Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.87 MB
2010-02-24 15:38:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1839
6533
Rövid leírás | Teljes leírás (1.56 MB)

Zalai Közlöny 1926. 144-170. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
66. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

8a. évfolyam, 144. szám
A • tW.
Nagykanizsa, 1928 jullus 1, csütörtök
Ami 1800
POLITIKAI NAPILAP
WottWl 4. tUaJWrsUJ íklu i_uim.il imiiirtáMiiiií &
Felelős szerkesztő: Barbarrts Lajos
tftnW-Wu: Kwtaalm 78. I
FJáiuUst ára egr Un 30.000 ka
Lassan ölé méreg
Szovjetoroszország, Európa testének ez a veszedelmes kele-vénye ujabban Angliára vetette szemét, miután előőrseit elhelyezte Francia- és Németországban. Erre a vakmerő kísérletre a nagy angol sztrájk szolgáltatott alkalmat, amelyet Moszkva urai súlyos összegekkel támogatlak s amelyektől azt várták, hogy alapjaiban rendit! meg az ősi alkotmányt, megkönnyíti a bolsevista eszmék előretörését.
A józan angol politikusok, elsősorban pedig az uralmon levő konzervatív párt vezetői nagyon jól tudják, hogy a bolsevizmus, ha gátat nem vetnek neki, lassan ölő méregként hat s ha egy társadalmi szervezet későn ébred a védekezés szükségességének tudatára, a titokban végzett rombolás oly tényeivel találja magát szemben, amelyek erőit megbénítják, elhatározásainak végrehajtását gúzsba kötik.
Ez az1 ország azonban nem azért az évszázados tradíciók s a megtestesült alkotmánylisztelet hazája, hogy egy olyan távolról jövő veszedelemmel, mint a bolsevizmus, szembe ne nézzen. Azok az erőteljes felszólalások, amelyek Balfour és Joynson-Hlcks belügyminiszter részéről hangzottak el, eléggé mutatják, hogy a konzervaliv Anglia tisztában van a bolsevizmus elleni védekezés szükségességével s olyan mértékben teszi meg intézkedéseit, mint amilyen mértékben Moszkva szemtelensége arcátlanabbá válik.
Nagyon kevés sikert jósolunk a bolsevista törekvéseknek Angliában. Először útját állja ennek az angol nép temperamentuma, másodszor vezetőinek ügyessége, harmadszor és legfőképen pedig az a mély nacionalizmus, amely minden angol ember lelkében ott ég s egyedül tette lehetővé egy 42 milliós népnek azt, hogy a föld egyheted része felett uralkodjék. A gazdasági helyzet sem olyan válságos, dacára minden sztrájknak és munkanélküliségnek, hogy Anglia mérhetetlen gazdagsága és szervezettsége meg ne Birkózna vele.
Szabadlábra helyezik Bethlen miniszterelnök merénylőjét ?
*1 svjáci szfivetségtanáos vlzsgál&blrája kihallgatta Juszt Ivánt a fogházban
Bern, junius 30 (Éjszakai rádiójelen/és) A Bzövct-ség-tanácsi vizsgálóbíró ina Oenfbe ulazoll a törvény szék fogházába, ahol harmadiélóráu keresztül kihallgatta
gróf Bethlen István magyar metény-lőjét Juszt Ivánt. Azt hiszik, hogy a merénylőt ideiglenesen szabadlábra helyezik és ellene a vizsgálatot gyorsan lefolytatják.
Smiih Jeremiás főbiztos <~ ma reggel elhagyja Budapestet
A Memxotl Bank la albuoauxott népaxSvataAel tanioaadóJAtdl
Budapest, junius 30 (Éjszakai rádiójelentés) Smlth Jeremiás Magyarországnak a Népszövetségtől kiküldőit pénzügyi főbiztosa holnap, csütörtökön reggel az Orienl expressel elhagyja Budapestet
Budapest, junius 30. (Éjszakai
rádiójelentés) A Msgyar Nemzeti Bank főtanácsának mai rendes havi ülésén Popovlcs Sándor dr. vbtl. meleg szavakkal búcsúztatta el a népszövetségi ellenőrzés nemzeti banki tanácsadóját Harry Artúrt, aki a pénzagyi ellenőrzés megszűntével szintén távozik a főbiztossal.
Fegyenc-lázadások Romániában
Fegyveres bandita-csapat megtámadott egy fegyházat - Zendülés a kény szer muri; ára ítélt rabok között
Bukarest, Junius 30 (Éjszakai rádiójeleméi.) Egyik Bukaresthez közel esó fegyház ellen az elmúlt éjjel egy fegyveres bandita csapat támadást loiézetl. Az éj lepte alatt, épen őrségváltás idején ineí>-kisétclték behatolni a fegyház udvarára azzal a szándékkal, hogy a foglyok szökéséi elősegítsék. Az őrök tüzelése azonban elriasztotta a vak-
merő banditákat, akik meghátrálva eltOntek az éjben.
Ugyanezzel egyídóben a Targul-Okna-i sóbányában is, ahol kényszermunkára K4II0ÍI dolgoznak, a fegyencek valahogyan fegyverekel szereztek és zendolésl csinállak, de az őiők azt elfojtották, csupán néhány fegyencnek sikerült megszökni. A zendülés értelmi szerzőit elszállították.
Több ezer négyzetkilométert Jöntött el ta Tisza
Pár centiméteres emelkedés ujabb gát-szakitáaokat okoz — A Duna áradása befejeződött
vízrajzi osztálya jelenti: A Felső-Dunának és mellékfolyóinak erős apadása az árviz végét Jelenti. Komáromban ma recgel tetőzött a harmadik árhullám 653 centiméterrel; holnapra itt már apadás várhaló.
Budapesten tegnapról mára az előzetes Jelzéshez képest kél centiméteres áradás volt észlelhető és még holnap is lesz csekély emelkedés, péntektől fogva azonban lassú, de állandó apadás fog beállani.
Miskolc;, junius 30 (Éjszakai rádiájelentés.) A Tisza
Tisza—Dorogmánál áradásban vju, arait a Sajó és Boldva nagymennyiségű vizének beömlése okoz. Tisza-Bábolnánál a Tisza elöntötte a réteket. Ha még pár centiméterrel emelkedik ezen a részen, akkor átszakítja a gátakat és veszedelmes pusztítást fog véghez vinni. Több ezer négyzetkilométer föld igy Is viz alatt van. /t földművelésügyi minisztérium
A miniszterelnök Kecskemét díszpolgára
Kecskemét, Junius 30. (Éjszakai rádlijelenlés) Kecskemét város törvényhatósági bizottság* mai közgyűlésén díszpolgárivá választotta gróf Bethlen István miniszterelnököt.
KépviselS-temetés Győr, junius 3a Oyőfött nagy részvét melleit temették él ESttö-vényl Károly nemzetgyűlési képviselőt. Huszár Károly a nemzetgyűlés nevében mondott gyászbeszédet, ítélethirdetés a frank, ügyben Budapest, junius 30. (Éjszakai rdi&jelcntés) A bíróság ma hirdette ki a frankogyben Virágé Ferenc ellen hozott Ítéletét, miután az ítélet kihirdetésekor Virágh beteg volt. A bíróság hat hónapi börtönre, egymillió korona pénzbüntetésre és három évi hivatalvesztésre Ítélte Virágh Ferencet. Virágh fellebewM. Aggasztó Pasies állapota Prága, junius 30. (Éjszakai rádió-jelentés) A Vecser Jugoszláv jelenlés után azt a hírt közli, hogy a Karlsbadban üdülő Pasics állapota nagyon súlyos és már ágyban fekszik. Fiát Pasics Radomirftávirattlag Karlsbadba hivták. Pasicsnak állandóan 39 fokon felüli láza van. A radikálisok küldöttségét neme/uged-lék be az orvosok Pasicshoz.
Móricz Zsigmond másodszor is megnOsAlt
Budapest, junius 30. Máilcz Zsigmond Péter Pál napján házauáiot kötött Simonyi Máriával. Tanul voltak: Miklós Andor főszerkesztő és Simonyt Kálmán dr. kir. tanfelügyelő. Fenntartották Baoher áa Fábry letartóztatását Budapest, junius 30. A vizsgálóbíró ma délben megkezdte Bacher Emilnek, a Viktória malomkoDCein igazgatójának és Fábry Oszkárnak kihallgatását, majd kihirdette előttük a letartóztatás fenntartásáról szóló végzést. Mindkettő felfolyamodott a végzés dlen. Veszélyben a oserkész-n agytáborozás Budapest, junius 30. (Éjszakai rádió jelentés) A cseriészszövetség a nagy esőzések miatt nem tudja megrendezni a Nagytábort az újpesti szigeten, ezért a főváros tanácsától a Népligetet kérték. A tanács nem hajlandó a kérést teljesíteni.
ZALAI KOZLONV
1926 jullus I
Lakatos Vince dr.
1868-1926
Nagykanizsa, iunlLJ 30 Óriás volt a magyar tölgyek között. Erős, hatalmas, purilán magyar, Zala is a Balaton nevelése.
Most kidőlt a sorbői, melyben kevés a hozzi hasonló érték, 33 évi Uniti működés alatt büszkeségévé dolgozta magit Zala kulturájinak és azon tul Is halhatatlan értékeket termelt i magyar kultur-harc arzenálja szimára.
A ludős tanár, csornai premonlrei rendfl kanonok, aki olyan rajongója volt a nagy magyar tengernek, távol Keszthelytől, a budapesti Vöröskereszt kórházban adla vissza nemes lelkét az Ég Urának. Halál-hlre, bár nem érte viratlanul Keszthely társadalmát, mélységes megdöbbenést váltott U a városkában és egész Zalában. A részvét fájdalmánál csak az flr értése nagyobb, amit távozásával pótolhatatlanul hagyott maga után.
Lakatos Vince dr. 1868-ban Zalamegye Szepezd kisközségében született. 1895-ben szentelték pappá. 1893 óta működött Keszthelyen, mint az ottani premontrei rendi gimnázium tanára. Mini tanir, mint tudós, mint pap, mint ember hivatása ideális magaslatán lutotta be 33 éves tanári pályáját.
Markáns vonalú tollával magyar, latin ét olasz nyelven, itthon és külföldön beírta nevét az irodalom és kultur-tőrténet fóliánsaiba. Lelkén viselte városának és a Balaton-kul-lusznak minden |ó ügyét és ahol tenni kellett, mindenütt első volt a csatasorban. Érdemeinél csak a szerénysége volt nagyobb s az a rengeteg mísyar kincs, ami innét burjánzott az ós zalai főidből s amit most oda vitt vissza magával, mielőtt mindent kitermelhetett volna. Vájjon sarjad-e és mikor sarjad
utóda ebből a zalai földből...? •
Keszthely, június 30. Lakatos Vince dr. holttestét nagy gyászpompával kisérték be az állomásról. Ma dél-elótt 10 órakor a katolikus templomban gyászistentisztelet voltt, mely alkalommal a templom zsúfolásig megtelt Félórával később az ezrekre menő közönség a temetőbe vonult a kápolna előtt lelravatalozott koporsó elé, ahol 11 órakor Siefaics Aladár apát-plébános a rendtagokkal fényes rekviemet pontifikált.
A szertartás alatt a gimnázium énekkara gyászdalokat énekelt. A simái az Iparos Dalárda adott elő búcsúztató gyászdalokat. Dacára a zuhogó esőnek a temetés alatt végig halalmas embertömeg illla körül a tudós tanár koporsóját.
A nyitott siinál elsőnek Szered Imre a tanári kar, majd dr. Oár ítonyí Lajos szerkesztő a keszthelyi Iparosdalárda nevében, melynek az elhunyt diszelnöke volt, mondott mély énésü Istenhozzádol. Deér
Rezsó a volt érettségizőit tanítványok, Bukovich Béla az öreg diákok nevében tartottak gyászbeszédeket.
Bukovich az öregdiákok nevében, akik most tartják találkozójukat, bejelentette, hogy a gimnáziumban Lakatos-atapitványl létesítenek a nagy tudásu tanir iránt érzelt kegyeidből
és szereleiből. Az alapítványok gyűjtését azonnal meg is kezdték. Alapítványi adakozásokat elfogad a .Zalai Közlöny" nagykanizsai szerkesztősége és keszthelyi fiókkiadóhivatala, ahonnan a beküldött összegeket rendeltetési helyére jutatljuk és nyugtázzuk.
Éjszakai nézeteltérés egy harcias és egy rendőr között
amazon
A SZÉP SZOMOR LÍVIA SZOMORÚ ESETE
Nagykanizsa, junius 30 |
Régen elkongott már az éjfél, a templomok tornyában. Itt-ott már álmos kakas-szó is szüremkedik elő a perifériák udvarai felöl. Hajnali három óra van. A csillagtalan égen homályos derengés jelzi, hogy u| nap van készülőben s már elég közel jár. >
Az alvó város utcáinak csendjében csak az őrszemes rendőr csizmájának kopogása hallatszik. Meg egy apró cipősarok kopog ütemesen valahol a közelben. A rendőr felfigyel. Csinos, jól öltözött, 20-22 éves leány csatangol az ulcán. Látszólag céltalan a bolyongása, mert meg-megáll, Irányt változtat, szóval olyan magatartást tanúsít, hogy a rendőr igazolásra szólítja fel a késő éjszaka egyedül kóborló leányi
A leány először csak végig néz a rend éber őrén, aztán megy tovább. A rendőr nem tágít, hanem köteles-ségszertlleg újból felszólítja a leányt, hogy Igazolja magát. Erre aztán egyszeriben végeszakad az éjszaka csendjének. A leány sértelt önérzetének minden dühével és hangszálainak minden ere|ével kiabálja el tiltakozását az ellen, hogy ót egy rendőr meg merte szólítani. Igazolásról hallani, de hallgatni sem akarva megy tovább. A Slnger-üzlet előtt a rendőr megint elébe áll:
— Kérem, Igazolja magát, vagy —
A leány megy tovább és nem igazolja magát.
— Akkor kövessen a kapitányságra I — szól most már erélyesebben a rendőr.
A leány megy tovább és nem kövei! a kapitányságra.
Mit tesz a rendőr ?
A leányt megfogja a bal karján és vezeti a megszokott „direkció" felé. A leány torkaszakadtából védekezik — mindhiába. A legkevésbbé sem parlamentáris szavak lavinája nem hozza ki sodrából a rendőrt.
És mit tesz a leány?
A szabadon levő jobb kezéből ledobja a retikült és egy kis csomagol s az Igy használható állapotba hozott kezével nekitámad a rendőrnek s most már tettleg is-igyekszlk bebizonyítani a rendőrével merőben ellenkező állispontja igazságát.
Nagynehezcn, a rendőr minden önfegyelmezettségének megfeszítésével sikerült csak a haragos amazont előállítani a kapitányságra, ahol kiderüli, hogy Szomor Liviinak hívják és pincérlány egyik nagykanizsai korcsmában. Hogy harcias fellépése érthetőbb legyen, az is kiderült, hogy bakonyi születés, Bakonycser-jén született 22 esztendővel ezelöll.
A rendőrségen őrizetbe vélték az önérzetes pincérleányt és másnap átkísértették az ügyészségre. Hatósági közeg ellen elkövetett erőszak miatt megindult ellene az eljárás.

Öreg piarista-diákok találkozója
Akik 20, 25, 30 és 45 év előtt érettségiztek
Nagykmnizaa, Junius 30
A jó öreg nagykanizsai piarista-gimnáziumi diákélet derűs napjai elevenedlek fel néhány órára azok előtt, akik 20, 25, 30 és 45 év elölt tették le az érettségit a piarista-gimnázium falai között és tegnap találkozót adlak egymásnak, hogy felelevenítsék a mullat és szeretettel gondoljanak vissza azokra, akik őket az élet számára felnevelték.
Az öreg diákok már hétfőn este jöttek össze a Koronában, ahol a legjobb hangulatban családtagjaikkal egyült a késő esti órákig tartott kedélyes ujra-ismerkedésük.
Péter és Pál ünnepén reggel részt veitek a felsölemplomi hálaadó istentiszteleten, amelyet Eberhardt Béla igazgató celebrált, majd kivonultak a róm. kath. és az izr. sírkertbe, ahol elhunyt tanáraik és tanulólár-salk sírját megkoszorúzták.
A tulaldonképení ünnepély a gimnázium évzáró ünnepélyével egyült
folyt le, amikor ugyanis Eberhardt Béla igazgató kiosztotta a jutalmakat éB értesítőket.
A 45 év előtt érettségizettek nevében Markos Oyula volt nemzetgyűlési képviselő, a „Herkó Páler" szerkesztője, a 30 év előtt érettségizettek nevében, akik a Millenium évében \'hagyták el az iskolát, dr. Somogyi Béla köszöntötte a tanári kart. A 25 év előtt érettségizettek nevében Méhes Oyula budapesti tanár mondott derűs hangú beszédet, míg a 20 év előtt érettségizettek üdvözletét és háláját Kovács Boldizsár állomásfőnök külön e célra irt magas szárnyalású alkalmi költeményében mondotta el.
A szónokok mindegyikét lelkesen megéljenezték. Hogy válaszoljon nékik, Eberhardt Bűla igazgató emelkedik szólásra.
— A szerzetes Iskolának — mondta beszéde folyamán — tradíciói vannak. És ha összejönnek a régi ta-
nulók és megláljik az ismert reve-rendát, meglátják a muhjukal. Itt csak az emberek változnak, de nem a szellem, nem az irányzat, noha nem zárkóznak el a kor szelleme elöl sem. A múlt tradícióihoz liiven akarják nevelni a mostani generációt, hogy becsületes munkásai legyenek az életnek. A régi tanirok szeretetének melegével üdvözli az öreg diákokat, akik példit adnak a mostani diákoknak, hogyan kell ragaszkodni ehhez az iskolához.
Az igazgató szavait ,az öregek" és a nagyszámú közönség lelkesen megéljenezte.
Elhatározta mind a négy évfolyam, hogy a reálgimnáziumban az elesett hós tanulótársak emlékére felállítandó emléktáblához anyagilag hozzá fog járulni.
Délben a Koronában bankett volt, amelyen ugy a 45, mint a 30, 25 és 20 év előtt érettségizettek családtagjaikkal együtt részt vettek. Az 1881-ben érettségizettek közül megjelentek:
Markos Oyula a Herkó Páter szerkesztője Budapest, Ollop Mór dr. ügyvéd Nagykanizsa, Éhn Kálmán dr. kir. kormányfötanácso8, nemz. képviselő Csurgó, Fenyves Ede evang. esperes Méneshely, Ooitinger Ray-mond ny. táblabíró Gödöllő, Gáspár Ferenc dr. megyei főorvos Kaposvár, Topler György főjegyző Bu-csuszenllászló, Tarlós Oyórgy h. államtitkár Budapest; az 1896-ban érettségizettek közK:
Országh Lajos dr. törvényszéki orvos Nagykanizsa, Somogyi Béla dr. Budapest, Deutsch Izidor dr. orvos Nyitra, Schwartz La|os dr. ügyvéd Csáktornya, Ács Mihály gyógyszerész Budapest), Tschdk Gusztáv vasúti főfelügyelő Budapest, Welbourne Vilmos állomásfőnök Mór, Barabás Kálmán posta-lávirda felügyelő Nagykanizsa ;
az 1901-ban érettségizettek közül:
Méhes Gyula tanár Budapest, Hoch Oszkár dr. ügyvéd Nagykanizsa, Kűlléy János dr. földbirtokos Zalagógánfa, Tánczos Kálmán plébános Zalaszenllászló, Barthos Oyula hercegi fóerdömesler Nagykanizsa, Gártner Antal dr. ügyvéd Nagykanizsa, Darás László dr. ügyvéd Nagykanizsa, Tiipammer Jenő a Nemzeti Bank főtisztviselője Nagykanizsa, Plánder Boldizsár tanitó Nagykanizsa, Dukász Jenő Máv intéző Kisújszállás, Lepsényi István tanár Nagy-kálló, Keőmüves Ferenc magántisztviselő Nagykanizsa, Kelemen József körjegyző Zalabér, Wlnkler Ferenc poslafelügyelö Szombathely;
az 1906-ban érettségizettek közül:
Beer Antal postafelügyeló Sopron, Deutsch Ödön vasúti ellenőr Barcs, Fenyő Dezső dr. ügyvéd Budapest, Qoda Pál dr. körorvos Felsösegesd, Ha|ek József dr. postatanácsos Sopron, Kattauer Jenő poslafönök Mar-czali, Krátky István dr. fő|egyzö Nagykanizsa, Kovács Boldizsár állomásfőnök Hidasbonyhád, Kroznár János állomásfőnök Légrád, Namé-nyi Ernő dr., az Orsz. Iparegyesület h. igazgatója Budapest, Novai Antal adóügyi jegyző Gyönk, Miklós Imre dr. orvos Nagykanizsa, Szabó József dr. plébános Enying, Szommer Imre műszaki postatanácsos Budapest, Szűcs Géza dr. Nagykanizsa, Takács Imre községi főjegyző Somogyjád, Viola György dr. százados-orvos Szeged, bizony Aladár dr. volt törvényszéki biró sírjánál Krátky István dr., a piarista sírboltnál Szabi József dr. plébános mondott beszédet.
1928 juHos I
Iskolák évzáró ünnepélye
""""^tinilií céljaira \'
Nagykanizsa. junius 30
Isméi elmúlt egy Iskolai évad és oktatók és növendékek hálaadó istentisztelettel búcsúztak a lefolyt, eredményekben gazdag iskolaévtől.
A nagykanizsai kegyesrendi gtmni-lítim ifjúsága lauáiaik vezetésével vasárnap reggel a lelsólemplomba vonult, ahol Eberhardt Béla reálgimn. igazgató a szoklscs Te Deumot és izent-misél végezte a szülök nagyszámának jelenlétében. Istentisztelet után a gimnázium tornatermében megkezdődött az évzáró Onnépély.
A Magyar Histekegy eléneklése ulán Eberhardt &Ma OdvOiólte a megjelenteket, lóleg a 45, 30, 25 éi 20 év elótl érettségizett Oreg diákokat. Rámutatott az elmúlt év kedvező eredményeire. Nem az voll a cél, hogy jó jegyeket gyártsunk — mondotta — hanem az, hogy komoly, eredményes mun»át végezzünk. Koszoneltel adózik annak a meleg érdeklődésnek, mellyel az intézet iránt viseltetik a nagykanizsai közönség, amely az év folyamán 10 millió koronán felül adományozott jó előmenetelő ifjak jutalmazására. Ezután átadta a jeles tanulóknak a jutalmakat és az értesitókel. Több mint 12 milliót osztott ki Eberhardt Igazgató a jó előmenetelei, boldog ifjak között.
Htrjma Sándor ezután a maturáltak nevében búcsúzott el szeretetteljes szavakkal az intézettől és a tanároktól. Az évzáró ünnepély az ifjúsági énekkar énekével ért véget.
A Rozgonylujoal elemi iskolában is Szenl Péter és Pál napján voll az évzáró ünnepély. Rudnyónuky Miklós, hitoktató Te Deumot és szent-misét mondott, majd utána az iskolások tanítóikkal a nagy tornaterembe vonullak, ahol az évzáró ünnepélyt anya- is csecsemividő ünnepéllyel kapcsolták Össze.
Béres Jánosné lanilónó az anya-és csecíemóvédelemról tartott tar-Wmas, gyakorlati példákkal illusztrált előadást.
V\'gele Juci (III. 0.) szavalt, majd Oogl Mária Ullitónő vezetésével a
ZALAI KÖZLÖNY
Öngyilkossági kisérlet 50 gramm aszpirinnal
Nagykanizsa, junius 30 Szabó Anna 18 éves nagykanizsai születési], gyermekek melleit alkalmazón leír.y 28 án, hé:főn, ötven gramm aszpirint vett be Öngyilkossági szándékból.
Az öngyilkosságot szolgálati helyén, Fríedenthál Rersóuck Kazincy-utca 11. sz. alatt levő lakásán követte el. Eszméletlen állapotban szállították a mentők a kórházb.i, ahol
azonnal gyoT.ormosást alkalmazlak rajta. Tettének oka szerelmi bánat.
Állapota teljesen javuló és dacára a hihetetlen mennyiségű aszpirinnek, már tegnap fent járt. Az állapotában beállott gyors javulás csak a hirtelen orvosi beavatkozásnak tulajdonítható, mert egy kis késedelemmel a rendkívül nagy adag aszpirin feliétlen halálát okozta volna a lánynak.

Szombaton indul a gyermek-vonat Nagykanizsáról a Balatonra
Nagykanizsa, junius 3ö A gyermeknyaraltatási akció első csoportja — 40 fiu — nem az eddigi tervek szerint pénteken, hanem jutlus 3 án, szombaton reggel indul el Balatonbrrénybe. Az Összes gyermekeknek 1/29 órára kell gyülekezniük a pályaudvaron.
A rendezóaég a gyermekek részére kedvezményes utazást eszközeit ki a
Dclivjsut üzletigazgatóságánál. Eszeiint a gyermekek léi negyedosztályú jeggyel teszik meg harmadik osztályon az utat.
Minden gyermek az odautazás költségéi, 7500 koronát hozza magával szombaton léggel. Ugyancsak mindenki hozza magával a vissza-utazási jegy árát is, összesen tehát 15.000 koronái.
!jöb uian
VI. osztály növendékei kétszólamú éngkeket adtak elő.
ibb szavalat és ének előadása Brauner Lajos igazgató nagyhatású évzáró beszédet mondott.
ztz Iparostanonciskola fiu- és leány-növendékeinek ünnepélye délután 3 órakor volt a tornateremben, amely leljííeo meglelt a nagyszámú közönséggel. Ott voll az Ipartestület elöljárósága, a teljes tanítói és hit-oktatói kar és az iparosvilág vezető egyéniségei. — Az iskolai énekkar Lejcslk Pongrác hitoktató vezénylete alatt elénekelte a Hiszekegyet, majd Munkácsi Láizló hazafias versel •dőlt elő. Fende Ferenc lanuló tz iparosiljak nevében mondott kösző-Iielet a tanítóságnak lelkes fáradozásáért — rendkívül hatásos beszédben, amely általános figyelmet kelteit. /Hfncste Teruska a leányifju-ság szeretetét és hálájál tolmácsolta a tanilói karnak. Töbo ének és szavalat után Poredirs Antal igazgató rámutatott a tanítóság munkájára, a lefolyt esztendő eredményeire és hálával adózott a városnak \' és az Ipartestületnek azért a meleg támo-
gatásért, melyben az iparostanonc-iskolát részesilette.
Utána a vasárnap este is szép sikert aratott ,Az erdő" cimo színdarabot adta elő az iparoslanoncís-kola énekkarának műkedvelő gárdája a plebdnia templom restaurálása dijaira foidilva aunak anyagi eredményét. Nyáry Andor Irredenta színmüvének mély erkölcsi tartalma megérdemelte, hogy olyan számosan tekintették meg mindkét előadáson. A szereplők minden igyekezete azon voll, hogy minél tökéletesebb előadást produkáljanak, ami minden tekintetben sikerült is. Különösen { kiváltak szép játékukkal Hermann Mancika, O.bán Nuslka, Varga jolánka, Szollár Mancika, Sipos Rózsika, Siabó Bözsike, Veszely Ilonka, Iván Erzsike, Varga Mancika, Kelemen József a férfiszereplök közül, úgyszintén Millci Oyörgy, Árkus János, Jcrdanics József, Orbán Ferenc. Tóih István, Molnár Anlal, Srabidos István és a többiek: Oin-ter Oyörgy, Kosiéin Lacika, Orbán Aianka, Koslein Ferike, Kelemen Kálmán, Babils Ferenc, Harangozó Frici
éa Sándor, Tóih Ferenc.
Veszely Ilus több szavalatot adott elő tneleg érzéssel.
A színielőadást egy élőkép lejezle be, amelyben a szenvedő Hungária bibliai vonatkozásban nagyon elmésen volt szimbolizálva.
Előadás után lánc következett, amely a legjobb hangulatban éjfél utánig tartott.
LE VENTE-HIREK
Nagykanizsa, Jonlui 30
A tegnapi kedd gazdag volf levente-eseményekben. A megye községei egymás u>án reudvzik versenyeiket, melyek mind késiülődése-kei jelentenek a megyei versenyekre.
Levente-okútól tanfolyam Nagykanizsán
A Nagykanizsán junius 14-énkez-dódó levente oktatói tanfolyamra a nagykanizsai járás területéről 7 tanító és 2 közigazgatási tisztviselő jelentkezett.
Levente-verseny Zalaszentbalázson
Vasárnap délután nagyon szépen sikerült levente versenyt rendezlek Zalaszentbalázson, a szentbalázsi, bönöncci és kacorlaki levente egyesületek. Hatalmas nézőközönség elölt mintegy 350 levente produkálta magát. A délután 3 órakor kezdődött versenyen szabadgyakorlatokat és atlétikai versenyeket mutatlak be. Míg a versenykezdés elölt Kiss plébános lelkesítő beszédet Intézett a levente ifjakhoz, akiknek fejlődése és képzettsége általános dicséretet nyert. Megjelentek a versenyen Nagykanizsáról Laubhelmer Alán dr. és Berla Jenő dr. szolgablrák, Csorba István járási testnevelési felügyelő és még számosan a környék intelligenciáiból. Az egyénileg legjobban versenyző leventék között 10 levente sapkái osztottak kl dijképen. Az ünnepélyt a Hiszekeggyel fejezték be. A leventék betanításának és képzésének érdeme Tihanyi adóügyi jegyzőé.
Járási leventerseny SDmegen
A sümegi levente egyesület vasárnap 1400 leventével löbb mint ezer főnyi közönség előtt járási levente versenyt rendezett, melyen megjelent Nagykanizsáról Cabsovlcs Kornél megyei testnevelési felügyelő, aki teljes megelégedését fejezte ki a látottak lelelL
Legközelebb megyénk krvetkező 3 községében lesz leventeverseny. Balatonfüreden juIius 15, Tapolcán augusztus 1, Nova augusztus iN
Nagymennyiségű Creppe de Chine
- minden színárnyalatban «
meglepő olcsó árban
i
Kisfalud! éss Krausz divatnagyáruházában
az „Arany Kakas"-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 túlim I.
| Dr. Rothschild Samoiié|
A régi nagyasszonyok közül való volt. Aki csak egyszer is beszélt vele magával vlltc lényinek kedvességéi, szellemének linóm báját és emlékezett reá sokáig, mint ahogyan emlékezik a lelkUnk egy ritka szépségű virágra.
Régi kanizsai családból származóit. Ilt közöltünk élte le életének több mint hat éviizedéi, mégis éreztük, hogy szellemével és tehetségével átlépte a kisvárosi lársadatom szak korlátait.
Régi hagyományokban nevelődön, nagy műveltségű asszony volt, ki nem zárkózott el értetlenül a modern kultura megnyilvánulásaitól.
Az emberszerelet munkájának hivatott harcosa voll. Mint az la. Nőegylet elnökasszonya kora reggeltől késő estig fáradhatatlanul, önmegtagadással dolgozott szegényei érdekében.
Az Ínséges, ki ajtaján kopogolt nem távozott soha Qres kézzel. Adni tudott a nagy lelkeknek avval a csodálatos finomságával, mely nem kergeti a pirt az arcunkba.
Vigasztalta a scbzelt szivüeket, támogatta a lankadókat. Még a közelmúltban is didergő, éhséglől sápadt kis gyermekeknek szerzett ruhát, meleg hajlékot, lipláló eledeli.
Nagyszámú, tekintélyes családja gyászolja szemefényét, büszkeségéi.
Az Igaz asszonytól őszinte szívvel, mélységes fáidalommal vesz bucsut különböző felekezetekhez, különféle társadalmi osztályokhoz tartozó barátainak és tisztelőinek sokasága.
Dr. Winkler Ernőné
Mímkád! Noimi •
Hogy ki volt özv. dr. Rothschild Samuné Nagykanizsán, azt minden szénái hangosabban kifejezésre juttatta temetése, amiljor ezren és ezren kísérték ki utolsó útjára.
A megboldogult földi maradványait kedden délután óriási gyászoló sokaság mellett a gyászházből az izraelita templom udvarára helyezték. Az udvar ezüstszin levelű nyárfái szomorúan hajtották le lotnbkoroná-jukat és ahova csak tekintettünk, szám nem maradt szárazon. A Jóság elköltözött.
A megjelent diszcs gyászoló sokaság soraiban a családon kivül olt láttuk dr. Krátky Istvánt, dr. Eóry-Szabó Jenőt, dr. Szabó Lajost, Melz Józsefei, dr. Kállnay Gyulát, Dob-rovlcs Milánt, a teljes Izraelita Jótékony Nőegyletét, a Keresztény Jótékony Nőegylet soklagu küldöttségét, számos egyesület és testület képviselőit.
A halotti zsoltárokat Abramovlcs Márk főkántor énekelte, mig a férfikar Havas Rezsó vezetése alatt egyházi gyászdalokat adott elő meg-kapóan. Ufinkler Ernő dr. főrabbi gyászbeszédet mondott az elhunyt felett, méltatván női, anyai és testvéri erényeit..
Ezután a hatalmas gyászmenet a Főúton, Kazlnczy-utcán végig vonult az izr. sírkert halottas házába, ahol ujabbi ima után dr. Frled Ödönné az Izraelita Jótékony Nőegy-
let nevében magasan szárnyaló, költői finomságú gyászbeszédben búcsúztatta az elhunytat. A sírnál pedig dr. Britl Tivadar az izr. hilközség nevében mondoltutolsólslenhozzádűt.
A komárvárosi leventeegyesület műkedvelőinek előadása
Színielőadás és bál Eredeti magyar láncokban gyönyörködött a közönség
Komárviros, június 30
(Kiküldőt! munkatársunktól.) A komárvárosi Levente Egyesület lelkes műkedvelői gárdája vasárnap szépen sikerüli előadást rendezett táncmulatsággal egybekötve.
Ai előadást nagyszámú intelligens közönség nézte végig és a község polgársága is szép érdeklődést tanúsított.
Délután a fe\'diszitett vendéglő-udvaron a komárvárosi derék fenték kis színpadot építettek és a táncolók részére jó helyről gondoskodtak. Oi óra után kezdetét vette a tánc, majd esle 8 órakor megkezdődött az előadás.
Draskovlts Gyula tanító, levente-oktató betanításában és rendezésében, színre kerültek szavalatok, Iré-fik és egy egyfelvonásos vlg|áték: a .Muszka vőlegény".
A .Munkára feli" c. versel Horváth János szavalta értelmesen, ügyesen, majd a .Cigánykönyőrgés" c. dialogot Szabó László és Török Jó-z>ef játszották el sok derültséget okozva.
A .Muszka vőlegény\'-ben Draskovlts Annus, az iskola-Igazgató leánya, kedves, flde egyéniségével személye8itelt meg egy helyre magyar leányi. A másik női főszerepben Németh Lujza tetszett nagyon a darab httás közönségének. Szabó László, Horváth Imre, Tollár Ferenc, Pajor József és Török József leventék ad\'ák a többi szerepeket, elevenen, otthonosan mozogva a színpadon. Nagy hatást ért el Ntmeth József a .Nagyvilág\'-hoz c. szavalatával. A komácvárosl Dalkör Draskovlts Márton igazgató preciz vezetése mellett előadta a Himnuszt és hazafias és népdalokat
Előadás után virradatig lánc voll. A szépen sikerült est Draskovlls Oyula laniló érdeme. Igen élvezetes voll a komárvárosi nép.eredeti magyar tánca.
Pestist hozott az árviz
Lton (Mexikó) junlus 30. (Éjszakai rádiójelentés). Az áradás következtében pestis ütött ki. Hat ezer család teliesen kenyér és hajlék nélkül van. Eddig a pusztító veszedelemnek \'/60-nél több halottja van. Afrikába viszik *bd el
Krimet Párls, junlus 30 (Éjszakai rádió-jelentés) A Petit Párisién szerint a spanyol és francia kormányok megegyezlek abban, hogy Abd el Krímnek és kiséreténck milyen sorsot szántak. E hir szerint Abd el Krimet egy afrikai gyarmatra viszik. — Ugyancsak igy helyezik el kiséreté-nek tagjait is, akiket külön külön bánásmódban részesítenek. Megszökött bankigazgató Komárom, funíus 30. (Éjszakai rádiójelentés) Freystadll Pai, a komaromi Koruua bank vezérigazgatója legnap Poihonyba és Prágába uta-zoli, ahol a b ink szanálása ügyi ben tárgyalásokat fo\'yiaiott. Mos Pozsonyból az a hir érkezeti, hogy a vezérigazgató titokzatos körülmények között ellünl. A hir Komáromban óriási izgalmat kelleti és a felek nagy tömege valóságos ostromot rendezett a bank ellen. A rendőrség alig bírja a rendet fenntartani a bank elolt.
A práteri földek panaszosainak gyűlése
Teljesen nyugodt lefolyása volt a gyűlés — A választmányt kibővítették — Az összes panaszokat memorandumba foglalva nyújtották át városunk nemzetgyűlési képviselőjének
Kállay Tibor dr. megígérte sürgős közbenjárását
Nagykeniis«, luntui 30 Részletesen beszámoltunk arról az akcióról, melyet a nagykanizsai va-gyonváltsági földhözjuttaloltak indítottak, hogy löbb sérelmük elintézést nyerjen. Mint ismeretes, annak idején az OFB 1921-ben a Práler mellett elterülő részen juttatott földhöz közel ezer emberi. Az ollani földhöz jutlaloltak közül azok, akiknek nem jutott megfelelő termőföld és a vizenyős részen kaptuk földet, sérelmesnek találták az OFB határozatát és az ellen fellebbezést jelentettek be. A föld minőségén kivül azt is sérelmezték, hogy a földek után lulma-gas bért állapítottak meg.
A panaszosok vasárnap délclőlt a Keresztény Otthonba nagygyűlést hívtak egybe, melynek egyetlen pontja az volt, hogy egyöntetű megállapodásra jutva a sérelmek tárgyában, Intézkedéseket határozzanak el.
A kitűzőit időre a Keresztény Otthon nagyterme teljesen megtelt közönséggel. Több mint kétszázan vettek részt a gyűlésen.
Ansorge Antal a földhözjuttaloltak választmányának elnöke, DV pályamester elnököli a gyűlésen és vezette azt le teljesen nyugodt, higgadt mederben. Nagy beszédében ismertette a gyűlés célját és kérte a meg-jelenleket, hogy alapos körűllekin-téssel hallgassák meg előterjesztését. Beszéde alatt többen saját egyéni sérelmeiket hozták fel.
Többek hozzászólása ulán az eddigi törvényszerinll választmányt kibővítették 8 taggal. Megválasztották: Bencik Józsefet, Bolf Györgyöt, Tiszai Ferencet, Qyergyik Józsefet, Bencik II. Józsefei, Ötvös Kátolyl, Baján Józsefet és Vargha Károlyi, akiknek feladata lesz az összes érdekellek nevében intézkedéseket tenni. Ezután határozatitag kimondta a gyűlés, hogy a legalkalmasabbnak azt találják, hojty a tiz tngu választmány tisztelegjen Kállay Tibor, Nagykanizsa nemzetgyűlési képviselőjénél és kérjék fel, hogy elismert nagy tekintélyével vegye kezébe a földhöz juttatónak ügyének elintézését és sérelmeiknek szerezzen reparációl. A határozatot az egész nagygyűlés lelkesen mondta ki tudatában annak, hogy olyan embernek kezébe telték le sorsuk elintézését, aki már számtalan esetben babizonyitolla, hogy válaszlóinak jogos érdekeit mindenkor és mindenütt támogatja és ha
azok védelmére szorulnak, vagy segítséget igényelnek, azt is eredmény-nyel megteszi.
Ansorge elnök a gyűlést berekesztette, majd a tiz lagu választmány elment a Koronába, ahol Kállay Tibor dr. tartózkodott épen Krátky István dr. polgármester-helyettes társaságában. Krátky dr. közvetítése lehetővé tette, hogy a vároB nemzetgyűlési képviselője azonnal fogadhatta a küldöttségei, melynek tagjaival egy külön terembe vonult.
Itt Kállay dr. a választmány valamennyi tagjának bemutatkozását fogadta, majd nagy érdeklődéssel hallgatta végig Ansorge elnök szóbeli kérelmét, melyben kéri, hogy a nagykanizsai fötdhözjutlalottak nevében vállalja azt, hogy felsőbb helyen a sérelmek ügyében lépéseket legyen. Ansorge rövid beszédben ismertelte a panaszok generális lényegét. Több kérdésnél a jelenlcTö Krátky dr. világosította fel a nemzetgyűlési képviselőt A kérelem előterjesztése után Kállay dr. arra kérte az érdekelteket, hogy sérelmeiket, panaszaikat egy memorandumba foglalják össze és még mostani, kanizsai itt tartózkodása alkalmával adják át neki. Egyben több az ügyre nézve fontos városi aktát kért be Krátky dr. főjegyzőtől, hogy a nagy komplexumot képező kérdés minden fázisáról tájékozódást szerezzen.
A küldöttség tagjait végül is Kállay dr. megnyugtatta, hogy érdekeiknek jogossága és sérelmeiknek orvoslása ügyében mindent elkövet és amint Budapestre ér, sögtön intézkedik. Valamennyien nagy örömmel vetlék a képviselő szavait és láthatólag megnyugodtak, hogy ügyüket ilyen kezekbe tették le. Kállay dr. azzal búcsúzott a választmáuy tagjaitól, hogy másnap, héifón várja a memorandum átadását.
A memorandum átadása hétfőn d. e. meg is történt. Ansorge elnök a városházán nyújtotta át a még vasárnap megszerkesztett memorandumot Káll.iy dr. nemzetgyűlési képviselőnek, aki ismétellen ígéretet teli, hogv\'szívvel-lélekkel magáévá leszi ügyüket és elir.tézi azt. A memorandum átnyujlásánál Jelen voll Krátky Islván dr. is, aki a vasárnapi fogadtatáson ernlilett városi iratokat mu\'atla be KlUay dr. nak.
Most, hogy a fötdhözjultatottak ügyének elintézését Kállay dr. velte kezébe, rrinden vemény megvan arra, hogy ez a kényes ügy a fennálló jogoknak minden irányban megfelelő elintézést nyer.
1926 julius
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
■apiremd
Július I, o»Qt«p»5k
fLW Ktpl * <"\' 06 P^0\'-
„^Sik JtluuC 8 6ra 01 perckor.
_ Személyi hlr. Makó Kliger Sándor miniszteri laoicsos a nép-lóléli minisztériumból. tegnap «"*n Nagykanizsára érkezeti, ahol a vu-vtMték-rendszcr kibővítése ügyében lotytat tárgyalásokat.
— A polgármester állapota. Sabián Qyula dr. polgármester álla-„oü a sikerüli vakbéloperáció után knormális |avulás képéi mutatja, úgyannyira, hogy mir látogatókat la
\'"Ü^Orvoal oklevél. A fővárosban lunius 26 ín tartották: az orvosi é» Ljgyszerészi vizsgákat, mely alkalommal Szalay Ignác keszthelyi elöljárósági tag lia, J4z«í az orvosi
oklevelet kllünöercdménnyel nyerte el.
— Elmarad a jullus elejére tervezett városi kOzgyDIés. Sabján Oyula dr. polgármester július első napjaira szándékozott közgyűlésre Összehívni a képviselőtestület tagjait. El a közgyűlés a polgármester betegsége miatt most elodázódik.
.-— Jegyzőválasztás Hosszúvölgyön. Hosszúvölgy községben, a oagykaniisal járás főszolgabiróságá-nak képviseletében, 30 án (szerdán) ejtették meg a jegyzőválasztást és jegyzővé Notnágel József mura-kereszturí segédjegyzOt választották meg egyhangúlag.
— Községház avatás Zalaszentbalázson. Zal.szenlbalázs uj községházát most avalták lel bensőséges ünnepség keretében. Ezalkalommal a község és környék számottevő tagjai nagyszámban jelentek meg.
— Keszthely tDzoItófőparancs-nokának vizsgája. A szombathelyi ttlzollőtiszti tanfolyamon 26-án tartolták meg a gyakorlati és elméleti vizsgálatokat. Ezalkalommal Bognár Imre adőügyi jegyző, keszthelyi tűzoltó-főparancsnok sikerrel tetle le a vizsgát
— Esküvő Keszthelyen. Krausz Zsigmond tekintélyes keszthelyi kereskedő leánya, Margit vasárnap eskfldötl OrOk hűséget Simon Márton tart. lüzérfőbadnagynak. Az esketést dr. BUcItler Sándor egy. m. tanár végezle, aki szép beszédet intézel! a fiatal párhoz. Az csketésen fényes közönség veit részt.
— Orvosi hlr. Dr. Neumann Henrik Bilalonberényben a fdidö idény tartamára megkezdte orvosi működését.
— Az 50%-os balatoni vasúti kedvezmény Nagykanizsára történt kiterjesztéséről, amil vasárnapi lapunkban részletesen ismertettünk, legnap étkezett meg a hivatalos átirat Nagykanizsa városához. A kedvezmény az elmúlt vasárnaptól kezdve érvényes.
— .Privát hentesek" büntetése. A városi rendőri hünletöbiró 50— 300.000 koronáig terjedő pénzbirsággal sújtott 18 olyan nagykanizsai magánost, kik iparigazolvány nélkül váglak le serléseket s azok húsát és zsírját kimérték. A megbüntetettek közi olyanok ls akadtak, kik Ipar-szcrűleg űzték a .privát hentes-mesterségef, mert három nap alatt 3—4 sertést is kimértek ilyen mődon. A megbírságollak valamennyien fellebbeztek.
ÖpdSgtorony, Rcx Ingram, Ramon Novaro, Barbara la Marr, Lcvis Stone.
— Sebesség-jelző táblák a kanizsai utcákon. A nagykanizsai rendőrkapitányság vezetője tervbe vellc. hogy egyéb nagyobb forgalmú városok minlá|ára Nagykanizsán is sebesség-jelző táblákat fog alkalmaztatni a város belterületének azokon a pontjain, ahol ez az elővigyázat! intézkedés leginkább szükségesnek mutatkozik. Az első ilyen táblát a Kazinczy utcának a postapalota mellett összeszűkülő részén fogják a kél szcmbenlévő ház közt kifeszíted drótra függeszteni. Nem árlana — ugyancsak más városok mintájára (pl. Keszthely I) — irányjelző táblákat is felállítani a városbőt kivezető ulakoo, azonkívül pedig a hajtásra, előzésre stb. vonalkozó ligyclmezlelésekel, benzintöltő állomásokat is hasonló módon jelezni az egyre nagyobbodó autó-forgalom miatl.
— A lálóticgylbucsun a hegy levé-nél csak 11 ég leve volt több: — elmosta ax alaposan a nevezetei buesut. Míg délelőtt a somogyszent-miklósi plébános misét és szentbeszédet mondott, addig csak kitartott valahogyan az idő, Je aztán nem látott a Lálőhegy több napsugarat. Még a dezék bagolai leventék egyforma sapka in is elázott a loll. A mulatozik meg a pincébe szoniltak, de bizony ott is csak cliztak. Nem csudai Citera meg harmonika szólt mioden kii pincében és lotyt a nőtázás, llne. Cizcm-iszom szünet nélkül. Kzjni.-á-riíl Is sokan néztek kl a LátA-hegyl búcsúra.
— Nyugalomba vonuló tanítók. A vallás és közoktatásügyi miniszter Nóvák Ferenc cserszcgtomaji ta-nilót és Markovlcs János oiosztonyl rk. elemi isk. igazgatói f. évi szeptember 1-jévcl nyugdíjazta.
= Uj autóbuszjárat Nagykanizsán. A Szarvas-szálloda és kávéház tulajdonosa a napokbsn egy Igen kényelmes és lObb személyi befogadó autóbuszt állított Uzembt, mely elsősorban az állomás és a Fölér közöli fog közlekedni a vonaljára-lok szerint. A vileldijat egy ulért minimálisan 8 ezer koronában állapították meg.
— Schwarcx Dezső harisnyái a hglobbak.
— Szerencsétlenség cseresznyeszedés közben. Két szerencsétlenségről, mely közül az első halállal végződön, már beszámoltunk, most tapolcai jelentés szerint megírhatjuk a harmadik balcsclcl is. Magyaros-hegyen Malis Sándor vincellér csc-resznyeszedés közben leeseti a fáról egy karóba. Életveszélyes sérülésével a tapolcai kórházban ápolják.
= Tennlsz-verseny előtt rakettiét huroztassa meg Vágó Endre illat-szertárában, Fő-ut 14.
Időjárás
A nagykanizsai metoorologlal megfigyelő Jelentése: Szerdán a /Jd.uí.\'jé*-M: reggel 7 órakor +13, délután 2 órakor +14-3. este 9 órakor 4-13-4.
/■eíMze/: Egész nap borult.
Sztliriny: Égése nap Északkeleti szél.
Csapadék reggel 2*5.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint egyelőre még hűvös és esős idő várható.
— Belratások az áll. el. iskolákba. Az 1926-28. tanévre a rendes beiralások ugy a mindennapi, mint az ismétlő-iskolai tankötelesek részére jullus !., 2., 3. napjain délelőtt 8-tól fél 12-ig sdélulán 2—4 lg lesznek. A lanulók szüleikkel vagy felnőtt hozzátartozójuk kíséretében kötelesek a beírásnál megjelenni, magukkal hozván Értesítő könyvecskéjüket; az I. osztályba Iratkozó kezdők pedig születési Idejükről kiállított Tanúsítványt, amil az anyakönyvi hivatal iskolai beírás céljára ingyen log kiállítani. — Beiratáskor 40.000 korona fizethető. Az igazolt szegények minden fizetés alól felmenteinek. Javító vizsgálalok szeptember 1-én délután 2 órakor tartatnak. A |övő tanévben egészen más, uj kiadású tankönyvekből történik a tanitás, miért is figyelmez-letnek a szülők, hogy szeptember elölt gyermekeik részére semmiféle könyvet, tanszert előre be ne szerezzenek, csakis akkor, amikor az Iskolák igazgatói az uj tankönyvek jegyzékét a könyvvásárló szülők rendelkezésére bocsátják.
ÖrdBgtororw, Rcx Ingram, Ramon Novaro, Barbara la Marr, Lcvis Stone.
— A rosszul dobott suly áldozata. A nagykulasl levenle-ver-senyen a levente-oklatő súlyt dobott, mely véletlenül egy ságodi fiatalemberre esett, aki súlyos sérülési szenvedett. A balesetnek a fegyelmezetlen közönség volt okozója, amely nem respektálta a megszabott halárvonalat és közelebb ment a megengedett távolságnál a versenyzőkhöz.
— Tflz Lentiben. A lenli-i Ola ser-malom istállójában lüz ütOII ki. A nagy szélben az islálló leljcsen áldozatul esett a pusztiló elemnek. A kár 10—80 millió korona. A tűzoltásnál derekas munkát végezlek az Eszlerházy-uradalom tűzoltói.
— Vitorlásversenyek a Balatonon. A Balatoni Yacht Club cz-4vi vitorlásversenyének sorozatát július 18-án kezdi meg Balatonfüreden. A klub Icredl osztálya ezalkalommal egyéb ünnepélyek rendezését is tervezi. f
— Ujabb másfélmilliárd folyó tisztogatásra. A löldmivelésűgyl miniszter értesítette Zitamegye alispánját, hogy a Zala folyó Kehida és Tüskeszentpéter közotli részének me-dertisztogatási munkálalaira másfélmilliárd koronái utalt ki. Az évi kilencszázalékos kölcsönt tíz év alatt kell visszafizetni.
— Ha Hévízre jőn, ajándékait Kummer János áruházában vegye meg és kölcsOnkönyvtárát olvassa.
_ Schwarcx Dezső cégnél url ti női divatárukban legszolidabb U-uolgálás.
SPORTÉLET
Tenniszverseny Julius negyedikén, vasárnap az alliszlek ünnepélyével kapcsolatban a szezon első tenniszversenyét rendezi a Zrinyi Toma Egylet. Vendége és ellenfele az NTE jó kvalitású lentilsTgárdája. Mindkél egyesük! négy-négy férfi versenyzőt állit ki, akik körmérkőzést jáiszanak. A verseny (el|esen nyilt, mert ma már a: NTE versenyzői is rulinnal és technikával rendelkező játékosok, kik feltétlen méltó ellenfelei a Zrinyi reprezentánsainak. Az NTE játékosainak fejlődését mi sem bizonyítja jobban, mint az a körűimén), hogy a mull évi 8:2 lavaszi verseny után Asszel csak 6:5 arányban veszletlék el a versenyt. A Zrinyi színeit Csikós Jenő, Halszer János dr., Makó Gábor dr. és Talmann Waller dr. képviselik. Tartalék Farkas István. Az NTE Összeállítása még nem ismeretes. Természetesen elsősorban a már tavaly is nagyszerűen bevált verseny-|átékosok jönnek kombinációba.
(Kerékpárosok vándorgyűlése.) Julius 4-in nemzetközi kerékpár-versennyel és kerületi tura-kirándu-lással egy bekötött kerékpáros-vándor* gyűlés lesz. Akik Kanizsáról részt venni óhajlanak, szombat délig jelentkezzenek Welnernél.
(Nagyok és kicsinyek.) A rossz idö mlalt kevés számú közönség érdeklődése mellett folyt le a mindvégig nagyon mulatságos mérkőzés; mindkét fél erősen ambicionálta a játékot, aminek eredményeképen mindkét félből sokan kénytelenek voltak kiállani. Eredmény 6:5 a nagyok javára.
MOZGÓSZINHiZAK
Uránia szombat—vasárnap Ördögtorony, Egy kalandornő regénye, Rex Ingram rendezése, főszerepekben: Ramon Novaro, Barbara la Marr és Lewis Stone.
RÁDIÓJtÜSOR
Jullus I (csütMSk)
Budapest (5601 D. e. Ü.30. 12 és d. u. 3: Hirck. kílzíazdaslg. <J0: Kbuen-Hé-deniry Kiroly g(6f előadisa: .A nemien cserkésznagyUbor megnyitása.\' f,:EWadis .A leányok pltyaválaaaláaa ■ S tó: Kamarazenekar hangversenye. 7: Művészei. 8.10: Előadás: .Hat hőnaplg Kisiisiiban.\' 8J0: Hangveraeny. 10: Kamarazene.
Bécs (531 és 5S2Í) I). c. 10 és d. o-4.1&: Hangverseny 5.30: McsedilulAn. 8.15: Hangverseny.
Bertlu (504 és 571) l>. u 5 30: Hangverseny. 6: Teazene. 7.S5: Előadás: Emberek és Illatok IndUban: 8.30: Zenekan hangverseny. 1030: Tinczene.
Hamburg t39J5) 0. u. 4.<0: HaiKver-aeny. 9: Mandolinhanffrerseny. 10: linc-«ne
Prágn (365) D. u. 4 30-5.30: Sexletl. 0: Német leadás. 8: Zenekari hangverseny.
Róma (425) U. 5: Hirck, Biade. 5,40—7: JaiabatKl 0.10: Nag)\' spanyol hangverseny.
Rádió híreink helyszűke mitlt bolnapl számunkra maradtak.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 lullui I.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Az Irányzat a mai értéktőzsdén továbbra Is igen szilárd volt, bár a szilárdság nem volt olyan általános, mint a hétlól Ozletl napon. A spekuláció ma főleg néhány vezető szolid értékpapírt favorizált, ezek igen nagy árnyereségre leltek szert. A kuliszban Osztrák Hitel, Salgó és Rima voltak Igen szilárdak, a többi érték csak kisebb mértékben javult. A bankok kőztil Kereskedelmi Bank és Pesti Hazai iránt nyilvánult meg érdeklődés. Legszilárdabb volt a bányapiac, ahol különösen külföldi vásárlásokra Kőszén és Urikányi, ennek következtében 8»/o-kal emelkedtek. Kőszén mai árnyeresége 270 000 K A piac többi papir|al szintén szilárdak voltak. Az ipari értékek közfll Danubius, Naslcl, izzó és Feiten 4-6%-kal javullak. A cukor és malomértékek kisé elgyengültek voltak. A forgalom a nagy szilárdság ellenére sem volt élénk, mert a keresettebb paplrokbau áruhiány mutatkozott.
Zűriek] sárlat
»*<• I4WG", London 251400, N.«-.. 516-50, Btlml 1460 00 Milano 1867-50, Hullni" TO7S0, Sa.Uo 12300, Wtan 73-15 IjOa 375-00, !>lít. 1530 00 Badapeal 78-30. Viraó 40 00. Bakttait 33510. M|iU 913 50.
A kudapeill Tóude do7Lu-]egyxése
7I7$-7«7I kmtUt* 711701Í770
tart 47410 441419 ■«|m*i itaiM.
Cwkka. 1114-7X0 •arUa II Ml 17(44
OMr <1X1748 III Ml
Osüü 7iato-7un IWfr— IMMI
r>wii k. WMH69 Kii irt tat WWHW
IWIMI M WtftW Otxlo ItlIO H7M
Uá mw Ma •474 0>4I4\'0
Un »!3I10 MUio IMI <6 a
Un uii;m 3|lí17U8ű
Mt. I0H4-I7044 NA > w:o»
o»m.>iWi iv»n:» HUtMUft**
OU km. 119.0 IW4Q. ÍM*U •IMI9
MN fa. iwa» \\wt •• I»1M II3»
it*s:oM Virul 7171-7474
«vMln. IIM3-U7K t«IM IW» Wtaft 100M40IU l\'Mt
APRÓHIRDEfÉSES
Ax iprfhlrdctíí dija 10 iuM« 5000 Vor. A dmtzó ■ minden vatUgibb txlüból álló Hó kél szónak ttimlttatik. Minden lovábbl RÓ dija 500 K. A hlr4«tésl dlj «lflr« f[*«t«ndff a forgalmladó ho«i«imltá»ival
Bidoco* <5 vlrvczct<k-Mc»cIÓ tanono felvitetik Szepesi. Zrinyl Miklós-utca 22-
Mindennemű táblaQveaak aszlnlosok, kf Kinek ós uradalmak risztre |ulányos Jiaklrt szerezhetők bc Stern Üvegesnél, Vasutl-utca 17/19. 1469
Egy elagánaan berendezett utcai szoba azonnal kiadó. Cim a kiadóban. 2138
Eladó a vágóhídi dUlóben 1 hold |ó-termó fekete (Old a régi bolgár keitekből és megvételre keresek használt, de Jókaiban levó gépszljal. Bóvebbet megtudható Simon István hentesnél Klskanizsa, Vuraudl-utca 3/c. szám. 21 <0
Diákokat teljes ellátásra felveszek. — özv. Vargáné, Kfnlzsy ulca 30.
Férfi és ndl fehérnomD varrást
vállalok jutányos áron. Singer Oiza, Árpád-utca 7.
Egy tanuló az Iskolaév tartamára uri csalidnál teljes ellátást nyerhet — CJm a kiadóban.
Kétszobás nIcai lakia elköltözés miatt azonnal átadó Király-utca 5.
A nagykanizsaiak
gykanizsai lalkozóhelye i
Budapest legelsórendQ, modem, családi szillója, az
István király szálloda
VI., Podmaniczky-utca 8. Mérsékelt árukl Figyelme* kiszolgálás I Modern berendezési Központi Ifltéat - MetegTlzuolgUUtia I -Fürdők! — Lift]
Anyugati pályaudvar közelében
hu ibui. 76 H o. 427.500 — 430 * 00, T7 .141 433500 - 435.000. 78 435 OCft^-437.500 .,;<b dnjUatntl (a pol-vültkt 78 IU.-04 420.000— 422\'600, 77 tu-» 425060— 427.500, 78 kg.o-42r.500 480 000 79 kK-o. 430.000—432600 loaa 235 000-237.5C0. lakanaánvlrpa 235 000 245 000, sOeároa 280.000—325 000, ..k 285070-292 570, t«mul 232 500 - 235 ttpcá 600.000~610.000. Mit. 180 000 —195.COO, lorpl 165.000-167.500.
8ertésvásár
rútulta. 4069. ■•Ívből cladatl<n«l vW.i.
au.dl 1200 drt>. P.lwicnán I7.005-I7.2C0. Hadait 15 750 —160(0. u«dett WUd 15.090 —1550) koonytt 13 000—14.0X eWndl arai 15 000-15500. másodrendű 14 000-1-1.500, annoI saldfl 16000-19.000. aialoniia nagyban 20 500- 21,000. nli 25.000 - 25.5C.0, klroall bv.i 17.750—18030, aialonnái Hl ■III 19 000—70 50O. Az Irányzat lanyha.
Kiadja: Zrínyi Nyomdaipar él Kíayr-kereskedés ST, Hagykaaim
Kituufl k.r....ajl
Ó- é» UJBOR
1917. évi (onaaayabar lllerenklnt I, kajÁató Ica,
REMETE, Sugár-ut I. ui«.
Stölzle-féle
a legideálisabb háztartási
befőttes üveg.
Minőségben mindeu hasonló üvegnél jobb, tehát
árban a legolcsóbb 1
Ügyeljen a bevásárlásnál az Ultreform névre.
Kapható minden szakmabeli üzletben.
Kívánatra ingyen ismertető szakácskönyv.
Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó rokonunk
/f
ROSENBERG ERNŐ
a Transdanubla R.-T. főtisztviselője
junius hó 29-én este \'Ali órakor csendesen elszenderült.
Drága halottunkat csütörtökön, julius hó 1-én d. u. 4 órakor temetjük az izr. temető halottas csarnokából.
A gyászoló család.
A Transdanubla Egyesölt Gőzmalmok Részvénytársaság Igazgatósága, felügyelöbizottsága és tisztviselői kara mély megilletődéssel Jelenti, hogy főtisztviselője, illetve szeretett kartársuk
rr
ROSENBERG ERNŐ ur
mult hó 29 én rövid szenvedés után jobblélre szenderült.
Az elhunyt a cég szolgálatában egy emberöltőn át a hü kötelességteljesítés és megértő kartárs mintaképe volt. Nagykanizsa, 1926. julius hó 1-én.
Emlékét kegyelettel őrizzük!
Értesítés!
Ezúton is ludatom Nagykanizsa és vidéke vásárló közönségéi, hogy Erzsébet-tér 14. azám alatti üzletemben julius l-t8l IS-élg a raktáron lévő porcellán-áruk egy részét
elköltözés miatt kiárusítom.,
Mindenféle befőttes és dunsztos üvegek, valamint képkereteiéi julányos árban kapható. Vételkényszer nélkül tekintse meg Üzletemet! Szivcs pártfogást kérve kiváló tisztelettel
SKOPÁL ANTAL.
am üveo- poro«IUnk«r«»il«dí
lajty kanizsai klr. Járásbíróság mini telekkönyvi hatéaág.
31KVtk. 926. szim.
Árverési hirdetmény-kivonat.
A Ur. Kreisler JAiscl és Or. Sehleifler Imre nagykanizsai ügyvédak állal képviselt N\'éptakarekpéuztár Részvénytársaság Nagykanizsán végrehajtatónak Gll Miklós pa-csai lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverési 15,000.000 K tőkekövetelés is járulékai beha|tása véneit a nagykanizsai klr. járásbíróság terű-leién levő, Pacsa közrégben lekvó s a pacsal 49. szljkvben löA\'c. hisz. a. foglalt kert a bellelekben ingatlanra 2,500.000 kor., u. a szljkvben foglal! IKvd. hrsz. kert a bellelekben ingatlanra 2,500.000 kor..
és a pacsal 1099. szljkvben IftVbl. hnz. a. fuglall ház 211a. szám alall és kerl a báltefekbeo ingatlanra 35,000.000 kor. ki-kiállási árban elrendelte.
Az árverést 1926. évi augusztus lió 2. napján délelőtt 10 érakor Pacsa községházánál fogják megtartani.
Iís pedig a pacsa i 1099. szljkvben log-
lált 195/bl. hrsz. ingatlan ciak azon esetre lesz árverés alá bocsátva, ha arra az W78rk. 926. sz. hirdetménnyel Kiss Péter követelésének behajlása céljából 1926. lunlus hó 18-ára kilüzőlt árverés nem tartatnék meg.
Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiál-lási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók cl.
Az árverclni szándékozók kötelesek bá-nalpénzol a kikiáltási ár IO°.»-ál készpénzben vagy az 1881 : LX. t.-c 42. §-ában meghatározott árfolyammal axámitott óvadékképes értékpjplrosban a kiküldöttnél lelcnnl, hogy a bánatpénznek előleges bírói leiéibe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881: LX. 1.-C. 147., 150., 170. XL. t.-c 21. §.).
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tctl, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a klkiál-lásl ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegész,leni (1908: XÜ. 25.§.)
Nagykanizsa, 1926, évi május hó 17. napján,
A kiadmány hiteléül:
Horváth s. k.
hit. Iblló. Iioil.isunt.
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (NyoradaveatS: Ofenbeck Károly).
ifl. évfolyam, 145. Mám_ Nagykanizsa, 1928 Jullus 2, péntek Ara 1800
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elutasították a Juszt Iván kiadatására vonatkozó kérelmet
Kétezer frank ivadék ellenében szabadlábra helyezik Bethlen miniszterelnök merénylőjét
Ocnf, Jullus l (Éjszakai rádiójele ntés) Calamln vizsgáló bíró Genfben táviratol kapott a szővetségtanácsiól, melyben értés illír, hogy a rrugyar kormány kérelmét Juszt Iván kiadatására vonatkozólag elutasították, egyben tudtul ad|ák a vizsgálóbírónak, hogy Juszt Iván\',
gróf Bethlen István magyar miniszterelnök merénylőiét, két ezer Irank óvadék ellenében szabadlábra lehet helyezni. Ilyenformán, ba a genfi törvényszéki pénztárba még ma befizetik az óvadékol, a két ezer frankot, Juszt Ivánt azonnal szabadlábra helyezik.
A magángazdaság szanálásának tervein dolgozik a miniszterelnök
Vulius közepén Inhepusztára érkezik és munkában tölti a nyári 0! szünetet
SztrtrutMg M kWMhital FUS.U. HMüKiji fcSkki*»tiv»ui: w»rai«ty-a. a.
Készenlét
A szélső baloldal organuma készülődésre fújta meg harsonáját, mert választások szelét érzi a levegőben s meg akarja ragadni ezt az alkalmat, hogy „öntudatra ébressze" az ország munkás társadalmát.
Mindenesetre a készülődés korán kezdetét vetle, mert a nemzetgyűlésnek csak 1927-ben jár le megbízatása. A szociáldemokraták a tőlük megszokott vádaskodásokat szegezik a kormány mellének, igy akarván lélrevezetni az ország társadalmát és mindent elkövetnek, hogy éket verhessenek az ország túlnyomó többségét tevő polgári társadalom közé. Mindenesetre merész vállalkozás ez részükről, mert nem látják a világ forgásának tendenciáját, nem lálják, hogy a nemzeteknek már elég volt a balleié tolódásbúi, mindenütt a higgadt eszmék kezdenek előtérbe nyomulni s egyre jobban morzsolódnak le a szélsőséges felfogások.
Hazánkban ugyan minden agitációnak gátját szegi az a konszolidációs munka, amelyik a jelenlegi rezsimhez fűződik, a polgári társadalomnak mégis ligyelemmel kell lennie a készülődésre. Bár a választásokra vonatkozó hírek koraiak, mégis a készülődés ne csak az egyik oldalon történjék azzal a vehemenciával, amelyik minden eszközt jó fegyvernek tart, hanem résen kell lennie minden polgári szervezkedésnek, hogy abban u lusában, amelyik az ország választó polgárságának megdolgozására irányul, egyel len polgári társadalomhoz tartozó egyént se hódilhassanak el annak a felfogásnak számára, amelyik távol áll a magyar lélektől és céloktól. A polgári társadalomnak, amelyiket a nemzeti érzés vezérgondolata irányit,, össap kell fognia már most.
Ennek a társadalomnak politikai letéteményese csupán az a párt lehet, amelyik évek hosszú során át magához tudta ölelni a közvélemény legszélesebb ré-tegeil, mert szolgálni tudta érdekeit, ami egyben azonos volt a magyar haza érdekeivel is.
Bndaptst, Jullus t
Giót Bethlen István miniszterelnök ma Kenderesre utazott, óból pár hélig Horthy Miklós kormányzó vendége lesz. A miniszterelnök innen ínkcpusztal birtokára utazik, ahol július közepétől kezdve hosszabb időt IBII. A miniszterelnök a nyári szünet alatt is dolgozni fog és részletes programmol dolgoz ki, amelyek az államháztartás és a magángazdaság kérdéseivel IcIinerQlnek. Részletes tervet log kidolgozni a magángazdaság talpraáilitására is.
A politikai élet csendjébe a két
küszöbön álló választás hoz csak némi élénkséget. A biharkeiesztesl kcrtilctbtn szombttün tarifák a választást. Az egységespárt még nem állított hivatalos jelöltet, meri a kerület elbírálására akarja bizni, hogy kit óhajt jelölni.
Az elhunyt EDUMnyl kerületében ugyancsak szombaton, vagy vasárnap kerül a sor választásra. Több név keiOlt kombinációba, azonban beszélnek arról is, hogy egységes-párti programmal Cseng Béla ottani főszolgabírót fogják jelölni nemzetgyűlési képviselőnek.
loUnrtaa-Wetoa: bolualzw 78. azáa
EWtattJl ára tgy bóra 30.000 konaa
Katasztrófáira a frank zuhanása
Eddig tegnap Jegyezték a legalacsonyabban Zürichben a trancta frankot
Budapast, jullus I
A zürichi és londoni jelentések a francia frank ujabb kataszlrófálls zuhanásáról adnak hírt. Zürichben ma 14.30-al indult a frank és 14 05-ig zuhant, majd 14.15-nél. állapodott meg.
Ilyen alzesonyan még nemlegyezték a francia frankot Zürichben. A párisi politikai eseményeket kedvezőtlenül ítélik meg a nemzetközi piacokon és kétségbevonják, hogy Caillauxnak sikerülne pénzügyi terveit akadálytalanul megvalósítani. Londonban is hasonló felfogás alakul! ki a francia pénzOgyekct illetően, amii legjobban bizonyít, hogy Párizst 176!.\'. al jegyezték.
Halálos korosmai verekedés
Debrecen, julius I. (Éjszaka! rádiójelentés) Korcsm«l verekedés közben egyik stoms.CUof községben Fecskl Karoly földműves esv vasvillával többször fejbevágta Bent Pétert. A súlyosan sérült embert a debreceni kórház sebészeti oerti-lyára szállították, de már útközben kiszenvedett. A gyilkos embert letartóztatták és bekísérték a debreceni klr. ügyészség fogházába.
Vasmegye bizalmat szavazott a miniszterelnöknek
Szombathely, lulius I. (Éjszakai rádlójelentés) Vasvármegye törvény-haiosági bizottsága ma tartott rendkívüli közgyűlésén hazafias felháborodását fejezte ki a gróf Bethlen Istvín miniszterelnököt éit gentl inzultus felelt <s bizalmáról bizlo-titoila a minisztercinököl, akit kér a közgyűlés, hogy nagy, nemzetmentő munkáját folytassa tovább az eddigi utón.
Megtartják a Cserkész-Nagytábort
Budapest, jullus 1. (Éjszakai ti-diójelentés) A Magyar Nemzeti Cserkész Nigytábör Tanácsa közli, hogy az újpesti Srunyogh szigeten az áradások következtében tcllöró talajvizek mlay a.Nigytabor megayitásál két héttel elhalasztja. Minden más híresztelés, mily arról szól, hogy a Nagy Táborozás elntírsd, vagy jullus végén kezdődik, valótlanság. A Nagy Tábor megnyitása julius !5-{n lesz. Ha a Duna áradása olyan mérvű lehne, hogy á tisztiorvos véleménye szcilnt ax e^éaaígre káros lesne a levegő, ebben az esetben a Nagj Tábor Tanácsa már gondoskodotl más megfelelő helyről. Ez a Duna balpartján (pesti) lenne a megyori hegyek között.
Smith Jeremiás alapítvány a műegyetemen
* főbiztos nem fogadta ol a neki járó tiszteletdijakat Elutaztak a Népszövetség megbízottai Magyarországról
Budapest, jutlul t Smllh Jeremiás nípszövet\'éj-i 16-bizlos ma reggel hagyta el Budapestet. Búcsúztatására a pályaudvaron megjelent dr. Kíss József népjóléti miniszter és Bud János pénzügyminiszter. A főbiztossal utazott el Slepmann, a Nemzeti B.tnk tanácsadója is. A főbiztos igen melegen búcsúzott a megjelentektől, sok szerencsét és minden jót kívánt Magyarorsrágnak. A főbiztos a népszövetségi tanács által részére megállapított tiszteletdíjat nem vette fel és távozásakor sem volt hajlandó elfogadni, amikor a kormány ezt
neki újólag felajánlóik. A kormány ugy határozott, hogy a lel nem vett tiszteletdíjból a főbiztos nevére a műegyetemen alapítványt létesít, a\' melynek kamataiból évenként 1—2 műegyetemi hallgatót küld ki az amerikai technikai vívmányok tanulmányozására.
Leégett község
Gráe, julius 1. (Éjszakai ródió-jelenlés.) A Tages Post jelenti, hogy Marla-Neustadt községben veszedelmes tűzvész pusztított, melynek a nagy szélben 70 lakóház a hozzátartozó gazdasági épületekkel esett áldozati\'
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Julim 2.
Egy batyns gyermekcsapat
Nagykanizsa, julius I
A minap reggel 4 és 5 óra közöli egy bátyus gyermekcsapattal találkoztunk a Kazinczy-utcában, akik álmosan, fáradtan haladlak a város belseje felé. Megállítottuk az egyik értelmesebbnek látszó gyermekei és megkérdeztük, hogy honnan jönnek ? A gyermek azonnal válaszolt, de nemcsak a kérdésünkre adott választ, hanem elmondta még azokat is, amire talán később lettünk volna kíváncsiak.
— Mi a Rozgonyi utcai áll. el. népiskola V. és VI. osztályú növendékei vagyunk. Három napot Budapesten töltöttünk. Megnéztük hazánk fővárosának nevezetességeit. Nagyon sok szépet láttunk. Sokat tanultunk ott. Amikor az iskolában a tanító ur Budapest szépségeiről beszélt nektlnk, nem gondoltuk, hogy tényleg olyan szép a ml fővárosunk. Most azonban elhisszük, mert láttuk. Nem is sajnáljuk azt a pénzt, amibe az utazás került. Pedig Igen nehezen gyűjtöttük össze. Csontot, vasat és rezet gyüjtöttünk már mult év szeptembertől kezdve. Azután eladtuk és • pénzt átadtuk a tanító umak, ó pedig a takarékpénztárba vitte. A polgármester ur is kisegített bennünket egymillió koronával. Sohasem fogjuk elfelejteni az ö jóságos szivét s azt, amit Budapesten láttunk. Ültünk villamoson, földalattin, autobuszon, liften. A fővárostól igen olcsón kaptunk szállást és élelmezést. Olt maradiunk volna még tovább is, — ugy megszerettük a fővárost — de nem voll már pénzünk. Jövőre azonban többel fogunk összegyűjteni és Ismét felmegyünk.
Ezeket mondta el a gyermek. Mi pedig elgondolkodtunk azon, hogy Nagykanizsa városának körülbelül 1800 elemi iskolai tanulója közül csak 27 gyermek látta hazánk fővárosát. Pedig fordított viszonynak kellene ebben lenni, mert csak ugy lehetne eredményes, hazafias nevelést a magyar polgárok lelkébe beleültetni, ha az ország szépségeit nemcsak könyvből, képről és térképről Ismernék, hanem azt a valóságban Is láthatnák. Milyen hathatós ápolása volna ez az Irredentizmusnak Isi Ezt korábban felismerték a Magyarországot megcsonkító hatalmak, mert tudomásunk szerint a cseh állam hazánktól elszakított részeinek minden falujából egy-két Jobb tanulót államköltségen felvisz Prágába, hogy a fővárosukon keresztül elhódítsák tőlünk elszakított véreinket. Nekünk annál nagyobb kötelességünk megszerettetni csonka országunkat, hogy így megszeretve, megismerve, minél feláldozóbb és leltre-készebb polgárokat nyerjünk belőlük.
Sas Máoi meghalt
Budapest, julius 1. Sas Náci, az ismert nólaszerző, aki hosszabb idő óta betegeskedett, tegnap este 10 órakor meghalt.
Legénybucsu Budapesttől Siófokig
Egy napok óta körfixMt aikkaailt a .tófokl oaandíHSk karjába Maiad!
Siófok, julius I
(Saját tudósítónktól.) Érdekes eset képezi szóbeszéd tárgyát a gyér számú közönséglöl népes siófoki slran-don. Egy sikkasztó) foglak el az illeni csendőrök, akit már napok óta körözött a budapesti főkapitányság.
Ugy történt az eset, hogy a délelőtti órákban egy jól öltözöl! fiatalember jelentkezett a csendőrőrsön és a pénztárcáját kereste, amit bemondása szerint szállodai szobájában, mialatt ö részegen aludt, egy társaságában lévő nőés soffőr vett ki a kabátja zsebéből. Minthogy a tárcát egy nő és egy soflór valóban deponálta a csendőrségen s minthogy azok arra Is felhívták a csendőrök figyelmét, hogy érdeklődjenek a gavallér fiatalember pénzének eredete felöl, — mielőtt átadták volna neki a tárcát, megkérdezték, honnét van annak bőséges tartalma.
— Sikkasztottam. — voll a lakonikus válasz.
Először nem Igen akartak hinni a liatalembernek, de végül is a budapesti főkapitányságon való érdeklődés igazolta, hogy a sikkasztás valóban megtörtént s azt Hegedűs Ferenc, a Közalkalmazottak Országos Szövetségének tisztviselője követte el.
Az elsikkasztott összeg hatvanmillió
A borgőzös ifjú irataiból pedig kitűnt, bogy szórói-szóra azonos a körözött Hegedűs Ferenccel.
Hegedűs G0 milliót vett át hivatalában, hogy azt elvigye egy bankba. Villamos helyett azonban autóba Olt és egyenesen Székesfehérvárra kocsikázott. Útközben minden üzletben szórta a pénzt, tetőtől talpig újba öltöztette a soffórt és önmagát. A soflőrnek azt mondta, hogy az esküvőjére megy Székesfehérvárra. Ili egy kávéházban egész éjjel pezsgőztek egy nő társaságában, majd reggel lllumináll állapotban átrándullak Siófokra, itt az étteremben feltűnt a felette hangos társaság, amely szobájába vonulva folytatta a dorbézolás), mig Hegedűs el nem aludt. Társai ekkor gyanút fogtak a sok pénz láttán és odébb álllak, gavallérjuk p!nztárcá|át azonban előbb deponálták a csendőrségen.
Mikor Hegedűs három átlumpoll nap és éjszaka után felébredi, megrökönyödve tapasztalta, hogy eltűnt a pénze, amit aztán vesztére ment keresni a csendörségre.
A csendörök a slkkasztőt felkísérték Budapeslre, ahol ügyét a kir. ügyészséghez tették át

Harminc év végzett diákjai találkoztak Keszthelyen
A premontrei gimnázium fennállásának nárom évtizedes ünnepén
Keszthely, julius 1
(Saját tudósítónktól) A keszthelyi premontrei rendi főgimnáziumban Péter és Pál napján, az Intézet fen-állásának 30 éves évfordulóján az .öreg" diákok közül az alábbiak jelentek meg:
/Iz 1896 ban végzettek, tehát akik legelőször teltek érettségit az azelőtt csak négy, majd balosztályos gimnáziumból főgimnáziummá bővült Intézetben: Dr. Biranyai József lapszerkesztő Komárom, Bognár Imre községi Jegyző Keszlhely, Bukvich Béla vasúti felügyelő Balatonszentgyörgy, Fridrich Jenő vasúti felügyelő Debrecen, Pintér János vasúti felügyelő Szombathely, dr. Kechnitzer Mór ügyvéd Szentgotthárd, Szép György járásbitósági elnök Vasvár. — 1897: Dr. Borzay Józsel és dr. Simon Géza ügyvédek Keszthely. — 1898: Dr. Imrik János ügyvéd Keszthely, Kétszery Géza állampénzt. lőlan. Keszthely, dr. Kertész Adolf ügyvéd Budapest. — 1900: Dr. Hanny Andor ügyvéd Keszthely, Málics Ferenc pléblnos Tűrje. — 1901: Hoffmann Arnold állatorvos Bosznagradiska, dr. Lénárd- Jinos hercegi főtitkár Keszthely, Oppel Imre tanir Budapesl, dr. Szűcs Károly ügyvéd Budapesl, Vajda A\\os
körjegyző Hévlzszentandrás. —1804: Dr. Zalay Kálmán urad. intéző Előszállás (Fejérmegye), dr. Hofmann Imre borkeieikedó Keszthely. — 1905: Dr. Berzsenyi László királyi köz|egyző Keszlhely, dr. Mes-terics Elek orvos Keszlhely. — 1906: Dr. Boskovitz Andor ügyvéd Újpest, dr. Erényi Ouszláv író Budapesl, Hoíbstadler Aladár MÁV Intéző Soroksár, dr. Kardos Zoltán ügyvéd Keszlhely, Király Kálmán MÁV intéző Budapest, dr. Mosonyi Dezső igazgató-főorvos Szombathely, Weisz Sándor .Fészek" kávéház tulajdonos Budapesl. — 1907: Nagy Sándor premontrei kanonok Csorna.
— 1909: Dr. Bartos István orvos Keszthely, Hampó Józsel mérnök Keszthely, Waginger István MÁV intéző Tapolca, Takács Antal r. k. hitoktató Keszthely. — 1914: Dr. Búzás Béla várm. aljegyző Zalaegerszeg. — 1915: Welsz Andor szállító Keszthely, Wilim Lajos oki. gazda Keszthely, Winkler Nlndot liszlvi-s:lő Keszthely. — 1917: Dr. Berkes Róbert Budapest. — 1918: Puskás Károly gazd. ak. s. tanár Keszlhely.
— 1919: Dr. Szekeres György orvos Budapesl. — 1921: Farkas Dezső áll. orv. tanhallgató, oki. gazda Vörs, Szekeres Ödön KeST\'.iely.
Egy derült nap
1,1926 junlus 27)
Végre egy derüli nap ebben a szűrh, szomorú nyárban. A fenye-getó felhők elvonullak és aranyos sugarak táncolnak a lárva, nyitva levő ablakokon. Egyik-másik ablakból ki is hajol egy-egy kócos fejecske. Mosolygó gyermekszemek ölelkeznek a derült ég tekintetével. Megérlelték egymást. Csak a szél gorombáskodik még mindig, de az sem rontja el Örömüket, hiszen ez a nap az övék.
Egymásután libegnek ki az ünnep-tóbe öltözött serdüló virágok, dobogó szívű kis diákok. Az édes mama utánuk néz, jól áll-e rajluk az uj ruha. S ók mennek. Egy ezer éves mult kíséri s egy sárbataposotl koldusszegény, elhagyott or,zdg várja kedves, tarka csoportjukat. Szép csendesen, zárt sorokban vonulnak fel a kis katonák, honleányok, a leigázott háza majdani felszabadítói. A nap a legfényesebb sugarait küldi, hogy megvédelmezze óket a szélben, a kietlen fásult lelkek közönye ellen. De mintha fölösleges Is volna az aggódás. Píros az arcuk, ragyog a szemük, büszkén, szinte a felnőttek öntudatával nézik a harci Jelvényt, a felszentelésre váró lobogókat. A nagy terel körülöleli az ifjúság.
Rövidnadrágos cserkészfiuk Jönnek, /obbjukon egy-egy virágszál-tat. — A patkós szél incselkedve Játszik a páriákról h"sszan lelógó pánt\'lkákkal, a lenge árvalányhajjal. A kipirult párok félénken frézlk egymás!, vogy talán csak a szél Iáié-kin gyönyörködnek ? Olyan kedvt-sen, enyelegve dobja fel a pántlikákat a széles kalapokra. Oda az ár-valányhaj mellé szeretné csavargatni talán. S a bájos sorfal mögött vonulnak el a tépett haza erós bajnokai; s amint nézik a tüzes, Ifjú arcokai, a lelkesüléstót ragyogó kedves szemeket. megifjodnak, megtüzesednek ók Is. Önmagukba néznek s a ragyogó lelkekben felismerik a szent tüzet, melyet ók gyújtottak s hála az egek Urának, melynél most melegedhetnek Is.
Kibontják a zászlókat. A fehér selymen a szegény, árva ország hatalmas prófétája: a Nagyasszony. A llsila szemek lágy sugara simogatja, csókolgatja a szelíden lebegó békegalambokat. — Csonkamagyarország kicsi katonái a elmert, a kellős keresztel nézik. Az átszellemült gyermekarcok hangosan kiállják Trianonnak a választ: nNem, nem, sohat"
Felszentelték a zászlókat. Az apró zászlótartók odaálllak a ragyogó csapat élére. Megkezdődölt a harc, ostromolják az eget. Felbúg az orgona, Jelzeng az ének s a kicsike ajkak megmozdulnak, a bájos gyermekszemek könyörögnek. Ellentmondhat-e az Ur, az Igazságos, a Jól? S a reményüket vesztett, csüggedt magyarok némán néznek a könyörgőkre, a hitük erősebb, a reményük Oizóbb s u szeretetük összeforr a kicsike szí-vekkel s velük imádkoznak: , Hiszek egy Istenben, Hiszek egy Hazában /" Kvlcsék Anna
Hnledékot kértek Baoherék hitelezőiktől
Budapesl, julius 1. ABacher-ügy-gyd kapcsolatban az angol hitelezők Budapesten tartózkodó képviselőivel tárgyallak a Moilnum vezetői, kik a tartozás hátralevő részére, amely Julius 8-ikig esedékes, haladékot kértek. A tárgyalások eddig azonban nem Járlak eredménnyel, az angolok azzal utaztak el. hogy Londonban fognak határozni,
1226 [tillut 2
ZALAI KÖZLÖNY
Könnyítés a határszéli forgalomban
A nagykanizsai kapitányság Is ad kl átutazó vízumokat - Klsiszteri kiküldőitek Hagykanizsán
Altiszti mulatság a Zrínyi-sportpályán
Nagykanizsa, lutlui 1
Mint már megittuk, jullus 4-én délután 3 ótal kezdettel a 6. honvéd gyalogezred alllsztikara a Zrínyi-sportpályán nagyszabású nyári mulatságot rendez.
A vállozalos komoly és tréfás versenyszámokból álló gazdag mttsor, mely « tágas tz\'p sporttelepen párhuzamosan bonjolódik le, minden érdeklődő számára bőséges szórakozást nyújt.
Háromkor Indul a sportpályára az Erzsébet-térről a Fő úton végig haladva katonazenével a kerékpárosok impozáns csoportja, melynek látványos telvonulása nyitja meg az ünnepélyt.
Utána futball mérkőzés, díjazással egybekötött verseny és egyéb mókás számok következnek. Különös érdeklődésre tarthat szamot a llszlfuvás, zsáklutás é» s lóverseny, melyek a kanizsai közönség előtt eddig még nagyobb részt ismeretlenek. A kugli, lövőversenyben, a ll-es rúgás én szerencse horgászatban, valamint a szépségversenyben mindenki előzetes nevezés nélkül részt vehet.
Az este 9 órakor kezdődő és változatos műsor minden száma nagy élvezetet nyújt és a csata jelenet, valamint a tűzijáték ennek méltó befejezése lesz, amelynek hatása a megjelentekben maradandó emlékként fog sokáig élni. Mttsot után a tribün előtti téren a fiatalság mindene, a tánc veszi kezdetét, melynek előreláthatólag csak a reggel előtörő napsugara fog véget vetni.
Meghívókat külön nem bocsátanak ki. Jegyek elővételben Schless Testvérek könyvkereskedésében, vitéz Tóth Béla és Stampf Zsigmond füszer-üzletelben és a Krdtky tőzsdében kaphatók.
Életbelépett ■ Máv uj tarifája
Budapest, julius 1. Ma reggel lépett életbe a magyar államvasutak Ui pengődljtzabása, amely a személy-dijszabásokat mint egy 10—12 százalékkal felemeli, mlg az áiudijiza-bísban 100 kilométeres körzeten be-Wl erős mérséklést tartalmaz.
Nagykanizsa, Joliul I |
A napokbún Nagykanizsán járt Hotzer Armand belügyminiszteri lit-kár egy külügy minisztériumi tanácsos kíséretében és dr. Kdlnay Gyula rendőtfótanácsossal, a helybeli rendőrkapitányság vezetőiével tárgyalásokat folytattak a határszéli forgalom tekintetében eszközölhető könnyítésekről. Megbeszéléseket folytattak ezalkalommal több, a határszéli forgalmai illető ügyben és megállapodtak a teendő célszerű intézkedésekre vonatkozőlag.
Ezek közül legfontosabb az a köny-nyités, hogy a nagykanizsai rendőrkapitányság, mint nagyforgalmu határszéli város útlevélhatósága, rendkívül sürgős esetekben, mikor a sürgősség alaposan bizonyítható, utólagos tartózkodási vízumokat és átutazó
Nagykanizsa, jullus I
Néhány soros hirben jelentettük tegnap, hogy Szabó Anna 18 éves leány szerelmi bánatában nagymeny-nyiségü aszpirinnel megmérgezte magát, azonban az azonnal alkalmazott orvosi segély megmentelte az életnek. Ali^ egy nappal ezelőtt ugyancsak egy hasonló korú fiatalember tragikus öngyilkosságáról számoltunk be, amely azonban halállal végződött és csak napok múlva akadtak rá az öngyilkos hullájára a városi alsóerdőben.
Mind a két öngyilkosságnál egy közös vonást fedezhetünk fel. Sem a fiatalember, sem a leány nem a nyomortól való lélelmében követte el az öngyilkosságot. Egyikei érzékeny szive, másikai szerelmes szive küldte a Halál mesgyéjére. Egyik rátalált. A másikra rátaláltak és visz-szarántották annak fagyos, zörgös
vízumokat is adhat ki.
Nagy jelentősége van ennnek a könnyítésnek olyan-esetekben, mikor valakinek hirtelenül kell halaszthatatlan és fontos ügyekben átlépnie a jugoszláv határt és nincs meg a lehetőség arra, hogy a vízumot annak render, de hosszadalmasabb útja-módja szerint szerezze meg.
a
A Duna—Száva—Adila Vasúttársaság közli: Mult hó 26-ától, szombattól kezdődőleg, a 202, illetve el-kező irányban a 203 számú vonattal továbbított Budapest-Nagykanizsa— Villach-i közvetlen kocsik utasai a jugoszláv területen való átutazáshoz a transit visumot 10 dinár ellenében a határállomáson, bent a vonatban kapják meg. — Nagykanizsai állo-mdsjönökseg.
csontkarjaiból és most a fehér kórházi ágyon szédülő fejjel tépelődik reménytelen szerelemről. Éleiről— Halálról...
•!
Munkatársunk az öngyilkos leány kezelőorvosának engedelmével látogatást tett Szabó Annánál, a kórház\' I. pavillonjának egyik szobájában :
A zsúfolt női kórteremből, jobbrólbalról beteg, bágyadt tekintelek bámulnak felém. Kél éves gyermektől nyolcvaneszlendős öregasszonyig van Itt miuden korú beteg. Belbetegek, beesett arcúak, sápadtak. Némelyik asztalkáján néhány szál virág lankad a határozatlan szinü folyadékkal telt medldnás üvegek közölt.
Szabó Anna, a 18 éves, gyermekek mellett alkalmazásban volt leány, aki SO gramm aszpirint vett be, hogy meghaljon, ezek közt a beteg emberek közt a viruló, egészséges fiatal-
ságot képviseli. Piros pozsgás arcán derű, szemeiben csillogás. Mikor megmondum, kl vagyok, miért jöttein, nem is lepődik meg; egykedvű, sőt jókedvű és kérdéseimre szívesen telel. Sok minden után az okát, az okot kérdezem:
— Miért követte el? Miéit akart ilyen fiatalon meghalni?
— Reménytelenül szerelmes voltam — feleli egyszerűen, őszintén.
— Maga itt szülelett Kanizsán, szülei itt élnek, j« helye volt, hát akkor miért... ?
— Mert nagyon szerettem ...
— Kit?
— Azt nem mondom meg.
— Legalább azt, milyen a foglalkozása?
— Azt sem mondom meg. Nem akarom kompromittálni. Itt vau Nagykanizsán, olyan társadalmi állásban, hogy engem sohasem vehetett volna el. Nem l< foglalkozol! velem. I\'edig olyan nagyon szerettein.
— Most is szereli?
— Most is.
— Meglátogatta, küldött valamit?
— Nem. Nem teheti.
— Most megmentették, még egyszer megteszi ezt a lépést a halál felé?
— Elválik — aztán siet kijavitan. — Nem, mégsem I Nagyon rossz az a gyomormosás!
Már nagyon nehéz kezdett lenni a levegő. Mentem. Még utoljára any-nyit kérdeztem:
— Hogy érzi magát?
— Egészen jól. Holnap talán ki is mehetek.
«
Amint lefelé jöttem, elgondolkoztam. Milyen furcsa! Egy 18 éves leány öngyilkos lesz egy férfi miatt, aki meg sem látogatja. Még egy szál virágot sem küld neki. De az édesanya, aki nem jutott a gyermek eszébe, mikor a végzetes lépésre határozta el magát, az jött azonnal, ott termett és hozta a tejet, meg- > Igazítja a párnát és körülöleli az anyai sziv legeslegforróbb melegével. I Ha minden fiatal léleknek az .ilyen\' tettek elölt eszébe jutna az édesanyja, de sokkal kevesebb lapja lenne az öngyilkossági krónikáknak.
U. Gy.
SEIYEM-UJDONSAGOK
= legjutányosabban--
SINGERNÉL
fliaprtá.i év i86o. Központ Száll© épületében. Telcf°""A"" IB3-:
Szabó Anna a kórházi ágyon elmondja, hogy miért akart meghalni
Reménytelen szerelem — Tizennyolcéves viruló éld a Halál küszöbén és piros-pozsgás derűs arc a fehér kórházi ágyon
ZALAI KÖZLÖNY
Igfc |ullu»2
NAPI HÍREK
■AP1RERD
Juliim 2, péntek
Római katolilcoj: Sarlós B.-A. Prntcv ] Una: Ottokár. l!iaelila:Ti»chii hó 21.
Nap kel reűtel 4 óra 07 perckot, 1 nyugszik délután 8 óra 00 perckor.
— Főnők-változás a Nemzeti Bank helyi fiókjánál. A Mógyar Nemzeti Bank tsnácsa nagykanizsai fiókinlézdének fónokét, Zábcrszky Zoltánt saját kérelmire oyugdijba htlyeztr. Helyét Surgoth Miksa eddigi lönOkhelyeties foglalta el. Trlpammer Jenó főellenőr főnokheiydfessé lépett elő. A változások julius else|ével álltak be. Záborszky Zoltán, a nagy szaklodásu pénzügyi tekintély nyugatomba vonulásával a legnehezebb idők fáradhatatlan munkása kapcsolódik ki Nagykanizsa gazdasági éle-lének aktiv intézéséből. A távozásával történt előléptetések mindegyike uonban olyan szakiéi fiakat ért, kiknek köztiszteletet kivivőit neve teljes garancia arra, hogy a nehéz, felelősségteljes munka irányítása ez-ulinri is érdemes kezekbe kerüli.
— Szakképvlsclöl megbízás. As iskolamularztások miatt inditotl rendőri bDnletóbirói eljárásokhoz a tanfelügyelő Poleslnszky Emil áll. ei«mi iskolai Igazgatót btzta meg állandó azakképvlsdóul.
— A nagyalakú papírpénzek. Nagykanizsán egyes üzletekben, pia-con nem akarják elfogadni a nagyobb alakú százkoronás papírpénzt. Illetékes helyen érdeklődésünkre azt a választ kaptuk, hogy lulius elsejével csak a.nagyaiuku 1,5, 10 és 25ezer koronások vesztették el vásárló ere-ltod, eteket is azonban a bank becseréli kisalakuakra, míg a száz-koronások mindkét formája változatlanul továbbra Is érvényben van s még szó sincs azok bevonásiról.
— Schwenk Márta Nagykanizsán. Igazi hegedűművész az egész világon nagyon kevés van, Hubayak, Paganinik, Vtcsey Ferencek ritka ajándékai a természetnek, mert az ó produkcióik forrása a zsenialitás, az ó utjuk hihetetlen magasra visz. Ezen a magasba Ívelő ulon megy bizlos léptekkel Schwenk Márta, a külföldön) is ünnepelt magyar hegedű-művésznő, aki a meatarségbr ll abszolút Indiain kívül as ósichefeég teljes fegyverzetével áH ki a hang-versen) dobogóra. A művésznő Hubay, Jenó vilighirü mesteriskoláján,ikn egyenes leszármazottja és a buila pesti, mint a berlini szimfonikus hangverwnyckerr hatalmas sikeiekefei ért el. Nagykanizsáit folyó hó 7-éit mutatkozik he a Poslaaltisztek Országos Egyesületének hangversenyén.
— A bajcsal leventék Péter-Pál napján szép sikerrel tartották meg háaiveisrnyOke!, mely alkalommal t-itialéímct osztottak ki a versenyek győzteseinek.
— iskolamulaaztásért meghintetett mesterek/A városi rendőri bUnletöbiró 30 nagykanizsai iparos-meslert bametcti meg fejenként 60—275.000 koronára tanoncaik Is-kolamulasztásai miatt. A mesterek valamennyien fellebbezlek.
— Megalakult a nagykanizsai Sakkör. A nagykanizsai sakk-kedvelők mozgalmának credményeképen Péter-Pál napján délulán a Korona különtermében nagyszámú közönség jelenléiébcn megalakították a nagykanizsai Siktört. A tisztikar megválasztásánál elnök Pintér Sándor poslafóiiszt lett. Az alakuló gyűlés bizottságot küldött ki, mely meg-srerkeszti a belügyminiszterhez jóváhagyás végett fdlcrjeszlemlö alapszabályokat.
— Kis pinz — nagy pénz.
Alis; van pénzünk, mégis annyi a böjtink vele, hogy... mini például most Is: fenn van vete az egész város és ntowitan éjszpkákon tü~ nődnek sokan a:on, hogy hogyan süssék el" a nagyobb alakú száz-koronásokat. melyeket az elterjedt hírek szerint ekéiétől kezdve nem köteles senki elfogadni Micsoda gondok... micsoda gondok 11 Ml Is lesz, ha nem sikerül túladni a számi/itt százkoronásokon ? Haj-hajt öt. tlz. husz darab... Menynyi is van belőle 7 Hova tegyük hamar, hogy el nc veszítsük? Nagy gond! A gazdasági krízisben uj állomás. Menteni kelt hamar, ami menthető I Mlg körülöttünk óriási vagyonok dőlnek romba — menteni kell a százkorondkot!
— Adomány. Wolner János nagy beteg cipész és családja részére a lábbeli készilö iparosok szakosztálya 570 ezer koronát gyűjlötl össze, amit szerkesztőségünk rendeltetési helyére |ullalott.
— A keddi húszéves találkozó alkalmával Kertész Zoltán elhunyt iskolatárs sírjánál az Izraelita temetőben dr. Szüts Qéza cmlékbeszédet mondott.
— Az öngyilkosságot megkísérelt leány, aki 50 gramm aszpirinnal akarta eldobni magától az éldel, öngyilkossági kísérlete idejét egy héitcl megelőzőleg kilépeti a Frie-denlhal Rezsőnél volt alkalmazásából. Teltét künn a mezőn követte el és egy barátnője lakásán esett össze.
Vasutasok kerti ünnepélye Keszthelyen. A keszthelyi Vasulas Kör julius 4-én a halásztelep melletti -fenyves részen, részben a kőszegi ^wsutas árvaház, résrbiíL.a Vasutsa. Ktir ataffc itHm n*aacp: \'.Vatutasoayo: reodaz. Ml OMepMrrtr
.a vasulas Jk meghhjaifeeg^B Ke»t-
heiy közönségét. Szónkozi*ó|.<(rc. zcabandB)-.tánfi:Os eg>ébaritrdolget).
gondoskodnak. Belépődíj csak a felnőtteknek 5000 koarma. Kedvezőtlen ■Idő esetén az ünnepélyt julius ll-én tartják meg.
— Járási luycntcverscny a mcgyeszékltctyaau Jutom 4-én;. va sárnak Zilaeigfsaginrra^Ms leven-léi a Movtt>sportp*tyámn.ig»szabásu járási levente versenyt rendeznek, KeJvczöüen idő cselén a versenyt julius ll-én tartják ínég.
— Mészáros é» pékflzletek ellenőrzése Keszthelyen. A kesil helyi rendőrhalóság a napokban több mészáros és pékllzldben köztisztasági ellenőrzést tailotl, mely alkalommal 7 mé«áto«, Illetőleg pék ellen köztisztaság elleni kihágás elmén eljárást indítottak.
— Zalaegerszeg felemelte a városi bérház bérelt. Zalaegerszeg képviselőtestülete népes közgyűlést tartóit tegnap délután. A tárgysorozat első pontjaként elhatározták, hogy az eddig vitás Hősök terének ezenlul Horthy tér lesz a neve, amiről értesítik a kormányzói. A városi bérház lakbéi einek felemelését is el-határozták és igy az eddigi 12—14 és 18 milliósbéreket felemelték 14-16 és 20 millióra, ami egyesek körében nagy ellenkezést válloll kL A zárdaiskola épiiésérc adandó leikel és 500 ezer darab téglát megszavazták. A vásártér helyének kijelölésére, mivd az nagy vitát provokáll, ugy döntőitek, hogy bizottságot küldenek ki, melynek feladata lesz a vásártér helyének lanutmányoiása. A-közgyűlést holnap folytatják.
— A zalaegerszegi II. templom dijat nyert egy tárlaton. A Képzőművészei! Társulat budapesti országos tárlatán a zalaegerszegi II. templom tervei és perspektíva képel több nagyszabású épilés^dí remek elől elnyerte a második dijat.
— Levente-egyenruha Keszthelyen. Tanti Oyula dr. ketzlhelyi tb. főszolgabíró, ki a testnevelési bizottság dnökének megbízásiból a járási levente űgyekd intézi, anem-zd-nevelő mozgalom egyik leglelkesebb és legfáradhatatlanabb munkása. Ezt bizonyította ujabbJn azzal a lépésével, hogy kivitte a leventék részére egyöntetű, ízléses sporlöltö-zd beszerzését. A kiszerelési Frank Imre jónevü keszlhelyi divatáru cég fogja előállítani a keszthelyi és járási leventéknek. A cég, mely csak nemrég nyerte el a keszlhelyi rendőrség téllruha-szállitisát, humánus áraival nagyban segítségére volt a levente intézményt fejlesztő törekvéseknek.
60 lóerős, 6 hengeres
automobil
Chrysler gyártmány
ai-z i m e r i k »í autóipar műremeke
8 pneumatikkal
a Icgkifogástalanabb állapotban ■kisebb kociiiipuara való* áttérés
niiatl, azonnali f\'fr.trté\'sre
i * \' *1<ká!
ÉrdeMfldtWIelBIt KWtépeurópal Kurírnál Budapest, V. Sas-utca 29.11.55.
— A törvényhatósági Jogért. Kaposvár város hétfőn tarlóit rendes közgyűlésén Vétek Oyörgy dr. polgármester bejelentette, hogy a törvényhatósági jog elnyerése érdekében ismét akdót indítanak, annál Is Inkább, mivel bizonyos lév hiedelmekkel ellentétben a városra sokkal, elönyösebb még anyagi lerhek tekintetében is.
= Helyesen cselekszik, ha varrógép , tü-, olaj- és fonal-szűkség-lelét nálunk fedezi. Slnger-vsnőgtp-alkalrészek elismerten a legjobbak I Slnger-varrógép-fióküzld.
— Schwarcz Dezső cégnél uri is női divatárukban legszolidabb kj-szolgálát
— Tcnnlaz-veraeny elólt rakettiét huroztassa meg Vágó Endre illat-srertárában. Fó-ut 14.
— Schwarcz Dezső harisnyái.a legjobbak.
— Kirándulók d ne mulasszák, fényképezőgépei magukkal vinni, már 90.000 koronáért vásárolható, friss fényképező lemezek, vegyszerek, papírok ksphstók Szabi Antal sport-üzletében.
■i Nagykanizsaiak találkozóhelye Waller Ferencné áruháziban Hévizfordön.
= Kazaltakaró, cséplőgép- és sátorponyvák Hlrsch és Szegő cégnél.
— Siessen biztosítani helyét a
julius 5-én megnyíló, némdországl tanárnő állal vezeteti hlmzölatr.\'.v-lyamon. A tanfolyam Pfaff varrógép vevők résiére diimentea. — Bratdl Sándor és Fia, Deák-lér 2.
Mftjárás
A nagykanizsai meteorologial MU-HKyeWJetentéae: Csúlörtökóóa MmirM-Mr reggel 7 ónkor +l«. détnUn I ónkor +155, este 9 ónkor +13*.
Filhiul: Kgfcx nap borult.
SUUiány: Egész nap Éaiakkd«U szél. •
A Meteorológiai Intézet jdentéae szerint htlvós (a esóa Idó várható.
MQZGÚSZIÍÍBUAÍ
Uránia szombat—vasirnap.Önö>£-torony. Egy kalandornő regénye, Rex Ingram rendezést, főszerepekben: Romon Novaro, Barbara la Marr és Ltwls Slone.
A ZALAI KŐZLÖBY kapható
l)ma (lilt, T«UM> l«iw*Vin,
Mén
■mrfA\'í^w — WiMar«rftf(<-4>«ái»
kiattun Jrate*
IUvit«i»nUwlriioni >«k«t*M MM
UIMX P-vüto*
H • I • 10 n b« f » n j W<»e- Mur.\'a-Wkéin^nM., B*Uti>nh«i«ulur4n : Wdli JtnA ,Mill«t«lfpcn: Fcnyvrt iiIUímIi 4> «lt*r«n. Focv^r)- H6I j Klcpt n : Vttkó Jiu«[»<n«i.,JNt4
lonpcrll ROlff. r<-ojó<loo: K»\'iix SJfxSo* vetfriíruVrmlrlamta K • I • tnn b" (I Iroa : Sity ílMi OtMirtiat trihvié
ZlrlcU zártat
«lls I41S03, UI4 75,
5,650, mfluel HM 00 Milano 18*0\'. rtotunrt W/ 50, Bartto 12300, WHn IklO. toBs 375-00. Prtia IfSOOO B«upa>t 7M0,
viuó.ío jó, aikammo-cq rufciH twoo.
1026 julim 2
ZALA! K0ZL0NY
SPORTELET
A kaposvári ló- és kocsiversenyek
Három vármegye url közönségének találkozója a Somogy— zalai Lovassport és Lótenyésztő Egyesület versenyén
Kspotvár, julius 1
Rjovogó, szép Idő kedvezett a SoraMr-Zalal Lótenyésztő és Lo-w2$rt Egyesület ló- és kocsiversenvének, amelyhez hasonló ntvó tekintetében még nem volt Kaposváron. Három vármegye : Somogy, Zala, Baranya uri közönsége gyűlt össze erre a napra.
Országos viszonylatban is számol-levó volt a verseny hatalmas nevező dárdájával, teljesitett eredményével. Simán minden zökkenő nélkül értek véset a versenyek. Komoly baleset nem történt. Lebukás csak egy volt, minden komolyabb következmény nélkül. ^ _ , .
A verseny hatalmas erkölcsi s nagy anyagi sikere elsősorban is ssárdi Somssich Miklósnak, az egyesül el elnökének és Schmidt Frigyes huszárezredesnek érdeme.
A versenyzők teljesítményei mindenkit megleptek. Különösen nagy elismeréssel adózol! mindenki a kaposvári is a kanizsai gyalogsági tiszteknek, akik közül igen sneidigen lovagolt vitéz Horváth Gyula ezredes valamint Magay Béla és Sill Ede őrnagyok, viiez Pallos, vitéz Rad-nóczy, vitéz Pulay Rezső századosok, vitéz Radnay István és Jelenszky löhadnagyok.
Csendes szép Időben reggel 8 órakor kezdődön a vadászlovaglés a cseri gyakorlótéren, saárdi Somssich Miklós rnastér vezetésével. Kilenc órakor kezdődölt a 8 és 30 km. országúti kocsiverseny 6 fogattal. A célba elsőnek Biedermann László, másodiknak Brokés Rezső, harmadiknak Csertán Elek fogata ért.
A vadászlovaglásban Somssich Gyula és Kammerer Ferenc holtversenyben értek a célba, őket Somssich Andor Pál és vitéz Kad-nóczy százados követte.
Tizenegy órakor a kisgazdák lódija-zását tartották meg. Délután 2 órakor az akadály-versenyekre, valamint a fogatbemulatóra került a sor. A Turul pályán a zsúfolt páholyokban, ülő és állóhelyeken a három vármegye szép asszonyai, leányai foglaltak helyei. Olyan divatbemutató volt a pályán, akár Poiret mesler párisi szalonjában.
A páholyokban ott voltak többek közt idősb és Ifj. özv. gróf Széchenyi imréné, özv. gróf Somssich Anlalné, grót SzéchenyiOéza, Frigyesés Emil családjaikkal, gróf Jankovics József, gróf Somssich Gyula, gróf Festetics Kristóf, gróf Nádasdy Ferenc, gróf Almássy Pál, báró Biedermann Elek, háló Fekete Aladár, báró Jeszenszky Gusztáv, üaál István, dr. Svaslics N)n ■ dor, Somssich Miklós, AndorésGyula, dr. Fischer Ferenc, Tallián Andor, Sárközy György, Kacskovics Lajos, Klíddnigg Alajos, özv. Sitzger Pálné, Inkey László, Blnó Iván, Bogyay Ftrenc, td. és ifj. Kimmerer Fer.nc, Boronkay Lajos, Birk Ernő, Schuller Boschy Guidó, Nadossy Elek, Leh-ner Vilmos, Hertdendy Andor, László és Miklós, Kovács S.\'bestyén Tibor, dr. Vétek György, Peicel Tapás, Matyasovszky Zs. Zsolt, Chernel György, Biokes Rezső és Ferenc, vitéz Hegymy Iván, Biró István, Petracsek Béla, Szecsányi László, Welmann Oakir stl).
A kezdólovasok díjugratásán 16-an indultak 6 díjért. I. vitéz Pulay Rezső, II. Falk Viktor, III. Somssich Gyula. A kezdők díjugratásánál kezdő lovakkal: I. Bsrkóczv Béla, II. Adamo-vics Károly, III. Sill Ede. A militaryban 1 Gózony István, II. Magay BUa, III. Schill Ede, IV. vitéz Horváth Gyula ezredes a nagykanizsai gyalogezred parancsnoka, V. vitéz Pallos százados, VI. viléz Radnóczy százados.
A hölgyek díjugratása is élvezeles sportol nyújtott. Az I. dijat B;r-zsenyi Piroska, II. gróf Nádasdy Orsolya, III. Berzsenyi Györgyi nyetle.
Nyaktörő mutatványokat végeztek vadászdijugratás résztvevői. Különösen bravúrosan szerepelt Éder Elemér, aki merész ugratásaiva! elnyerte a földmivelésügyi miniszter halalmas ezüstserleget. II gróf Almássy Pál, III gróf Széchenyi Irma.
A vadászlovak díjazásánál I. dijat nyerle Szili Márton, II. Somssich Andor, III. Hirtelendy Miklós.
A iogat-szépségverseny díjazásánál akadt a zsűrinek a legnehezebb dolga. 22 gyönyörű fogai vonult lel, köztük 9 szebbnél-szebb négyes fogat. A kelles fogatoknál az I. dijit kapta Brokés Rezső, II. Faulz Lajosné, III. i
Sídróczy Ellemér, a négyes foga- I knál I gróf Jankovicb József, 11. aál István, 111. Bíró litván.
Bealkonyodott, amikor a díjkiosztásra kerüli a sor. Siephaich Pilné osztotta kl az érlékcs tiszteletdijakat. Este barátságos vacsora, majd hajnalig tartó bál következett.
A Nagykanizsai Kerékpár Egylet első kerékpá-versenye
A nemrégiben alakult Nagykanizsai Kerékpár Egylet mindenképen nagy ambícióval dolgozik azon, hogy rövid idő alatt is teljesen népszerűvé tegye magái és a sport-egyesületek sorában első helyre kerüljön. Nemcsak az agilis vezetőség, de a tagok is mind-mind nagy buzgalommal igyekeznek ünnepségek, felvonulások alkalmával megindulni a fejlődés utján és a fiatal egyesület fundamentumát komoly eredményekkel megerősíteni. A Nagykanizsai Kerékpár Egylet eddigi szerepléseinek sorában az első nagyobb megmozdulás a Péter-Pál napján rendezett kerékpár-verseny volt, mely a kedvezőtlen idő dacára szép sikert eiedményezetl.
Délután 5 órakor nagy közönség Jelenlétében kezdődölt meg a ver seny a városháza előtt, mely 22 kilométeres országúti verseny volt Nagykanizsa és Morgánypuszta közölt. MM**
A versenyen 30 induló veit részt külön csoportban a 30 éven aluliak és külön a 80 éven felüliek. A fiatalok húszan indultak; első lelt Varga Lajos (40 p. 42 mp.), 2. Németh Csongor, 3. Schwarz Jenő, 4. Virág Pál. Öregek 10 indulóval. I. Kránicz József (40 p. 42 mp.) 2. Faics Ferenc, 3. Béli Pál, 4. Stürk Béla. A verseny befejezte után nagy ezüst, kis ezüst, bronz érmeket és díszokleveleket az egylet elnökének neje, Stuller Lászlóné zsűri tag osztotta kl.
RÁDIÓ - HÍREK
Jullus 2 (péntek)
Budapest (5G0> I). e. 9 30, 12 ós d. u. 3: Hírek, közgazdaság. 4: Ifjúsági délulán. 5: Schrammelzene. 6: Ujházy György előadása: Assisi Szent Ferenc* dmmel. 6.45: Szalonzenekar. 8: Szőllősy Tlca hangverseny. 9: Kerntler Jenó dr.^ szerzői^estje.
Kcrpely Béla előadása a bölényvadászatról.
Bécs (531 és 582.5) D u. 4.15: Hangverseny. 6.10: Bécsi és klasszikus kamarazene. 8.10: Opera előadás.
Berlin (504 és 571) D. u. 4.10: Tiz perc háziasszonyoknak. 5: Hangverseny. 6: Teazene. 8.30 : Lirai est. 9: Kamarazene.
Hamburg (392 5) D. u. 4 : Hangverseny. 6: Teazene. 8: Szerzői est. 10: Zene.
Münchan (485). D. u. 4: Negyedóra háziasszonyoknak 4.20: Quartett. 7.45: Rtc-hardis. Romantikus opera 3 felv.
Prága (368) D. u. 4.30: Sextett. 7: Német leadás. 8: Operett-est 9:Vig zene. 10: Tánczene.
Róma Í425) O. u. 5: Hirek, tőzsde. 5.40—7: Jazzband. 9.10: Hangverseny.
(x) A rádió-amatőr-klub kísérleti leadóállomást létesített Szombathelyen. Ez a leadó junius 23-án este 600 m-es hullámon adott először. Ml kanizsaiak még a rádióklub megalakulásáig sem jutottunkéi.
(x) A legnagyobb és legkisebb leadóállomás. A végletek hazáiáoan, Amerikában egy 500 kw os adóállomást szándékoznak épiteni Schenectadyben. Uxyancsak Amerikában épült egy minlatüradó 0.4 watt (0.0004 kw) adóenergiával. Az egész apparátus alig 2 kg. sulyu de hatótávolsága, kicsisége ellenére is kb. 1000 km.
(x) Néhány kuriózum. A budap<atl Városi Sziliházból az énekesek hangját mi Kanizsán rádión kb. 11 másodperccel előbb halljuk, mint a színházban levő karzati közönség. Magyarázat: a hang terjedési sebessége 333 m. másodpercenkínt, az elektromágneses rezgések terjedési sebessége pedlg|300,«X».000 m. másodpercenkínt. Ritkán ugyan, de előfordul, hogy a magasantenna éjjel világit, az antenna huzalát fénykéve veszi körül A jelenség „Szent Elmó tüze* néven már régen Ismeri és feltétele, hogy az antenna felett erős elektromos töltésű levegőréteg legyen.Hogy mily rohamosan fejlődölt a rádiótechnika, annak bizonyítására elég két adat: Poul-sennek 1906-ban .sikerült" két egymástól l és fél km távol levő állomás között drótnélküli telefonösszeköttetést létesíteni. Ugyancsak l\'oulsen 1908-ban már 500 km-re telefonált vezeték nélkül.
A ROVATVEZETŐ ÜZENETEI
H. J. A rádiórendclet értelmében cssk annak lehet antennája, akinek rádióengedélye van. Ha tehát engedélyéről lemondott, ugy antennáját le kell szereltetnie.
Villámcsapás. Egy helyesen megépített magasantenna nem villámveszélyes, ellenkezőleg: az mint villámháritó hat. tzt elméleti megfontolások és gyakorlall tapasztalatok igazolják.
ni
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Az elmúlt napok feltűnő nagy szilárdságát hirtelen lanyha Irányzat váltotta fel. Nyitáskor a hangulat még barátságos volt és egyes értékek folytatták áremelkedésüket A tőzsdeidó későbbi folyamán azonban, midón külföldről lanyha irányzatot Jelentettek és a vásárlások megszűntek, a spekuláció realizációs eladásokat eszközöli, ugy, hogy az irányzatba egész zárlatig tartó lanyhulás állóit be. A kuliszban és a bankpiacon az áiveszleségek 2—5% közölt mozogtak. A bányapiacon Kőszén eleinte igen szilárd volt és ujabb 160000 koronás árnyereségre lett szert, később azonban azt az árveszteséget teljes egészében elvesztette. A többi bánya és szénipari részvény 15-40 ezer koronával esett vissza: Az ipari elekek piacán szintén ai elmúlt napok favorizált értékei szenvedték a legnagyobb árveszteségei. Néhány kivételes érték, mint Felten, Ofa és Szegedi kender az általános lanyhaság ellenére Is árnyereségre lettek szert A forgalom élénk volt.
i budapesti Töude díYixa-jegjzéss
URKTtl kMteita )iW!t|7IO
Aani tomt MTtSS-MSM n«ir«
CMh km. llli-JXO Miu. n»J
Dfcár 11*7 IM7 Mami M »*
Datti MÍO.\'-\'UO) BciMMi
ini-iMt X»y.mkiX. IM1»IM»
Moltatf írt. W3SWS. OtrtO IMTO U72J
14 LMrfM MJUt-Mim
Ura 113419 MBiM KU\'Stt
Lka U77-M17 K. nu>7»wo
Uti inai i70tí Hría 11.1 IMI
Oufc.Nkfll t:U 1107 rtic iiia-auvi
Ma b«>. 119 S IM7S ■lííu 11)419
0*H*J b. IM2ÚIU70 HwVViIm 1I1U ttllt
Balja It. IIM IW V«/»Ó nit-im
Horr«( 1u*. IMÍI>U7JJ Wkn 100*1 lOItt
» vUkst. mu-inti U>Uli IHK USU
TernéajtOnJe
hu dmv. 76 kje 430 ( 00 -432.500, 77 ivó. 435.000—437.500 78 kj-u. 437.500— 440 000, etjtb dtuiántill tt p«t-fkléfct 76 k*.-o« 422-500-425 030, 77 k..* 427,500—430 000. 78 k»-o»430 000- 432.Ó00 19 kin* 432500—434.000, «*» 2425.0-215.000, takamanjaipa 235.000 - 345 030, rtrlrn 280.000—325.000. «4b 28i0.il— 292 5)0. teutil 232.500 -235 OX, 330.000—Éü\'XWO, költi 180000 \' kort* 165X100-167.500.
Sertésyásár
FtlhlltK 3800 »ol>MI cUdulm.l
•in<ll 800 .b. eutitaM 17.000-17.200. ocilltl 15750-16 0 0 uríe" ktufc 150 O —15-503. könnyű 13 010—14.030, eliíftndl Oíts 16750—17000. miaooríndű 140J0 14Í00, angol mid* 17.000—1^500. utloon« ujjban 20 500- 21 030. nta 25.000 -25.500, HbuKttt hm 17.750-180)0, tialonula KI Miiét 19 000—\'0530. Az Irányul vontatott.
11N DIA N motorkerékpárok
S erős, kényelmes, formás, megbizSiató.
j Kauffmann Jenő, Csengeryu* 46
| — Bemutatás bármikor. —
Kiadja: Zrínyi Kyondaipar és Köijt-kereskedés ET, Sagykanizsa
- v,^ -y , * * i \' * 1 \' \' "\'
Nyílt-tér.*)
Tisztelettel érlesitem az összes kereskedőket, hogy feleségemnek és leányaimnak semmiféle hiteit ne adjanak, mert azokért felelősséget nem vállalok. Magyar János
aico délivasutl kalauz.
•) E rovat alatt közlöttekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal nem váüal felelősséget.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Julius 2
APRÓHIRDETÉSEK
Ka apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A dmszó i minden vadabb bcHlbót álló nó két szónak számíttat!*. Minden tovibbl szó dija 500 K. A Mrdstési dij elfirs fixAlcndfi a (oí^almUdó hozzá&záml tásával
Mo»t szerezze be évi mézszUkségletét még olcsói — Garantált tiszta pergetett okácméx 10 kgr. vételnél 12.000 kor., 5 kgr. vételnél 14 000 kor., kevesebb vétel-nél ISJDOO kor. kgrja Szabó Antal roéhé-
szeU üzletében.______1922
Mészáros Pál Magyar-utca 95. szim vendéglős — Állandó cigányzene és tánc-mulatság. KttUnó botok és hideg ételek kiszolgálása. 2163
4 szobás url mag*"**** fürdőszobával, vízvezetékkel, igen szép parkírozott udvar-ral és kerttel a város belterületén, Igen kedvező fizetést (eltételek mellett, elköltözés miatt eladó. — Bővebbet Aczél Ignác Ingatlanforgalmi Irodája, Nagykanizsán, Póut 3. uim. 2114
Pogányvár! saját termésű kitűnő boraimat literenként 9000 K. huszonötliternél nagyobb rendelésnél 6000 koronáéit állandóan árusítom. Leitnerné, Cs«ngery-ut 36.
Egy tanuló az Iskolaév tartamára url családnál teljes ellátást nyerhet. — Cim a kiadóban. 2151
Kétszobás utcai lakás elköltözés miatt azonnal átadó Király-utca 5. 2149
Diákokat teljes ellátásra felveszek. -özv. Vargáné. Klnizsy-utca 30.__2150
A város ktavctlcn határában 40 hold szántó és rétbót álló birtokot 1-2 holdas parcellákban Is, 4 évi részletfizetésre eladok. A szántóföld a legjobb minőségű kertiföldnek felel meg. A rét pedig klttlnó szarvasmarha szénát terem. Foglalóul 1000 négyszögöl\'enklnt hárommillióhalszázezer korona lefizetése szükséges. Akinek az első részlet fizetésére a pénze nem volna meg, annak kölcsönben megszerzem. Tehát mindenkinek a legjobb alkalom, kitűnő földnek a megízerzése. Minden egyéb felvilágosítást Aczól Ignác Nagykanizsán. Fóut 3. szám alatti Ingatlanforgalmi irodája nyújt 2112
Nuk6lo*áat bekebelezésre umuu . összegben a legelőnyösebben és leggvor- | •abban folyósfttat Aoxát ~lenáo pénz-köteaöaközvelltő irodája Nagykanizsán, Főnt 3. sz. alatt Kényaaark6toa6n köt-wányakat veszek. 387
Akácmézet
legmagasabb áron, minden mennyiségben vásárlunk.
Strém Bernát és Fiai Erxaábet-tár 14. sas. 2170
Férfi és nő; fehérnomQ varrást
vállalok jutányos áron. Singer Olza, Árpád-utca 7. 2152
8B holdas szántó, rét és szőlőből álló kitűnő búzatermő birtok, közel a Balatonhoz. sürgősen eladó. — Bővebbet Aczél Ignác Ingatlanforgalmi Irodájában Na«y-kanlzsán, FŐot 3. sz.__2U0
Egy szobás-konyhis lakást átadok lelépéssel. Clm a kiadóban. 2162
Vízvezeték
szerelést, fürdőszoba
berendezéseket
jótállással te
javításokat
Van szerencsénk a n. é. közönséget értesíteni hogy előnyős fizetési foltétetek és jótállás mellett al-
tnlndennemu VÍZV6Z6tékt
fürdőszoba,
csntotnizís ti ezzel kapcsolatos egyéb munkálatok »».relé.élí> j.»IU.*t.
Amldón a n. é. közönség nagybeesd megbízásit kér|0k, cnybcn ■ legjobb ki-szolgáijsról elöre is blztosilva, vagyunk teljes tisztelettel
Szécsenyl István él Társa
Vízvezeték Felszerel*.!, KQrdű ii Egezz^gűgyl Beiendeií.t Vállalat IS33 Koa.uth-tór 13.
40—50 hotdn. Iftldblrtpkot épülettel megvételre keresek közel Nagyluiiitsához készpénzzel fizetve." . A város Ktaellen közelében eladó egy 200 és egy 800 holdas jó birtok olcsón. • IS00 Holdas piima bérlet ószre átadó . Modern, omolet.. jól jövedelmező palota, elfoglalható 6 szobás lakással, szép kertlel, melléképületekkel utányosan eladó. . Több elfoglalható hizjövcdcltnczu házak eladók. Tóbb házhely eladó. • Príma 3 járatú oWawtom ÜÍO millióért eladó Nagykan zsa vMélrfn. PlnxkOloSnl Ingatlanra gyorsan szerzek. Hosszú leftralu kölcsönt folyósitlatok.
SZ1GRISZT iroda, Király-utca 38. Telefon 150.
HUH SZÖVETKEZETE
BHftKST. II. VIGAOé-TÉK 1. (taUtt MstAI fo 2.)
Teljes lakásberendezés a legegyszerűbbtől a Icggaz-dagabbig j. ^ elsőrangú kivitelben. -
Cipőárukban ftltiiS (iuUrzkI
Oytimtktk r*utu \'.Tí—3* nimlg Hjtrt
J k«. mektk r*n<f« 80 (i« koron>t<Vl l«ljtbb. rkltiinó minflcífO t\'cnntsxclp4 «<«l«W
l lU Kor. gol CT*rtmány._v^MI Mralyt&rUlpptU |2g ezer női vtiz o n c\\p6 dlvítotliionboa. lebír
i «jvtO >ilntkb<».
100
kof.
60, 75^85 eicr koroo*
r<rn UoDtumdiáe 125. í<rtl alMUto* 23, ta <l-oLh njdri; 30 tttt K. »«0c1lí é« tthíf Hfli cipók urok-kil Kjrönyítl) vilauUkban a 25 iv óta olc^6«á)iirOI
Scháíer cégnél, £d"""fift
Vld.ki* utli.iiliL
NAOYKANIZSA, FÓ UT I.
készít
Telefon US.
»10
SZEPESI IMRE
nüMdoso. Zrínyi Mlklóa-utca 22,
Az oroaztonyl bérgazdasig konvenciói Qópó.zkovácsot keres azonnali belé-Mssel. Posta helyben, vasulálloniás Oelse.
2164
Kiadó bútorozott lakás. Olíklluk teljes ellátást kaphatnak Teleki ül SS. sz. ÍI67
Qyetmektelen htzaspát házmeater-aek kivétetik Széchenyi-tél 4. 2169
" dtik "Teijct elláTást nyerhet jobb cialidnzl. Clm a kiadóban. 2168
A város belterületén egy azonnal bekAHöxhotfi két szobás lakás nellék-helyiségekkel cgyttn bútorozva, vagy anélkül albérletbe kiadó. Clm a kiadóban. 2171
Egy el.gón.an berendexelt utcai szoba azonnal kiadó. Cim a kiadóban. 2138
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
Kerékpárok, varrógépek,
géptuk és alkatrészek; raftvogó lománcozás, szakszem Javítás. Autópneui „Semperit Stook". KerékpArpneu ■ Semperit, Hutsinnon, Micheln C-tble. AuiógummivulkanizAIAs i
mcdemül, göz- és villanyerfire btrendrzett tizem. Kisebb Wmlőjaviiások azonnal, nagyobb tBmlö- vagy küpcnyjavi-lásokat legrövidebb id6 alatt teljesitek.
Tömlösztl\'epek 6s más alkatrészek állandóan rakláron. S Bektlldflli munkák gyorsan és pontosan teljesíttetnek. na.
A világhirU
PF9FF-VARR0GEPEK
Hzátólagos raktára:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2.
Telefon i 12.
Minden vevó résztvclicta Julius5-énkczdödö németországi tanárnő áltat vezetett Hl MZÖ TAN FOLYAMON.
MT n.lizzl ré.zletfiz.téai lettél, t.kl
Megérkeztek
nyári ruha és kabátkUlönlegességeink
Bátori Sándor
ruhaáru nagykereskedésében
Telefon i 203. ZALAEGERSZEG Széchenyi-tér
Ffiilzlet i SZOMBATHELY.
Hatalmas választék, kiváló anyag, kitűnő szabás, legalacsonyabb szabott árak! Saját érdeke kirakataink megtekintése. Cégünk alapja: megbízhatóságunk.
E heti reklámcikkeink:
Áraink ezer keronában értendók.
Angol Scövelból
divatai].......
Női nyáriiuha ... , Selymes bluzujdon-
ság..........
Btosé selyem divatruha .......
Fin nyárimba ... . Férfi divalöltöny Nfii és férfi csft-
köpenyek ... . Fétfi gyapjú felöltő . Női covercoat kabát
végig bélelt Tennisz-nadrág ......
.. ISO 150
90
250 130 600
300 . 800
700
130-190
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar ís Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (NyomdavcMlő: Ofeubeck Károly).
86. évfolyam, 146. Mám Nagytamtew, 1928 Julius 3, szombat Ami 1800 k«PMM
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
C„rk»JlW<> kiAÓÓWvktlJ FÍ1 5. K. ^IMjyl Mulattatom: XMllriy-i. IS.
Végre
elértük azt is. hogy Smith Jeremiás népszövetségi főbiztos befejezte misszióját és elhagyta működési terét. Olyan esemény ez Magyarország éleiében, amely melleit nem mehetünk el szó nélkül. Mert kl is volt Smith Jeremiás? A Népszövetség állal a győző jogán Magyarországra küldött teljhatalmú megbízott, aki kezét az ország gazdasági életének ütőerén tartolta és beleszólt Magyarország költségvetésébe. Az ellenség bizalmi embere, aki állandóan felügyelt a legyőzött országra, hogy az a leszabdalt és klcsinyitett méreteihez megfelelően rendezkedjék be. Azonban annyira vagyunk tárgyilagosak, hogy elismerjük: Smith főbiztos nem önként kínálkozott fel diktátornak. A Népszövetség tálcán kérle fel szerepére, ami az ő szempontjából megtiszteltetés volt. És vagyunk annyira igazságosak megállapítani, hogy SmHh sohasem használta kl szerepét arra, hogy megnehezítse a magyar kormány helyzetét, hogy még jobban lealázza a porban fetrengő országot, nem éreztette velünk, hogy a nemzetek koldusai vagyunk, hanem mint a higgadt kezű operatőr, akinek mfitéti beavatkozása fájdalmas ugyan, de gyógyulást eredményező, ugy ő Is, nehéz megbízatása tudatában nagy tapintattal és mindenkor uri formában az orvos megértő és érző szivével használta az operatőr kését.
És ml tagadás, könnyeink közepette Is be kell vallanunk, hogy Bethlen István miniszterelnök mellett Smllh Jeremiásnak köszönhetjük nem kis mértékben, hogy ma annyira vagyunk, \'hogy 3 szanálás folyamata befejezést nyert és Magyarország visszanyert*, pénzügyi függetlenségét.
„Könnyek között" mondjuk, mert hiszen a jó amerikai rózsaszínű jelentéseivel ugy voltunk, mint a háború alatt Cadorna olasz generális jelentéseivel.
De tudjuk, hogy amerikai szemmel, más látószögön nézte a magyar eseményeket és azért,
hogy nem éreztette velünk, hogy a trianoni palotában font hurok egyik vége az ő kezében van, hálásak vagyunk neki. Távozása ugy hat reánk, mint egy jó ba-
Buitipest, július 2 A szokásos beli minisztertanácsot ma nem tarlolták meg, mert, mint ismeretes, gróf Bethlen István miniszterelnök a kormányzó vendégeként Kenderesen tartózkodik. A legközelebbi ininisziertanácio! jovó pénteken tartják meg. és ean Bethlen
rátunk távozása.
Vajha Smith távozása az első nehéz kőnek lehengerltését jelentené arról a sírról, ahová a magyar igazságot temették. B. R.
Islván gróf miniszterelnök fog elnökölni. A miniszterelnök csak a pénteki minisztertanács ulán utazik cl a somogymegyei inkepuszlai birtokára hosszabb időre, mely idó alatt ót dr. Vass József népjóléti miniszter, h:lytttes miniszterelnök fogja helyettesíteni.
luUnvtu-tcteTM: Mágykuüs* 78. u&li UHzetM in c«y kin 30000 köreit
jelent/s) A birodalmi gyűlés mai napirendjén az uralkodóházakkal létesítendő vagyonjogi torvényjavaslat szerepelt. Westarp a német nemzeti párt vezére kijelentette, hogy pártja nem járulhat a javaslathoz. Két felszólaló után Marx birodalmi kancellár állott szólásra és beszédet mondott, melyben kifejlette, hogy tekintettel arra, hogy a szélső oldalak a javaslattal szemben fordulnak és nincs megegyezés a pártok között a kormány nem fektet nagy súlyt tovább is arra, hogy a törvényjavaslatot tárgyalják.
Ezért a kormány a javaslatot visz-szavonja. Továbbá, hogy sajnálattal lá\'ja, hogy a birodalmi gytllés nem tudta ezt fe kérdést törvényhozási ulon szabályozni. A kormány ebből kifolyólag ugy döntött, hogy az egyes miniszterek felajánlják az elnöknek tárcájukat. A birodalom elnökének halálozott kívánságára azonban a kabinet elállóit a lemondástól. Most tehát, tekintettel aira, hogy az uralkodóházakkal létesítendő vagyonjogi törvényjavaslatot visszavonja a kormány, ugy határoz, hogy csak akkor kezdi ismét ennek a kérdésnek tárgyalását, mikor azt a politikai helyzet megengedi.
Ezután Lób, a birodalmi gyűlés elnöke halarozalílag kimondta, bogy a törvényjavaslat visszavonása a további tárgyalásokat felelegessé teszi és igy nem tárgyalják ezt a kérdést tovább.
Kelet? Dénes — miniszteri folroaatlw
Budapest, julius 2. Kelety Dénesi, a Magyar Államvasutak elnök-igazgatóját a minisztertanács a második fizetési skálára lerjesztetje dó a kormányzónak. Ez a fizetésemelés a miniszterek sorába emelte az Államvasutak elnök-igazgatóját.
Rablótámadás egy kórházban
Newyork, julius 2. Newyork egyik legforgalmasabb negyedében fekvő Roosewelt Hospitalban hét fegyveres rabló világos nappal behatolt a pénztárhelyiségbe. A rablók revolverrel kényszeritették a pénzlár alkalmazottait, hogy a pénzkészletet adják ki és zsákmányukkal, tízezer dollárral automobilon elmeneküllek; anélkül, hogy bárki is frtHaitózlalthMU volna őket.
Az angol sajtó helyteleníti Bethlen gróf merénylőjének szabadlábrahelyezését
Attól tart, hogy Imit Irán Franciaországa szökik és az. nem fogja a merénylőt Svájcnak kiadni
London, julius 2 (Éjszakai rádiójeleméi) A Daily Tclejjraph meglepetéssel ir arról, hogy gróf Bethlen István magyar miniszterelnök n-.erénylőjét, Juszth Ivánt a svájci hatóságok kél ezer frank kau ció ellenében szabadlábra helyezik.
A merénylő emigráns — irjaa lap — felfogja használni a szabadlábra helyezést és könnyű szerrel átszökik Franciaországba és igy a svájci hatóságoknak megmarad a biztosíték. A franciák pedig ha Juszt ott lesz, nem nagyon sietnek kiadni ót.
A fejedelmek kártalanításának kérdése kormányválságot idézett elő Németországban
Az uralkodó házakkal létesítendő vagyonjo£i törvényjavaslatot a német kormány visszavonta
Berlin, julius 2
(Éjszakai rádiójelentés) A birodalom köztársasági elnöke, Hindenburg, levelet intézett a birodalmi kancellárhoz, amelyben kifejti, hogy értesült azokról a tanácskozásokról, melyeken a kormány lemondásával és a birodalmi gyűlés feloszlatásával foglalkoztak és azokat nem helyesli és nem ludja magáévá tenni azadotl helyzetben, kéri a kancellári, hogy álljanak el ezeklől a tervektől.
Berlin, julius 2. (Éjszakai rádió-Jelenlés.) Délelőtt fél 10 órakor megszakították a birodalmi gyűlést határozat nélkül, majd pártértekezletet tartottak, mely után az ülésl 2 óra-koi folytatták.
Berlin, |ulius 2. (Éjszaka! rádiójelenlés) A délelőtt folyamán nem tisztázódott a helyzet, melyet a szociáldemokraták állásfoglalása idézeti elő a fejedelmek kártalanításának kérdésében elfoglalt álláspontjukkal.
Berlin, julius 2. (Éjszaka! rádió-jelentés) Miután a szociáldemokraták a fejedelmek kártaianitásának kérdésében elulasitó határozatot hoztak, a kormányzó pártok megbeszéléseket tartottak. A nemzeti pátjiakazon a véleményen vannak, hogy olyan megoldást kell találni, mely nem jár az alkotmány módosirtsával. A kormány visszavonta javaslatát \' Berlin, julius 2. (Éjszakai rádió-
ik miniszterelnök csak a jövő héten utazik inkepusztai birtokára
A mai minisztertanács elmaradt — Bethlen látván gróf a kormányzó birtokán tartózkodik — A legközelebbi minisztertanácsot a jövő pénteken tartják meg
ZALAI KÖZLÖNY
j)
1928 Juliul 3
i keszthelyi n] iparosgeneráció ünnepe
Fink és leányok rajz- és rnuka-kiállítása - Évzáró llnnopéiy
Keszthely, julius 2
(Saját tudósítónktól.) A keszthelyi leány és tlu tanonciskolában Péter ét Pál napján tartották meg az évzáró ünnepélyt délben 12 órakor.
Elsőnek IwsUs Oyula igazgató-tanító vezetése mellett az iljuság elénekelte a Hymnuszt, majd Takács Jud ipariskolai tanuló elszavalta sok elevenséggel és kilogástalan felkészültséggel Petőfi: .Isten csodája" dmu hazafias költeményét, Takács István pedig nem kisebb sikerrel Spáth Sándor: ,A hallgatás tornya" dmü hatásos versét. A szavalatok után Iwstts igazgató kallói gondolatokban, gazdag ünnepi beszédben méltatta az iskolai évzáró ünnepség jelentőségéi Beszédében kijelentette, hogy az iparos tanonciskola rajz és kézimunka kiállítását az Ipartestület egy kiküldőt! bizottsága megtekintette, megbírálta és a látottak felett teljes megelégedését fejezte ki. Ennek dokumentálására a bizottság, ugy a leány, mint a fiu tanonciskola mindenik osztályában 2—2 tanulót 50—50, illetve 100-100 ezer korona jutalomba részesít Ezeket a jutalom pénzeket Iwsits Igazgató szép megemlékezés keretében nyújtotta át a boldog és megérdemelten előre haladt tanulóknak. Ugyancsak a jutalmak kiosztásával egyszerre kapták meg a tanulók az értesítőket Is.
A lélekemelő évzáró ünnepségen megjelenlek Melzler Károly, az Ipartestület elnöke a bizottság tag|ainak élén, továbbá a város társadalmának minden rétegéből számosan.
Igen szép momentuma volt az ünnepélynek, mikor a közönség spontán megnyilatkozása a tanítótestület lelkes megéljenzésében jutott kifejezésre.
Az ünnepély végén Mayer Dénes gépgyáros, iskolafelügyelő mondott köszönetet a tanítótestületnek az eredményes munkálkodásért.
Négy évi fegyházra ítélték Froreich letéti részvényeinek, tolvaját
A megszökött bírósági díjnok az idegen légióba lépett, de inkább a fegyházat választotta
Budapest, julius 2
Kersek Oyula bírósági dijnok, aki egyik vizsgálóbírónál teljesített szolgálatot, Froreich Ernő részvény-ügyével kapcsolatosan lététbe helyezett Oansdanubius-részvényeket ellopta. Csak néhány darabot tudoll belőle eladni s azután Olaszországba szökött. Közben kiderült az ügy. Nizzában a Irancia idegen-légióba lépett és a riffek elleni háborúban is résztvett. Felesége azt kérte, hogy
szabadítsák ki a légióból, mert inkább leüli a reá vár büntetést. Kersek Oyulál kiváltották és ma került ügye a bíróság elé. A vádlott beismerte bonét és semmit sem hozott fel mentségére. A bíróság egy-rendbeli csalás és kétrendbeli okirat-hamisítás vétségében mondotta ki Kersek Oyulát és ezért összbünteté-sül négyévi fegyházra, ötévi hivatalvesztésre és politikai jogainak felfüggesztésére ítélte.
A Duna Apatinnál áttörte a gátat
Kétesornégysiáz hoM terilet tíz alatt - A Dana Budapest alatt li tovább árad A folytonos esö Sopron város vízmű-medencéjét teljesen hassnareheleUenné tette
Egv személyszállító repülőgép katasztrófája
Üt halott, egy snlyosan sebesült
Prága, julius 2
(Éjszakai rádiójelentés.) Tathaus-ból az a jelentés érkezett, hogy Rost-haus község mellett a Román-Francia légiforgalmi társaság egy nagy személyszállító gépje lezuhant. Ölen meghaltak, egy utas pedig életveszélyesen megsebesült. A Cseh Távirati Iroda ezzel kapcsolatban jelenti: A Román-Francia légiforgalmi társaság egy A. B. .T. jelzésű nagy gépje tegnap Frankfurtból indult el. Nürnbergben négy utast vett fel. A repülőgépnek déli 12 órakor kellett volna Prágába megérkeznie, azonban Rost-haus község mellett eddig még ismeretlen ok miatt lezuhant. Mivel a jelzett község a forgalmon messze kivül esik, eddig még nem tudták megállapítani a borzalmas katasztrófa részleteit s nem tudnak közelebbit u áldozatok személyazonosságáról.
Budapest, julius 2
Budapesten ma reggel a várt apadás helyett 7 centiméteres áradás mutatkozott és a vízállás 634 centiméterre emelkedett. Délelőtt azonban már beállott az apadás és a vizszin 12 órára már 4 centiméterrel leszállt. A jelentkezett rövid árhullámot minden valószínűség szerint az Ipoly okozta.
A Budapest alatti szakaszon a vízállás lassan, de állandóan emelkedik. A folytonos esőzés következtében az árviz levonulását nem lehet a szokásos pontossággal előre jelezni, valószínű azonban, hogy a vízállás Mohácson eléri a 7 méla magasságot.
A Kőrösök árudisa
A Felső Duna általában apadó, csak Slelnnét volt kisebb lokális áradás, ami, ha további áradás ott nem lesz, Budapestre és az alatta fekvő szakaszokra nem hat kl.
Ujabb áradást jelentenek a Kőrösökről is.
Apatin veszedelme
Mohács, julius 2. Apatinnál és Kopácsnál a Duna áttörte gátját és 2400 holdnyi területet elöntött. Apatinnál még egy gát védi a községet. Mohácsnál nincs veízély. Ma reggel a MFTR .Szent Islván" hajója Budapestről jövel a magas vízállásnál
fogva a bajai hídon fennakadt.
A soproni vIzmQgyDjtő
Sopron, julius 2. A több napos szakadatlan eső a város vizműgyűjtö medencéjét teljesen elöntötte. Thur-ner polgármester mosl falragaszokon figyelmezteti a lakosságot, hogy a vízvezeték vizél csak felforralás ulán igya, mert lerlözés következtében, ugy mint az elmúlt esztendősen, súlyos megbetegedéseket idézhet elő.
Árvízkatasztrófa Kolozsvárott
Kolozsvár, julius 2. Óriási felhőszakadás omlott a városra. A legkritikusabb a helyzet a tisztviselőtelepnél, ahol az eldugult csatornák mialt felgyülemlett viz elöntötte az egész környéket, behatolt az üzletekbe, házakba és hatalmas károkat okozott. Az úgynevezett agyagdombról lezudult hatalmas víztömeg meg-dagasztotla a cigánypalakot, amely elárasztotta a Hellai utcát és az egész cigánysort, a bútordarabokat magával ragadta.
A cigánysor alacsonyabb házai rombadöllek. A tűzoltóság szivaty-tyukkal, a katonaság mentöszázadok-kal vonult ki és dolgozott a hajnali órákig. A Pap-utcában a Kisszamos kilépett medréből és elöntötte a házak udvarait és lakásait. A városban okozott kár meghaladja a kétmilliót.
Marólugott ivott egy tanulóleány
A vtxagán megbukott volna, nom szabadították volna fal éa emiatt lugknoldalott Ivott — Qyomormoaáa utAn tul van mlndon veaxélyan Ajc I. uimu pavlllon ujabb bolega
Nagykanizsa, julius 2
Ha minden fiatal léleknek az Ilyen tellek előtt eszébe Julna az édesanyja, de sokkal keveseob lapja lenne az öngyilkossági krónikának — ez volt az utolsó mondata annak a cikkünknek, melyikben beszámoltunk Szabó Anna öngyilkosságáról és azóta kétszer huszonnégy óra telt el és ujabb öngyilkossági kísérletről adunk számot.
Ezúttal az iskolai bukástól való félelem adta az áldozat kezébe a méregpoharat, mely Szerencsre ezúttal is csődöt mondott és a tett szenvedő hősnője, egy 16 éves varróleány már tul van minden veszélyea
Az eset előzményd röviden a következők :
A fiatalkorú, mindössze 16 éves nói szabótanuló az egyik helybeli szalonba volt 6zegödve. Mini tan-
köteles az Iparostanonciskolába járt.
Tegnap délután édesanyjánuk lakásán lugkőoldallal megmérgezte magát. Végzetes teltét észrevették és kihívták a mentőkéi, akik az elkeseredett leányt azonnal beszállították a kórház belgyógyászali osztályára, hol gyomormosást alkalmaztak rajta. Ez segitetl is és a Hatat leány teljesen tul van minden veszélyen.
A leány nem volt hajlandó megnevezni teltének okát, sőt anyja kérdésére is elzárkózott minden válaszadás elől.
Amit netn akart megmondani édesanyjának faggatásaira sem, azt mégis megmondta később keresztanyjának. Sírva panaszolta el, hogy a napokban kellelt volna az íparostanoncls-kolában utolsó vizsgáját letennie, de a vizsga előtti napokban, mert gyenge volt az előmenetele, el voll készülve, hogy megbukik a vizsgán s ez esetben egy évvel eltolódik a felszabadulása, aminek mármost kellelt volna megtörténnie.
Ezen annyira elkedvetlenedett, hogy szégyenében nem Is mert elmenni a. vizsgára. Mindezekről édesanyjának nem szólt semmit, hanem tegnap
fdhajtottegy lugkőoldaltal telt poharat. •
Most ő is belső égési fájdalmával az I. számú paviilonbán tűnődhetik * azon, hogy ha a szülőnek kötelessége a gyermeknek felnevelése, iskoláztatása, akkor nagyon hálátlan dolog azt a szegény szülőt tanulás helyett öngyilkossági kísérletekkel a legérzékenyebb ponton, az anyai jóság érzékenységén kimélellcnül megbántani és megszomoritani.
Nem indultak meg ■ ouh-magyar gazdasági tárgyalások *
Budapest, julius 2. Közgazdasági életünkben és a sajtóban is azok a híresztelések terjedtek d, hogy már a Jövő héten összeül a magyar és cseh kormány delegációja a kereskedelmi szerződés megkötésére irányuló tárgyalások lefolytatása végett. Beavatott helyen erről az egész magyar közgazdaságot érdeklő kérdésről akként tájékoztatlak bennünket, hogy egyelőre e tárgyalások megindításának előkészítő munkálatai vannak folyamaiban, tehát nem felel meg az a megállapítás, hogy a két kormány megbízottai már a jövő héten kezdik meg folytatólagos tanácskozásaikat. Kormánykörökben még semmit sem tudnak a tárgyalások megindításáról és még a tárgyalások színhelye sincs megállapítva. Valószínű azonban, hogy Bécsben találkozik a két delegáció.
A székesfőváros vacsorája
Budapest, julius 2. (Éjszakai rddió-jelentés.) A főváros ma este 9 órakor a Qellért-szálló márványtermében a nemzetközi köztisztasági kongresszus külföldi és vidéki vendégeinek tiszteletére diszlakomát adott, melyen számos felköszöntó hangzott el.
3.
ZALAI KÖZLÖNY
AdéftíöWk\'^Akozatlansága
A „névtelen adófizető* előtt, aki az államháztartás egyensúlyát s pénzünk stabilitását teremtette meg, eey nemrégiben leii kijelentésében gróf Ápponyi Alberti talapot emelt. A .névtelen adófizetőd rujjy tömegének heroikus munkája jo^alj vi*" ki a n*«y áltamfédhi tisztektét, tncrfe ,, Állam valóban nagv feladat elé á<litia> polgárait, hogy szebb jövendő alapjait, lerakhassa yG-adózás kOrül panaszolt ter-: hek kellemetkníégclc és bajok legnagyobb* része niWi az adózók tájékozatlanság*., nak forrásából ered.
Az1920-1926. érőkben életrehivott adóreform modem egyenes, adórendszere szőlőst az adófizető Jövedelméhez simul. ia,ideiem hiányában nincs adófizetés. A bixtulajdoflosokiuk nem kell adót fizetni, ha helyiségei üresen állanak; ha viszont a bért behajtani nem tudia, kivetett adóját töilik. A gazdasági bajokkal küzdő kereskedőnek h Iparosnak a törvény az adó elengedését biztosítja * a földbirtokos is mentesül az adó alól, ha jövedelmétől elemi csapás fosztja meg. A jogok érvényesítésének feltétele azonban, hogy az jdózó kellő időben és megfelelő formában terjessze elő a pénzügyi hatósághoz kérelmét
Akinek jövedelme meghaladja a létminimumot, adó alá .esik. A kivetett adónak arányban kell állania az adófizető tiszta jövedelmével: az igazságos adóztatás ezen legfontosabb elve a gyakorlatban azonban csak ugy érvényesülhet, ha az adózó szakszerű bevallást ad és a törvényben biztosított széleskörű jogok alapján az adókivetésben közreműködik. A törvény megengedi. hogy a mulasztások a jogorvoslati eljárásban mé« pótoltassanak.
A .névtelen adófizetők\' nagy tömegének munkáját van hivatva megkönnyíteni .A Magyar Adófog Kézikönyve\', amely Julius hó első na piaiban jelenik meg. Ez a könyv, amely az érvényben levő összes adóügyi szabályokat felöleli, nemcsak gyakorlati útmutatásokat ad, hanem közli az adózók álul készítendő bevallások, adóelengedési, adótörlési, végrehajtás felfüggesztéséi, halasztások, általánvozások engedélyezése, stb. iránti kérelmek iratmintáit, amelyet az adózónak csak le kell másolnia, hogy jogait érvényesítse.
A szakember (ügyvéd, tisztviselő stb.) együtt találja c könyvben teljes szövegben az élő törvényeket ós rendeleteket, ame-
lyeknek egyenkénti beszerzése, nagy időveszteséggel és költséggel jár.
,A Magyar Adójog Kézikönyv*\', amelynek előszavát Benedek Sándor a m. kir. közigazgatási biróság másodelnöke irta, dr. Reszler Sándor fővárosi ügyvéd és Szilágyi Károly nemzetgyűlési képviselő, hites törvényszéki könyvszakértő szerkesztésében Jelenik meg. A szép kiállítású cca 350 oldal terjedelmű hézagpótló könyv ára 100.000 korona. Megrendelhető: az .Altalános Kereskedelmi és Szervező Irodánál- Budapest, Bálvány-utca 2a fezt. 10. Telefon: 34-63.
Öngyilkos bankigazgató
Pozsony, julius 2. (Éjszakai rádió-jelenlés.) A pozsonyi rendörigazgató-ság sajtóirodája jelenÜ : Csütörtökön délelőtt 11 órakor a zsidó temető-nél a Duuából egy jól öltözött fétH hulláját fogták ki. A zsebében talált útlevélből megállapították, hogy a holttest Freysiadller Pál komáromi bankigazgató, aki junius 25 én öngyilkossági szándékból a Dunába ugtott.
Hurokra került egy titokzatos éjszakai látogató
A találomra igazoltatott piaci lézengBben fogták meg az éjszaka nyitott ablakokon besurranó tolvajt — Sparkassza is zsib-áruraktár a kabát- ás aapkabálásben
Nagykanizsa, Jullus 2 Jó egy-két hónapja mar, bogy a nagykanizsai rendőrségre majd minden hélen érkezeti leljelcnlés éjszakai besurranó tolvajok ellen, kiknek kilétéi azonban a leggondosabb nyomozás melleit sem lehetett megállapítani. A bejelenlelt cselek mind egy szisztéma tzerinl történlek: az éjszakára nyitva hagyott ablakon valaki bemászott és értéktárgyakat, pínzl, amil az éjjeli szekrényeken, asztalokon talált, zsebretette, aztán ugyanazon az ulon lávozolt, anélkül, hogy valaki is felébredi volna.
Egy-két cselben lel is ébredlek a kiszemelt médiumok, de ilyenkor a titokzatos látogató boszorkányos ügyességgel megugrón, mielőtt valaki is\'a szeme kozé nézhetett volna.
Nem sikerült látogatások Igy csak nemrégen az Árpád-utcában egy kereskcdelmlsta diák szobáját^ próbált behatolni a titokzatos ismc^len. Egyik Iába már az ablakon T?I01 voll, mikor a diák leiébredt és rákiáltott a szokatlan időben és módon tiszteletét tevó alakra, aki a kevésbbé barátságos fogadlatás láttán jobbnak vélte macska-ügyességgel másfelé irányítani a szekere rúdját.
Egy másik esetben a József fő-herceg-utcán egy mechanikus nyitott ablakán próbált szerencsét. Felemelte az ablakra akasztóit pokrócol és be-világiloll zseblámpájával a szobába. III is .pech\'Je voll. Véletlenül egyenest a lakás gazdájának a szeme közé talált világilani, amiból esik annyi baszna voll, hogy annok el-velte a hirtelen fény a szemevilágál, 6 meg addig megugorbatoll.
Az utolsó kaland Ma reggel Dénes Béla ny. jegyző József főherceg-uicai lakáFában arra ébredi, hogy a nyílott.ablakon ál valaki elemeik: az aszlalról a bizonyára aranynak vélt doublé óraláncát, mig a orógn, éltékes órát lekap-
csolta a láncról s azt beletéve az éjjeliszekrényen fekvő pénztárcába,-odébb állott. Mondani is felesleges, hogy az imigyen kitömött lárcában is 225.000 korona hiányt sikerüli felfedezni. A jegyző és a lakásban alvó hozzátartozói közül senki sem ébredt fel a tolvaj besurranására.
Reggel nyomban jelentési lellek a rendőrségen. A kapitányság egyik régi, kipróbált deteklivjét azonnal kiküldték az esel kinyomozására.
Volltrelfer t
A detektív már visszafelé jóit a helyszínről és közben a szokottnál is nagyobb forgalmú piacon keresztül vette uijit. Sícmügyre véve a sokaságot, csak ugy találomra igazolásra szólított, egy elég jól Öltözött, iparossegéd kinézésű, határozottan Jóképű", 24 év körüli legénykél, akit aztán bekísért a kapitányságra. Itt derült ki, hogy a detektív öszlön-szerfl igazoltatása lelcpaiikus megérzése volt a keresett közelségének.
Az ifjú Peti Józsefnek mondotla magát, de naclonáléja elmondásánál annyi ellentélbe keveredett, hogy kiléte pontos megállapilása külön munkál Igényel, aminek megtörténte előtt azonban egy sokkal fontosabb és eredményesebb munkál végeztek: a motozást.
A vállig tagadó If|u kabátja bélésébe ugyanis egy eRész zsibáru-rak-tár volt bevarrva. Talállak ott zsebkési, cigaretta szipkái, egy darab ötszázezer koronást, kisebb bankjegyeket, osztrák pénzt, a zsebében egy vadász-tőrt, zseb-villanylámpál. A bélésbe volt bevarrva Dínes Béla óralánca is, mig a 225.000 korona a sapkája bélésében húzódott meg.
Az ifjú ezek után kényleien voll a ma éjszakai .esetéi" beismerni, sói burgalma odáig terjedt, hogy még egy cselei bevallott, amit két napja köveiéit el. A többiekre nézve még mindig konokul lagad, de erős a gyanú, hogy ezeket is ő követle el.
A letenyei ifjúság erőpróbája
Várakozáson felül sikerült a járási levente-verseny
l.ctcnyc, Jullus X (Saját tudósítónkat) A Iclenyei Levente Egyesület évzáró sportversenyét a járás lakosságának és a kornyék Intelligenciájának nagy részvétele mellett Péter és Pál napián rendezték meg. Nagykanizsáról Csorba Islván testnevelési felügyelő vett részt a versenyen.
Reggel fél 9 órakor gyülekeztek a leventék a templom előtti téren, ahol Tóth János c. kanonok, plébános fényes papi segédlettel misét celebrált, majd Sülé Lajos hitoktató buzdiló beszédei tartott. Az ünnep! beszédei egy levente állal a Hiszekegy elszavalása követte. A Himnusz akkordjai után a leventék zárt menetben elvonullak a megjelent előkelőségek közölt. Délben a zenekar térzenét adott.
Délután két órakor a sportverseny vette kezdetét zenés felvonulással. A verseny megkezdése előtt EmSdy Qéza kir. járásblrosági elnök magas-számyalásu Üdvözlő beszédei Intézett a leventékhez, amit kél levente szavalala követett. A szabadgyakorlatokban és az egyes allélikai számokban a leventék szép eredményeket produkállak.
Verseny után kioszlollák a járás áldozalkész lakossága állal adományozol! értékes versenydíjakat. Zsebórákat, arany és ezüst érmeket, bronzérmeket. Minlegy 78 dijat osztottak ki.
Megemlítendő, hogy bár a járásban még eddig nem voll verseny egyszer sem, ez a verseny várakozáson felül sikerüli, ami első sorban Vlda Ferenc szolgabíró érdeme és Cocsomtcs tanító lelkes segítségét dicséri.
A verseny lartama alatt a nagykanizsai 6 gy. ezred zenekara játszolt. Csorba István leslncvelési felügyelő a látottak lelett legteljesebb elismeréséi fejezle ki.
Páholy nagymester ■ bíróság elött
Róma, julius 2. A Mussolini ellen tervezett merényle! miall a Grand Orienl szabadkőműves páholy nagymesteréi Torlgtanlt a biróság elé lógják állítani.
Nagymennyiségű Creppe de Chine
minden színárnyalatban
meglepő olcsó árban
Kisialudi és Krausz divatnagyáruházában
az „Arany Kakas"-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 jullus 3
Kis magyarok vizsgája a Nádor-utcai ovodában
Nagykanizsa, Julius 2
Az idei ovodavizsgák a Nádorutcai ovoda vizsgaünnepélyével értele véget Van valami rendkívüli bájos ezekben az ovoda vizsgákban, ahol a sok ünneplórubás pöttömnyi emberke bemutalja a kis emberek tudományát, amire az óvó néni egy nagy-nagy darab türelemmel és még nagyobb szeretettel tanította őket A Nádor-utcai kis magyarok vizsgáját nagyszámú szülő, érdeklődő és az ovoda-felügyelő bizottság tagjainak részvétele mellett az ovoda tágas udvarán tartották meg. Megjelent Eberhardl Béla gimnáziumi igazgató és Mdtés P. Hilár hittanár is.
Az apró magyarok nagy önérzettel, a nagy nap teljes tudatában produkálták magukat Szabi lstvánné óvónő vezetése alatt.
A vizsga szavalatok, énekek, táncok és meseszindarabok bemutatásából állott. Ecsetre kívánkozott az a sok kis diszmagyarruhás csöppség, akiket a jó Szabó néni izzó magyar hazafiasságban nevel. Különösen ki kell emelni a Babavásár cimü kis gyermekelőadásl, melyben Tóth Ilus, Kuruncsics Rózsika, Ofenbeck Manci, Bencze Boriska, Fuksics Mariska, Ács Mariska, Pájer Manci, Vida Mariska, Palkovics Magdus és Horváth Vilma, Lausch Margit, Tóth Annus és Heine Margit szerepeltek.
A .Hófehérki--ben a következők játszottak: Jaberics Ilus, Kárpáti Józsi Szabó Pityu, Ligeti Oyuszl, Horváth Laci, Huszár Józsi, Kovács Sándor, Babics Lajos, Lang Ferike Gerencsér Józsi.
A több mint kétórás vizsga befejeztével két apróság köszöntöt mondott „ Szabó nénl\'-neka fáradozásáért, mig kövesdi Boir Gusztávné a fel-ügyelőbizottság nevében nemcsak köszönetéi, de legteljesebb elismerést Is mondott a kis magyarokat szent hazafiságra és tiszta magyar, ságra oktató Szabó lstvánné óvónőnek.
60 lóerős, 6 hengeres
automobil
Chrysler gyártmány
az amerikai autó-Ipar műremeke
8 pneumatikkal
a tegklfogástalanabb állapotban
kisebb koctitlpusra való áttérés miatt, azonnali fizetésre
eladói
Érdeklődni lehet: KSzépeurópal Kurírnál Budapest, V. Sas-utca 29.11.55.
Zalamegye vitézjelSItjei a jövő évi avatáson egyforma magyar népviseletben jelennek meg
A vltáai .*ík a magyar vtaalat propagalí aáírt - Ax idol avaliaon la voltak mar etnográfiai caoportok, matyókét a köxQnoéu nuur totsxAaaot ajtomlélt
Nagykanizsa,.Juliul 2
A legutóbbi margitszigeti vltézava-táson, az ünnepség egyes, díszes aktusán kívül nagy tetszést vállott kl, hogy megyék, illetve vidékenként az avatásra kerülő vitézek egyforma magyaros viseletben jelentek meg. Nagy feltűnést kellő etnográfiai csoportok tömörültek szabályos sorokban és várták az avatást. Ezt abból az alkalomból irluk, hogy bár az idén Zalamegye vitézjelöltjei az avatásra nem jelentek meg egyforma népies viseletben, a zalamegyci vitézi szék elhatározta, hogy az intézmény programmiához, céljához hi ven, hogy a belső hazafias é zésen kívül a külső viseletben Is érvényre juttassa a magyar mivolt szeretetét, a jövő évi avatási ünnepségre a vi-
tézjelölteket a többi megyék vitézeihez hasonlóan, egyforma magyar ruhába állítja fel.
Ez annál Is örventetesebb, mivel hogy megyénk etnográfiai szépségeit, elsősorban a népviseletet propagálják Budapesten, az ország szivében, a nemzet legmagasabb előkelőségei előtt. A terv kivitele nem kerül semmiféle nehézségbe, mert Zilamegye egyes járásainak vitézjelöltjei kész örömmel ölti* migukra a megállapított egyforma magyaros ruhát.
Az idén a mezőkövesdi és egyes alföldi vidékek eredeti népviseletét az ünnepségek nolabilllásal nagy élvezettel szemlélték és ez nem fog elmaradni Zalamegye vitézjelöltjeinek részire sem, a jovö évi avatáson.
NAPI HÍREK
A zalaegerszegi dalosverseng következményei
Miért nem vesznek részt a zalameiyei dalárdák a körmendi dalünnepen ? — A Dunántall számottevő dalegyesületek mellett, nem talállak a nagykanizsai és keszthelyi dalosokat
Nagykanizsa, lulius 2
A Zalaegerszegen a közelmúltban megtartott III. Zalamegye! Dsiosver-seny vége, mint ismeretes, nem épen a legharmonikusabb viszonyba hozta egymással a dalárdákat. Különösen pedig azokat a dalosegyesflleteket, melyek meg és nem voltak megelégedve a zsűri ítélkezésével. Az elégedetlenség nyomán nemcsak ellentétek merültek lel a dalegyesülelek közöli, hanem a keszthelyi rendkívüli daloszövelségi közgyűlést is eredményezte, ahol tudvalevőleg halá-rozatilag kimondották, hogy a zsűri által odaítélt dijakat csak egyszerű emléktárgynak tekintik
Ezek rövid összefoglalása után megállapítható, hogy a Zalamegyei Dalosszövetség kebelében képződölt válság nagy erkölcsi kárt rejt magában. Jelent pedig azért, mert az áldatlan helyzet elforgácso\'.ja a dalárdák kedvét a további eredményes munkától. Erre nézve prdig ntSr példát is említhettünk fel a következőkben :
A körmendi Dalosegyesület e hónapban tartja jubileumi zászlóavató ünnepségét, melyet nagy dalosversennyel krpcsotnak egybe. Ezen a versenyen a Dunántul valamennyi Jobbncvü városi dalárdája részt vesz és emeli 3z ünnepség fényéi. A\'snp-roni, szombathelyi, veszprémi dalárdák indulnak a versenyen. Zjlame-gyéből csupán egyetlen, dalárda, a zalaegerszegi Egyházi Ének- és Zeneegyesület fog megjelenni 36 taggal.
A be|elölt\' dalárdák között, dacára, hogy a szomszéd megyéöcn r-jude-zendő dalosve\' ínyről van szó, nem találunk nagykanizsai, keszthelyi dalárdát egyet sem. Miéil ? Erre köny-nyü a felelet. Azért, mert mig egyrészt némi joggal a nagykanizsai és keszthelyi dalátdák tartózkodnak a megyei dalosversenyen szerzett szt>-moru tapasztalatok miatt, a részvételtől, másrészt a dalosvcrscnyböl kifolyólag ért sérelmek és azoknak reparálása annyi drága időt elveltek a dalárdáktól, hogy nem tudtak készülni sem a körmendi versenyre. «
íme, ez a tanulság, ha a d.,lárdák közötti bel béke felborul és a szövetség rendkívüli közgyűlést kénytelen tartani.
Angol lap ■ magyar ellenőrzés megszüntetéséről
London, jullus 2. (Éjszakai rádió-jelentés.) A Manchester Quardian lr|a: A tegnapi nap történelmi jelentőségű nap Magyarország és Ausz-trh Históriájában. Ezen a napon szűnt meg a pénzügyi ellenőrzés a két or&\'ágban.
Markó vendéglőben
Szombaton és vasárnap
disznótoros vacsora
HT zenével. "V
■apirehd
Julius 3j szombat
Rönui katolikus: Min. sx. p. c. Prt? tealáju: Kornél. Izraelita: Tischti hó 21.
Nap kel regxel 4 óra 07 perckor, nyugszik délután 8 óra 00 perckor.
Mozik. Uránia: Ördögtorony (Egy kalandornő regénye). — Előadások kezdete este 7 és 9 órakor.
Az egek csatornái
félelmetes bőséggel ontják az aratist vári magyar földre az iisit. Néhány nap. de néhány hét óla Is egész Euripa sötét felhőfátyolba öltözőit és a medrükbe férni nem akari Duna, Tisza háborgó hullámai feleli kilátástalanul szürke az ég boltozatja. (Tegnap ugyan el/merészkedett a Nap Is, de kl hisz neki, mig meg nem ernbereli mjgál.)
A legutóbbi hivatalos termésjelentés hangja még bizakodó volt, azonban a helyet nem javulása arra int, hogy ne legyünk túlságosan bizakodók és a józanság szemüvegén nézzük a káros esi holdsát.
A fölöttünk libegő és aprósztmü, szapora esil szitáló felhők, valóságos őszi felhők és Magyarország trianoni sorsára emlékezteinek. Maga a földmlvclésügyl minisztérium becslése szerint ez év torán annyi eső volt országszerte, amennyi mds években a három hónapban együttesen sem esett.
Ha ez Igy tart tovább, akkor köny-nyen el lehelünk készülve arra, hogy Magyarországon az Idén rossz termés lesz, ami pedig alaposan hál- . rállalná a gazdasági újjáépítés nagy munkáját, melyet <i kormány évek óta sikerrel folytat.
Tegnap kiderüli az ég. A melegen tetőző napsugár páráztatla a föld ülepedett temérdek vízmennyiségéi és az elcsüggedi szivekbe bizakodó reménység kél. A magyarok Istene nem hagyja el ezt, az ő sokat szenvedett becsületes népét. A Mindenható megfélemlítette a Duna szennyes hullámaival a partmenti városok lakóit. de bö\'cs és Jóságos intézkedésével visszaparancsolja medrébe a pusz-litó vlzárt és fejünk fötőlt láthatatlan Intésekkel messzltávoll vidékekre küldi a terhes, óiomszlnü fellegeket. Hatalmát megmutatja a hitelleneknek. de crejct nem érezteti a szenvedő néppel A nemzet pedig. Szent litván országa, ha bőséges aratáskor sarló, kasza pendül, kérges teverét összeteszl és háláját a kis pacsirták hazáján tul, felküldi htené-hez, akt nem hagyta el az 6 népét.
_ U. Gy.
— A polgármester elhagyja a
kórházai. Sabján Gyula dr. polgármester álljpota annyira javul, hogy elhagyhatja a kórházat és a további gyógykezelést otthon folytathatják. Sabján dr. holnap hagyja cl a kórházat, ahol naponta rendkívül tokán érdeklődnek állapota, iránt.
— Halálozás. Jelenele S;ilárdné szül. Bcrkovfcs Márta, Jelenek Sziláid ny. rcndörlöfelügyeló fiatal felesége Budapesten, ahova gyógykezeltetés végett szállították, csütörtökön délután operáció után meghalt. Budapesten lógják örök nyugalomra helyezni.
1926 lullus 3
ZALAI KÖZLÖNY
__Uj piarista tanárok Nagykanizsán. A magyarországi piarista tartomány .főnöke, Neuberger József „imnáziuml tanárt Debiecenből ís Sulchán János gimnáziumi tanárt Tatáról a nagykaniisal piarista gimnáziumhoz helyezte it.
_ A katonatemetőért. Oyómörey István főszolgabíró a katonatemető öt sírkövére adott 350 000 koronás adományát 257 500 koronával teljes összegre egészítette ki.
— Az uj klskanlzsal templom-atya. Dr. Vargha Theodorieti plébános, mint püspöki megbizott Jelenlétében folyt le Klskanizsán az uj templomatya választása, melyből Babonyai László került ki győztesen. Dékán lett Horváth János, templom-bizottsági tagok Hajdú József és Anek Oyörgy.
_ Kedvezményes bentlakás a fémipari szakiskolában. A m. kir. lémlpari szakiskolában a vidéki szegényebb sorsú tanulók elhelyezkedésének megkönnyítése céljából kedvezményes bentlakás nyílik meg f. tvi szeplember hó 1-én. Akiké kedvezményi élvezni kívánják, folyó évi augusztus hó 15 lg írásban kérjék az Igazgatóságtól. A m. klr. fémipari szakiskolával kapcsolatban szervezett négy éves építőipari tanfolyam vidéki hallgatói számára a Jövó tanév elején szintén megnyílik a bentlakás. A benllakás kedvezményét a tanlolyam hallgatóinak legkésőbb augusztus hó 30-ig kell kérniök. A bentlakás cél-Iára szükséges felszerelések beszerzése már folyamaiban van, a lakó • helyiségek átalakítási munkái pedig augusztusban történnek meg.
— Kinevezés. Budapestről Jelen lik a Zalai Közlönynek: A kor mányzó az igazságügynjiniszlcr előterjesztésére Tóth József zalaegerszegi kir. törvényszéki |egyzőt törvényszéki biróvá nevezte kl. Barbara la Marr, Ramon Novaro és LeWls Stone az Urániában
— MOvészestély Keszthelyen és Hévízen. Folyó hó 1-én Hévlzfürdőn a Kurszalonban este 9 órai kezdettel tartotta Elek Ica és Áfátok Oszkár operaénekesek .ária és magyar nóta\' ciraü estélyüket. A müvészestélyen az esós Idő miatt kevesen Jelenlek meg, de az erkölcsi sikert ez nem befolyásolta, mert a művészek tudásuk legjavát nyújtották. T. Maleaky Bianka zeneművészeti főiskolai tanár predzen látta el a zongora kisérelet. Elek Ica tiszta csengésű hang|a, Maleczky hatalmas baritonja tökéletes művészi teljesítmény voll. Az estélyen Száva Veigart Margit művésznő is jelen volt, kl elragadtatással nyilatkozott a művészek teljesítményéről. Az estélyi folyó hó 4-ín esle 9 órakor Keszthelyen a Hullám-bin megismétlik.
— Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság junius hó 26-án tartotta 1925. évi rendes közgyűléséi, amely az évi nyereségei 1.765,571,000 koronában, az oszlalékot pedig 125,000 koronában állapította meg.
— Schwarcz Dezsó harisnyái a legjobbak.
URÁNIA URANIA
i
Szombaton és vasárnap:
Rex Ingram rendezésében, Ramon Novaro, Barbara la Marr és Lewis Stone főszereplésével:
ÖRDÖGTORONY
= különös történet nyolc felvonásban. =
Vasárnap a Világban:
„Sötétségen keresztül"
kalandordráma.
— Tanítói előléptetés. Vaszary Kálmán keszthelyi elemi iskolai igazgatót a kultuszminiszter julius l-löl kezdve a VII. fizetési osztály 2. fokozatába léptette elő. Az előlépett három évtizede törhetetlen szorgalmú munkása Keszthely tanügyi életének.
— Bucsu Klskanizsán. A kis-kanizsai polgárok vasárnap tartják meg a Sarlós Boldogasszonyi bucsuL
— Találtak egy kis Icányka-retikolt. Tulajdonosa jelentkezzék a kiadóban.
— Kanizsán fogtak el egy iniháldl tyuktolvajt. Kora reggel egy lovasrendőr baklatolt szolgálata közben a gyepmesteri telep környékén. A telep mellett fcllünt néki egy féifi, aki zsákot cipeli a hátán. A zsákban szemmel láthatólag baromfiak voltak. A rendőr igazolásra szólította fel a férfit. Kiderüli, hogy Szabó István somogymiháldi lakos, aki a lyukokat egy falubeli gardától lopta s azért hozta be azokat Nigy-kanizsára, hogy itt a piacon értékesítse. Az alyalil átadták az inkei
csendőrőrsnek.
Barbara la Marr, Ramon Novaro és Lewis Stone az Urániában.
— Megkezdik a klskanlzsal Iskolaépítést. A klskanizsa! állami elemi iskola épllési munkálatait a nagykanizsai Horváth és Vass cég nyerte el 1.059 millió korona költséggel. Az iskola épitése a közeli napokban veszi kezdetét, mert október 1-én kell, hogy teljes befejezést nyerjen.
— A csatornázás kibővítése. Értesülésünk szerint a városi tanács elhatározta a Kórház-utcai csatornázási munkálatoknak egy ággal való kibővítését és pedig a Kórház-utca folytatásakép a László-herceg utcában 354 méter hosszúságban. A tanács a munkálatokra holnap szombaton írja ki az árlejtést.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Kenltutycii t i aZaUl KftiWoy. k«tiU»«l)4 IWk-kUdöOtviUUtaa. Kuliludy-utc* 11. uJm. — L)«n<t OtOw dohlnyirud*. Kowulh Uk>*-BUJ. RI«fKh Oyfti&dohloyirudi. CmUxt klrílynl-llr. Subó Lluló dobínyirudijibin. Sopíonl-atca. Tuirifi Pmnc kOayvkWé p»plrktrttk«4»»ib«o. I JRtlx- Iflrdóa i Kummet Jino« Jruhixib*a h K&k»0f>«n*»1iilt>»n. - U\'alur l\'««ocoí ini-Ví iában it kC&tónk&nyvtuitun IU»UtifB«andráK»i s rtlutM Mlrií
UjU< Piolloa. Balahífltxríaytxa: Muak MikttefeJL Hilitoakf resitsroa: Bódla hat tftmikwwlwAJ^H MlrtaCrlcpcn : fcüjío itilMl it IlUmn. Konyó«l-0<UtcIíp<n : Vnkó JOiuIaénil. Ball-
toaprrtl BOtlí. Fonyódon t Kíliu Sándor vvjiyrUrukcmkfdísétxn Balatoabocláron : Sily utóda Orotimino Irénnél. VtMlMca.
| — Kerékpáron a Balaton körül, í Mint megírtuk a kaposvári kerékpárosok Egyesülete öt napos kerék páros kirándulási rendez a Balaton körül. Vasárnap indulnak a kerék , párosok Kaposvárról vonaton Fonyó-| dig és onnan hajóval Badacsonyig, \' onnan pedig kezdődik a kerékpáros tura.
— Hegedűs Gyula — kormány főtanácsos. Budapestről |clentlk nekünk éjjel: A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére Hegedűs Gyulát, a kiváló budapesti színmű\' vészt, a Zeneművészeti Főiskola ta nárát, a színművészet terén szerzett érdemei elismeréséül magyar királyi kormány főlanácsoyá ne-vcalc ki.
Héviz-fürdőt látogatók keressék fe
HÉVIZSZENTANDRÁSOM Lakits Testvérek 30 év óta fennálló jóhirnevD
VENDÉGLŐJÉT.
ll\'^T.\'^ü^ii\'.\'niT-riíéay i«TütaÍT.W rlginyprlmS,
Kiváló Uutdeltel Lalcita Teatvérek.
Idfijáráa
A nagykaniisal meteorologtal megfigyelő jctentéw: Pénteken a hómirstk-1a: ftgge> 7 órakor +128, déluUn 3 órakor +21 I, este 9 órakor +17-0.
FtUtőzcl: Reggel borult, délben kevésbé borult, este tiszta.
Sztltrdny: Ríggel Északnyugat, délben Észak, este Északnyugati Kél.
A Meteorológiát Intézet |<l«téK szerint ai időjárásban lényeges [avulás még nem várhatú.
— Rendet kell teremteni a kanizsai piacon. Van egy rendelet, amely a piaci árusoknak megtiltja, hogy 9 óra előtt vásárolhassanak a piacon a vidéki termelőtől. A nagykanizsai piacon ma mégis az a he!yzet-?ia az agyonstrapáll háziasszony szűken kiszabott büdzséjének utolsó maradványával retlkűljé-ben piacra megy, hogy szükséges vásárlásait végzze és azl kell tapasztalnia, hogy a kofák, orTa elől elvásárolják a vidéki termelőktől felhozott élelmicikkeket vagy baromfiakat, olykor magasabb árat is Idnálva, ugy, hogy ha asszonyaink valamit venni akarnak, azl már csak másodkézből vehetik, amely persze egész más árat Jeleni. Több erétyt és nagyobb körültekintést kíván a városi fogyasztó közönség ezen a téren s ha más képen nem megy, a karhalalom segítségének igénybevételével Is biztosítani kell a piacnak előirt rend|él.
— A budapesti zsidó főkántor hangversenye NagykanIzaán. Kimagasló zenei eseménye lesz városunknak julius 8-án, mikor Unetzky Bernát a budapesti Dohány-utca zsidótemplom fökánlora tartja egyetlen hangversenyét a Ca tinóban Síroké Henrik zenetanár, zongoraművész közreműködésével. A fővárosi sajtó állal nagyra méltatott fókántornak kivételesen szép, nemes csengésű tenorja van és műsorában it a zene és opera irodalom legszebb alkotásai szerepelnek. Puccini, Halévy, Csajkovtzky, világot járt operáinak, SrAuóert.Rubinsteln szebb-nél-tzebb dalainak estje lesz a koncert, melyei héber és irredenta dalok egészítenek ki. Jegyeket a Szerbnél lehet venni.
Schwarcz Dezső cégnél uri ét női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
_ Ha Hévízre jón, ajándékait Kummer János áruházában vegye meg ét kölcsonkönyvtárát olvassa.
RiDIÓJHŰSOB
Julius 3 (szombat)
Budapest (560) D. e. 930. 12 és d u. 3: Hirck. közgazdaság. 5: Az Operaház zenekarából alakult kamarazenekar hangversenye. Komor Vilmos karnagy vezényel. 6.30: Perger Ferenc: .A magyar evezó sportról*. 8: Hangverseny. 9.30: Orafonola tánczene. li>: Népszinmü-cst cigányzene-kísérettel.
Bécs <531 és 5825) D. u. 4.15: Hang-verseny. 6.15: Blertbaum—Hartleben-est. 8: Schubert-est. Utána könnyO rene.
Berlin Í504 ós 571) D. u. 4.30: Espe-ranto. 5: Hangverseny. 6: Tcazene. 830: Was cin Berliner Hol erzahlt... rádiószin-játék. 10.30: Tánczene.
München (485) D. u. 4.30: Hangverseny. 7.45: Tarka-est. 10.20: Tánczene.
Prága (368) D. u 4 30-530: Zene. 6: Német leadás. 7.30: Marionett színház. 8: Nagy zenekari hangverseny.
Róma (425) D. u. 5 : Hirck. tfizsde. 5.40—7 : Jazzband. 9: Hangverseny.
ZALAI KOZtONY
1926 hiltu« 3
SPORTÉLET
NTE—Zrinyi TE
Nagy CMménye lesz az alllszli mulatság déiuláni programjának az NTE—Zrinyl TE barátságos lolbal-mérkőzése. A Zrinyi állandóan javuló tormáját tekinteloe véve a mérkőzés nívósnak Ígérkezik s ezért Nagykanizsa sportkedvelő közönsége körében nagy érdeklődésre tart számol. A mérkőzés a délutáni program utolsó száma lesz.
HOZGÓSZINHÁZAK
Uránia szombat—vasárnap Ördög-torony, Egy kalandornő regénye, Rex Ingram rendezése, főszerepekben : Ramon Novaro, Barbara la Marr és Lewis Stone.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Az irányzat ma egyenetlen volt. Nyitáskor a hangulat bécsi hatás alalt kedvetlennek mutatkozott, az árfolyamok alacsonyabban indullak, később néhány érték iránt ismét érdeklődés nyilvánult meg. Ennek hatása alatt elsősorban a bánya, bank és villamossági papírok emelkedtek. A piac többi értéke a mai renderésl napra való tekintettel kisebb méretű lemorzsolódást szenvedlek. Zárlatkor az irányzat egyenetlen a forgalom mindvégig igen csekély voll.
ZlrtcU xárlat
MA I3SJOO. toadoa 241400. Kavvv. B16-®«, Blil.xl 1395 00 Milánó 183ŐOO, Hollutl ■Kim. Ball.. 12310 Wlan 1307, tolta SJSÓO Pr»i|. 1529 .\'.0, BadátKat 7«-«0, Vartó W50. «• k ..art 247*60. Baírtád 914 50.
A biüytiU TózUe leriu-jegpése
v«»«tflk D • vla #V
r i\'t-tw u«4>:«>(0
i.4o! HM W.O UillC •Hl IW
CfkU*. aiu 1x0 MMMM 11 m iít«
OHM t.ksiul lltiu
M1IHUU BtUnil IMI IH1
f fu^a b. ini-mi r őr** i«* áCn>>MM
K(A»4 H* 2HXWU Ozzia iu:o uru
Le* lir iü UTÍC- WUOHlllO
Lm 113*11 >«C«ka nn:M
Mfá mi-uu "írjak 1173-111:0
MJikt iiMiraa Mcfa IMI IMI
DitU.uMU. »:•; 1 ua PUC» 2IU1U0-S
Dto\'hw. 11 no iwo Mik ItltlO
C»4J«i (1. 1MKI.I0 ItlU ttSM
Ml^H. i»)n»a Vanó
Mixf*í kw. IM70-M7M Vfc. 1917 10117
IrMM. illO-lkXt IMII ta
TwmtajiótMla
S,u HÍMV. 74 I( !t 412.500 - 435.100, 77 <>M 437ÍCŰ—H0JKŰ ?í. <*„.
4iaooS-.442Sao. ««r<o d«ná«t.ii 4. pa>
aldtkl 76 kj.-oa 425 000—427.500. 77 k(-i 430 000-432^00, 11 kK-oa 432.500- 435 000 V- ke-oa 435.00)—437 500, ;<u. 21500.1-247&0. ;akai aáBvárpe 235.00C-245000, abána 28CL000—325 000, *.t 290 0<O-297 510, távul 232 500 — 235 000; i.pc. 55OJUOJ-56Ü00, köíaa 1SO.OO.-1DS.OOO, .c-:p» 165.000-16750".
Sertésvájár
FaláiaJMa I7C0 aeivból tladatlanal vt>»«. tuazadt t.00 dzb. P.liórendQ 16.750— I7.0C0. aaedett 15750 -16 0 0 azedat. toato I5.0X —15503. koanyu I3.0M-14.030. aWudt ».<* 15.001—15 500, másodrendű 14 000 14500, a»«ol auliw I60UO-18.SOO. tuk-u rayjban20500-2l0:« izt< 2S.OOO-25.500, kbuaott ha* 16500 180XX iijlonaá. 144-mlía 18000- .0000. Az Irányzat Lanyha.
Kiadja: Zrinyl Nyomdaipar és Könyvkereskedés BT, Nagykanizsa
Reuma ellen
r rt*« | n
Kellemes nyaralóhely
Prospektusok, felvilágosítások és vízumbeszerzés a
Menetjegyirodában
Nagykanizsa, C\'-jengery-ut I.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság a.eióti (Déli Vasút)
MENETRENDJE
1926. évi május hó 15-tSI
<i Nagykanizsára éikező és induló személyszállító vonatokról. _Budapest— Nagykanizsai viszonylatban
A vonat Budapestről neme , indul
Szem. v..
űyv. Szem. v. j Ojv. |
S| Szem. v.J
ii-30 W) 13-20 17*30*)
2I-3VJ
Nagykanizsára érkezik
13-55 1320 l»55 21-50 4CO
3 í A vonat gl neme
Szem. v. Oyv. Szem. v. Oyv. Szem. v.
Nagykanizsáról Indul
Budapestre érkezik
OI51) 7W)
n-to
1445\')
15-00
645 1100
I6\'40 19-10 21-55
S. R. esy (1 —HL oszt. közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg, egy tlkciö kocsi Budapest Gyóí t* VII26*tói IX 4-ig egy 1-I1-IIL óul. közvetlen kocsi Budapest-Villach. ^ Gyorsvonatfal egy l|T. oszt. és egy II-III. oszt közvetlen kocsi Budapest-
Susak. e>iy I—II. oszl. és egy III. oszt. közvtllcn k<xsi Budapest—Fiutne, egy étkezö-kocsl Budapest—Nagykanizsa, egy hálókocsi Budapeat -Vcnczia, egy I—II. oszt. közvetlen kocsi Budapest -Vcntlmiglia (Trlcatc—Vcneila-Qenován át) és egy. I—11-I1L oszt. közvetlen kocsi Budapest—Róma.
*) Személyvonattal egy I—II. \\>ut. és egy III. oszt. közvetlen kocsi Budapest- -Barcs és egy II—III. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg.
Nagykanizsa—,
APRÓHIRDETÉSEK
Aa apeóhlidcKa dija 10 uilx SOC0 kor. A ctciazó > minden vastagát.), beluból állá asO kit szónak aaámltlallk. Minden lovabbt szó dija 500 K. A hlrdotdal dl] .I5r. Mxotendd a rwgalmUd6hazz*zzámlU>Avai
sSlS.
az lskola4v latlamánt tul Inll lelje. elUUst nyelhet. — Clm a ktad06sn. 2151 j
* I , tf egyei
Balatonszentgyörgyről Ind. 525
Balatofísfenlgvörgvl
,\'aírykanl- I
Nagykanizsára érkezik --73
rrf—
zlk I I
viszonylatban
TKi
. , zsirtl indul
fícgyes IW
Nagykanlzsa—Szombathely-Wien S. B. viszonylatban
iMpsr
l"dnl Indul étkezik
- r-™ < \'M
900\') 12-15 14-09 10-35 1510 ISOO Szem. v. | I61»)l 21-26 ) 23Ü5
1 S/.eni. v.
2 Oyv.
3 Szem. v.
4 "
Wienbc érkezk
\'itO\'Ki
zsiról í helyre Indul . érkezik
—iFrnr
655 >49 16-09 2030
L V, O .
I 14-10*) -i.vj 17-35 ,
1920
bzcm.v., Szem. v, Oyv. Szem. v.
\') Gyorsvonatokkal egy I—II. oszt. éa egy III. oszt. közvetlen kocát Budapest— Wien S. B„ egv II—141. közvetlen kocal Osljek—Wien S. B., egy t—II. oszt. közvetlen kocsi Zagreb—Wien, egy étkezőkocai Budapest—Gyűr, egy 11-111. oaal. közvetlen kocái Budapest—Zalaegerszeg.
SJ Személyvonatokkal egy II—tlt. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg.
Nagykanizsa—Barcs—Pécsi viszonylatban
Kétszobás utcai lakáa elköltözés miatt azomul áudd Klrályutca 5. 2149
Oyermektelcn házaspár házmsator-nok letvéletlk SzéchenyiKr 4. 2169
Diákok Irljes clUUsit mírséketl árban vállalom. Clm a kiadóban. -2172
Pécsről \' ikres,ól Indul " indul l
TTf
1340
17-20 2310
1 Szem vV-- """W"
21 Orv. J 9-30") I 11-45 31 Szem. v. 1Í35 | 15-lS 4 [ Szem. v. 18-20\') | 21 00
Vendéglőben azonnali alkalmazási nyerhet kézilány, kl a fözéaben |ártas. eküiv-ben részeiül. Markó, Ktnlzat-utca 23. 2173
Páhriaaoára latinból Is bukolUkst elókéazlt oki. tan. Clm a kiadóban. -2174
Eltádó birtokok 1 I hold szóló Csellón, I hold szántó halastót dslóbcn. lló-vebbel Tclekl-ul 69. 2175
Akácmézet
legmagasabb áron, minden mennyiségben vásárlunk. Strém Bernát éa Fiai Erxaábot-tór 14. aa. 2170
Férli «s nót tahárnemfi varrá.t
vállalok futányoa áron. Sitger Qiza, Aipid-utca 7. 2152
6 üléses luzus ss-.itá minden ellogadható árétl eladó Király-utca X sz. 2176
Elköltözés folytán, békebeli, elegáns, komplett szalonberendezéa, gardróbszekrény, egyéb tautorok jutányosán eladók. Fóut 16. házmeater. 2180
Technológiai aaabáat tökéletesen lanti, azakvlzagáta eJókéazll Kovács nót dival-aaalon, Ertsébel-lér 15. Jelentkezés lotvó hó 10-lg. 2183
Elvállalom nftl és gyarmekruhák
varrását, valamint házi vanást Is. Ozv. Poiczerné. Póut 20. 2010
Motorkarákpár keveset
élt sürgősen etadó.
tpá
modem 5W.OOO K-. Doeál Perenc mechsnlkus.
hssznill, ■ ó. -2188
Lakatoa és uereló tanoncot felvesz Széchenyi. Kouulh-tér 13. 2183
Utcai 3 szobás lakáa vízvezetékkel és mlndcu meltéklielylségget, eácllcn bútorral, szőnyegekkel, jiitánjosan azonnal Is álndú Klalaat-ulca Z 2184
„.TT.-1\'® Barcsra ? Pécsre ^ * értcezik I1 érkezik
—"ftsr
1010 I 12-15 I 14 60 l-35») 16-17 ! 18-25 18-20 I 21-40 I -•I Gyorsvonatokkal egy II—IIL. oszt. közvetlen1 kocsi Ostck—Wien, egy I—II. öszt. közvetlen kocsi Zagreb-Wicii S. B.
7) Személyvonatokkal egy I—II. oszt. közvetlen kocsi és egy III. ojzt. közvetlen kocar Nagykanizsa—Péca.
Nagykanizsa—Gyékényes! viszonylatbun__
Nagykaal I uin I érkezik [
11 Oyv. 1 ttttq ____ . .,
") Gyorsvonatokkal egy I—II. oszt. és egy III. osil. közvetlen kocsi Budapcat— lJiume, egy I—II. oszt. és egy III. oszt közvetlen kocsi Budapest—Susak.
Nagykanizsa—Cakovccl (Csáktornya) viszonylatban
Gyékényesről Indul
Nagykanizsáról indul
Gyékényesre érkezik
I 6-30 | 1 Oyv. 22-10) 22-\'5u
1 I—íl. c * ......... " -------
Csáktornyától indul
1 rVftr"
2 Vezy.v.
31| Szc.n.v*)
4 Oyv.")
5 1 Szem. v.
_ canl-zslra
t érkezik __
4ÍSáj " " |""65Ó" I Szem. v.t-7-20 ! 0<0 2 oyv. 11-10 • 13«0 3. Végy. v. J 12 3210) 14-05 4 Oyv.
18-24 : 20-15 II II i
•) Caak V126-lg bezárólag közlekedik. ••) Csak VI/27-tól kezdve közlekedik.
") Vonalokkal egy I—II—111. oazt. közv. kocsi Budjptal Hume, egy hálókocsi Budapest—Vcnczia, egy I—II oszt közvetlen kocsi Budapest—Vcn\'imlglia [via Tricstc, Venczia. Genova), egyl—II—Itt. oszt. közv. kocsi Budapest—Róma.
") Gyorsvonatokkal 1926. V126-16!. bezárólag IX/5-ig egy l-lt-tll. out. közv. kocsi Budapeat—Vtllach.
iNagykanlMátóiTcsiklomyára indul 1 érkezik
13-45")
17-00
22-30
f
•mr—
15-28 2026 0-10
Spekl és Pataki wmm í?i Keszthely
Kerékpárok} varrógépek,
gépink és nlkalreszek; ragyogó zománcozás, szakszerű jjvilis. Aulópneu 1 „Semperit Stock". Kerékpérpneu 1 Semperit, Hutsinson, Micheln Csble. Autógummivulkanizáláa 1
modemül, góz- és villan-,erőre berendezett üzem.
Kisebb tőmlőjavitások azonnal, nagyobb tömlő- vagy kópenyjavl-
lásokat legrövidebb Idő alatt teljesítek.
Tömlőszelepek és más alkalrészck Állandóan rakláton. \\ Beküldolt munkák gyorsan és pontosan leljesillelnck. iui
LegolcaóbbI Legszebb! Leggyorsabb I
Xvr CSODA PLÍSSÉ modellek I
1 \'.»-tól minden vil|oz,itban, izsur. hlmzéi slb raahelyQnkben. — Pontos pósta. — Vil»5zl>él)C)íírl ininliik. — Épen ix«mb«n m Vigszinháxjcal. Budapest, V., LIpót-körut 13. (Honvéd-uica sarok.) — Egy própa m«ogy6xl<
Nyomatot! a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdav««lö: Ofcabeck Károly).
88. évfolyam, 147. Mám
Nagykanizsa, 1928 Julius 4, vasárnap
ár. 2000
ZAL1I KOZLOHT
SnUM M UadáUvUal WMi feszttel MUtadtthilal: Xistatoír-a. B.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
MRvtaa-bMH: (UjjWiaa 79. azáa UtiMteJ ára egy Un SO.OÖO Urau
Vár-épités
Mióta Trianon országunkat kegyetlenül megcsonkilolla s a jómódú Magyarország helyeit kicsi és szegény csonka ország lettünk, százszor inkább kell minden alkalmat megragadnunk, amikor a békeszerződés és az ellenőrzés szűk keretei közölt is megmutathatjuk, hogy amit velünk tettek, az a legszörnyűbb igazságtalanság voll s hogy nemcsak ősi jogaink, de a kuliur-élet terén felmutatott eredményeink miatt is követelhetjük magunk számára a helyet Európa müveit nemzetei sorában.
Az Iskola lulajdonképen a nemzetnevelés Igazi műhelye. Ha jó alapokra van fektetve, ha kellőleg képzett tanszemélyzet látja 3 az oktatás munkáját, többet tehet az ország nagyságáért és felemelkedéséért, mint egy hatalmas hadsereg. Egy olyan nép. amelynek minden lagja rendelkezik a műveltség nélkülözhetetlen elemeivel s amelynek sorait nagy költők, nagy tudósok és nagy politikusok dlszi-tlk, a nemzetek között folyó hatalmas versenyben le nem ma radhat, vele mindig számolni kell s meg kell adni részére a műveltségnek kijáró tiszteletet.
A kultuszminiszter hatalmas Iramú munkájához szerencsére rendelkezésre áll a szükséges Idő, mert gyakori kormányváltozások esetén az ország közművelődésének egységes álgytt-rása nem menne olyan könnyen, mint mikor egy széleskörű koncepció végrehajtására az eszközök ugyanannak a férfiúnak kezében vannak.
A kultuszminiszter céltudatos vezetése alatt folyik szüntelenül a magyar kultura várának építése. melynek eredménye nem Is sok Idő múlva az analfabetizmus teljes megszűnése s Magyarország műveltségi nívójának hatalmas arányit emelkedése lesz. Amit a forradalmak összerom bolnak, azt a béke tudományos munkája építi fel, sőt tovább is viszi, erőfeszítések verejtékével öntözve az utat, amelynek végén almpompázlk az igazi tudás jutott a: a nemzetközi lisztelet és megbecsülés.
Bethlen Fstván miniszterelnök hétfőn érkezik vissza a fővárosba
Kedden veszi ál hivatala vezetését — Az egységes kormányzópárt összejövetelei — Hegyessy Károly a biharkeresztesi kerület egységespárt /elölt/e
Budapest, Julius 3 Qtóf Bethlen litván miniszterelnök ma érkezik vissza a fővárosba Kenderesről, abol a kormányzó vendége volt. A miniszterelnök kedden már átveszi hivatala vezetéséi és a különböző reszorlminiszterekkel beható tárgyalást folytat több fontos kérdésről. E tárgyaiésok mialt a miniszterelnök nem vehet részt Mikszáth Kálmán főispáni beiktatásán, hanem azon a nemzetgyűlési képviselők közül számosan és még néhány régi politikus is részt vesz. " Az egységes párt a nemzetgyűlés
nyári szünete alalt is főbb összejövetelt tar). Az első összc|övetel julius 22-én a párt Eszlerházy utcai helyiségében lesz, amelyen a kormány tagjai is részt vesznek. Az összejövetelt vacsora követi.
Mayer János ÍOldmivelésQgyi ml-nlizfcr löbb kisgazda társaságában Biharkereszlesre utazott, hogy megtartsák a hivatalos jelölőértekezle-tcl. Elutazása elölt kijelentette a földmivelésOgyi miniszter, hogy a kormány és az egységespárt a választáson kizárólag Hegyessy Károtyt támogatja.
Massaryk elnöki megbízatásának lejártakor végleg visszavonni a politikától
1 tát néppárt tót emberi szeretne az elnöki székben látni
Prága, Julius 3 0ÉjszakaI rddlíjclentés) A Szlovák értesülése szerinl, ba Massaryk elnök hivatali lunkciója 1927-ben lejár,
végleg visszavonul a politikai éleitől. Utódjára vonatkozólag a tót néppárt azt szeretné kérésztől vinni, hogy lót ember kerüljön az elnöki méltóságra.
A genfi Ügyészség szabadlábra helyezte a merénylő Juszt Ivánt
A büntető tárgyalást rövidesen megtartják
Oent, Julius 3 (Éjszakal ridtólelentés) Az ügyészség a vádtanács határozatának értelmében Juszt Ivánt, Bethlen István gróf magyar miniszterelnök merénylőjét, a kétezer Irank kaució letétbe
helyezése után szabadlábra helyezte. Ezzel kétségtelenné váll, hogy a magyar hatóságok kiszolgáltatási kéiel inét nem tel|esillk. Juszt Iván ügyében a büntető tárgyalást rövid időn belül megtartják.
A kormányzé még nem kegyelmezett meg Beniczkynek
Csak ujabb három hónapi haladékot kapott
Budapest, Julius 3
Benlczky Ödön tudvalevőleg április 1-én szabadlábra került, illetve ekkor megszakította fogházbüntetését - egészségi állapotának megrongálására való tekintettel. Ma, Julius 3-án járt le a három hónap, amelyre szabadságol kapóit. Már reggel jelentkeznie kelleti volna a
Markő-utcai fogházban, ez azonban nem történt meg, mert értesülésünk szerint Benlczky Ödönnek, betegségére való tekintettel, ujabb három hónap haladékot engedélyezlek. Az igazságügymiiilsztérliimból akként értesülünk, hogy a kormányzó még nem kegyelmezzen meg Beniczky Ödönnek.
Ujabb Árhullám közeledik a Dunán
Budapest, Julius 3 A felső Dunán immár a negyedik árhullám Jelentkezik és a folyam Passaulóf Pozsonyig áradó. Miulán az ujabb emelkedés Passaunál és Linznél csak 10 centiméter, mig Stelnnél 36, Bécsnél pedig 72 centiméter és valószínű, hogy a Linz alatti mellékfolyók áradása okozta az árhullámot. Ilyenformán ma a Komáromnál és Budapestnél észleli apadást csakhamar ujabb áradót fogja /elváltani, melynek batása egyelőre még nem tekinthető át.
Erdély minden részéből Arvizje-lentések érkeznek. A KCrOs egyes községeknél kilépett medréből. Vasutvonalak és szántóföldek víz alatt állanak. Aradon a Maros egy méterrel emelkedett. Arviz fenyegeti az egész marosmenti vasútvonalakat.
Leszállítják-a kamat.
Illetéket
Budapest, Julius 3. Bud pénzügy-mlnlizler ma Intézkedett, hogy a kamatjövedelmek Illetéke tárnában rövid időn belül ujabb renddel bo-csáussék ki, melyben, tekintettel azokra a nagyfontosságú érdekekre amelyek az Idegen tökének az országba való bevándorlásához fűződnek, ezen idegen tőkék kamatjövedelmét az illeték alól mentesíteni lógja a miniszter, egyben a záloglevelek szelvényei, a takarékbetétek és folyószámla követelések kamatai után az alaprendeletben 10 százalékban megállapított illetéket 5 százalékra szállítja le.
Titokzatos halál Szeged, lulius 3. (Éjszakai rádió-jelentés.) Ujlaky Károly tisztviselőt Tisza Lajos-körúti lakásában holtan találták. A vizsgálat azt véli, hogy Ujlaky busmérgezésben halt meg. Biztosat csak a boncolás megejtése után fognak mondani.
A frank-per a Táblán Budapest, lulius 3. Oadó István táblai tanácselnök a Irank-per táblai lőlárgyalását augusztus 16-ra tűzte ki. Előadó-bitó Volkmann Jenő táblabíró lesz. A tárgyalás több mint egy hétig fog tartani/
Magyar retorzió Szombathely, julius 2. (Éjszakai rádiójelentés.) A szombathelyi Kereskedői Kör ma határozatllag kimondotta, hogy abba* az esetben, ha a csehek vámbáborut Indítanak, akkoi kimondják Csehországra a kereskedelmi bojkottot.
Almássy beszámolója Budapest, Julius 3. Almássy Lászk az egységes kormányzópárt elnök szeptemberben nagy beszámolót tar Tatutón. A beszámoló elé nagy ét deklödéssel tekintenek politikai kő tökben.
_ZAIAI KÖZLÖNY
Egy balatonberényi öreg gazda szomorú halála
Háza tutarozgatása közben leesett a létráról és koponyatörést szenvedett
■____
A nagykanizsai járás leventéinek nagy versenye
E hó 18-án ■ Zrínyi-sportpályán impozáns kölsósMek között tartják meg a versenyt - Yándorserle?, ezöst- es bronzérmek a dijak között - Öl község zenekara a tersenjen
Nagykanizsa, lullus 3
Nagy napra készülnek a nagykanizsai járás leventéi Julius 18-án délután két órai kezdettel rendezik meg Nagykanizsán a Zrínyi sportpályán a járási levente versenyt, mely impozáns külsőségek között, a legemelkedetebb sportszellem és lisz-tullabb lestnevelés jegyébe folyik le.
De minden külsőséi között, mely ragyogóvá teszi a trianoni határszél városának egyforma szomorú napjait, sokkal nagyobb jelentőségű az. hogy ez az erőpróba a levente ügynek a nagykanizsai járásban történt fényes előrehaladását fog|a dokumentálni. A hazafias erkölcsös, vallásos szellemben nevelt u| nemzedék á<l porondra és mulatja meg Izmait, melyek az uj Nagymagyarország felépítését fogják végezni.
A verseny mely hatalmas pro-grammot ölel magába, két részre osztik: próba és előversenyre. Kezdete délután 2 órakor. Első szám : Felvonulás a tribünök előtt. A Himnusz eléneklése után üdvözlő beszéddel nyitja meg a versenyt Oyö-mörey István főszolgabíró. Ezután kezdődik a tulajdonképeni verseny. Szabadgyakorlatok. slkluUs 60 méteren a 12—14 évesek, 80 méteren 15—17 évesek és 100 méteren a 18—21 évesek Indulnak. Távolugrás, dlszkosrdobás, 400 m. síkfutás, suly-dobás, magasugrás, 1500 m. síkfutás, gerelyvetés 4x100 m. staféta az allétikiból. Ügyességi gyakorlatok, |á-lékok, gúlák és végül díszes felvonulás, majd a díjak kiosztása következik.
összeredményre ki lesz adva: vándorserleg; egyénileg az l-ső helyezettek emléktárgyat (óra), nagyezüst, 2-lk helyezettek kis ezüst és a 3-ik helyezettek nagy bronzérmet kapnak nemzeti szalagon. A díjkiosztás után záróbeszéd, majd a Hiszekegy imával és elvonulásával befejeződik az ünnepélyes verseny.
A verseny tartama alatt felváltva fog játszani a sormási, eszteregnyei, komárvárosl, kiskomáromi és galamboki zenekar.

Mint a fentiekből kitűnik a járási levente verseny maradandó szépséget fog hagyni a közönség lelkében. — Erre az is garancia, hogy az egyes községek levente egyesületei már mind megrendezték sikerült házi versenyeiket, amelyek tulajdonképen a járási levente versenyre való készülődését jelenlik.
A verseny rcndczöbizotlsága tekintettel a hazafias célra a megszabott helyárakon felül, felűlfizcté-seket köszöncliel fogad és lapunk utján nyugtáz.
Balatonbcrény, Julius 3 (Sajtit tudósítónktól) A Tanárok utcájában lévő háza körül dolgozgatott a minap Marion Ferenc 78 éves balatonberényi gazdálkodó, nyugdíjas vasuli aliszi: Az egyik eresz-oszlopnak létrát támasztott az öreg, ugy kalapált valamit az oszlop telején. Egyszer csak megcsúszott a lába a létra fokán s tz öreg a ház-eresz magarsígáliól a földre zuhant és ott elterüli eszméletlenül
Kedélyes utazás a:
NngybanlzM, julius 3
(Kikűldöll munkatársunktól) Nagy álmosan egyengetem a vasút felé a lábaimat. Elvégre léi 9-kor reggel ritkán lát ujságirőt a kanizsai .aszfalt". Csakhogy nagy ur ám a .muszáj*. Mert hát az első gyermekvonat indul Nagykanizsáról. Egy egész külön kocsi vár|a a sok apróságot, kiket a jószivű. hölgyek, a Keresztény Jóié--kony Nőegylel és a Szanatórium Egyesület akdó|a, a társadalom jó-szive juttatott abba a helyzetbe, hogy részint ingyen, réizhen napi 20 vagy 10 ezer koronáért három hetei tölthessenek a Balaton mellett.
A perronon nagy az irgalom.Együtt a fiú-transzport. Csak egy-két későn ébredi keresi még izgatottan a |ó néniket, hogy bemondja a nevét. Mert bizony nagy baj lenne ám, ha nem kerülne bele a .katalógusba".
Boér Ousztávné, Berlin Gizella, Farkas Vilma, dr. Fodor Aladárné, a papák és mamák egész csopotl|a, Girgesch Dezső és Orastydn Is\'.ván, a gyermekek nyaralás alatii felügyeletével megbízott két tanító, sürögnek-forognak, hogy rendet teremtsenek az izgatott apróságok és batyuk tömkelegében.
A bevagonírozás
szerencsésen megtörténik. Boérné és Farkas Vilma, néhány szülő és d két tanító kísérik a gyermekeket. Tisztába
öltözött, fegyelmezett, csak kissé vékonyka, kicsit sápadt gyermeked ezek mind. Egyszeriben valamennyi az ablaknál van.
— Jancsi, vigyázz ám magad.-a!
— Bindi, a ruhádra...
— Jóska, szót fogadni ám í
— Minden másnap írj, Imre, egy lapot I
— A gyomrodat el ne rontsd, Pista !
— Vasárnap kijöjjön, papai
Aztán megindul a vonal és lobog-
Nyomban orvosért szaladtak, aki a vérző fejű embert eltő s-gétyben részesítette és koponyaalapi törést álli-pllolt meg.
öreg Marton gazda két napig élet és halál közi lebegett, alig egy-egy pillanatra ébredi fel önkívületien almából, mig végül is tegnap csendesen eltávozott az élők sorából. Megölte a nagy esés, a háza körül való szorgoskodó, amivel talán fürdővendégeket várt az egyszerű tornácos portájába.
apróságok között
nak a zsebkendők rgyre messzebbről, mig a hosszú kocsisor eltűnik a kanyarodóban. Etuláti már csak a sinck közelében játszó gyermekek üdvözlik nagy oslor, bot, kistalicska és sapka lengetéssel az ablaksoron kinevető gyermek-fejeket.
Előkerül a huzal*
Alig hagyla el a vonat a lemeló-hldat, előkerültek a hállzsákok a polcokról és jóízű majszolás lett úrrá a szakaszokban. Ugy élték a gyerkőcök a gondos kezek összerakta útravalót, mintha legalább is félnap rázta volna hozzá a vonal a helyet.
Egyik-másik az állomásokat leste és jegyezte őket a noteszába. Egy csoportnak a tjnitó bácsi magyarázta az ablaknál a sínek mellett legelésző állatok és. vetések minéműségét. Boérné tüdővész ellenes propaganda-kéjreket osztogat. Nagy kclete van ezeknek a kis hadseregben. Farkas Vilma, az akció .gazdasági hivatala" teendőit végzi az egyik sarokban: a jegyekkel, kalauzzal, pénzzel vesződik. Egy kis ,ur" Interjút ad
A térdem közé veszek egy kis legénykét. Szabályszerűen meginterjúvolom.
— Ml a véleményed a nyaralás tokról ? — kérdem.
— Én ugy örülök! Már tegnap sem tudtam aludni, mert a papa azt momí\'n, hogy nem enged cl.
— Miért? — kérdem tovább.
BALATONBERÉNYBEN,
a Pili-vendfglében és villáiban napi pensio: lakás, níjywcri Wsígcs étkezés, fürdő- és slrandliasinilzttal 60 n- 65 — 70.000 korona,
szoba minőoég szerint. — OíSOnnák: 4—(XXX) korona. Déli menti: 4 fogásos 20.01:0 K-tól. Kitdnö borok tíOOO K-tú!.
I. r fttereni, nacy veranda. A n. é. közönség b. rendeléseit várva :zu Páll Lajoa vendéglős.
_1928 Julim 4.
— Mert a cseresznyefán végig-szakitoilam a nadrágomat.
— Hit a bizonyítvány ?
— Elég rossz...
— A Balatont láltad mát?
— leco. A földra|z könyvben.
— Édes anyád nem sírt, mikor eljöttél ?
— Nem nagyon. Eggyel kevesebb lesz, aki rosszalkodik olthon.
Az Intervut egelveró u||ongás sza-kito\'ta félbe. A gyerekek meglátták a Balatont. Mind megrohant egyszerre azért a sóskifllért, amit ígértem annak, aki először látja meg a nagy vizet.
Kvártély°csiná!ás
Balnlonbcrénybc megérkezve páros sorokban vonul be a kis sereg az iskolába. Azt hiszem, azért akad annyi nézőjük, mert ma még összesen sincs annyi fürdővendég Berény-ben, mint a kanizsai kis lskolás-cnapa\'.
Az iskola udvarán megindul a lázas munka. Rendbehozzák a szállást. Padokat tologatnak, deszkákat fektetnek végig rajtuk, azokra szalmazsákokat és csakhamar akkurátus hálóteremmé válik az Iskola két terme.
Következik az eloszlás. Ki kivel akar egy teremben lenni? Nosza, van nagy zsibongás. Megalakul a két csoport. Csak egy kis mankós, sánta gyermek m3radt egyedül a helyén. Ó sehova sem kívánkozik. Csak nézi a kacagva, ugrándozva alakuló két tábort. Aztán az egyikhez odasántikál maga is . . .
Az udvaror egy-kettőre repül a rongylabda és bátortalan hang hallatszik az egyik sarokból:
— Tanitó ur kérem, szabad már elmenni cukrot venni ?
Csakhogy nem szabad ám! Neumann doktor bácsi nem engedi azt ebéd elölt. Mi is lesz akkor a Páli vendéglőben felieritett asztalok körűi, ha ebéd előtt cukroznak a lurkók? Mert a Páli-vendéglőben is nagy a készülődés a mindennap háromfogásos gyermek-ebéd premierjére. Nagy dolog ám az, mikor eny-nyi éhes nebuló odaül a fehér asztalokhoz!\'
A jó Pali bácsinak már előre mosolyog az arca, ha arra gondol, hogyan fogja meghizlalni a kanizsai gycrkócöket. Mert jó kosztot, uti kosztot ad nékik ötször naponta 20.000 koronáért. A lürdőkabint is ó t.dja. Jószívű ember a Páli bácsi, szereli a gyerekeket, akik majd imádkozni fognak érte, hojíy még sok gyermeknek adhasson. A Páli bácsi jó szive nélkül bizony nehéz lelt volna elindítani három hetes balatoni levegőre ezt a kis hadsereget.
Még lehet Jelentkezni
Egy félfizeléses és néhány napi 20.000 koronás helyre lehet még jelentkezni Nagykanizsán, a Bizár-
udvarban Farkas Vilmánál szerdáig. •
Visszafelé dübörög már velünk a vonat. A kerekek kattogásán keresztül is fülünkben muzsikál a gyermc-
Elindult Nagykanizsáról az első „gyermekvonat"
Nagy izgalom, nagy öröm, nagy rend éa nagy étvágy „Tanitó ur, mikor szabad oukrot vonni 7" — A fiuk transzportja megérkezett Balatonberénybe — Ebédpremier a Páli-vendéglöben
1926 julius 4.
ZALAI KÖZLÖNY
kek vidám bucsukiállása, a harsogó öröm, a\' drága, szép, tiszta gyermek-OrOm farka kacagása, amil jó emberek velellek el az apró magyarok
szivében, hogy nagy, erős élelvidám-sánfiá nöjjön majd valamikor és megacélozza azoknak izmait, kiknek uj évszázadokat kell épitcniOk. (bl)
Számok az öngyilkosok világából
Békeidők óla 8%-kal növekedett az öngyilkosok száma Magyarországon ás elmult évben 2443 öngyilkosság történi
Budapest, jöllus 3 A Magyar Statisztikai Siemle mosl megjeleni száma közli, hogy az öngyilkosságok ügye az utóbbi időben rendkívül lulzoltan kerül a közvélemény elé. A lapok hasábokon ál loglalkoznak vele és egymást lulli-citáva igyekeznek felfedezni, hogy milyen nagy nemzeli szerencsétlenség az öngyilkosságok ijeszló szaporodása. Az öngyilkosságok — természetesen Itt mindig csak ha tállal végződő esetekről van szó — statisztikája nem Igazolja a túlzott, aggodalmat. Már báboru előli Is folytonos voll az öngyilkosságoknak a növekedése, tűt jóval nagyobb mérvű volt az emelkedés, mint a háború óla.
Magyarország mai területén az utolsó békeévekben 2113 voll az öngyilkosságok száma. Csupán 1922-ben kezdte az öngyilkosok száma meghaladni az ulolsó béke év eredményéi.
A mondott évlől igy alakult az öngyilkosok száma összehasonlítva az ulolsó béke év adataival: 1913-ban 2113 öngyilkos, abból I millió lélekre cselt 271, 1922-ben 2200 öngyilkos, ! millió lélekre esett 272, 1923-ban 2399 öngyilkos, 1 millió lélekre eselt 293, 1924-ben 2213, öngyilkos, I millió lélekre eseti 280, 1925-ben 2443 öngyilkos 1 millió lélekre esett 294. Az arányszám tebát még 1922-ben is alig magasabb, mini az ulolsó békeévben és azóla is a növekvés nem löbb, mint körülbelül 8%.
Naponta tizenkét kilométert gyalogolnak a kiskanizsai tanerők
Méltányos díjazású autóbusz-közlekedést kér tizenhat tanító és tanítónő — Csikorgó hidegben a tanítónőknek is gyalogolni kel Kiskanizsára
Nagykanizsa, lullui 3
Már több dkk keretében Ismertettük a kiskanizsai községi elemi Iskola működését - és minden egyes alkalommal kiemeltük, bogy az ottani tantestületnek érdeme, hogy az iskola év végén- az állagon feláll eredményen jóval felül, milyen nagyszert munkál végez a gyermeknevelés terén. Csak a közelmullban irott egyik cikkünk, melyben a rajzás kézimunka-kiállításról számoltunk be, kellett komoly tantlgyl körökben is nagy feltűnést és Nagykanizsáról Is több előkelőség rándult át Kiskanizsára, hogy az iskola növendékeinek kivételesen szép kézimunkáiban gyönyörködni tudjon.
Mig előbb a sikerüli tornavizsgá-nak akadt sok megcscdálója és a
látottakról maga dr. Sabján Oyula polgármester is elragadtatással nyilatkozott.
A magyar nép gyermekeinek lelkes és fáradhatatlan nevelői, a nemzet napszámosai, akik az elemi iskola padjaiban hintik cl a tudás magját a fogékony ifjú lelkekbe, a magyar taniló munkáját dicséri ennek és sok más iskolának ilyen előre haladása. Éq ennek a magyar tanítói karnak mégis oly kis mértékben tudja leróni háláját a nemzet, a lársadalom, a város, a szfllö. Talán egy pályán sem áll olyan aránytalanul a végzett munka, az érte járó anyagi jóléttel, mint a tanitói karnál A tanitó fizikai erejét, szivét-lelkél odaadja az ifjúság nevelésére, szel-
lemi gyarapításira és szerényen félre- | áll minden dicséret elöl) csupán azt kCri, hogy nyugodt élctalapját biz-lositsa az állani. Dolgozik rendületlenül és kedvvel s boldog ha az élő, eleven eredményig a szárnya alól kibujt gyermek tanulásában látja.
Ennek a néhány őszinte és meleg szónak előrebocsátása után, szeretnénk a kiskanizsai tanítók nevében egy kis ügyeimet kérni az itlctéke-sckiől. Kevesen ludják azl, hogy a kiskanizsai iskolákban taniló tanerők mind Nagykanizsáról járnak ki Kiskanizsára, ami pedig, számítva a város közepétől a lelsőrészen fekvő iskoláig, minimálisan is három kilométer. Ezt az ulat kell megtennie nemcsak a tanítóknak, hanem a tanítónőknek is. Ez pedig könnytn kitalálható, hogy télen, eső! időben, fagyban, nyáron a rekkenő melegben mii jelent. Meg kell tenni ezt az ulat naponta az iskolai évad tartama alatt négyszer, ami tizenkét kilóméiért jelent. Tizenkét kilométert kell gyalogolni a tanítóknak és a tanítónőknek, hogy a kiskanizsai elemi iskolásokat taníthassák. Egyedül az igazgató lakik Kiskanizsán. Már mosl "a tanitó és tanitónő fáradtan kiér az iskolába és olt kezdődik a munkája, amelyikről már beszámoltunk.
Ezen a méltatlan állapoton kellene segiteni, mert lehet segileni, ugy, hogy az iskolai évad tartamára valamely helybeli autóbusz-vállalat, hivatalos körök kezdeményezésére, hajlandó volna méltányos árért kiszállítani egyszerre a tanítókat és tanítónőket. Ez magának a vállalatnak — még méltányos dijszabás melleit is — egy biztos és állandó üzletet jeleni, mert megszabott időben, például reggel félnyolckor dulrra a városhiza elől és tíz perc alatt már ott is volna az iskolánál. A klszállitandók száma körülbelül tizennégy-tizenhat. Délben tizenkét órakor az autóbusz értük menne és délután megállapilandó időben, de amely sohasem esik a vonatjáratok, kai egyszerre, ismét kivinné a tani-
lókat és tanítónőket •
A kiskanizsai Iskola derék és kitűnő eredménnyel dolgozó tantestülete mindenképen rászolgál arra, hogy ezt a nem nagy ügyükcl, fe-
lülről jóakaralulag kezeljék. Különösen pedig most lesz az aktuális, mikor megépitik az uj kiskanizsai etemi iskolái, amely még a mostaninál is sokkal messzebb fog esni.
U. Gy.
Levél egy 11] balatoni fürdőhelyről
Hogyan leket fából vaskarikát cslaála!
Balntonmirin, jullufl 3
Milyen tisztelt Szerkeszti Url
Nc haragudjon, hogy zavarom, de azl hiszem, mulasztás! követnék el, ha nem imám meg ezt a levelet Arról van szó ugyanis, hogyan lehel fából vaskarikát csinálni, illetőleg a semmiből nagyot
Egy uj község alakult a Magyar Tenger partján, hogy saját életerejéből próbáljon megélni s haladni tovább — függetlenül. Megalakult, hogy a fürdő élelct előmozdítsa s azallat a saját jövedelmét gyarapítsa. Ez előnyére válik a községnek, de a használ főleg a fürdő közönség látja. Mert elvégre is nem a fürdő vendég van miértünk, hanem mi vagyunk a fürdő vendégekért. Es aki nem hiszi, hogy azért vagyunk, hát győződjek meg róla. jöjjön az uj községbe és lásson!
Gyönyörű villák épüllek az utolsó •években. Mlnlegy varázsütésre kerüllek elő s tarkaságukban egy hatalmas kltgjlett perzsa szőnyeghez hasonlítanak.
A .Fürdő Egylet", most éli aranykorát. Vezetőinek oroszlánrésze van a község fejlesztésében. Az idén a lürdó vendégekei nagy meglepetésben részesítette ez az egylet. Mind-Járt a kabinok elölt gyönyört büffé várja a közönséget. A kabinok számát gyarapították. Gyönyört „Plátó"-val dicsekedhetik, amilyen nem sok van a Balaton pariján. Homok fürdőjén mind a gyíkok, sütkéreznek a vendégek. Este kitűnő zene van két helyen is. Talán mind ez a magyarázata annak, hogy vasár- és ünnepnap valóságos népvándorlás indul meg Balaton Mária (azelőtt Balaton-kcrcszlur-fürdó) felé, ugy a szomszédos falvakból mind Nagykanizsáról is. Ez utóbbi közönségé teljesen ide szokik már.
A közlekedés ma már olcsó is meg jó is.
Dicséret illet mindenkit, akinek e sikerben része van.
Talán ez az egyedüli fürdőhely az egész Balaton partján, mely nem hangos reklámmal csalja a közönséget, hanem azon az elven van meg: „Jő bornak nem kell cégér".
1926. évi julius hó 30.
Teljes tisztelettel egy balatonmáriai nyaraló.
SELYEM-UJDONSAGOK
= legjutányosabban ===
SINGERNÉL
JMapKAai év 18B0. Központ Szálló épületében.
Telefonszám! IBS.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 )uiiut 4
A zalai muzeum felállítása
Városi könyvtár ás muzeum — A muzeum alapját képező tárgyak bocsáltassanak közszemlére — A zalai közönség muzeális becsű tárgyaival is járuljon hozzá a zalai muzeum megalapításához
NsgyksnirM, Juliua 2
A Megvalósulásra váró sok nagykanizsai probléma közölt mindenesetre nem utolsó a nagykanizsai, Wrtve zalai muzeum Ugye, amelyet eddig Halis István városi tanácsnok it lapunk lartott állandóan napirenden é» melynek megfelelő felállilá-fát eddig a város nehéz gazdasági és pénzügyi viszonyai késleltették. Addig it azonban, amig a nagykanizsai illetve zalai muzeum ügye megfelelő megoldást nem talál, fontot lenne muzeális, hlstórikus ét kulturális szempontból azoknak a tárgyaknak közszemlére bocsájlita, amelyeket eddig sikerült a muzeum céljaira ö»tzegyü|lenl és amit nagylelkű családok adományoztak erre a célra.
Nemrégen megnéztük a leendő nagykanizzai muzeum alapját képező értéket tárgyakat, melyek arra várnak, hogy megfelelóleg rendeztessenek, oazlályozlassanak ét közszemlén! tétessenek. Igy többek közölt a nagykanizsai tettörök 1849 i Szűzmáriás zászlaja, a legutolsó városbíró széke, régi rézmetszetek a nagykanizsai várról és Nagykanizsa múltjából, régi céhládák különböző okmányokkal, céhmesteri mesterművek, agyagból készült célunetteri kancsó, amelyet a vésés szerint Horváth Józtel 1800. dec. 15-én kéazitett, majd n török korból való kardok, handzsárok, pisztolyok ét ágyúgolyók, őriétre használt kődarabok, miket a régi vár helyén találtak. Egy 1695-től használt feszület, melyre a városbtrik letették az etWt Van egy nagyon gazdsg érem gyűjtemény, mely az Árpádkoitól kezdve tartalmazza a msgyar pénz-énneket, idegen pénznemeket, tlb.
A szervezés alatt levő városi könyvtárban pedig ott van a sok régi kötet Nagykanizsa múltjára, történelmére ét egéaz Zalára vonatkozólag.
Tekintettel, hogy a különböző müvekben gazdag városi könyvtár most van remleiét alatt é* ősszel nyitják meg a nagyközönség számára, a mmetimi tárgyak pedig a moatani ghnaáziuinnak ugyanabban az épü-letrfezében vannak elhelyezve, ahol a tátosi könyvtár, a muzeum kér-dhíI a könyvtárral egyidejűleg le-hetne megoldani. A muzaumi tárgyakai magában foglaló kit terem basz-ndltatsék lel a kezdő muzeum céljaira. Rendezzék és osztályozzák a tárgyakat ét a városi könyvtárral egyidejűleg nyissák meg a két muzeum! termet a nagyközönség számán.
A nagy muzeum számára az anysg-altp megvan és megvagyunk róla
Mrinurt HRfHorftTBll
győződve, hogy Z»I* régi család|ai, akiknek muzeális értékű lárgyai és okmányai vannak szívesen fogják régi, nevezett és IMénelml beccsel bitó dolgaikai erre a célra, rendelkezésre bocsájlanl, annál is inkább, mivel az adományozó neve is fel lesz tüntetve a kiállításra kerülő muzeális darab és igy lassan, fokozatosan egy napon mégis csak fel lesz állitható a zalai nagy muzeum — Nagykanizsán.
Örökváros
Főszereplő: Barbara la Marr
A nacionalis jondolat figyelemreméltó filmje. Háttere a városok városa, a gyönyörű Róma aeterna. Jelenetei annyira frappánsak, hogy a nemzeti gondolat nagyobb dicsóllé-sére maga Mussolini és az olasz király passzív szerepel vállallak benne. A cselekmény elénk tárja Olaszország fascisla mozgalmainak néhány epizódját, egyébképen minden bonyodalmát egy szerelmi lörténel adja, Barbara la Marr szenvedélyes játékával. Az Uránia szerdán és csütörtökön mutatja be.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
NAPI HÍREK
Dttxt Q] RltíKli Ovi Si«W Lin
ijtta dohányliuJa, Koaautk L»lo*-u«c».
Oyiifl 4oktnyiiu4i. K/iUbtl UUlynl-Ui.
Lát itt dohány árud íjában. SofKOarHíUá. TrtfOcr f«(«ac kOnjrvkMÖ <i p«plikrmkc<lH*b«n. Htvli - (Grdda : K«nm«r Jlnoá Iruhiiái.a át UkaMttanUribM. - Valter Ftrttítl in.-hátiban U lWí»í.lXla,rUíáb.n H4vlm<«Uadriton i F<k<M*4 Slodo* Mirtá Ujtájt PrrOloa.
Il»I«toab«f<ajtxn t Műnk Mlktitsinil. BaUtoak<rc»ituroai HMIi J«n4 lö»x«krrttk«<J4níl MirUtclcpcn i l\'ruyvri aiiltolá f» <(t«f««n.
loBparu Ban«. PoarMoat Ktltu SÍ®** tcrr»»4/»k«rraf4l«l*« B*l»toafe«cUfoa i Stlj i!wi Otoubiu UivaU.
FENYVES SZÁLLÓ
(penzió)
MÁRIATELEPEN,
a Balaton legszebb helyén,
a vízparton, vasúti állomás mellett.
Olcsó, minden Igényt kielégítő. — Strand.
■APIREHD
Juliua 4, vasárnap
Rómát katolikus: Ultik pOjp. ProtCl-lln: Utrlk. IzriellU: Tlschit hó 22.
4 óra 08 perekor, ón 00 perekor.
Nap kel reggel nyugillk délután «
A Zrínyi Torna Egylet ünnepélye délután 3 órakor ■ Zrínyi sportpályán.
Mozik. Uránia: Ordögtorony (Egy kalandor nó regénye). VtUg: Sötétségen keresztül, kállndordráma. — Előadások kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor.
Jullus S, hétfő
Római katolikus: Zak. Arit. hv. Protestáns: tincse. Izraelita: Tischri hó 23.
Nap ket reggel 4 óra (fj perckor, nyugtlik délután Sóra00derekor.
Vallomás
Irta: Sagesdy László
l.áttad a sast felhőkbe törni,
Dacosan vágni az egeknek?
— Én ugy kereslek.
Láttad a vihart lázadozni,
Erői. ha tengeri kavarnak ?
— Én ugy akarlak.
Láttál szerelmes clownl zokogni,
KII fájdalmában Is lenéznek ?
— Én ugy becézlek.
\\
Láttál tolvaj darazsat, lopva
Mézét rabolni a világnak ?
— Én ugy kívánlak.
Láttál lerogyni hervadt lombot,
Mikor ószl könnyek peregnek ?
— Én ugy szerellek.
— A pénzügyigazgatóság uj
vezetője. A pénzügyminiszter Bruzsa Oyula dr. miniszteri tanácsos, pénzügyi főtanácsost, székesfehérvári pénzűgyigazgalóhelyetlesl a zalaegerszegi pénzügylgazgalősághoz helyezte át és megbízta a pénzügy igazgatóság vezetésével.
— A forgalmladó hivatal közhírré teszi, hogy a forgalmiadó ellenőrök a piaci árusoktól blokk-tanusllványra szedendő forgalmiadó kivételével egyéb forgalmladó pénzek felvételére feljogosítva nincsenek, ezért a lotgalmiadó hivatal csakis az adóköteles által közvetlenül a hivatal csekkszámlájára befizetett forgalmladó pénzekért vállal felelősséget.
™ Rézgáltc, raffia, rézkénpor, Hlrsch és Szegi cégnél.
Megérkezett Szl-János Dreher sörkülönlegesség Nagykanizsára az Ipartestületi vendéglőbe
Naponta friss csapolás I ~
Szíves látogatást kér
Kein Gyula vendéglős
ÉRETT NVUGATiNOIAI BANAH ALEGJOSBTAPLALÉK
— HudikőlcsSnkötvény-tulaj-donosok gyűlése. Ma délután tartják a helybeli hadikölcsöncimlel-tu-lajdonosok első nagygyűlésüket, a melyre a vármegye minden részéből jelentkeztek résztvevők. A gyűlés délulán 4 órakor leaz a Rozgonyi-ulcai tornacsarnokban.
— Egyelőre nem tőllik be az Izr. Jótékony Nőegylet elnöknől székét. A nagykanizsai Izraelita Jótékony Nőegyletel rendkívül súlyosan érinlelte elnöknójének, özv. dr. Rothschild Samunénak halála. A megboldogult elnöknő lelke volt az egész egyletnek, ő szervezte meg az egyes jótékonysági akciókat, a szegények felruházását, a segítségre szorultak segélyezését. Az elnöknől székel, az elhunyt Iránli tiszteletből, nem löllik be egyelőre, csak a jövő év márciusában, a gyászidő leteltével. A nagykanizsai Izraelita jótékony Nőegylet rendet évi közgyü-létél egyébként ti, ősz folyamán fogja meglartani.
— Zalaiak a veszprémi pap-szentelésen és konkurzuson. A veszprémi egyházmegyei papnövendékei közül II végzett növendékei dr. Roll Nándor megyéspüspök kezéből felvette a papi rendet. Az uj-mlsések közül három Zilavármegyj; szülötte: Körmendy Bíla Szentbihál-lán, Séliey Kálmán Mihálytán és Világos Odör. Karmtcson született. Az utóbbi kivételével zzülótöldjűkön mon dotlák első szentmiséjüket It. A veszprémi egyházmegyében a jullus l-én megtartott konkurzuson 20 uj növendék vétetett fel, 13 a theológiára és 8 a kisszemináríumba. Az uj növendékek közül Egyed Lajos Dis>el-ben, Gelencsér András Zalaszánlón, Gombár Vince Zalaszenllászlón, Iker János Sümegen, Oswald Lajos Nagykanizsán, Sulyok Jenő Kapolesem, Vörös István Pacsán szüléiéit; a kit-szeminirislák közül Kardos Józtef Alsózslden, l.ung László Zalalovön, Schweilzer József Nagykanizsán és Pfeifer János Zalakaroson született.
— A zalaegerszegi törvényszéken nem lesz nyári ízüneL A zalaegerszegi kir. törvényszék az idén a bitóhiány és sok munka miatt nem nyári szünetet.
— Wolner Jánosnak, a kórházban sinylódó nagycsalidu Iparosnak Gyenes Lajos egy tábla szalonnál és két kg. rizst küldött lapunk ulján.
— A Plébániánk Hitélete e havi száma isméi bő egyházirodalmi tartalommal jdent tag. A katolikus egyesületi élet mellett hoa> az anyakönyvi híreket t-t azoknak neveit, akik a lenplontfeMésic adakoztak. Egy teljes oldalfagtalkoiHi a kistaf nlzsai egyházi élet eseményeivel,
— Elveszett a Tcleky-ulon agy retikül pénzzel és arcképes igazolvánnyal. Megtaláló vagy nyomravezető jutalomban részesül.
«■ Nagykanizsaiak találkocó-lielye Walter Perencné áruháziban Hévlzfürdön.
BRrnEfOHareSni
1626 julius 4
2ALA1 KÖZLÖNY
— Anyakönyvi hírek. Nagyka-nirsán az elmúlt héten 16 gyermek szüleien, ezek közül 8 fiu és 8 leány : Németh Ljjiw vasuli asztalosnak leánya, Kiss Sándor földművesnek lia, Buzásy Árpid galamboki tanítónak fia, dr. Repka János szlzados-orvosnak lia, Milley Ferenc kőműves-segédnek fia, Műik János szíjgyártó-segédnek leánya, Godina György vasúti munkásnak fia, Kovács János csikósnak fia, Holmann Ferenc rendőrségi kézbesítőnek lia. Tötök Ferenc földművesnek fia, Ágoston József földművesnek leánya, Oudlln József vasuli munkásnak leánya, Harangozó Józscl földművesnek leánya, Frank József pék-segédnek leánya, Kovács Terézia háztartásbelinek leánya, Kálovics László földművesnek leánya. — A házasság kilétek száma S volt: Dr. Fürst Jenő ügyvéd Zalaegerszegről Schwjrz Annával, Szabó Aron tejgazdasági ellenőr Nagy Rozáliával, Nuszbaum Marcel lakeicskedő Budapestről Neu Margittal, Bsjmőczi János cipész-segéd Schudtich Annával, Ztoldos Qyula bolti-szolga Dómján Annával, Barbara I* Marr, Ramon Novaro és Lewls Stone az Urániában. Molnár György kereskedő-segéd Berger Imával, Splrk JSnos vasuli kocsifeliró Nigy Magdolnával, Horváth Józsel boibíly-segéd Hökkön Máriával. — A halá\'ozisok száma .5: Ozv. dr. Rothsild Samuné Goldmann Judit 62 éves, vérmérgezés; Szűcs László borbély-lanonc 17 éves, ön-akasztás; Rosenberg Ernő magántisztviselő 72 éves, aggkori végkl-merülés; Udovlcs Sándor 17 napos, bélhurut; Qotgulás Györgyné Muzsek Márta 30 éves Vízvárról, tűdögű-mökór.
— PosUügynőkség Bagladon. A pécsi postaigazgatóság közli: Bag-lad községben folyó évi julius 5-én a zalabaksal m. klr. postahivatal ellenőrzése alá helyezett m. kir. posta-ügynökség lép életbe, melynek forgalomköre Biglad községre terjed ki.
— Száz orvostanhallgató Ingyenes élelmezése. A pécsi m. klr. Erzsébet Tudományegyetem orvoskari tanártestülete nagylelkű adomány rtvén abban a helyzetben van, kogy az 1926/27. tanévben 100 orvostanhallgatót teljesen ingyenes élet-mezéiben részesíthet. Mindazok, akik ebben részesülni óhajtanak, kérvényüket szeptember 15 ig az orvosi kar diákjóléti bizottságához címezve adják be. Olyan I. éves hallgatók, kik először iratkoznak be az egyetemre, e kérvényüket felvételi kérvényükhöz mellékeljék. Előnyben részesülnek a jelesen és jól érettek, továbbá a itunántuli megyékből származó iljak. A kérvények elbírálásánál nem csupán a rászorultság, hanem a szorgalom és rálermellség lesz Irányadó.
— Ma tekeverseny az Újvilágban, 3 díj.
Fonyó Mihály és Társa jjgjh flwttmfaiet
_____|C « n t r a I gpflici)
Női, férfi és gyermek fűrdötrlcottok és clott fürdőcostOmök. Férfi fehér és színes apacslngek és alsónadrágok, ernyők és botok. Nagy választék kötött Jumper, mellény és kabátokban. Harisnyák a legolcsóbb kiviteltől a legfinomabb kivitelig.
= Orvosi hlr. Dr. Ney Hugó, (Fő-ut 23.) I. hó 25 ig szabadságra utazott és rendeléseit ez ideig beszüntette.
— Családi fürdőkedvezmények Olaszországba. A Menetjegyiroda közli, hogy az olasz államvasutak folyó évi junius 16 fői október 31-lg az olaszországi fordö és üdülő helyekre utazó családoknak a következő kedvezményt nyújtják: Az első családtag a teljes menetdijai, a második a teljes menetdíjnak háromnegyed részét fizeti s a többi családtagok pedig féliru menetdijkedvez-ményben részesülnek. A jegyek előre megrendelhetők és felvilágosítási a Menetjegylroda nyu|t.
— Leesett a létráról. Balogh István, a keszthelyi Ranolder-lntézel kocsisa esti szürkületben valami miatt a szénapadlásra akart menni. Mikor felért a-létrán, lába megcsúszol! és a szerencsétlen ember a lélráról le-zubanl. Jobb karja eltöri és a csuklója kificamodott. Első orvosi segélyben Jobst Viktor dr. részesítette. BarbWa la Marr, Ramon Novaro és l4j^vls Stone az Urániában.
— Istentiszteletek a felső-templomban. Az istentiszteletek sorrendje julius és augusztus hónapokban a felsőtemplomban: vasár- és ünnepnapokon fél 8, fél 9, fél 10 rendesmisék, fél II szentbeszéd és II órakor nagvmise. Délután 3 órakor litánia. Hétköznapokon fél 8 órakor szentmise.
60 lóerős, 6 hengeres
automobil
Chrysler gyártmány
az amerikai autó-Ipar műremeke
8 pneumaiikkal
alcgklfogástatanabb állapotban
kisebb kociilipusra való áttérés miatt, azonnali fizetésre
eladó!
Érdeklődni lehet: Kőzépeurópal Kurírnál Budapest, V. Sas-utca 29.11.55.
— Vasutasok részére az üzletigazgatóság a két bazai (tatai és salgótarjáni) szénfajtán kívül egy harmadik : gyónt szenet Is engedélyezett vételezésre előjegyeztetni körülbelül 23.000 korona egységárban. Akik a már megrendelt tatai szén helyett gyóni szenei óhajtanak vételezésre előjegyeztem), azok f. hó 6-lg ebbeli szándékukat az állomásfőnök-ségnél jelentsék be.
— Ma tekeverseny az Újvilágban, 3 dij.
— Hajózás a Balatonon. A Bs-lalonlavi Gőzhajózási Társaság megindította a nyári forgalmat az összes viszonylatokban. Igy például Balatonfüred kellemes hajóuton érhető el Sióiokon ál a Déllvasut rendes és vasárnapi rendkivüli vonataival kapcsolatban. Ugyancsak kényelmes csallakozást biztosit a hajójárat hétfőn a Déllvasut 10 órakor Budapestre érkező rendkívüli vonatához.
--- Elveszett fiz 100—100 korona értékű badikölcsönkötvény a Horváth bódé:ól Sugár-ut, Királyi Pál-utcáig. A megtaláló kéretik a kiadóban leadni.
= A Nagykanizsai Hangya Fogyasztási Szövetkezet közgyűlése ma délelőtt fél 12 órakor lesz a Keresztény O.lhonban megtartva.
— „Férfi koloratur" énekesnek nevezik művészi körökben Llnetzky Bernát fókánlort, akiről Saljapin, Salescbi és Jadlowker az elragadtatás hangján nyilatkoztak hangjáról és előadási készségéről Hangversenye f. hó 8-án lesz a Casinoban. A jegyek Szerb Ernőnél kaphatók. Elrontott gyomor, kellemetlen szájíz, homlokfejfájás, láz, székszorulás vagy hasmenés cseleinél már egy pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz gyorsan, biztosan és kellemesen bal. A gyakorlati orvostudomány igazolja, hogy a Ferenc József víz használata a sok evés és Ivás káros következményeinél Igazi jótéteménynek bizonyul. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlelekben.
« Flu-lnternátus Szombathelyen. Fölvesz bármilyen iskolai diákot, naponkénti lecke kikérdezés s teljes ellátással. Tessék Kőszegi-utce 46. szám alatt érdeklődni.
— Siessen biztosítani helyét a julius 5-én megnyíló, németországi tanárnő állal vezetett himzőtanfo-lyamon. A tanfolyam Pfafl varrógép vevők résiére díjmentes. — Brandl Sándor és Fia, Deák-tér 2.
flNDIAN motorkerékpár
az ideális túragép Kauffmann Jenő, Csengeryut46
l-
• 31*1
MM
Mindenütt kaphatói Kárje mindenütt.
— Tennlsz-verseny előtt rakett-jét huroztassa meg Vágó Endre illatszertárában. Fő-ut 14.
— Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— Diákok a vakációban Rádiót szereljenek elsőrendű Rádió alkatrészek, készülékei^ hangosan beszélők, lejhallgatók, elsőrendű anód-lelepek, olcsón kaphatók Szabó Antal spottüzfelében.
= 20 havi részletfizetésre szállít-juk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján Is — az egész világon legjobbnak elismeri Slnger varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsa, Pó-ul I.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Díjmentes oktatást ad vevőinek hímzésben, tömésben és varrásban újonnan berendezett permanens tanfolyamain aSinger-varrógép részv.-társaság. Figyeljen mlnta-készilmé-nyelnkre kirakatainkban.
RÁDIÓJBŰSOR
Julius 4 (vasárnap) lulius 5 (hétfó)
Budapest (560) Vaul/nep. D. e- 9-30: Újsághírek, kozmeüka. 10: Rctarmilul Istentisztelet. II: Sehandl Karoly dr. földművelésügyi államtitkár előadása: .A magyar tanya-vili?\'. 11,30: A Budapesti Nél nlharmonial Társasig kamarazenekarának hangversenye. D. u. 1: Bernálsky Jené dr. egyet, magántanár elóadása 3: Hogyan készdl a rádióműsor ? lila és felolvassa: Oyarmathy Sándor, a Studlé rendezője. 4: A Király Színház zenekaránik hingverver-SCT«. 3.45: A belvárosi Színház merészeinek vidám magyar délutánja. 7: A Fa-luuovetség előadása. 8,20: Lóversenyem), mények. S30: Tarkl est. 10: Jazzband. -Hllfi. D. e. 0.30, 12 és d. u.3: Hirek,közgazdaság. 5: Szalonzenekar. 6 20: A Meteorológiai Intézet ldójelcntéae és vízállásjelentés. 0.40: Maasány Rmő dr. nv. mo-teorologus (elolvasása: .Az eső*. 7: Mit Őzen a Rádió? 8: Stlikespcarc-riklus második esrje.
Bécs (531 és 5S2.5) Uixfrnaf. D. e. 10: Kórus. II: Szimtofltlres hangverseny. D. u. 4: Hangverseny. 6.10: Kamarazene-est. 8: Öle deutsdien Kleinalaedler vígjáték. IHIfi. D. c. 11 és d. u. 4.15: Hmgverseny. 5.50 : Mesék. 8: Chopin-eil.
Dcriln (504 éa 5711 Vauimé/). D. u. 4.30-6: Katonazene. 11 30—1250: Hangverseny. D. u. 4: l>alos-Onnep. 5: Schu-roana-Schubert esi. 83J: Mandotin-hang-verseny. 10.3Ú: Tánczene. Hrt/i. D. n. 5.30: Busooi: Szonáta hegeddre éi zongorán. 8,30: Thomaa Mann novellája. 9: Hangverseny.
Prága (3138) Vasárnap. I).*tl: Legiiv rrlriua szerzék matinéja. D. u. 2: A VIII. Hzokol-kongresszus tornaOnncpe. 8.30: Szláv hangverseny. Ilfljd. D. e. <130: A VIII. szokol kongresszus. II: Matiné. D. u. 2: Sportversenyek 8: Srokol kongresszus.
Róma (425) Vasárnap. I) u. 530—7: Jazzband. 9.W: Részetek a Pillangó ki-saaasdfMl /»*\' O. u. S: Hirek. lóztde 5.40: Jazzband. 9.10: Hangverseny.
______ __ . . . Hn..mi,„« ,-e i„-ows vidékekre II legjobban bevált 1.0-24 HP. 4-5 üléses Michelin cablé ballon gummival,
PEUGEOT!!!«• bb *«-..
fcU^jfcV » »» ^^ ,iMlétj feltételek LANDY ISTVÁN Budapest, Omágbás-4* ». asáos. nr.
ZALAI KOZLONV
1926 julius 4.
TÖRVÉNYSZÉK
(§) A rendőrt Inzultáló pincér-leány ügyének főtárgyalása. Megírtuk, hogy Szomar Lívia pincérleány tettleg inzultálta a szolgálatban levó rendőrőrszemei, amikor az tőbb ízben igazolásra szólította lel a magánosan sétáló leányt. Az előzetes letartóztatásban levő Szomor Lívia ügyében dr. Szabady Lőrinc törvényszéki tanácselnök folyó hó 7-ére tűzte ki az elég érdekesnek Ígérkező ({tárgyalást. A törvényszék a vádlott leány védőjéül dr. Qártnu Anlal ügyvédet rendelte kl.
(§) Csőd. A nagykanizsai törvényszék Tompck Károly nagykanizsai kereskedő ellen a csődöt megnyitotta. Csódtömeggondnok dr. Bak Dezső ügyvéd, a felszámolási tárgyalás napja szeptember 14.
HOZGÓSZINHÁZAK
Uránia vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Ördögtorony, egy kalandomé regénye, Rcx Ingram rendezése, főszerepekben : Ramon Novaro, Bir-bara la Marr és Lewis Slone.
Világ vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Sötétségen keresztül, kalandor-dráma.
A keszthelyi Uránia mozgó vasárnap mutatja be a ,Z" fekete lovag cimü izgalmas mexikói filmet, melyben a férfi főszerepei Douglas Fairbanks, a neves amerikai film. sztár játsza.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai m«-nevető jelentése: Szombaton a hímtnék-lif: remei 7 érakor +155, délután 1 órakor +74 7, este 9 énkor +1M.
FelMzel: Egész nap borult.
Szé&dny • Reggel Nyugat, délben Északkelet, este Északnyugat.

A Meteorológiai Intézet jelentése szerint változatlan felhős idő, lényegtelen hőváltozissal és helyenkint esővel vagy zivatarral.
A budapesti újonnan berendezett
BRISTOL
SZÁLLODA
megnyílt
BUDAPEST
IV., Mária Valéria-u. 4.
100 teljesen modern szoba, uj bútorokkal, ágyneműkkel stb. felszerelve, minden szobában telefon, hideg és meleg viz, központi fűtés, általában a legkényesebb igényeket is kicJégitő berendezéssel, figyelmes klszolgálo személyzettel a n. é. közönség rendelkezésére áll.
Étterein, kávéház és polgári étterem a házban. Esténkint elsőrangú cigányzene. Szállodánk, központi fekvésénél fogva minden pályaudvarról percek alatt könnyen elérhető.
Felvilágosításokká] szívesen szolgál és szobaelrtiegyzéicket, levélbeli megkeresésre is azonnal eszközöl a 20.0 Sxálló igazgatósága.
IFS
Irodalomb-Művészet
A vármegye házasít
(Nagy Károly dr. könyve)
Száz, kétszáz évre kalandoz vissza Nagy Károly ebben a könyvében, amely immár harmadik az ő tollából a könyvpiacon. A vármegye, a .Tekintetes Nemes Szala Vármegye" levelesládáinakakta-tömkelegéből bu-várkodta elő boszorkány- ésbelyár-pörök sárguló periratai) s azoknak szürke adat-halmazát mesteri tollal, kiváló szépirói érzékkel öltöztette érdekcsnél-érdekesebb elbeszélések tormáiba. Bajos letenni ezt a könyvet, mig minden lapját végig nem olvasta az eralver. A száraz, poros akták hangulatos és erkölcsi értékeket sejtő történetekké válnak a finom színekhez is tökéletesen éitó bellcl-riszta avatolt kezében s a messzi múllak romanlikája szövi át a törvény sujló keze nyomán fennmaradt írások öreg meséit (bl)
A könyvet Ízléses formában a zalaegerszegi Zrinyi nyomda állította ki. Ara portóval egyült 25 000 korona. Megrendelhető a szerzőnél.
UJ Idők. Herczeg l\'erenc képei Irodalmi hetilapjának az U| Időknek 26. száma többek körött Rákosi Jcnö, Csathó Kálmán, Szalay László, Förster Aurél irásail láttáimmá, közli Farkas Imre gyorsan népszerűvé vált dalának kottáját, a Up népszerű rovatait, továbbá a művészi és időszerű képek gazdag sorát.
Magyar Lányok fiatal leányok képes irodalmi lapja, szerkesili: Tutsek Anna. Novellák, versek, társadalmi és ismeretterjesztő cikkeken kívül, képek és szerkesztő üzenetei tarkillák a lapot, A Mlgyar Lányok elótizelési ára ntgyedé.re 30,000 korona, a Százszorszép könyvekkel egyült 50.000 korona.
Az Én Újságom a tacelleiiedtebb magyar gyermeklap. Szebbnél-szebb regények, elbeszélések, versek, mesék, apró történetek, játékok stb. gondoskodnak a 4-10 éves gyermekek szórakoztatásáról. A nagyobb gyermekek számára Írják Az En Újságom többi résaét. A lap negyedévi elóflzeléii ára 25.000 korona.
A Színházi Elet e heti száma a vidéki színészek pesti bemutatkozó estjéről Ir érdekes beszámolói Megindnlt a relurgrá! a legtökéletesebb posta, amely minden levélre választ hoz A legsikeresebb amerikai nzlndarab, amelyet öt év óta játszanak. Párisban 120 ezer korona egy sztár esti (elléptl dija. Farkas Imre Lelki Klinikája, Szenes Béla regénye, novella, cikkek, riportok, vicclapok slb. A iSzInházI klet három napon át vendégül látja á vidéki előfizetőit
I

szerkesztői Szenetek
taltiSfa!
•portsraan. Panaszos levelét eljut-az NTE vezetőségéhez. A lap nyilvánossága nem az a hely, ahol ilyen természetű kifogásait pertraklálni lehet.
N. K. dr. Könyvének ismertetésére legrövidebb időn belül sor kcrüL
S. L Második versének gondolata nem egyezik meg lapunk miiemével, igy nem közölhető.
VÁNCZA KRÉMPOR
rteicavriCTMN
KÓSTOLJA MEG!
KÖZGAZDASAG
Az idei termés-kilátások
irta: Vass Zoltán dr.
(Negyedik közlemény.) A lakar-mányfélék közül kllerjedtebben termelt
blborhcrc
ugy zöldlakarmAnynál, mini a magnak megbagyolt jó fermést adotl. Többen ki is csépelték a magol s m. holdankint állag 4 mázsál nyertek. Ha az ára nem lenne kitéve nagy áringadozásnak, ugy termelésével érdemes lenne nagyobb arányokban is foglalkozni. Mini nilrogéngyüjlö közbeszúrt növény, mely után még megtermelés esetén is elsőrendű takarmánytermés nyerhető, esetleg buza, árpa vagy repce alá utána a föld kifogástalanul elkészíthető, — a gazda üzemtervi beosztásánál nagy segitségéte lehel. Ez évben 6000 korona körül értékesiihctő kgram-monkint, — a mult évi 4000 koronás árakkal szemben.
A két utolsó évi esős időjárásra való tekintettel a nagy nilrogéngyüjlö .szeradella" takarmány termelésével akartam kísérletet tenni, miután azonban csak rosz csira-képességű magot és nagyon magas áron tudtam volna kapni, kénytelen vollam tervemtől ciállani. Azon fó-célonlal, hogy a nltrogéngyüjtő növények szaporításával a talajzsaroló köles, mo\'.jr és pohánka tarlovete-mények termelését szűkebb térre szorítsam, ez évben nem sikerül elérnem, azonban ha a fenli tarlóba vetett takarmányokra augusztus végén 8—10 kgr. biborheremagot velünk azon földjeinkbe, melyekbe trágyás kukoricát szándékunk vetni, ugy a tarlóba fönövényként vetett takarmányaink tolajzsarolásála bibor-herével ellensúlyozhatjuk különösen akkor, ha azt mint takarmányt nélkülözhetjük s virágzása idején alászánthatjuk. Különösen jól megoldható a talajerő fentartása vagy gazdagítása akkor, ha a tarlóvetése előtt le tudjuk földünket m. holdankint 100-150 cm. felérett trágyával trágyázni, igy vidékünk bidég tala-|ain a nyári trágyázásnak nemcsak a tarlóvetések, hanem a kukorica is jobban hasznát veheti, a bibuihere pedig a kukorica nsgy^nitrogénszük-séglctct fedezi.
Ajánlatomat a folyó év tavaszán trágyázott földekbe vetett kukorica igazolja, mely az idei hűvös, nedves időben fejlődni nem képes, mig a zöld Irágyába, illetve a biborhere tarlójába vételt. kukorica ha annak
földje nem régen volt Irágyázva, — aránylag tűrhetően fejlődik.
A rétek kezelési módjáról ma nem leszek említést, csak azt jegyzem meg, hogyha .-mnak gondozása, trágyázása sok helyen feltörés utjáni feljavilásdra kísérlet léteinek, az elérhető löbblermés eredmények pár év alalt mcgkélsrerez-nék a rétek terméshozamát. Miután megeshetik, hogy egyesek rétjeik javítására kísérletet lesznek, most hívom fel figyelmüket arra, hogy a fümog\\\'akat legjobban lehelne mosl gyűjteni és pedig minden fajlál külön, mert csak akkor lehel ugy minőségre, mint hozamra elsőrendű rétet elállítani, ha megfelelő fajtájú és mennyiségű magkeveréket velünk földünkre. A fümagvak gyűjtésénél nemcsak az a fontos, hogy a gyűjtő gyermek kezébe adolt bugamintának megfelelő fűfélék keveredés-mentesen gyűjtésének és csépellessenek, hanem az is, hogy a begyűjtött fümagvaknak megfelelő érettségi foka legyen. Árokpartokon, utszéle-ken mindig sok és kltünó fajta fűmag gyűjthető. A szállűvekel, csomós ebirréli csenkesz, francia perje, réli ecsetpázsil, mezei konócsin, olasz perje, legjobb hosszú szárcsonkkal kévébe gyűjteni s az utóérés bevárása után elcsépelni.
Az aljfűvek közül az angol per-Jél, réli és sovány perjél, taréjos cin-cort érdemes gyűjteni. Amennyiben valamelyikből több gyűlne össze, mint amennyire szükség lenne, az mindig értékesiihctő. Nagyobb területek újítása vágy felülvelése esetén a tisztán osszegyüjlötl és kicsépeli magot llszlán való elvetésre ajánlom. Ezek első kaszálása magnak a második takarmánynak használható fel. A herefélék mindig beszerezhetők tisztán is, de azok tisztán való termelése is kilizelheti magát. Ha azt a kevés msgot, mely Uszlán való velés céljából szükséges, minden nagyobb réttel bíró gazdaság összeszedetné s annak termelésével a szükségletét kiki biztosítaná, hogy ne kellene nagy összegei fümagvak beszerzésére kiadni, ugy rétjeink menyiség és minőségre való javításának alapja meglenne (Vége)
CMrrea 3 twu
tycri 7, J, 3 <J 1 íl m UöIJ 14 „WÍÖirto* flnctvtl. balatoni villák 3.3 li 4 uebivil, atgy t*lt4tlK*<> \'ji.\'v ifbin tlidak. — U4v«bb«t: OUKásZ MIKSA Nagykanizsán, KákócEl-atca 38. uli alalt. MM
flnnpk nincs «7fik<:iPni>. gyomor- és bélbántalmal miatt állandóan szenvedjen, amikor kózludomásu, U,H,f* . , ■ 9 * v2á«hi"1 * oündenki által legelsőnek elismert IGM/lNDI kocrUviI azoniiaj megszünteti a rendszerint! fenU bajokból eredő fejfájást, csökkenti a vérnyomást az agyban és meggátolja az érelmeszesedést - Emésztési zavaroknál éhgyomorra már fél pohár langyos IGHAVDI keserűvíz elegendő. _I
i Kapható kU éá^agy üvegbe. Szétküldés! hely: IGMÁNDI keserflviz (Ol rásvállalat Komárom. Árjegyzék lamétcladóknaktdván«tr„ bérmentve
1926 |uliu» 4.
ZALAI KÖZLÖNY
*
KÖZGAZDASÁG
TÓZSDE Délutáni magánforgalom.
Az üzlet csekély volt, a hangulat azonban kedvezi. Az árfolyamok legnagyobb részt a tegnapi I6zrdc-jJtlati nívó felelt alakultak ki. Magyar Hitel 262, Georgia 210—212, Államvasút 305—306, Kereskedelmi Bank 840-845, SílgtS 425—430, Danubius 1310—1315, Kóoén 3585, Urikánvi 1130, Cukor 1340, Mezőhegyesi 345. Déli vasút 104.
Zürichi zárlat
r*ti 1395 00, lo-oi 5413 25, 5ik>;a. B«.«l 136000. Milano 1802-0* H-jl.irf 207 SO, Bat <> 123-fO Wien 73 10, lottl 375*00. Prága 1530 00 ».o.p«l 7*-»0, Vsisó 4250, Baksran 25000 Baigrtd 91450.
Termé* yWxsde
S<u riaaav. 76 ><-c 432500-435.(00, n tf-oa 437.500-440.OCO 7B kg-os 440 OW—I42 5Ű0. .«rtb <JnnántmH éa patáid 78 kt.-°a 425 000-427.500, 77 ke <* nSMO-432^00, ;»«*•«• 432500 - 435000 Jt kg-os 435000 - 437500 o«l 215000-147 5(0 lakanisyáipa 135 000- 245 ODO, Uri™« MO.OOO-Z2SOOO. 5SOOJO-3975:0, Icaccrt 232 5CO - 235 0». rcpc.
Siieő\'- ssam Uu iio.oou-i96.ooo,
165.000- 167.500.
Sertéirásár
(>fl>am< 17C0 Melyből cladaüanal vtsaaa. laaildt 503 ""b. IMandl 16.750—17.000. urt.lt 15750-16 0 0 sicdelt köcéf 15.000 —1550: soanrt 13 0 30-14 000. clsórtcdl ont I5C0J-I550J. asiaodzeadt 14000-1450a aaceJ i\'.i.\'\'. 16000—1&5Q0. tsalona. ugyba. 20500- 21 0 0 nlr 25.000-25SCO, Wsuott Dai 10500 180X1. .ulonuá. Kl mUi UOOO- \'OOOO. Az Irállyal lanyha.
Kiadja:
IJa: Zrínyi nyomdaipar ii Könyv-kereskedés BT. Itgykulxsa
Kényszei-kölcsönköt-vény tulajdonosaki
Azonnal) készpénzfizetés melleit magas árban vásárolunk kézhez nem kapott és hátralékos kényazerkólcsóii-kőlvényckel, valamint kézben levő kötvényeket. Itálialékalt bellzetjük Felvilágosítással készséggel szolgál:
DUKESZ ÉS TÁRSA bankháza
Budapest. V., Nádor-utea 24. szám. Telelőn: Teréz 67-si Ira.ktf na vtuSakT
Női bajok ellen
Reuma ellen
Kellemes nyaralóhely r r» 1 "
Prospektusok, felvilágosítások és vízumbeszerzés a
Menetjegyirodában
Nagykanizsa, Cscngery-ut 1.
APRÓHIRDETÉSEK
A« apróhirdetés dfja 10 szóig í>000 kor. A címszó • minden vastagabb betüból illó két szónak siámittatlk. Minden további »/ó dija 500 K. A hlrdatóal dij e!6r« fixotendö alorgabnladóbozziszámltiiával
Négy azobáa modern Idrdószobis lakás vixve/eíékkel átadó. Szlgrlszt Iroda. Király-utca 38. 2198
Legjobb mlnóségü külföldi kok az és kováoaaxán, faazón és doraboiíti V«Imp gépgyár. 1163
Vlzvazatákak, vtamnÜttM*n-dosésl tárgyak, oaftvak kgoksóbtun WtiKf gépgyár, Nagykanizsa, Sugáx-ut 16.
Pogányvár! saját termésU kitűnő bo-(iilcn.1t literenként 0000 K. huszonötlilernél nagyobb rendelésnél 6000 koronáéit állandóan árusítom. Lcltnemé, Csengcry-ut 36.
Moit szerezze be évi mézszükségletit ínég olcsói — Garantált tiszta pergetett akácméz 10 kgr. vétetnél 12.000 kor.. 5 kgr vételnél U000 kor., kevesebb vételnél 15X00 kor. kgrja Siabó Antal méhé-mti üzletében 1972
Ovál, kör és szeglete* kereteket minden liln cs szélességben szakszerűen végez Stern Öveges, Vasutl-utca 17/19. 1470
Pénxkflloaónt bekebelezésre minden Összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban lotyóslttat Aozál Igisáo pínz-köksönközveUtó Irodája Nagykanizsán. Pó-ot 3. s*. alatt Kányasorkoloafin kflt-vónyokot veszek. 387
Férfi és nót fohérnomQ varráat
vállalok lutányo* áron. Sioger Oiza, Árpád utca 7. 2152
Egy tanuló az Iskolaév tartamára url családnál teljes ellátást nyeshet. — Cím a kiadóban. 2151
Akácmézet
legmagasabb áron, minden menn^ségben vásárlunk.
Strém Bernát és Fiai
Erzaábat-tár 14. az. 2170
Kiköltözés folytán, békebeli, elegána, komplett szalonberendczés, garderobszek-rény, egyéb bútorok jutányosán eladók. Fóat 16. bázmestex. 2180
Csinos hálóazoba és komyhaberende-zések lutlnyos áron kaphatók Ptedt OvuU mú-isztaJósnál Várul A a Magyar Krdó-blitokosok fatelepén 2052
Két diák teljes ellátást nyerhet (obb családnál. Clm a kiadóban. 2168
Az orosztonyl bérgazdaság konvenclós gópóazkováoaot keres azonnali belépéssel. Posta helyben, vasútállomás Oelse. ^ 2164
Vízvezeték
szerelést, lürdószoba
berendezéseket
jótállással és
javításokat
szakszertkn
készit
SZEPESI IMRE
T.letoa Z». n IMdOífli
,zio Zrínyi Miklós-utca 22.
Móaaároa Pál Magyar-utca 95. >rám vendíglís. — Átlsndft eleányzene és Unt-mulitslg. KltaoO borok 4i hideg ételek
kl«ol£<Us».__21Q
~Hff>- «obis-.oo)hli lakáat átidok le-Kpísid. Clm a tbMtn. 2162
Eladd birtokok i 1 hold szótó Cier-Mn I ho\'d szántó hatastél dutóben. Hívebbel Telekl-ut 69. ___2175
VendéfilCben azonnali alkatmazist nyerhet kíaitinr, kt • lözísben |ártai. elinv-ben részesül. Mstkí. Ktnlisl-ulca 23. 2173 Motork.r.kpár keveset huznált. íredtrn iflM.000 K-ért saríiíen e-adó. -Donát Ferenc mechinlkus. 2ISÍ
Lakatos él szereld tanoncot felvesz Széchenyi, Kossulh-lér 13. 2187
Utcai 3 szobás Inkiia vízvezetékkel ts tnl-iden tnellíktielyUéttRel. esetlcfi butoirit. szőnyegekkel. )utlu)0san aiomisl is átidó KleUil-ulca \'.\'. 2I8<
Elnu.lt tolyó bd l én ar OtvSs-títWI az lír. Iskoláig egy tekele retlkíll 400.000 korona pénxtAtulommal tj kit elemi Iskolai bizonyítvánnyal. Kérem a megtalálót, hogv a két bizonyítványt Slern Lajosné elmére. Honyadl-ulcl 32 szám alatt leadnt szíveskedjék. A pérut megtarthatja. 2200
Elvállalom n6l éa gyormokruhAk varriaát. vslimtnt házi vsrrást Is. Ozv. Potczarné. Fóut 20. 2010
Malomq4páax hosszú gyakorlattal állást keres. Cim: Szombilhely, Kószeg-utca 21., ttoiváth János. 2166
ltgycomr>\'eltU>emképesaatk»lasrái-tá Oóp re. 40 - 50 üveggel e«Qtt sürgésen eUdó. Clm a kiadóbií 2202
Diák gyerekekel cltogadok t.l].a .llé-táaaal. Qm a kiadóban 2135
Egy jó ttu tanononak tetvéletik~ Ktausz szabd, Sugár ut 18. 2140
Polgári Iskolai linulókal javító és magán-vizsgára elókészlt helybeli nyug. lg. tanító lutlsia hó IS-tSI, Király pfl-ulca 4. -Ugyanott teljea eUáUst nyerhet a Unívre egy alsóglmnajlsu tanuló és koaepetldót is.
Diákok teljes elUUsát ménékelt árban vállalom. Qm a kUddban -217j
FOraíkádakTa legmodemebb klvttü-ben |u lányos álban, ugy totel. bosszú hul-lámkád és Ulókádak készen kaptutók Baksa bádogosnál, Klnlzsy-u. 21. Ugyanott egy Jdsox.krány jutányosán eladó. 21%
Egy hlm táj farka.kutya eUdd, Magyar-utca 48. 2203
Jobb bálból Váló, ügyes. Italai (elvétetnek a Paula Pdtkávégyártsaa. 2204
Egy komplett hálóbotor. egy asztal 4 székkel, egy ágy és egy ouplaszárnyas nagy ajtó tokkal cgyill! eladó. Klrály-u. 13.
Szatsadhegyen aaaiSblrtok kétszobás lakással eladd. - Erdeklódnl lehet Takács Mihálynál, ugyanott. -2216
Egy borbély, kl t,sak*«.iaivá||áaban
jártas, állandó belépésre felvétetik Margit (Ordóbe. -2215
Klscsertón egy axfilAblrtok eladó. — Bóvebbet Welllk Józiet Ulóhegyl lakosnál
Bútorozott szoba kiadó. Diákok tellett ellátást kaphatnak Tcleki.ut 55. sz. 2218
Gyermektelen házaspár háam.ater-s.k telvéteUk Szédscnyl-téz 4. 2169
Király-utca 21 stárau háibln 2 szoba, konyha, mellékhelyiségekkel együtt azonnal kiadó. Tulajdonos Hajó vendéglós.
Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, akik drág.1 halot-lunk Iránit tiszteletüknek és szcrc-IcIOknek és mélységes tájdalmunk-tsan való vetQnk érzésüknek a temetésen való megjelenéssel vagy részvétük nyilvánításával kifejezést adtak, ez utóit mondunk hálás kószó-nctcl
Nagykanizsán, I92ti. évi jullus hó.
Özv. Dr. Rothschild Samuné gyászba borult családja.
AutŐ olaj Autó benzin Autó gumml Autó felszerelési cikkek Firestone stock
Gazdasági
gépek, eszközök Gazdasági és mindennemű Műszaki cikkek
Hajós Imre mérnöknél
Keszthely,
az Autó-standon.
SZIGRISZT LÁSZLÓ
pénzkólcsónkózvetitó é« ingatlanforgalmi irodája
Ifagykaiűzsa, Király-n. 38. Tel. 150
Pénzkölcsönt ingatlanrabe-kcbc:eiéssct ö-orsjn megszerzek. \'•*) boldnál nagyabb birtokra Ixmsiu lejáratú dollArkaio.önt szerzek. Eladó ingatlanoki Háiak I Emeletes, nagy jóvcdclmu belvárosi lsáz elfogulható 6 szobás lakással, melléképületekkel, nagy udvar és kerttel |ulányos áron eladó Kltoglalliató magánházak, üzletházak, nagy jírvcdelmü liázak, kertesházak eladók, dlrtokoki 3000, 800. »», 250 holdas és kisebb bittokok eladók épületekkel. Nagykanizsa mellett 1 hold príma rét cudó. Sárlots I4CO holdas átadó tlóO)vJ feltételekkel. • Vízimalom 3 járatú 220 millióért eladó állomás mellett a nagykanizsai járásban. - Balatonk.-r.sxturon, Bogláron, Márlatclcpen, Keszthelyen villák, lelkek eladók. -Lakón i 4 szobás, modern, vízvezeték, fürdőszobával jutányosán átadó. — Ki- és homokbánya birtokkal, szép lakással Pécsett eladó. Vételi megbizásoks 40 hold birtokot épolcttcl. Nagykanizsa közelében, készpénilizeléssct keresek. Slrtokbárlotokot keresek 100 holdtól 1500 hóidig, sok tdkeeris bérlő részérc.
14Vt HP
8zivógáz-lokomobii
900"í. MÁV golyós, 1S00"» Schuttleworth
cséplő
HP
gőzlokomobil
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 16.
CORDATIC
autógummik.
Nagykanizsa r. t. város _tanácsától._
9352-1926.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Nagykanizsa r. I. város tanácsa a László herceg-ulca 354 méter hosszú szakaszának csatornázásával kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyivános Írásbeli versenytárgyalást hirdet.
Ajánlatot csak az összes munkákra együtt lehet lenni.
Az ajánlatokat a versenytárgyalási feltételekben megadott címzéssel 1926. julius hó 16-án d. e. 12 óráig a v. mirnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni. Ugyanott a kiírási műveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és 100.000 kor. ártéritési vagy postaulánvet ellenében beszerezni lehet.
lilkésve, távirati ulon érkezett, valamint az olyan ajánlatok, amelyek a jelen versenylárgya-lási hirdetménynek, vagy a kiírási műveletnek nem (ölelnek meg, figyelembe nem vétetnek.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1926. julius 1.
Polgármester.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 julius 4
Értesítés.
Van szerencsém a t. közönség becses tudomására adni, hogy Nagykanizsán, Csengery-ut 67. szám alatt
autófuvarozási
vállalatot =
létesítettem.
Elvállalok ugy belyben, mint vidékre kOnnytl teher és személyszállítást.
Pontos is figyelmes kiszolgálás.
Megrendeléseket Marvalits do-hányárudába Deák-tér 10. szám alá kérem leadni. Szives pártfogást kér
Filipovits Ferenc
nct ny. főmozdonyvezető.
Nagyfb«cafllt Hól«y«lm óa Uraim
Csak az
UDVARBAN
MAGYAR WAGGOW ÉS GÉPGYÁR BT.
GYŐR.
Teutonok aci x:.
RABA
I, 3, 5 tonna hordképcsségi!
BUDAPEST,
V.. Deák F«r*ac-utca Ú. Tcltfoookl T. 43-00. 1.975 *
Teherautók Autóbuszok
uUkAAk Ugjobban MlllllUMO
Pótkocsik Speciálkocsik
■laknak legjobban
megfeUló aufo
Szolid kivitel, gazdaságos üzem, előnyös árak és feltételek!
WESTEND SZÁLLÓ
Budapest, VI., Berlini tér 3.
(Nyugati pályaudvaron.) Telefon t.. 820-64. Hideg- melegvíz minden szobában.
Fürdők, Uft, Rádió. Utcai szobák ára -10.000 K-tól
70.000 koronáig. Hosszabb tartózkodásnál engedmény.
Pongrácz Sándor
ián Igazgató.
Cím: Olcsó Maradtkvlsár BUOAKST, KIRALY.UTCA 32.
Alapítva mi.
■Ital I.U.roll <IW»k
Árak tirtkbtn ■níl.l IC tm IIÍlM lönlni.ílO dl.lIM Itrt&nCRTUGrM baiU- O7O
f|7tlll- - - - -
miin Í.^.ntlí. pj^.í. v.n"
]
kltOaó ■lo4i<r3 ruUtt- MQ
htm mlmám Ml»b— — - -
»4U(tittoa.v*zy öi»nn
fc4 ka tatái tMOidis. vtsv i OO
pohlrtórM. r,p 3 db díWiik»«M
■far nroiyfrtt nx>*S<l«Mi»,
34
m&r luotvláj. vajnr aof in. vtgv In; IftBCh. vijy klíOnó árTcetnG fniuulviuon. *tgy 12 dtb utp OQ inbkiniló _____ OV
r-t tar < t mü<xaJs.T»fT k «
ry funcU ítftuirtsa-
• stlaUk h u iMkHo
dupUilálit nil u(W*t ulnckCxo 29. ielwni»nj4 ctotta nlndau iilabtn 21, b4«ró« kiVlrt\'.J 12, 3 m. hMUti Mh4«IUU Upeitf duábjá 5f káéi 0*p»MiWp44ó »irlfO« raUípíoUnjrt. W girnllun. 3 tgj-. egy auUlferttí 3S0, Urtóá lulOsiór.ycy 28. hlmicU n$l lux vapr MÓrlj »,
további Mit Ktll cr«J«ua»rf *« Miy«m.
muadákok rolódén «Ho£«<J»utó árban. I»t i>o»Ul l«&d«líwk<t UlklUraeieltMB UlJiillOsk.
A világhírű
PFAFF-UflRRÓGÉPEK
kizárólagos raktára:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2. ui Telefon i 12.
Minden vevó résztvehet a Julius S-én kezdődő németországi tanárnő által vezetett
HlMZŐTANFOLYAM OH.
K.d..x« réasl «tt ix »lé • I « el « *«• I • kl
HAiak, 2, 3. 4 és 5 szobás magánházak, kőztük beköltözhető lakással, kisebb és nagyobb lővedelmeió bérházak, emeletes és Oitetháiak, vendéglók oicsó árban eladók. Bővebbel Dukáiz Miksa Nagykanizsa, Rákóczi-ulca 29. sz.
MICHELIN PNEU
gyári lerakat molor és kerékpár, autólelszerelések legversenyképesebben
■AGY JÓZSEF Budapest,
VI, Andrása)-ut 34. - Telefon: 21-97.
Varró-, szabászati- és
kézimimka-taníolyamot
nyit
szeptember hó l-én
Keömüves Ferencné
Kosauth-tér 5. sz. alatt.
Jelentkezni már most lehet.
NAQYKANIZSA. FÖ-UT I.
Spekl és Pataki mMM m Keszthely
Kerékpárok, varrógépek,
géptük és alkatrészek; ragyogó zománcozás, szakszerű javítás. Autópneui „Somperit Stook". Kerékpárpneu ■ Semperit, Hutsinson, Micheln Cable. Autógummivulkanizálás i
modernül, gOz- és vlllanyerőre bercndezcll üzem. Kisebb tömlöjavilások azonnal, nagyobb tOmlö- vagy köpenyjavi-tásokat legrövidebb idö alatt teljesítek.
Tömlószclcpck és más all(atiészck állandóan raktáron. S Beküldött munkák gyorsan és pontosan teljesíttetnek.
Megérkeztek
nyári ruha és kabátkMönlegességeink
Bátori Sándor
ruhaáru nagykereskedésében
Telefoni 203. ZALAEGERSZEG Széchenyi-tér
Főüzleti SZOMBATHELY.
Hatalmas választék, kiváló anyag, kitűnő szabás, legalacsonyabb szabott árak!
Saját érdeke kirakataink megtekintése. Cégünk alapjai megbízhatóságunk.
Kölcsönponyva
Kölcsönzsák
Uj kazaltakaró, góp-és sátorponyva Gabonás-zsák KévekSté piros végű manillazsineg Rudaló és egyéb gazdasági kötelek ViztSmia, zsineg varró-cérna, géphajtó heveder
gépolaj, gépzsir, gyanta, kocsikenőcs legolcsóbban kapható
Hirsch és Szegő
cégnél ím
Nagykanizsa. Telefon 75.
E heti reklém-cíkkeinki
Átalnk ezer kcioniban értendők.
Angol szövelból
divatalj.......
Nöi nyáriruha ... . ^.Selymes bluzujdon-
ság..........
Btosó selyem divatruha .......
Fiu nyáriruha ... Férfi divatoltöny Nöi és férfi cső-
köpenyek ... . Fétli gyapjú fclölló . Női covcrcoal kabát
végig bélelt Tennisz-nadrág ......
150
150
90
250 130 SOO
300 800
700
130-190
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar éj Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyontdavoaló: Ofcnbcck Károly).
06. tvfolyam, 148. szám
Nagykanizsa, >028 jullus 6, kedd
Ara 1800
POLITIKAI NAPILAP
8mtwlMg él IdKÜUnU Föd El u. KMiüttiri MUiu4*Um1jJ: Kisfaludy*. 0.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
IntuwteirtMeKM: Hsaykuliu 78. nim
EJiiructéii ara e«y Mra 30.000 korou
Választási hullámok
Megkezdődött a miniszterelnök távollétével a politikai ugorka szezon. Ebben az eseménytelen világban most már a kis dolgok Is nagyokká fúvódnak fel s jobb hijján harmadrangú kérdések Is előtérbe kerülnek. Ilyen, más körülmények között harmadrangú politikai esemény, a most megürült két mandátum sorsa Is. Főleg a biharkeresztesiről beszélnek igen sokat, miután egyes ellenzéki törekvések ezt az alkalmat szerették volna felhasználni arra, hogy egy kis hgngulatmérgezéssel próbálják az egységespárt tömörségét megbolygatni. Valóságos védőügyvédekként keltek oltalmára annak a princípiumnak, hogy kisgazda mandátum megüresedése esetén az utód is kisgazda legyen. Beszéltek aztán széthúzásról. egységfelbomlásról és Isten tudja micsoda konzekvenciákról az esetre, ha a kisgazdák kiván ságai nem teljesednének. Mindezekkel szemben nyilatkozik a íöldmivelésügyi miniszter, aki többedmagával lent járt a kerületben s nyilatkozatának rövid rezüméje az, hogy maga a miniszterelnök nem is foglalkozott a kerület sorsával és az egysé gespárt teljes egyértelműséggel döntött amellett, hogy a párt jelöltje Hegyesi Károly kisgazda legyen, akit a kerület óhajt.
Ezzel a. nyilatkozattal ködképen szerteszállonghatnak mindazok a purparlék és következtetések, amelyek a biharkeresz tesi mandátumhoz fűződtek. Az egységespértnak egyetlen egy jelöltje a kerületben igen nagy népszerűségbe] bir s igy valószínűleg teljesen egyhangú vá-laszlásra van kilátás. Mondanunk sem kéli az előbbiek utáni hogy egyes pesti lapokban felröppen tett az a hír, mely szerint a kor mány báró Feilitzsch Berchlold jelöltségét támogatná, semmi alappal sem bir. Ez különben is ellenkeznék a kormány felfogásával, amely szerint a képviselőválasztás dolga elsősorban a kerületekre tartozik.
Igy tehát nyugodjunk bele, hogy egyhangúlag fogják képviselővé választani Hegyesi Károlyt.
Magyarország kész felvenni a tárgyalást a csehekkel
A magyar kormány elküldte válaszát a oaeh megkeresésre — A prágai sajtóhadjárat uj fejezete
Budapest, jullus S | 6 Igy tehát alaptalan az a Prágából
Walko Lajos kereskedelemügyi miniszter Budapestről való távozása elöli ugy intézkedett, hogy a cseh-magyar kereskedelmi tárgyalások Ügyében a csehek megkeresésére a választ küldjék el. Ez a válasz el is ment és közli a cseh kormánnyal, hogy Magyarország hajlandó felvenni a tárgyalásokat, egyben kéri, bogy a cseh kormány jelölj? meg az alapokat, melyeken az uj tárgyalások
eredménnyel biztathatnak
induló híresztelés, amelyet bizonyára nem célok nélkül sietnek elhelyeztetni a világ-sajtóban, hogy Magyarország válaszának késése, illetve Walko miniszter távolléte miatt késik a tárgyalások megkezdése.
Bojkott a cseh árukra
A győri kereskedők már kimondották a bojkottot a cseh ipar terményei ellen, most a főváros nagykereskedőinek körében indult meg nagyobbszabásu bojkollmozgalom.
Kommunista összeesküvés Rómában
Fel akarták lázítani a katonaságot - Két képviselő ls őrizetbe került Mussolini szerződést köt a szovjettel ?
Rémi, Julius 5 I nista képviselőket is, őiizeibc vellék.
(Éjszakai ridlójelentés.) Rómában nagyarányú kommunista összeesküvést lepleztek le, amelynek célja az volt, hogy a kaszárnyák katonáit fellázítsák. Több kommunista vezéri, köztük Mollnelli és Orieco kominu-
i.n.ro i-i i-iI-II-. ■■*■ *i* - • " ■ - • - ■
London, julius 5. Hir szerint Mm solinl széleskörű megállapodásokat tervez a szovjeltel elsősorban gazdasági szempontból, de lehetséges, hogy azi semlegességi szerződés is ki fogja egészilcni.
íEmbereket ölt meg vasárnap a német országi pusztító felhőszakadás
Tizenhárom holttest egy beomlott tekepálya alatt - Viztölcsérek pusztítottak a földeken
Szerbiában megakadt a közlekedés
ötnapos forgalomszünet
Budapest, julius 5. (Éjszakai rádió-jelentés.) A Máv igazgatóságához belgrádi érlesilést kdldötl a belgrádi vasutigazgalóság arról, hogy a felhőszakadás tegnap L»povó és Kupria állomások között annyira elmosta a vasuli töltést, hogy a helyreállítási munkálatok miatt a forgalom öt napig szünetelni fog. A nemzetközi vonatok is csak Belgrádig, illetve Nlsig fognak közlekedni.
Berlin, julius 5
(Éjszakai rádiijelenlis.) Az a pusztító vihar, mely Berlin keleti részén vonult végig tegnap, sokkal nagyobb kárt okozott, mintsem eleinte biilék. A környéken negyven éve nem voll ilyen óriási vihai. A wolterdorfi beomlott tekepálya alól tizenhárom holttestet húztak ki, vegyesen asszonyokat és gyermekeket. A tekepályát a felhőszakadás döntötte romba. Az országúiból a felhőszakadás háromszáz méternyi ulat elmosott. A Harz-hegységben is nagy károkat okozott az Ítéletidő, úgyszintén Díl-Szászországban. — A MUggel-tő kiáradt és elöntötte az egész vidéket. A szántóföldeken hatalmas vlzlölcsérek pusztítottak. Az utakon szakadékok támadtak.
Forradalomellenes konferencia Hágában
Hága, julius 5. Hágában előkészületek folynak a forradalom veszedelmének elháillása végett novemberben tartandó konferenciára.
Országszerte megindult az aratás
Tnlzotlak a lermés-cíJkkanéiríl elterjedt hírek — Az ország nagyobb részében száraz meleg Idő íHi be
Budapest, Jullus 5
A mezőgazdaságra olyannyira kedvezőtlen időjárást a legutóbbi napokban végre Is felváltotta a régóta várt száraz, meleg Idő, ami örvendetes fordulatot! idézett elő a mezőgazdasági helyzetben. A földművelésügyi minisztériumba a délutáni órákig legnagyobbrészt kedvező távirati jelentésekel küldtek be a gazdasági tudósítók.
Az eddig beérkezett hűekből megállapítható, bogy a helyzet lényegesen javult a mull hét vége óla. A meg-dőlés nem ártott a gabonaféléknek t tegnap az ország egész területén megkezdődött az aratás. Hir szerint a legkedvezőbb a helyre! a Tiszántúlon. Általánosságban a megdőlt gabona középtermcst ígér, amíg az álló gnbonatermés kilátásai igcu jó hozamot igémek, ugy, hogy az eddigi aggodalmak szeicncsére túlzottaknak bizonyultak. Zivatarokat jelentetlek ugyan a Dunántulról, de ma reggelre már ott is megindult az aratás.
A miniszterelnök itvette hivatalát
Budapest, julius 5. Uróf Bethlen István miniszterelnök legnap este érkezeit a fővárosba és ma délelölt átvelte hivatala vezetését. A miniszterelnök ma behaló tanácskozást folytatóit Peslhy Pál igazságügymi-niszterrel és ma vagy holnap a különböző reszorlminiszterekkel fog tárgyalni a tárcák keretébe laitozó ügyekről. A miniszterelnök rövid időt fog Budapesten tölteni. Szabadságának megkezdése elölt még elnökölni fog a kedden vagy szerdán megtartandó minisztertanácson. A miniszterelnököt távollétében dr. Vnss József fogja -helyettesíteni.
Nem szállítják rabkórházba Nádosy Imrét
Budapest, julius 5. Nádosy Imre volt orsz. főkapitány a Markó utcai fogházban megbetegedett. Két neves specialista megvizsgálta őt, azonban bélbántatmai csak olyan természetűek, hogy nem kell rabkórházba szállítani, kezelése a fogbáíban fog megtörténni.
zalai közlöny
1626 lullui 6
Rákosi Jenő arcképének leleplezése
Budapest, Julius 5. Julim 11-ín leplezik le az újságírók házában Rákosi Jenő arcképéi, mellyel kapcsolatban nagy ünneptéget rendeznek a Gizella-telepen Rákosiról elnevezel! üdülőházban, mely ünnepségre az újságírók meghívták dr. Vass Józsel minisztert, Ripka Ferenc főpolgármestert, Sipőc Lajos polgármestert, Almássy Lászlót, az egységespárt elnökét, továbbá a közélet és társadalom előkelőségeit. Végleg elutazott Ausztria népszövetségi főbiztosa Bécs, Julius 5. \'/.immermann főbiztos ma délben elutazott. Búcsúztatására a pályaudvaron dr. Ramek szövetségi kancellár, Putimann pénzügyminiszter és a diplomáciai testület képviselői Jelentek meg. i. Smith Párlsba érkezett Páris, Julius 5. (Éjszakai rdáió-Jeienlés.) Smith Jeremiás Magyarország voll pénzügyi főbiztosa haza ulaztában Párisba érkezeti. Smith tlsilelgólátogatást lett báró Korányi Frigyes párisi magyar követnél, ma|d hétfőn tovább utazott Londonba. Baoher Emil fogva marad Budapest, Julius 5. Ma délután három órakor hirdette kl a vádtanács döntését a Bacher-ügyben. Eszerint a felfolyamodást elutasították és Bacher Emil előzetes letartóztatását továbbra is fenntartották. A védők felfolyamodtak a Táblához. Fábry Oszkár ügyét holnap délelőtt fogják tárgyalni. Hyilt utóin lelőttek egy őrnagyot Bukarestben Bukarest, Julius 5. Alexandru Oyörgy őrnagyot, a hadügyminisztérium aviatikai osztályának felügyelőjét, egy nő nyiit utcán lelőtte. Az őrnagy azonnal meghalt. A tettes a hadügyminisztérium egyik tisztviselőnője. Letartóztatták, de eddig minden felvilágosítás! megtagadott arról, hogy miért követte cl teliét.
Motorosénak-szerencsétlenség Bt halottal
Konslanz, Julius 5. Tegnap délután a Bodenseen kirándult négy környékbeli házaspár. Motorcsónakon igyekeztek Rdchenau szigetére s már csak háromszáz méternyire voltak a céltól, amikor a hajó minden látható ok nélkül elsülyedl. — Négy utas belefulladt a vízbe, mielőtt segítség érkezett volna, az ötödiket megmentése közben szívszélhűdés öllé meg. Egy hatodik személy élet és halál közölt lebeg. Két megmentett női a konstanzi kórházba szállítottak.
Ratifikálták az olasz—
jugoszláv egyezményeket
Belgrád, Julius 5. A szkupstina szerdai ülésén jóváhagyta a Olaszország és Jugoszlávia közöl! Belgrádban megkötött vasutügyi megállapodásokat. Az olasz-jugoszláv konzuli egyezmény! valamint a posta és távíró szolgálatra vonatkozó megállapodást szintén elfogadta a kamara s ezzel az összes olasz-jugoszláv egyezményeket ratílikálla.
Veszedelmesen árad a Mura
A felhőszakadások ugy megduzzasztoHák » \'olyót, hogy a jugoszláv területen tőrtént kiöntés mi.tt a vonatközlekedésekben zavarok álltak be
Murakereszturon nincs veszedelem
Murakerciztur, Julius 5
(Saját tudósítónk telefonjelentése.) A napokban ismétlődő felhőszakadások következtében a Mura annyira megáradt, hogy a vízállás aggodalomra ad okol. Még egy, a maihoz hasonló felhőszakadás esetén a Mura előreláthatóan elhagyja medrét.
Csáktornya és Villach közi, lehál jugoszláv területen, a Mura ma délután kiöntött és az áradat annyira megrongálta a vasúti vonalat, hogy a vonalközlekedésben nagy késések álllak be. Legalább fél napra van szükség, hogy a pályát csak átmenetileg is használható állapotba hozzák. A jugoszláv vasul azt az értesítést küldte Murakereszlur határál-
lomásra, hogy a menetrend szerint következő két vonalol nem fogadják. Az este 6 órakor Jugoszláviából Murakereszturra érkező vonat este 8 órakor még nincs itt és érkezését csak este tizenegy órára jelzik.
A késő esti órákban Jelentik Mura-kereszturról: A délután 2 órai gyorsvonat szerelvényét az ölnegyedórás késéssel megérkezett félnyolcas vonat liozla magával.
A Mura kiöntése itl egyelőre nem fenyeget komoly vesztdelemmel. Egy mindössze 5 holdnyi terjedelmű réle! ugyan .elöntött a Mura, de nagyobb áradás egyelőre nem fenyegeti a vidéket.


„Holnap Balatonszentgyörgy
nél a Balatonba ugrom..."
_i
„Az elsodort falu" szerzőjének húga verseit árulva Kóborol az országban - Nagykanizsát szívtelennek mondja - „A Sors kényszerit rá, hogy vándoroljak"
Szabó Dezső huga Nagyhanizsán
Nagykanizsa, lultus 5 Elő, deven emberi alakban bekopogtatott szerkesztőségünk ajtaján az emberi hontalanság, a lelki egyensúlyát vesztett emberi tragikum, egy fiatal leány személyében, aki Szabó Dezső teslvérhugának mondotta magát. Szabó Dezső: az Elsodort falu nagyhírű Írójának a Budapest és Páris között imbolygó nyugtalan-véril magyar regényírónak, Szabó Irén nevü huga, IHislás tanítónő és mint ömaga mondja: Trianon földönfutója, hontalan költőnő.
Olyankor |ött, mikor a szerkesztőségben nem vollak munkatársak és Igy csak az alábbi levelet hagyta számunkra:
...holnap Balatonszentgyörgyön a Balatonba ugrom! Vegyék tudomásul én érték vagyok, Messiás voltam s m/g az Alföld értékelt és tisztességesen megellem, addig a Dunánlul koldust lát bennem. Smucigok, szívtelenek! Én végzetes kölló vagyok s meghalok a tollért! Nogykanlzsa pocstk! Ó, Sümeg, Csurgó, halotti sóhajom hozzád szól. TI jók voltatok. Ha még van Önökben lélek, felkeresnek még ma Vörösmarty-utca .15. szám alatt, ahol ma éjjel még alszom.
Egy ulidgklhoidól állást sem kaptam sehol?
Nagyon ideges vagyok, nem várhatok. Tisztelettel Szabó Irén ván-dorköliónó.
Egy irkalapon ezek az összefüggéstelen mondatok. Öngyilkosság vád egy város, vád mf elle-
| nünk... Messiásnak mond|a magát... i és bejelenti, hogy holnap a Bala-\' tonba veti magi... Ml lehet ez?... kl lehet? ..
Szabó Dezső húgáról oldalakai Írtak a pesti lapok. a szerencsétlen leánynak kálváriája sokak előtt már nem uj, de Nagykanizsát kóborlásai közben csak most kereste fel először. Nemrégiben hasonló módon járt Kaposvárolt. Akkoriban meg Irtuk mi Is, hogy súlyos betegen, — tömeg és tér iszonyban szenvedett, — a kaposvári kórházban helyezték el. Azonban nem konstatállak rajta olyan természetű betegséget, mely szükségessé telte volna a kórházban való tartását és kiengedték a kórházból...
állampolgár, — meséli néha meg is könnyezve fájón, amit mond.
Talán ez a legtisztább értelmit mondai, amit majd egy órás beszélgetésünk alatt mondott, a többi egialláll, kapkodás, egy elromlott agyszerkezet zavaros munkája. Egyszer ezt mondja pl.:
— A sors kényszerű rá, hogy vándoroljak, de Magam is paran-csolólag hajlom magamat. Hogy miért ? Mert engem minden érdekel. A házak minden faluban, minden városban ujak, mások és másképen állnak az edények a szobákban. Éhes vagyok az újra.
Majd igy:
— Kereskedelmi, vagy liimulazó szerelnék lenni. Peslel nem birom. A bályámmal, Dezsővel nem lartok fenn semmi kapcsolatot. Ilt egy asszonynál kaptam az éjjelre szállási. Holnap tovább megyek Fehérvárra. A verseimet árulom és abból élek. Blcsérdysla vagyok.
Ez pedig a legigazabb:
— Valami ür van a lelkemben. Mindig keresek valamit és magam
sem tudom, hogy mit.

Szabi Irén a könyörlelen élet hínárjába sodródván, nem bir számot adni, mert nem tudhat számot adni arról, ami körEJötte és vde történik.
Az egész országot bekóborolja és verseket ir, amiket elad. Kanizsán nem bírt boldogulni. Falukon inkább. Nehéz abból tisztán megállapítani azt, hogy ml érte, ml gyötörte Idáig szellemét és ml kergette a vándorlás doroncsos útjaira.
Csak egyetlen egy Igaz az, hogy kálváriája megdöbbentően szomorú és egész lényében mélységesen szánandó.

Ma itt voll, holnap kövelkezhetlk a másik kolléga, aki ugyanezeket megírja róla es ez Igy megy mlg valahol meg nem könyörülnek rajta és egy elme klinika be nem fogadja, hogy a Végzettől kegyetlenül megcibál! leikéi és lassan sorvadó lestét az orvosi tudomány lehetőségein belül gyógyíthassák. U. Cy.
...Most pedig itt ül velem szemközt, a Vörösmarty-utca 35. számú ház, diófa és eperialombos udvarán és réveteg tekintettel meséli, néha teljesen logikátlanul nyomorát, szenvedését, testi, lelki pusztulását. Ki tudja hányadszor beszél már újságíró előli. Ismétli az eddig elmondottakat, amiknek mindenkor megdöbbentő és szánalmat keltő értelme van. Amint figyelem önkéntelenül az jut eszembe, hogyan lehet az, hogy ennek a szerencsétlen nőnek, nem jut hely Magyarország valamelyik klinikáján, ahol csendbe, gondtól ment élhetne fix ideáinak és Írhatná azokat a verseket, melyeknek eladásából tartja fenn ntagát.
— 1922-ben lellek b-listára, mini tanítónőt és tavaly beszüntették nyugdijamat, mert nem vagyok magyar
60 lóerős, 6 hengeres
automobil
Chrysler gyártmány
az amerikai autó-Ipar műremeke
8 pneumatikkal
a legkifogástalanabb állapotban
kisebb kocsitipusra való áttérés miatt, azonnali fizetésre
eladói
Érdeklődni lehet: Középcurópal Kurírnál Budapest, v. Sas-utca 29. ii. 55.
V
1926 jullus 6
ZALAI KÖZLÖNY
Felgyújtott és elhamvasztott a villám Szepetneken egy nagy gazdasági épületet
1 mim;! rfhír pusztítása Kiskanizsán is a környéken — Felltösiakadás Zaiaszabaron — Kiskanizsán károm keljen vágott le a villán — Tijbbszázroilliós tűzkár Szepetneken
ítéletidő vonult végig Zalavármegyén vasárnap
Nagykanizsa, julius 5 A szépen indult vasárnapi napot csakhamar zivataros idő váltotta fel is egész Zalában, de különösen Nagykanizsán és környékén felhőszakadás és vihar vitt véghez nagy pusztítást.
Kiskanizsán a déli érákban olyan hatalmas felhőszakadás voll, hogy az utcák a zivatar után még több őra múlva is víz alatt áttoltak. A felhőszakadás tartama alatt félelmeles égiháború lombolt és eközben három helyen lecsapott n villám.
Villámcsapások Kiskanizsán Szivédtts János vasúti fékező, Országút 33. sz. házában épen ebédnél Olt a nyolctagú család, mikor a villám a tűzfal melletti kéménybe bevágott. Ilt nem okozott az Ijedtségen kivOt semmi kárt. Egy gazdálkodó hálánál, ha lehet Így mondani, szintén szerencsés volt a .mennykő" levágása. — Az udvaron egy ló mellett vágott le a villám kár nélkül a földbe. A harmadik villámcsapás a Bajcsal-utca végén, a villanyoszlopba történt, melyet némileg megrongált. Maga a felhőszakadás a kiskanizsai vetésekben is sok kárt telt, nemkülönben a kertek gyűmöl-esőseiben és a veteményekben.
Tűzvész Szepetneken Szepetneken a vasárnapi viharos időnek tobbszázmilliós tűzvész kára van. Vasárnap este 10 órakor pusz-
tító vihar vonult át a községen. — Eközben a villám lecsapolt Wieder Márton gazdasági épületébe, melyben raktár és magtár van berendezve és felgyújtotta azt. BSr szélcsend volt, az épületben levő száraz takarmányok pillanatok alatt tűzet foglak és mire a község tűzoltósága kivonult, már hatalmas lángnyelvek festették a felhős jutiusl eget pirosra. A templom félrevert harangjainak zúgása felverte álmából Szépéinek csendcsen pihenő polgárai\', akik közül sokan siettek a veszedelem helyére.
Nagy erőmegíeszitéssel folytak az oltási munkálatok, dc a pusztító elemnek nem bírtak batárt szabni. Közbe Uzóra negyven perckor\' telefonon segítséget kértek a nagykanizsai tűzoltóságtól, ahonnan négy tűzoltóval kivonult egy fecskendő. Mosl már együttes erővel folytak az oltási munkálatok, dc eredmíhytete-nűl, mert alig egy óra alatt gégész gazdasági éptltet porrá égett. Rengeteg felhalmozott terményen kivül a tűz martaléka lelt egy komplett cséplőgamitura, valamint egyéb ér-léket gazdasági gépek is. A kár többszáz millióra rug.
Zataszabar községben vasárnip délben hatalmas felhőszakadás voll, mely a köz ség utcáit percek alatt elárasztotta vízzel, hogy a közlekedés lehetetlenné váll.
Csendélet a Barakkokban
Ahol
mindig remegve ,várják a szombat estét — Egy asszony és három gyermek védelmében koponya repedést kapott egy vasúti kooslfeliré
Nagykanizsa, julius S
Az állomási épületek mögött levő úgynevezett Barakkoknál, Laky János rokkant trafikos és fuvaros házánál szombati napokon nagy csetepaté szokott lenni. Laky szereti a bort ami még rregbocsájihaló tulajdonság, azonban ha már többet iszik a kellőénél a jóravaló csendes trafikos garázda ember válik, aki ilyenkor állandóan üldözi feleségét és három gyermekéi. Szemtanuk állítják, hogy Laky hét végén, mikor berúg, olyan családi jeleneteket rögtönöz, hogy leteségc kénytelen a szomszédok segítségét Igénybe venni. Csakhogy azok, akik beleavatkoznak az ittas ember megfékezésében, majd minden esetben poruljárnak.
Mosl szombaton este Laky ismét részegen ment haza és nagy pali-liát csapolt. Feleségének jajveszékelésére Tóth Ferenc vasuli mun-
Akinek igazán van oka haragudni az „ébredők"-re
Házról-házra járva, éjfélidón kereste szerencséjét a kanizsai utcák besurranó tolvaja — Legtöbb helyen felébredtek a titokzatos látogatásra — Szombathelyen is sok még az elcsípett fiatalember elszámolni valója
kás sietett oda, hogy megakadályozza Laky dühöngéséi, de vesztére lette, mert az ittas ember őt megverte. A mull hónap 26 án ugyancsak szombati naprn hasonlóan járt Cserpes Ferenc Déli vasu\'i kocsifeliió, akinek egy doronggal ugy bevágta lejét Laky, hogy a szerencsétlen Csc--pes még mosl is gyógykezelés alatt áll súlyos fejsebévcl. Dr. Ney Hugó Déli va6uli :orvos koponyarcpcdésl konstatált Cserpcsen.
Ezek a veszekedések, melyekben a rendőrség is vizsgálatot folytatott le, a kir. járásbíróság elé kerüllek és rövidesen meg is tartják a tárgyalást.
A legérdekesebb ebben az ügyben, liogy a szombati veszekedések után Laky egész héten mintha misem történt volna, rendesen végzi munkáját, csak amikor isinél a szombat jön. akkor retteg tfllr a családja és a szomszédság.
Nagykanizsa, lullus S Megirtuk legutóbbi számunkban, hogy szerencsés véletlen folytán elfoglak Nagykanizsán egy besuiranó tolvajt, aki az éjszakára nyitva hagyod ablakokon keresztül kereste a nagy titok mego\'dását, amit ma ugy hivnak, hogy: megélhetés.
Mára aztán tisztázódott a vakmerő vállalkozás minden részlete. Betörés a bünOgyl osztály
vezetőjénél Petó János 23 éves lakás és foglalkozás nélküli kádársegéd junlus 23-án és 24-én Szombathelyen ker-gctle a szerencséjét. Éjszaka két órakor zsákmányra lesve csavargott az utcán s egy nyitva kinálkozó ablakon bemászott egy szobába és elhozott onnét nagyobbmennyiségü osztrák pénzt. Aztán, mint aki jól végezte dolgát, pihenni tért a vasúti töltés melleit levő réten, szénából vetéli ágyára.
Másnap nagy szenzáció voll Szombathelyen, az újságok hasábos cikkekben közölték, hogy az éjszaka Ismercllcn besurranó tolvaj az ablakon keresztül kirabolta a rendőrség bűnügyi osztályának vezelójét.
Lakás a szénaboglyában A vállalkozásaiban lehetetlent nem ismerő ilju ekkor már Nagykanizsán tartotta terepszemléit. Először is lakást szemelt ki magának. Ezt a módfelelt nehéz kérdés! Rousseau-1 köny-nyedséggel oldotta meg. A Franz-malom melleit, a rélen talált egy kűlönbejáralu széníboglyát. Ebbe ütötte fel a sátorfáját. Ili aludta ál a nappalokat és itt szőtte a terveit éjszakára.
Egy „peches" utca Szombaton és vasárnap végig vezettek a legénykét az egész városon s eközben a detekllveknek lassan elmondta nagykanizsai sikeres és sikertelen próbálkozásai sorozatát: Ma egy hete a Csányl László-utca 22. számú házban Bori Ferencnél próbált szerencsét, dc .felébredés miatt\' a kisérlet meghiusult. Ugyanez lett a sorsa a nyomban ezután Kis-faludy-utca 16. szám alatt, Révész Jánosnál történt lálogatásnak is. — Barbarits Károiyné Csányi László-u. 17. szám alatt lévő lakásán is hoppon maradva, nagy dühösen állcllc főhadiszállásé! a város másik fertályába.
Szerencsésebb orientáció Mindjárt az Ái pád-utcában munkához is látott. Baján József lakásából kicsempészett 400.000 koronát és egy fésűt. Aztán indult tovább.
Legcsendesebbnek vélte a József főherceg-utcát. Ugy becsülte, hogy ilt legkönnyebben lehet feltűnés nél-
kül nekilátni a .kenyérkeresetnek". Csakhogy — úgy látszik — valami delejes erő mindig a rendőrségi emberek leié hajija őkelmét, mert itt meg elsőnek Farkas Ferenc nyugalmazott városi rendőrkapitány ablakán próbált szerencsét. Ennek Jolán leánya azonban nem ijedt meg a szokatlan látogatótól, hanem feléje tartott, hogy fogadja. Ez a fogadtatás azonban aligha igérkezetl valami barátságosnak, mer! hősünk jobbnak látta gummitalpu cipője teljes kihasználásával kereket oldani.
Nem ment messze, csak a szomszéd házig. Itt Nagy Mariskáékai szemelte ki, de itt sem aludtak. Viola István poslaaltiszlnél, az utca 17. számú házában aludlak ugyan, de amint bevllágitolt oda tolvajlámpájával, ott sem láthatta valami biztatónak a helyzetet, mert saját vallomása szerint nem mert bemenni.
A 49. számú ház kapuját nyitva találta. Keresve sem talál! volna jobb alkalmai Betlen Györgyné meglátogatására. Már az előszobában motoszkált, mikor valami zajra az özvegyasszony felébred! s a látogatás Itt Is futással végződölt.
A tegvaiamircvalóbb volt a szombat éjjeli kaland, ugyancsak a József főherceg- utcában. Egy aranylánc, 225.000 korona és — alig 12 őra múlva egy kissé kényelmetlen karkötő, aminek egyik végét államrendőrség! dclektiv tarljs a kezében.
Számadás
Ennyit ismert be egyelőre az éjszakák gummitalpu vándora. A rendőrségnek az esetek kőiül néhányat ugyan már előzőleg jelentettek s napok óta folytatták a nyomozást a besuiranó tolvaj kilétének kiderítésére, dc szombatig minden nyomozás eredménytelen maradt. - -
Minthogy Szombathelyen is még sok, az ő metódusa szerint az utóbbi Időben elkövetett tolvajlás és kísérlet ügye vár tiszlázásra, a hurokra került ifjút a nagykanizsai kapitányság egyik detckliv|c átkíséri a szombathelyi kapitánysághoz a nyomozás további részének lefolytatása végrlt.
Addig is a rendőrségi logda vendége, ahol van ideje gondolkodni az .Ablakodnál minden éj|cl megállok . . ." helyett választandó uj nótáján. Egyelőre a .Rácsos kapu, rácsos ablak ..." melódiáját ajánlották a figyelmébe.
----------------—
Javítják a görög valutát
Athén, julius 5. Pangatosz a görög valuta feljavítása érdekében elrendelte, hogy mindazon görök állampolgárok, akik külföldön akarnak nyaralni, kötelesek az állampénztárba öt angol font sterlinget fizetni.
ZALAI KÖZLÖNY
1MB |ulltt» 6
A nagykanizsai íeányliceum ügye a megvalósulás stádiumában
Kállay Tibor dr. nemzetgyűlési képviselő és Krátby István dr. imlgármtstcrhclyetles a közoktatásügyi államtitkárnál
Őszre megnyílik a liceum I. és V. évfolyama
vallás- és közoktatásügyi miniszié-riumba, ahol a távollevő kultuszminiszter! helyettesítő államtitkár fogadta Nagykanizsa város hivatalos képviselőjét.
Az államtitkár kijelentette, hogy — habár a középiskolai lOrvény, amely ezt az iskolatípust megalkotta, nincs még beterjesztve a nemzetgyűlés elé. sem a tanárok fizelésrcndezise nem nyert még elintézést a megye részéről, feltétlenül javasolni fogja a miniszternek, hogy a leány-líceum 1. és V. évfolyama már az ősszel felállitassék
Nagykanizsán. Dt a döntés természetesen a miniszter kezében van.
Nagykanizsa, lutlus 5
hmerc!cs, hogy a városi képviselőtestület legutolsó Olésén mily nagy többségben magáévá tette a íeányliceum felállításának ügyét és elhatározta, hogy megken sí a város nemzetgyűlési képviselőjét, dr. Kállay Tibor volt pénzügyminisztert, hogy ez ügyben a közoktatásügyi miniszternél interveniáljon, hogy addig Is, mig a felsőtipusu leányiskola kérdése véglegesen nem nyer megoldást, állítsák fel az idén az u| iskolai tanévben a íeányliceum I. és V. évfolyamát, annál is inkább, mivel Klebelsberg Kunó gróf közoktatásügy: miniszter ily értelemben egy alkalommal már kedvezően nyilatkozott.
Dr. Králky István polgármester-helyettes főjegyző pinteken és szombaton hivatalos ügylren Budapesten járván, felkcrcsle Kállay Tibor dr. nemzetgyűlési képviselőt, aki eddig is már annyi nagy szolgálatot tett a városnak és tolmácsolta előtte Nagykanizsa közönségének kívánságát.
Dr. Kállay Tibor a legnagyobb előzékenységgel vette tudomásul választópolgárságának óhaját a felállítandó íeányliceum ügyében és dr. Králky Istvánnal áronnál átment a
A kultuszminiszter távolléte miatt az ügy nem kerülhetett így végérvényes döntés alá, azonban Kállay Tibor dr. nemzetgyűlési képviselő határozott igérelet tett dr. Králky István polgármesterhelyettesnek arra nézve, hogy ez ügyben még a héten beszél gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszterrel a kedvező döntés tárgyában és minden remény megvan arra, hoey az ősszel már megnyílik a íeányliceum I. és V. évfolyama.
A kanizsai hadikölcsön-tulajdono-sok Kállay dr. közbenjárását kérik
Ep8» szervezési mozgalom a kanizsai járásban — A vasárnapi nagygyűlés a Rozgonyi-utcai tornacsarnokban
| kivűl kedvezőtlen időjárás ellenére I alig hogy beférlek a Rozgonyi ulcai tornateremben. Nemcsak Nagykani zsáról, hanem a távoli vidékről, főleg a nagykanizsai járásból jöttek össze, hogy hirt vigyenek haza a különböző községekben, mit határozol! a nagygyűlés, amelyen a hatóság képviselői is jelen voltak. Banekovlch János igazgató tanitó,
Nagykanizsa, JutlM 5 A nagy mozgalomba, melyet a badikölcsönkötvény.tulajdonosok Indítottak, ma már nem csupán Nagykanizsa, hanem az egész járás ösz-szcs kozsségi bekapcsolódlak. A nagykanizsai szervezel! vasárnapig 356 lagot számlált közel 8 millió hadikölcsönkölvénnyef.
A vasárnapi nagygyűlésen a rend-
a járási csoport elnöke megnyílván a gyűlést, hosszabban ecsetelte a nagygyűlés, tulajdonképeni célját, rámutatott a szervezkedés fontosságira, hogy minél nagyobb súllyal lehessen fellépni — érceleik megvédésében. Ezután felolvasta az országos nagygyűlés határozatát, mely szerint .az országos nagygyűlés kívánja, hogy mig a kérdés általános megoldási nem talál,
1) állítson fel a kormány az erre rászoruló árvák, gondozottak, a munka és keresőképtelen vagy fl agotl cimlettulajdc.nosok segélyezésére egy szervei, vonja be annak működésébe mint véleményező tényezőit a hadlkölcsönclmiet tulajdonosok országos nagyblzotiságát és uialjon ki ezen szerv utján rendszeres segélyekéi,
2) utasítsa a kormány az adóügyi hatóságokat, hogy a köztartozások miatt végrebajlási eljárás alá vont badikölcsöncimlct tulajdonosokkal szemben a végrehajtási eljárást függessze fel,
3) intézkedjék a kormány aziránt hogy az állami pénzintézetek az igazolt eredeti Jegységü címletekre a címletek névértékének legalább 10 o,o a erejéig aranykoronában vagy pengőben az erre rászoruló dmlet-lulajdonosoknak lombardhitelekel lo-lyósüsinak.
A nagygyűlés teljes egészében magáévá telte a javaslaton, amelyet a nagykanizsai járási cimlellulajdo-nosainak küldöllsége log átadni a pénzügyminiszternek.
Ezuián élénk eszmecsere fe|lödölt ki, melvhez dr. Tamás János ügyvéd, Lakos Ferenc |egyzó (Oarabonc) és még számosan hozzászóllak.
A nagygyűlés a hoznlt határozatot külön megküldi Nagykanizsa város nemzetgyűlési képviselőjének és meg kéri, hogy kövessen el minden le helöt a kormánynál, hogy a hadi-kölcsönkötvény tulajdonosok kíván tága kielégítést nyerjen.
Ugyincsak bizottság alakult az ügyek ónálló Intézkedésére, amelynek tagjai Banekovlch János elnökön kivűl Jókuthy Béla ny. ezredes, Szántó Adolf kermkedő, Gybrffy János dr. ügyvéd, Ács Ferenc, Turek Géza iparosok, Vargha Sándor ny. főszámvevő Hornyos János magánzó és Fekete Irtván v. liszlviselö. A névsor még ki fog bővülni a járás községeinek képviselőivel.
Az iparostanoHciskala. kibővítése
Nagykanizsa, JuUtrs\'5
Megittuk a mull napokban, hogy
az iparosianonciskolának a központi iskolából a volt gimnázium Rozgonyi-utcai épületébe való áthelyezésével még mindig nem nyert teljes és végleges megoldási az iparostanonci*-kola. Feltétlenül szűkség van- mé* legalább két lágas rajzicremrc, amit hozzáépítés vagy emelctfelhuzás ut: ján lehelne megoldani.
Miután a kérdés megoldása nem tar halasztást és az építkezésre 111. bővítésre az iskolaszünet lenne a legalkalmasabb idő. Porédus Antal iskolaigazgató és Hoffmann Hennk felügyclőblzottságl tag legnapdélben felkeresték dr. Krátky István pol-gármcsterbelyettest és Király Sándor műszaki tanácsosi, akiket sürgős Inlézkedésre kértek.
Dr. Králky István megnyuglalta a nála megjelenteket, hogy még a délután folyamán bizottság száll ki a régi gimnázium épületébe, ahol a személyes tapasztalatok és vizsgálat után dönteni lógnak a kérdésnek milyen formában való megoldásáról.
Ugyanis kél megoldási lehetőség kínálkozik. Az egyik a fémipari szak-Iskola felé húzódó pajtaazerü épületnek átalakítása, a másik a mostani Iparostanonclskolal épüldre egy eme-lelnek felhúzása. A helyszíni szemle után vagy az egyik, vagy a másik Irányban történik batározaL
A bizottság tag|al Király Sándor műszaki tanácsos, Bazsó József ipartestületi elnök. Porédus Anlal iskolaigazgató és Hoffmann Henrik fefO-gyelóbizottsági tag.
Női bajok ellen
r Itta I ff
Prospektusok, felvilágosítások és vízumbeszerzés a
Menetjegylrodában
Nagykanizsa, Csengery-ut l^
Előrehaladott idény miatt
üzletünkben felgyülemlett összes nyári cikkek
mélyen leszállított árakon
szerezhetők be.
Sgf Creppe de chine selymek már 77.000 koronától!
Mig a kószlet tart! -- Maradékok olcsó árban!
Kisíaludi és Krausz diwatnagyáruháza
Iast „Arany Kakasához Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21. Telefon 3-74.
_____ _ __IV
1926 lulim 6.
ZALA! KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
■APIREHD
Julius 6, kedd
Római katolikus: Izaiás pnM. Protestáns: Esaiás. Izraelita: Ttsch.i hó 24.
Nap kel reggel 4 óra 09 perckor, nyugszik délután 7 óra 59 perckor.
Két galamb
Kél galamb játszol!, búgott fenn nyár/a dús, zöld lombja közölt, ml sétáltunk az után lenn s szivünkbe öröm költözött. A Nap a fényét vígan szórta, hívott az árnyék, a pázsit. A Ug a földet csókkal fonta s szóllál le: .De jó. de >zép ill". A lomb altató nótát zsongott. .Boldog vagyok- — súgta ajkad, és én feledtem minden gondol; forró ajakkal csüngtem rajiad. >1 nyár lüze éget! bcnnüik. faluban, lenn, szili a harang — s a boldogságlót fe\'ellünk kacagott a két vadgalamb.
Orosz Iván
— Szabadság. Oyömörey István, a nagykanizsai |árás főszolgabirá|a megkezdte nyári szabadságát. Távollétében Uubhalmer Alán dr. szolgabíró helyettesíti.
— Egységes hivatalos Idó a városházán. A tegnapi naptól kez-dödöleg a városházán a nyári hivatalos idó lépelt éleibe reggel 8 órától délután 2 ótáig. Délután nincsenek hivatalos órák.
— A nagykanizsai kerület esperese, Krcutzer Dezső 1. hó 6-án tartja hivatalos látogatását a nagykanizsai plébániában, mely alkalommal felülvizsgálja a plébánia ügyvitelét és a kiskanizsai fiókegyház vagyoni állapotát.
— A honvédség hazafias ünnepélyét, melyei vasárnap a nagy eső elmosott, folyó hó 15-én tartják meg.
— Kiskanizsai bucsu az egyházi ünnepség lefolytatása után az idén minden incidens nélkül folyt le, erősen megrontva az esőtől, amely a nagykanízsaikat megakasztotta abban, hogy Klskanizsára kimenjenek.
— Elhalasztották a „Nép" rágalmazás! pőrét. Most kelleti volna a budapesti Schadl-bUntetötanács előtt letárgyalni,azt a sajtópert, melyet dr. Sabján polgármester indított a .Nép" ellen. Miután Sabján polgármester betegsége miall nem tudott a főtárgyaláson megjelenni,dr. Schadl tanácselnök a főtárgyalás) bizonytalan Wőre elnapolta.
— A sok eső miatt bedőlt egy Ház fala. Tegnap nagy robijra szaladtak össze a Petőfi-utca felső szakának lakói. A 83. számú ház lala bedőlt s csak a véletlennek köszönhető, hogy emberélelben is kár nem történt. A rombolási a sok esőzés okozta, ami a rozoga falai teljesen átáztatta. A ház lakóil ki ketten lakoltatni.
= Kazaltakaró, cséplőgép- és sátorponyvák Hlrsch és Szegi cégnél.
— A külföldi kölcsön felhasználás utolsó versenytárgyalási!. A vároiliázán tegnap bontolták fel a Zrinyi Miklós-ulca felső szakaszának csatornázásához szükséges szállítások és munkálatokra béér-kezell ajánlatokat. Négy ajánlat volt: Mikácsi és Unger (Budapest) 116, Weisz Soma (Nagykanizsa) 93 \'/z. Városépítő (Nagykanizsa) 92 Sartory és Kalmár (Nagykanizsa) 94-4 millió korona. Ezzel a várói külföldi kölcsönéből programmha veit összes munkák versenytárgyalása lezajlóit.
— Nagykanizsa a köztisztasági kongresszuson. A Budapesten most leznjloit köztisztasági kongresszuson Nagykanizsát Király Sándor műszaki Imécsos képviselte, ki ez alkalommal több hivatalos beruházási ügyben is eljárt.
— Adományok. A Zalamegyei Oizdasági Takarékpénztár Rl. 250 ezer, a Nagykanizsai Bankegycsület és Délzalai Takarékpénztár R. T. 200000 koronát adományoztak a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör céljaira.
— Gyászmise, jelenek Szil ird rcndőrlőfclügyeló boldogult nejéért a gyászmise ma 6 án — eltérőleg a gyászjelentéstől — reggel 9 órakor lesz a plébániatemplom kápolnájába.
— A vidéki Írókat és művészeket felkérem, hogy fontos kulturális érdekből, cimtlket velem mielőbb közölni szíveskedjenek. Kels-kés Oyőző Szekszárd Bezerédj-u. 25 szám.
— Az Ipartestületi Dalárdatagjai
kéretnek, hogy a ma esti ének próbán halaszlatlanul fontos ügyben teljes számban jelenjenek meg.
— Felakasztotta magát. Zala-szabar községben Tahin Antal ácsiparos segéd, apjának a hegyen levő pincéjében felakasztotta magát. Mire rá akadlak halolt voll. Tettének okát nem ismerik. Tahin jómódú szülők gyermeke voll, csak az ulóbbi időkben sokat korcsmázotl és sok adósságot csinált. Lehel, hogy az öngyilkosság gondolalát is az alkohol érlelte meg benne.
= Orvosi hir. Dr. Szabi Zsigmond főorvos, Batthyány u. 22., telefonszám 98 Rendel d. e. 10-12, d. u. 2—4-ig.
— Tlzenötmllllárdos építkezés Zalaegerszegen. Zalaegerszegen az idén rohamos erővel indultak meg az eddig kényszerű slagnácioben lévő építkezések. Minleg/ 35 családi ház és rengeteg knzépilkezés folyik ugy annyira, hogy Zalaegerszeg el-dicsekedhetik azzal, hogy nincs munkanélküli embere.
„ Ha Hévízre jön, ajándékait Kummer János áruházában vegye meg és kölcsönkönyvlárát olvassa.
— Kitüntetések átadásának elhalasztása. A kiállítás keszthelyi kitüntetettjei részére nem holnap, hanem folyó hó 11-ín adják át a kitüntetésekéi, mert Czobor Mátyás polgármester Körmenden a dalárda zászlószentelési ünnepén vett részt.
— A Hévízi Parkmozgő műsora: Julius 6-án Marlill világhirU regénye megfilmesítve a Vénkisasz-szonyok titka. Ezt követf két burleszk, Dodő a viharban és Mese a jégről.
— Eltűnt egy zalaegerszegi diák. Sípos Kálmánné lenti-l lakos, bejelentette a zalaegerszegi rendőrségen, hogy Dezső nevüelső keres-kedclmista fia Péter-Pál napján zalaegerszegi szállásadója lakásáróleltont.
— Schwarcz Dezső cégnél urt és női divatárukban legszolidabb ki-•zolgálái.
— A pacsal Járás leventéinek járási versenyét vasárnapról a kedvezőtlen idő mlatl elhalasztották a jövő vasárnapra, Il ikére.
— Hetvenmillió a népművelésre. A Zalamegye által az isko-lánkivüli népművelési célokra megszavazott 70 millió koronái tegnap küldte szét a vármegyei népművelési titkárság az előadóknak tiszteletdíjaik fejében.
— Schwarcz Dezső harisnyái a leglobbak.
Id&járáa
A nagykanizsai meteorologUI meg-lleyclö Jelentése: Hétfőn a hőmérséklet\' reggel 7 órakor +18, délután 2 órakor +23 2, este 9 órakor +17 3.
FtlMxet: Heggel borult, délben kevésbbé derült, este borult. Szélirány : Reggel Északkelet, délben
Déli, este Északnyugati szél. — •
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint változékony, felhós, meleg Idó, helyenként zivatarokkal.
Irodalom-Művészet
Az UJ Idők uj tétévé. Surányi Miklós szenzációsan érdekes, minden izében irodalmi MtkO elbeszélését kóz|l Herczeg Ferenc képes szépirodalmi hetilapjának. az Ili IdSknck 27. szima. amely a rendesnél la nagvobb tartalommal Jeleni meg. Cikket Szép Ernö. Lyka Károly é» dr. Török Frigyes illák ebbe a szimba. A művészi képekkel gazdagon díszített szám tartalmát a lap rendkívül népszeríl rovatai teszik teljessé A lap elólizclísl ára negyedévre 80.000 korona. Kiadóhivatal Budipest. VI. Andráwy-ut Ili. i. i■ 1 i* ■ \' *"
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Kcxlh«W«(i t » >ZaUI Kö.Way. k«rtfc«Iyl fttk kljJJhlváUlitun. KLUludy-uU. IS Mim. -t)«nc» Orí-rey dohinyirudi. Koti-lh U oí-utc*. Kímch <jy«z& dofcinyirud*. Kn»íb«t klrilyn*-t*f. Sabi liutó Johlny4fuailib.il. Sopro»l o!c». Tidlltr Fmmc k&nyvkölA H tMpUk««*kcdí»íb«ii. Hfvli - fürdőn s Kumoiíf Jlnc* lruhl«ib«n *»
kí.k»Onk«ay*A»iW. - W«U« Fmn<n« lra< hiiitxn it kMctóftkOtorvtiiibin HtritüCBtandriton: NkttHU SXatot MirU
lUUtoMxKnytxn i M««X MiolMtUI. U»Ulo«ket«5ituroni Eddi* Jto6 (ttuttkrfrtkhJi^i Mirlttclípcn j V<W* "M*1* <• ronyód-BíUteltpcn i V«kö BsU-
Fonytoíon: KiUÚ SJndoí v<iyr;iit.k<tt»ktdH«>«B
B»l»tonboclkron i S»ly »t«i Oio«i«um UfciiUI. VtnlMa
RÁDIÓJIÍÍSOR
Julius ti (kedd)
Budapest (5Í0) I). e. 9.30, 12 és d.u. 3: Hírek, közgazdaság. 5: A Meteorológiai Intézet idójelenlése é> vízállásjelentés. Utána cigányzene. 630: Fábián Ernő no-
A budapesti Tőzsde derlia-jegyséie
Vslnttk Dtvli Ak
L»«n«l •00Ö-S301 UIMM mU-MTU
Un\'M *OI<OMSI» MVU mim;
CMfefcar. nu-im Mi H99M7C41
Dtefc IS7IN7 iikatMi mm
ÜJÍUÍ JIIU-M4W MwH l»»
r»M<a ti. IMI-IMI r.mriT «Wli \'M7S
UoU«>4 W O,zlo 1UM lUlt
U4 tíSUJ Ll. f|- M7U04UIJ0
(13111 IU.H MM >310
Lbi uiono M««T«tk T1I7W1170
itaMirco M 1<I> IMI
Oub.UkBL r<Mii;< Mp JIUJIJM
Oia kor Ili i tWJI MB, SIZ4I9
MKh IISJ0U9U IM0MIIW
■ U. IIU-ISM Vartó SW4JQQ
»ocrt[ ke*. UHi U7II mln iasi I01U
••iOM*tl7 HM ^tlI\'W
veTÚTbóTóhVsld\'. Badje
noslalómirnók rádiótechnika elóadás.8J0: Hangverseny. ia30: SzenlgJI-Scemann no-
velláiból olvas lel.
Bécs (531 és 582.5) l>. e. II és d. u. 4.15: Hangverseny. S: fcgy évszizad a víg bícsi zene történetéből.\'
Berlin (5W és 571) I). e. 0: Testgyakorlás. 1). u. 3.45: Könyvismertetés. 5.
tclvonuUva. D. u. 3: Sportversenyek. 9: í\'nnepi szioelóadis.
Róma (425) D. U. S: Hírek, tózsde. 540: jazzband. 9.10: Hangverseny és lel-oívasás.
AutÓ olaj Autó benzin Autó gumml AutÓ felszerelési cikkek Firestone stock
Gazdasági
gépek, eszközök Gazdasági és mindennemű Műszaki cikkek
Hajós Imre mérnöknél
Keszthely,
az Autó-standon. ^
SPORTÉLET
Befejezetlen az NTE—Zrinyi TE tenniszverseny
Hétköznapokon bonyolítják le a hátralevő meccsekel
6:0,6:4.
A Haiszer dr.—Llchlensleln II. mérkőzésből a második szelet már
Az NTE és Zrinyi TE teniszezőinek versenyél a „hagyományokhoz hiven" vasárnap elmosta az eső. Alig kezdődői! meg a Játék, amikor lezudult a zápor és teljesen hasznavehetetlenné telte a pályákat. Ezideig 3 meccs került lebonyoliiásra, még pedig a következő eredménnyel: Oondá NTE—Makó dr. Zrínyi
8 Csikós Zrinyl—Lichtenstcin 1. NTE 10:8,3:6,6:2. Kluger NTE—Tallmann dr. Znnyi
nem lehetett megkezdeni; az első szel 6:2 arányban végződött Haiszer javára. , .
A versenyen egylelenkint 4—4 versenyző indul, s mindegyik játszik az ellenfél valamennyi játékosával. Igy 16 mérkőzés lesz; a hátralévő meccseket e héten naponta 6 órától kezdve bonyolítják le a Zrinyi sporttelepen.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 )uliu» 6
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsde barátságos voll. Nyitáskor határozottan szilárdan Indult. mert a küllőidről kedvei óbb hírek étkeitek. A spekuláció is na-gyobblvásárüsokat eszközölt. Később, amikor a vételeket lebonyolították és a külföldi tőzsdehírek Is elgyengültek, lanyhuló tendencia állott be, ennek ellenére azonban általánosságban 2—4%.os nyéretégek állottak dó. Az arbitrázs papírok közül különösen Osztrák hitel és Déli vasút lellek jelentós nyereségre szert, azonkívül külföldi számlára vásárolták a bányapapirokat. Urikányí és Magne-slt érlek cl számoltevö nyereséget. A legtöbb ipari érték és a malompiac barátságos voll. Az utóbbiból a Borsod-miskolcit favorizálták. A villamos értékek ]ól tendáltak, egyedül Ganz-villamos gvengült el. Magyar Nemzeti Bank 40, Pesti Hazai 2i ezer koronával cselt vissza. A forgalom csendes.
Xlricki láriat
ri.ll U92Í0, Loadoa 251275. Hfrí., B.ca«J 136000 Mtluo 18975/. Holtig »7 Só tani- 122 97\' í WUa 73 CO
Mumw.Piimisaooo bwsw«iii-ao,
Vuií 4250. Bakuaal 230 CO. Balgtid 91100.
TetmtaftOMda B.t. M 76 kf-<" 430.(00 - 432.500, 77 íli-w 435.000—137.500 7S kj-V. 487 506- 44001Ű. erríb dnoloall é» pol-i 422.500- .........
APRÓHIRDETÉSEK
Ai apróhirdetés dija 10 itóU SOCO kor. A elmtzó ■ minden vastagabb betflbél állá irt kél szónak uámlllitik. Minden lovábbl uó dlfa SCO K. A hlrdoté.l díj olSr. tU.taad* a lorgalmUdé hozzáutmlláUvit
■ ÓBjr Biobái oodcinfOrdóuobii likai virveielékkel átM. SrJgrtul lio«li. Klrálr-utea 38. 2108
l\'lpulct Qv.g.xá.l helyben és vtdéken előnyös árakon viliit Stern Üvegei, Vaiult-utca 17/19. 1468
~ElaM~klrtakak ■ I hoid .iókj (jcr-tón. t hold szántó baUilól dlilóben. Hí-vebbet Telekl-ut 69. 2175
llvállalom női él gyermekruhók
(■rráiál, vltimlnt hlrl virriit ti. Ozv. PoSezemé, Póni 20. 2010
6 üléses lusu, autó minden eltogidhiló Írért elidó Klrály-ulei 2. sz. 2176
Technológiai axabiart tökéletesen lánll, szakvizsgára előkészít Kováéi nól dival-iiiIon, Etziébet tér 15. Jelentkeiés folyó hó 10-ig. 2lS3
Sioaaon SkopAlhox, cilg ■ Icésilel tirt, poeeeUáa-áiat oksőa bevásárolni. -2226
ügy modern ebédlő él ditmó kredouo azonnal elidó tjziébct-tér tO. 2-227
6061926.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Iharosberény község elöljárósága az épülő jegyzői lakás asztalos munkáiia veiscnyléigyaiásl hirdet.
A zárt ajánlat .Ajánlat az ihsros-berényi jegvzői lakás aszlalos munkáira- 1926. julius hó 18-ig délelőtt 9 óráig adhatók be. Az ajánlatok a körjegyzői irodában ugyanekkor lesznek felbontva és a kép-vlscló\'csiülel határozata kihirdetve.
A feltételek és munkalcívck a jegyzői irodában megtudhatók.
Iharosberény, 1926. julius 2-án.
Községi elöljáróság.
A letcnyel kir. járibhlróságlól.
9 darab .ímerlkal kaptárban levő trói méhoaalédom eladó Honvéd-utca 3.
MiU 76 kg.-01 4
-425£30. 77 W-ai
427.5M—430.000.16 kí-oi 43^000- 432 500 79 kg-oi 432500 tóccű 260.00c-1M5Í0 iikarsáfitlrai 2325% \'.42VW. tfrárpa 280.000-425 Ő00, X" 290 0W 2925VJ, rangarl 2350»-237 SCO. —\' 550.000- 569.000. kóltl 180.W.-I korpa 165^30—167.600.
Sertéiráiár
«Madt"!5oÓ n!b0 É?3e2da*l$S9-17j5SS,
nc.:<ii :6000 16.250, mdeli kénén 15.0». -15 505. kónnv" 13-OJO-146XI. eiaóonis erez 15.001-15500 mlMdrenda 14 030-14 500. angol lOWA 17.000—19.030. i/alonn* 20500 - 21000. «iU 21000 -2S500, Mbiictt hui 16 000-17.500. iialinnSi tél ,«rta 18 030—20 000. Ai Irányzat lanyha.
WESTEND SZÁLLÓ
Budapest, VI.. Berlini tér 3.
(Nyugati pályaudvaron.) Telefon L. 920-61.
Hideg-melegvíz minden szobában.
Fürdők, Lift, Rádió. Utcai szobák áta 40.000 K-tól
70.000 koronáig, lloisiabb tanóikodáinál engedmény.
Pongrácz Sándor ISW igazgató.
Kiádja: Zrfcyi lyt^alptr éá Miji-kereikeíés HT, HiflUiIm
299/1926.
Hirdetmény.
Közhirié teszem, hogy Koipavár község vadászterületét 1926. julius hó 19-én d. u. 3 órakor
Korpaváron a községi biró házánál, tartandó nyilvános árverésen haszonbérbe adjuk 1926 aug. l-től 6 évre. Árverési teltételek Paiinban a jegyzői irodában megtekinthetők. Korpavár, 1926. évi |utlus hó 2. Vlléz Horváth Sándor s. k.
kt<|egyió.
P. 480/923.
ÜiwiéJi hífdBlfflény Bívonat.
Alulirqtt kir. jbirosági tisztviselő, mint a végrehajtó helyettese koz-hliré teszem, hogy a lelenyri kir. járásbíróságnak P. 480/923/31. sz. végzése következtében Puszlamagya-ródon a végrehajtást szenvedők házánál 1926. évi julius hó 19. napján d. c. 11 órakor a legtöbbel ígérő készpénzfizetőnek, — szükség esetén becsáron is, — 3 drb. lovat nyilvános árverésen cl fogok adni, illetve el fogok árverezni.
Lelcnyc, 1926. évi junius hó 28. (Olvashatatlan altllrds) ktr. Járáibiróllgi tlirtvtieló.
9XI2-CS
fényképezőgép
(kihurltos) lématipon; knictfával, játt-vánnyal, tálakkal, vfleflaiáinpávil, miioló-
kerettel ilti: komplett falaaaralv. kllenoieiezcl koronáért él egyéb elió-rendű gép l» 195.000 K-ál havi léiz-letliietíxc kiphiló
Fried és Nádornál
Kudipeit. IV.. Peren Sándoi u. 3. (Első tiudvir.) — Telefon: T. 115-50. Kérje Ingyon 9. iiáoiu képes
átjecyrékllnkct. ir.a
8627/1926.
Felhívás.
Felhívom mindazon hndlrok-kanlakat 6s hadiözvegyeket, kiknek gyermekei kózé|)iskolába járnak és részükre hadiárva ösztöndijat akarnak kerni, a2ok folyó évi julius hó folyamán jelentkezzenek a varosházán, Kazinczy-ulca, I. emelel 3. ajtó.
Nagykanizsán, 1926. évi junius hó 25-én.
Polgármester.
Stölzle-féle
n legideálisabb háztartási
beffittes üveg.
Minőségben minden hasonló üvegnél jobb, tehát
árban a legolcsóbb!
Ügyeljen n bevásárlásnál tíz Ultreform
névre.
Kapható minden szakmabeli üzletben.
Kívánatra ingyen ismertető szakácskönyv.

Megérkeztek
nyári ruha és kabátkiilönlegességeink
Bátori Sándor
ruhaáru nagykereskedésében
Tehsfon ■ 203. ZALAEGERSZEG Széchenyi-tér
FőUzlet i SZOMBATHELY.
Hatalmas választék, kiváló anyag, kitiinö szabás, legalacsonyabb szabott árakl Saját érdeke kirakataink megtekintése. Cégünk alapjai megbízhatóságunk.
E heti reklám-cikkeink i
Ariink ezer korosában értendők.
Angol sr.övclből
üivatalj......... 150
Női nyárituha ...... 150
Selymes bluzujdon-
ság............ 90
Brosé selyem divat-ruha ... 250
Fiu nyáiiruha ...... 130
Férfi divatöltöny ... 600 Nól és férfi cső-
köpenyek ... ... 300 l\'éifi gyapjú felöltő ... 800 NOi covcrcoat kabát
végig bélelt ...... 700
Tcnnisz-nadrág ...... 130—190
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavczató: Otcobcck ftároly).
66. évfolyam, 149. szánt
Nagykanizsa, 1928 Jullus 7, szerda
krm 1800 kmM
ZALAI KÖZLÖNY
Snrtariisfe a UadfttnUI FkU Kesithdji MkkJattttvalil: W«/«1»J><. ti
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
lottnrbu- UtefM: Haflytaatzs* 76. uám
EMautésl itt e® M<« 30.000 konu
A miskolczi főispán S ünnepélyes beiktatása
A kormányt dr. Koszá István államtitkár képviselte
Miskolc, július 6
Dr. Zsoldos Béla lemondásával megüresedett miskolci féispáni szikbe ma délelőtt 11 órakor Iktatták be Miskolc város törvényhatósági bizottsága rendkívüli közgyűlés keretében dr. Mikszáth Kálmánt, a város u|onnsn kinevezeti főispánját. A beiktatáson résztvettek a szomszédos vármegyék törvényhatóságai, valamint x Miskolc város hivalalainak és halóságainak kikUldötlei. A kormányt dr. Koszi István államtitkár képviselte. Rajta kívül a vidéki városok előkelőségei és számos nemzetgyűlési képviselő is réstlvelt a beiktatáson. A Korona szállóban a beiktatás után díszebéd voll, melyen 8z első felköszöntőt Mikszáth Kálmán dr. főispán a kormányzóra mondotta.
Bethlen gróf az országos beruházások ügyében tanácskozott a miniszterekkel
A miniszterelnök szerdán utazik lnkepnsztaí birtokára - Távollétében Tass József dr. népjóléti miniszter hellyettesiti Pénteken lei: minisztertanács
A Duna további áradása
Tikár és felhőszakadás Vasmegyében
Budapest, íu\'tus 6
A tegnap ellanyhult felsődunai áradás ma ujabb erőre kapoll és Bécstől felfelé elég tekintélyes ára-dás jelentkezett. Passauban 52 centiméterrel. Linzben 82 cenlimélerrel emelkedett a vízállás s igy a Bécs alatti szakaszon, mely ma még apadó jellegű, ujabb áradás elé nézünk. Az, ujabb árhullám magassága ma még nem határozható meg, mert a felsődunai áradás még nem tetőzött, de nem valószínű, hogy a Budapesten Junius 26-án észleli 637 centiméteres magasságot elérje.
Ma a budapesti vízállás reggel 570, déli 12 órakor 574 cuqliméter voll. A veszélyezteted mohácsi szakaszon még pár. napig apadni fog a viz és azután a mostani ujabb árhullám hatásaként ujabb, de nem jelentékeny emelkedés fog következni.
Szombathely, július 6. (É/szakai rádió jelentés.) Vép községben puszlitó vihar dühöngött és eközben a villám agyonsújtotta Kiricsics Ferencné öreg-asszonyi, aki mellett állott két unokája és akiknek csodálatosképcn nem lett semmi baja.
Szombathelyen a villám belecsapott Nemes István hlllantanár rádióantennájában és a készüléket széjjel rontotta.
Budapest, jullus 6
Ma délelőtt gróf Bethlen Islván miniszterelnök behaló tanácskozást folytatott a kormány tagjaival. Már a kora délelőtti órákoan megjeleni a miníszlerelnökségen Bud János pénzügyminiszter, röviddel utánna Walki Lajos kereskedelemügyi miniszter és későbben érkeztek Klebelsberg Kuno és VaíS József &lniszlcrek. Oróf Bethlen Islván misAlcrelnök holnap ulazik el a fővárosból somogy-megyei inkepusztai birtokára. Szabadságra való távozása elölt a kormány egyes tagjaival fontosabb meg-beszélésl folylatotl. A mai megbeszélés nem bírt minisztertanács Jellegével, hanem csupán azt a céll szolgálta, hogy a lonlosibb dolgoknál a miniszterelnök nézetéi ludo-
másul vegyék az egyes szakminiszterek. A miniszterelnök távolléében a kormány ügyeli dr. Vass József fogja vezetni.
Dr. Vass József kellő óra után távozott a miniszterelnöktől és a kövelkezőkép nyilatkozott: A miniszterelnök ur holnap elutazik. A mai megbeszélésen elsősorban azokkal a beruházásokkal toglalkozlunk, amelyek junius elsejétől kezdve Indullak meg az otszágban. Az egyes szakminiszterek előterjesztenék miniszterelnöknek a tárcájuk keretébe tartozó pregrammot. Természetesen szóbakcrűll a felhőszakadás is. Ez ügyben a rekonstrukciós munkát megindítjuk, különösen Szentendrén és amennyiben szükséges lesz, pénteken minisztertanácsot larlunk.
A francia minisztertanács jóváhagyta Caillaux programmját
A francia pénzügyminiszter végrehajtja a pénzügyi szakériók Javaslatait
Párls, juiius 6 (Éjszakai rádiójelentés.) A ma délelőtti minisztertanácson Ciillaux pénzügyminiszter ismertette a már tegnapi minisztertanácson vázolt pénzügyi programmját, melyei a kamara bizalomnyllvánitása után beterjesztett és kérni fogja rá a sürgősség kimondását.
Párls, julius 5 A miniszter Jóváhagyta Caillaux pézügyminisztemek, a kamarában holnap clőlerjeszlendő expozéját. Az expozé teljes egészében elfogadja a szakértők jelentését
^WWV"—*
azzal, hogy a pénzügyminiszter azt teljes egészében végre kívánja hajlani. A miniszter valószínűleg Javaslatokat fog benyújtani a kamarában, amelyek hathónapos felhatalmazási adnak a kormánynak a programm megvalósítására.
Párls, julius 6. (Éjszakai rádió jelentés.) A tegnapi minisztertanács foglalkozóit azzal a lervezett tüntetéssel, melyet a hadviscllek akarnak rendezni a washingtoni egyezmény ratifikálása ellen és olyan határozatot hozott, melyben megtillja a tervezel! tüntetést.
A miniszterelnök merénylőjének felmentése esetén revidiálni kell a svájci törvenyeket
A delegáltakat minden támadással szemben meg kell védelmezni
London, jullus <> A Manchester Quatdián berni levelezője írja: Abban az cselben, ha a svájci esküdtszék lusztot felmentené elkerülhetetlen lesz a svájci
törvények revíziója, mert hiszen nyilvánvaló, hogy a népszövetségi üléseken résztvevő küldötteket meg kell védeni mindenféle merénylettel szemben.
Egy borszállító gőzös pusztulása a Rajnán
Köln, jullus 6 (Éjszakai rádlijelentés.) A Rajnán egy borszállító gőzös nekiment a déli hld egyik pillérének és kettétört. A legénységet meg tudták menienni, de az uj borral telt hordók mind a Rajna tetején úsztak csendesen lefelé. A parton sok ember bámulta a hajó-balesetei, akik közül a vállalkozó szellemübbek csónakot kerítve, több tele hordót kihalásztak a folyóból. Ezeket a hordókat olt mindjárt a parton csapra ütötték és mintegy nyolcvan főnyi tömeg nagy ivásba kezdeti. A rengeteg bor hatása mlalt alig egy óra alatt mind a nyolcvan ember lök-részeg lelt,
j. Eközben két ember alkoholmérgezésben meghall, kettól meg verekedés közben agyonvertek, kettő pedig részegen a Rijnába esett és olt lelte halálát. A rendőrség már csak akkor ért a helyszínére, mikor a hordókban semmi bor nem volt és a még életben ma adt bormentók szerteszéjjel hortyoglak az elfogyasztott bortól. Ezeket képtelenség volt elő-állilani. Sokat egyenesen a kórházba szállítottak alkohol-mérgezéssel.
Bacher és Fibri ügye
Budapest, julius 6. Fábrl Oszkár igazgató ügyében a vádlanács ma nem hozott határozatot, mert a vád-beli lényállás liszlázása miall szükségesnek találta a felek meghallgassál. Ez ügyben valószínűleg holnap lesz döntés. Bacher Emil letartóztatását a vádtanics ugyanolyan megokolással rendelte el, mint a vizsgálóbíró.
Közalkalmazottak lakbére
Budapest, jullus 6. A kormány rendeletet adóit ki, melyben az áll, hogy a közalkalmazottak auguszlus-szeplcmber-október évnegyedre azok- s ban a városokban és nagyközségekben, ahol a lakbér nem emelkedik, ugyanannyi lakbért kapnak, mini amennyit a májusjunlus-julius évnegyedre kaplak.
Gyermekvonat érkezése
Budapest, julius 6. Az a gyermekvonal, amely |unius 28-án meni ki Belgiumba, julius 8-án étkezik vissza Budapestre a Keleti pályaudvarra.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 julius 7
A munkástól a bankigazgatóig mindenki nyilatkozik az esőről és annak következményeiről
Tisztviselő, fűszeres, napszámos pesszimista, a pénzember optimista - A sok eső még az eaöornyosnuk sem jelent jó üzletet - A riporter önvallomása az esőről ás egyebekről
Nagykanizsa, lullol 6 Ma végre elmúlott egy nap anélkül, hogy esett volna az eső. Bár nem voll egészen tiszta az égboltozat és óránként váltakozva kevésbbé biztató felhők tornyosultak fejünk falé, azért a kedd mégis csak csapadékmentesen könyvelhető el.
Számolva azzal a hón óhajtott általános vággyal, hogy vajba jóldöre dugulnának be az ég eddig bőven Omló csatornáinak rései és adná meg a Mindenható a mindennek olyan kövelelően szükséges derüli, száraz, meleg Időket, megpróbáljuk a káros esőzésekről elhangzott panaszokat, sirámokat csokorba gyűjteni és szószerinti tolmácsolásban betűbe önteni, miáltal reméljük, tiszta képet kapunk az elemi csapásról olyképen Is, hogy szakmánként milyen érzékeny veszteség érte az ország népéi.
Munkatársunk — |ó időt kapván — nyakába vette a várost és az egyszerit munkás embertől végig a fűszeresen, vendéglősön és tisztviselőn egészen a bankdirektorig meginterv-juvoll mindenkit és noteszébe szorgalmasan feljegyezte a kapott feleleteket. A kérdés az volt valamennyi megintervjuvoltnál, hogy az esőzések mennyire befolyásolták az üzletmenetet.
Tebál elsőnek megkérdeztük
a munkást, aki a következőket mondotta :
— Kérem, én olyan helyen dolgozom napszámba, ahol mindegy, hogy eslk-e az eső, vagy szép idő van, de azért más oldalán mégis csak mi, a szegény emberek érezzük meg legjobban ezt a csúnya Idői. Kérem szépen, tetszik ludni, mink leginkább künn a város szélén lakunk rozoga kis viskókban, ahová ha esik az eső és még ilyen sokáig, mini most, akkor befolyik és átázik az ég világon minden. Egyik ember ki Is kellett hurcolkodjék, mert ugy átázott a fal, hogy félni kellett, hogy bedüL De nem Is ez lenne a nagyobb baj, hanem az, hogyha igy tart ez az idő, akkor olyan drága lesz a kenyér, hogy nem bírjuk megfizetni.
A tisztviselő igy válaszolt:
— Az én földem, az igaz, hogy nem ázik el, de a lábam annál inkább, mert amíg száraz idő voll, el lehetett svindllzni az életet egy lyukas, hegyes orrú cipőben, de most.. Most ugy érzem magam, mikor eső után átgázolok egyik oldalról a másikra, mintha hullámzó Balaton te lején csónakáznék. Aztán ha igy tart, nem tudom, hogyan jövök ki a fizetésemből, ha drágulás lesz . .
A fűszeres: — Minden kereskedőnek, tekintet nélkül a szakmára, közvetve óriási kára van ebből a sok esőből. A közönség nagy rétegét közvetlenül érinti az esőzés és igy a közönséggel elmarad a bevásárló. A mult hónapban csak ötven százalékát csináltuk meg annak a forgalomnak, imlt más körilmények között meg kellene csinálni. Kétségtelenül a rossz időjárás deprimálólag hal a vevők kedvére és a szokottnál is üresebbek boltjaink.
A vendéglős és szállodás érdekes megvilágításban magyarázta a kárt, amit a rossz Idő miatt szenvednek :
— Minket, vendéglősöket és szállodásokat érint legérzékenyebben a veszteség, amit az esős idő miatt szenvedünk. Ez nem túlzás, mert megvan a logikus magyarázala. A kerthelyiségcinke! napokig nem tud -luk kinyírni. A sörfogyasztás ebben
legerősebb szezonban majdnem semmi. A fagylalt-fogyasztás befagyott. A szállodák rosszul mennek, mert az idegenforgalmat ls erősen befolyásolja a rossz idő. Az egész évi gyenge üzletmenetet most tudnánk, feljavítani, ha megfelelő idő lenne, de igy . .. Nem titkolom, hogy a vendéglős iparnak valóságos kegyelemdöfés ez a lehetetlen időjárás. Hiszen, ma egy kissé szebb időt kaptunk és mindjárt van egy kis forgalom. Csak egy kis napsugár kell és már bejön a vendég délelőtt tízóraira, sörözésre és egy kis zenére. Különösen a legközelebbi környékről csappant meg az idegenforgalom a rettenetes utak miatt, melyeken még a legjobb lovakkal is nehezen lehet átvergődni a sár miatt.
A bankigazgatót kényelmes angol bőrlotelben találtuk. Havannához hasonló Médiájából felhóköz hasonló bodor füstöt eregetett a Időgó díszes csillár isié,
— Igazgató uram, az eső ,..
— Igen, kedves Szerkesztő Ur, tudom, mii akar kérdezni. Azt, hogy az eső a pénzpiacon mennyiben érezteti hálását. Most még egyelőre nehéz volna megállapítani, de annyit mondhatok, hogy nem használ semminek. Egyes vállalatok, melyeknek-kiépilését az idő tdjesen megakasztotta, súlyosan megsínylik az időjá-ritst, mert az anyagokba befektetett nagy összegű pénzt nem gyümölcsöztethetik, viszont a kamatot kdl fízetniök. A lerménykereskekelemben még nem határozóit a helyzet, mert ha most egyszerre megváltozik az Idő, minden jóra fordulhat és ezen a téren is megindulnak az űzlelköté-sek. A bankok, mint olyanok, csak
az általános üzlelteicnség nyomasztó hatását érzik. A pénz cirkulációja a közgazdasági életen keresztül indul és ha a termés kielégítő lesz, ami remélhető, akkor a pénzügyi helyzet is megjavul, vagyis egy jő termés esetén eredményesebben vihető keresztül a magángazdaság szanálása, amelyei a miniszterelnök a nyáron kiszit elő és amely elé ml, bankemberek fokozott érdeklődésül tekintünk.
Egy földbirtokos, kinek a határban nagy darab földje van, igy nyilalkozott:
- A vetések egy része csakugyan lefeküdt, de azért aggodalomra, ha az időjárás megváltozik, nincsen ok. Még mindig számitok jó, közepes termésre. A mai nappal megkezdem az aratási, amikor is pontosabban tudom megállapítani, hogy egyes vetésekben miből, milyen hozamra számithatok. Kárt eddig csak néhány olyan táblában észleltem komolyabban, ahol a talaj mélyen fekszik és az esóvlz nagyobb mennyiségben összegyűlt. Répa és burgonya helyenként jobb, helyenként gyengébb. A szénafű sokat szenvedett a sok eső miatt és volt olyan darab hely, ahol mind használhalatlanná váll. Ha at esőzéseket szárító szelek ellensúlyozni tudták volna, mint máskor, akkor még ennyi baj sem származott volna belőle. A csövestengeri azonban erős visszafejlődésben van.
Végül munkatársunk felkeresett egy embert, akiről azt remélte, hogy megelégedéssel fog nyilatkozni a sok esőről. Az az ember egy
esernyő készítő lelt volna.
— Ha mindenki sir és panaszkodik a sok eső miatt, Ön bizonyára ennek ellenkezőjét teszi és hiszem, hogy önnek igen |ól beül anyagilag ez az idő — mondotta munkatársunk.
— Kérem, kérem, nagy tévedés. Nem mondom, mikor az első napokban elkezdett csorogni, hát bizony, szaladtak hozzám javítandó esernyőkkel, meg olyan Is akadt, aki ujat vett. De ez a jő világ csak néhány napig tartóit. Az emberek látták, hogy ez az eső nemcsak olyan fuló dolog, banem egy nagy, komoly csapadék és mi tűrés tagadás, még egy jó umbra mellett Is elázhat az ember bőrig, ha szerencséje van és eléri az cső, szóval, mikor erre rájöttek, egyszeribe felhagytak az esernyő-vásárlással és azóta nem adtam el egyet sem. Azt mondják az emberek. minek vegyenek, hiszen úgyis megáznak, igy van ez, kérem, Hiába esik az eső, az esernyő-iparon nem sokat lendit az, ml is elázunk, csak ugy, mint akinek nincs esernyője.
És, hogy legvégül teljes legyen a lista, megkérdeztem
saját magamat, aki egész napon át jövök-megyek, tekintet nélkül arra, hogy csík vagy nem esik:
— A sajló szempontjából is az lenne jobb, ha préssel sem lehe\'ne már kisajtolni több nedvességet a felettünk kóválygó felhőkből. Ugyls esik eleget a frank, ba az megéli, esik a lel és nekünk nem mindig esik jól híreket tálalnunk olvasóink elé. Csak annyiból jó mégis ez az idő az újság szempontjából, hogy az idén valamivel későbben érik — .az ugorka is.
Postával egybekötött társaskocsi-járat Letenye és Nagykanizsa között
Lctcnyc, Julius G
(Saját tudósítónktól) Julius elsejétől kezdve Letenye és környéke egy jelentős lépéssel jutott közelebb az országos forgalomba való bekapcsolódáshoz. Ekkor indult meg ugyanis a Muravölgyi Szállítási és Iparüzem Rt. postaszállitással egybekötött társaskocsi járata Letenye és Nagykanizsa között.
A Muravölgyi szerződést kötött a postával s ennek értelmében mindennap kiviszi Nagykanizsáról a
járási székhely és környéki községek postáját. A társaskocsi minden reggel fél 8 órakor indul Letenyéről és beérkezik a nagykanizsai állomásra a 9 óra 10 perces budapesti vonalhoz. Az állomásról délután fél 3 órakor indul vissza, felveszi a postát, a Koronánál felveszi az utasokat, majd megáll a kiskanizsai postánál, a sormási postánál, a bánokszenl-györgyi útelágazásnál, a becsehelyi postánál, a polai vendéglőnél és Letényére érkezik délután 4 órakor.
A botfai leventék véresre verték a vasutasokat
A levente név bitorlói részegen garázdálkodtak a síneken Kél leventéi őrizetbe vettek
c ■ Z, . ,2""Ecr/"gls\' I vá|!óőrt, de a segítségére siető em-Sajnálatos eltévelyedésnek lellek béreket is késekkel és botokkal mee-áldozatai tegnap a botfai leventék, \\ támadtík.
akik magukról megfeledkezve Zalaegerszegen lerészegedtek és igy jozau eszüket elvesztve, hazatértükben a sinek mellett egy váltóőrt, aki kötelességét teljesítette és figyelmeztette őket, hogy a síneken járni tilos, megverték.
A verés oly súlyos volt, hogy a vasutas nyolc napon tul gyógyuló sérülést szenvedett. Sőt nemcsak a
A verekedésből kifolyólag kél leventét, Ball Jánost és Kalcsdr Jánost a rendőrség előállította és kihallgatás után őrizetbe vélte. A nyomozás, illetve a vizsgálat tovább folyik a többi támadó ellen is. A büntetés remélhetőleg egyszer és mindenkorra cl fogja venni kedvét a levente név bitorlóinak attól, hogy ezt a nemes intézményttelteikkel megszégyenilsék.
I9M Julim 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Tovább árad a Mura és a Dráva
Tojibkl félméteres áradás csatén a Inra lőtt helyen kilép a medréből -Állítólag ma éri el kulmlnációját — Zala nincsen veszélyeztet™ a Drávától
Nagyknnlzsa, julius 6
Tegnapi számunkban hiit adtunk a Mura folyó veszedelmes áradásáról. A Mura tegnapi vízállása 2.38 cm. voll, mig ma reggelre 2.55 cm.-re emelkedett. Az áradás tehát nem olyan mérető, hogy veszélytói tartani lehessen.
Ez agyben felkerestük a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatalt, hol kérdéseinkre a következő felvilágosítással szolgáltak:
— A Mura tegnapról máig 17 cm-rel áradl ós valószínűleg ma kulminálni fog. Muraszerdahelyen a vízállás ma 2 50 cm., ha 3.00 cm-re szökik a további áradás lolyamán, ugy Kotorlnil, úgyszintén a mura-keresztúri partoknál, a folyó kilép a medréből. Ha a folyó ujabb! víztömegeket kap, akkor Kotorlnál is kilép.
— A Dráva tegnap Zákánynál 1.48 cm. magas voll. ma már 1.86 cm-re emelkedett. Barcson 2.44 cm. a Dráva vízállása, ez azonban még nem olyan veszélyes, hogy különös károkról szó lehetne. Varasdon 3.20 cm. a vízállás. A jelek után Ítélve holnap Barcsnál 2 80 cm. körül lesz. A Dráva nem veszélyezlcti Zalát, mert olyan magasak a partok, hogy itt árvíztől semmikép nem kell tartani, még az esetben sem, ba egy-
méteres ujabb áradás állana is be.
— A toly-iuunérnOki hivalal mos\', éjjel-nappal leljesit szolgálatot és folytonos tclefonérintkczéibcn v.:n a kerületéhez tartozó árterületekkel. — Szodnik Rezsó miniszteri tanácsos, a hivatal vezelóje már napok óla künn van, hogy a vizek állásál megfigyelje és a szükséges Intéikedése-ket megtegye. Kiöntött a Zala és a Marcal Az óriási és kifogyhalallan esőzések némely részén a megyének cité-szén vizbe boriiották a réteket. Igy a kiontott Marcal környckén a mezókon rengeteg szénaboglya áll vízben és a gazdák most ugy próbálják azokat kihalászni, hogy megmenthessenek valamit belőle. A Zala mentén is nagy vizek keletkeztek, részint a talajvíz felfakadlsából, részint a kiöntött Zaláéból.
Borjú és bojtár a kiöntött
Murában Utenyéril jelenti a Zalai Közlöny ludósitóji: A lelenyei határban a legelői elöntötte a Mura vize. Az áradás nept jelent veszedelmet Az ár körülkerített egy legelő tehén-csor-dát, melyei csak nagy üggyel-hajjal lehetett kiterelni a száraz területre, ügy bojtár-gyermeket és egy borjut elvitt a viz. Mindkettőt sikerült kimenteni.
Ujabb tizenkét milliárdot igényelne a kórházfejlesztés további programmja
1 gazdasági épnlet berendezéseire a népjóléti államtitkár segélyt Ígért a városiak
Nagykanizsa, julius 6 A nagykanizsai kozkórbáz gazdasági épületének berendezési munkálataira tudvalevőleg az árlejtést megejtették, amelynek eredményét már lapunkban közzétettük. A beérkezett ajánlatokat a város vezetősége felterjesztene a m. kir. népjóléti minisztérium műszaki osztályához, mely felülbírálja az ajánlatokat és véleményezi, amelynek alapján a városi tanács meghozza döntését. Értesülé-
sünk szerint a dOnlés a jövő hét folyamán fog történni és utána rövidesen kiadják a munkákat A gazdasági épület berendezése hozzávetőleg egy miliiárd koronába log kerülni.
A város vezelősége megkereste a népjóléti minisztériumot aziránt, hogy küldje le Nagykanizsára Kulcsár István műszaki tanácsost, aki főleg a kórházberendezések terén elsőrangú szaklekinlély, hogy a szükséges ta-
nácsokat megadja és I lülvizsgálja a munkálatokat, annál is inkább, mivel Kulcsár műszaki tanácsos készítette el a kozkórház közponli fűtésének, ugysziulén a vízvezeték csatornázás, gőzfőzés • és mosás költségvetését és terveit.
A város vezetősége a berendezési tárgyak kiválasztásinál különös tekintettel lesz inkább azoknak jó minőségére, mint árára és bizonyos garanciális kikötéseket fog követelni.
Mivel Kulcsár István tanácsos hajlandó a megbizalást vállalni, a mennyiben a nép|óléti miniszter is hozzájárul a város kérelméhez — ugy a jövő hit elején a város költségén már le fog jönni Nagykanizsára.
Dr. Králky István polgármester-helyettes szombati hivatalos budapesti ulja alkalmával felkereste a

népjóléti és munkaügyi miniszter helyetteséi, hogy a nagykanizsai közkórház gazdasági épületének berendezésére segélyt kérjen, mert a berendezés egymaga többet lesz kl egymilliárd koronánál. A miniszter helyetlese megígérte dr. Králky Istvánnak, hogy a rendelkezésére álló hitelkeretek között megfelelő összegű segélyt log nyújtani a városnak c célra.
Dr. Králky István polgármester-helyettes ezután bemutatta a miniszter helyettesének a kórházfejlcszlés programmjál, amely ujabbi tizenkét milliárd koronát igényelne, de amely a nagykanizsai közkórház problémáját évekre menóleg megoldaná.
Az államtitkár erre vonatkozólag Is biztató Ígéretet lelt Nagykanizsa polgármeslerhelyettesénck, azonban ezt Vass miniszternek előbb beható tárgyalás alá kell vennie.
Egy szökött fegyencet Nagykanizsára toloncoltak Jugoszláviából
Hűtlenség és lázadás miatt nyolc évi fegyház — Feltételes szabadulás után külföldön bujdosott, most a nagykanizsai rendörségen ül egy kereskedő-segéd
Nagykanizsa, julius 6 A háború alatt elkövelclt hűtlen-, ség és lázadás büntette mialt nyolc esztendei (egyházra ítélték Welsz Géza kaposvári születésű kereskedősegédet. A fegyenc Sopronkőhidán le is löllölte büntetése egy részét, azután pedig feltételesen szabadlábra helyezték s mini ilyennek rendőrhatósági engedély nélkül sehova eltávoznia nem voll szabad.
Ugy látszik nem nagyon ízlelt ez a félig fegyenc sors Weísz Oézátiak, mert a torvény szigorú tilalma elle-
nére először Ausztriába^ majd Jugoszláviába szökött. Csáktornyán aztán felfedezték, hogy valami nincs egészen rendjén a fiatalember ügyei körül s ezért visszatoloncolták Magyarországra.
Tegnap adlák ál Murakereszturon a szökölt tegyencel s a nagykanizsai rendőrkapitányság kihágási osztályán egyelőre 15 napi elzárásra itéllék ullevélnélkoli határátlépésért. Büntetése kitöltése után Sopronba szállítják, hol előreláthatólag újból a fegyház falai közt fog elhelyezkedni.
Trachomajárvány a Mura mentén
Miért késlka nagykanizsai szemkórház megnyílása?
Nagykanizsa, julius 6 A Muraközben olyannyira elterjedt trachomajárvány már évek elölt átterjedi a nagykanizsai járás muramenti községeire és különösen Muia-keresztúr és Figyebáza községekben uralg legerősebben. Az annyira ra-
gályos szembetegség lassan, de biztosan terjed és ma már az eddig teljesen járványmentes községekben is fordulnak elő szórványos esetek.
A nagykanizsai járási hatóság minden lehelöt meglesz a járvány elfojtására és előterjesztésére a vármegye hozzáértő szemész szakorvost bízott meg a gyógykezeléssel. Már a gyógykezelés elején kitűnt, hogy igen sok a szemkótházi gyógykezelést igénylő beteg. Teljesen értbe-
SELYEM-UJDONSAGOK
= legjutányosabban ==
singernél
Alapítási év 1860. Központ Szálló épiiletében.
Telefonszámi 163.
ZALAI KÖZLÖNY
URÁNIA
Szerdán és csütörtökön 7 és 9 órakor
First National snper film-attrakció!
ÖRÖK VÁROS
Ének a szerelemről és a hazaszeretetről 8 felvonásban. A főszerepben: Barbara la Marr és Bert Lyttell.
Erről a filmről ar.nyil, hogy a halalmas tömegjelenetek annyira frappánsak és lenyűgözők, hogy a felvételek alkalmával maga az olasz király és Mussolini is szerepet vállaltak. Regény a mai időkből, mely mindenkit érdekeli A film nem nélkülöz néhány hatásos, drámai erővel lel|es jeleneid és ízléses inlcriőijei különösen (eltűntek. Igen szépek a filmet megnyitó és a régi olasz mesterek képeire emlékeztető hangulatos jelenetek.
_»_
tetlennek tartjuk, hogy ilyen körülmények között miért szüntették be a nagykanizsai szemkórházat, amely a trachoma járvány elfojtásában oly áldásosán működött. Sürgős és el-odázhatlan szükség volna a nagykanizsai szemkórház újból való megnyitása, amely annál egyszerűbben lörlénhetnék meg, mert ludlunkkal ineg van az egész berendezése és megvan a hozzá való és a hozzá értő szakember Is, aki a szemkór-bázat annak idején olyan nagy tudással és gyógysikerrel vezette.
Murakeresztur
Valamikor, nem Is olyan régen, mindössze kél percre dili meg a gyorsvonat Murakereszluron. ,4 Gyékényes /elé utazók sietve átszállónak és a vonat dübörögve rohant tovább Prágerhof, Nagykanizsa, a kék Adria /elé. Vájjon ki Wródött akkor Murakeresztur állomással 7 Trianon azonban előléptette ezt a vörös léglából épüli, szerény állomőst. Ma Murakeresztur Csonkamagyarország délnyugatí határállomása. A Mura hídján lul Légrád és Csáktornya, Zrinyi Miklós végvárai, ma szerb városok. — /t győztes szerbeké, akikel 1916-ban vitéz magyar katonáink saját országukból is kivertek és akik /utva meneküllek Petár király és Paslasal együtt Korfu szigetére. Még a Rigómezon, a legendás Kostopot-ján sem koplak olyan halaimus ve-résl, mini liz esztendő előtt, de azért az agyalágyult amerikai néptanító Wllson és a vadállati kegyellenségü Clemenecau jóvoltából, mini Franciaország hü cselédjel, győzőkké léptettek ető. És ma tányérsipkás szerb kalauzok kísérik a Nagykanizsáról Murakeresztur /elé Induló vonalot.
A vonat már percek óta áll a mu-rakereszlurl állomáson. Jóképű öreg magyar ural szállított le a vonatról egy szerb kalauz. Valami kis hiba van az ullevele körül. A Pestvárme-gyéből Idetévedt öreg ur magyar nyelven magyaráz valamit a tányérsapkás kalauznak. A kövérképü szerb vasutas fölényes mosollyal hallgatja, aztán azt mondja:
— Ne razumljem madjarskl.
Egy vámőrségi tiszt közvetítéséül
valahogyan elintézik a bonyodalmat. Az öreg ur felkászolódlk a vonalra.
— No hát ezt Is meg kellett érnem, hogy Murakereszturon ne értsék meg a magyar.szót!
Magyarok ütnek a vonatszakaszban, akik NcgykanlZfdról utaznak hazafelé. Csendes, szomorú arcú valamennyi. ,
— Hel, uram, nem Jó Idő jár most ránk, szegény magyarokra / — mondja az egyik és a többi magyar busán ingatja a fefél. (Dr. Sz.Zs)
A munkaközvetítés államosítását sürgetik
Budapest, julius 6. Az ipari munkások a Munkaközvetítő államosításit sürgetik, mert az eddigi munkaközvetítés nem járt eredménnyel.
A bécsi Centralbank szanálása
Bécs, julius 6. (Éjszakai rádlóje-lenlés.) A parlament mai ülésén a pénzügyminiszter benyújtotta a Cen-tialbank tür Deutsche Sparkassen szanálásáról szóló törvényjavaslalol. Kutlmann pénzügyminiszter megokolta a kormány intencióit, melyek arra indították, hogy a bankot szanálják. A szociáldemokraták erősen ellene vannak a javaslatnak.
NAPI HÍREK
■APIREMD
Julius 7, szerda
Római katolikus: Clril, Met. Proli*, tina: Clrlt.Mel. Izraelita: Tlsdlri Ili 23.
Nap kel reggel 4 óra 10 perekor, nyugszik délután 7 óra YJ perckor.
PostA-altlaztck Országos Egyesületinek hangversenye catc fél 9 órakor a Polgári Egyletben.
Uránia Őrit* város 7 <a 9 órakor.
ESTE
Egy kusza, jurcsa, jármit nap után, Puhán megvetve várjon rátn a; égy. Köröttem a csend zenéljen halkan S aludjék bennem pihegve a vágy.
Szip jelálomban mondjon johászi az ajkam. S ugy hagyjam abba, curutes-szóttanul, Mert hirtelen neved suhant át rajtám, Mint mikor tóra virág szirma hull.
Majd szelíd Jó éjt• klszimt n/ked, Igy száz Idán is száz jalon is ál... Aludjak el, mint gyermek rácsos ágyán Fítben felejtve egy verses kis Imát.
Németh Biske
— Rendkívüli megyegyülés. Julius tizenharmadikára a megye alispánja rendkívüli megyegyűlési hívott egybe. Ez előtt a választmány ülésezik. A rendkívüli közgyűlés tárgyalni fogja többek közölt Nagykanizsa és Keszthely 1—1 milliárdos kislakásépitési kölcsönét.
— Megtörtént a kiskanizsai Iskolatelek átadása. Králky István dr. polgármeslerbelyelles, főjegyző és Király Sándor műszaki tanácsos tegnap délelőtt adták át az állani-építészi hivatalnak a Kiskanizsán épilcndö elemi iskola részére város által adományozott lelket. Az állam-építészi hivataltól annak vezetője. Király Zsigmond műszaki] tanácsos, helyettese Müller Miksa műszaki tanácsos Ijclentek meg az aktusnál Zalaegerszegről. Az áiiamépitészeti hivatal a napokban fogja a vállalkozónak átadni a telket a munkálatok megkezdése végett.
• » Tennisz-verscny előtt rakettiét huroztassa meg Vágő Endre illatszertárában, Fő-ul 14.
—\'Keszthelyi tanár Jubileuma. Láng Emil keszthelyi premontrei reálgimnáziumi tanár mosl töltötte be tanári működésének harmincadik esztendejét. Ez alkalomból a főigazgató meleghangú levelei intézett hozzá, Berkes Ottó gimn. igazgató pedig a záróértekezlelen emlékezett meg érdemeiről.
— Körállatorvos választás lesz Oclsén julius 12 én. Pályázatok beadásának halárideje e hónap tizedike. Pályázatokat lehet beadni a nagykanizsai járás [öszolgabirósági hivatalához.
— UJ torgalmladó-ellcnőrők. A pénzügyminiszter Nagykanizsára lorgalmiadó-ellenőrökké nevezte ki Pataky Béla u|pesli és Jelenek Szilárd nagykanizsai lakosokat.
— A közkórház forgalma. A nagykanizsai közkórházba junlus hónapban 282 beteg érkezeti. Naponta az ápoltak létszáma 221—246 közi váltakozott. A gyógyultan távozottak száma 271, a haláleseteké 17 voll, bónap végéig tehát a beteglétszám csupán eggyel csökkent.
— Llnetzky Bernát a Dohány-utcai templom lökántora csütörtök este fél 9 órakor tartja hangversenyét a Casinoban. Jegyek Szerbnél Csen-gery-ut 6.
— Rászakadt a föld. Málé Pál eízteregnyei téglagyári munkásra a mult héten egyik nap munka közben rászakadt a sok esőzés következtében meglazult föld. A szerencsétlen embert társai eszméletlenül húzták ki a föld alól. Minthogy magához tért, öt napig otthon ápol->ák, de hétfőn mégis csak be keltett hozni a nagykanizsai közkórháibj. Állapota nem súlyos.
— Keszthelyi presbiterek adománya az építendő ref. templomra. A keszthelyi református egyház presbitercl egy-egy havi jövedelmüket ajánlották fel az épilcndö keszthelyi református templom alap-Iára. A legutóbbi egyházközségi gyűlésen pedig KeztyUs Lajos gondnok lavaslalára az összes hívek magtkra vállalták, hogy egy-egy luví kere-sclükkel ők is liozzáj*iulnak a templomépítés céljaihoz.
_1926 Julius 7
— Zalai primlciák. Jullus 4-én tartotta Balatoncsehiben Czár Gáspár pécs-egyházmegyci áldozópap első szentmiséjét. Manuduklora Major György zalaszentiásilói esperes, szónoka Gazdag Ferenc püspöki biztos voll. A lénycs ünnepségen megjelent a környék intelligenciája, közlük Álgya Papp Sándor altábornagy és neje, Gaál Gaszton nemzetgyűlési képviselő. Sümegi Vilmos, kik hazafias beszédben mutattak rá az ünnep jelentőségére s a magyar nép értékére. Ugyancsak a napokban mondta Marosi József eszlergom-egyházmegyei ujmisés első szent miséjéi Nemesviden. Manuduklora Végh Józsel ottani plébános, szónoka pedig Gazdag Ferenc püspöki biztos volt.
«= Nagykanizsaiak találkozó-helye Waller Ferencné áruházában Hévízfűrdőn.
— Nagykanizsa lakosainak egészségügyi viszonyai. Nagykanizsa lakosságának mullbavl közegészségügyi viszonyai felnőtteknél kedvezőek, gyermekeknél elég kedvezőek voltak. A halálozások száma csekély voll, ezekel is legnagyobb részben szervi betegségek okozták. A Barakkokban több vörheny-meg-betegedés fordult elő, a betegeket mind 8 kórházba-szállították, az óvintézkedéseket a tisztiorvosi hivatal foganatosította. Öngyilkosság egy, szívszélhűdés egy fordult elő. Két elmebeteg nőt, egyik ismeretlen volt, Zalaegerszegre szállítottak. Fertőző betegség 20 esetben fordult elő: 7 vörheny, 7 fültőmirlgylob, I malária, 5 bárányhimlő, I kanyaró. Halálesetek száma 26 volL A halál oka 5 esetben tüdő, 3 esetben agy, 3 esel-ben sziv betegségek, 6 esetben végelgyengülés. Halvaszületés 3 fordult elő.
= Helyesen cselekszik, ha varrógép-, td-, olaj- és fonal-szükség-lelét nálunk fedezi. Slnger-unógip-alkatrészek elismerten a legjobbak I Singer-varrógép-fióküzlet.
— Olcsóbb lesz a cigaretta. A pénzügyminisztériumban már el-késziletlék azt a tervezetet, amely megállapítja a treflkáru pengőérlék-ben számított árait. A rendelet, amely szeptemberben, vagy decemberben lép életbe, a cigaretták és a cigaretta és pipadohány árát lefelé, a szivarok árát jaedlg felfelé kerekili ki, vagyis a cigaretta és a dohány olcsóbb lesz, ellenben a szivar ezzel megdrágul.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
KeulIwweH i 1 .ur*l K0ti.-.ay. kiuttirirt n«.
kUilúIt-vjUlJbin, KllUtudy-llk-* 1S. „íi». — !><DCt UTOffy ilohrnylrud*. Kouulh Uj&*4llC». lilittt* 0)-úi&ű(.Mnrl>ud». KuiOxI W!,l1,nt S„t»i Unta : -1-,S-^jfo-l-«lc»-Tmr.cr font kúnrikM h í>,JHI»nÍ>I< ■ -V lUvIt.lSrdan: Kummtr Jino, InitiiiiM* 1* kak,9nXSnrvU,tb*n. -- WMh PcfentuS iiu-hiiibja <, kUftCok&nplitlbin. Utt ItkiinlaaJrllon : [(\',IICÍ SioJü; Máili
U|llf P.rUi,. liiUtonOírinyben : Műnk Miktiatiill. Halitunkercuturon: Itúdit J«nM0iirik«ftik<4A)rfl Miflktcltpeo : l\'fMyvci „UImJ, I, íü(,tm i oarúd-BeimlcpcH : v„kö Jvturaroit. Sin-
U*p»tl fl-ir, toar&ion: Kiüt* Sid4m >c«,r<liuk„(,k,.»<*&«<> HaUlonhogliron : Síl, ulóOi Oioftoiann lifnoll. VklUUmtu.
1926 jiillus 7.
ZALAI KÖZLÖNY
— L"venteverseny Zalnntclc-nyén. A Zalai KSzIBny tudósítója jelenti: Juliut 4-én, vasárnap dél-uián tartotta meg a zalamerenyci leventeegyesület h tai versenyét, amely ai időjárás bizonytalansága ellenére Is szépen sikerült. Noha a leventék alig három hónap óta részesülnek rendes kiképzésben, mégis meglepi eredményt mutáltak lel. Elsők lettek síkfutásban 12—14 évesek Horvá\'.h Dezső, 15—17 évesek Mészáros Vince,18—21 évesek Horváth Józsel; távolugrásban: Horváth Józsel, disz-koszdobásban Müllei OyOrgy, súly-dobásban Horváth Józsel, magasugrásban Horváth Józsel, gerelyvetésben Sónlcz Kálmán, Nagyon sikerüllek vollak a szabadgyakorlatok. Az elért szép eredmény Kilmin Sándor levenleoktaló önzetlen, lelkes munkásságát dicséri. A verseny végén Uber Miklós zalamerenyei plébános szép beszédben méllattaa leventtlnlézmény fontosságát s buzdította az Ujakat a további lelkes, kitartó munkára. A szép kis ünnepély a Magyar Hiszekegy eléneklé-sével éri végeL Az ünnepélyen jelen vollak Láber Miklós plébános, Nagy Károly körjegyző, Faics Fesenc káptalani Intéző s sokan jalamere-nyétől, sajnos -ai.aznapi dáll eső sokat visszatartót^ a megjelenéstől.
Időjárást
„V: reggel 7 érakor +182, délután 5 órakor +HÍ, este 0 érakor +m
/UMzrt: Reggel ís délben kevésbbé lllzla, este leltoen tiszta.
Sitíiiánj: Reggel Eazakkelcl, délben Líélnyugat. este Délnyugati szél. Csapadék 13-3 i, ..... „
Este 9-35 órakor Északnyugatról villámlás. •
A Meteorológiai Intó«*4 |elentéae aze-rint meleg, Inkább azárazra lordulí. Idő varhaté, helyi zivataruk nincsenek kizárva.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
- ítélet az Egán-Kecske-méthy affér Ügyében. Megirtuk innak idején, hogy Zalaegerszegen egy vendéglőben kinos affér keletkezelt Égin Imre dr. ny. főispán és Kecskemilhy Albert dr. zalacger-tzegi ügyvéd kőzött, mely tettlegességgé fajult. Ez ügyben a zalaegerszegi klr. törvényszék most tartott tárgyalást és azon Kecskeméty Albert dr. ügyvédet rágalmazás vétségében mondotta ki bűnösnek és ezért Kecskemétbyt öl millió korona lő és két millió korona mcllékpénz-bllntetésre, Egán Imrét pedig háromszor két millió korona fő és két millió korona mcllékpénzbünletésrc ítélte. A felek fellebbezést jelentettek be.
BALATONBERÉNYBEN,
a Páli-wazUglőben és villáiban napi pensio: lakás, négyszeri bőséges étkezés, lurdő- és atrandhasználaltal 60-63 70.000 lcoro»»p
szoba minőség szerint. — Ozsonnák: 4-COOO korona. Déli menü: 4 fogásos 20.000 KMI. KUOnő borok 8000 K-tél.
I. r étterem, nagy veranda. A n. é. közönség b. rcndelésell várva izij Pali Lajos vendéglős.
— Nem lesz vám kirendeltség egyelőre Zalaegerszegen. A pénzügyminisztérium értesítette Zalaegerszeg városit, hogy egyelőre a vám-kirendcllség ügye függőben marad, részben, mert az adatgyűjtés nem mulatott fel kellő forgalmai, másrészt mivel a vámhivalalnokok létszám-csökkentése miatt nem áll rendelkezésre elegendő ember. Amint a szanálás ideje végelér, ismét tárgyalás alá veszik a kérdést.
— Tennls-sporthoz ütök, la német dupla-hurozással 310.000 korona, labdák, cipők, tennisütők hu-rozása, olcsó sport- és torna-cipők Szabó Antal sportozletében.
— öngyilkossági szándékból a Zalába ugrott. Becze Rozália pozval leány öngyilkossági szándékból a Zalába ugrott. Egy bátor ember azonban kimentette, akinek elpanaszolta, hogy azért (akart öngyilkos lenni, mert olthon hozzátartozói megdorgálták.
— Siessen blzt03itanl helyét a julius 5-én megnyíló, németországi tanárnő állal vezetett blmző tanfolyamon. A tanfolyam PfaJf varrógép vevők részére díjmentes. — Brandl Sándor is Fia, Deák-tér 2.
— ötszázmillió állami kölcsön Iparosszékhiz építésre. A kaposvári Iparosok elhatározták, hogy székházat építenek. Öasze is adlak egy nagy összeget amifcl megkezdték az építkezést. Idők#>en a pénz elfogyott és már-már az a veszély fenyegetett, hogy az építkezéseket abban kell hagyni. Ennek elhárítására elhatározták, hogy a munkálatok zavartalan befejezésre állami kölcsönt kémek. Ezt meg is tették és eredménnyel, amennyiben Voss József dr. népjóléti miniszter érte-íitette az érdekelteket, hogy állami kölcsön gyanánt az építkezések befejezésére ötszáz millió korona kölcsönt utal ki. Most ezzel az összeggel be is tejelik a székház építését és az méltó helye lesz a kaposvári
Iparosságnak.
— Rézgállc, raffia, rézkénpor, Htrsch iís Szegó cégnél.
= Az autóvezetői tanfolyam 10-én, szombaton este 7 orakor az Ipartestület tanácstermében megkezdődik, ahol egyidejűleg a beiratkozás és a hallgatók kivánsága szerinti időbeosztás is megtörténik.
= Használt vasgerendák minden méretekben kaphatók, továbbá vasailók, vaskapcsok, kotóvasak, kut-kerekek. Szegő Mór terménykereskedő. (Telelőn 134.)
— Nyolc milliárd korona a tanítóképző építésére. -A kultuaz-kormány értesítette a csurgói tanítóképző igazgalóságát, bogy az iniézet kibővítésére nyolc milliárd koronát fog kiutalni. Kiköli azonban, hogy a munkálatokat csak csurgói iparosoknak és vállalkozóknak szabad kiadni.
= Schwarcz Dezső cégnél uti és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— A kaposvári leánygimnázium 500 milliós kölcsönt kapott. A-
1 pénzügyminiszter kiulall a kaposvári leánygimnázium részére ölszáz millió korona kölcsön!.
Fonyó Mihály és Társa matt-, «*wtt-1, tiT.un.tzai
tcemrtl tp»l«l|
NŐI, férfi és gyermek fürdőtrlcottok és clott fürdőcostOmők. Férfi fehér és színes apacslngek és alsónadrágok, ernyők és.botok. Nagy választék kötött Jumpcr, mellény és kabáokb.n. HarUnyák a legolcsóbb kiviteltől a legfinomabb kivitelig.
MOZGÓSZINHÁZAK
Uránia. Szerdán és csütörtökön 7 és 9 órakor .Örök vóros\'. Enek a szerelemről ás a hazaszeretetről 8 felvonásban. A főszerepben Barbara la Marr és Bért Lytlell. A film nem nélkülöz néhány hatásos, drámai erővel teljes jelenetet és Ízléses interiörjei különösen feltűnnek. Igen szépek a filmet megnyitó és a régi olasz mesterek képeire emlékeztető hangulatos jelenetek.
A Hévízi Parkmozgó julius 7-én Harry Piel mester alakításával a főszerepben a. Tilokzalos mtster senki". Ez a Ilim a kalandor filmek legszebbike és izgalmasság tekintetében az első helyen áll.
60 lóerős, 6 hengeres
automobil
Chrysler gyártmány
az amerikai autó-Ipar műremeke
8 pneumatikkal
a legkltogástalanabb állapotban
kisebb kocsitipusra való áttérés miatt, aronnall fizetésre
eladói
Érdeklődni lehet: Középcurópal Kurírnál Budapest, V. Sas-utca 29. II. 55.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Az irányzat a mai értéktőzsdén egyenlőtlenül alakult. Nyitáskor még túlnyomóan barátságos volt a hangulat, csak néhány érték Indult alacsonyabban. A jobb irányzat leginkább a kuliszban jutott kilejetésre, ahol a bécsi arbitrázs vásárlások következtében zárlatig érvényben is maradt. Államvasút béssi vásárlásokra elgyengüli. A helyi piacon a spekuláció a Kereskedelmi Bank lészvé-njel iránt mulatott érdeklődést, melyek 20—30 ezer koronával emelkedtek. A bánya és ipari érték:k elgyengüllek. A forgalom csendes voiL
ZtrlcU zárlat
Mila 1J75 00. Unfcr ZS11-S0, lt«-v» SI8-ÍÖ. M>»»1 1300 C® Milano 1772\'ÍO, Katland 207-40. Bar". 12300. WlenJ300, lo&a 375 00, prfii 1530 00 Batox* 7«-»», Ve™ó 53 00,B.E.rul2t5« Btlirád 914 50.
k bifapeiU Tfartá ieTto-len**w
HÁDiójMüsaa
Julius 7 (szerda)
Budapest 1500) D. e. 9.30 ís 12; Hitek, közgazdaság. I: A Mcleorologiai tnltzel UAjelentése és vízállás jelentés. D. u. 3:
Ki iS$K!S&svi«áíláswÖSÍo:
Wildcnbruch: .A boszorkány dala. 7.15. RUinamalőr posta 8: Dal-éschanaon-eit 10- Oralonola tánczene.
Bécs (531 és 58IJÍ) D. u. 4.15 : Hang-verseny. 530: Beethoven vonósnégyes. 7: AdcneVr nyitánya. 8: Parasztbecsület, melodráma egy felv. 9.15: Szkecs est.
Berlin (504 és 571) D. u. ^Gyermek-ünnep. 8.30: A Miato Kölumények. •HMsbur£\'f392^)D. u. -t: Kanaa*s»ne. Qyerníckdalok. 6: llangvelíény! •»:
4.30-5^*11 7: Néniét leadás. Sj02: Zenekari hangverseny. Francia esi.
Borosztó (418) ü. u. 4 JO: llaníverMny. 825: Hangverseny. 10.20: \'Esperanto
"w^irfurt (470) D. u. 12: Térzene.3.30: Hiúsági ira 4 30: llangve-jeny. IjJO : Eltolás. 8.15: A velencei kai már, Schakesprare vig|*téka
ValatÉ\'*
Mid TSOMlOl
a^lm m7itomj10j
hihizi ofet, IBt-l mw*
SsM, MIU-IUU
1i3s-1m
m imk-MTU aiiu
un su hl
ito^asii
HMItNU
____ixtr ri:o
osa ím o-usro
usa i:a •
irtz iázz
■Mk IMIOISZZO IHU Iliit
DI vilik
„m isswstiafrti
i, HW1IW3 m m 111
wmi irttita Mtin imc iram
]0 IMIOIUZO
Ja. KIlNaaKO
w ujj u::
rrart nua-nvo
ü laisasu
n JIIZ11201
Zii SIS4I* m. ma ám
^ juc-sko
U totas-ioiii
11.\' USU
TennéJUftfizazle wmt. 78 430X00 —432^00,
n k|K» 435.000-437^00 78 437 500- 440 000. egitb dnnántett a pat-vMéare kj.-Oi 422^500—425.000, 77 ki^a
7« Ina 432600 ■ 4JSOUO. \'»aa 260.00O-iaiíStoltí. 532 5)0 - 242 500, Sí& mOoT&oÖo, aao 290010-
237.500-240 OJO, kol« I8MOO-1
{<£*8X,
592 5)0. t\'ojat
SSOJOOO-&TOÜMO. korpa 165X00-187 JÓD.
gertirrásir
Mr I5Í»3-15JOO náaodrendU 14.0)0-liűoo akgot rtldA"!7.000—19000. saakjan-aa^ban20500 - 21 OCO. ntr 22.000 - 25500, Ünraőtt ho"lti 000-17.500. •lalonnáa Hl Mitéa 18000 -20.000. Az Irányzat lanyha.
Kiadja: írlayt Syomdalpar kereskedés ET, Hagykaaizsa
INDIÁN motorkerékpár
az JdeáHs túragép Kauffmann ienö, Csengery-ut 46 *
ai*i ______-..................nitt
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
Aa apettitrdeKl dija 10 női* SOOO kor. A dmsző • minden vastsíabb belliből Éllő art kii szőnak saámltUtlic. Minden további .16 dija 500 K. A hirdetést dl) .tér.
flx*tanda ■ lorgatmlsdó honlnlmlUslval
NAGYKANIZSA, FÖ-UT 1
Van szerencsém a L közönség becses tudomására adni, hoev Nagykanizsán, Csengery-ut 87. szám alatt
autófuvarozási vállalatot ee^
létesí\'eltem.
Elvállalok ugy helyben, mint vidékre könnyű teher és személyszállítást.
Pontos figyelme* kiszolgálás.
Megrendeléseket Marvalils do hányárudiba Deák tér 10 szám alá kérem leadni. Szíves pártfogást kér
Filipovits Ferenc
7X9 ny. főmozdonyvezető.
9X«2-e»
fényképezőgép
(kihuistos) lémstapon; kazettával. állvánnyal. Utakkal. vőtöslimpival, másolő-
kerettet ilb. komplett lilaieralm kilencszázezer koronáért ét eRyéb elsőrendű gép li 155.000 K-Js havi réaz-tétfizetésre kaptató
Fried ém Nádornál
Budapest, IV., Petőit Sindoeu. 3. (EIjí főudvar.) — Telefon: T. 115-S0. Kérje Infjy*" 9. szimu képes
árlegyzékOnket._iwe
A világhírű
kizárölagos raktára: Mf
Brandl Sándor és Fia cégnél JJtgglI^
Deák-tér 2. ai Telefoni 12.
Minden vevő résztvehet a julius5-én kezdődő németországi tanárnő által vezetett HIMZÖTANFOLYAMON.
ISURÍT. H.TIUBÍ-Ttl l.ltitlítl Iristtílb 2.) Teljes lakásberendezés a legegyszerűbbtől a leggazdagabbin g * elsőrangú kivitelben, f -
Hirdetések
felvétetnek.
Megérkeztek
nyári ruha és kabátklllönlegességeink
Bátori Sándor
ruhaáru nagykereskedésében
Telefon i 203. ZALAEGERSZEG Széchenyi-tér Főűzlet i SZOMBATHELY.
Hatalmas választék, kiváló anyag, kitűnő szabás, legalacsonyabb szabott árakl Saját érdeke kirakataink megtekintése. Cégünk alapja i megbízhatóságunk.
E heti reklám-
cikkeink!
Araink cici koronában
értendók.
Angol siövclböl
divatalj......... ISO
Nöi nyáriruha ...... ISO
Selymes bluzujdon-
ság............ 90
Brosé selyem divat-
ruha ......... 250
Fiu nyáriruha ...... 130
Férfi divatoitöny 600
Női és férfi esö-
köpenyek ... ... 300
Férfi gyapjú felöltő ... 800
Női covcrcoat kabát
végig bélelt ... . 700
1 ennisz-
nadráe ......130-190
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezatő: Ofenbcck Károly).
86. évfolyam, 150. szám
Nagykanizsa, 1928 jullus 8, csütörtök
Ar. 1800 k-r.-
POLITIKÁI NAPILAP
SaAtulMt UaWihtU FMlu. (twtMjl UUü«W>hílil; Xbtotí^itt.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
latavtftft-Utafo*: Kl«t»»zu uim EMtotesi Iriwln 3<XOOO lurau
Bojkott
A cseh agrár-vámok ügye harcba állította a szorongatott magyar gazdasági élet leghatalmasabb tényezőit és egymás-ulán érkeznek a hírek az Ipar, kereskedelem és mezőgazdaság köreiből a cseh áruk bojkottjára vonatkozólag, A gazdasági mechanizmus minden része felügyelt a hadüzenelre és egyetértöleg tiltakozik az ellen a törekvés ellen, amely szinte leküzdhetetlen akadályokat állit a sok bajtól sújtott magyar föld produktumainak értékesítése elé.
A legközvetlenebbül érintett agrártársadalom fújta meg a vészjelel és országgá röpítette a bojkott jelszavát. A veszedelem közös érdekeket érintvén, a ke reskedetem magáénak ismerte el a jelszót s azt hangoztatja az ipar Is, mert bebizonyult, hogy a magyar föld termékel ellen megindult offenzíva közvetett vagy közvetlen uton az ipar és kereskedelem érdekelt sújtja.
A gazdatársadalom országszerte hirdeti, hogy ha a cseh agrárvámok életbe lépnek, semmiféle Csehországból származó árut nem vásárol. A győri, deb recenl kereskedők már csatla koztak a bojkotthoz a cseh ipar termékeivel szemben.
Csehország Ipara védelmében a nemtelen eszközöktől sem riad vissza- és taktikázásában odáig ment, hogy sajtója ulján azt kür-lölle világgá, hogy a magyar kormány késedelineskedése hátráltatja az uj egyezkedő tárgyalások megindulását. Azóta kiderült, hogy a magyar kormány minden szükséges lépést megtett az ország gazdasági érdekeinek védelmében s épen a cseh válasz elmaradásán múlik a tárgyalások fonalának felvétele
Mindeneseire jellemző módon ismerte meg ebből a magyar közvélemény a cseh „békepoli tika" kétszínű Inlrikálnak szövevényét, mig másfelől megtanulták a kételkedők is, hogy a Magyarország kormánya ellen szórt vádak sokszor csak azért szüleinek meg, hogy felelősség nélkül használhassák azokat takaróul épen azok, akiknek nem egészen tiszta a lelkiismerete
A magyar-szerb döntőbíróság első tanácskozása Hágában
A nemzetközi döntőbíróság elnöke Is leien volt a tanácskozáson
HöRa, Julim 7 (Éjszakai rádióielentés.) A hágai békepalolában ma Olt Össze első tanácskozásra a magyar-szerb döntőbíróság egy flamand bíró elnöklete alatt. Dr. Buber, a nemjetközi döntőbíróság elnöke is Jelen volt a tanácskozáson. Magyar részről egy közigazgatási bíró Budapestről és szetb
részről egy belgrádi egyetemi tanár foglallak helyei a bíróságban.
A tanácskozások, illetve tárgyalások rendjén báró Born Frigyes panasza került szóba, akiknek a megszállás alatti Szent Anna községben 450 ezer aranykorona értékű bírtoMI a izerb kormány felosztotta.
A miniszterelnök elutazott ínkepus^tára
Bud pénzügyminiszter és Vargha álUmiilkár tanácskozásai az egyíázlsii forgalmiadórendszer behozatala tárgyában
Budapest, jullus 7
Gróf Bethlen István miniszter-clnö ma reggel megkezdte szabad-aégátés Inkepusztára utazott. Szabadsága alatt loglalkozni fog a legfontosabb kormányzói kérdésekkel, elsősorban a gazdasági és szociális bajuk megoldásának kérdésével.
Ma>er János foldmivclésügyi miniszter ma reggelkisételévelMohácsra utazott, ahol Ünnepélyesen fogadták. A miniszter megtekintette a selyem-gyárai és délu\'án visszautazott Budapestre.
Ma délben Bud János pénzügyminiszter és Vargha Imre pénzügyi
államtitkár hosszabb tanácskozást folytattak, amelyen az illetékkiszabás reformjának kérdéséi beszélték meg. Ugyanekkor Vargha Imre államtitkár rész telesen referált Bud miniszternek azokról\'a tárgyalásokról, amelyeket a fotgalmiadó fázis rendszerének behozatala tárgyában a különböző érdekeltségekkel folylat.
Bud miniszter és Vargha államtitkár tanácskozása, amely a késő délutánig húzódott el, értesülésünk szerint teljesen tisztázza az említeti kérdésekel, amelyek tekintetében már a közeljövő Ilyenformán fontos megoldásokat hoz magával.
A Duna és Száva veszedelmesen áradnak
Apátia egy részét kl kellett Iriteii - Baraiijábai. nagy a mxedelem -Bomboló felhőszakadás Egerben - A Baba aradása
Belgrád, fulius 7. (Éiszakal rádiójelentés) A Duna és Száva veszedelmesen áradnak. Különösen Baranyában és Apatlnnál nagy a veszede lem. Apatin egy tészét ki is ürítették. A Tényei állami birtok egy részét elöntötte a víz. A védelmi munkálatokon mind a kél folyónál éjjel-nappal dolgoznak, de ha igy tart az áradás, a súlyosabb árviz katasztrófa nem kerülhető el.
Irtózatos orkán Egerben Eger, julius 7. Tegnap eslc léi 11 órakor irlózalos orkán és felhősza-\'kadás zudult Eger városára. A színházból és moziból távozni készülő közönség, valamint az éjfélkor érkezett gyorsvonat utasai, kénytelenek
voltak hajnalig a mulatóhelyeken és a pályaudvaron megvárni a felhőszakadás végét, mert nem mertek nekivágni a léidigérő víznek. A 10 hanó viz, amely egy méler magas-ségot is eléri, házakat és házfalakat sodort el. A víz az összes istállókat osszedontöllc. A vátos villamostelcpe még ma is víz alatt áll. A tűzoltóság a legencrgikusabban dolgozik a víz és a romok eltakarításán. Ma még nem lehet pontosan megállapítani a víz állal okozolt kát nagyságát.
A Rába áradása Gyér, julius .7. (Éjszakai rádió jelentés) Az utóbbi napokban a Rába veszedelmesen megáradt. A legmagasabb vízállást 570 cm. mára várják
Feiaibályeflxik ■ papir-koronát
Budapest, julius 7. Annak idején az érdekképviseletek felterjesztést intéztek a pénzügyminiszterhez, amelyben a pengóértékre való áttéréssel kapcsolatban a jelenleg forgalomban lévő papirbankjegyeknek a pengő és fillér értékkel való felülbélyegzését kérték. Mint értesülünk, a pénzügyminiszter ennek a kérésnek helyt adott és a papirbankjegyeknek megfelelő felülbélyegzését augusztus l-én foganatosítja.
Révai Mór halála
Budapest, julius 7. Révaiéit János, volt országgyűlési képviselő, a Révai-féle könyvnyomda cég megalapítója ma reggel hosszas szenvedés után meghalt.
Spanyol witaél
Rabal, julius 7. Meg nem erősített jelentés szerint a lázadók a targuisli vidéken a spanyolokat tőibe csalták. A spanyolok ez alkalommal 40 embert veszítettek.
Brutális udvarló Mlskolcz, \\uMas 6. (Éjszakai rádiójelentés.) Endrei Teréz 21 éves lályai lakost udvarlója veszekedés közben egy kaszával megtámadta és olyan hatalmas vágást mért rá, hogy jobb lábát majdnem leszelte. Életveszélyes sérülésével a miskolci kórházba szállították a- liíUl leányt. Az udvarlót letartóztatták. Rablósyilkoaa^g Keo«Jke-méten
Kecskemét, julius 6. Tegnap éjjel vakmető rablógyilkosságnak cselt áldozatul Miklós Anlal 57 éves ser-téskupec. Miklós Szegedi-ut 19. sz. házába éjszaka behatolt egy eddig ismeretlen ember, aki belopódzva \'Miklósék hálószobájába, a szekrényből kiveit kétszázezer koronát, mikor azonban kiosont, zörejt okozolt, amely felébresztette az addig alvó házaspárt. Miklós vasvillával rohant ki az utcai ablak mellé, fenyegetve a szökni akaró rablót, aki ekkor revolverével Miklós felé lóit. A golyó átszakította a szerencsétlen ember nyakán az ütőeret és percek alatt halált okozott. Miklósné segélykiállásaira tendőrök érkeztek, de a tettesnek ekkor már nyoma veszett. A rendőrség erélyes nyomozási indított az ügyben.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 |ullm 8
„Az az igazi hazafi, aki helyét becsületesen megállja az életben".
Ismét (elszabadul! huszonnyolc Iparostanonc — Bassó élnék beszéde a felszabadult Ifjakhoz - Az Ipartestület julius havi elöljáróság! ülése
Nagykanizsa, julius 7
Igen népes havi elöljárósági liléit tartóit a nagykanizsai Ipartestület Bazsó József elnöklete alatt, amelyen Hajdú Oyula dr. ügyész is megjeleni.
Bazsó József elnök megnyitván a szokásos havi elóljárósági ülésl, a felszabadulandó tanonciljakat szólítja az elnöki emelvény elé. A nagykanizsai Ipartestület nevében felszabadilla ökel. Névszerinl:
Babos Rózsa nöi szabó (Gaál Sándornénál), Molnár Sándor cipész (Varga Ferencnél), Tóih József kályhás (Tóth Józsefnél), Nagy József cipész (Iványi Józsefnél), Qunyhó József cipész (Sárdi Lajosnál), Ker-cselics József szabó (Kiss Istvánnál), Simon Oyörgy asztalos (Horváth Flóriánnál), Kremsler Erzsébet nöi kalapos (Singer Józsánál), Brüll Jolán nöi szabó (Polgár Ételnél), Holfmann Janka női kalapos (Klein Elzánál), Salamon Mária női szabó (Zsoldos Katalinnál), Berke Katalin női szabó (Pollák Juliskánál), Milhoffer Rózsi nöi szabó (Qutlenlag Sárikánál), Qerencsér János géplakatos (Berger Jenönéi), Kolovlcs István géplakatos (Wdser J. C. gépgyárában), Orbán Ferenc iakalos (Brüll Zsigmondnál), Orünltál Rózsa női szabó (Végh Lászlónénál), Horváth József épitő (Horváth és Vassnál), Magyar József csizmadia (Skrivalics Istvánnál), Kőszegi György géplakatos (Weiser J. C. gépgyárában). Csóka István kőműves (Borbély Ferencnél), Etős János kőműves (Mankovics Jakabnál), Mulher József szobafestő (Reisz Bélánál), Major István csizmadia (Acs Ferencnél), Kersenyák József kőműves (Szánló Lajosnál), Bencze Ferenc lakatos (Báron Ferencnél), Pusztai 4 Ferenc nyomdász (Zrínyi nyomda rl-t.-nál) és Némelh József ács (Czlndrlch Lajosnál).
Bazsó elnök alyai szavakkal beszél a kötelességről. Az a tudat hassa őket át az ipari pályán, hogy mindig jobbal produkáljanak, hogy mindig tökéletesebbek akarjanak lenni a társaiknál. Ma fokozottabb mértékben kell tökéletesnek lenniök. Különbeknek kell lennlök azoknál, akik az utal megtörték. Mert . nem az a hazafi, aki Jelszavakkal dobálózik, de az aki helyét\'becsületesen megállja az életben. A tárgysorozat kisebb pont|ainak letárgyalása után Berény Árpád szóvá teszi az Iparostanonciskolába észlelt tanszerhiányokat, melyek a tanítás eredményét veszélyezlelik. Indítványozza, mond|a ki az elöljáróság, hogy az összes érdekeltek bevonásával gyűlés hivassék egybe, amelyen az anomáliákon segítenek.
Bazsó elnök megnyugtatja Berényl, hogy a lelügyelő-blzoltság éppen azért a mult évben előirányzóiI ősz-szegnek a négyszeresét vette fel a költségvetésbe. Nehezményezi, hogy egyes mesterek nem járatják tanoncaikat rendesen iskolában. Van esel, hogy egy tanonc 30 tannapot is mulasztott.
Az elöljáróság elfogadta Berény Árpád indítványát, úgyszintén azon javaslatát,.hogy egy szűkebb bizottság havonta ellenőrizze az iparostanonciskolát. Az ülés este 10 óra után ért végei.
Általános apadás várható a Murán és a Dráván
Szerda reggelre 30 centimétert áradt a Mura — Varaadnál 40 centiméteres az apadás
Nagykanizsa, Juliul 7 A folyammérnökséghez beérkezett jelentések szerint a Mura és Dráva vízállása a következő:
Muraszerdahclyről ma reggel ujabb 30 centiméteres áradást jelenteitek. Zákányban a víz színvonalának emelkedése 35 cenliméler. Varasdról 40 centiméieres apadást
jelenlellek.
Előreláthatólag Barcson holnap 315 centiméter körűi lesz a vízállás. A mai napon Jelzell vízszint változások éreztelni fogják hálásukat Baranyában is.
A varasdi apadásból következtetve a Murán és a Dráván általános apadás várható.
Cseh vagy magyar katonaszökevény a Kanizsán elfogott besurranó tolvaj
Szombathelyen bat betörési ismert el a notórius éjszakai látogató
Nagykanizsa, Julius 7
Megírtuk, hogy a Nagykanizsán elfogott besurranó tolvajt a szombathelyi kerületi főkapitányságra szállították.
Takács János szombalhelyl állam-rendőrségi detektlvföfelügyelő tegnap reggel érkezett Nagykanizsáról Szombathelyre az összebillincsell Pető Jánossal.
A kihallgatás nem várt eredménynyel végződölt: Pető János töredelmesen beismerte mind az öl szombathelyi éjszakai betörési, amelyről a rendőrségnek tudomása vott, söl ezen túlmenően egy hatodik lopás-
ról is beismerő vallomásl letl, amelyről a rendőrségnek nem is volt tudomása.
A rendőrség egyenlőre a lolva| Igazi nevének kiderítésén fáradozik, ö ugyan állhatatosan Pető Jánosnak mondja magát és az illilja, hogy cseh katonaszökevény, aki Bereg-megyéből szökött át az óhazába, hogy magyar ember létére ne kelljen a cseh hadseregben katonáskodnia.
A rendőrségnek ezzel szemben az az álláspontja, hogy Pelő János csak álnév és hogy tényleg katonaszökevény, de nem cseh, hanem magyar.
Kibövitenek több zalamegyei vasútállomást
Murakereszlnron kezdik meg az építkezéseket — \'Átépítik és kicserélik a .....\'omás...... \' \'"
ifit
nagykanizsai állomás biztonsági berendezéséi
Nagykanizsa, jullus 7
A Délivasul budapesti vezérigazgatósága nagyszabású tervet dolgozott ki, mely azt célozza, hogy a Dunántúlon több állomás, mely a forgalom szempontjából arra rászorul, kibővítessék. Így elsősorban ezen tervek szerint Zalamegyében kerül néhány állomás, részint bővítés, részint restaurálás és részint átépítés alá.
A nagykanizsai Délivasuti osztály-mérnökség most dolgozik olyan terveken, melyek a murakereszluri állomás kibővítését és restaurálását foglalják magukban.
Murakeresztur vasútállomása a közeli trianoni határ jniatt az eddigi keretek között kicsinek bizonyul és a nagy forgalomnak nem felel meg. Ezért elhatározták, hogy az állomás területén jelentós átépítéseket és a személyzet részére külön lakásokat építenek. Az állomás területén pedig a biztonsági berendezéseket (váltókat, szemaforokat slb.) kicserélik es a követelményeknek megfelelően kibővítik. Ezek az építkezések körülbelül máslél milliárdot tesznek ki és azl részben a Déliyasut maga, részben magánosok fogják végezni, amiállal a zalai i.nunka nélküliségen
lényegesen enyhítenek.
Ugyancsak ezzel egyidőben dolgozik az osztálymérnokség azokon a terveken, melyek alapján
a nagykanizsai vasútállomás biztonsági berendezését álépitlk és részben ujakkal cserélik fel. A mi pályaudvarunkon ezek a munkálatok augusztusban megkezdődnek. Ezúttal a vágányhálózatot Is kibővítik, amit múlhatatlanul szükségessé lesz a megnövekedelt vonatforgalom.
Örvendetes, hogy a Délivasul a mai nyomasztó gazdasági viszonyok dacára is olyan helyzetben van, hogy beruházásokat eszközölhet és ezáltal több száz munkásnak kenyeret ad, ezenfelül pedig eddigi fejlődésében biztosan halad előre.
Pálffy bankár eltűnt a fővárosból
Budapest, juli.us 7. A Pálffy bank tulajdonosa, aki ellen löbb feljelentést lettek, eltűnt a fővárosból. A Pénzintézeti Központ kedden kezdte meg a Pálffy bank könyveinek átvizsgálását és ugy látszik, Pálffy az ellenőrzés eredményétől félt. — Az ügyészség ma elfogató parancsol adott ki Pálffy ellen.
Megjött a nyár — megjöttek a nyaralási gondok
Nagykanizsa, julius 7 Most már végérvényesen itt a nyár. Soká váratott magára, de megjött. Nem ugyan táltos paripákon sziláján, de hosszu-hosszu medárdusl hagyományos esi után, szép lassan cammogva. lomhán, mint akinek nem Ízlik a munka és erőltetve. De nem baj, akárhagy is, csak megjött. Megtehette volna azl is, hogy nem jön meg és még vagy negyven napig esik, de nem igy telt...
Tehát kezdetét vette a nyár. Ne naptár értelemben vegyük ezt, mert junius 21-lke már túlhaladott álláspont, hanem az után gondolva, hogy ma már kerestllk az árnyékos oldalt és hogy, oh! tragikumok, tragikuma I az utcán néhány peches ember fehér nadrájját babosra tetoválta az öntözőkocsi kíméletlenül felfrecskende-zett sara.
A fentleken kívül még az alábbi okokból Is következtethetjük, hogy itt a nyár:
1., mert amig a kávéházasok és mozisok dühöngenek a forró, meleg idő miatt, addig a nyári vendéglősök és fürdősök (Nagykanizsa nem értetődik az utóbbira) leplezetlen örömmel dörzsölik össze sovány markukat, amelyet naponta százszor Is az ég fel3 emeltek, hogy legyen jó idő és amelyet a sok ráfizetés után most szereinériek zsírpárnákkal kibélelni;
2., mert a ligetekben nemcsak üdülnek, de alusznak Is az emberek;
3., mert Nagykanizsa ismét elsírta a régi nótát az uszoda-hliny felett;
4., mert ha szabad uszodája nincs Is a városnak, legalább erre vonatkozólag vannak kész tervek a műszaki hivatal aszta/fiókjában,
5, mert az idei szezonban a Principális csatorna fürdő-forgalma előreláthatóan nem fog a tavalyi idénynek alatta maradni, úgyszintén az irigyen uszoda bevétele Is el fogj a érni az 1925. nyár bevételét, annál is inkább, mert ezidelg is már minden hely abonálva van.
*
A nyár ilyenformán megjött és megjöttek vele a nyaralási gondok — már akinek Ilyen gondja is szoktak lenni.
Hogy zavar ne essék és hogy ebben is bizonyos sorrendet tartsunk, munkatársunk kérdést intézett a társadalom minden rétegéhez a nyaralást illetőleg és az alábbi érdekes válaszokat kapta.
A tisztviselők az Idén sem hagyják cserben szeretett tavalyi nyaraló-jukat, és ugyanott töltenek el több hónapot. (Tudniillik sehová sem mennek.)
A kereskedők egyrésze a tó Puli-vidékén nyarai, egyrésze Tönk kies vidékei! keresi fel, mig mégtöbben Csődszentdávid klimatikus gyógyhelyén nyaralnak. Ez utóbbi fürdőhely az utolsó évek legdivatosabb üdülőtelepe a kereskedő-világnak, nemkülönben az iparosság is szívesen keresi fel. Mások, elsősorban fővárosi kereskedők Markófalván, ezen hús, havasilevegőjn tájon töltenek több hónapot.
A politikusok (szélsőbaloldaliak) Kudarcbad flirdőn pihenik a meddő szicsalák fáradalmait és készülnek ujabb szalmacséplésre a t. Ház őszi ülésszakára.
Smlth Jeremiáshoz nem tudtunk kérdés! Intézni, mert Időközben Ismeretlen helyre távozott, ellenben a Népszövetség cimü vegyeskereskedés
192« julius S
ZALAI KÖZLÖNY
és kisantant cJrnil. vasbetonnal is nehezen összeragasztható társasúg bei- és katlanjait rádióval sikerült szólásra blrnl. Bór oz utóbbiak nem akartak egyenesen a kérdésre térni és folyton Magyarország dolgaival törődlek, mégis kivettük belőlük, hogv u nyaral nem töltik együtt, hanem külön külön nyaralnak. Benesr.ek a cseh nemzett szociáldemokraták aj latolták, hogy .megrongált egészs\'gi állapotára" való tekintettel, ne ölje magái a külügyi tárca gondjaival és keressen fel valamely Prágától messzebb fekvő helyet. Az oláh delegátus oz idén nem veszt\' ki szabad ságát, mert a nyőr folyamán több börtönigazgatót kell letuitóziassan sikkasztás és egyéb csekélységek miatt. Nlncslcsnek nincs is válasza, ő odamegy, ahol tavaly is nyaralt ; a biztos Jugoszláv politikai atmo-
szféra miatt nem árulja el, hová A „nagyok", mat Brlanü, Chamberlain és Scialojü a tnagy.ir szanálás ba-bérain pihenve hatójukban töltik a nyaral, tiriandnak ugyan nem sok ideje murád nyár-löitésre, mert a frankban támadt nat>y ürl kelt kitöltse barátjával, Caillaux-val együtt. A Joviális fianc\'a öreg ur azért sem akarja Párisi elhagyni, meri ha a kormány ismét megbukik és tljra őt dezignálják, akkor meg akarja ülni ötvenedik megbízatásának jubileumát.
Legvégül r-edig azokról a magra tokról írunk, akiknek van pénzük nagyobb nyaralási költekezésekre. — Ezek mind felkeresik az Adria pattjait, Stájerországi. Svájcot, Ausztriát és a többi külfó\'di fürdőket, hogy ezzel is támogassák a magyar fürdölpart és annak fejlesztéséhez hozzájáruljanak. U. üy.
Ipari érettségiért indult mozgalom Nagykanizsán
A szülők beadványát eljuttatják a miniszterhez é* dr. Ktflay Tiborhoz is — A fémipari szakiskola négy évfolyamra való kibővítése
szerkesztetlek, melyben felsoroljak az okokat és indokokat, melyek alátámasztják ez iskola évfolyamának felemelése iráni indított mozgalmukat.
Ezt a beadványt elfogják jultatni Bazső Józsel Iparteslítlpi cinokhoz, Csizmazia Kálmán a faipari szak iBkoiai igazgatóhoz, l-\'erenczy Koméi miniszteri tanácsos, ipari főigazgató\' hoz, a Budítpcsli Iparkamrához, a .Gyosz-hoz, Vass József dr. népjóléti miniszterhez, Kállay Tibor dr.-hoz, Nagtkanizsa nemze\'gyülési képvi-seló|éhez és a kereskedelmi miniszterhez, akiket részbsn a kérés, illetve a mozgalom támogatására, részben a kérés teljesítésére kérnek fel.
Nagykanizsa, {ulliu 7 | Nagyszabású mozgalmat indítónak azok a nagykanizsai szfllók, akiknek gyermekeik a fémipari szakiskolába |árnak vagy akik gyermekeiket ezután akarják odt beíratni. Ez a mozgalom azl célozza, hogy a fémipari szakiskola eddigi három évfolyama négyévlolyantra emeltessék fel és ezzel a végzett növendékeknek megadlák az iparércttségit, ami előnyős képesítést biztosit és a gyakorlati éleiben az eddigi közepes ooziciókná! értékesebb helyekre julsttja őket.
A mozgalom sikerének érdekében az érdekeli szülők részletes beadványt
nagy lendülettel a raun\'<i.
A négyszázötven—o\\»r.í.r. crrbcrl befogadó színházból az előcsarnoknál már félméteres téglafal tör felfelé és nő napról—napra.
Érdeklődésünkre kijelentették, hogy 75 tényl\'jges munkanap alalt a színház elkészül, őszre lehál a Jókii liget hatalmas vadgesztcnyefáitól övezve készen fog állni a kicsiny, de tetszetős, szép formában készült színház.
Ezzel kapcsolatosan valaki csodálkozásának adott kifejezést, hogy milyen kicsi színházat építenek, mire egy igen találó feleletet kapott:
— Igaz, hogy csak négyszázötven személy befogadására alkalmas a nézőtér, de a multak tapasztalatai szerint ehhez is 400 szabadjegyet fog kelleni kiadni naponta, ha csak jó félházat is akarnak.
Mi szeretnénk, hogy ez a fdelet még se legyen oly találó és ha a színészek beköltöznek és felszentelik Thalia Szent csarnokát, kevésnek bizonyuljon esténként a négyszázötven ülőhely.
Épül már a színház a Jókai-ligetben
Félméteres falak állnak már az óreg gesztenyefák helyén Hetvenöt miuikanap alalt készen lesz az épület
Nagykanizsa, |ullu» 7
Hosszas vajúdás után végre odajutott a nagykanizsai szinház-épités kérdése, hogy az építkezések alap munkálataihoz hozzá foghattak.
Thália papjainak és pap-őinek templomán szorgos munkás kezek dolgoznak, melyeket a Jókai liget kíváncsi sétálóitól magas deszka-
kerítés takar cl. A mull hét óla folyik itt a munka és hordják a szekerek a sok ezernyi léglál építkezés területére. A földmunkáknál 35 ember vegyesen napszámos és kőműves van foglalkoztatva. Az esős idő nagyban hátráltatta az előrehaladást és tulajdonképen csak most a jó idő beálltával indul meg
Előkészületek a mohácsi vész 400 éves évfordulójára
Bem gvász-niMp less az országos mohácsi emlék-nap. hanem a feltámadás bitének demonstrációja
Nagy gyász és mérhetetlen megpróbáltatások közepette szakadt a magyar nemzetre a mohácsi vész 400 éves fordulója. Mohács mindig mint valami nagy és fájdalmas seb égett a magyar lelkek mélyén, ma azonban felszakadt újra. Mintha csak a sors, a magyar végzel akarta volna, hogy a 400 éves évfordulót megélő generáció mikor összegyűl a mohácsi csalasikon, ezerszer érezze át 1526. minden fájdalmas emlékét: azért szakadt ránk a Trianon. | |Ez az év az első, mikor a nemzetnek megadatott, hogy megemlékezhessék Mohácsról századfordulón. Ezért már hónrpok óla szorgos elő-késiülclek folytak Mohácson és Budapesten, hogy a megemlékezés napját olyanná tegyék, mint amilyent a nagy mQhácsi véres áldozat megérdemel. Magán MohScson 1923-ban
alakult egy hdyi bizottság, melynek az előkészítés munkája vált feladatául. Ez a helyi bizottság dolgozta ki hosszú hónapok munkájával a keretekéi, amelyekben az ünnepség lezajlik ntajd. Ez gondoskodik arról is, hogy a tervezett ünnepségek programjában fennakadás ne legyen.
Ezen a helyi bizottságon kivül működik egy országos bizottság, amelynek Rvédnöke Horthy Miklós kormányzó, továbbá József is Frigyes főhercegek, védnökei pedig a miniszterelnök, a hercegprímás, a pápai nurcius, diszclnökei az összes miniszterek, a honvédség főparancsnoka, a Tudományos Akadémia elnöke, a kalocsai érsek és a pécsi püspök. A bizottság dnöke: gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter, mint a történelmi társulat elnöke. Tagjai közöli helyei foglalnak az összes törvényhatóságok fő- és alispánjai, a városok polgármesterei, a tudományos, raüvéúeti, politikai, katonai és közgazdasági élet vezető személyiségei, továbbá a kultúrintézmények és társadalmi egyesületek vezetői mintegy 150 en.
A helyi és országos bizottság köztit az összekötő kapcsot egy szűkebb körű bizottság képezi, ar úgynevezett ügyvezető bizottság Budapesten, amelynek elnöke szintén a kultuszminiszter, helyettes elnöke: Csánky Dezső h. államtitkár és Domonovszky Sándor c. tanár, alelnöke: Lukinich Imre dr. muzeumi igazgató.
Három gondolatot fog szolgálni a mohácsi csaU 400. évfordulójával kapcsolatos ünnepség:
1. nyugat felé dokumentálni fogják azl a történelmi lényt, hogy Magyarország évszázadokon kérésziül védőbástyája volt a kereszténységnek, a kuliurának és a nyugatért folyó harcnak az Izlammal szemben,
2. vele zászlót óhajt a magyar nemzet hajtani a hazájáét! hősi halált halt király és a többi áldozatok előtt,
3. erősíteni óhajtja a meggyőződést és hitel, bogy mikén! Mohács után voll az országnak feltámadása, éppúgy Trianonból is kell, hogy legyen feltámadás.
Az országos ünnepély éppen azért nem lesz gyászünocpély jellegű.
Előrehaladott idény miatt
üzletünkben felgyülemlett összes nyári cikkek
mélyen leszállított árakon
szerezhetők be.
Creppe de chine selymek már 77.000 koronától!
Mig a készlet tart!
Maradékok olcsó árban!
Kisfalndi és KraUSZ divatnagyáruháza az „Arany Kakasához Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21. Telefon 3-rc.
«
ZALAI KÖZLÖNY
1928 julius 8
Mozgalom egy Nagykanizsáról induló fürdővonal érdekében
A Jeles állapot nem elégíti ki a nagykanizsai közönségei
Nagykanizsa, Juliul 7
Minlha megemberelte volna magái a természet, a sok esőzés után végre nyári napokra virradunk. És az év robotjában agyoncsigázott leslO, fáradt idegzeta dolgozók Igyekszenek t Balaton áldásaiból Is kivenni részüket, hogy felfrissült lesltel tovább folytathassák a küzdelmet a szűkre kimért mindennapi kenyérért. Persze, legtöbbjüknek csak vasárnap jut idő egy kis balatoni kirándulásra.
De mig a Déllvasut üzletigazgatósága a fürdőző közönségnek mindenünnen 50% kedvezményi nyu|t, a nagykanizsai közönségnek ezl a kedvezményt csak vasárnapon és csak a szcmélyvonalra nyújtja. A 25%-os lur és relur-jegy pedig kedvezménynek igazán nem mondható. Emellett pedig a mostani vonatösz-szeköltetést Is sok oldalról le-lék panasz tárgyává.
Ha valaki nem lud a reggeli vonattal elindulni, az csak a délulán három órakor induló vonallal mehet, amely Balalonkereszluira >/25 órára érkezik és az ellenvonat már 6.30 perckor indul Balalonkereszlurról Nagykanizsa felé, ugv, hogy a fűr-dözőnek mindössze Hét teljes óra dll rendelkezésre öltözködésre és fürdőzésre. Ha pedig a 2.30 órakor induló gyorsvonattal megy a nagykanizsai fürdőző, akkor kél és fél óra jut egy-egy balatoni kirándulásra.
Akinek léhát délelőtt nincsen ideje, mert hivatása leköli, az nem mehel egy felfrissítő balatoni kirándulásra sem. És ez csak Balatonkereszlutig szól. A távolabbi állomásoknál, mint Boglár vagy Lelle stb.. a fürdőző ahogy odaér, máris ál kellene szállnia az ellenvonatra, hogy idejében hazaérkezhessen Nagykanizsára.
Ily módon leljesen lehelellenné\' van téve egy nagy tömegnek a nyaralása.
Nagykanizsa a Délivasulnak második legnagyobb állomása. Egyébként is Nagykanizsának létérdeke, hogy megfelelő összeköttetése legyen a Balatonnal. De nemcsak Nagykanizsának, hanem az egész vidéknek érdeke ez és érdeke a Balatonnak is.
Azért most ujabb mo7galont indult meg aziránt, hogy a DV üzletigazgatósága sürgősen állítson be egy ÍOrdővonalot a Balatonra, mely Nagykanizsáról délulán 1—2 óra között Indulna el és éjjel 10-12 óra között érne vissza Nagykanizsára.
Ez lenne a legalkalmasabb és a közönség érdekeit szem elölt tarló legcélszerűbb megoldás.
Héviz vendégei
Hévlzfardó, Julius 7
(Saját tudósítónktól) Hévizfürdörc a legulóbbi napokban a következő vendégek érkezlek:
Anna Echrenfried gyáros neje Drezda, Vilhclm Echrenfried dr. főorvos Berlin, Palló Pál főállalorvos Oberw.ild, dr. Kiss László árvaszéki ülnök Oyula, Kütucz Anlal törvényszéki tanácselnök Oyula, Czajághy Russa kir. közjegyző Szigetvár, Koh-ler Samu nagyszállodás Obeiwald, Szivér Lujza poslatan. és főellenőr Budapest, Rosenfeld József Tce\'ies-kedö Budapest, Kálmán Imre nagybirtokos MezószentgyOrgy, dr. Heim-ler Károly és neje árvaszéki elnök Sopron, Schmiedt Lajos bányaigazgató Mátrabánya, Berényi Mór szőlőbirtokos Szekszárd, dr. Hinkó Vilmos máv. főoivos Debrecen, dr. Szász Alfréd kir. főbakteriológus Budapest. Spilzer Vilmosné kercskedó neje Debrecen, Tóth Gyula rend. főtanácsos Pesterzsébet. N gr Ferenc apátplébános Somoija. Baroszly Imre földbir. Balatonfüred, Sőlch Afrédné igazgaló neje Budapest, Srekeres Richardné lovag neje Budapest, Márkus Bertalanná mag. hív. neje Budapest, Kirlcyné Roseth Paula tnagánzónó Budapest, Keller Vilmos hitoktató Paks, Sneewclsz Ferencné gazd. inlézó neje Nyíregyháza, dr. Tóth Lászlóné várm. főjegyző ne|e Nyíregyháza, Mészáros Imre nyug. főszolgabíró Komlőd, Faikas Jánosné nagyvendéglős neje Szombathely, Onczay Ilona tanárnő Abaujszánló. Oberle Mária m.igánzónó Abaujszántó Szabó Gyula főv. hittanár Budapest, Földes Hanna magánzónó Pécs, Okoló János molnár és neje Székesfehérvár, dr. Hardinszky Hugóné orvos neje és leányai Budapest, Kudelka Mária magánzónó Budapesl, dr. László Árpád ügyvéd Budapest.
i. "in .i ~i I* i 1 1 i "iá* * *i" ~*u* * i-f
Klotild főhercegnő — 80 éves
Budapest, julius 6. Klolild főhercegnő, Jórsef főherceg édesanyja ju\'ius 8 án ünnepli 80 éves silllcksi évfordulóját.
A eserkéu Nagytáborozás
Budapest, julius 6. A cserkész nemzcli Nagytáborozás színhelye — mint ismereles — nem a Szunyogh-szigeten lesz, hanem Káposzlásme-gyeren. A Nagytáborozást előkészítő rendezőség nemcsak az országban, hanem a külföldön is hatalmas propagandát fejt ki a siker érdekében Eddig már több mini hatvanezer látogató-jegyet adtak el. Ezekből sokai vettek meg kűllöldön, ahol óriási plakátok ismertetik a magyar nemzeti cserkész Nagyláborozásl.
Klubból kizárt szerb minisztár
Belgrád, julius 6. Zágrábbi jelentés szerint Nlkics erdőügyi miniszteri klubja a kormányválság idején tanúsított magatartása miatt kizárta tagjai sorából.
A bikaviadal áldozata
Madrid, julius 6. Castelon tartomány egyik kis falujában bikaviadalt rendeztek és a nézők közül egy fiatalember beugrott a porondra, hogy ő is megküzd a bikával. A megva-dull állat nekirohant a fiatalembernek, felbökte szarvára é; feldobta. A legény holtan maradt a porpndon.
NAPI HÍREK
■APIREÜD
Julius 8, csütörtök
Római katolikus: Erzsébet kii. Prr-tcslius: Teréz. Izraelita: Tischii hó 26.
Nap kel reggel 4 óra 11 perckor, nyugszik délután 7 óra 58 perckor.
Llnetzky Bernát hangversenye este tél 9 órakor a Kaszinóban.
Uránia Örök varos 7 és 9 órakor.
— A polgármester egészségi állapota. Dr. Sabján Oyula polgármester állapota örvendetesen annyira javult, hogy kórházi kezelésre minden nap kocsin bemegy a kórházba. — Egészségének teljes helyreállítása végeit szabadságát részint Zsombolyán, részint Herkules-fürdőn lógja tölteni. Természetes, mindaddig, mig teljesen munkaképes lesz, nem veszi át hivatala vezetéséi.
— Szabadságon. Metz József kir. ügyészségi alelnök mai nappal megkezdte nyári szabadságát. Kauf-mann Lajos dr. városi aljegyző visszaérkezett négyheti szabadságáról és átvette hivatalát.
— Főldbirtokrendezésl tárgyalások. Az OFB szüneli tanácsa julius 13-án tárgyalja Zákány, Ör.ilos és Zilagalsa községek löldbirlok-rendezési ügyét.
— A Szent-László cserkészeinek táborozása. A nagykanizsai Szent-László cserkészcsapat hétfőn reggel indul Káposzlásmegyerre a Nagytáborhoz, ahol folyó hó 25-ig fognak maradni.
— A rendőrségi kihágás! bün-tetéspénzek befizetése. A nagy kanizsai rendőrkapitánysági kihágási osztályán kirótt pénzbüntetések befizetése julius l-töl csekk ulján történik a 63.966 sz. csek-számlára. A rendőrségen lehál pénzt senkitől sem fogadnak el.
— UJ dalárda alakult Nagykanizsán. A nagykanizsai Katiiuhkus Legényegylet jelenleg 24 laglélszám-mal dalárdát alakítóit Ungyel Oyula karnagy vezetése alatt. Folyó évi május hó 26 án tartott választmányi gyűlés határozata alapján az u| dalárda bejelenlelte a zalavármegyci Da\'0s!z3veiséghcz való csatlakozáséi. Jelenlegi vezetőség: Eberhardt Béla egyházi elnök, dr. Mutschenbacher Edvín világi elnök, Gazdag Ferenc egyházi alelnök, Baz<ó József világi alelnök, TÍke jenó, Bibersck József titkárok. Gráf János pénztárnok, Heffer Gyula háznagv.
— Pályázati hirdetmény. A m, kir. posla közpnnii anyagraktára és készülékjavi\'ó műhelye f. évi szcp-lember hó folyamán 7 bentlakó és 7 kinllakó mtlszcrésztanoncot vesz fel. Tanoncul felvehető, aki a közép vagy a polgári iskolának legalább négy oszlályál sikerrel elvégezte, élete 16 évét 1926. szeplcniber lió 1-vel még nem lölli he és korának megfelelő, kifejlett és ép testalkattól hlr. Jelen-kezésre haláridíí jul. hó 20. Felvilágosítási nyu|t a N-gykaiii\'sa 1 sz. (váiosi) postahivatal. Dr. Tholway Zsigmond poslalófelügyeló.
— A honvédség hazafias ünnepségét folyó hó ll-én, vagyis most vasárnap délután tartják meg a Zrinyi-sporlpályán.
— A szerdal hetipiac árai. A tegnapi nagykanizsai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakullak: Zöldségpiac: bab 1000—1500, mák 12.000, dió 6000 korona lilerenként; vöröshagyma 500, foghagyma 500, sárgarépa 500, zöldség 500 korona csomónként; ugorka 500 -2000, sa-lála 2—500 korona darabonként; kelkáposzta 3000, fe|eskáposzta 5000, burgonya 1500. karfiol 12.000, alma 4—5000, körte 5 - 6000 korona kilogrammonként. Tejpiac: lej 3000, tejfel 14.000 korona lilerenként; turó 10.000, vaj 50-60000 kotona kilogrammonként ; tojás I drb 1100 korona. Húspiac: növendékmatha 20, marha eleje 20, hátulja 24, sertés 24, birkahús 12—16, zsír 28, háj 26, zsirszalonna 26, füstöli sertéshús 40- 50, kolbászfélék 30-50 ezer korona kilogrammonként. Baromfipiac : egy tyúk 20—35. csirke 10-25, sovány kacsa 20 —30, egy sovány liba 30 -70, egy kövér kacsa 60-80, egy hízott liba 100 -200, szopós malac 20—40 ezer korona.
— A rendőrségi létszám szaporítása Keszthelyen. Keszthelyen, tekintettel a nagy idegenforgalomra, az elöljáróság elhatározta, hogy a rendőrség létszámát felemeli, illetve kibővíti. A halározal értelmében julius 1-vel Tóth János volt csendőrt és Kovács György voll nagykanizsai rendőrt rendórszolgálalra felvették. A tűzrendészet is lényeges kibővítést nyert négy hivalásos tűzoltó alkalmaztatásával.
= Orvosi hlr. Dr. Kahán Imre fogorvos szabadságra utazott és rendelését augusztus 10-én isméi megkezdi.
— A villámcsapás áldozata.
Edde és Oszlopán községek halárában a villám becsapolt egy szénaboglyába, melybe bebujl Bogdány József cigány a zivatar elől. A villám halálra sújtotta a cigányt.
— Budapesti gyermekek balatoni nyaraltatása. A napokban 100 lisztviselói és katonatiszti leánygyermek érkezeti a fővárosból Bilaton-boglárra, ahol az Erdély! Mihály-féle alapítványi gyermeklelepen c hónap végéig ingyenes ellátást élveznek.
— Az autóvezetői tanfolyam 10 én, szombaton este 7 orakor az Ipartestület tanácstermében megkezdődik, ahol egyidejűleg a beiratkozás é« a hallgatok kívánsága szerinli Időbeosztás is meg;örténik.
400 millió korona
hosszú lejáratú
kölcsönt keres
bel-, vagy kűl\'öldi valutálwn, ingatlan betáblázás első helyen.
Ajánlatot kér Községi Elöljáróság Eszteregnye (Zalamegyi).
1326 jullus 8
2ALAI KÖZLÖNY
S
= Orvosi hlr. Pr. Schwartz Károly kir. törvényszéki orvos kél heti sz ib.ld<ágra utazott.
— Keszthely autóforgalma. — Keszthelyen ezidö szerint a magánautókkal egyült 60 gépkocsi szalad. A bérautók száma ebből őlvenegy.
— Beleesett a kútba. Káptalanfa község mellett a Jenőlelek-pusztán Németh Lajos béres öt éves Ferenc nevU fia játszadozás közben a kulba esett és meghalt.
— Járási leventeblzottsági értekezlet Tapolcán. Tapolcán julius 4-én a járási levenlebizottság értekezletet tartolt, melyen az augusztus elsején tartandó járási levente-verseny szerepelt tárgyalás alatt. Az értekezleten Polgár Ferenc főszolgabíró elnökölt. Markaty Tibor főelőadó, járási testnevelési vezető ismertelte a verseny részletelt, majd az értekezlet a rendezendő verseny teljes programmját és a rendezők beosztását állapította meg. A verseny programmja eszerint a következő: Reggel a nagykanizsai katonazenekar zenés ébresztőt ad. Kilenc órakor a Dlenei-téren a leventék gyü-lekezése és utána mise a szabadban. Délulán 2 órakor kezdődik a verseny, melyben a szabadgyakorlatokon kívül az atlétika minden válfaja képviselve lesz. A verseny megkezdése előtt, ünnepi beszédet dr. Kaszás Károly ügyvéd, záróbeszédet Polgár Ferenc főszolgabíró mond.
— Kozákok lovasmutatványai Keszthelyen. Vasárnap, ll-lkén délután Keszthelyen a halásztelep melletti Sportpályán négy kaukázusi kozák fogja lovasbravurokkal szórakoztatni a közönséget. A kozákok legutóbb Szombathelyen szerepellek nagy sikerrel.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Zalaegerszegi énekkar a körmendi dalosQnnepen. A Zalaegerszegi Egyházi Énekkar és Zeneegylet a körmendi Dalosegyesület jubileumi ünnepségén oly szép sikerrel szerepeli, hogy a közönség az énekszám után percekig tartó ovációban részesítette a kitűnő egyenletet.
— Nem nyílik meg az Idén a sümegi művésztelep. Mint ismeretes, a mult évben Sümegen a Képzőművészeti Főiskola növendékei részére művésztelepet létesítettek. Mint illetékes helyről értesülünk, az idén az oly szépen indult sümegi művésztelep aligha fog talpraállani az anyagiak hiánya miatt.
Időjárás
A nagykanllsal metcorologial megfigyelő Jelentése; Szerűin i hömiiUk-<rt: Reggel 7 ónkor +199, délutio 2 Örskor -j-25-7, este 0 órakor +201.
hlhőzet: Reggel tiszta égboltozat. Iliiben kevisbbé, este borult.
Szélirány: Reggel Délnyugat, iltltxn Nyugat, este Délnyugati síel.
Reggel harmat volt.
.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint ziratiros esik várhatók, egyelőre lényegtelen höviltozással.
— Ha Hévízre Jön, ajándékait Kummer János áruházában vegye meg és kOlcsönkönyvlárál olvassa.
— A földmlveiésügyl miniszter a Balaton körít. Mayer János földmivclésügyi miniszter a jövő héten a Balaton vidékére utazik és megtekinti a balatoni kikötőkéi, valamint a kotrógépeket.
— Országos vendéglős kongresszus. Augusztus 4-én országos vendéglős és korcsmáros kongresz-szus lesz Budapesten a régi képviselőházban.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Állampénztárt építenek Ta-bon és Szigetváron. A labi és szigetvári állampénztári épület sürgős elkészítésére a pénzügyminiszter egy műépítészt küldöli ki a helyszínére, aki tájékozódást szerez és mihamar előkészíti a terveket, melyek után az építkezésekre kiírják a pályázatokat. Itt említjük meg, hogy a szigetvári járásbíróság épülele a befejezéshez közeledik.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Kctithclycn i • ./a\'.il Kí>«16ny. ktulfctijl fia-kU44&.V!Ulit>*B. KtitiJujjr-vtci li. >lin. —. £>«o<« Ojftn á^layárvJi. KombUi LaJos-ctCí. kurwh Uj-öiJ co&lnjrtru4<, Esiritot klt*irts4 Mr. SilBS Liulö úohlayif\'jtlájábtn, Sop<ou(aU*. TnltUf Ftrtoc kOnyvküti <t pgpliktttmdMfen. Htvli • lürdia; Kummtt Jif.it áruhíaikia <« kvlctv^k&avvtirábin. — Wklut ftrto<e( ára-kiiibai it kvk^sk&oyvUflti.T H4«ti>uatandrlioa t Ftk«Uo4 S4a4« MJiU
UJUg Pavtlloa. Balatonöcrénjbtn i Munk MlkiJoíttll. Bii*tOnkcrc»rttironi Bódii J<n6 l&urrkerrikctiAiiC MliUllltpci I f\'toptt idIMá ít <ltm». PoojCkJ-I}«I»Ií1«p<a i V.UO WiKfníAil. Bili-
luopirti BfltU. Fonyódom KiUti Simlor vtuycilr«tk«iítk<JíiOit
IrodaIom_vMüvészet
A póstás-hangverseny
Nagykanizsa, jullus 7
A Magyar Posta és Távírda Altisztek Országos Egyesülele ma eslc rendezte a póstás-jóléti intézmények céljait szolgáló hangversenyél. Nem a műsoros eslék sablonos sikere jellemzi ezl az eslét, hanem a vidéken ritkán élvezeit komoly művészet feledhetetlen benyomásai
A műsort Meller Lajos igazgató beköszönlö szavai nyitották meg. A két órás műsor leghatalmasabb sikerét Schwenk Mária, a külföldön is sok babért szerzett magyar hegedű-művésznő aratta. A közönség szinte extázisban tombolva tapsolta vissza újra és újra Hubay Jenő iskolájának ezt a zseniális tanítványát, akinek játékát az érzés szuggesz;ív ereje, bámulatos linomság, abszolút precizitás, magával ragadó temperamentum jellemzik. Némelby Irén opera- és hangversenyénekesnö, amint minden felléptével, Nagykanizsán is Onnep:lt művésznője volt a műsornak. Lágy, kellemes csengésű, tiszta hangjának egyenletességével, nagy terjedelmével, megkapó, meleg színezetével, első szereplésre tokélelesen meghódította közönségét. — Scbwenk Rudolfina zongoraművésznő a kisérel, Kovács
Andor a konferánsz nehéz feladatál látták el, mindkettőjüknek igen nagy része van a művészi élvezetekben gazdag eslély sikerében. (bt)
Irodalomtörténet A Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak Pintér Jenő szerkesztésében megjelenőlolyó-irata most megjelent kettős számában Siász Károly emlékbeszédél közli Oyulai Pál százados évfordulójáról. Lakatos Dénes Péterfy Jenő ifjúkori levelezéséről, László Vince a Halotti Beszédről értekezik. Könyvszemle, kritikák, folyóirat-szemle, figyelő, hírek egészítik ki a gazdag és kimentő tartalmú magyar szépirodalmi folyóirat tartalmát.
MOZGÓSZINHÁZAK
Uránia. Csütörtökén 7 és 9 órakor ,Örök város". Ének a szerelemről és a hazaszeretetről 8 felvonásban. A főszerepben Barbara la Marr és Bert Lyttell. A film nem nélkülöz néhány hatásos, drámai erővel teljes jelenetet és ízléses ínleiíörjei különösen feltűnnek. Igen szépek a filmet megnyíló és a régi olasz mesterek képeire emlékeztető hangulatos jelenetek.
A keszthelyi Uránia mozgó csütörtökön, Julius 8-án mutatja be ai Atlanlis, Könlgsmark világhírű írójának, Pierre Seno/í-nak hatalmas regényél, melyet az Az óriások útja címmel dolgozlak át filmre.
A Hévízi Parkmozgóban jullus 8-án A szerelmi párbaj cimü amerikai filmet vetítik, melyben a szépség, szerelem és sport nyer gyönyörű kifejezési formál. Ezl köveli két burleszk: Sicc és a gyermek-áldás és Pirala ur patikája falrengető bohózat.
RÁDIÓJJIREK
Jullus fi (csütörtök)
Budapest (560) l). e. 9.30 és 12: Hitek, közgazdaság. 1: A Mcleorogiai Intézet jelentése. 3: Hírek közgazdaság. 4: Sz. Tüdős Klári divattudósítása. 4.30: Kamarazene. 5.30: A Meteorológiai Intézet Jelentése. 8: Morlin Zoltán dr. előadása: .Hat hónapig KisázsiábanV 8.30: A Nemzeti Cserkésznagytábor ünnepi előadása a Stúdióból. 10.&: Mllvés/cst.
Béca (531 és 582.5) D. e. 11 és d. u. 4.15: Hangverseny. 5.-10: Mesedélután. 7.10: Előadás Mezopotámiáról.
Berlin (50t és 571) D. u. 4: Mesedélután. 5: Hangverseny. 8.30 : Derr Herr der Erde, rádiódráma. 10.30: Tánczene.
Prága (358) D. u. 4.30-5 30: Hangverseny. 6: Német leadás, 615: A prágai nemzeti szinhaz előadása.
Róma (425) D. u. 5: Hírek, tőzsde. 540: Jazzband. 9.10: Hangverseny-est.
(x) A zavaró vlsízacsatolók ellen Ausztriában Is szigorú intézkedéseket léptettek életbe. Az osztrák posta és távirda-Igazgatóság a mult héten kiadott (elhívásában figyelmezteti a lámpás készülékek tulajdonosalt, hogy készülékeiket ugy kezeljék, hogy túlságos visszacsatolással a többieket ne zavarják
(x) Sok rádióamatőr, aki a Daventry-1 adót nem tudta venni, örömmel fogja hallani, hogy Angliában egy uj nagy (25 kw) adóállomás készül, amely szintén a londoni mOsort fogja közvetíteni. A hullám-hoszt 300—400 ni. között fogják megállapítani.
(x) A rádió okozza n rossz Időjárást. Lépten-nyomon azt halljuk, hogy rossz, időnek, a sok esőzésnek a rádió az oka. Egy ,|ól értesült fádióbarár szólított meg a minap: .Hallotta, hogy a kormány leszerelteti az ö»szes antennával ?" Miért ? kérdeztem. Mert azoktól van a sok esői Most még várnak pár napot, amig Medárd 40 napja letetik, mert lehet, hogy attól és nem a rádiótól van a rossz idő. De ha azután is esik, akkor le fogják szereltetni az összes antennákat. Ez a tévhit — sajnos — elég elterjedt, dc nincs szükség cáfolatra, mert az időjárás maga fog — !
C
Mindenütt kapható! Kérje mindenütt.
remélhetőleg mielőbb — a rémhírterjesztőkre rácáfolni.
(x) Néhány kuriózum. A Newyork San Franciscoi 5419 km. hosszú (vezetékes) telefonvonal megnyitása alig egyévtizeddel ezelőtt szenzációként hatott. A Ikrlin-Buenos-Aires-i rádiótelefon összeköttetés nekünk ina már magától értetődő. A tavalyi bécsi rádióamatórkiállitáson volt többek között egy kicsiségi verseny, amelyen egy 20 filléres nagyságú kristálydetektoros készülék nyerte az első dijat.
A ROVATVEZETŐ ŰZEIETEI
R. L. Ne silitet, hanem egy konstans ellenállást (Loewe, Telefunk-Ohml i
A tekercsek, kondenzátorok stb. .lowioss* (veszteségmentesek) legyenek. Gyártmányokat elvből nem ajánlunk.
SPORTÉLET^
A dunántull városok tennlsz-versenyej
A dunántull tennlszegyesületek majdnem teljes számban vesznek részt azon a teniszversenyen, amely Bakay Árpád kaposvári lakos egy 3 és fél lller űrtartalmú, szép kivitelű ezüst serlegéért folyik. A díjért Oyőr és Tatabánya győztesével kerülnek össze a szombathelyiek julius 25-én. Vasárnap a kanizsaiak ellen veszik (el a versenyt a szombathelyi tenniszezők. A verseny vasárnap délelőtt fél II órakor kezdődik Szombathelyen az SzSE teniszpályáján.
Az NSE uj klub helyiségei mai nappal megnyíltak a Birányvendég-lóben, hétköznap délulán 5 tői, vasárnap és ünnepnapokon délelőlt 9 tői nyitva; tagoknak rendelkezésre áll bllllárd, ping-pong, sakk, dominó, szoba, tekepálya, azonkívül a helyi lap, az összes sport lapok és folyó iratok.
60 lóerős, 6 hengeres
automobil
Chrysler gyártmány
az amerikai autó-ipar műremeke
8 pneumatikkal
a legkifogástalanabb állapotban
kisebb kocsitipusra való áttérés miatt, azonnali fizetésre
eladói
Érdeklődni lehel: Kőzépeurópal Kurírnál Budapest, V. Sas-utca 29. II. 55.

ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
Orosz lóvásárlás Magyarorazá-gon. Az orosz kormány, amely már egy alkalommal elküldottc hozzánk megbizotlail, hogy lovakai vásároljanak tőlünk, most ismét nagyobb számú magyar 10 megvásárlásának lervévcl foglalkozik. Állítólag 10.000 lovat akarnak venni, amelyekért darabonként lOOdolárt, azaz 7 I millió magyar koronái fizetnének. Természetesen ezzel 6zcmben a minőségi előírások pontos betartását kívánják. A lovakat az osztrák határra szállítva fogják átvenni. A tárgyalások már megkezdődlek.
TÓZSDS
A ntal értéktőzsdén az irányzat ismét egyenlőtlen voll. A forgalom rendkívül vontatottan indult és kivált Bécsből lanyha hírek érkezlek, minek következtében a helyi spekuláció is nagyfokú tartózkodást tanúsított. Később azonban a bécsi jelenlésekre a forgalom kissé megélénkült és az arbitrázs értékekben mérsékeli |avu-lás állóit be, azonban csak Kőszén és Cukor tudott kisebb árnyereséget elérni, mlg a kullszplac értékei a javulás ellenére Is a tegnapi nívón zártak. A Magyar Cukor részvényeken kívül még Novál, Őstermelői és néhány malomértékel vásárolt a spekuláció. A piacon zárlatig kedvetlen volt a hangulat, különösen Danubius szenvedelt a kontremin eladásai folytán nagyobb árveszteséget.
ZirfcU zártat
Pária 1385 CO, UaJMJStWO M—.crk 616\'\'», Bi\'.sa. 137000 MIUm> 177ÍKO. Kodaad »7 SS. »«"" 173 97\' 1 WW. 1ÍO0.
Í72 50. Prága 1530 50 0.4W4.I 71-tO. Vaiaó 53 00,84un* 2« 10. tl.lt JJ 9H li.
A kadapwtl T4z:*t ierizá-jciyzéM
1928 julius 8.
Valatil
u.! .1 mo-sosl taa* (Mt MM.-owiro rMUt. MIMIM DSUi IKW1-IMS7S UcBia iiUOtlUC
FIMM k. HJl-llll ».rtmi w zscsssm ut 111 Í4(
IM Slláll
UM láOWUO
«»,». uMi iroq OMU.mm IKSM m IIV\'S-IMTI iuzs.ua1* IHOUtt iH.\'C-rsrto flIiO-IMM
í.li- b. Uiill.
I.Uhw-
KUOMIfQ UK rriwri
n9OT IKS1
mid
IK« 11.0 inra isara
im ű isr» aemwuiro
MIM
•lirjnso imi mi
HMllS\'l KIIIV 11110 II
m r
APBÓHIRDEfÉSEK
Aa apróhirdetés dija 10 sióig 5000 kor. A dnsió i minden vastagabb belliből álló szó két szőrük saámilUlik. MM«f lovábbl •zó dija 500 K. A MMatóat díj <1 ír. Ilaataad* a loegatmladóboazássáiiilUiával
JOvcdelnció ütemben tevő vállalkozás-boz konmil kőmmakodéssel tlraat ke-reKk 65—70 millióval. Szakértelem nem ulMia Érdeklődők elmét kánni a kl-adóhlvatalbaa leadni. 2253
Egy használt kosayhabestor berendelt! a sitii, kredenc. faUda, vtzespad. székek, kisszekrény, ezenkívül tságy, mtalka Mb. eladO. Bővebbel > kiadóban. 2256
mától Irsdil indul aue aulőhuait
a Centril elől Hívirre. - Indulás revgel 7 ólakor. TlutalcKai RHaat Mt. 2297
KlaérSnak uitqóbői elmennék szerény díjazásért fürdőhelyre. Cia a kiadóban. 2255
Vadonatúj ssatonkabát mtlVtuiyel. Ilién-hatol Uncallei eladó. OMkoka: tanítok. Cin a kiadóban. 2252
Eladó vagy bérbe Is kiadó egy 8 16-eróa Osnz-motof Hollé Józsel gépésznél. Zalaspátl. 2212
Sióba, kooyha-butoe uonnat egyeakéol is atadő Király-utca S. 2243
6 üléses tusul autó minden elfogadható árért eladó Király-utca 2. sz. 2176
TechooJóglii aaabáat tökéletesen Unit, szakvizsgára elókíszlt Kovács nól dival-asaloo, Erzsébet-tér 15. Jeienlkeiéa lolyó hó 10-lg. 2183
Elköltözés tolyUn. békebeli, elegáns, komplett sziloabereadczés, garderobliek-réoy, egyéb bútorok jutányosán eladók. Mul 16. bázraetter. 2180
lanMifónáe Sas* ds... 70 k(-0< 430.00-1325001 ri >1-0. 435.000—437.500 78 kt<A 437.500- 440000. méhduJaUHtapal->UW Tű kj.-os 422300—425000, TT í»-M 427JSK- 430.W0. 7S kg-os 4301)00 - 432 500 7« kg-os 432500 435.0CC «s 260 OOu-tólSUl isAirnAaiáipa 5325)0 - 242 500. ttrároa 2M.00O-S2S 000, sai- 590 Okj
892510. bS0á*O- 5J\' koepa t67 *
il 237 500 -240 000, iap:4 X ^Mw IS0.90U—195WÓ,
Serlésrátár
t-sU\' tls 2(08 naivból clsdsUsflal vls.in SCO arb. Elsörtoda I6.5tO-17.OCO. iscdelt 15.750 -16CCO szedett ksaeo 15.0» I5 50J konnyo 13.030-H.000. ehóreadt 6..L- 15.003—15 500, másodrendű 14 050 14 S-\'JO, aagólauláő 17.000—10 0)0, u.looni i-i*>t-sn20503-21.010.aalr 25,050 255\'.0, latsaiort has loSOO -17 500. ssiloanst UZ MirM 18 000 \'.0 000. Az Irányul Un) ha.
Kiadja: Zrínyi Hjoaiáalpar és Könyvkereskedés BT, lagykaílzsa
w nol rs gyarmakrashák varrását. vaUmlnt bázf vanást is. Oav. Polczemé, Fóot 20. 2010
Egy modern ebédlő és drtmó kradano azoonat eladó frcsébel-ttr 10. 2227
Caópldbanaln 7000 kor., peUoteum. gépolajok Kgokfőbb álban kariellen kivül allandoaa kiható Szánló Vilmos éa Társai Nlgyksnizss, Oeák-téi 2. 2246
Mlndcnncrafl táblaQvaflak asilstosok, kerttazek és uradalmak részére \'
árakért ucrezhetők bc VasuU-utca 17/19.
jaUnyos
Stern üvegesnél.
0una-8záv«-AdrLB Va«uHársaaá{i udóu{Oén Vasút)
MENETRENDJE
1926. évi május hó 15-tSI
a Nagykanizsára érkező és induló személyszállító vonatokról. Budapest— Nagykanizsai viszonylatban
I: Szem. v. 2\' Oyv.
3 Szem. v.
4 Oyv.
5i Szem.v.
DodapesOét
Indul
Nagykanizsára érkezik
li-30 »00\') IÍ20 I7 3W
13-55 J3-20 l»55 21-50
4\'00
Nagykanizsáról Indul
Szem. v.1 Oyv. : Szem. v.j Oyv.
Szem. v.
0151)
9-10 14 45\') 15-00
Budapestre érkezik
6-45 11-00
lrv40 19-10
21-56
l) GyorsvonrUUl egy 1—II. oszt. és egy 111 oszt. közvetlen kocsi Budapest S. a, egy U—111. oázL kOivclko kocsi Budapest-Zalaegerszeg, egy ílkező kocsi Buda pesl Győr és VI126-IŐI IX 4-ig egy 1-ll-ilL oszt. kősvellen kocsi Budapest-Villach.
J) Gyorsvonattal egy llf. oszt. és egy II—Itt. oszt. közvetlen kocsi Budapest.-Susak, egy I—It. oszt. és egy III. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Fiume, egy étkező-kocsi Budapest—Nagykanizsa, egy hálókocsi Budapest—Venezia, egy I—ü. oszt. közvetlen
kocsi Budapest—Veotlmlglia ffrleste-Venezla—Genován ál) és" egy 1-11-III. oarL közvetlen kocsi Budapest—Róma.
i) Személyvonatul egy 1—11. oszt. és egy HL oszt. közvetlen kocsi Budapest- -és egy II—llf. oszt. közi ---------- ------ —
Barcs és egy
:özvelten kocsi Budapest—Zalaegerszeg. Nogykanlzsa—Balatonszentgyörgyi viszonylatban Balatonszent-
j Nagytanl- I j gyórgyről ind zsára érieeilk I
Ve5£— £2r———nTVégs-\'
Nagy kani- I Balalosuzent-isáról indul ! győígyie érk.
—iHo-^r-iíH—
l
1 Szem."vT
2 Oyv.
3 Szem.v.j 4.. Szem. v. |
Nagykanizsa—Szombathely—Wien S. B. viszonylatban Wienből
tódul
hejyról zsára Indul \' érkezik
gy kani-: Szombat-zsáről 1 helyre
U.IUI ii^iYie
indul i; érkezik
ifüf
Wleobe érkezk
-pgr\'—TTEnrír
12-15 1409 2 Siem. v., 655\' »49 1035 15-10 1800 3 Oyv. 1410\') 1609 1OT0 16151); 21-26 23 55 4 Szem. vj 17 35 2030 . ronatokkal egy I—II. oazl. és egy 111. oszt. közvetlen kocsi Budapest— B.. tgv tt-lll. közvetlen kocsi Osijck-Wíen s. B.. egy I—II. oszt. közvetlen
2 Gyorsvonatokkal egy 1—II. oszt. és B.. tgv It-lll. közvetlen kocsi Osljek—Wtcn S. B„ egy kocsi Zagreb—Wien. egy étkezőkocsi Budapest—Gyár. egy It-lit. oszt. körvetitn kocsi Budspest—Zalaegerszeg.
\') Szemétyvorutokkat egy II—III. ősit közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg. Nagykanizsa—Barcs—FVesI viszonylatban Pécsről \' Barcsról
Meghívás.
A Muravfilgyi Szállítási és IparOtamlSiIiiatkant
1926. julius hó 18-án délután 4 órakor, határozatképtelenség esetén 1926. julius hó 24-én délután 4 órakor a vállalat Irodahelyiségében
rendes közgyűlést
tart, melyre a lagok az alapszabályok 14. §-a értelmében meghívatnak.
Napirend i
1. Az 1925. év csonka év üzlet-eredményéről jelentés tárgyalása.
2. Zárszámadások megvizsgálása és leimentvény megadása. .
3. Mérleg megállspitása.
4. UJJáérlékell megnyitó métleg (pengő értékben) megállapítása.
5. Igazgatóság választása.
6. Felugyelőbizottság választása.
7. Neláni indítványok.
Az 1926. év január l én a lagok száma 67 volt 955 üzletrésszel.
A felügvelőbizoitság állal megvizsgált 1925. évi záró és az ujjáér-tékelt megnyitó mérleg a szövetkezel helyiségében kilüggesztetclt é« megtekinthető.
Kell Lclcnye, 192G. évi junius hó 5. napján.
7IU AJC igazgatóság.
Indul
Indul
érkezik
TIF
14-60 18-25
1 I Szem. v. ü — 4-25 21 Oyv. M0*)| 11*45 1 13-40
31 Szem. v. 12-35 > 1515 I 17-20 4 j Szem. v. I&261)! 2I«0 2310
1 Gyorsvonatokkal egy tt-III. oszt. köivelkn kocsi Oakk-Wieo. egy l-IL oszt. közvetlen kocsi Zagieb-WÍen S. B.
i) Személyvonatokkal egy I—It. oszt. közvetlen kocsi és egy 111. oszt. közvetlen kocsi Nagykanizsa— Pécs.
Nogytntnlrsa— Qytk/nyesl viszony Iáiban
Önkényesről Indul
Nagykanizsáról Gyékényesre indul érkezik
NmSSH
zsára
érkezik I „
Oyv. 550<) I 630 I 1 Oyv. [ 22-10") ÍKÓ
») Gyorsvooa\'okkal egy l-ft ősit és egy Ul. oszt. közveUen kocsi Budapest -Hume, egy l-ll. oszt. és egy III. oszt közvetlen kocsi Budapett-Suszk.
Nagykanizsa—Cakovecl (Csáktornya) viszonylatban
Nagy kani-
Csáktornyáról Indul
1 Oyv. \'
2 Vcgy. v. Sí Szem.v*) 1 Oyv.") 5 Szem. v.
zsára ézkeiik
* * 1») \': Ii20 720 9-40
11-10 13-00
1232") 140S
18*24 2015
\') Csak VI26-ig bezárólag köilekedik. \') Csak VI/27-tól ke/dve kóilekedik.
II Szem. v. 2 Oyv. 3IVegy.v. 4 Oyv.
Indul
5ÖSí) 13-45\'3) 1700 2Í30
■61. Csáktornyára érkezik
rTK—
15-28 2»26 010
>) Vonatokkal egy l-ll Budapest—Venezia.
tol egy I-l-ltl. oszl. közv. kocsi Budapest-Piurne, egy MI6ko»t <E)\' \'.T1\',.?"1 kojrcllea kocsi Budapesl-VeMimltlU ^{is THeíie. I, egy 1 --II —111- oszt. kózv. kocsi Buda pest-Róma.
Veneria, Genova), egy
") Gyorsvonatokkal IOT6. V126-1Ő1, kocsi Budapeat—Vlllach.
kocsi Budapeat-Rőma. bezárólag IXr5-ig egy I—11—III. oszt. koz>.
15 métermázsa
ZSIR
kilónként 26.000 koronáért eladó
Tarabó Testvéreknél
Kiskanizsa,
Polgár- ulca 25. sz.
A zsir jóságáért felelősséget vállalunk. „.,
Hirdetések
felvétetnek.
ÓVÁSI
Az „ACItOXOH"
méíes-srnlagos tégy-;ó a szeggel 20 éve váUozslUpuTa világ kgjobn lígylogó)a. Ko^za 1 mé-ler, uélessége 4\',i cm Az ulánzatok egy része 65. mások pedig 75-80 cm. hosszúak és ezek egy része egy centiméterrel keskenyebb. Az .AliROXON-a legnagyobb hőségben Is megtartja 4-6 bélig a fogőképeslégct és nem (olyik le a uaUgról. Az uUruatok kö-zut sok lelotytk és már néhány nap uUn száraz. - Az „AEBOXOH" |obb, de nem drágább, mtnt a silány uUnzal. Követelje leliit uját érdekében sí „AEROXOK" légyfogót. - MlndcnM kapható. — UUnzatot utasítson vissza MAOYAiiORSZáOI fOeUgUSITÓ
TOLNAI JÁNOS JENŐ
BudspeM. VI.. Szoody-ulca 73.
Tele foci: L. 970 - 30. írs\'
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés K.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofcubcck Károly).
86. évfolyam, 151. szám Nagykanizsa, 1928 Jullus 9, péntek Ara 1800 k«r»««
POLITIKAI NAPILAP
Swknzliaég U UiKtlnU !Ulu KmUidj. ÍOkliaiKStaW; íistaluír-IL fí.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Iptwvrtsaa-trleCsn: N-igykanlrsa 78. lila tJÓ6rc:ési in cjy hirá 30.000 korosa
Középút
(hl) Mikor a magyar korona grafikonja hanyatt-homlok bukdácsolt lefelé a nemzetközi pénzpiac zürichi szeizmográfján; mikor a legválságosabb stációkat járluk a szűkre hurkolt határok közt a magyar kálvárián, akkor jó sorsunk adott nekünk egy pénzügyminisztert, aki megteremtette az értékálló magyar pénzl és vele megmentette egész gazdaság-politikánkat és rajta nyugvó állatni létünket.
Hogy a magyar korona sla-bililása milyen alapokon nyugszik. azt sokszor láttuk azóta: lámpásokon, erőpróbákon, nemzetközi konjunktúrák zür-zava-rában.
Ami pénzügyeink terén olyan maradandó alkotásként fűződik Kállay Tibor nevéhez, azt most a politika porondján folytatja, hogy teljes legyen a nagy munka és egy eredőben találkozzék a két nemzet-mentő vállalkozás: a pénz és politika konszolidációján felépüljön ujrá minden, amit rouibadöntöü a megpróbállatá soknak nemzeteket romboló és alkotó viharja.
Ebben a viharban, ami inust sem ért végei, csak uj periódusa dul végig Európán és annak egyes országaiban is, — Magyarországot pusztulásra ilélték — azt hittük: legyőzhetetlen hatalmasságok. Csakhogy az első halálosnak szánt döfést kipari-rozta a korona-mentés sikere. S most ugyanaz az ember Állasként vállára vette politikai életünk recsegő boltozatát és megkezdte második nagy müvét: a politikai stabilitás megteremtéséi.
Vasárnap a nagy vállalkozás első etappeja zajlik le a beteg ország lázasan lüktető szivében. Kállay Tibor vezetésével hatalmas egységbe forrnak a középutas politika széltagozódott párthívei: Az uj alakulás, klub, párt, akármi lesz a neve, uj időket jelent a magyar politikában. Je-lenll az alkotó politika győzhetetlen egységének léltejövetelét; jelenti a szélsőségek sulyvesz-tését; jelenti a végre megtalált magyar összefogást; jelenti u tisztullabb, emberibb politikai
hitvallások előretörését; jelenti | a jelszavakkal szétforgácsolt egy- j ség ujra-ácsolásál; jelenti a magyar nemzeti élet második védő-
gátjának, a politikai konszolidációnak a koronáéhoz hasonló rendíthetetlen alapokon való felépítését.
Több száz milliárdra rugó közmunka indul meg a jövö héten
megkezdték az állami beruházásokat szolgáló összegek kiutalását A minisztertanácsot keddro halasztották
Budapeit. julius 8
Teljesen beavatni! helyről nyert értesülésünk szerint a kormány a közeljövőre vonatkozóan nagyarányú gazdisági prognmmot dolgozott ki, amelynek hatása a közgazdasági életünk fellendttlé ében log mutatkozni
A rendelkezésre álló *feo millió aranykoronából máris ns^fot\'b osz-szegckel utallak ki a megkezdett beruházási munkálatokra.
A költségvetési feleslegből is tekintélyes összegei fordít a kormány beruházási célokra. Az idén a feleslegből szdzhosrmlllió aranykorona jut beruházási célokra. Ez az összeg is jelentékenyen hozzá fog Járu\'nl
knzgazd.-liági ételünk talptaállilá-sáltoz.
Bud János pénzügyminisztersége tehát eddig
százötvenmillió aranykorona hosszúlejáratú hitelt eredményezett.
A kormánvctnflk intenciója szerint elmarad a péntekre tervezett minisztertanács melyet a |övőhéire halasztottak. Valószínűleg kedden unják meg a minisztertanácsot, amely jelentős, több száz milliárdra rugó közmunka 3zor.nali megindítását fogja eredményezői.
Bud János pénzügyminiszter több napi tartózkodásra vidékié uiazott
Politikai botrány Norvégiában
A mostani és a régebbi kormányi is hompromitáló leleplezések Egy miniszter visszaélt hivatali hatalmaval
Oslo, julius 8 Norvégiában nagy politikai botrány nyomára jouck. A korrupcióba a mostani és a régebbi kormány is b<le van keverve. Egész Noivégia izgalommal és érdeklődéssel tekint a további fejlemények elé. Bergét,
az egykori konzervatív koim\'tnv niszlerél hivatali hatalommal való visszaélés mialt törvényszék elé állítják. Bcrgc ellen az a vád, hogy egy banknak, amelyik háror.i héltcl ez-előtt tönkrement, 25 millió svéd ko rónát bocsátott rendelkezésre.
A fa- és a f.tszén fnrgalmiadójá-nak revíziója után rgy harmadik közszükségleti cikkre, a húsra kerül a sor. A mészárosok és marha-kereskedők már több városban gyűléseztek ebben az íránybsn s valószinti, hogy néhány héten belül uny a hus, mint a faszén forgalmi-adója tekintelében is dönteni fog a pénzügyminiszter.
Húsra és szénre is életbeléptetik az egyfázisú forgalmiadót
Ma döntenek a fa és faszén forgalmiadólának mérsékléséről
Budapest, jullus 8 | kozóan most folynak a tárgyalások A napokban jelent meg a pénzügy- | részben a pénzügyminisztériumban, miniszter rendelete, mely a liszl- é» j részhen az érdikelségek körében gabonanemüek forgalmi adóját az Most a la- és a faszén forgalmi-érdekeltek kívánságának megíelelóep t adója kerül sorra. Vargha allam-szabályozta Ezzel a rendelettel a j titkárnál már holnap összeülnek az kenyérre életbelépett az egyfázisú étdckeltek. Ezen oz értekezleten forgalmúdé. 1 végleges megállajsodás történik a
Még néhány elsőrendű közszltk- j fa- és faszén c^yláztstl forgalmt-séglcll cikk adómérséklésé,-c vonat- ; adójára vonatkozóan.
Sztrájk-kölcsönt vesz fel az angol kormány
A rendőrség létszámát hétszeresre emelik
London, jullus 8
Az alsóház 26!> szavazattal 106 elleniben elfogadta azl a törvényjavaslatot, arntl) 433 000 Iont sterling utólagos hilel igénybevételre hatalmazza fel a kormányt, az általános sztrájkkal kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére. A munkáspártnak az összeg leszállítására Irányuló Javaslalát elvetették. A sz\'rák lapisz-latnai arra indították a belügyminiszteri, hogy a londrni rendőrség létszámát az eddigi 8000 tóról 15.000 fóré emelje.
a földmivelésügyi miniszter Szekszárdon
Pécs, julius 8 (Éjszakul rádióié-lenlés.) Mayer Jinos loldmiveléstlgyi miniszter ma Szekszárdra érkezett Eszterházy Jonó álhmiiikár, a se-leintcnyésziés miniszteri biztosának kíséretében. Az állomáson Jankó főispin és a viios polgármestere fogadták a minisztert, aki Tolnán meg-lekinlcllc a selyemtenyészlésl, majd csütörtökön visszautazott Budapestre. Bacher Emilneuraszténiáa Budapest, julius 8 Kétü profesz-szormecvizsgáltaa fogházban Bacher Emilt. Ncuraszténilt és érelmeszesedést állapított meg Bichcreu, melyről terjedelmes jelentést készített, amit a védők sietve beidtak a vádhatóságnak.
Közel száz százalékos ter-znéskárok Ausztriában
Bécs, julius 8. Abeétkczó hivatalos Jelentések pontosan megállapil-ják azt a kárt, amelyet a felhőszakadások juniusban Ausztriában előidéztek. Karinthiában, Felsőauszlriá-ban és Nyugatmagyarországon a termés szinte teljesen elpusztult. — Bossint: kerületben kóinltvlnl a termés 40 80 százaléka pusztult cl.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 julius 9
A kismarjai magyar-román „határ-incidens"
Debreczcn, julius 8. (Éjszakai rddiójelentés.) Több debreczeni lap a mull héten arról adott hirt, hogy Kismarjánál oláh fegyveres katonák betörlek az ország területére. A deb-rcczeni vámőrparancsnokság, melynek hatáskörébe tartozik Kismarja is, szigorú vizsgálatot folytatott ebben az ügyben és arról hivatalos jelentést adtak ki, mely szerint a megjeleni közlemények semmiben sem felelnek meg a valóságnak. A hivatalos jelentés szerint nem igaz, hogy Kismarjánál román egyenruhás katonák átlépték volna a határt és nem igaz, hogy a csőszt megverték volna és rá több lövési adlak volna le.
Katasztráfáiisan zuhan a belga frank.
Zürich, julius 8 Ma a belga frank nagyarányú zuhanása volt a valutapiac meglepő eseménye. A brüsszeli kilizetés árfolyama a bérmozgalmak hírére szinte katasztrofálisan zuliant 1320 as árnivóról 12.75-ig.
Felhőszakadás Béos éa Budapest között Budapest, julius 8. Bécs és Budapest közötti vonalon ma délután hatalmas felhőszakadás puszlitoll. Délután 4 óra tálban B:cs és Budapest közt megszakadt a telefon-össze-költetés. Ugyanekkor Budapestre is hatalmas zápor zudull nagy égiháború közben.
A szovjet-propaganda
a Balkánon Miután Moszkva törekvései ugy Aulában, mint Európában hajótörést szenvedtek, ezúttal a Balkánra akarja vetni magát a szovjet-diplomácia. E területen azonban, okulva az eddigi próbákon, nem kommunista propagandát akar folytatni, hanem kizárólag polllikail, amelynek az volna a célja, hogy biztosítsa a balkáni államok függetlenségét és további fejlődésük feltételeit, a szovjet szláv államának protekciója alalt. A valódi cél az, hogy a Balkánon meggyengitse az angol befolyást. A szovjet igyekezete azonban etéren is nagy nehézségekbe ülközik.
Jlrató-sxtrájkot készítettek el6 Vágiék Szolnok kördl
Szolnak, julius 8. Szolnok körül féktelen Izgatással arató-sztrájkot akartak előidézni a Vági-párt hívei. A munkások feljelentették az izgatókat, kikel a csendőrök letartóztattak.
A budapesti Tőzsde díriza-jegyzése
Vatatlk
U-iritl J«»-l»>
tWMMtlH CMVttf. IIISIIU (*•(, IKi-IWl (AVii. rtxorieco rrawii r>. lUO tico Kcoiw tn viuí Ul 139 JU
Ül,
Uí*
113(11 :*OM41ú l(HZir041 IXH-IMBI
uv t i»n
IMU-U&\'I
iríc-ino
l(44t-U7U 1II3I II1IS
Irtui\',!
rutt
hln Itllk
naao^ario
11U-S-\'K4-J 11 V>l 1111 124 111 IISO 1110 mii \'St7t 1S44S-1M1S Hlll04tlll0 U41131J I117.VTIS:0 1133 1170 JllJll!lrt cuaia I»I31 1IIB1 HÍ.-TKC IUU 10114 11114 HSU
Megindul a vidéki építkezést előmozdító kölcsön-akció
A rendelet két héten belOl nyilvánosságra kerül A városok kimaradnak az állami akcióból
Budapest, julius 8 Beavalott helyről szerzett információnk szerint a magánépilkezés elősegítésére szolgáló ujabb állami köl-csönakció a legrövidebb időn belől megindul. A tárgyalások már annyira előrehaladott stádiumban vannak, hogy kél héten belül már a vonatkozó rendelet is megjelenik. A magánépilkezési kölcsönből 20
—30 milliárd esik a vidékre és a vidéki építési hitelt a kormány egy összegben a LÁB rendelkezésére bocíá|tja, amely azíitán a felhasználás és kiosztás tekintetében megteszi a további intézkedésekel. A városokban való építkezéseket az állami akció keretéből kizárják, tekintettel arra, hogy a városok külön kölcsöneíkkel bonyolítják le az építkezéseket.
Egy üzletet rendszeresen fosztogattak az alkalmazottai
Heglévő és elbocsátolt alkalmazottak bűnszövetkezete - Öt kereskedősegédet őrizetbe vettek - Mikor a főnök fizet rá a kereskedő-segéd szerelmére
Nagykanizsa, Juliul 8 j
Ismeretlen tettes ellen lett felje- ; lenlést a nagykanizsai rendőrkapitányságon Elchner Sándor kereskedő. Elmondotta, hogy az üzletében lévő árukat hosszabb Ideje nagy mértékben dézsmál|ák és kérte a nyomozás megindítását.
A nyomozás során egy egész bűnszövetkezetet sikerült leleplezni. Ezek közül öt kereskedősegédet máris őrizetbe veitek. Közülük három a cég jelenlegi, kettő pedig volt alkalmazottja. Mindnyájuknál alapos házkutatást tartottak s ezalkatomma! egész áruraktárt talállak lakásaikon, a még nem értékesített, az üzletből ellopott árukból.
A rengeleg .dugáruról" pontos legyzéket vettek feL Vao abban 5 vég szalag, 3 vég hímzés és minden
elképzelhelő méler- és darabáru, gallér, nyakkendő, kesztyű, sapka, selyemkendő, fogkefe, fésll, szappan és hogy az élelmes ifjak életkorára is következtetni lehessen: kellő számú zsebkendő. Sőt az egyik (az öt közül ugy látszik a legelőrelátóbb) még kis gyermektrikókat is tartott saját házi-raktárán.
A jegyzékbe vett tárgyakból egy kis üzletet nyithatna egy szerény igényű ember. Ezen kivül természetesen az összelopkodott cikkek nagy részét már értékesítették, eladták és — hogy a rideg üzleti számitáson kivül egy kis pikáns\'háltere is tegyen a dolognak — egyik-másikuk magánraktára gazdag leltLából látta el ajándékokkal szive hölgyéi is.
Mind az öten őrizetben vannak, a nyomozás tovább folyik.
Egy asszony csecsemőiével karján a vonat elé akarta magát vetni a kiskanizsai sorompónál
Elhagyta az ara és emiatt akart meghalni - Az otolsó percben rántották el a tehervonat elől — Izgalmas dulakodás a síneken a makacs öngyilkosjelölttel
Nagykanizsa, Juliul 8 |
Borzalmas öngyilkosságot akadályoztak meg tegnap este fél tizóra-kor a kiskanizsai vasúti sorompótól néhány száz lépésnyire.
A Magyar Erdőbirtokosok fatelepének éjjeli őre a tegnap este kilenc és fél tízóra között a fatelep mentén húzódó vasúti vágány melleit egy egyszerűbb asszonyt vett észre, aki szomorúan neki voll támaszkodva egy villanypóznának és kar-ján csecsemőjét szorongatta. Az éjjeli őrnek gyanús voll a szokatlan helyen és időben álldogáló asszony. Odament hál hozzá és megkérdezte, kire vár és mi dolga ott. Az asz-szony sirni kezdett és elcsukló hangon vallotta be, hogy gyermekével együtt öngyilkosságot akar elkövetni és és a féltíz órakor Nagykanizsáról Szombathely felé haladó tehervonat elé veti magái. A megrémült éjjeli őr tudván, hogy a jelzett vonal jöveteléig már nem sok Idő van, meg-
próbálta, hogy az asszonyt végzetes szándékától eltérítse. Lelkére akart beszélni, majd mikor látta, hogy nem blr az asszonnyal, aki folyton azt hangoztatta, hogy elpusztítja magát gyermekével együtt, berohant a telepre és telefonált a rendőrség központi ügyeletére, ahonnan több rendőr futva meni a fatelephez. — Éppen az utolsó percekbon érkeztek, mert a tehervonat félelmetes sustorgása az állomás felől hallatszott és lámpái vésztjóslóan fényiét-tek a sötét éjszakában.
Az asszony még mindig azon a helyen állott és a rendőrök szép, szavára sem akar! lelenni arról, hogy a vonat elé vesse magái. A rendőrök azonban nem sokat teketóriáztak, mert a vonat már néhány száz mélcrnyire voll csak, megfogták az asszonyt és erőszakkal elrántották a vonat elől. Ez sem meni olyan simán, mert a makacs öngyilkosjd llt alig pár hónapos csecsemőjét erő-
sen magához szorítva, szinte dulakodott a rendőrökkel, hogy hagyják őt meghalni.
Ezután bekísérték a rendőrségre, ahol kihallgatták. Munkatársunk még a késő esli órákban megtudta, hogy a szerencsétlen asszony borzalmas teltét állítólag amiatt akarta elkövetni. hogy az ura már ötödik hónapja elhagyta. Kiderült, hogy még egy kétéves gyermekét egy ismerősére bizta, a kicsiny, alig néhány hónapos gyermekével pedig együtt akart a rettenetes halálba menekülni.
firdekes, hogy egy nappal ezelőtt egy nagykanizsai asszony ugyanezen a módon kisérett meg öngyilkosságot és ugyanilyen körülmények közi sikerült ót is megmenteni az éleinek.
Egy kereskedő-segéd halálos fürdése a Zalában
A megáradt folyó egyik örvénye elkapta és elnyelte — A holttestet még nem tndták kilógni — A Zala első áldozata a fürdóidényben
Zalaegerszag, Juliul S A |obb napok jöttével megindult fürdés ujabb áldozatot követelt ma-gának Zalaegerszegen, egy alig tizenhat esztendős ilju személyében. Ez a szomorú tragédia is intő például szolgáljon különösen Szoknak, akik a fürdési bravúrnak tekintik és nem egy esetben életükkel fizetik meg vakmerőségüket — A viz talán még a tűznél is veszedelmesebb elem. Ha okos, meggondolt ember fekszik belé, lágyan simogatja hős hullámaival, de ha szeleburdi ifjuember dobja magát a habokba, a tátongó örvény láthatatlan hínárja elkapja és míg élei van benne nem engedi el magától. Még akkor Is napok multán adja vissza családnak, vagy hozzátartozóinak.
A hőség elől a Zalába. Horváth Ferenc tizenhatéves kereskedősegéd, aki csak nemrég szabadult fel Zalaegerszegen, tegnap délután négy órakor fürödni meni a sportpálya melletti Zala szabad-fürdőbe. Mikor már majdnem egy óráig fürdőit, mind merészebb leli és mélyebben ment be a különben is megáradt Zalába, mely vészesen örvénylett. Néhány fürdőző társa óva intette, hogy ne menjen a veszedelmes helyre, azonban Horválh nem fogadott szót és beljebb ment.
Az örvény áldozata. Egyszerre észrevellék, hogy a kavargó örvény elnyelte Horválhot és nem bukik fel löbbé a vizszinre. A bátrabbak közül többen beúsztak a szerencsétlen fiu után, de eredménytelenül. A lizenhatéves keres-kedősegéd belepusztult a vízbe.
A halálhír nagy lömeget gyüjlölt oda, akik keresni kezdték a holttestet a Kismalomnál is, de nem bírlak nyomára jutni. Valószínű, hogy a hulla a sebes folyású Zalában lesodródott és a parton a fagyokérben fenn akadt. A -szerencsétlenség helyén a késő esli órákig leslék a vizet, hogy nem-e dobja ki a keres-kedösegéd holttestéi, de ez ideig nem látták feltűnni sehol.
1926 julius 9
ZALAI KÖZLÖNY
üj rendszabályok a kanizsai „strandon"
lem kell többé háziállatokkal együtt íuródni a Principálisban - A rendőr-lég Nagykanizsa fürdó-problémája érdekében
Nagykanizsa, Julius 8
Ma ugyan megint csak az ég gondoskodott a mindennapi hideg zuhanyunkról, mégis mivel egy teljes 24 óra már elmúlt csö nélkül, teljes joggal merül fel a gondolat: hol fog|uk tikkasztó meleg nyári napokon meg-fttröszleni egy kis szabad viz után sóvárgó tagjainkat.
Vasárnaponként elmehetünk a Ba-latonra olcsó Jeggyel, de a hét hat másik napján a városi lakosság nagy tömegeinek ez nem kielégítő megoldás akkor, mikor Zalaegerszegen, Kaposvárott és Szombathelyen strandfürdő és uszodák, Nagykanizsán pedig egyik sem áll a közönség rendelkezésére. Mindezektől eltekintve is szükség van egy ingyen lardőre, mert 30 000 ember közt egészen biztosan van 15.000 olyan, akinek még az u-zoda Is drága szórakozást jelentene.
A nagykanizsai rendőrkapitányság Jól látva, hogy a mindennapi nyári lüidis érdekében terveken és felszólalásokon kívül egyéb nem történik városunkban, az egyetlen tehetőséget, a Principálisban való fürdést Igyekszik ugy szabályozni, hogy legalább olt lehessen emberi módon fűiödni.
Evégből kijelöl a rendőrség kél szakaszt a Principálison, az egyiket felnőttek, a másikat gyermekek fürdőzésére. Ezeken .1 helyeken állatokat a vizbe hajtani, kocsikat mosni sth. nem szabad. Ennél a kijelölésnél közcrkölcsiségi és lesti biztonsági szempontok jönnek figyelembe, igy nem fognak a gyermekek az esetleg vcszétyejsó válbaló zsilip körül fürödni és ruhátlan legények sem rémisztgetik a forgalmas kiskanizsai utón járó-kelőket.
A rendőiség eljár a városnál, hogy > fürdésre kijelölt helyeket jelzőtáblával lássák cl. A hatósági rendele-let még c hónap 15-ig ki fogják hirdetni.
EzOgybcn a rendőrség legnap dél-«\'án már helyszini szemlét is larlclt
a Principális parton, hogy a lürdő-zésre legalkalmasabb helyeket kijelölje. t
Ennek a rendelkezésnek csak egy nagy hibája vau: hogy nem évekkel
ezelőtt történt. Évekig keltett együtt fürödniök az embereknek a kiskanizsai gardasági udvarok négy- és kétlábú lakóival, mig ez a Kolumbus-tojása megszületett.

Pálfy bankári a Balatonban keresik Siófoknál
A kalapját állítólag megtalálták a parton - Azt hiszik, hogy a hatóságok félrevezetésére terjesztik ezt a hírt
Budapest, jullus S
A megszökött Pálfy bankár után a delcktivek egész raja nyomor. Egyes verziók szerint megállapították volna azt is, hogy a megszökött bankár Budapestről Siófokra utazott
és családját meglátogatta, majd a Balatonba ugrott. Allitólag kalapját megtalálták a parton. A hitelezők ezzel szemben azt állítják, hogy az egész balalom öngyilkosság csak mese és arravaló, bogy Pálfy ahalóságokatfélre vezesse.
Séta a nagykanizsai hetipiacon
Az esőzések az utóbbi évek legnagyobb zöldség termését adták Általános olcsóság gyümölcsben és főzelékfélékben — A húsárak indokolatlanul magasak — Sok a lefölözött tej — A kofa és az inasgyerekek ,.értekezése" a körte felett
Nagykanizsa, Jullus 8
Három nap óta megváltozott az időjárás és a már-már katasztrófális esőzéseket forró juliusi napok váltották fel. Megállapítható azonban, hogy amíg a határban levő vetéseknek n temérdek csapadék ártott és nem egy helyen fellépett a rozsda, ugyanakkor a kerti vetemények és gyümölcsiák fejlődését pillanatra sem akasztotta meg, sót lehet mondani, különösen a zöldségféléknek oly jól lelt az cső, hogy évek óta nem, voll ilyen bő hozam a hetipiacokra, mint most egy pár nap óla.
A szerdai és pénteki hetivásárok oly nagyarányuak, hogy ha néhány mutatványos bódét felállítanának és duda, meg sipszó vegyülne a piaci lármába, azt Itihelnők, hogy országos vásár van. Nem is panaszkodnak háziasszonyaink, de még inkább nagy a boldogságuk, hogy a .mit is főzzek ma" gondját! elűzi mesz-szire a piac bősége és nagy kiná-la\'a. Az sem ulolsó dolog, hogy az esőzések milyen halással vannak az árak alakulására. Tapasztalatok alap-ján észlelhető, hogy a rengeteg zöld-séglermés meghozta a természetesen szükségszerű árlemorzsolódást és
feliün) olcsóságról beszélni a főzelékfélékéi Illetőleg, nem túlzás.
A kiskanizsai termelők maguk mondják, hogy ami kárt telt az eső a vetésekben, aztjnajd mind behozza a zöldség termelés, amely évek óta nem volt ilyen szép, mint az idén. Hiszen budapesti hivatalos jelenlés alapján megírhatjuk, hogy Magyarországból a mai napig az idei termésből húszmillió aranykorona ér-lékü zöldséget és korai gyümölcsöt szállítónak külföldre. Ez a hatalmas összeg pedig minden nappal egyre nő és a hetekben meginduló kecskeméti németországi barack export óriási külföldi valutát eredményez
az ország agrár társadalmának. •
Ezen kis áttekintés után megpróbáljuk a nagykanizsai hetivásár mozzanatait egy színes képben bemutatni Háziasszonyok öröme.
Korán reggel, mikor alig nyitotta ki szemét az álmos város, a kiskanizsai sorompók felől már egyre zörögnek a szekerek, melyek gyümölccsel és zöldséggel megrakottan igyekeznek az Erzsébet-térre. A hét órakor kimenő háziasszony már hatalmas piacot talál\' készen és tiz-
lizenöl soron végig csak zöldséggel kínálják a kiskanizsai polgárasszonyok. Ehhez még jönnek a lejárusok, külön a gyümölcsösök és a baromfi-piacon ezernyi csipogó szárnyas, liba, nagyszáj|al hápogó kacsa.
A tegnapi ebédulán jött lőzési gond, hogy hát ma mit is főzzek? egy kettőre eloszlik és a háziasszony kosara rövid óra leforgása alatt ugy megtelik, hogy vivője ugyancsak beleizzad a nehéz teherbe. Ám mig a kosárba mind belekerül a sok friss zöldség, meg egyéb földi Jók, a lakarékos háziasszony nem sajnál|a a szót és a fáradságot és alkuszik mindenre, amit vesz. Ha az árus ezer koronára tart valamit, ez nem azt jelenti, hogy ő csakugyan annyit is akar érte kapni. Annyit csak kér és a háziasszony ügyesen lealkuszik belőle pár száz koronát, néha a felére is. Magában örvend, hogy sikeröli megint az előirányzott konyhapénzből valamicskéi megspórolni, az árusasszony azonban míg jobban örvend, mert tudatában van annak, hogy 6 csak azért takstátla annyira áruját, hogy ha alkutznak ludjon le is engedni belőle.
Bábeli zűrzavar a baromfi-piacon.
legnagyobb zaj és lárma a baromfipiacon van. Ilt folyik a legnagyobb alkudozás. A szegény sok pár összekötözött csirke ötvenszer Is gazdái cserél az eladó és vevő közölt mig megtudnak egyezni. Nagyobbfalta csirke párja 30 ezer, kisebbé 20—25 ezer korona. Keletje nagy van. Vissza semmit sem visz az árus. Az az egy kílogás lehelő állalvédelmi szempontból, hogy az eladók egísz délelőttökön nem adnak a szerencsétlen baromfiaknak egy csöpp vizel és igy azok 10— U óra felé már laukadtan lógatják fejeket és tálintanak nagyokat a a gyptrő szomjúság miatt. Elsősorban a libák libegnek szinte tempóba és és mozgatják sárga csőrüket, mini egy háromezerkoronás kereplő.
Olcsósági hullám
Egy kis körséta után visszatérve a zöldség piacra, kellemesen lepi rrcg az embert az árak olcsósága, ami csak az esőnek köszönhető. UJ burgonyát két-három személyre valót
SELYEM-UJDONSAGOK
== legjutányosabban ===
singernel
Alapítási év I8C0. Központ Szálló épületében.
Telefonszáma 163.
7ALA1 K02L0NY
íaaü jnBns 9.
ezer koronáért lehel venni. Zöldbabul a legjobb fsjtAt szintén két-három ezerért egész rakást. C«k Itt a piacon tudjuk meg, hogy az általunk oly nagyon lenézett és semmire sem becsült száz koronásnak milyen értéke van. Négy ötszáz koronáért leves zöldségei, hagymái stb. lehet vásárolni. Egy liter szemelt zöldborsó valóságos olcsósági hullám árban ezer korona.
A gyümölcs piacon, a cseresznye már végét |ár|a. Ara emelkedőben van. Ellenben megjött a primőrök közül a sirga barack, ami még egy kissé drága mulatság kilónként tizenölezer koronáért. Apró körte, édes alma bővlvcl egész szekér sorfallal. Kilónként négy-Olezer.
A húspiacon azonban nem kiclégitó a helyzet, meri a zöldség-félék lényeges olcsóbbodásával, nem állanak arányban a húsárak. A két-három ezer koronás fejeskáposztához sehogysem vág a 24—30 ezres sertéshús. A szépen megépített husszékekben már nincs annyi belátás, mint a puszta földön áruló termelőkben. Remélhető azonban, hogy az araiás után a nagy terménygazdasági forgalom megindultával Itt Is megváltozik a helyzet és a még mindig igen drága hus lejjebb száll.
A tejpiacon szintén nagy bőség van ugy lejben, mint tejtermékekben. Az árakkal itt nem volna baj, csak az okoz sok bosszúságot háziasszonyainknak, hogy a legtöbb lej letölözöllen kerül piacra. Ezzel magyarázható, hogy olyan sok tejfel van a piacon. Egy rókáról két bőrt nyúznak a lejárusok. A tejhamisilásolut szigorúan büntetik, jó volna ezzel rzemben, ha kategorizálnák a tejet és ugyancsak bOntjtés terhe mellett elrendelnék, hogy lefölözött tejet, nem lehet egyforma árban eladni a le nem fOKK zött tejjel. Egy ilyen rendelkezés határtalan örömet váltana a vásárló közönségből.

Az alábbi kis történet e sorok Írójának szemeláttára játszódott le a szerdai hetipiacon.
A gyümölcsárus kofák során megáll két inasgyerek. Ravaszkodnak, sug-dolódzrrak és sanda pillantásokat vetnek a kosarakban felhalmozott körUkic.
Egyik előbbre lép és megkérdi az asszonyi:
— Néni, hogy a körte ?
Az asszony nyilván ismeri már a „kuncsaftjait\', mert hátra nyúl és botot vesz elő.
— Eltakarodtok innen mindjárt í
— kiált rájuk és meglobogtatja kezében a botol.
A két kölyök összevihog és szaporán odébb áll. A kofa hangosan magyarázza:
— Kérem, nagy svibákok ezek. Ide Jönnek, aztán antlg az egyik kérdezősködik, a má ik lop. limercm már ókéi jél. De ók is ismernek, mert nem nagyon maradnak, Ua látják, hogy hátra nyúlok a botért. , Félóra múlva a piacról jövet találkozunk a két gézengúz kölyökkel a Centrát előtt. Tele a zsebük körtével és jó étvággyal majszolják a cir-kálásuk .gyümölcséi*.
NAPI HÍREK
■APIREMD
Julius 9, péntek j
Római katollkufc: Veronika %i. \\\'« ■ t tentánn: Lukréda Izraelita: Tcm. hó 27. J Nap k«: rc^vcl 4 óia 12 perckor. \'■ détutJn 7 ór.
nyugszik c
r óra 58 perckor.
Kongresszust tartanak az európai kisebbségek
Egy-egy maroknyi nemzet részvétele mint világpolitikai Ionlosságn kérdés. A frlezek is katalsnok képviselete, ■a kezdik meg az elikészitó tanácskozásokat
Bécs, julius 8
(A Zalai Közlöny bécsi tudóstlójától.) Az európai nemzeti kisebbségek kongresszusát előkészítő bizottság pénteken kezdi meg tanácskor zásait Teplilz-Schtlnauban. Ez lesz az első ilyen irányú konferencia. A napirenden különbözó határozati javaslatok és a kisebbségi kérdésről szóló jelentések szerepelnek. A teljes ülés, a kongresszus helye valószínűleg Oenf lesz és augusztus végén lógják megtartani.
A teplilz cchönaui előkészítő ülés különbözó nehéz kérdésekkel fog foglalkozni. Az összehívás óla ugyanis különböző komplikációk keletkeztek. Főként az a kérdés fog hosszas vitára alkalmat adni, hogy kl jogosult a kongresszuson való részvételre. A legkisebb nemzetek ugyanis olyan sok képviselőt jelentettek be, hogy lehetetlen ennyi résztvevővel komolyan tárgyalni. Így például nem világos, hogy a friezek milyen Jogon kövelelnek képviseletet a kongresz-szuson. Az olyan kisebbségek száma, amelyeknek hozzátartozóit kezeink ujjain számolhatjuk össze, igen nagy. A kalalónlal nemzeti kisebbség Spanyolországban is delegátusokat akar küldeni. Ezek a kérdések igen kényesekés nagy megfontolást Igényelnek, mivel például a katalónial kisebbség részvétele a kongresszuson kiváltásé a spanyol kormány bnrag-Ját, aminek következtében Spanyolom ág .a NépszevMXp.tMraijOv&Mitt klubbsévdlciRs nwcMrlM inu-t
sitana. Uxyanrz áll más ikonná-: \'biinia rendőrség a nyomozást Pető
— Éjszakai hírszolgálatunk a
tegnap esll zivatarok folytán beállott rádiózavarok miatt elmaradt.
— Városi közgyűlés. Nagykanizsa város képviselő leslülete a Jövő hélen, valós:inüleg csülörlök délután rendes közgyűlést tart dr. Krátky Islván polgármeslerhclyeltcs elnöklete alatt, amelyen több sürgős tárgypont kerül tárgyalás alá.
— Halálozás. Súlyos csapás érte dr. Vegeit La|os KisbárapJIi község esperes-pltblnosil és Vegek Károly nagykanizsai reálgimnázium tanárt. Édes atyjuk, id. Vcgele Lsjos, ki a Jól megszolgált s becsüleltet kiérdemelt nyugalom éveil fiánál Kisbár-apáion töltötte, életének 75 ik évében hosszas szenvedés után f. hó 4-én meghall. Halálát özvegyén és: hét gyermekén kivül kiterjedt rokonsága gyászolli.
— Egy nagykanizsai rendőr megdicsérése. A m. kir. rendőrség szombathelyi kerületének főkapitánya Gerencsér József m. kir. rendőrt azért, mert 1926. évi június hó4 en Nagykanizsán a Fő-ul felé erős váglában haladó 2 kocsiba fogott gazdátlan lovat tcstt épségének veszélyeztetésével megfékezte, megdicsérte.
— Evangélikus esperesbelktj-tis Szentantalfán. Zalai Evangélikus Egyházmegye a jövő hél csütörtökjén, 15-én, tartja a balatonfüredi Járásbeli Szenlantalfán évi rendes közgyűléséi. Ez alkalommal iktatják be esperes! hivatalába Nagy Lajos szentantalfai lelkészt, akit egyhangúlag választottak meg esperessé.
— A besurranó tolvajt átadták az Ogészségnek. Amint tegnapi számunkban tnegirluk, a Nagykanizsán elfogott szombathelyi besurranó tolvaj, Pető! János, beismerte az összes szombathelyi éjjeli lolva|-lásokat, sőt egy olyan esetet is bevallott, amiről a rendőrségnek nem volt tudomása, mivel [a károsult az ellopott érték csekély voltára való tekintettel nciu telt feljelentési. Miután igy a nyomozásnak ez a része b-kj\'vfidötl. a ?7.\')tnbatb«lyi-rrndör.
.. K Pető\' Jánost tcgmpi átidta\'azi U|#tszséguek.To7ábi folyatja a ou-
sebbségi kongresszus előtt a zsidó kisebbségek Londonban külön előkészítő konfetvacfámlógnak \'Összejönni.
nyolcra.is.
SK^.\' felküídiékaz o«z*»H
— Meghalt Varga Vendel tolt városi rendőr. A régi Nagykanizsáink egy liptkus alakja költözött 1 el az élők sorából Varga Vendel-halálával. Jóformán mindenki ismerte
a volt városi rendőr;, ki tOrzsőrmes-leri rangban szolgált\'» még öt évig volt az államrendőrség kötelékében is, hol mint polgári ruhás nyomozó teljesített sok jó szolgálatot s csak nemrégen vonult nyugalomba. Varga Vendet tegnap reggel csendcsen ilt hagyta a földi posztot.
— Az Iparostanonclskolal rajz-tcrcm-kérdés megoldásé. Megírtuk, hogy a város az iparostanonc-iskola kérdését ugy rendezte ideiglenesen, hogy a régi gimnázium egy épületébe helyezte, ahol az elemi iskola nyert elhelyezési. Ez az elhelyezés azonban szintén sok kívánni valót hágy — mert koránlsem fedezi a szükséges termeket Főleg rajz-termekbon van hiány. Az iparostanonciskola igazgatójának és a felügyelő bizottság egyik képvlsdőjé.-nek intervenciójá-a bizottság ment ki a helyszínére, hogy a személyes tapasztalatok álapjín meghozza véleményét és végleges döntését o kérdés mikénti megoldására vonatkozólag. A bizottságnak az voll az álláspontja, hogy sem a pajtának átalakításával, sem az épület egy emelel ríhuzásAval nem lehel a kérdést meg-oldini, mivel az egész iparostanonc-iskolal kérdés is csak ideiglenes megoldási nyert |dcnlegi elhelyezésére, amíg megfeldó épület emelésével végleges megoldási nem nyer a nagykanizsai iparoslanoncískola, a város a Rozgonyl-utcai elemi iskola egy tantermét bocsálja rendelkezésére az iparostanonciskola igazgatójának, hogy azokat rajzterem céljaira felhasználhassa. A Hz méter hosszú tantermei ketté fogják válaszlani és két leánytanonciskolának egy-egy rajzteremmé alakitanl. Ezzel az Ipa-tostanonciskola problémála néhány hélre Ismét lekerül a napirendről, azonban végleges nyirgvópotot csak akkor log elérni, ha a modern pedagógiának megfelelő hajlékot épil a folyton növekvő és bővülő iparosla-nonriskolának.
= Az autóvezetői tanfolyam 10-én, szombaton este 7 orakor az Ipartestület tanácstermében megkezdődik, ahol egyidejűleg a beiratkozás és a hallgatók kívánsága szerinti Időbeosztás is megtörténik.
— Az alkalmazottakat tarW mankawlókv:tetfáHuok tsVekik háztartást alkalmazoli^fát tarl««ak —a jövő hét lolyaintn\'OkveltOiUl jeles
szeir.élyBzonossápfáaakás rtőéttiénclM kezzmek a városi sdóHUBtalnál (»*-kiéaüéséiv. Uiilenyowtottn velük)
Fonyó Mihály és Társa kbtoii-. szóéit. »> dkausuiatot
. A I t p ■ I < 1>_-_
Nöl, férfi és gyermek fQrdótricottok és clrrtf 111 rrtflecrstfl triók. Férfi fehér és színes npucsingck és alsónadrágok, ürnyök és botok. Nugy választék kötött Jumpcr, mellény es kábátokban. Harisnyák a legolcsóbb kiviteltől a legfinomabb kivitelig.
bűnügyi nyilvántartó hivatalnak.
— Vesztérc Jfllt Nagykanizsára. Szabó Sjndorné\'.szout Hnrvátb Erzsébet 24 éves-elvitt asszony, aki a házasság kötelékeit a rcudóri fel -agyelMet cserélte fel, nemrégiben Nixyka:ihsSr»\'é*«eiti«z egyik éjszakai mulaiOhétJr*.\' Tegnap buda-pi\'sti nyi>mozílcvél alapján előállítónak a rendőrségre, honnét az ügyészségre kisérték.
rosta*, I. emckt.Waitáestrci.iytz alkalmazottakat nyilvántartó ivek\'ál-vétele végett. (Darabja 2000 kor.) A munkaadók ellenőrzése augusztus l-löl megindul és akinek nyilvUu-lartása nincs rendben, az adó\'Ötvenszeresével lesz büntetve.
l--\' Díjmentes oktatást ad vetőinek hímzésben, tömésben és varrásban újonnan berendezett permanens lanlolyamainaSinger-vanógéprésiiv.-. társaság. Figyeljen miilta-kérzitn* 1 nyelükre kirakatainkban.
1928 lollm 9_
_ Levente-versenyek Nagyka-nlzatáaa. A lolyó hó 18 án Itlolyla-uiaíidú |árásl levenleve«rnyre nagytan (olynak az dőkésiüldek. — A Nagykanizsa város levente-versenye augusztus 1-én lesz a városi testnevelési bizottság rendezésében, a cser-késiek, a nigykaoirsai és kisksní-2sji leventék részére.
= Vasárnap délután 2 órától tekeverseny • Magyar Királyban. — Nyesemény: egy motorkerékpár.
_ Megmérgezte magát. Lete-nyitói jelenti a Zalai Közlöny tudósítója : Busa Károlyné siemenyti pot-git-is szuny tegnap megmérgezte magát. A Idényei |árási orvos gyornor-mosást alkalmazott. így az asszonyi sikerült megmenteni az életűek. Az ongytltossigi kísérlet oka családi viszálykodás.
= A nagykanizsai „Hangya"
|0,„ szövetkezet (elszámolását d-
baíuózván. éltesiti a n. é. kózönsé-hoffv a raktáron levó összes f,"is-és rövidáruk mélyen leszállított áron kiárusiitanaak.
_ Jelentkezés levente lfj. ok-Utói taololyamra. Tsnilók, Jegy-tók hivatalnokok, gazdatisztek a megteleló képzettséggel bírók levtnti |l|. oktatói tantotyamii «KS jeieat-kezésre (elvétetnek. - A tanlolyara lolyó hó 15-én délelóil 7 órakor kez-dódik a Zrinyi sportpályán s lolyó hón 30-án végződik. A hallgatók a lantosam 16 aapus tartamára Ja-kist, étkezést, sapi pótdíjat kapnak l a unioiyam v^yiécl a testnevelési bizottság .6m<Ut mellett, mint ll|uságl oktatókat alkalmazza ókd. Levente foglalkozási idó vasárnaponként délelőtt lO tól 12 óráig és havonta egy vasárnap vagy ünnepnap délután tórténő kirándulás. Jelentkezés és részletek megbeszélése a város testnevelési vezetőjénél: Nagykanizsa, városháza, II. emeld, 28. ajtó, lolyó hó U-ig bezárólag délelőtt 10 órától l-ig.
= Scbwarcz Dezsó harisnyái a legjobbak.
— Kirándulók el ne mulasszák, lényképezőgépet magukkal vinni, már 90.000 koronáért vásárolható, (riss lényképező lemezek, vegyszerek, papírok kaphatók Szabó Antal sport-Qzldébcn.
— Balatonalmádiban is lesz cserit ész táborozás. Balatonalmádiban Move cserkésznagytáborozás ké-«0L A cserkésztábort a kormányzó Is meg fogja szemlélni.
— Nagykanizsaiak találkozó hdye Waltei Ferencné áruházában Hévizfürdjaa.
ZALAI KÖZLÖNY
— Elítélték a cigányt csavargásért. A nagykanizsai |arás fősről-
^bíróságának rendőri bOntetőhirája nyolcnapi elzárásra ítélte Kolompár János bánokszentgyörgyi cigányt tiltott csavargásért és közveszélyes rpunkakeruléséérl.
— Elveszett Folyó hé 7-én délután 6 és 7 óra között a Csenge/y-uton elveszett egy kölök farkaskutya. Megtaláló vagy nyomravezető illó jutalom ellenében adja be Weiszfeld és Fischer cégnél.
— Országos zarándoklás Assisibe és Rómába. Az Országos Katolikus Szövetség a Ferences, Kapucinus és a Minorita rendek közreműködése mellett Szent Ferenc halála VII. centenáriumává kapcsolatos ünnepségeinek alkalmából Assisibe és Rómába Virág Ferenc pécsi püspök tőpászlori vezetésével augusztus 24-én országos nemzeti zarándoklást rendez. A zarándoklás programja a következő: Indulás augusztus 24-én, útirány: Budapest Nagykanizsa, Triesl, Bologna, Firenze, Arezzó, Bibblena, Alverna, Assisi, Róma, a visszau\'ban Pádua, Velence, Trieszt, Budapest. Visszaérkezés szemptember 5-én. Részvételi dijak: Ili. osztályon 3,500000 korona, II. osztályon 5,000.000 korona. Jelentkezési határidő augusztus 10-ike. A részvéteit dijak három egyenlő részletben fizethetők. Jelentkezéseket elfogad és részletes felvilágosítást ad az Országos Katolikus Szövetség Budapest, IV, Ferenciektere 7. III. lépcső Kem. 8. és a Ferences Közlöny^szerkesztősége, Budapest, Margll-körut 23.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
KttitlMlyM I • íZíUI MM\'f
kuachtoauitttn. Kí.l.lH|r-«it« IS Mim
SSrtKÍRaoSUri\'—.unlwsutas -
iu£t tfoají,I,b4íJibia. Sorári
llt.tl.lt*>.! ■KftW""^
háltua ti k6ic*enl£«r*U>itii> III lIlMiaJM llf ti " i r.k.ttat st«ao» Hln\'
uiSiPMtik
tUl.IoaMrt.jMa I
,i itwi. j.n4iaii«k.akiaa«ii
RÁDIÓJIÖSOB
Jullus 9 (pintek)
Budapest (560) t) e. 9J0. II ti 1 l 3 : Hirek. kóigaidaság. S: At Kmberré-delmi Kiallita. elóa&saorotala. Cslllély Andráa dt. díjtUna. 5.30: Az Operaház zenekarából alakult kamarazenekar hangversenye. 7: .A májusta" novella l\'U é« felolvassa: (Ibernvik Rita. 7.15: Németh Itiwka magyar nótákat játszik zongorán. 8 30: Klasszikus operettária és Uuert est.
Bíc. (531 és 582.5) I). u. 4.15: Hang. verseny. 3: Béeat szerzfik estje a Butg-gattenból kóiretitve.
Berlin 1504 és 5711 D. u. 5.30: Rubin-steln- Csajkovszki hangverseny, iJO: Klóadás > deainfekctóról 830: tlrahms-eat.
Prága (3^8) D. u <30- 5.30: llcngvet-seny. 7: Német leadás. 8.02: Zenekari hangverseny. 10: Tánczene
Róma (125) 1). u. 5:llirek, IO<jule,5.40: Jattban,I RIO: Hangverseny.
Időjárás
A nagykanizsai rneleorologlsl m«-
n,,,i6 jel.-ntise:CsfltöftflWe a Aömerrfí• IrT Reggel 7 itako, +208, délután 2 érakor +363. esl< tl ót.kor +20.
ftlMzet Reggel és (kiben kevésbW tiszti, este teljesen borult
Stfltrjnr Reggel éa délben Északkelet, este bszaknjiigali szél.
A Meteorológiai Intézet |elentít« ue-
rint jobbára borult Idí. tok helyllu esővel. vagy zivatarral. később némi hósallye-dcii valószínű
r.nM.SalaMI>r<> i V»kí Jó.mWUI í.u
r JX\\ Kii.

roa i UiI «tWi ^ üt"""-
= Kazaltakaró, cséplőgép- és sátorponyvák Hirsch is fzegő cégnél.
— Vitorlás versen* Baiatonlfl-reden. A Balaloni .Vadít Klub Jut. 18-án, vasárnap, Balatonfüreden, vitorlás versenyt és ezzel kapcsolatban sporűnnepélyt rendez. Este 9 órakor táncmulatság a Grandé Hotelben. Julius 19-toI 2!-ig a klub vitorlás versenyeit folytatólagosan Tihanyban rendezi.
_ Tennlsz-vírteny(dCtl rakftt,.
jét hurozlassa meg V\'JfdEndmillat-1 szertárában. Kő-ut 14.
— Megszüntetik > zalaszcnt-ivánl postahivatalt. Zalaszentivá-non a poslahivatal helyiségét és a postamester lakását a lul jdonos a lakáslelsrabadilásra való hlvalkozás-ial november elsejére leimondotta. A pécs. postaigazgatóság erre leirt a községhez, hogy a felmondási idő tclártára gondoskodjék a postahivatal és postamester részére megfelelő helyiségről, elenkezö esetben kénytelen lesz november dsejéte a postahivatalt megszüntetni.
= Schwarcz Dezső cégnél url és női divatárukban legszolldibb kiszolgálás.
Irodalomjjlüvészet
Irodalmi botrány Viktor Hugő körDI
Maurice Paleologue, Franciaországnak voll szentpétervári nagy-kövde nem csupán merooár|aival szerzett magáruk a modern Irancia irodalomban nevet; talán még nagyobb és kínosabb feltűnést keltett az a kis |egyzóköoyv, amelyet évtizedek óta örizdt az tróasz\'ala fiók-Iában. Ezt a legyzőkönyvet Sainle Bouve, a francia Irodalmi kritika nagymestere vczdle évtizedeken keresztül és ebbe a titkos lüzeibe jegyezte bele pontosan mindazt a gyilkos, Irónikus, szatirikus ellenvéleményt, amelyet a nyilvánosság számára írott kritikáiban agyondicsért kortársairól magában és maga számára alkotott. ,„, ,
Pokoli gúnnyal zsigerezl kl Chale-•uhriJtnd Owge Sand-ot Balzac ol, Dumas l, Oaulier-t és lóként Viktor Hugót, akivel irodalmi nézel elté.é sen kívül egyébként Is összeakadt a szekere rúdja lévén, hogy Viktor Bugó neje, Adélé Foucher és Sainl Beuve között nem egészen plátói és nem egészen irodalmi barátság fejlődőit kl. Párís irodalmi éleiét ma az a botrányos jegyzőkönyv zaklatja föl, amelyből igen érdekes részlde-kel közöl, a Llteralura mosl meg-jel-nt 6. száma. Ezenkívül finom cikk számol be írásban és képben a magyar Írók" clubéletéről a Fészek és az Otthon falai közölt. Megkapó lanulmínyokat olwunk Jesrerainrf-I a nemrég elhunyt erosz lofl*i»lmi kailóról, Ford ról a modetp Aoe-rika megszemélyesílőjéröi, RjvoaÜow Franciska grólnőríl, aki merész Ivtxn lendüli ál egy arisztokrata család hagyományai közül az Írói bohém-ség lélvüigába. Gazdag tudományos rovat valamint számtalan részletes könyvismertetés egészili ki ezt a füzetet is, amtlynek bolti ára fOOŰIkowna és mindenUl J^SP^ló.
Z&richJ zárlat
IMOOO, B13S0, -
Mi-só. B.uml 128500 MIUM, 1705^0
400 millió korona
hoiszu lejáratú
kölcsönt keres
bel-, vagy kül\'óldi valutában, ingatlan betáblázás első helyen.
Ajánlatot kér Községi Elöljáróság
Eszteregnye (Zalamegye).
SPORTÉLET
Biró-vlzsga. Akik a bíró viasgát le akarják tenni, miután a Kcr. BT határozata megjött, az NSE uj helyiségében (Bárányvendéglő) vasátnap délelőtt 10-12 közölt jelenjenek meg.
Az NSE választmánya lolyó hó 10 én este lét 9 órakor a Bárány-vendéglőben levő helyiségében rendes választmányi ülést tart.
KÖZGAZDASÁG
TÓZ8DI
A mai értéktőzsde nagyfokú Ozlel-lelenség mellett egyenlőtlen voll. Nyitáskor az irányzat barátságos voll. a hangulat a lőzsdeidö későbbi folyamán teljesen elcsendesedett. A ku-tlszban a Déllvasut részvényeit az arbitrázs élénken vásirolta. ugy. hogy ez > papír 8*/< nyereségre lett szert. Ezenkívül még Salgóban volt élénk üzlet, kisebb Ingadozások után zárlatkor ellanyhult. A bányapiacon lanyhán tendált elsősorban a Kőszén, amely 100 ezer koronát vesztdt árfolyamából. Az Ipari értékek piacin Danubius a kontremin eladások miatt zárlat előtt ellanyhult, a többi vezető ipari érték azonban, különösen néhány cukor és közlekedési papir kisebb árjavutást értek d. Zárlatkor az irányzat üzletiden.
Tsnnáajtősaőe
Bin itsaav 7i k£-t» <30 • 00 - 432 500,
" sít!* t.
rWrtl 76 ki -OS 4l3w^-425030. T7 ke-54
UT^iSSo.78 k,^.4M 000 - 432300 kí-ot 432 S00 43ijflb0 260 00O—
242 500.
JUSO lakatsáítsrea 13
Soxotf-srtíöi. kou. 180.000 issJbo,
,Mpa IW.M0—WOOŰO.
iuiMtii
150
150. stóodttadS 14 010-_JA 17ÍW-H 050. saakaH \'oé^i^ÍÜ 5f»-21 zatl 25.000 2SK0, Ubasotthús lt) 500 -17 000. ..ilonnM KI agé> 18«30-»«0. Az Irányzat kellemes.
Kiadja: Irtajt Hjomislfar és Itajr-kereskedei IT, kankaiiisa
SSSSSH<S<SS<
—SS...............................................
FORD Memély- é» teherautók FOBDSON traktorok
KAUFF4ÍAMNJENÜ Nagykanizsa. Csengeryut 46.
- Előnyős feltételek----|
............................".........
ZALAI KÖZLÖNY
1926 [ttlto 9.
APRÓHIRDETÉSEK
Ai apróhirdetés dlla 10 szóig 5000 kor. A dmsz.1 i minden vastagabb belllból álló rró két siónak salmittatik. Minden tovlbbt szó dija 500 K. » hlrd.tá.l dl) «ISra
flzotendó a fotKalmladó bozzá«árr.llá»ával
Négy .zobii. modem IDrdósznbái lakás vízvezetékkel átidó. Szlgrlszt Iroda. Kltálv-otca 3«. __2133
~ „Róz.zblmbó" Jeligéitek levele van a kívánt helyen. Vegye il. _
Tcngi.pl Cl árpn házhoz szárítva kapható Ország és Wlddet cégnél, Erzsébetül \'!■ Teklon_l30._____ 2241
Mától kezdve Indul az autóbusz a Cenlrál elől Hévízre. — Indulás recgel 7 órakor. Tlulelcltel Rllaa Bór. _ 2257
Pónzkólc.önt bekebelezésre minden Összegben a legelőnyösebben és leggyor-■abban lulyóslltat Aczól Ignóo pénz-kölcsönkOzvetltó Irodája Nagykanizsán. Kó-Bt 3. SZ- alatt Kénruorfc6loa6n kfit-
kéayaka* veszek.____387
6 üléses luxus autó minden ellogadhnló árért eladó Király.utca 2. sz. _ J178
Technológiai aaabáat tökéletesen tinit, szakvizsgára elókészll Kovács ró; divat-azalon. Erzsébet iét 15. Jelcntkezéa tolyó hó 10-lg. 2183
Vízvezeték
szerelési, fürdőszoba
berendezéseket
jótállással és
javításokat
szakszerűen
készít
SZEPESI IMRE
Özv. Varga Vendciné a saját, valamin! Bözsi, Lajos, Mariska, Józsi, Feri, Gyuszi gyermekei és vöjc, az Összes rokonság nevében fájdalomtól mrgtort szivvcl jelenti, hogy szere-| lett férj. apa, nagyapa
UARGA VENDEL
nyug. rendőr főtörzsőrmester
életének 60-ik, boldog házasságának 24 ik évében hirtelen elhunyt.
A megboldogult hült tetemeit f hó 10-én d. u. 4 órakor fogjuk a róm. katti. temető halottasházából örök n-ugalomra hrUczni.
Az cngíszieló szentmise-áldozat folyó ho lö-ón d. e. V28 órakor a felsőtemplomban fog az Uraak bcmutattatnl.
Adjon neki csendes nyugodalmat ax Ur!
NAGYKANIZSA. FÓ UT 1.
Telefon Zü.
1110
mábkioíoi
Zrínyi Miklós-utca 22.
Llvállalom nöl é» pyennokruhák
varrásál. valimlnt házi varrást Is. Ozv.
Pokzerné. Póot 20 _2010
Közeli nagyközségben (vasul állomás) ahova 7 községből ünnep- és vasárnapon- j ként templomba járnak — egy igen ló tor-galma nagy Dzlctház, több lakással. , pékséggel, mcs-irszék, jégverem. 2 nagy pincével, nagy konyhakert és gyümölcsössel. 50 állatra istállóval családi okokból sürgősen eladó. Bóvebbet: Acx4l lynAo IngatlanlorgMmI és pénzköIcsönkőzveUtő trónja Nagykanizsán, Fóut 3. sz. alalt. 226S
CséplAb«nxin 7000 kor., petróleum, gépolajok legolcsóbb árban kartellen kívül állandóan kapható Szántó Vilmos és Társai
Nagykanizsa. Deák-tér 2._2246
~~Jövedelmezi üzemben levő vállalkozáshoz könnyű közreműködéssel turoat keresek 65—70 millióval. Szakértelem nem szükséget Érdeklődők elmét kérem • adóhivatalban leadni. 2253 .
15 métermázsa
ZSIR
ki ónként 26.G00 koronáért eladó
Tarabó Testvéreknél
Kiskanizsa,
Polgár utca 25. sz.
A zsír Jóságáért felelősséget vállalunk.
Bála mfiiHlnt Mltumnin!
A MAGYAR ADÓJOG KÉZIKÖNYVE
S nunk. .lűuívll Irt.: Benedek Sándor, m.ku.kösls. blr. ntáieddnOk. Szcftmtetttk: Dr. Retsltr Sándor tó*. OrrvW. Ssllácji Károly n.B.rtjyfiWu Upriitü hit.. U4r.npt.kl konynnk.ua
Ára: 100.000 korona.
Kapható: Budapesten, az .Altalános Kereskedelmi ís Szervező Irodánál", Bilványutca 20. Iszt. 10. Telelőn 31-63.
HIRDETŐ IRODA R.T. Budapest, V. Dorottya-utca II.
Tclcton: Teréz 31-15.
UMJÍSI. II. IltUÍ-TÖ UtaWIKüHIftU
Teljes lakásberendezés a legegyszerűbbtől a Icggazdagabbig elsőr.ngu kivitelben. — --1
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
R.ktámlervekel ké-zil.
A gazdasági propaganda célhoz vezetó legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társbárak Eurcpi minden jelentősebb városában.
SZIGRISZT LÁSZLÓ
Xnpykanlziu.. Ktrátv-u.38. Teleton 150
pínzkölouönt Ingatlanra bekebelezéssel gyorsan megszerzek. 50 holdnál nagyobb birtokra hosszú leláralu dottá.\'kOlo.Bnt szerzek. Eladó hózaks Emeletes, nagy jövedelmi! belvárosi ház elfoglalható l> szobás lakással, melléképületekkel, nagy udvar é» kelttel jutányos áron eladó. Eltalálható nwánMuk, üzletházak, nagy jőve-deliull házak, kerteshárak eladók Blr. tokok s 3000, 800, 300, 250 holdas és kisebb birtokok eladók épületekkel. Nagykanizsa mellett I hold príma rét eladó Bért.ts 1100 holdas áladóelőnyös leltételekkel. - Vlzls«»lon> 3 járalu 220 miniéért eladó állomás mr-llell a nagykanizsai járásban. - Balatonks-raszluron, Bogláron, Márule epen, Kcszlhclycn villák, telkek eladók. -Vételi m.Bblzá.ok, 40 hold birtokol épülettel, Nagykanizsa közelében, készpinzlizetésscl keresek. - Btrtok-hórlotoket keresek 100 holdtól 1500 holdig, sok tőkeerős bérló tészétc.
DOMONKOS RÁDIÓHÁZ
Bndanest, YI. Kliözál-lcr 10. (Síjil tej
Megérkeztek a legújabb Brown, Sterling, Marconlphon^ Sehakow hangszórók, le|hsllga ók és alkatrészek, klllek. - Készülékek és hibás amateurvevók javilása garanciával.
Kiégett csöveket becserélek. Vi..ont.l.dókB.k glárl árakl
Értesités.
Van szerencsém a t. közönség becses ludomásfra adni, lioav Nagykanizsán, Csengery ut 67. szám alatt
autófuvarozási vállalatot e=
lélesi ettem.
Elvállalok upy belyben, tninl vidékre könnyű teher es izemély-szallitásl.
Pontos é» figyelmo* kiszolgálás.
Megrendeléseket Marvalils do hlnyárudátw Deák-tér 10 szám ala kérem leadni. Szíves pártfogást kér
Filipovits Ferenc
mw ny. fómozdonyvezetó.
Megérkeztek
nyári ruha és kabátkülöniegességeink
bátor! sándor
fuhaáru nagykereskedésében
Telefon i 203. ZALAEGERSZEG Széchenyi-tér FőUzleti SZOMBATHELY.
Hatalmas választék, kiváló anyag, kitűnő szabás, legalacsonyabb szabott árak! Saját érdeke kirakataink megtekintése. Cégűnk alapja: megbízhatóságunk.
E heti reklám-cikkeink:
Araink ezer ketonában értendők.
Angol s\'.övetből
divutalj......... 150
Női nyárit uha ...... ISO
Selymes bluiujdon-
ság............ 90
Btosé selyem divat-
ruha ......... 2S0
Fiu nyáiiruha ...... 130
Férfi divatőltöny ... 600 Nöi és férfi eső-
köpenyek ...... 300
Fél fi gyapjú feiőltó ... 800 Női covercoat kabát
végig bélelt ...... 700
Tennisz-nadrág ...... 130-190
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavczaiö: Ofcnbeck Károly).
86. évfolyam, 152. szám
Nagykanizsa, 1828 julius 10, szombat
Ara 1800 k.ron.
POLITIKAI NAPILAP
SzzitMiSfeáe áa MadóMvaM FU & «.
teszttelyi Mddaditűvatal; Kialaüdya. li
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
latentrbui UktM: Nagyítani 78. azáa El«reiisl ára esy Ura 30.000 korona
Hiu ábránd
Ugy látszik, az ellenzék köreit meglepte az egységespárlnak szétrombolhatallankompaklsága, amelyen megtört minden olyan Igyekezet, amelyik azt szétforgácsolni szerette volna. A legutóbbi hónapok politikai akciója az ellenzék részéről kimerült abban, hogy minél inkább éket igyekezzenek verni a kormánypárt különböző árnyalatai közé.
A kormánypárt hiába támadott egysége azonban ugy lát-sxlVt, megdöbbentette az ellenléket s most minden igyekezetük azon van, hogy potdkálkra szedett frakcióikat egy mondvacsinált ellenzéki szövetségbe tŐ-mörilsék.
Mikszáth Kálmán miskolci installációja kapcsán, amikor Ismét hangol kapott a komoly polgári felfogás, 02 ellenzék vérszegény, pusziulásta ítélt berkeiben Ismét egy álfogó ellenzéki szövetség HlegalaklIáSára gondolnak. Ai ötlet még embriójában van és középponljában Nagy Vince áll. A Károlyi-éra belügyminisztere, belátván, hogy nem állnak mögötte azok a sokat hangoztatott Tömegek, akikre az országban támaszkodhatna, most ugy próbálja elátkozott politikáját lel ítlnen tartani, hogy szövetségeseket keres az ellenzék különböző oldalain,
Nagyon jól Ismerjük az ilyen egységes ellenzéki fellépések értékét. Kimerülnek ezek teljesen í Személyes kérdések feszegeté-stoen, az egyéni ambiciók lul-leszitésében és egységesek mindenkor a botránykeltésben és a tömegek ámilásában. Ami a közös nemzetépítő munkál Illeti, a* már távol áll tőlük, mert a szavakat sohasem ludják komoly tettekre váltani, mert nekik a nagyszólamok és kijelentések csupán ugródeszkák akarnak lenni arra, hogy beférkőzzenek a közvélemény rokonszenvébe, közelebb juthassanak a hatalom birtokához. Most ölelkező károkat tárnak egymás felé. de ha elérkezik a komoly munka-ideje, az ölelő karokból fenyegető öklök lesznek. Az Ilyen kéz sohasem tudhat baráti ölelésre és kézfogásra megmozdulni.
Befejezödtek\'a magyar-jugoszláv kereskedelmi tárgyalások
A kereskedelmi szerződés három évre szól
Belgrád, |ulius 9. (Éjszakai rádiójelenlés.) A hónapok óla lolyó magyar-jugoszláv kereskedelmi tárgyalások befejeződlek az állategészségügyi egyez mény lélre|Otlével. A kereskedelmi szerződés 3 évre szól és főbb ponijai, magukban foglalják a Italármenli forgalmi-, vámsegély-, vasulUgyi- és állategészségügyi egyezményt. A kereskedelmi szerződési rövidesen aláírják a megbízónak.
Friedlánderék továbbraisfogva maradnak
A Tábla elutasította Friedlánder Sámuel és Frigyes szabadlábrahelyezési kérelmét
Debrecen, Julius 0 I Az olaszliszkai hamismilliósok terjesztésiért elítéli Fried\'ílnder Sámuel, és Fricdt.tndcr Frigyes a törvényszék ilélele ellen fcllolyamodást jelentet-
lek be és kérték a szabadlábrahelye-zésükcl, Az ítélőtábla tanácsa most e\'ulasitolla a felfolyamodást és igy Friedlatidcrék továbbra is fogva maradnak. .
A nyírbátori postahivatal pénzszekrényéből négyszáz millió korona eltűnt
A postamestert azonnal felfüggesztették állásától
Debrecen, Jullur. 9 A nyírbátori postahivatalban hétlón isztevellék, hogy a postahivatal Werllicim-srckrínyéból négyszázmillió korona elinni. A vlzsgálal meg-állípílolla, hogy Pelhó Sándor postamester szabályellenesen Vezélle be az összes pénzeket a gyüjlőpénzlárba A debreceni postaigazgatóság kérel-
mére a bclllíymlnisztcr detektiveket küldőit a fettes kinyoinozásáia. A nyomozás sorén az a fellcvéa alakult ki, hogy a Werlheimszekréoyt valamelyik tisztviselő gondatlanságból nyitva hagyta és igy a telles nyugodtan civillé a pénzl. Pclhő Sándori szabálytalan pénzkezelés miall felloggeszlcllék állásától.

A jugoszláv politikai helyzet megoldása felé
Tárgyalások a kormánypárti koalíció táborában
Belgrád, junius 9
(Éjszakai rádiójelenlés.) Uzunovics miniszterelnök vcldcsi uljáról visszaérkezve nyilatkozott a politikai helyzetről és kijelentette, hogy kórop\'i-kációk nem jöttek közbe és reméli.
hogy megtalálják a kielégítő megoldási. A tárgyalások folynak a kormánypárti koalíció táborában. Hír szerint Niklcs bent fog maradni a kormányban, Radics-párti miniszter pedig öt lesz.
Caillaux londoni utja az adósságok rendezésére
Páris, julius 9. A Matin szerint az adósságrendezés ügyében már jóformán meg is van a francia-angol megegyezés. A Chicago Tribüné ugy értesül, hogy-nancol kormány megadta a francia kormánynak a védő-
záradékot és beleegyezett abba, hogy a francia adósságkölvényckcl nc vigyék piacra. Caillaux, mihelyt megkapja a bizalmi szavazatot, léhát valószínűleg szombaton reggel Londonba utazik, hogy véglegesen megállapítsa az angol kormánnyal egyetemben a szerződés rendelkezéseit.
A\'.jövö hónapban keröl sor a" megyék és községek kölcsönügyére
Budapest, julius 9. foss József helyettes miniszterelnök szerdára hivta össze a kormány tagjait. Ezen a minisztertanácson leszik meg a miniszterek szakjelenléseikel a tárcájuk keretében végrehajtandó beruházások módosításáról. A kormány a beruházások egész komplexumát hajija végre, részben a rendelkezésre álló Ötvenmillióból, részben a költségvetési feleslegből. A jövó hónap folyamán megfelelő megoldást fog nyerni a vármegyék és községek kölcsön Ugye is.
Megállapították a fa far-
galmiadó-váltságát
Budapest, julius 9. A szén egy-lázisos lorgaliniadójának kulcsát Vargha Imre pénzügyi államtitkár legutóbb tisztázta a sréniparí érdekeltségekkel. Ma diklf\'1 folytatódott az adókonferencia és ezúttal a fa lorgalmiadó-váltságátállapitollák meg Az ülésen Vargha Imre pénzügyi államtitkár elnököli s a pénzügyminisztérium részéről még Csekó Béla dr. miniszteri lanácsos jelent meg. A lanácskozás folyamán igen lonlos számítások készüllek és végül ugy alakult a helyzet, hogy a belföldi termelésű Iára és faszénre 3 százalékos, a külföldi termelésű tára pedig 4 százalékos egyfázisos forgalmiadót kell megállapítani. Vargha államtitkár közölte, hogy a megállapodási bejelentik a pénzügyminiszternek, aki majd véglegesen dönteni fog az értekezlet megállapodásáról.
A kolera pusztítása a gyarmatokon
Bécs, julius 9. Párizsból táviratozzák: Statisztikai kimutatás szerint a francia gyarmatokon hél hónap alalt kolerában kétmillió\'ember hall meg.
Oláh katonák betörtek bolgár területre
Szófia, julius 9. (Éjszakai rádió-jelentés) Hivatalosan jelentik: Az oláh-bulgár haláron az oláh halárőrök betörlek bolgár lerűlelre és egy a határtól 7 kilométernyire lekvő községei megszállottak. A bolgárok azonban 20 percnyi harc ulán kiverték a garázda oláhokat. A bukaresli bolgár követ magyerázalot kér Bukarestben az oláh kormánytól.
ZALAI KÖZLÖNY
Révai Mór temetése
lltHlape.il, julius 9. (Éjszakai rádió-Jelenlés.) RévaI Mór János, híres magyar könyvkiadó temetése ma voll meg óriási részvél és impozáns külsőségek mellel!. A társadalom minden rélege képviselve voll a gyászoló közönség soraiban. A te-niclési szerlartésl Bdőssy Károly pápai prelálus végezle fényes papi segédlettel. A simái Sziklay János mondott emelkedett hangú gyászbeszédet.
Budapest sötétségben
Budapest, julius 9. (Éjszakai rádió-jelentés.) Ma este 9 óra negyvenöt perckor a fővárosi elektromos mft-vek Kazinczy-utcai leiepén egy nagy generátor eddig még ismeretlen okból felmondta a szo\'gálalol. — Ennek következtében a IV., V., VI. és VII. kerüld egyrészében a villanylámpák kialudtak. Nagyobb zavar emialt nem volt, csupán a Vígszínházban és a Belvárosi Szinbázban és a Bekelov cirkuszban kellelt egy Időre félbeszakítani az előadási Egy órai munka után sikerüli a gépet kijavítani és a villanylámpák újra kigyúllak.
RepQlögépdefektua ambernslállal
Brüsszel, julius 9. (Éjszakai rádió-Jelentés) A Rotterdam-berlini vonalon egy németalföldi repülőgép motorhiba kOvetkeztéb.-n kénytelen voll leszállni. A leszálás közben a gép erősen megrongálódott. A vezető és egy hollandus kereskedő életüket vesztették.
A Bacher-Qgy
Budapest, julius 9. A vádlanács Bacher Emil további fogvatartását rendelte el. A végzés még nem érkezett ugyan a védőkhöz, de már volt alkalmuk beletekinteni az Iratokba s ezéirt ugy döntöttek, hogy a királyi Ítélőtáblához leifolyamodást jelentenek be. A védők felfolyamodása néhány napon belát a táblához érkezik, amely harmadfokon dönt a letartóztatott malomigazgató fogva-tartása ügyében. Francia frontharcosok
tüntetéso Páris, julius 9. Az egykori frontharcosok szövetségének központi bizottsága julius 11-re nagy tüntetést tervez a washingtoni egyezmény ellen. Zárt sorokban, gyászlátyolos lobogók alatt akarnak Washington szobrához vonulni, ahol határozatban fognak tiltakozni az ellen, hogy Franciaországot, amely amugyis nagy anyagi és véráldozalokat hozóit, a washingtoni egyezménnyel uj terhes kötelezettségekkel sújtsák.
A villám áldozatai München, julius 9. Egy munkás-csoportot, amint hazafelé térlek, vihar lepett meg. A villám a munkások közé csapolt és köziliük négyei agyonütött. Hárman súlyosabb, többen pedig könnyebb égési sebeket szen vedtek.
Angol hajóraj Dalmáciában
Belgrád, julius 9. Az a tizenkét angol hadihajó, amely Spalatóba érkezett, csupán egyik része a brit földközi tengeri hajórajnak, amely most sorra fogja meglátogatni Dalmácia kikölóil. Keyes tengernagyot julius 24-úre várják.
Sikkasztásért feljelentették a letenyei Muravölgyi Szállítási Szövetkezet igazgatóját
A budapesti rendőrség letartóztatta
Nagykanizsa, Juliul
A Lelenyén székelő Muravölgyi Szállítási és Ipari Szövclkczcl feljelentést lelt a nagykanizsai kir. ügyészségen igazgatója, a soproni születésű Kammcrlohcr Olló ellen sikkasztás bünlelle miatt, mert a kezelésére bizolt pénztárból állítólag 25-30 millió korona hiányzóit. A pénzhiányt
I egy szakértő könyvelő állapította meg. Kammcrlohcr Ollót — aki ellen löbb bűnügy van folyamaiban — a nagykanizsai hatóság megkeresésére a budapesti rendőrség tegnap — értesülésünk szerint — letartóztatta és a Kobáry-utcába szállította. Nagy-kanízsára való lehozalala iráni az intézkedés megtörtént.
1928 julius 10
Szülészeti és nőosztályt állítanak fel a nagykanizsai közkórházban
A fokozatos kórházfejlesztési pro gramm legközelebbi állomása Szeptemberben írják ki a pályázatot az oszlálylöonosi állásra
Nagykanizsa, Julius 9
Örömmel állapítjuk meg, hogy a város vezelősége — semmi áldozatoktól vissza nem riadva, komoly céltudatossággal halad előre a maga elé tűzött nagy kórháztejleszlési pro-grammjában. Most, hogy a gazdasági épület teljesen elkészült és már csak a berendezési munkák vannak hátra, a város vezetősége máris a felállítandó szülészeti és nőosztály előkészítő munkálatain dolgozik.
A város elhatározta, hogy a főépület földszinti Iraklálusát — amely most az ápoló irgalmasnóvé-rek lakásául szolgál — átalakíttatja egy 35—40 ágyat magába fogadó külön szülészeti és nőibeleg-osz-tállyá, amelynek élére egy nőgyógyász osztályfőorvost állit. A műtője egyelőre közös lesz a sebészet műtőjével, csak megfelelő, speciális műszerekkel lesz ellátva, azonkívül felállítanak egy külOn női-szobát, amely nélkül ma kórházatelképzelni sem lehet
A kórház szülészeti és női-osztály osztályfőorvosi állásra a polgármester — értesülésünk szerint — már szeptemberben kiírja a pályázatot. Tudomásunk van arról, hogy egy országos nevű nőgyógyász és szülész hajlandó lejönni Nagykanizsára, ha megválasztása bizonyossá válna.
Az Irgalmas nővérek a mostan felépíteti gazdasági épület első emeletén nyernek megfelelő elhelyezést, mlg a fókonyha, tálaló, fertőtlenítő és mosókonyha, stb. a földszinten lesz elhelyezve. A gazdasági épület szomszédságában épül fel a kórházkápolna, melynek építési költségeire a jó apácák most oly nagy lelkesedéssel gyűjtenek.
Minden remény megvan arra, hogy a közkórház külön szülészeti és nő-osztálya október vagy legkésőbb november havában megkezdi áldásos működését, amely fokozatosan ugyancsak ki fog bővülni és fejlődni.
Rendőr-kirendeltség felállítását tervezik Murakereszturon
A belügyminisztérium és kerületi főkapitányság öttagú bizottsága érkezik Nagykanizsára
Az útlevél-ellenőrzés megkönnyítése
Végleg Szombathelyre helyezték át a kanizsai teológiai főiskolát
Nagy változások a szeatferencrendl zárdában
Nagykanizsa, lullui 9
A magyarországi Szenlferencrend tartományfőnöksége nyomós okoknál lógva a rend teológiai főiskoláját Nagykanizsára helyezte át a mult esztendőben. A magyarországi ferenceszárdák közül a nagykanizsai rendház a legalkalmasabb voll a hittudományi főiskola befogadására.
Miután az áthelyezés alkalmával arról volt szó, hogy a teológia löbb éven át Nagykanizsán fog maradni, mindaddig, mig a szombathelyi rend-házbjn megfelelő épülelbővitéssel számára elhelyezkedést nen biztosítanak, nagy meglepetést kelleti a tartományfőnök azon inlézkedése amely legnapí kelet alatt a rend nagykanizsai íeológial főiskoláját tanári karával együll a szombalhelyi rendházba helyezie ál. A szombathelyi ferences-zárdában ugyanis elkészültek a házbövilésl munkálatok és igy Bendes P. Valériáo tartományfőnök végleg Szombathelyre helyezte a rend hittudományi főiskoláját, tanáraival egyetemben. A növendékek dr. Molnár Arkangyal, dr. Pichler Emil és dr. Takács Ince tanárokkal már szerdán elhagyják Nagykanizsát és teljes felszerelésükkel, könyvtárukkal stb. Szombathelyre költöznek. Ugyancsak távozik a nagykanizsai rendházból Gulyás P. Oellért ház-főnökheiyelles, akit régi állomáshelyére Andocsra helyezlek át, helyébe dr. Burka Kelemen Jön Pápáról.
A lerencrend teológiájának ily meglepetésszerű áthelyezése Nagykanizsa katolikus köreiben mély megillelődést kelleti, a kiváló tanárok távozását, akik minden hlléleti és társadalmi mozgalomban tevékenyen részt vettek és a hllélet fellendülése körül nagy érdemeket szereztek, fájdalommal látja a város közönsége.
Nagykanizsa, Julius \'.)
Holnap, szombaton délután a belügyminisztérium és a kerületi főkapitányság öttagú bizottsága érkezik Nagykanizsára a murakereszluri útlevél-vizsgálat megkönnyítése ügyében lefolytatandó tárgyalásokra.
Budapestről Csupor belügyminiszteri osztálytanácsos, llolczer Arnold miniszteri titkár és Harkányi Oyula rcndórfótanácsos, a szombathelyi ke-rűteli főkapitányságtól dr. f-\'erenczy Tibor kerületi főkapitány és Fábry Zoltán rendörtanácsos érkezik Nagy-kanízsára.
A bizottság megérkezése után dr. Káinay Oyula rendőrfőtanácsossal, a nagykanizsai kapitányság vezetőjével kiutazik Murakereszturra. Itt megbe-
szélés lárgyává teszik, hogy miképen lehelne Murakereszturon egy Nagykanizsától kivezényelendő rendör-kireudellségel felállítani s ezzel a a hatáiforgalomban jelentékenyen könnyilcni az útlevél-ellenőrzés rendszerét j
Ludendorff házasságát felbontották
München, julius 9. Ludendorjf tábornok házasságát a müncheni országos törvényszék első polgári la-nácsa felbomolta. A tanács Ludcn-dorffot vétkesnek nyilvánította. A panaszt eredetileg Ludendorff cmclle, de később feleségének viszonlpana-szára visszavonla a maga panaszát.
Bánffy Miklós román állampolgár
Bukarest, julius 9. Bánjfy Miklós gróf tegnap kapta meg a román állampolgárságot. Bánffy Bukarestbe ulazoll, hogy letegye a román állampolgársági esküi. A bukaresti sajtó fellünó tonnában, de nagyon tiszteletteljesen közli Bánffy nyilatkozatát, amelynek értelmében] sem gazdasági, sem politikai háttere az ó honosításának nem lehel. A Magyarpárt teljesen távol áll az aklustól. Ö csak mint hazafi jön Erdélybe, meri ő ennek a földnek a szülöttje.
Katasztrófális elemi csapások Japánban
London, julius 9. Tokióból jelenük: Tegnap Japán nyugati részében újra nagy\' viharok voltak. Több helyről földcsuszásokat és áradásokat is jelentenek. Az elemi csapásnak tegnap 86 halottja és 70 sebesültje voll. Mintegy 300 ház ismét rombadőlt.
_ZALAI KQZLONT_
Búzából átlagban hét-nyolc mázsás termés várható
A megkezdett aratások és próbacséplések eredménye — Komolyabb kart csak a helyenként fellépett bmgonyauész okozott
mti |uiiu» io__
Katonazenekari a városligetbe
A honvédzenekor hetenként két délutánon szolgáltasson zenét a ligetben sétáló és üdOló közönségnek
Nagykanizsa, lullus 9 Valóságos OrOngtupj |\' volt a várul közönségének, antikot közHidomt-surá lett, hogy a szanálás folytán feloszlatott nagykanizsai honvédzene-kar, amely annyi dicsőséget szerzett i városnak — ismét megalakult és lolytaija mtlködéséi. Mert a katonazenekar, az évek folyamán oly any-nyira szivéhez nőtt a város kí-zön-ségének, hogy Nagykanizsát hon-védmuzsika nélkül el stnt leheteti képzelni. A város nehéz anyagi viszonyai közepette is igyekezett anyagi hozzájárulásával lehetővé tenni újból való feltámadását és fennállásának biztosítását. A katonazenekar némi rekompcnziciókép vasárnapi térzenével Igyekszik honorálni a vá i tos közönségének szeretetét és lá-I mogatásá1.
Most, hogy a város vezetőségé különös gondot fordított a városliget fejlesztésére és bővítésére, annak rendbehozatalára, ugy, hogy nemcsak vasár- és ünnepnap, de hétköznapokon is nagyszámban látogatják a napi robotban kifáradlak és tiszta levegőre, üdülésre szorultak, akiknek anyagi viszonyai nem engedik meg, hogy kincses Balatont felkeressék — lehetővé kell tenni a városliget közönt égének, hogy sétája, illetve pihenése alatt élvezhesse a katonazenekar jálékát is, ugy, mint az a többi városokban megvan, ahol a háziezred zenekara hetenként kétszer a város parkjában vagy ligetében zenét szolgállal a sétáló, pihenő közönségnek.
Nagykanizsa egytsugu délutánjaiban egy kis melegséget és életet vinne esetleg minden szerdán és vasárnap délután két vagy három ótán a katonazenekar.
Nagykanizsa, julius V j Nem ugyan Péter-Pál napján, \' hanem kissó megkésve, tegnap ,iz egész országban megkezdődött az aráias. Még mindig szürke ég alatt csendül az aratók vig danája és az esőtől mcgijeszlelt Csonkaország szivében, C6ikugy mint a vidék nagyobb városaiban izgatottan vár ják az emberek a jelentéseket, melyek arfól adnak hlrl, hogy az aratások éitpróbacséplésck ulán milyen termésre van kilátás.
Nagykanizsa, J\'-Jias 9
Ezelőtt évekkel nagy feltűnést keltett egy nagykanizsai ember találmánya, aminek rövid idő alatt nsgy sikere lett az építőiparban. Ez a találmány egy egészen uj rendszerű vasbeton kertiéi;.volt, melynek előállítási módja jJnnyOségénél fogva lehetővé telte, hogy a találmány minél szélesebb körben népszerűvé váljon. A feltaláló, kinek ügyességét dicsérte az értékes találmány, Ansorge Antal, déllvasutl pályamcster volt, aki nagy buzgalommal szenteli Idejét elajta kutalásoknik és nem minden eredmény nélkül. Mikor a vasbeton-kerítést, illetőleg az újszerű vasbeton-kerítésnek sajátságos előállítási receptjére rájön, komoly szakkörök nagy anyagi sikert jósollak neki és bizton vették, hogy Ansorge találmányával vagyont fog szerezni. A feltevésnek meg volt az alapja a
| Szeiemfséfí ezek a jelenlések nem adnak aggodalomra okot és mát most nyugodtak lehelünk, hogy az országban átlagosan 7—8 mázsás búzatermésre számiihatunk.
Megyénkben a termés kilátások kielégítők, a kapások nagyon jók, csak a burgonyavész lépett fel lobb helyen aggasztó mértékben. Számba-vehető jégkárról nem lehet beszélni sehol sem. — A gyümölcstermésre pedig biztató ígéretet adnak a kertek.
készítményeket is tudott produkálni. Látogatás Ansorge „mester"-nét Felkcrcslük Ansorge .mesteri" a fűtőházaknál levő kúriájában, hogy találmányáról és az eléri anyagi sikerekről, valamint uj találmányairól mondjon el egyct-másl a nagykanizsai közönség számára. A pályames-teti irodában,-hivatalos rezidenciájában1 nyitottunk rá ajtót détdtin hat óra felé/ Ansorge-\', mester" rendkívül előzékenyen fogad és mikor megtudja, mi járatban vagyunk, azonnal renddkezésűnkto áll. Pillanatok alatt előszedi féltve őrzött iratait, melyekben a találmány lilkál rejtegeti és elénk leregeU bizalommal. Szenvedélyes hévvel magyaráz és világosit fel arról, hogy milyen nagy méltatlanság ézle a találmányával, amelynek nemhogy anyagi eredményét látta volna, de temérdek pénzét emésztette fel.

fizettem. Hihetetlenül hangzik, de így van. Ráfizettem egy csomó pénzt abban a reményben, hogy majd csak kihozom belőle. Azonban ez nem történt meg és semmi reményem nincs rá, hogy cz meg fog löiténni.
— Ráfizetett? — kérdezzük tólc csodálkozva.
— Igen. Megmondom, hogy miért. Nem jó dslog feltalálónak lenni
Látni rajta, hogy Jól esik neki kipasszolnia magái. Neki készülődik és élénk Uglejtéscktől kisérve beszél
— Mikor a találmányommal kimentem a nyilvánosság elé, egyszerre felfigyeltek a szakemberek. Minden szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy kiváló építészek és nagynevű vállalkozók ugy Ismerték meg a találmányomat, mint aminek nagy jövője van és anyagiakban szerencsét hoz nekem. A szabadalmi bíróság annak rendje és módja szerint elfogadla a találmányt, de el-lelejtett róla ugy gondoskodni, hogy az leljts egészében védelmit nyerjen. Ennek nem is a szabadalmi bíróság, hanem a szabadalmi (örvények az okai, melyek sok évekkel ezelőtt, akkor készültek, mikor még nem a mai spekulatív világ szelleme uralkodotl. A szabadalmi törvény megvédi a találmányomat az ellen, hogy utánozni teljes egészében nem szabad. De arról nincs intézkedés, hogy ha valaki egy szeg hozzáadásával ugyanazt a találmányi előállítja, akkor mi történjék vele.
— Az a helyzet állót elő velem, hogy a lalálmányomit megismerve, csakhamar utánozták, mikor pedig bitorlásért beperellem az illetőket, elvesztettem a pert, mert azok azzal védekeztek, hogy ók nem az én találmányomat utánozták le, hanem egy uj találmányi állítottak elő. Ez Ez az uj találmány előállítás pedig abból állott, hogy az én találmányomhoz nem tudom és egy szeget, vagy egy darab drótot adtak hozzá, miáltal a találmány lényege nem változol! meg, de a bíróság előtt ez a védekezésnek jó volt és én azon
Bányászok katasztrófája
Boroszló, julius 9. (Éjszakai rádió-jtknlis) Neurodéban egy uj bánya-tiraábin a kénsavfüst 5 bányászt megöli.
találmány roppant népszerűvé válásában és abban, hogy a találmény-nyal együtt a vasbeton-keverésnek egy olyan módját kapta, mellyel nemcsak vasbeton-keritésekcl, de ebből az anyagból eddig elő nem állilhaló
— Mindennek a szabadalmi törvény az oka, — meséli — amely nem ad elég védelmet a feltalálóknak és emialt nemhogy nyertem volna anyagi előnyöket a találmány kihasználásával, hanem még súlyosan rá-
a címen, hogy nincs szó az én találmányom bitorlásáról, elvesztettem a pert.
— Ilyen perem nem is egy volt. Csak nemrégiben egy komárvárosi építésszel jártam így. Hozzászámítva
Előrehaladott idény miatt
üzletünkben felgyülemlett összes nyári cikkek
mélyen leszállított árakon
szerezhetők be.
Creppe dc chine selymek már 77,000 koronától! H
Mig a készlet tart! = Maradékok olcsó árban!
Kisíaludi és Krausz diwatnagyáruháxa
az „Arany Kakas"-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21. Telefon 3.74.
Látogatás a vasbetonkerités feltalálójának műhelyében, ahol a perpétnm mobile is készen áll
A Jntslti" niilatkoiik arról, hogy nem jó feltalálónak lenni, mert csak ralíí^letof - WlálMáMánl yigjon helyeit Ywztett-perekét ijert -A perfétírniueilM trtkát Is1 tsmerf, de nem boliogllja vele az emberi-léget — Ujabb meglepetésekel Igér a feltaláló
«
ZALAI KÖZLÖNY
1928 |ullui 10
URÁNIA
Szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 3, 7 és 9 órakor
Albatros—losjonkin produkció
A VÉGZET URA
Egy titokzatos élet regénye 8 felvonásban. Rendezte: Ivan Mosjoukln. Főszerepben: Nlkolaus Collín, a hírneves Mosjoukin színész. Kalandorfilm. — Borotva élén iáró érdekes mese. — Csodás plain-airek. Nikolaus Collín játéka Mosjoukin rendezése. Egyült egy gyönyörű filmalkotás. A bemutatón hatalmas tapsokkal honorálták a havasokban lejátszódó bravúros jelenetekéi, melyet csak a színészek remek játéka szárnyalt tul.
Magyar Híradó. Fox Journal.
VILÁG Csak vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
A legvakmerőbb kalandor- HITI I ÍMCIDDAN kalandoilörléncl filmszínész Hírry Pici filmje nUlluaiflűlnDÍUl viren és víz alalt 6 felvonásban. — főszerepben: Harry Pici.
a pervesztésekhez azokat a köllsé-geket, amelyekbe kerül a találmány már az első perctől fogva, hogy szabadalommá tétessék, nem túlzok, de rengeteg pénzemel vilt el és ma boldog-boldogtalan cslnál|a az én általam feltalált vasbeton kerítést, mert ha beperlem bitorlásért, akár a falrahányt borsó, mert az Illető e\'ő áll és azzal fog védekezni, hogy ezt, meg azt telte hozzá, így görbített a dróton, ugy bajlilolt egy szegen és hát nem követelt el bitorlást, mert salát találmánya szerint állította azl elő.
— Szóval?..,
— Szóval, nem érdemes foglalkozni p"éle dolocgal, mert nem haszon, de kár származik belőle.
— Most tehát nem Is dolgozik ujabb találmányokon.
— De igen, de azokal nem viszem kl a nyilvánosság elé. Minek, hogy arra is ráfizessek?!
Minthogy Igy áll a dolog,
nem érdemes boldogítani az emberiséget.
Elvégre egy ilyen találmány hosz-szu évek fáradságos munkájának gyümölcse, mért élvezze azt más.
— Ha van ideje, megmutatok egy pár érdekesebb dolgot.
— Persze, hogy van időm, — feleltem örömmel — csak az a kérdés, hogy megbízik-e bennem.
Már megyünk is be Ansorge .mes-ler- titkos műhelyébe, ahol féltve-őrzölt találmányait fabrikálja. Scjle-lös kis gépek goidosan letakarva, nagy műszaki ra|zok, finom apró műszerek regélik jobbra-balra, hogy mi készül Itt.
— Van egy találmányom — mindjárt mulatja is, — mely azt a célt szolgálja, hogy a vasuli váltókai, melyeknek hibás beállítása és rossz működése okozza a legtöbb vasuli szerencsétlenséget, olyképen biztosítsa, hogy
a vasúti szerencsétlenség kl-
zárt dolog. — Éveken keresztül dolgoztam azon, hogy olyan beton-falat állilsak elő, melybe szegei lehel verni. Sikerüli Is megtalálnom a keverés módját. Itt van, lessék.
Csakugyan egy darab betonba könnyűszerrel beüt egy szeget.
— Ez a három kis gép, örökmozgó gép. Látom hitetlenkedik, pedig erre is rájöttem. Mosl nem hozom működésbe, majd egyszer alkalomadtán.
Ezl sajnáltam legjobban. Erre magam is szörnyen kíváncsi leltem volna. De ezt nem mulatta meg. Ugylálszlk ezl nagyon félletle.
— De Ansorge ur, a peipítum mobiléjével baj van, már sokaknak sikerült előállítani ezt, söt sokan bele Is őrüllek ebbe, de mindig az voll a baj, hogy az energia veszteséggel nem számoltak és ezen fennakadt a működés löbb kevesebb idő után.
— Tudom, de épen ez az afTíire én rájöttem. Nálam az energia nem
fogy, de mindig emelkedik, — ezl j olyan rejlelmes arccal mondja, mintha a falaknak is fülel lennének.
Elbúcsúzom Ansorge .mestef-lől, aki megígéri, hogy legközelebb ujjabb meglepelésekkel szolgál.
Mindenre kíváncsiak vagyunk, csak perpélum mobilén ne törje a fejét és azt ne mutasson nekünk. Százszor inkább egy darab cementet, amibe szegei lehet verni.
Járyányszerüen lépett fel a fültőmirigylob
1 betegség minden egyes esetien enyhe lefolyású
Nagykanizsa, Jullus 9 Az ulóbbi két-három héten mind erősebben lépett fel Nagykanizsán a fültőmirigylob, amely ma már jár-ványszerüen feküdi a városra és a gyermekek köréből szedi a betegeket. Ahol egy házban egy gyermek megkapta, rohamosan megkapja mindjárt a többi is.
Felkerestük ez ügyben dr. Fodor Aladár városi tisztiorvost, aki kérdésünkre a következőket mondotta: — Igen, Nagykanizsán járvány-szcrüen lépett fel a gyermekek között a fültőmirigylob, mely a mirigyek lobosodásában, feltűnő meg-dagadásában és némi lázban nyilvánul, azonban annyira enyhe lefolyású, hogy még csak nem is tartották szükségesnek -íz esetekel jelenteni. Egy-egy esel 3—5 napnál tovább nem lart és fájdalommentes. Gyógyítása jobbára langyos borogatásokkal és a dagadt arciak kendővel való bekötése állal történik. Veszélyről egyáltalán szó sem lehet. Hogy honnan ered? A levegőben fekszik. Fertőző lévén, egyik gyermek a másiktól kapja. Hihetőleg néhány nap alatt teljesen kitombolja magát és megszűnik.
Az aggódó szülök megnyugtatására közöljük dr. Fodor Aladárnak — lapunk munkatársának tetl nyilatkozatát.
NAPI HÍREK
Tisztelt Uram,
bocsásson meg, hogy ezen szokatlan helyen keresem Önt fel soraimmal, de uzérl választottam ezt az utat, mert amit mondani szeretnék, azt nemcsak Ötnek, hanem a nagy nyilvánossá nak Is szántam.
Tisztelt Uram, Ön junius H-án azl mondotta nekem, hogy figyeljem meg, ha Medárd napján esni fog az eső, akkor negyven napig le\'z részünk benne. Az Ön jóslata nem mondott csődöt és a mai napig. Illetve teg■ napeiótlig• voll részünk esőben túlontúl. Junius nyo\'cadika óta, hogy Önnel beszéltem, többé nem volt szeren ■ csénk egymáshoz, kedden Ismélösszeho zotl bennünket a sors és Ön ugyanazzal a titokzatos arccal, mellyel u ne[>yvennapos esőt jövendölte meg, elém állolt és kijelentette, hogy egyszer éleiében tévedett, mert bizonyos csillogok járását nem figyelte meg eléggé precizen és a negyven nopos esővel némileg elvetelte a sulykol, amennyiben az nem tartott negyven napig, csak huszonnyolc napig és ez a terminus már le is lelt és többé eső nem lesz jó p,lr hétig.
Megvallom, kissé kételkedve fogadtam ujabb jóstatái, de, mikor láttam, hogy kedden.szerdán és... szóval keddenés a tegnapelőtt nem esik az eső, az ön személye nagyra nőit szememben és az édes titok birtokában, vakmerő nrfrl terveket főztem ki magamban. Ezeket nem részletezem, csak annyit irok meg, hogy nagy arányú nyári beruházásokat eszközöltem és készültem a jobb időkre.
Erre mi történik: tegnap délalán he -borul az ég és tompa dörgés után neki kezd... igen neki kezd az cső esni...
Ajánlanám igen melegen Önnek, lisztéit U-ani. hogy időjóslataivjl, melyek még véletlenül sem vá\'nak be, p\'ábátjon szerencsét a meteorológiai intézetnél, olt biztoson akceptálják, mrrt mint ijiom. Önben még van, mint á bennük, merészség szép idői jósolni, mikor majd elsodorja az emberi az árviz
Maradtam a ros\'z időre készirlei-len hive • u, Oy.
— Volner Jánosnak, a kórházban sinylödó szegény, családos iparosnak egy névtelen jótevő öl kilogramm lisztet ailolt lapunk utján.
napirend
Jullus 10, szombat
Rónuii katolikus: Autilia. Protestáns: A111AI1.V Izraelita:Tcm tió 28. S. AL Nap kel reggel t ón 12 perckor, nyugszik délután 7 óra 57 perckor.
Mozi. Uránia: .A véglet ura.\' Egy titokzatos élet regénye 8 [elvonásban Kt&uUsok kezdete 7 és 9 órakor.
— Bizottsági ülések. A város pénzügyi és jogügyi bizottságai a jövó hét első napjain ülést rendeznek, amelyen a csütörtöki városi közgyűlés alá kerülő tárgysorozatok kerülnek tárgyalásra.
— Nagykanizsaiak a soproni erdész vándorgyűlésen. A Sopronban most megtartott erdész vándorgyűlésen Nagykanizsáról Barihos Gyula lóerdőmeslcr, Bogyal Gyula főerdőmérnök és Hohoss János erdő-tanácsos vetlek részt.
— Huszonötén jelentkeztek Zalából a katonai reáliskolai nevelőintézetbe. A kormány nem régiben pályázatot hirdetett a m. kir. katonai reáliskolai nevelőlntézelbe. Zalamegyéből eddig 25 pályázó adla be felvétel iránll kérvényét a vármegyéhez.
— Éles lövés a Tölgyesben. A \'honvédség lulius 20-án reggel 6 órától déli 12 óráig a Tölgyesben éles töltésű gyakorlatokat tart A közelben való tartózkodás életveszélyes.
— A munkásdalárda dalos-Onnepélye. A nagykanizsai munkásdalárda, mely már löbb Ízben fellünl kitűnő teljesítményeivel, a helybeli éz több vidéki dalárdák közreműködése mellett augusztus l-én első nagy dalosűnnepilyét tartja a Polgári Egylet helyiségében, Részletes prog-rammol a jövő bélen közlünk.
= Holnap délután 2 órától tekeverseny a Magyar Királyban. — Nyeremény: egy motorkerékpár.
— Előállított budapesti szabó. A nagykanizsai szabómesterek jelentést lellek arról, hogy egy Klein Jenő nevű budapesti szabómester megrendeléseket gyűjt a városban. Dr. Kaufmann Lajos nyomban meg-kereslc a rendőrségei az lllelő budapesti szabómesternek előállilására. Klein Jenőt detektív állilolta az ipar-biztos elé, ahol azzal védekezel!, hogy ö nem megrendeléseket gyűjteni jött le Nagykanizsára, hanem nagykanizsai megrendelőinél inkasz-szál, amit számlákkal ludoll igazolni. Dr. Kaufmann iparbiztos ezekután szabadon engedte Klein Jenőt, azonban nagykanizsai tartózkodása alalt megfigyelés alá helyez\'c.
— Tűz Ukkon. Tegnapelőtt Uk-kon Buruczkl Ferencné háza kigyulladt és bár azonnal nagy erővel fogtak a tűz lokalizálásához, a tető mégis leégeti. A tűz ugy keletkezett, hogy a lakás nyitott tűzhelyéből egy kipattanó szikra a zsupptc-lől meggyújtotta és cllől lángbaborult az egész telő. A kár tizennyolc millió korona.
1526 |ullu« 10
ZALAI KÖZLÖNY
— A botfal leventék verekedése ügyében a halósági vizsgálat szigorúin folyik, hogy megállapítsák, hogy kik is kezdlék tulajdon-képen a verekedést. A levente név meggyalázói ellen a föszolgabiróság is megtorló Intézkedéseke! tesz.
= A nagykanizsai „Hangya" fogy. szövetkezet felszámolásai elhatározván, értesiii a n. é. közönsí-gel, hogy a raktáron levő összes rófös- és rövidáruk méiyeu leszállított áron kiárusittalnak.
— Levente birkózó-tréning. F. Iió 10-én, szombaton este 7 órától kezdve a Központi iskola tornatermében levente birkózó-tréning. A benevezett leventék olt legyenek. Testnevelési vezeti.
I. Jll«_l «llf H *" " \'><* II 1 I* I \' if I *l
IdóJAr*.
A u»kantual nteteorologtai mov-HkvcIő lelentáse: Pénteken a hómtrrík-w R«S«l 7 órakor +t»8, délután 7 Órakor Tw 5. ott 9 +»■
FtlMzet; Reggel és délben kevésbbé borult, este borult.
Szélirány: Reggel és délben Északkelet, este Délnyugati szél.

A Meteorológiai lnt*z«t (elentéie aze-rlnt változékony Idfi zivataros esókkcl és némi hösüllyedéssel.
— AdónapUr. Julius 15-ig be kell nyújtani az illetékes kerületi elöljárósághoz a forgalmiadó vallomást a Junlus havi forgalom után, azoknak, akik forgalmi adójukat havonta vallomás utján fizetik. Ugyanezen dátumig be is kell fizetni a vallomás végösszegéi. Julius 15 ig be kell terjeszteni a rokkantellátási adóra vonatkozí vallomást az általános kereseti adó vallomással egy keretben és be is kell fizetni. Julius 15-ig fényűzési adó vallomást kell belerjeszteni és lefizetni.
= Schwarcz Dezsó cégnél uri és nöl divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
= Hlmzötanfolyam. Napokban kezdődött nagyszámú résztvevővel a Plaff himzötanfolyam, ahol a sok szorgalmas női kéz szebbnél-szebb mintákat készilgyakorloltlanárnók vezetése alatt.Jelentkezni lehel: Brandl Sándor és Fia cégnél Deák-lér 2.
— VásárokJZaiában. A megye területén ebben a hónapban a következő helyeken lesznek vásárok: 13-án Zalaszentgyörgyön, 14-én Balatonfüreden, 22-én Zalaegerszegen, 26-án Lesencetomajon, Galambokon, Zalaváron és Türjén, 27-én Zalaszántőn és Letenyén, 30 án Söjlőrön.
— Ha Hévízre Jön, ajándékai! Kummer János áruházában vegye meg és kölC8önkönyvtárát olvassa.
— Zivataros lesz az egész nyér. A középeurópai légköri megfigyeléseken alapuló s jultusra és augusztusra vonatkozó idóptognózis a következő: Julius: Időközönként nagyon meleg idő -több zivatarral, de ez a hónap még meglehetős csapadékot is hoz. szeles és borult n:>pókkal. Julius 10 ike körül zivatar erős esővel, jég és szélvihar,- utána szép idő. Julius 16-ika körül bizonytalan időjárás, gyakoribb zivatarral, esővel, széllel, hűvös napok 20 ig, ezután melegebb, jobb, de ismét zivataros napok, julius 23 lka barátságtalan zivatar és erős eső, innen kezdve, végre szebb idő, lokális zavarokkal. Julius 31-ike körül szélviharok és hűvösebb napok. Augusztus jobb, mint julius. Forró napok, zivatar és jég, eleinle melegebb, löbb kisebb zivalarral. Augusztus ll-lől 14 ig felhős borús, eselleg szélviharok és eső. Augusztus 16-án ztvalar, erős esővel. Augusztus 20 ika körtll javulás, mdeg napok. A jóslat szerint tehát julius meglehetősen zivatarosnak Ígérkezik.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Kaposvárt gyermekek nyaralása Fonyódon. A kaposvári Anya és Csecsemővédö Egyesület nvaraltatásl akciójából kifolyólag az első transport, 30 gyerek Fonyódra érkezeit.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
ftlváUlihin. KUftludyutca l&. Ilim. — i*t*« Qjvtty <kAioyin»<J«. Kc-ttoth L*le*-vt(a. KtífKh dyiii C-jMflylXH.lt. CuWtxt ki/ilyní l*f. Síát-i I4lil4 do&inyiiudíjlbáa, Sopto-l-jtti. Trtlfltr ftrtae kOoyvkWö p«ptrk««»k<dMb«n-lléviz-fürdöm Kumrarr Jíhm truhiiihta ii k0Ut0aUay^1ÁtibtD. Willw Peímco* árvt-
hiiltan U kttc*4nM»yv1lill>ja. IliYlzsicniiadriMa: mtUo* Si»J«< MirU
Ujáig fjvUloo. B»lmtonb«rénybcn t Műnk MIXUnínál. llalttonkcrc »/ túron: B«l» Jtoh IGiieik<mk««tf»fl Fo.y6d B*Ut«ltf*n : V«*6 ^/wWall. B.U-(oom/M MIM. . . . ...u^,
roayódom Mi" SloJor v»*7«»iriik<r»ik<da«*fl ftalatonhogláron i S»ly utódi Oiomhuiiu liiooíl Vuuttula.
MOZGÓSZINHÁZAK
Uránia. Szombat 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor Albatros— Mosjoukin produkció ,/t végzet ura". Egy titokzatos élei regénye 8 felvonásban, Főszereplő Nikolaus Cetlin.
Világ. Csak vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor „Hullámsírbankalandor-torténet 6 felvonásban. Főszerepben llarry Piel.
A keszthelyi Uránia mozgó,
Julius lO-én: .Az utolsó felvonás" (Ártatlan vagyok) 8 felvonásban. Főszerepben Henny Portcii.
A Hévízi Parkmozgó. Julius lO-én: .Niniehe\' attrakció vigjáték 8 felvonásban, természetes felvétel a világ legszebb tájairól.
Irodalom^Művészet
Két pesti színésznő szenzációs karrierjéről,
Wt\'nkheim grófnőről és Molnár Valiról ir érdekes cikkel a Színházi Élet uj száma, amelynek tartalmából kiemeljük a következőket: A Pesten betiltott .La Prisonnlerc" szeizője erélyesen védi darab|át. Képes beszámoló a pes\'i szininövcndekekröl, 7 uj magyar itó bemutatkozik, .A bajnokságnak tiika a feltétlen győzni-akarás" — mondja Gombos Sándor dr. Európa katdbajnoka. .A mai szmokingos, monoklis nő kariika-turája a nőnek" — mondják a fc-minislák. Vicclapok, riportok. Darab-melléklet: „Blaháné" Sass Ede színdarabja.
RÁDIÓMŰSOR
Julius 10 (szombat) Budapest (560) D. c. 9.30 és 12: Hírek, közgazdaság. I: A Meteorológiai Intézet idöjelentéw. 3: Hitek, közgazdaság. 4: Mesók. versek, dalok, tréfák. 5: A Meteorológiai Intézet időjelcnlése. ft.30: Fischer Mór, az .Ml-Sz alelnökének felolvasása: .A magyar labdaruRÖxport is nemzetközi kapcsolatai". 7: A Margitszigeti Szinfóni-kus Zenekar hangversínye a Víztoronynál levő tcjlvóoarnokban 10.15: .MÜvészest.
Bécs (531 és 5825) U. u. 4.15: Hangverseny. 610: Theodor Storm ünnep. 8: Népszerű hangverseny.
Berlin (504 és 571) D. u. 5: Hangver. seny. 8.30 : Elne Havelfahrt, rádiósxinjáték. 1030: Tánczene. *
Prága (368) D. u. 4.30 ^30: Kamarazene. <>: Német leadá*. 8.02: Vig-cst.
Róma (425) D. u. 5: Hirck, tőzsde. 5 40: Jazzbuid. 9.30: Hangverseny.
London (36S) D. u.4: Katonazene. 530: Tánc/ene. 7: Elóadáv 7.25: Chopin-interpretáció. 8: Dalest. 10.05: Varieté. 10.30: Tánczene.
Zürichi zárlat Wrii 133625 Lovío* 251203. •»■ 516-50, Brűnel 1252 50. Milano 178V-C Holland 207 40. I22U5. WU-* 73 00.
lotfa 372 50. Prága 1530 00 B.d.pcíl 72-SO. Vártó 5350. Bitkioitil24250, Bellád 914-00.
KÖZGAZDASÁG
Bojkott a cseh árukra
Az Alsódtut általi Mezőgazdasági Kamara akciója
Mint ismeretes, az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara harkányi gazdagyülésén Indítványt terjesztettek elő, hogy a cseh árukra mondják kl a bojkottoL Az Indítvány okai ismeretesek. Ugyanis a cseh parlament és szenátus elfogadott autonóm vámtarifát, mely olyan magas beviteli vámmal sujlja a magyar mezőgazdasági termékeket, hogy ezzel — úgyszólván — lehetetlen be|ulnia Csehországba. Minden igyekezetük odairányul, hogy a mi mezőgazdasági terményeinkel biztosítsák, de ugyanakkor belőlünk gyarmatot akarnak csinálni, hogy a békeszerződés állal adott hatalmuknál lógva gyáriparuk legtöbbször silány termékeit elhelyezhessék. Ilyen önzésre megmozdult a magyar közvélemény is és legutóbb a szegedi kereskedők mondották ki egyöntetűen, hogy cseh árut nem tartanak, nem hozatnak és rendeléseikel lemondják.
A harkányi gazdagyülésén elhangzót! indítvány értelmében az Alsó-dunánluli Mezőgazdasági Kamara az akció! országosan meg kívánja szervezni. E célból az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara megtette az előterjesztést, hogy a magyar kormány is hasonló retorzióval éljen. Ezenkívül átiratban felkéri a társkamarákat, az Országos Mezőgazdasági Kamarái, a kereskedelmi és iparkamarákat, az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülést, a Gyáriparosok
Társas autdkirándulás
hévízre.
Vasár- és Ünnepnap reggel 7 Arakor
és
délután I órakor
indulás a Sugár-ul saroktól. Tiszteletlel FILIP0VIT8.
Országos Szövetségét és az Országos Magyar Gazdasági Egyesülési, hogy támogassák akciójában.
Cselédköltözködéskor elhurcolják a sertésvészt. Az Alsódunán-tuli Mezőgazdasági Kamarához löbb oldalról panaszok érkeztek, hogy különösen a Szent György és Szent Mihály napi hutcolkodáskor a költözködő cselédek, kik állatjaikat is viszik magukkal, nagyban terjesztik a sertésvészl. A kamara ez ügyben megkeresi a földművelésügyi miniszteri, hogy a vész elhurcolásának megakadályozását rendeletileg intézkedjék és hasonló állásfoglalás céljából megkeresi az Országos Kamarát, valamint á Társkamarákat.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde, mivel ösztönzési sehonnan sem kapott^detlden voll. A hél végei rendezés és ellátás szintén nem gyakorolt különösebb hatást az árnivóra, ugy, hogy az árfolyamok nagyjából jóltartottak maradtak, csak csupán néhány vezető érték tudóit egészen jelentéktelen nyereségre szert lenni. A Délivasut továbbra is szilárd volt, mert a bécsi konlremin fedezési vásárlásokat eszközölt benne, azonkívül még Nova, melyből a helyi konlremin fedezte le magát. Egyébként semmi emlitésre méltó momentum nem fordult elő. A forgalom szűk keretek közöli mozgott.
A budapesti Tőzsde deriztt-jeiyiésé
U«sy«l 7JW-&0) iaiUtátt ■ Mo-nrio
latottMi M7IJOMIIK Btírr»< liac-i iMt\'i
CMfcbM. niuin u»i irc«i
OMW IM«i IJ« J tn m
Ooiiii ?lls\'8MeC0 Mnii I0M I7W
riwü k. IUÜ 1110 IM10 IM70
2l«3t M7H OMIO IUM-1ICM
Ul tMlU U«4ca H:I»JUIIO
Un 113 tlt KAMU KU1M
Lka tusaui tUvroak lll/J-USJO
Uiti uwj-trwj Nrfá IOO IUC
OMH.MMU. UNKIll rrtp 2IUU2US
04* tat. ||» 0 IUJŰ suaid
IIUI-U4-I IMUlllU
Wp a. UK 1710 Váxtó J7iX-5 00
Norréx M» || 5M 1M« Wtoa |C(U I0IU
IvMtv HlU Ilin tesiu». IUIS ItSM
Héwiz-ffirdöt látogatók keressék fel
HÉVIZSZENfANDRÁSON Lakita Testwérek 30 éw óta fennálló jóhirnewö
VENDÉGLŐJÉT.
Iiazl magyal konyha. Polgtrl érák peltetl ehótendüen étkezhetik. KitUnS halaton-Se"ik7&k. \'inasén ipolt kiblny.l Dtehe, W™\'1.^ i..i4nv<M árbtn — VillanyvlláalU^. — Újonnan átalakított kortholyia«o ^^-eatinkint/nyí! líény ala\'tt Laak.to. Flarl. clglnyprlt^ «.n«-knr« •iórakosUti» a nagyítdemll közönséget. Ponto. *» «.»»•!»•• «.n.íl,...n OovtOnk t.l. - SzJmoa Utog.Uít kér
Kiváló tisztelettel Lakita Teatvérek.

ZALAI KÖZLÖNY
1926 julius 10
Ttii ■ yUüdo
Bu> «w>. Jt l»0. «M0»-42J.<00, rr k,-o. 427.500 - 430 000 7J kj-c. 430000— 432 500. <»<t> í.niatuU (■ pol-vkMki 76 lur,-<» 41SOOO-417JOO, 17 k.j. 420.000 - 422500, 78 \'\'«■<>• 432300 <75000 70 lui-oa 425 000 - 427 500. 260 00"-J62JK0. Kk«/oánr«rp. 73S.0 X)-J440», aOrt™ 280u000—325 000, 2SJ0XI 302500, \'••««tl 242 500 -247500, icpc. 550J00- 570.000. koua I50.00o-106.000. korpa 167 500-170 0M.
Sertiirásir
12, MIyMI fladallaa.l vl.aa.
II 125 dih. BMnaM m 750-17.000, aatMI 15 0 0 -16 250 audall kWt I5.0» -15505 U<u>t 13 000—140Ű0, alaóraodl Ma 15 001 -15 750 mtaodirndl 14 050-14 5(0. amoi .iw 17.000-19 000. aa«l~w i..«ba. 20 S(» 21 000. aalr 25.000 - 25 SCO, IthoaoK nui 16500 -17 000, aaaton»a< "M \'«il<> 18 000-:0 O00. Al Uínyzal élénkebb.
Kiadja: Zrínyi Hyomdalpar él Kdnyt-kereskedé* ST, Kagykuiisa
Iiéleayel jiris fó«oIgablráj*Hl.
2748/1926.
VffiíDIIWsi MMi
A letenyel járás főszolgabirája az alanti községéit képviselőtestületeinek felkérésére versenytárgyalást hirdet az alább felsorult 16 dib. egyenként I, 2 és 3 lantermes, továbbá 2 szobás tanítói lakás és mellékhelyiségek valamint a külön melléképületekből álló, községi illetve lelekezeli elemi Iskolák épilésl munkálatainak biztosítása tárgyában.
És pedig: I tantermes iskola tanító-lakással, melléképületekkel. I Lasztonya, 2. Marócz. 3. Kiscsehi, 4. Szenlmargilfalva, 5. Zajk, 6. Borsfa, 7. Bázakcreltye, 8. V.alkonya községekben.
2. Két tantermes iskola, egy tanító lakással és melléképületekkel. 9. Murarátka, 10. I\'elrlvente, II. Semjánbáza, 12. Kerkaszentkirály községekben.
3. Három tantermes iskola, 2 tanítói lakással és melléképületekkel. 13. Pola, községben.
4. Két tanterem, egy előszoba, egy tanítói szoba (szertár) 14. Cser-nyefold, 15. Dobri községekben.
5. Egy tanterem, egy szoba, egy előszoba (toldásból álló) 16. Szent-liszlö községben.
Ezen iskolák felépítési illetve az összes munkák befejezési batárideje a munka átadásától számítandó 14 hét.
Az eliirt tervtől éltéló más tervekre vonatkozó ajánlatok figyelembe nem vétetnek. A versenyezni óhajtókat felhívom, hogy .Ajánlat a Idényéi járás 16 községében létesítendő elemi iskola építési munkáira" felírással ellátolt pecséttel lezárt, borítékba helyezett ajánlataikat 1926. évi julius hó 22. napjának délelőtt 10 órájáig hozzam közvetlen vagy posta utján nyújtsák be. Az előirt ajánlati mlnla és ajánlati költségvetések lelhasználásával teendő meg.
Az ajánlati költségvetésben a végösszeg nem csak számokkal, de betűkkel is beírandó.
Az ajánlathoz az aláirt különleges feltételek és az anyag alapárjegyzék csatolandó.
Az ajánlathoz az ajánlati végösz-szeg 2 százalékát kitevő bánatpénz csatolandó. Bánalpénz gyanánt megfelelően záradékolt takarékpénztári betétkönyv Is elfogadtalik.
Azok az ajánlattevők, akik a munkálatok teljesítésére törvényes képesítéssel illetve jogosítvánnyá! nem biitiak. kötelesek az ajánlatukban képesítéssel bíró megbizoltal meg-
nevezni.
Azok az ajánlattevők, akik a zala: egerszegi államépiiészeii hivatal felügyelete alall munkál még nem végeztek és előtte ismeretlenek, tartoznak kivánalra az illetékes kereskedelmi és Iparkamara bizonyítványával mcgbizhalóságukal igazolni.
Az ajánlatokat a tetemei járás fószolgabiráh hivatalába 1926 évi julius hó 23-án délulán 4 órakor fognak felbontatni, hol az ajánlattevők képviselője jelen lehel.
A tervek és fellételek az alulírott hivatalnál hivatalos órák altit megtekinthetők, hol a netán a szükséges felvilágosítások megkaphaiók. Ugynnotl az ajánlati mlnla, az ajánlattevő állal ár leltéielekkel kitöltendő ajánlati költségvetés, különleges feltételek és az alapáljegyzéki űrlap minta 100000 koronáért megszerezhető.
A képviselőtestületek lennlsrilák maguknak a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok kőzött — tekintet nélkül az ajánlati árakra — szabadon választhassanak, vagy valamennyi! minden kártérítési igény nélkül visz-szautasilh»ssanak.
Az ajánlattevők ajánliialkkal a versenytárgyalás napjától 30 napig maradnak kölelezellségben.
Lelenye, 1926 julius 6.
Dr. Czigány s. k. főszolgabíró.
APRÓHIRDETÉSEK
Ai apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A címszó « minden vastagabb betűből álló sxó kit szönak számíttatik. Minden további szó dija 500 K. A hlrdotáal Ulj «l6ro fixotttndfi a forgalmladóhozxásxámltásával
2 3 uohia feltétlenül magánházat kis kerttel készpénzvétejre keresek. lakás augusztusra kell Szlgrlszt Ingatlanforgalmi Iroda, Király-utca 38.
4—8 uobáa modern lakást Átvitelre keresek- Szlgrlszt iroda.
Elköltözés folytán békebeli eiegána
• bétflfi, háláuoba, igysk, szőnyeg, garderobszekrény, konyhabútorok, lámpák és egyéb tárgyak jutányosán eladók Kl-tUsy-utca 2. 2279
Eloaarálaám utcai szoba-, konyhából álló lakásomat lia&onlóval, udvari Is lehet. Pápay, Petóll-ut 24. 2268
Gabonaraktárnak és műhelynek alkalmas helyiség kiadó és azonnal elfoglalható Magyar utca 30. Bóvebbet Simon-féle vendéglő Kl»kanlz»a. Telefon 162. 2262
Cloaorólnóm udvart 2 szobás, konyhás. mcllCUiélyliégekból álló lakásomat egyszobás, konyhás utcai lakással. Clm a Kiadóban. 2239
Beköltözhető négy szobás, kertes uri magánháx szabadkézből eladó. Klnlzsv-utca 68. 22Ó3
3 szobás lakás Főúton aug. t-re átadó. Qm a kiadóban. 2277
FohérnomU javítást és stoppolást ugy háznál, mint vidéken vállalok. Qm a kiadóban.
Jövedelmező üzemben levő vállalkozáshoz könnyű közreműködéssel tárnát keresek 65-70 millióval. Szakértelem nem szükséges Érdeklődők elmét kérem a kiadóhivatalban leadni. 22Ö3
A világhírű
PFAFF-VARRÓGÉP
minősége felülmúlhatatlan I Minden vevő díjmentesen résztvehet a napokban megkezdett hlmzőtanfolyamon Jelentkezni lehel:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tár 2. mi Telefoni 12.
Ne mulassza el a kedvező alkalmat I
Tekepálya megnyitási
Érle*ifem a n. é. közAn&égef, hogy f. hó 10—11-éo, szombaton és va«órn.ip délután Csengery-ut 54. sz. alaiii vendéglőmben újonnan épült tekepályámat többféle nyereménytárgyak kijátszásával megnyitom. — Ételekről és i\'alokról gondoskodva van.
Szíves pártfogást kér
Furmen József
int vendéglős.
Hnán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
99/1926. végrh. szám. Árverési hirdetmény,
Alulkott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. L-c 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai klr. járásbíróságnak 1926, évi Pk. 4591. számú végzése következtében Dr. Krausz Aladár ügyvéd álUI képviselt EJchntr Sándor nagyka-alzsal lakot javára 7,500.000 kot. s Ut. erejéig 1926. évi lebruár hó 16-án foganatosított kielégítést végrehajtás utján tc-és fclUlfogUlt és 25,000000 kor. becsült következő Ingóságok, u. m: Ebédlő berendezés. perzsaszonyeg slb. nyllvácos árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járás bíróság 1926-lk évi Pk. 4591. számú végzése folytán 7^)0.000 kor tőkekövetelés, ennek t926. évi febiulr hó 6. napjától járó ItWo lumital. Vfh váltódi] és eddig bíróilag már megállapított költségek ere- | télg a netán fizetett összeg levonása mellett Nagykanizsán, Kisfaludy Sándor-uto 17/c. szám alatt leendő megtartására 1926. évi Jullua hó 12-lk napjának délelőtti 8 órája határidőit kltozctlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megtegyzéssel hivatnak ncg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi IX L-c. 107. és 108. £at értelmében készpénzfizetés mellatt • legtöbbet ígérőnek, szükség esetén beoáron alul Is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mátok Is le- és fellilfoglaltatták és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés « 1881. évi LX. 102. §. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1926. évi julius hó t. napján.
Hain Oyula s. k.,
JWJ klr. Iblróságl végrehajtó.
Caáplöbonxin 7000 kor., petróleum, gépolajok legolcsóbb árban kartcllen kivül állandóan kapható Szántó Vilmos és Társai Nagykanizsa. Deák tér 2. 2246
6 üléses luxus autó minden elfogadható árért eladó Király-utca 2. sz. 2176
Kttflnú kaiban levő cbódlöbcrondc-
xéa, uri szoba, egyéb hizl felszerelési cikkekkel egyUtt eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 2235
Naponta indul az autóbuax a
Centrál elől Hévízre. — Indulás reggel 7 órakor. Tisztelettel RlUer Mór. 2257
Oxlcthelyi«ég forgalmas helyen, aug. l-re áladó. Clm a kiadóban. 2278
A budapesti uJounan berendezett !
BRISTOL
SZÁLLODA
megnyílt
BUDAPEST
IV., Mária Valéria-u. 4.
100 teljesen modern szoba, uj bútorokkal, ágyneműkkel stb. felszerelve, minden szobában telefon, hideg és meleg vi/, központi fűtés, általában a legkényesebb igényeket is kielégítő berendezéssel, figyelmes kiszolgáló személyzettel.a n. 6. közönség rendelkezésére áll.
Étterem, kávéház és polgári étterem a házban. Esténkint elsőrangú cigányzene. Szállodánk, központi fekvésénél fogva minden pályaudvarról percek alall könnyen elérhető.
Felvilágosításokkal szívesen szolgál és szobaelőjegy/éseket. levélbeli mei>-keresésre is azonnal eszközöl a oo Sxálló igaxgatóaága.
Stölzle-féle
a legideálisabb háztartási
befőttes üveg.
Minőségben minden hasonló üvegnél jobb, tehát
árbana legolcsóbb!
Ügyeljen a bevásárlásnál az Ultreform névre.
Kapható minden szakmabeli üzletben,
Kívánatra ingyen ismertető szakácskönyv.
01
HIRDETŐ IRODA R. T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11. Teleton: Teréz 34-4J.
Felvetsz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Reklámterveket készit.
A gazdasági propaganda célhoz verető legalkalmasabb és legolcsóbb mőd|ait kidolgozza.
TárahAzak Európa minden Jelentősebb városában.
Nyomatod a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbcck Károly)"
ieii mm
Hiutsi. n. reuíiü i. (ctmiftiitiMji íj
Teljea taka^bereuctezés a tee-cKyjzerOhbtót a IcsKaj.l^.abht c ^ .barangu Mvltclhcn. £ *
88. évfolyam, 153. szám Nagykanizsa, 1928 Julius 11, vasárnap Ara 2000 karain
POLITIKAI NAPILAP
Szeriuutisét fc UadéWvatal FMU FpIpIAs czrrlenmtA - Rnrharito 1 aino iqtttwtotataft.: 78. ulm
Kaaztbelyl MUdaMtúyaUI: O. rclcios SZCrKCSZtO . BarDaritS Lajos ElSIüctíal ira egy Ura 30.000 Vorwia
Beterjesztették a francia pénzügyi szanálási javaslatot
A kamara bizalmai szavazott a kormánynak
Pirit, Juliul 10.
(Éjwkal rádló/elentés) Caillaux pénzügyminiszter a kamara ma dél-clőlll illésén beterjesztette a pénzügyi helyzet liszlázására szerkesztett törvényjavaslatot, amely délelőtt átment a minisztertanácson és amely csupán egy szakaszból áll. Ez a törvényjavaslat ad a kormánynak felhatalmazást arra, hogy a szükséges intézkedést meglegyc az államháztartás egyensúlyának és a valuta stabilizációjának bizlosilára. Az egy szakaszból álló törvényjavaslat magában foglalja a jövedelmi és lorgalmiadó megváltoztatását, a különleges adó-nemek leszállítását, mint például az
ingóságok áliiásának illetékeit, a töke belizelési törvény megszüntetését, egyes adónemek felemelését, erek közólt elsősorban a közlekedési adókat és végül az egész adórendszer egyszerűsítését.
iondon, julius 10. Hir szerint az angol ko/mtlny halasztást fog adni a francia adósságok törlesztésére.
Párls, julius 10. A kamara reggel léi öt óra korul fejezte be a kormány pénzügyi politikája tárgyiban előterjesztett in&pelláció tárgyalását. Ezután a képviselőház 269 szavazattal 2-17 szavazat ellenében bizalmat szavazott a kormánynak.
CsUtörtökön alakul meg a Polgári Egység Klubja
Kállay Tibor dr. áll a szervezkedés élén — A széttagolt polgái\'i erők egy táborban egyesítése a társadalmi és felekezeti béko jogyében
A munka és a tőke egyforma megbecsülése
Nagykanizsa, ]y[i-jí 10
Röviden érintettük már, hogy politikai ételünkbe nagy kihatást Ígérő szervezkedés indull meg a fővárosban, melynek célja a társadalmi erők összefogása, a polgári élőknek minden szélsőséges Irányzattól mentes tömörítése.
A zászló, melyei az uj alakulás kibonl: Bethlen Islván gróf zászlaja. Az eszme és a kivilel nagy munká-|ámk vezetése Kátlay Tiboré, Nagykanizsa nemzetgyűlési képviselőjének keiében van. Az uj alakulás neve — eltérően a fővárosi sajló erre vonatkozó közleményeitől — a .Polgári Egység Klub/a" lesz. A megalakulás sem vasárnap, hanem — mint azt a Zalai Közlöny-nek Budapestről jelentik - csütörtökön, |u-lius 15-én délulán lörténik meg s azon jelen lesz és beszédet mond Bethlen Islván gróf miniszterelnök is.
A magyar politikai életben, mely olyan gazdag párlalakulásokban, nyugvó-ponlot jelent ez a mai szervezkedés. Meri mig eddig minden uj párt a\' lársadálmi erők szétlor-
gácsolását jelenlclle és felekrzel, lang, osztály és harmadrendű problémák szerint egymással szemben álló csoportokra bomolta a magyar társadalmai, addig ez az alakulás épen az ellenkező célt szolgálja: az cmlllcll
mindenféle külsőség félrc-tételével egy hatalmas, egységes táborba gyűjteni a polgári társadalom minden szélsőségmentes rétegét.
Egyelőre csak a fővárosra lerjed ki a szervezkedés, de hatása nctn fog elmaradni a politikai éleiben sem, ahol ma a szélsOségek burjánzása nyomán kélszercs szükség van a polgári érdekek intenzivebb védelmire. A polgári érdekek eddig elveszlek a szélsőségek ülközói közi. Ezt látta meg Kátlay Tibor dr., az éleslátású politikus, mikor megindította ezt a nagy cióvcl folyó szcj-vczkcdésL Munkáját siker kíséri, mert a fővárosi pártok egymás ulán jelentik be csatlakozásukat. TObb miniszter és félszáznál lObb nemzetgyűlési képviselő heve van máris a
lisla élén.
Mérsékeli politikusok régóta latolgatták már egy ilyen alakulás lehetőségeit, de csak most, mikor Kállay Tibor lengette meg a társadalmi
osztályok megértéséért és békés együttműködéséért kibontott zászlói, most indult el csak útjára az eszme, amely egyértelmű lesz politikai;életünk konszolidációjával.
„Szükség van a polgárság szervezkedésére, hogy mindenkinek biztosítani lehessen a megélhétését"
A tegnapelőtt esll politikai párt-vacsorán, mely első ilyen vacsorája voll a Ferencvárosi Egységes Polgári Párlnak, dr. Usetly Bíla pártelnök, Wensky Kozma Nándor alcl nok, Rlpka Ferenc főpolgármester, Kozma Jenő és Eteky Károly ulán Kátlay Tibor dr. mondotl nagyjelentőségű beszédet, mely szintén a Polgári Egység Klubjának alspgodolala körül fonódon.
— Ma — mondolla többek közolt — az ország nagy kérdései olt dőlnek el a polgárság vacsoráin. A miniszterek is csak akkor határozzák el magukal bizonyos Irányok követéséi c és bizonyos intézkedésekre, ha tudják, hogy a polgárság mögöttük áll.
Ulal arra, hogy ó maga is látja, mindnyájan látjuk, hogy az emberek szájai keresnek elhelyezkedési, dolgozni akainak és nem találnak munkál. A magyar társadalom gazdaságilag mgyun le van romolva. A kormányra hárul az a súlyos és nagy feladat, hogy a krízisen segítsen és a kormány a legnagyobb jóakarattal is igyekszik az orvoslás módját megtalálni. Bízik gról Bethlen Islván miniszterelnökben, aki a maga résiéról mindent meg fog tenni, hogy válságot megoldja. — Síüksígesnck tsnja a polgárság megszervezéséi abból a célból, hogy mindenki lé-szére bizlosilhaló legyen a megélhetés. Ennek egyik legfőbb alapfeltétele a termelés minden tényezőjének megbecsülése. Nemcsak a munkát, hanem a tó-két Is meg kifli becsülni.
— Hallottunk olyan jelszavakai,
hogy a tökéből eredő jövedelem: munkanélküli jövedelem.
— Nem szabad azonban elfelejteni, hogy mi egy kapitalista társadalmi rendben ó:unk. De ha nem igy volna is, akkor is állana ez a lörvény, ahhoz, hogy valami produ-káltassék, munkára és lökére egyaránt szükség van. A múltban láttunk már olyan tendenciái, amely arra irányult, hogy a tőkét a maga jövedelmétől állami halalommal fosz-szuk meg. Igy lörlént ez Oroszországban is. Az elv azonban, amely ezt célul tűzte maga elé, megbukolt. Ezt az elvet két-három évszázaddal előbb valósították meg. A magyar közgazdaságban nemcsak a kistó-kére, hanem mindenekelőtt a nagytőkére van szüksége, hogy kibontakozhassunk a válságból. Örömmel állapítja meg, kogy Budapesten egy uj polgári gondoskodásnak, egy uj polgári szellemnek a kialakulása van folyamaiban. Ez a szellem akkor fog gyümölcsözni, h-t a polgárság egymás megértésében; az erők összefogásában és a termelés minden tényezőjének megbecsülésében látja feladatát.
Kállay Tibor nagy tetszéssel fogadott beszéde után még több felszólalás hangzott cl a társadalmi és
felekezeti béke jegyében.

A Terézvárosi Egységes Polgári Községi Párt, amelyei Rlpka Ferenc főpolgármester szervezett, értekezletet tartott, amelyen bejelentette a Kállay Tibor állal kezdeményezett polgári szervezkedéshez való csatlakozási.
Az angol hitelezők átvennék * a Viktéria-malmot
A professzor Bacher házi őrizetét javasolja
Budapest, julius 10 Minnlch Károly orvosprofesszor ma
Rendkívül érdekes fordulat torlénl a újból roegvizsgálla Bacher Emili és
Viktória-koncern helyzetében. Be- megállapilolta róla, hogy súlyos ér-
avatott helyről ugy értesülünk, hogy elmcszesedésben szenved és hajiolt
a Viktória malmot az angol hitelezők korára való tekintettel javasolja ftílz/
hajlandók, lennének átvenni. órizetben vM tartását.
»
-f
ZALAI KOZLONV
1926 jullus 11
Halálugrás az ötödik emeletről
Budapest, julius 10. (Éjszakai rádiójelentés) Wirlh Olga 31 íves tisztviselőnő Vtimo* Csát-zar u\'on az Ulricb udvarban livö lakásán íz ötödik cinciciről leugrott és szörnyet-ball. Teliének oka a betegsége, mint azt a rendőrséghez cimzcii tevelében Írja.
A villamos elütött egy
biciklis-rendőrt Budapest, juliu< 10. (Éjszakai rádiójelentés) Az Ültői-uli vámníl egy Kispest felé haladó 50 es|clzésü villamos elüioite Fekete Albert rendőrt, aki biciklin itrloll haza leié. Súlyos sérüléseivel a Szem István kórházba rzálliioiták. Állapota életveszélyes. Az eljárást megindították. A cseh vasutak tarifaemelése Pozsony, julius fO. A csch-szlovák vasutakon augusztus elsején ugy a személy . mint a lehcriaiifát emelni Ingják. A személytarifa emelkedése 22—25% lesz, a csomagok és ujsAp-csomagok szállítási diját pedig 33 százalékkal emelik, mig a gyotsáru tarifáját 33 százalékkal leszállítják.
Jogerős a nagyszakácsii kápolna lerombolása
Ismeretes, hogy a marcalii járás főszolgabirája mult év: .nagyszakácsit látomások- idején engedélyt adott a lakosságnak gyűjtésre és ka-polnaépitésre. Később a megye alispánja a föszolgabirói határozatot megváltoztatta, a kápolna már egy méternyi magasságra felépített falai lerombollalta, az összegyűjtőit százbuszmillió kótonát pedig lefoglalta.
Az alispán intézkrdésél néhány nagyszakácsi ember mcvb-llebbezic és kérték a vármegye tő vényhaió-lágát, hogy a pénzt adjak vissza azoknak, akik adlák. A vármegye a fellebbezést elutasította, az összegyűjtött százhuszmillió koronái pedig a községnek adla ki azzal, hogy elsősorban egyházi, másodsorban pedig kulturális célta használja fel.
Hétfőn kezdődik a Rákosi kommunista pnccs fötárgyalása
ötven vádlott, ugyanannyi tana — Két hétig tart a tárgyaló:!
Budapest, jullus 10 j
A Rákosi-féle kommumsti pör hélföi tárgyalása iránt a ktlllöldi szociáldemokraták részéről nagy érdeklődés nyilvánul meg. Rosen/eld német szociáldemokrata képviselő, Ponsambi angol szociáldcmbkra képviselő részt lógnak venni a tárgyaláson. Ezenkívül meg fog jelenni
Henri Baibusse a francia újságíró is. aki szintén erős-n érdeklődik a kommunlslapetek iránt.
A monstre lőlárgyalásnak 55 vádlottja van. A beidézett tanuk számi Is meghaladja az ötvenet. A tárgyalás legalább két hélig tart. A rend fenntartásáról rendőri készenlét gondoskodik.
Bombát dobtak egy újságíró erkélyére
i primitív bomba mügéit „politikai merényletei" keresnek
Budapest, julius 10
Az éj folyamán Persldn Ádám hírlapírónak, a .Világ- volt politikai rovatvezetőjének Ipir-ulcai lakásán az erkélyre egy konzerv-dobozt doblak (el, melyben szurok közölt 12 Mannlicher-golyó volt. A bomba explodált s egy virágállványt megrongált, de egyéb bajt nem okozott, annál inkább sem, mert hajítás közben II golyó visszahullott a főidre
a szokatlanul naiv pokolgépből.
Az eset első óráiban mérhetetlen izgalommal tárgyalták és nyomoziák azt. Persián vallomásában politikai merényiéinek tünteti fel az esetei, mig egy szemtanú, aki Persián lakása alatt a földszinten lakik, ellulni sem láloll senkit a robbanás idejében.
A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a bomba emberölésre alkalmatlan volt. A nyomozás folyik.
Belefulladt a Duna kiöntésébe
A réten lirdött a kiáradt Doniban és nyomtalanul eltűnt
Budapest, jullus 10
0Éjszakai rádiójelentés) A Duna áradása következtében a Bujafoki ut és Miv. töltés közötti rétet a vii elöntötte. Erre a helyre sokan jöttek lűtOdni. Kincses Gyula 29 éves kocsis szombat délután ugyancsak itt fürdőit. Egyszerre a többi (Üldö-
zök rémülten vették észre, hogy Kincses, aki eddig vígan lubickolt egyszerre crak elmerül. Valószínűleg egy gödörbe lépett. Azonnal többen keresésére indullak, de eredménytelenül. A rendőrség intézkedett, hogy a tűzoltók létrákkal kulassák (el a holttestei.
A Turul-madárról a Dnnába ugrott
Budapest, jullus 10
(Éjszakai rádiójelentés) Szombat délután 6 órakor a Ferenc Józsel bidon nagy csődületei okozolt egy ember, aki (elmászott a Turul-ma-dám. A kihívott tűzoltók utána mentek, hogy leszedjék, de mikor megakarták fogni, az illető a széditö magasból leugrott a Dunába. A készen állolt motoros csónakkal azonban kimentették az öngyilkost, akit beszállítottak a Rókus kórházba, ahol csakhamar magához tért és elmondotta, hogy Ecsedy Nándor 23 éves lakatos és nyomora miatt akart öngyilkos lenni. — Ecsedynek semmi baja nincs és elbocsátották a kórházból.
Puszütó felhőszakadás Zalaegerszeg körfii
Zalaegerszeg, juilus 10 (Éjszakai telefonjelentés) Szombat délután pusztító felhőszakadás tombolt Zalaegerszeg környékén. A Jánka hegben a villám belecsapott Málé József haj\'ékába, ahol öten tartózkodtak Az öt ember közül csak Máté Pál szenvedett kisebb égési sebeket, amivel a zalaegerszegi kór-házba szállították. Érdekes, hogy apj4nik .Máté Józsefnek csak a szakálla pörkölódött meg. A felhős/a-kadAs okozta kár több mint 200 millió korona.
Vasárnap is lehet aratni
Rudopest, Julius 10. (Éjszakai rá-diójelentés.) Mayer János fóldmive-lésüsyi miniszter rendeletet intézett az összes törvényhalósági jogú polgármesterekhez, melyben intézkedik, hogy a sürgői gazdasági munkálatok miatt julius és augusztus hóban vasárnapokon is végezni lehessen a termésbetakaritási munkálatokat.
FERIKE HARAGSZIK
l(U: Péchy-Horváth Reuö
Ferike felkelt az asztaltól. Az ablakhoz lépett és belebámult a ködbe.
Az uccán nyüzsgő emberrajok járkállak, siettek. Az emberek, mint minden áldott napon, a dolguk után láttak vagy siettek haza, a meleg családi fészekbe. Néhány robogó bérkocsi lámpájának sárga fénye a függönyökön át beszűrődött a szobába. Sötét, sziláján táncoló alakokat vetett a falra, A kerekek bántó zajt okoztak, amint sebesen végig-guiultak az egyenlőtlen kockáju kövezeten.
Ferike csak nézett kifelé. Bele a ködös estbe. Üresnek érezte a lelkét. Nagyon üresnek. Kerek huszonnégyéves volt és még sohasem szeretett. Senki emberfiát sem. Csak most először. És az eddig szunnyadozó szerelem szilajul. fékevesztett energiával tört ki a szivében, amelyet megsemmisüléssel, szétzuzódás-sal fenyegetett.
Rövid néhány héttel ezelőtt kezdődőit. Akkor megismerkedett egy pompás fiúval. Az első pillanatra belészeretett. 1\'udfa is ó, hogy mi az a szerelem I Csak sejtette, hogy szereli ót. .Meri hiszen minden gondolatában vele volt, vele álmodott, vele ébredett és aludt cl. Ez p*dig csak „a szerelem" lehet. Titkos sej-
telmek, kellemes érzések kerítették hatalmába árva szivét. Ferike nem is küzdött az ellen az érzés ellen. Nem küzdött, nem védekezett még egy ujjmozdulattal sem. Tudta, hogy úgyis hiába való volna minden küzdelem. Lassan-lassan átengedte magát és szivét ennek a misztikus, világokat uraló, szent érzésnek. A szive vergődött, csapkodott, mint az a galamb, amelyet szívtelen emberek lelőttek.
Sokat, ti3gyon sokat hallóit és olvasott már a szerelemről. De még nem érezte sohasem. Most is csak ugy sejtette. — most azokban az olvasmányokban ugy állott, — hogy az az érzés, amely mostanában a szivébe lopta magát: az örökszép, örökifjú, gyötrő és mégis édes szerelem lehet.
A gavallér néha-néha fellátogatott az érette rajongó Ferikéhez. De nem elég gyakran. Az utóbbi időben pedig alig jött egy hét folyamán kétszer.1 És dacára annak, hogy ő is szerette Ferikét, egyelőre még nem igyekezett bevallani a szerelmet. Talán féli, hogy nem talál viszonzásra; tálán más oka volt. Pedig ha tud\'a volna.. !
Ferike anyja végtelenül áradozó szerelemmel szerette a leányát. Szivének egész melegével, rajongó anyai szeretettel vette köröl. Bizonyos asszonyi fetclemmcl nézett a jovóje elé, hisz a lányok feje fölött oly ha-
mar elfut az idő. És nem is tudják, kinek nevelték, kinek adják oda örökre a gyermeküket. A fiatalember följárását azért készséggel engedte meg.
Ferike nem volt a költők által leirt, felmagasztalt, mindenféle testi szépséggel és keltemmel felruházott leány. Ama sok barna leány közül való volt, akik egyformán banálisak, egyformán unalmasak és egyformán bosszantóan morálisak. Alacsony termetű és kissé molett volt. Párját ritkító okos, beszédes égszínkék szempár mosolygott le azonban szabályos metszésű, makula nélküli arcáról. Szóval, Ferike — mint mondani szokás — eléggé csinos b3rna leány volt.
Most, hogy az ablaknál állt, most nem a rózsás szerelem foglalkoztatta. A rideg halálé. Messiás gyanánt üdvözölte és fogadta volna 3zt megjelenésekor a rideg unalmas kis egy szobás lakásukban. Mert néhány nap óta életunt volt. Életunt minden tekintetben. A daliás szeládonjára nem tudott harag nélkül gondolni. Keseredett volt amiatt, hogy Jenő már négy nap óta nem mutatkozott nála. Nyugtalan volt, nem evett, nem aludt, nem dolgozott a szegény bolondos, szerelmes leány.
Aggódott Jenő életéért, hogy hátba valami baleset érte. A" Szive Összeszorult cire a gondolatr.i, minthogyha valami vasmarok szorította, facsarta
volna. Ugy kell pedig lenni, mert máskülönben miért maradt volna cl ? — kérdezte mintegy önönmagálól Ferike. De nem tudta magát megnyugtatni Vagy talán beteg lehet — ftizte tovább gondolatait — és ó nem lehet mellette, hogy ápolhatnál Hiszen ez még gondolatnak is rettentő! De nem. Akkor legalább csak irt volna neki.
Ami még fájdalmasabb és ami minden szerelmes leánynak bohó szivét kétségbeejli, szintén eszébe jutott: nem lett-e hűtlen?
— Ezt még fel sem merem tételezni őróla — fűzte tovább a szivét mcgrcmegtetőgondolatokat. De mindjárt ott volt mögötte fekete lován a kétség: ki tudja?— Különben az ördög nem alszik! Ám, ha hűtlen lenne, a tulajdon tiz körmömmel kaparnám ki azokat a cslbosfényü szép szemeit...
Hirtelen elhallgatott, mert kocsizörgés hallatszott, amely a ház elótt hirtelen megszűnt.
Hangosan dobogó szívvel szorította forró homlokát .az ablak hideg üvegtáblájához. Ugy tekintett le a sáros uccára. Izgatottan lihegő lélek-zestel nézte a kocsiból kilépő magas urat, vájjon ő-e az?
Nem ő — mondta csalódottan, fanyar arccol.
Megismerte volna a lépéséről ií. Ez a Simonyi doktor ur, aki a kis Kovács Gyuszit megy gyógyítani, a
1926 lulius 1).
ZALAI KÖZLÖNY
a
Egyes községekben visszaállítják a kötött lakás forgalmat
Nem tudtak megegyezni a lakúk és a háztulajdonosok —- A vidéki panaszok legnagyobb része békésen elintéződött \'
Budapest, |ullus 10 A népjóléti minisztérium, mini ismeretes, 1926 november I-vel a községekben felszabadilolla a lakás-foigaltnat. A háztulajdonosok sok belyen otyam magas bérösszeget követelt, amelyet a lakók nem tud-r-ak megfizetni. Emialt a lakók a népjóléti minisztériumhoz fordultak panaszaikkal.
A népjóléli minisztérium az alája tartozó lakásosztályból különböző megbízottakat küldőit le a helyszínére, akik elmentek az illető köz-
ségekbe, ahol. megvizsgálták a panaszokat és a legtöbb helyen sikc-itllt is egyezségeket teremteni a háztulajdonosok és bérlók közölt.
Mintegy 15 községben azonban nyilvánvaló volt, hogy a háztulajdonosok tényleg visszaélnek |ogukkal és a lakásért aránytalanul súlyos béreket követelnek. Ezért, minléite-salönk, a népjóléti miniszter ugy döntött, hogy ebben a lizenöt községben hatálytalanítja legújabb ren-delclét, vagyis a kölölt fogalmat ismét feleleveníti.
Hévízről Nagykanizsára jött aprópénzt váltani
Gyorsvonaton és autón a kanizsai cipész-sátrakhoz ét az ipartestületi vendégIS kuoséberéhez — Sólyom ur megmutatja, hogyan lehet 3 millióból nagy urat játszani
Egy fegyháztöltelék filmrevaló kalandozása
Nagykanizsa, lulius 10 Késó este volt már, mikor Szabados Jánosné hévizszenlandrási éttermébe beállított Sólyom Albert budapesti pincér. Hosszú jercmiádban panaszolla el a jövevény, hogy éhes, de sem pénze, sem lakása, semmije sincs a világon és kérte, hogy alkalmazzák öt éthordónak. Sok könyörgésre kisegifónek alkalmazták is.
Harmadnap Sólyom ur félmillió koronát kért Szabadosnétól azzal, hogy
aprópénzt kell váltani érte a poslán. A pénzzel a zsebében átment a Frfedrich-féle étterembe és ott Izsák Béla föplncértól, mintha
I csak szívességet akarna lenni, ugyanilyen módon elkért 2V-z millió koronái.
így felszerelve aulóba alt és Keszthelyre száguldón, ahol bevásárolt egy gummi-köpönyeget, gallérokat, kesztyűt és egyéb apróságokai, majd aulón tovább iramodott Balatonszentgyörgyre. III
a gyorsvonat étkezőkocsijában uri módon — 150000 koronáért — megebédelt.
Nagykanizsára érve ugyancsak aulön a bellpiacot látogatta meg, hogy folylassa a .nagy-pénzek" felváltását. Ez sikerűit is. A Deák-téri cipész-sátorokban vett egy pár sárga-
füszeresék fiát, akik fenn a harmadik emeleten laknak.
Most már haragszik is Ferike. Az órára tekint és ijedten mondja:
— Már hét óra I
És aztán újra tovább bámulja a sOrll ködöt. Vékony sugárban vágja ezt kellé a sarki gázlámpa sápadt világa. Hideg levegő ereszkedett le, amely elől az emberek síelve menekülnek hazafelé és fázva, vacogó fogakkal, unalmasan síelnek tova a nedves járdán. Kopogásuk bántó élességgel hangzik fel.
Ferike csak egyszerre azon kapja magát, hogy a szemeit elfátyolozta & megnedvesítene a kibuggyanó könny és ö — sir. Eltökéli magában, hogy ma keményen megdorgálja Jenőt a hosszas távolmaradásért. Azián nem bánja, akármi következik is. Még ha szakítás is lesz a vége, nem bánja. Mert ő ezt úgysem tudja túlélni I
Szegény szerelmes leány 1 Nem tudta, hogy ezen a kálvárián mindenkinek keresztül kell mennie, amikor szerelmessé lesz. Azt hitte, liogy egyedül csak ö boldogtalan a világon.
Még azt sem tudta bizonyosan, hogy Jenő ma eljön-e, meri nem mondta meg. De valami súgta neki. sejttette vele, hogy eljön. El kell jönnie, hogy megvigasztalja az utána vágyakozó Ferikét, aki jövetelét úgyis nagy szivszorongás közepette várja.
Ha pedig nem jön cl ma sem, akkor ledobja magái a harmadik emclclrűl a Kovács Gyusziék ablakából az uccára. A szenvedései már úgyis a végtelenségig ertek cl és őneki már nincsen ereje, hogy még tovább is tűrjön és védekezzék. A pohár csordultig áll...
A szive újra nagyot dobbant, amikor egy kocsi zörgése ismét a kaputok előtt szűnt meg.
Lelkendezve sietett ablakhoz.
— Ö az, ő az! — susogta lihe-gőn, izgatottan, amikor látta, hogy magas alak száll ki a kocsiból, egy pillantást vet az öablakukra és aztán gyorsan lohol befelé a kapun
Mig Jenő (ólért a lépcsőn, mi;; végigment a folyosón, inig az ajtójukig ért: azon gondolkodott Ferike, hogy nem fogadja szívesen, sőt nem is szól hozza szívesen, durcás lesz. De amikor az ott künn rátette a kezét a kilincsre és bekopogtatott valósággal repült az ajtóhoz. A belépő férfinek mosolyogva nyújtotta oda puha kis kezél:
— Csakhogy már itt van, maga rossz I — susogta zavartan, szemle-sűtve Ferike.
1-s már eszébe sem jutott, hogy azelőtt csak pár jpercccl is milyen gondolatok kóvályogtak bolondos, szerelmes, kicsi fejecskéjében.
cipőt, azután a cipészeket becipelte az Ipartestületi vendéglőbe é.iiit addig vendégelte őkel, inig 300 01)0 kotonás számlát csináll, azulán |>c-dig már jócskán llluminált állapotban eljátszott 200.000 koronát a-
kucsébernél Ezulán az egyik szállodában Szabi Sándor név alatt szobát veit fel és a pénzváltást Isten-igazában elvégezvén, pihenőre téri.
Oldözés autón Közben azonban Izsák főpincér és Szabadosné nyugtalankodva várták az aprópénzt. Izsák csakhamar meg-ludla, hogy a szemfüles kolléga az-óla .Sólyom\'-szárnyakon járja a hetedik határt, lebát ö is aulóba szállt és egyenest Nagykanizsára jött a rendőrségre, ahol jelentést lett az
esetről. SMyom ur egy negyedóra mulva a rendőrségen lalálla magái.
Itt aztán egyszeriben sok minden kideitlll. Kiderüli, hogy Sólyom Győrben is büntetve volt sikkasztásért. Legutóbb január 10-én szabadult kl a soproni fegyházból, mert Budapesten, Veszprémben, Szolnokon, Egerben löbbrendbell csalásokat, lopásokat és sikkasztásokat követett cl s ezekért összbOnlctésül négy ével olt. Beismerte, hogy márciusban Budapesten gizdájától, a Bizmc-kávébáz tulajdonosától egymillió koronát sikkasztott, amit rábízlak, hogy vigye el egy bankba. Ezért, meg a hévízi esetekkel együtt ezulán fog felelni Sólyom ur, aki mosl az egyszer alaposan ráfizeletl az aprópénzre.
Véres verekedés Sormáson két szomszéd között
A csirkékkel játszadozó kutya miatt keletkezett harag baltával njer elintezesI - Egy ember, alí nem akar kórházba menal sérülésével
Nagykanizsa, julius 10
Véres verekedésben robbant két sormási szomszéd hosszú idő óta tartó civódása a tegnap este. Az ok, mely mialt büntetőtörvény elé kerülnek, a verekedők oly jelentéktelen, hogy szinte érthetetlen megérteni, hogy miatta emberek magukról megfeledkezve egymásnak rontanak baltával és véres verekedés! rendeznek.
Harag a kutya miatt Mihálicska Nándor limár és Tóth Kálmán halvanötéves asztalos, mind-kelten sormási lakosok, egy udvarban laklak albérletben egy sormási gazdálkodó házában.
Mihálicskának volt egy kis kutyája, mely nagyon szeretett játszani a majorsággal. Emialt Mihállcska és Tólb között állandóan súrlódott viszony állt fenn, annál is inkább, mert a szóban forgó kiskutya a Tóth csirkéit is megkergette néhányszor.
Veszedelmes szerszám a balta Tegnap este, mikor Tóth hazajött a mezőtől, ahova munkahiány miatt aratni járt, ismét arról érlesűll feleségétől, hogy a Mihálicska kutyája bántotta baromfiail. Azonnal kérdőre vonta a nálánál sokkal fiatalabb
Míbat.cskál, aki viszont azzal véde-kezetl, hogy amiérti kutya jálszik a csirkékkel, azéit nern szükséges őt felelőségre vonni, hiszen nem lett semmi baja a csirkéknek. Tóthot nem elégitelfe ki ez a magyarázat és szó-szól követve a kiskutya játéka miatt, parázs verekedés keletkezett közöltük, melybe Tóth felesége is belekeveredelt.
Veszekedés közben Mihálicska az asszonnyal pörölt és ezalatt Tóth bement a lakásba és baltával tért vissza, hogy igazának a veszedelmes szerszámmal adjon nagyobb nyo-maiékot. Állítólag Tólh a baltával Mibálicskát oldalról akkor vágla meg, mikor az feleségével veszekedett. Ez a vágás elég súlyos volt, ameny-nyiben Mihálicskának homlokát érte a ballatokával mén ülés és az éle orrcimpáit hasította át.
Mihálicskának súlyos sérülését a községi orvos látta el kölésscl, akit bár beakartak szállítani a kanizsai kórházba, nem\' Is akart erről hallani. Azt mondta sérülését otthon is ki tudja heverni. Azonban orvosi látleletet vetetett fel magáról és annak alapján Tólh ellen bűnvádi feljelentést tesz.
Súlyos szerencsétlenség benzinmotoros favágó-gépnél munkaközben
Yojkovics fiyörgy gépésznek balkezefejel\'elkapla a körlüresz és összeroncsolta
Nagykanizsa, Julius 10 Súlyos szercnc-Ciien-ég történt ma délelőtt Vall órakor a reáigiinráziuni udvarán, ahol motoros favagógcppcl vágiák az intézel téli fa-szükséglclél.
Munkakózben a telje* gyorsasaggal forgó gépfiirész elkapta Vojkovics György gépész balkeze fejei es borzalmasan összeroncsolta. A szerencséden ember jajkiállására a gépnél dolgozó többi munkások azonnal leállilolták a gépet, de akkor már késő volt, mert vojkovics bal keze-fejét a középső két ujj közölt, azonkívül az ujjak begyéi felhasította és csontig bevágta az éles körfűrész.
] A súlyosan séroll emberi még olt i a helyszínen bekötözték, majd a telefonon kihívott mentők a kórház I sebészeli osztályára szállították, ahol ] míiiétet hajlottak végre rajta. Állapota súlyos.
A szerencsétlenséget nem tudni, mi okozta, de lehet, hogy Vojkovics, dacára annak, hogy régi kipróbált gépész, nem volt eléggé óvatos és iui közel ment a működésben levő körfűrészhez.
A rendőrség a kórházi jelentés alapján értesülvén az cselről vizsgálatot indított, hogy lerhel-e valakit felelősség a balesetért
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Jullue 11.
NAPIHÍREK
UPIREID
Julius II, vasárnap
RDmal katonkai: I. Pim p. Fiolw láns: Lili. Izraelita: Tan. Iio 29.
Nap kel reggel 4 óta 13 parckoi. nyugszik délután 7 óra 57 perckor.
Alllsill mulatság a Zrínyi sportpályán délután 3 és este 9 illakor.
Malik. Uránij: .A iéezel ara.\' Egy titokrjloi élet legínyc 8 felvonásban
Vitát;: .Hullámsírban■ kalandorlór-tínel vizén és viz alalt b felvonásban. Elóadások kezdete 3, 5, 7 ti 9 órakor.
Julius 12, hétfő
líómal katolikus: O. sz. János. Protestáns: 11.1 belli. Izraelila: Ailar hó I.
Nap kel reggelt óra 14 perekor, nyugszik déluUn 7 óra 56 perekor.
Jó üzletek
Tűrhetetlenek a gazdasági viszonyok, — mondjuk — semmi üzlet, semmi forgalom. Mégis, It a rosszul megy sorsunk, azért akadnak még emberek közöltünk, akiknek bumoro. jókedve megmarad és a nagy -r feje, hasaljon a ló elve alapján próbd\'nuk maguknak néhány bújelejló órái szerezni. A kávéházi Konrádok nap-nup után ugrálják egymást és ajánlanak egymásnak .rentábilis\' üzleteket, melyeken milliárdokat lehet keresni, íme néhány ezekből a viccekből: , Elsőrangú tőkebefektetés. Három I vagon teve szállítandó. Egy vagon egy., egy vagon kelti és egy vagon | három-pupu leve. Kivigjnlrozas a Hortobágyon, meghonosítás céljából.
Kiülni pénzkereseti forrás. Szállítandó egy vagon sóhaj, garantált áru. Lehetőleg B-listás és szanált emberektől. Bacher féle nem jó. Ha-tárldó az utolsó népszövetségi köz gyűlés.
Terménykereskedőknek fontos I Szállítandó egy vagon fatrahányt borsó. DirHIHák a Genfben elhangzott kisebbig! panaszok.
Az összes köz! a legelőnyösebb. Szállítandó öt vagon zsebóra perc-mulató.
Csak komoly és csőd előtt álló ke uskedök számára I Szállítandó egy vagon bús-gerike, ab Niagara vi-esés. Kikötés: az összes geilicéknek busulniok kell, mert hu egyetlen egy Is nem butul, visszamegy az egész üzlet.
Csak olyan üzemeknek, ahol nagyobb létszámú munkást tudnak foglalkoztatni! Egy vagon berozsdásodott gombostű klsmirgüzendi.
Allatkereskediknek I Szállítandó
egv vagon frissen szedett hét pettyes katicabogár. Szigorú kikötés: a pety-tyek száma nem haladhatja meg a 18.976438 at.
És végül, ezl mindenki megcsinálhatja, szállítandó ötlet és terv a nagykanizsai szabadfürdő megoldására vonatkozólag. Az ajánlatok fel-bontásának Ideje: 19.38. U. Gy
— Címadományozás. (Éjszakai, rádiójelentés Budapestről.) A kormányzó Eberhardl Béla nagykaniziai reálgimnáziuml- Igazgatónak a tan-agy lerén kifejlett érdemes és eicd-m Ínyes munkáss igáért a tankerületi főigazgatói cimet adományozta.
— Elismerés. A Vármegyei Testnevelési Bizitlság dr. Sabján Gyula polgármesternek, dr. Králky István főjegyzőnek, GyömBrey István járási föszolgiblrónak, l.aubhaimmei Alán szolgabírónak, dr. Berta Jinó ib. szolgabírónak és Szépudvary László kiskanizsai taniló, testnevelési oktatónak a testnevelés terén szerzcll érdemeiért és fáradhatatlanul lelkes munkásságáért legteljesebb elismeréséi felezte ki.
— Lakásügyi miniszteri biztosi kinevezés. Szeptember else|én — mint ismeretes — megszűnik a városok lakásügyi hatoságainak a működése. Erre való tekintettel a népjóléti miniszter a lakásügyi végrehajtások lebonyolítására miniszteri biztost nevezett ki Németh Ödön dr. budapesti törvényszéki biró személyében, aki természetesen csakmajd szeptember elsején kezdi meg működését.
— Kinevezés. A főispán ifj. Bidy Zoltán jogszigorlót, a vármegye alispánjának fiát közigazgatási gyakornokká kinevezte.
— Kedves barátainak és ismerőseinek tzivélyes .Isten hozzád\'-ot mond Preszeller.
— Ma délután 2 órától teke-verseny a .Magyar Király\'-ban. — Nyeremény: egy motorkerékpár.
— Vasárnap éjfélkor Indulnak a Szent László cserkészek a nagytáborba: A nagykanizsai 77 Szent László cserkészcsapat 35 taggal, Horváth József parancsnok vezetésével ma, vasárnap éjiéikor indul a nagykanizsai vasútállomástól a káposzlásmtgyeri nagytáborozásra. Útközben a csapat egy napot Balaton-szemesen tölt.
_ A kanizsai gyermek-nya-rultatásl akoló leány cs iportjából, ak. az utazási költséget még nem fizette be. azt julius 23-án jullassa cl Farkas Vilmához (Bizár-udvar)
.. Üzlet áthelyezés. Stampj Zsigmond fűszer és csemege üzletét Fó-ut 5 szám alá, a hercegi épületbe helyt zle át.
— Vagyonzárlat. A nagykanizsai törvényszék Sándor Erzsébet és Sándor Margit letenyct lakosok ingatlan vagyonára a zárlatot elrendelte.
= A nagykanizsai „Hangya" fogy. szövetkezet felszámolását el-haiarozván, értesíti a n. é. közönségei, hogy a raktáron levö összes rőfös- és rövidáruk mélyen leszállítóit áron kiárusittalnak.
— A Néptakarékpénztár adománya. A nagykanizsil Néplakarék-pénztár a klskanizsai Levente Egyesületnek 200000 K-t ad imányozoll.
i.i viiin. is. r i 1 ^s. ,.■■■\',«.■ -ii,-.—i
Idöjás\'Aa
A nagykanizsai meteorotoglsl nteg-ligyc\'ó Jelentése: Szombaton a /itWfséA-Itl: Heggel 7 órakor +200. MiluUn 1 órakzw +7.\'i 1, este 9 órakor 4-211.
Hihizel: Heggel is dílb-n kevísbbé txirvll, es\'e boroH
Szélirány: Heggel Északkeléi. délben t\':s/ak, este l-szafc.clcti szét.
Délután 3\'íl nyugaton dörgés.
A Metcorotóglnl Intézet jelentéve .re-lint Változékony idó virliató, helyi ziva-laiokkal
— A terjedő trachoma. Mura-koresztur és Fityeháza községekben annyira\'terjed a trachoma, hogy a vármegye egy szemész-szakorvost bízott meg a járvány továbbterjedésének meggátlására.
= Himzótantolynin Napokban kezdődött nagyszámú résztvevővel a Plaff himzőtaofolyam, ahol a sok szorgalmas nöi kéz szebbnél-szebb mintákat készit gyakorloltlanárnök vezetése alatt. Jelentkezni lehet: Brandl Sándor és Fia cégnél DMk-iér 2.
= Diákok a vakációban Rádiót szereljenek elsőrendű Rádió alkatrészek. készülékek, hangosan beszé-tők, fejhallgatók, elsőrendű nnód-Iclepek, olcsón kaphatók Szabó Anlal spoitüzletében.
_ Fiu-internátus Szombathelyen. Folvcvz bármilyen iskolai diákot, naponkénti lecke kikérdezés s teljes ellátással. Tessék Kőszegi-utce 46. szám alalt érdeklődni.
—. Helycsen cselekszik, ha varrógép , tü-, olaj- és . fonal-szükségletét nálunk fedezi. Singer-vMióetp-alkatrészek elismerten a legjobbak I Singer-varrógép fióküzlet.
Tisztelettel közlöm,•
hogy iizleU-ntot ■ Föul 5. szám alá, a volt keferaktárba (hercegi épület) helyeztem át.
STAMPF ZSIGMOND
jüszer- is csemeatkerztkedá.
= Köszönetnyilvánítás. A Fűtő-háct Kézművesek önsegélyző és 0.1-kípző Egyesülete mindazoknak, akik zászlószenlelési ünnepélyük alkalmával zászlószegntegvállán cimen adományukkal támogatták vagy jelenlétükkel az ünnepély fénvét imclték, háláját és köszönetét fejezi kl Az egyesület.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt bélen 75 gyermek születeti, ezek közüföfiu és9leány: Szélig István szíjgyártó iparosnak leánya, Knaus Józsel földművesnek leánya, Horváth Kálmán szabósegéd-nek leánya, Slmoncslcs Lajos téglagyári munkásnak leánya, Szíva Utván napszámosnak leánya, Siller József kereskedőnek fia, Imrei József földművesnek fia, Gyöngy Ferenc rendörőrmeslernck leánya, Hofmann Vince boliisznlgának fia, Tóth.lstván napszámosnak fia, Ktiszlián G/örgy vasuli munkásnak leánya, Kálovics Józsel földművesnek fia, i\'auer János vasuli asztalosnak ha, Eigner Fertfnc vasuli munkásnak leánya, Rölliig Károly kereskedő segédnek leánya. — 4 házasság kötések száma 2 voll: Kispál János honvéd tizedes Lóki Máriával, Horváth Józsel kómiK ves iparos Tóth Máriával. — A halálozások száma /J. Topolics Gyula nyug. vasuli tőkslauz 72 éves, aggkori gyengeség; Srokol Mária 4 hónapos, tüdőhurut; Vékási Lajos l hónapos, lüdőlob; Vörös István lö hónapos, veleszületett gyengeség; Kocsis Ilona 3 éves, vörbeny; Mu-ezer Mária 3 hónapos, tűdőlob ; özv. Orbán Dánielné, Zaholhin Zsuzsanna 68 éves, vizkór; özv. WJhelm Já-nosué, Ag Rozália 49 évea, szívszélhűdés ; Varga Vendel 60 éves nyug. rendőrfőtörzsőrmester, szívszélhűdés; Hári István nyug. vasúti fültő 59 éves, gyomoirák; özv. Rostnlhal Miksáné Recbnítzer Rozália 69 éves, sziv izom ellajutás; Gergő Ilona.28 éves napszámos, tödőgömökór; Rácz Islváu 34 éves földműves Miháldról, tüdövész.
= iegjutanyosabban ■
singernél
l fttopHási é» taeo. Központ Szálló épületéiben. Tt>t6<on"A\'»\' <63-
1926 lulius 11.
ZALAI KÖZLÖNY
^canAh-behozatal
rRETT NVUCATINDIAI BANAH
A LEGJOBB TAPIALÉK I

Elllizotl egyéneknél a természetes Ferenc Jóml" keserűvíz hatalmasan előmuzdilja az anyagcserél és a leslet könnyeddé teszi. TObb orvosprofesszor n Ferenc József vizel stlvelzsitosodásnil is regncl, délben és este, egy-egv harmadpohárnyi mennyiségben rendeli. Kapható gyógy szertárakban, drogériákban és fuszei-Ozlctekben.
_ öngyilkos aggastyán. Keszthelyről jelenti a Zahl KOzlOny tudósítója: Balázs Ferenc 87 éves mjginió keszthelyi lakós gyógyüha-l.illan belegsége miatt likisin fel-akaztott i maját. A helyszínre kiszáll! dr. Mesterles Elek főorvos már csak a halálozást konstatálta.
= Közgyűlés. A klskanlzsal Polcán Olvasókor mn, vasárnap délután 01 órakor rendes félévi közgyűlést tart.
Ma, vasárnap kétszer Indul uz autóbusz Hévízre n Cenlrál eiól. Reggel 7 és délulán 1/2I órakor. Trszielctlel Ritscher Mór.
A\'lábbeli készitó Iparosok szakosztálya ma délután 3 órakor illést lati az Ipartestület helyuég!-ben, melyre a tagok ponios megjelenését kéli a Vezelőség.
— Gyújtó villám Cserszeglnmajt tudósítónk jelenti: Szlkhiy Kálmán huszárezredes piszkei lakosnak Keszt-rttly melletti csarszfgtomaji hegyen ;evó pincéjébe f. hó 8 án éjjel 11 villám beciapott és a pince egész tc-lózelél teljesen leégette. A kár lóbb millió korona.
— Három napos eljegyzés Zalában. A mull napokban Hor-vdl/l Ferenc zalaszenljakabi gazda házánál eljegyzést tarlóitok. Az ,eljegyzés" szombaton délben kezdődül éi részivelt azon 61 vendég — és kedden délben még mindig nem ért végei. Az .eljegyzés alkalmával elfogyasztottak másfél hízott sertést, egy fél borjúi. 70 pár csirkét, 18 pár kacsái és pár hektó bort, amiből valamicske még megmaradt Szenl János áldásra. A jam fiuk, akik a talp alá valót húzták, három és fél millió koronái kaplak a gavallér magyar gazditól. Igy néz kl manapság egy zalai .eljegyzés" Szenljaku-bon. Ebből fogalmat alkothatunk magunknak, mi lesz akkor, ha Horvátték házánál megtartják a fiatal magyarok a lakodalmukat.
— Zivatar Keszthelyen. Keszthelyről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója.- F. hó 8-án éjjel Keszthely felelt nagy zivaiar volt. A negyed óráig tarló esó az ullestel és cgvts házak tetőzetét megrongálta Az ut-cákotv-3 cm. magas viz hömpölygőit, amely sictett lelolytii a Bilaton medrébe.
«= 20 havi részletfizetésre szállít juk — igazolvánnyal rullátolt ügyno
keink inján is - az egész világon legjobbnak elismert Singcr varrrt gépeinkét. Singer varrógép részv.-tarsaság.Nagykanizsa, Fóut 1.
— Kifogták a Zalu áldozatinak holttestét. Zalaegerszegről jelentik: Horváth Ferenc kereskedő-segéd holttestéi leguap reggel a csácsi malomnál kifogták és Ztla-cgei szegre szállítottak
— Nagy Kanizsaiak találkozó-
helye Waltu J-\'erencni átuliázálun Hévizfdtdón.
— Megkerült egy eltűnt keres kcdelmlsta. Jelcntettllk/hogy Péter-Pálkor Sípos Kálmánné lenlii lakos Dezső nevll kcrcskcdclmista fia eltűnt zalaegerszegi szállásadójának lakásáról. — Az anya most bejelentette, hogy fia megkerüli. Ugyanis a rosz oszialyzat miatti feleimében nem meri ha/a menni.
Schwarcz Dezső cégnél tiri ér, női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
Csod.szép arcbőr niégakc-Vííbbe szabályos arcul is étdekessé, vonzóvá teszi, a szép arcrak pedig elmaradhatatlan kelléke. Hiaztakarja, Itogy bőre bársonyos, ragyogóan sima legyen, ugy használj 1 a rég beváll Havasi gyopár crémtt, púdert, szippant, mosdóvizet.
=. Felhívjuk a I. olvasóközönség figyelmét Hantos Testvérek R-T. Budapest, VI.. Ilurn F.de-utci 5. lapunk mai számában megjeleni hirdetésére.
— Országosvásár. Folyó hó 13 án, kedden, nem Z ilaszetvgyOr-gyön, hanem Zalast&ntgróton lesz országosvásár. „
— Ponyva, zsák, olajáruk gyári lerakat.a Arlntr és Kelemen cégnél, Csengeri ul 5
A cserkész nagytábor balatoni körútja. A ju\'lus 15 én kezdődő cserkész-nagylábor lezajlása ulán a nagylábor balatoni körutat rendez. Indulás julius 23-án Budapestről Sióiokra. Sióiokon tábori vacsora, másnap indulás Keszthelyre, Innen a város megtekintése ulán gőzhajón Tihanyba, ebéd után Balatonfüredre mennek és Innét indulnak vissza Budapestre.
Tcnnlsz-verscny clólt rakelt-jét hurozlassa meg Vágó Endre illat-szertárában. F6-ul 14.
... Schwarcz Detső harisnyái a legiobbak.
— A Magyar Ncmzetkfizl Szövetség N .gykanizsa és vidéki köre julius 12-én, hétfőn délulán 6 órakor a városháza első emeleti kir. tonács-lcrroéb:n választmányi ülést lati, a ny.lri propagandl, lag^yüjtés, beér-kczitl llgyck és Indítványok letár-gyalására.
— Vasárnap Is lehet aratni. Samogyvármegye lörvényliatósága, tekinlellel a rossz időjárásra és az araiás elmaradására, megenged e, hogy a gazdák julius és augusztus hónapokban vasárnap is arathassanak. A főispán azonban táviratilag hozta ezt tudomásul a vármegye összes csendőrőrscinek.
" Rézgálic, ralfia, rézkénpor, Hirsch és Szegő cégnél.
nllMC I Az „A EROXON1
OV Aa I múcs-szalsgo. Icgy-
M a sleggct 20 éve váuozstlsnul a világ kgjobb lígylogOJa. Hossza 1 né-l«, szélessége i\'n cm. Az ulliiutok
Vllíg IcgjObi
let széless«* —.. ..... .— —.......
egyrésze US. mások pedig 7S-8U cm, hossznak és ezek egy raze MV eenll-méterrel keskenyebb. Aí .AUiOXON a legnagyobb oíiégDcn Is mcglsnla á-6 licllg > togóképességet « nem toívik le a sz.tlagrol. Az utániatok kO-lUI sii< tel/ylk és már néhány ,un után Tzí-az A- „AEBOXON" jobb. de ncin drágább, oitnt a slU-iy utanr.it. Követc.ic tehát >J|<1 érdekében az AEflOXOfá" téi-vfogO:. -- Mindenhol knphstO. Utánzatot utasítson vinia. ímüVAiOKSiátlI róELásusiTó ■„
tolnai János jehu
BudM\'cSt. VI, Szondyutca 73. \' „eteton: L. 970 - 30. 17.\'

A ZALAI KÖZLÖNY kapható
tiin.i.o : • .isin ■•
si,jaS..«i.iitio, s..r.ruij-uTí» is
|I.I.. ■ O.O-a .1-jM.r\'^\'1\'. Síasulh Ij^-uUS. ki.i.,11 Oyili JJili.rimJ. Hfliis.1 Slrit^Bl Wr. Ni.W. 14..14 Jsl.JiiT"^i»l\'bin. SoLwnl.aU..
IKIIIH I kSayrtáW i» pipiutrrtk^llsiwu. tlévti - tánlSa : Xnmmtl ,
Si.i.Mn r< S\'Jk.a«.únrvlJilS»ii llívlitiídlinilriion; Cckítíni SA»Jo« SUlU
11,.lí S-svllloa. luuroosereajsea 1 M.il MlsünlaU. ItsIstoaVífesiturts: BWu raM«»ccrtart4a« 1\'oayO.I-SelBlelcvva t V«V4 WimIbIbH. BjU-
FaayA^BBi K.li^i Siirfa* v,KrrtlrLkrt,iVHIt«KB UBl.r->BSoZlár«8: Ssly 0.-w»m«s ltlM«
Uránia
jövő héton, szerdán és csütörtökön 7 és 9 órakor kél gyönyörű filmuj-donsagot mutat be. Az tlsó film: Sursum corda (A szelelem hilóto-röliei). Regény a nöi hűségtől 7 lel-vonásban. Az idén ez a film voll Amerika legnagyobb szenzációja, mely témájának érdekességénél, a cselekmény lelépilésének hatasos voltánál fogva sokáig dominálta az amerikai filmszínházakat. Egy elkényeztetett, előkelő leány és egy szegény, de iclótól-talplg igazi férfi szerelmi harcát tárja elénk az érdekfeszítő cselekményt! film. amelyben a szr^ rclines leány önmagái legyőzve boldogan omlik a lérti karjaiba. Különös érdekessége ennek a gyönyörű képnek, hogy női főszerepét az amerikai hírnévre szert tett magvat származású lilmdiva: Florence Vidor ját-tza A második film: Óceán kisasz-szony, érzelmes lörténel 6 felvonásban. Főszerepben az aranyos kis Baby l\'eggy. A kis Baby Peggynck ez a legújabb szerepe a legkedvesebb, lefctncghalóbb minden eddigi szerepei kOzOII. Könnyekig meghaló le\'eitctck követik egymást c filmen, mosoly és dnü vonul végig az Óceán kUasszonybiO, mely csupán Jackie Coouau legnagy.tbb sikert én ftlm-jéiic\'z, a „Fiacakam- hoz hasonulható.
F.lókészlileil.en: Rcx Ingram racs-teritiiive. Örök taz. A losierepbcn Alice T(rry és Jack Mulhol.
Mindenütt kaphatói Kérje mindenütt.
^RÁDÍTMÍSOF
Julius U (vasárnap) Julius 12 (hétfő) Budapcsl (ÍGOt Vtíülrnop 1). c. D-\'IO: UWishiick. konnctlka lU: l<c(<trniátus is-tcnlistlclcl. 1120 : A KANS/.-zcnckirhanf.-YTMnyc. I). u l : A hiii kon/<nk^zilí$ al.ipelvci. 3: IkrjícnK\'JCí Wcsi mc<íl. 4 : (irafonola hangversenv Hitji. I). c. 9.3t>. i2 íc d. u. 3: llifck, köz^anl.isAg. 4.45: Szalonzenekar. f>.45: Nviry Aiulor hainuros nsaxyaí ddlutiaja. 6.40: lüőaüií a .villámokról7: Mit ü/en a rádió? 8 30: A magyar dal törtín.-le. 10.30: Kamarazene.
Bécs <531 és r»8\'25> Vtistlrniip. I) e 10.30: Gyermek énekkar. 11: Szimfóniku* han«-verstny. D. u. I: Hancvcrseny. 610: S/o-náta-cst. 8: HndHcli alléin. I.ehiroperettje 3 (elv. - lUi/a I). e. II és d u. 1.15: H.ingvcr»eny. 4 4f>: Mcsedélutün. 8: Vig elóadó est.
RÁDIÓJAVITÓ MŰHELY!
Hos&tabb külföldi Ryakorlattal biró rádió-músreréw. vállalja
RÁDIÓ KÉSZÜLÉKEK,
lejhallgatOk és alkatrészek Javításit, liiilikeV és anjennák lelszerclését. bízásokat Ssabó Antal tegvver-kereskedíse (Dcák-tér) vesz IcL
DOMONKOS RÁDIÓHÁZ
Bnáapesl. YI> Klaazál-tér 10. (S^l íii)
Mígérkeztek a legújabb Brown, Sterling. .Uftrconlphone, Schakow h-inftszórok. tejhallgalók és alkatrészek, kittek. - Készülékek és hibás anutcurvcvók javítása garanciával.
Kiégett csöveket becserélek. Vl»xon tel adóknak árak 1
BALATONSERÉNYBEN,
a Páli-vendéglóbcn és villáiban napi pensio: lakás, négyszeri bóségcs étkerés, lQrd&- és strandhasználattal 60- 85 — 70.000 korona,
szoba minóség szerint. — OzaonnáV: 4-6000 korona. Dili menű: 4 írásos 20.000 K-tól. Kitűnő borok 8000 K-tól.
I. r étterem, nagy veranda. A n. é. közönség b. rendeléseit várva 2213 Páll Lajos vendéglős.
VÁNCZA KRÉMPOÍl

HÓSTOLJA MEG!

Kapható kla
--------- Eniészttebaavaroknál éhgyomorra mar ic —w-\' -----
és nagy Qvoglsesi. SzélklllOési hely: IOMANDI k^ertvU torrtovéu^ontárom. ár.egyMklsméteUdéknakWs^n^en^
ZALAI K02LÖNV
1926 jullus II.
TÖRVÉNYSZÉK
A törvényszék egy 72 éves plébánost elitéit csketés miatt
Fülöp Antal Zatakoppány község 72 éves tisztes plébánosa vádlottként került a zalaegerszegi kir. törvényszék Kovács-bünlelötanács elé. Az volt az^agg lelkipásztor ellen a vád, hogy Vajda János zalakoppányi gazdái és Boros Erzsébetet a templomban egybázilag összeeskette — anélkül, hogy meggyőzödön volna arról, hogy polgdritag egybekeltek e a jelek.
A plébános Kovács Gyula főtárgyalás! elnök kérdésére azt ad\'a eiö, hogy missziós lelkészek voll tk a községben, akik a\' férfit és a leányt csak abban az esetben voltak hajlandók feloldozni, ha egyházi házasságot kötnek, ö összeadta őket s ezzel, mint lelkipásztor és plébános, csak kötelességét teljesítette egyházával és híveivel szemben, bár ezzel ellentétbe kertllt a világi törvényekkel.
A törvényszék a tisztes aggastyánt családi állapot elleni vélséj-ben mondotta ki bűnösnek és ezért őt 200.000 K pénzbüntetésre ítélte. Mivel sem a kir. ügyész, sem a plébános nem felebbezctt az ítélet ellen, az jogerőssé váll.
Társas autókirándulás
hévízre.
Vasár- és ünnepnap
reggel 7 órakor
és
délután I órakor
indulás a Sugár ul saroktól.
Tiszteieltel FILIPOVITS.
SPORTÉLET
Az NTE—Zrinyi TE tennlsz-verseny
A Zrinyi TE vezet 8:3 arányban
A kedvezőtlen időjárás miatt a mult vasárnap megkezdett teniszverseny még mindig nem nyert befejezést. A kisorsolt 16 mérkőzésből eddig csak 11 került lejátszásra, még a hátralevő 5 mérkőzést a jövő héten bonyolítják le a megszokott időben.
Az eddig lejátszott mérkőzések általában nivós játékot, sokszor heves küzdelmeket eredményeztek és egyben nagyszerű sportélvezetet nyújtották) a megjelent szépszámú közönségnek. Az NTE fiatal versenyzői minden dicséretet megérdemlő lelkes játékkal küzdenek egyesületük színeiért, dc reménykedésük eddig csorbát szenvedett azon a fölényen, amellyel a kétségkívül rutinirozottabb 2TE játékosok részéről találkoztak. Különösen Halszer dr. és vitéz Csikós
Fonyó Mihály és Társa szövött- és divatámziet
(Cc n I , \\ I t |,a I c II
Női, férfi és gyermek filrdóti leoltok és elolt fürdöcostUmök. Férfi feliér és színes apacsingek és ulsónadrágok, ernyők és botok. Nagy választék kötött Jinnper, mellény cs kabátokban. Harisnyák a legolcsóbb kiviteltől n legfinomabb kivitelig.
százados játéka kelt feltűnést, akik stílusos játékkal, szinte ellenállást nem lürő, módon veretlenül győzik le egymásután ellenfeleikel.
Ezideig a következő meccsek kerültek lejátszásra:
Első nap. Csikós—Lichtenstein I. 10:8,3:6,6:2. ._<
Gonda—Makó dr. 8:6, 6:4. Pontszám: 2 : I az NTE javára.
Második nap. Csikós—Klugcr 6:1,6:4.
Haiszer dr.—Lichtenstein II. 6:2, 6:1.
Makó dr.—Lichtenstein II. 6:2, 3:6, 6: 1.
Thalmann dr.—Gonda 6:4, 2:6, 6:3, Pontszám :5:2a Zrinyi TE javára.
Harmadik nap. Kluger—Makó dr. 6:2, 6:1.
Haiszer dr.—Gonda 6:1, 6:1.
Haiszer dr.—Lichtenstein I. 6:2, 6:2.
Csikós—Lichtenstein II. 6:2, 6:0. Pontszám :8:3a Zrinyi TE javára.
—nyíl—
Szombathelyen versenyeznek ma az NTE tennisze-zől az SzSE-vel
Még be sem fejezték az NTE tenniszezői a Zrinyi TE-vel rendezett versenyüket, máris ujabb versenyre állnak ki. A Szombathelyi Sport Egylettel mérik ma össze erejüket, mégpedig Szombathelyen.
A verseny II mérkőzésből áll; négy férfi egyes, kél női egyes, kettő férfi és egy női páros és két vegyes páros meccs kerül lebonyolításra. Az NTE-t Récsel Rózsi és Manci, továbbá Kluger, Gonda, Lichtenstein 1. és II. képviseli.
Az NTE fiatal játékosainak legjobb tudásukkal kelt küzdeniük, ha a régőla tenniszező s igy rutinos szombathelyiekkel szemben azoknak saját otthonában elfogadható eredményi akarnak elérni. A verseny minden esetre jó iskola lesz, hisz az SzSE-isták közölt keltő is van, akiket a jövő vasárnap Grácban látszandó Stájerország—Dunántul válogatott mérkőzésre reprezentánsul kijelöltek, ezektől tehát sokat tanulhatnak.
A szombathelyiek kora ősszel fognak revánsot adni Nagykanizsán.
MOZGÓSZINHÁZAK
Uránia. Vasárnap 3, 5. 7 és 9 órakor Albatros—Mosjoukin produkció „A végzel ura\'. Esty titokzatos élei regénye 8 felvonásban A főszerepben Nlkolaus Collín.
Világ. Csak vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor „Hullámsírbankalandor-történet 6 felvonásban. Főszerepben Harry Piel.
A Hévízi Parkmozgó. Julius ll-én: .Dick Turpín" kalandor lilm 7 fejezetben, Tom Mix felléptével. Kisérő: .Majom parádé" és a .Prém vadász" bohózat.
A keszthelyi Uránia mozgó. Julius ll-én: A két csirkefogó 6 felvonásos világ attrakció. Főszerepben Zoro és Huru, a két közkedvelt film-komikus.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Délutáni magánforgalom
A hangulat kedvező, a forgatom azonban mihímális. A tegnapi ái-folyamok vannak érvényben. Magyar Hitel 361, Kereskedelmi Bank 850, Pesti Hazai 1475, Földhitel 152, Victória 26, Borsod—miskolci 118, Kőszén 3475, Magnesit 780, SalgO 432, Urikányi 1120, Danubius 1300, Fegyver 320, Rima 117, Ofa 520, Nova 273, Déli vasul 130, Cukor 1380, Izzó 797, Pamut 2l6, Szegcdi kender 345, Őstermelő 300.
Zürichi zárlat
Mr* 1335CO t.nQ\'j«< 251175, MS-50, Bff\'tal 1218 75, Mllaro l775-\'0 Holland 207»,«, Bu.l 122 97\'/!, Wlc-. 72 9 \'. toH. 372 00 Prága 1530 00 .lidapctl JÍ-SO, Varsó 55-00, Bakizni 234 75. Iis!trlO 913-75.
TenuényWaade
Bait Uuav. 76 kg-os 417.500 420(00, V k£KU 422.600 -425.0-0 73 „ 425.0ÚO— 427.50T,. npyíb dupíntult H prit-rldékl 76 kg -oa 410 030- 412.500. 77 k,. ji 415 OW- 417 5>>, 78 *JT-r.»4l7 500 470000 V, v,hbs 420CWC—122500 ,.«. 250 00 — Jtiz.S\'O, .aasmtuMiM 235.01C-- 245 0 0, •Zlrirps 280.000—325 «M, un 2950., -302Í.0. --igtrl 212 500 - 247 5- 0 ,cpe« 540.000— 507.000: kon. 1SO.OOV 1ÍS.0W, korpa 167 500 ttOOtX.
Kiadja: Zrinyi Nyomíalpar és Könjv-kereskedés ET, Nagykanizsa
itók j
+»—»»»■»«««««»»»»»««»»»»<
{FORD személy, és teherautók Z FORDSON traktorok j
| KAUFFMANN JENŐ Nagykanizsa, Csengery-ut 46.11
....._.=== Elan»B® feltételek. ■ ?
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik leli j\'hetet-leu )ó térjem, illetve édrsatyánk clhuiiyta és temetésé alkalmával mely fájdalmunkat enyhíteni és a vegtisztességtételén megjelenni szívesek voltak, ezúton is hálás köszönetet mond
özv. Varga Vendelné és családja.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik drága halottunk iránti tiszteletüknek és szeretetüknek és mélységes fájdalmunkban való velünk érzésüknek a temetésen való megjelenéssel vagy részvétük nyilvánításával kifejezést adtak, ez ulon mondunk hálás köszönetet.
Nagykanizsa, 1926. évi julius hó.
Wllihctm és Bagó család.
ad. 8249\'1926.
Hirdetmény.
A vasút menlén lábon álló vagy learatott gabonában mozdonyszikra által okozható tüz-kárak megelőzése végeit a belügyminiszter ur rendelete alapján közhírré teszem, hogy a vasúti pályamenti birtokosok, illetőleg bérlők a mezőgazdasági termények learatását, ahol ■i termés egyenlően beérett, a vasulhoz legközelebb eső részen kötelesek megkezdeni.
A learatott terményeket a vasulvonalak mentén a sínektől minél távolabb, de legalább 100 méter távolságra kell ősz-szerakni.
Azok a termelők, (bérlők) akiknek birtokán a termény ily távolságra — a terület keskeny-ségénél fogva — nem helyezhető el, — terményeiket onnan a legrövidebb idő alatt elhordani kötelesek.
Aratáskor köteles a pályamenti gazdaközönség a tarlót a vasul mentén legalább 100 méter szélességben az aratók nyomában haladéktalanul felliszto-gutni (felgereblyéztelni) és az első kereszt (boglya) sortól 5 ■ 10 méter távolságban a vasút felől legalább 3 méter szélességű védőszántást végeztetni.
Az egyes birtokrészielek védőszántásainak egy vonalba Veit esniök, mert a lépcsőzetes védő-hántások a futótűz ellen nem nyújtanak védelmet
A jelen hirdetményben foglallak ellen vélők kihágást köveinek el és 15 napig terjedhető elzárással és 120.000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújtatnak.
Nagykanizsán, 1926. évi julius hó 9-én.
Polgármester,
1926 |ullu> 11.
ZALAI KÖZLÖNY
T
Es» UtuW tanulóleány (elvitetik Rui(oojl-alca 2 uám. .3JM
Hta unbad iétMI ajoVntl eladó. Hívebb.! Oiny iit,-* 27. -2299
Gaadaaaaonynak vagy aiaMci* nSnak ajánlkozik tíí húhot fi) Idlíl-lenQI mt^bli\'-aló r.ó |u Int 15-1 \'I Clm a kíadútMD.
P*nik0lo.4ni bekcbelriíue minden Cauegben < legtlfaybubben <t legma fifcan lolyVI\'M! Acxil IgnAo pint-WetOnkötverlul IrudiM Ntf ytintzwtn. f\\ II 3 aa. altll. KényararkBIcaón köt->nnr«kat veuek. 3X7
0.agaidat, ktuelfil í» képketclczéti >\'C°-rs4bUn villái Pum üvege*. Klralv-ulet 10., voll Kohl ttappinot uilcl 229S
RlaMink udnóí.oi elmennék »;ml<iv dijultfrl lürdAhelyie. Clm a kiadóban.
t.-. hAldbutoi\' Hiúiul fi : •:<•*-
*2v IllggdUmpt, efy ijtv malneokkal i% e*y nigy duplaiiámyat tj\'ó lókkal eiívoit otesón elidó Király ulra 13 \'.\')ul
Oziathalviadg !|,\'."l; 11 licljni -l-re átadó. Om a kiadóim. 3JIÍ
Körell nagykoitéRbcn (vajul flllomiil •hova 7 kOzségbdt Unntp- cl vasiln.pon-kínt Itnipl\'imba jinuk — ÍK«n In .\'.",(• ,\'«lrnu naRv OzlathAx, tnt\'b laká.ut. ^kt^jCl. métíliuék. jegvelem. 1 n\'ü-pincével, nagy kM.ylttkelt e» vvümoleiú.-Ml. 50 ilhlra lítallóial etalüll nknk|,..l torgdtcn cltiló Ife\'VebtKI: Acael Ir.nao tngallanf«jr,alnl es jrfnikftletímkíuvellló tro dtji Na^yEanlitin. Pétit 3. ti. Illll
Nemcsdédl körjegyzőség.
817/1926. 12.
Árverési hirdetmény.
Vése községben kőz\'ailozások leiében 1 foglalt I drh 60 ó:rós t»ivő-gázmolor UO.OCO 000 Ibrona énekben, I ditv 9 l-l sz. kombinált dup\'a hongciszek 50,000.000 korona ériéklen, és 15 frnza 5 000,000 korona írlékben a hclyseinen nyilvános árverésen e\'adainak.
Az clsó átverés 1926. julius hó 17 én d. c. 9 órakor, a második érverés 1926. évi julius hó 24 én d. e 9 órnKor lesz megtartva. Arwr*»i feltételek: 1 A .uverésen hz egyes ingótok c>.ik .Ilikor lognan cladaini, In b becsértéknek leg-uább hároin-r.igved r.\'sz; incgigci\'ctik.
i. A második árvetésen azonban j,z ingóságok a becsérték húrom-n-gyed alul is, .i legtöbbel igéió-ir k mindenesetre eladatnak.
3 A vételár készpénzbeli áronnal li/ctcnitó
Ncnie.tléd. 1926. évi jttliul 9-én.
Binly György s. k. jesyté
141/1 HP
szivőgáz - lokomobil
900•- MAV golyós, 1500"- Schuttlcworth
cséplő
3\'/t HP
gőzlokomobil
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa. Sugár-ut 16.
CORDATIC
auiógummik.
Tótsrentmártonl körjegyzőség.
1155/1926.
Hirdetmény.
Tótszentmárton község vadástali joga 1926 julius 18 án d. u. 3 órakor a községházánál 6 évre haszonbérbe lesz idva.
Az árverési lellételek bivatalotn-ban megtekinthetők.
Tólszenlmárton, 1926. |ulius 3.
Szilárd s. k.,
m kör Jegy ró.
SZIGRISZT LÁSZLÓ
N»gyk«nixiui. Király-u. 38. Telefon 150 Pénzkölcsönt inatlanra bckebck-zésw.1 gyorsan megszerzek. .V) holdnál Mp\'übh birtokra hnuiu Icjiralu dollárkölcafint Mcr/ck. EladA héinki Knicl<tf% na-jy Jö*e-dctmU belvárosi ha/ dtt^laihatói. jaobAs lakáhul, melléképületekkel, nauy udvar és kerttel |utinyo» Hon eladó llllovlal-hattj ma,:ántüxak, Uxlethizak, tUJO\' |4<vc-delitiu hirjk, kertesháxak eladók. Birtokok i 3000,800,300.250 hold** tft kisebb birtokok eladók épületekkel Nagykanizsa mellett I hold prima rét eladó. Vízimalom 3 Járatú 220 mlllióértjeladó állomAs mellett a nagykanijsai ^risban.
WESTEND SZÁLLÓ
Budapest, VI., Berlini tér 3.
(Nyugtti pályaudvaron.) Teleton t..
Hideg-melegvíz minden szobában.
Fürdők, Ult, Rádió. Utcai szobák ára 40.000 K-tól 70.000 koronáig.
Itotsjabb tartózkodásai] engedmény.
Pongrácz Sándor
ism igazgató.
APRÓHIRDETÉSEK
Ai apröhirdeiéi dija 10 uMt \'QOO kor. A rloifió s minden va»U>sat>h hetUtWU •só kél srónaW ««4mittat<k. Minden lovtbbt tió .MU WK • hirdetési dl| «Hrf
•slatnn melleit, a vlr paitiin «nou«i-i.u hóra t •■obét, Wcnyhlt keresek b^b*-. Qm a kiadóban. 2797
Urfobb mln&écB koMoMI kaku és ktvéeaaién, faszén és darabsrAn
Wl—r IIR3
Vlivsiatéktb, vlvvssstékbsrsn-émtéml (Arnyak, c»ó«rk Ucolf»Abb»n Welter gépgyár. Nagylunlua. Sugir-ul 16.
f. 2 szobAa feltétlenül mavánb\'/at kis kerllel ké«/péB*véirlte keresek laVís loroirtuua kel*. Silgilstl ln(>atlanfcxgih>i Iroda. Király ulea
szobás modem lakést Átvételre keresek* Sxl|rtut iroda.
FQrddkAdsk, a legf MrrrrbS ktvltfl-b«n liitinvra á»b«n. ugy fo\'e\'. hMt/u hol-Mmkld és OlAkidak késien k»nhtló\'« BakM MdoflosnAI. Klnlzsv-u. 21. Uvvinott epv iéflss«k-ény |utinyosan eladó 2190
Po«AayvéH salát tmnésfl kl\'flnj boriimat lllcrrnk\'rl 9000 K. husaondlltérnél nasyohb rendelésnél 6000 knconáé«l áll««»-dóan árusítom. Leltnerné. Csrngery-ut 36
~g|>»Télnfin utol sxoha-. konyhából Mió lakásomat h*soolóval. udvari Is l\'bet. Pápay, PclAM-nt 24. 226A
" Csépl6bsmla 7000 kor. petróleum. r«pnU|ok legolcsóbb árban karlellen kívül álUndóas kapható Siántó Vilmos és Tá>t«| Nagykanizsa. Deik tér 2 22<6
FaMmimO lavltátt és itoppoláit uity háinil. mint vidéken vállalok. Clm i ki-
Vízvezeték
szerelést, fürdőszoba
berendezéseket
jótállással és
javításokat
szakszertien
készit
SZEPESI IMRE
Tcltlos : l»0
múbAdocoi Zrtnyl Miklós-atea 22.
3 uobát lakés h\'Aulon aug. l-re átadó. Clm a kiadóban. 2277
Múbutorok kedvező fizetési feltétekkel megrendelhetők Gábor Imre műasatalos mesternél — TslekUut 69. -229«
Egy u|, fehér gyermek sportkocsi c\'adA Sugár ut i szám.
Tengeri <« é-pa ha»h«z szál ítva kaph.tó Or.ráv *s Wlddrr cígntl. Hrzsébct. tér 10 Telefon 130. 2211
I\'rv bútorozott szobi kiadó Teleklat W SZADI.
OvAI, kör és szegletes kereteket minden s*ln és rzélcbitben szaktzerllen végex Sttrn ttveges, Vaiuli-u(ca 17/10. 1470 ElvAllalom női é« ayer.t akruh&k vsrrásőt. viUmlnt házi varráit Is. özv. Potezerné, PAul 20. 2199
Ualstonkarv natúron, villában két szo)>a, konvha. I hónapra, v«i;v e«ész sze-zoeia JutánvoMn vta«ÍA BAvrhbel S/án\'ó Vilmos és Tirsal Nagybanim. Deák-tér 2.
Kloss\'élném udvjfl 2 szobás kony. hás. mrllékhehltégekból álló likásomat egv-srobái, konyltái utcai lakásul. Qm a ki-•dóban. 2239
KltUró karban l\'vó ebédlébercnde-
zés, ttrUzoba. egyéb bázl lelsze/elésl cikkekkel egyült ela<ió. B^ebbet a kiadóhivatalban. 2m
Naponta \'ndul az aistóbusz a
Cenlrál elAI Hévízre. - indu\'ás repgel 7 órakor. Ttutekttel RltKr Mór. 2257
E/ítW-s-léf 14 számú béz eladó, fló-vebbet Arany J.4 nos-a Ica 10. -2287
Sa|á| Ictméstt ó- éa ujborok kor-korlátlan mennyiségben kaphatók Horvéth
Károlynál, Hunyady-utca 20. 2270
egr utcai lakás mellékhelyUégekkel lelépéssel khdó. Om • kUdóbin. -2288
Ponyva, zsák gyári lerakata és kői-ciftntése. továbbá bsnzln, gázolaj, petróleum ti kenőolsjok gyári lerakat legolcsóbb árakban Artntr és Kelemen cígnél, (jen£ery ut 5. 2289
Jövedelmező Özemben levő vállalkozáshoz konnyü kOzreroüködtssel társat ke-» rrsek 6b—70 millióval. Szakértelem nem szükséges Érdeklődők elmét kérem a kiadóhivatalban leadni 22S3
lie>.«Mt0zliCtő négv szoliás. kedev url magánház szabadkézből eladó. Klnlz>y-utca 68. 22á3
Csinos hálószoba és kony ha berendezések lulányos áron kaphatók Pledl Ovula mü aszta lóinál Várul i a Magyar tírdő-Milokosok fatelepén_2052
Gabonaraktárnak <s műhelynek alkalmas hehiiég kiadó és azonnal eKogUl-ható Magvar-utoi 30. Bővebbel Simon (éle vendéglő Klskaaiisa. Telefon 162. 22*2
Slssssn Skopálhoz, mig a készlel
tart, porcellán árut olcsón bevásárolni. 2226
Elköltözés folytán békebeli elegáns ebédlő, hálószoba, ágyak, szónycg, garderobtzekrény. konyhibutvrok. lámpik es cgyeb tárgyak lutányoun eladók Ki-r Iziy-utca 2. 227Í
Európa legrégibb a u t o m o b i I gy á r ír
Homokos é* hfgye* vidékíkre a legideálisabb 4—5 személyes túrakocsi 10/24 HP. 4 ajUSs. Cantilever rugózás, Michelin Ballon gummival, amerikai tető, oldalt teljesen 7árhaló falakkal
II09000.000 korona.
Kedvező fizetéti feltételekI Kizárólagos vezérképviselet:
LANDY ISTVÁN Budapest, Országház-tér 9.
Telefon 973-43. \' »;»

Azon alkalommal, hogy 30 éve Icnnálló cégünk üzemét
tapéta osztállyal
tóvltelte ki. ajánlja a legnagvohb gon-dossácgal ősszeálli\'olt küKoldi Tekko-, Salufcra-. Velour- és Selyem-
_ tapétáit.
M\'ltltrfC-^ Újonnan bercnderctl rainUteimünk és többezer mintából álló lapéla késrlclünk TESTYCR.ekttt ^x meglekintéiét kérjük.
\'tesiö iúzoL\'o-rs tapetaío s
iparOzeme. Festés, mázolás, tapéta
munkákat a legjobb és legszolidabb Budapest, VI., liorn kivitelben késriiunk.
Ede-ulcn 5. szám. Nagybani tapéta eladás
Telelőn: L. 994 51, L. 985-23. tapétázó cégeknek.
■alakonharaaatHron, Dolláron. Atlnatdepen. Ketnhelyen vilták. Irlkek t,a.l. k Vlt.ll magblaáaoki 40 hol.l birtokot énutettcl. Nauykanliaa Miiekben. ketipénitireietMl keretek. Bip-tokbérlatakat keretek 100 holdtól 1500 holdlit. tok tékeerós bertó részére.
H
ZALAI KÖZLÖNY
1926 |ullu« II
AutŐ olaj Autó biniin
Autó felszerelési cikkek Autó gumml Firestone siock
Gazdasági
gépek, eszközök Gazdasági és mindennemű Műszaki cikkek
Hajós Imre mérnöknél
Keszthely,
sz Autó-standon.
A világhírű

PFflFF-VflRROGEP
minősége felülmúlhatatlan I Minden vevő dijinenlcsen résztvehet n napúkban megkezdett lllmzótanfotynnion Jelentkezni lehel:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2. m: Telefon: 12.
Me mulassza el a kedvező alkalmat I
nCCPI ííf2IC"l®Krir nímetgyírnnánjuak, mclvek-v3c-rL-uutr3-l» kel zsupszalmál is leltet készíteni 64 milliótól 84 millióig. Rakiátunkrol azonnal szállíthatók hosszabb részldlizetésekkel — Qecső Jenő oki. mérnök és Társat Budapest, V., Rudolf rakpart 10. szóm. \'
Kölcsönponyva
Ktflcsftnzsák
Uj kazaltakaró, gép-és sátorponywa Gabonás-zsák Kévekötő piros végű manillazsineg Rudali és egyéb gazdasági kötelek Víztömlő, zsineg varrócérna, gephajtó heveder
gépolaj, gépzsir, gyanta, kocsikenöcs legolcsóbban kapható
rUipsch és Szegő
cégnél ,„,
Nagykanizsa. Telefon 75.
| MŰASZTALDSOK szövetkezete
| EMIPEST. IV. VlUDÚ Ití 1. (udótl KroHHtr 2.)
Teljes Ukisberendezés i legegyszerűbbtől a Újgazdagabbig j, cUrtrangu kivitelben. -
Tekepálya megnyitás!
^vaH^qB^paBBnocaar
Értesíteni * n. é. közönséget, hogy f. 10—11 én, szombaton és va^-rinp délután Cscngery ut 54. sz. nlatii vendéglőmbn ujonnun épült tekepályámat többféle nyeieinénytárgy.\'k ki ját-szásával megnyitom. — Étetekről és italokról gondoskodva van. Szivcs pártfogást kér
Furmen József
2171 vendéglős.
MICHELIN PNEU
gyáil lerakat motor ét ketékoir, auMleltzeteliack legversenyképesebben
NAGY JÓZSEF Budapest,
VI, Andrássj-ut 34. - Telelőn: 21-97.
Ön biztosan vevőnk lesz,
ha levelezőlapon kéri uj áijegyzékünket Mnyképező gépek- és cikkekről
HATSCHEE ÉS FARKAS
Budapest, IV. Kéroly-körub28.
Értesités.
Van szerencsém a t. közrnség becses tudomására adni, hogy Nagykanizsán, Cscngery ut 67. szám alatt
autófuvarozási vállalatot eeee
létesítettem.
Elvállalok upy helyben, mint vidékre konnyü teher és személyszállítást.
Pontos és figyelmes kiszolgálás.
Megrendeléseket Marvallts do hlnyitudába Deák-tér 10 szánt alj kéteni lóadni.
Szivcs pártfogást kér
Filipovits Ferenc
■> ny. fómozdonyvezetö.
Túlzsúfolt raktár folytán
önköltségiáron
alul uj famegmunkáló gépek
gyári garanciával. Üzemredukció miatt használt üzemképes
(trsnsmlssfóalkalrészek, sjijtátcsák, konsolok, slb.)
villanymotorok, reservoirok, kazánok gőzgépek
r-e-n dkivül olcsón
kaphatók
HERKUUMÍtoRT.
BUDAPEST,
VI. Figyelö-u. 14-16.
Telefon: Lipót 908 20, 908-21.
Megérkeztek
nyári ruha és kabátkülöniegességeink
Bátori Sándor
ruhaáiHi" nagykereskedésében
Telefon ■ 203. ZALAEGERSZEG Széchenyi-tér
FöQzlet i SZOMBATHELY.
Hatalmas választék, kiváló anyag, kitűnő szabás, legalacsonyabb szabott árak! Saját érdeke kirakataink megtekintése. Cégünk alapjai megbízhatóságunk.
E heti reklámcikkeink i
Amink ezer k( rónában értendók.
Angol S\'Ovelból
divslalj......... 150
Női nyárit uha ...... 150
Selymes bluzujdoti
sáK............ 90
B\'osé selyem dival-
ruha ......... 250
Fiu nyáriruha ... ... 130 Fétfi divatOIIOny ... 600 Nói és férfi csó-
kopenyek ...... 300
Fétfi gyapjú leloitö ... 800 Nói covcrcoat kabát
végig bélelt ...... 700
Tcnnisz-nadrác ...... 130-190
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán.\'(Nyomdavez.tr. • Ofcnbcu Károly).
68, évfolyam, 1:
Nagykuüzsa, 1926 jullus 13. kedd
Ara 1800 ki

POLITIKAI NAPILAP
Sart.i«rtH>» irkUMM* FM ÍL CL tz*zte*l Oéttt«4áÉó«UJ; H
Felelős szerkeszti: Bartarits Lajos
IntwsrtMs-telerw: NajyluuJtrs, 78. utol tWIUrtí,! In <t) lin 30.000 k*naa
„Balkáni parlament"
Az angol felsőház eddig mindig,ugy szerepelt a többi országok parlamentje előtt, mint amelyik színvonalával, komolyságával, előkelő tónusával méltó arra, hogy a világ összes parlamentjei (ölé helyeztessék és utánzásra méltó példának állittassék. Ha valamely ország parlamentjében az utca hangja hallatta disszonáns, bántó hangját, ha a honatyákat elragadta a honfiúi hév és emberi szenvedély, ha a parlamenthez méltatlan tónus kezdett úrrá lenni, nyomban az angol parlament színvonalát állították a rakoncátlan képviselők elé. Főleg a magyar parlamentben szerettek mindig a higgadt angol parlament szokásaira és előkelő tónusára rámutatni. Valami mély tisztelet övezte körül az angol parlamentet, mint amelytől mindenki példát vehet.
És ime! Ezt a tiszteletet tépázta meg, az angol parlamentnek ezt a nimbuszát rombolta le az a gyanús csattanás, ami az angol munkáspártiak és kon-zervativek közötti parlamenti összeszólalkozáshevében elhangzott. Csattanás, amely a them-sei malróz-korcsmákban ollhon lehel, de szentségtörés számba megy az angol parlamentben. Az első pofon elcsattant az egyik angol honatya arcán és ezzel valahogy lepatlant az angol parlament zománca, lehullott az aranyszőttes lepel, amely a többi parlamentek fölölt állónak lelte & megmutatta, hogy az angol Parlamentben Is csak emberek a honatyák, telve az örök ember gyarlóságával.
Ezenlul nem lehet löbbé az angol parlament nívójára hivatkozni, a parlamenti fenegyerekeket az angol parlament előkelő szokásaira való hivatkozással leszerelni. Az angol parlamentben elcsattant az első pofon és ezzel szertefoszlott annak a mély tiszteletnek sürü köd-látyola,, amely eddig a többi nemzetekkel szemben körülvonla. És nem leliet a magyar- parlamentben sem féken tartani a turbulens elemeket az „angliai példá"-val, amely csattanósan meghazudtolta önmagát.
|
Mintha annak az angol parlamenti „csattanás"-nak visszhangja kárörvendő érzelmeket fakasztana bennünk, hiszen a
Themsén tul eddig azt tartották a magyar parlament felöl, hogy „balkáni parlament1\'. Nos. most — kvittek vagyunk. (8. R.)
Győzött a kormánypárt a biharkeresztesi választáson
Hegyesy lett 82. szótSbbséggel a kerület képviselője
Biharkeresztes, jullus 12. (Éjszakai rádiójelenlés). A biharkereszlesi választásokon ma 5 községben befejeződtek a választások és a szavazást lezárták. Egv községben még folyik a szavazás. Délután 4 árakor Hegyesy Lajos kisgazda 150 szavazattal vezet.
(Éjféllé jelenlik rádión). A bihar-kcreszteffl^képviselő választás befejeződött Késő este számlálták Össze a leadott szavazatokat. Amig a bi-
zottság ezt a munkát végezte, a választók hatalmas tömege várta kíváncsian az eredmény kihirdetését. A szavazatszedó bizottság elnöke a kés6 éjjeli órákban hirdette ki az eredményi, mely szerint Hegyesy Károly kisgazdajelölt 1132 szavazatot, Szilágyi Lajos ellenzéki jelöli oedig 1050 szavazatot kapott, léhát Biharkeresztes mandátumát Hegyesy Károly egységespárti nyerte el 82 sza vazat többséggel.
Megkötötték a jugoszláv-magyar kereskedelmi szerződést
A szerződés az ősszel váltja fel az eddigi Ideiglenes megállapodási
Budapest, jullus II (Éjszakai rádió jelentés.) Az április 28-ika óta tartó jugoszláv magyar kereskedelmi láigvalások kereskedelmi szerződés megkoiésével végei étiek. A szerződést a leiek julius
10-én parafálták. Ez a kereskedelmi szerződés az eddig érvényben volt ideiglenes kereskedelmi szerződé*\' helyébe lép és érvényének hatályba való lépése az őszre, szeptemberre várható.
Tád alá akarják helyeztetni az osztrák kormányt
A kormány a Centralbank ügyében átlépte a törvényes határokat
Bécs, jullus 12 (Éjszakai rádlájeltntés). A kormán? a nemzetgyűlés mai ülésén törvényjavaslatot nyújtott be arról, hogy pólhitel formájában szavazzák meg a Cenlralbank für Deutsche Spaat-kassen támogatását 50 millióval. Ezzel szemben a szociáldemokraták indítványozták a kormány vád alá helyezéséi, azon a elmen, mert a
....... -I.I-..-M-M\' ■ ■ .....
CeniralBiuk szanálása ügyében előzőleg nem kért a nemzetgyűléstől felhatalmazási, továbbá mert a megengedettnél nagyobb mértékben foglalkozott a bankagyével és így a törvényei határokat átlépte.
A Cenlralbank szanálására vonatkozó javaslatot a késő esll órákban harmadszori olvasásban is elfogadták.
A Rákosi pör Ártárgyalásának első napja
Károlyt egy napi szigorított böjt rendbírsággal .ujtoHa a tArayalA.i elnök tiszteletlen .iselkedésélrt
Budapest, jullus 1? i kai meg akarták semmisíteni. A vád-A bíróság ma kezdlc meg Rákosi | lotlak közül Király megszökött. A Mátyás és ötvennégy társa kommu- j bíróság a vádlottak szcmélyazonos-
nislá bűn 11 gyének tárgyalását, ntely előreláthatólag több hélig el log tartani. A bíróság azon a cimen emelt vádat Rákoslék ellen, hogy olyan szervezkedést folytattak, amellyel az állami és társadalmi rendet erőszak-
ságának bemondása után ismertette a vádat. SzUnet után Úri Károly asztalossegéd, vádlott kihallgatását kezdte meg.
Elmondja, hogy a szociáldemokrata szakszervezetekben cllenzékics-
kedett és igy kerttlt Rákosiékkal ösz-szekőttetésbe. (Őri vallomása köz-ben hetykén és tiszteletlenül viselkedik, mire az elnök rendreutasítja. Majd ujabbI tiszteletlen viselkedéséért egy napos szigorltot! böjtre ilélte.) öri ezután Qőgös Ignácnak és Há-mán Katónak a Vágl-pártban való szerepléséről beszélt, majd elmondja, hogy a bécsi agitátor-Iskolába ő küldölt fel megbízható embereket. Elnök azon kérdéjíre, hogy hol volt ez az iskola, Örl elutasítóan válaszol. Csak annyit vall be, hogy ebben az iskolában Kun Béla és Mand-ter Is tanították ét hogy Kun Béli Schwartz néven szerepelt Bécsben. Majd a bécsi, májusban megtartott kommunista kongresszusról beszélt. A kongresszusi Kun Béla nyitotta meg, aki szintén tartott előadást.
Ezután Rákosi Mátyás kihallgatását kezdte meg a bíróság. Rákosi nem érzi magát bűnösnek. Roppant böbeszédűségget elmondja, hogyan lelt belőle szociálista és hogyan alakult át kommunistává, majd a kommunizmus kitörésével foglalkozik részletesen.
Elnök a tárgyalást »/«3 órakor félbeszakította és annak folytatását kedden délelőtt 9 órára tűzte ki.
Halálos szerencsétlenség Kaposvár közelében
Kaposvár, julius 12 A kaposvári ipartestület küldöttjeit, akik a nagybajomi ipartestület zászlószenielésére igyekeztek, a sáros uton egy kanyarodónál autószerencsétlenség érte. Rózsa Ignác ipaN lestuleli elnök súlyos koponyatörés! szenvedett, ugy, hogy még az éjjel meghalt a kórházban. Többen megsebesüllek. Vajlhó Jenő ipartestületi jegyző állapota életveszélyes. A szerencsétlenség Kovács Mihály solför ügyetlensége miatt láiwkll, akit letartóztattak.
Levegőbe repült amerikai mnniciő-raktárak
Dower, julius 12 A Dcumatk tó mellett villámcsapás következtében levegőbe repüllek az amerikai Egyesült Államok rríflhiciós-raktárái. A borzalmas robbanási pár száz kilométernyire is- meghallották. A robbanás következtében Mount, Hope és llibeonia községek teljesen elpusztultak,\' több\' száz ember meghall. A szerencsétlenség nagysága és a ttaloltak száma eddig még nem ismeretes. A robbanás átterjedt a szárazföldi municióstelepre is és a Picadilly lóporraktárra is, amely lángbaborult. A kár 120 millió dollár\'. A robbanások szünet \' nélkül folytatódnak. A tűz ollása és a mentés lehetetlen.
f
ZALAI KÖZLÖNY
1928 |ulius 11.
A kanizsán is járt Szabó Irén Fejéi-megyében kóborol hattyúdalaival
Öngyilkossági lenjegetését nem Tiltotta be — Utolsó aljának szanta
lejérmegyei vándorlását
Nagykanizsa, |uUus I! A minden emberi szánalomraméltó Szabó Irén, Szabó Dezső neves iró testvérhugának tragikus sorsáról, zalai vándorlásáról beszámoltunk.
Néhány nap elótli számunkban megírtuk, hog) Szabó Irén b-lislás tanítónő, „vándorkoitónó" Kanizsán járt és verseit próbálgatta árulni, de ez nem sok eredménnyel meni és emiatli elkeseredésében súlyosan nyilatkozott a szerencsétlen fiatal nó Nagykanizsáról, sót kélségbeesésében bejelentette szerkesztőségünknek hogy Balatonszentgyörgynél a Balalonba ugrik.
Végzetes fenyegetését nem tudtuk egészen komolyan venni, mert kalandos, érthetetlen kóborlásai alalt már lett ilyen kijelentéseket és tudtuk, hogy szellemileg erősen megviselve,
nemképes számotadni cselekedeteiről.
Most Székésfehérvárról kapjuk a hírt, hogy Szabó Irén az ottani alispáni hivatalban jelentkezett és engedélyt kért, h.tfy Fejérmegye területén verseit árulhassa. Az engedélyt meg is kapta és már meg Is kezdte szomorú körútját a megyében.
Érdekes, hogy a kérvénybe, amit az alispáni hivatalba adott be, nemcsak az irta be, amit itt is láttunk a versei alá irva, hogy Szabi Irén Trianon löldöntutója, hontalan költőnő, de nagy betűkkel beírta: „ön-
aEgyéljként ez a kérvény ujabb bizonyítéka azegzaltált, szerencsétlen nó lelkiállapotának és a következőképen hangzik:
Mélyen tisztelt Méltóságos
Alispán Url Hivatkozással az 1914. évi XXV. L-c. II §-ára és hogy eddig az összes alispánok engedélyét birom, — közülük csatolva egyet — kérem, hogy hattyúdalomként legyen kegyes megengedni, hogy csekély éhbérért a vármegye területén 2 hétig az Igét hirdethessem.
B-listás állás és minden támasz-nélküli idegbajos, voll állami lanitónő vagyok, majdnem az utcán. Ha lehetne, ma kérném, mert egy fillérem sincs.
Hazafias tisztelettel
Szabó Irén,
vándorkOllónö, volt áll. Unitónő.
Erdélyi. Öngyilkosjelölt. (Ilircs testvérei állal teljesen magára hagyatva). Az engedélyt természetesen olt is megadták neki és már járja a falvakat.
Ez a pár sor is megrendítő és elszomorító tükörképét tárja elénk ennek az élőholt embernek, akit r. nehéz anyagi gondok szellemileg ily súlyosan és talán gyógyíthatatlanul viseltek meg.
Mini lapzártakor jelenlik rádión: Szabó Irén és Dezső édesanyját szombaton temetlék el Kolozsváron. Temetésén az erdélyi irodalmi társaságok képviseltették magukat.
Lehel, hogy a szerencsétlen halai nő, aki a jelen pillanatban már Miskolcon harcol a végzeltel és ott is a Sajóba akarja ölni magát, nem is tud még semmit édesanyja haláláról.
Nagykanizsán is megalakul a Polgári Egység Klubja
Kállay Tibor dr. és neje a szervezkedési munkák befejeztével külföldre utaznak
Nagykanizsa, Jullus 12 A csütörtökön Budapesten megalakítandó Polgári Egység Klubjának megalakulása ulán a polgárságnak az egységes táborba való tömörülését célzó mozgalom megszervezi a polgárságot a vidéken l«. Értesülésünk szerint az első vidéki Klub Nagykanizsán fog megalakulni.
Illetékes helyen arról értesülünk, hogy dr. Kállay Tibor, városunk nemzetgyűlési képviselője a most megindult szervezkedési munkák befejeztével nejével Inlerlakenbe megy, ahol fáradalmait kipiheni. Onnét az olasz lávákhoz folylalja útját, ahol szabadságának hátralevő részét fogja nejével együtt eltölteni.
Szeptemberben megnyilik a városi zeneiskola
Vannay lános zeneszerző a szerződtetett igazgató
Nagykanizsa, Jullus 12
Ismeretes, hogy a legutolsó városi közgyűlés nagy többsége állást foglalt a városi zeneiskola melleit. A város vezetősége tárgyalásainak eredményeként a városi zeneiskola igazgatójává Vannay Jánost a neves székesfővárosi zeneszerzői szerződtette, aki az adminisztratív és egyéb teendők melleit a zongoraoktatást is fogja végezni. Kivüle leszerződtette még a város Lemberkovlcs Alajosné szül. Wéber Margit hegedümüvész-nőt. Ugy Vannay igazgatónak, mint Lemberkovics tanárnőnek megvan az
előirt képesítése és végzettsége.
Vannay lános igazgató e hó végén érkezik Nagykanizsára, amikor is az ő bevonásával a város vezetősége határozni fog a többi tanerők alkalmaztatása ügyében.
A városi zeneiskola szeptember havában minden körülmények közölt megnyilik. A felvételi és beiratási tudnivalókat augusztus első napjai-hivalalosan közzéteszik. Addig is az illetékes tényezők mindent elkövetnek és megszereznek, hogy szeptemberben a tanitás zavartalanul megkezdődhessék.
Leugrott a második emeletről
En családi bajok miatt elkexeredatl cselédjein; találngráia - Élei-veszélyes állapotban fekszik a közkórházban
veszélyes állapotban
Nagykanizsa, jullus 12
Velőtrázó sikoltásra figyellek fel ma reggel a Csengery-ut sarka körűi összefutó utcák járókelői. Tompa zuhanás fejezte be a nagy sikoltást és másodpercek alatt izgatott tömeg zajlott a Csengery-ut 1. sz. ház körül.
Az történt, hogy Vtda Etelka 22
éves házicseléd öngyilkossági szándékból a ház második emeletéről leugrott. A leány összetört tagokkal terült el a kövezelen. A nyomban kiérkezett mentők beszállították a közkórházba.
Állapota életveszélyes. Tettének oka családi természetű.
Hegoldást nyert az ntlevélellenőrzés megkönnyítése
Miniszteri bizottság szállt kl Morakereszlurra Őszre állítják fel a mnrakeresztnri rendórkirendellséget
Nagykanizsa, Jullus 12
Szombati számunkban jeleztük, hogy miniszteri bizottság jön le Nagykanizsára, hogy az útlevél-ellenőrzés megkönnyítése végett tárgyalásokat folytasson a kapitányság vezetőjévé!, dr. Kálnay Gyula államrendőrségi főtanácsossal. A miniszteri bizottság dr. Ferenczy Tibor kerületi főkapitánnyal, dr. Kálnay főtanácsossal és Fábry Zoltán rendőrtanácsossal kiszállt Murakereszturra, hogy a vonalon tapasztaltak alapján legye meg intézkedéseit.
Az útlevél-ellenőrzés megkönnyi-lése olyformán nyert megoldást, hogy a gyorsvonali ellenőrzési továbbra is a nagykanizsai rendőrkapitányság közegei fogják végezni a már Ismert módon, mig á személyvonat ellen-
őrzését a Murakereszluron felállítandó rcndórkirendellség végzi.
A murakereszturi rendórkirendellséget őszre állítják fel és fog állani kél rendőifogalmazóból, két delek-tivból és öl reudőrlegényből a szom batbelyi kerület állományából. Erre a szolgálatra csak nőtleneket fognak alkalmazni a murakereszturi nehéz lakás és élelmezési viszonyok miatt.
A kirendeltség közegei nemcsak a személyvonatok, hanem a Pécs lelől jövő gyorsvonat — amely a Villach-i gyorshoz csatlakozik — ellenőrzését is el fogják látni.
Az ilyetén való megoldás nemcsak a rendőrségi közegek szempontjából, hanem az utazó közönség érdekcinek megvédése szempontjából is üdvös.
Levente-hirek
Nagykanizsa, Jullus 12 Elhalasztották a nagykanizsai járási levente-versenyt a sürgős aratási munkálatok miatt. A versenyt az eddigi programmal auguszlus
nyolcadlkán tartják meg.
«
Levente értekezlet Letenyén. Lelenyén a vármegyei levenlever-sennycl kapcsolalban értekezletet tartottak, melyen megjelent Nagykanizsáról Csorba Islván lestnevelési felügyelő. Az értekezleten dr. Cigány János főszolgabíró be|elentetle, hogy a lelenyci járásból száz levente indul az augusztus 22-ikl megyei levente-versenyen.
Jelentkezés levente Itj. oktatói tanfolyamra. Tanllók, jegyzők, hivatalnokok, gazdatisztek s megfelelő képzettséggel birók levente ifj. oktatói tanfolyamra való jelentkezésre felvétetnek. — A tanfolyam folyó hó 15-én délelölt 7 órakor kezdődik a Zrínyi sportpályán s folyó hó 30-án végződik. A hallgatók a tanlolyam 16 napos tartamára lakást, élkezést, napi pótdíjat kapnak s a tanfolyam végeztével a lestnevelési bizottság oradij mellett, mint ifjúsági oktatókat alkalmazza őket. Levente f jglalkozásl idő vasárnaponként délelőtt 10-töl 12 óráig és havonta egy vasárnap vagy ünnepnap délután történő kirándulás. Jelentkezés és részletek megbeszélése a város testnevelési vezetőjénél: Nagykanizsa, városháza, II. emelet, 28 ajló, folyó hó 14 lg
bezárólag délelőtt 10 órától l-ig.

Keszthelyi leventék formaruhája. Keszthelyi tudósítónk jelentése 3zerint a keszthelyi járás leventéi formaruhát kapnak, amely a következőkből fog állami: kékesszürke cserkészing világoskék nyakkendővel, lehér pánttal, sötétszürke gyapjú sportharisnya. Az ing bsl mellét fehér mezőben világoskék selyem-himzésü járási elmer — hajó a Balatonon — dlszili. A katonaságnál legénységi állományban szolgáló oktatók ezüst válldiszt, a volt lisztek pedig arany yálldiszt kapnak. A ruházat anyagál a keszthelyi kereskedők szállítják is a keszthelyi Iparosok dolgozzák fel. Egy teljes felszerelés kb. 250 ezer koronába kerül.

Leventék szlnelöadása. A kis-kanizsai leventék nagyban készülődnek az auguszlus 8-án előadásra kerülő „Tót leány" cimű színdarab előadására. Amilyen kiválók a kis-kanizsai leventék a testnevelés lerén, hisszük, hogy szép sikert fognak
aratni a színpadi deszklkon.

A kískanlzsal levente zászló. A derék kiskanizsai |iolgátság áldozatkészsége folytán eddig több mint 6 millió korona gyűlt egybe a kiskanizsai levente zászlóra, ugy, hogy a vezetőség a közeli napokban az Örökimádás apácáknál megrendeli a gyönyörű tüleslésü selyemzászlót,
1926 |ullu> 11.
ZALAI KÖZLÖNY T
melynek egyik oldalán a nagy magyar cimer, a másikon a levente jelvény lesz. A zászlószenlelést az
ösz folyamán lógják megtartani. *
A leventeoktató tanfolyam vizsgája. A mostani levenleoktató-vizs-gáját folyó hó 19 én, hélfón délután 4 órakor fogják megtartani a Zrinyi sportpályán Lengyel István és Nlessner
Viktor okiatók vezetése mellett. *
A leventéket nem lehet gyakorlatoztatni a munkaidőben.
Bödy alispán rendeletben felhivla a főszolgabírók figyelmét 3rra, hogy a mostani nagy mezőgazdasági munkák alatt a leventéket gyakor latok vagy ünnepélyek tartásával nem szabad elvonni a munkától.
Aratők nyomában a kanizsai határban, ahol „lefeküdt" a buza
Hogyan nyaralnak Nagykanizsa kicsinyei
Gyermek-5r3m5k a Balaton-parton
Balatonbcrény, julius 12 I (Sojdl tudósítónktól.) Most, hogy I néhány nap óla emberséges idő | vonult a balatoni partokhoz, a nagykanizsai nyaraló kis magyarok valóságos örömmámorban úsznak. A jó szlllók nem is ludják elképzelni — mit Jelent a gyermekeknek a bala-lonmenli nyaralás. A kis magyarok már fél 7 órakor kelnek ugyan, azonban a napkelle nem hagyja őket aludni 4 óránál tovább, mint nagyszámú madárka-sereg — csipognak és csicseregnek, amint virrad a reggel.
Ahogy felkelnek, egy-kettőre katonás rövidséggel elkészülnek a mosdással, öltözködéssel, azulán amikor teljesen elvégezték toalettjüket, jön a reggeli. Azután hajrá I Ki a partra. Mindegyik kis ember magával viszi tízóraiját, amit aztán a part menlén pompás élvággyal elfogyaszt. A fürdés II óra ulán történik. F-z a legalkalmasabb időpont. A kis magyaroknak nagy gaudlumol okoz a lubickolás a vízben. A felügyelők persze szigoruanfügyelnek arra, hogy a víz megfelelő melegségü-e és hogy semmi baj ne történjék. A szülők a legnagyobb nyugodtsigban lehetnek gyermekeik felől. Ók sem tudnának jobban őrködni gyermekeik felelt, mint a derék tanilók.
Ebéd pont 12 órakor van. itt minden — akár csak egy intézetben, pontos, meghatározott napirend szerint megy. Tehát rendet é» fegyelmet is tanul a sok nebuló. Ebéd ulán alvás 2 óráig, vagy pihenés. Kél óra ulán ismét a partra mennek, ahol a pompás homokban az uzsonnaidőig jálszanak. Tolják a kis
játszókoesikat a finom balatoni homokkal, strandot építenek és vígan ugrándoznak a felséges nap barnító aranysugarai alall. Csupa mosoly, kacaj minden, friss és eleven gyermekhangoktól hangos az egész part. Játék, ének, vers — mindenből bőven. Az idő rohamosan múlik. Nem is lehet észrevenni, hogyan fogynak az órák, a napok. Páli vendéglősék koszija meg igazán nagyban hozzájárul a gyermek-örömök teljességéhez.
Majd újból fürdés. Ruganyosan, frissen, lelve életkedvvel jönnek ki a Balatonból. Meglátszik mindegyiken már most a Bala\'on halása.
Az uzsonna után a játék fél 7-ig folylalódík. Eselleg kisebb parii kirándulások. 7 órakor vacsora. Utána az iskola udvarán, vagyis .otthon" levélírás .haza", Jálék, éneklés. 9 órakor — azulán minden elcsendesedik. A sok gyermekszáj elhallgat, mindegyik ágyacskájába bújik, ahol a sok játéktól elfáradva, percek alatt álomba mertll. Vannak azonban, akik még akkor is kémek: Tanító bácsi, kérem meséljen valamit. \'Es mit csinál a laniló bácsi. Bizony leül szépen és elkezd mesélni Arról, amil a Balaton mesél...
Nem vonták be a nagyalakú bankjegyeket
Budapest, julius 12. Elterjedt és hivatalos színben feltüntetett hírekkel szemben a Magyar Nemzeli Bank közli, hogy a nagyalakú 25, 10, 5 és 1 ezer koronás bank|egyek bevo nására vonatkozó semmiféle rendelet nem jelent meg, Igy azok változatlanul forgalom-képesek.
Nagykanizsa, Juliul 12 Áldott zalai földön, a kanizsai határban ezrével indu\'nak\'az aratók, hogy kemény munka után keresztekbe állítsák a kenyérmagol, a verejték aranyát, az izzadság jutalmát. Talán soha sem voll Ilyen nehéz dolguk az aratóknak, mint most. A városi ember csak azt ludja, azt is az újságból, hogy lefeküdt a buza. Lelekü Jt a buza és egyéb, makacsul, hogy levágni, talpraállitaní,. ugyancsak nem kis dolog. Keservesen megropogtatja a derekat, vasmarokká kérgesiti a tenyeret és szilaj daccal töri meg az izmokat a lefeküdt gabona learatása. Ezekhez mind hozzájárul, hogy az átázott talaj süppedős, sáros, csúszós, egyik percben rekkenő hőség ömlik alá felülről, később ezt zivataros cső váltja lel, majd hűvös szél metszi át az izzadságban fürdő arcokal.
Ilyenkor, itt künn a mezőn kell megnézni a magyar ugar embereit és ilyenkor kell megtanulni megbecsülni a magyar gazda munkájának értékét és a kalapot tisztelettel leemelni.
Ha zivatar kerekedik, mi, kapualjakból, nagy szobáinkból, mint biztos fedezékekből várjuk a kék ég visszajöttél, ők kint állnak ingujban a halárban és pirkadattól napnyugtáig Járják a sorját, kezdik elől megint újra a nehéz gazdasági munkát, melyek közölt legnehezebb a most folyó lermésbetakarilás.
Közöltük nincs nembeli külömbség és nincs gyermek. Asszony, hajadon, legény, férfi egyaránt be van fogva és dolgozik. Aratás idején kihalt a falu és csak a magukkal tehetetlen öregek és kicsiny gyermekek maradnak otthon. A többiek pedig kakasszóra indulnak sarlójukat magukhoz szorítva, kis batyuban darab szalonnával, kenyérrel, vizzel ki a földre. A földre... A magukéra... Kinek-kinek módja szerint.
...Nehéz, alantjáró szürke felhőktől serkentve egy felől, bágyadtan visszatartva a jullusi napsugártól másfelől, igyekeztem déltájt ki a határba a vasutparl mentén, hogy ara-
tókat nézzek, akik kenyeret gyűjtenek a magyar katasztrális holdak messzi, éggel csokolódzó mezején. Elöltem az ulon két városi gyermek ebédes kosárral igyekszik.
— Hová mentek? — kérdem tőlük.
— Az aratókhoz, ebédet viszünk,
— felelnek vissza értelmesen.
— Kinek?
— Apámnak.
— Apádnak ? Hál mi az apád ?
— Bankszolga vol\'; már régen nem kapott állást, aztán kiment dolgozni a sánci rokonokhoz. Már hirom napja aralnl jár.
1 Nincs állás... Vissza a földhöz, ahonnan évekkel ezelőtt elindult a városba, városi ember lenni... Aztán jött Trianon és ezzel a leépítés, a kenyértelenség és végül a bankszolga ismét mcglér a hazai miliőbe, ahol legénykorában is suhinlolta a sarlói.
— Messze vannak az aratók, fiam ?
— Kiket tetszik keresni?
— Hát, az aratókat. Azokat, ahol az apád is dolgozik.
— Nincs olyan messze. A hídon tul. .
Szaporán lépkedünk. A kél emberke lépést bir velem tartani. Ahogy megyünk, a búzatáblákban fellünnek az első aratók. Hajadon fővel asz-szonyok, nagyobb leányok és a fér-liak keményen birkóznak a lefeküdt búzával. Fél olyan gyorsan megy a munka, mintha lábon állana a gabona.
Jó negyven perc múlva helyben vagyunk. Hatalmas uradalom szélén állunk. Közelebb, lávolabb legalább halvan arató dolgozik. Az útszélen két ökrös-szekér, a nyolc ökör az árokban pihen. A fiuk elköszönnek tőlem és bevágnak jobbról egy mes-gyén. Szinte futnak, mikor meglátják apjukat. Én csendesen arra felé tartok, ahol a legtöbben dolgoznak.
Csoportok közé vegyülök és még minlha szégyent éreznék, hogy a munkát megbámulom, a munkát nézem és mellettem alig lizenötévcs leánykák lihegve emelik a nehéz kévéket és álliiják csomóba.
— Adjon islen I — köszönlöm őket.
Előrehaladott idény miatt
üzletünkben felgyülemlett összes hyári cikkek
mélyen leszállított árakon
szerezhetők, be.
Creppe de chine selymek már 77.000 koronától!
Mig a készlet tart! ==— Maradékok olcsó árban!
Kisfalud! és Krausz diwatnagyáruháza
j az „Arany Kakas"-hoz Kagykanizsán, Erzsébet-tér 21. Telefon 3-74.
«
ZALAI KÖZLÖNY
1926 |ullu» II.
URÁNIA
Szerdán és csütörtökön 7 és 9 órakor
•«" Dupla miisor! "»»
SURSUM CORDA
(A szerelem hajótöröttel)
Regény a női hűségről 7 felvonásban. — A főszerepet a magyar szornazásu Floronoe Vidor játsza.
Ez a film témájának érdekességénél, a cselekmény felépítésének hatásos voltánál fo^va, olyan szenzációs síkéit aratott Amerikában, bogy sokáig dominálta a filmszínházakat.
A mátik film a gyermtIdillnek legremekebb alkotása:
ÓCEÁN KISASSZONY
Érzelgős filinjáKk 6 felvonásban. A főszerepei az aranyos kis Baby Peggy jálsza. — Egyszerű, dc szívhez szólóan megható a dara\'j tar-\'alma Peggy úbban a (elvonásban, ahol el kell válnia szeretett öreg nevelőjétől, felnőtteket megszégyenítő tökéletességgel játszik.
Legközelebbi műsor: Rcx Ingram rendezésével Allce Terry lószereplésével
AZ ÖRÖK TŰZ
— Isten hozta — zúgják vissza kórusban.
— -Megy a munka, öreg ? — kér dem a legöiegebb aratótól, akitől a legtöbbet remélek megtudni Idejövetelem célját illetőleg.
— Isten segítségével megy, meg a mi deiekunk is neki fekszik ám.
— Lesz bő hozaut?
— Elég jó lesz, csak a rozsda — és megmutat egy kalászt. Csakugyan a rozsda megkapla.
— Máskülönben nem volna panasz. Az igaz, hogy az cső is sok voll; két-három nyárra valót adoll az Isten egyszerre. De azért talán nem lesz baj. A lekintclcs utók is kint voltak tegnap és sokót tanulmányozták a gabonát. U(jy vcllem ki szavukból, hogy nem is olyan nagy a kár, amit az cső csinált, Most már csak az kellene, hogy hogy szép időt kapjunk és az aratást befejezzük. A tekintetes ur holnap akar próbacséplést csináltatni, akkor válik el igazában.
— Mondja, jó öreg. sokban hátráltatja a lefeküdt gabona az aratást ?
— Sokban? Tessék oda nézni. Ennek a sávnak nem lenne szabad tovább aratót lálnl, mint egy délelölt, most már tegnap reggel óla itt dolgozunk folyton. Ez a legnagyobb baj utam. A lefeküdt buzál learatni nehéz dolog nagyon. Tavaly dolgoztunk harmincan, most a duplája vagyunk és nem győzzük. Az idő sem nagyon biztat, sietni is kellene. Hej, nehéz munka ez utam.
Ez a nagy darab öreg magyar, ez a földszagú arató, akinek kérges a lenyere, mint a doroncs, dolgozik vagy hatvan esztendővel a vállán jobban, mini egy fiatal.
— Esőt várnak-e mára? — letelem inásra a szót.
Az öreg leinéz az égre, csuromvizes homlokán végighúzza ingujjál, hünigct egyet-kettőt, aztán felel tempósan. öregesen, magyarosan.
— Hogy lesz? Hiszen tetszik tudni, hogy Medárdkor eseti. Hátha akkor esett, akkor negyven napig nem is log ellállni. Ma is fog esni. Már reggel, mikor jöttünk, öt óra előtt már volt egyrendbéli zápor és most mindjárt nemsokára jön a másik. Tekintsen csak Ifijur arra északnyugat felé. Ott gomolyog már az a nagy darab felleg, ami egy félórán belül a nyakunkba- szakad. Aztán amig esik, Icállunk az válásul, Ita tovább tnegy az erő, kezdjük újra. Dc ilyenkor mindig neliczehb lesz. Megsínyli a derekunk ezt a nehéz aratást.
— Jó egészség van-tubáed?"
— Van, hál\' Istennek:- Birjok is a munkál, ha még oly nehéz is és szeretünk dolgozni. Szeleljük a földet, még ha olyan sáros is, mint tnost. Szereljük, mctl ö adja a kenyeret. Aztán ha a világ egyéb sót ja se forma, akkor műszol az időnek is mindig jónak lenni?
— Igazat beszél bácsi, az entbe-tek is egyszer jók, egyszer rosszak, az idő is olyan.
— A\' ugy csinálja, ahogy megérdemeljük. Azért zúgolódni nem
szabzd. A Teremtő Isten tudja, hogy mii hogyan kell intézni. Azl lesz vele, amit akar, de amit tesz, annak mindig meg van a magasabb ttlclme. A fiatalabbak nem igen tudnak megtörni olyan könnyen és bizony csúnyán káromkodnak, de ahol én vagyok, olt ilyen nem fordul elő. Ügyelek én nemcsak a munkájukra, dc t a lelkükre is, mert én tnír sokat éltem és megianullam akkor is félni az Istent, mikor husz esztendővel ezelőtt a házam és mindenem porig égett Bagolán, dc még jobban megianullam félni, mikor a szép, nagy derék fiam olyan betegséget hurcolt magával haza a háborúból, ami tiz hónap múlva kivitte a temetőbe ...
Hangjában mintha a magyar ugar szólalna meg, tekintetében mintha a magyar ég ragyogna és erejében miniha az ezer év előtti honfoglaló őst lálnám megállani a drága magvar fold hálán.
Még azl kérdem uloljára tőle:
— Tudja-e, öreg, hogy miért jöttem ide ki a mezőre megnézni a maguk munkáját?
- Mért jött ki? Meit szereti a mezőt, és szereli a magyar földet. De az ic jó, hogy látja itt ezt a nehéz munkál, amit keservesen kiizzadunk. mert a városi ember bizony nem olyan szemmel nézi a latul,
mint amilyent az megérdemel... «
Félóra múlva, ahogy megjósolta .Q*£«uedt -isárotau
"töltettem az.atn kifelé. KövV w-tag csöppekbatf cselt rz -esö é« az
arató tábor déli pihenőre elült. A keresztek tövébe gyűllek és száraz ebédjüket előszedték- Egv-két gyermekét vízért szalajtotok. Egv ember áll csak köröttük hajadont fővel: a jó öreg. Az aratók vezéte. A magyar falu egy legbecsületesebb darafja, aki keserű, de sajnos, való igazságba mondja ki, hogy nem olyan szemmel nézzük a falul, mint amilyen! megérdemel. Gyakrabban kellene kigyalogolni a halálba és elnézni a föld embereinek görnvedését és t.kkor őszintébben, melegebben tnilná keblére ölelni a város a falul és fonóban s/orilaiia ke.cl a „nadrágos* ember az ingujjas magyarral. I , Utbón (jyula
NAPI HÍREK
MPIREIO

Julius 13, kedd
Kénül katolikus: Antóltt p. vt Protestáns: Jenó. Izraelita: Adar Irt 2.
Nap kel reggel 4 óra 15 perckor, nyugszik délután 7 óra 55 perckor.
Sir az erdő
Sir oz erdő, sir a mező. Olyan dna mind a kettő. Olyan áiva mind a kettő, Sir! csendes, bus temető...
Sir a fotyő, sir a patak, t-n istenem — sírni szabad! Én istenem sírni szabad... Minden cseppjük magyar murádI...
Sir a hegy és sir a róna. Nem jár arra magyar nóta! Dc hu jár is, titkon... lopva!... Mintha minden táj zokogna Csendben .. halkan... titkon... lopva!...
Krámtr Eiutre
— A polgármester benn volt hivatalában. A lábbadozó dr. Sab-jdn Gyula polgármester egészségi állapota már annyira van, hogy teg-■nap.dclbcn felment hivatalába, meg-néatii hivatalos helyiségél. Meg néhány hélig fog larlani, míg annyira helyreáll az egészsége, hogy a már közölt herkulesfürdói nyaralás után ismét elfoglalhatja hivatalát.
— MUtszteri megbízatás. A belügyminiszter dr. Siposs Zsigmond államrcndőrségi lanácsosl Nagykanizsa város területére a rendőrt bün-tetöbirói jog gyakorlatával megbízta.
— Szabadságon. Radnay Sándor, a naTvkanizsai körzeti forgalmi-adóhivatal lótiöke 4 heii szabadságra utazott. Ez alatt ai idő alalt Jab-tonsrky Kornél ImgalmhJó lóellroör helyettesíti.
Kazultakuró, cséplőgép- is sálorponyvák Hirsch és Szegő cégnél.
Matán Ödön halála. Matán Ödön Ismert nagykanizsai kereskedő, a városi ovoda-fefUgyclö bizottság tagja, a Zrínyi Irodalmi és Müvé-szeli Kör régi gárdájának egyik lelkes, ügybuzgó, oszlopos tagja, Itosz-szas szenvedés után szombaton este meghall. — Tegnap délután temették el nagy részvét mellett a róm. kalh. sírkert halottasházából.
— Lakásügyi miniszteri kiküldött jön Keszthelyre. Vass népjóléti miniszter a keszthelyi lakásviszonyok megvizsgálásári dr. Fekete Béla kir. járásbiról, mint miniszteri biztos! küldi le Keszthelyre.
— Megszüntették a II. zalaegerszegi közjegyzői állást. Az igazságügyminiszter Kozma György dr. közjegyző áthelyezésével kapcsolatban a Il-ik zalaegerszegi közjegyzői állást megszüntette.
— Halálozás. Bécsből jelcnlik: Dr. Kuika Hugóné, szüleien Geiger Aranka életének 29. évében, négy esztendős boldog házasság után |obb-lélrc szenderült. Az elhunytban bécsi tudósilónk felerége, Sze\'nere Pálné, nővérét gyászolja.
— A járási mezőgazdasági bizottságok újjászervezése. Zala-megyében az Alsódunántuti Mezőgazdasági Kamara szerveit — a járási mezőgazdasági bizottságokat, újjászervezik. Zalaegerszegen ma lesz a választás, Lentiben lolyó hó 25-én.
— Keszthelyi Iparosok küldöttsége a forgalmiadó Dgybcn. Régi forgalmiadé-átalányok behajtása miatt több száz keszthelyi iparosmester ellen végrehajtási eljárást lellek folyamatba. Az ipartestületi elöljáróság mosl küldöttséget meneszt a zalaegerszegi pénzügyigazgalósághoz a végrehajtások felfüggesztése ellen.
— A keszthelyi munkásság az önálló biztosító pénztárért. A keszthelyi munkásság most készítette cl az alaposan megindokolt kérelmét a keszthelyen felállítandó munkás-biztoislo pénztár ellenében.
= Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Ipari kontárok büntetése. A keszthelyi főszolgablróság három zalaváti Ipari kontárt felenként 300— 300 ezer K pénzbírságra ítélt cl.
— Zalaegerszeg kedvező angol kölcsöne. Zalaegerszeg városa a mult héten á Speycr-kölcsönnél jóval kedvezőbb ajánlatott kapott egy angol pénzintézettől, beruházási kölcsönre. A kölcsön 35—45 é«cs lejáratú :lenne,-kamatúba a törlesztéssel együtt 7 %. Ebből 6 3/io/o a kamat és Vt % a törlesztés és bármikor visszafizethető szorzódij nélkül. A \'város az angol intézel ajánlatát elfog tdja.
— Pályázatok. A megűreietctt pelrikereszturi adóügyi jegyzői, a zalaszentgróti adóügyi jegyzői is a szécslszlgeli segédjegyzfi állásra pályázat van kiírva.
— Egy írónő halála. Szalay Fntzitu, az egykor (lunt-jiell, országosan ismrit nevlt költőnő, a jelenkori írógárda et;yik legkiválóbb alakja 02 éves kotában Kaposvárott meghall.
1926 |ullu> 11._
_ Akik elsőlzben végeztek u fémipari szakiskolában. Nagy napra készülnek a nagykanizsai lém-ipari szakiskolában. Folyó lió 20 án lesz a III. évfolyam záróvizsgája, amikor első ízben tizenegy IIJu hagyja el az Intézetet és lép kl az éleibe az itt nyert végbizonyítvány alapján, íz intézet monoton életben, ahol a j napok munka és kötelességteljesítés kOzben telnek, ez mindenesetre eredményt jelent. Ók az elsők, akik az if|u intézet fennállása óta mint kész segédek hagyják cl a szakiskolát. Az intézet igazgatósága mindent meglesz, hogy az Ifjak mindegyikét megfelclóen elhelyezze. A végzel! iljak persze egyelőre műhelybe kerülnek, ahol gyakorlati továbbképzésük folyik, majd a kellő gyakorlat után csoportvezetők és művezetők lesznek, vagy Önállósítják magukat. A fémipari szaknak a (Ovő getierádólelhetyezési éselheiyerkedésl problémájában nagy szerepe és jö-vó|e van. Az a kis mustármag, amely három évvel ezelőtt a régi gimnázium épületében kikelt még hatalmas, terebélyes Iává fog növekedni, melynek nem fogják löbbé felhánytorgatni .a 10 növendéket."
Az évzáró vizsgára a kereskedelmi minisztériumból lejölt Nagykanizsára dr. Gáspár Elek miniszlcri biztos, részt fog ezen venni a hivatalos város képviselete, az ipartestületi elöljáróság és valószínűleg a soproni kamara képviselete is.
időjárás
A nagykanizsai metcorologtal megfigyelő Jelentése.- Héttőn a Mmlrstk-let: Reggel 7 érakor +154, délután 2 érakor +167, este 9 érakor +17 4.
FrIMiel: Egéaz nap teljesen borult.
Siilirány: lígész nap Északkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet jelentére szélűit szárazra forduló idó várható, eniet-kedó hőmérséklettel.
ZALAI KÖZLÖNY T
— EltOnt sümegi Iparos. Tóth Ferenc sümegi 44 éves szabómester még junius 27-én lakásáról ellávó-zott és azóta nyomaveszett. A járási löszolgabiróság körözését elrendelte.
— Oratórium próba. Ma este léi 9 órakor a női kar, szerda este a férfikar oratoriumi próbát tart. Az énekesek megjelenését kéri ketling.
-Amputálták VojkovlcsGyörgy kezetejét. Vojkovlcs György a gimnázium udvarán a körfűrésznél szerencsétlenül járt 35 éves gépésznek dr. Takács Zoltán igazgató a bal keze fejét teljesen amputálni volt kénytelen. A szerencsétlen iparos tragikuma iránt az egész városban nagy részvét nyilvánult meg. Megállapítást nyeri, hogy a szerencsétlenségért senkit felelőség nem terhelhet, mert Vojkovics egy pillanatban elgondolkodva kapóit a körfürészhez, amely tel|esen fedve van és ennek az elfedésnek köszönheti Vojkovics, hogy nem ránthatta őt magával egészen.
— Hn Hévízre Jön, ajándékait Kummer János áruházában vegye meg és kölcsönkönyvlárát olvassa.
— Kiadták a kíslakásépltés ipari munkálatait. A kislakásépi-tési asztalos, lakatos, kályhás és mázolómunkákra az idegen cégeken kívül tudvalevőleg ajánlatukat be-adták a nagykanizsai Városépítő R.-T. 275 milliós költséggel, ulánna a Vass és Horváth cég 310 millióval és végül egy nyolc nagykanizsa iparosokból álló csoport 334 millióval. A kisiparosok a legjobb anyagot és kézimunkát biztosítottak, igy az ajánlati összeg ónáluk csak látszólag voll magasabb a többieknél. A bizottság ez ügyb.\'n két napon át tárgyalt, mig végre a beteg dr. Sáliján polgármester lakásán meghozták legnap délben a döntést. Az össz-munkát a Vass és Horváth cép kapták meg az asztalos és kályhásmunkák kikapcsolásával. A kályhás-munkákat a Zsolnay-cig cég nyerte el, mert a bizottság az elsőrendű anyagot és munkát vette figyelembe és igy a látszólagos magasabb ár mellett mégis a Zsolnay-céget bízta meg a munkákkal. Az asztalos-munkák felett csak a közeli napokban történik döntés. A kisiparosokat egyben lel-hivták, hogy a vállalkozó Vass és Horváth cégajánlataalapján váltalják-e a többi ipari munkák készítését.
— Vasutas nyugdíjasok és nyug-bércsek részér az üzletigazgatóság ugyanolyan nrertékben mint a tényleges alkalmazottaknak a tüzelőanyagot 10 havi részletlevonásra engedélyezte, Akik ezen kedvezményt Igénybevenni óhajtják, azok f. hó 20-ig az arcképes igazolvány lel-mulalása és a nyugdijai v. nyugbért utalványozó legutolsó csekkszelvény beszolgáltatása mellett az állomás főnökségnél ezen igényüket jelentsék be.
— Felhívom az illetőt, aki pénzes tárcámat elvitte, minthogy tanúim vannak kik látták, hogy ki volt. Valamelyik postaláda utján pénzemet saját érdekében küldje vissza, inert a rendőrségen teszek feljelentési Szabó postafóllszL
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
SPORTELET
Lovasmérkőzések Keszthelyen
A Somogyzalai Lótenyésztő és Lovassport Egyesület augusztus 15-én nagyarányú lovasmérkőzéseket rendez Keszthelyen.
A mérkőzésen a Mleosz állal elismert lovas-sport egyletek tagjai és tényleges katonatisztek vehetnek részt. Nevezések Scbmldl Frigyes ny. ezredes, Keszthely címére küldendők. Nevezési dij: lovanként és versenyenként 50.000 korona. Nevezésben az indulási pénz is bennfog-lattatik. Nevezési zárlat 1926. augusztus hó 6 én. Oszlopnevezések duplák.
Lovak szállítására kedvezményes igazolványokat a titkárság (Budapest, Eszterházy-ulca 32. Nemzeti Lovarda) állítja ki. A lovak elhelyezéséről, élelmezéséről a napi ár megtérítése mellett a keszthelyi huszárszázad gondoskodik. Kincstári élelmezésben lévő lovak és lóápolók élelmezési jeggyel a huszárszázadnak adandók ál. A résztvevők nevezéskor tudassák, hogy szállodában avagy magánosoknál óhajtanak lakni.
A mérkőzések sorrendje: 1. Lódija-zás és kocsiszépségverseny kisgazdák számára.
2. Fogaiszépségverseny kocsisok számára.
3. Kettesfogatu országúti kocsiverseny : 30 km. urkocsisok számára. Nyitva félvérlovak számára. Amerkalak kizárva. Négyüléses, négykerekű, fé-deres kocsi, biró és kocsis kötelező.
4. Kettesfogatu országúti verseny: 8 km. urkocsisok számára. Magántulajdonban lévő amerikai származású törzskönyvezett lovak számára.
5. Díjlovaglás b) konnyükategória.
6. Kezdők di|ugratása. Elismert nyilvános mérkőzéseken még részt
MOZGÓSZINHÁZAK
Uránia. Szerdán és csütörtökön 7 és 9 órakor dupla műsor I „Sursum Corda" (A szerelem hajótöröttéi). A főszerepet a magyar származású Florence Vidor jálsza. .Óceán kisasszony-, főszerepben Baby Peggy.
A Hévízi Parkmozgó. Julius 13-án: .Bárra Karrah" 8 felvonásban, a Rin Tin Tin okos kulya filmmel vetekedik. Slar film. Kísérő műsor: „Busztcr a kedélyes fogházban" burleszk. — Az előadásokat esténként a fürdőző társadalom minden rétege, azonkívül báró Hazai Samu v. honvédelmi miniszter és az előkelőségek látugatják és dicsérik a kitűnő filmeket.
A keszthelyi Uránia mozgó. .Szerellek\' regény a szerelemről 7 (elvonásban, a főszerepben Ltatie Haid és Alphons Fryland. - Aló-i mozi kedvezőtlen idő cselén mtndcn-I kor az Urániában tartja előadásait,
nem vett, bármely korú és származású lovak részére. 12—1 m-nét nem magasabb, 2\'50 m-nél nem szélesebb akadály. Minimális idő percenként 300 méter.
7. C) kategória (vadászugratás). Bármely korú és származású lovak részére. 14—120 m-nél nem magasabb, 4 m-nél nem szélesebb akadály, melyeknek egyharmada összetett és ezek közül legalább egy hármas ugrás. Minimális idó percenként 400 méter.
8. F) kategória (vadászugratás). Bármely korú és származású lovak részére. 14— I -30 m-nél nem magasabb, 4 m-nét nem szélesebb akadály, melyeknek egyharmada összetett és ezek közül legalább egy hármasugrás. Minimális idő percenként 400 méter.
9. 0) kategória (hölgyek könnyű díjugratása. Handicep). Bármely korú és származású lovak részére. 10— 1 -10 m-nél nem magasabb, 250 m-nél nem szélesebb akadály, ezek közül legalább egy hármas ugrás. Minimális idő percenként 300 méter.
10. Altisztek díjugratása. 10—1 m-nél nem magasabb akadály.
11. Huszárok díjugratása. 8—1 m-nél nem magasabb akadály.
(Urlovas versenyek Siófokon.) A Somogy—Zalai Lótenyésztő és Lovassport Egyesület a siófoki urlovas versenyek (julius 29—31 és augusztus 1-én) alatt kocsi versenyeket is rendez, amelyek propozicióit a napokban fogják kiadni.
(Az NTE választmánya) ma este fél 9 órakor ülést tart az Ipartestületben.
RÁDIÓJIÖSOB
Julius 13 (kedd)
Budapest (500) 1). e. 9.30, 12 ís d. u. 3: Hirck. kózgazdaság. 530: Schrammet-zene. Boek Hilda bécsi dalokat énekel. 630: Irodalmi felolvasás. 7.15: Rádió.ima-teur posta. 7.40: Előadás: ,A földrengések okairól.\' 830: Hegyi Anna magyar nípdalénekcsnó. 10.15: Pécsi Blanka, a Magyar Színház lagla szaval
Bécs (531 és 5825) D c. II és d. u. 4.15: Hangverseny.7.30: Operaház rióadása.
Hamburg (3925) D. u. 4.15: Arlák és dalok. 5: Elóadás Izlandról. 7: Angol nyelvóra. 8: Hangverseny. 830: t)er Herr der Erdc. 10: Tánczene.
Lipcse (452) 4 30: Hangverseny. 7.45: Szintlázi groteszkek. 9: Tánczene.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Keszthelyen: « »Z4Í»I K«il6t.y. kcutbeWI Hé*
kiíJóluva tátiban, KkUludjr-uKl >4. Dccss Grirry dohíoyiiudá. Kossuth Líjotuká, WMtKbúriiSdohliiri/Dtfá. E/ii<Sxt kiiMjcí-Uí. Su t-i UuU JoMnyirodiJibíD. 5*>?fo«l-ou*. TnflWr K»«n< krJnyvMIÖ éi píplrk<m*tsM»«>«ti.
Hévíz, türdön: Kunimet Jinot AruM«4b«n
MUtói.Moyvlírtb.iu W.ti«. leiencoí lm-
Íiáiibio és kí.ktanMnyvtlilt\'SB. Hi»li»«enl»ndrá»OB t >«k«tís4 Sl«k>c< Hi«U
U|Uk Polifon. BnUtonberinyben: Munk MlkiJainJI tUUtonkcreszluron: U«l» Jeni IOMert»fe»ktdkiM Foayód\'BlUtelepen: Viskó MmMnil. B»U.
fonyfrUon! K.\'l\'iu SM« rrtj^^MHtíxo
BaUlonboglfcron I S«\'y »tW« OroMBunn !««c«4I VtsuU-uUs.
ZtrieU tárlat
CVti 1320 00 Lomo. 21115), 516-50, BrUMel 116500 Milano 1755*0 Holland 207\'. B«r h 122 90. Wu- nOO. Bolta 375-00 Prága 1529 50 Badspeai T«\'20, ™ M M! B.km.12350), Bafítáá 812-50.
,.iH> » Ti, iii ■\' ii \'i \' * " * * *
Bem Gyula és neje szül. Bakonyi Erzsébet, valamint gyermekeik Ferenc, Margit és Tibor és az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy lelejthelctten gyermekük, testvérük, illetve rokonuk
Bem Gyusziká
éleiének 13-ik évében hosszas szenvedés ulán elhunyt.
Temetése folyó évi julius hó 13-án délulán 4 órakot \'esz a róm. kath. temető halottasházából. . „ Nagykanizsa, 1926. julius 13.
Soha el nem felejlünk! Ryagodjál békében I
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
TÓZSIl
A mai értéktőzsdén az irányzat megszilárdult. Nyitáskor az árfolyamok még egyenlőtlenül alakultak, különösen a helyi értékek vollak elhanyagollak Külföldi szilárdabb Jelentésekre és a bécsi arbitrázs vásárlásaira később a kullszpiac értékeiben nagyobb áremelkedések állottak be. A szilárdságban ismét a Déli vasút részvényei vezetlek, amelyek főleg bécsi vásárlásokra 15—20% nyereségre tettek szert. A kullszban azonkívül még Rima, Államvasút és Salgő voltak szilárdak. Magyar és Osztrák hitel csak jelentéktelen árnyereségre tettek szert. Barálságos volt még főleg külföldi vásárlások következtében a bányapiac egy-két vezető értéke. A piac másik fontos eseménye a Magyar helyiérdekű vasutak több, mint 10%-os áremelkedése volt. Danubius kontremin eladásai következtében lanyhán tendált, később azonban a rendezési vásárlások hatása alatt legutóbbi zárlati nivójára emelkedett. A piac többi területén nagy üzlelteleniség uralkodott és az árváltozások lényegtelenek. Zárlat előtt a favorizált értékekben kisebb visszaesések állottak be.
A budapesti Tózsle deviza-jegyzése
1926 juHus 11.
APRÓHIRDETÉSEK
A* apróhirdetés dl Ja 10 Móü? 5000 kor. A elmaró * minden vaito«abb be«MI *U6 I7Ó két szónak számíttatik. Minden további szó dija 500 K. A hirdetési dl] «lSre
!ix«tond6 a forjulmladóhozzászámltátAval
VtVaták Lnrril 7000-r0) A»<o4 tj.l M7C40-KKW
CMkte. ziiMin
ü«»íf lUÍMJWl
Dollit TIÍ7»\'I67Í
rivuU b. ii-s urt »oí«4 trt 21IM-U-SS U> lltiím
•13 Hl JSIC-ZÍCO IMMUOtí IXMIMU IISOVIMU
itm-um
1(10-1710 üli IMtt 11.10 II »o
Lm (ki
Oulő
Dl vlaék
KU0U7C0 1 IK l HŰ I H&92 ITf« JI2S-J2t\'í I6WI7I0 KőhiUC
1SIIS1UH MJ0M44KI0 niQiii) TIirO-TIR.\'O I7M-1UI 211111201 111*19
iiiio-uno
770C-S;00
lattiwu IWM1MI
2 3 sxobás feltétlenül magánházat kis kerttel készpénzvételie keresek, lakás augusztusra kell. Szlgrtszt Ingatlanforgalmi Iroda, Király-utca 38.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik drága halottunk MATÁN ÖDÖN
Iránti tiszteletüknek és szeretetüknek és mélységes fájdalmunkban való vetünk őrzésüknek a temetésen való megjelenéssel vagy részvétük" nyilvánításával kifejezést adtak, ez uton mondunk hálás köszönetet. Nagykanizsa, 1926. évi Julius hó.
A gyászoló család.
4—B ozobia modern lakást átvételre ketesek* Szlgrlizt iroda.___
üléses luxul autó minden elfogadható árért eladó Klrily ulca 2. iz. _ 2176
0»cac*é»t, kluHíst és képkeretezést legolcsóbban vállal Pum üveges. Király-utca 10., volt Kohn szappanos üzlet 2298
Elvállalom női és gyarmakruhák varrásét, valamint házi varrást Is. Ozv. Polczemé. Fóut 20. 2189
Ceéptöbonxin 7000 kor., petróleum, gépotalok legolcsóbb árban kartellen ktvQl állandóan kapható Síántó Vllmoi és Társai Nagykanizsa, Deák-tér 2. 2246
Beköltözhető négy szobás, kertes url magánház szabadkézből eladó. Klnlzsv-utca 68. 22é3
Oxletholyisóg forgalmas helyen, aug. l-re átadó. Clm a kiadóban. 2278
szobás lukáa Főúton aug. l-re átadó. Üm a kiadóban.__2277
Elooerélném utcai szoba-, konyhából álló lakásomat hasonlóval, udvari Is lehet. Pápay, Petőfl-ut 24. 2268
Ponyva, xsák gyári leríkatá és kölcsönzése, továbbá benzin, gázolaj, petróleum és kenÓotajok gyárt lerakat legolcsóbb árakban Artner és Kelemen cégnél, Csengery-ut 5. 2289
Átköltözkodés miatt raktáron levő mindenfajta kefeárukat gyári áron *lul elárusítunk. Hangária kefegyár, Póut 24.
Termíajrtöttd*
Bui üxstr. 76 kg-ot 417.500- 420.(00, 77 kg-os 422500-425.000 78 Jtg-o* 425.000-427.500. ejaéb dnnántnll é« pestvidéki 76 kg.-oa 410.000—412*500, 77 k*-oa 415.000 417.500,\'78 Sg-P\'417.500- 420.000 »s kg-os 420 OCO—422 500. rnoj 255 000— 257 5\'.0 muniayÓIM 230 000- 240.000, «örán» 280^00—á25 000, cau 295.0 A)-302 500, tengeri 215.000 -247.500, repce 540.000—563.000, ko!«t 180.000 -195.000, •jipa \'65 0C0—170.0C0.
Scrtésrásár
P«Ih«:i*i 4551 Melyből eisdaUmal vluaa ■taudl 1200 drb. EUÓiendQ 1650D-17.0C0, ucdett 16 0 0 -16.250. axedett közép 15.000 —15-500 köonyti 13.000-14.000, eísórendl Oreg 15.50 >—15.750, másodrendű 14.500-15 000, angol sttídő 17.000—18.500. iialonao oagywn 20 500 - 21 OŰO. xslt 25.000 - 25 500, WWuott hui 16 500-17.000. Maloonás W-tértéi 18 000-20.000. Az Irányzat élénkebb.
Kiadja: Zrínyi Nyomdaipar és Könyr-kereskeiés RT, Hagykaaúw
AutŐ olaj Autó benzin Autó felszerelési cikkek Autó gummi Firestone stock
Gazdasági
gépek, eszközök Gazdasági és mindennemű Műszaki cikkek
Hajós Imre mérnöknél
Keszthely,
az Autó-standon.
Ön biztosan vevőnk lesz,
ha levelezőlapon kéri uj árjegyzékünket fényképező gépek- és cikkekről
HATSCHEK ÉS FARKAS
Budapest, IV. KAroly-körut 26.
66/vh. 1926. sz.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó ezennel közhírré leszi, hogv a lelenyei kir. járásbíróságnak Dr. Kreisler József és Dr. Schleiflcr Imre ügyvédek állal képviselt Hlrscb és Szegő nagykanizsai bej. cég végrcba|lató javára 937.300 kor. bátraiékos követelés, valamint a métr felmerülendő költségek ereiéig 1926. évi március hó 15. napján végrehajtást szenvedettől le- és felülfoglall és 32,000.000 koronára becsült vetőgép, szelelő rosta, cséplőgép, motoi cséplő nyilvános árverés utján a legtöbbel ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is elfognak adalni Tótszenlmártoiiban a helyszínén, végrehajtást szenvedő lakásánál 1926. évi julius 27. napján délelőtt 10 órakor.
Lelenye, 1926. julius hó 2-án.
Schmldt János s. k.,
2320 kir. J. blr. végrehajtó,
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
WESTEND SZÁLLÓ
Budapest, VI., Berlini tér 3.
(Nyugati pályaudvaron.) Telelőn L. 920-M.
Hideg-melegvíz minden szobában.
Fürdők, Lift, Rádió. Utcai szobák ára 40.000 K-től 70.000 koronáig.
Hosszabb tartózkodásnál engedmény.
Pongrácz Sándor
(Sjm igazgató.
Túlzsúfolt raktár folytán
önköltségi áron
alul uj famegmunkáló gépek
gyári garanciával. Üzemredukció miatt használt üzemképes
SZERSZÁMGÉPEK
(transmissióalkalrészek, síijtárcsák, konsolok, slb.)
villanymotorok, reservoirok, kazánok gőzgépek
rendkívül olcsón
kaphatók
HERKULESMÜVEK RT.
BUDAPEST,
VI. Figyelo-u. 14-16.
Telefon: Lipót 908 20, 908-21.
Stölzlc-féle
a legideálisabb\' háztartási
befőttes üveg.
Minőségben minden hasonló üvegnél jobb, tehát
árbana legolcsóbb!
Ügyeljen a bevásárlásnál az Ultreform
névro.
Kapható minden szakmabeli üzletben.
Kívánatra ingyen ismertető szakácskönyv.
huáei Az ,,A E R O X O
w "Ha 1 mézes-szalagos légyfogó -i szeggel 20 éve változjtlmal a világ legjobb higytogéj*. Hossza l méter, szélessége i\',\'2 cm. Az utánzatok egyrésze 65. mások pedig 75— 80 cm. hosszúak és ezek egy része egy centi-niélencl keskenyebb. Az .AEROXON" a legnagyobb r.fiííabct, Is megtartja 4-6 béilg a logókípweégot tt ntm totyik le a szalagról. Az utánzatok Közül sok lefolyik és már néhány nap titín száraz. - Az „AEROKWI1 toSb.: tls nem drágább, mint a silány utánzat. Követelte tehit sai« íidckében az „AEROXMS" légyfogót. — Mtndukol kapható. — Utánzatot utasítson vissza.
.MAOYAHORSZáot FŐELÍRUStTÓ
TOLNAI JÁNOS JEWé-\'
Budapfst, VI., Szondy-utc^ ■ 73.. • etefon: L. 970 - 30.\' izsf
B ES ;
HIRDETŐ IRODA R.T.
Budapest, V. Dorottya-utca ll.
Teleion: Teréz 34-«.
Felvesz birdeléseket a világ minden lapja részére.
Reklámterveket. készít.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavczaló: Olenbeck Károly).
66. évfolyam, 155. szám
Nagykanizsa, 1928 Julius 14. szerda
a™ 1800 k.
POLITIKAI NAPILAP
fetriuutMg te luaítoaüd adlo. tolhdjl MUMMuld: KMibdy*. &
Rákosi Mátyás visszavonta a rendőrségen tett vallomását
A lótárgyalási elnökkel szemben klhiró magatartást tanúsított — Rákosi társai „ártatlan"-oknak vallják magukat — A moszkvai kommunisták tüntetése
Budapest, julius 13 A biróság ma folytatta Rákosi Má-lyás és társainak kihallgatását. Rákosi a kommunista szervezkedés technikájáról semmit sem akar elárulni, mert még használni akarják. A rendőrségen telt vallomását visszavonta. Az elnök löbb kérdésére hetykén és szemtelenül válaszol, ugy, hogy több Ízben szigorú rendszabályokkal kell megfenyíteni. Utána
Gőgös kihallgatása következeit, akt ugyancsak azzal védekezett, liogy ártatlannak érzi maga\'. Meggyőződéses kommunista és célja az voll, hogy a munkásság érdekében megfelelő politikát segítsen elő. Gőgös színién bánya-ven módon és kihívóan válaszol az elnök több kérdésére, az elnök többszöri rendreuta-si\'ás után két napi szigOrilotl ma-gániárVára ítélte.
Hámán Kató szintén nem érzi ma gát bűnösnek, hanem ártallannak. A kommunizmus ulán bocsátották el áfásából kommunista meggvózódése miatt. Ezután került össze Gőgössel és Rákosival. Kun Bélának a kommunizmus alalli tevékenységét nem kárhoztatja. Arra vonatkozóan, hogy a gyárakban hogyan folyl a szervezkedés, nem tud felvilágosítást adni.
Elnök az idő előrehaladottságára való tekintettel a tárgyalás folytatá-sál szerdán délelőtt 9 órára lüzte ki.
Moszkvában a Rákosiék ellen Budapesten folyó tárgyalások alkalmával nagy tüntetéseket rendeztek. A tüntetéseken Pogány voll népbiztos, Achremmál cseh kommunista képviselő és Renele német kommunista beszéde ulán elhatározták, hogy a magyar munkásság védelmére kiáltvánnyal fordulnak a nemzetközi munkássághoz.
Szilágyi megpetioionálja Hegyeai mandátumát
Budapest, julius 13. A biharke-resztcsi választásokkal kapcsolatosan Szilágyi Lajos paticióval akarja raeg-lámadni Hegyest mandátumát. Megyék éa községek
kölcsöne Budapest, julius 13. Az amerikai 5p:yer bankház eeyik vezetője Budapestre érkezeit és a pénzügyminiszterrel tárgyal a vármegyék és községek kölcsöne ügyében. Abd El Krim internélása Párts, jul. 13. (Éjszaka! rádiójelen-tés.) Hivatalos jelentés: Abd El Krímet La-Rcunion szigetére internálják-
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Intenirtun-tektoo: NdayluAlis* 78. Előfizetési ára «sy bora 30.000 korwui
Katasztrofális árvizveszede-lem fenyegeti Jugoszláviát
A Duna további áradása gátszakadást okozhat, amely beláthatatlan következményeket teremthet — A Duna elöntéssel fenyegeti Újvidéket — Katonaság és munkások dolgoznak a veszély elhárításán
Belgrád, julius 13 (Éjszakai rádiójelenlés.) A folytonosan tarló esőzések katasztrófáiig árvizveszedelemmel fenyegetik Jugoszláviát. Apa/innál 796 cm. vízállást várnak a Dunán. Ez óriási veszedelmet jelent, mert a töltések csak 780 cm. magasak és ha a Duna eléri a 796 cm. állást, akkor könnyen gátszakadás történhetik, aminek beláthatatlan következményei lennének. Hasonló a helyzet Zombornál és Újvidéken. Zomboinál színién a gátszakadás veszedelme fenyeget. Újvidéken a Duna elérte az eddigi legnagyobb vízállást és ha lovább emelkedik. elöntéssel fenyegeti a várost. Több miniszter Zomborba érkezett, hogy személycsen vezessék a védelmi munkálatokat. Eddig 1600 katona és löbb száz vasúti földmunkás dolgozik a veszedelem elhárításán, ezenkívül az egész lakosság részt vesz a munkálatokban. A kataszlrófa azonban, — ha az idő nem változik meg és nem áll hc apadás - könnyen bekövetkezhetik. Zomhornál legkritikusabb a helyzet.
A Száva két méterre
emelkedett
Belgrád, julius 13. (Éjszakai rádiójelenlés.) Zágrábból jelentik: Az esőzések három nap óla szinte szaka-
datlanul tartanak és kataszirófális árvizveszedelmekft idéznek elő. Hétfőről virradó éjjel.oly hatalmas felhőszakadás vonult vésig Zágrábon és környékén, hogy 100.000 dinár kárt csinált. A Szdwr ugrásszerűen két méterre emelkedett. A Dráva 240 cm. magas Ubrtdnyáknál a Dráva kiöntött és 300 házat rombadönlött az ár. Délszerbiában is nagy árvizek vannak. Iszkidben az Oiinja palak megáradt, úgyszintén a Valdan is és nagy területet öntött el. Mosztár környékén is áradások vannak.
A szerb minisztertanács
a magyar kormányhoz
Belgrád, julius (Éjszakai rádió-jelentés) A mai minisztertanács foglalkozott az árvizveszedelemmel és elhatározták, hogy kérni fogják a magyar kormányt, hogy a batármen-tén tegye meg a szükséges óvintézkedéseket. Eddig 120 ezer hektár van viz alatt. Különösen a Baranyai háromszögben nagy a veszedelem. Ilt 16 ezer hold van viz alalt és 100 millió dinárnál nagyobb a kár. A minisztertanácson olyan vélemények hangzottak el, hogy ha a nagy folyók még csak néhány centiméterrel is emelkednek, borzalmas és eddig még soha nem létezett árvízkatasztrófa történik.
A esek kormány válaszjegyzéke a magyar kormányhoz
Priw. julius 13 I álengedi a tárgyalások idejének és ^ . \' . . ___U-Hmieu a macrvar
(Éjszakai rddiójcicntés.) A Prage
Abendzeitungérlesülése szerinl szombaton a cseh kormány átadta vi-szonválasz-jegyzékét a magyar kormánynak. Ebben a jegyzékbeni a cseh kormány hajlandónak mutatkozik a tárgyalások megkezdésére, sót
aicugiu, „ \'--,%/----------
helyének meghatározását a magyar kormánynak. Továbbá ajánlja a cseh kormány, hogy az agrárvám kérdésében egyelőre létesítsenek provizórikus megállapodást |ulius 15-IŐI augusztus 15-ig terjedne és ezalatt a cseh kormány minimális vámokat szed.
Ősszel ratifikálják a magyar-osztrák kereskedelmi szerződést
jutnak hozzánk. A szerződés előnyeit a gyümölcskivitel terén is érezni fogják a magyar termelők.
A szerződést ősszel fogja a magyar és osztrák parlament ratifikálni.
Budapest, julius 13 A magyar-osztrák kereskedelmi szerződés hamarosan életbelép és a magyar agrár termelők Ausztriában megtalálják piacukat, .viszont az ausztriai iparcikkek \'olcsóbb vámmal
Az újjáépítési program m sikere
(A fővárosi polgárság megszervezése)
Irta: Dr. Bíró Pál, nemzetgyűlési képviselő
Ezl a két egymással összefüggésbe alig hozható kérdést egy személyiség köti össze: Nagykanizsa város nemzelgyüíési képviselője.
Julius elseje, pénzügyi szuveréni-lásunk visszanyerésének napja szép elégtételt szolgáltaiét Kállay Tibor-nak, mert ha róla alig emlékezlek meg, kétségtelen, hogy az ö előkészítő munkája nélkül ez az eredmény alig leli volna elérhető. Amikor Kállay Tibor annak idején a pénzügyi tárcát átvette, lisztaban voll vele, hogv ha romló korona idején utat enged a lomegek igényeinek s korlátlan mennyiségben nyomalja a papírpénzt, könnyű babérokhoz juthat. De tudta azl is, hogy ha az infláció áradatának a lehelőség halárain belül gátat emel, a lezüileszlési folyamatol lassítani, annak határt szabni igyekszik, a politikai indulatok áldozatává fog válni. Felelőssége tudatában mégis ez utóbbit választotta.
C6ak az, aki személyes lapaszta-latból látbatla Németországban 1923 derekán azt a szociális nyomort és éhséget, amely az c-rberek szeméből kisugárzóit akkor, amikor a német márka helek és napok alatt értékének a százezred és milliomod részéré csökkeni, csak az érezheti ál hogy Kállay Tibor pénzügyminiszteri tevékenysége milyen felfordulástól mentette meg a ml országunkat. Mert ha Németország 1923 nyarán nem lelt a szociális forradalom martaléka, 3Z csak a németség bámulatos lelki erejének éa önmeg-tartózlalási képességének köszönhető. Erre mi alig lettünk volna képesek és Isten tud|a, mi toriéul volna nálunk az ő annak idején oly annyira ócsárolt pénzügyi politikája nélkül.
Kállay Tibor 1924 elején csendesen félreállt. Nem volt benne semminemű harag vngy sértődöliség. Az a nagy kötelességérzet és önuralom pedig, amelynek a kormányból való kiválása ulán tanújelét szolgáltatta azáltal, hogy beült az előadói székbe és hónapokon keresztül hallgatta a legnagyobb türelemmel az ő rekonstrukciós tervének becsmérléséi, ki-vihctetlenségének bizonyilgalásál, még azok elölt Is tiszteidet parancsolt, akik addig leghangosabb lámadói voltak.
A magyar gazdasági élet egvik legalaposabb ismerője, Szterényl József báró állapította meg mostanában — ő voll az egvetlen, aki Kál-layról megemlékezclt — hogy két évvel ezelőtt nem volt senki, aki a Kállay- iéle terv megvalósításában bi-
ZALAI KOZLÖNV

»______
zott volna. Hogy ez valóban igy voll, annak bizonyságául elmondhatom, hogy a szanálási törvény megszavazásának napján az ország legnagyobb állampénzügyi kapacilása bizonyilotla elöltem, hogy a programmban előirányzott bevitelek nem folyhatnak be, ha pedig mégis befolynának, an- \' nak az lenne a kóvelkezménye, hogy a drágaság Ijesztő mértékben fog tovább emelkedni. Ma már tudjuk, hogy az árszínvonal az utolsó kit évben 15—20 százalékkal csökkent fokozatosan, a bevételek pedig 250 millió aranykoronával haladták meg az előirányzatot.
Az a kritika pedig, amellvel m,i a szanálási programmot minden oldalról illetik, hogy tudniillik a magángazdaságra nem voll kellő lekiolel-lel és ettől löhbet vont el, mint amennyire szűkség lelt volna, sem irányulhat Kállay Tibor elgondolása ellen. Hiszen az ő terve szerint a 250 milliós kölcsön a deficit pótlására használódolt volna lel, ó eny-nyivcl kevesebbet akart a magángazdaságoktól Igénybe venni.
Kállay Tibor valóban rászolgált arra, hogy vele az állampénzügyi újjáépítést Időszak befejezése alkalmából a nemzet! közvélemény kezel szorítson.
Kállay Tibor ma jobbról és balról egyaránt megint nyelvöltögetéseknek van kitéve. Ez a csendes szavú ember mostanában azon fáradozik, hogy a lőváros polgárságát a gouverne-mentálls politika számára megnyerje és megszervezze.
Talán nem Is az ó feladata volna, nem is\' az ó osztályáról van szó, de valahogyan legerősebben ő lálBzIk megérezni azt az eltolódást, amely a városok javára számszerűen bekövetkezett abból a szomorú helyzetből kifolyólag, hogy a főváros lakossága az omzágénak egy\'nyolcadára emelkedett. Átérzi annak a fonákságát la, hogy a városi érdekek képviselete az ország politikájában szűkebb körű, mint amely számarányánál, de intellektuális erejénél fogva is Joggal megillethetné. Tudatosan ■ érzi azt is, hogy csonka marad az olyan nemzeti szolidaritás, amelyből a városi polgárság nem veszi ki az öt megillető részt.
Hogy ez igy vau, az nem Is a pillanatnyi helyzelből adódik, hanem történelmi folyamatnak az eredménye. A városi polgárság a régi időben is mindig kisebb érdeklődést mutatott a politika Iránt, mint az ország egyéb rélegel. Az országgyűléseken való képviselete is hézagos volt. Ha a világháborút megelőző évtizedekben a főváros kerületeinek többségében gouvemementális alapon álló képviselők választatlak meg, ezek kevés kivétellel rendszerint közéleti nagyságok voltak, akik a várostól magától meglehetősen távol állottak. Nem csoda, hogy az összeomlást kövelő időkben a főváros nem talált magára és a városi, de az országos politikában is a bal és jobh oldali szélsőségek játékává lett.
Kállay Tibor most ugy lálja, hogy mindig többen és többen érzik át, hogy az országnak ma nem a szélsőséges indulatokra vagy osztály-gyűlöletre, nem vllágnézleli dogma-tizmusra van szüksége, hanem hogy az anyagi és lelki nyomorúságból valő kievickélés csak az összes komoly erők összetogásával érhető el. Csakugyan Bethlen István lábora a fővárosban is napról-napra szaporodik és ennek a megszervezésére, az összekapcsoló munkának az irányítására vállalkozott Kállay Tibor.
A kritika, a guny és a lekicsinylés ne riasszák őt el ctlől a munká-
jától. Hiszen ezekhez közpályáján már hozzászokhatott. Jusson eszébe, hogy történelmi feladatot teljesit, mert a történetírás tanúsága szerint Magyarországon a városi polgárság
jogait mindig a történelmi nemesség felvilágosodott tagjai vivták ki. Ls engedje meg Kállay Tibor, hogy ezért az ujabb lörekvéseérl ma másodszor szorítsunk véle kezet.
_1926 Julius H
Elfogtak egy csalás miatt körözött drognistát
Első nap kidobták egyik környékbeli uradalomban elfoglalt állásából
Társas autókirándulás
hévízre.
Vasár- és ünnepnap
reggel 7 órakor
és
délután í órakor
indulás a Sugár-ut saroktól. Tisztelettel FILIPOVITS.
(Sajál tudósítónk telefonjelentése.) Lanyha érdeklődés mellett tartotta meg ma délelölt Zalavármegye törvényhatósági bizottsága nyári közgyűlését dr. Tarányl Ferenc főispán elnöklete alalt. Nagykanizsa várost Králky István dr. főispán, polgármester helyettes képviselte.
A közgyűlés fél 10 órakor velle kezdetét. Dr. Tarányl Ferenc elnöki megnyitójában megemlékezett a gról Bethlen István miniszterelnököt ért

Fonyó Mihály és Társa "">»•■ »<u«tirna»iet
__ftnltil tpSlci)____
Női, férfi és gyermek lOrdötricottok és cloti fürdőcostflmök. Férfi fehér és színes apacslngek és alsónadrágok, ernyők és botok. Nagy választék kötött Juntper, mellény és kabátokbun. Harisnyák a legolcsóbb kiviteltől a legfinomabb kivitelig.
Zalavármegye megbélyegezte miniszterelnököt ért genfi inzultust
A vármegye törvényhatósága hozzájárult Nagykanizsa és Keszthely kölcsönéhez
Zalaegerszeg, lutlus 13 | minősíthetetlen inzultusról, amely fe-
lett az egész törvényhatóság legna gyobb felháborodását fejezte ki.
Farkas Tibor dr. inditványt terjeszt be a biztosítási kartellek megrendszabályozására, amit a közgyűlés elfogadott.
A törvényhatóság hozzájárult Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Keszthely és Zalaszenlgrót kölcsönéhez,
A vizbőlmenlés megrendszabályozására bizottságot küldenek ki. <t A közgyűlés léi 11 órakor véget ért.
áték közben kiszúrta a pajtása szemét
Súlyos szerencsétlenség a gelsei uradalomban Eíy kis Hu játszópajtásának bicskájába szaladt
Gciic, jullus 13 I Fehér Lajostól és neki szalad! oly
(Saját tudósítónktól.) Gyermekjáték közben súlyos szercncséllen-ség történt tegnap délután Oclsén, mely egy tizenkél éves liucska egyik szemevllágába került.
Vajda István és Fehér La|os, mindketten tizenkét esztendős gyermekek, szüleik gazdasági cselédek az ottani uradalomban, vígan Játszadoztak tegnap délután. Egyszerre játék közben Vajda István valamit el akart venni
szerencsétlenül, hogy a Fehér Lajos kezébin levő bicska jobbszemébe furódolt és nagy sebet ejlve arcán, kihssilolla szemgolyóját.
A súlyosan sérült gyermek jajkiáltására többen clöfutotlak és a vérrel borított arcú gyermeket a körorvoshoz vitték, aki azonnal ápolás alá velte és megállapította, hogy a gyermek félszemére megvakult.
A Népszövetség köteles a kisebbségi panaszokat orvosolni
Az állampolgárság nélküliek kiutasításának megszüntetése
Bécs, jullus 13 (A Zalai Közlöny bécsi tudósilójától.) A népszövetségi ligák uniójának most befejeződött londoni és aberystwilhl kongresszusán azok a népek is részt veitek, amelyek egyébként nem csatlakozlak a Népszövetséghez, igy Amerika, Németország, Törökország és az orosz emigránsok is.
A kongresszus legfontosabb pro-grammpontja a nemzeti kisebbségek problémája voll. A kongresszus elhatározta, hogy abbau az esetben, ha valamelyik kisebbség képtelen megeggyezui/a többséggel, akkor a Népszövetség köteles a kisebbségi panasszal foglalkozni és a sérelmek
Nagykanizsa, Julim 13
Néhány nappal ezelölt Nagykanizsára érkezeit Schiller Imre voll budapesti droguista és szobát veit kl az egyik szállodában. Jövetelének célja volt: az egyik környékbeli uradalomban elfoglalni uj állását. Minthogy a dekonjunktúrát nem tudta megúszni, felcsapott gazdasági pályára és Nagykanizsa vidékét szemelte ki arra, hogy exiszlenciája romjain uj életet kezdjen.
Csakhogy a romok közt gyanús eredetű lim-lo;nok Is szerepellek. Leggyanúsabb voll a budapesti btln-tetótörvényszék vizsgálóbirájának elfogató parancsa. Schiller Imrét ugyanis csalás miatt kereslék. Igy érkezeit meg a budapesti rendőrkapitányság megkeresése, melynek alapján a csaló droguista egy-kettőre hurokra kertllt.
Schiller a szállodából kiszállíttatta podgyászait a nagybirtokoshoz, majd ó maga ls kiment és elfoglalta állálát. Huszonnégy óra Itt elegendő volt — ugy látszik — ahhoz, hogy megismerjék ót, mert valami sza-bálytalnnság miatt a második napon elbocsátották alkalmazásából.
Épen tovább akart állni a sokoldalú, letört droguista, mikor a vasúton a budapesti távirat alapján előállították a rendőrségre, honnét pedig az ügyészségié kisérték ál.
orvoslásáról gondoskodni. 1
Egy másik fontos programmjxint az államjKilgáisági kérdés rendezése voll. Az osztrák—magyar monarchia feldarabolása következtében ezrek vesztették el állampolgárságukat és moslan az utódállamok egyike sem akarja ezeket elismerni A kongicsz-szus azt követeli, hogy az állam[iril-gársági kérdés végleges megoldásáig á Népszövetség vegye védelmébe ezeket az állampolgárság-nélkülieket, gondoskodjon arról, hogy az egyes kormányok ne utasíthassák ki óket és állítson ki számukra útleveleket.
Az unió kisebbségi és gazdasági | szakosztályai egyébként októberben \\ Salzburgban fognak ülésezni.
A megyeri cserkész Nagy-táborozás
Budapest, jullus 13. (Éjszaka! rádiójelentés) A megyeri Nemzeti Nagytáborban nagyban folynak az utolsó előkészítő munkálatok a julius 15-lkí ünnepélyes megnyitása. Eddig már 5000 cserkész mintegy 400 sátorban lakik a táborban. Julius M ikére 8000 cserkészre számítanak. A hatalmas táborban utcákat létesítettek, melyeknek történelmi nevezetességű neveket adlak. A cserkész-versenyekre a napilapok is felajánlottak dijakat. A szerdán érkező külföldi cserkészek tiszteletére ünnepélyes fogadtatást készitenek elő. A tábort könnyen lehet megközelíteni hajóval és autóbusszal. Az ünnepélyes megnyitás |ulius 15-én délelőtt 10 órakor lesz. Tizenhetedikén Horthy Miklós kormányzó előtt a Vérmezőn diszfelvonulás lesz.
1&26 jullus 14.
ZALAI KÖZLÖNY

Zalavármegye közigazgatási bizottságának ölése
A bizottság felír a pénzügyminiszterhez a pénzigyinazgato kinevezése ügyében
a penzngylgazgato klneiezese ngyeben A zalai terméskilátások kedrezollenek
Zalaegerszeg, juilus 13
(Saját tudósítónk telc/onjelentísc.) A mai megycgytllés ulán Vitt órakor tilt össze a vármegye közigazgatási bizollsága dr. Tardnyi Ferenc főispán elnöklete alan. Az alispáni jelentéshez elsőnek Csóthy Géza murakereszturi apát szólt hozzá, aki szóvá tette, hogy a zalai köiségek-ben az az uzus, hogy a (elekczell iikolák kiadásait a községek költségvetésébe állítják. A helyzet az, hogy mig a belügyi számvevőség ezeknek a kiadásoknak a törlését kéri, addig a kultuszminisztérium a községek költségvetésébe kívánja állítani. A bizottság több hozzászólás után ugy határoz, hogy felír a kormányhoz és kéri, hogy a felekezeli Iskolák kiadásai továbbra is a községek költségvetésébe beállíthatók legyenek.
Bosnyák Géza ny. főispán a petróleum kartellek ellen foglal állást. Kéri ennek megrendszabályozásál, mert különben a traktorok működését lehetetlené teszik.
Brandt Sándor íőjegyző bemutatja a pénzügy miniszter leiratát, amelyben Bruzsa Gyula székesfehérvári pinz-agyigazgatö helyettest a zalaegerszegi pénzügyigazgatóság vezetésével megbirn.
Bosnyák Qéza felszólal: A pénzügyminiszternek jogában áll azt kinevezni, akit akir, de mégis mindenki azt várta, hogy Rauschenbtr-gert nevezzék ki, a régi érdemes főtisztviselői, és most idegenből hoznak ide egy embert, aki nem ismeri az illeni helyzetet. Ez a tisztviselők körében is nagy visszatetszést szült.
Odor Géza is ily értelemben szólalt lel. A bizottság elhatározza, hogy felir a pénzügyminiszterhez és tudomására adja, hogy helyteleníti azt az eljárást.
A megyei gazdasági felügyelő ismerteti ezulán a terméseredményt. Szerinte rendkívül kedvezőtlenek a zalai terméskilátások.
A bizottsági ülés fél I órakor ért véget.
Katasztrófális felhőszakadás, árvíz, vihar, Zalában és Somogyban
CasraxoQtomajon «* Cógánfán tOcot okozolt a villártidupás Kaposvár egyik vérosrásxóbsn valóságos árvíz volt
A villám agyonsújtott egy tizennégy éwes fiút
Nagykanizsa, julius t3
Szinte nem múlik cl nap, hogy ih uoktól ne adnánk hiit. Az utóbbi napokban különösen Zalán vonul-tak végig veszedelmes viharok és felhőszakadások, melyek temérdek kán csinálnak és nem egy községre hozolI a villámcsapás több milliós káil.
A vihar pusztítása Zalában ~
A tegnap vé^igsonuló vihar óriási méretekben Gígánhegy, Boclötde és Sáthidt községek hataiában dühöngött és Bocföldén emberáldozatot is követeli. Bongó György boctoldi foltlmivest a vihar aratás közben a mezőn élte. A lialalmas zápor elöl löbbedmagával egy nagy fa alá húzódon. inelyre kaszáikat felakasztották. Ebbe a vaskaszába bevágod a villám és á fa alatt meghúzódó Bangó György 14 éves fiát halálra sújtotta. A többieket a nagy légnyo-
más a földhöz vágta.
Gógánfán a villám fclgyujlolla és elhamvasztotta Ughy Sándor gabona-kepéjél.
Árvizek Somogyban
Somogyban ugyancsak katasztrófális felhőszakadás és vihar puszll-lotl, mely nagy károkat okozott. — Zselicszcnlpálon egy ptlak annyira megdagadt az esőtől, hogy a község udvarairól a baromfiakat és a kerítéseket magával ragadta. A máskor alig bokáig érő zselicci patak nagy pusztításokat vitt véghez Kaposváron a Szigelváii-utcában, ahol a tűzoltók és a katonaság igyekezett a késő esli órákig a mentési munkálatokkal. Mikor az ár elcsendesedett, megállapították, hogya megáradt zselicei patak 80—100 millió korona kárt okozolt Kaposváron, de ennél jóval nagyobb a kár a réteken és szántóföldeken.
A Magyar Nemzeti Szövetség kaiftzsai fiókja elitéli a frankhamisítást és a genfi inzultust
Nagykanizsa, jullus 13 A Magyar Nemzeti Szövetség nagykanizsai fiókszOvetsége választmányi ülést tartott a vátosházán dr. Hajdú Gyula elnöklete alatt. A rendkívül látogatott ülés első tárgypont-jíként szerepelt az évenként a nagy nyári szünet alatt történő propaganda megbeszélése, amely a Trianon elleni örökös llltakozást van hivatva állandóan Felszínem tartani és éleszteni.
Elhatározta a választmány, hogy a laggyüjtést intenziven folytalják. Az évi tagsági dijat 2 és 3 pengőben állapították meg.
A nagykanizsai fiókszövetség választmánya tudtul ktvánia adni a magyar társadalomnak, hogy a frankhamisítást elítéli és nem tarlja ulkalmasnak Irredenta céloknak elérésére
és az országra nézve károsnak nyilvánítja
Azt semmiféle hazafias indoklással nem tartja menthetőnek.
Szomorú szivvel és hazafias aggodalommal állapítja meg a nagykanizsai választmány, hogy azok a forradalmi erők, amelyek már egyszer a pusztulásba kergették ezt az országot, künn és benn, ujult erővel és vakmerő nyíltsággal lépnek a sorompókba a magyar nemzet és a magyar haza teljes tönkrelételére, ország-világ előtt diszkreditálván a magyarságot.
A Magyar Nemzeli Szövetség nagykanizsai liókszövelsége kéri a magyar társadalmai, hogy lelekezeli, nemzeiiségi, osztály és pártpolikai különbségié való tekinl nélkül őrizze meg eddigi bizalmát hazánk jobb
Jövője és a Magyar Nemzeti Szövetség iránt. Majd szóvá került Magyarország miniszterelnökének durva Inztiltálása a Népszövetség genfi Diósén. A választmány a legnagyobb felháborodását és mélységes megdöbbenését fejezte ki az esel fölött.
Dr. bogáti Hajdú Gyula elnök ennek kapcsán felvetette azt az eszmét, hogy amikor oly nagy államiét!! életéhez az ország sorsa is hozzá van fűzve és a hivatalos dc-lektivtestülct is kevésnek bizonyult megvédésére, a hazafias polgárság kell hogy a hazafias szükségességből származó védelmi szeivezctet alakítson nagyjainak védelmére, amely mindenkor őrt állana és éber figyelemmel kisérné a mutatkozó jelenségeket, amikor egy-egy nagy állam-féifiunak az országban vagy azonkívül megjcleuik. Az egy azon gondolkodók tábora lenne ez, akik mint egy őrséget alkotnának magyar nagyjaink felelt. A szervezkedés kapcsainak a lelkekben kell gyökerezniok és annak tudatától kell áthalva len-niök, ami egy ilyen féifi elvesztése esetén az országra szakadna.
A választmány a legnagyobb lelkesedéssel fogadta a tervet, azt magáévá tette és egyben elhatározta, hogy ennek propagálását erkölcsi kötelességének tartja, miért is a közeli napokban ily értelemben megkeresi a társliókszövetségeket és az országos központot egy ilyen országos hálózat megszervezésére.
A választmány a hozott határozatokról az országos központot is értesíti.
Az egjes tárgysorozatokhoz dr. Szabady Lőrinc kir. törvényszéki elnökhelyettes, tanácselnök, Bcrtin Ágost táblabíró, dr. Tholway Zsigmond posta és táv. főfelügyelő, Brauner Lajos igazgató és mások szóllak hozzá.
Az évi rendes közgyűlést szeptember havára állapították meg.
BALATONBERÉNYBEN,
a Páli-vemMglöben és villáiban napi pensio: lakás, négyszeri bőséges étkezés, turdó- és strondbisrnálaltal 60 - 83- 70.000 korona,
szoba minőség szerint. — Ozaonnák : 4—€000 korona. Déli mtntl: 4 logásos M.COO K-tól. Kittlnó borok 8000 K-tíl.
1. r étterem, nagy veranda. A n. é. közönség b. rendeléseit várva 1213 Páll Lajos vendéglős.
I
SELYEM-ÚJDONSÁGOK
legjutányosabban = SINGEKNÉL
AlapitAsi év 1860. ICÖzpOllt Szálló épületében.
Telefonazámi 163.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 lullia 14
Iparostanonciskolai tanítói szaktanfolyam
Hathetes államsegélyes kurzus
Nagykanizsa, [ollus 13
A nagykanizsai m. kir. fémipari szakiskolában hathetes iparostanonc-iskola! tanítói szaktanfolyam van folyamatban, amelyre az ország xu-lOnbózó részeiból sereglettek Össze a hallgatók, hogy mindazt elsajátítsák, amit a szakirányú iparostanonc-iskolákban taniianiok kell. Egy részük rajzlanitó, de van kOzlük iskolaigazgató és rajztanár Is, akik már régebben működnek c téren.
A kurzus augusztus 6-án bcleje-zést nyer, amikor megkezdőditek a két napos szóbeli és Írásbeli virs-gák, amelyre a közoktatásügyi minisztériumból lejön Magyar Endre miniszteri osztálytanácsos, iparoktatási főfelügyelő. A viisga sikeres letétele ulán a tanfolyam résztvevői oklevelet nyernek, hogy szakirányú iparostanondskolában taníthatnak. A résztvevők a hat bét tartamára 2,700i000 K államsegélyt kapnak felenként.
A kurzus tartama alall a résztvevők Csizmadia Kálmán igazgató vezetésével meg fogiák tekinteni a Király sörgyárat, a Zrínyi nyomda üzemét, a Weíser, Merkúr, lés7.1a-gyárat és a Transdanubía telepéi.
A tanfolyamon a következők vesznek részt: Balassa Károly Baja, Nemes Miklós tanontisk. tanító Kispest, Bárdosy Béla lanitóképezdei tanár Esztergom, Maycr Richárd tanító Sopron, Major Sándor Kecskemét, Öveges István gimn. tanár Kiskunfélegyháza, Tanlossy Kálmán la-nitó Abony, Baróczy Antal rajztauiló Jászárokszállás, Kádár Elek igazgató Mátészalka, Csiky József Szolnok, Bauer Henrik laniló Dombóvár, Fischer Ernő Csorua, Máthé F.lck tanító Ráczkeve, viléz Oláh József Székesfehérvár. Wagner Sándor tanító Ózd, Bódy Kálmán tanító Mezőkövesd, Nagy Antal laniló Salgótarján, Szestál Miklós tanító Eger, \'Hribik Aladár tanár Kaposvár, vitéz Molnár Ákos Csepel, Szedlay Oyula Kalocsa, Szilágyi Frigyes igaigstó Kiskőrös, Hofmeiszel Peslerzséocl, \'Enl Lajos Újpest, Ramer Kamiltó tőreállsk. tanár Sümeg, Torna Oyula laniló Makó, Kormos Sándor Vácz, Szederkényi Mihály tanitó Tatabánya, vitéz Kocsis László tanitó Tatabánya, viléz Dcicesényi Miklós laniló Nyíregyháza, Steincr Ojula Nyíregyháza, Jarcsck László polg. Isk. rajztanár Balatonfüred, N.-gy Lázár Hflgyész, Vajda Ferenc Pest. erttébet és Thorday János laniló Nagykanizsa.
Tisztelettel közlöm,
hogy üzletemet Főút 5. szám alá, a volt kefe-raktárba (hercegi épület) helyeztem ál.
STAMPF ZSIGMOND
JCtszer- te tsemcgtkcreskcM.
uránia
Szerdán és csütörtökön 7 és 9 órakor
w Dnpla műsor!
SURSUM CORDA
(A szerelem hajótöröttéi)
Regény a női hűségről 7 felvonásban. — A főszerepet a magyar
származású Florence Vidor játsza. Ez a film témájának érdekességénél, a cselekmény felépítésének halásos voltánál lo^va, ulyan szenzációs sikert aratott Amerikában, hogy sokáig dopiinálla a lilmsiinházakal.
A má.ik film a gyermekfilmek legremekebb alkotása:
ÓCEÁN KISASSZONY
Érzelgős filmjáték 6 felvonásban. A főszerepei az aranyos kis Baby Peggy játsza. — Egyszerű, dc szívhez szólóan meghaló a darab lar talma Pcggy abban a felvonásban, ahol cl kell válnia szerelelt öreg nevelőjétől, felnőtteket megszégyenítő tökéletességgel játszik.
Legközelebbi műsor: Rcx Ingram rendezésével Allce Terry lószereplésévcl
AZ ÖRÖK TÜZ
Ujabb halálos fürdés a Zalában
A második áldozat Is egy tizenhét éves fiatalember — Holtlestét még nem találták meg
Zalaegerszeg, julius 13.
Alig néhány nappal ezelőtt megírtuk, hogy a Zalába fulladt fürdés közben egy zalaegerszegi tizenhét éves kercskeclöscgéd, most pedig hírt adunk a második halálos fürdésről, mely ebben a fürdő szezonban történt.
Ennek a halálos fürdő szerencsétlenségnek is, mint a másiknak a szelcburdlság és fékezhetetlen ifjul hév az okozója.
Vasárnap délután több alsóbagodi legény ment fürdeni a Zalába, mely sok esőzés miatt nagyon megáradt és veszedelmesen örvénylik. Mielőtt a legények megfüiödlck volna, előbb
a község szélén levő erdő nfellett veTSeny lutásl rendeztek, amitől igen kimelegedtek, liyen álhevült állapotba vetette magát társai figyelmeztetése dacára, a Zalát Németh Antal tizenhét éves alsóbagodi legény, akinek ez lett utolsó lürdése, mert a vizbeugrása után rögtön elmerüli és nyomtalanul éliünl. Társa keresésére Indultak, de a holttesteit nem tudták megtalálni. )
A zalaegerszegi főszolgabíróiig telefonon utesilolla a csendórór-söket, hogy figyeljék a Zalát és ha a víz kidobja szerencsétlenül járt legény hulláját, legyenek róla jelentést.
Autó-karambol Gelse községben
Kéllovaa azateér SaaxeOtkóxdtt agy autóval
Oelse. julius 13 (Salát tudósítónktól;) Könnyen vég-szelessé válható autóbaleset löriéni -tfgna|TO»lu CMIsCkőzdfetmi és-esak a sicrciKfCs\'Vífetle\'iiiek köszönhető, hogy agaramból nem követeltma---gának \'ember életet.
FétttMtüleibcn a munkai Jő-\'.végeztével szekéren igyekezett haza a mezőről Horváth Sindor gelsei föld-•műves leányával. A község íelső-rajk felé eső szélén egy auló szágul-dotl a falu felé. Eddig még nem ludni, kinek hibijából az autó neki ment a szekérnek -és--összeütközni azzal. A Icgiiilyosabb ^ériilési az egyik ló Lünvedtr, amelynek lába eltört. Horváth szerencséseit leugrott a szekérről és igy semjni baja nem
törlént. Leánya kisebb hor/solácokal szrnvedelt.
Az autónak számát a csendőrség fehr\'a ésazeljárási IcMyta jz, hngya MkKseéj; kii terhel azösstcflikOz.iért.
A\'.Z&LAI KÖZLÖNY kapható
Ke*!tb»l««M: » .7iU! KiíVJoj. krtitbalyy fW.k-
hiaJoA » itjLatun, Kisfaluit} <atci l\\ iriri --l)#n»i (A..f, v iJofiinyifu<!á,. Kottulfi utcA. Vieujlt tlyúi"-i\'^ilii)átiija, EritctxlXiráiyoá itt. Snb4 l-isitó
TrcflWi f«rtic k».iyvU!*4a MVikuj^rU.ibtr. M<.l»-f»rJÓ« i Ker-mer jino, fi
kesénk/,nprtáriSan. - W.lttr kP«tB<ní irn-háiibjn it kiVv-v5tt»0ny.tá«Jbin.
MJiii
ilí»Ulon>t<f»yM,n Mnl MaUnrr.S! .Bátaloalc rcnJ«roai tWi
toaroJ-UcUicltpta: VnkO Jóftlüínii, 8iU-t-ooyóiom f.alj.t SáoJo* »«ZYfiirukff<ike4ii«*ti UaI»tont.c.)cl*rou : Sjty ut.Wa C.;i*»ro»«m IWnríl
NAPIHÍREK
MAPIRESD
Julius 14, szerda
Római katolikus: Bonavcntura. Protestáns: Eórs. Izraelita: Adar hó 3.
Nap kel reggel 4 óra Iri perckor, nyugszik délután 7 óra 51 perckor.
Mozi. Uránia: Sursutn Corda (A szerelem hajótöröttéi!; Óceán kisasszony. Rióadások este 7 és 9 órakor.
Ne átkozz, mert szeretlek
Ma: ARADI-SZABÓ ISTVÁN.
fekete sorsomba. amiirt txfonódtöl piros, mtlfg szálnak, síró-boldog szívvel, ttvt te hatotton, mlndárMi .1 Utak.
Általad szépült meg Un-ttkUt csnjltoll eirttm izávottjr,
ezen nincsen senki olyan áldott, mint 02 asszonyok kdzótt It.
Piros, szép sorsodba, ah jaj, befonOdtam hus. ]tktle szálnak, s JMtteJ azóta mindétig csattognak könnyes bánat-szárnyak.
Ezt/t a rettentő, akaratlan bQntrt kegyelmed esengem:
Zokogó — vad szívvel. se étve, se holtan ne átkoz: meg engem I
— Négy évtizedes Jubileumok. Huber Oyula barcsi apátplébános, Csőthl Oéza murakereszluri apái, Bonlz József baranyai plébános pápai kamarás és Herbay Pál somogy-szentbalázsl esperes, Ib. kanonok most ünnepelték meg 40 éves papi jubileumokat szűk körben, csendben Murakereszturon Csóihl Oéza vendégszerelő házában. — A vesipréml egyházmegye egyik közszeretetben álló papja, Fülöp Antal zalakoppányl esperes plébános folyó hő 26-án Szenl Anna-asszony napján tartja aranymiséjéi.
— Megválasztották a gelsei körállatorvost. Mint megírtuk, Oel-sén korállalorvos választásra készültek. Ezt a választást tegnap ejtették meg a nagykanizsai Járás főszolga-birájának elnöklete alatt és egyhangú korállatorvossá dr. Kallauer Oyula volt székesfehérvári állatorvost választották meg.
— Jubiláns körjegyző. Meleg ünneplésben részesítették Szűcs Ocró balatonszentgyörgyi körjegyzőt negyvenéves szolgálati jubileuma alkalmából ismetósei, hivatali pályatársai és lifz\'elől. A jubiláns liszteletére
dHzkOzgyBtést.álutoiiiikiaHelycn Sl-
poss G,órgy mnrealii to*zalg**tö ttdvozölle slép :<zavákkal Szccs Oeiő\', a magyar ütOiWralalnok mintaképé:.
— Névtelen adakozók. így magát megnevezői nem akaró vasutas ICO.OOO, N. N. 10.000 koronái: jut-latoll szerkesztőséginkhöz Wotncr János, a kórházban sínylődő iparos családja részére.
r= Díjmentes oktatást ad vevőinek hímzésben, tömésben é! varrásban újonnan berendezett pernunens. tanfolyamain* Singer-varzógép részv.-társaság. Figyeljen minla-készIHné uycinktc kirakatainkban.
1926 julius II._
_ Akik elsóizben végezlek a fémlpa\'l szakiskolában. Nagy napra készülnek a nagykanizsai lém-ipari szakiskolában. Folyó hó 20 án lesz a Hl. évlolyam záróvizsgája, amikor első ízben tizenegy Ifjú hagyja el az intézetei és lép kl az életbe az itt nyert végbizonyítvány alapján. Az intézet monoton életben, ahol a „ napok munka és kölelességteljc-Jjlís közben lelnek, ez mindencselre eredményi jelent. Ök az elsők, akik az ifjú intézet fennállása óla mini kész segédek hagyják cl a szakiskolát. Az intézet igazgatósága mindent megtesz, hogy az ifjak mindegyikét megiciclöcn elhelyezze. A végzcll iljak persze egyelőre műhelybe kerülnek, ahol gyakorlati továbbképzésük folyik, majd a kellő gyakorlat után csoportvezetők és művezetők lesznek,. vagy Önállósítják magukat. A fémipari szaknak a |Ovó generációleihelyezési ésellielyeikedési problémájában nagy szerepe és lövője van. Az a kis mustármag, amely három évvel ezelőlt a régi gimnázium épületében kikelt még hatalmas terebélyes fává fog növekedni, melynek nem log|ák többé felhánytorgatni .a 10 növendéket.\'
Az évzáró vizsgára a kereskedelmi minisztériumból lejött Nagykanizsára dr. Gáspár Elek miniszteri biztos, részt fog ezen venni a hivatalos város képvitelele, az ipartestületi elöljáróság és valószínűleg a soproni kamara képviselete is
Id&jiráa
A nagykanizsai metcorotogW meg-tlgyeló Jelentése: Héttőn a hómlruk-Jrl: Reggel 7 órakor +1M, délután 2 órakor +167. este 9 órakor +17\'4.
Frlhiztt: Egész nap telluen boiult.
Stillrány: Egész nap Északkeleti szél. •
A Meteorológiai Intézet |elenttae szerint szárazra forduló lóó várható, ernel-keiló hőmérséklettel.
ZALAI KÖZLÖNY
— EltOnt sümegi Iparos. Tóth Ferenc sümegi 44 éves szabómester még junius 27-én lakásáról ellávó-zolt és azóta nyomaveszett. A járási lőszolgabiróság körözéséi elrendelte.
— Oratórium próba. Ma este ( léi 9 órakor a női kar, szerda este
a férfikar oraloriumi próbát tarl. Az énekesek megjelenését kéri Kelltng. -Amputálták VojkovicsGyörgy kezefejét. Vojkovics György a gimnázium udvarán a körfűrésznél szerencsétlenül járt 35 éves gépésznek dr. Takács Zoltán igazgató a bal keze tejét teljesen amputálni volt kénytelen. A szerencsétlen iparos tragikuma iránt az egész városban nagy részvél nyilvánult meg. Megállapítást nyert, hogy a szerencsétlenségért senkit felelőség nem lethel-Itet, meit Vojkovics egy pillanatban elgondolkodva kapott a körlürészhez, amely tcl|csen fedve van és ennek az elledésnek köszönheti Vojkovics, hogy nem ránthatta őt magával egészen.
— Hu Hévízre Jön, ajándékait Kummer János áruházában vegye meg és kölcsönkönyvlárát olvassa.
— Kiadták a klslakásépités ipari munkálatalt. A kislakásépi-tésl asztalos, lakatos, kályhás és mázolómunkákra az idegen cégeken kivül tudvalevőleg ajánlatukat beadták a nagykanizsai Városépítő R.-T, 275 milliós költséggel, ulánna a Vass és Horváth cég 310 millióval és végül egy nyolc nagykanizsa iparosokból álló csoporl 334 millióval. A kisiparosok a legjobb anyagot és kézimunkát biztosítottak, igy az ajánlati összeg őnáittk csak látszólag volt magasabb a többieknél. A bizottság ez ügyben kél napon ál tárgyalt, mig végre a beteg dr. Sab-jáu polgármester lakásán meghozták tegnap délben a dönlést. Az össz-munkál a Vass és Horváth cép kaplák meg az asztalos és kályltásmunkák kikapcsolásával. A kályhás-munkákat a Zsolnay-cég cég nyerte el, mert a bizottság az elsőrendű anyagot és munkát vetle ligyelembe és igy a látszólagos magasabb ár mellett mégis a Zsolnay-céget bízta meg a munkákkal. Az asztalos munkák felelt csak a közeli napokban történik döntés. A kisiparosokat egyben felhívták, hogy a vállalkozó Vass és Horválh cég ajánlalaalapján vállalják-e a lobbi ipari munkák készítését.
— Vasutas nyugdíjasok és nyug-béresek részére az üzletigazgatóság ugyanolyan mértékben mint a tényleges alkalmazoltaknak a tüzelőanyagot 10 havi részlellevonásra engedélyezte Akik ezen kedvezményt Igénybevennl óhajtják, azok f. hó 20-ig az arcképes igazolvány felmutatása és a nyugdijat v. nyugbért utalványozó legutolsó csekkszelvény beszolgáltatása melleit az állomás főnökségnél ezen igényüket jelentsék be.
Felhívom az illetői, aki pénzes tárcámat elvitte, minthogy tanúim vannak kik látták, hogy ki voll. Valamelyik postaláda ut|án pénzemet saját érdekében küldje vissza, mert a rendőrségen leszek feljelenlést Szabi poslafőliszl
S= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
7 SPORTÉLET
Lovasmérkőzések Keszthelyen
A Somogyzalai Lótenyésztő és Lovassport Egyesület augusztus 15-én nagyarányú lovasmérkőzésekel rendez Keszthelyen.
A mérkőzésen a Mleosz által elismert lovas-sport egyletek tagjai és lényleges katonatisztek vehetnek részt. Nevezések Schmidl Frigyes ny. ezredes, Keszthely cimére küldendők. Nevezési dij: lovanként és versenyenként 50.000 korona. Nevezésben az indulási pénz is bennfoglaltató. Nevezési zárlat 1926. augusztus hó 5 én. Oszlopnevezések duplák.
Lovak szállítására kedvezményes igazolványokai a titkárság (Budapesl, Eszterházy-utca 32. Nemzeti Lovarda) állítja ki. A lovak elhelyezéséről, élelmezéséről a napi ár megtérítése mellett a" keszthelyi huszárszázad gondoskodik. Kincstári élelmezésben lévő lovak és lóápolók élelmezési jeggyel a huszárszázadnak adandók ál. A résztvevők nevezéskor tudassák, hogy szállodában avagy magánosoknál óhajlanak lakni.
A mérkőzések sorrendje: 1. Lódija-zás és kocsiszépségverseny kisgazdák számára.
2. Fogaiszépségverseny kocsisok számára.
3. Ketlesfogatu országúti kocsiverseny : 30 km. urkocsisok számára. Nyitva félvérlovak számára. Amerkalak kizárva. Négyüléses, négykerekű, lé-deres kocsi, biró és kocsis kötelező.
4. Ketlesfogatu országúti verseny: . km. urkocsisok számára. Magántulajdonban lévő amerikai származású lorzskonyvczclt lovak számára.
5. Díjlovaglás b) könnyükategória.
6. Kezdők díjugratása. Elismert nyilvános mérkőzéseken még részi
MOZGÓSZINHÁZAK
Uránia. Szerdán és csütörtökön 7 és 9 órakor dupla műsor I .Sursum Corda" (A szerelem hajótöröttéi). A főszerepet a magyar származású Florence Vidor játsza. .Óceán kisasszony\', főszerepben Baby Peggy-
A Hévízi Parkmozgó. Julius 13-án: .Búrra Karrah" 8 felvonásban, a Kin Tin Tin okos kutya filmmel vetekedik. Slar lilm. Kísérő műsor: „Buszlcr a kedélyes fogházban" burleszk. — Az előadásokat esténként a fütdözó társadalom minden rétege, azonkívül bátó Hazat Samu v. honvédelmi miniszter és az előkelőségek látogatják és dicsérik a kitűnő filmeket.
A keszthelyi Uránia mozgó.
,Szeretlek* regény a szerelemről / felvonásban, a lőszerepben Lianc Haid és Alphons Fryland. — A ló. mozi kedvezőilen idö cselén mindenkor az Urániában tartja előadásait,
nem vett, bármely korú és származású lovak részére. 12—1 m-nél nem magasabb, 250 m-nél nem szélesebb akadály. Minimális Idő percenként 300 méter.
7. C) kategória (vadászugralás). Bármely korú és származású lovak részére. 14—120 m-nél nem magasabb, 4 m-nél nem szélesebb akadály, melyeknek egyharmada összetelt és ezek közül legalább egy hármas ugrás. Minimális idö percenként 400 méter.
8. F) kalcgória (vadászugratás). Bármely korú és származású lovak részére. 14—i \'30 m-nél nem magasabb, 4 m-nél nem szélesebb akadály, melyeknek egyharmada összetett és ezek kOzül legalább egy hármasugrás. Minimális idő percenként 400 méter.
9. 0) kategória (hölgyek könnyű díjugratása. Handicep). Bármely korú és származású lovak részére. 10— 1Í0 m-nél nem magasabb, 250 m-nél nem szélesebb akadály, ezek közül legalább egy hármas ugrás. Minimális idő percenként 300 méter.
10. Altisztek díjugratása. 10—1 m-nél nem magasabb akadály.
11. Huszárok díjugratása. 8—1 m-nél nem magasabb akadály.
(Urlovas versenyek Siófokon.) A Somogy—Zalai Lótenyésztő és Lovassport Egyesület a siófoki urlovas versenyek (julius 29—31 és augusztus 1-én) alatt kocsi versenyeket is rendez, amelyek propozicióil a napokban fogják kiadni.
(Az NTE választmánya) ma esle fél 9 órakor ülést tart az Ipartestületben.
RÁDIÓJA ífSOR
Julius 13 (kedd)
Budapest (500) ü. e. 9.30, 12 ís d. u. 3: Hitek, közgazdaság. 030: Schrimmcl-zene. Bock Hilda bécsi dalokat énekel. 6.30: Irodalmi tetolvasis. 7.15: Rádróama-teur posta. 7.40: Előadás: .A földrengések okairól." 8.30: Hegyi Anni magyar nfpdalénekesnó. 10.15: Pécsi Blanka, a Magvai Színház laela siaval Bécs (531 ís iSÍS) D- e. II ta d u.
4.15: Hangvetsenv.7.30: Operaház
Hamburg (392.5) 0. u. 4.15: Arlák és dalok. 3: Előadás Izlandról. 7: Angol nyelvóra. 8: Hangverseny. 8-30 : Uer Herr Jer Krde. 10: Ttnciene. Lipcse (452) 4 30: Hangverseny. 7.45:
Szintlázi groteszkek. 9: Tánczene. ------------------------
A ZALAI KÖZLŐN* kapható
Ktutb.ll.a: . >Z.W "W®!*!\' "*í:
k»j&mv>uub.«, MiUluíz-uUi IV tt.ei. Clv.\'irjy Jotlloylii"!\'. S^.uth Lajn» ut(».
siS» ÜÖí JAlSiiruaills.. SWJWUJ.
Itívll-tardönl Kuoieier Jlno. JmMiitw. MlcrtíiWoyvUribin. ■ Wallal 1 SliitMD <> IOk»aiik&nyvl*iit>m HMitMaturtsn i rrtcUal MM"
Ujdí Pivüloo. Batatooöírínybío : Mun* Mliüaíall-Halalonkefcaituroar SMt, tlaiirt««t*«t3o« r»«rM.lulaulepcni v.ika JSmlrirúl. »>\'■•
„.ÍZÍ sím.
Bat«tontMItai«a t Sity ■\'«» üíouomm t«4«»4l VaauU-ülca.
Ztriokl zárlat
SMrta 132000 Loiapr 21115), SI650, Biu«<l 1165 00 Milano I7»r0 Holland 207 >. Bli li 122 90. Wl." 13_00. Holta 375-00 Prtgal529 50 Badaoeit I*20, Ba" taitlSSO). Bálnád 012-50.
Bem Gyula és neje szül. Bakonyi Erzsébet, valamint gyermekeik Ferenc, Margit és Tibor és az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szív-vei tudatják, hogy felejlhelellen gyermekük,1 testvérük, illetve rokonuk
Bem Gyuszika
életének 13-ik évében hosszas szenvedés ulán elhunyt.
Temetése folyó évi julius hó 13-án délután 4 órakor lesz a róm. kath. lernető halottasházából. „ , „ ., Nagykanizsa, 1926. julius 13.
Soha el nem felejtünk I nyugodjál békében!
ZALAI KÖZLÖNY
1928 |uHn» 11.
KÖZGAZDASÁG
i(»ir
A mai értéktőzsdén az irányzat megszilárdult. Nyitáskor az árfolyamok még egyenlőtlenül alakultak, különösen a helyi értékek voltak elhanyagollak. Külföldi szilárdabb jelentésekre és a bécsi arbitrázs vásárlásaira később a kullszpiac értékeiben nagyobb áremelkedések állottak be. A szilárdságban isméi a Déli vasul részvényei vezetlek, amcivek főleg bécsi vásárlásokra 15-20% nyereségre feliek szert A kullszban azonkivül még Rima, Államvasút és Salgö vollak szilárdak. Magyar és Osztrák hilel csak jelenléktelen árnyereségre teltek szert. Barátságos volt még főleg külföldi vásárlások következtében a bányapiac egy-két vezető értéke. A piac másik fontos eseménye a Magyar helyiérdekű vasutak több, mint 10%-os áremelkedése volt. Danubius kontremin eladásai kövelkezlében lanyhán tendált, később azonban a rendezési vásárlások hatása alatt legutőbbi záriali nívójára emelkedett. A piac többi terűidén nagy Uzleltelenség uralkodott és az árvállozások lényegtelenek. Zárlat előtt a favorizált értékekben kisebb visszaesések állottak be.
A budapesti Ultit deiiia-jegyzésa
V«)»ték Dtvli\'k
U«>-«rt ;ooo-ro) ■ uaoiva
A«rU f;»l H7CCO-MKSO Mt<M IU*t llU-l
CMkkor. n 15-n n •xtU ■•Ml
fUrtt izfüiisai lakact*! JlíS-WO
CMUt uvt-\'iw IrftUiK ictoi no
fiuií. h. iit-rni ^ utót iim
Sn< tn m»u:« OuM iwinmv
Lat 11 n m-i LnlM Mreao-iiKia
Ura •tatii H0*M nroxji
(ka uic-nco inro-rico
Kiita IUM-1700 HtU iru-w<i
cx<tc. tckai >XUIMM hit* 21M 1120 S
Dia kM. llXt 1*401 111119
frtjd b. IlUa-l.áM tleskkTts III lO-tlDO
MK :.. liW-l/40 Vartö 770C».-00
Ravil l" Mit IIMi Wtcx iixu tóm
IWftM, Iliit IS 170 j HM imii\'Mt
Terménytőzsde
tu> Utstv. 76 kg-ot 417.500 — 420.(00, n kg-oa 422.500—42S.OGO 78 >4-0. 425.000— 427.500, «neb iulililli pul-vWikl 76 kg-ot 4I01000-412J00. 77 kí-o. 415.000 417.500, 78 ii.r-.4l7.30O- 410.000 kg-ot 420 0l»—42ÍSOO. tent 255 006— 257 510 ink<rMtii>L-:n> 339 0M-240.0W, Alna 280.000—325 000, sao 295.0*1-302 SOO, Wngtrl 245.000 - 247.500, rapít 540.000—S60.OX1. kolM I80.c00_lft5.000, .atpt \'65 Ol\'O—170.QC0.
□ ii ii oenesniar
r«tha:n» 4551. sttlyMJ ehdi!jii-.il vitait ataiaúl I2C0 dib. £UÍr«ldll 16 500-17^X0, uwklt 16 0 0 -16.250. rndett kasíp 15.000 -15-509 koonytl 13.090-14.090. dtOrUKil Cítf 15 509-15.750, másodrendű 14.500-15.000, tngoi id-dó 17.000—18.500. autout nagytan 20 500 - 21.000, zali 25 000 - 25 SCO, hjnuott hui 16 500-17.000. tulcmnái «1-ttelét 18000 —20.000. Az Irányzat élénkebb.
Kiadja: Zrinyl Kyomialpar és KSnyt-kereskeiéi 1T, Nagykanizsa
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik drága hatoltunk
MATÁH ÖDÖN
Iránti tiszteletüknek és szeretetüknek és mélységes fájdalmunkban való velünk érzésüknek a temetésen való megjelenéssel vagy résevétük nyilvánításával kifejezési adlak, ez uton mondunk hilá$ köszönetet. Nagykanizsa, 1920. évi julius hó.
A gyászoló csillád.
APRÓHIRDETÉSEK
Aa apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A dmazó * minden vnttwbb beWból álló író két szónak számíttatik. Minden további író dija 500 K. A hirdetési dij elfire ffxotandfi a fofíalmiadóhOMásxároltátával
2—3 axobáa feltétlenül maijánhá/jil kii kerttel készpénzvélelre keresek, lakás augusztusra kell. Szlgrlszt Ingatlanforgalmi Iroda. Király-utca 38.
4-5 Mobáa modern lakást átvételre keresek" Szlgrlszt iroda.
6 üléses luxus mu\\ó minden elfogadható árért eladó Király utca 2. sz. 2176
Oneaexóat, kfttelést és képkeretezést legolcsóbban vállal Pum Üveges. Király-utca 10., volt Kolin szappanos üzlet 22%
ElváÜaloiw nSl és QT*rn>«krvhák
varrását, valamint hált varrást Is. Ozv. Polczemé, Fóut 20. 2189
Cséplfibonxin 7000 kor., petróleum, gépolajok legolcsóbb árban kartellen kivQl állandóan kapható Szántó Vilmos és Társai Nagykanizsa, Deák-tér 2. 2246
Beköltözhető négy szobás, kertes uri magénház szabadkézból eladó. Klnlzsy-utca 68. 2263
Oxletholyieóg forgalmas helyen, aug. t-re átadó. Clm a kiadóban. 2278
3 szobás InkAa Póuton aug. l-re átadó. Qm a kiadóban. 2277
Eloaorólnám utcai szoba-, konyhából álló lakásomat hasonlóval, udvari Is lehet. Pápay, Petófl ut 24. 2268
Ponyva, xeák gyári lerakata és kölcsönzése, továbbá benzin, gáxoloj, petróleum és kenőolajok gyári lerakat Ujgolcsóbb árakban Ártner és Kelemen cégnflfrCsengery-ut 5. 2289
ÁtkottOzkOdés miatt raktáron ievö mindenfajta kefeárukat gyári áron alul elárusítunk. Hungária kefegyár, Póut 24.
AutÓ olaj Autó benzin Autó felszerelési cikkek Autó gummi Firestone stock
Gazdasági
gépek, eszközök Gazdásági és mindennemű Műszaki cikkek
Hajós Imre mérnöknél
Keszthely,
az Autó-standon.
Ön biztosan vevőnk lesz,
ha levelezőlapon kéri uj árjegyzékünket fényképező gépek- és cikkekről
HATSCHEK ÉS FARKAS
Budapest, IV. Károly-körut 26.
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóltivatalban
66/vh. 1926. sz
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajló ezennel közhírré leszi, hogy a letenyei kir. járásbíróságnak Dr. Kreisler József és Dr. Schlciffer Imre Gieyvé; dek által képviselt Hlrsch és Szegő nagykanizsai bej. cég végrehajtató javára 937.300 kor. hátralékos követelés, valamint a még felmerülendő költségek erejéig 1926. évi március hó 15. napján végrehajtást szenve-dellől le- és felülfoglall és 32,000.000 koronára becsült velőgép, szelelő rosla, cséplőgép, motoicséplö nyilvános árverés utján a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés melleit, szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni Tólszentmánonban a helyszínén, végrehajtást szenvedő lakásánál 1926. évi Julius 27. napján délelőtt 10 órakor.
Letenye, 1926. julius hó 2-án.
Schmldt János s. k.,
2320 klr. j. bir. végrehajtó.
westend szálló
Budapest, VI., Berlini tér 3.
(Nyugati pályaudvaron.) Telefon L. 920-04.
Hideg-melegvíz minden szobában.
Fürdők, Lifl, Rádió. Utcai szobák ára 40.000 K-tól 70.000 korondig.
Hosszabb tartózkodásnál engedmény.
Pongricz Sándor
izt>4 igazgató.
Tulzsufolt raktár folytán
önköltségi áron alul u]
famegmunkáló gépek
gyári garanciával.
Üzemredukció mialt használt üzemképes
SZERSZÁM-
(transmissióalkalrészek, szijtárcsák, konsolok, slb.)
villanymotorok, reservoirok, kazánok gőzgépek
rendkívül olcsón
kaphatók
HERKULEÍMÜVEK RT.
BUDAPEST;
VI. Figyelö*u. 14-16.
Telefon: Lipót 908 20, 908-21.
Stölzlc-féle
a legideálisabb háztartási
befőttes üveg.
Minőségben minden hasonló üvegnél jobb, tehát
árbana legolcsóbb!
Ügyeljen a bevásárlásnál az Ultreform
névro.
Kapható minden szakmabeli üzletben.
Kívánatra ingyen ismertető szakácskönyv.
nUáCI Az „AEROXON"
mízes-rnUgoi légyfogó a tzeggel 20 év< villoialltntl t
villg legjobb légyfogója. Hossza t méter, teelestégc cm Aa utánzatok egyrétze 65. tnátok pedig 75 - 80 cm. bomuak <1 erek egy rétze egy cenli-méterrel keskenyebb. Az .AESOXOH" I legnagyobb hótégbcli lt itKglallja -t- s hétig a logókipewégot éa tutyik le a szalagiól. Az ulánzatok kö-llll tok lefolyik ét mit néhány nap ttlín llálat. - Az „AEROKSIIV ptb.-dl nem drágább, mint a silány ulánzat. Követette lehál jaját íidcMtmi az „AEROXSN" légyfogót. - Mindenkel kapliató. — Utáneitot ultsllton vtfsia.
MAOVASOgSZáOI rözutgosiTó
TOLNAI JÁNOS JCV6>>\'
Budapest. VI.. Szond>-ul« . 73.-telefon: L 970- 30. ím
ff
HIRDETŐ IRODA R.T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11. Telelőn t Teréz JM5.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Rckléniterveket készll.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Nyomatott a Ztinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés K.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető • Oleubtxx Károly}.
68. évfolyam, 156. szám
Nagykanizsa, 1929 Jullus 15. csütörtök
Ara 1800 k.

POLITIKAI NAPILAP
»arteui«v U UaJátóatal FMlu buttolyl Uklladáíhstal; tmtkáf. is.
Felelős szerkesztő: BarbarHs Lajos
Istcrvrtsa-tderQar Xh^m\'u 7a szá« EJSIUettlI ár-a egy M» 30.000 korau
Rendrentasitások közt folyik a Rákosi-pör tárgyalása
Budapest, Juliul 14
A Rikosl-per m«l tárgyalásán a bíróság Welnberger Zoltánt hallgatla ki etslnek, aki elmondotta, hogy Magyarorsiágon a kommunizmus elótl újságcikkeiért ellléllék, majd kommunista agiláclóval Moszkvába kcmll, ahol sajtófónók lett. 1925 ben |0tl Magyarorsiágra, hogy résitve-gyen a kommunista szervezkedésben. Vallomása közben a szociáldemokrata pártot és annak veze őségét szidja és általában véve egész vallomása aUlt igen szemtelenül beszél, ugy, hogy az eloók többszőr rendreutasítja. Vallomásának további során Idjílenti, hogy nem emlékszik rendőrségi vallomására.
;u/>(fW.M| a (covelkciő vádiolt, aki szintén visszavonja a rendőrségen lett vallomását. Lényegtelen vallomása alalt Wv\'inbcrgcr állandóan neveigéi, amiért újból rendreutasit-ják. Ezulán
Hittem Jánost ballgallák ki. Ó is presszióra hivatkozva vonja vissza a rendőrségen telt vallomását.
Szabó Píter hasonló módon lelt vallomást.
Szünet közben az aigcnliniai vö-tős proletárok távirata érkezeit tjan-ger lótárgyalási tinókhoz, akik szolidaritást vállalnak Rákosiékkal és követelik Ügyöknek rendes biróság elé utalását. Ugylálszik, nem tudják, hogy eme kívánságuk nélkülük is leljesfltt."
Szünet ulán Lakatos Albert, Kiss Károly és Keltet István kihallgatása következett
Rákos!, mikor az elnök. közben többször is kérdéseket intéz hozzá, zsebretcll kézzel, pökhendi modorban válaszol, miért mindannyiszor rendreutasilásban részesül.
Petrl Miklós lakatos, Flala Ferenc szerelő és Weisz Jőzscl gépész kihallgatása ulán a tárgyalást péntek délelőtt 9 órára tűzték ki.
Nem lehetett kihirdetni az Ítéletet Löbl előtt
Budapest, julius\' 14. Tremmel Má-lyás gyilkosa* Löbl Józsel előli ma akarlak klhirdetrtl a Kuriá Ítéletét. Azonban ezt nem lehetett keresztülvinni, mert\' Löbl isntél .rohamot kapóit es eszméletéi vesztette. Ha (eszméletéi ismét visszanyeri, ki lógják előtte hirdetni íz ítéletei.
A kormány tízmillió aranykoronát fordít lakásépítésre
A vidéki lakásínség leküzdése — A minisztertanács letárgyalta a beruházási programmot
Budapest, julius It
A kormány tagjai ma minisztertanácsra gyűltek össze Vass József helyelles miniizlerelnök vezetésével, hogy döntsenek a beruházási programul tekintetében, illetőleg meghatározzák azokat a tételeket, amelyeket a rendelkezésre álló 50 millió •aranykoronából, továbbá az 1925/26. évi költségvetési feleslegből az egyes táicák beruházásaira folyósilani kívánnak. ,
A minisztertanácson mindenekelólt az egyes laicák költségvetési programmját vették tárgyalás alá. Először Wulko Lajos kereskedelmi mil)ÍMlen4JiK>lP!tC..az útépítési programmot. Később Desstw/fy Aurél államtitkár ir.lormá\'la a kormány
tatjait a MÁV álla! tcrvbevelt beruházásokról.
A népjóléti láica beruházási pro-grammjában oz clsönelyel a lakásépítés előmozdítására ( kérdése foglalja el.
Több mint tízmillió aranykoronát akar a népjóléti mi niszter felhasználni lakásépítésre
hogy necsak a fővárosban, hanem a vidéken is a lakásínség leküzdése érdekében különböző kedvezményeket a<!|on az építtetőknek.
A földművelésügyi lárca keretében az ármentesitö munkálatok kérdíae került megvi alásra. ezl kö-velölcg pedig a többi lárca terjesztette elő a beruházási tervekéi.
Kállay Tibor dr. Inkére utazott a miniszterelnökhöz
Az utazás összefüggésben van a Polgári Egység Klubjának mai megalakulásával — A miniszterelnök nem lesz felen az alakuló íyiitisen
Nagykanizsa, Julius 14 Kállay Tibor dr., Nagykanizsa város nemzetgyűlési képviselője szerdán délulán egy óra husz perckor a budapesti gyorsvouattal N rgykani-zsára étkezett. Az állomáson giof Bethlen István miniszterelnök hatalmas fekete aulóji várta Kállayi, aki kiszállás nélkül keresztül utazott Nagykanizsán Inkepusztára. ahol a miniszterelnök szabadságát lölli. — Kállay Tibor dr. képviselő inkcpuszlai útja szoros összelüggé-ben van azzal a nagyszabású politikai mozgalommal, mely azt célozza, hogy elébb Budapesten, majd a vidék egyes városaiban is megalakítsák a Polgári Egység Klubját, ineiyiick ucmzellonlosságu szerepe az őszi politikai élei kezdetével hatalmas kontúrokban fog kibontakozni.
Kállay képviselő inkcpuszlai útjával kapcsolatban munkalársuiik kérdést intézeti egyik politikai nolabili-tílshoz, aki a kővelkezókcl mondollá:
— Kállay Tibor inkcpuszlai látogatása csakugyan szoios összclllg-gésben van a Polgári Egység Klub-
jának megalakításával és tudomásom szcnnl az utazásnak az a célja, hogy személycsen referáljon Bethlen István gróf miniszterelnöknek a mozgalom eddig eléri sikereiről. Kállayt még ma este a miniszterelnök aulója Inkepusziáról Nagykanizsára hozza és az éjféli személyvonallal visszautazik Budapestre, hogy jelen legyen ma, csütörtökön a Polgári Egység Klubjának alakuló gyűlésén, mely elé országszerte nagy érdeklődéssel tekintenek. Kál\'ay Inkcpusztán a nyaraló miniszterelnökkel ennek az alakuló gyűlésnek ulol-.ó mozzanatait beszélic meg, a miniszterelnök ugyanis nem vesz részt az alakuló gyűlésen, hanem annak megtoriéntc után fog Inkepusztán informálódni az alakuló gyűlés lelolyásáiól.
Budapest polgármestert választ
Budapest, julius 14. A budapesll polgármesteri állásra auguszlus végére pályázatot irt ki Rlpka Ferenc főpolgármester. Párlkozi értekezlet Ingja megválasztani az uj polgármester személyéi.
„Kanizsai fotográfia"*)
(bl) Nagyon elevenére lapinlhalolt az ellenzéknek a bibarkeresztesi választás. Meg is tudjuk érteni, hogy részükre nem egészen kellemes a többségi hangulatnak a kormány |e-löltléhez való csatlakozása. Elvégre aspirációiknak ez a veresége nagyobb horderejű egy mandátumnál, mert nemcsak egy választAsi számoszlop végeredményéi mulatja, hanem dokumentálja azl is, hogy a józan ma-■yai nép közé elvetett konkolynak s alapo-an megárloll a negyvennapos eső.
Nem is újság előttünk az .Esti Kurír" hangos jeremiádja az elve-szitett mindáium hadjárat feleli. — Előre Is lefogadhattuk volna, hogy ha a korinányplrli jelölt viszi lel a magvar parlamentbe a kerület választóinak bizalmát, akkor az ellenzéki sajtó nyomban megfújja a szokott vészharsonai és kihirdífl, hogy terror és szabálytalanságok yiviák ki a kormány győzelmet. Igy voit ez máskor is, ha a nigyhangu .papír-formákat" meghazudtolták a részükre meg-lepelésszcrű tényleges eredménye*.
A nagy ijedtség c lápja egészen Nagykanizsáig éri el ti .<z itt lefolyt utolsó választást az „Es\'l Kurir" vezércikkírója az általa felfedezett biliarkeresztesi .atrocitások" pandanjául állítja lei. Mint két pillanatképet állitla egymás mellé Kállay Tibor és Hegye»l Károly választásának nfplál, megállapítva róluk, hogy egyformán .barbár módszer", .gőgös terror", .hunkó, ólmosbot és husáng", .puskatus és brutális ököl" adta a kormánypárti jelöllek kezébe mandátumukat.
Bitiarkereszlesen nom vnliunk. de azl biztosan tudjuk, ho^y Kállay Tibor ugv vitte diadalra a kormánypárti >ászlót Nagykanizsán, hogy vele kapta a választókerület nagy löbbséfiének teljes és — azt is bizton mondhatjuk — százszor megérdemelt bizalmát.
Az .Esti Kurii" még »z idők távolában is rémképeket lát a kanizsai kudarc cinlékc körül. „Csendőrszu-rony". .a szavazat idejének szemérem nélkül való igazga\'ána", .köz-igazgüláM erőszak- .képviselőjelölt lefogása* és ezekhek hasonló víziók szüleinek a vezércikkíró tolla hegyén akkor, mikor párhuzamot von a kél választás közö l. Mi meg, kanizsaiak, csodálkozva olvassuk mindezt és hiába keresünk olyanokai, kik csak valamelyik .alrocilásra" is emlékeznének. A cikk Írója pedig cs«k i*m akarja memória dolgában 30.000 emberrel felvenni a versenyt?
Nem is ezt akarják az ellenzéki inspirációra glédtba sorakozol! betűk. A .semper aliquld haerel" elve alap-
") Válasz ni ■ t\'.sti Kurir Kínsfi számának .Kanizsa b Btharkerexta ciniü vezércikkére.
I -
ZALAI KÖZLÖNY
1926 [uliui 15
(án indítják ulnak koholt vádjaik hadseregét és cseppet sem véletlen, hogy az offenzíva most történik, mikor Kállay Tibor uj, tisztult, alkotó-képes magyar politikai éra kapuját döngeti és ennek megnyitására a Polgári Egység Klubjába akarja gyűjteni a társadalom erőit.
Kállay Tibor emeli tővel nézhet vissza választására és mindenegyes szavazója is a szavazatára és képviselőjére. Az .Esti Kűrit- vezércikkírója pedig ennyi idő multán már igazán belenyugodhatna a változhatatlan kudarcba. Emlékezzék csak vissza, hogy a csendőrszurony épen azokat kergeite szét, kik az ellenzéki programmbeszédekcl akarták megzavarni ; emlékezzék csak vissza, hogy jelöltje, aki egész táborral jóit le a harcba, minden kövei hiába mozgatott meg a szavazatok többségéért, valamint azért is, hogy legalább a szavazástól való tartózkodásra bírja a választók egy részét. Emlékezzék csak vissza, hogy jelöltje a választás délulánján milyen korán üli autóba és sietett vissza Budapestre, mert maga is látta, hogy bár a szavazás folyik, neki már nem akad szavazó|a. S ha valóban .atrocitások sorozata-volt Kállay megválasztása, ugy vájjon miért nem siettek a sokat rebesgetett petíciót aláírni a választójoguk gyakorlásában csorbát szenvedett polgárok?
Ha pedig Ítéletet kell mondani Kállay, mint képviselő felett, ugy ezt a jogot engedje ál a cikkíró nekünk, kiknek KáHsy a képviselőnk. Azt már Jgazán csak a kanizsaiak dönthetik tí, hogy Kállay mennyiben felelt meg a beléje helyezeit bizalomnak. Ma pedig a helyzet az, hogy Nagykanizsán még az akkori ellentábor Is megkedvelte azt a képviselői, akinél többet még egy képviselő sem tett ezért • városért s aminek előnyeit a város minden lakója pártkülönb-ség nélkül élvezi.
Kállay elvszilárdságához is kár voll nyúlnia a névtelen cikkírónak. Kállay még a leghevesebb választási harcokban sem használt jelszavakat Nagykanizsán, sói már akkor ugyanazt a politikát hirdette alapvető vonásaiban, aminek zászlaját ma teljesen kibontva, megalakítja a hazájához hü magyarság polgári osztályainak rendíthetetlen egységét. S amint Nagykanizsán alig van olyan, ki ne állna jelenlegi képviselője mellé a város érdekeiéri folytatott harcban, ugy nem lesz az országos politikában sem foganatja a konkolyhintésnek, amelynek legnagyobb hibája épen az, hogy a lóláb nagyon is kilátszik mögüle.
A polgári társadalom nyitott szemmel, öntudatra ébresztve nyu|t|a segítő kezét a Kállay körül csoportosuló szervezkedésnek, mert jól tudja mind, hogy a politikai élet konszolidációjának megleremlésével az uj|á-épités nagy müvének második s talán utolsó fejezete veszi kezdetéi.
Frázisok puffogtatásával se vádoljon senkit az ellenzék lollforgatója A sokat emlegetett .brutális ököl" és hasonlók az ellenzék harci orgánumának állandó szignalurája. Egyebekben pedig, ha ugyan szükség lenne jelszavakkal kápráztatni a magyar polgári társadalmat: vájjon a jelszavak ártanának-e annyit, mini a sértett ellenzéki önérzet nyomában fakad* céltudatos uszitás, aminek ha foganatja is lenne, előbb-utóbb megreszketne a toll. amely leírta és sietve menekülne akármilyen zászló mögé, amelyik azl Ígérné, hogy visszaűzi odvába a sokat idézett .bunkók és husángok- egyszer már letiport uralmit...
Kanizsa ellenzéki választói cáfolják az „Esti Kurir" vádjait
Aláírások ttmkaUgévot oltatott nytl.tkoa.t "»■» Tibor dr. mogváláutáaának kOrülmónyolrdl
Nagykanizsa, Julim 14 Az .Esti Kurir" tegnap esti számában .Kanizsa és Biharkercsztes-cimmel vezércikk jeleni meg, melynek irója azt állilja, (mini arra mai vezércikkünkben is rámutatunk), hogy Kállay Tibor megválasztása Nagykanizsán szuronyok és közigazgatási terror mellett történi. Az „Esli Kurir" cikke nagy fellünést kelleti Nagykanizsa válaszlópolgárai közt, kik az állítások valótlanságának biztos tudatában a kövelkező nyilatkozatul állították ki:
Nyilatkozat
Az .Esti Kurir" mat számáhtn .Kanizsa ót liiharkcresztcs- cimU vezércikk megjelenése a torténeU tgazsig kedvééit parancsoló kötelességünkké telte a következó kijelentésünket:
Alulírottak, akik valtmennyien át vagyunk hatva a szabadelvűsig gondolatátél s akik ma is tántoríthatatlanul hívei vagyunk a demokratikus politikának s akik az lWMkl válasziá-son valamennyien az ellenzéki jelölt szavíuól voltunk, sem a magunk sze-
Egy délelőtt a főbírói hivatalban, ahol az iskola-mulasztók szüleit büntetik
Eszteregnyelj^tíldmivesek a rendőri büntetőbiró előtt Nem okulnál™ más kárán — Iskola helyett kapálni küldik a gyermekeiket — Kik terjesztik az analfabétizmust
mélyében, sem általiban a választás egész lefolyása alatl nem tapasztattunk olyan Jelenségeket, amelyek a fenti vezércikk incgirátára alapot nyújthattak volna. Kijelentjük, hogy a válaiztis
alkotmányosan éj a legtötvényesebb módon folyt le s szavazati! mindenki politikai meggyőzódóse szerinl minden befolyásiéi mentesen adhatta le.
A választás befejezése ulán e város polgársága minden panasz nélkül nyugodott meg 2 választókerület tObbjé-gének alkotmányosan megnyilatkozott akaratában.
Nagykanizsa, 1926. Juliul H.
Ezt a nyilalkozatol csupa ellenzéki szavazó irta alá s még mindig többen és többen írják alá, hogy illclékes helyen és a nyilvánosság előli bizonyítsák a vádak tarthatatlanságát.
A magunk részéről csak annyil füzünk hozzá, hogy a választásoknál nem hogy halósági terror működött volna, sőt ellenkezőleg: a most vá-daskodók pártja Igyekezett minden erejével terrorizálni a szavazópolgárok politikai meggyőződését.
Nagykanizsa, Joliul 14
Szomorú ténye még mindig a magyar népiskolát oktatásnak az, hogy különösen falun a szülők nem fordítnak elég gondol gyermekeik iskolába Járására, sőt, lehet mondani, rengeteg az olyan szülőknek a száma, kik a gazdasági munka idején egyenesen elvonják gyermekeiket az iskolától. Ez ellen az iskolamulasztás ellen a törvény teljes szigorával lépnek fel, de ennek ellenére minden eszlendőben nagy azoknak a szülőknek a száma, a kik, nem respektálják ezt a rendelkezést és gyermekeiknek iskoláztatását nem tekintik elsőrendű fontosságú kérdésnek. Nem tudják megérteni a szülők faluhelyen, hogy milyen nagy vétket köveinek el gyermekeik, a nemzet kullurája és az általános emberi műveltség ellen, amikor az iskolától elvonják gyermekeiket és ezáltal annak képzettségét negligálják és szaporítják az analfabéták számát, kik sajnos, még mindig nagy tömeget alkotnak szűk, kicsiny országunkban.
Elég egy délelőttől ellölleni í nagykanizsai járási fószolgabiróság rendőri büntelóbirájának hivatali helyiségében és szemünk előtt vonul fel a szülőknek teméntelen sokasága, hogy számot adjon gyermekeik mulasztásáról. Nem múlik el nap, hogy órákon keresztül ne foglalkoztatnák az ilyen esetek amugyis agyonbélistázott és rengeteg munkával ellátóit adminisztrációi, mely kénytelen hatalmas akta
nulnl kellene, — magyarázza a rendőri büntetőbiró.
— Hát iszen, el-elküldjük egy kicsit kapálni is, az igaz, de hál azérl az iskolába is küldjük — védekezik egyik eszteregnyei magyar.
— Hát, mert maguk vénségükre sem tanulják meg, hogy a gyermeknek tanulni kell, amit a törvény elő-irja, megbüntetem Jmagukat. Most nem sokat kapnak, de ha megint ide kerülnek, akkor már nagyobb lesz a büntetés. Megértették?
— Megkérjük alássan...
— Megérlelték? És azután, ha kezdődik az iskola, legyen több gondjuk erre, mert maguknak és a saját gyermeküknek tesznek jól vele.
Htlmgetés és hangosan gondolkodás ulán belenyugosznak az Ítéletbe. Mikor kifizették a büntetési és csendesen baktatnak le az emeletről, egyikük megáll és bossz usan mondja:
— AJ I ha haza megyek, de el-nadrágolom azt a gézengúz kölyköt 1 Ilyen költséget csinált nekem I Itt a büntetés, azonkivül egy napot elvesztettem, épen most, mikor ugy kellene dolgozni az aratásnál.
— De, hallja-e, szomszéd — vág közbe egyik öregebb — mért vetné meg a Pislát, hiszen maga küldle az iskola helyett kapálni ?
— Hál ha én küldtem, az más, akkor nem verem meg. Akkor majd megveri az édesanyja...
csomókkal és nagy időveszteséggel tárgyalni a szülők iskolamulasztási kihágását.
Egyszerre egy vagy két község földmives népéi idézik be és kezdődik egyenkénl a tárgyalás. Milyen üdvös volna, ba ezek az emberek nem szolgáltatnának okot arra, hogy itt töltsék az idejüket, épen most, a sürgős gazdasági elfoglaltság idején és ennek tetejébe még kapják a pénzbüntetéseket. Ezt megmagyarázni azonban egyeseknek sokkal nehezebb feladat volna, mint a Murát visszafelé folyatni.
»
A mai napon eszteregnyei gazdák állanak a rendőri bünlelóbiró előli. A kérdésekre majd mindegyik egyforma felelelet ad. Kevés akad, aki elismeri, hogy nem küldle gyermekét rendesen iskolába. Mind azzal védekezik, hogy:
— Megkövetem a tekintetes biró urat, én elküldlem a flut, de nem meut oda. Elment csavarogni. Errül meg igazán nem lehelek.
— Nem tehet?) Hál ki lehel? Én lehetek vagy más tehet ? Szófogadóvá kell lenni a gyermekei. Nem szabad hagyni, hogy azl tegyen, amil ő akar. Ha nem megy rendesen iskolába és azt a laniló ur tudatja, vegye elő, paskolja meg és szoktassa fegyelemre és az iskola szeretetére. Csak az a nagy baj, hogy maguk nem is küldik a gyermekei az iskolába, hanem a mezőre küldik dolgozni, mikor annak la-
Zalamegyei orvosok tanulmányútja
a vörheny fertőzés elleni védekezés Diek-féle módszerének elsajátítására
Nagykanizsa, )ullus 14
Zalavármegye halósági orvosai közül tizennyolcan dr. Thassy Oábor vármegyei Uszli főorvos, egészségügyi főtanácsos vezetésével a budapesti Stefánia kórházban Bikay professzor gyermekklinikáján a Dick teslvérek vörheny fertőzés elleni védekezési módszeréi tanulmányozták. A bemutató előadásokat dr. Bossányl Endre egyetemi lanár tartotla, aki hónapokat löltöll Cslkágóban a Dick lestvérek gyermekklinikáján ezen eljárás tanulmányozására.
A tanulmányúton Nagykanizsáról dr. Szabó Zsigmond járási tiszti főorvos és dr. Fodor Aladár városi tiszti orvos vetlek részt.
Hogy ez a tanulmányul mily nagy horderejű kérdést szolgál, annak megvilágítására leközöljük a m. kir. Népjóléti Minisztérium Egészségügyi Reformirodája tájékoztató közleményének egy részéi:
A vörheny egyike a gyermekek legveszedelmesebb belegségének, a mellyel szemben a gyógyító orvostudomány ma még meglehelősen lehelcllen. Vörhenyben elég sok gyermek hal el, sok pedig csak szívbajjal, vesebajjal, lülbajjal és elég gyakran süketséggel menekül meg. Az orvos soha sem ludja raegmon-
1026 [uliiK 15
ZALAI KÖZLÖNY
dani, hogy hogyan fog végződni a belcgség.
Ennél a betegségnél tehál külonö un kell arra törekedni, hogy gyermekeinkel megvédjük (öle. Kollöldi tapasztalatok amellett szólnak, hogy a Didi-féle védőoltással meg lehel védeni a gyermekeket a vörheny ellen. A gyermekek szüleihez lordulunk. Űondolja meg a gyermekéért aggódó szülő, hogy nem volna-e jó megtudnia, hogy gyermeke védett-e a vörheny ellen ét ha kiderül, hogy gyerireke nem védett, lelkiismeretével megbékélve döntse el, h rgy nem volni-e jó vörhen/re fogékony gyermekét beoltani egy olyan szerrel, amely eddig már sok czeirc tii.-nó öltés tapasztalata szerint jó hatású ét amellelt ártalmatlan.
Hálával tartozhatunk hatósági orvosainknak, hogy köllséget és fáradságot nem kiméivé ennek a gyermekgyilkos rémnek, a vörhenybtlegség-uek leküzdésére vállalkoztak.
Dnnántnli építőipari tanfolyam
Szervezés alatt van már a laaárl kar Általános tájékoztató a tanfolyamra való felvételre
Nagykanizsa, jullus 14
Nemrégen hirt adtunk arról, hogy az ősz folyamán a nagykanizsai m. kir. áll. fémipari szakiskolában megnyílik az egész Dunánlulra kiterjedő építőipari tanfolyam, amelynek célja, hogy a télen szünetelő kőműves, ács és kőfaragó segédeknek és tanoncoknak szakmájukban oly rendszeret kiképzése, hogy azok idővel mint pallérok vagy mint önálló kőműves, ács ét kőfaragó mesterek működhessenek a gyakorlatban.
A négy téli félévi tanfolyamra az egész Dunántulról csak negyven tanuló! vesznek fel. A vidékről jelentkezők az elhelyezkedés megkönnyítése végett az intézel internátusában kapnak lakást, fűtést és világítást. Ezt a kedvezményt már a mai naptól kezdve augusztus hó 30-ig lehet kérni az igazgalótájtól.
A felvétel fellélclei: Legalább 15 éves éleikor, ép tesli szervezet, legalább egy évi gyakorlat az építő ipar valamely ágában. Csekélyebb Iskolai
előképzettségű tanulóktól a lanlet-tűlet felvételi viztga lelételét is ki-vánhaija. A tanfolyamra október l-lól 15-ig lehel Jelentkezni a szükséges okmányokkal. Vidékiek poslán is küldhetik folyamodványukat. Tandíj egy évre 500.000 korona.
A Unfolyamot végzeit tanulók végbizonyítványuk alapján a kőműves, kőfaragó vagy ácsmesterséget önállóan gyakorolhatják, na az illető
iparág terén a lanoncv-sznny befejezése ulán legalább bár un évi gyakorlatot tudnak felmutatni. A tanfolyam befejezése után tel|esilelt bárom évi gyakorlati működés igazolása melleit pedig építőmesteri elővizsgára és ennek sikeres leiétele ulán építőmesteri szakvizsgálatra is jelentkezhetnek.
A Dunánlull építőipari tanfolyam tanári kara most van szervezés alatt.
Rejtélyes rablás a keszthelyi polgári leányiskolában
Fényes nappal megrabolták az iskola igazgatónőjét Husz milliót vittek el az ismeretlen tettesek
Keszthely, julius 14
(Sajtit tudósítónktól) Ma délelóll 10 és II óra között beállított a keszthelyi polgári leányiskola igazgatói irodájába egy magas, szürkeruhás férfi és egy polgári ruhás asszony és az igazgatónő Konte Elekné ulán kérdezősködtek. Az igazgaiónó épen íróasztala előtt ült és pénzt olvasott. Lehelet! vagy ölvén millió korona elölle.
Konlz Elekné kijelenlctlc a kérdezősködésre, hogy ő az igazgatónő. Abban a pillanatban az ismeretlen férfi odaugrott az igazgatónő íróasztalához miközben a nő az ajtó elé állt kercszlbelont karokkal és belekapott a bankjegyekbe majd a kabátja belső zsebébe gyürle, miközben a megdöbbent igazgatónőnek azt mondotta, hogy neki szüksége van pénzre, ne csináljon lármát.
Konlz E\'ekné erre — az első
meglepetéstől magához térve — hírtelen odaugrott az ismeretlen férfihez és dulakodni kezdett vele, abban a hiszemben, hogy lalán mégis csak jön valaki és aztán sikerül a rablót lefogni. Az ismeretlen szürkeruhás férfi azonban fojtogatni kezdte az igazgatónői és oly erősen fogla, hogy az nem birt vele és kénytelen volt elereszteni. Ekkor a rabló életveszélyes fenyegetéssel és azzal, hogy kivágja a nyelvét, ba nem marad öt percig csendben, a növel és körülbelül 20 millió koronával együtt eltávozott.
Konlzné lármát csapott és utána sietett, majd a za|ra elősiető gazdá-szokkal utána sietlek a rabló párnak, azokat azonban nem sikerült megtalálni. Mindketten nyomtalanul eltűntek.
A csendőrség a két rabló kézre-keritésére minden iulézkedést megtett.
A Duna Apatinnál áttörte a gátat
Újvidéken hét centiméter emelkedés esetén megismétlődik az 1886. évi katasztrófa — össze akarják hivatni a szkupsttnát
A folytonos felhőszakadások következtében a rádió mindenfelől viz-áradásról, katasztrofális terméskárok-ról hoz jelenléseket. Részletes távirataink a következők:
A Duna erősen árad Belgrád, juliás 14 (Éjszakai rádió-jelentés) A Duna Újvidéknél veszedelmesen árad tovább. A szűnni nem
akató esőzések következtében a Duna ApaUnnál tegnap délben áttörte a gátat. A kivezényelt több század katonaság és lakosság csak óriási eróleszilések árán ludta betömni a gátszakadás folytán beállott réti, melyen hatalmas szélességben hömpölygőt! be a Duna szeoyesáradala. Az általános védelmi munkálatokat
az egy napos szépidő sokban elősegítette.
Újvidéken a Duna vízállása oly magas, hogy csak hét centiméter hiányzik ahhoz, hogy az 1886. évi borzalmas árvízkatasztrófa megismétlődjék.
A kritikus aap Jullus 2! és22-ike
Az ellenzék tekintettel a fenyegető nagy mérvű árvlzveszedelemre és hogy a kormány állal kiulalt segélyek nagyon csekély összegek, összeakarja hivatni a szkupslinát.
Zlmonynál veszedelmes a helyzet
Belgrád, jullus 14. (Éjszakul rádió-jelentés) A Dráva, Sziva és Duna az egész jugoszláviai vonalán árad. Különösen Zimonynál veszedelmes a helyzet. Az áradás sok helyen szerencsétlenséget okozott. Eddig egy ember esett áldozatul az árviznek.
Zavarok a közlekedésben Belgrád, julius 14. A ;lolyók az egész országban megáradlak. A Cilii és Marburg kozölti vasúti összeköttetés megszakadt. A bécsi és prágai gyorsvonat közlekedését csak kerülő utón tudják fenntartani.
Katasztrófálls termés-károk
Csehországban Bécs, julius 14. Csehországban a gabonatermés az abnormális időjárás miatt kataszlrólálls károkat szenvedett.
Negyedmilliárd máska kár Németország és Szászországban Berlin, jullus 14. Az áradás által okozott eddigi kár százmillió márkát tesz ki. A kalászosok, továbbá a zöldségtermés nagy része tönkrement. Szászországban a kár 150 millió márka.
Pusztító felhőszakadás Sopron, jullus 14. (Éjszakai rádió-jelentés.) Ma délután pusztitó felhőszakadás vonult végig Sopron városa és a környék felett. A két órán át tartó viharos zápor ulán a temérdek vizet a város csatornái nem tudták- levezetni és a szennyes viz az ulcákon hömpölygött. A pince-lakásokat félméier magasságban elöntötte az ár. Nagycenk Fertő határában nagy károkat okozó jégverés voll
Előrehaladott idény miatt
üzletünkben felgyülemlett összes rtyári cikkek
mélyen leszállított árakon
szerezhetők be.
- Creppe de chine selymek már 77,000 koronától! "
Mig a készlet tart! =^==== Maradékok olcsó árban!
divatnagyáruháza az „Arany Kakas"-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21. Telefon 3-74.
_t___
Fürdőriport Keszthelyről és Hévízről
Keszthely. Julius H (Kiküldött munkatársunktól.) Kél nagy kedvezményi várt Nagykanizsa közönsége, hogy nyári üdülés és Bvóeyulás céljából felkereshesse a szomszédban levő Balalon! és Hévíz fürdői.
Az első kedvezményi, mely a vasuii ölvén százalékos jegykedvez-roényl foglalja magéban, megkapj.
A másik, eunél sokkal nagyobb kedvezményi, melyei egész Magyarország, sőt Európa vár, nem kapla meg ?s egyelőre e lércn semmi be-lálásra nem Is számiihalunk. Ez a másik nagy kedvezmény, egy kis kedvezményes időjárás. Egy kis nyár. vagy ha ez a szó tulmerész, egy kis jó időcskc. Egy kis megérdemeli metegccske ez a kedvezmény. amil még minden esztendőben löbb, kevesebb hiánnyal meg-kaplunk, de ami ulán ebben az évben hiába sirunk és jajgatunk keservesen.
Ezer koldusszegény ember gazdag lehetne abból a pénzből, amit csak a Balaton mentén a mai napig ráfizetlek erre a .szezonra". A ler-méskárokról ez alkalommal nem is imnk. A vihar és árvizek pusztításáról majd mindennap talál az olvasó lerjedelmes jelentéseket, melyek nem szűkölködnek döbbenetes eseményeiben.
Mégis, hogy valódi fogalmat alkothassunk magunknak az idei balatoni és hévízi fürdőéletet Illetőleg, munkatársunkat kiküldöttük a helyszínére, hogy részletesen számolhasson be a
látottakról és tapasztaltakról. «
Munkatársunk, hogy jelentése áttekinthetőbb legyen, dátumszcrtlleg adja az eseményeket és kezdi a nagykanizsai pályaudvarról va\'ó elindulással :
Junius 27. Nem tudtam elutazni, mert zuhogott az eső.
Julius 4. (vasárnap). Ma meg azért nem tudtam elutazni, meri ömiölt az eső; pedig a Déllvasut már megadta az 50>Vos utazási kedvezményt.
Jullus 14. Parancsot kaptam, hogy akármilyen idő tesz, induljak. Parancs, parancs. Indultam. Délelőtt nem lehetett, mert a házból sem leliclelt kilépni a nagy eső miatt. Végre délután háromkor elállt a csapadék és én vígan robogtam Balatonszentgyörgy felé. Az utazásról nem jó beszélni. Végig ai ulon mindenütt viz és víz. Annyi gázló vizimadarat sohasem láttam, mint mosl a vonal mentén. Úgyis csak nekik használ ez az Idő, meg a békáknak firkc-zés Balatonszentgyörgyre. Átszállás "tán huszonkét perc múlva érkezés Keszthelyié. Az állomáson löbb autó. nnrtl amennyi egész Nagykanizsán van. Rövid séfa és kint vagyunk a otUtr.n parton. A Balatrn alig lít-Mlóan hullámzik a part felé. A HutPám és Balaton szállodák elölt elegáns közönség sétál. Az cső nem "Ili! Néhány csónakot ringat a lmom hatkszavu szél. Némciy ető-"gyázatosabb emberen jó meleg uvaszi letöltő. Mindenki, 3kinek van. magával hord|a esernyőjét. Keszthely Jellegzetessége: a bosnyák nadrágos praxik nagy tömegben korzóznak és uralják aVlyzct magaslatát. A helyi -nWIiuság nem is tud szóhoz jiitrii
, * Balatonba szaladó móló kedé-yss kiskorzó Ahol a Balaton lodtos «<ejé óssjccsókolódzik a mindig horus éggel, egyetlen fehér pont, <6y vitorla.
A Hullám vendéglő terraszán kevés vendég. A frakkos pincérek közül hat is jut egy vendégre. Este megkezdődik a cigányzenébSl és jazz-bandból kombinált zer.ekar hangversenye. Minden hely foglal. Tánc. Nem estélyi ruhákban, sőt sport és könnyű nyári ruhákban. Modern láncok és néha egy egy csárdás Pohár sörök, biilcllás borok és talán hajnal felé durran esetleg pezsgő is Valaki nagyon neki keseredik és az idó miatti bujit Törleybc fojtja.
Keszthely uj nevcietességc a csinos és intim hangulatú Tőmozi, melyet huszonhatszor akarlak megnyitni, oe az nó mindig clrontatot a megnyitói. Végre egyrzer mégis megnyitották, dc csak felét tudták lepergetni a filmnek, akkor aztán szaladni kellett.
Mindezek dreára Keszthely, ez a gyönyörű fekvésű városka él és virul. A nyaralók nagy tömegben jöttek és azzal szórakoznak, hogy várják Uvaszi felöltőkben az idő-fordulást.
Jullus 12. Keszthelyről potom tizenkétezer koronáért a bévizi gyógyfürdő pompis Fialh kocsija röpiii az embert hatvan kilométeres sebességgel Hévízre. Nem hinné az ember, ha nem látná, hogy dacára a kedvezőtlen időnek, minden vonallal, meg rengeteg auióval a vendégek óriási sokasága érkezik erre a világhíres fürdőhelyre és már helck óla nincs szoba. Szerencsésnek mondhatja magát, aki most talán még Hévizszentandráson, a falu felső végén kap magának bútorozott szobát. A penziók és szállodák mind foglaltak. A kies lekvésü, lotuszokkal övezett mclegforrásban vigan fürdőző és komolyan gyógyuló vendégek fúrják magukat az iszapba.
Soha nem lapasztalt forgalomnak örvend Hévíz. Megered az eső és a záporban is fürödnek a meleg vízben. Ha kidéről, jobban mondva nem esik, délután hat óra leié kezdődik a korzóéi tart mig besötétedik.
A fürdőig tzgalóság, az idő megjavításán kívül mindent megtesz a vendégek kényelmének és szórakoztatásának biz\'orilására. Kitűnő zene, előnyös posiaforgalom és egyéb olcsóbb, drágább lukszusok elégilik ki a közönséget.
Ha az idő megjavítása az igazgatóságon múlna, erre sem lenne panasz. Igy hál mindenki csak bízik és remél, hogy \'alán holnap, talán holnapután megjön a szép idő és megkezdődhetik az igazi kellemes napsűtises fürdőélet, metyet most agyon-deprimál az eső. U. Cy.
Eldöntetlen a magyar-francia viaeipóló
Páris, julius l-t. (Éjszakai rádió■ Jelentés.) A párisi nemzetközi uszó. stadionban tartott magyar-francia válogatott vízipóló-mcccs 4:4 arányban eldönlcllcnül végződött.
Bárány látván megnyerte az idei párisi nagy dijat is
Páris, julius 14. (Éjszakai rádló-jeleatis.) A lourelii uszodában rendezett úszóversenyen az első dijat, Páris városának nagy diját, a Grand Prix-t Bárány István (Magyarország) nyerte. Ugyancsak a tavalyi nagy dijat is Bárány nyerte el a kitűnő francia uázók elől. Bárány ideje a mai ve.senyen egy perc 4 2 másodperc volt.
MPIREHD
Julius 15, csütörtök
Kómái katolikus: Henrik cs. Protestáns: Henrik. Izraelita: Adar hé 4.
Nap kel reggel 4 óra 17 perckor, nyugszik délután 7 óra 54 perckor.
Mozi. Uránia: Sursum Corda (A szeretem hajótöröttéi]; Óceán kisillzony. Bóadálok este 7 és 9 órakor.
A budapesti ttjoanan berendezett
BRISTOL
SZÁLLODA
megnyílt
BUDAPEST
IV., Mária Valéria-u. 4.
100 teljesen modern szoba, uj bútorokkal. Ágyneműkkel stb. felszerelve, minden szobában telefon, hideg én meleg viz, központi (ütés, álttlában a legkényesebb igényeket ;> kielégíti bereode-zésscl. figyelmes ióstolgálö személyzettel.a n.£ köz«Wg rendelkezésére áll.
Élterem, kávéház és polgári étterem a házban. Estéokint elsőrangú cigányzene. Szállodán;, központi fekvésénél fogva minden pályaudvariéi percek alatt könnyen elérhető.
Felvilágosításokkal szívesen szolgál és wobaclűjegyzéiekel. levélbeli megkeresésre is atoooal e*zk0zM a *>iO Ssálló lgazoatóiá0a<
ZALAI KÖZLÖNY
1926 lullus 15
— A Polgári Egység Klubja mai alakuló közgyűlésére Nigykani zsától Örley György dr. kir. közjegyző és Kovách Gyula dr. táblabíró utaznak fel Budapestre.
— Szabadságról. CsiUaghy György kir. ügyész nyári szabadságáról a Felvidékről visszaérkezett.
— Jövő hétre halasztották a városi közgyűlést. Mint jeleztük, a város képviselőtestületének ülését ma délutánra tűzték kl. Miután idő-köibtn még több halaszthatatlan ügy került össze, melyeknek a jogügyi és pénzügyi bizottságon is keresztül kell még menniök, a polgármester akként intézkedett, hogy a képviselőtestületet csak a jövő hétre fogják összehívni közgyűlésre.
— Jövő héten kezdik meg a klslakásépltést. A klslakásépilés ügyében holnap Írják alá a szerződést. A város részéről dr. Králky István polgármeslcrhclycltcs, a Horváth és Vass cég részéről az egyik beltag fogla aláírni. Az épités, értesülésünk szerint a jövő héten megindul, mert a szerződés értelmében november l ére feltétlenül készen kelt lenni a lakásoknak.
— Tegnap ülésezett a pénzügyi bizottság. A város pénzügyi bizottsága dr. Ptlhál Viktor ny. kir. körjegyző, kormányfótanácsos elnöklete alatt tegnap délután ülést tartott, amelyen a városi közgyűlés elé terjesztendő lárgyponlok kerüllek tárgyalás alá.
— A közkórház Röntgen-apparátusa beszerzésének költségeit a vármegye mostani közgyűlésén jóváhagyólag tudomásul vette.
— Nyugdíjazás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Buzásy László galamboki rk. elemi iskolai tanítót folyó évi sieplembcr hó l-tőt nj ugdijazta s neki a népnevelés terén kilejtclt bosszú és eredményes működéséért elismerését fejezte ki.
— A Jogügyi bizottság ülései. A váios jogügyi bizottsága dr. l\'rled OJön elnöklete alatt mosl tartja folytatólagos üléseit a városházán. Tárgyalásainak egyik fúpontja a szervezési szabályrendeletnek a mai viszonyoknak megfelelő módosítása.
— A kórházi alapszabálymó-dositás. A város közegészségügyi és kórházbizottstga legnap délután t\'.bethardl Béta tankerületi főigazgató elnöklete alatt ülést tartott, amelyen többek közölt a kórház alapszabály-módosítása szercjiell napirenden.
Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Adomány. Dr. Révf/y Andor <s dr. RévJJy Xoltánné tegnap nyugtázott adományukat a következőképen módosították: 150000 koronát a kórházi kápolna és 103.000 koronát a katonasirok céljaira szánlak.
— A gőzkazánfütők és gőzgépkezelök nagykanizsai vizsgáló bizottsága julius hó 22-én délelőtt 10 órakor vizsgát tart. A vizsga iránti kérvény a vizsgáló bizottsághoz címezve a m. kir. fémipari szakiskola igazgatóságánál nyújtandó be.
— Elhalasztották a kiskanizsai levente-versenyt. Az augusztus l-re tervezett nagyszabású kiskanizsai leventeversenyt arra való tekintette), hogy a polgárfiuk a nagy mezei munkák folytán erősen ki vannak fáradva és igy nem várhaló lölűk az a teljesítmény, amit pihent fizikummal tőlük elvárni lehetne, a vezetőség a nagy mezei dologidő utánra halasztotta el a leventeversenyt.
— Ma kezdődik a levente fő-oktatót tanfolyam. Tegnap megkezdődött Zalaegerszegen a levenle-lőoktatói tanfolyam, amelyei ma Keszthelyen és Nagykanizsán is megnyitnak.
— Megszűnt a muravidéki határzár. A sartach-járvány megszűnése következtében a jugoszláv hatóságok a muravidéki határzárt megszüntették.
— A sormás! verekedés Ugye, melyről a minap részletesen beszámoltunk, Tóth György és neje feljelentése lolylán a nagykanizsai járásbíróság elé kertllL A 70 évts Tóth György kétrendbeli becsületsértésben kéri elmarasztalni a vele egy házban lakó maleczJíó Nándort, a feljelentés szerint őt és feleségét a legdurvább kifejezésekkel illette és akinek állandó összeférhetetlen magatartása okozta az öreg ácsmesterrel történi tettleges összekapásl is. A járásblrósági tárgyalást hamarosan kitűzik.
— Sok az eltűnés Somogyme-gyéből. Somogyvármegye hivatalos lapjának közlésébőt megállapítható, hogy a megye területén az utóbbi Időben n igyon gyakoriak az eltűnési esetek. Az utolsó két hónap folyamán öl ember ellünését ielen-tetlék be az egyes halóságoVhoz.
|i)2CJuliu«Jl.
2AUI KÖZLÖNY
Időjárás
meteoroloiíl.l mei-
* "."".lintéw: Szerdán a lOmerul-,,4 |t entej.- +3Ü8 d}|l||lll ,
+179.
Í. Rtí~| ktvrtbW tiszti, délben J5LZ- W" E»akkelel. délben
lvwla «6s livsttrok.
, »»twol<Ktt«l In""\' Jelenléie »>• , (jwwóm «"\'« 5"Sr-
zivatarok nincsenek kizárvs.
_ Népünnepély Keszthelyen. A Járás levenléi és « készt-Ipjrosdalkör e hó lizennyolci-lUe vasárnap nagy néppOnnepélyl ária mely elé környékszetle nagy ^Ujdéssel lekinlenek. - Meghívás. Bánokszcnlgyőrgy , Vidéke Keresztény Eogyuszlási .Jrtikezel XXV. évi rendes köz-[rtlkéi lolyó évi julius hó 25-én Si 12 órakor, a plébánián larlja M melyre az üzletrésztula|dono-oú\'t tisztelettel megbiv|a az Igaz-•Ml. Tárgyak: I. Az igazgatójuk a mull üzletévre és a szö-tüöet állására vonatkozó |elentése. K Wígyelőblzottság Jelentésével zirénámadások bemutatása, a va-vMtaWej végleges megállapítása, mutatkozó nyereség lelosztasa és almidók felmenté e- 3. A szö-jkait hivatalos közlönyének kl|e-Dlése. 4. A lelUgyeló-bizoltságnak I ótuggal egy évre terjedó tnogvá-itztása. 5. Esetleges indítványok. .Ititikelt vagyonmérleg 1925. decem-er 31-én. Vagyon : Áru 10236,390, idiWkséo 2000, sajtórészvény 260, lénrtár 4.091,350. Teher: Üzletrész 23O.ŰŰ0, tanatékalsp 3,842 312, i/ereség 6.737,688 korona.
- Halálozás. Pécséi Józsel, a esxthelyi állomás mozdonyfütője coogyszobon, ahová szüleihez ment nlil, szlvszélhüdésben meghall. Az Ilik vasutas tizenhét éve volt a itt szolgálatában.
-Segédjegyző választás. Alsó-lil községben segédjegyzóvé vá-isdották meg Eiberth Ferenc sümeg-Khi segédjegyzőt.
- Kilenc csendőrörs laktanyául mondták fel Zalában a la-islelszabadltásra hivatkozva, A X0t területén a lakásforgalom lel uőHilisával kapcsolatban kilenc dyw felmondlák a csendörórsők \'kUnjl|ál. Eddig nyolc csendőrórs-*k iikeiüll laktanya-helyiséget sze-^ wpán a kapolcsi őrs nem •Pftmég megfelelő lakást. Tár-íyalisok Kapolcson is folynak, azon-
^ nek nem vezetnek ered-akkor a szombathelyi csen-^őrkerület kénytelen lesz vagy "Wyezni vagy végleg megszűntein apolcsi őrsöt.
* **UI KÖZLÖNY kapható
« KöiWojr. keiilhrljl fi
^M.tWalJb,,, KUfalu Jy-i\'m IS. ulra. ElrtXW J,>h»n**íuJ«. Kotiulb Lato.-u SSj ,T{í*\'l"«y»it«l.. R...*b«l királyné dö^ByimaíJlbín. SC(KO-Í . *. " \' ",0: fepsphktictfcnMitt
V.k«b»\'"M J»»O« Imbiiibáu ^iuT?WáJtfl IíMiiioí i
kJ/? UtotaktayvtliitaB.
; M.,% MOktUJaU rj^MiUro,; B«u J«a-i IDutrt<icU««>űail
ÍÍ,U" S,odo» v»nr»UruV<i#«k*Jítíb«B
> ^
uransa
Ma, csütörtökön 7 és 9 órakor
mr Dupla műsor!
SURSUIVICORDA
(A szerelem hajótöröttel)
Regény a női hűségről 7 felvonásban. - A főszerepei a magyar
származású Florcnce Vidor jálsza. Ez a film témájának éidckességénél, a cselekmény fclépilésének hatásos voltánál fogva, olyan fzenzáciős sikert .italon Amerikában, hogy sokáig dominálta a filmszínházakat.
A másik film a gyermekliimek legremekebb alkolása:
ÓCEÁN KISASSZONY
Érzelgős filmjálék 6 felvonásban. A főszerepet az aranyos kis Baby P^BB* jálsza. — Egyszerű, de szivbez siólóan meghaló a darao tar-tilma. Peggy abban a felvonásban, ahol el kell válnia szcr.-tett öreg nevelőjétől, felnőtteket megszégyenítő tökéletességgel látszik.
Legközelebbi mütor: Re* Ingram rendezésével Alias Terry főszereplésével
AZ ÖRÖK TÜZ
\' 77:f TECMtttCTES S2ÉNS4VDUS \'rri a i
— A nagyalakú pénzek forgalma. Budapesli félhivatalos ludó-sitás alapján megittuk, hogy a nagyalakú bank|egyek bevonására vonatkozólag semmiféle rendeletet nem adlak ki. Ugyanez a hit meglelem a fővárosi és vidéki lapokban is, sőt a mai lapok egy része is a budapesti Nemzeti Banktól kapott értesülés alapján közli. Ezzel szemben a Nemzeti Brnk nagykanizsai liókintézete egy 1926 február l-én a Magyar Nemzell Bink állal Budapesten kiadóit rendeletet mutatott be szerkesztőségünkben, mely szerint a bevonás julius 31-évcl tényleg megtörténik, ez ulán csak a Nemzeti Bank fogadja el azokat becserélés végett, mig a százkoronások mindkél formája változatlanul forgalomban marad.
— A szerdai hetipiac árai. A tegnapi nagykanizsai beiivásáron a piaci árak a következőképen alakullak: Zöldségpiac: bab 1000-1500, mák 12.000, dió 5000 korona literenként; vöröshagyma 1500, fog-hagyma 1000, sárgarépa 5000, zöldség 500 korona csomónként; ugorka 1000-1500, saláta 300-500 korona darabonként; kelkáposzta 3000, feleskáposzta 4000, burgonya 2000, karfiol 15,000, alma 6 - 8000, konc 8-10 ezer korona kilogrammonként. — Tejpiac: lej 3000, tejfel 18-20.000 korona literenként; luró 10.000, vaj 50 -60 000 korona kilogrammonként; tojás I drb 1100 korona. Húspiac: nővendékmirha \'20-24, marha eleje 20, hátulja 24, borjú eleje 24, hátúba 28, sertés 20 -24, birkahús 12—16, zsir 28, báj 26, zsirszalonna 24, füstöli sertéshús 40 -50, kolbász-lélék 30-50 ezer korona kilogrammonként. Baromjipiac: egy lyuk 25 -30, csirke 15-30, sovány kacsa 25-30, egy sovány liba 40-60, egy kövér kacsi 50-70, egy hízott liba 120-150, szopős malac 40-60 ezer korona.
Mindenütt kaphatói Kérje mindenütt.
— A vidéki vámhivataloknál Is rendszeresítik a leütési rendszert A kereskedelemügyi miniszter rendeletet bocsátott kl a vámhivatalok állal lévesen kirótt vámtartozások helyesbítéséről és az ezen ügyben a budapesli 70-lk számú postahivatalnál rendszeresített úgynevezett leütési eljárást kiterjesztette a vidéki vámhivatalokra és kiren* deltségekre Is. A rendelet értelmében a címzettek\' a küldeményeknek a postától való átvétele ulán Is felszólalhatnak, ha a vámtartozás kivetését hibásnak véli.
— Nem bocsátják szabadon
a somogyi autószerencsétlenség j soffőrjét. A hslálos autószerencsétlenség ügyében lolyik a szigorú vizsgálat. A kaposvári klr. ügyészség a lelarlóztatolt Kovács Miksa sollőr fogvatarlását indítványozza.
— A vármegye mullhavl közigazgatása Az elmull hónapban a vármegye leralelén működő csend, őrség 275 esetben leljesilell nyomozószolgálatot. Ebből 272 esetet kideríteti és ezek leneseiként 256 egyént feljelentet!. A közigazgatási hatóságokhoz tartozó kihágás 737 esetben fordull elő, ezek letteseiként 1190 egyént feljelentenek A járásbíróságokhoz 16 kihágási ügy került, amelyet mind kiderítettek. E\'ek tetteseiként 16 egyént feljelentettek, ölöt elővezettek. A nagykanizsai rendőrség 78, a zalaegerszegi 13 bűnügyben járt el. Tüz négy esetben fordult elő. A kár 49 millió korona, amelyből 12 millió biztosítás révén megtérült. A tüzet egy esetben gyújtogatás, egy esetben villámcsapás okozla, egy cselben az ok nem volt kiderithetó. — A megye lerülelén a közegészségügy és az állategészségügy az elmúlt junius hónap folyamán kielégítő volt.
— Ha Hévízre jSn, ajándékait Kummer János áruházában vegye meg és kölcsönkönyvtárál olvassa.
RÁDIÓHÍREK
Julius 15 (csütörtök) Budapest (MO) I). e. 9.301 12 «J. u. 3: Hitek, kO/Ka/daság. ■>: Az OpcMlüi kamarazenekar.!. (*30: A diplomáciai érintkezés szervei. 7: Cigányzene. HJO: Móricz Zsigmond: .Sári bitó" J felvonásban. II : Kamarazene.
Bécs (.\'i3l és 582A) D. c. II, d. u. 4.15 és este 8: Hangverseny. 7.10: liló-adás Szibériáról.
Róma (425) Ü. u. 5: Jazzband. 10.15: Kabaté.
München (485) D u. 4: Qiurtctt. 8: Wagner est. 10.15: Kabaré.
London (365) D u. 6: Tánczene 7: Elóadás. 7.25: Chopin interpretáció. 7.40: Elóadás 8: Színjáték. 10.05: Dalest 10.30: Tánczene
(x) Rádlótclcfónia a német vonalokon. A német birodalmi vasút Berlin—hamburgi vonalán tavaly ve* vették be a drOtnélkü i telefont, a mellyel a gyorsvonatokról Berlinbe, vagy Hamburgba lehet telefonálni bármely telcfonelöfireiöhoz és viszont. Ez a berendezés oly jól bevált, hogy most a Berlin—londoni gyorsvonatokra is bevezetik.
(x) Nemzetközi rádióklállitás Bécsben. A bécsi nemzetközi Aszi vásár keretében egy nagy rádióWál-litás lesz, amelyet a Muzeum uii vásárpalotának négy termében rendeznek meg.
(x) Rádiótanfolyam. A helybeli m. kir. áll. Fémipari szakiskolában szeptembertől kezdve rádióianíoíya-mok lesznek. ÖrOmmei vesszük ezt a hiit, mert ij^y biztositva látjuk azt, hogy sokaknak nagyon kezdetleges rádiótechnikai érzéke és tudása cl fogja érni azt a nívót, amely nélktll külföldön rádió „amatórM el sem lehet képzelni.
(x) Kuriózumok. Junius 14-én volt 30 ik évfordulója Marconi cKÖ rádiószabadalrnának. Milyen régi dolog már a rádió. A világ legmaga-saob tornya az Eiffel-torony 300 in. A ,hatalmas" washingtoni obeliszk 159 m., a Santa Cruzi (Brazilia) drótnélküli távíróállomás antennaár-bócai egyenként 250 m. magasak.
A ROVATVEZETŐ ÜZENETEI
Csengery-utl amatór.Kószöniük.Aminl több helyet ksp a rovatunk, közlésre kerül.
Rádióklub. Legyen türelemmel Őszre meg tog alakulni.
Felszabadul a nyersbőr-kivitel
Budapest, julius 14. A kereskedelemügyi minisztériumban rendelet készül, amely ismét szabaddá\' fogh tenni a nyersbőr kivitelét. A kivitelt azért szabaditják fel, mert nagyon sok feldolgozatlan nyersbőr halmozódott össze az országban. Hosszú lejáratú kölcsönök házakra Budapest, julius 14. Hir szerint már szeptemberre folyósithalók lesznek a házakra is hosszú lejáratú jelzálogkölcsönök. Erre a célra ötvenmillió aranykorona fog rendelkezésre állani.
ZA1.AI KÖZLÖNY
1926 julius 15
Irodalom - Művészet
Magyar Lányok. Fiatal lányok képes irodalmi hctilapla. szerkeszti Tulsek Anna. Szebbnél-szebb novellák, versek, társadalmi és ismeretterjesztő c.kkeken kívül. a szerkesztő üzenetei és képek Urkitják a lapot. A Magyar Lányok előfizetői 70.000 korona kedvezményes iron szerezhetik meg a Százszorszép cimű regénysorozatot.
Az Én Újságom a legelterjedtebb nu-gyár gyermeklap, amelyet 36 esztendővel ezelőtt Pásti Lajos alapított- Szebbnél-szebb regények, elbeszélések, versek, mesék, apro történetek. Játékok stb. gondoskodnak a 4 —10 éves gyermekek szórakoztatásáról. Nagyobb gyermekek számár* irják az l:n Ujiigom többi részét CUil Mózes vezeti a szerkesztői üzenetek rovatát és itt nagy segítségére van a szülők, nek és az iskolának a gyermek nevetésében.
UJ Idők. llcreun Ferenc képes irodalmi hetilapjának legújabb számában két érdekes regény folytatását közli, az egyiket Csathó Kálmán irta a másikat Rudolph Stratz. Elbeszéléseket és cikkeket közöl Rákosi Jenőtől. Erdős Renéetól. Páwlor Józseftől. André lürabcautól, képeket a Szépművészeti Müzeutnbí\'l. a hét aktualitásáról és a legújabb divatról.
MOZGÓSZINHÁZAK
Uránia csütörtökön 7 és 9 órakor
dupla műsort .Sursum Corda" (A szerelem li ijólöröllei). A főszerepet a magyar származású Ftorenee Vidor iátsza. „Óceán kisasszony\', főszereplőn Baby Peggy.
A keszthelyi Uránia mozgószin-
ház műsora cstttOrlöVön: Találkozás n múlttal, Iilmregény6 felvonásban, főszerepben Luisc Doesser a nói Jrn Cianey.
To mozi kedvezőtlen :dö cselén mindenkor az Urániában latija előadásait.
A hévízi Park-mozgó mllsoia csoiöttöknn: /:tó bostu. vadnyugati löil^nel 7 fe|czetben Tom M x szel kisérő: Kutya és a fiislyuk, Sr pénz ■e itoiztó, bohózat.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén néhánv arbitrázs étiékben igen szilárd irányzal fcilódötl ki. Elsősorban Bécs lépett f.-l vásárlókén! é« különösen Magyar Hitel, Salgfl, Államvasút iránt rou-la-oit élénk éidcklódést, amelyek nmek folytán jelentós árnyereséggel zóriak. Ezzel szemben Dilivasul ma már elhanyagolt volt és nagyobb mennyiségű áiukinflal folytán vissza-e-elt. A szilátdság » helyi értékekre is áthúzódón és igy különösen a vcze\'ő bank, banya és ipari papirok kisebb áremelkedésében jutóit ki-icjezésie. A forgatom ezekben közepes volt, az emíiieti arhi\'rázs éité-kekben igen élénk. Zírla\'kor az irányzal továbbra is szilárd.
Zlrlchl zárlat
«|» I34ÓCÖ Ln-^Ofl MII 00. Stg-s. f-ttí 1I3SOO Mllroo 1797M -lo||.r-t X-7 11 Berlin 12290, WUfl Já\'IO, ktU37.S0n ,A*.IJ30 00. -*.d.t>f»t 71-20, SÍM. n«k.t..i U10\\ n,l»r»«W2-S<".
A Udapesli Tózíde deriza-jegyzése
APRÓHIRDETÉSÉÉ
Az Apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A dmazó ( minden vastagabb betűből álló író két szónak számíttatik. Minden tov*b> I »xő dija 500 K. A hlrdctéei dlj el6«»«
f Ixatondö a lorgalmiadó hozüszáinitssav.\'.l
Vidéki töldblrtokoe-kereekedö,
kl mtrden héten egy napig Nagvkanlzun tartózkodik, csinos llatal leány vagy özvegy illimdó barátságAt keresi, kivel szahad Idejét kettőben eltöllheiné. fényképpel ellátóit elmek „Teljes dlaxkróoló" Jeligére c lap kiadóhivatalába küldendők.
2 3 oxobia feltéllcnDl magánMzal kl* kerttel Vészpénz.ételre keresek. lakás augutztusra kell Szlgrlwt Ingatlanforgalmi lioda, Király utca 38.
4 -5 exobáe modern lakást átvételre keiesek. Szlgilszt iroda.
Találmány eladó 4316921. Anyag és rliárls vékonyfalú (Ustciovek is betontalp-lik készítésére Anyag év elj«iá» csótány és svábbogarak irtása. Ansorge Antal, N*gv-kanlzsa. 2336
A nagykfnlzs.it klr. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Tcrmény1ö»»<l«* fosa !|1U« 74 ^ M 422 500 42S.C00, rr 427-500-430000 7A kg-«a
430.000—-132 SO* « doníntull ff peil-vid-\'kl 76 k» -m 415030—41 &Q, 77 <«»-* 420 030 422 5*. 7> ••/». 422 500 425000 7u kK-i* 42T> 0\'V) 427 500 «•• 2ÓOOO"— 9ii2STü •"«»\'i«<r»nr> 5300 ? \'\'400\'X), »fcárp» 280.0CO-*25«^ - Á900 " 303/0 \\ 247SCO 7500^.0. repc*
550 \'V 56\'.W. V«»» IfOOfA. Iflö.000.
... ^ 6Ő0.V. r0.000.
rj«l
>.l« <« -
l
lt<Ct l». \'óirtl l\'Mko..
:<úO-MO) H7I30UI W II IS-)\',)) \'Ut "••*\'. IIJ31-M6Ü tUf ll\'l 2IIUUIU
nwu susti
■ IMI IffO l*tM US IIW. I»»»0
iiim < ait
ii9s-mt sas iuij
UI31IMIS
BSIO-WM Ul Mii
i.«) I»r«i
mm
16*4-1 ÍSt IU-0 \'IIKI
im:i mii
i(7ixi>«iu> HU -
-1).\'5\'i10
im iuí
JIJ4H tttu 1)114
ux.7i00 |C< 9)101) i
u:« < mi
Kgy flaUl nó elmenne mlndoneenek. Clm a kiadóban. 2338
Cloeerólném utcai »zoba-. konyliiból álló laká>omat hisoiilóva], udvari ls lebe>. PApay, Pe\'őtl ut 21. 2268
Petőfi-Utca 14. »/Amu maghnhax fl foglalható lakással eladó. 2328
250tt\'lk. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat.
|)r OXrtner Antal ügyvéd, mint vb. Tólgics tJ\'K\'S csódtómeggondnokának és GOnsbcrvei Olga tj volt Tölgye* Laiotné nagykanizsai lakosok kérelme alapján a UlekkOyvi hat-\'-ság a végrehajtási árverés joghatályával biró önkéntes áivcré*t a nagyk.titlzwi kir. járásbíróság területén tevő, Nagyk.inizsa r. I. városban fekvő s a nagy kanizsai 9485. sztjkvben A f I. sorsz. s 7746 a. hrsz 71\' z négyszögöt terülelü és Tölgye* Lajos és neje Oünsbe ger Olga ne%-én álló hVra 4000.1000 K kikiáltási áiban é» pedig az erre C 7. sorsz. alatt Radasics Anna őzv. fruckner Lajosné Javára bekebelezett szolgalmljog fentartá-jávat elrendelte.
Az árverést 1926. évi s/.cptcmbcr hó 2. napján délelőtt tO órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota, földszint 12 ajtó) tog-iák inegtaitani.
A/ árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél a\'acsonyabb áion nem adható el.
A/ árverclni szándékozók k.Melesek há-n»lpént0l a klk\'álUsi ár lO^^át készpénzen vagy az 18*1: LX t.-c. 42 §-ában mcyliitároxott áifoiyammat számított óva-ilékké|H-s értékpjp\'rosban a kiküldöttnél letenni, hogy .i bániilpénznck előleges bi-rói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árve ési feltéteteket aláirni (1881: LX. I.h
8ertésrásár
Faibali*» 2776 aelvböl «UOatUnal ««**»» «aiidt 1200 «<rb. Eiaienda 16.750-17.000.
•Md«« 1S5C0 -16000 ued«i\' katép 150-w -1550: XOnnyP «3 500-14000. ebóreadö Jreg 15 003—15 250, másodrendű 14.000-15.000, »"Rot tulrt^ 17.000—190)0. «x*l<v-. cagybar 20 000- 20 500 wlr 2-1^00 - 25 000, kbuiott »>u> 15.(00-18 530. atalonnái »eztés 18030- 19251. Az Irányzat vontatott.
Kiadja: Zrínyi nyomdaipar te "íönyT-kereskedés ET, HaiykaiiiíiJ
300 méter tengeri belogadltira tenget-1-góró Eterr-it letó\'cl eladó Salamon litvánnal. Hahót. 2337
Molnáracgódet nőtlent. Ügyeset, tégláé családot keres B-eyer Vilmos, Su-gái-ut 6, emelet. 2342
Caéplöbcnxln 700Ü kor. petróleum, gépolajok legoicsóbb á«t<an kartcllen wivüi AliandAan kaphvó Szár.tó Vilmos és Tácval Nagykan\'zsa, Ucák ié( 2. 2216
klválldlo"« női é« gyor.nehruhák vnrmaAi. valamint házi virráit is. özv. t\'olczerne. Főút 20. 21*9
2328 | H7. 150.. 170.^.; IK#: XL t.-c 21. §.). -r- Az. aki az ingatlanért a kikiáltási árnál
westemd szálló
Uuünpcst, VI., Bcilinl tér 3.
(Nyugati pályaudvaron.) Telefon L. 920-64. Hideg-meltrgvtz rninden szobában.
Fürdők, Lift, Wdió. IJtcai szobák ára 40.000 K-tól 70.000 koronáig.
Itoiszabb tartózkodásnál engedmény.
Pongrácr. Sándor
ív* igazgató.
ingatlar— _ ----------- —
magj»ahb ígéretet lett. ha többel Ígérni senki -sem akar. köteles nyomban a klklál-»á*i ár százaléka nzcrinl megállapliott bánatpénzt az általa igérl ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (ID08: Xt.I. 25.§.)
Nagykanizsa, 1926. évi Június hó 17. napján.
A kiadmány hiteléül: Horváth s. k. Mikó s. k.
kJr. jbkA lfo4al6ia«L
hllAQI Az „aeroxon"
UWHaí mézes-uaUgot Kgy fogó a szeggel 20 éve vá\'lozatlanul a villg legjobb légyfogója. Hossza t mé ter, izélcnségc 4>.j cm. Az utinzatoV egyrésze 65. mások pedig 75-80 cm. Iiosizuak és ezek egy része e«y centi-méterrel keskenyebb. Az .AtROXON* a legnagyobb bÓM^bcn t» megtart|a
4- 6 hétig a fogóképességet és nem lolyik le a szalagról. Az utánzatok >6-xol sok IcUvIk és már néhánv rup uUn száraz. - Az „AEROXON" Jobb. de nem drágább, mint a allány utánzat. Köveletic tehát saját érdekében az „aeroxon" lég) fogói. - Mindenhol kapható. — Utánzatot utasítson vlma.
>IA0YA«0RSzA0I »\'őr.l A«USITÓ:
TOLNAI JÁNOS JENŐ H
Uudapest. VI.. Szondy-utca 73.
a\'elefon: L 970 - 30. I7«>
Megérkeztek
nyári ruha és kabátkUlöniegességeink
Bátori Sándor
ruhaáru nagykereskedésében
Telelőn: 203. zalaegerszeg Széchenyi-tér Föüzlct: SZOMBATHELY.
Hatalmas választék, kiváló anyag, kitűnő szabás, legalacsonyabb szabott árak! Saját érdeke kirakataink megtekintése. Cégünk alapja: megbízhatóságunk.
E heti reklém-
cikkeink:
Ar.tnk ezer kuonibtn
(rxitdók.
Angol s öveiből
divatalj...... 150
N*\'i nyáriiiiha ... ISO
Selymes bluzujdon
slg......... 90
Biosé selyem divat-
ruha ...... 250
f-\'iu nyátiruha ... 130
Féifl cl.vaioltőny 800
Női é< férfi cső-
köpeiiyck 3ÖO
Fii ft gy.ipju felöltő 800
Női covercoat kabát
végig bélelt 700
Tcnnisz-
nadrág ...... <30-190
Nyomatott a Ztinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés K.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető • Oleubtxx Károly}.
86. évfolyam, 157. szám
Nagykanizsa, 1926 Julius 16. péntek
Árai 1800 k.r.n.
• •
POLITIKAI NAPILAP
Sarteazttlág te kiadóval* Mlu
Ktmtójl UUkMihiUI: JUi/al«dya. a.
Felelős szerkesztő: Barbarits I_ajü3
InlerBrtwvUlefon: Kagykaaiita 78. UÁ» ÉWIUdisI ára így bira 30.000 kwwa
Uj kapu az élet felé
Azok a hosszas tárgyalások, amelyeket a jugoszláv és a magyar kormány képviselői ez év áprilisától kezdve folytattak, dűlőre jutottak s a magyar-jugoszláv kereskedelmi szerződés aláírás előtt áll. Ezt a lényt az egész magyar közvélemény a legnagyobb örömmel üdvözli. Egész Európa súlyos gazdasági helyzete másként, mint barátságos alapon megkötött kereskedelmi szerződésekkel nem reparálhat. Nekünk magyaroknak pedig elsősorban van szükségünk arra, hogy a trianoni béke állal emelt korlátokat lassú munkával ledöntögessük és kilépjünk a gazdasági elszigeteltségnek abból a légköréből, amely egészségesnek egyáltalán nem mondható. Minden egyes megkötött kereskedelmi szerződés egy uj kapu az élet leié, a kól csönös boldogulásnak egy biztositéka.
Az Auszlrlával megkötölt kereskedelmi szerződés ulán most már léhát Jugoszláviával is felvesszük az élénkebb összeköt-telésl. Az ugyancsak lervbe vett cseh kereskedelmi szerződések hangulatát kellemetlenül befolyásolja az a lény, hogy Cseltor szág belpolitikai okok folytán illoyális vámhábotura szánta el magái s ez a tény kétségessé teszi, hogy vájjon érdemes-e nekünk egyáltalán a csehekkel tárgyalásokhoz leülni.
Mindenesetre szükséges, hogy Magyarország mindazokkal az államokkal, amelyekkel elfogadtató szerződést tud kölni, ezeket a szerződéseket kösse is meg. Az idei termés, ha nem is ígérkezik olyan kitűnőnek mini a tavalyi, mégis a kivilel számára meglehetős mennyiséget fog biztosítani s ennek piacol kell keresni az elvesztett cseh piac helyett. Ha tehát jól álgondolt kereskedelmi szerzői désekkel még az ipar számára is külföldi piacokat tudunk biz tosltani, ezzel egy csapásra nemcsak tökét juttatunk a tökehiányban szenvedő vállalatoknak, ha nem a fellendülés kövelkezmé nyeképen a munkanélküliség is nagymértékben csökkenni Ing
„MINDENKI MEGSZEREZHESSE A POLGARi JÓLÉT ALAPJAIT!"
..—< \'
Megalakult a Polgári Egység Klubja
Az alakuló gyűlés egyhangú felkiáltással Kállay Tibort választotta a Klub elnökévé Kállay Tibor hatalmas székfoglaló beszédben fejtette ki az alakulás célját és programmját — Uj Magyarországot teremteni a régi történelmi ország képére
Állásfoglalás a numerus clausus és a forgalmiadó ügyében
Budapest, julius li f/t Zalai Közlöny sojdt tudósítójának teiefonjelentése.) A Royal-szálló febérlcrmében megalakult a Polgáii Egység Klubja, amely egycsili a ló-város mérsékeli polgárságának tömege;!. Mar a kora délutáni órákban teljesen megióltotiék a feliért.:rmel a kuiónbozó polgári ptrtok vczcó tágjai, a közélel előkelőségei, a kereskedelmi és ipati világ kitűnőségei és óriási kfzönsfg.
pont 6 órakor dr. Sigiescu Józscl pápai prelátus, egyetemi tanár az alakuló közgyül6sl a köveikezó elnöki megnyitóval nyitotta meg:
— Azok a polgárok jöllek össze ma ebben a teremben, akik szélsőségmentes polilikát akarnak. Régen érezték hiányát egy oly polili\'«si Klubnak, amelyben láisadalmi és felekezeti különbség nélkül tömörülhetnek, amelyben a j.-iszavak örökké cllenzékieskedó politikájától mentes alkolő munkai vígerh-liick. A polgárságnak erre a tömörülésre akarunk mosl alkalmai adni. Az alakuló bizoliság nevében köszöntöm az egybegyűlteket és Iclkércm Gyirmóthy Ujos lilkár ural, hogy ismertesse a Klub alapszabályait. A Klub célja
killőnbségmcntcs politikai táborba tömöríteni n polgárságot és megvédeni az egyetemes nemzeti érdekeket. A közgyűlés ezután jóváhagyta az alapszabályokat és kimondta a megalakulást.
A közgyűlés cgyhangit felkiáltással
Kállay Tibor dr-t választotta meg a Klub elnökévé
Dörgő laps és éljenzés közben Sigiescu József dr. prelátus mondóit köszönetet Kállay Tibornak és közölte vele a vilaszlás eredményéi.
Kállay Tibor clloglalva az elnöki székel, megtartotta nagy székfoglaló beszédét.
\' — Elét kezelt az ideje — mondotta — hogy kiboiilsuk Bethlen István gióf zászlaját, felsorakoztas-
suk alája a (óváros polgárságát és I megteremtsük az összhangot az ország pulilikai közvéleményében, a mely közvélemény nagyobb részben már úgyis ez alá a zászló alá csatlakozott. Meg akaijuk teremteni az összhangot a főváros és a vidék olyan felfogású polgársága közöli, amely annuk a politikának a híve, amelyik poii\'ika a rcndnck\'és békés fejlődésnek terjesztésén munkálkodik k n melynek vezére Bethlen Islván gról.
— Pro^rammunk egy mondatban foglalható össze:
A háború és forradalmak alatt és következtében elpusztult országot újjáteremteni, hogy benne viszontlássuk a regi, történelmi Magyarországot.
— Mig vagyok győződve, hogy a tóváios közönsége állal táplált kívánságok az országos programm kercléb\'.-n is mcRvalősilásI lalalnak.
— Nem várhattunk a megalakulással a gordolat számtalan barátjának sürgetése cs az ellenzéki ellenirányú mozgalmakra való lekintettel sem. Csodálkozom, hogy a szervezkedés miért vállolt ki idegeskedést a luloldalon. Ugy láiszik, o:l nem a polgárság éidekcinek megvédéséről, hanem egyes vezelök érdekeitől van szó.
— Már pedig ezekre az érdekekre a polgár: ág nem lehel lekintettel. Ha az országos érdekekéi tekinljük, akkor csakis a középül polilikájál kell kiépítenünk.
— Cél, hogy Budapest centruma legyen az országnak, minden, igy kereskedelmi és ipati tekinletben is, amit ugy érünk cl, ha dönló halalommá szervezzük a polgárságot, amelynek felfogása ragaszkodik a régi intézményekhez és összefogva
j harcol a felforgató lörekvések ellen. Ennek a célnak szolgálatában az egész Ország érdekeit is szolgálni lógja, ha a kormány a betiibázá-I sokra rendelkezésié illó összeg fel-
használásánál Budapestet megfelelő mértékben veszi tekintetbe.
— Az állam az egyik oldalon többet lelt, mint amennyit vártunk, a másik oldalon kevesebbel. Kevesebbet leli a polgári társadalom apróbb bajainak orvoslása körül. Pedig minél nagyobb h italomra emelkedik a demokrácia, annál lontosabb a kisebb bajokon való segítés, annál többet kél foglalkozni a kisemberekkel. — III természetesen figyelembe kellel! venni mindig a mai nemzeti Jövedelmek elégtelensége!. Ha a gazdasági élei talpra akar .".Ulti, elsősorban azon kell segíteni, hogy kevés a rendelkezésre álló tőke. Álmcnetileg lehet kölcsönökkel pótolni az cléren mutatkozó hiányokat, de lőkénl biztosítani kell a lakatékosság érvényesüléséi s ez a po\'gári társadalom régi ciényc.
— A kormány-programm
a forgalmiadó leépitése terén még nem érte cl a lervbevelt végső eredményeket, l-\'okozoltabb leépítésre van szükség, meri ez háborús adónem, aminek leépitése az egész ország gazdasági éleiének érdeke A leépítési programm keresztülvitelének süigctísit állandóan felszínen kell tartanunk.
A numerus clausus
— Progratnmunk az, hogy mindenki megszerezhesse az
alapot a polgári jóléthez Minél szegényebbek vagyunk, annál jobban haragszunk egymásra. Ez fő indoka a numerus claususnak is. Elekinlclben állásfoglalásom a köveikezó:
— A polgárság egy csoportjára sem lehet azt mondani, hogy születése és vallása miatt veszélyes a társadalomra nézve
— Ez a felfogás nem egyezik meg a tradicionális, ős magyar gondolkodással. A konzervatív gondolat szerint
ez a tőrvény elhibázott alkotás volt.
ZALAI KOZLONV
1926 jullus 16
Vele szemben a zsidóság sem he-lyezkedhellk a merev ellenzékiség álláspontjára azzal a kormánnyal szemben, amely ezl a törvény! örökségképen vette át és kifejezett programja, hogy azt fokozatosan le fogja épilent.
— Ez természetszerűleg csak fokozatosan történhetik. Meri felvetem a kérdést: mi történnék, ha a kormány máról-holnapra megszűntetné a numerus ctausust? Ez a lépés egyáltalán nem biztosítaná a társadalmi Összhangot, hanem ellenkezőleg utat nyilana a szenvedélyek és gyűlölet felszabadulásának, ami csak rosszabbodást idézhetne elö a zsidóság helyzetén. Epen azért is történik ez a szervezkedés, hogy etéren is eredményekel érjünk cl. Arra fogunk törekedni, hogy a kormány megtegye a kezdeményező lépéseket.
— Szervezkedésünkkel olyan Magyarországra gondolunk, amelynek jogi inlézményein, gazdasági berendezkedésén nyugvó erejél nem a hatalom, hanem a polgári társadalom megelégedettsége birja.
Kállay Tibor beszéde végén lelkes ünnepség közi Udvözölle Ripka Ferenc fópolgárm:slert, aki B:thlen István zászlaja alá vezette a főváros polgárságéi.
Tisztikar-választás Az alakuló közgyűlés a Klub társelnökévé választotta Kozma Jenőt, Tolnai Kornéll, Ereky Károlyt, Becsey Antalt, Berki Gyulát, Chorln Ferencet, Désv Gézát, Gaál Vilmost, Németh Károlyt, Siegescu Józsefet; igazgatókká Görgey Istvánt, Scheier Róbertet, háznaggyá Uselty Bélát, gazdává Bakonyi Jánost, ügyésszé uerlóczy Endréi es Medwig Gábort, pénztárossá Holczer Sándort, ellenőrré Bittner Jánosi és Ullmann Ödönt, számvizsgálókká Paur Oézál, Pirkner Kornélt, Kalapos Jenőt és Molnár Lajost. Ezeken kívül a köz gyűlés mintegy 150 lagu választmányt választott, amelyben a főváros társadalmának minden rétege képviselve van azoknak vezető tag Jaival. ,
A tagdijakat évi 100, illetve 25 pengőben állapították meg.
Végül Désy Géza a Nemzell Polgári Párt nevében üdvözölte a Polgári "gység Klubját, mint a főváros és az ország polgári társadalmának s az ország érdekeinek hatalmas erejű frontban egyesült védőbáslyá ját és harcos orgánumát.
Olaszország diplomáciai lépéseket
tett a szerb fascistaellenes tüntetések miatt
Prága, julius 15 (Éjszakai rádlájelentés.) A Csehszlovákiában rendezel! fascista ellenes tüntetések, melyeken Olaszországot sem kiméllék, kinos lellünést kelleti Olaszországban, annál is inkább, mivel a tüntetéseken löbb magasrangu cseh politikus is beszé-
Oláh katonaösszpontositás a határ védelmére
Bukarest, jul. 15. (Éjszakai rádiójelentés.) A dobrudzsai oláh-bolgár halárincidcns miatt az oláhok erős csendőr és katona osztagokat cenlra-lizáltak a halár védelmére. Eddig a vizsgálat megállapította, hogy a betörő banda mintegy 600 tőből áll és főhadiszállásuk Avakfamában van, ahol vezérük is tartózkodik. A banda tagjaínak nagy része a Romániából Bulgáriába szökött gonosztevőkből rekrulálódik.
A kormányzó részvéttávirata Coolidge elnökhöz
Budapest, Julius 15. (Éjszakai rádiójelentés) Horthy Miklós kormányzó a doweri pusztító muníció-gyári robbanások alkalmából Coolidge amerikai köztársasági elnökhöz mc leghangu részvélláviralol intézett. Leugrott a harmadik emeletről Budapest, julius 15. (Éjszakai láálójetentés) A Damjanich-utca 26, szám alatti ház III. emeletéről leugrott Galambos Józsel 74 éves ház mester és szörnyethalt.
det mondott. Igy Sukup v. miniszter a szenátus alelnöke és Pick pilseni polgármester élesen, bírálták a fascista Olaszországol. Ezek mialt az olaszok diplomáciai lépéseket tellek. Nem valószínűtlen, hogy további következményei lesznek a fascisla ellenes cseh tüntetéseknek.
Egy szökött kislány pályafutása a szülői háztól a rendőrségi fogdáig
A körözés megérkeztével egy napon „társaság" közepette akadtak rá egy nagykanizsai mellékutoában
Nagykanizsa, julius 15 Öreg este voll már, mikor az egyik kanizsai mellékutca homályában löbb férfi veti körül egy 14 év körüli, cseléd-forma leányt. Nagyban tanakodtak, hol kellene felütni, igy csapatosan, a sátorfájukat. Épen egy pajtát hozotl javaslatba az egyik férli, aki láthatólag az elsőbbséget élvezte kétes társaságban.
A már-már dűlőre jutott alkut azonban az arra cirkáló rendőr-őrszem megzavarta. Gyanúsnak találta a kompániát, főként annak nagyon is fiatalnak látszó hölgy-tagját, akit mindjárt beköszöntőnek igazolásra szólitott lel. A leány mondoll is egy nevel, csak egy kissé ügyetlenül hazudott, miérl is személyazonossága kiderilésére a rendőr előállította őt a kapitányságra.
A leányzó ill is ragaszkodott alkalmilag felvett nevéhez és megható mese keretében mondta cl, hogy apátlan, anyátlan árva, mostoha szülei vannak és rossz sorsa elöl jölt Kanizsára egy nénjéhez.
Mindez! azonban őkigyelme igazolni nem ludta, miérl reggelig őrizetbe vélték. Reggel a szolgálatos detektív mindjárt utánanézett a dolognak s mikor a körözéseket át-
nézte, feltűnt neki, hogy azok közt egy teljesen hasonló személyleirásu leányi is keresnek, mint a gyorsan kézrekerült szürküleli kis lepke.
— Hiszen te ez és ez vagy I — mondta hirtelen a leány szemébe a detektiv a körözésen látót! nevel.
A lánynak nem volt mit tennie, zokogva bevallotta, hogy Igen, az az ö Igazi neve. Csakhamar kiderült ezután, hogy a leánynak egyik zalai községben édes szülei élnek, azoktól azonban megszökött. Nagykanizsa felé veit utja közben egy helyen egy ismerősnél éjszakai szállásért kopoglatot! s önné! bucsu nélkül eljölt, de magával hozta szállásadónője különféle ruhadarabjait. — Emiall a lopás mial! körözle öl i zalaegerszegi csendőrség s csak vé telten, hogy a körözés épen ezen a reggelen futott be a nagykanizsai rendőrkapitánysághoz. Az immár bűnjelként szereplő lopott ruhákat a leánynál és rajta megtalálták.
A kihágási osztályon hainis név bemondásáért 250.000 koronára, illetve, minthogy azt megfizetni nem tudja, ötnapi elzárásra büntették és ennek letöltése ulán át fogják adni a zalaege.szegi kőrözö rendőr hatóságnak.
Elfogtak egy szélhámos előfizetés-gyűjtőt Siófokon
Nagykanizsán ls sok emberi károsított meg a fiatal „ujságiró"
Nagykanizsa, Jullus IS
Az utóbbi időben mind gyakori-abbakká vállak az előfizelő-gyüjlö szélhámosságok. Előbb egyik fővárosi nagy napilap, majd egy heti újság telt feljelenlést ismeretlen lettes ellen, aki az orszig különböző részein hamisitotl Írásokkal előfizetőket gyűjtőit a lapok számára, lermészelesen anélkül, hogy erre megbízatása lett volna.
A folyamaiba lelt rendőri nyomozás kiderítette, hogy egy Sllberer Andor nevű 24 éves egyén kövcli el előfizetések gyűjtésének ürügye alalt a milliós szélhámosságokat. Ezl a Sllberer Andort körözés alapján Siófokon elfogták és Budapestre szállították. Csak hosszas lagadás után ismerte be a terhére rótt bűncselekményt. Csalás és sikkasztás miatt kerül bíróság elé
Sllberer az elmúlt hetekben hosz-szabb ideig tartózkodott Nagykanizsán is, ahol amellett, hogy sok előfizetőt gyűjtött, az ««gyik nagy fővárosi lap munkatársának adta ki magát.
Egy ember eltűnt a sugáruti járdán
Csőrepedés a Polgári Egylet előtt — Viharos estéken korábban kellene meggyújtani az utcai villanyokat
Nagykanizsa, lultus 15 | gödörből, a rendőrtiszt pedig egy
Tegnap esle fél 9 tájban egy rendőrtiszt tartott zuhogó e6Őben a Rozgonyi-utca felől befelé. A Jókailiget melleit haladl, mikor szinlc elképedve látta, hogy egy szemközt jövő férfi a Polgári Egylet kapuja előtt egy hang nélkül, egyszerűen eltűnik a járdáról, mintha csak a föld nyelte volna el. Valóban igy is történt. Az eltűnés helyén ugyanis egy addig észre nem vett csőrepedés történt, ami jókora gödröt szakitott a járdán s a nagy zivatarban a gyanútlanul siető férfi a többi pocsolyákhoz hasonlóan akart keresztül lábolni ezen is, miközben egyszerűen ellünl, mini egy süllyesztőben. A gödör jókora lehetett, mert a rendőr-kard nem ért le a fenekéig.
A férfi szerencsésen kimászott a
őrszemet sípolt oda, aki vigyázott a járda-szakadéknál, míg a nyomban felhívott műszaki hivatal gondoskodott a járda elzárásáról és figyelmeztető lámpával való ellátásáról.
Mikor ez a könnyen végzetesebbé is válható baleset történt, az ulcai villanylámpák, a korom sötétség ellenére még nem égtek. Nem ártana, ba a folytonos zivatar-felhők állal okozott, a rendesnél korábban beálló esli sötétség idején a közvilágilási naptáron némi kivételes változtatásokat eszközölnének. Elég csak arra gondolni, hogy hány ember esiielctt volna még bele ebbe a gödörbe is, csetteg szerencsétlenebbül is, ha véletlenül nem szemtanuja az esetnek egy intézkedni is tudó hatósági közeg.
A Zala egész partvidékét elöntötte
Bődy alispán műszaki emberekkel kiszállt a veszélyeztelett területre
Zalaegerszeg, juliui 15 (Éjszakai lelefonjelenlés) A katasztrofális esőzések következtében a y.ala veszedelmesen megáradt és egész partvidékéi elöntötte.
Zalacséb és Salomvár közölt a megáradt folyó 50 méteren áttörte a vasúti töltést. Bódy Zoltán alispán műszaki emberekkel aulón azonnal a veszélyeztetett terűlelre szállt ki, ahol megkezdődlek a helyreállítási munkálatok. Ugyancsak erősen fenyegette a megáradt Zala a Zalaegerszeg és Kaszaháza közölt épülő uj hidat. A kivezényelt tűzoltósággal és a csendőriskola növendékeinek emberfeletti munkájával sikerült a veszedelmei elhárítani. A Zala egyre nö és még nem lehel tudni, hogy mik lesznek ennek következményit.
Bacher Emil továbbra is őrizetben marad
Budapest, julius 15. A kir. ügyészség ma hozzájárult Bacher Emit örizelbevételéliez és indítványát ma megküldte a vádtanácshoz, mely ilyen értelemben határoz.
Auguszta főhercegnőt levetette a lova
Budapest, Julius 15. Auguszta királyi hercegasszonyt sétalovaglás közben levetette a lova, azonban oly szerencsésen esett, hogy semmi baja nem történt és egy másik paripán folytatta a sétalovaglást.
1926 julius 16
ZALAI KÖZLÖNY
Kocsik, autók, ki- és bejárat uj rendje az állomáson
Nagykanizsa, Juliul 15 Sok panaszra adott okol az utazóközönség részéről a kocsiknak és aulóknak a vasútállomás körüli elhelyezkedése. A rendőrkapitányság most a bérkocsliparről szóló városi szabályrendelet alapján rendez\'e ezt a kérdést ma kiadott rendeleiével.
Eszerint a bérkocsik ugyanott állnak lel, ahol eddig. A bérautók ennek mcgfelelöleg az ullest másik felén. Igy a ki-be közlekedés az állomási bejáró körül teljesen szabad. Csak a sorban következő egy-egy kocsi és autó állhat mindig a bejárat elé. Magánfogatok is az úttestnek az állomásépülettel szemben levő leién helyezkedhetnek el, a kuttól a város felé eső részén.
Délután 1 és léi \'4 óra közi, mely idő alatt 14 vonat érkezik és indul az állomáson, az állomásépület fö-bejáralától jobbra cső külön u\'cára nyiló ajtót is nyitva keli tartani. Ez az egyébként évtizedek óla zárt ajló ez alatt az idő alalt bejáratnak szolgál, mig a fóajló csupán a kifelé irányuló forgalmai bonyolítja le. Az érkező kocsik az említett mcllékajló-ndl teszik le vendégeiket,\'aztán azok is beállnak a sorba.
A kocsik és autók is felállásnál olyan távolságot hagynak maguk közölt, hogy a közönség állóhelyükön is meg ludja azokat közelíteni a forgalom fennakadása nélkül.
Az uj rend remélhetőleg végleges lesz s annak betartását a vasúti rendőr-őrszem ellenőrzi. A felállítási tervet löbb próba-felállítás előzte nteg, igy kélséglelen, hogy a forgalom és személybiztonság, valamint a gyors közlekedés érdekeit egyaránt szolgálja.
Biharkeresztes követe benyújtotta megbízólevelét
Budapest, julius 15. A Biharke-teszlesen megválasztott llegyesl Károly kisgazda képviselő ma reggel Budapestre érkezett és nyomban felkereste Mayer János földművelésügyi miniszter, akivel hosszabb ideig tanácskozott. Ugyancsak a délelőtt folyamán benyújtotta megbízólevelét a nemzetgyűlés elnökének..
Az öttevényi kerület
jelöltje
Budapest, julius 15. Az öttevényi kerületben Thuri Béla kanonokol a Keresztény Kisgazdapárt, mint jelöltjét támogatja és ezért Németh Józsel, aki kormánypárti programmal lépett fel, visszalépett.
Az adórendszer reformja
Budapest, Julius 15. A pénzügyminisztérium és kereskedelmi érdekelni közöli tárgyalások loljnak az adórendszer reformjáról.
Mellbelőtte magát egy nagykanizsai honvédőrmester
Egy napi szabadságét töltötte Toronyban, szüleinél Súlyos állapotban, két lövéssel szállították a kórházba
Szombathely, Julius 15
Sárvári János honvéd-törzsőrmester, aki a nagykanizsai honvéd altiszt-kiképzőnél teljesít szolgálatot, hélfőn délulán öngyilkosságot kísérelt meg szülei toronyi lakásán. A törzsőrmester édesatyja Sárvári Ferenc toronyi földműves és az ö látogatására érkezeit luza Toronyba Vásárnap este Sárvári János. Mindössze egy napi szabadságra érkezett és hélfőn délután már vissza kellett volna indulnia állomáshelyére, Nagykanizsára.
Ugy látszik, főképpen azért látogatta meg szüleit, hogy nagyobb összegű pénzt kérjen tőlük, azonban az öreg Sárvári megtagadta a pénzt. Héttőn délután 3 óra tájban ismét megismételte kérését atyja elöli.
azonban újra sikertelenül. Az öreg újból kijelentene, hogy nem adhat 4 millió koronái. Ez a beszélgetés az udvaron játszódon le közöltük, meglehetős izgatott hangon.
Utána Sárvári János befordult a lakásba, majd kisvártatva az istállóba ment. Pár percig tartózkodott csak ott, amikor két revolverdörrenés zaja hallalszolt ki az istállóból. A neszre hozzátartozói beszaladtak az istállóba és megrémülve látták, hogy a törzsőrmester kétszer mellbe lőtte magát és két sebből vérzik.
Súlyos állapotban szállllolták be a szombathelyi honvédkórházba. A csendőrség az Öngyilkossági esel részleteiről és körülményeiről jegyzőkönyvei vett fel és azt beterjesztette az illetékes ka\'tonai hatósághoz.
Túlzottak a baranyai árviz hirei
Csak a töltések bevetett területei kerültek viz alá A nagykanizsai folyammérnökség nyilatkozata
Nagykanizsa, |u)lus IS
A legutóbbi árvizjelentésckkcl kapcsolatban, amelyek magyar földön is rendkívül pesszimisztikusan festik le a helyzetet — ma felkerestük Scodnlk Rezső miniszleti tanácsost, a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatal főnökét, aki kérdéseinkre a következőkben nyilatkozott:
— A nagy árvizvcszedelmckról szóíó jelentések túlzottak, meglátszik rajtuk az első impressziók okozla ijedtség. Tény, hogy a Dráva újból áradt és jelentették a Vág áradását is.
— E hó lO-löl a mai napig Varazsdon 32 cm.-es az áradás, Zákány alalt 32 cm. és Barcson 29 cm. Ha ez az áradás még tovább larl, akkor a Dráva alsó terülelén veszélyes lehel a helyzet a Duna duzzasztása folytán.
— Komoly veszedelemről magyar
területen egyáltalán nem lehet szó. Baranyában — ahol künn voltam — az a helyzet, hogy a töltés, amely végifi van és a lakosság alkalmasnak találta arra, hogy azt bevesse — viz alá került, tehát csak erről a bevetett lerülelről és nem a töltés mögölli lerülelről van szó. Ez a bevetett terület persze károkat okoz. A belvizek nem tudnak lefolyni, mert a zsilipek te vannak zárva.
— A vízállás folyton ingadozik. Az egyik nap 2SJ6 cm., hogy a másik nap 260 cm. essék és másnap ismét 2 85 cm. legyen, ami természetesen az esőzéseknek tulajdonithaló. Mihelyt az időjárás csak némileg javul, megszűnik ez az állapot.
— A Mura és a Dráva zalai részéről folyó hó 8-tól lógva nem érkezeit jelenlés, ami ugyancsak veszély szünését jelenli.
Miért kell kártyavetéshez karikagyűrű?
Egy kitoloncolt cigánykaraván tagjai közt két fogást csinált a rendőrség
Nagykanizsa, Julius 15 Minap este feslői látványban volt része a Fő-utca korzózó közönségének. Egy toprongyos cigány-karaván: két sátoros szekér, megtelelő gyalogos kísérel sivalkodó purdék, piros huszárnadrágos, mezítlábas cigány a bakon, githes szürke csikó a saroglyához kötve. Csendben haladt a jókora karaván az utca köve zetén. Jobbra-balta villogott a zordon legények szc .ne a „bubi-frizurá"-juk alól. Kiskanizsa felöl vonullak ki a Sáncba, altol tábori ütőitek. Csak egy éjszaka alhattak nyugod-
tan a fáraó-ivadékok a sánci ég alatt, mert másnap délelölt már beterelték az egész társaságot a rendőrkapitányságra és ott ludlukra adták, hogy keressenek másutt sátor-verő helyei maguknak.
Miic azonban kolródásra kerüli a sor, a társaság lélszáma két bozon tos létszáma mcgcsapanl. Ixtkalos Vajda Lászlótól ugyanis kiderüli, hogy a zalaegerszegi törvényszék lopás miatt nyomozó levelet adott ki ellene.
Lakatos Sándorné ellen pedig üenk Józsclné kiskanizsai asszony
lelt panaszt. A cigányasszony ugyanis beállított hozzá, hogy jövendőt mond\' neki. Kirakta Lakatosné a\\zsiros kártyákat. Aztán, mintha azokból olvasta volna, kérte Denknél, hogy vesse le ujjáról a karikagyűrűt és tegye a kártyák alá. Mire a jóslásnak vé^e lelt, a karikagyűrű cllünt és ketckel oldott a cigányasszony is. Most aztán Lakatos Vajda Lászlóval együtt álmodoznak mindketlen a szabad mezők ázott utaitól a kanizsai rendőrség logdájában, mig a karaván már ki tudja, merre hajkurássza a templom egere kosztján nötl tállos-paripáil.
Az iskolánhivüli népművelési bizottság egy évi eredménye Zalavármegyében
Nagykanizsa, Julius 15
Az Iskolai Idény végével az isko-lánkivüli népművelési bizollság is belejezte ez évi működését és erről terjedelmes jelentést adott. Ebből a jelentésből megállapíthatjuk, hogy az iskolánkívüll népművelési bizottság munkájának ez évi eredménye jóval felül múlja az előző évek eredményét.
A népművelési bizollság négy 16-iránybart fejtette ki tevékenységéi: rendezett ismeretterjesztő előadásokat, analfabéta, elcmi.:ismetctler|esztő és általános Ismeretekét terjesztő tanfolyamokat.
Ismeretleijeszlő előadásokat tartottak 100 községben összesen 1567-et. A 331 előadó közül Idkész 30, tanító és tanítónő 178, jegyző 40, tanár 19, orvos 22, állatorvos 6, gazdatiszt 5, földbirtokos 6, egyéb 26. Az előadásokért kifizetlek 9 millió 664 ezer koronát.
Analfabéta tanfolyamot csak 9 községben sikerült megszervezni. A 186 hallgatóból vizsgálatot lelt és bizonyítványt kapóit 103, még pedig 84 fétfi és 19 nö. Előadó voll 13 tanító, kik 11 millió 573 ezer korona tiszteletdíjban részesültek.
Elemi ismerelterjeszió tanfolyam működött 36 községben. A mcglar-lott órák száma 2004. Beiratkozott 1292 férfi és 9 nő. Látogatási bizonyítványt kapott 180 fétfi és 4 nö. A 49 előadó közül volt 45 férfi, 4 nő és pedig 45 tanító, 2 lelkész, 1 jegyző és 1 földbirtokos. Az előadói liszleleldijak 19 millió 946 ezer koronára rúglak.
Általános ismeretterjesztő tanfolyamot 40 községben^ szervezlek. Tartoltak 3101 órát, a hallgatók száma 1972 férfi, 50 nö. Látoga\'ási bizonyítványt nyert 412 fétfi, 9 nő. Mini előadó működőit 58 tanító, 14 lelkész, 13 orvos, 16 jegyző és 26 ntás foglalkozású. Tiszteletdijakra kifizettek 37 millió 869 ezer koronát.
Különös dicséretet étdcmclnck a következő községek: Zalavár, Klli-mán, Csácsbazsók, Zataszcnttórtnc, Gyülevész. Zalaszcnlláízló, Nyitód és Kútfej.
V
ZALAI KÖZLÖNY
1926 lullus 16
NAPI HÍREK
IAPIREID
Julius 16, péntek j
Római katolikus: Kar.-h. B.-A. Pro- j testáns: Valter. Izraelita: Adar hó 5. | Nap kel reggel 4 óra 18 perckor, j nyugszik délután 7 óra 63 perckor. j
Búcsúzó
... Nagyon korán volt még, a munkába siető emberek szilhuettjeivel találkoztunk a vasútra vivő uton — amikor egy csendes kis csoport zajtalan léptekkel az állomás felé baktatott. Mindegyik bensejében egy kis elfogódds. Nehéz szívvei mennek eb-bői a városbál, ahol annyi szerete- j tet találtak. Mintha az uton valamennyi fii szál is meghajolna és bu-csut intene nekik — okik mindany-nyian a lelki hatalom jogán olyany-nyira közel álltak e város közönségéhez. A tartományfőnök rendelkezése folytán most Itt hagyják Zrinyi Miklós ősi városát, ahol annyi minden tesz tanúságot az ő apostoli munkájukról, áldozatkészségükről s nagy-nagy emberszeretetükrol. Szent Ferenc nagy tudásu, de alázatos szivü, barnaruhás fiai uj állomáshelyükre mennek Szombathelyre, ahová elöljárói parancs és kötelesség szólilja őket. És ahogy igy az állomás felé látjuk őket tovamenni, lehajtott fővel, alázattal, mlnl/ta\' valami megmozdulna bensőnkben. Mintha szemünk megnedvesedne. Mintha énünk-bőt valami velük menne. Atyáink mennek el tőlünk, akik lelkünket gondozták, akik barátaink voltak jóban, megosztó megértőink a balsorsban és akiknek papi szivük egybefonódolt híveik, gyermekeik szivével. Elől megy dr. Molnár P. Arkangyal, dr. Pichler P. Emil, dr. Takács P. lace főiskolai professzorok, majd Gulyás P. Gellért, a házfő-nökhelyettes és fr. Clarus, a lemp-lom-gondnok. Utánuk párosával a ferences theologusok. Ugy tűnnek nekünk — mintha élükön a nagy Szent árnyéka haladna — mint útmutatójuk és biztatójuk. És némán kezet szorítunk velük, távozó testvéreinkkel. A pályaudvar tetve szerető lelkekkel, akik már a korai időben idefáradtak, hogy bucsut vegyenek és hten hozzá-dot mondjanak lelkipásztoraiknak. Ott voltak az Összes Máriakongregációk, a Katolikus Férfiliga és a többi katolikus egyesületek. Megható volt a búcsúzás. A gyermekek búcsúztak az atyáktól, az érett férfiak legjobb barátaiktól... Éles füttyszó — és a vonat megindult és vitte, vitte tőlünk magával Szent Ferenc fiait. Messze, messze járt már a mozdony, amikor a nagy tömeg még mindig mozdulatlanul ott állt a per-ronon, búsan intve arrafelé, ahonnan már csuk a zakatolás utórezgése hallatszott. És ezrek imája és ezrek hő áldása kisérte uj állomáshelyükre a távozottakat... (B. R)
— Szabadság. Orley György dr. kir. közjegyző, kormány főtanácsos nyári szabadságából két hetet Rétságon tölt.
— Pályázat. A nagykanizsai kir. törvényszéknél üresedésbe került hivatalszolgai állásra pályázat hirdettetik. Folyamodványok a kir. törvényszék elnökéhez intézendők. A pályázat határideje julius 19.
URAIIIA
Szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
A Metro-Goldwyn filmgyár újdonsága!
REX INGRAM mesterművei
ÖRÖK TŰZ-ÖRÖK HARC...!
(Anyám, újra élek...!) Ej^y becsületes liu történele 8 (elvonásban. Főszereplők: Allce Terry és Jack Mulltal. HÍRADÓK!
VILÁG Csak.vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Cowboy szenzáció!
TIGER THOMPSON
vakmerő kalandok az őserdőben 6 felvonásban. Főszereplő: HARRY CAREY. Mindcnkil lenyűgöz ez a páratlanul mozgalmas és különös kalandokban bővelkedő film.
— Ötmilliós dij a keszthelyi lovasversenyre. A Somogy-zalal Lótenyésztő és Lovas Egyesület kaposvári versenyei és lódijazásai alkalmából az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara 5 millió koronái adományozott a? Egyesületnek dijak beszerzésére. A Vámárát az adományozásnál az a^ll vezette, hogy áldozatot nem kiméivé elősegítse a hazai lótenyésztés fejlesztését. A tapasztalatok alapián megállapítható, hogy ezt sikerüli is elérnie.
— Tennlsz-verseny elölt rákenjél huroztassa meg Vágó Er.dre illatszertárában. Fő-ut 14.
— A vármegye hozzájárult a Prlnclpállsvőlgyi Lccsapolónak nyújtandó kölcsönhöz. Zalavár-megye törvényhatóságának keddi közgyűlésén a megyebizotlsígi lagok hozzájárullak ahhoz, hogy a Principálisvölgyi Lecsapoló Társulatnak a kért kölcsönt Nagykanizsa megadhassa. Nóvák János v. országgyűlési képviselő, földbirtokos melegen pártolta a kölcsön ügyét, hogy minél több munkáskezet lehessen foglalkoztatni. Dr. Králky polgát mester-helyettes erre kijelentette, hogy a kölcsön lula|donképeni célja a munkáskezek foglalkoztatása.
— A keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia a jövő tanévre csak korlátolt számban vesz fel hallgatókat. Minthogy a birtokosok, bérlők, gazdatisztek és köztisztviselők gyermekei a felvételnél előnyben részesülnek, a szülök foglalkozása községi bizonyítvánnyal igazolandó Beiratkozás október 1-tól 8-ig. Megkeresésre tájékoztatót küld az igazgatóság.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Olasz cserkészek utaztak át Nagykanizsán. Tegnap reggel a gyorsvonallal húsz olasz cserkész és két olasz újságíró ulatott keresztül Nagykanizsán, Az olaszok a niegyeti cserkész-nagyláborba utazlak.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Ikoci 0.6.CV íoMnjréluil,. Ko.tulh I.,|m ulfi.
RklKti üy\'ji\'i dí.li,ny.rui|.. gritfb.1 kirílyn.Ur SmW liuli iohlny/rudi|lbín. SopmM .Ui.
Hevli-tűmön : Kurnmtf Jiiot íietililb." h
kOlci&nkCnyvtiiib.n - W.Ut» Vfi.ntnl itu-Miibin ti kftkiSnheeyvUiJtMn. Ht.lutcnUadriioD: F.k.Ksí Sindoi Midi
Ultit P.,Illón. Kal.looberinjbcn I Műnk MlkUniull. BlUIOnkcrctltnroa; Hi-J.i l«nS IGlMthmtktdöail
íffcl.......
lonpjill BUIII. Fonyódom KiUu Sando* vcsj.i*iok< rtik<ab.b.«
—- Nagykanizsán csökkent a borfogyasztás. Nagykanizsa város borfogyasztásának óriási mérvű csökkenése tűnik elénk a városi fogyasztási adóhivatal által összeállított adatokbői. Míg ugyanis 1924-ben Nagy-kanlzsin elfogyasztollak 1,510.540 liter boil és 140.043 liter mustot, addig 1925 ben az egész évi borfogyasztás 936 208 liter voll, mustból pedig 34 049 litert fogyasztottak cl. A botfogyasztás tehát napi állagban a 41 l/a hektoliterről 25 ós fél hektoliterre csökkent, ami százalékban kifejezve majdnem 31 százalékos csökkenést jelent. A város lélekszámához viszonyilva ez az arány a következőképen alakul: 1924 ben átlag Nagykanizsa minden lakosára 50 liter, 1925 ben 31 liler bar jutotl Nagykanizsa város borfogyasztási adója 1925-ben 2 milliárd 286 millió korona volt. E\'őzö évben, mikor mai 2380 korona helyeit még csak 300 korona volt a borfogyasztási adó literenként, a városnak ilynemű bevétele 1 millíáid 75 millió korona volt, Békében, az 1914. év adatai szerinl a bor, hus, sör, szesz fogyasztás együttes adója voll 976.627 korona, ami ma körülbelül 3 milliárd koronának fele] meg.
= Nagykanizsaiak találkozó
helye Wattét Ferencné áruházában
tlévizfürdőn.
— A klskanlzsal levente-zászló ábrái. A kiskanizsai leventék zászlaja liszla fihér selyemből készül, nem-zeli szinü kerelstrálokkal, egyik oldalán egy halalmas szárnyú turulmadárral, amint véres kaidol szorongat karmaiban, a következő félkor itallal: Győzelem vagy halál I A másik oldalon pedig Szcnl László magyar király művészi képe, pajzsán a levenlcjclvéanyel. A zászlót elkészítése és megérkezése ulán közszemlére kifogják lenni. Egyik legszebb nagykanizsai zászló lesz. Az ábrák művészi ierv rajzolására Éber Sándor festőművészt fogják leikérni.
— Községi biró a vádlottak padján. Kovács János voll némel-falusi községi birónak volt egy kutyája, amely Sztráky József csonka-hcgyháli jegyzői több izben megtámadta, ugy hogy egy alkalommal kénytelen volt az állatot önvédelemből lelőni. A biró emiatt rátámadt a jegyzőre, ütlegelte és kis hijja, hogy a támadásnak nem lelt komolyabb vége. Az ügy bíróság elé került, amely Kovács Jánosi hét napi fog-hizia és 500.000 K pénzbüntetésre ítélte.
— A kir. tanfelügyelőség munkája. A zalaegerszegi kir. tanfelügyelőség most készítette cl a hivatal 1925/26. tanévi tevékenységéről szóló kimutatását. A jelentés főbb adatai közül kiragadjuk a következőket: Az elmúlt év folyamán a tanfelügyelőség összesen 223 intézetet látogatott meg. Ebben benne vannak az iskolák, ovodák é3 tanonciskolák, összesen 424 taneró működéséi bi-rálla felül. Különféle lársadalml, kulturális és közigazgatási tevékenység igénybe veit 86 napot. Hivatalon kívül tehát 202 nap volt elfoglalva. A négy tagból álló fogalmazói kar [eldolgozott az ugyanegy ügyszám alall kezeli és intézeti gyűjtőmunkáitokon kivül 8309 ügydarabot és Igy egy fogalmazási liszlvisclöre átlag 2077 ügydarab elintézést kerüli. A laDfelügy el őségnek egyetlen hátralékos ügydarabja niocsen. A hivatal tagjai azonkívül lobb polgári iskolai magánvizsgán az elnöki lisztet is betöltötték.
— Táncestóly Balatonkeresz-turon. A Balatonkcreszluri Fürdő Egylet a telkén létesítendő építkezések céljára julius 17-én a Malis vendéglőben zártkörű műsoros tánccs-lélyt rendez. Kezdete este 9 órakor
= Kirándulók el ne mulasazák.
fényképezőgépet magukkal vinni, már 90.000 koronáért vásárolható, Iriss fényképező lemezek, vegyszerek, papírok kaphatók Szabi Antal sport-üzletében.
Tisztelettel közlöm,
hogy üzletemet Fóut 5. szám alá, a volt keíe-raktárba (hercegi épület) helyeztem át.
STAMPF ZSIGMOND
fűszer- és csemcnekereskedó.
Ifl2t> jullus 16.
ZALAI KÖZLÖNY
Időjárás
i „agyknnlzsal meteorológiai nieg-„„etn jelentése: Csütörtökön a Mmírslí-
H- K°gg«> \' <""í\'" +180\' Jtlut4n 5 íí,\'kor+288, este 9 őrskor +193.
ftKsSrRÍggcl kevésbbé. délben dcrtllt, ,,.,. ,jszta égboltozat. Sztílrdaf: Egész nap Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint egyelóre még szeles idö, zivataros
esókkel, később hösüllycdés valószínű.
1 ........\' " \'\'
Fonyó Mihály és Társa mim-, szötöu- é» iwaiiraiizi.i
Női, férfi és gyermek fürdötricottok és clotf fürdőcostflmök. Férfi fehér és színes apacslngek és alsónadrágok, ernyők és botok. Nagy választék kötött Jumpcr, mellény és kabátokban. Harisnyák a legolcsóbb kiviteltől a legfinomabb kivitelig.
— A Déllvasut tárgyalásai a Balatontavi Gőzhajózási Vállalattal. Dacára a sok javilásnak, amelyeket a Délivasul és a MÁV a balatoni közlekedés tökéletesítésére lettek, a Balaton mellett nyaialó közönség szempontjából még mindig «ok kívánni valót hagy hátra. Főleg a Balaton két pariján fekvó fürdő és üdülőhelyeknek egymással való összeköttetése miatt panaszkodik sokat a nagyközönség. Ugyanis a Ba-laionlavi Gőzhajózási Vá\'lalai magánkezekben van és az a magántőke, amely a Balalon hajózási forgalmát lebonyolítja, elégtelen azoknak a nagyszabású reformoknak a keresztülvitelére, amelyek e tekintetben egyie égetőbbé és sürgetőbbé válnak. Eiek a szempontok vezelték a Bala-tonlsvl Gőzhajózási Vállalat vezetőségét arra, hogy tárgyalásba bocsátkozzanak annak a DV és MÁV részéről közösen lötlénó átvétele tárgyában. Ugy a DV, mint a MÁV hajlandó a vállalat átvételére és az ezirányu tárgyalások rövid időn belül meg Is kezdődnek.
— Uj .Helységnévtár.- Az utoljára 1914-ben megjeleni kúzigazdajági .Helységnévtár* az állami élei minden terén beállóit számtalan változás lolytio teljesen elavult és használhatatlanná lelt, ugy. hogy ivek óta érezhetővé váll ennek hiánya es tillkség volt uj kiadásra. A most megjelent es dr. Halász Lajos miniszteri tanácsos által szerkeszteti .Helységnévtár" I. része Csonkatnagyarorsrág cirka II1.*) városának és községének következő adatai! sorolja fel: fekvés (megye és járást jelleg (kis v.gy nagyközség, rlan. v. törvtlj. város) lélekszám; a községre illetékes körjegyzői, löszolgabitói és adóhivatal, csendőrség, pénzügyőrség, Járásbíróság, törvényszék megnevezése; ar utolsó posta és távírda hivatal, a legközelebbi vasúti állomás stb. A II. rész az Elszakított Magyarország 87OO községének régi és uj elnevezését és szükséges adatait tartalmazza Mindkét kötet együttes ára 160.000 korona. Megrendelhető az. ősszeg előzetes beküldése mellett a .Magyar Szentkorona Országai Helységnévtárinak\' kiadóhivatalában Budapest 1. Bors-u. 20.
- Nyolcszáz kilométert tettek meg csónakon. Merész és szép sportszerű vállalkozási hajlóit végre 01 budapesti mérnök, akik Budapestről elindulva 800 kilométert lellek meg evezős csónakon a Dunán, Sión, Balatonon, Zalán és Kábán, majd a Dunán visszatértek Budapestre. A szép ulat szünet nélkül egyfolytában tették meg és vidám hangulatban értek a (óvárosba, ahol barátaik nagy számban várták a mérnököket.
— Negyven kislakás Zalaegerszegen. A zalaegerszegi negyven kislakás ügyében a városi tanács ugy határozott, hogy 26-ot a régi katonai gyakorlótéren, 10-ct a városmajornál és 4 et a csemetekertben építenek fel. Az árlejtést a napokban írják ki.
RÁDIÓ-MŰSOR
Julius 16 (péntek)
Budapest (560) D. c. 9.30 és 12: Hirck. közgazdaság. D. u. 1: A Meteorológiai Intézet jelentése. 3: llirek. közgazdaság. 5: A Meteorológiai Intézet jelentése. 7 : S/.ini Gyula (elolvasása: „A modern francia irodalom". 8.30: Keleti Lilly zongoraművésznő hangversenye, Somló István felléptével. 10 ÍO: Sala Domokos székely adomákat ad clö.
Bécs (504 ís 531) IX u. 4.15: Hangverseny. 7: Természetrajzi clóadás. 8: Brahms estély.
Boroszló (418) IX u 4.30: Hangverseny. 8,\'2r»: Kamaraest.
DOMONKOS RÁDIÓHÁZ
Budapest, TI. Klauzál-tér 10. ISajÜ Uil
Megérkeztek a legújabb Brown, Sterling. Mareonlphone, Schnkow hangszórok, telhallgatók és alkatrészek, kittek, — Készülékek és hibás amateurvevők javitása garanciával.
Kiégett csöveket becserélek. Viszonteladóknak flyárl Arak I
Készül a kormány válasza a cseh jegyzékre
Budapest, julius 15. Beavatott helyről nyert információnk szerint a cseh válaszjegyzék megérkezéséről és tartalmáról azért nem történt eddig hivatalos közlés, mert az ér dekclt pénzügyi, kereskedelemügyi és földmivelésügyi minisztériumok la nácskozásokat folytainak. Értesülésünk szerint a magyar kormány válasza a legrövidebb idő alatt elkészül és azl haladéktalanul eljuttatja a prágai kormányhoz.
Kommunista tiltakozás a Rákosi-per miatt
Budapest, julius 15. A berlini kom munlsták tiltakozó levelet akartak átadni a követségnek a magyarországi Rákosi-féle kommunista per miatl A követségen nem fogadták el a lil lakozást, miután a követségnek ebbe az ügybe nincs joga beleszólni.
Uj francia offenzíva
Pdris, julius 15. Marokkóban uj francia offenzíva kezdődöli a riffek elleti és a támadók eredménycsen haladnak előre.
Vád alá helyezett norvég miniszterek
Osló, ju-ius 15. A norvég parla ment vád alá helyezte Bergé volt miniszterelnököt és öt miniszterét, akik hivatali állásukat meggazdagodásra használták fel.
SPORTÉLET
Az NTE jubiláris pro-grammja
Többször megemlékeztünk arról, hogy a Nagykanizsai Tornaegylet az idén ünnepeli fennállásának 60 éves jubileumát. Megcsonkított hazánknak egyetlen sporlcgylelc sincs, amelyik ily tragy múltra tekinthetne vissza. •
A rílka jubileumot természetesen az egyesület méltó módon akarja megünnepelni. A vezetőség nagyszabású programmol állított össze melyet a választmány által kiküldölt szűkebb körű bizottság is magáévá tett. A tervek végleges perfektuálása a keddi válaszlmányi Otésen történt meg.
A programm futball, tennisz és birkózóversenyt foglal magában. A fulballmérkózésen, melyet auguszlus végén rendeznek, az FTC, Magyarország bajnokcsapata log szerepelni Ugyanekkor tartják a jubiláris disz közgyűlést és ünnepi vacsorát is, melyekre Magyarország összes sportszövetségeit és egyesületeit meghívják. A tenníszversenyt szeptemberben rendezik meg, ugyancsak az FTC versenyzőinek részvétetével. A jubiláris versenyek sorát a novemberben lartandó országos meghívásos birkózóverseny zárja be.
A nagy múlthoz méltó nagy programm keretében városunk és az ország sportlársadalma bizonyára méltó ünneplésben fogja részesíteni hazánk legrégibb sportegyletét.
Irodalom^Művészet
Színházi Élet. A legsikeresebb amerikai színdarab tartalma szórói-szóra megegyezik Tóth Béla egyik novellájával. A Színházi Élet uj száma szenzációs leleplezést közöl, amely valószínűleg si»kAig foglalkoztatja majd az egész világ irodalmi közvéleményét. Ugyanabban a számban a pesti jiinházak bizonyítványt kapnak a kritikusoktól. Riport a mosolygó Budapestről. Ki a legszebb a strandon? A Színházt lilcl uj ország pályázata. Darabmcllck-lct: A Nemzeti Színház nagysikerű darabja : .Házasságok az égben köuclnck."
SZERKESZTÖlflZENETEK
P. II. Levele miként mai cikkünkből látja, tárgytalan, mert nyitott kapukat dön-get. Nem mindig a hangos munka eredményes. a szakértő elölt pedig a hangos munka a kellő értékre száll. A szakkörök ismerik és méltóan értékelik az. illető egy letet, amely azonban ebből sem csinál reklámot. Elégedetlenségüknek nem a Isp nyilvánossága, hanem a közgyűlés az alkotmányos orvosszcrc A közgyűlés előkészítés. alatt áll. Asztaltársaságuk a tilalmi idővel kapcsolatosan sem tárgyilagos. Megfeledkeznek arról, hogy Nagykanizsán nincs a költségeknek megfelelő közönség.
= Kazaltakaró, cséplőgép- és sátorponyvák Hírsch és Szegő cégnél « Díjmentes oktatást ad vevőinek hímzésben, tömésben és varrásban újonnan berendezett permanens tanfolyamain a Singer-varrógép részv.-társaság. Figyeljen minta-készítményeinkre kirakatainkban
FfORD személy- és teherautók í FOKOSOM traktorok
t-FMANN JENŐ Nagykanizsa, Gsengery-ut 46.
.. Előnyös feltételek. =
i
MOZGÓSZINHÁZAK
Uránia. Szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor Rfx lm>r3m mesterműve I. Örök Uh — Örök harc" (Anyám, újra élek...!). Egy becsületes fiu története 8 felvonásban. Főszereplők : Alice Terry és Jack Múlhat.
Világ. Csak vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor .Tiger Tompson", vakmerő kalandok az őserdőben G felvonásban. Főszereplő Harry Carey.
KÖZGAZDASÁG
Kaposvár a Bonyhád-SÍ mentáll szarvasmarhatenyésztés
központja
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara egyik leglontosabb feladata, hogy az állattenyésztést előmozdítsa. Ezen cél szolgálatában alakilotta meg a bonyliád—simentáli tájfajta szarvasmarhatenyésztő Szövetséget, melybe a Baranya-, Somogy- és Tolnavármegyékben alakított ugyanilyen egyesületek tömörüllek. A szövetség Kaposvárott széket és igazgatóját a földmivelésügyi miniszter Pavllcsek Adorján m. kir. gazdasági felügyelő személyében ki is nevezte. Az allatok törzskönyvezése is Kaposváron történik. A mezőgazdasági kamara a Baranyavármegyei Gazdasági Egyesülettel karöltve a bonyliád—simentáli tájfajta tenyésztése mellett mindent elkövet, hogy az Ormányságban és a Dráva mellékén az erdélyi szilaj-marha lenyésztését is fellendítse a most tapasztalható esetleges tubák kiküszöbölésével.
Mezőgazdasági munkások biztosítása rokkantság esetére A tapolcai gazdagyttlésen a balatonfüredi mezőgazdasági bizottság elnöke indítványt terjesztett elő, melyben a mezőgazdasági munkások biztosítását kérte rokkantság esetére. Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara megkereste a földmivelésügyi minisztert, tegye az ügyet megfontolás tárgyává és törvényhozási uton való megszervezését biztosilsa. Árvapénzek a mezőgazdasági
hitet szolgálatában A tapolcai gazdagyülésen a köves-káli ref. lelkész kérle sz Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamarát olyan irányú akció megindítására, hogy az árvapénztárakból elhelyezett és kezelt árvapér.zeket helyezzek ki mezőgazdasági hitel fotmájában, ínég pedig a szokásos betétkamatoknál egy százalékkal magasabb kamatláb mellett. A kamara ez ügyben átírt a megyékhez, valamint a földmivelésügyi kormányhoz.
TŐZSDE
Az elmúlt napok szilárdsága után ma lanyhább irányai kerüli felszínié. Különösen a kuliszpiac legnap fa-
ZALAI KÖZLÖNY
1926 julius lfl
vorizált arbitrázs ériékei gyengültek el, elsősorban bécsi realizálások következtében. Államvasút, Rima 2—3 4Vo-kal estek vissza, Délivasut ma tovább gyengült, Osztrák Hitel barátságosan tendált. A kulisz lanyha-sága a piac többi területet nem befolyásolta, sót cgves vezető értékek, mint különösen Danubius, Magyar Cukor, Nasici, Izzó és a söripari részvények kisebb árjavulúsra leitek szert. A forgalom csendes voll.
Zürichi zárlat
r*/u 130000, London 2511 h»w»oi* 516-50, 8ri>»x«l 1209 00 Milano 1735-<0 Motlflid 20740, Berün 122 90, wuji 7300. PoUa 37500, Práfia 1530 00, ItaMpcal 72-25, • erró 55 00. B«W«it 235 00, mfc\'m 912 50.
A budapeáli Tőzsde deviza-jegyzése
Valatá<
Uu«y«l 7IJO-SW M7110441\'10 cmkta>. iikjuimh
Mai. lJUUSi
Cottk 1IÍ2VI6Ü
>KMI< l». I7G0 UiO
IfetWa* Irt 2I(U-U;»S
lv ííj m
lm S\'3 411
tSll-»70 iatfl-17041 IXM-MJO II91S lll/í IIU4 KSH
h;s-i;is
UMVIKS& .CI1HH75
Ltn (Urita
Oulf.atUI
ou ke.
b.

t«l£ti<
ÍVJ*
B&kunt
• >Uu.l
Ke*«a*|i
Oulo
Uaíf.
Mibiű
H«WT
PilU
Pfill l«4M»
Vini
tstius
I\' 931 IK4I 119 jís
ieu i«j ismitm iihj ii ml 147IIC4IISIJ
XU0 24.0
MH* MSSS 1.60 IMO 211174 sizom sis (19 IIIU IIIíi 711 -7ií0 10 9)10121 ui14 : ml
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A cimszó s minden vastagabb betuból áiló »ó két szónak számíttatik. Minden további szó dli-i 500 K. A hirdetóoi dij «l6re f ixetendő a forgalmiadó bozz*szimltá5á\\al
Tennénylössde
0«u iízmv. 76 -? os 422 500--425- (X), ! V tfux 427.5CO —430 OöO, 78 kg-c. | 43C.O00 -432.5\'/O. epjéb öun»ntnJJ ts p*it- I vldétl 76 <«.-üs 4150XJ—41 .500, 77 V,.-oi I 420030 - 122.5QÖ, >* ? o«422ŐOO 425 000 79 kij-ot 4&.0O- 427 500 nu 260 00.\';— "625 ü UVairsft.iwpt 233OK) 740.050. sflfárpa 280.000—326.000, un 300 OJj 305(0), fugtil 25JCOO 255 0U), repc« 550.000- 5tí\\90C. -,<\\ti 180.0W- 195.000. «o(pa 65 00» 170.000.
SertésTásár
Fvlhaüát 3826. ■elvből darfatliotd v<waa naradt 9C0 dro E\'aVeadü 16.750-17.000. sacijni 155 0 -16003. szedeti közép 15.000 —15 500. kónhtü \'3 5»- -14.050,1 tlióienó\'í örev 15003—iS 250, májod.enrfli 14.000 -15X00, tr.^o! 17.000—19 0*. n-tonna nigjfcin 19 500 - 20 030 zolr 23 500-21C00, hbaso\'.t nus 18 000-19 000. /«aionn»« líl sartw 18 OW 192* >. Az irányzat lanyha.
Kiadja: Zrínyi Hyoradaipar ís Könyvkereskedés RT, Hagykasizsa
„Rózsabimbó" Jeligés miért nem árulja cl kilétét 1 Sirall, vgy telefonhívását nagyon várja az Isméit címre Aboxolut korrekt. _
Widóki földbirtokoe-kereekedö,
ki minden heten egy napig Nagykanizsán taitózkodlk, csinos fiatal leány vagy özvegy állondó barátságát keresi, kivel szabad Idejét kettesben ellOlthctné. Fényképpel eltá-totl elmek „Teljen dinzkricio" jeligére c laj» niadóhivalalaba kutdendók.
Petőfi-utca 14. számú magánház elfoglalható lakással eladó. 2328
Elvállalom nöi Cs gyernekruhák
varrácát, vahmlnl h.ul wrast Is. Ozv. Polczerné, l\'óut 20. _ 21K9
Eloeeróiném utcai szoba-, konyháitól álló lakásomat lu»onlóval, udvari Is lehet. Papay, Pdóll ut 24. 2268
Vízvezeték
szereiéit, fürdőszoba
berendezéseket
jói.illAssal íi
javításokat
szakszerűen
készit
SZEPESI IMRE
Telelőn ."J5. raAbado^u*
isin Zrinyl Miklós-utca 22.
PcnrkóSnaőnt bckelKiczéste minden i>&szeKt>eR a ICKelónyb^ebben t* leg^yor saüukii Sclyóslitat Auzúl Ignác pin/,-*{Uv*»\'*ntOzvetltő tiodl;* N«({yVijnlzsAn, yf>-ui 3. alatt\' Ki-nyojrerkfllceön kül-Mónyeket veszek. 387
Csóplfibcnzin 7<)00 kor . petróleum, gc;N»!.ijok icii»ci>ótib árban kartellen kivul alland<>An kapha\'ó Szántó Vilmos és Társ/i Nagykanlzw, Jíák \'ér 2. 2216
Egy Halai nó elmenne mindenosnek. Cím a kiadóban. 2338
Találmány eladó 433&D2I. Anyav; és eljárás vékonyfalú fiUlcsövek és belontalp-ÍAk t-észítésére Anyag és cljiíás csótány is svábbogarak irtása. Ansorge Antal, Naijv kanlzsa. 233*\')
Bórautó hatúléte*. erő*, kitűnő ill.ipot-ban eladó. Clm a kiadóban. -2i«U
SZIGRISZT LÁSZLÓ
Nagykanizsa, Király-u.38. Telefon 150
Pénakölcaönt ingatlanra bckcbelc zésscl gyorsan megszerzek. 50 holdnál nagyobb birtokra hosszú lejáratú dollárkötceönt szerzek. Eladó házaki Emeletes, naey jövedelmű belvárosi ház elfoglalható6szobás lakással, melléképületekkel, nagy udvar és kertül jutányos áron eladó Elfoglalható magánházak, üzletházak, nagyjövedelmű há/ak, kcrlesházak eladók. Birtokok i 3000,800,300,250 holdas és kisebb birtokok eladók épületekkel. Nagykanizsa mellett I hold prima rét eladó Vízimalom 3 járatú220millióért eladó állomás mellett a nagykanizsai járásban. Balatonkercaxturon, Bogláron. Márialelcpcn, Keszthelyen villák, telkek cladAk. Vótcll mcqbizáeoki 40 hoki birtokot épülettel. Nagykanizsa kdeiében, készpénzfizetéssel keresek. Bir-tokbórletcket keresek 100 holdtól 1500 hokiig, sok tőkeerős bérlő részére.
Iharosberény község elöljárósá^l.
606/1926. s/ám.
Hirdetmény.
Közhirr^ tesszük, hogy az iharos-berényi jegyzői lakás asztalos mun-\' kálatai rem íulius hő 18 án, hanem julius hó 25-én délelőtt 9 őra-kor lesznek a versenytárgyalási hirdetményben közölt feltételek mellett kiadva.
Iharosterény, 1926. julius hó 13 án. , Az elöljáróság.
Stölzle-féle
9822/1026.
Bútorozott adóban.
szobák kladők. Clm .1 ki*
Hirdetmény.
Julius 20-án 9 órakor az
Alsónyiresbcn eladunk 50 métermázsa szénit, 17 parcella íilomnak v.\'iló sást, 4 parcella takarmányozásra alkalmas füvet és 4 d:irab széldönlött fát.
Nagykanizsa, 1926. évi julius hú 12- én. íj.i Városi Tanács.
a legideálisabb háztartási
befőttes üveg.
Minőségben minden hasonló üv^nél jobb, tehát
árban a legolcsóbb!
Ügyeljen a bevásnr- \\ lásnál az Ult.reform névre.
Kapható minden szakmabeli üzletben.
Kívánatra ingyen ismertető szakácskönyv.
Megérkeztek
nyári ruha és kabátkülönlegességeink
Bátoré Sándor
ruhaáru nagykereskedésében
Telefon i 203. zalaegerszeg Széchenyi-tér Főüzlet i SZOMBATHELY.
Hatalmas választék, kiváló anyag, kitűnő szabás, legalacsonyabb szabott árak! Saját érdeke kirakataink megtekintése. Cégünk alapja: megbízhatóságunk.
E heti rcklám-cikkeink t
ÁMlnk cici kí\'foníbltl (rUndAk.
Ans\'íl stővelből
divatalj......... ISO
Nfri riyárinilia ...... 150
Selymes bliuujdon-
sás............ 90
Biosé selyem divat-
rulia ......... 250
Piu liyáiiruha ...... 130
Férfi divalOltOny ... 600 Nfii és férfi esör
kiípcnyek ...... 300
Férfi gyapjú lelöllO ... 800 NOr covercoal kabát
végig beleli ...... 700
Tennisz-nadrág ...... 130-190
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdav.aeifi.-. Ofcnbcex hirolyj.
06. évfolyam, 158. szám Nagykanizsa, 1928 julius 17. szombat Ara 1800 torna
mm
POLITIKAI NAPILAP
Sartesztfcég tUuükhrst* FU S. u. ImttieM MkUláihiMbl; Kúfajidj-*. IS.
Felelős szerkeszti: Barbarits Lajos
!ní.:nrtM-W«fo«: Nagykun** 78. uim
EltSftzoksl óra cfly W.-s 3Ű.00Ú korcos
Polgári jólét
(bl) Mint valami btivös szó, valami játékos kabala, amit sokat megmosolyogtunk, sokszor ellünődlünk rajta, hogy ml lenne, ha ugy mégis . . . mégis igaz lenne és nemcsak kabala, nemcsak mesebeli szezám-Ígéret, nemcsak két szépen hangzó szó lenne, ami egy kedves Irrealitást takar: — igy szaladt szél az országon mára a tegnap esti zászlóbontásnak ebbe a kél szóba legcccsedctt, grandiózus petspek-llvákba nyttló prograittmja. Polgári jólét . . . F.bben a kél szóban benne van egy katasztrólákat átélt nemzet minden zokszava, arni mindennap leszkksd millió és millió íjakról és mindennap könnyekbe femeti a jobbat váró, tegnapi reményeit. Ennek hiánya lestl szomotu feketére a magyarság kálváriás uljail. Ezt nem találja évtizede már a legtöbb, a sok millió ember, ez kacérkodik felénk régi emlékeinkből <s keserű barázdát von ajkunk köré a mindenünnen felénk meredező nincs. Olt kezdődik a csonka hálátoknál s a gyermekeink falat kenyeréig kisért.
Hiszen tudjuk, igy kellett len nie. Tudjuk, tfogy a magyar életenergla csodája és józan kormányosok erős keze, hogy Igy is vagyunk, hogy vagyunk egyáltalán. De ebben a nyomasztó, senyveszló tudatban, ebben a héroszi küzdelemben, ami köröskörül az éleiért folyik, ugy szalad! fel ez a két szó pulilikai élellink egére, mini egy uj surs Ígérete Olyan emberek tették ezt az igérelel, kik ra lelkűkkel néztek a polgári nyomorúságba.
Polgári jólét . . . Nyugodt álmuk, barázdátlan homlok, köny-nyü ébredés, biztoskezű munka, célkitűzés, csengő kacagás és szeretet... sok, sok szeretet a világon ... ez mind a polgári jólét, ami ma nincs, amiéri a l Pulgári Egység Klubja harcba Indul s amit el is fog érni, ha az a sok gondbaborult arcú polgár odaáll a zászló alá és egy akarattal akarja, hogy íelszállja-nak a feltegek és oda is jusson JldSs, ahi.|„ a leglöbb megkínzott ember Imádkozik érle.
|
A miniszterelnök merénylője szövetség-tanácsi esküdtszék elé kerül
B«rrt, julius 16 (Éjszakai rddiöjclentés.) A szövetségközi törvényszék vádtanácsa a szövetségi büntető törvényszék 42. és 43. szakasz* alapján Juszt Ivánt, gróf Bethlen István magyar miniszter-
elnök merénylőjét a szövetségtanács területén elkövetett idegen kormány elleni nyilvános sértés vétsége miatt és diplomácia személy szidalmazása miatt a szövetségtanácsi esküdtszék elé utálja. >
Rákosiék sötétzárka rendbüntetést kaptak
A mai főtárgyaláson is folytatták a kommunisták szemtelen viselkedésökot - Hétfőn lesz a kővetkező tárgyalás
Budapest, julius 16
A Rákosi-per mai tárgyalásán kihallgatott tanuk valamennyien tagadták, hogy résilvcltek volna a kommunista mozgalomban. Szilnél ulán Czuincr Ferencet, Szilágyi Jenőt és Józsefet, Kálmán János hallgatta ki a törvényszék, akik valamennyien részlvetiek a bécsi tanfolyamon. — Mindnyájan visszavonták a tcndőr-síg elölt teli vallomásaikat.
liozslk L:t|oi vidlult vallomása következelt ezután, amely alall lii-kosi Mátyás nly. illetlenül és szem-
telenül nevetgélt, hogy az elnök többszőrt rendrcutasitása után két napi fekvőhely-elvonással és sötél-zárkával sújtotta. Majd mikor ezulán is szemtelenkedik, elnök kivezetteti a tetemből. Bozslk Lajos vallomása közben szintén olyan magatartást tanusit, hogy az elnök egy napi fekvőhely-elvonással és sölélzárkával bünteti. Ezulán
Lukács Jenő vádlott mondja cl míg rövid védekezését és utána az elnök liéifő reggel kilenc órára halasztja a tárgyalást.
meg a víztömeg, több ember megfulladt.
Elpusztult város
Newyork, julius 16. Fermozillo Corbe mexikói várost a lotnado elpusztította. Sok ember meghalt.
Árvizek, felhőszakadás, orkán és tornádó
Hindenatt rombol és gyilkol az abnonnts időjárás - A Unna Apátiánál 30.000 boldat elontoll
A megáradt folyóvizek tovább veszélyeztetik partvidékeikéi. Különö-stn a Duníntulról érkezik sok jelen lés kisebb-nagyobb árvizekről, mig határainkon tul a Duna áradása már katasztiolalis méreteket öltült. Pusztító orkán Zalaegerszegen Zalaegerszeg, julius 16. (Éjszakai telefonjelenlés.) Ma délu\'án 2 órakor orkánszerü vihar vonult végig a városon. A vihar fákat csavart ki lövéstől és erősen megrongálta a villany és lelefonvezeteket. A Zjla tegnapi veszedelmes áradása megszűnt és lassanként visszatér medrébe. A Duna két helyen áttörte a gátat Mohács, julius 16. Ma reggel 4 órakor a Duna — szerb hatóságoktól küpoll értesülés szerint — az Apaiul szondl szakaszon, ugyanott, ahol két év elölt volt a gátszakadás,
áttörte a gálal és 300CX) holdat elöntött. — Ugyat\'.csak az éjszaka Ip-lya.nán a Duua Újvidék felelt is átszakította a gátakat és 2000 holdal elöntött.
Mohácsnál nincs veszély.
A Zala és a Rába apud
Körmend, julius 16. A tn,: hajnalban veszedelmesen mejjátadl Rába erősen apad.
Zalaegerszeg, juiius 16. A Zalán máta apadás állott be.
Gyilkos felhőszakadás
MBhlbacli, julius 16. A borzalmas felhőszakadás egy domboldalra épített ház ablakán át kisodotl egy anyái gyermekével. Mindketten elveszlek az árban. Ferntk\'rjben egy tlmármülielyl az ár összeromboil. Egy házban, melyei hirtelen lepell
Nem kap többséget Caillanx javaslata a pénzügyi bizottságban
Hetven ponttal esett a francia, negyvennéggyel a belga Irank
Ptrls, jnllut 16 A tegnapi minisztertanácson előterjesztett felhatalmazási javaslat kedden vagy szerdán kerül a Ház elé. Azt hiszik, hogy a kormánya a pénzügyi bizottságba^ nem kap többségei a felhatalmazása.
Pénzemberek Calllauxnál rtfr/s, julius 16. (Éjszakai rádiójelenlés) Ma a pénzügyminisztériumban fogadták a bankok és devizaüzletek képviselőit, akik őszintén feltárták aggályaikat a kormány pénzügyi javaslataival szemben. A képviselők kijelentették, hogy amennyiben, a javaslat elfogadásra kerül, az értékpiacon az élesen fordult Irányzat végzetes következményekkel járhat. Elengedhetetlennek tailják a bankok képviselői azl, hogy ezekre figyelmeztessék a kormányt. UJ frank-zuhanás és öngyilkosságok
Zürich, julius 16. A irancia fiánk további 70 ponttal esett. Amerikai nyomásra a konlremin tovább dolgozik. A belga frank 44 ponttal esett. A lira 20 ponttal hanyatlott.
Brllssel, julius 16 Négy hollandi bankár rosszul sikerült frank-spekuláció miatt öngyilkos lett.
A kormányzó és fuc egyaé-gespárt a cserkésx-nagy-táborban
Budapest, julius 16. A nemzeti nagy cserkésztáborban ma kezdődlek a versenyek. Holnap a cserkészek a Vérmezőre vonulnak, ahol Horthy Miklós diszcsctkész előtt tisztelegnek. Az Egységespált szombaton Almóssy László vezetésével résztvesz a cserkészek vérmezei diszfel-voitulásán. majd meslátofsatjá a cserkésztábort.
ZALAI KÖZLÖNV
1926 [iilíus 17
A világháború legújabb mérlege
Miről beszélnek az egész városban ?
A Central nagy átalakítása — Da nyílnak meg az uj helyisének
Nagykanizsa, Julius 16
(=.) Hetek óta valami különös lázas sürgés-forgás voll észlelhető a Cenlrál belsejében. Építettek, furtak-faragtak.festellek, kopácsollak, mintha csak ilt indullak volna meg az állami beruházások munkálalai, hogy sok dolgos kéznek munkát adjanak.
A kíváncsiság végre is bevill bennünket először is a kávéházba. Ilt tudluk meg, hogy hatalmas átalakítás készül. A csigalépcsös souterrain élterem hé-llstára került. Nem mintha leépíteni akarnák a Cenlrál üzeméi; ellenkezőleg: még löbb és még ragyogóbb kényelmei biztosítanak a miliőben is szépei, eleganciát, művészi izlésl kedvelő publikumnak.
Az történt, hogy a kávéház hálsó részét elválasztottak és átalakították egy csupa pálma, szőnyeg és tükör étterem mi. Az eddigi;étierem is pompás volt Nagykanizsán, ez meg egyenesen a legelőkelőbb világvárosi éttermekre emlékeztet a nyugati Ízlést kifejező linóm dekorációjával, ami a kiváló mestert, Ed. Ettenber-ger müncheni iparművész-tervezőt dicséri. Attenberger művészi neve eddig csak papirosról volt ismeretes városunkban, mig most a Centrálban a valóságban is meg lehet csodálni az 6 nemes ízlésű és magas kultu-ráju művészetét. (0 tervezle a kávéházi helység belső dekorációját is, de az csak a jövő hét közepén készül el.)
A másik meglepetés ért bennünket felfedező kőrutunkon, mikor kivezettek az újonnan épült hatalmas, modern konyha és egyéb mellékhelyiségeken át a pergula stilusu uj kerthelyiségbe. Egy kis tündérkert ez, aminek pazar fényét még káprázatosabbá teszi a sokféle szines lámpa, mint megannyi apró szentjánosbogár. Táncparkclt a középen, körűi a fal mellett lülkékre osztott szaletli-sor. Minden fehérre festve, minden diszkrét ízlésről tanúskodik, minden kellemes üdülési és szórakozást, sőt — nyaralást igér azoknak, kik nem kereshetik fel a drága nyaralóhelyekéi.
Garai Testvéreket csak dicséret illeti ezért a vállalkozásért, amivel a mai súlyos gazdasági helyzetben nem csak a helyi iparnak adtsk sok munkát, hanem módot nyujlanak városunk uri közönségének, hogy minden kényelemmel ellátott s az uri igényeket minden tekintetben kielégítő helyiségek álljanak rendelkezésükre.
Az étterem és kerthelyiség ma nyílik meg.
CENTRÁL
uj étterme és kerthelyisége
ma e»te megnyílik!
Polgári áralcl Figyelmes kiszolgálás!
Naponta frissen csapolt sör I
MENÜRENDSZER!
Zónapörkólt. 1 pohár sör, kenyér 8000 korona.
Minden este 8 órától, vasár- és ünnepnapokon d. e. 11 órátál, a kcrthelyi-
ségben (bejirat a kávéházon, vagy udvaron ál) Vadas Lajos teljes zenekarival hangversenyez.
Az nri közönség találkozóhelyei
Európában 30 millió halott —
Bécs, julius 16 (A Zalai Közlöny bécsi tudósiti-lil) Seeliger ezredes, a volt közös hadügyminisztérium sajtóreferense, a legkiválóbb katonai szakírók egyike, aki az összeomlás után újságíró lelt, igen érdekes mérlegét állítja fel a következőkben a világháború pusztításainak :
Harminc millió ember pusztult cl a világháboruban és ez az óriási szám annál fenyegelőbb, meri kizárólag a kaukázusi, vagyis fehér emberfaj háborús halojlainak számát jelenti. Az afrikai és ausztráliai ben-szülöllck haloliainak száma alig öl százalékát képezi az elesettek és cllűnlek hadseregének, amelynek be-láthalallan soraiban a fehér emberiség szinevirága, a legegészségesebb, legszebb, legmunkabiróbb és legtehetségesebb emberpéldányok veszlek el. A világháború alalt kerek négyszázmilliárd dollár értékű vagyontárgy és gazdasági érték ment tönkre.
Nagykanizsa, julius 16 I ír \'
A földművelésügyi miniszter még I923*n kiadod egy rendeletei, melyben felszólította a törvényhatóságokat és rendezett tanácsú városok polgármesterei!, hogy hat hónapon belül Jelentsék be: van-e úrbéres lerülel a községek kezelésében s ha van, hassanak oda, hogy — ha a szóbanforgó területek nincsenek is a város nevén — azok a volt úrbéres tulajdonosok nevére visszakc-belezlessenek.
Nagykanizsa város ezzel a rendeletlel kapcsolatban nem jelenleil semmit, mert a volt úrbéres területek telckkönyvilcg a város közönsége nevén vannak.
Mindezideig ezt a kérdést nem bolygatta senki. Most azonban Kis-kanizsáról kiindulólag az úrbéres
Nagykanizsa, Jullut 16
A nagykanizsai Ipartestület Láb-belikészitók Szakosztálya rendkívül látogatott taggyűlést tarlóit Pintarics Márton szakosztályi elnök elnöklete alatt az ipartestületi székház tanácstermében. Az elnök mindenelőll beszámolt a győri Dunánluli Lábbeli-készilők Kongresszusáról, amelyen Bencze Sándorral cgyüll a nagykanizsai lábbelikészilő iparosokat képviselték. A nagykanizsai szakosztály mindenben hozzájárult a győri kongresszuson hozol! halározatokhoz.
Köveleli a szakosztályi taggyűlés,
Amerikában 23.000 milliomos
| Hogy fogalmat alkothassunk ma-1 gunknak ennek a számokban alig kifejezhető összegnek a nagyságáról, tudnunk kell azl, hogy abból az Egyesüli Államokban, Angliában, Kanadában, Ausztráliában, Franciaországban, Belgiumban, Németországban és Oroszországban minden oll élő család számára kényelmes lakóházai leheteti volna építeni és azl teljesen berendezve minlegy öt hold földdel azok rendelkezésére bocsátani. Ezen kivül még elég pénz julolt volna arra, hogy a világ minden országában minden kétszázezer főnyi lakósu városban ötmillió dollár köllséggel kórházakat és ugyancsak ötmillió költséggel egyetemeket állítsanak fel. Ezek és az orvosi kar fizetésére és teljes ellátására szintén kellő fedezel állt volna rendelkezésre a négyszázmilliárd dollár kamalaiból, mert a tőkéből az utolsó szegig meg lehetett volna vásárolni Franciaországot és Belgiumot.
fóldek Ugye erős lendülettel újra megoldást keres.
Ennek keresztülvitelével az erdők és legelők, melyek jelenleg a város tulajdonában vannak, nagy részben visszakerülnének a volt úrbéresek kezébe. A városnak természetesen az a Jogi álláspontja, hogy ezek nem úrbéres területek. Ezzel szemben az érdekellek herceg Balthyány-Sirall-mann Fülöp adományozó levelére és egy 1853 ban keit kúriai döntvényre hivatkoznak, mely dokumentumok viszont a területek úrbéri mivolta melleit tanúskodnak. Az érdekellek megfelelő számú aláírásokkal ellátolt két vényt adtak be a városhoz, melyben kérik, hogy ez az ügy már a legközelebbi képviselőtestületi közgyűlés tárgysorozatában helyei találjon.
hogy az ipari kontárság erélyes ellenőrzésével a hatósági közegek bízassanak meg és az iparleslllletek állal megválasztott konlár ellenőrökel lássák el hatósági igazolvánnyal és minden irányú halósági támogatásban részesüljenek. A jogosulatlan iparűzés mialt telt panaszokai nemcsak az elsőfokú, de a felsóbbfoku halóságoknál is soronkivül tárgyalják le es a tárgyalásokra az ipartestületek kiküldötteit is hívják meg. Rendellcssék el az ipari kontár ellen hozóit iléleibeii minden cselben a kontármunka azonnali abbahagyása
és az ítéletnek idevonatkozó része fellebbezésre való lekinlet nélkül végrehajlandónak mondassék ki. Az ipari konlár szerszámai leltenérés eselén elkobzandók. Megismétlés cselén fcltéllen elzárással bűnlelendő. A tudva kontárral dolgoztató megrendelő az ipari kontárral azonos büntetőjogi felelősség alá vonandó. Követeli a kongresszus a kisipar érdekeit mélyen sértő hatósági üzemeknek sürgős megszűnlelését.
Elhatározta a szakosztályi taggyűlés, hogy amelyik felsőrészkészilő-iparos konlárkodónak felsőrész! készít és kiszolgál, azt az össziparos-ság bojkott alá helyezi. Eddig nyolc cselben érkezett feljelentés a szakosztály elnökségéhez, mely meglesz! lépéseii az elsőfokú iparhatóságnál.
A szakosztály ezulán kimondotta csUlakozásál a budapesti Országos Kö2pon!hoz, amil az elnök határozattá emelt.
A nagykanizsai vásári lábbeliké-sjilők nehéz helyzetének javítására és érdekeinek halhalós megvédésére elhatározta a laggyülés, hogy egységes tarifái dolgoz ki, amely minden vásárra dolgozó iparosra nézve kötelező. A megállapított árnál alacsonyabban iparos nem árusíthatja készítményét.
Végül kimondotta a szakosztály, hog> ezenlul minden hónap első vasárnapjának dílulánján rendszeres taggyűlési fog tartani, amelyen szakkérdések fognak szőnyegre kerülni.
Szerb orvostanhallgatók Budapesten
Budapest, julius 16. (Éjszakai rádiójeleméi.) Julius végén a belgrádi egyelem orvosi fakultásának 35 ötöd éves orvostanhallgatója tanulmányi kirándulás céljából Budapestre érkezik dr. Joánovics orvoskari dékán vezetésével.
Megalakul az egységes balpárt
(Éjszakai rddlijelenlés.) Ma délben az ellenzéki párlok vezérei tanácskozásokat larlollak, melyeken az egységes ellenzéki párt megalakulásai határozták el. A tanácskozáson megjelentek többek közöli Fábián Béla, Pakots József, Rassay Károly Hegymegi Kiss Pál, Szakács Andor és Ruppert Rezső. Távolmaradásukat kimentették, egyben bejelentették csatlakozásukat Sándor Pál, Szilágyi Lajos és Kiss Menyhért. Elhatároz-iák, hogy megalakítják a Független Nemzeti Demokrata Pártol, mely magában foglalja az egységes balpártot. Julius 22-én folytatják a tanácskozásokat.
Bernben lesz a nemzetiségek kongresszusa
Bern, Julius 16. (Éjszakai rádii-jelenlés) A II. NemzeliségiAagygyű-lés előkészítő bízollsága ehatározta, hogy a nagygyűlést augusztus 25— 27-én lartják meg Bernben. Ezen a nagygyűlésen tárgyalás alá kerül a nemzetiségek nyelvkérdése, politikai jogokban való egyenlősége, az egyes kormányok és nemzetiségi csoportok közölt felmerüli viszályok elintézésének kérdése.
Volt úrbéres-birtokosok mozgalma
A várostól vissza akarják siereinl a volt úrbéres területeket — A kérdést a közgyűlés fogja letárgyalni
Nagykanizsai iparosok a kontárság ellen
Az Ipartestület lábbellkészitö szakosztályának gyűlése Bojkott alá helyezik, aki kontárokat kiszolgál
1926 julius 17
ZALAI KÖZLÖNY
Hévízfürdő idegenforgalma
Hévíz, julius 1(3
Hévizfürdőrc a legutóbbi napokban a következő vendégek ürkcj.tck : Halász Magda mag^nzónő Pécs, Csigó Médi magánzónő Pécs, Spin-ncr Károly ny. p. íl. tanácsos Győr, Vass Mária zenetanárnő Biulapcsl, Bory Margit színésznő Budapest, Binelh Sári színésznő Budapest, özv. Siller Jánosné főellenőrné Szeged, Biuer Ágostonné főellenőr neje Budapest, Pollák Aladárné cipőgvá-ros neje Újpest, Kapcsándy Sándor plébáno* Nagygencs, dr. Tóth József kanonok Szombathely, Holc/m-ger Kornél főintéző Sopron, C»er-nátony Irén tanárnő Debrcczcn, Kel-ler Gizella birlokos Bodrog, Machó Ferenc főispáni iilkár Debrcczcn, dr. Kerpcly Kálmán egy. tanár Budapest, Buday Barna tisztviselő Budapest, Zsőry György alispán Miskolc, Markó Istvánné pyáros neje Kecskemét, Lindimaycr Gyula és neje birlokos Budapest, Kolorics Károly igazgató Buda fok, dr. Székely Ádámné orvos özvegye Budapest, Székely Nándor és neje v. főmérnök Nagykanizsa, Dalnia Rezső fogorvos Budapest, dr. Párlos Szilárd főszerkesztő Budapest, dr. Vaszkó Endre ny. min. tanácsos Budapest, Kalli-voda Oyö/gy erdőmérnök Kapuvár, Blasek László erdőmérnök Kapuvár, Kéfer Mugit birlokos Mád, Fanló öiiza tábornok Budapest, dr. Aczél Miklősné ügyvéd neje Kassa, Krátky Józscfné telekkönyvveze.\'ó özvegye Nagykanizsa, Gáspár József járás-bírósági alelnök Zalaegerszeg, Ske-zsin Mária tanítóképző int. tanárnő Győr, Málé Balázs bu\'o^jyáros Gyula, Lingauer Sándor min. tan. Budapest, Bányay István és neje min. tan. Budapest, Kisasszony Gézáné cégvezető Pécs, báró ifj. Ké\'hly Ká-rolyné min. lanácios neje Budapest, Siein Jakab malomíulajdonos Bácsalmás, Lantos 0 ?kár cégvezető Budapest.
Csod „A Nép" ellen
Budapest, julius 16. A Nép Lapkiadó Részénytársaság ellen ma elrendelték a csődöt.
A nagy esőzések nem tettek kárt Nagykanizsán a magán- és közvagyonban
Kilakoltatásra sem került sor — A város szélein lerő hidak előtt mosta el a földet az eső, amely számba nem jöhető kárt jelent — A városi miiszaki hivatal nyilatkozata
NaRykanlzsa, Jullus 16 Nap-nap uíán tele vannak a lapok olyan jelentésekkel, melyek arró! adnak liiri, hogy az ország egyes részeiben puoziitó felhőszakadások milyen óriási károkat okoznak nemcsak a gazdasági terményekben, hanem az cgye$ városok műszaki berendezésében, különösen pedig a városok víz és villanylclepciben. Tegnapelőtt Debrecen varosára szakadt hatalma* fóíórüg larió felhőszakadás, mely lehetetlenné tette a közlekedést és nagy károkat okozott a városnak. Tegnap Sopron felett vonult végig óriási felhőszakadás, mely a város vízmüveit elöntö te és az ivóvizet megfertőzte, ugy, hogy a polgármesternek rendi leiben kellett figyelmeztetni a lakosságot arra, hogy a vízvezetéki vizet csak fel forralás után használja.
Ezekkel kapcsaiban munkatársunk illetékes helyen, a városi műszaki hivatalban érdeklődött, hogy a Nagykanizsa felett is niponta átvonuló felhőszakadásszerű esőzések nem tettek-u kárt a közművekben. Kérdésünkre az alábbi megnyugta\'ó választ kapluk: — Szerencsére, az abnormis eső-
zések, melyek pedig nem kímélték Nagykanizsát sem, a közművekben nem tettek kárt. Csupán két ízben, a múltkori nagy felhőszakadás és a minapi nagy eső alkalmával okozott a nagy víztömeg jelentéktelen kis kárt, ami abból állolt, hogy a város szélein az egves csatornákon keresztül vezető Ilid ik előtt a feljáró részen p földet elmosta. De ezeket a számba nem jöhető károkat a kiszállott műszaki emberek vezetése mellett azonnal rendbe hozták. Kilakoltatásra nem került sor egyszer sem. Hivatalos vizsgálatot két ízben is tartottunk, de meggyőződtünk arról, hogy a veszély nem oly nagy, mint azt egyesek hitték és nem rendeltük cl a kiiakollatást.
— Világítási zavarok egyetlen egyszer sem voltak. A város egyes részein folyó csatornázási munkálatokban sem telt az cső kárt, csupán azoknak előrehaladását késleltette, mint ahogy általában az építkezéseket nagyon hátra veti.
Mi a magunk részéről örömmel vesszük ezt az információt és reméljük, hogy a továbbiak során is megkíméli a természet Nagykanizsa városának köz- és magánvagyonát.
Evangélikus egyházmegyei közgyűlés
Mesterházy Sándor esperes lelkészségének 40 éves jubileuma
Nagykanizsa, jullus 16 A ronugyi evangélikus egyházmegye rendkívül látogatott közgyűlését tartotta meg Nagykanizsán, amit a régi szokásokhoz híven a gyámin\'.ézeti istentisztelet előzött meg. Az istentiszteletei Káldi István inarosberényi lelkész végezte. Az uiána következő gyámintézeii közgyűlésen Horváth Lajos gyékínyesi ieskész elnökölt, aki hosszabban beszámolt a gyámintézet mult évi, i Nagykanizsáról olt láttuk Nóvák Já-j karitatív tevékenységben gazdag mű- I nos v. orsz/.ggyülési képviselő, föld\' ! ködéséről. Az Ülés végén elfoglalt- í birtokost. Pctrtk Dezső DV főfel-
)
sígára való tekintettel Horváth Lajos lemondott elnöki tisztéről. Helyére Teker Dénes sandi lelkészt választották meg.
Ezt követte az egyházmegyei köz* gyűlés, amelyen a vidéki egyházközségek kiküldöttei, lelkészei és tanítói iészt vetlek. Olt voltak Mesterházy Sándor pálrói lelkész, egyházmegyei esperes és dr. íczés Zsigmond egyházmegyei felügyelő Kaposvárról.
ügyelőt, Dénes Jenő állampénztári tanácsost, Eltschlűger Elemért, Ofen-beck Vilmost és számosan.
Dr. Iczés megnyitván az ülést, örömének adott kifejezést, hogy a közgyűlés ily ünnepélyes hangu-latu, Mesterházy esperes 40 éves lelkészi jubileuma alkalmából.
Balogh István porrogszentkírályi lelkész ezután magasan szárnyaló ünnepi beszédben üdvözölte a jubiláns esperest az egyházmegye nevében, biztosítván a lelkésztestvérek és az egész egyházmegye szeretetét és ragaszkodásáról; bár nem méltó az Ur szolgájához, hogy az embert ünnepeljék, de a nagytudásu lelkész előtt teszi le az elismerés és tisztelet koszorúját. Isten áldását kéri és kívánja a jubilánsra.
Majd a tanítók énekkara szívhez szóló egyházi énekeket adoll elő.
Mesterházy Sándor meghatott szavakban mondott köszönetet az ünneplésért. Majd megemlékezett arról, hogy az egyházmegye felügyelőjét, Iczés dr.-t Somogyvármegyc tiszti főorvosává választották.
Majd áttértek a közgyűlés lárgysoro* zatára. Az évi jelentés, belső egyhlzi ügyek elintézése után az egyházmegyei közgyűlés fél 2 órakor véget ért.
Bacher Emilt lakásán őrizetbe vették
Bacher 200 milliárdos vagyona teljes fedezet hitelezői kielegitésére
Budapest, julius 16
A vádtanács ma hozzájárult Bacher Emil házi őrizetben való tartásához. A végzés megokolásában kifejti, hogy Bachert hajlott korára és igazolt betegségére való tekintettel házi őrizetbe lehet helyezni. A védőknek a házi őrizetben tartás költségeire az ügyészségnél harmincmillió koronát kellett kifizetni és Bachert délután két detektív lakására kisérte és házi őrizetbe vette.
Bacher hitelezőit teljesen ki akarja elégíteni és erre kétszázmilliárdnyi vagyona teljes fedezetet nyújt. Az ügyészség különösen ügyel arra, hogy Bacher által érzékenyen érintett Viktória-malom az eljárás következményeit meg ne érezze. A vádhatoságnak egyébként gondja van arra, hogy haladéktalan intézkedések állal a főtárgyalás miciőbb való megtartását lehetővé tegye.
Előrehaladott idény miatt
üzletünkben felgyülemlett összes nyári cikkek
mélyen leszállított árakon
szerezhetők be.
Creppe de chine selymek már 77.000 koronától!
Mig a készlet tart! Maradékok olcsó árban!
Kisfaludi és Krausz divatnagyáruháza
az „Arany Kakas"-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21. Telefon 3-74.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 julius 17.
Az esőről és egyebekről
Ha megfordulna az Időjárás...
A. is B. találkozik az utcán.
A.: Szervusz, ml újság. Iiogy mgy ? Mit szólsz oz időhöz? Ugy e megmondtam tegnap, hogy nem lesz már löbb eső is kezdődik a szép nyár.
B.: Kérlek, ne keserítsd meg az életemel, hiszen egy félórával ezelőtt bőrig áztam.
A.: Na ne mondd.
B.: Hál nézd a ruhámat, csuromvizes.
A.: Csakugyan A. ónban vedd tudomásul, hogy utoljára ázlát meg.
B.: Semmi kedvem nincs meghalni a kóvelkező órában.
A.: Nem ugy ériem. Biztos értesüléseim vannak, hogy az Időjárás megváltozik.
B.• Oh, ha igazad tenne. Legalább két hétig lenne jó idő. hogy az anyósomtól megszabaduljak és elkOldhesstm a Balaton valamely háborgó vészes partjára.
Ünnepélyek
Az esernyőkészitő iparosok szakosztályának junius H ára hirdetett kerti ünnepélyét Medárd és a nagy munkaszezon miatt negyven nappal elhalasztották.
A gummlklpenygyári alkalmazottak most vasárnap, 18-án tartják látványos záporral és églháboruvol egybekötött ezidei láncmulatságukat. Megjelenés gummiköpenyben kötelező. felvonuláson esőernyők mellőzése kéretik. Kedvező idó cselén a mulatságot a következő vasárnap tartják meg.
A csapadék
Ahogy megszoktuk, hogy minden reggel kávét reggelizünk, vagy hogy a kabálol nem vesszük fel fordítva, éppen ugy megszoktuk huzamosabb Idő óla azt, hogy esernyő nélkül nem mozdulunk kl a hátból. Hiába sül a jullust nbp tizennyolc fokos meleggel reggel kilenckor, özén nem hiszünk neki és az esernyőért, ha elfelejtettük magunkhoz venni, visszatérünk a harmadik álcából is. Ki szoktatolt rá erre? Naiv kérdés Az Idő, amely szeszélyes és kiszámíthatatlan, mint egy szépasszony, csak egyben konzekvens, mint a Bismarck állal sokai emlegetett ökör. abban, hogy egy napnak véletlenül sem szabad elmúlni eső nélkül.
Morfondtrozás
— Elinduljak, ne Induljak cl ? Esni fog, nem fog esni ? Megázom, nem ázom meg ? Kideríti, nem derül kl?
Akiknek hasznos az eső
\' De ozérl ne lessek kérem szépen azt gondolni, hogy mindenkinek káros ez a sok eső. Dehogy. Rengeteg azoknak a száma, akiknek valóságos Jótétemény ez. íme egy példa:
Későn, hajnali háromkor megy hozo o férj. Az asszony várja-várja. Végre megérkezik oz ember, elébe áll:
— Hol voltál mór megint ? Hol lumpollál már megint? — kezdődik a családi jelenet.
— Már ismét kezded édesem. Hát hol lettem volna ? Beálltam egy kapu alá és vállam, hogy elálljon az eső, — felel szelíden a férj.
És erre mit mondhat a feleség ?
— Csakugyan, bocsáss meg szivem. erre nem is gondoltam.
Viszont iirru sem, hogy éjjel húromkor bajosan lehel bemenekülni kapu alá oz eső elől.
Terrasz költöztetés
"Borzasztóan banális ezt a bekezdés1 használni, hogy a Jolylonos esőzések következtében stbde kényszerítve ví gyünk rá naponta. Tehát a folytonos esőzések következtében érdekes megfigyelésekre tehet szeri az ember. Nugyon mulalsilgos például oz. hogy a három nagy kávéház külön embereket tarl arra, hog)■ a kl- és bederülő időjáráshoz pasz-szotva a terrorokra, leiraszokról ki és behordják a székeket és asztalokat. Ez így történik:
A főnök reggel megáll a kávéház ajtóban és feltekint az égre, élthez képest:
— Józsi hordja ki a székekéi és asztalokat 1
Józsi kihordja a szikeket és asztalokat.
félórával később a főnök >smél megáll a kávéháza ajtójában és uh-hoz képest:
— Józsi talán mégis jó lenne behordani az usztalokal és székeket.
Meglörlénik.
Tiz perccel később. A főnók kinéz az ezüst tükrös kávéház ablakán és gyorson szól:
— Józsi a székeket és osztalokal egy kellő be 1
Igy tesz. Ujabb fé\'óra. A jónök nem Is az égre néz (az mindig borult) hanem a földre, hogy cslipög-e. Ennek eredményeképen:
— Józsi, talán van 61 percünk, gyorsan ki a székekkel!
És ez igy megy Medárdus ója mindennap. U- Oy.
A pénzügyminiszter elutazott Budapestről
Budapest, julius 16. Bud János pénzügyminiszter ma délben beható tanácskozási folytatott Hadik János gróffal. Értesülésünk szerint e tárgyalás a magyar-cseh kereskedelmi szerződéssel kapcsolatban történt. Bud János pénzügyminiszter egyébként holnap szabadságra megy és elutazik Budapestről. Távoliélében Walko Lajos kereskedelemügyi miniszter fogja helyettesileni a pénzügyminiszteri. A kereskedelemügyi minisztériumban elkészült az épilóipari javaslattervezet. A tervezetei azonban még maga a miniszter sem tette magáévá.
NAPI HÍREK
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
kU<J6Mv*UUt>jn. KUfaiudy-utca 15. »fátn. --Dtnri (WH^ óoMnylrutJa. Kossuth UJot-uK*. RUrwh GrAiO <Johlnyirod«. KíisVt-íl Urályná tár. Start liiiVO úohlnyáreóijn.an. Somo*I-«IM. TriffWr FmfK k&ayvl«6 it plAf(MÍ <44(1 t*n Iltvii - UtCít : Kun ott Jiw* 1/wMjíV»« ti • hiakdayTlIrt^a-. — Wllttt > <««•<\'-* ár»-Ml»U U UI(lteU«]^JfiM< H4rt m««UjHf : ttXc.iU Sá»*x .HJrU
PíYÍE-J*
HiUtonbcríoj ben : Műnk Mlkilntnil. BaUtonkerotturon: BMi. Jcn&iamrk<r«ik>4>lnil ivM\'I
io«p«fil B0U4 J-OOjCxJODt K»\'J » S»t>3oc vfj:yoJiuk«fnloHt<i>fti
8*Uto«bocliro» : Sj>j >tU> QiMtittui Iféesri
Tisztelettel közlöm,
hofjy bérautóm bárhova megrendelhető telefon 167., vagy 329. szám által, ugy vidékre, mint helyben legotcóbban.
Kaufmann Imre
bírautóváJUlaU Nagykanizsa. Sugár-ut 50. Oarage: Nádor-utca 6.
■ APIREHD
. Julius 17. szombat
Rótnll katolikus-. Etek liv. l\'rotes-j tini: Etek. Izraelita: Adar hé 6.
Nip kel réssel 4 6r» 19 perekor, i nyugszik délután 7 4r» 52 perekor.
Mozi. UrOnla: OrOk tűz — Örök híre 1 (Anyám, ujr» élek. !). Ilirsdók. — E16-sdisok este 7 és 0 érakor.
— Nyugdíjazás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Kertész József nagykanizsai izr. elemi iskolai igazgaló-lanitót lolyó évi fzeplember 1-161 nyugdíjazta és részére a népnevelés terén eltöltött hosszú és eredményes működéséén elismerését és őszinte köszflnrlél nyilvánította.
— Az evangélikus lelkész, szabadságon. Horváth Olivér evang. lelkész kél hónapi szabadságának tartamára Kapi püspök Kovács Béla segédlelkészt koldötlc ki helyettesítéséül.
— Az önkéntes Tűzoltó Testület közgyűlése. A nagykmizsai Önkéntes Tüzolló Testület 1926 évi julius hó 25-én délulán 3 órakor a városháza nfgylcrmében taitja rendes évi közgyűléséi, melyre a pártoló és működő lagokat tisztelettel meg-hivja a válarztmány. Tárgysorozat:
1. Elnöki és lóparancsnoki Jelentés.
2. Az 1925. évi számadások előterjesztése. 3. Az 1926. évi költségvetés megállapítása. 4. Szolgálali érmek kiosztása 5. Netáni indítványok.
— Javult az öngyilkos honvéd-törzsőrmester állapota. Tegnapi számunkban mcgirluk, hogy Sárvári János nagykanizsai honvédlörzsör-mester szülei toronyi lakásán hélfőn mellbelöttc magát és hogy beszSlli-lották a szombathelyi honvédkórházba. Mint értesülünk. Sárvári állapotában javulás állott be és annak dacára, hogy sérülése életveszélyes, remény van rá, hogy éleiben marad.
— A szepetneki plébániáról. A Berkovils Józsel halálával megüresedett stepelneki plébániára az illetékes kegyúr bemutató levele alapján a megyéspüspök Czechmeiszler Viktor kcmenesmihályfai esperes-plébánost nevezte ki; a kinevezett esperes-plébános folyó hó 8 án plébániájáról lemondott. A szepetneki plébániai második segédlelkész: állásra Kukorda István ujmisés áldozópapot küldie ki a megyéspüspök. Az uj pléblnos lemondásába püspök elfogadta.
— Uj állatorvos Sfljtőrön. Schranz István szcpclki állatorvosi söjtöii állatorvosnak választották meg.
— Kinevezés. Schmidl István andráshidai adóügyi jegyzői a zalaegerszegi járás fCszolgabiróságához közigazgatási gyakornokká nevezte ki a főispin.
— Sertésbetegségek. Dr. WolJJ Sándor m. kir. városi vczetőlllal-orvos a serlésorbánc és sertéspestis szórványos cseleit állipitollj meg a városban. A Petőfi-utcai legelő helyen való legeltetési cgycnlóre beliltollák.
— Elbncsuztatták a bucsuszent-lászlól plébánost. Bucsuszentlászló község érdemes plébánosát, Brucker Celeszlint a rendi elöljáróság tudvalevőleg Felsőscgesdre helyezte ál. Ez alkalomból a község népe meleg ünneplésben lészcsllclle az általános közszeretetben álló papol. Hetven terítékes bankettet adlak tiszteletére, melyen Pados Józsel laniló az iskolaszékek, Schwarcz Dezsó az oltani Irracliták, Bradics Rezső a rokkanlak hclyicsoporl|a nevében búcsúzott a szeretett plébánostól. Imrék Oyula adóügyi jegyző általánosságban megköszönte hosszú működése során kifejteit buzgó munkálkodását.
— Módosították a jövedelemadó tételeit. Budapestről jelenük: Módosítja a jövedelemadó lételeit egész január 1-tól kezdődő hatállyal a pénzügyminiszter abban a rendeletében, amelyet tegnap valamennyi pénzügy-igazgatóságnak megküldött. A rendeld 500 000 koronától I millió koronáig táblázatosan felsorolja a jövedelemadó rendes és felemeli adótéleleit.
— Jó cserét csinált. Bedecs Kálmán budapesti kcrcskedősegéd csavarogva járta be a Dunánlul városait, köztük Nagykanizsát is. Minthogy sem kebelén kenyere, sem hátán háza nem volt, a Kazinczy-utcá-ban ellojM egy különbejáralu padot és olt rendezte be éjszakai szállásál egészen éjjeli 3 óráig. Ekkor azonban egy rendőr megzavaila ól lakosztályának bitloklásában és előállította a kapitányságra. Egész jó üzletet csinált Bedecs Kálmán, meri itt nyolc napra gondoskcdlak éjjeli és nappali szállásáról.
— A László herceg-utca csatornázási munkálatainak árlejtése Mint ismcrcics a város a kőz-kórház gazdasági épületének megépítésével szükségesnek látta a László herceg-utcának csatornázlalásál és ezekre a munkálatokra árlejtést hirdetett. Három ajánlal érkezett be a város müszr-ki hivatalába nagykanizsai cégektói és azoknak felbontása tegnap délelölt történi meg. A három ajánlatot Sartory Oszkár utóda együt-/ tcsen a Kalmár Zoltán céggel 133, 882.504 koronában, a VárosépítőR. T. 140.094.320 koronában és a Welsz Saina cég 140,210 200 koronában telték meg. A beadott ajánlatok felett a városi tanács dönt legközelebb és akkor a munkák megkezdése iránt Is intézkedés történt.
— Fehér fecskét láttak Somogyban. A somogymegyci Homok-szentgyorgy községien Darvas Ferenc fáidbirtokos bitiokán fehér fecskét láttak. Ez a madárfaj a legritkább és évtizedek múlnak cl anélkül, hogy mutatkozna, olyan rilka.
= Ányos Lucl ma este Nagykanizsán énekel. Egy csúnya ember érkezett az esti gyorssal a fővárosból Nagykanizsára. Amilyen Csúnya, annál gyönyörűbbek a nó\'ái, a legújabbak, aa-iket magával hozolt s amiket először Nagykanizsán log ma, szombaton este énekelni zongora, hcgcdtl ér, gitár kisérellcl. A legnagyobb nevü magyar nólakölló egyetlen estje elé nem kell nagy barangol húzni. Ismerik öt a Kát-piloktól az Adriáig, cs3k Ksniz:á:t nem ismerték eddig. Fzt a nóta-estélyi :t Szarvasban tartja, kelve:\'1 idő esetén a kcrtlielyiségbcn.
1956 lulim 17
ZALAI KÖZLÖNY
— Kanizsai leventék nynrat-Utésn. A cserkészek táborozása ii\'.\'tn, , leventék nyaralására is ketlll sor. Nagykanizsáról hélfón délelölt 22 nagykanizsai 13-16 éves levente-il(u inJul a borsodmegyei Gálya-fvrrds-ia nyaralni Kovács Miklós il-jusági oktató vezetés.- alatl. A 22 kanizsai ilju szegény iratos és kc-reskedótanoncok, akiknek egészsigi állapota szükségelteti, hogy erőhöz ís pihenéshez jussanak és szervezetik testük feljavitassék. A leventék „ya\'rallaiás* teljesen ingyenes, amenyi-bt-n a költségekéi az Országos Testnevelési Tanács ledczi. A nyaralás egész augusztus 8-ig tart. Utána egy másik 17—19 ívesekhói állólevculc csoport indul nyaralni.
_ A Zala második halottjának holttestéi kifogták. Megittuk, hogy a n.ipokban Németh Antal alsóba-vodi lizehhétéves fiatalember lütdés közben a Zalába fulladt. Akkoriban a szerencsétlen legény holileslét nem birlák megtalálni, mig tegnap a megáradt Zala azandráshidai Felső-tnalomnál kivetette áldozatát.
_ Fél kiló a postán küldött levelek suiy*határa. A , Budapesti Közlöny" közli a kereskedelmi miniszter rendeletét, amely a levelekre megállapitott 500 grammos súlyhatárt a díjátalány mellett feladott levelekre is kilerjesztl. A rendelet szerint tehát 500 grammnál nehezebb küldeményt nem lehet levél gyanánt feladni.
- Szabadlábra helyezték a somogyi halálos autószerencsétlenség soffőrjét. A vasárnapi halálos-végtl somogyi autószerencsétlenség lolfőrjét, mint megírtuk, tetartózlat-itt és beszállították a kaposvári kir. ügyészség fogházába. Most a vádta ■ iucs, ahová Kovács Miksa felyfo-lyunodással élt a fogvatanas ellen, uabadlábra helyezte azzal az indokolással, hogy a kiszabandó büntetés csekélysége nem teszi szükségessé a fogvatatlásl.
— Felvétel a pécsi egyetemi eolléglumokban és menzára. A pécsi m. kir. Erzsébet tudományegyetemmel kapcsolatban két állami collégium működik. A Nagy Lajos collégium férfihallgalók szántára 180 ággyal, az Erzsébet-collégium nö tullgatók részére 80 ággyal. A col-légittmokban intenzív szellemi mun-tata tágas kert és tanulószobák al-lanak a bennlakók rendelkezésére. Matracot és ágytakarói a collégium ad, ágyneműt a bennlakók hoznak magukkal. Az Erzsébel-collégium-ban lakás, fűtés és világítás, rezsó és lurdőszoba használatért 150.000 K havonta, a Nagy Lajos-collégium-bau 100.000 K lizelendó. Az inter-nálusokkal kapcsolatos egyetemi menzán ebéd és vacsora 12.500 K, reggelivel együtt 15.000 korona. A felvételi kétvények a Collégiumok és Menza Igazgató Tanácsához, l\'écs, Kikóczi-Ut 50. szám alá címezve augusztus 15-ig küldendők be. l\'écs, 1926. julius 1-én. Dr. Pékár Mihály \'gy. ny. r. tanár, a Collégiumok és Menza Igazgató Tanácsának Elnöke.
\'= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
URÁNIA
Szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
A Metro-Goldwyn filmgyár újdonsága!
REX INGRAM mesterműve!
ÖRÖK TÜZ—ÖRÖK HARC...!
(Anyám, újra élek — !) ügy becsületes fiu története 8 felvonásban. Főszereplők: Allce Terry ís Jack Mullial. HÍRADÓK!
VILÁG Csak vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor Cowboy szenzációi
TIGER THOMPSON
vakmerő kalandok az őserdőben 6 felvonásban. Főszereplő: HARRY CAREY. Mindenkit lenyűgöz ez .1 páratlanul mozgalmi és különös kalandokban bővelkedő film.
— Négyezer éves krematóri-umot találtak. Debreczcnből jelentik: A magyar Csanádi hídnál -1000 éves hilotiegelő helyet fedezlek fel. Az olt talált agyag edényben bronz ékszerek és égetett csontok voltak. Ezen leletből megállapítható, hogy az olilakók nem temették földbe ha-lottaikal, hanem elégelték. Ebben az Irányban az ásalásokat tovább folytatják.
— Kétszázhúsz millióba kerül egy nyilvános Illemhely felállítása. Több egyéb nagyfontosságú kérdés mellett régi megoldásra váró problémája Nagykanizsa városának a nyilvános illemhelyek felállításának kérdése, mely évek óta felszínen van és megvalósításra vár. Legutóbb a képviselőtestületi ülésen vetették fel ismét ezt a kérdési. — A Budapesten nemrégiben megtartott Nemzetközi Köztisztasági Kongresz-szuson a nagykanizsai városi műszaki hivataltól résztvellek az illemhelyek ügyében is tájékozódó lépésiket tettek, melyeknek eredményeképen sikerüli megtudni, hogy Nagykanizsán a lakosság számarányának meglele-lően csak egy nyilvános illemhelyei kell felállítani, amely a csatornába és vízvezetékbe való bekapcsolás nélkül kélszáz-kétszázhusz millióba kerül. A felügyelet évi ujabb harminc negyven milliós kiadási jelent.
Ha Hévízre jön, ajindékii! Kummer János áruházában vegye meg és kölcsönkönyvlárát olvassa.
■ A felhőszakadás elmosta a vasúti töltést. A tegnapi óriási felhőszakadások Somogyban is nagy károkat okoztak. A dombovár—gyé-kényesi vasuli vonalat megrongálta ugy, hogy a budapest—római gyorsvonat öt és hat órás késéssel futott be Kaposvárra.
IdSjárás
A nagykanizsai meteorologlal meg. tlizyeló Jelentése: Pénteken a hómirstk la Reggel 7 ónkor +20, délután 2 érikor +262, este 9 órakor +-l»"8. HlhDztt: ligés/. nap kevésbbé borult SMrdsy: Északnyugati szil, délután 2
órakot cső égiháboruv.l 3 óra 15 percig. •
A Meteorológiai Intózet jelentére szerint zivataros hajlani, azután északnyugati szelekkel átmenetileg hűvösebb és jobbára esős idö várhaté.
RÁDIÓJWÜSOR
Julius 17 (szombat)
Budapest (560) D. e. 9.30, 12 és d. u. 3: Hírek, közgazdaság. 5: Az Operaház
kamarazene Tungvcrse.nye 6.10: Berlin mai életvilágáról. 6.30: Kchlcr Tibor, a Magyar Úszószövetség alelnökének kiolvasása. 7: A margitszigeti Szimfónikus Zenekar hangversenye. 1015: Cigányzene
Mécs <531 és 582.5 D. u. 4.15: Hangverseny. 0.30: Költól Ml. 8: Az orlow operett 3 telv.
Hamburg (392.5) D. u.4: Hangverseny 5: Tánczene. 8: Szimfónikus hangverseny 10: Tánczene.
Boroszló (418) D. u. 4.30: Hangverseny 8./5: Víg est.
München (485) D. u. 4.30: Quartett. 7 . Liszt l-crcnc dalok. 8: Hangverseny és szavató-cst. 10.20: Tánczene.
Róma (425) ü. u.5: Hirek,\'tőzsde, jazz bánd. 9 10: Hangverseny.
SPORTÉLET
Meghívó
A Nagykanizsai Torna Egylet folyó évi julius hó 25 ikén délelőtt fél 11 órakor a polgári iskolai tornateremben tartja 60. évi rendes tisztulná közgyűlését, ntelyie az cgy-letl lagokat lisztclcttel megbiv|uk.
Ha a közgyűlés határozatképtelenség miatt nem volna megtarthaló. ugyanazon n3pon és helyre déli 12 órára ezennel ujrbb közgyűlési hivunk össze, amely az alapszabályok érielmében határozatképes lesz, tekintet nélkül arra, hogy hány tag jelenik meg.
Dr. Krátky István sk.
tlgyv. elnók.
Dr. Pollyondy Jtzsef sk. titkár.
Tárgysorozat az alapszabályokban megállapító:!. Indítványok a közgyűlés kezdetére a titkárnak adandók át írásban. Szavazali Joguk csak azon tagoknak van, kik 18. évüket betöltötték és nincs tagdíjhátralékuk. A tagdíjhátralékok a közgyűlés kezdetéig a pénztárosnál kiegyenlíthetők.
A Nagykanizsai Kerékpár Egylet felhívja a tagjait, hogy szombaton este 7 órakor és vasárnap délelőtt 10 órakor a Zrínyi pályán kerékpárosán gyülekezzenek.
Nagykanizsán döl cl n kerületi athlétlkal bajnokság. A MASz. az 19/6. évi kerületi alhlelikai versenyek ntegiendezéíével a Zrínyi Torna Egyletet bízta meg. Ugy »z Ifjúsági, mint a széntor bajnokságokra rekord nevezés érkezett be. A nagy érdeklődés és az a körülmény, hogy a versenyen a kerület minden számottevő athlétája indul, sejteni engedi, hogy szép versengésben és pompás küzdelmekben gyönyörködhetünk. •
A verseny 24 és 25-én délután 3 órai kezdettel kerül lebonyolításra.
A Zrínyi TE athlétlkal osztályának vezetője felkéri a ba|noki versenyre benevezett athlétákal, hogy vasárnap, lolyó hó 18-án délulán 3 órakor Sssztrénlngre a sporttelepen teljes számban Jelenjenek meg.
Héviz-fUrdöt látogatók keressék fe
HÉVIZSZEHTAMDRÁSOH Lakits Testvérek 30 év óta fennálló jóhirnevU
VENDÉGLŐJÉT.
Ic.zl magyar konyha. Polglil árak mellett elsőrendűen étkezhetik. Kitllné balalon-
irr-^in aténk S a* nyi8rl Idény alatt L»k..o. Fljri. cigányp, t*ü,««..-
Kiváló tisztelettel Lakit* Testvérek.
TÖRVÉNYSZÉK
Aki éhségében inget lopott
Czapáry István tólszerdahelyi lakós esetét már megirluk. Ollhonról elmen! munkát keresni a falvakra. Amikor Nagykanizsa felé igyekczell, Kiskanizsán - ahogy ő mond|a — annyira megéhezel!, Uogy beakart lérni V.-jda Lásilóné házába kemc-rit kérni. V jdíné lakása azonban zárva volt. Czapáry nem sokat gondolkodott. mint a gyors cselekvés embere, hamar behatolt a lakásba és a szekrényt (eltörve onnét három zefír inget és egy órát ellopott. Az Így megszerzett árut olt nem messze a betörés szinhelyéről áruba bocsáj-totla, ahol a rendőr lelulelle és az ügyészségnek átadn.
Székács Pál törvényszéki tanácselnök tegnap tárgyalta ezt az ügyet és a tanuk kihallgatása után Czapáry Istvánt midössze hat heti fogházra ítélte. Az Ítélet Jogerős.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 julius 17.
MOZGÓSZINHÁZAK
Uránia. Szombaton 7 ís 9. vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor R<;x Ingram mestermüve!. Örök tüz — Örök harc" (Anyám, újra élek...!). Egy bcc^O-lcfes fiu tölléne\'c 8 felvonásban. F6-s. creplök: Terry és /űc* Múlhat, Világ. Csak va«ámap 3, 5, 7 és 9 órakor „ Tiger Tompson", vakmerő kalandok az őserdőben 6 felvonásban. Főszereplő Harry Carey.
A hévizl Park mozgószlnház műsora szombaton: Aki pofonokat kapja, dráma 7 felvonáíbin, kflv«.-ti Busier és a repülő ház, burleszk 2 felvonásban.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az Irányzat barátságos volt. A bécsi arbi\'rázs néhány értékben ismét vásárlóként lépett fel aminek kovetkertében Ma-gyr.r tlit£l, Áltamvafu\'. Rima érlek el 1—2° ...ox áinyeieséiíet. A kulisz-piac szilárdsága kedvező befolyást gyakorolt a helvi ériékekre, am-tick ko/itt Keieskcdcimi Bank, Cukor, MFTR rs Trust értek el en litésrc méltó áremelkedést. A spekuláció már legnap rzalizált és ezáltal a mai napon inkánb fcJezési vásárlások történtek, amelyek szintén barátságossá tették a; tranyzatrd. A forR-t-tr m csak az említett értél ckbcn volt éénkebb. _
Zlrlchl zárlat Mrta 1230-C0. London 15II-5,"* N»w«rv Bte-\'/s, Brillel 1145 00 "Mancs I731-0 MoDsn* 07 5) n.rli. \'52 90. <VUn 13 00, H..H.J72SO Prff. 1530 00 H.d»t>.>\' >2*27, VMÓÍSOO I akaiait 33950. fi.llii\' S«l205.
á budapesti Tózsde dérixa-jegyzése
APRÓHIRDETÉSEK
Ai apróhüdeiéi dija 10 uólg 5000 kor. A dninó ( minden vMtagfbb betUból álló uá kit szónak námiiUtik. Minden lovAl\'W oá dija 500 K. A blrdetóal dlj eló™ liitetcndA a lo^/dmUdóhozxászinitislval
Vtlllák D » ¥ Isák
t-«n.->«l JiCÜ-7100 AnitKdiK U4Í0U7/0
IOMI M7IW MI (0 W|»M <ui im
0»*k kor. Ut4\'7MtT2"l B«Va IIMI l\'f41
Uiaát I1UIJW lÜlXMl Hl Ml
Uc(U« mit-iwt Btiö.l IWÍ tUl
fnaate r«. roi-im mii IM/|
tt<Ai»t ff OilSo luurni
Ul ur ut La*Á9* H}|»4illt4
Lm H3 1,11 MteM
i«K-:i.y: \'IMIIM
MZAJ IUII 17041 HiM Wl »7»
Cluk.MUU. IXM-iUJO Titgx 2ÍIWÍ1U0U
Dáa kw. II9IVIM7* 1 »(H1« *•! 119
tr, IMM i-sn (KMkkolA III>0 :ili?
ta. HÜH44S Vinó\'
Kvnrt« kw. huh un mum tutxmu
\' Elegáns fin-im ebédlő, »zép nagy f«H-aszútok, bőrdiviny. konyfu és mis latorok, juunyoian eladók Kinlxjy-ulca 2.
JRyy jóházból való Hu v«- és Itlszeillx-liio tanulónak teljes ellátással íelvéte-< jTelekl-ul^ 3.__2359
\' Cséplfibonzln 7000 kor., petróleum, répolajok legolcsóbb árban kartellcn kivül illitfidóan kapható Szántó Vilmos éi Tárul Jüjykanlzw. Deák léi 2. 2246
Pctwll utca H. számú magánháx elfoglalható lakásul eladó.
Egy QxIothelyUcy Inkóoaal és
mclíéMielyiséggíl együtt aug. hó 15-n: kiadó Teleki ül 3. 2358 Kiadó a Hajó vendfglő udvarában rsy mülitlyhelyiség. \'330
Asztuloainn* fcKctcük DÜUsz Ferenc md\'nók aszUIosuze.\' ébco. 23-VI
Gabonaraktárnak és műhelynek alkalmas helyisén kiadó és A*o«in..l clfogld-ható Magvai-utca 30. Itóvebbel Slmon-télc vendéglő Kbkaniz>a. Tciclon 102. _22*2
Kitunó karban levő obétflfibercnde-
xóu, ctószob.iszeWén,. tKyéb bázl M-jzcrrKsl cikkekkel egjutt eladó. Bővebbet 1 kiadóhivatalban. 2235
OMna-Száva-Adria Vasúttársaság utiM (Déli Vasút)
MENETRENDJE
Ipjjg. évi május hó 15-tai
a Nagykanizsái* éikíző és induló személyszállító v. nalokrót.
Budapest—Nagykanizsai viszonylatban__
reme
t Szem. v.
2 tíyv.
3 Szem. v 4- Oyv.
5, Szem. v.
Budapestről Indul
" ti-30~ 900\') 13-2H 17 30-1
2I-3V)
Nagykanizsára érkezik
Í3-55~ 1320 l»SS 21-50 400
Nagykanizsáról Indul
i í A vonat ?I neme ;
i? Szem. v\' in:.\')
. Qyy. 7 U>1
.1- Szem. v. »tn
Oyv. 1445\')
5) Szem v. 1.11)0
Budapestre érkezik
t?45*\'" 1100 1640 ti 10
Surdl IrSrjcgvzóSég.
1103/1926. kzi;. sz.
Hirdetmény.
A surdi lelkest\'irlrikosság a tulij-dot\'ál képező korcsmát a hozzátar-InzA ketttel és ntdlék-épU letekkel együit f. évi augusztus hó 22 én d. u. 3 órakor nyilvános árverésen bérbe adja Sutdon. a helyszínén. Árverési feltételek Smdon a lelkes-gazdánál, vagv a körjegyzői hiva-latban bctfkinthelök.
Surd, 192(1 ju\'ius hó 14-én. Dezső Imre Döme János a.
|.giző. teljes elnök.
A nagyknnlzsal ktr. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
1) Gyorsvonattal egy t—It. oszt. és egy 111. oszt kdzvctkn kocnl lluda[Kst Wien S. 11, egy II—Itt. oszt. közvetlen ktKsi Budapest—Zalaegerszeg, egy étkezd kocsi Budapest üyör és Vlt.ai-lél IX4-ig egy I II-III. osrl. közvetlen kooi llutlapevt Villaeli.
2i Gyorsvonattal egy III. oszl. és egy It—III. oszt. közvetlen koesi Budapest -Susak, cizy l—II. osrt. és egv III. osn korvetlcn koc*i Budapest—Pitimé, egy étkezfi- . kr^sl Budapest—Nagykanizsa, cgv hatökoc4 Budapest—Venerla, egy I II. oszt. közvetlen I IfKsi Budapest—Vcatlmlglla t frtcile—Venezia—Qenovin át) és egy I- II - III. osrt. a-eellrn kocsi Budapest — Ki\'nna.
m 1 Személyvonattal egy\'l-tl. oszl. ís ezv III. oszt. Vörectlen kocsi Bu-tapest--Bar^s es egy II—Itt. oszt. közvetlen kocsi Budapest -Zalaegerszeg.
Nagykanizsa-Itatalonszent gvörgyröt ind.
Balatonszentgyörgyi viszonylatban
Nagykőül- 1 IUI.it,niszent-sáról indul ievórgvre érk
Nagy kant* /.sAra érkezik
725
Vegyes 5 i5 7 25 1 Ve gyes
Nagykaniisa—Szombathely- Wien S. fi.
zsAröl i >8-10
1 CVÓrgvre l\'J-57
M\'ieoMI Szombat-Nagy«» wtenoor h.t.^Ai .....
indul
1 Szem. v.
2 Gyv.
3 Szem. v.
4 Szefn. y.j
900\') WVt ltilM)
heljTól indul
\'ísr
12-15 15-10 21-26
zaára érkezik
~650" Wfl I8CW 23-.V,
visronylnlban Nagykant- Sz«nilut-< wienl)e
.-.zcm Szetn. Gyv. Szem. v.
zsáröl indul 4-u>\'-) 8-55 14-111\') 17-35
helyre ■ ...
írkerii
■Hú : li-55 PI!P ! —
tti-otl " 19*20
2030
\') Gyorsvonatokkal ecy 1—II. oszl, ér euy III. oszt. közvetlen kicsi Budapest— Wien S. B.. egv II—Ilt. közvetlen kocsi Osijek—Wien S. B.. egy l- II. oszt. közvetlen koesl Zagretr—Wien, egy étkezAkocsi Budapest—Gvér, egy l|.|il. r^zt. közveltcn k«si Budapest—Zalaegerszeg.
!j Szemilyvonalökkal egy It—111. oszl. közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg.
Nagykanizsa—Barcs—f\\k<t vl-zonylalban
t.MtM. tfrao-irtto I (i:i<i >u» ■ saz Termés jrtóude
Baaa daaav. 79 kg o. 422 500-125., 00, J7 IIKÜ 427.500 —430Ouy Ja «»-, a 43C.00Í—432.500, o«;(o dunintult ta p»l-vldékl 76 kg.^>l 4150J0—41 .500, 77 ís-oi 420.000—422 5:VJ, )ti .^.422500 425.000 7H kg-ot 425.0J0—427 500, .,\'St 260 00a— "625é0, i.karnatiyai^a 130 u .0--240.0X), iörárpa 280.000-325 000, u 300 Ou MS\'01. tcagut 255C00 257.5U), npci 550^)00—56?!oCO. kolu 180.000 - 195.M0, ■ orpa 165 000- 170 0 0.
Sertélváaár
PalQ.rtSl 1318, .t lybd m.dstlan.1 *\'•■■. .■i.d 600tíiö. Elsörenda 16.750—17.000. sas-len 155\'0 16000 *acrtc» koaép 15.0vt)
15500, könnja 13S\'O—14.0*). cfsöicoal Cit, 15 000—I5.2S0, masooimdU 14.000 15X100. ineot ssteO 17.000—19 030. aa.W.a KgjOln 19500 .00X1 uti 23500 - 24000, Uniuott bu. IS IC0— 20.000. .iilonau lei Síri*. 180-Xl 1900 Az Irányzat csendes.
Kiadja: Zrinyi Syomdaljar és Kónyv-kereskedés RT, Nagykanizsa
Szem. v. Gyv. Szem. v. Szem. v.
Pécsről Indul
930*) 12-35 1821\',:)
Itarrsröl "«\'»\' Írfeíík
"T-ETT \'fíí
11-45 I 13-40 1515 I 17-20 21-00 2310
I Srciu. v i 1 Szem. v. 3 Oyv. Veg>-.v.
NativkanT /siröt indul
Itaresra érkezik
1010 1215
14-350) 16-17
15-2H 21-40
Pécsre érkezik
\' bT3ft"" 14-50 18-25
«) Gyorsvonatokkal egy It—Itl. oszt. közvetlen kocsi Ősiek—Wieo, egv I—II. oszt. közvetlen kocsi Zagreb-Wien S. B.
r) Személyvonatokkal egy t—II. oszt. közvetlen kocsi és egy Itt. oszl. közvetlen kocsi Nagykanizsa—Pécs.
Nogykanizsu—Gyt\'ki\'nyesi viszonylatban
Gyékényesről indul
Nagykanizsáról Gyékényesre indul érkezik
Xagykan! rsára érkezik
I Gyv. 550>) 6-30 I 1 Oyv. 22-I0-) 225U
S) Oyoravona\'okkal egv I—II. oszt. H egv III os,t. közvetlen koesi Budapest— l iurnc, egy l-ll. oszt és egy Ilt. oszL közvetlen kocsi Budapest— Suaak.
__Nagykanizsa—Cakovecl (Cstiklornya) viszonylatban
2090tk. 926. szám,
árverési hirdetmény-kivonat.
Horváth Teréz t|. Kocsis Islvánné orosz-tonvt likos vézrehajlatdnak Horváti] János lehérlrtl lakos véflrchaltAst izenvedé ellen Indított végreliajlasi ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1059 K OS i. tőkekövetelés és lárulíkal behajtása végett a nngvkanlzsnt kir. járásbltösig területen tevő Orosztony és Kercc-eny községekbm tekvó s m orosztonyi 118. szt|kvben 210. Iir.z a. Iclvctl Vasturkó dűlőben levő szótőnek Icntncvczett végrehiltist szenvedőt B*. \'I sorst szerint iltftő 1 tr részit* 2,000000 kor..
u. oltani 1013. sztfkvben 1565. hrsz. a. (elvett szántó nj Osztag gyótal dűlőben Ingatlannak B 4. ós 7. sorsz. szerint ugyanannak nevén álló -\'ii réJiére a,000.000 K.
u. o. ItW. sztjkvben 5. hraz. a. togtalt liáz I. sz. a. udvar I* kert Ingatlannak B 7. és to. sotsz, szeiinl ugyanannak nevén álló >.» részére 3,00(1.000 kor..
u. o 1008. sztjkvben 2tla. Iirsr a. fog-talt sróló a .Vaslurkó ,Intőbe" Ingatlannak It 14. sotsz. szerint ugyanannak nevín álló «> tészerc ;».oco.or» kor..
ti. o, lerfl. s/tikyhcn A I. sorsz a l\'g-lalt \' i;*cd arányú köroi bittokuak fl 4. és 7. sorsz. szerint ugyanannak nevén átló részére 600 000 kor. és a kerccsenyi 35. sztjkvben 790. hrsz. a. Iclvctl szóló éí pince a Törökcsapáson dűlőben ingatlannak B 8 ós 11. sorsz. szc-tiul ugyanannak nevén álló 1 3 részére n.WOOOO kor. I eesírtíkben.
A telekkönyvi halóság az árverésnek megtartására az oroszlonyt rngallanokr.1 Orosztonv községházánál 1926. évi szeptember \'hő 24. napjának délelőtt 10 órójút. a kcrecscnvt ingatlanra Kereesenv községházánál ugyannzonnnp délutáni 2 órújit tozi ki.
Az írverés alá kerülő ingatlanok a kikiál-tirl ár kélharmadinll alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az. árstrelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár to\'isát kész-péoabe.1 vagy az I8S1: LX. t.-c. 42. S-áhan mcgltatárryzoU áitolyammal számított óva-dékképcs értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállitoll letéti elismervényt a kikütilöttnek átadni és ar árverési feltételeket aliirnt (1881: LX. l.-c. 117. ISO, IJ0.SS.; 1908: XL. t.-c 21. § I.
Ar. ?ki az ingatlanért a kikiáltási árnál niaga-abb igérelet tett, ha többet igérm senki ,.em akar, köteles nyomttán a klk\'ái-tási ár százaléka szerint megállapitolt ba-natpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (t\'JW: Xl.l. 25.11 Nagykanizsa, 1ÍÍ26. évi Június hó 10. napján,
A kiadmány hiteléül: Horváth s. I:. Mlkó s. k.
ktr ibtrS. \' írsaitSlIuL
Gyv.
Végy. v. Szem.v*) Gyv.") Szent. v.
Csáktornyáról Indul
44S>)" 7-20 11-10 1232\'T 18-21
Nagy kani zsára írkezik rt 20 P40 I3<a) 1105 2015
1
I\' Szem. v
2 Gyv.
3 Vcgy.v. s Gyv.
jNagykanízsáről Csáktornyára indul érkezik
51)8") 13-45\'") I7«l 72-30
7-I5-I5-28 20-26 OtO
•) Csak VI 26-ig bezárólag közlekedik. ") Csak VI,27-tól kezdve közlekedik.
1 Vonatokkal egy l-tl-ltl. oszl. kózv. kocsi Budapest -Fiume, egy hálókocsi Budapest—Venezia, egy I II oszt. kóz.yellen k.íst liudap.-a Ventiiublia <m jS venezb, (.LCriova), egv I—II—Hl. „srt, kö/v k,H-si Budapest Kóma kocsi \'a*-*** bezárólag IX.5-Í,. egy I „ „,
Nyomatott a Ztinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés K.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető •
BX\'2-e»
fényképérzőgép
(kihiiralos) lémalapon; kazettával, állvánnyal, ti lakkal, vorosMmpával, májoló-kcteltei »lb.
komplett folojcorolvo
klIcncizJzezer koro.-iiéit éi egyéb elsőrendű gép l» 15 j.000 K-is havi réu-IctlizéUsie kaptutó
Fried és Nádornál
Hud-ipfsl. IV., Pctóll Sándor u. 3.
(lil*ó Mudvar.) - Telefon: T. 116-50 Kérje inyycii \'i \'./Adiu képes
áije^yzékltnkfl. J9-9
Oleubtxx Károly}.
60. évfolyam, 159. szám
Nagykanizsa, <92« Jullus 18. vasárnap
Ar. 2000
ktPtM

POLITIKAI NAPILAP
iaAaUUtt » UMbinlM lUlu laulUll íikJUáúitarálil; Jü»íal*!j•«. B.
I:clelós szerkesztő: Barbarits Lajos
umlii Wrf": H^luiu 7*. UÍM
UMoUu ára <« íwt 30.000 kwwu
Másfél billió;
Ennyi pénz fog szerte áram-lani az ország életének vérkeringésében. Ez az a hatalmas összeg, amelyet a kormány beruházások céljaira állapított meg. Ez a horribilis összeg rövidesen bele kerül az ipar és kereskedelem szomjúhozó csatornáiba.
Ennél nagyobb fontosságú lépés a magyar belpolitikában már rég nem történt. A kormány, miután elvégezte az államháztartás pénzügyeinek szanálását, miután hidegvérrel Itirte mindazokat a kritikákat, amelyekben munkájával kapcsolatban része volt. kivárva a megfelelő idő pontot, a legparancsolóbb pillanatban energikus elhatározással fog hozzá, iiogy megvalósítsa a közeljövő leghatalmasabb és legsürgősebb tervét: a magángazdaság talpraállitását.
Bizonyára nem fogja senki rossz neven venni, ha ebből az alkalomból emlékeztelünk azokra az időkre, amelyek a forradalom és kommün rettcneles átkát kö vélték. Magyarország mai konszolidációja össze sem hasonlítható azzal a szomoiu jogi és gazdasági zűrzavarral, amelyben még csak pár esztendővel ezelőtt is vergődtünk s nem hisz-szük, hogy bárki Is ellentmondana. amikor kijelentjük, hogy ennek a hatalmas munkának az oroszlánrésze Bethlen miniszter elnököt Illeti. Párt és egyéni szempontokon végre egyszer túltéve magunkat Ismerjük el, hogy ez az ember hatalmasan és derekasan dolgozott hazájáért. A vélemények szabadságát tisztelve, megengedjük, hogy nem mindenki ért egyet Bethlen politikájának minden részletével, de annyi bizonyos, hogy a jóindulatú, elfogulatlan bírálat nem tagadhatja le azokat a bokros érdemeket, amelyeket az ország szolgálása körül szerzett.
Talán nem hiu remény Magyarország lassú regenerálódásáról szólnunk, talán a sors változó kedvű szellemei nem fordítják ellenünk rossz kedvüket, ha annak a reményünknek adunk kifejezést, hogy lassú léptekkel megíndullunk Csonkanugyaror-
szág szük határai közölt egy uj provizórikus nemzeti lét felé. A nagy cél: az Integer Magyarország természetesen szüntelenül ott lebeg lelki szemeink előtt, de ennek nem szabad annyit
jelenteni, hogy álmodozások lan-,kadtságában elmulasszuk elvégezni a jelen kötelességeit s ne tegyük meg mindazt, amit a pillanat szükségszerüleg parancsol. Magyarország él és magához tér!
Megbukott a francia kormány
A kamara leszavazta a Briand-kabinetet
Párls, Jatim 17
(Éjszakai rádiójelenlés) A BriamJ—Caillaux kabind megbukott. A kamara kimondta 288 szavazatlat 243 szavául ellenében, hogy a felhatalmazási törvényjavaslat részletes vitájára nem tér át.
A belgrádi pályaudvar viz alatt
Katasztrófálls árvíz a megszállott területen — Óriási területek állanak vlz alatt — Elöntött bácskai községek Zombornál a helyzet kétségbeejtő
Budapest, jullus 17
A szerbek állal megállott területen levő gátszakadás folytán a Duna árja löbb ezer holdnyi területet ontott el. Ujvidíkel szintén elön\'éssel fenyegeti az ár. A szerb kormány az árvízkárosultak Javára csökkenti az általános javadalmazásokat. A csökkentés a miniszteri fizetések 30\'r a, a képviselőké 20V«-a, a tisztviselők drágasigi jfőtlékánák 5—12 százaléka lenne. Az árvíz állal okozott károkai kétmilliárd dinárra becsülik. A Duna áttörte a védőtöltést Újvidék, julius 17. (Éjszakai rádió-jelentés) A Duna rohamos áradása a városi védő körtöltést hajnalra 40 méter szélességben áttörte. Pénteken reggel a város melletti úgynevezett nagyrétnek egyharmad része került viz alá, minlegy 600 hold, melyen a már learatott és lábon álló gabona teleti 1 méler magas viz hömpölyög. Délután 5 érakor az ár elonlötl már 1000 holdnyi területei. Negyven lakóház romba dóit.
Katonaság a mentési munkálatoknál Zombor, julius 17. (Éjszakai rádió-jelentés) Az ár állal elöntött lerüleltn a lakosság részére a mentési munkálatokra nigyszámu katonaságot és csónakot bocsátottak rendelkezésre. Zombornál ctósen dolgoznak az átszakított kórgál kiszélesítésén, hogy a betóduló viz további pusztítását megakadályozzák. Ötvenezer Itrilil van üjra viz alalt.
Halvan ember elpusztult
Cettinje, julius 17 (Éjszakai rádió-jelentés) Pénteken Rugovszka-Klisura vidéke viz alá kerüli. Az árvizkatatz-trófának 60 áldozata van. Eddig csak 28 holttestei talállak meg. A többit keresik.
Egy méternyi magas ár Zombor, julius 17. (Éjszakai rádiójelentés) Az árvízkatasztrófa pénteken bekövetkezel\'. A Duna Apumnál 7 kilométer s/élességben átszakította a védőgátakat. Húszezer holdnyi területen 1 méter rnngas viz áll, de lehetséges, hogy a három méteres vízállást is eléri az ár. Beszüntetett vasúti forgalom Szabadka, julius 17. (Éjszakai rádiójelentés) A szabadkai vasuligazgatóság közii, hogy Zombor és Dálya között a vasuli forgalmat beszüntették. A Romániából jövő Simplon-express is átszállással közlekedik. Gombosnál is áttört a Duna Újvidék, julius 17. (Éjszakai rádiójelentés) A Duna 2 órakor délután Gombosnál a második védőgátat is áltörtc. Negyvennyolcezer hold kerüli viz alá. Vajszicska, Bogyán, Bács-újlak, Dunabökény és Parragh községek viz alatl vannak. Nagy aggodalom Belgrádban Belgrád, julius 17. (Éjszakai rádió-jelentés) Az apalini árvizkalaszlrólá-val kapcsolatban ujabb jilenlés nem érkezett he a belügyminisztériumba. Zombornál e helyzet módfelett két-
ségbeejtő. Különösen a Duna harmadik árhulláma elé néznek nagy rettegéssel. Belgrádnál a Duna és a Száva gyors emelkedése ad aggodalomra okol. Eddig már a belgrádi alsó teherpályaudvar egy része viz alatt áll, úgyszintén a gabona és áruraktárak. Ha az ár még 3-1 centiméterrel nó, a vasúti állomás Is vlz alá kerül.
Pusztít az árvíz Belgrád, julius 17. (Éjszakai rádió-jelentés) Uzarevácz, Vojkovics és Mladnó között az ár elmosta a vasúti töltést és több hidat magával ragadott.
Belgrád, julius 17. (Éjszaka! rádiójelenlés) Prieponiőból jelentik, hogy a Secsa folyó kiáradt és egész környékét elöntötte. Az egész termés odaveszett.
Miniszterek a katasztrófa színhelyén Belgrád, julius 14. (Éjszakai rádló-jelentés) Nincsics külügyminiszter, a loldmivelésügyi-, közlekedésügyi-, hadügyminiszterek, az apalini árviz-kalaszlófa színhelyére utazlak, hogy személyesen vezessék a mentési munkálatokat. Uzanovics miniszterelnök kijelentene, hogy a helyzet rendkívül súlyos és végzetes lehel.
W^r.i ■ W \' ^V * I »\' » *
Huszonkilenc millió aranykorona a közoktatásügyi tárca beruházásaira
Budapest, julius 17 gróf Klebels-berg KunA vallás és közoktatásügyi miniszter ma délulán részletesen is-merlellc a sajtó képviselői cIOII a vallás és közoktatásügyi tárca beruházásai! és egyben rámutatott azokra a szempontokra, amelyek az egyes tételek sürgősségéi indokolják. A beruházások a népoktatás, magas kultura és a népegészség cél jait szo-gálnák, mely összegek együttvéve 29 milló aranykoronái tesznek ki. Az 1926 1927. évi költségvetésben az apropriációs törvénybe felvett beruházási meretek már Ismeretesek. Az 1925-28. költségvetési év feleslegéből 9.500,000 aranykoronái kitevő össszeget pedig a többi kulwrcélu beruházások indokolják. A dcbreczeni és a szegedi egyetemi klinikán az építkezések már a napokban meg fognak iodulni. Francia siker Marokkóban Rabat, julius 17. Az ellenség makacs küzdelmei ellenére is sikerült a francia csapatoknak a tafari ma-I sasiatokat elfoglalniuk.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 jullui 18
A kommunizmus vádja alól felmentett jogszigorló
Nyolc hónapi börtönt kitöltött cs most M-mentettek Hamis tanuzás alapján italték cl liat év előtt
hulla ellcmcléíéie vonatkozólag in-tézkcdell, egyben átírt löbb főszolga-bírói, igy a nagykanizsai főszolga-bi\'ói hivatalhoz is és köiö\'le a Dráva állal kivetett ember szen-.ély-leirását, hogy esetleg ilyen módún
á\'lapitsák mez kilélét. A holttest magas termetű, 35-40 évkftilili férllé, lekele liáisony kabát és para-zt nadrág voll rajta. Eltemellék Babócsán. HoizS\'arlozői, eselieg aki tud valamil, jelentkezzenek a főszolgabirótágon.
Nngykanl/wi. Julius 17
Rendkívül éidekes tárgyalás voll a zalaegerszegi lörvénysrék előli. Dörnyei Józsei sümegi jogszigorló annak idején mint hadnagy tért vissza a háborúból Su negre, ahol a forrongó katonaságot lefegyverezte. Ili érlc ót a kommunizmus, ahol az intelligencia kívánságára a direktóriumi Idgságo! és a munkástanács elnökségéi vállalta, meri a niérséslcl emberét látták benne, később azonban kivált a bolsevistáktól.
Dörnyei! 1920. októberében aztán a törvényszék gyorsított laná-csa izgatás és zsarolás miatl 8 hónapi börtönre ítélte, amit Dörnyei
I ki is töltoil.
Dörnyei — mini bünlelett előéletű Jgyín _ nem ludia befejezni lanul-mányail, azérl perújrafelvételt kért a törvényszéktől. A bíróság helyi adolt a kérelemnek. A főtárgyaláson azután kitünl, Imgy azok a lanuk, akik 6 év elölt Icthclöleg vallottak ellene — hamison vallollak. Az egyik be is vallolla, hogy a rendszer iránti gyűlöletből és bosszuérzetból vjllott hamisan Dörnyei ellen — aki becsületes, j\'ravaló ember volt.
A törvényszék az alapitélclel halá lyon kivül helyezve, jogerősen felmentene D\'imycit, akit hamis lanuk vallomása súlyos blnönbe juttatott
Nagykanizsa, julius II Esle tíz óra tajbjn lllziiadslnm verte fel a szerfelett népes kanizsai korzói. Uey látszott, mintha Kiska-nizsa égett volna. Hatalmas ling-oszlnpik törtek az égre. P-ir perc múlva a nagykanizsai tűzoltóság v.\'.Rtában sietett a tűz színhelyére. Csakhamar kiderüli, hogy a lüz
A Zala áradása nagy kárt okozott a törvényhatósági és községi utakon
is alispán a járásokban megállapítja az okozoll károkai
Nagykanizsa, lullus 17 A Zala áradásával kapcsolatban kérdést intéztünk dt. Brandl Sándor alispánhclyeltes, vármegyei főjegyzőhöz, tiki a következőleg nyilatkozóit lapunk munkatársa előli: — A Zala áradása teljesen meg-szünl. A folyó mindenütt visszatért a medrébe. Mindeneseire a kiöntött folyó kárl lett a terményekben, de még nagyobb kárt okozolt a törvényhatósági és községi utakon, melyeket helyre kell állítani. Kárt okozolt a Zala a Zalaegerszeg és Kasza-hiza közötti hid építésénél, ahol sok anyagot is elvitt. Ugyancsak nagyobb kárt okozolt az Alibánfa és Ördög henye közölli törvényhatósági ulon levő hidon, amelyet azonban már
helyroállilotlak. Mindenül! az áradás okozla károk és rombolások helyre-állításán (áradoznak. A vasuli löltést Zatacsébnél már helyreállították.
— Bödy Zoltán alispán az állam-épitészeli hivatal egyik mérnökével kiutazol! az alsólcndvai járásba, hogy az ár okozia károkat a járásokban megállapítsák és helyreállításuk iránt megtegyék a szükséges intézkedéseket.
— A károk azonban nem olyan nagyok, mini azl az első pillanatok impressziói sejllették a megijedt közönséggel. A legtöbb kárt a (örvényhalósági és községi utakat érte. Zalaegerszegen ál kellel! vágni az ideiglenes ullöllésl Zalaegerszeg és Kaszaháza közöli, a rombolásoka! azonban mindenül! lassan helyreállítják.
Kifogták
a Dráva áradásának egyik áldozatát
Nem tudják megállapítani a földmiwzskinézcsü ember személyazonosságát — Az árvíz sodorta el a szerencsétlen embert — Hozzátartozóit keresik
Nagykanizsa, lullus 17 | A somogymegyei Bafcóca község melleiii Lokapusztának úgynevezett Breszliczi cidöszélén a Dráva egy földműves kinézésű ember hulláját velclte partra. Az oszlásnak indult holttestei az aira dolgozó munkások ledezték fel, akik értesilctték a babó-Ciín csendőrórsöt a borzalmas leletről. A csendőrség viszont a babócsai fOszolgabiróságnak let! jelentési, egyben nyomozást indított arra nézve, hoej .megállapítsák a hulla személyazonosságát.
A leverelet! nyomozás nem \\e?e-leit eredményre. A Imlllcsuii iie.il laláilak semmi olyan külső séilllésl,
Tűzvész pusztított Szepetneken
Éjfélig a Templom-utcában négy ház égett le
Szepetneken pusziit. Az. éjmkai-le-lefon-összeköttetés hiányában éjfélig csak annyit sikerüli megludnunk, hogy a Templom-ulcában keletkezel! a tűz és négy házat addig már el-hamvasztotl Az oltáshoz kivonullak a kiskanizsai, sormás! és közeli községek ttliollói is. Éjiéikor a lüzcl még nem sikerüli lokalizálni.
Félmilliós pénzbüntetés mértékhitelesitési kihágás miatt
Sxinoruan büntetik a nagyon etaxnporodott kih*Q*ol énetekét Ellenöriik a mCrtekh.telaaiUaokot - Ti« kercakedötpiaci Aruat UQntcttok meg egy nap ntatt
Nagykanizsa, julius 1
Az ulóbhi idóben feltűnően clsza-poiodlak a mérlékhilelesilés elleni kihágások a megye területén. Lelkiismeretlen kereskedők és piaci árusok különösen faluhelyen élnek vissza az egyszerűbb nép hozzá teni értésével és tartanak olyan mérlegeket és mérlékeszközökcl, melyek nélkülözik a hitelesítést ís a legtnbbesct-ben Jóvul kevesebb egységet tüntetnek fel, miáltal megkárosítják a vásárlókat.
Ezek ellen a kihágások ellen a lőszolgabiióságok rendőri bünlclö birósága szigorú péiizbtlnlcléscl<ct hoz, azonban cz nem szolgál mindenkinek okulásul és állandóan nagy azoknak a száma, akik vélcnek a törvény ellen.
Ma délelőtt a nagykanizsai járás lőszolgabiróságának leudóri bünlc-lőbirája liz eselbeu hozoll pénzbün-teléscs Ítéletet mértékhitelesitési ki hágási ügyben. A feljelentéseket a csendörségek és az állami mértékhitelesítő hivatal lette, melyek ellenőrzések alkalmával jöttek rá a mulasztásokra. Ugyanis a mértékhite-Icsilő hivatalnál minden kereskedőnek és piaci árusnak, ki mérlege! tart nyilván van tartva a mérlege és a hozzávaló sulyok, amiket hitelesi-
amely valószínűvé lel!.: volna, hogy a víz áll.d kidotoi: hulla bűntény áldozata lei! volna. Minden valószínűség amellett szól, hogy a földműves kinézésű ember a Dráva áradásának áldoia\'a. Az utóbbi időkben szinle napoma jelentettük, hogy az óriási felhősrakadások a Dráva vizét is erösen mcgduzzaszlotlák és az több helyen kilépett medréből. Lehetséges tehá\', hogy valamely felsőbb fekvésű\'község szélén ragadla el az ár a szerencsétlen embert, aki a vizsgálat szeiinl már néhány nap ól.i a virb- n tehetőit.
A babócsai fószolgaliiióság bűntény esetéi nem lálva lenniorogni, a
BAZSÓ JÓZSjEF
kocsigyára
lincoln,
FORD,
F 0 R D S O N képviselete Kocsik, autók és traktorok, valamint alkatrészek raktára.
Telefon: 250. az.
teni köteles. Ezekcl a mértékegységekéi nem hilclesilik és ebből származik a kihágás! eljárás.
A ma délelőtt mcgbüntclelt kereskedők és áru^j)J< nagykanizsaiak és kiskoináromiak. A bűnlelés cselenként száz és ötszázezer korona közt váltakozik.
A kormányzó a cserkésztáborban
Budapest, julius 17. (Éjszakai rádiójelenlés) Horthy Miklós kormányzó ma délulán 5 órakor Vass József dr., Csáky Károly miniszterek és Faludy szárnysegéde kíséretében megtekintette a megyeri cserkész N?gyláborl.
Eiitélték a postacsomagok megdézsmáléját
Debrecen, julius 17. (Éjszakai rádiójelentéi) A debreceni kir. törvényszék Erdős Antii hajduböször-menyi poslaalkatmazollat a postacsomagok megdészmálásáérl ! évi és 6 hónapi börtönre itélle. Erdős Márton és Olga 6-6 havi börlön-bllnletést kaplak.
Őrizetbe vett nyugalmazott ezredes
Budapest, julius 17. Ma kormányzó-sértés miatt őrizetbe vették Feidényi Ferenc nyug. ezredest, a Pénzintézeti Központ volt tisztviselőjét.
Mayer miniszter sajtépöre
Budapest, julius 17. Mayer János földművelésügyi miniszter sajlópörl indit az ,Esii Kurír" ellen a bihar keresztesi választásokkal kapcsolatos egyik cikke miatl.
Óriási hőség Spanyolországban
Bécs, julius 17. Sevillában (Spanyolország) 52 fok Celsius a hőség, amely folylon szedi áldozatait. Tegnap tizenkét embert öli meg az cl-viselheiellen hőség.
Hajék összeütközése
Montreal, julius 17. St. Louis magasságában kél teherszállító gózhsjó liz éj sötétjében összeütközőit. A szerencsétlenség alkalmával hat ember a vúbcfitlladl.
1926 julius 18
ZAÍAI KÖZLÖNY
» \'
Az alsótemplom restaurálási tervezete
Najtyknulfka, Joliul 17 A szcntlcrcnaciidick atsótcmplo-mának jelenleg folyamaiban levő restaurálása elsőrendű művészeti esemény, meil a templom újjáalakításával Nagyktnizsn városa rgy minden li-kinleibcn nagy műéríékü lem|il»mi>l nyer.
A ferencrendiek temploma a XVIII. század cle|én épüli és belső (lerendezése megfelel annak az olasz barokk stylusnak, amelyei kissé átformálva Fiecher von Erlacb és Johittn Lukas von Hildebrand honosítottak meg Ausztriában és amely művészeti iiány jellemzi a Magyarországon akkoriban éptllt templomok nagy részét. A templom épilészeli slylusa és a Olacomo delta Porla által tervezeti és felépített római Oesu templom mintájára épüli, csupán azon különbséggel, hogy a kápolnasorrá szőkített két oldalhajó kOzOl csak a baloldali van meg. Dacára ezen bárgyú szerkezeti hiányosságnak a templom mégis elókelfl és kellemes benyomást tesz.
A barokk stylus, melynek kezdő akkorijai már Michelangelo és Corrtgio müveiből csendülnek telénk a hatásosan be:.llitott térarányok a levegős távlatok az élénk pompázó szinck.a dus aranyozások, a perspek-livális halásra beállilotl erősen mozgalmas mennyezeti festmények stílusa ezt a kiválóan szép éo értékes művészeti Ízlést varázsolja elénk Éber mester nagy művészeit álgondolás-mcgkomponált restaurálást lervezelé-ben. Szerencsés voltam, bár csak nagy vázlatokban, az illusztris mester restaurálási le.vezetét megismerni. Éber mester művészi tudása eddig alkotott nagy művészi étlékü mes-termüveibőt olyan koziimerl, hogy méMaláau egyáltalán áem szorul, de mégis szabad legyen megjegyeznem, hogy, bár Igen sok művészemberrel hozott már -östze a sors, de a ba-tokk-izlés, különösen az olasz templom-barokk ilyen alapos tudású Is-
merőjé\'11. minl nem tslá|lK>z-tam még.
A stílusok finomságát épen csak a hajszálnyi\' nüanszok teszik tokéle-
testé, amulyheB nem elég a lanul-niátiy, hanein amelyhez izlés és Igazi ntüvésri megérzés kell. A reneszánsz nagy mesterei építészek, festők és szobrászok vollatí cgyaiánl. Hgyéní-ségükben az egész művészetet testesítették meg. Éber mester nemcsak elsőrendű freskófes\'ő, hanem szobrász és decoraieur is egy személyben. Iniu-n van az, ltof;y restaurálási tervezete egy teljesen harmonikus művészt egységet képez.
Igazi művészi munkára erőltetni nem lehet és igy ntég hónapoK lógnak ellelni, inig Nagykanizsa közönsége Éber mcsier alkotásában gyönyörködni log. (Dr. Sz. Zs.)
Sokmilliós adományok
A szcnttcrciiSrcndi plébánia restaurálási kon :éijcilioz nyújtóit nagyobb adományokból beérkezett: Nagykanizsa rl. város 250 milliós adományából 100 inillió, Nagykanizsa állomás forgalmi személyzete 60 milliós gyűjtéséből 8,535 000, lig. dr. Ballliyány-Slraltmann László 30 milliós adományából 20 millió, Dv jíitóházl személyzet 25 millió gyűléséből G,480.000, Útirányok Mária Kongregációja 7 millió korona. Az illetékes hivatalok főnökeinek és a kegyes adakozóknak ezutou is hálás köszöneicl mond a Plébános.
Borzalmas autóelgázolás Hévíz előtt
Egy autóbusz halálra gázolt agy tizenhat éves Unt Arca a homlokcsonttól az ajak .izéiéig végig hasadt A csendörök a soffört letartóztatták
Keszthely, jullus 17 (Sajtit ladósilónk telefon jelentése.) Halálos kimenetelű, borzalmas autó-clgázotis történi ma délulán négy és öl óra közöli Héviz előtt a nagy uton, a hidnál. A fürdőigazgatóság egyik nagy autóbusza, melyet Alo-zsár Mihály sollór vczclcll Keszthelytől, nyolc ulassal indult cl Hévízre. Az igazgatósági épület előtt néhány méternyire egy metlékutról gyors hajtásban igyekezett kerékpárral Hévízre Lukács József 16 éves cipész-tanuló, aki épen édesanyjához akart menni látogatóba. A mellékút, melyet kétoldalró! bokrok szegélyeznek, alig egy méler széles és igy a kerékpáros tiu nem láthatta az autóbuszt. Igy\' történi az, hogy mikor a kerékpár kijutott a széles kocsiutra, ugyanakkor ért oda az autóbusz, melynek jobboldali első sárhányója elkapta a Itul és messze Ívben röpítette a kikövezett úttestre. A bicikli az árokba cselt összetörve. A nigy esést szenvedett liu vértől boritolt fejjel, eszméletlenül terüli cl a kövezeten. Az autóbusz a katambol ulán rögtön mcgálll. Többen odarohanlak és az egy pár perc múlva a helyszínre érkezeit dr. Mojzer üyörgy orvos is, aki azonban már nem tudott segíteni Lukács Józsefen, mert u szerencsétlen cipész-inas, anélkül.
hogy eszméiéire lén volna, néhány pete múlva az esést követőleg, kiszenvedek Dr. Mojzer QyOr jy mig-állapilotia, hogy a halált súlyos koponyarepedés okozta. A liu arca a homlokcsonttól az ajak széléig végig hasadt. Azonkívül testén is több sérülést szenvedett.
Az eset után azonnal megjelentek a csendőrök a helyszínen és Mozsár Mihály snflört letarióztatták. Kihallgatását megkezdték. Több szemtanú állítása szerint -a halálos szerencsétlenséget a sollór nem okozta, lehet ségcs, hogy a fiu nem kísérte eléggé figyelemmel a kocsiulat és igy ül-közöil össze a kerékpár az autóbusszal.
A vizsgálat lógja kideríteni, hogy ki idézte elő a szerencsétlenséget.
Eltűnt sikkasztó szerb fökonzul
Belgrád, Julius 11. (Éjszakai rádiójelentés) A lapok jelentése szerint Slepánovlcs Dusán volt trieszti fökonzul, akit nemrégiben neveztek ki Qrácba főkonzulié, ma csle a konzulátusi iroda páncélszekrényének kulcsaival eltűnt. Mikor erőszakkal kinyitották a páncélszekrényt, megállapították, hogy kotülbelül másfél millió líra hiányzik.
AZ HÍRLIK...
\\
Az hi\'lik. hogy a postás-hangversenyen sokan megbélyegeztél! a kő-
zönyg részvétlenségét.
«
A; hírlik, hogy Nagykanizsán még .fgész\'-ségügyl viszonyok Is csak
.félig • -meddig kielégítőik.
*
Az hírlik, hogy a postások hamar fel fogják építeni a hMzI lldüli házukat. Eri házat már Nagykanizsán is csináltak.
Az hírlik, hogy a v<lrosl közgyűlés napirend elüti foglalkozik a forgalmiadó panaszokkal. Miért napirend eláll ? Hiszen azok nupirenden vannak!
Az liirilk, hogy Ujváry üéza a váro\\i közgyűlésen is tiltakozott a színházépítés ellen. Kész színház, hogyan lehet kultur-prob\'émákhól Is cirkuszt csinálniI

Az hírlik, hogy a .Békésen éri véget a nagyrécsel aratósztrájk\' ciriiil híradásunkat sokan geográfiai
tévedésnek minősítették.

Az hírlik, hogy a kanizsai színháznak 75 nap alatt kell elkészülnie. A direktor majd valószínűleg gyorsabban .készen lesz".
«
Az hírlik, hogy a Kanizsát elárasztó kőiiyvllgyriökök minden paritáson alul, kizárólag pall-tásos alapon kőltk üzleteiket.
Az hírlik, hogy a búzaföldeken 7-.V métermázsa lesZr az átlag. Ez szép. És mennyi lesz a buza ?
Az hírlik, hogy az ár-nlvő nemcsak a Murán, hanem a kanizsai
piacon Is veszedelmesen emelkedik. •
Az hírlik, hogy a törvényhatóságok egymás ulán .bélyegezlek- meg a genfi inzultust. Vájjon, Juszt Iván elblrja-e majd a — porlót? .
Az hírlik, hogy a posta nem vesz fel 500 grammnál súlyosabb leveleket. No és mit csinál a mázsás gorombaságokat tartalmazó névtelen levelekkel ?

Az hírlik, hogy az .egységes• bal-párt megalakulása nagyon is .kétséges". w
ZtrioU zárlat
Pteta 1365(10. lo.ao. J5ll-fi. N"?™* 5161/., BiusmI 114000 MUuo I74M0 Holland TOÍ\'M. B«ll» 1«50. WIM 7300. iotü 37Í-00, Prlflt 1630 00. Battpw) 7«-»0, v«,«s 54 00. B.k.rul 210 00, BalfiU 312-00.
Előrehaladott idény miatt
üzletünkben felgyülemlett Hsszes^ aján e,kisek
mélyen leszállított arakon
szerezhetők be.
- Creppe de chine selymek már 77.000 koronától!
. V , * + él__- Maradékok olcsó árban!
Mig a készlet tart!--
ILÍSÍaludi KraUSZ divatnagyáruháza
SSNagykanizsán, Enxsébet-tér 2.. Te,e,on 3-74.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Juliin 18
Pillanatfelvétel a szegénység és nyomor piacáról, amit Kanizsán tandler-piacnak hivnak
Nagykanizsa. IvUu* 17
Néhány gesztenyefa választja cl a nagy placlól az Erzsébet-téri zsib-placol, melyei speciális elnevezéssel tandler-piacnak hivnak.
Ez a piac akkor éli szezonját, mikor a heti-piac; szerdán és pénteken. Ilyenkor elég nagy forgalom van itt, de választék is akad bőven mindenből. Van ill az ég világon minden elgondolható látgy, ruhv nemo, bútor, és egyéb meghatározhatatlan valami. Az eladók sorfala pedig egy valóságos tükörképe a mai nincstelenségnek, melynek leg-sanyarubb szenvedői idehozzák jó és rossz rongyaikat, hogy azokból nem titkán az aznapi kenyérre valót árulják ki. Nemcsak hivatásszerűen zsibvásároskodással foglalkozó cigányasszonyok, dc valamikor jobb napokai látott lisztes polgár emberek állnak az ócskaságok melleit és kinálgatják azl. Elszomorodik az ember szive, ha jobban szemügyre veszi a főidre kiteregetett .árukat". Féltve őrzött drága családi emlékek, finom csipkés babatuhák, melyekel idáig mig megtudlak megőrizték, fehérnemüek, melyekre az eladónak nagyobb szüksége volna, mini a vevőnek, hintaló, gyermekjátékok, régi Tolnai Világlapja, zsi-noros egyenruha, edények váltakoznak egymásmelleit és regélnek szegénységről, nyomorról, kényéiről és bélistáról . . .
Mert az eladók nagy hányada a béllstások köréből kerdl. Mikor el-logy a végkielégítés és azállás-ulán hajsza rémes eredménytelensége ttlán először marad odahaza kcnyémélkal az aszta], jön a zsibpiac és amit lehet, amiből még lehel valamit remélni az kikerül a landlerpiacra. A gazdája pedig lehorgasztotl lejjel áll a szomorú poszton és lesi u ve-vöt, aki vesz és aki után ö is kenyeret vehet.
De mindennél megdöbbentőbb látvány az mikor az eladó holmik között ipari szerszámokat ledezünk fel. Gyalu, kalapács, cipészszerszámok, mint a magyar kisipar gyászjelentése fekszenek itt a földön halotti sorrendben és halk némaságtikban mindennél jobban, beszélnek arról a pusztulásról amire kárhoztatott mindent ebben az országban egy átkos szó: Trianon.
Az alkudozás pedig, mint keserves jajszó sompolyog a szegénység és nyomor levegője lelett. Aki vesz az sem gazdagabb a szegénységben, mint az eladó. Ki vesz itt ócska ruhát? Ki vesz itt foltos cipót? Akinek nem telik újra. Kinek nem telik u|ra ? EJh, erről ne is beszéljünk. ..
Ime egy párbeszéd, mely egy munkás kinézésű vevő és egy bélistás kinézésű elatló között folyt egy ócska, foltos könyökű kabát felelt való alkudozás közben :
— Nézze jó ember adja ide ha mondom nyolcvanezer koronáért, nem ér többel.
— Bácsikám, vigye cl százezerért. Higyjc cl én scin adnám cl, ha nem lenne szükségem kenyérre. Nekem is jól fogna a télen ez a follos könyökű kabát, ha majd hidegek lesznek.
— Nem ludok löbbet adni érlc. Ha akatja megmondom, hogy miért nem. Mert nincs több pénzem. Az utolsó nyolc tízesemet adom érte.
— Kilencvenet sem tud adni?
— Nem.
— Fogja vigye bácsi. Csak azért adom oda, mert sietnem kell haza. Valami ebédrevalót szeretnék még venni.
Az alku áll és a tollos kabál átvándorol egyik szegényembeitól a másikhoz. A bélistás kinézésű ember gyorsan siet a piac felé, ebédrevalót kell vigyen. Talán egy szegény b;leg asszonynak, talán néhány aptó porontynak, akik meleg ételt várnak. U. Gy.
Kanizsai cserkészek az országos táborozáson
Nagykanizsa, Julius 17
A nagykanizsai cserkészélet — a vidéki cserkészek közöli — egyik legéleterőseWj és legmunkásabb. — Felvonulásaid gyakorlataik és versenyük alkalmával látjuk meg Igazában, mily komoly és szép cser-készmunkát produkálnak. A cserkészel nevelő hálását pedig ma már letagadni nem lehel. Szülő, tanár és mester egyaránt étzi a cserkészifju fegyelmezettségét, erkölcsi szintjét. Az oktatók nemcsak testnevelő, de lelkclformáló, jellemnevelő munkát is végeznek, a jövő nagy feladataira teszik fogékonnyá és képessé a magyar iljuságol.
Derék nagykanizsai cserkészeink az országos káposzlásmegycri Nagy-táborozáson is becsülettel veszik ki részüket.
A piarista reálgimnázium pompásan fegyelmezett cserkészcsapata Sólonyl István kegyesrendi tanár parancsnoksága alalt vonult a Nagylaborba. Teljes felszereléssel mentek a jövő reménység kis katonái, hogy julius 28-án ók is részüket j vegyék ki a nagyláboiozás különféle 1 ifjúsági őröméből és az országos I cserkészmunkából. A csapattal együtt meni dr. Krizsala Ferenc piansla tanár, Deák 1. tornatanár és Noll Ferenc rajztanár, akik az enész lá-horozás alatt a csapattal lesznek és őrködni lógnak az ifjak felelt.
Megtiszteltetés érte a Szent László-cscrkészcsapalol. A csapat Ü4 tagú énekkara, amely Ungyel Gyula karnagy és Gerencsér Cierkészliszt vezetése melleit utána ulazotl a vasárnap éjfélkor előre indult csapatának, a cserkész nagy dalardában szerepelni log. Megvagyunk róla győződve, houy ott is dicsőséget szc- t reznek a Szent Lászlö-névnek és öregbilik a 77 esek eddigi Jó hírnevét.
NAPI HÍREK
NAPIREKD
Julius 18, vasárnap
Római katolikus: Kamill hv. Protes-Jns: l\'rij:)\'cH. Izraelita: Atlar Itó 7.
Nap ke. regijei 4 rtra 20 |>erefcnt. lyugsrik délután 7 Ara 51 perekor.
Mozi. litánia: őrük ttlz - Orflk tntc . ! (Anyain, ujia élek...!). Híradók. Világ: Trger Ttiompsou, cowboy ««tv ileto. Rlóa.ll«ik 3. 5. 7 és 9 órakor.
Julius 19, hétfő
Római katolikus: Paul sz. Vitt. Protestáns: Emília. Izraelita: Adat hó 8.
Nap kel repijel 4 óra 21 perekor, nyugszik délutin 7 óra 50 perekor.
Megértük azt is,
hogy végeszakadt Medárdot atya negyven napos uralmának. A-\'. ég csatornái végre bedugultak, vagy (hogy ővatosabbun fejezzük l.i magunkat és el ne kiatilljuk a felénk mosolygó szerencsét): ma. a negyvenedik, az utolsó napon egy sze mernyi csöpp esó sem hullott u mogtis égből a rosszkedvűre ázott földre.
Az ég c-atornái helyett most meg- \' nyitnak tahin nyári örömeink már-már berozsdá.siHlott zsilipjei és peng a kasza a réteken, mezükön, cseng bong a kacagó élei a fürdőhelyeken, zsong a muzsika és -- kong a zsebünk az ürességtől, mert fát és szenet vellilnk a nyaralásra szánt pénzecskénkén. mikor még nagyon rossz kedvében volt az ősz Medárd és télikabólo.s standképeket hozlak terítékre a fotorlporlerek.
De még csok valamire való felhő sem csavargott ma a széles mosolyra derüli ég ragygó kék orcájának távoli szélein. Ügy éreztük egész nap, mint nyáron szoktuk: csiklandozott bennünket valami ujjongás féle, valami kis öröm. amit a napsugárral együtt nyilaznak le. atur magasokhót szivárvány szárnyú angyalkák. Sok, ezer, millió kicsi kobold ugrálta kunit a lépésünket, hogy szinte táncra állt köztük a lábunk és szereltünk volna hangoson kiáltani:
— IhojI Tyuhajt Nyár van... Meleg van I Nan sül és nem esik... csak a Jrank. És nem dörög... csak egy-két szabadságról lemaradt ellenzéki pártvezér.
De nem kiabálunk. Nem merünk korán nagyon-örülni Medárdus atya csendes visszavonu \'ásónak, mert hátha nem is veszik odafönt olyan szlgo ruan a hé-listát és újra befellegzik sok jól megérdemelt szalmaözvegységnek __(bt)
. — Kállay Tibort kérik közbenjárásra a kanizsai hadlkölcsön-tulajdonosok. A h .dikölcsönköl-vénytulajdonosoVnak nemrégen megalakult, sok tagol számláló nagykanizsai járási szervezete tegnap memorandumot küldött dr. Kállay Tibor ny. pénzügyminiszterhez, városunk nemzetgyűlési képviselőjéhez, amelyben utalással a szervezetben tömöritelt sok száz polgár érdekeire, arra kérik a képviselőt, közbenjárásával legyen meg minden leltelől, hogy a hadikölcsön-kérdés rövid időn belül a nemzetgyűlés elé kerüljön.
■= Tennlsz-vcrscny előli rakcit-jél huroziassa tneg Vágó Endre illatszertárában, Fó-ut 14.
Tisztelettel közlöm,
hogy üzletemet Fául 5. szám alá, a volt keferaktárba (hercegi épület) helyeztem át.
STAMPF ZSIGMOND
Jüszet- ét c-vmeneliereskaló.
— Eljegyzés. Dereskei dr. Fodor Aladár és neje szüleien Sallér Aranka Lajos fia eljegyezle Üiczy-Assa és Ablánckürli Ghlczy Oézáné születeti Benyusi Csipkay Edilh leányát, Edithet Budapesten.
— A XVIII. Országos Katolikus Nagygyűlés. Budapestről je emik: Az Országos Katolikus Nagygyűlésekéi elókészitó bizottság sze-dán ülést tartott az Országos Katolikus Szövetségben, amelyen Zsombory István dr. ügyvezető alelnök előterjesztésére elhatározlak, hogy a XVIII. Országos Katolikus Nagygyűlést Budipesten 1926. oklőber 10, 11. és 12 napjain tartják meg.
—■ Vasárnapi aratás. Tegnap érkezeit le az alispántöl a város polgármesteri hivatalához a miniszternek azon rendelete, amely a mostani abnormis időjárásra való tekintettel megengedte, hogy a nigy mezei dologidő alall a földműves munkákat vasátnap is végezhetik.
— A levente segédoktatói tanfolyam záróvizsgája, mely folyó bó 19 ikére volt hirdetve, augusztus első felére lett halasztva.
— A József kir. herceg Szanatórium Egyesület cél|aira a Nép-lakaréspMZ\'ár rí. 300 000 Valkó Agoslonné Nagyrécse 140.000 koronát adományozott.
— Iladikölcsönkőtvény tulajdonosok, kik az .Országos Hadikölcsön Akció" kötelékébe beakarnak lépni s (z.deig még nem jelentkeztek, a jövő hét folyamán Banekovich Jánosnál Királyi Pál-utca 4 sz. alatt jelentkezhetnek. Később jelentkezők ligyelcnibenem vételnek. Csak noszlti-fikált kötvények jöhetnek számításba.
— Az uj kórházi kápolna építésére dr. Sabján Oyuta polgármester 500 000, Gombos I stvánné 200.000, Oirgasch Daső áll. lanitó, Rubini Károly, Dezsenyi Károly kórházi beteg, Kis O\'ga voll kórházi beleg, Somogyi Mária tmiilóoö kórházi beleg, Bohnt Jenőné, Skubllch Emília, Armutb bazári kereskedő, Guttmann Annus kórháti k. beteg, T. J„ Has-pel Pál postatiszt 100-100.000 koronát adományozlak. Az adományozóknak bálás köszönetet mond Mária főnöknő.
V2ÍNCZA KRÉMPOB
HÓSTOLJA MEG!
ityzo u"1"" iw
i
_ Hadirokkant Illetmények hl fizetése. A hadirokkantak, hadiöz-joiy-\'k <s h-diárvák havi illetményeiknek kifizetését kedden, xzerdin js csütörtökön eszközli a varos illc-lékes ügyosztálya.
Sok leány szOlcllk Nagyka nlzsán. Nagykanizsán a? elmult hé
H gyermek szllleletl, ezek kozal, nlin, n mull hélen is, a leányok vannak túlsúlyban: 4 ;tiu és 7 leány, (lísplr István vasúinak leánya, Komlés Zollán kereskedelmi uiazó-,uk leánja, Vugrilteez Jenő ács-segédnek fia, Dukai Józs-I kőműves-segédnek lia, Krétner László houvéd-öfvezetönek leánya,Ba) Ferenc vasútinak leánya, Farkas István vasulinak leánya, Morvám József munkáinak leánya, Holmattn Vince bolliszolgá-nak lia, Nagy Lajos napszámosnak leánya,Tóth Ferenc kercskedő-segéd-nék lia. — Házasságot kötött 3 pár: Ktcr Ferenc kőműves Dióskálból Cseke Máriával, Németh István napszámos Németli Ilonával, Bogáihy Ferenc vasuli segédliszl Zugovics Ilonával. — A halálozások száma II volt: Ozv. Kék Istvánné Szollár Julianna 63 éves, gyomor rák; özv Ml MihSlyné Kovács Apollónia % évei, végelgyengülés; Bonylrádi Móric 81 éves aszla\'o*, aggkori vég-kimerülés: Matán ÖJön kereskedő 56 í«s, máj zsugorodás; Ozv. Baksa JSíiífní Császár Rozália 65 éves, szívizom elfajulás; Bem Gyula 12 éret, lüdőglmőkór; Groslnger Jánis 30 éves vasuii kovács-segéd, füdő-gamőkór; Ozv. Takács Mihályné Bikos Julid Zalasárszegről 75 éves, aggkorl végkimerülés ; Zieger Ferenc 5 hónapos, agyhártya-lob; Bcncze Antal 26 napos, gyermek aszal; Molnár Józscfué Leveli Mária 22 éves, ItldögUmőkór.
— Népünnepély. Házlezredunk derék alllszli kara állal tervezeti nigyszabásu népünnepélyéi, mini már Jelcztok, az állandóan kedvezőtlen idójárás miatt cl kellelt halasz-luil Bár az ünnepély előkészületei teljes mértékben meg örténlek, a rendezőség arra való tekintettel, hogy |őví vasárnap a Zrinyi sporttelepen « kerületi bajnoki ailclikai verseny kertll lebonyolításra, ugy határozott, hogy a népünnepélyt augusztus I-én rendezi meg. Az ünnepély részletes programmját legközelebbi szántunkban közölni fogjuk.
URÁNIA
jövő heti műsora.
Szerda-csütörtök
A Paramount-Pictures filmgyár alkotása!
TANGÓ ARGENTINO
A szenvedélyek drámáji 6 felvonásban.
A főszerepekben: Bebc Daniels, Piocardo Cortez.
A lilm cselekménye rendkívül hatásos jeleticlckben épül fel és érdekes rajzát adta egy leány meggyötört szerelmének. Kintéietlen kézzel rántja le a leplet iz argeminiai élettől, mely nem egyszer btlnt, félszeg szenvedélyekéi, boldogtalanságot takar. — B:ne Daniels egészen külOnal\'ó egyénisége a filmszínészek hatalmas gí.rdájanak. Meglepő tökéletességgel jatsza a szerelmes Stella szerepéi, azzal a tiszia művészettel, melyet hódolat illet meg s nem pedig b:ralat. — A tSMi szereplők ts egész szivüket adjak a játékba, jelenetein mindegyike megdöbbentően őszinle s lenyűgözően érdekes.
Szombaton és vasárnap: Conrad Veidt
rSÍÍÜE A fekete gróf
Minden képzeletet felülmúló, grapdió.us Mmalkolás Conrad Veidt-röl nnn kell külön referálnunk, hisz még mindenkinek élénk emlékezetében van az az alakítás. amit az .ORIAC cimü filmben nyuj otl.
Tisztelettel közlöm,
bogy bérautóm birhov.r meg-rendelhető telelőn 167 . vagy 329. színt állal, ugy vidékre, mint h.-lybeit legolcsóbban.
Kaufmann Imre
bérautóvállallt* Nagykanizsa, Sugár-ut 50. Garuge: Nádor-utca »■
— A Nagykanizsai Takarékpénztár R.-T. az 1925. évi eredményből a közgyűlés által jótékony-célra fordított összegből a következő adományokat osztotta ízét: 20 as honvéd-emlékmű létesítése céljaira 5.000.000, Szent Ferenctendi temp lom restaurálására 3,000000. Árvízkárosultaknak, Keresztényházi szegényeknek, Izraclitaházi szegényeknek, Mentőknek, Anya- és Csecsemő-védő Egyesületnek 1-1.000.000, Áll. el. iskola szegénysorait növendékeinek, Izraelita iskola szegény-sorsú növendékeinek, Fógimn. sze-génysorsu növendékeinek ruházatára, Kereskedelmi Iskola segélyezésére, Önkéntes Tűzoltó Egycsűlclnek, Izraelita Jótékony Nőegylelnek, Izraelita kórház javára, Keresztény Nő-egyletnek, Keresztény Jóiékony Nő-egyletnek városi szegényház céljaira, Elaggott Iparosok menházára, József kir. Herceg Szanatórium Egyesület-, nek 600-600.000, Magyar Cserkész ! Szövetség nagykanizsai bizottságá-\' nak urszágos cserkész táborozás céljaira, Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti KOrnek 500 -500.0ü0. lzrae-lila iskola céljaira 360.000, Nagjka-nizsni Levcnle Egyletnek, Vóröske-reszi Egyesülcinek, Fi gimnáziumi raiizeuninak, Nagykanizsai Evangélikus Nőegylelnek, Úrasszonyok kongregációjának. Református Nőegylet-nek, Sz.épitőcgycsUlctnck 300--300 , ezer, Vármegyei lever,icverucnyie 1 250.000. Nagykanizsai Torna Egy-1 lelnek, i\'4 sz. .Törekvés" csetkész-\' csapatnak táborozásra 200-200.00(1, Az UMKE helybeli fiókjának 150.000 koronát.
lindenUtt kaphatói Kérje mindenütt.
— Árvíz a megyében. A nagy esőzések erősen megduzzasztollák az Eger lolyocskál, mely a napokban Díszei községnél kiöntött és a felu egy részét elárasztotta, l\'olgár fészolgabiró kiszállt a helyszínére és intézkedett a veszedelem elhárításáról. I
— Szerencsétlenség a halápi j banyában. A halápi bányában az esőzések által meglazult kövek közül egy lezuhanó kő agyonütötte /Imán Béla 27 éves bányászt, aki csak nemrégiben házasodott meg.
— A vihar pusztítása Siófokon. A puszlitó orkánszerü vihar, mely Zalában nagy károkat okozott. Sió fokot sem kerülte el, ahol a házak tetejét leszakította és derékvastagságú fákat csavart ki lövcslól. A kár sok millió korona.
— Munkáskőzvctltöt állítanak fel Zalaegerszegen. Mint ismeretes, -Vass Józscl dr. munkaügyi és népjóléti miniszter törvényjavaslatot készített a munkanélküliig esetére való biztosításról és az ingyenes állami munkaközvetítésről. Munkaközvetítőt állítanak fel mindazokon a helyeken, ahol betegsegilyző pinz-tar, vagy annak fiókja van. Igy Zalaegerszegen is lesz munkásközve-titó. Elhatározták azt is, hogy a központi munkáskOzvetitő hivatal részére székházat építenek, harmincöt vidéki tiőkkal. A tervezet szerint munkanélküliség esetén a munkások a legutolsó bétük negyven százalékát kapják munkanélküliségük egész ideje alatt.
Megszűnt az útlevél és viz\'um. Menjen Amcrináoa, ha jól akarja érezni magát.
— Harang és oltáravatás. Nagy Lajos ev. esperes most avatta fel FelsódOrgicsén az evangélikus egyház ujonnap beszerzel! 150 kilós harangját és u| oltárát. Az avatásnál, amelyen hatalmas közönség vcll részt, Hoivith Elek kővágóőrsi és Jónás Lajos dörgicsci lelkészek segédkeztek.
— A Fonclére biztosítóval kólOlle meg újból szerződését Tjszánlnnenl református Egyházkerület. Lvlizedekóta szerződései blztositoJa * panelére Aluli-
linos Biztosító Intézet a Tlszá......leni rel.
Egyházkerületnek. Most, hogy a rO^i megállapodás lejárOban van, ■ ainint éitesu-liinlc ii Egyházkeialet az clmull nap.kban szerződései a ponciéze-ret ujböl tovább 10 évre meghosszabbította. Ezáltal a Főnéiért, amely köztudomás szennt a református közönségnek mindenkor kedvelt biztosítási intézete volt, immár úgyszólván a legtöbb Egyházkerületnek és református testületnek hivatalos biztosítójául tekinthető. így a Tiszáninneni Egyházkerületen kivül a Tiszántúli nemkülönben az Erdélyrészl rel. Egyházkerületek összes objektumaikat wer-zódesszerüleg a Pondérc-nét biztosítják.
— A nagykanizsai gyermekek külföldi üdültetése. Sjk-sok utánjárással végre sikerült Gazdag Ferenc püspöki biztosnak az a törekvése, hogy az Országos Gyermekvédő Liga Nagykanizsáról is vigyen külföldi üdültetésre gyermekeket. — Azért azok a szülök, kik üdülésre szoruló gyermekeiket — 6 tói 10 évesig, yO°/o han leányok, 10"/o-ban fiuk — szerelnék ezen kedvezmény-ben réázesiletni ujboll összeírás cél-Iából jelentkezzenek Fó-ulca 9 szám alatt vasárnap délután 2—4-ig és hélfőn délelőtt 9-161 12 óráig.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Keszthelyen i • »Z«UI K0itöojr« ktwihtlyi (Itt-kUMhtviUUUjn. KUUludy-ulci li. uim. -Dciki Oy^rw (JoMnylru<3«. Kouuih IjJoi uK*. Rtcftch Oyv>io íjohinyátuái. Cfí»«b«l királyát Ur. SilbA UiiW <Johlnjrl(uillj»b«ii. Swprötl uU*. TrcllUr r«t«ot V^ayvkOtó it pí?irktf«k»OliM>«o. Htvii - flrJÚB i Kvmsatr Jloo« Jr-Miib«n <•
- W»JMf r««Ktl l»u-
fclMb.8 a
Htv1i*i<aua<)r*a«a: TtUUoi HliU
Ujá^i VáV.IlOB. Balatonberínytxa i Mualt ytíiJainll. B«lalonkcre»iluroo) llódlt lüufrtírciktOáoíl FonyOd-UClalclcpcn; Viiki Jóíícliiénil, l»«U-
lonpjrll Hulld. FonyOUoa: KjUh Niu.ioi Yfiy<»iiMkíiíUíJ<»ílKB BaUlonbocliron i Sjly mW» Oto»»ui»an IKnníl VMUU-OWÍ
RÁDIÓIAVITÓ MŰHELY!
Hosszabb kUllúldi gyakorlattal biro rádió-műszerész vállalja
RÁDIÓ KÉSZÜLÉKEK,
fejhallgatók\' is ulkatriíizck javításai, készülékek antennák felszetelcxcl. Megbízásokat Szabó Antul fegyver-kcrc»ked6.e (De^k tér) vesz fel.
! ^--- r a,r, hoov pvooior- és bélbánUlmai miatt állandóan szcnveíljfo, smikor köztudoroásu
Önnek nincs szoksege Q és mindenki által legeljek elismert IGMÁKDI kcscrüviz. ionnal
"""7a rend!Ln.i fenü bajokból eredő Ie jlf,A,t. ffi^^Ö " __ Emésztési zavaroknál éhgyomorra már fél pobír langyos IHHMBUI íesauvu. u
Kapható kis és oagy üvegben. Szélküldésl hdy: 1GMÁNDI keserDviz foi fágvállalat Komárom, áe^zék laméuiadőknak kíván,
ZALAI KÖZLÖNY
1926 |ullu« 17.
BIOZGÓSZINHÁZAK
Uránia. Szombaton 7ís9. vasár-nap 3, 5, 7 és 9 ólakor R\'-x Ingram mesterműve 1 .Örök 1Hz — Örök harc" (Anyám, újra élek...!). Egy btc\'ll-lelcs lill története 8 felvonásban. Fő-s; ereplök: Aiicc Tcrryts Jack Múlhat.
Világ. Csak va«ánrap 3, 5, 7 H 9 órakor .Tiger Tompson". vakmerő kalandok az Ascrdőbcn 6 felvonásban. Főszereplő Harry Carey.
A hévízi Park mozgószliiliáz
műsora szombaton : Aki pofonokat kapja, dráma 7 lelvonáshin, kov«ii Busler és a repülő ház, burleszk 2 felvonásban.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat barátságos volt. A bécsi zrbi\'rázs néhány értékben ismét vásárlóként lépett fel aminek következtében Ma-gyr.r Hitel, Államvasút, Rima érlek cl 1—2° ■-os áinyctcsígei. A kulisr-ptac szilárdsága kedvező befolyási gyakorolt a hclvl ériékekre, am.hck koziti Kereskedelmi Bink, Cukor, MFTR rs Trusl értek cl en litésrc mítió áremelkedési. A spekuláció már legnap rrallzált és ezáltal a mai n-TOn inkáob le.tezéfii vásárlások történtek, amelyek szintén barátságossá tetlík a: irányzatul. A forgi-h m csak az említett értéVckben votl é\'énkcbb. _
Ztriclil lárlal
Mrta I2JOCO, Lomon 751I V. N4».m> Rt6*V», Etilnél 1I450O wiw I735-0 HnBan-t \'075) R"l\'« 12290. Wien 1300. Holla 372-50 P-\'f. 1530 00 Tí\'27,
lialiM ! akm<l V» VK «IW».
APRÓHIRDETÉSEK
Ai sptőfcizikiíi dl|a 10 u«( 5000 kor. A dnlaző • minden va.tagabb belliből aaí kit saőnak xámillatiK. Minden további »xá dija 500 K. A UI«Ut*«l dij «ISr«
flWutendö a loigalmladöhozzáír, níllá.íval
\' Elegáns tinim ebédtt, lzép nagy lati-dia. asztalok. hőrdivány. konyha é. mis futótok, jutányosán eladók KlnU.y-utca 2.
ügy Hlházbíl vató tlu vas- ét (uizezuz-ICttK taauUAaak teljes ellálá.sal lelvéle-
Itk Telekl-ul_3:_______235?
~C«*plÍbenaln 70Ö0 kor., pcliotcum, gépolajok legolcsóbb árban kartellcn kívül állandóan kapha\'ó Szánló Vllmo. ís Tállal Nagykanizsa. Deák tít 2. 2216
Pelóll-utea H. számú majínháa losUUulí lakásul eladd.
Egy OzlolhelyÍKCU lz.ki).»ol ís
meMi.hclyi>íggel egy4\'1 ,US- \',,<0
add Teleki ül 3.
Kiadó a Hajő vendíglő udvarában rgv mllltilylielylsíg. -
A.at»toali<». Iclviíctlk f"
Ketenc iné-nők aszlalosuzea ébea. 2354
GabonariktArnak és műhelynek at-k.tinas helyisíi; kiadd í> azonnal cllOKl\'l-haló MássáMilt. 30. IIAvcMic !Jm<>»«!« vendéglő Klakanilta. Telelnn 162. -Kllunő karban levő obéeMöboronde. x6u, etőszobaszetzeny. egyíb liáz.l lel-szc.rlísl elkkekkrl edlttl eladd. Bővebbel a kiadóhivatalban. zZtó
A budapesti Tózsde deriia-jegyxéw
Ojjna-Száva-Adria Vasuttáraasás (Dóli Vasút)
MENETRENDJE
I82&, Évi május hó 15-töl
a NagyltenUsáia-étkező és induló személyszállító v. rútokról.
Budopesi—Nagykanizsai viszonylatban_____
\' -^rr—--—
jj ; A vo-jat
II ntmc
Budapestről i miül
Nagykanizsára érkezik
1 K Szem. v.
2 tíyv. i,
3 S/cm. v
4 Oyv.
5 i Szciu. v
•>•30
1320 17 30?) 2I-3V)
1355 1320
2150 <W
I Nagyícanizaá- B Budapestté f ról Indul 1 érkezik
Stirdl t4«r]cgV7flS<g.
.1103/1026. kzt;. st.
Hirdetmény.
A stirdi tolkcs»-irfokoss.lR a tuhj-dnr.1t k^pcvft korc*mA« a hozzrtlat-lozA ke:Hol és mellék-épíllct.\'kkcl cgyüH f. évi augusztus hó 22 én d. u. 3 órakor nyilvános árverésen hi«íH! adh Su:doi. a helyszínén. Árverési ícllélekk Surdon a telkcü-;Razdíu.M. vagv a körjegyzői hiva-lalban bctrkiniheiök.
Surd, 1925 ju\'ius lió I4 én. Dezső Imre Döme János a.
A n-inykanizMl klr. járáíblró»JR mint telekkönyvi ható»*K-
<Hf»»)
<>10 1445\')
I5t)0 $
045 1100 1640 19-10
21-55
i) Gvomvonaital e«y I—II. owl. és e^y 111. wtl közvetlen kocN HiHaiKst Wien S B eirv II— III. <>»/«. közvetlen k«xsi Bmljpcst ZaUenerszei;. cj;y ítke/o ktxsi Bu<!.<-pest - Győr és V|l2*>-|rt1 IX4-ü; egy I—II—III. omI. köiv^tlcn koc»i BmUpeM - Villach.
2> Gyorsvonatt.O egy III o«t. és ejiy II—III. o»L közvetlen k.vnl BuJapcst-Susak. ei;y I—II. oszt. és e^v III oszt. komilen kocsi Bu<l.ipcst-l-mtnc. cpy étkező- . kocsi Budapest—Nagykanizsa, Cg)\' halöko^i Butlapest-Venc/ia, cjjy l II. oszt. közvetlen ! k«<si Btiilapcst-Vcntlinijilia «rrlc»tc~Vcnc/«j-Gen\'»ván át) és e^y I II III. oszt közvetlen kocsi Builapcst—Röma
•j Szcmé\'.yx.iutUl cey\'\'I—II. ősit. An ev*v III. .»«zt. közvetlen kocsi Bü i.\'pcst--Bari* és egy II—IIL oszt. közvetlen kooi 0udapc>t -Zalaficcisze^.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgyi viszonyúiban_
B.»lat<mszcnt-
Balalonszent-Cvörpyrfil ind. \' \' 525w
Najiykanl-zsAra érkezik | 725
N\'a,iykai z.sAröl indul 1810
CVÖtgvrc érk
m1
7 Iliié* ls(«l hal H7IIO-KI 10
bdku. UM7l.|i]>\'t
oMi imtm
L>OÍU« Tii;t.nftri
m^u tt. i:o» im i>i «r m
Lm
Dia kii. I**l|«t i>. h d tf.
UJtJI
IWIM7C4I IXM-l.tM II9IV1M7I UUJ I.4U liöi-IMS K<xv«« hw. líltHUll t\'Mkoz. ItlSO-lMtO
lalpK l«Ha Itluwl
b.i70 uj k •ui nu I 001 "f 41
mm
IO» 114. K«t«uti lamiun
O*üo 144441\' 411
Ua49€ MJI^HIIW HIui »»» !«»»
\'1M4M HS PUU Ifi\'nm
Tittx S.ll /A Jiao »"14I9
■ ZáKkkala. 111)0 .1113
V»»»ó :«Ö -7100
WUa lUU-inti)
Vegyes 5 25 725 | Vegyes
Nagykanizsa—Szombathely-Wien S. B. viszonylatban
HT^I Wienbe
1 Szem. v.
2 . Gyv.
3 Szem. v.
4 §z.cm. y.i
WieoMI indul
900\') Itrá\'i 16 1»)
Szombat-NáRysai hclvzM zaára indul
-42<r 12-15 1510 21-26
(rkra.k
ÜS/" Ulti
I8W 23M
I I Szem \' 1 Szem.\' i Gyv. I Szem.
z.sárdt indul 4 Ki1) S.S5 I4in\') 1735
íffiSr
\'"ííáT\'fRs"-»» -
UifiO \' 11Z20 2u:io
Z) Gyznsviuialnkkal cuy I—11. oszt. út c.-y III, oszt. k\'tavellcn kis;M lititlitpesl--Wien S. B., ecy II—1.1. kdzvellen knest Olt|ek—Wien S. 1!.. rey I - II. osz.l. kfizvcllen ktrfsl Zacreb-Wicn. cey ilkezókocsi liuda|K>t--üy6r, egy 11-111. oszt. közvetlen kocsi llud.pcsl— Zalaegerszeg.
Személyvonatokkal egy II—HL z.szl. kózvctlui kocsi lludapcsl-zíatacgersaeg.
Nogykanizsa—Barcs—pícl W-ronytatban _
I
Tormára ytőxanc
Bua daaav. 76 lz« 432 SOO— l2S.t00, 17 ll-ca 427^00-430 Ouy 7« 43C.0CÖ—432o«;íc OunlntizU (a p.l->Wákl76k«.o. 4IS0X)-41 ^00, 77 ki-a. 420.000—422S.M,/» -r^.422ö0ű 425.000 74 kgK» 425.0J0 — 427 500, .ou 260 003-:625(0. t.Variaány.i;)a 230 0.-0 -240.030, tórárpa 250.000-326 000, aau 300 Ozz 306 . 01, leatail 255C00-257.510, tepei 5S0000—563,000, kwu H0.«0 -135.000. «wpa 165 000- 170.0.O.
SertésTásár
Fauz.tua 1318, ..ttbö ...d.ll.nml »l.i». r.tadt 600 0.6. tUaireadl 16.750-17.000, aae-ten 155 0 I 600O ucttr.t kdaáp tjü^J
15500. kOnnitl 13510—I4.0X). íl»lieodl s."> 15000—1S.260, máaooirndtt 14.000 15000. infol au!06 17.000—19030. aa.lon.a uajybao 19500- 20030 a.U 23 500- 24 000, l.Siuotl bu. 181 tO—20.000. naloaas. let ...16. 180» 1000 Az liányzalcsendek
Szem. v. Gyv. Szem. v. Szem. v.
pecsiól tlansrot Indul indul
0 31/) | 1235 1 I82fi:)
Tí-S-
11-40 1515 21-00
■Nagykant zsára tírkezik
13-411 17-20 23-10
1 "ISzeni. v.
2 Szent. v.
3 Gyv. Vegy.v.
\'V.ni\') -íST"" 85S"1
10 lu 12-15 1 l\'SO
14-35.1) 1617 16-25
13-jri 21-4(1
€1 Gyorsvonatokkal egy tl-llt. oszt. közvetlen koci tJsiek—Wien, egy I—11, oszt. közvetlen kocsi Zagteb—Wten S. B.
r> Személyvonatokkal cgv 1—11. oszt. közvetlen kocsi ís egy III. oszl. közvetlen kocsi Nagykanizsa—l\'íei.
Nagykanizsa— Gyékt\'nycsi viszonylulhan
Nagykani
GyíkínycsrGI indul
Kagykantzsárdl Gyíkínyesrc indul £rkcz.ik
zsára érkezik
1 Gyv. 550<) 6-30 | 1 Gyv. 2210\') 22-50
S) Gyorsvona\'okkal egy I—II. oszl. fs egy III os»t. közvetlen koesi liudipcit i-iume, egy I - tl. oszl és egy III. oszt. közvetlen koisi llutlapcsl—Suzak.
Nagykanizsa—Cakoveci (Csáktornya) viszonylatban
200(Vlk. 020. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Horvátit Teréz. I|. Kocsis Istvánné orosz-lonvl lakos véirehajlatdnak llotvllh Jánoj lebézldl lako« véfliehaltásl .zenvetlö ellen ln.lil.ilt végzeltajlisi nglében a trtekkömsi ItatóOg a végrehajtási árverést ll»!l K <K I tőkekövetelés és lárulíkai betia|tása vígéit a nagykanizsai klr. |ArAsblz6ság lerlllelín levő Otoszlony ís Kercc-cny kOzségekbrn tekvő s uz. orosztonyt 118. sztikvben 2111. Itr.z a. (elveti Vaslurkö düiiben Itvó nő-lének lentnevezell végteli.llásl szenvedői B*. í> M sors; szrrfnl illető \'ti részét. 2.0001X»> kor..
u. I.llaui 1013. szltkvben 1565. hisz- a. (elvett szántő az Osztag győtal dűlőben ingatlannak B 4. és 7. sorsz. aierlnl ugvan-nnnak nevén JII6 \' ti rézzírc 3,000.000 K.
II. o. lt«7. szltkvben 5. hrsz. a. loglalt Itáz t. sz. a. udvar ía kert Ingatlannak B 7. étt Itt. sotsz. szetinl tt-zvanannak nevén illő »:t részére S.lltllIJ000 kor..
u o IttWt. sztjkvben 211 a. Iirttz.. a. Ingtál! szőlő st Vasftirkő iltllfllxn Ingalliitnzk II 14. KZISZ. szerint ugyanannak nevén átlő Vt títzétc 30.000.000 koz..
It. .. luX) szlikyben A I. sorsz. a (\'illáit 1 i:j-cd atányu kőzo. biltoknak B 4. és 7. snrsz. szerint ugyan innak ntvín állo z:t részére 600000 kor. éa a
kcrceticnyl 35. szlikvben 7\'.«i. bzsz. a. lelvell szőlő és pince a Tőiöktsapáson dilidben ingatlannak B 8 élt II. itorw. aze-tint ngvanannak nevén átló 13 ríszéze 12,500000 koz. 1 cesíitíkbcn.
A telekkönyvi ltalősá< az ázverésnek meglaitáslra az orosztonyi ingatUnokra Orísztony köz»lgházán.ll V!X. évi szerz-Ictnltcr h.l 24. napjának délelőtt 10 őráiút, a kérettem! ingatlanra Keitc-3*nv közsígltázánái ugyanazonnap délutáni 2 Aráját Uzl kl. , ,,.,..
Az Árvetés alá kerülő ingatlanuk a kikiál-láil ár kéllia.niad.nál alacsonyabb áron ! nc.it atlltatők cl.
A/, átvcreln! szándékozik kölelesek Ká-1 zialpínzül a klktáll.si ár IO\'0-át kész-p-.nzbe.t vagy az 1841: IX. I.-C. 42. (fában megbatározott álfolyammal számilolt z.va-dékké[KS érlékpapítr.sl\'an á klkoldőllníl lelcnm. hogy a bánatpénznek clőteges bírói letétbe helyezéséről kiállított leién clintnervényl o klkdldőttnek átadni és az átveiési lellételcket aláírni (1881: LX. I.-C. 117. 150., ITttgS.1 I0M: XU l -e 21. S )-Az. aki az ingall.nérl a kikiáltás! átnál mag.iabt. igérelet teli, ha lőbbet igérm senki sem akar. köteles nyomtun a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt sí átlala ígért ár ugyanann.t
százalékáig klegészjletil (ISOI: Xl.l. 25.5) Nagykanizsa, 1ÍI26. évi Junius h6 ItZ napján.
A kiadmány hllelíut: Horváth s k. Mlkő s. k.
ytlr Ibiid . írsd.táltiil-
1 j Csáktornyáról indul Nagykanizsára 11 érkezik ■Nagykanizsáról Csáktornyára indul érkezik
1 Oyv. •145®) " 6 20 t: Szent.v\' 5tlK"> | 7*15
2\' Vegy. v. 7-2n (14(1 2 Gyv. 13-45"\') 15-28
\' 3 Szent.v*) 11-10 I3«) 3 Vegy. V. I7«l 20-211
4 Gyv.") 1232") 1406 . Gyv. 22-30 0 10
5 Szem. v. 1821 2015
*) Csak VI 26-ig bezárőlag közlekedik. ") Csak Vt\'27-tút kezdve közlekedik
*) Vonatokk.il egy I—II-— III. os/l. közv. kocsi Budapest -Fiume, egy latőloiesi Kl. Ili- 7rl««l ItvAm4.Ina. í< lluda[K<l--Veiiezia. egy I II os.-l kárvellen kocsi lludapc.l Venlimigllj (via TriesK
Kiatl|.l- Zrlayl nyomdaipar tt XMp- , Vtnezla. Genova), egy f--11-111. oszl kíizv korai Budapest Ríiin,t
kereskedés Et, Magykauízw I Uyursvonaiokiuii 11120. V120-IÓI, bearúiag tx.5-lg egy 1 11 111. oszl. kozv
kocsi Budapest—Villacli
9XI2-ss
fényképezőgép
(klhuraloi) lémalapon: k.zeltával. állvánnyal, lálazkal, vöroilámpával, má.otő-
krtettel siti. komplett l.l ... r.l..
kllcnc.zazezer kotonáézt és egyéb ctsi-tendü gép t. 155.000 K-á. havi lész-leltizclísze kaplt.lö
Fried és Nádornál
Hitdapesl, IV.. Petőit Sándoc-u. X
(Első lőudvar.) - Telefon: T. 115-50 Kélte Itioycti tl számú képes
áilegyzéktinkct. tv í
Nyomatot! a Zrínyi Nyomdaipar es Könyvkereskedés R.-T.-rtál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető • OfcnbccK líároly).
1926 |ullu« 18
ZALAI KÖZLÖNY
T
westend szúlló
Budapest, VI.. Berlini tér 3.
(Nyugati pályaudvaron.) Meleg és hideg vkvezeték
minden szobában. Fürdők, lift, fodrász. Tfcjcfon L. 920-64. Uicai saotwU 40.000 Mól 60.000 koronáig.
Pongrácz Sándor
JM. Igazgató.
Mol»ira«fj4dct nóttenl. Ueyesel, •énlia családot keres Btcyer Vilmos, S\'»-gái-ut 6, eiaclcL 2W2
300 méter tenged hcloeiidására tcnqnri-dóré Eternit Idővel eJsdó Salamon István-"ál. Hahót. 2337
~EÍegáns Iin*>m abédlő, szép nagy kiírta. asztalok, bórdivinv. konyha ís mis bátorok, juMnyo»an eladók Kinlzsy utc.i 2.
"~Égy jóházból való Hu *as- és fuszerüz-Jetbe tamulónak teljes eHátás>al íelvéte-
Uk Telekl-ut 3. _ __2359
Egy OsUtíieHrlftég hkáHal és mellékhelyiséggel együtt aug. hó 15-re kl-Teleki ül 3. 2358
Eladó F.Ótvös tér 14. számú nagy dupta hiz. nagy kerttel. Bővebbet Arany János-■ka 10. alatt.
Eey kis Slnger varrógép jutányoson KlrMy-otca 13. -2371
Vízvezeték
wcrclést, liirdőszobi
* berendezéseket
ptáUáSMl
javításokat
szakszerűen
készit
SZEPESI IMRE
Tflcfoa ZV>. mübAdojjoi
ino Zrínyi Miklós-utca 22.
SxÓnycaporaxiváat, lakátok por-mentesítését vállalja U«ky Yakailtásl Villa-Ut. Rákówl-u. 55. Telctoo 334. 2369 Kiadó egy szoba, konyha, spei/búl Ali.» bútorozott lakás augusztus elsejére KlnL-sy-ulca 30.
Hirom szobás lakáo augusztus l-re átadó. Cim a kiadóban. 2.<72
Finom fehórnomd javlUst és stoppo-láM vállal, vidékié Is megy Olitl Erzsébe!. Csengery-ot 4. -2379
0aletibnrond*xÍB lehetőleg fűszeres megvétetik B^hmné, Rákóczi-utca 25.
Egy bútorozott szot>a kiadó Teleki-ut 55._
Bútorozott ujtobák kiadók. Cim a kiadóban.
Kiiunó karbin tevó •bédtőberciido-*4», clósxobaszelrény. egyéb hizl íel-uerelüt cikkekkel együtt eladó. BJvebbet aJdadóhlvaUlbaa. \'2235
Fürdőkádak, « legmodernebb kivitelben Jutányos árban, ugy fotel, hosszít bul-Unikld és Ulókádak késien kaphatók Baksa bádogosnál, Klnlzsy ii. 21. Ugyanott <cy jég»*ck«-óny jutányosán eladó. 2196
Et:><zohá* laké* bútorral rgyUH íud«i gyaruU48. 2»75
Kiadó egy smba és konyha bútorozva. v\'gy bútorozás nélkül. Bővebbel a Hm-gyioál. 23<>1
Egy Jókaiban levő duplacsövű Lanchasler szerkezetű wndáaxfcgyvcc trladóacwi-<61 hegybírónál. Szentflórlán-lér. 2321
AutÓ olaj Autó benzin Autó felszerelési cikkek Autó gumml Firestone stock
Gazdasági
gépek, eszközök Gazdasági éSmindennemü Műszaki ^Sikkek
Hajós Imre mérnöknél
Keszthely,
az Auló-slandon.
Cipész és csizmadia iparosok figyelmébe!
Rövidesen alkllmam lesz műhelyemet megnagyobbítani és iliV a piaci árusítást is megiezd-hclcm. — Kétein, hogy szükségletüket részemre lentartani szíveskedjenek.
Kaptafáim
minden más gyártmányúnál jobbak ti olcsóbb árban lesznek Árusítva. Szi.es pártfogást átér
NÉMETH LŐRINC
helybeli kaptnfakészltő.
7861/1926.
Hirdetmény.
Folyó hó 21-én, szerdán d. e. 9 órakor Nádor-utcai óvoda udvarán kél tói eladunk.
Nagykanizsa, 1926. évi julius lió 17 én.
Városi Tanács.
U\'/s HP
szivógáz-lokomobil
<100 MÁV golyós. 1500 ■ Schutlh worllt
cséplő
3Va HP
gőzlokomobil
Weiser Gépgyár
Nitgykanizsn, Siigar-ul 16.
CORDATIC
autágummik.
MICHELIN PMEU
gyári lerskal motor és kerékpár, autólcIszcrcKsek legvencnykípoebben
NAGY JÓZSEF Budapest.
Vt, Andrása,-ut 34. - Telefon: 2l-«.
Van ssetentsám a a é. kózón-ség szives tudomására adni. hogy Nagykanizsán, Deák-tér 2. sz. alatt (volt ilj. Slem Mór bórűzlet)
bor és cipész kellek
üzletet nyitottam.
E szakmához larlozó összes bel- és külföldi legjobb márkájú felaőbör és talpanyagok allandóan nagy választékban ésveraassy-kápes árakban állnak a n. é. kózóttség rendelkezésére.
Cipőfűző különleges ■égek, talpbetétek, cipő-sámfák, cipőkrémek minden színben és változatosságban.
Szives pártfogást kér
Lénárt Imre
bórkereskedö.
SZIGRISZT LÁSZLÓ
Nagykanizsa. Klrály.u.38. Teleion 150 Pénxkalo.önt ingatlanra bekebelezéssel gyorsan megszerzek. SO holdnál nagyobb birtokra hosszú lejáratú riollárkStc.Ont szenek. Eladó háxakt Emeletes, nagy /|VC-detmü belvárosi ház eltoglaihaWö szobás takissat, melléképületeiket, nagy udvar é, kerttel juttnyoa áron eladó Bloglal-ható inagánfaázsk,\'üztet)Láz.k, nagy jövedelmi! Itárak, kertcsházak cladék. Blr-tokrak ■ 3000,800,300,250 holdas és kisebb birtokok ctadók épületekkel. Nagykanizsa mellett 1 hold twima rét eladó. Vtilmalo m 3 járatú 220 millióért eladó állomás mellett a nagykanizsai járásban. Bal.tonk.r..itui*on, ftov\'láron, Máiiatctrpcn. Keszthelyen vi\'ták. telkek cladrtk.V4t.li m«gbt«*sek, 40 hold blrlokot épülettel, Nagykani/sa kó/c-lébcn. készpénzfizetéssel keresek. Bír-tnkUrt,t,k,t keresek t(X> holdtél 1500 holdig, sok tékeerós bérló részérc.
Szíjgyártó eikkek és vezetékek, liepszijak minden nierelbeu
Kölcsönponyva
Kölcsönzsák
Uj kazaltakaró, gép-és sátorponywa Gabonás-zsák Kévekötő piros végQ manillazsineg Rudaló és egyéb gazdasági kötelek Vizctdmlö. aaineg varrócérna, géphajtó heveder
gépolaj, gépzsir, gyanta, kocsikenőcs legolcsóbban kaph.tó
Hirsch és Szegő
cégnél
Nagykanizsa. Telefon 75.
2892/1926. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt Ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56-58. §-«i értelmében eszkóz-lendó nyilvános clárvereléséröl.
A vésrehajtást srenvedó neve: Somogyi Testvérek.
Az elsó árverés helye: Nagykanizsa, Magyar-u\'ca 18. sz.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1926 jul\'us 31-én d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Nagykanizsa. Msgyar-ulca 18. sz
A mlstidik árverés ideje (nap ís óra): 1926 aug. 10-én d. e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése, sommásan, nemenként:
1. 1 drb. jégszekrény 1,000.000 K,
2. Üzleti berendezés -t 000.000 K, 3 I drb. mérleg 500.000 korona
becsértékben.
Árverési feltételek.
1. Az elsó árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak elidatni, ha n becsértéknek legalább háromnegyed része inegigéi lelik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet ígérőnek mindeneseire eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonn.<l fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az cscllcgcs fényűzési adó is.
Kell Nagykanizsa, I92G. évi julius hó 14. napján.
I.eltoczky Lajos
)U, városi végrehajts.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 julius le.
a raktáron levő kész férfiruha, gyermekruha, átmeneti kabátok, ________ _____________ szövetek, bélésáruk és kalapok
mélyen leszállított áron kiárusittatnak.
Ozletáthelyezés miatt
mélyen leszállított áron
FRANK VILMOS NAGYKANIZSA, Föut 8. szám.
Fényképező
gépek
és cikkekről ingyen küld árjegy zékel, ha levelezőlapon kéri
HATSCHEK ÉS F&BEAS
Budapest, IV. Károly-körut 26.
^mm
Pk.503l 1926. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
AluiicoU bírósági víjjrehaJtó u 1881. évi LX. I.-C. 102. §-a éneimében ezennel közhírré leszi, hogy a nagykanizsai kit. Jiras-blróságnak 192*. évi P5034. számú vég-zete következtében Df. M:1ek László ügyvéd Alul képviseli Varga litván lávára 3,131.000 kor. s |ár. erejéig 1926. évi április hó 10-én foganatosított kielégítési vegrelmjus utján le- és lelülfoglali és SO,MX)ÜO0 kot. becsüli köveikezó Ingóságok, u m: jéggyáiláslioz szlik>égcs gépek nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykfliilzsal kii. Járás-bíróság I92ő ik évi PX. 6031. stamu végzése lolylín 3,431.(XX) kor tók< követelő, ennek li»25, é^i augusztus hó 5. napiul i jíró í°.o kamatai. i y»A» válwdlj és eddig | Oyszesen 325.0U0 kor. bíróilag már meg- | állapított költségek eicjéig Nagvkanluá i, lírz»ebcl-tér 17. Mám alatt leendő megtartására 1Ü26. évi augusztus hó 5-ik napjának délelőtti >. <9 órája határidőül kl-tűzetik cs almoz a vtnui szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. Ik>gy az érintett ingóságok az 1881 évi LX. t.-c. 107. és 108. § ai értelmében készpénzfizetés melleit a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is cl tagnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások 1% le- és felülioglaliatták és azokra Kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés ax 1881. cvl LX. i. c. 102. értemében czck javára Is elrendeltetik.
Kell Nagykanizsán. 1926. évi julius hó lo. napján
Kaszab Lajos s. k., kir. jbírósági kiküldőit,
Siómarosi
mintegy
600 holdas birtok,
amely Siófoktól 7 kilométer távolságban fekszik
parcellázásra kerül.
Bővebb felvilágosítást nyújt a gaídrisáe veze ösíge: Földhitelbank R-T. gazdasági in\'ézMgc Siómarou,
vagy Közportj t: ,3K
földhitelbank R.-T., Budapest, V., Hold-utca L
Európa legrégibb automobilgyára
Homokos es h.nvcs vidékekre a legideálisabb 4—5 személyei: túrakocsi 10/24 HP. 4 ajtós Cantilcver rugózás, Michelin Ballon guntntivai, amerikai lelő, 1 Ida t teljesen /árh.itó Ijlakkel
110,000.000 korona.
Kedvező íizeléii Mlélelck! Kizárólagos vczírképviselel:
LANDY ISTVÁN Budapest, Országház-tér 9.
Telefon 973 43. x -jm
Nagyrabccsült Hölgyeim és UraimI Csak az
udvarban
Cim: Olcsó Maradékvásár BUDAPEST, KIRALY.UTCA 32. Alapltra 18».
kaphatok <itnrJ<l6i ot(<4 Arak mellett alant (elsorolt cikkek
A»afc \'íteVUr
m(lff Ií5 <m tféltt Jömltt^»<gO
divatot ff/IK>l(Cx>y»iÖYtt honi- f)no
valóval tsyütt - — - fc/ö miire JunUtiOet puplln. v«ry
Ml(iii..*i inln&t\'fU mhjte- j^g
3
l«d«i uinbtn —
poháflCítf. VJ(Cy 3 db delinket*] ó raílít srönyAtü moiöótün. \\»gy vollí. V4|Of karton. vaj;y mo»ott vJ.f..n. v. .IdbMferfo IftfOtköfA
mbktudó m«t»r <r«pp muotain, vjjct kilQnA
U. a. kilfioi miii.Míja dupliirflft mp» <hln« KtiiMlvO í/lnben tK, Khotlli nól udret di:|>iuiíle» n£l lióvci tunckbrn 29, wlvtmtsnyb <Wiih mirdtn »jlnb*ti II. bfiteio* k+tUitA 17, \'! m ticisiu l.\'ltenldl lej-eJA dinbjt SS, iht pjplmlíprilJ W. viMs\'i. villapjpUn ;TÍ, ig\\ K<inll»i4. 2 4#y-. rny i»iUlt*nli 3íO, 1»tl6s Íulú«i/.fvei ZS. tnin/clt m\'u lm v«gy nidrí; », tnsat\'hJ n\'il ii (eilt 2v»p|usiüvet h itlyrr n-iu<t«\\u« tnintirn eitoindtijiii lihin li-. I\'oiki leiJeléicVe: Mkliiamd«Mn Mioitunk,
Hirdessen a Zalai Közlönyben
INGATLAN ELADÁS.
Házak, 2. 3, 4 és 5 szobás rosRkn-hAzaV, kO/.tilk beköltö/hctó lakással, kisebb és nagyobb jövedelmező bérházak, emeletes és üzletházuk, vendéglők, szőlőbirtok Cscrfőn 3 hold priuu birtok szép pincével, szcnlgyörgyvári hegyen 7. 5. 3 és I\'í hold birtok pincével, bal*ton« villák Balaton keicNzturon 4 szolsás villa 2 hold Jövel. Márifttelepen 3 szobás villa 0 hold szőlő é> fnlddcl. lovábl»i Ugyanott (> hold szép birt-.k. Fonyódon .1 szobás uri vi\'la 2 hold belsőséggel Malom, jól jövedelmező vízimalom, Vendéglő Zalában, állomás melleit, olcsó árban eladók. — Bővebbel: DURÁSZ MIKSA ing. közvetíti Nwgykani/sa, Rakóczi-utcft 29. s;sm.
Megérkeztek
nyári ruha és kabátkülönlegességeink
Bátori Sándor
ruhaáru nagykereskedésében
Telefoni 203. zalaegerszeg Széchenyi-tér
Föüzlet i SZOMSflTHELV.
Hatalmas választék, kiváló anyag, kitűnő szabás, legalacsonyabb szabott árak! Saját érdeke kirakataink megtekintése. Cégünk alapja: megbízhatóságunk.
E heti reklám-cikkeink!
Ai.\'luk ck[ k- roitibsn ctlcn4úk.
Angnl siövcttx\'l
divatiiij......
Nöi nyárnulla ... Selymes bluzujdon
ság.........
Biosó selyem divat-
ruha ......
Fitt nyitiruhi ... Férfi divalflliiiny Nói és (érti csö-
köpenyek Féi fi gyapjú Iclöltó Nöt coverco.it kábít
végig b6li.lt Tennisz-nadrág ......
150 150
90
250 ... 130 600
. 300 800
... 700
130-190
Nyomatot! a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán." (Nyomdave«ló: OícnbecK Károly).
06. évfolyam, 160. szám
Nagykanizsa, 1928 julius 20. kedd
Ar> 1800 k*r«n«
V «
POLITIKÁI NAPILAP
[ilililiH.il te llitlkt IM MU íMztbetf MUlKláUnlal: Utfita**. &
Felelős szerkesztő: BarbariU Lajos
Intonrtw-triefoo: IUcrtuúu 78. Elíltelöl ir« egy bóra 30.000 korona
Ravatalhoz
áll ez év augusztus 29-én a magyar nemzet. Közel huszonötezer hősi halottjának ravatalá-lioz, kik 1526. augusztus 29-én Mohícs mezején életüket áldozták a Hazáérl.
A hontivérrel gazdagon áztatott mohácsi tög fölölt eszményi ravatalt állit a nemzeti kegyelet, mely köré összegyűl a gyászoló nemzet, hogy ünnepet üljön a megszenteli fájdalom, mely honfi lelkek fölölt borong e napon.
A borzalmas világháború még mindig füstölgő üszkei fölött nehéz ugyan áttekinteni a 400 éves mult eseményeire, de át kell pillantanunk, már csak azért is. hogy mostani kegyetlen le-törtségünkben reményt meril-sünk a 400 év előtll türlénelml emlékekből, amikor még letör-lebbek, még szegényebbek, ntég megcsonkilottabbak, még rokontalanabbá elhagyatottak vollunk. A fajban élő őserő és az élni-akarás azonban összetöri rab-b.lincsel, letiporta a félhold bitorol! uralmát és nemzedékeket nevelt elpusztult falvak begazo-sult temetői felett.
Mohács emléke él és a sorsharag világtörténelmi jelentőségűvé avatta mullja fölött a nemzet e 400 éves évfordulón nem néz el némán, tétlenül, hanem Iliidet ni akarja országnak, világnak, hogy élünk és ha végze lünk: a balsors még mindig lép Is, a reményünk lobogó lángja még mindig ég, hogy hoz még reánk a Magyarok Istene vlg esztendőt is. Ezzel a hittel tekintünk végig a munka, a kulturális fejlődés, a gazdasági meg etősüdés előttünk kanyargó, végtelenül látszó országútján, mely a második ezerév stációjához vezet.
Nagy, világraszóló ünnep lesz ez az 1926. augusztus 29-ike, mert annak kell lennie s az egész nemzet aprajának nagyjának ösz-sze kell fognia, hogy az legyen. Az árvának siralallan áll a koporsója, ha kiiették az udvarra, dc egy ország halottjának koporsójára, ha kondul a harang, megállnak egy percre a vonalolt és a gyárak zúgva ?akatoló
gépei és ebből megérzi az ahya-fóld lelke, hogy sir ez az ország. Mennyivel inkább meg kell éreznie, mikor közel 25.000 nemzeti hős sírja fölölt nemzeti nagylétünk nagy temetőjén gyújtjuk meg a kegyeletes emlékezés szö-
vétnekét, melyre felfigyel az egész világ szeme és kíváncsian lesi, hogy lör utat magának a hőseit sirató kegyelet abban a népben, mely dacos élnlakará-sának annyi fényes tanújelét adla. Inkei József
A magyar kormány válaszjegy* zékét holnap küldik el Prágába
Moirattich k«».t n»uj«j» *t a;j.B»i*k«< ■ ralnlaataroliidknek
budapotl, julius 19
Azok a tárgyalások, amelyeket az érdekel: minisztériumok a cseh — magyar kereskedelmi izeizödés dolgában a magyar kormánynak küldőit cseh jegyzékre adandó válaszról folytatlak, b\'.fejerődlek. A magyar kormány válaszjcíiyréVc szon.ba.uu már elkészült és holnap küldik el prágai követünkhöz, Masircvich Szilárdhoz. Magyarország prágai kOvete holiitpulán nyujti-1 át Schvcla cseh mini:zlcrrlnöknck a |eg>z!kel. tnfurniációuk szerint a legvzék a kereskedelmi szerződés lehtösígeinek taglatási mellel! foglalkozik a cseh részről (elvetet! egyhónapos kereskedelmi provizórium gondolatával i». Mindaddig, nmig a magyar válasz átadása Piagában megtörténik is ami/ erről a magyar kormány hivatalosau értesítést nem kap, a válaiz tartalmáról semmiféle bővebb közlést nem áll módunkbin tenni.
A francia kabinetválság megoldása felé
Herriol tárgyalásai kedvezően haladnak előre
A frank árfolyama tizenöt százalékkal romlott
Páris, julius 19
(Éjszakai rádüjelentés.) Herriol tárgyalásai, melyeket ma délben folytatón, jó utcn haladnak előre. Ha nem merülnek fel akadályok, estére remélhető, hogy Herriol kormányalakítási kisérlclci sikerrel járnak és a baluldal cgyc-iiésének jelszavával megalakul az uj kabinéi. Ez esetben lehetséges, hogy a pénzügyminiszter De Monzie szenátor lesz.
Páris, julius 19. (Éjszakai rádió■ jelenlés.) A kamara szocialista pártjának tegnap hozott azon határozatát, hogy a szocialisták nem vesznek részt a Herriot- kabinetben, nem minden jelen volt helyeselte.
Páris, julius 19. (Éjszakai ródió-jelentés.) Calllaux ma délelölt felkereste Doumcrgeu elnököt, akivel egy óra hosszal tárgyalt tárcája ügyeiről.
Berlin, julius 19. A nemzetközi devizapiacokon a francia kormányválság következtében a frank erősen hullámzóit, de valamennyi piac közül a berlini tőzsdén voltak a legvadabb árugrások a francia frank kurzufá-ban. A szabadforgalomban London és Páris közöli eleinte 230-as árfo-
lyamot jegyeztek, azulán 224-es kurzus jutott felszínre, déltájban pedig 224—225 közöli ingadozott a jegyzés. A nemzetközi pénzvilág idegessége ezekben a rendkívüli ingadozásokban tükröződött, amelyek a szóm bati árjegyzéshez képest a francia frank árfolyamának 15 százalékos leromláséi lünieiték föl, amilyen értékcsökkenés a német birodalomban a pénzromlásnak csak a legrosszabb napjaiban volt észlelhető.
Lord Hampton
csodálatának adott kifejezést a magyar cserkészek teljesítménye felett
A cserkész nagylAhort vasárnap ötven-ezer ember tátogatta meg
Bullapest, julius 19 (Éjszakai rádiójelenlés) A megyeri cserkész Nagytábbrt vasárnap 50.000 ember látogatta meg. A közönség melegen ünnepelte az idegen, barátságos nemzetek cserkészeit. Vasárnap nyitotta meg gréf Teleki Pál a cserkészek kiállítását, melyen mintegy 500 tárgy került kiállításra, ami
mind a cserkészek munkája. A Nagytábor arénájában meglartott cserkész díszelőadást 5000 ember nézte végig. Lord Hampton Nagybriltánía kikül-döltje ernléksorokal nyújtott ál a Tábor rendezőségének, melyben csodálatának ad kifejezést a magyar cserkészek munkásiága és képzettsége felelt. Szerencséjének mond|a, hogy a magyar nemzet crerkészfiait megismerhette közelebbről.
Gróf Bethlen merénylőiének védője
l\'árls, julius 19. (Éjszakai ródió-jelentés) Jászt Iván gról Bethlen István magyar miniszterelnök merénylője megkérte Gernouth az Emberi Jogok Ligájának főtitkárát, hogy vállalja uédíimél. Az Emberi Jogok Ligá|ának vezetősége az engedélyt a főtitkárnak megadta. Csontvázszerű hulla-lelet Bécs, julius 19. (Éjszakai rádiójelentés) A Langenbergcn ma cey ismeretlen férfi hollteslél találták meg, mely már csonlvázsierücn ösz-szc volt száradva. A rendőiség azl hiszi, hogy öngyilkosság esete forog fenn.
Megkezdődött a balatoni Sport-hét
Budapest, julius 19 (Éjszakot rádiójelentés) A Balatoni Y-iCht Klub rendezésében vasárnap kczdödötl meg Balatonfüreden a Spoil-Hét, melyen nagy és előkelő közönség vett részi. Első nap, vasárnap, a vitorlás versenyek kezdődtek melyeket a hét többi napjain Tihanyban és Keszthelyen folytatnak.
• Rakovszky repülőgépen \' Moszkvába utazott
Páris, julius 19. (Éjszakai rádió-jelentés) Rakovszky orosz nagykövei ma délelőtt repülőgépen elhagyta Párisi és Moszkvában ulazotl.
Ujabb hőhullámok
Berlin, julius 19. Ma délben Berlinben igen nagy hőség uralkodott. A hőmérő 30 fokot mutatott. Tegnap a különböző fürdőhelyeken négy ember vizbefulladt. A mai napon a nagy melegtől sokao napszúrást szenvedtek.
London, julius 19. Angolország-ban a hőhullámok miall sokai szenved a lakosság. Az ország minden részében nagy viharok voltak. Észak-Angliában a folyók megáradtak.
ZALAI KÖZLÖNY
l926\'|uHm 20
Huszonkét millió dollárkölcsön a megyéknek és községeknek
MEGYÉK ÉS KÖZSÉGEK KÖLCSÖNE
Budapest, julius 19 A pénztlgymii.isztélium részéről folytatott tárgyalások Myainán megállapítást nyert, hogy a vármegyék kolcsónszükséglete minimálisan tiz millió dollárra lehelő. A vármegyék kólesOnének lebonyolllása Igen egy-szeiü és gyors lesz. A küzslgek kölcsöne azonban már nem oldható meg oly gyorsan, meri iőhb mint ötszáz község igényeinek és ízük séglcleinek egy kalap alá vételéről
vau szó, ami egy külön adminisztrációi igényel. Az ötszáz község több mint 12 millió dollárt Igényel. A vrf-rosok kolesönének második Iransát illetőleg aggályok merüllek fel, hogy lehet-e egyáltalán ilycnl kibocsájtanl, mert az ilyen kölcsön — ha ugyanazok a városok vennék fél, amelyek már részesüllek dollárkölcsönbcn — másodhelyen lenne bekebelezve és igy annak a költségnek más volna az ériéke, min! a már kib icsálotl kötvényé.
A Dráva a somogyi parton több helyen áttörte a gátakat
Drávakereszinr halárát teljeses elöntötte az ár A lözség larmése elposztult
Jugoszláviában a helyzet változatlan
Kaposvár, julius 19 | a halárban levő termést. A megduz-(ÉJszakal rádlójetentés.) A hetek zadt Nádas folyó Egeres, Jegenye,
óla tartó esőzések annyira megduz-zasztották a Drávát, hogy az szombaton a somogyi p irton több helyen áttörte a gátakat és a lapályosabb helyeket elönlötle. A Dráva vasárnap ujabb 30 centiméterrel emelkedett. Drávakeres-.tur határát teljesen elöntötte az ár. A község termése mind odaveszett. A szigetvári járás főazolgabirósága kirendelte a környék lakosságát és nagy erővel megkezdődtek a mentési munkálatok.
Vészes felhőszakadás Erdélyben
Kolozsvár, juliui 19. Gyalu környékén, valamint a Nádas folyó mentén vészes felhőszakadás pusztítóit, melynek következtében a Kapos-pa-tak kilépett medréből és elpusztította
Darás, és Bogártelke község határát elöntOtle. — Jegenyét csaknem teljesen megsemmisítette. Egeres, Da-rós és Bogártelke községek termése teljesen elpusztult.
A jugoszláviai árvíz
Belgrád, julius 19 (Éjszakai rádiójelentés) Az árvizveszedelem ügyében a helyzet változatlan. A Duna és Száva az utolsó 24 órában csekély mértékben apadlak. A Száva Belgrádnál 4 emel, a Duda 3 centiméterrel. A király ma visszaérkezell az árvíz állal sújtott területekről és Veldesbe utazott.
Belgrád, julius 19 (Éjszakai rádló-jelentés) A Aforova-folyó erősen emelkedik és már löbb helyen ki is ön-tötl. A kárt még nem állapitolták meg.
Vági vallomása a Rákosi-per mai tárgyalásán
Szocialistának vallott* magit
Városi tisztviselő-fizetések leépítése
Mélyreható változások a városi tisztviselők pragmatikájában
Nagykanizsa, julius 19 A városi jogügyi bizottság napa. kon keresztül, olykor a késő esti órákig is ülésezcth-dr. Fried Ödön elnöklete alatt. A bizottsági ülés tárgyalásának legfontosabb pontja, amiről egy pár soros hírben már be-száinoltuuk, a városi tisztviselőknek a pragmatikája, amelyet napokon át tartó, alapos és beható vita ulán a mai viszonyoknak megfelelőiig módosítottak. Mélyreható intézkedés történt a városi tisztviselők fizetése kérdésénél is, amelyet ugy a város érdekében, mint a tisztviselők érdekében sikerült megoldani és amit a bizottság a közeli napok Iközgyü-lése elé fog terjeszteni. Ugyanis nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy a jogügyi bizottság azt a javaslatot teszi a képviselőtestületnek, hogy a nagykanizsai városi tisztvi selók pragmatikája teljesen azonos
Budapest, julius 19 A Rlkosifélc bünpernek mai tárgyalásán Vágit hallgatták ki elsőnek, aki kilclcnlcitc, h>gy nem érzi magát bűnösnek. 1924 ben azért zárták kl a szociáldemokrata pártból, meri birálla a vezetőket. Hiss\'.u elvi fejtegetése Ibin az elnök lObbször félbeszakítja. Elmondotta, hogy gyüjiö-iveket külJOtlek ki a külföldi magyar munkásokhoz. Egyébként szocialis-
tának vallja magái Vági. Utána Welshaus Aladárt hallgatták ki, aki a vasutasokat szervezte. Palotás Imre vádlott kihallgatása ulán lluber István vasmuukást hallgatták ki, aki elmondta, hogy Vági letartóztatása ulán ö leli a párt elnöke. Rtkosi Mátyási nem ismerte. Tobb jelentéktelen tanú kihallgatást ulán az elnOk a tárgyalást kedden délelőtt kilenc órára halasztotta.
Két szökött fegyencet fogtak a nagykanizsai határban
A Hantiról megszökött két fegyenc Székesfehérvártól Zalaszentjakabig bujdosott — A nagykanizsai határban Horváth Szilveszter lovnsrend&r elfogta őket
legyen az állami tiszlviselők szabályzatával. Fizetésük ne lépje lul a békebeli tiszlviselők fizetési skáláját aranyparitásban. A kérdésnek városi közgyűlésen valószínűleg és érthetően, erős vitája lesz.
Lezuhant repülő
Drezda, julius 19. A kaditsi versenytéren az Immelmann emlékrepülés folyamán vasárnap esle Wüsthoff, szolgálaton kívüli repülöfőhadnagy, az Ismert drezdai harci repülő, aki a háború alatt a Richlhoffcn-rajnak voll a vezctőrcpülője, mintegy 150 méler magasságból lezuhant. Esés közben kirepüli a készülékből és életveszélyes sérüléseket szenvedett. A gép darabokra zúzódott.
Az uj görög kormány Athén, julius 19. Eutaxias tábornok tegnap este megalakította az uj görög kormányt.
Nagykanizsa, jutius 19
Körülbelül egy hete, hogyahaita-pusztai állami bünletöintézettöl két hosszabb időre elitéit fegyenc, név-szerint Király János és Dervallcs József eddig meg nem állapítható módon megszökött. A budapesti kir. törvényszék a két szökevényt köröztette. Napok multak el anélkül, hogy sikerült volna nyomukra akadni.
Szombaton történt, hogy Horváth Szilveszternagykanizsiyrendőrőrmes-ler, amikor a külső \'halárban lovas-járőr szolgálatot teljesitell, észrevett kél gyanúsan viselkedő, Fejérmcgyé-ben szokásos viseletű, zsínoros magyar nadrágu embert, akik a rendőr láttára nagyon rosszul kezdték magukat érezni. Horváth Szilveszter odament hozzájuk és igazolásra szólította fel őket. A két zsinoros nadrágu magyar nagyot nyeli, de aztán mégis csak bevallották, hogy Hartá-ról megszöktek és most Jugoszláviába igyekeznek.
Az őrszobán Stuller Llszló főfe lügycló és a lovasredórök jelenlétében elmondták, hogy két kevéssel előbb megszököll fegyenc példáján buzdullak fel. Amikor közös elhatározással lslenhozzádol montak Harta vendégszerető épületének, telték azl azzal az elhatározással, hogy a megszállóit Kapla községbe (Zalamegyc Alsólcndvai járás) mennek, Király János illetőségi helyére. Ám nem mertek Budapest leié menni, feliek hogy olt könnyen elfogják őket. Egy csónakot kcriteltek, abba beszálltak és Székesfehérvárig eveztek a Dunán, evezőül egy Ibotot használva. Székesfehérváron azonban mezei munkába állottuk, hogy legyen mit enniük és pénzl szerezzenek a lo-vaulazásra, ami sikerüli is nekik. Székesfehérváron szerezlek maguknak magyar ruhát és igy jöttek vasúton egészen Zalaszcnijakabig.ahol leszálllak és gyalog jöttek Nagykanizsa felé. Ám itt csapolt le reájuk a végzel a nagykanizsai halírban Horváth Szilveszter államrcndór személyében, aki megbilincselte és a kapitányságra előállította őket.
A nagykanizsai államrendőrség
bűnügy! osztálya a kél mcgs7ökölt fegyencet nyomban átadta a nagykanizsai kir. ügyészségnek, amely Király Jánost és Dervallcs Józsefei a mai nap folyamán visszakísértél! Hartapusztára.
Dervallcsol egy 1918 ban elkövetett gyilkosságért halálra, majd kegyelmi uton 15 esztendei (egyházra, Királyt 1920 ban elkövetett emberölés kísérletéért és ratyásérl
12 évi fegyházra lléllék.
«
A kanizsai rendőrségnek ez a fogása és a közelmúlt több hasonló eredménye élénk bizonyítéka a külterületi lovasjárőr szolgálat szükségességének és annak az alaposságnak, amivel lovasrendórelnk ezl a munkát végzik.
Városunk rendőrségének az utóbbi időben felmutatott credménydus működése azzal a megnyugtató tudattal hat városunk közönségére, hogy a rendőrlegénység jó kezekben van és megszívleli az elöljáróitól gyakran kapott Iskolázást, aminek az a — bátran mondhatjuk — sikeres Intenciója, hogy az államnak minden körülmények közt megbizhaló támaszokat neveljenek.
•.....- *WMW
Felakarják robbantani a genfijamerikai követséget
Genf, julius 19. Csikágóban nemrégiben letartóztattak kél olasz anar-kistát, akikel a törvényszék gyilkosság büntette miatt halálra ítélt. Az ítéletet a legkozelli napokban hajtják végre CsiKágóban s ezzel kapcsolatban az Egyesüli A\'limok genli követe szombaton fenyegető levelet kapoli, amelyben az olasz anarkis\'ák felrobbantáss íl fenyegetik az amerikai követség épületét. A genfi rendőrség a követség épületét szombat esle óla erősen őrzi.
Ételmérgezés egy apátságban
Innsbruck, julius 19. (Éjszakai rá-diójelentés) Beregen mellett a mere-raui apátságban nagy ünnepi vacsorát rendeztek egy magyar apát tiszteletére. Estebéd ulán a vacsora összes résztvevői ételmérgezésben megbetegedlek. Mára valamennyiek állapota javult.
1926 luhu» 20
ZALAI K0ZL0NY
3
Gyújtogatás okozta a szepetneki tüzet
A község népe nem akart az oltásnál segíteni — Nagy bal roll a rízblány Is - Két lakóház és Öt pa]U égett le
S/cp«tnck, julius 19 • (Sóját tudósítónktól.) Lapunk legutolsó szama már le volt zaivj, mikor a szepetneki tűzről vettük a jelentést. Igy c&ik néhány sorban emlékeihettünk meg róla.
A nagykanizsai tűzoltóságot szombat este 9 óra 40 perekor a kiska-nizsai csendőrség értesítette a szepetneki tOziól, mire a tűzoltóság azonnal kivonulás** sictett. Ám még cl sem készült, amikor a szepetneki postahivatal telefonján a szepetneki tűzoltóság is felhívta a nagykanizsai tűzoltóságot és annak sürgős yegitségét kérte. A nagykanizsai hivatásos tűzoltóiig néhány pillanat alatt egy gépfecskendöveJ, ugyancsak kivonult a kiskanizsai ónkéntrs tűzoltóság is egy géppel. Háromnegyed óra alatt érkeztek meg óriási vágtatással Szepelnckrc, ahol akkor mar ha\'almassá nfill a tűz. Ott voltak a sormási és az eszteregnyei tűzoltók is, akik mindent elkövettek a nagy-és kiskanizsai és az ottani tűzoltó-•ággal egyetemben, hogy a tüzet lokalizálják.
Nagy baj volt a vízhiány, amely rendkívül megnehezítette az oltási munkálatokat. A község népe pedig nem akart segítséget nyújtani az oltásnál, ugy, hogy a Rlgyácról kivonult csendőrségnek kellett a népet erélyesen felszóliiani, hogy segítsenek a vizhordáshoz és oltási munkákhoz. Ennek igy is kevés foganatja volt.
A lüc ót pajtát és két lakóházat pusztított el és tetemes kárt okozott a szegény fóldmives népnek. Miután Szepetnekcn az utóbbi idóben gyakori a vóröikakas látogatása, amely minden esetben a nincsteleuség zsúpfödeles hazait keresi fel borzalmas látogatásával, alapos a gyanú, hogy 4 tüz gyujiogatásból eredt. A kár pontos számszerű adatai még nincsenek megállapítva. A vizsgálóbizottság holnap száll kl a lüz okán ik és a kár összegének meg-állapítása véget, amit a kOzségi jegyző a j-irás fószolg^biróságának jelenteni fog.
A rigyáci csendőrség is nyomoz, ex \' ügyben.
Garabonci orvvadászok a rendőri büntetőbíróság előtt
Tizenöt napi elzárás és milliós pénzbüntetések orv-v..dás*atert — Az egyik vadorzó egy év multával ájulta el társát — Titokzatos felbujtó után nyomoznak
Járhatatlanok a temetői utak
A közönség nem tud a sírokhoz menni
N.&ykjmlru, Jullut 19
A nagykanizsai közönség elég gyakran szokta felkeresni a nagy néma városi, ahol szerettei, hozzátartozói csöndesen alusszák az örök béke álmát nítni öreg Móger bácsi birodalmában. Temetések meg naponta vannak, olykor három is egy napon — ugy, hogy a nagyki nizsai kegyeletes publikum bizony c\'ég sokszor letkeresi a római ka\'olikus sirkcrtcl. Épen azért a város műszaki hivatalának gondoskodnia kellene arról, miként az más városodban i történik, hogy a Icmcló utjai rendben legyenek, hogy a sirkertcl látogató közönség könnyen tudjon hozzá-fúlni és hozzájárni szerelő családtagjának sírjához.
A bejárattól még csak valahogy eléli a gyászoló közönség a temetői kápolnát, de a kápolnától a keskeny ulakon lovább menni a sírokhoz, ehhez már nagy művészet kell. A közönséges halandó a sáros, lucskos ulakon képleten lovamenni. Valóságos szisziluszi munka, amit a bokáig sárban gázoló gyászoló közönségnek végezni kell, mig a keresett sirhoz juL Tudunk róla, hogy a temető-gondnokság és mátok mit nem egy ízben keresték meg a műszaki hivatali a temető uljalnak rendbehozatalára és a Icmelöllátogató közönség bizlk abban, hogy az illetékes városi ogyosztály a tcinető útjainak rendbehozatala és feltöltése Iránt sürgősen intézkedni fog.
Oláh „fSIdbirtokreform"
Nagyvárad, julius 19. Zichy Tivadar grófnak Diószeg halálában levő Ötezer bo\'dból csak tizennégy holdat hagytak meg. Az oláhok a huszonkét szobib.ll álló kastélyt vincellér iskolának akarják felhasználni, valamint a kápolnái, amely a diószegieknek egyetlen temploma volt, oláh templommá akarják átalakítani.
Kivégzés gillotinnal Nürnberg, julius 19. Lechner apa-gyilkost na icggel a nürnbergi vizsgálati fogházban gillotinnal lefejezték.
Nagykanizsa, jullus 19 Izgalmas tárgyalást totlott ma délelőtt a nagykanizsai járási főszolga-biióság rendőri büntetőblrája, akt előtt garabonci orvvadászok állottak vadászali kihágással vádolva. Az utolsó esztendők során, de különösen a forradalmi idők óla, az egész ország területén elszaporodtak az orvvadászok, akik a vadászterületek bérlőinek és uradalmaknak kárára, nagy pusztításokat visznek véghez a vadállományban, mely amúgy Is nagyon megcsappant. Csak legutóbb irtuk meg, hogy a keszthelyi lőszolgabiróság több gycncsdiási embert ítélt el otvvadászatérl, most a nagykanizsai lőszolgabiróság rendőri btlntelőbirája elé kerüllek oivvadá-szok, akik garabonci halárban levő vadászterületeken garázdálkodtak.
Még a mull év szeptemberében történt, hogy ReznekI Kálmán nagykanizsai délivasuil kalauz, akinek a garabonci halárban nagyobb vadászterülete van, észrevette, hogy területén orvvadászok puiziilják a vadállományt. Töobizben Icsbeáll, de nem ludolt nyomára |0nnl a bűnösöknek, akik mindig az éjszaka beálltával kezdték meg munkájukat. — Szeptember negyedikén Rczneki ismét lesbeállt egy garabonci emberrel a szóllöhegyekben, egy kunyhóba bu|lak el, hogy tetten ér|ék a gatáz-dálkodókat. Hajnali három órakor csakugyan láttak közeledni két embert, akiknél puska volt. A lesbenállók kirohanlak a kunyhóból, de nem tud\'ák elcsípni a vadorzókai, mert azok igen jó futóknak bizonyulva, elmeneküllek. Azonban az
egyik mc nckülőben felismerték Csírgel Qábor garabonci napszámoscmbcít, akinél a csendőrök meg Is találtak egy vadászfegyvert, melyre nem volt tartási engedélye.
A csendőrség feljelentésére a nagykanizsai járás fószolgabiróságának rendőri bttnletőbirósága előtt már két ízben volt ebben az ügyben tárgyalás, de Csörgein kívül a másik vadorzó kilélét nem tudták megállapítani. Oyaruba vettek ugyan egy másik garabonci embezt, akit azonban nem tudtak kihallgatni, mert időközben ismeretlen helyre távozott. — Csörgei a kihallgatások alkalmával nem volt hajlandó elárulni társát, mig a mull tárgyaláson váratlan fordulat állolt be ebben az ügyben.
Csörgei ugyanis kihallgatása alkalmával kijelentette, hogy nem lud nyugodni amiatt, hogy egy ártatlan embert gyanúsítanak és bevallja, hogy a társa Slamf József garabonci foldmives volt, aki az egész orvva-dászatnak az értelmi szerzője voll és aki az emlékezetes szeptemberi hajnalban ér"e jött lakására, hogy menjenek vadászni.
A nem várt fordulatra a rendőri büntetőbíróság uj tárgyalást tűzött ki. melyei ma tartottak meg U azon Csörgei eskü alalt lett vallomásának alap|in Slaml Józsefet tizenöt napi elzárásra és egymillió kélszázezer korona pénzbüntetésre Ítélte. Az egymillió kétszázezer korona behajthatatlanság esetén tizenkét napi elzárásra változtatható át. Csörgei Gábori töicdelmes beismerésének enyhitő-kőfülmény számba vételével háromszázezer korona pénzbüntetésre ítélték, melyei három napi elzárásra lehet átváltoztatni. Ezenkívül Csörgei vadászfegyverét elkobozni rendelte el a bíróság. Érdekes volta tárgyalás folyamán az, hogy dacára Csörgei beismerésének, Staml körömszakadtáig tagadta, hegy részt veit volna az orwadászaton, épen ezért fegyverét nem is tudták lefoglalni.
Ezzel az üggyel kapcsolatosan súlyos gyanuokok merültek fel arra vonatkozólag, hogy valaki fcgyvcrnél-kflli emberekéi fegyverrel lát cl és ezekből kerülnek ki az orvvadászok. A tilokzaios ember kinyomozására megtelték a szükséges intézkedéseket.
Előrehaladott idény miatt
üzletünkben felgyülemlett összes nyári cikkek
mélyen leszállított árakon
szerezhetők be. M
Creppe de chine selymek már 77.000 koronától!
Mig a készlet tart! " Maradék0k olcsó árban!
Kisíaludi és Krausz divatnagyáruháza
az „Arany Kakas"-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21. Telefon 3-74.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 |nliu« 20
Látogatás a kilenc nagykanizsai adventista imaházában
Nagykanizsa, julius I9
Kilenc ember tagja Nagykanizsán egy vallási alakulatnak, mely az egész világon, habár összes tagjainak száma nem haladja meg a háromszázezrei, — el van (eijedvJ és Magyarországon 3z idevonatkozó törvény alapján, megtűrt felekezet számba mrgy.
Kilenc ember rgy kis szektában : talán a világ Icgkrsibb egyházközsége itt van Nagykanizsán. Azon elven kiindulva, hogy mindenkinek tisztelem és becsülöm vallási meggyőződéséi, habár nem vagyunk hive a gombamódra szaporodó uj vaílási szekták létjogosultságának, meglátogattuk ennek a kicsiny vallási alakulatnak kanizsai imaházát és beszélgettünk a kicsiny nyáj kedves finom modorú lelkipásztorával, akinek nem pap, nent lelkész, nem tiszteletes ur a neve, hanem: prédikátor. A vallási alakulat tagjai pedig adventistáknak nevezik és egymásközt testvéreknek hivják magukat.
Egyszer, évekkel ezelőtt találkoztam egy ilyer adventista tanokat kő-velővel és élénk emlékezetemben él, amit beszélgetésünk közben, többek közölt mondott, hogy:
— ...Igen uram, a vallási törvényeink tiltják az alkohol és a dohány élvezetéi...
Azóla vártam ezt az alkalmul, hogy a tulzoll és merész kíváncsiság halárain belül, bővebb bepillantást nyerjek. Ez az alkalom inost adódott, mikor tegnap látogatást tettein az adventisták József lőhet-ceg-utca 61. szám alatti imaházában, ahol egyszersmind a prédikátor is lakik.
Az egyemeletes ház udvarín hüs árnyékba húzódva, éppen vallási folyóirat olvasásában mc\'rülvc találom a prédikátort, akinek kölcsönös bemutatkozás után előadom idejövetelem célját.
Voigt Miksa prédikátor németországi ember, löbb mint tizenkét esztendeje él hazánkban és igy némi sajátságos germanizmustól eltekintve, kitűnően beszél magyarul.
A Icgclözékenyebbcn vezet lakásán keresz\'tll az imaházba, mely tulajdonkeppen egyik lakószobájuk, de miniatűr templommá van berendezve. Harminc szék, egy kis szószék, a faükon bibliai idézetekkel teleaggatod táblácskák és egy csokor virág van ilt, a maga komoly;, szerénységében.
Szerencsém van megismerni a prédikátor feleségét, aki magyar leány és kérdéseimre a lángoló vallási rajongás hangján beszél a maroknyi embercsoport ál a! kcvelett tanról. |
— A mi vallásunk alapja — mondja t\'tfcbck közölt, — a szer.tirás magyarázása \'és mini a nevünk is mondja, az advcntváiásbau való
rendíthetetlen hit. Mi a Mállré evangéliumának 24 részéből az Ur Jézus állal megadoll jelekből látjuk, hogy közel van az Ö eljövete le.
Szemem a szószék felett a falon levő bibliai jelmondatra téved:
„Megemlékezzél a szombatról, hogy megszenteljed azt. 2. Mózes 20. 8."
— Itt Nagykanizsán kilencen vágunk adventisták, — folytatja tovább — és hetenként egyszer kétszer, pénteken este és vasárnap istentiszteletet tartunk, mely énekkel kezdődik és< prédikáció ulán énekkel folytatódik tovább.
— Milyen társadalmi osztályhoz tartoznak a hívek?
— Egyikük magasabb állású tisztviselő, a többiek hivatalnokok és iparosok.
— Magyarországon hány adventista van?
— Körülbelül ezerötszáz; akiknek feje Mink Adolf elöljáró Budapesten, ahol külön kis templomunk van a Dalnok-utcában. Az egész világon 300.000 adventista van és az ösz-szesnek leje Washingtonban székel.
— Milyenek azok a társadalmi, vallási és ál\'a\'ános világi elvek, melyeknek parancsait követik az adventisták?
— A Mózes két lábiájának tízparancsolata, a itcmzel törvényeivel szemben hajlhalatlau engedelmesség, az emberszeretet magasztos ideáliz-
musa. Mi, szabad legyen igy mondanunk, nemcsak a hiveink lelki istápolásál, dc testi egészségéi ts szolgáljuk. Egy vallási folyóiratunk jelenik rneg Budapesten magyarul és önkéntesen, saját buzgalmunkból teijesztjük a Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szövetség Közlönyét, mely szigorúan a közegészségügy szolgálatában megjelenő léllti-vatalos lap. Ezenkívül nagy mértékben szolgáljuk a közi azzal, hogy hiveink antislkohol- és an\'inikoii-nislák, mert csak azl vesszük fel az adventisták közé, íki a szetz és dohány élvezetéről leszokotl. Ez szigora vallási töivényünk. Az a 300.000 ember, aki a föld kereksé-gén adventista, egyszersmind nem dohányzó és szeszes italt nem ivó ember.
— A. vallási szertartás milyen ?
— Majdnem, mint a reformátusoknál. Urvacsora-oszlás van nálunk is. Épen tegnap volt. Minden negyed évben van. Kenyérrel és musttal.
- — Musttal ? 1
— Igen, mert bort nem iszunk...
— Dc a szesz és dohány élveze-lén kivül, inás világi szórakozásban sem veszünk részt. Csak a vallás és az ember szeretetének élünk.
Bucsuzóul csak ennyit kémek:
— Nagyon kér|ük, ne tessék a mi kis vallásunkat olyan szinben feltüntetni, mint azt már más újságok tették. Mi szívesen tálunk bárkit istentiszteletünkön és örülünk, ha a másvallás uakis szerclettcl szólnak rólunk.
U. Gy.
Két nap alatt öt ^uKát fogtak ki a Murából
l.ctcnyc, julius 19
(Saját tudósítónktól.) A megduzzadt Muta hullámai egymásután vetik partra a szeszélyes folyó s a még szeszélyesebb élet áldozatainak holttesteit. öngyilkosok-e, szerencsétlenül jártak-e, honnét, merről höm-pölygeltc őket a nagy viz, sok cselben meg sem lehet állapítani.
Pénteken egy szerb fináncot fogtak ki a Murából Filsős/e menyén. A finánc már kit héttel előbb a po-tornyai lévnél fürdés közben fulladt a Murába.
A n?pokban pedi? egy asszony hulláját forgatja a Mura. Á letenyei
púiról többeu ládát, do mm tudták kifogni.
Alsószemenyén is egy n.ipon két hullát fogtak ki a mult héten a Mura hullamai közül.
*
Lctenyéről jelentik a Zalai Közlönynek: Letenyén a Mura kivetett egy 175 centiméter magas férfi holttestet, amelyen semmiféle ruha már nem volt. A jelek szerint hosszabb idón át lehetett a vizben. — Az a feltevés, hogy fürdés közben belefúlhatott a folyóba. Akinek valakije eltűnt arról a vidékről, jelentse a letenyei csendőrségnél vagy a nagykanizsai kir. ügyészségnél.
Zsúfolt vonat wtte vasárnap nagykanizsaiakat a Balatonra
A nyir bcktfeiSntíje aiken-Dl ncp idö u.gyot lendített »
■rajlo\'.t Io «« ets6 i|ra*i fulduktó nyári ,if rooun
Nagykanizsa, Julius 19 Az örvendetesen megjavult időjárás folytán Nagykanizsa közönsége ótTási töincglien keresi fel a Bala-ton-parto: és Hévíz fürdőt,
Medárdus leteltével vasárnap, 18-án volt az első kiránduló nap, mikor több száz ember utazóitól Nigykn-nizsáról tgy két, esetleg löbh n::pi nyarafásra. Vasárnap nyolc
óra után valóságos népvándorlás
indult meg a délivasuti pályaudvar felé. Kocsikon, gyalog, nagy tarka csoportok igyckcítjk a délelőll is már forrón lüző. nap által hajtva, hogy minél előbb az állomásra és a vonattal a Btlaton partjára érjenek, ahol a hcii gondterhes munka után a hüs If lírtkbairklluhickoihatják.magukat.
Bent az állomás épitleiében szokatlan zsivajgás. Mintha oiszágos
vásár lenue. Ö egek, fiatalok, kicsiny gyermekek, előrelátó háziasszonyok nagy batyukkal, elemózsiával sürögnek fotognak. A jegyválló pénztár elölt ugy állanak sortan az emberek, mint a háboiu alalt a lisztért és dohányért. Két helyen Is idják a jegyekel, dc igy is alig győzik. A várótermekben minden hely cl van log-lalva. A perronon hatalmas larka tömeg hullámzik fel-alá.
Végre megkezdődik a hosszú kocsisorba a beszál\'ái. Valóságos invázió indul meg a helyekért, de még igy is csak a közönség kétharmada jut ülőhelyhez. A vagonok folyosói és az ajtók előtll részen ember-ember hálán tolong. Alig van néhány perc a vonat indulásig és még mindig hosszú embertömeg kígyózik párosával a pénztárak elölt, ahol meg kell állapiiani, mintaszerűen megy a kiszolgálás.
Kilenc óra liz perc ulán elindul a hosszú fürdővonat és a perronon alig marad néhány ember, aki nem mehet a Balatonra és igy csak azzal éri bc, hogy zsebkendőjét lengeti ősrégi bucsuzási szokás szerint.
Bent a kocsikban fullasztó hőség van. Egyes felbuzdult fiatalemberek nekivetkőznek és egy-kellőre ledobják magukról a kabátot.
Balatonszentgyörgyig az egyes állomásokon ujabb utasok szállnak lel, akik azonban a helyviszonyokat semmiben sem befolyásolják, mert hely már az indulás óla csak az utasok egyrészének jutott.
Az első ba\'atonparti állomáson, Balatonszentgyörgyön sok utas száll le és foglal helyei a Keszthelyre induló vicinális vonalon. A nagyobb lömeg azonban lovább megy Bala-lonbcrény, Márlalclep slb. felé. Végig a Balaton pariján minden állomásra jul a nagykanizsai közönségből.
Azok közül pedig, akik átszálltak Balatonszentgyörgyön, szintén tovább mennek sokan Keszthelyről Hévízre, ahol most vasárnap szokatlanul nagyszámban voltak kanizsaiak. Igen jól játlak azok, akik Keszthelyen fürediek, mert ott látványos népünnepély voll v\'atárnap és igy azt is élvezhették.
Végeredményben a nyár első igazi beköszöntője sikerrel zajtolt le és városunk közönsége „impozáns" tömegben ketestt fel a mi drága magyar tengerünket.
A mosszulí szerződés
Angóra, julius \\9. (Éjszakai rádió-jelentés) Tevflk Ruszti bég külügyminiszter és az angol nagykövei tegnap este D órakor cserélte ki a mosszuli szerződés aláirt példányát. A brill nagykövet elutazott Angorából. Tót fascista kongresszus
Prága, julius 19. (Éjszakai rádiójelentés) A Slovak Írja: A felvidéki lói fascislák Trencsénleplicre Országos Fascista kongresszust akarnak összehívni, melyre az olasz fasció delegátusait is meghívja.
1926 lulln
13 20
ZALAI KÖZLÖNY
napi hírek
sapirekd
Julius 20, kedd
Itönisl katolikus: Jeromos liv. l\'rolrr-lin»: Illés. Izrttllla; Ab lm 9. Jet. pisit.
Mp se! reejlcl 4 otx 22 nyueszik tlélutln 7 írj -19 pcKkor.
Csikországba kéne mennem!
Cdkonzágha kérti* nunreml
Az éltes anyámhoz
Bazsarózsát kéne vinnem!
Havasi sírjához.
Adjál kis lány bazsa:ó.\\áil
Ne többet: egy szálat,
lla nem vinnék hazsaróz.-át.
Megölne a bánul:
Meni láthatnám, kiher vágyhrn.
Az édes anyámat.
Ha nem vinnék bazsarózsát!
Megölne a szégyell.
Nem láthatnám az! a hazat!
Hová vágytam régen.
Nagyradai
—IMI
URANIA
jövő heti műsora. —Szerda-csütörtök
A Paramount-Pictures filmgyár alkotása!
TANGÓ ARGENTINO
A szenvedélyek drámája 6 felvonásban.
A főszerepekben: Bebe Daniels, Piooardo Cortez.
A film cselekménye rendkívül hatásos jelenetekben épül fel és érdekes rajzát adja egy leány meggyötört szerelmének. Kimélellen kézzel rántja le a leplet az argentlniaí életről, mely nem egyszer bfmt, félszeg szenvedélyekéi. boldogtalanságot takar. — B_-be Daniels egészen különálló egyénisége a filmszínészek hatalmas gárdájának. Meglepő tökéletességgel jlt\'.za a szerelmes Stella szerepéi, azzal a tiszta művészettel, melyet hódolat illet meg s nem pedig bir.tlat. — A többi szereplök Is egész s. ivlikel adják a játékba, jeleneteik mindegyike megdöbbentően őszinte s lenyűgözően érdekes.
Szombaton és vasárnap i Conrad Veidt
u,olSn: A fekete gróf ^iST™\'
Minden képzeltet fölülmúló, grandiózus filmalkotás. Conrad Veldt-ről nem kell külön referálnunk, hisz még mindenkinek élénk emlékezetében van az az alakitss, amit az „ORLAC" cimü filmben nyújtóit.
- Bethlen István gróf Sflmeg ns;f»lgára. Sümeg képviselóieslü-leit vasárnap délelőtt ülésl tartott, amelyen Bethlen I stván gróf miniszterelnököt díszpolgárrá választották.
— A zalaegerszegi templom-és zárdaszentelés. A zalaegerszegi IV. Károly király templomot es lianciskánus-zárdát löbb napos ünnepség keretében október 10 én lógja gróf Mikes János szombathelyi püspök felszentelni.
— Áthelyezés. Oreschow.jky Róbertet, a sümegi vasúti álloniáslönő-köt Révfülöpre helyezték át. Silmeg uj állomásfőnökc Kóbor Tainás volt ré/IOIOpi állomásfőnök.
— Oratórium-próba. Ma este 9 órakor Oratórium- próba hölgyeknek a szokott helyen.
— A kifúrt törvényszéki Werl-helm szekrényt kijavították. A nagykanizsai kir. törvényszék Wert-beim-szekrényének kifúrt ajtaját Buda-pestre küldték helyrehozatalra. Teg-nap érkezeit meg Budapestről a lel-jesen ujjáalakitotl nehéz vasajtó, a melyen semmi nyomát nem ülni a .furó-kvartelt" művészi iiiur,kájanak. Az ajió vaslr-g acélfallal van bélelve oly módon, amely az ujabb kassza-lurást teljesen kizárja. Ugyancsak intézkedés történt, hogy rt mai naptól kezdódóleg az ig tzsagügyi jialolj, lőlíg a törvényszék helyiségei mrg lelelő bizlonsági védelemben és őrizetben részesüljenek.
— Leventeversenyek Nagykanizsán. A városi testnevelési bizottság állal rendezett nagykanizsai városi levente sjHJrtversenyl visszavonhatatlanul augiKztus elsején fogjsk megtartani. A nagykanizsai járási levente sportversenyt pedig augusztus 8-án rendezik meg a Ziinyi sportpályán.
— Apad a Mura. Hivatalos helyről nyert infoimációnk szerint a Mura vízállása 3 méter alá apadl.
— Gondnokság alá helyezés.
A nagykanizsai toivényszék Mayer László zalaegerszegi lakosi jogerős iielutiel gondnokság alá helyezte.
Conrad Veidt:
— Megszüntetett kényszer-egyezség. Klein Ousz\'áv nagykanizsai bejegyzett bőrtereskedö cég ellen megindítón kényszeregyezségi eljárást a nagykanizsai kir. törvényszék meg-szüntette.
— Hadirokkant illetmények kifizetése. A hadirokkanlak, hadiözvegyek és ludiárvák havi illetményeiknek kifizetését kedden, szerdán és csütörtökön eszközli a város ille-lékcs ügyosztálya.
— A Balatonmagyaródl Ifjúsági Dalárda saját alapja javára Sávoly Tőzegtelepen julius hó 25 én délu\'án 3 órakor (kedvezőtlen idő eseiéu augusztus 1 én) lánccal, kabaréval egybekötött nyári mulatságot rendez. _
— Megdicsért rendőr. A kerüleli főkapitány 6331/1926. sz. a. kelt rendeletében Bedö Józsefet, a nagykanizsai kapitányság őrszemélyzeti parancsnokságához beosztott rendőr-őrmestert élet- és vagyonmentésnél tanúsított bátor magatartásáért dicséretben részesítette.
— Pályázat A letenyei róm. katolikus iskolaszék a megüresedett kántortanilói állásra szeptember I haláridővel pSlyázalot hirdet.
„ Ha Hévízre jön, ajándékait Kummer János áruházában vegye meg és kOlcsönkönyvtárát olvassa.
A fekete gróf
AutÓ olaj AutÓ benzin AutÓ felszerelési cikkek AutÓ gunimi Firestone stock
Gazdasági
gépek, eszközök Gazdasági és mindennemű Műszaki cikkek
Hajós Imre mérnöknél
Keszthely,
az Autó-standon.
- A vasúti utca középvllágl tást kapott. A nagykanizsai rendőr kapitányság vezetőjének, dr. Kálnay Gyula főtanácsosnak a Délivasultal folytatott tárgyalásai eredményeképen a vasút megcsináltatta a Kazinczy-ulcán.tk a sorompótól az állomásig terjedő részén a körépvilágilást. Az osztálymémökség előzékenysége és a rendőrség ligyclme etércn is csak elismerést érdemet a köíönség részéről, mert hiszen egy esztendőkön át lürt hiányosság szűnt meg azzal, hogy az ulat rendbehozlák, a Iákat kivágták, vagy megiiyeslék, a atillany lámpákat az utlesi fölé középre szerelték és a sorompót kivilágították — olt, ahol eddig a város legnagyobb forgilma esténként jóformán sötétben bonyolódott le.
— Villámtól agyonsújtott asz-szony. Bucsuszentlászló határában az elmúlt napokban nagy felhőszakadás volt. A mezőn dolgozó özv. Berényi Ferencné haza akart sietni ám az ulon a villám lecsapott és a szerencsétlen asszonyt agyonsújtotta A villám teljesen összeégette az asszony lestét.
— Az árvíz Kcrka-vldékén nem okozott károkat. A vármegye alispánja, BMy Zoltán tegnap visszajött hivatalos kármegállapilási és vizsgálati útjáról. Megállapi o\'ta, hogy a Kerka folyó Lenti és Csesztreg vidékén kiöntött ugyan, egyes helyeken az ulat is elélte, de súlyos kárt s-:hol nem okozott.
— Vásári tolvajlás. A szint-anialíai vásáron Farkas József kisapáti lakós nyolc millióért eladia kél linóját. Amikor hazafelé ment az állomáson jegyet akart váliani, észrevette. hogy a pénzt kiloplak a zsebéből. A nyomozás megindult.
— Autóbusz járatok a megyében. A zalamegyei rendkívül nehézkes és körülményes közlekedést igyekszik erősen megjavítani a mind több és több magánautóbusz-vállal-kozás, nmely üzleti ahpokra helyezkedve igyekszik megold >ui a zalai súlyos köclekedési problémái. Igy Nagykanizsától, majd Sümegről sőt Zalaegerszegről—Hévízre, Nagykanizsáról Letenyérc meg van az összeköttetés, Icguj3bb értesüléseink szerint pedig a Göcsej központja Nova Is megkapta auióösszeköltelését Zalaegerszegre.
— A kecskeméti Református Jogakadémián 13 1926/1927. tanév első tele 1926. szeptember 1-én kezdődik. A beiralások szeptember 1—15 ig eszközöltetnek. Az akadémiai előadások szeptember 2z-én kezdődnek. Alapvizsgálatok határideje szeptember 1—15-ike. A felvételi engedélyt kérő folyamodványokat augusztus 31-ig kell a jogakadémia dékáni hivatalához benyújtani. A kérvényekhez melléklendők: 1. születési anyakönyvi kivonat, 2. éreilségi