOz tovaterjedésétől. És ma folyton égnek a házak, égnek, sőt leégnek a cégek. Ne csodálkozzunk tchál azon, hogy a lüz még a legtávolabbi háztulajdonosokat is nyugtalanítja. Szinte lál|uk, mint iparkodnak sokan önmagukat mei^\'Ugtalni. Szemeik elölt állandóan ou Vtbrilnnk legutolsó vagyonmérlegük adatai. Acliva-pas-siva I S újból és újból átlapozgatják az Adósok és Hitelezők könyvei! s megint megnyugodnak 0- ime, ujabb összeomlás! S máris eltűnik arcukról a biztonság, a megnyugvás fölényes érzele s lelkük teleli a kishitűség, csüggedés lesz úrrá. A kereskedőkben sajnos, ma alig van önbizalom. Az egész társadalmi osztály lelett a bizonytalanság szorongó érzése terjeszki dik. S ezt csak részben idézték elő a tagadhatatlanul mo toha, sőt súlyos gazdasági viszo-nyoV, Ez a bizonytalanság a flzeiés-képtelenségei, .mentalitásé:" bői árad ki s ömlik szél, mint valami fojtogató sürü köd az egész lisztes kereskedői osztályon. A lizetésképle-lenség, mely régen a kereskedői becsületükre, jóhirnevükre és tisztességükre büszke cégek részéről a legteljesebb erkölcsi eliiéltclésben részesüli s melyet az egész közvélemény hajdan bizonyos megvetéssel, némi mellőzletés-el bllntelelt, ma már annyira megszokott, hogy a legtöbb insolvens kereskedő ezt egyenesen emelt fővel, sőt mondhatnók, majdnem büszkeséggel viseli el. Az insoivencia ma már ugy látszik nem jeleni bizonyos fokú erkölcsi defektus! a kereskedői éleiben, pedig maga a lizelésképlelenség. a hitelezők, a jóhiszemű emberek megkárosítása súlyos erkölcsi beszámítás alá tartozik, melyet még a polgári felfogástól részben eltelő különleges kereskedői morállal sem lehet men-Icgclni. Minden insoivencia végeredményben \'bizonyos kriminalitással terhelt s nem sok rosszakarat kellene hozzá, hogy bármely fizetésképtelen kereskedő ellen az ügyészség bűn-
vádi fel|elentést tegyen. Idegen vagyon eltulajdonítása, hüllen kezelése, más vonatkozásokban már sokkal lelentékielenebb arányokban is a büntetőtörvénykönyv paragrafusaival ütközött össze. Ili azonban egész más felfogás alakult kl. A kriminalitás ugv látszik, teljesen háttérbe szorul s a fizetésképtelenség egy egyszerű és megszokott ujabb esetié degradálódik, mely felett ugy a megkárosul! hilelezök, min! a csodálkozó közvélemény ma egyszerűen napirendre térnek. Fizetésképtelenség ma annyi, mint könnyű gesztussal levetni váltainkról a foj\'ogaló nehéz terhet, mely alatt a társadalom sok más é\'tékos rétege hosszú éveken át ros-kad07. De ezt a terhet könnyelműen elvetni, cs:tk a kereskedő privilégiuma. Képzeljük csak el magunknak, hogy egy millió gondtól lerhes nagy c-aládu állami főtisztviselő, akinek cipésznél, üzletben, bar.kban, jóbará-lóknál vannak fojtogató adósságai, egy szép napon bejelentené összes hitelezőinek, hogy adósságainak csak 40 százalékát hajlandó megfizetni, a többit irják le a hiletező urak! Micsoda felháborodás, micsoda meg-
velés járna ennek a nyomában I
Egy kereskedő fizetésképtelensége — az egészen más! Őszintén megvallva. nem értjük ezt a kellős morált Vagy becsll\'elbevágó dolog Idegen javak clprédálása, hüllen kezelése s akkor az marad, bárki kövesse is azt el, vagy nem az s akkor mindenki bálran dorbézolhat a más |«-v*hin. A kereskedői morálnak ez a sillyedése napjaink egyik legszomorúbb jelensége s különös fájdalommal lölt el bennünket, akik ennek a társadalmi oszlálynak, melynek országunk gazdasági és kulturális felépítésében oly nagy része van — őszinte, lelkes barátai vagyunk. Ez a szomorú közfelfogás nap nap után jobban és jobban aláássa a kereskedő osztály renoméját, tönkreteszi hitelét s végeredményben ezt az egész értékes társadalmi réteget fekete listára jullatja.
A helybeli kereskedők egyesülete ma fővárosi neves sz»kemberek közreműködése mellel! laggyülésl lait. Szeretnők, ha a giűlés a kereskedőket érdeklő sok-sok aktuális téma melleit pár percei ennek a kérdésnek is szentelne.
Bethlen kedvezőnek látja a helyzetet Genfben
váqi Utvánnal együtt a tüntetők negyven vezérét őrizetbe vették - Teljes permanenciát lépteltek életbe mindenféle tünteti, megakadályozására Walké Lajos külügyminiszter Genfbe utazik
Budapest, március 6
A belpolitika berkeiben ma délelölt teljes csend honolt. Watko Lajos külügyminiszter v3sárn-<p reggel indul Génibe, hol felváltja Bud János pénzügyminiszteri.
A genfi helyzet
Genfből jelentik: Bethlen Islván gróf miniszterelnök Gcnlben nyilatkozott az újságírók előli. Kijelentene, hogy eddigi benyomásai teljesen kedvezőek. A frankügyről csak az esetben fog beszélni, ha valamelyik oldaltól támadást in éznek ellene.
Genfben csúfolódó plakátokat ragasztónak ki, melyekben mindenkit támadásra hivnak fel gróf Bethlen István miniszterelnök ellen. A rendőrség tudomására julván az eset, az összes csúfolódó plakátokat Irrzag-gattatta és erélyes eljárást inditoll azok kiragasztói ellen.
Megakadályozzak > tüntetéseket
A szocialista elemek a főkapitányság betiltása ellenére is fel akarnak vonulni holnap, vasárnap. A főkapitányság szigorú rendőri készenléttel mindenféle tüntetési etős kézzel meg fog akadályozni. A szocialista elemek vasárnapi tüntetésének programmja utcai zavargások, kirakatok betörése és lámpák összelörése. Természetes, hogy ilyen adatok birtokában a rendőrség a legcrélyesebb készenlétben lesz.
Az ismét őrizetbe vett Vőgl kihallgatása alkalmával kijelentette, hogy betilthatják a zavargásokat, de ebben még sem akadályozhatják meg őket.
Negyven tűntető őrizetben
A rendőrség Vágival együtt az erőszakos tüntetés negyven vezetőjét vette őiizclbe, kikről bebizonyult, hogy kommunista szervezkedésben
6 zalai közlöny
vetlek részt és lázlti röpiratokat osztogatlak.
A főváros helyőrségét holnapra a laktanyákban szintén készenlétbe helyezték.
LMOTTI jp K0WÉT Leszavaztak a hiiiHilMtt
PArls, március G j
Miulán Briand a lizetési adő tárgyalásának elhalasztásával szemben felvetelte a bizalmi kérdésb — névszerinti szavazást rendellek el. A kormány 53 szavazattal kisebbségben maradt. Amikor Briand minisztertársaival késő éjszaka elhagyta az üléstermei — ki|elenlelle, Itogy délig át-adja az elnöknek a kormány lemondását.
A Briand-kormány valamennyi minisztere reggel hét órakor átnyújtotta a köztársasági elnöknek az Elyséí-palolában lemondását.
Genfből jelentik : Briand lemondását nyugodtan fogadiák a népszövetségi lilkárrágnál. Ma lávirali uton jelentetlék Párisból, hogy dacára Briand lemondásának, az előre megbeszélt tervek szerint Franciaországot Briand fogja képviselni.
Briand kedden visszatér Páiisha és Boncour miniszternek adja át a francia delegáció vezetését.
Megvalósulás előtt a nagykanizsai szinház-épités
A Közművelődési Egyesület végrehajtó bizottságának Illése
Kegtevlch Gábor gróf temetése. Ma délelőtt temették cl a Kerepesi-utl lemelő halottasházából Keglevich Oábor grófot, a főrendiház utolsó alelnökét. A temetésen megjelent Horthy Miklós kormányzó és József főherceg Is. A gyászbeszédet l\'reszll Elemér főispán mondotta. A szertartás ulán a koporsót Egyeskátára szállították, ahol a családi sírboltban helyezik örök njugalomra.
Nagykanizsa, március 6
Szombalon este tarlolta a N<gy-kanizsai Közművelődési Egyesület végrehajtó bizottsága ülését dr. Sab jón Gyula polgármester elnöklete alall, melyen Ádám Róbert, dr. Bród Tivadar. Csillag Jenő, Kempelen Béla. Király Sándor, dr. Krátky litván. dr. Szobi Lajos és Székely N in-dor vettek részt.
Sabján Gyula dr. poljármesler részletesen ismertette a Medgyaszay István építőművész állal elkészített fűthető szinhiztervel és annak köll-ségvetésél, melyeket a bizottság beható tanulmányozás ulán kivitelre elfogadott és felkérte a polgármestert, hogy a Jövő hét közepére táviratilag hívja le Nagykanizsára Mcd-gyaszay Istvánt a színkör helyének pontos kitűzésére, amikorra is a bizottságot újból összehívni fogja, hogy az építőművész további részletes felvilágosítását meghallgassa.
A színház téglaépület lesz s helyéül a Sugár-ut mentén levő SMa-térnek a Rozgonyi utca felőli frontja van kijelölve. Miga a színház 550 négyszögöl beépített lerülclct fog elfoglalni, kObtartHl.ua 4422 méter s építkezési költsége 1250 millió kom nábin van előirányozva. Befogadó képessége 410 személy, két a s. in paddal szemben elhelyezett páholy-sorral és kényelmes ülőhelyekkel.
A színpad nagisiga a vele kap csolatos öltözőhelyiségek, zsinórp td-lás stb. alkalmasak nagyobb látványos darabok előadására is.
Mcdgyaszay Islván terve minden tekintetben megnyerte a bizottság tetszését s az épülelnek ugy külső kiképzése, mint belső elrendezettsége teljesen meglelel a modern követelményeknek. Az épülethez megfelelően rendezni fogjak a Sétaterei is, hofcy n színház archíteklurája megfelelően érvényesüljön a sétatérben elfoglalt környezetében.
Ebből az cgymiüiárd 250 millió építkezési költségből 500 millió korona máris biztosítva von s megvau minden kilátás arra, hogy a még hiányzó 700 millió korona is meg-fe\'elö fedezetei fog nyerni.
Határozatszámba meni, hogy az Egyesület mo;iengedélyl is fog kérni, miulán a színház mozi- és színielőadások tartásira vnn tervezve.
A kapcsolatos kérdésekkel lapunk cg«ik legközelebbi S7ámában részletesebben fogunk foglalkozni.
A pénzintézetek segítsenek a „rémhírek\' áldozatául esett kereskedőkön
Válasz Kelemen Ferenc cikkére Irta: Dr. Bartlm István, az Omkc titkári
A Zalai Közlöny február 21-iki számában Kelemen Ferenc takarékpénztári igazgató tollábil .Kereskedők ügyeimébe" cim alatt cikk jeleni meg, melyben a kereskedők sorában duló válsággal foglalkozva rámutat arra, hogy az előforduló bukótoknak mind sűrűbben nem a kereskedő anyagi helyzetinek megromlása, hanem az alaptalanul terjesztett himls hírek, .kikezdések" képezik az okát és a kövclkczó .ötletei\' vc\'.i fel:
Alakítson a helybeli kereskedelmi Társulat a maga kebelében ecy bizottságot, melynek feladita legyen az ilyen .rémhírterjesztés" állandó fi-gyeleminel kisérése, cllenőrzíse. Minden kereskedő, akinek füléhez ilyen hír eljut, köteles legyen ezt a bizottság ludomására hozni. A bizottság az ilyen hirrk terjesztőivel szemben a legerélyesebbeu lép fel, maga elé idézi őket s amennyiben semmiféle konkrét adat a hír valódiságát nem igazolja, az illetőt, akár külön e célra
1926 Március 2.
megalkotandó szabályzat alapján pénzbeli vagy egyéb büntetéssel sújtja vagy hitclronláis címén ellene feljc-leniést lesz.
Ennek a bizottságnak volna az indítvány szerint egy további fel-adala is. A .kikezdett" kereskedj felkérésére ez a bizottság a koicles diszkréció mellett azonu:i! megvizsgálhatja az érdekelt cég státuszát; azi a forgalomba került liirck köz-lése kapcsán felterjeszti a .Hitelezői védegylet" nek s kéri az alaptalanul meghurcolt kereskedő lésrére, a to-váb\' bi bizalmai s a tervezett hitcl-megszorilások megszüntetését.
Kelemen Ferenc cikkéhez a Zalai Közlöny február 28 iki számában hozzászólt kls/aludl Aladár kereskedő, aki az Omkc helybeli fiókjt. ban lálja azt a szervezetet, mely Kelemen Ferenc cszméjél megvalósítani volna hivatva.
Az Omke vezetőségének nem állolt szándékában Kelemen Ferenc állal felvetett ötlethez állási foglalni. Miután azonban a cikk visszhangra la Iáit a kereskedő lársadalom egyik tágjánál, ski egyenesen az O.nke t aposztrofálta, mint az indítvány hivatott életrekeltőjét, szükségesnek tartjuk álláspontunkat kifejteni
Mindenek elölt téves az a kiindulási pont, mintha az insolvenciák egy részéi a kereskedik hitelképességéreI terjesztett valótlan hirek okozták. A kényszeregyezségek statisztikája azt mutatja, hogy a lizelésképtelcnc ge\'< mérlegfben a pisszivák nagy ősz-szegekkel haladják meg az aktívákat. A hamis hirek következtében ilyen vagyonhiányok nem állhatnak be.
A helyi piacon elófordull cselek közül ezideig egyellen egy cég hivatkozott arra, hogy fizetésképtelenségét a róla terjesztett rossrindu\'au hírek idézték eló és kényszere*) ez-sé,;i kérvényéhez mellékeli mérlegében vagyonát 1,050,C00.000 koronára ériékeltc. mivel szcinoen tartozási 2.241,000 000 koronát tenek ki Kípzelheiő-e, hogy ez az óriási hiány a .kikezdés" folyamánya.
Konccdálom, hoRy kivételes esetekben a keicskedó hitelét aláássák róla korpoltllt té/hirék és hogy at
VÉGIG A RIVIÉRÁN
Irta: Péchy-Horváth Rcztö (2)
A hosszú gyorsvonat kccsiból tárogatóhangok jajdultak ki a francia vasúti állomás perronjára.
A tárogató sirva. sikoltva jjjdult és eleven, fel-felriko\'tó hangjai furcsán csendültek meg a touloni p\'lya-t udvar kormos üvegteteje alatt. Mélységes fájdalom artikulátlan sikongása gyanánt, tépett lélek mcssze-rikoltó jajg.iMsaként, hasított a délszaki levegőbe ez a hang, amely milliónyi igazságtalanságot és milliárd méltatlanságot panaszolt el pillanatok alatt a Riviéra azúrja alatt. Trianon szégyene és gyásza jajdult és sikolio\'t ezekhen a panaszosan bugó hangfutamokban, a sipok éles sírásában s egy halálraítélt nemes nemzet fájdalma vonaglott a bámész gall utaspuhlikiim élőt ... Mint csőcselék lábai elé dobott, ponyvára szórt haldokló, piros sziv ...
Es a jajongó tárogatószózatot nyomon követte egy még szomorúbb, még panaszosabb, még vádolóbb ének. Erőteljes férfihang kezdte kisérni a sip eleven sikoltozását. A sok . száznyi francia malróz és a többi más utas nem ériette a szöveget, de én mohón ittam he a bányavidékek könnyfakasztó, mélabús himnuszát:
S/crcncsc ícl, s/crencsc tc!
Ilyen a bányisx élei.
VAr.iltan vész rohinja meg, Mini bérctclól a ícr^teg . .
A következő pillanatban átfúrtam magamat a kékgalléros matrózok raj • vonalán. Felugrottam a kocsiba.
Az elegáns, tiszta, bőrdivános francia harmadikosztályon magyar kivándorlók bus, viharvert csapata tanyázott három-négy fülkében, ügy halom batyu a podgyászhálőkban, sok-sok gyerek az ölekben és eíszín-telenedett, a hosszú u tói és a kimerültségtől fakó arcú asszonyok a bőrüléseken.
A férfiak elszánt, komor, kemény székely arcok. Néhány a városi,is, bár kopott és szegényes gunyáju: ezek iparosok. — Néhányan pedg hosszú, fehér harisnyásak: dics mullu, romantikus szépségű Székelyföld árva, kiüldözötl fiai.
Igen: kiüldözött fiai valamennyien, kiket az uj uralom rabtartó pribékjei, a Tiszáig feltolakodott Balkán söpredéke piszkált és űzött ki a szülőföldjéről ... Az idegen az ős-lakót ... A here a szorgalmas méhet.
Bihari Jenő, egy marosmenti, kutyfalvai tömzsi széke y atyafi értelmesen és világosr.n elmondja a killl-dözíefésllk történetét. Ez olyan sablonosán és az utolsó betűig hasonlatos az eddigi idegenbe vándorolt derék magyar emberek történetével, hogy nem ismételhetjük itt. Csak •
röviden, távirali stílusban mondjuk cl. a genfi urak felé adresszálva vádiratunkat:
— A földreform néven ismert balkáni rablás kisajátította ősi földünket a marosmenti páston. Aztán odaadták Kimp luni» vidékéről hozóit otromba, rablóig ilkos külsejű mócokn.\'ik. Akiknek lábal alól igy kicsúszott a talaj, jövedelem híján --hogy a családjukkal együtt éhen ne haljanak — munka után kellcft nézni. Bukarestbe mentünk, ahányan csak mozgatni tudtuk a tagjainkat. De a kereset csekély volt, a drágaság óriási s mivel hallottuk, hogy a földjeiktől megfosztott székelyek túlnyomórészt Délamerikáha vándorolnak, ahol még földet is szerezhetlek, clhatároztux hát magunkat mi is a kivándorlásra. Az^utlevéls/.cr/.és könnyű volt. A bukaresti rendőrhatóság 21 óra alatt kiálütotia valamennyiünk számára a Délamerikába szóló útlevelet. Borzasztó előzék* uy és udvarias volt-hogy csak minél előbb megszaba; dúljon tőlünk s megkönnyebbítse Románia Mare t néhány Jtucat magyartól. És elutaztunk. Most Mar-seile-be utazunk mind. ahonnan francia hajóval Buenos-Airesbe utazunk. Argentínában, a La Plata-.folyam k~>zcpd6 szakasz mentén fekszik eg>% bőségesen termékeny tartomány: Mezopotámia: oda fogunk vándorolni, hogy megtelepedjünk.
Mialatt beszéli monoton hangon Bihari Jenő a székelyek szörnyű méltatlanságát, a tárogató tovább sikoltja a tárnák sötétségének, jövőt-lenségének megrázó, könnyeket csalogató énekét. És miközben Bihari Jenő egyszerűen beszél a sok magyar jajos sorsiról, ködbe burkolt jövőjéről, cseppnyi elborulás nincs a komoly férfiarcokon. Bizakodóan néznek a messzibe, becsületes magyar lelkük, nyílt tekintetük nem is sejti, hogy menyi hiéna és rongy lelkű emnerb;s ia várakozik reájuk odaát zsákmányra éhesen; mennyi kijátszásban, megcsatottatásban, szenvedésben lesz részük Ezjst rszág cl-özönlött földjén, ahol minden harmadik c nber a tapasztalatlan, újonnan jött bevándorlókból él. főleg at „uióJállamok" kiüldö/ött magyarjaiból. akikről tudják, hogv amint átléptek a szülőföldjük határ-1, állampolgárságuk megszűnt és ettől kezdve semmiféle állam kötelékébe nem tartoznak ...
A tárogató csak tovább jajong és sikolt a touloni perron üvegteteje alatt s a kivándorló bányász tovább énekli bánatos dalát a fergetegról, amely a békés embert váratlanul rohanja meg ... A fergeteget. amely ezúttal őket rohanta meg és szórta szé», most a Icgszeintclcnebb elemnek: Románia Mare-nak hívják\'.-.
(Marseille) .
1926 Március 5.
ZALAI KÖZLÖNY s
I kove|6 hitelmeRvonások fizetési „varokba sodorjak.
Ilvcii kivételes esetekben a penz-Máctekn<k ki,fezi- feladati!, hogy cz ártatlanul megharcol kereskedő ..„itséeéte siessenek es megfelelő ÍL nyújtásival képessé tegzék kötelezettségeinek teljesítésére.
Az epidémia-szerUleg [ellépő in-solvenciak lulajdonképerii oka az ..„ész gazdasági élei válságos liely-icle mely a győztes országokban is rendkívüli megpróbáltatásoknak tette Vj a kereskedelmet. Mlg egyrésiról . n3gy közönség felvevó képessége mélyen lecsökkeni a háború elótli mérték alá, addig a kcreskedíssel foglalkozók száma nagyon felszapo-,oSoli Ehtiez járul, hogy a külkereskedelem éveken át larló megkö-lOllsége és korlátozott volta és a kereskedelmi szerződések hiánya miatt normális árucsere az egyes államok kőzött nem fejlődhetett ki és hogy különösen városunk az uj országhatárok miatt fogyasztási piacának legértékesebb részét elveszítene. Addig, mig az üzleti haBzon alapját a korona romlása képezte és a küllőidről behozott áiuk n.-gy nyereséggel voltak érlékesiih;tőa, látszólag a kereskedelem nyújtotta a legbiziosíbb megélhetést. Csak gondoljunk a tőzsdei konjunklura iiején a magánbankátok és tőzsdeügynökök gombaszci Cl szaporodására vagy arra, hogy mennyivel több lextil és vaskereskedő van ma Nagykanizsán, mini volt 1914-ben. De mióla pénzünk stabilizálódod, a külfölddel való kereskedelem normális mederbe lertlődölt és a földműves osztály pénzbősége megszűnt, azóta keres kedöink még flzlcii rezsijüket és háztartási szükségleteikéi is nehezen tudják megkeresni. (Vége köv.)
A Zrínyi Torna Egylet emlékünnepe
Nagykanizsa, március 6
Hétfőn lesz ötesztendős évfordulója annak, hogy a nagykanizsai Zrinyi Torna Egylet megkezdte városunk sportélete terén eredményekben ezalatt az aránylag rövid idő alatt is gazdag működését. A ZTE ezt a napot eddig minden évben kellő fénnyel ünnepelte meg. Különösen szép ünnepség\\ke<ctében fogja megünnepelni a hétfői, ötödik évfordulót, életében ezt az első kis-jubileumot.
A műsoros ünnepély este fél 9 órakor kezdődik az Uránia mozgó színház helyiségében.
Az ünnepélyhez prológo! irt s azt elmondja Barbariís Lajos.
A Széchenyi apotheozisa cimü mcglepetésszámba menő szöveges előkép után Laurisin Lajos, a Nagykanizsán is ismert és megszeretett operaénekes fogja előadniénekszámail.
Fapuska és fabot gyakorlatok, amiket Szépudvary László tanitó tanított be, fogják a műsorban a sportot képviselni.
Befejezésül az egyesület műkedvelő gárdája előadja vitéz Nagy Győzőnek, városunk korán örök nyuga-J5ra térf\' ,e,kef \'"agyar poétájának • Kép a magyar jelenbői" cimü utolsó munkáját.
A szombathelyi textllpanama
felebbviteli tárgyalását a győri tábla április 12-ére tűzte ki.
Március 7, vasárnap
Római katolikus: Oculi. Protestáns: Tamás. Lraelita: Aiiar hú
Nap kel reggel ij óra ;$t perckor, nyugszik délután 5 óra 53 perckor.
A Keresztény Jótékony Nőegylet cvi rendes közgyűlése délután 3 órakor a városháza tanácstermében.
A plebánia-templum restaurálását elókésznö bizottság által összehívott gyűlés délután fél t órakor a városháza lanácstcrméhen.
Az OMKE taggyűlése és előadása délulán A órakor a Kaszinóban. Este 8 : órakor társasvacsora a Centrálban.
A Keresztény Szodnlistapárt szervező taggyűlése Kiskanizsán.
A Katolikus Legényegylet évi közgyűlése délután léi 5 érakor.
A Keresztény Tisztviselőnők teadélutánja a Rozgnnyi-utcai tornateremben délulán «i<i árakor {Kvmpetcn Bela: A nő lélektani megvilágításban).
Mozi. Uránia: Aranysziget, himnusz a szerclcniról. Világ: A két csirkefogé, Zoro és Huru mint daliás hus/árok a bécsi Práterben. — Előadások kezdete délulán 3-5 és este 7—9 órakor.
Március 8, hétfő
Római katolikus: Istenes Ján. Protestáns: Zoliin. Izraelita: Adar hó 22.
Nap kel reggel 0 óra 29 perckor, nyugszik délulán o óra 51 perckor.
Az Ipartestület választmányi ülése V»8 órakor.
A Zrinyi Torna Egylet fennállási évfordulójának műsoros ünnepélye az Urániában este \'/»9 órakor.
THAWARA RAY
a híres Indiai fakir Budapesten is oly nagy népszerűségre tett szert, hogy dacára egzotikus külsejének, számos szép fővárosi dámát ól illatos rózsaszínű leveleket kapott és hamvasarat bakfisok autogrammé/l könyörögtek neki. S miben áll Thawara Ray tudománya ? Nem tökéletes plasztici-tásu modern Hollywood-Adonis, akit ab. kiló művészete, a nőkkel való bánni tudás, a szalon parkettjének finom áradásu levegője predesztinálnak arra, hogy nehéz parfőmtől Illatos budoárok dédclgeiettje legyen, de még India tüze sem lángol fakó, kifejezéstelen szemeiben, inkább van valami misztikus vonás külsejében, amely egy bizonyos mérvű titokzatosságot kölcsönöz, nemzetének minden tartózkodó gőgje nélkül. A népek nagy úttörői, egyes eszmék fanatikusai nézhettek ki ugy — mint Thawara Ray, azzal a kemény ajkszögvonással, amely minden, csak nem alkalmas arra, hogy finom bársonypillák diszkrét tüzüket löveljék reája. Tudománya pedig az, hogy érti a módját, hogyan lehetséges fájdalommentesen kardot nyelni, égési sebek nélkül tüzet okádni és főleg -néhány napon keresztül hallatként, étel nélkül, az anyaföldben zárt koporsóban feküdni.
Mindenképen irigylésre méltó ez a Thawara Ray. Nemcsak nagy sikerei miatt a szép nem körűi, amely miatt egyedül, is érdemes hindus fakirnak hozzánk jönni, de azért is, amit produkálni tud. Bátran ajánljuk minden férfinek, főleg a magyar állam B-és C-beliis kategóriába sorakozott alkalmazottainak, de elsősorban és legfőképpen a nyugdíjasainak, kérjék meg sürgősen India titokzatos fiát —
hogy tanítsa meg őket a fakírok ősi Judmányára".
A: elhelyezkedés ma Magyarországon — a Csodával egyértelmű. A sok állásnélküli intellektuel-elem részére megváltási jelentene, ha a magyar kormány jóvoltából és segilté-gével elsajátíthatnák a hindu fakírok tudományát — « kardnyelést és tilz-okádátt. Uj elhelyezkedési lehetőségek nyílnának meg számára, hogy mtg végkielégítésről sem kellene oz (Ulamka*s?ának gondoskodni. A B-és C listára került és a padisah zöld j selyemzsinór jóval ezután még megajándékozandó tisztviselők, mint „ma-, gyár fakírok", pompás kereset forrást \' és b>ztos egzisztenciát talólhatnának, főleg azon néptörzseknél, akik mindjárt a fehér fakir Ízletes hasa iránt is érdeklődnének. A magyar tisztviselő- és közalkalmazotti kérdésnek jobb megoldását a népjóléti minisztériumban sem fogják tudni.
Hogy pedig az illetékes tényezők a nyugdíjasok folytonos siránkozá-sastól megszabadíttassanak — az államkassza minden legkisebb megerőltetése nélkül — rendeletileg köteleztessék minden magyar nyugdíjas arra, hogy Thawara Ray egy speciális tanfolyamát tátogassa, amely ben elsajátítja, hogyan lehet egy hó napban 20 napig a föld alatt — halottként — minden élelem és levegő nélkül élni, tekintve, hogy sok nyűg dijas nyűg- és kegydija csupán tíz napi élelemre elegendő.
Meg vagyunk róla győződve, hogy ha a Népszövetség tudomást szerez Tnawara Ray létezéséről, sőt magyarországi tartózkodásáról, felmenti Smilh Jeremiás főbiztost tisztétől és Thawara Ray őfakirságával cseréli ki. l-.s ha a csehek és oláhok megtudják, mily misztikus hatalommal rendelkezik Thawara Ray — a külpolitikai kérdéseket, főleg a magyar ^nemzetikisebbségi kérdést" Thawara Ray-jal fogják megoldani, mig a szerb nép a dinasztia „kicserélésénél" talál benne egy megértő jóakarót.
Ily módon Thawara Ray az események homlokterébe lép és ha Ná-dosy és Windischgratz előbb ismerik a hindust, holt bizonyos, hogy Jan-kovich és társai ma nem állnának (illetve ülnének) a hágai bíróságnál.
Azért mindenkinek csak azt ajánlhatjuk —- használják ki azt a ked vező alkalmat, amit Thawara Ray itt tartózkodása nyújt és sajátítsák el a hindu fakírok tudományát...
Elvégre ha semmi másért — mint csupJn egy fess magyar asszony perzselő mosolyáért, egy illatos, diszkrét tartalmú rózsaszínű levélkéért, egy sudárdereku, lágyvonalu, bájos leány autogramm-kéréséért — érdemes fakirnak lenni... (B. R.)
— Március 15-ikl Ünnepségek.
A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör március 14 én délután 6 órakor a városháza közgyűlési termében, — a kegyesrendi reálgimnázium ifjúsága március 15 én délután 5 órakor az intézet tornatermébeu, — a Move március 15 én este 7 órakor az Urániában rendezi hazafias ünnepélyét.
— A felsőtemplomban a foly-latólágós nagyböjti hitszónoklatot ma este 6 órakor Rudnyánszky Miklós hitoktató fogja tartani.
— Az utódállamok dunai hajózásáról szóló cikkünket — helyszűke miatt — lapunk keddi számában folytatjuk.
KULTURESYÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
MirclM ». A KticiVeJelml Alkalmazniuk he-l).»vicaval4 linual cgybeW.U.11 Ünnepélye latil helyiünkben tilt ■> órai ke/deltel <\\oll Plumc kávébáiY.
M<tfdu» IS. A Move hi/alui Ünnepélye cite 7 ... ;ot s« Urioilban. \'
.„ "?4r;,»» A Rlmníjlum haiaflai ünnepély* délulán 5 6:<wr u Inlézel tornatermében.
Március M. Az étm eldadáia » K»\'tuWn» Oll-lionban uflulliiSórtkc-: (SiabidUxItirtuok tCilmiU).
Március 14. A Ztinyl Irodalmi Kfir haiallai fln-Utmében " árakor a városháza kOxgyOléil
Március Itt. Ve\'ity Ferene hangversenye ette nígyjO s Arakor a »»ol**rl EKylel Bagvlerntoa
Március 21. At f.me eliidlw a Ker.ntény Oll-llonbaa déluUn 5 4<aVo< iKonilanllolpo\'.y fi vUíkt.i
.Március Jl. A Zrínyi Irodalmi «a Miivíiztll KOr l\'.ceálH clAitiiia dCután S Arakor a viroiMta dl.r-tirir.tb<n <!}otnlny Slrl tliaillu)
Március 2S. A \'ilnyl Iro-Jitml (• .Mivínall K8f llctálli alCadiii délután t 6r»kc-r a vlroaítixa kttx-i) jl<«i Céttnioc-i (Uaibari\'.i l.a;o» rütdiiil.
Aprllla 10. A rtodíníí rnQv4»ja«UI>« a l\'olglrt CgyUt cakiylarmtuty Mit V órakor
— Névmagyarosítás. A belügyminiszter Ehrlich Amál Alajos zala-apaiii születésü, nagykanizsai illetőségű, felső^egesdi zárdafónök plébános kérelmire családi nevét Erős-re változtatta.
— Harangszentelés. óhid község lakossága nagy anyagi Áldozatok árán nagyon szép templomot emeli. Most pedig egy 435 kilogrammos harangot szeieztek be, amit leírhatatlan lelKesedés közepette, diadalmenetben vittek be a községbe Ötvös állomásról. A harangszenlelést ma végzi Horváth Elek plébános.
— A galamboki ref. egyházközség harangavatása. A galam-
református egyházközség hadi célokra felhasznált harangjai helyébe uj harangokat öntetett, amelyek ün-, nepélyes felavatása ma délelőtt történik istentisztelet keretében. Délután templomi ünnepély keretében sajtódélutánt rendeznek, amelyen hivatalosan közreműködik Kádár Lajos helybeli lelkész is Távolléte miatt ma Nagykanizsán a református istentisztelet elmarad.
— Városi szegények kihelyezése. A nagykanizsai szegényházban 40 szegény részére van hely. Ezzel szemben ma 56 szegény nyer ott elhelyezést, 15-en vannak előjegyezve felvételre és 5 a kórházból kerül oda felgyógyulás után. Mi sem természetesebb, hogy a szegényház nem bírja el ezt a létszámot s bár a városnak mindent összevetve 50 millió koronába kerül havonta szegényeinek ellátása, mégis azok elhelyezése a túlzsúfoltság miatt ^legnyomorúságosabb. A város ugy akarja most tehermentesíteni a szegényházat, hogy a fölös számú szegényeket onnét kiadja magánosokhoz lakásra és ellátásra. Aki egy felnőtt várost szegényt igy mogához vesz, havi 450.000 korona költségmegtéritésl kap. Jelentkezni a városházán a közgyámi hivatalban lehet.
Kényszer kölcsön kötvényeket óshadikőlcsönöket
a kfmavaubb napi áron vrnttnk. Oitm lnlvl értékpapírok, kO!K>ldl p*ainemek vilele eladása. Aíulatiiok gyoti éi nyói IcIjciKéic. Bt létek magai karnatoilatiu.
Groiz 4a Tária bank- ti tAudfb<ioni4tiyoaok F6nt IS. (iám «S Telefon: Iroda .121 . Ukti U.
Egy bak és egy nóstény, pedigrével a ellátott és idomított
Dobermann fajkutya
sladó. Cim megtudható a kiadóban.
peugeot
4-10/24 HP
Ttlclon: 973—W. .
autók és kerékpárok
kedvező fizetési feltételek mellett
Vezérképviselő ;Landy István, Bpest, Országház-tér 9.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Márciu. 10.
— Adományok n plébánia- J templom rcslauráiá .ára. N.i"v. - , III/f. i .tIK\'.t\'A Ilii mIhii \\ \'lu ly/ !.; j 3.975.000 <>zv T.tssy A\':eim: I0CKUW0. Keresztény Jólíwil, Na I .906 000. V.iry Zoltán 500 0ú) S.uk.ry L^os, Füollichkeil Ferenc 300-300 000. Orv. Mmtu.ino E ■■::-■■ 2C0 000. Sw-molányl O/ula 150 000, \'IV.\'■■< Kr-r.\'ly ny. tjiuliV, Fischcr J.lttr.sné, Pongrác Síndomé. Kiiscnncr M. N. N II. N. S., Ricfiing Alfljf\'S n ó ino.t, Tvi* másíts és Kovács Cg. No I Kíroly, j ILnkovstky Vrgl ŰS:a, i O. R ts j Ferenc kMé gyártó, id.*- Rj-s Ferenciig, dr. iij. Rozs F.-r tic 100— 100 000. Hirta Jln.s. Kiss Pétcrn.-60—150 000, Kuio.\'cc M •gdolnOrv. Selek J6z.-i.fni, Nováczky Ltjjs. N, N„ N. N., Schifter Wváfl, Hogii Ferenc, Sz.-.lay Járó; ka\'apkésziA TOrök Teréz, B nlz Edill, Velük József, id J ikabfi Józsefné. Tompíts Gyúl iné, Kovács Isivánné, id. Czulek József, özv. Mezgár iMvánné. özv. Kelemen Islvámié, N. N. 50-50000, Mohi Ferenc, Bullán Las/.ló.:é 40-40.000, Semncl J.kabné, N. N. 30-30.000, Lakatos Pai, Patnmer Mihály 25-25.000, Simon Palné, Tó h Lajosné, Kianka Józsclné 20— 20.C00 korona A jótzivü adakozóknak ezúton is bilis köszönetei mond
a Plébános.
— A Magvarországi Magán-tisztviselők Szövetségének helyi-csopoitji I hó 7 én dcluran 5 órai kezdettel egyesületi helyiségében (Ki-rály-tl. 26.) családias lánc-eát rendez. Tagok áttal bevezetett vendégeket szívesen lát a Veteliség.
— A nfc lélektani megvilágításban a cime Kempelen Bila, lapunk felelős szerkesztője mai felolvasásának, melyet a Keresztény Tisztviselőnők - délutáni leacstélyén a Rozgonyi-utcai tornacsarnokban fog előadni. Szerző ebben szembe állítja a női psychét a férfi lélekkel s psychoanalitikai módún mutat rá azokra a körülményekre, melyeknek tudható be, hogy a nők miért nem érvényesülnek a művészeti pályákon ugy, mini a férfiak a megjelöli a ník helyét a társadalomban. Az előadásra főleg női olvasóink figyelmét hívjuk fel. Kezdete délután léi 6 órakor.
A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület e*uton is l.sztclettel meghívja tagjait a folyó hó 21 -6.1, vasáru.ij) délután 4 órator a Rozgonyi-utc-.i toruater.-mben tartandó 25 ik evi rendes közgvdlésre. A tárgysorozat pontja: 1. Ellöki megnyitó, 2. Jegyző ismertetése a lefolyt 25 évntk, 3 Záiszámodások előterjesztése, 4 Pénztáros és 8 választmányi tagnak 3 évre, fc\'-ügyelő-bizottfági u.gnak 1 évié leendő vá-• laszMsa, 5. Esetleges indítványok
— Az Irodalmi és Művészeti Kör zcn*.k..ra c hő 8-án, hé.főn es\'c a szokott időben próbát tul. Kell ing.
tdöjáráu
iMRvk.Mii^i.n ntelc««rolt»gli»l I
MsycK* icleitlcMiSf Miib.»k>ii» •&*»».>»»*• j Ur. 7 «.«aVut I I. UéluU.i 1 i
<\\rJkor H-\'> I. e;U «.» t-i.iUr +0 ti,
Sztlirúiiy: t-^csi n.ip északkelet.
Felhőzet: Kgész nap tiszta.
Ncpi (sapattík mennyibe: —
A Mctcorol^glnt Int\'/ct jelentbe %rt-rii»: .\'ilnieiiclilcn száras. Itt", éjjeli faggviil. A/ !th> továbbra is megunja változékony jelleget.
Táncgywkorló. Vasárnap este 8 órai kezdettel a K. vrinó fold irinti helyisrgében /ürtkörű láncgyakorió Iccne\'Mt tartok. Outtentág tinctanár.
— Azorntőriumi énekkar hölgytagjait kéiein, hogy c hő 9-én, ked-dfn este a szokott helyen és időben p\'.ntos»in megjelenni stiveskedjenek. Kdting.
— Az Ipartestület választmányi Qlésc. Holnap, hétfőn este fél 8 órakor a nagykanizsai Ipartestület választmányi (tlist tart, amelyeit kb. 18 újonnan felszabadult fiu- és leány-tanoncnax kiidjik a segedi levelet.
— A hét egyetlen esküvője: 7D éves vőlegény és 57 éves menyasszony. Nigykaniztán az elmúlt héten 4 gyermek született, erek közül 3 fiu és I leány: űerdcs József villanyszerelőnek fia, Síitár Rudolf vasúti mozdonyvezetőnek IcAnya, Polai Jó/Acf föld mívesnek fia, Viléz Kovács András váro?i kézbesítőnek lia. — Hiizassifgkötés egy esetben történt: Simon Istvá i r.yug. vasúti váltókezelő (79 éves) Tóbcr Teréziával (57 éves) — A halálozások száma 8: Vitéz Nigy Oyőző m. kir. vámtiszt 31 éves, heveny alkoholmérgezés ; őzv. Jakabfi Györgyné Perkó Julianna 70 éves, májdaganat; J Ino&ics J-mos cipíst-tanonc 16 éves, tUdógümökór; Biagusz Józsefné Lé-ránt Éva ntos^nó 58 éves, szívszélhűdés; özv. Ágoston Já^o»né Kelemen Emilia 76 é;es, aggkori vég-kimetüléK; Schrcibcr Ferenc nyug. honvéd fófegyvermcst\'jr 73 éves, tüdőlob; Takács Vince 31 éves, tetanu\'; Szántó Gíiátté Lendl Joscfin 38 éves, tüdőgümőkőr.
A legjobb befőttet, pálinkát, es/alvár.yt. gyümölcsízt és csemegét a B szterc-t muskotály tievü szilva-fajta adja. Szalli-ja Mrmily mennyi ségk>en Unghváry József faiskol ja C g!íd Budapesti u.xJAja VI, Atid-ráss;-u 56. A\'j^zék utj/yen.
— Csökken az Iparengedély , kérők száma. Trtbbszrti U>»\\ "kor.- j tunk íií ö áiló ipirs í ;u^o>u:ó i;>Ji-eítf:<-Mt;>\' kéi vény v-k örvendetes ^^a• poiuK\'itával. Az iJök S\'oiüoiu s;eis-mog\'.ifjí, ho*y az utóbbi hetekben swnic fcUOnfcn ap:dt az önúlló ipííia jogosult iparengedély kétel-iiick .V/.-.iu1. Igy, mig .veiőit vtilt o!y.»ii hé>, h ;gy liz kérviny is érkezeit az illetékes iparhatósághoz és rendszer int hetenként öt-hu vagy míg több iptfos kapott t;^rengc-diSyt, mosf az elmúlt hónapban minuosszc hat iparos kért iparengedély!. Vagyis most egy hónap alatt kevesebben, mint máskor egy hét a! itt. Mély-égcsen szomorú tünet az egy oly ffjlctt iparral bitó városban, mint Nagykanizsa.
— Ki akkar vámőr lenni ? A szombathelyi vámórkerflleti parancsnokságnál toborzás utján vámőröket vesznek L-l. Felvételre jelentkezhet, aki magyar állampolgár, vámórségi szolgálatra testileg és szvMIemileg alkalmas, magyarul tökéletesen beszél, ir, olvas és számol, gondnokság vagy c^őd alatt nem áll, büntetlen előéletű, 18 évnél nem fiatalabb és 40 évr.él nem idősebb, végül nőtlen, gyermektelen Özvegy vagy elvált. A vámőrs\'gi legénységi állományba belépő egyének szolgálati kötelezettsége hat évre terjed, melyben katonaságnál tényleg eltöltött időből legfeljebb három év számítódik b:. A szolgálati kötelezettség a hat év letelte után egy-egy évre megújítható. Jclenlkezéi minden pénteken 9 ótakor okmányokkal. Bővebb felvilágosítás a szombathelyi vámőrkerüteti parancsnokságnál (Kc-vács-száiloda, III. cm. 109. S20ba) nyerhető.
Az OMKE taggyűlése. Az Or-tzágos Magyar Kereskedelmi Egyesülés nagykanizsai kciülctének f. hó 7-én délután 4 órakor a nagykanizsai Kaszinó dísztermében tartandó taggyűlésen Vérles Emilen és dr. Hon\'áth Istvánon, az OMKE főtitkárán ti/ül Neustadt Miklós, az OMKE elnöki tanácsosa is részt fog venni.
— Felhívjuk t. olvasóink figyelmét a lapunkban megjelenő SUlhoffer Ká man osztálytír j-.gy föárusi.ó hír-
•deliére.
!HOTEL PEKS10NE MtlROPüLE ABBAZIA|
A SQdstrand legszebb pontján. DEMÁN a (ürdAíiely eentrumjban. t-rkilyts szobák. Táncterem. DEMAN ÉS KITÜNÓ FRANCIA MAüYAR KONVH-X.
BI.UM \' t- A, BLUM
iiilajUomiMik. ARAK 35 LÍRA TOL. tulajdonosok.
• Felvilágosításokkal szolgál: • VÁROSI IRODA: BUDAPEST, FABANK, V., NÁDOR UTCA 21. TELEFON.
Gyomor ós bólzavaroknál, szo. rlilásnál, föLfuvódúsiKil, felböíö-gósnól, ltonilokfájásnál, étvágy. talnnsAgnál 1--2 pc.li.tr természetes „Ferenc József" keserűvíz alaposan kitisziitia az cniísztés u\'ját. Kozkór-házi jelentésekben olvassuk, hogy a Fcrcnc József vizet még a fekvő be:cg-k is nagyon szívesen isszák és állaláuos-iti dicsérik. Kapható gyógyszerlárakban, drogériákban és füszcrüzletekbcíi.
— A kereskedelmi alkalmazott k helyiségavató ünnepélye. A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségének nagykanizsai csoportja a Bárány vendég őbrn volt eddigi helyiségeiből az Er/sébet téri volt Fiume-kávéház helyiségébe költözök Az eg/ik, nagy teremben nyert elhelyezést a könyvtár, 3 bil-liárd asztal, ping-pong asztal stb., mig a másik helyiség egyesület céljait sro\'gálja. Az uj helyiségben március 13-án este 9 órai kezdettel lánccal egybekötött helyiségavató ünnepély lesz. Másnap déiu:án 2 órakor ugyani\'t taggyűlést tarlanak.
— Schwarcz Dezs6 harisnyái a \'e^jobbak.
II nagykaoizial Emberbarát Temetkezési Egylet 25 ívei (nnílliii
Mint lapunk hirdetisci között is olvasható, egy i^azi emberbaráti in-tézmét.y ünnepli az id^n fennállásának 25. évfordulóját.
Nem jelszóval, nem dicshimnusszal fjlyt le e 25 éve. hanem a szeretet és hit jegyében. E kettős célnak minden kö;üiményck közQtt a múltban a legnagyobb megelégcdésie eleget is tett s egyedüli célja csak az volt a múltban és az lesz a jövőben, hogy tagjait a kegyeletnek megfelelő vég-etbánásban részesítse s amennyiben módjában állott az elhunyt tagjainak hátramaradottjai terhén könnyített is.
Ezen intézmény, mely e nemes hi-vatas szolgalatában állva, évről-évre mindink? bb gyarapodik és különösen a mai válságos időben, amikor egy-ma^ra vagyunk utalva, tűzte ki m.tga elé azt acélt, hogy az összes b.folyt t-igjárulekot tagjai között a szükséghez kepest ki is osztja, miáltal felebaráti szeretetet is istápol.
C*ak nemrég 3 -400 korona temetkezési járulékot fizetett, ma azonban mu egy millión felül fizet.
E nemes intézmény felekezetre való tekintet nelKüt mindenkit felvesz 55 eves kőiig s cnneK tudható be az, hogy ezen egyesület tagjainak száma a 2UOO cl mar túlhaladta. Ezen egyesület létezését s annak á\'dlsos mű-kooesét meg igen sokan nem tudják, Iliiért is kon.le»sígU.iknck tarlju< ezúton is tudatni es felkérni ember-táisauikat, hogy ezen egyesületbe valO belépésüknél sorakozzanak lá-b. rukba, hogy hatalmassá, naggyá és virágztva tudjak tenni.
A egyesületet eiiniő dolgokról a legnagyobb készséggel ad lelvilágo-sitas: Ikrger L\'.pot jegyző (Arany János utca 12 sz.) a deli örakbau. v.gy pedig va^árn-jp- délu-ánonkint a Invatulos ó;a alait Magyar Király szálloda udvari helyiségében.
BERETVAS PASZTILLA
a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
■-•"■■■■\'» HM
> A
1926 Március 5.
ZALAI KÖZLÖNY
s
ASZI UJDONS
és
Angliából behozott férfi és női ruha és felöltő szövetek
óriási választékban, olcsó árakon
Kisfaludi és Krausz ^is; az „Arany Kakasához
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21. Telefon 3-74.
Telefon 3-74.
_ Bérautósok küldöttsége a városházán. A nagykanizsai bérautó-lovarozók tegnap küldöttségileg Jelenlek meg a város régi helyén, az Ensébelttéri piac mellell. Kérésükéi azonnal indokolták, hogy n felső-iemplom előtti téren való elhelyezésük a közönség számára félreeső; ugyanitt van a bérkocsik állomása ii, igy a konkurrenci a mindegyik üzletágnak kellemetlen ; a szűk utcatorkolat s az őt utcának épen ezen a ponton való találkozása Itt olyan lorgalmal ered nényez, hogy ezt a helyet aulóállomás részére már csak ezért sem célirányos fenntartani. A polgármester meghallgatta a küldőt-ségel, azonban értésükre adta, hogy a város nem lógja megváltoztatni az autóállomás részére a Deák-téren kijelöli helyei.
— A .tolvaj nyelv szótára" melyei Kdlnay Gyula dr. rendőrfő-tanácsos és Brnkes János detektív állítottak össze, március 15. és 20. közt hagyja cl nyomdánkat.
— Járásbíróság! székház-építés. A zalaszentgróti járásbirósági székház építkezési munkálataira kiir-t)k a pályázatot. Az épület egy emeletei lesz, vele kapcsolatban föld-izinles logda és logházőrlakás.
— Rádió-amatőrök figyelmébe. A budapesti Radióbirmondó R. T. leadóállomás ezuláu nem 546, hanem 550 méteres hullámhosszal továbbítja műsorát.
— Nemzetközi Dgynök-kalan dorok. Nagykanizsát is, de meg az egész országot özönével lepik el az egyes cégek ulazói, ügynökei. Itt -í\'tt azonban nem a legnagyobb billiómmal fogadják őket, ami érthető
mert a súlyos gazdasági válság igen nagy számban termelte ki magiból a csalókat is. Így legutóbb a Mvakat szálita meg kél Wcsi agynak, kik egy nem létező cig részéte gyü|tcni.k megrendeléseket. 28 hjresi, marcalii ts ftiső;eg.;sdi kereskedő feljelentésire, kiket az ügynökök jelentékeny összegekkel mcgkárosilot-l!k, elrendelték országos körözésüket.
— NAGYKANIZSAI CIMTAR. Ara <5.000 korona. Kopható a Zalai közlöny kiadóhivatalában.
"ok reklám melletti
icvtira nélkül nftnloin
orosztonyi boraimat.l
Hl |il t>MI akir otc.ón Inni. uey Ulc\'.lc 1 "W» \'OOO Í1 8000 korooil bui.lmill 9>fraw júzsef. 74.1
Köztudomisu, hogy ma .Piait" a vezelő márka, azért ragaszkodnak az iparosok és családok egyaránt Plaff var ógépek vásárlásához. Kizárólagos raktár: Brancll Sándor és Fia cégnél Deák-lér 2.
= Világhírű Szalvator sör a Koronában, minden nap friss csa-polás.
*= Levente sapkák, levente igazolvány felmutitása mellett kaphatók Szabó Antal sporlüzletében.
>•\' Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatáiukban legszolidabb ki-szolgálAiít
SPORTÉLET
PAC-NTE
Ma délulán indul meg a kerületben s Igy Nagykanizsán is a bajnoki szezon. A Zrinyl TE kivételével az összes egyletek porondra lépnek.
Nagykanizsán az NTE és a PAC mérkőznek. A Pécsi Ailelikal Club c<apata igen komoly ellenfél s minden tudását össze kell szednie az NTE-nek, ha ősszel kivivoll nagyszerű pozícióját továbbra is meg akarja tartani. A PAC komolyan készüli a mérkőzésre, mert meg akarja csinálni azt a bravúrt, hogy megtörje az NTE veretlenségéi. Már szombaton este megérkezell a csapat, hogy minél Jobb kondícióban állhasson ki és kompletten fog ki-
állni, meri Hollós kapusuk bűnlelé-sét sikerült fellüggeszletniök.
A Hollós szereplésével előálló pluszt kiegyenlíti az, hogy az NTE is kompletten áll fel, mert Tamás centerfedezel is meggyógyul!. Lelkesedés és tudás dolgában pedig, ugy hisszük, az NTE csapata ludni fogja a maximumot nyújtani, ha — szűkség lesz rá.
A mérkőzés fél 3 órakor kezdődik a Zrínyi-sporttelepen.
Tóth László balesete. Többiz-ben megemlékeztünk, hogy Tóth László városi díjnok, a ZTE kiváló kőzépfedezete alkalmával oly súlyosan megsérült, hogy több hónapos gyógykezelés ellenére egészsége még mindig nem állolt teljesen helyre. Sportegylete, a Magyar Labdarugók pécsi kerületének összes egyleteivel karöltve igyekszik Tóth László végleges gyógyulását célzó szanatóriumi gyógykezelés költségeit előleremleni. A helybeli egyesületek erre a célra rendezett mérkőzései 2.407.200 koronát jövedelmeztek és igy mir.den remény megvan arra, hogy a kerüld löobl egyletének gyűjtésével ösz-sze is log gynloi az az összeg, mire Tóth László szanatóriumi költségeinek ledezésére szükség van. Tudomásunkra Jutott, hogy a városban olyan hírek is hangzoltak, minlha Tóth nem köveiné minden tekintetben orvosának előirásait, utasításait. Egylcle ezzel szemben ntegállapll|a, hogy semmi olyan nem merült fel, ami ennek a kósza hírnek valódiságát igazolni.
9 >1
y
ROBIN HOOD
Douglas Fairbankssal
Az „Uránia" jövő heti műsorán az egyik legszebb angol ballada filmváltozata szerepel. — HnHH a le6endás .ablóíovag, rvUUlIl nuuu, a szegények és sanyar-gatottak védője, aki egyben az „Oroszlánszívű Richárd" angol király barátja, elevenedik meg előttünk a filmvásznon. A középkor minden erénye, rettenthetetlen bátorsága és veszedelme káprázatos pompában vonul el a széniünk előtt. A címszerepet Douglas Fair-banks játsza, aki ezzel a szerepével csak megerősítette a róla elterjedt jó híreket. -Douglas Fairbanks ma Amerika egyik iDqiiyyesebb brawurszinésze, aki a leg-káprázatosabb artista trükkök mellett a legkiválóbb színészi alakítást nyújtja. A filmet az amerikaiak a legfényesebb külsőségekkel ru-házták fel úgyhogy az amerikai filmszezonnak Robin h\'oocÍ volt az egyik legjobb alkotása.
irodalom és művészet
Színházi Élet. Legújabb száma az elmúlt hé! színházi, mozi és sport eseményein Ifivül folytatja Pál ma y Ilka élettörténete ismertetését. Számos kép és kottamelléklet egészilik ki a tüzet tartalmát. Ára 10.000 K.
MOZI
Uránia vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Aranysziget. Himnusz a szerelemről öt énekben, 6 íelv. Francia Pathé film, főszerepben Leon Mathot és Na halia Kowanko.
Világ vasárnap 3, 5,7 és 9 órakor: >4 két csirkefogó, Zoro-Huru vígjáték, A Fráterbe tévedt két hös mint daliás huszárlegények mutatkoznak be.
KÖ2ÜA2DASAÜ
TŐZSDE
Délutáni Magánforgalom
Magyar Hitel 260, Osztrák Hitel 112, Kereskedelmi Bank 802. Pesti Hazai 1610, Első Magyar Bizlosiló 3985\' Földhitel 183, Danubius 1555, Villamos 890, Rima 91, U.ikányi 1150, Kőszén 3030, Salgó 4,5, Borsod Miskolci 135, Hungária Oőz 70, Concordia Il\'/i, Viktória 40, Cukor 1355, Qeorgia 188, Mczőhegyesi 202, Riszvénysör 592, Naiici 1285, Trust 222, Nova 252, Délivasul 56
Az irányzat tegnaphoz képest változatlan. Üzletkötés nem fordult elő.
ZCricM zártat
MiU 193300, London 2524 50, «rw;p.i 319 J0, Mnl 235900, MlUno 2084 01, holland 2C8 1 ■ Bent<i 12370. V/Un 73-25 *.oík 37500. Priti 1S3SO). B«J.f*«l 12-80, K 50, B.mie.1 227 CO Btljie-. 9IO0J
Tcrménytőrsde
Sui Oiuv J« kg-o. 37Í00C—37 7 31X1. <7 «•■<* 380000- 382 500. 7a 3S25t0-385.0». "fiit. danlntuU éa pctl rtlíU 78kj.-oa 36/Í00- 370 000. 77 kji» 372 5M -375.000, .» ke-oa 375 030- 377.SC0 •\'9 Ve-oa 377 50.- 380.0 » -oaa 225.000 227 500. i.«amUiijli|» 233 COO - 245 00<, i«lií* 300.000—350 000. uS 550 0 Iá K0030, unttá ISO 0 0 182 5 0 iep« 600.000--610.MO. Mea 180C0J 190.00", <nrw I70 0W-172 500.
Scrlésvásár
:\'cli*ltJa52S3. aatvbót cladaUar.-- vnaaa--•laclt <00 <Jib. EltJitnda 15.030 18 5\'0, ■Mdril 18.500- 17Ó00, nejeit koxtp 16.0CO
16 5 >0. kenr.ya 14 000-15.000. alaíiendí x«g 17 000-17.500. mlaodien.lll 160OÜ-16530, ingót 1UI46 18 000-21 000. aulonnt
itzjtun 20.000--.-. uh 21 000 -21.500
♦lluaott hu. 20.000—21.003, lutoinli Hí nrtta 20.000-2200". trfnvxnt kOltpea.
Z-t"y< NyAnd-it-i. éa K.lírr-kvfTaKwlAa Nt..j
6 ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március 2.
Az apróhirdetés dl|a 10 szóig 5000 kor. A cimszó s minden vastagabb betűből álló MÓ kit siónak scámittatik. Minden további s*6 dija 500 K. A hirdatésl dlj •l«r« fizetendő a forgalmladóhozzászámltásával
Legjobb minőségű küllőid! koksz és kováoaaxén. Welaar qéppyár. 4060
Urnaági inasnak vagy parádé* kocnisnak ajánlkozik hosszabb gyakorlattal ísJíltQnő bizonyítványokkal- rendelkező egyTn. Megkereséseket a kiadóhivatal továbbit. *7A
Ovál . kör- és siegletes keretezéae-kot minden szín és szélességben szakszerűen végez Stern üveges. Vasutl-u. 17—19.
Pénzköloaönt bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban WyóíltUt Aozél Ignáo pénz-kölesönközvetllő irodája Nagykanizsán, Pő-ut 3. sz. alatt Kényazarköloaön kötvényeket veszek. 387
Vendéglőbérlet Klskanlzsin. Hunyadi tér 21. szám alatt szép lakással azonnsl átadó. Bővebbet ugyanott._709
310 Holdas blrtoL, rajta 3 szobás uillak, magtár, cseléd lakások. Utállók mind Igen jó kaiban, kedvező fizetési teltételek mellett sürgősen eladó. Bővebbet: Aoxél Ignáo ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán. Főút 3. 296
Elcserélném Királyutcl 2 szobás lakásomat. 3 szobásra. Üm a kiadóban. 708
Szabad rendelkezésre álló 2 szoba, korvha és mellékhelyiségekből álló lakás. május l-re bútorozva vagy anélkül kiadó Bővebbet Su2ár-ut 19. 712
M" Nem reklám!
Kőztudomásu már, hogy Brunosios Józsi
Bikavér üdit és __
Fűim. íMnujt <« ífr«rr»Unii CiWt« SuíA.-bí 53. * TcletonJlO.
• féle
Főútvonalon cipész, szabó vagy irodának stb. alkalmas Qzlethelylaég azonnal
(oloaón) kiadó. Clin a kiadóban^ 668
Miltényi-oipöt vegyen
Forgalmas utcában üzlethelyiség azonnal átadó. Cim a kiadóban. _57
Teljes ebédlő és hálószoba berendezés elköltözés miatt eladó Cim a kiadóhivatalban. 685
Klnizsy-utca 20. sz. alatti ház sürgősen eladö. Bővebbel Ao*él Ignáo In-j/aiUnforgalniI irodája, Nagykanizsa, Fő-ut
3. sz. 636
Kitűnő kersosonyl
Ó- és UJBOR
1917. év. paossnyabor llterenklnl ls kapható tcw
REMETE, 8ugár-ut 6. szám.
FQrdfikádak, Ul&kádak a legjobb kivitelben, különféle model nálam készen
kaphatók. Baksa bádogos, Klnlzsyu. 21._
4 szobáé magánház fürdőszobával,
vízvezetékkel, szép parkírozott udvarral és kerttel a belvárosban, nagyon kedvező fizetési teltételekkel sürgősen eladó. Bővebbet Aozél Ignácz Ingatlanforgalmi irodája. Nagykanizsán. Fő ut 3. sz. 637
Konvendós kömQvest keres a Nagy-récsel Uradalom, Nagyrécae. 6o2
Konoortzongora BlOmeMéle, legki tunóbb állapotban, szép, nagyhangú eladó. Baju utca J. _654
~ Eladó egy 10 HP benzinmotor 1000 Hoiher és Schianz c»éplószekr«nnyel. hr-deklódnl lehet Pó:zok Oyörgy tulajdonosnál Alsóhahót. 670
40 holdaa elsőrendű szántó, rét és szőlőből álló birtok, rajta kitűnő épületek-kel. a város közvetlen közelében, tejgazdaságnak nagyon alkalmas, sUrgósen eladó. Bővebbet Aozél Ignáo ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Fóut 3. sz alatt.
Egyszobás utcai lakáa mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. Cim a kiadóhivatalban megtudható. 717
Könnytl I6oa0a kooal eladó Telekiül
8. szám alul._720
Egy komplett hálóazoba és konyha
berendezés elköltözés miatt azonnal eladó. Szemete utca 12. 7>8
Forgalmas utcában egy üzlethelyiség adó. Clm a kiadóban. 6o7
kiadó. _
65 holdaa birtok a Balaton somogyi oldalán 8 »zoólt nagy untakkal, cseléd lakások. Istállókkal. IU luki elsőrendű szó lóvcl, esetleg kettéosztva is. nagyobb blr-tokyélel miatt suigósen eladó. Bővebbet Aoxél Ignác lng.itianforg.tlnd Irodájában Nagykanizsán, Főút 3.
Egy fiatal borbélyaogéd (elvetetik. Cim a kiadóban. 706
Fehérhimkéat, gobollnt, horgolhat jutányosán válalok. Kazluci-u. 27. 705
Egy elsőrangú Orátl és S\'Jlt személyautó 18 27 HP. tlputu igen jó állapotban jutáuyosan eladó. Érdeklődések Stelner Emil tiez Körmend intézendók. 701
Egy teljesen uj, golyóscsapágyat cipész varrógép nagyon olcsón, sürgősen eladó. Bővebbet Acrél Ignác Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Fóut 3. sz. alatt.
U] személy- és teher-
autók.
Használt, gyárilag teljesen javított különböző gyártmányú személy- és teher-
auiók.
CORDATIC autógummik
nagy raktára Autójavitások. Uj autómotorok, tengelyek gyártása.
Kedvező fizetési feltételek, részletfizetéssel
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 16.
Szép fiatal, jó gyökérzelU
gyümölcsfák
kaphatók kicsinyben és nagyban
Peterniann kertészet
Báthory-utca 22. Sióm.
Nagykanijsai Városi Közkórház.
Hirdetmény.
A kórhízi krony lebontásából származó téglák a kórház udvarán f. hó II-én délután 4 órakor nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek lesz eladva. Fellételek a kór hizi irodában megtudhatók.
Nagykaniísa, 1926. március 6. ,„ Városi Közkórház.
Szigrisztné—Schiller né
nngf\'l és francia divalfzalott Kazinczy-utca >5. szám._
A^ tavaszi újdonságok megérkeztével, kitűnő szakeróink munkájával, módunkban van legu|abb divatú ruhákat, kabátokat, tavasz, kosz U-möket, ujdivalu kepéket rendkívüli olc.í.áron,jzlésesszohd kivitelben előállítani. Sürgős munkákat 24 óra alatt szállítunk^ Különös gondot fordítunk arra, hogy kedves közönségünk necsak szép és szolid munkánkkal, hanem méltányos, a vrszonyokhoz mérten
is olcsó árainkkal meg legyen elégedve. («• Igen olc»6 árak 1 Pontos munkai
w ötmilliárd ^„tt
sorsjeggyel is
osztály sorsjátékon.
Az uj j tékletv igen előnyösen változotl, mert a nyeremények szánta ismét a békebeli aránvban van megállapítva, vagyis minden második sors-
^ssTen 55 milliárd é.250 millió
kertll készpénzben sorsolásra. — Szerencseszámokat ajánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája f^L"\' -
Sorsjegyek ára: egész 200 ezer, fél 100 ezer, negyed 50 ezer korona. Játéktervek ingyen. — Húzás Április 15-17._
NŐI • KALAPOK nagy válaszlékban legújabb
formák az össres divatszinekben kaphatók. Szalmakalapok átvarrását é. vasalását a legszebben készitjQk.
TOTOLA ÉS PACSIRSZKY k.t.Po.m..i.r.k Nagykanizsa, Eötvös-tér 25.
Megérkeztek
a szebbnél-szebb húsvéti tojások, nyulak és remckUI deko-áil Itnorn desaertek minden nag>slgban legolcsóbban beszerezhető a m „Cukorka Királynál". Tessék megtekinteni minden vételkötelezettség nélkül.
Heffer Gyula.
és szurkos lányok azonnal
felvételnek. A kik pucolásban jártasak,előnyben. S-gédek 300—400 000, szurkos-lányok 200—240.000.K fizeléssel.
Ajánlatok Kefegyár, Kispest, Vőrősm.rthy-u. 10. küldendők.
Értesítés.
Értesilem a nagyérdemű közönséget, hogy Sugár-ut 53. sz. alól VörSsmarty-u. 27. sz. alá
cipész-műhelyemet
áthelyeztem.
Kérem a njgyérdemü közönség sjives pártfogását.
Vass József
»H cipészniester.
Köszönetnyilvánítás.
öreg napjaink egyetlen büszkeségének, felejthetetlen QyAzSnk tragikus halálának alkalmából mindazoknak, kik iránta érzeti szeretetük megnyilvánulásaként az ó temetésén megjelentek, vagy bennünket rész-vétnyilatkozatukkál felkerestek,soha nem rnuló hálánk jeléül legforróbb köszönetünket fejezzük ki.
Isten végtelen irgalmassága oltalmazzon meg mindenkit hason]*) csapástól
.Nagykanizsa, 1926. márc. 6.
Nagy Lajos és családja.
MEGERKEZTEK
a tavaszi nöikabát
újdonságok, valamint
legfinomabb és legdivatosabb férfi és női szövetek nagy választékban jutányos áron
WEISZFELD ES FISCHER
divatáruháza a „Gályához" ERZSÉBET-TÉR I. Telefon 285.
r^ v
1926 Március 5.
zalai közlöny s
1 rtaoykanizsai liiktmillil ís MiM Takarékpénztár Részvénytársaság
, l926\' évi márclus 1,4 divtán 3 órakor Fó-ut 8. szám alatti helyiségében tartja
55. EVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melvio ■ I •• rjt....... _........i._i it__i.i.u > < - •
Nagykanizsa, 1926. március 6-án.
melyre a I. c. részvényeseket tisztelettel meghívja
A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI:
1. Az igazgatóság és fetogyelőbizoltság jelentései a 7000; I9\'5 M. sz. rendelet értelmében készült megnyitó mérlegről
2. Határozat a megnyíló mérleg, valamint a részvények névéitékének megállapítása és Összevonása, és ezzel kapcsolatosan az alapszabályok 6. 1& és 27. § ainak módosítása tárgyában.
az Igazgatóság.
és felügyelíibizottság jelentései az 1925.
3. Az tlzlelévrfil.
4. Az 1925. évi mérleg feletti határozat.
5. Az intézel hivatalos közlönyének kijelölése.
6. Igazgatósági tagok és fclügycli.bízoltság választása.
7. Egyébalapszabalyszerüleg bejelentett indítványok tárgyalása.
Vagyon
Megnyitó mérleg 1925. január l-én
Teher
Pénzkészlet ..................
Pénzintézeteknél elhelyezve ......
Küllöldl pénznemek és követelések
Értékpapír készlet ............
VállóUrca ..................
Adósok folyószámlán............
kezességi számlán ......
Jelzálogkölcsönök.. Pénzintézeti közp
. . . Központ üzletrész...............
Intézel! ház (Fó-ut 8. és Zrínyi Miklós utca 15. >z. .Bazárépület";........................
korona l\'er.jió 1
296 031.888 23.682 52
172.225.004 13.778 _
359 480 454 26.758 44
1.020.157.000 81 623 56
6.634 2Í0.463 530 740 R4
2.168.330 044 173.306 40
267.600.000 21.406 _
99.720 7 98
2 523.600 201 89
3.000.000.000 240.000
13,918 907.873 t.113.512 63
Alaptőke: 50.000drb. részvény A kWSGO — S pengő
Tőketartalék........... .........
Nyugdijalap......................
Tliztviieiöi segélyalap ...........
Belétek könyvecskékre .............
folyószámlára .............
Hitelezők .......................
Vállalt kezességek ................
ViMzIeszámitolf váltók .............
Kel nem vett osztalék .............
Átmeneti kamatok ................
1921. évi nyereségből kifizetett osztalék, |utalék J& és adományok összege............. ~
Pengő
korona
3.500.0(10.000 280.000 1,800.000.000 128.000 50 000.000 4 000 100 000.000 837 535.982 3,739 381.784 589 870.870 287.800.000 2.677 403 698 J 520 023 118268083
,000 -67.002 88 >99.150 55
47.189 65
21.408 -214.192 30
209 60
8.481 44
438 227.843 34.898 21
13.918907.873 1.113.512 83
Vagyon
Nagykanizsa, 1925. január 1. Jelen megnyitó mérlcgszámlát mindenben megegyezőnek és helyesnek találtuk. A fclllgyelőblzottság.
Mérleg számla >925. december 31-én Teher
Pénzkí.zlet ........................
Pénzintézeteknél elhelyezve ..........
Külföldi pénznemek és követelések .....
Erlékpapirkészlct ..................
Váltótárca .......................
Atlóaok folyószámlán..................
Jelzálogkölcsönök ... ...............
< hadékok ...... i.................
Intézeti ház (l\'ő-ul 8. és Zrinyl Miklós-Utca 35.
.Bazár épület-) ..................
korona Pengő 1
372 287.750 29.781 42
109.761.S85 8.782 58
520.508.391 41.640 67
646145.000 51.691 60
16.363 699 645 1 309 095 97
6.492.245 990 519 379 68
94.639 7 56
173 400,000 13.872 -
3.000.000,000 240,000
27.678143300 2214,251 48
Alaptőke: 56.000 dib. részvény .1 K 62,500..5 pengő
Tőketartalék...........................
Nyugdíjalap
Tisztviselői segélyalap Belétek kün>vecakékrc .. , folyószámlára
Hitelezők \' ............
kezc:*égi számlán Viszontleszámilotl vállők ... Kel nem veit osztalék Átmeneti kamatok .. .. Nyereség ............
6.792 933.901 8 991 432 333
Korona
3.600 000,000 1.600 OOC.OOO\' 60 000,000" 100 000.000
14.774 358.234 441 363.421 173,400.000 5.887 049.701 7 096 823 432 811.474 930 065.547
Peng,\',
280.000 128,000 4.000 8.000
I 181.948 35.469 13.872 453.363 567 34 624 74.405
27.678.143.300 2.214.251 46
Nagykanizsa, 1925. december 31. Jelen mérlcgszámlát mindenben megegyezőnek és helyesnek találtuk.
A felügyefőbizottság.
Alulírottak fájdalomtól megtört szív-vel tudatják, hogy felejlhetetlen Mereteit ió neje, édes anya, teltvér, sógornő és rokon
SZÁNTÓ GÉZÁNÉ
izületeit Lfndl Jozela
1926. évi március hó 5-én délulán 6 órakor éleiének 38-ik évében az Uiban elhunyt.
A megboldogult holt leteme március hó 7-én délután 4 «rikor log a róm. kalh. temető halottas házban a róm. kalh. szentegyház szertartása szerint megáldatni, azulán a róm. , lenielflbcn őrök nyugzlomra
Az engesztelő sxenl mise-áldozat míraui hó 9-én dílelöll 1*9 ónkor log az Urnák bemulatlatni. ^Janluii, 1926. évi március
Aldi. ón bóka lángján porai fatattl
e.í .. .. Silntó (Kii Mije, M.. . M,\'[»ki í» Tibor pwmtkH. Lifl.ll iltrala,. tridbet, Jlno, t, Ilonka Uilrtat « ulrso, igtHit \'
Pénzköksönközvetités
„t Házak, birtokok, bérletek közvetítése!
Talofon 130. Szigriszt László, Főút 8. Tol.fon 130.
ingit\'itokrt!
frm _.__I__álalakltiját a legújabb modellek
Noi szalmakalapok „,,„ ,iv4ii,iÍ»í
GYENES ÉS VIDA.
,, Férfikalapokat raktáron tartunk és átalakítunk.
55 milliárd 250 millió
kerül kisorsolásra április hó 15. és I7»én kezdódó osxtálysorajátékon. Ismét, mint békében, minden második sorsjegy nyor. Főnyeremény 5 milliárd korona. ,„ Szerenctcszámu sorsjegyek és tervek kaphatók
ifj. Hirschler Miksa l&ÜÜSti;
ORIENT SZÁLLODA
Budapest, Dohány-utca 40.
(A Ri4uU6ibíi l«nf>V>nüi\'*l inalnia Szobái;.k árút mélyen leszállítottuk. Fűtést nem számítunk. 7 o
Minik nncuiU
gazdasági
és né.fnclor&2ísgi
kerti magvak
megérkeztek és kaphatók
ORSZÁG ÉS WIDDE-i
* ^magkereskedésíbcti NAGYKANIZSA Erzsébet-tér 10.
(A törvényszék mellett.)
Kérjen árajánlatot és árjegyzéket.
lifiii|li)iM)ia"l>!"iLI<i|iitkl Csak ROHITSCHI vizet Igysnak,
Kapható már mindenütt.
Fórakii!:
Tőrök József R.-T. áaviny vlzoaztálya, Budapest. VI. Klrályu. 13. srs
Üzemredukció folytán
használt üzemképes gyalupadok, esztergapadok, furrógépek
vahimint egyéb
SZERSZÁMGÉPEK
feltűnő olcsó áron kerülnek eladásra
Ugyanott uj famegmunkáló éfl^ fürésztelepi
gépek előállítási áron alul kaphatók:
HERKULEÍMÜVEK RT.
BUDAPEST,
VI. FigyelS-is. 14-18.
Telefon: Lipót 908 20, 908-21
A kény;zeregyezségi
eljárásról szóló
uj rendelet.
Magyarázatokkal és joggyakorlatokkal ellátták dr. Cslky Károly torv. biró
a kénys\'crcgyezségl ügyek előadója és dr. Cs. Sontmer József
budapesti Ügyvéd.
Ára 100.000 korona.
Kapható
Fischel FUlttp Fial
k0njrYk«r«»k*<lét4bra /
2820\'1926.
Hirdetmény.
Március hó 8-án, hílfőn d e. 9 órakor az Eölvös-téren az ott levő fik közül 53 darabot nyilvános árverésen eladunk Van köztük mOfának alkalmas is.
Nagykanizsán, 1926. évi már cius hó 6 án. „, A városi tanács,
zalai kozi.ony
1926 Március 7.
NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
H!r.a kocakomótl rózsa- óo k.jaalnbai-.oktAt s mindennemű m.g.s és középtömu gyümölcsfát, törpe- és bokorfát, aTakfát, dlaz-lát. aortát, disz- és ledócserjét. sövónycsemetét kilogásl.la» minőségben és bármily mennyiségben szállít, árjegyzéket kívánatra bérmentve küld a
Kecskeméti Faiskola is Magtermelő R.T. Kecskemét, III. Szíchenyl-tér 6.
ÉRTESÍTÉS.
É/lesll.m s nagyérdemű kózöiufgel hc.gy Caonoery-ut I. a*. n!»"
hentesáru üzletemet
megnyitottam.
Állandóan friss fUsfölt nyers és lőtt húsok, Unom hentesáruk í-s
azalonnakűlőnlegességek a leo-olcaúbb napi áron kapb.lók. Kérem a nagyérdemű közönség szíves párllogá>ál
Babits Lajos
hente. é. mí.í.roa-
2377/1926.
Hirdetmény.
Folyó hó 18 án 9 órakor az alsónyiresben nyilvános árverésen eladunk 82 ürméter bolfál. Találkozás alsónylresi idei vá gásterületen.
Nagykanizsán, 1926. évi március hó 6 án.
Városi Tanács.
Fegyvergyári „STEYR4 kerékpár
kizárólagos árusítója.
Eladás részletfizetésre is
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek-— Oépjavltó műhely. —
WEINER ÖDÖN
NAGYKANIZSA, F8ut 8. sz.
Bazár-épület.
Éhgyomorra
már egy tél pohár
világhírül
Igmándi
jó 4«vá-«»»<! ketlemea ktaánást én munka-kedvei blitu.lt.
keaerOviz
Ne IIIjÖM fel az ügynökök rábeszélésének, hanem tekintse meg a világhírű
PFAFF-VRRRÓGÉPEKET,
melyek minden más varrógépet felülmúlnak.
Brandl Sándor és Fia
Dunántul legrégibb varrógépszaküzlcte Deák-tér 2. .u "Telefoni 12.
Kedv.xA róaat.tflaalóal fettételek l Ingyenes varrás és hlmzésoktatáal Alk.ltész és IQrakiár mindenféle rendszerű v.irógépbez. Sp.olélia iavltómübely,
Erzsébet-tér 18. szám.
HflRISNYflHflZ
Szarvas szállá épület.
Tavaszi újdonságok
Harisnyákban, keztyiikben
Kötött-szövött árukban Nyakkendőkben és zoknikban.
Ha a kiszolgálás ponlos, Az áru olcsó és jó. Az üzlet száz évig Is fenntartható.
A világ legjobb kcrél pár-segéd-motorja a közkedvelt, Magyarországon is szabadalmazott
AUSTRO-MOTÜRETTE
minden kerékparba könnyen beszerelhető. - Megbízható, garanciát nyújtó viszonteladókat kerekünk az AUSTRO. IWOTORETTE
magyarországi vezérképviselete Cxukor Kálmán gépéaa«n4rnök
Budapest, VIII Tavaszmezőin. 6
ÉRTESÍTÉS.
Éttcsiiem a n. é. közönségei, hogy Márlalelepcn szerzett boraim egyrészc megérkezett, melyet a tisztelt közönség tészére megfelelő olcsó árért rendelkezésié bocsájlok. Tisztelettel
CZ1PPÁN ISTVÁN
kotcimiros, a .Rádtóbor sh Tetekl-ut M. szám.
gykanizsaiak találkozóhelye i
Dudspesl legelsórendü, modem, családi szállója, az
István király szálloda
VI., Podmaniczky-utca 8.
Mérsékelt árak! Figyelmes kiszolgálási Modern berendezési Központi fűtési • Melcgvlzazolgáltatás! -FUríőH — L I I 11 A nyugati pályaudvar közelében
pwa({c^sfiv\'TM,

YíT
____jzia
•^ a^TONOl w. roa&ooá./ I MlOlÖí/HAlójXp^ r
_LL
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar é» Könyvkereskedés R -T.-nJü. Nanrtnnlian, (Nyomdával: Otentw* Károly).
66. évfolyam, 54. szám
Nagykanizsa, 1928 március 9, kedd
Ara 1800 k«rm
POLITIKAI NAPILAP
Szerkfztfotg éj kiadóhivatal Fdut 5. az. Interurtan-lcJefoíi 78.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
EJÖftzctésl ára: Egy hóra 30.000 koroca Három hóra......... 00.000 korona
Elmaradt a kommunistáknak vasárnapra tervezett tüntetésük
Megkezdődtek a tanácskozások Genfben — Bethlen István gróf vasárnap jön vissza Budapestre
Budapest, március 8
A Népszövetség holnapi teljes ülését héttőn pénzügyi bizottságának ülése előzte meg. Miulán pedig ez utóbbinak ülése titkos, annak menetéről kevés megbízható hir szivárgóit ki. Holnap, kedden délelőtt a magyar albizottság ülésezik, melynek lefolyásáról — remélhelőlcg — ki-meri\'ő |clenlés érkezik majd Genfből.
A pémügyl bizottság ülése után /Surf János pénzügyminiszter és Sza-bíky Alajos államtitkár visszautaztak Budapestre.
Bethlen István gróf miniszterelnök az tddífci tervek szerint vasárnap érkezik vissza a magyar fővárosba.
A nap politikai eseményéhez tar-
tozik a szocialistáknak vasárnapra tervezett tüntetése is. A rendőrség erős felkészültséggel állta ulját annak, hogy a közrend megzavarlas-sék. A tüntetés lervél hetekre visszamenő előkészületek előzték meg, minek folyományaképen szombat esle a rendőrség a Vági-párt Hemád-ulcai párthelyiségében 46. egyént előállítottak a főkapitánykor ahol őket őrizetbe vették. A vasárnapra tervezett felvonulást annyira előkészítették, hogy három hatalmas vöröi lobogó is készen állt kivonulásukhoz a kővetkező felírásokkal: .Htrc-ban a Nemzeti Munkáspárti", .Előre szocialisták!" és .Világ proletárjai egyesüljetek!"
A tunletők és a rendőrség közöli azonban Budapeslen összeülközésre nem kertet sor, mert a munkásság a rendőrség felhívására bevonult az Aréna-uti szakszervezeti épületbe, mig a Kossuih L\'íjos-ulcában összegyűlt tömeg azzal védekezett a rendőrség előtt, hogy nem kaptak értesítést arra nézve, hogy a felvonulás elmarad. Esle 6 órakor már teljes volt a csend a \'főváros utcáin.
Összesen 48 egyént állított elő a rendőrség, kik közül harmincat a totonchizba küldte\'-. Nyolcat ma délelőtt elengedtek, köztük Vágit és Huber Islvánt, a párt elnökét. A tüntetők között 14 oiyan egyén is volt, kiknek Budapeslen sem lakásuk, sem állásuk nincs.
Megújították a Népszövetség genfi tanácstllését
A katonai szakértő bizottság fogja felülvizsgálni Németország
felvételének Dgyét — A kölcsönös bizalom alapján tárgyalnak a tanácskozásokon
Oenf, március 8
A népszövetségi lanács harminckilencedik ülésszakái ma délelőtt 11 órakor nyitotta meg az ülés tanácselnöke, Ischy báró (iapán).
A nem nyilvános ülésnek a tanács legelőször is megállapította napirendjét, melynek legfontosabb pontja Németország felvételi kérelme. Erulán néhány halározatot hozlak adminisz-Irativ kérdésekben. Az ülés három-negyedóra hosszat tartott.
Ezu\'án a tanács titkos Ülésre tlll össze, melyen
Németország felvételi kérelme kapcsán felmerült kérdésekkel foglalkozott. Azonban erről az ülésről, mely "Al-kor ért véget, nem adtak ki hivatalos jelentést.
Megbízható helyről nyert információ szerint azl az eljárást beszél-ték meg, hogy miként veszik fel Németországot a Népszövetség tanácsába. Különösen tekintettel voltak 3 kérelem első szakaszára, mely s»al a kérdéssel foglalkozik, vájjon a frlvcendő állam katonai viszonyai
megfelelnek-e a Népszövetségbe való belépés alkalmával az érvényben levő szerződés határozatainak. Éppen ugy, mint Magyarországnál és Bulgáriánál annak idején, ezen kérdést kiadták a Népszövetség kalonai szakértő bizottságának felülvizsgálat és véleményezés végeit.
Briand megérkezte után hoznak határozatot
Párisból jelentik: A .Petii Párisién" genfi tudósítója megállapítja, hogy a kölcsönös bizalom alapján tárgyalnak egymással a locarnoi szerződést aláiró felek.
Egyébként megvárják Briandnak Oenfbe való visszatérését és akkor határoznak csak a Népszövetségi Tanács kibővítéséről s ugy tudják, hogy állandó tagságot Németországon kívül csak Spanyolország kap.
Mussolini nem utazik Oenfbe
Genfből jelentik: Illetékes olasz részről határozottan kijelcnlik, hogy Mussolini olasz miniszterelnöknek nincs szándékában a Nemzetek Szövetségének ülésezéseire Oenfbe ulazm.
Kihallgatások a frank-ügyben
Pallaviclnl, Slgray Antal gróf kihallgatását ajánlja — Tanácskozások az Igazságügymlnlszter-nél - Kihallgatták a Friedrlch-vacsora résztvevőit
Buda pást, március S
A frankhamisítást ügyben folytatót! ujabb nyomozati eljárások ügyében Strache Ouszláv főügyész ma délelólt hosszasan referált Pesthy Pál igazságügymíniszternek. További tanácskozásokat folytatott az igaz-ságUgyminiszter a belügyminiszter-lerrel és Vass József dr. helyettes miniszterelnökkel is, Pallavicini György őrgróf szereplésével kapcsolatban. A Frledrlch-vacsora A Frleárich Istvánnál történt vacsora ügyében a rendőrség ma kihallgatta Huszár Elemért, aki azt vallotta, nem emlékszik arra, hogy a vacsorán szóbakerült volna a frankügy. Hélfön kihallgatta a rendőrség Friedrich Islvánt is, aki elmondotta, hogy a vacsorán szó volt pénzhamisításról, de nem a frankhamisításról.
Pallaviclnl nem tud semmiről Hélfőn délelőtt megjelent a rendőrségen Pallaviclnl őrgróf, ki kijelentette, hogy ajánlja Sigray gríf kihallgatását, mert 6 maga semmit nem tud.
A WlndlscbgrStz-napIó
Wlndischgríitz védője kijclen\'etle, hogy a kerese(t napló egváltalán nem i« létezik. WinditchRrSIz a fogházban csupán feljegyzéseket irt, hogy azokból tájékoztassa a védőkéi. Ezeket a feljegyzéseket a védők azonban nem hajlandók kiadni kezükből. A rendőrség most nyomozási indított, hogv ezek a leljegyzé<ek hogyan kerüllek ki a fogházból a védők kezébe.
Teleky Pál gróf nyilatkozata
Teleky Pál gróf a kövelkezók közlését kéri: Windlschgrtltz egyállalá-ben nem voll vele érintkezésben, a háború óta nem is levelezett vele s igy a frank-ügybe az ő neve bele sem kerülhet, mert soha még tanácskozásukon sem vett részt.
BELFÖLDI HIREK
Gróf Keglevlch Gábor temetése. Nagykátáról jelentik. G\'óf Keglevlch Oábor a fő-endiház voll alelnökét óriási részvél mellett le-mették el vasárnap Nagykátán. A temetésen megjelenlek különböző egyesületek képviselői és a ff.uri társadalom előkelőségei.
Baktcorológlal állomás Szombathelyen. Győrből jeleolik : A felső dunánlulí mezőgazdasági kamara elnöke gróf Khuen Hiderváry Márton a kamara alelnökével karöltve megbeszéléseket folytatott Szombathelyen Tarányl Ferenc főispánnal és az alispánnal a Szombathelyen felállítandó bakieorologiai állomás fet-áililása ügyében.
A francia kormány-alakítás.
Párisból jelenlik : A köztársaság elnöke ma délelőtt a politikai személyekkel megkezdte a kormányalakításra irányuló tárgyalásokat. Tizóra tizenöt perckor Brlandot fogadta. A beszélgetés mintegy husz percig tartott. Briand az Elyiés-palota elhagyása után mindössze annyit mondóit, hogy Doumergue-a\\ a politikai helyzetről tárgyalt és jclenlést tett a genfi ülésről. Briand kedden ismét visszafér Genfbe. Briand után Dou-mergue-nál a szenátus elnöke jelent meg az Elysée-palolában, majd pedig Herriot.
(Éjszakai rádiójelentés): A radikális szocialisták ma egy határozatot fogadtak el, amely szerint csak oly kormányt támogatnak, amely 1924 május 14 én Herriot állal adott ktllpolilikát folytatja.
6 zalai közlöny
1926 Március 2.
Az utódállamok dunai hajózásáról nyilatkozik Walter D. Hines, a Duna-hajózás döntöbirája
A régi monarchia gazdasági egységének megbontása bénitólag Irat a dunai hajózásra - A különböző államok társaságainak működése a statisztika tükrében - Mit javasol a forgalom emelése érdekében?
csökkeni a mezőgazdasági termelés és egyúttal emelkedett a belföldi konzum. Tcrmészclesen a magas kivileli illetékek is kedvezőtlen befolyást gyakoroltuk a gabona-terme-lésre. Figyelemreméltó, hogya háború előtt a jelenlegi Románia gabonaexportja alkotta a dunai teheráru-forgalom egy harmadát.
A legfontosabb ok azonban a régi osztrák-magyar monarchia egységes gazdasági területének megbontása. A háború elölt egy dunai hajó Pozsonytól O.sováig 1272 kilóméter utat lett meg anélkül, hogy vámhatárt érintett volna. Ma egy hajó ezen az útvonalon négy határon megy át és hat vámvizsgálatot kell átszenvednie, mivel például Magyarország és Jugoszlávia közös határán külön vámállomasok működnek. Természetesen ezek a vámvizsgálatok nagy akadályokat kép:znek a forgalom fejlődése elé, egész napokat vesznek igénybe, mivel a helyi közegek sokszor igen nagy rosszakaratot tanúsítana*. Nem szabid figyelmen klvtll hagyni azt sem, hogy a háború előtt Ausztria és Magyarország érdekelve voltak a dunai forgalom fejlődésében és lá-mogalták azáltal, hogy a hajózási tarifát versenyképessé tették a vasúti tarifával szemben. Ma nem lehetál-lami támogatásról beszélni és a vasutak tarifapolitikája jelentős kon-kurrenciát okoz a dunai forgalomnak.
II.
Récfl, márctua 2 — A Zalai KSiltay Ntsi IwlásMjáUt —
A statisztikából hiányzik Bulgária, mivel a bolgár hajózási váljatok nem szolgáltattak bc pontos adatokal.
Romániái kivéve az összes dunai államok forgalma emelkedőit 1923-ról 1924-re.
A kimulalásból azonban hiányzik még a román parllorgílom, amely rendkívül nagy visszaesést mulat és ez okozza, hogy 1924-ben a forgalom egy negyed millió tonna visz-szaesésl mutat az előző évvel szemben annak ellenére, liogy a lobbi utódállamok lorgalma emelkedési mutat.
A román parii forgalmat román, görög és francia hajózási társaságok bonyolítják le 1923-ban a forgalom 841.000 tonnára rúgott, 1924-ben azonban már csak 450.000 tonnát tett ki.
A forgalomban a jugoszláv hajózási társaságok vezetnek, föient azért, mivel a Bicska és a Bánát gabona-kivitelét a jugoszláv társaságok bonyolítják le.
Hines a dunai lotgalom csökkenését több okra vezeti vissza. Ezekhez tartoznak többek közöli: az általános gazdasági depresszió, az orosz forradalom és a ro.nán gabona-export erős visszaesése. A ro-máoiai t.grárreform következtében Erdélyben eltűrnek a nagybirtokok,
Hines megállapítja azt is, hogy a háború óta misem történt a lolyam medrének karbantartása és javítása érdekében.
A forgalom fejlesztése érdekében az amerikai döntőbíró a következőket ajánlja a Népszövetség figyelmébe memorandumának belejezése-
kl A paiti államoknak közeledést kell keresniök egymáshoz tatifáhs kereskedelmi egyezmények létesítése céljából.
Legújabban a Bajor Lloyd és a Csehszlovák Dunahajózási Társaság között több Icklnlelben érdekközös
ség féle fejlődött ki, ami kélségki-vül a forgalom le|lő<Jésél szolgálja. A parii államok rivalizálása, a különböző nemzetek egymástól való idegenkedése azonban még mindig fennáll és ez gátolja a kívánatos együttműködést. Hines azl ajánlja, hogy a tőkeerős nyugali államok kölcsönökkel segítsék az utódállamokat, mivel a jólét a legnagyobb záloga a békés együttműködésnek és az egymással megbékélt utódállamok vissza fogják állítani a dunai forgalom kivánalos és egész Középeurópára hasznos forgalmát. (ViBt)
Nyilt levél
a „Zalai Közlöny" felelős szerkesztőjéhez
Nagykanizsa
Igen lisztéit Szerkesztő\', Ur!
A .Zalai Közlöny vasárnapi számában .Járvány" ámen megjeleni cikkem, mint azl ma őszinte meglepetéssel több oldalról is hallom, városunk komoly kereskedői között is élénk visszatetszést szüli. Érthetetlennek tartom ezi a felzudulást, mert hiszen azok előtt, kik cikkem tendenciáját megérlelték, nem tehet kétes, hogy igénytelen soraimat a pusztuló magyar kereskedelem renoméjának megmentése érdekében s e társadalmi osztály iráni érzett őszinte szimpátiából irtani. Eme reám nézve rendkívül sajnálatos félreértés eloszlatása érdekében sietek kijelenteni, hogy cikkemnek egyáltalában nem volt támadó célja s legkevésbbé volt szándékom városunk komoly, meg-
becsülésre méltó kereskedőinek jóhirnevét bármily vonatkozásban is érinteni, sőt hangsúlyozom, hogy épen a kereskedő osztály reputációját, hitelét óhajtottam a több oldalról fenyegető veszedelemmel szemben megvédem. Fel kell tételeznem, hogy mindazok, akik eddig megjelent cikkeimet olvaslak s felfogásomat ennek az osztálynak általam nagyrabecsült tagjairól ismerik, egy percig sem voltak kétségben aziránt, hogy inkriminált cikkemet is csak a legjobb jóindulat s a komoly kereskedők jóhirnevéért való őszinte aggodalom sugallta.
Fogadja igen tiszteli Szerkesztő Ur nagyrabecsülésem kifejezését.
Teljes tisztelettel, őszinte hive Kelemen Ferenc s. k.
0MNIA VINCIT AM0R
Irta: Bőbm Margit Együtt ültek kelten a vadgesz-tenyefa alatt. A nap aranyos jókedvében átkacsintgatoti a la ágai között rájuk, hogy aztán megint elbújjék egy-egy sztlike letho mögé, ineiy utjaoa icvedl. Pedig csak net leányka ült a padon. Az egyik nyúlánk, karcsú termetű, oarna leány, 19 év körül, de akinek sápadt arcára az élet többet rajzolt rá, mint kellett voloa. Beszédes szemeivel szeretettel simogatta végig a mellette ülő szóké leányt, mintha csak őszinteségre bátorítana. Szemeikben még, nénány keserű könnycsepp rezgett, miközben egymásba olvadlak gondosan ápolt kezeik.
— Most mar nem fáj ugy, hogy cl kell mennem, inert ludom, hogy az én Magdám vigasztalni fogja öreg édes anyámat — szólt Boriska. — Mosi ludom csak, hogy ki vagy Te számomra. Neked majd mindent őszintén megirok, mert érdekel minden, minden kapcsolatom, én p:dig megkönnyebbülök általa. De annak a beteg öreg asszonynak nem szabad tudnia, hogy mennyit kell szenvednem. Ö csak ismerje a verőfényes oldaláról az én szomorú életemet. S lu majd egyszer révbe jutok, akkor — mondd kicsi barai-nöm — eljön-e majd, aki miatt annyit szenvedtem, hogy gőgösen,
büszkén elküldjem s legalább részben visszaadjam neki tartozásomat Nem 1 Nem, ha eljönne, hogy nalam maradjon, mindent megtudnék bo- í csátam neki.
— Már ismét megszeged ígéretedet — telelt Magda. — Tudod, hogy szeretlek, de minden gondol-kodás nélkül elfelejteném, hogy barátnőm vagy, ha mégegyszer az éleiben a sajat akaratodból találkoznál vele. Hál már mindent elfelejtettél? Az okról,- amiért lemondott rólad ? Miért? Hitvány pénzért. Rólad, akinek erénye megfizethetetlen a föld minden aranyáva).. Azt mondta, hogy nem vesz cl feleségül, mert nem tud a Téged megillető módon eltartani. S te elhitted, hogy aztán harmadnap betege légy a fajdalomnak, mert mást vezeiett az oltárhoz, hogy. azt Is otthagyja majd, ugy mint Téged. S most Te clmégy, hogy munkáddal szerezz pénzt, hogy őt visszakapjad.
— Amit mondtál, mind igazság. Nekem valóban nem igy kellene tennem. De mit csináljak, ha már büszkeségem teljesen megtöri. Neked panaszkodom, kinek szintén nagy a bánata. A sors rettenetes iróniája hozott bennünket össze. Én nem kellek, mert szegény vagyok, tíged pedig a pérueil mialt hagytak cl.
— A pénzem miatt 1 e ezt nem érted. Nem ériheted, hogy mi az, mikor az embernek pénze van s le-
mond a szórakozásokról, mert facm kívánja. Mikor valakit mindenütt csak a pénzéért értékelnek s aztán akad valaki, aki a lelkét nézi, megszereti s akkor közéjük áll az arany hegy. Pedig nem is kell megmásznia; a hegyen át egy alagút is vezet keresztül. De ezt nem érti ő sem...
A nap lassanként megunta ennek a kél bánatos leánynak panaszko-dásail Lebukott a láthatáron, hogy másokra ragyogjon fel s nyomában hűvös esti szellő kezdett susogni a fik levelei közölt, A leányok összébb húzták magukon kendőiket s egy-mis vállára h3jtva fejőket, folytatták beszélgetéseiket az egyre jobban közelgő szürkületben.
— Csodálatos az élei — szakította meg a pillanatnyi csendet Magda. — Futunk, .rohanunk, bár tudjuk, hogy vesztünkre s visszafelé nincs ut a számunkra. Egyesek aztán utánunk, misok melletlük futnak. Sokakat még akkor sem veszünk észre, mikor mellettünk vannak, kezeiket nyújtják ki értünk.
_ — Mondd .Magda, mi lenne, ha mi uj életet kezdenénk? Fiatalok vagyunk; még elöltünk az élet...
— Ne is beszélj erről! Sokkal inkább állunk a környezet hatása alád, semhogy alóla magunkat felszabadíthatnánk. Pedig ez igen szoros kötelék, mely az ember lelkének szabad szárnyalását is súlyosan be-
folyásolja. Hogy uj életet kezdjünk? Ehnez lul fiatalok vagyunk. Máról-holnapra nein tudunk oly lelki változáson átmenni, minőt uj életfello-gés jelent. Nagyobb lelki megráz-kóJtatás kell ehhez. Félek tőle, hogy amikor az uj élet ösvényét keresnők, abban a percben felborulna lelkünk egyensúlya, amire pedig épen a ml életkörülményeink között igen nagy szükségünk lehet s valószínűleg lest is. Mi nem fogunk uj életet kezdeni, hanem alkalmazkodni fogunk a bennünket környező viszonyokhoz, hacsak nem akarjuk, hogy lelkünk meghasonüsa álljon elő.
— Meggyőztél. Járjunk csak lovább a földön, kevesebb idealizmussal és kevesebb várakozással a jövól illetőleg. A kik a levegőben járnak, könnyen lezuhanhatnak és összetörhetik magukat ...
Néhány percnyi csönd. A szél elült a gesztenyefa leveles ágai közöli s az alkony lilaszinü látyola mind mélyebbre ereszkedett alá a földre.
— Nézd, Boriska, nem Lorinlial megyolta bátyám?—kérdezteMagds hirtelen fcllobanással, a sétányon haladó egy féifi homályos körvonalaira mulatva.
— Omnia vincil amor — sóhajtott fel magiban Boriska. — Szegény kis .barátnőm, mennyit lógsz Te még szenvedni -az életben ...
1926 Március 5.
zalai közlöny s
A plebénia-iemplom restaurálása
»« olSkiaaitO megállapodott . f.do.ot bi.to.lti.4r.
vonatkozólag — IMrolua 2l-*n I«.X a négy uj harang fetazontolial ünaapug.
Nagykanizsa, március 8 A nagykanizsai plébánia- templom restaurálását elókészitó-bizollság vasárnap délután fél 4 órára hivla ösz-sze a város katolikusságát, hogy együttes határozattal jussanak megállapodásra a templom-restaurálással kapcsolatos ügyekben.
A gyűlésen nagy számban jelenlek meg városunk katolikus társadalmának vezető lagjai s mindazok, kik a nemes oélhoz méltó arányokban megindult akció sorsát szivükön viselik.
A szükséges összeg biztosítása
Rendelkezésre áll jelenleg 92 millió korona, an\\i kamatozik, az egyesületeknél van kb. 25 millió korona s a város hozzájárulása, mintegy 150 millió korona.
A plébános javasolta, hogy a szükséges összeg biztosítására alakuljon világiakból egy bizottság, mely a restaurálás körül is mini tanácsadó szerv a tervekbe és kivitelbe betekintési és javaslattételi joggal birna.
A bizottság elnökéül ajánlja Ke-nedi Imre dr-l, amit a gyűlés mc-
A gyűlési Vargha P. Ttieodoiich | |tg közben elfogadott. A bi-
dr, nyitotta meg s felkérte Kened! Imre dr-t a felsőtemploru építő bizottság jelentésének megtételére. A jelenlés ismertelte a bizollság működését és teljes elszámolást nyújtóit. A leroplom gondozását a város átvette, igy a működés célja megszűnvén, bejelentette a bizottság megszűnéséi.
Vargha P. Theodorich dr. jelentési letl ezután a plébánia-templom reslaurálása ügyének jelenlegi állásáról.
Az uj harangok
A picbánia-templom négy uj harangja már készen van, 20 méler-mázsa össz-sulyban.
A legnagyobb 10 mázsás harang ára 78 millió korona.
A második harang 5 mázsás, ára 39 millió korona.
A harmadik harang 3 mázsás, ára 23 400,000 korona.
A negyedik harang 130 kilogrammos ára 10.140,000 korona.
Négy forgatható vas-korona összesen 15.440,000 korona, fekvő vasállvány 5.600,000 korona; a négy uj harang összes költsége tehát 171580,000 korona.
A leszállítás kedvező fizetési feltételek mellett történik. A teljes vé-Iclárt egy év alatt három részletben kell lefizetni.
A harangszentelés
A harangszentclés napját március 21-ben állapították meg. A harangok behozatala 20 án este 6 órakor ünnepélyes keretek közt történik. A sKnlelískoralcmplombanP. Buttykay Antal, a Szentferenc- rend ezidősze-rinl itthon lartózkodó római kor-mány fólanácsosa szentbeszédet fog mondani. Az ünaepély részletes prog-rammját bizollságilag fogják kidolgozni.
A templom renoválása
A renoválási munkálatokat költségvetésileg még nem állapitolták meg. Vargha P. Theodorich dr. már megbeszélést folytatott lj>hr Ferenc budapesti festőművésszel, aki a kecskeméti templomot is festette. A művész most állitja össze a nagykanizsai restaurálási költségvetést.
A restaurálásra tervbeveit ősszeg nem batadh^ja sieg az 500 millió koronát.
zoliság tagjai: Sabján Gyula dr., Krátky István dr., Rubint Károly, Szabó Lajos dr., Tamás János dr., Bazsó József és Gyenes Ltjos.
Kenedl Imre dr. lelte meg ezután javaslatát az összeg megszerzésére vonatkozólag. Eszerint: 1. Akik ju-lius l-lg egy millió koronái lejegyeznek a templom-restaurálásra, nevük a templomban egy márványtáblán megő(ökitlessék. 2. Bocsássa-
nak U gyűjtőivel azok részére, kik október l-ig, mig a restaurálás befejeződik, 300.000 koronái hajlandók felajánlani. 3. Gyűjtőivel azok részére, kik 3 éven keresztül évenként 100.000 koronái ajánlanak fel. 4. Egyéb források, adományok 6lb. A jegyzések a plébánián történnének. Igy a szükséges 4—500 millió korona még ezévben biztositható lenne, legkedvezőtlenebb cselben is a lejegyzett összegre, ha szükségesnek mutatkoznék, kölcsönt lehelne felvenni.
Kenedl dr. előterjesztése általános tetszésre talált.
Dómján Lajos dr. indítványára elhatározták, hogy csak nagy adományokat örökítsenek meg a márványtáblán. Az egymilliós és kisebb adományok a kiadandó emlékalbumban nyernek, megörökítést. Elfogadták azt az indítványát is, hogy a plébánián való jegyzés helyett a bizottság körözze az egész városban az aláírási iveket.
A plébános ezulán megköszönte a megjelenlek érdeklődését, Isten ál-dását kérte a bizottság munkájára s a siker teményében 5 órakor a gyűlési bezárta.
AZ OMKE TAGGYŰLÉSE
NagyknntZM, niSrcim 8
Nagy napja volt vasárnap a nagykanizsai kereskedövilágnak: c napon tartotta meg évi szokásos taggyűléséi a nagykanizsai Kaszinó dísztermében. A gyűlés délután 4 órakor vette kezdetét s azon ott láttuk néhány kivétellel csaknem valamennyi kereskedőnket, a legtöbb pénzintézet vezetőit, a nagy Ipar reprezentánsait, az Ipartestület elnökségét s még igen sokakai a társadalom egyéb rétegéből is.
Az elnöki megnyílói Blunkenberg Imre, az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés nagykanizsai kerületének elnöke tartotta. Vázolta az összehívott taggyűlés céljál s ismertette azokat a közgazdasági bajokai, melyeknek sulys alall a kercskede lem áll. Üdvözölte az OMKE budapesti kiküldöttjeit, névszeiint Vérles Emili, az OMKE alelnökét, dr. Horváth Istvánt, az OMKE főtisztviselőjét, Neusladl Miklósi, az OMKE elnöki lanácsának taglát, a hatósági kiküldőiteket, a megjeleni kereskedő-társadalmat s a vendégekéi. Ezután Iclkéríe Vértes Emilt előadásának megtartására.
Vértes Emil beszédét a .Zalai Közlöny" vasárnapi szániában megjeleni vezércikkre való hivatkozással vezette be. Ismerteti a kereskedőkre nehezedő su\'yos gardiségi helyzetet s összetartásra, bizalomra és a kereskedelembe is az eibikai gondolkodás érvénycsilésíre bivjafel kereskedőtársainak figyelőiéi. Ezután sorra veszi azokat a körülményeket, melyek a kereskedelem fellendülésének akadályául szolgálnak s ismertette a1 OMKE részéről a kormány-
hoz letl előterjesztéseket s az azoktól várható (fredményeket. Vértes ezúttal is nemcsak kiváló szónoki tehetségével aratott hatást, hanem az érvek súlya Is oly meggyőző erővel igazolta a kereskedőknek súlyos helyzetéi, hogy azokat általánosságban mindenkinek alá kell Írnia, ki csak valamennyire is ismeri sivár közgazdasági helyzetünknek ipirra és kereskedelemre egyaránt reá nehezedő sulyál. Beszédéi, mely a maga gondos felépitetlségében egységes és a közgazdasági életnek egészére kiterjedő hatalmas gazdaságpolitikai tanulmány voll, lelkesen meglapsolla a hallgatóság.
Ulána dr. Horváth István fűzött glosszákai Vérles beszédéhez. Előadását Rosland egyik drámájából veit jelenettel vezette be s sikert kívánt B;thlcil István gróf miniszterelnöknek genfi útjához. Legrészletesebben a szövetkezeti ügynél Időzött, kilogásolva, hogy a szövetkezetek, melyek igen &ok állami kedvezményben részesülnek a többi kereskedelmi típusokkal szemben, tagjaikon kívül bárkinek is adhatnak és árusítanak Is árut. Ezzel a körülménnyel jogtalanul kedvezőbb helyzetbe kerülnek az egyéb kereskedőknél miután adózási kedvezményeik jelentékenyen megkönnyítik működésűkéi.
Este a Központ-szálló szuterén-, helyiségében 150 terítékű bankéit volt, melyen a nagykanizsai kereskedők közül igen sokan nejeikkel vettek részt. A társasvacsorán az első pohárköszöntőt Blankenberg Imre mondta s utána egymás után következtek a dikciók. Beszéllek dr. Prack
István városi tanácsos, Vérles Emil, az OMKE alelnöke, dr. Horváth István. az OMKE főtisztviselője, Kern-pelen Béla szerkesztő, Rajki István, dr. Barlha Isrván, Csillag Jenő, Bazsó József és Schwartz Oltó.
A budjpesli vendégek az éjféli vonattal elutazlak, mig a nagykanizsaiak a késő éjjeli órákig együtt maradtak s a legvidámabb hangulatban töltötték az estét.
A vasárnapi taggyűlés mindenesetre az eddiginél is szorosabb kapcsolatot létesített a nagykanizsai kereskedők kőzött s nagyban hozzájárul! érdekeiknek kölcsönös felkarolásához s helyzetüknek a társadalom részóról is megértőbb felismeréséhez.
A Zrínyi Torna Egylet emlékünnepe
Nagykftniua, március 3
Este fél 9 órára zsúfolásig megtellek az Uránia széksorai, melyek közt a keresztény társadalomnak jóformán minden notabilitása is he-lugt foglalt.
* Zrinyl Torna Egylet ünnepelte ezen az estén, mint eddig is, minden évben ugyanezen a napon, fcnnál-\' lásának ötödik évfordulóját.
Az ünnepély műsorát Barbarlts Lajos nyitotta meg, bár prózában megirt, mégis költői szárnyalású pro-lógjával. Majd a háttérből hangzó kisérő szöveg keretében megelevenedett egy hatásos élőképben Széchenyi István korának teljes jelentősége, melyet az egymásután felvonuló mapyar alakok, Széchenyi magasan kiemelkedő alakja köré csoportosuló élőképpel érzékeltettek. Az élőkép és szövege hatását betetőzte, mikor a háttérben megjelent a Lánchíd és a Tudományos Akadémia odavetitelt képe.
Laurisin Lajos operaénekes két izben lépett a szinpadra klasszikus irredenta és magyar népdalokkal. A tapsnak, ráadásoknak végehossza nem volt. Laurisin nem elsőizben hóditolta meg magának Nagykanizsa közönségét, de a ma esti sikere egyike volt az idei legmelegebb sikereknek. Kellemes zengésű hangja, temparamentumos énekmodora, tiszta kiejtése valóban minden ovációt megérdemelt.
Kitörő, lelkes tapsvihar honoiálla az apró kiskanizsai iskolásgyeM\'.ekek fabot- és fo puska-gyakorlatait, melyeket bámulatos precizitással, kidolgozott, hibátlan mozdulatokkal végeztek négy turnusban a színpadon. A távoli jOvő magyar reménységét ünnepelte b-nnük az ünnepély közönség**, m«ly a háttérből elótap-solta betanítójukat, Szépudvary László fenitót, a Kiskanizsai gycnuckscreg fáradhatatlan torna oktatóiát. --A magyar irredenta szellemében, lelkes hangulatban lefolyt ünrcepélyl á közülünk már eltávozott vitéz Nagy Győzőnek „Kép a magyar jelenből" című egyfelvonásos hízafias szellemű szimbolikus darabjának előadása fe-
6
zalai közlöny
1926 Március 2.
jezte be. A szereplők mindegyike a szivével játszotta meg szerepét/Különösen megkapó voll Bakos Melinda szinte drámai alakítása, Kostcin Ignác, Földy I. János és a magyar honvéd alakjai.
A Zrinyi Torna Egylel ezzel az ötödik évi emlékünnepével Is nagy munkát végzett a nt3gyar ha-zallas szellem ápolása terén, melynek jegyében telt el öl esztendő munkája s melynek ígéretével indul uj évfordulók felé.
A pénzintézetek segítsenek a „rémhírek" áldozatául esett kereskedőkön
Válasz Kelemen Ferenc cikkérc
Irti: Dr. Bartha István, >z Omke lilkirs
II.
Cikkem első részében rámutattam arra, hogy az a beállítás, mintha a fizetésképtelenségek egy részét célzatosan terjesztett alaptalan hirek és az ezt nyomon követő hitelmegvonások okoznák, — léve*. De még ha fordulnának Is eló szórványosan ilyen esetek, akkor is annak az ötletnek megvalósítása, melyet Kelemen Ferenc felvetett, leküzdhetetlen nehézségekbe ütköznék. A cikkíró javaslata szerint minden kereskedő, akinek füléhez ily hír eljut, köteles legyen azt az érdekeltség kebelében alakított vizsgáló bizottságnak tudomására hozni. Bár ily kötelezettség statuálása megfelelő szankció nélkül nem sok értékkel bírna, feltételezhető, hog$ a hitelrontás lénye a bizottságnak tudomására jutna, mert ha más nem is, de a sértett azt minden bizonnyal bejelentené. Most következnék azonban a nehezebb feladat, a hírek. terjesztőinek a bizottság elé való idézése. Kérdés, megjetennének-e az idézetlek és nem tenné-e magát nevetségessé a bizottság és kockáztatná tekintélyéi a hiábavaló idézge-léssel. Hiszen épen a közelmúltban láttuk, hogy még a törvényhozó testület állal kiküldőit frankbizottság meghívását is egyszerűen fumigálták olyan egyének, kik hatóság örizete alatt állottak és még ezen bizottságnak sem állottak rendelkezésére eszközök a megjelenés kikényszerítésére.
A kósza híreknek rendszerint nem akad gazdája. Egyik hallotta a má-másiktól. Tegyük fel, hogy hosszú nyomozás után végre találtatnék valaki, kire rábizonyulna, hogy a hírt terjesztene és nem tudja megnevezni, kitől hallotta. Ez volna tehát az, ki minden valószínűség szerinl a híresztelést megindította és kivel szemben a cikkíró szerint a bizottságnak pénzbeli vagy egyéb büntetést kellene alkalmaznia, vagy ellene hitelrontás cimén a feljelentést megtennie. Büntetés kiszabásához ét végrehajtásához azonban kényszerítő erővel rendelkező hatalom szükséges, hitelrontás miatt pedig törvényeink éneimében csak a sértett indítványára indul meg a bűnvádi eljárás. Vájjon, nem egyszerűbb és gyorsabb,
ha az, kii alaptalanul meghurcoltak, a bizottsági vizsgálat igénybevétele helyeit mindjárt a bírósághoz fordul és hitelének helyreállítása érdekében ott mutatja ki a róla keringő hirek alaptalanságát.
Nem kevésbbé gyakorlaliallan a felvetett ötletnek az a része is, mely a bizottság feladatául tűzi ki a .kikezdett" kereskedő státuszának megvizsgálását és érdekében a Hitelezői Védegyletnél való intervenciói. A vagyoni helyzet megállapítása nagy körültekintést és hosszan lartó, alapos munkát igénylő feladat. Megbízható eredményre csak akkor vezethet, ha nem csupán az Ozleii könyvek adatai vizsgáilatnak felül, hanem az áruleltár szakértők Irözbenjöttével felvételik és a kunnlcvöségek és egyéb vagyontárgyak értékelletnek. Az a kereskedő, ki magát a nagyrészt konkurrensekból álló bizottság ily vizsgálatának alávetné, a saját sírját ásná meg, mert legféltettebben őrzőit üzleti titkait kellene versenytársai elölt feltárnia. A kereskedőnek lehelnek olyan magánkötelezellségei. melyekről a könyvek nem is nyújtanak tájékoztatást, ha még oly pontosan és lelkiismeretesen lünletik is fel az üi leli eseményeket. A bizottsági vizsgálat esetleg megállapítja, hogy a cég aktív, de mii használ ez, mikor mái hire ment annak, hogy az illető cégnél vizsgálat folyik és a távollevő hitelezők ezen hír által nyugtalanítva a perek áradatát zu-dllják a szegény adós fejére. A nagy vagyon rendszerint nem hordható a mellényzsebben és ott, ahol már vizsgálatot kell folytatni az akiivitás megállapítása végett, rendszerint baj van. De hiába is állapítja meg a bizottság a hirbe jutott cég bomlását, a bizalmatlanná lelt hitelezők nem lógnak megnyugodni a vizsgálat eredményében, ha a bizottság csak erkölcsileg és nem egyúttal anyagilag felel megállapításának helyességéért.
Az úgynevezett .tekele listák" ellen az OMKE eredményes küzdelmet folytat. Ezek valóban sok esetben alaptalan nyugtalanságot kellenek a hitelezők körében, de annak eloszlatása nem fog nehezére esni annak a kereskedőnek, aki valóban aktív.
(Vége kílv.l
A volt görög királyi pár Belgrádban. — Belgrádból jelentik: György voll görög király Erzsébet királynéval ideérkezett. A király és királyné fogadta őket.
A Keresztény Jótékony Nőegylet Közgyűlése
Nagykanizsa, március 8
Vasárnap délulán tartolta meg a városháza tanácstermében a Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet ez évi rendes közgyűlését. A közgyűlésen Rubint Károlyné alelnök elnököli, mig a jegyzőkönyvet Farkas Vilma titkár vezetle. A jelcnvollak száma megközelítette sz OtvcneL
Rubint Károlyné elnöki megnyitója után \'Farkas Vilma titkár olvasta fel az Egyletnek mult évi működésére -vonatkoió lilkári jelentéséi. A részletes jelentésből kiemeljük a következő .dalokat-
A Néegylel három szakoszlályb n működőit, u. m. szcgényCgyi, munkaügyi és rendezési szakosztályokban. Ezek mellett még külön munkaközvetítő szcivezetet tarlóit fenn s általa lobbikéi tudott elhelyezéshez juttatni.
Karácsonykor megrendezte anyagilag is igen szép eredménnyel : i-kerüll karácsonyi vásárját, amely alkalommal számos szegénysorsu családnak adott ruha- és élelmiszer-adományokst. Ugyarc^ak szép anyagi eredménnyel járt a mult év junlus havában rendezett baleltelöadás is. Az Egyletnek tekintélyes vagyona van s tevékenysége nagyban hozzájárul az általános nyomor leküzdéséhez és csökkentéséhez.
A litkáii jelentés elfogadása ulán a közgyűlés elfogadta az ifj. Knor-tzer György, egyleti pénztáros állal előadott pénztári jelentést s megadta a számvizsgáló bizottságnak a felmentést Utána megejtették a választásokat.
Az elnöklő alclnöknő felolvasta dr. Tuboly Gyu\'áné clnöknönek ezen lisztéről való lemondását latlalmazó levelét s dr. Tamás Jánosnak is bejelentését, melyben ügyészi lisztéről lemond. A közgyűlés sajnálattal vette tudomásul c lemondásokat s az cl-nöknó érdemeit jegyzőkönyvben örökili meg.
A közgyűlés elfogadla a választmánynak javaslalát, melylyel az Egylel elnökévé dr. Szlgethy Károlynét, ügyészévé pedig dr. Fábián Zsigmondot választolta meg. A számvizsgáló bizotlság tagjaiul megválasztanak Lányi László, Orbán János, Martinék Gyula és Farkas István pénzintézeti tisztviselők.
Dr. Szlgethy Károlyné szép beszédben köszönte tneg megválasztását s abban a reményben foglalta cl az elnöki székel, liogv működésében a választmány s az Egyletnek tisztikara ezután öt is olyan támogatásban lógja részesíteni, mint elődjét részesiielte.
A népes közgyűlést az elnöknő lelkes szavakkal rekesztene be.
Már egy ötmi||iápil korona nyerhető sorsjeggyel >s « HU I I I I ü I U az\'újonnan kezdődő
oaztálysorsjátékon.
Az uj játékterv igen előnyösen változott, mert a nyeremények száma ismét a békebeli arányban van megállapítva, vagyis minden második sori-
ZS 55 milliárd ,.250 milliókor
kerül készpénzben sorsolásra. — Szerencseszámokat ajánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája feSK)11
Sorsjegyek ára: egész 200 ezer, léi 100 ezer, negyed 50 ezer korona.
Játéktervek ingyen. — Húzás április 15-17. ,,
NAPI HIREK
NAPIREND
Március 9, kedd
Római katolikus: Franciska. Protu-táns: Franciska. Izraelita: Adar hó
Nap kel reggel t> óra 27 perckor, nyugszik délután 5 óra 50 perckor.
Mor!. Uránia: Szent ördög, szerelmi regény. Előadások este 7 és 9 ónkor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
Mtrcl.l 13. A K.mkrt.lml AU.tnuiollati >. l,liJi,v.M Uocíal (fybfMtíll Onn.oiJy. ta\'K >,;,,. ■tlil.Mo íil. 0 0..I k.(J.IUl (.olt rtun.
Hkltltt 15- A V.;.< haiallat lutp*!,, ... J i.,1, t\'a
M6r; I ul 15. A (lmr.lil-m liaiaíla, [n..í;j|,, dílutln 5 öiake. I, lntíl.1 lOltiiltmfbtn
Máaclu* 14. Ai fim. cli.J.t, ■ KticaiMaa Olt-honl-ín ddu IJn 5 fl,»ko, (Saabad ilgliartuak 15ii«,i,:,l
Máicla. 11. A r.tajl ltodat otl Ki, hataMaa Mp.t/< dlltll) I t(rt« . (UMUu UiQUu ImMML
Hlltltl IL V.(hj l«l« kaofvtfatnat talt natytd K Óitto, « lV\'l[lrt Efyl.t nagyítani fan
Márclui Zl. At érni tlladUa i VtrtaltlnT Ott. honban dílalln 5 iltkof (Konttanllalpoly 4l , Mátola. Zl. A Zrínyi liodalotl <i V...KI, II;,II,. ,ta,alu dll-tia 6 Gtakcr ■ vltctM,, UfBltxn tOoelnr Siit atdadiaa)
Mirct.a ». A Moyl Irodai ml (a Hfltfatatl Kit Iktilli alSadlta dllutin t óiaVo, . vlroalilit kii
— Uj képviselőtestületi tagok Igazolása. Nagykanizsa váios képviselőtestületének igazoló választmánya dr. Pithál Viktor elnöklésértl szombaton délulán 6 órakor ülést tartott a városháza tanácstermében. Az ülésen letárgyalták a legutóbbi képviselőtestületi lagválaszlással kap-ccolaiban az újonnan megválasztottak mandátuma ellen beéikezdt panaszokat, összesen hal ilyen mef,-támadolt mandáium volt. A bizottság a panaszok mindegyikét elutasította.
— Képviselői beszámolók. Reischl Richárd, a keszthelyi válaszlókcrülel nemzetgyűlési képviselője beszámolójának időpontját megváltoztatta s azt március 25 én fogja megtartani. A beszámoló egyúttal az újonnan alakult agrárpáti zászlóbonló nagy-gyü-lése is lesz. Forster Elek, a tapolcai kerület képvUelője már az elmúlt héten megtartotta beszámolóját, mely alkalommal választókerülete öt bizalmáról biztositolta.
— A felsőkereskedelmi Iskola hazafias ünnepe. A nagykanizsai felsökeresktdelmi iskola ifjúsága az 1848. március 15 ikl események, valamint Deák Ferenc elhalálozásának 50 ik évfordulója emlékét folyó évi március 15 én este 6 óraVor ünnepli meg az intézet saját termében (Csengeri-u! 10) Az emlékbc-szédet Surányi Oyula in ézeli lanát mondja. A műsor egyéb számai szavalatokból és énekelőadásokből állnak. Aján\'juk a tanügy barátainak ez ünnepély látogatását.
— A veszprémi alispán-választás er< dménye. Veszprémbit jelenti a Halai Közlöny tudósítója: Tegn\'P héllóu délelőlt zajlott le a veszprémi alispán-választás, melyből 80 szótöbbséggel dr. Horváth Lajos vármegyei főjegyző került ki győztesen,
Robin Hood Dougln" ,\' Fairbankssal.
1926 Március 5.
ZALAI KÖZLÖNY
s
— Nőegylet! tea. A Keresztény Jótékony Nőrgyict szokásos It-adil-u\'ánj* ll-én, csütörtökön délután 5
kérdettél dr. Fábián Zsig.nond-„<nál (Széchenyi-tér 8 szám alatt) lesz melyre a tagokat és azol: vendégeit szívesen láiják.
— Az Ipartestület évi kOzgyO-|é»e. A nagykanizsai Iparteslillel március 14 én délután (él 3 órakor unja évi rendfs közgyülé\'.él a városháza közgyűlési termében a kővetkező tárgysorozattal: I. Elnöki megnyitó és a jegyzőkönyv hilelcsitéjíre 2 tag kiküldése. 2. J.-lentés az Ipir-leslülel 1925. évi működéséről. 3. Az 1925. évi zárszámadás, vagyon mbleg és menház számadas betnu-lalása. 4. A számvizsgálók jelentése és a felmentvény megadása. 5. Az 1926. évi költségelőirányzat megtlla-pitása. 6. Neláni indítványok. 7. Elnök, 2 alelnök, 10 etőljárósigi tag-iuk, 5 clőljárósági póttagnak, 3 rendes és 1 számvizsgáló póttagnak megválasztása. A számadások és a költségvetés az ipartestületi jegyzői irodában az érdeklődők áhal a hivatalos órák alatt megtekinthető\'*.
Has faiílils
= Eljegyzés. Krelner Zsigmond dr. közkórházi főorvos eljegyezte Rosenbetg Loryt Botfán. (Minden külön értesiiés helyett.)
— Elfogott tolvaj cselédleány. Bedé Máita 24 eves nagykanizsai cselédleány asszonyától, Ceelner Mityásnétól löúüfélc rulijuetnJ.cl és kisebb összegű készpé.u-kölcsönnel ismeretlen helyre távozott. A nagykanizsai rendőrkapitányság eírendcite körözését. Mielőtt azonban ez megjelent volna, a pacsai cscndoiség a leányt örizelbe vetle valamilyen luhi-gás miatt s személyi adatainak igazolása végett kérdett intézett a nagykanizsai rendőrséghez. Így természetesen kiderüli az azonosság. A leányt ma kisérik Pacsárűl Nagykanizsára.
— A zalai állategészségügy javulása. Zaiavármcgyc tOrvenyna\'ó-sági állatorvosának jelentése szerint a megye állategészségügye javulást mutat. Lépfenevei I, veszettséggel 4, ivarszei vi hólyagos kiüicssel 1, lorühkórral 1, sertesvésszel 7 község van megfertőzve.
-Tűzoltók kitüntetése. Hét zalaegerszegi tüzoliót az Országos Tűzoltó Szövetség 40 éves szolgála-luk elismeréséül jubileumi érmekkel IQnleteit ki.
— Schwarcz Dezs3 harisnyái a leüiobbak.
Időjárás
A nngykcnlzsal meteorológiai motf-tlKyelő jelenítse: ItilfSn a IiWbK-to: reped 7 .Vakot délután 2
Órakor +6-4. este !l örnkor -t-lij.
Szélirány: licited, délben NviiKaill, esle Délnyugat.
ichóiíl: ttcKKct, délben is ejte borult.
Napi csdpcjfk mtnnyitígt: —
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint változékony Idü. helyenként kevés erővel, lényeges höviltozás nélkül.
— A zalai vasútépítési tervek.
A Zalamegye északi részén lervczcll vasulhálózat előmunkálati engedélyét, melyet 20 évvel ezelőtt adlak ki, a kereskedelemügyi miniszter ujabb egy évre meghosszabitotla. Ilyen előmunkálati engedély érvényben van a Göcsej-vidékre vonatkozólag is, építkezésre azonban sem egyiknél, sem másiknál, belátható időn beiül kilátás nincs.
— Zalai árvízkárosultak segélyezése. Zalamegye alispánja 53 millió koronát ulail kl a lentii főszolgabíró u\'.jáu zz alsólendvai járás Árvízkárosultjai felsegélyezésére.
— Pisztolypárbaj Keszthelyen. Kovács Nagy J mos és Makay Csanád Tibort a keszthelyi gazdasági akad Írnia kél li illg.itója 30 lépésről, kétszeri golyóváittssal pisztolypár-liajt vi/iak. SérülSs nem történt. A csendőrség a párbajozókat é-.segédjeivel feljelentette a j Irásbirósígnál.

Min Mai
— Krausz Albert bűnügyi fő-lárgyaiásához a törvényszéki be-IcpojegyekvMr/rscAe/i&űcAer Edvi:i dr. törvényszéki tanácselnöknél március hó 10-IŐI kezd\'xl Meg már kaphatók. A |rgyek ezentúl mindig a főtárgya-lasi elnök sajátkezű aláírásával lesznek ellátva.
— Jókat-cst Zalaváron. A niult vasárnap tirtoilák Zilaváron az ötödik U inepélycs kuliur-elő.idásl, melyen Holler Konrád bencés plébános ismertette Jókai é elét, iiói és poli-tikái pályáját. At ÜJnepélyen szavaló leventék közül u legjobb szavaló a közönség ítélete alapján egy méter-muns roisot kapott, mint a plébános ajmdékál, amit Király Ferenc n,ert meg.
_ Akiknek sokba került Nagyszakácsi. A marcalii csendőrség 15 nemcihlnyi (sümegi járás) zarándokot, kik a mult hó 20-án éjjel 11 órakor jelentek meg Nagyszakácsiban. bekísért s a marcilii főszolgabíró a csipal minden egyes tagját 1—1 millió korona péu.b-Jn-■e ésre i:\' c
— A Szanatórium Egyesület február 6-lkl piknikjére készpénzben ndakoztak: (Folytatás.) N N., Kálin és Weinbercer, N. N., dr. Korcagné, Weisz ÖJönné, Pőrzse Oyörgv, Brandcl, Bogyai, B:zsó Lajos, Szátinger Antal, N. N., Szakonyi Gézáné, Angyal őrnagyné, Schnilzer és Göndör, N. N, Schless, Ros?n-thai Jakab, Welizné, Windisch József, Láng Miksáné, Szalaí Sándor, Balaton Testvérek, Varga Lajos, Orbán Lajosné, Pollákné, Hahn Gyula, N. N., Horváth István, dr. Berger Gézáné, Szele Józsclné, Májon Testvérek, Nügy Qyörgy, Knauszné 20— 20.000 korona, idb. Halász Jjnő, Oiő Lászlóné, dr. Sípos Zsigmondné, N. N., Kisfdludyné, Schwarcz La|osné, Steinbockné, Benkőné, Szekulja Ja-kabné, R B, Rozs 15—15.000 korona, Bitó János, N. N., Deutsch József, Fekete Margit, Ritscnié, R. Z., Vclecz, Faranlai, Torma, dr. N. N., Schtesínger Gyula, Papp Orzkár, öilerrcicher, Szabóné, Fleischhacker, özv. Klein lllésné, N N., Pollik József, Belső, Krtft József, Varga Sln-dorné, Szántó Lajosné, Papp Osz-kárné, F.irkasné, dr. Marjonskyné, Vicenl Aipidné, N. N„ Nagy Béla, özv. Tanezenbergcrné, Tanczenberge r Lajosné, Bucok Jánosné, Günsber-gerné, Lcrner Oitó, Bazsó József, Gomboi, N. N., özv. Berlin Józsefné, Mendlovils Béláné, Ohieb István, Dénes Jenő, Horváth józsefné, özv. Kelemen Istvánné, Erdős Lajos, N. N., N. N., N. N , Brunnerné, Kostyák-né, Kernné, N. N„ N. N., N. N„ N. N, Zieger Ferencné, Mirkovítsné, ri-iriiMMOBMa—
odí, mini a
l.ickcnbacher József, özv. Leilner Simonné, Lustglrlen, Mukkenlhal, Lengyel Mihályné, N. N., N. N., Balázs Ignácné, N. N. (Berg), Berger Pálné, Laborné, Kertész Lajosné, dr. N. N., Stern Ignác, Junker Her-mln, U iger T., Btnkő Akosné, N. N., N. N. 10-10.000 korona.
— Népművelési tanfolyam zá-róűnncpélye. Zalamegye községei közül az idei lélcn Zalaváron folyl a legélénkebb népművelési levékeny-séi A népművelési lanfolyam mSr-cius 25 én fejeződik be ünnepi keretek közi. A hálaadó misét a tan lolyam hallgatói latin énekkel kisérik. A hallgatók délután gyakorlati és elméleti vizsgál tesznek. A vizsgán jelen lesznek Zala kö:igazgutá Sáriak és kulturélell vezetőségének meghivolt előkelőségei.
— A helyi Ipjr diadala. Legnagyobb megelégedésünkre szolgál, hogy a napokban a következő levélbe nyerhettünk belckinlcst: ,Olaser A. és Fiai, Lenti. Tek. Welser J. C. cégnek Nagykanizsa. Van szerencsém tudatni, hogy a Laurin Klemcnt személyszállító gépkocsihoz I. Cini állal öntött négyhengeres blokk kivitelével és minőségével két évi használat után is a legnagyobb mértékben meg vagyunk elégedve. Kiváló tisztelettel uldser A. és Fial s. k."
— Oktatófilm előadás. A március havi oktatófilm előadás ma (kedden) és holnap (szerdán) dél-eló.t 8 tói I óráig folyik le az Urániában. Bemutalásra kerülnek a következő filmek: 1. Finnország I rési. 2. Az északi sark meghódítása. 3. Terülj asztalkám. Gyermekmese. A bemutatás sorrendje a következő: Kedden 8 órakor: polgári fiúiskola. Kedden fél 10 órakor: kiskaniz.sai és izraelila elemi iskola. Kedden 11 órakor: reálgimnázium. Szerdán 8 órakor: polgári leányiskola. Szerdán fél 10 órakor: központi és Rozgonyi-ulcai elemi Iskola. Szerdán 11 órakor .- kereskedelmi és fémipari szakiskola.
— Második templom Keszthelyen. A 14.000 főnyi katolikusságot számláló keszthelyi plebánh területén egyetlen templom van, a csekély befogadóképességű keszthelyi templom. Laptársunk, a .Keszthelyi Hitek" most felvetette az eszmét, hogy Zalaegerszeg, Kapoivár, Nagykanizsa mintájára fogjon össze a plébánia katolikussága és indítson akciót a második keszthelyi templom felépilésére.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás
— Keszthely 30 milliárdos kölcsöne. A pénzügyminisztérium ujabb kölcsönakciót bonyolít le a magyar városok céljaira. A kölcsönből Keszthely 30 milliárdot szeretne felvenni 1. a balatoni fürdő kiépítésére, 2.
füili lonaa
vízvezetékre ds csatornámra, 3. a koszthely-liévui vasúira, 4. sdlkóég Idkisokra, 5. ulburkolHtokra. Kapós-vár 14 milliárdot kér ebből a kölcsönből.
— Kényszeregyezségi Ogyek törvényszéki tanácsa. A csödön-kívüli kényszeregyezségek eljárásáról szóló miniszteri rendelet értelmében a kényszeregyezségi ügyekben való előterjesztések eloirálására hivatott tanicsot a nagykanizsai törvényszék elnöke igy alakította meg: Elnök Fischer József dr. táblabíró, tanácstagok Székács Pál törvényszéki tanácselnök és Makáry Vilmos bíró, póttag Szabady Lórinc törvényszéki tanácselnök.
Kék csillag divatáruház naavmum, m^om
Tízezer méter delain 14Soo
a legprímább m nőség méterje csak . . . . K ■ ■.WWW
ZALAI KOZlPNY
1926 Március g.
SPORTÉLET
Izgalmas mérkőzés kerelében hatalmas küzdelem ulan ujabb úriékes győzelmei aratolt az NTE.
A kompMt Pac cal sremben az NTE a beteg Tamás helyén tartalékkal állt ML
Az NTE böl Palkó, Kohn és Hirsch-ler, a PAC bél Hollós és Ludwlg játéka érdemel meg minden dicséretet.
Pécs. DVAC-PSC 0:0. Az NTE riválisának ujabb ponlvesitesége nagy meglepetés. PVSK-KLTE 3:0.
Kaposvár. KMdv— Turul 1:0. Ez az eredmény is meglepetés a Turul mull heti győzelme ulán.
MJJZI
Uránia kedd-szerda 7 és 9 órakor: /! szent ördög, szerelmi regény 9 felvonásban, a Paramount atirak-ciós újdonsága, főszerepben Rudolf Valenlino és Nita Naldi, a Tízparancsolat érzéki szép főszereplője.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat barátságosan indult, később azonban egyenlőtlenül alakult ki. A nyitási magasabb árfolyamok a lőzsdeidő későbbi folyamán a Bécsből érkező csendes jelentésre és minthogy a spekuláció n>ereségbiztosiló eladásokat eszközölt, legnagyobbrészt lemorzsolódtak és csak egyes papírok tudlak némileg emelkedni.
Zöríclil sárlat
Pária 193300. LocCo- 2524 60. Hevrv-v 51950, PfJMtl 235900 Milano 20840), Holleno 7C8 • Bítlfr. 123 70, Wien 73-25 «otí« 375 00.riá*a 1538-00. Budapest 72-80, VtitA 66504FaW«l 227 00 B»/?»ád 91Ő00
A budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
Aatui fo»l J44150 WTO
C«k k«r.
Ofaii
OotUr
Hotl-.«a M
L*i
lm
Lka
KM<
CXtW.KkJü
Wt %«.-. >\'Hd H. lUlpi ü.
iiio itt; • H4 IJM ; I12J-7HW 2M1 2I8S
sis oi <1UIÍ BM Mf í UHM70:» IX)MCK«I
:i«:s :ius
U7X) ll/tO __... nj;-nti Unciie »ir 15120 \'»«7t> ItM\'w i»IC*llltt
tMlK<»
■ rijrlí
a.u.-n: amiui.
Ko
Los4»« MOIK.
Nt«j\'v< WíW
f\'W
Az apróhirdeiés dija 10 szőlg 5000 kor. A cimszó s minden vastagabb betűből álló szó kit szónak számíttatik. Minden tovíbbl szó dija 500 K. A hlrdstési dlj *I6.«© f IzstondO a forgalmladó hozztszámltásíval
Teljes vízvezetéki- ós fflrdö-sxoba berendezéseket legolcsóbban szállít és szerel kedvozö fizetési fol-tétslskkol Weioor G é p u y ú r>
Sugár-ut 16. ____2122
"^Teijes ebédlő is hélószoba berendezés elköltözés miatt eladó. Cim a kiadóhivatalban. 695
Forgalmas utcában üzlethelyiség azonnal átadó. Clm a kiadóban^__57
Mi!tényl-oip6t vegyen 1
•IsArendQ W.JUU1Í fc0r. BRUNCSICS JÓZSEF
fOutf, Ciimt£« ét «nrtoiuhi<«ti clkktk fl/1 .titxo Sofir-ot 53 * Telefon 210.
Egy komplett hélóazoba és konyha berendezés elköltözés miatt azonnal eladó. Szemexe-utca 12. 7i8
Főútvonalon cipész, szabó vagy Irodának Stb. alkalmat üzlethelyiség azonnal (olcsón) kiadó. Cim a kiadóban. 667
Fehérhlmzést, gobelint, horgo-
lást jutányosán válalok. Kazinci u. 27. 705
Egy fiatal borbélysegéd felvétetik. Cim a kiadóban. 706
KltOnft kersosonyl
Ó- és UJBOR
1917. évi peceonycbor llterenklnt Is kapható iw
REMETE, Sugár-ut 6. szám.
trt<>
0 mim tUi t M 1 SH$ IfC I 3Cf JIS
Ml r?ti S<7$ SSIt ISI tt) lilJO MIU-W74/Í |
IW0-.I47J JiSJ UTI
"tii-sii* !
<SJSJS f
11110 II 70 « lOUI :0CS5
lí/10 117(0 •
Megérkeztek
a szebbnél-szebb húsvéti tojások, nyulak és remekül dekorált finom dessertek minden nagyságban legolcsóbban beszerezhető a ju
„Cukorka Királynál".
Tessék megtekinteni minden vételkőtelezettség nélkül.
Heffer Gyula.
lerrnénylözFrte lm rfajav. 76 k£-OJ 37) OO?--377.50a n yo. 380000- 382500. 78 kn-oa 382 501-385.000. ejyíb duplntnll t. pcil-vlitéVI 76 ku. oi 367-500— 370.000, 77 Va-cs 372 500 375.000, i8 V«-oa 375 000-377.510 79 kg-os 377 5» -380.000, :lu 323.000--227 500. "ksimírcySipa J35 000 245.0W, sArirpa 300.000—350 000, lob 2500\' 260030, tengert I80.0C0 -182 5:0. iep:e 6OO.COO- 610.00). tlílM 180.000 190.0CD, kitr-, ^0000 -172^00.
Sertésvásár
filhíj;., 5253. aelybót eladatlanul viiau nsnlt <00 ttrt>. Elsőrendű IS.OOO—18.SC0. Síedelt 16.500 - 17000. asedett kilép 16.000 —16.500. líMnya H.000—15.000, elsőrendű 6rca 17.000-17.500. n(»drtnd£ 16.000-I6.SCO. angol s\'Jldó 13.000 -21.000, ,z«lonnr
tujyMii 20.000--.-. ulr 21.000 -21 J00,
líhuíOtl hm 20.000-21.000, ualonnáa Ifi ■crtéi 20.000--22.000. Irányút kfocpei.
A világ legjobb kerél pár-segédmotorja a közkedvelt, Magyarországon is szabadalmazott
AUSTRO-MOTÜRETTE
minden kerékpírba könn>cn beszerelhető. - Megbízható, garanciát nyújtó viszonteladókat keresünk az AUSTRO- MOTORETTE
magyarországi vezérképviselete Cxukor Kálmán gépészmérnök Budapest, VIII.\'Tavaszmeződ. 6
Ktsdó: Zrínyi Nyomdaipar és KOnyv-*«ir<ixkedéa ftT. Naovkaolzv*
Műhelynek
vagy
raktárnak
alkalmas nagyobb helyiség
kiadó
a város belterületén. Bővebbet
a kiadóhivatalban.
Pénzköksönköiptités«
Házak, birtokok, bérletek közvetítése!
Telefon 150. Szigriszt László, FŐut 8. Tel.fon ISO.
55 milüárd 250 millió
kerül kisorsolásra iprlli. hó 15. ís 17-én kcidödö o.«tíly.or.i*t4kon, Isniít, mini Wkébcn, mind.n má.orfik .or.jegy nyer.
Főnyeremény 5 milliárd korona.
,„ Szercncteflzámu sorsjegyek ís tervek laphalók
ifj. HirschSer
S R* dohánvárus és osztálysorsjegy ESSSai líclirusltónil. -
Önkéntes árverés.
Néh i Schrcibcr Ferenc ny. főfegy-vermest r hagyatékát k-\'peiő ingóságok március hó 10-én délután 3 órakor Kossulh-tér 22. szám alatt önkéntes átverésen eladatnak.
Nagfkanizsa, 1926. március 8. „s Özv. Schrelber Ferencné.
Burgondl rép. nflgvnbb inennylstfe-ben kapható Magyar-ulc. 46. 721
Sifp riblzke, málna, ís egrea bokrok eladók Kisfaludy .utu 32. 73<
Értesítés.
Értesiiein a nagyérdemu közönséget, hogy Sugár-ut 53. sz. alól Vöröamarty-u. 27. sz. alá
ciDész-miihelvemet
áthelyeztem.
Kérem a n-gyérdemü közönség szíves p^rif"gását.
Vass József
tat elpésEmester.
A kény^zeregyezségi
eljárásról sróló
uj rendelet.
Magyarázatokkal és joggyakotla-tokkil ellátták dr Csiky Károly lürv. hiró a kénya cregyítae^l ücyek előadója ís
dr. Cs. Sommer József
budapesti Itgyvéu.
Ára 100.0C0 korona. *
Kapható
Fischel Fülöp Fiai
kfitirvkcreakcdíaib en
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÓSAR
1926. április 17-26.
Rendezi a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara Vámsrabndraktái. A legjobb
eladási a <alom. Aru- és szcmélyszlllilási kedvezmények a hcl- és külföldi vasutak
és hajózási társaságoknál. Viztimkcdvczinényck.
Központi iroda: Budapest, V., Szemere-utca 6.
Tb. képviselet: Ffschel Latos könyv-kereskedő, Nagykanizsa, Varoaházép.
ORIENT SZÁLLODA
Budapest, Dohány-utca 40.
(A kóku»k6:Tiix lcmptoii>4v<l vKtnUn).
Szobáii.k árát mélyen leszállítottuk. Fűtést nem számitunk. i u
A nagykanizsaiak találkozóhelye i
Budapest legelsőrcndU, modern, családi szállója, aa
István király szálloda
VI., Podmaniczky-utca 8.
Mérsékelt á r a k I Figyelmes kiszolgálás ! Modern berendezés.\' Központi fűtés! • Melegvizszolgáltatásl -Fürdők! — Lift! A nyugati pályaudvar közelében
Hirdessen
a
„Zalai Közlönyében.
Mindenféle
fiüfiif! munkát
készit
a Zrínyi nyomda újonnan berendezett könyykötészete
NromatoU a Zrinyi Nyomdaipar é» Könyvkereakedéi R -T.-nil, Nagykantujtn. (Nyomdiiv<n.-ví: Gter^n Károlyi
66. évfolyam, 55. szám
Nagykanizsa, 1928 március 10, szerda
Ara 1800 Urwui
POLITIKAI NAPILAP
SzeetMZtbég íi kUMIviUI IMS.it Istzvwtu-t&fon 78.
Felelős szerkesztő : Kempeien Béla
EMÍtttW ár«: tt, Utt 30.000 l Hiron hír. ......... 90.000 I
A KISEBBSÉGEK VÉDELME A NÉPSZÖVETSÉG KERETÉN BELÜL
Genf, mlrclus 8 Annak Idején, amikor Wilson elnök a NépszOvetiég eszméjét fclvetetle, akció indult meg, hogy a Népszövetség alkotmányiba be kell venni a nemzeti kisebbségek védelmél. A békeszerződések diktátorai azonban télmunkát végezlek és felruházták ugyan a Népszövetséget azzal a feladattal, hogy ellenőrizze a kisebbségek helyzetéi, azonban nem adtak hatalmai a Népszövetségnek, hogy az esetleges sérelmekel, amelyektol — sajnos — már évek óta hangos Európa, orvosolja. Európában a nemzeti kisebbségek száma meghaladja a 30 milliót.
Habár a NépszOvelség alkotmánya, legalább is a kisebbségek védelmét illetőleg igen hiányos, mégis mód-jábin állana a Népszövetségnek, hogy érvényre Juttassa a kisebbségek Jogait. A Népszövetség azonban a kisebbségi panaszok számára annyira bonyolult tárgya lási eljárást állapilott meg, hogy szinte lehetetlen a kisebbségek számára panaszaikat a Népszövetség elé Jullalni.
A panaszt emelő kisebbséget a Népszövetség alkotmánya nein lekinli népjogi értelemben veit alanynak; nem kezeli egyenjogú peres léiként u£y, hogy a kisebbségi pansszok csak akkor kerülnek tárgyalásra, ba a Népszövetség tanácsának llz tagja kozol valamelyik magáévá leszi a benyújtott panaszt és elvállalja innak képviseletét. Eddig a tanácsban helyet foglaló államok kOzQI egy sem mulatott valami nagy hajlandóságot és kedvet a kisebbségek sérelmeinek felkarolására. A tanács tagjainak Ugyan nemcsak joguk és egyuflal kötelességük a kisebbségek helyzetének figyelemmel kisérése, azonban a Népszövetség vezeti államai eddig strucc politikát folytattak.
Másik hátránya a tárgyalási ügyrendnek az, hogy a NépszOvelség csak olyan panaszokai akceptál, amelyek megfelelnek a következő Ot fellételnek :
1. Meghatározol!, a kisebbségi szerződés valamelyik halározmányát sértő esetre kell hivatkoznia.
2. Nem szabad forradalmi irányzatúnak lennie.
3. A panaszt benyújtóknak kifogástalan módon igazolniok kell, hogy
felhatalmazásuk van a kisebbség részéről a panasz benyújtására.
4. A panasz szövegének hangja nem lehet sérlő.
5. Nem vonatkozhat res judicata- ra.
A további eljárás a következőképen
lolyik le:
Ha egy formailag helyes panasz tut be a Népszövetség titkárságába, ugy a titkárság az öl kellék megvizsgálása után a panaszt az érdekelt vagyis bepanaszolt kormányhoz juttatja véleménymondás céljáből. A Népszövetség tanácsa a válaszadást három hónappal elhalaszthatja, ami természetesen felette hátrányos a kisebbségek számára, de másrész! azonban az Illető kormánynak időt nyújt a visszás helyzet megváltoztatására.
Ha beérkezeti az Illető kormány válasza, ugy a genfi lilkárság az aktát elküldi a népszövetségi lanács mindenkori elnökének. Ez a következő alkalommal hármas bizoltságot blv össze saját elnöklete alalt. Ez a bizottság nyomban elutasíthatja a panaszt, de jogában van a psnsszt megokoltnak és Jogosnak minősíteni. Ez azonban még mindig nem elegendő, hogy a panasz a lanács elé kerüljön. Ehhez még szükség van valamelyik tanácstag ajánlására,amire azonban igen rilkán kerül sor. A panaszok rendszerint a bizottság tilkos ülésein inlézódnck el.
Ha a panasz lárgyalása esetén a tanácsnak Joga van végleges utasításokat adni. A bepanaszolt kormány részt vehet ugyan az ügy tárgyalásán, azonban nincs szavazati joga. Nézeteltérés esetén az ügy a hágai döntőbíróság elé kerül, amelynek döntésével szemben nincs helye fellebbezésnek. A hágai nemzetközi döntőbíróság azonban nem igen szokott Ítéletet hozni, hanem csak véleményt mond.
Ez az eljárás leletle nehézkes, egyoldalú és legnagyobb részében tilkos. Csak azok a tagállamok lehelnek javaslatot valamilyen panasz tárgyalására, amelyek tagjai a tanácsnak is. Azonban épen a tanácstagokat nem érinti a kisebbségek elnyomása és ezért az egész ajánlási rendszer illuzórikus. Tittoni volt miniszterelnök, Olaszország képviselője
1920-ban ajánlatot lelt, hogy a NépszOvelség összes tagjainak joguk legyen megvizsgálni a befutó panaszokat. A Népszövetség akkor ezt az inditványt elfogadta, 1923-ban azonban Cseh-Szlovákia és Lengyelország Javaslatára visszaállította a régi helyzetet, vagyis a panaszok megvizsgálására csak a tanácstagok Jogosullak.
Dél-Afrika képviselője a Népszövetség második értekezletén javaslatot feli állandó népszövetségi kisebbségi osztály létesítésére. Ollberl Mur-ray délafrikai delegátus javaslalát
elvetélték, akárcsak később Apponyl Albert gróf és Litvánia delegátusának hasonló célú inditványail.
A közeljövőben — sa|nos — nem várhaló, hogy a kisebbségek a Népszövetségben hatásosabb patrónus! nyerjenek. Németország belépéséhez sem szabad ebben a tekintetben túlságosan vérmes reményeket fűzni. Németország meg fogja ugyan kisé-relni a kisebbségi ügyek napirendre tűzését, azonban egyelőre egyedül fog állani a Népszövetség lanácsában és igy a lulerövel szemben aligha számiihat jelentősebb eredményekre.
Genfben elfogadták a magyar kormány előterjesztéseit
Vita nélkül, husz percig tartott a magyar albizottság ülése — A frankhamisítás nem szerepelt a tanácskozásokon - Magyarország pénzügyi ellenBrzésének megszüntetését juliusbsn fogják tárgyalás alá bocsátani — A Nemzeti Bank d8nt& szerephez jut a magyar pénzpiac irányításában
Oenf, március 9
Ma délelőtt tartotta a Népszövetség magyar albi/oltsága ülését Scla-loja olasz dclegálus elnökletével, melyen a magyar kormány képviseletében Bethlen Islván gróf miniszterelnök jelent meg. A minisztereinokon kívül Walki Lijos kül-ügyminisz\'cr, Szabiky Alajos államtitkár és Barcza Ferenc követségi tanácsos vettek részt az ülésen.
Az ülés 11 órakor kezdődöli és min\'egy félóra hosszal zárt ajtók mögOII tartolt és a pénrügyi bizottság jelentését lárgya\'la. Ebben a jelenlésben foglaltainak a magyar kormány kívánságai. Gróf Belhlen Islván miniszterelnök a maga részéről kérte a jelenlés ludomásul vételéi, ez meg Is történi, mely ulán az ülés végei éri. A frank-ügy egyáltalán szóba sem került.
Állami pénzek koncentrálása
Sehober Béla, a Nemzeti Bank vezérigazgatója kijelentette, hogy a szanálási programmnak egyik sarkalatos ponlja az állami pénzeknek a Nemzed Banknál való koncentrálása. Ez! eddig nem lehelen megvalósítani, most azonban a NépszOvelség pénzügyi bizottsága elfogadta a magyar kormánynak erre vonatkozó határo-zalái, igy ezután sz Osszpontoiiás megtörténhetik, ami a szanálási programm betetőzését Jelenti, mert
ezáltal a magyar pénzpiac Irányilá-sában a Magyar Nemzeti Bink döntő 1 szerephez jut. A postatakarék, Pénz-1 intézeti Központ, Máv. stb. állami tőkéi! mind a Nemzelí Bank fogja kezelni.
Csak Jullusban lesz szó pénzügyi I ellenőrzés megszüntetéséről
A Népszava ma azt irta, hogy Belhlen miniszterelnök kudarcot vallott Genfben, mert helyettesének, ; Vass Józsefnek kijelentése szerint, j kérni akarta a Népszövetségiéi Ma-I gyarország pénzügyi ellenőrzésének ! megszüntetéséi, ez azonban nem sí-. kerüli.
| Illetékes helyen ezzel szemben kijelentik, hogy a Népszavának ez a híradása teljesen valótlan, meri Vass József b. miniszterelnök a neki lu-lajdonilolt kijelentést nem lelte. A pénzügyi ellenőrzés megszüntetéséről pedig csak a juliusi népszövetségi ülésen lehel szó.
A pénzügyminiszter Zürichben is folytat tárgyalásokat
Bud János pénzügyminiszter ma indull el Oenfből Szabóky Alajos államtitkárral együtt. Értesülésünk szerint Zürichben rOvid időt főit és ezalatt löbb irányban tárgyalásokat \'folytat ottani köiökkel.
Oreskovlcs Bogumllné bünte tése jogerős. A Kúria helybenhagyta
a rablógyilkos Oreskovlcs Bogumilné életfogytiglani fegyházbüntetését.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Márciu. 10.
A Népszövetség első főbizottságának alakuló ülése
Németországot nem hívják meg íz első tanácskozásra — A németek őszre szerelnék halasztani a döntést -j- Mint magyar delegátus Bethlen István gróf miniszterelnök veti réazt az alakuló ülésen
ülni, március 9
■(ÉJiiúkat rádió-jttcntts)
A Népsjövetség közgyűlésének első lóbizottsága, amely Németország felvételét tárgyalja, ma délután fél 5 órakor Chamberlain elnöklete alalt alakuló gyűlést tartóit, melyen mint magyar delegátus Bethlen litván gróf vell résit.
Elhatározták, hogy albizottságot alakítanak, amely ugyanazt ai eljárást követi, mint Bulgária, Auszltia és Magyarország ügyében annak Idején.
Az albizottság elnökének Chamberlaint választották meg • igy A a fö- ét albizollság elnöke egysze-mélyben.
Az albizottság ülései > szokáshoz híven titkosak lesznek és nem bizo-
nyos, hogy már az első tanácskozásra meghívják a német delegációt.
A német álláspont Berlinből jelenlik: A németek továbbra is ellenzik azt, bogy tnár a mostani ülésen döntsenek a népszövetségi tanács kibővítéséről • valószínűleg ax angolok indítványát tu-gadják cl, amely szerint az állandó tanácstagság Qgyében csak az Asszel döntenek s addig pedig egy elöké szító albizottság készítené eló az tlgyeL Az albizottságban a németek is helyet foglalnának már. A francia delegátusok csak az esetben fogadják el ezt a tervezetet, ha a németek már most kötelezettségei vállalnak aziránt, hogy ne.-n ellenzik az állandó tanács kibővítését.
Ujabb kiegószitfi nyomozás a frank-ügyben
A Frledrlch-vacsora résztvevőinek kihallgatása — A kormány nem fogja vád alá helyezni magát a frank-ügy miatt — Pallavlcnl György őrgróf többórás kihallgatás után sem változtatott álláspontján
BudapMt, mfaeiiu »
A frankhamtsltásl ügynek szenzációja ként pattantották ki egyes tóvárosi lapok a hírt, mely szerint gróf Bethlen István miniszterelnök a március 16-án összeülő nemzetgyűlésen Indítványozni fogja, hogy a frank-bizottság jelentésének tárgyalását vegyék le a napirendről s az egész ügyel utalják a parlamenti bíróság elé. Eszerint a kormány önmagát helyezné vád alá s mint vád alatt álló kormánynak le kellelt volna mondania.
Mára azután kiderüli, bogy > híreknek cemmlféle alapjuk nincs s azok csupán tendenciózus manővernek tekinthetők.
Sürgős nyomozás kiegészítés Az ügyészség elrendelte, hogy a Frkdrkk litván kihallgatása alkalmával szolgáltatott adatok alapján haladéktalanul egészítsék kl a nyomozást.
Pallaviclnl tSbb órás klhallgatáaa A mai nap folyamán kljlelentotte Pallaviclnl Oyörgy őrgróf, bogy haj-
landó megtenni vád alá helyezésére az Indítványt, ha biztosítva látja azl, hogy a nemzetgyűlés többsége hozzájárul. Pallaviclnl egyébkén! ma megjeleni a vizsgálóbíró előtt, ahol több óra hosszat hallgatták ki. A kihallgatásról nem nyilatkozott, hanem csak annyit közöli, hogy eddigi álláspontján nem változtatott.
Szilágyi Lajos éa Lingauer Albin kihallgatása
A Ftiedrich-vacsora ügyében ma a rendőrségre Idézték Szilágyi Lajost, aki azl vallotta, hogy a vacsora után több csoport alakult, amely különböző dolgokat vilalotl meg. de az a csoport, amelyben ó társalgott, nem beszélt semmiféle pénzhamisítás! lervról. Lehet, hogy más vacsorán kerüli szóba az Ugy, amelyen 0 nem vell részt. Arra emlékszik, bogjTf] Windischgrütz, őrgróf Pallaviclnl éa Mészáros Gyula Is ott vollak a vacsorán.
Ugyancsak kihallgatta s rendőrség Lingauer Albint Is, akinek kihallgatása két óra hosszat tartott. Lingauer Albin kijelentette, hogy a vacsorán kél óra hosszal vitatkoztak Wlndlschgrltzel, akinek Igyekeztek megmagyarázni a trankbamlsilásl űgy lehetetlen voltát.
A franciák ujabb kívánságai
A franciák látni akarják Wlndlsch-grátz naplóját OuS m u kihallgatásán kivűl kívánják Cztglédy soffőr kihallgatását, úgyszintén Teleti ét Károlyi Imre szembesítését.-
Olasz-Jugoazláv politikai szerződés. (Éjszakai rádió-jelenté*) Belgrádból jelentik : Nincsks olaszországi ulja alkalmával valószínűleg Olaszország és Jugoszlávia közötti politikai szerződésről lárgyall, amely kiegészítése lenne a római paktumnak éa szabályozná Jugoszlávia viszonyát Görögotszág, Bulgária és Albániával szemben.
BELFÖLDI HÍREK
Letartóztatják Vázsonyl egyik támadóját. Vázionyi egyik támadója, Molnár Ferenc ellen a Szózatban megjelent nyilatkozata miau izgatás büntette miatt eljáráil indítónak ét az ügyészség Indítványt lett letartóztatására.
HaláiotvégD kazánrobbanás (Éjszakai rádió-Jelentés ) Debrecenből jelentik: Ma délután Kist Testvérek sörgyátában kazánrobbanás volt amely a fógápétzi éa a tegédgépészi azonnal megölte A robbanás oka ét a kár nagyiági eddig még ismeretlen.
öngyilkos miniszteri fogalmazó. Budapestről jetentik: Dr. Nemessányi Ernő miniszteri fogalmazó eddig Ismeretlen okból halántékon lőtte magát budapetii lakásán ét izörnyel hall.
Sln-autó Szeged—Békéictabt kőzött Szegedről jelenük: A MAV igazgatósága ma tartotta Szeged— Bíkéscsaba között az első sln-auló próba Járatot, amely fényesen sikerüli ét l5\'é<6J állandósítja Is. /
KÜLFÖLDI HÍREK
Herriot visszautasította, Briand még nem fogadta el a kormányalakítást (Éjszakai rádió jelentés) PáristM jelentik: Doumergue elnök Werrto/ nak ls felajánlotta a kormány-tlakitáit, aki kijelentette, bogy i getlfi tárgyalásokra való tekintettel Briand hivatott a kormányelnöktégre. Doumtrgui felajánlotta Btlandtuk t kormányalakítást. Briand válaszában kijelentette, hogy az adott körülmények nem alkalmasak arra, hogy s megbízást visszautasítsa, egyébként végleges válaszát később adja meg.
Szerb hadteregfejleaztés. (Éjszakai rádió-jelentés) Belgrádból jelentik: A kormány ma a költségvetéshez 810 milliónyi pótelőirányzatot csatolt, ami föképrn a radikálisoknál Mai visszatetszést szült A pótelőirányzat legnagyobbrétzt a hadsereg céljait szolgálja.
A DEZENTÜU
Irta: Ptcby-Horrátk Ruió (I) |
I. I
Hajnalodott. Hüs szellő botzong-talta végig a május pompás smaragd-zöldjében álmodozó nyírfákat s ara-nyosaiinü fénypászmák retlexe esett reájok.
A ritkás nyirfaetdö karcsú, fehér fái között mintha misztikus árnyak sithouctte-jei suhantak, hancúroztak volna ide-oda. De ha tz ember figyelmesebben odanézett, láthatta, hogy nem árny vagy vjlami más, megfoghatatlan valami az a bujkáló micsoda, hanem élőlény.
Néha-néha egészen halkan megreccsentek a száraz faágak és zizegve sirlak léi a falevelek, de ulána rögtön éjszakai csend terpeszkedett cl szerte.
Az össze-visszakuszáll, kevert drót-sövények előtt álló őrizem éber szemet és élesen halló fülei már régóta figyelik ezt a kemény játékot az idegekkel. Minden idegszála megfeszül abban a szakadatlan, merev figyelésben, ahogyan a nyírták csoportját kémleli. Fegyverét lassan, szinte ösztönszerűen lecsúsztatja a vállá-ól és kél marokra fogja. Meg-
bizonyosodott /előle, hogy az erdő gyér fái között ember mozog.
Hirtelen mcgvillámlik a szemei I előtt valami vörös fény s megbor- I zong. Egy alak emelkedik ki a homályból. Föláll, de nyomban össze-roggyannak erötelen térdei. Pár lépést most négykézláb, hason csúszva vonszolja magát Egy pillanat műve mindez. A másik pillanatban már írással a kezében emelkedik fel, a papirost magasra feltartja, beszélne is, de látni rajta, hogy a kíntól és a fáradtságtól már szólni sem tud — aztán lezuhan a zsombékos, mo-hás, vizes erdei talajra.
Szegény, szegény csukaszürke katona I ...
Egykor, régen — puha májusi alkonyatokon — a szivét diadalmas, csábító üzenetekkel suhanták körtll a lagúnák városának illatai. — Az Adria királynőjének varázsa lorró üzenetekkel .fogta meg lelkét halk álmodásos, hallgató-nótás cslék ma-gányosságalban.
Dehogy tétovázott egyetlen percig, pillanatig isi
Előtte lassan elevenedlek meg könnyfakasztó álomszivárványai: a Piazzelt karueválos neszei, a dogék városának sejtelmes boldogságu le
vegője, a lagúnák furcsa szövevénye, a koporsós, fekete gondolák nesztelen suhanásai, a donzeliák fekete vállkendő!, a San Marco terének óriás kőkockái, a tündöklő márvány és mozaik-csodák. Velence megjeleni, ott élt most már a lanlá, iájában : hívta, csalogatta, követelt: öt magához. Akaratát lenyűgözték a szines álmok, nem tudott, nem akart, nem vágyott meditálni a hamleli igazság fölött, hogy — az álom puszta árnyék.
Egyszerre elhagyla a zászlót. Sietséggel meneküli, mint a tébolyodott a sötét álmainak ijesztő rémképeitől.
.Dezentorl" — harsogta ulána a helyi lap esetlen, bárgyú szolgaid-küsége, de ő — mint a méltóságteljes, duzzadl-ctös bika, melyet szemtelen legyek bántalmaznak — a lélek-befagyasztó, fájdilmas. igazságtalan és alacsonylelkü, megbélyegző .Ítéletre- csak békés és megvető undo-rodást tudott érezni, megbánást és szégyenkezést egy pillanatig se. — Hiszen nem tett egyebet, mint a törvénytelenségre — a rémesen brutális bánásmódra — törvénytelenséggel felelt. Árulást az áruslásra I — mint Richelíeu mondta ...
Sebesen váltakozva sorakoztak el
elölte a szebbnél-szebb, csillámló, vidám városok, amelyekben hosszú hónapok alatt kemény munka szerezte meg a létét. Volt idegenvezető a lagúnák labirinljei közölt, volt teherhordó Milanóban, volt ujságárui Génuában. Egy tikkasztó Juniuti napon aztán, amikor a tzive ijedi kalapálással riadozott fáradt szemeiben fénycsen megcsillanó könnyekkel telte lábát egy zord, fekete hajé lépcsőjére. Most mélységes, titokzatos vizek felett utazott sok éjnapon keresztül, dühödt hullámok csatári-sán szemlélődött hetekig — és egyszerre megilletődve lépett az Újvilág zsibongó, za|ló spanyoljai közé.
Délamerikában volt Lyukas ténye rei között a pézók és centésimos-oj egyszeriben tüneményes sielsígt-\' tűntek tova. És ott állt most, millü* közölt, üres szivek illrü erdejébe® Ideig-óráig feledtette éhségét és d-hagyatottságát az elölte káprázlatów elvonuló napi látvány: az egzotikus cifraságu kalonatiszu uniformisok \' papagályiarkasággal öltözködő sotél-színű nők, a különös fogatok,\' furcsa házak, az emeletes növény" — és az egész különös, néha rtevet-séges, néha furcsán koinoly tdT amerikai élcL (,■\'ol),,•k \'
1926 Március 10.
zalai k0zl0ny

A Katolikus Legényegylet közgyűlése
Az Egyesület multévl munkálkodása és folyó év programmja Nagykanizsa, inirciua 9
A Nagykanizsai Katolikus Legényegylet vasárnap délután fél 5 órakor tartotta meg saját helyiségében népes évi közgyűlését.
Eberhardt Béla egyházi elnök megnyiló szavai ulán Tőke Jenő titkár terjesztette elő az 1925. évi je-lenlésl a válaszlmány működéséről. Eszerint az Egyesület 9 millió koronát fordilotl épülete tatarozására. A könyvtár 627 kötetről 736 kötélre gyarapodott. A bitliárd mellé pingpong asztalt is beszereztek. Értékes gyarapodást mutat az Egyesület színpadi felszerelése és Jelmez-tára. Az egyesületi életfeletl való felügyelet állandó gyakorlására bevezették a napibiztos rendszert. Az egyesület a mult évben két előadást rendezeti, résztveti lelkigyakorlaton, körmenetekben, harangszenteléseo, jelmezkölcsönzéssel és készpénzadományokkal kivette részét a jótékonytági akciókból is. Az Egyesület 12 választmányi ülésen 197 ügyet intézett el. Tagiéiszám az év elején 220, belépett 46, kilépés, lóként törlés és eltávozás folytán a tagok száma évvégére 184-re apadt. Pártoló tag volt 451, az év végén 431.
Oraf János pénztárnok lerjesztcltc elő aulán jelenlétét. Az évi bevételek az előző évi 38 millióval ízemben 98 millió koronái tettek kL Az 1926. évi költségelőirányzat 85 milliós bevélel melleit 79 milliós kiadással számol. A kiadásokban szerepel a házalapnak 20 millióra való felemelése.
A közgyűlés elfogadta a jelcnlést és a pénztárosnak köszönetet szavazott.
A tagdíjak : rendes tagoknál, mint eddig, 5000 korona havonként, u| pártoló tagok ennek felét, régiek havi 1000 koronát fizetnek.
Az alapszabályokat püspöki intézkedésre ugy módosították, hogy nent katolikus vallásúak az egyesület jellegénél fogva csak pártoló tagok lehelnek.
A megejlelt választás eredménye a következő : Alelnökök: Oazdag Ferenc, Bazsó József. Titkárok: Tőke Jenő, Bibersek József. Pénztárnok: Oráf János. Pénztári ellenőrök: Viola Kálmán, Jászay Lajos. Rendezőbi-zollsági elnök: Földy I. János, Háznagy : Heffer Oyula. Könyvtárosok: Schwdlzer László, Schless László. Számvizsgáló bizottsági lagok: Halva* Gyula, I.ányl Llszló, Orbán Já-nos. Választmányi tagok: Ats József, Bruncsics József, Czulek tjózsef, dr. Dómján Lajos, Qarzó István, Gyergyák Pál, Hotváth Islván a. 0. «., Lengyel ittván, Martint* Gyula, Marlincsevics Imre, Nováczky József, Orbán József, Simon György, Schless Ferenc, Stampl Zsigmond, id. Szántó uios, Turek László, Varga Nándor, Vekási Károly, Vlasics Kázmér, Dc-vecseri József, Büky Béla, Helesy Jánot, Koslein Ignác, Mohi Béla,
Pintarics János, Riller András, Sza-konyi Jenő, Ifj. Szántó Lajos, Zalai Lajos. Választmányi póttagok : Zalai Károly, Erdélyi János, Szőlősy János, Bencze Sándor, Czlndrich Lajos, Bazsó Sándor, Gyenes Lajos, Horváth Józsel szabó. Liehtscheindl Pál, Szántó Géza, Kránicz János, Mohi Ferenc, Horváth Oéza, Farkas János, Horváth János, Golenszky Ferenc, Ágoston Ferenc, Lukács László, Májon Antal, Szalai Islván.
Mulschenbacher Edvin dr. világi elnök üdvözölte a megválaszloll tisztikart. Dómján Lajos dr. indítványára elhatározták, hogy Eberhardt Béla egyházi elnököt szenlszéki ülnökké történt kinevezésével kapcsolatban jegyzőkönyvileg üdvözlik.
Vargha P. Theodorich dr. felkérte az egyesületet, hogy a katolikus le-gényegylelek megalapiló|ának, Col-plng Adolfnak közelgő boldoggá avalása érdekében adandó alkalommal fejlsen ki tevékenységet.
A legényegyleti lelkigyakorlatokat helyiségükben Gazdag Ferenc fogja tartani.
Elharározta a közgyűlés, hogy a Legényegylet kebeléből dalárdái fog alakítani; hogy férfikar vagy vegyes-kar leszc-e, az egyelőre nyílt kérdés maradt.
Végül a közgyűlés köszönetet szavazott Kosiéin Ignácnak, a lemondott vigalmi elnöknek.
A pénzintézetek segítsenek a „rémhírek" áldozatául esett kereskedőkön
Válasz ;Kelemen Ferenc cikkére Irta: Dr. Bartha István, az Omkc Ütkára Ili.
Felmerüli az a gondolat is, nem voloa e helyes, ha a hilelludósltáso-kat maga az érdek-épviselel végezné. Ezzel szemben azonban meglonto-landó, hogy a ludÓ6itások megbízhatóságának és őszinteségének rovására megy, ha a tudósító intézmény vagy szerv kiléle nem marad titokban és hogy a tudósítással való foglalkozás egyrészt elvonná az egyesületettulajdonképeni leendőinek ellátásától, másrészt a belső béke és együttműködés megzavarásához vezethetne.
Kelemen Ferenc igazgató ur e lap március 7-iki számában „Járvány" cim alatt vezércikket irt abból az alkalomból, hogy az Omkc budapesti kiküldöttei városunkba jöttek és c cikkben a lisztességes kereskedő társadalmat súlyosan sérlő tzámos ki|elenlést lesz. Ezek a sérelmek Vértes Emil, az Omke alelnöke részéről az Omkc laggyülésén megfelelő visszautasításban részesüllek. Nem tud,uk, honnan hozta magával a cikkíró ur azt a leifogást, hogy a kereskedői morál cllér a polgári felfogástól. Mi ugy ludjuk, hogy tisztességes sicmpontból nincs különbség kereskedő és más hivatásbeli egyén közöli és azért, meri . a kereskedő rna kisebb forgalma ; melleit valamivel\' nagyobb haszon-
kulcs melleit lörekszik áruit továbbadni, hogy a bmkoknak fizetell magas kamaton felül a megélhetéséhez szükséges összeget is megkeresse, az nem megy a tisztesség rovására, hanem a létfenntartási ösztön parancsa. Es épen, mert ezen törekvése hiábavaló, mert a rossz gazdasági viszonyok folytán arra kényszerül, hogy áruin haszon nélkül, sőt veszteségre is túladjon, azért éli lel lassacskán vagsonát és megy tönkre.
Fizetésképtelenségi menlálitás ninc1. Ha sporadikusan előfordult is, bogy egyesek könnyelmű élclmőd folytatása miatt leltek fizetésképtelenek, vagy a kényszeregyeztég jogerőre emelkedése ulán síelve tértek vistza a kártyaaszla\'hoz, általánosítani azért nem szabad és egyesek hibája miatt nem lehet egy érdemben gazdag, kulturális és jótékonysági téren mindenkor áldozatkész, súlyos közterhek alall nyögő, államfenntartó társadalmi osztályt meggyanúsítani. A fizetésképtelenséget egy kereskedő sem viseli el emeli fővel, büszkeséggel és ha a bünlető megtorlásra rászolgál, ugy az nem is marad cl.
A mai rendkívüli viszonyok meg-ilélésénél nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy kereskedőink éveken keresztül romló korona, árubehozatali tilalom, devizabeszerzési korlátozások közepette teljesítették nélkülözhetetlen közgazdas\'gi funkciójukat és a gazdasági élet folytonos fluktuációja miatt leglöbbsiör maguk sem tudták, van-e valamijük.
Tudjuk, hogy Bécsben és Budapesten, óriási vállalatok, pénzintézetek és régi kereskedőcégek vollak kénytelenek ilzeléseikct beszüntetni, dacára a szakszerű vezetésnek és a rendelkezésükre álló nagy erőforrásoknak. Nem szabad léhát pálcái törni a hitelétől meglosztott, piacát veszteit, csökkent vásátlóképciségü közönséggel biró vidék kereskedői feleli, ba a nagy válság hullámai őket is elborítják. (Vígé)
A mi kis ..verebeink"
Irta: B. Báróit Rya
Nagykanizsa, inárciua 9 Valahogy azokat a didergő, szürke kis verebeket, az Islen madárkáit juttatják eszünkbe, amelyeknek a nemesebb sugallat kegyetlen léiben morzsákat szór...
Ez jut eszembe, valahányszor dél tájban az utcánkban itt röpködnek, szaladgálnak a kis ebédelő gyerekek nevetős atccal, csillogó szemmel síelve mindegyik a maga helyére, ahhoz a ncmcssiivü vcndégaszlal-hoz, melynél napról-napra tápláló, meleg ebédet tálalnak számukra.
A Keresztény Jótékony Nőegylet nek ezl a mozgalmát elismerésre méltó siker koronázd. Egész télen át mintegy 80 —90 szegény gyermeknek naponkénti ebédeltetése valóban szép és nemes eredmény I Ámde ebből az eredményből nem csupán csak a jószívűség csillog fe\'énk, hanem ba a dolgok mélyére tekintünk, vau ennek az akciónak ntás, nagyhorderejű szociális vonatkozása is.
Ezek az apró madárkák mind megannyi láthatatlan huzalt teremtenek
két különböző néposztály között, hol a közelmúlt eseményei bizony elég mély árkot vontak közé|ük.
A gyermek tudtán és tudtunkon kivül hidal ver közöltünk. Gyermek-szájukon elejlelt beszédeiken keresztül függönyök hullnak le szomorú, két<égbee|lö állapotokról, melyeken néha egy mozdulattal könnyen segíthetnénk. Akaratunk ellenére is betekintést nyerünk tok szomorú ott-honba.-- Mert a gyermek asztalunknál beszél az olthonievókró! és otthonában bizonyára beszél mirólunk is. És pedig hinni merem, hogy szeretetlek
Mi következhetik ebből ?
Az, hogy épen az alsóbb néposz-tálylHz lartozó gyermekáldeszlillál|a felfogásait rólunk, érzéseit — irántunk, amiképen bcnnünkel is közelebb hoz ez a kapcsolat hozzájuk.
A mi .kosztot" Ferikénk meglehetősen későn jelentkezett, talán azért, mert a hétnek épen hetedik napjára, vasárnapra.eslünk. Ilyenformán meg-lehelós Com il laul könnyedséggel Jelentette be magát nálunk vasárnap ebédre ..
Elképzeltem magamban egy riadt szemű, félénk és meglehelősen fegyelmezetlen, mohó gyermeket. S minő meglepetést nyújtott könnyed otthonossága, alkalmazkodása és fegyelmezett étkezése.
ÉrdektóJtemés adatokat gyOllCItem a kis ebédelőkröl és az cbédellelók-ről. A legtöbb helyen igy hallom említeni:
A mi gyerekünk, a mi kis lányunk. Ki valamiképen hozzánk tartozik, kire az utcán ugy pillantunk, mini akihez bizonyos közünk vjn s kinek gyermekszeme bizalommal pihen rajtunk, mint hozzátartozóján.
Ezek azok a kapcsok, azok a láthatatlan huzalok és hidak teszik százszorosan mélyrehatóbbá ezt a nemet akciót, melyről reméljük, hogy még kibővül s egyre több és több gyermeket fog felölelni magához.
Mily öröm hallani egyet tzülőlöl, akiknek gyermekei minden nap ilyen ebéden vannak, hogy gyermekük hogyan megerősödött s mennyi szépet és jót mesélnek otthoni körűkben a jó ,Nigyságák"-ról, kik lassan ludom,Ul nyernek még az olthonlévő kis testvérkékről is s megtömik a kit zsebet is, hogy az otthoni veréb-fiókáknak is Jusson valami az édes morzsákból. Vagy hogy a beleg anyának ugyanlly módon eljusson egv kis tar főtt vagy egyéb valami.
Ezek ugyan már kulissza-titkok, de az igaz ember-szeretet megnyilatkozásának nemes titkai. Húshagyó kedden egy felejthetetlenül kedves látványban volt részem.
Lévén az utcánknak ezen a környékén csaknem minden háznak .koszlos gyermek\'-e, a kis verebek a mi házunk előtt fiókkongresszusi tartottak. Vagy heten olvasgatták a hazaküldöll farsangi fánkok mennyiségél, kik közül egy ibolyáttzemü, szöszke Mariska kereken húszat kapott, de a többieknek is jutóit belőlük bőven.
Itt az ereszünk alaU lakmároztak, mint a szürke kis verebek; fázós kezecskéjüknél csak a farsangi fánk voll pirosabb . . . Egyszerre azlán szétrebbentek . . .
Tekintetemmel egy ideig követtem őket s elképzeltem magamban az otthoni fánkkioszlást . . .
A költő mondja: nincs nagyobb boldogság, mint boldogságot látni, melynek okozói mi vagyunk.
Valóban, mi ebédeltető szülök boldogok vagyunk, ha látjuk, hogy némi örömei szerezhetünk ezeknek a nálunknál szegényebb sorsú gyermekeknek . ..
6
zalai közlöny
1926 Március 2.
NAPI HIRI&
HAPIREHD
Március 10, szerda
Római katolikus: 40 vértanú. Protestálta: Olimpia. Ixraelita: Adar hó 24.
Nap kel reggel 6 óra 25 perckor, nyugatik délután 6 óra 57 perckor.
Mozi. Uránia: Szent ördög, szerelmi regény. Elóadisok este 7 és 9 órakor.
KULTURESTéLYEK ÉS MULATS ÁGLO K :
MArelaa 13. A Kttcikdtlml Alkalnsaiotl k t>«-l>U<r»««14 liecol ag}fc«k6lAM Uimsl!j« uji> h«lyl-i\'lOktxa calc Sifal kc/áatMl í»o<t ru,.<i YirlkJaV MArelaa U. ,\\z Ér.. U\',a44ta • K.uut.av Olt-h©«ban,J«l.itlnSófakw (Nntadiit^Wdint tf.;!fiw!»).
Márda» 14. A Zrinjrl Iiodaltnl KOr biialiaa On-etpHjt dliuUn 0 6rakw i viroihJia kOigyOléil
MA/daa IS. A Moy. kaiallaa dnetp4lY« «*U 1 űfiko< >i UriaUbaa.
MArelaa IS. A {latlino kaiariai IccepCj-a CHbIím i fcakz* II lft»««t UmaUriatbti
Mirdna IS. A (*U6kt«tak<4«!ml ukc-ii hniini OnatjXlya dílutio « ófttor n U»»U \' pO < tfbt o
Márclos 15. A KamiUnjr Tl«it»li«fvnók hajaflai 0aa*p4lfi atu Ml 9 örakof a Kotg<xiyl utcai loroa-
MA/cloa 14. Vkuj FfriK ki>|tm«i/t atla ttfj*4 « .VáU* a F*0t<irl ZnUl narTtatiaft*a
MArdal Zl. Ai Crnt c\'.!>i41ta ■ KmuUiijr Otthonban dCutin 6 Irakot (KociUnttnlpoly 4a vJdlk..)
SEJTELEM
Irta: MIRJAM Boldogság, le cudar jószág,
Haj, de hűtlen teltél. Valamikor réges-régen hogyan ölel-fgettél I
Ölelgettél, csókolgattál, szépeket
/meséltél, Csillagokról, tündérekről, de sokat
/regéltél! Egyilll mentünk patak partján
/nefelejcset szedni, Mindenféle bohóságon ugy tudtunk /nevelni; Kakukmadártót kérdeztem: mondd
/meg meddig élek ? Számlálj nekem sok-sok ével, mert /meghalni félek.. Kéz a kézben, barangoltunk s fel-
/néztünk az égre, Egyszerre csak a távolban felhői
/vettünk észre; Derűs égbolt felöltőéit tiszla feketébe, A boldogság messze eltűnt s bánat /Jött hehébe. Es azóta én is mindig feketébe járok, Siralom a boldogságot s vigaszt nem /találok.
Patak partján kék nefelejcs, régen
/mind elszáradt, Kakukmadár sem felelget, mert az is /kifáradt
Ne Is afljon feleletei: soká ugy sem lelek:
Jöhet értem már a halál, meghalni /nem félek.
— Egyházi kitüntetések. A veszprémi megyéspüspök Méhes Kálmán kiskotnáromi és Zárjeczky Viktor bala\'onszabadii esperes-plébár.o-sokat a veszprémi székesegyház tb. kanonokjaivá nevezte ki.
— Elhunyt Irgalmas nővér. Joós Janka irgalmas nővér folyó hó 8-án este 10 órakor, éleiének 22. évében jobblétre szenderült. Temeiésc 10 én, szerdán délulán 2 órakor lesz a kOzkórházból.
— Iparosok kitüntetéseinek klosztAsa. A nagykanizsai iparosoknak, kik a zalaegerszegi kiállításon dijakai nyerlek, vasárnap délulán ünnepélyes keretek kőzi logla átnyújtani a kitüntetéseket Czobor Mátyás polgármester és fády Károly zalaegerszegi ipartestületi elnök Az ünnepélyes dij kiosztás a vasárnap délulán! IparleslOleli közgyűlés kere-lében történik.
— Tisztviselőnők hazafias ünnepélye. A Keresztény Tiszlvíse lönök Egyesülete március l-l én este fél 9 órai kezdettel hazafias ünnepélyt rendez a Rozgonyi- ulcal tornateremben.
— Jelentkezés házépítő kölcsönért. A nagykanizsai Háztulajdonos Szövetség letu\'óhb közöli felhívására eddig 10 lelek-, illetve háztulajdonos jelentkezeti építkezel kölcsönért. Az épitkezni szán lik >?ók 40-150 millió koronás hit- ekei kérnek. A Jelentkezések még folyamaiban vannak.
Robin Honiban
— Csökkenik a levente-mulasztások száma. Örvendetes lén/ként lehet megállapítani, hogy a nagykanizsai leventék mulasztási statisztikája sokkal alacsonyabb számokat tüntet fel, mint tavaly ilyenkor. Ennek oka nagyrészt abban keresendő, hogy az ellenőrzés sokkal szigorúbb és a bírságolás sokkal gyorsabban megtörténik a nem igazolt mulasztások után. Különösen a kiskanizsal leventék járnak elő Jó példával, kik közül, 416 létszám melleit, a legutóbbi kimutatás szerint mindössze 8 levente hiányzott bclcgség és egyéb akadályoztatás miatt.
— A legközelebbi kanizsai országosvásár. Nagykanizsán március 29-én lesz a legközelebbi országos állat és kirakodó vásár.
— Hány kutya futkos Nagykanizsán ? A városi adóhivatalban közszemlére kitelt ebadó-kivefési lajstrom lanuslga szerint 414 eb után fizetnek adót Nagykanizsán. Az ilyen cimen befolyó adó összege közel 50 millió korona.
— A nö lélektani megvilágításban. Ilyen cimen lartolta meg Kempelen Béla, lapunk felelős szerkesztője előadását, vasárnap délulán 6 órakor a Kereszlény Tisztviselő nők Egyesületének Icadélutánján. A nőket közelről érdeklő léma szépszámú hallgatóságot vonzolt a Roz-gonyi-ulc\'.i tornaterembe, hol az előadás ulán még sokáig maradlak együtt egy-egy csésze tea mclletl élvezve a csendes szórakozás ötöméit.
— A Szanatórium Egyesület piknikjére készpénzben adakoztak (folytatás és vége): Lellncr Mór, Fekete László. Klein Márlonné, N. N., özv. Tlll Ferencné, N. N, özv. dr. Oross Dezsőné, Székely Jenóné, Treiber, Hainal, Kaulmann, Szmerk Mátyás, Osskó Pélerné, Ki\'faludiné, Krausz, Perlsz Dezsóné, Rosenberg Oyergyák Pál, Bagladl, Neuleld, Kohn L. Lajos 10-10.000, Vasné, N. N. Rosenberger Béláné, Portclfki Ferencné, Pasqualelli, Tausz Jenőné, Petrics Kálmin. Sternni Junker, Braun, N N , Csákány Mariska, Ká-tnárné, Bodan-kv L3|os, Siilcs Já-nosné, N. N., Havasné, Farantai Géza, D. B. Kopár A. N N. 5— 5.000. Vinnay 7.500. Vasné, Radó 3-3 000, K.\' F. 7000. N. N Ouzán, N. N., N. N. 2—2.000, N. N. 300 korona.
— Világhírű Sztilvator sör a
Koronában, minden nap friss csa-polás.
jnmiiiii n
— Tüz Kövágóórsön. Tóth Sándor kővágóőrsi gazda istállója kigyullad! és a tüz átcsapolt a melléképületekre is. A lüz tovaterjedéséi a köveskállai lüzollóságnak sikerüli megakadályoznia. A lakosság nem sielctl a tűzoltók segítségére, ugy hogy csendőri beavatkozásra is sor kerüli. A kár 600 milliókorona.
■= Itt van, hallgassa meg»a legmodernebb 3 lámpás kis lypttsu Ericsson Rádió-készülék szelektív, kellemes hangját Szabó Antal sporl-és rádió üzletében.
55 milliárd 250 millió
kerül kisorsolásra Április hó 15. és 17-4.. kezdödó osxtAtysorsjétékon. Istnél, mint békében, minden második sorsjegy nyer.
ts< Szerencse számú sorsjegyek és lervek kaphatók
ifj. Hirschler Miksa jjffifel\'MxMym\'v
— Lakások felszabadítása. A
szolnoki, székesfehérvátl. ceglédi Wp. viiclőtes\'ülclck mir kintomiolliv hogy feliratban kétik a kormányig május l-re minden lakásügyi korll. tozás megszüntetését. Most Píc< Sromhalhely, Kaposvár városok készülnek hasonló határozat-hoz\'.talta Értesülésünk szerint a HAztulúj:lo-nosok Országos Szövetségének nagy. kanizsai fiókja is lépéseket lesz i!jei határozat kimondása érdekében.
20 «s és Nyukosz összejo. vetel. A 20 ik honvéd gyalogezred voll liszljei, valamint a nagykanizsai nyugdilas lisztek f. hó 13-án, szombaton 21 órakor a Korona éltermébs bajtársiasösszejövelelre meghivatnak. Szigrlszl, ny. szds.
= Robin Hood Qouglai Fairbankssal.
— Községek törvénykezési ál-csatolása. A hivatalos lap vasárnapi számában jeleni metf az igaz-ságügyminiszter rendelete Csömödér, Kissziget. Orlaháza, Pördefölde,Kányavár, Nylrád, Nemcsrádó és Szent-liszló községek törvénykezési átcsatolásáról. Az clsó öl községei a le-tenyci kir. járásbiróslg területéből a zalaepc zegi kir. Járásbíróság le-rületéhc-r. Nyirád községei a tapolcai kir látásbitóság területéből a sümegi kir. Járásbíróság területéhez. Nemesrádó községet a zalacgerstcgi kir. Járásbíróság termeiéből a keszthelyi kir. járásbíróság terűidéhez, végül SzcntliszliS községet a n?gv-kanizsai kir. járásbíróság IcrOleléWI a lelenyei kir. |árásbiróság lerülelé-hez törvénvkezésileg álcsatolla. A rendeld 1926junius l-én lépélelb.-.
— Fiatalkorú kalandor. A balatonfüredi csendőrség egy tizenegy-éves liut fogolt el. akinél töltöli revolvert és kél kési talált. A gyermek hazudozásai miall kilétéi nem sikerüli halározotl biztonsággal meg-állapiianl. Ideiglenesen a balatonfüredi Szerelclházban helyezték cl
fMlelniso
• — Kereskedők akciója válaág-ba-Jutottak érdekében. A zalaegerszegi Kereskedelmi Körben legulóbb érdekes indítvány hangzott el. Ar inditványozó azt javasolta, hogy a bajba Jutott kereskedőért kereskedő-lársal vállaljanak egyetemleges kezességei és segítsék ki lársukit a pénz ügyi n kézségekből. A Keieskedelmi Kör az indítványt közgyűlésén nem tárgyalta, de a gyakorlalban ei>y ízben már annak szellemében járl •:!. Egyik bajba jutott kereskedőin, mintegy tíz-tizenkét kereskedő jólálloll egyik zalaegerszegi banknál. A bank ennek alapján a hitelezőkkel szemben vállalta a kezességet a kérdéses kereskedőért.
TAVASZI ÚJDONSÁGOK
és
Angliából behozott férfi és női ruha és felöltő szövetek
óriási választékban, olcsó árakon
Kisfaludi és Krausz az „Arany Kakasához
Telefon 3-74.
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
Telefon 3-74.
1926 március 5.
Időjárás
. nRffyítnnlzMl raoteoroIogUI meg-Jelentése! Kedden .1 Mntrstk-
£;k.-,í+-36. este 0 órakor +73.
FelMzet: Reseel, HevHbbé
boiult, este tiszta. üitirúity: Egész ni|í Delnyusat. Sapi csapódik mnnyisigi: —
A HítcorolóRt.1 Intézet telentte sutiul réseben felh«». i\'<« »írlutó, cielles keviJ csipjdíkkal.
-NAOYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 35.OOO korona. Kapható a Zalai Kőztőny kiadóhivatalában.
_ Csenúórlaktanya Sármelléken. Kullkovszky Oyözó 111. kir.
csendórontályparancsnok Nagyka-nizsáról kiszállt Sármellékre telekvásárlás céljából. A lelken a sár-melléki csendőrség laktanyáját építik fel.
_ A zalai magáncgyczségek letárgyalása. A soproni Keieskc-delmi és Ipaikamara ahél folyamán választmányt alakit és ez fogja letárgyalni a Kamata területén, lehil a Zalában is telmeruló magánegyez-ségi ügyeket. Az cselben azonban, ha az összes hitelezők amellett foglalnak állást, akkor 8ud?pcsnn folytatják le a tárgyalásokat.
— Schwarcz Dczsá harisnyái 1 leglobbak.
Köztudomásu, hogy ma .Plall" a vezető máma, azérl ragaszkodnak ai iparosok és családok egyarám Piaff var.ógépek vásárlásához. Kizárólagos raktár: Brandl Sándor is Fia cégnél Deák-tér 2.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kl stolgálár.
ZALAI KÖZLÖNY s
— A Budapesti Nemzetközi Vásár Sürgönyeimé. Az a nagy érdeklődés és ezrei kapcsolatban mindinkább fejlődő posla és sürgöny-f -igAloni, niely a Budapesti Ncm-rakdzi V.isár irodájában lebonyolódik, szükségessé lene, hogy a vásár sürgönyeimtől gondoskodjék. A vásár a ,B-nve* szól választotta.
1
SPORTÉLET
NTE-PAC 2:1 (1:0). A vasárnapi NTE—PAC uiérKözés 2: t (1 :0) eredménnvi\'l v.\'gződött a Nagykanizsai Torna Egylet javára.
MOZI
Uránia ma szerdán 7 és 9 órakor : A szent ördög, szerelmi regény 9 felvonásban, a Paramount attrak-ciós újdonság;-, főszerepben Rudolf Valentino és Nita Naldi, a Tízparancsolat érzéki szép főszereplője.
Kénysxerkülcaön kötvényeket óthadikölcsönöket
t líjmigáubb tupl tton vtti9nk. Iflyt ír(ík|>aiilrok. kOllOUl pínmtmek vitele t% eletHs*. AluUUiok K)ot»4i 114-
n>v« trl|«tiU»t. UCéttk mt{U kimttOlUUu.
Qroix ós Társa
t\'áiik- <i iJjiícM«ontlnjrc4oV
FAul II txim T«ttfon: ttod. Ml.. Ukit 44.
A sok reklám mellett
tckllm nélkül ajánlom 410
orosztonyi boraimat
Hi |<J b-irl akar olosón Inni, ugy ízlelje rntg 7000 ii 8000 koroois boriimat sAfrAn József, *aoyar-u. 74.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem Kis- és Nagykanirta hu5vá*ártO közönségét, hogy folyó hó 14-én, Kiakanlxsán
- hadbavonulásom után 9 évig szüneteltetett — jéhirnevü
Élei b mészáros üzletemst
újból magnyitom a saját házamban, Varmxs4i»utoa S/c. sxóm alatt.
.Minden szakértői törekvésem oda-iránjrul, hogy állandóan elsőrendű listai, jó árut tartok és mindenkor a laoiu-tányosabb árakon is figyelmes
kiszolgálás mellett
Kérem a kis- és nagykanizsai nagyérdemű közönség becses pártfogását Tisztelettel
SIMON ISTVÁN
heot.i e. mítiárot me.lcr !.! KtSKAMIZSáN.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik fele|ihe-tcllen drága jó leleségem, illetve édesanyánk temetésén megjelentek s részvétükkel igyckezlck mélysíges fajdalmunkai enyhíteni, ezuiou fejezzük ki hálás köszönciunket.
Szántó Oéza
(I családja.
KÖZÖAZDASÁÍ;
Magyarország múltév! gazdasági és pénzügyi helyzete A Pénzintézeti Központ évnegyedi jelentése részletesen tájékoztatja a küllőidéi Magyaio-szág gazdasági és pénzügyi helyzetéről. A jelentés szerint a tényleges bankjegyforgalom fejenkint a mail év végén 4501 aranykorondi lelt kt, tehát körülbelül 30",.\' kai maiad alatta a békebeli fe-jenkinli jegyforgalomnak.
\\ mezőgazdasági termelés becs-léséről közölt adalcsoport szerint a növénytermelés értéke 2432 millió aranykoronát reprezentál, az erdőgazdaság össihozadéka 1183 millió aranykorona, mig az állattenyésztés szaporulatát a jelentés 508\'51 millió aranykoronára leszi, ugy, hogy a mezőgazdasági összes termelés 1925. évi hozadéka 29514 millió aranykoronára becsülhető.
A jelentós szerint a kereskedelem válsága azzal magyaráihntó, hogy a belföldi fogyasztas kisebb lett és a kereskedők száma megnövekedett. A \'. lővárosi üzletek számának gyarapo-I dása a békéhez képest 75 százalékra | lehelő.
i A budapesti tőzsdén eladóit búza-I mennyiség 1913 ban 5016 millió mé-| termazsat, 1925-ben pedi| csak 747 millió métermázsát lett ki, ami a békebeli buzaforgalomnak alig egy h?toda.
A külkereskedelmi forgalom Javulási mutat. 1925 ben a külkereskedelmi forgalom passzivitása 40 8 millió koronára csökkeni az előző évi 127 8 inlllió koronával szemben.
A Jelentés beszámol az államvasutak üzleti forgalmáról és eredményéről is s igy rámutat arra, hogy az 1925. évben a MÁV 131 9 mll-liáid D/leli tejeslegel ért el.
A cukoripar ez idei termelése lényegesen alatta marad a becslés alapján vári mennyiségnek, amelynek oka a répatermés csökkenése.
A feldolgoíoll répamennyiség az előző évi 15-2 millió métermázsával szemben 11.9 millió mélermázsára csökkeni, ugy, hogy az exportra a ren-.éll |2.2 ezer vagon helyeit csak 2000 vagon maradi.
A szesziparnál csupán az ipari célokra szolgáló szesznél mutatkozik visszaesés, mig a löbbl szesznél emelkedés állo\'.t be.
A széngazdasóg tárgyalásán megemlíti a jelentés, li:>gy 1924 és 19.15-ben összesen 25 kisebb szénbánya-vállalat volt kénytelen üzeméi beszüntetni.
TŐZSDE
Az értéktőzsdén az irányzat barátságos voll. Az árfolyamok néhány nagy papi tói eltekintve, már nyíláskor a tegnapi nivó felett Indultak és később mikor a külföldről kedvezőbb hírek érkeztek, a piacon a hangulal barátságosabbra fordult. Különösen a kuliszpiac voll szilárd, ahol 2—3% árnyereségek mulalkornak. Nisici a tegnapi nagy árugrása után ismét visszahanyatlott. A fixkamatozásu papírok piacán továbbra is szilárd az irányzat. A valula és deviza piacon a forgalom ma csendes volu
Zürichi zárlat
M.I. 193300. Union 2S2Í50, N«wi«k 51960 J35900 MIUno 208400,
Holla nd K-J •, Bull-. 113 70. Vlr» 73\'25. iejlt 375 01 1-cá>« I538<M. Hnd.««i 78-80, ■>m 66 50. S.k.Klt 227 CO IWsrtd 916 03,
A budapesti Tőzsde
deviza-jegyzése
sorsje^effs ötmilliárd ^„"nVÖ oaztálysorajátékon.
Az ui i lékterv igen elónjösen változott, mert a nyeremények száma isméi a békebeli arányban van megállapítva, vagyis mindenimásodik un-
WzSn 55 milliárd é.250 milliókor
kerül készpénzben sorsolásra. — Szerencseszámokat ajánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája föTO,-
Sorsjegyek ára: egész 200 ezer, fél 100 ezer, negyed 50 ezer korona.
Játéktervek Ingyen. - Húzás április IS -17. u
V«!«Uk Uavlsák
4«MllMl Wiaio MI7K kmiWOm tti«0 »(43
-art kor. 1110 »t»; mi -r«
d IWDM IIHI Ittll
o«u< \'II1SM4U ■■kUMl »:•»•&
\'tani. (f sutmt Iráwal tUMNI
HiKHM) H7Í
UI itt ni Ottio mioitiro
UII (MIU Utto v«r» »»4/i
Un nuxsrt HBJSO MII H\'l
• iMi tron I170M4N
Outo.Mkfli trcai ioo»i tUI 1*04
ül. a . 14,1 IlUi Mp 1|tl »!\'•
Irijrfl;. tirjo u/*o UtCi IKU
Mpk, UVtJU ••cciw. iiuo :i n
>HT0 I0CM ioom
IvMtro ina ma sartrt imo mű
Teru.ca> tőzsde
b.u dat.v 16 3750X1—377 500
n 3S0 030—382500
362 500 385 0>.1. \'tjt*> dunintull t* pott-rldikl 78 kli.-o. 367^00 — 370 000. 77 kj-» 37250> 3750)-.0*375000-377 500 19 kí-ot 37 7 5% MOO.O ím 725-00--227 500 nmialaylrp. 7JSOOO 245 W, sftfirp. 300X100—ÍW 000. 250 OW -
260 0X1. lengeti 180.0 0 162500. cepc. 600.000 - 610.00a .ole. I80.»/. 190.000, 1700X1 172.500.
Senéi.v»sár e-tlbaltl. 5253, oelybdl eliditlinnl \'\'""»■ ..Ildi <00 J/b. euiteods 18.000—185 0, \'Kdett 1650Ű-I7000. rndetl kíite 160X1 —1650C, kwnja 14.000^.15.000, el>4nod6 írét 17 000-17,500.: mtiodienda 16.000-16500, uitol i«id4 18000—21.000. u.lonn.
iu<Tt>u 20.000--.-. z«ll 21.000 - 21JOO,
Ubiuoll bm 20.000-21.000. inloonU W-mléa 20 00^ -22 000. Irányul köxepíJ.
Kudd: Zrínyi NfOiotUlp^r K5nr«-
<c, >-1 ..\'A. ar NmcvkantxM
MEGÉRKEZTEK
a tavaszi nöikabáf
UÍGlOnSágOl<9 valamint
legfinomabb és legdivatosabb férfi és női szövetek nagy választékban jutányos áron
WEISZFELD ÉS FISCHER
divatáruháza a „G ólyához" -TÉR I. Telefon 285.
zalai közlöny
1926 Márciu. 10.
Ai apróhlrdeiét dl|a 10 izólg 5000 kor. A dmaró i minden vatlagabb beloből illó izó kél tzAnak tziffliuatik. Minden to%-*bbl tző dl|» 500 K. » hlrde«4.l dl] .líra flx.t.ndfi 0 loigalmladó houlitimltitival
Taljaa »lx».x.Ukl- 4. fürdő-axob. borond.xó.ek.t legvleióbban
lU.Hi ii axeiel kodv.xő flx.U.I f.l-t.tol.kk.l W.l..r Gépgyár,
Sugár.ut 16. _____
Korgalmat uleiban Oxl.th.tfl.ógazon-ml ilidó. Qa a kiadóban. 57
Fürdőkádak, Qlőkád.k ■ Irglobb
kivitelben, különféle model tiiUni kmen kaphatók. Baku bidogot. Klnlny-í 21^
Tell\'a abédifl él MMuaba botodéi*! eIkMIOiéa miatt eladó. Cim a kiadó-hivatalban. o®5
Klnixay-utc. 20. aa. alalU hit aur-gójen eladó. Bővebbel A©.4I lanáo In-gatlanlorgalml l/o<UJ., NagykanUu. Pő-ul 5. aa.___636
Eladd egy 10 HP benzinmotor 1£W0%. Hofher ét Sehranz etépltoekrénnvel. Érdeklődni lehel Póczok Gjöegy tulajdonol nll Allóhthót. 670
M" Nem reklám I
Kőztudomisu mir. hogy a Brtano.lo. Jóaal-fila
Bikavér Udi» ém gyógyít.
Fflim. !Hnril h •fj/nrvhliitl <CU«k fliUl* Sojá\'-»l a T*Jefon 110._
Korosok helybeli IUUI ti0l«yct v*gy utal perfekt nómol IowoIoköOI, ki a
gépírást lt érti. Ajánlatokal e lap kiadóhivatalába kérek. 732
Érifaklfldfik, kik zongorát bérbe keresnek. úgyszintén kik zongoraoktaiást és a kottaolvasás elsajátítását a bérlettel kapcsolatban óha Unak. dmért éidrVlódJen«k a kiadóhivatalban._732
4 szobái magánház lürdószobával, vízvezetékkel, szép parkírozott udvarral és kerttel a belvárosban, nagyon kedvezi llze-tést letételekkel sargósen eladó. Bóvebbet Acxél Ignác* Ingatlanforgalmi lrodá|a. Nagykanizsán, Fó-ut 3. sz. 637
Fóutvonaloa dpéaz, szabó vagy Irodának Stb. alkalmas Oxlothotylsóg azonnal (olcsón) kUdó. Clm a kiadóban. 667
•5 holdan birtok a Balaton somogyi oldalán 8 szobás nagy urtlakkal. cseléd lakások, ^illókkal. 10 hold elsórendU azó lóvel. esetleg kettéosztva is. nigyobb blr-tokvétel miau sürgósen eladó - Bóvebbet Aocól Ignác Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Fóut 3.
Vondáglóbórtot Klskanlzsán, Hunyadi tér 21. szám-alatt szép lakással azonnal átadó. Bóvebbet ugyanott. 709 310 holdas blrtoL, rajta 3 szobás
útitok. magtár, cseléd lakások. Istállók mind Igen |Ó ks-ban, kedve:ó Hzetésl feltételek melleit mrgósen eladó. Bóvebbet: Aoxél Ignáo ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Fóul 3. 296
Miltényi-oipftt vegyen I
KltQnó korocaenyl
Ó- és UJBOR
1917. évi psossnysbor lltcrenklnt Is kapható iom
REMETE, Sugár-ut 6. szám.
.HsJÓ* vendégló udvaibsn egy Oalat* hslylsén Uadó április 1 te, amelyben Donáth mechanikus volt. 713
Péiixköloaónt bekebelezésre minden fiaszegben a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóalttat Aoxél lonáo pénz-kOlctfinközvelltó Irodája Nagykanizsán, Fó-ut 3. sz. alatt. KónysxsrkÓlosön köt-ványskot veszek. 387
Egy teljesen uj, golyóscsapágy" cipész varrógép nagyon olcsón, sürgósen eladó. Bóvebbet Acrél Ignác Ingatlanlorgalml Iro-dájlbin Nagykanizsán, Fóut 3. u. alatt.
40 holdaa clsórendo szintó, rét éa szólóból álló birtok, rajta kitunó épületekkel, a város közvetlen közeléban. tejgazdaságnak nagyon alkalmas, sűrgósen eladó. Bóvebbet Acxól Ignáo Ingatlanlorgalml Irodájában Nagykanizsán. Fóut 3. sz alatt.
Fóutvonaton egy lakásnak való utcára nyi\'ó szoba kiadó. Clm a kiadóban. 150
Elsőrendű feltftszilóziai poroszszenflnk átusilácára Nagykanizsa és körnvéke részére incgbizliató
egyedeiárusilói
kcresllnk.
Ajánlatokat .Elíkíló részviínylár-sasáR" jeligére Magyar Hirdető Irodába, Budapest, IV., Város-ház-utca ti), kérünk. rat
SINGER
VARRÓGÉPEK\'^
. b^áit-íf. A
■jo min^pQlíG^.i "
NAOYKANIZSA, FÖ-UT 1.
Értesítés.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Sugar-ut 53. sz. alOl Vöröamarty-u. 27. az. alá
cipész-műhelyemet
áthelyeztem.
Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását.
Vass JAzsef
i«i clpészmcster.
\' vasalónő .-[inlkoílk urihiiakhoi.
Lakit Altlla-utca 64._______
Háahox íl vldikr. Il aíiniloiík elsőrendű laikavaiiónő méraíkell ilírt. — Arp.td-utea 7«
Pénzköksönközvetités
,„ Házak, birtokok, bérletek közvetítése!
Telefon ISO. Szigriszt László, Föut 8. T.l.lon 150.
tlufzll-tír 7. u. alall 2 ágy Í! I aeilon eladő. \'-14
ÉgyatobJa. konyhái laki. aionnal ttidő. Cim a kiadóban.
Bytoroxott uekétrt vagy lakiiíil háil.nunkil vállal anya ís leányi. Cím_ a
kiadóban.____™
Badó ktl pir l.jnyul Aiany Jinol-utea 6. _____ _____ Egy könnyű Ifioa^a koo.l eladó.— Teleki ül 8. 752
A kényszeregyezségi,
eljárásról szőló
u] rendelet.
Magyarázatokkal és Joggyakorlatokká ellátták dr. Csiky Károly lörv. hirO
a kényt eregyeitégl ügyek előadója ét
dr. Cs. Sommer József
budapeall ügyvéd
Ara 100.000 korona.
Kapható
Fischel Fülöp Fiai
kaa^keraikeaíaíbtn
kaphatók kicsinyben és nagyban
Petermann kertészet
Báthory-utca 22. szám.
Önkéntes árverés.
Néhai Schrelber Ferenc ny. föfegy. vermesti r hagyatékit képezó ingóságok március hó 10-én délután j 3 órakor Kossulh lér 22. szám alall 1 önkéntes árverésen eladatnak. . Nsgykanizsa, 1926. március 8. ,u özv. Schrelber Ferenené.
Ne Üljön fel az ügynökök rábeszélésének, hanem tekintse meg a világhírű
PFflFF-VÜRilÓGÉPEHET,
melyek minden más varrógépet felülmúlnak.
Brandl Sándor és Fia
Dunántul legrégibb varrógépszaküzlete Deák-tér 2. m Telefon i 12.
K«d..«8 ró.xl.ttl.otó.l teltőt.l.kt Ingyené, varrii íi hlrnrtMkJUil Al ""aa (a imak.ii mlndenlile r.ndneio vmógipnei. Sp.ol*!\'. ia.ltdntnh.1,.
Megérkeztek
a szebbnél-szebb húsvéti tojások, nyulak és remekül dekorált finom desaertek minden nagyságban legolcsóbban beszerezhető a ni
„Cukorka Királynál".
Tessék megtekinteni minden vételkötelezettség nélkül.
Heffer Gyula.
ÉRTESÍTÉS.
frleiitem ■ nigyírdemü kőiőntígel. hogy C.ortoenr-"* t. •«■ alatt
hentesáru üzletemet
ineguylloUtm.
Állandóan trlü lüitőlt nyeri ét tőtt hua k. finom hentesáruk ét aznlonnukillőnlegciiégek a l.g-olc.obb napi áron kaphatók. Kérem a nagyérdemu kőiónség ul-vca plnlogi.il
Babits Lajos
lat lientet éa miaai/o*.
Erzsébet-tér 18. szám.
HflRISNYAHAZ\'"™.!.?""
Tavaszi újdonságok
Harisnyákban, keztytikben
Kötött-szövött árukban Nyakkendőkben és zoknikban.
Ha a kiszolgálás pontos,
Az áru olcsó és jó,
Az üzlet száz évig is fenntartható.
Nöi szalmakalapok után már clvállalfui
GYENES ÉS VIDA. ,, Fárfikalapokat raktáron tartunk és átaljkilunk.
Fegyvergyári „STEYR\' kerékpár
kizárólagos árusilója.
Eladás részletfizetésre is
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Gépjavító műhely. —
WEINER ÖDÖN
^T!NAGYKANIZSA, F8ut 8. sz.
■\'r-M Ilazár-épülcl.
Nistatlott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés K.-T.-nál, Nagykanizsán. ÍNyomdivatfi rüentuok Ktrolyl
68. évfolyam, 56. szám
Nagykanizsa, 1926 március 11, csütörtök
An 1800 kw«u

POLITIKAI NAPILAP
SilrtM/tJaíg ét klaMMiatal Fútt S. al. IntcrwbaJt-ídffon 78.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Elíflietéal ira: Uít hora 30.000 korona Hjrooi híra ......... 90.000 ktrwii,
HADIK GRÓF VÁLASZA VÁZSONYINAK
A magyar nemzell társadalomra mily benyomást lelt Hadik János grófnak az az intelme, amellyel rámutatott arra, hogy mily káros következményekkel járhat az ország gazdasági éleiére azoknak a szélső elemeknek a frank-agy körül folyla-totl könnyelmű politikai játéka, kik gyűlölködő törekvéseiket Bethlen István gróf minlszlerelnök ellen Indítót! hadjáratukat többre becsülik az ország érdekelnél. Vdzsonyl Vilmos Hadik János grófnak állásfoglalása ulán az objektív bírálat helyeit a személyes polémia terére vilte ellenvéleményéi, meri |oggal tartott az ország polgári társadalmának Ítéletitől, amelynek kialakulására rendkívüli hatással volt a nap! poliliká-lól távol álló kiváló nemzetgazdász érvetéie. Eiérl ujsignyilalkozatokban olyasmivel hozakodik elő, ami a mostani helyzettel semmiféle összefüggésben nincs és Hadik János grófnak a forradalmi időkben köveiéit magatartását a lényeknek meg nem felelő világításba helyezve próbálja a Hadik János gróf intelme nyomán különösen a közgazdaság! élei tényezőire és a magyar vidék gflzdatárszdalmára döntő jelentőséggel kihaló tárgyilagos megállapítások hatását lerontani.
Erre a homálykellésre Hadik gróf azzal felel, hogy a legteljesebb nyilt-sággal teliárja az akkori eseményeket, hogy a közvélemény a való tények ismeretéből ludja meg végre, hogy mi az igazság azzal az inszi-nuációval szemben, hogy Hadik János grófot nem vezette a fonadalom meggátlásában kellő erély, holott Vdzsonyl állítólag szorgalmazta azl.
Mindenki tudja, hogy Hadik János 1918-ban október 29 én kapóit megbízási kabinetalakilásra, de másnapra, mire a kormánylistát össze-átlilolia, az már nem alakulhatott meg. mert az október 31-ére lervbe-veil eskűlelétel! meghiúsította az előző éjjel kitört forradalom, amelynek siettetése ép azoknak érdeke voll, akik Hadik János gróf kormány-programmjának közzétételétói a forradalom meghiúsulását féltették. — Hadik grófnak már 30-án sem kálóéi, sem rendőri erő nem állott rendelkezésére, hogy a halaimat kézbe "gye, de azt, mint esklll nem teli dezignált miniszterelnöknek az alkot-
mány szerint nem is lelt volna joga lennie. Mikor Hadik és l.ukachich jelentéséből a forradalom é||elén ér-lesűlt a király >z itteni állapotokról, közölte Hadik gróffal, hogy Kiroiyi Mihályi óhajtja miniszterelnökké kinevezni. Ezzel Hadik János gróf megbízatása tárgytalanná váll s minden további szerepe megszűnt. Vizsonyl most utólag, amidőn már feledésbe menlck félig-meddig ezek a mozzanatok, azzal a szemrehányással áll elő, hogy Hadik János gróf elhárította az ő figyelmeztetéseit, amelyekkel a forradalom lelaposását, a forradalmi jelszavakkal elbóditoll elemek legázolását ajánlgatta.
Hadik János gról erélyesen visszautasította a neki szánt Ilyen szerepel, mert céltudatos kormánypro-grammjától, a tárfadÉba^ széles rétegeinek és kiváltkép a munkásságnak meggyőzésétől, az ország és a gazdasági élet érdekében helyesen irányított evolúciótól, egy egészséges szociálpolitikától remélte a forradalmi felforgatás és orízágrombolis megelőzéséi, amelynek provokálásával lehetett volna katasztrófát előidézni, de nem a forradalmat elfojtani. — Hadik gról minden lörekvétc arra irányulr, hogy a munkásságot, amelynek nagyobb része csak a bolsevista elemek agiláciőja állal sodródon a forradalomba, elválassza a rombolásra kész elemeklől, amelyekkel szemben igenis az állam egész hatalmi szigorával kívánt elbánni.
Hadik János gróf erős szociális érzékkel átilaloll kormányprogrammja rendet teremlelt volna s abban az időben egyedül volt alkalmas a társadalmi egyensúly és a békés munkálkodás helyreállítására, a kataszlró lális felforgatás elkerülésére. Hadik János gról azl mondja, hogy ha sikerült volna Budapesten preventív intézkedésekkel a forradalmat elkerülni, akkor sor kerülhetett volna arra, hogy a harclérről hazatérő csapatokat az ország határán azzal fogadluk, hogy elvárjuk lölük mint a világ első katonáitól, akik csak dicsőségei és becsületei szerezlek a magyar népnek, - kizárva a háború folytatásának gondolatát - az ország határait családjuk tűzhelyét megvédjék az ellenségtől és megakadályozzák, hogy egy idegen kalória is magyar földié lehesse a lábál. .Meg
vagyok győződve, — folytatja Hsdik-— hogy minden becsületes magyar katona a háborúban tanúsítói! bálorsigál és hősiességét felfokozva védte volna hazija határait. Ha ez a tervem megvalósulhatott volna, egészen bizonyos, hogy az ország Integritásinak kérdése ma misképen állana. Minderre azonban sajnos, nem került a sor: katonáink elszéledlek és fájdalmasan kellett lapaszlalniok, hogy őkci, akik minden pillanatban készek voltak hazájukért a harctéren ételüket feláldozni, a forradalmi kör-vélemény a magyar nemzet szégyenére megbecsülés és elismerés helyett a legdurvább megaláztatásokban részesítve lealázó gúnnyal fogadra.
Ma mir tisztán lál|uk, hogv ki mérlegelle helyes Ítélőképességgel az akkori állatnférliui feladatokat. Hadik János gróf helyesen cselekedett, hogy emlékünkbe idézte teljes nyíltsággal az akkori napok lanulsigait. A frank-
üggyel orszigronlist folytatók lelkiismeretlen liborinak tudatos ferdítései legelsősorban Hadik Jinos grófot szeretnék diszkreditálni azok közül, akik c szélsőséges politikai harcnak kiros következményeire felhívták a közvélemény figyelmét. Ez érthető is, mert Hadik Jinos gróf szenvedélymenlea, a történelmi okozatokat megvilágító nyilatkozata véglegesen a kellő értékére szállította le Vdzsonyi Vilmos boszuérzeltől fakadt
argumentumait.
Egy ideig csak megy meghamisítani a lényekel, elferdíteni a valóságot, de az ország becsületes és józanul gondolkodó társadalma csakhamar megvetéssel fordul el azoktól, akik szenvedélyük által elvakítva maguk játszák el a jogukal, hogy vádjaiknak és crkölcshiriskodásuk-nik hiteléi clisnerjék. Vdzsonyi Vilmost a nemzetnek ez az ítélete inár I el i» érte.
Bethlen és Chamberlain találkozása
A magyar miniszterelnök meg van elégedve a dolgok folyásával — Németországot felveszik a Népszövetségbe A pénzügyi bizottság ülése
Budapest, március 10
A politikai világ figyelme sokkal kisebb móltékben összpontosul Genf felé, mint azt Bethlen István gróf elutazása alkalmával általából hitték.
A franküggyel kapcsolatosan a miniszterelnök egy délutáni budapesti lap munkatársa előtt egyébként is ugy nyilatkozott, hogy teljesen meg van elégedve a dolgok folyásával. I t ugyanis világosabban látom — mondta — mint oMhon és amint némelyek otthon láthatják, hogy itt a franküggyl kapcsolatosan tényleg olyan akcióval állunk szemben, a melyet a második internacionálé támogat s amely egy konzervatív rezsim ellen irányul.
A Népszövetség ger.fi tanácskozásairól egyébként igen szűkszavú értesüléseink vannak. Éjjel érkezett rádió-jelentés szerint felvételi bizottságának albizottsága Chamberlain elnöklete alatt tartott ülésén minden különösebb vita nélkül elfogadta, hogy Németországot felvételre terjesszék elő a bizottság elé s kijelentette, hogy megfelel a felvétel követelményeinek.
Ugyancsak Genfből kapjuk éjjel az értesítést, hogy amikor Bethlen Islván gróf a bizottsági ülésen először megjelent, Chamberlain az asztalon keresztül szívélyesen kezel fogo\'.t vele.
A belpolitikában egyébként mindenütt teljes csend van. A nemzet-
gyűlés pénzügyi bizottsága a mai n*pon folytatta a kultusztárca költségvetésének tárgyalását. A kultusztárca költségvetése mintegy tizennégymillió aranykoronával emelkedett. Ez elsősorban a kultuszminUz-ter kullurpolilikájánjk köszönhető. Az ülést csütörtökön délelőtt tizenegy órakor folytatják.
Bethlen István gróf miniszterelnök vasárnap vagy hétfőn visszaérkezik Budapestre. A kormánypiri tagjai elhatározták, hogy a miniszterelnököt a Ház keddi ülésén nagy ünneplésben fogják réizefiteni azokért a sikerekért, amelyeket Genfben elért.
II tamil-fiául! ügyben lelüH: Szendrey Liszlú oivoiiMtttt
Budapest, mircíut 10 A frankügyben ma délelőtt ismét fordulat történt. A rendőrség ma letartóztatott egy Szendrcy Lajos nevll orvostanhallgatót, aki 1923 ban egy csomagot kopott Windischgrűiz La-fos hercegtől, amelyet csak a frankügy kiderülése ulán bontott fel és megdöbbenéssel látta, hogy a csomag a hamis francia ezerfrankosok kliséjét tartalmazza. Szendrey beismerte, hogy ő kisérte azt az embert, aki a hamisfrankosokat tartalmazó
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Márdug lj
böröndöl a nyugati pályaudvarra vitte, nevét aÍ2űnban nem árulhatja ei
Miulán Pallavicinl őrgróf a vizsgálóbíró elölt sem voll hajlandó vallomást tenni, az ügyészség átírt a nemzetgyűléshez mentelmi jogának felfüggesztése végeit.
A franciabank delegációja és egy francia rendőrfelügyelő Budapestről Münchenbe érkezett, hogy olt nyomozást folytasson a frankhamisilási
ügyben abban a tekint élben, hogy vájjon a francia bankjegyek hamisítására felhasznál! papiros Münchenből szárma/.ik-e vagy pedig azt egy müncheni személyiség szerezte be. A rendőrfőnökségen előadták a nyomozásra irányuló óhajtásaikat, aminek eleget is fognak tenni. A nyomoz is eredményéről a jelen pillanatban még semmit sem lehel a nyilvánossággal közölni.
Éjjel-nappali telefonszolgálat lesz Nagykanizsán
A kereskedelemügyi min\'srter elrendelte annak bevezetését — A miniszter értesítése a „Zalai Közlöny" szerkesztőségéhez
Nagykanizsa, mirciui >0 Nagykanizsa éleiében fontos jelentőségű miniszteri leiratot vettünk ma kézhez: a m. kir. kereskedelemügyi miniszternek folyó hó 4-én 4104/X—1926. szám alall szerkesztőségünkhöz intézeti azt az értesítését, hogy Nagykanizsára nézve az éjjel-nappali telefonszolgálatot — elrendelte.
A miniszter leirala szórói-szóra igy hangzik:
A Zalai Közlöny tekintetes Szerkesztőségének Nagykanizsa Az 1925. évi december hó 29 én kelt beadványára értesítem, hogy a nagykanizsai I. számú postahivatalnálfoty-tonos, éjjel-nappali távbeszélő szolgálat bevezetését elrendeltem.
A miniszter helyeit: Demény s. k.
államtitkár A kereskedelemügyi miniszternek ezzel az elhatározásával városunk közönségének egy régi óhaja ment teljesedésbe.
| A Zalai Közlöny szerkesztősége . dr. Sabján Oyula polgármester záradékával ellátott kérvényét mult évi december 29. azzal a kérelemmel küldte el dr. Kdllay Tibor, Nagykanizsa város nemzetgyüési képviselőjéhez, hogy azt meleg pártfogásával a kereskedelemügyi miniszterhez eljuttatni szíveskednék.
Kdllay Tibor felelős szerkesztőnkhöz intézett levelében néhány nap múlva közölte, hogy a kérvényt illetékes helyére juttatta. A beadványunk folytán megindult eljárás során az ügy lekerült a p.\'csi posta-poslaigazgalósághoz s innen a nagykanizsai postalőnökséghez. Mind e hivatalok a legmesszebb menő jóindulattal kezelték a beadványunkat a Kdllay Tibort, városunk nemzetgyűlési képviselőjét, külön köszönet Illeti meg hathatós támogatásáért.
Lspunk szerkesztősége csak kötelességét Icljesirette akkor, mikor a közönség érdekében a teljes éjjeli telefonszolgálat elrendelése végeit beadvánnyal lordull a kereskedelemügyi miniszterhez. A kedvező ered-
A DEZEXTOR
Irts: Péchy-HorvAth Rezsi t2)
Aztán hogy éhen ne haljon, betonmunkás lett a földalatti villamosvasul építkezéseinél. Eleinte csodás béketűréssel birta az állati munkál, de aztán, amikor a tenyereiről véres\' cafatokban bomladozni kezdett az engedelmes hus és a derekában tüzes nyilak zápoioztak szanaszét: hangtalan zokogással sirt fel. A legelső ulja kivitte a kikötőbe. Rimánkodva dobta oda magát ismét egy nagy fekete hajó ulolsó emberének.
Csak cl,el messzire,el, vissza, Euró-pába, akárhogy, akármikor, akármi átérti
Ettől fogva ulja szenvedések országútján vezetett tova. Idegen országokon, csodálatos szépségű nagyvárosokon bolyongott keresztül s kábult lejjel, idegenül kódorogva a csilingelő zűrzavarban, elfelejtette a szivére nyomni a kezél. Pedig hogy zakatolt, rakoncátlankodott, nyugtalankodott az!
Szélsebesen száguldó vonalok vitték ide-oda. Most bebarangolt hét országot is. Lázas, riasztó álmokat álmodolt éjszakánként, ha pedig villódzó aranynyilakkal lövöldözni kezdett a nap, ébren is álmodott. Látta az illatos, acélos, aranysárga kalász-
tengert, amint a lenge szellő suliin-tásaira lágyan ringatózik a végtelen magyar rónán... Lattá a délibábot, a kutgémel és a gólyái is, amint komolykodva méláz el a halk álnto-dással álmodozó pusztán... Látta a szőszke Balatoni, amelynek rilmikus susogása, hullámverésének csodaszép zenéje fájdalmas szorítással fogta meg a szivét. Távolról a Badacsony komor koporsóalaku kupia kékclletl...
Ilyenkor, amikor ezek a szivébe vésödött fotográfiák kísértőn hívogatták haza, a lelkére kemény fájdalmak pörölycsapásai zuhanlak. Acélkapcsokként szorította a nosztalgia s tehetetlen fájdalmában napokig bolyongott álmos fenyvesek hüs homályában. S amikor az Ülüberg feleli lilás fénypászmákkal lassan búcsúzott az alkony: csak testileg élt, a lelke, a nyugtalan, szárnyalá-sos lelke odahaza jait, a csöndesen álmodó somogyi rónákon, a Hau-gyásmál alall...
Egyszerre — mint a félelmetes nyári zivatar idején a villámcsapás röiszin, cikkázó láugoslora — döb bcncics sziporkázással suhant szél a vilagba egy hadüzenet. Az alvilág összes furiái elszabadullak s egy-szerre vonagló testekkel, csonka végtagokkal, felhasogatott földekkel, lán-
mény érdeme azonban azoké, kik azt befolyásukkal és hivatali adalok-kal alátámasztva keresztűlvitlék. E tekintetben Nagykanizsa városának közönsége nevében a magunk részéről is őszinte köszönetet mondunk elsősorban dr. Kdllay Tibor voll pénzügyminiszter, városunk nemzetgyűlési képviselőjének, azlán dr. Sabján Gyula, Nagykanizsa polgármesterének, a p/esi postaigazgatóságnak s dr. Tholway Zsigmond nagykanizsai poslalőnöknek, kiknek városunk közönsége ezt az ujabb kullureseményl köszönheti.
A mlnlszler leirata folytán az éjjel-nappali telefonszolgálat már a legközelebbi napokban életbelép. Erről lapunk hasábjain megelőzőleg híradással leszünk.
...... ....... J\'-.ii ~ r.* i • "i1
A csecsemővédelem
i.
A halálozási arányszám Németországban 10.8, Nagykanizsán 16 Irta: Kenipelcn Béla
Nagykanizsa mult évi népmozgalmi adatait lapunk január 5 ikl számában részlelesen iimerteltük. Ezekből az adatokból ezúttal csak egyel óhajtok kiragadni és pedig azt, mely a csecsemőkorban valóéi-halálozásra vonatkozik. Ez a szám-arány pedig 16 vagyis 100 élveszületeti gyermek közül I éves koron belül 16 hal cl. Ez az arányszám pedig a következő kél halálozási számból áll elő: fiuknál a halálozási arányszám 20, leánygyermekeknél pedig 11 és fél. Tehát a flucstcse-miknek halandósága csaknem kétszer akkora, mint a leánygyermekeké.
Ezeket a statisztikai adatokat abból az alkalomból idézem emlékezetűnkbe, hogy a napokban kezeim közé kcrültaBerlinbenmegjelenó.Deu/scAe Jugendwohl/ahrl"-nak egyik száma, mely a .Denkschrijt zam Wellkon-gress für KinierhUft Augusl 1925. Genf\'-d tartalmazza. Nein lesz érdekleien, ha a nagykanizsai adatokat szembeállítjuk a németországi
hasonló adatokkal és kissé .mélyebben plllanluk\' be a németeknek a csecsemőhalandóság csökkentésére irányuló munkájukba.
Németországban 1901-től 1923-ig a csecsemőhalandóság átlagban (tehát a törvényes és törvénytelen születésű gyermekeket együttesen számítva) 22 százalékról lecsökkeni 1.1 ra. 1905-tól, amely évben még mindig 22 százalék volt az arányszám, rohamos apadást tüntet lel a gralikon. Igaz ugyan, hogy 1911-ben, az előző 1910-ben 13 százalékra leszállt arányszám felcsúszott 19-re, de ettől az évtől kezdve egyre csőkken s 1920-tól kezdödőleg 1923-ig alig mulat számottevő hullámzást: 13 körül helyezkedett el.
A jelentés Igen érdekes adatokat tartalmaz Poroszországra nézve, a hol a grafikon feltünteti, hogy mennyi esett a csecsemőhalandóságból a városokra s mennyi a vidékre. Kitűnik belőle, hogy 1905 ben a városokban 19 és fél, a falvakban pedig 20, 1922 ben amoll 12 8, emitt pedig 13 3 százalék volt a csecsemőhalandóság. Egyes években azonban sokkal nagyobb kilengések állapíthatók meg és a mi mindenekfelett érdekes jelenség: a falu javára, le-hát a városok háirányára. Nézzük ezeket az aditokal egymással szembeállítva :
100 gyermek közül meghall
városunkban vidéken 1905-ben 19 20
1906 ban 17 18
1907-ben 169 162
1908 ban 17 16 9
1909-ben 166 15-5
1910 ben I5S 15
1911-ben 187 IX
1912-ben M8 14
1914-ben 165 16
1915-ben 177 15
1916-ban 151 14 1919 ben 13 3 13 7
1920-ban 14 14 5
1921-ben 138 13
1922-ben 12 8 13 3 A háború után lehál tetemesen
csökkent a csecsemőhalandóság. 15 évi átlagban pedig városokban 1591, a falvakban pedig 1553 voll az arányszám, ami abból az okból bír jelenlőséggel, mert a köztuddban mindig nagyobbra taksálták a falu
n
goló lalvakkal lett tele a világ.
És ő ujjongó örömmel rohant, sietett most haza. A háború véres viharzása, vérpárában uszó halottmezők rettentő illata és a rémes istenítélet valamennyi agybomlasztó borzalma mi volt most neki I Haza akart jönni I
A rohanó vonat ablakán keresztül büszkén, forró könnyekkel a bus szemei szögletében nézett cl a reggeli harmat ezüstjében pompázó mezők — magyar mezők! — felett... Itthon voll!
És azlán vidáman, dalolva vette fel a szürke ruhát és bokrélásan, felpánllikázva, nótás vígsággal szállt fel a virágos vonatra.
A végtelen orosz puszták felől már hangzott a morajló ágyuszó.
3. >
Rettentő csatatüKk borzalmaiban kapta homlokára alüzkereszlség Iái-hatatlan, drága jelét. Kegye-len, öldöklő harcok, közepette — miközben fáradt lábai tépett tagok, csonka testek, bűzlő vértavacskák, véres rongyok, vonagló emberi lestek halmazaiba süppedlek — a hadak átlépték az orosz határt. Füstölgő falvak kísérteties romjai között robogtak előre, a fűlő orosz áradat nyomában. A pompás, kövér, smaragdszinben
pompázó mezőkön ztporszerücn zu-hogfak közéjük a bőgve lesuttyanó gránátok, a süvítve szertefröcskölő lüzrózsás srapnellek. Az apró fegyvergolyók milliói pedig szaporán döngicsélték körül zugó fejét.
Számtalan kemény ütközetben veit részt. Elszántau, vad dühvel harcolt s tisztán emlékezett, hogy nem egyszer roham közben a puskája boldogabbik végével szétloccsantotta egy torzonborz orosz katona koponyáját...
Ezrede nótázva, jégesőkén! ment rohamra s előlük (miként a szilaj nóta is mondta):
Putolt a muszka, mint u (b -Hogy a rosseb egye mcgl...
Borzalmsk borzalmainál, rettentő halálközelségek kihívásainál Ónként, kéretlenül "olt volt. Éjszakánként, amikor a twrzadásos fekeleségbe jajgatva, sikítva vad melódiákai kacagott bele a süvöltő szélvész, lopva, hason- csúszva közelitetlék mejj a szibériai pusztákról rájuk szabaditoii torzonborz rémek állásait. A vihar szertezilálla a hold sárga arculalja elöl az ólmos, nehézkes felhögigá-szokat s a kis csapat tétova körvo-njlai kísértetiesen rajzolódtak belé pár pillanatra a tejfehér fényzulia-lagg.il elárasztott éjféli mezőbe...
(Vége kOv.)
1026 Március II.
zalai közlöny
ctecsemőhalandóságál, mini a városokban. De a slatiszlika az ellenkezőt állapítja meg: a csecsemőhalandóság nagyobb a városokban, mint , falvakban.
A csecsemőhalandóság azonban míg egyre száll tli. 1924-ben Né-metoisiái-liin leszállt ionszázalékra vagyis 100 élve zlilciett gyermek közül 89 2 él, meg az I éves éleikor).
FELÉPÜL NYÁRRA A SZÍNHÁZ
MEDGYASZAY ISTVÁN ÉPÍTŐMŰVÉSZ MEGBÍZÁST KAPUIT A VÉGLEGES TERVÉK ELKÉSZÍTÉSÉRE
Nagykanizsa, március 10
A szinhlzépHés kérdése ma bele-|ezést nyert: a Közművelődési biroil-ság, illetőleg a Közművelődési Egyesület végrrhij\'ó bizottsága megadta a megbízást Medgyaszay István /pltömtlvésznek arra, hogy a színház végleges tervelt készítse el s egyben meglette azokat az Intézkedéseket, melyek a kérdés anyagi oldalával állanak kapcsolatban.
Hogy ezzel az elhatározással meg-int egy hatalmas lépésfel jutottunk előbbre a város kulturális előrehaladásában, rz első sorban dr. Sabján Oyula polgármester érdeme, aki a bizottság egyes taglalnak aggodalmait kezdettől fogva azzal a rendíthetetlen és teljesen jogosult álláspontjával ellensúlyozta, hogy a színházai meg kell építeni; ezzel larto-zik a város tánadalma önmagának s a jövő nemzedéknek. És a bizottság abban a biztos tudatban ment is bele a színházépítésbe, hogy megvalósításával tartozik a város közönségének s azt tovább el nem odázhatja, annál kevésbbé, meri minden biztositéka megvan arra, hogy azl a rendelkezésére álló eszközökkel lelő alá is tudja hozni.
A bizottság mai ülésén dr. Sabján Oyula polgármester elnöklete alatt megjelentek Ádám Róbert, dr. Bartha István, dr. Bród Tivadar, Csillag Jenő, Bözsi József, Krmpelen Béla, Király Sándor, dr. órley György, Pongor Henrik, Szeghalmy Blllnl és Székely Nindor, valamint Medgyaszay István építőművész.
A szinházlerveildr. Sabján Gyula polgármester ismertette. Bejelenti, hogy ma délelőtt egy szűkebb bizottság a helyszínén ki|elölie az uj színházépület helyéi, melyei a bizottság elfogadott. E szerint a színhiz a Polgári Egylet melletti sétatéren a Rozgonyi ulca mentén épül lel s hozzá a Sugár útról egy körüliéiül 8 méter széles fasor fog vtzetni. Maga az épület, mint azt már ismertettük, 410 személy befogadására van tervezve 6-öt és 5 négyszemélyes liálsó-páhollyal. Az épülel 250-275 ezer köbmétert ölel fel s berendezésén kivol az összkoluégeli\'r milliárd millió koronára vannak előirányozva.
Többek hozzászólási ulán a bi zoliság némi módosiiást telt a let-ven. Igy befogadóképességé! felemelte 450 személyre s a zenekar helyének részben a színpad alá való sűlycsz-Ksére kérte \'el a tervező épitómtl vészt.
Medgyaszay István megígérte, hogy a színház részletes terveit 4 héten belül elkészíteni fogja.
Miután pedig a város egy korábban hozott képviselőtestületi határozna folytán 250 millió koronái már megszavazott n épület kOllfégelhci való hozzájárulás ciipén, mindössze 500 millió korona az az összeg, melyet a társad lomnak kell vállalni! A bizottság ebből 250 millió korona adományt remél, mig a fenmaradó 250 millió korona erejéig 20 pengőről szóló s kamatozó kötvényt fog kibocsátani s ezt sorsolás u\'jtn fogja visszafizetni. Az építkezési költség többi hár.yadi biztosítva van.
Egyben elliatáiozta a bizottság, hogy a kultuszminisztertől állami hozzájárulást, a belügyminisztertől pedig moziengedélyt fog kérni s fel* hívással fordul Nagykanizsa egész társadalmához, hogy akár adrmV nyaikkal, akár prdig kö\'vínyclőjegy-zéselkkel siessenek a költségekhez való hozzájárulásukkal.
A .Zalai Közlöny, mely évek óta zászlóvivője volt a szinbázépilés gondolatának, kötelességél véli teljesíteni akkor, mikor a társadalom hozzájárulásának megkönnyítésére lapját a bizottság rendelkezésérc bocsátja s szerkesztőségünk már moit kijelenti, hogy a színházépítés céljaira ugy pénzbeli adományokat, mint kötvényekre szóló előjegyzésekel holnaptól kezöődóleg elfogad s mind kettői lapunk hasábjain nyilvánosan nyugtatni fcgji.
Meg vagyunk győződve lóla, hogy anunt a múltban, ugy ezúttal is tnoz galmunk mellé áll Njgykanizsa városínak kullu, érzésű közönsége a rnp-nap mellett felsorakoztathatjuk majd lapunk hasábjain azok-l a n?-vckcl, melyek egy-egy téglával hoz-zájtiulni f.ignak a színházépületnek
mielőbbi felépítési költségeihez. Minden koiona, melyet erre a célra hozzánk juttatnak, örök időkre hirdetni fogja az illetőknek a kuliura iránti áldozatkészségüket és emléküket ércnél maradandóbban fogják bevésni a város történetének évkönyveibe.
Az építkezés céljait szolgáló adományok és kötvény-előjegyzéseket le-hái várjuk és ?bban a biztos meggyőződésbe hívjuk fel rá a közönséget, hogy már a napokbin módunkban Icíz az első adakozók ncveil lapunk hasábjain megörökíteni.
A zalai jugoszláv határ ügye a közigazgatási bizottság előtt
Zalavártmgye a panaszok diplomáciai utón v.-ilu elintézéséig Is felterjesztéssel fordul a kormányhoz — Zalavármegye február havi közigazgatási viszonyai — A közigazgatási bizottság ülése
Zalaegerszeg, tnirclui 10
Ztlavármegye közigazgatási bizottsága kedden délelölt tartotta rendes havi ülését.
A kereskedelemügyi miniszter leirt a megyéhez a vasuli összeköttetések ügyében. Kifejti, hogy a MÁV állal nyújtott kedvezményeket, motoros-járatokat, közvetlen kocsikat a közönség nem használja ki.
Csóthy Géza murakereszluri apát felszólalásában kélte, hogy Mura-kercsztutnak és más szegíny közsé-gtknek körorvos-iakások ípitésére állami kölcsönt eszközöljenek ki. A bizottság határozata értelmében a községek kérvényt lógnak intézni a kormányhoz s kérik, hogy a kölcsön hosszabb lejáratú legyen.
A megyei főjegyző jelenlelte, hogy a murakeresztuti határszéli csendőrőrs felállításának ügye kedvezően halad előre.
Forgalmladószcdés a kanizsai állomáson
Thassy Kristóf panaszt lerjeszlelt a bizottság elé, mely szerint legutóbb, mikor Nagykanizsán járt, az állomáson a forgalmiadóhivalal megbízottja az egész utazó közönséget mintegy háromnegyedórán át feltartóztatta és átvizsgálta. Intézkedést kért a hasonló zaklalások ellen.
Bődy Zoltán alispán kijelenltflc, hogy nem tud az cselről, de intézkedni fog, hogy hasonló cselek elő ne forduljanak. Egyébként a vizsgálat célja bizonyára az lehetett, hogy a vidéki áiusokkal, kik még a piac elérése előli eladják árujukat, a forgalmiadói leiovassák.
Murament] ntogyar birtokosok pnnasza
Csóthy Géza murakereszluri apát
Szabadsághősök emlékének ünneplésére ===== vasárnap .eate ■
TÁRSAS VACSORA
lesz a „Polgári Egylet" éttermében. Halpaprikás, turó.csus** fejenként 20.000 korona.
Elózct.s bejelentéseket szombat d.líg k.\'rünk. Kelemen vendeglós.
55 milliárd 250 millió
Főnyeremény Sg 5 milliárd korona.
Szerencseszámu sorsjegyek is lenek kaplutók
iffj. Hirschler fifleksa
dohányirus és osztálysor.jegy tíclirusltinál. -
szóvá telte, hogy a Mura nagy teiü-leleket mos cl a megye földjéből s azt álsodorja Jugoszláviához. A jugoszlávok nem elsodort területeket is elfoglalnak. Igy Légrád község egyszerűen elbirtokolt két holdat az apáiság földjéből. A diplomáciai elintézésig is retorziót kér. Egy ideiglenes megyei bizottság kiküldését kéri, mely a kettős birtokosok átjárásának ügyét elintézze. A jugoszlávok ugyanis a magyarok engedékenységével szemben etéren is sokat kellemetlenkednek.
A bizottság ugy határozott, hogy az alispán, a főügyész és a kataszteri hivat£>egy kiküldöttje ki fognak szállni a helyszínre s fzlteijesztést lesznek a kormányhoz mindkét határi zéli jogtalanság ügyében.
UJ adóhivatalok felállítása
A pénzügyminiszter elvi határozata szerint Balatonfüreden, Zala-szen\'giólon és Nován julius l-én uj adóhivatalok kezdik meg működésűket. A kivitelhez azonban szükséges, hogy a községek a hivatal és lis\'.tviselők elhelyezéséről gondoskodjanak. Etéren ezidőszerint csak Balatonfüreden merültek fel nehézségek. Az adóhivatalok felállítása a pénzügyminiszternek március 15-ig adandó választól függ, mely teljes biztonságot fog nyújtani a helyiségekel és lakásokat illetőleg.
Bűnesetek, kihágások, egészségügy
Az alispáni Jelentés szerinl jwalai csendőrség februárban 325 \'\'-escibcn nyomuzojl a januári 306 lal szembén. Ezrk kapcsán feljelentettek 423, elővezettek 10 egyér.l. A járásbíróság 15 (januárban 24), a közigazgatási ha-óságok 474 (jinuárban 450) kihágást intéztek cl.
Ho- tüzesei voll 91 millió kotona kör. i. Ebből biztosítás uijtn nt.-g-létOl: 49 n-.iUió. A tűz oka egy c-\'.et-bett gyujlogJl.Ss, 2 (íctbcn g".idat-lan-áj.
A közegészségügyi viszonyok fel-tio-.u M é. gyermekeknél kedvező,:!. .e-i\'■\'■<.
Az .ui.cgíszségu4>i viszonyok is jók volta*. Fertőzött község II voll a megyében.
« 4
Az adótörvény reformja
A közigazgatást bizottság Mala-tlnszky Ferenc indítványára cllialá-
zalai közlöny
1926 Márdm n
toila, hogy ii eidőtulajdonl korlátozó intézkedések és a törvény elavultsága minit feliratul lordul a kormányhoz, melyben, kéri az u| erdőtörvény- javaslat mielőbbi telő alá juttatását. Kéri a bizottság, hogy még a Ház elé terjesztés előtt koldjc meg a javaslatot hozzászólás végeit a bizottságnak.
130 százalékos adóhátralék
Zalamegye multévi adóhátraléka 1-8 millió aranykorona, (olyéévi elő- . irás 3 4 millió aranykorona. O.szes hátralék 44 millió aranykorona, ami a lolyó évi clőirásnak 130 százaléka.
Ezévben befulyl fényűzési adóhói 143 millió papírkorona, általános forgalmiadéból 878, állaforgalmlbó! 439, bélyeg- és jogilletékből 911 millió korons.
l ■ . \'l \'■ * IV
Briand kormányalakifása. Párisból jelenlik: Az uj francia kormány Briand elnöklétével megalakult. A kormány ugyanazokból a tagokból áll, mint az előbbi, kivéve r.égy miniszteri tárcát. A kormány uj tagjaj a kővetkezők: Pénzügyminiszter Pírét, belügyminiszter Mohy, közoktatásügyi miniszter t.amoureux, igazság-Ogyminiszler Loval. Az uj kormány összetétele rendkívül nagy meglepetést kell.
Azt, hogy Doumer az uj kormányból kimarad, bizonyosra vették, de általános meggyőződés szerint a pénzügyi tárcát Malvy, vagy de Monzie velte volna át, mig Péret, aki pénzügyminiszter led, igazságügyi tárcára voll kiszemelve. A kormány összetétele kétségkívül balfelé való eltolódást mutál, de egészen csekély mértékben, ugy hogy nyilvánvalóan crősebb benne a republikánus színezet.
Lényeges változást azonban az uj kabinet sem pénzügyi, sem külpolitikai tekintetben nem jelent.
Caillaux kinevezése, melyről éjfélig folytak tárgyalások, végül is meghiúsult, állitólag azért, mert Caillaux mint miniszterelnök akar újra pénzügyminiszter is lenni. Ily körülmények között az uj kormány ctupin a Doumer válság likvidálását jelenti.
Megjelent
Magyarország
1926. évi
Ujságkatalogusa
Kiadja u
Rudolf Mosse rt.
hirdetési iroda Budapest VI, Podnianiciky-utca -19
<8>
Hirdetőknek kívánatra Ingyen és bérmentve.
NAPIREND
Március II, csűtSrtök
Könial kalolikJi: SirLirU. l\'rotcaUfli: Aladár. Izraelita: Adar tió ?.\'»
Nap kel regsel 6 éra IS perckor, adtaik Oil-Un 5 óra Y\' perckor.
Mozi. Uránia: Rótt" llootl, MlkM-temíny. EtöacUwk cale 7 éa 9 ór.kor.
K.M m^m a himiVm\' ■ szélyeí. Amiért eteknek a filmeknek
MAPI HSRE& |
\' meg nem értése téves irányokba tereli a sikamlósságokra éhes ifiül fantáiiákat. Aztán ha érti, ha nem érll az a gyermek, a korán megrög-lőtt benyomások, ha egyelőn esőt ladal alatt Is. nem maradnak el s kitűnő táptalajai lesznek a később minden lépten nyomon kínálkozó erotikus tullengésének. Ml hál a tennivaló ? Szigorított hatósági ellenőrzési. — Minthogy azonban születési és erkölcsi bizonyítványok nélkül ez is Illuzórikus valami, legegyszerűbb/enne talán, hi egyszerűen elhagynák a .cak 16 éven felülieknek" til\'ott gyümölcs bűvös erejével ható megjelölésekel. __M
— Vecsey Ferenc hangversenye halasztási szyved. Miulán Ferenc, Hazánk nagy hegedűművésze magyarországi tartózkodásának Idejét meghosszabbította s 15-én Pécsett, 16 án újból Budapesten, 17-én Kassán, 18-án pedig Pozsonyban hangversenyezik, nagykanizsai hangversenyél csak 20— 23-ika között fogja megtartani.
— Költözködés a városházán. A nagykanizsai városházán tegnap nagyaránj u burcolkodási bonyolítottak le. A számvevőség az első emeletről felkOIIOzködöti a második emeletre, helyébe pedig az árvaszék, közgyám, kihágás került A lakás-hivatal átköltözködött a második emeleti 32 es, a tesluvdésl felügyelő ség a 28-as, az I. városi aljegyzői Iroda pedig a tcslncveléfl IdCg/elő-ség kiköltözésével nu-güicscJeti szobába költözött ál.
— Városi szegények kihelyezése. Nagykanizsa város a szegényházból 16 szegényt ki akar helyezni magánosokhoz havi 450000 korona köliségmcgtérilés fejében. Többen már jelentkeztek Is, kik egy-egy szegénynek fedelet és kosztot adnak. Jelentkezni lehel a közgyámi hivatalban, a városházán.
— Hlvatalvlzsgálat. A nagykanizsai rendőrkapitányságon tegnap kezdődött meg a szokásos évi ht-vatalvizigálit. Eulkalomra Szombathelyről Nagykanizsára érkeztek: dr. Papik Oyula rendórfótznácsos, dr. Enyedy Jenő rerdőrtanicsot. Forgács József rendöifőfclügyeló, Köms Nándor számtanácsos és Horváth Qyula számtiszt.
—Tanonciskola! szakfelügyelői kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter. Csizmozlu Kálmán m. kir. fémipari szakiskolai igazgatót a nagykanizsai Unonciskolli kirüiet szakfelügyelőjévé ncvezle ki három éves- ciklusra.
— Az ÉME és a Keresztényszocialista Párt-előadása. A nagykanizsai ÉME éa a Keicsztény«jo-cialista Párt vasárnap délulán 4 órakor a Keresztény Ol:honban hazafias ünnepélyt icr.dez. A Vasutas Dalkör énekszámai u\'án Vánkos Jenő ünnepi beszédet mond. Szavalatok 5 a sza-bidságiuiczól vetített képes előadás egészili ki a műsort. Belépés díjtalan.
KULTURESTÉLV EK ÉS MULATSÁGOK:,
Hlítl.a II * KMiaMflal AnilMIMI" " l,!Wf.».ifl tl«tai ,nn»e*Mt t«ir"i<
IIU •tt iCtt-a: ,..-.» Iá.t-in Martt.t M. Af \' — " \' Ktfaaatlaya, -\'U l-,it .In .1, , llad laa , krtaitftn, OllSoaSaa Jll-
,11. 1 ítalW.
Mirtlua II. a .\'ilo,l irt-:.1-! ka, haiatlaa Cd-ar:.U. * \'.,»:< ■ ilfMSIi* lí,n-vtat
iNaAM
Mifíl.t IJ. A Hi>. 1 • ".< I\' lalt Z
„ ívtaasa. Marti.a 11. A (iMBitlun kaiallaa 0.o,|JI,« ailulla S tmW ,, Ullttt l.vnl.;nlf.
Ma,ti., t\\ A m;- 1.1\'.. kaaat.n
í.ti?tl,« atlatla í Í.H -i ,, hlI^\'.lll."
Hanta, 13. A Kit itatta? !...I.i.\'.\'ív\'I kaiit.aa iBMptli, tiu Itt 1 attlot t Xotjanjl attal Ictaa-Imalta
Miitl.a Zl. Aa (na i\'-\'-t lu a KtftatUa, Ott-
flWH lamttt" imir.il i Il,-\'l atlaHtal
áprllll M. A naavtltc mliliitiltljt a IVfltt rzyl.1 at(,|tta-4baa tata 9 Craltt.
16 éven felülieknek
Elképzelem, hogy e elm láttára a szigorú morál alapján ítélkező főszerkesztőt toll milyen berzenkedve merül a kalamárisba s készül rávetni teleírt kutyán) ebeimre az Irányítást: — papírkosár.
Még Inkább elképzelem a 16 éven alullak csalódását, mikor ráeszmélnek, hogy csak csalogatásnak írtam e biztos hatású elmet egy erkölcsi prédikáció fölé, mini ahogyan szln-hóz- és mozi-plakátoknak Is ez a három bizsergető vorázsu sző volt a leghatásosabb reklámja.
Mosl, hogv liláig jutottunk oz előrebocsálondókban, tulajdonképen el is ériünk a tárgyhoz, a 16 éven felülieknek szánt mozi- előadásokhoz. Először is nem ériem, mién veszélyes valamely film egy 15 és fél éves szemlélőre s miért válik veszélytelenné arra, aki tgy félesztendővel előbb pillantotta meg a napvilágot. Aztán, ha ezt érteném Is, megmagyarázhatatlan marod előttem, hogy a Rabikonként felállított 16 év kö rüll fiatalság miért fejt ki olyan lázas tevékenységet csak azért, hogy pont ezeket a filmeket mégnézhesse.
iVem egyszer figyelik meg a mozi látogatók, hogy a mozi személyzetének valóságos bizonyítási eljárási kell végigbarcohlok ilyen előadások előtt, hogy születési bizonyítvány felmutatás! kényszer hiányában szóbeli érvekkel győzzék meg a mindkél nembeli fiatalságot érveik számánoJc elégtelenségéről.
ztz uj generáció erkölcsi irányvonalának rendellenes elhajlása nyilvánul meg ebben a szinte erőszakos érdeklődésben, mely mindenféle csalafintaságot is kési felhasználni, csak hogy bejusson egy egy Ilyen elő adásra, alul — ugy vélik legalább — pikantiria-vadátzatra Indíthatják felcsigázott fantáziájukat: Sokan egészen apró g)ermekckel visznek el ilyen előadásokra s azzal replikáznak, mikor el akarják őket távolítani. hogy hiszen olyan khgyermek úgysem érti a filmet. Hál hisien hogy nem érti, oz bizonyos. Ha a 16 éven csak kewssel alulmaradtak értenék, azokra nézve nem lenne ve-
— Koszorúcska. Vasárnap este 8 órai kezdet\'el a Kaszinó nagytermében lánckoszorueskát tartok cigány, zenével. — Folyó hó 18 án este 8 órai kezdettel uj tánctanfolyamot nyitok, melyre jelentkezni mindennap lehel. Szivcs pártlogást kér CuUrntág Lajos ttoctuár.
— Megbomlott az Idő. Kotönoi kedvében szeszélyes meglepetésekkel ijesztgeti az Idő a tavaszra készülődő földünket. Vasárnap a langyos lavaizi napsütési délutánra zord légfelhók váltották fel s március eleji mennydörgés közben ritka bőséges jeges-eső zubogott, mely percek alatt fehérbe takarta egész Nagykanizsái. Öreg emberek nem emlékeznek, hogy vidékünkön ilyen koralavwzl meglepetés töiténl volna. Kedden már isméi 13°C lóié szökött a hőmérő, szezdán rrggelre pedig léi lett ujza s szállingózó hópelyheket hintázta, tolt a zord Kii szél.
= Robin Hood Douglas Fairbanksaal.
— Az Olláregyesűlet záazló-szcntelése. Megemlékeztünk arról, hogy a nagykanizsai Oltáregyestilet Igazgatója, Mátén P. Hilár sztnlle-rencrendi hillanár lelke* buzgalma folytán sikerüli az egyesületnek egy müvéizi kivitelű tiszta selyem zászlót b.-f zercznlc. A zászló, amely liz millió koronába kerüli, mosl érkezeU meg és a Schlets Testvérek papltkeresktdö cég kirakatában közszemlére ki van téve. A zászlót a budapesti 0-ök-imádás-tpácák készitették nehéz fehér selyemből, tiszta arany tülestéwel. Egyik oldalon az Oltáriszentség (monstrancia) imádó angyalokkal, a másikon Bayloni szenl Paskál képe, aranykalász és virágdiiziléssel, tiszta aranyfonálból. A kivitel elsőrendű művészi munka. Az ünnepélyes szén* telés március hó 25-én, GyOrnOlct-olió Boldogisszony napján délelőtl tél 11 órakor log történni a plébániatemplomban. Az Istentisztelelet, ünnepi szónoklatot és a szentelésl szertartást dr. Vargha P. Teodorich plébános fogja végezni. A zátzlóanya Somogyi Oyuláné született galánlai Fekete Ilona bárónő pali ni földbirtokos neje lesz. Az egyházi ünnepség bc-fe|ezlé>el délben táreasebéd lesz a .Korona" éttermében. Egy teríték ára 40000 korona. Akik ezen a lársasebéden részt óhajtanak venni, szíveskedjenek már most magokat előjegyezni Mátés P. Hilár oltáregye-sülcti igazgatónál (lerencrendi|zárd>) Délután nagyszabású szinetőadáa lesz a város legjobb műkedvelőinek közreműködésével. Előadásra kerül .Szent. Ágnes" cimü színmű.
— A polgári leányiskola zászlaja. A nagykanizsai polgári leányiskola növendékei gyűjtésből egy szép kivitelű fehér selyem zászlói rendellek meg, amely alatt ünnepi alkalmakkor ki fognak vonulni.
— Az árvízkárosultakért. Zalamegye kir. tanfelügyelőjének jelentése szerint a megyei elemi iskolák eddig 8. millió koronán felüli Összegei gyűjtöttek össze az árvízkárosultak felsegélyezésére.

IÓ26 Március II.
2ALAI KÖZLÖNY
Időjárás
s naeyUunlz»l meteorologlol meg-Iinvcli iclentése: S/erdin a Mmtrsék-5F remd 7 órakor +3\'-t, délután 2 "ikor +S\'2, este \'J órakor + I1S.
f,Uited: lígisi «\'P .boruM.
Szélirány: Reggel. Éfsi3kkclct, délben Éisuk, este Déloyugal,
\\\'opl cwpadik mennyisége: Reggel harsul. Dflelótt havas esó esett délig. ♦
* Meteorológiai Intézet jelentése szerint változékony, szeles, hűvös és Jobbára csapadékos idö várható.
_ Uj dalárda. Örömmel érlc-sOllünk arról, hogy uj dalárda létesüli Nagykanizsán. Részint a voll poslás-dalárda lagjai, részint a vasutasok, tiiztviselök és magánosok köréből, kik a magyar dal kultuszát tűzték ki feladatukul. Az ujdalárdi, amelynek még nem adlak hivatalos nevet, a legutóbbi Turán-esten lépett lel elóször a nyilvánosság elé az Uránia- színházban és már ezen első alkalommal meghódította magyar dalaival a közönséget. A dalárda karnagya Bachter Mór.
— Március 15. Pacsán. A pacsai közönség ezidén a rendkívül gazdag műsora Unncpíly keretében llll meg a negyvennyolcas n;gy idők emlékét. Az ünnepély reggel 9 órakor ünnepélyes szentmisével kezdődik, mely ulán az ünnepélyt az iskolában tartják meg. A testületek és egyesületek zászlók alalt vonulnak lel, Az Ünnepély sorrendje: I. Himnusz, énekli a közönség. 2. Megnyíló beszédet mond Tőrök Gyula körjegyző. 3. Nemzeti dal, szavalja Horváth Lajos népm. tani. halig. 4. Kossuth Lajos azt üzente, énekli a gyermekkar. 5. Március 15, szavalja Zsupán Lajos kaih. ilj. egy. tag. 6. Krasznahorka büszke vára, énekli a gyermekkar. 7. Ünnepi beszédei mond Török Pál járási levente parancsnok. 8. Előre, szavalja Tóth Isiván II. oszt. iparostanonc. 9. Tavasz elmúlt, énekli a gyermekkar. 10. Magyar vagyok, szavalja Kardos Lajos VI. oszt. tan. II. Nem, nem, soha! énekli a gyermekkar. 12. A hazáért, szavalja Kucséber Mária VI. oszt. tanuló. 13. Irredenta induló, énekli a gyermekkar. 14. Mi a haza? szavalja Peresz-t\'gi Aranka IV. oszl. Un. 15. Záróbeszédet mond kölesei Kende Péter főszolgabíró. 16. Hiszekegy, énekli a közönség.
— Schwarct Dezsé harisnyái a legjobbak.
— Társas vacsora. Kelemen Ká-rü|V, a Polgári ügylet éttermének tulajdonosa a szaodsághő^ok etti lékének ünneplésére vasarnap este társas vacsorát rendez. A haipapri-kasból és turóscsuszából álló menü ára 20.000 korona. Felhívjuk rá olvasóink ügyeimét.
— Koszorú-megváltás. A nagykanizsai állampénztár személyzete Molnár Vendel kezelő altiszt halála alkalmával koszorú megváltás címén 320.000 koronát adott az árvizká-.osultak felsegélyezésére.
- A rendőrség klhágásl osztályáról. A rendőrkapitányság szigorú tilalma ellenére mé? mindig többen szabadon engedik kóborolni farkas kutyáikat. Emiatt Ring Imre, Szegő Mór és Burány Mihály eb-tulajdonosokat 120-120.000 korona pénzbirságra iléllék. — Horváth Ferenc kiskanizsaí kulcsinálól 20 000, Simoncsics József kiskanizsaí kőműves-segédet 500 000 koronára büntették korcsmai verckedís miatt. — Simoncsics Lijos liskanizsai kőműves segédet botrányos részegség miatt 150 000 koronára büntették.— Magyarosi Jínoskovácssegédsl, mert igazoltatása al-almával hamis nevet mondott be, 100.000 koronára bün-tetlék. — Budai Irma cselédleányt, meit éjszaka gazdája engedélye nél küi vendéget togidolt, 100.000 korona pénzbírságra iléllék. — Horváth Mihály ló-alkuszt engedély nélküli szállásadásért 75.000 koronára büntették. — Kertész Etelka házicselédet, mert a rendőri igazolást megtagadta 83 000, gizdijll Mr/sz Arnold ló-alkuszt, mert a kötelességéi teljesítő rendőrt bolrányl okozva felelősségre vonta 150.000 koronára büntették.
«■ Schwarcz Dezső cégnél uri éti női divatárukban legszolidabb kiszolgálás
— Építkezések Balatonfüreden.
Bilatonfüred képviselőtestülete 20 milliói szavazott meg az ipariéslü leli székház építkezéséhez, 40 milliót a lüioltószeitár kibővítéséhez. A Bi latoni Szövetség építendő üdülőházának 10 évi adómentességet enge-délyeiclt. Adóhivatal részére a község építkezést nem vállzl. A házhelyigénylők küldöttségben kérték a minisztériumtól, Itigy a tavasz folyamán megkapják az igényeli házhelyeket. A küldöttség megnyugtató választ kapo\'.t.
— Leventeoklató-tanfolyam Nagykanizsán. Márclu! 18-án Nagykanizsán a város Í6 a járás oktatóinak bevonásával kél hetes leventc-oklató tanfolyam kezdődik.
— Nem kell kölcsön a zalai községeknek. A községek állal is igénybevehetö külföldi kölcsön fel-véle\'ére a zalai községek, csekély kivétellel, nem hajlandók.
— Az élelmiszer-szakma érdeklődése a Budapesti Nemzetközi Vásár Iránt. A Budapesti Nemzelköyi Vásárnak már az előző évben is egyik legszebb csoporlja az élelmiszer-szakma volt. Az idén e szakma érdeklődése a vásár iránt oly nagy mérlékben növekedeti, hogy már ma, amikor a vásárra való jelentkezés idejének csak egy része mulloll cl és számos cég helyisége szempontjából végleges döntést nem közöli még a vásárirodával, e szakma a tavalyi 650 m\'es területét meghaladó részt kölölt már le az Ipar-csarnokban.
— Országosvásárok. Zilaapá-liban március 20-án, Csesilregen március 19-én országos állat és kirakodó vásárt tartanak.
— Török ágyúgolyó-leletek. A nagykanizsai vásártéri földmunkála-lok közben több, a török világból származó ágyúgolyói talállak, melyek bekerülnek a városi mmeumba.
— önnek nincs szQksége arra, hogy gyomor- és bélbánlalraaiból kifolyólag állandóan szenvedjen, amikor közludomásu, hogy a világhírű és mindenki által legelsőnek elismert IOMÁND1 keserűvíz használata megszünteti a rendszerint a fenti bajokból eredő fejfájást, csökkenti a vérnyomást az agyban és meggátolja az érelmeszesedést. Emésztési zavaroknál éhgyomorra már léi pohár IOMÁNDI keserűvíz elegendő.
Jobb. mint a
— Elzárt. csavargok. A nagykanizsai rendőrkapitányságon Császár Rozália cselédicányl, aki julius óta helynélkül csavargóit, 10 nap*a, Kozdry István nspjzámost csavargásért és koldulásért 8 napra elzárták.
NŐI-KALAPOK nagy választékban legújabb
formák az összes divatszinekben kaphatók. Szalmakalapok átvarrását éa vasalását a legszebben készítjük.
TOTOLA ÉS PACSIRSZKYkalapoamctorek Nagykanizsa, Eötvös-tér 25.
korona nyerhető az újonnan kezdődő
ötmilliárd
sorsjeggyel >s w _
osztály-sorsjátékon.
Az ui i lékteiv igen előnyösen változott, mert a,nycrernéa)!ek sz^majsniét a bikebcli arányban van megállapilva, vagyis nHpdeR második sorsjegy nyer 55 mi||iard é.25u milliókor
és összesen ■■
kerül készpénzben sorsolásra. — bzerencscszámokat ajánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája gSEK*!
Sorsjegyek ára: egész 2C0 ezer, fél 100 ezer, negyed 50 ezer korona.
Játéktervek ingyen. — Húzás április 15-17._ni
SPORTÉLET
A délnyugati kerület 1. osztályú bajnokságának állása 1926 március hó 8-án:
s £ £
o J9 E « o IO -: UJ Vesztett be i 2 S © 0.
PSC ~y 7 1 1 32 10 15
NTE 8 1 1 — 23 9 15
KMTF. 9 5 2 2 18 13 12
KTSE 9 5 1 23 13 12 11
PVSK 9 4 2 3 23 18 10
PAC 9 3 1 5 20 19 7
KLTF. 9 2 — 7 II 23 4
DVAC 8 _ 2 li 5 19 2
NZTE 8 : - 7 6 28 2
NTE-KTSE. Kaposvárott játszik vasárnap a Nagykanizsai Tornaegylet csapata. Ellenfele a Turul lesz és bizony minden tudását és lelkesedését össze kell szednie, ha ez ellen is győzlesen akar végezni. — Egyik legnehezebb mérkőzése ez az NTE-nek s legkönnyebben ill történhetik meg, hogy eddig kivivolt 2 pont előnyéből lead valamit, esetleg az egészet is elvesztheti. Bizonyos, hogy az NTE nem fog elbizskodot-lan menni a küzdelembe és mégis csak győz, annál is inkább, meri a hazai közönség buzdításából sem hiánya, ugyanis, miként tavaly, most is számosan el fogják kísérni a csapatot vonalon és autókon. Ősszel az nTE 1:0 arányban győzött.
Az NTE választmánya ma este fél 9 órakor ülést larl az ipartestületben.
Irodalom és művészet
UJ Idők. Herczeg Ferenc művészi és időszerű képekkel gazdagon diszi-szitelt irodalmi hetilapja 10. számában közli Herczeg Ferenc regényét, Rákosi J.\'nő, Hegedűs Lóránt cikkeit, Pallfyne Gutácsy Irén, Falu Tamás és Rhodbald elbeszéléseit, a „Szerelem" ciinü híres angol regényt s a lap rendkívül kedvelt rovatait, a szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást.
e k ele lovag
Divat Szalon. Ennek a kitűnően szerkesztett divat- és szépirodalmi bavi folyóiratnak folyó évi márciusi száma tegnap érkezett meg hozzánk. Bevezető cikkében R. Tüdős Ilona A nő és a család cim alatt foglalkozik a nő hivatásával, melyet az anyai és háziasszonyi teendőkben állapit meg. Általában örömmel tapasztaljuk, hogy a folyóiratnak irodalmi rovata jelentékenyen megnőtt s tele van nőket érdeklő tudnivalók-kAl.és )cf>zjeményckkcl. Közben divat-újdonságok és divatlapok egészítik ki annak tartalmát. Kiadóhivatal EskU-ut 5. Felelős szerkesztője Székely né Solymos Bej.
Llteratura. Beszámoló a szellemi életről. Ennek az általános vonatkozású irodalmi havi folyóiratnak ez évi második száma most hagyta el a sajtót. A füzet behatóan foglalkozik Romáin Hollanddal, Luigi Pirandelloval, Giesswein Sándorral és Nagy Endrével. Igen sok érdekes irodalom történeti apróbb közlemény teszi tartalmát érdekessé ! és változatossá. Ára 500D korona.
zalai közlöny
1926 Márciu. 10.
MOZI
Uránia csütörtök—péntek 7 és 9 érakor: Robin Hood, hősköltemény 11 felvon/sl»n, főszerepben Douglas Fairbanks. Robin Hood angol ballada a legendás rablólovagról, szegények és sanyargatoltak védőiéről, aki egyben oroszlánszívű Richárd barátja voll. Douglas Fairbanks a lehetetlenséggel haláros bravúrokat mutat. A liim kiállítása káprázatos.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén a tegnapi barátságos hangulat ulán. az irányzat ma ellanyhull. A spélfuláció, mely sehonnan öszlönzést nem kapoll, nagyfokú tartózkodást tanúsított és vásárlásokba egyáltalán nem bocsátkozott. A kuliszban az árfolyamok állag I—3Vkal olcsóbbak, A vezető bankpapírok, valamint az ipari értékek szintén 1— 2%-kal lemorzsolódtak. Lanyha voll a bányapiac, ahol az árveszteségek 2-4•/» közölt mozognak. A cukor értékek elég jól tartották magukat, azonkivol Vidoria malom tendált kissé barálságosan.
ZarfehT«árl«t
ruu Iíl200i U«-<on 1SJ52J. NawvMl 51950. Biliset 336000 MUeno J081-03. Holland 70S 30 Berlin 123 70. WUn 73\'20 lottí 375 00. Piíga 1538-50. Budáról 7«.»0, V.isó 67 50. Bgkcctt 270 C0 Balért* 3115",
• budapesti TBzado deviza-jsgyzise
Val« Iák Davlaák
nr»3 mi\'
CMkkor. II1011II imi n
DUií I2U-IMI Botli iiMr.\'Kiií
Dotu, TII1Í-7M3S likiiMl K(
PrsscU h. ZUtlttl felMMi nií-to
Ko<l*»4 Irt aatso-ssrac v cd i
Ui W\'í) Otílo imm-1M7S
lm iwais 144*13 M74IO
Lka usvai KUtia kii n:t
MSAa 1111/170:7
OMb.KfcUI. ICC4I.I0C.7S W.-ta Í4C4 JOi
DU kot. «S4CO IIMO flt(« tttt-ti-a
Ir«4d U. 11710 II7S0 s.ifu IHP
MK ti. JMM3H UIM :ii;s
Menti kw. US3VIM7S I0T4I 10074
Iriikoe. Ulti tll7S UtUk 11711 11)43
Termény tőzsde B.a. daaav 76 kfoi 375000—Í77.SOO 77 .JÓI 380 000- 392 500. 78 kj-oa 382 500- 385.000. «o<b duninloil it peat vidéki 76 k^-o. 36/200 - 370000, 77 Vj-Cl 371500 375.000. 7! 375 030-377 JCO 79 kí-o. 377 500- 3Í0.0O0. \'otí 725.000-227.500. lakarmlnjlipa 235000 245.000, aíViipa 300.000—350 CÓ0, sah 250 0» -260 0W, lenseri 180ÖC0 182500. repea 600.000-610j»0. kstcl 180.000 -190.000. totf a 170 OX1-172-SOO.
Sertéaváaár
h\'etbajlAa 5253. melyből eladatlanul vlaaia ■arait <00 drb. Elaíeendlt 18.000-18 5 0 laedett ló^OO 170CC. aledell ktsaép I6OJO —16500. kWmjí 14.000-15.000, elaítende tkeg 17.000-17.500. míaodícndll 16.000 16500, aneot allldó 18.000-21.000. aialonna
nagyban 25.000--.-. zali 11.000 - 21.500.
khmoll hui 20.000—21.000. aialonnia lel aertta 2OÖ07-22WO. Uányaat kóiepea.
Szerkesztői üzenetek
X. J. Versében van némi költői készség, de iiioű ncni etéjy;é éreti ahhoz, hOKy köböljük. I!M versszaka |ól is indul, de a. kővetkező versszakok döcögősek a leszo1 rjtjaie annak -hatását. Sok gyakorlat útin remélhetőleg fog még jobban is alkotni, mini a bekütdíitl .Atom\'.
G. O. A tartatmával még csak megbé. hűlnénk, de stílusa annyira pongyola és kezdetleges, hogy nem boesilhaljuk nyomda festék alj. L\'tóíag még On is elreste\'né inagát miatta.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyv V.rr.kedA. IZT. N\'.ffYk.nTS-
Kiromté • MIRA ni* »an,
mindegyik más fajta: MIRA keserűvíz, amely enyhén és biztosan meghajtja,
MIRA gyógyviz gyomor.
bél- és májbaji eltüntet, Epekövei, cukorbajt gyógyít
és szüntet, Baby wiz a gyermek gyomrát hozza rendbe, Jól emészt, könnyen székel s nyugton alszik, csendbe.
Kérdezze meg orvosál!
Központi Iroda 1
„MIRA" R. T.
Budopoot, V., Hold-utca I. Kapható mindenütt.
ftl>róhir\'d»té*afc
Az apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A dmszó s minden vastagabb bettlból álló szó két szónak számíttatik. Minden további szó dija 50DK. A hirdetési dlj elftre fixotendfi a forgalmiadéhozzászámllAsával
Fajtojás, többszörösen díjazott fajtiszta kendermagos Pllmuth. mely bőséges tojó és nagy húsban nyilvánul. legeler.tálóbb baromflbetegségcknek, darabja ötezer korona Ország é* Wldder magkereskedésében N»9V-kanlzaa, Erzsébet-lér. ___7o0
Fürdőkádak, QtOkádak a legjobb kivitelben, különféle tnode! nálam készen kaphatók. Baksa bádogos, Klnlzsy-u. 21.
Kgy írógép Jutányos áron eladó. Bó-vebbet Tompek Károly foszerkereskedésé-ben. Eroébettéí 13. 762
Forgalmas utciban Qxlethelylség azon* nal átadó. Clm a kiadóban.__57
Miltényl-oipfit vegyen I
Fóutvonalon egy lakásnak való utcira rylló szoba kiadó. Clm a kiadóban. 750
Vérszegények! ATS3ft,.
a Bruncslcs Józsi-féle bikavér, rotttr, euenegá tgyenruhiiatl clkktk íi!»le Soíáf-ut 43. 1t Telefon 210.
Jó vasalónő ajánlkozik urihátakhoT. Lakát Attlla-ulci 64. 7-12
,Hnjó" vendéglő udvarban egy Qxlot> lylaég kiadó április 1 re, amelyben nátli mechanikus volt 743
Fóutvonalon cipész, szabó-vagy Irodánik stb. alkalmai Oxlathelylaég azonnal (oloaón) kiadó. Clm a kiadóban. 6C7
KltQnS karaoaanyl
Ó- és UJBOR
1917. évi paosonyabor tlterenklnt Is kapható iom
REMETE, Sugár-ut 8. uim.
Hlrca kecakométi r ó * a a- éa
kajaxlnbaraokfét s mindennemű magas és középtörzsll gyümölcstál, törpe- ós bokorfát, alakfát, díszfát, sorfát, disz- és fedőcserjét, sövénycsemctét klfogástalaa minőségben és bármily mennyiségben szállít, árjegyzéket kívánatra bérmentve küld a Ktcskemétl Fnlskola óh Magtermcló TTf. Kecskemét, III. Széchenyi-tér 0.
Pénzkölcsönközvetités
,s, Házak, birtokok, bérletek közvetítése!
Telefon ISO. Szigriszt László, Főút 8. Telefon 150.
Kész teknők, kész ajtók, ablakok kaphatók Dukász Ferenc asztalosáru üzemében. J
Kémet nevolfinő barátnője részére egy vagy két gyermek mellé állist keres. Qn Batthyány-utca 10. 761 ]
Egy 34 éves szolid, komoly, nőtlen fialat* ember raktárnokl. felügyelői vagy egyéb bixaiml álláat kerea szerény fizetéssel. Clm a kiadóban. 763
Ebédlő és hálószoba berendezi*, vánó- \' gép elköltözés miatt elidő Főút, Bazár udvar, Strassernél. 76>r»
ÉRTESITES.
Tis/tcicttcl értesítem Kis- cs Nagykanizsa husvásárló közönségét, hog>\' folyó hó 14-én, Klakanlxain
— hadbavonulásoin után 9 évig szüneteltetett — jóhimcvU
SS K
IS 1121
újból megnyitom a saját hAzamban, Varaxadi-utoa 3/o. axóm alatt.
Minden szakértői törekvésem odairányul. hogy állandóan elsőrendű fiatal, jó árut tartok és mindenkor a legju-tinyosabb órakon és figyelmes kiszolgálás mellett
Kérem a kis- és nagykanizsai nagyérdemű közönség becses pártfogását.
Tisztelettel
SIMON ISTVÁN
hcrlc. ti mestAro* mealer ,,, KISKANIZSÁN.
Értesítés.
Értesítem a nagyérdcmtl közönségei, hofy Sugár-ut 53. sz alól Vörösmarty-u. 27. >z. alá
ciDész-miihelyemet
átholyeztem.
Kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását.
Vasa József
clpészmeatcr.
ORIENT SZÖLL0D1
Budnpeat, Dohány-utca 40.
(A KókoUöthli líi»(>>omíval »i«mt.tn). Szobálr.k árát mélyen leszállítottuk. Fűtést nem számltunk. 7 0
papír kapható
lapunk kiadóhivatalában
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VfóAR
1926. Április 17-26.
Rendezi a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Vámszabadraktát. A legjobb eladási a (alom.
Á u- és személyk/JllilásI kedvezmények a hel- és külföldi vasuluk
és hajózási társaságoknál. Vlzumkedvezmények.
Központi iroda: Budapest, V., Szemere-utca 6. Tb. képviselet: Flaehel Lalo» könyvkereskedő. Nagykanizsa, Vároah*z*p.
Hirdetések
felvétetnek.
Mindenféle
készít
a Zrínyi nyomda újonnan berendezett könyvkötészete
Nroraitott > Zrínyi Nyomdaipar ta Könyvkereskedés R-T.-nál, Nigykanlztán. (Nyomdav»rtA • r.\'lábadt Kírolr).
86. évfolyam, 57. szám
Nagykanizsa, 1928 március 12, péntek
áfH 1800 fcBPMW
POLITIKAI NAPILAP
SiirtsutMí t> kiadóhivatal !M 5. u Intanlrtan-Wlton 78.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
E«lüeti»l ára: Ity Mra 30.000 korona Hirooi Mra ...... 90.000 korona
A HALADÁS UTJÁN
Nagykanizsa városa mintha csak a legrövidebb idő alall pótolni Igyekeznék évllzedek mulasztásait : mindenfelé lázas munkát és tevékenységet látunk magunk körül. Egészen észrevétlenül leiépült az uj vásártér, bővítik a Sétateret, rendezik a város belterületén fekvő kisebb-nagyobb lereket, sőt tegnap — amiről csak alig egynéhányan mertünk még álmodni Is — elhatározóan döntő stádiumba kerüli a színház építése Is.
Örömmel üdvözöljük a városnak ezt a lázas megmozdulását, élén dr. Sabján Gyula polgármesterrel. Mert ml, kik részt vellünk a Kullurbizoltságnak s a Nagykanizsai Közművelődési Egyesületnek elnöklete alatt tartott ülésein, tanúságot tehetünk róla, hogy egyike volt azoknak a harcosoknak, kik nem fogadják el, hogy vannak leküzdhetetlen akadályok, melyeken egy színházépítés a maga egy és egynegyed milliárdnyi költségével megfenekelhetik s hogy akarattal és némi áldozattal ne lehetne összehozni még a mai gazdasági helyzetben is annyi pénzt, amennyire ennek a régi bűnnek helyrehozatalára szükség van, hanem ugy állította oda ezt a kérdést a bizottság elé, mint amelynek nem lehet akadálya s létre kell hozni.
Mi hirdettük talán elsőnek, hogy a színház is meglesz, ha egyszer hozzá fogunk. Ha csak beszélünk róla, még hosszú évek mullán sem lesz belőle semmi, dc ha komolyan hozzá látunk, hogy épüljön, egy-kettőre meg lesz hozzá a bizalom s vele a pénz is.
„A tett halála az okoskodás" — mondja Madách Az ember tragédiájában. Évllzedek óta sok okoskodást folytattak már ebben a színházépítés kérdésében Nagykanizsán, de telő alá hozni még sem tudták. Hogy megtörténjék a csoda, meg kellett alakulnia a KözmQvelödési Egyesületnek s a maga hivatali tekintélyével a polgármesternek kellett sorompóba állnia, hogy a lerv egyszer már a megvalósulás stádiumába lépjen.
Es bebizonyosodott, hogy akarattal igenis lehet eredményi elérni. Az épület ugyan még nem áll, de néhány hónap leforgása alalt állni fog s ősszel átadható is lesz rendeltetésének.
Örömmel állunk meg egy pillanatra ennél a ténynél. Nagykanizsán sok minden olyan kul-turlényező hiányzik, ami nálánál sokkal kisebb népességű városokban már régen megvan. E helyen és ezúttal nem akarjuk felpanaszolni még a legérezhe-tőbb hiányokat sem; tudjuk és Ismerjük az okait, melyekre visszaniaradotlságunk visszave-zelhelő s tudatában vagyunk a mai gazdasági helyzet súlyosságának is. De annál jobban örülünk, mikor mégis olyan megmozdulásokról számolhatunk be, melyek nemcsak a multak mu
laszlásainak pótlását, hanem kul- Népszövetséghez címeztettek. Ezen turszükséglet kielégítését is cé- | utóbbi kél iniliiványt még vita tár-lozzák. Nemcsak a szinházépi- nyári sem \'<«<#. hanem elvetették,
lésre, hanem mindazokra a mun kálatokra Is vonatkoztatjuk szavainkat, melyek előttünk folynak s melyek mind hivatva vannak arra, hogy a városi kiemeljék eddigi visszamaradottságából s előbbre vigyék fejlődéséi.
Az egyénnek a társadalommal szemben is vannak kötelezettségei. Ezt a kötelezettséget pedig Igenis első sorban azoknak a polgároknak kell leljesi-tenlök, kiknek vagyoni helyze-
saiké s kiknek kullurlgényük épen előnyösebb vagyoni és társadalmi helyzelüknél fogva kell. hogy irányt adjon kulturális feladataink megvalósítására vonatkozólag.
Reméljük és elvárjuk tőlük, hogy — meg is fogják tenni!
míg a hamis frank-ügyben a Népszövetségi Uniók Ligájának bizottsága a magyar delegáció érvelése melleit elveiette a francia delegálu-sak indítványát. Remélhető, hogy iinder és Veér beadványai a Népszövetség elólt is hasonló sorsra jutnak. A kisebbségi bizottságnak mult évi december hóban a numerus ciau-sus ügyében letl jelentését minden vila nélkül egyszerűen tudomásul vették.
Genfből jelentik: A Népszövetség
tentOK, K1KI1CK f./ liciy/c- J—........... \'— °
tűk kedvezőbb, mint polgárlár-^Pianácsa mai leljes Illésén Magyar-
A FRANK-ÜGY „ A NÉPSZÖVETSÉG ELŐTT
Genfben elvetették a francia delegátusok indítványát A Népszövetség Tanácsa vita nélkül elfogadta " Magyarország pénzügyi újjáépítésére vonatkozó főbiztosi jelentést. - A numerus clausus ügyében egyszerűen tudomásul vették a kisebbségi bizottság jelentését Bethlen István valószínűleg vasárnap érkez.k v.s.za A föfdmivelési tárca költségvetése
Budapaat, mirclui tl
Amint előrelátható voll, Genfben nem nagy súlyt helyeznek a magyar frankhamisilási ügyre. A Nemzelek Tanácsa a ítancia delegátusoknak erre az ügyre vonatkozó indítványát elvelel le s minden valószínűség szerint hasonló sors fogja érni azt a másik két indítványt is, mely még előtte fekszik.
Bethlen István gróf tehát te les győzelmet aratolt mindazok fölött, kik útját megnehezíteni s ezt a szigorúan csak bírói eljárásra tartozó ügyet világszenzációvá felfújni akarták. A miniszterelnök valószínűleg már
vas\'árnap vissza is érkezik Genfből Budapestre.
Részletes jelenléseink a következők :
A frank-ügy Genfben
(Genfből jelenlik rádió utján éjjel): Lukács György dr., aki a Népszövet-
ségi Ligák Uniójának genfi gyűlésein Magyarországot képviselte, az Illések lefolyásáról a következőket mondotta : Többek közölt felmertUt a tárgyalás menete közben a magyarországi frank-ügy. A francia delegátusok ugyanis beadványban aira hivatkoznak, hogy Magyarországon pénzt hamisítanak és ezzel Középeurópa békéjét veszélyeztetik, miért is a Nemzetek Szövetségének beavatkozását kérte. A magyar delegáció deklarációban tiltakozol!, melyet gróf Apponyi Albert szövegezett meg s ebben kifejtették, hogy a frankhamisítás büntető eljárás alá tartozik s semmicselre sem veszélyezteti\'a nemzetek békéjét.
Ezen indítványon kívül még két indítvány érkezett az Unió bizottságihoz, az egyiket Veér Imre dr. és fuslh tván, a másikat i.inder Béla irlák alá. Megjegyzendő, hogy ezeket csak pírtofás végeit terjesztenék a Liga bizottsága elé, egyébként a
ország pénzügyi újjáépítését lárgyalia és vita nélkül elfogadta Smith pénzügyi főbiztos XIX—XX—XXI-ik jelentéseit és csupán a tanács és a pínzügyi bizottság elnöke szólt hozzá. A miniszterelnök hazaérkezése Gróf Bethlen István miniszterelnök hazaérkezéséről még nem érkezett jelentés. Azt hiszik, hogyha mii ilcu simán megy Genfben, a miniszternők vasárnap érkezik haza.
A földművelésügyi tárca költségvetése A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága ma délelőtt 11 órakor Platlhy Oyörgy ciuőklísível lolylalla a földművelésügyi tárca költségvetésének tárgyalását. A kormány részéről Kiss Józsel helyettes miniszterelnök, dr. Schandi Károly földművelésügyi államtitkár és dr. Véitessy államtitkár vettek részt it ülésen.
Vanczák János mandátumának megfosztása
Politikai köröket élénken foglalkoztatja az a körülmény és az az ilélet, amelyet a bíróság Vanczák János nemzetgyűlési képviselő ellen hozott s amelyben három évi hivatalvesztésre ítélte el. Találgatják, hogy ezen ítélet folylán megfosszák-e mandátumától Vanczák Jánost. — Ezzel kapcsolatosan a szociáldcmo-kralapárt a Ház elnökéhez fordult felvilágosításén, aki kijelentette, hogy ez nem jár mandátumának megfosztásával, csak abban az esetben. Ita a bíróság politikai jogainak felfüggesztésére is hozott volna ítéletei.
Phidlas-korabeli szobrot találtak Pompejiben. Pompejiben tarlóit ásatások alkalmával egy bronzszobrot talállak, amely Phidias idejéből származik.
zalai közlöny
Eredménytelen kihallgatások a frank-ügyben
Újból mozgalmas napjai kezdődtek a főkapitányságnak — Gróf Károlyi Imre és gróf Slgray Antal meglngadták 11 vallomástítclt
Buóapeat, március II A frankhamisítás ügyének újból mozgalmas és lázas érdeklődéssel figyeli napjai vannak. A rendörségen egész nip folynak a kihallgatások, talán még lömegetrhben, mint bármikor a frankügy eddigi nyomozása folyamán.
A klisék azonossága Szendey László, az öriicibe vell voll orvostanhallgató, legutóbb irnok Dánér Béla ügyvédi irodájában, mai kihallgatásai során csak annyi! volt hajlandó elárulni, hogy a kliséket Mészáros Gyulától kapta.
Felmerült az a gyanú, hogy a Szendey állal elrejteti klisék nem azonosak a hasmáll klisékkel, hanem ezek az 1922-ben készült próba kó-klisék, melyek alkalmatlanok voltak hamisításra.
Délelölt fél 12 óra tájban Slgray Anlal gróf kihallgatását kezdték meg a főkapitányságon a Friediich-va-csorával kapcsolatban. A gróf a lényegbeli vallomást megtagadta. Ulaln beszolgáltatja a kókllsékct Ulaln Ferenc kijelentette, hogy védence, Szendey László orvostanhallgató vele közölte azt a helyei, ahol az ezerfrankosok kliséjét elrejtette s ahol azt neki kiszolgáltatják. Ulaln tehát ezeket a kliséket ma este, vagy holnap beszolgáltatja a hatóságnak. Azokról a régi köklisék-röl^van szó, amelyeket Schulze készíted, azonban ezek nem vollak használhatók. Ezeket a kliséket mulatta meg Teteky gróf Gcrónek is.
Ulaln kihallgatása A főügyész kihallgatta Ulain!
Wtndiscbgrálz feljegyzéseinek ügyében. Ulíin kijelenlelle, bogy Win-díscltgr.llz az 0 felkérésére készítette a feljegyzéseket. Arra a kérdésre megtagadta a válaszl, hogy ezeket a feljegyzéseket ök jullallák-e el Károlyi grófhoz. Azl azonban kijelentette, hogy a herceg a fogházban más feljegyzést nem készi\'etl, meri ha ilyenek lellek volna, akkor az ügyvéd számára nem kellel! volna uj feljegyzéseket készíteni.
Fehér pénzügyi államtitkár
kihallgatása A rendőrség ma délelólt kihallgatta Fehér Elemér nyugalmazott pénzügyminiszteri helyettes államtitkárt, akinek pénzügyileg Igazgatása alá tartozik a térképészeti müintézet. Az államtitkár kijelenlelle, hogy a térképészeti intézet ügykezeléséért és az olt történi hibákért az intézet vezetősége a felelős.
A rendőrség ma ugyancsak kihallgatta Czeglédy Ferencet, Wuidlsch-gi.Hz volt solfórjél, azonban pozitív eredmény nélkül. Qróf Károlyi Imre nem tehet
vallomást A vizsgálóbíró nta délelölt tizenegy órára maga elé idézte Károlyi l.nre grófot, hogy részletesen kihallgassa. Karolyi gróf pantosan meg Is jeleni a vizsgálóbíró idézésére és egy órán át tartózkodoll a vizsgálóbíró hivalah szobájában. A frauk-hamisitási bünperben a vizsgálóbíró előli meglett vallomását megismételte, kijelentvén, hogy amil a frankhami-silási bünperról tud, azt csak ugy hozták tudomására, hogy megfelelő
felhatalmazás nélkül azl nem hoz-halja senki másnak ludomására. Tekintettel arra, hogy a felhatalmazást nem kapla meg, Igy szavát nem szegheti meg, mert ebből rá szégyen hárulna. A vizsgálóbíró elölt czl a vallomását jegyzőkönyvbe mondta és arra meg Is esküdön s miután igazát bebizonyította, a törvény paragrafusai szerint nem követelhetnek tőle olyan vallomástételi, amely becsületében megingathatná.
Bonyodalom a megtalált frankok kOrOl Ismeretes, hogy névtelen levél alapján a nyugali pályaudvar csomagraklárában megtalálták a hiányzó 0674 darab hamis ezerfrankost, aml-
1926 Márciu. 10.
nek hiánya egyik legsötétebb ponlja volt a nyomozásnak.
Ellenőrizhetetlen bitek szerint a franciák most arra a fantaszlikus fellövésre Julottak, hogy, mivel ezeken a bankjegyeken a fcslék egészen frissnek látszod, ragadós volt, ezekel lulajdonképcn frissen, utólag nyomták, hogy ezzel eltereljék a figyelmet az igazi 6674 darab hamis ezetfrankosról. Éjszaka érkezeit rádió-jelentés szerint a franciák kijelentetlék, hogy ezirányban nem fog megindulni uj nyomozás, meri a bőrönben talált 6674 darab hamis ezerfrankos ugyanolyan kivitelű és alakú, mint a Windischgtálz-féle hamisítványok.
Kedvezményes jegyek a Balatonhoz
Vasárnap és ünnepnapokra nagyobb menetdljkedveiményt kérünk, mint hétköznapokon
Nagykanizsa, március It A Duna—Száva—Adria Vasúttársaság — a voll Délivasut — az elmúlt évben kedvezményes vasúti Jegyekel engedélyezett a Nagykanizsáról a balatoni fürdőhelyekre utazó kirándulók számára. Ezzel a kedvezménnyel sokan éltek is s a magyar tengernek Nagykanizsához közel eső telepeit meglehetősen el is árasztották a nagykanizsai kirándulók. Főleg vasár- és ünnepnapokon voll nagy a vasúti forgalom, amikor a Bétkoz-nap elfoglalt tisztviselők és iparosok Is nagy számban keresték fel a Balatoni, hogy benne felfrissülést találjanak munkában elfáradt tagjaik. vHabárazídó meglehetősen hidegre Is fordult s még jó néhány hónap válásit el atlól az idólól, mikor a Balatonban fürödni lehel, már most felhívjuk ennek a kedvezménynek megújítására a város figyelmét. El-
érkezettnek látjuk az idól arra, hogy hivatalos megkeresést intézzen nevezett vasúttársaság igazgatóságához és a lolyó évre is kérjen menetdíj-mérséklést Nigykanizsáról a Balaton partján fekvő állomásokra.
A tavalyi menetdijkedvezmépy azon ban teljes mértékben nem elégíti ki Nagykanizsa közönségének érdekeit. Köszönettel fogadjuk a 23 százalékos kedvezményt is, de szeretnők, ha vasárnapra és ünnepnapokra ötven százalékos menetdíjmérséklésben részesítené a Délivasut a nagykanizsai közönségei. Ezzel a viteldtjménék-lésscl igen nagyarányú forgalmai lehelne elérni Nagykanizsa s a balatoni fürdők közölt s épen atok az osztályok vehetnék igénybe legjobban ezl a kedvezményt, melyek legfö-képen szorulnak reá a vasárnapi üdítő kirándulásokra: a hivatalnokosztály és az iparosiársadalom.
Téli alkony
Irlü: 1\'irrOKESSA
A részeg, pufók, vérvörös nap mielőtt a dombról lebuknék, mégegyszer vissza, rám kacag, majd ködleplél magára húzva elfekszik benn a hó alatt. A szürkület ballag utána, fakó subában — hallgatag, ködfüslöt ont öblös pipája. Jő, zajtalan s csendes magába dudorászgal egy régi dalt. S mlg a füstöl egyre fújja a fák fagyos csonlujja zörren, s egy szürke veréb száll /ötöltem, megrongyolt bus, hajótörötten mini elmálloil vitorla rongya.
A DliZEXTOk
lila: Póchy-Morváth Rezsó (3)
4.
Egyszer bolond csó. vad felhőszakadás lepte meg az orosz állásokból óvatosan hazalopakodó kicsi palrult. Hátborzongtaló skálikal dudorászott a fékevesztett szél, amint a ritkás galíciai nyirfaerdő szanaszét álló falai közöli ide-oda süvöltőit.
A sipkájuk csúcsáig tűrték lel a köpenyeg gallérját és a cuppogó sártengerben fázva, reszketve, fáradtan. izzadtan vánszoroglak, órák
végtelenjei surranlak cl vánszorgá-saik felett s egyenként maradoztak \' el, amint a lestst-lelkét gyilkoló fáradtság kimerülése legyőzte kongó agyukat.
A kitartóbbak azérl még vánszorogtak, előre, előre... Fontos jelentés lapult meg a vezetőjük zubbonyzsebében. Parancs, aminek Itelyre-crkczlétól ezrek élele, a harcvonal épsége, sok-sok milliónyi érték fügöil.
Tántorogtak az éhségtől, a fáradtságtól, a céltalan erőfeszítéstől,, És egyszerre riadl döbbenettel eszméltek rá egynapos vándorlásuk pokoli hiábavalóságára: eltévedlek!...
Hitel-leiket vesztetlek most egy-től-cgyig. Mind feladta a szerencsés kijutás reményéi, mind elvesztette az erejét. Egytől-egyig visszafordullak, vissza, lalán az orosz hadállások irányába, hogy kijussanak a fa-labirintból.
Csak ő nemi Csak ő maradt hü a kapotl parancshoz és átvéve az irott jelentést, fáradt mosollyal még keményebben szorította markába man-licherjct. És ment előre újjáéledt tagokkal, lerázva a hosszú csatangolás szeninchczitő fáradalmait — ő, a „dezentor" I...
Este volt már, koromsötétség szállt alá cs lassan-lassan bizonytalan alakú tömegekként meredezlek fel clölle a fák, bokrok, fatönkök. Lassanként
pedig mindent elnyeli, ■ bclakart, eltűnteiéit a homály vastag sűrűsége. Most már lassan, erősen felfigyelve lépegethetett csak.
Hirtelen iltzrózsák fakadtak a bor-zadásos feketeség végtelenjéből. A szemei egy ez-cdmásodpercig értelmetlenül csukódtak le. Azlán kemény, goromba pattogás, ropogás, zizzenés, sivitás vágódolt el a fülei melleit s a szive bolondosán kalapálva színié a torkába ugrált fel...
Egyszerre a föld hüs testére vágódott. A szája szárazan lapadt össze, a szive ijedten riadozott, a tagjaiba azonban józan Irisseség bujt bele .. . Sietve, lélckzettclenül, erős igyckvéssel csúszol! be egy sütü, tuskés bozótba.
Recsegést, halk kopogást hozott feléje a levcgómozgás, a hold kaján fénypatakja pedig néhány tányérsapkás katonái világított meg, akik tanácstalanul nézelődtek szerteszét. Ól keresték... Azlán sjtél lett megint, a hold mcginl egy gigászi felhöcso-port mögoit sütötte hideg fényéi. És ekkor ágak rcccsenésél, száraz levelek susogó zörgéséi és fegyverek csörgését hallotta... A fülei zúgtak, a szemei clótl pedig hirtelen szilaj láncra kerekedlek sárga, kék, piros, zöld tüzkarikák... A combjába éles fájdalom hasított belé s most egyszerre azt is megérezte, hogy a nad-
rágja meleg nedvességtől ázott... Megtölték ...
A sürü galíciai sár cuppogni kez-delt. Távolodtak tőle.
Elvesztette eszméletét.
5.
Hajnali fénypászmák rajzolódlak föl az ég sötétes kárpitjának végtelen óceánjára, amikorra kivonszolta magát a mocsaras, mohás, szövevényes nyirfacrdöből. Teste izzó hullámok ádáz csataterét mutatta: tüz-rózsák nyíltak ki az arcán, homlokán.
Még vánszorgott. A homlokán, izzó verejték gyöngyei patakzottak, szemei könnyekben úsztak, fogait harapva szoritolla egymásra, hogy elnyomhassa tépő, hasító, lüktető fájdalmait ...
Aztán kijutott a mezőre, mcglátla a drótszövevényekel, előtte a magányos, szuronyos katonával Meglobogtatta a parancsot, a fontos írást — és mosolyos szemmel, hangtalanul nyúlt el a puha, ölelő, nedves pázsiton .. .
Szegény, szegény csukaszürke katona I
a
„.. . Foltot ejtett a zászlóra, lemosta a vérével I..."
(Lantyn). (Vóge.)
1926 Március 12.
VMM koz\'.ony

A Duna—Száva—Adria Vasúttársaságot ugy ismerjük, mint amely a múltban is mindig tanújelét adta a társadalmi osztályok iránti megértő szeretelének és nem zárkózott el olyan szociális ténykedéstől, amely siázaknak egészségéi mozdit|a elo.
Reméljük, hogy Indilványunk ezúttal Is teljes megértésre és visszhangra talál nála s a fennebb jelzett, az eddiginél nagyobb menctdijmér-séklés engedélyezéséül nem fog elzárkózni ezutlal sem.
Kivonatosnak tartanék, ha az erre vonatkozó lépésekel a város mielóbh megtenné.
Ausztria felmondja a magyar gazdasági szerződést
Bíes, náiclui 10 Míg érvénybe sem lépell a hosszú vajúdás u\'án végre megkötött osztrák-magyar gazdasági egyezmény, az osztrák kormány máris elégedetlen azokkal a kedvezményekkel, amelyeket a magyar kormány ebben az egyezményben az osztrák Iparnak nyújtott és fel akarja mondani a szerződési. Egyidejűleg lel fogja mondani a Csehszlovákiával és Jugoszláviával kőlöll gazdasági egyez-ményekel is.
Az osztrák kormánynak az a célja, hogy ezt a bárom szomszédos államul uj tárgyalásokra kényszerítse és ezek során több kedvezményt biito sítson az osztrák iparcikkek számára.
Amint a Zalai Közlöny bécsi tudósilója lelléllenül beavalolt helyről szerzclt értesülései alapjln jelcnlltcli, az osztrák kormány szerint Magyarország vámtételei túlságosan magasak. Az osztrák csehszlovák szerződés viszont, miként a tapasztalat mulatja, lóként Csehszlovákia számira jelent hásinot. Az oszlrák kormány hajlandó Csehszlovákiával szemben köveletéseilméisíkclni,azon ban azt kívánja, hogy ezzel szemben a csehek is eklntsenek el számos kedvezménytől, amelyeke! a jelenleg érvényben levő egyezmény biztosit számukra. Az SHS királysággal fennálló gazdasági szenódésl viszont az oszlrák kormány azért akarja felmondani, mivel a Jugoszláviával kőlöll megállapodás ellenére a )u-gostláv vámhalóíágok olyan nagy nehézségeket gördilenck az osz\'rák behozatal elé, hogy egyre több osztrák cég szünteti be a Jugoszláviába Irányuló exportot.
A három szomszédos állam.ral fennálló egyezmények felbontása ösz-szefüggésben van avval az uj gazdaságpolitikával, amelytől az osztrák kormány már hetek óta tárgyalásokat folytat az oszlrák ipar és keres kedclem kípvisclöivel.
Habár az elmúlt évb;n a kereskedelmi mérleg lényegeren javult, az o ztrák kormány ínég mindig nincsen megelégedve és a pisszi-vum további csökkentésére lörekedik. A mull évben a kereskedelmi mérleg passzívuma 935 millió schillinget lelt ki az 1924 évi 1486 tni\'lio schilling passzívummal szcmbin Az oszlrák kormány szerint az utódállamok elzárkózó és minden kedvezményi megtagadó magatartása képezi akadályát az osztrák export fejlődésének és evvel a kereskedelmi mérleg javulásának, tniérl is az oszlrák kormány kényte\'en nemcsak a Csehszlovákiával is Jugoszláviával
fennálló, de a csak most megkötőit magyar szerződési is a köz-1 • ivó-ben lelino daiti.
A szerződé,c-s fe-inor dásatól most folynak a tanácskozások a kert ke-delmi és a külügyminisztériumokban.
A női szabó ipar térhódítása
A februárban felszabadult tanoncok tele nól szabó — Az Ipartestület elöljáróságának Itavl ülése — Megalakult a közgyűlési választásokai előkészítő Jelölő bizottság
Nagykanizsa, mireiui II
A nagykanizsai Iparicsiülel elöljárósága héllőn t stc tartóba rendes havi üléséi. Az előljlróság m\'gala-kitolia a kandiddió bizottságot, mely a 14-iki közgyűlésen megválasztandó kél alelnök, tíz elöljárósági lag, 01 elöljárósági pó tag, három rendes és egy pólszámvizsgáló bizottsági lag nak jelölése iráni intézkedik.
A jelölő bizotiság tagjii: Farkas Józiel, Hofmann Hcniik, Prézeí/Ji-znef, Pinlarics Marion, Szepesi Imre és Varga Lajos. A bizottság sierdán ma este tartotta alakuló ülését.
Pragcr Ferenc alelnök felszólalása nyomán az elöljáróság elhatározta, hogy kérvénnyel fordul a népjoléii miniszterhez, ezenkívül megkeresi a soproni Kereskedelmi és Iparkamarát, valamint az Országos Munkás-bízlositó Pénztált és orvoslást kér az egyes iparosokra kivételi iulmogas munkásbizlosltdsi költségek miatt, valamint a hang miatt, amellyel a Munkásbiziositó Pénztár az erre vonatkozó felhivtokat az ip>rosokhoz intézi. ■**\'■■
A mull hónapban a következő felszabadulások történtek:
Tótb Oyörgy könyvkötő (Gu\'en-berg-nyomdaban), M gyár Béla lakatos (Merkur-gyá ban), Iványi Mlria nőiszauó (Kovács An alná ), Jorda-nics József cipész (Leiner Józsefnél), S:abó Lajos szabó (Nímeih P.tlná). Oil Pal kosárfonó (I lés Józsefné-), Kohn Olga kalapos (Kultncr Kato-llnnál), Vaska János szabó (Rilter Testvéreknél). Vadasz Híjnatka szabó (özv. Krausz Józsefnéná), Hári Má ría srabó (Giüufeld Sándornénát), Néme\'h János kovács (Bajtor Józsefnél), Junker Jenő mészáros (Ba-bics Imrénél). Kudich Irén szabó (Töke Erzsinél), Vukán Ferenc mészáros (Karlovics Györgynél), Né-meili Mária szabó (Ba on Micinél), Ctápisi Róza szabó (Csiike Islván-nál). B:denek Júlia szabó (Bjron Micinél). Berger Lajos vendéglős (Garai Testvéreknél). Tóth Sándor lakatos (Újlaki Bélánál). DtutsCh Mária szabó (R Ibinek Johnnál). Wöl er István mészáros .(Lacken-bacher Rezsőnél). Sllllcsinger Juha szabó (Oiünleld Sáitdoinéuá\'), l lés Ferenc cipí>z (Németh Istvánnál), Kudich Alíjjs (Metkur-gyárban), Flinger Jóts-.f kfművís (Fjtér Mi bálynál), Perzsa Karolln szabő (Nóvák N.ndornérá), Szakái Mihály kórr.üveí (Marosi Mórnál), Günlelil Mirgit szabó (Kmusz JózselnénSi). Vilne. I ona kalapos (Singet Jőzíá-nál) Mondscheln Margit szabó (Szig-liszt Lls> Iónénál), Vilner Margit szabó (Vilncr Lajosnénál), Czig.lny Ferenc sülő (Klug Józselnél), S/tvós Ilonka szabó (Végh l\'iszlónénál), Má-lés Jónás asztalos (lloiváih Flóriánnál) Palovlcs Erzsébet szabó (Végh Lá-zlónínál).
Fcl-z-\'badull tehát a mull hónapban 35 tanonc, közülük 18 lí\'l\' « 17 nő. A felszabadult nők közül 16 női szabó szakmában dolgozik.
A csecsemővédelem
Francia szérum a tüdővész ellen Irta: Kempelen Béla
Az olvasó ezeket az adatokat olvasva, önkéntelenül felveti magában a kérdéjt, hogy miféle intézkedéseknek köszönhető ez a felette kedvező eredmény? Nagykanizsán I éven alóli korban elhal 16 csecsemő, Németországban p:dig nem egészen 11.
Lchetet.cn kitérni az elől a feladat elől, hogy e tekintetben kielégítsük az olvasó érdeklődését. Nézzük léhát kissé közelebbről, mii tanulhatunk a németektől, hogy a cse-cseinóhilandóságnak arányszáma nálunk is csökkenthető legyen ?
A csecsemóvédelem lulajdonképen már az anya védelménél veszi kezdetét.
Az anyavédelemmcl e helyen nem loglalkozhatunk, ellenben a csecsemő-védelem terén tett intézkedéseket röviden ismertetni óhajtjuk.
A csecsemőhalandóság igen szoros kapcsolatban áll a szülők élel-hivatásaval. E tekintetben a lakás egészségügyi viszonyai s a szülők táplálkozási körülményei jönnek első-surban tekintetbe. A törvénytelen születésű csccsemőgyermekck nagyobb halálozást számaránya az a tyák rosszubb életkörülményeire vezethető vissza.
A csecsemők védelme tehát elsősorban a szülők jobb táplálkozását tűzi ki célul.
Igen érdekes az előliünk fekvő gralikon a csecsemőhalandóságot illetőleg feltüntető beicgs.\'gekrc nézve is.
100 csecsernóhaloll közül mint koraszülött s n.üéll beavatkozás folytán elhal 29 4. Emésztési zavarókból kifolyólag elhal 20-9. A légzőszervek betegségei 14 1 százalékban szert pelnek a halál okai közöli; ragályos betegségek 56 százalékban okozzák elhalálozásukat; a lüdóvész csak l\'l százalékban pusztítja el őket. Poroszországban 1914 ben még 103 csecsemő közül még 5, de már 1922-ben csak 2 5 liall cl emésztési zavarokban.
A csemőhalandóság legnagyobb az első kél bélben s féléven lul csökkenő arányszámot mulat. A későbbi évekbrn főleg helyiden táplálásukra vezethető vissza.
A gyermekvédelemnek a szülői házzal kapcsolatosan kell történnie s onnét kell lulajdonképen kiindulnia.
Az 1 éren aluli gyermekhalandó-sigol tehát első sorban szülőotthonok létesítésével lehel csökkenteni. Az ilyen intézmény |elcnlékenycn redukálná a leunebb kimutatott 29 4 százaléknyi számarányt is. Ha pe dig ezeket a szü\'őotlhonokat ugy képzeljük s másképen alig is képzelhetők, hogy binaők az anyák épen a legkritikusabb első 2 hétben ápoltatnak és élelmeztetnek is, csökkennék a csccsemöhalandóságn.k etre az első hetekre eső nagy szá zaléka is. Később az anya jobb táplálkozásánakelőmozdildsa, állandó orvosi felügyelete, az esetleg beteg csecsemőnek azonnali gyógykezelése s az elválasztás alán megfelelő táplálkozásának biztosítása jelenlóke-nyen hozzájárulnának akár Nagykanizsán isac6ecscmöhalálozási arányszámnak csökkentéséhez.
Miközben az első cikkemben megnevezett német folyóiratot olvasgattam, egyik orvos-ismerősöm felhívta figyelmemet a Neue Freie Presse cintü bécsi lapnak folyó hó 7-ikl szimában .Das Schutzverfahren gé-
gén TrWrkiilose lm S/tuglIngsatter nach ». Calmrtte\' (von dr. Hermann Schrökker) ciniü cikkre. Ebből a la-nul .lányból megint igen érdekes adatok hámozhatók ki cikkünk tárgyára nézve.
A. Calmellc bizonyos szérumféle anyaggal oltja he a csecsemőket tüdövész ellen. 1922 ben 178 félévnél fiatalabb, beoltott csecsemő közül egy sem pusztult el lüdővéazbcn s más betegségekben is csak 8 százalékban haltak el. holo\'l Franciaországban a csecsemőhalandóság arányszáma 12. A beoHolt csecsemők közül 94-cn hároméves korukig megfigyelés alatt álllak s teljes egészségnek örvendlet. Az oltás a csecsemőhalandóság aránvszámát jelentékenyen leredukálta s 1924 julius 1-től, léhát közel másfélév alalt kö-rülbe\'ül 3000 oltás történt s a csecsemőhalandóságot 7, a lüdóvész-ben elhalt gyermekek srámarányát pedig legalább 0.5 százalékra csökkentette.
Tagadhatatlan, hogy az anya- és csccsemóvédelem országos íeladal, de azért nem nélkülözheti a társadalmi tevékenységet sem. Ezen a téren pedig igen sok még a tennivaló s minden lelt egy csecsemó-élelcl meni meg
A nemzetvédelem e magasztos feladatának miképen leendő megoldásán immár nem gondolkodnunk, hanem az előliünk álló példákat követnünk kell, hogy ha már nem is tehetjük jóvá évtizedek mulasztásait, legalább mentsünk meg a jövő nemzedékből annyit, amennyit csak lehel. Pedig lehet, csak akarni kell és hozzá kell fognunk a munkához.
Többlettel zárult sz izraelita hitközség mult háztartási éve
Hitközségi közgyűlés és elöljárósági tagok választása Nagykanizsa, március II
A nagykanizsai izraelita hitközség folyó hó 25-én délelölt 11 órakor tartja rendes évi közgyűlését székházának tanácstermében, amelynek tárgysorán kél tárgypont szerepel:
1. Az elöljáróság jelentése az 1925. évről él
2. a zárszámadások benyújtása.
A közgyűlésen dr. Rród Tivadar hitközségi elnök elnököl.
A kimutatás szerint az 1925. év kiadásai 1.882,200.000 koronát tellek ki, melyekkel szemben a bevétel 1.888,200 000 korona. Vagylsaz 1925. évi büdzsé hatmillió korona többletet eredményezett, amellett, hogy az előző év 21,754.000 korona deficitjét is pótolta.
Iskolai kiadásokra 408 milliót, személyi kiadásokra 333 milliói küllőnek. A többi dologi kiadások. Házak tatarozására 117 milliói fordítottak. Hitközségi adóból befoljt 471 millió korona.
Az összes szükségleteket a költségvetés keretén brlül sikerüli fedezni.
Március 26-án reggel 9 órától délután 4 óráig Mám Róbfrl hitközségi elöljáró elnöklete alalt 17 elöljárósági és 5 számvizsgálóbiz.tltsági lagnak választása. 15 elöljárósági tagot 4 . 2 elöljárósági tagot 2 évi, 5 szanivizsgálóbizottsági lagot 2 évi időtartamra fognak választani.
n
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március 12.
NAPI HÍMEK
MAPIREKD
Március 12, péntek
Római katoiiku: I. Georg p. I\'rotes-láns: Gergely. Izraelita: Adar hó 20.
N«p kel reggel b óra 21 perckor, nyugúik délután 0 óra 00 perckor.
Moxl. Uránia: Robin Hood, hójkól-teroény. Előadások este 7 és \'J órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
Mirdaa IX A K<r«t>rt«Uri AUiísai^ítA h«-l»ld|«*.ti ÜMCil (O^kAUII Qanéody* M|4t »«l>1-«.!#•>.Vil >»/j«K.i (•■\'■II rium» u.éhiij Mirclui U. A> ím él • Ktr»ut«n)rii«<(*liili Plit f mim (ütíáii • Kinulcr UUbMMi £t\\-fcUn 4
Mirdas 14. A h>uj\\ Ki. kiunu «»•
^<í«Iuu.i 6 dulor ■ *4roth4>* »4i>;yflUil
xptiyc dd-
t t
Uim^fi,
Mártlut II. A tiiulu .k htullit
clia « «»»« <i i\\nli l. ..«/!. 4tl«_____
Mlfíln IV A Ktnt biiüii Cas«f41j«
»» L\'riai itan Mirdna IX A (Imn)llura hujliai Cnrxpílw délután & (Hk.-.r n IntíMl |..rnitnm<V<n
Mardul IV A Mi.\'Arutl.«d«:ml i.kúla Imifui £nofi>«!jr« ddulánft írfakor ai ItVolt tpOUMbta.
JUrdaa IV A KnniUi; Tiai(tl**16»£k hiu!.ai toxtpttjt nu III » <««Kc< a Ka<{«ail »U»1 torai IKWIM
Mirdaa 21. A> fmi «!i»<J4u a K«*«iWay Olt-Ivonbin délután J árakor (KoaiUntlaiooly <i vld*k..)
Mlrdua 21. A 7,.in)l lr,>íilml él Mírfctái Ml *t",u- -M\'álía J.r.lin ( <«ak« i tJjOaXiu din-
lk(4iu »/.aom Ir C «-rik« i «4/Mhiu kii r>íl<il Iffialt^o IlUthailli Lajoi f^idli!)
Apflll* 10. A mivíunNlja • Po\'jád
ÍOW Mfj1»ra>«h«o «itf > 4<«kof
Nevetőiskola
nyill meg Púrlsban. Hitét mífc\'éik is elhozta rádió-hullámok haton a friss tüvu<zi szellő. A hlr mögött mintha hallanók a bűnök metropolisának beieges szívdobogását is. — Mintha pojkos asszonyszemek csillogása Indította volna útnak a hírhozó hullámokat, hogy muta:$dk mea en nek u krízis lázában vergődj s;o-moru Magyarországnak is, hog>an kell az ijesztő holnapok eh\' az egész szivet kocogva kitárni -, b-fogadni | mindent, amit az élet löpke percei adnak és ezü<-tesenget; ük szawlt szórni szét, eltakarni velük fojtott zokogások, felhördülő átkok, emésztő jojok pokoli orchesterét.
Tükör elé ülnek afes; rá\'isi nőcs kék — mert csak nékik ál.itották fel a nevelői\\kolát — s ott szellemes adomák felolvasásával, mutattató tréfákkal cvklandozzck ki ruzs-morta ajkaiktól a nevetés széles skálájának minden variációját, kezdve a szemérmes, phutá mo oly tói a csillagokat rugó hahóidig. Aztán a nevetés tanitómestati megmagyarázzák a karcsú párisi babáknak, hogi kacagás közben a nyak-vonal előre- vogy hátrahajlásj hány fokig engedhető * meg szilfut avogy molett termet esetén, hány fogócskának szabad kikukucskálnia a detüs mosolyra húzódó ajkak mögül, mint hófehér, éhes kis fenevcJakr.uk a cifra ketrec rács mögül.
Mig a párisi csillárok fényében csengve-borgva repül a vidám kacagás, amit nagy tükrök előtt gyikn-roltuk be az ilet, a vágy pira\\ színét hazudó ajkak, addig o bü>zke gloire árnyékában, külvárosi nyomortanyákon \\<áiinyadt, robotban eltiport osszdnjok lesik az utca porába elhajított darab száraz kenyeret és siró gyermekek arcáról a halál torz ré tnülefe szórja vádjait a kacagás len-felé ^ naHyvőros éjszakája
Jó franciák, kiknek ccr.gő kaca gását a nevetésnek állított külön is-- kolüklK\'l hozza felénk u rádió, — ne zavarja tanulmányaitokat u siomszed Trianont átkozó, messze magyar nép
asszonyainak elfojtott zokogása 1 Ne rontsa nevető kedveteket a telhetetlen diadalmámorotok mögül kisértő fogcsikorgatás, amit mi nem iskolában, nem tükör előtt tanultunk, hanem ami az anyalejtől a koporsónkra hulló földig mindenből a lelkünkbe szivárog és könnyeket sajtol a kacagást felejtett szemekből.
Tiétek a kacaj, a hahota; tiétek a karnevál, amire — azt hiszitek — sohasem jön a hamvazószerda me-mentója.
Mi csak sir ni tanulunk naprólnapra jobban és — kacagjatok! — erre is II tanítottatok meg bennünket... __(bl)
— Az alispán Is megérkezik a Vccsey-hangversenyre. A Nagykanizsán tarandó Vecsey-hangvor-senyre megérkezik Bődy Zoltán alisjván és Czobor Mátyás polgármester, valamint több zalaegerszegi előkelőség is. A hangverstnyre egyébként, habár sem plakátok««, sem meghívókat nem bocsátottak ki, az előjegyzés megindulta után harmadnapon már egyetlenegy jegyet sem lehetett kapni.
— A pécsi tábla elnöke Nagykanizsára jön. I\'elix Antal, a pécsi kir. tábla elnöke \\asárnap Nagykanizsára érkezik.
— Áthelyezés. Janda Károly postafdügyelót a kereskedelemügyi miniszter Pécsről Nagykanizsára heljezte át.
— Az irodalmi Kör hazafias ünnepélye. A Z\'inyi Irodalmi és Művészeti Kör ezidén is kellő fénynyel Ünnepli meg 1848. márciusának emlékezetét. A hazafias ünnep vasárnap délután 6 órakor lesz (belépődíj nélkni) n városházi dísztermében. Az ünnepély műsora a következő: I. Kerner: Kossuth nviiány, előadja a Kör zenekara. 2. Onnepi beszedet mond dr. Kerkay )ómf kegyesrendi tanár. 3. Él a magyar, énekli dr. Kerkay József szerző ve-zetéíével a Kor vegyeskara. 4. .Márciusi hajnal" cimd költeményéi szavalja Barbarlls Lajos, a Kör titkára. 5. Himnusz, énekli a vegyeskar.
— Nagykanizsa város forgalmi adó részesedése. Nagykanizsa város a mult hónapi forgalmiadó-bevételből 206 millió korona részesedést kapott. Az összes mulihavi forg-jlmi-adó-bevétel 824 millió korona volt.
— Teadélután. A Keresztény Jótékony Nőegylet tegnap, csütörtökön dr. Fábián Z^igmondnénál tarolta meg szokásos teadélutánját. Előadást Molnár P. Arkangyal, a Sztniferenc-rendi Hittudományi Főiskola tanára tartott.
— A közkórházi építkezések. A nagykanizsai közkórháxnak gazdasági épülettel való kibővítése odáig jutott, hogy a földszinti falakat már felhúzták az alapokra. A tavasz beköszöntésével különben az építkezés munkálatai njgyobb lendületet vesznek, igy valószínű, hogy a bokréta-kitűzés sem fog sokáig váratni magára.
— Vasutasok hazafias ünnepélye A nagykanizsai vasútállomás személyzete március 14 én este 6 órakor az állomás I. osztályú éttermében műsoros hazafias ünnepélyt rendez.
= Robin Hood Douglns Fairbanksaal.
— Krausz Albert bünügyének március 22 én tartandó törvényszéki fó\'árgyalására több jegyet már nem adnak kl nz érdeklődők részére.
— Harangavatás Galambokon. Galambokról jdrntik a Zalai Közlönynek: Galambok közs\'g 80 házszámot számláló református gyülekezete, szegénységükhöz képest óriási anyagi áldozatokkal uj harangokat szerzett be azok helyett, melyeket annak idejfn a háború rideg parancsszava kiragadott a hateterekre. Az uj harangokat nagy és lelkes tömeg üdvözölte. Akik nem fértek be a templomba, azoknsk szabad ég alatt felállított szószékről mondott Onnepi beszédet Németh Karoly somogy-szobi rtformálU6 lelkész. Bibliamagyarázat és zsoltárok u»án Hallka Sándor református egyházkerületi esperes mondott nagyhatású brszédet. A református gyülekezet dalárdájának énekszáma után felolvasták a harang-alapra adakosók névsorát, rhajd meghúzták az uj harangokat. Az ifjúság Győrffy Lajos tanitó vezetésével Csite Kiroly : ,A biró leányai" cimü népszínművet adta elő kiváló sikerrel. A szereplők közül kiváltak : Kispál Zsófi, Csapó l\'onka, Tóth I onka, Bedike Zsófi, Bata Ferenc, C«apó László, Tóth M. Sándor, Fuikas János, Kápolna Ferenc, Ciire János.
Szabadsághősök emlékének ünneplésére
~~ \' , vaaárnap oste i i
TARSAS VACSORA
lesz a „Polgári Egylet" éttermében. Halpaprikás, turóscsusza fejenként 20.000 korona.
Előzetes bejelentéseket szombat dflig kíitlnk. Kelemen vendégig*!
,o,sj» ötmilliárd «
osztály sorsjátékon.
\'Fizz 55 milliárd <-^250 milliód
keitll készpénzben sorsolásra. - Szerc.-iescszámokat ajánl :
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája (rTTíí,11\' 1
Sorsjegyek árai egész 200 ezer, fél 100 ezer, negyed 50ezeTkoro\'na! Játéktervek ingyen. - Húzás április 15-17.
— Kereskedőink és Iparosaink figyelmébe. A budapesti nemzetkőzi vásár látogatására szolgáló vásári igazolványok, melyek a vasúton április 10-30 ig érvényes 50"«-os mcncldijkcdvczményre jogosítanak és egyúttal a vásár területén állandó belépójegtUI is szolgálnak, 40000 koronáért álvehelők vagy előjegyez-belök a helyi képviseletnél, Fischel Fülöp Fial könyvkereskedésében. — Ezen igazolványokat minden érdek* lődó látogatónak is kiadjuk.
Ajánlattételre felhívás
A szenilerencrendi plébániatemplom restaurálásánál állványozási és kőmtlvesmunkálatok válnak srükségessé. Akik e munkára vállalkozni óhajtanak, ajánlataikat I. évi március hó 20-lg adják be a plébániai hivatalnak, ahol d. e. 9—11 óra közö:t a feltételek megadhatók.
— A Katolikus Népszövetség tagilktményc. Az ország legnagyobb katolikus szervezetének, a Katolikus Népsio/etség kiidásában megjelent az 1926. évre szóló első füzet, melyet a tagok a tagsági dlj fejében kapnak. A füzet első cikkét Erna! Sándor prelátus .4 nemzet sorsa az uj esztendőben" iria. Cieltler Jenő egyetemi tanár a tanyai Iskolák törvénye cimen ir és méltatja a Katolikus Népszövetség érdemeit. FrOMrlh Mályás ,Öi évvel a forradalmak ulán" címmel Irt cikkel, melyben az utolsó öt esztendőnek gazdasági és szocillit mérlegéi állitjs fel. Haller József elbeszélést adotl közre és Sitják Oéza gazdasági titkár a népszövetségi főbiztos Jelenlétét lárja a népszövetségi tagok elé. A Katolikus Népszövetség évi tagsági dija 15.000 korona, melynek tejében a tagok nagy naptárt és időnként füzeteket kapnak. A népszövetségi központ Budapest, IV. ker., Ferenciek-lere 7. szám alatt van.
— Menetdíj kedveamény az olasz államvasutakon. Az olasz államvasutak rendkívül olcsó dijak, kai szál iljí el a halárállomásokról utasait Pulcrmolg és vissza bármely határállomásig. Poslumiától Palcr-moig és vissza 580000 koronába kerül az ut, ami tekintve az óriási lávolrágol (3624 km^ meglepő olcső. Az utazást O\'siOr oda és ötször vissra meg lehet szaki ani. Bővvb") felvilágoiitásl a meneljegyirods ad.
— Az Egyházi Énekkar ma rsle 6 órakor a szokoll helyen rendkívüli próbál fart.
= 20 ws és Nyukos/. összejövetel. A 20 ik honvéd gyalogezred voll tisztjei, valamint a nagykanizsai nyugdilas tisztek 1. bó 13 án, szom-balon 21 órakor a Korona éttermébe bajlársiasörszcjövclclre mcghivalnak. Szigrisit, uy. szds.
— Pályázat tanítói állásra. A zalabéri róm. kath. iskolaszék kántortanító! állásra pályázatot hirdet. Haláridő március 23.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
IDM) Március 12.
2ALA1KÖZ1.ÖNY
k
TAVASZI ÚJDONSÁGOK
és
Angliából behozott férfi és női ruha és felöltő szövetek
óriási választékban, olcsó árakon
Kisfaludi és Krausz áruházában az „Arany Kakas -hoz
Telefon 3-74. Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
Telefon 3-74.
— Alsóörs templomot épít. Alsóörs község katolikus lakossági eddig nélkülözte a katolikus templomot. Kénytelen voll a szomszéd klzségbí templomba járói. Most mozgalom indull meg egy katolikus Ismplom lelépltésére. A templom épitéséhiz szükséges pénz előteremtésére lárgysorsjátékol lógnak rendezni.
— A tihanyi blologlal Állomás
berendezésére a kultusztárca 1926-27. évi költségvetésében 240.000 pengőt irányoztak elő.
— A hetipiac árai. A nagykanizsai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakullak: Zöldségpiac: bab 1200 -2200, mák 10.000, dió 5000 K literenként, vöröshagyma 800, foghlgyma 2500, sárgarépa 1000, zöldség 1000, savanyukáposzta 2000, savanyu répa 2000, burgonya 1000-1500, karfiol 16-20.000. alma 6-15.000, körlc 6—15.000 korooa kilogrammonként. Tejpiac: lej 3500, lejlel 12.000 K literenként, turó 10.000, vaj 50 - 60.000 K kilogrammonként ; lojás 1 drb. 1100— 1200 K. Húspiac: növendék marha 20 -24, marha elejo 20, hátulji 24, borjú eleje 28, hátulja 32, serlés 24-26, zsir 34, háj 32, zsirszalonna 28, iQslöltsertéshus 50-60, kolbász-lilék 30-50, szalámi 30 - 50 ezer K kilogrammonként. Terménypiac: bura 360, rozs 240, zab 240 ezer K mélermázsánkénl. Baromfipiac: egy lyuk 30—45, egy pulyka 60 -120, csirke 25 -40, sovány kacsa 3°-50, egy sovány liba 60-80, egy kövér kacsa 60-100, egy hizotl hba 140-240, szopós malac 40-70 ezer korona.
— Két milliárd Sümeg .adóssága. Sümeg\' község köllségvctésé-Ml kitűnik, hogy a 6000 lakosú községnek 2 milliárd korona adóssága van. Sümeg azonban nem esik adósságokból ruházkodolt be, hanem az egész község olyan rohamos fejlődésnek indull, amilyent aligha találunk még egy zslai községben.
— „Rák- és tüdőbetegek uj sikeres kezelése dr. Balog Budapesi, gróf Zichy Jenő-u. 23 alatti gyógyintézetében-.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai mee-llgyeló jelentése: Csütörtökön a MmtrsJk-let: reggel 7 órakor -j-t\'8, \'délutAn 2 órakor 4-1-6, este !» órakor -f 1-5.
SMrtlny: F.gfsz nap Piszaknyugat
Ftlhizrí: Regjei fs délben kevésbbé borult, este tiszta.
Napi csapadék mennyisége: ...
A Meteorológiai Intézet jelenítse venni csendesebb és meglelielósen derült idó várható, éjjeli faggyal.
— Levente-otthon épités. Ali bánfl község elhatározta, hogy le* ventc-ot hont fog építeni. Az épit-kezéshoza vármegyétől kélt segítségei.
- NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
Robin Hullai
= Világhírű Szalvator sör a
Koronában, minden nap friss csa-polás.
— A balatoni kőrút építése. A
kaposvári államépitészeli hivatal je-Icntíse szerint a balatoni körül somogyi része részben az idén, részben pedig a jövő év folyamán égésién kiépül. Építésre kelül a Sánlos-Baté útszakasz 703, a Kaposfő— Szend útszakasz 1222, a S;cnd— Kadarkút u\'szakasz 3212 millió korona költséggel. Teivbe vették a C-urgó—Iharosberény útszakasz kiépítését is.
= itt van, hallgassa meg a legmodernebb 3 lámpás kis typusu Ericsson Kádió-késiüiék szclekliv, kellemes hangjlt Szabó Antal sport-és rádió üzletében.
„ Schwarcz Dezső cégnél uri és nói divatárukban legszolidabb ki-szoleálAs
SPORTÉLET
A pécsi DVAC Nagykanizsán.
Az 1925/26. évi bajnokságok tavaszi fordulója megkezdődött és vasárnap a kerület összes csapatait a zöld gyepre szólilja. A Zrínyi Torna Egyletnek a pécsi DVAC lesz az ellenfele, akit az ősszel 3:0 arányban sikerüli legyőznie. A pécsi csa-pitról az ulóbbi időben igen kedvező hirek terjedlek eL A léi folyamin rendszeres tornatiéninget lartotl, a bajiokiakat megclőzlen pedig szorgalmasan készüli a pályán is. Ezen hirek valódiságát misem biio nyílja jobban, mini a bajnok aspirans PSC ellen mult vasárnap elért eldöntetlen eredménye. A Zrinyinek tehát jól bele kell feküdnie a játékba, ha a győzelmei jolenlő két pontot meg akarja szerezni. Mint értesülünk a Zrínyi komplell első csapatát állítja a pécsiekkel szembe.
óin, mint a
A sok reklám mellott
lehtám nílklll ajánlóin <10
orosztonyi boraimat.
lü ló bo« akar olc.ón Inni. ugy Ízlelje meg 7000 e> 8000 koronái bocMmaL
sAfrAm József, map^r-u. 74.
TÖRVÉNYSZÉK
Földművesek párbaja. Bozsik János és Bozsik józsef csapii lakosok teslisérlés miall kerüllek a nagykanizsai törvényszék elé, meri a mull év karácsony éjjelén Csapi községben Bozsok János löldmüves Bozsok József községi éjjeli őrt — miután ez ól és társait csendre intene, bottal megverte, Bozsok József pedig fejszcnyéllel bántalmazta B. Jánost és ebből a lalusi párbajból mindkelten sérülve kerüllek ki. A biróság Bozsók Jánosi 14 napi fogházra és 100.000 K pénzbüntetésre, Buzsók Józsefet padig 150.000 K pénzbüntetésre iléllc, mindkettőt pedig az összes költségek megfizetésére marasztalta.
55 milliárd 250 millió
Fftnweremény XX\' 5 milliárd korona.
Szercncsoszámu sorsjegyek ís tervek .kaphatók
ifj. Hirschler Wliksa
dohányárus osztálysorsjegy tóctárusltónál. -
irodalom és művés2!öt
Feljegyzések a világháború vérzivataros napjaiból, 1914-1918.
Virady Qéza p.lpai prelátus, nyug. laboti lópap könyve 40 képpel 81, 430 oldal Budaptst, Apostol-nyomda rt. A könyv 1914 tői 1918 íg éven-kinl külön tárgyalja az eseményeket. Samboitól Varsóig, Tomasovtól S:-dánig kísérhetjük a kiváló iiól nemes tevékenysége tanúiként és utunkban sohasem unatkozunk, csak tanulunk. Várady müve bár memoárszerü és szerkezete naplójellegü. ez azonban
fjmesak nem von le semmit a könyv
rtékéböl, sőt emeli azl, mert az olvasó nagyon könnyen megtalálja, amit keres, minden háborús évben és az ügyesen alkalmazóit cimek szerint. A mll ára 95 ezer korona, bolli ára 140 ezer korona lesz. Kapható az Apostol-nyomda rt.-nál, Budapist VIII, Hornyánszky-utca 20.
Vlrágtenyésztés. Irta: Czapdry Bertalan, kertészcli igazgató. (318 oldal, 262 képpel). M-:gjelent az OMOE könyvkiadóvállalala kiadisá-ban. Ara 100.000 korona. Kapható a .Pátria" irod. vállalat és nyomd li RT-nál Budapesi, IX, Üilói-ut 25. és minden könyvkereskedésben. A virágkertészetben régóla érzeti hiányt fog pótolni Czapáry Birtalannak most megjeleni ez a könyve. Szerző munkájában részletesen ismerteti a különböző virágok fajait és természeté\', azok szaporításának módját, ápolá-
sukat és a beteg virágoknak gyógyítását. Könyvét ajánljuk mindazoknak, kik akár a szabadban kertészkednek, akár szobanövényciknck ápolását illetőleg valami tanácsra szorulnak.
— Kényelmessé és egyszerűvé kell tenni a Budapesti Nemzetközi Vásár területére való közlekedést. Már az előző években is sürü panaszok hangrotlak cl, í. így a Budapesti Nemzciközí Vásár le-nilele csak alig érhető el közvetlenül megfelelő közlekedési eszközökkel a város belsejéből. Hogy ez a panasz mennyire foglalkoztatja a közönséget, annak legjobb bizonyítéka, hogy szinlc nap-nap ulán érkeznek jóindulatú tanácsok a vásár indájához a közönség minden rétegéből, hogyan lehetne autóbusz járatokkal, társas autókkal, külön villamoskocsikkal a közönség ezen nyilván jogosult kívánságának elegei lenni.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Márciu. 10.
MJJZ1
Uránia ma pénteken 7 és 9 órakor: Robin Hood, hősköltemény 11 felvonásban. főszerepben Douglas Fairbanks. Robin Hood angol ballada a legendás tabló\'.ovagról, szegények és sanyargalollak védőjéről, aki egyben oroszlánszívű Richárd barátit voll. Douglas Fairbanks a \'ehelcllenséggel haláros bravúrokat ntut.it. A film kiállilása káprázatos.
KÖZGAZDASÁG
n csHütiiiii MiyiiHíirt
kérdését ismertető könyv a kibocsátandó rendelet teljes szOvegén kivill a végrehajtási ulasilást, valamint az Orszígos Hiielvédő Egylet alapszabályait és Ügyrendjét is tartalmazza. Tekintettel aira, hogy a könyv szerzője dr. Tury Sándor Kornél az igazságügyi minisztériumban az uj rendelet szerkesztője voll, az általa ké-szilclt magyaiázat különleges fontossággal bír.
TŐZSDE
Az értéktőzsdén a tegnapi kedvetlenséget ma kissé barátságosabb hangulat váltotta fel. A koul\'einin az alacsony áifolyamokon ugyanis fe-dciési vátátlásokbs bocsátkozott és ezenkívül a küllőidről is barátságosabb irányzatot jelentetlek Az átlagos áremelkedés ma 1—2",\'. Azok a nagypapiiok pedig, amelyek az utóbb: napokban lényegesebb árveszteséget szenvedlek, 2—4%-kal emelkedtek. Ezek alá laitoznak elsősorban a ve/elő bányap.npitok. Nova, Magyar cukor és regyver. A loiga-lom a sziláidulás ellenére is szűk keretek közöli mozgoll. A tixkama-lozásu papirok piacán az irányzat ma^ovább lanyhult.
Zürichi rtrlat
Kun 191200, lonrfon 7.S252S, mwjoil SIÍS0. KfűOO MIUno XSI-M,
Xrtl-r.1 *«30 t\'.e\'lln I70. Wlt- 7310 titl. 376 00 :■\'#,. IS3K50 lloUlpei; Tfi-80, ÍM* 67 S0, üiiívdl 220 CO B^ertí 9H50
A budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
V«l»tt> l.,ot ro.i \'.\'Hlí.mc
CwlKr. IllOll\'t
IX-i, ..lll^l
Oc\'U, tini nui
rnMU r> »n KII
MctU.1 i-< mtcum
Ul 101100
L-rt ilMW
u. niiasis
a\',,. iiur iz
D.4M11I. IKIIIV1&
Dl* Irí. HW 111,0
stitizi,. u.\'uiuia
Mp1U> l)l»
hmli » ■ Uiil-IMll
StlllO,. mis 11111
iáit*..*-••Ipli
laki,Ml GIIH.U llflllll. 11 to
I lo 1
MIM
r-ju i,. I.MU
IKrtl DM
TermésytSiKi\' hall :\'ii*t 76 37 .-0 - -377 513
77 f/ rt 380 0» 382 S00. 7» 3S2500— 3ÍÖOCO, CFyíb dui.íntnll 11 pel!-vidéki 7(1 kK.-oi 367.500 - 370.000, 77 372 500 - 375 003. 78 kg-M 375 030- 377 SCO 79 Vg-oi 3775\'/- 3S0.0J0 icii 725 00) -J27 500 tlk<m«liy»ipi 235 009 245.00", •ílllltu 300.000—1WC00, 51!\' 250 0W-260 010. Hugid 180 0C0 IS25\'0 refW 6ŰO.MO-S100XI. kelti 1800C0 190000, Voiw 1700M 172 500.
1 ■ - ,- ■ — - \' 1 - \'
Szerkesztői özenetek
Sz. L. Joghallgató. Panaszo* levele ügyében eljártunk. Az Illető munkálatok vállalkozóiét már korábban felhívták. hogy a homok és sirhalmokat távolítsa cl Minthogy ez hamarosan úgyis megtörténik, panaszos levelének kOzlése lárgytalan.
V. I.. Panaszos levele közlésének ncin adunk helyet, mert anélkül is ineg vagyunk győződve, hogy a plebánia-tcmplom restaurálj*! munkálatait helybeli iparosok fogiák megkapni. F.zlrányban különben illetékes helyen érdeklődni lógunk.
Síl«dó: Zrínyi Nfoadafpar bt Kön«r-VXT Nagytant**\'
^préh!rdl«Mait!
Az apróhirdetés dija 10 szóig S000 kor. A címszó s minden vast-iRabb belliből álló szó kél szónak számillatik. Minden lovAbbl nó dlj-i S00 K. A hirdetési díj előre
fizetendő a forgalmiadé hozzászámltásával
Egy írógép luiAnyos áron eladó. Bóvebbel Tompek Károly fUszcrkcreskedésé-
b«n, Erzsébet-tér <3.---___ 762
FajtojAs, IftbbíZftföjen dl]*zc.!t fajtiszta kendermagos Pllmulh. mc!y bőséges tojó és nagy húsban nyilvánul, legelenlálóbb barom IIoelcgségekneK, darabja ötezer korona Ország és Wtdder magkereskedésében Naov-
kanlzsa, Erzsébet-tér.__7öQ
Pénzkölcsönt bekebelezésre minden összegben a legelónvö*ebben és leggyorsabban (olyóslltat Aoxél Ignác pénz-kölcsönközvetltó IroJája Nagvkanlztán. Fó-ut 3 sz. alatt Kényszorkdlcsön köt-vónyoket veszek. 387
Vendéglöbérlet Klskanlzsáti. Hunyadi tér 21. szám alatt szép lakással aionnal ál-adó. Bővebbet ugyanolt. 700
:wsj wu. IIU isis
-SMM?Ct7
ni ki
wmo uco :SMO lilU 11171 i«(m »4;uo mi is:z M2VS Min KOI H» IIUJIII
i>ii»:ii»
10011 10071 117}] II712
Kintzsyutoa 20. mm. alatti ház tUt-góien eladó. Bóvebbel Aotél lqnáo In-^allanlorgalml irodáj*. Nagykanizsa, í\'ó-ul
Forgalmis utcában Qxlethclylaóg azon oil átadó. Qin a kiadóban. 57
KI.. UJBOR
BRUNCS1CS JÓZSEF
Ilim, (unt(< h «() tniuhiidl (illik Oihlittn SuEár-ul H * Telefon 210.
Pénzköksönközvetités ^
U1 Házak, birtokok, bérletek közvetítése!
Telefon 150. Szigriszt László, Főút 8.
Telefon 150.
Főútvonalon cipész, szabó vagy Irodának »tb. alkalma, üzlethelyiség awnnal (olcsón) kiadó. Qm a kiadóban. 667
310 holdae birtoL, rijta 3 szobás urllak. magtár, cseléd lakátok. Istállók mind Igen ió karbnn, kedvező llzetésl fettételek melleit sürgősen eUdó. Hívebbet: Aozél Ignáo ingailanlorgalml Irodája Nigykanl-zsán, Pőut 3. ___
«_)adó egy 10 li!\' benzinmotor ICC0 , . Holher U Sehranz csépi/szekrénnyel. Er-tickWdnl lehet Póczok 0)örgy talajdonov nál Alsóhihöt. _ 670
Egy teljesen u|, gohóscsapágvat clpéu varrógép n.igyon olcsón, sürgősen eladó. Bóvebbel Ac/él Ignác Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Pőut 3. «- alatt 716
Fóulvonálon egy lakásnak való ulcára nyi\'ó azobn kladő. Clm a kiadóban. 750
Ebédlft és hálószoba berendezés varrógép elköltözés mlitt eUdó. Pőut, B»zlr-ud-var, Stratsernél. 76^
Sert&avá&ir
J-elhalUi 5?53. cjelybő! eladadanul %lí»ie-paia ít <00 drb. FJs5«rdy 180W-I8S ü. szelelt 10.500—17JX)0. szedett k*xép 16.000 -165\'>?. krtnnyO 14.000 -15.000. efióre idfl Cieg 17000-17.500, másodrendű 16.000 16500, a.igot iCIdó 18.000-21.OCO. iz/lomu
oi^ytiin 20.050---zstr 21.000 - 21^0).
tebuton bui 20.000-21.000. sinlonnái Itl «r.:téi 20.00-)-22 000. Irányzat közepes.
Kcnyszorkölcsön kötvé> nycketéehadikölcsönöket
> iejitnríutili aipl irón vttiOnV. Oinci Ite\'.yi erUkpADlrok, Vnif&Mt i>in«nemek tétele ei eUilAta. AIuIjIIk.V nyor. ét «l(-uyía l«l;e«l(íie Kelitik inadat kjiultojUUu.
Groez ée Társa
t-izili- <i lúitJ<Ul»nJii)(«jli
I\'6dI IV uin
II Telefon: IroJi ,121, Itkit II
4 szobás magánház lürdószobtv^l, vízvezetékkel, szép parkírozott udvarral és kerttel a belvárosban, nagyon kedvező llze-tésl feltételekkel sUrgősen eladó. Bóvebbel ftczél Ignáoz Ingat\'.anlorg.iliul Ifodája, Nagykanizsán, Fó ut 3. sz. , 637
Miltényi-oipöt vegyen!
65 holdas birtok a Balaton somogyi oldalán 8 szobás nagy udlakknl, cseléd lakások. Istállókkal. IU hold elsótendu szó lóvét, esetleg kettéosztva is. nigv&b blr-tokvétel miatt sQrgóun eladó. — Bővebbet Aozél Ignáo Ingatlanforgalmi liodájában Nagykanizsán, Fóut 3.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen leányunk, illetve nővérünk temetésén megjelentek s részvéttikkel igyekeztek mélységes fájdalmunkat enyhíteni, ezúton fejezzük ki hAIAs kOszflnclünket.
Joós esalád.
Kész teknők, kész ajtók, abUkok kaphatók Dukász Ferenc asztalosáru üzemében
Butoroxott szobáért vagy lakásért házimunkát vállal anva és leánya. Clm a kiadóban. 748
Házhoz és vidékre h ajánlkozik elsőrendű laikavaiiónó méivékcll árírt. — Árpád-u\'ca H. 745
KltQnö koreosenyl
Ó- és UJBOR
1917. évi pecsenysbor llleienklnt li kapható tcos
REMETE, Sugár-ut fi- szám.
40 holdua elsőrendű tzántó. ^ét és szólóból álló blrtoV. rajta kitunó épületekkel. a város közvetlen közelében, tejgazdaságnak nagyon alkalmas, sürgősen eladó. Brtvebbel Aozél Ignáo Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Fóut 3. sx alatl.
Zongora bérbeadó, [gyakorlásra klsdó, esetleg eltdó réizJí\'.re ü. Clm a kiadóban.
I lédeiei huskoosi eladó és mészárszék Jégszekrénnyel eladó. — Baj Károly. Klskanlzsa. 772
Csinosan bútorozott szoba külön bejáratul, esetleg W>nyhshtsználalUl azonnal kUdó. Cm a kiadóban. 774
Nagyrác-utca 93- számú ház szabadkézből eltdó. — Klskanlzsa. 773
Egv ledelcs és egy ovltott bóiüléses koosi eladó. Bővebbet Aczél Ignác Nagykanizsa, Pőut 3 szám alatti ltodá-Jáb»n. 775
Megérkeztek
a szebbnél-szebb húsvéti iojáaok, nyutak és remekül dekorált finom dcssertek minden nagyságban legolcsóbban beszerezhető a ui „Cukorka Királynál". Tessék megtekinteni minden vételkötclczcttség nélkül.
Heffes* Gyula.
NAGYKANIZSA, FÓ-UT 1.
ÉRTESÍTÉS.
értesítem a nagyérdemű közönségei, hogy Csengery-ut I. alatt
hentesáru üzletemet
megnyitottam.
Állandóan frlas füstölt nyer* főtt hus«k, finom hentesáruk és szalonnakülönlegességek a legolcsóbb napi áron kaphatók. Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását
Babits Lajos
SIS hentes <• aiéiiáro*.
Értesítés.
Iirusitcm a nagyírUemtt kOzOn-sÍRet, hogy Sugár-ut 51 sz. alől Vör&smarty-u. 27. sz. alá
cipész-mühelvemet
áthelyeztem.
Kéiem a nagyérdemű közönség szives pártfogását.
Vass József
191 cipészmester.
A kényszeregyezségi
eljárásról siólő
uj rendelet.
Magyal ázatokkal ás joggyakorlatokkal ellátták dr Cstky Károly torv. biró
s kinyi ercgyciiegi ügyek előadója íi
dr. Cs. Sommer József
budipeill Umvfd.
Ára 100.000 korona.
Kapható
Fischel Fülöp Fiai
kO.frk.rnlfaMb,.
Fegyvergyári „STEYR4 kerékpár
kizárólagos árusilója.
Eladás rá.zletfizeté.P. i.
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Gépjavító mtlhely. —
WEINER ÖDÖN
NAGYKANIZSA, Főnt 8. >z<
Basár-épQtet.
Nyomatott 9 Xilnyi Nyomdaipar e» KOnrvkercaketííi R -1 -nál. Nagykaniziin. {Nyomel»v..ííí: íHnnbdoz ttirolyV
58. évfolyam, 58. szám
Nagykanizsa, 1928 március 13, szombat
kea 1800 kBPMa
POLITIKAI NAPILAP
SMharíMg * kl«M»f.UI Ffct 5. Il
7a
Felelős szerkesztő: Kempeien Béla
ÍMlretéil ár.; E«y We. 30.000 lom. Kma tói. ......... 90.000
nemzetegység és jogfolytonosság
(dr. A. P) Az egység és jogfolytonosság elve abszolút jellegű s amint a szervezetlen és szerves világ körében, ugy az ember biológiai alkatában és pszichikai egyéniségében is, tehát mint világtörvény érvényesül. E törvény alól nincs,kivéve a társadalom sem, melynek ugy az egység, mint a folytonosság velejáró tulajdonsága — létezésének alapja s fejlődésének feltélele.
A nemzetnek Is az egység és a folytonosság biztosítja létét és pedig egyfelől a nemzelegység. melynek összefüzö kapcsa az azonos élményeken és gondokon nyugvó közös sors tudata és közös jövő reménye, másfelől a jogfolytonosság, mely mint az alkotmányosságmegtartása, megment minden zökkenőtől, hozzákapcsol a mult kipróbált Intézményeihez és magas ívelésű fejlődést nyit meg. A jogfolytonosságot megszakító forradalom értékelése tárgyában állást foglalhat a történelem és az etika, bizonyos azonban, hogy a végszükség esetét kivéve, az sohasem igazolt, már csak káros u órezgéselnél fogva sem. A mi közelmúlt forradalmainkra épen-séggel nem volt szűkség, de ellentélbe kerültek azzal a hagyományos magyar jogi felfogással Is, mely mindenkoron a legszentebb meggyőződés erejével ragaszkodott a jogfolytonosság eszméjéhez.
A mai helyzet Ideiglenes, melyről a lehelőséghez képest "ssza kell térnünk az ezeréves hagyomány köveivel kikövezett útra, oda, ahol boldogok vol-lűnk, mert tovább szöheltük állami életűnknek azt a fonalát, melynek végét Szent István királyunk tartja, még ma ls kezéén s amelybe utolsó marlir királyunk az önálló magyar nemzeti érzés színeit vitte bele. Amint a pásztoroknak a betlehemi csillag mutatta meg, hogy mily irányban haladva találnak reá « isteni kisdedre, ugy minket » egy mindennél becsesebb kle-nédium: csak a szent korona vállhatmeg, abból a megalázott
rabszolga helyzetből, amelyben most élünk s mely szomorúságában és sötétségében a magyar történelem minden korszakái felülmúlja. Ez az úgynevezett független Magyarország sohasem volt annyira megalázó, függő
\' i i
helyzetben, Idegen hatalmakkal szentben, mint most.
Hogy élni akarunk, ugy akarnunk kell az élet feltételet: akarnunk kell a nemzetegységet és jogfolytonosságot. Akarnunk kell Szent István koronájának viselőjét, mihelyt az Idők telje erre elérkezett.
Kétséges Németországnak felvétele a Népszövetségbe
Ellentétek a Nemietek Tanácsában — Németország gondolkodási idSt kért az elébe terjesztett javaslatra nézve — Bethlen gróf és Chamberlain találkozása Minisztertanács — » pénzügyi bizottság mai ülése Vanczák mandátumának a sorsa
Bud.pctt, mircius 12 I A Nemzetek Tanácsának genfi ülése kezd nem sima meder
ben lefolyni, mint a mlr.óre polltikil körökben számitollak. Az ellenlétek oly nagyok, hogy azok kiegyenlítése elé bizonyos pesszimisztikus várakozással néznek. Igaz ugyan, hogy az albizottság Németországnak a Nemzetek Tanácsába való felvételére irányuló kérelmét rendben levőnek talált., de a hogyan ebben a percben a dolgok állanak, nem lehetetlen, hogy a felvétel kórül ne-hérségek fognak IcImerOlni. Éjjel érkezeit rádió jelentéseink még nem szólnak arról, hogy a helyzet Genfben tisztázódott volna, sől Brianil maga is utal a fennforgó nehézségekre. Londoni jelentések is arról szólnak, hogy a helyzet Genfben meglehetősen komoly s nem lehelellen, hogy az ellentétek áihidalha-latlan\'ok maradnak scselleg válságba jut maga a Népszövetség is.
A késő éjjeli órákig érkezett rádió-jelentések aggasztónak jelzik a genli helyzetet s nem lehetetlen, hogy megfeneklik Németországnak a Népszövetségbe való felvétele, miulán kétséges, hogy Németország elfogadja-e az élcbe nyujtoll javaslatokat.
A magyar frankhamisilási ügy nem foglalkoztatja a Nemzetek Tanácsát. Hiteink szerint gróf Bethlen Islván ma hosszabb megbeszélést folytatott Chamberlainnel s az angol miniszterelnök nagy megérléssel veltc tudomásul magyar kollégájának kijelentéseit.
Részletes jelentéseink ugy a genli tanácskozásokat, mint a magyar belpolitikát illetőleg a következők:
Izgalmas órák
Genfből jelentik: Genfben ma van a legizgalmasabb nap, miután Né-metonzág feltételi az ulolsi pillanatban bizonytalanná vált. Chamberlain aggodalommal nézi a fejleményekéi és a helyzetet pesszimisztikusan Ítéli meg.
Mussolini olasz miniszterelnök a genfi ülésszak befejezése ulán nagy konferenciát hiv össze, amelyen Közép- és DM-Európa Locarnójál szeretné megalkotni. Eredménytelen tanácskozások Genfből jelentik: A rajnai paktumot aláiró hatalmak Chamberlain elnökletével ma délelőtt üllek össze h3rmadik lanácskozásra. — Politikai körökben annak a meggyőződésnek adtak kifejezési, hogy kísérletet fognak tenni abban az irányban, hogy a legközelebbi negyvennyolc órán belül dOnió megoldási találjanak a különböző hatalmak közOlli megegyezésre.
Az ülés háromnegyed egy ulán ért végei, azonban semmi olyan megállapodás nem történi, amely a német álláspont megvitatására vezetett volna. A megbeszéléseket ezekulán bizonytalan időpontra elhalasztották, hogy a résztvevőknek időt adjanak a megoldások megvitatott részleteinek meggondolására.
A németek elutasították Briand közvetítő Javaslatát Genfből jelentik: Briand Lutherrel és sirchsemannal egy órán ál larló megbeszélés! folytatott. Briand kijelenlelle, hogy Franciaország minden irányban közvelilő és békéllelő akciót indil éa hogy Franciaországot csupán
csak az a gondolat vezérli, hogy a locarnoi szerződést Németországnak a Népszövetség kötelékébe való felvételével élelbcléptesse. A németek azonban elutasították Briand kőzve-tltő javaslatát.
Bethlen és Chamberlain tanácskozásai Genfből jelenlik, hogy gróf Belhlen Islván miniszterelnök ma meglátogatta Chamberlaint és "/» óra hosszat a legszívélyesebb hsngulatban elbe-siélgettek. Felmerüllek az összes aktuális kérdések a beszélgelés lolya-mán és Chamberlain nagy érdeklődést és megértési lanusitolt Belhlen gróf közléseivel sremben.
Magyar minisztertanács A magvar távirati iroda éjszakai rádió jelentése szerint minisztertanács volt ma délu\'án 5 órakor Vass József népjóléti miniszter, helyettes miniszterelnök elnökletével. A minisztertanács ki:árólag adminisztratív ügyekkel foglalkozok és fél 8 órakor éri véget
Az Igazságügyi tárca költségvetése A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága Kenéz Béla elnökletével ma délelőtt 11 órakor tolylatla a költségvetés Igazságügyi tárcájának tárgyalását. A kormány részéről Vass József helyettes miniszterelnök, népjóléti és munkaügyi miniszter és Bud János pénzügyminiszter volt jelen, Neubauer Ferenc az általános vila során elhingzoll észrevételekre . válaszolt. A köllségvetést ugy általánosságban, mini részleteiben is elfogadták és cllialározták, hogy a legközelebbi Oifst kedden délelőtt 11 órakor lanják.
Vanczák mandátumának a sorsa
Scilovvsky Béla házelnök ma kije-lenlelte, hogyha Vanczák János po-liiikai jogainak felfüggesztésére is Ítélte jogerősen 3 bíróság, akkor Vanczák mandátuma automatikusan megszűnik.
Briand nyilatkozata Genfből jelentik, hogy Briand néhány uiságiró elölt a nehézségek áthidalásáról nyilatkozott. Kifejti, hogy a megoldás lehetővé lenné 1) Németországnak az állandó tagság azonnali odaítélése; 2) a löbbi lagságot a szeptemberi ülésre halaszlanák és erre az időre albizottság a Nemzetek Szövetségének uj szabályai! kidolgozná és előterjesztené, továbbá 3)
ZALAI KÖZLÖNY
a nem állandó tagság azonnali odaítélése Lengyelországnak, ami azonban csak Németország hozzájárulásával történne. A konferencián a német delegáció nem tiltakozott ez ellen, csak catig gondolkodási idol kért.
Veszélyben a tanácskozások sikere
Londonból jelentik, hogy beavatott kOrókben a genli helyzetet komolynak tartják. A Németország felvételével kapcsolatban llllcvö orszá-
Ulain Ferenc beszolgáltatott két koklisét, melyeket Windischgratz Lajos herceg rejtegetett
Károlyi Imre gróffal szemben a vizsgálóbíró nem alkalmaz kényszerrendszabályokat — A vádtanács a frank-ügy vádirata ellen beadott kifogásokat tárgyalta
gok delegátusai teljes tétlenségben szenvednek és óriási a kedvetlenség közöllük, — ami eselleg a tanácskozások sikerét is veszélyezteti.
Németország álláspontja Ocn/ból Jelentik, hogy a külföldi újságírók közölt az a hír terjedt cl, hogy a német delegáció a kompromisszum elfogadása elölt ál, ami azt jelentené, hogy az eddigi álláspontjukat elhagylák volna. Ezzel szemben a Wolf iroda ezen híreket megcáfolja.
Budapest, mircius I?
A vádlanács ma délelótl kezdle meg a Irankügy vádirata ellen beadott kifogások tárgyalását. A tárgyalásra (elvezették a letartóztatottak legnagyobb részét. A vádtanács tárgyalásán a vádlottak közül csak Nádosy, Zadravecz, Oeró és Baross nem |elentck meg. A vádtanács zárt ajtók mögött tárgyalt. A tárgyalás előreláthatólag több napig tart és a végzést csak a |Ovö hét hétfőjén, vagy keddjén lógják kihirdetni. Az ügyészség a pótvádiraton kívül egy ujabb póivádiratot is ad ki, a legutóbbi eseményekkel kapcsolatosan.
Két kőktlsét beszolgáltattak
Ulain Ferenc ma beszolgáltatta az ügyészségen azt a kél kőklisél, melyet Ddnlr szerint Windischgratz Lajos herceg rejtegetelt és az ó elhatározása folylán szolgáltatták be. Ulain kérte a főügyészt, hogy helyezze szabadlábra Szendeyt. Ulain Ferenc kijelentése szerint a főügyész
teljesítene kéréséi és még a mai nap folyamán szabadlábra helyezte Sztndcyl. A kél kökliséről megállapították, hogy nem azokról készítették a hamis bankókat, hanem ezenkivul még két klisének kell lennL Eredménytelen házkutatás Mészáros Oyula lakásán a rendőrség mai házkutatása nem járt eredménnyel. A keresett két frank-klisét nem találták meg. Károlyi Imre gróffal szemben nem alkalmaznak kényszer-
rendszabályokat A törvényszék vlzsgálóbirája ma délelőtt hozta meg határozatát a kir. ügyészség azon Indítványára, hogy gróf Károlyt Imre ellen, tekintettel, hogy a vallomástételt ugy a rendőrségen, mint a vizsgálóbíró előtt megtagadta, — a kényszerrendszabályo-kat alkalmazzák.
A vizsgálóbíró az ügyészség indítványát elutasította.
A vizsgálóbíró határozata ellen a kir. ügyészség perorvoslallal éli.
REMETELAK...
IrU: Sublcs Lajos
Valahol messze, hol még\' senki nem járt, hol őszi egyenruháját a természet sohasem ölti magára, n3gy erdők felfedezhetetlen rejtekén van egy kristálytiszta vizű patak, pázsitos partján kicsiny kunyhóval...
Az erdőség szivében széles a térség s a derékig érő fűből pipacsok, harangvirágok, pulmonáriák, verná-lisok, remek példányainak ezrei édesen, leányosan mosolyognak szét a rengeteg mozdulatlan világra...
A patak keresztülfolyik a pázsit-szőnyegen és ennek közepetáján hirtelen két ágra szakad, majd egy dobásnyira a két ág újból egyesül, ugy, hogy ilyenformán elipszis alakú kis szigetet ölel körül.
Virágzó akácfák alalt, nyiló orgonák, rózsák, jácintok és vagy száz más fajú kerti virág között e sziget-kéji húzódik- meg szerényen, félszegen a kis hajlék, de egyúttal kényelmesen is, mint aki jól tudja, hogy otthon van s a környezet egyedül az ó környezete.
Kis paradicsom az!...
Az épületben senki sem lakik, nem is lakott és falai mégsem düledeznék ; szilárd az alap, ép és egészséges a tető, fehérek a falak, mint hacsak tegnap meszelték volna.
A kertben sohsem irtottak gyomot, nemes virágmagvakat senki nem vetett abba, mégis talán sehol a világon nincsenek oly szép rózsák, olyan nagy fürtü és olyan bóditó illatú orgonák 1...
...A virágágyak közt kis kőpad is van, két személy is kényelmesen elférne azon és nincsen csak egy is, ki onnan, ülve figyelné a virágzás folyamatát bimbókortól a sziromhullásig.
Azért a sziromhullásig, mert olt hervadás nem létezik, csak szirom-hullás. A lehullt szirmok helyén már ott él az uj bimbó s amint az előbbiek holtan esnek le a földre, mér mint ifjú, feslett virág pillantja meg az élet szinegyvelegét.
A lombozat is igy él. A beteg eleiőllenedclt levelek elhullnak, de a megüresedett helyen nyomban ott áll egy tetterős, ifjú utód!..^
Egyszóval ott maga a természet nem tér pihenőre, csak annak kidőlt munkásai — az egyedek — hagyják ott helyüket az idő eljöttével észrevétlenül, titokban, anélkül, hogy az egyetem a gyász jeléül sőt ruhát öltene magára.
A kunyhó belseje nem pazar, nem csillogó, de meleg, tiszta és barátságos.
ligvetlen szobácska: egyik sarkában fehér párnákkal megvetett ágy,
belföldi hírek
Március Idusa és az egyetemi Ifjúság. A magyar egyetemi és főiskolai lljuság az idén is nagyszabású ünnepséget rendez március 15-én és ez alkalommal meleghangú felhívást intézett a főváros közönségéhez.
Kaposvár az árvlzsujtottakért.
Kaposváron ma dr. Ftscher Ferenc főispán elnöklete alatl értekezletet tartottak, melyen azokat a módozatokat beszélték meg, mellyel megszerzik az árvízkárosultak részére küldendő 900 millió korona még hiányzó részét.
A Nyukosz országos nagygyűlése. A Nyukosz országos nagygyűlését tartották ma a nyugdíjas lisztek a .Tiszti Casino\'-ban, melyen I.ukachich Oéza báró aliábormgyol elnöknek és Talián altábornagyot alelnöknek választoltáktovábbi 3évre.
A gróf Tisza István Társaság ülése. A gróf Tisza Isvlán Társaság ma Berzevlczy Albert elnöklete melleit ülést tartott. Az elnöki megnyitó ulán Kolozsváry Endre . A budapesti távbeszélő hálózat Jelene és jövője" címen előadást tartott.
A Nemzeti Bank nem emeli alaptőkéjét A Nemzeti Bank vezérigazgatója kijelentette, hogy a Nemzeti Bank most nem emel alaptőkét, hanem a Pénzintézeti Központ.
Kosztka bür.ügye a táblán. Koszlka István bűnügyében a tábla uj tárgyalásait április 28-án kezdi.
-^\'..y1,.- .....
KÜLFÖLDI HIREK
Az SHS királyság nem válatt kötelezettséget Fiúméra.Belgrádból jelentik, hogy a külügyminiszlé-rium sajtóosztálya hivatalosan megcáfolta azokat az állításokat, hogy a Szerb Horvát-Szlovén királyság kötelezettséget vállalt volna Fiúméra vonatkozólag. A tengeri kikötők az olasz-jugoszláv tárgyalásokon szóba sem hozták.
A jugoszláv sajtó az olasz-jugoszláv megállapodásokról. Belgrád-
mellette barnára fényezeit márvány lelejü szekrényke, csinos faragvá-nyokkal díszített állványán vaskos, ósdi könyvekkel. Valami bibliaféle mind. Középen búzavirágszínű abrosszal leterített négyszögletű asztal és két nádfonalos szék. Üres papírlapok hevernek raji rendben egymásra rakva s a halmaz tetején mini nyomalék, egy szál vaslag irón fekszik.
A másik sarokban különböző színű szalagokkal felékesített hárfa áll, melynek húrjain olykor-olykor valami bánatos melódia szalad végig; a bus dallam, schogysem illik, az Oröknyár hangulatához I...
Valamikor talán mégis volt gazdája a kis háznak s annak lelke, vagy emléke jár vissza most Is oda egy egy élnemsirt dalra ?l...
Egy kis konyha: keskeny tűzhely, Is\'baépitctt állványon edények, háztartási eszközök, üvegek, poharak stb.
A szabadból három falépcső, ve-zel fel a konyhába s ezen kérésziül, keskeny, zöld poszlófüggönnycl takart ajtón juthatni a szobába.
Gyermekkoromban egyszer én is kezembe vettem a vándorbotot el indultam világgá s évekig tarló bolyongás-küzdés után kerültem véletlenségből a világtól elkülönített kis
_I&26 Március il
ból jelemtik, hogy a .Temps- azon cikke, amely az olasz-jugoszláv megállapodásokat tartalmazza, itt általános feltűnést kellett. A jugoszláv lapok kifogásolják, hogy egy esetleges szalonikii segítség fejében kötelezettséget vállaltak Fiume tekintetében. Egyenesen csalalkozásnak mondják, hogy a jugoszláv diplomaták az Egei tengeri szereplésért leiáldozzák az Adria-i érdekeket, amely egyel elenl az összes délszláv kikötők eláldozásával és avval, hogy a jugoszláv kereskedelem olasz közvetítés alá kerül.
Sztrájkoló kórházi alkalmazottak. Kaltorból jelentik, hogy a szakszervezetben kimondották, hogy a kórházi alkalmazottak is a munkásokhoz tartoznak, ennélfogva csat-lakozniok kellett a sztrájkhoz. A betegeket a rokonok mind hazaszállították.
Öröklakásokat épit a város
A tervbevett kétemeletes bérpalota 18 lakásának értékesítése Harminc évi lakbérfizetés után a lakások lakóik tulajdonába mennek át Nagykanizsa, márctua 12 Megírtuk már, hogy Nagykanizsa város vezetősége enyhíteni óhajtván a városban mindmáig sem csökkent lakásmizérlákon, lervbevelte egy 18 lakásos, kétemeletes bérpalota építését. A részletes terveket Is Ismertettük már e hasábokon, melyeknek adatai szerint a 10 egyszobás lakás egyenként hozzávetőlbges számítások szerint 90 millió koronába, t 8 kétszobás lakás pedig egyenként 120 millió koronába kerülne.
A lakások hasznosításának módját illetőleg az a terv merül fel, hogy azokat a város örök-lakások gyanánt fogja eladni az arra jelentkezőknek BeköltözkOdéskor minden retleklánsnak bizonyos összeget kellene lefizetnie, amit azután betudná-
árnyékba, mely maga Is egy világot jelenlett akkor számomra.
Kimerülten, éhesen és lerongyolódottal! értem oda s minthogy a házat üresen találtam, legott birtokomba vettem.
Két évet töltöttem ott egyhuzom-ban és lalán nem is jöttem volna haza, ha nem űzlek volna a célok,
álmok, tervek, Ideálok I...

És mosl itthon vagyok már nyolc év óta.
Nincsenek már. céljaim, az álmok nem űznek a csillagok felé, tervek nem hajtanak az aréna küzdőterére — és az ideálok!-.. Azok pedig csak ugy mozognak emlékeim tarlóján, mini elhagyóit, elszenesedett, félig szétrombol! oltárkő körül sürgő-forgó kis kobold csapat .
...Oyű|löm az erőt és várom az időt türelemmel, hogy fejemet felemelhessem a föld porából és azután:
Kézbeveszem megint a vándorbotot, felkeresem mégegyszer a helyet, hol a halál nem szenvedést, hanem uj életet, uj ifjúságot osztogat.
...És akkor majd lesz a világon egy kis kunyhó, melynek létezéséről senki nem tudott, nem tud s nem Is fog ludni, s abban élni fog egy remele, kii mindenki elfeledeti, ki nem is tudja, hogy rajta kívül más emberek Is élnek a földönt...
11)26 Március 13.
nak az öröklakás vételárába. Mígé-nak a vételárnak törlesztése csupán csak a lakbérrel történnék olymódon, hogy a 90, illetőleg kétszobás lakásoknál 120 millió korona kőiül mozgó vételárai 30 eszlcndő alall kellene letörleszleni. A beköliO/.kö-déskor liielcndö nagyobb Összeg minlegy bizlosilékul szolgálna arra nézve, hogy a beköltöző ncin hagyja ott a lakást rövid idei használat, esetleg rongálások után üresen, hanem ha cl is költözik onnét, a lakás! jogaival és terheivel egyült elad]\' valakinek.
Ilyenformán a bérház minden lakója 30 év múlva lelekkónyvllcg is tulajdonosává válik az - általa lakolt lakásnak, Illetve az egész Ingatlan reá esó, megfelelő arányú hányadának
ZALAI KÖZLÖNY
A kedvező törlesztési feltételek onnét állnak eló, hogy az épilési kölcsön rövidebb lejáratú törlesitésél a Város vállaljj. A város ugyanis csak 15 évre kap kolcsönl, azt ugyanannyi idó aiill vis:zalizeli, az Orök-lakás-vásirlóklól szonban csak 30 év múlva kapja meg az építkezésre felvett kOlcsön-Osszcg teljes tör-leszlésél.
Hárotn éviized után ezek szerint - feltévr, hogy az értékesítésnek ilyenirán.u lervei beválnak — 18 lakásnak jóformán a lakbérek tlle nében lelekkönyvllcg a nevére jegyzett öröklakása, ingatlanrésze lesz; a városnak pedig az egész akció ingyenben marad, mert a reá fordi-tntl költségeket a lakbírck vissza-törlesztik.

Világgazdasági konferencia
Albert Tltomas, a Nemzetközi MunkaUgyl Hivatal igazgatójának nyilatkozata
— A Zalai Köiliny genfi levelezőjétől -Oent, mirdus 10 Albert Thomas, a Népszövetség keretén belül müködö Nemzetközi Munkaügyi Hivatal igazgatója most
a rövidcsen összeülő világgazdasági kongresszus előkészítésével foglalkozik. A mérsékelt francia szocialista párt egykori vezére elsőrangú szervező tehetség és a háború alall Pain-cart reá bizla a hadsereg-utánpótlásának és felszerelésének organizációját. Thomas, szocialista elveinek fenntartásával municiós miniszter voll a háború alatt. A békék megkölésc, illetőleg a Népszövetség megalakulása után a nagyhatalmak ól kérték fel a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal vezetésére. Thomas megkapva a szociáldemokrata internacionálé hozzá-jáiulásál a megbízatás elvállalásához, Oenlbe költözött és azóla már nem pártpolitikus, hanem a Népszövetség egyik legfontosabb szervének pártokon, sőt országokon feleli álló irányilója. Thomas ma igen érdekes nyilatkozatot lett a Ncmzelközi Munkaügyi Hivatal működéséről és terveiről. A Zalai Közlöny genfi ludó-sitója érdekesnek tartja a nyilatkozatot a következőkben ismertetni:
— Az egész világ megérzi az általános, minden államra kiterjedő gazdasági krízist. A Népszövetség elhatározta, hogy világgazdasági konferenciát hiv egybe. Az első előké-sziiö értekezlet április 26-dn kezdő-
Újdonság! Újdonság 1 Fővárosi nívó 1
Vasárnap a „Polgári Egylet" nagytermében este i.\'jIO órai kezdettel
TANCTEA,
a közkedvelt Humaycr Mihály
klrrcr.ükodésévcl. Színes cour-szalonl Színes fénysugarak I Páholyok, szeparék!
FütSU teretnl Vendéglői szolid árak I
dik és ezen pontosan meg fogjuk állapítani a konferencia programmal. A világgazdasági konferenciának az lesz a feladala, hogy Európában leépítse a vámokat és az európai államokat legalább gazdasági alapon egyesítse.
— Az utóbbi időben behatóan foglalkoztam a dunai államok gazdasági helyzetével az osztrák kormány megkeresése kapcsán. Azosz\' trák kormány ugyanis a Munkaügyi Hivatal révén akart kivándorlási akciót kezdeményezni a bécsi munkanélküliek részére. Sajnos, ebben nem állhattunk az osztrák kormány rendelkezésére, mivel a Népszövclség illetékes bizotlsága csakis az orosz és örmény menekültek Amerikában való letelepítését vetle kezébe. Delegátusaink egyébként jf.tuárban elutazlak Dél-Amerikába és oll tárgyalásokat kezdtek a különböző délame-rlkai köztársaságok kormányával. Remélem, hogy ezek a tárgyalások sikerrel járnak és rövidesen biztosíthatjuk a kivándorló munkanélküliek elhelyezkedéséi. Az első években azonban csak igen kevés srámu kivándorló lelclcpiiésérő! lehel szó.
Arra a kérdésre, hogy a gazdasági válságot nem az iparra és kereskedelemre kivetett nagy szociális terhek okozzik-e a legtöbb államban, Thomas ezckcl mondotta:
— A világ összes államainak vállalkozói panaszkoJnak a n3gy szociális terhek miau. Nem szabad azonban figyelmen kivül hagyni, hogy amit a vállalkozók szociális célokra kénytelenek fordítani, azt megtakarják az adókon, mell ha nem járulnának. hozzá a szociális terhek-b:z, ugy omclni kellene az adókat, ifiiv\'cl az egész vonalon az államnak kellene gondoskodnia a belcgck ápolásáról és a nyugdijakról. Közép-európiból, egyébként Ausztriából és Csehszlovákiából érkeznek panaszok a nagy teihek miatt. Ebben a kél államban a megtcrhcllelés köilllbe-
lül egyenlő. Most tanulmányozzuk ezl a kérdést, de már most megállapíthatom, hogy a gazdasági válságot egyetlen államban sem a szociálpolitikai törvényhozás okozza.
Nyilatkozatát Thomas azzal fejezte be, hogy a dunai államok saját érdekükben jól lennék, ha előkészítenék az európai államok unióját gazdasági alapon.
A ZALAI KÖZLÖNY
PANASZKÖNYVE
Autók éjszakai csend-háboritása
Nagykanizsa, núrciuí 12 KapJuk és közreadjuk a következő panaszos levelei: Tisztelt Szerkesztő Utam! Tudva, hogy b. lapjuk mindenkor készséggel áll olyan ügyek szolgálatába, melyek a nagyközönség érde keit védik, felkérem, szíveskedjék alanti soraimnak helyt adni a Ziiai Közlöny panasz-rovatában.
Nemcsak a magam, hanem sokak panaszát tolmácsolom soraimmal, mikor a sajtó nyilvánossága uljín kérek orvoslást az éjszaka járó autók hovatovább tűrhetetlen csendhátoji-tása ellen. Egyáltalán nem tuduin megérteni, hogy miért kell az aulók-nak éjszaka olyan iszonyú pülfögés-tel, berregéssel, tülköléssel járniuk. Egyik-másik soffór különös passzióval száguld végig igy a csendes éj szakai utcákon, talán hogy ami lül-kölést nappal, amikor arra szükség volt, elfelejtett, azt ilyenkor bőségesen helyrehozza.
Még inkább alkalmas az éjszakai nyugalom háborítására az az eljárás, mikor az autók éjszaka megállnak valahol egy kapu előtt s mig a szállított vendégre vagy miegyébre várakoznak, addig nem állítják el a motort, hinem berregni hagyják, mig fel nem verik álmukból a környék összes lakóit.
Nem hiszem, hogy ez az éktelen zörgés és tülkölés elválaszthatatlan tartozéka lenne az autók üzemképességének, mert hiszen tessék csak körülnézni a budapesti aszfalton, ahol ugy surrannak az autók végig az utcákon, hogy zajukat is alig hallani.
Az illetékes hatóságnak bizonyára megvan rea a módja, hogy ezeket a panaszokat orvosolja. Tülköljék, berregjék ki magukat az autók\'nappal, éjjel pádig járjanak olyan csendesen, amilyen csendesen surrannak el sokszor utokeresztezéseknél. fordulóknál napp3Ü forgalom idején is, mikor pedig ez a nesztelen járás könnyen bajt is okozhatna.
Fennálló hatósági intézkedés tiltja, hogy aulók a város belterületén az országuii reflektorokat használják. Ennek ellenére sem tartozik a ritkaságok közé, hogy az utcákon szembejövő autóknak majdnem neki megy az ember, legjobb esetben is a falnak; kerítésnek vagy más járókelőnek ütközik, mert az autók országúti lámpájának fénycsóvája percekre elveszi a szembejövők szemevílágát.
Sokak panaszának orvoslása rtmft-nyében és Szerkesztő Ur szívességét köszönve
maradtam tisztelettel:
Aláírás.
mpt nmm
Március 13, szombat
Római katoilkut: Szabin vt. Protestáns: Krisztiin. Izraelita: Adar hó 27.
Nap kel re«el 6 óra 10 perckor, nyugszik délután 6 órs 01 perckor.
A Kereskedelmi Alkalmazottak he-
lyiségavató tánccal egy bekötött ünnepélye síiát helyiségükben este li9óral kezdettel (volt Fiume kávthác).
Mozi. VrAnta: Kerüld a* asszonyt (Utazás egy li.i<as>in körül). Vltáj/: Botcsinálta konzul és Kisértetek klubja vígjáték. EHbdisok este 7 és 9 órakor.
AZ AKASZTÁS
talán sohasem kelteit olyan érdeklődést az emberekben, mint napjainkban. Az egyik amerikai újságban például azt olvazom, hogy olt egy néger akasztásán, aki egy tíz éves kisleányt megtámadott s a bíróság halálra ilélle, ezrekre menő tömeg veti részi. És tévedés az! hinni, hogy csak köznép lepte el a kivégzés színhelyét: az auláknak beláthatatlan sora helyezkedett el a börtön előtti téren s az előlié álló fák ágai csaknem összetörtek a rajluk helyei fogtál! emberek súlya alall.
Valami tömeghisztéria nyilvánul meg az emberek részéről az efféle látványosság Iránt. Már odáig fajult el az emberi érzés s betegedfek meg az idegeink, hogy hatalmas, megrázó, vérfagyasztó eseményekre van szükségünk, hogy ujből és újból felizgassa valami, hogy utána aztán megint munkába tudjuk dllttanl\'őkel. Valamikor, még nem is olyan régen, a műveltebb osztálynak egyetlenegy lógja sem meni volna el egyífeasz-tásra s ma tízszer annyi jegyet Is kérnek hozzá, mint amennyi hely a börtön udvarán van s akik kinszo-rulnak, a házak és fák letejéről nézik végig a szomorú aklusl. Akárhogyan, de végig nézik. Érdeklődésből, kíváncsiságból, látványosságI szempontból vagy Izgalom végett, — mindegy, hagy ml célbál, de maga a lény mégis csak az, hogy keresik az ilyen alkalmakat s végig tudják nézni ezt a procedúrái. ,4 szóban forgó esetben teljes 12 perc múlva konstatálta az orvos a bekövetkezelI halált s a közönség hűségesen kilarloll az egész Idő alall.
Ugy érzem, Jiogy ebbe a nagy érdeklődésbe belejátszott egy másik momentum is: négert akasztattak, kt egy fehér lányi támadóit meg. bár ez utóbbi a kórházban a javulás utján van. Meg kellett tehát nézni a fehér embereknek, hogy hogyan száll szembe a halállal egy hamisítatlan néger s minő szívósságot tanúsít a nyakára alkalmazott kötéllel szemben. Meri — ugf-ebár? — egy félig vagy egészen vadember, az mégis csak más s annak viselkedése az akasztófa alalt valahogyan érdekesebb, min! a magunkfajta fehéremberé.
Szomorú kortörténeti tünet nyllal-zlk meg ebben a jelenségben. Az erkölcsi érzés ctv-dulása s az idegrendszernek megbomlolts-lga. Ezek az emberi sajátságok pedig — sajnos — napjainkban nagyon súlyosan esnek a társadalom gondolkodásmódjának és lelkületének megítélésére vonatkozó feladatunk serpenyőjébe. __Iksz
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március Ül.
KULTURESTÉLYEK ÉS ÜNNEPÉ LY EK:
MArdos 14. At Hint ii ■ Kdd.t\'np.od.ll.t* M\'l IiiiiIIji .li.Jí.i ■ K«(«.l(iiy Otlhonbin ((]■ ..Un 1 . W
Wti.l.i A Jrfejl IfiJ.lwl Kb hinll.. £" H^n. d (..!!• 4 « vlraUu i:.();M.I
UtaJbo.
AUrdm 14. A .i.ul.Hk h.j.l.it Osncpdjrc ac-utJa \'■ ■\'..\'.... .. I. . .ii .((.im.btn
Mirdu. 14. A K.r.uKny M.it.li.IÍVi( h...H<. Unn.^i.. i.tc 1(1 t ó.Aor i H.>(,-on)i ukd lom.-
M.r.l.i IS A V-.f ..Ilii, enn.Hlj* t.t( 7 J..1\'. It l.\'ii".-I>l -
Mi.ttai IV A ffo.nl.lum k.i.ln. íua.pílj. dtluttn $ df.ko. .. inti..! túirul<rrWt>.n
MArclm 13. A ti!tjk..r>.(J.!inl bkot* 1.1.1.. DuMptljr dü-ll.i « .. irD!.14lMn
Mlrclm II. A (..\'Cl l.lnyl.kol. ti...!... 6c MHIr. dll.Hd III lt«ikc( .. l.lQli K»Ml(í»IUn Mi.da. 1U A. tmt , StlUi . K(t(Ul(ay 0«-bo.S.n dduUn J ,\'<..-. (Kna.t.XItűpatr (. vWík. I Mlr.il. H. A 7i.n. Iröl.lml I. Ml.í.i.ll K4( II..Ilit (U^lH dllntln r. Oí.knf ■ .liű.hl.. J1|(-Limlt-m (Domlav Mri ,tú(dlu)
Mlrdui a. K l.cj.linI (. MOvZ.tdl «« ll(«ill. .I\'4dlu dd-.lla 6 . 1Í.S.HÍI. Ki
ÍJÍl\'ll IKBIM |K«th.(i!. I.-i ilMlul
Apdllt IS. A .«•,:•..(( r.ű.l.i.d(ljf . Po((l(l Pn\'d ainidialwn «.l( 0 Íí.kor.
— Városi közgyűlés lesz a jővő héten. Nagykanizsa város képviselőtestülete a Jövő htl (olyamán közgyűlési tart. A közgyűlés a költségvetésen kivűl le fogja tárgyalni az összes elinlézésre váró folyó ügyeket
— Személyi hlr. Lőky Bila dr. kegyesrendi tanulmányi lőlelügyelő, címzetes lankerűleli föigazgaló, egy heti nagykanizsai tartózkodás ulán ma visszautazik Budapestre.
— Változás a városi borellen-Srzö bizottságban. A Pllhál Viktor dr. lemondása folytán megüresedett városi borellenórzö bizottsági elnöki tisztségre az főispán Szigeihy Károly dr.-l, az igy megürült bizottsági tagságra Tóth István városi képviselőtestületi tagol nevezte ki.
— A zalaegerszegi pénzügy-igazgató nyugdíjba vonul. Nagy Ferenc zalaegerszegi pénzOgyigaz-gató, miniszteri tanácsos nyugdíjaztatási megérkezett a minlsztériumbóL Helyettesilését egyelőre Rauschen-berger Jinos pénzügyigazgató helyetles fogja ellátni.
— A nagykanizsai reálgimnázium március 15-ikl ünnepélye. A nagykanizsai róm. kalh. piarista reálgimnázium március Idusát az idén különös fénnyel ünnepli meg. Délelőtt fél 9 órakor szentmise a feltóltmplomban. Délután 5 érakor az Intézet tornatermében műsoros ünnepély a következő programmal:
I. Magyar Hiszekegy. Énekli a reálgimnázium énekkara. 2. Onnepi beszéd. Mondja Herjavecz Sándor VIII. o. I. 3. Sajó Sándor: Vagyunk még magyarok. Szavalja Flachner. Oéza IV. o. I. 4. Pacius: Finnország. — Dr. Kcrkay: Él a magyar. Előadja a reálgimnázium énekkara. 5. Sajó Sándor: Hit. Szavalja\'EUér Oéza l.b) 0. I. 6. Farkas Imre-Farkas Lajos: A vén cigány. Melodráma. Szavalja Osskó Endre VI. o. t. Kisérik: Koch Sándor VII. o. t.
harmóniumon, Tóth Károly VII_o.
I. hegedűn és dr. Kerkay József lanár csellón. 7. Szózat. Énekli a reálgimnázium ín kkara. V
— Pályázat. Az alispán április 4-ig pályázatul hirdet a megyénél nyugdíjazás folytán megüresedett árvaszéki ülnöki s az ennek belől lésével esetleg megüresedő egyéb állásokra.
- NAOYKANIZSAI CIMTAR. Arn 35.000 korona. Kopható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
— A polgárt leányiskola hazafias ünnepélye. A nagykanizsii áll. polgáii leányiskola március 15-én délelöll fél 11 órakor az intézel tornatermében hazafias ünnepélyt larl a következő műsorral: I. Hiszekegy. Énekli a polg. leány- és fiúiskola énekkara. 2. Március 15-én. Szabolcska Mihálytől. Szavalja Setller M. IV.a) o. I. 3. Onnepi beszéd. Mondja Deák istvánné polgári leányiskolái tanár.
4. U| márciusi várunk, Móra Lászlótól. Szavalja Kiss Rózsi Ill a) o. I.
5. Talpra magyar. Énekli a polgári leány- és fiúiskola énekkara. 6. A ledőli szobor, Petőfi Sándortól. Melodráma. Szavalja Udltt J. IV.a) o. I. 7. Egy gondolat bánt engemet, Petőfi Sándortól. Mtludráms. Szavalja Bölcs-földy L, zongorán kíséri Berger I. III.b) o. t.8 Pelólihrz, Tábori Piros-kálói. Szavalja Herafeldl lll.b.o. t. 9. Delelőn. Alkalmi színjáték. Előadják a polgári leány- és fiúiskola növendékei. 10. Szózat. Énekli a polgári leány- és liuiskola énekkara. Az ünnepélyt az özr. Vajda Sándorné tanárnő vezetése ala-1 álló önképzőkör rendezi.
— A „Leány Club" alakuló gyűlését vasárnap d:lulán 3 órakor tatlja a polgári leányiskolában. Tagok megjelenéséi kérjük.
— A Move hazafias ünnepe. A nagykar izsai Moie főosztálya március 15 én este 7 órakor az Urániában rendezi hazafias ünnepélyét a következő programmal: 1. Hiszekegy. Énekli az Iparosdalárda Büchler Mór karnagy vwelésével.2.Szegcdi László: Magyar I "hász. Szavalja Kudich Elli.
3. Huber K. • Fohász. Énekli az Ipa-rosdalárda. 4. Onnepi beszédei ntond Plánder Boldizsár áll. elemi iskolai tanító. 5. Himnusz. Énekli az Iparosdalárda. Belépés dijlalan.
— Tisztviselőnők hazafias ünnepe. A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete vasárnap este léi 9 órai kezdettel rendezi műsoros hazafias ünnepélyéi a Rozgonyi-ulcal lótna-teremben. Az előadási a szokásos családias lea követi. Az ünnepély műsora a következő: I. Ének. 2. Ünnepi beszéd: A magyar nő. Mondja Kiss Márton kegyesrendi lanár. 3. Az ítélőszék. Szavalja Mázol Lulu.
4. Élőkép: Jövendő Magyarország. Rendezi Horváth József cserkészparancsnok A rendkívül meleg tónusu hazafias ünnepélyre felhívjuk a nagykanizsai közönség különös figyelmét.
IdöjAráe
a" natzykanlztal meteorológiai megfigyelő jelentése: Pénteken a hOniérsék-Itl: reggel 7 órakor -1-1-2, |délutin 2 Órakor +56, eate 9 érikor +Í 2.
Szélirány: ligész nap borult.
Felhőzet: Egész napon it Délnyugati.
Napi csapadék mennyisége: Délután 5 óra 55 perckor keleten szivárvány.
A Meteorológiai Intézet jelentbe aze-rint változékony szeles Idő, sok helyütt csapadékkal,* Átmenetileg lióeinelkedéssel.
A sok reklám mellett
reklltn nélkül ajinlom tto
orosztonyi boraimat.
Ha lé Imit akar olcsón Inni ugy ízlelje meg 7000 él 0000 koronái boraimat.
sAfrAn József, ■>„.(.„. 74.
— Öntözű autó beszerzése.
Lassan befordulunk a tavaszba s mire jól körülnézünk, llt lesz a nyár s a sok por a nagykanizsai utcákon. Az a néhány városi lajt végig fogja megint poroszkálni a kiváltságos utcákat, azonban félve cl fogja kerülni azokat az utcákat, ahol téglaburkolat hiányában legnagyobb a por. Nem ártana talán már most gondoskodni megfelelő öntöző alkalmatosság beszerzéséről, inint lette azt Kajjosvár városa, amely most vette meg 235 millió: koronáért a második öntöző autót.
— Ovókölelesek bejelentése. A halóság többszöri felszólítása ellenére még mindig nagyon sok óvó-köteles szü\'cl nem lellek elegei a jelentkezési kötelezettségnek. Akik a jövö ítél folyamán nem jelentkeznek pótlólag a városházán törzskönyvezés céljából, azok ellen az eljárást megindítják.
— Az Ipariskola téli tanfolya-ntánák vizsgája. A nagykanizsai iparoslanonciskola téli tanlolyamá-nak kél osztályának ma délután 4 órakor lesz a vizsgája a központi iskolában.
— Műkedvelő előadás Oara-boncon. A garaboncl ifjúság vasárnap szépen sikerüli műkedvelő előadási tarlóit. Színre került a Vadgalamb népszínmű 3 felvonásban. A szereplők teljes dicséretel érdemelnek meg a legyelmczelt él szép alakító játékjukért. Ktlönös dicsérelet érdemelnek Szűcs János, Kovács Aladár, Mo\'nár Emmuska, Srabó Margii, Erdélyi Mária és Bayer Sárika a tanitó 7 éves kis leánya az .Árva kislány- szerepíben. A liszla jövedelmei a hősök emléktáblájára és az árvízkárosultak lávára fordítják. A betanítás s rendezés Berger Béla k. laniló és felesége érdeme.\'
— Rokkantadó-fizetési kedvezmény. Mosl megjelent rendelet szerint a Károly csapalkereszt tulajdonosok, Vik ennek birtokát igazolvány alapján bizonyítják, a rokkanl-adónak csak felét fizetik.
= Remlngton írógépek raklára és képviselete, kedvező részlelllzelés régi gépek becserélése Szabó Antal irógépraklárában.
55 milliárd 250 millió
kerUI kisorsolásra április hó 15. 4. i7-4n kezdődi os«ul>.0i-.j414i,on Isinél, mint békétlen, mindon m4sodlk sorsjsgy njsr.
Főnyeremény V.:,y;,? 8 milliArd korona. in Szerencaeaxátnu aorsjegyek éi tervek kaphatók
ifj. Hirschler Miksa
tóelárusltónái8 aor»JcKy
— Koszorticska. Vasárnap este 8 órai kezdettel a Kaszinó nagytermében lánckoszorucskát latlokcigány-zcnével. — Folyó hó 18 án esle 8 órai kezdettel uj lánctanfolyamot nyilok, melyre Jelentkezni mindennap lehet. Szives pártfogást kér Gutlenlág Lajos tánctanár.
— A Tihany—szántód! kompot az állam veszi áL Többlzben megírtuk már a Tihany—szánlódi komp modernizálására vonalkozó terveket, valatnlnl az érdekelt Zala és Somogy-megyék erre vonatkozó tárgyalásait. A tervek azonban csak tervek maradlak s anyagi erők hiányában kivitelre nem találtak. Mint most értesülünk, a kereskedelemügyi minisztérium átveszi a kél megyétől a rozoga, régi kompot s azt még ebben az évben modern közlekedési eszközzé alakítja. A költségelőirányzat 2 milliárd korona. A komp helyén 300 méleres molól fognak épi-teni a Balatonba. A moló be fog kapcsolódni a balatoni körulba. A kompot motoros üzeművé alakítják ál. Ezzel természetesen a vámszedési jog is az államot fogja illelni s az állam fog gondoskodni a komp fenntartásáról is.
Morfondirozás
Igen sok ember hiába használja a legjobb szájvizei és fogpoil, mégh
mindig — mocskos a szája. •
Aki mindig másokat tart szem előtt, lulajdonképen mindig csak saját magát nézi.

Ha csak az lenne szép a világon, mii az emberek szépnek találnak, akkor nagyon cslnya lenne a világ.
Az a legnehezebb munka, mit nem szivesen lesz az ember.
Az emberek előbb ismerik mások
családi körülményeit, mint a nevüket. •
A jószívűség igen sokszor csak hiúság, könnyelműség vagy társadalmi kényszerűség.
*
Szent Miklós, mlral püspök, hogy három fiatal leányt megmentsen a becsületnek, éjszakának Idején pénzt dobott be hozzájuk az ablakon.
Mii már a szentnek sem hinnék cl, hogy csak megmentésül és az ablakon át dobott be pénzt.

A Icgszetlcnilclenebb az a szelleme seg amelyen a legtöbben nevelnek.
Som Győző
Rigyáci Bérgazdaság
április hó 1-tSI
megkezdi a házhoz való
tejszállitást.
Hogy a tej |ó minőségéért szavatolhassak, lehetőleg kannákat kérnék. Kimondottan gyermekek részére állatorvos által megvizsgált egy, ugyanazon tehenektől szállilom állandóan a lejei. Előjegyzésekéi a Krátky-lélc trafik is elfogad. — Telefon 64. — r»
1026 Március 11
ZALAI KÖZLÖNY
_ Szegényházi ápoltak kihelyezése. Eddig lizen jelentkeztek Magykinizsáról, kik a szegényházi lulisufollság mcgsztlntclésc érdekében indull akció kapcsán elvállalták egy-egy (ctnött szegénynek havi 450.000 korona lérilmény ellenében való ellátását (koszt és lakás) Jelentkezéseket még elfogad a köz-gyámi hivatal.
_ Gazdasági Iskolaépítés. A jalaegerszegi Iskola épilésérc beérkezett ajánlatokat 15 én bonlják fel. Az épület egyemeletes lesz, 24 növendék részére Intcrnátussal.
_ Gyilkosság. Páhl Józsel ne-mesvilai legény a nemcsgulácsi korcsmában, hol munkából hazatérőben megállapodtak, Összeszólalkozott menyasszonyával Páhl Mária 24 éves leánnyal. Mikor a leány vőlegénye üllegei elől kimenekült a korcsmlból, az utána szaladt és tóbb szurásl ejtett a szerencsétlen leányon, aki nyomban meghalt. A legényt a csendőrség elfogta.
— Schwarcx Dezső cégnél uri ét női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
SPORTÉLET
A „drlbll" első felvonása
Az őszről elmaradt NTE—DVAC mérkőzés ügyéről tudósítottunk már. További fejleménye voll ezen ügynek «z, hogy az NTE-töl a kerületi intéző bizottság szombaton érkezeit levelében többféle felvilágosítást kért. Az NTE a felvilágosításokat, melyek kétségen kívül bizonyítják jóhiszeműségét és azt, hogy e kerület a hibás az ügyben, meri nem közölte a sorsolási, megadta. Ámde az NTE ezen felviláigosilásait, miként az alábbiakból kitűnik, nem várta be az intézőbizottság, hanem keddi ülésén döntött az ügyben. Az NTE levele ugyanis csütörtökön érkezett Pécsre, viszont a Pécsi Napló csütörtöki számában, mely lap a kerület hivatalos lapja, a kővetkezőket olvassuk ;
Az NTE—DVAC őszről elmaradt bajnoki mérkőzésének az NTE részéről gyanús körülmények között történt elhalasztásáról már megemlékeztünk s egyidejűleg arról is, hogy a DVAC félrevezetése cimén a mérkőzés 2 bajnoki pontjának javára való Írását kérte. Az inlézöbizoltság az NTE rosszhiszemű félrevezetését keddi ülésén kélségenkivül megálla-*f)ilolla, de a retorzióban tulmenl a szabályokon, amikor e mérkőzés Pályaválasztásának a DVAC javára löilénő felcserélése helyeit a 2 pontot a DVAC javára irta. Aminl elő relátható volf, az ilélet rövidéletű-sége még az érdekeltek beadar.dó fellebbezését sem birta el, mert a kerület elnöksége, értesülvén az llé-ta\'ől, hivatalból fellebbezte meg azt szerdán tartott ülésén.
A hír olvasása után kérdést intézünk az NTE-hez s azt a íelvi\'ágo-nyertük, hogy a döntésről hi-
vatalos értesítést még ne-n kapoll az NTE, furcsának tartják a nagy sietségei, dc a kcrüleli elnökség állásfoglalása megnyugtatja őkcl, annál is inkább, mert csak a teljesen érdektelen és elfogu\'atlan harmadik és utolsó fórumon, s budapesti országos vidéki bizollságnál remélték igazuiat elnyerhetni. A helyzet már most az, hogy a fellebbezési lanács ma esti ülésén már másodfokon tárgyalják az ügyet, anélkül, hogy az elsőfokú ítélet az NTE-nck ki lenne kézbesítve. Ez kétségkívül jogfosztás, d-j az NTE csak ötül ennek, mert egyrészt ott lesz már felvilágosító levele a fellebbezési lanács elötl s annik alapján még inkább csak kedvező llé-lelet hozhatnak, másrészt pedig, ha a másodfokú döntés is kedvezőtlen ler.n;, akár c-ak annyiban is, hogy a pályaválasztó jogol élvezik, annál hamarabb kerül az ügy Budapestre az érdektelen központi vidéki bizottság elé.
MOZI
Uránia szombat—vasirnap 7—9, illetve 3, 5, 7, 9 Kerüld az asszonyt utazás egy hlzasság körül 7 felv., rendezte Manfréd Noa, főszerepben Oga Tscbchova és Bánby Vilma, akinek ez az utolsó filmje mielőtt Amerika elhódította tőlünk. Az előadásokat csak felnöitck nézhetik meg.
Világ szombat—vasárnap 7—9, illetve 3, 5, 7, 9 Botcsinálta konzul szerelempolUikai cselszövény 6 felv., főszerepben Douglas Mac Lean, a kiváló sportszinész. — Kísértetek klubja vígjáték 5 felv., főszerepben a gumiember: Richárd Talmadge.
Alulírottak ugy a maguk, valamint az 6»tc5 rokoniig nevébrn fájdalomtól megtört szívvel jelentik, hogy szeretett édesatyjuk, nagyapa és rokon
Jersche Nándor
I. oszt. nyug. postaalti»/t
életinek fri-ik évében hosszas szenvedd után folyó hó 12-én reggel 5 órakor a halotti szentségek ajt»to* (elvétele után az Urhan csendesen elhunyt.
Temetése folyó hó 13-án délután 4 órakor lesz a róm. katli. temetó halottasházából.
Az engeszteló szentmiseildozat a rnzgbuldogult Iclkiudviért folyó hó 15 én délelőtt WJ órakor lesz a szent-ferencrcndick plehánia templomában. Nagykanizsa, 1926. március 12.
Aldóe 6s béke lengjen porai f«leltl
itech Kmllne wul. J««<Jie lrm« *• Kiroly mmtkd) Bf<k Kotll v*J». , , , JriKh* Károly** .iW. HoirAtb TcfítU
Jcrtcbe K»t»lí«\'<«*Ánaa«
KÖZGA2DASÁÜ
A határidőüzlet
(Dr. V. Gy ) A Viktória malom régebbi és a Cottcordia malom ujab*) keletű spekulációs üzletei ismét az időszerűség bélyegét pecsételték a tőzsdei határidő üzletek régen vajúdó kérdésére.
Józan ésszel mosl a spekulációk teljes kiirtásának kellene szőnyegen lennie. K helyett annak felszabadi-tása érdekében indult meg a mozgalom.
A gazdatársadalom ebben a kérdésben legközelebbről van érdekelve. Elsősorban hivatott tehát arra, hogy véleményét meghallgassák. Ez a vélemény nem titok és nem módoiult. Változatlanul ugy szól, hogy a ha-táridöüzletet meg lehet engedni, a játékot azonban nem. A papiros buza nem irányithatja a mezőgazdaság terményeinek árát és lehetetlen, hogy a tőzsdén olyan tételek forogjanak elméletben a piacon, amilyeneket az ország földje fiz év alatt sem tud produkálni. A tőzsde urainak feladata az, hogy olyan rendszabályokat készítsenek és mutassanak be, amelyek a játékot lehetetlenné leszik, a fedezett\' határidőüzletcket azonban nem akadályozzák.
Ilyen tervezetet a tőzsde urai mindeddig nem mutattak be. Ma is csak annyit lehet hallani, m^vállitólog a chicagói börze már kitalált ilyen rendszabályokat. Ugyanaz a börze, ahol Bachcr ur a Viktória milliárdjait elprédálta.
Különösnek találjuk, hogy a tőzsde szóvivői zsákban akarnak macskát árulni es azt kivánnák, hogy a chicagói rendszert üdvösnek higyjük el az ö puszta szavukra. Hosszú esztendők tapasztalatai riasztanak ettől vissza.
Dj egyéb jelenségek is a legnagyobb óvatosságra intenek. Belföldiek ugy, mint külföldiek. Idehaza a gazdasági viszonyok tilalmaznak mindenféle kísérletezést, Canadában pedig éppen most merült fel komoly formában az egész gabona börze megszüntetésének terve. Bizonyára meg van a Kanadaiaknak erre a maguk komoly oka. Es ha a chicagói rendszer csakugyan olyan üdvös lenne, mint amilyennek itt hitdelik, ennek hirca Kanadaiakhoz hamarabb eljutott volna, mint hozzánk és bizonyára kétszer is meggondolták volna, hogy a gabonabörze betiltásának gondolatával éppen most cló-álljanak.
sorsjZ^ ötmilliárd
osztálysorsjátékon.
Az ui i téktetv igcll előnyösen változott, mert a nyeremények száma isméi a b\'kcbeli arányban van megállapítva, vagyis minden második sora-
jegy nyer 55 milliárdé.250 milliókor
és összesen —^
kerül készpénzben sorsolásra. — Szerencseszámokai ajánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája ^SSfölJI-
Sorsjegyek ára: egész 200 ezer, léi 100 ezer, negyed 50 ezer korona.
Játéktervek ingyen. — Húzás április (5-t7. „,
III legalább is kél ellenkező véleménnyel állunk szentbe. És ha az ország súlyos gazdasági helyzetén kívül a Viktória ügyet is lalta vetjük, feltétlenül arra az álláspontra kell helyezkednünk, hogy ebben a kérdésben az illetékes körök csak a leggondosabb konlradtklarius eljárás ulán dönthetnek.
Pénzintézetek zárvaturtása március 15-én. Budapestről Jelentik: A TÉBE kötelékébe tartozó pénzintézetek március 15-én a nemzeti ünnepre való tekintettel zárva tartják intézeteiket.
VÖZSDE
A mai értéktőísdén az irányzai barátságos volt. A forgalom vontatottan indull és a spekuláció, mety egész héten tartózkodott az üilettól, nem voll kénytelen realizálni és igy csak kevés átu került a piacra, ugy, hogy a konlremin fedezési vásárlásai! csak kissé magasaab átfolyamokon luJta elláini. A kuliszban az áremelkedések csak r/j ig terjednek, míg az ipari értékek piacán főleg a vas és cukorrész vényekben állott be n\'gyob} 2—3\' . kos emelkedés. Abinkpiacon a vezető értékek I—2%-kal emelkedik. A fixkainatozásu ptpirok piacán az irányzat megszilárdult és az Ossz;s címletekben 2—300 koronás áremelkedés állott be.
Zfirichl zárlat rtati 191200, Loodo. 252521, NI«T«> 51950, SruiKl 236000, MlUao 2081-00, Mjll.il,1 2CS30 BciUn 12370. Wl<r. 73-20 kttb 37500. frlgi 153X50, Suaipul 79-80, Vtfkú 6750, DUlilll 220 C0 B«,tl4914 ÍJ,
A budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
Valattk Osvlaék
1»I«4 IMI Cnh hot. •I.DHUK Aaa.-a. í.n WKíUll
lltO lill IIU1U*
U«U< I1U-I1M IIM7-U3I7
Ű5U1. Mt2(-;im ■Ultlll :II KI
f(AMla II. 2Ut Mit IzXuttl mi-no
Koa«>< írt. ntn tizn llKO.SW
UI 10*-. Oí Out« ihjí u«;t
Un tW 3U Ueiea 14*410
Un U0V2SU MUJM MII II:J
Urt. 1 Itt\' 17017 Nofwl >I:M JH«
Ouh.KML Párta M.» >U)
Ma hot. iUOC IIMO rtltt ui: 3t
I»1J«I tr. II/JO It/N l«MU IUM
■ JM tHOkvm. ittu:*<7S
xociit km. WlM IX4S ioo;&
IrMkw III !(•!»)» tnu <•»>
Tcrménytóxado
Bull tllJOV. 76 kp-cl 375 050— 377.590 77 Ví-O. 380 0X1—382 500. 7S kj-o, 382 50Í-386.000. tejíc dunlntuU éi pel\'-vidéki 76ks.-c» 36/.500- 370030, 77 k«-<l 372500 - 375.W0,18 kí 01 375OJ0-377.5C0 79 Un 377 500- 380000, ,uai 225.000--227.500. l.kitmlnyttpi 235 000 -245.0JI, ■órlrpí 300.000-350 000, ub 250 0>0 250050, itnjcil 1800.0 182 5 0. upe. 600.000-610.iXXl, költi 180 OCu 190.000, <oipi I70.0X-172.500.
Sertésvásár
."cly/l, 5253, eelyMt ebeiUilwl vmim-•mjJi lOOdíb. EltóíiiJJ 15000- 185 0. u.:.l.:;i IS5Ű0-- 17000, ueJctt kOlíj I6.0UO -16 500, kOnnytt H.000-15.000. tMioH Ucs 17.000- 17.500, raáiodicndü IS.0>1 1ÖW0. i-\'t\'j- ulJi 18000 - 21.000. mlonnt
aiíjtuil 20.000---.-. nli 21.000 - 21JOO,
Ubaiott hui 20.000 -21.000. tntonnki léi. Kttii 20.000 - 22 000. Irányul kO«píi.
Szerkesztői üzenetek
L F. Pacw. Ma érkezett tudósítását külpolitikai okokra valC* tekintettel nem közölhetjük.
<fídá: Zrínyi Nyomdalp.tr és Könjr*-V#r<j8ltedis RT. Nft^ykJuiIZM
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március Ül.
Apróhirdetések
Ai apróhirdetés dl|a 10 szól* 5000 kor. / cimsxő « minden vastagabb b<Kiből illó szó kft uAnak számíttatik. Minden további uó dija 500 K. A hlrdctéal dlj slfire fixotcndö a forgalmladó hoxzl»zimlli»ávaJ
Fajtojás, többszörösen dIMinit fajtiszta ker.dentffgív* PUtuulh, mely bőséges tojó ís rügy húsban nyllvína\', legcfc.-.lálí-bb bjror;)llfxJccvíi{<Vníl<. darsbj* Ötezer Vorooa Ország ét Wlddcr mngkcrejkedé$ében Kw-kanlzsa. Erzsébet-tér. 760
Miltényi-olp&t vegyen I
l\'orxnlnas utcában Oxletholylség azonnal átadó. Clm a kiadóban. 57
Vérszegények! A"\'"ÍSI,*,.
a Bruncsics Jozsi-féle bikavér.
MlKfr, c»»mtjd ét tgytoruhiiill <Uk«k 0i!<f« SoRár-ol W. * Telelőn 210.
Pőutvoaalon egy IsVásr.ik való atc\'ra nyi\'ó axoba klidó. Om a kUdúban. 750
Egy fedelrs és egy nyitott bórüléscs kocái eladó. Bővebbet Áczél Ignác Nagykanizsa, Fóut 3 szám alatti Irodá. Játun. 775
Csinosan bútorozott axoba kOlOn bejáiatta), esetleg könyvhasználattal azon-nai klsdó. Clm a klkdóban. 774
Nigyrác-utca 93. számú háx szabao\'^z-ból eladó. — Klskaulzsa. 773
KltOnó koroononyl
Ó- és UJ BOR
1917. évi pcc.onycbor lltcrenil.it ti kapható lest
REMETE, Sugár-ut 8. nlm.
Főútvonalon elpélz. izibd vagy trodfnlk stb. alkalnm Oxlethelyl.4g azonnal
(olc.ón) kiadó. Clm < kMíban. 667
I lédciei hu.koc.l eladó íi míszjr-izék Jégszekrénnyel eladö. — Hit Kírolv. Klikaelzu. 77]
Eladó 6 oi ITCOaj cifpl.Vel
Oál Györgynél, EgyeduUn. 777
ForgMiamu 11 vagy V. lóerAi villan,, motort vennék hírznlllit. Ribtnek írii. Kailneiy.utca. ;sö
Hgyizobji, konyhii Inkák azonnal itidó. Cim a kiadóban. 791
Hiromléi MIRA viz van,
mindegyik más fajla: MIRA keserdviz, amely enyhén és biztosan meghajtja,
IHIRA gyógyvíz gyomor,
bíT- és májbajt eltüntet, Epekövet, cukorbajt gyógyít
és szüntet, Baby viz a gyermek gyomrát hozza rendbe, Jól emészt, könnyen székel s nyugton alszik, csendbt:
\\ Kérdezze meg orvosát I
Központi Iroda i
„MIRA" R. T.
Budapeat, V., Hold-utoa I. Kapható mindonQtt.
f-
papir kapható
lapunk kiadóhivatalában.
Pénzkölcsönkőzvetités
.„ Házak, birtokok, bérletek közvetítése!
Telefon ISO. Szígríszt LÓSzlÓ, FŐut 8. Telefon Hü.
Üzemredukció foSytán
használt üzemképes gyalupadok, esztergapadok,furrógépek
valamint egyéb
SZERSZÁNGÉPEK
feltűnő olcsó áron kerülnek eladásra.
Ugyanott uj famegmunkáló és fUrésztelepi
gépek előállítási áron alul kaphatók:
HERKULESMÜUEK RT.
BUDAPEST,
VI. Figyelő-u. 14-16.
Teleion: Lipót 908 20, 908-21.
K«a*thelyélHé»l*kS*<ltt 32 holdaa
.-Kljt 600 hl. nemei l«|bor ler-5IU1UI méuel. kaitélyizerú hat szobás épülettel, elegendő hordóval él minden lelilereléitel iQrgóaen, nagyon olcsón eladd. Felvllágoiitásial izoigil: Welaz L. Samu, Budapest, Király utca 92. I. 7. ru
Megérkeztek
a szebbnél-szebb húsvéti tojások, nyulak és remekül dekorált finom deaaertek minden nagyságban legolcsóbban bcszerrzhetö a in
„Cukorka Királynál".
Tessék megtekinteni minden vételkötelezettség nélkül.
Heffer Gyula.
A nagykanizsaiak találkozóhelye i
Budapeil legcljtfrenda, modern, ciaUdl izillóji, az
István király szálloda
III., Podmaniozky-utca 8.
Mérsékelt iraki Figyelmes kiszolgálás I Modern berendezés! KOzpontl fűtést . Melegvizszolgáltatáa I -Fürdők! — Llltl
A nyugati pályaudvar közelében
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VASÁR
1928. áprilia 17-26.
Rendezi a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Vámszabadraktár. A legjobb eladási a (alom.
Áru- és személyszállítási kedvezmények a bel- és külföldi vasút k
és hajózási társaságoknál. Vlzumkcdvczmények.
Központi iroda: Budapest, V., Szemcrc-utea 6. Tb. képvlielet: Fischel Lajos kínyv-kereikedó. Nagykanizsa, Városházép.
Mindenféle
készit
a Zrinyi nyomda újonnan berendezett könyvkötészete
I Hirdessen a Zalai Közlönyben
O VAS!
Bizalmi közegeink utján arról értesültünk hogy helybeli kereskedők közül többen vevőiknek
8zegedi Ba c h Iiszt
clnrvczés alatt mindennemű mis lisztet adnak cl. A\\iután ily módon a közkedvelt-sógnek örvendő s/.egcdi Back liszt helyett mindennemű más lisztet kapnak, lelkérjűV az igen tisztelt Fogyasztókat, hogy a kereskedőknél vásárlásaik alkalmával kimondottan szegedi Back lisztéit kérjenek. Miután nem minden kereskedő táitja lisztünket,azon kereskedők neveit, akik lisztünket árusítják
Szántó Vilmos ós Társai oéa
Nagykanizsa, Deák-tér 2..
aki mrgbizisunkból a kereskedők rfszére KMénő eladásokat eszközli, készséggel nyújt mindenkor erre vonatkozólag felvilágosítást, hogy lisztünk mely kereskedőknél kapható. Felkérjük továbbá az igen tisztelt fogyasztókat, hogy amennyiben a szegcdi Back lisztnek eladott liszt minő* ségévcl megelégedve nem volnának, ugy ebből egy k<s mintát feltétlenöl fenti cég rendelkezésére b csltani szíveskedjenek és minden esetben ezen mintát szaksze-rüleg felül fogjuk vizsgálni
>sj Teljes tisztelettel
Sack Bernát Fiat izefedl QfzniBa rt.
Értesítés.
Értesilem a nagyérdemű közönséget, hogy Sugár-ut 53. iz. alól Vör8smarty-ii. 27. sz. ali
cipész-műhelyemet
Áthelyeztem.
Kérem a n.igyérdemU közönség szíves pártfogását.
Vass József
Di cipészmoster.
A kényjzeregyezségi
eljárásról szóló
uj rendelet.
Magyarázatokkal és joggyakorlatokkal ellátták dr. Cslky Károly lörv. biró
a kényiteregyezségl ügyek elúad^Ja éi
dr. Cs. Sommer Józsel
budapeitl Ugyvéa Ára 100.000 korona. Kapható
Fischel FOlBp Fiai
Nromalott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, NigrkanlzUn. (Nyomdiv^..«
önkéntes árverési hirdetmény.
Balalonkereszturon, a máriatelepi szölólilep l-sö szakaszában a magyar államvasuil állomás mögött levó léi kat. hold területen beOlle-tett szóló és gyümölesös, kél szob3, konyha és verandából álló lakóépülettel és mclléképtilellel a folyó évi március hó 16-án d. c. 11 óraikor a községházán önkénles biról árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár: 60,000.000 koroti3.
Érdeklődőknek készséggel ad felvilágosítást
dr. Mayer Ignác és dr. Dénes Antal
ügyvédek írottja •li MarcZRilbtn.
Ofajtxck Károly).
66. évfolyam, 59. szám
Nagykanizsa, 1926 március 14. vasárnap
Ara 2000 korona
ZALAI KÖZLÖNY
Sariuutbig t* kl«MM»UJ Fíut 5. il Intprurtjn-teJefon 78.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Március 15% -
Elímtlöl ir»: Ej> tór. 30.000 t Hin>» Mr. ......... 90.000 t
smmmm&mw.
A magyar történelemnek csupa vérrel irt pirosló foliánsaiból mint a szabadság napjának rózsaszínű hajnalhasadása sugárzik elö lapjairól március idusa. A természet ébredésének, a madarak örömujjongásának, a magyar szabadság pirkadásának hónapja.
Az örök természet évről-évre megcsinálja a maga vándorutját téli álma és tavaszi ébredése között. Az egyik évben kissé korábban vagy elkésve, mint a korábbi esztendőben, de lényegében minden változás nélkül, szinte programm-szerüen. Az ereszünk alatt fészket rakott, ősszel melegebb vidékre elköltözött vándormadaraink is csak visszatérnek régi otthonukba, mikor az idő megenyhült már számukra annyira, hogy itt, magyar földön költsék ki fiókáikat, kiket aztán bevezethetnek második hazájukba. Március tizenötödike is megismétlődik időszámításunkban minden évben s kegyeletlel rójuk le a hála s a visszaemlékezés adóját azok emléke iránt, kiknek nevét lángbetiikkel irta be történelmünk évkönyveibe Clio az utókor örök emlékezetére.
De mikor virrad fel ismét a szabadság napja azon az egész földterületen, melynek északkeleti részén több mint ezerévvel ezelőtt beköltözött a magyar nemzet ebbe az uj hazájába; Dévény fölött, melynek sziklakapuját soksok százezer évvel ezelőtt éppen talán azért

törte át az ár, hogy a nagy magyar alföld tengerfenekén tej jel-mézzel folyó Kánaánt biztosítson a számunkra; a Vaskapunál, melyen keresztül utat tűrt magának a magyar beltenger; a,,magyar korona gyöngyé"-ben mikor fognak megint tündökölni sugarai s ragyogása mikor fogja Erdélyt újra bearanyozni ?
Egy csonka-országnak meggyötört mara-dck-népc ma csak kóldustltinkőján keseregheti el a lelke mélyéből feltörő fájdalmait. Zokogása megtűrik az ellenségeink által kegyetlen bosszu-állásukban testvéreink közé mesterségesen emelt torlaszok választófalain; annak csak elhaló hangjait röpíti hozzájuk a szél, melynek — hála Isten — nem tud parancsolni földi hatalom és telkükben megrezegteti a közös mult emlékeit; álsüvit a Kárpátok hófedte bércein s visszhangra támad a Hargitának egymásra boruló erdős csúcsain; végig marajük az Adria hullámaiban s lágyan simogatja a Bánátnak arany kalásszal ringó búzaföldjeit.
A sajtószabadság nagy emlékünnepén lehet-e éppen a sajtónak magasztosabb feladata, mint hogy világgá kürtölje azt a nagy igazságtalanságot, melyet a magyar nemzeten a .győztes■" hatalmasságok ejtettek s fájdalomtól elcsukló hangon testvéreinkhez átröpítse a benne elfőj Ihatatlan meggyőződéssel élő hitet:
tiem, Hem, Sohal...
3(empe/en ÜSéla

zalai közlöny
1928 Márdui 14.
Bethlen miniszterelnök genfi expozeja
A miniszterelnök genfi beaiédo a magyar «an4lisról, a* eddigi és további lótszámapasxtiaról, a frank-UgyőI éa a maginga*d»a*g re-
konstrukciójáról — Kedden Bawefll a nemzetgyűlés
Budapest. nOlíiul 13 A belpolitikai élet egyébként tétjeién eieménytcten légében lázat la-lálgatátok Indullak meg akörül. hogy a miniszterelnök Diniben elmondoll expozéja miért nem látott itthon még mindig napvilágot. Sok oldalról már agy kommentálták ezt a késedelmei, hogy a minltzterelnök alighanem bal-ilkerrel log hizajönni Oenlból t ezért nem hozza nyilvánoittágra az expozét lem.
A Zalai Közlöny é||el 11 órakor rádión megkapta a végfll mégiiciak kiadóit expozét, melynek izóvege a kővetkező:
Bethlen genfi expozéja (Éjszakai rádlő-jeient/s.) A Nemzetek Szövetlégének pénzügyi bizottsága dőli gróf Bethlen litván mlniu-taelnök a következő expozét tirtotla:
— Ha vlllxateklnlOnk az elmúlt két évre, egéir nyugodtan lehet mondani, hogy minden nehézlég ellenére, a meg|elolt programmol a legnagyobb ixervezettiéggel hajtottuk végre é» az orizág helyzele kedvezően alakult. Már elmúlt az 1926 kölliég vetéli év első része il él i nemzet áldozatkészlégc folytán a háztartás nemhogy csak egyensúlyban maradt, <fe tx felesleget fi mulat fel. Ennek dacára ax államháztartás egyensúlyának fenntartása érdekében továbbra is megteiz a kormány mindent él a legnagyobb takarékottággal |ár cl.
— A memorandumban, de leginkább a melléklratban foglalt izámok ax ellő pozitív eredményei a taka-iékosságnak. Amint azokból meggyőződhetünk, a közigazgatás egy-
sxerüilllelclf, a Jogorvoslatok tiabá-lyozáiára a törvényjavaslal már elkészült, a miniszter t«Mc» is lelár-gyalta és a nemzetgyüléi elé bcnyu|-Uira vár.
— Az igaiiágtzolgállalátllOklfg\'t cgyszerOaitéie rétzben megtörtén\', részben tovább folyik ét végeredményben megállapítható, hogv|elen-leg egész Európában Mogyar-országnak van a legegyszerűbb Igaz■ ságszolgáílatása.
— A nyugdilak él illetmények összpontosítási 1926 Január 1 én megkezdődött. Megszüntetik az állami építkezések, az állami épOletck tatarozását végző ixervezcteL
— Az állami üzemek adrninlizlrikj szervezetét csökkentik. Ennek kö vdkezlében 1925 év elején 7813 főnyi apaixtái történt. Az ujabb lét-izámapaszlát 1927. év |unius végéig voll végreha|landó 6964 számmal, igy 849 lőnyl apaszUlial több történt. 1927. junlus vígéig az előirt 15000 főnyi Uiszám apaszlással szemben 28268 főnyi apaszlás történik. Dz lehctiégcs lesz, hogy még 2500 fővel sikerül opasztanl a Kiszámol, ami lő millió aranykorona megtakarítást Jelest.
— Nem lehet azonban a\' lélizám-apasztáit egytzerre megejteni, azonban legkétóbb 3 éven belül ez megtörténik.
— A menekült tisztviselők és árvák a költségvetésben az 1923-al 63.000 lóvét izemben 1050% tzároma! szerepelnek, atpi a budgel 65 millió aranykoronával terheli meg.
— Az államháztartás és magán-
Ünnepnapi történetek
lila: Péchy-Horváth Reiaó (i)
I.
A gyáva költő
És leült a költő tx áttüzesedett idegszálakkal, hozsannás lélekkel levelet in neki, a Nőnek: .Szeretlek léged, a pompás haikoronád — szebb és ékesebb a (öld valamennyi királyainak aranykoronájánál — mint valami éjfekete, puha és mégis gyötrő, illatos és kéjekbe ringató csodálatos .ostor korbácsolja (cl a véremet a legádázabb szerelmi csatára;
a két sötét szemed szédületesebb tökéletesebb, ölőbb mámorkul, villátnlóbb villanás 5s izzób égés, mint amit emberi dadogó értelem el tud képzelni; \'
.. a két karod lehér liliomszál, amely harmatos májusi hajnalon ösztönös termő vággyal reszkelőcn tárul szél, kinyílva titkos és mániorkodos szerelemre: kél vonagló, drágaselymü kígyó, amely puhább a lollnál, forróbb a vágynál, elevenebb az életnél ét igézőbb a Icrilcll asztalnál;
a kél linóm ívelt ajkad — ez a a szétnyílt, nedves, érett és titokzatos gyümölcs, ez a meghasadt
gazdaságok életében legnagyobbe>e-mény voll a basinol bciuhlíások, megindítása. A Népszövellég éf-drme, hogy a háború, forradalom és inlladó állal tönkretett magángazdaság támogatására tíctetl, < hasznot beruházások megengtdété-vd. 1924-25. évben 30 millió azai 20 millió aranykorona szolgált erre, mig az 1926 —27-es évekre lovábbl 50 millió aranykorona izabidull lel.
— Most, mikor nyilvánvaló, hogy a szanálás bizlosittatott, lunétellen kifejtem, hogy egy szervei beruházásokkal foglalkozó programmol dolgozunk kl a közeljövőben hálom évre. A magángazdaiág segiliégél célozzák a hasznos beruháztiokra fordított összegek, dc ez még most a magángazdaságra ciak kezdetleges báláiul vin, ami azl mutatja, hogy a magyar magángaxdaiág mennyire elvérlclenült. Kedvező haláisal len a városok által felvett 10 millió dolláros kölcsön iia magángazdaságra.
— Nem mulaszthatom el a t. Bi-xoltiág ügyeimét arra a körülményre lem felhívni, hogy a francia frank világszerte nagy pori veit hamisításával megbontott nyugalom megkívánja ax ügy gyors Kkvklálilát, amit a kor-, miny köleleiiégének tart. Emialt limadát Indult a magyar pénz ita-bil állapota elleti, azonban a Nemzeti Bank ezeket a támadásokat visszaverte.
— Ha mutatkoznak Is a röiid hitelelt miatt gazdaiági zavaruk, legközelebb, ha hosszabb lejáralu hiteleket kapnak a vállatalok, ugy ex a nyugodt, biztos gazdaiági élei rekon-
strukciódra vezet.
— R.mélem, boffya\'kollöldl állt. mok belátják a kormány helyzetét és ■j liitclek nyújtásával/természetesen -» legnagyobb biztosíték melleit, sietnek segítésünkre lenni.
— A kerstkedelnrt mérleg It ked. vetően alakult és ba az idén li Jő -termés les/, a passzivitást rétzben,
sőt talán egészen Is el lehet tüntetni.
— Ö.ömmel ludalom a I. Bizottsággal, hogy életbelépett mult év decemberével azOlavortxiggal kötött szerződél, mig a Frandaotszággil kötött szerződés a nemzetgyűlés előtt fektzlk. Hosstas tárgyalátok ulán i magyar kormány legnagyobb engt*. dékenytégével sikeralt Ausztriával is IrtKiktddmi szén ódért kölni ét remélem, hogy ez mtndWt-wiiigri nézve kedvező halállal lesiés megszünteti az eddigi gazdasági elzár-kózotliágol.
— Az index izim a megélhdét-nél ax 1913 as 1-ei alapiiiniot véve 1925 elején 159 él l£~év végén 1-27-re morzsolódott le.
— A munkanélküliség ex év januárjában nagyobbodott, amit a ize-zon-munkálalokban beállott tzOnet eredményez, mint például malom-, cukor-ipar. Remélhetőleg * taviul munkálatok Javítani lógják a helyidet. .
— T. bizottság A Nemzetek Tanács* decemberi otéién Mvántágál lejezte ki aziránt, hogy az Állami pénzek koncenlráliattanak. A- tervezd végrehajtái, teljeten a tanács kívánsága szerint ssiközöltdlk.-Ax öitzei állami bevételek éi pénzek a Nem-zdi Binknál koocentráltaltak. 1925. Junlus 30 lg megfelelő tőkével láljik el a Pénzintézeti Központot, amire a főbiztos ur hozzájinilátával 20 millió aranykorona fog- igénybe vélctnl.
eteretznye — frisebb és elevenebb, \' mint a félig érett gránátalma;és Ízletesebb. csordulóbb mézü, színesebb és illatosabb az Equator valamennyi ritka gyümölcsénél;
az alakod tökéletességét, a tested vonatainak művészi teljességét és hintázó járásod káprázatos ritmusát nincs márvány, nincs ecset, amely visszaadja,
a járásod kecses és suhogó, mint az indigószinü Adria lágy hullám* sorozatának halk suhanása ; és finom szökellő föld felett libegő, mint a cótc d" azúr rózsaszinlábu, hablehér tollprémü sirályaié;
a leheleted Illatos szökökul, a sóhajtásod bugó elégia ; a kacagásod mennyei koncert, a hangod szelíd csengésű csengő, kacagó czílst-harang;
a kezed maga a karraraí köbe faraghaló Örök Szépség; két Unom, titokzatos virágszirom, amelyekben az éld mámotosiló forrósága lüktet és rejtelmes selymek puha simoga-tása rejtőzik;
le vagy a minden, a kin és a kéj, az álom és a bün, a ja| ét a Jó, a mosoly és a bánat;
szent vagv te, gyönyörkirálynö, áldoll szép fekete asszony; szeretlek léged I" ....A költő megitta a levelei. Az* tán cssxlálkozotl, hogy a papír nem
gyulladt meg a lángokban tobzódó piros vágyaitól; nem bonill vörös tüzzuhatagba a szilaj vére parázslá-sálól. Aztán elolvasta a kuszáitan rajzolt sorokat és döbbenve eszmélt arra, hogy a moz-iikszerOséggel kirakott, finom hímzésű arabeszkekkel megfestett szines szavak, mire a hideg papiroson elérnek a fekele asszonyhoz, vakókká és szfnletcnekké válnak, a szav.iib.ni lángot vc\'ő for-róstgból pedig még hull parázs sem lesz.
És nem küldte d a levelet.
II.
Nosztalgia
Be*jó lenne ismét utazni, idegen mezők, buslombu fák, erdőalagulak. lomha sziklák, ezüst folyók, piros-tetejü házcsoportok, eleven gyönyörűség, k közölt tovazugni.
l>c Jő lenne ismét tiszta vonatok ragyogó kocsijában ülni, elfüggönyözött különlülkc báisonypamlagán álomba álmodni a lelkei a tovavi-harzó színes gyönyörűségek habzsoltál!. Jó lenne hosszú alagutakon átsuhanni és visszanézni, amikor már újra a napvilágra rántott a vonat, hogyan dől ki a lekele óriásszájból a törpekortőjű lokomotív füsltobo-gója. Jó lenne sdyefnlüves rétek smaragd színén elcsodálkozni, havasi
legelőn mélázó törpejósiágon tzemd pihentetni, zugó krislálypítakok hídján átrepülni, dübörgő, pályahál-csarnokok kábulatába | megérkezni.
Be |ó is lenne utazni, uUzni, utaznál Idegen alakú állomások neveit betűzni: Saalfcldetv Brixlegg, Sevclen, [Maliikon, Mestre, Palla-vicino... Jó lenne fényes\'szállodik halljában üldögélni, vastag szivar-rudat rágcsálni, pincértujfongásl lo-
f;adni, borravalót osztani,\' tizenötféle degen nyelvet hallani. J6 lenne ha-lavany ezüstöt és sápadt aranyit csörgetni, nikkeleket es apró réz-pénzeket osztályozni. Jó lenne ulaznl. mint egykor, régen — álmunkban, hét országon keresztül; vámliwti kiváncsiikodások kizárásával a pénzünk mennyisége és faja iráni. Utazni, utazni lenne jó, a békebeli a messzi-messzi mhlt idők kényelmével, forgatagos szédO dévcl, országok városok, emlierck szépsége közé, mo-solyos, baráti népekért" kérésziül, boldogságtól nedvességben us<6 szemekkel...
Jó lenne megállni a Otaben asz-faltán, lepihenni a genfi .Rousseau; sziget vaspadján, végighevemi Nem homokján és a Lidó; lOvényén. Jő .lenne havasi gyopárt szedni * S-M-lisen, narancsot a genuai Aquedolloti. édes bohókat a .-tescHkencn. oslz lenn ax Oriáshegytégben...
1926 Március 14).
2alaI közlöny 8
__ Kérem « bizottságot, hogy jelentésemet vegye tudomásul.
A bizottság a- jelentést tudomásul vette.
A pengő-díjszabás
A kereskedelmi minisztériumban ma délelőtt a pcngő-dijszahás ler-vezelét besrétlék raeg s valószínű, hogy a tarifákban a lObb léteinél mérséklési eszközölnek.
A miniszterelnök megérkezése
Genfből jelentik: Grór Bethlen István miniszterelnök, Watkó külügyminiszter és báró Korányt Frigyes pj,isi követ társaságában maradi
Genfben és valószínűleg, hogy hétfőn érkezik haza, nincs azonban kizárva, hogy vasárnap este illhon lesz. UJ frank-vlU a nemzetgyűlésen
A nemzetgyűlés kedden újra összeül, hogy folytassa a miniszterelnök elutazásakor abbahagyott programul-jának tárgyalását.
Különösen ellenzéki körökben felmerült az a kívánság, hogy mivel a frank-ügyben azóta felmerüllaj nyomozati adatok egész uj Irányi adnak a meginduló frank-vitának, ezeket az adatokai valamiképen juttassák a Hál elé.
Eredménytelen marad a genfi konferencia
A franciák és angolok Németországra hárítanak minden felelősséget A németek nem fogadták el a közvetítő indítványt
Oenf, niárdus 13
A Oenfben folyó tárgyalások, melyek a népszövetségi tanácstagságok betöltése körül folynak, mindinkább a teljes e-tdniénytelemég feté vezetnek A németek magatartásával szemben már Chamberltln és Briand is arra az álláspontra helyezkedlek, hogy szakítanak az ellentétek kiegyenlítésére törekvő módszerükkel és minden felelősségei Németországra hárítanak. A francia lapok, természetesen, nagyon kihasználják ezt a Németország elleni hangulatkeltésre. S trésem ann Bethlennél.
OenfI jelentés szerint Stresemann német birodalmi külügyminiszter ma meglátogatta Bethlen István gróf miniszterelnököt
A tárgyalás elhalasztása
Oenf! jelentés szerint arról foly-
UJ nyomozás indul a szokolhamisitás Ügyében
Sohulza életbiztosítása éa • klisék rejtegetöi ügyében aaysmo* ■ rendőrség - * wédtanáos folytatja a kifogások tárgyalását
Budapeat, március 13
A frankhamisítás ügy nyomozásába most az 1921/23. években a cseh brjik kárára elkövetett szokol-tumUttái ügye kapcsolódott be az-áJtal, hogy a cseh bank kérte a budapesti ügyészséget a már feledésbe ment bünügy ujrafelvételétc. — Az ügyészség pár nappal ezelőtt helyi adott > kérelemnek s utasitotla a rendőrséget a nyomozás megkezdésre. Elsősorban Friedrlch Istvánt és Nádossy Imrét fogják kihallgatni. Az dgyben szerepe van a Bakuban tartózkodó Mészáros Gyulának is. Az ismeretlen tettesekre vonatkozó pót-nyomozás megindítása iránti megkeresés ma délután érkezett a rendőrségre.
Nagy erővel nyomoznak azok után t>, amikkel a hamis frankokat nyomtatták, mert u Ulain Ferenc által beszolgáltatott klisék semmiképen ton lehettek ette alkalmasak.
Az Ulain által beszolgáltatott frankkliséket ma a főkapitányságra szállították, hogy megindítsák a nyomozást u Iránt, hogy azokat kl rejtegette.
A vádtanácsi tárgyalás A frank-ügy vádtanácsi tárgyalásán ma folytatták az ügy ismertetését. A zárt tárgyalás 10 órakor kezdődölt. A termet teljesen megtöltötték az ügyvédek, foglyok, szabadlábon levő gyanúsítottak. Ma már a perbeszédekre kerüli a sor. A tárgyalás délulán 2 óráig tartotl.
Oltrobai Dezső dr. elnök tanácsa holnap is folytatja a frankügy ügyészi vádirata ellen benyújtóit kifogások tárgyalását.
Schulze életbiztosítása A rendőrségen ma főként akörül folytak a kihallgatások, hogy meg-álltpitsák Schulze életbiztosításának feltételeit. Schulze ugyanis, áltól félve, bogy a bűnügyben társai mun-
kája bevégeztével igyekezni fognak ől eltenni láb alól, kikötölle, hogy éleiét biztosítsák.
Az erre irányuló lépések az egyik \'nagy biztosító intézetnél meg is tör-
téntek. Most annak megállapításán fáradoznak, hogy kik járlak el Schulze érdekében, illetve kik hozták ót Budapestre. Erre főként a franciák kíváncsiak.
nak a tárgyatások, hogy ha a vitás kérdésekben megegyezés nem jön létre, ugy a francia és angol részről Németország felvételi kérelmére is vonatkozó elnapolási kérelmet adnak be.
Sikertelen kSzvetltó javaslat Genfből érkezeit jelentés szerint egy ujabb tervezetet nyújtottak be. A tervezel szerint ha az egyik nem állandó tag állam lemondana tagságáról, ezt azonnal odaítélnék Lengyelországnak, Németország pedig megkapja az állandó tagságot.
Genfben nagy izgalmat váltott kt, hogy a németek nem fogadták et a közvetítő Javaslatot, ami esetleg veszélyezteti a Népszövetségbe való belépésüket ts és ez esetben Cham-berleln ts kénytelen lenne lemondani.
A közegészségügy fontossága
Irta: Vass József népjóléti és munkaügyi miniszter
örvendetes Jelenség, hogy a modern állam és társadalom folyton fokozódó érdeklődést kezd mutatni a közegészségügyi problémák iránt. — Örvendetes, mert ez a jelenség a szociális gondolkodás elmélyülésére enged következtetni.
Hol kezdődik a szociális gondolkodás? Olt, ahol az ember a sa|át egyéni érdekén tul más érdeket is elismer és érvényesülni enged. Ez azonban a szociális gondolkodásnak ciak legkezdetlegesebb formája és alapeleme annak a nagy természeti törvénynek, hogy az ember társaslény s hogy tehát egyéni és közösségi céljait csak a társulás és együttműködés utján tudja megvalósítani. A fejlődésnek óriási utat kellelt megtennie, amíg elérkezeti az állam és társadalom modern szervezetéig, a szabad polgár a szabad államban" fogalmáig.
E ponton ismét felteszem a kérdést, hol kezd^jkt az Igazi szociális gondolkodás t
Az antik államhatalom, mint rémületes erő jelentkezett a saját alattvalója előli. Erő, amely ellentmondást és beleszólási nem tűrő módon nehezedett rá mindenkire s amely előtt sem vér, sem arany, sem élei, sem vagyon nem volt biztonságban. Ez a komor viszony állam és alattvaló között az idők folyamán enyhült t a modern államban kiegyenlítődött ugyan, de nyomai még ma is megvannak, különösen az egyszerű nép lelkében, amely az államhatalomból csak a kényszerítő erőt, a terheket látja és érzi, az államtót eredő rendkívül nagy Javakat azonban, aminő például az élet- és vagyonbiztonság, a Jogszolgáltatás és védelem, nem értékeli kellőképen.
Szarvas kávéházban
kedden esle
Magyarország legjobb
Jazz-Bandja
Saxophonnal, Bandzsóval
HollÓiTóni
vezetésével.
Csak a közönség táncol.
A szociális gondolkodás olt kezdődik, ahol a polgár megérti, hogy az államok szerint tagolt emberi társadalomnak vannak nsgy, közös érdekel, céljai, amelyek nem mindig azonosak az egyén érdekeivel és céljaival, de fundamentumai a nagy közösség jobbléiének és boldogulásának s ennélfogva azt Is megérti, hogy gyönyörű hivatása neki a saját egyéni érdekköréből kiemelkedve halhalósan támogatni a: államot él társadalmat a közjó megalapozásában és fejlesztésében.
Az állam a polgárok jogrend! szervezele. Amíg tehát a polgárság az államon keresztül él! kl a maga törvényhozó és törvényvégrehajtó életét, ugyanaz a polgárság, mint társadalom éli nemzeti, gazdasági, kulturális és erkölcsi életéL — Ne higyje senki, hogy az állam fűg-getlenitheti magát a társadalomtól, ellenkezőleg, éppen a társadalomtól és a társadalomból kell kiindulniok az állam felé mindama hatásoknak, amelyek az állam szociális politikáját irányíthatják, mert jegyezzük meg, hogy az az állam folytathat erős szociálpolitikát, amelynek társadalmában eleven erőként Jelentkezik a szociális gondolkozás.
A szociálpolitikának legjelentősebb része az egészségügyi politika.
Mi ez? — kérdezik talán sokan olvasóim közül. Hiszen élet, egészség és betegség mindenkinek legegyénibb, legszemélyesebb ériéke vagy nyavalyája. Hogyan lehet ebből közügyel csinálni?
A kérdésre kérdéssel válaszolok. Magánérdek e vagy közérdek az, hogy a nemzet életrajza egészséget vagy férges? Magánérdek-e, hogjr az életünk fáján fakadó bimbók virágokká fejtődnek-e, vagy aziz közül husz lehervad, mert akkora a csecsemőhalandóság Migytromá-gon ? Magánérdek-e az, hogy egyik leggazdagabb megyénkben a háromnál több gyermekes családok száma (az utolsó Hz év folyamán; 62 százalékról 35-re hanyatlott s ugyanott az egy gyermekes családok száma a duplájára emelkedetl. Magánérdek-e a tüdövész szörnyű pusztítása és a nemi belegség alattomosan romboló réme?
Ugye, hogy ez mind nem magánérdek I Ez mind a mi nemzeti életűnk legégetőbb kérdése, mert ha élni akarunk a.Duna-JTlaza-kOzén^, ha hivatást énünk magunkban, ha ugy tudjuk és hisszük, hogy a történelem igazságos Istenének még (ervei vannak velünk, akkor vigyáznunk kell a magyar anyák méhére, a kicsi bölcsőkre, a gyermek fejlő-
ZALAI közlöny
1926 Március Ül.
désére, a férfi erejére, mert minden szülő-anya a nemzelnek szül, minden bölcső a nemzelé, minden munkáskéz a magyar jövől kalapálja s minden kicsi koporsó a nemzet vesztesége I
Valaki, nagy magyar ludós, azt mondotta ezelőll harminc esztendővel, hogy a magyar közegészségügy lényegében kórházügy. *
Akkor igaza volt, mert nem vollak kórházaink.
Most nem volna igaza, ha ugyanazt mondaná, mert a közegészségügy gondozása már tulmenl azon, hogy csak a betegekről gondoskodjunk. Ez már megiörtént. Az uj fejlődísi fokozat szinte beláthatatlan teret nyit előttünk a munkára, mikor azl a jelmondatot irjuk zászlónkra, hogy a közegészségügy az egészségesek Ugye, a nemzet egészségének ügye. Tudom, hogy Ilyen súlyos gazdi-sági viszonyok közOlt nem szabad túlsókat követelnem, ám mért volna lehetetlen azt kívánnom, hogy a városok társadalma és halósága gondoskodjék vízvezetékről, csatornázás-ril, furáikról, útburkolásról? Miétt volna lehetetlen azl kérnem a falvak értelmiségétől és hatóságaitól, hogy vessenek egy pillantást szegény elhagyatott népünk egészségére, a szellőzetlen szobákra, a tenyérnyi ablakokra s kéménytelen tűzhelyekre, a kutak mellé helyezeit Irágyadom-bokra, a gödrökbzn poshadó pocsolyákra? És ha e pillantás megrémítette őket, vegyék kezükbe falujuk egészségügyét és a leleményesség ezer eszközével igyekezzenek segitenl. Tanács, rábeszélés, példaadás, meggyőzés nem maradhat hatástalan, csak szeretet és csüggedet-len jóakarat legyen a rugója.
Köszönöm a magyar társadalomnak azt az értékes támogatást, amit eddig Is nyújtott nekünk közegészségügyi törekvéseinkben. D-s vigasz-taló muzsika lesz a mi szavunk a messze magyar síkokon, vagy hegyek alján nehéz viszonyok közölt hősiesen dolgozó magyar orvosok fülében Is, kik megértik, hogy a társadalom s a kormány részéről törhetetlen erős akarat hullámai áradnak feléjük, megkönnyíteni és továbbépíteni az ő munkájukat, a leggyönyörűbb zene pedig az egészségesen sat&tett magyar gyermekek százezreinek csilingelő kacagása lesz, a bajtól megóvott magyar férfik írok munkáján k rhytmusa s az egész séges magyar vér rohanó vidám áramlása a nemzet testében.
Ez a magyar közegészségügy célja, ennek a muzsikának akarok én karmestere lenni a világ legkiválóbb orvosi tes\'ülete, a magyar orvosi kar élén s ennek végigjátszásához kérem a magyar társadalom megértő támogatását továbbra is.
Elhunyt képviselő. Budapestről jelen\'ik : Benedek János demokrata képviselő, aki Budapest X. kerületét képviselte, a nemzeti demokrata párt elnöke — 63 é*es korában tegnap reggel meghalt.
BELFÖLDI HIREK
A delejes asszonyt eltiltották a működéstől. A már országos hirre szeri tett sashalmi delejes asszony még miodig lázban tartja egész Budapestet és kornyékét. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a delejes gyógyításokból vajmi csekély százalék mulatott fel tényleges eredményi, az egész csak szuggesz-tión alapuló tömeg-hisztéria. A halóság alapos vizsgálat után megtiltotta Wunderltchni további működését, aki azonban fellebbezett.
— Az uj pécsi püspök. Hír szerint a római Szentszék Krtston Endre dr. kanonokol, az egfT érsek segédpüs|>okét — pécsi püspökké nevezte ki.
A Calderon-misztérium megismétlése
A második előadás Is a plébánia templom renoválási alapját szolgálja
Nagykanizsai, március 13 Mindannyiunk elölt élénk emlékezetben van még Caldcron de la Barca Orökszépségü misztériumának előadása, amil Imre domonkosrendü atya vezetése és lórendezése mellett a vasvári Katolikus Legényegylet tagjai mindannyiunk gyönyörködtetésére a Polgári Egyletben zsúfolt terem közönsége elölt előadlak. S,k százan nem tudlak akkor jegyet kapni és az előadást megnézni.
Hogy egyrészt lehetővé tétessék az előadás megtekintése azoknak, akiknek még nem volt erre alkalmuk, másrészt, hogy a befolyó tiszta jövedelem ismét a plebánia-templom renoválási alapját gyarapítsa, Vargha P. Theodotich dr. városi plébános megkérte a vasváriakat, hogy lélekemelő színjátékukat ismételjek meg Nagykanizsán. — A vasvári gárda a legnagyobb készséggel lett eleget a meghívásnak és a plébánia harang-szentelési ünnepén, folyó hó 21-én, vasárnap délután 4 és este 8 órakor a Polgári Egylet nagytermében megismétli előadását ugyanazon ének-betétekkel, mint a mult alkalomkor és hasónlő helyárak melleit. Különösen alka\'mas a misztérium előadása a mo.tini böjti időben, hiszen a golgotai világdrámát vonultatja elénk a szentmise titkainak megmagyarázásával.
Hisszük, hogy ismét nagyon sokan végig lógják nézni azok közül is, akik már egyszer látták, amlntheigy ismét és újból végig kell azt néznie annak, aki bensőséges érzéssel egyszer végignézte.
Mi már most előre felhívjuk a Cat-deron előadásra a nagyközönség figyelmét. Előjegyezni jegyeket mindkét előadásra már most lehet a plébánia-hivatalban.
Újdonság I Újdonság I FövároBÍ nivó I
Vasárnap a „Polgári Egylet" nagytermében este i/jlu órai kezdettel
TÁNCTEA,
a közkedvelt Humayer Mihály
közreműködésével. Szines cour-szalon!
Színes fénysugarak l
Páholyok, szeparék I
Fűtött teremi Vendéglői szolid árak I
tf API HIREK
NAPmEMD
Március 14, vasárnap
Római katolikus: Lactare. Protestáns: Matild. Izraelita: Adar hó 28.
Nap kel regnél 6 óra 17 perckor, nyugszik délután 6 óra 03 perckor.
A Református Egyházközség évi közgyűlése a református imaházban délelőtt 11 órakor.
A kfskanizsai leventcoktatótanfo-lyam záróvizsgája a Lövölde téren délután 2 órakor.
Az Ipartestület évi közgyűlése és a kiállítási kitüntetések kiosztása a Városháza dísztermében délután Vi3 órakor.
Tánckoszorucska a Kaszinó dísztermében este 8 órakor.
Mozi. Uránia: Kerüld az asszonyt (Utazás egy házasság körül). - Világ: Botcsinálta konzul és Kisértetek klubia vigjáték. - Előadások kezdete délután 3—5 és este 7-9 órakor.
Március 15, hétfő
Római katolikus: Longin vt. Protestáns: Kristóf. Izraelita: Adar hó 29.
Nap kel reggel 6 óra 15 perckor, nyugszik délután 6 óra OS perckor.
KU LTURESTÉLYEK ÉS ÜNNEPÉ LY EK:
Miretus 21. A* émt tlöadiaa a Kcccuttny Ott-bonbia dílulio 6 órakor (KoniUnllnlpoly It vidéke.> Miretus 21. A Zrinyi Irodalmi <« MOvíikII Kór llullla tlóidiia d«ulin ó óeakor * vlrcitiin <1!»«-tcrmlbeo tDomáoy SJfl eW»dtu),
Március 25. Ai Oltármvrallltt fáuíóueiiMIsa ■ plébánia templomban délelőtt lé 1 II órakor.
Márclut 28. A ntglatlirivliel&k hrlyl ttopon-|lnak Adr-matlaála a Kaiilnó fóldu.ntl t«rroib«n iMi\'ítl 10 tél órak*r.
Mirelit* 28. A ilayl Irodalmi <« MOWwetl Kör llcelsli rlóadiu dílulio 6 órakor a vlwhixa kóx-gyOlftl ttrméwa (BirbirlU Lajos clóadáu).
Április 10. A rtndflrtíi n»Or<aiMléIy« a Potgáil Egytel ruityteimében ctU 9 órakor.
A DELEJES
asszony, akt a főváros melletti egyik községben kuruzsolta a hiszékeny embereket, tehát a hatóság kezeibe kerüli. Eddig rendben Is van a dolog, csak épen azt nem értjak, hogy miért történt ez oly késedelmesen, mikor már ezren és ezren próbállak szerencséi a csodaasszon,nál, természetesen minden eredmény nélkül. Meri, hogy csodatévő földi hatalmak nincsenek, ezt Igen jól tudták a hatóságok s előbb Is beleavatkozhattak volna a dologba, mint épen csak napok vagy talán hetek multán. Hogy még mindig vannak naiv emberek, kik hitelt adnak az afféle szemfényvesztéseknek, aminőkkel Wunderlich Pélerné is dolgozott, ezen nem igen csodálkozunk, mert jól mondja a magyar közmondás, hogy .egy bolond százat csinál" s egy-két „bo-■ lond" mindig találkozik köztünk, kik nemcsak hogy el tudják magukkal hitetni, hogy valami csoda folytán egyszerre egészségesekké válnak, hanem telekürtölik vele a világot s beteg Idegzetű emberek hitelt is adnak nekik.
Nem az első eset ez, mikor akad egy elmebelileg meghibbant egyén, kl komoly nagyképűséggel fennen hirdeti magáról, hogy ha a halottakat nem is tudja feltámasztani koporsójukból, de a maguk csodalévő hatalmukból kifolyólag meggyógyítják azokat a súlyos betegeket is, kikről az orvosok eselleg már le Is mondtak. Emlékszem rá, hogy mintegy 25 évvel ezelőtt Bárlfa vidékén ütött sátrat egy „csodarabbi", akinek olyan jól ment a „praxisa", hogy egész udvartartásra telt a betegek .önkéntes" adományaiból. A halóság aztán végre is megsokalta a dolgot s csendőrökkel kergettette szét a háza körűt százával összesereglett népet.
De kivüle voltak még más kuruzslók is, kik Wunderlich gyógymódjához hasonló eszközökkel gyakorolták mesterségüket, nem Is szilva azokról a javasasszonyokról, kiknek minden betegségre megvan a maguk biztos füvük.
Mert az emberek, minden modern fehltágosultsdguk dacára szörnyen naivak és hiszékenyek. Hiszen ha arról lenne szó, hogy auloszuggesz-dójuk erejénél fogva gyógyulnak meg, még csak rendben lenne a dolog; végre is az eredmény a fő, de minden cselben csakhamar kiderül, hogy a beteg vagy csalásnak vagy nálánál még súlyosabb beteg hisztériájának lett áldozata. A hisztéria kezd már nagyon általános és nagyon ragadós betegség lenni az emberek között... \' __Iksz
— Hivatalos istentisztelet Március Idusán. Holnap héttőn, március 15 én a plébánia-templomban délelőtt 10 őrakor hivatalos istentisztelet lesz, amelyen az összes polgári-és katonai hatóságok, hivatalok és testületek részt fognak venni.
— Kállay Tibor dr. Nagykanizsára jön. Kállay Tibor dr. Nagykanizsa nemzetgyűlési képviselője folyó hó 20 án Nagykanizsára érkezik, hogy a plébánia harangszente-lési ünnepélyén résztvegyen. Kállay Tibor dr. a harangok behozatala alkalmával beszédet fog m ndanl.
— Újból halasztást szenvedett a Vecsey-hangvtrseny. Vecsey Ferenc, kl pénteken tartolta hatalmas sikerű második koncertjét Budapesten, csak mátcius végén jOn Nagykanizsára. Március 22-én még egy harmadik koncertet ad Budapesten s ezenkívül is annyi a meghívása, hogy a hónapnak majdnem minden napját lefoglalja. A meghívásokat minden város részéről elfogadja s a Jövedelmet mindenütt teljesen az árvízkárosultak felsegélyezésére fordítja. Épen a jótékony cél miatt nem ulssil vissza egy meghívást sem. Minthogy Magyarországból Olaszországba utazik, utolsó áll másnak hagyta Nagykanizsát s a tömeges meghívások miatt ezért kellelt nagykanizsai bangveisenyét újból elhalasztania.
— Az Úrasszonyok Mária Kongregációjának lelki gyakorlatai holnap, hélfőn esle 7 órakor veszik kezdetüket és csütörtök reggel nyernek befe|ezést. A lelkigyakorlatokat Pickler P. Emil főiskolai tanár tartja.
— Az OltáregyesOlct lelkigyakorlatai holnap, hélfőn esle 7 órakor veszik kezdetűket és csOiOrlök reggel nyernek befejezést. A lelkigyakorlatok vezetője Málés P. Hilár oltáregyleti igazgató, szentferencrendi hiltanár.
A Harmad Rend konferencia estje. A Szent Ferenc Harmad Rendjének konferencia ciklusának mai előadását Takács P. Ince szentferencrendi hitlanár tartja 7 órakor a plébánia kongregációs lemében.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének ma esti hazafias ünnepélyén az Egyházi Énekkar is énekel Dómján Gyula vezénylésével.
— NAGYKANIZSAI CIMTAR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.

11)26 Március 14.
__ Az Ipariskolai Énekkar szin-elóadásn. Az Ipariskolai Énekkar, amely rövid fcrnálldsa óta igen szép Idjesilményekel produkált, rnosl mű-kedvélói szinelőídással lép a nagykanizsai közönség elé. Április 4-én is 5.én este 8 órakor a Rozgonyi-„tcai lornalerentbcn előadja A szabadkai diák című hazafias sziiunü vei. Az elóaOást Sc/csik P. Pongrác ipariskolai hitoktató, az énekkar karnagya rendezi.
— Egyházközségi közgyűlés. A nagykanizsai relormátus cgyház-körség naa délelőtt 11 órakor az istentisztelet végeztével tartja rendes évi közgyűlését az imaházban (Batthyány u. 16. sz). A közgyűlés tárgysorozatán az 1925. évi záró számadás és vagyonmérleg beicr-jeszlése, az 1926. évi költségelőirányzat és adókivetés, fógondnok és gondnok válasziás, a presbylérium kiegészítése, dr. Antal Géza püspök egyház- látogatásának clőkészitéscstb. szerepelnek.
_ Kitüntetettek figyelmébe. Felhívatnak mindazok a nagykanizsaiak, kik a zalaegerszegi kiállilá-son résilveltek s oll kitünlclésb:n részesültek, hogy a kitüntetések ünnepélyes átvétele céljából ma délután léi 3 órakor jelenjenek meg a városháza közgyűlési termében tartandó iparie-tülcii közgyűlésen.
— Március 15. megünneplése Klska. izsáta. Az áll. iskola ez évben is mcgünnepli a szabadság napját. Március 14-én, vasárnap délután fii 4 órakor énekekből, szavalatokból, beszédből és „Esküszünk" rimü irredenta sravalaiokból álló gazdag műsorral tartja meg az ün-nep.\'lyl a felnőttek részére. Március 15-én délelőtt a gyermekek ünnepélye lesz, amely ünnepi szenlmisé vei veszi kezdetét. Az iskola Igazgatója kéri a szülőkéi és a tanügy-barátokat, hogy a március I4 én délután megtartandó ünnepilyen minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek.
— Főldblrtokreform végrehajtása Lcndvaujfalun. A földreform kapc-án kisajátított és az OFB állal a földigénylöknek megiléli földeknek kiosztása mosl folyik Lcndvaujfalun.
— A tolvajnyelv szótára, melyei dr. Kdlnay Oyula rendőrfőianácsos és Renkes János dclcktiv áliilollak össze, március 20 án hagyja cl a rajtól. . 6"
ZALAI KÖZLÖNY
Az URAIilA
kedden és szerdán napi 3 előadásban
titulálja be Edmond Rostand
Cyrano de Bergerac
cimü romantikus diámájáttak 11 felvonásos filmváltozatát.
A film tiszta művészi teljesítmény, mely a mult esztendei milánói nemzetközi filmkiállttáson megérdemelten vitte el a klasszikus filmekre kitűzőit első dijat. A felvételek elejétől végig színezettek. A jelenetek hatása meghatványozódik a színpompás gyönyörű képekben.
— A polgári fiúiskola március 15-lki ünnepélye. A polgári fiúiskola 1848. március Idusának emlékére hétfőn délelőtt 9 órakor az iskola tornatermében hazafias ünnepéül rendez .1 következő műsorral: 1. Hiszekegy, énekli a fiu-és leányiskolái vegyeskor. 2 Sajó 0.: A magyar zászló, szavalja Török Oyula IV.b) oszt. tan. 3. Onnepi beszédet mond Vánkos Jenő t.anár. 4. Oyötki Ö: Disdalénck, szavalja Hálint Ferenc IV.a) 0. tan. 5. Talpra magyar, énekli a vegyeskar. 6. Dr. Kovács L.: Pelőfi, ifjúsági színjáték; előadják Sretler Magda, IV.s), Szabó Klári IV.b), Tóth József, Török Oyula, Piucscr Fcrcnc, Heirn György, Hor-váth György IV.b), Hardy Gyula, Kitscr Z-jltan IV.a), Szillár Miklós III.b), Betgor Gyula II.a) osz. leány-és fiúiskolái tanulók. 7. Szózal. Vegyeskar. vezeil Kelting Ferenc lan.tr.
—> Legolcsóbb ruhák Farkas Bözsi szalonjában készülnek.
— A helybeli Ipariskola március 15-iki ünnep"lyél vasárnap délelőlt 10 órakor rended a központi iskola tornatermében. Műsor: I. Himnusz, énekli íz énekkar; 2. A mozdonyok beszélgclnek Kriegerlól, szavalja Fendla Ferenc; 3. Onnepi bcsréd, mondja Mátis P. Hllár; 4. Talpra magyar, szinmü előadják az Iskola növendékei; 5. Hiszekegy énekli az énekkar. Igazgatásig.
I — A felsőkereskedelmi iskola
március 15-iki szabadságünnepének müiora: 1. Hiszekegy, énekli az in-lézcl vegyeskara. 2. Deák Ferenc megtiszteltetésekor ; Irta Kertnyi F., szavalj t Slotczcr Emil, az I. érf. tanulója. 3. Élj őseink hazája, énekli a vegyeskar. 4. Onnepi beszéd, mondja Surányl Gyula tanár. 5. Talpra magyar, énekli az Intézel ve-gycskara. 6. .Deák Ferenc emlékezete" Tóth Kálmántól, szavalja 8öhm Dezső IV. évi. tan. 7. Szózal, énekli a vegyeskar. Kezdete 6 órakor az intézet nagytermében.
— Pályázat tisztiorvosi állásra. Az alispán pályázató: hirdet a nagy* kanizsai és zalaszemgróti járási tisztiorvosi állásra. A pályázat hatarid-jc ápiilis 15.
— A Kiskanizsai Polgári Olvasókör ma esle 7 órai kezdet tel március 15-iki ünnepélyt tart a következő műsorral: 1. Hiszekegy Énekli az Ipartestületi dalárda Büch-ler Mór karnagy vezetése alatt. 2. Onnepi beszéd: larlja dr. Fülöp György. 3. Bus magyarok imádsága : Énekii az Ipaitcslületi dalárda. 4. A nemzethez: Szavalja Dávidovlcs Sándor. 5.]Hlrnnusz : Énekli az Ipartestületi dalárda. Bcléplidij nincs.
«> Levente sapkák, Icvenlc Igazolvány felmutatása mellett kaphaiók Szabó Antal sportűzletébcn.
— Schwarcz DezsA harisnyái a \'egjobhak.
— A Kereskedelmi Alkalmazottak helyi csoportja tegnap este tanulta uj helyiségének, a volt Fiume kávéházban szépen berendezett cgyc-süleli termeinek lelavató ünnepségét. Fél 10 tájban az egyesület saját zenekarának patlogó ütemű jazz-ze-néjére indult meg a tánc s a legvi-dárríbb hangulatban tartott záróráig.
A hazafias ünnepségek sorrendje március hó 14. és 15-én
A szerkesztőségünkhöz juttatott meghívók és é/lesitések tanúsága sze rint Nagykanizsán vasárnap és hétfőn a következő sorrendben történik mát-ciui idusnak megünneplés :
Vasárnap
NAüYKAMZSAN. Az Eme .•*</ Keresztényszocialista Hírt Ünnepélye Muftin 4 ómkor tt Keresztény O.\'l honban.
A: ipariskola ünnepélye dtletölt jo Órakor a központi tornateremben.
A Zrínyi trcdalml is Müvinitll Kór ünnepélye itetiihin ti órakor a városháza közgyűlési termiben.
A vasutasok ünnepélye délután ti ómkor az állomás /. oszt. éttermiben.
A Keresztény Tisztviselőnők esti leiének ünnepélye esti 13 9 ómkor a Rozgonyi utcai tornateremben.
KISKANIZSÁN: A Kiskanizsai Levente Egyesület ünnepélye délelőtt 10 órakor az elemi iskolában.
A kiskanizsai állami elemi iskola ünnepélye délután t w órakor az iskolábin.
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör ünnepélye este 7 órakor sajál helyiségében.
IIAtfOn 4*.
iV/lö YKANIZSÁN: A polgári fiuiskoUi ünnepélye délelőtt 9 órakor ,1: iskola tornatermében
Az Iskolák ünnepi istentisztelete délelőtt 1iz V órakor ti pteUinia templomban.
Hivatalin istentisztelet delelőn 10 órakor a plébánia templomban.
A j>olgári tcitnyiskola ünnepélye délelőtt Vj II órakor az Iskola lornalermében.
A reálgimnázium ünnepélye délután & órakor a gimrtúzium tornatermében.
/I felsőkereskedelmi iskola ünnepélyt délután ti órakor az iskola helyiségében.
A Move tinnepélyemsti 7 órakor az Urániában.
KISKANIZSÁN: Az elemi iskolás gyermekek részére tartandó ünnepély délelőtt.
— Gazdasági iskola Kchldán.
A kehidd voll DcAk-birtokon tervöe-vett mezőgazdasági szakiskol.i még ebben a költségvetési évben elkészül.
Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb ki nolgáhí.
— Tehenek tejelőképességénck ellenőrzése. Folyó hó 25-én dr. Mms Zoltán gazdasági főfelügyelő értekezletet hiv össze, amelyen a szép testű és jó fejóképességü tehenek gazdái név szerint, a többi gazdaközönség pedig általánosan meg lesz hiva. Tárgy: a tehenek lejelőképe sségéhek ellenőrzése.
TAVASZI ÚJDONSÁGOK

és
Angliából behozott férfi és női ruha és felöltő szövetek
óriási választékban, olcsó árakon
Kisfaludi és Krausz Sx az „Arany Kakasához
Telefon 3-74. Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21._Telefon 3-74.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március Ül.
— A kiskanizsai leventeoktatótanfolyam záróvizsgája. A nyolc beles kiskanizsai leventeoktató-tau-folyam ^na nyer befejezést. A tanfolyamon — melynek hallgatói jobbára egyszerű kiskanizsai polgár és iparosiíjak — 45 hallgató vett részt. A mai záróvizsga délután 2 órakor veszi kezdőiét a Lövölde-téren é* a legünnepélyesebb keretek között lör-ténik a kiskanizsai Levente-Egyesület vezetőségének részvételével. Nagykanizsáról kimennek Sabján Oyula dr. pulgátmester, Krátky István dr. főjegyző, vitéz Horváth Oyula ezredes és Gabsovics Kornél testnevelési előadó. A tanfolyam vezetője Szép-udvary László tanító. A záróvizsga a következőképpen fog lefolyni: I. Hiszekegy. 2 Katonás rendgyakorlat. 3. Buzogánydobás. 4. Póznavivás. 5. Svédtorna. 6 Atlétika. 7. Bot-"gyakurlatok. 8. Szabadgyakorlat. 9. Terepjiték. 10. F^puskagyakorlatok. II. Ja\'ék. 12. Testnevelés szervezete — elméleti rés/. 13. Erkölcsi nevelésből — kérdések. 14. L? ven tet örvény niagyaiázat. 15. Guta. :6. Leventegárda. Szavalat. Előadja Ko-szednár Oyörgy. 17. Ünnepi beszéd. ia Himnusz. 19. Elvonuiáf.
időjárás
A naiQrkcinUsal ntetc<ir«-loicitt( meg-fiftyclő jelentése: Szombaton j hűmirsik-M. rcRíd 7 órakor -f 62. délután 1 Arakor -f 14 8. este 9 0r»kor +106.
Ft\'thóifl; RcrkcI borult, délben kevésbbé borult, cs\'.e tivia.
Siiiirilny: Reggel 6$ délben Délnyugat, este Északnyugat.
Napi C±<p3i1tk mennyisége: —
A Meteorológiai Intézet jelentbe szerint az időjárásban lényeges változás nem várható.
— Gazdasogi előadás Petrl-ventén. Dr. Vass Zoltán vármegyei gazdasági főfelügyelő Petrivente község gazdainak előadást tartott az okszerű gazdálkodásról.
— Életmentő leventék Bagola-sáncon. Bagolasáncról jelentik a Zalai közlönynek: Borzalmas szerencsétlenség történt pénteken délelőtt a Nagykanizsához közel fekvő Ba-gola községben. Hanc János 22 éves földműves és Varga István napszámos kályhaépités céljára sárga földért mentek ki a közeli erdőbe. Az öt méter magas partszegélyt mélyen aláásták, miközben a több mint három köbméternyi föld teljes súlyával reájuk 2uhant és Vargát teljesen, Hanc Jánost pedig részben betemette. A «jijveszékelés lullütára a szir.hely közelében gyakorlati munkát végező levente csapatnak sikerült a két szerencsétlent élve megmenteni és beszállítani a nagykanizsai közkórházba. Állajjotuk súlyos.
Köztudomású, hogy ma „Plaff a vezető marka, azért ra-Vjjasikodnak a/, iparosok és családok egyaránt Pí.iff vnriógcpek vnsárláíá-hor. Kizárólagos raktár: Brandl Sándor és Fia cégnél Deak-ict J.
— Anyakönyvi hirek. Nagykanizsán az elmúlt héten II gyermek született, közülük 8 fiu és 3 leány : Millei József vasúti lámpatisztitónak fit, Vcöreös Kálmán m. kir. főhadnagynak fia, Dippang Kálmán m. kir. posta műszaki segédtisztnek fin, Szabó József magántisztviselőnek leánya, Bécsi Ferenc füszerke-res\'.\'tdflnck fia, Bolf József földművesnek fia, M irton István fogházőT-nek leánya, Pap Mária cselédnek fii, Farkas Mária cselédnek leánya, "frrök Anna szakácsnőnek fia (balví-), Henczler Oyula bádogosnak fi?. — Házasságot kötött 4 pár: Balázs János lakatos mester Müller Etelkával, Sattler László kárpitos segéd Hirsch Juliannával, Baranyai Rudolf sfltösi\'géd Simon Máriával, Rakics Jonő kovácssegéd Tarsoly Rozáliával. — A halálozások száma 7volt: Steszlin Györgyné Mihafecz Ka\'a-lin 35 éves, gyomot fekély; ö*v. Erdélyi Józsefné Szili Viktória 67 éve?, gyomordag^nat; özv. Fénusz Jánbsné öri Anna 70 é^-es, lüdőgüniőkór; Joós Rozália irgalm.is nővér 22 éve?, lűdőgümőKór; özv. Kis Steszlin Istvánné Faics Julianna 68 éves, lü-döhurut; Csöndör József napszámos 68 éves szivizomelfajulás, Jersche Nándor nyűg. posta altiszt 65 éves geriucagysarvadás.
— Legolcsób ruhák Farkas Bözsi szalonjában készülnek.
— Felmentő Ítélet a dabronci halálos incidens ügyében. A Zalai Közlöny is megit ta annak idején azt a haláiosvégü dabronci incidenst, mely a bérmálás napján Nagy Dezső Hangya-üzletvezető hablával végződött. 1925 junius 9 én egy részeg legény, Sipos József szembeszállt az öt rendreintó csendőrökkel s mikor 10—15 legény támadó magaviselete folytán a csendőrök fegyverüké voltak kénytelenek használni, két eltévedt golyó az üzletvezető halálát oko/ta. A Cien Jőrbiróság Kiss Lajos csendőrt, aki a két lövést leadta, két hónapi fogházra itélte. A támadó legények közül négynek személyazonosságát sikerült megállapítani. Etek Balázs Oyula, Takács-Bódis János, Szíj jár tó Oyörgy és Takács Imre. Felettük pénteken ítélkezett a zalaegerszegi törvényszék s a tanúkihallgatások alapján mindnégyüket felmentette.
I — Koszorocska. Vasárnap este 8 órai kezdettel a Kaszinó nagytermében tánckoszorucskát lat tok cigányzenével. — Folyó hó 18 án este 8 I órai kezdettel uj tánctanfolyamot I nyitok, melyre jelentkezni mindennap lehet. Szives pártfogást kér Guttentág Lajos tánctanár.
~ A helybeli Keresztény Társas Temetkezési Egylet í. hó 21-én, vasárnap délután 3 órakor a Keresztény Otthon nagytermében (Rozgonyi utca) rendkívüli közgyűlést tart, melyre tagjait ezennel meghívja a Vezetőség.
mm Életveszélyes tolongás lesz kedd estétől kezdve az Eiz-;ébet-téren. Ekkor mutatkozik be Nagykanizsán M3gyaror:;zá-s\' legelső jazz-batid-ja, a hires Holló Tóni kilílnő zenekara, melyet Márkus Sándor, a Szarvas-kávéház bérlőjének sixerült leszerződtetnie. Jobb tánczene nem volt még városunkban s a minden es?c vidám Szarvasban sem volt mé« olynn h.:ngulat, mint aminőt Hol\'o Tóni jazz b3nd j;i fog odavarázsolni.
— Segítsétek az elhagyott gyermekestet és vegyetek Fehérkeieszt sorsjegyet! Ara 5000 korona. Min-dcnűit kaplntó. Nyeremények 7000 millió értékben. Húzás e hó 24-ín. Sorsjegy r-ndclések: Budapest, Vl|. Ó utca 27.
= Legolcsóbb ruhák Farkas BOzsi szalonjában készülnek.
— MÁV 50 százalékos menetdíj kedvezménye. Olvasóink érdekét szolgáltuk már midőn tudomásukra hoztuk, ho?y az Országos Tenyészállat és Gépkiállításra 1926. március 19, 20 és 21-én Budapesten a Pongratz-uti vásírielepcn) 50 százalékos menetdíj kedvezménnyel utazhatnak Budapestre. Még inkább szolgálhatjuk azzal, ltogy felhívjuk figyelmüket az ország legrégibb szövetáruházára, 1850. évben alapoítés világszerte közismeit Semler cégre. A kiállítás megtekintése a legjobb alkalmat nyujija, hogy városunk és környéke kitűnő minőségű tavaszi férfi és női divabzöveteket minőségükhöz mérten alkalmi áron szerezhessék be, amennyiben a Semler cég Budapest, Bécsi-utca 7. szám alatti fóü/lttében felhalmozott maradékokat rendkivül ocassiós árban bocsájlja vásirlói rendelkezésére. Vidéki vevőinek a cég soronkivüli figyelmes kiszolgálást biztosit.
= Tisztelt olvasóink szives figyelmébe ajánjuk a csatolt mellékletet, hogy sorsjegyeiket ifj. Komlós Testvérek bankházánál Budapest, VIII Baross-utca 110. rendeljék meg. Egész sorsjegy 200.000 K, fél 100.000 K, negyed 50.000 K, nyolcad 25.000 K Egy Sorsjeggyel Ötmilliárd korona nyerhető. Mir.den második sorsjegy
HOTEL PENSIONE ME1R0P0LE ABBAZIA
A SfldstraiNl legszebb pontján. DEMAN A |0,daiKiy ccnlraniábaii. Erkélyes siobik. Táncterein. DÉMÁN
o in M K1T0NÖ FRANCIA-MAGYAR KONYHA. „ ,ÉS ULUAl , i a B L U M
tulajdonosok. ARAK 35 URATOL lulajdoiioso^
• Felvilágosításokkal szolgál: •
VÁROSI IRODA: BUDAPEST, FABANK, V., NÁDOR-UTCA 21. TELEFON.
A vér felfrissítése céljából ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes „Ferenc József" keserüvizet inni. Az egész világon rendelik az orvosok a valódi Ferenc József viz has?nálatát, mett ez szabályozza a bélmüködést, erősiti a gyomrot, javítja a vért, megnyugtatja az idegeket és ezáltal uj életerőt teremt. Kapható •gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-üzletikben.
— Nincsen rózsa tövis nélkül, de kert sincsen rózsa nélkül. R<5-zsabokrokst a legillatosabb és legszebb fajtákban szállít Unghváry József f< iskolája Cegléd. Budapesti irodája VI, Andrássy ut 56. Árjegyzék ingyen.
ÓVASS
Jlwalmi közegeink utján arról értesültünk, hogv helybeli kereskedők közül többen vevóiknek
szegedi Back liszt
elnevezés íilatt mindennemű más lisztet adnak el. Miután ily móilon a közkedveltségnek örvendő szegedi Usck liszt helyett mindenncmU más lis/tet kapnak, felkérjük az igen lisztéit Pogvasztőkat. hogy a kereskedőknél vásárlásaik alkalmával kimondottan szegedi Back lisztet kérjenek. Miután nem minden kereskedő ta-ljá lisztünkéi, a^on kereskedik neveit, akik lisztünket árusítják
Szántó Vilmos és Társai cég
Nagykanizsa, Deák-tér 2.,
aki megbízásunkból a kereskedők részére tői léiió eladásokat cszkö/li, kés/ségfcd nyújt mindenkor erre vonatkozólag felvilágosítást^ In igy lisztünk mely kereskedőknél kapható l-\'elkérjük továbbá a/, igen tisztelt 1 ogyas/.tókat, hogy amennyiben a szegcdi Btck lisztnek eladott li<zt minőségével megelégedve nem volnának, ugy ebből egy k\'s mintát feltétlenül fenti cé« rendelkezésére t> csátani szíveskedjenek és minden esetben ezen mintát Rzaksze-rüle,; felül fogjuk vizsgálni.
79; Teljes tisztelettel
Ajántattótelra felhívás
A szcmíercncrendi plcbánia-Icirplom restaurálásánál állványozási és kömllvcsmunkálalok válnak sjflkségessé. Akik c nutnkára vállalkozni óhajtanak, ajánlataikat f. évi március hó 20-lg adják bc a plebánúi hivatalnak, ahol d. e. 9—11 óra kozö\'.t a feltételek megludhalók.
MJ0ZI
Uránia ma vasárnap 3, 5, 7 és 9 érikor: Kerüld az asszonyt, (Utazás egy hizasság kbrtll) 7 (elvonásban, rendezte Maufréil Noa, füszerepben Olga Tscbehova és Bdnby Vilma, akinek ;•/. az ulolsd filmje mielSIt Amerika clhidilolla tőlünk. Az előadásokat csak lelnöitek nézhetik meg.
Világ vasárnap 3, 5, 7 és 9 érakor: Botcsinálta konzul szerelem-poi:tikai cselizöiíny 6 felvonásaan, t\'i-.-.-icp(K-n Djiylas M Lein, n ktváW Tportsíiníiz. — Kisfrtetek klubja vígjáték 5 lelv., főszerepben a gumiember: Richárd Talmadge
BERETVÁS PASZTILLA
a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
1026 Március 14.
ZALAI KÖZLÖNY a
Tájékoztatásul!
A Franck Henrik Fiai R. T. kör-levcVt küldöli szél, amelyben hivatkozik arra, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara válaszloll b ósága 16856/1925. számú Ítéleté-hín kimondotta, hogy az a kercs-Sfjö aki üzletében „Franck kávéi" kérő vevőjének más gyártmány ti árut szolgáltat ki, a tisztességtelen versenyről szóló törvénybe Ulközö cse-lekményl követ cl.
Azonkívül cikkek jelenlek meg eirves lapokban, melyek ezen iléle-,et ismertetve azt mo dják, hogy a Kamara szerint tisztességtelen versenyt k\'pez, ha a kereskedő a kívánt áru helyeit, pld. Franck kávé helyeit más árut szolgállat ki.
E körlevél és a kérdéses cikkek áronban csonkán, a leglényegesebb réiz elhagyásával ismertetik az Ítéletet s ezért szükségesnek tartjuk olvasóközönségünk ligyelmít a következőkre felhívni:
A választott bíróságnak 16856/1925. számú itélele, melyre a körlevél hivatkozik a következőleg szól:
„ítélet: a Kamarai választolt bi-lóság végrehajtás terhével kötelezi alperesi:
I. annak az abbahagyására, hogy Franck-kávét kérő vevőnek más írni szolgáltasson ki, anélkül, hogy a vevői erre a körülményre figyelmeztetné, továbbá
Z hogy 2.000,000 korona költség-megtérítési a Kamara pénztárába és 2000 000 korona perköltséget fel pétesnek ügyvíd|e kezéhez 15 nap alatt fizessen.
Indokolás: I. A választott bíróság a leieknek egymáséval nem ellenkező elóadási alapján a következő lényállást állapította meg:
Alperes az llzlelébcn Franck-kávét kérő vevőjének más gyártmányú pótkávét szolgáltatott ki, anélkül, hogy a vevőt erre figyelmeztette volna, hogy a kiszolgáltatott áru nem Franck-kávé II. stb."
Ebből látható, hogy a válaszloll bíróság nem azt mondta ki a tisztességtelen versenyről szóló lörvénybe ütközőnek, ha a kereskedő tlzlelé-ben Franck-kávél kérő vevőnek más gyártmányú árul, tehát oly kávé-i étiékot szolgállat ki, amely nem Franck Henrik és Fiai Rt gyártmánya, hanem azt, ha a kereskedő ezt ugy tette meg, hogy nem mondotta meg a vevőjének.
E szerint tehát egyáltalán nem tiltja és nem kifogásolja ait, hogy a kereskedő apid. Franck-kávét kérő léinek ne ajánljon és ne adjon el más gyártmányt.
A kereskedőnek erkölcsi kötelessége vevőim k érdekét szem előtt tartani. Ha a kereskedő azt látja, hogy valamelyik vevője olyan cikket kér, melynek vásárlása által — a kereskedő véleménye szerint — a vevő akár árban, akár minőségben rosszul jár, akkor a kereskedőnek igen is kötelessége vevőjét erre figyelmeztetni, jobban mondva a kért Cikk helyett neki egy oly cikket ajánlani, amellyel a vevő, a kereskedő véleménye szerint, jobban jár.
A tisztességes kereskedő sulyl helyez vevőjének jó kiszolgálására és természetes, hogy nem kövei cl bűnt és nem vét a tisztességes verseny szabályai ellen, ha pl. Franck-kávét kérő vevőjének a Szent Is\'ván cikória kávét azért ajánlja, mert tudj t, hogy vevőjének minőségben legalább is oly jó cikória-kávét ad, azonkívül, meri ludji, hogy a vevő árban jól lát, mert a dobozokban kg.-ként
több ezer korona értékű jó szemes kávé is van. Az ilyen kereskedői a közönségnek pártolnia kell. Bünl az ilyen kereskedő az idézell ítélet szerint sem követ cl, meri his.cn az ilélel nem mond egyebet, mint azt, hogy ha valaki Franck-kávét kér, akkor nem szabad neki más gyártmányt adni anélkül, hogy ezt meg Is mondják, ez kétségtelenül helyes is. Ugyanaz áll persze akkor is, ha a vevő Szent István cikória-kávét kér. Mindez természetes és mindig igy is voll. Emelctt sokszor kiderült, hogy a vevő amidőn a boltba menvén. „Franck-kávét kért, tulajdonképen nem Is „Franckkávét\'akarl vásárolni. Franck cég gyártmánya ugyanis év-lizeden kérésziül verseny nélkül volt a piacon, a közönség más cikóriakávét nem ismert s cinek folytán sokan vannak, akik azt hiszik, hogy minden barnára pörköli szinü liszt, amelynek lulajdonképcn cikória az anyaga és melynek cikória-kávé a becsüleles neve, .Franck-kávénak" ncveztetik, hololt Franck kávénak csak akkor kell ezt a cikória kávét nevezni, ha az a Franck cég dobozaiban van. Cikória-kávét, olyat, amilyent a Franck cég hoz forgalomba dobozaiban, sok száz cég gyárt és hoz forgalomba. Természetes mindegyiket ugy kell nevezni és ugy mérik a boltban, ahogyan azt a gyárat ^ hívják, amelyik forgalomba hozza. Így vájj pl. Szent István cikória-kávé, mert ezi a Szent István Tápszerművek gyártják és a külföldön még sok más. Mivel sok vevő erre nem gondol, mosta\' nábatt sokszor megtörténik az. hog; a háziasszony a buliba menvén, Franck-kávét kér, hololt nem is Franck cikória-kávét, hanem Szent István cikőria-kávél szeretne venni és tévesen vagy Szent István frankot, vagy Frankot kér, hololt mint sok esetben kiderült, nem is Franck cikória kávét, hanem Szent István cikória-kávét akart venni.
Szent István cikória-kávé lehál, mint cikótia-kávé, ép oly valódi a saját m§gt neve alatt, mint minden más forgalomba liozoli hasonló gyártmány a saját neve alatt.
Szükségesnek tarloltuk mindezeket cgyrésrt a vásárló közönség, másrészt a kereskedő érdekében tudtul adni, nehogy bátlri is a valóságnak meg nem felelő tartalmai tulajdoni\'son az itélclnek.
SPORTÉLET
DVAC-ZTE Már hírt adiunk az idei foolball-szezon clsó bajnoki mérkőzéséről, mely a Zrinyi sporttelepen fél 3 órai kezdettel kerül eldöntésre a pécsi DVAC és a Zrinyi TE csapatai között.
Az őszi forduló alkalmával Pécsett találkozott a két csapat, amikor a Zrinyi győzőit 3:0 arányban. A tél folyamán azonban a pécsi csapat lényegesen megerősödött, szabadtéri tréningjét is korán megkezdte s múlt vasárnap a bajnokaspiráns PSC-vcl vivott eldöntetlen mérkőzése is azt bizonyítja, hogy a DVAC igen komoly ellenfél.
jóslásokba bocsátkozni nem helyén való az idény elején; az egyes játékosok és csapatok kvalitásának vizsgálatánál arra az eredményre jutunk, hogy igen erős küzdelemre van kilátás és gólkülömbséggel a küzdő képesebb és szivósibb csapat fogja a győzelmet magához ragadni. A pécsiek már tegnap este megérkeztek, hogy teljesen piheni csapattal vehessék fel a küzdelmet.
A Zrinyi a következő csapattal áll ki: Ágoston—Hordós, Berke— Bjhár, Alló, Szíj—Lovassy, Fatkas, Hodics, Miskolczy, Hermann, Tartaméi %Jk: Kedmenetz ésTaródy. Lovassy P. betegsége miatt valószínűleg Han-kovszky Játszik.
A mai nap sportja. Nagykanizsán a DVAC—Zrinyi mérkőzésen nyilt küzdelemben bármelyik csapat győzhet.
Kaposváron az NTE—Turul meccs favoritja a kompletten felálló NTE.
Pécsett kettős mérkőzés lesz: PAC-K MÁV ós PVSK-PSC. Mindkét mérkőzés kimenetele nyilt.
Kényszerkölcsön kötvényeket é« hadikdicsönöket
t Ufttuimbb tupl áron vtizSnk. Ötttti helyi trukpapIroK, kOltóldl péBinemrt vitele «» eUűáWt. Marások K>«"<» «»• Dyta Ul)etl(tt*. B«t«t«k n.iu» k.m.to.t.láu.
Gron é« T4r»« bír.*- át i4iiácblíomJnjro«ok
fflul 15. "Ara T«:«loa : üoJ* MU UWlH.

irodalom es művészei
Magyar Lányok, liatal leányok képes irodalmi lapja, szerkeszti Tulstk Anna. Az uj évfolyamain két regény folytatódik CjiAI Mózes „A kenyér", Altay Margit „Leány-sor>". Tutsek Anna lolytatja fcvikc följegyzéseit. fclóllzetési ára negyedévre 30.WÜ korona. A Magyar Lányok előfizetőt L\'4 évi 20.000 koronáért szerezhetik meg a Százszorszép könyveket, melyet szintén Tutsek Anna irányit.
- Színházi Élet. Ez évi 11-ik száma hosszabb cikkben foglalkozik Vccscy re-renc életével. Ezenkívül több irodalmi, művészeti cikk, kép reprodukció, zcneincllék-let stb. egészítik ki a füzet tartalmát.
55 milliárd 250 millió
. . ,5 4 ,7.4n kezdddú <,.*14l»«°r«j4!íkon.
kertit kisorsolásra iprlli. hó 13. í. >n jo n>cr.
Ismét, mint békében. minden n.4.odi* .°r.l«ur »
Fnnwereménv ^ 5 milliárd korona.
Szercncseszámu sor ajegyek és lenek kaphatók 1,1 . . __dohányárus és osztálysorsjegy
ifj. Hirschlef Hlmsa Wenrusitón>i.
Hunyadi János
természetes keserovlznek. a leclelesetib oívosok véleménye izerlnt, .lAnvel: a qyor., blrfo. t. hatA.-
kiváló előnyei: a oyor., 1
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Délutáni magánforgalom
A mai értéktőzsdén a hangulat barátságos voll. Kölések tekintettel a háromnapos lózsdeszünetre, nem történlek.
Magyar Hitel 265, Kereskedelmi Bank\' 612, Pesti Hazai 1650, Borsod Miskolci 120, Első Budapesti Oőz 100, Viktória 46, Kohó 292, Kószén 2070, Salgó 426, Urikányi 1176, Djnubius 1620, Villamos 890, Déli 56, Nova 260, Cukoripar 1435, Mezó-hegycsi 255, Őstermelő 185.
A sok reklám mellett
reklám nélkül ajánlom no
orosztonyi boraimat.
Ha |ó bort akar olc.ón Inni, ugy Ixletje
meg 7000 ti 8000 koronás boraimat.
sáfrAn józsef, m.0,iii-u. 74.
Zürichi zárlat
r»r!> 1885 X, Un 00 2555 26, Kevióft 51950, Bntie! 2357 00 Milano 208400, Holland 208 30 Eenl.i 123 70 Wien 73-20. •olt) 375 00 l\'rága 1538 50. Budapczl 71-80, Vaitr. 67 50, Bakuul 220 CO, Bergrt* 91-4 50,
Terménytőzsde
Bua. tlaaav. 76 kg-oa 38150?—38 i.000, >7 ki-oi 387iOC-mOX, 78 iíg-oa 395 030 397.500. egyéb rtunántull é» pcat-vldeid 76 38ÍOOŰ—382 500, 77 kgoa 322 500 385-Ott\', /5 kg-of 385 OJO-387.5CO 70 kg-oa 387 501-390.0)0. ozt 2W.500— 322.50) r.k.rmánv.ipe 230 Ka 2<0 Xp, aftrlrp. 300.000-33 )000. «a> 247 5>3 -r>7 5)0. tengeri 177 5 0 I80.0C0, tepea 600.000—610ÍOOO. <olei I800O) 195000, koipa I65 0>3-IG\\5W.
Sertésvásár
Pctbaltáa 5253. tnelyból eladatlanul vlnaa oaraúl (00 ilrb. P.liírendü 18.000--1»£"0. uedelt IÖ.5Ó3 17000, azedetl kdzíp 16 000 —16500, kOnnya 14.000-15.000. elidrendí üreg 17.000 .17.500. másodrendű 16.000-16500, angot iltldő 18000—21 000. azalonaa
nagyban 20.0)0--.-.zalr 21.000 - 21.500.
lehuault hut 20.000-21.000, azaloflnáa léi-Kltéa 20 000 -22000. Irányzat közepea.
Rigyáci Bérgazdaság
április hó l-t8l
megkezdi a házhoz való
tejszállitást.
Hogy a lej jó minőségéért szavatolhassak, lehetőleg kannákat kérnék. Kimondottan gyermekek részére állalorvos által megvizsgált egy, ugyanazon tehenektől szállítom állandóan a tejet. Előjegyzéseket a K r á t k y-féle trafik is elfogad. — Telefon 64. — ,,,
Szerkesztői üzenetek
Asszonyfogadás. Arra a kérdésükre, hogy bizonyos tekintetben nyilvános jellegű tcaüélutánon megjelent egyének, nük vagy fértiak, kötelesek e bemutatkozni a már ott egybegyűlteknek ? — nemmel kell felelnünk. Az ismerősöket Üdvözli, akiket pedig személyesen nem ismer, azoxat néma meghajtással köszönti. A bemutatkozás legtöbbször lehetetlenség is, mert állandóan ujabb és ujabb vendegek érkezvén, a folyton megismétlődő bemutatkozások csak zavart okoznának a társaságban. Ilyen alkalmakkor a vendégeknek méga távozásuk is u. n. „angolosan" történik s legfeljebb a háziasszonytól illik clbucsuznlok. hzzel a fogadást is eldöntöttük, bár nem tudjuk, hogy melyikük javára.
P—a. Köszönettel vesszük szíves ajánl-kozását, bár a beküldött cikk után nem sok reményünk van arra, hogy nyomdafestéket is látnak. Az efféle cikkeket szerkesztőségünk tagjai Irjik. Mi minden, hozzánk beérkezett cikket elolvasunk, ha néha esetleg csak napok multán is, mert tul vagyunk halmozva velők.
Kladő: Zrínyi Nyomdulpur 1% Kőnjr*-teroakedfe rt. Najyk*nUaa
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március Ül.
Az apróhirdetés dija 10 Sióig 5000 kor. A cim»zó $ minden vastagabb belliből álló szó két szónak ji Ami Katik. Minden további szó dija 500 K. A hirdotésl dlj előre fizetendő a forgalmiadó hozziszamltásával
Legjobb minőségű külföldi koksz és kovécsszén. Weiaer gépgyár. 4060
Értesítés. Értesítjük a nagyérdemű közönséget. hogy a Keresztény Társas Temetkezési EgyldfNagykanizsán, saját kebelében f. évi április 1-161 keidódó működéssel Temetkezési VélUlatot állított lel. Iroda, üzlet és raktárhelyiség: Szarvas udvar, Er/sébct-lér 18. szám, ahol az uj tagok kivétele cs az egylet vezetése is történik. Vállalunk egyszerű és bármily diszes temetéseket. Állandó nagy raktár temetkezési cikk<kben. — Pontos kiszolgálás, szolid árak. - Sürgönyeim: Keresztény Temetkezés Nagykanizsa. Telefonszám: 173. Vezetőség._787
Fajtojés, többszörösen díjazott fajtiszta kendermagos l\'llmuth, mely bőséges tojó és nagy húsban nyilvánul, legclentálóbb baiomfJÍ>etcK<ié^cknek, darabja ötezer korona Ország és Widder magketeskedésében Nagykanizsa. Erziébet-lér. 7o0
Legjobb "I Roltter latvén
mUiep Pátria múlépgy árában Székesfehérvér, Ybl Miklós-u. 12 „l készül.
Rö-»ler hangversenyzongora teljesen uj béibcvehetó. Érdeklődés délután 10—12 óra kőzött Cim a kiadóban.
Eladó uj házak a Kinizsi-utcában, kél 2 szobás egyenként 58 millió, egy 2 szobás és nigy t\'/.lclhelyiségcs, mely esetleg 4 szobssra ajakitható 78 millióért Mindegyik 30 évi adómentességgel, azonnali bcköKözhetéssel és kedvező feltételekkel. Bánjukor megtekinthetők! Horváth és V*a épitőmeaterek, Kőlosoy-utca 3. 80ö
Kiadó Balatonkereszturon, közvetlen a Balaton poriján {három szobás villában két szoba, konyha és mellékhelyiségei május 1-tól augusztus 1-lg. Bővebbel Kaulmann Káiolynil. Telelőn 372. 806
Különbcjáratu bútorozott szoba azonnal kiadó Kinizsi utca 30. 803
M" Nem reklám! "M
Köztudomisu már, hogy a Bruncaios Józsi-féle
Bikavér üdit és gyógyít.
Pénzkölcsönt oekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyor-Mbttn lolyóslUal Aczél Ignéo penz-kölcsönkbzveiltó Irodaja Nagyrajjlzsáu, Pó-ut 3. sz. alalt Kénysxerkőlcsőn kötvényeket veszek. 387
főútvonalon cipész; szabó vagy Irodának stb. alkalmas üzlethelyiség azonnal (oloaón) kiadó. Clm a kiadóban. 667
Ovál-, kór- és szegletes keretezése-kat minden szín és szélességben szakizc-lüen végez Stern üveges, Vasutl-u. 17—19.
Hézhoz és vidékre Is ajánlkozik~ti-BÖrendu tarkavairónó mérsékelt áléit. — Arpád-utca 44. 745
Eladó járásszékhely legforgalmasabb he> lyén nagy kerttel modern hAx négy utcai szobával, mellékhelyiségekkel, nagy udvar raktáiéptiletlel. Ozleil célra Igen alkalmas. Clm a kiadóban. 759
Ebédlő és hálószoba berendezés elutazás miatt szerdáig bezárólag minden elfogadható áron eladó Fóut] (BazifépílleO Strasser. 807
Miltényi-cipöt vegyen!
Vend égi óbér let Klskanlzsán, Hunyadi tér 21. síim alalt szép lakással azonnil át. adó. Bővebbet ugyanotl.__709
Főútvonalon egy lakásnak való ulcira nyi\'ó szoba kiadó. Clm a kiadóban. 750
tok kialiul JlrSibin SO. J-i « «» 5 hold birtok Ípüítt.:, Somogybt« ti V hoM sutok <pa;«tl«l. SlJomii kOtíllbto. JutiajfCH árbin #í»«Júk- — IKvf bb«t DUKASZ MIKSA Nagykanizaén, Rák^il-ntca «xám alatt. «>
Egy l?3fép Jutányos árcn eladó. Bővebbet Tompek Károly ÍUízerkcreskedésé-ben. Erzsébet-tér 13.___ J62
Egy 34 éves szolid, komoly, nőtlen fialat-ember raktárnok!, felügyelői vagy egyéb bizalmi állást kerea szerény fizetéssel. Clm a kiadóban. 763
Eladó 6 os gőzgép 1200-as ctéplóvel Gál Oyörgynél. Egyedután. 777
KitQnö keroosenyi
Ó- és UJBOR
1917. évi peoseayebor llterenklnt Is kapható i»«
REMETE, 8ugér*ut 6. szém.
Egy fedele* és egy nyitott bórüléses kooai eladó. Bővebbel Aczél Ignác Nagykanizsa. Főút 3 szám alatti Irodá-jábaa 775
Csinosan bútorozott szoba külön bejáraiul, esetleg konyhahasz«i a lattal azon nal kiadó. Clm a kiadóban._ _774
Német nevelőnő Iwráin-\'.je részérc egy vagy kél gyermek melle állást keres. Qm Bailhyány-atca 10. _761
Házat, l\\T„
házat ts vend*Rl«t helyt>«n. díken előnyül fettételek níUlt it jutánjot irhjn v*b«t — BtNtM OUKASZ MIKSA Nagykanizaén,
Rák6cil-utca 29. tiám alatt. \'M
Forgalmas utcában Qzlethelyiaég azon-nsl átadó. Clm a kiadóban.___57
Forgóiramu \'» vagy V» lóerős villanymotort vennék használtai. Rablnek óras.
Kazlr.cty-utca.___* 786
Egyszobás, konyhás lakéa azonnal átadó. Cim a kiadóban. 791
Jó vasalónő ajánlkozik uriházakhox. Lakás AHlU-ulCi 64______ 742
Fdrdfikádak, Qlőkédak a leglobb klvlteloen, különféle model nálam készen kaphatók. B.iksa hidogos. Klnlzsy-u, 21.
Zalaegerszegen 8h5£j*5
nagy parkos udvar és istállóval, továbbá jövedelmező korcama étteremmel, 3 hold belsőség, mulató kerttel, kádfürdővel olcsó a-ban eladó. — Bővebbet Dukász Miksa Nagykanizsa,Rákóczi-u.29
Qyermekkooal jókarban levő eladó. Ztlnyl Mlklós-ulca 52., balra. 789
Eladó egy 10 HP benzinmotor 1000 Holhcr és Schranz cséplíszekennyel. Érdeklődni lehel Póczok György tulajdonosnál AlsóhahóL 670
NŐI-KALAPOK nagy válaszlikban legújabb
formák az Összes divatszinekben kaphatók. Szalmakalapok átvarrását és vasalását a legszebben készítjük.
TOTOLA ÉS PACSIRSZKY k.i.Po.n...t.r.k Nagykanizsa, Eötvös-tér 25.
világhírű
keserűvíz
sorsjegyei h ÖtltlÜliárd
korona nyerhető az újonnan kezdődő
osztólysorsjátélcon.
Az uj j tékterv Igen elónyósen változott, mert a nyeremények száma Ismét a békebeli aránvbanvan megállapítva, vagyis mindéig második sors-
bekebell aranyban van megállapítva, vagyis minden második sot
teTei; 55 milliárd é.250 millió
kerül készpénzben sorsolásra. — Szerencseszámokat ajánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája gígfflKíZ:
Sorsjegyek ára: egész 200 ezer, fél 100 ezer, negyed 50 ezer korona. Játéktervek ingyen. — Húzás ápril\'s IS-17. •
Üdit, gyógyít, frissít
aKRONDORFI viz!
Kapható már mindenütt.
Pórckttr:
Török József R.-T. isványvlzoaxutya, Budapest, VL Király u. 12. ,„
NAOYKAN1ZSA, FÓ UT I.
Franciaország legnagyobb
lésmoto
gyáiának magyarországi vezér-képviselője helyben képviseletet
óhajt létesíteni. Ajánlatokat „Motorkerékpár"
jelige alatt a Magyar Hirdető Iroda győri fiókja továbbit, Oyör, Czuczor Oagely-ulca 26. Ki
2032/1926.
Hirdetmény.
Március 16 án d. e. 9 órakor az aisónyiresi csemetekerti erdőslaknál nyilvános árverésén eladunk méhészeti felszereléseket, kaptárokat, kasokat, szekrényeket slb.
Nagykanizsán, 1926. évi március hó 13-án.
lia A városi tanács.
A kény zeregyezségi
eljárásról szóló
uj rendelet*
Magyarázatokkal és joggyakorlatokkal elláitik dr. Cslky Károly tórv. bíró
a kinyi-crcgyczaígl ügyek előadója éa
dr. Cs. Sommer József
buóapeatt ügyvéd. Ara 100.000 korona. Kapható
Fischel Fülöp Fiai
kSD)rvkerc«ke4*a4bta
MEGERKEZTEK
legfinomabb és legdivatosabb férfi és női szövetek nagy választékban jutányos áron
WEIS Z F E L D É S FIS C H E R
PEUGEOT
4-10/24 HP
Telefon i 973-43.
ailtnlí M llPrÓUnárnl/ kedvező fizetési feltételek mellett
UUlUll ca l\\CI CI\\fJQI UE\\ Vezérképviselő;LandyIstván,Bpest,Országház-tér9.
ZALAI KÖZLÖNY
Uzemred\'jkció folytán
linsznált üzemliépos gyalupadok, esztergapadok,furrógépek
Vitliiuiint egyéb
" »lltHU!5iJUIII\\UtyClllCJ iigat\'aiokn!
Házak, birtokok, bérletek közvetítése!
i^Ufon uo. Szigriszt László, Föut 8. T.t.ton no.
kizárólagos árusilója.
Eladás részletfizetésre is
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek.
— Gépjavító műhely. —
WEINER ÖDÖN
NAGYKANIZSA, Föut 8. sz.
Bazár-épület.
feltűnő olcsó áron kerülnek eladásra.
Ugyanott uj famegmunkáló és fűrésztelep!
gépek előállítási áron alul kaphatók:
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 20 án, szombaton dél* előtt 10 óiakot a ht lybch méntelep-osztály laktanyájában 3 dsrab tc-nyésilé<tc alkalmas mén nyilvános átvt ráken kistenyésztóknek cl fog adattá.
k. Ménteleposztály.
Nagy-Magyarország legrégibb
oltáshoz legjohb
a hidegen kenhető
Gyöngyösön.
Táviratcím: Barnagyárajr. Telefon int. 308.
BUDAPEST,
VI. FigyelB-u. 14-16.
Telefon: Lipót 908 20, 908-21
„uuiyuit uituiiuisi
Kapható: MDgkereskedésekbrn, D.ogériákban és a .Hangya" szövetkezetekben. — Készili:
Patay Jenő Budapest, III. kerOlet, Lajos-utca 104.
Gyárt és lerak tölgy- és bükkparkettát, fenyőit a jópadlót a legszebb kivitelben, a lego\'csóbb árakon kiváló minőségben.
Megérkeztek
a szebbnél-szebb húsvéti tojások, nyulak és remekül dekorált finom dessertek minden nagyságban legolcsóbban beszer<zhe:ő a 711 „Cukorka Királynál". Tessék megtekinteni minden védkötelezettség nélkül.
A magy. kir. állami rendőrség nagykanizsai kapitánysága.
1773/19*25. kih. szám.
ítélet.
Kiss Ernő vendéglős nagykanizsai lakost a m. kir. állami rendőrség szombathelyi kei tildének f-\'.k,.pitánya mini II. fokú rendőri büntető bíró az 1924. évi IX. t.-c. 17. és 42 §-a aliplán 10 napi elrárás helyett I OCO.OOO korona és 36.COO -| 36COO korona fó- és 600 000 korona mel-iéibűtilelésre iiélle és a lorvényben előirt eljárási s b. kolls\'gck megtérítésére kO\'cleztc. Nagykanizsa, 1926. mátcius 8.
Lázár Kornél s. k.,
lendéilogalmaiö.
7ít5 rendíti banlclö Wr4.
Uj személy- és teher-
autók.
Használt, gyárilag teljesen javított kolonboző eyart manyu személy- és teher-
autók.
CORDATIC autégummik
nagy raktára Autójavítások.
Uj autómotorok, ten-, sgelyek gyártása.
Kedvező lizetési feliéielck, résilct-fizetéssel tciri
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 16.
Ne Üljön fel az ügynökök rábeszélésétlek, hanem tekintse meg
a világhirQ feiaifv
1^26 Március 14.

Minden eredménye* izellemt él teitl -unkának, eíyill.tén minden ilkernek előfeltétele . teill i«l«- * kemény b5r-urkon teltünk minden lépéinél ráftSdlk él ezáltal kínozzuk leltünket. Vlieljen léhát p.lme-k.ueiuWi.rkot éi l.tpil él II. loiem toj többé . rugalmn Járái
K, teményérát lemondani. A P.lm.-udukurok háromlzor Urtöi.bb . bőrnél é. Jév.l otciöbb.
3,646/1926.
Tárgy: Tavaszi haszonállat-vizsgálat.
Hirdetmény.
A tavaszi haszonállatvizsgá-latokat a 104,301/1901. sz. F. M. értelmében elrendelem, amely ez évben a következő napokon tartatik meg;
1. Március hó 22-én a ifi. kerületben Klskanizsán d. e. 7 órakor a Rác-ulcai szövetkezel Dzlct előtt, d. e. 9 órakor a templom-téren, d. e. II órakor a Fórián-téren.
2. Március hó 23 án az I- II. kerületben d. e. 7 órakor az uj állalvásártéren a Transdanubia malommal siemben.
Ezeken a napokon a fent megjelölt időben és helyeken tartozik mlndenlólulajdonos lovaival, szamarával, öszvérével megjelenni és ulca, házszám szerint felállva a vizsgálatot végző állatorvosokat bevárni.
3. Március hó 26-án d. e. 8 órakor az uj állatvásáriéren pótlóvizsgálat tartatik, hogy akik a fentirt napokon, valamely elfogadható ok miatt lovaikkal a vizsgálaton meg nem jelenhettek, lovaikat pótlólag elővezessék.
Az a lóiulajdonos, aki lovál, szamarát, öszvérét a kitűzött napokon elő nem vezeti, az 1888. évi VII. t. c. 150. § a értelmében fog megbüntettetni.
A vizsgálat napjáii az összes szarvasmarhák és serlések is olllion lartandók. hogy a házaknál megjelenő állalorvosok az állalösszdrásl ellenőrizhessék.
A pásztorok könyveikkel je-Icnlkezzenek a vizsgálatot végző állatorvosoknál. j.
Azok az állattulajdoposolí akik lovaikat illetve összes állataikat állalorvossal házuknál megvizsgáltatják és ezt a ki tűzött vizsgálat előtt 3 nappal a városi m. kir. állaloivosnak Városhüza ]. cm. 10. bejelentik, lovaik elővezetése alól felmentetnek.
Nagykanizsán, 1926. évi március hó 12 én.
Polgármester.
t
11111029
10
ZALAI KÖZLÖNY
1206 Március 14.
MEGHÍVÓ.
1 h\\mm\\ fiaiflaíi TaRarékpénzfár Bssiráflársaí Nagykanizsán
XXIX. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
1926. évi március hó 28-án délelőtt Vrfl órakor saját helyiségében larlja meg, melyre a I. c. részvényeseket tisztelettel meghívja az Igazgatóság
A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI:
1. Igazgatósági és felügyclő.bizotlsági jelentések a kereskedői mérleg valódiságának helyreállításáról szóló 7000 I92.r>. I>. M. számú rendelet alapján kcresztulvitt felértékelésről és az 1925-ik ílzletév-röl; a felértékelt megnyitó mérleg megállapítása és a mutatkozó tiszta vagyon mikénti felosztása; a jelenleg forgalomban levő 60.000 darab L\'OOO korona névértékű részvénynek 20:1 arányú Összevonása .\'1000 darab 50 pengő névértékű részvényre.
2, Az 1925. évi zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség feloszlása iránti határozathozatal és a fel-méntvény megadása.
Kelt Nagykanizsán, 1926. február 25-én.
3. Az alapszabályok 17. §-a értelmében a társaság hivatalos lapjának kijelölése.
4. Az alapszabályok 7, 12, 19, 21, 27, 29, 31. és 33. §§-ainak módosítása.
5. Az alapszabályok 19. §-a értelmében a sorrend szerint kilépő Csóthi Géza, Kállay Kudolf, Sebestyén Géza.\'Sftomszky Ernú és Szekeres Emil igazgatósági tagok helyeit ujak, vagy ugyanazoknak a közgyűlés által megállapítandó számban leendő megválasztása 3 évre és az alapszabályok 27. §-a értelmében a megállapítandó létszámban felűgyelóbizotlsági tagok választása 1 évi Időtartamra.
jegyzet: Az alapszabályok 12. f-a izarlnl a közgyűlésen résztvelielnek é> szavalhatnak azok a részvényesek. kik legalább 6 nappal a közgyűlés megtartása elóu saját nevükre szóló vagy orca forgatmánnyal ellitott részvényekéi le nem Jírl szelvényekkel együltaz Intézet pénztáránál vagy a kozgyulfcl meghívóban kijelöli helyeken tetesinek. A letelt részvényekről kiállítóit elismervény Igazolásul azolgál a közgyűlésen való részvételre.
Vagyon
Felértékelt megnyitó mérleg-számla
Teher
1924. december 31 1925. Január 1. 1924 december 31. - 1925. rnuár 1.
Korona i Korona f Pengő 1 Korona 1 Korona 1 PÍÍIÍS 1
Pénzkészlet ................. 338.162.218 338.152 213 27.052 \'19 Részvénytőke.................. 1(0,000 000 1 975.000.000 150 000
.Magyar Nemzeti Bank 52,717.780 — 52,717.790 — 4.217 42 Tőketartalék................ 1 975.000 044 15 160.000 _
Postatakarékpénztár ............ 36,176.178 - 36.176 178 — 2 894 01 Tartalékalap ... 542,000000 —
I-.itékpapirok .. ........... 148.705 664 - 202.648 826 — 16 227 9C Nyugdijalap........... 30.006 308 _ 30.008 309 _ 2 400 M
Váltók ................... 4 357,828 268 - 4.957,926 266 — 346.934 IC Itetct könyvecskékre ........ 1 811.970 826 — 1.811.970.628 — 126.949 Rl
Jelzálogkölcsönök............ 26 284 8i 25 284 85 2 IC Beiéi folyószámlára .......... 1.155 9i6 953 — 1.155.935.963 _ 92 474 Sl
Ad.sok fedezet mellett ........ 1.617.228 685 — 1 617 229.865 — 121.379 35 Hitelezők ......... 65 875.420 80 65,875.420 811 4 470 01
Kelegyár................... 1,043.116 tiS 2 500,000 000 — 200,000 - Fel nem veti osztalékok ......... 688.185 r_ • 888 1 85 66 06
Inlézeti ház............. soooo — 535.000 000 — 42 800 - Vitszleszimilolt váltík ........ ! 333.873 904 2.333.873 904 _ 186.709 91
Átmeneti kamalnk .......... 174.983 277 — 174.983.277 13.998 Sí
Az I9Z4. év fclosil.il\'aii nyeresége ... 426,842.701 90 426,842 701 90 94.147 42
6.452,076.377; ,70 9 540,076.421 96 763 206 10 6.452.076.377 70 9 640,070.421 85 789.100 10
Vagyon
Mérleg-számla
Teher
Pínz.llr............
Magyar Nemzeti Bank Postatakarékpénztár ...
Kelegyir............
Intézeti ház ......
Értékpapírok.........
Váltók ......... ...
Jelzálogkölcsönök Adósok ............
17.571, 166106 SS
Pengő T
- --T-
47.419 44
9.018 89
3.834 64 200 000 4t 000
11.628 99
764.012 78
2 07
308.160 67
1,406.693 28
Részvénytőke.............
Tőketartalék.............
Tartalékalap.............
Nyugdíjalap............
Belélek- /\'könyvecskékre... .
\\ folyószámlára ... .
Vlsszleszámltolt váltók ... .
Hitelezik .............
Átmeneti kamatok 1926. évre . Fel nem vett osztalékok ... .
I múlt évi álhnzat .
5014 215.039-■499.MS.8e9.—
M..,.,^.. I műn evi ainnzai ... 52,371.79790 \' "\' \\ I évi tiszta nyereség ■ISü,929.324\'H0
Karnni*^
1.876.01X1.(100 1.876.000 044 28.000 000 100.005.782
9.113.780.908 3 820.400 000 63,768.966 179,068.700 8,880 616
509,301 122
17.571,166 1 06 65 1,405.693
Pcnfla
160.000 150.000 2140 8.000
729.102 47 306 932
i 100 72
14.924 70
648 8!
40.744 06
Nagykanizsa, 1925. december 31. Megvizsgálta és helyesnek találj
Az Igazgatóság, a felDgyelőblzoltság.
A nagykanizsaiak találkozóhelyei
Budapest legelsőrendu, modern, családi szállója, as
István király szálloda
VI., Podmaníczky-utca 8.
Mérsékelt árak! Figyelmes kiszolgálás I Modern berendezési Központ! fűtési

Mclegvlzszolgáltatásl -rdókl — Lift!
A nyugati pályaudvar közelében
Koaxtholy cs Hévlx köxött 32 holdas
cvftlk 600 nemes fejbőr ter-MU,U> mérni, kastélyszerü hat szobás épatettel, clcgendú hordóval és minden (elszerelései sürgősen, nagyon olcsón eladó. FelvllágoíiUssal szolgál: WcUz L. Samu. Budapest, Király-utca Q2. I. 7. • m
Erzsébet-tér 18. szám.
HARISNYAHfiZ
Szarvas szálló épület.
Tavaszi újdonságok
Harisnyákban, keztyükben
Kötött-szövött árukban Nyakkendőkben és zoknikban.
Ha a kiszolgálás pontos,
Az áru olcsó és jó,
Az ttzlct száz évig is fenntartható.
ORIENT SZÁLLODA
Budapest, Dohány-utoa 40.
(A KókuUóihi. templomival
Szobáink árát mélyen leaxállltottuk. Fűtést nem számítunk. ; o
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű köxöruéget. hogy Csengory-ut I. u> alatt
hentesáru Üzletemet
megnyitottam.
Állandóan friss füstölt nyer* és
__________ l»0-
oloaóbb napi áron kaphatók.
t nyers é* fótt húsok, finom hentesáruk és szalonnakűlönlegességek a leg-
Kérem a nagyérdemű közönség szíves pálifogását
Babits Lajos
hentes <« miuároa.
Nyomatott > Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nil, Nagykanizsán. (Nyomdiv.™* Cknbeck Károly],
66. évfolyam, 60. szám
Nagykanizsa, 1926 március 16. kedd
Ára 1800 korona
POLITIKAI NAPILAP
S-crtíaiUaés tl kiadóhivatal Főút 5. a*, lateiwban-tdtftxi 78.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
EMzrttal ára: E« tóra 30.000 korona Három hőm ......... 90.000 koreoa
A miniszterelnök Genfben maradt
Bethlen István gróf jelenléte nélklll Dl össze a nemzetgyűlés — Az pilenzék ujabb frank-viharokat készít elő — A pénzUgyl bizottság / szerdára elkészül a költségvetési jelentéssel
Builapaat, márciua 15 A politikai élet erősen készülődik a nemzetgyűlés holnapi ülésére, amelyen azonban az eredeli tervtől ellé-lően gróf Bethlen István miniszterelnök nem vehet részt, miután Genfből való hazaérkezése kilolódott. A miniszterelnök valószínűleg szerdán irkezik haza. Csütörtökön a kormánypártot, pénteken pedig az egész nemzetgyűlést tájékoztatja a geull ülések eredményéről. Az ellenzék erősen készülődik a frankvllára és tiltakozni akarnak Pallavicinl kiadatása ellen.
A pengő-költségvetés A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága holnip délelőtt folytatja a pengőköltségvetés tárgyalását. Most már csak a külügyi és pénzügyi lárca költségvetésének letárgyalása van
hátra, amelyekkel a bizottság valószínűleg ezen az egy ülésen végez, ugy, hogy a pénzügyi bizottság jelentése szerdán már a nemzetgyűlés elé kerülhet.
Az utolsó napokban lévcs hirek keringlek
a takarékossági bizottság tervezetének elkészítéséről. A hirek valótlanok, mert a kormátiy ugyan a bizottságot megbizta a takarékossági letvezel elkészítésével, de azl még nein hozták nyilvánosságra.
Pártértekezlet Március 18 án, csütörtökön a Keresztény Kisgazda, Földműves és Polgári Párt pártértekezletct és utána pártvacsorát tart, amelyen Bethlen István gróf miniszlereinök élén az egész kormány részlvesz.
A vádtanács szerdán délben hirdeti ki határozatát a frank-ügyben
Az ujabb nyomozás még ezen a héten befejeződik - A vádtanács döntése szerint Károlyi Imre grófot nem lehet kőtelezn vallomástételre - Szendey Józsefet szabadlábra helyezlék - S|ray Antal grófot, ha megtagadja a vallomást, kikérik a nemzetgyűléstől
birtokán tartózkodik. Kihallgatására vonatkozólag diplomáciai ulon in-
Budapeat, március 16
A vádtanács ma folytatta a frankügy vádirata ellen beadotl kifogásolások tárgyalását. A mai tárgyaláson megjelent Zadravecz Islván lábori püspök is. A tanács végzéséi szerdán délben hirdetik ki és a vád-lanács hivatalos kommünikében fogja közölni a nyilvánossággal határozatát. Szendeyt szabadlábra helyezték Az ügyészség szabadlábra helyezte Szendey Lászlót, a Irankklisék rej-legelőjél, aki ellen bűnpártolás vétsége cimén tovább folyik az eljárás.
A nyomozás befejezése A mára tervezett f0nl08 kihallgatások elmaradlak, meri a francia megbízottak ki|elenletlék, hogy tiszteletben akarják tartani a magyar nép nagy nemzeti ünnepét.
A nyomozás már csak arra irányul, hogy készitettek-e hamis frankot a megkerült klisékkel és hogy ki ké-szilelle a kliséket. A nyomozás még a héten valószínűleg befejeződik.
O.-óf Zichy Vladimír romániai
tézkedlck.
Oróf Károlyi nem köteles vallomást tenni
A vádtanács ugy döntöli, hogy helybehagyla a vizsgálóbíró végzéséi, amely kimondotta, hogy Kirolyl Imre gróf Wtndischgrdtz hcrceg jegyzeteiről nem köteles vallomást tenni. Károlyi Imre a vádtanács szerint az ügyvéd részére készüli feljegyzések bői szerzeit értesülést, ez pedig t törvény értelmében a vádiolt ellen nem használható fel. Károlyi szerint Witidischgraiz hatvanoldalas jegyzete oly lövid ideig volt nála, hogy annak tartalmát pontosan meg sem ismerhelte és igy arról megnyugtató és kielégilö vallomást nem is ludott volna lenni.
Oróf Slgrayt kényszeríteni fogják vallomástétclre
A vizsgálóbíró Slgray Anlal grófot holnap délelőttre idézte meg. Ha Sigray megtagadja a vallomásléteit akkor mentelmi jogának felfüggesz-
tését kérik és ezután kényszerítő eszközökkel fogja a halóság a vallomás megtételére szorítani. Pallavicinl mentelmi jogának
felfüggesztése A nemzetgyűlés elnöksége vasárnap kapta meg az ügyészség átiratát, melyben kérik Pallavicinl György őrgróf mentelmi jogának felfüggesz-tését. A mentelmi bizottság valószínűleg már kedden délelölt letárgyalja az ügyet.
BELFÖLDI HIREK
Szociáldemokrata tüntetések március Idusán. Budapestről leleteik : Vasárnap délelőtt a keresztény hitelekbe tömörült munkások példás rendben felvonulást rendeztek a Pelöli szoborhoz, ahol az ünnepség minden incidens nélkül folyt le. Nem igy azonban a szocialisták. A szocialisták gyűlésére nagyarányú rendőri készültségek vonullak ki, azokra szükség is voll, mert a szónok beszéde közben ellenteles felfogásúak többször közbekiáltottak, akiket a szocialisták ezért megtámadtak. A gyűlés ulán a szocialista munkások egyrésze a kapilányság elé vonult és Vágiik kiadatását kérte. A rendörségnek kellett a tünlelőket szétoszlatni. Ugyancsak több csoport rendezeti vasámsp olyan tüntetést, hogy a rendőrségnek több helyen kellelt beavatkoznia és több egyént, aki a proletár diktatúrát él-lelle letartóztattak.
A kártya áldozata. Ghillányl József bárót feljelentették, hogy hamis okmányok alapján anyósa, özvegy Jenney Józsefné birtokára a Belvárosi Takarékpénztárnál anyósa ludla nélkül százhuszmillió korona kölcsön! veit lel. Ghillányl, kit rosszulsikerült üzlelci tönkreletlek, családjával külföldre szöktek, állítólag Törökországba. A báró kártyás, köllekező életmódot folytatott, fejedelmi pompával rendezkedett be. Vesztél egy kártyaklub okozta. Most kiadták ellene az elfogató levelet.
A Vecsey-hangverseny félmilliárdnál többet Juttatott az árvízkárosultaknak. Vecsey Ferenc békéscsabai hangversenye 50 milliói jövedelmezett az árvízkárosultak részére. Vecsey hangverseny-turnéja már eddig 500 millió koronán felüli 1 összegei juttatott az árvizsegély-nk-ció céljaira.
Az Akadémia könyvtárának centennárluma. A Mígyar Tudományos akadémia könyvtárának százéves évfordulója alkalmiból gyűlést tartott, amelyen az alapító gról Te-leki-család is megjelent. Ferenczy Zollán dr. könyviáros mondolt beszé-del. A könyvtárat 1826 március 15-én gróf Teleki József alapította azóta törvénybe is iktatóit hatalmas adományával.
Gyermek-nyaraltatás. A héllői napon Budapestről, a nyugili pályaudvarról isméi halszáz gyermekkel indult el a vonat hollandiai és belgiumi üdülésre.
A nagykanizsai márciusi ünnepségek
Nagykanizsa, március IS _ Talán még egy eszteantőttén sem
lobogotí olyan magasra a márciusi lelkesedés lángja Nagykanizsán, egy esztendőben sem voll ilyen gaidag városunk március 15 ikének pro-grammjs, mint a tegnapi s a mai napon... Tatán ezérl volt cz igy, mert soha még i\'yen szükségünk nem volt a mSrciusi tüzek melegére, mini a hosszú magyar tél Idei la-vaszán.
Minden hazafias ünnepély szokatlanul zsúfolt termekben zajlott le. Minden ünnepélynek gazdag, szép programmja voll. Sajnos a helyünk kevés ahhoz, hogy minden ünnepéllyel érdeméhez méltó terjedelemben foglalkozzunk, igy csak rövid összefoglaló tudósításban számolunk be valamennyiről, azok időrendi sorrendjében.
Az ÉME és a Keresztényszocialista Párt
vasárnap délulán 4 órakor a Keresztény Ollhonban rendezték ünnepélyüket. Vánkos Jenő lanár ünnepi beszéde allegorikus képe volt a magyar történelemnek, ma|d okle|tö magyarázata történelműnk nagyjainak keresztény alapokon álló hberáliz-musának. A műsort a Vasutas Dalárda Jól összetanult énekszámai és magyarruhás leánykák kedves szavalalai tetlék változatossá.
Az Iparostanonc-iskola növendékei is vasárnap délelöll Ünnepellek. Szinre került P. Hilárnak nagy hálást kiváltóit hazalias színdarabja. Ennek szereplői, valamint a szavalók elismerésre méltót pro-
ZALAI KÖZLÖNY
ls)26 Március 16.
dukállak. Az énekszámok sikere P. Pongrácz betanításának érdeme.
A Zrínyi Irodalmi ésMítvészetiKőr vasárnap este 6 órakor tarlolla ünnepélyéi. Ember-ember hálán lolon-goll a városháza diszlermében. Megnyílóul a Kór zenekara Ketting Ferenc karnagy vezetésével Kerner Kossuth nyitányát^átszolla, majd dr. Kerkay József tartotta meg rapszodikus erejű, költői elgondolásokban gazdag beszédét, Trianon lenyűgöző erejű lagadását. Utána a vegyeskar előadta dr. Kerkay József .Él a magyar" cimű szerzeményéi. Szerző és dalosok osztoztak a megérdemelt sikerben. Barbarils Lajos, a Kör titkára .Márciusi hajnal" cimű költeményével mégegyszer megcsóválta a márciusi lelkesedés fáklyájál, aztán az ünnepély a vegyeskar Himnuszával befejeződött.
A nagykanizsai vasutasok Ugyancsak szép és jól sikerüli hazalias ünnepélyt rendezel! a pilya-udvari I.\' oszt. étteremben a helybeli vasulas személyzet: Barna Ignác forgalmi kirendeltségi lőnök, Welsz Ödön távírda ellenőrségl főnök, Bar-lal Béla államásl főnök és Rédel Imre oszlálymémöc helyettes vezetése alalt. A magyar Hiszekegy-gyei kezdett ünnepély jelentőségét Welsz Ödön távírda ellenótségl főnök méltatta. Ez ünnepi beszéd, Kudlch Ella .Fohász" című szavalata, Mar-vallcs István államásfőnök-helyetles hazafias irredenta beszéde, valamint Rácz N. Jánoa és Lencz Qyula karnagyok vezetése alatt álló fütőházi és pályafentartásl vasulas dalárdák által előadott hazafias dalok követték, melyek lelkesedést váltottak ki a megjelenlek Osszeségéből.
Ez ünnepély rendezése annál is inkább figyelemreméltó, mert most
látjuk először, hogy a vasutas személyzet — mint ilyen — rendez hazafias ünnepélyt, melyben a személyzet összes kategóriái a munkássággal egyetemben megjelentek.
A Keresztény Tisztviselőnők vasárnap eslc fél 9 órakor a Roz-gonyi ulcai tornateremben fclállilott szép színpadon tartották ünnepélyüket. Az ünnepi szónok Kiss Márton kegycsrendi tanár a magyar nő haza-fias kötelességeiről beszéli. Mázol Lulu kitűnő színezéssel előadóit nagy hatású szavalala a Horváth József cserkészparaacsnok állal rendezett festői élőképben fejeződön be, amit a közönség többször visszalapsolt. A megnyitó és befejező énekszámokat Dómján Gyula vezetésével az Egyházi Énekkar adta eló. Előadás ulán családias, kedélyes hangulata, népes leaestély voll.
A hivatalos istentisztelet
A hivatalos Istenlisztelet a ple-bánia-temptomban hélfón délelőtt tiz órakor vetle kezdetéi, mely alkalomból a templomol teljesen beloliőlle az ájtatos hívek sokasága. A nagykanizsai polgári és katonai hatóságok és közhivatalok teljes számban megjelenlek. Az ünnepi szentmisét Vargha P. Teodor ich dr. plébános mondotta nagy segédlettel s az Egyházi Énekkar ének-kíséretével. A szentmise után a hivek a magyar nemzeti imádságot énekelték. És a friss márciusi szellő átvitte akkordjait a megszállott magyar területen élő testvéreinkhez — ahol most bizakodással várják az u| magyar március hajnalhasadását.
A polgári fiúiskolában különösen szépen és bensőségesen folyt le a márciusi ünnepély.
Az ünnepély hétfőn délelőlt fél 10 órakor velte kezdetét. A Magyar Hi-
szekegy eléneklése után — melyei Ketting Ferenc tanár vezelése alalt a fiu- és leányiskolái vegyeskar adott elő — Németh Mihály igazgató lendületes bevezelő beszéddel nyitotta meg az ünnepséget. Utána Török Gyula IV. o. t. Sajó Sándor költeményéi ,A magyar zászlóról" szavalta el magyaros érzéssel. Vánkos Jenő tanár fejtegette március 15-ének jelenlőségét. Bálint Ferenc Györky ,Diadalének"-ét szavalta el igaz átérzéssel. Utána a vegyeakar adla elő Pelőfl „Talpra magyar"-ját. Petőfi c. ifjúsági színjátéknak előadása következeti ezután, amelyen Szabó Klárika, Tóth József, Török Gyula, Prn-cser Ferenc, Heim György, Horváth György, Hardy Oyula, Rilser Zoltán, Sziltár Miklós és Berger Gyula polgári iskolai tanulók dicséretes módon szerepellek. A szinelőadást Marlnovles Alajos és özv. Vajda Sán-dorné rendezték. A kedves iskolai ünnepély a Szózat eléneklésével fejeződölt be.
A polgári leányiskola ezt követőleg az intézet tornatermében háromnegyed 11 órakor tartotta hazafias ünnepélyét. A Magyar Hiszekegy eléneklése után — amit a polgári leány- és fiúiskolák énekkara adott elő Ketting Ferenc tanár vezényletével — Szeller Mariska szavalta el élénk temperamentummal Szabolcska Mihály .Március 15-én" cimü hangulatos kölleményét. Deák Istvánné tanárnő magasan szárnyaló ünnepi beszéde egy eszményi női lélek megnyilatkozása voll. A közönség szűnni nem akaró tapssal julalmazta. Móra László .Uj márciust várunk" cimü megkapó kölleményét Kiss R. szavalta magyar leányhoz illő bensőséges hévvel. Az énekkar azután Petőfi Talpra magyarját énekelte. Pelőfi Sáodor ,A le-
dőlt szobor" c. költeményét Lidiit I. korát messze túlhaladó fegyelmezettséggel és mély átérzéssel szavalta. Al .Egy gondolat bánt engemet" cimü melodrámát Berger I. zongora-kísérete méltett Bölcsföldi Sárika adta elő. Majd ugyanazon alklmi színjáték kövei kezel!, amit a fiúiskola ünnepségének műsorán adlak elő ugyanazon szereplők. A szép ünnepély! a Szózaf fejezte be.
A II. körzeti áll. elemi Iskola szintén megünnepelte nívós műsor keretében a szabadság ünnepét. Az ünnepi beszédei Wlldené Bereczky Mária tartotta, mig a 2 szólamu énekek betanítását Gogl Mária végezte. Szavallak: Gyurolsik Olga, Neumann Ilus, Gabsovlcs Annus, Parti Gábor.
A reálgimnázium héllón déluián 5 órakor tornatermében rendezett kiválóan sikerűit hazafias ünnepélyt. A gimnáziumi énekkar Kerkay József dr. vezetésévei a Hiszekegyet énekelte, majd Herjaveez Sándor VIII. oszt. tan. mondta el szépen felépített ünnepi beszédét. Flachner Géza IV. o. L meglepő technikai készséggel előzdott szavalata után az énekkar dr. Kerkay József „Él a msgyar" cimü nagysikerű szerzeményéi adla elő, Eltér Géza 1. o. I. szavalata felnőtnek is dicséretére vált volna. Oszki Endre VII. o. t. zongora, hegedű és cello kísérettel .A vén cigány" cimü melodrámái szavalta kitűnő drámai eróvel. A minden pontjában tökéletes műsort az énekkar a Szőzatlal fejezte be.
A felsőkereskedelmi Iskola diszes termében este 6 órakor kezdődött a hazafias ünnepély, melynek szónoka Surányl Miklós felsőkereskedelmi iskolai tanár mélyen-
Ünnepuapi történetek
Irta: Píehy-Horváth R«J«ö (2) Utazni lenne jól De nem lehel. Nem szabad. Gigászi hatalmak tartanak sanyargató rabszolgaságban bennünket, -immár tizenegynéhány esztendeje. Valula, útlevél, vizűm, tartózkodási engedély, bizalmatlanság, kiutasítás és más nagyhatalmasságok. Ort állanak.a határokon és nem engednek utazni. Kaján irigységgel köd mögé rejtik előlünk idegen földek idegen szépségeit és cpe-izüvé változtatják a szánkban az élet felséges izü cukrát.
III.
A szívtipró
A bonviván elment és sok nő párnája, amelyen illatos selyemhajak terültek el csillogó szőnyegként, forró könnyek harmatozásától lett nedves. A bonviván elment és sok nő összeszorul! szívvel idézte vissza rózsás fíUkagylójába a bonviván ezüslcsen gésü hangját, amely hősi ágáiás közben, röppent ki a feslett szájszéleken. A bonviván elment, ulána semmi sem maradt, csak egy sereg eltiport, vonagló, fájó szív, amelyeken a köllötl világ -költöli lovagja keresztülgázolt. Egy sereg naiv és drága kis női szív, amelynek gazdái még nem jutottak el addig a megismerésig, hogy végeredményben min-
den férfi egyforma, csupán némelyiknek festett a képe, ragasztott a bajusza és olyan szavakkal szédít, amelyeket mások költöttek a színpadi hatáskeltés számára.
És az egyik kis nő, akinek ifjú lelkébe beletaposott a bonvivánhoz címzett szívtipró, kétségbeesett bánatában utána iramodott a színésznek. Autón sietett utána, az uj állomáshelyre. S éppen akkor sírta el a bánatát a színész vállán, amikor a keresésére robogó apa odaért, sőt a szobába toppant.
— Vegye el a lányomat — süvítette az apa, amikor átértette a helyzetet — mert most már örökrelkom-promittálla...
A színpad ezüsthangu ifjú hőse, kinek ekkor nettl jutóit eszébe semmi csattanós, ami a helyzetre illő leli volna s amit nagy szellemek már megírtak, ekkor kizökkent regényes pózából és igy a maga modorában válaszolt a kétségbeesett bősz apának:
— Majd bolond vagyok 1... Hiszen ha minden lányt elvennék, aki belém bolondul, egész hárememnek kellene már lenni I...
S ezzel, a maga részéről elintézettnek véve a dolgot, távozott.
...Lányok, drága szép, ifjú lányok: ne higyjetek a színpadi des/kán hős-szerelmesként ágáló tucatlegénynek I Ha a fényes orcáján felejtitek gyönyörű szemeitek pillantását, jusson
eszetekbe az egykori játékbabátok: kívül festeti voll és lelszetős, de belül kóc é3 valla lapult a szépség mögött...
IV.
Fahalásxok a folyón
Ilyenkor, hogy friss vizek fúlnak alá a barnás habcsomókat cipelő Dráván, a Szlavónia partmenti községek magyarjai — mert jó néhány tízezer él itt ebből a derék sziltya fajtából — ringó csónakokra kapva vadásszák a lefelé uszó fatörzseket, a hatalmas tuskókat, mindenféle, víz-hátán vándorló fadarabokat. Szelíden ringatózva halad lefelé a mocskos, zavaros vízen a senki fája, amelyet a magasra megduzzadt tavaszi vizek valamelyik pari menti erdőből ragadlak el és emellek hullám-postára. A fatörzsek ágasbogas gyökerei kígyók le^ergőzéséhe^ hasonlóan bonyolódtak össze, \'de csak félig merednek ki a vízből; a fadarabok misztikus vízi szörny benyomását keltve forognak a lüremlé-sekben.
Rélfalu, Ladimirevci, Valpovo, Ber I listye és l\'odgajci magyarjai ilyenkor apró lélekvesztőkön serényen hajszáznak az ingyen fa után. Csák-lyikkal, kampókkal és kötelekkel ostromolják meg a senki tüzelőjét és sokszor félnapokig is elvesződnek egy-egy otromba, többmázsányi fatuskóval, amig a hig elemben le-
fülelhetik s vtrejlékszakajló munka ulán a parihoz szögezhetik. Mert a kihalászott faderckakal és rönkökéi a drávaparii magyar cövekekhez erősili, lánccal vagy kötéllel, a fába ütött szegek segítségével.
A fa aztán olt marad hetekig, hónapokig, anélkül, hogy bárki is bántaná. Ósi szentség a vízi fatörzsek tulajdonjogának tisztetele a szlavóniai magyarok kőzött és nem igen történik meg, hogy valaki a más állal kifogott fát eltulajdonította volna. A tavaszt vizduzzadás mcgcsökkené-sével aztán a fatörzs a szárazon marad s amikor pár heti izzó szárítási müvelet után pattogó szárazzá változtatták a nap aranysziporkái: a fahalász magyar elmegy a partra, feldolgozni a tát.
Kémencei forróságban dolgoznak ilyenkor a part selyemfüvén, hosszú rajvonalban, a magyarok; a száraz fa szilánkjai csattogva repkednek a tavaszi égbolt aztírja alatt s cslérc, amikor a .faluból kocsi fut ki a partra az ingyen fáért: egy-két ölnyi, kitűnő, olajként égő tűzifa kerül a kocsira. A gazda becsületes barna szempárja meleg hálával simogatja végig a nagy folyó szeszélyesen kanyargó, füzesekben bujdosó ezüstszalagját, amely nem felejlkezik el a derék magyarokról és tavaszról-ta-vaszra meghozza nekik a léli tü-zelöfát. (Vége).
1026 Március 16.
zalai közlöny
a
A nagykanizsai kiállítók megkapták a kitüntetéseket
A magyar munka ünnepnapja — Zalaegerszeg polgármestere és ipartestületi elnöke Nagykanizsán A nagykanizsai Ipartestület rendes évi közgyűlése Bazsó Józsefet újból megválasztották elnökké
járó történelmi tauulmánysrámba menő beszédben vezelte le a március 15 szerepét és jelentőségét. Hotczer Emil és Bóhm Dezső sike-Tillt szavalatai és az isko\'a kilonó vegyeskarának énekszámai keretezték ezt a meleghangú, kedves hazafias ünnepséget.
A MOVE március-ünnepélye
A Nagykanizsán megtartott mír-cius-ünnepélyek közül egyike volt a leglélekcmelőbbeknek a MOVE nagykanizsai főosz\'álya állal rendezett hazafias ünnepély, amit a Urániában hélfőn este 7 órakor tartottak. A lerem oly zsúfolva volt, hogy ember, ember hílán tolorgotl, amikor az Iparosdalárda Büchler Mór karnagy vezénylete melleit elénekelte a Magyar Hiszekegyet. U\'ána Kudich Ella mindenkit magával ragadó szavalata köveikezelt. Huber K „Fohász*-ának eténeklésével az Ipsrosdalárda oly tel]esitményt produkáll. ami büszkeségére válik a dalárdának és karnagyának. Az ünnepély fénypon\'ja Plánder Boldizsár ünnepi beszéde voll, aki gyu|\'ó" lelkesedésével beszélt a magyar nemzet történelmi nagyrahlvatottságáról. Az ünnepély a magyar nemzeti Imádság hangjai mellett ért véget.
A távirat, ajánlott és csomag-feladás uj rendje
Nagykanizsa, március 15 A m. kir. Postaigazgatóság a nagyközönség igényeinek nagyobb mértékben való kielégi<ése céljából a távirati utalványoknak, ajánlott leveleknek s közönséges csomagoknak az előirt időn lut való felvételét rendszeresítette. Ezen rendelet alapján a pécsi m. kir. postaigazgatóság fent-emlitelt küldeményeknek éjjel nappali felvételével folyó hó 15-től kezdődö-leg a Nagykanizsa 2 számú (pályaudvari posta) hivatalt bizta meg.
Ettől az időponttői kezdődőleg az említeti küldemények a Nagykanizsa 2. számú postahivatalnál éjjel nappal feladhatók, akkor is, a mikor egyéb ként az előirt felvételi szolgálat ugy Nagykanizsa l.mint Nagykanizsai, számú postahivalalnál szünetel, tehát va6ár- és ünnepnapokon is
Időntul feladott ka\'demények tekintendők a vasár- és ünnepnapokon feladott távirati utalváuyok és csomagok, valamint a 21 órától másnap reggel 8 óráig feladott ajánlott levelek, hélköznapokon pedig a 12—14 óra között feladóit távirali utalványok és csomagok a 17 órálól másnap $ áráig feladott távirati utalványok ■18 órától másnap 8 óráig feladott csomagok és 21 órálól másnap 8 óráig feladott ajánlott levelek.
Ezen az időn tul feladott küldemények után darabonkint 3000 ko-rona különdij fizetendő.
Kaschmitter Mária ^„a
ajánlkozik házakhoz.
Eünenne vidékre is. si
MaszIrozást Is vállal.
Nagykanizsa, március 15 Bcnsöségteljes, meleg ü.nepély zajlott le vasárnap délulán a városháza közgyűlési termében az Ipartestület évi közgyűlése előtt. A becsületes magyar munka és alkotás nyertek megbecsülést, mikor a legutóbbi kiállításokon dijakat nyett részére kiosztották azokat. Az ünnepség a városhára közgyűlési Icrmé-b-.n vasárnap délu\'án zajlott le.
Az elnöki emelvényen Czobor Mátyás és Sabján Gyula dr„ ]ády Károly, Hajdú Oyula dr. és Neusled-ler Jenő foglaltak helyet, A megjelentek sorában az ipari és kereskedelmi világ tagjait láttuk.
Az ünnepély a ,Magyar Hiszekegy" gyei veite kezdetét, melyet az lparlc»tüleli Dalárda énekeli Büchler Mór karnagy vezénylete alatt.
Majd Sabján Gyula dr. polgármester meleg szavakban üdvözölte a zalaegerszegi vendégeket.
Czobor Mályás zalaegerszegi polgármester beszédét azzal kezdte, hogy — valahányszor Nagykanizsára jön, ugy érzi magái, mint a rokon, aki a házigazdának vendége. Örül, hogy a munka ju\'almát neki van szerencséje kiosztani. Nagykanizsa vár03 iparosai és gyárosai nagy számban veitek részt a zalaegerszegi kiállításon és\' bizonyították, hogy mit lehet teremteni, ha a munkába bele-visaük a lelkiséget. A munka lelke az, amely fenntart bennünket.
— Mosl, hogy a kiállilás utolsó akkordjai lezajlónak, a jól végzell munka zenéje zsong mindig körülötte, amely egymáshoz lüzi a munka embereit. És amikor a munkába lelket lehelünk — a haza oltárán ler-münk gyümölcsöt. Ez a gondolat hasson át bennünket. Elvették puskáinkat, elveilék lőszereinket — de a magyar munka diadalát, a magyar tudást nem tudták tőlünk elrabolni. Minden verejtéket, ami kihull a magyar iparos homlokáról, a ma gyar haza itrmékcnyitő földjébe hulljon, hogy kikeljen belőle Nagy-m?gyarország. Meleg szeretettel ad vözli városa nevében Nagykanizsa víros közönségéi és kéri Istent, hogy legteljesebb áldását árassza lakosságára. (Hosszú éljenzés.)
A kitüntetések kiosztása Czobor Mátyás polgármcsler azután felolvassa azoknak neveit, akiket a zalaegerszegi iparkialülás zsűrije kitüntetésre érdemesnek tartoll, valamint azt, hogy mivel leltek ki-
tűiilctve:
1 PUhál Viktor dr. (Borászati csop:>rt.) Ezüst éiem, oklevél.2. Oe lelleh Renalo. (Méhészeti csoport.) ■ Elismerés. 3. Bazsó József. (Ipari csoport.) Arany érem. 4. Transda-
nubla r. t. (Gyári csoport.) Arany érem. 5. Polgári fiúiskola. Arany érem. 6. Weiser J. C. gépgyár. (Qyárl csoport.) Arany érem. 7. Kon-sérv- és tészta áru gyár. (Gyári csoport.) Arany érem. 8. Papp Oszkár, (tpari csoport.) Arany érem. 9. Bag-ladi Béla. (Ipari csoport.) Ezüst érem. 10. Király sörgyár r. t. (Gyári csoport.) Arany érem. 11. Kirchner, Gclse. (Méhészeti csoport.) Elismerés. 12. Református Nőegylet. (Kézi munkák.) Ezüst érem. 13. Bry/or József (Ipari csoport) Ezüstérem. 14. Löbl Béla. (Ipari csoport.) Ezüst érem. 15. Viola Ferenc. (Ipari csoport). Ezüst érem 16. Budapesti központi papnevelde. (Állattenyésztés.) Arany érem. 17. Oyőrffy Jánosné. (Csipke munkák,) Elismerés. 18. FeUscher Béla (ezüst érme későbben érkezik meg.)
A kitüntetetlek mindegyike odajárult az elnöki emelvényhez, ahol Czobor Mályás polgármester személyesen átadta a kitüntelést. A Trans-danubiát Pongor Henrik kormánylöla-nácsos, a Konsi rvés tésztagyáral Csillag Jenő igazgató, a Király sörgyáiat Kaiser Ernő igazgató, a Polgári fiúiskolát Németh Mihály igazgató,\' a Református Nőegyletét Kádár La-josné képviselte.
Jády Károly zalaegerszegi Ipartestületi elnök állolt fel ezulán. Örül annak, — mondotta, hogy a nagykanizsaiak is el-jöllek a zalaegerszegi kiállításra és cl voll ragadtalva a látottak feleli. A kiállilás fényes eredménye arra fogji serkenteni a kiállító iparosokat és gyárosokat, hogy még többet produkáljanak. Szivből üdvözli a nsgykenizsai kilüntetteket.
Weiser János a kitüntetett nagykanizsai gyárosok és iparosok nevében köszönti Czobor Mátyás polgármestert és Jády Károly elnököt. Köszöni, hogy eljöttek Nagykanizsára, hogy személyesen adják ál a ki.üntetésekel. És köszöni, hogy Zalaegerszegen kiáli-tást rendezlek és alkalmat és mődot nyújtottak a vármegye iparosságágának arra, hogy megmutassa képességeit. És a karzaton felhangzott az Ipartestületi Dalárda éneke: Éljen sokát...
Bazsó József elnök ezután meleg szavakbán. köszönetei mondott Czobor Mályás polgátmes-lernek és Jády Károly elnöknek ezért a szeretetért, amely szavaikból kiáradt. Kiemeli és hangsúlyozza azt az őszinte szeretetet, amelyet Zalaegerszeg Nagykanizsa városával szemben mindenkor tanúsítóit. Nagykanizsa iparoslársadalma nevében üd-
vözli C\'iilior Mátyás polgármcsler! és Jády Károlyt.
Az lp rtcslületi Dalárda rázendített a magyar nemzeti imára, amit a terein zsufolt közönsége állva hallgatott végig.
Sabján Gyula dr. polgármester azután még egyszer megköszönte a vendégek eljövetelét és indítványozta, hogy mindannyian vegyenek részt az Ipartestület most kezdődő évi közgyűlésén. Ugy a vendégek, mint a közélet kitűnőségei örömmel telték magukévá dr. Sabján indítványát és tovább maradiak ott az Ipartestület közgyűlésén, lényt és szép külső keretet adva az impozánsan lefolyó közgyűlésnek.
Az Ipartestület közgyűlése
Néhány percnyi szünet után az elnöki székel Bazsó József ipartestületi elnök foglalja el, akit mikor az emelvényen megjelenik, lelkes éljenzés fogadott.
Elnöki megnyitó
Bazsó József elnök mindenekelőtt meleg szeretettel üdvözli azokat, kik Zalaegerszegről eljöllek Nagykanizsára az iparosok közgyűlésére, a városi tanácsot élén a polgármesterrel, a sajtó képviseljél és a vendégekel.
— Amikor a nagykanizsai iparosság egén támadt sötét felhőket nézi, — mondja — az a gondolat támadt fel benne, nem-e tudta volna az Ipartestület vezetősége azokat a kellő etőrelálás mellett elhárítani. Az Ipartestület vezetősége látta, hogy ezek az idők bekövetkeznek, azért minden emberi lehetőt elkövetett, hogy ne érjék olyan katasztrófálisan. Törvény-bozásilag szerette volna biztosítani az iparosság szaktudásának mélyítését, hogy az Iparosság az éleiben mindenkor meg tudja .állni a helyét. A nagykanizsai Ipartestület volt az egyedüli az egész országban az ipar-törvény revíziónál, amely az ipiros-lanoncoktól a hat elemi iskola elvégzését követelte. Minden baj kútforrása ugy a kereskedelemnél, mint az iparnál, hogy sok az eszkimó és kevés a fóka. Azelőtt 700 iparosa voll a városnak. Ez az iparosság a:
Szarvas kávéházban
kedden este
Magyarország legjobb
Jazz-Bandja
Saxophonnal, Bandzsóval
Holló Tóni
vezetésével.
Csak a közönség táncol.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március Ül.
Muraközi is ellálla lermclvényeivcl, munkáival, ma 1700 Iparos látja cl a szllkséglclcl az egyharmadára ösz-tzezsugoriloll területnek. Mindaddig, amig a kereskedelmi szerződések nem lesznek megkötve, súlyos helyzetben leszünk.
Beszédének további fonalán szól a közmunkák kiadásáról, az iparosság képzettségének fokozásáról. Szóvá leszi a Bőripari Sfcvetkczelel, majd utal a szakcsoportok kiépítésének fontosságára.
Nyugdijat az iparosságnak!
Az Ipartestület vezetősége minden téren igyekezell odahatni, hogy becsült társadalmi réteggé tegye az Iparosságot és igyekezell a löbbi rélegekkel ápolni a jóviszonyt, ami a kölcsönös segítséget hozza magával.
Az ipartestület vezetősége gondoll arra Is, hogy ha az iparosnak kiesik a kezéből a szerszám, ne legyen kitéve a nyomornak. Oondoskodotl egy olyan betegsegélyző egyesületről, amely orvosról és gyógyszerekről gondoskodik. Majd szói az iparosság egyik eminenter fontos kérdésétől. a nyugdljkérdésről. A kormány teremtsen egy alflpol ét az iparosságon amolvan forgalmiadótze-rüen hajtsa be. Szóba hozza a forgalmiadót és pontos könyvvezetésre szólitja fel iparoslársait. Továbbképzőtanfolyam rendezését kívánja.
Hét esztendeje, hogy vezeti a nagykanizsai Iparosságot, — mondja — ő tudja, mi fáj és \'mi kell az Iparosságnak, kötelességéi mindenkor be-csolellel teljesítette, nyugodt lelkiismeretlel bocsátja magát a közgyűlés választása alá.
Bazsó elnökv megnyitó beszédét a ztufoll terem közönsége, az iparos-társadalom lelkes éljcnzéssel fogadta.
A jelentések
Neusiedler Jenő ipartestületi jegyző ezután felolvassa az Ipartestület elnökségének jelenlétét a lefolyt esztendő munkájáról. A részletes és gondosan összeállított jeleméit lapunk nagyobb vonásokban már közölte. A jelenlés kiemeli, hogy a nagykanizsai Iparles\'ülcl negyven éve, hogy fennáll.
A jelenlés tudomásulvétele után Neusiedler jegyző az 1925. évi zárszámadás és vagyonmérleget terjesztette be. Bevélel volt 209 millió 300 ezer korona, ezzel szemben a kiadás 202 millió, ugy, hogy 7 millió korona a pénztári maradvány. A tiszta vagyon 157,078.000 korona, leltet nélúll. A közgyűlés a felmentvényl megadta. Az 1926. évi költségelőirányzatnál 156,916.545 korona be-v vételi állapítottak meg 153,400.000 korona kiadástal szemben.
A közgyűlés elfogadta a költségelőirányzatot.
A tisztikar megválasztása
Majd következeit a lisztil^r megválasztása. A közgyűlés egyhangúlag megválaszloila.közfclkiáltással a liszli-katl az 1926-1928. évre:
Elnök: Bízsó József, kocsigyárló. Alelnökök: Prágcr Fetcnc mészáros, Szántó Lajos építő. Elöljárósági tagok: Adler Miksa hentes, Balog Boldizsár csizmadia, Berényi Á\'pád ékszerész, Ooldbergcr Vilmos nyomdász, Kiss Ernő vendéglős, dr. Kónlg József fogoivos, Iványi József cipész, Máglcs János szabó, Sörlel Jenő szabó, Vir.cze Gyula borbély. Elől• járósági póttagok: Zsoldos Gyula, BagladI Béla, Schlest Ferenc, Babits Lsjos, Quitlner Arthur. Számvizsgálók: Falér Mihály, László Vilmos, Muzlkár Vince. Számvizsgáló póttag: Gerő Soma.
A közgyűlés viharosan megéljenezte Bazsó elnököl és a tisztikart.
Bazsó József elnök ezulán a tisztikart megválasztottnak jelenti ki.
Ezzel a közgyűlés véget ért.
Társasvacsora
Este az Ipartestület helyiségében százteritékü vacsora voll, amelyen Czobor Mátyás, Sabján Gyula dr., Jááy Károly, a teljes városi lanács és ipari és kereskedelmi életűnk kitűnőségei is nagyszámban megjelentek. Az első felköszöntőt Bazsó József elnök mondotta Czobor polgár-meslcrre és Jády elnökre. Mj|d Czobor Mályás, Jády Károly, Csillag Jenő, Welser János, Sabján Gyula dr., Krátky István dr., Székely Nándor, Prack István dr. és Blankenberg Imre mondottak felköszöntöket.
Czobor Mátyás és Jády Károly a 10 órai sinaulóval visszautazlak Zalaegerszegre. (B. R.)
\'I . S * . M ^ i ^ ■ I . %
A plebánia-templum harangjainak ünnepélyes behozatala
Nagykanizsa, márciua IS
A pkbáni.\'-lemplom restaurálási bizotlsága a harangok behozala\'a és felszeniclési ünnepségek sorrendjét végleg megállapította és ezt a .Zalai Közlöny" csülörlökön megjelenő számában lógja közzétenni.
Már most jelezhetjük, hogy a harangok behozatala március hó 20-ín délután 6 órakor történik. A menetben a katonaság, az összes tanintézetek növendékei, társulatok, egyesületek, hatóságok lógnak részt venni.
A menet iránya: Cscngeri ut, fő-ut, Kazinczy-ulcán ál a cintoriumba. A bizottság már most felkéri az ezen ut mentén lakó házlu\'ajdonosokal, hogy házaikai lobogózzák fel, az ezen ul mentén lakó lakókat pedig fele-kezeire való külünbség nélkül, hogy az ulcára néző ablakaikai diszitsék
fel és a menet elhaladása idején vi-l.lgitsák ki.
Nagykanizsa katolikus lányail pedig felkéri a bizottság, hogy mivel most élővirágokat beszerezni alig lehel, vagy csak igen nagy költséggel, ezért készítsenek papirosból bármely szinü és nagyságú virágokat és azokat csütörtök délulán 5 óláig szolgáltassák bc a plébánia hivatalba, hogy azok a díszítésekhez felhasználhatók legyenek. >
A közönségei is már most felkéri, hogy tekintettel arra, hogy e hosszú útvonalon mindenki elhelyezkedhetik és a menelet végig nézheti, lartoz-kodjék a tolongástól és előre lörlc-léstöl és a rendezők felhívásait teljesítse és azok útbaigazítását kövesse, mert a beszenlelés annál Impozán-sabb, minél nagyobb rendben történik. Különben a rend fenlartására a rendőrségen kívül a kalonaság is fog ügyelni.
MAPI HIHIEK
NAPIREND
Március 16, kedd
Római katolikui: Geréb, pk Protestáns: Henrietté. Izraelita: hó I.
Nap kel reggel 6 óra 13 perckor, nyugszik délután 6 óra 06 perckor.
Mozi. Uránia: Orano Kosland mantikua színmüve. Előadások kezdete ! este 7 és 9 órakor.
KÜLFÖLDI HIREK
A genfi helyzet Ismét bizakodó.
Genlben még mindig folynak a tanácskozások és most már általános a vélemény, hogy megtalálják a módot a békés megállapodásra. Azt várják, ha kedden Németországot megnyerhetik, felveszik a Nípszövet-tégbe. A Nemzetek Szövetsége közgyűlésének legközelebbi ülését, melyet keddre tűztek ki, tzetda délelőttre halasztották. Bethlen litván gróf miniszterelnök vatárnap a német kancellárnál és a külügyminisz- j térnél hosszabb látogatást telt, majd a magyar ét némel delegálutok kö- \' zöt kirándulásra mentek.
Pusztító hóviharok. Egész Hercegovinában halaimat bóra dühöng ; hóval és esővel vegyesen. A házak falai bedőllek, kémények leomloltak. A kár óriási. Montenegróban szintén igen rossz az időjárás.
Az Interparlamentáris unió vég-rehaj\'óbizotlsága március hó 13-án Genfben összeült. Foglalkozol! az 1926. évi washingtoni nemzetközi értekezlet programmjával. Ez löbb ponlot ?lel fel, melyek élénken érdeklik az interparlamentáris körökéi. Miután ebben az évben nem tartanak több ülést, az interparlamentáris bizottságot legközelebb egybehívják Genfbe, hogy együttesen állapillák meg az egyes problémákat.
— itt van, hallgassa meg a legmodernebb 3 lámpás kis typusu Ericsson Rádiókészülék szclckliv, kellemes liangjit Szabó Antal sport-és rádió üzletében.
55 milliárd 250 millió
kcrllt kisorsolásra Április hó 15. im 17-ín kculöJŐ oslIAIrsorsJéUlcon.
tsrnét, mint békében, mindon mAaodiie oomjegy nyer.
Főnyeremény -y,\' S milliárd korona. Ul Szerencteszámu sorsjegyek ís letvek kaphatók
ifj. Hifschler Miksa ÍmíPÍÍS/i? """"w"**?
KULTURESTÉLYEK ÉS ÜNNEPÉ LY EK:
_______________l (Kcnitinllaipoly I. vMtkr.l
Marciul IS. Al Oltil.ail.Dltt tilll&ucnl.:,,. i [Utalni. i.mploBbin 411.1411 lil II 4,ilor.
Márclui 2B- A miiir........... ........
,lnlk A\'l.-milInlU i Ki aiiiiau 10 ti r.l Síikor.
Maidui 2X. A Zrínyi tioJalnl li Múvliuii Ke, Utillli ilOtdiia dlluiin a űrikor i viroihlti di.i-InmtMn iHoinin, Slil ilOidiii).
Aprllli 10, A rmJWr mBvilicililyc ■ ]\'o!;in Zaylii [uaydrnitMo ,,if ff 6c,kor.
— A városi közgyűlés előkészítése. A városi képviselóteslület pénzügyi bizottsága, azonkívül a Jogügyi bizottság és a nyugdijválaszt-mány a napokban megkezdik ülésezésüket, hogy előkészítsék a folyó ügyeket a hét folyamán összehívandó városi közgyűlésre
— Választási névjegyzék kiigazítása. A nagykanizsai választóké-lülel nemzetgyűlési választói névjegyzékének kiigazítása kerületenként folyamaiban van.
— Vasárnap nem lesz llceálls előadás. Tekintettel a március 21 -iki Inrangszenleléti ünnepségekre, a Z inyi Irodalmi és Művészeti Kör aznapi liceális előadását nem fogja megtartani. Igy Domány Síri etre a napra programmba veit előadását a következő vasátnapon, március 28-án fogja megtartani.
— Ma kezdődik azéjjel-nap-pall telefonszolgálat Nagykanizsán. A kereskedelemügyi miniszter folyó hó 4-én kell 4104/X—1926. sz. rendeletével a nagykanizsai posla és távbeszélő hivatalnál elrendelt folytonos éjjel-nappali távbeszélő szolgálat folyó hó 16-án kezdetét veszi.
— Teaest a Polgári Egyletben. Kelemen Káioly, a Polgári Egylet éttermének tulajdonosa életrevaló gondolatot valósitol! meg: minden csütörtökön, szombaton és vasárnap az Egylet nagytermében lánccal egy-bekölölt társas vacsorát tendez. Vasárnap este volt az első ilyen vacsora, melyen minlegy százan veitek lészt és fesztelenül táncoltak egészen záróráig.
— A Calderon estre ugy a délutáni, mint az estéli előadásokhoz a jegyek a Teulsch-drogériában, Slanipl Zsigmond füszcikcreskcdésébcn és Schless Testvérek könyvkereskedésében kaphatók.
= Szerdán este nagy tánctca nz uj Jazz-Banddel a Szarvasban.
—[Nőegyletl tea. A Keresztény Jő-lékony Nőegylet szokásos teadélután ja 18-án, csütörtökön délután 5 órai kezdettel özv. Pálfy Alajosnénál (Fő-ut 5. sz. alali) lesz, melyre a lagokal és azok vendégei! szívesen lálják.
— Cyrano elejétől végig színes film.
1026 március ig.
zalai közlöny
„ Tánciskola. Folyó lió l8-<n a Casinoban uj tánctanfolyamot nyílok imlyrc beiratkozni minden nap délútá\'\' 6-7 ig lehel. — Különórák ceisz nap eszközöllelnek. S/ivcs pártfogás kér Giittenlág Lajos oki. linclanár.
_ A tavaszi haszonállat összeírás Nagykanizsa r. t. város egész ItrOletén befe|ez6döll, mosl állítják össze a bcérkczell Jelentések alapján a pontos kimutatást.
Férfi kalapok a legnagyobb választékban Kaufmann Károlynál.
= A Néptakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank leányinlézele folyó hó 15-én tartotta dr. Kreisler József alelnök elnöklcle alatt XX. évi rendes közgyűléséi, mely az igazgatóság állal előterjesztett és a fclűgyclóbizoltság állal Jó-vlbagyolt 1925. január I i megnyíló mérleget és az 1925. évi zárszámadásokai elfogadta. Elhatározta a közgyűlés, hogy az inlézcl a jelenlegi alaplókéjét l2punk külön rovatiban megjeleni hirdetmény szerint felemeli, miáltal a takarékpénztár saját tökéi -104 000 pengőre emcl-eednek. Az Igazgatóság uj tag|ává alsómalatini Malatlnszky Lijos nyug. főispint választották meg. Osztalék lejében az intézel részvényeinek 1925. évi szelvényei ellenében d iraboukinl 20.000 koronái fizet, mely a részvények névértékének pengőben való megállapítása u<án 16 pengőnek felel meg, ami a névérték t6va. Az osztalékot folyó hó 16 lói kezdve az intézet pénztára, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Budapestet), valamint annak nagykanirsai fiókja a szelvények ellenében fizeti ki.
— Cyrano első díjjal kitüntetett klasszikus film.
— Japán tudós előadása Nagykanizsán. A Move főosztály tudományos esléinck sorozala folyó hó 22-én érdekes előadással folylatódik. Ugyanis ezen a napon esti fél 9 órakor Imalka Dslucslró lart előadást ve-liletl- és mozgóképekkel Japánról. A népszerű előadó eddig is már több városban tartott előadást s a főosztály ezen hírneves japán tudós meghívásával Isméi egy élvezetes és tanulságos estét kiván nyújtani a vá-tos közönségének.
— Budapest legjobb Jazx-Bandja muzsikál szerdán este a teaestélyen a Szarvasban.
— Koszorúcska. Guttentág Lajos táncmester vasárnap este rendezte meg láncvizsgájál a Nagykanizsai Kaszinó nagytermében. A koszorúcska lói sikerüli 8 a fiatalság éjfél uláni 2 óráig vigan ropta a táncol.
— Szerdán este nagy tánctea « uj Jazz-Banddel a Szarvasban.
— A nagykanizsai levente-ok-tató tanfolyam március 18-án regiül 8 órakor veszi kezdelét a Zrinyi \'Port telepen. Nagykanizsáról eddig h«lan jelentkeztek a tanfolyamra. A megnyitási megelőzőleg, március 17-én ezügyben értekezlet lesz a városházán.
Férfi kalapok a legnagyobb választékban Kaufmann Károlynál.
ZBrleiii zArtai 5,\'M" \'ífM- £■<>»• 252525. ■
SiSi\'í?"5700 MUato JOS4-0,.
ÍSóítS u1?\' 1M8S<Í- «»<ltptlt 72-80, 67 50, tí.«,(4it 220 00, B*-pM9U5J
— Az Izraelita Nőegylet gyer-mekcbédeltctési akciója négy hónapi fennállása után vasárnap bele-jezést nverl. A: akció mindennap M öreget ís ./;> gyermekei részesített ebédeltetésben; köztük 10 keresztény gyermeket. A vasárnapi ebédet egy kis ünnepség előzte meg. A gyermekek nevében Krausz Ilonka kedves közvetlenséggel köszönte meg az Izraelita Jótékony Nőrgyletnek velők szemben lanusitotl szeretetét; ulána özv.Rotsehtld Samu né elnökníi mondoll kcszonelet a hitközségnek, az iskola igazgatóságna k é.iEppinger Magdának, aki a konyhái vezette s lelkes munkatlrsainsk, majd ptdig dr. Winkter Ernő főrabbi búcsúztatta el a gyermekeket. Az ünnepségen részi vetlek a hitközség s az Izraelita Nőegylet elnöksége, több vendig s a felszolgálásnál állandóan közreműködött összes hölgyek. A Nőegyletét csak a legnagyobb elismerés illetheti meg a szegénysorú gyermekeknek valláskülönbség nélkül négy hónapon át ezért az ebédeltetéséért. Tudjuk, mini jeleni ina semmihői létrehozni egy ilyen akciót és naponként 60 személyi ebéddel ellátni. S a női. labor ezt a magíravállall lelsdalát is megoldotta.
= Szerdán este nagy tánctca az uj Jazz Banddel a Szarvasban.
— Kereskedelmi alkalmazottai közgyűlése. A Kereskedelmi Alkalmazónak Országos Egyesületének helyi csoporlja vasárnap délután tartotta évi közgyűlését szépen berendezeti uj helyiségében (voll Fiume kávéház). Takács László elnöki megnyílója után a titkári jelenlés ismertette az egyesület működését. Az iparhatóságnak a vasárnapi nyitva-tartás ügyében a főnökök javára hozott határozatát a kereskedelmi alkalmazottak megfellebbezték. Az alispán a fellebbezést elutasította, így most az a kereskedelemagyi minisztériumban vár elintézésre. A lag-lé.szám 1924. óta 170-ról 120-ra csókkeni, atni megnehezíti az alkalmazotti érdekek egyöntetű, intenzív védelmét. Az Egyesület dr. Dómján Lajos ügyésznek jegyzőkönyvi köszönetet szavazott eredményes munkásságáéit. A Jelentés sürgeti a ke-teskcdclmí alkalmazottak szabadságidejének törvéiybeikialása ügyében való állásfoglalást. Megemlékezik a kereskedelmi alkalmazottak Visegrádon létesült pompás üdülőjéről es sürgeti a Balaton melleit is hasonló üdülő lélesi,é>éi. A pénz-tati jelentés szerint a juniális 3 és fél, a Szilveílter-esl II, a reklám.
bál 5 millió korona tiszta jövedelmet hozott. A könyvtár 540 kötet, használata díjtalan, de a lagok az ulóbbi időben nem veszik igénybe. Takács László ciiiök 6zépcn kidolgozott előadást tarlóit az Egyesületnek mint szervezetnek fontosságáról, munkásságáról, mely a lagok társadalmi és gazdasági helyzelénck javítására törekszik, jogokai biztosit, de köle-lességekcl is ir elő. Kólelességlclje-sitésre és fegyelmezctiségre buzdítja a tagokat. A közgyűlés az elnököt kiküldte az április 4. és 5 iki budapesti küldöttközgyűlésre. Az egyesület vezetősége ezután a jól végzel! munka nyugodt lelkiismeretével benyujto\'la lemondását és megkezdődött a tisztikar választás, mely a következő egyhangú eredménnyel végződölt: elnök Takács László, alelnökök Bauer Árpád, Krémsler István, titkár Fenyvesi László, pénz-láros Ausch Ödön, Jegyző Mlcheller Béla, háznagyok Weisz Mihály, Deulsch Károly, ellenőrök Fehér Samu, SMtler Jenő, könyviáros Oo-lenszky Ferenc, Fenyvesi István, választmány Fehér István, Weisz József, Diask Ferenc, Tólh József, Heisler Ignác, Takács János és Kcisz Bertalan.
=» Budapest legjobb Jazz-Bandja muzsikál szerdán este a teaestélyen a Szarvasban. V — Március 15 Tótszerdahelyen. Folyó ho 15-én ünnepelte Tólszerda-hely halármenli horvátajku község márciusi idusát*az elemi Iskola tantermében. Az ünnepélyen s nagyszámú levente cs«porl és az elemi iskola tankötelesei, továbbá nagyszámú közönség veti részt. Műsor: Himnusz után ünnepi beszédei mondott Nádassy Ferenc igazgató-tanító az ünnepség rendezője. — Talpra magyart szavalta Gyurgy Kémus; Magyarok istene szavalta Balassa István; Kossuth nótát énekelte a Levente csoport; Uj március szavalta Ribants István II. polg. o. t. Befejezésül az ünneplő közönség a szózatot énekelte. Ezzel az ünnepély véget ért.
Férfi kalapok a legnagyobb választékban Kaufmann Károlynál.
— Országosvásár. Szóllősgyö-rökben a - március 21 -iki országos kirdkodó és állalvásárt a vasárnap miatt ez évben március 22-én fogják megtartani. — Ez a vásár a megszokottnál is nagyobbnak ígérkezik. Viszmentes helyről szarvasmarhák is felhajthatók.
— Budapest legjobb Jazz-Bandja muzsikai szerdán este a teaestélyen a Szarvasban.
korona nyerhető az újonnan kezdődő
sors« ötmilliárd
osziálysorsjátékon.
Az uj j léklerv igen előnyösen változott, mert a nyeremények száma ismét a b\'keheli arányban van megállapítva, vagyis minden második sors-
Wfen 55 milliárd és250 millió* r
ketül készpénzben sorsolásra. — Szerencseszámokat ajánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája gSI;^
Sorsjegyek ára: egész 200 ezer, fel 100 ezer, negyed 50 ezer korona.
Játéktervek ingyen. — Húzós április 15-17._^
Időjárás
A nKgykanbsal meteorológiai m«jf-tigyeló jelentése: Hctfón a hó.r.í/sfk-ki: reggel 7 órakor -j-2-?, délután 2 órakor +9 3, este 9 órakor +51.
felhőzet: Heggel és délben teljesen borult, cslc tiszta.
Sztlirány: Kgész nap Délnyugat.
Napi csapadék mennyibe: —
A Meteorológiai Intézőt jelentése szerint továbbra in változékony, csapadékra liajló idó várható, lényegtelen lióváltozáisal.
— Földadó felosztási jegyzék közszemlén. Nagykanwsa város 1926. évre érvényesített egyéni földadó felosztási jegyzékét március 23-ig közszemlére tették ki a városi adóhivatalban, hol az érdekeltek azt a hivatalos órák alatt betekinthetik.
— A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör ma este 6 órakor választmányi ülést lart fontos ügyek megbeszélése végett
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
= A helybeli vendéglósök szakosztálya ma délulán fél uégy órakor az Ipartestület tanácskozó termében gyűlést tart. Elnökség.
- NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
Schwarcz Dezső cégnél uri és nöi divatárukban legszolidabb ki-tzolgálás.
SPORTÉLET
NZTE—DVAC 4:1 (2:0). Szép Játék után értékes és megérdemelt győzelmet aratott a Zrinyi. Síéi segítségével játszva, már az első félidőben bebiztosította győzelmét s a második félidőbén már nem nagy megerőltetésbe került az eredményt tartani, sőt, a DVAC elkedvetlenedne folytán szépíteni is lehetett azt. Eseménye volt a mérkőzésnek Ked-menecz hibátlan bekk-játéka; Álló és Mlskolczy érdemel még dicséretet. A DVAC-ból senXit sem lehet megemlíteni, szürke együttest képez a csapat.
NTE-Turul 5:0 (1:0). Megsemmisítő győzelmet aratott az NTE kompletten felálló csapata Kaposvárott a Turul ellen. Az első félidőben az óriási szél segítségével inkább a Turul volt frontban, mégis az NTE ért el eredményt Palkó révén. A második félidőben óriási fölénybe kerül az NTE és Harangozó, Palkó, Férhezly, majd ismét Palkó szebbnél-szebb góljaival Hlrschler és Dezső beadásaiból megszületik a remek eredmény. Míg kell említeni, hogy az NTE fiatal kapusa, Polgár egy tizenegyest kivédett.
Pécs. PSC-PVSK 1:0.
PAC—K MÁV 2:1.
■» W^^v**
HO?.i
Urániak kedd—szerda 5, 7 és 9 órakor: Grano, Rost&nd romantikus szinmüves 11 felvonásban. A mult esztendei milanói nemzetközi film-kiállításon első díjjal jutalmazott klasszikus film, felvételei elejétől végig színezettek.
\\lidó: Zrinyi Nyomdaipar ós Könyv-kcf*»ko44a RT. Nu*yUaixa«
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március Ül.
Az apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A cim szó s minden vastagabb bemból álló szó két sténafc számíttatik. Minden további szó dija Ő00 K. A hirdetési dlj •lőro fizetendő a forgalmiadóhozzászámllásával
Toljcs wlxvexetőkl • ós fürdö-Bioba berendexésekot legolcsóbban izülllt és szerel kedvexö flxetésl föltételekkel W s I s s r Gápoy*£t
Suglrut 16.—____
Ügyes leány több íves bizonyítvánnyal mindeneinek ajánlkozik azonn.dl belépésre jobb házhoz. Orn: Nádor-utca 4. ~ Főútvonalon cipész, szabó vagy Irodának Mb alkulnm Oxlethelyiftéa »z0^n,,\' (olcsón) kiadó. Cim a kiadóban. Mi
~~ Szakácsnő, szerény IgényO. jobb helvre ajánlkozik azonnali helépísre. Bővebbet Petőll-.ut 21.
Fajtojás, többszörösen díjazott lajilszta kendermap,os Pllmutli. mely bőséges to|6 és naj;y húsban nyllvánu\'. Icgelentálóbb barotnllbetcgséReVnfk. darobja Ötezer korona Ország és Wtddcr magkereikedésében Nagykanizsa.. Erzsébet-tér. 760
Vérszegények! Afc*SS£,.
a Bruncslcs Józsi-féle bikavér.
POsur. t»fm<£« íinftn\'uh1"" cikk,k D,:,lt Sujtir-i
• VWWVWWVWVSAAAAAAA^^M
Város belterületén 2 csinosan bútorozott szoba fürdőszoba, konyhahasználatlal
albérletbe kiadó.___
Szépen bútorozott szoba kiadó. Clm
a kiadóban.
I(7adá~ B.d.itonkcresztufon, közvetlen a Balaton part|án bárom szobís villában két szoba, konyha és mellékhelyiségei május Mól augusztus Mg. Bővebbet Kaufmann Károlynál. Tcleton 372.__805
Miltényi-cipöt vegyen I
Főútvonalon egy lakásnak való utc*ra nyitó szoba kiadó. Cim a kiadóban. 750
K i t O n 6 koreosenyl
Ó- és UJBOR
1917. évi psosenysbor Uterenktnt Is kapható i»«
REMETE, Sujjár-ut 6. szám.
Forgalmas utcában Oxlethelyiség azonnal átadó. Clm a kiadóban. ___57
"~EÍaíó,"\\,így bérbe kiadó egy JómanetelU betonáru \' Qzlst lakással, műhellyel, cgváb mflIékhalyliéRckket és teljes fetsze-relésset együtt Somcgy-Csurgón. Bővebbet Kertész István Oyékénycs 11.__818
Oxlctberendsxés sBrgósen nagyon olcsón eladó. Strasser, Bazár-udvar. 82t
Egy aiobs, konyhás lakás mellékhelyiségekkel kiadó. Ctm a kiadóban. 822
Rigyáci Bérgazdaság
április hó l-től
megkezdi a házhoz való
tejsxállitást.
Hogy a tej jó minőségéért szavatolhassak, lehetőleg kannákat kérnek. Kimondottan gyermekek részére állatorvos által megvizsgált egy, ugyanazon tehenektől szállítom állandóan a tejet. Előjegyzéseket a Krá t ky-féle trafik is elfogad. — Telefon 64. —
A nagykanizsaiak találkozóhelye i
Budapest Icgelsőrcndu, modem, családi szállója, az
István király szálloda
VI., Podmaniczky>utca 8.
Mérsékelt árak! Figyelmes kiszolgálás t Modern bcrcodczés! Központi fűtés! - Melegvizazolgáltátás! -F fl r d ó k I — Lltll
A nyugati pályaudvar közelében
tléptaMpénztái Részvénytársaság tlsgjlaniisáo
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank LeAnyintézete.
Felhívás részvényjegyzésre!
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
1926 március hó 15-én larlott közgyűlésén elhatározta Itogy:
laniagy. kir. pénzügyminiszter 7000/1925. P. M. sz. rendelete alapján történt felértékeléssel kapcsolatban az intézel alaptőkéiéi 125 000 Pengőben, vagyis K 1.562.SOOOOO.-állapítja meg.
2 az eddigi 12.500 darab részvényt 10:1 arányban vonja ös?ze ugy, hogy minden 10 drb K 100,000.- n. é. részvényt 1 drb p 100.— n. é. részvényre cserél ál.
3. az összevonás ulán 1.250 drb 100 Pengő tL& uj részvény kibocsátásával 250.000- Pengére azaz 3,125.S00.«»- (Három-ezerszázhuszonötmillió koronára) emeli fel, a követkézé módozatok
me"Cij a kibocsátásra kerülő összes részvényeket a régi részvényeseknek ajánlja lel és pedig ugy, hogy minden részvényes a birtokában levő I drb 100 Pengő n. é. részvénye ulán I drb uj részyényl vehet át 160— Pengő, azaz 2.000.000\'- korona kibocsátási árfolyamon. ____ .
b) a részvényjegyzés lialárideje 1926. március 31.......
c) a részvények ellenértékéből 50 - Pengő az elővételi jog gyakorlásával egyidejűleg, 50 -Pengő legkésőbb \'926- évi áprMis hó 30. napjáig, a fennmaradó 60 - Pengő pedig legkésőbb 1926. évi május hó 31-ik napjáig (izélendő le.
11) az uj részvények 1926. január hó l-től kezdödőleg részesednek osztalékban, miért is az egyes befizetések után 1926. évi január hó l-től a tényleges befizetésig lOVo kamat fizetendő.
A jegyzés alkalmával az összes eddig kiadoll részvényeket és részvényutalványokat bevonjuk s helyettük, valamin! az uj jegyzésről is .Elismervényt" adunk ki, melynek visszaszolgáltatása ellenében egy később közzéleendö időpon bsn fogjuk az uj részvényekel kiszolgáltatni. .
Felkérjük tehát t. Részvényeseinket, hogy a birtokukban levő részvényeket és részvényutalványokat az elővételi jog gyakorlasa és kicserélés végetl intézetünknél beszolgáltatni s az uj részvények ellenértékét pénztárinknál befizelni szíveskedjenek.
Nagykanizsa, 1926. március hó 15.
Mpiakatttp^i Msutiylíiuiig IMaM
Igazgatósága.
Pénzkölcsönközvetités icgat\'anokrí!
„, Házak, birtokok, bérletek közvetítése!
Telefon ISO. Szigriszt László, Főút 8. Teleion 150.
BUDAPESTI NEMZETKÖZI
vasar
1926. április 17-26.
Rendezi a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Vámszabadraktál . A legjobb
eladási a (alom. Áru- és személyszállítási kedvezmények a bel- és külföldi vasutak
és hajózási társaságoknál. Vizűm kedvezmények.
Központi iroda: Budapest, V., Szemere-utca 6. Tb. képviselet: Flschcl Latos könyvkereskedő, Nagykanizsa, Varosházep.

Minden eredményes szellemi és testi munkának, egyáltalán minden sikernek előfeltétete a testi Jólét. A kemény bőrsarkon testünk mindan lépésnél rázódlk és ezáltal kínozzuk tcudnket. Vlsaljen tehát Palma-kaucsuksarkot és talpat és őn sosem tog többé a rugalmas Járáa Jót leményérÓI lemondani. A Palma-kaucsuksarok háromszor tartósabb i bőrnél és Jóval olcsóbb.
Megjelent
Magyarország
1926. évi
Ujságkatalogusa
-
Kiadja a Rudolf Mossc rt. hirdetési iroila
Budapest VI, Pod&aniczky-ulca 49
■ <§>
Hirdetőknek kivánatra ingyen és bérmentve.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Megérkeztek
a szebbnél-szebb húsvéti tojások, nyulak és remekül dekorált finom dessertek minden nagyságban legolcsóbban beszerezhető a m
„Cukorka Királynál".
Tessék megtekinteni minden vételkötelezcttség nélkül.
Heffer Gyula.
A kény\'zeregyezségi
eljárásról sróló
uj rendelet.
Magyarázatokkal és joggyakorlatokkal ellátták dr. Csiky Károly törv. biró
a kénys.eiegyeuégl ügyek etöadó]a és
dr. Cs. Sommer József
budapuli ügyvéd.
Ára 100.000 korona. Kapható
Fiachel Fülöp Fiai
k6njnrk«r«akcdé»ébaa
Haán Uyula nagykanizsai bírósági _végrehajtótól._
84/1926. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajló az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhitté tftszl, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1926. évi Pk. 4502. számú végzése következtében Dr. Schlellfer Imre ügy véd állal képviselt Franki A. Herm. és Fial javára 25.000.000 korona s jár. erejéig li*26. évi Icbruár hó 9 én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és íelülloglalt es 71,200.000 koronára bccsQlt következő Ingóságok. u. m.: különböző vastüzhelyek, kályhák slb nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. Járásbíróság 1926-ik évi Pk. 4502. számú végzése folytán 25,000 000 kor. tőkekövetelés, ennek 1926. évi január hó 15. napiától Jiró •180.0 kamatai, Vafyo váltodlj és eddig ÖJZ-szesen 5,0(0000 kor. bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán, Magyar utca 2. sz. alatt leendő megtart/-sára 1926. évi március hó 22-lk napjának délutáni 3-» órája határldóöl kl-tUzcllk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-al értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén bccsáron alul Is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások is le- és fclülfoglaltaFták és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, eien árvetés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek javára ts elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1926. évi március hó
°\'pi1"\' Haán Oyula s. k„
S20 kir. jblcósigl végrehajtó.
Legjobb ,„ J\'I \' „ R.ltt.r l>t»*n
muiep l\'jtna múlépgy áriban
Székesfehérvár, Ybl MlklOs-u. IZ m k 6 s z ü 1.
Nyomatott • Zrinjri Nyomdaipar és Könyvkereskedés R -T.-n41, NagykanlzsAn. (Nyomdav.j./.: Ofcobtci Kírolvl.
1
66. évfolyam, 62. szám
Nagykanizsa, 1926 március 18. csütörtök
Ara 1800 korona
@ «

POLITIKAI NAPILAP
Si«t«zttt4g 4s kladítilvalal fM 9. u. Intenirban-tcltfon 76.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
ElSSütill ira: EnJ tóra 30.000 koma Hireo tóra ......... 90.000 k«rwa
MAGUNKRÓL
Nem szoktunk magunkról beszélni, mert nem tartjuk illendőnek, meg azlán távol is áll a gondolat tőlünk, hogy az elért eredményeket a magunk javára könyveljük el. Hogy ezúttal látszólag mégis kivételt teszünk, tesszük csak azért, hogy hálánkat róhassuk le azok iránt, kik a közügyek érdekében felvetett eszméinket magukévá téve, azoknak megvalósítását előinozdtot-ták. A hélfőn éjjel bevezetett szakadatlan éjjeli telefonszolgálat erre kedvező alkalmul kínálkozik.
Nem akarjuk ennek az Intézkedésnek a közbiztonságra való jelentőségét e helyen külön is ecsetelni: nem Is a ml érdemünk, hogy megvan; ml csak a kezdeményezők voilunk; az érdem azoké, kik az ügyet magukévá tctlék és befolyásukkal kereszlülvitték. És e tekintetben első sorban dr. Kállay Tibor, Nagykanizsa város nemzetgyűlési képviselőjét, Sabján Gyula dr, városunk polgármesterét, a pécsi postaigazgatóságot s a helybeli postafőnökséget illeti meg a közönség hálája.
De a közönséggel mi ls egyült ünnepelünk, mert amit nem tudott kivívni a megye székhelye s nem tudtak megérni más városok, az sikerült Nagykanizsának. Még egy körülmény ad nekünk jogcímet arra, hogy a közönségnek örömében mi is részt vegyünk: épen közönségünknek minden mozgalmunkkal szemben tanúsított megértése és meleg szeretete. E nélkül kudarccal végződtek volna ösz-szes célkitűzéseink. De valahányszor egy-egy eszmét felvetettünk, mindannyiszor csak azt tapasztaltuk, hogy a közönség felka-rolla mindenkor njeleg hazafias érzésből vagy szociális érzékünkből fakadó törekvéseinket s vállvetett tevékenységgel sietett megvalósításukban nekünk segédkezet nyújtani.
És a közönségnek velünk való ez az együttérzése szoros kapcsolatot is teremtett köztünk s fokozottabb kulturális és szociális tevékenységre ösztönözött bennünket.
S amint igy gondolatban lelki
szemeink előtt elvonulnak a közelmúltban tett kezdeményezéseink, jól esik látnunk, hogy a hatóságok, intézmények s a nagy közönség segítségével csaknem valamennyiben kézzelfogható eredményt siketült kivívnunk.
Másfél évvel ezelőtt indítottuk meg a hősi temetőnek rendezésére Irányuló akciónkat. Az akkor egyszeri! fakereszttel el-lá\'ott 1125 hősi halott közül ma már 750 hős katonának haló porai felett áll évtizedekre szóló emlékkő. Miénk csak a gondolái volt; a sok-sok milliót hozzá a társadalom hordla össze.
A liceális előadások helyéül mi szorgalmaztuk a Városháza nagyiennének átengedését s a polgármester belálva ennek az intézménynek kullurális jelentőségét, az előadások megtartására átengedle a közgyűlési lermet.
Az 1924. év karácsonynapján a szegények részére karácsonyfát állítottunk fel nyomdahelyiségünkben s jelentős adományokat oszlottunk szét köztük. Nem a magunkéból, de a közönség adományaiból.
Állandóan szőnyegen tartottuk a kultúrpalota kérdését, ami elvezetett a színházépítés közeli megvalósításához.
Mi vetettük fel tavaly lavasz-szal a balatoni kedvezményes jegyek mozgalmát, ami azlán valóra is vált.
Állandóan szorgalmaztuk a plébánia templom restaurálását s a mi lapunk hasábjain jelent meg az az előterjesztés, melyet a költségekhez való hozzájáru-lásképen a közelmúlt n..pokban megtartott gyűlés egyhangúlag el is fogadott.
Több mint 9 millió korona
folyt be szerkesztőségünkhöz az árvízkárosultak érdekében megindított gyűjtésünk eredménye-képen ,
Felvetettük egy Nagykanizsán rendezendő ipaikiállitás és vasár gondolalát s az arra hivatott tényezők már is értekezletet hívtak össze a részletek megbeszélésére. .
Ha végig lapozgatnánk újsá-
gunk egyes szántait, bizonyára találnánk bennük még nem egy olyan mozgalmat, melyet mi kezdeményeztünk s amelyet a közönség jóvoltából tető alá hozni is sikerült.
Mert mindenkor a közönséget, a közügyeket, a kulturát, a bensőnkben átérzett szociális
törekvéseket szolgáltuk, sohasem számítva elismerésre vagy dicséretre. Kötelességünket teljesítettük s hogy teljesíthettük, az annak eredménye, hogy a j közönség mellénk állt mindazon gondolatunk megvalósításában, melyeket érdekében valóra váltani igyekeztünk.
-l^-I.-l \' -U-i -ii- 1-1-1*1-1*-"***
A frank-ügy a nemzetgyillés előtt
Sigray Antal gróf a kisebbség
Budapest, március 17 Vonlatotlan indull meg a nemzetgyűlés mai ülése. Némi élénkségei gróf Sigray Antal beszéde hozott az ülésterembe, aki azzal vádolta meg a kormányt, hogy ludolt a frankhamisításról. Hosszasan foglalkozott Pallavlciul őrgróf vádjával s végül is a többségi jelenléssel szemben a kisebbségi véleményt telte magáévá.
Részlelesebb jelentéseink az ülés lefolyásáról ezek:
A nemzetgyűlés mai ülésén Te-mesváry Imre beter|eszlelle a pénzügyi bizottság jelentését az 1926— 27. évi költségvetésről, amelyre a süreősséget kimondta a Ház.
Zichy János gróf a keresztényszocialista párl nevében beszélt és előterjesztette a párl deklarációját, kijelentette, hogy nem állapilhaló meg a kormány bünrészessége. Meg-állapilja azonban, hogy a kormány nem Járt el kellő elővigyázatossággal és azzal a mérlékkcl, amelyre szükség lelt volna. Elvárja, hogy a kormány a jövőben minden erejével kiküszöbölje és leheletlenné legye az ilyen kalandorlervekel.
Utána Sigray Antal gróf mondott beszédei, melyben a jobboldal tiltakozása és az egész Ház állandó zajongása közben jelentette ki. hogy Windischgriilz december 31-én neki azt mondotta, hogy a kormány tudtával köveilék el a bűncselekményt, ha megidézik, ezt képes eskü alall bizonyítani. — A kormány távozását kivánja és a többségi pártból uj kormány alakulását, mely a frankügyet likvidálja. A kisebbség véleményét fogadja el.
Kálmán Jenő szólal fel ezután. Kijelentette, meggyőződése, hogy\'a kormányt nem terheli felelősség, a löbbség javaslalát fogadja el.
véleményhoz csatlakozott
Eöry-Szabó Dezső kijelenti, hogy a kormány felelősségét nem ludja megállapítani, azonban annyi bizonyos. hogy hihát követelt el. Farkas Tibor különvéleményét fogadja cl.
Fráter Pál a-ra kérle az igazság-Ogyminiszlert, kövessen el mindent a nyomozás mielőbbi befejezése ér-dekében. Rámutatott arra, hogy az az ellentét, amely Vázsonyi és az ország kőzött amultban is fennállolt, a frank-ügy szereplésével csak növel edett.
Malasils Oéza állilja, hogy a kormány nem lett meg mindent, hogy a bűnügyet haladéktalanul tisztázzák. Kétségtelen, hogy a trianoni szerződés súlyos igazságtalanságot Jeleni és minden igaz embernek mindent el kell követni, hogy ezt az igazságtalan szerződést megvállozlassa. A sze-\'zódés megváltoztatása azonban attól függ, hogy lehelséges-c megváltoztatni a Népjzöve\'ségen keresz tűi Európa felfogását. De ehhez nem gyilkosságok, atrocitások és kitörések kellettek, hanem elsősorban az, hogy magunkba szálljunk, dolgozzunk és be/ső egységet teremisünk és ezl mutassuk kifelé.
Malasils beszéde közben elnök az ülésl félórára felfüggeszti.
Az ülés további folylatásán kérdést intéznek Bud János pénzügyminiszterhez arra vonatkozólag, hogy a városok annak ellenére, hogy az arany kölcsönöket megkapták, mégsem indilják meg a közmunkái. A pénzügyminiszter válaszában kijelenti, hogy a beruházások megkezdését a téli rossz idő mialt nem tehették.
Kabók Lajos ezután azt mondja, hogy a munkások életéi munkanélküliség eselére biztosítani kell. Bud válaszában mond|a, hogy nem biztosítással, hanem munkaalkalmak kcresésíbun kell keresni a javulást a munkások életében.
Az ülés 8 órakor végei éri.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március Ül.
A frankügy tizenegy vádlottja szabadlábra kerül
Zadravecz István, Héder János és Ferdlnándy László ellen a vádtanács elejtette n vádat — A vádtanács kihirdette az összes vádlottak előtt határozatát Slgray Antal gróf részletes vallomást fog tenni a vizsgálóbíró előtt
Budapest, március 17 A frankhamisilás ügyének mai szenzációja a vádianács határozatának kihirdetése, mely zárt ülésen, délután Vj2 órakor az összes letartóztatott és szabadlábon lévő vádlottak Jelenlétében löilént meg.
Értesülésünk szetinl a váJtanács a Térképészeti Intézet majdnem ösz-szes alkalmazottainak, kik parancsra követlék cl a frankhamisítást, azonnali szabadlábra helyezéséi rendelle cl. A lovábbi eljárási szabadlábon folytatják le ellenük.
Szabadlábra helyezik Virágh Jánost, Parragh Ferencet, vitéz Haaia Józselel, Ágoston Árpádot, Kiss Latos Kornéll, Velőssy Bélát, Scharf Nándort, Hampel Ferencet, Spann-ring Lászlói, Olchváry Jcnól és dr. Vargha Bélát, a frank ügy utolsó letartóztatottját.
Zadravelz Islván tábori püspök ellen a vádianács minden további
Megsemmisítették Leflererné életfogytiglani fegyházbüntetdset
A Kurla visszaküldte az ügyet a Táblához uj eljárás Ietoly-tatása végett
Budapest, március 17
Uderer pusztávnét, mint ismeretes a torvényszék Kudelka Ferenc meggyilkolása miatt halálra iiélte, majd a Tabla az Ítéletet életfogytiglani fegyházra változtatta. Az ügy fellebbezés folytan ma ketült a Kúria elé. A tárgyalásra tévedésből Ledéremét is elővezették, kinek védője ilt is dr. Uvay Ttoor volt. A közönség érdeklődése nem volt olyan nagyarányú, mini az előző táigya-lásokon.
Az Ítéletei fél kellőkor hirdették ki. Eszerint a Kúria a Tábla Ítéletének Léderernére vonatkozó részéi megsemmisíti és a Táblát uj eljárásra és uj ítélethozatalra utasítja, a semmiségi panaszok elbírálását mellőzi és az ítéletnek Uderer Sán-\' dórra vonatkozó részét helybenhagyja.
Az indokolás kimondja, hogy a táblai Ítéletből nem lehet jogi bizonyossággal megállapítani, hogy lel-bujtás türténl-e vagy pedig csak bünstgedi bünrészesség. Kiemeli az indokolás, hogy a hadbírósági itélei és a Tábla által elfogadóit lényállás homlokegyenest ellenkeznek.
Nemzeti állam és nemzeti biztonság
A kisebbségi kérdés a dunai utódallamokban
Irta: WIESER FRIGYES báró, volt miniszter ét az államtudományok egyetemi tanára
Vass József Bethlen genfi fogadtatásáról
A miniszterelnök helyettese, Vass József népjóléti miniszter kijelentette, hogy Bethlen István grófot Qenfocn a legnagyobb szeretettel és bizalommal fogadták és alaptalan az a hir, mintha a miniszterelnök genfi pro-grammjának valamelyik pontját nem intézte volna el.
eljárást megszüntet, hasonlóképen hoztak határozatot Héder János és Ferdinándy László ügyében. Ellenük az ügyészi vádiratot a vádtanács teljes egészében elutasította.
A többi vádlottak fogva maradnak, illetve a vádtanács velük szemben — egyeseknél jelentéktelen módosításokkal — a vádat fenntartotta.
Sigray Antal grófot a vizsgálóbíró egyizben már maga elé idézte, hogy kihallgassa Windischgraiznek a kormány felelősségéről egy szilveszteri szoarén tett kijelentésére vonatkozólag. Sigray vidéken lévén, a kézbesítést nem tudták foganatosítani, igy ma uj idézést küldtek ki. Sigray kijelentette, hogy ha az idézést megkapja, részletes, vallomást fog tenni a vizsgálóbíró elótt.
A régi szokollumisitás ügyében a rendőrség ma folytatta a kihallgatásokat.
A vasárnapi Calderon-előadás
Nagykanizsa, március 17 Értesítésünk, högv a vasvári Katolikus Legényegylet müiced velői a harangszentelés napján, vasárnap Nagykanizsára jönnek, hogy újból előadják Calderon misztériumát: A szent mise titkait — az egész városban őszinte örömet keltett. Nemcsak azért, mert a két előadás nyomán befolyó tiszta jövedelem ismét erősen gyarapítani fogja a plebánia-tem-plo.n harang és restaurálási alapját, de főleg azért — hogy a mostani komoly időszakban, amikor az egyház magábaszállást hirdet, maga elótt lássa felelevenedni Az Újszövetség áldozatát.
Tudjuk, hogy azok, akik a műit alkalomkor már nem tudta* helyet kapni, egymaguk fogják betölteni a Polgári Egyletben mindkét előadásnál a nagytermet, ebhez jönnek még nagyon sokan, akik ismét újból megfogják nézni az előadást.
Hogy mindenki már előre biztosítsa magának a jegyét akár a délután 4 őrás vagy az esti 8 órai előadásra, jól teszi — ha már most előre lefoglalja és lejegyzi a jegyét a plebániahivatalban.
Ugy a délutáni mint az esti előadáson az énekbetéteket Rácz János főkántor vezetése alatt az Egyházi Énekkar adja elő.
Az előadások fórendezését végzi és a bevezető beszédet mondja István atya, vasvári szent Domonkosrendi áldozár, a Katolikus Legényegylet egyházi elnöke.
Bécs, miiclus 16 A jövő héten jelenik meg a régi Ausztria egyik legnagyobb tudósának és államférfiának, Wieser Frigyes bárónak hatalmas politikai munkája .Das Gesetz der Macht" (A hatalom törvénye) címen. A hetven esztendős tudós, aki minisztere volt az utolsó tényleges császári kormánynak, egy munkás élet leszűrt tapasztalatai alapján mondja el véleményét legújabb müvében a békeszerződésekről, a Népszövetségről és az Európai Egyesült Államok kilátásairól. A jövő héten könyvpiacra kerülő munkából a Zalai Közlöny bécsi tudósítójának ma módjában van a következő részJctet közölnie:
A nemzeti állam egy hosszú történelmi fejlődés végeredménye, amely a közösség legeljmibb formájával kezdődve jutott cl jelenlegi fejlődési fokához. Teljesen kifejlődött nemzetek közölt a háború elvesztette érielmét. Csak a dinasztiák viseltek háborúkat, hogy birodalmaikat a nemzeti határokon tul terjesszék. Most már számolni kell azzal, hogy minden állam magában véve legyőzhetetlen és minden háború nyereségét a győztesek egy következő há->oruban elveszthetik. Erre az egész világot megrázkódtató bizonyságot szolgáltatott a francia revanche háború és rettenetes látni, hogy ez a bizonyíték nem voll elegendő arra,* hogy az államférfiak, akik a világháború befejezése után ismét csak diktálták a békét, okuljanak a tapasztalatokon. A generálisok, kiknek a rövidlátó politikusok élénken helyeseltek, keresztül vitték azt a követelést, hogy a katonai .biztonság" érdekében át kell lépni a nemzeti határokat. Minden céltudatos nemzet — és melyik nemzetből hiányzik az önbizalom? — birtokát a legszélsőbb eszközökkel igyekszik majd megvédeni és az erőszakos békeszerződések a legnagyobb bűncselekmények, mivel kihívjak maguk ellen a természetei, amely szörnyű bosszút fog állani. Az ellenség, amely megvetette a lábát idegen nemzetiségű területen, hogy katonailag .biztosítsa magát", a következő háDoruban bizonyos kezdeti előnyökkel fog rendelkezni, azonban nincsen bebiztosítva a következő háború eilen, ellenkezőleg egyenesen kiprovokálja azt.
Érett nemzeti államok között sokkal megbízhatóbb biztosítékok teremthetők, mint a katonai biztosítékok, amelyek önmagukat szüntetik meg. ilyen államok között a határok biztonsága morális alapokon nyugszik. Senki sem gondol arra, hogy egy egészséges testbe egy más test tagjait plántálja át. Senkisem gondol épp ugy arra, hogy a nemzeti határokat katonai biztosítékokkal erősítse, mivel mindenki tudja, hogy ilyen határoknak nincs szükségüK külön biztosítékokra. }
Ez a biztonsági érzet mindenütt megvan az éren nemzeti államok között, ahol a nemzeti határok súrlódás nélkül érinük egymást A nemzeti önrendelkezés gondolata egyet-
^mmmmBmmmSSBBm*
len pontban sem vert olyan gyökereket, mint a nemzeti határok kérdésében és Wilson szivünkből beszélt, amikor azt mondotta, hogy a népek nem kődarabok, amelyeket játékban ide-oda lehet tolni.
Sajnos, ugy ő, mint az antant, amely szintén a nemzeti önrendelkezés jogát hirdette a háború vég. céljának, a békeszerződések megkötésekor elfeledkezett erről.
A vfih monarchia területén és a Balkánon a nagy nemzeti állam megalakítása képtelenség. Az uj államok, amelyek a régi monarchia területén alakultak, a nemzeti nyugtalanság kohói ugy befelé, mint kifelé. Nem is lehet ez másképp, mivel a határokat nem a nemzeti elvnek megfelelően szabták. Mesterséges kreációk, amelyeket a világháború győztesei alkottak, hogy Németország voll szövetségeseit megszüntessék és Németországot izolálják. Mindenü\'t, méltányosság és tekintet nélkül az után igazodva szabták meg a határokat, nem törődve a nemzeti eszmével, a gazdasági érdekekkel és a történelmi tradíciókkal. Ausztria csonka törzs, amelynek fennmaradásán a Népszövetség orvosainak kell állandóan őrködniök. A magyaroktói és bolgároktól olyan területeket vették el, amelyekről ezek nem akarnak lemondani és nem Is mondhatnak le egykönnyen, mivel Lengyelország, Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia nemzeti törzsükhöz még mas olyan idegen területeket is kaptak, amelyeket saját erőikből sohasem lettek volná képesek meghódítani. Igy az uj államok elégedetlenek és nagyban hozzájárulnak az állandó nyugtalansághoz. Még olyan nígy tudásu férfiú, mint Masaryk, aki állandóan a németekkel való kibékülés hirdetője volt a régi Ausztriában, kimondott nacionalistává lett Még szomorúbb következményekkel járt ez a szélsőséges nacionalizmus Romániában és Jugoszláviában. A dunai államok kivétel nélkül gyengék és egymással torzsalkodva a nagyhatalmak játéklabdáivá váltak, mint a világháború előtt Szerbia, amellyel Oroszország labdázott. A nemzeti nyugtalanság, miként ez Szerbiával kapcsolatban megtörtént, ismét lángba borithatja egész Európát. Ezért a nemzeti kisebbségek problémájának rendezése, a lehelő legégetőbb és lelkiismeretes megoldást igénylő ügye Európának.
Hunyadi János
természetei kesetcvlznek, á legletciebb orvosok véleménye jzctlnt, kiváló előnyei a oyor., bízta. enyh. h.t.a.
A Népszövetség nem nélkülözheti Németországot. Oenfbíl jelentik : A Népstövelség genfi tanácskozásai során nem sikerült megegyezésre jutni és a mai teljes ülésen Brazília bejelentette vétóját, amely-lyel megakadályozta azt, hogy Németországot most felvegyék a Nép-szöveiségbc. Chamberlain angol kül-ügzminiszter kijelentette, hogy minden igyekezetük iga irányul, hogy Németországot a közeljövőben felvegyék, metl valamennyiük véleménye az, hogy a némel nagynépet a Népszövetségben nem nélkülözhetik. — Briand francia miniszterelnök kijelentette, liogy ha most nem is sí-ketült Németország felvétele, a Népszövetség azért továbbra is mindent el fog követni, hogy Németországgal együtt dolgozhassanak a Népszövetség kötelékében.
1926 Márcfus 18
ZALAI KÖZLÖNY
A Szanatórium Egyesület gyermekmentési akciója
Üdülőtelepet óhajt létesíteni a Balaton pattján
Nagykanizsa, március 17
A József kir. herceg Szanatórium Egyesület nagykanizsai fiókja igen életrevaló és nagyjelentőségű eszmét akar az idén megvalósítani: a Balatonnak Nagykanizsához közel fekvő valamelyik fUrdőlelrpén nyárt gyermekotthont ób&ji felállítani olyan 8— 14 éves gyermekek számára, kik hajlamosak a tüdőbetegségekre s kiknek szülei nincsenek abban á szerencsés helyzetben, hogy gyermeküket nyaraltatni képesek lennének. Az Egyesületnek ez a terve minden lekinlelben megérdemli, hogy velee helyen kissé részletesebben foglalkozzunk s felhivjuk rá olvasóink figyelmét.
Orvosi megállapítások szerint Nagy-kanizsin Igen sok az olyan gyermek, kik örőklékcnységgel birnak a lüdóvészre. Tudjuk, hogy a lüdőbaj-oak kifejlődését megelőzni lehet bizonyos profilaxis intézkedésekkel: a szervezet ellenállóképcsségének lokozásával s Idejében alkalmazott egyéb óvintézkedésekkel. Ezt célozza a Szanatórium Egyesületnek lervbe vell akciója. Segítségére óhajtván lenni az Egyesületnek nemes elgondolása kivitelében, elmondjuk a magunk véleményét, hogy hogyan gondoljuk annak gyakorlati megvalósítását.
A jó táplálkozás és egészséges lakásviszonyok biztosítása melleit állandó orvosi ellenőrzés, — ezek a 1 körülmények azok a fellélelek, melyeknek a lerv gyakorlati megoldá- \' sában érvényesülniük kell. Vagyis első sorban gondoskodni kell a Bi-laton pariján megfelelő helyiségről, mely 10-20 gyermek befogadására alkalmas, aztán egy gondnoknőről, aki ellátja a háztartás gondjait, egy felügyelőnöről s állandó orvosi ellenőrzésről. Mindezeknek pedig kevésből kell kitelniük s egy gyermeknek .havi teljes ellátása — lakással, élelmezéssel, fürdővel és orvosi ellenőrzésükkel együtt — nem kerülhet löbbe, mini legfeljebb 500 ezer koronába. Két hell balatoni nyaralás tehát 250 ezer koronába.
Miután pedig ez a lerv csak az "sszes illetékes hatóságok és hatósági közegek összbangzatos együttműködése melleit valósiiható meg, célszerűnek larlanók, ha az Egyesület érdemes vezetősége a legközelebbi napokban egy szűkebb köri! értekezletet hivna egybe a lovábbi leendők megvitatására. Azt hisszük, bogy e célra a nyári hónapokra való tekintettel megszerezhető lenne valamelyik iskola helyisége, a fürdő igazgatósága biztosítaná a gyermekek \'észére a balatoni fürdőzést és nap-kurázást s az alkalmazandó gondnoknőben garanciái kell látni, hogy a konyhát akképen látja el, hogy az biztosítja a gyermekek testi gyara-
podjál, az orvr-si ellenőrzés pedig a fürdő/és evészségügii eredményeit. Mindennek egyszerű módon, csak a céll tekintve, olcsón kell megtörténnie.
Nem kételkedünk abban, ho^iy a halóságok kezet!gyére fognak jlmi az Egyeíü etnek s már az idei nyáron létcsilhctő lesz ez a gyermekgondozó intézmény, mely idővel szé-\'—-- * *•--... .....
lesebb arányokban lesz tovább fejleszthető.
Elismerés illeti meg a Szanatórium Egyesület vezetőségéi ezéil a tervéért s meg vagyunk győződve róla, liogy tervét néhány hónap alatt valóra Is váltja. Reméljük, hogy elgondolásához lesz még alkalmunk hozzászólhatni.
Hajcsár-ut és teherpályaudvar között levő terület szabadon w-^d. Ide
Nagykanizsa, március 17 Aminl már keddi számunkban em-liiellük, a plébánia harangjainak Ünnepélyes behozatala e hó 20 án este 6 órakor történik. Az útvonal a teherpályaudvartól Csengery-ut, Deáktér, Fő-ut, Kazinczy-ulcán át a Cinktoriumig. Újból felkérjük az útvonal háztulajdonosait és lakóit, hogy házaikai lobogózzák fel, ablakaikai díszítsék és világosítsák ki. /U útvonalba eső kereskedések, műhelyek és űztetek tulajdonosait, valamint a vendéglősöket felkérjük, hogy kiraka laikai tartsák nyitva és viiágilsák ki. Az ünnepélyes menet sorrendje: A audvar k -fcjr.d.
csak a pppság, az 1\'galmas-növérck, a Mária-leányok zászlóval, a harang-kocsikat kísérő fehér- és magyarruhás lányok, a polgári- és katonai hatóságok és egyházak fejei és kiküldöttei mehetnek be.
A felvonulás sorrendje A Hajcsár-ul és Csengery-utí sorompó között a Hajcsár- úttól kez-dódóleg: 1. Dísz század első fele. 2. Tűzoltóság. 3. Sormási fúvós zenekar. 4. Szent Ferenc Harmadik Rendje. 5. Olláregyesülel. 6. Urasz-szonyok és Urleányok Kongregációja. 7. Keresztény jótékony Nőegylet. 8. Keresztény Tisztviselőnők. 9. A nagykanizsai népzenészek egyesilelt zenekara. 10. A Katolikus Fél fiiiga. II. A pénzintézetek tisztikara. 12. A városi képviselőtestület ésliszlikar. 13. Bírósági-, Ügyészségi- és Ügyvédi kar. 14. Államrendőrség. 15. Az állami és törvényhatósági liszlíkarok. 16. Csendőrség. 17. Pénzügyőri testület. 18. Állami postahivatal tisztikara és személyzete. 19. Déli Va.ul flitóházi személyzete ésDV tisztikar. 20. Kereskedelmi- és magánalkalma-zoltak. 21. Kercszlényszociálislák és Keresztény Munkásifjak. 22. Kato\'i-kus Legényegylet. 23. Ipartestület, Kávésok és Vendéglősök Egyesülete. 24. Földművesek és gazdák. 25. Transdanubia fúvós zenekara. 26. Katolikus reálgimnázium. 27. Felsőkereskedelmi, fémipari szakiskola, polgári és elemi iskolák. 28. Cser*\' készciapatok. A sorompó előli a Csengery-ulon : 29. A nagykanizsai és kiskanirsai polgári bandérium-szakasz. 30. Levente\' bandérium-szakasz. 31. Csikós bandérium-szakasz. 32. A bandériumok vezetője
A harangok behozatala és a harangszentelés
Részletes programm és kérelem a város közönségéhezi
fehér zászlóvá. 33. Harsonások. 34. Kerékpárosok. 35. Államrendőrség kapitányi hivatala főnökének kocsi|a. 36. Lovasrendőrség.
A Hajcsár ullől a Csengery-ulon kifelé a harang-kocsi és a halóságok ulán a katonai disz-század második fele. Uiána a férfiak és nők hatos zárt sorokban.
Gyülekezés déluün 5 órakor.
Az egyes csoportok helyeit táblák fogják jelezni.
Megérkezés után
A Cinkloriumhoz megérkezve a kerékpárosok és összes lovas ban-dérislák elvonulnak a Kazinczy-ul-cába. Az elemi iskolák bevonulnak a Nádor- uleába, a többi iskolák a Kazinczy-utcába és a zárdakert mel-letl helyezkednek el. A menet löbfci szakasza bevonul a Cioktoriumba.
A harang-kocsi beérkezése után
1. Az egyesített zenekar eljátsza a Himnuszt.
2. Dr. Kállay Tibor nemzetgyűlési kép iselő beszédet mond.
3. Az Eg\'lüzl Énekkar énekel.
4. Dr. Vargha Teodorich plébános beszédet mond.
5. A Vasu\'as Dalkör énekel.
6. Szózat.
Ismélellen kérjük a város közönségét, hogy a rend fenntartása céljából a karszalagos rendezőknek engedelmeskedjenek. 4 harangokra idegen kéznek semmit rálenni nem szabod.
A harangszentelés ünnepsége március 21-én délelőtt 10 órakor \\m a Cinkloiiumban:
1. Paps.ig kivonul a harangokhoz.
2. A harangszentelés szertartása. Ezalatt a hatóságok és meghivoltak a harangok körül, a hívek pedig a Cinkloriumban helyezkednek cl.
3. A harangszentelés ulán ünnepélyes szentmise és szentbeszéd a templomban : larlja Buttykay P. Antal római kormánylőlanácsos. Énekel az Egyházi Énekkar. Ugyanezen időben tábori mise és szentbeszéd a Cinkloriumban : larlja dr. Vargha P. Teodorich zArdafőnők-p\'ebáaos. Énekel az ipariskolák ifjúságának vegyeskara.
A szentmisék után a harangok felhúzása a toronyba. Mikor ez befejeződött, a harangok megszólalnak.
Délulán 4 órakor és este 8 órakor a Caldcron-est megismétlése a Polgári Egylet termében.
Este 7-től 8-ig harangozása liőíl halottak emlékére.
A Templomrestauráló Bizotlság
Magyarokról
Norvégiában
Négy magyar leány, köztük egy nagykanizsai, szerez dicsőséget a magyar névnek Norvégiában Norvég újság Magyarország történelmi szerepéről és Trianonról
Nagykanizsa, március 17 Ma, mikor m jg mindig vannak müveit nemzetek, melyek a „gulasch-és „Ischikos" szavakon, no meg a frankhamisításon kívül nem sokkal többet tudnak a Duna Tisza tájáról,
— különösen jóleső érzéssel olvastuk, egy norvég újságnak dr. Haug-seth által irl és a stockholmi magyar kö/et által magyarra fordított cikkéi.
A cikk hivatkozik egyebek közi arra a történelmi szerepre, amit Magyarország löliölt be a tatárjárás idején, mikor a tatár-invázió egész Európát fenyegette. „Ezen veszély ellen — Írja dr. Haugselh — egyedül Magyarország állított az akkori felfogás szerint elképzelhetetlen nagyságú, több mint 65 000 emberből álló hadseregei, melynek fele elesett a harcmezőkön".
Hivatkozik a cikkíró a törökök ellen vivotl harcokra. „A törökök
— irja — meg akarták hódítani Európái, ami sikerüli is volna nékik, ha Magyarország nem áldozza tízezrek véréi. Történelmi lény, hogy
j Magyarország ilyen módon védő-| bástyája volt Európának és az európai j kullur\'n k".
„K s ön,-tel azonban — .folytalja a cikkíró — sohasem kapóit ezért, legkevéshbé a trianoni békeszerződésnél, ahol megértés nélkül, körül-| bellii 6 millió magyart rendeltek alá ■ olyan nemzetiségeknek, melyek kuliura tekintetében messze alatta áll— ! nak Magyarországnak és sokkal kc-! vesebbet té tek Európa kultúrájáéit." Dr. Haugselh rövid életrajrot közöl ezulán Kölcsey Ferencről, Petőfi Sándorról és Szelsz Kirolyról. A Magyarorsrág iránt érdek\'ődóknek ajánlja Beckmann cs Lefftérnek Slock-holmban megjeleni „U.igaru i kullur och história" cimü könyvét. A cikk igy fejeződik be: „...és menjetek f-l egy este a Flöienre, élvezzétek a csodás kilá-
DR. KARCZAG REZSŐ
• HAZAI tlANK v. íitfvliuca KÖNYVSZAKÉRTŐI IRODÁJA
könyvelések szervezése szakértői munkálatok
mérlegkészítés
órakönyvelés tanítás
NAGYKANIZSA, C*cng«ry-i
T«!«fon: 3-06.
Minden József
a Kéményseprőben találkozik ma este, hol családias disznótoros vacsora
keretében rendezi RalUy l\'crkó a legkellemesebb hangulatu névnap-estét
Kitűnő cigányzene I Elsőrendű borok I Meglepő olcsó Arak! sss
4
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Méretűi 18.
tásl, melyet a Gondviselés adott ennek az érdekei városnak (Bergen), melyhez hasonló kevés van a világon. És legyetek csöndben ...csöndben, mikor a magyar lányok megértéssel és érzéssel tolmácsolják ug> a klasszikus, mint a modern, de legnagyobb szeretettel hazájuk zenéjét Jobb tolmácsolást alig hallani..." tf A cikk megírására négy magyar lány quartettje inspirálta Haugseth dr-t.
A budapesti Zeneakadémia ugyanis minden évben kiküldi egy legtehetségesebbnek bizonyult quartetljét valamelyik külföldi államba, hog^. ott 3 hónapon át propagandát csináljanak a magyar zenének és dicsőséget, legalább is megismerést a magyar kulturának.
Két évvel ezelőtt egy leány-quar-tett ment ki, amely azóta bejárta egész Norvégiát és Svédországot. Takács Margit és Bodor Magda Hubay-növendékek (l.és II. hegedű), Bartók lla, Bartók Béla unokahuga és növendéke (zongor?) és a nagykanizsai Garal Margit, Schiffer-nö-vendék (cello) tagjai ennek a quar-tetinek, melyet a 3 hónapi kiküldetés letelte ulán sem engedtek haza hazájukba, hanem ottfogták őket s ■uóta is ott játszanak és hirdetik, bizonyítják a magyar kultur-hiva-totWgot.
Az idézett cikket is nekik aj\'n-lotta dr. Haugseth.
Mi annyival is jólesőbb érzéssel emlékezünk meg erről a messze országok népe előtt szerzett magyar dicsőségről, mert a négy leány közül az egyik Nagykanizsáról szikadt ki magyar muzsikát vinni a messze északi országok népe közé.
Irodalom és művészei
Magyar Élet Gazdag és változatos tartalommal jelent meg a dunántúli itju Írógárda irodalmi, művészeti, társadalmi képes hetilapjának eheti száma. A Magyar Életnek ez mindössze negyedik megjelent száma még csak, de az elindulás lendülete, a szerkesztés gondossága, az első szám óta sem csökkenő színvonal azt igérik, hogy a veszprémi fiatal gárda alapítása köré tömörülő dunánlull Író nemzedék lapja be fogja váltani az összes hozzáfűzött reményeket és szócsöve lesz a Dunántul irodalmi és művészeti kultúrájának. Szerkesztőség Veszprém, Károly-tér 10. Előfizetési ár egy negyedévre 150.000 korona.
Darnay Kálmán ujabb regénye. Darnay Kálmán múzeumigazgató, régész és író érdekes* iőiténcti háttér keretében megírta Kisfaludy Sándor életének regényét. Cinie: Testórszerelmek. A regény a bécsi császári udvar magyar testőreinek élclfestésével kezdődik. Középpontja Kisfaludy Sándor és az európai hlrü spanyol táncosnő, Medina Mária érdekes szerelmi történetén kezdve megörökíti mindazokat az eleven, szines küzdelmeket, amelyeket Kisfaludy Sándor halhatatlan múzsájának, Szcgedy Róza kezének elnyeréséért megküzdött s a Kesergő szerelem bus fáidalmán át a Boldog szerelem idillikus fészkében, a kámi, majd a sümegi kúriában nyert folytatást A regény mostanában jelenik meg. Szövegét korhű művészi képek diszitik, amelyek szintén hozzájárulnak*a- rnü korjellemző irányításához. A regény a húsvéti könyvpiacra jelenik meg. A közönség bizonyára nagy érdeklődéssel fogadja Darnay Kálmánnak ez ujabb regényét, amelyre mi is már eleve felhívjuk olvasóink figyelmét.
MAPI HURIK
NAPIREND
Március 18, csütörtök
Római katolikus: Sándor pk. Protestáns: Sándor, Ede. Izraelita: Nizan 3.
Nap kel reggel 6 óra 09 perckor, nyugszik délután 6 óra 09 perckor.
A Szentferencrend Harmadrendje
sajtószakoszlályának diszgyülése a plébánián este V?7 órakor.
Mozi. Uránia: Orient. Ilarry Liedlke különös története. — Előadások kezdete este 7 és 9 órakor.
MOZI
Uránia csütörtök—péntek 7 és 9 órakor: Orient. különös történet !0 faiezclb n, ff szerepben Hjrry Liedlke, Maria Jakobini és Vigo Larsen.
A BIKAVIADALOK
letűnő/étben vannak Spanyolországban. A kormány szigorú rendeletet adott kl, hogy öreg és fáradt lovakat ezentúl nem szabad a blkavlada-lok porondjára vinni. A viadorok — ha nekik ugy tetszik — ám álljanak kl a bikák elé, de nem engedi meg a jövőben, hogy szegény állati párták Is ki legyenek léve a felbőszített bikák szarvai által kockáztatott életveszedelemnek.
Nem tudjuk: a spanyol kormánynak ez az Intézkedése minő kihatással lesz magukra a bikaviadalokra. Hogy a megvénhedl lovakat meg akarja kímélni a reájuk váró kin-haláttől, ez a körülmény mindenesetre dicséretes elhatározás voll tőle. Hogy eteket a bikamérkőzéseket nem tiltotta be, ez ugyan egy kissé még érthetetlen, de végre ts magyarázatát tudjuk találni annak évszázados hagyományában. És végre is, lehel, hogy igen prőzal gondolkodására vezethető vissza ez a részleges tilalma: azok a szegény állatok, melyeket a bikák elé űztek, végre Is akaratuk ellenére mennek a vérpadra, mig az emberek, kik eléjlk merészkednek, feltehetőleg előre megfontolt szándékkal vállalják a reájuk váró kockázatot. Az emberek ugy Is eléggé murakodnak egymással, miért ne tennék ugyanezt o mesterségesen felbőszített bikákkal?! Ez utóbbi mérkőzésben legalább van még valami menthető körülmény Is: ezek a fel-dühösltett állatok öntudatlanul öklelik fel az eléjük kerülő loreádorokat, mig az emberek sokszor ártatlan embertársaikkal kelnek élet halát küzdelemre.
Abban a nagy arénában, mely színteréül szolgát ezeknek a bikomérkő-zéseknek, a jövőben tehát nem fog látni a spanyol nép többé vérben felrengő, vonagló párákat, legfeljebb loreádorokat. De ez utóbblak már oly ügyesen tudnak kitérni a bika támadásai elől, mint ahogyan nem képesek védekezni embertársaikkal szemben. Pedig látszólag egyenlőtlen erőkkel állnak szemben... Iksz
Férfi kalapok a legnagyobb választékban Kaufmann Károlynál.
KULTURESTÉLYEK ÉS ÜNNEPÉLYEK:
MArclos II. A Sitndetcncrcod HarmadreidM-n«k múkedvelM cttatUtUl esybekólótt dliitjOUat
a plebinlln e»t« 1 önkor.
MArclu* 22. AMovcIudomintM tlWhi (latlka Diiuralro |apin tudó»l»« UriolJban elte Ml 9önkor.
Március 25. A« OlUregreaalet aAailÓMaatelíta a pleblnia templomban d<t«W!l Hl II ónkor.
Március »- A magi.....«-«"«*•» t-\'-t \'
llnik Adr-mallníja 4 K dílelóll 10 H fel órakor.
MArílu* 28. A Zrínyi Irodalmi t% MIIWimII Kör llceilia elóadiaa dtl-jtin 6 önkor a vAroahiza «U»i-termében (DomJnjr Sirl elóadlta).
Április «. Ai Ipariskolai Énekkar nlalelóadiu i ftoitonyl utcai toroalerembeu **le í ónkor.
Aprlll* 5. Ai IpailUoial Kuekkar aitekttetfAaa a Ro/gori) I u(ral tornateremben cite 8 Órakor.
Aprlll* 10. A readöctfe mOWajcatílye a Pol*lrt Enlct nai(jl\'raiebe« e»t«\'tf órakor
Aprlll* 21. CaUkroii tat a Polt*/i Egylet nagy letmwti délután 4 ti eite I órakor.
— Szabályrendeletek a közgyűlésen. A városi képviselőtestület közgyűlésének bizottsági előkészítése a tárgysorozatra kerülő sok Ugy miatt kissé elhúzódik, igy a közgyűlés valószinü ideje a jövő hét héifője vagy keddje. A közgyűlés elé kerül egyebek közt a járdaburkolási, a bérautó fuvarozási szabályrendelet, az építési, szegényügyi szabályrendelet módosítása, a város ingatlanvásárlása slb.
— Felhívás. A helybeli római katolikus plébánia felkérése folytán felhívjuk azon tagjainkat, kiknek üzlete a harangok bevonu\'ásának utvonalán van, hogy kirakataikat szombaton este 7 óráig tartsák nyitva és világítsák ki, az összes kereskedőket pedig arra kérjük, hogy vasárnap üzleteiket tartsák zárva. Az OMKE és Baross Szövetség nagykanizsai fiókja.
— A Vecsey-koncert. Vecsey Ferenc, mint ismeretes, tegnapelőtt Bécsen keresztül Olaszországba utazott. Nagykanizsán ezzel kapcsolatban az a hir terjedt el, hogy az itt hirdetett Vecsey-hangverseny végleg elmarad. Ezzel szemben a tényállás az, hogy Vecseyt családi ügyek szólították Olaszországba, melyek végeztével ismét visszatér Magyarországba s megtartja az árvízkárosultakért még esedékes hangversenyeit. Nagykanizsán tartandó hangversenyének ideje holnap dől el: esetleg még márciusban vagy ha ez nem sikerülne, április első felében.
— A városi szegények kihelyezése már megkezdődölt. Elsősorban azokat helyezik el az eltartásukért havi 450.000 korona téritményben részesű\'ó jelentkezetteknél, kik jelenleg a közkórházban foglalják a helyet. Akik szegényeknek lakást és kosztot adnának a jelzett összegért, még jelentkezhetnek a városházán a közgyámi hivatalban.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb k:-szolgálás.
Már egy "J JL - j r jj \' is korona nyerhető sorsjeggyel is ö I m I I II I a T Ü az ujonnan
osztálysorsjátékon.
Az uj játékterv igen előn>ösen változott, mert a nyeremények száma ismét a békebeli arányban van megállapítva, vagyis minden második sors-
^Ten 55 milliárd ,.250 milliókor
kerül készpénzben sorsolásra. — \'Szcrencseszámokal ajánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája _
Sorsjegyek ára : egész 200 ezer, fél 100 ezer, negyed 50 ezer korona. Játéktervek ingyen. - Húzás április 15-17.
= A delejes asszony Nagy. kanlzsán. Az országoshírüvé vált sashalmi delejes assiony még a napokban Nagykanizsára fog érkezni. Nem gyógyítani, hanem gyógyulni jön ide, meri addig nem érzi magái egészségesnek, mig meg nem haltja a Pesten is megcsodált Holló Tóni jazz-band-el, mely legtnp esle fényes sikerrel mutatkozott be a nagykanizsai Szarvas-kávéházban, ahol minden este ha|nall 3 óráig láncol Nagykanizsa legjobb közönsége. Az uj jazz-band nemcsak zenebonát, nem csak tánc-zenét, hanem mtlél-vezetszámba menő klasszikus modern zenét is produkál.
— Konferencia beszédek a felsótemplomban. Somogyi Jrnő jézustársasági atyái, a rend volt tar lományfőnökét, országos hirű szónokot sikerült megnyerni, hogy a felsótemplomban konferencia beszédeket tartson a férfivilág számára. A beszédek pontos idejét később közölni fogjuk.
— Országos Rákóczi Szövetség alakul. Majthényl Károly sümegi fóreáliskolai tanár Országos Rákóczi Szövetség megalakítására indított országos mozgalmat. A sümegi csoport már meg is alaku\'t.
— Zalaszentgrót járásbíróság! épületet épít. Zalaszentgrót nagyközség elöljárósága járásbirósági épületet épit, melyre március 20-i haláridővel versenytárgyalást hirdet.
— A tolvajnyelv szótára. (Összeállította dr. Kátnay Qyula állam-rendőrségi főtanácsos és Benkes János államrendőrség! detektív..) Egy igen hasznos és közérdekű füzei hagyta el tegnap nyomdánkat: A tolvajnyelv szótára, mely 59 oldalon felöleli a nagystílű betörök, tolvajok, zsebmetszök és egyéb bűnözők által egymás közölt használt külön kifejezéseikel. Ez az összeállítás a nagyközönség számára készült s valóban hasznos szolgálatot lehet főleg utazásaik közepette, amikor gyanús beszélgetést hallanak uiilársaik részéről. Ezl a kis lüzetet lapozgatva, azonnal rájöhetnek titokzatos értelmű beszédeikből megállapítható céljaikra s álszolgállathat|ák e kétes elemeket a rendőri hatóságnak vagy rendészeli közegeknek. Ára 25.000 korona s ajánljuk megvételéi mindazoknak, kik gyakrabban utaznak vagy egyébként olyan helyeken fordulnak meg, hol gyanús emberekkel kénytelenek összejönni.
— A Zalavármegyei Dalosszövetség, mini a Magyar Dalosszövetség VII. kerülete, folyó hó 19 én, pénteken délután fél 6 órakor Zalj-egerszegen, a városháza közgyűlési termében választmányi gyűlést tart, melynek tárgysorozatán az alapszabályok ismertetése, lagdijak megáila-pi\'ása, az idei dalosverseny megbeszélése, a pécsi dalosversenyen való résztvétel, ezt megelőzőleg március hó 21-én Pécseit megtartandó rendkívüli közgyűlésen való megjelenés és a D. T. D. Sz.-be való belépés szerepelnek.
Férfi kalapok a legnagyobb választékban Kaufmann Károlynál.
— Az ÉME és Keresztényszocialisták vasárnapi előadása a Keresztény Otthonban — a Calderon misztérium élőadása folytán — elhalasztódott.
— Schwarcz Dezső harisnyái a \'egjobbak.
|í)2é Március Iá.
ZALAI KÖZLÖNY
— Az Egyházi Énekkar ma, csütörtökön este 6 órakor a rendes. Helyen próbát tart.
_ Klskanlzsa! pékek küldött. s$ge a városházán. A kiskanizsai ptkek tegnap délelőtt Karlovics Jó-
vezetésével küldöttségileg jelentek meg a városházán és kérték, t,0gy Kiskanizsa területére engedélyezzék reggel a kél ótával korábbi munka-kezdést, mert csak igy lud-Mjs a kora reggel munkába induló kjskanizsai lakosság szükségleteit lennakadás nélkül ellátni. Hasonló indokolással a kiskereskedők már kaplak ilyen engedélyt. Minthogy ilyen engedély kiadása a kereskedelemügyi minisztérium hatáskörébe tartozik, a kiskanizsai pékek a város ut|án oda fogják juttatni kérvényüket.
— Református egyházközségi közgyűlés. A nagykanizsai reforméiul egyházközség folyó hó 14 én délelölt 11 órakor tartotta évi rendes közgyűléséi, amelyen Kádár Lajos lelkész mint elnök az egyházközség mull évi történetének vázolása után beterjesztette az 1925. évi zárószánt-adást i az 1926 ávi kollsígelöirány-zatol. A 165 lélekre kivetett egyházi adó 23,434.003 K, amely kivetés ellen 15 napon belül felszólamlással élhetnek az egyháztagok. Az egyházközség főgondnokká egyhangúlag Bárczay Ferenc földbirtokost, gondnokká dr. fass Zoltánt, a kél meg-üresedelt egyházlanácsosi tisztségre pedig dt. Slposs Zsigmondot és Simon Jánost választotta meg. — Örömmel vette tudomásul a közgyűlés, hogy dr. Antal Qiza dunán-tult püspök folyó évi április 10 élői kezdődőleg sorra látogatja a belső-somogyi ref. egyházmegye gyülekezeteit s első látogatása épen Nagykanizsának szól. Az egyházközség a legbensőségesebb fogadtatást akarja biztosítani nagynevű, szeretett fő-pásztorának s evégből külön rendező bizoliságol választolt. — A ref. templomalapra rendezendő országos gyűjtés a kérelmezett belügyminisz-len engedély alapján a nyáron teijes erővel megindul, mivel a tekintélyes összegű templomalap jórészt hadikölcsönbe fektetve elértéktelencdeit. A gyűjtés ügyének Intézésére is külön bizottság választatik. Szíves adományokat a templomalapra már most hálásan fogad a református lelkészi hivatal.
- Mlháldl legények megtámadtak egy csendőrt. A szomszédos Miháld községben kél boro\'s, szerfelett hangos kedvű legény. Nagpztnki János és Horváth Lajos az utcán botokkid agyba-főbe verte az őket csendre intő Koleta Oyöígy csendőri, aki kardjavai is iikertcie-nül védekezett a brutális támadás ellen. A csendőrt súlyos sebeivel a kaposvári kóiliázba, a garázda legényeket az ügyészségi fogházba szállították. A csendőr élelbemara-dásához van remény.
- NAGYKANIZSAI CIMTÁR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyeli iv-;enté6e: Szerdán a hómérs/k-trl: tüKcl 7 órakor |-H, délután 2 órakor +50. esle > órakor +10
lelkiket: ttcggcl usrla. Jíll.en kevésMié txirull, este bomlt.
. Szélirány: licstd lUnkkcIct, délben Lsiaknyugat, este Délkelet.
Szerdán rcgzel ilér.
Napi Csapadék mennyisége: —
A Meteorológiai Intézd jelcntójc src-rint UÉlvös illő, íj|c!i hánya!, (jyenge h.v vazis nincs kizárva.
— Március 15-lke Szepetnekcn. A szepetneki Katolikus Legényegylet I az idén is megünnepelje március
15 ét egy kedves kis irredenta ünnepély keretében. Az ünnepélyt nagyban emelte a sormási dalárda, amely Kovács Ferenc karnagyuk vezetésével hazafias dalokat énekelt. Az ünnepi beszéden, több énekszámon és szavalaton kivül Kozma Imre „Nemzeti zászló" cimü hazafias szinmü-vél oly kedvesen adták elő a kis iskolásgyermckek, hogy a közönség tapsvihara igazán könnyek közöllhivta vissza többször a kis hazafiakat. Végül az ifjúság Csite Károly „Szent bokréta" cintű hazafias színmüvét adta elő nagy sikerrel. Az ünnepély a „Hungária" élőképpel lejeződólt be, amely mellett a dalárda „Oh Nagyasszony nemzetünk reménye..." ci-nü egyházi éneket énekelte.
— Az Iparosság ügyeimébe. A folyó évi tagdíj-kivetések az ipaites-lüleli jegyzői irodiban azzal lététnek közszemlére, hogy az érdeklődök folyó hó 25-ig azt betekinthetik és esetleges felszólalásaikat megtekinthetik. Későbbi felszólalások már figyelembe vehetők nem lesznek. Az Ipartestűlet elnöksége,
— Csendőrlaktanya épül Csurgón. Csurgón rövidesen megkezdik a csendőrlaktanya épilésél. Telkei a község biztosit. Igy a csendőrség Csurgón működő oszlalya most már biztosan oli marad a községben.
— Börtönre Ítélt községi elöljáróság. A kaposvári töivényszék börtönbüntetésre iiéltc Zselicszenlpál község öttagú községi elöljáróságát, élén Egerszegi János biróvJ, aki 8, a többiek 6 havi böriöni kaplak. Az elöljáróság ugyanis egy tenyészbika besterzésére kapott felhatalmazást, azt 1924 szeptemberben meg is vette, azonban a 7 millió vételár helyett saját hasznukra 8 millió koronát számollak el.
= Polgár Ilonka ntiszabó kél heti tóvárosi tanulmányújáról haza érkezeti és a legújabb fav\'onoJkal valamin! olcsó fis\'jnárakka ál a I. hölgyközönség szíves icnaclkezésére.
Remington írógépek raktára és képviselete, kedvező részletlizetés, tégi gép.-k becserélése Szabó Antal
irógépra*iárában.
— A Mura utrombolása. A
Mura folyó Murarálka mellett elmosással fenyegeti a incgyei utat. A szükséges óvintézkedések megbeszélése végeit Murarátkán március 22-én ezügyben helyszíni tárgyalást tartanak.
—- Építkezések Zalaegerszegen. A legközelebbi napokban Zalaegerszegen larEandó városi közgyűlés tárgyalja az elemi iskolai, közvágóhidi és közhórházi építkezést.
— Kollár Ferenc kényszer-egyezségl-űgye. Kollár Ferenc galamboki lakos kényszeregyezségi ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék közhírré teszi, hogy miután a vagyoni státus végleges megállapítása a február 27-én megtartott tárgyaláson nem voll eszközölhető, ellenőrző bizottság kirendelésével ujabb halárnapol, március 27 ét tűzte kl.
— A balatonfüredi üdülőház
építkezésére a Balatoni Szövetség kiírta a pilyázalot. Az építkezéseket a jövő hónapban megkezdik.
— A szerdal hetipiac árai. A nigykanizsai legnapi hetivásáron a piaci árak a következőképen alakullak: Zöldségpiac: bab 1200 T2000, mák 10 000, dió 5000 K literenként, vöiöslugyma 803, fokhagyma 2000, sárgarépa 1000, zöldség lOOO.Iejes-káposzta 1000, kelkáposzta 1000, savanyukáposzta 2000, savanyu répa 20C0, burgonya 1000-1500, karliol 16 -20.000, alma 6-^15.000, körle 6—15.000 korona kilogrammonkénl. Tejpiac: lej 3500, lejlel 12.000 K literenként, luió 10000, vaj 50— 60.000 K kilogrammonként; tojás 1 drb. 1100—1200 korona. Haspiac : növendék inarha 20 -24, marha eleje 20, hátulja 24, borjú eleje 28, hátulja 32, sertés 24 -26, zsír 34, háj 32, zsirszalonna 28, birkahús 16, füstölt sertéshús 50 -60, kolbászfélék 30-50, szalámi 30 —50 ezer K kilogrammonként. Baromfipiac: egy tyúk 30-45, egy^ulyka 60-120, csirke 20—40, sovány kacsa 30 - 40, egy sovány liba 60 —80, egy kövér kacsa 60-80, egy bizolt liba 140-200, szopós malac 40—70 ezer korona.
Férfi kalapok a legnagyobb választékban Kaufrnann Károlynál.
— önnek nincs szüksége arra, hogy gyomor- és bitbántalmaiból kifolyólag állandóan szenvedjen, amikor köziudomásu, hogy a viiághírü és mindenki által legelsőnek elismert IGMÁNDI keserűvíz használala megszünteti a rendszerint a fenti bajokból eredő fejfájást, csökkenti a vérnyomást az agyoan és meggátolja az érelmeszesedést. Emésztési zavaroknál éhgyomorra már fél pohár 1GMANDI keserűvíz elegendő.
— Országosvásárok. Március 17-én Somogyszobon, 19 én Becse-helyen, Babócsán, Bőhönyén, Cseszt-regen, Káptalantótiban, 20 án Zalaapátiban, 22-én üerzcncén, Nemcs-viden, Zalaegerszegen országos állat és kirakódó vásárt tartanak.
55 milliárd 250 millió
Főnyeremény \'A1! 5 milliárd korona. Szeroncseszámu sorojegyek és tervek kaphatók
_ , ag\'i _ _ dohányArus és osztilysorsjegy
ifj. Hirschler miKsa fóCiám«uón»i.-
SPORTÉLET
Pesti bíró vezeti a vasárnapi mérkőzést. A vasárnap Nagykanizsán lebonyolításra kerülő NTE— KDLTE mérkőzés vezetésérc fővárosi bíró kiküldését kérte a kipos-vári egyesület. Minthogy a kapos-váiiak az összes költségeket hajlandók voltak viselni, kérelmükhöz a kerület is, meg az NTE is hozzájárult
NTE—Zrínyi bajnoki. Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján lesz a két helyi egyesület bajnoki mérkőzése. A detby elé érthető érdeklődéssel tekint a kanizsai sponközönség.
A fellebbezési tanács holnap esti ülésén fogja tárgyalni az őszről elmaradt NTE—DVAC mérkőzés ügyét. Az NTE, csatlakozva a kerület elnökségéhez, szintén fellebbezett az intézőbizottság határozata ellca s igy kettős fellebbezés alapján fogják felülbírálni az elsőfokú határozatot.
TÖRVÉNYSZÉK
A hétfői monstre-főtárgyalás.
Nagy napja lesz Nagykanizsának március 22-én hélfőn. Akkor kerül fótárgyalásra az előzetes letartóztatásban levő kaposvári lókereskedö Krausz Albert ismeretes bünügye, akit a kir. Ügyészség halált okozó súlyos testisértés bűntettével vádol.
A tárgyalásra töbj mint harminc tanú van beidézve, köztük az a két artistanő, kik miatt az egész szenvedélyesség kirobbant. A tárgyalás iránt szokatlanul nagy érdeklődós nyilvánult meg, ugy, hogy azon nemcsak a nagykanizsai közönség vesz részt tömegesen, de Keszthelyről és Kaposvártól is. A főtárgyalás! elnök minden intézkedést megtett a rend fenntartására és a tárgyalás sima lefolyásának biztosítására. A törvényszék épületében és előtte karhatalom vigyáz a rendre és csak azokat bo-csájtja fel az emeletre, akik vagy belépőjegyet vagy idézést tudnak felmutatni.
HT Nem reklám! "Bl
Köztudomásu már, hogy a Bruncaioa Jóxai-félc
Bikavér üdít és gyógyit.
FUtici, <teni<£* *t «gytiuubái«ti cikkt* úil.te SugA\' -ni 53. » Telcton IIG.
Nem döntöttek még a pécsi püspökség ügyében. A pápai nun-ciatura kötelességének tartja kijelenteni, hogy a napilapoknak a pécsi püspöki szék betöltéséről szóló híradást t&m felel meg a valóságnak, mert a szentszék erre nétve semmi döntő határozatot nem hozott. Ha a kinevezés megtörténik, akkor a pápai nunciatura az illetékes tényezőkkel közölni fogja.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Marcim .8.
KÖZGAZDASÁÍ
tőzsde
A inai értéktőzsdén az Iránvzat tovább gyengült. A genfi tárgyalások sikertelensége a külföldi tőzídére lanyhitólag hatott, ami a budapesti piacon is éreztette hálását. A spekuláció nagyfokú tartózkodási tanúsított és az árfolyamok ennek következtében újból lemorzsolódtak. A lanyhaság ma is leginkább a vezelö papírokban jutott kifejezésre. A bankpapírok átlag 1— 2°/e-kal, a bánya-papirok, továbbá a vas, cukor és faipari részvények2—4\' -kai o\'caób-hedtak. A forgalom mindvégig igen szük keretek körött mozgott.
ZQrlpb! xArfnt
Hárli 1860 00, lon<»<-- 2675 75, • 51950 Br-.wl 335700 Mllino TC8S-0? H .l>n.« 308 15 «e»lh- 23 70. Wl»n 73-20 S \'ti\'. 375 00 Hiíyt 153850 Burtinwt 72-80, 67-50, 220C0 Bt gii 91450
A budapesti T&xsde deviza-jegyzése
C»»l x«.
IMlW
D>jlU«
Hr.Mj i

UVI
#i.3* \'im 2*21 71(1 ttftC ..1i ki 09 •WSW :\'<>-2t>*
Mfciil t:«i-toc;s VH \'«0ű Itsvo
U 117)0 \'J/10
f». u*) »:•>
jU. Ilrft M7» « IIIISIIKS
liltr« !t«n««««\'
•ort«k<«> KUoo
H»«ffO«>
lȒ.|J
i«VU
niuau iuj :M • o*;.\'»ni7 n» j£» SU5-\'z4» »UO »\'*) HlU IM7* l«tli i.\'ta 210 IVi
i ss mss tht :im
ur. i
<m«s
mt» :» n ín«i uc;& il\'li •»«
1 trtti i»ítö«rir
»««« 76 Í8Í50 38>0-\' .
•H 387.500 -390.0X1. 78 kg-o.
305 00!) 397.500. r^ib duníntull ís pc»t vidéki 76 k*.oa 380.WO-382 V00. 77 , 322 500 38^ «> . Wtf vJ 385.0ÍC- 387.5C0 79 kfj-o* 3»7 50i - 390.0J0; caa 21/500 -322.50(1. Uktttnin várra 230 000 - 2<0 OQ?, Wuiipi 300.000—o30 000, M>- 247 5^ 257 500. ttr.gttí 177 5 0 I80.0C0, itpc/ 600.000 S10.U00. köle* 18000.- I95.0&. Voí/a :ö5 000 167.500.
Sert*svánár
Ftfinftél 5253, melyoél eJndatltúttl vtio: aití.d! 400 dib. LlKxcndU 18.000- 18 5 0 Mcdctt tő.500 -17-000, szedeti közét. 16.000 —16.500. könnyű 14.000-15.000. eíaórcndl öreg 17.000-17.500, mísodrendü 16.000 16.500. angol atlldó 18.0P0—21.000. szalonul nagyban 2Ű.000-- —.—, icslr 21.000 - 21.500 Utamon h-n 20.000 21.000, sialonnás (61 iu!éi 20.000 -22 000. Irányzat kóztpu.
*tad.J: Zrínyi Nyomdaipar át KÖa»» *or««x«déa RT. NMCVkant\'**
- Megyery Gyula, az összes
magyarországi rádió jazzband koncertek vezetője, öt lagu komplett jazz-band-jával,
Rácz Gyula, a Casino de Paris közkedvelt saxophonosa
Hegedű és saxophoit
szolo-számok
Minden este a Polgári Egylet étteremmé alakított nagytermében
Rendes napi árak!
Pénzköksönközvdiíés
Wl Házak, birtokok, bérietek közvfetitése!
Telefon 150. Szigriszt László, Főút 8. Telefon I
Az apróhirdetés dl]a 10 szólg 5000 kor. A címszó i minden vastaRabb bettlból illó szó kél szónak számíttatik. Minden lovábbt szó dija 500 K. A hirdetni dlj elflre flxetcndfl a forKalmladóhozzászámllástva!
Hunyadi- iton 13. s.\'.tmu hiz, azonnal beköltözhető 2 szobís lakással, si)rgó»en eladó. Bővebbel AokóI lonéo lnc*tl.iu-torjjalml irodák Nagykanizsa, Fó-ut 3 *z. alatt. 847
Fojtojóa, többízöiösen díjazott ta|il*zla kendermagos Pllmuth. mc!y bós<i;e» \'ojó és nauy húsban nvllvinul. IcgcIenKlóbb bafomllbeteRségeknek, darabja ötezer korona Orszig és Wlddcf magkerc»kedésébcn N\'aov-
kanlzsa. Erzsébet-tér._______ 700
Forgalmas utcában azlelhelylaég azon nal átadó. Clm a kiadóban. ___57
Eladó, vagy bérbe kiadó egy |óme*etelU betonáru Oalet lakással, műhellyel, egyéb m\'llékhclyhégckkel és teljes felszereléssel együtt Somcgy-Csurgón. Bóvcbbrt
Keilésx István Oyékényes II.___818
Miltényi-cip&t vegyen!
Kétszoba, előszobás Inkás. esel\'eg Irodának axonnal kiadó. Bővebbet Széchenvl-tér II.
Megérkeztek
a szebbnél-s?ebb h a s v é t i tojások, nyulak és remekül dcko«ált finom deasortek minden nagyságban legolcsóbban beszerv zheiö a mi
„Cukorka Királynál".
Tessék megtekinteni minden vétclkötelczettség nélkül.
Heffer Gyu9a.
KltOnfi horeoaenyi
Ó- és UJBOR
1917. é.l peo.onyebor llietenkinl Is k.pha<4 ti.-.t
REMETE, Sugár-ut 6. szám.
Luxus-autó, 6 lilésc,, mlntltn ellonatl-
h.16 *r<tl tl.dő i Báftnv V<ndénl6bcn. S\'6 Keresünk nem lehvd belrcliei, nem VI mr.ntlotl Apolónfit hosszabb Időse. Jeleit-keinl Pollik Ede ís Pl« rf|!n{l. Fíul 3. BS7
Klinllli MIRA viz van,
mindegyik más fajta: MIRA keserüviz, amely enyhén ís biztosan meghajtja,
MIRA gyógyviz gyomor,
bél- és májbajt eltüntet. Epekövet, cukorbajt gyógyít
és szüntet, Baby viz a gyermek gyomrát hozza rendbe, Jól emészt, könnyen székel s nyugton alszik, csendbe.
Kérdezze meg orvosát!
KOxponti Iroda ■
„MURA" R. T.
Dudapeet, V., Hold-utca I. Kapható mlndenQtt.
Rigyáci Bérgazdaság
április hó l-töl
megkezdi a hízhoz való
tejszállítási.
Hogv a tej |ó minőségéért szavatolhassak, lebctöicg kannákat kérn\'k. Kimondottan gyermekek részére állatorvos által megvizsgált egy, ugyanazon tehenektől szállítom állandóan a telet. Előjegyzéseket a Krátky-ffle t\'afik is elfogad. - Telefon 64. — f
A nagykanizsaiak találkozóhelye i
Budapest Icgclsőrcudd, modern, ctaládl száltója, üt
István királv szálloda
VI., Podmaniczky-uica 8.
Mérsékelt &rnk! h\'lgyilnies klszolgAlás I Modern berendezési Központi fűtési • MelcgvizftzolgAltatásI -Fürdók! — Ltftl
Anyugatl pályaudvar közelében
A kény zereyyezségi
eljárásról s/óló
u] rendelet.
Magyarázatokkal és joggyakorlatokkal ellátták dr Cslky Károly törv. biró a kénys eregyezségl ügyek előadója és
d^. Cs. Sommer József
budapesti ügyvéd. Ára 100.000 korona. Kaphat^
Fischel Fülöp Fiai
WAayvkereikcdia^bco
Mindenféle
készit
a Zrínyi nyomda újonnan berendezett könyvkötészete
AZ ÁLLATOK VILÁGA
EGY KÖTETBEN
* szerző arcképével, 10 színes mümcllékletlcl, 24 egész olii.\'Ls és 120 szft-vegkOzti képpel, díszes egész vászonkötésben MEGJELENIK EZ ÉV MÁJUSÁBAN
LÉGRáOY-GENIUSKIflDÍS
ATERME8ZET BARÁTOK
gazdálkodók, erdészek, vadászok, tanárok, diákok
BIBLIÁJA
a nagy jiémet tudósnak ez a csodálatos szépségű müve
SIESSEN
megrendelésével
MEGTAKARÍT
20 pengőt, ha már most t\'lóliiel rá. 65 pengő (812 500 K) bolti ír helyett
45 pengő <562.500 k>
kedvezményes
előfizetési árért öt
havi
törlesztésre
bármely könyvesboltban, vagy a kiadónál:
BUDAPEST VII, ILKA- U.3I
GENIUS R.T.
Előfizetéseket felvesz lapunk Kiadóhivatala.
HíoouhcR a Zrtnjl Kyomdaipír él Konyvkereskrctéi R.-\'í.-nt, N8Kylw:ujsj,.n. (Nyomdív.^: OfsotatM kimtyi.
évfolyam, 63. szám
Nagykanizsa, 1926 március 19. péntek
Ára 1800 korona
POLITIKAI NAPILAP
SrtrtuítWa M kliMhatal Fiiul 5. il tntenirtM-leleron 78.
Felelős szerkesztő: Kempeien Béla
EWIieléjI ára: Egy kín 30.000 korom Három hári ......... 90.000 korona
Apponyi Albert gróf ;nagy beszéde a Házban a frank-ügy kapcsán
Aggályosnak tartja a kormány felel&sségét belevinni I hamisfrank ügybe — Nem vesz réazt semmiféle kormánybuktatási akcióban — Korrektnek mondja Bri>nd miniszterelnök beszédét a francia kamarában gróf Széchenyi szerint az egységes párt testével is fogja védeni a kormányt
Budapest, ntírdui 18
Tizenegy óra ulán nyitotta meg Scilovszky Béla elnOk a nemzetgyűlés mai Illését, amely ulán nyomban áttértek a frank llgy tárgyalására.
A Ház általános figyelme közepette áll fel Apponyi Albert gróf és a kővetkezőket mondja:
— Hosszú parlamenti pályám során titkán éreztem magam olyan nehéz feladat előtt, mini a jelen esetben. Sohasem éreztem át nagyobb mértékben a felelősséget mindazért, amil mondok és amit elhallgatok — mint most. Mivel a miniszterelnök ur a Irank Ügyben történt első felszólalásában is megállapította, hogy valóságos országos szerencsétlenség-szamba megz e botrány, azért netn szükséges kiszíneznem ez ügyet.
— A leli elköveiői idegen állam érdekeit érintő bünügyet követlek el, amelybe bele van keverve részint cselekvőleg, részint elnézés folytán több magas állami funkcionárius. Ilyen csel nem állítható be a rendes kriminalisztika kereteibe, hanem országos ügy. Ezt bizonyítanom felesleges. Ahhoz akarok hozzájárulni, togy ebből az ügyből kifolyóan ma-radíndó kára a hazának ne legyen.
— Most pedig fel kell hívnom a nemzetgyűlés figyelmét egy olyan momentumra, amelyre vonatkozóan eddig egyetlen felszólaló sem letl észrevételt, ami azonban engem azonnal megkapolt akkor, amikor a többségi és kisebbségi véleményt olvasom. A többségi jelentés elmondja, h»8y 1925. december 30 án vagy "■ín a rendörségen megjelenő francia kiküldőitektől a magyar rendőrig azi kérdezte, nincsenek-e adataik « tekintetben, hogy a technikai esz-k\'zök honnan erednek. Az egyik ,(ancii kiküldőit azt mondotta, hogy >l>en adatok netn állanak rendelkezésire, de azt gondolja, hogy Ausztriából vagy Németországból valók az eszközök.
— Társa azonban kijelentést lett,
hogy nem osztja ezt a vélemény!, szerinte minden szálar Magyarországon kell keresni, mert 1924-ben a nizzai rendőrségen feljelentést tellek Windischgrálz Kajos herceg ellen.*. A feljelentés olyan preciz voll, ho^sl. megnevezte jankovichot és Kovách Gáspárt is mint bűnösökéi.
— A jelentésnek ez a része nem keltett figyelmei, pedig én igen fontosnak tarlóm. Csak most, néhány napja fordult rendőrségünk a francia rendőrséghez, nevezze meg azi, aki a nizzai rendőrségen feljelentést leli.
— Szerintem ezt a lépést már januárban kellel! vo!na megtenni és tisztázni a francia rendőrség szerepét a nizzai feljelentés ügyében.
— Én nem azt larlanám fontosnak, hogy ki volt a feljelenlő. Egyesek szerint névleien volt, de ugyanakkor másrészről is történt leljelen-lés. Az a kérdés, tudalla-e a francia rendőrség a magyar rendőrséggel, vagy a francia kormány a magyar kormánnyal, hogy Magyarországon folyamaiban levő bünkisérlel gyanújának nyomára JulolL Mert ha igen, akkor ez növali a magyar kormány felelősségéi. Ha azonban nem tudatta, meg kell állapítani, hogy a francia rendőrség, és ha az kormányának jelentést tett, a francia kormány elmulasztóit valamit, ami magától érlelődő szabály diplomáciai viszonyban levő államok közöli.
_ Fel kell vetni a kérdési, hogy jott-e a rendőrséghez vagy a kormányhoz értesítés- Ha nem jött, akkor kérdést kell intézni a francia kormánjhoz, hogy mi ennek az oka.
— Ennek a kérdésnek llszlázását elsőrangú érdeknek tartom.
— Ha valaki azt állítja, hogy a kormány részese voll, vagy ludolt erről a frankhamisításról - akkor azért annak, aki ezt állítja, felelősséget kell vállalnia, meri a kormányzati gépezet mioden elfajulásáért maga a kormány felelős.
_ És most a kormánynak kell
bebizonyítania, hogy ebben az ügyben nem terheli őt felelősség. A többségi Jclcn\'és megkísérli ezl, meg kell vallanom azonban — hogy
ez a többségnek nem sikerüli.
— Nem akarok kiterjeszkedni arra, hogy amikor Hollandiában ez az Ugy kipattant, idehaza milyen nagy kapkodás volt. Az intézkedések sem voltak megfelelőek; hogy másl ne mondjak, a gyanu<ilollakat sem leli volna szabad összeereszteni.
— A miniszterelnök ur a legulébbi nyilatkozatában félig-meddig beismerte, hogy itl kormányzati mulasztás történt. Annyi bizonyos, hogyha én kormányon vagyok, a kényes Volilikai relációkat Figyelembe véve, szigorúbban kezeltem volnaazügyeXet
— Figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy valóbai aggályos dolog a kotmány felelőssegét belevinni az ügybe, de még aggályosabb a nemzetet felelőssé tenni Nagyon sok esetben netn ériek egyel a kormánnyal : a szanálás miall erős ellenzéki állásponton vagyok, mindamellett mégi6 a tapasztalat azt mulatja, hogy a csekély közéleti súlyommal soha sem igyekeztem kormánybuktatásra.
— Hogy a kormányi megbuktassuk, nem elég elégedetlennek lenni, hanem szükséges az is, hogy az ulána következő kormány politikájára befolyást gyakorolhassunk.
— Nem tagadható le, hogy a Bethlen-kormány amikor álvelte pozícióját, rendezetlen állapotokat vett át és nagy mértékben konszolidált mindent.
— Meggyőződésem az, hogy ez a kormány küllöldön tekintélyre lett szert, amelyei alkalomadtán felhasználhat a haza érdekében. Épen ezért nem veszek részt olyan mozgalomban, amely ennek a kormánynak a megbuktatását célozza.
— Az a beszéd, melyet Btiand Arisztid mondott a francia kamarában, teljesen korrekl volt éa teljesen lojális, amennyiben kijelentette, hogy végleges ítéletet csak akkor mond, ha a bíróság lefolytatta az eljárási. Magyarország becsületének érintetlenségéi hirdette a kamara tapsai közöli. De ettől eltekinlve, fagyosságot mulalotl a magyar kormány iránt és beszéde egy cseppel sem volt megnyugtató.
— Tízszer is aláhúzom, hogy milyen óriási súllyal bir az angol kormány és az angol nemzet barátságos magatartása. Gazdasági téren is érez-
zük a barátságát és ez a barátság sokat ér. D; nem számitbalunk arra, hogy Anglia egy más vete szövetséges hatalommal való összeütközést megkockáztassa. Ezért a helyzet igen aggályos marad. Arra kell törekedni, hogy az összes nagyhatalmakkal bizalomteljes viszonyt tarlsuik fenn.
Apponyi Albert után Széchenyi Viktor gréf szólalt fel. Ostromtoronnyá változotla a szélső ellenzék — mondja — és be akar törni a kormány állásaiba. Mi azonban ezt nem fogjuk engedni. Az egységespárl a saját testével meg fogja\' védeni a Bethlen-kormányt. Majd Horváth Zollán beszéli.
A nemzetgyűlés kisorsolta Hallét István összeférhetetlenségi ügyében az itélö zsűrit. A zsűri laglai lelet-lék az esküt a nemzetgyűlés elöli. Ulána az elnöki inditványl eltagadták, amely szerint holnap lesz a legközelebbi ülés, a mai napirendben. Az ülés v.\'ge fél 7 órakor.
Az egységespárt értekezlete
(,Éjjeli rádiójelenlés) A Keresziény Kisgazda- és Földműves Párt ma este Almásy László elnökiele alall értekezletet és pártvacsorát lartotl. Megjelentek Vass józsef, Bud János és Mayer János miniszterek.
Almásy elnök Vass Józsefei köszöntötte névnapja alkalmából. V\'uss válaszában kifejtette, hogy az ösz-szetarlásban látja a nemzet boldogulását, melynek szinboluma a párt s bár nem tagja ennek torma szerint, de mindenkor vele érez. Majd Mayer Jánost üdvözölték Egypiom-ból való h tzaérkezése alkalmából, aki elmondotta /ninda:on hasznos tapasztalatait, amelyeket a magyar mezőgazdaság sikeres fellendülése érdekében kiván hasznosítani.
Majd Bud János felmentéséi kéri aziránl, hogy a Jelenlegi helyzetről beszéljen, meri a miniszlerelnök személyesen fog referálni úgyis, míg a reá vonalkozó részi elmondotta a pénzügyi bizottságban. Több felszólalás ulán az értekezlet fél 10 órakor ért véget és ulána párlvacsora következeti, amelyen a József és Sándor nevű párttagokat üdvözölték. Briand beszédét helyesen .közölte a Magyar Távirati Iroda
Sigray Antal gróf, nemzetgyűlési képviselő a Ház tegnapt ülésén azi a kijelentést lelte, hogy előtte teljesen érthetetlen okokból a M. T. I. Briuná március -1-iki beszédét telje-
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március Ül.
sen elferdítve közölte a napilapokkal. Ezzel szemben a M. T. I. kijelenti, hogy a beszéd szövegét a francia kormány félhivatalosától, a Havas- irodától kápla és azt szósze-rinl lefordították és tovább adták. Egyébként a»eredeli távirat szövege megvan és a M. T. I.-nál rendelkezésre áll.
Felfüggesztették Pallavicinl mentelmi jogát
A nemzetgyűlés mentelmi bizottsága Fái1 °>ula elnökletével ma déli 12 örjkor üiést lartolt. A bizottság elsőnek Paliavicini György Őrgróf mentelmi bejelenlését tárgyalta, melyet a nemzetgyűlés egyik legutóbbi ülésén a miniszterelnök felszólalásával kapcsolatban telt. A bizottság ebben az üg,ben ugy határozol!, hogy a mentelmi jog megsértéséi nem látja fennforogni. E\'.után tárgyalás alá vette Pállavlcininek a viz-gálőbiró megkeresésével kapcsolalos ügyét és mentelmi jogának felfüggesztése mellett döntött. Ugyancsak a felfüggesztést hozla jjvaslalba Dénes János nemzetgyűlési képviselőnek a Besz-kárral kapcsolatos ügyében, végül Gaál Imre képviselő ügyéi tárgyalta és ebben a bizottság a mentelmi jog felfüggesztését nem hozla javaslatba.
A miniszterelnök hazaérkezése
Oróf Bethlen István miniszterelnök pénteken érkezik haza Oenlből.
Bethlen István visszautazott Genfből. Genfből jelentik, hogy gróf Bethlen István és Walko Lajos kereskedelemügyi miniszler haza utazlak a mai nap folyamán.
Nlncslcs Párisba utazik. Genfből jelenlik, hogy Nincslcs külügyminiszter tegnap innen 3—4 napra Párisba utazik.
Cseh hivatalnok-kormány alakul. Prágából Jelentik : A cseh kormány lemondása folytán most Prágában hivatalnok-kormány fog alakulni.
A HÁGAI ÍTÉLET
Jankovlch ezredes 3 évi, Mar-sovszky és Mankovlcs 2—2 évi fegyházat kapott — Schulze egy
elmegyógyintézetben meghalt —
Slgray Antal gróf kihallgatása A franciák átveszik a pótmagánvádat Zadravecz Istvánnál
Hágából Jelentik: Hágában ma hirdették ki a frank-ügyben az üéletet. A bíróság hamispénz forgalombahozatala miatt Jankovlch Arisztidéi három é, Marsovszky Oyulát és Mankovich Györgyöt két-két évi fegyházra itélle.
Berlinből jelentik szikratávírón: Schulze Arthur mérnök, aki ellen a magyar Irankhamlsilásban való részessége mialt megindították a nyomozati eljárási, ma délelölt a herz-bergi elmegyógyinlézelben meghall. Schulzen közvetlenül azulán, hogy beszállították a vizsgálali fogságba, clmebclegség jelei mutatkoztak rajta s minthogy állapota rosszabbodoll, beszállították a herzbergi elmegyógyintézetbe, ahol ma meghall.
Budapestről jelentik : Az ügyészség idézésére ma megjelent Sigray Anlal gróf és vallomás! telt. A kihallgatás háromnegyedóra hosszáig tartott.
A francia bank kiküldöttei bejelentenék az ügyészségen, hogyha a tábla elejti a vádat Zidravecz István, Héder János és Ferdinándy László ellen, akkor ók veszik át a pótmagánvádló szerepéi
Budapestről jetentik: A hamis frankosok nyomásánál túsznál! érc-klisékről azl állapította meg a nyomozás, hogy azokat magas hőfok mellel! felolvasztották. A rendőrség arra számit, hogy a jövő héten teljesen véget ér a nyomozás.
Román ügyvédek sztrájkja.
Bukarestből jelenlik: A romániai ügyvédi kamarák közül hal kamara mondotta ki az ügyvédi sztájkot.
BELFÖLD? HIREK
A Magyar Nemzeti Bankjegyforgalma a március 15 iki kimutatás szerint 19.2 millió pengővel csökkent. E csökkenés arra vezelhelő vissza, hogy a bankkal szemben lá-maszlolt igények a március hónap első üzleti hetében tovább apadtak. Igy a vállótárca-állomány 88 millió pengővel csökkeni. Az érckészlct devizák eladása révén 3.6 millió pengővel apadl, ellenben az érckészletben elszámolt aranykészlet 0.9 millió pengővel növekedclt. Az egyéb követelések 2.8 millió pengővel csökkenlek. A giróbclizelések révén az állami követelések 3.7 millió pengővel, az egyéb számlákon levő követelések pedig 2 millió pengővel emelkedtek, ugy, hogy a giróállomány egyenlege 5.7 millió pengővel nagyobb, mini az előző bélen voll.
József főherceg a leánycserkészcsapat-szemlén. József Ferenc főherceg és Anna főhercegnő március 25 én megszemlélik a leánycserkészcsapatot.
Debrecen díszpolgárai. Debrecen városa Hubay Jenőt, Vecsey Ferencet, Herczeg Ferencet és Rákosi Jenőt díszpolgárrá választotta.
Rákóczi-ünnepélyek. II. Rákóczi Ferenc 300 éves születési évforduló-i ján, március 27-én, a Mátyás temp-\' lomban tartandó istentiszteleten és a Vígadó ünnepségein a kormányzó Is részt vesz. A nap ünnepére való tekintettel az iskolákban szünelet tartanak és a nagy fejedelmet méltató ünnepségeket rendeznek.
Öcsöd község nem szakadhat el Békésmegyétől. Békéscsabáról jelentik, hogy Öcsöd község határozatát a vármegye elvetette, amint tudva van ugyanis a község elakart szakadni Békésvármegyétöl és Szolnokhoz csatlakozott volna. A község tisztviselői 20 szavazattal 2 ellenében
elhatározta, hogy a vármegyei lia\'á-rozatot megfellebbezik.
Uj egyetemi tanárok. A kormányzó a kultuszminiszter előterjesztésére póczy Lajos és Szabó Zoltán rendkívüli tanárokat a közgazdaságtudományi karon egyetemi nyilvános rendes tanárokká, kakasfalvi Lénárt Zoltánt, a Pázmány Péter egyelem orr- és gégegyógyászali tanszékének nyilvános rendkívüli tanárát ugyanezen tanszéken nyilvános rendes tanárrá nevezte ki.
A parkírozáshoz
Nagykanizsa, viárcius IS
A Nagykanizsára jövő idegen elölt szinte bántó voll az a kieilenség, amil a vátoson végig tapasztalt és amiben csak az igazságügyi palota elötli kis ápolt térség képezett kivételt.
Azért a város közönsége megelégedéssel vette tudomásul a város parkírozásának folyamatos keresztülviteléi. Az eddig leljesen elhanyagolt terek nemsokára pompás zöld mezben fogják gyönyörködtetni a közönségei, amelynek alkalma voll nemcsak Szombathely és Kaposvár, de Zalaegerszeg, sőt Keszthely és Sümeg parkírozását is látni.
Azonban ha a város maga elé tűzte a parkírozást, ugy hajtsa azl végre minden vonalon, ahol csak erre lér és mód nyílik.
Így a Honvéd és Petőfi-utca sarkán, a volt 76 os közös kaszárnya helyén — amely egy végtelen sivár képet nyujl, az otlani környék lakosságának nagyon Jól esnék, ha eltüntetnék ezt a gondozatlan térségei és kis park létesítésével egy kissé városlabb formát, és külső csínt vinnének belg az amúgy is komor környékre.
Nem is emlilve egy ilyen parknak közegészség: fontosságát.
Gyémánt palota
Ma: MIKLÓS VITÉZ ».
Fehér álom az áprilisi ég. Szerelnék ide visszajönni még, Ahol a nyírja zöld és fiatat S muzsika néikill muzsikál a dal S fehér álom az áprilisi ég.
A moha csupa üde drágakő. Fölötte járt egy tündérmese nő, Itt csilingelő kis ezüst harang, Ha nem Is hallom, minden röpke hang S a moha csupa üde drágakő.
És vár Is épül, gyémánt palota, És nem mehetek soha el oda, Jaj, pedig ollan drága zene cseng, A szivem oda epedőn eseng ; Bűvös tündérvár, gyémánt palota.
Az erdőn a koboldok játszanak. Kisüt a hajnal, áprilisi nap; Csak álom, amit ébren álmodom, Nevetséges és mégis fáj nagyon, Mert az erdőn koboldok játszanak...
ALKONYATBAN
Irta: Németh Böske
Nagy, nehéz árnyak borultak a szobára. Csend volt — s a gond, mint egy fekete hajó, úszott a sötét vizeken...
Az asszony hallgatva ült a kályha mellett. Szemei vörösre dagadtak a sírástól, a leány pedig gondolkodva eregette a cigaretia-íüitöt, miközben a szoba mennyezetét bámulia.
Szó sem eseit köztük; ami mondanivalójuk volt, azt már elmondták egymásnak elóbb. Csupa keserű ki-íakadás; csupa maró elégedetlenség; mindaz, ami megőrli a kedvet, lefagyasztja a mosolyt, elhervasztja az arcok rózsáit.
Vágyak, melyek nem teljesültek; kiábrándulások, melyek seregestöl jöttek... és gondok, gondok, gondok, melyek éíesfogu vámpírként mardosták a lelküket.
Az asszony hátamögött egy szerencsétlen házasság, mely most van oldófélben; a leány mögött még idejében félbenszak&dl szerelmek, melyek soha nem vezettek az ol tárig, mert finom érzékenységénél fogva még az utolsó pillanatokban visszahátrált; okos feje parancsára i — tudva, hogy ez nem á neki való
kötelék — ez sem ... mindegyik gyenge ahhoz, hogy ót magának tartsa meg egy életre...
Kereste a férfit, a nekivalót, a határozottat, akinek fölényét érezze, akitől féljen, mint a halálos ellenségétől — s akihez húzódjon minden baj, vihar elől, mint egyetien biztos menedékhez... Kereste a férfit, kinek nincs kérése, csak parancsa, kinek mégis minden szava élet, megnyugvás, simogató bizonyosság, jóleső melegség, b ezt a férfit hosszú éveken át nem találta.
Most meglelte. De halálosan nyugtalanítja cz a tudat. ^Minden idegszála ég, remeg. EgéSz valója, sza-badságerzése vergődik, tiltakozik a lenyügözés ellen. Bctegiti a meg-győződöttség. Nem birja elviselni, hogy minden csepp vérével valaki után liheg. Szégyenli magát a tükörbe nézni: mit jelent ez a halványság, ezek a sötét gyürük a szemei alatt? Mi ez? Megriad, ha a lépéseit hallja künn kopogni; ha nem jön, nincs értelme az életének...
Most is a lehelőségcken gondolkodik. Mi következheúfc? Házasság? Szerelmi történet, mely esetleges megunást vagy összetűzést hoz a végén? Mi jöhv\'t? Mert hogy itt nincs visszaút, azt határozottan tudta.
Meghátrálni nem lehet, csak előre menni. Mi vár az uton reá ? ezt nem sejtheti most még. Egyet azonban világosan érez, azt, hogy ez a férfi minden jelent számára az életben.
Az asszony mély sóhajjal emelkedett fel helyéről. Megpiszkálta a kályhában az elaludni készülő parazsat ; szenet dobott a tűzre és csendesen, szipogva Olt vissza a karosszékbe. Közben egy pillantást vetett a lányra, ki szoborszerű merevséggel ült most is a helyén s bámult a mennyezetre. Csak a gondolatai éltek, száguldtak óriási sebességgel előre, messze, a jövő bizonytalan tájain; majd megint visszazuhanlak a jelenbe, hol minden kinzó, sajgó, kényelmetlen érzés várta őkeL 5 mindezek mögött valami nagy-nagy remegő, lihegő boldogság s villámütése egy váratlanul reászakadt bizonyosságnak.
Az asszony feje lassan hátrahanyatlott a karszék támláján és egyenletes lélekzése jelentette, hogy elaludt a sok sirás után, mint a gyermekek szokták volt.
A leány hirtelen összerezzenve ugrott fel helyéről. Ismerős lépésen jöttek a folyosón végig s mind közelebb hangzottak a szobsajtajáljoz.
Az jött, akit várt.
1026 Március 19.
ZALAI K0ZL0NY
A hivatali tekintélytisztelet
Akik nem érnek rá megjelenni a hatóság Idézésére — „Se le nem Dióm, se nem fizetek!"
Nagykanizsa, március 18 Valamikor, azokban az úgynevezett .16 időK"-bcn, ha valaki egy halóságtól idézési kapotl, ritkas4g-számba meni, hogy az idézést meg kellelt volna ismételni, még ritkábban kellelt valakit a halóság elótt való megjelenésre elővezetés ulján kényszerileni. Az akkori idők csorbítatlan hivatali tekintélye melleit minden különösebb rendszabály nélkül érvényt leheteti szirezni a ler.n-
illó jogszabályoknak.
Alóla bezzeg megfordult a helyiét. S hogy alaposan megforduljon annyira, hogy cappangó maradványai! még ma is érezzük, arról a fordulatos Idők gondoskodtak.
Csak egy példát akarok emiileni. Nemrégiben a helybeli rendőri bün-letöbiró beidézeti 18 klhágási ügyben elmarasztal! egyéni egy délelőttre, hogy a reájuk kirótt, de be-hajthatatlannak bizonyult pénzbírságot átváltoztassa 24—48 órai elzárásra. A 18 idézésre négyen jelenlek meg. És ez nem kivételes eset hanem állandó rendszer. Küldhet a halóság akármilyen cifra stambiliás, aliirásos idéző-levelei, rá sem he-derllenek. Mikor aztán az ügyet ál lesiik a rendőrséghez vagy megjelenik a lakásán a végrehajló, akkor kapkodnak fühöz-fához és — last not leasl — szidják az urakat.
Gyakori esel az is, hogy az idé zell harmadik, negyedik napon beküldi maga helyett a leányát vagy a kereszt-komáját: kérdezze meg mit akarnak tőle. Mikor aztán felelősségre vonják, hogy miért ilyen későn jelentkezik az idézésre, ez a slereotip válasz:
— Nem ériünk rá, kérem I
Még harciasabb a következő felelet,
amit egy mezei kártevés roiatl elilélt polgár adol! a hivatalban tudomására hozott Ítéletre, ami ennyi és ennyi elzárásra vállozlalhaló ennyi és ennyi pénzbírságról szóiolt.
— Se le nem ülőm, se nem fizetek ! — voll a kategorikus . vá\'asz.
Mondani sem kell természetesen t>°gy a végén mégis csak 6 huzla í rövidebbel. Mert hiszen a hálósig nem azért hatóság, hogy ne tudjon érvényt szerezni parancsainak és ité-\'eleinek. Ebben nincs hiány. A baj «ak oll van, hogy ezek az okvetet-lenkedések szerfelett megnehezítik í hivatalos adminisztrációt, feleslege Stn szaporítják a munkát, lopják a Wl a különféle magyarázgatások, amikkel az együgyű embereknek be kell bizonyítani, hogy kélszer kellő akkor is négv, ha valaki az ellenkezőjét állítja.
Legszomorúbb az egészben az, hogy a józan, minden időben tekintélytisztelő magyar nép lelkében ott maradi a forradalom konkolja. Ez Csinált virtust a törvények, a halóságok tekintélyének megtagadásából
Egy fitymáló vállrándítással ez inléz el és dob sarokba i.ié/ést, bü-telő-parancsot s inkib>i kiteszi magat az elővezelés, a végrehajtás, a meghur-collaiás veszélyének, de nem h.jtja meg a derekát. Fel ell kalappal, zseb-rctelt kézzel, félvállról odavetett szó vjI áll a hivatal elé, ahova pedig azért kelleti állnia, meri összeütközésbe került a törvényekkel, véletl embertársai vagyona vagy bizton-
ga ellen.
Az orvoslás pedig csak egy lehet: a legkimélellenel\'bül érvény! szerezni a halóság rendi Ikezéseinek s a bünle\'és maximumát alkalmazni mindenült, ahol az elkövetett bűnt renitens magaviselet is tetézi.
WS^V * - ■■ i^IIÍS/I . S. V
A temető kapuja
Állítsanak vaskaput a jelenlegi kőkapu helyébe — Levél a szerkesztőhöz -
Nagykanizsa, március IS Napok óta örömmel kísérem figyelemmel a katolikus jellegű községi lemelőnek rendezési munkálalait. A bejárat körüli elvadul! bokrokat kivágták, helyükbe élósövéi\'jt létesítenek s a temetőnek a bejáraton belüli részéi virágos előkertté alakítják át. Ezzel a kis parkosítással nemcsak a hatollak iránti kegyeletünknek tarlozolt a város, hanem előnyösen hozzájárult ahhoz Is, hogy ke-vésbbé érezzük a temető sivárságát s valami jóleső ludal szállja meg lelkünket a sírokhoz vezeiő ul mellel! elterülő színes virágágyak láttára.
Egy dologról azonban még mindig meglelcdkezell a város: a temető kapuja immár sehogyan sem illik hozzá annak belső képéhez. Erősen düledező állapotban Is van s ha talán még nem is fenyegeti az a veszély, hogy egy napon összeomlik, mindeneseire nem nyújt valami kellemes látványt a maga, várfalakra emlékeztető tömörségével s a közéje ékeli rozoga farácscsal.
Nem kerülne a városnak olyan nagy áldozalába, ha ezl a kapu! leromboltatná (légiáját még pénzzé is lehetné vagy felhasználhatná valamely kisebb építkezésénél) s helyébe két betonoszlopba illesztelt vasrácsos-kaput lenne.
Ajtnljuk ezt a kis átalakítást a városi lanács jí.indulalu figyelmébe. Egy Mandó lemelőldlogaló.
Bukarestben felfüggesztették valamennyi egyetemi fakultás előadását Bukarestből Jelenti*: Az egyetemi tanács, miután a diákok sztrájkja nem akar végetérni, ugy döntött, hogy felfüggesztette valamennyi fikulláson az előadásokat, a vizsgákat beszüntették, az étkezdéket becsukták és az öszlörfJijakat is megszűnteitek. A lanics megbízási adolt az egyetemi titkárnak, hogy április 12 tői 15 lg terjedő időre, ujabb fóévre fogadja el mindazoknak a diákoknak a nyilatkozatát, akik á további tanulási óhajtják. A kormány is Jóváhagyta a bukaresti egyetemi tanícs határozatait.
Hozzászólás a színházépület hslykérdés\'-hez*)
Az Eötvös téren épitsék tel
a színházat 1 — Levél a szerkesztőhöz —
Nagykanizsa, máicius 15
Igen tisztelt Szerkesztő Url Mini lapjának állandó, hü olvasója örömmel olvastam, hogy városunkban is meglesz a közeljövőben a szinház. Meg vagyok győződve róla, hogy a társadalom tudni fogja kö\'c\'ességét a költségekhez való hozzájárulás lekinlctében s nyárra vagy nyárutójára készen log állani az épület. Valóban szükség is van rá I A srinészeknek nincs megtelelő hajlékuk s bizony a mozi helyifége sem megfelelő a jobb közönség követelményeinek.
A színházépület helyéi azonban elhibázoltnak tartom. Nem lévén tagja a városi Kullurblzottságnak olt nem emelhettem fel szavamat a hely kijelölése kérdésében, de en gedje meg, hogy ezl lapja hasábjain lehessem, miután nézelem szerint annak a Sugár-uli Sélaléren való elhelyezése nem megfelelő s ma talán még lehet változtatni az elfogadott hely megállapításán is.
Látom ugyanis, hogy az Eötvös-téren is folynak a parkosítási munkálatok. Sőt ugy hallom, hogy le fogják bontani a régi gimnázium épületének maradványait is s az egész terel sétatérré fogják átalakítani
Azt hiszem, ennél a léméi alkal masabb helyet nem is lehelne kije lölni a színházépület részére. A város közepén fekszik ; A Szentháromság szobortól kellő távolságban elhelyezhető lenne, tehát vallási érzést sem sérthet s nagyon jól be lenne illeszihetö egy kisebb paik közepébe
A Sugár-uli sétatéren meglchelö-sen el lesz dugva. A terebélyes fák el fogják nyomni magát az alighanem amúgy sem valami monumentális épületet és semmi esetre sem fog ugy érvényesülni, mint egy szabadon álló épület egy hozzá megfelelően álalakilhaló paikban érvényesülne.
Alig hiszem, hogy az épület tervén annak ilyetén elhelyezése mit sem változtatna. Habár léhát annak kitűzése meg is történt, gondolom, még mindig lehel változtalni a dolgon s miért dugjunk el egy csaknem másfél
• A színházépületnek az liölvös-léren teendő elhelyezésének gondolatát annak ideién mi is felvetetlllE A bizottság azonban a Sugáruti Sétatér mctlell drtnlöll. Mindenesetre kívánatosnak larlanók, ha ebben a kérdésben a bizottság ujWt állást foglalna, miután az épület, az elfogadod terv szerint, a mi felfogásunk szerint is, épen ugy megvalósítható az Eötvös-téren, mini a Stigáiuti aélatérbcn. 4 si^rk.
milliárdos uj éittllclct egy szük mellékutcába, mikor rzt igen mutatósán megépíthetjük egy megfelelő téren is.
Azt luszem, nem egyedül vagyok ezen a véleményen.
Kérve Szerkesztő ural, ki eddig is mindig helyt adott közérdekű kérdésekben az ellenvéleményeknek, hogy jelen hozzászólásomat b. topjában közölni szíveskednék s maradtam őszinte nagyrabecsüléssel
tisztelő híve aláírás.
A frankhamisitók bécsi kapcsolatait
április hó 10-én tárgyalja a bécsi biróság
— A Zalai Kiillny tXcst IlldisiUjátit — Becs, miictus 17
Amint a Zalai Közlöny bécsi tudósítója értesül, a döblingi bünleló-biróság április 10-én fogja tárgyalni azl a peri, amelyet Schager Albin báró és Teufel Oszkár, a konzervatív néppárt vezetői iflditotlak Wolfj Gusztáv ezredes, a feircte-sárga csá-száihú néppárt elr.öke ellen, aki a Pesli Hirlapban megjeleni nyilatkozatában azon gyanújának adott kifejezési, hogy Schager és Teufel ösz-szekötletésben állottak a frankhami-sitókkal. — Wolff ezredes védelmét Pressburger Richárd dr., a híres kri-minallsta látja cl, mig a panaszosokat Rlchl Waltcr dr., a bécsi kam-póskereszlesek vezére képviseli. A tárgyalásra a biróság tanukén! megidézte Szemere Páll, a Pesli Hirlap bécsi szerkcszlőjél. Értesülésünk szerint Pressburger dr. indítványt fog elölerjeszleni az ügynek esküdtbíróság elé való utalására és egyúttal Wolff ezredes nevében nagyszabású bizonyítási indítványt fog elölerjeszleni. Többek közöli indilványozni fogja Renner dr. voll osztrák kancellár, Schoberdr. rendőrfőnök, Gömbös Gyula és Eckhardt Tibor magyar képviselők, Cuza Conslantin román ■ egyetemi tanár, a? Angórában tartózkodó Mészáros Gyula, valamint Nádosy Imre voll főkapitány, Win-dischgrálz Lajos herceg és a Hágában elitéit Jankovich ezredes kihallgatását, aki a párisi Le Mslinhen közöli naplój.íban megemlékezcll a a frankhamisitók „bécsi expoziltirá-jtról". Valószínű tehát, hogy április 10-én nem kerül ítéletre a sor, hanem a bécsi bíróságok kénylelenek lesznek a per kapcsán á frrnk-ügy eddig titokzatos bécsi von itkozásait tisztázni.
55 milliárd 250 millió
kerül kisorsolásra Április hó 15. ée »7-én kezdődő osxjtólysorujátékon. Isméi, mini békében, minden máeodik sorsjegy nyer.
Főnyeremény y.ffc\'n 5 milliárd korona.
„, Szcrcncscszámu sorsjegyek és tervek Kaphatók
dohányárus és osztálysorsjegy főelárusitónál.--
ifj. Hirschler Miksa
zalai közlöny
1926 Március Ül.
Magyarország külkereskedelmi forgalma Mura-kereszturon keresztül
A ló-export ötszörösre, baromfi-export négyszeresre emelkedett egy év alatt — A szarvasmarha kivifel harmadára csökkent — A gyapju-export csak 8%-ra az előző évinek
Nagykanizsa, március 18 Miőta Nagykanizsa határvárosa lett a trianoni Magyaroiszágmk, azőta a kiviteli és behozatali, valamint átmenő forgalom itt bonyolódik le a murakereszluri határállomáson. Az élőállalokban és állati nyerstermékekben lebonyolított forgalom adatait a következőkben közöljük: Kivitel
Murakcreszluron át kivillck Magyarországba 938 kocsirakomány élőállatot és 73 kocsirakomány állati nyersterméket.
A ló-export egy év alatt ötszörösre emelkedett. Mig 1924-ben 1491, addig tavaly 7090 loval vittek ki Murakcreszluron ál Olaszországba.
A szarvasmarha-kivitel viszont közel harmadára csökkent ez alatt az év alalt. 1924 ben 8575, tavaly 2929 szarvasmaihát vittek ki, valamennyit Olaszországba.
A baromfikivilcl az elfző évinek több mint négyszeresére emelkedeit. 1924-ben 7800, tavaly 32.842 darab magyar baromfit ettek meg Olaszországban. *
Kivillck még az idén 400 000 kilogramm sózott szalonnát, 13.000 kilogramm égyiollat, 47.300 kilogramm mosatlan gyapjúi, ezeken kívül nyers állatbőröket, lószőrt, sör,él, általi köröm-anyagol és vérlisztel. A gyapju-kivitel óriási csökkenési mutál, meri 1924-ben 616 332 kilogramm voll a gyapjúból az olasz és jugoszláv piacokra szállított mennyiség. Az 1925 ben lebonyolilotl gyapjú-kivileli forgalom alig 8%-a az előző évinek. Behozatal A behozatali forgalomban 24 kocsi élőállat és 126 kocsirakomány átlali nyerstermény érkezett Murakeresztu-ron át Magyarországba.
Az élőállat-b-h:rzalalt 180 darab tenyészmén és csikó képviseli. 1924 ben összesen csak 51 tenyészmént holtak t c.
Behozlak Délamcrikábó! 40 000, Franciaországból 5.000, Chinából 2000, Északamerikából 50.000, Angol Indiából 2000.000 és Holland gyarmatokról 250 000, összesen 547.000 kilogTamni nyers marhabórt. 1924-ben összesen 678.000 kilogramm volt a marhabőr-behozalal. .. Olaszországból 100 kilogramm szalámi, 3C00 kilogramm ssjl, 300 ezer kilogramm csont, Olaszország
ból és Jugoszláviából 200.000 kilogramm cnyvbőr, Argentínából 30.000, Ausztráliából 30.000 kilogramm fagy-gyu jött be Murakcreszluron ál Magyarországba.
Átviteli forgalom Murakereszturon jött be Magyarországba, hogy más határállomáson ismét clh gyja az országol 25 kocsirakomány élőállat és 62 kocsirakomány állali nyerstermény. Az élőállat mind (300 darab) Jugoszláviából a bécsi vágóhidra kerüli. A nyerstermény is majdnem 100 százalékban jugoszláv hus voll, amil az osztrák piacokra szállilollak, csupáu 2 vagon nyershust vittek Németországba.
Munkaközvetítés
A kerületi muokakőzvetltó adatai szerint a munkakeresők IS\'/t*. ;-a nyerhet elhelyezést 1 Nagykanizsa, március 18 A Zalamegyét is magában foglald soproni kerüleli halósági munkaközvetítő március hó 10-iki kimutatása szerint
munkát kaphat
8 gazdasági cseléd, 1 kerékgyártó,
1 rézműves, 1 sülő, I férfiszabó, 5 házicseléd, 31 iparostanonc. I kereskedőtanonc és I ápolónő, összesen 50 munkakercső.
Munkát keres
7 ács, 19 asztalos, 7 bádogos, 4 borbély, 11 cipész, csizmadia, 2 faesz-tergályos, 2 gazdasági cseléd, 8 gépész, 7 gépkezelő, 2 kádár, 3 kéményseprő, 5 kerékgyártó, kocsigyárló, 1 kertész, 13 kovács, 5 kőműves, 1 kötélgyártó, II lakatos, 3 mészáros,
2 molnár, 135 napszámos, 10 sütő, 14 férfiszabó, 2 szíjgyártó, 2 szobafestő, 3 vasesztergályos, 4 villanyszerelő, 4 férfi és 1 női magánlisztviselő, 6 Üzleti alkalmazóit, 10 szolga,
8 kocsis. 41 házicseléd, 13 iparostanonc. összesen 368 munkanélküli.
Elhelyezést nyerhet a munkakeresők l3W/o-a, ami a két héttel ezelőtt közölt kimutatáshoz viszonyítva félszázalékos visszaesés! jelent.
Munkakeresők forduljanak közvetlenül a munkaközvetítőhöz (Sopron, Városháza), mig a munká6l keresők jelentkezzenek a helybeli Városházán (I. emelet 20. ajtó).
napi nmm
NAPIREND
Március 19, péntek
Római katolikus: József. Protestáns: lózset. Izraelita: Nizsn hí i.
Nap kel reggel 6 óra 07 perckor, j nyugszik dílulS 6 óra 10 perckor.
Mozi. Urduin: Oricnl. Ilarrv Licdtke | knlónós [örtínete. — Elóadísok kezdete | este 7 és 9 órakor.
KULTUR ESTÉLY EK ÉS ÜNNEPÉLYEK!
Mirclus 21. A Si««llfrfn<ffod llirmsdfmdlf-ntk mi3k«)Ytlol tlA»dií»il fgyb«köt6lt dlwgyOMM i pltbinlin t«l« 7 «r*kor.
Márclu* 22. A Mov.ludominvo* eltaíáiii Otiucslro Jipin ludó«> »« Uíinllbsn tite Hl 9
Mtrclui 25. Ai OltliffVfiOIfl iltsttficaUMM a pltbinU Umplombáti dfltÜtl Ml II Alikor.
Márclu* 28. A K*,vi \'
|(n«k Adr-mitlaíli
délt\'611 10 Itl ir----------, , „w
Március 28. A Zrinyi líodílml h MOvtuell Mt IkftUi tlóidiu dílutln 6 ófikor » viroshix* dili-miniben (Domlny Siti cKl«di«»).
Április i. Ai IpirUkolil Cntkkjr •ilitlflMiÜM t Roiconyl utc»l toriuUrcralxp fslf 8 • _.
Április 5. Ai Ip.tiikolíl Ecfkkjí *jlnl*ló*dlM i KojRC-ti) i utrsl tornalertmlKn f»lf 8 oukor.
Aprllli 10. A itn<S«ri<í mOvíimUly* » Polgitl Ctyl^t nttyUtaiUxn ttU 5 (n*kor
Streseman Briand nyllatkoza tárói. Párisból jelentik: A Havas iroda közli azt a nyilatkozatot, amelyet Stresemann, tegnap német újságírók előtt tett és Briandnak a németek iránti bizalomról mondott szavait siet Németország köztudomására hozni, mert ezek a szavak uj fejlődést jelent-.nek a németfrancia viszonyban.
April------------- . _
tnibtn Miután 4 ti (tlf > felkor.
Bubifrizura-adó
lépett életbe nemrégiben a vadregényes hegyek ölén meghúzódó tiroli községekben. Mint olvasom, ezt a korunknak határozottan legszellemesebb adó-nemét minden 12 éven felüli nő fizeti, aki a hosszú hajról bizonyos vonatkozásban rosszakaratúig terjesztett aranyigazságot hajának rövidre vágatásával igyekszik megcáfolni.
Maga az adó, mint anyagi teher ís elég súlyos: 30 shilling, magyar pénzben 300.000 korona. Ennél is súlyosabb azonban az önrendelkezési jognak ama példátlan sérelme, ami a tiroli hölgyeket legelemibb joguktól, toalett-kérdéseik autonom Intézésének szabadságától akarja megfosztani.
Szinte érthetetlen, hogy ezt a zseniális ötletet a magyar adóprés nem tudta kitermelni magából. Pedig itt még csak az adócsalás veszedelme sem foroghat fenn, sőt egykönnyen védekezni sem lehet ellene, mert a divat — ezt ma épen eléggé tapasztaljuk — mindennél jobban birja a szanálás ezer nyomorúságát, másrészt, mert máról holnapra nem tehet a bubifrizurát eltüntetni és növelni az adóalapot azért, hogy — hát nem -különös ? — ezáltal csökkentsék óz adó-terheket
Őnagysága bubi frizurája ilyetén-képen mint adó-alop a nemzeti vagyon egy részévé válik. Az államnak jövedelmező ingóságok lel tórába jelentékeny tételként lehelne felvenni asszonyaink és leányaink adőcsavar alá kényszerült bájos fejecskéit. Hej, de gazdag ország is lenne egyszeriben ez a szegény, agyon-szanált Ma-gyurorszóg, mely tenger szomorúság közepette is nyakló nélkül veti bele magát a divat minden szeszélyének kultuszába. Nálunk egészen biztosan annál több lenne a bubi frizura, minél magasabban állapítanák meg a reá kivetendő adókulcsát. Minél magasabb luxusnak látszik valami, mi-
nél költségesebb valamely divat-hő. bort, annál nagyobb utána a kapaszkodás, mert hiszen ez is egyik módja annak, hogyan lehet többnek látszani mint amik voltaképen vagyunk.
Hát még azután ha megadóztatnák a rövid szoknyákat Is! Mert bizony azokkal is csak ugy vagyunk, mint a frizurával. Ma már a bubi\', hajviselet Is ósdi s az eton u rangos. A szoknya is, ma még térdig ér, holnap talán már elindul a párisi boulevardokról az eton-szoknya dl-vatja: csak mutatóba marad belőlt valamicske.
Ha Tirol hegyei közt azért hozták be a bubifrizura adót, hogy ezzel elrémítsék a nőket természetes bájaiknak a divat lutylml szavára való elfecsérélésétől, ugy nagyon csalódni fognak a naiv adó szavazó községi tesltietek. Elfelejtik, hogy a női psziché nagyon furfangos labirintus, melyből a logika szabályaival nem lehet kivezető utat találni Elfelejtik, hogy a női divattal szembe-szállni — hogy tubl frizura stílusban fejezzem ki magamat — még az adóprés is Jiatal". (bl)
— Szent József napja. A Katolikus Eeyház ma szent József napját üli. Szent József Nagykanizsa városa és a plébánia-templomnak védőszentje. Ebből az alkalomból ma bucsu van a plébánia-templomban, az ünnepnapok istentiszteletének sorrendjével. Fél ll órakor ünnepi hilszónóWat, melyet Bakos P. Ágoston kiskanizsaí lelkész tart, utáni pedig ünnepi nagymise lesz.
— Az Iparosság figyelmébe. Felkérjük iparostársainkat, hogy i plebánia-templom harangjainak ünnepélyes behozatalánál és a haranjj-szentelési ünnepségnél minél számo-whban megjelenni szíveskedjenek. Gyülekezés folyó hó 20-án délután 5 órakor az Ipartestület előtt, honnét zászlóval fogunk kivonulni. 2l-én a harangszenteléskor a cinktóríum előtt lesz a gyülekezés délelőtt fél 10 órakor. Az Ipartestület elnöksége.
— A kaposvári strand-fürdó május közepén fog megnyílni. A homokozás, parkosítás stb. munkálatok nagyban folynak. Ezzel szemben Nagykanizsán még a valamikor felvetett tervek is alusznak.
— Jakoby-hangverseny Veszprémben. Jakoby Antal március 21-én este 8 órai kezdettel a veszprémi Petőfi színházban a gimnázium javára jótékonycélu hangverseny! rendez.
— Megépül a tapolcai leányiskola. Tapolca képviselőiestül^ elhatá ózta, hogy fel fogják építeni a polgári leányiskolát. MinthofU azonban az épiikezés előreláthatólag 1 és fél milliárd koronába kerül s a község ezí az\'összeget alig\'" tudja előteremteni, az építkezései államsegélyt fognak kérni.
— Schwarcz Dezsó harisnyái a legjobbak.
Külföldről nagyobb mennyiségű duplaszéles gyapjúszövetek érkeztek Cl nnn
Ezelőtt 90.000 korona, most Qf .0UU
olcsó uámmal, minden színben.
Nöi és férfi kabát- és ruhaszövetek ugyancsak ebben az arányban olcsón\'beszerezhetők
„HARANG" divatáruházában, Erzsébet-tér 17. Figyelem í SarokUziet. Teiefon 336.
Zl ÚJDONSÁGOK
és
Angliából behozott férfi és női ruha és felöltő szövetek
óriási választékban, olcsó árakon
Kisfaludi és Krausz az „Arany Kakasához
Telefon 3-74. Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
Telefon 3-74.
— Konferenciai beszédek a felsőtemplomban. Mint tegnapi számunkban jelezlük, P. Somogyi Jenő jézustársasági atya, a pécsi Pius intézet rektora, a féifiak számára konferenciai beszédeket fog tartani; ujabban arról értesülünk, hogy a nők kívánságára nekik is fog külön beszédeket mondani. A nők számára március 27, 28, 29 és 30-án délulán 5 órakor. A férfiak számára március 28, 29, 30 és 31-én este 7 órakor.
— A vasárnapi református istentisztelet. A református lelkészi hivaial közli a hivekkel, hogy a plébánia-templom barangszenlelési ünnepélyére való tekintettel folyó hó 21 in a református imaházban uz istentisztelet reggel 9 órakor kezdődik.
— A Vecsey-koncert elhalasztása. A Vecsey-konceri jegy-eiöjegy-zései érvényben maradnak. A koncert legkésőbb május elején meglesz.
— Keresztény Jótékony Nőegy-letl tagok figyelmébe. A Keresztény Jóiékony Nőegylet vezetősége megkapta a meghivást a polgármestertől a harangszentelési ünnepségen való részvételre. Az Egyesület ezulon hívja fel lagjaíl, hogy a március 20 án este 6 órakor tartandó harang behozatalra a 7. számú jeliőiábla alalt a sorompónál, másnap délelőtt 10 órakor pedig a felszentelési ünnepségen a lemplomnál testületileg jelenjenek meg. Elnökség.
— Budapestre kérik a nagykanizsai színház terveit. Saltay Géza dr. országos szinészeli felügyelő kéri Nagykanizsa város vezetőségét, hogy a Nagykanizsán komoly stádiumba jutott színházépítési Ugy állás-ál és terveli küldjék meg tájékozódás végett. Mint ismeretes, a város az építkezési költségek 20 ,,-át fogja fedezni. Minthogy a koliségelőirány-zal 1250 millió, amihez még 250 millió járul szerkezeli részek, futó, világító és zsinór-padlás berendezésekre, a város összesen 300 milliót log biztosítani. Ebből 200 milliót az idén, 100 jnilliót jövőre fog megfizetni. 600 milliót a város kezessége mellell kolcsönképen fog felvenni a Közművelődési Egyesülel. Az erre vonatkozó kérvény már készen van s a napokban elküldik. A város társadalma állal biztosítandó összeg ilyenformán csak 600 millió korona.
— NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-llgyeló Jelentése; Csütórtftkón a hómtrsik-ler: reggel 7 órakor -f-i. déluUn 1 órakor +7 9, este 9 óukur +4.
t-elhtkri: lícggelíborult, délben kevöslibé borult, este teljesen borult.
Szélirány: Itetgcl Dél, délijén Délnyugat, este Délkelet.,
Napi esapadík mennyiséit.- —
A Meteorológiai Iniezet jelentére szerint Jórészt íelltos iiló, lényegtelen liővAl-l.i/Assat és semmi, vagy jelentéktelen\' csapadékkal.
— Hölgyek figyelmébe. Tiszteletid értesítem a tiagyerdeiuU hölgy-közönséget, hogy a legmoderneoo, legutolsó divat szerinti nőt bubi haj-vágásokat Schief, a leghíresebb bécsi női fodrásznál megtanullam. Tiszteletlel Szubó István uri és női fodrász, Fó-ui 13.
— A Keresztényszocialista Párt tagjai szombaton, vagyis folyó hó 20-án délulán 4 órára a párt helyiségében összejönni szíveskedjenek, ahonnét a harangbehozatalra, vagyis a felvonulásra megyünk. A párive-zetóség.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet teadélutánja. A Keresztény Jotekony Nő.\'gylet által rendezett lea-délulánok sorozatában nagy látogatottság és kellemes hangulat mellett folyt le a tegnapi tcadéiutan. A háziasszuny ez.lkalommal Ozv. Páify Alajosné volt. A konfeiencia-beszédet P. Molnár Arkangyal larlolla arról a kérdésről, leliet-c a vallást magánügynek tekinteni. Mázol 1-ulu lelkes iriedenla szavalata nagy tetszést vallon ki. A tcaeslély anyagiakban is elérte a kívánt eredményi a plébániaié, nplom restaurálása céljaira.
— Tűzoltó-őrtorony építés. Májusra befejeződik a zalaegerszegi tüzolió-őrtotony rohamosan előrehaladó cpiikezese. A HUoltó-szerlár alall nagy költséggel épi cll pincét valószínűleg bű kell temclni a talajvíz miatt.
— Március tizenötödike Ujbors-fán. Lélekemeiő ünnepélynek volt színhelye ama kis földes szobából álló iskola, melyei a község önzetlen lakossai sok fáradság és akadály leküzdése után, élükön Joanovlcs Nándor ny. követségi főtanácsossal ez év januárjában nyitottak meg. Az ünnepély Stankovlcs Irén\' szavalatával kezdődött. Utána a Szabadság ünnepe alkalmi szinmü következeit, amit Révffy Ferenc, Horváth Sándor és még hat kis iskolalársuk adott elő. Ezt követte a Talpra magyar, lujíjlta Horváth Sándor. Majd sorba következtek Belső József, Balassa Margit, Ferenc és Kiss Ferenc szavalatéi, ulóbbi hegedűn kisérle az egyes számokat. Vígul a Himnusz éneklésével végződött az ünnepély, melyet még aznap esle kőzóha|ra meg kellett ismételni. A gyönyörűen feldíszített iskola valamin! a művésziesen összeállított program a hibátlan, kellemes és hazafias érzéssel előadott számok Prekopa Valéria lanitónőnek ízléséi, hazaliaságál és fáradtságát dicséri. Az összes szereplők az Iskola tanítványaiból kerültek ki. Ujborsfa község apraja és nagyja elragadiatással beszél ezen hazafias ünnepélyről. Annál is inkább, mivel ez ideig itt még soha sem ünnepelték meg március 15-ikét.
A sok reklám mellett
leklím nélkül rtjínloirt 410
orosztonyi boraimat.
Ri (ó bort akol olo.ón Inni, ugy Ízlelje meg 7000 és 8000 koronás boriimat. sAFRáH József, Magr»j--u. 74.
Kényszerkölcsön kötvényeket 4. hadikölosönöket
i k\'injf.i.b* nipl ilOil .riJOnk. Otiitt helyt értékpapírok, kuusui peninemck vitele <» cliiU.a. Amulátok t\'(""
nyi. UljflHÍM. Helrttk ra»ü" k.mitoit.Un.
Groiz é . Tária
bink. Il l.jíij.bl\'oinitljúiok F6uf IS. tlim
rrictos: írod. JiU Itkt, 41.
,., ím t, - | | - \' __ korona nyethciő
sy ötmilliárd Hí „,„„,„„ kezdődő
osztálysorsjátékon.
Mí.r „ sorsjegyei is
Az ni i lékterv igen előnyösen változott, meri a nyeremények száma ismét a b-kébéli arányban van megállapítva, vagyis minta,.aásod.k sora-
jegy nyer 55 miiiiard é.250 milliókor.
éS °ketüTkészpénzb;n sorsolásra* - Szercncseszámokal ajánl:
Miihoffer főárusitó sorsjegyirodája fff-ffi\'-
Sorsjegyek ára: egész 200 ezer, fél 100 ezer, negyed 50 ezer korona.
Játéktervek ingyen. - Kuzás április 15 -17. m
— Helyreigazítás. /I harangok behozataláról szóló cikkünkben a felvonulás rendjében a 19. pont következőleg alakul: A Délivasut fütöházi személyzete, a nagykanizsai vasúti állomás forgalmi tisztikara, lényleges és nyugdíjas személyzete.
— Ujra-atakult katonazenekar. Kaposvár kalon azenekarát a szanálás következtében feloszlatták. A város akciójára azonban sikerült kivívni, hogy a zenekar újra alakuljon. Ee meg is történt s az uj, 35 lagu katonazenekar a feltámadási körmenetben fog bemutatkozni Kaposvár közönségének. A város hsvi 3 milliót, a megye egyszer s mindenkorra 10 milliót ad a katonazenekar költségeire.
— Schwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Szerenád. A József nap alkalmából az ipartestületi Dalárda Bilch-ier Mór karnagy vezetése mellett szerenádol adoll legnap este Bazsó József ipartestületi elnöknek, majd Büchlcr Mór meleg szavakban köszöntötte a nagykanizsai iparosság vezéréi, aki a meleg llnuepellelésre megitató szavakban válaszolt.
— Motorfecsker.dó és járási tűzoltóság Tapolcán. Tepolc„n mozgalom indult meg járási lüzőr-ség felállítására és motorlccskeojő beszerzésére.
— „Rák- és tüdőbetegek uj sikeres kezelése dr. Balog Budapest, gtóf Zichy Jenő u. 23 alatti gyógyintézetében".
= Polgár Ilonka n.\'-iszabó két heti tóvárosi lanulmányuijaról haza érkezeit és a legujab.) fotonokkal valamint olcsó fac márakkal all a t. hülgyközönseg szíves rendelkezésére.
«= Rernington írógépek raklára és képviselete, kedvező részlellizctés, régi gépek becserélése Szabó Antal irogépraktárában.
Külön csapattcstbc osztják az amerikai hadseregben a ráoió* amatőröket. Az amerikai katonai halóságok és a rádióamatőrök szövetsége között megegyezés joll létre, amelynél fogva a rádió amatőrök képességüket a katonai hirszolg\'dat rendelkezésére bocsátják. Az amatőröket önálló katonai csapatieslbe osztják be az amatörszövelség állal megállapított alapelvek alapján.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Március i9.
SPORTÉLET
A vasárnap sportja. Nagykanizsán az NTE—KüLTE mérkőzésnek n* NTE a favoritja, s a bajnokaspiráns csapatnak igen nagy balszerencsével kellene játszani, hogy akár csak az egyik pontot is e\'hédíthassa tőle a Kaposvári Levente.
Kaposvárott igeff fontos mérkőzés lesz a MÁV és PSC találkozása. Ha a PSC kikapna, ami nem kizárt, aligha ludná már elvitatni a bajnokságot az NTE-tői. A mérkőzés kimenetele teljesen nvilt, s a pillanatnyilag jobb kondícióban levő csapat fog győzni.
Pécsett kettős mérkőzés lesz. A PAC-Zrinyi és PVSK-DVAC küzdelméből az elől állók győzelmét várjuk.
jflOjgl
Uránia ma pénteken 7 és 9 érakor: Oricnt, különíts lOrténet 10 íejezeth\' n, főszerepben H?rry Liedtke, Maria Jakobini, és Vigo I.srsen.
közgazdaság
tAzfof
Az értéktőzsdén ?z irányzat továbbra is lanyha maradt. Mivel a pUc ?em belföldről, sem p<dig külföldről ösztönzést nem kapott, az árfolyamok egész vonalon ismét estek. azonban az árveszteség csak 1—2°o köJött mozgott, mivel az összes piacokat az egész tőzsdeidő alatt rendkívül nagy Uzlettelenség jellemezte.
ZirtehI Tértei
• ét fa IRfiOOO, l.—2525 75. M-«y«> M950. m <hI 2357-00 Milano 2085-03. HTíiR 15 Hf."i< \'2.170. Wt»n 73-20 n \'fi 37500 P:4>« I538-.S0 Ru.litxc\' 7»-80, V«r>A 67 50. R<IWB* 220 C0 914 50
A budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
■ I\'II! 341410 2 lOJI\'l UU-!3SI >1136 ;t«2i 2(21 í.tl \'•l .1510 >I?J5 W 0) <»5 V5
int; ijü\'7
l«l i.c4i 1 .. 7s
•»tk>: :is»o 17ÍQ ■.Ml* HKCU
8ci la
liUlul
ar-SMíl
OlítO
XIU4C
PI:l>
S-0C»>0
vl, ÍM ItiSJI\'CJ
iim i;w
IUIM70I7 :u joí
(200 SStO IS<U t(47t »•«(», H74IO MIIW l 85 714IS 2t 11122 Jllt-SI 1
<MS:S mű \\rn ioc4i IOWS ij/22 u;«a
Ü3U iUia> \'6 :-82 50>N 3S)0JÍ. 17 -? ot 387.500- 39S.0JO. 78 kg-oi 395 0>") 397.500. dunántult éa pest-
vidéki 76 k*.** 380ODO--382 >00, /7 kg-o 3225\'» 38S.«> • /« KJÍ-OI 385 Ox."- 3í7.5f 0 79 k^-ví 3s7 50C- 390.0JC. 2I/ 50C 322.500 < • ntnvS.-p: 230 X-0 240 3CV, w-.;atK» 300/-00— 333 000. *«• 2-17 5 >0 257 5iciKí\'l 177 5 0 180.0:0, repet 600.COT; - 6!0.Mi. i-tu ISO.OOu !95.000, ler/i 650)3 \'6\'.500
Scrtéíjyásár
Fdtfcjts. 5253, maisból el*d>üí.-ml vlana w.v»<í: \'.00.! ■ Elsőrendű 18.000 18 5C0 sxeoeH lö.öOCr -17-005. szedett közé? 16.0GC • 16.5 v;. könnyű U.OCO-15.000. elsórendl\'
17.000 -17.500, maicJ 16.000 16.510. er.gj! sü\'.dó 18 000 - 31.000. rzalonn#
ni;:yV\'»n 20.030 zil; 21.000 21.503
Iíh.;ioti hus 20.000 -21.000. s^lonnái fél i- \'tt 20 0í^ ?2 000. Irányzat közepes.
*-»C: Zilnyi Nyo-TdoJpof ía \\VT. K>-/«itXMlK««
Az apróhirdetés dija !0 szóig .^OOO kor. A címszó s minden vastagabb betűből álló szó két szónak számitlalik. Minden további szó dija 500 K. A hirdetési díj előre fizetendő a forgalmiadé hozzászámllásával
Pénzkölcsönt bekebelezése minden Összegben n lefieMnyösebbm és leggyorsabban folyóslttat Acxél Ignác penz-kölcsönközvelltó Irodája Nagykanizsán, Fő-ut 3. sz. alatt Kényszerkölcsön kötvényeket veszek. 387 Fajtojás, (öbbsz0:ösen díjazott lajilszta kendermagos Pllmulb, mely bőséges tojó és nagy búsban nyilvánul. Icgclentálóbb batomlibelcgségeknek, darabja ötezer korona -Ország és Wldder magkereskedésében Naey- J kanlzsa, ErzséWFfír. 760 J
Miltényi-cipöi vegyen!
Két évi gyakorlattal bíró pénztárosnő, • kl a gép és gyorsírásban járlas, állást keres. Cim a kiadóban. 827
40 holdxs birtok, a város közvetlen kőzetében. 3 hold szótővel, többi kilPnő szántó és rét rajta. Igen Jó lakóház és egyéb épületek, tejgazdaságnak nagyon alkalmas, cset\'eg kisebb parcellákban is stlrgósen eladó. Bővebbet Aczél lonác ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Fóut 3. sz. alatt. 8«5
Vérszegények!
a Bruncslcs Józsi-féle bikavér.
Füncr. c«cm<s< <> <xy<cuuhi(«(l ctXkck 0ilct« Sasár-Dt í3. ír Telefon 210.
Fl*dó 6 os gőzgép 1200 as cséplóvel Oát Györgynél. ligyedután. 777
Eladó, vagy bérbe kiadó egy JómcnetclU betonéru üzlet lakással, műhellyel, cgvéb mellékhelyiségekkel és teljes felszereléssel együtt Somrgy-Csurgón. Bővebbet Kertész Isiván Gyékényes II. 818
Egy teljesen uj. modcrniil ép\'ilt emelttel lakéház, 30 évi adómentességgel, azonnal beköltözhető 3 szobás lakásul, sürgősen eladó. — Bővebbet *czél Ignác Ingatlanforgalmi Irodája, Nagykanizsán, Fő ut 3. sz. alatt. 847
Alig használt modern diófa ebédlő eladó. Megtekinthető Székely Vilmos bútor-raktárában, Bazár udvar. 813
KitQnö koreoienyi
Ó- és UJBOR
1917. évi pecsenyebor lllercnktnt Is kapható km
REMETE, Sugér-ut 6. szám.
Forgalmas utcában Üzlethelyiség azon
nal átadó. Clm a kiadóban.____57
Hunyadi-utoa 13. szárnu ház, azonnal beköltözhető 2 szobás lakással, sürgősen eladó. Bővebbel Aozél Ignác ingatlanforgalmi irodáj\\ Nagykanizsa, Fő-ut 3. sz. alatt. 847
Egy fcdcli-s és egy nvltott bórüléses kocsi eladó. Bővebbet Aczél Ignác Nagykanizsa, Fóut 3 szám alatti Irodájában. 844
Tégla- és ködarabok
40-50 kocsira való. melyek ut-cslnáláshoz, advarfeHöltéshez, valamint épUlctalapozisboz is alkalmas, teljesen ingyon azonnal elhordható Király-utca 49. számú ház udvaráról.
Luxus-autó, 6 Üléses, minden elfogadható árérl eladó a Bárány vendéglőben. 856
Kétszob\\ előszobás hl<ás. cset\'cg Irodának azonnal kiadó. Bővebbet Széchenvl-tér 11.
Csinos 1 szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló utcai lakás a város belterületén kiadó. Cim a kiadóban. 861
Szép fiatal, jó gyökérzetü 1
kaphatók kicsinyben és nagyban
Petermann kertészet
Báthory-iifca 22. sz^m.
Pénzkölcsönközvetités iigat\'wkra!
,„ Házak, birtokok, bérletek közvetítése!
Tcioion ISO. Szigriszt László, Főút 8. t«i.i„„ i50.
Megérkeztek
a szebbnél-szebb hus»éli tojások, nyulak és remekül dekorált finom desaer-tek minden nagyságban legolcsóbban beszerezhető a ru
„Cukorka Királynál".
Tessék megtekinteni minden vétclkőtclezcttség nélkül.
Heffer Gyula.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönségei. " hogy Csengery-ut I. az. alatti
hentesáru üzletemben
a friss hus árusítását is bevezettem.
Állat,dóan friss sertés-, marha- és borjúhús, továbbá olvasztott zsir, háj és szalonna minden mennyiségben a legolcsóbb napi áron kapható. Kérem a nagyérdemű közönség szíves
p",l08i1\' Babits Lajos
.4 hente* mészáros.
NAGYKANIZSA, FÓ-UT 1.
A vi\'sg legjobb kc/él pár-segéd motorja a közkedvelt. Magyarországon is szabadalmazott
AUSTRO-MOTORETTE
minden kerékpárba könnyen beszerelhető. • Megbízható, garanciát nyujió viszonteladókat kerekünk az AUSTRO-MOTORETTE
magyarországi vezérképviselete Czukor Kálmán gépészmérnök
Budapest, Vili. Tavaszmeződ. 6
Zászlócskák
Lampionok
Színes selyem- és krepp-
pa pírok
Húsvéti tojások
Húsvéti képeslapok
kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
paplrkereskedésében.
papír kapható
Ispunk kiadóhivatalában.
Fegyvergyári „STEYR\' kerékpár
kizárólagos árusítója.
Eladás részletfizetésre is
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Gépjavító műhely. —
WEINER ÖDÖN
NAGYKANIZSA, Föut 8. sz.
BazAr-4pQlet.
Mindenféle
készit
a Zrinyi nyomda újonnan berendezett könyvkötészete
1
Ksnrahst ■> ZrtnrS Nromdíl.rxr te KOnyvkootadé. R.-T.-ntl, Nsgyziintósín, (Nyomdává: Cltn.vrk Xtso\'n -
66. évfolyam, 64. szám
Nagykanizsa, 1926 március 20. szombat
Ára 1800 korona

POLITIKAI NAPILAP
Sarkelrtbig (4 kiadihlvaUI Fiiit 5. il Intcrwtan-íelefon 78.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
ErírlMtUI ára: Egy Mra 30.000 korona Három hóra ......... 90.000 korma
AZ UJ HARANGOK
Ünneplő díszben pompázik a város. Diadalkapuk állnak sorfalat az utcákon s örökzöld fenyőágakból font koszorúikból magasan emelkednek ki a háromszínű magyar lobogók. A nép százai áhítattal nézik a lázas munkát, mely az utolsó kalapácsütéseket végzi, hogy mára ne zavarják meg áhítatunkat s Istenhez felemelkedett lélekkel várja az órát, melyben diadalmenetben végigvonulnak sorfalai közölt a plébánia templom uj harangjai, hogy holnaptól kezdve már a toronyból zengjék Isten dicsőségét . . .
A nagy háborúban nekünk is le kellett szednünk templomaink tornyaiból azoknak egyik főékes-sígeil e az addig mindennap meg-megkondult, fülünkbe zsongott ércanyagukból hüvelyeket gyártottak a Haza védelmére szánt lövedékekhez. Mindegyiküket könnyeink zápora kísérte utolsó útjára. Templomaink némákká lettek; a város csendjébe nem csendült bele hozzánk intézett hívogató szózatuk s tátongó ürt éreztünk lelkünkben, mikor elmaradtak hangjaik.
Aztán mult az idő . . . Egyelőre gondolni sem lehetett arra, hogy a mi drága kincseinket ujakkal pótoljuk s az ezer viszontagságon át is sértetlenül megőrzött hitünknek drága ereklyéit kicserélhessük uj szerzeményekkel. Hosszú éveken át üresen maradtak templomaink tornyai; hívogató szavaik nélkül jártunk a templomokba s mikor az istentiszteletek alatt vártuk, hogy az orgona akkordjaiba belevegyüljenekhangjaikésmesz-szire szétvigyék bennük az Istennek hozzánk intézett szózatát, szomorú szivvel gondoltunk sorsukra, melyet betölteniük kellett.
És mégis, elérkezett a nap, mikor a hadiszerekké felaprózott régieknek a helyébe fel tudjuk húzni az ujakat s néhány óra rnulva Ismét hallatni fogják hang-
Valóban, nagy napra virradtunk ma fel. A plébánia templom uj harangjainak bevonulása napjára. Diadalmenet fogja végig
kisérni őket a pályaudvartól a templomig, hogy holnap, vasárnap délelőtt magasztos hivatásuknak áladjuk őket. A város lakosságának apraja-nagyja el fogja lepni az utvonalat, melyen a városba bevonulnak, hogy legalább egy futó tekintetet vessenek rájuk, mielőtt ismét eltűnnek elölünk, hogy a templom tornyában várják a parancsot megszólalásukra.
Hálával fordulunk az egek Urához, hogy ezt az ünnepnapot is megadta nekünk. Elismeréssel adózunk mindazok iránt, kiknek
áldozatkészségük lehetővé tette az uj harangoknak beszerzését. Hódolattal üdvözöljük a három uj harangot és leborulunk isten nagysága előtt, mikor újból megfognak szólalni az ő dicsőségére s a mi örömünkre. Legyenek örök szimbólumai az igazi keresztény szeretetnek; amikor majd először kondulnak meg, gondoljunk hivatásukra és érezzük át az Istenségben s a hilhen gyökeredző kapcsolatunkat embertársainkkal szemben: hangjai árasszák szét a vallás melegségét s legyenek örök erőforrásai a hilnek s az életküzdelmeknek.
K. B.
A kormány felelősségének kérdése a Ház előtt
A minisztereinők megérkezett Budapestre — A szombati ülésen döntenek a frank-vita bezárásáról — A honvédelmi miniszter és Vázsonyi Vilmos nagy beszédei A miniszterelnök a szombati ülésen beszámol genfi útjáról és a frank-vita eredményeiről
Budapest, március 19 Oróf Bethlen István miniszterelnök ma délben Genfből visszaérkezett és átvette hivatala vezetését.
Genf és a frank-vita a minisztertanácson A miniszterelnök nyomban intézkedett, hogy a kormány tagjai ma délután miniszterközi tanácsra gyűljenek egybe, bogy egyrészt részletesen tájékoztassak a pírlamenti frank-vita fejleményeiről, másrészt pedig, hogy beszámuljon genfi uljánakered-ményeiróL
A miniszterelnök holnapi beszéde
Kormánypárti körökben arra számítanak, hogy a holnapi alélnék kiemelkedő pontja gróf Bethlen István miniszterelnök felszólalása lesz, ami nagyban hozzá fog járulni a politikai helyzet tisztázásához. Hir-rterint gróf Bethlen István miniszterelnök nemcsak a Népszövetség genfi tanácskozásainak eredményeiről fogja tájékoztatni a Házat, hanem válaszolni fog gróf Apponyl és a frankvita többi jelentősebb szónokainak felszólalására is.
Frank-vita a Házban A nemzetgyűlés ülését Scitovszky elnöknek az a bejelentése vezette be, hogy harmincnál több aláírás érkezett be a frankbizottság jelenté-
sével kapcsolatos vita bezárására nézve. Az indítvány felett a legközelebbi ülésen vita nélkül fognak határozni.
A frankügyhöz Bogya János szólalt fel elsőnek. Örömmel üdvözli Briandnak erre az ügyre vonatkozó beszédét.
Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter: Foglalkozik Jankovich ezredes nyugdíjügyével. Beszédét az ellenzék többszöri közbeszólásokkal zavarja meg, különösen, mikor a Jankovich részére kiállított kényszer-utlevélrői beszélt. Ha valaki azt állítja, hogy Jankovich ezredes kivételes elbánásban részesült s az illető tagja voll a frankbizoltságnak, tudatosan valótlanságot, ha pedig nem volt tagja, tudatlanul mondott valótlant. Megbélyegezi Györki Imrének ebben az ügyben tett felszólalását, folytatja a honvédelmi miniszter. Számos közbeszólás hangzik el Csáky grófnak erre a kijelentésére. Az ellenzék ezután is állandó köz-beszólásaival akasztja meg a miniszter beszédét, aki kijelenti, hogy Jankovich nyugdíjazása és a frankügy között semmiféle, még a legcsekélyebb kapcsolat sincs.
A következő szónok Kiss Menyhért. Beszédébe közbeszól Csáky miniszter is, aki tudatlansággal vádolja
Kiss Menyhértet, mire az elnök par-lamentárisabb kifejezésre inti Csáky grófot. Erre a honvédelmi miniszter elhagyja az üléstermet. Kiss Menyhért felolvassa a Maiinbői Briand beszédét s kijelenti, hogy semmiféle bünügyből sem szabad politikai ügyet csinálni. A frankhamisításért felelősség terheli a kormányt. A közvélemény nem űl fel a frank-meséknek. A kormány felelősségét tárgyalva, kijelenti, hogy amikor legutóbb Bud pénzügyminisztert felelősségre vonták, azt mondta, hogy ezért hivatali elődje felelős. Itt Kállay Tibor kö<beszól, hogy Thiért nem vette át tőle a pénzügyminiszteri tárcát? Beszéde végén a kisebbségi véleményhez csatlakozik.
(Esti rádió jelentés) Szünet után Perlaky György visszautasítja azt az állítást, hogy a pénzügyminisztérium \'tudtrval íörténfck a Té»képé*zcti Intézetben a frankhamisításhoz szükséget átalakítások. Az ellenzéknek nem sikerült a kormány felelőssegét bizonyítania. A sajtó, kü\'önösen a Népszava, nem olyan álláspontot tanúsított, ami magyar lap\'ól várható. A külföldi és belföldi szociáldemokraták összefogtak a kormány megbuktatására. Ez volt a főcél, nem a frankügy likvidálása. A többségi jelentést fogadja el.
Saly Endre tiltakozik a Népszavát ért támadás ellen. A kormány nem ura a helyzetnek. Feltétlenül rendszerváltozásra van szükség. A kisebbségi jelentést fogadja el.
Vázsonyi Vilmos: A\'-kormány felelőssége kétely néljiül megállapítható, hiszen lisztviselői követték el a hamisítást. A kormány lemondása bizonyítéka lenne annak, hogy nincs takargatni valója. Visszautasítja azt a kijelentést, mintha itthon ő irányította volna a kormánybuktaló akciót. Helytelen, hogy az a kormány folytatja a vizsgálatot, amelyet vádolnak az üggyel kapcsolatban. Helyteleníti a vizsgálóbíró és a vádianács döntését, melyek alapján nem lehet Károlyi Imre grófot, becsületszóra való hivatkozással, vallomásra kényszeríteni. A bíróság maga segiti elő a vallomástétel megtagadását Ennek bizonyítására paragrafusokat idéz. A kormány már a nyomozás elején sem járt eí kellő eréllyel.
Itt hosszabb személyes vita fejlődik ki először Vázsonyi és Eckhardt, majd párijaik között is.
s
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Márdug 20.
Vázsonyl Vilmos : Különös, hogy a rendőrség politikai elhárító osztálya, mely pedig mindent megneszel, épen a frankhamisításról nem szerzett tudomást. A kisebbségi vélemény mérsékeltebb hangú, mint a többségi vélemény. Majd a Kettős Kereszt Vérszövetség cskCminlájával és szerepével foglalkozik s ebből is vádat kovácsol a kormány ellen. Az ellenzék megfontolás tárgyává teszi, vájjon a politikai felelősség mellett nem veti-e fel a jogi felelősség kérdését is. A szokolhamisitás ügyében sem kellett volna megszüntetni annak idején az eljárást. Teleki gróf szerepéről beszél ezután. Majd kijelenti, hogy sem külpolitikai, sem gazdasági szempontból nem kívánatos, sőt akadály ez a kormány a nemzet életében.
Elnök napirendi indítványt lesz, mely szét int holnap reggel folytassák a frankügy vitáját és határozzanak a vila bezárására vonatkozó indítvány felett.
Ezután hosszabb vita indul meg, hogy házszabályszerü e a klolür alkalmazása vagy sem.
Ölés vége »/<? órakor.
A klotür
Miután a klotür indítványát a mai ülésen megtették, ha a Ház holnap ezt meg is szavazza, akkor hétfőn már minden képviselő legfeljebb csak egy óra hosszat beszélhet, szerdán estig pedig a vitát már be-záfták.
Ellenzéki körökben akciót indítottak, hogy ne fejezzék be a frankvitát, hanem a biróság Ítéletéig hagyják nyitva az ügyet.
Zsitvay T:bor, a Ház alelnökének nyilatkozna szerint a frank-vita ügyében a siavazás kedden minden esetre megtörténik.
Leégett a genfi igazságügyi palota. Genfből jelenlik: Az igaz-ságügyi palotát a tűzvész teljesen elpusztította.
fiprilis első felébea lesz a frankügy fóláplása
Budapest, március 19
Peslhy IMI igazságügyminiszter kijelentése szerint nagyon valószinti, hogy a frankhamisítás bűnügye április második (elében lótárgyalásra kerül. A törekvés ugyanis mindenben az, hogy ezen ügy mielőbb a biról | ítélettel jusson nyugvópontra. A kormány a nizzai jelentésről annak idején semmiféle értesítést nem kapott, ezt már gróf Bethlen István miniszterelnök megáljapitolla egyik felszólalásában, amikor azt mondotta, hogy tőlünk loyalilást kívánnak akkor, ami-kor ezt a loyalilást a külföldi hatóságok részéről nem tapasztalhatjuk. Az apai szeretet őrjítette meg
Schulzet Párisból jelentik: A Chicago Tri-buna híradása Szerint Schulze, leánya sorsa iránti aggodalmában örült meg.
belföldi hírek
József kir. herceg üdvözlése.
József királyi herceget névünnepe alkalmából a politikai s társadalmi élet kiválóságai, úgyszintén a diplomáciai testület tagjai melegen üdvözölték.
Iparosok és kereskedők országos demonstrációja. Budapestről jelentik: Az Ipartestületek Országos Szövetsége, valamint az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés elnöksége és igazgatósága a tegnap tartott ülésében elhatározta, hogy április 22-én az egész országban demonstratív gyűléseket tartanak, teljesen azonos napirenddel. A gyűléseken tiltakozni fognak az állami anyagbeszerzési központ létesítése ellen; követelik az egyfázisú forgalmiadót, közterhe* csökkentését, munka-és hitclalkalmak megteremtését.
A szentendrei bomba ügyében
folyik a nyomozás. Eddig 28 egyént hallgatlak ki, köztük a két kalauzt is, kik személylcirást adtak a két utasról, akik a gyanús csomagot a fülkében felejtették. A nyomozás, melyet a pestvidéki főkapitányság végez, eddig nem járt pozitív eredménnyel.
Tragikus-végű József-nap. Sze~ gedről jelentik : Tóth József állami felsőkereskedelmi iskolai igazgató névnapja alkalmából egyik jóbarátjá-nak tanyai birtokára utazott. Kiko-Caizása alkalmával találkozott két diákjával, kik gyalogosan hozták el az intézet üdvözletét. Az igazgatót annyira meghatotta a találkozás, hogy rosszul lett. s mire a tanyára értek, meghalt. A tragikusan elhalt igazgató családja iránt óriási részvétet tanúsítanak.
Záloglevél elhelyező Intézet A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank a többi budapesti pénzintézetekkel karöltve egyelőre 3 millió dollár alaptőkével záloglevél elhelyező intézetet alakított, melynek végeredményben 15 millió dollár, alaplókét terveznek. Máris nagyobb mennyiségű 35 éves törlesztésű záloglevelet sikerült elhelyezniük az amerikai piacokon.
AXXXV. tenyészállatvás^f megnyitása. Budapestről jelentik: A ma délelőtt megnyílt XXXV. országos tenyészállat- és gépkiállításnak magas vendégei voltak. Kora délelőtt Mayer János miniszter, Sándor László, Mayer Károly államtitkárok tsMeskó Zoltán nemzetgyűlési képviselő kíséretében érkezett a kiállításra. Pontban 11 órakor nagybányai Horthy Miklós kormányzó, neje és fia társaságában tekintette meg a kiállítást.
Vass miniszter zalaszentgrót! választói közt. Vass József dr. népjóléti miniszter, a zalaszentgróti kerület nemzetgyűlési képviselője csütörtökön este Budapesten választói
körében töltötte névnapja előestéjét. — A zalaszentgrótiak küldöttségét Schneller Jenő esperes-plebános és Vajda Lóránt zalaszentgróti fószolga-biró vezette fel Budapestre. — a vacsorán, mely a Posch-féle étteremben zajlott le, több felköszöntő hangzott cl, melyekre a miniszter válaszolt.
xOlföldi hírek
Olaszország és a Nemzetek Szövetsége. Kómából jelentik: A Tribuna felszólítja a sajtói, hogy ne támadja tovább a brazíliai képviselőt és kijelenti, hogy Olaszország nem járult hozzá, hogy a Nemzetek Szövetségét parlamenti rendszerűvé alakítsák át, vagyis liogy behozzák a szavazás érvényességét.
Uj Locarno készül. Londoni lap-jelentések szerint Olaszország, Csehország, Szerbia, Franciaország, Románia és Ausztria konferenciát hívnak össze még ebben az évben és egyezményt létesítenek a locarnói szerződés mintájára.
A német birodalmi gabona-monopólium. Berlinből jelenlik: A birodalmi gyűlés közgazdasági bizottsága ma javaslatot fogadott el, mely megengedi, hogy a hivatalos egyesületek állal alapított terménykeres-kedelmi társaságokat a kormány pénzzel támogassa. Az a javaslat, hogy a kormány készíttessen törvénytervezetet a gabona-monopóliumról, még további tárgyalás alatt marad a gazdasági bizottság elölt.
A genfi tárgyalások a német birodalmi pártok előtt Berlinből jelentik: A birodalmi gyűlés pártvezéreinek lanácsa elhatározta, hogy hétfőn 11 órakor a genfi tárgyalások feletti vitával kapcsolatosan megkezdik a birodalmi kancellári hivatal és a külügyminisztérium költségvetésének összefoglaló tárgyalását. Remélik, hogy e tárgyalásokat szombaton, március 27-én estig befejezik.
A ZKNE-,,UJITÓK"
Irta: Kempelen B4I* it)
A zenetörténelemben a XIX. századnak második (ele mint valami mélyen kiárkolt mcsgye ékelődik bele a klasszikus formák uralma s a zenének „modern" iránya közé. Az évszázadokon ál érinthetetlennek tartott zenei kötöttség lazulni kezd s már Wagner megkezdi főleg az olaszok és franciák által képviselt opera-stíluson az első változtatást, amikor zenedrámáiban tulteszi magát elődeinek dalformákba ömlesztett rendszerükön.
Wagner az ő egészen egyéni zene-stilusával ha nem is maradt utánzók nélkül, mégis elmondhatjuk róla, hogy eddig még egy kortársa sem tudott nagyságához közel férkőzni. Akik utána lőttek, azok ugy3n igyekeztek még jobban széttolni az addigi zcneforniák halároltságail, sőt a tizenkilencedik század végén már oly erősen lüktet az u| zeneszerzőkben a szabad formák kultusza iránti lelkesedés, hogy szerzeményeikben már-már alig ismerünk nyomaira is rá, de a. wagneri stilus magaslalára csak nem tudtak felemelkedni. Ami eddig összhangban, zenei törvényeknek legalább némi alkalmazásában
nyert kifejezési, azokat egyre merészebb disszonánciik, kakofonikus hatásokra való törekvés és ralfiuált hangszínek alkalmazása váltotta fel. És megszületett az úgynevezett impresszionista zene a maga anarchikus szabadságának toporzékoló szellemében, merész újításaival, félelmetesen idegbizsergetö furcsaságaival és a legszabálytatanabb hangzatoknak egymásra halmozottságával.
Ha Wagner, a zenedrámai stilus megteremtője, épen az opera terén nem kis érdemeket szerzett elődei, mint Monleverdi, Lully és Oluck-kai szemben már ujiló voll és merész határozottsággal fordul a formák bilincseinek széltöréséhez s tátongó liangörvényekkel telilett zenéjének lorró öleléstl karjaiba lenyűgöző hatással tudja a hallgatót hetezárni, akkor kővetőit valami lulságosin is mesterkéltség, erőszakos hatalmaskodás s . gondolatoknak zenei plasz-ticilásában matematikai képletek érzékeltetése jellemzik.
Wagner még nem impresszionista. Az ő drámáinak hatalmas Ívelésű lelépilettségében még szervi kapcsolat van zene és operáinak tárgya között, sőt épen ez a tulajdonsága jutlalja a legteljesebben érvényre zenei nagyságát. Ha lüktcl is benne
valami szabadsiárnyalás, az archilek-tónikus dogmák alól való emancipálás kényszerűsége, a zene nála még nem válik chaotikus ködfoltokká és érthetetlen rejtvénnyé. Képletei nagyon sokszor nehezen feloldhatók s a maguk tömörségükban elmélyedést kövelelnek meg, de még mindig nem kellik a hallgatóban a visszásság kellemetlen érzetéi. Az impresszionisták azonban a zene megreformálására irányuló törekvéseikben merész ujitásaikkal rohamlépésben haladnak az abszolút-zene megvalósításának utópiája leié.
Ferrucio Busoni, a modern zene-kultusznak egyik leglelkesebb harcosa nyiltan hirdeti: „Tüzzük ki magunknak feladatul, hogy visszavisszük a zenét eredeti, ősi lényegéhez ; szabadítsuk meg az archilektónikus, akusztikai és esztétikai dogmáktól; engedjük, hogy a zene tiszta érzés és invenció legyen, összhangban, formákban, hangszínben egyaránt-ne legyen más mintáz emberi lélekben visszatükröződő természet...« .Mily szomorú a megkülönböztetés konszonáns és disszonáns között holott a disszonáncia egyáltalán lehetetlen".
Valóban, a .modern- zeneszerzőknél lehetetlen I Ók igazán nem
riadnak vissza attól az eljárástól, hogy egymásra halmozzák őket, sót mennél élesebbek, mennél izgatóbbak, mennél kegyetlenebbek fülünkkel szemben, szerintük annyival hüebben fejezik ki ,az emberi lélekben viuza-tükröződő természetet".
Legyen az ö Ízlésűk szerinti
C aude Debussy, egyik legnevezetesebb alakja ennek az uj zenei iránynak. Ami a zene zárt formáiban még széttörhető voll, azl neki valóban sikerült mind összerom-bolnia; minden érzését lágy, elfolyó, szétáradó zenekari szinekbe olvasztja bele. Operái (Pelléas et Mélisande, Chiméne, Trislan el Iscult), szimfonikus költeményei (La Mer s a L\'aprés midi d\'un Fauné) mind a legmodernebb zenestilus feltétlen szabadság-elvén épülnek ftl s mind mcganti) i kiálló tiltakozások a zenei ön énykedések szcrtelensége ellen.
Aztán jöttek Strauss Richárd, a zenei naturalizmusnak egyik főrep-rczentánsa, Schreker Ferenc az o lehetetlenül modern operáival Gezeichnetcn, Der Schalzgráber, Das Spielwerk der Prinzessin) és Stru-
vlnsky, a legu|abbkori zenelránynak még náluknál is merészebb képviselője.
tVégc köv.)
1926 Március 20.
ZALAI K0ZL0NY
Meghalt Brusszllov tábornok.
Moszkvai jelentés szerint Brusszilov tábornok Icgnap reggel három órakor meghall. Brusszilov vezclle a német-magyar hadállások ellen az emlékezetes tavaszi offenzívát. 1920 óta 6 volt a vörös hidsereg fő-
tanácsadója.
Az uj Brland-kormány bizalmat kapott. Párisbói jelenlik : Brlami a kamara legnapi Ülésén felolvasta a kormány-nyilatkozalol. Eszerint a kormány elsó kötelessége a költségvetés egyensúlyának bizlosilása. — Matvy belügyminiszter önmaga védelmére mondolt beszéde ulán elájult. Hordágyon vitték haza lakására s csak olt ludlák orvosai magához téríteni. Az ülés végén Briand felvetette a bizalmi kérdési. A kamara 361 szavazattal 164 ellen bizalmai szavazott.
Osztrák cseh gazdasági tárgyalások. Bécsből jelentik: Genfi jelentés szerint Ramek dr. és Benes között fontos tanácskozások folynak. Valószinü, hogy Benes a Bécsben megkezdett gazdasági tárgyalást ilt folytatja. A tárgyalások szorgalmazásából arra következtelnek, hogy Benes ma már a kisantantnak politikailag nem tulajdonit oly súlyt, mint ezelőtt.
A görög államfő-választás ka-szőbön van. Athénből jelentik: Pangaiosz tábornok, miniszterelnök április 6 ra tüzle ki az elnök válasz-tást. A jelenlegi köztársasági elnök, Kondurlotisz tengernagy lemondását már bejelentene azzal, hogy újból nem pályázik az elnökségre. Veni-zelos, Zalmisz és Skudulis államférfiak kormányrendelet szerint, 54 éven alul, illetve 65 éven felül lévén, nem választhatók.
Az uj cseh kormány bemutatkozása. Prágából jelenlik: Az uj cseh kormány végleges listája akö-velkezó: miniszterelnök és belügyminiszter : dr. Cserny János, külügy : Benes, iskolaügy: Krcsmar, földmi-velésügy: Hlavics, péazügy: Englisch, közmunkaügy: Rouíflk, nemzetvédelem : Syrovy, igazságügy: Hausmann, népjóléti és egészségügy: Siess!, vasulügy: Ryha, postaügy : Falka, felvidék: Kálloy és kereskedelemügy : Peroulka. Az uj kormány március 24-én mutatkozik be a parlamentben.
Pálmaerdő
lett a „Polgári Egylet"
földszinti étterméből. Itt játszik minden este elsőrangú tánc-zenét
Megyery Gyula, az összes magyarországi rádió jazzband-koncertek vezetője, ot lagu kompiéit- jazz-band-jával,
Rácz Gyula, a Casino de Paris közkedvelt saxophonosa.
tlegedü és saacophon
szolo-számok. Fűtött terem 11
Rendes napi árak I
Nem szüntetik meg a nagykanizsai törvényszéket
A pécsi tábla elnökének nyilatkozata
Nagykanizsa, március 19
Olvasóink bizonyára visszaemlékeznek még azokra a komoly formában elterjedi hirekre, melyek arról szóllak, hogy a szanálás kapcsán két-három törvényszéket is meglógnak szüntetni. És ilt elsősorban a nagykanizsai törvényszékre gondolnak, meri az a szándék, hogy egy vármegyében csak egy törvényszék lássa el az igazságszolgáltatási és pedig a megye székhelyén fennálló törvényszék.
A hlr természetesen általános kon-slernációl kellett nemcsak birói és ügyvédi körökben, de a kereskedelmi világban is.
Az ügyvédek a törvényszéki pa-lola ügyvédi szobájában nyomban össze is jötlck és kifejtették álláspontjukat s azóla váriák a törté-nendóket.
Mosl, hogy a pécsi kir. tábla elnöke, Félix Antal dr. Nagykanizsán tartózkodik és a törvényszék ügymenetét felülvizsgálja, megragadtuk az alkalmat és kérdfst intéztünk ebben az ügyben hozza; fegy mi igaz a nagykanizsai törvényszék visszafejlesztéséről, illetve a nagykanizsai törvényszéknek a zalargerszegi törvényszékhez való beolvasztásáról elterjedt hírekből.
A kir. tábla elnöke kijelentene előliünk, hogy még csak szó sem volt róla, hogy az amúgy is munkával lulhalmozoll nagykanizsai kir. törvényszéket beolvaszlanák a zalaegerszegihez. Nem is tud, de még csak nem is ballolt róla. Már pedig őneki, mint a tábla elnökének tudnia kellene arról, ha ez a terv illetékes helyen felmerüli volna.
Megkérdeztük továbbá aziránt is, mit tud azon állítólagos mozgalomról, amely a csurgói járásnak a sokkalta közelebb fekvő nagykanizsai törvényszékhez való átcsatolását célozza.
A táblai elnök azonban erről-a mozgalomról sem ludoll semmit. Azl mondotta, hogy Pécsett is sokszor tartjik magukat olyan hirek, melyek bizonyos kiigazításokról szólnak, de amelyeknek semmi komoly alapjuk nincsen.
Arra a kérdésünkre, hogy várhaló c még egy ujabb létszámcsökkentés az igazságügyi személyzetnél, az elnök nem adoll választ. Erre nem nyilatkozhatott.
Majd egyéb beszélgetésünk ulán kijclentcllc, hogy a Zalai Közlónyl
is olvassa, melyet a vidék jobb sajtóorgánumai közé sorozandónak tart és amely főleg azérl is nyerte meg rokonszenvét, mert gonddal ügyel arra, hogy a város békéje megóvas-séh. Kijelentette még azl is, hogy a liélfii monstre fólárgyaláson időhiánya miatt nem vehet részt.
Szent József napi bucsu
Nagykanizsa, március 19
Komor, télies nap köszöntölte a város védőszentjének ünnepét. A máskor reggeltől estig oly mozgalmas nap élettelenül indult. A jó vidékiek is, kik más években már hetekkel készülődtek a nagykanizsai szent József-napi bucsurá, ma reggel mutatóba is alig voltak láthatók. A templom-ut két oldalán sürün egymás mellé felállított sátrakban a jó üzlet reménye teljesen kiveszett. Kinek van ilyenkor kedve, ilyen lucskos időben még csak kimenni i6. A perecesek féllábon állva fújtak a kezükbe, mintha december végét élnék. És csalódott arcok hosszura nyúltak a mézesbábos-, bazáros- és kegytárgy-sátrakban. És sürü pelyhekben hullt a hó...
Ám az ég sem akarta, hogy szent József-n3pjának ünnepe elmosódjék. Kilenc óra felé enyhüli az időjárás. A hópelyhek is meggondolták magukat és lassanként kezdtek alábbhagyni. Kiderült az ég s déltájban megindult az embersokaság a plébánia-templom felé, ahol akkorára már minden talpalatnyi hely el volt foglalva. Üresek lettek a pereceskosarak, a mézesbábokat és piros sziveket gyorsan elkapkodták, de kelete volt a csokoládés nyusziknak is. A kegytárgyaknak is akadt sok vevője. Rózsafüzér, imakönyv, érem és ska-puláré gazd it kapott. A kicií szájak pedig csak majszolták az édességeket és boldogan szorongatiák kis kezükben a kapott vásárfiákat. Mert ha már a szülőknek nem jut az élet mosolyából, legalább a nemzet bimbóinak süssön ki egy meleg napsugár — hisz úgyis oly korán éri őket utol a dér...
És a templomi boltivek alatt felhangzott a choralis ének: Ite ad Joseph...
Harangjaink fogadtatása
Nagykanizsa, március 19
Igen nagy ünnepek előestéjén érezzük azt a felemelő érzést, ami elfog bennünket, mikor végignézünk a nagykanizsai utcákon. Lázas készülődés folyik mindenütt harangjaink szombat esti fogadtatására és vasárnapi felszentelésére. Ünneplőbe öltöznek az utcák. Olyan ünneplőbe, amilyent emlékezet óta nem láitunk Nagykanizsán.
Plebánia-templomunk négy uj harangja indul cl szombaton este, hogy elfoglalja helyét az elárvult toronyban és hirdesse onnét Isten dicsőségét s az emberek békességét.
A behozatal március 20-án este 6 órakor történik. Délulán 5 órakor az összes hivatalok, hatóságok, egyesületek, testületek, iskolák a már közölt sorrendben, jelzőtáblák alatt összegyülekeznek s a Hajcsár-ut és Csengeiy-uti sorompó közti területről megkezdődik az ünnepélyes felvonulás, a négy uj harang diadalmenete a már szintén közölt útvonalon át a Cinktoriumba.
Itt történik voltaképen a bevonult harangok ünnepélyes fogadtatása.
A h.irang-kocsi beérkezése után.
1. Az egyesilett zenekar eljálsza a Himnuszt.
2. Dr. Káttay Tibor nemzetgyűlési képviselő beszédet mond.
3. Az Egyházi Énekkar énekel.
4. Dr. Vargha Teodorich plébános beszédet mond.
5. A Vasutas Dalkör énekel.
6. Szózat.
A bevonulási útvonal háztulajdonosai és lakói fellobogózzák házaikat, ablakaikat. A kereskedők kivilágítják kirakataikat. Ünnepelni fog az egész város, mely olyan sokáig várt erre a napra s olyan lelkesedéssel hozta meg az áldozatot temploma harangjaiért.
A felszentelés vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a Cinktoriumban. Az ünnepélyes szentmisét és szentbeszédet P. Buttykay Anlal római kormányfőtanácsos, a tábori misét és szentbeszédet dr. Vargha P. Teodorich plébános mondja. Az előbbin az Egyházi Énekkar, az utóbbin az ipariskolás ifjúság vegyeskara énekel.
Délután 4 és este 8 órakor a vasvári Katolikus Legényegylet megismétli a Calderon-estet.
Rákóczi-ünnep Nagykanizsán
Az Irodalmi és Művészeti Kör fogja megrendezni II. Rákóczi Ferenc 250 éves születési évfordulójának ünnepségét
Nagykanizsa, március 19 Mint röviden már megemlékeztünk róla, Sümegről országossá nőtt mozgalom indult ki, melynek célja, hogy kellő fényt adjon Rákóczi Ferenc 250 éves születési évfordulójának és megalakítson egy Országos Rákóczi Szövetséget. Az akció magvetője és lelkes mozgatója Majthényi Károly sümegi fóreáliskolai i^nár, a nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör volt s ma tiszteletbeli főtitkára.
Mi sem természetesebb, hogy a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör az elsők között siet a hazafias akció támogatására s a napokban tartott választmányi ülésén már össze is állította a nagykanizsai Rákócziünnepség programmjat.
Az ünnepséget április második felében a városháza közgyűlési termében matiné formában lógják megrendezni. Az ünnepi beszédet Surányl Gyula felsőkereskedelmi iskolai tanár, a Kör társelnöke fogja mondani. A zenekar Rík^czi-nyitányt játszik, az Ipartestületi Djlárda tárogató szólóval kuruc-dalokat énekel.
Zrínyi ünnep
Az Irodalmi és Művészeti Kör május elején hagyományaihoz hiven az évi közgyűléssel kapcsolatban Zrínyi Miklós ünnepélyt is rendez. A nagyszabásúnak tervezett ünnepély programmja most van összeállitásalatt.
Tisztújítás előkészítése A Kör választmánya az évi közgyűlésen megejtendő tisztújítás előkészítésére Kenedi Imre dr., Tholway Zsigmond dr. Kelemen Ferenc, Büchler Mór és Barbarits Lajos tagokból álló bizottságot küldte ki.
ZALAI közlöny
1926 Március Ül.
NAPmEMD
Március 20, szombat
Római katolikus: B. Cs. Mór. Protestáns: Hubert. Izraelita: Nizan hó 5.
Nap kel reggel 6 óra 05 perckor, nyugszik délután 6 óra II perckor.
A plebánia-templom harangjainak ünnepélyes behozatala délután t> órakor.
Mozi. Uránia: Bourgesi árva (Dübörgő kerekek), izgalmas filmregény —
Világ: Hej. kulya élet. kutya élet.....
Chaplin legszemélyesebb élménvei.rE56-adások kezdete este 7 és U órakor.
KU LTU R ESTÉ LYEK ÉS ÜNNEPÉLYEK:
Március 21. Cildttonol • Po1«iil EfyUt n»ijr«m<b«n dflotln 4 It «ite S ó»skc«.
,M4fduj 21. A Sjmtfftfnctcnd Marnadr«r-dj<-Btk mdk«lv«I >1 »\'■«»dJnal <xrb<kilil( diujjrOlíW * plebinlin ttlt ? óntrr.
Márdui 2Z. AM«y«lu-^nmi*vot el&Jdáu <lm»lki Dilríilro jipin tudósi ar t\'rínllbjn «»!* (fl ■> irtVö.-.
M-rtlas 25. Ai O!UffK.í»0iH «áMl6ti<BUI<M « pUbJala Umplombiii délek\'.\'t Kl II Arakor.
Március 28. A nugiaMwtviscttk ht\'.yl ttopotl-•i:uk Advmitlnéli > Xaiitni lUdltmtl (nmében •.éleiül 10 fe f*l önkor.
Március 28. A Zilntrf ltodilml í« MIMue\'.l K6f lk«lll» ttóidiu délután 6 ónkor a viiotházi dlu-Ürmét** (Oomloy SJil tlAadiul
Április 4. At Ipamko\'jl f.nckkír uinlcifadJM ■ Roiioovi uKal tornateremben ott 8 órakor.
Április 5. Ai Iparíikolsl énekkar ulnia^adlM i Ro/fonyi utrai tornateremben n(« S órakor.
Április 10. A itn-ÜiUr aflWsmMlyá a Polgirl EKjlet na^ylnméton ttU \'J órakor
A VÁLÁSOK
számarányairól fekszik előttünk egy statisztika. .42 Associated Press egyik jelentése szerint Szovjetoroszország-ban körülbelül másfél dollár lefi.-e■ lése mellett öt perc trjürgdsn alatt kimondják a házastársak közöli a válást. Csak egy fel/ételt szabnak az elváltaknak, hogy többször, mint háromszor senki sem nősülhet meg és nem válhat el — egy évben. Képzelhető, hogy ez a törvenres intézkedés mennyifeldalt családi tűzhelyet eredményez egy év alulit De rendelkezésünkre állanak egyéb statisztikai adatok Is. Igy Kanadában minden 161-ik házasságra esik egy látás; Nagybritanniában minden 96-ik,\'.Svédországban minden 33 ik, Németországban minden 2\'ik, Franciaor-szágban minden 21ik, Svájcban minden 16-ik, Japánban minden 8-ik s az Egyesüli Államokban minden 76 ik házasságra jut egy válás. Ez utóbbiban az utolsó 60 év alatt nem kevesebb mini 2 és fél millió házasságot bomoltak fel.
Nagyon jól mondja a válásokról Cheslerton angol iró a . Válások babonája" cimü munkájában: „Ahelyett, hogy türelemre és önuralomra serkentenék a szerencsétlen férfit, aki a feleségével békétlenségben él s eszébe juttatnák, hogy hiszen ez a nő az. kit n világ minden női közül magánok kiválasztott, még inkább arra buzdilják, hogy csak lökje el magától s mielőbb keressen magának Igy máslkat, kii esetleg már hojnapután isméi eltaszítani fog ma
Bizony szgiiwrn kortörténeti jelenség. hogy ma már rninden lelkiismereti furdalás nélkül oly könnyen elválnak egymástól* házastársak. A türelem és önuralom napjainkban nem erénye az embereknek s mind általánosabbá válik az életben az az arab mondás: oz embert olyannak kell tekinteni, mint n citromot; ha kifacsartam, félredobom
Az igazi keresztény gondolkodással az nbin ez oz életelv sehogy sem fér össze. Példa rá épen a nagyrészt katolikus Kanada: ott csak minden 161 ik házasságra esik egy válási
Z\'u, " "\'•■i\'yk\'il\'gMnja
lettél — utólag. jga
— Kállay Tibor dr. megérkezése. Kállay Tibor dr., a nagykanizsai kerület nemzetgyűlési képvi-sclöje ma délben a gyorsvonattal érkezik meg Budapestről. A Centrál-ban fog szállni és ebédelni, majd este 6 órakor részlvesz a harangok ünnepélyes behoralalán s czalkalom-mal a Cinktorlumnál beszédet is fog mondani. Este fél 9 órakor a Polgári Egyletben vacsorán vesz részt. Vasárnap délelőtt részlvesz a barang-szcnletés ünnepélyes szertartásain s ezt követőleg a szentferencrendiek díszebéd jén. Esle az Ipartestületei látogatja meg. ahol megvacsorázik. A harangszentelésre dr. Tarányi Ferenc főispánt is meghívták, aki való-síinüleg meg is fog érkezni ezalka-lommal Nagykanizsára.
— Képviselői beszámoló. Héjj Imre dr., a balatonfüredi választókerület nemzetgyűlési képviselője Lovason és Alsóörsön beszámolót tartott. A két község táviratilag üdvözölte Bethlen István gróf miniszterelnököt.
— Kormányintézkedés a Dráva földrablása ellen. Mint már megemlékeztünk róla, a Dráva sodra sok magyar földet elszakít és áthord jugoszláv tcrtlletre, ami a parlmenti birtokosokat jrlentékeny területektől fosztja meg. Ennek oka a jugoszlávok által a Drávába épített sarkantyúkban keresendő. A nagykanizsai folyammérnökség bevonásával, melyet Skodnik Rezsó főtanácsos fog képviselni, a földművelésügyi minisztérium vízrajzi osztályának vezetője, Somogy-megye főjegyzőié és az érdekelt négy járás fóbiráta helyszíni szemlét tart a veszélyeztetett területeken s március 22-tól 26-ig bejárja a szakadó j partrészeket és javaslatot tesz a kormány állal teendő intézkedésre.
— Buttykay P. Antal Nagykanizsán. A magyar szenlfrrencrendi tartomány országos hirü hitszónoka, Buttykay P. Antal ma érkezik Nagykanizsára, hogy a plébánia-templom harangszcntelési aklusát végezze. P. Buttykay több napot fog Nagykanizsán tölteni.
— Albertlna Ferrari Nagykanizsán. Alberlina Ferrari, a kiváló olasz hegedümüvésznó április hónap folyamán Nagykanizsán, a plébániatemplom restaurálása céljaira hangversenyt tog adni. A művésznőt Ábrányi Emi! fogji kísérni és báró Wlassics Gyula fog prologot mondani.
— Vacsora a táblai elnök tiszteletére. A nagykanizsai kir. törvényszék birái ma este társasvacso-rát rendeznek Félix Antal dr., a pécsi kir. ítélőtábla elnökének liszteletére. A vacsorán résztvesznek a kir. ügyészség és kir. járáshiróság tagjai is.
— NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
— Elmarad a Tisztviselőnők teája. A Keresztény Tisztviselőnők vasirnap esti teája a barangszente-lési ünnepségek miatt elmarad s azt Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, március 25 én fogják megtartani Hüd Cili és Barbarits Lajos szereplésével.
— Tűzoltó- kongresszus. Augusztus 20 án Sopronban tartják az ország tűzoltói országos kongresszusukat. A kongresszus kiállítással és gyakorlatokkal 3 napig tart.
— Autó-adó. A külföld min\'ájára Magyarországon Is szándékoznak bevezetni az autó adót. Az erre vonatkozó tárgyalások lolynak a kereskedelemügyi minisztériumban.
— A rendőrség kihágásl osztályáról. Jarcsó Mária, Steingler Ilona és Debreceni Julla rendőri felügyelet alatt álló leányok botrányos részegen világos nappal szerf.lrlt hangosan kocsikázták végig a városi, miért őket 6—6 napi elzárásra, háziasszonyukat, Burányi Mihálynét pe-die a felügyelet elmulasztása miatt 300.000 korona pénzbirságra ítélték. — Vouk Friderika rsztrák állampolgárt a bejelentési Vő\'elezetlség elmulasztása és munka vállalási Illatom megszegése miatt 583.000 koronára büntették.
— Az árvízkárosultakért. Várnay János nyugdíjas postaalllszt 100.0CC koronát juttatott szerkesztőségünkhöz az árvizkárosul\'ak felsegélyezése céljaira. Ez a nemeslelkü adomány inlö példaként szolgálhatna mindazoknak, kiknek mindent megadolt a jó torsuk, csak síivel felejteti el adni, amely vagyonukhoz mért aránkban késztciné ókét arra, hogy segítsenek a legkélségbeejtőbb helyzetbe jutott embertársaikon.
— Kath. Legényegylet! tagok figyelmébe. Felkéretnek a Katolikus Legényegylet tagjai, hogy ma a harangok behozatalánál minél számosabban jelenjenek meg. Giülekesés az egyesület helyiségében fél 5 órakor, ahonnan testületileg vonulunk ki a pályaudvarra. Elnökség.
— Leventék rendőri elővezetése. A zalaegerszegi ievente-veze-töség radikális eszközzel kénytelen a törvényes kötelezettségek betartására kényszerileni a levente-ifjnk kö-zül.azokat, kik még mindig nem tartják kötelességnek, hogy megjelenjenek a lestgyakorlási órákon. A legutóbbi órára 6 renitens leventét rendőrrel vezettek eló s azonkívül meg is bírságolják ókel. Az elővezetéseket a jövőben folytatják.
— Uj adóhivatalt fónök Lcte-nyén. A pénzügyminiszter Hofmann Barna .pénzügyi tiikár áthelyezése kövelk&tíb.-n Fuló Béla sátoraljaújhelyi pínz.ügyi titkárt helyezte a le-tenyei adóhivatal élére.
55 milliárd 250 millió
kerül kisorsolásra április hó 15. és 17-ón kezdődő oaxtálysoroj.-Stókon. Ismét, mint békében, minden második sorsjegy nyer.
Főnyeremény ff,"ff 5 milliárd korona. in Szerencscszámu sorsjegyek és tervek kaphatók
if]. Harschler Miksa &ut!Zu.
Idftjárám
A nagykanizsai meteorológiai meg-tlgyetó jelentése: Pénteken a Mmtrsík-tet: reggel 7 órakor -f-1-3, détutin 2 lírakor -+-71. este 9 órakor +41.
Felhőzet: Egész nap borult.
Szélirány: RegRCl Északnyugat délben és este I-szakkelet.
Napi csapódik mennyisige: —
A Meteorológiai Intézet jelentéae szerint jórészt teltiös idö, lényegtelen hövál-tozissal és semmi vagy kevés csapadékkal.
= Táncgyakorló. Vasárnap este
8 órai kezdettel a Kaszinó földszínű helyiségében zártkörű láncgyakorló leckeórát tartok. Outlentág tánctanár.
— Visszavont torgatmladó-rendelet A pénzügyminiszter nemrégiben az egyezségi lorgalmiadő-átalányoknak napi, illetve Olnapon-kénti bélyegben való lerovását rendelte el. A pénzügyminiszter most ezt a rendeletét visszavonta és elrendelte, hogy az átalányokat továbbra is havonta és utólag kell leróni a bélyegjegyek leragasztása állal. Az átalányok a hónap folyamán tehát bármikor és lelszésszertnti részletekben róhatók le.
— Farkas kutyák az utcán. A rendőrkapitányság S2Ígoru rendelele ellenére nap nap mellett látunk szabadon, szá|kosár nélkül hltkosó tar-kaskulyákat az utcán. Akárhányszor láthatunk apró gyermekeket, félénk leányokat, kik tanácstalanul állnak meg az utcán és remegve húzódnak a fal mellé egy-egy szembejövő farkaskutya elől. A napokban szemtanúi vollunk, mikor egy farkaskulya egy járókelőt megtámadott és leszaggatta a ruháját. Hasonló ügy miatt büntették meg tegniip a rendőrségen 120.000 koronára Csapd Mihály farkaskutya-tulajdonost. Ilyen eseteknek és komolyabb bajoknak ele|ét veendő, minden farkaskutya-lulajdonos helyesen lenné, ha a saját gyönyörűsége melleit szem elölt tartaná más emberek érdekeit és biztonságát s a rendőrségnek erre vonatkozó rendeletét is.
— Schwarcx Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Leventék figyelmébe. Értesítem a nagykanizsai leventéket, hogy tekintettel a harangszenletési ünnepségre a f. hó 21-iki levente foglalkozás elmarad Legközelebbi foglalkozási nap március 28. Testnevelési vezető.
— Cserkészek József-köszöntői.
A 77-es Szent László cserkész csapat dalárdája Otő Sándor karmester vezetésével és a csapat vonósnégyesével, meleghangon köszöntölte fel Bazsó József ipartestületi elnököl, önzetlen cserttészrajongói, ki szivból jövő hangon mondott köszönetet. Azután Horváth József csapalpa-rancsnokot üdvözölte a csapat. Tíz .órakor elvonultak Finta József századoshoz, a lelkes cserkész baráthoz, hogy jókívánságukat tolmácsolják. Utána visszatértek Horváth csapatparancsnokhoz, tibl aztán kedélyes hangulatban töltötték az időt éjfélutáni egyóráig.
— Uj zalai iról kör. A zala-megyci irók és irodalombarátok zalaegerszegi csoportja Rákosi Viktor Irodalmi Asztaltársaság néven tömörül. Az uj alakulat Rákóczi Ferenc szülelésének 250 éves évfordulóját is megfogja ünnepelni.
— Schwarcz Dezaó harisnyái 3 legjobbak.
11)26 Március 103.
_ Gyermekgyilkos anya. Egy
16 íves zalaegc.szegi cseledleány mszQlölt gyermeki! meglojlolta és a picegodörbe dobla. A lelkeilcn anyái
elfogták.
— Rejtélyes eltűnés. Még c
hónap elején Boncodfölde és BOrönd közölt eltűnt Erhardl István asztalos. A nyomozás ad3tai szerint valíszi-nlinek látszik, hogy az aszlalo, g/il-kosságnak lelt áldozata. Egy gyanú-silollat, aki ellen igen sok a terhelő körülmény, őrizetbe vetlek.
A ZALAI KÖZLÖNY
PANASZKÖNYVE
Sétakert vagy fotball-pálya?
Nagykanizsa, március 19 Kapluk és közreadjuk a következő panaszos sorokat: Igen lisztéit Szerkesztő Url Apró gyermekek sziliéi alig várják, hogy kisüssön az első tavaszi nap és apróságaikai kivihessék vagy kiküldhessék a szabad levegőre.
A gyermekes mamák kedvenc dél-elólli és délutáni tartózkodási helye a Sugár-uli sétákért, melynek gondozott utjain az egészen apró gyermek is biztosan citipcg, ahol napsütéses, pormentes levegőben s aránylag csendben, távol a zsjos forgalmú ulcák zűrzavarától tölthetik el a napi sétára, szabadlevegón való játszadozásra szánt órákat.
Hogy a város közepén egy ilyen kertre milyen szükség van, azl felesleges bővebben fejtegetnem. Elég bizonyiték. ha bármelyik kellemes napon, déltájban megnézzük,\' hány apróságot sé\'állalnak ebben a kis sétákért ben.
A tavasz azonban ide csalt sok vásott utcagyereket is, kik éktelen zajjal rúgják a rongy-labdát egész nap a sétakertben s nemcsak, hogy azl a maguk részére foglaljak le, hanem rugdalózásaikkal, dobálózá-saikkal, nyakló nélküli futkosásukkal veszélyeztetik az oll játszadozó kicsinyek lesti épségéi. A mamáknak minden pillanatban azon kell aggódniuk, hogy vájjon melyik pillanatban löki fel gyermeküket egy vásott kamasz, egy nagy erővel elrúgott labda. Ezenkívül a neveletlen, mosdatlan szájú beszéd, a hangos káromkodások, mind nemcsak az apróságokra, hanem azok lelnólt kísérőire is szerfelett kellemetlenek.
Az intelligens szülők nevéoen kérem Szerkesztő Urat, adjon helyet lapjában soraimnak, meri reméljük, hogy panaszunk az illetékes fórum előtt meghallgatásra talál s a rendőrség mielőbb intézkedni fog, hogy rakoncátlan, vásott utcagyerekek ne sajálithassák kí maguknak ezl az apró gyermekes szülőknek oly nehezen nélkülözhető sélakcrlcl.
Szívességét köszönve maradiam Szerkesztő Urnák tisztelője:
Egy apa
ZALAI KÖZLÖNY
irodalom és művészet j
S/inliázi Clct. Ilr. Sz«M Juci Albumot I
ad mi .1liélcn a folyóirat. Mi........... I
politikusok, bankvezérek, „Ok. közéleti fél- I lak nvilalkoznak tlr. S/abA Juciról. Ripór- •
h^iXíft,"?!?>\' <\'•»"\'» KRénye. I\'arkas
Imre leik, klinikája......... ,á,lió és divat
rovat egés/ilik ki a llkelei. Kottamelléklet: I .Uiarlesk.il-. dambmeltéklcl: Karin\'liy mSIfí ein\'u tragikomédiája. Ára