Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
54.99 MB
2010-02-26 19:56:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
833
6970
Rövid leírás | Teljes leírás (1.45 MB)

Zalai Közlöny 1927. 025-047. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
67. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

57. évfolyam, 25. azím
Nagykanizsa, 1927 február 1, kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség <• kiadóhivatal Fául 5. sz. Keszthelyi ffókldadóhlvilal: KIsfaMy-u. 15.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Interurbán-telefon: Naí-ykantzsa 78 szám. Előfizetési in egy thjra 2 pengó 40 lillír.
A polgári ellenzék kizárja a pártból Pakots Józsefet
A Rassay-párt bomlása — Lovagias Dgy égy mandátum miatt
Budapest, január 31 Ugy az ellenzék, mini a kormánypárt oldalán (lénken tárgyalják azt a nagy ellentétet, ami a polgári ellenzék egyrészét u|abb darab|a!ra fog{a osztani. A Pakoli—űll Jenő— Hi|du Marcdl-Ogy kcrQlt ma lamét szőnyegre abból ai tikalomból, bogy az érdekeltek lovagias útra terelték a mandátumtól való lemondáa Ogyét.
Hajdú Maradt azzal vádol|a Pakots Józsefet, bogy megizegle szavát, viszont Pakots azt illtt|a Hajdúról, bogy nem mond igazai. Ai Igazmondásnak egymás részéről történt kölcsönös kétségbevonása miatt Hajdú Marcell provokálta Pakots Józsefet, aki szintén megnevezte segédélt: A két tél legídel holnap Ölnek ős\'sze.
A Rassay-párt az ügy lovagias részétel nem kíván foglalkozni és larlja magát ahhoz, bogy Pakots a páftbatározat értelmében a déli kerület mandátumáról mondjon le. Ameny nylb.\'n ezt nem lenné meg és a budai mandátumáról való lemondás állal Gál Jrnönek juttatná mandátumát, akkor mozgalom indul meg ellene, bogy zárják >kl a pán voralból. Pakolt azonban — ugy látszik — nem törfdlk azzal, hogy Riasayék mll határoznak és kész arra Is, hogy leljeicn különválva Raasa, éklól — tekintettel aira, hogy még a demo-kralapárl elnöke — srját belátása szeiInt cselekedjék.
Beathoven-oentennórium
Budapest, |anuár 31. Ma délben aailóértíkezlet voll a kullutzmlnisz-tériumban Beelboven halála százéves évlordulójának megünneplése tárgyában. — A 10 lagu budapesll hangverseny sorozatot az Opera diszelóad isában, mticiui 26 án nyll-iák meg. itt Klebelsberg Kunó gróf és Apponyl Albert gróf fognak beszélni. A befejező ünnepség májusban M^rtonvásáron lesz. ahol Beethoven olyan sok kedves órát <01-tötl, Itt is a megnyitó ünnep szónokát beszélnek a martonvisári park tavának szigetén felállltoll Beethoven-szobor leleplezésekor. A vidék minden városában leaz Beclhoven-Unnep, összesen 40 haogverseny.
A felsőház megválasztotta elnökét és tisztikarát
ii* felaftház nem enged som fölülről, ism alulról jöv8 nyomásoknak11 — * jogfolytonassighox ragaszkodó fela&házi tagok deklarációja
Budapest, lanuAr 31 A felsőház és a kípviselőház ma délelőtt párhuzamos üléseket tartottak A felsőház ülését </<12 órakor nyitotta meg Berczelly Jenő korelnök. A felsőház tagjai nagy számban |e-lentek meg az ülésen. Bethlen Pál gróf az Igazoló bizottság jelentéséi terjesztene be. Ennek elnökévé Cse-konlcs Endre giófol választották meg. A felsőház elnökévé egyhangúlag Wlasslca Qyuta bárót, alelnökké Széchenyi Bertalan
Í[rófot és Thaly Ferencet v*-aaztották meg 163-163 szavazattal. Rövid szünet után a megválasztott elnök tailotla meg nagy székfoglalóját, kijelenve, hogy a felstház nem fog engedni sem alulról, sem felülről |övö nyomásoknak.
Dessewffy Aurél gról beszéde keretében a felsőháznak a jogfolytonossághoz ragaszkodó tagjai nevében deklarációi olvas fel: .A magunk részérói készséggel veszünk tiszt C^onkamagyaror-szdg felsőházának munkájában, de szükségesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy ezzel nem aka-
runk prejudlkdlnl a Jogfolytonos-sdg folyldn fennálló alkotmányos
fényezik Jogainak." Szmrecsdnyl Lajos egri érsek után Bethlen Islván grófva deklarációval széniben ulal a kormánynak a fel sóháil javaslat során kifejlett állás ponljára és teljes mértékben fenn-tar ja az akkor lett nyilatkozatokat.
Balthazdr Dezső református püspök üdvözli a demokratikus felsóházat és kifejezést ad annak a reményének, hogy a felsőház za 1848. XX. t.-c. szellemében fog működni. Az egyházak, felekezetek közti teljes egyenjogúságot kivdnja.
A felsóbáz háznagya 139 szavazattal Rakovszky Endre len, Jegyzőkké gróf Bethlen P. II. Dani Balázst, /oanovlch Pált, Wekerle Sin-dott, KQhne Lórándot, Latlnovlcs Endrét, gróf Khuen Hédervdry Károlyt választoltak meg.
Az elnök bejelen\'etie, bogy a leg közelebbi ülés időpontjáról annak Idején értesíteni fogja a felsőház lagjsit. A felsőház ülése ezzel délután háromnegyed 2 óra után véget ért.
A pénzügy miniszter beterjesztette az adómérséklési javaslatot
A k*pvlaal6h4z magtf4ta»JctoUa tiaxtlkar4t — Zvilvoy Tibor a m«u-értéa alkotó aaatl«m6rA1 óo m »»nt koronáról
Budapest, január 31
Tiz óra helyei háromnegyed II órakor nyitotta meg Oraefl Jenő korelnök a képviselőház mai ülését, félig teli padsorok elölt. Először az elnök Peyer Károlyt és Propper Sándort az előző ülésből kifolyólag utólag rendreutasította. Az igazolók előadói lelentése u\'áu 144 szavazatból 137-lel a Ház elnökévé Zsltvay Tibort választották meg. Alelnökök: Puky Érdre 142 és Huszár Kíroly 135 szivazattal.
Jegyzőknek: Esztergályos János, HéJJ Imre, Grieger Miklós, Perlaky Oyörgy, Pelrovlcs György és Úrba-nics Kálmán, bái nagynak pedig Ka-
rofldlh Jenő választatlak meg.
Zsltvay Tibor nagy óváció közben foglalta el az elnöki sziket. Megnyitójában u|bói hitel letl az egyetemes nemzeti érdekek plrtokon felüli szolgálata, a parlamentarizmushoz való ragaszkodása és
a megértés alkotó szelleme melleit. Az alkotmányos élei és a fejlődés párhuzamát azzal fejezi be, hogy a feltámadó allolmányos szel-lemnrk a közélet egész vonalán ér-vlnyesülriic kei!. A borul magyar éjszaka akkor fog teljesen ellünnl, ha felkél u szenl korona régi fényének napja.
Zugó taps és elnöki bejelentések
ulín Mdndy Simu és Szabóky Alajos összeférhetetlenségi bejelentéseiket telték meg. Msjd Bud János pénzügyminiszler beterjesztette az adócsökkentésről szóló törvényjavaslatot.
A Ház legközelebbi ülését holnap délelőtt tartja.
A miniszterelnök Indítványára a képviselőház Jegyzőinek számát tízre emelték fel, Igy még négyet fognak választani.
Az ülés háromnegyed tél órakor végei {rt.
Szilágyi Lajos belépett az Egységespártba
Budapest, január 51. (Éjszakai rádlójelentés) Szilágyi U|os országgyűlési képviselő ma levelel Inté-ze\'.t Kozma Jenőhöz, az Egységespárt alelnökéhez, melyben bejelenti az Egységespárlba való belépését-
Eltörlik a magyar lakolák nyilvánossági jogát Erdélyben
Kolozsvár, Január 31. (Éjszakai rádlójelentés.) A kisebbségi (magyar) Iskolák ügyében ujabban Ismét kedvezőtlen fordulat történt Igy most folyik döntés\'a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban 457 kisebbségi iskolának nyilvánossági jogáról. A dönlés már megtörténi, de szigorúan titokban tarl|ák. A leiekből ítélve azonban a döntés kedveiól-lena\'ge biztos. Már eddig is nyilvánosságra keiült az> hogy a zilahi Wesselényi Collegium nyilvánossági jogát egyszeismindenkorrcf? Aszerk.) elvetlék.
Ebéd a kormányzónál
Budapest, jsn 3\\. (Éjszakai rádió-Jelentése) A kormányzó és felesége ma délben ebédet adtak, melyre hivatalosak voHak a budapesti kövelek, ügyvivők feleségeikkel, gról Bethlen István miniszterelnök és neje, dr. Valki Lajos külügyminiszter és ueje, valamint a kabinet iroda főnöke és helyettese és a kormányzó szárnysegéde.
Sráter látván tábornok lemondott
Budapest, jan. 31. Sréter István, voll honvédelmi miniszter, aki mini a tábornoki kar egyik kiváló lagia teljesített szolgálatot a hadseregben, lemondott rangjáról, kitüntetéseiről és a vilézi székben lloglalt kapitányi állásáról. Lemondásának oka az, hogy kereskedelmi pályára lépelt.
3
ZALAI KÖZLÖNY
1927 február 1.
VÁSÁRI FILM
Bábeli zűrzavar. Mindenki magyarul beszél és mégsem lehel egy szól sem Meni, leszámítva a kikiáltók hangos, dobhártyarepesztő rlkoltozá-sall... Vásár....
Tolong, tülekszik a nip. Akár az Éleiben. Elgáncsolják az élhetetlent, lelépik a félénken tapogatózó!... Vásár...
A nagyobb tömegben Összepréselik, agyonlapítják az embert, beleduddl nak a fülébe, ha tetszik, ha nem Vásár...
A nap vidáman süt le. Színes léggömbök hintáznak, vékony cérna-szállal kényszerítve a földhöz... Vásár...
Újfajta és rafflnált, emberi aggyal kifundált csalő, megcsaló, pénzt, pengőt kicsaló gépek berregnek, kattognak, zörögnek... Vásár...
Kiloplak az ember szemét, ha ügyetlen és nem vigyáz. Tíz trillió spanyol baclllus röhög rád a hullámzó tarkaságból... Vásár...
A diák elszökött a latin-óráról, a hivatalnok elblicceli a hivatalt, a pesztra a legnagyobb tolongásba guruja a gyermek-kocsit... Vásár...
Három rongyos falusi cigány habzsol meghatározhatatlan nemű és szinü menüt a lacikonyhák asztalánál... Vásár...
Kármlnplros mézeskalácsok, huszárok állnak szép sorjába a sátorban, nézi a Julcsa, nézi a szakaszvezető— Vásár...
Valakinek lyukszemére ugrottak, — nag)-ot ordll, mint egy háromezres duda. ValakiI ,véleltenülm oldalba nyomtak, másnak a kalapját ütötték le... Vásár-
Dél van. A Slnger gépek kis mimózái, a Remingtonok ápolt arcú hősnőt tavaszt hoznak a tömegbe. Kacagás, néhol durva vihogás... Vásár...
A sodró emberáradatban Jlegmás polgár telepszik a Járda szélére. Szalonnát kotor elő, buzakenyérrel... eszik... Vásár...
A korcsmából duhaj tivornyák, áldomások hangja szűrődik ki, kél részeg falusi, nem férfi, asszony, — kitámolyog az ajtón, énekelni akar...
Vásár...
A sarkon a rendőrnek sok a dolga. Mint a fővárosban, ugy dirigál karja. Szabad, mehet, állj, balra térj,stb...
Vásár...
Bikái visznek láncon Ilyennel küzdhetett Toldi Miklós. Komorjárása. Alig megy. Tizen vannak kö-_ rülötte. Le van abrincsolva kötéllel, \' lánccal. De ha megrázná magát, micsoda cirkusz lenne. Még tréfának Is rossz...
Vásár...
Egy gyermek elvesz/elte az anyját. Keservesen sir. Egy Ismerőse megvigasztalja Három ezerért, mert azért ma mindent lehel kapni, vesz neki valamit...
Vásár...
Egy városi ember a csaló géptől elkotródik. Nagyokat mond magában. Elvesztett vjgy százezer koronát. Bánja. Hát hogyisne bánná ?
Vásár...
Mintha a béke galambjai, az Igazi, ION előtti béke madarai röp ködnének a város feleti Hangulat, zaj, zsivaj, lárma, mintha onnan szállna vissza felénk Lassan, nehogy egyszerre Jöjjön és megártson...
Vásár...
Valahol a lacikonyhák tájékán, harcias árusné keze által jól Irányzott pofon csattan el, lopni akaró cigány füstös, mosdatlan képén...
Vásár, akár a békében. A pofon hangja, csengése egészen békebeli. Jón már a béke. U. Gy.
................*.........m-i- vrivir i-|-rrrj\'u\'j"i/j\'i_\'j"ij j ij j u j
Magyarország pénzügyi helyzete a statisztika tükrében
A pénzügyminiszter VI. jelentése
Bgdapett, január 31
Ma tetlék közzé a pénzügyminiszter VI. Jelenteit, amely az 1926. évi decembert eredményekről számol be.
Az állami közigazgatás decemberben 73.7 millió pengőt veti be az 1925 évi decemberi 72.4 millió p :n-gővel uemben. A legutóbbi decemberi bevételek 9.4 millió pengővel kedvezőbben alakultak az előirányzatnál.
A népszövetségi kölcsönből még 105,672.591 98 pengő a rendelkezésre álló egyenleg.
A postai forgalom továbbra ia emelkedést mutat. Feladlak december folyamán 31,541.000 közönséges, 1.082 311 ajánlott levelel, 74 755 értéklevelet, 1,078 070 csomagot, 381 ezer 198 postautalványt 79,443.231 pengó értékben. Elküldtek 301.607 táviratot. A távbeszélő főállomások száma 59 323, a rádióvevőberende-zések száma 58 045. A posta bevételi többlete 812.864 pengő volt december folyamán.
I A Magyar Királyi Államvasutak | forgalma s Igy bevétele is Jelentős eredményt tanlet fel. A szállított utasok siáma 6.786.100, a szállított áiu 1,788.973 tonna. A Duna—S;áva— Adria Vasúttársaság vonalain 367.972 utast és 140 707 tonna árut szállítóit
A Magyar Nemzeti Bank Jegyforgalma és a váliótárca a szokásos éwégl felduzzadás képét mutatja. A Jegyforgalom 712.2 millió pengőre emelkedett. A december 31-én 4.2 millió pengőt kitevő váltópénz betudásával az érc- és devizakészlet a hó folyamán 4.5 millió pengővel emelkedett. Az államnak a bankkal szemben fennálló adóssága a hó folyamin 8 9 millió pengővel 134.7 millió pengőre apadt.
A postatakarékpénztárnál a betétkönyvek ezáma 1,261 936 darab 195.7 milliárd korona értékben, mlg a csekkszámlák száma 54 869, Összesen 2235 2 milliárd korona Összeggel. A takarékbetétek 62%-kal, a folyó-
számlabetétek pedig 33%-kai emelkedtek.
A tőzsde• Index december folyamán 13.4 ről 15.6-ra emelkedett.
A magyar-francia kereskedelmi egyezmény revízióját célzó tárgyalásokat befejezték és a megfelelő tari-fálls pótegyezményt d;cember 18 án aláírták. A csehekkel • kereskedelmi szerződési tárgyalásokat december haviban tovább folytatták. Törökországgal december 20 in kereskedelmi szerződést írtak alá.
Külkereskedelmi mérlegünkben november folyamán 3 millió aranykorona hiány mutatkozik, amellyel együtt a mull év első 11 hónapiában külkereskedelmi mérlegünk 71.6 millió aranykoronával volt passzív.
A nagykereskedelmi árak indexszáma 18.285 ről 18 198 ra, a létfenntartási költségek Index száma 15.293-ról 15.204-re csökkeni.
D:ccmber hónap folyamán 12 csőd is 84 kényszeregyezség fordult eló,. ami novemberrel szemben csökkenést Jelent.
A munkanélküliek száma decemberben 2000-rel emelkedett, de az előző évi decemberrel szemben a csökkenés még mindig 20 százalék.
Uzunovioa konoentráolóa kormányt alakit
Belgrád, |an. 31. A király a parlamenti csoporlok vezetőivel folytatott tanácskozások után Uzunovicsot megbízta azzal, hogy kiszélesített alapon koalíciós vagy pedig koncentrációs munkáskabinelet alakítson.
SzSkStt oaeh éa oláh katonák a magyar határon
Sopron, január 31. A soproni csendőrségen slliün előfordul, hogy az osztrák csendőrhatóságok magyar katona-szökevényekként toloncolnak át olyanokat, kikről az itteni rendőrség megállapítja, hogy ezek a cseh és romin hadsereg kötelékéből megszokott kalonik. A magyar rendőrség ezeket természetesen visszatoloncolja az osztrikokhoz.
NŐK A MODERN TÁRSADALOMBAN
Irta: M. ÖtvSs M.gd.
II.
A legtöbb férfi orrfintorgatissal beszél a férfias nőről. Régi megállapítás, hogy férfinek csak a száz százalékig nőies nők tudnak tetszeni. Ezt tudják az asszonyok és ösztönük folytán igyekeznek is magukba formálni az abszolút nőiességet, de ez nem mindig sikerül. Nem azoktól a nőkről beszélek, akik lelki elfajulásukban mindenben a férfihez akarnak hasonlókká lenni, ez beteges lelki bántalom és inkább egy orvosi mü foglalkozhatik vele, mint a mai nő típusáról szóló sorok. A férfias nó nem szereim! tényező. Egy férfi akármilyen elfoglalt legyen, soha nem öli magiban az életkedvet é6 szórakozási vágyát. Tapasztalatok bizonyítják, hogy minél többet dolgozik egy férfi, annál jobban életre pezsdül benne a vér és a sok munka után sok szórakozást igényel.
A nőknél másként áll a helyzet. Az az asszony, aki férfias, azaz
dolgozik a létfenntartás érdekében, ha Kijön este fáradtan a hivatalából, gyárból, műhelyből, már az otthon felé vezető uton arra gondol, hogy milyen jó is lesz a teljes pihenés, csend, egyedüllét. Legritkább esetben fordul elő, hogy az iiyen, napközben elfáradt, kidolgozott nő kapható legyen zajo3 szórakozásokra, fárasztó táncolásra pedig egyáltalán nem.
A dolgozó asszony tulajdonképjn a férfias nó és nem, mint tévesen hiszik, az a démon, aki fiúsra vágott hajával, monoklit csíptet a szemére és végig korzózza a napot, fógondjának tartva, vajjm elég fel-tünO-c a külső megjelenése ahhoz, hogy 0 legyen a valódi férfias nő. Ezt a kél fogalmat nem tudják elválasztani egymástól és egy kalap alá fogva, pálcát törnek afirfiasnök felett.
A nő tényleg nagyon veszített i nőiességéből, Hogy mi okozta, nagyon |ól tudjuk. Régi jó időkben, anyáink koriban, nagyon könnyű volt nőnek lenni A fér| magára vállalt a házassággal egyidejűleg minden kötelezettséget, a feleség pedig igyekezett jól vagy rosszul
beosztani a rendelkezésre álló anyagiakat Ha siker koronázta működéséi és jól beosztó asszony volt, ő volt a legjobb feleség, akinek kijárt az örök hála a férj részéről, természetesen az abban nyilványult, hogy levegye az asszonyról egyedüli gondját a .beosztás" nehéz szerepét. Amelyik asszony könnyelmű volt és pazarló, az ugyanakkor gondtalan is volt teljesen, hisz ezt a csekély munkájú éleiének sem tudta ellátni, könnyű volt ezeknek az asszonyoknak délben rendesen asitalhoz ülnii ebéd után a kereveten szieztáznl, kézimunkázgatni, vagy a cselédséget dirigálni. Könnyű volt nőnek lenni, habos ruháju játékszernek, férfi-örömnek. Próbáljon ma igy élni az asszony! ElőszOr is kivették a kezéből az egyedüli fegyveréi, a szórakozását, vagy nevezzük bárminek, a beosztás művészetét. Nincs mit beosztania. A férj odaadja — nem kétlem — keresetének nagy százalékát azzal a megjegyzéssel hogy ennek elégnek kell lenni ebben a hónapban, két hitig, vagy egy hétig — házirend szerint. Szóval beosztva kapja kézíiez. Ez az eloszlás azonban legtöbb esetben nem
megfelelő. A jövedelem nem áll arányban a kiadásokkal. ElőszOr jönnek a redukálások, kisebb háztartás, jobban beosztott falai az asztalon. Szegény asszony I kezd mozogni alatta nőiességének talaja, számol, rendelkezik, beoszt, mint egy kalmár, terepszik, mint egy hadvezér. A vége rendesen nagyon szomorú. Nem elég elég egy jövedelem, Összedűl a kártyavár. Akkor itt a nó. Leveti magáról nőiességét, mint pár nappal ezelőtt selyem pongyoláját és megindul a férfi munka után. Már ő Is reggel korán kel, nem ér ri ápolni a bőréi, hogy üde és friss legyen. Este kifáradt, rosszkedvű férll lesz belőle. Hogy a hlzassigra ez milyen hatissal van, arról mis helyen emlékezem meg.
Ezl csak azoknak akartam megmondani, akik elítélik a nőt, mert férfias szokásokat veit fel. Hlgyjék el, nem a nő lelki berendezése lett más, a nő ma ia szeretne |átékszere lenni a férfinek, hát hogyisne, hisz ez annyira köunyü, annyira kellemes, annyira kellemes, annyira nőies. En, ha blazírt arcú .féiHas nő\'-t látok, nagyon tudom szánni.
(Folyt, köv.)
1927 febru\'r 1.
ZALAI KÖZLÖNY
Hogyan kapta meg egy vitéz ijjas hadnagy Pacsa vásári jogát?
(Pacsa történetéből)
Pacsa község vásártartási jogának adományozása messze-messze I. Lajos királyunk uralkodására nyúlik vissza Abban az időben nyerte, amikor Nagy Lajos királyunk Endre fivérének meggyilkolása miatt büntető hadjáratot vezetett Nápoly e len, ebből kifolyóiig az alattomos ; viselkedésű, Örökké ingatag Vclen- \'
cét fenyítette meg eskűszegésééit *
Qersel Pethő, ez időben Picsa nemest b r okosa, az ország nemes urai kOzOtl első volt, kl a király Mhlvásra személyes vezetéke alatt megalakította a .pacsai ijjas" cea-patot.
Messze vidéken, félországban bl-a-s volt c csapat vilézségéröl, vakmerőségéről. Edzett, tömzsi termetű, markos vitézei a legerősebb Ívelésű Íjakat könnyen kezelték, a biztosan ölő nyIMkat messze !ő:ie el az erős kartól kifeszített rugalmas il|.
Qersel Pelhő nem kiméit sem áldozatot, sem fáradságot, csapatát szinte a tökéletességig kiképezte.
Csapatának derék legénysége pedig rajongó szeretettel csüngött rajta, tüzön-vizen át hiten követték mindenfiié.
Bar nagyon szigorú rendszahá- t lyoktt tartott, de igaz-ágos bánás- ! módja enyhítette a szigort. Oondos- , kodott néha-néhn szánkózásuktól is. j A szomszédos BIgricek" (Zalsi^tice) számtalanszor vidították fel a csapatokat énekeikkel, hangszereikkel. •
Mikor Lajos király 1356 ban a megbízhatatlan szerb Dusán ellen vezette csapatát, Zágrábba érve, értesült ennek haláláról, de közölték vele Velencének nyilvánvaló eskü -szegését, hadrakelt seregét most már Velence ellen vezette. Átkelve a Karston, miulán Asolo, Ceneda és Quero várakat könnyűszerrel elfoglalta, átkelt a Piaven, Trevlsot, mint Velencét ez oldaltól védő etós-ségel fog a oslrom alá.
4
Ezen ostromló hadseregben, a király közvetlen környezetiben találjuk Oersei Pétből, mint az .ijjasok hadnagyát",
A nagy király mindent megfigyelő szeme látta az ijjasok nagyszerű teljesítő képességél, figyelte a lóhátról történő nyillövö gyakorlataikat. Oersei Pelhőt ez a ludat végtelen büszkeséggel töltötte el, százhalálig hü és szolgálalkész volt urához, a nagy kitályhoz.
Treviso oslroma alatt a ki kirohanó várbelieket a lóháton hirtelen előrohanó Ijjasok számtalanszor kergették vissza a válfilak mögé. Valóságos nyileső hullott a levegőből a kirohanókra, a halottak, sebesültek, foglyok száma napról-napra szaporodott. Oersei Pethő személyes bátorságának nem egyszer adta tanulelél ezen oslrom alatt.
*
Treviso ostromát maga a király vezette. Reggelenkint parancsa szerint rendeztettek cl a csapalok. azután egy-egy órára visszavonult Acieto majorba, a melynek kertjén keresztül folyó Jile pataknak háttal ülve olvasta levelezéseit.
A nagy király ezen életmódját kileste Baldacltino Julián nevű kalandor, mlndkéloldali kém, kl a magyar nyelvet perfektül beszélve, a király környezetébe furakodott...
Oersei Pelhő éleslátása, megfigyc-vén s rosszat ssj\'ctt e kalandorban, ezerszeres figyelemmel kiséite minden lípleil.
Nem ok nélkül volt az aggoda\'om, mert, nvnt később kiderült, a kalandor el akatla a nagy királyt lábaló! tenni, de [élt a nagy megfigyeléstől, meg keveselte az ellenség állal felkínált vérdijit.
*
A mert\'nylel bire kiszivárgott, bár a nagy király nem tudod róla, nagy megnyugvást keltett azonban, mikor elhatározta, hogy az országos űgyek-beni intézkedés céljából haza |ön.
E\'irdulása elölt miután a főparancsnokságot átad\'a Vásári Tamás nak — szemlét la,lőtt ostromoló serege felelt, majd csapatának hadnagyait külön-külön fugadt*.
Oersei Petbő, a vitéii ijjasok hadnagya is mrgjcleiit a király előtt, akihez a király .Igen kegyes" volt, kívánságát teljesítendő, vitézségét, bttoreágát jutalmazandó, adomány levelet nyeri, melyben ,kegyesen meg engedtetik vala vitéz Oersei Pelhő pacsai birtokán a vásártartási jog Dátum In Treviso dle prtma mensts. Augustt, Anno 1356\' (1356 aug. 1 )
Oererl Pethő tovább olt maradt, a nyert adomány-levelei, nyilvesszős bórtarsoly&nak kűlönrekeszébe zátfa, a hadjárat vigezlével boldogan hozta haza, mint az akkori Idők megbecsülhetetlen vívmányát. A történeti rege szeriot ebben van Pacsá-nak vástrlartásl joga.
Landl Ferenc
Két nap alatt nyolc halottja volt a spanyolnak Budapesten
Budapest, Januir 31 A fővárosi tisztiorvos hivatalos Jelentése szerint szombaton 55. (közülük 7 súlyos), vasárnap 19 u| spsnyollnl\'uenzás beteget veitek fel a kórhazakba. A kerületi elöljáróságok szombaton 73 (közülük II súlyos). vasárnap 22 uj beteget Jelen lettet.
A két napon meghalt összesen 8 beteg spinvol-influenza következtében.
| Szombathely, |anuár 31. A Járvány az ut\'bbl napokban erősen terjed. Szombahelven egy 6 éves leány, Jikon egy 24 éves fiatalember meg-htlt. Szombathelyen 2000 Isiolas gyermek fekszik.
Sopron, január 31. Halálozás spanyolból kifolyólag csak egy fordult elő, egy 8 éves flu. A náthaláz ugysn terjed, a megyében vagy 2000 fekvő beteg vau,dcáitalábauenyhe lefolyású.
Németország leromboltatja a brandenburgi erődöket
A mai nappal megszűnt a német katonai ellenőrzés
Pirii, január 31 (Éjszakai rádlijetentés) Az Echo de Paris értesülése szerint a szövetségközi katonai ellenőrző bizottság jelentése tartalmazza, hogy Németország többek közöli beleegyezett abba, hogy 20 n*l több brandenburgi etőJöt leromboljanak. A Königsbergtöl 10—15 kilométerre fekvő betonozott fedezékeket meghagyják.
Párls, Január 31. (Éjszakai rádió Jelentés) Holnap Oléseiésre ül össze
a nagykövetek konlcrenciáji, bogy meghallgassa a szövetségközi katonai bizottság jelentését Németország leszerelése ügyében.
Berlin, lanuár 31. (ÉjszakaI rádiójelemé:s) Hivatalosan jelentik : A Az 1926 december 12-ikén, Osnf-ben kölölt egyezmény értelmében a szövels\'gesközi katonai ellenőrző bizottság működése a mai nappal megszűnt.
Az Idetartozó hivatalok Is feloszlottak.
A nagykanizsai OMKE, Ipartestület és Baross-Szövetség együttes nagygyűlése az üzlet- és lakásfelszabaditások el-halasztása ügyében
Ai érdekeltségek állási foglallak a további béremelés ellen - Küldöttség megy a polgármesterhez, építésre alkalmas telkek felszabadítása ügyében
Nagykanizsa, ianuir 31
Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés nagykanizsai osztálya, a nagykanizsai Ipartestület és a Bjross Szövetség nsgykaniissi flókszovet-sége vasárnap délben hatalmai együttes nagygyűlés! tartottak az Ipartestület emeleti termeiben, amelyek ebből az alkalomból teljesen meglellek.
Bazsi József Ipartestnlell elnök megnyitója után Blankenberg Imre, az OMKE helyi elnöke előadj), hogy az érdekeltségek arra kérték a kormányt, hogy halassza el az üzlethelyiségek felszabadításának halátidejét egy olyan időre, amikor a bővebb építkezés folytán nem annyira érinti a kereskedelmi éa ipari világot, mint most. A kormány ezeket a törekvé-
seket nem vetle llgyelembs. Most az a törekvésük, hogy a tálbérnek eddigi 75%-01 megállapítása mindaddig megrögzitlessék, mlg ezen a té ren más viszonyok nem lesznek.
Oold Ignác szerint ezt a gyűlést már előbb össze kellett volna hivnl. Arra kéri a háztulajdonosokat, hogy hi megjön az uj bérmegállapitásl Idő, a méltányosság álláspontjára helyezkedjenek.
Majd előterjeszti a következő határozati javaslatol:
.A nagykanizsai Ipartestület, az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés nagykanizsai" kerülete és a Baross Szövetség nagykanizsai fiókszö-vclségének együttes nagygyűlése kimondja, hogy szükségesnek tartja az
üzlethelyiségek és lakások felizaba-dilásl határidejének oly Időre való elhalasztását, amikor a felszabadulás előfeltételei, megfelelő számú lakás és üzlethelyiség fpilése következtében meg lesznek.
Ugyancsak szükségesnek tartja annak elrendelését, hogy a rossz gazdasági viszonyokra és a lakosság csökkent fizetőképességére való tekintettel sem a lakások, sem az üzlethelyiségek bérét tovább emelni mindaddig ne lehessen, mig a bérhelyiségek forgalmának leljss felszabadítása be nem következik.
Elhatározza, hogy ezen kormány-Intézkedések teljesítése érdekében kérvénnyel fordul Zalavármegye törvényhatósági bizottságához, a soproni Kereskedelmi és Iparkamarához, az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés és a Baross Szövetség központjaihoz és a kormánynál való halhitős közbenjárásra felkéri a város országgyűlési képviselőjét, dr. Kállay Tibort.
Ezen határozat végrehajtásával az OMKE nagykanizsai kerületét bízza meg."
Friedenthal a magánépilkezéj lehetővé tétele érdekében szólal fel és javaslatot terjeszt elő oly irányban, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a város vezetőségénél a háztelkek felszabadítása iránt.
Dr. Barta főtitkár itt megjegyzi, hogy ép 6 volt az, aki ez ügyben a szombati városi közgyűlésen felszólalt, hogy a polgármester gondoskodjék arról, hogy a Kazlncy-utcában a telkek felszabadltlassanak.
A nagygyűlés ezután egyhangúlag magáévá teszi és elfogadja ugy Q.ild Ignác, mint Friedenlbal Javaslatát.
Elhatározta i nagygyűlés, hogy legközelebb küldöttség megy a polgármesterhez, amely átnyújtja a mai határozati Javaslatot a telek felszabadítás ügyében és kérni fogja, hogy a Batthyány herceg-féle és a szent-ferencrendtek telkének felszabadítása tárgyában a tárgyalások meginduljanak.
Blankenberg Imre ezután még az 1926 évi jövedelmiadó vallomás tárgyában felvilágosítja az érdekelteket, mihez többen hozzászólnsk.
A nag) gyűlés déli egy órakor ért véget.
iViii.i.-.ir-n.^ v\'v \' ."i - ■ \' " *
Véres Incidens a nyugatmagyarországi frontharcosok és szocialisták között
Bécs, január 31 Va.árnap a délutáni ótákban véraa incidens zíjloil le a nyugat-magyaro-szágl Somlalva községben a frontharcosok és a szocialista véderő csapalok között, melynek során mindkét résztől fegyverhasználat történt. Az incidensnek három halott|a és 15 súlyos sebesültje van. A lapok kolönféleképen kommenlálják a véres eseményeket, de egyérlelmüleg megállapítják, hogy a szomorú esemény szigorú intő példa kell hogy legyen arra a ba\'ósígoknak, hogy mindenféle tegyveres alakulatokat le kell szerelni.
ZALAI KÖZLÖNY
Ma este: Ipartestületi bál
Nagykanizsa farsangjának egyik legkiemelkedőbb mozzanata a ma esti Ipartestületi bit.
Minden évben stk várakozás előzi meg, hiszen az ipartestületi bál városunk iparoslársadalmán kivül találkozója a város minden társadalmi osztályának.
Az idei iparosbál annál is nagyobb közönséget vonz, mert a cél, aminek eléréséért a kellemes szórakozás óráiban guruló pengők gyülekeznek, olyan nemes és humánus cél, ami minden embert csatasorba állit o\'t is, ahol a csatateret a báli parkett, a harcizajt a legkitűnőbb cigányzene és jókedvű kacagás, — mit lehessen ludni? — talán az ágiudörgésl pezsgő durrogás fogja helyettesíteni. Ez a cél: az elaggott iparosok nagykanizsai menháza.
A bál motor nélkül, este 9 órakor kezdódik a Polgári Egylet termeiben és tart, ameddig a jókedvből tulja.
Belépődíj 2 pengő, négy személyre érvényes családjegy 5 pengó.
A Városi Zeneiskola első növendék hangversenye a Kaszinóban
Mária, Martlncsevics Rózsika és Metz Viktor (tongora) gyermeki bü-bájjal, öntudatos komolysággal, tik-tusban, hibátlanul látszottak rövid lélegzetű dalocBkákal. Ugvane tago zal II. oszt. nö/endékel: Vlrágh Annus, Molnár Györgyi (zongora), BOchler Margitka és Vajda Z<ig mond (hegedi) szorgalmas tanulásról, lelkiismeretes okulásról leitek bizonyságot. Mint az első osztályosok, ugy ők is, meglepő nyugodtsággal, lámpaláznélküli kiállással örvendeztették meg a közönségei.
A második tagozat 1 os>t haladói Vajda Jolán (zongora). Havas Andor (hegedű), mindket\'cn temperamentumos, a nehezebb feladatokban is helytálló növendékek. Igyekezetük és szorgalmuk dicséretes.
A második tagozat III. osztályú növendékei, tehát a biztos haladás utján levők, túlzás nélkül szólva, bravúrosan látszottak. A legtöbbet Ígérő zongora-tehetség Pauk Anni, aki elmélyüléssel, biztos inlonálát-stl, a színezés iráni fogékony érzékkel interpretált és kísért zongorán. Beethoven és Vannay egy-egy müvével méltán kelleti feltűnési. Határozott zenei tehetség. — Szakonyl Rózsi ugyancsak komoly és alapos felkészültséggel csillogtatta meg sokat ígérő tudását. Mint szólista, mint kisérő, közvetlen, élvezetes játékával tűnt kl. Igazgatójának Humoreszkjét nagy sikerre vitte. Székely Lívia (hegedő) nyugodt vonókezelése, tiszta akkordjai a különböző variációkban biztató jelek a a legszebb haladás utján. Mint szólista, mint az együttes lagjj, mín-
Készpénzt és természetbeni segítséget ajánlottak fel a sormásiak a leégett malom károsultjainak
A malmot fal foglák iptUnt a nyárra — Csapágyak AttOxaaadáaa okoxta a taxát, ax a lagalapoaabb gyanú — Kaddan loax a htvataloa tSxaxa m la
Nagykanizsa, január 3t
Szép számú közönség előtt tartotta vasárnap este nyolc órai kezdettel a Városi Zeneiskola növendék hang-vesenyét, mely az Iskolának elrő bemutatkozó és az iskola feltétlen jogosultságát művészeti szempontok kiemelésével demonstráló koncertje volt.
Két aláhúzott célt szolgált ez a növendék hangverseny, amelyről az objektív birálat hangján is megállapíthatjuk, hogy várakozáson felül sikerült. Az egyik cél, hogy az iskola megnyitásától számított rövid idő alatt véghez vitt tanulás eredményét hivatalos köröknek is bemutassa. A másik cél, hogy a zeneiskolának kifelé Is propagandái csináljon, ami a tegnapi sikeres debüiácio után eredmény nélkül nem marad.
A Városi Zeneiskola első növendék hangversenyének bú műsora ügyesen, szakszerűen volt összeválogatva. Nagyon helyisen foglák fel, akik ugy gondolkodtak, hogy ha nera is jelent, nem ludom én múyen zenei műélvezett az első tagozat 1. osztályosainak szereplése, azért életre való dolog, azoknak tudását is bemutatni,Jmert igy legalább fogalmai lehet alkomi arról, hogy mit végzett a zeneiskola, mikor abszolút kezdőket eljuttatott a hangverseny dobogójáig, ahol kívülről játszottak könnyebb zenedarabokat, olyanok, akik, míg az Iskolába be nem Iratkoztak, talán még zongora billentyűt sem ütöttek le.
Nagyon letszetősek és már műélvezet számba menő műsordarabok voltak a komoly készültségei megkövetelő zenedarabok, — itt elsősorban a kamara darabokra gondolunk — eljálszatása a haladók részéről. ami itt olt szép fejlődés stációját jelenti és felcsigázott remények nélkül Is, tehetségek megnyilvánulását jelentette.
Fejlődési sorrend szerint véve az
első tagozat I. osztályosai Krdtky
Nagykanizsa, január 00
A sormisi megrendítő tüzkatasz-tiófa ügyében a csendőrség szombattól állandóan nyomoz, bogy tisztázza a feltevést, hogy nem gondatlanul eldobott cigaretta vagy gyufa okozta-e a milliárdos tűzkárt. Eddig még nem sikerült ebben az irányban semmit megállapítani, illetőleg a foganatosított kihallgatások során tisztázták azt, hogy a malomban a tűz estéjén senki nem dohányzott, sem az alkalmazottak, sem az őröltető klskanlzsaí gazdák. Most már a tűz keletkezésének okául csupán egy feltevés marad meg: hogy a tüz a csapágyak valamelyikének áltüzese-désétöl keletkezeit.
A két fökárosult kanizsai lakos iránt, Mechner Jenő és Stern Salamon iránt környékszerte nagy részvét nyilvánul meg. Különösen az egyszerűbb gazdálkodó emberek fájlalják a gyönyörű malom pusztulását, melynek kevés akadt párja, jellemző ezekre a részvét megnyilatkozásokra, hogy a tegnap, vasárnap délután Vajda György sormási jómódú gazdálkodó vezetésével a sormásiak nípes küldöttsége kereste fel a két károstflt malmost és megható módon felajánlották hogy mindegyikük 100 ezer korona készpénzzel segitl ókel és a község gazdái
denkor tempóban (átázott és |ó zenei memóriáról telt bizonyságot, a Démonai hegrdüs részlete szépei ki dolgozo\'.l munka volt. A legtöbb tudást, mint hegedűs, kétségtelenül Székely István, a le?felióbb osztály növendéke mutatta Wicniavszky R i máncával a kamara darabokban is. A szépen, stílusosan, disztingvált játékával vizsgáról! le. Egy.nletes technikával keze:i a vonót. Zeneelméleti tudását is kimutatta a nehéz koncert-szám egyes lormáibau.
Általában véve, minden szám után a növendékek lelkes, további iüyekezerle buzdító tapsot kaptak. Tanulásuk gyümölcsét szívesen élvez e a közönség és várakozással tekint a következő hangversenyük elé. Alig félév a zeneiskola fennállása ita, de ez < kevés idő is sok és lelkiismeretes munkáról beizélt. És ilt az elismerésnek egyformán kell regisztrálni az intézel igazgatójának, Vannay Jánosnak érdemeit, aki az iskolát megszervezte, kellő nívóra emelte és most Is, mint a kamarazene és zeneelmélet tanára, tudásának bőkezű osztogatásával íe-gitette a növendékeket a szép eredmények elérésében. Buzgó munkatársai, a hegedű-szakon Lemberko-vltsné Wéber Margit, a zongora-szakon F. Pásztor Irma tanárnők türelmes, odaadó pedagógiai munkát végeztek.
A növendékek hálásak lehelnek oktatóiknak és megható figyelemmel kell megírjuk, hogy igazgatójuknak, tanáinóiknek virággal, babérral kedveskedtek a szépen sikerűit .első szárnypróbálgatás" emlékére. (—n)
a malom felépítéséhez hozzá kívánnak járulni természetben oly módon, hogy mindennemű fuvarozási munkát ingyen végeznek el. Ugyan-ily érielemben többen felajánlották segítségüket Oitárc, Rigyác slb. községek lakosai közül.
Általános az óbaj, hogy a virágzó malom újra .felépüljön, ami, mint a tulajdonosoktól értesülünk, meg is történik és a következő őrlési kam pányra már üzembe is akarják helyezni.
Egyébként a malomégés ügyében Sormás község elöljárósága a hivatalos tüzszemlét a holnapi nap folyamán ejti meg. A biztosító intézetek részéről is megtörténik a tűzkár likvidálása a legrövidebb időn belül.
Vénea SaazeütkSzée oaendörök éa paraaztok között
Bukarest, Jan 31. (Éjszakai rádiójeleméi) Qajdar nevű faluban a parasztok és a csendőrség-közöli véres össze.üközés vo:t, melynek 1 halottja és sok sebesültjevan. Az ösz-szeütközés abból támadt, hogy a csendőrök meg akarták akadályozni, hogy a parasztok a régi Gergely naptár szerint ünnepeljék Vizke resztet.
1927 fehnatr 1.
NAPI HÍREK
— A kanizsai főbírói állás betöltése ügyében holnap értekezlet lesz. Szerdán, febroir^ 2 án délelölt tíz órára a kanizsai törvényhatósági bizottsági tagok értekezlelre jönnek össze, hogy a február 15-iki megyegyűlésen választás alá ketoló nagykanizsai lőbírói állásra vonatkozólag állást foglaljanak. Az értekezletet a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár nagytermében tartják meg és arra egy szűkebb köri bizottság a megyei bizottsági tagokat meghívta.
— SQmcgcn megalakítják íz Egységespártot. Sümegen, mint értesülünk, mozgalom indult meg, hogy a kormánypártnak frakcióját megalakítsák. A sümegiek és környékbeliek Ismerve Bethlen István korszakalkotó, nemzetépitó politikáiét, elhatározták, hogy minden helyet megelőzve a megyében legelőször Sümegen alakítják meg az Egvséges-párt frakcióját. A párt élére Barcza László dr. földbirtokost kombinálják.
— Februárban lesz a keszthelyi tisztújítás. Az alispán a keszthelyi képviselőtestületi választással kapcsolatban elrendelte az általános tisztújítást is. A képviselőtestületi választások febtuár 7—10 ike között lesznek, a többi választás pedig az első választás után a törvényes határnapon. A szavazás három kerületben történik.
— Árlejtés a kórház bútorzatára. A városi tanács a kanizsai közkórház újonnan éplll gazdasági épületének bebútorozására szombaton Írja kl az árlejtést.
— A városi vIzmD ellenőrző szakbizottságba az eltávozott Csizmadia Kálmán fémipari szakiskolai igazgató helyébe Zlmmermann Rezső oki. gépészmérnököt, a m. kir. fém-Ipari szakiskola lanárit küldték ki.
= Vaddisznóhús lesz kedden délelőtt kapható Szabi Antal vadkereskedésében.
— Ötven millió a tűzoltó gépkocsi költségeihez, ismeretes, hogy a város tűzoltófecskendő és ullocsoló gépkocsi kölfségeiiaek fedezésére a város közönsége 300 milliót szavazott meg. A szombati közgyűlés erre a célra 50 millió pStköllJÍggel Járult hozzá a gépkocsi beszerzéséhez, amelyet a jövő hó végén fognak leszállítani. A gépkocsi magyar gyártmány.
— A lemondás folytán megüresedett tapolcai községbiróiátlAsra három jelölt közül Stephantk János ny. igazgatót választották meg.
HAPIREM
Február I, kedd
Római katolikus: Ignác vélt. Protestáns: Ignác, Izraelita: Sebat IkS 39.
Nap kel rengd 7 óra 28 perckor nyugszik délután 17 ón 00 perckor.
Ipartestületi bál eate 9 órakor > Polgári Egylet termeiben.
Mozi. Uránia: Libanon aaaxonya. — Előadások: 7 és 9 órakor.
1807 február I.
ZALAI KÖZLÖNY
s
_ Izr. Nőegylctl tea voll va-sjr.n|> déluláu a Cenlrll szuletén-jtlxn Sok |ó!slketüll tcadélulánról ,iámollunk már be, de a vasárnapihoz hasonló látogatottság csak ritkán fordult elő. Az asztalok mellett és a lincparkellen a legvidámabb, derűs hlDgulal uralkodott egészen este 10 óráig. A háziasszonyok dr. Dalia Jánosné, Strem Tivadarné és Wetser Jinosné voltak. A tánctea anyagiakba Is várakozáson felali Összeget Eredményezett az egyesület Jótékony céljainak szolgálatára.
— ,A felvilágosodás története" címen tartotta meg Surdnyl Oyula felsőkereskedelmi Iskolai tanár mélyen izántó társadalom lélektani és történelmi vonatkozású liccális előadásának eliA részét vasárnap délu\'án. A városháza dísztermét teljesen megtöltötte a Zrinyi Irodalmi és Művészeti KOr közönsége. Az előadó a felvilágosodás lényegét és lörlénelmi kifejlődését vezette le Kolumbus Kristóftól a reformációig. Az élvezetes izabade!óadá» folytatása Jövő vasárnap következik. A műsor énekszámált a BUchler Mór karnagy kiváló vezetése alatt álló Kisdalárda énekelte teljes precizitással, sok erő-ttljesség mellett gyönyörűen színezett plattokkal, gondos Összetanultsággal.
= Cyrano de Bergerac, Ocskay brigadéros, Báthory Zsigmond, Muzsikus Ferkó, Falu Rossza, Mézes kalács s a slkerállomások beláthatatlan sora kíséri Kiss Ferencet, aki egvellen estére, február 8 ra eljön Ktnlzsára is, hogy kivételes művészetét itt is bemutat-hsssa. Kevésszámú Jegy Szert E\'nő és Krdlky Györgynél.
— Mátés P. Hilár előadása a szociális kérdésről. A Keresztény 0:ihon termében zsúfolt hallgatóság előtt tartott vasárnap este értékes és nagy tudományos fetkészoltségű előadást Mdtés P. Hilár szentferenc-rendi hltlanár a keresztényszocialisták szokásos vasárnapi szórakoztató eslje keretében a szociális kérdésről. Egy oly témához nyutl, amihez nemcsak a szociális kérdésnek alapos Ismetele, hanem olyan teljes tudományos behatolás szükséges,amilyennel az előadó rendelkezett. Sa|nos, helyszűke megakadályoz bennünket ennek az értékes és alapos tanulmánynak részletes Ismertetésében, hiszen az egész világtörténelmet Ölelte fel az előadó gondosan meg-konslruátl előadásában, igy annak bármily részletes ismertetése is csak hézagos töredéke lenne a nagy koncepciójú előadásnak. Csizmadia Jo-lánka és Mancika magyar ruhában Irredenta költeményeket adlak elő igaz magyaros érzéssel, míg Hun kótzy Vargha 0!za mini C«Sré Csulak Gergely rendkívül szellemes és humoros monológjával a „spanyol nátháról" kacagtatta meg jóízűen a közönséget. A vasárnapi est a keresztényszocialisták egyik legsikerültebb estje volt. ,\'
= Legalkalmasabb ajándékok Szabados Kata bOrönd és diszmü-íruházában.
— Tanltóválasztások. A galarn-bokl rk. iskolaszék az 1. lanitól állásra Buzdssy A-pld oki. lenitől, " máhonlai tk. iskolaszék az 1. ta-nilói állásra Nagy Ouszlávol, a vonyarcvashegyi tk. iskolaszék a II. lanitói állásra Slavonlcs Sándori, a zalaháshágyl rk. Iskolaszék az I. tanítói állásra Sülő Istvánt váíasz-lolta meg.
— KÉPKERETEZÉS é> üvegeiéiben Ijen olcsó PUM OvejM, Ktfály-utca 10.
— Az Ipariskolai Énekkar szi-nlelőadása és táncestélye. Örömmel nézlük Ismét azt a szép munkál, amit P. Lefciik Pongrác é6 P. Tóth Móric ferencesatyák végezték az iparoslanonciljuíággal azzal, hogy elvonok azokat a legveszedelmesebb korban a sok caáblló kisér-téslól és helyes mederben igyekeznek tovább nevelni, ismeretüket, lu-dlsukat továbbfejleszteni ós őket az élet helyos felfogására, az erkölcs, hazafiság és tisztaság utján tovább vezetni. Keltószeres örömmel állapítjuk meg, hogy a nagyközönség és a szülök kezdik értékelni azl a nemes lélekcslszoló munkát. Az Iparos és kereskedővilág legjobbjii oly szép számmal jelentek meg a -Roz-gonyl u\'cal tornateremben vasárnap este lartolt szinielődáson és táncmulatságon, amilyenre eddig még nem volt példa. Előadásra került A kőllő, majd a Szekrény clmü bohózat, amelyen a szereplők már oly fejlett dile\'aallzmusról leltek tanú sjgot, ami a legszebb reményekre j\')go3it. Különösen kitűntek Szabó hlván, Hackltr Rizsi, Summer Jó-zsel, Miiek Rózsi, Djlllnger Manci, Báli Ilona, Palló Anna, Virág Ede, Léder József, Molnár Antal, Tóth Ferenc, Balits Ferenc. A magyar tincol szépen lejtették Sipos Rózsi, Pammer Erzsi, Hicbler Rózsi, Junker Manci. A szépen sikerült előadás ulán záróráig tartó lánc következett.
— Nátha ellen minden patikában lap PtnlaUn kurdi. Ara 16.000 K.
— Működik a „fekete kéz". Szabó Lajos resneki korcsmáros a napokban fenyegető levelet kapott a postán, melyben azt követelik, hogy helyezzen el a rezneki major mellett levő hídnál nem kevesebb, mint haiminc millió koronái. Hl ezlnent tenné meg, vagy a csendőrséget ér-tesili, akkor kiirtják ót és egész családját. A levél Írójául a fekete kéz bandája nevezi magát és azt Írja, hogy reszkessen ha nem tesz az utasítás szerint, mert épen harmincan vannak. A korcsmáros természetesen nem telt pénzt, hinem a csendőrséget értesiiette, mely nyomoz a vakmerő banda után.
— Elfogták a komárvárosl posta szarkáját A komárvirosi postahivatalban már régebb idő óla észlelték, hogy valaki állandóan lopkodj! a leveleket és más tárgyak !s eltünedeznek. Most sikerült elcsípni a tolvajt egy olt szo\'gáló 16 éves cselédlány személyében, akit átadlak a csendőrök a kanizsai fiatalkorúak
| bíróságának.
Idftjáráa
A oigyluialzsal meteorotogtal meg-"ST\'IÍ Jelentése: HétISn a himlrttk-lai Reggel 7 órakor —1-7, déluUn 1 órakor —29, este 9 órakor —O-t.
Ftlhőut: Reggel ktvésbbé borult, délben és este tiszta.
StiUtány: Reggel, délben is eate Délnyugati izét.
Reggel köd éa dér volt.
A Meteorológiai Intézet |elentéae szerint többnyire borult csapadékra hajló Idó várható, nemi hóemelkedéssel.
— Meghűlésnél, náthánál, torok-lijásnál, Idegfájdalmaknál, szaggatásnál naponta fél pohár természetes .Ferenc József keserűvíz rendes gyomor- és bélmüködést biztosít. Egyelem! orvostanárok véleménye szerint a Ferenc József víz hatása gyors, kellemes és megbízható. — Kapható gyógyszerlárakban, drogériáiban és fitszerüzletekben.
— Véletlenül agyonlőtte magát egy 23 éves vőlegény. Szljj Fetenc uradilmí erdőőr hazafelé ment egy szekéren. Toliöil puskáját maga mellé lámasztotla az ülésre. Egy nsgy zökkenéssel a fegyver véletlenül elsült és s szerencsétlen embert halálosan megsebezte. Alig plr óráta a lOvés után meghalt. A szerencsétlen fiatalember menyasz-szonyához készült, mikor a hjlálo: szerencséilenség érte.
— Országos vásár Nagykanizsán. A szépre fordult Időben nagy forgalommal tegnap zajlott le a szokásos gyertyaszentelői országos vásár. Mindenféle áruban nagy felhozatal ; állatokban bőséges felhajtás volt. Az állatvásártéren nyüzsgött a nép, nem különben a kirakó vásáron. Vétel is történt szép számban. A pengővel sem voll sok baj De még inkább könnyen ment a vele való számítás. .Csak sok lenne belőle," — mondogatták.
= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— Munkáskiáltvány az országgyűlésen. A Keresztényszocialista Országos Szakegyesolelek Szövetségének Intézőbizottsága Tohlfr János elnöklete alatt ülést tartott. A bizottság a dolgozók mai gazdasági helyzetét alapos meg|avitás tárgyává tette a kormánytól, mini az újonnan megválasztott törvényhozó testülettől a legsürgősebben szociálpolitikai törvények alkotását kívánja. E célból Tobler János Indítványára Budapesten februdr 6 én délelőtt 10 órakora régi képviselőházban országos nagygyűlést tartanak. Ez az országos nagygyűlés lesz hivatva leszögezni a keresztény muDkásság álláspontját a kiáltványba foglalni mindazon követeléseket, melyek megvalósítását a munkásság az országgyűléstől a legsürgősebben elvár. Az országos gyűlésen ugy a kormánypáti, mint a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt dckgállja is fel fognak szólalni.
Htrmath Imre szabadlábon
Budapest, Jan. 31. Harmalh Imréi, az ismert kabaré-irót, akit a minap csalásai miatt letartóztattak, a vád-tanács szabadlábra helyezte és ma délután elhagyta a fogházat.
Ki akar ingyen egy gyönyörű diványpárnát?
Kilián* ui a TUndórujjakról
Egy esztendős sem voll a Tündér-ujjak még lavaly. Mindenki, aki a a lapnak akár csak egyetlen számát kezébe vette, azt mondotta, hogy a lap kiadói a mostoha gazdiságl viszonyokkal dacolva, páratlan lapot adlak az előlizetők, az olvasók, a kézimunka barátainak kezébe.
De karácsonykor olyan dologra szánták magukat, amely példát\'an a magyar lapkiadás történetében. Megcsinálták alándék páma akciójukat és anélkül, hogy ennek részleteiről beszélnénk, megállapíthatjuk, hogy minden egész éves előfizető egjr olyan ajándék párnát kapott, amely felülmúlja a lap előfizetési árát \'
Tavaly meglepetést tartogatlak. Az idén más a helyzet. Az előfizetők egyre növekvő lábora a tavalyi ajándék után elvirta, hogy hasonlóval kedveskedjenek az idén is. Azonban mást tett Anyagi érdekelnek feláldozásával csak a nagy erkölcsi célt nézte és értékesebb ajándékot ad, mlnf tavaly. Az ajándék az idén Is pátna. De Jóval nagyobb ,a tavalyinál ; az idén az alapoi is elöhuzat-ták és a pármlapon kívül ne.ncsak a min.át, de az alap himzőanyagát is adják. A pátna az idén oly divatos, gyapjúval himzelt fél kereszt-ölléssel készül. A páma éitéke a hozzánk beküldött hites torvényszéki szakértői nyilatkozat szerint 20 P.
Hogyan lehet megkapni a párnát ? Egyszerűen. Beküldjük a Zalai Közlöny kiadóhivatalába az évi előfizetési dijat, 14 pzngó 40 fillért és a párna bérmentve, rövid idő alatt megérkezik I
Igen fontos: A párnakedvezmény 1927. február 12-lg érvényét, ugy, hogy C6ak azok részesülhetnek e kedvezményben, akik az egy évi előfizetési dijat 14 pengő 40 fillért február 12-ig befizetik.
BÁDIÓJHŐSOK
Februdr 1 (kedd)
Budapest 030, 12 és 3 Hírek, főzade.
4 München Mariska gyermekdalait énekli.
5 Kamarazene. Olasz opera-délután. 6.20 Rádióposta. 7 Termé&zeUudományl előadás. 8 Hangverseny. Közreműködnek: Bálint Allce zongoraművésznő, Telchmann Irén operaénekesnő, Szedő Miklós dr., a Városi Színház operaénekese. Utána Magyary Imre cigányzenekarinak hangversenye.
Bécs 11 Népszerű zene. 4.15 Wagner hangverseny, 5.45 Kamara zene. 6.35 Orill-parzer mint drámaíró, előadás. 7.10 Espe-ranto. 7.30 Angol lecke. 8.05 Vasa Prihoda hegedűművész hangversenye.
Herlln 130 Kamarazene. 6.15 Könyvszemle. 6.40 Opera-est, zene 7.30 A jelenkor drámái, előadás. 7.55 A (Old fejlődéstörténete. előadás. 830 R. Straussdalok, zene. 9 Vidám est, kabaré.
Brűnn 5.40 Asszonyoknak. 6 Mezőgazdaság. 7 Kamarazene, Beethoven. 8.30 Operaelőadás: Aida. nilusl jeleneL
KCnigsberg 11.30 Hangverseny. 4.30 Zene. é.10 Kanárimadár-hangveiseny. 8 0-német dalok, zene. 9.30 Szórakoztató zene.
London 2 Kamarazene és énekhangver-sény. 5 Hangverseny. 7 és 7.45 Jazz-band. 9.45 Dalok. 1035 A nemzetközi hangversenysorozat ötödik estje, cseh zene. 1130 Jazz-band.
Milánó 430 Jau-band. 9.45 Részletek Boito Mephlstopheles c. operájából. 10.30 Jazz-bandL
München 3.30 Vidám dalok gitárklsé-rettel 4 Hangverseny. 7 Az ismeretlen Schubert, zongoradarabok éa dalok. 830 Leons és Lehna, Oeorg BOchner egyfelv. viriátéka.
Párizs 1 Hangverseny. 9 Díszhangverseny. Puccini: Pillangókisasszony, részletek.
Prága 12.15 Népszerű zene. 4.Í0 Jazz-band. 8 A színházigazgató, vidám operett Mozart zenéjével. 9 Népszerű zene.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 Mxuír 1.
TŐHVÉNYSZÉK
(§) Megverték a gelscszlgctl éjjeli ört. Boncz Islván gelsnzigeli éjjeli fir szokásához hiven éjiéi után köríliportyáila a kis falu>, amikor egy több f6bo\' álló társaságot észrevet, amely beborozott állapolban hangos duhajkodásával zavarta a kicsi kSzség éjjeli nyugalmi\'. A társaságnak csak olaj volt a tűzre a kötelesség emberének Imegjelenése. Összepoloiták, megrúgták, hivatalos jelvényét, a botot — kicsavarták kezéből. Amikor alaposan kidohong-ték magukat és a szegény Bonczot jól elrenék — hazamentek.
Czlnkl József 22 éves geiseszlgell korcsmáron, Hompi Péter 20 éves, Holl Isiván 20 éves és Holt János 23 éves lóldmQveslegéoyek a lelt elkövetői tegnap ezért hatósági közeg elleni erószak vétsége miatt ketoltek a törvényszék elé, amely számos községbell tanút hallgatott kl eskQ alatt ez ügyben.
A blróiág bűnösöknek mondotta kl mind a négy vádlottal és Czinki Józsefet és Holl Jánost 60—60 pengő lőbonlelésre és 20—20 pengő mel-mék, Hompó Pétert és Holl Istvánt fejenklnt pedig 40-40 pengő fó és 20-20 pengő mellék pénzbüntetésre Ítélte. Az Ítélet jogerős.
lOZeÓSZINHiZAX
Uránia kedden és szerdán 7 és 9 érikor: Libanon asszonya, Főszerepben Petrovics, Arlelte és Marccball. Egy hites kémkedési pör története, gyönyörű felvétetek!
Világ csak szerdán: Hal nap az apacsok között, Harry Piel kalandor-filmje.
KÖZGAZDASÁG
Gazdasági gépekkel látja el a falvakat a Faluszövetség
A kisbirtokok Intenzív megmunkálásának legnagyobb akadálya az, hogy a kifgazda tőke hiányában nem ludja gazdaságát a fejlődő mezőgazdálkodás egyre jobban lökélesedő gépeivel felszerelni. Pedig a modern gizriilkcdis Iránya a drága ké.i munkát egyre jobban Igyekszik az olcsóbb és tökéletesebb gépmunkával póto\'rr. A FdlutzöveUég, melynek legelső sorban hivatása a falusi kisgazdaemberek segítése, legújabb akciójával e térin siet támogatásukra. A Faluszövetség most meginduló kisgép akciója folytán fiókszö«etsé-geit és lagígyesofeteit előnyös felléletek mellett mezőgazdasági gépekkel fogja fölszerelni. Ejy akció különösképen a földreform során keletkezelt uj törpe birtokosok gazdálkodásának előmotdilása érdekében tör énik. A központ szervezetei ulján
— Ugy-« nép volt i hajam a bálban?
- AT LIS L0I0S SCBHMRIIft
Kapható Vágó Endre UUUurtárában rém is.
a tagok használatára ekéket, boro-nákat, vetfgépel, konkolyon), répavágó, lengeti morzsoló, szicskavJgó gépel, gabona rostit, amerikei 16-kepát és szóllópermelezöt juttat ugy, hogy azokat mérsékelt kölcsCndij ellenében közösen használhassák. A Faluszövelsígnek minden külaő szerve közgyűlési h.lározadal igényelheti a gépeket. A gyártmányok kiválas;-tásában teljesen szabad kezet biz\'o-slt az igénylő szervereteknek, természetesen kizárólag hazai gyártmányok vehetők figyelembe. A gépiket a Faluszövelség 7°/o-os kamat mellett hitelben nyújtja, amely négy év alatt a gépek haiznála i dijaiból törlesztendő. A szövetség ezen akciója többlermelési szempontból igen nagy jelentőséggel bir, mert ily módon olyan rmberek vehetik a g péket Igénybe, akik eddig kisgépeket nem használlak. Részletes tájékoztatást nyújt a Faluszövelség gazdasági (s agrárpolitikai osztálya (Budapest V, Zoltán-utca 8. földszint.)
TéZlII
A mai értéktőzsdén az Irányzat túlnyomóan barátságos, a Oani és Fegyver kivitelével, mely 5—7 pengő árveszteségei szenvedett. A piac többi területén nem volt változás. A bécsi tőzsde barátságos irányiata és a spekuláció víleményes vásárláia magi-sabb árfolyamokat eredményezett A kőszén 20 pengővel javult. A malorr.-Ipa i p? pírok szilárdan lend Itak. Barátságos volt a bánya, tégla, cukor és textil értékek. A forgalom élénk. Zárlatkor, kivéve a Oanida-nubiuszt, a hangulat bizakodó volt.
Wrtl 304J, Undon JS\'22. N.wjoiIi 53000, Brourt 7240. Milano »30, Amitadan 207 70, Bellin 12315. Wien 73-35, Solti Í-7Í. Piíia 15-39. Varai 57-50. Bodapeit 90-.90 Belpád 912, Bnkueat 2 82\' j
1 Mipsti Tfctfc irrtaa-jHT^o
VAUUTáK lengve! 6340-M-90 Angát. 27 » 27-85 Cactk. 16-S9-16-97 Dtnir 1001-1006 DoIUi 5SK W-37100 Pund* li 22-35-22 80 HotL 227«-22S«0 Lel 2-9S-3 03
Uva 409-415 Líra 24 40-2-t\'85 Mlika 135-25-I35-75 Sehlll. 80-4.5 8080 Dlnk. 152 06-152-70 Svájet 1.10980*11020 Belga tr. 7940-79-70 Norvég H7 .S.S.W8-20 Svídí 15 25 15290
devizák
Amit. 2KÓ5-22S-75 Uetgrld 1002 10 u6 Berlin 13535-133 75 Bukarest 3-M-3-OS Brtiauel 7942-79t7 Kopenh I5MS 152 \'O Oul« 147-6S 14*10 London 27 69-27-77 Milano 24-37-74 67 KevyoeV57tO>-2-75 Pirii 22 3 7-22-67 Prlga 169I-16Í6 Sioíu 410-414 Sloekh. 152-35-152 80 Vartó 6355 64 7-i Wien SOSJJOSO ZO/ltí. 1)985 -tte-20
Terménytőzsde
Buza ttuav. 75 kg-ol 32 39 - 32 60, 76 ig-oa 3270-3300 17 kí-o, 3310 3350. 78 kg-oi 33 60 34 00 <,[YÍb 75 kg oa 31-5Ö -51S0. 76 Vvoi 3190 32Í0, 77 kgoa 37-30 37 70, 78 kg-oi 32-80—33-20, iozs 26-40 - 26 60. ukamiíny-átpa 20 tó—20-70, lOtlipi 24-80—26 80, lab 2020-2040. tengeil 1820 1840,
repce -■---■-, kbfcj 15-20-1580.
koepa 15-CC-1520.
bertéitíiár
rcthajUs 4680. metybil eladatlanul vUlaa-oujadl 873 daiab. Qaéiendo 118-1-50. uedetl 144—1-46. izedet! kízíp H0-t-42, könnyít 1-32—1-36, eJaírendu öreg
1-44 — 1-46. mliodiendu 1-40—1 42. angol SUldd 1-44—1-76. iralonna nagyban t\'48-152, liti 168-1-72. lehuiolT h-ji 2Í0-
2-08, italonnii tétaertís 1-60-180. Az irányút étink.
Kiadja: Zrhyi Ujealalnr és lityi-UnaktUt El, botuiiu
APRÓHIRDETÉSEK
(Hlrdo
Kt íprChlrőefíi dJja 10 uMfc 50 fillér. A dmtzá t minden vastagabb betllból áüó uft) Két «zónak aiámittalik. Minden tovAbW tzó dija 0 f III. A hlrtfotAol dlj olö. o
(Ix«t«nd6 2 !Mg4lmUd<ShouiuJmltiUval
Püjzer üíleiemben egy Jó házból v/iló fia azonnal {elvélelik tanulónak. Két középlíkoU megkivinlallk. Somogyi, B*U-
teflklk. _ _ _
liiljlonlrllel 7S m. holdi 1 birtokomat gazd\'jJgl íntllctekkcl, de InsttukUó nélkül, m. holdanként 800 pengóM eladom. El-•dAuól lixgyal D(. Simon Ogyvéd, BaUton-boglir. <30
Egy Jó karban tartott 10 HP b«n«ln-motor 9C0 Holllter cséplóvel kedvezményei áron eladó. Bővebbet Phcher éa Lelt-ner cégnél. Klfily utca. _431
Kgy szQrke zakó fórllöltöny eladó. Qm a kkdóban.
Bojárónö azonnal! belépéisel alkalma-zist ny«í Kizlnciy-utca 43.\'c. 434
KCxOlbelQl 600 négy»zógólc« kort a KUfaludy uldban bííbeadó. — Clm a kiadóban. -435
KalOnteJiratu bútorozott *zoba kiadó Kinday-utca 30. -436
KERTI MAGVAK
mele^áfyi ós szibsdfőldl vetísre
Palánta-ládák
Iából kaphatók:
Ország és Widder
sa mafckcrefkedésdben Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
(Bíróság mellett.)
Kóvid Cf. bosszú le|?r.itu
jelzaiogköluöDök. váltúkolcsönok
bérbázakrd, lakohsiakra ti földbirtokra a legelőnyösebb feltételek mellett folyóslllainak. Megkereaé-sek „Jelzálogbank" |ellgc alall a dj-dóhivd\'alba kéretn k.
Teljes jókdrb.-n levő 11/2 tonnrs
személyszállításra la alkalmas,
őri Lászlónál, Keszthely
eladó.
Telekkönyvi, vagy egyibb biztosi ék mellett fővárosi cég vidéki városokban, nagyközségekben
bizományi lerakatot
létesít mezőgazdasági gépekben, mintienncmO textil-áruk, lenvászon fa és szén, épületanyag, varrógép, kerékpár-árukban. Ajánlatok Jó kereseti lehetőség" Jelige alatt a kiadóhivatalba kérelnek. ,«
Értesitós.
Ezulon értesítem a 1. közönségei, hogy özv. Brlnner Mihályné neve alalt menő és előzőleg tulajdonomat képező korcsmát teljes berendezéssel újból átveltem. Felszólítom özv. Brinner Mihályné hitelezőit, hogy követelésüket nálam 8 napon belül okvetlenül bejelenteni szíveskedjenek.
Tisztelettel
Gelencsér Gyula in korcamáros.
Pengő dítSbóí
Pengő-táblázat Pengő illetékek
(llletékOgyl útmutató)
Pengő pénzerszény kapbaló
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
IH M C Q motorkerékpárok
vezérképvitclcie
álképviselőket keres. 1
BRUCK NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VIII., Józs<f-kÖru» 10. I
Állandó, észaxorO óo OQyoo
reklárno/is minden kcre»keddrai-, ipari-vállalatnak, (illetnek a lelke, rugója, az élleló eleme.
Hogyan, hol óa mikor hirdethető a legsikeresebtxn, legjobban és legol-cj^bban, megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalatinál
BUDAPEST, Vn„ Erzsébel-kSrut 39.
ahol kl.Aló siakírldemmtl több, mini 30 tvíf tapasztalatul, odaadó kltrtis-mcretcaa^Kgal ía (váratlan pontossággal eazkOz^ilnek hirdetőket is rekUmo-kat ai fissws budapesti, vidéki ta kői-tútdl lapokban is naptárakban.
Költségvetések és - Telefoni
tervezetek Ingyen 1 J. 121-55®
ÉRTESÍTÉSI
Keszthelyen, Kossuth Lajos-utca 41. sz. alatti ház
ban (Főgimnáziummal szemben) a mai kor igényeinek megfelelő
mechanikai műhelyt
nyitottam. Író-, varrógépek, gramofon és kerékpárak összes alkatrészeit raktáron tartom és mindezen gépek javítását mérsékelt árszabás mellett elfogadom. Iró- és varrógép jókar-ban tartását mérsékelt havi díjazással elvállalom. Kérem a n. é. közönség szíves pártfogását. Tisztelettel
GERENSDORFER LIPÓT |iw__míiszcrész.
r
Nyomatott > Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Naeykaaiisin. (NyoradaveieUS: Ofcnbecs Károly.)
p
87. évfolyam, 26. szim
Nagykanizsa, 1927 február 2, szerda
Ara 14
Hlíér


POLITIKAI NAPILAP
Szerkeaitólég é> kiadóhivatal Fóul 5. az. Keszthelyi ftokküuWhlvatal: Kisfal udy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 78. szint. Előfizetési ára egy lióra 2 pertui 40 (illír.
IIZ
javaslatát a Ház Mm
Budapeat, február 1
A kípvlselőbáz mai ülése délelőtt fél 11 órakor kradődöli. — A képviselők „A" csoportját az elnök igazolt képviselőknek jelentette ki. Ma|d megválasztották a képviselőházi jegyzőket a kövelkezőnben: Szabó Zoltán, Fttz Artúr, Kublcza Ferenc, Berky Qyula.
Ezután az egyes bizottságok alakullak meg, majd Ptsthy Pál igaz-sigOgymíniszter benyu|totta azokat a törvényjavaslatokat, melyeket már a volt nemzetgyűlésen is benyújtott t egyben jelezte, hogy a jelzálogjoggal kapcsolatban a közeljövőben uj törvényjavaslatot és a büntető novellát lógja benyújtani. A báz a javaslatot a bizottsághoz utalta.
Az elnOk ezután kivette az eskat az Összeférhetetlenségi bizoltsíg tag-jiitól. Szünet után az elnOk Barlha Richárdot, a kabinetiroda tőnOkét parentálta el, méltatva érdemeit. Az elnOk ezután bejelenti, hogy több képviselő, mivel több helyen lett megválaiztva, lemondott. Így Ernszl Síndor Budapest északi kerülettől, Rassay Károly Budapest déli kerület, Pakots József Budapest budai kerület, Peidl Ovula Budapest budai kerület, Györki Imre Budapest északi kerület, Ugrón Qábor Budapest /szaki kerület, PropperSiadúr Budapest környéki mandátumról lemondtak. A lemondott képviselők helyére intézkedés ISrlénik a pótképvise-lők behívása iráni. A Ház legközelebbi ülését 3-án délelőlt 10 órakor tsrlja. Az ülés fél három órakor véget ért.
Pakots lemondott a budai mandátumáról
Budapest, február I. A Pakols József kettős mandátuma körül folyt belső pártharc, ami helek óla elkeseredetten folyt a demoknla-párt-bin, ma befejeződött. Pakols lerood-dott a budai mandá\'umról és a budapesti déli kerületet farolta meg. Buda képviselője igy a demokrata Gál Jenő lesz.
Egy spanyol megbetegedés volt hétfőn a fővárosban
Budapest, február 1
Hétfőn mindössze egy spanyol-megbetegedést jelentettek a főváros tiszti főorvosi hivatalihoz. A régebbi betegek kOzIll egy meghalt. Influenzás beteg 32 került hétfőn kórházba, magánlakásokon 47 uj beteget ápolnak. Az említett esetek közül 20 súlyosabb természetű. A lionvédiég
összes állomísian hétf\'n 106 megbetegedés történt, ebből 5 súlyos, haláleset egy sem történt.
Mlskolcz, február 1. Ma délben az összes iskolákat bezáilák 10—14
napra.
Szombathely, február I. A járvány némi csökkenést muUt. Eddig csupán a Domonkos-rendi zárda iskoláit csukták be, ahol internátus van.
Ujabb határ>-incidens az olasz-osztrák határon
Innsbruck, február 1
(Éjszaki rádió jelentés) A Brenne-rea ötveu felfegyverzett fascista at lépte a határt és oszfrAk területre tért át. Mikor a fascisták meglátták
a közeledő osztrák csendőröket visz-mértek olasz földre. Ké\'.öbba vámőrség ptrancsnoka átment az osztrák határőrségre és bocsánatot kért a ha\'árincidensért.
Véglegesen megkötötték a német-francia katonai egyezményt
88 erddből 34-at rombolnak la a keleti haláron
Párls, február 1 — (Éjszakai rádiójelemé,) fy németekkel egyezmén/t kötöttek katonai kérdésekben. Igy megállapodlak ah-ban, hogy a keleti határokon 34 erődöt lerombolnak. Így is azonban 54 megmarad.
Pdrls, február 1. (Éjszakai rádió-jelenlés) A nagykövetek tanácsa ma tartott ülísén elfogadta a rz\'Wetsé-gesközi katonai bizottság előterjesztett jelentését n némít erődök ügyében és ezzel jóváhagyta a német delegátusokkal kötött egyezményt
Az adócsökkentési javaslatok az Egységespárt előtt
Budapest, február I | gyültése ulán slkolta meg és az (ÉjszakaI rádiójelentés) Az Egy- | egyáltalán nem veszélyezteti a vá ■ ségespárl ma délután pádértekezletet tartott. Az értekezlet foglalkozott a pénzügyminiszter adócsökkentő tOr-vényjivaslatával. Bud János pénzügyminiszter nagy beszédében kijelentene, hogy javaslatának az a lényege, hogy az adók és illetékek mérséklését keresztül vigye, de csak oly mértékben, amennyire azt az állam pénzügyi egyensúlyának veszélyeztetése nélkül meg lehet tenni. I^y a földadóval eltűnik a 17 000 es szorzószámból előálló különbözet. Mérséklik a házadót. Budapesten 24\'la-ról 20\'k-ra, vidéken 20\'h-ról IS\'U-ra. Az uj adójavaslat kimondja, hogy a városok külterületein levő házak ugy esnek elbírálás alá, mint a falusi házak, tehát házadét nem kell utánuk fizetni A kereseti adónál felemelik a minimumot 720 pengőre. Az örökösödési Illetékeket is mérsékelik. A kenyér forgalmi adója teljesen eltűnik, mlg a lisztnél csak egyszer vetnek ki.
Kijelentette a miniszter beszéde során, hogy a javaslatot a kormányzat több évi lapasztalatok osszc-
rosok és törvényhatóságok anionom jogalt, mint azt egyeaek szeretik hangoztatni. A kormány a városok küllőid! kölcsöne alkalmával nem engedte azt, hogy 86 millió arany, koronát vegyenek fel, hanem csak 36 mil\'ló aranykoronát engedélyezett. Ezt azért tette, mert Ismeri a polgárság teherbíró képességél. Ezután Bud miniszter nagy részletességgel Ismertette a javaslat egyes szakaszait. Vígül kérte a javaslat elfogadását. A pártértekezlet helyesléssel hillgatta a miniszter előterjesztéséi, majd Sci tovszky Béla beszélt a javaslatról kimutatva, hogy az nem tartalmazza az autonómia megsértését.
A miniszterek ulán a párttagok nagyszámban szóltak hozzá a javas lathoz kisebb módosításokat kérve.
Bud és Szcilovszky miniszterek replikázlak az elhangzott felszólalásokra és ezuíén a pártértekezlet a javaslatot általánosságban elfogadta részleieiben a 40 szskaszig. A többi szakaszok tárgyalását elhalasztotta. Mint értesülünk, ezt csütörtök délulán külön tárgyalás alá veszik.
Meghalt a kormányzői kabinet-iroda főnöke
Budapeat, február 1 Barlha Richárd dr, a kormányzó kabinet-irodájának főnöke, a neves logász, ma éjjel, Má\'ia Valéria-u cai lakásán, agyvérzés következtében, 56 éves koraban hirtelen meghall. Halálhíre politikai kö ökben ii mély mi-fcdöbtKnést váltott ki, mert Bariba R\'.chird a legszélesebb körökben a legőszintébb szerefelnek örvendett ételében. Horthy Miklós kormányzó és ne|< délulán részvéilálogatáit tettek a g,ás;oló családnál. A kormány réizvéltáviratot intézeti az özvegyhez.
Budapest, febr. V (Éjszakai rádió-Jelentés) Bullij Richárd az elhalt kabinetiroda főnöke holttestét a Magyar Királyi Kutia csarnokában február 3 án szentelik be és az nap tenieiik a farkasréti temetőben levő családi sírboltba.
Szabadlábra helyezték ■
Vági-pártl tüntetőket
Budapest, február 1 Az országgyűlés ünnepélyes megnyitásával tervezett, de a rendőrség által megakadályozott Vági-párlT tüntetés alkalmával összesen 226 egyént vetlek őrizetbe A lünlelők között rendőrkézre kerültek a legveszedelmesebb kommunista agi\'átorok közül Vidéki Alice, Hámén Ka\'ó és Lőwy Sándor. Hánián Kató súlyos betegsége miatt feltételes szabadságot kapott és igy vehelelt részt a legu\'óbbi politikai lünieiések megszervezésében. A lünlelők ellen a rer.dfriégcn lefolytatták a nyomozási és miu\'án megállapították, hogy csak kihágási ulon vonhatók felelősségre, ma reggel mindnyájukat szabadlábra helyezték.
Magyarország a nemzetközi gazdasági konferencián
Genf, február I. (Éjszakai rádió-jelentés) A május 4 ikére Genfbe összehívóit nemzetközi gazdasági konferenciára Magyarországról, mint azt megállapították az előkészítő bizottságban, Popovles Sándor baok-korm\'nyzó, grof Hadik János, gróf Somslch László, báró Kornfetd Móric és Végh Károly a tőzsde elnöke vesznek részt.
Harmadfélazáz angolt éa
amerikait Bitek meg Kinában
Béc, február I. A Washingtoni kormány hivatalos jelentése szerint eddig d kinai.-tk 250 angol és amerikai állampolgárt öllek meg.
London, február 1. A pekingi kormány a népszövetségi szerződésre hivatkozva tiltakozási jelentett be, az angol csapat szállításokkal szemben és a felelőssége^ magáról elhárítja minden következményért.
a
ZALAI KÖZLÖNY
1927 tebruár j.
Szombaton este lesz a Szanatórium-piknik
Nagykanizsa, tctxuir I
Az idei Szanatórium-piknik kétszeres eseménye lesz a nagykanizsai farsangnak. Elöizör eiemény, kimagasló, mert minden évben az. Másodszor pedig a szokásos méreteken és sikeren is messze (elül emeli az idín Fráter Lórándnak, a nagyszerű dalköllónck, a magyar nóta ihleteit sravu énekesének lejovelete. Fráter Lóránd, a műsoron régi magyar láncokkal szerep\'ö Öccsével, Pállal együtt szombaton délben érkezik meg Kanizsára. Jórészt 6 101 li ki az esti műsort dalaival. Prológol Mutschenba-cher Edvin dr. mond.
A rendezőség fáradhatatlanul végzi az előkészítés gondos munkájában az utolsó simításokat.
A jegyeket, amire az idén alig volt példa, elővételben azétkapkoJlák. Még néhány előjegyezhető a Mtrkly Belus és a Neumann gyógyszer-\' tárakbari.
A lakások felszabadításának problémája Keszthelyen
A háztulajdonosok nem emelik felDI * béreket az 1917-lk évi 100%-án, de kérik a szabadren delkezés azonnali jdsszaállltását
KesnMty. Icbiuár 1
(Saját tudósítónktól) Ismeretes, hogy a keszthelyi lakosság panaszára a népjóléti miniszter több más községgel egyetemben Keszlhelyen is fetHjftMMtt a 10000 lakaton aluli helységekre nézve kimondott szabad lakásforgalmat.
A keszthelyi háztulajdonosok most nagygyűlést tartottak és áron egy kötelező nyilatkozatot fogalmaztak meg. mely szerint a lakbéreket az 1917. évi bérek 100 százalékán felül nem emelik, de ennek ellenében kérik újra a népjóléli minisztert, hogy 1927 május l ével állitsa vissza a szabad lakisforgalmat Keszthely területére a igy már most február 15-ig gyakorolhassák felmondási jogukat. A háztulajdonosok kötelező nyilatkozatukat a .Keszthelyi Hírek" hasábjain hozták nyilvánosságra.
A háztulajdonosok gyűlésén Relschl Imre városbíró fejtette ki a felszaba-
dítással járó gazdasági előnyökéi A lakásforgalom szabsddi tildével ugyanis az építőipar számára is megnyílnak az uj építkezések lehetőségei. ami a munkaalkalmak teremtésével ii jelentékenyen tudna segíteni a mai sulyoi gazdasági helyzeten.
A háztulajdonosok értekezletére a lakók képviseletét nem hívták meg, hololt — róluk Is szó lévén — az ő véleményük meghallgatása és tájékoztatásuk sem ártott volna az ügynek.
Az elmúlt két esztendő alatt Keszthelyen 140 uj ház épüli. Ezek azonban legnagyobbrészt egyszoba konyhás munkás és rokkant lakások. Az ó elhagyott lakásaik, ha még használhatók voltak, csak hasonló igényű emberek elhelyeikedésére nyújthattak alkalmat. A kőzépositály és a Keszthelyen Igen nagy számban élő nyugdijasok, hivatalnokok lakásmi-7éríaján ez egyáltalán nem segített. Örea lakások vannak most is. Csakhogy azok tavaly l> üresek voltak; Azokba valaki már aligha tud beköltözni, mig csak a háztulajdonos olyan helyzetbe nem kerül, hogy alaposan rendbehozilni tudja azl.
A felszabadítás első terminusa csődöt mondott Keszthelyen a ház-
tulajdonosok egy kis részének, talán alig negyedrészének kapzsisága míall. Ha ma felszabadítják a lakásokai, íia a népjóléti miniszter ma hozzájárul a már egyszer visszacsinál! rendeld uj életbeléptetéséhez, akkor már nincs meg az a lehetőség, — ami első alkalommal megvolt, hisz lelt volna idő reá — hogy két hónap alatt a keszthelyi lakásmizériának, a legközelebbről érintett középosztálynak megfelelő építkezések történjenek. Pedig a felmondások veszélye annál súlyosabb a keszthdyi lakókra nézve, mert közel félszáz vidéken lakó háztulajdonos készül felmondani csak azért, hogy maga költözzék be keszthelyi házába. Ennyivel megint kevesebb lesz a lakás Keszthelyen.
Egyelőre tehát helyesebben tennék a keszthelyi háztulajdonosok, ha a méltányosság álláspontjára helyezkedve, az adott — belátjuk: részükre Is terhes éa Igazságtalan, de meg nem váltoitathaló — körülményekre való tckintdlel most már nyugodtan várnák be a november elsejei terminust. Addig még sok építkezés befejeződik, így az átmenet veszélyes megrázkódtatásokat hihetőleg a lakók nagy é« etekintetben fegyvertelenebb táborának sem fog bozni.
A Dunába ugrott egy kanizsai leány Budapesten
Budapest, február I (Éjszakai rddtójelenUs.) Ma este a Petőfi-térnél öngyilkossági szándékból a Danába ugrotl Tolola Margit nagykanizsai varrónő. Sikerült a hajósoknak kimenteni. A mentők eszméletlen állapotban a Rókusba szállították. Tettének okát ez Ideig nem sikerült megállapítani. Az öngyilkos-
ságot megkísérelt leánynak szülei Nagykanizsán élnek. Apja kalaposmester és a Zrínyi Miklós-utcában van kalapotmühelye.
Totola Margit már huzamosabb iddg tartózkodott Budapesten és nincs kizárva, hogy nem bírt álláshoz jutni és emiatt akart megválni az élettől.
Nagy hegycsnszamlás történt Olaszországban
Trieszt, február I (Éjszaka! rádiójelentés.) Tilent éa Rovereio közelében nagyarányú hegyomlás történt, mely az országutat és a vasutat nagy helyen használhatatlanná tette. Az Eisch bilpsrtján a lorgalom teljesen szünetel. Mikor a hegycsuszamlás történt, akkor kőzeteden éppen arra egy tehervonat. A
biztos szerencsétlenséget csak a vasúti őr lélekjelenléte hárította el, aki észrevetie, hogy a sziklák omladozni kezdenek és leintette a vonatot. A hegyomlás állal származott akadály eltakarítása jó pár napol fog igénybe venni.
A megrongált útszakasz és vasúti vágány kétszáz méter.
Felhívás az Összes közalkalmazott nyugdíjasokhoz
Nagykanizsa, február I A Nyugdíjasok Országos Szövetsége nagykanizsai osztályának elnöksége az alábbiakra kéri fel a szövetség helyi osztályának tagjait és az összes közalkalmazott nyugdijasok és nyugdíjas özvegyeket:
Az országos központ a helyi osztállyal közölte azon határozatát, hogy a sérelmek sikeresebb elintézése céi. jából legkésőbb március hó folyamán egy nagygyűlést óhajt tartani Budapesten, melyen.való képvlselte-tésre az összes vidéki osztályokai felhívta. Mivel pedig minden mozgalomhoz elsősorban pénz kell, nagyon természetet, hogy ezt a pénzt csikls a saját áldozatkészségünkből hozhatjuk össze. S ennek csupán egy módja van: az évi tagdíjak fizetése. Az O tz. Szövetség alapszabályéi az égisz évi tagdíjat egy pengőben állapították meg. Be kell ismernünk, hogy .ez összeg oly csekélység, minek fizetése önmagunk érdekeinek árulása nélkül meg nem tagadható, — nekünk, a vezetőségnek pedig erre a szerény összegű tagdíjra az adminisztrációval járó költségek fedezése céljából Is, szükségűnk van. Helyi osztályunk megalakulása idején jól cselt látnunk és tapasztalnunk a nyugdijatok lelkesedését ; ámde ez a le kesedés a tagdíjak befizetésével járó minimális áldozat nélkül édeskedvet -t ér és még kevesebbe* lendít a magunk elé tűzött célok dérése terén.
A vezetőség szívesen és minden ellenszolgáltatás nélkül dolgozik; azonban kötelezettségeinek it meg akar felelni. Éppen ez okból felkér-|ük tz összes közalkalmazott nyugdíj ltokat, nyugdijat özvegyeket ét kegydl|asokat, hogy a közelebb lakásukra küldendő iagdljnyugtákat beváltsák, illetve a beváltással belvi nsziátyunk tagjai kOzé belépjenek. Összetartásban van az erő s nekünk ebben a ml szomorú helyzetünkben, mikor minden nyugdíjasnak egyéni sérelmei it vannak t ezek mind orvoslási várnak, trte az erdre tzük-tégünk van I Nem külön áldozatot, csak az egy pengő évi tagdíj befizetését kéri a vezetőség, hogy ügyeink érdekéhen dolgozhitton. Azl bltz-tzük, hogy felbivátunk nem fog tü-
NÓK A MODERN TÁRSADALOMBAN
Irta: M. Ölvöi .MagJ»
Ili.
Kétségen klvfll a háború ét az utánna következő forradalmi Idők okozlák a házatság válságát. Hogy a házasság válságba jutóit, azt nem lehet tagadni akkor, amikor csak egyszerű statisztikára van szükség, hogy meglássa mindenki a válások óriásra nőit arányait. Hátha még a rossz, boldogtalan és szerencsétlen házasságokról is készülne statisztika, házastársakról, akiket valami belső kénytzer tart csak egymás mellett, mely okok 90 %-a természetesen a család, a gyermek. Ha ezeket a házasságokat adaiokkal mutatnák kl, tenkl sem kételkedne többé, hogy a jó házasságoknak bealkonyodott. Minden bajunk közölt talán ez a legnagyobb szerencséilenségünk. Nem borzasztó elgondolni, hogy egy gyermeklelkű leány, tele illúzióval, szerelemmel, hozzákoil életét az ő férfiához és ugy Jár, mini a
viharos tenger hajója? Kezd himbálózni előbb lassan, majd mindig erősebben és a végén összeroncsolt Illúziókkal ér partot egyedül, a társa nélkül és ilyenkor rá kell eszmélnie, hogy hajótörött.
A tossz házasság a háborús idők müve. Nem vagyok naiv, tudom, azelőtt is volt válás, csele-paté, házi békétlenség, de ez rlikaság számba ment és az volt az oka, hogy két, össze nem Illő ember lépeti házasságra. Legtöbbször az érdekházasság ért ilyen szomorú végei, vagy a férfi nem tudta legénykort szenvedélyeit a házasságon kívül bagyni és ez mint elháríthatatlan akadály állt a házastársak közé. Potyogtak más okok is, betegség, házasűg-lörés Mb. Azelőtt a tossz házasság betegség volt," most járvány, amely nem kíméli áldozatalt. A rossz házasságot legtöbb esetben anyagi gondok szülik. A férfi elég erősnek erzi magái ahhoz, hogy családot alapítson is azután rövid idő múlva kiveszik kezéből a kenyeret, vagy ráeszmél, hogy nem képes eltartani cialádját. Ekkor kezdődnek a lár-
mák, veszekedések, ticmrehSnyátok, számonkérések. Lelkileg szétzúzzák magukat, le aprózzák minden ideg-szálukat, megismerik a legborzalmasabb kiábrándulást és akkor szét mennek. Két agyonha|szólt ember áll a világon, senkihez nem tartozó, önmsgá\'ól undorodó cmb:r. Én nem tudom elhinni, hogy a nagy szerelemnek, melyek évek hosszú torán át szövődnek, igy érhessenek\' véget, anyagi ba|ok miatt. Pedig a legtöbbnek ez a kiinduló pontja. A régi mondás tartja: .Ahol a nyomor bejön az ajlón, a szerelem kirepül az ablakon". Ahol kirepül olt mas. Olt nem volt gyökere a szerelemnek, ott illúzióról van szó és rendben van, hogy kirepül. De legtöbbször nem repűt, meri ahhoz nincs bátorsága vagy ereje, hanem lassú mérgd csepegtetve az éleibe, vánszorog az altó felé, ahol a Nyomor áll őrt. N-m viszi észre, hogy ez nem menekülés a nyomor elöl, mert az továbbra is vele marad, de még nehezebben lesz elviselhető, hisz egvedül kell szembe állni vele.
Éí meglnl a nők húzzák a rövi-
debbet. Elvált asszony. Hibák után hutainak azonnal, szerelnék, ha botrány szele csapdosna az elvált asszony mögolt, szeretnék, ha hibák lennének az éleiébe, vétkek, bűnök, szóval érdekesség. Az elvált férfi újra kezdheti éldét, ha viszonyai ét körülményei megengedik, az asszony mindig folytatja azt az éldd, melytől szabadulni akart. Az elvált asz-szony közprédája a megvetésnek, mert nincs kitől tartani, blsz a védelmére teremtődött lovag elhúzta előle a becsülés leplét. Az elvált asszony mindig a megszégyenített, míg a férfi a megszégyenítő. (Kivétel a házasságtörő asszony, az egész más elbírálás alá esik.) A válás a legcsunyább Inlézmény minden batz-nossága mellett. Nem vagyok cinikus ét minden válás dkeserlt. Nem azért, meri két ember felszabadult a házasság igája alól (mert ez bizonyára az volt számukra.) hanem, mert bátorságukkal a nyilvánosság elé hozták életük tragédiáját éa ezzel sejteni engcdlék a löbbl -házasság gondosan elfüggönyözött gyötrelmeit.
(Vég< kov.)
1927 február 2.
ZALAIKÖZLÖNY
kel (Ölekre (alélni kOzOs sérelmeinkben velünk együll érző nyugdíjas
társainknál.
Nagykanizsa, 1927. íebruár 2.
Trelber Kálmán ny. ezredes,
elnök.
Nagy Lajos ny. áll. tanító, ügyvezető elnök.
Az Iparosbál
A neve csak annyiban helyes, amennyiben az Ipartestület vigalmi gárdája rendezte. Vollaképen azonban a kanizsii társasig egészének mulatsága voll. A Polgári Egylet egyszetüen, ízlésesen díszített termeiben ezen a meleg hsngulaiu báli estén, a tánc-zene üiemcire és a fehér asztaloknál összekoccanó paha-rak csengésére összetalálkoztak a város vezeti köreinek rcp-ezenlinsai, a társadalom minden részének szine-|ava és igen nagy számban a szip sikerű báli este házigazd ái: a nagy iparos család tsgjal.
A bálterem fél 10 órára már Jócskán benépesedett. Amikor a ctg\'ny rázendíteti a
Vasal/ kovács, tyuhajja I
Tlz-husz pengő, nem drága... kezdetű ropogós csárJásra, egyszeriben latka hullámzás lett íz egész terem és kezdetét vette a Jókedv kltogyha\'atlan áradata.
A táncot Bazső József Máglcs Jánosnéval és Ofenbeck Vilmos Varga Lajosnéval nylotta meg.
A reggeli órák vetetlek véget az Idei farsang egyik legszebb bál|ának, •mely mgyszeru sikcie melle" anyagiakban Is szép eredménnyel zárult i. a kanizsai iparosságnak napjainkban legnagyobb ambícióval felkarolt akciója, az elaggott kanizsai iparosok menháza céljaira.
A rendező <ég ganüoa, derekas, szép munkál végzett, amit minden méltatás helyett maga az egész mulatságnak lefolyása Igazolt és az a lény, hogy azon mindenki Igazán |ól érezhette magát, olyan jól, ahogyan csak régi jó Időkben tudott mulatni a kanizsai báli közönség.
Nagyszabású terv egész Zalamegyének egy villanyközpontbél valé áram-ellátására
LIBÁMON ASSZONYA
Fllmbamutató ax Urániában
Piene Benőit, a keleti forróvérű-ség s tutimon érzékitég miliőjébe helyezel! Libanon asszonya dmu regényénél hálásabb lémál alig kap hatlak volna arra, hogy a libanoni hegyek szemkápráztató szépségéi Palmyra historikus romjaival megmutassák a közönségnek. Szerencsés kézzel, anyagi áldoza\'ol nem sajnálva nyúltak a léniához és megfelelő művészi kvalitásokkal, külsőségekkel rendelkező (kl ezzel, ki azzal), filmművészekkel pompás képet predu-káltak. Részletezésébe nehéz volna fogni e szűk helyen, de amll Írunk róla, az csak dicsérd és dlsmerés. Mint egy mesebeli láj, ugy pe egnek le előliünk a cselekmény belyd. Pazar bőkezűséggel emelt díszletek, gondos és sok helyütt az érzékiség szolgálatába állított rendezés. Néhány drámai Jelenet súlyos és megkapó Sok líra, még több felszín. Egy sikerült harc a diuaokkai.
A két főszerep\'ő: Arleltc Mársehall és Petrovlcs Szveliszláv, előbbi elbűvölő szépség démonikus játékkal, utóbbi egyszerű, közvetlen fess férfi, most már a sztár |elző felé biztosan arraváló.
Az epizód szereplők kilünő figurák. A f.lmnek közönség-sikere itt is nagy volt a tegnap esti premieren. A mai elóidásokon még na gyobb lesz. (—bánj
Zalaegerszeg, február 1
Abból a nagyszabású progranam bői, amit Gyömírey Oyörgy, Zalavármegye föúplcja beiktatása alkalmával adóit, most sorra megvalóiu lás alá kerülnek azok ö pontok, amelyek legelsősorban Járulhatnak a megye gazdasági színvonalának emeléséhez. I<y a közlekedési lehetőségek megjavítása után most arról van szó, hogy egy nagy központból álló telepet létesítenének, mely égisz Zalamegyét olcsó villannia! látná el. Erre nézve illetékes részéről, ir.int értesülünk, már meg is indullak a tárgyalások és remélhető, hogy ezek, <bben a ntgy fontosságú kérdésben, sikerre vezetnek.
Szó van arról löhb terv közö I,
hogy a tőzeg-telepeken, amelyek úgysem esnek megle\'előkibányástát alá, állítanának fel hagy áramfej-lesző vrllanygyárat. Itt természetesen a sávolyi telep |öhet elsősorban számításba. A másik terv szerint eiíy már meglevő, de távolabbi telepből látnák cl meglelelö kibővítés utan a megyéi villannyal.
Akármelyik megoldást választják, iien éleire való a terv és attól le het várni a megyének Ipari és gazdasági tekintetben a fellendülését.
A községek a felállítandó villany-központban szövetkezeti tagok gyanánt foglalnának helyet.
A nagyszabású terv, mely a közeljövő perspekrivájában vár megvalósulásra, 40—50 milliárdot igényel.
Számok a mentők mait évi működéséről
1926-ban 478. íennáUásnk óta 1701 esetben roniütak kl a mentők Megkapják a mentők a régen Ígéri autót - Köszönet Nagykanizsa közönségének áldozatkészségéért
A kanirsai menlők most készültek el szok\'sos évi kimutatásukkal, melyből élénken kiviláglik, hogy a nemes lotencióju eti b rbaráti intézmény milyen nagy munkát végzett az 1926 évb n.
A kimutatásból megtudjuk, hogy a ment\' k egy év leforgása alatt 478 esetben vonultak ki E<dek szemit sérüléshez 145. mérgezéshez 30, ragályos beteg hesráll-tátánoz 53, elmebeteg szállításhoz 19, -rütésnez 30 és beib\'tcg beszállításihoz 201 esetben vonultak ki.
A 478 kivonulással a menlők, mióta intézményük fennláll, összesen 170; kivonulást teljesítettek.
A kivonulásokat mindenkor 4 kiképzett mentő és egy orvos, egy segéd erővel látta el.
A fenti srámok alaposan indokolttá teszik, hogy a mentők modernizáló-dlsáboz szükséges mentőautót minél hamarabb megkapják, amit az ügy
mai állása szerint nem kell már soká né küiözniük.
Az évközben ejtett gyűjtések ered ményeképen befolyt a mull évben 20 218,750 korona.
Éréit az összegért a mentők Kanizsa áldozatkész közOniégének ti-u on is b*IAs köszönetet mondanak.
De köszönettel tartozik a közönség is s m ntök lelkiismeretes és pontos munkájának, amil mindenkor a köz | rvára teltek és ezzel nem egy esetben sokakat talán a haláltól mentettek meg idejében történt kivonulásukkal a helyszínére. Abban, hogy nagyszámban előfordult öngyilkossági kísérletek közül aránylag kevés voll halálos kimenetelű, Jóré-siük van a mentőknek, akik, amint értesültek az esetről azonnal kivonultak Wsedelem nélkül. Ha megkapjak a menlőaulót, akkor hivatásuknak magaslatán fognak tudni állani teljes egészében.
A kanizsai gépjármű körlet ebben a hónapban megkezdi működését
a axlgorltott randaxabélyok batartáaát fogják kaf-aaxtol vinni Halyboll Iparlakolaltaná" latt ax auló axakár<6 Naoarkanlxaa, mint Zalamagya autókfiipontja
Nagykanizsa, lebruár I
Az érdekelt gepjárn ü !ul«jd mosok körében osztatlan tetszést váltott ki a kereskedelmi minísdernek általunk már Ismerteteti intézkedése, mellyel elrendelte, egy a szombathelyi gép-|ármű költet ől Nagykanizsa székhellyel egy uj körlelet alakítsanak. Ai is általános megelégedést kellett városszerte, de megyesrerte is, mert a körlet hatásköre egész Zalame-gyérc terjed, hogy ennek az uj és regen nélkülözőit hivatalnak Kálnay Gyula dr. rendörfjtanácsos lesz « vezetője, aki ezügyben báiom napot Budapesten töltött, ahol az illetékes fórumoknál a hivatal megszervezésével kapcsolatos teendőkről tárgyalt. Így már elhalálozott dolog, hogy a hivatal néhány hét múlva, de lebruár végén feltéllenül megkezdi működéséi. A szombalhelyi körlelnél levő összes zalamcgyci Ügyek likvidálása most történik és az iratokat Nagykanizsára szállítják.
Eienkivül a hivatal mükodéiének megkezdése után első dolog lesz, langy a nyilvántartási lajstromot felfektessék, melybe az összes zalame-
gyei gépjárrr-úvek be lesznek vezelve. E célból majd a hivatal vezetője hirdetményeket bocsát közzé a közönség tájékoztatására. Aira vonatkozólag, hogy a JArmú/ek rendszámozása változik-e, sikerüli megtudnunk, Ingv ai eddigi 0 bellis rendszám marad változatlanul.
A hivatal felállllása nagy méiték-ben meg fogja könnyíteni a magánosoknak ii az autóogyekbrn való érintkezést az Illetékes ba\'ósággal, mert itl közvellenül helyben lesz a rendőrség épületében. Itt logjlk a gépjtrmfi vezelő vizsgákat is tartani és már ki is nevezték a hivatalhoz beosztott aulószakértőt Zlenemann Rezső felsöipariskolal lanár személyében.
A körld teljesen a szombalhelyi körlel szisztémája szerint fog működni és máris kilátásba van helyezve, hogy a gépjármüvekkel szemben a legszigorúbb rendszabályok belarlásál fogják követelni. Az aulók és más gépjármüvek megvizsgálásához kl fog a kanizsai korlet bizottsága szállni Zalaegerszegre, Keszthelyre és egyebüvé.
A „Zalai Közlöny" panaszkönyvéből
A Gyár-utca bajai
Nagykanizsa, lebruár 2
Mai postával kaptuk a következő panaszos sorokai:
A Oyár utca nem a vásáil tolongás u\'cája. Nem is olyan célból keletkezett, hogy ott legyen a korzó. A munkában kifáradt mozdonyvezetők, fotók, kalauzok < pillét ék fel olt egyszeiü, de csinos, kertes udvarokkal ellátolt hajlékukat, minden városi vagy állami hozzájárulás nélkól, salát megtakarított pénzecskéinkből. És ma ennek az uleának 54 házszáma van. Fekvése gyönvOrü. A házak laktsaí megfelelnek a higiénia követelményeinek. A háztulajdonosok igyekezetén meglátszik, hogy szereik otthonukat, hogy szeretik a külső és belső csínt és mégis nagy bajban vannak, mivel a városnak a Oyár-utca és azt ."> Ciengeiy úttal összekötő Hajc-sar ui éj Vecaey Zsigmond- u\'ca évllzeiek óla moMoha gyermekei. A Q/ár u\'cának világítása gyatra, csatornázása nincs, koc>íut|át kavics vagy szénsalak sobs<a terhelte, henger sohse jtrla és ehbez mérten azok az utcák télen megközdithe-tetlenek szekerek és teherkocsik részére. A lakók békés, szorgalmas alkalmazottal a Dilivasu\'nak. Ha leszállnak a pilyau iv.tr csarnokában a vonalról, éjjel, kora reggel vagy nappal, már aggodalommal gondolnak arra az úrra, amely o thonukba vezet. Hl meg siekérrel kell hajlékukat megközelíteni, azt i\'-ppenség-Ue nyárra kell halasztaniuk, mivel télen a Oyár-atcába lerli-II szekérrel eljutni lehetetlen. Va|jon kell-e ennek az átlapolnak tennaltani ?
A Oyár-utcának minden háztulajdonosa házbéradót fizet. Nem oldhatná meg a város műszaki hivatala a Dílivasul osztálymérnokségével az ulcaiendezés kérdését? A Oyár-ulc ilak nem kivánnak sem aszfaltot, sem bazaltkockákat, megclégeszuek ők szénsálakkal, vagy mészkőlflimelék-kel. ölt megszokták a mostoha elbánást a ezérl szerények Megengedjük, a műszaki hivatal lul van halmozva lontos munkákkal, kevés Is a személyzel és már soksror szó esett anól, hogy nem volna-e jobb a sok kullurmunkát abbahagyni és egvsrer az utcákat is rendbehozni. V8gy ha a mű-zaki hivatal nem ér M a Gyár utcával foglalkozni, adja ki" a muukat vállalkozónak, az meg. oldja ezt a műszaki kérd-ísl. Ha a mama nem ér rá gyermekével foglalkozni,-^ílajkaságba adja kl, de elveszni nem hagyja.
A Gyár-utcának se anyja, se dajkája nincs.
Egy városi képviselő
A szerb kormány letett* az esküt
Belgrád, februir 1. Az uj szerb kormány letelte az esküt. A kormány tagjai kö:ül 12 radikális, 3 szlovén néppárti. Magszakadtak az angol-kinai tárgyalások Newyork, február I. (Éjszakai rddlójelentés) Hsnkauból ítkező Jelentés szerint az angol-kinai tárgyalások megszakadlak Az oka ennek, egyes Ispok szerint, az, hogy Csen kantoni külügyminiszter kijelentette, hogy amíg idegen haderőt vonnak össze Sanghaíban, nem hajtandó semmiféle egyezményt aléirnl.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1927 (ebruár II.
NAPI HÍREK
■APIREHD
Február 2, szerda
Római katollhu*: Qytr. B. A. Protestáns: Karolia Izraelila: Sebat hó 30.
Nap ke] reggel 7 ón 27 perckor nyugszik délután 17 óra 0! perckor.
Műsoros cserkész-tea a gimnázium tornatermében dílulin 6 órakor.
A Polgárt Egylel társuvaoorája este R órakor.
Ker. Szoe. szórakoztató előadás a Kereaztény Otthonban este \'.19 Órakor tVannay János előadása.)
Mozi. Uránia: Libanon asszonya. Egy hires kírnkedesi por történte, — Világ: Ital nap az apacsok kózotl, kalandortltm. Előadások: 3, S, 7 és 9 órakor.
Fubruár 3, c«Bi5r<Sk
Római katolikus: llaláza pk. vl. Pro-: lestáns:\'I!aUzs. Izraelita: Adar hó I.
Nap kel reggel 7 óra 25 perckor, : ■yugsxlk délután 17 óra 03 perckor.
Mozi. Uránia: Hágai oroszlán. 7.010 és lluru. Elóadások: 7 És 9 órákor.
— A polgármester Uccills elő-adása. A vármegyeháza nagytermében ma, szerdán délulán hal órai kezdettel Czobor Mátyás Zalaegerszeg városának polgármestere llce-álls előadást tart. A széles körben megnyilvánult érdeklődés u\'án ítélve minden bizonnyal az előadást zsúfolt nézőlér fogja végig élvezni. A népszerű polgármesler, ki minden alkalmat megragad, hogy a város közönségével minél közvetlenebb kontaktust keressen, ez alkalommal .A város fejlődés problémája" cim-mel ad elő értekezési, ami nem ralu-dennapi érdekességénél fogva eseménye lesz a liceális előadások sorozatának.
— Rendőrségi és pénzügyi palotát építenek > megyeszékhelyen. Zalaegerszeg polgármestere, Czobor Mátyás a mult hé\'en Budapesten Járt az illetékes minisztériumokban és mint hazaérkezésekor kijelentette, sikerűit neki dűlőre vinni a zalaegerszegi rendőrségi és pénz-ügylgazgalósági palota épitésél. E szerint a két épületet még a nyár folyamán elkezdik építeni. Kijelentette a polgármester azt is, hogy a kormányelnök, gróf Bethlen István miniszterelnök, akit egyhangú lelkesedéssel Zalaegerszeg díszpolgárává választottak, díszpolgári oklevelének átvételére a tavasz folyamán a megyeszékhelyre érkezik és ünnepség keretében átveszi a díszpolgári oklevelet.
— A Polgári Egylet ma este 8 órakor tartja évi szokásos tírsas-vacsorátáL
— Magyar zsenik találkozása lesz Kiss Ferenc lebtuár 8 iki eslje, hol Ady Endre, Petőfi Sándor, Babits Mihály és a rmgyar nóla koronázatlan fejedelmeinek remekeit fogjuk hallani Taruay Alajos zeneszerző közreműködésivel.
= Három igaz szó: Bruncslcs bora jól
Zalamegyében az influenza fellépése óta ebben a betegségben egy haláleset történt
Nagykanizsa, február 1 Az influenza járvány, melynek sok betege van Zalában is, a mult bét vége óta szűnöben van, bár félő, hogy a most hirtelen nedvesre vál-lozoll időjárás miatt a járvány újra grasszálnl fog.
A vármegyei lisill főorvos jelentése szelinl is az inf uenza járvány enyhe lefolyású. Szövődményes megbetegedés az elmúlt héten 37 esetben fordult elő. Az influenza járvány fellépése óta az egész megye terűidén ebben a betegségben mindöiz-
sze egy halálesel toilént, mikor is egy héthónapos csecsemő cselt á\'d >-zalul a játv.\'nynak.
Zalaegerszegen íz oltani vátoii tiszti főorvos jelenlése szerint az influenza járvány olt gyengén terjed. A megyeszékhelyen öt szövődményes megbetegedés fordult elő.
Mint értesülünk, Galambok és a tObbi községekben, ahol eddig, mint jelentettük, ez influenzának sok betegje volt, néhány nap óta a járvány 6zünőben van és remélhető, hogy halálos áldozatot nem fog kövelelni.
.— Vannay János zeneiskolai igazgató a Ker. Szoc. szórakozó-esten tart ma élőidéit a magyar muzsikáról. A szórakozó est műsorán ezen kívül énekszám és szava-lalok szerepelnek. E\'őadás uán a tsgok zenekara szolgáltatja a zenét a záróráig larió lánchoz. Kezdete este fél 9 órakor. Belépődíj nincs
— A gimnázium cserkészeinek és ifjúságának műsoros teadélutánja. A minden évben nagy sikerrel lezajlóit gimnáziumi leedél-utánt, melyet bátran nevezhetnénk a gimnázium Ifjúságának báljának, ez idén febiutr 2 án, léhát ma délulán pontosan fél 6 órai kezdetid tartják meg. A Icadélután ügyesen összeállított élvezetes műsorral kezdődik és utána táuc lesz éjfélig.
= Három Igaz szó: Bruncslcs bora Jól
— Díjmentes oktatást ad vevői nck hímzésben, töméiben és varrásban ujonan berendezett "permanens tanfolyamain a Singer varrógép lészv. Iára. Fi«yel|en minta-készítményeinkre kirakata nkban Njgykénizsa, Fóut 1.
íriss RECORD sör kaptiaíó az
= Legalkalmasabb ajándékok Szabados Kata bőrönd és ditzmQ-árubázában.
— Az NSE hírei. A szépen fe|-lódő és társadalmi téren is elisme tésre érdemes munkásságot kifejtő Nagykanizsai Sport Egylet legutóbb tarlóit választmányi ülésén a tilkáti tisztség betöltésével Papszl Bálát bízta meg. — Az NSE szokáeos láncgyakorló óráját ma, szerdán délulán 3 órai kezdettel Isrlják meg a Polgári Egylet földszintién.
— Hangverseny. Dr. Orováni Dodi Klári 12-A.i tar.Ja a Kaszinóban ária és dalestélyél. Műsora szenzációként fog halni. A zongorakiséretet lilumcnscheln Vllmosné és dr. Balta János fogják szolgáltatni. A jegyeket Szerb Ernő árusítja.
— Ünnepnapon töltse szabadidejét az Amerika vendég\'ö kényelmes nagytermében, ho! jó borok mellett olcsón szórakozhat.
— Szabók, csizmadiák és varrónők a világhírű Í\'Í-\'AÍ\'Í- varrógépeket használják, mcit működésűk csendet, varrásuk szép és tartós. Bfaitdl Sindo: és pia cégnfl Deák-tér 2. husi havi lészlcllizelésrc !• kaphatók I
— A keszthelyi Leinykiub jelmez-estje. Szombaton este tartotta a .LeAnyklub* ez évi eslélyét a Bocskajban. Alig kezdődött el a bál máris tarka-barka sereg hullámzott a teremben fel-alá. Szebbnél-szebb és érdekesnél érdekesebb jelmezek telték síinessé a báliermet. A bécil mosónők általános elragadtatást kellettek. Nagy érdeklődéssel nézte a közönség a .Mikulás" láncát a .Pieróvel", a „Bihóc" ingerkedését az .Indíán\'-nil. A két .SIcll" valamint „Zoro és Hurut" élénk derültséggel fogadták. Nagjon kedves volt .Pierett" amint az .ÖrdOglánnyal" táncolt. A .Cigányleány", .Spanyol táncosnő", „Miharadzsa", .Tommlx" .Indián", .Pincét", .Scheriff, és a bendzsolozó .Tengerész" általános deiűltiéget kellettek. A Yan-Bind remekeli és az első pesti szabóktól került egyenkatap|aival, nagyban hozzájárult az amúgy is emelkedell hangú at fokozásához. A mulatság a regge l órákbin ért véget. (—Ra—)
- KÉPKERETEZÉS ás avcgezésb«n ll«n olcsó PUM üveges, Király-utca 10.
= A Kalh. Legényegylet rendező bizottsága ezúton kéri a .Peles-kel nótárius" szerep\'őil.\'bogy délulán 3 órakor a szokolt helyen megjelenjenek.
=a Scbwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— A somogysandl róm. kath. ifjúság az aliku\'ó Ifjúsági egyesület laváia január 16, 17. és 23 án Szolár Béla főtani\'ó vezetése mellett a .Gylmesi Vadvirág" cimü 3 fel-vonású népszínművet adták elő, amely elősdts ugy erkölcsi, mini anyagi tekintetben fénycsen sikerült. Az ifjustg kitűnő készültsége, a szép magyar ruhás leányok, a nem-zeli szalaggal felboktélázolt vőfélyek s a lOSbi szereplők is kivétel nélkül a nagyszámú közönség tetszését teljes mértékben kiérdemelték. A siker elérésében nagy szerepel Játszott Szolár Aranka magyarázatával és a szereplők öltözékének nagyszerű előkészítésével, ami a népszínmű teljes megértéséi biztosította.
A jó anya
gondoskodik gyermeke hajápolásáról és ahhuz „Fekcto #«jQ ■hampoont"
használ. A sbampoon tisztit}* « fejbőrt, anélkül, hogy ait megtámadná, valamint a haját selymessé, lativá teazi. Ilyen szép hajú gyermekek mindenütt tetszenek és az anyák büszkeségei I Bevásárlásnál vigyázzon jól a világhiri) „F*k«U f»jO" védjegyre.
V *
Ez as igazi védjegy I MINDENÜTT KAPHATÓI
Id&járás
A n&gykanitaal ■oUorotegUI raeg-tlmlő jelentése: Kedden a MmtrUk-fcfí Reggel 7 órakor -Ö-0, délután 2 órakor -t-2, este 9 ónkor —08.
f-tlMut: Egéaz nap borult.
Szélirány Reggel éa délben Délkelet, este Déli izél
Napközben hóval vegyes eső. •
A meteorológiai Intézet lelcnUac axe-
rtnt tok helyet csapadékkal, fagypont teletll hőmérséklettel él nyugati légáramlásokkal
— Meghűlésnél, náthánál, torokfájásnál, tdegfajdatmakná), szaggatásnál naponta fél pohár természetes .Ferenc József" kesetüviz rendes gyomor- és bélműködést biztosit. Egyetemi orvostanárok véleménye szerint a Ferenc József víz hatása gyors, kellemes és megbízható. — K«pható gyógyszertárakban, drogériáiban és fJszerűzletekben.
— Három Igaz szó: Bruncslcs bora Jól
— A Nagykanizsai Kathollkus Legényegylet lebtuár 6-án este pontosan 8 órakor tartja saját házában (Kszlnczy-utca 8. sz.) a mosl átalakított nagytermének avató onne-p\'lyét. Az ünnepély után tánc. — 11 említjük meg, hogy másod vasár-naponklnt este 9 órai kezdettel vacsora utáni szórakoztatókat rendez az egyesület és pedig a farsang tartama alatt lánccal, a böjtben pedig tánc nélkül. Belépődíj nincs.
llénl 35 fii
— a februári zalai országos vásárok. Február 3-án Zilaszenl-grólon és Szentanlalfln, 7-én Zala-szentbaláison, 14-én Oilsmbokon és Zalaegerszegen, 17-én Pacsán, 19 én SzenlgyOrgyvOlgyOn, 22-én Lentiben és Kerkaszenlmiklósott, 24 én Zalaváron, Tüijén és Lelenyén lesz országos vásár.
= Elhagytam valahol ezü»llejü botomat. Szíves éttesilé&t kér dr. WinVIer főrabbi.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal elláioll ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer vartógép részv.-társaság Nagykanizsa, Fő-ut 1.
IBKJchruii 2.
ZALAIKÖZLÖNY
A TINTA. A SZENTJÁNOSKENYÉR ÉS A PIÓCA
Ezt a három szál nem a vételien szeszélye állllolln egymás mellé Mind a három oll sze/epel egy szörnyen súlyos könyvben, a Statisztikai Havi Közleményekben. A tinta, a pióca, meg a szentjánoskenyér szépen megtéritek olt a papiroson, sót nem ha ragasznak meg a folyékony pirosi-tóra sem. Szorgalmas, komoly munka állította ókét egymás mellé s ha kissé groteszk Is igy együtt látni ezt a négy nem épen egy kalap alá vonható holmit, ezek külön ktttön és együtt, sokat tudnak mondani.
Kl. hinné például, hogy a gyermekek tfrojtiros édessége, aszentjdnos-toyMV hosszít vagonsorban érkezett 3 hónap alatt az orszógba. összesen 38 ezer aranykorona értékű Ilyen szárazan-édes gyermekcsemege vdn-doroit az utcasarki kofák kosaraiba s ennek súlya 1930 métermázsa volt.
Vagy még beszédesebb szám a Unióról szóló. Milyen kevés kell a belük leírásához és mégis egy egész tengernyi folyt be az országba. Sok lehet a titkos regényíró és drámaíró nálunk s ezek Is bizonyára gózeró vei dolgoztak, ha 3 hónap alatt 260 mélermiisál 26.000 aranykorona ér lékben -kellett az országba behozni Ha már Ilyen nagy az Irásdüh, megérdemelnék a tinta bajnokai, hogy gyárat csinálnának számukra. Csehszlovákiát például közel 300 millió koronával boldogítottuk csupán tintáért.
És hogy gurult az arany az Illatszerekért, piperecikkekért, folyékony plrosllóért. Azok a höigyajkak, amelyek izzanak a rúzstól, bizonyára fehérre sápadnának, ha a bubifrizurás koponyák megtudnák, mennyi pénzt kentek jel ajkaikra. A plrosl-tóért 118 ezer aranykoronát fizettünk kl, Jórészt a franciáknak. — Három semmiség: tinta, szentjánoskenyér, és razs. Az elsőért 345 millió, a krajcárom édességért 532 millió, az ajkak pírjáért pláne 1 millióid és 652 millió vándorol1 Idegen zsebekbe 3 hónap alatt.
Kl hinné, hogy végül a pióca kelt némi örömei? Pedig igy van. Ebből a csúnya kis féregből vittek el tőlünk 41 métermdzsdt s fizettek érte 120.000 aranykoronát, vagyis 168 milliót. Vezérelje a ptócákat Allah a külföldi aljukon. Vezérelje Franciaországba, ahol a legnagyobb szükség van rá. A franciáknak 21 métermázsa magjitu plócára volt szükségük, hogy vérmességűk némileg lecsillapodjék. A háború utáni Jdók legnagyobb pUcájának tehát pióca keltett. A magyar pióca azonban ke-vésbbé fáfdtlmal keltő, mintáz övék, Kiszívták a vérünket, hogy alig tá molygunk s ugy látszik, betegre híztak a sok-sok vértől. Adunk nekik piócát. Talán végre teljesen kigyógyulnak tőle.
Tehát szentjánoskenyér, tinta, folyékony pirosító és pióca. Furcsa négy név igy egymás meiletl, de sokat tudnak mesélni.
— Női orosz hócipők 16 pengő, férll hócipő 18, gyeinek hócipő 12.80, női sírcipő 8.80 pengő — Szabó Antal spoiIOzletében.
— Ugy-« »zép volt a halain * bálban ?
— Igen.
— flTLAS LÜXOS SCMMPÜ9ttHflL
mostam.
Kapható Vágó Endre Ulatlierlirátian
Fóut 14.
URANIA
Szerdán 3, 5, 7 éa 9 órakor
Libanon asszonya
Petrovioa, Arlette, Marachall.
Csütörtök—pénteki
ZORO-HURU
legsikerültebb képe:
Hágai oroszlán
VILÁG
Szerdán, csak egy nap 3, 5 7 és 9 órakor
Harry Piol kalandorfilmje.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( A Napkelet Tornuy Cecil előkelő irodalmi folyóiratának februári száma rendkívül gazdag tartalommal most hagyta el a sajtót. A szépirodalmi részben burányi Miklós folytatja A csodavárók cimu egyre hatalmasabb távlatokban bontakozó társadalmi regényét, Bartóky József, Dalló* Sándor és Sipoi Domokos novellát inak; szebbnél-szebb költeményekkel szerepelnek Erdélyi József, Réz Gyula, Bardócz Árpád, Márlássyné Szemerc Katinka és Debrcczeni Lila, Lukinfch Imre egyetemi tanir, az Országos Széchenyi Könyvtár Igazgatója Rákóczi felségsértés perét is-merteti legújabb kutatásai alapján irt nagyszabású tanulmányában. A megszokott gazdag kritikai rovatban Számosan szólnak a magyar olvasóközönséghez. Ezenki-vűt tragas színvonalú színházi, művészeti és külföldi irodalmi szemle egészíti ki a fol>óirat tartalmát. Előfizetés negyedévre 5 pengő. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest I. Döbrcntei-ulca 12 Mutatványszámot díjtalanul küld a kiadóhivatal.
)( Baumgerten Percnc 10 milliárdos Irodalmi alapítványáról Babits Mihály irt vezeió cikket a Nyugat február l-l számában. A szám második nagy érdekessége, hogy közli a Nyugat Iö milliós novella pályázatáról szóló bírálat! jelentést és a pályadíjnyertes novellák közül egyenlőre hármat. A pályázaton 378 novella vett részt, ezek közül a bírálók tizet találtak díjazásra méltónak. A február I i számában kiadott három díjnyertes novella írója Molnár József (Sopron), M. Pogány Béla (Párísj cs> Aazlányi Károly lUjpest). Negyedévre előfizetési ára 8 pengő. Kiadóhivatal Budapest VII. Ilka-utca 31.
)( Uj Idők. Herczeg Ferenc képes irodalmi Hetilapjának ui száma Hcrczcg Percnc, Rákosi Jenó. Lyka Károly, Pékár Gyula, Juhász Gyula, Kcmechey László iráwín kívül közli a lap népszer.) rovatait. Előfizetési ára negyedévre 6.10 pengó. Mutatványszámot kívánatra díjmentesen küld a kiadóhivatal Budapest VI Andrássy-ut 16.
■OZGÓSZINHÁZAK
Uránia szerdán 3, 5, 7 és 9 órakor: Libanon asszonya, Főszerepben Petrovlcs, Arlette és Marjchall. Egy hites kémkedési pőr története, gyOnyOrü felvételek 1
Világ szerdán 3, 5, 7 és 9 órakor: Hat nap azapacsok közölt, Harry Pici kalandotfilm|e.
Keszthelyi Uránia mttsora szerdán : Az ördög cirkusz cimü irgalmas dráma. Főszereplő Norma Schearer.
RÁDIÓ-MŰSOR
Február 2 (szerda)
Budapest 9.15 Újsághírek, kozmetika. 10 Zenésmise a belvárosi plébániatemplomból. 11.45 Szimfonikus hangverseny. 4 Kálmán bácsi mesél a gyermekeknek. 5 Cigányzene. 6.30 Opereltelőadás a Stúdióból. 8 IS Kamarazene. Utána Bschmann jazz-band a Dunapalotn-azállóból
Bécs 11 Népszerű xene. 4.15 Hangverseny. 7 A bécsi Koozertroein hangversenye. 9.30 Népszerű zene,
Berlin 1.30 Harangjáték. 330 A holnap asszonya, előadás. 4,30 Haogverseny. 6.30 Operaelőadás. Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok. Utána tánczene.
8rflnn 7 NéoszerO zene. 8 Morva zeneszerzők-eatje, zene. 9 Fúvószenekar hangversenye.
Ocnf 5 Jazz-band. 8.20 Szimfóníktts zene. 10 Jazz-band.
Kopcnhága 6 Harangjáték. 8.30 Kamara zene.
London 2 Népszerű zene. 5 Kamara* zene 6.15 Gyermekeknek. 7 Orgonazene. 815 Mozart-szonáták. 8.45 A zenei humor Offenbach műveiben, elóadía és zene.
Milánó 4 30 Jazz-band. 9.45 Operctt-eló-adás.
München 12.30 Oramofonzene, Opera részletek. 4 és 7 Népszerű zene. 8.20 A tél. izimfónikus zene és daJest. 9.45 Jazz-band.
Prága 12.15 Népszeiti zene. 430 Ének, hegedű és zongora. 9 Népszerű zene. 10.15 Jazz-band.
Róma 5.15 Jazz-band. 9 Sximfónikua zene.
Február 3 (csütörtök)
Budapest 9.30, 12 és 3 Hírek, tőzsde. 30.3 Tündérvásár meseóra 5 Kamarazene. 6.20 Tormay Cecil irodalmi felolvasása. 7 Előadás: Az Influenza terjedése és az Időjárás. 8 A Dresdner Streichquartett hangversenye. Utána külföldi átvitel.
Bécs II Népszerű zene. 4.15 Hangverseny. Népszerű zene. 8.05 Allwkal farsang, régi bécsi dalok és zenekari táncdarabok.
Berlin l Repülőgéppel Pekingi*, előadás. 4.30 Hangverseny. 9 Zeatkarf hangverseny. 10.30 Tánczene.
Brüsszel 9.30 Szimfónikus zene. 10.05 Zene. 10.15 Emlékünnepély, előadás és zene. II Jazz-band.
Frankfurt 1.30 Hangverseny Schubert és Mendelssohn műveiből 8.15 Schubertest. 9.15 Tánczene.
Pozsony 10.30 Népszerű zene.
Prága II Graraatonzene. 12.15 Népszerű zen«. 4.30 Jazz-band. 8 Filharmonikus hangverseny.
Róma 5.15 Népszerű él tánczene. 9 Szinházi előadás közvetítése.
IÖZGAZDASÁG
Ttian
Az irányzat ma barátságosan Indult élénk forgalommal. Kéiőbb azonban ennek hatása alatt sok átül hoztak, ami a vásárlási ellanyhitotta. A bécsi tőzsde lanyha ösztönzése ai árnivót letöredezte. A szilárd berlini Jegyzések az árveszteséget a piac egyes területén megszüntette. Oyen-gén tendált a malom. Lanyha volt a Gumml, mely 4 pengős árveszteséget szenvedett. Uyenge volt még Beocslni. A vaspiacon gyenge volt a Fegyver, Oanzdanubius Árdifferenciák nem voliak l-2\'.\'o-nál nagyobbak. A kullszpiacon a Kőszén szlláidsn indult, s ujabb 8 pengős árnyereségre tett uerL A bánya barátságos voll, ugyancsak barátságosak voliak a pjpir és cukoripari papírok. Zárlatkor a forgalom elcsendesedett.
Párti 20-47. London 15-22. Nawrort 52000. Bromt 7234, Milano 2S-25, An-.rterdam 207 70, Btiiln 12320, Wien 73 35. Sotla 375. Prltt 16-40, Var* 57-50, Budapest M-M, Bdgrtíd 9i2\'/i, Bukaml 2 80.
Al .lin.lt - * \' i^^iu^^
mifiin mst saarjsij^a
vau/tAk
nevel 6341WH-90
*g|l. 2769-27-85 _ch k. 16-89-16-97 Dinár IOOI-IO<« Dolllr 555-60-571 00 Pranefait 22-35-22 80 Hotl. 227-90-22*90 Lel 296-303 Uva 4-09-4-15 Ull 24 40-24-85 Márka 135-25-13575 SehllL 80-45-8080 Dánk, 152 05-152 70 Sváld LI09-80-I1020 Belga fc. 79-40-79-70 No<*g 147-S5-H8-20 Svéd £ 15.-25-15290
DEVIZÁK AmsL 22805-228-75 Belgrád 1002-1006 Berlin 13535-13575 Bukartal 2«8-»0S BrtlMííl 79*42-7^67 Kopmh 152-15 15260 Oulo 147 65-148 10 London 27-69-27-77 Milano 24-37-24 67 NcwjoA 571-05-2-75 Pária 2237-2267 Prága 16-91-16-96 SaoBa 410-4-14 Slocih. 15235-15280 Várni 6355-64 75 Wkn 8I>55-8080 Zürich K»85-11020
Terménytőzsde
Btua ttazav. 75 kg-oa 32-30—3200, 76 kg-oa 32-70-33 00 77 kg-ot 3310-33 50 78 kg-oi 3360-3400. etyéb 75 kg-oi 3150 -31-80. 76 ks-« 31-90-3230, 77 kg-o, 32-30 32 70, 78 kg-oa 32-80—33-20. rozs 26-10 - 26 60. takarmany-árpa 20-40—21-00, MXárpa 24-80-26-80, xab 20 20—2040. ten£trt 18-40-18-70,
(cpct ------, *>ole, 15-20—15-80,
korpa 15-20-1540.
Pelhajtái 1817, melyből eladatlanul vUaa-maradl 520 datab. Qsítenda 148— I SO, uedett 1-44—1-46. iiedett koitp H0-1-42. könnyű 1-32-1-36. eliírendt] Öreg 1-44-1-46, máiodiendtl 1 40—1-42. angol •Oldó 1-44—1-76, ualonna nagyban 1\'48— 1-52. xsli 168-172, lehúzott ha, 2(0-208. (talonná, tílsortéa 1 <0—180. Az Irányzat lanyha.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Szikra. .Ábrándozás* c. kézirata annak rendje és módja szerint odatalált a szerkesztői íróasztalra. Zavaros védekezése a felismerheti* ellen, a gondosan megőrzött inkognito, a rapszodikus kísérőlevél azonban kézirata plolvasáaától visszatartott bennünket, mert névtelen írásokat csak akkor adunk nyomdafesték alá, ha legalább magunk tudjuk irójuk kilétéi Különben ha kézirata is olyan kusza érthetetlen, mint a levele, akkor Jobb, ha az továbbra Is olvasatlanul marad. P. F. A legközelebbi napokban foglaljunk a kérdéssel.
D. O. Megkaptuk. Mind/keltót felhasználjuk.
.........................—-
Jko!

ZALAI KÖZLÖNY
1927 február 2
APBÓHISDETÉSTI
(Hli-dotésok dija •Jfiro flxotandfi)
K» apróhirdetés dl]* 10 uótg BO fillér. A dmizó < minden vastagabb betűből illó aó két szónak saámittatik. Minden további szó dija 8 fill. A hirdetési dl] «IAr« ♦ Ixotondfi a forgiümUdó houásxámltásával
Vízvezeték berendezése-
Ual és bskaposolást a városi üt/l vlxvexotókbo legolcsóbban és legjobban késalt VEISER gépgyár, Sugár-ut 16. 4254
Külföldi koksx és fasxén Walssr gépgyér Ragykenlxea, Sugár-ut 18
•lkátor-utoa 18. számú ház eladd, esat\'eg azonnal beköltözhető lakással. — Bővebbet Aoxól Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Pő-ut 3. tz._3W
Asztalos tanoncok javadalmazással
(elvétetnek Árpád utca 53. szám alatt 316
Saját készítményt), találmányú fflrdő-kádak, fotolkád, dlőkád készen jutányos árban kaphatók Baksa bádogosnál. Klnlzsy-utca 21. 418
Pénxkfllos8at bekebelezésre mtadrn ••szegben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyós! ttat Aozél Ignáo pénx-kblcsöaközveUtő Irodája Nagykanizsán. P6-ut 3. sz. alatt. KényexerkSIosSn köt-vényeket veazek. 3738
Felsőkereskedelmi Iskolát végzett Halai lrodatisztviselő, mérlegképes könyvelő, levelező. önálló munkás azonnali belépésre éllést koros. Esetleg órakönyvelést Is vállalna. Cím megtudható a küdóklvatalban.
392
Eladó Pörhéocen egy 2 hold«s szőlőbirtok, rajta jó épUIettel. Bővebbet: Aozél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája, Nagykanizsán, *őut 3. S7. 301
Kiadó egy szonnal elfoglalható gyönyörű. világos mabely, lakásnak is alkalmas. Kiraly-utca 17. 417
Kitsxobás lakást keresek a város bármely részén május l-re. Ajánlatokat iQrgősen kér Orosz Károly, Oelse 401
Eladó a város közvetlen közelében egy 10 holdas szőlő, szántó és rétből álló birtok, rajta lakóház, Istálló és egyéb melléképületekkel. — Bővebbet: Aozél ignéo pénzkölcsön és IngsUantorgalmi irodája, Nagykanizsán. Fó-ut 3. sz. 302
Kiadó azonnal Üzlethelyiség, 2 szobás lakás előszobával, mellékhelyiségekkel. -Ugyanott hálószoba és több bútor, egy varrógép. «gy térti télikabát eladó. Józset főherceg-ut 78. 44$
15 hold Igen jó mlnőségU szántó, rét és egy kis erdőtől álló birtok, közel vasúthoz, sürgősen elsdó. Bővebbet: Aozél Ignéo pénzkölciön és Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Pó ut 3. sz. 305
Különbejáritu bútorozott szoba,
ugyanott nagy plrcehelyiség klídó. Deáktér 4. emelet. 438
Vasút kflxolében bútorozott szoba kiadó. Cím a kiadóban. 444
Galambokon egy kovácsmQholy eladó. Bővebbet Szabi János földbirtokosnál.
Egy teljesen uj. legjobb gyártmávyu oipészvarrógép sürgősen eladó. — Bővebbet: Aoxól Ignáo pénzkölcsön és ingatlanlorgalml Irodája Nagykanizsán, Póut 3. sz. 303
Kiakanlxsal háromszobás hkásomat elcserélném nagykanixsai hssonló, esetleg kétszobás lakással. Cira a kiadóban. 439
Kolönbejáratu butoroxott sxoba
szonnal kiadó Batlhyáayutc* 19. 442
Meggyőződésből
tudja már mindenki, hogy REINITZ BÉLÁMÉ
kézimunka üzlete NAGYKANIZSA, DEAK-TÉR I.
W.jditi kflay.k.i..k«d*« mtít.tt - Telefon MZ.
választékban, minőségben, olcsóságban vezeti
Előnyom tatások
modern ía választékos mintákkal a lagtökét.t...bb.n ké.xQtnok
özv. Plchler Józsefné szűl. Klapper .Mária, József, Mariska, István gyermekei, Woif Lajos vöje és az Összes rokonság nevében fájdalomtól mcglOrt tzivvfl ludiljtk, hogy a legjobb férj, apa, testvér és rokon
Pichler József
rézműves, városi képviselőtestületi tag
éleiének 60-ik, boldog házasságának 34 ik évében január 31-én este 10 órakor a halotti szentségek ájtatos felvétele u!án csendesen elhunyt.
A megboldogult fOldi maradványait folyó hó 2-án délután 3 órakor fogjuk a róm. kath. lemetó haloltasházából OrOk nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkiüdvéért folyó hó 3-án délelólt 10 órakor fog a felsólemplomban a Mindenhatónak bemulattatni.
Áldás és béke lengjen porai felett!
Szelelő rosták,
szecskavágók, répavágók, kukoricamor-zso!ók, darálók
minden nagyságban
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 6
CORDATIC
autógummik.
Pnm m n pénzkosár
engo ^uonatbói
Pengő-táblázat Pengő illetékek
(ületékügyi utinutató)
Pengő pénzerszény kapható
F1SCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
Spanyol és nátha ellen
a legbiztosabb eredmény a
Brancsics Józsel-téie sárihegyi bikavér.
Egy liter 9000 és 12.000 korona. Sugár-ut 53. * Telefon 2-10.
TiWGi-mtóistktl it tálra súllilst
MAYER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
ruhatestó, gSimotó-, vtKjrUixtlt6-v&JlaWla Nagykanizsa, Hunyadi-utca 19.
OyQjtőtetcp: Kazinczy-utca 8.
Legolcsóbb árban fest, tisztit, goarréroz és plissiroz. Ingek, gallérok, mindennemű háztartási fehérnemflek olcsón
és szépen tisztíttatnak. Gyászruhák 12 óra alatt (estetnek. Minta utáni festés. <87
Haán Gyula
kanizsai biróságl
a nngyknnizsi végrehajtótól.
701/1926. vhl. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykaulzs.il kir. járásbíróságnak 1926. évi Pk. 9450. és 9610. számú végzése következtében Dr LIndner Oszkár és Dr. Tamás Jínos Ügyvédek által képviselt Vacuum Oll Comp. és Szilárd Béla javára 825 P 83 fill. és 701 P 93 flll. s jár. erejéig 1926. évi november hó 13-án foganatosított kielégítést végrehajtás utján lr- és fclUiioglalt és 2400 pengőre bccsUlt következő Ingóságok, u. m.: egy 6 üléses személyszállító automobil nyilvános árverésen eladatik.
.Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járásbíróság 1926-lk évi Pk 9450. és 9610. számú végzése folytán 701 P 93 fill. és 825 P 83 fill. tőkekövetelés, ennek 1926. évi április hó 15-ik napjától járó 18°,o kamatai, Vj°/ú váltódij és eddig összesen 410 pengőben bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán, Erzsébet királyné tér 21. szám aíatt leendó megtartásra 1927. évi február hó 3-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül klIUzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881 évi LX l-e. 107. és 108 §-al értelmében l-észpínzffzctés mel.\'ett a legtöbbet ígérőn;k szikség esetén bccsáron alut is cl fognak ad tnl.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és felUlfoglallalták és azokra kielégítési jogot nyeitek volna, ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1927. évi január hú 17. napján.
Haán Gyula s. k.,
klr. bir. végrehajtó.
A Vll?glli ü
PFAFF" varrógépek
egyedüii rak ára
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb verrógépraklár, a felsSlcmplomüái. 20 havi részletfizetést
üzletmegnyitás.
Van szerencsém a t közönség becses tudomAsára hozni, hogy Kaxlnoxy-utca II. sx. alatt, a volt Török-féle
kárpitos műhelyt
saját nevem alatt újból megnyitottam. Elvállalok minden e szakmába váRÓ munkál pontos kivitelben és mérsékelt árban.
Becses pártfogást kérve, vagyok tisztelettel ui VÖBÖS IBIBE kárpitos.
KERTI MAGVAK
melegágyi é# szabadföldi vetésre
Palánta-ládák
fából kaphatók:
Ország és Widder
M magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
(Biróság mellett)
Hal drb elsőrendű sárga, fehérhajú
belgamén
érkezett a Récsei gazdaságba, jutánvos áron részletfizetésre is eladók. — Eladás tekintetében bóvebb t Böhm Jenőnél,
Ballhyánv-utca 10.
KOvid és hosszú leláratu
bérházakra, lakóhazakra és földbirtokra a legelfnyösebb feltételek mellett folyósiltainak. Megkeresések „Jelzálogbank" jelige alatt a kiadóhivatalba kéreinrk.
Ke. c/f c\'j ó/ijc/ej ife//c/r/cÁ SINGER VARRÓGÉP
AÍSZVéNVTÁRSASÁa
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐÚT I.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbccu Károly.)
87. évfolyam, 27. szám
Nagykanizsa, 1927 február 4, péntek
Ara 14 (Illír
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség íi kiadóhivatal Fóul S. sí. Keszthelyi hókkiadóhivalal: Kistaludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Inlerurban-lelelon: Nagykanizsa 78. axim.
Klófizetési ira egy hóra 2 pengő 40 flllír.
Falusi népmüvelés
Irta: Radnóti István
Pihen a kjpi, kasza. A termőföld mint valami szemfedővel borított halott," tigy fekszik, mintha sohasem tkarna megelevenedni. Vagy a fehér csillogásu hó lakarja el, vagy mozdulatlan némaságbin húzódik meg a sáros, csitakos ulak mellett Pedig csak látszat az, hogy a főid a téli hónapok alatt élettelen, mert a kemény, ligyott rOgOk közöli, a hótakaró alatt most Is folyik a munka. Az élet nem állbal meg, az élet mindig dolgozik, érlel, táplál és mozog. A talaj sem nyugszik, a felveti vizét Igyekszik megőrizni, raktározni, a talaj erjedése, a tápanyagok átalakítása fagymentes időben állandóan tzQoet nélkül folyik.
A gazdaembernek sem szabad, ba tzOgre Is akasztotta szerszámait, a téli időben sem pihennie. Mert a
Szdatágl élet sem áll meg soba, nem állandóan te|tődik, átalakul, nj ismereteket, uj találmányokat, uj eljárásokat dob a\' felszínre. És ba nem akarunk elmaradni a világ folyásától, ha nem akar|uk azt, hogy a nagy gazdasági versenyben alulmaradjunk, akkor tanulnunk kell és többet kell tudnunk.
E több tudnivaló megszerzésének az Ideje most van, mikor leginkább ráér a gazdi arra, hogy olvasson és tanuljon. A könyvön és az u|ságon kívül az ismeretterjesztésnek még egy fonlos eszköze van és ez az élő szó, a beszéd, az előadás. Ezen a télen a legiöbb községben megkezdődlek az itkolánkívall ismeretterjesztő előadások az isloláukivllli népművelési bizottságok rendezésében. Eteken az előadásokon szóba kerül mindjz, ami a falusi embert érdekelheti: gazdálkodás, egészségügy, hazánk történelme, ír dilma, itüvészclc alb. A Fjluszöveiség liókszövelségei a központ ellenőrzése és irányilása melleit ktllön is foglalkoznak g.izdi-ságl irányú népműveléssel, rendszeresen Isnfolyamokat tar anik.
A mód és, az alka\'om megvan tehát arra, hogy Az olvasás és a faluban tajtott előadások rendszeres látogatásával Ismereteinkét szaporítsuk. Cak tanulni- és ludnivágyás égjen minden magyar embtt sziveben és akkor a könyvekben összegyűl ötl sok ismeret nem lesz csak írott malaszt, az elhangzóit tanulságos előadások szavai .pid g nem töket füleknek fognak szólni.
Hl minden falusi gazda léli mun-nélknli id jél Igy hasznáiji fel, tikkor « pihenő :él nenr elveszeit, hanem célszerű n.unkában eltöltött idö lesz. S ahogv * magyar természet sem pihen télen, hanem a lápanyagokai gyűjti ét dolgozta fel a jövő termés érdekében, ugy a magyar gardának It a tobblurmeléa és égyénT bo\'d >• gulátábor az ismereieket a gazdálkodás téli, idejében kell megszereznie.
Az önkormányzat ellenőrzése nem sérti az önkormányzat érdekeit
Ax bdóOBÖkkentóBl Javaalat folytatólagos tárgyalása az Egyaógaa-pártban — A forgalmtadót soyotáre mm tohot altörAlni — A pénxUgyi agyanauly megtartass i oólja a törvényiavaslatnak
Budapest, február 3
Az Egységespirl ma este értekezletet lartoli, melyen folytatták az adócsökkentési Javaslat tárgyalását. Elsőnek Hegedűs Kálmán szóit a javaslathoz, kl az adókedvezményekkel illetett cikkekkel kapcsolatban felvilágosítást kért, hogy a buza és a rozs forgalmi adómentessége biztosítva van-e az uj adótörvényben is. llud János pinzügyininiszter kijelentette válaszában, hogy amint a buza és a rozs eddig sem esett forgalmiadé alá, ugy ezután aem vetnek ki rá forgalmiadót. Farkas Elemér az örökösödési illeték ügyében kérdezte meg a miniszteri, mtjd a miniszter válasza után Műdal Oyula, 011 Mihály, Palai Tibor, Simon András szólallak fel, majd Koszté llcz János örömmel üdvözli a javaslatot. Kroger Aladár ulán Pintek Pál kiislenlelte, hogy Örömmel üd vözli a Javaslatban az Önkormányzatok ellenőrzéséről szóló passzust.
Kozma Jenő a fővárosi közüzemeket vetle védelmébe. Éhry Már-
ton után S:ítovszky belügyminiszter válaszolt a felszólaló képiiselőknek és kíjelen\'elle, hogy a javaslatnak az a lényege, hogy a pénzügyi egyensúlyt megtartsuk, de ubbtln semmi tendencia nincs sem a megyék, sem a városok, sem a falvak ellen, Bud János pénzügyminiszter örömmel ál-lapi\'jj meg, hogy mentől tovább folyik a javaslat tárgyalása, annál Inkább meggyőződnek arról, hogy az nem sétll az önkormányzatok érdekeit. Kijelentette ait Is, hogy a forgalmladót egyelőre nem lehet eltörölni, mell erre nagyon szükségűnk ven a pénzügyi kiedások terén. A javaslat egyetemes — mondotta — szempontból van megalkotva és nem tesz kolömbséget abban sem faiu, sem város, sem a főváros között. Kollségve\'éti rendít akarunk teremteni ezzel a javaslaltal.
Ezulán az értekezlel a javaslatot általánosságban és részleteiben is elfogadta, miulán Almássy László pártelnök zárószavaival az ülés véget éri.
. . - J ■ -•- . [ ■• • •iTl......................*................
A francia külügyminisztérium súlyt helyez Jugoszláviának Magyarországgal való jóviszonyára
Setnrid, tebruir 3 I szédjával: Magyarországgal kell mi-
(Éjszakal rddlijelentés) Berlaux képviselő, a Irancia külügyminisztérium kabinet-főnöke nyllalkozalol adott a .Politika" c. lap munkatársának. Többek közöli kijelentene, hogy Jugoszláviának rendezni kell szomszédjaival a viszonyát. I?y elsősorban — mondotta — északi szom-
nél hamarabb rendezni a vitás kérdéseket. Ha Magyarországgal barátsági szerződést kot Jugoszlávia, ezzel a balkáni béke alapjait támassza alá erősen. — Enoek során Jugo-sz\'áviánsk meg kell könnyHenie Magyarországnak a szabid kijirást az Adria lengene.
IAIWUlimJ^\'.WSYAVO\'i\'\'\'i\'i*i*-..........................
Az osztrák nemzeti tanácsban a szociáldemokraták élesen támadták Magyarországot
Bécs, tebruir 3 | (Éjszaka! rddlőjetenté\') Az osztrák nemzeti tanács mai Ülésén nagy viharok között tárgyallák a nyugstma-gysiországi eseményeket. Az ü:és során az ostlrák szociáldemokraták élet támadást intézlek Magyarország ellen és " a magyar irredenta ellen beszéllek. Mikor egy íjagynimct kép-
A képviselőház mai ülése
Bed* pest, február 3
A képviselőház mai üléséi Zsltvay Tibor elnök nyitotta meg. Kéthly Anna, Raracs Marcell és Rothensleln Mór póiképviselók benyújtották megbízóleveleiket. Urbanta Kálmán beterjesztene a gazdasági bizottság jelentését a képviselői Illetmények megállapításáról Majd megválasztották a bírálóbizottság Isejill, akik le Is tették esküjüket. A Htz legközelebbi ülése holnap délelőtt tlz órakor lesr.
Budapest, február 3. (Éjszakai rődlójelenlés) Mi alakult meg a képviselőház igazoló bizottsága, melynek elnöke Píatthy Qyörgy dr., legyzője Herczegb Bélt és előadója Váry Albert lelt. Az Igazoló bizottság meg is kezdte munkáját. Eddig leigazolta és kifogástalannak lílálla Csöngedy Oyula, Lukács Oyörgy, Bárczy István, Brraca Marcell, Kéthly Anna, Rotbentteln Mór és Várnai Dánid mandátumát.
viselő akarl beszélni, a szocialisták óriísi lármát csiníl\'a\'e és nem engedték szóhoz jutni a lehetetlenül álló hona yát. Ugyanez a helyzet áüoli, mikor a szocialista képviselők biszél\'ek. A szakstervezetek képviselői követelték a kormánytól, hogy azonnsl oszlassa fel a Lontliarcosok egyesületéi.
■iVa.i *!■* ii *i 11*1"■ \'ii\' i ii \' - "i-** Nyolo millió pengő ■ kisiparnak
Budapest, február 3. Ak Pénzlnlé-zeli Kozponl 8 millió péiigöl bocsát a kisiparosok rendelkezésére. A kölcsön felét Budspeslcn, felél vidéken osztják szét.
A francia kfivat buoaulá-togatáaa a kormányzónál
Budapest, február 3. A kormányzó ma délben ünnepélyes bucsukihall-galáson fogadta Oeorges Cllnchant budapesti Irancia rendkívüli kövfet és meghatalmazol! minisztert, aki visszahívó levelét nyújtotta be a kormányzónak. Az ünnepélyes kihallgatáson közreműködtek Walko Lajos külügyminiszter és Uray István, a kabinetiroda flnokhelyelicse.
Osztrák hadirokkantak
nagy tüntetéao Bécs, február 3. (Éjszakai tddló-jelenUs) A hadirokkantak és hadiözvegyek ma nagygyűlést tartollak, mely után tüntető menetben vonullak fel az u cákon. Mikor atűntdés kezdett elfajulni, a rendőrség közbelépett és szélverte a IOnle;ókeL A tüntetők egy nagyobb csoporija erre a parlamenthez ment és többen küldöttségbe verőiíve bementek a képviselőházba, ahol az elnöknek memorandumot adlak át, melyben ; helyzetűk javítását kérik. .
ZALAI KÖZLÖNY
1927 február 4.
Kállay Tibor és neje szombaton délben Nagykanizsára érkeznek
Kállay Tibor nejével részI visz a Szanatórium Egyesület Fráter -dalestjén — Három napig tartózkodnak Nagykanizsán
Nagykanizsa, február 3 Legilletékesebb helyről vcisrtlk az értesítést, hogy Kállay Tibor dr. Nagykanizsa város országgyűlési képviselője, aki már régen készül arra, hogy az ő kedves városát és válasz-lópolgárságál meglátogassa, de rendkívüli politikai elfoglaltsága miatt nem tudott előbb elegei lenni maga és választói óha|ának, holnap, szombaton délután a budapesti gyorsvonattal nejével együtt Nagykanizsára érkezik, hogy a József Szanatórium Egyesület által este rendezett pikniken, Fráter Lóránd dalestélén részi vegyen. Dr. Kállay Tibor és nejének megjelenése a Szanatórium Egyesület szokásos tradicionális évi ünnepélyén, az estély-nek külőoős súlyt és fényt kölcsönöz és a társadalom előkelőségeit és polgárságát arra fogja indítani, hogy azon minél tömegesebben részt vegyenek.
Dr. Kállay Tibor másnap, vasárnap délután kihajtat Kiskanízsára,
ahol, a Katolikus Ifjúsági Egyesülel Bakos P. Ágoston vezetése alalt előadja a .Nótás kapitány" c. opereltel. A kiskauizsai levente ifjak díszszázada fogadja a templom elölti téren a népszerű és illusztris képviselői.
A klskanizsai színielőadás ulán dr. Kállay Tibor részt vesz sz Ipartestületben a női szabók szakosztálya állal tiszteletére rendezett teaeMélyen.
Dr. Kállay Tl>"0.r — értesülésünk szerint — nejével együtt három napon át tartózkodik városunkban, ahol több látogatást is fog tenni és nejével kedden utazik vissza Bpestre.
III említjük meg, bogy a Szanatórium-pikniknek még több előkelő politikai nobililás lesz a vendége. Igy megérkezését jelezte Lukács QyOrgy dr. v. b. t. I., voll miniszter, országgyűlési képviselő, a Szanatórium Egyesület országos elnöke. Sztranyovszhy államtitkár, Gyömórey Oyötgy főispán neje társaságában érkezik meg. Kállay Tibor és neje kisérelében Is többen érkeznek a politikai élet reprezenlisal közül.
I
A lakás íelszabaditás hatása Keszthelyen
■iju Mg gém tudják > tervbe veit építkezéseket lebonyolítani
Keszthely, tebruir 3 (Saját tudósítónktól) Zalában páratlan az az építkezési mozgalom, ami Keszthelyen emeli eg/tnis után az ujabb és ujabb lakásokat, villákat és soha sem szüoetelve keres ujabb alkalmakat az építkezésre.
Szerdán délelőtt az Országos Tisztviselő Házépítő Szövetkezel keszthelyi csoportja tartott népes gyűlési a Vasutaskör helyiségében Tarller
Kálmán ny. főkalauz elnöklésével. Tarller tartalmas felolvasásában Ismertette az épilkezés lehetőségeit. Egy londoni pénzcsoport ugyanis olcsó kamatozású, hosszú lejáratú kölcsön nyújtásával hajlandó vállalni 25 -30 ház felépítését szeptember hó végéig.
Minthogy vasárnap megjelent a hivatalos lapban a népjóléti miniszter rendelete, mellyel csupán Keszt-
helyre vonatkozólag a lakások szabad forgalmát teljes mértékben, május l-re érvényes felmondásokkal, visszaállította, a pénzcsoport ajánlata nem látszik egészen megfelelőnek, az építtetni szándékozók részére. Május 1-én sok keszthelyi lakónak hurcolkodnia kell. Hogy hová, maguk sem tudják. Ezért óhajtolták az épilkczések terminusát ugy szabályozni, hogy az u| házak május l-re beköllözhelók legyenek. Az an-
gol tőkecsoport ezl a feltételi azonban semmi körülmények közi nem tudja vállalni az idő rövidsége misll,
A lakók körében emialt érthelö nyugtalansággal fogadták a lakás-felszabadítást.
A tisztviselő csoport, mint a la-káskfrdésben Keszthelyen legközelebbről érdekelt társadalmi réteg, mindent meglesz a továbbiakban is, hogy az épilkczések mielőbbi megvalósulását valamilyen formában ki-szorgalmazza.
Kállay Tibor: Az egész országban egyforma standard legyen elérhető a helyi ügyek kezelésében is
Dr. Kállay Tibor beszéde a penzlgyl bizottság mai Uéxén
Budapest, febfiilr 3 A képviselőház pénzügyi bizottsága ma ülést tarlóit, amelyen a pénzügyminiszternek az adócsökkentésről szóló Javaslatit tárgyalta.
örffy Imre előadó ismertette a Javaslatot. Beck Lajos felszólalása után dr. Kállay Tibor a Javaslatnak helyhatósági részével foglalkozik. — Megállapítja, hogy a javaslat kizárólag gazdasági tendenciát szolgál. A kormányzatnak a felügyelet terén valamll tennie kell. A helyi problémák elintézésére legilletékesebb a helyi hatóság. A központi kormányelnök kötelessége befolyását érvényesíteni: hogy az egész országban egyforma sltandsrd legyen elérhető a helyi ügyek kezelésében is. A kormány felügyeleti jogát ezen a téren is biztosítani kell, mert nem közömbös a kormányra az, hogyba látja, hogy a magángazdaságok sorsával nem törődnek eléggé a balóságok.
A kormány nem mehet el érzéketlenül amellett a lény melleit, bogy az autonómtestületek tetemesen szaporítják az alkalmazottak létszámát. Szükségesnek tartja a Javaslatot. Nem azétt, bogy szembehelyezkedjék a kormány az autonómiával, hanem azért, bogy vele karöltve rendet teremtseu minden léren. A javaslatot átmeneti eszköznek tekinti ahoz, hogy a kormány végül Is egy szerves törvénnyel rendezze ezeket a viszonyokat A javaslatot állalá-
NŐK A MODERN TÁRSADALOMBAN
Irta: M. Ötvös Magda
IV.
Még egy dolog vár sürgős megoldásra. Az olyan gyermekek nevelése, akiket dolgos, férfimunkát végző asszony hozott a világra és aki az uj ember megérkeztével el sem lett megváltva a mindennapi kenyér megkeresésének gondjitól. Ez a dolog az államtól var megoldást, még pedig nagyon bamar. Elszomorító adatok állanak rendelkezésre, lezüllött csavargó gyermekekről. Nincs rossz gyermek, ezl jól tudjuk. Vannak hajlamok, amik egészen a betegségig kísérthetnek gyermeket, de gondos neveléssel egyszeriben cl lehet törölni. A gyermea-lélek a legfogékonyabb és ahogy megszereti a bűnözést, épp annyira hajlamos a jó iránt is. A mai rend é> viszonyok között egész természetes, hogy napról-napra szaporodik a gyermekek bűnözése. Anyák világra hozzák gyermekeiket — sietve — nehogy munka nélkül maradjanak és ezzel be Is van fejezve ténykedésük. Az anya kora.reggel do.
logra indul, esle későn fáradtan ér haza. A csecsemő nevelkedik, kis testvérére bizva, ki maga is még a legtöbb esetben a zsenge gyermekkorban van és nevelésre szorulna. Az ily gyermekei aztán az ucca neveli fel, természetesen salát magának. De nemcsak a legalsóbb néposztály gyermekeiről kell beszélni. Szólni kell a középosztály kicsinyeiről, akiket szintén veszély fenyeget.
Előbbi soraimban megemlékeztem a dolgozó feleségről. De nemcsak feleség az illető, hanem anya is. És minél többszörösen anya, annál nagyobb mértékben kell, hogy dolgozó nő legyen. Ezek az asszonyok ugyancsak munkába állnak reggel és a gyermekeket nagyobbzcika testvéreire bízzák, vagy cselédekre, vagy öreg nagyszülőkre, nagynénikre.
Egyik se megfelelő környezel egy fejlődő lélek számára. A lelket finomítani kell, szeretetre, becsületességre kell nevelni. A lestvérkc, ha nem is egészen kicsiny már, még maga is nevelésre vár, a cseléd egyszerű, primitív érzülele nem lehel alapja a kulturált lélek kifejlődésének, mig az öregek gondosságon kívül mást nem igen tudnak nyújtani a gyermeknek. 0:eg környezet nem való a gyermekléleknek,
meit az ugyanaz, mini amikor egy zsenge virágot akkor teszünk ki a napra, a mikor a nap már nem lud keresztül törni a sötét fellegekből. Naplény, kacaj, sok gyermekpajlás vidámság kell a kicsi gyermeknek.
Jól tudjuk, hogy ott, ahol gyer-mekkertésznö nevelheti a kis gyermeket, megvolna a mód arra is, hogy az anya egyedül nevelje, mert olt bizonyára nincsenek gyötrő kenyér gondok.
Tudunk eddig is lélező gyermekvédő egyesületekről, ahol a munkásnők gyermekei napközben elhelyezkedhetnek, de nem ilyenekre van síükség. Szép, egészséges gyermekotthonokat kell teremteni, ahol nevelik is a gyermekeket szakszem tudással és kellő szeretettel. Nagyobbacska gyermekeknek iskolák kellenek, ahol egész nsp el lehetnek foglalva. A nap hosszú és |ól beosztva mindenre kerülne sor. Tanulásra, játékra, szórakozásra. Milyen megkönyebhülés lenne az anyákra nézve ér milyen kilátás nyílna annak az elérésére, hogy a női munka is annyil érjen, mint a férfi társaié. Hisz lehetetlen, hogy at állami tanárnő, nyugodt kedélyei nevelje a serdülő leányiljuságot akkor mikor minden idegazála az olt-
noságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadja.
Majd Bethlen Islván állott fel szólásra Semmi egyebei nem óhajt az ellenőrzés cselekedni — mondja — mint a kormány felügyeleti Jogát a vármegyével szemben Is hathatós [ormában gyakorolnt Az ellenőrzés szükségességére egyes autonómiákban bizonyos szükségeltető tények mutatkoznak. Majd Bud beszélt
Hirtelen halál az autóban
Szlvazélhüdés ért egy 73 éves kanizsai vásározót ,
A keszthelyi országos vásárra több nagykanizsai iparos és kereskedő Is lement árujával. Amint a vásárnak vége voll, többen egy teherautóra rakták árujukat és azon jöttek vissza, hazafelé. Így Brelner Dtvid 73 éves Bajza- utcai vásáros Is. Amint Récse község alá értek, az öreg Breiner hirtelenül rosszul lett, azonban nem lehetett semmi különös Jelenséget ra|ta észrevenni. A Bajza-utca elölt Breinert le akarták tenni, azonban Breiner akkor már halott voll. Az öreg 73 éves embert szlv-szélbüdés érte. A kihívott tisztiorvosok, dr. Goda Lipót és dr. Fodor Aladár már csak a halált konstatálhatták. Beszállították az izr. temető halottá sházába.
hona leié vonzódik, ahol kellő felügyelet nélkül kellett hagyni gyermekét. A férfi, ha munkába áll, minden gondolatival és tudásával végzi azt, meri éleiének egyedüli kötelességét végzi és ezenkívül nincs misféle elfoglaltsága. Ezért van, hogy a férfimunka százszáza-lékkal jobb a nőinél. Ha jol meggondoljuk nem is csoda. A férfi azért dolgozik, hogy élhessen és családot alapithasson, tehát kitűzött cél felé törtet, mig a nőnek azért ken élnie, hogy családjáért dolgozhasson. A nő előtt nem lebeg cél, 6 már célon tul van és csak kötelességet teljesít
Nagyon Jó lenne megteremteni ezeket az uj lipusu nevelőintézeteket. Tudom, ezer kérdés a válasz.
Miből ? Szanálás 1 Redukálás mindenfelé — minden téren I Az én válaszom ezekre a kételyekre pedig az, hogy nincs hely redukálásokra hivatkozni, ott, ahol egy generáció fejlődéséről van szó. Ha millió és millió ember meg tudja mutslnl, hogy agyonszanálva is lud élni, mulassa meg az állam is, hogy érdemes élni olyan hazában, ahol a koldus nemzet Is b\'kezü áldozatokat lud hozni fc|lődő gyermekei érdekében I (Végs.)
IM7 Icbruir4
ZALAI KÖZLÖNY
A gimnáziumi mfisoros teadélután
Nagykanizsa, február 3
Mennyivel kevesebb félizfg, ügvet. len és s lársas-élcibín bssznavehe-hellen vagy klbirhstatlan ember lenne közöttünk, hl az Iskolák a tudományos felkészűlőd-íshrz, vagy csak a szüksiges műveltség megszerzésibe; szükséges alapok lerakása mdlell arra Is több gondot fordítanának, hogy a tanuló-iljuságol a gyíkorlitf élet, Igy a táistséiel számára Is előkészltség I Az önkép.-ő kőtök, az iskolai ének- és zenekarok, a cserkészet ezt a célt Jelentékeny mértékben szolgálják és nagyban hozzájárulnak az uj generáció öntudata-nak, törekvéseinek ébresztgeiéséhez és későbbi fokon a társídalmi, illetve társasági baszmivehelőségnek helyes kiépítéséhez.
A nagykanizsai kegyesrendi reálgimnázium hivatása magaslatán állva a pedagógiai munkásság mellett nem téveszti szem elól az ifjusának ilyen irányú nevelését sem. Oimnáziuml ifjuságnnk hangversenyei, mihoros előadásai, teadelutánjai mindig túlnőnek az iskolai ünnepségek keretein és a város támdalmának is ritka, de annál jelentősebb eseményei.
Az idei farsangon a szerdai műsoros teadélután volt a gimnáziumnak ez az eseménye. A szorongásig megtelt díszes tornateremben városunk polgári, katonai és egyházi ellő funkcionáriusaitól kezdve a szülők nagy számán át a diákvilág ragyogó arcú táboráig olt voll képviselve Nagykanizsa egész társadalma. A műsor változatos, derűs, fiatal örömökkel tele múior voll. Blttera B. VI. o. L és Schodlk ). VII. o. I. kedves pro!óg|a után a gimnázium zenekara Kttkay József dr. karnagy vezetésével Auber hatalmas ,Fis Diavolo\'-ját adta elő gondos összetanultsággal, precíz kidolgozottságban. Donászy F., Orlh J. Trlesz E. VI. o. !., Magyar L. és GoUaszky J. IV. o. t Koaler atya: Spiritizmus s diákszobában című jelenelét adták elő hamisítatlan dlákszoba-hangulaloi ébresztve a hallgatóságban. Boksa 0 VIII. o. I. sikerült aktuális strófái sok derültséget kéltettek. Tóth K. és Koch S. VIII. o. I. hegedűn és zongorán Hubay Csár-da|elenetét adták elő sok temp:ra-menfummatésalaposzenei készültséggel. Schlchtanz P. VM.,Scodnlk J. VII, Jizsa F., Sebestyén 1 VI és Pék P- V. o. I. (Osskö E. VIII. o l. rendezésében) az Upmar.n pótérelt-ségit lesz dmű kacagialó. ötletes jelenetet játszották el. Az Upmannt megszemélyesítő Schlchtanz tuiinos, Jóízű, a poén-hatásokat mindig bőséges kacagás melleit klhisználó alakítást nyújtott. A műsort az énekkar fejezte be Kerkay karnagy veze-lése mellett a Oaudeamus Igitur kedves emlékeket Idézó melódiájával.
Előadás után a gazdag büffé, a Jó zene és az idei farsingon ritka vendég számba vehető, hamlsilat|a-
; nul derűs hangulat későig tarlolla , együtt a fiatalságot és az .öregeket-| a vendéglátó lehéraszlaloknál. A tcadéluian anyagilag is várako-
záson felül Jövedelmezett a gimnázium fúvós zenekarinak megszervezése és a gimnáziumi cserkészcsap it
céljaira.
Nagykanizsán emelkedőben van az influenzás megbetegedések száma
A kőzrendészetl kórház 25 ágyának influenzás betegek részére rali átengedését egyelőre nem engedélyezte a népjóléti miniszter
Eddig csak egy influenzás haláleset történt Nagykanizsán
Nagykanizsa, tebruii 3
A városi liszllorvos tegnap nyújtotta be hivatalos jelentését az elmúlt hó kőzegésrségi állapotáról a városi tanácshoz. A jelentés szerint Január havábin kedvezőilenek voltak a közegészségi viszonyok a felnőttek részére. A járványos Influenza enyhe lefolyású voll eddig, szövődmények részben léplek fel (úgymint: tödV lob, fal és sgybánlslmak). A járvány mellett a felnőnek a légzőszervek hurulos bántalmalban is szenvedtek.
A gyermekeknél is járványizerűen lépelt fel a náthaláz. Enellett bárány-himlő és fültömirlgylob Is gyakrabban vollak észlelhetők. Sőt csecsemők Is szenvedtek a légzőszervek hurutos bánlalmaiban.
R ncsoló toroklob voll 4 cselben, vörheny 7, kanyaró 2, vérhas 1, Járványos /átlőmlrlgytob 9, szövődményes tüdőlob 7 esetben. Három öngyilkosság fordul! elő, 4 külső rendőri tullaiiemle, 1 súlyos testisértés, 1 atszonyl elmegyógyintézetbe szállítottak. Összesen 41 bsláleset fordult elő januárban.
Ami Nagykanizsán az influenzajárványra vonatkozóiig a helyzet sig nalurája — a tisztiorvosi hivatal sze-
rint — az influenza megbetegedések Nagykanizsán határozottan emelkedőben vannak. Az inlluenzának egy baloltja voll: Wéber Lsjosné 38 éves Táiház-utca II. szám alatti lakos. Holitestét azonnal a hullaházba szállították és lakását alaposan lertólle-nitetlék.
Megérkezel! Nagykanizsára a nép-jóléU miniszter válasza arra vonatkozólag is, hogy rngedje meg a köz-tendészeli kórház 25 ágyának polgári influenzás megbetegedettek részére való átengedését. A népjóléti miniszter egyelőre nem engedélyezte, mindaddig, amíg a járványkórházban megfelelő hely vari Csak azután le-bet szó a közrendészeli kórházról.
A járványkórházat a város és a tisztiorvosi hivatal űzembehelyezték minden eshetőségre készen. A szükséges ápolószemélyzet Is megvan, de eddig még egyetlen beteget sem volt szükség a járványkórbázba beutalni. Noha emelkedő tendeciát mulal Is az influenza, mindazonáltal lefolyása enyhe.
A városi tisztiorvosi blvatal Ily értelemben teszi meg holnspi hivatalos jelentését és leijeszU fel a vármegye alispánjához.

Nagykanizsa múlt évi bűnei számokban
A* Államrendőrség 1926 4vi .t.lt.atlkáj.
Nagykanizsa, február 3
Kommentárok nélkül is beszélő számokból tudjuk nrg, hogy Nagykanizsa városa hogyan viselte magát az elmull esztendőben bűnügyi szemponlbál és milyen mértékben Javult, vagy romloll a személy- és vagyonbiztonság.
A kanizsai rendőrkapitányság is elkészült szokásos évi statisztikájával, melyből a legfőbb és a közönséget érdeklő számokat kiragadva, Itt közöljük:
Először megállapítja a slaliszlika, hogy az 1926 évben a nagykanizsai rendőrség létszáma a következőképen alakult: voll 9 fogalmazási liszt, 3 felügyelőkarbeli, 3 hivatali tiszt, 8 detektív, 3 di|nok, egy I. osztályú felügyelőhelyeites, két II. oszt. fcf-ügyelóbetlis," kél III. oszt. felűgyelő-htlyeltes, 4 főtörzsőrmester, 15 torzsét 18 őrmester, 25 rendór, 3 kéz-besitő és I hivatalszolga, Ez a lét-
szám lálta el Nagykanizsa város rendőri teendőit.
Útlevelet kért 418 egyén. Cseléd-könyvet váltott ki 188, fegyvertartási engedélyt 51, összesen nyitván vau tartva 576 fegyvertartási engedély, bérkocsi engedély 6, össtes bérkocsik száma (kélfogatu) 20. (egyfogatú) 1.
Gépjármű forgalmi engedélyt kiadtak 22, ebből személyszállító gépjármű 16, teherszállító 6, gépjárművezetői igazolvány! 17.
Qyárlelepek száma 1926-ban 10, üzemi baleset 42 fordult e!ó. Tüzeset 12. Toloncollak 85, kilillollak 3 egyént.
A bejelentő hivatalba bejelentettek összesen 8978 egyént, aki magyar és 2340 kűllöldlt. A szállodákból bejelentettek 12.946 egyént.
Az egyesületek száma Nagykanizsán és Kiskanlzsán 94, ebből 13 munkásegyesület.
Ipari, gyári, üzemi munkások szá-
ma 1926 ban 6253. A mull évben 63 esetben kértek gyűlésre engedélyt, ebből 5 cselben megtagadták az engedély-kiadást.
A kanizsai rendőrségen jelentkezelt 2340 külföldi, akik közül 3-at kiutasítottak. Likbatási engedélyt kiadlak külfö\'diuek 34 cselben. A ha-tdronállépők száma átlag naponta nyáron 120, télen 70. A külföldiek közül rendőri felügyelet alá helyeztek összesen 2 egyént.
Ezután a statisztikai adatok a kihágási és bűnügyi eseteke! részletezi :
Kihágási feljelentés érkezett 1144. Felmentés történt 189 eselben. Bün-tetőparancs 468, iléldileit lelt büntetve 472; felfüggesztő Ítélet lett hozva 3 Végleg befejeztetett 1093 kihágási ügy. Elitéllék kihágás mlstt 1080 férfit, 75 nőt és 16 fiatal korul. Elzárást tótlak ki napokban 394 napot, léhát az év minden egyes napjára esett valiki a rendőrségi fogdába, sőt több Is. Büntetésként kiszabtak 160 napot, vagy ennek megfelelő 3 millió 400 ezer, kizárólag pénzbüntetést 106 millió 268 ezer korom. Pénzbüntetésből befolyt 78 millió 637 ezer korona. Behajt-hiiatlanság címén leírlak 9 millió 675 ezer koronát.
A bűnügyi slaliszlika Is elég terjedelmes :
Bűnügyben feljelentést tettek 516 bűntettben és 381 vé!*gbeu. Bejelentett kár: lopásból 460 millió 524 ezer, zsarolásból 14 millió, sikkasztásból 58 millió, csalásból I milliárd 200 ezer 800. A feljelentések az alábbiakban oszlanak meg: lopis 222, csalás 84, slkkaszlás 56, orgazdaság 89, gyilkosság 3, emberölés 2, testisértés 29, gyújtogatás I, árdrágítás 10, okiralhainlsitás I, rablás 3, magzatelhajtás I, Izgatás 1 és kerítés I. A lefolytatod nyomozások eredménnyel jártak 788 esetben és eredménytelenül végződtek 109 eselbrn Előzetes letartóztatásba került 33 egyén, akiket a kir. ügyészségnek adtak át. _
Íme a lenli számok, ezekből a felesleges kommentsrok nélkül is megállapítható, hogy a rendörségnek a lassan helyreálló belső konszolidáció és rend felett is íptn elég dolga akadl a mult évben is a bűnügyekből és kihágási esetekből.
Jövő héten intéződik el a kegyelmi kérvény Windischgraetxék Ügyében
Budapest, Icbiuir 3 Mint ismereles, sok százezer aláírással kegyelmi kérvényt nyújtottak be a kormányzó kabinetirodájába, melyben Wlndlschgrűtz Lajos herceg és Nádosy Imre büntetésének kegyelemből való törlését kérték. Értesülésünk szerint az iratok már visszakerüllek az Igazságügymlnisztériuni-ba, ahonnan néhány nap múlva az ügyészségre kerülnek, amely véleményezni lógja, hogy ellenzi vagy helyesli- e a kcgjelem megedását. Az űgy a jövő bélen valószínűen elintéződik.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 (ebruár II.
A Polgári Egylet tisztújító közgyűlése
A nagyterem meghosszabbítását határozta cl a közgyűlés ;
Nagykanizsa, lebruir 3
, Szerdán délelőtt tartotta 91 ik éti rendes közgyűlését és tiszluji-átál a tiszteletreméltó mullu nagykanizsai Polgári Egylet.
Knortzer György kir. kormánytanácsos elnöki megnyílója után Nagy Tivadar cgyesOleli titkár terjesztette elö jelentését a lefolyt egyctüieli esz téridőről. A Jelentés bangsu\'yozza, hogy a Polgári Egylet sobssem sza-kiloll múltjával, mely az abszolul demokratikus gondolat valóra váltásában kristályosodik ki. A dr. Koisis Iván n űépilés leivel szerint elfogadott átalakítási munkálatok első fázisát végrehajtották. A vezetőség e léren odáig ment, ameddig ezt anyagi helyzete megengedte. E munkák lebonyolítása után Is sikerűit a p.\'nz-Ögyí egyensúlyt megtartania. A tagdíjak (évi 14 peng\') nem változtak. A könyvtárban 2889 rt.ű áll Jelenleg a tagok rendelkezésére. A taglétszám sfabil. A vezetőség lervbe velle a lermek kifeilését.
Lányi László pénztári és zársrá madási jelentését, valamint az 1927. évi (28.000 xiengő) kollségelóilány zalát egyhangúlag elfogadták.
Knortzer György ezután elnöki indítványt tesz. A dr. Kotsis Iván la-nár terveinek második fázisaként határozza cl a közgyűlés a nagyrercm-aek keleti Irányban való meghosz-szabbiiását és ezzel kapcsolatban a hátulsó kislépc.ő álformilását. Koisis lanár szerint ez 400 millióba keidbe
gfcPIREMU
Február 4, péntek
Római katolikus: K. Andris. Protea-tizts: RStiet. Izraelita: Ad.tr hó 2.
Nap kel reggel 7 óra 24 perckor npigulk délután 17 óra £ö perckor.
Mozi. Uránia, ttigat oroszlin, Zoro és lluru. t\'tóadAsok: 5. 7 és 9 órakor.
Eberhardt Béla a szükséges ösz-szeget társadalmi utón gondolja Oaz-azehozaadónak, Knortzer Oyörgy kötvények kibocsáj ása által. Dr. Hajdú Oyuls felszólalása után a közgyűlés az elnök indítványát fogadja cl.
Majd a tisztikar választására került a sor. Elnök Knortzer Oyörgy, alelnök dr. Sabján Oyula, titkár Nagy Tivadar, háznagy dr. Matek László, pénztárnok Lányt László, ellenőr Golenszky Jinos, ügyész dr. Ettényt Géza, gondnok Pintér Nándor, könyvtárnok Ortutay Oyula.
Választmány: Bjzíó József, Bogcn-rieder Frigyes, ifj. dr. B:nlzlk Ferenc, Danis Kálmán, Eberhardt B.\'la Fatér Mihály, dr. Fried ÖJOn, dr. Híjdu Oyula, Halva* 0,ula, d\'. Krátky István, Király Slcdor, Les-lyinszky Szaniszló, Maschler István, Millényl Sándor, dr. Mulschenbacber Edvio, 0 vös Emil, dr Prack Is\'ván, Polesinszky Emil, dr. Szabó Lajos, dr. Tbo\'.wsy Zsigmond, Vellák János, Vidos József, Welszberger Kálmán és Zalán Gusztáv.
Számvizsgálók: Bódog Ferenc, Koslein Ferenc, Polay József, Rledl-mayer Károly és Zilaváry József.
Este társasvacsora volt az Eev-letben.
— A megyéspüspök pápai kitüntetése. A páps a szenlévi zarándoklatok megrendezése kötűl kif;|-lett buzgó munkásságáért dr. Roll Nándor megyéspűspoköt a jubileumi arany érdemkereszttel tűntette kl. A magas pápai kilűnteiésl ünnepélyesen tegnapelölt adták ál a megyés-püspöknek.
— Hirtelen meghalt Zalaegerszeg főjegyzője. Fülöp J\'.zselZila-egerszeg varosának ló|egyzó|e és helyettes polgármestere szivszélhű-désben hirtelen meghall. A tragikus balálu főjegyző már régebb idő óta gyengélkedett. Évlizedekr; mtnő lelkiismeretes hivatali működés után érte a kérlelhetetlen halál. Halála megyeszetlc nagy részvétet váltott ki. Temetése impozáns külsőségek mellen tegnap, csütörtök délután volt meg Ztlaegetszegen. A megyeszékhely a főjegyzőt a mags halottjának tekintette és díszsírhelyei adományozott részére.
— Zalamegye február 15 tkl megyegyllléaén több fontos lárgy-ponl kőzött foglalkozni fog Zemplénmegye azon átiratával, melyben a vármegyék au\'ooómiá|ának kérdésében való állásfoglalásra bivja fel Zslamegyét. Ezen a megyegyűlésen kerül betöltésre a kanizsai járás főszolgabírói állása. A jelöltek közölt a korteskedés teljea erővel megindult.
— A keszthelyi községi válasz tások clőkészüle\'ei, tudósilónk je lentése szerint, nagyban folynak. Szerdán délu\'án a tisztujitis ügyében a jelölő-bizollság értekezletet tartóit. A választás valószínűleg vasárnap lesz.
— A bíróságról. Zalai Lajos kir. jirisbltőíágl Irodaltszlet a tegnapi nappal a nagykanizsai lórvényszék-htz helyezték át szolgálattételre.
«• A Szanatórlum.plknlk rendezősége felkéri azokat, kik természetbeni adományokat legyezlek a gyűjtőlvekre, hogy rdományalkat szombaton délután 2 órakor juttassák el a Polgári Egylet emeleti termébe. — A választmány tagjai, kik a DOffében segédkezni óhajtanak szombaton az ebíduláni órákban le-lenjenek meg i Polgári Egylelben.
— Halálozás, özv. PtlerdlFenyéri Mórné szDl. Haitfsl Halvax Szidónia gyászjelenlése érkezeti hozzánk Budapestről, melyben tudatja, hogy férje, a nébal jónevü szinész bosszú arenvedés tilán 69 éves torában el-hutyl.
= Ismeri már a Syphon üveget (200000 kor.) mellyel 2000 kotonás szénsav pitron vásárlásával készi\'he! I liter szódtvizel, vagy pezsgőt csetteg más űdiiő italt, cgyedárusllás Szabi Antal üzletében.
— A zeneiskola növendékhangversenyéről írott tudósításunkból szrdési hiba folytán kimaradt Szabi Margitka neve, aki mint h gedűs az első tagozat II osztályának növendéke a hal hegedűs egyűllesben ügyesen állta meg helyét, kelleires készséggel játszott és a reáeső rész nehézségeit precízen oldotta meg szorgalmas tanulásának eredménye-kép n.
— Egy kisgyermek hirtelen halála. Margyetkó QyOrgy öt éves kollátszegi gyermeket szülei tegnapelőtt Kollá szeg községből vonaton Nagykanizsára szállilották, hogy Itt a kórházban helyezzék el. A gyermek vesebajbin szenvedett és igy történi, hogy mikor az állomásról befelé jöttek, a beteg fiúcska anyja katján rregbalt. A hatósági orvos megvizsgálta és megállapította, hogy súlyos stádiumban levő vesebijt ölte meg. Mivel bűntény esete nem fotog fenn, a kir. ügyészség a temetésre megadta az engedélyt.
— Szóbelileg Inzultált egy erdőtanácsost, ma pedig a bíróság előtt boc ánatot kért. Hohoss János m. kir. erdőlanácsos több Ízben kifogásolta és megtiltotta a mura-kereszturiaknak, hogy a Murake-reszlur határában levő úgynevezett Szentháromság erdőben kereaztül-kasul járkáljanak és tilos fát hordjanak, valamint meg nem engedcll helyen állalalkat legeltessék. Egy alkalommal idősebb Kárász Oyörgy 65 éves keresztúri gazdálkodó az ól rendre figyelmeztető crdólaoácsost durva szidalmakkal Illette, miért az ellene durva becsületsértés elmén fel jelen lést lett a kaniisal kir. járásbíróságon. Ma tartottak ezűgyben tárgyalást és azon, miután a vádlott bajlandó volt ünnepélyesen bocsánatot kérni és kijelenteni, hogy hlr-lapilag is bocsánatot kér, az erdó-lanácsos elállolt megbüntetésétől és Igy az eljárási ellene megszüntették.
— A gimnázium belratisi és tandíjai. A városi képviselőtestület a piarista reálgimnázium tandíját rendes tanulók számára évi 60 pengőben állapitolta meg, mlg a magántanulók 80 pengőt fizetnek. Be-itatási dij 20 pengő. Közalkalmazottak és DV alkalmazottak gyermekei a felét fizetik.
= Legalkalmasabb ajándékok Szabados Kata böröod és diszmü-áruházában.
— Megbírságolt pékmesterek. Ismeretes, hogy a sütök reggeli munkájának kezdetét a minlazter rendeletileg szabályozta. A. hatóság emberei őrködnek afelett,\' bogy a sűlőmes\'.ernck a rregengedelt időnél korábban ne kezdjék el a reggeli munkát. Több pékmester túltette magát a fennálló rendelkezésen és igy a városi rendőri bflntelöbiró elé kerüli. Színyl Sindor bünlelőblró ujabban nyolc nagykanizsai sülő-mcslerl 300000 koronáid! 3 m||li6 koronáig terjedő bírsággal bűnteletl meg korai munka kezdés miatt. Leg többjük az itélelel megfellebbezte a vármegye alispánjához.
— Házról-házra vizsgálják felül az állatokat. A legu olsó városi közgyűlési hulárorat értelmében dr. Kertész Lipót és dr. Oünsberger Lipót városi állatorvosok a mai naptól kezdve házról-házra járva vizsgálják felül a kanizsai gazdák állatait, nem-e szenvednek májmételyben.
— KÉPKERETEZÉS is üvegezésben Igen oleaó PUM Öveges, Király-utca 10.
— Ásvány- és arlkvUatdó. Az ásvány- és szlkvlz után fizetendő városi fogyasztási adótól alkotott szabályrendeletet oda módt silolták, hogy ezenlul ugy a hazai, mint a külföldi ásványvíz — adózási szempontból elbírálás alá esik.
— Nyolcazáz pengő — a kereskedelmi tanonciskolának. Nagykanizsa város képviselőtestülete 800 pengőt szavazott meg a kereskedelmi tanonciskola segélyezésére.
— Tiszti lakások után fizetendő bérek. A József főherceg laktanyában elbelyezett tisztek lakásai után eddig a rendet beszállásoláfi dijat fizették. A legutóbbi közgyűlésen a városi tanács javaslatára kimondották, hogy ezenlul a beszállásotási dlj és a lakbér közötti differenciát Is tartoznak megfizetni.
— Gyermek-háborúság véres közelharccal. A Zalai Közlöny pacsal tudósítója jelenti: A minap Jókedvűen játszadozott egy kis gyermek-sereg a Zilaszenlmártonhoz tartozó Bubenik-pusztán, a szabadban. Csupa 8—12 éves gyermek. Jiték közben valami felett összeveszlek. A veszekedés okául B. Pistát kiállították kl maguk közül. A kis Pista, látva az ellene fordult hangulatot, bicskát rántott a rongyos ködmen-kéje zsebéből és azzal a hozzá legközelebb álló K. Jóskát arcon szúrta. A gyermek arcán mély, 6 centimé\'er hosszú sebből patakzott a vér, mikor dr. Tvarosek László körorvos neki az első segélyt nyújtotta. A vizsgálat megindult
= Helyesen cseleitarik, ha varrógép-, tű , olaj- és fonal-szükségletét nálunk fedezi. Stnger-varrógép-alkatrészek elismerten a leglobbak! Singer-varrógép fióküzlet Nagykanizsa, Főút 1.
— Ugy-e szép volt i hajam a bilban ?
— Igen.
— ITÍ1S LUXUS S[BflMPOflMJ!L
noatlzn.
Kapható Vágó Endre Ulatiiertírábai
Meggyőződésből
tusija már mindenki, hogy
REINITZ BÉLÁKÉ
kézimunka űztete NAGYKANIZSA, DEÁK-TÉR I.
WiJOlU könyvkereskedés miUett - Telefon KO-
yálaszfékban, minőségben, olcsóságban vezeti
Elö nyom tatások
modern ii válaaxtékos mintákkal ■ logtökélotoocbbon kó»*ülnok
Ift27 február 4.
ZALAI KÖZLÖNY
Időjárás
A nagykanizsai roctcorologlal megfigyelő jolantáaa: Csütörtökön a hómétUk-kt Rcggd 7 órakor —00, délután 2 óiakor -H\'7, este 9 órakor +1.
FtlMuí: Reggel és délben kevésbbé, este tiszta égboltozat.
SiiUrdny: Reggel Délnyugat, délben Északkelet, este Eszaknyigati szél.
A Meteorológiai Intézet Jelentése sze rint átmenetileg kisebb lecsapódásokkal éjjeli /sggyal, később száraz Idő
URANIA
— A Klskanlzsal Katolikus II-Juságl Egyesület vasátmp, lebruár 6-án és következő vasáinip, 13-án előadja a Nótás kapitány cimU op:-retlet Samu László rendezésében. — Szerepelnek: Tóth Marilka, Marti-ntez Ferenc, Dolmányos OyOrgy, Peli János, Eulz Ferenc, Rácz János, Samu László, Rácz József, Tóth János, Szollár Mariska és lobben. Helyárak 40 fillértől 1-60 pengőig. Az előadás a voll kiskanizsai mozgóban délután 4 órakor kezdődik.
— Vannay János a Ker. Szoc. szórakoztató estélyen. A szerda-esli szórakozlató-eslre szokatlanul zsúfolásig lelt meg a Keresztény Otthon a Ker. Szocialista Párt lagjai-val. Az esi előadója Vannay János zeneiskolai igazgató voll, aki népszerű, könnyen érthető feldolgozásban, mégis alapos, tudományos készültséggel rendkívül érdekes, változatos gondolatmenetben Ismertette a magyar faji zenét, kezdve őslörté-nelmünk első zenei nyomaitól a mai magyar zenekultúráig. Csizmadia Jolán kedves szavalattal, Gál Jolán nagy tetszést aratott és megújrázott énekszámmal, Simon Mariska ugyancsak sikerült énekszámmal járullak hozzá az est sikeréhez. Műsor után kedélyes láncvigasságban leli a Halasig ideje záróráig. — A kővetkező szórakoztató-est vasárnap lesz. Előadást dr. SzaM István tart egészségügyi kérdésekről.
— A pacsal TársaskSr teacs-télye. A Paciai Társaskör nagysikerűnek ígérkező farsangi teaes-lélyét február 19-én este kilenc órai kezdettel tartja meg sajithelyiségé-ben tánccal egybekötve. Jó cigányról is fogatokról a rendezőség előzé kenyen gondoskodik. Mini értesülünk a teaestély Iránt Nagykanizsán Is nagy érdeklődés nyilvánul meg és azon sokan vesznek részt a környék intelligens tirsadalmiból.
— Minden körjegyzőségi szék hely kap telefont Somogyban. Somogymegyében a telefon hálózat kiépítése serényen halad előre. Az alispán a következő megyegyOlés elé terjesztendő Jelentésében kimondja az eddig haladt* eredményeit és Jeienü, hogy legalább is minden körjegyzőségi székhely fog kapni feleiont, miáltal a megye lej lesztése e tekintetben nagy mértékben halad előre.
— 20 havi részletfizetésre szállít-
Iuk — igazolvánnyal elliloll ügynö-reink utján Is — az egész világon legjobbnak elismeri Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-Ursalág Nagykanizsa, Fő-ul I.
Ma, pénteken 3 előadási 5, 7 és 9 órakor
ZORO-HURU
legsikerültebb képe:
Hágai oroszlán
— A somogyi Balatonpart Is építkezik. Egyik közeli számunkban beszímollunk arról, hogy a Bilalonpjrt milyen örvendetes fejlődésnek indult a zalai oldalon. Mosl arról értesülünk, hogy a Balaton-somogyi oldala is erősen neki lendült és a partmenti községek ez évben nagyszabású épilkezéseknek néznek elébe. Különösen Zamárdi, S/intőd, Boglár, Kenese és Balalon-kereszlur községekben észlelhelók a nagyobb arányú építkezések jelei. Sok szálloda és penzió építését vár-|ák ez évre.
Két budapesti főiskolai hallgató Jár szombat estig Nagykanizsa utcáin. Bekopogtatnak mindenhova, ahol nemes szivek mellé az Isten némi anyagi Javakat isadoll és kérnek azok a magyar főiskolások részére, kiknek csak sok ambíciót, építő munkára érzelt hivalollsigot adott a sorsuk, de értékeik kitermelésében épen az anyagiak hiánya akadályozza ókeL Amit kér ez a kanizsai cserkészektől kalauzolt két magyar fiu, azt nem ingyen kérik. Mint két éve olyan szép sikerrel Kanizsán, ezidén is az Országos Magyar Diáknyo-norenybitö Akció állal kiadott 1927. évi évkönyvet terjesztik, ami tartalmilag is érdemes arra, hogy az árával ki-ki segiisen az uj magyar generáció harcában.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Két és fél évi fegyházat kapott a szárszói sikkasztó adó-flgyi jegyző. Annak idején megírtuk, hogy Slromp Ouszláv balatonszárszói adóügyi Jegyző elsikkasztott 192 millió korona hivatalos pénzt, amit mini a vagyonvállsági földek haszonbéréi inkasszált be. Miután a sikkasztásra rájöttek még mielőtt kérdőre vonhatták volns, megszökött. Késtbb mégis kézrekerüll és most a kaposvári kir. törvényszék elé állott, mint vádlóit, A tárgyaláson tagadott, de a bizonyítékok alapján a bíróság kél és fé évi fegyházra ítélte. Az ítélet nem jogerős.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( A Képes Krónika 5 ik száma End-ródy Béla nagysikerű regényények, az az Ixogény sugár-nak első folytatásos részét közli. Ez a regény a magyar fantasztikus irodalom legszebb eseményének tekinthető A lap Ismét dijzes elóálllUsban és a vi-lágaktuálusok minden nevezetességét, szövegrészében pedig novellákat, rác<iócikket és divattudósftást találunk. Kiemelkedik még a k inai forradalommil kapcsolatban inegiit .A sárga faj ébredés" cia>a tanulmány ts.
)( Magyar Lányok fiatal lányok képea irodalmi lapja, szerkeszti Tulsek Anna. Szebbnél szebb novellák, versek, társadalmi és ismeretterjesztő cikkeken kivül képek és fterfcesxtói üzenetek tarkítják a lapot. A Magyar Lányok negyedévi előfizetési ára 2.40 pengó.
)( Az Én Újságom a legelterjedtebb rnagyír gyermeklap, amelyet 38 esztendővel ezelőtt Póa Lijos alapított. Szebbnél szebb regények, elbeszélések, versek, mesék, apró történetek stb. gondoskodnak a gyermekek szórakoztatásiról. .Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest VL Andrissy-ut 16.
lOZQÓSZINHim
Az Uránia arra való tekintettel, hogv a n. é. közönség érdeklődése a ZoroHuru: Hágai oroulán cimü filmje iránt oly nagy, hogy a Jegyek nagy része már elővételben elkeli, ma pinteken, lebruár 4 én a műsort három előadásban, még pedig 5, 7 és 9 órakor mulatja be.
— Lesz fürdO — Zalaegerszegen. Mint megírtuk Zalaegerszegen egy modern és a követelményeknek megfelelő munkásbiztositó pénztári székházat akarnak építeni. Most ezt a tervet kibővítik azzal, hogy a munkásbiztositó pénztár építendő székháziban kádfürdőt is építenek, ami s megyeszék helyen épen ugy kell, mint ahogy kellene Nagykanizsán, de sajnos mig olt már a terveknél tartanak, addig nálunk még e tervek sincsenek, ha pedig a tervekig eljutunk, akkor majd a terveknél fog stagnálni ez az égető probléma megoldatlanul.
MINDEN GYERKEK AKAR.
RÁDIÓJHŰSOB
Február 4 (péntek)
Budapest 9.30, 12 és 3 Hírek, tőzsde.
Onkel Hans mesél a gyermekeknek. 5 Egészségügyi előadás. KOsdelem a testi elnyomorodás elltn. 5.30 Fonola-hangver-seny. 620 .Mit és kit idézek?* irodalmi rejtvényverseny. 7 A m. klr. Operaház .Mignon* előadása. Ulína Magyati Imre és cigányzenekarinak hangversenye.
Bécs II Népszerű zene. 4.15 Hangverseny, .Bécsi séta* zene. 6 Ut a zeneértéshez. előadás. 6.30 Higiéniai előadis. 7.50 Oneraelőadis, Puccini: .Tosca*.
Berlin 5 Kamerazene. 8 Spinozza élete és müvei, előadis. 9 Zenekari hangver-senz. 10.30 Tánczene.
Brflnn 7 Szimfónikus zene. Wagner-eat 8.30 Zongora és dalest.
Brüsszel 0.30 Orgonazene. 10.05 Ora-mofonzene. 1020 Népszerű zene.
Frankfurt 1\'UJ gramofonlemezek. 6.45 Előadás Tolsztojról. 3.15 Tarka est. zens.
Hamburg 1.2Ö Haydn: A teremtés oratóriuma, ifjúsági zenei előadis. 2.05 Népszerű zene. 4.15 Hannover: Operarészletek, áriák és dalok. 4.15 Kiel: .Népszerű zene. 8 .Turandot". Schiller triglkomikus meséje. Utána népszerű zene.
Lipcse 12 UJ zenemüvek. 4.30 Népszerű zene. 8.30 A rászedett kádi, Oluck egyfelv. vigoperija. Utána a .Nürnbergi baba, Adain egyfelv. vigoperija. 10.45 azz-band.
London 2 Népszerű zene. 4.4$ Ifjúiig! hangverseny. 5.45 Szopríndalok, zene. 7 Hangverseny. 805 Morart szonátik, zene. 10.30 Négy nemzet dalai, zene. 11.45 Nagy zenés ridiórevtl. ^^
Róma 5.15 Népszerű zene. 9 Részletek Weinberger Mozitündér c. operettjéből.
A 104 receptet tartalmazó könyvet kívánatra ingyen és bérmentve küldi: 3 Dr. A. Oetker, Budapest, Vili., Contí-utca £9,
KÖZGAZDASÁG
A ház! kertek legnagyobb . hibája
A magyar emberrel vele született a termőföld Iránti szeretet. Nemcsak a falusiak, de mindazon városiak, sklk csak teheUk, legalább néhány négyszögölön, kertészkednek. A kerti munka sok ember üdülése, egészségének fenntartója, egyik legszebb cedvlelése. Amikor a tél multával, megindul az uj élet, minden kertészkedő, ujull örömmel és nagy kedvvel lát hozzá, edző és lelkét nemesllő munkájához. Mindnek az a célja, hogy az eddig elértnél szebb, nagyobb eredményeket érjen el az u| esztendőben. Nem kímél fátadságot, minden szabad pillanatát arra fordítja, hogvr" kis édenét munkálja, ápolja. A ízép letv.k aionban igen ritkán valósulnak meg teljesen s a kellő eredmény elmaradása kedvét szegi a rajongónak. A kert tala|a nem lizell meg munkínkat, szeretetünket, mert elcsigizolt, sovány, tápláló anyagai nagyon megfogytak s nem képes jól táplálni a növényeket. Az a kevés, rendesen rosszul kezelt Istillótrágya, komposzt, amivel meg szokás trágyizni — ha egyáltalában sor kerül erre — koránt sem elegendő az elmúlt esztendők termésével kivont növényi lápliló-anyjgok pótlására. A növények ezért csak siuylödnek, s nem adnak olyan dus termést, aminöl a ráfordított sok munka után, méltán lehetett volna várni. Ha azonbsn az istáilótrágyin és komposzton kivül, ősszel, vagy a léi folyamán, megmülrágyázzuk kertünk földjét, négyszögméterenkint 4—5 dkg. szuperfoszfátlal, 2 dkg. 4ö>Vos kálisóval, illetve palintizis előtt 1—2 dkg. csilisalétromot keverünk bele a földbe, később pedig, ha lítluk, bogy a növények nyurgik, sárgulnak, kitrágyázzuk ■/.—1 dkg. cslllsalétrommal, vagy sz OnlOző víznek minden hektoliterében 5—6 dkg-ot oldunk lel belőle, örömünket leljük egész nyáron át kertünk növényzetében, kedvünk lesz kapálni, gyomlálni, öntözni, mert mindezért
A ZALAI KÖZLÖNY
1927február 5.
az áldozatért bő terméssel és Mső őszig tartó őrömmel log fizetni, igy már valósággal kis édenQnk.
Timi
Az iiányzal barátságos, nyitás mán élénk volt. A forgalom élénk Ozlel-menet mellett magas árfolyamokon lódult, mivel a kolfóldi tőzsdékről kedvező jelentések érkeztek a spekuláció is folytatta véleményes vásárlásait. A tőzsdeidő későbbi folva-mán a berlini és bécsi kedvezőllen jelenlésekre a kuliszpiac árbinázs árfolyamában tisszaesésl idézett elő. A helyi piac barátságosan tendált. Lényeges árveszteséget szenveded a Qummi 4 pengővel. Az érdeklődés középpontjában a Kőszén, Magyar Nemzeti Bank, cukorpapirok értéke 8—8 pengő nyereségre telt szert. Szilárd voll a bánya, sör, vas villamos ériékek 1—3 pergővel emel-kedlek. Zárlatkor a hangulat bizakodó, csupán a kullsz kedvellen.
APBÓHIHDETÉSEI
(Hirdetések dl|a olőr. fliolendS)
A> iprófalrdeté* dija 10 uU>. SO tlllir. > ttainó • minden vaiugabb beiaból Ü14 »iö két szónak ixáinltutik. Minden lovíbtl Uf> díja B fitt. A hlrd.Mal dll «IBr. llaataaMatoeiíalmUdóhoululnlllslval
Párti »<S, London S5-22. Newyofk 52000. BlUiael 7230, Milano 2Í20, Anuterdam 207 50, Berlin 123 30. Wien 73-15. Sotta 375. Prlja I <39, V«r*S 57-SO, Budapest 80-90, Bctfrid frll\'.T Bakaiest 287\' 1
A kiirtó 7«ufc M»|w*i
VALUTÁK Lengyel 63 <0-6t 90 AMOÍL 27 70-27Ü4 Csen k 1&S9-1S-97 Dlnti IÓÓS-1007 Dollii 55860-57I 00 francia tr 22-35-2280 Hotl. 278 IO-22SHO Lel 3 05-315
Uva l-OO-tií. Líra U <0-24 85 Mliki IJS27-I35-77 Sehtll. 8IK0-80-75 Dán k. 152 1.1-15280 Svájel 1.104 80-11020 Belfa tr. 7940-79-70 Neoét M7-20-M7-85 Svédl 157-30-152-95
DEVIZÁK Amit. 228 25-228 95 Belgrld IÓÓ3-IÓ07 Bellin 13537-13517 Buksiéit 305-312 Brtssiel 79-42-79Ó7 Kopenh 152-25 152 70 Oulc H7-30-I47-75 London 27-70-27-7S Milano 24-30-24 60 Newyoik 571-15-2 85 Párti 22-35-22^5 Prága 1691-16-46 Siofta 410-414 Stockh. 15Í40-152-85 Varió 6355-W 65 Wien 8050-Í075 ZQlkh I09-85-1KJ-20
Vízvezeték berendezése-
1.0a ^a bokapoaoUat a vároat kCl wlavaxatékba lagotoaóbban i. tagjoboan kéaatt WEISER fipgjár, 8ug*r-ut 18 . 4254
Kiadó azonnal üzlethelyiség, 2 nobás lakás előszobával, mellékhelyiségekkel. — Ugyanott hálószoba és löbb botor, egy var-tógép, egy térti télikabát etzdó. Jóaift tóhereeg-ní 78. 446
Ern szOrke zakó férfiöltöny eladó. Cim a kiadóban.
PénxkOIoaSnt bekebeleiéne minden easz«£bch a legelőnyösebben és leggyoi-aibban tolyóstttal »ox*l Ignáo péu-kWeidnköivetllő Irodája Nstvkinlzsán. Pí-at 3. ss. alatt MaraierkSIoaSa k«t-váayakat veszek. It7
Eladd kettő bukszus bokor. Kdrméiete nyolc méter, magassága 165 cm. Pélti.-i Perene Oel.e, Vaiultutca. 447
Tanano ttzeléssel felvételik — Papp Oszkái clpészmealernél, Migysr-u 0. 453
Fumlrok és anjmaxett lemez
kaphiló Dnkáai Ferenc asilalosáru-üzemé-ben Migyat ulea 108.
Terménytőzsde Buli llinr 75 kg Oá 32 40- 3270, 76 kt-oi 32 80- 35 10 77 ko-ca 33-20-
3360, 78 kg-oa 3370- 3? 10. egyéb 11*00 - 31-90, 76 kj-oi 320J -kg-oa 32-40 -3280. 78 kg-oa " \'lanniny.
75 kg-oa 31a
32-JÓ; 77 k„ ____ _____ ..
32-90—3330, rozs 2660- 26 70. takar irpa 21-00—2I-50. aOeároa 2V80-26-8&, aab 20 20-20 40, lenged 1840-18-70,
repce -•---•-, kolei 15 20-1580.
korpa 15-K-I543.
Setléiiásir
Felhaltál 3282. melyből eladatlanul vtasu-mandl 336 darab. QsőeendS 1\'4S— 150. szedett I 44—146 nedett Wzfp 1-40-142. kOnnyD 1-32-1\'36, elsóiendu öreg t\'44-1-46. misodrendU t\'<0-1 42, angol aoldö 1-44—1*76. iialonru nagyban l\'4»— 152. islr 168-1-72. tebuzolt huj 2C0-2-04 szalonnál félsertés I6>-180 Az iráoysa! élénk.
Ha<l|a: Irbay) Ryashiptr él KSayv kerukeéás ÍT, fajyluiúu
Nyilt-tér.*)
Hoboss János m. kir. crdőtanácsos útnak, a n?gykaniz«ai m. kir. erdö-gondnokság vezetőjének sajnálkozásomat fejezem ki, hogy ót boros fővel ok nélkül mull hó 12 én a SzemháromsAg erdőben megsértettem és tőle ezúton is tisztelettel bocsánatot kérek.
Id. Kárász György Murakercsztur.
•) E rovat alatt köztöltékért tem n szer-IddőuéF* l*"1 S kU(Wh,Vi,lal ttcm v4lli,,
Ratnik Hátyám (érj, öxv. GOrt-lor Forenonó született Ratnik Erxaébet leánya fájdalomtól megtört szívvel leientik, hogy drága Jó hitves, szerető anya és nagyanya
Ratnik Mátyásné
szül. Galambos Anna
folyó hó 2-án d. c. V»10 órakor életének 76-ik, boldog házasságának 50-Ik évében váratlanul elhunyL
Temetése folyó hó 4-én délután 3 órakor lesz a temető halottasházából a róni. kath. szentegyház beszen-telése után.
Az engesztelő szentmisét 5-én délelőtt Vi9 órakor fogjuk ■ szentferenc-rendl plébánlatemplómban az Egek Urának bemutattatni. Nagykanizsa. 1927. február 2-ín.
Emtékót kooyolettoi örlxxükl
OOrtler István, ErzsIkeésMagduska unokái.
Farkas Jenó és neje testvér, illetve sógornője.
Rövid és hosszú l-Mntu
:rház<i»ra, takohi.akra cs földbirtokra a legelőnyösebb feltételek mellet\' folyósltta\'nak. Megkeressek „Jelzálogbank" jelige alatt a kiadóhiva\'alba kéreimk.
KERTI MAGVAK
melegágyi és 6zab«dföldi vetésre
Palánta-ládák
Iából
kaphatók:
Ország és Widder
ss, magkereskedéfiében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (Bíróság melleit)
Sürgősen eladó:
I drb. jóaarbrria Icvó KOIber fyárl-irányú, egész olajtcngelycs ledeles fekete hintó, I drb. majdnem uj tengerlgóré (2 vagon csóves ten geri tclogadáaára), 1 drb. kétkerekű kőrisfa kordé vtdonai uj (uiadalmak-ban le|>záliitástoz alkalmas), 1 drb. rgrkcrikt! kőriila targonca, 1 dib. nyereg, kantárral, I dib. használt fürdőkád, 1 drb. gyermek sportkocsi, I drb. vaseke taligával (tehenek után), I drb. yas-Dst és egy teljesen felszereli modern méhészet 50 mfhc-aMddal (Boconád: icndszero.) — érdeklődni lehet:
Kossnth-tér 6. sz., ajtó 2.
UJ
TAVASZI
I
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
A letenyel kir. JárAsblróságl kiküldött.
1091/1922 szám.
varrógép
R ÉG bevAlt jó minosésben
Xe dveiöfitc/ésife/ic/a/ejL
Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött kir. [Arásbirú-tági tiszt-Iseló ktzbirré le.zi, hogy a leenyel kir. járásbíróságnak Pk. 1091/1922/13 szirnu végzése kOvet-kcztéb:n dr. Kardos Zolián keazt-hel) i ügyvíd által képviseli Kolgyessy Oyuláne keszthelyi lakos vfgrchajló lavára SOvegjátló Fer nc ptslszent-ló incl Inkos végrehajtási rztnvedeti cilín 4924 koronának megfelelő 33 pengő fillér követelés és j.lr. erejéig e\'rendell kielégítési végre hajtást szenvedettől ltf>g!Mt 4421 liter bort 88.420 koronónak meg-frleló 7 pengó 07 fai)ér bicslrbsn L:teryén Sándor Uszló nyugalmazott cacndörezredes Pctófi u\'ca 42. fzámu hs ánál n rincében nyilvános ámíéaen 1927. évi február laó 21. lapján délelőtt II órakor, j Irglobbtl ígérőitek készpénzfizetés mellett, szoksíg esetén beceáron alul is, elfogok adni.
Pelhivom mindazokat, akik az el-irverezerdő bor vételárára a végrehajtató követelését megelőző jogol \'artsnak, amennyiben részükre a foglalást korábban cszközollék volna és ez a végrehajtási legyzökönjv-bői ki nem lünik, liogy eVbbségi bejelrnléielket az árverés megkezdéséig alulírott kikU\'dötmél beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, meri különben igényeiket csak a vételár fölöslegre fogják szorítani.
A törvényes határidől a hirdetménynek a biróség hirdető táblájára löitént kifüggesztését követő naptól számítják.
Ezt az árvetés kitűzését a budapesti büntető kir. Iórv.\'nyszékn-:k B. 9360/1920. számra való hivatkozással jc\'erítem.
Lelenye, 1927. január hó 27 én.
(Oüashatatlan aláírás) kir. IbirAaiti irodasegMlitzt.
SINGER VARRÓaiP p ás zvéNVTA«s»aia
PIÓKOZLETE:
NAGYKANIZSA, FŐÚT I.
Állandó, éoxsxorQ ón Qgyo*
reklámozás minden Ryiri-, kereakedefml-, ipari-vállalatnak, Üzletnek a lelke, rugója, az éltető eleme. Hogyan, hol és mikor hirdethető
a legsikeresebben, legjobban ós legol-Cíóbban, megtudható
LEOPOLD GYULA
hlrdetó vállalatánál
BUDAPEST. vn„ Erzsébet-kürtit 39.
ahol kiváló szakértelemmel több, mint 30 éves tapasztalattal, odaadó IcIkHs-merelcssésgel és páratlan pontossággal eszközölnek hirdetéseket és reklámokat nz összes budapesti, vidéki Is külföldi Japokban és naptárakban.
KAIItinvctéaek ía - Teleton|
tervezetek Ing,ont J. 12155a
Az uj pénzegység táblázata
(125 wrkiruiül 1l.0tt.08S pwrtimtti)
I.U5 n
i^-o II
t.G.\'i ÍJ
1 /.\'.ti lí I.H/5 16 3001 16
2 I ?■> 17 ZXO lü J.J7S 1!) 2.SOÜ 20
21
2 7.\'/. 22
7.S7S 21
aux> 24
ai?i «
tV jfpl
Imi f.-*! Inu
4 3i ».I2S 4.7M M | D.2SO
i k7( » 1 i tn
I *74 AJ D47S
■SVO <0 9Í<0
H7S <1 ----
i\'.\'.Vj 4?
s,;i7í u
són ■■ -
sus iS i
Í.7ÍO VJ I
Mr\'J <7 :
».«o « I
01?J O 1
f>24 i iO
fi 37S 51
fi«U 52
r.fili -
9 625 9.7M 9S?5
laooo li) :2"> IO.ÍV)
10 A:i
IOJW> 10.021 10.750 10575 IIOO
17.500 IS. 125 18.7ÍO 19J75 ■■X\'IXO

i to
xro
2t
5,375 37
3800 2Í
3.CÍS a
3 7.\'0 30 j
4CCí> 32 I
4.175 iJ
4 250 34 | 4-V.\'. .V.
<KO 36 I
t.ti\'S A9j
67M 51 jl1760 £»5I
í.s;5 5S111475 VI
7C<0 ifi jllSOO V2\\
57 !11.625 OJ
VÍV) AS 11.750 M
7J7S 11 .<75 95
TJXfí 60 12000 «
/.*M 61 112.125 97
7 750 61(12 250 9*)
7.K75 <3 12 375 \'/)
S000 Ml \'—I 1125 65 12JOO X\'.\'-) K 13.123 8^75 67 ,13 750 MIU375
S.ÓÍJ ifi ;!5tO> A7.\'0 70 115.625 88\'5 *71 IC2V) 0.000 72 í 16.875
«lOOO 4-ICO.OCO 3.
isacco 12.-
XOOCO 16 JJOCOO 3CO.OOO 24 -
350050 TK-
400000 32.-
tíOXftí 36 —
£00X00 01-550iOCO ÍOOOOO «
<50.000 52-
7nO.OOO !A
750.000 60.-
XfíOOO 64-
850000 M.-
500X00 72.-
öiooco :«.-
1.030000 W-
tntl 2000 000 !».-t - 3X00 000 2« -i oi| 4 ccaoc»3W -1.101 ÍXOOXOi 400 M5I «oaooo «a-1 70! 7X<MCIC0 5<<X-1.2$ 8/tOO»m-1.30 fX«lOCO 7»-
1-MllO.OOaOOO 800 -
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar 6s Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavcaetö: Cíenbecs Károly.)
Hirdessen
a
„Zalai Közlönyében.
67. évfolyam, 28. szám
Nagykanizsa, 1927 február 5, szombat
Ara 14 fillér
ZALAI IflZLONT
Sztrkesatóség <1 kUdóhlvatal Hóul 5. sz. Keszthelyt llókktadóhivalal: Klalatudy-u. IS.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 7S. szám. Elótizettsi ira egy hóra 2 pezigó 40 fillér.
Jó szomszédság
Osztrák gazdasági ét polllkai korok most azon fáradoznak, hogy megkérették annak a tulyos passzl-vumnak az okát, amely Ausztria kűl-kereskedelmi mérlegét 1.2 milliárd shilling patttivummal terhelte meg ét igyekeznek azon sürgősen tegiteni.
Különösen az osztrák agráriusok és malomválialatok részéről merüli fél az az óhaj\'ás, hogy Ausztria bontsa fel Msgyarortzággal ét Cseh-tzlovákltvat azt a kereskedelmi szer-ződés\', amelyet hosszú tárgyalások ulán csak nemrégiben kötöttünk. Ugy képzelik ugyanit, hogy Autzlrla tul-tágasán nagy kedvezményi adott a balárvámokkal kapcsolatban Magyarországnak, de egyébként sem volna szüksége az osztrák fővárosnak olyan nagyarányú élelmiszer behozatalra, hogy a külkereskedelmi mérleg szerint; Ausztria circa háromszor olyan édáka behozatalra szoruljon, mint amekkora kivitel reá\'lsan van. Siél-lében-hosszában kezdik hangoztatni, Rogy Ausztriát meg.kell szabadítani a magyar gabona és llnlbevlteltől s ennek érdekében memorandumokat dolgozlak ki arra, hogyan lehelne Ausztria mezőgazdasági termeléséi a fogyasztás arányában emelni.
Az egész mozgalmat nem tartjuk tul veszedelmesnek és annyira komolynak, hogy ezál\'al Magyarország gabonaterméséi veszélyeztetve látnánk, de mindenesetre érdekes az osztrák köztársaságnak ez a lulipán-mozgalma t jellemző, hogy az osz-trák politikusok is a vámszerződé-seknek lulrjlonitják a külkereskedelmi mérleg súlyos passzivitását, holott sokkal Inkább tekinthető ez a kttiforgalmi aránytalanság annak a t(0rtliméhynek, hogy Ausztriában a szociális gardtságpollllka annyira megterheli szociálpolitikai kőlelezeit-ségekkcl a termelési, hogy a belső fogyasztás mindinkább az olcsóbban termelő külföldi államok irport-cik-krire szorítkozik. Ausztriának le kell számolnia azzal, bogy mezőgazdasági termények lekintelében könyörtelenül Magyarországra van utalva, imelyik állam a legjobb szándékkal t a legmélfányosabb szerződés megkötésével igyekezett ezt a számára tzinla leremtetl piacot jó élelmiszerekkel .olcsó áron ellátni.
Ausztria ahelyett, hogy a vámszer-íMésekben keresi a bajok okát, helyesebben lenné, ha szociális politikáim éa a közfogyasztás, jelenleg szinte túlkapásokba sodródott gazdiság, politikáján segítene. Mi kiváltjuk ennek a szomszédos államnak a Jélétét, dc engedje meg számunkra annak hangoztatását, hogy ehhez a jóléthez nem jó ul az, ba hisztérikus kapkodásban szerződésszegésekhez folyamodnának s a ma kölöii megállapodásoknak holnap való felmondásával igyekeznek célhoz jutni.
Bethlen miniszterelnök a királykérdésről
az adócsökkentési javaslat bizottsági tárgyalásán
Budapest, február 4 A képviselőház pénzügyi és közigazgatási együties bizottsága folytatta az adócsökkentési |ivaslal tárgyalását. Sokorópátkal Szabi István kifejtette, hogy a j-.vaslat nem támadás a megyei autonómia ellen. Ez ellen támadást alkotmányos kormány úgysem intézhet, indítványozza, hogv a törvényhatóságnak felügyeleti foga legyen a községi képviselőtestület költségvetési joga feleli.
Brídy Ernő a forgalmiadó fázis-rendszer bevezetését sürgeti.
Marsch ill Ferenc helyesli a javaslatol. A megyék nagyobb részében az r.lkolások láza olyan, ami ma nem indokolt. Amellett l8J/« os kölcsönt it vetznek fel nem hasznet
beruházásokra. A reprezentációs költségeket Is ellenőrizni kívánja, mert van olyan polgáimester, aki 30 milliót vesz fel ezen a elmen.
Szilágyi Lajos, Farkas litván és Kossalka Lajos fejtegetései ulán gróf Bethlen látván miniszterelnök nagy beszédvn válaszolt az elhangzottakra. liingsuljozoitan kijelentette egyebek közt, hogy a kormánynak nincs szándékában gursba kölni az autonómiákat a királykérdés meg-oldhitáta szempm jioól. A királykérdés megoldásával nem kíván foglalkozni. Az erre vonatkozó gyanúsítás futóbolondok röge»zmé|e.
Buci pénzügyminiszter és Scttovszky belügyminiszter szavai után a bizottság a javaslatot elfogadta.
Falusi hislakásépités a minisztertanács előtt
Budapest, február 4 (Éjszakai rádiójelen/és) A kormány tagjai ma délulán 5 órakor Bethlen István gróf miniszterelnök elnöklete alatt minisztertanácsra gyűltek Osz-tze. Tamási István a falusi kislakás-építő szövetkezet einöVe terjesztette elő a falusi kislakások ípilétéröl
szóló tervezetet, melyel\'a minisztertanács beható vila ulán, kisebb módosításokkal elfogadott. Mayer János földmivelésügyl miniszter a legköze-i, lebbi napokban kiadja errevonatkozó rendeletét. Ezután a folyó ügyeket tárgyalták, mely után ette tíz órakor a minisztertanács véget ért.
Szerdáig elnapolták a képviselőházat
Kállay Tibor lemondott a budapesti mandátumáról — Megállapították a képviselők Illetményeit
Budapest, február 4
A képviselőház mai illésén az elnök belelenlelte dr. Kállay Tibornak Budapest déli kerületi mandátumáról való lemondását. B lelenletic továbbá az igazoló ál\'ajdó bizottság megalakulását, ezu\'án a bi-áló bizottság tagjai lenek esküi. Mesálla
pítotiák a iiáz kép<iscl6inek illetményét bavi 640 pengőben ideiglenesen, míg törvény u<ján lógják rendezni. A képviselői lakbére évente 2000 aranykorona. Megbízólevelek bemutatása és napiiendi Javaslat u\'áii az ülés II óra után véget élt. A Ház legközelebbi ülését 9 én lailja.
A demokratapárt bomlása folytatódik
Budapest, február 4 i terjeszteni sem m:rték, .->nnyira Pa-Pakots Józsefet és Gál Jenőt a | kols és Oál melleit volt a hangulat, demokrata parlamenti frakció kizárta, i Rövidesen Uegymcgí Kiss Pál is ki-Msgából a pártból való kizárás ko- I lép a csoportból, meit nem híj-rül Rassayék olyan vereséget szén- | landó tűrni Rassay diktatórikus vedlek, hogy javaslatukat még elő- hangját.
Nem történt nj spanyol megbetegedés a fővárosban
Budapest, február i I Éjszakai rádiójelentés szeriül Bel-
Csűtörtőkön uj spanyol-megbete-gedés nem torién\'. A régebbiek közül meghill -i Influenzást 25 öt vettek fel kórházba, 28 at magánlakáson ápolnak.
giádban a jáivany rohamosan terjed. Az összes iskolákat, egyetemeket bezárták. Stccsholmban komolyra lordult a járvány. Az iskolákat bezárták. A mult héten 14 halóit volt.
Djabb 50 milliárd a kisipar támogatására
Budapest, február 4
A kormány az iparosok Országos Központi Szövetkezeténél ujabb Üzleti részjegyzésre határozta el magát, ugy, hogy az állam részesedése az ujabb 50 milliárdos jegyzéssel együtt százmilliárdot fog kitenni, ami által a szöveikezet a kisiparosok részére nagyobb mértékben tud hiteleket nyujani.
A szociáldemokrata-
párt tehetetlen a Bányász Szövetség bomlásával szemben
Budapest, február 4 A szociáldemokrata párt kétségbeesett erCfeszltésckd tesz, bogy az egyre jobban széthulló Bányász Szövetséget megmenlse, melyei a tagoe több mint tele otthagyott. Ev&ból elba\'ározták, bogy Peyer Károly helyébe az ügyek vezelésévd mást bíznak meg miután Peyer a vezetétt diktatórikus halalommal akarla a szövetségben intézni. Peyetl a szakszervezeti lanics titkárságával kárpótolják.
Pinoérak a borravaló ellen
Budapest, február 4. (Éjszakai rádiójelentés.) A Magyar Pincérek O.szágos Szövetsége ma este tartott népes gyűlésén élesen állási foglalt a borravaló rendszere ellen és követelte, hogy ehelydt vezették be • százalék- endszerl. Ugyanígy állást foglaltak a női munkaerő alkalmazása ellen és a pincérügynökök ét zug áthskOzvetitók kiuzsorázó e jt-rása ellen.
Betiltották a nyugatmagyarorazági eseményekkel kapcsolatos tüntetéseket
Innsbruck, febiuár 4. (Éjszakai rádiójeleméi.) A tiroli lartomáoyi kormány hiva\'alosan közli: A nyugatmagyarországi eseményekkel kapcsolatban a szoclá\'demokralapir! és a védőizövelség tűnteló felvonulást él lűnteió gyűlést akart tartani. A tartományi l.o: mány az időt nem látja alkalmasnak a tüntetésekre, ezért azokat nem engedélyezte, mire mi-guk a szervezetek fs clál\'o\'tak a tüntetésektől.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 febniár S
Bonyodalmak a román trónfirSkSa viaaxatáráas kHrill
Bakarest, február 4. (Éjszakai rádiójelentés.) A nemzeti parasztpárt végrehajtó bizottsága azt a hataro-:atot hozta, hogy kéri a kormányt, hogy a Irónkérdésben u|ra kérjen l.oronalsnioot é« az eddigi haiáro-: atot változtassák meg. A nemzeti páitnak ez az óhe|lása azl célozza, Hogy Károly exirónörokös trónfosztását helyezzék hatályon kivol. Erről a végrehsjtó bizottsági határozatról azonban a lapok egy sort sem közölhettek.
Mosl az indreptárae, a kormány félhivatalosa »it írja, hogy a nemzeti parasztpárt és néppárt most folyó luziós tárgyalásai azt célozzák, hogy Í.Ozösen vigyék keresztül az isinere-lés koronatanácsi határozat megmá-i ilását, mellyel Károly exlrónörököst annak idején a tróntól megfosztották.
A lap többek között azt írja, hogy Bratlana az, aki a legélesebben eV-ene van Károly visszajövetelének és állítólag Avarescu miniszterelnökkel megegyezésre Is Jutott, hogy a irónkérdést nem szabad megbolygatni, mert abból csak kára származna az országnak.
Bukarest, február 4. A belső rend fenntartásával kapcsolatban a katonai, csendőri és polgári hatóságok a trónörökös melielll tüntetések és erdélyi manilesztációk miatt messzemenő Intézkedéseket teltek. A vasutakon nagy esendőresapalokat szállítanak.
Jogerő. Juszt lián Hálaie
Qenf, febr. 4. (Éjszakai rádlóje■ lentés) Juszt Iván perében ma esle 6 órakor Járt le a semmiségi panasz beadásának 10 napos határideje. A terminus leteltéig Juszt Iván semmiségi panasszal nem éli és igy elítéltetése véglegesen Jogerőre emelkedett.
A városi tisztiorvos előterjesztést tett a polgármesternek az elemi iskolák bezárására
Nagykanizsa, február 4
Az influenza-Járvány terjedő tendenciája, így főleg az iskolásgyermekek és növendékek mind több és több megbetegedése végre komoly elhatározásra készlelte a város tisztiorvosi hivatalát. Az egyes iskoláktól szerzett Információink szerint az iskolások influenzás megbetegedése ma már olyan fokú, hogy a város egészségügyi hatóságai is szükségesnek látják a közbelépést. Igy a Rozgonyl-utcal elemi iskola 655 tanulója kőiül ma 175, a: izraelita elemi Iskola 180 tanulója közül 80, a központi elemi iskola 180 tanulója közül 144 beteg.
Miután a dunánluli városokban is hasonló a helyzet és több városban már napok óta szüneteltetik az is-
kolai előadásokat — a város tisztiorvosi hivatala tegnap délután előterjesztési tett dr. Sabjdn Oyula polgármesternek, mini egészségügyi hatóságnak, hogy a terjedő influenza-megbetegedésekre való tekintettel, az összes nagykanizsai elemi iskolákban — egyelőre egy hétre — szüneteltesse az előadásokat.
A polgármester még délután meghozza döntését és valószínűleg mire e sorok megjelennek, intézkedés történik aziránt, hogy az összes elemi iskolák egy hétre bezárassanak. Egyelőre — egy hétre, ha azonban a gyermekmegbetegedések nem csökkennek, akkor továbbra is. És akkor valószínűleg sor kerül a polgári iskolákra, valamint & kereskedelmire is.
Az üzlethelyiségek felszabadításának helyes értelmezése
Semmiféle lóbérleü Ilkáit nem leket felmondani
Nagykanizsa, lebtuár 4
Meglepő dologról értesítenek olvasóink ma bennünket. Több háztulajdonos tudatosan vagy félreértésből lakólnak felmondta a lakást február elseJéveL Különösen ott molesztálták a lakókat a felmondással, ahol kereskedő, üzlethelyisége mellett lakást Is bir főbérletben a házigazdától! Egy-két ilyen helyen a házigazda egyszerűen hivalkozott arra, hogy a koimány felszabadította az üzlethelyiségek kötöttségét, ezzel felszabadullak az üzlethelyiségekkel együttesen bírt lakások is (?l) A másik, hogy löbben egész egysze-
rűen felmondták a lakásokat nemcsak a kereskedő bérlőknek, hanem másoknak is.
Az hogy egynémely házigazda a vele, mondjuk nem jó viszonyban élő lakójának, Igy szerezzen bosz-szantást, nagyon furcsa dolog és ml, a hozzánk fordult olvasóinknak csak azl mondhatjuk, hogy ezt egyáltalán ne vegyék komolyan és ne is vegyék tudomásul.
Tény az, bogy a minisztertanács éppen a mult héten lartoll ülésén ugy döntött, hogy az üzlethelyiségek kötött forgalmát feloldja, de ezzel semmi néven nevezendő inlézkedés
nem történi arról, bogy ezzel a lakások bérleti viszonyában valami változás is állana be. Egyetlen házigazdának sincs Jogában léhát sem lakójának, sem kereskedő lakójának, ha annak lakása az üzlethelyiséggel együtt van is bérelve, felmondani. Aki ennek dacára felmond, az, legfeljebb a bíróságnál szerezhet érvényt a felmondásának, ha — tud olt annak érvényt szerezni.
E helyről üzenjük léhát a hozzánk fordulóknak, bogy csak kimondottan az üzlethelyiségek bérletének felmondását helyezte hatályba a minisztertanács és ez nem érinti a lakások viszonyát.
Egyébként az üzlethelyiségek felszabadításával arról Is értesülünk kereskedőktől, bogy egyes hiilurak sietnek felemelni az Ozlelbérekef Erre vonatkozólag készséggel állapítjuk meg a kereskedők érdekében, hogy a népjóléti miniszter kilátásba helyezte egy újságírónak adott nyilatkozatában, hogy amennyiben az űzlelbéreket indokolatlanul olyan mértékben emelik, ami a méltányosság elvét túlhaladja, akkor számolni lehel azzal az eshetőséggel, hogy a kormány visszaállítja az üzlethelyiségek kötött forgalmát.
Különben erre nézve, mint azt a felszabadítást kiadó kormányrendelet Indokolása is mondja, bírói uloa l:het döntést provokiltitni, vagyis bírói eljárásnak van helye, ott ahol indokolatlanul kJ akaiják az üzlethelyiségeket egy házból telepíteni, vagy az árakkal, a bérleti összegekkel uzsorát űznek.
A felvidéki magvarok vezára a pápánál
Róma, február 4 (Éjszakai rádió-Jelentés) XI. Pius pápa február másodikán külön kihallgatáson fogadta SzBIIŐ Géza dr.-t, a felvidéki magyar párt egyik vezérét, aki a felvidéki Keresztény Szocialista Pártnak is elnöke.
Az első párbaj
lrtá: Urbán Oyula
Nem régen, ezelőtt nyolc esztendővel történi A kolozsvári református gimnázium diákjai majálist rendeztek a leggyönyörűbb tavaszi Időben, május elején. A jó öreg Faikas uccai kollégium széles,<nagy, kavicscsal teleszórt udvaián reggeltől estig dolgoztak az ácsok, hogy estére elkészüljenek a büffésálrak és asztalok, meg székek biztosíttassanak a leányokat kisérő mamáknak, no meg a pipaszó és a jó szilágysági kar-cos mellett megtelepedő öregek számára. Mikor az iljusági zenekar a számára elkerített külön kis köröndön elfoglalta helyét és a buzgó diákklarinétos egy futamot [cikázott bele a lámplónokkal teleaggatott fák alatt nyüzsgő fiatal diáknépség közé, a párok ugy neklgyürkőztek az első csárdásnak, \'hogy aki látta, az inkább arra gondolt, hogy Itt erdóirtásra készülnek a lányok és fiuk, de nem láncra ..,
És elindult a lánc . ..
Szilaj hévvel láncolt az ifjúság. Büszkék voliak a fiatal legények arra, bogy kinek izzad le hamarább kemény gallérja. Virtust csinállak abból, hogy ki ludja többször megfoigalni szép fehérruhás leányzóját. A gyors-
csárdasnál szinte remegett a föld és I 1 a zenekar a gyorscsárdast már nem ) is gyors, de szédületes tempóba vette.
Ekkor már mindenki táncolt, még I a kéinia tanára is, aki pedig híres volt abbeli felfogásától, hogy a tánc csak szeleburdi ugrándozás, ami lehet kenyere Fedák Sárinai, vagy jól állhat a huszártiszteknek, de a kémiához, valamint a kémiát tanító proftsszorhoz ugy viszonylik, mini a pedellus ötesztendős fiacskájának érdeklődése a kémiai laboratórium lombikjaihoz.
Mindenki táncoll, csak én, két ha-todikas társammal húzódtam meg a geszlenyefa árnyékos lombsátora alatt. Az ágakon keresztül elkesere-delt tekintettel kérésiünk a táncolok közül egy párt. Mikor valamelyikünk meglátta, izgatottan súgta oda nekünk:
— Láttátok?! Most is olt forog vele I Egy félórája, rnióla ezt a csárdást elkezdték, még senkinek sem adla át.
— Nézzétek csak most I Figyelitek, hogy mennyire odah.ijo! Micikéhez? Veszitek észre, hogy olyanokat csinál, minlhi csak ó lenne egyedül. — Sugfam oda társaimnak.
— Fiuk én odamegyek s felpofozom — dühösködött a harmadik, miközben felháborodásának ártatlan
áldozata, a karton-meghívó apróra szaggatva hullott a földre.
Mosl Isméi az elsó beszéli:
—- Igen nagy legény a Miklós Feri, azt hiszi, hogy amiért ó vendég, neki minden szabad máma. Te, én figyelem már elejétől fogva, ba alsóbb osztályos kéri Micikét, azt leinti, ha nyolcadikas kéri, azt nem veszi észtel Szóval senkinek nem adja táncolni a leányt. Csak azt nem tudom, hogy a leány sem akar menni másssl láncolni, vagy mert olyan félénk, szelíd, hát nem mer ellenkezni Miklós Ferivel.
Nagy elhatározások vajúdtak bennem
Hősi elszántsággal befurakodtam a láncolók közé és a .majomsziget"-ról pontosan kikémlelve a helyet, hol Micike táncol, v.ekmetően odaléptem.
Nem ludom mi történi. Nem emlékszem pon\'osan, csak azl éreztem, mikor kitámolyogtam a tömegből, Miklós Feri egy tekintettel fejbekó-linlolt és a Micike ugy nézcll reám, mintha nagyon sajnálna.
Másnap nem voll óra, mert vasárnap volt. Diákszobámba bezárkózva két barátomma\', alaposan meghánytuk veletlök a történteket. Mindnyájan azon a véleményen voltunk, hogy itt nem az én személyemtől, nem a VI. b. osztályról,
| hanem a református gimnázium becsületéről van szó.
El voll htlátozvs, hogy Miklós Feritől elégtételt veszünk, csak még a módot nem ludtuk, hogy miként König Katcsi, hármunk közt a legharciasabb mindenáron azon volt h jgy Miklós Ferit eljárásáért közös erővel verjük el. Lechműller Tóni viszont levél ulján szerette volna a repirációt. Ei maradiam a leghiggadtabb, csitltoltam őket: ne hamarkodjuk el a dolgot, hanem okosan, alaposan tervezzük ki szándékunkat.
A kakukóránk már elkiabálta a négyei, ötöl, hatot, de mi még három óra óla nem tudlunk dűlőre Jutni. Éreztük, hogy ez nem szimpla kis ügy, amit verekedéssel, vagy levélváltással el lehetne intézni. Valami nagyot, igen nagyol akartunk. Már már azt hittük, hogy a Könlg Karcsi indítványát fjgadjuk el, mely szerint az unitárius-gimnázium mögött, a Dávid Firenc-uccában, ..óadás után megvárjuk Miklós Ferii. König Karcsi beléköt s azután viribus-unitis, csak ugy egy kicsit .megreformáljuk" lesli épségét.
Am a tors érezte, hogy ez nem mélió elégtétel a sértésért, mely rajlem (pardon az egész gimnáziumon) megesett és ezért az utolsó pillanatban, mielőtt szétoszolni ké-
1927 február 5.
ZALAI KÖZLÖNY
Ha a szakácsné megtréfálja a csendőrt
Drága a tréfa, mélyítők fogház M vég*
Nagykanizsa, lebmái -I
A nagykanizsai csendőrörson, mini szakácuné voll alkalmazva a 26 éves, petriventei születésű Trojkó Kalalin. A szakácsné sokáig kifogástalanul végezte leendőit, semmi panasz nem merfllt fet ellene, mig egy napon megfeledkezel! magától és bűnbe sodródod.
Bertalan Fírenc, az őrs egyik csendőre kezét mosta egy alkalommal, amikor ujjáról lehuzla értékes aranygyűrűjét és a székre telte. A gyűrű csakhamar e\'lűnt a székről. Mikor keresni kezdték a gyűrűt — megkérdezték a szobában tatlózkodó Trojkó Katalint is, hogy nem látta-e. ö azonbart nem felelt erre semmit. Később mégis megtalálták nála egy rongyba csavarva, a vánkosa alatl.
Egy másik alkalommal meg egy kosár élelmiszert adolt nővérének, aki férjnél van.
Az örsparancsnokság erre feljelentette .Kalit\' — aki január 15-tól kezdve előzetes letaitóztalásban vau az ügyészségnél.
Kati ügye legnap a törvényszék elé került. Még sosem volt büntetve. A biróság elölt azzal védekezel!, hogy Igaz, hogy ö a Bertalan csendőr gyűrűjét eltette a vánkosa alá, de ezt nem lopási szándékból telte, hanem csupán meg akarta tr/Jálnl a csendirt. Elismerte azonban azt, hogy nővére éhező családjának kül-dőlt egy kosárban élelmiszert.
A biróság a gyűrűs etet miall és az élelmiszer lopásért bűnösnek mondotta kl Trojkó Katalint és őt ezért 3 hónapi fogházra ítélte.
Egy felrobbant gyorsfopraló detonációja kidöntötte a konyha falát
Banaínnol vonyított donaturélt u<ut UIHtt.k a ayoraforraléka EmborAlatban nom •■ott kér
Nagykanizsa, február 4
Könnyen végzelessé válhaló szerencsétlenséget okozott február 2 án rgy felrobbant tea gyorsforraló Ko máiváros községben.
/dger József komárvárosl korcs-márosnál a szerdal ünnepen többen voltak falubeliek, akik csendesen borozgatlak, teázgattak. Ugy este 10 óra tájban egyszerre Irtózatos dörrenés rcszketletle meg a levegőt és az ivóban levők hirtelen nem is ludlák, mi törtéuL A nagy robaj okát pillanatokig nem tudták megmagyarázni és sokan a félelemtől az utcára rohantak. A korcsmáros családtagjai közül htmar a kony-
hába siettek és ekkor megoldódolt a nagy robbanás oka. Az asztalon levő gyorsforraló, melyen egy fa zékban teának való viz melegeden, felrobbant. Mint megállapítanák a robbanást az okozta, hogy a gyorsforraló benzinnel vegyitelt denalu-rált szesszel volt töltve. A detonáció oly erős volt, hogy a konyha falát kidöntötte és a ház falai másutt Is megrepedezlek.
Szerencsére az explodáció pillanatába senki sem tartózkodott a konyhában, különben igy halálosát-dozata is lenne a robbanásnak.
A csendőrség amint értesült az esetről megjeleni a helyszínen és a vizsgálatot megindította.
---------------------- - — - — — - -i I_ _ _-.-i.-__
Véres összeütközés a bécsi egyetemen
Bécs, február 4 A bonctani intézetben ma zajos Istenetekre került a sor. Két tanár előadása után főiskolai hallgatók, akik nem tartoznak az intézet kebelébe, benyomultak az előadó lerembe és a zsidó, valamint a szociáldemokrata diákokat a teremből való távozásra szólították fel. A diákokat a dékán fáradozásának sem sikerült a tantérén bői eltávolítani. Általános verekedésre került a sor, melynek folyamán két diák megsebesült, majd a szocialista és zsidó diákok eltávoztak a tanteremből. A nemzeti érzelmű diákok ezulán megszállották az egye ern valamennyi épületét és bejáratát. Az egyetem közelében kisebb csapatok között szórványos összetűzésre került a sor. A rend ír-
szültünk, menlöeszmét bocsátott j agyamba.
— Megvan flukl Nem verekedni fogunk, hanem párba|ozni fogok.
A megbeszélés elülről kezdődőit és este nyolc órára kél társam megbízatásomat elfogadva, mint párbajsegédek távoztak tőlem, hogy kötelességüket teljesítsék.
£n pedig észrevétlenül felosonlam a padiásia, emlékezve, hogy apám-mk régi, berozsdásodott vivókardja hever az ócskaságok közt, pislogó ftyerlya mellett kutatni kezdtem a kard ulán.
Senki sem tudta két barátomon kivül, hogy másnap délelőtt miért nem mentem előadásra. Lázasan tanultam egyik érettségizett barátom Iskásán a különböző lapos és ol-dalvágásokat. Délben étvágytalanul ültem asztalhoz és nagy megerólle-lésembe került, hogy izgató: Itágo-mat apám elölt leplezzem, aki aznap történetesen sokszor figyelt rám. Olyan szórakozott voltam, hogy a husievest összetévesztettem a kávéval és a cselédtől cukrot kétlem bele, viszont, mert forró volt, kértem édesanyámat, hogy ne csináljanak nekem mindig olyan világos kávét.
Tehát az elfő párbaj. Arra az eshetőségre is, hogyha netalán a Miklós Feri jobb vivó lenne mint én és
— édes Istenem — mondjuk megölne, a szabályos bucsu\'evelel küllem megírni.
Minden lelki megrázkódlalás nélkül vetettem a sorokat pfplrra, mikor apám dörmögő hangja bele-orgonázolt a fülembe.
— Soká fogod belejeznl azt a levelet?
Megdöbbentem. Nem ludlam hirtelen mit kezdjek. De bezzeg apám ura volt szavának.
— H llom... párbajozni akarsz ? I
Ijedten kaplsm fel a fejemel.
— Én?l
— Igen, le és a Miklós Feri.
— Pátb... Izé... én... de... deho o o gv.
Nem vagy őszinte. A Miklós apja nekem mindent elmondolt. Sőt azt Is említette, hogy ő majd Ferivel helyetted civégri a párbaj\', viszont én meg Feri helyett veled intézzem el ezt a kis affért lovagias ulon.
— Apám., rebegtem halkan.
— Hát én Ham, Feri helyeit elfogadom a Kihívást és tekintettel arra, hogy ilyen szamárságokat csak kemény kézzel lehet kiverni belölelek, majd gondom lesz rá, hogy ezt a duelungol megemlegesd.
Csakugyan, még ma Is gyakran eszembejut az első párbajom, ha lovagias ügyekről hallok beszélni.
Bég közbe lépelt .és néhány résztvevőt letartózlaloll. Áz egyetem környékén felállított erös rendőroszla-gok t nagyobb zavarokat megakadályozták.
A diákok bejelentenék, hogy holnap az egyetem nemzeti Jellege melleit tüntetni fognak.
Ma este: Szanatórium-piknik
Nagykanizsa, február 4 Nevezetes eseménye sz Idei farsangnak a kanizsai báli-naplár piai állomása.
Már a trsdlclók erejénél fogva is fényes mulatságnak Ígérkezett Mikor az\'án nyilvánosságra kerüli, bogy Fráter Lóránd fogja a műsor nagyobb felél adni, akkor óriásivá dagadt az érdeklődés. Mosl p^dig, bogy tegnapi számunkban meglrluk Kállay Tibor képviselőnknek és nejének a piknikkel kapcsolatos háromnapos nagykanizsai tartózkodását és megittuk, hogy előkelő pollllkusok és a főispánnal élükön megyei notabilitások is érkeznek a piknik esléjére Nagykanizsára, — mosl Jelentőségében • szokott nagyszerű kereteken Is mesz-sze túlnőtt a Szanatórium-piknik.
A piknik este >/>9 órakor kezdődik. Zárórája reggel 6 óra.
Az Inni jelzálog javaslat
Budapest, február 4. (Éjszakai rddtójelentés) Az ingó Jelzálogról szóló törvényjavaslatot — mfnt budi-besti munkatársunk értesült — Pesthy Pál Igazságtlgymlulszler az adócsökkentési Javaslat után szerelné tetár-gyaItatni az országgyűlés két házával. — A Javaslat előadója Óiffy Imre országgyűlési képviselő lesz. Az igazságügyminiszter a Javaslatot legközelebb a képviselőházban benyújtja és azután azonnal megkezdi a bizottság annak tárgyalását.
1 mMu\\ jáíái
Min mellett foulaltak Éií
littiti lilra 1<«JI! m«mi iluaMitU Itrik I llfllflilMjl
Nagykanizsa, február 4 Min! meglrluk, a nagykanizsai járás megyeblzolltági tagjai értekezletet hívlak össze, hogy állási foglaljanak a február 15-ikl megyegyülés elé kerülő kanizsai főbírói állás ügyében. Ezt az értekezletet február másodikán, szerdán tartották meg a Zalamegyei Oszdasági Takarékpénztár nagytermében délelőtt Hz órakor és azon a kanizsai és járási megye-blzollságl tagok csaknem kivélel nélkül megjelenlek.
Az értekezleten dr. Plihál Viktor kormányfőlanácsos, felsőházi lag elnökölt, aki ismerlelle, hogy 86 megyeblzolltági lag aláírásával Iveket köröztek, melyen a kanizsai járási főbírói állást Illetőleg dr. Laubhalmer Alán szolgabíró személye melleit foglalnak állási és a február 15-ikl megyegyűlésen is hasonló értelemben fognak szavazni.
Az értekezleleu meghallgatták az elnök előterjesztését, majd többek hozzászólása\' után az értekezlet egyhangúlag határozatba hozta, hogy a főszolgabírói állásra dr Laubhalmer A$n szolgabíró személye mellett tör lándzsát. Kifejezésre jutott, hogy a járás élére csak nyereség volna, ha Laubhalmert választanák meg, aki a legalaposabban Ismeri a járás éleiét és a falról leendőkel is ePátJa, mióta OySmSrey István voll főbírót országgyűlési képviselővé választották Ugyanígy állást foglalt egyhangúlag az értekezlet fyrváth Mván adóügyi számvevő állásában való vlssza-lartása mellett, amit tudvalevőleg a képviselőtestület lí elhatározott. — Mindkét határozat a megyegyülés elé kerül.
Márffy szabadlábra hu-lyezésát kéri
Budapest, febr. 4. Az erzsébetvárosi bombamerénylet ügyében hét esztendőre elitélt Márffy József védője utján beadvánnyal fordult az Igazságügyminiszterhez, melyben Ideiglenes szabadlábrahelyezését kérte. Márfly büntetésének már több mint felél kitöltötte.
meggyőződésből
tudja már mindenki, hogy
REINITZ BÉLÁMÉ
kézimunka üzlete NAGYKANIZSA, OEAK-TÉR I.
Wájdiu kSoyvkuc.ktd/. rotHctt. - Telelőn 5KL
választékban! minőség-ben, olcsóságban vezeti Elönyomtatácok
modern 6» választékos mintákkal
a logtfikó latéit eb bon kéaxíilnak
ZALAI KÖZLÖNY
1927 február 8
NAPI HÍREK
■APIREMD
Február 5, szombat
Rón.\'l katolikus: Agou virr. Protea-Uní: Agola. Izraelita: Adar hó 3.
Nap kel reggel 7 óca 23 perckor oyugazik dtíutta 17 ója Cfc perekor.
Szanatóriumi piVaiZ a Polgári Egy-Iclben este v^iV.v
Mozi. UrMpí: Nietm (A reoger rabjai) drim, VWg: A n*gta*>vtr gyermek naUsos dráma: Sn-arag tartlva. irgal-msa attrakció; No de fcíreni!. burleszk. Elóadisok: 7 és 9 órakor.
A kis katona\')
Uj harcok katonája leszek! Uj Irányok lesznek céljaim. Nem pirosak I És nem fehérek l Színesek lesznek virágaim.
Nem tűröm a szín-zsarnokokat I A Síin a lelkünk szépítő szere. S jaj annak, aki egyszlnben tát I Piszkos szinQ annak élete.
Bíborpiros napkeletek daloljatok t Szeressetek I Kármlnptros alkonyatok meséljetek I Pihenjetek.
Kicsi, piros tulipánok, fehér szekfük, liliomok, színes rózsák, nefelejcsek, II mind élni akartok.
Nagy, morajló erdők zöldje, kékje távoli hegyeknek, s a tavaknak zöldes tükre, mind Jla a természetnek.
Természet, a ml jó apánk! Egyenlőn oszt szabadságot! Szeretem 011 Fialt Is I Minden szlnü szép virágot.
Wagner Antal
•) Egy IQrjel magyar flu, feató-nOvendék, az eset bohémje a ulti óstelevényból a aiinekben tobzódó olasz földre kerülve irta a színeknek ezt a kis allegóriáját.
(A sztrk.)
— Rendkívüli közgyűlésen fejezték kl részvétüket « megyeszékhely főjegyzőjének halála felett. Czobor Mátyás Zalaegerszeg város polgármestere a város főjegyzőiének, Fülöp Jőzselnek váratlan elhunyta alkalmából csütörtök dél-előlire rendkívüli városi közgyűlést hlvolt egybe, amelyen kegyeletes szavakkal patrenlálta el a kiváló városi főhivatalnokot, aki évlizede-ken át szolgálta Zalaegerszeg városának érdekeit.
— Kállay Tibor Kiskanlzsán. A Kiskanlzsai Kalh. lljuságl Egyesület nem hiába készült teljes ambícióval a Nótás kapitány vasárnap déluláni előadására. Oyan örömteljes meglepetés érte őket, amire nem is számítottak: Kállay Tibor dr. országgyűlési képviselő és neje Kanizsán tartózkodásuk idejét felhasználják arra, hogy Kiskanizsára is ellátogassanak s egyultal megnézik a kiskanizsai fiatalság műkedvelő produkcióját is.
Veszedelem íz jégen
— Én nem mernék ezzel a leánynyal korcsolyázni menni.
— Miért?
— Azt hallottam, hogy nagyon forró vére van.
URANIA
Szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor
NICSEVO
(A tenger rabjai)
Dráma a lenger fenekén 9 felvonásban. - A főazerepeket |álszák: Lilian Hall-Dawia, Busy Wernon, Charles Vanel.
Nagykanizsa ezidén nem akar mostoha-gyermek lenni a nyári balatoni forgalomban
Jobb menetrendet és /egyfilzeteket kívánnak a nagykanizsai kirándulók
Nagykanizsa, február 4 |
Eddig minden esitendöben |ó tavasszal velődott tel a kanizsaiak bala\'oni nyaralásának és napi kirándulásainak témája azzal a stereotlp panasszal, hogy a Nagykanizsa— Balaton-i menetrendnek olyan hiányosságai vannak, melyek a Balaton vármegyéiének első városát mostohább relációba hozzák a magyar tengerparttal, mint a sokkal mesz-szebb fekvő nagy városokat.
Mint a múlt héten irtuk, már a soproniak is mozgalmat ir.ditottak egy kedverő balatoni nyári kirándulóvonatpár beállítása érdekében.
A soproniak próbálkozásának regisztrálásában az a cél vezetett bennünket, hogy Nagykanizsán is felébresszük az érdeklődési. Er sikerült Is. -Azóta egyre-másra érkeznek hozzánk a sürgető levelek, melyek a Balatonnak sz idén a tavalyinál már kedvezőbb mfgkOzelllhetésél szorgalmazzák.
H agy miért most vetjük fel ezt a kérdési, mikor még a tél kellős közepén vagyunk? Azért, metl amikor tavaly és az előző években a szezon megindultával sürgettünk jobb menetrendet Nagykanizsáról a Balatonra, akkor azzal az indokolással maradt el a panaszok gyökeres orvoslása, hogy késő van már uj menetrend szerkesztésére.
Tavaly Nigykanlm egynapos kirándulóinak csupán két órájuk maradi, amit a Balaton mellett tölthettek. Aki délután 3 órakor elindult Kanizsáról, annak fél 7-kor már visszafelé kellett lódulnia. Ez a sze-
mélyvonat-pár sok bosszúságot okozol! akkor s a panaszokra az a válasz érkezeti, hogy jövőre az érdekellek ne halogassák olyan soká kívánságaikat, hanem lépjenek fel egyöntetűen már a téli hónapokban és akkor a DV a MÁV-val egyetértésben még ide|ekorán lud módot keresni minden igény kielégítésére.
Most február elején vagyunk. És az érdekeltek (a tavalyi lorgalom megmutatta, hogy ezer meg ezer kanizsai az érdekelt) a .Zalai Közlöny" hasábjain — ime I — már most sietnek kilejezésre juttatni azt az óhajtásukat, hogy ezidén állítsanak be a fürdő forgalomba olyan vonatpárt, amely a speciális kanizsai Igényeket egy korábban, mindjárt ebéd-után Induló és a Balaton felől a későbbi esti órákban visszainduló vonallal a tavalyinál jobban kielégítheti.
Még valamit kívánnak a kanizsaiak.
A DSA Vasút nagy plakát|atn gyakorta olvassuk a menettérti kedvezménnyel együll a jegylüzetek hirdetéseit. Az eddig kapott kedvezmények mérve nem elégítette ki a kanizsaiakat és az Idén a hirdetett Jegytüze-lekkel elér he 6 kónnyilést !« szeretnék a maguk részére bizlositva látni.
Ezidén tehát nem késtek meg a kanizsaiak, van még idő gondolkodni kivániágaik felelt és ugy oldani meg a szezon-menetrend összeállítását, hogy a Kanizsáról induló balatoni forgalom a tavalyihoz képest megsokszorozódjék, ami nem csak egész Kanizsa közönségének, a Brlaton-kultusznak, de végelemzésben a Vasúttársaságnak is érdeke.
— Elmarad a vasárnapi Hceálls előadás. A február 6-ra, vasárnapra hirdetett liceális est, Surányl Oyula felsőkereskedelmi iskolai tanárnak, a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kór társelnökének folytatólagos előadását dr. Kállay Tibornak, városunk nemzetgyűlési képviselőjének Nagykanizsán tartózkodására s az ezzel kapcsolatos társadalmi programúira való tekintettel a következő vasárnapra halasztották.
— NSE-tea. Az NSE vasárnap délután hat órai kezdetlel laitja tánc-teáját a Polgári Egylet földszinti termében.
— A levente-estély jegyei. A Nagykanizsai Levente Egylet 1926. február 26 iki estílyére szóló előjegyzett jegyek széthordását leventék végzik. Kéri az elnökség az előjegyzést eszközölteket, hogy a legyeket a jelentkező leventéktől átvenni és kifizetni szíveskedjenek.
Időjárás
A nagykanizsai mcUorologlal rnez-Híraló jelentőse: Pinteken a himlrsH-tef: Reggel 7 órakor —1-6, délután 2 órakor +33. eate 9 ónkor -04.
Felházét: Reggel és délben borult, este tiszta égboltozat
Stftt\'dny Reggel Délkelet, délben éa
este Északkelet! szél.
«
A Meteorológiai Intézet leienlése azt-
rlnt változékony, inkább azizaa Idő. lényegtelen hóváltozíssal.
— Alsódunántull fogorvos-gyű-lés Nagykanizsán. A Magyar Fogorvosok Országos Egyesületének alsódunántull fiókja Nagykanizsán, február 13-án délelőtt II órakor a városháza dísztermében megalakulásával kapcsolatban díszközgyűlést tart. Az elnöki megnyitó után dr. Sturm József o-szágos elnök üdvözli az uj alakulást. Salamon Henrik dr. egyetemi magántanár a fogorvoslás tudományának fejlődés-történetéről lart előadási. Oravecz Pál dr. főtitkár az Iskolafogorvosi intézményről szóló határozati lavaslalot terjeszti elő rövid indokolással. .
— Ma és minden eate tánc • Szarvasban a közkedvelt Holy-wood Jazz Bandjára.
= Kiss Ferenc a Hortobágy Poétáját éa a Krisztusok Mártírját, Ady e két íseniálls versét szavalja 8 án a Kaszinóban. Tarnay Alajos sajál szerzeményeiből ad elö. Kiss Ferenc, a legelső magyar drámai színész és dalénekes g-lki es-iélye Kanizsa szenzációja lesz A kevésszámú |egy Szerbnél ét Králky-nál kapható.
— A Vendéglősök Szakosztálya héttőn délután 3 órai kezdellel az Ipartestület szokott helyiségében együttes értekezletet tart, amelyen a tisztújításon kívül több közérdekű fontos tárgy kerül megvilalásra. Miért Is saját érdekében kívánatos, bogy olt a szakosztály minden egyes tagja okvetlenül és pontosan megjelenjék. Az elnökség.
— KÉPKERETEZÉS 4a Oregazósben igán olcsó PUM Qvegoa, Klrály-ofca la
— Az Első Temetkezési Egyesület Nagykanizsán a Rozgonyi-utcai elemi Iskola zsúfolásig megtelt lor-natermébeu a tagok kellő számú jelenlétében folyó hó 2 án tartotta meg XXVII. évi rendes közgyűlését, mely alkalommal a módosított alapszabályok egyhangú elfogadásával határozatitag kimondotta, hogy a tagsági dlj fizetését a megalakulásakor érvényben voll 400 halottra állítják vissza és a temelkezésl járulékot 140 pengőben állapították meg a következő évi körgyülés határozatáig.
= Ma és minden este tánc a Szarvasban a közkedvelt Holy-wood Jazz-Bandjára.
Helyes arány
Kohn megnősül és ezer pengő hozományt kap. Ezzel el Is megy a vásárra és vesz két szamarat.
Mikor hazajön, az apósa összecsapta n két kezét:
— Te szerencsétlen, Ilyen kél vén szamárért ezer pengői adtál ?
— Ne haragudj rá apám, — szólt erre a fiatal asszony — miért ne adhatott volna ő két szamárért ezer pengőt, ha te egyért adtál annyit ?
19V február S.
ZALAI KÓZLÖNY
— A Klafatudy-utcán kezdik meg ar útburkolásokat. A Kis-fjludy-u\'ca Csengery-ul és Batlhyány-álc.t közölt lévő szakasrának háztulajdonosai már régebben azzal a kérelemmel fordultak a város vezetőségéhez, hogy ba|landók azon a szakaszon az utburkolást elvégeztetni, ha az ehhez szükséges összeget a város kölcsönzi, amit aztán a háztulajdonosok a városnak megfelelően törleszteni fognak. Most, hogy a közmüvek a Kisfaludy-ulcában készen vannak, a csatornázás le van lektetve, a vízvezeték minden egyes házba be van vezetve — semmi akadálya nincsen többé, hogy ezt a szakaszt végleges útburkolattal lássák el. A város lassanként minden utcát burkolni kiván és ezt a Kisfaludy-utcának szóbanforgó részén kezdi meg. A burkolás egy 7 méter széles bazaltkő ulburkolat lesz. A váróinak erre már három év óla megvannak a bazalt-kövei. A Kisfaludy- u\'cának Csengery-, Batlbyány-ulca közötti háztulajdonosai tegnap küldöttségileg felkeresték dr. Krdtky István polgármeslerhelyetlest városi főjegyzői, hogy az ügy aktuálitására való tekintettel kérelmüket megismételjék és szorgalmazzák. Dr. Kritky Islván a város vezetősége nevében kijelentette, hogy a város Is megragadja az alkalmat arra, hogy végre megkezdhesse nagy tervét a utaknak burkolattal való ellátását.
— Magyar dalesték a falvakban is városokban. A magyar zene és a magyar dal megkedvelte-tésére és propagálására a Faluszö-vetség tervbe vette, hogy az ország különoözó községeiben és városaiban magyar dalestékel rendez. E hangversenyek méltóan fogják kiegészíteni a Faluszövetség népművelői és kulturális tevékenységét. A dal és a zene a nemzet egyik életfenntartó pillére, melynek jelentősége a nyu gátról beszármazott gyökét nélküli oifeum dalok és Jazz-bandok világában különösen fontos A hangversenyek keretében fellépnek az országos blrO Dezső Gábor dalköltő, Falus Margit operaénekesnő, Teleky Sándor operaénekes slb.
— Február hó 8-án tartja a Faluszövetség czévl közgyűlését A falvak egyetlen érdekképviseleti szerve a Falu Országos Földmive» Szövetség évi közgyűléséi február hó 8-án fogja megtartani. A közgyűlésen Bodő János országgyűlési képviselő ügyvezető igazgató fog|a az évi Jelentést előterjeszteni és beszámolni a szövetség elmúlt évi sikerekben dus munkásságáról. Az országos szervezés eredményeit Meskó Zoltán ny. államtitkár, társelnök ismerteti. A közgyűlés, mely a magyar társadalmi megmozdulások egyik Jelentős állomása lesz, Mayer János m. kir. földmivelésügyi miniszter, a szövetség elnöke fog elnökölni.
— Ittas állapotban loval alá került Gyöpös István márialelepi fuvaros, aki a balatoni ut építésénél dolgozott, Ittas állapotban, mikor szekerén hazafelé ment, a bakról
» lefordult és a kerekek alá került. Életveszélyes sérülésekkel szabaditolták ki és vitték kórházba, ahol most a halállal vívódik.
VILÁG MOZGÓ
Szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 9, 7 és 9 órakor
Szécsi Ferkóvah
A MEGFAGYOTT GYERMEK
Hatásos dráma. — Ezenkívül:
SIVATAG KIRÁLYA ÜSffW
NO DE KÉREM! 2Wvon4sos
slágerburleszk
— Motorkezelő tanfolyam nyílik meg a M. Kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézetben. I. rész: A kisipari és mezőgazdasági benzin-, nyersolaj-, világilógáz- és generálor-gáz-molorok, úgyszintén a közép és nagyipatl generátorgáz-, Diesel- és egyéb rendszerű nyersolajmotorok. II. rész: A szentély- éa teherauto-mobilok, autóbuszok, motoros ekék, traktorok, motoros csónakok, vasúti motoros kocsik slb. gépi szerkezetei, különösen löbbhengeres gyorsjárásu benzin-, nyersola|- és generátorgáz-molorai. A tanfolyam 6 hétig tart. Az elméleti előadások 6 héten át, minden hétköznap este fél 7—8-ig tartatnak. A gyakorlati oktatás az Intézet gépcsarnokában összesen 5 félnapon át, délután 2—6-ig tart. Tandíj: 20 pengő. Beiratkozni le-bet: az Intézet irodájában (Budapest, VII!, Józwf-körut 6. I., 8.) február 19-IŐ1 53-ig, hétköznap délután 12—l-ig és 5—7-ig. Vidékiek a tandíj előzetes beküldésével is felvétetnek. A jelentkezők kötelesek Igazolni mesterségüket és foglalkozásukat. A fanfolyam kezdete 1927. február 23-án este fél 7 órakor.
— UJ hadigáz, amely órákra el tud altatni egy egész hadsereget. Egy párisi jelentés arról számol be, hogy a franciák nagy izgalommal várják a végleges Jelentéseket két német hadigázlatálmány-ról, amelyek mindegyikének óriási szerepe lehet egy uj háború esetén. Az egyik német hadigáz ártalmatlanná tud tenni minden eddigi mérges gázát. A másik hidigáz pedig négy óra hosszat elaltat egy egész hadsereget. Amióta a mérges gáza-kat produkálta a háborús kémia, az európai hatalmak vegyigyárai lázas munkával törekedlek arra. hogy pjnl ilyen hadigázakat állítsanak elő. A németeknek — a franciák izgatottsága ulán Ítélve — Bikerült elérniük ezt. Olyan jelentések érkeztek Pá-risba, hogy az eddigi kísérletek eredményei beigazolták a németek állításait. A francia titkos hírszerző osztag minden erőfesziléssel arra törekszik, hogy megszerezze ezeknek a hadigázoknak a titkát.
= Legalkalmasabb ajándékok Szabados Kata bőrönd és diszmö-áruházában.
TÖRVÉNYSZÉK
(§) A keszthelyi gázoló.soffőr ügyében a tábla elrendelte a perújrafelvételt A keszthelyi .szál guldó halál" soflőrjével már több ízben foglalkoztunk e rovatban. — Mojzet Miklós mint ismeretes 1923-ban, amikor egy alkalommal autójával az országúton találkorott Bogyal Ferenc földbirtokos kocsijával, a lovak a száguldó autótól megbokrosodtak és felborították a kocsit, miközben a kocsis oly szerencséllenül esett ki. hogy szörnyet halL A bíróság Mojzer Miklóst akkor minden lórumon 3 havi fogházra Ítélte. Mojzer meg Is kezdte jogerős büntetésének kitöltését a nagykanizsai kir. ügyészség fogházában, amikor védője dr. lmrlk János keszthelyi tl^yvéd utján perújrafelvétel! kérvényt nyújtott be a törvényszékhez. A törvényszék tanácsa azonban elutasította Mojiert kérelmével. Felfolyamodás folytán az ügy a picsl tábla elé került, amely helyt adott a soffór kérelmének és a per ujraf-Ivételét elrendelte, egyben Mojzer Miklóst szabadlábre helyezte. Utasította egyben a tábla Mojzert, bizonyítékának előterjesztésére és ujaob tanúinak megnevezésére. Igy Mojzer Miklós 1923 as ügyében a nagykanizsai törvényszék még egyszer fog Ítélkezni.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( Mezőgazdák és kereskedők asztalán néikü\'őzhetctlen szaklap a .Georgi-kon\', amely Tóth B. László oki. gazda kiadásában és szerkesztésében minden szombaton jelenik meg. Eheti számának vezetó dkke az iskolai agrároktatással foglalkozik. Tartalmazza Juhos Lajos keszthelyi gazd. akad. tanárnak a OMüE üzemtant szakosztály-ülésén tartott előadását a mezőgazdasági üzemstatisztikáról, majd az osztrák agrárkérdésről, az élelmiszerellátás és fegyverkezésről, a ciehszlovák agrárexportról, a magyar gazdák közönyösségéről, a magyar hus elleni bécsi mozgalomról. A magvető ember megjegyzései, képes riport Newyork klsérleli farmjáról, piaci hirek stb. egészitik ki a füzet tartalmát. Megrendelhető kiadóhivatalunkban is.
)( Farkas Imre Lelki klinikája. A Színházi Elet uj számában konferálja be Far-kas Imre újra meginduló, rendkívül népszerű rovatát, a Lelki Klinikát. Herczeg Ferenc cikke, Incze Sándor newyorki naplója, Szomaházy István, Bus Fekete László cikkei a .Babonák és kabalák* folytatása. Egyes azám ára 80 fillér, negvedéves elő-fizetéi sok ajándékkal 8 pengő. Kiadóhivatal Budapest VII. Erzsébet körút 29.
= Ma és minden este tánc a Szarvasban a közkedvelt Holy-v/ood Jazz-BandJára.
= Schwarcz Dezső harisnyái a
legjobbak.
BÁDIÓ lÜSOR
Február 5 (szombat)
Budapetl 9.30, 12 ts 3 Hírek, tSzsde. 4 A Szociális Missziótársulat elóadisa. 5 A Magyar Halhatatlanok XVIII. estje, Erkel Percnc emlékünnepély, 6.20 Ittusigi előadás, II Endre korának mondái. 6.45 Ifi. Kiszely Gyula dalait és chansonjait énekli Ftitlncr Rizsi. 7.30 ,A régi jd gazdAszviiág-bdl I. rész," Kerpcly Béla előadása. 8.15 Magyar humoros est. ÍJiina Magyart Imre és cigányzenekarinak hangversenye. 11.30— 1 Jazz-band.
Bécs II Népszerű zene. 4.15 Hangverseny. 6 30 Rainer Mária Rilke emlékünnepély. 7.45 Operettclöadás. Egy éj Velencében, lohann Strauss 3 (elv. operettje.
Berlin 11—330 Giamatonzene. 4 Tár-aadalmi hazugságok, elóadis. 4.30 Népszerű zene. 8.10 A davosi lányok. 2 felv. operett. 10.30 Jazz-band.
Basel 4 Népszerű zene. 4.30 Grsniaton-zene. 5 Hangverseny. 8 Wagntr-est.
Frankfurt 3.30 líjuiági zent 4.30 Mendelssohn hanverseny. 8.15 Modern hegedű zene. 0 15 Qltárdatok. utána Jazz-band.
Hamburg 12.30 Hangverseny. 205 Népszerű zene. 4.15 Német gyermekdalok, zene. 4 15. Bréma: Nípszertl zene. 4.15 Kiel: Szimfóaikus zene 6 Vidim zene. 8 Vidám hétvégi est, rádlókabaré. 8 Kiel: Fúvós kamarazene.
Lipcse 12 Szimfonikus hangverseny. 430 Népszerű zene. 8 15 Hirom egyfelvonásos. 10.15 Jazz-band.
London 520 Népszerű zene. 7 Katonazene. 7.45 Foults: Kelta aulte zene. a 15 Mozarl-izonáUk. 8.45 Hegedezene. 10.30 ,A rendetlen terem\', rádlószkeccs. 11.30 A Savoy Hotel jazz-bandja.
Milánó 4.30 Jazz-band. 9.45 Részletek Donizetti Dan Paaquale c. operá|iból. 10.45 jazz-band.
Radlo-Paris 11.30 Zene 130 Szimli-nlkus aene és dalok. 5.45 Jazz band. 9.30 Díszhangverseny.
Prága II Oramatonzene. 12.15 Népszerű zene. 430 Hangverseny. 7 Operetlelóadáa, a Drótostót, Lehár 3 lelv. operett|c. 10.15 Jazz-band.
Magyar rádlóhlrszolgálat
A Rid.óhirszolgálat célja, hogy t saj\'ónak és a közönségnek, elsősorban a termelőknek és kereskedőknek a leggyorsabban rendelkezésére adja a nagyközönséget érdeklő továbbá a közgazdasági tevékenységhez szükséges megbízható jelentéseket. A szolgálat rádiótelefon ulján történik meghatározott hullámhosszon egész nap folyamán pontos időben. A hírszolgálatot egyenlő fellételek mellett mindenki Igénybe veheti, akinek erre szüksége van. A jelentések rejtjelezve kerülnek leadásra az előre megállapított idő-pontokban olyképeu, hogy a legtávolabbi vidék is ugyanakkor juthat a jelentésekhez, amikor azokat a fővárosban lévő érdekeltek megkapják.
A Magyar Rádlóhirszolgálatnak két tőrésze van:
I. Sajtóbirszolgálat a lapok részére.
II. Közgazdasági hírszolgálat a termelők és kereskedők részére.
A közgazdasági hírszolgálat keretében napi 11 periódusban rejtjelezve (sifrirozva) 43 jelentés kerül leadásra. Ezek egyenként és csoportosan is elöfizethetök.
Az összes jelentések együttes előfizetési ára. 120 pengő.
A hírszolgálatot a helybeli postahivatalnál lehet megrendelni, ahol a részletes felvilágositások is megkap-halók. A megrendelő a hírszolgálatot bármely hónap elsején három hónapi felmondással szünlethell meg.
— Ugy-í szép volt a hajam a bálban ?
Z ÁTLflS LUXUS SCRAMPOOHML
tostam.
Kapható Tágó Endre lllatszertárában Fóut 14.
A
ZALAI KÖZLÖNY
1927február 5.
IOZfiÓSZIKHim
Uránia ma este 7 és 9 órakor: Nlcseva (a tenger rabjai) dráma a tenger lenekén 9 levonásban. Fó-sxcrep\'ök Lllian Hall-Davis, Lusy Wernon, Charles Vanel.
Világ ma esle 7 ís 9 órakor bá rom aitrakdó egy műsoron Szécsi Ferkóval: A megfagyott gyermek, hatásos dráma. A sivatag királya, izgalmas lilmaltrakció. No de kirem, sláger burleszk.
KftZGAZDASia
Téxill
A mai lózsdén az irányul mindvégig egyenetlen maradi. Nyíláskor még a papirok nsgy része magasabb árfolyamok mellen Indult és ezek a lózadeldó késóbbi loljamán kissé tovább javullak. A lózsdeidö második leiében Bíczból gyengébb majd pedig Qzletlelen irányzatot jelenleltek ezenkívül a rendezési nap miatt is a pizc elgyengüli s az árnyereségek nagy tésze vtsiendíbe ment. A berlini szilárdságnak nagyobb hatása nem voiL Az üzleti forgalom az egész lózsdeidö alatt meglehetős szűk keretek között mozgott. A kuüsz piac p3pirjsi Városi és Déli raiul kivételével csekélyebb nyereségei értek el. Szilárdan tendál még mindig a Danubius, a vaspiacon még vasárugyár, továbbá Nemzeti Bank, Gumi, neljek síintfn árnyereséggel tudtak zárni. A többi értékekben az Ingadozások ciekélycbb mérvűek voltak.
Piti, »45, London 15-22. Newyork 42000. BrUel 7230. Milano 222JU. Amsterdam 50740. Berlin 123 22\',x Wle« 73 30. Sofis 3\'75. Prága 15-40, Varsd 5750, Budapest 90-80, Bettiid 913\'z Bakaiétl 2Í.Í
1 bxbxKtl Tfcáfa <wlu-|*aitá«
VALUTÁK Lengyel &3-ttH>l90 Angwt. 27-70-27 86 Caebk. I&S9-I6-97 Dtnij 1002-1007 Dollii 558-60-571 00 Fraaet.lrJ2-lS.J2 9) HotL J»IO-J29IO Lel 3-10-320 Léva 409-415 Ura 24 45-24-90 Márka 13527-135-77 setutt. so-3;.«o;2 Din k. 15215-15280 Svijdt. 10980-t IOJO Belga ti. 7940-7970 Norrég H5-80-H7 45 Svéd k. 15 "30-152 55
devizák
Amst. 22840-229 10 Belgrád 1003-1007 Bettin 13537-13577 Bukarest 310-317 Brtiaszel 79-42-7967 Kopenh 15235 15270 Ou\'o 14690-147-35 London 27-70-27-78 Milano 24-35-74 65 Newjork 57115-285 Piils 2235-2265 Pilis I69I-IS-S6 Szófia 4 10-411 Stockh. 15242-15287 Varsó 6355-64 75 Wien 0047-8072 Zörlcb k»Si 11018
Terménytőzsde 8ma üszav. 75 kg-os 32-40 - 32 70 76 kg-oa 32 80-3310 77 tes-os 3320 -3360. 78 lg-» 3370 34 10. eityéb 75 kg-os 3 60 3190, 76 kr-ot J2 M -3210. 77 kgos 3740 32tO, 78 kg-os 3290—33*30. roza 26-ÍO-2670. ukanniny. iipa 21-00-2I50. aörirpa 24-80-26-8Ó, zab 20 20—20 40, tengert 1840-1680,
repce -•---•-, köles 1520-1580,
koep. 15-20—15-40.
Pethijtis 903, celyból eladatlanul vissza-maradi 80 d.tsb. Hsíiendo I-48-I-50, szedett I-44-P48 szedett közép P40
I\'42. könnyű 1-21-133, dlíe.ods öreg Wt-Wt mlsodiendti I-3Ó-1 40. angol """ nagyban 143—
fcíTtxts 1-92—
aaldö 1-44—1-68, sutonna nacvban 152, UH l-72-|-;6, lEtuiaolThus . SWStt Az
Kiadja:

Ihp-
APBÓHIBDETÉSE5
(Hirdetések dija olöro flx«tond6)
Km sptóhlrdetíi dija 10 uótg 80 fillér. A dmnő t míaócr. vultBtbb beiOból álló uó két utaak uámittttik. Minden tcvibW uódllM 5 #111. A Mrdotóal dlj elöro llj•tondő í lorgalnUóó hoyiuímltáiíval
\'1 "n \'W ■ 11
Tanooo fize^nel (dWtctik — Pjpp OivUt cfpé*zme*tern<<, .Mifíyir-u 6. 453
Állást koros uooatll btttpéuc. u»\'t-IjkoUt vezeti nói. cuUdot vfncellír. K<t llagteirr.eke biraely dologra fclhisanil-ható. ClmJ: Rl\'upe* Ferenc"KUIalto>, u. p. Szlcsiuiget. Zala negye. 465
.Megbízható tiszte »s4gei nót lakótársul keretek Hunyadlutea 16. • 459
Bekóltózhetó lakást keretek UMItóval KliVrnlztin. Esetleg hiút megvételre. Clm Rltuper Perer.c Klslakoi. u. p. Sztalulget Zalamegye. .454
Ozv. Brslnor Dávldnó szQl. Pollák NottI, ugy a aajál, vala-mini gyermekei ét az ötsxts rokoniig nevében mély fájdalommal tódat ja, hogy szeretett férje, a legjobb atya és nagy atya
Breiner Dávid
folyó hó S-la életének 74-ik, hizawi. ginak 44-ik évében váratlanul elhunyt.
Drága halottunkat folyó hó 0-án d. e. II órakor fogjuk a helybeli izr. temetó halottas háziból ócók nyugalomra helyeztetni. Nagykanizsa, 1927. február 4-én.
Nyugodják bókábonl
Breiner Jóxaef, Rózsi, Hermín és
Ilonka gyermekei. Breiner Józscfné szOI. Welsz Elza
nienye.
Schlesfnger Béla. Berényl Aladár, Stelner Sándor vói.
Szombaton és vasárnap
VU3
iHarkó-feie vendéglőben
Varroda mepyitás.
ÉrteaitjOk a tisztelt hót^ykOzdcséget, hogy Unutmioyutunkidt visszatérve,
helyben. Boigotyl-ulca 8. u. akti
i-. leáiyfca- mmMi
it nyiloH.
Elsdrangti. ízléses kivitelén kezeskedve, szíves páilfogist kérnek
PALLOS NŐVÉREK.
UJ
TAVASZI
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
A SAJTÓ
A Mjtóiimeretekkel foglalkozó tudományos folyóirat. — Szeikc&zti: DR. WÖNSCHER FRIGYES.
Kiadóhivatal: Csálhy R.-T., Budapest, «o Krisztina-kórul 133.
KERTI MAGVAK
melegágy! és szib-dfö!di vetésre
Palánta-ládák
fából kaphatók:
Ország és Widder
ás magketc: kedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (Bitóság mellett)
HAVER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
rakatéira. íJiTtsrtliitlie.*ailal.U Nu(iykanijc.b, Hunyadi-utoa 19.
tiyajtdtelcp: Knzlnczy-atco 6.
Lesotes^bb irban
lest. UszUI, gouvréroz és plljsiros. Ingek, gallérok, n indennemü háztat tási fchérncmQek olcsón
és szépen llszliuatnak. Gyászruhák 12 óra alatl festetnek. Minta utáni festés. IU
Rovd e« hosszú Irt/z-tru
i viink
bérluzakra, likóhliakra és lold-birtokta a legelónyóscbb fellételek mellel: Myósillatnak. Megkeresések „Jelzálogbank" |eligc alatt a )i>dóhiva\'alba kéretnrk.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság aseiótt(DéliVaaut)
MENETRENDJE
1928. évi október hú 3-tól
a Nagykanizsára érkező és induló személyszállító vonatokról. Budapest—Nagykanizsai viszonylatban
|| A vonat! Budapestről Nagykant- f i A vonat Nagykanlzai- Budapestre
xf neme Indul zsira érkezik neme röl Indul érkezik
11| Szent. v.. 21! Oyv. 1 31 Szem. v. 1 4 Oyv. 1 SS Szem. i. i ií-30 000\') 13\'50 17-305) 2f35>) 13-55 13 20 19-55 21-50 4-00 11 Szem. v. 2 Oyv. 3, SzetitL v. 4 Oyv. 51 Szem. v. V® 9-10 Utó") I5D0 fri5 1100 18-40 19-10 21-55
, / -------n/ --- ----- --- -ft; «•— WV..VMVÍ. RVWI SaiAMMOIIVI
Sopronig, ejty II—III. oszt. közvetlen kocst Budapest—Zalae«erszet{ között
>) Gyorsvonattal eny étkezd, egy I—II. oszt. éa egy III. aazL kocsi Bedapeat-Nagykanlzaa koidtt, e(ty hitókocai Budapeal—Venczla köeOtt. egy I—tl. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Rónia kointt és egy III. oszt. közvetlen kocát Budapest—Trieazt kíz»H.
*) Személjvonatokkat egy II—Itt. oszt. közveUen kocsi B-Jdapest.-Zalaecemeg ksiolt és egy I-II-llt. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Pécs közön, ügyébkéot az egész érkeró azeretvény az utotid III. oazL koal kivételével ilmegy egész Barcsig. A közvetlen Budapest - pécsi utasok részéie egy I-ll—III oszt. kocsival.
Nogykanizsa—Balatonszentgyörgyi viszonylatban Balatonszent\'
I \'Vtiya

Nagykani zsára érkezik
—fÜ—
Nagytant- I Balatonazent-II zslrdl Indul |györg)Te érk. Vegyes ~
Nagykanizsa—Szombathely -Wten S. S viszonylatban

indul
tndut
~TÍT
étkezik
[ _ : Indul
1 "Szem!
2 ; Szem. v, .11 Oyv. |
t.v.|
•i Szem.
Szombal-betyre indul < étket,k
ws^irSar
9-49 .. I6ÍÖ 17-35 20-30
6-56 H1O01
Wieobe érkezik
-rrsr
t Szem. v!
2 Oyv. , 8-20\') 12-15 14d9 3\'Szem. v.t 1035 15 10 1800 i Szem. v.í i0 i5s) 21-2$ 2345
\') (i>oravorulokkj| egy I—II. oszt. és . ...
Sopron közölt, egy tl-Ilt. közs-ctlen kocsi Oal|ek __
közvetlen koeal Zagreb-Wten. egy 11-111. oszt. közvetlen kocsi Budapest-Zalaegerszeg között. A 820 kor Ind. Wienböl Sopronig személy-, ontun grorsvonaL A Mds\'kor érk. Sopron töt mint szentélyvonat közt. Wlentg.
\'i Személyvonatokkal egy II—111. oszL közv. kocsi Budapest—Zalaegerszeg közötl.
Nagykanizsa-Barcs—Pécsi viszonylatban
,. i.j ■, M utat —
egy Itt. oszt. közvetlen kocát Budapest-Oaljek—Wien S. B. egy I-II-IIL o«l.
Ir Szem v. —
2! Oyv. 9-30<)l
Sinautö 12-35 i
Szem. v. 18-2TO !
Pécsről \' Barvaról Nl»kjm Indit, I Indul 1 ^
"(is tl\'«
15 20 21-00
~fVf 1340 i7<0 2310
II üicm.\'r.l 21 Sinautö 3 Oyv. 1 i Vég)-.-
—Lról Indul
—rm
1030
h-355)
18-20
Barcsra : \' érkezik ;
Pécsre érkezik

112-12 145 1617 . 18\'2 21-10 -
14-50 18*25
\' zit.si zj\'iu 4 Vcgy.v. 18^0 ; 21-40 —
„, \'! Oyorsvonatokkat egy tl-Ilt. oszt. közvetlen k«si Oalek-WIen, egt- 1-11. éa IIL oszt. közvetlen kocsi Zagreb-Wien S. B. között
Illetve Pécs—BudapcaMeözotL^ \'\' \'"\' 1"«\'b"\'1"PÍO\'
_Nagykanizsa-GyékényesI viszonylatban
Nagyítani-. zsira , . - \' érkezik I
11 Sinauté 15-40 10 15 | I SinaSÍ-TíS)-^-ffST-
Csatlakozik a MAV-hoz Kapoavirra, illetve Kaposvirrít az lóit. és 1012. sz. vonatoklioz.
U)-ékénycsrót Indul
Nagykanizsiröt indul
Gyékényesre érkezik
Nagykanizsa—Cakovecl (Csáktornya) viszonylatban
Nagyítani zaira érkezik
r~" "62Ö"
»40 1300 20*15
a
1 Stetr. v.
2 Szem. v.í
3 Vcgv. v. \' Oyv.
Nagykanizsiról- Csiktorayira indul érkezik
SOS") 1345 1700 2220
TI?—
15-28 202ri ÓIO
v . "íZ\'T^i \'!"<\'koai Budapest—Venezia, egy 1—1L oszt. közveUen .■^si lltidapeal-Rónu éa egy Itt, oszt, közv. kocsi Budapest-Trieszt közölt közlekedik.
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar 6s Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavcaetö: Cíenbecs Károly.)
67. ávfolyam, 29. szám ._ Nagykanizsa, 1927 február 6, vasárnap
Ara 16 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sa.rkesjtóaéj él kiadohlraul Póut 5. • K<u>t<:)i tóVktadóhlraUl; Klsialudyu. I
POLITIKAI NAPILAP
Feldől izerkesztő: Barbarlts Lajos
tnlerurbaii-tclefoa: Nagykanizsa 71. uim. KlífJídésl ira egy bén J pengó 40 fillér.
Szokollsték és orovlsték véres verekedés*
Belgrád, február 5 (Éjszakai rá-diójelenlét) Monsszlliból jelen\'ik: A n)ugslbercegovinsi ciklusban a boivil szokolisiák é« a katolikus orovisták között vérei verekedés ét lövöldözés támadt. A lövések két horvát szokollslát súlyosan megsebesítettek.
Magyarország rendezi az 1928. évi kerékpár világbajnokságot
Pá\'Is, február 5. (Éjszakai rádiójelemét.) A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség nagygyűlésén nagy szó-tobbiégge! elhalározták. hogy az 1928 évi kerékpár vílágbajnokslgol Magyarország rendezésére bízzák. A szavazásnál a kisebbség Dániát favorizálta.
Fogházra Ítélt bulgár péaazOgymisilsztsr
Szófia, február 5 Urlakov volt pénzOgrmlnUzlett, aki az agrárptrtl kormánynak volt a tagja, a törvényszék 3 évi fogházra, továbbá polgári és politikai tógáinak 10 évig tartó felfüggesztésére és 10 millió pénz-büntetésre ítélte, mert rábizonyították, bogy a szesz eladás és szesz szállítás körül víssiaélésekel követett el.
AgyonIStték egy leány
becsülete védelmében
London, február 5. A mexkói állapotokra Jdlemzó esetet |elenlenek az amerikai lapok. Lawjge Mlguel tábornok El Salto városában szemet vetett egy feltűnően csinos fiatal leányra Egy nap katonákat koidoit hozzá, hogy erószakkil eléje burcol-|ti. A leány észrevette a katonákat és a katolikus plébánoshoz menekült elólOk. A város plébánosa, Lopez Manuel ollalmat adott a leánynak és amikor a katonák a plébinlára értek, szembeszállt velők és megllllolla, hogr a küszöbét átlépjék. A tábornok erre elfogatta a plébánost i* mint .lázadót" a városból kihurcol-tat\'a és ott agyonlövette. A katona-tág valósággal szilává lólte a plébánost A vértanúságot szenvedett P\'ébáoos bolttestét a lakosság egy •renlnek kijáró ünnepéi) ességgel eltemette.
Forgalmi ad* a külföldi aelyemre
Budapest, febr. 5. (Éjszaka! rádiójelemét) A pénzügyminiszter elien-delle, bogy a külloMról behozott legömbölyítő!! bálseiyem után 2\'/« forgalmi adót kell llzelni.
Több mint százezer kislakás épül
Budapest, ftbiuir 1
Az Egységespárt értekezletén szóba fog kerülni a falusi kislakások ügye, melyet gról Bethlen ltlván miniszter-
elnök és Ma)er János loldmivelés-ügyi mloiszier fognak ismertetni a páti tagjai elólt. Értesülésünk szerint
több nini 100000 házat fogniképíteni a házhelyeken és a kormány építési anyagban ad segítséget az építőknek. Az épilóknek kolonoten fa és cserép-anyagot adnak, melyet az épllók amortizációs kölcsön alapján fognak visszafizetni
A birodalmi gyűlésen bizalmat szavaztak a kormánynak
Berlin, lebtuir 5 I benyu|toll bizalmi Indítvány felett
(Éjszakai rádiójelentés) A biro dalmt gyűlés mai ülésén a kommunisták bizalmatlansági Indítványt nyu|to\'.Ukb:ikorminy ellen bibe a birodalmi gyűlés elnöke bejelentette, bogy elóbb a kormánypártok által
határoznak. A szavazás során a kormánypártok bizalmi indilványa nagy tobbiéget kapott és igy a kommunisták bizalmatlansági indítványa tárgytalanná váll.
Osztrák főiskolai hallgatók tüntetése
Bécs, február 3 A szociáldemokrata fóiskolal hallgatók egyesületének Isgjii mielőtt meghozták azt a határozatot, bogy a mai tüntetéstől távolmaradtuk, az egyelem előtt gyűlési tartottak, majd a városháza elé vonullak, ahol gyor san, csendben szé oszlotlak. A német nemzeti főiskolai hallgatók az egyelem előtt tartott gyűlés után az épü\'el előtt felvonulást rendezlek, mely ugyarcsak simán folyt le. A
szociáldemokrata tűnlelók egy része elvonult ugyan, nagyobb részük azonban ismét Összegyülekezel! az egietem előtti téten. A gyülekezés vezetői Igyekeztek rábírni őket, hogy nyugottin távozzanak, d: at özönlő diákság azonban Idegen elemekel Is magával sodort, akik gúnyolták a rémet nemzetieket. A rendőrség őrizetbe vett több munkanélkülinek látstó embert él ezzel likerfllt Is a rendet bltlo llanl.
Bestiális kéjgyilkosság Budapest környékén
Budapest. íetxuir S 1
A Rákosbegy és a fővárost halálerdő közötti mezőségen, a szolnoki vasulvomi tollésélól néhány lépes-nylie ma délután egy 25 év körOII nó holttestét találták egy bokor mellett a vértói teljesen átázva, a gégéje borzalmasan átvágva, ruhái erőszakosan felhasítva. A nyomozás adatai
szerint kéjgyiikosság történt. Az ismeretlen tettes valósilnü\'eg kic<alla áldozatát Ide, ahol miután a nő nem engedelmeskedett neki, egy nagy kertészkéssel átvágta a nyakát. Egy pályiőr szenzációs vallomást telt ez ügyben, melynek nyomán a fővárosi államrendőrség most folylaijs a nyomozási.
Shanghaiban a polgárőrség vette át az uralmat
London, február 1 Sáarghai-i Jelentések szerint Csc-Klang tartomány északi részén kantoni csspílok döntő győzelmet arattak a Shanghsl-I csapatok feleli s megkezd lék etós olfenzlvájukat Sbang bal ellen. A kanlooisk tegnap este már Hang Csau kapui előtt állotlak. Sbanghaiban attól tartanak, bogy a város két napon belül a kantouíak
kezére kerül Sbanghaiban a ksnloni kormány befolyása alatt álló nacionalista elemek átvették a hatalmat. A nacionalista nemzetőrség elfoglalta a főbb középületeket és kiverte a városból Síun Csuan-Fang főkormányzó csap italt, a főkormányzó! pedig elűzték.
Sbangbai teljesen a nemzeti polgárőrség uralma alatt áll.
Városi autonomia
(bt) Elevenére lapíntott a pénzügyminiszter adócsökkentési törvény-Javaslata a városi önkormányzatoknak. Felállította a téteti, hogy a ta-katékosság nem csak az államra nézve kotelezA hanem i megyék, városok, kOz-égek és egyéb au\'o-nom testületek háztartásaiban Is érvényesülnie kell az elvnek, aminek súlya alatt eszlendókön keresztül nyogöll az állatig csak bogy elér|en a mai áll>p>llg. Az állam meghar-co\'ta a miga n gy harcit. Mi már nyugodlin mondhatjuk, hogy a sta-bili\'ai alapjai le vannnak rakva olyan szilárdan, hogy meg lehet ket-d ni feletiük sz építkezést.
A közelmúlt esztendők karakter-vonalát a korlátozott anyagi lehetőségek húzták meg. Nélkülözött az egyes ember csak ugy, mint ahogyan a legnagyobb erőfeszítések árán vergó-ÍOtt ki az állam a csőd fenyegető, hatalmit hullámaiból. Ebben a bérotzl kQ-delemben mint oázisra, ugy néz ünk a városok, községek nagy nekilendülésére. Míg körös-körül romlott, pusztult min-d n, míg a süllyedő bajóról minden nélkülözhető Igény homokzsákját ki-btligálta az állam és innak egyedei, addig az autonomlák évtizedes mu-latnatok behozására törekedve megkezdték az építkezést minden vonalon -
Nagykanizsán valóban nem mond-hvtjuk túlzóink a fejlődés iramát, m\'gs. — nézzünk esik körüli — minden, ami u| létesi mény, uj építkezés : azóta történt, mióta még a lélegzettel Is takarékoskodást Irt elő a trianoni kényszerűség.
Igaz, OrOltűoU a f jiódés láttán. Viszont nem lát[uk az autonomia sérelmét abban, ha most a városokra nézve Is kötelezővé teszik a takarékoskodást és az Igényeknek bi -o-nyos mértékű lefokoiását A hsunos beruházások elten nem irányul a pénzügyminiszter javaslata. Amelyik városnak kórháza, iskolája, vízvezetéke, járdája hiányzik, az, ha módja nyillk reá, a Jövőben is épllkezhe-lik. C«k a luxus-építkezések ellen tiltakozik a Javaslat. Világosan meg-magyaiázta a pénzügyminiszter, bogy szükség van Ilyen korlátozásra, mikor egyes városok mozi építéshez fordullak hozzá kölcsönért. A léptft, lerongyolt, gúzsba kötött, gazdatá-gllag majdnem rlvérzett ország egyik-másik városinak bármennyire fáj is a mozi hiánya, sz adózó polgárság mégis örömmel kOszOnti a pénzügyminiszter In\'endólt, ba ilyen célokra nem engedi megterhelni az auleiiomia háztartását és a szuve-renl ás érintésével is megmenti a polgárságot a még magasabb pőt-adó-kulcslól.
Az autonómiák sérelme különben is fiktiv. Ami belenyull volna az önkotmányzall jogba, azt az élőké-
ZALAI KÖZLÖNY
1927 (ebruár II.
azltő tárgyalások alall sikerült lefaragni. Az meg, bogy ellenőrzik a jövőben a reprezentációs költségekel, a felvett és felveendő köcsonök felhasználását, a költségvetési és a zárszámadásokat, mindez egy vonal-Djrival sem jelent több jogeaökken-tést, mint amikor az egész magyar államnak kellett szótlanul tűrnie a pénzügyi ellenőrzés igáját. Az állami önérzet tiltakozását elnémilolia a kényszerhelyzet, amiben az állam előtt csak egy cél lebeghelell: egy kisebb rossz árán felülkerekedni a ba|álos Ítéleten. Az állam minden lázadásnál nagyobb herolzmutsal le ludta nyelni < keserű orvosságot, ami az adolt helyzetben valóí-an orvosság voll. Most a kisebb autonómiák önérzete sem kell, hogy fe\'Jsj-dulásával útját vágja a gyógyulás folyamaiának, mert hiszen amivel a netnzeti szuverénilás ereje megbirkózott, az sokkal nagyobb gyámkodás volt, az önrendelkezés integritásának sokkal keményebb Prokrusles-ágya volt és Magyarország mégis felkeli belőle és ma már odáig jutón, hogy ha belcdobbant az európai politika konstellációiba, nyomban visszhangzik rá mindenfelől s diplomácia mindenféle szövevénye.
Mert igenis, az autonómia nem lehat öncél, kolönösképen nem ott, ahol egy ország sorsáról történik a döntés. Az autonómián különben sem esik sérelem, ba be kell kapcsolódnia ■ nemzetépítő munkába s ez az eddigi pazailások megszűntetése árán áldozatot követel.
» ^ I " S-S
A vonat lenilta egy fiatalember fejét
Baja, február 5. Pénfek éjjel Halmai István 17 éves lakatos-tanonc öngyilkossági szándékból a vonat elé feküdi ugy, hogy csak fejét tette a sinre. A fiatalember fejét a vonat teljesen leszelte a törzsről. Öngyilkosságát azért követte el, mert a segéd! vizsgál nem tudta lelenni és ezért két hónapra vissza vetették.
ÓrUal adóoaaláaok a ezákeafövárosban
Budapest, február 5. A rendőrség őrizetbe vette Gergely Sándor lővá-rosl ügyvédet és két adóllsztet, mert az ügyvéd a két adóllszltel összejátszva nagyszabású adócsalásokat követelt el. Óriási összegek erejéig károsították meg a kincstárt.
Gyömörey Sándort ellenjelölt nélkül jelölték Zalaszentgróton
ZalMMntgrót, tcbniir 5 (Saját tudósítónk tete/onjelentise) Kfljs Józsel népjóléti miniszter, mint ismeretes, négy mandátum közül a szombathelyit tartotta meg, igy a zalaszenlgróll kerület mandátuma Is megüresedett. A mandátum körül sokféle kombináció kapott szárnyra, miket a ma lóriéul jelölés fejezeit be. A mandátumra a kerület vá-
tasztópolgársága és az Egységespárl GySmórey Sándor ukkl földbirtokost jelölte, aki mellett az egész kerület bizalma nyilvánult meg. Q,őnOrey-nek ellenjelöltje nincs. Eltner Jenő vele szemben visszalépett. Schneller Jenő pedig látva Gyömörey biztos esélyei\', fel sem lépcll. Igy a zala-szentgróti válasrtás kimenetele neit lehel kétséges

A polgármester elrendelte az összes elemi iskolák és ovodák bezárását
EgyelBre nyolo napig udnetsl az oktatás
Nagykaatzsa, tcbniir 5 Mint tegnapi számunkban jeleztük, a városi tisztiorvosi hivatal előterjesztést telt a polgármesternek az iskolásgycrmekeknek mind tömegesebb megbetegedésére való tekintettel, bogy rendelje el az összes elemi Iskolák bezárását. Dr. Sabján Gyula polgármester még este meghozta döntését. Elrendelte, hogy a nagyszámú Inlluenzás megbetegedések miatt az összes elemi iskolákban & mai nap\'ól kezdődöleg egyelőre nyolc napig szüneteljenek az előadások. A polgármester rendeletét az összes Iskolák Igazgalóinak még*
szintén értesitették errő a kir. tan felfigyelő légei és a vármegye alispánját.
A polgármester a tisztiorvosi hivatal kérelmére később odamódo-sitotla rendeletét, hogy azt az összes kinizsal ovodákra is kiterjesztette.
Ha a nyolc nap alalt a megbetegedések terén semmi javulás nem mutatkozik, nemcsak a nyolc napi terminust hosszabbítják meg — hanem sor ketűl a többi Iskolák bezárására is.
A felnőtteknél a helyzet változatlan. A honvédségnél értesülésünk szerint több enyhe Lfolyisu Influenza eset forduk elő.
a mai folyamán kézbesítették, ugy
A VÁROSNAK NINCS TELKE ÉS ÉPÜLETE GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZET SZÁMÁRA
Nagykanizsa, tebruir S ■ Megírtuk, hogy a gyógypedagógiai intézetek országos főfelügyelősége Zslavármegye alispánjához Intézett megkeresésében ajánlatot lett egy gyógypedagógiai Intézet felállítására. A tárgyalások odáig vezetlek, hogy Nagykanizsára tervezték egy ilyen
intézet felállítását. Fcllélele az voll, hogy bocsásson a város közönsége az intézet céljaira megfelelő épületet és a gazdálkodás céljaira körülbelül 10 hold föld lerilletet rendelkezésre. Miután a városnak jelenleg nirfcs 10 holdnyi területe, amit erre a célra átengedni tudna, sem meg-
felelő épülete, amely egy Ilyen Intézel céljaira alkalmas lenne, az intézet felállítására vonatkozó további tárgyalások a város részéről mindaddig függőben marad, mig a város nak etre alkalmas épülete lesz.
Kanizsai tervezet az ipari nyugdíjintézmény megalakítására
Nagykanizsa, tebruir 5
Az iparosság nyugdíj kérdése már régóla foglalkoztatja sz Illetékes köröket és több terv is metült fel, me\'yekntk alapjín megoldani kívánták volna ezt a nagy horderejű kérdést. Különösen a kanizsai Iparosság kisérte mindenkor nagy figyelemmel ezeket a terveket is szerelte volna, hl azok minél hamarább dűlőre jutnak és ez, az iparosság által hajtott intézmény életre kelne, hogy az iparosok Öregségükre és munkaképtelenségükre ne legyenek könyörületre é« koldulásra utalva, ha munkájukkal nem bírták anyagi fűggellensOgüket biztosítani öregségükre.
Ezzel kapcsolatban több kanizsai ipiros már régebb idő óla tervezi, hogy a nyugdíj intézmények meg-alakítira Iránt nagysz-.bá<u mozgalom Induljon meg. Konkrét tormá-bin Jelentkezett is a terv most, amtinnylben Ács Ferenc helybeli cipésziparos és Ansorge Antal déll-vasuti pályamester együttesen elkészítették egy alakítandó nyugdíj Inlézménynek a terveit. Mint értesülünk a lervezelel, mely ügyesen megszerkeszteti munka, az iparhatóságnak bemutatták, ahol az igen üdvösnek és kivitelre nagyon alkalmasnak találták.
A tervezet felelt február végén, vagy március elején lattan! szokott ipartestületi évi közgyűlés fog ha-rozni.
A tervezet elfogadása melleit erős mozgalom indult meg iparos körökben.
Emma hazaérkezett
Irta: Losonczy Zoliin
Emma az abiaknil állt és a függönyön keresztül n tavaszi nézte, a mely szabadon jött be a vasrácsos kerítésen a kertbe és egymásután csavarta d a virágok fejét a nap felé. A szerelem virágsugu párái kergetőzlek a langyosan puha levegőben, átsuhanlak a függönyön Emmához, megcsiklandozták a mezítelen karját, beúsztak a félig nyitott szilába, bebújlak a pongyolájába. Fáradtan és mégis erősen egy nagyol kellett nyújtózkodni, s utána nagyon jól leli volna valakit megölelni.
Emma nem akarta, igazán nem akarta, de most megint Törökre kellett gondolnia, és egészen közel érezni magihoz a hetyke és diadal-mas szijiL Vde szemben alázatos voll, meghatott és szomorú, de Emma Jól látta, hogy az alázat legmélyén ott rejtőzik a diadal, amelynek egyszer el kell jönnie.
— No hál nem log eljönni! —
mondla keményen Emma, aki ebben a percben egészen komolyan haragudott Törökre, mert érezte, hogy | nem bltja sokáig a küzdelmet.
Most már haragúdon a tavaszra is, amely belébujt. Ez olyan gyalázatosan Jó volt, hogy csupa kívánság lett lőle és egy nigy, bolond örömmel öntötte el, amikor megnyílt a rácsos ajtó és azon belépett Török. Mintha még szomorúbb lelt volna, mint máskor. Lassan lépegetett a sárgahomokos ulon a villa felé és a fejet kissé lehorgaszlolta. Emma szédülten nézte, és most már biztosan tudla, hogy egy perc mu\'va az a szép, szomorú férfifej az ő két tenyerébe fog simulni.
A lépcsöházbin csengettek. Emma egy pillanatra lehunyta a szemét, azután sietve bebivia a szobalánvL
— Mondja meg Török urnák, hogy nem vagyok itthon.
— De, nagyságos asszony, nem fogja elhinni.
— Annál jobb.
Megint lépések ropoglak végig a homokos uton. A rácsoskaput lassan
betették. Csend ereszkedett a szobira, amelyet óvatosan szürke fátyo-lokkal aggato\'t tele sz alkonyat.
Emma ciak akkor rezzeni lel, amikor egyszerre lelgyuH a villamos csillár. Az ura érkezeit haza.
— Hát te itt ültél a sötétben ?
— Igen, mert...
Odament hozzá, megcsóko\'ta az arcát és a száját ugy. hogy Emmá nak nem is kellett hazudni semmit, hogy miért üli a sötétben. Később az asztalnál futott az eszébe az asz-szonynak, amikor az ura gondosan kitörülte a tányérját és szinte látszott rajta, hogy mennyire egészségére váll a vacsora. Ilyenkor mindig valami itszellemült derű játszóit az arcán, ma azonban komoly maradt.
— Megbocsáss, de ma koribban elmegyek a kaszinóba, — mondla.
— igen, ludom, a rendes péntek este.
— Nem, nemcsak az. A Török miatt. Szegény I
Emma ijedten rezzeni össze.
— Persze, te nem is ludod, hogy vége van a szegény Lacinak. Vala-
mikor fóbelőtlék magukat az urak ilyen cselekben, de ma túlélik. A kirlyaad\'ssigol is, a becsületszói, I ami elveszeit es a kigolyózist is. Tórök Laci is túléli, de nem foghalunk vele többé kezd.
A nagy, erős ember igen komolyan mondta, bár látszolt rajta, hogy sajnálja is egy kicsit ezt a Törököt. Csak akkor mosolygott megint, amikor [elállt az asrtallól és megcsókolta Emma arcát és a szájál. Pontosan ugy, ahogy szokta. Azlán elment a kaszinóba.
Emma egy darabig még az asztal melled üti, azután az ablakhoz ment es kinézett a kertbe. Félrevonta a függönyt is, hogy\' a virágszagu párák, amelyek most még bolondabbul kerge őztek a levegőién, ugy meg-rohaitlik, hogy majd megfúlt tőlük. Igen, mosi megfnlni volna a legjobb — gondolta és megnyomta a csengőt.
— Menjen el Török uihoz, — szólt a szobalánynak — és mondla meg neki, hogy már Itthon vagyok.
1027 íehruSr 6
zalai közlöny
Szanatórium-piknik
Minden pete, ami a ma emberinek arcára deitlt varázsol, — minden pillánál, ami ai évtizedes fekete l.rtangban egy gondja-felejlell kacagást fakaszt, — guruló aranyaknál nagyobb kincs ma. Es ezt a kincset ma szakén méri a mulatozások megszokott Idótzaka is. Azon is rajta borong a sortunk árny.-ka, — a mindennapok tömkelegének terhe alól nem ludjuk kiszabadítani magunkat. Ránk ragad a szürke, ól mot poruk és megakatzlja a kedvünk farsangra zendülő dobogásál.
A tegnapi estén mintha egy láthatatlan kéz lesöpört volna minden gátlást a karneváli hangulat elől. Mintha felszabadult volnt minden kedély és vitszacsöppenl volna száz meg száz jókedvre Összeverődőit ember a tokát emlegetett, de olyan ritkán éneit, régi jó idők levegőjébe.
A Szanatórium piknik voll tegnap este. Nagy ünnep volf. A legszebb beteljesal&e volt minden előtte járt várakozásuk.
Onoepi közönség töilötie meg a káprázatos fénnyel téli kertté varázsol! báli termeket. Kilenc óra tájban érkezett meg Kállay Tibor és neje, Gyömörey Oyörgy főispán és a budapesti notabilitások, akik — mint lapunk más helyén felsoroltuk — erre az estélyre Nagykanizsára érkeztek. A város és a kornyék előkelőségei tzinle teljei számban töltötték meg a széksorokat.
A műsor a Himnusszal kezdődön. Prológot Mulschenbacher Edvin dr. törvényszéki tanácselnök mondott. Sok hangulat, sok eszmei meglátás, sok eloquencia csillogott az elöljáró beszédben.
Taptvibar közben lépeti a színpadra Fráttr Lóránd. Hegedűje, nő-tál tzava beletirta a terem forró, várskozásteljes levegőjébe a magyar izomoruiágot, hogy aztán felvillanyozza egy pajkos nótával a sziveket, maja újra édet-bús, borongót emlékeket Idézzen. Csupa magyar temperamentum, magyar tűz és sóhajtás, magyar hit és vágyakozás, magyar ritmus és magyar tzó — tok-sok drága, tzép magyar melódia. Mindegyik ulán dörgött a taps, az ulrázásoknak vége alig szakadt. — Megmutatta a kanizsai publikum, bogy tud lelkesedni, ludja beleadni a szivét iaa Uptba. Fráter Lórándnak a magyar nóta-világban legendás slaklán keresztül a magyar érzésnek gyújtott tüzeket kanizsai közöntég.
Fráter Pál a XVII. és XVIII századból korhű magyar ruhában magyar táncokat járt. Csupa temperamentum, friss, Ode, ropogós moz-duiaL A forró, piros, dacos magyar vér már már elfeledt ritmusa éledt újra éa nem éreztük, hogy koreo gráfiai emlék, csak azt, hogy bennünk is M a vér lüktet.
A kitérő zenét tzombalhelyi Vadas Lajos első cigányzenekara látszotta, különösen a Fráter dalokhoz szinte leheletszerű, mindig simuló, a nótával élő odaadással.
A tánc a .HaUcd-e le Katika, Kallka — Kell e orvos, patika, patika... ?• dallamára kezdődön Kállay Tiborné Gyömörey Oyörgy főispánnal, Sabján Oyuiáné Kállay Tiborral, Gyömörey Istvánná vitéz Horváth Oyula ezredessel, Örley Qyörgyné Hadi József bankigazgatóval nyitották meg a táncol.
Világos reggelre járt az Idő, a büffé és parkett még mindig színes, mozgalmat volt, bogy az első napsugarak It láttának valamit a kanizsai farsang legszebbik éjszakájának feledhetetlen hangulatából. (bt)
Alsó-Dunántúl fogorvosai Nagykanizsán
Dlsies külsőségek és nagyjelentőségű tudományos előadások kőiben alakul meg a HTE Bókja
K&gytanlzu, lebruár 5
Nagyszabású, tudományos és társadalmi szempontból jelentőségteljes esemény lesz Alsó-Dunántul fogorvosinak február 13-án Nagykanizsán történő díszközgyűlése, melyre a magyar stomalológia legnagyobb nevű képviselői, országos szakte; klntélyek érkeznek ie Nagykanizsára.
A most már véglegesen megállapított progtamrn a következő:
Február 12-én este tél 7 órakor a városháza kis tanácstermében tudományos előadás lesz az orvostársadalom részére, melyen a mar gyar logorvosiludomány legnagyobb nevű reprezentánsai: dr. MoretU Gusztáv, dr. Simon Béla, dr. Mithé Dénes egyelem! magántanárok és dr. Szabi József egyelem! ny. r. la.
nár tartanak előadásokat.
Az előadás után este 9 órakor ismerkedő vac-ora lesz a Centrál éttermiben.
A liók megalakulása a másnapi díszközgyűlés élőit délelőtt 10 órakor az alakuló közgyűlésen történik, amit délelőtt 11 órakor a diszkóz-gyülét követ a városháza dísztermében. Itt az elnöki megnyitó után dr. Sturm Józsel, a Magyar Fogor vos Egyesület országos elnöke mond beszédei, dr. Salamon Henrik egye temi magántanár előadást tart és dr. Oravea Pál országos főtitkár egy határozati javaslatot terjeszt elő az Iskola fogorvosi Intézményről.
A díszközgyűlésen a hói szívesen látja az érdeklődő közönségei, hölgyekel és léitiakal egyaránt.
-------- j---— -r,f -.......... >•. uv.gjvnv. m ibiiianoi cgyoidlll,
.........................y r -rri-rrrrrirmnnr nr m\'.ivjvj jj
Kezében késsel, éjszaka ugrott be haragos felesége ablakán
Egy 22 éves, a háztól elzavart férj különös békítési kísérlete
Nagykanizsa, lebruár S
Ötvös László 22 éves liatal ember kerüli tegnap vádlottként a törvényszék fellebbviteli bírósága elé. Még csak 22 éves, nős és külön él a feleségétől. Azt mondja, hogy a fdesége elzavarta ót a lakásából. Egy alkalommal azonban szerszámaira volt szükség, melyek még ott voltak az asszony lakásán, ezért éjjel elmenl az asszonyka lakásához és bekopogott az ablakon, kérve őt, adja ki a szerszámát. Az asszonyka helyeit azonban a livére nyitott ablakot, aki szidással fogadia a szokatlan időben jelentkező exlérjet.
Ötvös Lász óban ugylátszlk akkor felülkerekedett egy pillanatra a férj — mert Indulat fogta d, kést rántott
e!ó és igy ugrott be az ablakon keresztül éjnek idején a lakásba, amdy lelet égének fivéréé volt. Ölvös a késsel állítólag megfenyegette megrémült nejét. Ezért a Járásbíróság lelelösségre vonla és közcsend elleni kihágás miatt 150000 koronára ítélte. Fellebbezés folytán az ügy a törvényszékhez kerüli, ahol tegnap 0:vöt László a hoppon maradi fiatal férj azzal védekezett, hogy 6 csak kibékülni akart akkor éjjel a /éleségével.
A törvényszék azonban nem fogadta el a kibékülésnek ezt a szokatlan éjjeli módját és OlvOs Lászlót az éjjeli lovagot 5 napi elzárásra és néhány pengő pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet Jogerős.
Kállay Tibor és neje három napra Nagykanizsára érkeztek
Nagykanizsa, február S Mikor Nagykanizsa válaszlőpol-gárságának minden rétege összegyűlt a lehér asztal körül, hogy ünnepelje Kállay Tibor dr. országgyűlési képviselőnk mandálum-áladását, akkor vetődött fel a terv, hogy Kállay Tibor a közeljövőben töltsön néhány politikamentes napol abban a városban, melynek polgársága olyan büszke szereletlel tekint fel őreá, amilyen büszkén és izerdettel vallja ő magát Nagykanizsa polgárának. A sok ostromló kérésre Kállay Tibor azt válaszolta, hogy anélkül It tzándé-kában volt egynéhány nyugodtabb órát lOHenl kedves városában, de a megnyilvánult óhajtást azzal kívánja honorálni, hogy látogatása termlnu-tát igyektzlk a lehető legközeleb-oire tzabnl.
A terminui ma elérkezett.
Az országos politika nehéz harcainak zátzlóvivője, egyik legelső ét legnagyobb vezére a rövid pihenés bárom napját választókerületének adta. S hogy megmutatta, mennyire nem hivatalos, nem tablonszerll képviselői látogalás, hanem a kerületéhez fűződő meleg barátsága hozta közlbénk : elhozta migával hitvesét Is, a nagy magyar asszonyt, akit Kanizsa osztatlan szereletébe fogadott már első Ittléte alkalmával i ma kétszeresen ünnepd, bogy őt it itt üdvözölheti.
*
Külső fény és szeriartátosság nélkül történt, csupán barátságot, de annál őizlnlébb keretek közt a fo-gadlatáa az állomáson.
A vendégek az egyórás gyorsul
érkeztek. Fogadásukra Sabján Oyula dr. polgármester, Králky István dr. Iő|egyző, örley Oyörgy dr. korraány-fótanácsos, kir. közjegyző, Knortur Oyörgy vezérigazgató Jelentek meg. A pontosan berobogott vonatról Kállay Tibor dr. és ne|e, Szilágyi Lajos és Gyömörey István országgyűlési képviselők, Oroszy Oéza kor-mányfótanácios, Paul Iván mlnlti-terl osztálytanácsos, Kovách Oyula dr. táblabíró szálltak le. Velük együtt érkezett Fráter Lóránd voll ortzág-gyOléti képviselő, a magyar nóta-költészet büszkesége, öccse, Fráter Pál és Holbesz Aladár dr., a József kir. herceg Szanatórium Egyesület országos főtitkára, aki az országot dnök, Lukáa Oyörgy dr. v. b. L L orizággyűlétl képviselő képvitdelében érkezett Nagykanizsára.
Az lllutzlrlt vendégek a Szanatórium-piknikre érkeztek le Nagykanizsára. Kállay Tibor ét táriaiága egyúttal ezt az alkalmat hatználta fel arra, hegy néhány napol baráltl-got egyotliétben töltsön a város társadalmával.
A Blaha Lujza szoborpályázat nyertesel
Budapest, febr. 5. (Éjszakai rádiójeleméi.) A Blaha Lu|za síremlék szoborbizottsága — mint Ismeretet — az elhunyt nagy magyar művésznő síremlékére pályázatot Irt ki, mdy 1927 január 30 án Járt le. Beérkezeti 17 pályamű. Ezek kOztU a bizottság ma este tartott ülésén az első dijat fdlőeöri Fölöp Elemér pályaművének ítélte oda, akit a mű elkészítésével it megbíztak. A ll-ik dijat Vaat Viktor, a 111-lkdijatHor-vay Jánot nyerte eL
Bécsben nlnoe influenzajárvány
Bécs, február 5. (Éjszakai rádlá-Jelentés) A közzétett hivatalos jelenlés szerint Bécsben az influenza megbetegedések nem haladják tul az eiöző évi etetek tzámáL A Jelenlét mondjs: járványról Béctben beszélni tem lehel.
Hat ujabb influenzán
haléleset a fővárosban
Budapest, február 5. A népjóléti és muokaűgyl minisztérium szombaton a következő jdentéft adta ki az influenzás bdegdr bdyzetérőli A székesfővárosi Usztifőorvosl hivatalnak a pénteki nap folyamán egy uj spanyol influenzát megbetegedést jelentetlek. A régebbi kórházi ápoltak közül meghalt három. A Szent László és uj Szent Látzló kórházban felveitek tegnap ömwss—33 uj belegel. A kerületi dóijárótágok a legnapi nap folyamán 2-t magánlakáson ápolt betegről tettek jelentési, szövődményt csak A betegnél állapitoltak meg. A régebbi lakáson ápoltak közöl meghalt 3. A honvédség köréből 73 uj megbetegedet jelenteitek, ezek közül 2 súlyon volt, haláietel nem történt.
ZALAI KÖZLÖNY
.1927 február 6.
N. N.
Az emberi társadúlom beteg,igeinek egyik kiirthatatlan rákfenéje: a névtelen levél.
Nagykanizsán oz utóbbi időben ez a nemtelen hóbort igen divatba jött és meggondolatlanul, tudatosan, so kan kultiválják cet a becstelen módszernek neve-hetö gyáva támadást embertársaik ellen. Társaságukban, kaszinókban gyakori szóbeszéd tárgyát képezi, hogy ez vagy az névtelen levelet kapott. És ezek a név telen levetek sohasem azzal a célzattal íródtak, hogy a címzettnek ötömet szerezzenek
Vannak indokolt esetek az életben, mikor egy névtelen levél jó szolgálatot tehet egy bűnügyi hatóságiak, ha valamely nyomozási ügyben adatot szolgáltat De ezeket Írójuk nyilván azért rejti a névtelenség álarca mögé, mert személy/t nem akarja a nyilvánosságra hozni épen az ügyek bűnügyi oldalára való tekintettel. Ugyanígy már kitettek ártatlan emberekel is meghurcotásnak, bosszúból, szerelemféltésből vagy sértett hiúság bóL Mert a névtelen leve\'ek épen ez utóbbi okból íródnak a legtöbb esetben A legsúlyosabb azonban az a mód, ahogyan közhivatali munkásságot, közéleti pozíciói betöltő embereket támadnak meg a névtelen ég ji fedezéket nyújtó homályából, ahonnan a gálád ragalmak, fenyegetések hut mazjlt zúdíthatják a címteltre, ami elten az semmit nem tehet. Egy re ménysége marad: elégtételt venni, ha a véletlen vagy saját ügyessége kiszimatolja a névtelen, gyáva tárna dót és az Igy megkopj i szemtől szembe hitvány támadásra a méltó választ.
Egy névtelen levél Írója semmiben sem különbözik az útszélen leselkedő banditánál, aki a gyanútlanul menő utast orozva, hátulról leleiitl. Amit a bandita, mivel a rablás miatt, ugyanazt teszi a névtelen levélíró önző érdekéből, vagy mások ételekében
De vannak súlyosabb esetei Is i névtelen leveleknek Mikor családok boldogságát túrja fel. Mikor házastársak nyugodt életét ragja szét, vagy becsülettel dolgozó hivatalnokot gya nustt meg főnöke előtt és kergeti a szégyen pírját arcába.
— Nem Is kellene tudomást venni róla, — mondják egyesek, — de ezt nem tudja megtenni önérzetes ember. Ám akit Ilyen nemtelen támadás ér orozva, névtelenül, az soha ne mondjon le arról, hogy egyszer a sors kezébe adja a támadót és okkor a törvény és társadalmi rend parogra fusai szerint vegyen elégtételt a rajta esett séreleméri
Viszont fenn marad a kérdés, hogy egyáltalán megérdemli e a megllsz teltetést, hogy egyenrangúnak tekln lessék a névtelen és kldll/on vele valukt akár a porondra, akár a bitói emelvény elé állítsa Hiszen a név telen levél megírásakor az illető már eldobott magától minden olyan jog-cimet, mely a társadalom feddhetetlen Jellemű emberei közé sorolhatja.
U. Gy.
= Fehér- é« a jourhimzétre a varrógépen teljesen ingyen lanitja meg vevóit a Singer-varrógép részvénytársaság Nagykanizsa, Főút 1.
— 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátóit ügynökeink ulján is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsa, Fő-ut I.
ül elhagyta a mmmm.
iso w m
Szilveszteri mulatozás - A jegygyűrű kalandos története — KI kárpótol az elvesztett partiért?
Nagykanizsa, tebruár 5 Még Szilveszterkor történt, hogy néhány iparos-legény jókedvvel akart elbúcsúzni az ó esztendőtől és ezért nagy mulatozásba kezdtek egy Ki-nizsy-ulcai vendéglőben. Innen éjfél lijban a B inner féle vendégltb; vonullak N. S. géplakatos és J. K. nsvü társa. III asztalukhoz telepedett H. V. zongorista, aki színién már Jócskán bevelt az ó-évi bucsuztaló nrdűból. H. V. mlulán minden pénzéi folyékonnyá változtatta át és Ic-ciurgalta torkán, megkérte N. S. és J. K. iparossegédekel, zálogosítsák cl a vendéglősnél arany jegygyűrűjét, hogy tovább tudjon inni. A fiatalemberek ezt nem lelték meg, hanem visszaadták H. V. nek a gyürOjít, ami később mégis eltűnt. R.-ndórt hívlak. H. V. ugyanis azt gyanította, hogy a kél ipatossegéd telte el a gyürül. A renditek megmotozták mindkettőjüket, de nem találták a gyűrűt.
Másnap, mikor N. S. kialudta az éjszakai mulatozás mámorát, meglepetve érlesüit, hogy anyja a ruhája zsebében megtalálta H. V. jagygyü-rfljét. Fel is kereste H. V.-l, akinek visszaadta a gyűrűt.
KOzben a gyűrű-ügy a járásbíróság elé kerüli, ahol ma tárgyalta Horváth Tivadar dr. büntető járás-bíró. A tanúkihallgatás során nem nyert megállapilásl, hogy N. S. fu lajdonltotla volna el az időközben megkerüli gyűrűt, mindazonáltal H. V. kérle a bírót, hogy vagy büntesse meg a vádlottal, vagy kötelezze kártérítésre.
A bíró bizonyíték hijjin felmentette a vádlottat, majd megkérdezte H. V. t, hogy milyen cimen akar kártérítést.
— Azért kérek 150.000 korona kártérítést, mert a mennyasszonyom észrevette, hogy nincs meg a Jegygyűrűm. Mikor aztán megkerült, nem hitte el, hogy nem én voltam az oka annak, hogy eltűnt. Azt mondta a mennyasszonyom, hogy eliltam a gyűrűt és ezért fel Is bontolta az eljegyzést. Éa hogy visszament a párti, én bánatomban eladtam a gyű. rüt, de csak mint tört aranyat és igy eredeti értékénél fogva káros<d>am 150000 koronái.
— Ez gyenge alátámaszlása a kártérítési kérelemnek. H agy fizesse meg magának a bánatpénzt N S. amiért a mennyasszonya elhagyta ? Ez egy kic>it furcsa izü kérés.
Ezzel a tárgyalásnak vége volt és a lelek elbandukoltak a szűk járás-bírósági folyosón. H. V.-nck igen lógott az orra. Érthető is, a menny-asszony elhagyta, a kártérítést nem kapla meg és ezen a Nagykanizsán olyan nagy a sár.. .
NAPS HÍREK
MAPÍHEHO
Február 6, vasárnap
Róma! kalotlkus: Dorottya. Protestáns: Dorottya. Izraelita: Adar hó 4.
Nap kel reggel 7 óra 21 perckor nyugszik délután 17 óra 0S perckor.
A Klskanlzsal Itjuságl Egyesület operett-előadása délután 4 órakor a volt mozgó helyiségében.
.•>SE-toa a Polgári Egylet fóldsslnt|én délulán 6 órakor.
A Kalh. Legényegylet helyhégavató ünnepélye esle 8 órakor.
Keresztény Szocialista szórakozó-est a Ker. Otthonban eate tt 9 órakor.
Mozi. Uránia: Nicsevo (A tenger rablat) dráma. Világ: A megfagyó!! gyermek halásos dráma: Sivatag királya. Izgalmas attrakció: No de kerem I, burleszk. Elóadások: 3, 5, 7 éa S órakor.
Február 7, hétfő
Róma! katolikus: Romuald apát. Pro-tesUns: Tódor. Izraelita: Adar Ii6 5.
Nap kel reggel 7 óra 20 perckor, nyugszik délután 17 óra 09 perckor.
Mozi. Uránia: Lady Windermere le-\'ezóje. Színdarab egy ló asszonyról, lóadlaok: 7 éa 9 órakor.
— Kitűntetett községi főjegyző. Valkó Oyulál, Bircs község főjegyzőjét 44 é/es jegyről jubileuma alkalmából a kormányzó a IV. osztályú polgári érdemkereszttel tűntette kl. A képviselőtestület pedig arany Irótollat adott a kiváló közéleti munkásságáért. A kitüntetések átadisa mclegűnnepségkerclében lörlént meg.
— Gyömörey István az országgyűlési szakbizottságokban. Gyömörey Istvánt, a kitkomáromi kerüld országgyűlési képvlselőjél, az országgyűlés két bizottságának : a köz-igazgaláil és könyvtár bizoltságának tag|ává választolta az országgyűlés képviaelőbáza.
— Eljegyzések, jámbor Mariska és Korpits Ferenc jegyesek.
Benkes Nacus éi Klausz Oyörgy jegyesek. (Minden külön értesítés helyen).
— Kl le-z Zalaegerszeg városának főjegyzője? A Fülöp József főjegyző várallan halálával megüresedett főjegyzői állásra vonatkozólag Czobor Mi;yás polgármester oly Irányú előterjesztést tesz a képviselőtestületnek, hogy a főjegyzői állást Tamaska István dr. jogügyi tanácsossal löltsék be.
— Három Igaz szó: Bruncsics bora Jó I
— Operett előadás Kiskanlzsán. Ma délután 4 órakor a Kiskaoizsai Kalh. ifjuaági Egyesilel műkedvelő gárdája a volt moziban előadja a N.táskapi\'ányt. Az előadáson Kállay Tibor és a vele együtt Kanizsára érkezeit notabilitások, valamint Nagykanizsáról Is sokan megjelennek.
— Áthelyezés. Melssner Károly düivasuli főtisztet az üzletigazgatóság Murakereszlti-ról Nagykanizsára vissza helyedé.
— A Piarista Diákszövetség nagykanizsai csoportjának választmánya holnap, hélfön délután 5 órakor választmányi ülés! tart a gimnázium tanácstermében.
= Három Igaz szó: Bruncsics bora Jó!
RHEUMA
legkellemesebb hatásos gyógyszere
Salvator forrás.
= Az ünneplések szakadatlan sorozata lesz Kiss Ferenc keddi estje, hol végre szemtő -szembe ismerheti meg a -publikum a nagy magyar művészt, k\'i repertoárjának legkiválóbb számait fogja előadni. Az est f\'nyét emeli a kiváló zeneszerző, Tarnay Alajos, kl saját szerzeményeiből ad elő. A megmaradt jegyek még kaphalók Szerbnél és Krátky lözidében.
— l evente-temetés Galambokon. Megható kerelek között temették el folyó hó 30 án a tüdőgyulladásban elhunyt 18 évet Schram Ferenc galamboki leventéi az egész község nagy részvéle mellett. Egyformán busán siratták a katolikus ét a reformátui templomok haranglal a kit katonát és a község apraja nagyja őszinte részvéllel\'kisérte utolsó útjára. A koporsót 6 díszbe öltözött levente vhte egész a temetőig, a gyátzizertarlást Kreulzer Ferenc rk. plébános ét Buzdssy Árpád kántortanító végezték, mlg a leventéket Csere Imre galamboki kereikedö, levenle-oktató vezette.
— Ha álmatlanságban szenved, ne forgolódjon ágyában, hanem menjen az »Amerika\' vendéglőbe. Ne vegyen be rossz pori, hanem egy kis jó bort és ébren álmodozhat. A zenél egy elsórmdü vak zongorista szolgáltatja. Jó ételek, o\'csó árak.
— Tac Itóválasztás. A galamboki rk. Iskolaszék az üresedésben lévő osztálytanítói állásra Baranyay Oyörgy orosztonyl oki. kántortanítót válasz-lotta meg.
— Ml denkl vasárnap Dnnepén Bárányban szórakozik.
— KÉPKERETEZÉS ás IrtfaMm lg.tr olcsó PUM üveges, Király-utca 10.
— A pályaudvari kirendeltség megkezdte működését Mint meg-iriuk, a pályaudvari klrendelttégnek felállítását a szombathelyi kerületi fóktpiiány jóváhagyta, minek értelmében az február elsején meg is kezdie müködétél. Hatáskörében tartozik az állandó útlevél ét határátlépési vizsgálat, a személyforgalom fokozot abb ellenőrzése. A kirendeltség vezetésére Kilnay Oyula dr. rendőrfótanácios egy fogalmazót küldőit kl, aki mellett egy detektív teljesít állandóan szolgálatot, megfelelő számú őrszemélyzettel. Ezzel kapcsoltban írjuk meg, hogy a kapitányság vezetőjének azon feliratára, melyet a Misszió Társulat budapesll központjához küldött, kanizsai Mitz-szió felállítására vonatkozólag, műit válasz érkezett, melyben a központ annak adott kifejezési, hogy nem Missziót, hanem Pa1: anázs Egyesülelet alakítanak ét e célból legközelebb egy Patronázt tölgy Jön Kanizsára, ki lanáctkozni fog ez ügyben a főtanácsossal.
19Wjebru*r6_
Zalaiközlöny
8
URANiA
Hétfőn és kedden este 7 és 9 órakor
Színdarab egy jó asszonyról 8 felv.-ban. Wilile Oizkár világhírű darabja ulán, fószereplök Irenc Rlch, Ronalű Colinan, Mc. Avoy
Időjárás
A nagykanizsai meleorolrgtal meg-tlgyaló lílentésc: Szombaton thómtrztk-kf\' Reggel 7 órakor -2, délután 1 Arikor +3-7, «te 9 ónkor 00. FtlMut: Egész nap borult égboltozat Sxítlnlny: Reggel Délnyugat, délben
Nyugat, este Északnyugati szél.

A Mataorológlal Intézet Jelentése sít ríni változékony idő, helyenként kévéi csapadékkal és é||ell faggyal.
— Csokonai emlékezete Kaposvárról jelentik: A kaposvári Bei-zsenyl Irodalmi Társaság elhaláiozla, bogy a csurgói főgimnázium épületéi, amelyben egykor Csokonai Vitéz Mihály tanított, emléktáblával |előll meg és az intézet parkjában felállítja Csokonai-Vitéz Mihály mellszobrát. Az emléktábta és a mellszobor leleplezése valószínűleg a nyár, vagy az ősz folyamán fog megtörténni.
=> Bcretvás Pasztilla a legmakacsabb fejfájási Is elmulasztja.
— Szent Ferenc film. A nagykanizsai Szent Fcreuc III. rendje rendezésében a Szent Ferenc ünnep ségek pazar assisi filmjét lógják e hóban a< Uránla-szinhSzban bemutatni.
— A Művezetők Országos Szövetségének nagykanizsai kerülete beadványban arra kérte a városi hatóságot, hogy az egyesület megalakulását vegye tudomásul.
«= Az NSE táncteája ma délután 6 órakor kezdődik a Polgári Egylet lóid szintjén.
— A mai Ker. Szoc. szórakoztató est előadója dr. Szabó Is\'van akadalyoztiláfa miatt a mai n ű o-ron Ansorge Antal DV páiyamesler ad eió Aktuális kérdések cimen.
HANGSZEREK!
? 175-
14.000 <
. Kyirtial lorráBlót) elismerő levéti Külön magyar osztály I Kélje tcvelczólapon (W f. bélyeg) i*paa «ArJ.gy«4kUnkal, melyet dijrnentaaen küldünk.
KIKEL ÉS HEBOLD Hangszergjár, KL1NOENTHAL 1483. tzSm SjI.io.uH)
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán íz elmúlt héten 9 gyermek Műtétéit, közülük 5 ftu es 4 leány: S.telf Sindor földművesnek leánya, Kovács Jlnos államrendőrnek Ha, Brónhe Paulának leánya, Konlár Qjula cipíszmestemek leánya, Eiler József szakaszvezetőnek fia, Egyed L-.jos ciprtz-segéJnek fia, Sipos litván kozánkovácsnak fia, Brázay Anna mindenesnek fii, Lancsák MSrla mindenesnek leányé. Házasságot kilőtt 7 pár: Simogyl Nándor kőműves iparos H.illnger Teréziával, Mlkő Llszló földműves Dervalics Katalinnal, Faics József földműves Miiéi Máriáv il, Jelécskl Ferenc napszámos M>gyar Annával, Weisz Mátyás mészáros és hentes-segéd Rosenheim Margittal, Btgonyal Ferenc mészáros és hentes-segéd Tislerlcs Mirlá-val, Anck Sindor földműves H trváth Rozá lávái. Elhaltak 17-tn: Ozv. Mo-lulek.Jtoosaé Uod Rozália 82 éves, végelgyengülés, Ficiscbhacker Stmu izesrgyáti raktárnok 70 éves, gyomoriák; Jurelics Józsii napszámos 26 éves,* tüJőgümökór; Wild József 23 napo3, vdrba|; Pichler JSzsel rézműves-mester 60 éves, lűdölob; Tólh JSzsel ny. vaiu\'t kazánkovács 61 éves, tüdógűmókór; Csipó Károly 4 n>pos, csecsemősárgaság; Károlyi András kertész 87 éves, agg-koti végelgyengülés ; Ralnik Mátyásné Oilambos Anna 76 éves, szervi szívbaj ; Marczetkó O/órgy 6 éves, veselob; WéDcr Lijosné Sándor Mária 38 éves, Irfiucnza-lüdólob; ö:v. Miycr Mlháiyné Ktvács Katalin 68 éves, vészes vérszegénység; Poszo-vccz Ferenc ny. MÁV munkás 50 év< s, lüdőgümőkór; D.tnl J izsef napszámos 76 éves, tűdlhuiut; Mísz-nyák Aranka 26 napos, korosztllött-ség; Szummtr Józsel nyug. pályaőr 87 éves sggkorl végkimerülés, Brel-ncr Dávid magánzó 73 éves, szívszélhűdés.
= Scliwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
= Sár- és hócipők, olcsó fekele pou\'ó sport és házi cipők igen olcsón kfplf.tik Szabi Antal sport-üzletében.
— A Nagykanizsai Sakk-Kör
házi versenye a napokban befejezést nyert és a választmány a napokban adla át Kelemen Ferenc Igazgató, a Sslk-Kör elnökének ajándékát DOhm Józsefnek, aki 4 ponttal az első dijat nyerte. A 11—111. helyen [Velsz/eld Ferenc és Szekula Jikab végezték 3-3 ponttal A Kör clhilárorla, hogy megrendezi Nagykanizsa sakk-bajnokságát is. A nevezési dijik nem tagok részére 2, lagoknik I pengő. — Nevezésekel Schless Qyula egyesülell pínzlárnok-ttál vagy vasárnaponként a Kör helyiségében lehet bejelenleni. Az első három helyezeti részére a Kör helyiségében lehet bejelenteni. Az első három helyezett részére a Kör értékes dijakat tűzött ki. Itt emiitjak meg, hogy a Nagykanizsai Takarékpénztár r. t. és a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár r. t. 20-20 pengőt adományozlak sakktáblák beszerzésére, továbbá a Gutenbergnyomda egy a helybeli vakok által készített sakktáblát és ligurákal ajándékozol! a Körnek
— UJ cigaretta, uj szivar ...
ojándék... nőknek Is külön... Tri-umph, Bajadér, Hunnia, Royal, nem tudom még mi Olyan szép a nevűk I Annyi poézis rejtik mögöttük! Szép kedves nevek... füstkarikák szállnak kéken és szabadon... meié\'nek. Poéta ember voll ezeknek a cigarettáknak a keresztapjuk... UJ nevek, uj cigaretták, keserű JUUkarlkák uj he, uj nar kolikum... Mert kell — nagyon kelt az uj narkotikum: szí !ditö, bődltő, kiMetűrő, csitítgató, álom-színezi. Kell a sok kusza, gátőrt magyar idegnek valami ir... Kell a sok sa/gó sebre hoikszavti ráolvasás... Kell valami... mindegy : pénzcsórgelés, vad tánc-zene, csók vjgy — Jűstkaúka. Csak uj legyen és egy pillanatig nézhessünk hunyt szemmel utána. Két szippantás között elfér egy gyönyörű me<.e, elfér egy könny — egy élet is talán...
= Táncgyakorló. Ml es\'e 8 órai kezdettel a Kaszinó alsóhrlyi ségében össztáncot láttok. — Kulöo órák egész nap. S.\'ivcs pártfogást kér Guitentág tánctanár.
— Találtak egy biciklit, Igazolt lula|do.\'ioia álvehtii a rendőrségen.
— Megbüntetik a bérkocsist, ha nem jön a megrendelésre. A nagykanizsai rendőrkapitányság kihágási ügyosztályának vezetője ma tizenhat prngő pénzbüntetésre Ítélte és 16 pengő 80 fillér kártérítésre kötelezte Balázs József kanizsai bérkocsi tulajdonost. Az elitélt rendelést vett fel, de a kitűzött Időre nem ment cl és emlalt a rendelő lekéselt a vonatról, amiből viszont kára származott.
— Három Igaz szó : Bruncsles bora Jó I
1
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VtitáR
1927. április 30-máJus 9. Rendezi a
BiElapnfi Kereskedelmi Iparkamara
Vámszabadraktár. Bel- és külföldi szállítási és utazási kedvezmények. — Vlzumkedvezmény. —
Kiállítóknak és látogatóknak tdvitágo. sitást nyújtanak:
latijain: 1VÁSÁH1H0DAI. I&iltiij i I brtuiBfe: mrtuiMi TUzrüMllttr LT.
Ki akar ingyan egy gyönyörű dlványpárnát?
■ íhiny ul • TOnd ér ujjakról
Egy esztendős sem voll a Tűndéra ujjak még lavaly. Mindenki, aki t-a lapnak akár csak egyetlen számát kezébe vette, azt mondotta, hogy a lap kiadói a mostoha gazdasági viszonyokkal dacolva, páratlan lapot adlak az előfizetők, az olvasók, a kézimunka barátainak kezébe.
De karácsonykor olyan dologra szánták magukat, amely példátlan a magyar lapkiadás történetében. Megcsinálták ajándék párna akciójukat és anélkül, hogy ennek részleteiről beszélnénk, megállapíthatjuk, hogy minden egész éves előfizető egy olyan ajánd\'k párnát kapott, amely Itlűlmulja a lap előfizetési árát.
Tavaly meglepetést tartogatlak. Az Idén más a helyzet. Az előfizetők egyre növekvő tábora a tavalyi ajtn-dík után elvárta, bogy bssonloval kedveskedjenek az Idén Is Azonban mást telt. Anyagi érdekeinek feláldozásával csak a nagy erkölcsi célt nézte és.ét (ékesebb ajándékot ad, mini lavaly. Az ajándék az Idén is párna. De jóval nagyobb a tavalyinál ; az idén az^ífcpot Is előhozatták és a párnalípon kívül nemcsak a mintát, de az alap birnzőanyagát is adják. A párna az idén oly divatos, gyapjúval hímzett fél kereszt-öltéssel készül. A párna éitéke a hozzánk beküldötl hites törvényszéki szakértői nyilatkoz-.t szerint 20 P.-t.
Hogyan lehet megkapni a párnát 1 Egyszerűen. BckO\'d|ük a Zalai Közlöny kiadóhivatalain az évi előfizetési dijai, 14 pzngő 40 fillért és a párna bérmentve, rövid idő alatt megérkezik 1
Igen fontos: A párnakedvezmény 1927. február 12-ig érvényes, ugy, hogy csak azok részesülhetnek e kedvezményben, akik az egy évi előfizetési dijat 14 pengő 40 fillért február 12-ig befizetik.
= Legalkalmasabb ajándékok Szabados Kata börönd és dlszmft-áruházában.
MÚ 1
legnagyobb gond fordítandó a gyomor és belek rendes működésére. Emésztési zavaroknál fél pohár 8 o h m i d t h a u e r-f él e
biztosan és gyorsan ellíivolitjn a szervezetben felhalmozódott kóros baktériumokat, fertőtleníti a gyomort és beleket és ezáltal
Jelentékenyen fokozza a szervezet ellenálló képességét. 1904
Kapható kla ia nagy Daagban. SxAtkMdáal hat». IgmAndl kaaarOola tarrá ..Általat KomArena. Arjagyxék Imnél.ladóknak ktvAnatra kármanl.a.
zalai közlöny
1927 (ebruár II.
— Meghűlésnél, náthánál, lorok-fijisn.il, lOegfajdalmaknál, szatfga-lásnál naponta lei pohár természetes .Ferenc József" keseiüviz rendes gyomor- és bélmüködést biztosit. Egyetemi orvostanárok véleménye szerint a Ferenc József víz hatása gyors, kellemes és megbízható. — Kapható gyógy szertáraköan, drogé-riáibin és fdszeiüzklekben.
= SlkcrOtt a Vl\'ág-mozgó részére Bíró Eftivos hnásos drámáiét a Megfagyott gyermeket megszeretni. A oaiab a ki ünő kiséró n.Qsorrai még nia vasarnap délután 3, 5, 7 és 9 órakor keiül bemutatásra. A szokatlanul nsgy érdeklődésre való lekinicttcl ajánlatos jegyek/61 elóre-gondoskodni.
— A szcpetnekl Kath. Legényegylet január 29 és 30 án éa feb-tuar 2-án mindig lelt báz elótt adta eló .Cigány Panna\' c népizínmü-vet. A tagok rátermettségének és törekvésének köszönheti az egyesület, hogy oly gyakran szerepelhet a nyilvánosság elótt. A mostani szereplók ís mind otthonosan érezték magukat a színpadon s közönség nem szünó taps vihara még inkább fokozta a lelkesedést. A darab betanítása és a azép színpad Krampa-tlts Béla tanító érdeme.
— Ha azt akarja, hogy varrógépje szép és pontos varrást készítsen, akkor a szükséges Kikel, alkatrészeket éa olajai Brandl Sándor is l-la cégnél szetezze be. Cérnák és gépbimzóselymek nagy raktára I
— Nem sikerült az uj keszthelyi vásár. Keszthely ntgy uj vására közül gyertyaszentelő ulán tartották az elsőt. A vásár nem a legjobban sikerült. S:m az állat, sem a kirakodó vásár nem volt látogatóit, a vélelkedv a fagypont körül mozgott. A gyenge vásári annak is tulajdor ilják, hogír ugyanekkor Zt-laszentgróton Is vásár volt. Az meg biztosan a keszthelyi miatt nem sikerült.
— Meghosszabbították a vadászterületek bérleti IdeJéL A
földmitelésűgyi minlsztéilum a belügyminisztériummal egyetértően körrendeletet bocsá|toil ki a vármegyék alitplnjiitioz. A rendelet ez eddigi hatéves vadászterület bérleti időt tizenkét évre emeli lel. A rendelet kibocsátását szükségessé tette az a körülmény, hogy a lelkiismeretes vadásztársaságok, melyek a vadászterületek vadállományának Javítása érdekében pénzt és fáradságot áldoztak, a rövid bérleti Idő miatt munkájuk gyümölcsét nem élvezhették.
Meggyőződésből
tudja már mindenki, hogy REINITZ BÉLÁMÉ
kézimunka üzlete NAGYKANIZSA, DEÁK-TÉM I.
választékban, minőségben, olcsóságban vazsil ElönyomtatAsok
modern <s választék^ . mintákkal • laglókól*toa«bb*n kóaxáfaak
ŐÉBŰIASSt
LL
O\'yár éa Igazgatóság: VI., Váczl-ut 19. Városi eladási telep: VI., Vilmos császárul 63. szám. 0 y á r I á 8 1 újdonságai:
acéUtereles cséplőgépek tredeti svéd littiim golyós :tiwt!!ilt
Losoncai „RECÖRD DRILL" szab. sorwatögépak, Losonoxl „RECORD VIII." szab. sorwotü- és aor-trágyézó gépek.
Modern malomberendezések. Előnyös fizetési fellételek I — Olcsó kamat I Kerületi képviselet:
BAZSÓ JÓZSEF, NAGYKANIZSA.
fiiDIÓ BŰSOB
Február 6 (vasárnap) Budapest 9.35 Újsághírek, kozmetika. 10 Református istezitUuekl a Kilvínlérl templomból. 11.45 Szlafónllnu bMgver-seny. I idójirásjekntés. 3 30 Ozv. Pósa Lsjosné Pöcs bácsi meséiből mesél • gyermekeknek. 4.30 Ktszety Oyuta prózai c.óadlu zenei Illusztrációkkal. 6 Vidám délután. 8 HusgvcrseAy.
Bécs 1030 Orgona zene tt Satmtónikos une. 4 Népszerű zene. 6,10 Mezopotámiai útleírás. 8 ber Traum eln Leben, Ontl-palzer 4 tetv. drámai meséje.
Berlin 9 Egyházi zene. 1130 Népwera zene. 1.10 Öík ófá|«. 1.30 Pilal&áa 3
Mezőgazdaság. 4 Mohanam, a perzsák Cnnepc. 4.30 Népszciű zene.
Bas«! II Népszerű zeot 1 Hangverseny 730 Nőve Iák. 8 DalesL 830 Népszerű zene. 9 Dalol 920 Zenekari zene.
Boroszló 10 Sakk. 11 Evangélikus Is-tcatlazlekt. 12 Puncia lecke. 1.10 Novellák. 4 Népszerű zene.
Február 7 (MfS) Budapest 1 tdó és vtzálláskkntés. 430 Asszonyok iskolája. 5.-U Dr. bem|én Sándor magyal nótákat zongorázik. 630 Mit Hun a rádió. 7 30 A Filharmóniai Társaság hangversenye.
kell öt olyan ismerősének a nevét, pontos cimét akinek rádiókésiüléke van, továbbá 8 filléres valaszbé-lyeget.
A pályázatokat Rida István, Zsigmond-u. 13. II. kell küldeni. Határidő: 1927. február 15.
A „Rádiólexikon" szerkesztői,
III legyezzük meg hogy a .Rádiólexikon\' már megjelent és szakkörökben a kgmelegebb fogadtatásra talált. A tetszetős alakú, zseb-I ben Is hordozható könyvecske vllá-\' gosan, népszerűen és érthetően magyarázza a rádió köréb: vágó valamennyi fogalmat. A tanulságos kis könyv, szinte megbecsülhetetlenül értéket segítsége lész, minden amatőrnek, mert kézikönyve valósággal a rádió egész ludományának. Ara 2 40 P
Béca tl Népszerű lene. 4.15 Hangver-ny. 630 A mindennapi élet pszlhológtija. 7.10 Az uj zene melódiát. 8.5 Hangver-
seny.
A „Rádiólexikon" versenypályázata
A II. országos rádiókiállilás keretében a ,Rádlótexlkon" által rendezett gyorsasági verseny iránt az amatőrök részéről megnyilvánult nagy érdeklódét arca indít bennünket, hogy egy uj, de országot versenyt rendezzünk. E verseny rendezésével az a célunk, hogy módot nyujisunk közéletünk rádlótekintélyei-bót alkakíiasdó zsüiinek a legjobb magyar rádióamatőr kiválasztására. A versenyfeltételeket ugy akarjuk megszabni, hogy a legtöbb amatör részvételét biztosíthassuk. Ezért tei-kemnk mindenkit, hogy bennünket e kulturális munkánkban oly módon támogassanak, hogy a legmegfelelőbb vezseoyleltétéJek összealitlásá-b:n segítsenek.
Pályázatott hirdetünk tehát oly versenyfeltételek Összeállítására, amelyek a fenti oél elérését lehetővé teszik. A legéletrevalóbb megoldási 5 darab Telefuoken etellronlámpl-val díjazunk.
Mindegyik pályázathoz mellékelni
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonainknak, Jó barátainknak ét ismeróseinknee, kik felejthetetlen férjem, illetve édesatyánk elhunyta alkalmával részvétükkel és a temetésén megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni Igyekez-ek, ezúton hálás
mondunk I
köszönetet. Plchler család.
KÖNYVISMERTETÉS
Gyakorlati Gazdalexikon
Az utóbbi év.ízedek legkiválóbb é» leghuznosabb, nagy A.fogó gazdasági siakkönyve kerül kl a sajtó alól február hó folyamán. Száz kiváló mezőgazdasági szakíró közreműködésével Mille Oéza mezőgazdasági kamarai főtitkár szerkesztésében s a Sylvesler Nyomdai Müinlézet H Könyvkiadóvállatat kiadásában két szép vaskos kötetben. A nagy j«. Itntóségü munka a mai modern gazdálkodás egész lerülelét felöleli s a gardsságl élet mezején felmerülő, a gazdalkodót érdeklő, vagy bármilyen szempontból reá tartozó kérdések mindegyikére hazánk legkiválóbb szakiróllót és legelső gyakorlati gazdáitól ad szattzerü ét feltétlenül megoltható feleletet. A gyakorlati Qizdslexikonban a növénytermesztés ét állattenyésztés hatalmas tárgycsoportjainak címszavait éppenugy az il!c.ö szakok legnevesebb specialistái Írták meg. mint az üzemtani, közgazdasági, pénzügyi, hílelűgyi, adóügyi, szociális, közlekedési, tarifálís, szövetkezeti, agrárkereskedelmi, kulturtechnlkaf, agrár-kémiai, kertészeti, szöllészetl, gyű-mölcsészeli. A Oyakorlail Qazdalexi kon kél kötetben, egészvászon kötésben t ezenfelül müvétzi borítólappal, körülbelül 1000 oldalon, szá-mos képpel és 10 mümellékletfel je jenik meg. A két kötetet mü ára csupán 38 pengő s már most megrendelhető.
— Ugy-4 «zép volt a hajam a bálban 7
— Igen.
mm\\
i! I!I
K
Kapható
Vágó Eidre Ulattzartárikái
■OZGÓSZINHlXAI
Uránia ma 3, 5, 7 és 9 órakor: Nlcstvo (a tenger rabjtl) dráma a tenger fenekén 9 felvonásban. Főszerep ók Lillán Htll-Davls, Susy Wemoo, Charles Vanel.
Világ ma 3. 5, 7 és 9 órakor három attrakció egy műsoron. Stéeíl Ferkóval: A megfagyott gyermek, hitásot drámi A sivatag királya, Izgalmat filmaltrakció. No de k/rem, sláger burleszk.
Uránia hétlón ét kedden 7 és 9 órakor: Lady WlnUrmvtMgyezlfe, i»ól« (elvi
Rooald Colnun, Mc.r Avoy.
Keszthelyi Uránia vasárnapi mü-sora: Csikó is kalap, Roda-Roda szenzációs tíkerű filmje. Főszerepben Harcy Liedtke.
Mi Él I, ws»árn«p te Mfö HuruJ lUUutu
a. Harkó-ftie vendéglőben
i ■;»• í ■ f-rr
L £ C JL S3 IS UTAPiA LÉK

1927 lebruár 6.
zalaiközlöny
löZGimsAa
APBÓHIBDETÉSn
(Hirdeti.ok dl|> otfire ItxeUndö)
A keleteurtjal Mtrértlokk oszméje
Mí, Vásárnap dílelőtt 10 ór.kor országi c érdeklődés közepe te nyílik meg a magyar gazdik kaposviri tanácskozása, amely iranl Ausztriából és Csehországból Is élénk az érdeklődés. Az a kö.almény, hogy a kaposvári gazdagyulésen fel fogják velnl egy keleteurópai agrárbioki-gondolatának megvalósulásit, a szerb ás román gazdatársadalom érdeklő déíél fogja biztosítani — a kaposvári határozatokkal szemben.
A gyűlés fótáFgva a termelés és értékesítés megnehezidése, a vámpolitikai nehézségek és a külföldi piacokén folyó verseny. A gazdák állást fognak foglalni a mezőgazdasági üzemanyagok árinak mesterséges drágítása elten és állami beavatkozást fogntk sürgetni a kartellek Ugyébm.
A kaposvári tanácskozás megnyíló beszédei Hoyos Miksa gróf tartja, előadói jelentést pedig dr. Marschall Ferenc országgyűlési képviselő.
Zslavárraegye gazdaközönsége a kaposvári gazdanapokon erősen képviselteti magát. Nagykanizsáról is sokan leutaznak.
TélllI
Az értéktőzsdén az \'rányzat ma nyugodt voll. 0-zlönzés hljján nagyobb üzlet egyik piacon sem fejlő-dőlt ki, az árváltozások is szük keretek között mozogtak. Szilárdabb voll a Fegyver és Qumml, azonkívül barátságosan tendáltak a malom értékek. Lanyhán feküdt a Nemzeti Bank és gyengüllek a vas, sör, textil és;bánya részvények. Ztrlatkor az Irányzat továbbra is csendes.
Páltt »«\';>. London 36-211.!, Ntwvork 5JOOO. Brusset 75 S31*, MU.no »22lj. Amsterdam 208 00, Berlin 123 22\',*. Wien 13-30, Sotts 3-75, Priga 15 39H. Varsó JMO. Budapest 80-90, Belgrád 813VS. Bukareat 2 95
i Majptf Hm* tnk»4w*»
VALUTÁK Lengyel 6340-64-90 Angol L 2770-27Í6 Csen k. 16-89-16-97 Dinir 1002-1007 DotUr SS8-60-57100 rrsnctstr 22-35-22 80 Holt. 2Í8-10-22910 Ut 310-320 Le»s 4-09-<-15 Urs 24 4S-24-90 Márka 135 27-135-77 SchHl. 80-37-80-72 Dlnk. 15215-152-80 Svájci I.109*80-110*20 Belga tr. 79-40-79-70 Honit 146-80-14745 Svéd V, 15 30-15295
DEVlíAK Amit. 22840-229 10 Belgrád 10-03-1007 Berun I35 37-135-77 Bukarest 310-317 Brtlsssel 79-42-79-67 Kopenh 152-25 152*70 Oszló 1(690-14/35 Undor 27*70-27-78 Mltsno 2435-24 6S Newyori 571-15-285 Párls 22-35-22 65 Prlti 16*91-16-96 SsotU 4-10-4-14 Stockh. 152 42-15287 Varsó 63 55-64 75 Wten 80-47-P0 72 Zürich 109-81-110-18
Terménvlőzsde Bnis ttsXAV. 75 kg os 32*40 -3270 76 kg-os 32 80- 33 10 77 kg-os 33 20 -33 60. 78 kg-OJ 33 70 -34 10. egyib 75 Kg-os 3:-60 -31 90. 76 kg-oi 32 OJ -37\'JO, 77 ke-01 32-40 32-80, 78 Kg-os 32 90-33-30, rozs 26-60 - 26 70. taksrmíny Srps 21-00-21-50, sorárpa 24-80-26-80, •sb 20 40—2060, tengert 1840-18 80,
repce -•---•-, köles 15-20-15 80,
korpi 15-20—15-40.
Kiadja: Irinyi Hytwéalpír él K9»yv-karesktéáa tT, lagykanlzu
MATYÓ
[(■HÍMZÉSEKBŐL
viluxtékol JtOSdÖk. MíPrende-léd tllojtdok. Vliionttudvkat keresek Rclch Enllné Mcxó-| kövesd. - VUiuWljreg. »
j A« apfAhlrdetés dija 10 s®M* 50 fillér. A eimnó t minden vattesabb betfiből álló nó kél írónak taámltbrtik. Minden további nő df|« B fill. A hfrdatéat dij o!6r* IIxatandA a lorpalrnlxIA hozziszárattátáral
Vízvezeték berendezése-
Wa| és bakapoaofást ■ városi MJl vlxvox«t*kba loQolc.óbbnn és loqjobbnn kó.»lt VEISER flépoyAr, SuaAr>ut 18. 4254
Külföld\' kokn éa fMxém Welwr O^Myár Nagykanlxaa, 8agÍP<irt|M
T«n«no flzelCttt) (elvétetik — Papp Oizkár cipésxmetternél, M«gyar-u 0. 453
Fénah6loaAnt bekebelezésre minden 8«a»egb«n a legelőnyösebben ét leggyor-Mbban iolyóalttat Aoxél l0nio pénz-UJtcsflnköiveMŐ trodála NagyVanltsán. Pő-ot 3 UL alatt K4nya««rkaioafin kflt-vényokot vessek. 117
ByöxSdjőn i
bizalommal hátas
. __ és fordul Ion tel les háiastág agyben .HEURÉKA\' Budapest. Dohány-utca 22-24.. mert ha még eddig nem találta meg élete párját, ujjy ezen az uton lógja megtalálni. Utólagoa díjazás. 128
Férjhez menne szerény, keresztény leány, jó gazdaasszony, kényelmesen berendezett lakásul. Pályázhatnak állami tisztviselők, gazdatiszt, vagy jobb Iparosok, özvegyek Is írhatnak 45 tői 55-ig. Kalandorok éa közvetiMk kiméljeneV. .Komoly elhatározás 133\' Jeligére a kiadóba. 342
15 hold Igen jó mlnóségO szántó, rét és egy kis erdőNM álló birtok, közel vasúthoz. sürgősen eladó. Bővebbet: «ojtél Ignéo pénzkölcsön éa Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Pó ut 3. sz. 305
~ Hulladékbőr (sápsilibőr) eladó. Csizmadiáknak és cipészeknek alkalmas. Horváth és Slmonkovlcs szíjgyártóknál. -479
Felsőkereskedelmi iskolát végzett flital Irodatliztviselő, mérlegképes könyvelő, leve-\' lező, önálló munkás azonnali beléplsra Alltat kara*. Esetleg órakönyvdést la villáin*. Cim megtudható a kiadóklvatalban.
392
Eladó a város közvetlen közelében egy 10 holdas szőlő szántó és rétből álló birtok, rajta~ lakóház, UtáUÓ és egyéb mellék-épQleteVkel — Bővebbet: Aoxél Igiiéo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi irodája. Nagykanizsán, Fő-ut 3. »z _302
KOxpon
Klímán Loó UmnkaaUcaa, Királyutca 34. ExOst koronákat, aranyakat és kény axarköloaön-kfitwé nyakat legjobban vásárol. MagtakaHtott pén-
xoket számlán biztosan és előnyös kamattal gyümölcsöztet Vlsszallzetéseket felmondás aélkftl teljesít. 491
Elatfé 2 szép utcsl kirakatszekrény. 1 stelUzs, 2 rollntpaplihoz való vágó állvány. Cfm a kiadóban. 499
Megbízható tisztességes nőt lakótársul >
keresek Hunyadi utca 16_459
Egy csinosan biitoroxott kO\'önbejá- ■ ratu szoba azonnal kiadó. — Clm a Idadő- {
ban. _ __ 490
Egy teljesen uj. legjobb gyírlmányu | oipéaxvarrógép sürgősen eladó. — Bővebbet: Aoxét Ignéo pénzkölcsön 6s ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Fő- , ut a sz. ___303 !
Eladó Pörhéncen egy 2 liold\'s szőlőbirtok, rajta jó épülettel. Bővebbet: Aoxél \' Ignéo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi irodája, Nagykanizsán, Pőut 3. sz. 301
Saját készítményt), találmányú fürdőkádak, fotalkadf U^őkád készen Jutányos árban kaphatók Baksa bádogosnál,
Kinizsy-utca 21._418
tikátor-utoa 18. számú ház eladó, eset\'eg azonnal beköltözhető lakással. — • Bővebbet Aoxél lanáo pénzkölcsön és \' Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Fő-
ut 3. sr._ 30*
Eladó egy Magy. Alt. Oépgyár gyárt- I mányu cséplő és egy Schllck Nlcholson-féle . 3,/\'z HP gőzgép — Bővebbet Tóth István Eszleregnye 132. házszám. -463
Moaáat, Ingvasalást. függönytlszUUst lakásomon dváttatom. Htzboz Is megyek vasalni napi 60.000 koronáért Herczegné, Kinlzsy-utca 5. _M
Egy utcai axoba konyhával azonnal
kiadó Klnizsy-utca W. _-470
Egy iekete nadrág eladó Arany János-
ulca 10.__-471
Budapest határában 93 hold 3 házzal vasút és villamos mellett eladó. Tulajdonos: Peírass, Budapest, Nádor utca 2a 472
ft|4»#JL * város minden részé-n««m ben, több nagyobb és kisebb jövedelmező bárháxak. emeletes, magán- és 0zlct házak Otoéó árban tfidók. — Bővebbat:
---------- ing. közvetítő
Nagykanizsán, Rákóczi-utca 29. sz.
Eladó < bármily ti
J tilt használt haaxlnmotor,
Séz fáratu 900 -es cséplőhöz
megfelel, könnvebb Járatú 1000-1070-eshez is megfeleld és egy teHesen jókarban levő 720 as sínes cséplőgép. Cím a kiadóban. 474
Király-utcában egy tágas antthely azonnal kiadó. Bővebbet Király u. 28. Hungária kefegyárnál. -476
Szelelő rosták,
szecskavágók, répavágók, kukoricamor-zseiók, darálók
minden nagyságban
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 0
CORDATIC
aut6gummlk.
KERTI MAGVAK
Nftvényvédelmiszarak gyümölcsfák ápolására
MUtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
ss cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(Biróság mellen)
Van szerencsém t t közönség becses tudomására hozni, hogy Kaxlisozy-srioa II. asc. al.H, s volt Tőtök-filc
kárpitos műhelyt
sajit nevem alatt ujb4l megnyitottam. Blvlllatok minden c szakmába vigó murik.lt pontos kivitelben ts mérsékelt árban. Becses pártfogást kérve, vagjok tisztelettel
«, YÖHÖS HBE kárpitéi.
Bérb.ada egy tövld, Jó xongora.
Clm a Idsdíbsn.. -477
nagykanizsaiak UsUlkaz&haJye ■


István király szálloda
VI., Podmanlezky^Btoar 8.
Mérsékelt iraki
Központi fűtés, minden szobában hideg és meleg folyó vtz, lift.
Szobák 40.000 kopptól.
Anyugatl pályaudvar kSzelében
hELYI KÉPVISELŐT
kercB hud píRti nagy
AUTOMOBIL
vállalat. Ajánlatok .Mitó" jüigére BOKOB-BEHKÓ hirdetóirodájába
Budapesl, IV, Vlci-u\'ca 25.
1053/1927.
Hirdetmény.
A közgyűlés határozala értelmében a városi állatorvosok hétfőn, február 7-én és a következő napokon házrólházra járva, az összes szarvasmarhákat mételykórra megvizsgálják. A beleg, vagy beteg-gyanus állalokra receptet írnak. A gyógyszer árát felerészben a város íedezl. Felhívom a gazdaközönséget, hogy ahol szükséges. a gyógyszert sajál érdekükben mielőbb alkalmazzák.
Nagykanizsán, 1927. évi február hó 4-én.
Polgármester.
*~rbazakr3, lakohv/akra és földbirtokra a legelőnyösebb leltélelek mellett folyósittatnak. Megkeresések „Jelzálogbank" jelige alalt a kladóhiva\'alba kéretnek.
431/1926. Ikvi szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások tejében lefoglalt Ingóságoknak az 1923. évi VII. t e. 56—58. §-al értelmében eszköz-lendö nyilvános elárverelésérSI.
A végrehajtást szenvedő neve: Hoffmann és Frank.
L-kása: Nagykanizsa, Csengery-ut 1—3. sz.
Az elsS árverés helye: Nagykanizsa, Csengerv-ul 1—3. sz.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1927. február 16-án d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Nagykanizsa, Csengery-ul 1—3 sz.
A második árverés ideje (nap és óra): 1927. febtuár 25-én d. c. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése, sommásan, nemenként:
1. 50 csomag férfiing 2400 P
2. 50 csomag szövö-pam ui 2400 P 3 Üzlril berendcíés összes állvánnyal 4000 P összes becsértékben.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalabb háromnegyed része megigérlclik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbel Ígérőnek mindeneseire eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1927. évi |i-nuár hó 29. napján:
Lchoczky Lajos
w városi végrehajtó.
zalai közlöny
1927. tebiuár 6.
MAVER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
ruh.ttitS. tiimoti-, vtoiluUIA-v*llil.i« Ragikanliu, Hunyadi-utoa 19.
Gyűjtótclcp: Kazlnezy-utea 8.
Legolcsóbb árban fut. tisztll, gomréroz ti pllssiroz. Ingek, gallérok, n\'indennemű háztartási fehérneműek olcsón
és szépen tisztltiatnak. fiyájxnütik 12 irt alatt festeinek. Minta utáni festés.
12 havi részletre készpénzárban
kaphat
háló, ebédlő és uriszoba
bútort. Budapejl, Bákócii-nt 30. félemelet B 1 e I e r,
• Községi Tisztviselők Országos Szö-vétségének szerződéses szállítója.
Varroda megnyitás.
Értesítjük a tisztelt hólgyközönséget, hogy tanulmáoyutunkról visazatérv*.
helyben, Hoxgonyi-ulca 8. sz. alatt
i-, leáayia- fa gygraiekmtia
vanodar jjjtt,
Elsőrangú. Ízléses kiviteléit kezeskedve, szives pártfogást kérnek
PALLOS NŐVÉREK.
Sürgősen eladó:
1 drb. jók&rbzn le»8 KOlber gyártmányú, egész olajtengelyes (edeles fekete hintó, 1 drb. majdnem uj tengerlgóré (2 vagon csöves tengeri befogadására), 1 drb. kétkerekű kötisfa kordé vedonat uj (uradalmakban lejszállitásboz alkalmas), 1 drb. egykerekű körív fa targonca, I dtb. nyereg, kantárral, I dtb. használt tardókád, 1 dib. gyermek sportkocsi, 1 drb. vaseke taligával (tehenek után), t drb. vas-Ost és egy teljesen felszerelt modem méhészet 50 méhcsaláddal (Boconádl rerdsrerO.) — Érdeklődni iehet:
Kossuth-tér 6. sz., ajtó 2.
A REKLÁM^
Állandó, éuuarfl éa Qgyoa
reklámozás minden gyári-, kereskedelmi-, ipari-villalatnak, üzletnek a lelke, rugója, az éltető eleme.
Hogyan, hol ós mikor hirdethető a legsikeresebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalatánál
BUDAPEST, vn., Erzsébet-kiről 39.
ahol kiváló szakértelemmel több, mint 30 éves tapasztalattal, odaadó lelkiismeretességgel és páratlan pontossággal eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az összes budapesti, vidéki ts küllőid! lapokban és naptárakban.
Költségvetések és -iTelctonl tervezetek ln0,«nl|j. 121-mI
Kocsik, négy és hatszemélyes autók
t állandó kiállítsa
FORPSON traktorok, FORD alkatrészek, gummlk raktára
BAZSÓ JÓZSEF kocsigyárosnál Nagykanizsán.
Elvállal: kocsik, autófcprosszerlák készítését, Javításit, átalakitásátés bélelését, nutogéiihegcsztést és nickelezést. KitOnS munkai Telefon 250. Jutányos árakl
Spanyol és 9 nátha ellen •
a legbizlosabb eredmény at
Brancsics József-féle sárihegyi bikavért
Egy liter ~ 9000 és 12.000 korong Sttgár-ul 53. » Telefon 2-10.
CO V-1-\'-— \' \' r.i _ ..il-. t.
— ItUlH-möírtJttlt (S idZSBZ jpluiSi. t
Kiss Ferenc, Balázs Árpád nótái, modern táncdarabok
at
III
A legjobb „DEKA" gramofon
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
Mégalakult a
Kistakásépitő Vállalat!
Készítünk kedvező fizetési feltételek mellett modern, higiénikus, egészséges, egy, két és több szobás villaszerű csinos lakóházat saját telkeinken, 2100 pengőtől felfelé. — Felvilágosítást ad és megbízást felvesz:
VABGA ANDRÁS építési vállalata
Keszthely, Andrássy-tér 8. szám.
Padlóburkoló mozaik és cementlapok
MELOCCO LAPOK
Képviselő:
Sartory Oszkár utóda, Nagykanizsa.
varrógép
H?G BEVÁLT JÓ MIN&SÉ6BEN
Kcc/vei\'öfije/éjift://é/tr/*Á-
SINGER VARRÓGÉP
R á S Z V É NYTÁRSAI AOv
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐÚTI.
A VilSghi ű
„PFAFF" varrógépek
egycdu\'i rak ára
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb vatrógépraklár, a felsőlemplomnál. 20 havi részletfizetési
Az idő pénz!
Ha idól takaril meg, sok pénzt kereshet; azért kereskedőnek, iparosnak és sport-kedvelőknek ma már nélkülözhetetlen az elpusztíthatatlan
B. S. A.
eredeti angol motorkerékpár, az ang\'.l fegyvergyár kiváló gyártmányú, tz angol nagy T. T. és egyéb n3gy mcgbii halósági versenyek győztese L Kedvező fizetési feltételek. A legrosszabb utakra la kiválóan alkalmas, ugy szólóban, mint nellékkocslval Képviselet: Varga László Keszthely, Ardrássy tér 8. szám.
Telekkönyvi, vagy egyébb biztosíték mellett fővárosi cég vidéki városokban, nagyközségekben
bizományi lerakatot
lélecll mezőgazdasági gépekben, mindennemű textil-árok, lenvászon, fa és szén, épületanyag, varrógép, kerékpárárukban. Ajánlatok „Jó kereseti lehetőség" Jelige alatt a kiadó hivatalba kéretnek. ns
ES
HIRDETŐ IRODA R.T. Budapest, V. Dorottya-utca 11. Telefon: Teréz 34-45.
Felvesz hirdetéseket a világ
minden lapja részére.
Reklámtervcket késziL
A gazdasági propaganda célboz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden Jelentősebb városában.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nái, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbeca Károly.)
07. évfolyam, 30. szám
Nagykanizsa, 1927 február 8, kedd
■ Ara 14 fillér


POLITIKAI NAPILAP
Szarkeaztósíg éa kiadóhivatal Fóut 5. sz. Ke*zthclyi tlókkUdóhivatal: Klalaludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Intcrurban-tclcfon: Nagykanizsa 78. szám. Előfizetési Ara egy hóra 2 pengő 40 fillér.
Két napja nincs uj spanyol megbetegedés a fővárosban
fjudapest, február 7 Sióit baton ét vasárnap uj spanyol-megbetegedést á liizllorvotl hivatalhoz, tem a kertlleti elöljáróságokhoz nem jelentellek. Kórházba (elveitek könnyebb Inllueniát beteget tzom-baton 28-ol, gyógyultan elboctáloltak 23 ai, magánlakáson ápolásba vettek 23 at, — vasárnap kórháiba (elvei-lek Ift-at, gyógyultan elbocsátottak 29-et, magánlakáson ápolásba vetlek 10 el. A két nap alatt a régebbi betegek köztll 4 meghal\'.
Szeged, lebr. 7. A járvány növek-uik. Sulyot esel 19 volt, 5 már meggyógyult etek közül, haláletet nem voll.
Budapest, február 7. A népjóléti m.luitzter jelenlése sierint az elözö heti 1021-gyel izemben a mull héten csak 382 inllueniát megbetegedési jelentettek Kórházba vittek 218-at (előző héten 485 öl). Meghalt eiek közül 12 (előző bélen 13). Magánlakáton ápollak 164-et (előző héten 536), eiek kőit halálos 11 voll. Vidéken a mult héten összesen 70 en haltak meg iufluenzában. Ai ötsz-honvédségnél 701 (előző héten 1192) megbetegedés volt, halálozás nem történt (elölő héten I).
Sopron, Vetzprém, Békétniegyében a járvány tzünik. Vas, Tolna, Jász-kuntzolnok megyékben nő, valamint Dibrecenben, Pécseit, Siegeden Is. A betegség lefolyása országszerte túlnyomóan enyhe.
I japán flotta Kina partjaira indul
Londoni jelentés szerint a Japán ilotla parancsnoka utasította a Koreában állomásoió japán hadibajókat, hogy Kinába való hajózásra készen álljanak.
London, lebruár 7. (Éjszakai rd-dlójelenlés) Az angol kormány tel léten helyesli azt ai amerikai javaslatot, hogy a kinti polgárháború Idejére semlegesítsék a Shanghai kör\'pli zónát t ezzel tzüutessék meg a kinti és angol csapatok összeütközésének \'ehetőségét.
Elnapolták Zichy Rafael, tárgyaláaát
Budapest, február 7. A kir. itélö-tábla grói Zichy Rafael mára kitűzött fetebbviteli tárgyalását annak Igazolt belegsége miatt elnapolta.
Közel 10 millió aranykorona a Magyar Nemzeti Bank évi nyeresége
Budapest, február 7 (ÉjszakaI rddlijelentis.) A Magyar Nemzeti Bink ma tartotta meg évi rendes közg) Illéséi dr. Aa/wWtt Sándor elnöklete alatt A lölanács jelentésébei többen hozzászóltak. Igy gróf Dessew/jy Aurél a kamatok magasságát telte szóvá. Thik János a mezőgazdasági viszonyokat kedvezőtlenebbül látja, mint a főtanács.
Popovics az összer elhangzott lel-tzólalásokra rellek\'áll. A közgyülét tudomásul vette a Jelentést és jóvá-hagyla az 1926. évi zárszámadásokat. A Bank tiszta nyeresége 9 millió 713 082 aranykoronái lelt ki, amelyből 3 milliónál többel a nyugdíjalapra, a tiszta nyereség 10 százalékát pedig a tartalékalapra fordítják.
A kommunisták tüntetnek, az egyetemen igazoltatnak, az orvosok sztrájkra készülnek Bécsben
Ő jfy Imre a javaslat előadója kijelentene, bogy az adómérséklésről szóló javaslatot holnap délelőtt és délután lógja tárgyalni a pénzügyi és közigazgatási bizottság és igy minden valószínűség szerint tzerdán már a képviselőház elé ler|etzibetó letz a bizottság |elentéie. Háromezer kislakás a fővárosban Ma délelőtt a pénzügyminisztériumban azoknak a szerződéteknek ügyéi láigyallák, amelyeket a fővárosi közgyűlés a baukokkal a 3000 kislakás építésére vonatkozólag el-fogadoll. Biztosra vehető, hogy a pénzügyminiszter a szerződétekhei megadja a hoizíjáiu\'ásl.
Bécs, lebruár 7 (Éjszakai rddlijelentis) A front-faorcotok tegnap a -Sophle.ihalleben báli etlélyl rendeltek. A bál elölt nagy kommunlili-csoport jelent meg ai épület elölt ét nagy tüntetéseket vitt véghez. A rendőrség közülük tzámotat lelaifóztatotl.
Bécs, febiuár 7. (Éjszakai rddlijelentis.) Ai egyetemen már vltsza-állt a rend és nyugatim. Az előadá-
sok zavartalanul folynak. Etövlgyá-ztiból azonban a hallgatókat még ma is Igazoltatták.
Bics, február 7. Minthogy a kormány a munkáspénztiri orvosok fi-zetéseraelésít nem hallandó le\'Jeti-slteni, az orvosok állalánottzlrájkra készülnek, ami talán még ezen a héten egén Ausztriában kitör. Emellett a spanyoljárvány Ausztria terű leién egyre Jobban tetjed.
Magtalálták a szovjetnek Gajda tábornokhoz intézett táviratait
Prága, február 7 I uienné teszik öss\'-cköllclését és sze-(ÉJszakal rddlijelentis) A Oajda | ropét a szovjettel kapcsoltban. Az tábornok ellen megindult vizsgálat I egyikben szó van a szov|el hadseieg \' kötelékébe való felvételéről, egy másik távirat pcd\'g „követeléseinek" baiyuj ástra szólítja fel. zjvwiAnjn\'i*n\'ri\'i*i*ri*i*i* -r.......s^MMaawwaaMMW
folyamán több táviratot talállak, amit a moszkvai szovjet hadügyi népblz-tossága küldött ét amelyek kétség
Holnap nagy expozé keretében terjeszti be Bud lános az 1927-28. évi költségvetést
Beöthy László lesi a felsóbái egyik alelnöke a lemondott Thaly Ferenc helyett
Budapest, (ebtuár 7 Thaly Ferenc a felsöhái megválasztott alelnöke levelet intézeti báró Wtasilcs Oyulához, amelyben bej--lenli, hogy betegsége miatt lemond az alelnöki liszíségről. Értesülésünk szerint már csütörtökön meg fogják választani ai uj alelnököt lleíthy László, Biharvármegye kiküldöttje személyében. (Felsőházi Illés: február 10 Budapest, febiuár 7. Az orsrág-gyűlés felsőháza fekruár 10-én dél-előd 11 órakor ülést tart, melyen a
f.Isőház bizottságait választják meg. Költségvetés éa adócsökkentési javaslat Budapest, február 7. A Hiz szerdal ülésén Bud János pénzügyminiszter minden valósiintlség szerint beter-jeszli az 1927—28. évi költségvetést és ez alkalommal nagyobb beszéd keretiben fogja ismertetni a kormány pénzügyi programmját.
Értesülésünk szerint a bizottsági tárgyalás alatt levő adómérséklést javallatban néhdny ujabb vdllozds vdrhati.
Állást foglalt a kartellek ellen
Zala, Somogy és Baranya gazdaközOnsége
Kaposvár, február 7 Kétezer körüli számban jöttek össze Somogy, Ziia ét Birjnya gazdái a kaposvári gazdagyűlétre. Hoyos Miksa gróf elnöki megnyílója ulán MarschaU Ferenc a kartelleket lámadia életen. A mezögazdttág 4 milliátd aranykoronát vetzlleti az uiolsó évllzcdben. Nemcsak eladási, JX h-.nem bevásárlási kartellek is alakulnak a kamat terhekkel, adókkal (150-200°/o-os többlet békével szemben) tuj ott gazdatársadalom ellen.
Szdvozd Richárd, Staub E\'emér, Eszinyl Jínő, Herlelendy Miklós ét Oadl Oaszton mondottak beszédeket a vasúti szállításokról, karlellekró\', oltóanyag-uzsoráról. A gyűlés határozati javaslatot terjeszt a kormány e é, hogy amelyik kartellnél árdrágítást tapasztaltak, arra néive a kormány szüntesse meg a vámvédelmet.
Dörögnek az ágyuk Portugáliában
Londoni jelentések véres harcokról uzámolnak be a Portugáliában kitöri forradalommal kapcsolatban. A kormánycsapatoknak több helyen sikerült a felkelőket megadásra bírni, mlg Opartol elfoglalták és a zendtl-löket kiszorították. Mindkét részen sok a halott és sebesüli. Tavira helyőrségi állomás Is fellázadt.
Lisszabon, lebruár 7. (Éjszakai rddiójelentis.) A következő sürgöny érkezett ide: Ma délelőtt Oporlo ágyúzása Ismét megkezdfdötl. Több ember éleiéi vesztetle.
zalai közlöny
1 tűíl február 8.
A kormány a községi háztartások ellenőrzésével a polgárság kivánalmait akarja hatékonyabban érvényre juttatni
A törvényjavaslat célja saz adminisztráoió oloaóbbá tétele - Nagykanizsa speciális helyzete — Meg kell könnyíteni és megnagyobbítani ■ forgalmat, amit a város az elaxakitott területekkel olveszitett
Dr. Kállay Tibor nyilatkozata a „Zalai Közlöny"-nek
Nagytuützu, február 7
Dr. Kállay Tibor nagykanirsai tartózkodása mindenkor esemény a város éleiében éa ünnepnap a polgártág számára. Nagykanizsa városa és országgyűlisi képviselője között vila-hogy egészen más a viszony, mint más város közönsége és képviselője közölt, Nagykanizsa város polgársá\' gát mély benső kapocs köll össze országgyűlési képviselőjével. A szeretet, tisztelet, nagyrabecsűlis és ragaszkodás ezer szála. Hi dr. Kállay Tibor Nagykanizsára jön — haza Jön. A város polgárságának szive felije dobban, mert megszámlálhatatlan alkatomkor tapasztslballa, bogy nemcsak képviselője Zrfnyl ősi városa polgárságának, de Igazi alyja ls, akihez mindenkor bizalommal fordulbal. Ebből a mély, bensőséges viszonybői eredt, hogy valahányszor dr. Kállay Tibor lejön városába, mindenkor Igyekezik válaszlőpolgár-ságál fel világosi lant a helyzetről, a Jövő alakulásairól, a várhaló gazdasági viszonyokról. Dr. Kállay Tibornak egy-egy ilyen nyilatkozata rendszerint országos érdekű, hiszen országot sulyu politikus ajkairól hangzik el. Dr. Kállay moslanl három napot lejövetele azonban annyira magánjellegű toII, hogy nem volt alkalma a polgárság számára a politikai kérdésekről nyilatkozni, amlnl azt a város közönsége szerette volna.
J Azért tegnap délben a hivatalos fo-\' gadó-órál közepette felkerestük a városházán, hogy a Zalai Közlöny közönsége számára megkérjük, nyila ikozzék, mikorra várható a gazdasági viszonyok Jobbrafordulása ? Dr. Kállay Tibor v. pénzügyminiszter dr. Králky litván polgármes-lerhelyellei-főjegyző, majd dr. Oroszy Qéza v. kormánybiztos Jelenlétében fogad és a nála megszokott előzékenységgel áll rendelkezésűnkre.
— A magángazdaságok helyzete ezldelg tényleg még nem klelégllő a békebeli állapotokkal szemben — mondj), miközben vele szemben be-lyet kínál. — Remélnünk kell azonban, hogy azon Igen nagy és gyors elíhaladis ulán, amelyet a pénzügyek szanálása terén elértünk, a gazdasági helyzetnek a szanálását Illetőleg Is gyors lépésekben haladhalunk majd előre.
- A kormánynak éa az Egységespártnak egyik választási programm-pontját képezte az, hogy s magángazdaságok talpraállilásának kérdésével behatóan és lelkiismeretesen foglalkozzék.
— Ezt a cill szolgálja a most tárgyalás alalt álló lörvinyjavaslat Is, amely egyrészt az adóknak a mérsékléséről, másrészt a községi háztartásoknak ellenőrzésiről Intézkedik.
I Körülbelül negyven millió Jövedelmi többletnek a megszüntetéséről Illetve az adózóközönség részére való visszaadásáról van szó ebben a törvényjavaslatban, ami kétségkívül alkalmss lesz arra, bogy a magángazdaságoknak a helyzetét Javítsa, mert hiszen igen Jelentékeny összeg a ml viszonyaink kő-zepelte ez a 40 millió, ami már most az egyeseknek a zsebében fog maradni, abelyell, bogy mint eddig — az államnak szolgáltassák be.
— Ugyancsak az adózókról való fokozottabb gondoskodásnak a kifolyása a községi hizlaltátok ellenőrzéséről szóló rendelkezések, melyeket nem ugy kell felfogni, mintha az állam szembe kívánna helyezkedni a polgárságnak a kivinalmaival a községi ügyeknek az inlizieében, hanem ellenkezőleg: a polgárságnak a kivánalmait akarja batikonyabban érvényre |uttatni azáltal, hogy a községi ügyek intézőinek a segiMgéte sietve is a községi képviselólestaiet-lel karöltve dolgozzék azon legfőbb polgári kívánalmaknak a megvalósításán, hogy
az adminisztrációt olcsóbbá tegyék és hogy a teheti leggazdaságosabb kezelését biztosítsák a közügyeknek az egész vonalon.
— Nagykanizsa helyzete sok tekintetben speciális azért, mert Itt azokon az általános tényezőkön ki-vűl, amelyek a gazdaság] helyzet
megjavításához szükségesek, még egy speciális kívánalom leljesltisí-nek it keli bouájárulnia. Nevezetesen, hogy könnyebbé váljék és megnagyobbodjék az a forgalom, amelyet Nagykanizsa annak idején a most már elszakított területek lakosságával bonyolított le.
— Kitsigtelennek tartom, hogy a nagykanizsai kereskedelem is Ipar rövidesen meg fogja találni a mód-Ját annak, hogy vlsszaszorifsa legalább is azt a konkurrcuciál, amelyet Ausztria teremtett neki a szóbanforgó területeken akkor, amikor ezek a területek a politikai viszonyok következtében teljesen el voltak városunknak a kereskedelmétől zárva.
— Eteknek a viszonyoknak javulásával kétségkívül élénkülni fog I gazdasági összeköltelis is forgalom is lehetövi vá ik a városi polgárság anyagi megerőtödisében a községi közügyeknek it erőteljesebb felkarolása.
— A szóban forgó területeken kívül azonban 1iJ területeknek a nagykanizsai gazdasági forgalomhoz való közelebb hozataláról la kell niieleai szerint gondoskodni is ezt a célt szolgálnák azok a
vasútépítési tervek, amelyekről Nagykanizsán az utóbbi ivekben mind több szó esett.
— Bizonyos, hogy az államvaa-utaknak felépítményei ét forgalmi eszközei igen Jelentékeny beruházási összegeket Igényelnek és ezde a szükségletek erősen meg fogják terhelni a nevezett üzamnek a legközelebbi évi köKiigvetiteit; remélnünk kell azonban, bogy amellett még
marad majd pénz uj vonalaknak a létesítésére és így a Jelzett építkezési terv Is megvalósításra kerül.
— A gazdasági forgalomnak is a
Irodalmunk nagyjai a magyar sportban
I. Deák Ferenc
Irta: dr. Mező Ferenc Deák nem tornázott, nem evezett, még csak Friednch, vagy Kercsz-tessy vivótermét sem látogatta, egyszóval nem voll sportemtter, de mégis annyi kapocs fűzte a magyar sporthoz, hogy iporliönénclműnk Is hálásan emlékszik meg róla.
A sétát, a mozgást szerette. Már fiatal koriban (1835-ben) szivba| támadta meg, majd gyakori vértódu-lás fogta el; mindez elten orvosa nagy sétákat és sok testmorgást ajánloiu Délutánonként nag,obb sétára szokott menni. Pesten különö-ten a Városligetet kedvclle, ha Kehidán tartózkodott, mindennap át-eyatogoll a hét kilométereire fekvő Szentgrólra, de a pozsonyi ligetben, a szentlászlói erdőkben is szívesen tett egy-egy kiadós sélál. Szerelte a biiliárdjátékot és eiról a szórakozásáról míg pusztaszentlászlól magányában sem mondott lel
Fővárosunkban a harmincas ivekben kezdődölt a totnaílct, de a Nemzeti Torna-Egylet, illetőleg annak elődjinek a Pesti Tomaegyjelnek a megalakulásáig (1863.) kicsi volt a tornászok tábora. A spoit e fajtája
— mondja az egykorú tudósító — ugylátszik nem nagy részvétlel találkozik a „high life"-nál. Deák szerelte a lornásiokat, mini ahogy az III következő történet igazolja.
1866. májusában a Pesti Tornaegylet vörösingea tornászai a zugligeti .Fiain\' mellett (ornászmulat-sagot rendeltek. Vezelöjűk Huhert Agosl már éppen glédába állította Őket, amikor az egyik vörösioges fut közéjük és szinte átszellemült arccal közli velük, hogy a .Fácánéban ebédel néhány képviselólársával a haza bölcse; egyben javasolja, hogy hívják meg az illusztris társaságot mutatványaikhoz. — A továbbiakról ezeket olvassuk Matolay Eleknek, a magyar toroa egyik apostolának a mulatságról irt szines leírásában:
.Dlclum, factum. Hárman elmenlünk deputiciónak. Olt üllek egy hosszú asztalnál az eresz alatt szivarozva Deák Ferenc, Tomcsányi József, Szenliványi Károly s többen. A deputáció előadta a meghívást, persze kizáiólag Deák Ferenchez szólva. Mit mondtunk, nem ludom. Csak azt ludom, hogy a kotlája jó volt a mondókénak t megtelte a hatást.
Deák Ferenc nyugalmasan pillantott társaira, azután felétik emelte lejét s azt mond*, hogy .köszönöm Otséim, majd elfogunk menni*. El
is |öttek mind, a zöld gyepen plai-deinkben, kabátainkon letelepedlek. Mi pedig sorba álloltunk s a büszkeség a derekába ütött mindenik vörösingesnek azon ludalra, hogy milyen publikum elölt piodukáljuk magunkat.
Majd két óráig végig nézték a jó urak loinázásunkai, pedig nem sokat tudtunk. De éppen ez tette meg, meit Igy sokkal közelebb jött nekik az egyleti lornázás fogalma, mintha művészi mutatványokat láttak volna. Munkánk befejezte után Ismit depu-tációba mentünk a gyepre, megköszönni a jelenlétet. Deák Ferenc pedig kezet fogott egyikünkkel, az után a másikkal, harmadikkal és valamennyivel sorban s azzal búcsúzott el tőlünk, hogy .kedvea öcséim, derék emberek vagytok, ilyen mulatságban szerelném én látni a fiatalságot".
Ml pedig olyan jó kedvre derültünk, hogy dacára a lornázás fáradságának — nyulat is lehetett volna velünk fogatni, mintha csak mindenikünk egy ternót csinált volna. De ternó voll ám, mert beajánlottuk egyletünket a legjobb pártfogásba."
A röviddel ezután (1866. aug. 15.) megalakull Nemzeti Torna-Egylet csakhamar erős gjöieret ver társadalmunkban és alig néhány évi működéi után elhatiroiiá, hogy a torna
kedvelöl számára állandó csarnokot épplllel, .hogy fonlos céljainak minél Jobban megfelelhessen, mert a testi erő fejtíse a nemzeti életerő egyik fótinyezóje." Eleinte országot gyűjtés uiján akarták a szükséges pénzt elöketilenl, de csskhamar belátták, hogy Igy sokáig kell várni a tornacsarnokra. Ekkor eszükbe Jutott a zugligeti jelenet, de meg a nagy illamfirfiu kedves &z*v«i ls. Szépen megszerkeszleit kérvénnyel fordullak az országgyűléshez támogatásért ét Deákot kérlik meg, hogy legye l« inslánciijukat a t. Ház asztalára. Deák kiszsiggei eleget tett kírisük-nek is amikor a kirviny tárgyalása során Horváth Károly kipriseiő 2000 forintnyi segélyt Javasoll, ő Is szót kért és rövid beszédit ezzel a hatásos mondattal fe|ezle be: .A nemzet becsülele nem enged oly keveset adounk — adjunk 5000 forintot". A Deáktól javasolt összeget vita nil-kül megszavazták is a gavalliros segély leilelövi telte, hogv az egylet csakhamar felépítse az ösz-ulcában (a mai Szentkirályl-uica) gyönyörű csarnokát, amely mindmáig centruma a magyar tornászainak. Ezt megelőzően a hálát tornászok egyletük tiszteletbeli tagjává választották nagy pártfogójukat, valamint Jókai Mórt is .\'Z egylet iránt tanúsított rokonszenvükén". (Folyt, kov.)
1927 február 8
zalaiközlöny
a
polgárok vagytotiosodásának az eme-lilére pedig mindezen jetzell etikö-íokkel annál nigyobb szükség van, mert csak a teljesítőképességnek a növelése utján biztosítható mindenkor a kuiturlgényekuek az állandó és pénzügyileg is jól megalapozott kielégítése, amely kulturlgényeket Nagy-lunlzaa lakossága méltán támaszt és amely Igények kielégítése tekintetében a közelmúltban történt már néhány Igen előrehaladó és erőteljes lépés, de amely téren még nagyon sok teendő vár a legközelebbi Időben való megoldásra.
— A legtöbb alapot ezen előrehaladás megteremtésénél — amint Jeleztem — a városi polgárság vagyoni helyzetének abban a megerősödésében látom, amely megerősítésre törekszik a magyar kormány az ezldószerint tárgyalt törvényjavaslattal is, de ezenkívül természetszerűleg
szűkség van állami támogatásra la, ugy Iskolai épitkezések állal, mint egyéb olyan utakon és módokon, amelyek a városnak különböző lö fekvéseit alátámasztják.
— Egyesült erővel kell törekednünk arra, hogy ezt a támogatást Is megszerezzük és ebben, remélem, hogy ezután még több tényezőnek a támogatására fog Nagykanizsa számíthatni, mint a múltban számíthatott, hiszen
a főispán és a zalai képviselőkön klvQI most már az újonnan megválasztott főrendeknek Is módjuk éa alkalmuk van arra, hogy a figyelmet a kormánynál a városnak említett és méltányos
törekvéseire irányítsák. A főjegyző szobájában a kihallgatásra várók tzaporednak. És mi tagadás — türelmetlenek. Hisz annyi sokan vannak és mindegyik most akar bejutni a kegyelmes úrhoz. Azért nem kívánjuk tovább idejét Igénybe venni. Megköszönjük lekötelező előzékenységét. Egy szívélyes kézszorítás a kegyelmes úrtól azzal az Ígérettel, hogy mihelyt elfoglaltsága engedi, Ismét lejön az ő városába — és dr. Králky István főjegyző már egy klskanlzsal polgárt bocsát be audienciára .....
Benedek Rezsi
Kinevezés az igazságügyi orvosi tanácsba
Budapest, febr. 7. (Éjszakai rádió-jelentés ) A m. kir. igazságügymi-niszter Bókay Zoltán dr. egyetemi ianárt az igazságügyi orvosi tanács tagjává három évi időtartamra kinevezte.
A boxolás világbajnoka vérmárgezást kapott
Dempsey boxbajnok, mini N w-yorkból Jelenlik, mrgaérlelte az uj-ját és vérmérgezést kapott. Orvosai vasárnap esllg haj műtétet hajlottak rajta végre és. a vészedelmet már elhárítottnak tekintik.
Dr. Kállay Tibor városi Kör
Nagykanizsa, tebruár 7
A Budapesti Erisébe!városi Kör vasárnap nagy közgyűlést tartott Ehrllch 0. Gusztáv e\'nöklete alatt, amelyen dr. Kállay Tibor v. pénzügyminisztert, országgyűlési képviselői, nagy lelkesedéssel egyhangúlag disz-elnökké megválasztották. Ehrllch 0. Gusztáv ebből kifolyólag vasárnap délután a következő táviratot küldötte Nagykanizsára dr. Kállay Tiborhoz :
.Kegyelmes Uram I Az Erzsébetvárosi Kör mai közgyűlése Kegyelmességedet nagy ét osztatlan ielke-
— az Erzsébet-diszelnSke
sedétiel diszcinökké választotta meg. Ezen tényével szerény elismerésének kíván tanújelét adni Nagyménóságod azon sokoldalú és hasznos munkásságáért, melyet az ország és a főváros polgárságának érdekében oly hosszú időn át eredményesen kifejlett. Az ég áldását kérve további működésére, mély tisztelettel Ehrllch G. Gusztáv az Erzsébetvárost Kör elnöke, Dohány-utca 76." .
Dr. Kállay Tibor meleghanfu sürgönyben válaizolt Ehrllch 0. Gusztáv elnöknek
Műkedvelő operettelőadás Kiskanlzsán
Kállay Tibor ét kliérete ia megjelent az előadáson
Nagykanizsa február 7
A kiskanizszi Katolikus l/Jusógl Egyesület vasárnap délután szineló-adást tartolt, amelyre dr. Kállay Tibort és nejét is meghívta. A népszerű képvitelő a kiskanízsalak meghívásának a legnagyobb készséggel tett eleget és személyes megjelené-tével emelte az előadás ünnepélyességél és fényét. Az autók és kocsik tél 4 órakor gyülekeztek a Csengery-ulon, majd hosszú sorban Klskani-zsára hajtottak: Dr. Kállay Tibor és neje, dr. Oroszy Qéza kormány-főtanácsos, dr. Órley Oyörgy kir. kormányfőtanácsos, dr. Kovách Oyula klr. ítélőtáblai bíró, Győmörey István ortzággyülétl képviselő és neje, dr. Sabján Oyula polgármester, dr. Králky István főjegyző <s nej\', dr. Vargha Teodorlch plébános és Ou-lyás P. Oellért, foss Zoltán vármegyei gazdasági főfelügyelő, dr. Hajdú Oyula ügyvéd és számosan. A kiskanlzsai hidon lovasleventék várták dr. Kállay Tibort, akinek a kocsijához csatlakozlak.
A kiskanlzsai mozi előtt ezalatt hatalmas néptömeg ünnep! ruhában várta az Illusztris vendégeket. A téren Szépudvary László parancsnoksága alatt két levente-diszszázad helyezkedett el gyönyörű zászlaja alatt. Amikor a díszes vendégsereg megérkezett a mozi elé, haialmas éljen-kiállásokkal fojadlák a polgárok ezrei. A Levernék Énekkara elénekelte |ellgé|ét. Lencz Gyula vezetése alalt. Bakos P. Ágoston az Ifjutágl Egyesület elnöke üdvöröltc dr. Kállay Tibort, aki az üdvözlése hosiszabban válaszolt. Ma|d fehérruhás leányok virágcsokrokat nyújtónak ál a képviselőnek, akit szem-mellálhatólag meghatót! a klskanlzsal polgárok figyelme.
Majd a vendégek bevonultak a feldíszített és zsúfolásig megtel! moziba, ahol a Ka\'o\'ikut lfiuságt Egylet tagjai a NóláskapUányt adták elő olyan ügyességgel, hogy bármely műkedvelőnek díszére vált volna.
Miután a polgármester délulán teát adott dr. Kállay és nejének tiszteletére, — a vendégek az első felvonás után visszaindultak Kanizsára.
Ami a színielőadást Illeti, az ismét megmulstta, hogy milyen érték a pol-gárifjuság: csak toglalkoinl, csak bánni tudni kell vele. A Katolikus l\'Juiági Egyesület büszke lehet műkedvelői gárdájára.
A kapitány szerepében Peti József, Pacal közhuszár szerepében Samu László (aki egyúttal a darab főrendezője la;, az őrmester megszemélyesítőiében Rácz József, mint ezredes Dolmányos György és mint főudvarmester Tóth József j-itszottak igazán elismerésre méltó igyekezettel. Enlz Teréz helyrevaló Kádár Boriska volt, mig Tóth Mariska mint hercegnő érdemelle kl a so\'< tapsol.
A zongora és hegedüszámokat Lencz Gyula kántortanító és neje játszották. A kitűnően sikerült elő-! adást vasárnap délután megismétlik.
A kanizsai Igazságügyi palota felépítése
Az ivek óta sztieteló probléma újból napirendre kerti
Nagykanizsa, február 7
A nagyközönség elölt még Ismeretes az IgaziágOgymlnlsztériunaoak az a terve, hogy Nagykanizsán a régi potlaépűlet lelkén egy minden tekinietben modern ét nagyarányú igazságügyi palotát akart feléplleni. Elkészült a palota teljes tervraj ia és költségvetése it, azonban a háború megakasztotta a terv kivitelét.
A tervezett kétemeletes nagykanizsai Igazságügyi palota a Királyutcától az Erzsébet-téri dohány raktárig terjedt volna, a Király-utcára és Erzsébet-térre néző fronttal és magába foglalta volna az összes bíróságokat és Igaistgűgyi hivatalokat, a törvényszéki elnök éa ügyészségi elnök lakásaival. A fogházat változatlanul jelenlegi helyén hagyták volna. A palota ugy terjedelemre mint külső kivitelre nézve a legszebb épületek egyike lelt volna.
Nagykanizsán az ország egyik legrégibb törvényszéke van. És mégis, mig a szomszéd kis Zilargerszeg modern építésű bírósági épületlel dicsekedhetik, mig a lobbi törvényszék mind sa|*t állami épflldéhen
| nyert elhelyezési, addig a nagykanizsai bíróságok meg nem felelő helyiségekben, bérelt épületben kénytelenek székelni és meghúzódni. Megfelelő tárgyalási termekről, f6-lárgyaláai teremről, az egész Igazságügyi apparátus célszerű elhelyezkedéséről szó sincsen. Valahogyan az a helyzet, mint a lakó és a házigazda közölt. A lakó nem rendelkezhetik az épületlel, amely a házigazdáé.
Hogy az ország napról-napra jobban kontzolldálódlk ét előkerülnek az évek óla abbamarad! avagy fel-függeszlett tervek, a nagykanizsai igazságügyi palota felépítésének problémája It újból felvetődik. Értetűlé-sűnk szerint illetékes helyen azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy a már évek előtt elkészített nagykanizsai igazságügyi palota tervéi és köllség-vetétél újból előveszik és az azóta szükségessé vált korrekcióval kivitelre előkészítik.
Az igy felszabadult hatalmai épület, amelyben lelenleg a bíróságok el vannak helyezve, valamely létesítendő In\'ézmény céljait szolgálná.

Helyiségavató ünnep a Katii. Legényegyletben
Nagykanizsa, tebruár 6
Régi vágya teljesült a tegnapi nappal a nagykanizsai Katolikus Legényegyletnek. A városunk ifjúságát magukba lömörilő egyesületek köaül vezető helyen álló Legényegyletnek saját házában nem voll olyan helyi-tége, amely az egyesületi társasélel kifejlesztésére alkalmas lett volna. Ezért épiletlék át az egyesület házának udvarfelóll részén levő két műhelyt egy nagy, világos, barátságos teremmé, melyben a jövőben az egyesület otthon rendezheti meg et-télyeit és tártat Osizejövetelelt.
Az uj helyiséget tegnap avatták fel ünnepélyes keretek közöli. Az Ízlésesen diszitei! lerem széksorai zsúfolásig megtellek. A műsort a m. kir. honvéd a\'liszlkétaző énekkar nyitotta meg Lengyel Oyula s. kánior vezetésével. Eberhardt Béla lank. fóigazga\'ó, az egyesület egyházi elnöke rövid beszédben ismertette az egyesűlel székházépilő tervéit és
mint ezeknek első etsppeját, a most avatott terem létesítését, annak je-lenlőségét az egyesüleli életben. — Lengyel Oyula cigányzene-kíséreltél előadóit hegedű-szárnál ráadtssal kellett megtoldania. Gráf Mátyás lelket irredenta-szavalata ulán fegyelmezett, jó hanganyagu a Hiszti énekkar egy száma, ma|d a Magyar Hiszekegy fejezte be a műtőd.
Műaor után családias, közvetlen, meleg hangulalu tánclea voll. — A bűflében dr. Mutschenbacher Ed-vinné és Stampf Zsigmondné szór-go .kodlak, mint háziasszonyok. Voll kelete az enni, inni valónak, miközben a fiatalság fáradhatatlanul ropta a táncot. Jól sikerüli, kedves, derűt avatása volt a Legényegylet uj helyiségének.
Itt említjük meg, hogy az egyetü-let uj helyilégében kéthetenként a farsangban láncos leaettélyeket, a böjtben p.-dig oktató és szórakoz-taló es\'élyeket fog rendezni. Ezekről minden esetben a Zalai Közlöny fogja tájékoztatni a tagokat és érdeklődőket, mert meghívókat nem fognak minden eselben kibocsátani,
ZALAI KÖZLÖNY_____1927 februári
Cigány a biró előtt...
Nagykanizsa, Ittluár 7
Többszörösen rovottmullu Fáraó-ivadék állolt lopással vádolva tegnap délelőtt a helybeli kir. Járásbíróság dőli.
Idősebb Lakatos SSndor nagybakónak! őreg cigány Itával keiül! a vádlottak padjára, mert még az óss folyamán, a község határában, Könczál István odaváló gazdálkodó szénáját megdézsmálta és abból mintegy három é> fél mázsányi! elvitt.
A biró kérdéseire a cigány nem tagadja a lopási, csak a mennyiségre nézve nem volt hajtandó a három és fél mázsát elismerni.
— Egy kis maiik szina volt, ke-zsil csókolom, náccságos királyi biró ur, — mondotta síró hangon — csak a szína ajjábul egy kicsinykét sxcdlem essze. Ipepg, hogy na...
— Ne hazudj, cigány I — szóll rá a biró. — Voltál-e már büntetve?
— Vótam, kezsit csókolom, vótam. Válámi semmis ígér.
— Hát ml voll az a semmiség?
— Loptam valami1, valami tsekll-sigel.
— Aztán mennyire voltál bünlelve?
— Egy hit, kél hil, meg ugy né—
Itt közbe szól a károsult gazda,
aki Jól Ismeri a mi cigányunkat;
— Voltál le már Kaposváron bonletve több hónapi börtönre ls.
— Igaz ez? — kérdi a biró.
— Hál Igazs, bál tsak ugy né...
— És mennyire voltál?
— Válámi kis lopás mláit. Káp-tám nyolc hónapot.
Amin! ez kkleiOI a biró kijelenti, hogy a törvényszék Ideronalkozó paragrafusainak értelmében a cigány lopás-ügye nem vétséget, hanem bűntettel képez és Így nem is lár-gyalhaló a járásbíróság elóli. Ennek megfelelően a biró a tárgyalást berekeszti azzal, hogy az Iratokat átteszi a királyi ügyésziégie.
Mikor a dgíny megtudja, hogy nem tárgyalják ügyét megjtgyzl:
— Há\' csinyájják meg ezt a kis semmisigei, bogy ne muszáj legyen megin begyőnni.
A dgány nyilván érzi, bogy az ügyészségen már több néz ki neki azért a .kis semmisigétl."
Feloszlatják az osztrák nemzetgyűlést
Bécs, február 7. Az osztrák kormány a mosl tárgyalás alatt álló munkás-sggkori és rokkantbiztosiltsl törvényi csak 1937 ben akarja életbe-lépldnl. Ezzel szemben a szociáldemokraták ragaszkodnak ahhoz a követelésükhöz, hogy a törvényt megszavazása után nyomban életbeléptessék. Minthogy a kormány attól tart, hogy a szcciátisták esetleg technikai obstrukcióval lehetetlenné lesznek minden törvényhozói munkál, osztrák politikai körökben számolnak azzal a közeli lebdóséggel, hogy a nemzetgyűlést (eloszlatják és uj választásokat rendelnek d.
NAPI HÍREK
■APIREIID
Február Bt kedd
Római katoM.ui: Mátlul u. Ján. Pro-tutána: Aranka. Izraelita: Atlar hó 6.
Nap kit renget 7 óra 19 perekor nyugszik délután 17 ón 11 perekor.
Mozi. Uránia: Lady Wlndeimere legyezője. Színdarab egv |ó aaszonyról. tlóadáaok: 7 is 9 órakor.
INTERIEVR
Napfényes verandán Kiest fehér aulai, Gyűrellen damasztián Fehér kenyér vajjal...
Karlsbadl porcellán Lágyvonalu álén, Táncold napsugár
Tejszín kávé fölén...
Csiszolt üveg vázán Pár reszketi rizsa, Szirmain Illatos Eiték harmat Csákja-
Fehér rámás képek Acélszürke falon, Puhán omló függöny Rézveretes ajtón.
Késó iszt napok Zardsdgát enyhilin Öblös fehér kályha A keskeny szeglelfón.
A kályhán, felhúzol! íjjal pajkos Ámor... ...Puha, könnyű léptek Nesze a — szobából...
Brassdnyí Gyala
— Minden körjegyzőség kap teleiont Zalában. A zalai telefonhálózat agyeben, mini már megirtuk, a megye vezdől tárgyalásokat folytatnak a kereskedelmi kormánnyal. Mosl egy körrendelet érkezeit Zalr.-megye alispánjához, amdyben a belügyminiszter elrendeli a körjegyzőségek székhelyén a lelefon felállítását. Az alispán értesítene a belügyminisztert, bogy Zalamegye már a reoddetei megelőzőleg lépésekéi tett a lenti irányban. A rendeld értesülésünk szerint, a telefon bevezetés költségeit 50 százalékban a megyékre háritja. Ezzel szemben a főispán oly Irányban folytat tárgyalásokat, hogy az egész bevezetési költséget az állsm viselje.
— Két uj Iskolát építenek Göcsejben. Kissziget, Ortaháza és Zebecke községeknek ezldószerint csak egy közös iskolájuk van Kisszigeten. Most a bárom község Iskolaszéke együttes ülésén kimondotta, hogy ssükségesnek tartja az oitaházi és zebeckd elemi iskolák felépítésé! Is. El Is határozták, hogy az Iskolaépítésre államsegély! fognak kérni s aminl az! megkapják, a két uj Iskola épilésél nyomban megkezdik.
— Öngyilkos vámőr. Dernanczy József vámőrszakaszvezető este 10 órai vonattal Berzencére érkezeit szüleinek az állomáson levő lakására. Senkinek se szóll bazajövelelérö\', az istállóban lefeküdt aludni, a seggeli órákban, amikor el kellett volna utaznia, szíjába tett Frommcr pisztolyával agyonlőlle magát. Kétségbeesett szülei icmmi okát se tudják fiuk életunltágának, IrásI se hagyott hálra.
— Az Oltáregylet tcaestélye. A nagykanizsai Oiliregylel estélyci és előadásai mindenkor ismeretesek színvonalukról és |ól rendezctlségük-: röl. A kanizsai katolikus társadalom legjobbjai vesznek részt benne. Ebben az évben először most szombaton, vagyis lebruár 12-én esle 8 órakor a Keresztény Otthonban nagy tea-estélyt lar! az Oltáregylet, melyben a háziasszonyi lisztet az egyesület hölgyd végzik. Az Oüáregylel lez-estétyére már előre fdhivjuk a társadalom figyelmét.
— A Keresztényszocialisták szórakoztató estje vasárnap nagyszámú közönség részvétele mefldt folyt le a Keresztény Otthonban. Ansorge Antal aktuális kérdésekről tartott közvetlenül ható előadást. Sok érdeklődésre számot tarthaló közéleti problémát boncol! könnyen érthetőmodoiban. Sikerült szavalat és zeneszámok után a fiatalság táncra perdüli és vége-hossza nem volt a jókedvű mulatozásnak. A zenét a párttagokból slakult zenekar szolgáltatta.
— KÉPKERETEZÉS ás Orogezásbaa IfM olcsó PUM üveges, Király-utca 10.
— A nagykanizsai vendéglősök évi közgyűlése. A nagykanizsai Ipartestület vendéglős szakosztálya tegnap délután 3 órakor tartotta rendes évi közgyűlésit Wollák Jenő elnökiele alatt, amelyen a vendéglősök nagy számban jelentek meg. A mull közgyűlés jegyzőkönyvének ht-lelesltése után a napirend tárgy-pontjal kerültek tárgyalás alá. Igy a katonai parancsnokság átirata, amely 5 vendéglő kivételével felszab: dilolta az eddigi látogatási tilalom alatt levő vendég\'őket. A tanoncvizsgáló blzotlságba Wollák Jenő, Kiss Ernő, Ctukovlcs István, Hajas József, Hollcr J. és Kdn Oyula tagokat jelölték az Iparteslűletnek. Rllscher Mór pénztáros a számadásokai és a jövő évi költségvetést terjesztene elő, amit Jóváhagytak és elfogadlak. Majd a tisztikar válasz-iása következett. Elnöknek újból egyhangúlag közfelkiáltással a szak-osztály eddigi telkes és buzgó elnökét, Wollák Jenőt választották meg, mlg alelnök isméf Oaral Adolf és pénztárnok Rllscher Mór tett. Az öttagú választmány: Kiss Ernő, Kein Oyula, Csukovics István, Kumln Fe-renc és Nagy István. Az uj llszll-kar nevében Wolldk Jenő mondott köszönetet az ismételi bizalomért.
— Felülflzctések a keszthelyi akadémiai sportbálon Relschl Richárd, dr Jobs Viktor, Kálay E 40, herceg Festelics Tasziló 24 dr. Btrzsenyi László 24. N. N.\' 16, Szlankov\'c< Jínos, dr. Lénárd János, Zrínyi E. 12, dr. Lovassy Sándor\' Gráf M. 10, Náray A, Groffils 0 dr. Windlsch R, dr. Kozák L. Hanny A, Vázsor.yi V., Tiimka N\' Ciéby L, N N„ N. N 8. Keszlyűs L 6 dr. Keller 0. Berkes J, dr Szerecz J. 5. dr. Schürger J, Juhos L„ Piosek N, dr. Richárd P„ dr. Slelalls A., Vldosfalvy N 4 pengő N. N. 1 pengő 60 fillér, melyeket ezulon Is hálás köszönettel nyugláz a Rendeziség.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-
Hétfőn a MmtrUk-
Uii; Reggel 7 órakor —3, délután 1 órakw —2, aite 9 órakor —7. PtlMuli Egész nap bomlt égboltozat. Szélirány. Reggel Délnyugat, délben
és este Északkeleti síéi.

A Meteorológiai Intézet |denléec arc.
itnt változékony kló egyea helyeken főleg détén caapadékkai és lényegtelen hóválto-zásokkai
Schwarci Dezső harisnyál a legjobb ik.
— A „panyor* meg « gólya. Zalaegerszegi laptársunk, a .Zalavármegye" Írja. Egyik zalaegerszegi orvoshoz ma éjjel I óra tájban bekopogott egy hegyi fiatal gazda és kérte öt, vizsgálná meg nagybdeg feleségét, akli kocsin botolt siagá-vaL Ugy gondol|a, hogy a fdesége .panyor\'-ban van. Aminl azonban a menyecske belépett a rendelőbe az otvos rögtön megállapította, bogy llt épenséggcl nincs .panyor", ellenben erősen kelepd a gólya. Az orvos felkeltene feleségét is, hogy illően fogadhassák az uj Jövevényt. Mindenekelőtt a konyhába futottak, hogy egy kis melegvizet készítsenek. Nagy voll azonban meglepetésük, amikor a konyhába értek. Két férfi meneküli onnan, holott a konyhában — mely közös a másik lakóval — tudomásuk szerinl csak a két cselédleány aludt. Bizonyára tolvajok voltak a férfiak. Az orvos engedte őket futni. Sokkal fonlosabb feladat várt rá, mint olyan tovajo-kat kergetni, akik nem ól lopták meg. Fáradozásai végül ls sikerrel járlak. A házaspár már nem kettes-beo, hanem hármasban hagyta d az orvos lakását.
Szótártól a koporsóig
Az élelmes ulazóOgynök végtelen sok ajánlatát megsokalva, a meg-zaklatott áldozat Igy förmedt rá a kínzójára:
— Mondtam már, hogy rum kell semmi sem! Hagyjon engem békén I Nem találok szavakat, hogy felháborodásomat kifejezhessem...
— Hogyan ? — vág közbe oz utazó. — On nem talál szavakai ? Segíthetünk, mert épen van nálam egy kltünl szótár, amelyei olcsó áron számíthatok...
— Menjen a pokolba a szótárával, már egészen rekedtté kiabáltam magamat...
— Ah uram, ön rekedt ? A re-kedtség elten l\'gjobb szer a Gezo-val pasztilla, amelyei van szerencsém...
— Uram, ha el nem takarodik azonnal,a hátán töröm ela botomat. ..
— Micsoda? az ön botja olyan silány, hogy eltörik ? Figyelmébe kell ajánlanom a legjobb angol url botokol, amelyekbit...
— No de most már elég legyen, hisz megül a guta.
— /tz ellen Is van ajánlatom I A dr. Bink-féle labdacsok megszűntetik a vértéduldst, lessék néhány dobozzal nálam rendelni.
— Hah, mosl már kiver a halálos izzadtság...
— Hálált? Ajánlhatok egy kitűnő, szolid temetkezési vállalatot, épen nálam a képes árjegyzék...
Tovább azonban nem folytathatta, mert a szerencsétlen áldozat revolverrel kergette kl a Javíthatatlan utazó ügynököt.
taar tcbrulr 8.
zalaiközlöny
Régi álarcosbálok
Benne vagyunk a farsangban, amelynek színes larlotika az álarcosbál. Bölcsője és őshazája az álarcosbálnak Olaszország, de érdekes, hogy az olasz .maschera\' (álarc) szó az arab .mászkárá\' (annyi mint: guny, nevetés) származéka. Bizonysága annak, hogy adélolaszországi szaracénuralom fejlesztene voltaképen néples mulatsággá ezt a szokást, melyet az olaszok örökségképen vettek át latin elődjeiktől. Vlsyot a .maskara" szó, amelyei minden kutturnemzet nyelve átvett az olasztól, bizonysága az álarcosbálok olasz eredetének. Az álarc viselése — még pedig nemcsak bálokban is mulatságokban — leginkább mégis északi Olaszországban terjedt el, klvállképen Velenczében, ahol az előkelő noblllk, különösen a hölgyek, még nappal is az utcákon Is álarcban jártak. Ez azonban nem volt Igazi álarc, hanem ^csak az arc felső részéhtz simuló bársony- vagy selyem-kivágás, melynek alsó riszin csipke függönyt, hogy a szájat is az illat ellakarja. Ennek aztán nem Is .maschera\', hanem .bauta" volt a neve.
A XIV. században lassankint mái országokba Is átterjedt az álarc vi-selise. Az Anjou-királyokkal együtt kevonult Magyar-országba is, ahol a budai várban, Visegrádon is számos flurt kastélyban kedvelt mulatság lelt a .maskara-bál".
De kisőbb mis cilok/a Is használták az álarcot: politikai „segédeszköz\' lett, különösen Velencében, ahol fl félelmetes .tizek tanácsa\' titkos ülésein Is álarcai viselt, ugy, hogy a tanács taglal még egymást se Ismerték. Nálunk pedig a mohácsi visz idején is utána a különböző .kalandos\' is ,álorcás" társaságok köveitek el mindenféle hatal maskodás! is erőszakot álarcban, akárcsak manapság Észak-Amerikában a hírhedt .Ku-Kuksz-Kian\', amelyei mig az Egyesült Államok hatalmas államrenaőrsige se blr megfékezni.
Az álarcos bálok klasszikus hazája mig ma Is Olaszország. Évezredes hogyományok ileszllk e forrivirü nép mulató kedvit, mihelyt megnyl lik a farsang is Karnevál herceg finyes diadalmenetben vonul viglg az olasz csizmán, Genovától Velen-czilg is Turlnlit Palermilg. A vl-rágcsatákban is az álarcos kocsi korzikban azonban már Nizza is Monte-Carlo vezet.
= Dr. Orováné Bodó Klári hangversenye szombaton este a Ka tziuóban zongorán kiséri Blu menschein Vilmosné ás dr. Balls János. Jegyek Szerbnél.
— A zalaszentbalázsi leventék az iskolás tanulóknak tankönyvvel való ellátására Január 30, február 2 és 3-án egy népszínművel és egy Irélás utazási |e!enetekkel bővelkedő darabot adlak elő, mely előadás tekintve a csekély belépő dijakat, ugy erkölcsi, mint anyagi tekintetben tínyesen sikerült. A szereplők kitűnő készültsége, a szép Jelmezes ruhák Is kivétel nélkül a \' nagyszámú közönség tetszését teljes mértékben kiérdemelték. A szereplők betanítása és szép rendezése Könlg Ferenc Igazgatőtanltó és [Muczer Boldizsár tanítók érdeme.
— Kiss.Ferenc ma esli hang •ersenye a Nemzeti Színházban tör-\'énl műsorváltozás folytán 8-10 nappal tísőbbre halasztódott. A Jegyek természetesen érvényesek.
URAWIA^
Még csak ma kedden este 7 és 9 órakor
mi íré legyezőn
Színdarab egy Jő asszonyról 8 fclv.-ban, Wilde Oszkár világhírű darabja uián. — Főszereplők: Irene Rlch, Ronald Colman, Mc. Avoy.
— Meghűlésnél, náthánál, torokfájásnál, idegfájdalmaknál, szaggatásnál naponta fél pohár természetei .Ferenc József* keserűvíz rendes gyomor- és bélmüködést biztosít. Egyetemi orvostanárok véleménye szerint a Ferenc József vfi hatása [yors, kellemes éa megbiiható. — Ksphaló gyógyszertárakban, drogériáiban és fűszerűzletekbcn.
— A Nagykanizsai Sporl Egyesület vasirnap esle |ólsikcrűlt tanc-leát rendezett a Polgári Egylet földszintjén. Az este a megszokott kellemet, meghitt hangulatban teli el, nagy látogatottság melleit s csak a táróra vetett könyörtelen végei a vidám fiatalság kedvenc szórakozásának.
— Májusban Dzembe helyezik a tihanyi gőzkompot. Tibany-szántódl komp ügye végre teljes elintézést nyert A rozoga komp állandó lavilása nagy összegekel emésztett fel s ezért Zalamegye évente mintegy 18 milliói fizetett rá az üzemre. Végre, mint ismeretes, az állam vetle kezébe az ügyet és elhatározta, hogy Tihany és Szántód között modem gózkompol létesit. Ei ügyben most Tihanybin értekezlet voll Sámy miniszteri tanácsos elnöklésével, amelyen az érdekeltek közül mintegy harmincan vettek részi. Zslamegyét Bödy Zoltán alispán és Sándor Zsigmond műszaki tanácsos képviielték. Jelen voltak ezenkívül Somogymegye képviselői, az Illetékes föbirák, a Máv és Dili vasú\', a Vasul! és Hajózási Felügyelőség, a siófoki kikötő felügyelőség, a Szent Benedek rend képviselői, valamint Spur István balatoni kormánybiztos. Az értekezlet véglegesen elhatározta, hogy az állsm a két part között gőzkompot letesit a hozzátartozó kikötőkkel és épületekkel együtt és a komp májusban megkezdi működését A B:ncés rend a két parton a síükséges területet örök tulajdonul átengedle az államnak. Az állam csak csekély támogatást kér a komp felállításához a két érdekelt vármegyétől. Erről Zilamegye egyik közgyűlése fog dönteni.
— UJ Idők. Herczeg Ferenc ké-
ftes irodalmi hetilapjának az U| dőknek eheti száma Heiczeg Ferenc, Rákosi Jenő, Lyka Károly, Bóuyi Adorján, Terescsényi Oyörgy, Balta Ignác, Dömötör István, Cso-morkányl Pál. és Kepes Oéza Írásain kivül közli a lap népszerű rovatait : a szerkesztői, kertészeti, gasztronómiai és szépségápolási üzeneteket valamint a müvésii és Időszerű képek gazdag torát. Ai Uj Idők előfizetési ára negyedévre 6.40 pengő. Mutatványszámot kívánatra díjmentesen küld a kiadóhivatal Budapest VI. And:ássy-ut 16.
— Egy szegény, családos tűzoltó a város belterületén elvesztett szerdán 45 pengőt. A |ószirü megtalálót ezúton kéri, hogy jultisi el az Oiizeget a szerkesztőségbe.
— Nátha ellen minden patikában kap Ptntutln karót. Ari 16.000 K.
— Háziasszonyok figyelmébe. Alsótzoporl Nagy Ferencné tzer-kesztétében megjelent a Dandntull szakácskönyv lll-lk kiadása, amely méltán egészül ki az első kiadások előnyeit. Háromszáznál több uj recipével gazdagodott tartalma, ugy hogy finom, választékos ételsorával hivatva van a legegyszerűbb háztartástól fogva a legfinomabb konyháig minden igényi kielégíteni Azonkívül vonzó bevezetéssel Ismerteti mind a 36 fejezetet, melyekre könyve lel van osztva, ugy hogy eltekintve a benne foglalt számtalan gyakorlati tanácstól, melyeknek minden háziasszony hasznát veszi, ugy Is mint olvasmány, kedves mü. Van aztán a könyvben a lóiésröl, siózásról, fö-löedények megválasztásáról oly népszerű modorban irt ismertetés, hogy lapjait forgatva, fiatal lánykák is szívesen próbálkoznak meg a szakácsművészet kultiválásával ét a legkezdetlegesebb szakácsné it el-Igazodhatik az egyet recipék vilá-gosan és suly szerint való megjelölése mellett. Kapható minden könyvkereskedésben ét a tierzőnél (Sárvár, Vatmegye) ét Nagykanizsán Schlest-könyvkeretkcdésben. Ara 6 pengő 80 fillér.
(§) Illetéktelenül vette fel a lakbért Érdekes esete voll a njgy-kaniisai Keresztény Tártat Temet-kezéti Egyletnek. Czlmmermann An-talné Pohl Katalin nagykanizta! asszony, akinek helyiségét kibérelték — elhallgatta az egylet vezetősége elölt ait, hogy a házat már másnak adta át és igy a bér már nem öt illeti meg, hanem szépen felvette az öt már meg nem illető 1,200.000 korona helyiségbért. A Temetkezési Egylet amikor ezt megtudta, feljelentette az asszonyt, akit a bíróság tegnap csalásban mondott ki bűnösnek és ezért őt 3 napi fogházra Ítélte.
TÖRVÉNYSZÉK
(§) Légrádi Györgyöt elmegyógyintézetbe szállították. Többször foglalkoztunk már lapunk hasábjain Ligrádl Oyörggyel, a Rákóczi-utcai cserepeaiel, aki annak idején legutoljára azért került a bíróság elé, mert leharapta a felésége orrát. A bíróság hivatalból elrendelte Légrádi Oyörgy elmebeli állapotának megvizsgálását. A törvényszéki orvosok a megviztgálát ulán közvetzélyet elmebetegnek nyilvánították Légrádlt, aki ellen a bíróság az eljárást megszüntette. A városi halóság Légrádi Oyörgyöt most elmegyógyintézetbe szállította.
(§) Kaszát vágott a felesége után. Ourdonyi Jsnot ét feletége hosszabb idö óla kutya-macska baráttágban éltek egymással. Az áldatlan viszonynak vagyoni dolgok voltak az okai. Egy alkalommal egy ilyen falusi klmrgyarázgatás után a férj a nyeletlen kaszájá! dobta a felesége után, amiért a megfenyegetett assiony a bírósághoz fordult De a térj is viszonvádat emelt az assiony ellen, mert ai állítólag séitő kifejezésekkel illette. A törvényszék a kaszával hadakozó magyart 12 pengőre ilélte, az atsionyt pedig leimentette.
BÁD1Ö aűsot
Február 8 (kedd)
Budapest 9J0, 12 és 3 Hírek, lázadé.
4 Mancnen Mariska gyermekdalait énekli.
5 Kamarazene. 620 Jogtudományi elóadis. 7 A M. Kir. Opera hiz Tanhluaer dóldása. Utána Bachmann Jazz-band a Dunapalota szállóból.
Bécs rl Népszerű zene. 4.1b Hangverseny, A népek zenéje. (Svéd, cseh, olaaz, orosz, tót). 6 Asszonyoknak. 6.30 Orlll-parzer előadási 7.10 Eszperantó. 7J0 Angol lecke. 8.05 Kabaré, 9.15 Kamarazene. Beethoven-est
Berlin 13.30 Mezőgazdaság. 4 Színháztörténeti elóadis. 1.30 Énekkari zene. 5.15 Népszerű zene. 6.15 Szent Hubertus etó. •dia. 6.40 Könyvszemle. 7.05 Orvosi etó. adia. 7-30 A fold felfedezésének lóilénete, elóadis 8.10 Operselóldis. A fekete dominó.
Brűnn 7 Kamarazene. Beethoven-est. 8 Dalest 0.30 Orosz dgéoydalok éa ro-
Frankfurt 4.30 Hangverseny. 6.45 A csecsemő tiplilasa, elóadis. 8.15 Don Cartos, Schiller 5 ícJv. szomonijáléka.
Hamburg 12-30 Zene. 1.15 Hangverseny. 4.15 Kid: Kínai Ura, tedlidó. 4 30 Hangverseny. 6 Tarka-est 8 A bunda. Hauplrrunn bohózata, utina népszetű zene.
Konlgabcrg 11.30 it 430 Népszerű zene. 7 Klasszikus és romantikus művészet. 8 Opera, berlini ltvltd.
La.aanne 8 Harangjitík. 8.02 Sximfó-nikui hangverseny.
Lipcse 12 Oramafonzene. 4J30 Szimtó-nlkua zene. 8.15 Gordonka, zongora éa ének zene. 10.15 Jaix-band.
London 2 Kamarazene. 5 Zene. 7 Jazz-band. 8.15 Cprdli hcgcdűszoniUk. 8 Elóadis. 8.45 Zenei est 8.55 Szimlónlkus zene. 10.15 Hangverseny. 11.15 Vldlm eat, zene. 11.45 Jazz-band.
Milánó 4.20 Kabaré. 8.45 Réazletck Donizetti: Don Paiqualc dmü operijiból. 10.45 Jazz-band.
Prága II Onmlfonzene. 12.15 és 8.08 Hangverseny.
Róma 5.15 Népszerű aene. 9 Szlnhizl elóadis közvetítése
Stockholm 6.30 Oramatonzazie. 7.20 Zongora-esi 8-10 Ének és,zcMkari zene.
Stuttgart 4.15 Népszerű zene. 6.45 Morsekurzus. 8 Hegedű, zongora hangver-aeoy.
lOZflósznriiziK
Uránia kedden 7 és 9 órakor: Lady Wlndermere legyezője, színdarab egy ló asszonyról 8 fel*
egy\' jó asszonyrór 8 felvonásban. Wilde Oszkár világhírű darab|a után. Főszereplők irene Rlcb, Ronald Col-
man, Mc. Avoy.
Keazthelyl Uránia keddi mütora: A fekete angyal, 8 lelvonátban. Pö-tierepben Binky Vilma.
— Ugy-e nép volt a hajam a bálban?
— Igen.
—ATLRS LQXUS SCMMPQQ1WAL
mostam.
Kapható
Tágé bárt Ulatiiórtárákaa
Fóut 14.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 február 8
IÖZGA2DASÁ9
A világ búzakészlete és buzafogyasztása
A Magyar Statisxtikaf Szemle a római Nemzetközi Mezőgazdasági intézet adatai alapj\'n közli, hogy az a búzamennyiség, amelyet a ló exportáló országok az 1926. év augusztus MSI 1927. évi Julim 31-éig ter-Jedó Időszak aiatl a behozatalra szoruló államok rendelkezésére bo-csáthalník, 155 millió mélermázsál lesz. Kivihető lesz továbbá a kisebb országokból 20 millió métermázsa, Argentínából és Auszlráliából pedig, amely országokban a terméskilátások kedvezőek, 65 millió mélermázsa bnza. (Buza alatt mindenütt a búzára áiszámitptt lisztet is értve) Végeredményben\' tehát az egész kivihető felesleg 240 millió métermizsira tehetó. Ezzel szemben a bebozffalra szoruló államok várhitó behozatali szükséglete 205—210 millió métermázsa lesz. Vagyis bár az idd búzatermés tosz-szaoo volt, mint az 192.). és 1925. évi, az u| aratásig rendelkezésre álló búzakészletek a világ szükségletét fedezni fogják.
TtlSII
Az irányzat a mai éttéklózsdén csent\'es volt, miután a tőzsde költőidről ösztönzést nem kapott, a spekuláció tartózkodott a vásárlásoktól. A forgalom szak keretek között mozgott. Említésre méltó árfolyamokat értek el a Nemzeti Bank, Moktár, Pesti Hazai. Szilárd volt a Kőszén és Nova. A Dilivasul, Gumml és Naslcl elgyengüllek. Zárlatkor az irányzat csendes.
Mits 30 43Vs, London 25-21*4. Nevyork 520-00. Brttssel 12 32\'/l, Milano 22-15, Amsterdam 207 95. Berlin 123 20, Wien 73-30, Solta J-75. Prága 15-39, Varsó 57-50, Budapeal »0-»0, Belgrád 9-13\'fl. Bukarest 2 95.
A Mi|«ii TM Mn-jtoién
VALUTÁK
Lengjél 6Í40-S4-90 AngéSl. 27-69-27-85 Caeű k. 16-89-16-97 Dinár IOA1-IOC6 Dollit 558-60-571 00 Prandah 22-35-22-80 HoU. 228 10-229-10 Lel 317-327 Léva 4-09-4-15 Ura 24 35-24-80 Márka 13525-13575 Sehlll. 60-37-80-72 Dánk. 152 10-152 75 Svájel 1.109-80-11020 Belga Ir. 7940-79-70 N orrig 147-50-H815 Svéd k. 152-25-152-90
DEVIZÁK AmiL 228-27-228 97 Belgrád 10-02-1006 Berlin 13515-133-75 Bukarest 317-324 Brüsszel 79 (2-7967 Kopenh 152-20-152-65 Osilo 147 60-14605 London 27-69-27-77 Milano 24-22-24-52 Newyotk 571-05-2 75 Párta 22-35-22 65 Prága 16-91-16-96 Sxaria 410-4-14 Stockh. 152-37-15282 Varsó 6355-64 75 Wien .80-46-6071 Zttlteb 10^82-110-17
Terménytőzsde
Buxa üaxav. 75 kg-oi 32 70-3300 76 kg-oa 3310-3340 77 kg-os 33-50 -33«>, 78 kg-oa 34 00- 3410, egyéb 75 kg-oa 31-95 -32-20, 76 kg-oa 32-30 -
32-60, 77 kg-os 32-70 - 3V1Ó, 78 kg-o.
33-20-33-60, roia 2660- 26 70. takarmány-árpa 21-83—2230. KKárpa 2560—27-60. lab 2040—2060, tengert 18-40-1880,
™P« --kdtea 15-20-15 80,
korpa 1540—1560.
Felhaltál 2812. melyből eladatlanul vtaaza-maradt 102 darab, felsőrendű 1-48-1-50, szedett 1-44-1-4Í. szedett közép 1-40-•42, könnyű 1-24-1-33. eUdreuda öreg
LiuTÍII\' ?ÍSxl""a\'> >\'.36-140. ang<3 atlldö 1-44-1-68, laalonna nagyban 1-45-1Í2. aatr 172-1-76, lebuzot? bu. 1-92—
I Alulírottak ugy a magunk, mint az egész rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel lucbljuk, hogy a legjobb apa, nagyapa, fivér, após és rokon
Kaufmann Mór ur
éleiének 84 ik évében folyó hó 6 án reggel csendesen elhunyt.
Diága halottunkat folyó hó 8-án kedden délután 3 órakor az izraelita temető halottasházából kísérjük örök ! nyugvóhelyére.
Nagykanizsa, 1927. évi február hó 7-én.
Emlékét soha el nem muló kegyelettel őrizzük I
Kalmár Izsó, Kaufmann Károly, Kaufmann Sarolta térj Klelnteld Ignáené gyermekei.
Klelnteld József, Klelnteld István, Kalma\'r Zsuzsa térj. Szenes Zoltánné, Kaufmann Micike,Kaufmann Laci unokái. Kalmár Jakab, Kaufmann Samu fivérei. Kalmár fzsóné szili. Weszely Aranka, Kaufmann Károlyné szül. Wotltzkl Jolán menyei; Klelnteld Ignác vóje.
SZEBKESZTÓIÜZENETEK
R. Z. Irodalmi munkássága arra Indítóit bennünket, hogy egy állandó tiszteletpéldányt helyezOnk Önnek kilátásba attól a naptól kezdve, amikor többet nem küld kéziratot szerkesztőségünkbe.
B. V. (Szépeinek) Levelét vettük. Az t)gyn<k ez a része nein tartozik reánk. Soralt mindenesetre illetékes helyre jut-tatjuk a további intézkedések nwgtétele végett
Előfizető leánya. Bármelyik fővárosi lap szerkesztősége megadja a kívánt elmet.
MUdJt: Irtat Vrtsiaiyar 6t Yfayv* ktmktíét IX, lacrkAiUu
APBÓHIBDETÉSEK
(Hlrdatássk dlj. alSra flxataadS)
Aa apróhirdetés dl|a 10 uólg 90 llltár. A dmazö a minden vastagabb belliből álló asó két axönak saámlltalik. Minden további szó dljs B fiit. A hlrdaUa) dlj .l«r« -------^ afoegslmUdóboixSsaáiiittáiával
Tanaao luelénel lelvétetik — Papp Oszkár dpéaameiternél, Magyar-u. 6. 453
Pártiban végzeit francia nyvlvtanárnö tanítványokat vállal. — Lehoezky. Telekiül 27. . 517
Babakalangya, vaságyak, vaskályha, hegedő eladó. Clm a kiadóban. -518
fiatat, ügyes, lehelóleg kerékpiroinl tudó háxlualsa lelvétetik Lenk ültödében.
Kereskedelmiül Instruktor olción alánlkoilk elemistához vagy polgárlstához. Clm a kiadóban. .521
Megbízható Halai, tlgyes Irodaaxolaa kerestetik. .Megblzhali" jeligére a kiadóba.
Megtiltható tlszlvlselö vagy tlsstvt-aelönö kerestetik azonnali belépéssel Havi egymillió" |ellgére a kiadóba.
MAYER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
rukaleilS, tóimofó-, «STtl»itltó-Váll«I.u NaQykanlxaa, Hunyadl-utoa 10.
Oyűjtótelep; Kazlnezy-utca 8.
Legolcsóbb árban fest, tisztit, gonvréroz és pllulros. \'"Kék, gallérok, mindennemű háztartási fehérneműek olcsón
és szépen tisztíttatnak. Gjássrithák 12 óra alatt festetnek. Minta utáni festés. ,.,
KERTI MAGVAK
Növényvédelmlszerek gyümölcsfák ápolására
Műtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
ss Cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (Biróság mellett)
HIRDETŐ IRODA R.T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11. Telefon: Teréz 34-45.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Reklámterveket ké82it.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Rövid é8 hnsszu lejáratú
bérházakra, lakóhaiakra és földbirtokra a legelőnyösebb fellételek mellett folyósittalnak. Megkeresések „Jelzálogbank" jelige alatt a kisdóhiva\'alba kéretnek.
A nagykanizsaiak találkozóhelye i
Budapaat legelsórendll, modern családi szállója ai
Istvánkirályszálloda
VI., Podmanlczky-utoa 8.
Mérsékelt árak! Központi latés, minden szobában hideg és meleg folyó vlz, lift.
Szobák 40.000 kor.-tól.
A nyugati pályaudvar közelében
Olcsó aprított fal
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R-T-nál, Nagykanizsán. (Nyomdává7
Mlg készlelem tarl
P 3.60=K 45.000
a tökéletesen száraz, aprított bQkk-nulla ICO kg.-klnt, hálltoi alállllva
STRÉM KÁROLY
S34 Sugár-ut 20, Telefon 127.
Kiss Ferenc, Balázs Árpád nótái, modern láncdarabok
i legjobb „DEKA" gramofon
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
1927. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX t.-c. 102 §-a értelmében ezennel köz-hlrri teszi, hojtv a nagykanizsai klr. Járásbíróságnak 1927. évi Pfc. 6285. számú végzése következtében Dr Sch\'elffer Imre Ügyvéd által képviselt Muszcl és Friedenthil és t. nsgykanlml bej. cég Javára 201 P 15 1111. f Jár. erejéig 1927. évi január hó 12-én foganatosított kielégítést végrehajtás utján le- és felülfoglall éa 38f0 pengőre becsült következő Ingóságok, u. «.: szobabútorok, zongora, stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járásbíróság 1927-lk évi Pk 6285. számú végzése folytán 201 P 15 flll tőkekövetelés, ennek 1926. évi jullus hó 1-ső napjától JírtS 18°i\'o kamatai, Wo váltód!) és eddig összesen 41 P 70 fillérben bíróilag már megáll/pltott költségek erejéig Nagy-kanlzsán, Eötvös Ur 15. sz. alatt leendő megtartásra 1927. évi február hó 23-lk napjának délelőtti 9 órája határidőül kltuzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881 évi LX. t c. 107. és 108. § at értelmiben készpírzflzetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak ad tni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások Is le- és felülfogialtalták és aiokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881 évi LX. t. c 102. §. értelmében ezde Javára Is rlrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1927 évi február hó 1. napján.
Haán Oyula s. k.,
m klr. bír. végrehajtó.
Állandó, óaxaxarCI éa Agyaa
reklámozás minden gyári, kereskedelmi-, ipari-vállalatnak, üzlebiek a lelke, rugója, az éltetó eleme.
Hogyan, hol és mikor hirdethető a legsikeresebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalatánál
BUDAPEST, TO., Erjsébet-kürnt 39.
ahol kiváló szakértelemmel több, mint 30 éves tapasztalattal, odaadó lelklls-meretcssépgel és páratlan pontossággal eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az összes budapesti, vidéki Is küllőid! lapokban és napiárakban.
Költségvetések és • tervezetek Inavant
Telefoni J. 121-551
Ofenbect Károly.)
07. évfolyam, 31. szám
Nagykanizsa, 1927 február 9, szerda
Ara 14 fillér

8*
POLITIKAI NAPILAP
fcarteaztóaij t> kiadóhivatal Főút 3. u. Keszthelyi hók kiadóhivatal: Klafaludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 78. szám. Előfizetési in egy hóra 2 pengő 40 Hlltr.
A falu szervezkedése
Irta: Radnóti látván, a Falu-szövelség titkári
Nemzetünk háromnegyed része falun, a legősibb magyar foglalko-záiból: a mezőgazdálkodásból il. A
Sazdálkodó falusi ember sorsa, bol-
ogulása tehát tulajdonkipen egy a haza sorsával. Mlg a távoli nyugati országok hatalmas gazdasági és kulturális fellendülésüket a gyárkémé nyek is a nagyipari üzemek egyre szaporodó számának köszönhetik, addig a ml haladásunk alapfeltitelei olt húzódnak meg a magyar falvak szerteszólt, febirie meazelt kis hiúiban, a rejtelmesen suhogó akác fák alait, a nagy magyar ősi föld f:kete televény barázdál közölt.
Mégis azt látjuk, hogy ebben az országban mindenkinek súlyosabb és eredményesebb szava van, mini a falunak. Még ma is egy szenzációs fővárosi botrányra Jobban felfigyelnek, mint arra, hogy ml történik olt kfina > földeken, a csűrökben a magyar gazda munkás kezenyomár, A falusi nép é/dekei nincsenek sz előtétben ott, ahol azt Jogot követelményei is Jelentói helyzete megkívánná. Alkolmányot országban alnden foglalkozásnak akkora befolyása van, amekkorát tömörülise utján a törvinyhozásban, a korrrány-nll ét a közvéleményben el lud Ismertetni.
A történelem s közéletünk szo moru tanuliágal meggyőző erővel muta ják, hogy a falu irdekeinek elhanyagolása a falu azervezetlenti-gin múlott. A szervezett munkáiság vezetői ezrek it ezrek neviben belliinek, akik zárt falankszkint egy táborban állnak vezetőjük mögött. A lalu tortát izivükön viselő, önzetlen vezirelnk bizony nem igen mondhatják azt, hogy munkálkodásuk mögött ott ireznik kivétel nélkül a falusi magyar népei. Talán a nagy lávoliágokbirt ét a falvak, tanyák szétszórtságában, vagy a magyar ember sokat hangoztatott konzervativizmusában kell keresnünk a szervezkedés hiányát. A várat ostromló seree azonban nem ijed meg a magas falak ládára, hanem hosz-szabb létrákat is erősebb harci et: közöket alkalmaz. Első feladat: meg-leremlenl minden közsigben a helyi szervekel, vagy egy községben levő lőbb irányban dolgozó szervezeteket közös nevezőre hozni. E helyi inlíz-minyeket azutin egy országos Szö velségbe kell tömöríteni, mely erősíti is kiverekszi a falu izazál. Nem ls kell uj inlizminyt lítesiieni: itt van a Faluszövetsíg, mely immáron 6 esz.\'endeje dolgozik a magyar népért.
Álljuk a harcot. De kevés még az erőnk, nincsenek eléggé kiépítve sáncaink. Minden becsületlel dolgozó, nemzet Jövőjéért aggódó magyar embert várunk a magyar faluért és a magyar nipirt harcoló táborba.
Ankét az üzlethelyiségek felszabadítása ügyében
„A ixakadlorgtlotnmal a kormány nem adott szabadkezet a Yiiiiailésokre"
Budapest, február 8 (Éjszakai rádiójelentés) Vau Jó zsef dr. nipjólili miniszter elnökletivei, az illetékesek bevonásával ma az üzlelbelyisigek felszabadítása ügyiben irtekezlet voll. A tanácskozások során a miniszter kijelentette, bogy bár a kormány visszaállilolla az üzletek szabadforgalmát, de ezzel nem adott szabad kezet a vissza-iliiekbez. Augusztus elsejüg nem
fenyeget senkii a kilakoltatás veszedelme. Moil tanulmányozni fogja az ilmeneti időt is márciusban újra foglalkozik a kérdések megoldásával. Az itlekezlelnek az volt az eted-ménye, hogy a háztulajdonosok és kereskedik megállapodtak abban, hogy a maguk kebeliben fogják meg klséielni az egyenellentégek kiküszöbölését. A miniszter is megígérte ennél ha;halós közreműködését.
Zalában erős méretekben lépett fel a náthaláz
Zalaegerszeg, február 8 (Saját tudósítónk telefonjelentést.) Zalamegyében igen erős meretekben lépett fel a nálhaláz járvány. Zila-egerszegen 2 ezer ember beteg nátha-lázban, két beieg meghalt. A megyé-
ben szövődményei m- gbetegedés, úgynevezett ipmyoloi megbetegedés buszonhil, Z-!legeiszegen kilenc esetbfn fordult elő. Zalaegerszegen az elemi iskolák bárom osztályát bezárták.
Rassay Károlynak saját választói bizalmatlanságot szavaztak
Budapatt, február 8
(Éjszakai rádiójelentés) Politikai körökben nagy leltonésl keltelt az az esel, hogy Rassay Károlynak saját választói bizalma\'lanságot szavaztak. Ugyanis az történi, hogy a szegedi unyai választók Gerle Izire vezetése alatt bizalmatlantágol szavaztak Rassay Károlynak. Az ügy előzményei azok, hogy Oetle határozóit ígéretet kapott a válesztások Idején Rassay-tól, hogy ha a fővárosban vagy Kaposváron Is megválasszák, akkor feltétlenül szegedi mandátumáról mond le. Ezt az igérelét most megszegte, amennyiben
nyilatkozott, hogy a szegedi man dátumát tartja mégis Pesten Baracs Maiczell javéra lemond. Oer.\'e, aki Szegeden a Rassty-lista második JrlöllJe voll, éptn mellőzletése mialt összebivta a szegedi lanyik népit is a pártvezető íg bizalmatlanságot sravazolt Ratsiynak. Oerle ait al-lilja, bogy a tanyák szavazatai biz-tossitották R.ssay szegedi m .ndttu-mát. Rassay eziel szemben kijelentette egy Lyllaikoialában, bogy az égést blzalmallansági 3iavazásl nem tartja Jelentős linynek is épen ezirt nem tartja kívánatosnak közvetlen szólni róla.
i gazdasági élet nagyobb megerősödése nélkül nem lehet áttérni a fázisrendszerfl forgalmiadóra
Budapeat, februir 8
(Éjszakul rádiójelentés) A képviselőház pénzügyi és közigazgatási bizottsági Kenéz Béla elnöklete alatt délután folytatta ülésezését ét folytatólagosan tinryalta i pinzügymi niszter adAmérséklő iörvény|avasl itál. A táreyal\'S folyamán felszólaltak Hegedűs Kálmán, Gál Oaszton. majd Bródy Ernő azon kérésire, hogy a forgalmiadónál térjünk át a fázit-rendszerre, Bud János pénzügymi niszter kijelentette, hogy a gazdasági élet nagyobb megerősödése nélkül erre nézve Ígéretet nem lehet, de ha eljönni látja az idői, akkor felkérés nélkül is bevezeti a fázisrendszert.
Ezután az együttes bizottság az önkormányzati lesttlelek háztartásá-
ról szóló fejezet tárgyaláaira tárt át, melynek során Oherhammer Antal, F. Szabó Oéza, Otl Qatzlon is Szabó István szólaltak fel. Szabó kilelenleile, hogy nem filii az autonóm szerveket a lavaslatlól, sőt szükség-snek tartja. Scltovszky belügyminiszter ugyanily értelemben beszéli.
A tárgyalások során CH\'v Imre u| szakasz beiktatását kéri. W > II Károly után Kállay Tibor szólalt fel, aki a 49. szakaszt nem tartja helyesnek. Érvelését al»potan megindokolj, mire Bud János pénzügyminiszter a jelzett szakaszt visszavonja, mert — úgymond — átérzi Kdltay érvelésének helyességét. Varga István, Ivády Béla, Rassay Károly,
Erdélyi Aladár ét Hegedül Kálmán felszólalása után, aki stilizáló mó-dosiláit ajánlott, a bizottság a javaslatot ezzel részleteiben Is letárgyalta is e.fjgadta. Ezzel az ülis esle Va7 órakor viget írt.
^ ^ m s. ryip^iyi % tt
Almássy László elleni pstlolót visszautasították
Budapest, febr. 8. (Éjszaka1 rádió-jelentés) A közigazgatás! bíróság tegnap foglalkozott az Almássy Utzlő mandátuma ellen beadott pelicióval ii mivel azt a beadók többiíge visszavonta elulasllottnak jelentette kl. Igy igazolt kípviseló lett Almissy László.
A délklnal osspstok nagy veresébe
iondon, február 8. Az olasz kormány felajánlotta Angliának közreműködésit az esetleges kínai fegyveres intervenció eselére. Shanghai jelentés szerint a dili csipatok nsgy vereiéget szenved\'ek.
A portugál forradalom
Lisszabon, febr. 8. (Éjszakai rá-dlójelentés) Az oporti! forradalmárok felhívták a kormányt, hogy mondjoi le. Az ország déli és keleti részén a vasutasok kimondták az általános sztrájkot. A kormány kijelentette, hogy a forradalmai teljes erejével leveri. Kit lisszaboni Irpot betiltottak.
Lángbaborult robogő vonat
Varsó, február 8. A varsó—lem-bergi személyvonat egyik harmad-osztályú kocsijában felrobbant egy iteres üveg is lángbaborítotra a kocsit. Mig a vonalot meg tudták állítani, negyvenen összeígtek, tiz-n-kelten életveszélyesen is körülbelül tizen ugrottak ki a vonatból. A sebesülteket kimenteltík a kocsiból, mely pár perc alalt porráígett. Ratifikálták az osztrák-lengyel döntőbíráskodást
Varsó, február 8 (Éjszakai rádiójelentés.) A szijm külügyi bizottsága ma ratifikálta az Ausztriával kötött egyeztető is döntőoiráskodási tzer-íőditt.
Az angol király tz-ón-beszáde
London, február 8. (Éjszakai rá-diójelentés) Az angol alsóház mai ülesán György király nagy trónbe-szédet olvasott fel. Frsnoiaország várakozó álláspontja
Róma, febr. 8 (Éjszaka! rádiójelentés.) A .Tribuna" clmü lap kifejti, hogy Olaszország állásfoglalása a kinai kérdésben tiszta, azonban Franciaország még mindig várakozó állásponton van.
Zalai közCOny
1927 február 3.
Egy politikai vezér nyilatkozata a „Zalai Közlöny" számára az aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről
A mai belpolitikai helyzetet az Egységespárt oldalárát: a munka, a demokraták rísziril: a tzemélyi torzsalkodás jellemzi — Amint a kormányelnök mondta: ne legyünk csodavárók
Budapest, februir S
(Kiküldött munkatársunktól.) A képviselőház ás > felsőház elnapolásává — ugy látszik — minlbi az országos belpolitikai éleiben némi elhalkulás állotl volna be. Ez azonban csak látszólagos, mert mint a hatalmas kormánypártban, mint az ellenzéki demokraláknál erős munka folyik. Előbbi a parlamentben reá váró nagy feladatok megoldásával (ötödik, ugyanakkor a másik lábort belső személyi harcok ingalják és maholnap már a néhány vezéren kivQI nem lesz súlyosabb politikai kvalitással rendelkezó tagja.
Ez a jellemző helyzetkép ma a belpolitikában.
Egyik oldalon a munka, a kétkamarás rendszerre való áttéréssel (elmerült nagy belproblémák megoldása, a másik oldalon a személyi torzsalkodás vezért állásokért, mandátumért (déli kerülei)...
A Zalai Közlöny munkatársának most alkalma nyílott a fővárosban egyik előkelő egységespárti polill-kussal beszélgetést folytatni, melynek során érdekes Idvllágosilást kaptunk a mai belpolitikai helyzetről, 1 váthaló belügyi kérdések megoldásáról és az ellenzék bomlásáról.
— A magyar belpolllikal helyzetnek legőrvendetesebb ténye e pillanatban, — mondotta Informátorunk
— hogy az országgyűlés átérezve a mii történeti idő jelentőségét, egész erejével felkészült a munkásságra és már az első ülések után bizton meg lehel állapítani, hogy a képviselőház szünetéig óriási, eredményekben gaz-dfg munkál fog produkálni. Itt elég csak megemlíteni, hogy a szakminiszterek mindegyike tarsolyában a Ház elé terjesz-tendó szükséges törvényjavaslatok egész sokaságával várja, hogy idót kapjon törvényjavaslatának beterjesztésére.
— Egy pillantást kell vetni a pénzügyi bizottság mosl folyó üléseire, melyen Bud János pénzügyminiszter adócsökkentési törvényjavaslatát tárgyaljuk és mindenki lálbaljs, a tárgyalás tempója olyan gyors, amilyent csak megengedhet az alapos megvitatás. Valószínű, hogy a héten már a képviselőház fogja tárgyalni az adócsökkentési javaslatot. Az itt vrló vita sem lesz hosszú, mert az ellenzéknek is — ugy vélem — eminens érdeke, hogy ez a nagyszabású törvényjavaslat minél előbb (Örvénnyé válj >n.
— A pénzügyi javaslat letárgyalása ulán következnek a népjóléti, Illetve a bel- és Igazságügyi miniszterek javaslatainak tárgyalása. D: a tavaszi ülésezések legtöbb érdeklődésre számol tartó parlamenti munkája a költségvetés tárgyalása lesz.
— Még előbb az ad\'csökken\'ésl javaslat tárgyalása alkalmával a pénzügyminiszter nagyobb expozéban fogja tájékoztatni a Házal a Népszövetségi kölcsönből felszabadult 82 millió aranykorona felhasználásáról. Ki lógja fejtinl annak a hatalmas összegnek beruházási terveit É t a magam részétől épen éltől várom a magángazdaság részérc azt a bizonyos életadó Injekciót, amely ulán olyan régen sóvárgunk. Ex a 82 millió aranykorona felszabadulva beözönlik a gazdasági éleibe ás pénzügyi körök szerint is azonnal éreztetni\'fogja hatását. Itt ennél a pontnál akarom miglegyezni, hogyha valaki azt kérdezi, hogy
miért volt szüksége gróf Bethlen Istvánnak ekkora hatalmas kormánypárti többségre, akkor arra azt felelem, hogy ezt a fent csak nagyjából vázolt munkál a parlament zavartalanul elvégezhesse. Ml a választások előtt is a nemzetépítési munka programmja alapján álloltunk és fokozottabban azon állunk mosl. Ezt mindennél jobban bizonyítja á nagy horderejű törvényjavaslatok beterjesztése és megvitatása. Elég rámutatnom arra a magas-színvonalú vl ára, melyet az Egységespárt a mull héten tartott értekezletein lanusilolt, mikor a pénzügyminiszter javaslatát tárgyaltuk.
— Hogy mi a véleményem a külpolitikai problémákról és azoknak megoldásáról? Etre igen rövid és kifejező választ adhatolt. Amit már a kormányelnök leszögezett, abbsn a beszédben, melyben kijelentette, hogy
senki ne várjon csodákat külpolitikai téren, mert ez az esztendő sem fog csodákat ■ hozni.
Szükségünk van jó és előnyös kereskedelmi szerződésekre és ezeket kell megoldanunk egyes államokkal, valamint a szabad tengeri kitoló ügyéi. Dí hogy ezeket a terveket bárkik Is arra haszailják le\', hogy alap nélkül kombináljanak, az nem jeleni és nem nyom semmit politikai érlelcmben. N:m vagyunk cso-davárók, hanem a betegségből lassan, de bizton lábbadozó nemzet, amely szívós, kitartó mnnkávai akarja az ország jólétét visszahozni és békés eszközükkel meggyőzni a világot arról, hogy ezt az országot ebben i mai állapotában definiálni képtelenség. Nem gondolunk háborúra, de lelkünket egy vágy fS\'i, hogy a zöld asztal mellett jobb belátásra bírjuk a nemzetek sorsának intézőit Amig pedig ez bekövetkezik, addig számunkra csak egy ut lehetséges, a megkezdett munka folytatása éa Itt adjunk hálát az Istennek, hogy egy olyan ember jeioli az ulat, amelyen haladni kell, mint gróf Bethlen István.
— Arra a kérdésre, hogy ml a véleményem a demokratapártban duló válságról,
azl lelelem, hogy ez Is csak minket Igazol. Esztendőkön keresztül kedvenc témája voltunk abból a szempontból, hogy az Egységespárl, nem egységes és hogy pártunkat válság bont|a. Ennek a valótlan állításnak a legpregnánsabb bizonyítékát pedig megadja az a lény, hogy a felsőházi tagok, valamint a Budapest városházi pártok Birczy-frakclója é« a köréje csoportosullak ma már mind belépnek a községi polgári pártba, amely tulajdonképen fővárosi viszony-
Irodalmunk nagyjai a magyar sportban
1. Deák Ferenc
Irta: dr. Mczó Ferenc

De nemcsak tornászaink, lövészeink különösképen szerelték a kiváló államférfiul. Az aradi lövész-egylet már 1866-ben tiszteletbeli tsg-Jává választotta, a szatmári, meg pláne tiszteletbeli fólövészmesteré-nek. Mint érdekes knriozumot badd említsük meg, hogy ez utóbbi egylet zászlószentelési ünnepélyéről üdvözlő sürgönyt küldött az éppen Kehidan tartózkodó Deáknak, de a szomszéd Keszthelyről visszament a sürgöny ezzel a megjegyzéssel: „In Kehida I Deák Ferenc unbekannt". (Kehidán ] Deák Ferenc ismeretlen).
A Budai Polgári Lövészegylel 1871-ben ünnepelte fennállásának százados évfordulóját A vezetőség Deákot kérte meg, hogy vállalja el az elnöki tisztséget, de ó elharitolla magától a megtiszteltetést. A lemondást tartalmazó levele igy hangzott:
Rdtőton, 1871. aug. 12-én. Tisztelt választmányi Elnök Urt Közhasznú vállalatoknál Jődotognok tartom, hogy azok élére erélyes, munkabíró éa különösen szakértő ember OUjon.
Megtisztelve érzem ugyan magamat a szíves bizalom által, mellyel a Tisztelt Választmány engem meghívott, hogy e nagyfontosságú vállalóinak étere álljak; de éppen az ágy fontossága s azon buzgóság, mellyel annak sikerét óhajlom, tiltják nekem e becses megbízás elfogadásai. Aggott korom és ezzel Járó gyakori bele-
geskedésem nem engedik, hogy a szükséges erélyt és munkásságot kifejtsem. De azon fölül szakértő éppen nem vagyok s oly tárgyban, melyről semmi Ismereteim nincsenek, véteknek tartanám a társulat étire állani, nem lehet tehát a nagybecsű meghívást elfogadnom es a gyűlésen megjelennem.
Vannak Istennek hála I hazánkban teles, erélyes, erőteljes szakférjlak, kik e megbízásnak teljesen s mindeneseire sakkaljobban meg Jognak Jelelni, mint ahogy in képes volnék.
Farrá köszönetet mondok tehát a megtisztelő Jelszőlitásirl, melyei a eél érdekében nem lehetett elfogadnom s tisztelettel maradok tisztelt választmányi elnök urnák alázatos szolgája
DEÁK FERENC
De sokan is tanulhatnának e levélből — szerénységet. A Lövészegylel 1872. évi zászlószentelése alkalmából Deák helyett Oyöngyössy Alajos pesti polgármester verte be a rúdba a zászlószegct.
Népszerűségét élénken bizonyítja a königgrátzi csatavesztés ulán B;cs-ben rendezett világraszóló lövészünnepség is. A világ minden részéből érkező lövészeket nagy pompával fogadták a bécsiek. A versenyre Ictrandult a mi Besze J mosunk a hi-rcs öbloshangu népszonok is, aki akkoriban hazánk legkiválóbb céllövői közé tartozott, hogy „lévén neki nagy kedve megmutatni a német sógornak, hogy ki a legény a csárdában." A verseny lefolyásáról ezt az egykori leirást találjuk:
„A lövész-ünnepen a többi közt gyönyöiü zászló is volt a pályadijak közöli, melynek elnyeréséért há-io,n céltáblára lődöztek.
Az első céltábla a magyar király, a második a k rályné, a harmadik végre a Deák Ferenc nevére kereszteltetett.
Néme ország kél legügyesebb lövésze a két első céltáblára lőtt. A királyért Kailenbrenner, a királynéért Holzgethxn.
Diák Fcrencérl mindenáron egy bécsi lövész akart Iónt.
Ennek hallatára feiforrtyant Beszé-ben a vér, előre lépett és igy szólt:
Tiltakozom ellene uraim I Deák Ferencért csak magyar lövész lőjjön; én magamra válla\'om ezt.
— Jól van — mondták a németek ; s ezzel megkezdődön a verseny.
Először Kaltenbrunner célzott és egymásután hétszer lőtt a fekete pontba.
A tetszés-zajnak hossza- vége nem volt; mert öt tekintették a győztesnek.
Ekkor azonban Holzgeihanra kelült a sor, lőtt és lőtt és egymásután nyolcszor lőtt a fekete pontba, a kilencedik lövés már eltévesztette a céltáblát.
Kallenbtunner le volt győzve és a viadal mosl már Holzgetban körül ujjult meg.
Mosl Beszére került a sor. Nem sokat tartottak felőle, mert hál hiszen elődei már a legbámulatossbb ügyességről adtak bizonyságot, ó azonban — maga beszéli igy — vas nyugalommal állt a céltáblával szemben; érezte, hogy vére hideg, keze szilárd, szeme biztos. Célba vette a táblát és közepes-közepébe talált hétszer...
nyolcsior... kilencszer (eget hasogató lelkesedés)... tizenkétszer egymásután, anélkül, hogy egyszer Is elbi-bizta volna.
Besze győzött; Deák Ferenc nyerte el a dijat A lelkesedés határtalan volt. Kaltenbrunner és Holzgelhan — ezt is Besze beszéli — elébe Jöttek s fejüket meghajtva mondták:
— Te vagy, elismerjük a ml mes-lerünk I
A lövészek ezrei Beszét vállaikra emelték és disdilban hozdozva öt köitil az ünnepély színhelyén, teljes ereiükből, teli torokkal kiáltozták: .Éljen Deák Ferenc".
Ez azonban Beszére majdnem végzetessé vált. Mert amint az odalóduló közönség őt a lövészek vállain megpillantotta és az .Éljen Deák Feienc I" kiáltásokat hallotta: némelyek a dolgot félremagyarázták s elkezdték kiabálni: .Le velel ez nem Deák Ferenc", ez valami csaló, hiszen mi ismerjük Deák Ferencet! „ez nem ö, üssétek agyon ezt a gaz fickót I"
S a tégláknak, fahasáboknak, göröngyöknek, sörös kancsóknak egész zápora zudull a szegény|triumphálor fejére, mig. végre nagy üggyel-bajjal sikerült a tömegei felvilágosítani és" lecsöndesíteni.
Hjsl Nem tanácsos Deák nevével
Játékot űzni még Bécsben sem." ♦
Egyéb érdemein kívül gondoljunk hálával megyénk nagy térfiára, mini a 8port palrónusára isi
Ipy? február 9.
zalai közlöny
U:b-n ugyanazt jelenti, mini az E&ységespátl orazágos vluonylatban.
— Végezetni leizögezve a mai belpolitikai helyzetet :
a ml részttnkrőlaz alkotó munka, a megfogyatkozott és válságban vergődő tulolduhőt a gyűlölség tovább vatö hirdetése is propagálása.
Tudjuk, hogy a parlamentben, mint azt az ellő ülésen szomorúan tapasztaltuk a mandátum igazolások nál, megint hangos lest a baloldal, de nekünk ebben csak az a vigaszunk, hogy moil már az Ores lárma Is gyenge moraj lesz sz Egységei-párl On udatos, fegyelmezcil tagjainak munkálkodása mellett. A demagógiából a magyar nép sokat klfe-lejtett beküldeni, meri azl akarja, hogy ügyüket olyanok képviseljék, akik a nemzetért dolgoznak, nem pedig olyanok, akik a kormány ellen szövetkezve, minden jószándékot csak elgáncsolni Igyekeztek. (—)
RÁDIÓ SŰSOH
Február 9 (szerda)
Budapest 9.30, 13 éa 3 HJrck. lózade. a Oszkár bácsi mesél a gyermekeknek 5 Közgazdaságtudományt előadás. 5 30 Szimfonikus hangverseny. 7 Arpádházl királyok története. I. rést Sient Istvánról. 8 Agyivtatvy Hegyi István rádlóeat|e. Utána Magyail Imre éa zeaekaráuak liang-veraenye.
Béca 11 Népszerű lene. 4.13 Hangverseny. 3.10 Ifjúsági történetek. 0.10 Mező-
Saidaság. 7 Francia, 7.30 Angol lecke. 03 Richárd üelrmel-esL 9.05 Szlmfónikua zene. Utána gitárdalok.
Berlin 1.30 Harangjáték. 330 Asszonyoknak. 4 Ifjúsági aslnpad, Iphigenta Taurtsbsn. 630 Orvosi elóadts. 7OS Ker-téaiet. 730 Képzőművészeti elóadáa. S Splnoia ilete ia müvei. 9 Vidám cat, ka-bari 10.30 Jazz-band.
Borosztó 1220 Hangverseny. 1.20 Ora-malooicae 4.30 Hsnyverseny 8 Riazletek a .Nltbelunglied\' bői 9 A zongoraverseny lejtódiae, zene. 1030 Tánczene.
örűnn 6 A prágai nemzeti színház előadása.
Frankfurt 430 Rigi tánczene. 9.13 Gordonka est, nene Bokor Judit közre-makódéiéve].
Oent 3 Jazz-band. 8 20 Zongora Improvizáció. zene. 8.35 Szlmfónikua zene. 10 Jazz-band.
Orác 805 Barangolás a vidám régi Bécsben, kabaré. 9.30 Beethoven mOveT-böl, zene.
Ungonbarg 11 Ktairletl leadás 130 Hangverseny. 5 Népszerű zene. S.I5 Citera ■ene 10 Jazz-band. 10-20 Idegei világok ■ —l költészetben, utáni Népszerű
London 2 Népszerű zene. 5 Kamara-zene. 7 Orgona zene. a 15 Corelll hegedű-szonáták. 8.43 C. Clemiy hirea muvísze-fí\'"tájoz. népdalén. 0.15 NipszetU zene. 1030 Énekkari hangverseny. . 11 Szlmló-nlkus hangverseny. Spanyol est.
Madrid 3 13 NipaierU zene. 6 NipszetU zene <a Jazz-band. 11.15 Téti rege, Shakes-P"re dtámá|a. 1.15 Jaiz-tund
Milánó 4 20 Jazz-band. S43 0peraeló-«l(s kózvelitise. 10.45 Jazz-band.
RárUa 145 Hangverseny. 2 45 A rím-uralom, elóadás. 9 Díszhangverseny. , Prága tt Qramafonzene. 12.15 ts 4.30 Hangverseny. 7 Operaelóádáa. Wagner: A nürnbergi meaterdalnokok.
Róma 5.15 Hangverseny. 9 Szlnhlzl elóadáa.
Stuttgart I.tO Qrarnafonzen. 8 Wagnereit- Ullna kabart.
Toulouae 1245 Hangverseny. 830Diaz-nangve/ieny, riazletek Leoncsvallo Bajaz-zók dmu operájából.
Különös baleset
-» Hát veted ml történt, hogy any-nylra iössze van törve az orrod ?
— Az este a korcsmából lövet rá-
léptem.
Nem volt egyhangú a megyei választmány állásfoglalása az autonomia sérelme Ügyében
Zalameoye állandó választmánya a tiltakozást fogja javasolni a magyagytláintk
Hajda Oyula dr. kifejti, hogy az uj Idők szellemének az Intézményekben ts kifejezésre kell Jutniuk.
Tiz év óta annyi változás tör ént az állam-életben, hogy ma már nem elég íz autonómiákkal izemben az az ellenőrzés, amit a jelenlegi törvények biztosítanak a kormánynak. Lehet, hogy az a törvényjavaslat nem érinti Zalavármegyét a maga egészében, m<rt a vármegye lakarékoi gazdálkodást folytat, de egyel Önkormányzatokban, Igy például Nagykanizsa vároaában la lehetetlen a helyzet. Csak a főuámvevö és néhány tisztviselő tudja, hogy milyen terhek alatt nyögnek Kanizsán az egyes magángazdaságok. A magángazdaságokat összhangba kell hozni az önkormányzati gazdálkodással, ezért helyesnek tartja a pénzügyminiszter javaslatát, annál li inkább, mert az középutat jelent a nehéz kérdések megoldálábin.
Bosnyák Andnái a tiltakozó feliratot javaioljt.
Fülöp Jenő a kormány Iránti bizalom álláspontját képviseli.
Bődy Zoltán aliapán megállapítana a javaslat gondos tanulmányozásával, hogy a Javaslóiban lévő Jogokai a kormány lényegében ma ts gyakorolja.
Fáblánlcs Ernő és Horváth Oer-gely a tiltakozás álláspontján fejil ki nézetét.
Ax állandó válaiztmány végül Is elhatározta, hogy a megyegyülésnek a törvényjavaslat ellen vatő tiltakozást fogja Javasolni.
Nagykanlzaa, február 8 Megírtuk már, hogy Zemplénvármegye tiltakozó á láifoglaláara blvla fel Zalavátmegye törvényhatóságát az autonómiák sérelmei ügyében. Az országol érdeklődés homlokterébe kerüli kérdést — mint lame-retes — a pénzügyminiszter adó-COkkentési javaila\'á.iak egyei, az auto!.omlák|ház<artását érintő tételei váltották kl.
Zalavármegye törvényhatósága február 15 én tartandó közgyűlésen foglal állán ezügybrn. Ezt megelőzőleg a megyei állandó választmány béifőn foglalkozott az átirattal. A Javaslatban minden áron sérelmei keresők csalódtak reményeikben, mert hlzony az állandó választmány állásfoglalása korántsem voll olyan egyhangú tiltakozás, mint ahogyan azt várták. Az ülés megnyitása ulán Brand Sándor főjegyző javasolta, hogy Zemplén átiratát vegyék le a napirendről, mert Zalamegy e megbízik a miniszterelnöknek ama kijelentésében, hogy a kormány nem használja Jel a Javaslatot az autonomia
támadására. Thassy Kriilót a tiltakozás álláspontjára helyezkedett
Oyömörey Oyörgy főispán közbe-véli, hogy a javallaton enyhítések történtek i az már csak régebbi Intézkedések kodlflkáláia.
Farkas Tibor felsorolja a javallat séreimei részleteit és ki|elentl, hogy a Javallatra a vármegyék izempont-jából nincs szükség. Tiltakozó felirat mellett foglal állást.
Csák Károly nem lálja az autonómiák sérelmét.
Március 15-én nyílik meg a városi színház
i izlíiiz megnyitásának TlisziTOahaUtlu terminál* — A MxmUrílMéit EgjeaSM febnár 28-án yíizí át u éplielal
hajié-
Nagykanlzaa, február 8
A Nagykanizsai Közművelődési Egyesület közlése szerint a nagykanizsai városi izinház végre abba a stádiumba juloll, hogy két-három héten belül tel|esen használatra készen átadható lesz. Addig nemcuk a leijei berendezés éi leiszerelés készül el kompletlen, de az ösizes forrra\'iiátok, reudóri szemle, építkezési felülvizsgálat, tűzcsap él villanypróba, nb. li befejeződnek, ugy, hogy többé icmml lem áll útjában a kuliura izotgálaláha való átadásnak, Illetve ünnepélyes megnyílásnak."
A megnyitás termlnuiá! a Közművelődési Egyesület elnöklége moit már vliszavonhatatlanul (? — A szerk.) állapította meg és pedig március Idusának napjában, március 15-ében, ezzel is mintegy szimbolizálni akarván, hogy az uj szinház-
bin a magyar kuliura nyer kot, hogy a Közművelődési Egyesület törekvése a migyar gondolatnak Uván szárnyat adni, a nemzeti kultúrának kíván elsősorbin áldozni. A megnyitás oly nsgyszabásu ünnepségek keretében fog lefolyni, amelyek sem helyi, sem vármegyei — de országos kulturális fontosságot kölcsönöznek a nagykanizsai tzln-házmegnyllátnik.
A megnyitó ünnrpiég n«gy pro-grammját moit állll|a Össze a Kozmavelődéti Egyesület A köroktatás-űgyi minltzler képviseletében az egyik államtitkár Is lejön Kanizsán, aki nagyszabású beszédet fog mondani. A megnyitái részletet pro-grammját a legközelebbi napokban közöljük. A KőzmOvelődéti Egyesület az uj színházi épületet folyó hó 29-én veszi ál hivatalosan.
Humor a bírósági tárgyalóieremben
A komor blrősági tárgyalóterem nem mindig az a komoly és rideg helyiség, ahol Themls asszony papja összeráncolt homlokkal és szigorú tekintettel oszi Igazságot a vádlott ét panaszosa, az alperes és felperes között. Oh, nem. Vannok pillanatok
— amikor beszűrődik a lezárt ablakokon keresztút az egyszerű, komor termekbe a derűnek egy-egy fénysugara és a legkomolyabb bíró arcán is mosolyt fakaszt. Ilyenkor valahogy megenyhül az a feszültség és komorság ■— amely állandóan és vaserővel üli meg az igazságügy! palotát, a folyosót, a termekel, az egész Illeni miliőt. Néhány ilyen ritkább, derűs sugárkévéi kívánunk bemutatni olvasóinknak abból a kaleidoskópból, amiben nekünk, az élet szürke krónikásainak, úgyszólván naponta részünk van és amely érdemes arra, hogy olvasóink számára megrögzítsük.
Sok derűs epizódban van része Székács Pál törvényszék! tanácselnöknek. a mindenkitől nagyrnbecsűlt ,JŐ Pali bácsi• nak, aki mint házasságbontó biró, hét-hét mellett, esztendők óta tárgyalja a válni szándékozó házasfelek kényes-bajos, a legtöbb esetben még a nyomda-fes-téket sem tűrő ügyelt.
Vele történ! nemrégen, hogy az egyik Ilyen bontó tárgyaláson egy vidéki Jóképű földműves asszonyka egyszerre csak fejére húzza a szoknyáját és mindaddig ebben a pozl-lurában tetszeleg — mig Székács bátyánk rája nem szól, hogy a bíró szobáját ne tévessze össze bogárhátú házának kamrájával.
Oondnokságaláhelyezésl tárgyalás van Keszthelyen. A bíró kérdi az egyik reztl magyart:
— Ml magának a foglalkozása ?
Mire a kérdezett ezt a meglepő
választ adja:
— Polgármester vagyok Rezlben.
Az atyafi ugyanis tudálékosan
akarta magát kifejezni és azl mondani, hogy ő Iparhoz Is értő polgárember Rezl községben
Ugyanezen atkolommul a tanukhoz fordulva kérdi a bitó a rezll magyarokat :
— No és maguk gyakran /árnak a szövetkezett helyiségbe Inni?
— Igen, kérem a tekintetes törvényszékel, — felelik — mert ott a ml .társadalmunk
Még néhai dr. Kenedt táblabíró-vol történt. Az egyik bűnűgyl tárgyaláson az egyik vádlóit cigány-leányzót kérdi:
— Ml a foglalkozása ?
— Nem vagyok arra diszponálva
— felelt az a világ legtermészetesebb hangján.
Egy nagy gyilkossági bünpert tárgyal! a felejthetetlen krtmlnntlsta, dr. Kened!. Kikérdezi a meggyilkolt áldozat leányát a bűncselekmény körülményeiről.
— Amikor a hulla felkelt a földről— — mondja. Ugyanis a saját apját .hutlá\'-nak mondja, amikor az elsi szúrás ulán mégegyszer fel-emelkedett a földről.
Az egyik v\'áékl kiszállásnál történi. Szókács Pál törvényszéki blrő a tárgyalás után visszamegy szállására. Szembe Jön vele egy nagyon köhögős ember. Székács bátyánk megsajnálja :
— Az ur talán csak nern asztmatikus ? - kérdi tőle.
— Dehogy vagyok én patikus, kérem, dehogy, — Jeleli az vissza — én sólárnok vagyok... (B. R.)
zalai közlöny
1927 (ebruár II.
Kanizsán nyolcszáz elhagyott gyermek él
Naponta 4—5any«, aki gyermekét nem tudja eltartani, kéri annak elhagyottá nyilvánítását
Nagykanizsa, február 8
Abban a mgy apparátusban, amely Nagykanizsa város 30 000 lakosának minden agyét intézi szerényen húzd dik meg egy kis blvaial, amit ugy bivnik, hogy közgyámi hivatal. A városi apparátus nagy forgdkerekei melleit szinte alig hogy észrevesszük és mégis valahogy ugy áli a dolog, hogy sok száz és száz gyermek megmentéséről, a magyar hazának való megtartásáról ebben a kis szürke hivatalos helyiségben gondoskodnak.
Mi is lulájdonképen ez a köz-gyámi hivatal?
Nyilvántartja az árvákat, félárvá-kal, gondozás alá helyezetteket, mindezek életkorát. Ha közülük valamelyik eléri nagykorúságéi és vagyona vagy valamilyen ingatlana van, azt az érvaszék utján kiutaltatja részére. Sőt nyilvántartja a kiskorúik házalt és földjeit, be vannak-e azok biztosítva, bét beadja azokat, felügyel reájuk.
A gyermektncnlés lerén jelentékenyen veszi kl részét. Nincs nap, amikor ne akadna anya, gyám vagy hozzátartozó, hogy 4-5 esetben ne keresné fel ezt a hivatalt gyermekének elhagyatottá nyilvánítása végett.
A közgyáml hivatal ilyenkor behatóan kihallgatja a szegény gyermek szülőjét, gyámját vagy hozzátartozóját, majd nyomoztat, hogy a bemondott adatok megfelelnek-e a valóságnak. Hs Igaz, akkor vagy Intézkedik, hogy a gyermek a menhelyen helyeztessék el Szorabitbelyen, vagy mlkénl Igen sok esetben, meghagyják övéinél és a menhelyi pénztártól rendes segélyt kap. Az elhagyott kiskorúakat azután az árvaszéknek bejelentik, hogy az elhagyatottá nyilvánítás megtörténjék.
Nagykanizsa város területén a mai napig nyolcszáznáI több gyermek van elhagyatottá nyilvánítva. Ez a 800 gyermek részint saját szüleinél vagy hozzátartozóinál, vagy a szombathelyi menhelyen van elhelyezve, vagy helyben vagy vidéken úgynevezett nevelő-szülőknél kihelyezve. Vannak féléves babák, ötéves csöpp ségek és 13 éves gyermekek. Minden kor van képviselve köztük. Vannak az\'án már olyanok is, akiket mint cselédeket vagy munkásokai gazdákhoz vagy munkaadókhoz elhelyeznek. A legtöbb esetben az anyák és az özvegyek kérik gyermekük elhagyatottá nyilvánítását és elhelyezését. Ez egyúttal fokmérője a ma uralkodó szomorú gazdasági állapotoknak, munkanélküliségnek, nagy nyo motuságnak.
Több mint 3000 azoknak a száma, akik mint kiskorúak és gondozottak vannak a közgyáml hivatalban nyilvántartva.
Ezenkívül az egy tisztviselőből álló közgyámi hivatal a szegényházba is ki- és beu\'al. Tartásba ki-és bead sregényekel. Emellett pedig a 40 ágyas vátosi járványkórháznak gondnoka is.
Bezárták az összes kanizsai iskolákat NAPI HÍREK
ái őisies Iskolások 30 százaléka lokszlk nátháid! megbetegedésben - A polgármester jelentést lelt az alispánnak - A köáegészségllgrl bliollság ílesé
A város tisztiorvosai is náthalázban fekszenek
Nagykanizsa, február 8 Meglrluk, hogy a városi lisztiotvos előteljesítésére dr. Sabjdn Gyula polgármester — mint egéeiségügyi hatóság — az elemi iskolákat és ovodákat nyolc napra bezáratta. Ám időközben még tömegesebben töt-lénck a náthalázas megbetegedések, amely azt a látszaton kelti, hogy a náthaláz most van lulájdonképen kifejlőben. A folyton növekvő megbetegedések folytán a város közegészségügyi bizottsága legnap este. ülést lartott a városházán, amelyen az egyes iskolák és tanintézetek igazgatói e\'őteijcszlctték számszerű jelentéseiket a növendikik megbetegedéseiről. Kitűnt, hogy az összes növendékeknek több mint 30% a fekszik betegen, náthalizban.
A polgármester ennek folytán Bödy Zoltán alispán által nyert felhatalmazása lalapjan elrendelte, hogy a mai nappal kezdödőteg az összes nagykanizsai iskolákban és taninté\' zelckben egy héten át szüneteljen minden oktatás. Ha egy hét multán sem lesz Javulás tapasztalható — az li kulák bezárásának ideje meg lesz
hosszabbítva. A polgármester rendeletét még a mai délelőtt folyamán kézbesítették kl az egyes Iskolák, Illetve tanintézetek igazgatóinak. A polgármester intéikedéséről azonnal Jelentési tett a megye alispánjának.
Ugyanez az esel a felnőtteknél Alig van már ház, ahol ne feküdnék valaki náthalázban. Ez Hauszmann professzor igaza mellett bizonyit — hogy Mafyarországon, főleg a vidéken, még csak kifejlőben van a niths-játvány. Az a I gnagyobb szerencse, hogy az epidémia a legenyhébb lefolyású. Szövődmények a legritkább esetbei loidulnak elő Nagykanizsán.
Érdekes — hogy mindkét városi tisztiorvos — dr. Fodor Aladár és dr. Coda Lipót nálbalázban fekszenek lakásukon, amit a sok beteglátogatás alkalmával szerezlek. A polgármester ezért sürgősen szolgálaltételre felhívta dr. Rácz Kálmán nyugalmazol! tisztiorvost és dr. Szabd István főoriost, akik még a délelőtt folyamán a kél beleg tisztiorvos helyett átvették a tisztiorvosi teendőket, mig Kískanizsán dr. Dell látja el a hivatalos orvosi üíyeket.
Kétszer rálőtt a feleségére, aztán agyonlőtte magát
Egy szerelmi házasság tragikus befejezése
Kaposvár, február 8
Megrendítő családi tragédia látszódott le legnap délután Kaposvárott. SchlagmOller József 25 éves géplakatos egy lövéssel megtebeil-telte fiatal feleségél, egy másik lövéssel pedig a sa|át zaklatott szivét csitította le — örökre.
A fiatal férj kél év előtt nősült Kaposvárott. Szerelmi házasság volt. Az ifjú pár Budapestre köllözölt. Csakhamar megszületett az első gyermek. És csakhamar beköszöntön a házattársak közé a sok anyagi gond és azokkal az egyenetlenség ís. A fiatal asszony rövidesen eladta az összes bútorokat éa visszament gyermekével anyjához Kaposvárra. A félj egymásután írta a könyörgő leveleket. Hivta vissza az asszonyéi. Hiába volt. |Iiolsó levelében már kiirtással fenyegette a családot, ha felesége nem tér vissza hozzá és megírta egyben, hogy a lakást újra berendezte. Az asszony erre sem reagált.
Tegnap aztán délulán 4 óra lájban váratlanul betoppant a kaposvári lakásba a mindenre elszánt férj. Újra kérlelte feleségél, aki azonban engesz-telheletlenül hideg maradi. Szóváltás közben a fétj revolver! rántott és rövid dulakodás után az asszonyra lóll, akit a vállán talált a golyó. A vérző asszony a házigazdához, majd
az ablakon át egy közeli rokonhoz futott, ahol ápolás alá vették. A menekülő asszonyra még egyszer ráfogta a férj a gyilkos fegyvert, de az csütörtököt mondott.
Néhány pillanat múlva megérkezett a rendőrség a feldúlt házba. SchlagmOller már az öt csitító házbelieknek kijelentette, hogy amalylk pillanatban a rendőr belép, ó agyonlövi magát, mert ó egy asszonynak fogadott tiO léget és ahhoz bü is akar maradni.
Amint a rendőr az udvarra lépett, a revolver még egyet dörrent és a fiatal féifí átlőtt szívvel terült el a szoba pidlóján.
A tragédia egy fejezete lezajlott. Az asszony és az árva még tovább vonszolják a sorsuk keresztjét.
A rákoai gyilkosság Agyé-ben holt pontra jutott a nyomozás
Budapest, febr. 8. A rákoai gyilkosság ügyében a rendőri nyomozás — noha minden delektivjél szolgálatba állította — mindaddig nem tudóit semmi pozitív eredményt elérni. Csak kél fellevés maradi: vagy rablógyilkosság történt, vagy a gyilkosság mögött ismeretlen családi vagy valami dráma rejlőzik. A nyo-mozáB formálisan holl pontra jutóit.
■ftPIREHD
Február 9, szarda
Róni*! katolikus: Alex. Cirill pk. Pro-[ tcitáas: Ablgail. Izraelita: Adar hó 7. | Nap kel reggel 7 óra 17 pcrckot [ nyugszik détután 17 óra 12 perckor.
Mozi. Uránia: ForkasOvOltés, izgat-[ mas regény. Előadások: 7 és 9 órákor.
— Dr. Kállay Tibor vliizauta-zott Budapestre. Dr. Kállay Tibor v. pénzügyminiszter, városunk országgyűlési képviselője hétfőn éjjel visszautazol! kíséretével Budapestre. Neje tegnap délulán a budapesti gyorsvonattal utazott vissza a fővárosba Oroszy Qéza és Kovách OyuU dr. kisérelében.
— Rákod Jenő üdvözlése Zalából. Zalaegerszeg város, melynek Rákosi Jenő disipo\'gára, a 60 éves lubiieuma alkalmával országosan ünnepelt irót táviratilag fogja üdvözölni.
— Pályázat a Munkásblztositó Igazgatói állására. A nagykanizsai
MunkásbizfosiiA Pénztár megürese-delt Igazgatói állásának kérdése mihamar véglegr.a megoldási fog nyerni. Dr. Sabján Oyula polgármester, a Munkásblzlositó miniszteri biztosa még a bélen ptlyázatot hirdet az igazgatói állásra.
— Az uj ügyvédi díjszabást Bariba I.lváo dr. és Rolschlld Béla dr. már teljesen elkészítették éa a legközelebbi napokban a nagykanizsai ügyvédek bizottsága elé terjesztik.
— Nagykanizsai építészmérnök ujabb sikere. A Pécsett meg|elenó „Dunánlul■ c. nspllap közli, hogy a villányi főszolgabírói hivatal és lakás országos tervpályázatán az első dijat Szeghalmy Bálint nagykanizsai építészmérnök terve nyerte el több budapesti neves építőművész elöl. Mint érdekes epizódot említik, hogy a beérkezel! 30 pályaterv közül már 29 el felbontottak és megbíráltak, de a kivitelre teljesen megfelelői nem talállak ét már a pályázat meddősége fölött sajnálkoztak, amikor sor került az utolsó, harmincadik pályamunkára. Ezt meglepetésre teljesen kifogástalannak találták, amely tehát végül megmentette a tervpályázat nívóját. A jeligés levél felbonlása után kiderült, hogy ennek szerzője Szeghalmy Bálint nagykanizsai építészmérnök. A bíráló blzollság elnöke, dr. Ftsher Ferenc alispin azonnal táviratilag graiuláll a tervező építészmérnöknek, egyúttal pídlg a Magyar Mérnök és Építész Egyletet telefonon értesítette az eredményről, amelynek épen Jelenvolt tagjai nagy lelkesedéssel vették tudomásul a körűkben jó hírnévnek örvendő építészmérnök legújabb sikeréi.
— Becsukták az Iskolát Zala-szentbalázson. A „Zalai Közlöny" tudósítója Jelenti: Zilaszentbalázson az Influenza-járvány miatt az iskolát bezárták és egyidejűleg minden csoportos társas összejövetelt, előadásokat, mu\'atságokat beszüntettek.
\\9tfí tehralr 9
2ala1 k6210nv
t
URÁNIA
Szerdán 7 és 9, csütörtökön 5, 7 és 3 órakor
Farkasüvöltés
kgalmas regény 7 felvonásban, — Főszereplő:
Rin-Tin-Tin
_ NTE tánctea. Az NTE ttnnisz-^aVosztályz e hó 13-án tincleát rendéi > Kaszinó nagytermében. A sport és tánc barátainak ked-lyes összejövetele lesz ez a teadélután, ameljik külsőségekben Is el fog Qlni az eddigiektől. Belépődíj I 20 pengő. Kezdele délután 5 órakor.
x Scbwarcz Dezső harisnyái i legjobbak.
— Bukott diákokat keresnek. Megkeresés jött a nagykanizsai rendőrkapitánysághoz a kaposvári kapitányságtól, hogy ha Wlezerl Józief és Bank Jőzsef nevO, egy farkaskutyával és egy revolverrel, valamint kél bukott félévi értesítővel felszerelt kaposvári diákokat, kik elkeseredésükben világgá mentek szüleik lakásáról, — mtg\'alalnak valahol, ugy azonnal kísértessék át őket Kaposvárra.
= Három igtz szó: Bruncsics bora jó I
— 1-ürdőblztos kirendelés Hévízre. A megyei állandó választmány javaslatot tesz a február 15 iki megyegyülésnek, bogy a lürdő-ldény tartamára dr. Huszár Pál keszlbelyl főszolgabírót rendelje kl hévízi fürdö-biztosnak.
— Oazdakör alakult Egerszegen. Czobor Mátyás polgármester kezdeményezésére s az ő hatalmas megnyíló baszédével alakult meg Zalaegerszegen a Gazdakör, mely elnökévé Kovács Ferencel válasitolta. A gyűlésen a vármegyei Qizdakör Is képviseltette magát. A polgármester megígérte, hogy a Gazdakör építendő székházának a város ingyen lelkei ad.
— Három Igaz szó: Bruncsics bora jól
— A harmadik keszthelyi gyógyszertár ügye. A vármegye egészségügyi bizottsága ma foglalkozóit Kertesei Akosné, Németh Péter és Szmodlss József dr. oki. gyógyszerészek beadványáról, amelyben a keszthelyi III. gyógyszertár felállításának engedélyezését kérték. A tlszllfőorvos javasolta az engedély megadását, de a bizottság végleges határozatot nem hozhatott, mivel Keszthely egészségagyi bizottságának véleménye hiányzóit. Sürgősen kérik a véleményt, s ha kellő időre kedvező vélemény érkezik, akkor a 15-iki közgyűlésnek az engedély megadását Javasolják. A főorvos szerint szükség van a III. gyógyszertárra Keszthely népességére és nigy környékére, valamint élénk fürdőjére való tekintettel.
«— Három Igaz szó: Bruncsics bora jó I
— Megmérgezte magát egy színésznő. Gáspár Marianna, a Faragó-színtársulat lagja Iumlnállal megmérgezte magát Székesfehérvárott, ahol társulata most állomásozik. Tettéi azért követle el, mert Kiss Ferenc székesfehérvári vendégszereplése alkalmával a ,Bor"-ban 6 szeretett volna Kiss Ferenc partnere lenni s az igazgatója nem reá osztotta kl a szerepet. Állspola súlyos, de nem életveszélyes.
— Zala Vármegyei Bankjának pénzforgalma. A kél és fél éve Zalaegerszegen megalakult Vármegyl Bank és Takarékpénztál r. L az első és egyetlen ilynemű pénzintézete az országnak. Működését más vármegyék is tanulmányozik és szakkörök is a legmesszebbmenőig elismerik. A bank a közpinzek kezeiésín kivül a közönség hiteligényeinek kielégítését is a legelőnyösebben szolgálji. A bink forgalma az elmúlt évben 356 milliárd korona volt. 50 miliós alaptőkéje lVs milliárdra emelkedett. B:!élállománya a műit év végén 24 milliárd. Jótékony célra 34 millió koronái jultalotl.
Az ai mama
Kohn másodszor Is megnősüli és mikor hazavitte a második feleségét, félrevonla a kisfiái és megkérdezte:
— Na, Móricka, hogy tetszik neked az uj mama ?
— Tata, én azt hiszem, léged becsaplak: hol uj ez?
— A gyermek kezében elsfllt a fegyver. Sümegről jelenlik: Ne-deczky Jenő ny. lílspán 12 éves fiacskája apja töltött forgópiszlolyá-val játszott. A fegyver elsült és a gol)ó a gyermek térdébe fúródott. A golyót sikerüli eltávolítani.
— Vitézek mezőgazdasági tanfolyamának záróvizsgája. A so-mogyszenilmrei töldmives Iskolában a vitézek részére rendezeti második téli mezőgazdasági tanfolyam záróvizsgája pénteken reggel 8 órakor kezdődik s azon érdeklődőkel «zi-vesen lát az iskola igazgatósága.
— öngyilkosság. Balatonkeneséről it,ik: Horváth Sándor Illeni lakos egy enyingi szérűskertben egy meggyfara felakasztotta magát. Tettének oka gyógyíthatatlan betegsége voll. Enylngen Is épen gyógykezel-lelése ügyében járt s ugy látszik a sikertelenség keseritet\'e el annyira, bogy a nadrágszijjboz fordult segítségért.
— A Pfaff villanyvilágítás erős fényt ad, megkiméii a szemel és takarékos sz áramfogyasztással. A Pfaff villanymotorral felszereli varrógép praktikus és fokozza a varrógép gyorsaságát, áramfogyasztása pedig csekély. Kapható Erandl Sándor és Fia P/dfl varrógépraklárában.
Alapos cáfolat
Leány: Láttam tegnap autóban egy másik leánnyal.
Férfi: Nem Igaz. Az nem én voltam. Azonfelül az a leány az unokahúgom volt.
IdiJárAs
A nagykanizsai mat«orologtal m«g-
t jyelö jalantása: Kedden i MmtrM-tee,- Reggel 7 értkor —21, dilután 2 Őrikor 4-16, ulc 0 órskor -0-1.
hthízet: Reggel tiszta, délben kevésbé borult, este teljesen borult égboltozat. SUUrdny Reggel Északkelet, dálben
Kelet, sats Északkeleti szél.

A Mataorotóglal lntázet |elant«se szarint változóan felhős. túlnyomóan száraz Idő, némi Mstillycdtaael.
— Remington írógépek képviselete és raktára, becserél használt Írógépeket igen előnyős részlet fizetésre Szabó Antal sportűzlete.
— Titokzatos haláleset, A ptlő-henyel szőllóhegyen özvegy Nagy Antalné lakását, akit napokon keresztül nem láttak, hatóságilag feltörték. Az asszonyt a padlón találták holtan, nyaka köré egy rongydarab volt csavarva. A njomozás megindult, hogy gyilkosság vagy öngyilkosság történt-e.
— Spanyol ellen legjobb orvos-ság a Birány bor, csopaki lehér és szekszárdi vörös. Egy adag I liter.
= A Slnger-varrófény — bármely varrógépre utólag felszerelhető — praktikus és kíméli a szemel I Kérje annak gyakorlati bem utalását, Singer varrógép fióküzlet Nagykanizsa, Fó-ut 1.
IOZQÓSZINHÁM
Uránia szerda 7 és 9, csütörtök 5, 7 és 0 órakor nigy filmszsnzáció: Farkasüvütés, izgalmas regény 7 fel-vo.tásban. Főszereplő: Rln-Tln-Tln. Remek kiegészitó műsor.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy nagybátyám
un in v
ékszerész
f. hő 8 án rövid szenvedés ulán elhunyt.
Megboldogult hült tetemeit f. hó 10 én csütörtökön délután Csurgón fogjuk utolsó útjára elkísérni.
Béke poraira!
Berény család
SPORTÉLET
A vidéken nem lesz futball-
tilalom Az Országos Testnevelési Tanács előterjesztésére a kultuszminiszter hatályon kivül helyezte a labdarúgó-mérkőzésekéi korábban megszorlló ismerelta rendeletét. Budapest kivételével az egész ország területén bármikor tartható lesz léhát labdarugó mérkőzés, kivéve JuMus és augusztus hónapoknak azokat a napjait, amelyeken a Msgyar Atlétikai Szövetség hivatalos atlétikai versenyeket tart. A miniszter intézkedése kétségkívül őszinte örömet kelt a labdarugók láborában.
KÖNYVISMERTETÉS
Szawaló-kSnyv
Több saái hualtaa kSltamány a mai magyar Irodalomból
Nagykanizsa, lebruár 8 Most hagyta el a sajtói Voltay Ferenc debreceni lanár vaskos kötele, a .Nagymagyarországéri\' clmü verses gyüjiemény. A legújabb hazafias költészetnek ebben a kincsesházában a mai magyar hazafias vers-irók minden reprezentánsa szerepel a legsikerültebb és szavalásra legalkalmasabb verseivel.
Főként Iskolák és egyesületek részére nélkülözhetetlen ez a könyv, ami első ebben a nemben és eddig Is számtalanszor éreztük hiányát.
E nagyszabású, komoly és értékes mü, mely 108 köllőlől 318 költeményt Wlalmaz 432 oldalon, ma-naptág a legszebb magyar könyv, éppen ezért egy magyar család könyvtárából sem szabad hiányoznia. A gyüj emény az 1918-1926 közölll idő hazalias költészetének válogatott és legszebb darabjait foglalja magában. A szebb, jobb jövő fénye dereng elő belőlük; a költök — e lankadatlan buzdltók — hitet és reményt öntenek szivünkbe s minden magyar szülőnek és oktatónak hazafias kötelessége ily szellemben nevelnie gyermekét és tanítványait.
A finom kiállítású és jóminöségü papírra nyomotl mű ára 7 pengő 20 fillér, mely összeg a kötélhez csalóit csekklapon küldendő be. Többhavi részletre is kapható, előfizetők gyűjtői minden 10 darab ulán egy tiszteletpéldányt kapnak. Az iskolák részére való könnyű beszerzési mód az, hogy egy-egy tanuló 10—20 fillért hoz e nemes célra.
A gyűjteményt az el. iskoláktól kezdve mindenféle iskola használhatja, azonkívül önképzőkörök, műkedvelő-egyesületek, könyvtárak, hazafias ünnepélyekel rendezők stb. Julalomkonyvnek, ajándéknak kiválóan alkalmas.
Megrendelhelő a szerzőnél: Vollay Ferenc tanár Debrecen Csapó u. 63.
Ujabb tüntetés Ádám professzor ellen
Budapest, február 8. A Pázmány Péter tudományegyetem orvosi kara ma délelőtt kari ülésre ült össze az Ádám-Ügyben. A kora reggeli órákban körülbelül ölszáz egyetemi hallgató vonult fel a dékáni hivatal elé, akiknek megbízottal felolvaslák a Turul Bajlársszövetség határozatát, mely szerint az ifjúság a tanári kar által kifejlett szolidaritáshoz ragaszkodik.
A zalai közlöny
1927február 5.
— Ugy-c uép rolt a hajam a bálban ?
— Igen.
~ ATLAS LUXUS SCHAMPOQtlfiAL
mMtun.
Kapható Tájó Endre lllitiwrtáráku
Póut 14.
IÖZ0AZDASÁ0
rémi
A mai ISzidén m«|dnem zárlallg lanyha voll az az irányzat. Kezdetben a berlini I5z«de tegnapi áreiésel él a bécsi tőiide mai gyengébb blrel balotlzk r yomasztólag a piacra él a lanyhaság I lőzideldó későbbi folyamán a spekulác ő tartózkodása és ujibb gyengibb hirek következtében még ji\'bbsn fokozódotll ugy, hogy a vezetó ériékek 3-6 pengős áresés! szenved ek. Közvetlenül zárlat előtt azonban berlini szilárdabb Jelenlésekre a piac helyzete megváltozott és fóleg azok sí éltélek, amelyek a lanyhaság::! legjobban megéreiték, újból megjavultak és a mat árvesz-leségük egyrészél behozták. Azonban a Javulás ellenére legnapkoz képes! a vezető értékeknél meg mindig 1—2 pengői, sői a bányap pirók és ma-gyír cukornál 3—4 pengős áresís mutatkozik. Néhány élték azonban, mint Ola, Danubius és Magyar Ál-talínos Takarék izllirdan tendállak. Zárlatkor a hangulat javult.
Plrti 30 431.!, London 25-2t«;i. Nairyotk 53000, Bioncl 75 50. Milano 23-13\'íl. Amiterdim 307-90 Berlin 133 30, Wien 73-33VZ. Sotta 373. Prága 1540, Vinó 37-50. Budapest (0-90, Belgrád 9-13\',1. Bukareet 3 95
J VvK^atl Tiufa éntra-Hrrtá*
valuták
Lengyel Ó3t0-64"90 Amott. 3769-27-85 Cid k. 16-89-16-97 Dluái lOOI-IOC-í Dollii 558-60-37I 00 Pranete ti 33-35-22 80 Holl. 328 10-32910 Lel 317-327 Léva 4-09-415 Ura 3415-34-80 Márka 135-25-13575 Sehlll. 80-37-8073 Dánk. 15210-152 73 Svájci LI09-80-IIP30 Belga tr. 79-40-79-70 Ncevét 147-50-ttó 15 Svei I 15 "25-152 90
DEVIZÁK AmtL 22837-228 97 Belgrád 1003-10 06 Berlin 135-35-135-75 Bukatta! 3-17-3-24 Brüsszel 79*42-7907 Kopenh 15220 15265 Ou!o I47 60-I480Ó London 27-69-37-77 Milano 34-23-34-52 NewyorV 571 05-3 75 Párti 23-35-33-65 Prága 16-91-16-96 Szófia 410-414 Stoekh. 15237-15383 Varsó 6355-64 75 Wien 8046-1071 Züilcfc 10©-8I-IU>-17
Terménytőzsde
Buxa Uiuv. 75 kg-o. 33 00 - 3340 76 kg-oa 3340- 33 80 77 kg-oa 33S0-34 30, 78 kg-o. 34 30 34 70 egyéb 75 kg-oi 33-20 - 32-60, 76 kg-oi 32-60 -33-00, 77 kg-M 33*10— 3350, 78 kg-oa 3J-50—3390, rozs 36-70 - 36 80. takarmány árpa 21-80-3230, »rárpa 2580-27-60, zab 2040-2060, tengert 1860-1900,
icpce -■---•-, kolea 1520-15 80,
kopj IS\'43—15 6).
Felhaltál 600, raelyból eladatlanul viasza-maradt — darab. Elsőrendű 1-52—1-54, uedett 148-1-50 nedett közép 144-1-46, kOnnyO 1-32-1-38, ejaórendü öreg 1-44—1-43. tnáaodiendU 140-142. angol aflldó 1-44—1-76, izalonna nagyban 1-48—
1-53. istr 1-73-1-74, lehúzott hus 200-
2-12, szalonnái fítsertéa 1-60—180. Az Irányzat élénk.
(Oldja: Zrínyi Kytméilyv ti Kiyr-ksrsskeMs ÍT, Isekuius
APRÓHIRDETÉSEI
(HlrtfatAaek dija el«ra tlaeta.dt)
A. apriblrdeléa dtja 10 izéig 50 ;Hf. l dmitó i minden vastagabb bétából illó tsó kit aeónak leámlttllik. Minden további asó dija I fIII. A klrdetAal dlj (Úr* HeataaM a lorgalmladó boulaaámttiaával
Vízvezeték berendezése-
L-S Aa bekapoaolAet a vAroal Kei vlavaaatAkba t.goloaóbban A* legjobban káailt WEIKER gépgyár, Sagár-ul l»-
RAlfOldt kokaa Aa feaxAn Wolaer gAjagyAr Kagykanlaea, 3ugir-ut,l«
KOxaoi__________
Kálmán Leó Kagykanlaaa, Királyutca 34. EzOat koronAkat, aranyakat éi kAliy aaarkflloaön-kötvény akal
legjobban vásárol. Megtakarított pón-aaket azámtán blzloian él elónyöl ka-mattal gyümölcsöztet. Vlaaiallzetéseket tel-mondái nélkül teljealt. 491
Megbtaható ttiztvlieló vagy tllztvt-Kláné kerestetik azonnali belépéssel .Havi egymillió\' jelijére a kiadóba.
Eladó egy alig halinál! banxtnmetor,
bármily nebía láritu 900 "í. -ci caéplóhoz megtelel,"" " " \' \' \'
íd, könnyebb Járatú 1000— 1070-eshez U rregfelelel és egy teljeien jókarban levó 720 aa sínes cséplőgép. Clm a kiadóban. 474
Háxvax«tfinónok ajánlkozik magá-nyoi úrhoz, eieticg vidékre Íj. Clm a kiadóban. 532
bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben éa leggyorsabban folyóalttat Aoxól IgnAo pénz-köksönközvetitő irodája Nagykanizsán. Pó al 3. u. alatt Kónyax«rkSiosSn köt-uónyoket veszek. 117
Saját készitménva, találmánya fOrdö-kádak, fot.lkád, a\'ókád kéazen julá-ntoa árban kaphatok Bakia bádogosnál KlnUay-utca 21. 475
Megbízható fiatal, Ügyes Irodaaxolgn kerestetik. .Megbízható" jeligére a kiadóba.
Tanano fizetéssel felvételik — Papp Oszkár dpészmeiternél, M«gysr-u fl. 453
Háxv«x«t6nfinek március l-re ajánlkozik magányos úrhoz pusztára vagy vidékre, éves bizonyítványokkal, megbízható, szerény, középkorú nő, ki már évek óta ilyen mlnfaégben van. Qm a kiadóban. 525
Egy csinosan bútorozott ka\'önbejá\' ratu szoba azonnal kiadó. — Cim a kiadóban. 490
Kiadó egy nagy száraz pincehelyiség azonnalra, két raktárhelyiség augusztus 1 re Kazinczy utca 15. szám aUlL 531
Kiadó lelépés nélkül 3 szobás iskás. — Ugyanott elsdók bútorok, varrógép, tralik-berendezés József fóherceg-ut 78. 533
flzletmegnyitás.
Van szerencsém a t. kóidnsés ke««s
kárpitos műhelyt
Bajit nevem alatt újból tam. Elvállalok minden e srakmíba vágó munkál pontos kivitelben és mír-aékett árban. Becses pátlfogáit kén-e, vagyok tisztelettel
ril
Töaös 1BB£ kárpitos.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jó barátainknak, rokonainknak, Ismerőseinknek és mindenkinek, kik boldogult férjem, illetve apánk és teitvírflnk elhunyta alkalmával a temetésen való megjelenésükkel, vagy bármi módon fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk bálás kószónetet.
Perlsz csalid.
301/1927. szám.
Árverési hirdetmény
t köztartozások lejében lefoglalt Ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c-56—58. § >1 értelmében eszköz-lendő nyilvános eldrvereléséről.
A végrehajtási szenvedő neve: Vidos litván kereskedő.
Likása: Nígvkanizsa, Teléki-ut 55. sz.
Az első árverés helye: Nagykanizsa, Tel\'ki-ul 55. sz.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1927. februír 14 én d. c. 9 óra.
A második árverés helye: Nagykanizsa, Teleki ul 55 sz.
A második árverés Ideje (nap és óra): 1927. febiuár 24-én d. e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése, sommásan, nemenként:
1. Üzleti állványok és pullok 240 P.
2. 1 drb kávédarító. I dtb mákdaráló, 2 d b mérleg 64 P
3. 1 drb llszles l*ds 32 P. 4 26 drb sep-O 18 72 P
5. 40 kg. szapp -n 54 40 P.
6. I dib Jégsrekrénv 16 P.
7. I zsák liszt 24 58 P.
8 5 C szikra gyula 17-60 P
9. t duc Schmnll gvufa 25 20 P.
10. 4 kg. Korlf kakaó 1152 P.
11. Kü önbözó pótkávék 40 08 P. 12 1 dtb borleereszlő kölél 16 P.
összes becsértékben.
Árverési feltételek.
1. Az elsó árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a t-ecsértéknek legalább háromnegyed része megigéitctik.
2. A második árverésen azonban sz ingóságok a becsérték három-ncgytdén alul is, a legtöbbet igéró nek mindeneseire eladatnak.
3. A vélelár készpénzben azonnal liie\'endő. vevő által fizetendő a for-g-tlmi adó és az esetleges fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1927. évi ji-nuir hó 29. napján.
Lehoczky Lajos s» városi végrehajtó.
A|viiághirü „PFAFF" VARRÓGÉPEK
egyedüli rak\'ára
Brandl Sándor és Fia
cégnél
Deák-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb varrógépraktár, a felsótcmplomnál. 20 havi részletfizetés I
varrógép
Rt« tiVALT JÓ HINÖSt«*(N
Ae dyezőfitefájife/imfWaJL
SINOER VAKRÓQÉ P
K i 3 ZV i NYTÁ*»A Sás
fióküzlete: NAGYKMNIZSA, FŐÚT I.
KERTI MAGVAK
MBvényvédsImlazatpek gyQmölosfák ipolátára
Műtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
ss Cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (Biróság mellett)
Kiss Ferenc, Balázs Árpád
nótái, modern táncdarabok
m
ISI
A legjobb „DEKA" gramofon
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
Spanyol és nátha ellen
a legbiztosabb eredmény a
Bruncsics József-féie sárihegyi bikavér.
Egy liter 9000 és 12.000 koron*. SDgár-ul 53. * Telefon 2-10.
Itiiloi-itiltlürtil tt Uzkn nffiiL
bérh.izüira, lakóházakra és főid-birtokra a legelőnyösebb feltételek mellett folyósiltainak. Megkeresések „Jelzálogbank" jelige alatt a ki\'dóhiva\'alba kíreinsk.
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar 6s Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavcaetö: Cíenbecs Károly.)
87. évfolyam, 32. szám
Nagykanizsa, 1927 február 10, csütörtök
Ara 14 fillér
»tt

POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség ét kiadóhivatal Póni 5. sz. Keszthelyt liókkladólilvatal: Kístaludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
inrerutban-leleton: Nagykanizsa -78. szám. Hóllzelési ara egy hóra 2 pengő 40 (illír.
Rassay és a szegediek
A választások alatt néhány személyre leolvadt balpármak cddii; csak a vezérii tülekedtek kozdeiüllségct keltve a páilbalalümírl,. ami már élénk lényt vetett arra, hogy ko itoly politikai tényezőnek nem lehel tekinteni azt a jáli\'ikai csoportot, amelyik minden tevékenységéi kiél! abban, hogy ha már mással nem tud, hát saját pártjában marakodik. Az a néhány tatjuk is, akik mandi\'u mol tudtak (elmulatni, azok sem férnek meg egy gyékényen s ha körülnéznek, valóban maguk sem ludjik, hogy hányan vannak, de nyilván azl sem, hogy hányadán állnak. l\'gulóbb a szegedi tanyák gazdaköreinek elnökei szavaztak bizalmatlanságot Rassay Károly ellen, skl annak Idején azl az igétetet tette, hogy budapesti megválasztása esetén lemond a szegedi mandátumtól. Rassay mfga sem tud\'a, milyen köny-nyelmü ígéretet tett, mert amikor a választások után körülnézett megvett seregének roncsain s csupán néhány mohikánt talált, élőéibe nyomult a plrlszempont, ami azt követelte, hogy bud-pesti mandMumtól mondjon le.
Ennek az elhalálozásnak az lelt a következménye, hogy a szegedi választók egyszer csak azt kf-diék kér dezni: kl Is az a Rassay?
A Ispyal lakosság akkor jött iá, hogy Rassayl Szegeden senki sem Ismeri s csupán azérl válasrtollák meg, mert a lajsiromos választási metódus szeilnl, mini a balpárt vezére első helyet vindikált magának, amelyen másodiknak 0 ile Inrc, a tanyai lakosság vezére szerepelt. A szegediek ugy gondolták, hogy Qetlc Imre kedvéért megvá\'aszijtk ht isme-Wien Rassayt is, de amikor klIOpt, hogy a balpárt csak egy mandátum-hoz jutóit, már Idegeskedni kezdxk, gyanakodván amiatt, nem hafiyja-e cserben Rassay igéretél ? Most ai\'án valóban megjárták a szegidiek. mert Rassayt foglak, de nem engr di őket.
A bizalmatlansági döniés után moit az a helyzet, hogy Rissav olyan kerületei képvisel, amelyik nem kér az ő képviselőségéből.
Kíváncsian várjuk a demokrata balpárt vezérének parlamenti szerep lését, aki öntelt gesztusokkal szokotl hivatkozni a hátamögölt álló (öme-gekre. Nem hisszük, hogy ezekhez logla msgál számítani a izegedi tanyák lakosságát Is, amelyiktől a balpáti listája, igaz ugyan, ho*y 2500 szavazatot kapott, de pár héllcl a választások ulán ugyanez a polgárság R.ssayval szemben bizalmatlan.
Blrminl álljon is a dolog, egyet meg kell állapítanunk: a d.mokrata balpár; teljesen elveszítette a talajál az ország lakosságának körében s ez . a hangulat felszivódoll néhány lóból álló kisded csoportjukba is, amelyik fegyelmezetlenül villong, tülekszik s denunciál saját pártja kebelében.
LÉNYEGES KÖZELEDÉS MAGYAR-CSEH TÁRGYALÁSOKON
Prága, lebruár 9
Mint a Prager Presse értesül, a Mogyarois\'ággaf való kereskedelmi tárgyalásokon a tárgyaló felek állás-
vitls pont, de runélhetöleg itl is sikerül az álláspontodat összeegyeztetni. Az eddigi tárgyalásokon lóieg a cseh ipari és m-zfgtzdis3gi kö-
ponlja közöli lényeges köteledés l vete\'ésck kerültek szóba, míg ma-
lörlént, ami a mindkíl oldalon megnyilvánuló jóakara\'nik köszölhető. Ilyforman mind n remény m-gvan arra, hogy a vitás pontok hamarosan tisztázódni f ygnak. A szerzfdís vámtarifáiig részében van még néhány
gyár részről különösen mezőgazdasági követeléseket hangoztattak. A cseh Iparra főleg a lex II-, bőr-és fé.i:iprri termékekre vonatkozó meg \'gyezések birnak fon\'osság gil
Megállapították a rákosa gyilkosság áldozatának kilétét
A tottnaok utinl nyomozáa holtpontra jutóit
Budapeat, lebruár 9 Sient L&szló-Ulca 26. Szám alatt.
január 26 ikiiól 27 ikére virradó í||ell a Drégely-ulcs 5. szám alatt töllölte.
A leltetek ul/ni nyomozts holtpontra ju\'oll. S-.áz detektív járja a környéket, eddig eied nénylelenül. Akikel eddig előállítottak, mind alibit Igazollak, A rendőrség még ioha nem látott mé elü razziái tartott ma este Budapesten, eddig azt is eredménytelenül.
(Éjszakai rádiójelentés) A főkapitányságnak sikerült a szolnoki vasút m:nlén, a rákos! pályaudvar köze lében történt gyilkosság áldozatának személyazonosságál (aminek kldcil-lésén többszá* detekllv napokig dol-gozoH) megállapítani. Eszerint az áldozatot Mlatoczkt Mvinnénak hlv-ják és foglalkozásira nézve: cseléd. Megállapították, h igy a szerencséi-len asszonv január 26-ig szolgált a
aAiyuyirrii\'aVvrrri\'iVi\'iVri1......*................ainaaai
Nem történt ujabb spanyolmegbetegedés Budapesten
A régi betegek köiSl 3 meghalt — Feliídeaték a spanyoloátha kórokozóját
Budapeat, februlr 9
A népjóléti (S munkaügyi minisztérium lelenléfe szetinl a honvédség körében 50 u| megbetegedés lordull elő, köz ük 2 súlyos. H ílálozis nem történi.
A lőzáros lisz\'i főoivosl hivatal közli:
A kvd II nap folyamán ujsptnyol megbetegedést nem jelenteitek be. A Szent Liszlí-kóiházban Spoll régi
betegek közül meghalt 3, u| beledet 39 d jelentettek be, ezek közül kórházba kerüli 24. A kórházból gyógyultan elbocíá:oll.tk a tegnapi napon \'z5 b-jteg^l.
Berlin, febrtiAi 9 A S: Paal-kőr-hSz két orvosának sikeiült az orr-szekrétumból és vérből olyan csirát küenyész eni, smelybei a spanyol-náiha igrzi kórokozólát tá\'jik.
iuuuwi.vh ........... ...........*\'*.......<h<m<miwmi
A portugál köztársasági elnököt a forradalmárok letartóztatták
Negyven órája dul a harc Lisszabonban
Pár Is, lebruár 9 (Éjszakai rádiójelentés.) A portugál forradalom — ugy látszik — el-érkezell véres fejezetéhez. Opo: lóban Irtózatos harcok folylak le a kor-mánycsapatok tüzérsége és a felkelők közöli.
zt; ágyuharc Irtózatos pánikot keleti a városban. Sok halotl és sebesült van. A demokratáknak hír szerint sikerült a leltelökkel egyesülni. Az amerikai követ egyik lap szerint elhagyta Ltil zabon!.
London, februlr 9. Távíró, lelefon éa vonatösszekötrelés leljesen megszakadt Portugáliával. A portugál vasu\'asok proklamálták az általános sztrájkot. Oporo utcáin temetetlenül heveinek a harcok halottai. Ai ostromállapotot az egész ország területére proklamálták.
Páris, február 9. (Éjszakai rádió-jelentés) Egyes lapok azl a Jelentést közlik, hogy a portugál köztársasági elnököt a forradalmárok letartóztatták. Mis hírek szerint a Lisszabonban 40 órája duló haic változatlanul tart Hiteles híreket nem lehet kapni a portugál eseményekről.
Washington, február 9. (Éjszakai rádiójelentés) Azt a hír\', hogy a lisszaboni ancrikai követség épületéi a váios bombázása miatt ki kelleti üritenl, hivatalosan is megerő-slte.ték.
A hivatalos jelentés a helyzetet
lendkieül komolynak mondja.
Négy fajvádft-jelBIt Indul az uj választásokban
Budapest, február 9. A f.-Jvédök néuy kerületben állítanak jelöltek. Pakson: Téglásy Józsefet, Csongrádon : Uhln Ferencet, Gyöngyösön : Eckhardt Tibort, Egerben : Budavári-L4szlót lépletik fel. y
A RAliSz nagy válaaztmá-nyának flléaa
Budapest, febr. 9. {Éjszakai rádiójelentés) A KOzi\'k rlniazoltak Országos Szövetségének nagy választmánya ma es\'e a közponll váiosháza nagytermében népes ülést larlo\'.t. Ezen beszámolt a fólílkár a Szövetségek eddig kifejtett működéséről. Ezután elhaláloztak, hogy a kezelők, dijaokok és szolgák kinevezése és a vasúti treképss Igazolványok ügyé-ben\' felterjesztést intéznek a kormányhoz.
Magyar pénzhamisítókat ítéltek el Béoaben
Bécs, f :bruár 9. (Saját tudósítónktól) A bécsi rendőrség letartóztatta Sornmerfeld és Drőschter kereskedőkel, akik hamis magyar milliós bankjegyeket igyekeztek értékesíteni. Az egyi\'< kabSlJiba bzvarrva is találtak himia millióst. Minthogy neat sikerüli bebizonyítani, tngy a péozt ők gyártották, csak hamis pénz forga-lombahuzatala miatt büntették meg őket 3—3 havi fogházra.
zalaiközlöny
1927 február ló.
Nagy pánik közben állandóan razziáznak Nagyvárad utcáin
Egy magyar költönö édesapját igazoltatás közben a villamos alá lökték
Kolozsvár, február 9 (Éjszaka! rádiójelenlés) Nagyvá-radon a színházakban előadások u\'án és más nyilvános helyeken, mini azl előre bejelenlellék, ugy razziákat tartott a rendőrség a katonatággal. Egy előzd ís ulán a közönséget nem engedték ki csak egy aj ón és 2 órán keresztül mindenkit leigazoilaltak.
Most vasárnap ugyanez az eset ismétlődött meg a legnagyobb forgalom idején a főtéren. Szuronyos katonák, sziguranca detcktivek csorda módjára neki mentek a járókelő közönségnek és bekerítve a tér egy sarkába szorítotok, ahol az egymás hegyin-hátán levő embereket leiga-zoltalták, másrészét a rendőrség udvarára terelték. Tizennégy éves gyermektói, hetven éves aggastyánig senkitem kerülhette el a sorsál. Kint az utcán nsgy pánik keletkezett. A tumultusban Miklós Albertet, Miklós Jutka költőnő édesapját egy robogó villamos alá lökték, mely a felltmerhetetlenségig halálra roncsolta. A nők rémes jelenetek rögtönöztek.
A rendőrség a razziát azzal indokolja, bogy katonaszökevényeket kereslek. Ezzel szemben tudják, hogy mindez a sok vegzalura azért van, hogy a közönség váltsa kl a rendőrségtől személyazonossági igazolványai, melyet egy ujabb rendelettel írtak elő.
A nagyváradi lapoknak a razziáktól Írott cikkeit a katonai cenzúra az éihetellenségig össze-vissza cenzúrázta. Az eset Erdélyszerte nagy felháborodást kellett.
i>m_Mi.vvi<iv»-iniiii iii* i *ii-i"m-\'H*1 i * i"
A képviselőház elfogadta a cégjegyzésről és örökösödési eljárásról szóló javaslatokat
Az IgazságOgyininlszter köszönele a magyar bíróságnak
Harmino év aitH 40 millióval gyarapodott Orosz-orszAg lakossága
Moszkva, febr. 9. (Éjszaka! rádió-jelenlés) A most közzélelt szovjet népszámlálási adatok szerint szov-jeloroszország területén leszámítva az elszakított területeket 143 5 millió lélek van. Ez a számudat azonban nem végleges. Az 1897 népszámlálás szerint ugyanezen területen 104 millió lélek volt. Tehát a lakosság szaporodása 30 év alatt 39.5 millió lélek vagyis 38%. Ebből a számból a városi lakosságra 25.5 millió, a vidéki lakosságra 118 millió lélek esik.
Nem volt ujabb rend-zavarát az agyetemsn Budapest, február 9. Az Ádám professzor kinevezése körüli egyetemi botrányok és zavargások tegnap nem folytatódlak. Az egyetemi tanács el van szánva isméllöués esetén a legszigorúbb rendszabályokra a rendbontok ellen. Vegsó esetben akár az egyetemet is bezárjak, ha arra szttkseg lesz, hogy a kormányzói kinevezésnek érvényt szerezzenek.
Budapest, február 9 Első érdemleges ülését tartotta ma a képviselőház, melynek üléséi háromnegyed II órakor nyitotla meg Zsilvay Tibor elnök, aki kettős mandátum-lemondások bejelentése ulán felhatalmazást kért, hogf a megüresedett kerületekben a válaszlások kiírása iránt intézkedhessék. órffy Imre
bejelentette az adócsökkentési javaslatról szóló előadói jelentéit, amire a képviselőház kimondta
a sürgősséget. Hermann Miksa kereskedelmi miniszter benyújtja a belvízi hajók lajstromozásáról és azok jogviszonyának szabályozásáról, a magyar királyi szabadalmi felsőbíróság megszüntetéséről, a heti pihenőknek az ipari üzemekben való érvényesítéséről, az egyes közérdekű üzemek munkásairól és a kereskedelemben és iparban szükséges egyes rendelkezésekről, a barcelonai egyezmény becikkelyezéséről, végül az ipari és gyári alkalmazottak baleset elleni védelméről szöló törvényjavaslatokat Csáky Karoly gról honvédelmi miniszter belerjeszti a honvédség, a vámőrség és a rendőrség fcifegyvérzésétől szóló régi törvéay modalitására vonatkozó törvényjavaslatot és a honvédtórvényszék alá es5 személyek ügyében támadt eljárásoknak a közigazgatási bíróságok elé utalásáról szóló törvényjavaslatot, majd áttértek a napirendre: a cégek megszűnésének a cégjegyzékbe való hiva\'atos beve-
zetéséről
szóló törvényjavaslat tárgyalására.
Pesthy Pál igazságügyminiszter szól a napirenden levő javaslathoz. A szanálás, létszámcsökkentés a bíróságokat óriási nr h ízségek elé állította. A valorizációs és munkaügyi p:rek a bíróságok forgalmát megduzzasz-lollák.
A járásbíróságok ügyforgalma a
békéhez képest 37 százalékkal emelkedett, ezzel szemben a restancia csak 26%.
— Amikor ezt Itt megállapítom, — mondotta a miniszter — erről a helyről kell a magyar bíróságok kötelességtudó, becsületes, lelkiismeretes munkájáért köszönetei mondanom, erről a helytől megállapilani, hogy a magyar biróság feladatát lelkiismeretesen, becsületesen végezte el.
A bíróságok munkáját csökkenteni kell.
E-t célozzák a mosl benyújtott javaslatok.
Erődi Harrach Tihamér szakszerű beszéde után a cégjegyzékről szóló lavaslatot részleteiben is elfogadták.
Az örökösödési eljárásról szóló javaslatol, mely a békebeli állapotok visszaállításával a ma fennálló bonyolultságot kívánja megszüntetni, több hozzászólás után általánosságban elfogadták.
Legközelebbi ülés bolnap délelölt lesz. Interpellációt Pakots József terjesztett elő Ádám professzor ügyében. Az élcshangu interpellációt kiadták a kultuizminis Mernek.
Az ülés ezzel i/i2 órakor véget ért.
Nagykanizsa városa nem emeli az Uzletbéreket
A siroa mint Háztulajdonos a legnagyobb méltányosságot tanúsítja axletbárlöivel aaambsn — Tekintettel van a* Általános súlyos gazdasági holyxatre — Ax addigi 750O-OS smslás alapján áll továbbra la
Nagykanizsa, február 9 Az ominózus február l-e már elmúlt, a sok üzlettulajdonos azonban még nem kapott semmi értesítést a házigazdától az üzlelbéreme-lés vagy felmondás dolgában. Valami különös feszültség van a levegőben. A kereskedő, iparos, lakó — akinek feje felelt vékony hajszálon lóg a béremelés é3 felmondás Da-mokles-kardja — izgatott várakozással várja: mi lesz ? Felemeli-e a háztulajdonos az üzletbérét vagy pláne talán még fel is mondja a béreli helyiséget. Akár az egyik — akár a másik: eleven húsába vág a teljesen stagnáló kanizsai kereskedelemnek és iparnak. Miután ebben a kérdésben is kezdellöl fogva a Zalai Közlöny az érdekelt kereskedők és iparosok érdekében emelte fel szavát, — mini amely társadalmi
rétegre annak összeroppanása nélkül ujabb terheket róni nem lehet — kérdést intéztünk az epyes érdekeltségek vezetőségéhez, hogy az egy hél ablt milyen panaszok érkeztek be az érdekelt kereskedők és iparosok részéről. Az IpirleslOlet elnöksége szerlnl az Ipartestület tagjait kevesebb mértékben érinti e kérdés, mint a kereskedőket. a nagykanizsai iparosok csekély hányadának van csak üzlete és az is a szerényebb keretek közölt mozogván, nem érinti annyira, mint a kereskedőket. Mai napig konkrét panasz az elnökségnél a háztulajdonosok által történt űzlelbéremelés vagy más tekintetben nem történt.
Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés nagykanizsai kerületének vezetősége kijelentelte, hogy semmi-
féle kilengésről eddig nem érkezeti még panasz hozzájuk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy még nem jöhet, hiszen a béremelét, Illetve leimondás halárideje február 15. Tud egyes esetekről, ahol bár béremelés tényleg megtörtént. Egy pár házigazda 100 percentet békeparltátra emelte
az Qzletbért. A nagykanizsai Baross Szövetség elnöke ebben a kérdésben értekezletre hivla östze a Szövettég tagjait, hogy adotl esetben megfelelően eljirhassanak. S;m kereskedő, sem iparos tagjuk hivatalos panaszt eddig nem lelt még, de tudomátavan arról, hogy az egyik háztulajdonos csak abban az etetben voll hajlandó eltekinteni a felmondástól — ha a kereskedő az általa kívánt magasabb üiletbért megadja. Miután egzisztenciális kérdétröl van szó — a kereskedő tárgyal a háztulajdonossal. Minden panaszt, ami beérkezik — felküldenek az országos központnak, amely közvetlenül a népjóléti minisztériumnál teszi meg a kellő lépéseket.
A háztulajdonosok a várakozás álláspontján
Tény, hogy a háztulajdonosok It a várakoráa álláspontján vannak, hiszen még egy teljes hét áll rendelkezésükre febiuár 15-ig, ameddig élhetnek házigazdal jogukkal. Nagyon sok közülük várja — mii csinál a másik és eszerint igazodik. A legtöbbjük pedig a városháza felé tekint. Vájjon mit fog csinálni a város, mini háztulajdonos ? És nem kis mértékben ettől teszi függővé elhatározását, magatartását bérlőivel szemben.
Hogy a nagyközönséget módunkban legyen tájékoztatni, hogyan gondoskodik a kérdésről maga a várót, mint házlulajdonot, érdeklődtünk kompetens helyen, hangsúlyozva azt, hogy
o háztulajdonosok nagy részinek elhatározására döntő befolyással tesz a várost tanács magatartása. A városháza nem emel ét nem mond fel Azt a választ kaptuk, hogy a városi tanács már a tegnapi napon behatóan foglalkozott e kérdéssel és elhatározta, bogy az üzleibérlőknek, akik a város tulajdonát képező épületbe már a békeidőben mint üzletbérlök vollak szerződésben — a népjóléti miniszter által megállapított (75 százalékos) Ozletbéren lul nem emelnek. Azokkal a bérlőkkel szemben viszont, akik a háború alatt bérelték üzlethelyiségüket — külön fog tárgyaltatni és a béreket a békebeli bérekkel összhangzásba hozni. A város vezetősége a legmesszebb-menőleg szem elölt tartja a mai általános gazdasági helyzetet.
Ha a löbbi házigazda és épület-tulajdonos a város vezetőségének szellemében birálja és dönti el e kérdést ét ezt a méltányosságot juttatja étvényre és alkalmazza minden bérlőjével szemben — nem lesz ok sem panaszra, sem elkeseredésre, hanem még |obban mélyiteni fogja azl a barátságos tzellemel, amely Nagykanizsán ősidőktől fogva otthonos. (B. R-)
192T február 10.
ZALAI KÖZLÖNY

Különvonatot állítsanak be Kanizsáról a keddi megyegyülésre
Nagykanizsa, februir 9
A február tizenötodiki megyegyűlésen, melyet igen nagy érdeklődés előz meg épen a kanizsai járási fő-blróválsszlás miatt, a nagykanizsai és járási megyebizotlsági tagok nagy számban akarnak részt venni. Azonban természetszerűleg sokan hangoztatják azt az óhajukat, hogy a me-gyegyttlés napjára jó volna, ha beállítanának a múlthoz hasonlóan most is kűiőnvonafot, hogy kényelmesebbé tegyék a Zalaegerszegre való utazási.
A mai napig még hivatalosan nincs tudomásunk arról, hogy a különvonat beállításának kérdését tényként elhatározták volna; épen ezért ezúton Is kérjük az illetékesekel, hogy a kanizsai járást szorosan érdeklő tárgypont miatt tegyék lehe tövé a különvonat beállítását, amit a Delívasut a mu tbao is mindig készséggel tetjesiteti.
Most, mint ér esolűnk, a D ilvasut attól 6em zárkózik cl, (ha nem is állítanak be kűlönvonalot) hogy sln-autót állítson be a gyűlés napjára, melyhez kényelmes Indulási időt állapítanának meg. Jó volna, ha a megyebizotlsági tagok ezlrányban a főispáni hivatalnál érdeklődnének és kérnék a sinautó, vagy különvonat beállítását.
A sinautó beállításánál a Déll-vasutnak az a feliéiele, hogy megfelelő számú utas legyen biztosítva. Ha ez meg lesz, bizonyos ö«sz gl ráfizetés mellett lehel majd utazni Zalaegerszegre a megyegyülésre.
A baloldali ellenzék passiv resistenciára készül?
Budapest, febtuár 9 Politikai körökben a baloldali ellenzéknek arról a tervétől beszélnek, hogy az egyes javaslatoknál csak egy szónokot akarnak állítani, de ez sem szól érdemben a javaslathoz, csak tiltakozását fejezi ki a demok-rallkus ellenzék nevében. Ez a terv tiltakozás akar lenni a lefolyt választások ellen és blr szerint ennek a tervnek a szocialistákat is meg akarják nyerni.
A baloldali ellenzék ezzel a tervével csak gyengeségének adja jeléi. Ez tulajdonképpen passzív reslslen-cía volna, amely sehogysem helyeselhető. A többségi pártok komoly, tárgyilagos vilát várnak az ellenzéktől és nem kívánják ellenezni az üdvös és hasznos Indítványokat, ha azok az ellenzék részéről jönnek Is. A passzív reslstencía tervével, ha tényleg komolyan foglalkozik velük a baloldali ellenzék, magukra maradnak, mert erre sem a pirlonki-vűllek, sem pedig a (ijvídők nem kaphatóié.
„A szociális termelésből fakad a jólét"
A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal megdöbbents adatai az orosz munkások szomorú helyzetéről
Oenf, tebruii 9. (A Zalai Közlöny levelezőjétől) A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal az orosz szakszervezetek Moszkvában tartott VII kongresszusának a beszámolója nyomán megdöbbentő adatokat lesz közzé az oroszországi munkásviszonyokra vonatkozóan.
Schmtdt munkaügyi népbiztos a kongresszuson nyiilan bevallotta, hogy a munkanélküliség állandó veszedelmévé vált Oroszországnak, 1926-ban a munkanélküli tömeg több mint 100000 fővel növekedelt. A munkaközvetítőknél 1,023.000 munkanélkülit tartanak nyilván. Ha ehhez a nem nyilvántartottak számát Is hozzávess, ük
a munkanélküliek összes száma kétmillión feltll van. Különö-en s\'r<lmasnak mondotta a népblzio a munkanélkülisége\' a fiatal korúak közön, ami nemeik gi/d-i-sági, de erkölcsi szempontból is szörnyű bajokkal fenyeget.
Több mint egy millió 18 éven ■tüll fiatalember csavarog Szovjet Oroszországban teljesen munka nélkül. A kü\'önféle szakszervezetek képviselői rámutattak, hogy a munkanélküliség a szakmunkások között sokkal nagyobb, mint a tanulatlan munkásoknál, ami a fejlettebb Iparágak végleges pangására mulat. — Csaknem vjUinennyi szónok vádolta a munVaügvi népbiziosságot s annak alsóbb hivatalait, hogy tétlenül nézi a fenyegető veszedelmet. A népbiztos azzal védekezett, hogy iehetellen visszatérni a munkapiacnak a kommunista módszerekkel való szabályozására. Elrémítő képet mutat az Ipari balesetek arányának ugrásszerű növekedése. Egyetlen évben, 1925. julius l-lől 1926. évi lullus 31-ig a baleseti arány 10.000 munkan8ponklnt 310-ről 410-re szökött. A cári uralom idején, 1913-ban a bányaipsrban 43 baleset jutott 1000 munkásra. A |e-j-nlcgi lendszer alatt ez az arány 54 és 70 közöli mozog. A bányászszervezet központi bizottsága az 1923., 1924. esztendőkre vonatkozóan kimutatta, hogy 1000 munkásra 109, 1924 -25. évben pedig 152 baleset jutott. Az orosz munkások közül tehát évenle ezer és ezer pusztul el, csonkul meg vagy veszili el munkaképességét hosszabb lövidebb időre a balesetek miatt. Az 1925 -26 év első fele azt mutatja, hogy az ipari baleselek aránya 48 százalékkal nagyobb, a megelőző év első felének arányszámánál. De a bányalpzron kivül más iparágban is jelentékeny a balesetek számának az emelkedése. Az úgynevezett időszaki iptroknál, jelesül az építkezésnél 1926-b»n Mosrkyábm tízszer annyi voll a baleset, mint 1925-ben.
Ezt a borzasztó emberpusztulást a következő okoknak tulajdonítják:
1. a gépek rosszak, s a biztonsági rendszabályok az üzemekben elégtelenek,
2. az állami Iparok vezetőségének szisztematikus ellenállása a biztos-sági szabályok végrehajlása és megfelelő berendezések létesítése ellen,
3. a munkaügyi népbiztosság alárendelt hatóságainak energiátlan, a munkások érdekével nem törődő csüggeteg magatartása,
4. az ipari felügyelet teljes elégedetlensége.
A munkafeltételek és viszonyok a legtölb üzemekben a hheiö legrosszabbak. A gépik és berendezések siralmas állapotban vannak. A használt nyersanyag rossz. A bányákban számos robbanás következett b-, melyek igen sok emberéletet követettek, pusztán amiatt, hogy a bányászok lámpái rosszkarban voltak.
A nem ipari szerveietek, különösen a kereskedelmi alkalmazottak, tanítók, orvosok, slb. szakszervezetein, k képviselői felpanaszolták, hogy rendkívül fárasztó körül.nények közölt tulzolt munkával vannak meg-lerhelvr, anélkül, hogy a hatóságok védelmükre csak a fü Dk botját Is mozgatnák.
A kereskedelmi alkalmazottak nagyobb részét alacsony, rosszul válogatóit, nem szellőzött hflvlsé-ge\'ben dolgoztatják. Munkalde/Uk egyáltalában nincsen szabályozva, mert a munkaügyi törvény rendelkezéseit nem tartják meg és nagyon gyakran órákon át végeznek tul munkál a legciekéiyebb őr.n-ij nélkül. Hiíba foidultak a munkaügyi hatóságokhoz, nem törődtek velük.
A falusi tanítók felpanaszolták, hogy a munkaügyi törvény lulézkedéieit sem a túlmunkánál, sem pedig az elbocsátásnál nem alkalmazzák. Minden felmondás nélkül elbocsátják őket, máró-hol napra a legcsekélyebb ellenszolgál tatás nélkül. Kényszerilik őket arra, hogy kétszer-háromszor annyit dolgozzanak, mint amennyire a szabályrendeletben megállapított munkaórák alapján köletezhelök volnának. És ezért a tulmunkáért semminemű fizetést nem kapnak. Jóllehet maga az alaplizetésük is hihetelleűUI alicsony.
Az orvosok hasonló állapotokról panaszkodnak. Néha 12 óránkint egyhuzamban kell dolgozniok, minden ellens olgáltalás nélkül. A kórházakban lévő állapotok valósággal kétségbeejtők.
Az ipari munkássághoz hasonló a közüzemi alkalmazottak helyzete is. A vasutasok képviselője is szenvedélyes kifakadások közben mutatott rá a munkaügyi lüivény-hozás Intézkedéseinek a szállítási
ütemekben való szándékos és sorozatos m-gsérlésére. Nincs egyetlen visut lem — mondotta — amely a munkaidőkre és munkabérekre vonatkozó intézkedéseket tiszteletben tartaná.
Az állam és a hatóságok védelme
egyenlő a semmivel Hangoztatnunk kell, hogy mindezek sz elképesztő adatok a teljesen pártatlan Nemzetközi Munkaügyi Hivatal hivatalos megállapításai.
Amerika aranykora
Párta, február 9
(A Zalai Közlöny tudósltó/álól.) Clarence Barron, a Wallstreet u|ság-iróji. Egész sor amerikai lap kiadója. Keresett publicista is. Niw-yorkban a számok zsonglőrjének nevezik. Tudja, hogy a statisztikai adatoknak nem egyszer ledorongoló a hálásuk. Kivált ha az uj világ használja fölényének klmu\'a\'ásira az öreg Eutópival szemben Fölényes. Tudja, hogy Amerika jil záita a háború mérlegét, sőt az utána következő időkét is. Túlságosan jól. Most európai körúton van. Parisban fogták el a francia hírlapírók, akiknek kérdésére a kővetkezőkben adta képét Amerika és nem utolsó sorban saját véleményének:
— A föld aranykészleiének a lele a ml kezünkben van.
Az öt világrész egész vagyonának egyharmad! a miénk. E mellett államunk alig száz éves. Csak 6%-át teszi a löld színének, lakossága pedig csak 7V«-át a föld lakosságának.
— Melyik iparnak köszönheti Amerika csodála oi gazdagságát?
— Az autógyártásnak — felelt B rron. — Az Egyesűit Államok tlz legjelentősebb acélmüve az utolsó tiz évben összesen 179,000.000 dollárt keresett. Ezzel szemben
a tlz legnagyobb autógyárunk
209,000 000 nyereséggel zárta az utolsó decendumot. Automobiliparunk ideszámítva a mellékiparokat is, évenként 12 milliárd dollárt forgat meg, mig ezzel szemben az Egyesült Államok vasútja! „cssk" ennek az összegnek a felél
— Ugy, hát az autó leverte a vasutat?
— Ellenkezőleg! Az autóiegltsé-gére volt a vasútnak. A vasúttársaságok az automcblljára\'.ok bevezetésével felhagyhatlak a kisebb helyiérdekű vonalaikkal, melyek passzívak voltak, sől az üzembozadék veszélyeztetése nélkül leszállították a személy- és teheráru tarif >t. Az autó megakadályozza az áruk felhalmozását a lávolesó vidékeken. Nem tudjuk eléggé értékelni a gépkocsi Jelentőségét
Az oulfnak köszönhetjük a ml
mesés, ugrásszerű fellődésünket.
— És az aranykor sokáig fog tartani ?
— Bizonyára. Egye\'őre nem blr velünk senki. Nem szabad sohasem
ZALAI KÖZLÖNY
1927 (ebruár II.
elfeledni és figyelmen kii Ili hagyni azt, hogy miénk a világ leg|obb bankszervezele és péntünk balalma mindig mobil. Tegyük fol, hogy az 1927-es aratás rosszul ül ki. A mi aranytartalékunk minden további nélkül lehelövé lenné azt, hogy más országokból szerezzük be a szükséges élelmei és el tudjuk látni lakosságunkat anélkül, hogy az árakat emelnök.
— Vájjon, az amerikai védóvámos politika nem lesz-e bizonyos Időpontban veszedelmes? Lehetséges nogy az európai átlamok elzárják kikötőiket az amerikai áruk előtt.
— Megtörténhet — mosolyog B ir-ron. — Mi országunk körül védőfalat emeltünk. A védőfalon beiül azonban -18 állam van, amelyek egymás közö.t korlátlanul Ozaelik a sza-badkereskedelmet. Európa tévedése véleményem szerinl abban _ rejlik, bogv a mi vámpolitikánkat ugy értelmezik, hogy a legkisebb kiterjedésű állam is védővámos politikát folytathat. Ami ná\'unk jó, az nem válhat be mindenütt.
Az európai kisállomok nem eléggé gazdagok, hogy haláraikon beiül mindenben kielégítsék a fogyasztást és hogv közgaidiságl szempontból függetlenek legyenek. Ha Európa versenyezni akar velünk, ha sakkban akarji tartani a ml termelésünket, ugy a vámhatároknak meg kell szűnniük és a kontinens államainak kétharmad része vámunióba kell, bogy lépjen.
A kanizsai járásban a 12-40 év közötti férfiak és nök között nincs analfabéta
A jormási tűzkár másfélmilliárd korona
A nagykanizsai járás rendes havi esemény jelentése — A járás kulturmunkája
RÁDIÓ-MŰSOR
Február 10 (csütörtök)
Budapest 9.30, 12 éa 3 Hírek, tőzsde. 4 A gyümölcsfák szaporítása. 5 Kamara- [ zene. 6.15 Borosa Mihály novellája: A hotdlátyol. 7 Németnyelvű itjusági előadás. 8 Bári Wlassics Tibor dt. szerzői dalestje 845 Külföldi átvitel vagv grafonola.
Bécs II Népszerű rene. 4.15 Zene. 630 Higiéniai előadás. 7.30 Angol lecke. 8.50 Szimtőnikua hangverseny.
Barcelona 7.15 Kamarazene. 10 Operaelőadás közvetítése
Berlin 4 Japán varázslók, előadáa. 4 30 Népszerű zene. 640 A dráma története, e\'őadis. 755 A szabadkőművesség jelentősége, előadás. 8 15 Beethoven előadás. 8.30 Beethoven emlékünnepély. 10.30 Jazz-band.
Basel —Bern 8 Bern: Bécsi dalok. 8 Basel: Hegedű, zongora, rene. 8 30 Ope-rctlr&sztctek, zene. 9 Bécsi dalok.
Boroszlő 7 A Röntgensugarak, előadás. 7.35 Irodalmi előadás. 8 15 Humoros gl-lárdalest.
Hamburg l 05 Zene. 1.45 Hangverseny. 4 15 Népszerű indulók, zene. 4.15 Klel: Népszerű rene. 5 Hamhu\'g : Hangverseny 6 Vidám dalok. zene. 6.50 7.15 A hipnózis, előadás 8 Slawenhagen: .Der Lolsc* egyfelv, utáni humoros est.
Kopenhága 8 A dán tiltiarmonikusok hangversenye, tt Jazz-band.
Langenberg 1.30 Gramafonzene. 4.30 NépszetUzene. 8 15 Atiaest és zenekari hangverseny. 10 Jazz bánd.
Lausnnne 8 Harang|áték. 830 Népszerű zene.
London 2 Gramafonzene. 5 Nénszettl rene. 7.20 Kamarazene. 8.15 Corelli hc-gedüszonáták, zene. 8.45 Tarka est. rene. 9 Vidám est. 9.30 A Vilit, Pueclni operála. 11.30 lazz-bind
Madrid 315 Népszeiü zene. 545 Hangverseny. 11.15 Operaelőadás, barcelonai átvitel. I 15 Jazz-band.
Milánó Srimtónlkua hangverseny. 10.45 Jazz-band.
Pártra, Eitfcl torony 8 Hangverseny. Rádió-Párizs 8.45 OneretlelóadSt. Pozsony 6 Népszerű zene. 10 30 Jatz-band
Prága 11 Gramatonzene. 1215 éa 3.30 Hangverseny. 10 Hangverseny. Régi cseh zeneművek.
Toutouae 12 45 Hangverseny. 8.30 Verdit Traviata részletek.
Zágráb 5 Zongorazenc. 830 lísutkl esi hegedű és zongora zene. 10 Jazz-band.
Nagykanlzaa, február 9
A nagykanizsai Járá-i főszolgabi-róság mosl állította össze, a szokásos havi esemény-Jelentését január hóról, mely a rei des adatokon kívül, különös figyelemre számollartó megállapításokat közöl a járás népművelési helyzetéről és ezeknek során örvcdcles adatokat tár elénk.
A jelenlés a közegészségügyi helyzetre vonatkozólag megállapít^, hogy ugy a felnőttek, mint a gyermekek kOzOít szórványosan fordult eló influenzás megbetegedés, mely könnyű lefolyású volt és a járás területén egyetlen esetben sem végződött halállal.
Az állategészségügy tekintetében Komárvároson lépfene, Kilimán községben sertéspestis lépelt fel. Megszűntnek nyilváníttatott N tgybakónak községben a lépfene, Magyarszerdahely és Zilaszentbalázs községekben a sertéspestis.
A személy- és vagyonbiztonságot Illetőleg a jelentés szerint, azt csak hét lopás csele zavarta meg.
Tüzeset egy volt. Sormás község határában égéit le a Stern Arnold és Társa R. T. hengermalom január 28 ról 29-re virradó éjjel. (Erről annak idején teljes részletességgel be-
számoltunk.) A tűzkár, mint a becslés megállapította: 126 ezer 800 pengő, (.gy milliárd 5»6 millió 800 ezer korcna) Ebből bizlositás ulján megtérül 105 ezer 200 p:ngó. A tüz keletkezésének oka kideríthető nem voll.
Ezulán a jelenlés a népművelési adatokat tárgyalja. Megállapirji a jelentés, hogy a népművelési tevékenység anyagi támogatásira nézve az 1926. évi költségvetésben lörlénl gordoskod.U.
Analfabéták a 12-40 év közötti férfiak és nök között nincsenek.
Az elemi és ismeretterjesztő tanfolyamokra a 15-21 év közölti leventék rendesen bejírnak. A kulturális munlta a jóváhagyott tcivezet szerint történt. J inuár hóban néhány község kivételével mindenült rendeztek előadásokat a pengóálszámitás-ról, a gyékénytonásról ipartanfolyamot, a ragályos emberi betegségekről és a májmétely elleni küzdelemről.
A jeleotésnek ez a passzusa Örömmel töltheti el a járís vezetőit, meri ma Is még Igen ritka az a járás, ahol a 12 és 40évközölli férfiak és nők között ne lenne analfabéta.
Jövő szombaton megindul Kanizsán a rendes autóbusz forgalom
FabruAr 19-ón altlk mag a kBzIuaagatáal bejárást - öl axar korona laax az egyaxeri vltaldlj — Az autóbuszok 32 axemétyt fogadnak ba
Nagykanizsa, február 9
Egyik decemberi számunkban megittuk, hogy a kereskedelmi miniszter értesítette Nagykanizsa városát arról, hogy Sághy D;zsö ny. rokkant szá zadosnak öt évre megadta a jogol, hogy Nagykanizsán rendszeres autóbusz járatokat lé\'esitsen.
A kereskedelmi kormánynak ezzel a döntésével rgy régen húzódó ügy kerül a megvalósul! s stádiumába, hogy az elég nagy kiterjedésű város messzebb esó;ponljalval egy rendszeres, a villamoshoz hasonlitóéselsö-sóiban olcsó közlekedési eszköz kösse össze.
Mint most értesülünk az autóbusz járatok ügye véglegesen dűlőre jutott, amennyiben a közigazgatási bejárásra is kitűzték a napol e hónap 19 ére. Ekkora az aulószakérlö bizottsággal együttcsen megtartják az ulvbnalakon a vizsgálatot, hogy hol legyenek a megállóhelyek és kijelölik a végleges útirányokat. Ekkoira az egjik 32 személy befogadtsára alkalmas autóbusz megérkezik Budapestről és a közigazgatási bejárás megejtése utáni napon már forgalomba is állanak.
Részletes megvitatás után állapítják meg a rendszeres menetrendet KiS\' és Nagykanizsát illetőleg. A viteldíj olcsó lesz. Egyszerű utazásén 01 ezer kotonál kell ma|d fizetni, áiszálló 6 ezer, munkás 4 ezer, diákjegy 3 ezer korona.
Amennyiben az autóbusz forgalom beválik, ugy lehetséges, hogy a tulajdonos minél himarabb bővíteni fogja a kocsi számát és nyárra már mindén nagyobb u\'cának meg lesz a maga autóbusza.
Mindenesetre örömmel üdvözöljük az uj közlekedési megoldási, ha az meg fog felelni hivatásának és kl-verekedi magának a közönség szeletél, ami bizony nem megy máról holnapra. De jó lesz azonf )lül, azért Is, hogy legalább a még mindig igen magas bérkocsi és autóbéreket le fogja tömi, ha hamarosan népszerű.é válik.
Nöi rendőrséget állítanak fel Bécsben
Bécs, február 9 (A Zalai Közlöny külön tudósítójától) A különböző női szervezetek bevonásával a minap Bécsben gyűlési tarlónak a női rendőrség bevezetésével kapcsolatban. A gyűlésen, amelyen igen sok szakember és társadalmi egyesület képviselői vetlek részt, Sehober bécsi rendőrfőnök elnököli A gyűlésen dr. Kern Eiga asszony, a német birodalmi nöi rendőrség egyik kiváló szakértője, a németországi viszonyokat ismcrteli. Elmondotta, hogy Németországban a hivatalos körök, valamint a közönség mindjobban arra az álláspontra helyezkednek, hogy am-rikai és angol mintára általánosan bevezesse a női rendőrség in tézményét mindazokon a helyeken, ahol asszonyok és leányok védelméről van szó. Németországban a nöi rendőrség intézménye még aránylag fiatal. Abból az Időből származik, amikor az angolok még megszállva lítlották Kölnt. Némelor-srágbsn az első női rendőrök Angolországbál valók voltak. A megszálló angol csapatok hozták ma-gukkil és a csapalok távoztával Ok is ellünlek. Az első német város, amely angol mintára berczetle a női rendőrséget, Frankfurl volt. Ez a város nevezte ki az első nöi rendórianácsost E\'kens dr. asszony személy ében,- Ezután vázolta azokat az okokat, amelyek a mai modern éle\'b-\'n most szinte elkerülhetetlenné teszik az intézmény megvalósítását. Bicebeti most mo galom Indult meg, hogy a német mintával páihuzamo-san, fokozatosan bevezessék a női rendőrség intézményét.
Streaamann San Ramoba érkezett
San Remo, február 9. S\'.resemann külügyminiszter ma ide érkezett. A német külügyminiszter három hétig szándékozik a fütdlhelyen tartózkodni.
MegrqtJlik a parlamenti ? mtizaum
Budapest, febr. 9. Legközelebb megnyitják a parlamenti muzeumot, amelyben Deák relikviákat valamint Kossuth, Seécheny, Tisza István valamint a régebbi országgyűlési tanácskozások emlékei leszoek kiállítva.
Coolidfie nem jelölteti magát az elnökválasztásra
Newjork, február 9. Angol lorrás-ból eredő hír szerint CooUdge elhatározta, liogy az elnökválasztáson nem jelölteti magáL
Az asszony számára, aki haját szereti
és ezt a pompás ékszert öregségig meg ■karja tartani, csak egy létem: a „Fekete fojü shampoonnal"
való rendszeres hajmosás. Azt a kis fáradságot, amit egy shampoonnal való fejmosás okoz. sokszorosan megéri a hajnak lazn tömöttsége és pompás selymes fénye, amit Igv elérUnk. Bevásárlásnál vigyázzunk jól a „Fwketn Uja1\'
védjegyre I

Ez az igazi védjegy 1
t
Jkamoon
„ r-at
MINDENÜTT KAPHATÓI
tgw UhfdlT 10.
ZALAIKÖZLÖNY
S
U RÁ MlA
Ma csütörtökön 3 előadási 5, 7 és 9 órakor
Farkasüvöltés
Izgalmas regény 7 felvonásban, — Főszereplő:
Rin-Tin-Tin
NAPIHÍREK
mpirebd
Február 10, ceOtSrtBk
Római katolikus: Skolasztika az. Protestáns: Elvira. Izraelita: Adar hó 8.
Nap kel reggel 7 óra 16 perckor nyugszik délután 17 óra 14 perckor.
Mozi. Uránia: Farkasllvoltés, Izgalmas regény. Elóadísok: 5,7 és 9 órakor.
— Halálozás. Zalaegérszeg ví tosál agilis főjegyzőjének halála ulán ujabb veszteség érte. Schenkenberger Józsel dr. közlgazgalási tanácsos kedden reggel meghalt. A népszert városi tanácsost mindenki szerette és becsülte. Halálát az inlluenza Járvány okozta, mely párosulva régi aszlmatikus bajával sirba vitte. Ma, csütörtökön délután bárom órakor temetik. Schenkenberger Józsefet Nagykanizsán Is a legszélesebb körben ismerik. 1922-ben a nagykanizsai rendőrkapitányságnál mint kapitány is a közígazgitási osztály vezetője működött, mely idő alalt a nagykanizsai társadalom osztatlan nagyrabecsülését érdemelte ki. Halálával egy Igazi férfi, egy kiváló karakter szállt sirba, nagy Ott hagyva maga után. Emlékéi a nagykanizsaiak is szeretetlel fog|ák ótizni.
— Minden patikának áUandó szolgálatot kell tartania. A vármegye alispánja rendeletet adott ki, amelynek értelmében a vármegye területén levő gyógyszertárakat az influenza-Járványra való tekintettel mindennap reggel 8 órától este 8 óráig nyitva kell tartani. Ezenkivül Ideiglenesen megszüntette azl a rendszert Is, hogy a gyógyszertárak éjszakánként egy-egy városban felváltva teljesítsenek szolgálatot. Ezentúl minden gyógyszertárnak minden éjszaka (vasár- és ünnepnap is) ki kell szolgálnia a közönségei.
— A József klr. herceg Szanatórium Egyesület ezúton mond hálás köszönetet az 5-lkl piknik után a m. klr. 6. honv. gyalogezrednek a luvarokérl és segítségért a terem-diszités körül, a hercegi erdőmestert hivatalnak a fáért és gályákért, a .Zalai Közlöny\'- nek az önzetlen támogatáséi, Mutschenbacher Edvln dr.-nak közreműködéséért, a Centről szállónak az ingyen szobákért, az Ízt. Nőegyletnek az edényekéri, a Kalh. Legényegyletnek a díszletekért, a Nogykanizsal Takaréknak a bülfé pénztár-kezelésért, Petermannénak és Undauernénak a virágokért, Melczer Jakabnak az üvegnemoekért, Qulltner Arthumak a villany-égőkért, Kűrsch-ner Mórnak a rendelkezésre bocsátott anyagokért és mindenkinek, aki az estély sikerét anyagiakban vagy erkölcsiekben bármiképen előmozdította. Elnökség.
— A Nagykanizsai Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok Pincérek Segélyegylete ma délután 3 órai kezdettel, az Ipartestület emeleti szokott helyiségében tartja évi rendes közgyűlését, amelyen a tlszti-kar^negválasztása is napirendre keiül.
— Időszaki gépjármü-vlzsgá lat lesz 18 án Nagykanizsán A szombathelyi gépjirmü körlel Nagykanizsán e hó 18-án délután hSrom órakor a Zerkowitz udvaron időszaki gépjármű-vizsgálatot tart. Meg fognak Jelenni Szombathelyről Oroszlány rendőrtanácsos, az autóügyek vezetője és Laky ip3rlőfeltlgyelö. — III emiitjük meg, hogy a nagykanizsai gépjármű körlet hivatalának megszervezése f jlyamalban van és azzal e hó végére már el is készülnek, ugy hogy a körleli központ március elején meg is kezdheli működését.
— Emelettel kibővítik ■ megyeházát A megyei székház kibővítésére alakult bizottság elhatároz!), hogyazalsegerszegl megyeszékhelyen levő vármegyeházái kibővítik, még pedig egy emelettel, miáltal 35 uj szobát nyemek.
— Nem építi meg az állam a Keszthely-hévizl vasutal. A Keszthely— hévizl vasút megépítésének kérdése minden időben az érdeklődés homlokterében állolt. A nagyhírű melegfürdó hatalmas fellendülését eredményezte volna a vasul-, vonalba való bekapcsolás. Történi Is a tetv érdekében nagyon sok lépés. Különösen Keszthely követe, Relschl Richárd mozgatott meg minden kövei, hogy a vasút megépilése valóra váljék. A DJIivasutlal is tárgyallak, de vele birtak dűlőre Jutni. Végül a megye az államot kérte, hogy épitse ki a vasutat Keszthely és Hévíz közölt. Most ebben az ügyben a kereskedelmi minisztérium leiratot intézett a megyéhez, melyben éitesill, hogy anyagiak hiányában nem építheti meg a Keszthely-hévízi vasutat. A hlr bizonyosan nagy csalódást fog kelteni Keszthelyen és Hévizén, ahol rendkívül sokai várlak a tervtől.
— Járási székház épül Lete-nyén és Keszthelyen. A vérmegyei székbázépitö bizottság elhatározta, hogy Keszthelyen és Lelenyén még az idén modem járási székházal építenek. Balatonfüreden valószínűleg csak a jövőben kerül sor hasonló építkezésre.
= Dr. Orováné hangversenyét ífifluenza- Járvány miM elhalasztotta.
— öngyilkosság. Kovács István balatonberényl 27 éves földműves öngyilkossági szándékból a mult szombaton a Budapest felé baladó személyvonal elé vetette magát. A kerekek a felismerhetetlenségig szétroncsolták sz életunt ember lestél. Tettének oka ismeretlen.
— Keszthelyi „Gentry-bál". A Keszthelyi Oizdasági Akadémia hallgatóinak egy része e hó 12-én tartja Dunánlul egyik legelltebb bálját, melyei .Oenlry-bál" név alall emleget a messzi megyékből összegyűlő bálozó publikum. Válogatott renrjező és kiváló láncos gárda készül elő a bál sikeréi, mely már csak azért is biztosítva van mivel fáradságot és költséget nem kímélve hozatták le a legjobb pesti jazz bandet s így cigány és jazz muzsikájára láncolhatnak majd a párok. Bál után következő nap vagyis febr. 13 án az újonnan megnyílt és ízlésesen berendezett „Royal" étteremben egy zártkörű vacsorára fog egybegyűlni a báli társaság, ugy, hogy a hagyományokhoz hűen Béla cigány muzsikája melleit fejeződik majd be a szokásos, híres, két napig tarló Oentry-bál. A rendezőség ez uton is kéri, bogy a résztvevők men nél előbb értesítsék őket, hogy a szobákról és a fogatoknak istállóról idejében ínlézkedbesseo. — Ugyancsak e hó 19 én tartja az akadémia nagyhírű .Dal és Zene Egylete\' a szokásos évi műsorral egybekötött hangverseny és táncestélyét. Az agilis elnök Dinnyés Lajos Ili. évfo-lyámbeli hallgatónak lesz majd köszönhető a várható siker ki legjobb tudásával és szakértelmével készítette elő a mulatságot. (K-y)
— Gyilkosság történt Pető-henyén. Beszámoltunk arról, bogy Peiőhenye községben a szőlőhegyen lakásában halva találták özv. Nagy Anlalné petóhenyei lakosi. Elein.e azt hitlék, hogy véletlen balesettől vagy öngyilkosságról van szó, míg mosl a hivatalos bizottság megállapította, hogy az asszony gyilkosságnál esett áldozatul. A jelek sze tint a gyilkos, vagy gyilkosok kötéllel megfojtanak a szerencsétlen asszonyt. A bizottság megállapítása nagy izgalmai keltett a vidéken. A csendőrség keresi az elvelemült embereket.
Mrisli lárW
Párls 30 43, London 25-221S. NewyorS 520 00, Brtlssil 7230, Milano 22-20, Amsterdam 207<» Berlin I23 2!i/e, Wien 73 25, Solla 3-75. Prága 15 40, Varsó 5Í-50, Budapest 90-90, Belgrid S13VS, Bukareat 2 91.
— Ugy-e szép volt a hajam a bálban ?
— Igen.
— RTLflS LUXUS SCHflMPQOÍIML
mostam.
Kapható Vágó Endre lllatszerUriban
Főút 14.
— Meghűlésnél, náthánál, torokfájásnál, tdegfijdalmalinál, szaggatásnál naponla fél pohár természetes .Ferenc József keserűvíz rendes gyomor- és bélmtlködést biztosit. Egyetemi orvostanárok véleménye szeiint a Ferenc József viz hatása gyors, kellemes és megbizható. — Kapható gyógyszertárakban, drogériáéban és fdszerűzletekben.
— Pontos kimutatást kell vezetni a zslbpiacon eladásra kerülő tárgyakról. A nagykanizsai rendőrkapitányság vezetője, Kálnay Oyula dr. reudórfólanácsos rendeletet adoti ki, mel)b-n elrendeli, hogy a zslbpiacon minden eladó köteles lesz ezenlul az eladása alatt levő árukról ponlos kimutatást vetetni. Ebbe a kimutatásba be kell Imi azl, hogy kitől vette, vagy kapla az Illető bizományba az árut és mikor. A rendeletnek az az üdvös célja, hegy el\'enörizhetó legyen a zeibpia-cok forgalma bűnügyi szempontból, mert a legtöbb lopott tárgy értékesítés céljából a zsibpiicta szokott vándorolni. Az őrszemélyzet a rendelet végrehajtását szlgormn ellenőrizni fogja.
— Leszidta a községi birót — törvény elé került. A nagykanizsai csendótőrs feljelentést tett a helybeli kir. Járásbíróságnál Talézl János (Jn*) murakereszlurl lakos ellen, azzal vádolva öt, bogy a mult hónap 28 án Andracsek Károly kol-látszegi községi birót becsületében dutva szidalmakkal illette. Az eljárás a Oldmüves ellen megindul.
— Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— A Zalaegerszegi Torna Egylet és a Zalaegerszegi Kereskedő Ifjak önk. Egylete február i2rén, az .Arany Bárány szálló nagytermében, este 8 órai kezdettel, műkedvelő előadással egybekötött, zártkörű táncmulatságot rendez. Szinte kerül Szenes Béla 4 felvonásos bohózata, mA csirkefogó\'.
— Akiben dühöng az apósi szeretet. Hegedűs István esztereg-nyei lakos, mint azt a rigyáci csen-dörórs a járásbírósághoz lelt feljelentésében mondja, — apósál ugy megverte, hogy az az orvosijlállelet szerint is tizennégy napig gyógyuló sérüléseket szenvedett.
— Tojástánc félezer tojás körül. Lancsák István 36 éves gara-bonci terménykereskedő nemrégiben 603 darab tojást vett át Borsos József garabonci lakostó; azzal a célzattal, hogy azl Budapeaten értékesíti és az árával a gazdálkodónak elszámol. Ugyanakkor útiköltség lejében 14 pengő 40 lillért is felvett Borsostól azzal, hogy azt, amint visszajön Pestről meg lógja fizetni neki. Borsos várta-várta a tojások árát de azok nem jöttek, azon egyszerű oknál lógva, mert Lancsák sem Jelentkezett az átvélel óla. Erre a türelmes gazda feljelentést tett a csendőrségen Lancsák ellen. A csendőrség viszont a kir. ügyészségnek jelentette fel Lancsákot, aki ellen megindul az eljárás.
zalai közlöny
1927 február 10.
IdBJár-is
A nagykanizsai rneteorologlat mag-liffyolő íilcntóic: Szerdán a hímtrsik-Ut: Reggel 7 órakor —1-4. liilutáil 2 órakor ->-26. este 9 órakor -08.
tríMrtt: Reggel tiszta, délben és eate borull égboltozat.
Si/llrony Reggel Délkelet, délben tszak-kelet, este Északnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet lelenléze szerint tulnjnmóan dertltt, száraz idő, eró-sebb éijeli (aggyal.
— A keszthelyi Vasutaskor fényes sikerű műkedvelő c\'öadást és táncmula\'ságol rendeielt a Bocskay szinbázlermtb\'n. A pazarul díszített terem zsúfolásig megtelt a keszlhelyi és vidéki közönséggel, melynek soraiban a város szinr-Java helyet foglalt. Szinte került Gárdonyt Géza .Bor" című 3 felvonásos népszínműve kitűnő rendezésben és elő adásban. Somogyi Lajos, Lovászi Annus, Bibos Annus, Horváth István nagy műkedvelő rutinról leltek bizonyságot. Nagyon )ól kreálták szerep-\'ket Magyar Bözsi, Hompasz Károly. Vas\'ag Jórief és a kisebb szereplők is. Az elözdts ulán következett táncmulatság pírját rilkilolla hangul t és lá\'ogalol\'s\'g tekintetében.
— Negyedéves ebzárlat Keszthelyen. Csrnzeg\'omajon a napokban egy veszett gyanus kutya meg-harapotl valakit. Emiall Keszthelyre és környékére 90 napos cb-zártetot rendellek cl. A kóborku\'yá-kat kiirtjtk, n szabidon cnged-ílt kulyák lu\'ajdonosail pedig stigoruan
mephOnlelik.
— Nátha ellen minden [utcában" kap PrnlalJn karit. Ara 16.000 K.\'
— Akinek négy feleség közül egy sem volt Jó. Kaczclü János kaposszerdahelyi foldmives negyedszer nősUlt meg moslanába, de mi-kénl há\'Om első feleségével eizel a feleségével sem ludull boldogulni. Az assrony nem élt jól urával éa cmia\'ll elkeseredésében iegnapelőlt az udvaron levő kútba ugróit. A .de\'ék" férj észrevetle hrletége öngyilkossági kísérletét, de nem volt bá orsága, hogy maga siessen mentésére, hanem Ossiekiabálla a szomszédasszonyokat, akik szerencsére kimentenék az asszonyt. Igy is azon/ ban súlyos zuzódásokat szenvedett, melyekkel a kórházba szállították.
— TilzZnlraháshágyon. A minap es!e Németh ÖJön zalahásbágyi plébános istállóji koc»ia!n3k gondatlanságából kigyullad1. A lűzel nem ludiák cloliani, illetőleg, mire meg-feszile I munkával lokalizálták, addigra az istálló leégett. Banneégett négy ló és két tenyészbika. A kár sok millió koronára rug.
lOZeÓSZIHHÁZAK
Uránia csütörtök 5, 7 és 9 órakor nagy fiimsztnzáció: FarkasUvöltés, izgalmas regénv 7 felvonásban. Főszereplő: Rin TIn-Tin. Remek kiegészítő műsor.
Keszthelyi Uránia mosara csütörtökön : A szoknyás princ, 6 felvonásos viRlátik. Marion D.wis és Antonio Moreno a főszerepben.
KÖZGAZDASÁG
TtXlIK
A l( rgalom a mai nyitáskor van-talollan indult, mivel a rpikuláció külföldi ösztönzés hijján tartózkodott a vásárlásoktól. Egyedül Ganz-vtlla-ntoa Indult sailárdan és egész zárlatig az érdek ődéi kozépp njtba állott. Árnyeresége 10 pengői tesz A tőzsdeidö későbbi folyamán a piac egész területén megélínkűlt az üzlet és a berlini lő.-sd: izilárdslga Is kedvező hatást gyakorolt. Főleg azok az értékek érlek cl áremelkedést, amelyek a tegnapi lanyhaságban ragyobb árveszteséget szenvedlek. Igy elsősorban Magyar Cukor, a bonya és vasipari éálékck, továbbá Gunimi. Az áretrclkedés mértéke 2—4 pangő kö.Olt mozog. A kuüsz-piac és a bank ér lékek jóltartottak maradtak. Az irányzat zárl.tkor továbbra is barátságos, élénkülő.
á Tótét Wriaa-jtíTz**
VALUTÁK Uoivel 03 40 64Í0 Angolt. 27 09 27-85 CseTik. 16-89-16-97 Olnir IOOI-IOC6 Dollii 538-60-57 [00 Francit tr 22-35-2283 Heti 22810-22910 Let 317-3 27 Léva a-09-4-15 Liza 24 33-24-80 Mtrla 135-25-135-75 JcbllJ. 8037-80-72 Din k. 152 10*152 75 Svájd 1.10980-11020 Belga tr. 79*40 7D-70 Neavíg 147-50-14815 Svédk. 15:-25-15290
UEVIZÁK Amit. 21877-228 97 Belgrád 1002-1006 BerTln 15535-135-75 Dakaréit 317-3 24 Brüsszel 79-42-791-7 Kopenh 15220152>5 Osz\'o 147-60-148 05 London 27*63-27-77 Milano 24-27-74 52 Newyork 5710V2 75 Piili 2235-22 65 Prága 169I-16-Í6 Szollá 410-4-4 Stoekh. 152-37-152 M Varsó 6355 64 75 Wien 80I6-Í07I Zürtcb K982-1W-17
Terménytőzsde
Buzs tlizav. 75 kg-os 33 30- 3370. 76 kv-os 33-70—34 10 77 kg-o. 34 20 -3460. 78 »« 34 00 - 35 00. egyéb 75 kg-oi 32 70 32-90, 76 kg-o: 32 9J 33-30, 77 kjos 3340 3380, 78 kg-os 33-80—34-20. rozs 26"90 27 UO. takarmányárpa 2i 8.\'—72 30. sótárpa 25 00-27-60. zab 20 40—2000, tengeri I8S0-IM0,
repee -•----•-. köles 1520-15 80.
korpe 15-41-146).
Berttmsár
Felhajíts 2034 melyből eladatlanul vissza-tnstsól Í35 ösrsb. Elíóienda 1-50—1-52. szedeti 148-152, wcdett kóz-p 1*44-I 4\\ könnyít 128 1-36, elsőrendű öreg
1-46—1-48. máiodtendu 1 40—1 44. angol SJldó t-44—1-84. szatonns nagyban 148-152. zsír 1/2-1-16, lehúzott has 200-
2-12 szalonnás létscrléa 1-69-180. Az Irányzat k lle.-nts
Kiadja: Zriiyi IfjOBÍsIjar él IHjy karukeáás BT. Iagykauúsu
APRÓHIRDETÉSEI
(Hlrdotéa«k dija etÖro flxotondA)
A* ap*óbi<d«té* dl}* 10 sxttg 50 fillér. A
dtr.izó s minden vastagabb bettlból álló t2(> kii szónak számíttatik. Minden további izó dija S (III. A Hlrd«té»l díj olAro HkcIcndfi f. totgalmiadóbozzászámltájival
P.^fiiban végzett Irancl-i nyelvUnárnÖ tanítványokat vállal. — l.ehoczky. Telekfr ut 27. 5IÍ\'
Háxvcxotóuönck ajánlkozik magányos úrhoz. eteileg vidékre it. Cltn a kl-adóban. i32
TBn.no llzcléssel felvételik — Papp Oxzfclr clpíjzmeiternél, Migyir-n 5.
Pclóíi-utca 77. sz. házban IcéUxobáa lakás azonnal kiadó. 540
TelJej óndmet háló, 3 részej szekrény (t egyéb bútorok, konyhimkrény, csilllroü cUálók. Csengeiy-ut lb. bal. 641

Erdélyi jánosné szül. Ábrahám Katalin ugy a saját, valamint alulírottak nevében mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva jelenti, hogy forrón szeretett nevelőanyja, llleive anyfs és ntgyanya
fizv. Venczel Rezsőné
szil. Heckeakergcr Eárla, ajog. népiskolái Igaigitó iiregyo
folyó hó 9 én rr-fgel 5 órakor áldásdus éleiének 71-ik évében hosszú szenvedés ulán csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait folyó hő 10-én délután 4 órakor fogjuk a róm. kalh. temető halotlasháiából örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szenlmlseáldozat a megboldogult lelktodvéért folyó h5 10-én délelőtt s/al0 órakor fog a Felsö\'.enplomban a Mindenhatónak bemuMtatni.
Nagykanizsa, 1927. február hó 9.
Áldás és béke popsira 1
Erdélyi Jánoa veje. Erdélyi Kató, Margit és Jancsika unokái éa az összes rokonság.
Megalakult a
Kislakásépitő Vállalat!
KészltOnk kedvező fizetési feltételek mellett modern, higiénikus, egészséges, egy, két és tObb szobás villaszeril csinos lakóházat saját telkeinken, 2400 pengőtől felfelé. — Felvilágosítást ad és megbízást felvesz:
VARGA ANDRÁS építési vállalata
Keszthely, Andrássy-tér 8. szám
KERTI MAGVAK
Növényvédelmiszarek gyümölcsfák ápolására
Műtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
» cígnéi
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (Biróság mellell)
A város legolcsóbb varrodája!
Tisztelettel értesitem a n. é.
£"hotv varrodámat
Erzsébet-tár 2. sz. alatt
megnyitottam.
Ruhák készülnek 30.000 koronától feljebb. Szíves pirifogást kér
F0BGÁC8 BEZSŐITt É8 TÁBSA
Telekkönyvi, vagy egyébb biztosíték mellttl lóvárosi cég vidéki városokban, nagyközségekb .-n
bizományi lerakatot
Iélesít mezőgazdasági gépekben, mindennemű textil-áruk, lenvászon, fa és szén, épületanyag, varrógép, kerékpár-árukban. Ajánlatok „Jó kereseti lehetőség" jelige alatt a kiadó hivatalba kéreln;k. m
ROvld és bosszú lejáratú
ÍMÍI«MMöl«k
üérhazaara, lakóhazakra és földbirtokra a legelőnyösebb fellélelek mellett folyósitla\'nak. Megkeresések „Jelzálogbank" jelige alall a Kladóhiva\'alba kéretnek.
Kiss Ferenc, Balázs Árpád
nótái, modern táncdarabok
Hl
A legjobb „DEKA" gramofoi
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
isii ís m
HIRDETŐ IRODA R.T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11. Telefon: Teréz 34-45.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Reklámterveket készít.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjail kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: OfenbecK Károly.)

07. évfolyam, 33. szám
Nagykanizsa, 1927 február 11, péntek
Ara 14
fillér


POLITIKAI NAPILAP
Sesrktsztóség ét kiadóhivatal Póul 5. az. Kaaxthelyl líókkladóhivalal: Kisfalüdy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Intcrurban-tekfon: Nagykanizsa 78 szint Elólizetésl ára sgy hóra 2 pengó 40 tlllér.
II péDzügymlaiszter MmMi az 1927/21 évi költségvetést
Budapast. február 10
A képviselőház mai ülésén sz elnök bemulatta tobb szociáldemokrata képviselő levelét, amelyben különböző bizottsági tagságokról mondanak le.
A cég megszűnésnek a cégjegyzékbe hivatalból való bejelentésiről és az örökösödési törvény módosi-lásáiőj szóló Javaslatok harmadszori olvasásban való letárgyalása után HidLjojfef népjóiéit . miniszter a betegség és baleset elleni kőtelező biztosításáról szóló törvényjavaslatot terjesztelle be, majd áttértek az adók és Illetékek módosításáról szóló Javaslatok tárgyalására. Ő\'ffy Imre részle\'esen ismertette a javaslatol. Utána Bud János pénzügyminiszter beterjesztette 1927/28. évi köllségve-tésL
Az ország a pénzügyi szuverenitásának visszanyerése után Is megmutatja ezzel a költségvetéssel, hogy fenntartja a rendet az államháztartásban —- trondjs, majd a liszlvise-lók és nyugdíjasok helyzetéről beszélt. Kimutatta, hogy mennyivel kevesebbel ksp az állam sz adók csökken lésével. Ezután a költségvetés adatait ismerteti. I milliárd 192 millió pengős a jövő évi költségvetés, amely löbb mint 166.000 pengő felesleggel zárul. A középosz ályl minden vonalon ertslleni kell — mond|a. Ne féljen senki u| B-lislálól. Cl van készülve a forgalmiadó teljes ellöi-lésére. Az állam üzeméi akiivak — Vétől kelt emelni a kölcsönök lulzolt igénybevétele ellen. A közterhek csökkentését lontosnak tart|a. A romokat eltakarítottuk — megkezdjük az újjáépítést — hangsúlyozza. A kormány határozottan rendet akar teremleni az autonómiák költségvetésében. Az i utonómiák az általános pénzügyi helyzetet nem tudják ugy figyelemmel kisérni — mint az erre hivatott pinzflgyminiszlerium. öisz-működésnek kell lenni a felügyelő hatóságokjés a törvényhozó testületek közölt. A kormány állandóin erősíteni törekszik a kisegzlszlenciák hely-zelél. A közép és nagy ipari hitel-kérdés jó uton van s rövidesen megvalósul az Ipari kötvények rendszere. A Ház holnap délelőlt liz órakor folytatja az adómérséklésről szól<4 javaslat tárgyalását.
Rövidesen megindul a kislakásépitkezés
Az építkezési tervezet ai Egyiégespárt elölt
Budapeat, tebruir 10
(Éjszaka! rádlójelentés.) Az Egységespárt ma este értekezletet tarlóit, melyen a kormány részétől Vass József, Seltovszky Béla, Klebelsber% Kunó gróf, Mayer János és Csáky Károly gróf miniszterek vettek részt. A plrlértekezlel a párt alelnökeivé Csizmadia Andrási és Craefl Jenői választotta meg.
Ezután tárgyalás alá vélték a kls-lakásépitési tervezetet, melyhez elsőnek Szabi Sándor szólóit ;hozzá. Kérdési intézel! a földművelésügyi miniszlethez ez ügyben, aki vázlatosan Ismertette a telekkönyvi átruházásokat és más hasonló természetű kérdéseket. Kijelentette Mayer Jinos földmüvelésügyi miniszler, hogy rövidesen megindulhat a munka teljes erőből, mert a kormány ismerve az egyes képviselők óhajait és kérését, arokit a lehetőségig honorálta és ezeknek alapján csupán napok kérdése, bogy az egész tervezetet a páltértekezlet elé terjeszti.
Csontos Imre, Graeft Jenő a telkek ára ügyében kérdezte meg Mayer minisztert, aki válaszol! a felszólalóknak, majd Erdélyi Aladár az áru hitellel való megoldás mellet! arra kérte a minisztert, bogy emelteit még egy másik alternatív lehetőséget is állilsanak fel. Mayer mlnisiter erre nézve kijelentette, hogy néhány nap múlva e kérdésben végleges állást lehet foglalni.
Szabó Sándor a péazüg/minis:-lert interpellálta meg a magas ka matlábak ügyében, de Almássy László pártelnök kijelentene, hogy mivel Bud János pénzügyminiszter más Iranyu elfoglaltsága mialt ne.n Jelenhetett meg, a felszólalónak csak a kövelkező értekezleten adhat felvilágosítást.
Végül a jegyző felolvasta a pártba belépő uj fclsfhlzi tagok neveli, akiket az értekezlet melegen ünnepelt. Az értekezlet után pártvacsora következeit, melyen azonban felszólalás nem hangzót! el.
i.v\\-.a-.-.-.-i_- n-iTVi-i-i-t*--------—
Leverték a portugál forradalmat
A fölkeltik megadták magukat
Lisszabon, lebruár 10 (Éjszakai rádlójelentés) (Elkésve érkezett jelentés a Magyar Távirati Irodához) A forradalom híllőn tört kt. A lengerészek, egyes helyőrségek csapatai és a rendőrök kezdlék a forradalmai, melynek kitörése ulán csakhamar barrikádokat emellek az utcákon. A kormány azonnal szi goru rendszabályokat lépteiéit életbe és utasilolla a kormányba csepsto kai, hogy icdilsanak ágyú és géppuska tüzet a lázadók ellen
A lázadók a tengerészeti arzenálba fészkelték be magukat. Hatalmukba kerítettek kél cirkálót és ezzel elvágták a tenger felé a külvilággal való érintkezést Tegnap 44 órán ál szakadatlanul tartóit cz arzenál ágyúzása, mely végül Is megadta magát. Rengeteg a halottak szánta. Az anyagi kár Is óriási Most teljes a rend és nyugalom az országban. Az utcákon összeszedik a holttesteket
(Jelentés a forradalomról, mely ma délelőtt 10 óra 15 perckor érkezeti) A tengerészeti arzenál ágyu-
— Rengotog halott, óriási kár
iás.i reggel 8 órjkor m gszünt. Az egész éjjel tarló harc ulán most rend és nyugalom van. Ríggel megindul! a rendes hétköznapi élet. — Most a tűzoltók és más hatósági emberek járnak az utcákon és szedik össze a holttesteket. A küllőiddel még nem lehet érintkezni, mtrl a forradalmárok az összekötő vonalakat elvágták ús részben azok tönkre-menlek az ágyúzás alatt.
A lázadók megadták magukat
Párls, február 10. (Éjszakai rádlójelentés) A porlugál köztársaság párisi követe ma a kövelkező jelentési kapta a portugál külügyminisztériumtól : A forradalmat elnyomtuk. A felkelők megadták magukat, akik a harc ideje alatt az arzenálba fészkelték be magukat. Az egyik cirkáló, melyet egy erőd ü\'ege ágyulüz alá vell — fehér lobogóval jelezte megadását. Egy másik hadihajó legénysége, mely színién a lázadók közé tarlozolt, a forradalom leverése u\'án átment egy a kikötőben veszteglő német hajóra.
Bizottságokat választott
ma a felsőház
Budapest, lebr. 10. fíltőházmal ülésén Wlasslcs Oyula báró elnök elparen-lália Bartha Richárdot, a kabinetiroda főnökéi, majd bejelenlelle Thaly Ferenc alelnök lemondását. Áttérlek ezután a blzollságok megalakulását*, akik megválesztolták elnökeiket, helyettes elnökeiket és jegyzőiket. A legtóbbfoku legyelml bíróság, közig .zgalási bíróság, valamint az iga-;otó bizottság elnökei letették az esküt. A legközelebbi ülés napjáról értesítik a felsőházi tagokat. A zalaszsntgróti választás Zalaegerszeg, február 10. (Éjszakai rádlójelentés) Zalavármegye közpcn\'l válasz\'mánya a zalaszenigrőti választókerületben az országgyűlési képviselőválasztás! február 25-ikére tűzte kl.
Családi tragédia Budapest, febtuár 10 Sporny Ala-dárué, egy banktisztviselő 21 éves felesége Pesfeizsébeten ma arzénnel megmérgezte magát. A fiatal uriasszonynak legutóbb kisgyermeke meghall, ami annyira buskomorrá telte, boey ma öngyilkosságot követett el. Férje borzalmas görcsökben a pjdlón fetrengve lalálta meg, mel-lelle egy cédulát: ,Egy Igazi anya gyermekét, ha kell, a halálba Is követi.\' A fiatal asszonyka állapota életveszélyes.
A rákosi gyilkosság Budapest, febr. A rákosi gyilkosság áldozatát Zlalakl István tápló-sápl napszámos különvállan élő felesége Kilesi Máiia személyében siketül! megállapilani. Papp Sándor váltóőr rendkívül fontos adalokat szolgátlatolt ma a rendőrségnek, aki elmondta, hogy febtuár 4 én délulán az őrháza elől! két munkásember bukkant tel, akik Igen zavaitan viselkedtek és a Rákos leié vezelő ut iránt érdeklődlek. A megadott személyleírás alapján a rendőrség nagy apparátussal nyomoz a két térti után.
Vihar az Adrién Belgrád, febr. 10. (Éjszakai rádlójelentés) Zágrábból Jelentik: Zágráb és Spalalo közölt a forgalom teljesen szünetel. Az Adrián hatalmas vihar tombol. Montenegróban az egész tórgalomba hosszas fenti-I akedis állolt be, mely nem ludnl még meddig log tartani. Cetiinje el í van vágva a külvilágtól.

ZALAI KÖZLÖNY
1927 (ebruár II.
12.220pengő az Ipartestület 1927 évi költségvetése
Az IpjirloBtnlat olSIjAi-daáal 016a*
Nagyknnlxaa, lebru.tr 10 A nagykanizsai ipartestület Szánló I.sjos elnöklete alatt most taitotla tebruár havi elOljárósági ülését a tagok élénk részvétele mellett
Neusledler Jenő pénztári jtlenléaét ter|e«zteltc be, mely szerint az elműt! hónapban az Ipartestületnek 1017 pengő bevétellel szemben 554 pengó kíad&sa vott. Az 1927. évre szerkesztett költség-előirányzat 12220 pengő 26 fillér bevételt és 11.780 pengó kiadást tüntet fel.
Az alapszabályok értelmében kieső 10 rendes elóljárósági és két póttag választásának előkészítésére a következő tagokból álló bizottságot kü\'di ki: Pitczer Albert, Mágia Jlnos, Oftiibeck Vilmos, Szepesi Ferenc és Vlncze Oyula.
Az évi rendes közgyűlés terminusát március 13 ában állapítják meg.
Neusledler Jenő ezután bemulalji az elmúlt esztendőben tagdíjhátralékban maradt egyesek névjegyzékét és Intézkedést kér az öregség, munkaképtelenség és egyéb okokból törlendő hátralékos tagdijsk rer.d;zése tárgyában. Az ülés egy bizottságot küld ki az egyes esetek megvizsgálására.
Az ülés ezulán O/enbeck Vilmosnak Jegyzőkönyvi köszönetet szavazott meg buzgó és lelkes fáiadoiá-sáért az Iparosok Menháza ügyében.
Százkét éves ember halt meg Nagykanizsán
Hagy Pál tábornok halála
Budapest, február 10. Nemes vitéz Nagy Pál tábornok, a honvédség volt főparancsnoka ma reggel bárom órakor a Korányi-klinikán meghalt.
Nagykanizsa, február 10
Kél esztendővel ezelőtt századik születésnapját ünnepelte, mikor e sorok Írója felkereste és a kíváncsi riporter kérdéseinek áradatát zudi-tolla feléje.
Fitcber Bence (nem B:nó, hanem igy, mokányosan, még akkor is: Brnce) akkor még száz éves korában, fürgéfb volt a riporternél és a reá zuduló kérdések özönét ugy pi-rirozta ki kifogyhatatlan meséjével, mintha csak a negyvennyolcas idők valamelyik nagy csatájában a móco-kat execiioztatta volni.
Hosszú cikk lett a Zalai Közlöny hasábjain a száz évet Fischer Bencével folytatott beszélgetésből. Mert hosszú, eleven, csapongó volt a be-szélgelét. Fogyott mellelte egyik pipa-dehtny a másik ulán ét egyik pohár borocska a másik ulán. Mert Fischcr Bence mind a kettői birla és eiősnek, egészségesnek, szellemileg ís teljesen frissnek élezte magát és bütz\'<én ütött a mellére, mikor elmondta, hogyan beszéli a jó öreg
Tegnap, szerdán Fischer Bence bácsi letette a pipil, becsukta évszázadot látott szemét és hátat forditolt az életnek, amiből annyit élt ál, amennyi csak kivételeseknek Jut.
Pogányszenlpéleren csapott fel nemzetőrnek 1849 ben. Az olaszosztrák hadiáraiból két lóit sebet hozott haza. Tltenegy hosszú esztendeig ette a csásrár kosztját, mig végül obilltal a kezében, a polgári éleiben ludoll elhelyezkedni. Ili Is becsüleltel állta a helyét, lankadatlan erővel dolgozoll még kilenc évtized terhével Is a vállán. Siegény maradt. Csak barátot és lisztelőt szerzett sokat magának. Özvegysorban 39 évet élt keresztül, ezalatt leáuya viselte gondjtt.
Szerdán, 102 éves korában itt bsgyla ezt n földi világot az öreg obsitos és biztosan fiatalosan ragyogó szemmel Ötölte össze bokáját, mikor odafönn az utolsó rapporton jelentkezett. — FUcIter Fülöp DV ny. mozdonyvezető édesalyjit gyászolj! benn. Temetése pénteken délutáu 3 órakor lesz az Izr. temető halottasházából.
királlyal valamikor.
Balatoni Művészkolónia Egyesület
Védnöki: Dr. Boti Nándor megyéspüspök, elnöke Syömörey György főispán
Balatonfüred, tebruár 10 úgynevezett Müvészblzikal létesit-
A magyar képzőművészet több lelkes blve és a zala-somogyi kék tenger néhány melegszívű szerelmese egyesülelet alakllott Balatoni Mü-vészkolónia Egyesület néven azért, hogy Zila- és Somogyország lenge-rének különblző alkalmas ponljiin
senek, hogy a magyar művészek magyar színt, magyar tájakat, magyar lelket és magyar hangulatot, tiszta magyar levegőt vihessenek be müveikbe, azonkívül pedig, hogy ezen kultusz legkisebb pipjaivá váljanak ét emeljék a zala-somogyi
tenger lejlődését, művészeiét, kultúráját.
A Balatoni művészkolónia Egyesület székhelye : Balatonfüred. Már kél helyiséget és biztosított tagjai részére — hogy miként a pécsi és egyéb müvészlelepeken, ott Is hasonló művésztelep lélesillették, ugy-szlnlén végig a Balaton legkülönösebb helyein, partvidékein — ahol elsősorban préshizakat fognak szoba-konyhás lakásokként rendbehozva művészeknek átengedni.
Az egyesület gyűlésén dr. Óvári Ferenc elnökölt. Védnököknek dr. Roll Nándor megyéspüspök és Rákosi Jenő Iró választattak meg. Elnök lett Oyömörey Oyörgy Zalavár-megye főispánja. Tártelnökök Fischer Ferenc dr. somogyi főispán és Horvay JSnos szobrászművész, Körmendy-Ékes Lajos dr. veszprémi főispán, Óvdry Peienc dr., a Balatoni Szö-veiség ügyvezetője és Rlpka Ferenc főpolgárme8ler.
Az uj alakulás megérdemli — hogy a legszélesebb körben támogassák.
A magyarok győzelme a bácai kardvlaó-bajnokaágl varaenyan
Bécs, február 10. (Éjszaka! rádió-jelentés.) A nagy érdeklődés mellett megtartott\' bécsi nemzetközi kard-vivóbajnoktágok végső eredményei:
1. Petschauet Attila (Magyarország),
2. Blni (Olaszország). 3. Qiray Jlnos (Magyarország), 4 Kazlmlr (Németország). 5. Dr. Tóth Péter (Magyarország), 6. De Yong (Hollandia), 7. Dr. vitéz Unlyarík (Magyarország), 8 Svetcik (Csehország) és 9. Rády Józsel (Magyarország).
A magyarok óriási győzelme nagy feltűnési és elismerést keltett.
Az asszony és a lovag |
tzta; Teörcékné Arányi MárU j
Élt régen, mikor még különösen 1 szigorú törvények őrködtek az eriot-csökön, élt egy fiatal asszony. De azért, mert a törvények könyörtelenek voltak, az emberek szive épen ugy tele volt hibával, mint ma. Az asszony nem sokat gondolkozott, megtartotta a törvényeket, megfözie az ebédet, azu\'án csinosan fcloitöz-ködött, odaült a kis ház rácsos ablakába és forgatta az oisto. Azok közé az asszonyok közé tartozott, akik természetüknél fogva jóindula--tuik, szelídek és nem gondolnak más bajával.
A fiatal asszony férje asztalosmester volt, aki délben pontosan belépett az ajtón, homlokon csókolta a feleségét és megkérdezte:
— Kész-e az ebéd, anyjuk?
Az ebéd mindig pontosan készen volt. A férfi hatalmas élvággyal eveit és ámbár gondolatai a csavart asztal lábnál, vagy a sokliókos szekrénynél időztek, mosolyogva simogatta meg a felesége arcát:
— Te vagy a legnagyszerűbb asszony a világon.
Nyilvánvaló tehát, hogy az asztalos és felesége igen Összeillő, derekas pár volt.

Történt egyszer, hogy egy szép fiatal lovag került a városkába. Sok
szolgát tartolt, palotát vásárolt és hintón Járt a templomba vasármp.
Az asszonyka egy vasárnap térden-állva imádkozott a templomban. Félhomály borult a templomra, az orgona halkan zugolt, az oltáron sárga szinü gyertyák égtek, a szárnyas oltárxép karcsú, gyeoged alakjti áhítattal emeltek szemüket a feszületje. Az asszony a többi asszony közölt jobban ragyogott szende szépségével, mint a pajkos napaugá\', amely a soktabláju ablak cgyeiten résén betolakodott és kacéran és csintalanul megcsillogtatta az asszonyka hatalmas aranyhaját éppen abban a pillanatban, mikor a fiatal lovag végigment a lemplomon. Szeme megakad! a ragyogó aranyhajon és mint egykor Faust Oictchennek, ő is uiána indult az asszonynak mise után. Lilla betérni egyszerű otthonába, s mert nem állta utiit senki, szerencsésen bejutott a házba. Meglátta az asszonyt a kemence előtt kuporogva, amint a lűrel élesztette.
— O, szépség királynője! — kiállton fel a lovag — hál igy kell téged látjiom?
Az asszony ijedten ugrott fel. Karcsú alakján kisimult a ruha s a lovag behuuyta a szemét, mert szépsége elbűvölte.
— Szépséged elé hódolva fejedelmek lémének adózni, hi ismernének. Szépségedhez nem illik ez a sors, neked tündökölnöd kellene.
— Uram — felelte az asszony szerényen — én megvagyok elégedve sorsommal és féijemmel.
- Va||on ki a szerencs\'s férfiú, i akinek ekkora kincs jutott?
— Férjem asztalosmester, a céh legkiválóbb tagja.
— Féljed talán művésze mesterségének, talán ó a hlrcs Janua, a kinek Iából faragolt Stűzanya szobrát a király magához hozatta, hogy vele főtemplomának oltárát ékesítse ? Tán épen léged mintázott?
— Férjem széklábakat szokott faragni társának, ki a támlákat készlll hozzá.
A lovag égnek emelle szeméi, az ulán elmosolyodott.
— Hölgyem, bá|os vagy, de tudatlan. Ejövök hozzád máskor is és tanítani foglak, hogy lelked is tökéletes legyen.
A lovag távozott s az asszony Ijedten nézte az udvaron a napórán, hogy az idő mennyire előrehaladt. Nosza fújta a tüzel, főtt-sült minden, de az elkéseti félóra megkeményítette a babszemek srivél is kocogva verődlek a fazék oldalához. Szaladt a menyecike asztali leriteni, vizei késiítcni, vissza a konyhaba, rántást kavarni, de már késő, a liszt feketére éget. Hopp, betoppan az embere.
— Kész e az ebéd, anyjuk?
— Kész, kész. (Hidegvizei a rántásra, talán meg se érzik rajta)
Egy pete, kél perc és kellemet kozmaszag párolog a leves körül. Az ember csalt nyeli egy darabig, azután körülnéz:
— Micsoda büdös ez a leves?
— Csak a zöldség ízlik rajta.
— Furcsa zöldség, — szólt az asztalos és otthagyja á levett
Megérkezik a bab meg a pecsenye.
— Ezek kövek — háborodik az ember és belevágja a kanalat a babba, hogy a megsértődött babszemek dühöngve ugranak szerte-széljel az asztalon.
— Nem kemény az — köti magát az asszony.
— Hallgass I — ordit a férfi. A leves büdös, a bab kemény, soha egy fslás btcsületes étel nem kerül az asztalra.
— Azt már ne mondja!
— Mondom, ha akarom I
— Há! akkor hazudik I
— Nekem mondod, a céh legkiválóbb mesterének?
— Ugyan, te székláb faragól
Az ember földhöz csap|a a lányért. Az asszony sírva fakad, a térti bevágja az ajtót és eldüoörög hazulról. Egész délulán ontja könnyeit az asszony a rácsos ablak mellett. A délC\'g lovag pedig, haj, arra sétál, körülnéz, bísuiran.
— Asszonyom, az égre I mi bánija ?
— A férjem — nyögi az asszony — a rántás, meg a bab ..
— Istennőm, királynőm — a (érd
I92T február 11.
zalai közlöny
Tizenöt évi fegyházra ítélték a kerkanémet-falusi Jager Marit
Nagykanizsa, február 10 Még a mull nyáron egy rémes kegyetlenséggel elkövetett mérgezés részleteiről számolt be a .Zalai Közlöny" olvasóinak, mely Kcrka-némelfaiu községet és kornyékét nagy izgalomba hozta. Az eset röviden ugy történt, hogy Kerkanémellalu községben özv. O bán Aronné 61 éves odavaló korcsmárosné a vele vadházasságban éló Németh Ferenc 34 éves fiaialcmberl arzénnal megmérgezte.
A gyilkosságol csak hetek múlva fedezték fel a hatóságok, .miután a faluban suttogni kezdtek arról, hogy nem Igaz az, hogy Németh Ferenc Itldőgvulladaib n hilt m.g Megállapították a törvényszéki boncolás során, bogy a szerencsétlen emberi arzénnal mérgezték meg éa a gyilkos özv. Orbán Aronné. Ezután Oroán-nél letartóztatták.
A törvényszikl főtárgyalási tegnap tartotta meg az egerszegi kir. lör-vényszék CziW-btlntetötanícsa.
A királyi ügyész a gyilkosság melleit azzal Is vádolta Orbánnét, hogy 1925 nyarán rávette az azóla megölt Németh Ferencet, hogy a pajtáját gyújtsa fef, miáltal tlz milliós biztosítási csalási követett el.
A kihallgatás során Otbátiné el-monla, hogy nem volt tudomása arról, hogy a golyószerü gyógyszer méreg, melyet az áldozat kávéjába telt. Ezt a szert még az áldozat hozta a háborúból, — mondotta a vádlott — és akkor kijelentette, hogy az arra való, hogy a részeges ember leszokjék az italról. M.vel Németh Ferenc nagyon ivott, — folytatta az assiony, — Igy próbálla meg leszoktatni az ivásról.
Eltűnt Nagykanizsáról egy 24 éves tapolcai leány
HoxxAtartoxól őngyilkoaaágtól tartanak
Nagykanizsa, február 10 Egy két héttel ezelőtt látogatóba érkezett Nagykanizsára Kohn Rózsi 24 éves tapolcai leány. Rövid itt tartózkodás után a leány január 29-én bucsu nélkül, egy sor irás hátrahagyása nélkül eltávozoU a vendéglátó háztól. A háziakat nyugtalanította a hirtelen eltűnés, ezért Tapolcára fordullak a leány szüleihez, ahonnét azonban azt a meglepő vá\'asil kap-lák, hogy Kohn Rózsi haza nem érkezeti. Ezután természetesen azonnal a rendőrkapitányságra mentek és bejelentették a leány eltűnését. A rendőrség a legszélesebb körű nyomozást inditolla meg, meri a hozzá-
) larlozók előadása szerint félő, hogy a leány öngyilkossági szándékot tor-gatoti a fejében s erre vezethető vissza hirtelen eltűnése.
A nagykanizsai rendőrkapitányság a körözést pontos személylelrással kibocsátotta s igy már mosl az ország összes rendőrhatóságai keresik a Kanizsáról Ismeretlen szándékokkal, Ismeretlen helyre távozott leányi, kinek szettiélyleirása a következő: 165 — 170 cm. mrgas, barns, bubi-frizura, szeme: barna, bal lűle alalt forradás! sebhely. Ruházata: kockás terrakptla szinü kabát szürke prém-gallérral, zöld kötött sapka, vagy barnával mlnlázott tetejű sapka.
Ezzel szemben a bíróságon elébe tárták a csendőrségen és a vizsgálóbíró előtt telt vallomását, melyben beismerte, hogy tudta, hogy mérget kever Németh Ferenc kávéjába. Bűnössége melleit szól az Is, hogy Németh halála ulán önmaga kor-pollálla azl a hírt a faluban, bogy Németh tüdőgyulladásban halt meg, ugyanekkor pedig a község orvosának elmondotta, hogy valamit beadóit az áldozatnak és attól beteg az.
A bíróság a vád és védőbesiédek elhangzása után Ozv. Otbán A-onnét bűnösnek mondotta ki gyilkosság bűntettében és ezért sz enyhítő sza kasz alkalmazásával 15 évi fegy-htzra és 10 évi hivatalvesztésre Ítélte, melyből hatom hónapot a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek veitek.
A biztosítási csalás vád|a alól bizonyítékok hiányában felmentették. Az Ítélet ellen az elitéit és a kir. ügyész Is fellebbezést jelenlelt be.
letérdel, megfogja az assiony kezét,
— elviszlek innen egyetlenem . . . Esle, ha eli.)ugosznak az emberek és a férjed is nyugalomra tér, hintámmal várlak a kápolna mögölt...
— Oh — nyöszörög az asszony
— megbüntet az Isten.
— Az Isten küldött engem 1 én a végzeted vagyok, az élet, a sze\'elem.
Reszket a^ asszony, vacognak a fogai.
— Te ma, ma nem lehet. Holnap nagymosás.
— Mosás, ilyen kezekkel, Ilyen finom ujjacskákkal. Nálam bibor-pamlagon heversz és lantodat pen-getel.
— Estére... súgja a lovag és síelve távozik a hátulsó ajtón.
A fér| érkezett meg, szemlesülve, mogorván, de a bajusza alalt a bűn-bánás és békülés rejteti mosolyával. Ai asszony küzd, mosolya, mely csak kettőjüké (minden asszonynak van egy különös mosolya a térje számára) nem tud előtörni az izgalmak mögül, amiket a lovag benne felkeltelt. Tudja, hogy a férje meg fogja simogatni az arcát, s ha ő rámosolyog, minden rendbe |0n. De a lovag? Az asszony lehunyja szemét, a férj megsimítja, de ő nem mozdul. A fér| vár egy percig, aztán sértődötten vonul ki az udvarra.
A vacsorát némán költik el, az ember szégyel közeledni, az éj lassan belopcdzik ai ablakon.
— Menjünk aludni — indítványozza az ember, de szava bizonytalanul cseng.
— Csak feküdjél le — felel! az asszony s a hang|a reszket. — Mindjárt jövök, csak sz edényt elmosom.
Az ember hallja egy Ideig moloznl a konyhában, de pillái elnehezednek. Elalszik.

A holdvilág, a srerelmesek lámpása egykedvűen néz le az udvarra. Da egyszerre kaccsal kíváncsisággal keid figyelni. Az udvaron megjelenik az asszony. Lassan, lopva lép, minlha attól félne, hogy zörögni fog nyomában az árnyéka. Csendesen le nyitja a kiskaput. Mir kinn van ai utcán, s ai apró házak keskeny árnyékába húzódva siet a kápolna leié, cd», ahol most a lovag vár a hintóval. Int felé a bársonypamlsg, a lant, a szerelem.
Mír látja is a kis klpolna fehér tornyát, még néhány lépés, s kl fog lépni az árnyékból, a holdfényes térre, s akkor meglá\'ji a lovag. Ám ai utolsó hál utoió árnyékcsűcskénél megáll és a homlokára ül.
— istenem — remeg a hangja — majd elfelejtenem, holnap nagymosás.
— És a kis há>ak keskeny árnyék-mesgyéjön visszasurran, belopja magát a kiskapun, be a házba és lefekszik az üres ágyba. Az ura a másik ágyban ütemesen horkol.
A kórházi alkalmazottak
llletményrendezése és a népjóléti miniszter rendelete
Ojrflr várom átirata Nagykanizsa
Nagykanizsa, tabruir 10 A népjóléti és munkaügyi miniszter tudvalevően körrendeletet bocaá-tolt ki a kórházi alkalmazottak illel-ményrendezése tárgyában.
Győr szab. kir. város legutóbbi közgyűlésén behatóan foglalkozott a nép|ólé.i miniszter körrendeletével és ebben kife|ezést adott azon véleményének, hogy a kórházi alkalmazottak lllel-minyrenáezésit méltánytalannak és sérelmesnek találja különösen abban a részében, mikor ai orvosok Illetményét rendeli. Sérelmet a rendelet, — szerinte — mert szerzeit jogaiktól fossza meg az alkalmazottakat, jóváhagyott szabályrendeletekben loglalt rendelkezéseket változtat meg és olyan Illetményeket és előléptetési lehetőségeket von el az alkalmazottaktól, mely illetményekkel és lehetőségekkel ők — különösen a főorvosi állások viselői, már állásuknak nyílt pályázat utján való betöltésekor számollak.
Sérelmesek a körrendelet intézkedései a kórbázak orvosaira azért is, mert lebecsüli a hivatásukat és képzettségüket akkor, mikor a legalacsonyabb fizetési osztályokba sorozza, mikor nekik kisebb j ivadalmazást biztosit, mini a kórház admlnltzlra-tlv személyzetének.
De sérelmes ez a kórházra It, mert az orvot! állások Ily alacsony dolálása mellett azt fogja maga után vonnf, hogy egyrészt a kórbázak a jövőben nem fognak megfelelő képzettségű orvosokat kapni, másrétit az orvosok kénytelenek lesznek fokozottabb magángyakorlat után járni, aminek pedig csak a közjó és a kórház látják kárát.
A fenti indokokból elhatározta a közgyűlés, hogy felír a népjóléti miniszterbe! a kórházi alkalmazottak, elsősorban a kórház-orvosok olyatén illelményrendeié8e iránt, melynek során az alkalmaioltak — elsősorban ai orvosok — szerzett jogsik alapján legalább abba a fizetést osztályokba soroztassanak be és oly előmenetelben részesüljenek, melyeket nekik a város is érvényes és jóváhagyott szabályrendelete biztosit.
Elbatározla a közgyűlés, hogy hasonló állásfoglalás végeit megkeresi az ötttes társhatóságokat.
Tegnap érkezett meg Oyör város ily értelmű átirata Nagykanitsa városához, amely a legközelebb összehívandó képviselőtestületi ülésen fog a kérdéssel foglalkozni.
Husiparosok tiltakozása az uj forgalmiadó kiróvás ellen
A pénzflgylgazgatóság elutasította hatályonkivűl helyezé-i kérelmüket — Most dr. Kállay Tibor utján a pénzügyminiszterhez fordulnak sérelmük orvoslásáért Nagykanizsa, február tó
A nagykanizsai körzeti forgalmi adóhivatal a zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóság rendeletére utasítást adott ki, mely szerint a közvágóhídon vagy bárhol leölt állat húsát le kell mérni és eienlul nem t vételár — hanem a súly szerint állapítják meg a forgalmi adót 3 százalékban.
A nagykanizsai husiparosok az érdekellek meghallgatása nélkül kiadott rendelet ellen terjedelmes beadványban (elterjesztéssel éltek a zalaegerszegi pénzügyigazgatósághoz, melyben kimutatták, hogy a rendelet vagy végrehajthatatlan, vagy pedig ha végrehajtását klforszirozzák — az ellenőrzési költségek felemésztik a fotgalmladónak egy tetemes részét és ai államkincstár az eddiginél kevesebb lorgaimiadót fog bevételeim. Csak egy bizlos eredménye lesi: a husiparosok felelte sok kellemetlenségnek és zaklatásnak lesznek kitéve. Azért kérik annak hatályonkivűl helyezését.
A filterjeiztésre tegnap érkezett meg a zalaegerszegi pínzűgyigazga-tóság végzése, mely szerint a kiadóit rendelkezési nem áll módjában hatályonkivűl helyezni, hanem az febiuár l-töl kezdődóleg mindaddig érvényben marad, míg azt a pénzügyminiszter meg nem változtatja.
A nagykanirsai husiparosok a péniilgylgazgalóságnak elmaaitó végzésével szemben ma felterjesztést intézlek a pénzügyminiszterhez, melyben utalnak arra, hogy Nagykanizsa a Dunántul legprimitívebb vágóhid-jával rendelkezik, amelyen marbát llszteségesen leidolgozni nem lehet, sertésvágóhíd nincs és igy a sértets minden hentes otthon szúrja le. Tizennégy kilométeres körzetben 42 husiparosnsk napolta több Ízben is előforduló sertés és borjú oiéselnek ellenőrzése, a hus lemérése kíp\'elen-ség. A lorgalmladóhivatal pedig az ellenőrzési teljrtlteni nem tudja. A közönség a levágás! nem fogja bevárni. Semmi sem indokolja a pénzügyigazgatóság rendeletét, amely az eddig érvényben levő és ugy a kincstár, mint a husiparosok és a fogyasztó-közönség érdekeit mindenben kielégítő egyszerű gyakorlatot megszűntette.
A nagykanizsai Iparlesiű\'et húsipari szakosztálya egyidöoen megkéri Nagykanizsa város képviselőjét, dr. Kállay Tibor volt pénzügyminisztert, hogy igazságos ügyének kedvező elintézésében járjon el a pénzügyminiszternél.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 (ebruár II.
Egy
komárvárosi fiatalember gyanús halála
A vlxagátóbtxottaág kluállt a hílyaxtnér® llélhatáaaa ■zövődményt állapított m«J a vlaagilat
Nagykanizsa, február 10
A nagykanizsai kir. ügyészséghez rövid, szűkszavú jelenlés érkezeti arról, hogy Domsa János 17 éves komárvárosi fiatalember, egy Jómódú polgár fia gyanús körülmények közölt meghall. A cssk néhány nap óla betegen fekvő fiatalember szá|án — mielőtt meghall — véres hab |0II kl, ami azl a lálsza\'ol kelfelte, hogy Domsa vagy mérgei vell be, vagy megmérgezték.
A Jelenlés vélele ulán dr. Szabi Lajos kir. ügyészségi elnök nyomban indítványt lett dr. Almássy Oyula kir. törvényszéki vizsgálóbírónak az esetnek a helyszínen való megvizsgálása és a fiatalember holttestének fel boncolására.
Dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró,
dr. Nlsponszky Béla löivényszíki orvos és dr Lukács Béla törvényszéki jegyzőből álló bizotlsíg még a legnapi nap folyamán kiszllli Komátvárosba, ahol dr. Nisponszky a holttest felbo.icolásál nyomban megejtene. Megállapilást nyert, hogy Domsa János halála semmiféle eiő-szakos beavatkozás foly\'án nem ál\'oit br, hanem a nilhaláz folya-mányaként szövődmény lépett fel, amely lüdölobbot idézett elő és ez öllé meg a mindössze 17 éves fiatalembert. A véies hab is ennek a folyamánya voll.
Miután a halál oka ilymódon min den kétséget kizáró módon megálla-plltaloll, a kir. ügyészség megsdla az engedélyt a holttest eltemette-tésére.
Babkertészetet állit fel az ügyészség
Ai OFB 25 hold területet kisajátított a Piek-blrtokMl
Nagykanizsa, lebruár 10 A nagykanizsai kir. ügyészség vezetője, dr. Szabi Lajos ügyészségi elnök — mint ismeretes — a fogházhoz larlozó kis földterületen valóságos kis minla-kertészelet, minta-gazdaságot létesllelt, amely érezhetően hozzájárul a fogház büdzsélének csökkentéséhez. Hogy a fogházban letartóztatottak élelmezése és ellátása még jobban megkönnylttes-sék, már régebben azt a kérelmet terjesztene elő, hogy az OFB a kisajátítási eljárás során hasítson kl 25 hold temietel e?y rabkertészet
céljaira. Az OFB indokollnak találta a kir. ügyészség fö\'.digénylését és a Palin és Nagybakónak közöli fekvő néhai Plck féle birtokból 25 katasztrális hold földet itélt meg a kir. ügyészség állal kért célra.
Tegnap étkezett meg Nagykanizsára Szegedről egy mérnök, aki a lemérésl és baláicöveklést a mai napon eszközli. A már bevetett terülelet a kir. ügyészség átveszi és rövidesen felállitji aion minta (rab) kertészetét, amely nemcsak a fogház konyháját fogja teljesen ellátni a szükségesekkel, hanem a feleslegéi piacra is boc«át|a.
Azonkívül szerepel még több más szám. A zenekart Arnberger Rudolf vezeti.
A rendezőséghez eddig bejelentették megjelenésűket a Nagykanizsán legjobban ismeri Molnár Dezső altábornagy a muraközi kérdés legalaposabb harcosa, az OTT tanácsa és társelnöke. Meghívta a rendezőség az estélyte a vármegye és a város előkelőségei!, vezetótag|ail. A jegyek legnagyobb része már elkelt.
A nagykanizsai leventeestély
A „Peleakel nótárius" előadása Elek Ica dalszámai
Nagykanizsa, lebruár 10 Nagy napra készülődnek a nagykanizsai levente- ifjak. Több mint 1600 nagykanizsai levente mutatkozik be elsölzben a nagykanizsai közönségnek. Megmutatják, hogy nemcsak a testnevelés, a sport terén otthonosak, hanem a .világot jelentő deszkákon\' sem érzik magukat idegeneknek. A nagykanizsai leventéknek ez az első színpadi szereplése folyó hó 26-án este megrendezendő nagyszabású Leventeestély keretében log lefolyni, amely estélyi Gyurocslk Mihály ezredes, Mutschenbacher Ed-vlu törvényszéki tanácselnök és Lengyel István városi számliszl, a zenei részt pedig Vannay János zeneiskolai igzzgató rendezik.
A gazdag, nem mindennapi színvonalú műsoron szerepel a pompás Peleskel nótárius bohózat, amelyei az általunk már közöli műkedvelők lógnak lejátszani. Elek Ica színművésznő magyar dalokat fog énekelni.
Börtönbe) vetett újságírók
Madrid, f .bruár 10 (Éjszakai ri-dlijelentés.) Lisszabonból érkező hírek szerint,\'a Batalha cimü lap vala mennyi munkatársát börtönbe vetették. Lisszabonban cpyébkénl rend és nyuga\'om van,"csak a vátos köz-diétása nehézségekbe ütközik.
Felrobbant munició
Szófia, február 10. (Éjszakai rádiójelentés.) A szí fiai pályaudvaron 3 vagon munició felrobbanl. Emberéletben nem esett kár. Az anyagi kár igen nagy. Nyolc lehertocsl a robbanás következtében elpusztul!.
NAPI HÍREK
..............HAPIREBB
Február II, péntek
Római katolikus: M. Lurdl meg). Protestáns: Berthold. Izraelita: Adar hó 9.
Nap kel reggel 7 óra 14 perckor nyugazik délulán 17 óra 16 perckor.
Mozi. Urinta: Madame kikazakáll, vígjáték. Előadások: 7 és 9 órakor.
— Vasárnap Hceálls előadás lesz. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör február 13-án délután 6 órakor a városháza dísztermében llceálís előadást lart. Az előadás sorrendje : 1. Énekel a Nsgykanizsai Klsdalárda Büchler Mór karnagy vezetésével. 2. Surányl G/ula felsőkereskedelmi iskolai tanár, a Kör társelnökének folytatólagos elő idása: A felvilágosodás történetéről. 3 Énekel a Nagykanizsai Kudalarda. Belé-pő-dlj nincs I
— A Keresztény Tisztviselőnők Egye-DIetc Nádor-utcai helyiségében vasárnap délután 6 órakor teadélutánt tart. Az előbbi években e tcadéluténok közkedveltségnek örvendtek éa Igy többek kívánságára felújítják e kellemes családias szórakozásokat. Vendégeket szivesen lá\'nak.
— Az adófelszólamlás! bizottságok közül a vármegye területén már csak a nagykanizsai működik. Mosl már ez a bizottság Is rövidesen befejezi működését. A bizottságoknak a pénzügyigazgaióság u\'ján e hó 15-ig jelentést kell tenniük a pénzügyminisztériumba tanácskozásaik eredményéről.
— A zalai dalosháborunak — remélhetőleg — ulolsó fejezete lolyó hó 20 án játszódik le Budapesten az Országos Dalosszövetség gyűlése elö\'.l. Ezen a gyűlésen foglalkozik az O.-szágos Dilosszövelség a leg-ulóbb Nagykanizsán tartott vármegyei dalosszövelségi közgyűlés ama határozatával, amelyben a keszthelyi megsemmisítő határozat fenntartását kívánja. A budapesti gyűlésen kép-visellcli magái a zalaegerszegi verseny rendező bizottsága ét a vármegyei szövetség is.
— Az NTE. tennlsz-szakoaz-tályának táncteája. Megemlékeztünk már erről a mulatságról, amelyik vasárnap lesz a Kaszinó nsgytermé-ben. Amint a rendezőség ől érlesü-süllünk, egy ötletes láncverseny Is lebonyolltásia kerül; a versenyre mindenki benevezhet. A nyertesek több szép dijat kapnak. A lánctea kezdete délután 5 órakor.
— Énekpróba. A nagykanizsai IparleBlulell Djlárda szomba-on este fél 9 órakor a szokolt helyen dal-pzóbál lart. Ponlos megjelenési kér Büchler karnagy.
— Országos vásárok Zalában. Február 14 én Zalaegerszegen, 16 án Kerkaszenlmiklóson, 22-én Lcnliben, 24-én Zalaváron, Lelenyén és Tdrién tartanak országos vásárt.
— Szünetel az Ingyen-konyha. Az ínllu\'nza járványszerü fellépte atra indította a nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet állal fenntartott iogyen-konyba vezetőségét, hogy az áldásosán működő inlézményt az elemi Iskolák megnyitásiig szüneteltesse. Nehogy azonban a jótékony, ságra szonillak éppen a legválságosabb Időben az cröl nyújtó táplálékot nélkülözzék, a Nőegylet vezelö-sége a most már házi ellátásban részesülő gyámoltjal részére a szükséges élelmiszereket klosztolla.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Sakk hírek. Napokkal előbb már megemlékezlünk, hogy a Nagykanizsai Sakk Kör megrendezi Nagykanizsa 1927. évi sakk-bajnokságát. A verseny előkészületei már befejeződlek. A nevezések, melynek határideje február 20, szép számban érkeznek be és a versenyen, a jelek szerlnl, összes sakklstánk résztvesz. A szép tiszteletdíjak, mellyel a Kör a háiom első helyezettet Jutalmazza, ambicionálni fog|a a résztvevőket a legteljesebb erőkifejtésre. A nevezésekel annak idején közölni fogjuk, úgyszintén a verseny részeredményeit Is.
— Találtatott a Szaiulórlum-píkniken egy broslfl, igazolt tulaj donosa átveheti lapunk kiadóhivatalában.
— A „Nagykanizsai Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok, Pincérek Segély-egylete" ma tartott közgyűlésén a következő tisztikart választolta meg: Elnök: Kiss Einő. Alelnök: Slnger Izidor. Pénztáros : Loos József. Ellenőrök: Fsrkas István, Kumln Ferenc. Számvizsgálók: Adler Miksa, Wollák Jenő, Kardos Vilmos. Pólszámvlzsgáló: Babits Imre. Titkár: Banekovics János. — Választmány : Berger Ignác, Hi|as József, Singer Izidor, Kami Antal, Ritschcr Mór, Bluiremchein Mór, Watdhauser Vilmos, Nagy látván, Kein Oyula, Ungár Sándor, Win-holfer Vilmos, Poszovecz Sándor, Gofer Viktor, Hauber Ádám, Petilcs Oyula. Pótválaszlmány: Horváth Ferenc, Németh Lajos (mészáros), Virág János, Matlersdotfer Ádám. Ügynök : Matkó András.
A kanizsai piacról
A kanizsai piacon történt. Falusi menyecskék bandukolnak a piac felé. Már épen lerakódni készülődnek, mikor elébük toppan a piaci rend szigorú ire és a lekötött kosarakra rámulatva zordonan szól :
— Ml van a kosárban?
— Gomba — hangzik a lakonikus felelel.
— Hadd látom azt a gombát I — — szól a szigorú .hatósági szemét" és azzal már bontja is a bongyor-kend/t és nagy szakértelemmel vizsgálja a gombát. Egyszer csak rémülten felkiált:
— Azonnal vigyék Innét ezt a gomb it és borítsák a Principálisba. Hiszen ez mind mérges gomba. Ezt nem szabad megenni...
Az egyik menyecske adja meg a válaszl a kellemetlen felszólításra:
— Hál kl akarja megenni ? Eladni hoztuk...
1627 fahruár 11.
ZALAI KOZI.ONY
s
SPORTELET
Megalakul Nagykanizsa profi futbalcsapata »Nagykanizsa F. C.« név alatt
A megalakulást előkészíti bizottság kibocsátotta felhívását 48 ezer pengő alaptőkét akarnak összehozni az egyesület megalakulására ... Egy üzletrész 48 pengő — Márciusban mond/ók ki a megalakulást
Nagykanizai sporttörténetében li-gyelemre méltó sporteseményről kell szamot adjunk. Mint előrelátható volt városunkba Is megindul! a mozga lom, hogy az úgynevezett profi cápától megalakítsák. Somogyban Kaposváron a Simogy és Szombatlic-lyen a Sabána néven már a lavaly megalakult a prolicsapat, mely közül az utóbbi lelemós eredményekre is tekinthet viasza, melyek közölt elsó helyen áll a nemrégiben a külföldi lutné alkalmával aratott nébányszép győzelme.
De ugyanígy az ország nagyobb városaiban is sorra megalakullak a prolicsapa\'ok és nem bizonyultak épen ráfizetéses vállalkozásoknak, bár vérmes reményeket anyagiig értve, nem lehel működésűkkel szem ben láplá\'nl, annál Is inkább, mert — sajnos — a vidék futball sportja sohasem jöhetett számilásb.-. ugy, mint a (óváros futhallsporlja, ahol határozottan lehet beszélni rentábilis üzletről, mikor egy cg/ nagyobb futball atirakciót hozlak le a csapatok külföldiéi, vagy jónevü klubok mérték össze erejüket rgymással.
Hogy Nagykanizsán is megtörtént a kezdeményező lépés ezt csak örömmel lehel régitz\'rálnl ér bizalommal
lehet tekinteni megalakulása esetén a proliciapat működése elé.
Az érdekellaégben benne vannak a legjobb nevű kanizsai sportbarátok, akik mindenkor önzetlenül is szivükön viselték a spoitlej\'eszlís nemes hivatását. Ezúttal „Nagy ka nizsa F. C." névvel akar|ákazcgyc-sülelet megalakítani, mely mint az előkészítő bi.ollsag (elhívásából meg-ludhaló professzionista futball spat lol üző szövetkezel lesz Nagykanizsa székhellyel.
A megalakulást 24 000 pengővel, mintegy 500 dib. névre szóló üzletrésszel akaiják kimondani. Az üzletrészek egyenként 48 p:ngő értéket képviselnek. Az üzletrészek ellenértéke 1927 március hó elsejei kez-dcltel kél egymásután következő éven át havi .2 pengős részletekben fizetendő be. Üzletrészek jegyzési határideje ez év márciui 15.
Az előkészítő bizollság felkéri a iulballsporl barátait támogatásra, hogy üzletrészek jegyzésével segit-senrk léire hozni Nagykanizsa első proli csapatát.
Mi a magunk részéről minden-esette nagy várakozással tekintünk a meg tlakuUs elé és annak minden fázisától beszámolunk.
— Zalamegye az állandó gyűjtések ellen. A háboiu kitörésével n.egkezdódötl gyűjtési láz mostanában talán nagyobb mértékben dühöng, mint valaha. Ezek a gyűjtések gyakran nem épen kifogástalan célokra folynak. A kérdés most a vármegyét is foglalkoztatta, tekintettel arra, hogy a közgyűlési tárgy-sor nagy réazét segélykérések teszik ki. Az állandó választmányban löbb felszólalás hangzott el az örökös gyűjtések ellen. A felszólalók hang-súlyozták, hogy a gyakori segélykérés kimeríti a vármegyének erre a célra fordított alapját, mert eddig minden célra adoll némi összegei a megye, mikor pedig igazán fontos célra nagyobb összeget kellene juttatni, ezt már nem teheti meg. Az állandó választmány határozata alapján az alispán fel fog iml a belügyminiszterhez, hogy korlátozza az adománygyűjtési engedélyek siámát.
= A Slnger-varrófény — bármely varrógépre utólag felszerelhető — praktikus és kíméli a szemet I Kérje annak gyakorlati bemutatását, Singer varrógép fióküzlet Nagykanizsa, Fő-ut 1.
= Sár- éa hócipők, olcsó fekete posztó sport és házi cipők igen olcsón kaphatók Szabó Antal sport-üzletében.
A /őt gondozott fir!
— Na, Berci, gratulálok. Neked Igazán jól jött a házasság. Meglátszik, hagy gondol visel rád a feleséged. Nem hiányzik egy gomb se a kabátodrót.
— Hát Igen: a gombokkal rendben vagyok. Mindjárt esküvőnk más napján megtanított a feleségem, hogyan kell fölvarrni a gombokat.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( A Georgikon eheti száma a szokott gazdag és változás tartalom -ban hagyta el a sajtót. Cikkei közül kiemeljük a kövelkezőket: A tengerentúli agrárblokk harca a gabonáért, Oielségc a .fogyasztó", — A múlt évi külkereskedelmi mérlegünk, — A némel agrárprogramm és a szociáldemokraták — KOIkercskedelemi hírszolgálat és propaganda Svájc ban — A vajminőség állami ellenőrzése Finországban — A csallóközi gazdák a cseh cukorkaitell ellen — A buza éa tou ulán ezután sem kell forgalmiadót fizetni — Az egy-Irázisos lisztforgalmiadó — A gazda-vállók katasztrófával fenyegetnek — A magvető ember megjegyzései — A dobozi lellvérménes éves cslkai — Modem baromfitenyésztés — Oazda-hirek — Cserkészés a lermény-pucon — Tőzsdei és piaci áijegy-zések slb. Előfizetés félévre 14 P. Megrendelhető kiadótvvatalunk utján.
)( A KépcaKrónlk. legújabb 7-ikazáma tg"! meglepetés. Aktuális képsorozata és pompás mélynyomásu melléklete melleit a legszebb cikkek, tanulmányok és (roda\'ml "ások cgéaz sorozatát adja. Jájzay Emánuel a bélyegmiivé.zelnjt ír tugyszeta. tár-ptligos akket. Bandat Horst dr. pedig az "kák birodalmába viait az olvaadl. Az Irodalmi réezben novellát éa veraet lit Stella Adorján, Koaáryné Réz Lola. Rad-jay Oszkár, Ciermely Oyula.Mlliály Lásalí Mzzay Margit, Kortamároasy Tibor és *Pos Iván. Folytatódik Endrídi Béta tan-uszlikua regénye, az .tarogén sugár ■ és >-• A Casson ízleli cikksorozata. A Képes Kréiűka uj száma la kapható mindenütt.
RÁDIÓ IHŰSOB
Február 1 (péntek)
Budapest 930. 12 és 3 Hirek. tőzsde. 4 Onkcl Hans mesél a gyermekeknek. 5 Egészségügyi előadás: A fogazat Állapotának hatása az arc harmóniájára. 5.4S Természettudományi felolvasás: Van e étet a Holdban. 620 .Melodrámák, cigányzene (Oárdos Kornélia). |7.45 .Mit és kit idézek Irodalmi rejtvény-verseny. 830 Olasz-e»t. Közreműködnek Alberllna Ferrari hegedű-inUvésznő, Székelyhíd)\' Ferenc, a m. kir. Operaház müvébe és Surányi .Miklós iró. Utána Bachmann jazz-band a Dunapalota szállóból.
Bécs II Néoszeid zene. 4.15 Dalest Ulína népszerű zene. 7 Francia lecke 7 30 Salome, az állami Operaházból. 9.15 Egy óra bécsi zene. Ének és zenekari xene.
Berlin 330 Asszonyoknak 4 30 Schumann: Karnevál zongora zene. 5 Kamarazene. Beethoven-est. 8.30 Flachsmann mint neveló, Ottó Errut 3 felv. vígjátéka. 1030 jazz-band.
Barcelona 7.35—11 Kamarazene.
Basel I Gramafonzene. 4 Népszerű zene. 8 Kamarazene és dalest. 9.20 Népszerű zene.
Boroszló 12.20 Nénscerű zene. 1.20 Gramafonzene. 4.20 Klasszikus operett-részletek, zene. 8 Beethoven-ünnepély, Bokor Judit közreműködésével. 9.20 Angol, fr éa amerikai humor.
Brünn 7 Kamarazene. 8 .Szimfónikus zene.
Hamburg 2.05 Népszerű zene. 4.15 Zongora zene. 4.15 Bréma: Népszerű zene. 4.15 Kiel: Hangverseny. 5 Népszerű zene. 830 Varieté, üustav paródiii. Kabaré. 830 Kiel: Mandolin- és giUrdaiok, zene. 930 Énekkari zene. Utána: Népszerű zene.
Hllvcrsum 6.10 Zongora zene. 6.40 Orgona hangverseny. 9.15 Hegedű és zenekari zene. 10.50 Egyfelv. vlgopera
Kőnigswusterhausen 12 A beszéd művészete. 3 A dohányzás. 4 Pedagógiai előadás. 4.30 A fiatalember pszichológiája, elóadás. 6 Technikai elóadás. 7.20 Orvosi előadás.
Ungenberg 1.30 Népszerű zene. 430 Hangverseny. 73* Jogi előadás. 8.15 Ka* marazene. 10.20 Jazz-band.
London 2 Népszerű zene. 4.45 Ifjúsági hangverseny. Mozart-ett. 8 15 Corelli hc-
fedujzonáták. 9.45 Szoprándalok, zene.
0.15 Kabarészámok. 11 áNépszerü zene és dalok.
Milánó 4.20 Jazz-band. 8.20 Hangver. seny. 10.45 Jazz-band.
München 3.05 Dalok. 3.20 Asszonyoknak. 4 Népszerű zene. 7 Tamburica zene.
Nápoly 5.15 Tánczene. 9 Szimfónikus zene.
Prágn II Gramafonzene. 4.30-6-730 Hangverseny.
Róma 5.15 Hangverseny. Utlna Jazz-band. 9 Színházi elóadás.
Toulouse 12.45 Hangverseny. 8 Ktasz-Szikus hangverseny.
A 40 receptet tartalmazó könyvet kívánatra ingyen és bérmentve küldi:
Dr. A. OETKER, BUDAPEST, VIII., Conti-utoa 25.
IdOjáráe
A nagyfcanlzeel ucicorologial meg-
figyelő jelentése: Csütörtökön a hőrnérstk-Ul. Reggel 7 órakor —2 4, délután 2 órakor -f5, este 9 órakor —14. ftlMztl. Egész nap tiszta égboltozat Szélirány Reggel Észak, délben és Mlc Északnyugati szél. Reggel dér. Este hold udvar.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint az időjárásban lényeges változás nem várható.
IOZ0ÓSZINHÁM
Uránia ma pénteken este 7 és 9 órakor bemutatásra kerül Madame kékszakiU, vígjáték 8 Icivonísban. A főszerepeket Síd Chaplin és R. Palsy játsza. Ezen műsor csak egy napig kerül bemutatóra.
TÖRVÉNYSZÉK
(§) Erdei Idill. Fata János 25 éves CüOrnyeíöldi, nós, fiatal gazdaember a közbirtokossági erdőben dolgozott, amikor észrevette, hogy szomszédja Vörös József az 6 fajából iö;>b dorongol húzott ki és az ő farakásába teszi. Fata Jinos ezen annyira feibáborooolt, hogy odaugrott a 62 évei, töpörödött Vöröshöz és öt fejszével ütlegelte ugy, hogy balkarját teljesen eltörte és Vörös 40 napig a nagykanizsai kórházba sulyus betegen fakadt. MiuUn »i esetnek nem volt szemtanúja — Fat* János határozottan tagadta a terhére róti cselekményt, azor bin a körülmér.yekböl és a sértett eskü alalll vallomásából a törvényszék egyesbirija dr. Almdssy Oyula bizo-nyilotíník vette a vádbeli cselekményt és Fata Jánost az envhitő szakasz alkalmazása mellett 4 hónapi fogházra Ítélte és kö\'elezte öl az összes felmerült költségek megtérésére.
(§) Nem tudott elszámolni. Németh István letenyei lakos tojáabevásárlója volt Buxbaum Osxkár nagykanizsai lakosnik, aki több alxa-lommal pénzt adott neki, hegv azon tojást vásároljon S7ámára. Történt azonban, hogy NémeJh nehéz vino-nyok közzé került é<j a bevásárlásra kapott pénzzel nem tudott elszámolni, mert annak egy részé; családja élelmezésére fordito\'ta. Buxbaum Oszkár sikkasztásért jelentette fel a szegény embert, akinek nem állolt módjiban a kjpoti pínzt visszafizetni. Dr. Almdisy Gyula törvényszéki biró a rendkívül nyomatékos enyhítő körülményekre való tekintettel Németh Istvánt 5 napi fogházra Ítélte. Az ítéletben a kir. ügyész is megnyugodott.
(§) Sodrófával megverte a nagyanyját. Horváth István 32 éves felsószemcnyei lakos súlyos testisértés vétsége miatt reá kiszabott 4 hónapi fogházbüntetését tölti most ki a kanizsai ügyészség fogházában és tegnap ismét hasonló bűncselekményért vonta őt felelősségre dr. Almdssy Ojula törvény-
— Ugy-e szép volt a hájam a bálban ?
— Igen.
— flíüis LUXUS SCHWPÜÖÍfflflL
mostam.
Kapható Tági Endre Ulttnerlirában
Főnt 14.
A ZALAI KÖZLÖNY
1927február 5.
széki biró. A bakonyi haramiákra emlélczle-ö vid külsejű ember nemrégen a község egyik leggazdagabb embere voll. Ma — munkás ember. Nem régen lönént, hogyjegy es e lelkcrcsre nagyszüleit és minden ok nélkül 77 éves nagyanyját Ntmes Oibornét egy sodrófával ugy megverte. Loay alsókarját kéihelyen össze-törte, arcét öklével otölle és hajinál fogVA ráncigálta a magával lehetetlen-öregasszonyt, aki s bíróság elölt is kívánta gonosz unokájának megbüntetéséi. Hortith István a töivényszék elöli is a legkonokabb magalariást \'anusltoita ugy, bogy a törvényszék büncielekményeért 10 bómpl börtönre Itélle. Cslllaghy kir. ügyész sulyosibb bunle és kiszabása miatt megfcllebbezlc az iléletct.
IÖZGA2DASÁ8
Bortermésünk 1926-ban
A statisztikai hivatal 110 közi ég kivételével Siszcállilotta Magyarország 1926. évi boriéi meléfél, mely összeállíts szerint a betelepített sző-lólerüle Qnk 385 000 ksl. holdat le.z ki, melyből levonva a 110 községre eső 65 000 kai. holdat, az igy mutatkozó 320.000 ka\', holdon Atla» 3 hektoliter bor termelt, ami 960000 hektoliter termésnek felel meg. Ha ebhez hozzászámítjuk a hiányzó 65.000 kai. holdit, szintén 3 hektoliteres állzggil. ugy az orsz*g bor-terméic 1,155.500 hektolitert lesz ki. A kgnsgyobb termés a Dunánlulon volt 4 hl.-es állaggal, inig az Alffld nek két és fél, az északi dombos vidéknek nem egészen 2 hl, kat. holdankénli állaglermése volt.
lilUI
M Irányzat ma cserdes és üzlet-leien voll. A piac a külföldi tözs-dékrő ösztönzést r.em kapott és a htlyl sp.-lu\'ácó ls nsgy tartózkodást tanusl\'oll. Az üzleti forgalom és az árkiltncfs.-k igen szok keretek közön mozoglak l-\'déklódés caupSn néhány p pir, mint Ganz-Villamos, 01 s/bank, Ofa és Részvínyiör irínt mutatko\'oit, amely Jennek kővelkez-tében 3—4 pe-góvel emelkedtek. A piic többi leiült lén teljesen st.\'gnáll az üzlet, a kereslet hiányában azonban átu is kevés volt és az tlzlet-telenség köve kezlébcn alig Vs—I pengős f-rlemorziolódások fordullak elö. Csupórt D nubius és Fegyver szenvede I 3 pengős árveszteséget. Zárlatkor a plsc továbbra üzletiden.
sáriit
Pirti 2041 Ltmrlij-i K"22i i Nt«-v«l 520 00. Brossét 72 JO, Mtlinn 22"45, Amsterdam 208 05. Berlin 123 20. Wien 73 30. SolH 375. Piává 15\'40. Varsó 5\' 50. Bud:it)««t 90-30, Belgrád 9 13= > Bak/rett 292>\'l
i bidzjMti liuit ievüs-Jsíjj**
VALUTÁK Lengyel M2ÖÍ4-70 Angolt. 27 70-27-80 Cteh k. 1&89-16-97 Dlnlr !001-100S DolUr 558 60-57100 FuneU ti 2235-2280 Hotl. 278 3 5-22935 Let 3-10-310 Lova 4-09-VI5 Llti 24 70-24-15 Mlria 11525-13575 SehBL 8037-8072 Dlnk. 15210-152 75 Svájci 1.109-60-11020 Belga tr. 7WO-79 70 Norrég 147*50-148 15 SvMk 15 ( 25-15290
DEVIZÁK Amit. 228 50-22920 Belgrld 1002-1006 Berlin 13i\'32-13572 Bakaiéit 310-3-17 Brüsszel 7940-79 65 Kopenh 152-17 15262 Oizlo 146 72-14717 London 27-70-27-78 Milano 24-57-24-87 Newvork 570 95-2 65 Plrti 2232-2257 Prlja 1601-16-96 SaJla 4-IO-4-I4 Stoekh. 15237-152 82 Vanó 63 55-6475 Wien 8046-80-71 Zúrfch WSO-IIO 15
Terménytőzsde
Buza tlszav 75 kg oa 3320 - 33-60, 76 kg-oi 33 60- 34 00. 77 kg-oi 3410-34 50. 78 tv-os 34 50 34 90, egyéb 75 lg-o> 32 40 32 80. 76 kg-oi 3280 3323. 77 kg.os 33-30 3370, 78 kg-os 31-70—34 10. rozs 26-70 - 26-80. takaimlny-Irpa 22-00—2250, síilrpa 25 60-27-60, zab 20 40-2060, Knge/t 18 S0-1920.
,<pcc -•---•-, kolei 15 20-1580.
korpa 15 60—1563.
gerlét Tál ár
felhajtli 2497. ntlyból eUdalllnol vissza-maradt 90 darab. Bsóreodü !\'5Ö—1-52, uedelt 1-48—1-52. izedelt ktzép 144-1-46, kónnytl 1-28-1-36, rtiőrendü öreg
1-46—1-48. miindrendu 1-40-1-44, angol atlldó 1*44—1\'76, laalonna nagyban 1-48-152, zsir 1-72—1-79. lehúzott hol 2CO-
2-12 szalonnál lélsertés f60-180. Az Irányul élénk.
Kiadja: írtai traaiilnr h KS«rr-israksM ÍT, lagykulua
ktmmrttm
(HlrdetAeek dija .tör. fi*.l.ss45)
Aa areóhlrdeléa d!|a 10 uólg 50 (Illír. A etaizó ■ minden vutetabb betdból Ilié né ktl szónak salmitUtili. Minden tovlbbt szó dija I Ilit. A hlrdatAal 41] elíre flx.t.rsd* a forgalmiadé boziásxámlUaivat
Vízvezeték berendezése-
1*aI és b«kapc*olitt ■ vároal üvl vixvaxatékba lagolosóbban éa logjobban kéuH WCI8ER gépgyár, 8agár»ut II. 4254
Héxvaxotónönak máidul 1-XC a|ánl-kőzik magányoa úrhoz puizlára vagy vidékre, évei bizonyítványokkal. megbízható, szerény, középkora n6. ki már évek óta Ilyen minőségben van. Clm a kiadóban. 525
PénxkOIoaönt bekebelezésre minden öaazcgben a legelónvösebben éa leggyor-•sbban Myóslttst Aoxél Ignéo pétu-köJcsönközvetlló Irodája Nsrrvanlz»án. Pő at 3 sz. alatt Kényaxark6loa«n kOt> vényakot veszek. 117
Sxakéoanó kerestetik egy vidéki úriember bázUrtiiinak vezetésére. Csakis ki-ttinóén fóziil tudók, levélben ls ajlnlkoz-halnak íizeléii Igényük megjelölésével. Belépés február 20—25., esetleg március 1-én. Cini a kiadóban. £50
Tanano llzetéssel (elvétetik — Papp Oukár clpiszmeiterné\', Magyar-u. ö. 453
Egy cilnosan butoroxott kü\'önbejá-ratu szoba azonnal kiadó. — Cím a kiadóban. 490
Kiadó Irlépéa nélkül 3 szobás lakáa — Ugyanott eladók bútorok, varrógép, trafik-beiendtzéa Józael fóher«g-ul 78. 5W
Teljes ónémet héló, 3 részes szelrény és egyéb bútorok, konylwszckrény. csillárok eladók. Cacngery-ut 16. bal. 541
Kiadó egy ns»y izittx pincehelyiség azonna\'ra. két raktárhelyliég augusztus l-re Kazinczy utca 15. szini alatl. 531
Olókádak. tiszta cin. alig használt, olción eladó KinJzsy-utca 83. 543
Egy szép butoroxott axoba uri
csalidnál kiadó Sugár-uton. — Clm a kl-
Egy ebédlő és hélóaxoba bulor szabzdkézból eladó. Bóvebbet Póut 24. 554
Eladó egy 45 literes zománcos bödön és káposztás kád Sugár-ut 29. 551
Hasxnélt tégla, ajtó, ablak olcsón eladó Széchényi-tér 6. 555
ROvid és bosszú lejáratú
bérházakra, lakóházakra és földbirtokra a legelőnyösebb fellélelek mellet! folyóslttainak. Megkere«é-sek „Jelzálogbank" jelige alatl a kijctóhiva\'alba kérelmk.
MEGHÍVÓ.
A Letenyei Takarékpénztár R. T. Letenyén, 1927. évi március hó 6 én délelölt 11 írakor az Intézet saját helyiségében tartja
ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre s t. részvényesekéi Uszlelellél meghívja
TÁRGYSOROZAT!
síz Igazgatóság.
1. A legyzőkönyv hilelesllésére 2 részvényes kijelölése.
2. Az igazgatóság és lelUgyeló bizollság Jelentése; az 1926. évi zárószámadás bemu\'alása és megállapítása; határozathozatal a tiszta nyereség felosztása és a felmíntvény megad :sa tárgyában.
3. Az alaptőkének 30.000 pengőtől 50.000 pengőre való felemelése.
4. Az alapszabályok 2. § ának módosítása.
5. Felügyelő-bizottság valaszása. (3 tag).
6 Esetleges indítványok.
Az indítványok a közgyűlést megelőzőleg 6 nappal az igazgatóságnál írásban beadandók.
Aki szavaiali Jogával élni kiván, köteles részvényét legalább 3 Mppal a közgyűlés elölt a társaság pénztáránál, vagy a Nagykanizsai Taksrék-pinz\'árnál, Nagykanizsán leiétbe helyezni.
Oérleg-számla 1926. december hó 31-én.
Vagyon i Pénzkészlet P 16 81894, Bankgiró P 253 94, Postatakarékpénztár P 97-19. Váltók P 246.314 16, Folyószámla adósok P 26 261 91, Értékpapírok P 6 08608, Ingatlan P 20000—, Hllralékos kamatok P 2 795 90. O-szesen: P 318 628 12
Taher i Részvénytőke P 30.000 -, Tarflékok P 15.000\'-, Betétek P 82 469 77, Folyószámla betétek P 119 839 07. Viszontleszám. váltók P 57 512 —. Letétek P 1713 73. Oszlalék P 163 54. Átmeneti kamatok P 2.90352, N/creség P 9 026 49, Ö=szesen: P 318.628 12. Lelenye. 1926. december hó 31-én. " \' ,, ,
Az Igazgatóság.
Fenti Mérleg-számlái átvizsgáltuk s helyesnek találtuk.
Lctenye, 1927. január hó 12 én. . „ ^
\' A Felügyelő-bizottság.
MA VER KLOTILD UTÓDA
VARGA HÁNDOR
rahaUttó, töxmotiy-, v«iQrttuli(6^általit» Nagykanizsa, Hunyadl-utoa 10.
OyQjtótelcp: Kaziacxy-utca 8.
Legolcsóbb árban
fest, tisztit, gonvréroz és plissiroz. Ingek, gallérok, nindennímű háztartási fchémcmQek olcsón
és srépen tisztitlatnak. Gyássrnhák 12 óra alatt (estetnek. Minta utáni festés.
KERTI MAGVAK
NSvényvédelmiszarek gyümölcsfák ápolására
Műtrágyák
kaphatók:
Ország és Wldder
ss cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (Biróság mellett.)
•19/1927.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Közkórháznak 10 q l.essive Phönix-féle mosóporra van szüksége. Aján lalok a kórháznál adandók be február 17-ig.
Szállítási feltételek ugyanolt betekinthetik.
Nagykanizsai Városi 547 Közkórház. v
.Kiss Ferenc, Balázs Árpád nótái, modern V ncdarabok
A legjobb „DEKA" granofoi
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
Kedveim/iiv/éjife/ié/e/eÁ.
• INGEK VARRÓGÉP
ASSZvé N VTáKJ\'Afi e>
FIÓKÜZLETE:
NAGYKANIZSA, FŐÚTI.
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar 6s Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavcaetö: Cíenbecs Károly.)
87. évfolyam, 34. Mim
Nagykanizsa, 1927 február 12, szombat
Ara 14 fillér
ZALAI I0ZL0NY
SuUMi ti kiadóhivatal Fíul 5. u. KentbeJyl fióUdadókhralal: Kitlaludy-u. 15.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 78. szám. Elótizelési irt egy hóra S pengő 40 4illér.
Mint oldott kéve...
Körülbelül egy évvel ezelőtt ala-kult meg az úgynevezett demokratl-ku> blokk, a régi nemzetgyűlés szélső ellenzéki lafjilből és a szociáldemokratákból. Egymást érték a bankettek, melyekben örök haséget esküdlek egymásnak ■ céljuk nem voll kisebb, mint a kormány meg-buklaláss. Közösen választolt vezér-karukamblclőval kereste a pontokat, abová támadásukat koncentrálják s nem nagy lelkllsmerelfurdalásl csináltak abből, hogy Itt-ott az evidens nemzeti érdekek nagy hátrányára folytassák csatározásaikat.
Az uj .szent szövetség* megbomlott. Az egykori demokratikus blokknak tó lökő erejét képező szociáldemokrata párt határozatot hozott arra nézve, hogy az Időközi válasz-lásokon sehol sem lámogal|a egykori fegyvertársait s a maga részéről sehol sem állil jelöltet azokban a kerületekben, melyekben a kellős msndálumok miatt választás lesz.
Ez a mozzanat azt jelenli, bogy a polgári demokratikus ellenzék végképen elvesztette maga alól a talajt. Szóvivő embereinek egy része visszavonult a magánéletbe, miulán a miniszterelnöknek erkölcsi elégtételt szóigáltató nemzeti közvélemény meg-nyilatkozása állal csúfos kudarcot szenvedett a válaszlásokon. Misik része látva a miniszterelnök politikájának abszolút erkölcsi és politikai erejét, módokat és alkalmakat keres arra, hngy az eddig olykor-olykor vehemensen lámadott kormányzó-rendszerbe beleilleszkedjék, hogy azzal kooperáljon. A harmadik rész, ! amely még egyOlt maradt s a Bellt- ; len politikával szemben még ma is 1 ellenzéki állásponlra helyezkedik, ugyszólván bang és gondolat nélkül, kényszerüségadla tétlenségben nézi az eseményeket. J tlenléklelenségél mi sem bizonyítja Jobban, mint az, hogy egykori fegyverbarálal, a szo clallsták is lemondanak a vele való összeköttetésről és közömbösen nézik szélforgácsolódásukal.
Viszont a szocialisták heve és erele is Igen megcsappant. A volt nemzetgyűlésen huszonötén voltak s mindig a porondon ágállak ugy a parlamenti dlscussiókban, mint a kerületi pártharcokban. Erősen megtizedelte őket a nemzet ítélete, ma már csak árnyékai önmaguknak. Ime, husz-buszonöt kerületben ketül u| választásra a sor s egyellen egyben sem mernek jelöltet állítani. Os azt mondják, hosy a nyílt választás miatt nem leulk. Minden ellenmondás nélkül csak azl vel|0k szembe ezzel az állításukkal, hogy az ál\'alános választáskor a titkot kerületekben is meg lellek tizedelve, tehál most azért állanak léire, hogy ujibb kudarcuk he-- lyett egyetlen but]ukon, a titkos választás hangozlalásán tovább jálsz-hassanak.
Az autonomiák működése nem volt összhangban az ország érdekeivel
A képviselőház megkezdte az adómérséklési javaslat vitáját
Budapest, február 11 A képviselőház ntal ülésén Puky Endre alelnök elparentálta az elhunyt vitéz Nagy Pál tábornokot, majd áttért a Ház az adómérséklésről és a vele kapcsolatos Intézkedésekről szóló javaslat tárgyalására, melynek első szónoka Szilágyi Lajos voll. Helyes\'i, hogy a kormány elsőnek az adókönnyítések tárgyalását kezdte meg. Részleteiben nem fogadj i el a javaslatot. Azután bírálta annak egyes részlelell. Különösen ű forgalmi és a közvetett adóknál erősebb mérséklést tart kívánatosnak. Helyesli az autonómiákra vonslkozó rendelkezésekel, Mert amikor a kormány adót mérsékel, másfelől nem dobhatja oda a gyeplőt az autonómiáknak, melyek az állam, elsősorban pedig az adózók pinzügyelt veszélyczlclik. Általánosságban elfogadja a Javaslatot, részleleibtn azonban módosítási tart szükségesnek.
Malaslls Oéza a városi lakosság adózásának könnyítéséi, olcsó és jó közigazgatást és általános titkos választójogot kove\'el. A Javaslatot nem
| fogad|t>. el.
Tóth Pál örömmel üdvözli és elfogadja a Javaslatot, helyesli az autonómiák ellenőrzéséi, azok Jogainak lennlarlása melleit.
Brödl ErrtS az oiszág gazdasági helyrelével foglalkozik, a forgalmi-adó végleges eltörlését sü\'gcli. Nem fogadja el a Javaslatot.
Gáspárdy Elemér célszerűnek és szükségesnek tartja a Javaslatol. Az autonómiák ellenőrzésére fel-tétlenül szükség van, mert ezek működése nem volt harmóniában oz ország közérdekeivel.
A lavarhtut elfogadja.
Jánosy Gáspár beszédével és ere-deli megállapításaival gyakran ragadta tapsra és derültségre a képviselőket. Összefogásra és egyetértésre hivla fel a pártokat. A Javaslat nem sérti az autonómiákéi, az ország egyetemes érdekeli szolgálja, Igy azt elfogadja.
Elnök napirendi előterjesztése szerint a Ház legközelebbi ülését kedden délelőtt 10 órakor lanja és azon folytatja a törvényjavaslat tárgyalásit. Az ülés 2 órakor ért véget.
A birodalmi gyűlés elvetette a belügyminiszter ellen tett bizalmatlansági indítványt
Berlin, febiuár II (Éjszakai rádiójelentés) A birodalmi gyűlés mai ülésén tárgyalták Keudell belügyminiszter ügyében a kommunisták állal beterjesztett bizalmatlansági indítványt. Marx dr. kancellár részletesen Leszámolt arról a vizsgálatról, melyei a belügyminiszter ellen ez ügyben Inditollak. Kijelentene, hogy a vádak egyáltalában nem nyeitek beigazolást. Ezután maga Keudell beszéli néhány
szól 6a|át védelmére. Guerard cent-rumpárti képviselő megállapilja, ho^y a kél nyilatkozattal Ic jcsull pánji óhaja. Végül szavazísra leltéit fel a kétdésl, melyei 217-lel 161 szavazat ellenéoen elvetélteit. Egy képviselő nem vett részt a szavazásban. Ezután a szociálislák és kommunisták állal benyújtott bizalmatlansági indítvány felet szavazlak, melyei 218 szavazattal 163 ellenébén szintén elvetettek.
uutA\'-nv. lAnrrrrriYi..........••*.......*.....«>»«n«««ai
Belgrádban az önkormányzatok megrendszabá-lyozásáról tárgyal a szknpstina
1 szerb pénzügyminiszter szanálási tervezete
Belgrád, lebtuár 11 (Éjszakai rádlőjelenlés) A szkup-slina mai ülésén Markovlcs pénzügyminiszter c xpozét tartott. K\'jelcniclte többek közöli, hogy oz egész p!nz-ügyi adminisztrációi reorganizálni kell. A tisztviselők létszámát és a nyugdijak összegéi le kell szállítani,
mert az utóbbi veszedelmes mértékben nő. Csökkenteni, illetőleg szabályozni és megszorítani kell az önkormányzatok kiadásait. Lehetetlenség, hogy egyes helyeken ■tOO\'/e-os pótadókat veinek ki
Szükséges az egész adórendszer megreformálása.
meggyilkolták a volt portugál hadügyminisztert
A forradalmárok vaséra la alaaatt a harcokban
Llaazabon, Icbruár 11 A forradalmárok meggyilkolták Pemrtkov Polavo óm\'gyot, voll hadügyminisztert. A küiügymi.tistler isméi visszanyerte szabadságát. Lisz-szabon városban az utcai harcok Igen nagy károkat okozlak. A köz-és magánüzemeket még nem nyitották meg. Az utcákon őrjáratok cirkálnak, a halóságok több helyütt házkutatásokat tartanak. A harcban a forradalmárok vezére Is elesett. A felkelők több lisztet elfogtak
Lisszabon, február 11. (Éjszakai rádlójclentéi) A katonai kormányzó szigorú rendeletben erős őrjáratokat álli\'otl a város utcáira. A lakosság-nik esle 6 óra ulán nem szabad elhagyni lakását. A letartóztatott belügyminisztert szabadon engedték.
A miniszterelnök Veszprémbe utazik
Választási hitek
r Budapest, lebtuár II
Ótól Bethlen István miniszterelnök vasátnapjeggel 8 órakor Bud János és Vtas József miniszterek, valamint löbb egységespárll képviselő klséelében Veszprémbe ulazik, ahol Dréhr Imre lailja programm-beszédél. A gyűlésen a minizzlerel-nök, a népjóléti- és pénzügyminiszter is beszélnek.
Budapest, februlr 11. A magyaróvári és móri kerületekben február 25-ikére tűzték kl a választást.
Budapest, február 11. A közigazgatási bíróság február 25-lg fog|l tárgyalni a petíciók ügyét. Hír szerint többet alaki hibák miatt visszautasít.
Országszerte csökkenik a spanyol-járvány
Budapeat, február II
A tegnapi, csütörtöki nap folyamán az influenza súlyosabb alakjának u/ esetét nem leien/ették. Halálozás nem történt, lnfluenzamegbete-gcdésl Jelentettek összesen 27-el, éhből kórházba szállítottak 20-at. Oyógyullan elbocsátottak 23 beteget. A régebben bejelentett lakásukon ápolt belegek közül meghill a tegnap! nap folyamán 5.
Kaposvár, febr. II. A Járvány Somogy területén szűnőben van. Szövődményes megbetegedés 15 köz-ségbtn 17 esob:n lordull elő. Haláleset I voll.
zalai közlöny
A BO éves Edison élete i IS milliárdos üzlet Amerikának
Newyork, lebruár 11. Kimutatták, hogy Edison, aki tegnap ünnepelte nyolcvanadik születésnapját, rendkívül nagy mértékben járult hozzá az amerikai nemzeti vagyon gyarapításához. Azok az iparvállalatok, amelyeket a nagy (eltaláló teremtett meg, Összesen tizenötmilliárd tőkét képviselnek.
Agrérbiróaéggá alakul
Budapest, február II. Az Országos Fóldblrtokrendezö bíróság a földbirtok reformjának befe|ezése ulán agrárbirósággá alakul áL E célból törvényjavaslatot terjesztenek a Híz elé. A biróságol az igazsigUgymi-nisztérium fogja ellenőrizni.
Ujabb pengöhamisltást fedeztek fel
Eger, február II. Heves körség-fcen egy cigány bamls pengőssel fizetett. A csendőrségen elmondotta, bogy a pénzt egy Ékes nevű |ános-szentandrásl lakostól kapla. A nyomozás megállapította, hogy Éses hamispénz gyártással foglalkozott. A pengős érmek Igen silányak, viszont az ötven és husz filléres váltópénzek a csalódásig hűen sikerüllek. Azonnal letartóztatták.
Az osztálysorsjáték húzása
Budapest, febr. 11. Az osztály-so-sjáték mai húzásán az alábbi (óbb nyereményeket büzták ki: 200 ezer pengőt nyert a 28 811 számú torsjegy. 20.000 pengőt a 42519, 5.000 pengőt a 12.917, 2.000 pengőt a 1467, 1781 és 56.297 számok.
(A számokért felelősséget nem vállalunk. A szerk.)
Kiraboltak egy kanizsai asszonyt Budapesten
Budapestről Jelentik: Nagykanizsá-ról legnap a késő esti óráktan érkezei! Budapestre rokonai látogatására Pelrekovlls Boldizsárné, aki a kelenföldi állomásról villamoson JOlt be a városba. Alig szállt le a Febér-vári-ut és a Horthy Mlklós-ut keresztezésénél, hogy uljál gyalog folylassa, amikor az egyik mellékutcából két gyanút egyén ugrott eléje. Az útonállók azzal fenyegették meg, hogy hl segítségért kiált, a rákoshegyl asszony sorsára juttatják. Petrcko-
I vilsnél az útonállók teljesen kifosztották. Levették a kalapját, bundáját lehúzták, elveiték a reliküljü, amelyben néhány száz pengő készpénz volt és végül ékszereit is elrabolták. A támadók ezután kereket oldottak. Petrekovilsné pár p:rcccl később kiabált segítségért, de az elősiető őrszemes rendőr és a járókelők a rablókat már nem tudták elfogni. A székesfővárosi államrendőrség széleskörű nyomozási Indított az útonállók kézrekerilésére.

Ahol elverték és pajtába zárták
az ájtó mögé bujt betörőt
___
Aki más szekrényébe ment munkát kereani
Nagykanizsa, lebruár 1!
Kiss Ferenc 22 éves n igykanizsai fiatalember hosszabb idő óla munka nilkül voll. Hogy végre munkához jusson, elhatározta, hogy faluról-falura fog menni munkát keresni, talán ily módon mégis célhoz jut.
Az elhatározási lett követte. Kiss Ferenc elindult a zalai lalvakba. Ugylálszlk hiába. Amikor Zalakaros községbe ért, többek között beállított Szabi József gazda házába, ahol nem volt otthon senki. Kiss Ferenc nem tudott ellenállni a kísértésnek, behatolt a lakásba ét a szekrényekből kivett vagy tlz darab női selyemkendőt, sokléle női ét férll ruhaneműt és pénzt It. Javában dolgozott Kiss Ferenc és csomagolta ösz-sze a sok holmit — amikor zijt és lépteket hallott. A gazda férjes lánya: Bazsi Boldizsárné Jött htza.
Kissnek csak épen annyi ideje ina-radt, hogy az ajtó mögé elbújjon. Amikor Bazsóné belépett £s látta a nyitott szekrényt és a rendellenségei — tisztában voll, hogy ctak betörő lehetett az Ismeretlen látogató. Hamar férjéért ment, aki a .láthatatlan látogatót" az ajtó mOgölt meg Is találta, alaposan elverte, majd bezárta a pajtába — mig a csendőrökéit men, akik Kist Ferencet megbilincselték ét behozták a kanizsai ügyészség fogházába.
Tegnap volt ebben az ügyben a főtárgyalás dr. Almássy Oyula törvényszéki bíró előtt. Kiss Ferenc töredelmesen beismerte cselekményét. A bíróság ezért — figyelembe véve az enyhítő körülményeket — 4 hónapi fogházra és politikai jogainak 1 évre való felfüggesztésére ítélte. Az ítélet jogerős.
Az elérhetetlen asszony
IrU: Losonczy Zoltán
Klára komoly, okos arccal hill-gatta az ura magyarázatát. Az építési irodában üllek, Sindor a rajzasztal dóit, amelyen terv feszült, Klára pedig egy rajztábla tetején. Világoszöld nyári ruhája alól magasan kilátszott testszin harisnyás lába, amely pontosan olyan volt, mint mezítelen karjának rózsaszínje.
Vágó, a rajzoló, aki egy nagy rajztábla (ölé hajolva párhuzamos vonalakkal árnyékolt egy alaprajzot, ugy érezte, hogy megőrülne a boldogságtól, ba mindaz, amit lát, az ö tulajdona lenne. Fdugrana és üvöl-tene és odarohanna az asszonyhoz, lépné és üiné, mert a csók nem Is eleg ahoz, hogy ennyi szépséget szeretni tudjon vele. Osszelutotiak szeme előtt a párhuzamos vonalak, a szoba pedig megtelt forrósággal. — Belőle sugárzóit, s attól féli, hogy azok kelten megérzik, amint rájuk sül.
Fel kellelt kelni és kitámolyogni a szobából a friss levegőre, tneg-konnyebülten talán, de féltékenyen arra, bogy azok benn az egyedüllétet kihasználják, s az ö otthagyott forróságával clcszik előle a szerelmet. Szeretett volna hallgatózni, vagy belesni, de léit, hogy az Öklével belevág az ajtóba, ha valamit meghall.
Pedig talán még a kin is jó lelt volna egyszer Örömnek, hogy lássa, amikor mást csókol meg az asszony.
Mosl is, jaj, most is láthatná. Hl- > szen észrevette, hogy mennyire sz uijában van és bogy kaphattak rajla, amikor egyedül hagyta őket.
— Végre magunkban vagyunk, — mondta benn az asszony és napernyőjével beleszúrt a félcipőjébe. Letolta a cipót a lábáról, u<y, hogy c>ak az ujjain fityegek — Most gyorsan elmondhatod.
— Nem változott sem ni a délelőtti megbeszélésen, — felelte a féifi. — Mondtam, hogy biztos vagyok a dolgomban. Annyira biz os vagyok, hogy az egészet nem is tekintem pályázatnak, hanem megbízásnak. Egyik pályázó sem tudott megalkudni azzal az adottsággal, bogy kevés a pénzük. Valamennyien tulurágák, s egyiknek sem jutott eszébe, hogy a sziklafal kihasználásává! mennyivel olcsóbbá lehet tenni a megoldási.
— Épen azért kell nagyon vigyáznod, ne hogy más is ráeszméljen, meri minden ezen az egy ötleten áll. A legfontosabb az utolsó percig megőrizni az ötleted titkát. Ez pótolja a szabadalmat.
— Nagyon okos vagy drágám.
— Jajl — kiáltott lel most az asszony, aki a leloll félcipM ismét visszahúzta a lábára.
— Ugy fáj ?
— Láttad, milyen ciunya az t fagyás a klsujjamon.
— Télen sokkal csúnyább volt. t
— Valamivel digadtabb volt talán, de mosl meg olyan lila.
A nyitott ablak előtt a fejét csóválta a nyári szellóbtn a platánfa, s a levelek közöli id .-oda futkosott a napsugár, hogy a szobába juthasson. Mosl az asszony ölébe sütő 1, azután a vállára szemtdenkedett, onnan a szemébe. Sindor felkeli, hogy a rolót lehúzza, de ebben a pillanatban megszólalt a telefon.
— Át kell mennem Királyékhoz, megjön «z öreg méltóságos, öt percre csak. Megvársz?
— Lesz abból egy félóra is, de azért megvárlak.
Klára ásított egyet, amikor egyedül maradt, azután ránézett a mauzóleum tervére, amelyről az iménl beszéltek ét még egyet átiiotl. Két kezével meglógta á rajzasztalt, melyen Olt, lassan hátra hintázta a testéi és b.\'lenézelt a platánfába, amely az ablak előli lassan csóválta a fejét a azellöbcn. Milyen csend van. Egy lakásban a megszokoll bútorok közt sohasem lehel ilyen egyedül lenni, mint egy ilyen irodlban. A Vágó sincs in. Még mindig kint van. A Vagó. Csúnya ember ez a Vágó. A szája olyan durva szabású, csak a haja szép, meg a lobogó szeme. Di azért mégis a szája az érdekes, olyan
1927 (ebruár II.
Képviselőházi bizottságok alakulása
Budapest, február 11. A képviselőház első tzámu bírálóbizottsága ma délelőtt megalakult. A bizottság elnökévé Rubtnek Itlvánl, alelnökévé ped g Hedry Lőrincet választolta meg.
A képviselőház második számú bírálóbizottsága ma délelőtt megalakult. A bizottság elnöke Ha/is Kálmán, jegyzője Erődt-Harrach Tihamér lett.
A képviselőház összeférhetetlenségi állandó bizollsága Teleky Tibor grót elnökletével ülést laitoll, melyen Szabiky Alajos összeférhetetlenségi ügyében Oberhammer Antall megválasztotta előadóul és a lárgya-lási halárnapot február 14 re tűzte k!.
Oláh vasutaa nem beazél-het magyarul
Kolozsvár, február II. (Éjszakal rádtijetentés) Az oláh kormány kolozsvári félhivatalos szócsöve a2t itja, bogy a kormány szigorú rendeletben lilija meg, hogya román állami vasutasok a közönséggel másként, mlot románul beszéljenek. Ha nem ludják magukat megérteni, akkor tolmácsol kell igénybe vennl.de Igy sem szabad máskép, mini oláh nyelven beszélni.
Méroiusra elkészül az uj sajtótörvény
Budapest, lebr. 11. Pesthy Pál Igazságügyminiszler kijelentette, hogy a JOvóhélen a képviselőház elé terjeszti az ingó jelzálogról szóló törvényjavaslatot és a büntető jog reformjáról szóló javaslalo\'. A sajtóra vomtkozó rendelkezések nincsenek a büntető novellában, mert azzal egy külön javaslatban fog loglalkoznl. A sajtó javaslat ebben a hónapban elkészül és azután egy ankét keretében fog|ák az érdekeltek bevonásával megtárgyalni.
Iminl egy gonoszlevőé. Furcsa, hogy ez már olyan sokszor eszébe jutott és mosl is, itt egyedül, az öres leve-i gőben, elképzelése a Vágó szálál keresi. Vadember lehel — gondolta
— s végig élte magában azokat a pillanatokat, amikor Vágó tekinteté égette az arcát és a testét.
Valami koppan! az ajtó előtt.
Klára érezte, hogy Vágó vankinl.
Nem mer mindjárt benyitanl, de be fog jönni.
— Igazán szemlelen ez a nap — méltatlankodott most Klára, akinek a bujkáló fény megint a szemébe sütött. Méltattankodásában át is olt a rajrasztal másik oldalára, szembe az ajtóval, mely előtt az imént koppant valami. A nap mosl a bálára sütött és az asszony árnyéka elnyúlt egészen az ajtóig, mint egy barna szőnyeg, amelyen hozzá vezet az ut. Két róziaszlnü lábát egymásra fektette, megfogta a kél kezével az asztal szélét — olyan jó volt Igy ülni I
— és a napnak feszülve, hátrahintázta a testét.
Most, mosl mindjárt.benyit a Vágó.
De a Vagó nem léphetett az árnyékszőnyegre, amely az asszonyhoz vezetett, mert a nap hirtelen elbull, az egész iroda csupa árnyék lelt. £s a Vagó ebben a pillanatban akasztotta durva, szegény szája alatt a nyakába a kötelei a padláson, ahova a reménytelenség leikergette az elérhetetlen asszony miatt
1927 február 12.
zalaiközlöny
iskoláról, elemiről
Tervek egy 40 tantermes egy 8 termes vasút körzeti Nagykanizsán, ahol:
nagylétszámu osztályok gyermek-serege a folyosokon var óraközben egy megüresedő tanteremre
Nagykanizsa, február 11 A polgári iskolák problémáról legutóbb irt cikkünk nemcsak az érdekeli szülök, hanem minden lenügybarát és pedagógusok köréten is élénk visszhangot keltett. Ez természetes Is, hiszen a polgári iskola a |övő iskolája. Klebelsberg Kunó gróf közoktatásügyi miniszter oly nagy súlyt helyez erre az Iskolatípusra, bogy minden nagyobb köz ségben óhajt Ilyent felállítani, mint a legszélesebb rétegeknek a Jelenlegi viszonyok közölt legmegfelelőbb iskoláját.
Miután városunkban a polgári iskola kérdéséi mindaddig felszínen kell tartani, míg vagy a város, vagy az állam részéről valamely, a kérdést végleg megoldó Intézkedés nem lör nlk és Igy vége szakad annak az áldatlan harcnak, amit e probléma felidézett, felkereslük magát az Uko-lagondnokság elnökét, hogy megkér dezzük, hogyan gondoljző a kérdést megoldhatónak.
Az iskolagondnoksági elnök dr. Hajdú Oyula a kövelkezőleg nyilatkozott ttOt iu u iv .
— Ez a Jelenlegi helyzet nem taitható lenn.
A városnak vagy az államnak ipilenl kell.
— Vagy az elemi Iskolának kell elhelyezkedést keresni, vagy a polgári Iskolának. Az a terv is [elmerült az iskolagondnoksági ülésen, hogy
a polgári leányiskola a glmná ■ zlum Internálusának szánt épületiben helyezzék el oly módon, hogy a városi zeneiskola frontja felöl egy külön bejárat nyltassék az internálusi épülethez. Ez azonban pedagógiai szempontból is lehetetlen megoldás.
— Egyetlen megoldás: Az elemi iskolák részére építsenek és Igy a polgári Iskola maradjon meg a Jelenlegi helyén.
— Tény, bogy a miniszter annak idején leirt, hogyha nem oldják meg a kérdést véglegesen, akkor kénytelen lesz aziránt intézkedni, hojy
a polgárt Iskolába felveendő ta nulók száma korlátoztassék, ez azonban lehetetlen egy oly kul-turközpontban, mint Nagykanizsa városa, hogy évről-évre Jobban és Jobban fejlődő polgári iskolák vissza-fejlesztessenek.
A polgári fiúiskola igugalóját Németh Mihályt kerestük fel azután.
— Az a helyzet — mondja — hogy minden osztályból három- három párhuzamos osztálynak kellene lennie és az örvendetes fokozatos fejlődés folytán az 1927/28-as tanévekben már feltétlenül legalább 12 tantermet kell szerezni Hiszen van olyan osztályunk, abol 56 növendék van. Ilyen
túlzsúfoltság pedig a tanítás eredményére is kihat.
— Polgári iskola építésére a várót évekig sem gondolhat, mert akkor
egy negyven tantermes Iskolaépület építéséről kelt, hogy legyen szó, szertárakkal, laboratóriummal, igaz galól és tanári szobával slb., tehát cssk egy kivihető terv van éa ez az, hogy miként a polgármester annalí idején kilátásba is helyezte,
a vasúti körzetben építtessék fel
egy nyolc tantermes elemi Iskola,
bogy itt négy elemi osztály felszabadulván, ezeknek taniermei a polgári iskolának átadhatók legyenek. Ezzel egyelőre megoldást lehelne találni. Egyelőre — mondom, mert a később felállítandó felsőbb tagozatú leányiskola vagy leányliceum is fel fog egy bizonyos százalékú polgári leányiskolás növendéket és e révén felszabidul majd ismét egy tanterem.
De bármi legyen a ferv a Jövőre "<!ve, igy nem lehet kétséges: a városnak, az engedélyokiratban vállalt kötelezettsége alapján Is, most már halaszthatatlanul és sürgősen meg kell oldani e kérdést, nehogy kulturbotránnyá dagad|on az a már kél év óla fenálló állap*, hogy egyes osztályok a folyosón kénytelenek bevárni a tanrendel és egy osztálynak míg tan\'erem se jusson.
......... 1 .
Kaposvári soffőrök garázdálkodása Geisesziget község utcáján
ut
Kaposvárról Szombathelyre elgózolá.okkal és csendőri feljelentéssel
Nagykanizsa, február II libát |» agyongázoltak.
De m-g tllaplItjtta. nyftngyfctc*-\' valamint, hogy onnan még az-
Még vasárnap delelölt 9 óra tálban történi Qelsesziget kö/Kí-K-i tíymaíiór kD. szazméiernyi távolságra három autó robogott végig öiült iramban. A kocsik közül a középen levő, Andrusecz István gelse-szigeti földműves hat éves Jenő nevű fiát elűlflt.*, aki az orvosi látlelet szerint 20 napig gyógyuló sérültté ket szenvedett.
A vakmerőn gázoló aulók meg sem állottak a baleset felidézése után, hanem tovarobogtak és igy nem lehetett még a számátjsem meglátni a kocsiknak.
A szerencsé lenül járt kisfiúnak ap|a azonban nem hagyla annyiban a dolgot és jelentési lelt a getiel csendöröisön, melynek járőre, Har-malh Oyula őrmester és Elekes János csendőr megkezdték a nyomozást, mely több tanú kihallgatása után eredménnyel végződött. Többen lát ók az elgázolást, söt arról is tudlak, hogy a meg nem engedeit tempóban robanó solf^rök még több
lek. . „
nap, tehát vasárnap este, nyolc és kilenc óra közöli visszaérkeznek és keresztül baladnak Q-lse községen. Ezeknek az adatoknak birtokában a csendőrök lesbe álltak és eredménynyel, amennyiben a mltsem sellő solfóröket, mikor a csendőrlaktanya előtt elhaladtak, lefolelték.
Trasszer Láber Endre 36 évet, Varga István 25 éves és Molnár István 31 éves géplakatos soffőrök, valamennyien kaposvári lakosok, kihallgatásuk alkalmával tagadták a sebes hi|tást és az elgázolásokról sem akartak tudni. Hogy a kérdéses időben áthaladtak a községen, nem tagadták.
Molnár és Trasszer-LSber Endre ellen gyorshi|tás miatt indul eljárás, mig a gyermeket elgázoló Varga Istvánt gondatlanságból okozott súlyos lestlséitéa címén leijelentelte a csendőrség a kanizsai kir. ügyéaztégen.
Beszélgetés a világhirü koplalómüvész-növel, aki Budapesten 45 napig koplalt
Elmondja regényes élettörténetét t „Zalai Közlöny" mtukatársának
Budapaat, tebruár 11 (Saját munkatársunktól) A ,Zalai Közlöny" Budapesten Időző munka-táisának érdekes interjúra nyillott alkalma a hélen egyik este. Meghitt beszélgetési folytatott Kdthe Markov kisasszonnyal, a világhirü koplaló-művésznővel, akiről a fővárosi lapok is hasábokat írtak a nyáron és aki a városligeti Plasztikumban negyvenöt. napig koplalt, napi egy millió koronáért.
A kis koplaló művésznővel egy körúti kávéházban találkoztam össze
egy közös ismerősöm révén és csakhamar érdekes beszélgetést folytattunk le. Már tudniillik ö beszélt és én jegyeztem.
A kis Kathe, aki alig Uzennyolc-éves, eddig még sohasem nyilatkozóit újságírónak azokról az Intimitásokról, melyek kalandos éleiét egészen a koplalás művétzelének nemet kultiválásig sodoriák. Beszéli 6 mindenről már, oldalak vannak róla lejegyezve a legtekintélyesebb Ispokban, de azi, a ml a legtöbb érdekességre tarthat számol, hogy mi
vitte és hogy jött a gondolatra, hogy ezt az életveszélyes produkciót megcsinálj), erről nem beszélt. Kérték •okan, hogy mondja el, de nem akarta soha. Most nem tudni mi okból, talán mert nem csak az újságíró száraz kíváncsi természetét látta bennem, talán mert már érzi, hogy ezzel nem változtat semmit, elmondott mindent. \'
— Ahogy beszélt, voll valami elfojtott keserűség a hang|ában és ttínte egy helyen azl véltem, hogy Emőd Tamás négy fekete tó\' című versének gyermekhősével felkiált: .Anyám én nem Ilyen lovat akartam I\' m
Ka he M trkov szerbiai születésű bécsllány. Niaben, született, de gyermekkorának kezdődő éveitől fogva a Ringek éa Rundok flaszteréi! taposta ét nyargalázia a bécskörnvéki gyár-füslös hervatag szinü küUá-osI kis parkokat, ahol a Jó Alt-Wienerck Mak bajor söröket és beszéltek a Hsb burg caászársig fénykoráról, amely azóta, hajh, letűnt. Mint minden embersas Irag\'édis, az övé lt így kezdődött :
— Apám, anyám korán elhallak. A nővérem neveli. Dolgoztatott üzletében, mert férje kereskedő volt, de toha nem tekintett testvérének. Amíg lehetett lűrtem, aztán ezelőtt két évvel megszöktem hazulról és mert annyi jót és szépei beszéltek Magyarországról, de Idejöttem. Itt volt egy rokonom és annál ven<lé-vé?és tehetségét éreztem másamban, cirkuszhoz kerültem. Bécsbe, ma|d ismét P.stre kerűllünk. Nem volt rosszabb dolgom, mint otthon a lestvéremnél. Mindig arról álmodoztam, hogy egyszer keresek annyi pénzt, hojy egy kis üzletet tudjak nyitni és egyszerűen abból megéljek. Kapóra Jött az alkalom, mikor itt Pesten a mull nyáron a német koplaló művész, Undeneck produkálta magát. Rngtön megvoll a terven. Megpróbá om én is és Igy tatán kapok egyszerre egy - nagyobb summát ét m-glesz a kicsi üzlet, amire ugy vásylam. Hamar ment minden. Impresszárió hamar akadt és én bevonultam az üvegkalitkába, hogy napi egy millió koronáért koplaljak.
— Milyen lelki elhatározással vitte rá magát erre a veszélyes feladatra ?
Az a tudat, hogy most az egyszer megteszem és akkor örökre véget vetek ennek a kalandos életemnek és szürke polgárnő leszek ét kl fogom söpörni minden reggel az én kis boltocskámat.
— És mit érzett, mikor koplalt? Milyen érzése volt?
— Nem volt rossz. Eleinte nehéz volt, de a tizedik nrp után már könnyen ment minden. Kitűnő szórakozást nyújtóit, hogy amíg koplaltam, addig a férfiak sorra belim szereltek. Piszlolypárbajt vivtak érettem és küldözgették a szerelmes leveleket nyakra-tőre.
— A negyvenöt nap letelt és a szanatóriumban, melytől az impresz-száiiónak kellett gondoskodni, a szerződésünk értelmében kitűnő ápo-ást kapva, hamar felépültem. Megkaptam a pénzt és bogy még egyszer megnézzem Bécset, elutaztam
zalai közlöny
oda. Felkerestem a rövéreme\'. a\'d mikor értesült rólo, hogy mit miivel tem és 45 darab millióst koptam, egészen megváltozott iránjunban. Kedves lett hozzám és rá akart beszélni, hogy adjam neki oda a pénznek felél és maradjak nála. Én nem akartam, erre megfenyegetelt, hogy mint kiskorúval, majd elbánik velem. Ez be is következett. A rendörséghez fordult és bár kitűnő agyvédet fogadtam, mégis az árvaszék és más bonyolult hivatalos rl|árások ulán elvitették a rendőrséggel a negyvenöt milliómat és letétbe helyezték az árva-széknél. Ez az ősszel voll és én azóta sem tudom, hogy mi lett a pénzemmel. Az ügyvéden nem képes semmit sem tenni. Bécsből ezután újra Pestre jöttem és most ismét tárgyalok az impresszáriómmal. Belgiumba, Dinliba és Brazllldba akar kivinni Nagy gázsil igémek mindenütt, de azt hiszem, Braziliába megyek. Ilt Pesten, is akarják, hogy a tavasszal produkáljam magamat, de ilt, ahol már ismernek, nem akarok.
És nincs igaza ? Minek koplaljon 6 Peslen pénzért, mikor vannak ezren, akik koplalnak ingyen is, ha akarnak, ha nem. • \\
— Brazíliába megyek — Ismétli — és ha egyszer meginl megkapom a honoráriumot, akkor ügyesebb leszek és visszajövök ide Pestre, hogy Unj\\»wm att a ki« boltocskái valamelyik kis pesll utcában. Mert az
Igaz, hogy Pestet nagyon szeretem. *
Még sok mlndenl, egy egész életregényt mondott. De azt hiszem, hogy az igazi nagy életregénye csak most fog kezdődni, ba tényleg eleget tesz a meghívásnak és Braziliába megy koplalni. Brazília nem Magyarország. Olt jobb az élet. de az idegen számára tátongó pokol, mely elnyeli a tengerentúlról jölt vándort, aki a szerencsét hajszolja.
Ka he Markov pedig a szerencsét hajszolja. Bollol szerelne nyílni, mondotta akadozott magyarsággal és nem veszi észre, bogy ö is csak egy darab portéka az élet nagy Vásárában. .Művészete" címén az egészségéi dobja oda a csodára éhes emberek elé, mig egyszer egészen oll marad valamelyik Ovegkalitkában. Mert már Budapesten is, mikor a harmincötödik napnál tartott, orvosa tigyelmez-lelle, bogy éleiével játszik, ha nem hagyja abba. De 6 kitartott, mert egy kis boltocskáról álmodozott, amit nyitni akar és amelynek pulija melleit egyszer ezüstös tejjel merenghet kalandos ifjúságáról, a városligeti Plaszlikum tátott szájú bámulóiról...
De ha nem jut el a kicsiny boltig?... Ha ott marad valahol Braziliában és lengetparti korcsmák részeg tengerészek által ide oda lökdösött hervatag penészvirága lesz ?...
Pedig igazán kár volna érte. Olyan szép szőke leány. A szemében minlha az ég tükröződne. Egy ragyogó, nyári kék ég és egy borús tekintet ege.
És a vállán van talán összesen tizennyolc és fél év. U. Gy.
Hidat kell építeni a vasúti bevágás felett
a Ba thyány-utca végén a sétatérre
Nagykanizsa, lebruár II
Egyik legszebb, legcsendesebb, lcgidilhkusabb és leguribb ulcája Nagykanizsának a Batthyány utca. A .dolce far nienle" sehol olyan ideális ollh. nl nem verhet magának, mint ennek a liszla levegőjű, zöld fasoros, zs|tól soha felvert utcának virágos udvaru házaiban.
Csak egy btj van I A Batthyány-utca: zsákulca. Rátorkollik a vasuli sinek völgyére és ezért egy vasbeton-cirádás kerítés zárja le az ulca végét. Ez meg azért baj, mert a vasutvölgy másik oldalin terjeszkedik városunk egyetlen ékessége, a sétatér, amll épen ezen az ulcán keresztül lehelne az egész város felöl legkönnyebben megközelíteni.
Valamikor már letvezlek itt egy vasuli hidat, de ez a többi tervekkel egyült a feledésé lelt. Most újra több felől hallottuk azt a konkrét kívánságot, hogy a város építtesse meg, ha csak gyalogjáróval is, a legegyszerűbben is, a Batthyány utcáról a sétatérre ívelő hidal
Igaz, hogy a város a sokféle kölcsön! csak lukraliv beruházásokra fordíthatja, de — ha nem akarunk, mert nincs is szükség egy monumentális lfc\\e»Hmti\\y,c — ennek a tervnek a megvalósítási nem igényelne olyan összegeket, amiket a háztartás Is ne birna el valamilyen formában.
Ez a híd nem cs.k a városi séla-kerlet lenné könnyebben megközelíthetővé és rendeltelésének jobban, mindenki számára megfelelőbbé, hanem bekapcsolná a sétatér melletti Oyár-utcM is a városi forgalomba.
A városi mérnöki hivatal olyan szak erőkkel rendelkezik, hogy egy a célnak megfeleli vasbeton hidat talán házilag is megépíthetnének és akkor lenne egyenes ut a sétakerthez, nem kellene kerülő ulakon, a Csengery-uton, a Kossuth- éren át megközelíteni a sétaterel. Ma az a helyzet, hogy a sétatérig kimenni, már maga egy séla, mig ez! az ulal megrövidítve, maradna ideje és kedve a sétálóknak a park utjain szívni egy kevés pormenles, csendes levegőt. Egyébként sent mindegy az, hogy a napi sétát utcán, házak között vagy a szabad természet sokat megénekeli öléhez hasonló miliőben lehet-e elvégezni.
Az ulak hosszúsága sem indifferens a sélálók szempontjából, öregek és gyermekek, tehát a legszorgalmasabb sélálók, keresik fel leggyakrabban a sétaterei, ezek pedig szívesen keresnék a rövidebb utat, hogy mennél intenzivebben használhassák ki a parkban való sélálgatás zavartalan, por, zaj és egyéb veszedelmektől mentes gyönyörűségeit.
Lemondott Gyfirmegye főispánja
Győr, február 11. Dardnyl Kálmán, Oyfrvármegye főispánja méltóságáról lemondott.
NAPS HÍREK
3APIHEND
Február 12, szombat
Róma! katolikus: Szervita r. 7 al. Pro-tcstins: Lídia. Izraelita: Adar hó 10.
Nap kel reoicl 7 óra 12 perckoi nyugszik délután 17 óra 17 perckor.
Fogorvosok tudományos ülése este Vi7 Örskor a városháza dísztermében.
OltiregycsOIctl-tca este 8 órakor a Keresztény Otthonban.
Mozi. Uránia: A tehér tigris, izgalmas dráma. 1-lóadlsok: 7 és 0 órakor.
— A kózkórházból. A megbe legeden dr. Takács Zollán közkór-hlzi Igazgató lőorvosl belcgsége tartamára a sebészeti osztályon dr. Nlsponszky Béla törvényszéki orvos helyettesit!.
_ Vecsey Kanizsán tartja a tavasszal első magyarországi koncertjét. Mint értesülünk, Vecsey Ferenc a közeljövőben újra Magyarországra érkezik. Ezeselben első itthoni koncertjét Nagykanizsán fogja megtartani, valószínűleg április hónapban. A nagykanizsai közönség, melynek Vecsey régóla larlozik ezzel a zenei ünnep-nappal, nagy várakozással tekint ez uj hirek valóra válása elé.
— Rákosi Jenő előadást tart Zalaegerszegen. A Rákosi Jenő tubileuml bizottság kiküldölt|e tegnap Zalaegerszegen járt és felkereste Czobor Mátyás polgármestert, a Rákosi Viklor Társaság elnökét, akit arról érlesüett, hogy Rákosi Jenő, mini a város díszpolgára, jublleuna alkalmából előadást kíván tartani Zalaegerszegen. A polgármester készséggel hozzájárult az előadás megrendezéséhez. Mint a Rákosi Viklor Társaság elnöke, közölte a jubileumi bizottság kiküldöttjével, hogy Rákosi Jenő március 20 lka körül az egyik líceálls előadás keretében larthatná meg előadásál ünnepélyes keretek között. Az előadás rendezését a RÍ-kosi Viktor Irodalmi Társaság vállalja. Az ősz író Zalaegerszeg után Szombathelyre utazik, ahol szintén Unwpelni fogja Vasvármegye közönsége.
— A Ker. Tisztviselőnők vasárnapi teadélutánján Hűli Cili fog f lolvasnl egy kedves, derüselbeszélést
— Az Oltáregylet mai tea-estélye. A nagykanizsai Oltáregylet ma este 8 órakor a Keresztény Otthonban tartja meg teaeslélyét, a melyen Málés P. Hilár oltáregyleti igazgató elóidásl fog lartani. Az ol\'áregyleli leaeslélyek mindenkor a IfgcsaISdiasabb, legkedélyesebb és le^hingulalosabb leaeslélyek, melyeken a nagykanizsai katolikus társadalom leg|-)bbjíi vesznek rtszL Be-lépli-dij teával személyenként 10 000 korona. Azonkívül gazdag bűfíé. A mai leaeslélyen a város szitte java fog megjelenni.
— A Ker. Szoc. Párt vasárnapi szórakozlaló-estjén dr Kiss Mátlon kegyesrendi tanár fog előadást tartani.
__1927 lehniár 12
— Drózdy Oyőzőt elítélték becsületsértés miatt. Budapestről jelentik: Csű örökön tárgyalta a bünlelő járásbíróságon Oláh OjU\'a járásbitó Drózdy Oyőző volt nemzetgyűlési képviselő ügyéi, aki ellen Lukács István és Relsz Jlnos szerelők lellek feljelentést btcsűletsírlés és könnyű testi sérlés vétsége cimén. D őzdy a tárgyaláson kijelentelte, hogy nem érzi magát blnösnek. A bizonyítási eljérás befejezése után a járásbíróság becsületsértés vétségében mondta kl bűnösnek Drózdyt is ezért 40 pengő büntetésre itélle el. Drózdy az itélel ellen leircbbezést jelentett be.
— Menetrend-változás a Déll-vasuton. A Délivasut igazgatósága május 15-élől uj menetrendet léptet életbe a Budapest—Nagykanizsa-Szombathely—Bécs útvonalon. Az uj msnelrend szerint a trieszti gyorshoz, amely délután 5 órakor indul Bud pesttől, Nagykanizsán csatlakozó vonat indul Szombathely felé. A tiiesz\'i gyors délulán 5 órakor indul Budapestről, este 9 órakor érkezik meg Nagykanizsára, ahonnan esle fél 10 kor Indul a csatlakozó vonat Szombathely felé. Az uj vonalot ahelyett a vonat he\'yett állilják be, amely most délután 6 órakor indul Nagykanizsáról Szombathelyre.
— Schwarcz Dezsí harisnyái a leg|obb.ik.
— Szegeden lesz az Idei országos dalosverseny. Az Országos Dilosszövelségnek a Zalamegyei Da-losszövelséghez N igykanlzsára érkezeti értesítése szerint az Idei országos dalosversenyeket auguszius 13., 14. és 15 én Szegeden fogják megtartani.
— Tanítók Háza Keszthelyen.
A M agy írországi Tanilők Eölvös Alapja Keszthelyen megveszi háromnegyed milliárd koronáért a Beke-féle vendéglő és szálloda bázál. Az ügylet perlekluáláaa véget! ma, szombaton érkeznek a budapesti megbízónak Keszthelyre.
— Jelmezestély húshagyókedden. A Nagykanizsai Sport Egylet március elsején, húshagyókedden zártkörű jelmez-esléljt rendez a Polgári Egylet földszinti lermeiben. A mulals\'g egyik érdekessége lesz a láncrouletle. Bár a jelmez nem kötelező, elörelálhalólag gazdag látványosságot is fog nyújtani a tarka lelvonulás. Az estély jövedelmeiből az NSE sportfelszerelését gyarapítja.
— Műkedvelők Balatonszemesen. A balalonszemesi fiatalság műkedvelői február 19 én és 20-án esle az ottani Hableány-vendéglőben a templom javára előadják a .Vadgalamb" c. népszínművet. A vasárnapi előadás után bál következik.
— Ugy-e szép volt a hajain a bálban ?
— Igen.
—ATLAS LUXUS SCHAMPOOIIIUL
mostam.
Kapható Vágó Endre UlaUzertárában
Főút 14.
tő21 labntár 12.
ZALAI KÖZLÖNY
S
URÁNIA
Szombat 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 is 9 órakor
A fehér tigris
Izgalmas dráma 10 felvonásban. Főszerepben John Barrymore.
Csak egy napig! Hétfőn este 7 és 9 órakor
A tengerfenék csodái
Izgalmas kaland a tenger fenekén 6 felvonásban. Eddig még nem látott csodák a t.ngcr mélyén. — Eredeti vlzalattl felvételek!
VILÁG MOZGÓ
Csak egy nap! Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Halál megvetője
Harry Piel legújabb kalandja 8 felvonásban
Id»jér4s
A nagykanizsai alatoorologial mag-Itavalö Talcntéaa: Pénteken a himttUk-Jer Reggel 7 órakor 18, délután 2 arakor +2 9, «ate 9 órakor —04.
reWdzrt: Iteggel tiszta, délben kevésbbé bonalt, eate tiszta égboltozat.
Stílirány: Reggel délben és sete északkeleti szél.
Reggel dér.
A Meteorológiai Intézőt Jelentése szériát az időjárásban lényeges változás nem váltuté.
— Védekezés az Influenza-ba-dllusok ellen. Alig van biz Nagy kanlzsán, amelynek ne lenna betege. A járvány elleni védekezés olt kezdődik, hogy a helyiségek levegőiét, melyekben tartózkodunk, llaztán kell tartani. Ezt a célt szolgálja meglepő eredménnyel a népjóléti miniszter 1524—1926. sz. véleményezésével országszerte Icijetz\'elt Brlxol tab-lelta és tómb, amik a szoba levegőiét állandóan kellemes illattal töltik cl, minden néven nevezendő kellemetlen buzi, dohánylűst szagol, dobos kigőzolgést megszűnteinek, a levegő baktériumait megölik, mosdó-vizben fertőtlenítő hatást váltanak kl. A budapesti Brtvoí-müvck Nagykanizsán Vági lllatszerésznél létesítettek lerakalol, ahol Ingyen minták a közönség rendelkezésére állanak. Ez az univerzális fertőtlenítő készilmény minden magyar városban napok alatt a legszélesebb körökben elterjedt.
— Ismeretterjesztő előadás Keszthelyen. Kakutjcvlcz József dr., gazdasági akadémiai tanár február 14 én .Salzburg és környéke állattenyésztéséről" vetített képes tudományos előadást tart a keszthelyi Urániában.
— A zalai Írók szerzői estje Zalaazentgróton. A zalai földnek kél kiváló tehetségű lró|a: N.Szaód Oyula Iró és etnográfus és Orosz Iván Iró és poéta most tartották szerzői esljűket Zalaszcnlgróton szép siker mellett. N. Szabó Oyula, aki hatalmú munkája révéo, melyet Züíüorszdg címmel Ír, már |ó ismerőse a közönségnek. Ez alkalommal Orosz Iván költészetét méltatta műértő készséggel éa alapos fejtegetésekkel analizálta 0;osz Iván prózáinak Irodalmi becsességél. Majd ezután néhány novelláját olvasta fel nagy és őszinte tetszés mellett. — Orosz Iván ugyancsak novellák előadásával szerepelt az eltén és Unom meglátással megírt versekkeL Mind a kél előadónak sokat lapsolt a szépszámú előkelő közönség, melynek soraiban a városka és a környék Intelligenciája nagy számban volt képviselve.
— Majdnem hatezer cigány van Burgenlandban. A burgenlandi kormány most hozta nyilvánosságra az 1926. év végén rendezett cigány-népszámlálás adatait A statisztika szerint Burgenlandban jelenleg 5971 cigány él, annak is legnagyobb része Burgenland déli ré->ién. Jellemző még, hogy a cigányoknak ma|dnem fele Horválh nevezetű.
— Zalaegerszegen enyhül az | Influenza-járvány. Zalaegerszegen, 1 mint az ottani városi llsztiorvosi hivatal jelenti, az inllucnza-járvány csökkenőben van. Szövődményes megbetegedést a városban csak néhányat konstatállak ujabban. Spanyol-haláleset nem történt ujabb.
— Nagy tűznek esett áldozatul a nagyatádi villanytelep. Szerdán hajnalban Nagyaládon Kánya Albert tulajdonát képező kétemeletes malom gépháza kigyullad! és bár azonnal m-gy apparátussal kezdődőt meg az oltás, tt gépház javarészben elpusztult. Érzel együtt tönkrement a községei villannyal ellátó áramfejlesztő gépsiel Is, mely a malom gépházában voll felállítva. Most az a helyzet áll fenn, hogy nem lévén más áramfejlesztő telep, ki vannak téve a község lakói annak, hogy a gépház lelépi léséig, tehát 3-4 hónapig nem lesz villany.
— Székházat \\ ettek a soproni Iparosok. A soproni iparosságnak már régi vágya, hogy saját székháza legyen. A székház lélesilése érdekében mozgalmat l> Inditoliak, amely most eredménnyel is végződölt. A kereskedelmi miniszter kamatmentes kölcsönéből az iparosok székházcéljaira megvetlek egy házat, amely teljesen megfelel a jelzett célra.
— Ókori csontleleteket találtak a Fertő homokjában. Moson-bántalu burgenlandi község halárában, a Fertő partján homokásás közben három emberi cionlvázra bukkantak. A leletekről megállapilolták, hogy azok még a Krisztus előlll, vagy népvándorlás korabeli időkből származnak. Ugyancsak régi csonl-lelelckre bukkanlak Zurány község halárában is. A leletek tudományos szempontból azért jelentősek, mert a két burgenlandi község közelében eddig nem akadlak ókori, vagy régebbi kuliura nyomaira.
BÁDIÓ SIŰSOB
Február 12 (szombat)
Budapest 9.30, 12 és 3 Hirek, tőzsde. 5 Kamarazene. Korottagyétnántok. Nyitány, Bizet: Carmen. — Ábránd. Schubert: Moment musical. 6.1S Az államvasút! gépgyár rnunkásjólétl Intéiményclról. 6.50 Yliusagi előadás. 7.15 Kuplék zongorakísérettel. 8 Tlcharkh Zdenka zongoraművésznő hangversenye. 0 Magyart Imre és zenekarának hangversenye. 11 Bachmann jazz bánd a Dunapalota szállóból.
Bécs 11 Szimfónikus zene. Ünnepi hangverseny. 330 Népszerű zene. 7 Loliengrin, az állami opera előadása, utána Jazz-baad.
Barlln 12 30 Mezőgazdasági előadás. 7.30 Balladák, zeue. 5 Kamarazene. 7 30 Munkásjogi kérdések, előadás. 7.55 Ko-pernikus-Tánczene.
Basel I Gramafonzene. 4 Népszerű zene. 8 Dalest. 8.15 Gordonka zene. 8.25 Dalok. 835 .Mozart: Jupiter szimfónia zene. 865 Dalest folyiatá»a. 9.35 Richárd Strauss : E» szólt Znralhustra, szimf. költemény. 10.30 Jazz-band.
Boroszló 12.20 Népszerű zene. 1.20 üramafonzene. 4.30 Indulók zene. 8 Zenekari hangverseny. 0 Tánczene.
Brünn 5.20 Bábszínház. 7 Hangverseny opcrcttrészlctek. 8 30 Vidám dalest.
Hamburg 1030 Asszonyoknak. 12.30 Hangverseny. 4 15 Klel: Népszerű zene. 5.25 Zeneesztétika, előadás. 0 Vidám kabaré. 7.30 Operaelőadás, .l\'illangókhwsz-szony\', utána Népszerű zene és Jazz-band.
Kőnlgsberg 11.30 Gramafonzene. 4 30 Tánczene. 8.10 Stefau Zweig rokokójltéka, utána tinc/ene.
Langcnberg 1.30—5 Népszerű zene. 5 55 Asszonyoknak, 0 Zenei előadás. A népdal zenei illusztrációkkal. 6 Münster: Melodráma. 8 A Biedermeiertől a cíiarles-tonig, előadás &30 Vidám est, kabaré. 8.30 Dortmund: Vldlm hétvégi előadás, zene. 10.30 Jazz-band.
London 2.60 7 Népszerű zene. 7.45 Iskolai énekkar hangversenye. 8.15 Tarka est, RAdJÓ-revü. 9.45 Dalest. 10.30 Szó-lisU-est. 11.30 Jazz-band.
Milánó 4.20 Rádió-kabaré. 8 45 Operaelőadás. Ros&ini: A szevillai borbély. U Jazz-band.
Rádió-Párizs 1.30 Szlmfónikua zene. 5.45 Jazz-band. 930 Díszhangverseny.
Prága II Gramafon hangverseny. 12.15 és 4 30 Hangverseny. 630 Bábszínház. 8 Az eladóit szerelem, Neruda vígjátéka.
Stuttgart 1.10 Gramafonzene. 4 Szórakoztató zene. 8 Kamarazene. Utána Rádiókabaré.
— Baleset. Navracslcs Ferencné szül. Varga Katalin zákányi asszony saját szekeréről vigyázatlansága folytán oly szerencsétlenül bukott le, hogy balkeze eltörött. A kanizsai kórházban ápolják.
Irodalom- Művészet
Percek hegyén
Szökc Sándor versei
A fiatal magyar poéla-nemzedék egy Ösvénykereső haj\'ása emelte fel szavát ebben a kis kötetben. Nem modern poéla és nem is a konzervatív iskola\'neveltje. E»;y szerencsés-keztl lan\'p:ngelő, akiben egészséges véna buzog, tele Ígérettel. Valami heliótrop erö fordítja a ma forrongó, laklelő, uj lírája felé, de öszlönös ér;ésscl fékezi le annak szabadosságai!. Mélyről hozott gondolatait sok kifcjezéabeli erővel ötvözi széppé, de fő-:iő>sége nem it\', ; hanem a metiumok, a ritmus és rimek játékában van. Egyik, másik versében fiatal titánok ereje buzog, de legtöbb hangulata egyszerű, tiszta miv-ságával, romlailanbágával, a poézis szinte gyermekded hilével hat. Tárgyainak bőségszarujában nem sok a variáns: az egocentrikus líra művelője s igy inkább közvelleniégével b.it, amil még jobban kiemel formáinak ezzel ellenlélcs mesterkélt-ségc. Valami fiatalos melancholia az alapszíne egész lelkiviligának. Ez a három tora mottója, lehetne egész poéta-egyéniségének:
.Ha ntm bánat irta, Kétüg, remény, tírás: Hazudik az irát /\'
Egy-két sikerült kontraszt-effektusa egyenesen meglepő. Ez is a formik mesterének javára esik. A rímeket szenvedélyesen tisztán szereti s ez sokszor nagy hátrányára van kifejezései őszinteségének (napban — nap van, akkép — a képlaniom-fantom); ez a rimkeresés rendszeres nála. Szó ősszetételeibrn itt-ott kényszeredett ffén;orom,emlékestelén). A poetica licenlia sokszor a grammatika rovására érvényesül (légedet, ifjúság).
Végelemzésben a .Percek hegyén" egy fiatal, uj magyar erő első kirobbanása. $lég nagy gesztusokkal veri a lantot, ezért van közben egy-egy mcl lé-kapás j.
A csinos BStlüásu könyv az Aurora kiadásában jeleni meg Budapesten, Herczeg Ferenc előszavával.
Darbarlts Lajos
)( A .Szcrct-e még* és a .Lesz maga
Iuszt Is az enyém* szerzőjének, Eisemann AihAly.uk kóláját a Sóhaj-t közli a Színházi E\'et uj száma. Incze Sándor hetilapja e héten a szokottnál it dúsabb és érdekesebb. Egyed Zoltán interjúja Péchy Erzsivel Manchesterben, a Délibáb i>Arist premierje, irgalmas riport Somogyi Nusl-ról, Biller Irén nyilatkozata a szomorú primadonna sorsról, Farkas Imre Lelki Klinikája, Liptay Imre HáztUznézó, Szenes Béla MWiából pesti fiu lett és Békelíy István Az ötödik B. cimü egyfelvonásosai, rengeteg kép, cikk van még az uj Színházi Életben, amelynek ára 80 fillér. Előfizetési ár negyedévre 8 pengő. Kiadóhivatal Budapest VII. Erzsébet-körut 29. sz.
lOZeÓSZINHÁZAK
Uránia szombat 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: A jchtr tigris. Izgalmas dráma 10 felvonásban. Főszerepben John Barrymore.
Világ csak vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Halát megvetője, Harry l\'iel legújabb kalandja 6 felvonásban.
Keszthelyi Uránia szombati műsora: Salambo, Ouslave Flaut-er! örökbecsű regény; filmen 6 felv. tan.
A ZALAI KÖZLÖNY
1927február 5.
IÖZűmASÁ0
Timi
Az irányzat a mai rendezési napra való tekintettel egyenlőtlenül alakult. A külföldi tőzsdékről ösztönjés nem voll és igy csak az üzlet technikai lebonyoli\'ásainak halása érvényesüli. Zárlat elöli megszilárdult a Gans-Danubius és 6-8 pengCvcl emei-kedetl. Érdeklődés mutatkozott a a OanZ\' villamos, Nemzeti Bank és Ooldbergér iráni, meljek szintén javultak. Oyeogébben tendált a ku-liszp\'ae, ezeokivül az ipari ériékek ktzül Magyar Cukor, Naiici, Részvénysör és Gummi. A forgalom ma is meglehetősen csendes volt.
Parit SO 42\'.i. London 2S-23U Newvork 520 00, Brutiel 7230. Mll.no 22"45, Amsterdam 208 07\'Y Berlin 123 22ti Wltn 73 27It Sofla 3-75. PriM ISMO\'.a. V»r*i 5805, Budapest 90-90, Belgrád 9M Bukarest 2 ü2\';i
t i>tuU{r4*ü líuia bvka-jísjtíw
VALUTÁK
Lengyel 6320-64 70 Angolt. 27-70-27 86 Csalik. 16-Í9-16Ü7 Dinár 1001-1006 Dollár S38G0 571-00 Pranctj tr 2235-2280 Hol!. 278 35-229-35 l.d 310-30)
Léva 409-I-15 Ura 24 70-2415 Márka 13525-13575 Sehlll. 80-37-8072 Dánk. 152 10-152 75 Svá|ei 1.109-80-11020 Belga tr. 79-40 :0 70 Norvég 14750-148 15 Svédk. 15-\'\'25-152 90
DEVIZÁK Arait. 228-50 22920 Belgrád 1002-10C6 Berlin 135-32-135-72 Bukarest 3-10-3-17 Brüítrel 79-40-7965 Kopenti 15217 152 62 Oszló 146-72 147 17 London 27-70-27-78 Milano 24-57-2J-87 ^Newvork 570 95-2 65 Pirii 2232-2257 Prága 1691-1696 Szólta 410-4-14 Stoekti. 152-37-152 82 Vanó 63 55-64 75 Wien 80-46-S07I Zürich lúMO-llO-tS
Terménvtf zsde
Buzi ttizav. 75 kg** 33 20 - 33-60, 76 Vg-OI 35 60-34 00 77 kg-oi 3410-34 50, 78 kg-oi 34 50 34 90, egyéb 75 kg-oi 32-40 --32\'80, 76 kg-oi 32-80 --33-20, 77 kg-oi 3330 3570, 78 kg-ol 31-70 -3410, rozs 2669-26 70-likarmlny-árpi 2200-22 50, tórárpa MCO-27-60, zab 20 40-20 60, tengeri 19 OO-19 10,
repce —•---•—, kolei 15-20-15 80,
korpr IS-6Í—IS-SO.
8orWsrí«ár
Pelhajtíi ÍM, melyból ctadaltanul visszamaradt 130 darab. LtsórendS 1-50—1-52, szedett 1 48—1 52. izedell közép 141 -1-46, könnyű t-28-1\'36, eltóiendil Öreg
1-4S-1-4S másodrendű 1-10-141. angol auMő 1-44 -1-76. izalonna nagyban 1-48. -152. zsír 1-72-1-76, lehuzoll hal 200-
2-12 izalonnái télsertés l«0-I80. Az irányzat élénk.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK
D. M. Nem minden anekdota sikeiül CRyíormán A.„Tréfa a vonaton" is pompá» tréfa lenne, ha volna értelme, lenne poénja és lehetne legalább csak mosolyogni is neki.
U. Oy. (Budapest) Mihelyt a recenziót kézhezkaptuk, az ismertetés megielcnik,
Z. A. M. (Kecskemét) Alkalomadtán felhasználjuk,
Z. S. AtdolRozásra szorul. Rövidesen sor kerül reí.
N. Sz. Oy. (Zalaegerszeg) Amint a nyomdatechnikai pillanatnyi akadályokon tul lesidnV, megbeszélés szerint megkezdjük a köziéit.
Kiadja: Zrinyl Nyoaíaiptr éi Kőayv kvukoiii RT, I«cfkiubju
APRóHIHDETÉSEK
(HlrdaMaak dlj— alfira »«ot«nd6)
Ai npróhiidetéi dija 10 Jióli 50 fIIIAr.. A dcnizó i minden vastagabb betOból álló nró két szónak »ziraittalik. Minden további uó dija 8 flll. A Mrdatéal rflj •l«ra I!*•«ondő a forgalmiadé hozziixárnltáíával
Olókádak, tiszta cin, alig használ!, >!c«ón eladó Kinlzsy-utca 83. 543
Telje« ónémet háló, 3 részes szekrény és\'egyéb bútorok, konyhaszekrény, csillárok eladók. Cstngery-ul IC. bal._541
Tótszerdshelyen, legforgalmasabb helyen egy üzletház bórboadó. Bóvebbet Lskatos. Kiskoronában. MS
latálló kocsiszínnel és raktár, mely műhelynek is alkalmas, azonnal kiadó. —
Király-utca 47. ____566
Kortéaxt-móhóaxt, aki a virág-, konyha- és gyQmolesVertészetben, valamint a méhészetben* tökéletes, szentgyorgynapl belépéssel, konvencióra keres — Taszjlói Gazdaság. Szepetk.
KUIönbejáratu bútorozol! szoba belvárosban kiadó. Crm a kiadóban. 576
MAYER KLOTILD UTÓDA
VARGA nándor
ratufeató, Efcraoió-, vcgytl»xtlt&-válUUU Nagykanizaa, Huuyadi-utoa 19.
Gyüjtótelcp: Kazlnezy-utca 8.
Legolcsóbb árban
fest, tisítit, gonvréroz és plisslroz. Ingek, gallérok, nindenn^mü háztartási fehérncmöek olcsón
ós szépen lisztidatnak. Gyászruhák 12 óra alatt (estetnek. Minta utáni festés. «g;
Kiss Ferenc, Balázs Árpád
nótái, modern táncdarabok
Zll
A legjobb „DEKA" gramofon
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
Értesités.
Tisztelettel érlesilem a nagyérdemu közönséget, hogy a Telekiül 15. számú autóházamban
a m»i naplói kezdve a kenyérsütést kilogrammonként
5 Iliit, azaz 600 koronáért
vállalom. Szivcs pártfogást kérve, vagyok kiváló tisztelettel Nagy Béla
567 sütőmester.
NATHALAZ ELLEN
és mindennemű undoritő büz eltüntetése, valamim a baktériumok meg-megölésére egyedül alkalmas a
brixol
Egyedárusiló:
VÁGÓ ENDRE ILLATSZERTÁRA.
Kézmosás, szájmosás és mindennemű fertőtlenítés 68 legideálisabb szagtalanító szere.
igb- illatosít és~fertőtlehit.
KERTI MAGVAK
Növényvédelmiszerek gyümölcsfák ápolására
Műtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
SS cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet térMO. (Bíróság melleit.)
Meghivó.
A néhai Hild István emlékére slnpitott Temetkezési Egylet 1927. évi február hó 20-án, vasárnap délután 2 órakor a Zrínyi Miklós-utcai p il-gárl iskola tornatermében
évi ito Közgyűlését
tart)!, melyre a b. tsgjiit tisztelettel meghívja
575 az id. Vezetőség.
Intelligens és agilis egyéneket keresünk
nagy jövedelemmel
helybeli kóuyvelőtizctésl és terjesztési munkára, írásbeli ajánlatokat referenciákkal
Magyar Jövő R.T. Miskolc.
| 400/1927. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56—58. §-al értelmében eszköz-: lendó nyilvános elárvereléséről.
| A végrehajlást szenvedő neve: ; őzv. Vidákovics Istvánné.
Lakása: Nagykanizsa, Vatazsdi-\' utca 15. sz.
, Az el6ő árverés helye: Nagyka-\' nizsa, VjrazsJI-utca 15. sz.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1927. február 17-én d. c. 9 óra.
A második árverés helye: Nagykanizsa, Varuzsdi-utca 15. sz.
A mísodik árverés ideje (nap és óra): 1927. febiuár 28-án d. e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése, sommásan, nemenként:
1. 28 drb korcsmaszék 1,100000 K
2. 5 drb korcsmaasztal 700000 K
3. 1 drb sönlésállvány 500 000 K
4. 1 drb fali ingaóra 700 000 K 5 2 drb falikép 1,000000 K 1). 6 drb boroshordó 2,377 000 K
összes becsértékben.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek mindeneseire eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által lizetendő a forgalmi adó és az escileges fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1927. évi január hó 26. napján.
Lelioczky Lajos
városi végrehajtó.
A letenyei kir. járásbíróság, mint felekkőnvyl hatóság.
2149/1926. tk.
kiéli iietMiiil.
Lelenyei Takarékpénztár R.T. letenyei bej. cég végrehallatónak őzv. Nikii Oyőrgyné sz. Vlaslcs Teréz végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi halóság a végreha|láil árverést 4,000 000 K tőkekövetelésés jár. behajtása végeit a lelenyel kir. jblróság lerfl-letén levő, Semjénháza községben fekvő s a semjénházai 64. szt|kvbcn A I. sorsz. a. felveti 70. hrsz. ház ingatlanból a B. 15. a Illetőségre, a 206. 8zl|kvben A. 1. 2—15. sorsz. a. felvet 127/a. hrsz. rét, I90/a. 337/a. hisz. szán\'ó, 453/a hrsz. rét, 555/b. hrsz. 599\'a, 946/b, 953/c, 1039/b, 1128/c, 1107/a. hisz. szántó, 1169/a, 1189/a hrsz. rét, 778. hrsz. szántó ingatlanokból a B. 3. a. illetőségekre, a 226. sztjkvben A. 1. sorsz. a. felveit 31. hrsz. ház, udvar és kert ingatlanból a B. 40 a. Illelöségre, a 227. szljkvben A. 1. sorsz. a. felveti 35. hrsz kert Ingatlanból a B 31. a. Illetőségre elrendelte. Az áiv. rést 1927. évi február hó 25. napján d. e. 10 órakor S:mjénbáza községházánál fogják meglarlani.
Az árverés alá kerülő ingatlan Illetőségek a kikiáltási árnál alacsonyabb áron nem adbalók cl.
Az árveielni szándékozók köfele-sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 18BI: LX. t.-c. 42. § ában meghatározott árfolyammal számitolt óvadékképes érlékp. pirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírói le élbe helyezéséről klálli-lolt letéti e\'ismervénvt a kiküldöttnek átadni és az árverési fellé\'ele-ket aláírni (1881: LX t. c. 147., 150., 170. §§ ; 1908 :XL. t.-c. 21. §)
Az, aki az ingatlanéri a kikiáltási árnál magasabb igéretel teli, ha többel Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka ízerinl mcgállapllo\'.l bánatpénzt az általa ígéri ár ugvanannvi száza-likáig kiegészíteni. (1908: XLI. l.-c. 25 §)
Lclenye, 1926. évi november hó 10. napján.
Emődy sk , kir. jbirósági elnök.
A kiadmány hiteléül: (Olvashatatlan aliUrds)
M8 tkwézetö.
Rövid és hosszú lejáratú
bérházadra, lakóházakra és földbirtokra a legelőnyösebb lellélelek melleit folyósillainak. Megkeicsé-sek „Jelzálogbank" jelige alatt a klidóhivaialba kéretnek.
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar 6s Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavcaetö: Cíenbecs Károly.)
67. évfolyam, 35. szám
Nagykanizsa, 1927 február 13, vasárnap
Ara 16 fillér
ZALAI KOZLONT
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos BBSSrK\'S SÍ?.
Eltemették vitéz Nagy Pál tábornokot
Budapest, február 12 Mi délulán fél báromkor nagy katonai pompával lemelték el nemes vitéz Nagy Pál gyalogsági láborno-kol, a vitézi szék helyetles főkapitányát, a honvédség voll főpirancs-nokál. A ravatalt a tiszti kaszinó előcsarnokában állilották fel. A koporsót a ditzes koszorúk teljesen elborították. Pontosan félháromkor érkezett meg Horthy Miklós kormányzó szárnysegédével és utána megkezdődött a gyászszertartás, melyei Soltész Elemér református tábori ptlspők végzett. A kivonult csapatokat vitéz Jinky Kocsárd vezényelte. Hirom órakor megindult a luialmas gyász-menet a Kerepesi-uli lemelöbe, ahol örök nyugalomra helyezték a löváros állal adományozott díszsírhelyen az elbunyt honvéd-főpatancsnokot.
Március elejéig befejeződnek a hátralévő választások
Ma megkazdódik a választási agitáoió
Japánban 113. Korzika szi. geten 15 ember elpusztult a hóban
London, febr. 12. Japán északi részében négy teljes napig fartolt a havazás. A városokban kel méter, a mezőkön és földeken négy méler msgasan ven a hótakaró. 113 emberélet cselt áldozatul.
Pdrls, febr. 12 Korzika szigetén a hegyekből hatalmas hólömegek zudultak alá. Tizenöt ember meghalt, négy megsebesült.
Megjelent a kfizerkölcsi-aég védelméről szóló ran-delet
Budapest, tebzuár 12. (Éjszakai rádiójelen/és.) A belügyminiszter ma nagyfontosságú rendeletet adotl ki, mely a közerköícsiség fokozollabb védelméről szól. A rendelet az erkölcstelen láncok ellen, az aszfalt-betyárkodás ellen szól és végrehajtásával a csend- és rendőrök vannak megbízva.
Hajókon maradnak a kinai partokra szállított amerikai katonák
London, febr. 12 A kantoni csa-pslok súlyos vereséget mérlek Sun Csuan-Pangra. Az amerikai csapz-tokat Sanghiiba érkezés ulán hadihajókon osztották széjjel és csak akkor szállnak parira, ha az amerikaiak éleiét veszély fenyegeti.
Egy 107 éves magyar juhász spanyolbetep
Budapest, február 12. A Szenl László-kórházban spanyol influi mában fekszik Rácz István, aki 1820. március 16 án szUMetl és pár hél múlva 107 esztendői lesz. Juhász voll a Hortobágyon késő öregségéig.
Budapest, február 12
Mig a képviselőház ülései szerdáig szünetelnek, addig a poli lkai érdeklődést a lemondás folylán megüre- | sedelt mandátumok betöltése köti le. Az egyes kerületekben a holnapi vasárnappal megkezdődik az agitáció. Összesen 14 kerüle b :n lesz válasz\'ás.
Március elejéig az Sssies választások lezajlanak.
Veszprémben holnap vasárnap Bethlen islván gróf és l\'ass József dr. iroidanak beszédeket Dréher Imre Jelölt mellett.
Komáromban Petényi Zsigmondot Ktebelsberg Kunó gróf támogai{a.
Sajószenlpéteren Hermann Miksa kereskedelemügyi miniszter lesz látogatást Dessew/fy Aurél államtitkárra\', a hivalalos jelölttel.
A rétsági kerületbeír Zsttrpy Tibor házelnök már megkezdle programm-btszéd körútját.
A crongrádi mandálumra Gres kovlcs Józsefei, a Kisgazdakör elnökét j-löllék. Ugyanitt a fajvédők Ulaln Ferencet, majd ennek visszalépővel Szécsényi Islván szegedi ügyvédet léptelik fel. Viléz Faragó Islván nrgvbirlokos részére is gyUJ lenek aláírásokat.
Budopest, február 12. (Éjszakai rddlójelenlés) Egerben a kormány-támogató pártok ma értekezletet tar-totlak, melyen haiározatban mor.d-ák ki, hogy az egri választókerületben Haller litvánt jelölik ker. szocialista programmal. Az értekezlet üdvözlő táviratot küldölt gróf Bethlen István miniszterelnöknek, az Egységes- éa a Keresztény Oazdasági és Szociális párt vezetőségének, melyekben értesítést kü\'.d\'ek az értekezlet haláro-zaláról. Haller ellenjelöltjei Brunner Károly (nem hiv. egys. párti), Kukuk József független kisgazdi és Buda-házy Miklós fajvédő.
Betörők garázdálkodtak a bécsi egyetemen
Bécs, lebtuár 12 Ma éjszaka a bécsi egyetem kvesz-lurá helyiségében vakmerő betörési követtek el. A tolvajok több vas szekrényt lellörlek, melyekben töb bek közt olt voll az a nagy történelmi emlékű arany rektor-lánc is, amelyet még I. Ferenc c-áiiár ajándékozol! az egyelőmnek, valamin! azöldékái
aranylánca is. A betörők kivették tokjaikból a láncokat, amelyeket el vittek magukkal, azonkívül elrabollak nyolcezer schillinget is. A betörők egyikéi, Kralovllk Hermann álli\'ólagos festőművészt elfogták, a másik három társának sikerült azon ban megszökni.
Magyarországon szűnik, Európa más országaiban növekedik a spanyoljárvány
Budapest, lebruár 12 léti minisztérium a következő hivatalos jelentést adla ki:
A msgyar királyi honvédségnél 5-1 uj megbetegedés fordult elő, ezek közül egy súlyos. Halálozás nem történt.
A népszöveUég egészségügyi osztályának február 10 én érkezett távirati értesítése szerint Bulgáriában aggasztóan emelkedik az influenzás megbetegedések száma és a halálo zást arányszám is magas Csekélyebb fokit növekedés észlelhető Csehországban és Portugáliában. Nagymértékben teiJed a járvány Japánban, mig Londonban csökken.
A tegnapi, pénteki nap folyamán az inlluenza sulyosibb alakjának, az úgynevezett spsnyol inliuentának 1 uj esetét jelentették, a régiek közül meghalt egy a Szenl László-kórházban. Kórházba szálliioitak a tegnapi nap folyamán 17 uj Influenzás beteget, gyógyultan elbocsátottak 14-el. A kerüleli elöljáróságok jelenlései szerint a lakásukon ápolás alá véllek a tegnapi nap folyamán 8 uj influenzás betegei, a régiek közül meghall 1.
*
Az influenza-járványról a népjó-
..-....--■■""-■.........................siisssaian
Szigorú rendelkezésekkel akarják elejét venni a további forradalmaknak Portugáliában
Lisszabon, február 12
(Éjszakai rádiójelentés.) A főváros visszaveti? rendes köznapi képét. A forgalom helyreállolt. A bankok kinyitollak. A felkelők vezérei! cgy-máíulán fogják cl. A kormánynak az
a tirve, hogy a titkos egyes ülelekel feloszlaijt és a szltájk|ogot megvonja.
Egyéb\'tén! is energikus rend.lc
lekkel akarja a ko mány a has-jn\'ó forradalmakat letörni.
A munka politikája
Irta: dr. Dréhr Imre államtitkár
Kincsesbányáktól megfosztva, bérces Kárpálok farengelegeitől elszakítva, kizsákmányoltan, az élet terhével vállán, halad a magyarság a sűis kiszámíthatatlan utjain. A természeti vagyon nagy megfogyalkozása uj célkiiűzésekel, uj leladalokal parancsol nekünk. Megkövetelik tőlünk, hogy sz! az erőt, amelyei a Mindenható a magyar fétlikarban nyújtott, azl a szellemet, mely az intellektuális munka kohó|ában lobogva örökkön hirdeti a magyar géniusz nagyszerű teremtő erejét, azt a szorgalmat, mely honleányainkat ékíti, megszervezzük, formába hozzuk, hogy a magyar televénynek minden adományához menlül több munkaegység fűződjék, bogy minden gyártmány a magyar föld kincsének eredetiségét, a magyar mérnök szellemének alkotóereiét, a magyar munkás munkaképességét és szerete\'ét hirdesse.
Szerveznünk kell a munkát, bogy egy pillanat se menjen léllenül veszendőbe, hogy egy magyar se nézzen a nélkülözések dé, mer! a magyar fold nem Julfal számára kenyeret.
A munkának ez a nagy átlogó megszervezése, mely nélkül nincs magyar leltámzdis, csak ugy valósítható meg, hogyha egységes szervezetbe illesztjük\'a magyar munkaerő kibontakozását célzó szervek működéséi, ha megakadályozzuk azl, bogy a magyar munka nagy problémáival foglalkozó államszervezők különböző u\'skon, megoszloll energiával haladjanak mindnyájunknak közös célja felé.
Egységes munkaügyi igazgalásnak kell szolgálnia a munkával és verejtékkel kiküzdött m«gyar egység történelmi leiadatait. De hasztalan lenne minden munkaügyi igazgatási reform, ha azt és annak irányiióit nem halná át a társadalom bajsil megérlő, a nyomor végtelenségén töprengő, a nép bajaival egyUllérző és szenvedő szociális szellem melegsége. Mert nem az üres tormák, kietlen terméketlen chimerák azok, amelyeknek merev szerepei közölt a magyarság, a magvar munka u| életre izmosodhatnék. A kerel, ez alap, csak akkor jeleni lényeget, ha az egy eszmének, egy szellemnek, egy ideálnak, egy célnak eleven megnyilatkozása. — És az a szellem, melynek az uj munkaügyi igazg-lás kereleiben megnyilatkoznia kell, nem lehel a csupán végrehajtásra hivatott burokráciának szelleme, helyesebben, szellemnélkülisége, nem lehet sem ódon eszméknek, anakronizmusként haló el-gondo\'ásoknak nehérkcs kifejezője, hanem az uj migvar munkaüíyi igazgatási át kell hissa az s ludat, hogy rajta keresztül fentariója a magyar társadalom szelleme, a magyar
zalai közlöny
1927 (ebruár II.
r épnek élníaksrása, nyilatkozik mrg. És mii akar a msgyar Untad-lom. mely célok verérlik elbatározássit, minő eszmék kellenek vihart, minő mozzanatok dobbantják meg százezrek szivét? Azok a teltek, azok a határozott fi\'rlias cselekvések, amelyeknek mindegyike a nagy végső cél szolgálatéban erősiti a magyar fajtát, ökö\'csaplssal sújtja a pír os-kodól, Osszehajlitja a magyar síiteket és a nyomor hydrájának a fejére lapos.
Mett olyan időket élünk, midőn a beszéd, a sző, bármi\'y szépen csengjen is, visszhang nélkül röppen a pusztába kii tőszavakként. A mán .k embere szkepikus ember, bii--Inatlanul hallgat minden szóra, mely a közélet piacain hangzik el, gyanús neki minden beszéd és irás, mihelyt .politikus" annak szerzője A magyar társadalom ma csak tettekre reagál. L\'gazebb beszéd számára maga a cselekvés, a programmokal pedig aszerint iléli meg, hogy mi bennük az, ami megvalósul.
A tisztiorvos előterjesztést tett a nyilvános összejövetelek beszüntetésére
A közegészségügyi bizottság hétfőn délután foglalkozik a tisztiorvos indítványával - Az elemi iskolák ügyében hétfőn határoznak
A középiskolákban hétfőn megkezdődik a tanítás
A nagykanizsai főbiróválasztás elé
A k ddl megyegyűlésen titkos fzava>*ssa! választják meg a kanizsai járás uj főbíráját
Nagykanizsa, fcbru.tr 12
A keddi megyeg) ülésnek, egy a kanizsai járási lendkivül közelről érintő lonlos lárgyponlja van: a főbiróválasztás A járás legelső tisztviselőjének, Gyömörey Istvánnak országgyűlési kép/iselövé való választása ulán a lóblró liszlség megürült és a törvények értelmében arra a megyegyűlésen a törvényhatósági bizottsági tagok titkos választással választják meg a fóbirót
A szép pozícióért természetszerűleg nagy versengéa indult meg a megye minden lészében és akadt pályázó elég szép számmal is Mosl tebál, mikor a választásnak úgyszólván az előestéién vagyunk, aktualitást nyer az, hogy mi a magunk részéről is foglalkoztunk a megválasztás lehetőségi ivei. A főbírói állásra mind csupi kiváló vármegyei tisztviselők a jetöllek. Mégis ha azok közül azt keressük, aki a járáshoz legközelebb áll, lehe>lten meg nem állapilanl azl, bogy dr. Laubhalmer Alán mostani srolgabiróra esik a választás. A többi jelöltekkel szemben, az érvelések egész h.lmazatát tudnánk a járásban igen népszetü szolgabíró melleit fehorakoztslni, azonban ezek közül csak egyetlen-egyet em\'ltűnk meg. Még pedig azl, hogy a kanizsai járás ügyelnek élére feltétlenül olyan ember kívánatos elsösotbsn, aki itt él a járásban és aki eddig Is vezette a járás ügyeit, mig annak föbirájlt má*, magasabb rendeltetés el nem szólitotla hivatali asztala mellől.
Nagyobb súllyal esbetik latba más lelölt melleit az, hogy lilán éveinek száma, melyei eltöltött a nwgyci szolgálatban több, mint a kanizsai járás mostani vezetőjéé, aztnban ezt könnyen ellensúlyozza a helyzettel való ismeretség, a jlrásban való éléi, a körülményekkel tisztában levés. E: pedig dr. Laubhalmer Alán szolga bitóban, aki különben elsőrendű hivatalnoka a megyei adminisztiáció nak és kanizsai és járási társadalmi köröknek előnyösen ismert tagj. teljességgel megvan.
Kívánatos tehát, hogy a keddi megyegyülés személyében a legoda-valóbb léifiut válassza meg. Hisszük, hogy igy is lesz.
Nagykanizsa, Itbruir 12
Dr. Szabó István főorvos, aki a beteg tisztiorvosok helyett végzi a városi tisztiorvos teendőit, tegnap átiraton intézeti a rendőrkapitányság vezeiójehfz dr. Kállnay Oyula ren-ddfó\'&nácsoshoz, ameyben indítványt tesz, bogy a rendőrség az erősbödő inllu-nza-járványra való te kmteltel s.üolessc be a nyilvános ossrejöveicLkei, mulaístgoka\', előadásokat. A rtnd\'tfManícsos, miután ez a város kozegés.ségi hatéságá hoz tartozik, a helyettesítő tisztiorvos elóierjtszlésít msgkü dte a város közegészségügyi bizottságának, amely legközelebbi ü ésén log határozni a javaslat lelett.
Dr. Králky l-lván polgármeslcr-helycltes-fől\'gyző még a mai nip folyamán iniézkedeli, hogy a közegészségügyi bizottság folyó hó M-re, bélfón délután 5 órára összehivassék, ahol nemcsak az orjo o\'i fognak beszámolni az íu!!u:n;a-járvány állásiról, hanem az elemi és Iskola igazgatók is, a tanulók és növendékek nt\'gbelegedéiének számszerű adatairól.
A középiskolák növendékei — miulín a szünet vassrhap este lejár, hónap héfő.öl kezdódőleg ismét rer.d-.itn lát ttalják eőadásai-ka1, mig az elemi iskolák növendékeinek iskolalátogatásától a közegészségügyi bizottság holnap hé fő délutáni ülés fog haiátoini. Egyébként
az utolsó nyolc nnpban 21 városi Inflncnzás beteget jelentettek be a tisztiorvosi hivatalba. A honvéd ségtöl 45 megbetegedést jelentettek be. Az összes bejelentések közül 8 szövődményes (.panyol).
Az elmull bét alalt, mini m-g-állapítható
az Influenza járvány rohamos tovább terjedése megállott.
Bár ma is az a helyzet, hogy la-I Ián Kanizsán nlrcs ház, ahol ne j feküdne valaki influenzában. Sze-; rencsére azonban a betegség csak > nem minden esetben könyebb lefolyású és néhány napnál tovább nem tart.
Budapesten kirabolt kanizsai asszony esetének hiteles története
Tegnapi számunkban — budapes.i l jelentés alapján — megírtuk, hogy 1 a főkípilányságra olyan bejelentés érkezeti, amely szerint a Hoithy Miklós u on pintekre virradó éjszaka Pelrekovics Boldizsárné nsgykaniz-ai gazdálkod.\'nöl ismereilen támadók kirabolták.
Mini ma jelentik Budapestről, a rendőrség néhár.y órai nyomozással megállapította, hogy Pelrekovlesné bejelentése esik a fantázia szüleménye, mire az állítólag kifosztott asszonyi kérdőre vonlák, hogy a hitós\'got a
rablólámadás meséjével miéri vezelte félre. Pelrckovicsné esik hosszas vallatás utln ismerte be, hogy a rabló.ámsdás meié|él csakugyan ki-találta és azt mondo la, hogy egy türelmetlenbu lapeslihitelezőjét akarta ezzel megszelídíteni és rábírni arra, hogy h-tszázezer koona tartozásának meglizetésére ujabb haladékot adjon.
A rendőrség a rablótámad is ügyében a nyomozást megszűntette és Pdrekovícsnénak most már hitósági segédlel nélkül kell a keményszívű hilelczóöl a haltdékot megszerezni.
A Dráva partszakadásain dolgozik a kanizsai folyammérnökség
A helyreállítás és védekezés munkálatai a veszélyeztetett árterületeken
Nagykanizsa, tcbrull 12 A mull évi nagy aradások kapcsán naponta szerepalt a nagykanizsai m kir. folyainmémökség, amely é|j-l nappal állaudóan pertnancrci-ban voll ós segítségére sietett a veszély z letelt (erőieteknek. Hogy nagyobb kárt nem okorolt a rohanó, medréből kilípctl Dráva, Mura, a böm pölygö és beve\'ett területeket etön löil ár, jobbára a nagykaniz-ai folyam mérnökség gyors oeavalkozásánik, hathatós intézkedésének köszönhető A nag> kanizsai folyamntérnökség folyó évi ntunkíprogrammj\'kénl mosl a Somogy varmegye, nagyatádi járásbeli Vízvár, úgyszintén Sz ára szakaszon do\'goziV, a Dráva-pari m.-n lén biztosítva a partot a srakadások-lól. E biztosítási rryirkálalokal részben a község, részben az állam íe-
mellett a hajózás igen nehéz a minden részében mis D ávában. Mig a szabilyorott mederben a legkisebb vizál<as m. Ilett is hajózható lesz.
A folyam nérnöki hivatal a mull napokban B.ranyavármegyéiől megkeresést kapóit arra vonatkozó\'ag, hogy Kelemenligetlót Drávapalko nyálg terjedő 20 kilométeres szakasz n dolgozzon ki ármenteailö ter-v.kel, A lolyammérnökség legközelebb kiván elegei lenni Ba\'anyavár-megye kérésének, hogy még ebben az eszltndóben elkészüljön vele.
A Jövő esztendőben a Mura kerül sorra. Igy elsősorban Felsősze-menye község biztosítása, mert a község a leroskadozó part miatt ve-szé y\'zletve van.
Kérdést intéztünk aV.sgyar kir. folyammérnöki hivatal vezetőségéhez aziránt, hogy az Idén nem kell e majd u|ibb árvUlöl tartanunk?
Azt a választ kaptuk, hogy ha a Féltő Dráva gyű| őmedencéjébin nem gyülemlík össze nagyobb bólömeg — ugy nem. A mérnöki hivatal mindig, minden eshetőségre állandóan készenlétben áll.
déri. A Sctár.i alatti Dráva-kanya-luliitot körülbelül két kilométer hosz-s.uságban kell biztosítania. Tavaly Révfaluban állították he yrc a parlol Ugr a vizváii, miot a sz\'árai munkálatokat egyidejűleg végzik, megfelelő számú, teljesen bt-gyakoroli munkáscsoportokkal. A jövő évben a sztrárai-szakasz partbizlosilása tovább folytatódik. M-.jd a Barcs feletti partvédalemre kerül sor.
Ugyanis a Dráváink Bircs feletti rendszeres szabályozásáról mindad dig nem lehel szó — amíg Jugoszláviával nem fik rül megállapodnunk. Van ugyan liir arról, hogy egy magyar-jugoszláv Drá\'va-birotl-Ság alakul a közds Dráva-lolyó kö z5s szabályozása, hogy ez Barcsig hajózhatóvá tétessék, de ez egyelőre csak — hír. A mostani kis vízállás
Másodfokon is alitélték Fetakyt a TESar rágalmazása miatt
Budapest, február 12. (Éjszakai rádiójelenlés.) Mini ismeretes, a budapesti kir. törvényszék Töreki-tanácsa Feleky Oéza szerkesztőt kél bavi fogházra és 10 millió pénzbüntetésre ítélte, mert rágalmazó cikkben a TES\'.-t a kalandorok gyülekezésének nevezte. Az ügyel fellebbezés folytán ma tárgyalta a 0 dó tanács a táblán, amely az Ítéletet teljes egészében |óváhagyta.
Elitélték a rákosi vasúti katasztrófa vádlottjait.
Budapeti, február 12. Mintegy kél évvel ezelőtt R ikos állomáson vasúti összeütközés kövcikeztébcn kél ember meghalt, 51 megsebesült. A bűn-tetötörvényizéken ma tárgyalták gondatlanságból okozott emberölés, súlyos tesll sértés és közveszélyes cselekmény címen a bflnp.-rt és a tárgyalás bt fcjezésével Szép János mozdonyvezetőt egy évi, Kerekes Tibor MÁV főtisztviselői 6 hönapl fogház és egyenként 400 pengő pénzbüntetésre Ítélte a törvényszék.
Soha jobbkor
— A memóriám kezd cserbenhagyni Másnap már rendszerint semmi c sem emlékszem abbál, amit e\'iző nap teltem.
— Igazán? Ó... nem adhatnál kölcsön liz dollárt ?
Messziről
látszik az arcán,\' Hogy
Pálma:
van a sarkán?
zalai közlöny
Ma délelőtt tartja alakuló gyűlését a Magyar Fogorvosok Egyesületének Alsódunántuli Fiókja
Tudományos elönd*. volt szombat ests a vAroshizán
Nagykanizsa, február 1?
Mini mit jelentettük a Magyar Fogorvosuk Egyesületének Aisódunántuli F.dk|a Nagykanizsán tartja alakuló gyűlését. Etzel kapctolaiban neves budapesti egyetemi tanárok tegnap, szombaton este a városháza Lnáct-termében szakelőadásokat tarollak az alakuló gyűlésre egybegyűli fogorvosaknak.
Ez alkalommal dr. Morelli Qusz-láv, dr. Simon 8\'la, dr. Málhé Dénes és dr. Szabi Józsel egyetemi III. magtalanatok tiltottak tudomá-
nyos előadásokat a hallgatóság nagy érdeklődése mellett, meiy után a Ceii\'rélban ismerkedési est volt.
Ma, vaiátnóp délelőtt a városháza ntrgytermébcn 11 órakor lesz a díszközgyűléssel egybekötött alakulás. Ez alkalommal dr. S\'urm Jótsef a MFE orsz. elnöke tan ünnepi beszédet, míg dr. Salamon Henrik egyetemi m. lauár éa dr. Oravecz Pál a MFE. főtitkára latlantk tudományos szakelőadást.
Az ünnepélyes alakulógyülésre a vá.os közönségét szivesen látják.
Veszedelmesen terjed a trachoma járvány Zalamegyében
Nagykanizsa, február 12 A nagykanizsai szemkórház meg-szCn\'se óta a megye déli részein fellepelltrachomaszembttegsé^ szinte fékezellenül garázdálkodott. Ma már az a helyzet, hogy — mini a megyei tiszti főorvos mondja — az elmúlt félévben a trachomás betegek száma 164 gyei szaporodott.
Az esetek legnagyobb része a le-tenyei járásra, kisebbik része a kanizsai Járás három községére : Mura-kercsziutia, Filyehtzára és Bi|csára esik. De elszórtan mintegy huszonöt szaporulattal sz u|onnan fertőzött novai Járásban is előfordult. A múlt év első leiéről 281 tra-
chomás beteg maradi ápolás alatt, ebhez |ön az év második felében 164 uJ beieg. 0 iszcscn tehát 745 beteget kezeitek. Eick közül gyógyult 64, meghall és végleg elláva-zolt 8, össres apidás 72 Az 1926. év végén ápolás alatt maradt 673 beteg.
Sajnálattal jelenll a tls.tlorvos. hogy a nagykanizsai közkórház kIM vllésevel kapcsolatba anyaglak hiánya miau a szemosztály felállítása m/g mindig késik. A főorvos a félévi Irachoma-kimu-tslást felterjesztette a népjóléti miniszterhez és tőle a betegség elleni küidelem céijjlra államsegélyt kért.
rttTiWmár 13.
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VftáR
1927. április 30-május 9.
Rendezi a
Bsiapatl Keretkedelmi éi Ipatkamara
Vámjzabadraklár. Be\'- és külföldi szállilási és ulazási kedvezmények.
— Vlzumkcdvczmény. —
Kiállítóknak és látogatóknak tetvitágo-attáat nyújtanak:
Mmila:IVÁ8ÁEIB0DAT.UttHlij Ll Untaid: Etfitutaal Trtrtgrit l T.
Sorozatos gazdasági előadások Kanizsán
Ma délután lesz sz első Klika-nlzsán — A mezőgazdasági bl zottság rendezi az előadásokat A gazdasági főfelügyelő és az állatorvosok adnak elő a további előadásokon
Nagykanizsa, tebiuár 12 A magyar mezőgazdaság problémái közöli kétségtelenül a löbbler-melés áll legelső helyen, mini amely ez agrár Magyarországnak a legsu lyosabb támasza a gazdasági alapok lerakásában. Hivatalos és nem hivatalos körök már régen belátták ennek a kérdésnek nagy hordere|ét és ennek megfelelően alakull meg a Faluszövelség, ennek a célnak szolgalatában dolgoznak a mezőgazdasági kamarák, .amelyek a többlermc-lés érdekében mostanában nagvobb-szabásu országos propagandát szerveznek, illetve irányítanak.
Az Alsó Djnánluli Mezőgazdasági Kamara nemrégiben azzal a kérdéssel fordult Nagykanizsa városához, hogy a kisgazda társadalom érdekelnek és felvilágosításának céljából rendezzen a városban a gazdatársadalom részére sorozatos szakelőadásokat, melyekeo az előadók szakismeretekkel gazdagítsák a hallgató -aágol
Az előadások megrendezését a mezőgazdasági bizottság végzi, mely ma délután fél négy őrei kezdettel Kiskanlzsán a Polgári Olvasókör helyiségében tartja az első ilyen előadásál, mely a sorozat megnyitója és amelyen dr. Kertész Lajos állatorvos tart előadást .A tejtermelés ellenőrzése közegészségügyileg, tekintettel a gümikoros állatmegbetegedésekre* cimmel.
Az érdekes előadáson a gazdaközönség tanulságos Ismereteket szerezhet és minden bizonnyal Klska nlzsa gazdái szorongásig megtöltik a Polgári Olvasókör helyiségéi.
A következő előadások előadói V«M Zoltán dr. gazdasági főfelügyelő, Wolf Slndor m. kir. állalorvos és Fant Sándor m. kir. állalorvos. A további előadások tárgy-ponljai ls mind a gazdaközönség legfogasabb problémái és kérdései lesznek
Az más.. Feleség: Semmit se hlgyj el addig. amíg nem látod. Férj.- Mikor a hozományodról volt persze nem tudtál Ilyen jó la nácsot adni.
Hogyan fogták meg a gétyei kísértetet ?
Vidám poharazgalás közben szalajtotta az órákat egv három lagu társaság az cxyik P.-cia-környéki pincében, a gétyei hegyen. A buzgó kocinlgalást kevés szó és tok pipj-füst fűszerezte.
öreg estére kelve a házigazda kezéből kieseit a pohár, szá|Jban kialudt a pipi és a szemhéjjá lelelte elnehezedett. Jólzü horkolása hirdette csakhamar, hogy részéről a mulatozás befej ződött.
A másik két cimborának azonban még Ízlelt a gétyei hegy leve és sehogyan sem akarózott otthagyni az alig megkezdett mázaskorsól, ami számolatlan töltések után is tut leheteti már a másfél lucaion. Fogták hit a kidőlt öreget, illendően lelek-tették, köpönyeggel belakarták, azlán, már gazdi nélkül, kettesben lolylat-Iák a csendes poharazást.
Éjfél lelt lassan. Hová is lehelne menni Ilyen koromsötét időben? Felmásztak a présház psdlására és ott a szénában édes álombi merüllek mlndaketlen.
I Hajnali 3 óra táji a házigazdi megébredl. Sehogyan sem tudta meg-! érteni, miért van egyedül a pincében, mikor huom pohtr unaikoztk a kiürült kancsó körül. Bjssius is voll, hogy vendégei faképnél hagyták. Vette a köpenyét, rágyújtotta plptra, módlsau becsukta a f-jbaverős nagykulccsal a pince ajlól, aztán nekiporoszkált a haza vezető útnak.
Mikor reggel kivilágosodott, a boros hangula\'át kialudt két cimbora is felébredt a síénáspadláson. Hamarjában lemásztak, keresték a házigazdát. Holt helye. öiszeciliclőllek hát, hogy híz f \'lé nézzenek. Igen ám, de a plnceaj\'ó zliva, nem enged a keresztvas és vasrácsos az iblak. Erre elkezdett dörömbölni, „kaját-tani" nagyokat a kél bennszotult atyafi.
A kora reggeli órákban már tártak arra néhányan. Figyel\'ék a furcsa d-.ibogást, nótázásba rekedt kiabálást. N ni ismerlek emberi hangra benne. Nosza szárnyra kelt az ijedelem I
— Kísérteteké szorullak a lelső szomszéd plncéjtbtl
— Az ördög palánta rugdossa az a;tó keresztvasá\'.

— Jaj, sromszfdl QyüJJék má\' innét I A mti kor is lidérc röpült a kéménye kőiül...
— Igazad van sógor I Biztos ilt vetett keresztet éjiélkor valami késői haza-igyekvő, azlán azért szorullak benn a pincében a kisértetek.
RtmQlten súglak-búgtak az emberek és csak messziről figyelték a kísérletek által megszállt pincéből jövő dörömbölést. Egy gyorsposta elszaladt n laluba. Nagy embercsoport jött kl onnét klséilel-üzóre. Mikor már aokan voltak, megjött a bátorság. Ketten hárman odatzűrem-kezici nagy kereszlvelések közt az ördöngös pinceajtóhoz. Lefeszítették a kereszív saL A lábuk ina reszketett, mig feltárult az ajló.
Az a|tíból pedig a szégyenkezéstől és kiabálástól vöröslő arccal kilépett a kél bennfelejtett cimbora.
Az egész eset a minap történt. Ma hozta hirül egv pscsal levél.
Igaz esel... 1927 telének derekán.
M\'gsem ajánlom senkinek, hogy ha arra felé velőálk, megkérdezze a gétycieklöl:
— No komám I Hogyan fogiák meg a pincíb: szotull kísértetet ? (bl)
RÁDIÓ-1ŰS0B
Február 13 (vasárnap)
Budapest 9.15: Újsághírek, kozmetika. 1000: Zenésmise a belvárosi Plébániatemplombői. 11 45: Szimfónikus zenekari hangverseny. Közreműködik Keleti Magda nongnramUvésznő 1.00: Növényvédelmi elóadás. 3.30: Előadás gyeimekaknek. 4 30 : Grafonola-hangverseny. 600: Sportered-ménzek. Utána : Várady Aladár 21 magyar nótája. 7 45: Hans Bassermann hegedűművész hangversenye. 900: Cigányzenekar hangverseny. 13-30: 1b.
Béca: 10 00: Flu-énakkar hangversenye. IKO: Szimfónikus zene. 605: japin útleírás 645: Kamara zene. 8 00: Grillpar-zer 5 felvonásos vígjátéka.
Berllü; 900: Egyházi zene. 1^00: Fiatal német költők müveiből. 230: Fila-telii. 300: .Mezőgazdaság. 4iX): Nagy költők ha\'ála. E. 430: Népszerű zene. 6.30: Operaelőadás: Tannhfluser.
Brünn: 1000: Zenei matiné. 700: Rá-diószkeecs. 80): Enek- és hegedű zene. 9,00: Katonazene.
Prága : 930: Istentisztelet. 11-00: Zenei matiné. 500: Népszerű zene. 645: Zenei elóadás. 7JW: Operaelőadás.
Február 14 (hétfő)
Budapest: 930, 1200 és 300: H. T. 4 30: „Asszonyok iskolála". Szederkényi Anna előadása. 5 00: Német nyelvoktatás. 630: „Mit üzen a rádió?- 73Ó: Kamara-zenekari hangverseny. Utána : Cigányzenekar hangversenye.
Bécs: I !•• 0: Népszerfl zene. 4 45: Hangverseny. 510: Oy. 615: a nép zenei képzésének módjai. 640: Az európai valuták E. 7 10: Bécsi premierek. 805: Róbert Fuchs-esL Tündérek éa törpék, női énekkar ; zöngorahingveiseny. Kamarazenedarabok. 33): a.430: Novellák. 500 : Diák-és katonadalok Z. 7 45 : Biztosítás munkanélküliség ellen 5. 8 30: Szimfónikus Z.
Brünn : 700 : A kútban, egyf. vigopera. 800: Vidim dalok és recitácTók. ÍH»: Jb.
Prága : 1100: O : Hangverseny. 9 00: Szimfónikus zene és dalest.
Kóma: 6*15: Beethoven-hangverseny. 8 4^ : Részletek Donizetti Don Pajquaíe c. operájából.
NÁTHALÁZ
és mindennemű undorító buz elltln-tetése, valamin- a baktériumok meg-megölésére egyedül alkalmas
ELLEN brixol
F.gyedárusiló:
VÁGÓ ENDRE IJLLATSZERTÁRA.
Kézmosás, szájmosás és mindennemű fertőtlenítés legideálisabb szagtalanító szere.
wmr illatosít és fertőtlehit.
HANGSZEREKI
IittbiratüiktiP I\'ISHI
. s »s. .1111.
«M7S. . 1111. -HU.
stfr. Itb.
Közvetlen szállitAs a gyártási forrástól I 41.000 elismerő levéli Külön magyar osztály I Kérje levelezőlapon (16 f. bélyeg) képaa f&áriagyxékOnkat, melyet díjmentesen küldünk. MEIREL ÉS HEBOLD Hangssergyár, KLINOENTHAL 1483. szám SiisaonaJi)
66 zalai közlöny
1927 február 26
NAPI HÍREK
■apirefco
Február 13, vasárnap
Rómsl kilónkul. Iledvenodv. Protestáns: Ellx Izraelita: Adar hó II.
Nap kel reggel 7 Ora II perckor nyugazlk délután 17 Ora 19 perckor.
Fogorvot-gyMéi díteUII II órakor a városházán.
A Kiskanlzsat lljuságl Egyesület operett elóadlsa délulin 4 Órakor a volt mozi hclyiiéllébcn.
NTE tánctca délután 5 Őrikor lasino disztermében. _
Llceátta elósdis délulln li órakor a városháza diazlermében
Keresztény Tlaztvlselónók Egye-aúlcte teája délután 6 órakor.
Keresztény Szocialista szófskozó-est a Ker. Otthonban este Is 9 órakor.
Mozi. Uránia: A lehér tigris. Irgalmas dráma. Világ: Halál megvelóie, kaland. Elóadások: 3, 5, 7 és 9 órakor.
Február 14, hétfS
Római katolikus: Bilint. Protestáns: Bálint. Izraelita: Adar hó 17.
Nap kel reggel / óra 09 perckor ayágazik délután 17 óra 30 perckor.
Mozi. Uránia: A tengerfenék tsodll. (Izgalmas kalandok a tenger lenekén, litósdások: 7 és 9 órakor.
Boldog házastársak
részéie állami segélyt akar mrg:za wztalnl egy Miller nevű newyorki képviseli. Javaslala negyedmillió dollárt szán erre a célra.
A Javaslat kétségtelenül eredeti és sok vitára fog alkalmat ad\'il; de arról, hogy kérésziül fot-e menni, nem mernénk jóslatokba bocsátkozni.
Az illet maga nem egészen uj. Gullivernek a törpék országában lett utazása egyik passzusára emlékeztet. Llllputban érdemrendet és rangot kapott az, aki meghatározott szimu évekig tiszteletben tartolta a törvényeket és ezzel bizonyította be ji-polgári mivoltát — A gondolái ar, hogy ha megbüntetik a törvényszegőket, Jutalmat érdemelnek azok, akik mindig tisztességesek és becsületesek
Bizonyos, hogy a liliputi politika vatiban orvosolja a mai társadalmi rend bizonyos foniksógatt. Hirre, névre legkönnyebben uz élet rossz oldalán jelentkező dolgokkal lesznek szeri az emberek és homályban, étz revétlenségben marad az, aki nem követelt el mást, csak azt, hogy tisztességgel, becsülettel végig küzdött egy életet és oz országnak egyszerűen hasznos tagja voll.
Valahogy Igy állunk a házassággal I). Házassági botrányokkal köny-nyü a feltűnés középpontjába kerülni, boldog házaséleltei nagyon nehéz.
Ha Igazuk volt Liliput politikusainak, Igaza van Miller képviselőnek Is, amikor jutalmaztatni akarja a boldog házasságokat. A bikfrnő csak az: mii akar tényleg jutalmaz talnl: a boldogságot e vagy a hos,zu együttélést. Mert ez a kellő különböző dolog. A boldogság nem szorul jutalomra. Hogy jelen wn e, azt a hosszú együttélés nem árulja el, megint csak a mai társadalmi berendezkedés miatt. Ha tehát a hosszú együttélést jutalmazná az állam nem gondolja e Miller képviselő, h >gy a jutalom épen ellenkező színben : kár pótlás gyanánt jelenlkcznlk azért, amll egymáshoz táncolt felek egy életen ál szenvedlek ?
Aligha hisszük, hogy erre a ká\'-piltisra elég lenne egy negyedmillió.
— Ünnepélyes Islc •tlszlelet. Óíienltíge XI. I\'ius pápa megkoronázásának Oiíklik évfordulós alkalmiból ma a plébáili templomban ünnepélyes istemi >zlelet lest. A szentbeszédet dr. Vargha Tneodorlcti plébános mondja. Istenlisztelet kezdete léi 11 órakor. A hivatalok klkül-dotlci a szentélyben foglalnak helyei.
— A zalaszentgróti választási biztos. A győri léblj elnöke a zela-szen\'gióti kerületbe válisilásl biztosul Slposs JJzsel zalaegerszegi törvényszéki tanácselnököt, helyeiiesr.ei Gáspár Lajos zalaegerszegi Járásbíróság! alelnököt küldte ki.
— Átadták « közkórház gazdasági épületét. A vtrosi közlóihlz ujunnin (pult gazdasági ép\'llelél leg nap délután adták ál hivalalosan a kOiházbizottság elnöke, dr Szlgelhy Károly, azonkívül Dlissy Béla, dr. Villányi Henrik, dr Krelner Zsigmond és dr. l.isz\'iffy Sindor orvosok, Szeghalmy Bilim városi mér-nik és a Virosépiló Rt. részéről Kalmir főmérnök jelenlétében Magiról a gazdasági épületről legközelebb hívebbet.
PALLOS NŐVÉREK- ruha-kreá-clól mindig kifogástalanul előkelő Ízlésűek I
— A Piarista Diákszövetség választmánya hétfői esle 6 órakor ütést tart a gimnázium tanácstermében.
— Három Igaz szó: Bruncsics bora Jó!
— Ipartestületi közgyűlés. A nagykanizsai Ipirtestület március 13-án délután fii 3 órakor latija évi rendes közgyűlésé! a városhlza d,sz-lermében. Elnöki megnviló ulán élőiéi jsziésre kerül az 1926. évi működésről szóló jelenlés, a ziiszáma-dás, vagyon-mérleg, a menház-szám-ad\'.s. a számvizsgálók jelentése, az 1927. évi költségvelés, majd 10 elól-járósági és 2 póttagot választanak 3 évre, megválaszljik a !anoncviz<gáló bizottságok elnökéi, alelnökeit és lagjait ugyarcsak 3 esztendőre.
— A nagykanizsai Izr. clcml Iskola igazgatósága értesi\'i a I. szülőket, hogy Zslavármegye alispánja 3529/1927. st. a. rendeletével az elemi IskolSk bezárását a Járvány megszűntéig Jóváhagyta.
— Fekete Iparművész műtermit Sugár ul 53. sz alól Fó-ui 22. szám (I em) ala helyzzle ál.
— Hirtelen halál Tegnap d.\'I u\'án 5 Oiakor A p. d u ca 22. szám alatti lakásának újvárán hirtelen összeesel! és meghall Baksa Józselné születelt Tikacs Anna nagykanizsai asszony. A hatósági orvos a ballt okául agyvél.és! állapított meg. A kir. ügyészség az cKcmelésre meg odla az engedélyi.
= Külföldi és belföldi Ipari s aVtekintélyek azt bi onyi\'Jik, hogy a PFAFF varrógépek (eljesilóképes-ség tekintetében minden mas gyártmányt felülmúlnak.
— Anyakönyvi lilrek. N.tgyka-nlzsán az elmúlt liéleri 12 gyermek szllelell. Ezek közül 6 liu, 6 pedig leányg,\'ennek volt. Ehmann Jenő postai műszaki kezelőnek fia. Szabó Máriának lia. Kálmán József kereskedőnek lia. C -indrics Ferenc villanyszerelő segédnek lia, Péter József napszámosnak leánya, Fckele Ferenc földművesnek leánya, Dira Miklós község! cio.-dásnak leánya, Kumer József loldmuvesnek leány?, Kovács Rozália cselédnek leánya, Szabó Erzsébet cselédnek fis, Korner Janka cselédnek leáiya, Kltnger Islván felsórészkészi!őn:k fia. — Házasságot kötött 3 pár: Pa li László sör-
Íylri munkás Tenk Máriával, Teok ános sorgyáil munkás Varga Juli a imával, Kovács József m. kir. honvéd őrvezelő Tamás Ilonával. — /t halálozások száma 15 volt: Kául-mann Mór magánzó 83 éves, agg-koii végkinteiűlés; özv. Kucséber lslvánné I iizsi Rozália 76 évei, aggkori végelgyengű és; Málék Ilona 2 éves, roncsoló loroklob; Horválh Mikó Terézia napszámos 50 éves, szívizom cllajulás ; Müller István 7 hónapos, viilej; Hermann JJzsef 66 éves, szetvl szívbaj; őzv. Fiumboit Uszlóné Banciom Rozália 73 éves, szívbaj; özv Milei FereucnéOozdln Erzsébet 73 éves, tüdőgyulladás; Bránke Dzemila 15 hónapos, lüdö-lob; Olvös Józscfné Lupp:rl R ozália 62 éves, szivbal; őzv. Venczel R.:-zsöné Heckenberger Mária áll. elemi isk igazgató özvegye 71 éves, agg koii végkinriülés; Fitchet Benő ló-kereskedő 101 éves, végelgyengülés; Takács Vendelné Ülés Kslalin 60 éves, lüdőhurul; özv. S em Albeilné Deutsch Ktlalin 83 éves, sg-jkori végelgyengülés; özv. Weber Lászlóné Bolf Katalin 77 éves, arcrák.
= Három Igaz szó: Bruncsics bora jó I
I l-l.
Oyár és Igazgatóság: VI., Váczl-ut 19. Városi eladási teicp: VI., Vilmos császár ut 65. szám.
Gyártási újdonságai:
ncclkcrclos csélőp-gépek tiedeii svéd lillturn golyós uiwiiUil. Losonczl.\'„RECORD DRILL\'1 szab. sorvetügépek, Losonozi „RECORD VIII." szib. sorvotö- éi sor trágyázó gépek. Modern malombcrcndczések. E.őnyös fizílésl feltételek 1 — Olcsó kamall <«,
Ketllleli képviselet:
BAZSÓ JÓZSEF, NAGYKANIZSA.
RHEUMA
legkellemesebb hatásos gyógyszere
Salvator forrás.
— Meghűlésnél, náthánál, torokfájásnál, idegfojdalmaknál, szaggatásnál uaponia fit pohár természetes .Ferenc József" keseiüyiz tendes gyomor- és bélműködésl biztosit. Egyeleui orvostanárok véleménye szciinl a Ferenc József viz hatása gyors, kellemes és megbizhaló. — K philó gyógyszertárakban, drogé-riá.ban és fJszeiüzletekten.
PALLOS NŐVÉREK női divat termében készülnek a legelegánsabb, legdivatosabb töltettek!
— Ma déluláit va i a Kaszinóban az NTE tenni ,z szakosz ályának tánc-teája, amely sok ujat és meglepetést hoz s amely a jelek szerint minden tekintetbe i Műi lógja múlni az eJdigleke!.
— Házasság. Dokus Anna és Téglás F.rnó Bud ipeslen f. hó 11 én házasságul kötőitek.
— Értesülésünk sze int a vármegyénk teiületén lakó asztalos, lakatos és bognár m.-slerek közül löbben igen e önyös áion vásárollak elsőrangú t jmegmutikáló és használt, üzemképes szerszámgépeket a Herkulesmüvek R. T. Budapest VI. Fl-gyelő-u ca 14. sz. cégtől, miért is felhívjuk figyelmüket a mai napon megjelent hirdetésre.
— Az Oltáregylet teaestélye tegnap este a Kere.zlény Olthon összes helyi légeiben a legteljesebb siker jegyében lolyt le. A nagyszámú vendégek soraiban o\'.t táluk vitéz Horválh Oyuta ezredest, a szent-terencrendi zárda lagjiil, sb. A táncmulatság a legjobb hangulatban zárórakor ért végei
■■ Kérelem. Az .Amerika" vendéglő luajdonosa kéri az Igen tiszteli szórakozni vág>ó közönséget, hogy ünnep- és vasárnap helyelkel Időben foglalják cl, nehogy a tolongásban helynélkul maradi inak. 0:csó Arak I Nagyszerű borok I Elsőrendű é eleit! Egy vak zongorisla szóra-kozla\'la a I. vendégeke:,
— A Kath. Legényegylet közgyűlése A Nagykanizsai Kalholikus L-géfiyegylet 1 bruár 27-én, baiáro-zalkí-p elenség eselén március 6 án dé-utan i/s5 órakor larl|i sajt! be-Iji é<é;>:n évi rendes közgyűlését. A vihsztmany 1926 évi jelentése, zaiszámadás éa köliségvetés előterjesztése után megellik ez alkalommal az esedékes választásokat is. A rendezóbizottság március 10 én este 8 órakor alakul mtg.
= Három Igaz szó: Bruncsics bora Jól
— Ugy-e szép voll a hajam a bálban 7
— Igen.
Kapható Vágó Endre llliliiertáriku
Póut M.
1927 február 11
zalai közlöny
— A zeneiskola fuvótanszaka. Míglrluk, hogy a városi zeneisko\'a fcíá\'iilja a íuvótanszakot és erre a tanszékre sikerüli Blaton Antal hon-véd- lókarmestert megnyernie. Miutá j Bíaton jelenleg a győri honvédzenekari vezeti és csak hónapok múlva jSr le s:erződésr, a város Eckhardt Antal keszthelyi ismeri nevű zene tanárral tárgyal, aki március 1-től elfoglalja a fuvózenei tanszéket.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Haszonállat összeírás. A város közegei megkezdték Nagy- és Kis-kanizsán a haszonállatok összeírását, ami valószínűleg kél vagy három hétig fog eltartani.
= Táncgyakorló. M) es\'e 8 órai kezdettel a Kaszinó alsóhelyi-jégében össztáncot tartok. — Külön órák egész nap. Stives pátifogást kér Gultentdg tánctanár.
_ A nagykanizsai huslparosok a szemle-dijak módosításáért. A nagykanizsai husiparosoi felterjesztést intéztek Zilavármegyéhez, hogy a város által megállapított szemle-éa vágóhídi dijakat ugy médisitsa, hogy a 300 kilogrammon aluli marha után 3 pengő 60 fillér, 300 kilo grammon felülinél 6 pengő legyen a szemledíj a vágóhídi járuléklal egyült.
Beretvás Pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
— Az NSE közgyűlése. Az NSE folyó hó 20 án détu án 3 órai kezdettel latl|a rendes évi közgyűlését a Polgári Egylet földszinti udvari helyiségében, melyre kéri a lagok pontos megjelenését. Ha a tagok kellő számban nem jelennének meg, a közgyűlés meg nem tartható. Ez cselben — tekintet nélkül a megjelentek számára — a közgyűlés folyó hó 27-én lesz. Az Elnökség.
PALLOS NŐVÉREK női divat terme helyben, Rozgonyi-u. 8. sz. alatt megnyílt!
— A temetőből hazavitte a fa-kereszteket és azzal tüzelt. A kis komáromi csendőrség fetj;lentést tett Jandtk Ferenc kiskomáromi lakos ellen, akit azzal vádolnak, hogy a kiskomáromi temetőből több sir fa keresztet ellopott és haza vive azokkal fűtött. Az eljárás Jandlk ellen megindult.
= Fehér- és ajourhlmzéare a varrógépen teljesen ingyen lanilja meg vevőit a Singer-varrógép részvénytársaság Nagykanizsa, Főul. I.
= Hároméves leányka mellé keresek egy |ó családból való Intel-ligens leányt. Németül beszélő előnyben részesül. GrUnfeld Miksa Kinlzsy-ulca 5.
— \'Egyesületet alakítanak a dunántull baromfitenyésztők. A dunánluli baromfitenyésztők elhatározták, hogy egyesületet alakítanak és alakuló ülésükéi február 13 án, vasárnap délután 3 órakor tartják meg Magyaróváron a kaszinó nagytermében.
1VZ
állandóan kapbaló
KRAUSZ NÁNDOR
füszerüzlelében sra
Daik-tér 3. szám alatt.
URÁNIA
Még c*ak ma vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
A fehér tigris
Izgalmas dráma 10 felvonásban. Főszerepben John Borrymorc.
Csak egy napig! Hétfőn este 7 és 9 órakor
A tengerfenék csodái
Izgalmas kaland a tenger fenekén 6 felvonásban. Eddig még nem látott csodák a tenger mélyén. — Eredeti vlzalattl felvételek!
VILÁG IWIOZGO
Csak egy nap! Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Halál megvetője
Harry Piel legújabb kalandja 6 felvonásban
— A Vas utcai diákok találko-
z ja. A Büdspest Székesfővárosi VIII, Vas-utcai (1913 ig VIII, Rikk Szilárd-ulcat) Felső Kereskedelmi Iskola volt diákjainak találkozója 1927. március 6 án délelőtt 10 órakor lesz az intézet tornacsarnokában. A részvétel a név, foglalkozás, az éreltségizés évének és a pontos lakáscímnek közlése mellett a „V<s utcai Diáktalálkozó Rendezöbizotlsánának" Biidípest, VIII., Vas-utca 9—11. sz alatt levelezőlapon bejelentendő.
— Felakasztotta magát. Pacsd-ról jelenti a Zalai Közlöny tudósítója : Szekeres Mthály 49 éves misefái lakos a kertjében lévő cseresznyefára felakasztotta magát. Mire észrevették, már csak beállolt halálát lehetett konstatálni. Az öngyilkosság Oka ismeretlen.
= A köztudatban nagyon helyes felfogás, hogy a sokféle rheuma, köszvény, csuz stb. gyógyítására alkalmas készítmények közül csakis azoknak van létjogosultságuk, amelyek a gyógyerejüket a természetes halóanyagok segítségével fejlik ki. A Ktlegner Reparator-nak egyik legnagyobb előnye, hogy alkatrészei növényi anyagoknak leg\'lsztább kivonatai. Ezek erejében rejlik a bálás titka A fájdalmas testrész a Repa ralor össze\'ételénél fogva könnyen és gyorsan szivja fel a gyógviló hatóanyagokat. Sztmtal-in eliwrőlevél igazolja a Ktlegner Reparator ral elért eredményeket. - Egy üveg ára 20 000 korona a cyósyszerlárakban. Postán 2 üveg 40 000 korona előzetes beküldése után bétmenlvcküld az egyedüli kíszilő Kriegner Gyógyszertár Bud-pest Vlll/iv Calvin tér.
— 20 havi részletfizetésre szállítjuk — Igazolvánnyal ellátott ügynökeink ui|án is — az egész világon legjobbnak elismert Stnger varrógépeinkéi. Singer varrógép réazv.-lársaság Nagykanizsa, Fő-ut I.
— Országosvásárok. Vas-, Zala-, Sipron- és Veszprémmegyében leg-közeit bb a következő helyeken lesz országosvásár: Február 14 én, Pápó-con (VjS) és Veszprémben (Vesz-p:ém) ló-, marhaha-, sertés-, juh- és kirakóvásár, Zalaegerszegen és Galambokon (Zala) ló-, marha- és ki-rskóvásár: 16 án Városlódön (Veszprém) tó-, marha-, sertés- és juhvá-sár, 17-én pedig kirakóvásár; 17-én Pacsán (Zala) ló , marha- és kírakó-vásái; 19 én Bánokszentgyörgyön (Zala) m-atha- és kirakóvásár; 21-én Enyingen és Tűske.\'áron (Veszprém), Rcpcekőltalumb. n (Sopron, megszállt) ló-, marha- és kirakóvásár, 22 én Ketkaszenlmikióson (Zala) marha , ló és kirakóvására, Lentiben (Zala) marha- és kirakóvásár; 22 én és 23 án Szombathelyen (Vas) marha-, ló-, sertés- juh- és kirakóvásár.
TÖRVÉNYSZÉK
(§) A palin! volt jegyző bűne. Puczkó József 41 éves zalalírnoki lakos, körj\'-gyző voll Pallnban. Működése alatt azzal vádolták, hogy a kezeihez befolyt adópénzekből mintegy 3.200 000 koronái, a onklvül a Hemmert K.vo\'y nagykaniisai városi főszámvevő által kezeihez vadászati bérlet fejénen befizetett 8,700 000 koronát jogtalanul eltulajdonította illetve a saját céljaira lordilotta. — Mikor a körjegyző ellen a vizsgálat megindult — Puczkó elismerte, hogy a vadászati bitlel ösz.cgél elköltötte, azt azonban, hogy az -td \'pénzekből sikkaszlo l volna — tagadta. Puczkőt f -ljelettléllék hivatali sikkasdás miatt. A nagykanizsai törvényszék jövő h\'inap^an tárgyalja a volt palini körjegyző bünügyél.
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Ami még a spanyol járványnál is veszedelmesebb
Hetenként icmótlődö levelezőlapon gyűjtés Knniiao utóéin
(Vettük és alább adjuk ezt a panaszos levelet.^
Igen tisztelt Szerkesztő Ur, engedje meg, hogy mint bü olvasójuk, megállapítsam szellemesség nélkül is, hogy a most nagyon grasszáló *p-jnyo<járványnál van még egy veszedelmesebb járvány is: az utcai gyűjtések járványa. Mert annak lehel nevezni Alig egy héttel előbb két idegen hölgy akatzto t ineg u am-ban, mikor épen első segélyért rohantam, meri barátom öngyilkosságot kísérelt meg, anyagi bajai miatt és ime ma megint elibém toppan egy idegen gyűjtő hölgy, akinek fedezésére alig husz lépisre tőle, elegáns, snájdig legény Ali készen ugrásra, hogy jó ékony levelezőlapjaival lecsapjon a gyanútlan járókelőkre. Hát én tisztelt Szerkesztő U\', a ma-pam részé;öl hive vagyok minden néven nivezendő gyüjésnek, ha az történetesen az utcán is folyik, annál az eg- szerU oknál fogva, mert engem az nem érint, azon még egyszerűbb oknál fogva, mert nekem nincs pénzem. De az ellen igenis kikelek, hogy ilyen gyűjtésekkel engem akár a tavasziasan sütő nap élvezetében, akAr sietős ráérekségemben meggátoljanak. Meri például az a hölgy, aki ma gyűjt, bir minden boldogságomra megeiküdtcm, hogy egy megveszekedett vasim sincs, nem eresztett cl keze közül és kisért fél kilométeren ál. Beciterázta a fülembe, hogy ö tudja milyen áldott szivü ember v3gyok és csak adjak, mert az Isten százszorosan fizeti vissza. Mit tehettem. Egy levelet akartam feladni (nagybátyámból Írtam, pénzügyben) és a kölcsönkért bélyeg árát voltam kénytelen odaadni, bogy ujamra mehessek. Most volt egy reménységem és tessék, a gyűjtők, szerencsésen elvi-lék az utolsó grandomat is. Aztán mikor elhagytak, akkor jól megnéztem a gyüj őket és szivamra mondom megirigyeltem őket. Különösen a férfit Olyan remekbe szabott kitűnő francia kétsoros volt rajta, amilyent én csak a moziképeken szoktam megbámulni, ha a kirakatok előtt áldo-gálok. Hirtelen az ötlött eszembe, megpróbálom én is és elmegyek gyűjteni. A t. Szerkesztő Ur hive
Aldirds.
— Népművelési előadások. — Lacher Jizsef főállatorvos Pacsán, az iskola zsúfolásig megtelt nagytermében előadást tartott a mételykórról és az ellene való védekezés sürgősségéről. Az előadást vetitett képek tették szemléltetővé. Utána Török Gyu\'a főjegyző ugyancsak vetített képekkel Jézus életéről tartott érdekes felolvasást.
Remington írógépek képviselete és raktára, becserél hasinált Írógépeket igen előnyös részlet fizetésre Szabó Antal spoitüzlete.
s MQíeft ii
legnagyobb gond fordítandó a gyomor és belek rendes működésére. Emésztési zavaroknál fél pohár S c h m i d t h a u e r-f él e
biztosan és gyorsan eltávolítja a szervezetben felhalmozódott kóros baktériumokat, fertőtleníti a gyomort és beleket és ezáltal
jelenlékenyen fokozza a szervezel ellenálló képességét. 19M
Kapható kl. z..... nvoobon. SxitkOldéal holy i lgniindikoaoi-n»i« forróevállalntKomii-om. Arjooyxók laméloliidóknak kívánatra bérmontve.
zalai közlöny
KÖNYVISMERTETÉS
Az Idegen szavak szótára li kitűnő könyv, melyei Radi) Anlal szerkeszted, 7 ik kiidáiál írle el. Kiösebb bizonyilék nem kell az Idegen szavak szótárának nagy nép-szeto.ége mellen, mini hogy rövid idő alatt uj rreg uj kiadta vili b.lóle siokségessé NélkOlöihelellcn kezikönyve leli mindazoknak, akik > maguk komoly műveltségét a lelko-kőn vizelik, akik nem elégszenek meg felületes ismeretekkel, hanem uiám akarnak némi a dolognak. Az újságolvasó, a mOvell emberek tár-rai-g bin forgó ember meg lem lehel e könyv nélkül, mely össze-gyoj i, rendszezbe fog!al|a, kiejléi é« helyesírás szemponilioől megmagyarázza a nyelvünkben bssinálslos idegen szavakat. Az élei minden jelcniégeiben eldördülő Idegen szavak gyü.leménye ez a könyv a politika, Irodalom, tfldvészel, zene, ler-mésreiiudomány, kereskedelem, sport hozzánk beszivárgó idegen kifejezé-seit mind megtaláljuk, ezenkívül a htsznslllos Id-gen nyelvű szólás-mOdok és szállóigék is helyei találnak benne. A moslani uj kiadás felöleli .1 legújabban lorgalomba keiült idegen szavakat is már (fa-scisu, antenna, rouge, comblné, jszz, cbaiteston S\'b )és ttpografikus elten-dezésével, a szavak csoportosításával mindenkép arra stolgál, hogy ideális kézikönyvei ad|on a közönség kezébe A nélkülözhetetlen ma egész vászon kötésben került forgalomba: ára 9 pengő. _
Egy clökelö budapesti ékszerüzlet kirablása
a tiltatnia St&blv LlszW klrlW detektív-recényéneV, aneíy tnosI Jelent nei a kítnssplacon A sicnrárid. könyv ,.io.vi Ar.itre" világhírt! mi betorének egy Magyar-országon luitang»Mn előkészített éa végrehajtott éksicrrabllsál. anmk érdektcsiitö nyomorlsár, valamin a nigystlIQ kalandornak hihetetlen vlltozalokoa kertsruli u£keset if|a meg A kOayv a detrktrr-irolalnm srentlcieil él ára a diazes kiállítás dacára is caak I pengé. A könyv megre-delhelö 1 pengO 20 tiltét bekoldéle el.\'rnében Bujapesten. Sittel é. Kardos. Akadémia u II.
Időjárás
A bankt.-iliui -.-s.t.orolcfl.1 mag-tlfj.16 J.l«nMsc: Szombaton » Adaierart-Reggel 7 érakor -30, délután 3 étalor .f 07, catr 9 wafcor —39.
Reggel tlsiu, délben kevésbbé tiajta, este tiszta égboltozat.
Sz/h/Jny Reggel Csrak, délben éa aate Déln)ug.iu szél.
A Matc-.rok\'.glat Intézet )<tentlK aze
rint ar Id6)lrálbln Unjcgcs vállozAs nem válható.
IOZGÓSZINHÁZÍE
Uránia v.nárnip 3. 5, 7 és 9 óra kor: A fehér tigris, izgalmis dráma 10 felvonásban. Főszerepben: John Bitryrr.ore.
Világ vasárnap 3, 5, 7 és9 órakor: Halál megvelóje, llany l\'.el legújabb kahndia ti (elvonásban.
Uránia csak hétfőn 7 és 9 ólakor: A tenger/tnék eiodJI, Izgslmii ki-llnd a l.nger lenekéti 6 felvon\'Sba-i Eddig még mm latolt csodák a len ger mélyén E\'cdeti vtzalal I felvételek.
Keszthelyi Uránia vjslitupi mü sora: V«n Isten, Gcil B. de Mitle halhilailan zenemüve 10 lelv.-ban
KÖZGAZDASÁG
TéZIII
Az Irányzat ma egicnellcnül In-dull, később külföldi szilárd hitekre a budapesti piac Is túlnyomóan barátságos Irányzatot vett fel. Általános tendencia ellenére csak néhiny érlék szenvedeti kisebb áivesztcséget, Igy Bauxit, Ofá és még egy-két kisebb helyi papír. A bankpiac larlotl volt Nemzeti Bink kivételével, mely a tözsdeidő vége felé erősen megszl lázdutt. Váltunton mindi a nyomd), malom és faptsc. PtltOnó szi\'árd voll a vaspiac, ahol a vezeló értékek ízt-látdsága több kisebb pipin is magával ragadott. A ku Iszbsn Krma volt szilárd, a bányaplscon Magreiii, Kórzén, Urikányi, azonkívül míg Nasid, Migyar cukor, Oschwindt és Magyar-Némel Mező. A lorgalom mindvégig csendes maradt.
Párti »17\'i, London 35 2l\'< Nisryork 519\'.!, Btíaael 77 M. Milano 23-35. Anstardam VA10, BeiUn 123 3211 Wkn 73-37 Zl. SotU 3-74. Prága IMOVl. Varad MOS. ttudapaal M-«0, Belgrád »I3\'1. Bakazest TWl
i Vsát, TfMfa itUt-IW**
VALUTÁK La.gy«t 632061 70 Angolt. 27 70-27-tó Caen k. IS-dO-18 97 Dtaár I00M0C6 DoOáz 33660-37100 francia ti 3334 33 00 HotL 333 31-330 35 Lel 310-320
Lcva 109-A-I5 Ura 3170-31-13 Márta 13533-13373 Jchill. »37»72 Dán k. 13310-133 73 Svá|df.l0»80-ll020 Belga tr. 70-W-7970 Noeréf H7 50-M3 IS SrádX Bf23-Ü290
DEVIZÁK AmaL 328 40 32930 Belgrád 1003-1006 , Berlin 134 33-133-73 I Ru\'urest 3 10-317 l BrSuzet 7910-7»t>5 . Kopcah 15317 15263 Oulo 11673-117 17 London 27-70-27-7A Milano 31-47-71-37 Newjock 51005-265 Párts 3332-3337 Prága 1691-1606 SioTta 110-1:1 Slockh. 152-37-13382 VarsA 63 34 6174 Wkn 8>16-é07l Zürich tO»»3-U»l4
Terménytőzsde
>u< Usaav. 73 ki-oa 3310-3340. 76 kg-oa 3530-3390 77 kg-os 31<0-3110, 73 kg-01 31 <0-3(60. rgyíb 75 kg-os 32-35 -32-70, 76 kg-oi 3270 3310, 77 kg os 33-20 33«. ÍS kg-os 3KO—3100. roja 3610-26M Ukarounv-árpa 3200-3350. sírárpa 25 »-2/<í). zab 2000-3080, Ungul 1910-1960,
repci —-----■-, kettl 1530-1460.
koipa 14-60—1560.
KUdjs: IrtaTl *T0»\'\'lMf «< rSiyt-karnkiáás ti, latyluúisa
Ha m vas hűlve.
ha cl van nyAlkáaodva, hu éazrovcszl, hogy
m m Mtiknim.
akkor a valóól
Valda paiüiiliól
**hlny darabot «nj{<djen azijában elolvadni.
Meg lesz lepve
azok azonnali baUsitó).
Kapható ralodan gyOgyazcrtirban 4l diogériában.
apb0hibdet£sek
(Hirdoté««k dij* •löro IU«tondA)
Ai apfóbiidciét dija 10 50 fillér. A dmfxó t minden vastagabb betiibéí iilé uó két szónak uimliutilt. tMlnden (ovttbbl di;» B fill. A hirdetési dij alAra fliotendA ak*c«lriUdóhOJr4u4alU*lval
Vízvezeték berendezése-
U^t és bekapcsoléat a véroal Avl vlmzttAkb* legolcsóbban éa loojobban késilt WEISLH gépgyár, 0Hgár-u« 16.
A vííoj kOz»-etl«n közelében eladó t<fv 40 holdaa uinló é» rétból illó bliiSÍ I 2 bokUi parcellákban U 4 évi fizetésre. Bővebbet Aoxél fgnéo Z,* kök-Ovi és (c^allioközvetltö IrodíjV^
Nigyksnizsin, (óut 3 sz.
K«lfdld» kakaa éa faaxén W.l.or gépgyár ffagykanlxaa, Sugár-ut IC
FAutvonalon Qxlathelylaég, mely trafiknak. Irodinak, vagy cipész-, azabö-mOhelyaek Is alkalmas, kiadó. — Cin a iUÓCbin.
Pénxkbloaónt bekebekzésre olndei öaaxegben a legelőnyösebben és leggyoi sabban loiyóalttat Aoxél Ignáo pénz-köksöaközveiKÓ frodi]a Nzgy*anlzsln. Kó at 3. sz. alatt Kényaxarkéloaón köt-vAnyókát veszek. |«7
GyóxódJOn mag éa íotdulfon jel;es bizalommal hAiaiUg ujyrben .HEURBKA" Budipest, Dohlny-utca 22-24.. mert hi még eddig nem isllita meg élete pJiili. ugy ezen az utoo fovU meglaUlol OtóUgoa dijazia. T?«
Saját kéaallményll, találmányú fűrdő-kédak, fotslkad, iróaád kéaien |utá-rrjoa áioan kaphatók Baksa bádogoanál. Klolzay-utca 21. 476
Tokaji szamorodni Görög aszú,
vörO« fehír,
tokaji Ó pecsenyeborok
literenként kaphatók
Faludi József
Kiiplpa vendéglőjében Sugár-ut.
15 hold Igán Jó mlnótégU szántó, rét és egy kis erdóiól illó birtok, közel vaiut-hoz, stlrgósen eladó. Bővebbel: Aoxél Ignáo pémkttctön és Ingatlanforgalmi irodá)lbsn .Nagykanizsán. Pó ut 3. sr. 306
Haainátt tégla, ajtó, ablak olcsón eladó Széchényi-tér & US
Egy ebédlő ti hálóaxoba bútor szabadkézből elsdó. Bővebbet Póut 21. W4
Eladó egy 4$ literes zománcos bödön és káposztái ktd Sugár út 29 őól
Sxakáoanó kerestetik egy vidéki url-emter háztutianik vezetésére. Csakis kitűnően lóznl tudók, levélben Is ajinlkoz-hitnak flietéil Igéi vük megjelölésével. Bc-lípéa február 20-25, etetJeg március l-én. Clm a kisóóbsa. ^jo
Eladó i város loxvet!:r. köreiében egy 10 hold.is szóló, szinló éi rétból álló birtok. rajta lakóház, lilálró és egyéb mellék-épü etekkel. Bővebbet: Aoxél Ignéo pénzkötcaöa és lagatlanforgalml Irodája. Nagykanizsán, Pó ut 3. sz yjj
Teljes ónémet háló, 3 réazes szeiríny és egyéb bulorok, konyh«szekrény, cdllárok éUdók. Csengety.ui R.. bal \' m:
Kartéaxt-méhéaxt, aki a virág, konyha- éi gyüaió cskertészelben, valamint a méhészeiben tökéletes. »zentg\\öfgynapl belépéssel, konvencióra keres — Taszllól Oizdaság. Szepetk.
latálló koctlulnnel éa raktár, (n<;\' műhelynek Is alkalmas, azonnal kiidó Kfrály-utca 47. ^
Pártiban végzelI fraoda aayatvtanár^i tanltvái yoÁat vállal. — Leboczky. Teleli Bt ____ŐI7
tlkátor-utoa 18. s/imu ház elzőó esat eg azontúl bclóltörbetó lakással/J Bővebbet Aoxél Ignáo pénzkölcsön éi Ingatlaníorgalml itodAja Nagykanizsán i ut 3. sz. \' ^
Kiadó egy nagv szárü ploceheMwi azonna\'ra. két rakUihelyliég augoszlai l ,? Kazinczy ufea 15. szám alalL
Háxvaxotónónok március l-re ajásj. kőzik magínyos urliox puizUri vagy Íí dékre. évea bizonyliványokkal. oegblztavj szerény, középkorú nő, kl már évek óta tliea minőségben van. Üm a kiadóban. J2S
Eladd Pörhéncen egy 2 holdaa uHA-Wrtok, rajta Jő ízlettel. B5vebb«t: Acxái Ignáo péozkökiöo éa lngatlanforgalm| (ro. áaK Nagykanizsán, Póut 3. sz. >)[
Lakáat, kertel, földel keresek bérbe Társulni* ii. Teljes leírást ár legok^ megleJOJést aJánlotUn kérve. Qm Kátai Soaog) izentmlklós.
Klsb.tgolsi hegyen egy Jókarban (evő axölö |ulányos áron eladó. - Bővebbet A» la-u\'<a 17., a tulajdonosnál.
__MŐ
EgV teljesen uj. legjobb gyártmány olpéaxvarrógép sOrgŐKn eladó. -Bővebbet: Aoxél Ignao pínzköksöa íi ingatlanforgalmi Irodája Nagykanlzaán Pó
Bt 3- ____ ____________^301
1300 G ól kari Idaóó Eötvöa-tér IC.
Egy jó munkáa él egy Jó llu tanoncnak felvételik. — Károly laktanya, tiszti cipészmQhcIy. ^599
Óépkercskcdéssel kapcsolatos gépjavító mDhel>be 4 középiskolát végzett tanulót llzetésicl felveszünk. Clm a kiidóbin. CCO
öt Iakáafcdi~4ll4 a kél ssobál azoo-n»l elfogtaIha-Ó háx, ogyszlntén lűlöa-féle bútor eladó BóvebbeJ SUmpf Ozletben.
Kiadó lelépés nélkür3~üobáa lakás. Ugyanott eladó bútorok, varrógép, trafik-berendezés. József főherceg ül 3Í0
Beköitórlutő kiKbb oaaládlháx eladó, Petőfi ut GS. .J5J
Jóuel főhereejj ut 4ó a. száma uFház eladó. Azonnal beköllözbeló. -VÁJ
Batthyiny-otca 2Z szima bálban égy ölazobás url lakáa kladi április 16-lóí.
•^Tufaldonoi Kövesa Jenő, poaU Pelsőralk, Ungjakabfa puszU.
58
M^valr a város minden réazé-IldAdlt brn, több nagyobb é* kisebb Jövedelmező bérháxak, emeletes, mtgán- éa üzkt bizak Jutányos itban eUdók. Bőiebbat: Dukáax Mlkaa ing. köxvetlló Nagykanlzaán. Rákóai-otoa 29. az.
Kétszobás ufcal lakásomit aloa ném egyszobás lakással. — Clm
aóóvan.
a kl-
5W
Magánhlrdatéa. 39 évea oőtka, Tisza melléki nagyváros! megismerkedne hizaiság célj.ből olyan hölggyel, aki ker-tésze:et. könyveket és tudomán)1 kedveli CienKáUl, Soaogy szentmiklós. 677
Egy kűlflnbejáralu cainouu bútorozott
• «oba azonnjtM Is kiadó. — Clm a kl>
adóbsa. -^85
A viiéghita „PFAFF" VARRÓGÉPEK
egycdali rak\'ári
Brandl Sándor és Fia
cégnél
Deák-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb v^rrógépzakiár, a felsőtemplomnál. 20 havi rósxlctfIxotóa I
1927 február 13.
zalai közlöny
1
Értesítés.
Van szerencsém a tiagyérd-:mü kOiö.iség b. ludnmás\'ra hozni, hogy Khln I. és Wclnbeiger cég lOI barátságos u\'on kiléptem és laj-\'t nevrmen Erzsébet-tér szám alatt (vasudvar)
villanyfelszerelési vállalatot
nyitottam, hol mind-n e szak mába vágó u] beszereléseket, valamint Javításokat pontosan és jutányosén eszkflzlOk.
A nngy-rdema közönség szives párll -gáiil kérve, vagyok tisztelettel Hafner János S<jr7 villanyszereié.
KERTI MAGVAK
NBvényvádelmiszerek gyümölcsfák ápolására
Műtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
ja Cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (Biróság melleit.)
Spanyol és nátha ellen
a legbiztosabb eredmény a
Bruncsics lózsefteio sárihegyi bikavér.
Egy liter 9000 és 12.000 korona. Sngár-nt 53. * Telelőn 2-10.
2 Ttltfoa - nadiMifk it ú Uikoi nilliliL
Meghívó.
A Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylet I. hó 27-én (vasárnap) délután 3 órakor a Rozgonyi u\'c-il elemi iskola tornalermében
mm
larl, m\'élyre az egylet tagjait llszle-lellel meghivja a
Vezetőség.
Amennyiben ez Idóre hirdelcll rendkívüli köztyülés nem volna határozatképes, ugy az ujabbi rerdkivüli közgyűlés ugyanott március 6 án (vasárnap) délulán 3 órakor latlalik meg, amelyen a Jelenlevő tagok számára való tekintet nélkül, érvényes határozatok hozaln.iV.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jóbarátainknak, ismerőseinknek, kik felejthetetlen nevelőanyám, illetve nsgynéném
özv. Venczel Rczsőné elhunyla és temetése alkalmával mély gyászunkban velünk érezlek és végiiszlességté\'elén meg-jilenni szívesek vollak, ezúton is hálás kosröne\'cl mondunk.
A gyászoló család
SCHUCK-NICHOLSON
GÉP-, WAGGON- ÉS HAJÓGYÁR R.-T., BUDAPEST, VI. KER., VACI-UT 45-47.
Hagykaa zxaí Kittö.M: Lídilsdisindl Pál vaikeie tiM. KaziDoy-utta 1.
íijillii: üjpeslen. WitinUir. Budapesl, VI., Vllmoi cnászár-ol 63. Fiókoki
Szeged, Kölcsey-utca II., Szombathely, Zanatl ut, Eger, Káptalan-utca 8., Nyíregyháza, Széchenyl-tér 7.
Raktári
Pécs, Kaposvár, Győr, Veszprém, Baja, Székcslchérvár, Szolnok, Gyöngyös, Debrecen, Miskolc, Békéscsaba.
Csépl&készletek a
Vonlaiís és m\'cánjáró loko.robi\'ov gőz-, beniin- ts síivőgázOzemie. Cséplőgépek minden n.agys\'gb n. Ás\'ánvi fíle tengeri szánépögéprk. Szccskavágók, d .tilók, morzto\'ók. — Borsajtók, olajgyárlási gépek.
Sohliok-Hanomag traktorok.
Diesel, pilrolcum- Is benzinmo orok, féls\'abil loko.-nobilok. Kőjtrstok. Stabil, fekvő és állígőrg\'pcV. Q-izkazánok Szívat yuk. Jéggvárl, hüó hízi és vágCh di berendezéstk. Hid- és vasszerkezetek, d/iruk. Vasuli, vilUmoí- és iparvifu\'l kocsik. Folyaraihajók. — Szál lló- és bánya-be enderések.
Vetőgépek. Szlvógázmotorok.
TőzegtüzeléaQ generátorok.
Megalakult a
Kislakásépitő Vállalat!
Készítünk kedvező fizetési feltételek mellett modern, higiénikus, egészséges, egy, két és több szobás villaszerű csinos lakóházat saját telkeinken, 2400 pengőtől felfelé. — Felvilágosítást ad és megbízást (elvesz:
VARGA ANDRÁS épitési vállalata
Keszthely, Andrássy-tér 8. szám.
Kocsik, négy és hatszemélyes autók
állandó kiállítása
FORDSON traktorok, FORD alkatrészek, gummlk raktára
BAZSÓ JÓZSEF kocsigyárosnál Nagykanizsán.
Elvállal: kocsik, autóharoaszeriák készítését, jtavllását, átulakltásátés bélelését, autogénhegesztést és nlckelezést. Kitűnő munkai Telefon 250. Jutányos árakl
varrógép
RÉG sevAlt jó minőségben
Kr f/vetőf/\'ie/cjifc/jé/e/cA.
SINGERVARRÓGÉP
« ÍS Z V É N VTÁRSAaAQ,
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐÚT I.
MAYER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
robifíltí, föimo»ó-. TtgylIiilftt-TálUUM Nagykanizsa, Hunyadi-utca 19.
OyQJtólcIcp: Kazlnczy-utca 8.
Lcgolcsóbb árban fest, tisztit, goovréroz és plissiroz. Ingek, gallérok, nindcnnrmü háztartási fehérncmOek olcsón
és trépen tisztitfalnak. Gjászrohák 12 óra alatt (estetnek. Minta utáni festés. <s?
Üzemredukció miatt
használt üzemképes esztergapadok, marógépek, gyalugépek, fúrógépek, frikoiosprések, transzmissziók, villanymotorok, g&zgópok, kazánok, daruk,
mindennemmü lakalos és asztalos szerszámok lellünő olcsó ?ron, továbbá tulprodukcló folytán:
gyorsjáraln keretlirészek (ScMIgatlenk). kellős hasító kerelltirészek (Doppelspaltgallci). szegélyező körlürcszck, lagalBrészek, aszlalos-korltireszek. rOnkröTldltó türészek, parkeltgyártó gépek, négyoldalú gyalugépek
elöállitási áron ólul kaphatók s
A-I
Budapest, TI., Figyelő-utca 14-16.
Telelőn: L 908-20, L 908 21,
ZALAI KÖZLÖNY
1927. lebtuár 13.
Meghívó.
A NAGYKANIZSAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1927. évi február hó 21-ón délelőtt fél 12 órakor tartja saját helyiségében
82. évi rendes közgyűlését,
melyre a I. c. részvényeseket tisztelettel meghívja Igazgatóság.
Tanácskozási tárgyak sorrendjei
1 Igazgatósági és felügyelő bizottsági Jelentések. II 4. A társaság hivatalos közlönyének kijelölése az alapszabályok
2. Az 1926. évi mérleg és zárszámadások előterjesztése, a mérleg | 18. § a értelmiben
Kl^\'l^ermeVÖltrl^lhr.,^ " ig3ZgatóSág éS fdU,<yd0" 1 ö! igazgaíó^gl lagokftóvábbá a fefo^relő-bfzoUs^\'és választmányi
^ 3gMeWgydí-bízSítUg^ 1» év"uszteleldljának megállapítása. II tagok válL.ása, az alaVzabályok 27., 41. és 43. § ai értelmében.
,.„„„,, Al alapszabályok II. S-a értelmében a közgyűlésen szavazati jog erak azon részvények ulán gyakorolható, melyek "közgyOlés elölt 3napmlaUrsasie pia,, lé\'b! "yezlelnek Knnek megteleiien a részvények, illetve a kiszolgáltatott részvényellsmervények pénztlninknál bezárólag f. hó 18-in d. e. 12 óráig helyezendók leiéibe.
Mérlegszámla 1926. december 3»-én__
táránál letétbe helyeztetnek. VAGYON
TEHER
Pénztári készlel ............
Magyar Nemzeti Bank glrókóvetelés
Postatakarékpénztár! követelés.....
Vállótáica ..................
Folyószámla adósok . ........
Intézeti ház és Kóbinya-Oliegyl telek
Batalonirugyarodi birtok .........
Értékpapírok..................
Kezességi adósok...............
Különféle aktívák...............
Korona I Pengó * H
925338998 74027 12
190297513 — 15223 80
178467367 _ 14277 39
40222320228 _ 3217785 62
3540669934 — 283253 59
3000000000 _ 240000 —
5831203000 _ 468496 24
534032421 — 42802 59
481268434 - 38501 47
489907605 38192 60
Részvénytőke ..................
Tőketartalék.....................
Tartalékalap.....................
Értékcsökkenési tarlalékalap .......
Nyugdíjalap.....................
u/népí Elek Lipót alap ...........
Betétek könyvecskékre és folyószámlákra
Viszlesrámllolt váltók...............
Ililelezók .....................
Különféle passzívák ................
l-\'el nem vett osztalékok ............
Villáit kezességek ..............
Átmeneti télelek..................
Nyereség álbozal 1925. évról 1026. évi nyereség
40.013.374-1.266,209.3-17-
7600000000 2250000000 150000000 1250000000 300000000 25000000 19C90I04684 17829822600 4082542580 387886884 24311900 481268434 717336716
1308222721
Pengó
II
-; 600000 - 180000
12000 ; 100000 24000 -
2000 I-
- 162;«08 37
- 1426345
— | 326603
— 11031
— ! 1944
- 38501 —\' 57386
-1 104487 182
A könyveléséri: Ágh Ede főkönyveié
ujnépi Elek Ernő
elnök
Dr. Fábián Zsigmond
alelnök
Volkó Ágoston
alelnök
Helmler Józsel
elnök
Nagykanizsa, 1926. december hó 31-én.
Kelemen Ferenc
igazgató
Fenti mérlegszámlát a szabályszerűen vezelell könyvekkel tételről-tételre összeliasonlitolluk, azokkal tökéletesen megegyezőnek találtuk.
Nagykanizsa, 1927. február hó 12-én. A FEL0OYELÓ BIZOTTSÁG : Dr. Darás László Frank Manó Dr. Merkly Belus József
Dr. Rothschild Béls
Oolenszky János titkár
László Zsigmond
Villatelkek Balatonbogláron, a leilei villasorban, Alsólelle megálló közelében, kedvező fizetési feltételek mellett eladók. Érdeklődök forduljanak Dr. Bartha István ügyvédhez Nagykanizsán. mo Olcsó apritottía! Hirdetmény. Körisfa eladás. A Dencsár patak pariján, közvetlenül a gőzmalom alatt álló 21 darab kőris sorlát eladjuk. Érdeklődők forduljanak a Hercegi Erdőhivatalhoz.
Mig készlelem tart P 3.60=K 45.000
a tökéletesen száraz, aprított bDkk-tozila ico kg.-klnl, házhoz szállítva STRÉM KÁROLY sat Sugár-ut 20. Telefon 127.
Telekkönyvi, vagy egyébb biztosi ík mellett fővárosi cég \\ Idéki városokban, nagyközségekből bizományi lerakatot
Az idő pénz! Ha időt tekarit meg, sjk pirul kereshet; azért kereskedőnek, iparosnak és sport-kedvclftknek m/> már nélkülözhetetlen az elpusztíthatatlan B. S. A. eredeti angol motorkerékpár, iz angí 1 fegyvergyár kiváló gyárt mányu, az angol nagy T. T. ét egyéb nagy megbízhatósági versenyek győztesei. Kedvező fizetési feltételek. A legrosszabb utakra Is kiválóan alkalmas, ugy s.ólóban, mini mellékkocsival. Képviselet: Varga László Koszthely, Andrássy tér 8. szám. „_.-,

Kiss Ferenc, Balázs Árpád nótái, modern táncdarabok paiofoiilinei A legjobb „DEKA" gramolon kaphatók FISGHEL FÜLÖP FIAI könyvkereskedésében. lélesit mezőgazdasági gépekben, mindennemű textil-áruk, lenvászon, fa és szén, épületanyag, varrógép, kerékpár-árukban. Ajánlatok Jó kereseti lehetőség" jelije alait a kiadó hi/atalba kéreln k. !a
Eger, nyár, bükk, dió, kőris, tölgy, hárs slb. rönk-fákat állandóan vásárol: Fornérgyár és Kcményfater-melő R. T„ Budapest, IX ker., Csonl-u\'ca 1. szám.
Szivógáz lokomobilok,
benzinlokomobilok, cséplök, ekék, boronák,
vetögépek, széna-gyüjtök, „Planet" kézi-és lókapák,mindennemű töltögeiö eke
minden nagységbsn. Autógummik.
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 16. j
Cuko\', gyomor, bél, vese és szívbetegeknek, ideges ki merőiteknek, rcumásoknak és köszvényesek-nek legszebb téli üdülőhelye
Szent iaiwli Szanatórium
Soványító- és h\'zókurak Kénes forrás fürdői; a lakósrobákb; n. Vugyógyinlézel. — Rönlgen. Rendkívül olcsó árak. Klinikai osztály. Ihjtlati tilüiitlli\'titih t tiroli!-
T. 3-4X. Sürgönyeim Budapest Margóiéi
Nyomalolt a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-t.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Otcnbec* Károly.)
67. évfolyam, 36. szám
Nagykanizsa, 1927 február 15, kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sxcrtaszltoég fel kiadóhivatal Kóut 5. sz. Keszthelyi lx3ddzdófc!vaLil: Kislalud>-u. 15.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Interurban-telelon: Nagykanizsa 78. Izim. TOtizetési ira egy Mrl 2 pengi 40 tilHr.
Az ország pénze
Az egyszerű adózó állampolgár, amikor beviteleit összeszámlálja s kiadásait feljegyzi, számbsveszi azt az összegei, amivel rendelkezik s a rendelkezésire álló összegről azl mondj*, hogy az az ö pénze. Az ország ts összeszámlálja bevételeit és kiadásait s a nagy nyilvánosság elé tá>j i a költségvetését. Mintha egy egyszeiil adófizető polgár volna, azl mondja: ennyi a bevételem, ennyi a kiadásom. Ennyi pénzem van. Ez az ország pénze.
Megállapításainkban nem töreked-link szabatos fogalmakra és kifejezésekre, mert célunk csak az, bogy az ország pénzével való gazdálkodásra reá mutassunk most,\' amikor a költségvetés kritikája hangzik az egész vonalon. Vannak, akik a bevételek nagy tételét kritizálják, vannak, akik a kiadásokéri emelnek szót. Vannak ismét, akik az egyes elmeken befolyó jövedelmeket teszik szóvá, hogy legyenek olyanok is, akik az egyes dmeken előirányzóit kiadásokat nebezméoyezlk. Egyik nagyobb bevételt akar a löldbirlokadó-zás ulán, a másik a kereskedelem és Ipír sanyargatását panaszol|a. Akadnak, akik a magyar kultúrintézményeket tartják drágának, mig mátok a szociális gondoskodásra lor-dllott összegeket keveslik.
Az ellenzéki kritika rendszerint abból a szempontból indul ki, bogy kifogásolja a kiadásokat s leszállítani igyekszik a bevételeket. Ez az ellenzéki álláspont akkor domborodik kl, amikor az előterjesztett költségvetés tárgyalásáról van szó Egész más formában nyilatkozik meg az ellenzéki kritika évközben, amikor a közintézményeket kritizálják s azok mindenáron való kiépítését szorgalmazzák. Ennek a tanyának Iskola leli, annak a községnek vasútállomás, jobb közül. Ennek a járásnak kórházra van szüksége, anntk a városnak ántabáz kell, menházra van szüksége s csatornázása, vizveze-tékje, közvágóbidja elmaradhatatlan. Ilyenkor a képviselők Ünnepi díszt öltenek magukra s pártblvelk tapsai között szorongatják a kormányi, hogy legyen szive, legyen szociális érzéke I
A kormány mérlegel, letz, vesz, löpreng s az ország teherbíró képességének figyelembevétele mellett a lehelöség határai közölt honorálja a kivánságokal. Ámde Jön a koltség-ve\'éai vita s akkor az előbb még szivre és tzodális érzékre hivatkozó képviselő szivtelenül és szociális érzék nélkül lámadja .az ország pénzét pocsékoló\' kormányt.
Egy bíztató azonban van s ez az ország közvéleménye: a józan magyar nép ítélete.
A józan magyar nép megnyugszik abban, bogy az ország pénze s a kormányzás rudjt jó és becsületes kézben vanl
Nagy földrengés pusztított Jugoszláviában
Hajnalt 9 óra tájkan a budapesti szelzaográljis jelezte • heves földrengést
Orátz, február 14
(Éjszakai rádlójelentés) A jugo-tzláviai földrengésről az Itteni Ta-gespost a következőket írja : A földrengés különösen Hercegovinában vitt végbe nagy pusztításokat. Elsősorban Monaszllr szenvedell soksl. Több ház beomlolt A dohánygyárnak csak az alapfalai maradlak még.
Metkovlcza községben az állomás és posla rombadöll. Sok emberéletét vesztette.
A rigómezői vidéken dobllnt támadt, mely sok házat elnyeli. E helyeken it többen elpusztultak.
Szerajevóban földomlát voll. Tizenkét ember elpusztult. Tíz ház teljesen megsemmisült. A városban a földrengés idején óriási pánik tört ki. Temérdek ház megrongálódott.
Zágrábban it érezték a földioké-tekel. Itt a kémények dőltek le.
A veszélyeztetett vidékekre nagyszámú katonaságot vezényeltek.
Zágrábban a földrengésjelző ké-
szülék 20 perc alatt 19 földlökés! Jelzett. A lökéseknek oly heves erejük vol-, hogy a késiülék elromlott.
Az események egész Jugosz\'áviá-ban nagy ijedelmet keltettek.
Belgrád, február 14. A löldren-gésl hajnali 4 óra 48 perckor érez-lék Slolacbanan, löbb ember életét veszlelle.
Budapest, február 14. Az egyetemi földrengéslanl obszervatórium készülékei február 14-én hajnali 4 óra 48 perckor közeli földrengést jeleztek. A műszer msximilis kitérése 25 miüméter voll.
Belgrád, február 14 (Éjszakai rá-diójelentés) Mosztár vidékén és Montenegróban ma ht|nalban 45 má-sodperdg tarló rendkívül erőt földlökéseket éreztek. — A földlökések ereje a legnagyobb a L|ublnje—ra-guzal vonalon voll. A földrengés fok házat rombadöntöil. Tőbbrn megsebesüllek. A kárt még nem állapi-tollák meg véglegesen, de igen nagy.
A királykérdést ma megoldani teljesen lehetetlen
A mlntaxlnralnük nagy beaaédban oatoroxta a harcos legitimizmust 4a harcoa radlkallxmuat a saszpriml nagy-gyOleaan
Veazprám, lebruár 14
(Saját tudósítónktól) Bethlen Islván gróf mlniszle.elnök és Vass József dr. népjóléti minlszler löbb nolabi-litás kíséretében Veszprémbe érkezeit Drlhr Imre programmbeszédére. Az ünnepélyes fogadtatás ulán díszközgyűlés volt a színházban.
A város polgármestere megnyílója után átadta a miniszterelnöknek is a nipjólitl miniszternek Veszprém város díszpolgári oklevelét.
Nyomban ezulán óvári Ferenc felsőhlzl lag a viharos óvációk csillapultával megnyitotta a politikai gyűlési, melynek első szónoka Dréhr Imre, a kerület jelöltje volt, aki nagyszabású programmbeszédet mondott.
Bethlen Islván g>óf miniszterelnök
hatalmas beszédei mondott azután. A kormány és ellenzék viszonyának ismertetése közben rátért a harcos legitimizmus bírálatára, párhuzamba állítva azl az ellenzék mátlk részé-
vel, a harcos po\'gári és srocialisla radikalizmussal. Egyiknek a királykérdés, másiknak a titkos választójog az állandó fegyvere a kormány minden akciójával szemben. A harcos legitimizmus teljesen megfeledkezik arról, hogy a klrálykérdést ma megoldani teljesen lehetetlenség. Amig külpolitikai kötöttségűnk fennáll, amig nem döntünk szabadon a sorsunk felelt, addig botorság, őrület volna ezt a kérdést megoldani akarni.
— Hiszen mi magunknak akarunk házasodni éa nem szomszédainknak. Hogy a félj olyat vegyen cl, akiről tudja, hogy szomszédaival fel fogja szarvazni, az löbb, mint az őrület halárán áll 1 Menyasszonyt csak rendezett házak tájékára szokás hozni, arra a feladalra, hogy nyomortanyára jöjjenek, csak vénleányok vállalkoznak, akiknek nincs vilogalni valójuk. Vagy azt kivánják, hogy hozományvadászok legyünk ?
400 éven keresztül érdekházasságban éltünk, amelyből hiányzott az igazi szerelem s amely
többet és gyakrabban használt Ausztria, mint a ml érdekeinknek
És most — ujabb érdekházatságot kívánjunk kölni? Cn azt bíszem, hamar rájönnénk arra, bogy ez az érdekházasságlulajdonképen szerelmi házssság voll, amelyből csak egy hiányzott.- az igazi szerelem.
Majd a radikálisokról és az általános választójogról beszél. Ezek elvei mögött olt látja a köztársaság eszméjét. Az ellenzéki politika nem akarja belátni, hogy az élet nem Ismer ugrásokat s hogy a nemzetei nem az intézmények, hanem saját fiainak erényei leszlk naggyá. Igazi feladataink a jelen generáció napi problémáinak megoldása: iskola, kórház, vlzszabályozás, termelés, munkásjólél, közigazgatás javítása, városfe|leszlés stb. Ezek megvalósítása ulán önkénl adódik majd a nagy politikai kérdések megoldása.
A miniszterelnök hatalmas övádó-val fogadott beszéde ulán Vass József népjóléti miniszter beszédével és a Himnusszal a nagyszabású gyűlés végei ért.
wy.y^^M yiiis 1
Magyarországot vádolja a szocialista internacionálé, hogy nem tartja be a békeszerződéseket
Párts, február 14
(Éjszaki rádiójelentés) A szocit-lisla in\'einacionslé végrehajtó bizottsága manifesztumot adott ki, melyben élet támadást intéz Magyarország ellen. Azzal vádolja meg, hogy a reakciós Magyarország kipusztította a demokrata erőket ét nem tartja be a békeszerződéseket. Felszólítja a manlfesztáclö a világ munkásait, hogy fogjanak össze a magyar, román és bolgár reakció ellen. «
Ehbez a távirathoz elég csak ann/i kommen\'ár! tűznünk, hogy a végrehaj\'ó bizottság srombati űlétén Peyer Károly és Szende Pál is leiszólaltak s Így nem kell messze menni megkeresni, hogy honnét fujt a szél a fenti haiázozat meghozatalakor. Különösen nem akkor, ha tudjuk azt it, hogy l\'eyer szemrehányást telt MacDmaidnak ugyanezen ülésen, hogy mién segítette elő Magyarország szanálását.
72 zalai közlöny
1927 február 26
Megalakult a Magyar Fogorvosok Egyesti leténekAlsódnnántnll Fiókja Nagykanizsán
A fogorvosi (adomány országos hira egyetemi professzorai érkeztek Kanizsára Alakuló ülós, maid dlszközgyatós a városháza közgyűlési termében - A disz-közgyűlés üdTÖzló lávlraía a közoktatásügyi és népjóléti mlalszterekiei
Az Alsódunántuli Fiók elnöke: Dr. König József (Nagykanizsa)
j fényesebbtn dokunientállák a magyar fogorvosi tudomány előrehaladását és európai színvonalát.
A vasárnapi alakuló kőzgylllés Vasárnap délelölt i/ill órakor a városháza kis tanácstermében a betegsége mialt akadályozoll dr. Kinlg József helyeit Freiberger Lajos dr. (Szombathely) elnöklete alatl alakuló közgyűlés volt, amelyen többek közölt megjelentek Salamon Henriit dr., Szobi Józsel dr., Morclli Gusztáv dr., Simon Béla dr. budapesti egyelem! tanárok, Slurm József dr., az MFE országos elnöke, Oravecz Pál dr. országos főtitkár, Merk Pál dr., Propper Simon dr , üámdn dr. és a budapesti fogorvosi kar számos tagja, Hacker Jenő dr., Freybergtr Jenő dr., Móry Pál dr., Heckenast János dr. (Szombathely), Tolnay Jenő dr., Balázs Győző dr., Molnár Károly dr. (Pécs), Magyar Jenő dr., Óriás Pál dr., Pogány Jenő dr. (Kaposvár), Bán Lajos dr. (Szigetvár), Jámbor László dr. éa Vidor Gábor dr. (Zalaegerszeg), Nagykanizsáról az összes fogorvosok és számos más orvos, azon-kivlll sok vidéki orvos. Nagykanizsa városát dr. Králky litván polgár-mesterhelyetles-fújegyző kép viselte.
Freybtrger Lajos dr. megnyílója után a gyűlés különböző szakkérdésekkel foglalkozott. Majd indítványok
Nagykanizsa, február 14
Ismét nagy napja volt Ksnizsa városának. A modern fogorvosi lu-domány legnevesebb férflal, a budapesti slomalologiai klinika tanárai, egész Dunánlul fogorvossl összejöttek kél napra Nagykanizsára, hogy megalakítsák a Magyar Fogorvosok Egyesületének Alsódunántuli fiókját. Nagyjelentőségű esemény ez, az egész ország orvostársadalma idelekinlett Nagykanizsára, ahol a leguiabb orvosi szervezkedés folyt le országos nevű professzorok részvételével.
Hogy az alsódunántuli fogorvosok szervezkedése és egyesületbe való tömörülése lehelövé váll, dr. Kínig József nagykanizsai fogorvos érdeme, aki az egész szervezkedési mozgalomnak lelke, Irányilója és megszervezője volt.
A szombat esti tudományos ülésen
Morelll Gusztáv dr. egyetemi lanár a pyorrhoae alveolarls kezelésének mai állásáról, dr. Simon Béla egyet, m. tanár az oralscpsis és szájsebészetről, dr. Máthé Dénes egyet. m. tanár a mai modem fogászati orvosi tudományról, dr. Szabó József egyet, r. lanár pedig , Modern eszmék a stomatologiában" cimen tartotl tudományos előadást.
A rendkívül értékes előadások leg-
tírjeszlellek elő. Elhatározták, hogy a legközelebbi szakgyülést május bén Pécsett fogják megtartani. Majd kimondották a Magyar Fogorvosok Egyesülete Aliódunántuli Fiókjának Nagykanizsa székhellyel való megalakulását.
A tisztikart egyhangúlag a következőkép választotlák meg:
Elnök: Könlg József dr. (Nagykanizsa),
Titkár: Pogány Jtnő dr. (Kaposvár)
Pénztáros: Strém Sándor dr. (Nagy kanlzsa).
Választmányi tagok: Freyberger Lajos dr. (Szombathely), Móry Pál dr. (Szombathely), Balázs Győző dr. (Pécr), Tolnay Jenő dr. (Péca), Magyar Jenő dr. (Kaposvát), Halszer János dr. (Nagykanizsa), Kahán Imre dr. (Nagykanizsa) és Kaponya József dr. (Dombóvár).
Hódoló sürgöny a minisztereknek Az alakuló közgyűlés ezulán Sturm József országos elnök és Könlg József fiókelnök aláírásával üdvözlő láttratot küldött Vass József dr. népjóléti és gróf Klebelsberg Kuno köz-oklalásügyi miniszternek „a magyar kuliura ezen uj végvárosából — a magyar kuliura legtöbb őrének és irányítójának".
DiszgyOiéa a városháza dísztermében Tizenegy óra után a városháza nagy közgyűlési termében vette kezdetét a díszközgyűlés előkelő közönség jelenlétében.
Freyberger Lajos dr. elnöki megnyílójában kifejezést adolt azon saj-nálalának, hogy a szervezkedés kezdeményezője és lelke Kinlg József dr. nem lehel most jelen. Könlg József dr. neve maga egy programm —
mondotta. Majd bejelentette a fiók megalakulását és felolvassa a tisztikart. Bejelenti, hogy Thassy Gábor dr. vármegyei tisztiorvos és többen sürgönyileg kimentették magukat. A szegedi fiók sürgönyileg üdvözölte az uj alakulást.
Sturm József dr. országos elnök üdvözölte az uj fiókalakulást. Síük-ségesnek tartja a MFE decentralizációját. Beszél arról, hogy ma már köztudatba men1, hogy nemcsak a bélálfuródásról, de a rossz fogtól Is lehel nagyon könnyen emásvilágra Julnl. A szakma számára teljes egyen-lőséget kövelcl. Majd a fiók munkáját ismerteti.
Salamon Henrik dr. az országos birü egyeleml professzor mondotta cl ezulán frappáns előadásit a fogorvosi tudomány fejlődéstörténetéről, különös lekinlettel a hazai viszonyokra.
A fogászat az oltárnál kezdődött
Az ókori papok kezdlék meg a fogászatol. A régi orvosok a fogászat alatt nem érleltek tnásl, mint a fogf.Jdalom csillapítását\'\' bizonyos füvek kivonatával. Azért az orvosok nem Is vették komolyan. De a régi orvosok a sebészetel sem tartották ,egyenragu"-nak. Mlg kiadták a se-béizek a jelszól: el az anyaorvosi tudománytili Ehez csatlakoztak azután a fogászok. Később a fogászat a borbélyok kezébe kerüli, akik ezt az ágai fellendítették. Ezek a fogászathoz jobban értettek, mint a sebészek. A XVII. században egyenesen vetélkedtek az orvosokkal.
Később a napkirály alalt a „győgy-borbélyokból" „fogaebészek" lettek. Ennek hatása alalt szakiskolák keletkeztek, melyek a foggyógyászatot tanitolták. Nálunk elejétől fogva csak orvosdoktorok foglalkoztak a fogá-
Naplótöredék 1977-ből
Irta: Benedek Rczsö
...Pompás tavaszi nap hajnalán \' ereszkedtünk le merész siklóröpülés-sel a Duna-Száva-Adria-Acgei vasúttársaság főállomása melletti térségen létesített aero-állomás elé, kitűnően felszereli, háronszáz utasra és pod-gyászra kényelmesen berendezett 1500 HP. motorú Zeppelinobuszon, melyet jeles tervezője .Szegvölgy 1 Bálint■ után neveztek el.
Az egész nyugall szél és a Muraköz legnagyobb városa, Kanirsa-vár-megye székhelye, a 120.000 leikel számláló Nagykanizsa törvényhatósági Joggal felruházott város lakossága még mély álomban feküdt.
A repülöállomáson hatalmas vörös reflektorok Jelezték a leszállás helyét, ahol már ekkor már számos két- és négyüléses bérrepülőgép várta.az utasok százait, hogy néDány „Turul*-ért (a magyar királyság uj pénzneméért) hazaszállítsa őket lakásukra vagy a Dunánlul legnagyobb és lepazarabb szállodájába, a hatemeletes „Odrai"; hotelba, ahol néger görlicék gondoskodnak a fáradt utasok kényelméről. Beültünk mi is az egyik ilyen alkalmatosságba — miután a Nagykanizsa-Abbaziai expressz csak délben indult el — és megtekintettük e hatalmasan lejlödő vidéki központot.
A pilóta számozott karizallagot viselt és megkülönböztetett udvarias-
sággal nyomla kezünkbe az időjelzőt és kilométer-mérői, hogy módunkban legyen ellenőrizni a viteldíj összegét.
Meg kell hagyni, pilótánk nagyszerűen viselkedett. Megmagyarázta nekünk a megyeszékhely minden nevezetességét, Először az aero-állomás-nál a Király-körulon át (itt ugylát-szik a polgárság megbecsüli még városának nagyjait, p. o.: a városrendezés ketesziülvitelének nagykon-cepcióju mesterét és évtizedekkel ezelőtt volt váiosi tanácsosát, a vízvezeték és csatornázás, valamint a messzire hires jó vároti ulak és speciális rendszerű, Járdaburkolat és plombálások léiesiiöjéi), a vároti gőz-és kádfürdőbe hajtattunk. A bpesli Gellért-lürdö mintájára a néhai emlékű Principális-kanyarulatnál hatalmas méretű városi fürdő épült, amit azonban csak a nép vesz igénybe, mert a Jómódú lakosság saját fürdőszobával rendelkezik. A szegény néposztály és a munkásság — a város jóvoltából — teljesen ingyen veheti bármikor igénybe a fürdőt. A vároa ugyanis különös gondol fordít a nép-higiéniára és nagy áldozatokkal segil minden nép|óléli intézményt. Azt mondják a város öreg lakói, hogy mialatt a többi városukban grasszalt a sok különféle járvány — Nagykanizsán közcgéizségügyí téren sohasem volt panasz. A löbbi városok egészségügyi Bzervei mindenkor előszeretettel emlegetik Nagykanizsát
és mini utánzásra méltó példára hivalkoznak reá.
Meggémberedett álmos tagjainkai I a gőzfürdőben felfrissilvén, folylat- I luk szemlélő ulunkat a város szivébe.
A Sabján-léren emelkedik a hatemeletes uj vármegyeháza. Az összes vármegyei tisztviselők Is Itl laknak. Ottjánunkkor egy Idős úriember — ilj. BMy Zoltán voll a lőispin. Közvetlen a hires Rosenfeid felhőkarcoló me lett épült |az uj városháza, ahol dr. Krátky Tibor főpolgármester intézi a varos ügyeit. A városházán belül pompás park a közönség kényeiméi szolgálja. Hatalmas szökőkút Nepiun-csoportlal teszi kellemessé nyáron az itt tartózkodást, illetve várakozást. A park közepén pompás lehér márványból a város néhai nagynevű polgármesterének, S.bján kormány főtanácsosnak életnagyságú szobra, amint bal kezében a városrendezési terveket és a jövő programját tartja, jobbjával a Kaionaiéten elterülő S.mlramis lüggökerlek felé mutat.
Meghaló az a nagyrabecsülés, a mint a lakosság néhai nagyjai iránt viselkedik.
A Városházára kényelmes lift visz fel bennünket. Minden ügyosztály egy külön apparaijit képez, élén a vezető tanácsossal, akinek megvannak a kiszabott lohadó orái. A hivatalos órák reggel 7 órától 12-ig, délután 2—7-ig tartanak. A főpolgár-
mester Jelszava ugyanis : a tisztviselője vannak a népért és a polgárságért és nem megfordítva. Gondosan ügyel arra, hogy a hivatalos órák ne 11 órakor kezdődjenek. A főpolgármester erélyes keze meglátszik az egész városházi apparátuson. Mindenki, akinek bármilyen Ugye van
— azt néhány órán belül elintézheti. Nyoma sincsen a hétszámra való kálváriajárásnak. Az egész városi ügykezelés — mióla Nagykanizsa városa megyeszékhely leti — rendkívül egyszerűsítve lett. Semmi nyoma többé a mull évtizedek nehézkességeinek. Szociális érzék, ügyszerelet, alapoa tudás hatja át a város vezetőségéi — amely csak a város polgárságáén él. A főpolgármester, akinek atyjáról, az előző polgármesterről a varos egyik körútját nevezték el, amikor megtudta, hogy idegenek tekintik meg a várost, felajánlotta nekünk a városháza vendégszobáit. A vendégszobák feltűnően csinosan és Ízlésesen vannak berendezve
— cl la Hemmert. Ezt a részét a városházának létesítője után Hemmert-trakiátusnak is nevezték el. Minden vendégszobában olt függ olajfeslésü portréja.
Miután toalettet csinállunk, felkerestük a város figyelmes főpolgármesterét, hogy tiszteletünket tegyük, azonban éppen tanácsülés volt — a liiüár szerint a harmadik azon a délelőttön és Igy átmentünk
ktt27 február 16.
ZALAI KÖZLÖNY
szállal. 1844 ben Ferdinánd c.ás/ár Nadelkét nevezte kl a fogászat tanárává. 1870-bcn hzlay Jízsel volt a legnagyobb fogludós. Világhírneve voll. 1880 ban Árkövy József adta kl a jelszót, hogy a logal Is csak az általános orvostudomány gyógykezelésével lehet gyógyítani és megteremtette a magyar egyetemi sloma-tológial klinikái.
Móry Pal dr. (Siombathely) a prolhezlskészités u| módszeréről tartott értékes elő.\'.dátt. Az Iskolafogorvos Intézményének megho osítása
Oravecz Pál dr. f.\'tilkár határozati javaslatot terjeszt a közgyűlés elé az ískolalúgorvOH intézménynek M\'gyar-orstágon való meghonosítására.
Freyberger elnök ezután köszö netet mond az előadóknak nagy-értéktt tudományos clóadasalkérl és a díszközgyűlést déli i óm elótt bezárta.
A vendégek részint a délu\'áni, részint az csli vonatokkal ulaz\'ak vissza. (B. R.)
Olaszbarit kormány ala-kult Albániában
Belgrád, (Éjszakai rádiójelentés) Tirannából Jeten ik: Az uj albán kormány megalakult. Enöxe az államfő, Achmcd bég Z»gu. A .Politika" értesülése szerint az u| kor mttny valamennyi tag|a olaszbarát politikus.
Két angol orrod bevonult Sanghaiba
Sanghal. febr. 14. (Éjszakai rddló-Jeltnlis) A hox- r lázadás óta először történt meg, hozy európai capat-ik szálllak pt-rtra Sanghalban. Két angol eired a lakóssttg nagy ovációja közepette vonult be lobogók a\'all Sanghaiha. A kínai kereskedőket is láthatólag Jól érintene az angol csapatok m-g|"lenése.
a szomszéd szobába, ahol ifj. Dr. Kaufman L<jos városi tiszti ügyész hivatalos helyisége volt. Nolia több úrral behatóan tárgyalt — az ötvenéves benzinkútnak a megyeháza frontjáról való eltávolítását kóve telve — nyomban fogadott. Azt mondják hogy az 53. evét liposó .tialsl" Kaufman ősz édesatyjá-nak nyomdokain halad, aki mint városi főjegyző nyugalomba vonult, később pedig |ólmcnő ügyvédi Irodát nyílott. Ifj. Dr. Kaufman azonnal rendelkezésünkre állóit. Megmutatta nekünk a víros nagy tanácstermét, ahol a régi polgármesterek, főjegyzők és a város vezetőfétflai-nak mellképei sorakoztak 0 I lát\'Uk UJváry Qéza vo:t országgyűlési képviselő képét, aki — az öregek szerint — egykor az ellenzék nagy vezére volt. De láttuk UJváry dom-boruképét később a városi színház foyerjéban, márványban is. Állítólag ö volt a városi színház legnagyobb mecénása.
Fel akartuk keresni a város lisz-telelr. mélló, legidősebb szenátorát, a 96 éves Prack is\'vánt, az egye-dűiit, aki a légiközlekedési Páris-ban és a tűzrendészetet Londonban tanulmányozta, azonban nem találtuk Irodájában. Villájába hajtattunk, ahol fiatal gazdaasszonya bretagnei tájszólással kijelentette, hogy éppen egy órával előbb utazott cl három havi szabadságra — Párisba...
A . nagykanizsai középiskolák megnyíltak — az elemi iskolák és ovodák iovább szttnetelnek
Több axar magbotagad6ab6l 49 aulyoa Intluonxa aaatat Jalantettak, amlbfil 16 az6v0dményaa — A Járványkórhápban 3 inftuanxáa batag van, agy kCxOttOk tüdöloboa —- A k0zag*axaágOgyl bUottaág Uláaa
Nagykanizsa, tebruir 14
A közegészségügyi bizol\'ság tegnap délután 6 órakor Eberhardt Bíla főigazgató elnöklete alatt 01 Hl tartott, amelyen részt vett dr. SabJJn Oyula polgármester éa a város legtöbb gyakorlóorvow Is.
A középiskolák igazgatóinak jelentése szerint a gimnázium 64 növendék beteg, a polgári leányhko-Iában 106, a polgári fiúiskolában 50. a kereskedelmi fiúiskolában 12, a kereskedelmi leányiskolában 43 ,;o. Dr Goda Llpot szerint kit nap óta apadt a látvány, mig dr. Ney Hugó azt mondja, hogy ma 41 uj iskolás beteg van.
D;. Sabján Gyula polgármester az elemi iskoUk és ovodák további stűnctelletéaét tartja kívánatosnak, mig a középiskolák a mai naplói már megnyíltak.
Dr, Kahán Imre ezredorvot az Iskolák további bezárása melleit foglal állási, mig Villányt Henrik kereskedelmi Iskolai igazgató nem látja azt szükségesnek.
Dr. Országh LsJms budapesti minta
utáni t-ejelenlést sürgeti.
Dr. Sabján polgármester: Nagykanizsán több ezer a betegek száma. Alig van ház, hol ne feküdne beteg. A város megtette a maga Intézkedései!. Felveti a kérdést: szükséges e to/ábbra is az iskolák bezárása.
Dr. Goda Lipót szerint 49 súlyos infuenza megbetegedést jelentettek be a tisztiorvosi hivatalnak, ebből 16 szövődményes. A járvátaykórbáz-ban 5 lekszik, 1 közülük lűdő\'oios.
Dr. Fodor Aladár nem tartja szükséges-ek a középiskolák t>ezá>ását. A polgármcstei kijelenti, hogy uia-silani fogja az összes nagykanizsai gyakorló orvosokat is, hogy minden megbetegedést jelenlsenek be a tisztiorvosi hivatalnak, ugyszinlén a mozgószinhiznál fél órás szünetet rendel el az egyes előadások közölt.
A bizotlság végü< határozatilag kimondja, hogy a középiskolákat a mai naplót (hétfőtől) kezdődőteg Ismét megnyitja, az elemi iskolákban és ovodákban azonban további intézkedésig szünetelnek az előadások.
Az ülés 7 óta ulán ért véget.

Káromkodásért, aszfalt betyár-kodásért: 80 pengő pénzbüntetés és félhavi fogház
Megjelent a belügyminiszternek a fokozottabb közerkölcs-védő u/ rendelete — Tilosak az erotikus táncfigurák A pornográfia Üldözése
Badapeat, tebruir 14
Scllovszky Béla dr. belűgymlnist-ter, mióta e tárca élén áll, egymásután adja kl azokat a rendelkezése-kel, melyek a közerkölcs védelme szempontjából rendkívüli jelentőséggel bírnak. Igy a rögtönzött táncok szabályozása után, most Ismeretessé váll legújabb rendelete, a káromkodás!, az aszfallbelyárkodást szlgoiu üldözésben részesül és > rendelet elleti vétőknek nyomós elzárás! és pénzbüntetést helyez kilátásba.
A nevezetes rendelet, mely kihirdetése után, tehát már e hónapban életbe lép a következó főbb intézkedéseket tartalmazza:
Olyan színdarabot, egyes számot vagy mutatványt, amely akár tárgyánál fogva, akár a szereplők maga-larlása miall a jóerkölctökbi ütközik, nyilvános helyen előadni tilos. A rettdőrközegek kötelesaége az ilyen produkciók megakadáljo.ása, de meg kell aksdáiyozniok azt is, hogy a JÓIzKsbe ütköző táncokai, avagy bármilyen táncot a közerkölcsiségel, vagy a jóitlést sértő módon nyilvánosan láncoljanak.
Tilos minden káromkodás, minden olyan hangos trágár brszéd, vagy olyan ocsmány kifejezés használata, avagy szentéremsértó mozdulat vagy taglejtés, amely alkalmas
arra, hogy mások |óizlésél, vagy erkölcsi érzékét sértse.
Tilos nyilvános helyen tisztességes nőt, leányi, vagy asszonyi, alkalmatlankodva, annak akarata ellenére megszólítani, neki bármi módon alkalmatlankodni, tolakodó módon terhére lenni, avagy akarata ellenére követni.
Tilos a Jélzlésl durrán sértő képet, szobrot, vagy más tárgyat kira-kaiba tenni, nyilvánosan bármilyen módon mutogatni, kiabálni, vagy árusítani.
Aki ezeket a tilalmakat megszegi, kihágást követ el, melynek büntetése tizenöt napig terjedhető elzárás és 80 pengőig terjedhető pénzbüntetés.
A rendőrközegek kötelesek a védelemre szotuló nőkel az alkalmal-lankodások ellen megvédeni.
Ht valakit a icndelet alapján megbüntetnek, az Ítéletei közölni fogiák
az illetőnek lölölles hatóságával is. •
Mint a fentiekből kilünlk, e rendelettel már régen érzett űri töltött be a belügyminiszter és amilyen fájdalommal látják az aszfaltbetyárok a kilátásba helyezett rendszabályokat és büntetéseket, éppen olyan általános örömmel tölthet az cl mindenkit, elsősorban pedig a nőket.
Munkatársunk a rendelettel kapcsolatban érdeklődött a nagykanizsai
rendőrkapitányságon, ahol azt a felvilágosítást kapta, bogy a rendelet hivatalosan még nem éikezelt le a kapitányságra. De amint azt kézhez kapják, megtörténik annak legszigorúbb hatályba helyezése. Ezután remélhetőleg nem ismétlődnek meg, a lapunkban is már közölt szóbeli inzultusok urinök ellen a nyílt utcán, melyek hasábjainkon is visszhangra talált pofonokkal végződlek.
BÁDIÓJS0SOH
Február 15 (kedd)
Budapest 9.30,12 és d. u. 3 Hírek, tőzade. 5 Kamarazenekari hangverseny. 6 20 Jog-Jogtudományi előadás: A XX. század kór-Képe. 7 Rádióposta. 8.15 Hangverseny. Közreműködnek: Pranchclti Luki olasz zongoraművész ét Fehér Üonka hegedü-mtlvésznó. 10 Jazz-band.
Bécs 11 NépszerQ zene. 550 Asszonyok-nak. 620 Grill- und Scherz, Potpourri. 710 Eszperantó. 7.30 Angol lecke. &05 Tarka-est. Rádiókabaré.
Berlin 1230 Me/őgazdatfg. 4 Goethe, előadás 4.30 Zene 650 Né^et mondák. 7.15 A told felfedezésének története, előadás. 7 45 Esztétikai előadás. 8.15 Irodalmi előadás. 8 30 .Wallenstein\', Schlllej trilógiája, a rádió szániára átdolgozva, 10 képben, zenei közjátékokkal
Boroszló 1220 Zenekari hangverseny. 1.10 Gramafonzejie. 130 Vldirn zene. 8.10 Háromfelronásos rádiójáték.
Brflnn 7 Kamarazene. 8 Zenekari hangverseny.
Orác A szerelem a költészetben és zenében. zene és dalok. 9.C5 Operarészte-tek. Utána Népszerű zene.
Hamburg 123> Népszerű zene 205 Hangverseny. 4 30 Tánczene t\'x50 A lakás kulturáji, előadás. 7.10 Konyhakertével, előadás 7 35 Zeneesztétikái előadás. 8 Ének és zenekari zene. 8 Bréma: Man-dolin ós gitár zene. 8 Hannover: Vidám est, rádiókabaré, utána tánczene. ,
Königaherg Hangverseny. 4-30
Szórakoztató zene. 8 Orosz népdalok. 9 Szimfónikus est, zene.
Könlgswusterhauscn 2.30 Pedagógiai előadás. 3 30 Pályaválasztási előadás. 4 A fiatalember pszichotóglája, előadás. 6 Zene és jog, előadás. 7 20 Beethoven mint dal-költó, előadás és zene.
Lipcse 12 Oramafoizene Résiletek Mozart operáibői. 4 30 Hangverseny. 5.30 Asszonyoknak. 8 15 Népszerű zene. 10.15 Rádiókabaré.
London 1 Kamarazene. 5 Népszerű zene. 7.25 Jazz-band. 8.15 .Mozart-zongoraszonáták. 8.45 Tarka est kabaré. 9.45 Angol népdalest. 10.35 Szimfónikus zene és dalok 1130 Jazz-band.
Milánó 4.20 Jazz-band. 8.45 Részletek Rossini Szevillal borbély dmü operájából. 10.4 > Jazi-band.
Rádió-Párizs 11.30 Hirek, utána zene. 1.30 Szimfónikus hangverseny. 2.50 és 5.30 Gramafonzene. 5 45 Szimfónikus zene. 9.55 Hangverseny. Néger zene.
Prága II Gramafonzene. 1215 Hangverseny. 4.30 Népszerű zene. 8 Kamarazene.
Róma 5.15 Hangverseny. 8 *5 Költemény recitádó 9 Színházi előadás köz-
74 zalai közlöny
1927 február 26
Sorozatos szerencsétlenségek az angolországi köd miatt
takoláagyermakak ó. munká.ok vonata S»»i»nik«>:atl %ai gyoravooittat
A Maid 01 Kint csatorna-gőzös, amely 384 ulast 6zállitotl, 2 ór,I késéssel érkezeit meg a dooveri kikötőbe és a btlulás alkalmával erő-sen megsérüli Sebesillés nem löitént.
London, február 14. (Éjszakai rádlójelentés) A hulli vasúti katasztrófa ugy lörtéol, hogy a Wiiherneseas Iclől |ovö személyvonat, mely iskolás gyermekeket és munkásokat szállított, Összeütközött nyill pályán rgy robogó gyorsvonattal. A szercncsél-leriégnek 12 haloilja és rengeteg sebesültje van. Eddig 8 halolt került elő a romok alól. Azt hiszik, hogy az áldozatok nagy része vssull tisztviselő.
London, február 14 J
A köd, amely Angolország egy részéi, igy Londoni és a csatornái Is nyolcvan óra óla botilja, míg mindig tart. Nyolc hajó összeütközöl!, emberéletben azonban nem esel kár.
A Raa norvég gőzös Folkeslone-lól 4 mérföldnyire délre a Oordejuela spanyol gőzőssel összeütközött, mire a Ria legénysége olyan hirtelen hagyta el a hajót, hogy még a gépeket sem állilollák meg. A kor-máryos nélkül tovább haladá Ria elébe figyelmeztető rádió jelekel küldtek, hogy a további katasztrófát elkerüljék.
NAP! HÍREK
Folytatják a magyar cseh határügyi tárgyalásokat
Budapest, febtuár 14
Tdnczos 0 tbor ny. m. kir. lovassági lábomok, kormánymegbízott vezetésével holnap > külügyi, belügyi, pénzügyi, kereskedelemügyi éa földművelésügyi minisztérium megtizot-faivftl Prágába utazik, hogy olt egy hasonló összetételű cseh-sztovák bizottsággal folytassák a mull évben megkezdett hatátűgyl tárgyalásokat. A mostani tárgyalás négy öl napot fog igénybe venni.
A tisztviselő házépítés memorandumát átadták a kormányzónak
Budapest, febr. 14. A koimányzó ma délben kihallgatáson fogsdla lerlőtzcnlmiklósl vitéz Artner Kelemen nyugalmazott altábornagyot, mint a tiszli és tisztviselő társasház építő szövetkezet elnökéi, aki áladta a szövetkezet memorandumát. A memorandum a szövetkezet nagyszabású és a vidéki városokra is kiterjedő építkezési programmját tartalmazza.
Mozgalom Keszthely
magasabb lakbérosztályba sorozásáért
Keazttiety, lebruár 14 (Sóját tudásúinktól) Keszthelyen eddig csak a háztulajdonosi kedélyek nyugodtak meg a lakátforgalom kötöttségét vissziszivott rcndeiclbtn. A lakokra nézve a helyzet közel sem látszik ilyen megnyugtatónak. Erre vezethető vissza az is, ho^y a keszthelyi köztisztviselők akciót indítottak a lakbérosztályozái lerén kedvezőbb elbírálásuk érdekében.
A keszthelyi állami hivatalok, katonai parancsnokság, posta, vasul, adóhivatal, iskolák járásbirőság, csend őrség, pínzügyótség, gazdasági felügyelőség és egyéb hivatalok vezelől Sztankovlcs János miniszteri laná-csos, a gazdastgi akadémia igazgatójának elnoklcle alatt értekezletet tartottak az akadémián.
Az értekezlet elhatározta, hogy a Keszthelyen beállolt lakásmizériára és magas lakbérekre való tekinleltel kérni fogják a népjóléti minisztert, hogy Keszthelyt az V. lakbéroszlály-ból helyezze vissza a II. lakbér-osztályba.
A kérvényt Relschl Richárd, Keszthely országgyűlési képviselője togja eljuttatni a miniszterhez.
Egy magyar miniszteri tanácsos Öngyilkos lett Bécsben
Bécs, tebr. 14. (Éjszakai |rádlójelentés) Ma reggel egyik szállodában szobájában halva lalalták Siket Andor magyar királyi miniszteri tanácsost. Megállapították, hogy öngyilkossági szándékból mérgezte meg magát. Búcsúlevelében, melyet magyarul irt meg, teltének okául élei-unlságál említi meg.
Faloszlatták a lázadó portugál hadtesteket
Lisszabon, február 14. (Éjszakai rádlijelenlés) A hivalalos lap mai száma kormányrendeletet közöl, mely szerint a kormány azokat a hadtesteket. melyek a leikelőket támogat Iák, feloszlatja és a sztrájkjogot fel függeszti.
Budapesten megszűntették a járványrendeletek érvényét
Budopes, február 14 A polgár, mester elrendelte, hogy a gyógyszertárakat a mai naptól kezdve ismét már este hél órakor zárják be. — Ugyancsak felfüggesztene a polgármes\'er az Iskolák délu\'áni használatának megtiltására vonatkozó rendelkezést is ugy, hogy az iskolaépületekben elhelyezett tanfolyamok, tanonciskolák slb. holnaptól kezdve már zavartalanul működhetnek.
A villamosokon a férőhelyek kor lálozása egyelőre érvényben marad
Szombaton és vasárnap a spanyol-nátháink egyetlen uj esetét sem jelentelték be. A kórházakban ápoll régebbi betegek kö/űl mej.lt II szombaton három, vasárnap egy. A kórházakta szombiton 15, vatárnap 8 uj közönséges Induenza-beteget szállítottak be.
Szombathelyi jelentés szerinl az elmúlt héten kél emher halt mrg Szombathelyen spanyol inlluenzában.
SftPIHEMG
Február 15, kedd
Római katolikus: Fauazlin vt. Protes-táns: Fausztin. Izraelita: Adar hó 13.
Nap kel reggel 7 óra 08 perekor nyugszik délután 17 óra 72 perekor.
Mozi. Uránia: A bosszú démona, dráma. Elóadíaok: 7 éa 0 órakor.
— Ma reggel sinautó indul Egerszegre. /I mai főbíróvá-laszlás ele nagy érdeklődéssel tekint nemcsak az érdekeit kanizsai járás, hanem Nagykanizsa városának közönsége is. A fóbiróválaszlás nyill. nem titkos, mini elirás folytán közöltük. A jelöllek között a legtöbb esélye dr. Lattbhaimer Alán nagykanizsai szolgabírónak van, aki a kanizsai és járási megyebizollsági tagok szavazalai ntellell az egész megye-gylllés nagy rokonszenvére tarthat számot. - Ma reggel 8 óra 30 perckor sinautó indul Nagykanizsáról Zalaegerszegre, honnét az déli 12 órakor indul vissza Nagykanizsára.
— A központi választmány tagjainak eskütétele. A központi választmány nyolc u| tagja tegnap tette le az esküt dr. Sabján Oyula pol-gármesler kezeibe. Az ünnepi akluz-nál dr. Krátky István főjegyző asz-szlszAlt.
— A tisztiorvosok ismét átvették hivatalukat. A tömeges inf-luenzamegbelegedések folytán megbetegedettek látogatásaitól a váios tisztiorvosai, Goda Lipót dr. és Fodor Aladár dr. is megkapták a járványt, ng/ bog/ löbb napig ágyban kellelt leküdniök. Betegségük tartama alall a polgármester felszólítására Szabi István dr., Dell dr. és Rácz Kálmán dr. lállák el a tisztiorvosi teendőket. A beteg tisztiorvosok meggyógyulván, tegnap álvellék hivatalukat.
— A választópolgárok Gyömörey képviselőnél. A Nagykanizsán tartózkodó Gyömórcy István orszig-gyülé\'l képviselőt a klskomáromi választókerületéből a válaszlók na-pon\'a keresik fel lakásán. Mindenki ügyes-bajos dolgát viszi elintézésre és már eddig sok embernek in\'ézle el a lóvárosban hivatalos és más természetű ügyeit. Gyömörey képviselő szombat reggel tér vissza a fővárosba.
— Adomány. A Közraklárak R T. dr. Benczlk Ferenc elhalálozási alkalmából 40 pengői adományozott koszorumegváltásból a Szanatórium Egyesületnek
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobhak.
— Érdekes Deák Ferenc rellk-vára akadtak. Zalaegerszeget a megyei levéltárban érdekes Deák Feienc rclikvát fedezlek fel az elsárgult fóliánsok között. Talállak egy díszpolgári oklevelet, melyei a Haza Bölcsének Székesfehérvár őskoronázó város adolt át 1841. évben.
— Egyházi zene est a felső-templomban. Beethoven halálának százesztendős évfordulója alkalmából ,a felsőlemplomban lebiuár 20-án este o órakor egyházi kul\'ur-eslély lesz. Gazdog Ferenc püspöki biztos beszédet mond Bee\'hoven vallásos művészetéről. Az egyházi vegyes és léilikar három Beethoven kóiussal szerepel, dr. Dómján Oyula és Dómján István, továbbá Lengyel Gyula ének- és zeneszámokat adnak elő. Belépő-dij ülőhely I pengő, állóhely 50 fillér. Az est jövedelme az uj orgona kifizetésére lesz fordítva. Jegyek Slampf és Schless Testvérek kereskedéseiben kaphatók és es\'e a templomi pénztárnál.
A hírneves Jazz-Band a Szarvas-kávéházba megérkez»tt és minden este hangversenyez.
— Elfogtak egy embert, akit a miskolci tőrvényszék köröz. A mgykanizsai rendőrkapitányság ki-bágAsi ügyosztályára e\'őáliitolták ma déielőtl Basal Lajos 48 éves szigetvári születésű cipészsegédei, aki trosl jö;t Nagykanizsára és aki ellen az a gyanú voll, hogy közveszélyes csavargó. E tekintetben azonban igazolta magát, azonban végzetéi nem kerülhette el, amennyiben személyi adalainak ellenőrzésekor kide rült, hogy Bssal Lajosi a miskolci kir. törvé yszék lopás büntette miall kötözi. Letartóztatták, á kisérték a kir. ügyészségre, ahonnan valószínűleg Miskolcra kíséiik át.
— Nátha ellen minden patikában kap Pintalin kúrál. Ara 16,000 K.
— Bestiális ember. Hévizszent-andrásról jelenti a .Zalai Közliny\' tudósítója: Tóth Henilk 32 éves hévizszenlandrásl lakos bestiális merényletet kövelelt el egy leány ellen. A csendőrség azonnal letartóztatta és bekísérte a keszthelyi járásbíróság fogházába, ahonnan ma a keszthelyi csendőrök beszállítják |Kanizsáta és átadják a nagykanizsai kir. ügyészségnek.
— A hírneves Jazz Band a Szarvas kávéházba megérkezett és minden este hangversenyez.
— A „Nótáskapttány" második előadása Klskanlztán. Vasárníp délután másodízben adlák elő a Kiskanlzsaí Katolikus lljusági Egylet tagjai a „Nótáskspltányl oly d csé-reles játékban, amely felHlmu\'ta az elsó előadási. A már mullkor megdicsért szereplőkön kivül lel kell említenünk Martinecz Ferencel, aki Ferdinánd herceg szerepében igen sikerűit alakítást nyújtóit, Jakab Anusl, Malolics Ilonkát, Németh Böskét, Szuklcs Józsefet és a Németit fivérekéi. A kitűnő összjáték megérdemelte a sok lapsot, amiben része volt. Lencz Oyula kántort és tejéi, úgyszintén Samu László főrendezői a nehéz és fáradságos belanilásétl külön meleg elismerés Illeti. Az egyesület vezelóje és lelke Bakos P. Ágoslon ferenceslclkész, aki Kis-kinizsa majdnem teljes katolikus ifjúságát egyesületbe tömörilelte, a gyönyörű kulluimunkál végez a minden jóra fogékony kiskanízsal polgárifjuság közőtL
1927 tebruár 15.
2aiai közlöny
IdBJárás
A nagykunlzaal azettorolc fial mag-tigyalft ~alinUa«: Hétfén i hönirnik-kl. Keggel 7 öltkor —5-2, dílulán 2 orakor +3 5, este 9 Úrikor —Ki
PtítiAzft: Reggc és délben tiszta, eite kissé felhős égboltozat.
SzTlirűny: Keggel Nyugat, délben és Mts Délnyugati szil. Rejcgel kOd éa dér.
A Meteorológiai InUzct jelenítse sic-
rínt változás nem várható, legfeljebb keleten lehetséges némi havazás.
— Lcgelőjavitási tanfolyam Keszthelyen. A Zalai Közlöny tudósítója Jelenti: A keszthelyi gazdasági akadémián májút 15-101 25 ig tartó legelójavltási tanlolyam lesz gazdasági felügyelők, lanárok é> földbirtokosok részére, Sztankovies János akadémiai igazgató vezetésével. Fáber Sándor akadémiai lanár a legelő műveléséről, Kukuljevlcz József akadémiai lanár az állattenyésztésről tart előadást. A tanfolyamra 45 hallgató jelentkezett. A résztvevők az akadémián nyernek ellá\'ást és elszállásolást.
— Alföldi kisgazdák Keszthelyen. A Zalai Közlöny tudósítója Jelent!: Május közepén Nagykőrös és Cegléd-vidéki kisgazdák fiai érkeznek Keszthelyre. A 40-50 főből álló csapat lóháton fog érkezni. Az öreg gazdák ugyanekkor szekereken kisérik gyermekeiket és megtekintik Keszthely nevezetességen. A kirándulás célja az alföldi lovak kitarlá-sát és erejét kipróbálni. A keszthelyi tartózkodás 2 napos lesz, ezalatt a huszárlaktanyában tesznek elszá\'-lásolva.
— Megérkezik a felsőtemplom vlllanyeröre berendezett orgonája. Megírtuk, hogy Gazdag Ferenc püspöki biztos lelkes láradozá-sának eredményekép egy közel másfélszáz milliós, villanyeröre berendezett pompás kivitelű orgonát rendeli a hírneves Angszler orgonagyárban. Most arról értesülünk, hogy a 12 regiszterü, 2 játszóasztalu uj orgona a legközelebbi napokban teljesen elkészül és még e hónapban Kanizsára fogják szállítani. Szentelése március első leiében fog végbemenni, megfelelő ünnepi keretben, templomi hangversennyel kapcsolatban.
— A kórkáz gazdasági épületének átadásánál a Városépítőt nem Kalmór főmérnök, hanem Kólát István építészmérnök képviselte.
— A Nagykanizsai Szabóipari Szövetkezet 1927. február 20 án délután 3 órakor az Ipartestület helyiségében larlandó közgyűlésére ezennel meghívja a Szövetkezet ösz-szes tagjait. Az Igazgatóság. Tárgysorozat : A Szövetkezel felszámolásának kimondása és felszámoló bizottság választása.
— A zalaszentgról! Időszaki választás. A szemgróli kerületben, miután Mjjj József népjóléti minisz-ler lemondásával megüresedett a mandátum és arra a kormány hivatalosan Gyömörey Sándor ukki lold-birtokost jelölte, az indulóban levő választási mozgalom a minimumra esett. A jelek szerlnl a hivatalos je-lőllnek nem lesz ellenjelöllje, mert az ellentéteket teljesen szétoszlató tárgyalások után állapodlak meg Gyömörey Sándor személyében, akit a kerületből több tisztelgő küldöttség kereseti és kért lel a jelöltség elvállalására.
URÁNIA
Szerdán és csütörtökön, 5, 7 és 9 órakor
Univ. super Juvel vígjátéksorozat legnagyobb filmje
Kohn és Kelly
— rituális vígjáték 10 felvonásban — A főszerepben egy Zs ... és egy Goj
Az előjegyzéseket már ma lehet eszközölni.
— Konferencla-bcszéd. Jelezlük, hogy Gazdag Ferenc püspöki biztos a felsólemplomban a müveit létfl közönség részérc — mint az előző években, ugy az Idén is — konferencia-beszédeket rendez. Most arról értesülünk, hogy a püspöki biztosnak sikerült a konferenciák megtartására az országoshirü szónokot és katolikus vezértérlliat: dr, Bangha Béla jezsuita pálert megnyerni, aki lejövetclét határozottan megígérte. Dr. Bangha nők részére is larl külön előadásokat.
— Tisztviselőnők teája. A Keresztény Ttszlvisclönók Egyesülete is sorompóba lépelt, mlelőll bucsut kellene venni a bálok és egyéb mulatozások heteitől. Az első teadélutánt vasárnap tartották Nádor-utcai helyiségükben. A mütor egy pontból állott: Hall Cili olvasta fel egy kedves, hangulatos, közvetlen-hangú novelláját; nagy tetszést aralotl vele. A vendégek sokáig jól érezték magukat, közben kiürüli a bülfé és vége is alig akarl szakadni a derűs hangulatban ellöllöll, kedves óráknak. — A leadélulánokal az egyesület kéthetenként akatla rendszeresíteni. A tegnapi sikeren félbuzdulva, mégis elhatározták, hogy a következő vasárnapon, 20 án, megismétlik azl. Erre vonatkozólag szerdán este 7 órakor az egyesület helyiségében fontos megbeszélés lesz.
— Az NTE tennlsz-gárdájának táncteája. Szépen sikerült táncleát rendezeti vasárnap az NTE lennisz-szakoszlálya. Délután 6 órára díszes közönség töltötte meg a Kaszinó Ízlésesen dekorált dísztermét. A büffé minden oslromot derekasan és szinte kifogyhatatlan bőséggel állt. Hélóra lá|ban megkezdődolt a tánc és tartott a legvidámabb hangulatban éjfélig. Közben ölletes Iáncver6eny is voll. A benevezett pároknak szabályszerű zsűri elölt kellelt járniuk a láncot egy raketlrc helyezett labdával a kezűkben. — Sok mulalságra adoll okol, mig végül utolsónak már csak Lehr Lili és partnere járták a láncot, a löbbiek, leejtvén a labdái, kiestek a versenyből. A győztesek büszkén vették át a versenydijakat.
— Szívbetegek és érelmeszesedésben szenvedők a természetes .Ferenc Józsel" keserűvíz haszoá-lata állal könnyű és pontos béimő-ködésl élnek el. Klinikai vizsgalatok Igazolják, hogy a Ferenc Józsel viz különösen agyvérzésre és gúla-ülésre hajlamos idősebb embereknek kilünő szolgálatot tesz. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban éa faszerüzictrkben.
— A felvilágosodás története cimü szabadelőadásának második fe-Jezelét mondta el Surányl Gyula felsőkereskedelmi iskolai lanár, a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kor társelnöke, a Kór vasárnap déluláni, élénk érdeklődéstől kísért Hceális előadásán. A ludós tanár fejtegetései, komoly sludiumok eredményeként leszűrt megállapításai egyik legértékesebb részéi adták az ezévi liceáils előadás-sorozatnak A Nagykanizsai Kiadalárda BQchler Mór karnagy vezetésével legújabban belanull énekszámait adia elő. A fiatal dalárdáról ezalkalommal is meg kellett állapítani, hogy vezér-he\'yel dalolt ki magának rövid fennállása óta városunk dal-kullurájában.
= A hírneves Jazz-Band a Szarvas kávéházba megérkezett és minden este hangversenyez.
— Halálozás. Reclmllzer Józtcfné sz. Eisinger Anna Keszihelyen 75 éves korában elhuoyl Nagyszámú rokonság és tisztelői vasárnap kisérték utolsó aljára. Keszthelyi tudósítónk az elhunytban édesanyját gyászolja.
— A folyó hó 26-án tartandS Levente-estélyen Etek Ica, a pécsi Nemzeti Színház művésznője, felvonások közt a következő dalokat énekli: I. Az Akácfa cimü operettből: ,Ha megszólal a csalogány"... „Szomorú a nyárfa erdő"... 2. La-voltából: .Rég voll" ■■■ 3. A Denevér cimü operából a Szobalány áriája. Zongoránál dr. Balta János lesz, — az előadás elölt a prológol dr. Mutsehenbacher Edvin mondja.
- Ugy-e szép volt 3 hajam a bálban ? ■ Igen.
-(ML
Kapható Tágó Endre Ulatizertiráku
Fönt 14.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( U| Idők Herczeg Fatnc képes irodalmi hetilapjának c Tieli száma gazdag és változatos tailalommal jelent meg. Her-czeg Ferenc, Rákosi lenő, Lika Károly, Kosáryné Réz Lujza. Lázir Ulván, Erdő* Benő Írásain kivül közli a lap népizerü rovatait: a kertészeti, &zeikeiztó. üisztra-móniai és szépségápolás íl/cnctekct. Előfizetési Ara negyedévre 0 pengő <0 lillér. Mutatványszámot kívánatra díjmentesen kUld a kiadóhivatal Budapest VI. Andrássv-ut 16.
)( .Magyar Lányok fiatal lányok képei irodalmi lapja, sztrkeazll Tutsek Anna. Szebbnél szebb novellák, versek, társadalmi és ismeretterjesztő cikkeken kivlll képek és a szerkesztői Üzenetek tarkítják a lapot. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest VI. András»y ut 16.
)( Az Én Újságom a legelterjedtebb magyar gyermeklap, amelyet 3S esz\'.endó-vei ezelőtt Póu Lajoj alapított Szebbnél szebb regények, elbeszélések, "versek, ine* aék, apró tWténctek, játékok »tb. gondoskodnak a gyermekek szórakoztatásról. Előfizetési ára negyedévre 2 pengő. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest VI Andiássy ut 16.
)( A kaposvári gazduparlament-ról közöl érdekes cikket « Cjcorgikon eheti száma. A kitűnő szaklap cikkei közQl kiemeljük a következőket: A földreform és a búzaminőség megmentése, — Miért kérik a vetőrnagtOrvényt ? A pénzügyminiszter-a kormány agrár-programmjárol — A migyar zabtcrmcles veszedelmes csök-kenéucról — Amerika háborúja a kukoricamoly ellen — Ozleti könyvelés a mezőgazdaságban — Terménvpiac és vásárok részleies árjegyzékei stb. A gondosan szerkesztett lap clölizctéii Ara egy félévre 13 pengő. .Megrendelhető kiadóhivatalunkban.
lOZQÓSZINlÁZiK
Uránia kedden csak egy napig 7 és 9 órakor bemutatásra kerül A bosszú démona, hatásos szerelmi dráma 6 fi,vonásban. A főszerepben Pully Lya. Ezínkivűl rérnek kisírö műsor. A szerda-csüiörlöki Kohn és Kelly előadásokra az előjegyzések a mai ntpon megkezdődlek.
Keszthelyi Uránia keddi müiora-: Asszony akarok lenni, 7 felvonás. Főszcrepbrn Oloria Swanson.
á ktátfMO Tfatfc Ma-Hatáii
valotAk
Laagycl M50-6I55 Angol I. 27 71-27-87 Cseh k. I6-SO-I6-97 Dlnlr 10Ö3-10Ö7 Dollii 559U0-571 40 Prandalt 22-45-22 85 Holl. 228 50-229 50 La] 3-18-3 28 Ltvs 4 09-1 15 Liza 24 70-2415 Mázlu 135-30-135 80 Jchtll. 80-32-8067 Dánk. 152 20-152 85 Svájci 1.109-85-110-25 Bel., tr. 7035-7970 Norvég 147-00-147 65 SvM k. 152-35-153 00
DKVIZAK AmsL 22Ő 65-229 35 Belgrád 10-02-1006 Berlin 13540-135-80 Bakiról 3-18-3-25 Brüsszel 7940-7965 Kopenh I52-27-152 72 Oszló 147-10.147-55 London 27-72-27-79 Milano 24-57-24-87 Newyork 57115-285 Piri. 22-37-2262 Prága 10-91-16-tíS Szórta 410-414 Stockh. 152-45-15190 Varsó 6320-64 40 Wien 8042-NI67 Zürich 109-87-110-22
Megtalálták a bécsi egyetem ellopott aranyláncait
Bécs, február 1-t. A rendőrség letartóztatta a 22 éves Weegerei Györgyöt,/aki ismert belőrő. Weegerer barátja Kratohwlltnak, akit a bécsi egyetemen történt betörés miatt letartóztatlak. Harmadik bűntársukat még nem tudták előkeríteni. A rendőrség megtalálta az ellopott rektorláncot, valamint a dékáni láncokat. A tettesek a láncokat halezer schiling-gel együtt eláslák.
8
ZALAI KÖZLÖNY
1927 február 13.
KÖZGAZDASÁG
A tejtermelés egészségügyi ellenőrzése
Dr. Kertész Lipót városi állatorvos előadása a gazdák számára
Nagykanizsa, tebruár 14
Az Alsód unániuli Mezőgazdasági Kamara felktrésére gazdik részére Ktskanizsán rendszeresíted előadás-ciklusból az elsőt tartotta meg vasárnap délután 4 órakor a Polgári Oivaiókötben dr Kertész Lajos városi állatorvos. A gazdik ritkán lálott tömegben keresték lel az cl.\'adást.
Hlöad sának tárgya — a tejtermelés egészségügyi ellcnő\'zése. A tej az élelmezés terén első helyen áll — kezdi előadását dr. Kertész. 0:csóbb a húsnál, olcsóbb a tojásnál. A tej rendkívül nagy szerepet tölt be a gyermekek, betegek és aggok élelmezésénél. És míg a hust csak akkor subád forgalomba hozni, ha az orvos megvizsgálja, a lejvizsgálal azonban csak odairányttl, hogy nincs e hamisítva vagy lefölözve. Pedig a leiben igen sok az ember élclétc ártalmas bacillus van. Az ember sz egészségtelen tej folylán tuberkulózis!, vörhenyl, kolerái, ragadós szij-és körömfájást kaphal.
A fclforralásnál nem minden esetben megy minden bacillus tönkre. A vaj, luró és a többi lejtermék pedig forallan lejből készül. Ilyen produktumnál az ember ki van teve megbetegedésnek. Felnőtteknél kevésbbé veszélyes, de csecsemőknél nem egyet a sírba visz. III a halóságnak nemcsak arra kellene a vizsgálatnál kiterjeszkednie, hogy a tej hamis c vagy lelolözöli, de hogy nem ártalmas-e az emberi egészségre?
És az ilyen tejet nyomban cl kellene kobozni, ugy mint a romlott hust, amit a hatósági otvos elkoboz.
Hogyan lehel liszla, egészséges lejct termelni? Elsősorban: Az istállónak vlllgosnak, tisztának, télen melegnek, nyáron hűvösnek kell lenni, az össrcgyülcmlö vizeletet és trágyái mindennap el kell távolítani. Fejés előd az istállót nem szabad seperni, almozni. Minél jobb az ivóvíz, annál jobb és több a le|. A kútnak nem szabad trágyadomb vagy félreesóhely mellett lennie, amely megfertőzi a vizet.
Majd btszél az állatoknak az orvot által való rendszeres megvizs gálá8árél. Azokat a tejgazdaságokat, ahol több tehén van, hetenként kellene megvizsgálni, kiterjedöleg arra is, hogy Jó takarmányt adnak-e az állatol n ikl Magát a lejósembsrt is meg kell vizsgálni. Nem e bacillus-hord jzó. Nln;s-e családjtban ragá lyos betegség? Ilyeneket cl kell tiltani a fe|»slől. És csak hl mindent kifogástalannak találhatnának, sza
badna megengedni tejet árusítani.
M.jd hosszabban beszél arról, hogyan lulnak a különböző bacillu-sok az állat tőgyébe és a lejb\'l az emberben és hogyan lehel ez ellen védekezni.
Dr. Kertész népies modorban tartóit, mindenki által könnyen megértő több mint egy" órás előadását a gazdák melegen megköszönik.
Jóvő vasárnap dr. Wolfj Sándor m. kir. (óállatorvos, a nagykanizsai városi állatorvosi hivatal vezetője délurán 4 órakor a Hússertés-tenyész-lés-röl fog előadást tartani.
Timi
Az irányzat ma egyenlőtlenül alakult. A spekuláció egyéc részvényekben a szombati magas \'áremelkedés ulán realizációs eladást eszközölt, ennek következtében gyenge volt a Oanz, .Fegyver, Nssici, bányapiac szenvedlek nagyobb árveszteséget. A piac többi része barátságos 6 szilárd irányzatú. Szilárdak voltak még a Oyapjumosó s Ingatlanbank. Barátságos a kulisz és helyi értékek piaca, az árnyereség azonban nem jelentós. Zárlatkor az irányzat továbbra Is egyenlőtlen,| tartózkodó maradi, a forgalom csendes voll.
Pírte 3045, londra 25-22, Nevycrk 5t»\'/a, Bmuel 7230, Milano 22-50. Amitardam 20810, Berlin 12320, Wien 75-30. Solta 374. Pilsa 13-39\'A, Varrd 58 05. BuJap.il 90*00, Belgrád »14. Bukarest 292\' s.
Terménytőzsde
Búza tlszav. 73 kg-os 33 10 -33-50, 76 kg-os 33-30- 33 90 77 kg-oi 3400-3440. 78 kg-os 3a 40- 34 80, egyéb 75 kg-os 3235 -32-70, 76 kg oi 32-70 -J310. 77 kg-os 33-20 3360, 78 kg-oi 33 60—3400, lozs 26 30-26 40. takarmány-árpa 22 00—22 50. Mrirpa 2S OO—2/-60, zab 2060-2080. lengéit I9 40-I&80,
repea -•---•-. köles 15-20-1580.
buzatroepa 15-70—15-90.
Mtninisr
felhaltál 25S7, melyből eladatlanul vtim. maradt 200 darab, líls&endo 1-54—1-53. ■redelt 132—f56. szedett kozíp |-4ti-t\'50. kílnnytl 1\'32 ■ 1-40, eliílendll öreg t\'48—1-52, másodrendű 1-44-1-46, angol s\'JIdó t-44—184. sralonna nagyban 1-52--t-56, rsli — ■—1-80, lehúzott hui 200-2-12 iz-alonnái Kísértés t-68-180. Az Irányzat (lénk.
Kiadja: Xrtsyi Syosalalytr is Kéayv-bniMu Irt. Iaokaaiua

APRÓHIRDETÉSEI
(Hlrdotéaok dija olfire flzatandö)
A« apcotalrűetea dt|a 10 uto* 50 fillér. A dnmA i minden vastagabb betUból álló szó kit izónak iiánilttatik. Minden további SZÓ dlj* S fin. A hirdetési dij «lör-fiaatandfi alofgalmladó hozzászémltásával
FOutvonalon Qzlatholyiaég, mely (raliknak, ltodénak, vagv c>jv6sí>, szeb6-műhelynek l\\ alkalmas, kiadó. — Ci<n a kiadóban.
Teljes ónémet HAló, J részes szekrény é< egyéb bútorok, konyhaszekrény. csillárok eladón. Csengeiy-ul 10. bal Ml
Kiadó lelépés nélkül 3 szobád lakás". Ugyanott eln<l.> bútorok, varrógép, trallk-berendezés. Józtel főhercegül 78. JM l\'.gyszobás, konyhás lakAa kerestetik máidui l-re lelépéssel. Clm a kiadóban.
Szemere utca 10. tzim a\'att egy bútorozott szoba egy vagy két ur részére
kiadó.____623
Ówadékkópaa lüazer- és isemegeke-reskedó segéd jó referendikVsl, magyar, német nyelvismerettel, vezetól, rakiárnoki, vagy utazói állást keres. Szivet megkereséseket kér Nöthlg Károly a kiadóba. 621
ügyaa fárfit piaci árusítónak (elveszek. Herczietd sütóde. Telekl-ut 16. r>!6
üzlethelyiség, szép világos és száraz, Csengery-ut 14. alatt májúi hó l-re kiadó. 617
Perlekt föxönö, hárvexetSnek
ajánlkozik, vidékre Is megy magányos ur- I
hoz. Ün a kiadóban.__ -618 :
Egy kQISnbojératu bútorozott szobi azOMii.il klfdó Kazinczy utca 30. 622 ■
Porfakt magyar-német tlsztvlsc-lónó (levelezd, könyveló) keres átUsi azonnali belépésre, letiet félnapos Is. Cim .i kiadóban. 626
SCHLICK-NICHOLSON
GÉP-, WAGGON- ÉS HAJÓGYÁR R.-T., BUDAPEST, VI. KER., VACI-UT 45-47.
napyksDZiai mWielil: Lfctifxdieiodt Pál vaikere kii Kazlnczy-ntca 1.
hajógyár: Ojpeilon. ülllaiilUii: Budapest, YT„ Vilmos csásiár-tit 63. F i ó k o ki
Szeged, Kőlcsey-utca 11., Szombathely, Zanatl uf, t:ger, Káptalan utca 8., Nyíregyháza, Széchenyi-tér 7.
Raktári
Pécs, Kaposvár, Győr, Veszprém, Baja, Székeslchérvár, Szolnok, Gyöngyös, Debrecen, Miskolc, Békéscsaba.
Csépifikészletek ■ -
Vontalős és magánjáró lokoinobiloV gőz-, benzin- és szivógázüzemre. Cséplőgépek minden nagyságban. Ásvánvl-féle tengeri szárlépőgépek. Szecskavágók, darálók, morzsolók. — Borsajtók, olajgyártási gépek.
Sohliok-Hanomas traktorok.
Diesel, ptlrolcum- és bcnzlnmoiorok, lélsiabil lokomobllok. KőJSrafok. Stabil, fekvő és állógőzgépek. Oőzkazánok. Szivallyuk. Jéggyári, hűtőházi és vágóh\'dl berendezések. Hid- és vasszerkezetek, daruk. Vasúti, villamos- és iparvasuü kocsik. Folyamhajók. — Szál iló- és bánya-bcendezések.
Vetögépek. Szlvógázmotorok.
Tőzegtdzclésü generátorok.
MAYtíR KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
rabalr.tá. (S.mO.d-. V«t,ll..tlt6..ill«l.u K.urk.nir.a, Hunyadi-utca 19.
Oyajtőtetep: Knzlnczy-utca 8.
Legolcsóbb árban fost, tisztit, gooTTéroz és pllsslroz. Ingek, gallérok, mindennemű háztartási fehérnemüek olcsón
és szépen tiszlil\'alnak. Gyászrtthák 12 óra alatt lesietnek. Minta utáni festés. .»?
Cukor, gyomor, bél, vese és szívbetegeknek, ideges kimeritlteknek, rcumásoknak és kőazvényeaek-nek legszebb téli üdülőhelye
Szeot Margitszigeti M\\m
Soványító- és htzókurák. Kénes forrás fürdők a lakósiobákben. Virgyógylntézet. — Röntgen.
Rendkívül olcaó árak. J Klinikai osztály.
Itijtimi iiltiiiiiUWtlii i rtmhL T. 3-48. Sürgönyeim Budapest Margotel.
NÁTHALÁZ ELLEN
és mindennemű undorító büz ellün-tetésc, valamint a baktériumok meg-megölésére egyedül alkalmas a
BRIXOL ars
Egyedátusiló:
VÁGÓ ENDRE ILLATSZERTÁRA.
Kézmosás, szájmosás és mindennemű fertőtlenítés 68 legideálisabb szagtalanító szere.
■ar ILLATOSÍT ÉS~FERTŐTLEI«IT.
KERTI MAGVAK
Növényvédői miazorok gyümölcsfák ópolására
Műtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
ss cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (Bíróság melleit.)
Kiss Ferenc, Balázs Árpád
nótái, modern táncdarabok
A legjobb „DEKA" gramoloa
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nái, Nagykauizsán. (Nyomdavezető: Ofenbeca Károly.)
67. évfolyam, 37. szám_Nagykanizsa, 1927 február 16, szerda Ara 14 flllér
ZALAI KOZLÜNT
_POIJTTKAI NAPILAP
^M^M^ÍS Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos SB3StföíSi^4.3!ft
Az állami pénzügyi egyensúly biztositva van
Az 1927—28-aa kOlt.4g.otS. • pimOgyl bliotts.o atitt
A magyar követ átadta megbízólevelét az olasz királynak
Róma, lebr. 15. (Éjszaka! rádió-jelenlés) fíory András mosl klneve-zell római magyar kövei ma adta ál megbízólevelét Viktor Emánuel olasz királynak, aki azután Hory Andrást fél órás kettőn kihallgatáson logadta. Az olasz király az ünnepélyes alkalommal a Szenl Islván rendel viselte.
Bombavetásael megzavart tánomulatság
Grőtz, lebr. (Éjszakai rádlójelen-lis) A marburg! német férli dalkör táncmulatságot rendezeti, melyen löbb német dalt énekeltek A táncmulatságot a orjalisták megzavarták. Bombát doblak a táncolók közé. Több revorverlövés történi. Emberéletben ktllönösképen nem esett kár, A merénylő orjaliatákat a rendőrség lelatlózlalla.
EltOnt nászutasok Budapest, febr. 15. A főkapitányságon ma bejelentenék, hogy Kálmán Imre dúsgazdag fővárosi nagykereskedő 27 éves Imre fia liz nappal azelőtt fiatal leleségével nászútra ment Olaszországba és azóla nyomuk veszett. Attól tartanak, hogy a fiatal pir estlleg bllnlény áldozata lett. A főkapitányig és a külügyminisztérium azonnal érintkezésbe lépett az olasz hatóságokkal.
Robbanás egy Ifiporgyárban
Pirmasenf, lebruár 15. A Ptrma-sens melletti lőporgyár présosztályában eddig Ismeretlen okból robbs-nás törlénl, mely az osztály belíó berendezését teljesen tönkretette. A robbants közben a szomszédos helyiségben is |elenlékcny károk történtek. Egy munkás meghall.
Csfikkennek a fizetésképtelenségi asetek.
Budapest, február 15. (Éjszakai rádió jelenlés) A Statisztikai Szemle mosl megjelent legújabb száma tartalmazza azt a megállapítást, hogy decemberben a fizetésképtelenségi uj esetek száma 96 voll, ami az előző havihoz képesl 8 6 százalékos csökkenést mutat.
Magyar orvos a népszövetségi bizottságban
Budapest, február 15. (Éjszakai rádiójeleméi) A népszövetség egé*z-Ségagyi tagjává dr. Gaál András budspcsli közgazdasági egyetemi tanársegédet választolta meg.
Budapest, lebrulr IS
(Éjszakai rádiójelentés) A képviselőház pénzügyi bizottsága ma délulán Kenéz Béla dr. elnöklete alall ülést tartott, melyen az 1927/28 évi költségvetési tárgyalták. Temesváry Imre ismertette általánosságban a költségvetést. Kitéri a iőke mai helyzetére, ismertette a kereskedelmi in-dixizámokal. Kijelentette, bogy a szakszervezetek kimutatása szerinl 1926 Január|a óla a munkanélküliek száma 30.056-ról 22 3 35 re apadt.
Az adómérséklés dacára — mondotta — ugy alakult a költségvetés, hogy beruházásokra is Jutott. A beruházások 2 lőrészre oszlanak. Első rész a közigazgatási beruházások, a
második az állami üzemek beruházásai. Az állami pénzügyi egyensúly biztosítva van.
Káttay Tibor dr. kijelenti, hogy szükségesnek latija, hogy a pénzügyminiszter tájékoztassa a parlamentéi a beruhizásoktól, melyekel a népszövetségi kölcsön maradványából akarnak véghez vinni.
Neubauer Ferenc felszólalása ulán Bud János pénzügyminiszter replikázott a felszólalóknak. Ismertette az egyes tételeket és a beruházásokat. Végül Kenéz Béla dr. szavazásra lette lel a kérdési, melyet elfogadlak általánosságban.
A pénzügyi bizottság legközelebbi ülését holnap délulán tartja.
Kár volt-e?
(bl) Mindaz a mérhelellen gyűlölet, ami a nemzetköziség magyarországi fiók-apostolainak lelkében gyökeret vert, mióta látniuk adatott, hogy tanaikkal együtt ók maguk sem kellenek a magyar népnek, olt robbant kl mosl Pirisban, a szocialista II. Inlernaclonale végrehajló-bizoltságánafc ülésén.
A csúfos választási kudarc minden Itfojtott keseraségét vitte magával egy magát magyarnak nevező politikai faktor és mint üszkös kelevény!, ugy tárta oda áruló lelkét mindenféle nemzetiségű elvbarátai zöld asztalára. Mert Peyer Kíroly nem Magyarországról rántotta le a leplet Pániban. Peyer Kátoly, a magyar országgyűlés tagja, a magyar szocialisták parlamenti vezére önmagáról állította ki a történelem megvetésére érdemesiió bizonylatot.
Hogy a II. Inlernsdonalenak ml köze a magyar belpolilikához, amikor a békeszerződések politikai gyámkodáséi it, gúzsba kölözölten is, szégyenpirral az arcunkon lűrlűk, — hogy egy nemzetközi társaság, amelyikben Peyer Károlyok Is szóvivők lehelnek, honnan vesz magának jog-cimet egy ezer esztendőt becaolcllel átharcolt, átszenvedett és átdolgozol! ország legbelső ügyeibe való beavatkozáshoz, — mindez! nem Is lesz-szük vita tárgyává. A II. Inlemado-nale rágalmai ugy pallanlak le Magyarországról, min! a mesebeli pász-lorgyerck karbunkulusra ébes parlty-tyakövei a göncölszekere lényes csillagaitól.
A II. Inlernsdonale hozhatja százszor Is határozatba, bogy a győztes nemzetek állítsák vissza Magyarország teljes ellenőrzését. A II. Inler-nacionale kérbel beavatkozást a magyar királykérdés, a magyar .fegyverkezés" ellen. A II. Inteinadonale sajnálkozását fejezheti ki a népszö-\\etségi kölcsön felelt, ami sikeressé lelte a magyar szanálást. A il Inler-nscionalc lehet, amit akar. Van erre egy régi, bölcs arab mondás: a kutya ugat, a karaván halad, Arábiában csakúgy, mint Pirisban és Magyarországon.
A szégyen égő pírja csakotlgyul ki az aicán minden embernek, aki magyar fö\'d kenyerén nőll fel, amikor ludnia kell, hogy a Migyaror-szágol gyalázó nemzetközi társaságban kél magyar nevel viselő ember is helye! (og>alt. S minthogy nem valószínű, bogy a kamcsatkai vagy a délameriksi elvtárs lenne olyan behatóan tájékozva a magyar bel-Palikában domináló kérdések felöl, biztosra vehető, hocy a két magyar nevel bitorló intonálta a gyalázatos pergőtüzet.
A parlamenti szocialista vezér, aki
illbon nsgyhangon kárhoztalja a kor-
mányi, külpolitikáját és kevesli a
Eatasztrófális volt a boszniai földrengés
Hatszáz halott — Ezer ház összeomloll — A földrengés megljnséUódőlt
Oriez, lebrulr 15 | foldreugés megismétlődön. Rrguzá-(Éjszaka! rádiójelentés.) A Tages- ban egy szállodában a telizel leom-posinak jelenük Belgrádból: A Busz- tolt és a lehulló fallöimeléktól löbb
tiiában, "Hercegovinában és Dalmá-ciibw pusztító földrengésnek 1000 ház esett áldozatul. A halottak számát 600-ra becsülik. Az éjszaka a
ember életéi veszlelte.
A földrengés Trieszt mellell az Adtla szélén is végighuzódolt, de nem leli különösebb kár!.
Óriási hóviharok pusztítanak Japánban
Kilencven házai lapított össze a hó — Több város el van zárva a külvilágtól London, lebrulr 15 l sülieké pedig 8. Az északjtpán lar-
A Tokióból érkező legújabb jelentések szerint Észak-Japánban még mindig tailmsk az óriási hóviharok. Migale városkában a háztetőkre nehezedő halalmas hőmennyiség nyomása alall 90 ház omlolt össze. A hatoltak száma 21, a súlyosan sebe-
lományok löbb városa mosl már egy hél óla leljesen el van zárva a külvilágtól s ezekben a vároiu>ban nagyfokú élelmiszerhiány lípeil lel. Sayama városát, ahol két ezred katonaság is állomásozik, éhiniég fenyegeti.
j.\'.r.-.r.\'.-.r.f.r ss r»r»nr ................................
Egy művész megrázó tragédiája
Bées, lebrulr 15 (ÉjszakaI rádiójeientés) Mindekéi bécsi operának kedvelt és nagysikerű leroristája voll a román származású Örozavescu Traján, aki a megszállott Erdélyből meni Bécsbe és nemiégi ben Budapesten Is nagy sikerrel szerepelt. A művész tegnap este Berlinbe készült vendégszereplésre. Erre az útra már csomagolni kezdeti és a felesége is kéne, hogy vigye őt magával. A művész nem leljesilelie felesége kéréséi, aki féltékenységével valósággal üldözlc fér-él. EmiatI mosl is izgalmas jelcnc-
lek játszódlak le kellőjük közöli. Az asszony netn akart itthon maradói és szintén csomagolni kezdelt. Erre a művész be akarta zárni a hálószobába a feleségét, aki még mielőtt a müvéiz az ailót beztria volna, elókapla az állandóan magánál hordott revolvert és egyetlen lOvéssel a mii sem sejtő férjél agyonlőtte. A művész ezelöu lmom évvel vette feleségül a Untat özvegyasszony!, aki akkoriban dúsgazdag nő hirében állóit.
A hires tenorista tr<gédlá|a osz-tallan részvétet váltott ki.
zalai közlöny
jóvlszonyt a löbbl nemzetekkel, ugyan az a vezérkolompos külföldre azalid és a szivét mardosó választási keserűségek súlya alalt dcliriurnos vádakai szór Onhazájára és felelősségre vonja MacDonaldol, hogy miért Járult hozzá Magyarország talpra segítéséhez.
Ai indító okok, amik ezt a gyalázatos kampányt motiválják, még megdöbbentőbbé teszik a példátlanul álló arcátlanságot. Akárki fenekedett volna neki a magyarságnak azon a párisi ülésen, magyar embernek minden atomnyi erejével tiltakozni kellett volna a vádak ellen. Különös-képen áll ez Peyer Károlyra, aki mint .vezérférflu", verzátus a magyar po-lllikal porondon és maga Ismeri legjobban a denunciálás alapját képező vádak teljes alaptalanságát.
Peyer Károllyal pártja is kell, hogy feleljen a magyar közvélemény elöli | az árulásért. A magyar közvélemény már levonta ennek a magatartásnak a konzekvenciáit akkor, mikor a választásokon hátat fordított az Inter-nadonale parancsszava szerint lengedező lobogónak. Most azonban azok Is, kik „kár volt I" megjegyzéssel emlegetik a baloldali ellenzék szétesését és nagyjainak a politikai deszkákról való eltűnéséi, — mosl azok is megállapíthatják, hogy nem voll kár, meri ahol a vezérnek ennyi esze, politikai becsülete és magyar értése van, ott mit lehet várni a mögötte sorakozóktól?
KSd borította el a hamburgi kikBtSt
Hamburg, lebr. 15. Az Alsö Bbe feleli terjedő köd a hamburgi kikötőt ls elborította ugy, hogy a hajók dokkolási munkálatai teljesen meg vannak bénilva. A rév ha|ózást a kikötőben csak a legnagyobb nehézségekkel tudják lebonyolítani. Tegnap este 8 óra ulán egyetlen hajó sem futott be. Egy brémai gőzös, melyei legntp vártak, nem érkezeti meg.
Boitka Andor volt keszthelyi majd novai fobirő lett a nagykanizsai járás főszolgabírója
Zalavármegye törvényhatósága tiltakozik az önkormányzatok megsértése ellen
kórháza kebelében Ónálló szem-
Zalaegerszcg, lebruár 1$
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Ma tartotta Zalavármegye törvényhatósági bizottsága rendkívül érdeklődéssel várt megyegyülétél. Két fontos tárgypontja voll a megyegyü-lésnek és épen emiatl a bizottsági tagok Is nagy számban jelentek meg.
Gyömörey Oyörgy főispán délelőtt kevéssel 10 óra után nyitotta meg az ülést, melynek elején először elparentálta Remete Olza és Lehner Ferenc elhunyt megyebizottsági tagokat. A megyegyülés elhatározta, hogy a gyászoló családokhoz részvétlevelet intéz.
Ezután Bődy Zollán alispán terjesztette eló szokásos alisplni Jelentését, melynek a legérdekesebb ét a legtöbb vitára okol adó pontja voll
a nagykanizsai szemkórház fel-állításának kérdése.
Elsőnek Farkas Tibor dr. szólalt fel, aki szóváteszi a nagykanizsai szemkótház és a zalaegerszegi kórház kibővítésének ügyéi. Az alispánt kéri, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, mert ezek a kórházak ma a legsürgősebb megoldásra váró problémák.
Bődy alispán válaszolt és kijelentette, bogy a szemkórház ügye állandóan felszinen van.
Sabján Oyula dr. nagykaniztai polgármester: A trachoma állami baj, úgyszintén a szemkórház is és mégis az állam nem tudja megoldani.
Nagykanizsa városa hajlandó a
kórházat létesíteni, ha a kormány ehhez anyagi hozzájárulást biztosit. Kéri, hogy ezt az indítványt terjesz-szék a kormány elé.
Tassy Oábor dr. megyei tiszti-főorvos kijelenti, ha felállitják Nagykanizsán a szemkórházat, akkor a kormány ehhez támogatási ad, de ezt az álláspontot annak Idején nem fogadia el a városi tanács. Csatlakozik Síbján polgármester indítványához.
Ezután rátérlek a nagykanizsai főbírói választásra. A kiküldőit kandidáló bizottságok jelentették, hogy a nagykanizsai főbírói állásra dr. Boitka Andor novai főbírói, dr. Balogh Endre lapolcai szolgabírót,
dr. Laubhelmer Alán nagykanizsai szolgabírót és
dr. Horváth Vilmos megyei má-sodjegyzőt kandidálták.
NévszAinti szavazási rendelt el a főispán, melynek során a nagykanizsai járás főblrá-Jává dr. Bottka Andor novai
főbírót választották meg. A novai főbírói állásra pedig közfelkiáltással Balogh Endre dr. tapolcai szolgabírót.
Egy elhalálozás folytán megürese-dcll szolgabírói állásra Schmldl Jenó dr. árvaszéki ülnököt, az így megüresedett árvaszéki ülnöki állásra pedig Kelemen János dr. megyei aljegyzőt választották meg. Ifjú Bődy Zollánt aljegyzővé választották.
Magda mégis boldog lett*)
Irta: HOLL CILI
Magdával a dolog eleinte nem Jól kezdődött. A leány ugyanis mint egy elbeszélés hősnője szerepelt. Az adatokai a történethez valaki elmondotta, de Magdái csak látásból ismertem.
Mikor az elbeszélést irn! kezdtem, Magda akkor szenvedő bőse volt a háború utáni időknek. Szegény, szerelmében csalódott hivatalnoklány, akihez a vőlegénye a háború folyamán hűtlen lett: a hadikórházban dvelte az ápolónőjét.
Magdának ezek után nagyon szo-moru letl az élete, bár az a haszontalan fráter nem étdcmclle meg, hogy ilyen derék leány, mint Magda, bu-suljon utána. De hál a szívnek parancsolni nem lehet.
Megírtam tehát a történetet érzelmesen, lájdalmas szavakkal ecsetelve a leány lelki fajdalmát és ugy fejeztem be, hogy Magdának ez volt az utolsó szerelme és ezután csak hivatalának élt.
Magda telefonos kisasszony volt a 17-ik számú postahivatalban és
•) Szezzö felolvasta a KercsiUny Ttszt-vtaelíník Egyesületinek 19Í7. lebr. 13-ikt Itadélutánjáa.
állítólag a legjobb munkaerő, bár az I ember nem éri, hogy valakinek mi élvezete telik abban, hogy ideges, izgatott egyéneket türelmesen kapcsoljon össze.
A történet megírása után, két hónap múlva, egy bálon voltam, ahol legnagyobb meglepetésemre Magdát Is olt látom. A leány az ulóbbi időben egészen megszépült és igen előnyösen nézett ki rózsaszínű báliruhájában.
Én egy sarokból iigyellem a láncol és észrevettem, hogy egy magas barna ur mennyire nézi Magdát. Láttam, hogy a leány is észrevette az idegen ur pillantásait, de nem reagáll rá. Vagy legalább is ugy lelt, minlba nem venné észre, de azért lopva ö is ránézett a magas barnára. A\'lilólag ezt már a lányok igy csinálják az egész világon.
Nagyon érdekelt a dolog, mert már hallottam, hogy a magas barnák milyen veszedelmes alakok. Akartam is szólni Magdának, hogy vigyázzon, de nem mertem. Nem ismertem személyesen, meg az is az eszembe 0II0II, nem |ó az eseményeknek elébe vágni, hátha történik valami és én uj fejezettet bövilhetem Magda történetéi.
Este II órától hajnali 2 óráig tartott a kél fél szemjátéka, mert lassacskán ennyire fejlődőit a dolog. A magas barna azonban nem mutat-
kozott be Magdának, bár a leány igen szépen láncolt és a férfi is hó-I dolt Terpsichore Istennőnek, de csak a kél polgármester kisasszonnyal lejtett egy-egy fordulót.
Magda kél órakor hazament, ulánna a magas bírna is visszavonult az étterembe, ahol egy üveg szomorodni és kél cigány melleit szomorodott kivilégos kivirradtig.
Mosl már. sejlettem, hogy a dolog hogyan áll. A magas barna valószínűleg gazdag földbirtokos, aki nem ismerkedhelik meg szegény hivatalnok lánnyal, meri úgysem vehetné el. A családja bizonyára ellenezné, a nagynénje, kitől nagy örökség vár rá, kitagadná, amint az már ilyenkor szokás és étzelmes német regényekben gyakran olvasható.
Másnap kibővítettem Magda történetét a legnap tapasztaltakkal. Kiszíneztem egy u| ébredő szerelemmel, mely a leány szivében támadt de amely józan megfontolás ulán azonnal halálra ítéltetett.
A novellái most már végleg be-fejezcllnek minősítettem. Éppcnjókor. mert aznap délután egy küldöttség Ját! nálam, a kislőtlösi kulturegye-sülel megbízásából, hogy eslélyükön egy leiolvasással és is szerepeljek.
Mindjárl Migdára gondoltam, ez jó lesz nekik, s azzal a meghívást elfogadtam.
Miulán még kíváncsi voltam, hogy
1927 lebruár 26.
Nagy érdeklődés előzte meg dr. Brand Sindor megyei főjegyző bejelentését, aki az állandó választmánynak
az autonómia kérdése ügyében hozott tiltakozó határozatát terjetztelte elő.
E tárgyponlhoz ellőnek Tassy Oábor, majd Csák Károly dr. és Farkas Tibor szólalt fd.
Már-már ugy látszott, hogy a közgyűlésnek ez a pontja nyugodt mederben, timán jut el a határozathozatalig, mikor Hajdú Oyula dr. lel-szóialása felkavarta a hangulatot é» hostzu vllát keltett a kérdés körűi.
Dr. Ilafdu Oyula : Kéri, hogy a megye békéjének érdekében vegyék le a napirendről ezt a kérdést. Ki-jdenli, hogy a legkisebb sérelmei sem látja az adócsökkentési törvényben az autonómia megsértését Illetőleg. Ht Smíth Jeremiás lette volnt, akkor volna értelme a tiltakozásnak, de Igy nincs értelme annak, hogy t kormánnyal szembehelyezkedjünk.
Bosnyák 0 ha és Farkas Tibor felszólalásai után Gyömörey István kifejtette, hogy az autonómia nem lehet állam az államban smikorazállam minden oldalon a terhek csökkentésére törekszik, az önkormányzatok gazdálkodását is összhangba kell hozni az ország egyetemes érdekeivel. Be kell látniuk végre az autonómiáknak, bogy nemcsak Jogaik, hanem kötelességeik is vannak.
Etui/n a megyegyülés szólőbb-séggel határozatba mondta ki, hogy tiltakozik a törvényhatóság önkormányzatának -megsértése ellen. Az ülés végén az újonnan meg-válaszlolt megyei tisztviselők leletlék az esküt a főispán kezébe.
Ezzel Zslavármegye nevezetes ülése délután 2 órakor végei ért.
Magda megfelel-e a célnak, bevittem I a kéziratot a „Zsrkai kis tükör" ló-szerkesztőjéhez s megkértem, hogy bírálja felöl.
A kritika ugy hangzott, hogy Jó, bár felolvasásra elég szomorú, de ha ragaszkodom hozzá, a végére tegyek valami biztatót, például egy rózsacsokrot.
— Hogyan? kérdezlem álmélkodva.
— Hát ugy, — felelte a főszer-kesztő, hogy egy kis reményt nyújtson, ne végződjék oly ridegen a történet. Küldessen a földbirtokossal a bál utáni reggdem egy rózsacsokrot Magdának.
— De hisz nem is ismerte Magdái I
— Az nem baj, novellában leheL i
— De az életben nem ugyan, ott még az Ismerösök sem küldenek virágot a lányoknak.
— jó, jó, de a novella az más — ismetelte a főszerkesztő ur.
De akárhogy is biztatott, a rózsacsokorból nem lett semmi.
Felolvastam a kéziratot két fiatal leánynak, Sállkának és Maiikának, kikről tudtam, bogy eljárnak a kis-tőttösi kullurestélyekre. Kíváncsi voltam a véleményükre. Sárika azt mondta: (később megtudtam róla, hogy reménytelenül szerelmes egy Joggyakornokbs) hogy milyen gyönyörű Migda története, milyen igaz, milyen számítók a féifiak, Ilyen az élei, ah... satöbbi (Folyt kor.)
ktt27 február 16.
ZALAI KÖZLÖNY
néztem jobban meg, mikor m,lr odább halad! N/gy kinnol, erölködessel cipelte a Rmsit, hogy a macskák meg ne v, :j k, hogy mrg ne Mise magát Eközbe kitért az utközepére, , ahnt igy ontó majdnem elgázolta és \'
lábaival, amelyek Jócskán kikandikáltuk foltos tiplijének orrán, csak ugy topogott a hideg miatt. Mert hiába sülöli szép tisztán a nap, a Celsius mínusz keltát mutatott.
U. Oy.
Egy négy éves gyermek játék közben meggynjtotta hat éves leánytestvérét
Suli os égési sebeket szenvedett egy komárvárosi gazdálkodó gyermeke Amíg az anyjnk bt percig tá-rol volt lángbaborult a gyermek — Éietresiélyes az állapota — A gondatlan szülök ellen eljárás Indult
Natjkantiaa, lebruár 15 | padláson nem hallotta meg. Eközben
Hc fin délután hit órakor súlyos égési sebeket szenvedeti egy hat éves komárvárosi leányka szüleinek lakásán. Aznap a gyermek apja, Kemsel József odavaló gazdálkodó feleségével és egy nagyobb gyermekkel az erdőre ment f-iért. Este hal óra láj-ban lőttek meg. Előbb jitt az asz-szony, aki tüzet rakott a tűzhelyen és fclmcnl a pfdlásra, hogy a (övöknek vacsorához lehozzon valamit. Amig f:itl vnlt, a tűrnél játszadozoll a hat éves Müü-ika és a négy esztendős Erzi-i.
A kisebbii gyermek a piszkavassal a 1 tíznél járt és Igy történhetett, hogy a nagy huzallal égő kályhából n láncok kicsaptak és belekaplak a bal éves Marissa ruhájába. A gyermek siki\'ani kezdeti, de anyja a
olyan súlyosan összeégett, hogy a kínoktól eszméletlenül esett össze. Ot perc múlva a gyanútlan belépő anya elé rettenetes látvány tárult. Nagysokára a gyermek eszméletre téri. Orvost azonban a síüiök csak másnap, kedden reggel bivtak hozzá Kískomáromból, aki azonnal utasította a szülőket, hogy a gyermeket szállítsák be a nagykanizsai közkórházba.
Ez meg is történt és a leánykát a sebézzeli osztályon helyezték el. A rendőrség részéről tegnap délután kihallgatták a gyermeket és a bent tartózkodó anyját.
A gyermek állapota rendkívül súlyos és életveszélyes. A szülők ellen gondatlanságból okozott súlyos testi sérics elmén eljárás Indult.
Egy Vági-párti szocialista izgató röpcédulákat dobott le a karzatról a Ház üléstermébe
Pillanatképek
Hálókocsik — Gyerek a kocsival
Re.gel jél hit <ra. A kanizsai állomáson meglehetős élet uralkodik. Az etsó sínpáron hatalmas szeret vény prüszög. A távolabbi vágánio kon tolatnak — Kisebb mozdonyok, ahogyan szokták nevezni „kávéd,irá lók• cipelnek, ragasztanak maguk utón vagonokat.
Ez idötójt kezd virradni. A hal óra 20 ptrekor e edik\'S trieszti gyors tiz perces késéssel berobog. A fide t csarnok alatt áll meg. Még mielólt bárki is elhagyhatná a kocsikat, a rendőrik elállják a k járatokat Kez didik a vám és útlevél-vizsgálat.
Rendőrliszt, detektív, rendőr szál-ianak fel a kocsikba és a legudvariasabb m kérik uz útleveleket. Hamar és a legtöbb e etben fennaka dh nélkül megy minden. TObb idői csak a hálókocsikban tartott u levei-vizsgálat vesz igénybe III sok uiast legédesebb álmában tatát a hivatali apparátus.
Halk és o/ficlós kopogtatás az ajtón:
— Kérem szépen, útlevél vizsgálat. Szabad kérnem az útlevelet.
Ahol nem beszél az utas magyarul, olt németül, olaszul kérik az ullevelet.
Nyitnak a hálófülkék patent ajtózárai és átmos fejek dugják <( rajta az útlevelet Pizsamás fiatalurak, földig érő hálóingben öreg urak adják ál « passzust, miközben nem egy m.-gl\'peh\'e értesül, hogy
— Már Nugykonizián vagyunk 1 ?
Természetesen a gyors h itadásnak
legjobban a hazatérő naszulusok örülnek, akik olig várják, hogy az örömszíllők nyakába ugorhassuiiak. Kivételt képeznek azonban a javíthatatlan vők, akik, mint u macska a hideg víztől, irtóznak anyósuknak még a látásától is. Szerencsére hivatalos statisztikák szerint az ilye nek nincsenek többségben.
Elég az hozzá, hogy folyik az útlevél vizsgálat é.s ii puha, meleg fészkekből egymásután kerülnek elő a passporiok Igazolásul.
Megesik aztán, hogy egy fülkéből két passzus is kijön. Van eset rá, hogy X Y. ur és nejéé De gyakori az is, hogy N N. ur és Pomponellt Julielta úrhölgy nevekre szóló utie vetek bújnak elő a hálófülkék párnái alól. N. iV. ur, budapesti bankár magyar ut.\'evele és Jutieita slgnora olasz útlevele, akt... Ejh, de ml köze
ennek az útlevél vizsgálathoz. *
Egyik külvárosi utcán öklömnyi kis proli gyerek startol kifelé. 4 leg-alncsonyab házak felé. Szokatlan látvány. Nem azért, mert csak ak kora mint az öklöm AzértMm, mert olyan maszatos, hogy oyQtirca után nem lehel megállapítani, fiue vagy lány, de meri ölében nagyokat nyögve lompos kutyát tait átszorítva és cipeli magával. Közben meg megáll, kíjujja magár, aztán igyekszik Nyilván hazafelé.
Egy ilyen látványra csak meg kell állni. Megkérdezem lile:
— Fiacskám, hováviszed azt a nagy kutyát ? — Gyanakodva rám néz, még azt hiszi, el akarom tőle venni.
— Haza, — de már megy is.
— Aztán rniért nem teszed le és miért nem ugy hlvi d?
— Mert itt lenn a füszereséknek van egy csúnya fekete macskája és mikor látja a kutyánkat, mindig megveri. Meg azlán ugy fázik a Buksi Tessék nézni, hogy reszket.
Igaza volt. A kutva reszketett, mint a félig érett kocsonya. De a gyerek sem különben. Csak akkor
Budapast, február 15 A képvis: \'őház mai üléaén Zsllvay Tibor elnökölt, aki bejelentette, hogy a kultuszminiszter holnap válaszol Pakols Józsel interpellációjára. Az adómérséklésről szóló javaslat tárgyalása sor-ín
Fábián Béla foglalkozol! a luxus és forgalmi adóval. A nemzetvédelmi hivatal mrgszünletését követelte. Beszéde közben összeszólalkozó támad: Borbély-Maczky Emil, Propp:r Sándor éa Rothenstein Mór közölt.
Wolff Károly a javaslat lényegét az önkormányzat ellenőrzésében látja. Maga az eller.őrzés gondolata helyes és ezt pírtolja, meri a fegniessiebb-menő pénzügyi ellenőrzés is megvalósítható az autonómia keretében. Az önkormányzatokat a társadalom
Nagykanizsa, február 15
Egy körözés fekszik előttünk. Szűkszavú, hivatalos írás. Mögüle két fiatal, Nick Carler emlőin lelki nevelést kspotl, r.\'.adásul egy bomlolt gazdisági helyzetben felcseperedő\' gyerek szomorú poriiéja. Nem elszigetelt jelenség, hanem országos veszedelem.
Budapeslen a félévi értesítők kl-osilásakor 105 diákgyetek ment .világgá." Járvány: mint a felnőttek közi az öngyilkosság.
rrösllö pillérjeinek tartja és au\'onó-mlák nélkül nenf is tudja elképzelni a parlamenlariímust. Ezután a főváros háztartásával foglalkozott.
Wolff beszéde közban egy Vágl-párli munkás Izgató röpcédulákat dobott le a karzatról, ami az ülésteremben nagy feltűnést kellett. A tüntetőt bevitték az őrségre, ahol bevallotta, hogy Czövek Andor Vági-párti szocialista. A Házba való belépőjegyét a szociáldemokra\'apárl titkárságától kapla. A rendőrség azonban további nyomozást folytai ez ügyben.
Bud János pénzügyminiszter be-lerjesztelle ezulán az „OKH" kötvényeire vonatkozó intézkedések módosításáról szóló törvényjavaslatot. Az ülés délután kél órakor ért véget.
| Két hete épen. Egy nagykanizsai születésű 15 éves cipésztanonc, Vizserl József, aki Kaposváron tanulta a mesterséget, megunla a háromlábú széket, a panglit, a rongyos cipík\'.t. A szurtos köténye öblében agyongyürődött ponyvalrodalml termékekben ö máskép látta az életei és másképen kívánta magának is.
Kak-ndos tervek 6züleltek a kalapács monoton kopogása közben. Pajtás is akadl rájuk egy otlanl 16 éves bolligyerek, Bank József sze-
mélyében. Műhely- ét bollzárás után összedugta bozontos fejét a két gyerek és mpokon keresztül szőtte a terveket. Napokig azoknak a lázában aludtak el és álmukban talán már dollárhegyeken mászkáltak valahol ismeretlen világréözekb n.
Január 31 én reggel a két gyerek helye üresen maradi a mührlyben és a boltban. Az éjsz ka folyamán eltűntek szüleik lakásától. R.nolverl, hosszú köteleket és egy farkaskutyát vittek magukkal. Azóta nyomuk veszett. A rendőrség hiába keresi őket. Országos körözésük sem vezetett eddig eredményre.
Személyleirásuk a következő:
Vizserl József köpcös, haja szőke, szeme fekete, arca szeplő*, fülel elállók. D.dog. Sötétbarna kiskabálol, vllágoibarna lénigérő télikabátot, hosszú fekete nadrágot, fekete füzős-cipót és világosbarna sapkát visel.
Bank Józsel korához képest magas, aica pattanásos, haja barna, felfelé fésült, fülei nagyok és elállók, orra görbééin. Hosszú, sölétkék télikabátot, sötétbarna nadrá:;o\', szürke klskabátot, barna sapkát és sárga bak-.nc.*ot viseli.
Uj délamerikai kivándorlási akció készül
Béci, lebruár 15
(A Zalai Közlöny tudósítójától) Az osztrák köztársaság brazíliai, arnen-linai és uruguayi követe néhány bét óta B£ct.ben tartózkodik és itt egy nagyarányú, egyelőre csak Brazíliára vonalkotó kivándorlási akció előkészítésén faradozlk.
A .Zaiat Közlöny\' bécii ludó-silója szüKségesnek és lonto>nak lartja erekről az eddig li okban folytatóit tárgyalásokról a leplet lerántani, mivel félő, bogy az Ausztriában szervezés alalt álló brazíliai kivándorlási akció majd isinél kiterjed a dunai államokra éa a vállalkozásban résztvevő vállalatok ügynökei és felbajtói hbban az cselben, ba toborozái.uk Ausz\'rlában n :m járna kielégítő eredménnyel, kivetik majd bálójukat az uódillamok magyarságára. Ezíit célszerű é« letette kivánatos lenne, hogy a különböző dunai államok kormányai már ntoaian preventív intézkedéseket legyenek és az os*trák kormánytól felvilágosításokat és garanciákat kérj-nek az akció természetére, Illetőleg arra vonatkozólag, hogy az osztrák ügynökök a kivándorlási propagandát nem fogiák kiterjeszteni a szomszédos utódállamokra.
A gazdasági helyzet Brazíliában ugyanis ép ugv, mint a többi délamerikai államokban változatlanul rossz, sót az utóbbi időben még rosszabbodott is. Ar export csökkent, a pénzszűke növekedeti.
Brazília közgazdasági életében a mllrei8 kurzusa jálsía a főszerepet. Ujabban a brazil valuta árfolyama lemorzsolódott és ezért az .-irak az egész vonalon emelkcd eV A fizetésképtelenségek nap renden vannak. Ismeretes, hogy a magyar kivándorlók lulnyoinó része mil.cn sajnálatos helyzetbe került Brazíliában az ulolsó években. Mivel a gazdasági helyzet nemesak hogy nem Javult, de egvenesen rosszaobodotl, az ujabb kivándorlókai sem kecsegtetik jobb kilátások.
Revolverrel, kötelekkel és egy farkaskutyával indult világgá két inasgyerek
V
zalai közlöny
1927 február 16
NAPI HÍREK
■APIREMD
Február 16, szerda
Római katolikus: Julianna »r. vt. l\'ro-leiUas: Julianna. Izraelita: Adar h-J 14.
Nap kel reggel 7 óra Oö perckoi nyugszik délután 17 óra 23 perckot.
Mozi. Urilnia: Kohn it Kelly, rituális boltozat, eijaditok: 5. 7 í« 9 ólakor.
— Személyi blr. G>ömbrey litván országgyülé-i kep iselő rébáry napi nagykanizsai líttózkodá* uvr, ma délben visszautazik Budsp.\'s\'rr.
— Proltászka Ottokár Zalaegerszegen. A zalaegerszegi Szociális Misszió Társulat most vasárnap ünnepelte liz éves fennállásának jubileumát. Erre a kimagasló ünnepségre, melyen a megye töb.i közéleti nagysága is részt vett, megjeleni dr. Prohászka Oltokár székesfehérvári megyéspNspok is, aki hatalmas beszédet mondott. A jubileumi ünnepséget vasárnap este müWsri hangverseny lejczle be, melyen többek között a Zalaegerszegi Éiek- és Zeneegyesület Haydn Terem\'és oratóriumának egyrésrél adta elö művészi készségnél frenetikus ÓSiinle siker mellett.
— Jegyzőválasztás. Z.laszent-grót képviselőtestülete Hotzhoffcr Rezső ikervári segéd| \'syz6t választolta meg a segédj\'gyzét illáira.
— Urleányok Kongregációjának műsoros estélye. A nagykanizsai Ur.etnyok Muta Kongregációja műsoros es élyt rendez, műkedvelő gárdája legjobbjainak bevonásával. Az estélyen a nagykanizsai társadalom színe-java fog részt venni.
— A nagykanizsai Nyukosz I. hó 17-én (csütörtök) délulán 4 órakor tartja évi közgyüléaét a Kotona vendéglő 1 c. 11 tz. szobájában. A tagokat tisztelettel meghívja az Elnökség.
— VIOLA süteményei a legjobbak I
— „Oazdaságl problémák" elmen tartja meg előadásál Marosi Oéza felsőkereskedelmi iskolai tanár vasárnap, február 20 án délután 6 ólakor a városházán a Zrínyi Irodalmi éa Művészeti Kór liceálls előadás-sorozata keidében. Az énekszámokat a Vasutas Dalkor adja Lehrmann Ferenc karnagy vezetésével Belépődíj n\'ncs.
= Schwarcz Dezső baiivnyái a legjobbak.
— A Kcr. Szoc. szórakoztató-estély vasárnap is a tzokolt kellemes keretek közt zajlott le A Keresztény Otthonban siépszánu közönség hallgatta végig Kiss Márton kegyesrendi lanár érdekes elö/dását a pínzról, kezdve annak kelelkezé-sín, történetén, szerepén egész a máig. Simon Mariska és Hankovszky Oé:a irredenta magánszámai ulán lánc következett, atnl vidám hangulatban záróráig tartott. Következő vasárnap Afedgyesy Jizsel hitoktató ad elő.
URÁNIA
Szerdán éa coütörtökSn, 5, 7 és 9 órakor
Univ. sttper Juvel vlgjátéksorozat legnagyobb filmje
Kohn és Kelly
— rituális vígjáték 10 felvonásban — A főszerepben egy Zs ... és egy Goj
Kereskedői szolidaritás az üzlethelyiségek ügyében és semleges bizottság a sérelmek orvoslására
á kaposvári kereskedik példát határozata az üzlethelyiségek felszabadítása ügyében
Nagykanizsa, tebruir lá Az űzleih-lyiségek forgalmának felszabadításával kapcsolatban étde-kes hírt kapunk Somogy megyeszékhelyéről, ahol ez ügyben a Kereskedők Egyesülete most vasárnap rendkívüli körgiülés kcic>éb:u foglalkozott a kétdhsel.
Egyhangúlag ha\'ároratba hozta a rendkívüli közgyűlés, hogy ha valamelyik kereskedő magas bér mla\'l kénytelen otthagyni üzlet helyiségét. Koposváiolt ne akadjon kereskedő, akt ezeket a helyiségeket elfoglalja, de viszont olyan se akadjon, aki a bérben a másikra\' rálicitál és ezzel lehetetlenné teszi helyzetét.
Ugyancsak egyhangúlag hozzájárul a rendkívül közgyűlés ahhoz az indítványhoz I*. hogy válasszanak semleges férfiakból egy bizottságot a*pinaszok felülvizsgálására és a békés megegyezés e\'ömozditására.
A kaposvári kereskedők határozatát azért tartottuk szükségesnek leközölni, hogy ezzel uial mutassunk a nagykanizsai kereskedő társadalomnak, ha nz üzlethelyiségek felmondását közetöleg III Is nézeteltérés :k, esetleg sérelmek adiVe elő mázukat.
Feltétlenül helyes megoldásnak tiltjuk a kaposváti kereskedik fentebb ismeiielctl határozatait, különösen azt, h -gy a sérelmei orvoslását egy bizottság próbá ja eszközölni.
— Nena vernek több ötven-fillérest. Az 50 filléres val\'ópénzról alig hathetes forgalom után maguk az Illetékes tényezők Is belátják, hogy a bajokon és zavarokon csak egy megoldás segít, bogy ezt a lipust a mostani formájában nem lehet megtartani a forgalomban. Az a letv, hogy az ölvenlilléreseket átlyukasszák, technikailag nem bizonyult keieazlülvihctönck, mire a p!tu-verde azt a|án!otla, hogy a forga lomba hozott IS millió értékű kontingenst vonják vissza és vagv ezüstből verjenek kisebb loimá|u 50 filléreseket, vagy egyáltalán ne hozzák többé forgalomba ezt a lipust, hanem 15—15 millió pengővel gyarapítsák az I pengősök és a 20 llllí-resek kontingensét. A pénzügyi kormány még nem döntött, de a pénzverde utasitást kapóit, hogy további intézkedésig szüntes e be az 50 filléresek verését.
— Ugy-e szép volt a halam a bálban V
— Igen.
Kapható
Tágó Endre lUalizertárában
— Somogyban Is erősen pusztít májmétely. Hivatalos kimutatás
szerint Somogymegye 141,227 darz-bot számláló szarvasmarha-á-lomá-nyából 7389, 157 ezer (uhból pedig 6664 darab szenved májmételyben. Distoloztak 3930 szarvasmaihit és 5634 juhot.
= VIOLA kenyér f Mmul minden más kenyeret I
— Ingyen kúpunk tnjbaromflt
a gazdák. A földmivelésügyi miniszter a hazai baromfiállomány fejlesztése érdekében már az elmúlt évben Is bizonyos feltételek mellett ingyen baromfitörzseket osztott ki a gazdik közölt. Ez évben a minisztérium ujoól mcgóhijlja Inoi\'anl ezen akciói, melynek lebonyolításával értesülésünk s -.érint n Dilma-gyarorstágl Baromfitenyésztő Egyesületet bízta meg, ihol az Igénylésekéi be lehet Jelenteni. A feltétel szerint minden tenyésztő egy apa és kél anyaállatot kap, melynek eliö évi szaporulatából kél annyit köteles a minisztériumnak beszállítani. A ba-ronlí szállítása a gödöllői fajbaromli telepekről történik.
— A Nagykanizsa) Ipartestület
lábbelókészi ö s rákosztály a folyó hó 16 án este 7 órakor fontos ügyben ét-.ckczlctcl tan. Elnökség.
tdttjáráa
A nagykanizsai matoorotojfal m(. Ilgtaló i«lentóa«: Ketliien ■ MvirUI. le .- Reggel 7 órakor -4-S, dílultn j rakue +1-4. taté 9 órakoi —2. Mhr-zii ttegsel teljesen tiszta, déit*. kevésbé boiult, eite kevésbé tiszta égbo], lozat.
SíJUrtlny Reggel Délnyugat, díltx. Kelet, eala Éazakketeli azél.
A Mrtcr.rológtal IntAzet jelents,e sze. rlnt az Idójárástwn lényegei változás ntta várható.
— VIOLA kenyér n legízletesebb!
— Zalaegerszegen Is érezték » földrengést Azzal-á f> rrel kzp-csole\'ban, hogy mint megirtuk Jugoszláviában ciós földrengés volt, most Zalaegerszegről azt jelen\'ik nikűnk, hogy o tan héifín repgel Takács Jínos tűzoltó, aki azon nap hajnalán szolgála ot tartott az őrtoronyban azt észlelte, hogy 4 óra 40 pcickor két másodp:tcig taitó földrengésszerű morajlást hallóit ét Ingásokat észlelt az őrszobában. A bír nem lehet teljesen kétséges, mert a Jugoszláviában töiténl földrengés meglehetősen közel esik Dél Zalához.
= A valódi VIOLA kenyéren a következő felírás van: .VIOLA kenyér Nagykanizsa"
— Nyolc évi fegyházat kopott egy testvérgyilkos A mult év november elején történt, hogy Nagylengyel! községben véres verekedés látszódott le Torda Károly oltani lakós és unokatestvére Nemes István cipész közölt. A verekedés vége az tett, hogy Nemes István 34 éves cipész több késszuráitól találva holtan maradt az ulcán. A csendóiség elfogta a teltest, aki felett most mondott ítéletet a zalaegerszegi kir. törvényszék és a tanuk vallomása alsp-|án nyolc évi legyházra Ítélték. Ai ítélet ellen az elitélt éa a kir. ügyész is fellebbezési jelentettek be.
— Katolikus *6k Lapja. A Szociális Mlsnióliitutal állal kiailoll ós a Nazykl-nlztín maga* színvonalú előadásairól \\ li-nieít Báláz, Ilenedlkle nővér áltat szerkesztett .Katolikus Nók Lapja\' teguiiNj. kettős száma most hagyta et a -Jjüt A kiváló gondossággal tzerkeszlelt folyói"! lelje en elüt a nól-tolyóiialok sablonjától is kevés kivétellel nem nyújtják azl az eiftsltö azelleml táplálékot, amire a ma Irányának, a ma aaszonyának kélaiereien szűkstge van. hogy megóiizze f.nmagál. megőilzze nóes finomságát. A nókeidfn. a katolikus világnézet atapián, avatott kíz-lel lárgyalla. Valami különös llsztiilt at-mosiféta áradt ki a tOzetból. Az eiemifiyi oól állítja ol.aaói elé. Kalauz, vezeti. tanács-dó, aatie a kalolikui magyar nómin-dérikor számol lantul. Ügyetlen Inlclligcna katolikus r.A asztalától sem szabadna hiányoznia. S/erkesztós^g és kiadóhivatal Budapest VIII. Mária-utca 7. I. em.
= Villannyal varr Ön 1 A Sin-ger inolor megkíméli ö.it a fárad-sáítől, ho^y v^rrógépít lábbal ha|tsa I Szíveskedjék valamelyik Singer fióküzletben -i Singer motor bemutatását kérni. Vélclkényízer nincsen. \' — Laktanya tüz. Tegnap este fél nyolc órakor Kaposvárott a Szántó fé:e laktanya kigyulladt. A tetőzeten keletkezeit a tűz, melyet azonban tde|e korán sikerült megfékezni és igy nrgyobb tűzkaUsz-trófa nem lelt. Mrgáilipilást nyeri, hogy a tüzet az áttüzesedett kémény okoita, mllöl a fagerendán! lángra lobbant. A hivatalos tűzviztgálatot ma tartják meg.
ktt27 február 16.
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Ipari menház vagy ipari nyugdíjintézmény;\'
Nagykanizsa, lebruár 15 A hozzánk gyakorta érkező köztideka panaszokat és „hozzászólásokat\' tartalmazó levelekből adjuk ma a kővetkezőket:
Igen tiszteli Szerkeszti Ur! A Zalai Közlöny nemrégiben az ipari nyugdíj-intézménynek egy Kanizsán készülő tervezetét |elcnleite be olvasóinak. Örömmel tölti el városunk iparosságál minden Ilyen
zalai közlöny
irányú megmozdulás, de egyúttal (elhívja a figyelmet hibáinkra is, melyek minden szép lerv elölt keresztbe állnak. Első és legnagyobb hibája Iparos-társadalmunknak, hogy nem lud tömörtllnl, egyet akarni. Közönyösek vagyunk nagyon sok esetben legégetőbb ügyeink iráni is. A haladás pedig eltemeti a közönyt.
Az ipari nyugdíj, az aggkori biztosítás problémája a jelenlegi gazdasági viszonyok közt állandóan keH, hogy foglalkoztassa az Iparosság vezető köréit, ugy azonbin, hogy a vezelők teljes egységben tudhassák maguk mögött az egész ipa-roariáraadainat amely Önmagát menti meg, ba végre leveli közönyét és megtanul egy célért egységes frontot állni.
Üz ipsrosnak sokkal kisebb a tőkegyüjtési lehetősége, mint löbb egyéb foglalkozásnak. — Ezért általánosabb az aggkor! élet biztosítása, semhogy egy 20—30 vagy 100 öregei is ellátni tudó menház elég lenne ennek a mindnyálunkat érdeklő problémának megoldására. Ezért fog Ipartestületünk minden tagja vállvetve küzdeni a (elmerül! lerv megvalósítása mellett. Minden mester, segéd, sőt tanonc is a saját ügyének kell, hogy lekinlse az ipari nyugdi|-inlézmény megvalósítását. — Mennyivel jobb lesz, na minden elaggott iparos egy korlátolt befogadóképességű menház helyett saját otthonában, biztos falat kenyér mellett, nyugodtan, békében élheti le hátralévő napjait akkor is, ha élele munkája nem voll elegendő ahhoz, hogy magának gondtalan élelet biztosítson összegyűjtőit vagyonából.
A menház-alap létesítése pár esztendővel ezelőtt nagyon nemes gondolat voll. Mosl azonban, hl a tervek komoly sládiumba julnak, helyesebb lenne ezt az alapot átrelor-málni és bekapcsolni a nyugdíj-intézmény akciójába. A nyugdíj-intézményt Kanizsa iparosai úttörőkként valósíthatnák meg saját kezelésükben, aztán később az egész állami kezelésbe volna átadható.
A kanizsai Ipartestület sok nemes célt tűzött kl már maga elé és sokat be Is váltoll azokból, Igz nem kétséges, hogy ezt a tervet is magáévá teszi. Zaptetdt Simon
lOZaÓSZIIHÁZiK
Uránia szerda-csütörtök 5, 7 és 9 órakor az Universal super Juwel víg játéksorozatának legnagyobb filmje Kohn és Kelly, riluális bohózat 10 felvonásban. A főszerepben egy Zs... és egy Qo|.
= Sár- éa hócipők, olcsó lekete posztó sport és házi cipők igen olcsón kaphatók Szabi Antal sport-üzletében.
EÁDIÓ MŰSOB
Február 16 (szerda)
Budapest 0.30, il és d. u.3 Hírek, tőzsde. 4 Kálmán bácsi mesél n gyermekeknek. 5.30 Szimfonikus hangverseny. 7 A ro. kir. Operaház :,Fanny előadása. Első felv. Utána Magyari Imre és zenekarinak hangversenye.
Béca 11 Népszerű zene. 4.15 Zenekari hangverseny. 5.11) Gyermekeknek. 6 Mezőgazdaság. 6,30 Német lecke. 7 Franria lecke. 7 30 Angol lecke. 8.05 Openrész-Ictík. Utána népszerű zene.
Berlin II Gramafonzene. 12 és 1.30 Harangjáték. 3.10 Mezőgazdaság. 3.30 Asz-szonyoknak. 4 Gyermekeknek. 5 Népszerű zene. 630 Az Ivóvíz higiéniája, előadás. 7.05 Asszonyoknak. 7.38 Képzőművészeti előadás. 8 Jogi előadás. 9 Régi zene. 10.3^ Jazz-band.
Barcelona 7.15 Kamarazene. 10.15 Operaelőadás közvetítése.
Barcelona Rádió Catalana 7 Népszerű zene. 1030 Szimfonikus zene.
Brönn 7 Hangverseny 8 Rádiószkeccs. 8 30 Hangverseny. 9 Fuvőszenekari hangverseny.
Hamburg 2 05 Népszerű zene. 4.15 Hannover: Oitárdalok. 1.15 Kiel: Részle-
tek Puccini Turandot cimü operájából.
I. 7.10 Jogi
______________igőgi
ver: Az állatok intelligenciája, előadás.
4.30 Hamburg: Jazz-band. 7.10 Jogi előadás. 7.30 Pedagógia előadás. 7 30 Ht
8.30 öt évszázad népzenéje, zene.
Langenberg 1-30 Hangverseny. 5 Tánczene. 6 A regény mint kultúrtörténeti jelenség. előadás. 7.35 Az újkor ipari mun-
kájának problémája, előadás. 8.15 Nép szerű zene. 10 30 Tánczene. 10.20 Kabiré.
Lipcse 8.15 Hangverseny. 10.15 Tánczene.
London 2 Népszerű zene. 5 Hangverseny. 7 Orgonazene. 8.15 Mozart: Zongoraszonáták, zene. 8.45 Tarka-esi, rádiókabaré. 9 Longstalfe zenei fanláziája. 9.45 Hangverseny. I0.<5 Mendelesohn-esl, Szentivánéji álom. azvit dalok. 11.45 Gounod: Faust, baletlzene. 12 Telepatikus kisérlel, tömegtelepalla rádió utján.
Milánó 4 20 Jazz-band. 9 Wagner-est, zent. 1030 Jazz-band.
München 1230 éi 4 Kamarazene. 5 20 Oyeimekeknek 9.15 Kulisszák mögött, vígjáték. 10.20 Tánczene.
Nápoly 9 Szimfonikus hangverseny.
Pozsony 6 Hangverseny. 7.05 Tót lecke. 10.3.) Cigányzene. „ „ ,
Prága II Gramaionzene. 12.15 és 4.30 Hangverseny. 8.08 Vidám est. Fúvózenekar! hangverseny. 9.15 RAdiószkcccs. 9.40 Vidám zene. _ .
Róma 5.15 Jazz-band. 8.45 Szimfonikus hangverseny. ^ ,,
Varsó 510 Zene. 8.30 Szimfonikus hangverseny. 10,30 Jazz-band.
KERTI MAGVAK
Nö vény vedel misxerck gyümölcsfák ápolására
Műtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
ss cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (Bíróság mellen)
KÖNYVISMERTETÉS
Nagy József könyve Platonról és Kantról A mai magyar filozófia egyik legelőkelőbb szcLemének műve jelent meg két filozófus címmel. Az emberi gondolkodás két vezető alakjáról fest ez a könyv elmélyül! portiét és keltójuk munkásságán át két különböző világ képé! vellll elénk. Piaion az antik világ szellemét tok-lözi vissza, szemben Kant modern világképével. Két kinietilő eseményében Nagy J.-zsel végig vezeti ugy Platón mini Kant szellemi ki-lejtödé.ét. Ahogy Sjkiates tanításain gazdagodva kialakult Pratonban a maga különös, de göiög kulturára oly annyira jellemző világképe s ahogy Kani szelleme fejlődik a kritika probléma felbukkanásáig s azontúl a maga rendszerének felépítéséig: erről ad világos, mindenkit érdeklő s amellelt újszerű képzi Nagy József könyve. Külön ki kell emelni müvének ama fejezetéi, mely Kainak a magyar szellemi éleiben való halásaival foglalkozik. A mü mindenképen nagy nyeresége a magyar lilozófiai irodalomnak. Ara kölve 4 pengő 50 fillér.
I billtl-tóll Ilii ttliii illiltiuiilil iittatw 1 iinii lllilik litéiil u UlHilni BiiliHll nli «4«kuiltsr» gliithllU
Rendkívüli lelenséí egy négy hetes borjú májában
Nagykanizsa, tebruir 15
Ismeretes, hogy a városi képviselőtestület Ujváry Géza és Fülöp György dr. indítványára határozatot hozolt, mely szerint a városi állalorvosok házról-házra járva vizsgáljak leiül a szarvasmarhákat, nem szenvednek-e májmételyben. Di. Wolff Sándor, dr. Kertész Lipót és dr. Uilnsberger Lipót városi álla\'otvosok igy Nagymini Kiskanizsa összesen mintegy 2000-re lehelő szarvasmai haálloma-nyát felülvizsgálták, házról- házra járva. Moil fejezték b: a vizsgálatot, melinek eredménye az, hogy a kb. 2000 szarvasmaihából lOO-nál többel májméiely gyanúsnak talállak. Az orvos a gyanús állatok gazdáit a szükséges orvosi tanácsokkal látták cl teljesen díjtalanul és Distol-
gyógykezelési írlak elő. A „Dislol" felél a város fizcll. A hónap vegén az állatoknak a kiadott vény alapján a gyógyszertárak utján ellenőrizni fog)ak — vájjon a gyanús állatok gazdái tényleg gyógyították c állataikat Distol-kezelésben.
Rendkívül érdekes jelenséget állapitollak meg az állalorvosok Nagykanizsán, Szombathelyen és Körmenden. A vágóhídon ugyanis négy hetes borjuk májában teljesen kifejlett mételyt talállak, amit az állatorvosi tudomány nem lud megmagyarázni. Az a feltevés — hogy az anyaállal vére révén kerüli a magzathoz, amely kitenyésztette. _
TálllI
A brgalom ma a bécsi tőzsde gyengébb irányzata és a helyi spekuláció tartózkodása következtében kedvetlen hangulattal és alacsonyabb árfolyamokon Indult. A lőzsdeidö későbbi folyamán azonban a berlini szilárdság hatása, másrészt pedig a spekulációs vásárlások kövelkezlében a forgalom egyes papírokban megélénkült és néhány érték meg Is szilárdult. Az érdeklődés előlerében Ganz-Danubius állott, mely átmenetileg 4—6 pengővel esett vissza, zári,! előli azonban élénkebb kereslet folytán nemcsak mai árveszteségét hozta be, hanem azon tul Is emelkedett. Sziláid voll még Oanz-Villamos, Gyapjumoső. Ola és Nemzeti Bank. A blnyapiac vezető érlékel tegnapi árveszteségüket Ismét be-huz\'ák, a többi bányapapir azonban, valamint a téglagyári részvények tovább gyengüllek. O/engébben tendál! bécsi hatás alatt a ku\'iszpizc, azonkívül a textil és cukor értékek. Zárlatkor az irányzat egyenlőtlen.
Párta 20-15, London 25 22, Newyork S19Vs, Brlissel 7230, Müsno 2*35, Amslerdsm 208-00, Berlin 12320. Wien 73 25. Solla 3-74. Prága 15-40\'s, Varsó 5805, Budapest 90-90, Belgrád S I3\'s. Bukarest 300.
á ial.iíi«ü TMi torfM-toitot
valuták
Leng jel 0310-64-60 Angol L 2! 72-77-88 Csehk. 1690-16-98 Din ál 1002-1007 Dollit 5» 0O-571-40 Prand.tr 22-15-22 85 Hol!. 22850-22950 Lat 321-331
Léva <10-416 Líra 24 60-2*05 Márka 1J5\'35-135SÓ Schltl. 80 37 80-72 Din k. 152 25-1S2\'.» Svájci 1.109-90-110-30 Belga tr. 7»40-79"75 Norvég M6-80-147 S5 Svédk. 15 .\'-40-153 05
DEVIZÁK Amit. 228 65-22935 llelgrld 1003-1007 Herfin 13543-13583 Butul est 3 21-3-28 Brüsszel 79 45-79-70 Kopenh 152-32 152-77 Osilo 14690-147-35 London 27-72-21-80 Milano 24-45-24-75 Newyork 571-3V3 05 Pária 22 40-2265 Piágs 16-92-16^7 Szollá 411-4-15 Stoekb. 152 52-152 97 Valló 6325-64 45 Wien 8047-80 72 Zürtcb I09-92-1HJ-2T
Terménytőzsde Buzz tlszav. 75 kg-os 33 00 -33-40, 76 kg-os 33-40—3380. 77 kg<» 33-90-34-30, 78 kg-os 34 30 -34 70. ejyéb 75 kg-os 32 20 -3260, 76 kg-os 3Í60 -33-35, 77 kg-os 3310 3350, 78 kg-oa 31-50—33-90, rozs 26-03 - 20 10. takarmány, árpa 2200 -22 50. sorárps 25 90-27-60, zab 20 80-2100, tengeri 19 40-1980,
repce -■---•-. kolea 16-00-16-70,
buza korpa 15-70—1605.
BttUiiiiii
Felhaltál 1300, mélytál eladatlanul vissza-maradi 154 darab. Elsóiendll 154—158, szedett t-52—1-Í6. szedett közép 1-4G-. 1-50, kOnnyü 1-32-1-40. elsórendo oreg
1-48—1-52, másodrendű 1-44-1-46, aníol stlldó 1-44—1-86. szalonna nagyban 152— 156. sslr — •—1-80. tehuzotl hus 200-
2-12, szalonnás Kísértés 1-6S-IÍ0. Az irányzat élénk.
a
ZALAI KÖZLÖNY
1927 fehraár 16
SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Zeneegyesület. Beküldött cikkét, - bár a zeneegyesület megalakítása lapunknak Iá feltétlenül szinpatikus és szívesen illegetjük azt, — nem harználhatjuk. A cikk tendenciája annyira nyilvánvaló, annyira személyi dithirambusba tévedt, hogy az objektív zsurnalisztika szemüvegéből és sok kanizsai újságírói és társadalmi tapasztalat alapján ítélve állítjuk: a cikk közlése csak erkölcsi kárt okozna a benne szereplőknek, a kanizsai zene-ügynek, a társadalmi békességnek. Az ön jóhiszeműségében nem kételkedünk, de nem is tudjuk azonosítani magunkat kritika nélkül azzal a felfogásával, hogy a művészet az állami képesítéssel kezdődik. .Hivatalosan művészi" megkülönböztetését pedig a művészeiről fennálló véleményünk melleit meg sem értjük. Senkinek a kvalitásait nem vonjuk kétségbe, sót magunk vagyunk mindig az elsők, kik nem fukarkodunk az elismeréssel, de nem tudunk nyugodt lelkiismerettel pálcát törni a műkedvelők felett sem, akiket az ön cikkének túlságosan lekicsinylő tendenciája cgyszersmin-denkorra elriasztana áltól, hogy a zene-egyesületbe belépjenek.
KUdjs: ZrbTl H\'ltMpU (t RUyr-luraiuáii IT, h^ykuliu
ktmmrdm
(Hlrdatóaak dija •lőro flxetondÖ)
Ai apróhirdetés dija 10 »zóls 50 fillér. A dmizA i minden vastagabb betűből álló ssó két tzAnak számíttatik. Minden további SXÓ din • fill. A hirdetési dlj előre flxotandő a forgalmiadé hozxJ számításával
Vízvezeték berendezése-
LaI éa bakapoaoláat ■ vároal &Cl wizwazetékbe legoloaóbban éa laojobban kéaxlt WEIIER gépgyár, Sugár-írt It. 4254
Kaiföld\' koksz és faaxén Walaar gépgyér Nagykanizsa, Bugár-ut 16
Főútvonalon üzlethelyiség, mely trafiknak, Irodának, vagy cipész-, szabó-műhelynek Is alkalmas, kiadó. — Cím a kiadóban.
Háromóvea leányka mellé keresek egy Jó csalidból való Intelligens leányt. Németül beszélő előnyben részesül. — GrOnfald Miksa Klnlzsy-ulca 5.
Egy külflnbojératu bútorozott szoba azonnal kltdő Klnlzsy-ulca 30. 622
PéaxkSIoafint bekebelezésre minden Cmegben a legelőnyösebben és leggyorsabban totyóailtat Aoxél Ignéo pénz-kölcsönközvetitó Irodája Nagykanizsán. Főnt 3. sz. alatt Kényaxarkftloaln köt-vónyekot veszek. 117
Saját készítményt). találmányú fürdőkádak, fotelkád, Ulőkád készen jutányos árban kaphatók Baksa bádogosnál, Kinlzsy-utca 21. 475
NÁTHALÁZ ELLEN
és mindennemű undorító bliz eltüntetése, valamin\' a baktériumok meg-megnlésíre egyedül alkalmas a
BRIXOL £"£•£
Egyedárusitó:
VÁGÓ ENDRE ILLATSZERTÁRA.
Kézmosás, szájmosás és mindennemű fertőtlenítés 58 legideálisabb szagtalanító szere.
wm~ illatosít ésTertőtlenit. h
Értesítés.
Tisztelettel értesitjak az igen tisztelt au!ó és kocsitartó gazdákat, hogy Magyar-utoa 2. szám alatt
nyerges és fényező üzemet
nyitottunk. Kérjük szives pártfogásukat. — Minden c szakmába vágó munkát szakszerűen készítünk ói kívánatra azonnal házhoz megyünk, ugy vidékre is.
Krémer és Fedák
kocsifényezők és nyerges «i mesterek.
Teljes ónémet hélé, 3 részes szekrény ts egyéb bútorok, konytuszekrény, csillárok eladók. Csengery-ut 16. bal. 541
Szemere-ulca 10. szám alatt egy bútorozott szoba egy vagy két ur részérc __623
Perfokt magyar-német tlsztvlsc- \' lónó (levelező, könyvelő) keres\'állást azon- ^ nall belépésre, lehet félnapos Is. Clm a \' kiadóban. 626
E«y teljes ebédlő, valamint egyéb \\ bútorok és háztartási cikkek folyó hó
lf. és 19 én Ciziébet-tér 2. szám alatt el- !
aaatnak.____-636 .
Förhénci uj hegyen 2 hold azSlö. cserepes pince, teljes felszereléssel. rajta 2 szobás lakással eladó. Bővebbet Némcili Pál, Varazsdt-utca 3. Klskanizsa. -615
Haán Gyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
77/1927. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végre h í jtó az 1881. évi LX. l.-c. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, Ikw a nagykanizsai kir. Járás-bíróságnak 1926. évi Pk. S931. számú vég?ése következtében Dr. Báron Pál ügyvéd által képviselt Dormann Ferenc éa t. Javára 2°20 P c jár. erejéig 1926. évi decemher hó 23án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felulfoglalt és 2400 pengőre becstllt következő Ingóság, u. m.: Rgv 21.195. számú 6 üléses automobil nyiKános árverésen eladatik.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. ;áris-blróság 1926-1k évi Pk. 9931. szimu végzése folytán 2920 pengő tőkekövetelés, ennek 1926. évi október hó I-ső napjától jiró 5°/o kamntil, VaP.\'o váltódíj és eddig összesen 389 P 14 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán, Magvar-utca 40. sz. alatt leendő megtartására 1927. évi február hó 26-lk napjának délelőtti »,il2 órája határidőül kltüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak ineg, hogy az érinteti IngósJgoV az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. § a( értelmében készpénzfizetés melleit a legtöbbel ígérőnek szükség esetén bccsáron aiul is el fognak ad (ni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások is le- és felülfoglallatták és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 102, §. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1927. évi február hó 8. napján.
Haán Gyula s. k., (M kir. bir. végrehajtó.
Kiss Ferenc, Balázs Árpád
nótái, modern táncdarabok
pioloiiluj
A legjobb „DEKA" gramofon
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
2659/1927.
Tárgy : Országgyűlési képviselőválasztók összeírása.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az országgyűlési képviselőválaszlók Ideiglenes névjegyzéke folyó hó 15-től március hó l-ig bezárólag a városi adóhivatalban (Polai nyilvántartónál) közszemlére van léve. A névjegyzék ellen a közszemléretélel tartama alalt a m. kir. közigazgatási bírósághoz panasszal lehet élni.
A névjegyzékbe fel nem vétel miatt csak maga a kihagyott fél, a jogosulatlan felvétel mialt ellenben az illető választókerület bármelyik választója nyújthat be panaszt. A panaszhoz mellékelni kell a választójogo-snllság igazolására alkalmas okiratokat, illetőleg azokat a bizonyítékokat, amelyekből kitűnik, hogy a névjegyzékbe felvett valamelyik személynek nincs választójoga.
A közigazgatási bírósághoz intézett panaszt Írásban a város polgármesteréhez kell benyújtani.
Nagykanizsán, 1927. évi feb-TUár hó 14-én.
635 Polgármester.
Postakcill (lülúbeD l£0 -ü! föld sza-bictkíxbö! cl.Jó. Teleld-ul 50. (320.
Hunvidt-ulca -12. izáinu ház eladó! Uövebbct ugyanott.
619
A Világhírű
„PFAFF" VARRÓGÉPEK
egyedüli raklára
Brandl Sándor és Fia
cégnél
Deák-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb vairógépraktár, a íclsölemplomoál. 20 havi részletfizetési
_______U
varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
Kedvezőfize/éjífc//é/e/eA
S INGER VARRÓGÉP
RÍSZVÍNVTÁaSABÁO.
FIÓKÜZLETE: nagykanizsa, főút i.
———____^— wa
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál. Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbecis Károly.)
1148/1926. fkvl szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások lejében lefoglalt Ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56-58. § ai értelmében eszkbz-lendö nyilvános clórvcreléséről.
A végrehajtást szenvedő neve: Schiesinger, B umenschein és Társa.
Az első árverés helye: Nagykanizsa, Erzsébet-tér 24. sz. és Kinizsy-u\'ca 4. sz.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1927. februír 21-én d. e. 9 óra és d. u. 3 óra.
A második árverés helye: Nagykanizsa, Erzsébet-tér 24. sz. és Kinlzsyulca 4. sz.
A második árverés ideje (nap és óra): 1927. március 2-án d. e. 9 óra és d. u. 3 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése, sommásan, nemenként:
Üzleti állványok, puliok. Íróasztal, írógép, mérleg 1160 P.
3 drb. villanylámpa, villanyóra, irógépasztal 76 P.
d. u 3 órakor Klnlzsy-utca 4.
1 darab ebédlőszekrény, 1 darab pohárszék, 1 drb. iróasstal 440 P.
Tükör, hintaszék, képek, virágállvány, szalonasztalka 260 P.
KinaczUst tálca 6 darab pohárral 12 P.
I drb. kis tükör, 2 drb. gyümölcs-tartó 48 P.
I darab Iuszleilámpa 32 pengó összes becsértékben.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vcv5 állal fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó is. -—
Kelt Nagykanizsa, 1927. évi január hó 31. napján.
Lehoczky Lajos
városi végrehajtó.
67. évfolyam, 38. szám
Nagykanizsa, 1927 február 17, csütörtök
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
SadwlMt és kiadóhivatal Póut 5. sa. KanttKty fiókktadótiivaUI: Klsfaludy-iz. IS.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 78. szám. Előfizetési ára egy hóra S pengó 40 ffllér.
Kállay demokráciája
A pár év előlli borzalmas bombamerénylet színtere, az Erzsébetvárosi KOr ismét megélénkült a minap este. Bombalüz és halálhörgés helyeit azonban ezu\'tal a kiegyenlítődés és a békís f |lödés szavai hangzónak el olt. Kállay Tibor a Körnek ujon-nan megváaaztolt diszelnöke mondott hosszabb beszédet s ennek meghallgatására számosan gyűltek össze a Kor latjai a lelkesen ünnepillék az iiluszlris szónokol.
Az egész társaság felállással adoll kilejezésl megillclődésének, amikor Kállay Tibor beszéde elején megemlékezett azokról a szerencsétlen á\'do-zalókról, akik mint az egyéni akciók áldozatai, illetve kárvallottai, mindenikünk részvétére számol tartbalnak. Eonekulána pedig nagy érdeklődés közepette ecsetelte a mai helyzetet, melyben egészen más légkör uralkodik, amelyben a jogrend és a személyes biztonság végre bizlositva van. Majd emelt szavakkal jelentette kl, hogy politikai működésének ve-zéreszméj; az, hogy a régihez hasonló atrocitások és egyéni akciók többé elö ne fordulhassanak, hanem az egymást megértésének és megbecsülésének gondolata legven úrrá a megnyugodott lelkeken. Politikájának céljául vallja a szenvedélyek kiküszöböléséi, harcol az ellen, hogy az Indulatok valaha is úrrá lehessenek a magyar közéleten. Ez pedig visszatérést jeleni a múltban jól bevált réti, békebeli politikához.
Politikájának további irányelve a demokratikus haladás, mert meggyőződése szerint, amint az egész világ, ugy Magyarország ia, csak ebben az irányban haladhat. Demokrácia alatt azonban nem érli azt, hogy az alsóbb tömegek egyszerre kerüljenek uralomra, hanem azt, hogy kiegyen Illéssel faragtassanak le a szociális különbségek.
Ez a meghatározás igen helyes és időszerű, mert hisz a közelmúltban szomorúan és nagy áldozatokat szenvedve tapasztalhattuk, hogy a meggondolatlan, az erőszakkal gyorsított lempó végzetes lehel a nemzet fejlődésére. A demokrácia eszméje Kállay Tibor értelmezésében politikailag azt jelenti, hogy a többségi vélemény érvényesülhessen és érvényesüijln; társadalmilag, — hogy mindnyáján egyenlő tagjai vagyunk az összeségnek ; gazdaságilag pedig fzl, hogy mindenkinek megadassék az élet lávából és kényelméből annyi, ameray-nyit becsületes munkával megkeres.
Ez a politika szolgálja igazán a nemzet ftj;ődését és nem az, amelyik hangulatok és részlet-meglátások erőltetésével szakadási idéz elö a nemzeti egység gondolafában. Nagy cSl-l\'lnk elérésében mindtn erőre és minden ériékre szükségünk van ma J* nem szabad kizárni a közös munkából a nemzet igen ériékes elemcil.
Ötven millió aranykorona felhasználását kéri a kormány a népszövetségi kölcsönből
Budapast, február 16 | aranykorona felo\'dását fogja kérni A Népszövetség márciusi ülés- | beruházási célokra. É te*ülésiink sze-szakán Bud János pénzügyminiszter, , rinl a még fennmaradt 32 millió aranykorona felszabadítását a kormány a Népszövetség juniusi ülésszakán kéri.
aki február végén O-nfoe utazik, népszövetségi kölcsönből fennmaradt 82 millió aranykoronából 50 millió
Csehszlovákia elismeri a szovjetet?
Prága, február 16 (Éjszaka! rádiójelentés) Egyik lap ugy ludja biztos forrásból, hogy Csehország az orosz Szovjetet né-
hány napon belül de jure elismeri és diplomáciai összeköttetésbe lép vele, melyre nézve a lap ludni véli, hogy már elókéazületek it történtek.
Súlyos testisértéssel és rablással agitál az ellenzéki korteshad Egerben
Eger, február 16 (Éjszakai rádiójelentés.) Tegnap este Egerben Budavdry László fajvédő képviselőjelölt emberei, mintegy 30 an, egy Farkas taevü ny. városi alkalmazol! vezetésével behatollak Panylk Jtnos egységespárll vezelő ember lakásába a Oárdonyl-ulca 15. szám alatl, ahol egy nagyobb lársa-sig csendesen kárlyázgalotl. A támadók megrohanták a házigazdái és vendégeit. A földre leperték ét véresre verlék őkei, Panylk Jtnosl pedig leszurdssal fenyegették meg. Fia csak ugy ludia kiazahadltani a fajvédők kezéből, hogy segítségül hivta
a szomszédokat. Erre a támadók elmenlek.
A rendőrség feljelentés alapján többeket a véres verekedés résztvevői közül letartóztatod. És meri mikor eltávozlak, még egy hordó bort is elviltek és több edényt összetörtek, a súlyos testi sérté6en kivül rablás cirrén is indít ellenük eljárást.
A letartóztatottakat ma hallgatták ki, egész napon, majd este Átkísérték a kir. ügyészség fogházába. — Mivel az ellenzék további terrorral fenyegetőzik, a rendőrség szigorú intézkedéseket léptetett éleibe.
Az esel Egerben és a megyében nagy izgalmat kelleti.
Akció indnl a hadikölcsönök ügyében, de általános valorizációról szó sem lehet
Bethlen miniszterelnök kijelentése a pénzügyi bizotlság ülésén
Budapest, február 16 (Éjszakai rádiójelentés) A képviselőház pénzügyi bizottsága ma délután Kenéz Bél3 dr. elnöklete alatt folylalla az állami költségvetés vi tájál az igazságügyi tárca költségvetésével. Örfy Imre előadó rámutatott a nagy redukcióra, amit keresztül vil ek. A bírák, ügyészek lel -jesitménye elsőrangú. A köllségvelés elfogadását kéri.
Rassay Károlv, Szabó István f?l-siólalása ulán Erdélyi Aladár a bírák létszámának szaporítását
tartja szükségesnek. A bírósági munkák menete a bírák kevés létszáma miatt rendkívül lassú.
Peslhy Pál ígazságügyminiszler rcflekláit a felszólalásokra és bejelentene, hogy
a telekkönyveknél létszám-
szaporítás lesz. A bizottság ezulán általánosságban elft-g.idla a lárci köliségvelését. A részle\'ea vita ulán a bizotlság réízlelciöen is c fog dta az igazságügyi lárca köliségvelését, majd it-tértek
a pénzügyi tárca költségvetésére.
Bud János pénzügyminiszter tá-jékoz\'alia a bizottságot a népszo-velrégi kölcsön maradványából (elszabadítandó 50 millió aranykoro nával történendő beruházásokról. Főbb tételekben ismertette a beru házások ágait. A pénzügyi lárca költségvetését azulán Temesváry Imre dr. ismcrlellc, amihez elsőnek
Kállay Tibor dr. szM hozzá elsőnek:
— Arra a megállapításra jut, hogy a pénzügyminiszter helyesen járt el, mikor ilyen beruházásokat határozott e|. igy jó, hogy az adókból befolyt ősszeg egyréazét ulra engedjék vissza a gazdasági éleibe. A hadikölcsönök és nyugdijak ügyében
igérelek hangzottak el és ezek kö-hárítanak a kormányra. A hadikölcsönök ügyéin elfogadja a kariialiv mego\'dásl. Kéri a pénzügyminisztert, hogy ennek a költségvetési évnek végig találjon valami megoldási formát.
Bethlen István gróf rámu\'at arra, hogy az ő részéről és a pénzügyminiszter részéről több Ízben hangzott el olvan nyilatkozat, hogy a hadikölcsönök általános valorizációjáról szó sem lehet, mert ezt a mai gazdavági helyzet nem birná el. Leghelyesebb volna ha a törvényhozás olyan törvényi hozna hogy az állam a legcsekélyebb valorizációba sem mehet bele. Indokoltnak tartja azonban, hogy a hadikölcsönösök ügyében a népjóiéit miniszter akciót kezdjen. Kéri, hogy ezt a kérdést utalják ál a népjóléti lárca költségvetési vitájába.
A miniszterelnök ulán lvády Béla szólalt fel, majd Kállay Tibor dr. beszélt, aki kijelentene, hogy a kormány tényleg nem kezdheti meg a hadikölcsönök teljes valorizációlát. Marschall Ferenc ulán Isméi Bethlen István gról beszéli, aki hosszabb beszédében a beruházások és a nyug-dijkérdés ügyében fejtette kl részletesen a kormány felfogását. A bizottság ülése az esti órákban ért végei. A bizottság holnap délután tartja legközelebbi ülését.
Egyhangú választás lesz Gyöngyösön
Budapest, február 16. (Éjszakai rádiójelentés) A gyöngyösi választókerületben Hódossy 0 Kleón egysé-gesoárii hivatalos jelöltnek eddig 8500 ajánlása van. A választók ösz-szes száma 10 000. Egyhangú megválasztása bizonyosra vehető. Stresemann találkozott
Mussolinival Berlin, február 15. Az olasz Riviéráról érkezeit hírek szerint Stresemann tegnap találkozott Mussolinivei.
Beszámíthatatlan volt Gro-savescu tenorista felesége
Béc%\\ iebruár 16. Orosavescu Tra-jánnét; aki tegnap férjét agyonlőtte, idegsokkal a rabkórházban ápnlják. Ma sikerült kihallgatni. Az asszony orvosának véleménye szerint idegzete annyira megviselt már régebbről, egy szrrencsélien szülésből és abnormis féltékeny ségéból kifolyólag. hogy teliének elkövetésekor oem lehetett beszámítható állapotban.

zalai közlöny
1957 február 17.
Bizalmi kérdéssé tette a kultuszminiszter az Ádám-ügyet a képviselőház ülésén
A Hál többsége Iníomájol Tette az Interpellációra adott választ
Budapest, lebrulr IC : miniszleitó\', van-e tudomása attól, hogy Ádám professzor kinevezésével az egyelem auionómiá|án súlyos Bélelem esett ? Hajlandó-e e/l reparálni, bsj-andó e az e^yelemi autonómiák fokozottabb védelmét törvényhozási uton bizlositani?
Kltbchberg Kuió gtól kulluszml niszter válaszában hangsúlyozta, hojy polilikuntot igyekeznek a kérdésbe vinni, holott ez szakszerű tárgyalást igényel. Az egyelem autonómiájára szükség vau és sohasem jutóit eszéb hogy azt kélségne vonja. Az autonómiák köre azonban vitás. A kultuszminiszter a fakultást meghallgatja a kinevezés elölt, azonbau keze nincs és nem is lehel kölye. Az Alám-ügyben az egyetemi lanács és a kultuszminiszter közöli nincs konfliktus. Az egyetemi tanács a miniszteri leiralnak érvény! is szerzel! és meglelte azokat az intézkedésekel, amelyekre szükség voll. Ennek következtében Ad lm rendes egyetemi tanári jogainak birtokába is lépett. Csilléi! interpellációjára vonatkozólag kljelenleite míg, hogy hajlandó az egyetemi autonómiák kérdését törvényhozási ulon szabályozni. Olyan törvényt azonban, mely a kezét megköti, nem hajlandó alkolni, mert ette a világon sehol sincsen példa. Ezt a lelelós minisztertől elvárni nem lehel. Minthogy meggyőződön arról, hogy Adám erre a katedrára mélló és alkalmas, kinevezésre ajánlotta s ezért vállalja is e felelősségei. Lehelellen állapot az, hogy az egyelem fegyelmi hilárán kívülálló egyének legyenek vezetői az iljuságnak. Az ellen a kél orvos ellen, akik az ifjúságnak Ádámhoz
A képviselőház mai ülésének megnyílása ulán Borbély-Maczky Emil intézkedési kért a belügyminisztertől a gyöngyösi választókerületben lörlénl atrocitások miatt, ahol állítólag megakadályozták a fajvédő jelöli munkájtl. A bzlogy-minlszter kijelentelte, hogy sürgős és legszlgoiubb vizsgálatot indiiotl ez ügyben, amely eddig negatív eredménnyel járt. A vizsgálatot folytatják. A Ház álléri ezulán az adómérséklésről szóló törvényjavaslat tárgyalására. Az el6Ó szónok, l\'árnay Dániel a kereseti adószámítás léi-minimumának háromezer pengőre való leiemelését javasolla. A javas-lalot nem fogadia el.
Bcck Lajos ismertette az európai adórendszerek alapelveit és azok statisztikáját. Egységes adórendszer melleit a termelés minden ágának fellendülése válható, épen ezért egyszerűsíteni, gazdaságosabbá kell lenni sdórendszerünkeL A javaslatol elfogadta.
Propper Sándor: A javaslat nem hoz enyhülési, de ugyanakkor kon-fiskálja az aulonómiák jogait. A kormány, ugylálszik, nem lüt meg a maga hatalmán kívül más hatalmat vagy jogot ebben az országban és a szabadságjog korlálozása után mosl az autonómiákra kerül a sori Nem helyesli a vármegyei kiskirályok hatalmát, de tiltakozik az autonómiák jogainak csökkentése ellen, A javaslatot nem fogadja cl. Interpelláció az Adám-Dgyben Elnök napirendi indítványa ulán Pokoli József és Cslllirl András interpellációjában kérdi a kullusz-
in\'ézell levelét aláírták, az ellátást megindította. Ó szlgoiu az ifjusig-h-,z, de ez a szigor az apa szigora és nem hajlandó arra, hogy a bosszú megtorló erejével lépjen fel az Hiúsággal szemben. Ilyen szerepre egy
magvar kultuszminiszter nem fog vállalkozni I Felveti a bizalmi kérdési és kéri válaszának tudomásul vételét.
A Ház tudomásul relle a miniszter válaszál és ezzel az ülés 3 órakor véget élt.
Szentnek nevezte magát Drózdi Győző egy választási röpiraton
A duplán olbukotl ..honol*., I.li.l.nlé. .xorlnl, kommunl.Sán.k navoato . kdx.io •P»lk *rd.m.. *
cpiloDU.. n.gyk.nlx.al járA«blró.*o alott
Az 1919-os rémnapok — A pápai szabadsxerelmi prédikáció és egyház ellenes izgatás
Nagykanlzaa, február 16 A decemberi országgyűlési válasz-lisok eseményei elevenedtek meg ma délelőil a kanizsai kir. járásbíróságon dr. Horváth Tivadar kir. járásblró tárgyalási szobáltban, ahol Drózdi Győző, mint vádlott ügye került tárgyalás alá egy pacsai gazdálkodó által feljelentett becsületsértés és rágalmazás misIL
Még a mult év december hetedikén tortént, hogy Drózdi Győző ér-véoylclenilell ajánlásainak póllásál bozla magival\' Kiskomáromból és a szombathelyi gyorssal érkezeti Zila-szenlmihályra, ahol néhány híve várta az állomáson. Időközben a csendőrségen megtudták, hogy Drózdi O/özö meg nem engedett röpiratokat Is hozott magával, amiéit az állomáson feltartóztatták és bekisétték a cscndótörstc.
Ekkor D.ózdl a kötelességét teljesítő esendőtök eljárása ellen kikelt és többek közöli, mint azt a feljelentő Marion (Panka) János feljelentésében mondja, a következő ki-jelentéseket tette:
— Hol vagyunk ? Jogállamban ? Mién nem engednek uiamra? Hogy ne ludjam beadni apálajánlásl ívei-
méi? Azt a büdös gazember, kom-munisla Marion Panka Jánosi miért nem fogják el? Az szatadon van és engem lefognak?)
Mé,< egyebei Is kiabált a mandátumát vésziéit exhona\'ya, de ekkora mtr elvitték az őrsre.
Ezek miatt a ki|e\'entéeek miatt állította Matton Panka János bíróság elé D.ózdi Győzőt.
Mára tűzte ki Horváth Tivadar dr. büntető Járásblró az ügy tárgyalását, melyre a sértett személyesen megjelent, míg. a vádlóit Drózdi csak Ogyvédileg képviseltette magát.
A tárgyalás folyamán kihallgatlak egy lanul, Csősz Tóth Károly pacsai gazdálkodói, aki — bár egy szekéren ült Drózdi Oyőzővel, mikor az az állítólagos kijele ítésckel lelte, — mégis a biióság elöli ugy nyilatkozott, hogy semmiféle sértő szól, amit Marion állil, nem hallott.
A bíróságnak azonban erre vonatkozólag van egy hatósági embere, mint tinu, egy budapeslí detektív személyében, aki hallotta az inkriminál! kifejezéseket.
A tárgyaláson Drózdi Jogi képviselője előterjesztési letl, hogy vi-szonvádat kiván emelni a sértett elsorolla Drózdi előadásinak főbb
Magda mégis boldog lett
Irta: llOLL CILI (2)-
Márika ellenben, ki félig-meddig menyasszonya voll egy forgalmistának, kijelentene, hogy az elet szép és lejezzem be ugy — a történetei, hogy a bál utánni reggelen a földbirtokos mát oll sétálgatod Magda ablakai alatt.
— De hátha az udvarban lakott a hősnő — ellenvetettem.
Nem, ez így nem mehet tovább! Igy én Magdaval sohasem leszek készen. De minek is kérem ki egyáltalán valakinek a véleményét? Hol az Itól egyéniség? Nem, nem változtatok a kéziraton, ugy fogom felolvasni, ahogyan megírtam.
A felolvasásból azonban egyelőre nem letl semmi. Ugyanis a kistőt-lösl kultúrház mennyezete beszakadt, szerencsére akkor, amikor semmiléle kullutlény nem tartózkodott benne. A javilasi munkálatok néhány hetet vetlek Igénybe, s igy az üunepélyl természetesen elhalasztották.
Én meg felhasználtam az idői atra, hogy Peslen bövilsem ki hiányzó irodalmi tapasztalataimat.
Magdával kisétlelezlem. Kiváncsi
voltam a pesii szerkesztők ktiiiká|áta. A .Nagy U|Ság" lószerkeszlöje, mikor megnézte a kéziratot, először a nevemen akadt meg.
— Ugye, magát kiskorában Hirsch Hetminnek hívlak? — kérdezte.
— Miért? — néztem rá csodálkozva.
— Hát csak nem voll msga ere-dc:ileg Hűvös Híjnalka?
— De kérem, én kiskoromtól lógva Hűvös vagyok.
— És miért keicizlelték Hajnalkának?
— Meri hajnalban szülellem, — leiellem aérlödotlen. — És most kérem vissza a kéziratot, nem tudtam, hogy itt az iró neve a fontos és nem az irás étieké.
Azzal hűvösen bólinlva eltávoztam a szerkesztőségből, kimentem a Duna partra, feiűl em egy villamosta, mely egyenesen etvilt a .Páros Híradó\' szcikesztősége elé.
Ez a .Páros Hiradó" cimü újság ártól nevezetes, hogy Cíak pátos napokon jelenik meg, sok benne a házassági eptóhirdetés és a lőszer-keszlő 4llilólag páratlan jó ember.
Cs»:thamar meg is gyózódleni erről. ö inaga igen nyájasan fogadott. A bemutatkozásnál hangosan es szótagolva megmondtam a nevemet. Semmi hatással nem volt rá.
— Na ez jó Jel I — gondoltam.
Lapozgatta a kéziratot, aztán a végét nézte meg éi azt kérdezle, nem vagyok-e babonás?
— Miért, kérem szépen ?
— Meri tizenhárom kulyanyelves a tárcája.
— Igazán? Ez fel sem tünt nekem, pedig a 13-as számol nem szerelem, s amennyire lehel, kerü\'öm.
— Mi sem szereljük, — felelte a lőszerkestto mosolyogva, — nálunk például nincs is 13-as számú ajtó.
Visszakértem a kéziiatot azzal, hogy vagy megröviditem, vagy kibővítem a novellát, hogy ne legyen 13 kulyanyelv a terjedelme. Ezzel elköszöntem.
Az u\'cára érve azon tűnődtem, hogy M.gdával eddig nem sok szerencsém voll. Mindenki talált rajta valami kifogásolni valói. Talán azért is, mert olyan szomorú a vége. De-hál én ugy láttam az éleiben, hogy Magdának semmiféle kilátása ncin voll a boldogságra. A földbirtokos meg sem ismerkedett vele, pedig voll rá alkalma és látszólag a leány is negyon tetszett neki.
— Legyen hál I — gondoltam, — megváltoztatom a lörlénel végét. Az élet ugyis elég csúnya, legalább a meséje legyen szép.
Még aznap kibővítettem Magdi történetét azzal, hogy a magas barna
megismerkedik a leánnyal és megszöktél!, hogj" családját igy bevégzett lények élé Állítsa.
Kél kulyanyclvel lel! ki a kibővítés, igy lelt 15 kulyanyelves a történet.
Már u|ra b: akartam menni a „Pátos Híradó"-hoz, midőn eszembe jutott, hátha igy se lesz szerencsém Magdával, mert most páratlan hasábokon történik a befejezés, náluk meg a páros szám dominál.
Ellettem a kéziratot és pibenlellem Magdái. Ez alatt bejártam a főváros nevezetesebb helyeit, sőt egy gyűlésen is Jelen voltam. A gyűlési az U. I. E. tartotta n Akadémia nagytermében. Az U I. E. annyit Jeleni, miot , UJ írók Egyesülele", rövidesen „Uie".
Rengeteg ember szorongott oü, no lám, állapítottam meg, mennyire pártolják az írókat Pesten. Azlán kisüti, hogy a rengeteg ember mind író, több ma az iró, mint az olvasó s már a nők is igyekeznek maguknak tért bódilani, pedig jobb volna, ha a fózókanál melleit maradnának, — mondta egy lobogó baju ifjú mellettem epísen a má3lkmk, akinek szintén lobogott a haja.
Ládám, hogy ók sokan vannak, én meg magam vollam, az egyedüli r.ö z. teremben, tehát lassan feltűnés nélkül távoztam, Nekibusultan ki-
1*27 tobmirlT
ZALAI KÖZLÖNY
ellen, mert az állítólag Dró.-diríl szintúgy nyílalkozoti lanuk előtt. E kérdésnél Diózdi ügy védje azt akarla bizonyítani, bojy Drózdi ciak a jogsérelmeket telle szóvi tz emlékezetei napon, de Msrfonra semmiféle sértő kijelentést nem telt. A bizonyítás kiegészítését kéri.
Ezután Hajdú Oyu\'a dr. agyvéd, Marton képviselője, bejelentette a bíróságnak, bogy előterjesztést kíván lenni.
— Ellenzem a bizonyítás kiegészítését, — mondolia lőbbek között — mert Drőzdi Oyőió nem jogosull |ogl sérelemről beszélni, nem jogosult erkölcsi jogsérelmet binf.oz-talni. Nem jogoiu t szért, mert ez a Drórdi Oyőző ugyanaz az emher, aki 19.9 ju\'Jus 24-én Pápln,a kom-munisla népbiztosság állal rendezett elóidászn a „Nemi felvilágosodás és szabadszerelem" cimcn olyan előadást tartott, melyb:n a házasság és sz egyház ínlézméoye ellen izgatott és olyan kijelenlésekel lelt, hogy az olt jelenlevő fialal l.\'nyok sírva fakadlak. és I I Híjdu dr. részletesen részleteit, melyekét a nyomda festék nem blr cl.
— Erről — folytatta H t|du dr. — tanúskodik a veszprémi kir. törvényszék bizonyos sramu iratctomój<, amiket kérek beszerezni és ennek alapján is a bizonyítás kiegészítését elutasítani. Továbsá azaz ember, aki a kővetkezőket állilji magáról egy válaszlási röpapon, löíb\'k közöli:
.ma fog járulni a szavaid urnához a magyar fóltlmives és magyar asszony, hogy dagadó, büszke kebellel mondja ki e szenl nevet: Drőzdi Oyőző I\'
nem beszélhet állítólagos jogsérelemről.
Ezután Htldu ügyvéd a biróság asztalára leszi a röpiratot, mely a választások alall ezer és llzezer számra hirdette, hogy Diózdi Oyőzó magát szentté avatta. Horváth biró mellőzi a veszprémi
kir. lőrvénvsz-\'k iratainak beszerzéséi, mire Hajdú Oyyvéd ízt lemnii-ségi okul kéri megjelölni a jegyzőkönyvben, majd bejelenti, hogy a vádat felemeli és feltűnőin durva becsQlelsérlés és rágalmazás címén kéri Drórdi megbüntetését.
Ezzel a blréság a tárgyalást cl-nr.poll?. U| unukal idéznek meg és a tácyalásra valószínűleg Drórdi Oyőzőnek szem lyescn kell megjelennie a vád minősítése után.
Ezl a tárgyalást körülbelül márciusban tartják meg.
Ne írják ki a végrehajtást szenvedő nevét az adóvégrehajtási hirdetményeken
Nagykanizsa, tebtulr 16
A szombathelyi Ipartestület mozgalmat Indított, hogy az adóvégrehaj ások során kibocsátolt árverési hirdetményekben a végrebaj\'ást szenvedő nevét a hatóságok ne tüntessék fel. Az Ipartestület akciójával a napokban foglalkozol! a soproni keies-kedelml és iparkamara, amely a legnagyobb megéit\'.ssel karolta fel az ügyet.
A kereskedelmi és Iparkamara feliratot is intézeti a pénzügyminiszterhez, melyben
a szükséges hilelvédelem és kl-méielszempontjainak hangiulyo zöm mellett rámulatotl még arra Ls, hogy a végrehajtást szenvedő nevének az átverésl hirdetményben való ethallg.dá -óból a kincstárra kár nem háramlik. A legtöbb eietben ugyanis, minthogy a bajbajutott iparos vagy kereskedő adóhátralékát a végit hajtási eljárás során ktlieeii, ugy sem keiül sor az átverés foganatosilSslra. Amikor pedig az árverést mégii megtartják, — eire igen kevés cselben került sor — ennék sikere nem a végrehajtási szenvedő nevének isme-reiéól függ. Ha a kó.-önségnek van kedve és pénze árvetésre menni és vásárolói, nem arra kíváncsi, hogy kinél, hanem, hogy hol és mikor árvereznek és mi kerül olt kalapács alá. A kamara egyébként csak egy
mentem a Dunapaitra és leültem egy üres padra. Amint olt ülök elmélyedve, kis propeller |ölt át Budiról. Olt kötött ki előliem. Az emberek tolongtak a hídon kilelé. Feltűnt egy lialal pár, a férfi ugy vigyázott hölgyére, hogy valaki meg ne lökje.
Igazán kedves — gondollam ma-gambafi s Magda Jutott eszembe, hogy milyen szépen megírhatnám a történet végét ugy, hogy az esemény színhelyét áltenném a Bilalonrs, a hol Magdi fürdés közben elmerülne s a magas barna mentené ki. — Így már a földbirtokos családjának sem lehetne kifogára, ha (luk elvenné Magdát.
Azonban igy sem irtam meg, nem volt hozrá időm, annyira lekötött a pcsü nyüzsgő, gyors, rohanó élet. Elhatároztam tehát, hogycukol\'hon, Khtöttósön fejezem be végleg a tor-ténelet, mielőlt a felolvasást megtartanám.
A kultuzünnepély előtt két héllel •indultam hazafelé. A giorsvonst csak ugy száguldoll velünk, minden f.Hke tömve voll utasokkal, podgyásszal. Egyszerre erős zökkenés és kél csomag az utasokra esett, szerencsire c«y kis horrsoláson kívül senkinek komolyabb baja nem cselt.
Ve,. Hirtelen arra gondollam, hogy «gdi történetét a leghalásosabbsn fejezhetném be, hogy a két fő-
\' szereplő egy vonaton utazott, aztán 1 egy kis varuii balesel tö.lént, a magas barna megsebesüli él Magda nyu|i|i neki az első segélyt. I<y már a család csupa bálából ls beleegyezne s házisságba.
Idllg juloltam gondolataimban, midőn a klstóllösl pályaudzarri beértünk. Egy képzeletbili kék aulón |öllem be az apojtolok lovain az állomásról, midőn a vasu\'i sorompón lul kii Iáinak szemeim?
A magas barna jölt karonfogva Magdával. — Etámul\'am. Hogy kerüllek ezek östze? Olih\'.n azlán meg udlam a lényállási, mely itt rő ellenléte volt báli megállapításaimnak.
A magas barna tudniillik nem voll földbirtokos, hanem kul\'urmérnök aki azérl ídőzölt Kislőltfsön, hogy kilátótornyot építsen a községnek. Az álbm evvel akart kárpótolni a kislőltőslekel az elmaradt dollátköl-csönétl. Hl nincs pénr, legyen kilá-lás, igy vigaszlalgaltá\'i a polgárságot.
Hogy hogyan Ismerkedett meg Magdival a magas barna, az az ő titkuk. Ténv. hogy már jegyben |ár-lak s röviddel azután az esküvő is meglflr ént s igy Migda csaVugvan boldog leli.
Az élei a legjobb regényitó.
(Vége.)
olyan törvényes elvnek a kiterjesztését kéri az adóvégrehajtásokra. mely a végrehajtási törvény Imptraliv rendnlkezése szerint a bírósági végrehajtási eljárásban amúgy Is már 46 éve érvényesül. Az üdvös akció támogatására a ksmsra felkérte a kereskedelmi minisztert és a lárskamarákal és Igy az minden bizonnyal a kivánalos eredménnyel fog |árni.
En gross tyuküzem
a tulajdonjog kikapcsolásával, visszajáró múlttal és egyéb bonyodalmakkal
Nagykanizsa, ícbruir 16 A minap a palinl 15. sz. őrház ptlyaöre telefonált a nagykanizsai DV állomásfőnókségre, hogy kél rendkívül gyanús külsejü egyén — egy\'térti és egy nő — megy Kanizsa leié, akik sok élő és leöli lyukot cipelnek magukkal.
A DV állomás nyomban meglele-fouálta a rendőrkapitányságnak, honnan két rendőrt küldtek kl megfigyelésükre.
A rendőrök beszédbe elegyedtek a két delikvenssel, akik azt mondták, hogy ujnépről Jönnek, ott .vélték" a tyúkokat. Az egyik rendőr azonban {elismerte a férfiben Munkácsi Dezső munkanélküli klskanlzsal asz-felossegédei, aki a Ptvári-utca 17. szám alatt lakik és ked/es ismeiőse a kanizsai rendőrségnek egy régebbi betöréses-lopásból kifolyólag. Akkor egy évi börtnnl szabóit ki reá a törvényszék. Egy másik alkalommal hasonló boncselekmény miatt nyolc hónapot k»po\'t. A nő fején kosárral, a férli zsákban cipelte a 14 pir lyukot a rendőrkapitányság bűnügyi osztálya elé. Míg odiértek, be Is vallották, hogy tilosban szerezték a zsákmányt. A rendőrségen kiderüli, hogy a férli tényleg Munkácsi D:zsö, aki még csak nem is olyan régen került kl a kanizsai logbáiból, míg a 33 ézes asszonyi Munkácsi Kaposvárról hozta magának .élettársul". Mindkettőjüket átadták a csendőrségnek, honoél tegn<0 reggel ki akarták vinni őket U|népre, hogy megállapítsák a károsullak kilétét. Aminl a menet a tyúkokkal, tolvajokkal és csendőrrel a Cenlrál előtt elhaladt, egy pár polgárasszony kíváncsi in nézegeti a csoporlol; majd az egyik bírlelen megragadva a másik asszony szoknyáját, elkiáltotta magát:
— Ja|. komám, ez az én sárga tyúkom I
Pillanatok alalt tisztázódod a károsul! személye. A menet tovább haladt most már megszaporodva a károsulttal Ujnép felé.
A gcliei csendőrök, akiknek a kanizsai jórör s páit átadta, a bevégzett nyomozás után behozza őket a kanizsai ügyészségre, ahol egy jó Ideig nem lesz részük lyukpccse-nyében.
az On tuja. Mtg!elel6 ipollaul kónnyen megtarthatja ert a kincset, de nem nver-hrtl vlsiza, ha mir kéi6. Ezért htlenklnl nroasa meg a hajit a bevilt „Fokot. f.JQ .h.mpoonn.l". Ez a kivild hatisu tejmoaAlzer megszabadítja a tej-b-\'rt minden ttszUt!inügi(6t. hajit illatosai és larivi teszi, valamint selymes tényt ad neki. Bevisirtisni! pontoian ügyeljünk a „Fok.te fej" védjegyre!
A
Ez az Igazi védjegy I
VuBom.
a ^
MINDENÜTT KAPHATÓI
RÁDIÓMŰSOR
Február 16 (csütörtök)
Budapest 2 Válaszok a kertészeti szabadiskola! előadások kapcsán beétkezett kérdésekre. 330 Tűndérvásár meacóra. 5 Kamarazenekari hangverseny. 6.20 Rákosi Szidi. a Nemzeti Színház örökös tagjának előadása : .Emlékezés Jászai .Marira\'. 7 Az aayai szeretet estje. Utána kedvező légkön viszonyok esetén külföldi átvitel, ellenkező esetben grafonola tánczene.
Bécs II Népszerű zene. 4,15 Hangverseny. 6 Peatalozzi emlékünnepély. «»30 Turisztika. 7 Tuberkulózis a gyermekkor-ban, előadás. 7.30 Angol lecke. 0.05 Német dalest, utána fuvAs kamirazene.
Berlin 12 30 Mezőgazdaság 4 30 Hegedű, zongora és gordonka zene. 7.05 A bánáti németség, előadás. 730 Pestalozzl emlékünnepély. 9 Tóbiáa haiatérése, Haydn oratóriuma. 1030 jazz-band.
Barcalona 7 15 Kamara zene. 10.15 Operaelőadás közvetítése.
Barcelona Rádló-Catalona 7 Hangverseny. 1030 Szimfónlkus zene.
Basel 1030 Az egyetem Pestalozzi ünnepélye. I Oramafonzene. 4 Népszerű zene 4 30 Pestalozzi előadás. 5 hangverseny. 7 35 Pestalozzi mint szociálpolitikus, előadás 8 Harmonika zene és Jódel dalok 10.06 Népszerű zene.
Boroszló 1230 Hangverseny. 1.20 Gra-ma Ion zene. 4 30 Vidám hangverseny. 7 20 A német klasszikusok: Ooethe és Schiller, előadás. 8 Zenekari hangverseny.
Brflnn 5 40 Asszonyoknak. 7 Hangverseny. 7.15 Rádiójáték 8 Hangverseny.
Hamburg 1230 Népszerű zene. 2.05 Hangverseny. 4.15 Részletek német operákból 650 Asszonyoknak. 8 Pestalozzi emlékünnepély. 9.10 Kamarazene és dakat, utána népszerű zene.
London 2 Oramafonzene 4 Istentisztelet a Westminster apátságból. 5 Népszerű zene 7 Hangverseny. 8.10 Harmonikus hangverseny. 11.3S Jazz-band.
München ÍZ30 Harmónium hangverseny. 4.30 Hangverseny. 7 Operafantáziák, zene. 8 30 laut und leise. Revű.
Rádió Pári/a 1130 Hirek, utá*a népszerű zene. 130 Szimfónikut hangverseny. 9.45 Díszhangverseny.
Pozsony 5.i5 Sralonkvartett hangversenye. 7. .0 Pozsony város története. 10.30 Tánczene.
Prága II Oramafonzene. 1215 Hang-verseny. 4.30 Tánczene. 8 OS Szimfónikus zene. 9.10 Vidám zene.
Róma 515 Hangverseny. 9 Színházi előadás közvetítése.
Zágráb 5 Szórakoztató zene. 7.45 Előadás Pestalorziról 815 Tc\'mészettudo-mányi előadás 8.3) Hangverseny, Alber-tina Ferrari közreműködésével lu Oramafonzene.
Megfelsbbezik a budaipesti főrabbi választást
Budapest, febtutr 16. A? izr. hit-kö-tfg irgalma* ülésén 62 szóval 4 ellcu vezető főrabbivá választolta Hevesi Simont. A hitközségi ellenzék a választást meg akarja fellebbezni.
zalai kozi.ony
1927 február 17.
Trabuco, fazon és borítás: uj valuta háziurak használatára
Hát nem mulatságos dolog, hogy éleiank legkeservesebb problémája, legtöbb szomorúságunk melegágya: a lakáskérdés Is tud nyújtani kocogta!6 csodabogarakat ?
Itt van mindjárt egy kanizsai háztulajdonos ötletes újítása.
Előre kell bocsátanunk, hogy nagyon humánu\', jószívű házigazda. Sohasem emel többel a bérlőjének, csak amennyit b:r (t. i amennyit ő blr, meri hogy a lakó mit bir el. az sohasem jonlos, ha emelésről van sző.)
Most sem emelt sokat a méltányos háziúr. Mert hogy emelt, az — ugyebár ? — természetes. Elvégre a legmaradibb házigazda Is szívesen halad a korral, mihelyt ez a haladás nem neki kerül pénzébe. Az emelés tehát meglörlénl. Dicséretére legyen mondva a szőnyegen forgolódó háziúrnuk : nem kapóit nyilallás! tőle a lapockájába. Inkább Csak a bériéit rázta kl a hideg, de a ház tulajdonosok egyesülete sietve állapította meg, hogy a hideglelés spnnyo los eredetű. A spanyolnak meg egyenesen Jő! tesz a házbéremelés. Hogy ml köze az influenzának a lakbérhez? Mindegyikei kl kell Izzadni. A spanyolosoknak épen ezért az orvos rendel egy-egy klodás hózbéremelést: Izzasztónak. Megspórolják a drága aszpirint és a még drágább forraltbort.
Denique: a tollhegyrn forgó háziúr jós)gos mosollyal jelentet/e be ösz-srei bérlőinek, hogy a törvény erejénél fogva biztosított jogaival, de meg egyébként Is. élni kíván és Itc leibéreiket csak minimálisan emeli a törvényes maximumon jelül. Azért minimálisan, mert ő már egy Ilyen jó Jlu, akli nem visz rá a létek 3—400 százalékos emelésre és meg van arról győződve, hogy bérlői ezért a nagylelkűségért helediztglen fogják imádságaikba foglalni.
A bérlők kara mellen keresztbe font karokkal hétszer hajolt a földig, csak egy akadt köztük, aki megjegyezte :
— Az ,Imádsággal• csak leszünk valahogy, de ml lesz, ha a . foglalást\' a végrehalló végi! el helyettünk, mikor mojd a botlbér miatt nem tudunk adót jizetnt ?
A Jóságos háziúr szemén atyai mosoly derengett és füle mellett el eresztve a kérdést, előadta boltbér emelési médozatalt a következőkben-.
(Kijelentem azonban, hogy ami ezután következik, az Nagykanizsa r l. város egyik mellékutcájában, az I írnak 1927. esitendejében és a házi urnák Irgreményleljesebb aratást je lenlő februáilus hónapjában szóról szóra megtörtént.)
Volt ugyanis az illető háziúrnak egy liaflkos bérlője. Kéri pedig ettől a felemell béren kívül évi 200 (kettőszáz) darab Trabuco-szimrl, négy egyenlő negyedévi részletben. (Gyufát nem kért hezzá. Mini maga mondá: azért nem, mert öngyújtója van )
Volt az iUelő háziúrnak egy szabó bénője. Eliől a summás százaléka kon Jellll kikötötte magának egy öltöny ruha tng)cn megvár rásdt. A négy egyenlő negyedévi részlel pontos betartását ul nem kötötte ki, csak a szabó tartotta fenn mogán rk a későbbi esztendőben esedékes Jordi lós■ Jogát. "
Volt u háziúrnak mig egy cipész bérlője is. Ettől két par cipőt kért a
T
lakbér ráadásául. A szűcs bérlőjétől hermelinbundát, a kőfaragótól ingyen sírkövet, a fiakkeroitól unalmas öreg napjaira hrgjezni való zabot, a lát■ szerésztől csillagászait távcsővel, a bőröstőt a lakókról lehúzott bőr Ingyen cserzését és nem Is tudom, hamarjában ml mindent nem kért lakbér pótlék gyanánt.
Csak mikor már az összes üzlet-bérlőit végigjárta az öregúr, akkor ütött elkeseredetten a homlokára és egyszeriben megállott minden tudománya.
Lakott ugyanis a házban egy szülésznő Is. Éltől már nem tudott mit kémI magának.
Meg a kötelestől sem... (bt)
Hatszáz személyre lehet egyszerre főzni a kórház aj gazdasági épületének konyhájában
Öl balalnas 2-300 liter ártartalma isiben lónak - kl a] mosodában minden! géjteröiíl regeinek — Iosás, öblígetés. szárítás és mángorlás speciális gépekkel - is ápolónálérek tegnap foglalták el il laiosstáfyiúut
Nagykanlzaa, lebruár 16
ROvIdcn hlri adlunk arról, hogy a városi közkórház gazdasági épületéi áladlák rendeltetésének. Ez az átadás olyan esemény a város éle-lében, ami löbb lerel kér magának a nagy nyilvánosság elóll. A város nagy kórházfejieizlésl programnijá nak egy IJziss ez, amely láncszerűen magával hozza a tóbbil, igy clsósorban a nőgyógyászati és szülészei! osztály rövid heteken belül való jelállllását.
Ö.ömmel nézzük ezt a fejlesztési munkát, biszen éppen a Zalai Közlöny szállt síkra évek hosszú során át a kórház kiépítése és fejlesztése érdekében, a kérdési állandóan felszínen lartolla, a köztudatba vitte mig az illetékes tényezók végre komolyan foglalkozni kezdtek a problémával.
Mosl is lelkcrestok és végigszem-léiiuk ezt az uj létesítményi, hogy bemulassuk azt közönségünknek.
A Jendrasslk építész tervel szerint készült egyemeletes uj épület, nemesen egysretü stílusával kiválik a be-tegpavillonok közólt.
Kísérőinkkel először a pincébe megyünk be, amely hatalmas csőhálózatával ugy fest, mint egy mo dern erőd berendezése. Valóságos kis utcák futnak itt benn, kövezve aszfaltozva, keresztül-kssul az épü-let alatt. Fejünk lelett a központi fűtés, melegvíz, gőzfejleszló, vízvezeték slb. csölabirinlusa. A kazánházban bárom nagy kazán, amely a központi fűtést szolgálja.
A folyosókon, helyiségekben ragyog a tisztaság. Egy másik helyiségben a nagy melegvizlartály, amely az egész épülelet melegvízzel ellí.tja. A nagy csővezeték számtalan felé ágozódlk cl belőle.
A lőtőkonyhában öl valóbtn ha lalmas, gózfózésre berendezett üst van felállítva, egyanként 2—300 liter űrtartalommal. Tömegélkezés számára készült modern Ostóriások ezek. Kívülük egy ugyancsak nagyméretű takaréktűzhely vasból. Hnszáz ember számára lehet itl főzni naponta. A konyha rr.enyezctén nagy szellőztető készülék. A konyha melleit külön mellékhelyiség, ahil kizárólag burgonya és zöldségliszlilásl vé géznek.
Ugyancsak a konyhából nyilunk a Utaló-helyiségbe, ahol az elkészült ételt adagolják az rgyes betegosztályok számára.
A folyosón keresztül átju\'unk a mosókonyhába, amelyet minden háziasszony gyönyörűséggel szemlélne. A technika legpraktikusabb ilynemű vívmányait látjuk itl felsorakozni.
A mosás alá kerü\'ő rubi először az áztató kádban 12 óráig fekszik. Innen 50 kilónké it gyömöszölik be a mosó gépbe, zhannét viszont az öblögelőbe kerül, amely faltptt-kc-rekkcl végzi az óblögetésl. innét a szárítóba folytat|a ul|at, ahonnan egy óra múlva kis Bfa kutyán" mángorolni viszik a villanyeióre berendezett mángoló gépbe Minden gép biztosító és védő készülékkel van el látva, ugy, hogy baleset teljetsen ki van zárva.
A géprendszeri mosásnak amellett az az előnye, hogy mig azelőtt 4— 500 kg. ruha mosásához egy teljrs bél kellett, az éjszakát Is igénybe véve, most a gépek ezt 2 és fél nap alatt végzik. A motorikus erő 6 5 HP.
Tovább akarunk menni. Lépcső feljárathoz étünk. Kisérölnk figyelmeztetnek: itl kezdőJik a clausura. Az első emelelet a be:egápoló irgalmas nővérek lakják. Ma foglalták el uj otthonuksl, ami valamivel löbb kényelmet bizloail, mint a régi.
— Nem jöhetnének Ide a Szent János-kórházból is megnérni, hogyan néz kl egy modern kórház gazda-slgi épülete ? — kérdeztük kísérőinktől, bucsuzóul.
Büszke mosollyal honorálják a bókot. Igen, büszkék is lehelnek és büszkék lehetünk mindannyian erre a legújabb alkolárra. (B. R.)
Az nj ügyvédi díjszabás
Kanizsai ngyvédok érUkazlata Nagykanizsa, február [6
A nagykanizsai ügyvédi kar ma délután 5 órakor dr. Barta István ügyvédnél Fábián Zsigmond dr. vezetésével értekezletet tart. amelyen dr. Barta és dr. Rotschlld B:la be-muiaiják a nagykanizsai ügyvédek uj dijazabáalcivezelét, ami nem más, mint a régi ügyvédi dobásnak pengő értékre vató álszámilása- s némi hézagosság pótlása.
Az ügyvédi kar megles: i észrevételei\', esetleg simításait és utána beterjeszti a nagykanizsai kir. törvényszékhez, amely jóváhagyj]. Az uj larifi március elsrjével lép érvénybe.
Miulán olyan birek terjedtek el, hogy az uj díjszabásnál f;ifeié kerekítések fognak förténni, ké.dést In léztünk ivatott helyen, ahol kijelentették, hogy az uj di|szabás nem más, mint a rég] tarifának pengő éltékben való álszámilása. Felfelé kerekítésről, iilelve magasabb díjtételek röl szó sincsen.
■kpirebd
Fsbrsaár 17, osfltBrtSk
Római katolikus: Donát pk. vL Proles-: tána: Donát Izraelita: Adar hó 16.
Nap ket reggel 7 óra W perckor ; nyugszik délután 17 óra 25 perckor.
Mozi. Uránia: Kobn és Kelly, riluálla bobtzal. Elóadtaok: 5, 7 ét tl órakor.
— Egy plébános hirtelen halála. A veszprémi egyházmegye egyik legképzettebb papja, Hlnter-röcker Sándor gamási plébános 61 éves korában szélhűdés folytán hirtelen elhunyt. A megboldogul! 1922. óla vezette a gamási plébániái
— Az irodalmi Kör március 15 lki Onn péie már most folynak az előkészületek. A hazafias ünnepet — minthogy az eddigiek szerint a nagykanizsai színház megnyitását ugyanerre a napra tervezik — matiné formájában rendezik. A műsor szónoka dr. Vargha P. Theodorlch plébános lesz. Szavalni log Tholway Ilonka, a pécsi egyetem bölcsészeti fakultásának hallgatója. Az énekszámokat a nagykanizsai Egyházi Vegyeskar adja dr. Dómján Oyula karnagy vezénylésével.
— Küldöttség a főispánnál a tapolcai vaaut érdekében. Qyö-mörey Oyörgy főispánt tegnap egy küldöttség kereste fel Tapolcáról és kérte, hogy hasson oda befolyásával, hegy a Máv. Tapolca érintésével építse meg a Balatonhoz vezető vasutat. A főispán megigétle a küldöttségnek, hogy a kérdési meg fogja vizsgálni és Tapolca érdekeit meg tog|a védenL
— Dalos cserkészek. A keszthelyi premonrel rendi kalh. reálgimnázium február 26 án délután 7 éa 27 én délután 5 órai kezdettel a gimnázium segllőegyesülele ás zeneegylete Javára a Bocskai-vendéglő szlnbázlermében előadja Oabrinyl— Wagner: ,Dalos cserkészek\' clmü 3 felvonásos ifjúsági daljátékát. Az előadást a jelzett időben pontosan megkezdik és a felvonások alatt az ajtók zárva lesznek. A belépőjegy ára 3 pengőlő! I pengőig. Á\'Ióhely nincsen. Jegyek február 18 álól a gimnázium igazgalóságánál délután 5-6 óráig vál halók.
- Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbik.
— A Nagykanizsai Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok, Pincérek Segélyegyletének választmánya ma délután 4 órakor az Ipartestület szokott helyiségében tartja ez évi első alakuló gyűlését, amelyre a válaszlmányl tagok ponlos megjelenése kéretik. Elnökség.
— Ugy-e szép volt a tujam a bálban t
- Igen.
-IIUJMMlll
Kapható
Tágó Endre UlaUiertárákai
Főút 14.
Ift27 fabruár 17.
ZALAI KÖZLÖNY
s
_ Gyomor- és bél/avaroknál, ■ 4lvígylalansignil, szorulísuil, 101-tuvódásnát, gyomorégésnél, felböfö-eéí\'jél, szédülésnél, homloklájásnil, hányingernél 1—2 pohár természete, Ferenc Józsel" keseiüviz alaposad killszu\'js sz emésziés ul|ait. Közkórházi leienlésekben olvsssuk, bogy s Ferenc József vizet még a a fekvő betegek is nagyon sziveién itszák é» általánosan dicsérik. Kap-ható gyógyszertárakban, drogériákon és IQszerüzletekben. — Csőd alatt levő kereskedő Iparos Iparűzési Jogát nem veszíti el. Érdekes dőnlésl hozo:t mosl a p\'csi kereskedelmi és iparkamara. Konkrét esetben kimondotta, hogy ha az iparos vagy kereskedő jelenleg csőd alatl áll la, ez a körülmény nem akadálya annak, hogy az ipartörvényben előirt leltételek teljesítése mellett a csőd tartama alall is ipatigazolványl nyerhessen, mert az 1881. évi XVII. t.-c. (a csődtörvény) 3 § a értelmében a közadós a csődnyilás hatályának kezdetével kezelési és rendelkezési jogit csak a csődtömeghez latlozó vagyon feleli veszti el, azon vagyonra nézve azonban, amely a csődtömeghez nem tartozik, mind cselekvési, mind pedig szerződési képességgel továbbra Is rendelkezik s az Ipartörvény, amely világosan meg-hslározza azokat a kellékeket, amelyeknek kimulalását az iparigazolvány kiszolgáltatásakor meg kell kívánni, olyan intézkedést, amelynél fogva a közadós a csőd tartama alalt az ipatüzésből kl volna zárható, nem tartalmaz.
— Az NSE közgyűlése. Az NSE folyó hó 20 án détu in 3 órai kez-Idetel tartja rendes évi közgyűléséi a Polgári Egylet földszinti udvari helyiségében, melyre kéri a lagok
Eonlos megjelenését. Ha a lagok ellő számban nem jelennének meg, a közgyűlés meg nem tartható. Ez esetben — leklntet nélkül a megjelentek számira — a közgyűlés folyó bó 27-én lesz. Az Elnökség.
— A kereskedelmi kamara a vízumkényszer megszüntetéséért. A soproni kereskedelmi kamara a napokban feliratot intézett a magyar kormányhoz, amelyben az Auizlrii-val szemben fennálló oklevél és vl-tumkényszer kölcsönös megszünlc-ése érdekében a nemzetközi tárgyaitok megindítását kérle. Feliratában
\'hangsúlyozta a kamara, hogy az Díszig nyugati határvidékének kereskedelmi és Ipari érdekeltségei a fizumkényszer megszüntetésétől gaz\' lasági helyzetük javulását várják. I = Találtatott egy arany kar-ölóőra a Sugár ut végén. Igazolt tlajdonosa átveheti Schless Tcslvé-:k papír- és könyvkereskedésében.
— Felmentették a keszthelyi irckedés vádlottját. Megírtuk nak idején azl a verekedést, mely iszthelyen a mull év május 23 án ilotl le Nagy Kiroly címzetes lüz-■ater és Ikatlcs Ágoston keszthelyi Wr közöli. Nagy Kiroly kénytelen
ft a kardjit hasznilní, amiért a fmbatbelyi hadbíróság elé keiUll. ügyét mosl tárgyalták és mivel beigazolódod, hogy jogos önvédelem-Mi vette elő kardját, felmentették.
URÁNIA
Még ma csütörtökön, 5, 7 és 9 órakor
Univ. super Juvcl vigjátéksorozat legnagyobb filmje
Kohn és Kelly
— rituális vígjáték 10 felvonásban — A főszerepben egy Zs ... és egy Goj
— Elutasították egy gyilkos kegyelmi kérvényét. Annak ideién mi is megir\'uk, tngy Varga l.tván bilatonendrédi bognármester agyonlőtte a községi birót: Vcrboczky Ji-nost, aki azonnal meghall. A gyilkos embert a kaposvári törvényszék öl évi fegyházra ítélte, mely Ítéletei az összes fellebbezéseken helybenhagyták a bíróságok. A jogerősen elitéit Varga Istvánt büntetésinek kitöltésire elszállították a soproni köhidai fegyházba. Időközben per-ujralelvélelt kért, amit azonban a bíróság nem adott meg, majd Varga, akinek schogysem ízlelt a fegyenc kenyér kegyelmi kérvényt terjesztett a kormányhoz. Eddig is, mivel jól viselte magát, feltélelescn szabadlábra helyezték. De nagy voll most a meglepetése, mikor arról értesítették, hogy a kormányzói kabinetirodától visszaérkezett az értesítés, hogy a kegyelmi kérvényét elutasították.
KESZTHELYI OLVASÓINK FIGYELMÉBE!
Értesítjük keszthelyi előfizetőinket és példányonként vásárlóinkat, hogy Pácser János kézbesítőtől a megbízást megvontuk. Próbaképen mától fogva naponként a Zalai Közlönyt a postai kézbesítők fogják kihordani. Kéziratok, panaszok, hirdetések és minden a lappal kapcsolatos kívánság ezután is keszthelyi fiók-kiadóhivatalunkhoz (Kisfaludy u. 15.) intézendők. A lap példányonként továbbra is minden reggel 9 órától kezdve kapható liudai és Fischt ujsógbizományos-nát, Tre/fier Ferenc papir-kereskedésében és a fiók kiadóhivatalban. _
— Az 52 éves mostoha flu agyonverte 72 éves mostoha apját. Antal JSzsef 72 éves tüikeszenl-píteri toldraives légóla haragos viszonyban éli mosloha fiival, az 52 é»cs Szabd Ferenccel. Tegnapelőtt ismét összeszólalkoztak, aminek az lett a vége, bogy Siabó egy vasvillával agyonverte mostoha apji\'. A gyilkot embert letartóztatták.
_ Az ujabb Időben csodalatosán fejlődön a mOhlmzés technikája vallógépeken. Ilrandl Sándor és Fia cég állandó himző-lanfolyamán szebbnél-szebi hímzések készülnek a vi-lighitü PFAFF varrógépen.
idUjarsat A nagykanizsai nalaorologtal mag-tlgjalö jal.nlésa: Szerdán a hörnitük-iu: Reggel 7 órakor -35, délután 2 órakor -p 2, eate 9 órakor -06.
rtlMitl Reggel borult, délben és este kissí felhős égboltozat StflUűnv Egész nap Délnyugati szél. Reggel kod és dér.
A Meteorológiai Intézet lelentése aze-
rint lassú hóemetkedés éa kisebb leess-pódisok várhatók.
— A bucsuszentlászlól külön Ipartestület ügye. A bucsuszem-laszlói iparosság ki akarl válni a ru;sz közlekedési viszonyok míalt a pacsai járási ipartestületből. A kerületi iparkamara azonban nem véleményezte a kiválást, mert a törvényes minimumként előirt 100 iparos-tag helyett a bucsuizenl\'ásztói körjegyzőség területé,a csak 82 képesített iparos van. Az ipartestületi reformról szóló törvényjavaslat már 150 taghoz köti az ipartestület megalakításának engedélyezését.
—- Hajmeresztő statisztika. Az angol gyarmati hivatai jelentése szerint az indiai gyarmatokon az el mult esztendőben a vadállatok 1974 embert-szaggattak össze és I9.30J életet a mérges kigyák fojtottak m^g, 974 embert a tigrisek téplek szél, 265-01 a vad farkason, 191-el leopárdot, 98 at kiokodilu-.uk, 82-01 medvék, 78 at vad elefántok, 73 at vaddisznók és 6-ol hiénát téplek ki az életből. Viszoni, ha az őseidó vadjai adhainiruk kimutatást zsírói, hogy mit vittek véghez az emberek ko-■ zöt\'ük, akkor elmondhatnák, hogy ! 1609 ligris, 4660 leopárd, 2485 inedve, 2361 larkas, 41.106 kigyó és 49.000 másfajta ragadoióillat a vadászfegyver golyójiiól pusztult el.
— Bekísért cigánykaraván. A szerdai kanizsai hetivásáron egy gyanús cigánykaravánra iett fgyelmes a rendőrőrszem. Mivel a mórék nem tudták kelőképro igazolni magukat, az egész társaságot két szekérrel együtt bükisértc a rendőrkapitányság udvarára, a cigányokat pedig óilzet alá vették. Ugyanis lobbek ellen a közveszélyes csavargás gyanúja áll fenn. Akik igazolni tudják magukat, hogy valami mesterségei folytatnak, azokat szabadon bocsátják.
Ne tessék elfeledni,
hogy ma este
TÖRVÉNYSZÉK
Amikor a vörös gépkocsi a Király-utcában elütött egy borsfai polgárt
Imrey Ferenc lentii szülctésü bpesli lakós, nyug. honvédszázidos, jelenleg a kultus2mini8zicriun személy /.eti oszlályának előad ijj, a mult év végén Nsgykaniz<á\'ól nagy vörös gépko:«ijan Kiskanizsi íe\'é indult egyik barátjával. Pénteki n*p lévén, a piacon és Király-utcán erős kocsi forgalom volt. Amint Imrey vörös aulóji a Zalai-féle órásüzlet elölt elhaladt, szembejött vele egy másik autó, az utcán ezenkívül szalmával megrakott szekér is haladt. A gyalogjáró egyik oldaláról ép akkor At ókart szaladni a másik oldalra Pos/ai János borsfei földműves, aki látva a K inizíára befutó autói, ki akarl térni előle és éppen a vörös gépkocsi elé ugrott, melynek vezetője Imrey, nem tudott már fékezni és Igy Posfai a vörös autó kírekei alá kerül\', ahonnan Zimmermann rendőrőrmesier húzta ki és szállította be a kórházba, ahol Posfait közel két hétig gyógykezelték.
A nagykanizsai büntetőbíróság tegnap vonta felelősségre Imrey Ferenci, aki azz*l védekezelI, hogy Pos/al az autója elé ugróit. Deáky Qizella és Kardos G,örgy tanúvallomása ulán dr. Hlrschler Jenő ügyvéd bizonyítását kérte annak, hogy a vádlott az elóző egész éjjelen át mulatót\'. A vádhalóság és dr. Fodor Antal védő perbeszédei u án a bíróság felmentette Imrey Ferencet a gondatlanságból okozoit súlyos tesiUértés vádja alól. A sértett po\'.gár megfellebbezte a felmentő ítéletet.
Kohn és Kelly
Filmbemutató az Urániában
A sok á\'-színti.ncntális, banális szerelmi és kalandor hlslorilk ulán szinte üditölcg hal ez az eredeti riuális témiju vígjáték. Entékeztjl Chaplin remek Aranyláz cimü képére. Szintúgy, mint abban, a rendkívül mély tartalom, lanu\'ság; nevető köntösben, üde derüb.n van Öltöztetve. Végig neveljük a 10 felvonást, de ha kijöilünk a moziból, ugy érezzük a kép belénkszánlol.
Két ellentétes világnézet komikus, félszeg alakjai boloikálnak az emberi jóság, szeretet és oktalan gyűlölség halárán, hogy a vé^én maguk is belássik vakságukat és süketségükéi beismerjék.
Meséje eleven, srines. G>ors for-dulalokoan gazdag. Sehol egyetlen felesleges jelenei, elbuzás.
Rendezése mesteri. Iskolapéldája a modern eszközökkel dolgozó filmművészetnek, mely a színpad kultúrájával egy üti mindig a közvetlen és ciráda nélkül filmet favorizálja.
A szerep\'ök kiválogatása a leg-brilliánsabb.fuljjdo.isága a Kohn és Kellynek. Remek karakter figurák. Zamatos, eredíti humorral.
A filmteliratok Mihály István kitűnő loliál dicsérik.
A kép ma is minden bizonnyal nagy sikert f>g aratni. U. Oy.
a
ZALAIKÖZLÖNY
I0Z6ÓSZINHÁZAK
Uránia míg ma csütörtök 5. 7 és 9 órzkor az Universat suprr juwel vigjátéksoroza\'ának legnagyobb filmje Kohn és Kelly, riMálls bohózat 10 (elvonásban. A (őszen pbcn egy Zs... és egy Oo|. _
Ke.zthclyl Uránia műsora esti- ! töitokon: A cscilci/oklor. kalandos vígjáték 8 fefvonísban. .Magvar olt- . rakció FőizerepIxnrVaazary Piroska Székely Ibolya, Kálkay Márlon slb. ,
EŐZG/ZDASÁfl
TflSSI
Kisebb ingadorások ulán az irány-zal a mii éiléklőzsdén barátságosabbá váll. Az árfolyamok nyíláskor nyu-godi üzletmenet melleit nagylából a tegnapi niión mozoglak. A ko.líldi tőzsdérfl fszlönzés nem érkezeti és a helyi rpekuláció kezdetben szintén tartózkodó mtgalartásl tanuaitoll. Késfbb néhány részvényben élénkebb kereslet Indult meg s a piac csakhamar megjavult. Elsősorban a Ganz papírok szilárdullak meg, izonkivűl barátságosan tendáltak még a vegyi értékek, Ofa, Urikányl Trust és cukor. A kullsrpiac mindvégig csendes maradt. Ztrlaikora hangulat továtb Is bizakodó, a f-rgalo n elég élénk.
Strkti sárlsl
Plrta 2041. London 25-22. Newyork 519-Vi. Brlliiel 7230, MII,no 22-45, Amiteidam 20800, Berlin 123 20. Wkn 73-22\',!. SolU 3-75, Piig. IMO\'.l, V.rid 5805. Budapest »0-»0, Belgrád 9 I3\'l, Bukarest 300.
k l-i-.yuü Ibiit IwtM-jaíysáse
VALUTÁK Lengyel 03 10-51 60 Anvoíl. 27 71-27-87 Cschk 1690-16-98 Dlnlr 1002-1007 Dollit 55900-571 4\') Francia tr 22 <0 22 80 tloil 21850-22950 Lel 3-22-3 32
Lera 4 10-416 Líra 24 70-24 - 5 MSiki 13535-13585 Schlll. 80\'35-80 70 | Dlnk. 152.\'0-152 i5 | Svájc* I H»M-II»25 1 Belg, It. 79 40-TO-75 1 Norvég 14655 147CO Sví.l k 15 40-15105 |
DEVIZÁK Amil. 22865-22935 Uelgrld 1003-10 07 Berlin 135 43-13583 Bakaiéit 321-528 BrOMict 7945-7970 Kopcnh 152-30 152 75 Oszló 11665-147 10 Lordon 27-71-27-79 Milano 24-55-24-85 Hewyoik 571-35-305 Pirii 22 32-22 57 Pligl 1692-16-97 Szollá a 11-1-15 Stockh. 15250-1529.5 Vartó 6325-64 45 Wien 8075-8070 Zürich IW90-H025
Terménytőzsde Búza Uvutv. 75 kgoi 33 00 - 33-40 76 kj-oa 33 40 —33 80 77 kg-oi 33 90 ■\'
H 30. 7a kg-ot 34 30 3170, egyíb 75 ki oi 3220 32(0. 70 kg-os 326-) 33.1), 77 k<os 3310 3350, 78 kg-oi
75 kJ 01
3150-33-90. rozs 2603-26 IlUsk.rininy, álpa 22 A>—2250. lOtirps 25 ÍVW2/-60 zso 2080—2100. tengeri 19(0-1980,
repce —•---• . kötei I60O-Iti-70,
b.-u\'<orpi 15-70—160).
Bertósváiár
fclhajtls 1835. mélytál eladallanul vlisza-maridi 130 di.-jb. füvOzendu 1-56-1-60 szedett 1-52—1-60 wedett kOzíp 1-41,-l\'ÍO. Wwnyll l"32 140, elsilendü öleg 1-52-1-56. mdiudicndU 1-46-L50. angol
Eredeti JAPÁN GOMBÁT
garanlált cstraképes telepet P 1\'50-ért szállít Varró üyóoynövónjkarcn-kodö Budii|ia»t, II., Kó-utca 9.
£ "dug vételnél Iranco.
Özv. Zapletál Ignátzné és fia, valamint alulírottak nevében mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva jelenti, hogy forrón szeretett férj, apa, após, nagyapa
Zapletál Ignáiz
folyó hó 16 án déli 1 órakor áldásos éleiének 81-ik évében rövid szenvedés után csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 18-án délután <1 órakor fogjuk az Izr. temető halottasházából örök nyugalomra.kisérni.
Nagykanizsa, 1927. évi február 16.
Nyugodjék békében!
Zapletál Simon fia és neje szül. Gotlllcb Sarolta menye. Braunbcrg Blanka menyi-, Zala Katalin unokája.
■Oldó 1-44-1-84. azalonni nagyiul 152— .
1-56, zsli — \' —1*80. lehuzolihus 200-
2-16. szalonnás lélserlés 168—184. Az Irányzat (lénk.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Zenebarát. Látatlanban nem tehetünk igéietet. Tessék beküldeni s ha megfelelőnek találjuk, szívesen helyet adunk Írásának hasábjainkon. Tárgyilagos hozzászólások clól sotusem zárkózunk cl. Első követelmény mindenesetre az, hogy magára az egyesület megalakítására vonatkozzék az írás, ne pedig kizárólagosan arra, hogy klkból álljon a vezetó-ég. Második kérdésire épen ez adja meg a válaszunkat: a kérdezett cikk ugyanis a ze-neegyesületról elfeledkezve csak a vezetőségi szerepek kiosztásával foglalkozott. Hogy a klsködmen kié legyen, arról ráérünk akkor is vitatkozni. ha vitára egyáltalán szükség lesz — mikor már az egyesület megalakításának ügye komoly stádiumba kerül.
B. I. Minden közérdekű panasznak és felszólalásnak szívesen adunk helyt „A közönség rovatá\'-ban. Beküldött levele azonban semmi ujat nem tartalmaz azon kívül, amit már az ipari nyugdíjintézményre vonatkozólag megiitunk. Az elözó hozzászólás épen ugy a széthúzásban lálja a tervek akadályát, mint az öné, igy nem látjuk szükségét az ebbéli aggályok Ismétlésének.
APRÓHIRDETÉSEK
(Hlrdotéaok dija oiöro flxaUndA)
M apróhirdetés dija 10 szóig 50 fillér. A dmizó s minden vastagabb bettlból álló aó két szónak számíttatik. Minden további ixö dija • (III. A hlrdotéal díj alira IIaa tond t-s forgilmtadó hozxászámításával
Egy különbojáratu bútorozott szoba azonnal kltdó Klrtizsy utca 30. 623
lalálló kocsiszínnel és raktér, mely műhelynek is alkalmas, azonnal kiadó. — Király-utca Hl. 560
Tótszerdahelyen, a lej{forgalmasabb helyt". cgv Qxlothéx kisdó. — Bővebbet l akatosnál. Kiskoronában. 6-11
lOa^lt: Irinyi VjtnAtlfii H IHjt Utukodto BT. KU7
. 5«4yk&aiua
Eladó egy darab Itredenc, 12 személyes asztal és faliképek Fetófl ut 9. szám. Ö47
Sikátor utca 6. számú uj héz elköltözés folytán eladó. .&48
A Szerb féle köloaönkfinyvtér Erzsébet-tér 20. szám alá helyeztetett áL (Volt Fiume kávéház) 651
Egy jókarban levő grnmofon 30 lemezzel, eladó Király-utca 4.
Eladó Klllmán községben levó Oztelhiz nyílt árverésen, a legtöbbel Igérónek, sza-btdkézból, legeló- és erdójoggal február hó 27-én déleló-t 10 órakor a helyszínen. — Sehles\'nger Testvérek. 652
nAthaíAz
ellen
és mindennemű undorító bOz eltüntetése, vtlarrini a baktériumok meg-megolésíre egyedül alkalmas a
BRIXOL
í:gycdárusiló:
VÁGÓ ENDRE ILLATSZERTÁR A.
Kézmosás, szájmosás és mlndennemB fertőtlenítés 418 legideálisabb szagtalanító szere.
imr ILLATOSÍT ÉS~FERTÖTLEMIT.
Megalakult a
Kislakásépitő Vállalat!
Készítünk kedvező fizetési feltételek mellett modern, higiénikus, egészséges, egy, két és több szobás villaszerű csinos lakóházat saját telkeinken, 2400 pengőtől felfelé. —
Felvilágosítást ad és megbízást felvesz:
VARGA ANDRÁS építési vállalata
Keszthely, Andráuy-tér 8. nzána
Spltzer Samu ugy a saját, mint gyermekei, valamint az egész rokonság nevében mély fájdalommal tudaija, hojy felejthetetlen hi\'vus
11 II
izQl. Borawetz Emma
hosszas szenvedés után e hunyt.
X A megboldogult holt teleméi folyó hó 17-én dlulán -tórakor lógjuk -a nngykanizssi izr. Ieme:ő halottasházából őrők nyugvó-helyére kísérni.
Nyugodjék békében!
Spltzer Margit férj. Stern Arnoldné, Károly, Anti és Pali gyermekei. Stern Arnold vöje. Stcrn Marianna unokája.
Megjelent
Magyarország
1927. évi
Ujságkatalógusa
Kiadja a
Rudolf Mosse rt.
h\'rdetési iroda Budapest, IV., Váci-utca 18.
Rudolf Mosse-Ház
<S)
Hirdetőknek kívánatra Ingyen és bérmentve.
Nyomatolt a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető:
Ofenbeck Károly.)
87. évfolyam, 39. szám
Í-V.
Nagykanizsa, 1927 február 18, péntek
Ara 14 fillér

POLITIKAI NAPILAP
Sicftaul&síf; tt kiadóhivatal Póut 5. sx. Ktaztbelyi [tólrlriadóhimtai; Kialaludy-u. IS.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Intcrurban-telelon: Nagykanizsa 78. szám. DSIizdési ára egy hóra 2 pengó 40 (Illír.
Dr. Kállay Tibor Zala megyeszékhelyének rendezéséig az eqer^ szegi pénzügyi palota épitésének felfüggesztését kérte
A miniszterelnök a külföldi kSIoaSn ujabb igénybevételéről
Budapest, tebruir 17 (Éjszakai ridlójelcnlés ) A képvi-sclóbáz pénzügyi bizottsága ma délulán folytatta vitáját az 1927/28 évi állami költségvetés felett.
Elsőnek Bíró Pál szólalt fel, aki kijelentette, hogy elismeri, hagy az eddig eszközölt beruházások, melyek bárom év óta 440 millió pengőt tesznek kl, nagy mértékben hozzájárultak a gazdasági helyzet lavilá-sához Kérdi, hog/ nem c volna |ó a Mlv. nagyobb beruházásaira külföldi kölcsönt felvenni, de még előbb egységes beruházási programmot kellene kidolgozni. A Javaslatot elfogadja.
Belhlen István gróf miniszterelnök: Az, hojy az állam nagyobb ktilloldl kölcsönt vegyen fel, nem uj kélelü eszme. Azonban ez attól függ, hogy egyrészt az összes Jövedelmek le vannak kötve, részben a reparáclóra. részben a külföldi kölcsönre. Ez azonban nem Jelenít azt, hogy a kormány a következő években t;e kopogtasson külföldön kölcsönért, de
ez a távoli jövőbe esik. Biró Pálnak az az óha|lása, hogy állapi sunk meg egy sorrendet a beruházásokra és azlán vegyünk fel külföldi kölcsönt — nem megy olyan könnyen. N m mondja, hogy a kormány nem tervezi külföldi kö\'cíön konlroválását, de hogy a kölcsön mekkora, erről nem nyilalkozik.
Ha a külfö\'d felfigyel az államvasutak elektrifikálási lei veire és kölcsönt ajlnl fel,
azt el kell fogadnunk és nem szabad a kidvező alkuimat elszalasztanunk, mert nem tudható, hagy mikor lesz újra olyan alkalom, amelyet meg lehel ragadni. Még nincs.semmi irányban megkölöitsé-günk. Bizonyos tárgyalások folynak, melyekről azonban nem akar beszélni.
Semmilyen irányban prcjudicium-ntal nincs, de távol szeretné tartani azt, hogy privát érdekeltségek beleszóljanak az ügybe. Ha bármely megoldási választunk, akkor is lesznek mindig olyanok, akik támadnak. De a kormány azéit áll a helyén,
Ami
te hadlkölcsöuök valorizációját illeti, tévedést azt binni, hogy ma már kevés az eredeti jegyzők száma. Csupán nálunk az oiszágban van 9 milliárd noszltifikáil hadikölcsön eredeti |egyzés. Klnnyü a léteit fel-j tenni: valorizáljunk, de ezt anélkül, hogy az országot ne tegyük tönkre, nem lehetjük meg. Ezután a tisztviselő és nyugdljkér-désről
beszélt. A tiszlvisclökérdésben kijelentette, hogy konkrét Ígéretet nem tehet. A vidéki városok és községek latibíroszlályozásán generálisan nincs módjában változ\'atni, de a kírivó hibákat orvosolni hajlandó.
Etután a bizottság Órfy Imre javaslatával állalános&ftgbtn elfogadta a p nzügyi tátca költségvetését. — Eziel áttértek a részletvitá\'a. Kállay Tibor dr. a 14. címnél arra kéri a pénzügyminisztert, hogy a zalaegerszegi pénzügyi palota építését függessze fel n megyeszékhely kérdésének rendezéséig
Rassax. Károly felszólalásakor, mivel a bizottság határozatképpen volt, az ülést berekesztették és annak folytatását holnap délutánra lüzté\'e kl.
hogy megvéd|e a köz érdekeli.
Wotff Károly a nyugdíjasok helyzetéről beszélt, majd Ör/y Imic javasol kisebb módosítást és kérte a pénztlg/minisztert, hogy a vidéki városok lakbérosztályozását vegye sürgősen
revízió alá. Erdélyi Aladár felszólalása után Bud Jlttos pénzügyminiszter köszönetet mondolt Kállay Tibornak, aki megértelte, hogy a költségvetés angol szisztéma steiinl készült és ha egészen rátérünk erre a rendszerre, az csak előnyös lest. A beruházásokkal kapcsolatban kijelentette, hogy Jelentést fog előterjeszteni az 1926— 27. évi beruházásokról és azok fedezetéről. A kormány ű gen/í ütésen most a tavasszal nem kéri az egész kölcsönmatadvány felszabadítását, mert ez az évi beruházások mellett a Jövő év! beruházásokra Is kell, hogy marad/on a kölcsönből.
A Kislakásépitö Szövetkezet bárom tipusu építési kölcsöne
Nem csak szövetkezeti, de kormányakcióról Is tan szó - mondta Belhlen miniszterelnök — A FAKSz százezer emberi fog anyaghilellel tamogalnl
Budapest, (ebruár 17
(Éjféli ládiójelentés.) A Keresüény Kisgazda, Földmives és Polgári P.!ri ma este Atmássy Láiz\'ó elnöklete alatt értekezletei tarlóit.
Napirend elölt Madarász Gábor üdvözölte a belügyminisztert, hogy kiadla legújabb erkölcsvédő rendeletet. Külön felhívta figyelmét a megbo ránkozlaló erkölcsiden modern táncokra.
Ezután Tamássy József ismeitetlc a filusi kíslakásépi\'ési tervezetet. A kiskkasépilö szövetkezet 3 féle lipu u építési kö dön! bocsát ki.
a) maximálisan fí-U) pengőig évi ■I százalék kamattal, 20 év alatt törlesztendő jelzáloghitel, bekebelezési biztosítás első helyen.
b) maximálisan fí/> pengőig évi 4 százalék kamattal, ■\'/ évnél nem j hosszabb időre tzóló, egy vagy kél
részletben törlesztendő jelzáloghitel, el\'ő helyen bekebelezve.
c) maximálisan 400 pengőig egy évnél nem hosszabb Időre szóló évi 4 százalék kamattal bekebelezhető, vagy megfelelő kezesekkel biztosított hitel.
A hitelre való előjegyzést a községedben egy pártatlan bizottság fogja végezni, mely kizátja majd a tisszáságokat.
/t h\'AKSz pénzkölcsönt nem ad, csak kizárólag anyaghilell nyújt.
Elsősorban a falvaknak és közaé geknek. Remélik, hogy Igy mintegy 5-6 év alatt 100 ezer embert tudnak anyaghilellel lám ig»lni.
A Szövetkeze! vezelösége körlevelet Intéz valamennyi községhez, melyben isnierleli a hilelkérés módozat til és megfelelő kétó nyainlatványl Is mellékel hozzá.
Urbanits Kálin In elfogadja a javaslatot, de szükségesnek tartja, hogy a kormány atokon is segítsen, akik már felépítették házalkat, de uzsorakamatok alatt nyögnek. Tegyék lehetővé ezeknek adósságuk konvertálását.
Csontos Imre örömmel üdvözli a javaslatot, csak a 18 milliós hitelt hrt|a tulnagynak és 10 millióra kéri leszállítani. Majd
Bethlen István grtf koimányelnök szólal fel: Azért kérek szó\', hogy megmondhassam : itt nemcsak szövetkezeti akcióról van szó, hanem kotmányakclóról, melynek rendjén a pénzügyminiszter nagy áldozatot hoz. De (eszi, ha eléri a célt és biztosítva látja a kormány pénzét. Urbánusnak felel és kijelenti, bogy Indítványát nem leheti magáévá, mett ez az akció nem azéit vau, hogy a kormány a rossz kölcsönöket konvertálja a már építőknél. Ezt ellenzi és kijelenti, hogy nem volna ehhez hajlandó hozzájárulni saját személyében sem. Ha a vármegyék az uzsorakamatok alatt nyögókön segi-tenl akar és konvertálni akarnak, eiiltcz a kormány is hozzájárul. A halátidők szükségesek, de ez netn jelenti azt, hogy ha valaki addig nem ludja letörleszteni, akkor jönni fog a végrehajtó. A Szövetkezetet humánus elvek fogják vezclni sz ilyen esetben. — Hogy ne adjunk anyagi hitelt, hanem készpénz-köl-csöul, étre egyetlen pénzügyminiszter nem volna hajlandó. A kormány Jól átgondolta a javaslatot.
Putnoky Móric, Erdélyt Aladár, Belhlen István gróf replikája ulán Almássy László az értekezletet berekesztette és annak folytatását kedd délutánra tűzte kl.
Kataaztrófália hóviharok Kaliforniában
Bécs, február 17. Kaliforniában napok óla olyan heves hóviharok duhöngenek, hogy egyes váiosok teljesen el vannak vágva a külvilágtól, a vasúti fo-galom és a villanyáram szolgáltatás is teljesen szünete\'. Hólavinák elpusztítással fenyegetnek több közs-\'get és a viharoknak eddig már 30 ember esett áldozatul és a sebesültek száma igen nagy. Magában Bigetick városban
11 emberi ölt meg a hólavina. Losangcle\'ben több házat ki kellett Utileni, mcit a It dőlés veszélye fenyegetett. Saritranciskólól keletre a vth.r elpusztított egy vasull hidat.
a
zalaiközlöny
lMTJebruár 18
FfÉKttöl i H8ÉÉ
hogy gyermekeiket hét éven alul azonnal orvoshoz kell vinni, ha valamely baleset történik
Nagykanizsa, lebrulr 17 A legutolsó napokban elófordull kél égési balesetnél a reudőiség megállapította, hogy a megsérült kisgyermekeket csak a balesetet követó másnapon vitték oivoshoz, vagy a kórházba kezelésre.
Ez a hanyagság rendesen meg szokta magát bőszülni, mert a sérolt nem kap idejében kezelést, a lovábbi felépülést veszélyezteti a késedelem. Különösen áll ez olyan esetekben, ahol égési balesetrOl van szó, meri ilyenkor az elsó segélynyújtás, illetve a kórházi kezelés azonnali megkez-désélöl gyakran függ az életbenmaradás.
Tekintettel arra, bogy törvényes kötelezettség áll fenn arra nézve, hogy minden hél éven aluli gyermekei, ha beteg, vagy sérülés ér, azonnal be kell jelenteni a hatósági orvosnak, a rendőrség ez alkalommal is szigorúan figyelmezteti a szülőkéi ennek a rendeletnek, jobban mondva közegészségügyi törvénynek a betartására, mert ellenkező eselben a hanyag szülő ellen eljárás Indul, a baleset bünügyl részétől is ellekintve.
Szomorú példa az, bogy a napokban a Komárvároson összeégett gyermeket Is csak másnap vitték szülei a klskomároml ötvöshöz, aki konstatálva az életveszélyes sérüléseket, azonnal meghagyta, hogy sürgősen vigyék a gyerekel a kanizsai kórházba. Úgyszintén a leforrizotl gyermek esetében Is csak másnap vitte a kórházba szülője a gyermeket, amiről más helyen adunk birL
„A vármegyék is tisztában vannak azzal, hogy szükség van a vármegyei reformra"
iz adócsökkentési Javaslat folytatólagos vitája
I
Budapest, február 17 A képviselőház mai ülésén Puky Endre alelnök bemuialla a közigaz galásl bíróság átiratát, mely sze int Héjj Imre országgyűlési képviselő ellen benyújtott petíció: elu\'asitolta.
Neubauer Ferenc helyesli az adó-mérséklési javaslatot.
Kosalka János örömmel jirul hozzá a kormánynak az üzemeket érintő ujabb rendelkezéséhez. A felügyeled Jog szigorítása kélséglelenül lehetővé leszi az okszeiü gazdálkodási.
Csák Károly felszólalásában meg-védelmazte a vármegyéket azokkal a támadásokkal szemben, amelyekkel főleg a cociáldemokralák Illették azokat. Miga Is híve a vármegyék korszerű reformjának, de tiltakoznia kell egyes baloldali képviselők beállítása ellen, mintha a vármegyék a haladás gátjai és az uj gondolat elöl elzárkózó konzervatív báslyái volnának. ,4 vármegyék sohasem zárkóztak el a demokratikus
gondolat elől és minden szociális kívánságot igyekeztek a lehetőség szerint megoldani. Ezután részletesen foglalkozott az autonómiák jogi lényegével, megcáfolva azokat azát-liiásokal, hogy vármegyei autonómia tulajdonképcn már nincsen, meri azt felszívta az államhatalom. Maguk a vármegyék Is tisztában vannak azzal, hogy szükség van a vármegyei reformra. Mivel a törvényjavaslat csak ideiglenes halályu és az elve\' nem érinti, a javaslatot elfogadja.
Darla Szabó J Vzsef a javaslat szociális jelentőségéi ismerlelle. A szociális intézkedések végrehajtásának megnyugtató módon- kell történni Felelte fonlos, hogy stiláris szempontból érthetők legyenek a pénzügyi rendelkezések, mert különben az egyszerű n{p nem érti meg. Ee-ulán az adó- és illetékek kirovásánál mulalkozó visszásságokra hivla lel a kormány figyelmét.
Az ülés 2 órakor véget ért.
A gyűjtések és ünnepségek korlátozását kéri Zalamegye a minisztériumtól
A megyegyülés második napja Zalaegerszeg, lebtuár 17 A keddi megyegyűlési szerdán folytalták. Elsőnek az alispán védte meg a megyét a pénzügyminiszternek azzal a kijelentésével szemben, bogy Zalavármegye könnyelműen gazdálkodik.
vaztak sz evangélikus és relormátus hitközségeknek 10-10 milliói, a katolikus egyházközségnek 25 milliót és a szerzeteseknek 10 milliói.
Elbalározla a közgyűlés a vármegyei székház klbővilésél, valamint a keszthelyi, letenyet és balatonfüredi székházak megépítéséi. A megyei székházra 4 milliárd koronát, a balatonfüredire 500, a keszfhelylre 700, a letenyeire pedig 800 milliót fordítanak. A vármegyeház kibővítési terveli Kotsls Iván dr. műegyetemi rendes tanárral készitlelik el.
A közgyűlés ezután állást foglalt
az országban uralkodó gyűjtési láz ellen. Kérni fjgja a belügyminiszteri, hogy korlálozza a gyűjtési engedélyeket. Egyúttal állást foglalt a megye a különböző
ünnepségek ellen is, amelyeknek köllségei csak az adózókat su|tják. Ebben az ügyben is felír a miniszterhez, rámulatva, hogy a régi Magyarországon sem volt annyi ünnepség, mini most a csonka országban.
A közgyűlés 12 óra előtt ért véget.
Ezulán a keszthelyi harmadik gyógy szerldr felállításának kérdésében ha-
lározoll a megyegyűlés és annak felállítását mond a ki.
Majd a zalaegerszegi felekezeti templomok részére megszavazandó segélyek felelt d Snlötlek és megsza-
Merénylet Erzsébet királyné szobra ellen
Innsbruck, lebr. 17. (Éjszakai rá-diójelentés) Az „Innsbrucker Nach-trichlen" jelenti Meránból: Erzsébet királyné szobrának lejét Ismerellen lellesek az elmúlt éjjel vandál módon letörték és egy palákba dobták, ahol másnap megtalálták. A prefektus felháborodását fejezte ki a barbár szobor rombolás feleli és megígérte a (ellesek klnyomozásál és a szobor helyreállítását.
Az uj ember
Irta: Stefi Miklós
Alig néhány éve annak, hogy az uj emberrel először találkoztam.
Eleinte szokatlan voll. Bántott a nézése, a hangja, az öltözködése, a füstölgő szivarja. Fájt nekem ez az ember. Valami kimondhatatlan rossz érzés töltött el, amikor először láttam másodrendű, divatosnak mondott éttermekben, bizonytalan groteszk megjelenéséi. Megleped, amikor a rendes polgári lársadalomlí-1 ellesett külsőségekkel, eltanult mozgásával először mulatta magái bálrabban ott, ahol még évekkel ezelóll ismerellen voll. Amilyen gyorsan pusztultak a régi, nagy vagyonok, nőtt az ő anyagi jóléte es az elgyengüli régi társadalom hekatombáin emelle őr, az uj ember megmérhe-tctlen aranyhegyeit.
Olvasta valahol, vagy csak hallotta talán hajdan gazdag emberek történetéből, hogy létezik valami, amit művészetnek hívnak. Azt ls hallhatta a művészetről, hogy valami előkelő geszlusnak tartják a hozzáértést, hogy a nagy vagyonhoz mint elengedhetetlen kellék tartozik hozzá a művészeinek a lámogalása. Aztán tárlatról, képiárakról hallott valami! az uj ember, odament, óvatosin körülnézed, hogyan is illik oll viselkedni, azlán előbb tapogatózva, majd mindig merészebben a lálogaiók soraiba lépett. Egy-két ugrás még a
durva lábakhoz lulfinom lépcsőn és már olt tart, hogy lámogatja a művészeiét. Képet vásárol. Egyik ulán a másikai.
A minap is ott voll. Nagy dtrab, jóminóségü vászon lógóit előtte a falon, remekbe készüli fekele kerettel. A vásznon sárga és piros foltok, hátul mély sötétkékek, középen valami fekele, ami füslöl. A katalógusban ez álit róla : mozdonyvezető álma". A mozdonyvezetőt ezek ulán nem leheted rendes embernek elképzelni. Sőtl Nagyon is scmmil-mondó dolgokról álmodbatik. Valami álomszerül kerestem a képben. — Voll benne az is: érthetetlen voll.
— Óriási 1 Felséges 1 Micsoda vonalvezetés I — haj-ogatla bátran az uj ember. Aztán képzőművészed szakkifejezéseket halmozott egymásra. Nagyon bátran és nagyon oslobán beszéli. Végül is megvette a legriki lóbb, legizléstelcuebb, legkélségbe-e|lőbben rossz kép-.l, hogy felfüggessze talán empire sliiusu szobájában. Mikor megvede a képet, közelebb léptem hozzá, hogy megnézzem. Épen olyan embernek látszott, miut a többi. Azaz mégsem. Volt benne valami idegenszerű. Aztán lávolabb mentem töle és magamban kutattam, kerestem, ki ez az ember? Mii keres a mii részek közöli? Mi irt kell vele mindenütt lalálkoznom? A telelelet csak ma kaptam meg.
Kis korcsmában jártam az este. Budin. Egyikében azoknak az elfe-
lejtett, őszintén romantikus kis kocsmáknak, amelyeket még nem fedezed fel az aranyifjúság. A szomszéd asztalnál fiatalok üllek. Volt köziűk kócoshaju, izmos legény, msgas, nyilt homlokáról sugárzol! az erő. Voll olt sápadl arcú, jól ápolt, szomorú pillantású ifjú, voll egy másik, akitől csokorba kölölt fehérbabos nyakkendője már messziről elárulta a lestör, volt köztük fárad! és beleg, voll vidám éa mindennapi. Nyelvü-kel megoldotta a bor, beszélgetlek, suttoglak, vitatkoztak össze-vissza Alig hallottam őket. Foszlányonként lebeget! ál hozzám egy-egy kettétört, halk sző, valami pohircsengés, suttogás, azlán megint egy halk szó : . — Mecenás I
Mecenás 1 — fúródott lassan lelkembe a szó és elgondolkoztam rajta. Majd mélyebben belémrágó-doll és megijedtem töle. Mi! jelen! ez a szó ? Mi ez a fogalom ? Honnan való? Hogy jöll ide, hol vín ma képviselője ennek a mély.-égesen nentes értelmű szónak?
És ugy éreztem, hogy egy pillanatra megértettem a multai é) megértettem a multai és megértenem a jelent Voll oka az ókor klasszikus művészetének — hiszen oll voll az első: Mecenás 1 Fel ludtara fogni a középkor csodálatos kifinomullságál tzlé!b;n és gondolatban, hisien oll vollak a nagy pipák, a fejedelmek udvarai, mind »gy-cgy melegágya a művészetnek. Ők vollak a meccni-
sok, a nagy dinaszták, akik már az anyatejjel szívták magukba a művészet rajongó szeretetéi, akik pazar bőkezűséggel Ölelték magukhoz a művészi, s akik a velük szüleied vonzódással ápolták, dédelgették és évszázadok generációin ál kicsiszolódott Ízlésükkel vezedék, irányították a nyers őséről, hogy meglcrcmlhesse korinak utolérhetetlen, mélységes, igaz művészetéi.
Mecenás I Hova lelt ez az eszményi alak, akiről ma már csak krónikások legendái és a megmaradt műremekek beszélnek? Hol van a ma mecénása ?
És mikor ez a kérdés önkéntelenül ajkamra jöll, valami szörnyűségesen lurcsa, ijeszlö kép emelkedett tel előliem: az embetkorcs, aki otl áll az elfajult kép elölt. A kép előtt, amely hisztérikus izgatottságával, beteges, vértelen színfoltjaival megtépdeste, megundorítolta a lelkemet. Elölte az ember, aki megveszi a képet és fölényesen, mosolyogva fizet, akii ezenkívül semmi más szál nem fűz a művészhez, aki beszél, beszél és szavaival megcsúfolja, sárbaliporta mindaz\', ami szép és Ízléses volt. Az ember, aki álmosan unalkozik Benczúr tudása és Zichy geníeje előtt, aki a második felvonást is csak megnézi az operában, aki nem képes elolvasni mást, mint Bettauert és Hans Heins Ewersl, aki Jazz zenével narkotizálja a mulatók füstjében penészessé sorvadt lelkét...
Az uj ember 1 Az uj mecenás 1
1927 február 18
ZALAIKÖZLÖNY
A teljes felelősséget alkalmazzák a nagy adáhátralékos zalamegyei községekkel szemben
As ogóox m.ojéb.n 72°a> ax adóhátralék - T«bb klnl. lOOOb-on f.lnl
frto.ll> •• " U^tatoi\'j;S*52l,í?r ÍTÍ."
A közigazgatási bizottság ülése
Zataegcrazoff, lebr. 17 Zalsvármegye közigazgatási bizottsága Gyömörey OyOrgy főispán elnöklete alalt szerdán tarloita februá\'i ülését.
Bődy Zoltán alispán Jelentésének előterjesztéséhez elsőnek Csóthy Gízs mutakereszluri apát szólt hozzá, aki
a murakereszturl csendőrőrs leláliltásái sürgette, majd a szepel-neki összekötő ul kiépítését kérte. Az alispán válaszában kijelentette, hogy a csendőrség felállítása valószínű, mert ez ügyben feliratot Intéztek a a belügyminisztériumhoz. Megígérte a szepelneki ul megépítését és java-lolla, hogy az Iskolák épilést költ ségének a községi költségvetése ügyében írjanak fel harmadszor is a kormányhoz.
Oyömörey QyOrgy személyes intervencióját helyezte kilátásba az említett tárgypontokra nézve.
Ezután a bizottság zárt ülésen tárgyalta a zalaegerszegi pénzügyi paiolábán történt tűzesetet, illetve a vizsgálat eredményét
Brand dr. megyeffőjegyzői Ismertette a miniszterelnökhöz küldendő féléves bizottsági Jelentését, melyben löbbek közötl a trachoma elleni küzdelmei kérik a kormányelnöklől.
Kertész Lajos dr. állategészségügyi főfelügyelő a mételykor pusz lilájáról leti jelentést, mely szerint egyes vidékeken az állalállomány 30-50 százaléka ferlőzött. Kéri, hogy
a mételykortól elhullott állatok utánpótlására szükséges kölcsönt
sürgessék meg a szegényebb gazdák részére.
Figura Oyörgy felszólalása ulán a főispin e kérdésben is személyes közbenjárást Ígéri meg.
A bizottság ezután elhatározta, hogy a kölcsön ügyében felir a löld-mivelésügyl miniszterhez.
Thassy Oábor dr. megyei liszli-főorvos jelenlésénél Csólhy Oíza apát szóvátette a trachomának a határszé-
leken való veszedelmes terjedését,
ahol már a kisgyermekek is szenvednek a borzastló kórban. Farkas Tibor dr. szigorúbb erkölcsrendészetet követeli. Indokol|a, hogy egyik zalai nagyközségben a nemi betegségek erősen elhatalmasodtak.
Thassy lőorvos válaszolt és megnyugtató kijelentéseket teli. Ezügyben Is feliratot küld a bizottság dr. Wass József népjóléti miniszterhez, amihez a főispán ugyancsak személyesen interveniál.
Bruzsa Oyula dr. pénzügyigazgató az adóklmutalás! terjesztette elő. Jelentette, hogy
Januárban 608 ez r pengő adó folyt be a megyében
Az adóhá ralék 3,332 000 pengő, ami az előírásnak 72 százaléka. 218 község van, ahol az adóhátralék 20 százaléknál nagyobb, 83 Közsígben a hátralék 20- 40 százslék, 69 községben 40—60. 49 községben 80 és 5 községben 100 százalékon felüli a hátralék- Ezéil a napokban több községgel, illetőleg jegyzővel szemben alkalmazzák
a felelősséget. Felsorolta azokat a községekel, amelyekben legmagasabb az adóhátralék. Ezek közölt van Kékkút (140), Cíömödér (130), Kissziget (I30j, Czup (140), Kukabarabás (134), Mllej (187), Nova (130), Pó-kala (137), Böda (194) százalék.
Ehez Farkas Tibor szólott hozzá, mire Bruzsa pénzügyigazgató kije leniette, hogy eddig mindenkinek megtagadták a részletfizetés kedvezményét, aki ezt kérte. A pSnzügyi közegeket ulasitoita, hogy a végrehajtásoknál a legkíméletesebben Járjanak el.
A pénzügyigazgató kijelentéséhez Oyömörey főispán is hozzájárult, aki kérle, hogy az adóbehajtásoknál a humanitás elve alapján járjanak el. Ezzel a bizottság a pénzügyigazgató |elenlésél tudomásul vette.

Minden báztnlajdonos ezévben is adómérséklésben részesül, ba házát tataroztatja
Nagykanizsa, február 17
A most benyújtott adómfcséklési lörvényjavaslat 6. §-a szerint adómérséklés llleli meg azt a házbirtokosi, aki akár bérbeadóit, akár bérbe nem adott házát az 1927. évben, legkésőbb november hó 30-ig saját költségén tataroztatja. Miután ezen zdómérséklés, iekintetlel arra, hogy a házadó 18% s ezulán még
50\'Ai községi póladól, !0Vo útadót, 10% országos betegápolás! pótadót, 5% rokkantadét is kell fizelni, nagy nagy kedvezményi Jeleni a házbir-lokosokra s emellett a tatarozások nagyarányú munkaalkalmat is teremthetnek, épp ezért a kofclgő tavaszra való tekintettel, az adómérséklés mértékét és annak mikénti bejelentéséi itt Ismertetjük.
Az adómérséklés mértéke:
1. ha a talarozási költségek sz 1927. évi házadóalap 20%-át elérik, de annak 60°/o át nem érik el, a talarozási költség felét az 1928. évi házadó alapjából kell levonni;
2. ha a tatarozási költiégek az adóalap 60»/o-át elérik, de 100»/o-ál nem érik el, a tatarozási költség felét az 1928., a másik felét az 1929. évi házadó alapjából kell levonni ;
3. ha a tatarozási költségek az adóalap 100o/o-át elérik, vagy meghaladják, a tatarozási köllségeknek az 1927. évi házsdóalap összegét elérő részét az 1928. évi, a lobbi részét az 1929. évi házadó alapjából kell levonni.
Az Ideiglenes adómenles házaknál a házbirtokos még abban a kedvezményben Is részeiül, hogy az Ideiglenes mentesség meghosszabbíttató, még pedig: 1. léi évvel, ha a talarozási költségek az 1927. évi házsdóalap 20%-át elérik, de annak 100% át nem érik el; 2. egy évvel, ha a tatarozási költségek a házadóalap 100%-ál elérik, de 150\'/o-át nem érik el; 3. egy és fél évvel,
ba a tatarozási köllségek a házadóalap 150%-át elérik vagy meghaladják.
Bejelentés
Aki az adómérséklést igénybe venni akarja, tartozik legalább IS nappal a tatarozás megkezdése előtt a polgármesternél (községi elöljáróságnál) bélyegmenlesen irásbzn be-Jelenleni: az épület fekvésének helyéi (utca, házszám); a tervezett tatarozási munkálatokat; a tatarozás! munkálatok megkezdésének nap-Ját és előrelátható tartamát; a talarozási munkálatokat végző vállalkozó nevét.
A tatarozási munkálatok befejezését 15 napon belül szintén be kell jelenteni a polgármesternél (községi elöljáróságnál) és ebben lel kell tüntetni a tatarozási költségek végösszegét Is s a bejelentéshez kell csatolni a tatarozási munkálatok költségeire vonatkozó szabályszerűen bélyegzett számlákat és nyugtákat is s kérni kell a felülvizsgál it ulán az iratoknak a városi adóhivatalhoz (köztégi elöljárósághoz) az adókedvezmény alkalmazáia céljából való áttételét.
Letenyei kanászok félholtra vertek egy pincésgazdát
A nagykanlaaal tOrvónyaxék bOrtOnr. ítélt, aa at.etamatl ombarakat
Nagykanlzaa, tebruir 17 A mull év novemberében történt, hogy Gyergyák József Letenye község egyik gazdája, elöljárósági tag, hat gyermeknek atyja, az öreg-szőlőhegyen levő pincéjében tartózkodott, amikor beléptek hozzája Ács Oyörgy 30 éves és Ács József 24 évet legények, községhell serléspásztorok és bort kértek tőle O/ergyák megmagyarázta nekik, hogy az idén nem termelt bora, a saját szükségleleit Is vétel utján fedezi, Igy nem tud nekik adni.
Erre a két serléspásztor az Idős és teljesen egyedül levő gazdát megragadták, a löldreleperlék, majd karót és lejszét ragadva ugy megverték, hogy vértől borítva, csakhamar eszméletét vesztelte. Eközben érkezett oda egy 70 éven felüli földmives, aki látva a vérében fetrengö;embert, erélyesen rájuk szólt, mire az egyik gonosztevő fejszével lámsdl az aggastyánra, kinek csak nsgynehezen sikerült elmenekülnie a két elvetemült ember elől.
Oyergyák Józsefei későbben megtalálták a pincéjében és beszállílolták a kanizsai kórházba, ahol egy hó-
napig feküdi. Amikor szulán hazavitték, néhány bét múlva — a hozzátartozók szerint — az ütések folya-mány.kép baloldali hüdésl kapott, majd teljesen elveszítene beszélőképességét, ugy, hogy a v.-lamikor egészséges, erős és munkabíró ember, ma egy valóságos embeii roncs.
A két vadállaiias scrtéspászlor, akiknek egész külsejükről lerí a vad kegyetlenség — súlyos lesllsértés büntette miatt, mint tettestársak ke~-rüliek tegnap a nagykanizsai törvényszék elé, ahol ellentétben a csendőrök elölt tetl vallomásukkal, azzal hozakodtak elő, hogy az Idős ember támadt reájuk.
A két koronatanú és a sértett hozzátartozóinak eskü alalll vallomása azonban teljesen tisztázta a valódi tényállást, mely igen terhelő volt a két lettes ellen.
A törvényszék mindkét vádioltat bűnösnek mondofla ki súlyos tesll-sérlés bűntettében és ezért /ícs Oyör-gyöl egy évi és híiom havi, Ács Jzsifel pedig egy évi börtönbüntetéssel sújtotta.
Cslllaghy ügyész a büntetés súlyosbításáért fellebbezett.
MINDEN GYERMEK AKAR-
A 104 receptet tarlalmazólkonyvet kívánatra ingyen és bérmentve küldi:
Dr. A. Oetker, Budapest, VIII., Conti-.utca 25.
t.
zalai közlöny
1927 líbruAr 18
Asszonyi Lászlónak már a lakását is elárverezték
ii o) uUiil reselói első hónapja 100 millió korosa Úszta baszttol hozott
Nagykanizsa, tebruir 17
Sokan esóvállák lamáskodza a fejüket Nagykanizsán is, mikor az aránylag fényes üzletmenet melleit is folytonos deficitről panaszkodott a színház. A hosszú kanizsai szezon vége pedig az voll, hogy Asszonylék itt álluk egy garas n.\'lkol és a leg nagyobbrészt telt hlzak eredménye-kép n a szinészek 50 000 koronánkén! tengették az életüket, meit egy két hónapos elmaradt gázsijukia már nem futotta a kasszából.
Akkor egyszer e soiok Itója hangol adoll annak a véleményének, hogy a direkció üzletvezetése kőrüi kell valami hibának lenni és épen ezért állási is foglalt a Nigykanizsa várostól kélt tetemes összegű segély ellen, amit a .kanizsai deficitre való hivatkozással kérvényezlek. A cikk visszhangjaként nagy rebellió támadt a direkció Iáján és elhozlak egy rakás könyvel a szerkesztőségbe és kimutatták, hogy ksnlzsai deficit igenis van. Közben azonban akaratlanul Is bepillantást nyerhettünk a könyveknek azokba a rubrikáiba is, amelyek a jövedelmeket tartották nyilván. Ez aztán csak megerősítette — a direkció minden tiltakozása ellenére — azt a véleményünkéi, bogy Igenis hiba van a kréta körül és hogy ez a kréta a direkció kezében van.
Mosl aztán a bekövetkezett lények Igazolták az akkori, az Igazgatóság által megcáfolni óhajtott fellevésOnkei.
Pécs váios elvette a színházat Asazonyléklól. Mig a helyzet kialakul, egy ad hoc bizottság vezelle egy hónapig a pécsi Nemzeti Színházai. Ez alatl az egy hónap alatt csoda történt. A Pécseit, Biján, Mohácson, Kanizsán, minden esztendőben, anyagi válsággal, lizelellen színészekkel, a bomlás rémhíreivel küzködö színház ez alall az egy hónap alatt kifizette pontosan fsszes gázsikat, nem maradi (dós a lolyó kiadások egy fillérjével sem és még 100 millió korona tisztán megmaradt a kasszában. Száz millió ko.-ona... Egy hónap alatt.
A maradvány összege felett még ma Is vitáznak Pécsetl, meri azt a szinészek légebbi gázsi-tartozások és egyéb követelések, kártérítés slb. címén maguknak követelik, azzal érvelve, hogy az ö keresetük az. Másrészt a város, amely a színház tulajdonosa, ugyancsak magának szerelné megtartani az essz get, hogy azt más formában, foidilsa a színház céljaira. Az ügybe különben az Országos Szlnészegyesület is beavatkozol!, természetesen a szinészek pártján.
A pécsi színház-válság szenvedő hőse, Asszonyi László pedig teljesen tönkrement. A napokban már elír-vetezték mindenét. Amije megmaradt, egy-két ócska, porlepte díszlet,
selejtes ruhatári holmi, kellékek. Egy teljes szobadiszlet 100 millió koronás kikiáltási ár ulán 1,250 000 koronáért kelült a pénze töredékére éhes hitelező tulajdonábz. A ruhatár egy léteiben 4,375 000 koronáért kell el. A kellékek 200000 koionáért.
Au\'ó löpilelle a néhány hitelezői, ügyvédet és színészi a színházi árverés ulán Asszonyiék lakására. Marczlnka Vica és Koronkay Rózsi gázsijlia árvereztek itt cl&ósotbin.
Aztán az ügyvéd, végül a hitelezők...
VVXVWWXW^IVX^^WWWVVWWWVV^VNIVWWSVMVNVWXW^IV
fis Asszonyi Laci, a kedves, bohém direktor, ott állóit könnyezve, a kiiosztott lakásban. Egy Ismeretlen ur, egy színész barát szánta meg a |obbra érdemes Asszonyit és visszavásárolta neki kevés kivételiéi az egész háiom szoba berendezési.
Igy maiadl Asszonyinak 20 hold jó bácskai föld és két bánáil villa uéhii tulajdonosának (ennyije voll néki, mikor Igajgalói pályafutását mrgkez i:e) — Igy maradt néki egy megép\'zoll otthona csupán és semmije — semmije egyéb.
Ki a hibás ebben, késő már keresni... A magyar kuliura harcmezején eltérnek még egy karrier roncsai.
Ismét összeégett egy kisleányka
A* anyja vélatlanUI loforrAxta - Sutyoa 4g4al aobekat axanvodatt A ><019 alton •tjáráa Indul
Nagykanizsa, tcbniir 17 Két nsppzl ezelőtt beszámoltunk arról, hogy egy komárvárosi gaidíl-kodó hat éves kis leánya gondatlanságból kifolyólag tulyos égési sebekel szenvedeti, amikkel beszállilollák a nagykanizsai kórházba.
Ma ujibb ilynemű balesetről számolhatunk be, melynek ezúttal egy három éves nagykanizsai leányka esett áldozatul, aki sebével a kórházban van ápolás alatt.
Az esel ugy lOrténl, hogy mig tegnapelőtt délelőtt Rosta Józsefné
Attila ulcal lakos kisebbik gyermekének luhál szárított a kemence le-tején, majd egy vizzel telt lazekal akart levenni, mely véletlenül leborult és a benne levő forralt víz egy része a kemence mellett álló három éves Lujza nevű leánykára zuduli. A gyermek súlyos égési sebeket szenvedcil. Szülője csak másnap vllle be a kórházba, ahol a leggondosabb ápolás alá vették. Állapota súlyos.
Az anya ellen gondallaniágbó! okozott testi sétlés cimén eljárást indít a rendőrség.
6357 választója van Nagykanizsának
Az ttj ríluzlól névjegyzéket a mai naplói közszemlére lelték
Nagykanizsa, tebruir 17 Az országgyűlési képvlselóválasz-tók összeírása dr. Králky Islván 16-jegyző Irányítása melleit befejezési nyert. Az összeíró biztosok teljesen elkészüllek munkájukkal, ugy hogy a napokban össze számlálták az eredményt. Az 1925 ős összeírásnál 6900 választó voll, az 1926-osnil 6600. A moslanl összeírás ponlos eredménye pedig a következő: Az I. szavazó körzetben 547
II. .656
III. . . 815
IV. . . 598
V. .600
VI. . . 1197
VII. , „ 579
VIII. . . 543
IX. . .309
X. . .256
XI. . . _257_ vagyis összes szavazó 6357
Az összcitó biztosok nagy körűi-tekintéssel és lelkiismeretességgel, a miniszteri rendelet szigorú szemmel tartásával végezlék munká|ukat. Ennek köszönhető, hogy az uj névjegyzékbe kivétel nélkül mindenki békéiül\', akinek meg van a választól jogosultsága. A legutolsó összeírás \' alkalmával is Nagykanizsán alig merü l fel panasz a Jegyzék összeállítása mlall. Az uj ideiglenes választási Jegyzék
a mai naplói kezdídöleg március 1-lg bezárólag a városi adóhlvalal-ban Polal nyilvántartónál közszemlére kl van léve. A névjegyzék ellen a közszemlére létei taitama alall a m. kir. közigazgatási bírósághoz panasszal lehet élői és azt írásban a polgármesterhez kell benyújtani.
Mesterképző tanfolyam nyilik meg
a nagykanizsai fémipari szakiskolában
Nagykantzaa, íctxuiz 17
A kereskedelmi miniszter még a mull évben külön rendelettel jóváhagyta az Iparoktatási Intézeteken a la és fémipar köréből rendezendő meslerképző tsnfolyamok szervezeli szabályzati!, melyet a nagykanizsai fémipari szakiskolánsk is megküldött. A kereskedelmi minisztérium illetékes ügyosztálya szerint ezek a mesteri épző tanfolyamok a többi iparágakra is ki lógnak terjesztetni. Most azonban elsősorban a fém és faiparra.
A mestetképzö tanfolyamok iráni az ipari körökben, a kereskedelmi és Iparkamarákban és az ipaitestü-lelekben rendkívül élénk érdeklődés nyjlvánult meg, ami a lanlolyamok sikerét már úgyszólván előre is blz-tosltja, ugy, hogy az Iparoktatási lő-igazgató, Ferenczy Emil miniszteri
tanácsos [külön leiratban felhívta a nagykanizsai fémipari szakiskola Igaz gatójál, Inotay László épllésimérnö-köl, bogy már most tegyen meg minden előkészületet arra nézve, hogy a vezetése alall álló intézetnél berendezéseinek megfelelő meslertan-fotyamok már a |0vő (1927/28) tanév kezdetével megnyithatók legyenek.
Inotay igazgató már a közeli napokban érlnlkezésbe lép a nagykanizsai ipartestülettel és a soproni Kereskedelmi és Ipiikamarával, akikkel a tanfolyamra való felvétel és egyéb szükséges adatokat és rendelkezéseket közölni fog|a.
A raesterképzö tanfolyamon nem csupán a szakiskolái végzett növendékek, hanem az összes Ipajl segédek Is részt vehetnek. Bővebb fel-világosi\'ást az intézel igazgatója td.
Dí. Kállay Tibor a Miöli vMQH
A miniszterelnök Is szükségesnek unja a ta.uttatlv valorizációt — Az áttalánoa valorizáció azonban veszélyeztetné az ország helyzetét
Budapest, tebruir 17 Politikai köröket ma élénken foglalkoztatta gról Bethlen István miniszterelnöknek a badlkölcsön valorizációra vonatkozó kijelentése. Ezzel a kijelentéssel kapcsolatosan ellenzéki oldalon élesen támadták a miniszter-elnököl. Ezekkel a támadásokkal kzpctolalosan dr. Kállay Tibor v. pénzügyminiszter, Nagykanizsa város országgyűlési képviselője a következőket mondotta:
— Felfogásom szerint tévednek azok, akik ugy magyarázzák a miniszterelnök kijelenléxell, bogy az merev elzárkózást jelentene, minden badlkölcsön valorizáció elől. A miniszterelnök csak az általános valorizáció ellen foglalt állást. A fakultatív valorizációt 6 Is szükségesnek tartja. Be kell látni, hogy az általános valorizációról ma nem lehet *zó, mert ez olyan hatalmas összegei igényel, amely veszélyeztetné az ország helyzetét. Azonban azok az emberek, akik vagyonkájukat badikölcsönben fektették, a kormány Igyekezni Jog, hogy ezt az összeget legalább részben visszakapják. Ezt a kéidést a népjójéli tárca keretén belül megoldáshoz lehel segíteni, azonban ezt a megoldási nem tartjuk véglegesnek éi misidőben szőnyegre hozzuk ismét a valorizáció ügyét.
Villáas-aggeli bujai-din
profeaazor tíaztatatére
Budapest, lebr. 17. (ÉjszakaI rádlójelentés) Peliy Pál kuituszlllam-litkár és neje ma a Nemzeti Kaszinóban vUiiszcggeiil idtak a Budapesten tartózkodó Eduárd Dujardln francia egyetemi tanárnak a tiszte-leiére. Az egyetemi lanár lelköszön-tőlében nagy magya,\' barátoak vallotta magiL
A kantoniak lámát fal-boritják a hrl /xotet
l.ondon, tebruir 17. (Éjszakai rádlójelentés.) A Times jeleniése.sze-rint a kanloniak olyan ujabb feltételeket állítottak tel, amelyek ld|es-séggel felborítják a helyzetet. Túlzott követeléseket támasztanak a sangbaii kcncessziók kérdésében.
M
labruár 18.
zalai közlöny
A csók eredete
,t isók a modern költésiéiben a veretem szimbóluma. De ha a leg-rfsibb Irodalmi forrósokat kérderzük „tg a csókról, azok arról tonuskod „alt, hogy régente más volt a csók jelentősége.
Az óteslamenlumban tlőforáuló csókok, csaknem kivétel nélkül, azl mulatják, hogy a zsidóknál a csák csupán az üdvözlés jele volt. Igy Mózes és Áron a pusilában talál kotva. testvéri csókkal üdvözölték egymást. Más alkalommal Mózes apósát köszöntötte csókkal. S való színű, hogy alkalmilag anyását is hasonlóan üdvözölte. Az ujlestamen■ tumban a csákót Júdás vezeti be, mi/tor csókkal árulja el a Mestert. , Homerosnál Is többnyire mint szer-iarldsos köszönési forma, szerepel a csók. Igy például a hazatéri Odys-seust a gulyás és a disznópásztor megcsókolja. Bár nem tudhatja, hogy nem engedte-e volna el szívesen ne kik a ragaszkodásnak e megnyilvánulását. Odysseus Is megcsókolta — nagyanyját, Telemachus dtjkájál.
Az Odysselában, mini szerelmi szimbólum, csak akkor szerepel a csók, amikor a hazaiéri Odysseusl, !elesége, a gondos Penelope. végre ftllsmul és megcsókolja. Ha meg gondoljuk, hogy a férjét már husz /ve váró Penelope milyen wnzéerőt gyakorolt neveletlen vl-elkedésü ké rílre s hogy Odysseusl a pártfogó Istenek külön t célra megjlatantották. okkor ezt a csőkot modern értelem ben magyarázhatjuk.
Az lilásban ellenben Hektor és A-dromaebe híres bucsujelenet/ben Hektor feleségét csak megsimogatja és csupán kis fiát csókolja meg. — Más kedveskedés a cselédség és harcosok Jelenlétében nem Illett volna a házastársak között Homeros felfo gása szerint. Viszont Herodolos azl ieszéli, hogy nagy csőkolődzók voltak a perzsák. Ha egy perzsa vele egyenrangú barátjával találkozoll, azl szó/on csókolta, a magasabbrangul már csak az arcán. Az uralkodó elölt térdre borult és csak ruhája szegélyét csókolta meg.
Az oly erős jogi érzékkel megáldott tóm ű népnél a csókot is tör vénnyel szabályozták Rokonok közi szabad vall a csókolódzás, azaz megvolt az .tus osculi\'-juk. Svelonlus tört/nellró szerint az ügyes Agripplna tzl a csókolódzást Jogot olyan ravaszul használta ki, hogy ezáltal rábírta nagybátyját, Claudlus császári orra, hogy it feleségül vegye.
Minthogy az ókori szobrászok közt ntm akadt Rodin, aki a csókol választolta volna témájául s festmények sem örökítettek meg csókos Jelenetet, Igy csupán Irodalmi forrásokat tanulmányozhatunk felőle.
A római kötlők arról tanúskodnak, mgy már a nemes latin nemzet Is Mierte azt az elvet, amit nálunk Mai Dóul Lajos báró vallóit a <Mk cimü vígjátékában: .Nem csők *>• ami tiltva nincs I" Mary
URÁNIA
Pénteken (csak egy nap) 7 és 9 órakor
JERUZSÁLEM
Lagerlöf Zelma világhírű regénye nyomán. Főszereplő: Conrad Vcidt.
Idftjárá.
lupkinixul matoomlogial meglátó lelentóse I CtUlOrWkOn l tlimletík-< Reggel 7 ónkor +4, délután 2
+53, este 9 <Jr«kor +5«. ftttdzet: Egéaz rup borult égbollo>aL SUUráay: Reggel Délnyugat, délben
•\'lugat, eile íaraknyugall aaéí •
* Meteorológiai Intézet JetenMse ue-
(/*"\' "llozékony, azetea. viharos é» többjére csapadékos Idó várható, késóbb hó-"Xdéa Taláazlnli.
napshirek
■ apirenu
Február 18, péntek
Rómát katolikus: Simon pte Protej-tána: Konrád. Izraelita: Ad.tr hó 17.
Nap kel reggel 7 óra 02 pzrtk.w nyugszik délután 17 ón 27 perckor.
Mozi.-Uránia: Jeruzsálem, Lágertől Zelma világhírű regénye nyomán. Előadások: 7 éa 9 órakor.
— Személyi hlr. V.téz Kovách Sándor m. kir. honvéd altábornagy Siombalhelyről tegnap délben Nagykanizsára étkezett.
— Nagykanizsáról küldöttség megy a miniszterhez a szemkórház ügyében. A szerdai megyegyűlésen a megyei liszlilóorvos bejelentette a trachoma elleni védekezés kapcsán, hogy Nagykanizsáról küldöttség megy a népjóléti miniszter-hez a szemkórház felállítása ügyében.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet\' bólgyei Január és február hónapra esedékes faidományaikat szíveskedjenek a Teutsch drogériában leadni. Az elnökség.
— Szent Ferenc matiné Nagykanizsán. A nagykanizsai Szent Ferenc-rendlzárda nagyszabású Szent Ferenc matinéi tendiz a nagy rend-alapiló hódolalára és tiszteletére. A matinén lObbek kózOII Szent Ferenc éleiét vetített képekben fogják bemutatni és dr. Balonyl fővárosi piarista lanár ünnepi beszédet fíg lartani.
— A megyei bizottságok kiegészítése. A Vármegiei közegészségügyi bizollság megüresedett helyeire Kaszter ÖJ\'in dr. zal .egerszegi és Uogenrieder Frigyes nagykituzsai gyógyszerészt választották meg.
— Nagykanizsa nyugdijszabály-rendelcte sokáig foglalkoztatta a megyegyűlési. A város képviselőtestülete ugyanis olyan határozatot hozott, hogy a háborús évek nemcsak a katonai szolgálatot telj\'silelt, hanem az lllhoiutiaradl tisztviselőknek is kétszeresen számítsanak a szolgálali időbe. Az álla\'idó választmány a határozat feloldását J .vasolla azzal a megokolással, hogy a kél-szetes beszámítás a háborúi |árt tisztviselőket Illeti meg kizárólag. A közgyűlés lel is oldolta a határozatot, bár Kanizsa,küldöttei a határozat fenntartását kívánták.
— Előléptetés. Az igazsígűgy-mlnlszlcr Szumer Kálmán ügyészségi Irodai kezelőt Irodaliszlté kinevezte a nagykanizsai kir. ügyészségi! ;z.
— A Nagykanizsai Kerékpár Egyesület vasárnap, 20 án a Starvas kávéházban a Itgok és vendégek részére láttcleál rendez. B.\'liptidij nincs. Egy .tea 80 fillér. A zenél a kávéház Jazz-BindJa szolgáltatja.
— A Ker. Szoc. szórakoztató-cstély vasárnap esti élőadója Med-gyesy Józsel hitoktató lesz, aki a spiritizmuuól, a modern babonáról és egyebektől fog rendkívül érdekes ] előadást tartani. Műsor ulán lánc. I
— Klhágásl Ítéletek. A nagy- 1 kanizsai rendőrkapitányság kihágás! osztálya Kolompár Oyörgy hetven éves nagysimoni cigányt közveszélyes csavargásért 15 napi elzárásra Itélle. Csongár Mlrla 22 éves szombathelyi születésű cselédleinyl 8 napi elzárásra Ítélték.
— Hogy Nagykanizsa menynyire lemaradt a versenyben, ami a világvárosi nívóért folyik a magyar városok közt, — csak akkor válik nyilvánvalód, ha körülnézünk a löbbl városok házaiáján. Így például P/cselt már a nagy metropolisok fogyasztási erkölcseinek nyomait mulatja az ott rxls-táló három lómé-zársz/k, melyekben havonta 36 —10 loval mérnek ki közfogyasitás céljaira. Mull va sárnap például 3 és fél métermázsa lóhus kell el rgy délelőtt. A lőzslr kilója IS000 korona. Állítólag a legfinomabb süteményeket lehel vele készíteni. Egy világvárosi nyomor még hiányzik Nagykanizsáról Talán ezérl is nem leli kullurtatlományl székhely!
— Hurokra került egy község fosztogató fiatalkorú bandája.
Szöllösgyöiök községe! már hetek óla rettegésben tarlolla egy llitalkotusk-ból összeverődőit losztogaló társaság. Mintegy 50 betörést és lopást követlek el a battdt Ugja, mig a csendőrségen erélyes nyomozás folytán clfjglák őket. Mikor rejtekhelyükön kutatást végezlek cg-\'sz csomó fegyvert lalállak. A bunda fiatalkorú tagjait a kaposvári kir. ügyészségre kisérték.
= Sár és hócipők, olcsó fekele posztó spoil os házi cipSk igen olcsón kaphatók Szabó Antal sporl-Ozletében.
— Iskolantulaszfási bir.\'ágok szétosztása. Folyó lii 19-én délelőtt II órakor ülés lesz az iskolák képviselőinek Jelenlétében a városházán, ahol bizollstg alakul a bífolyt iskolámul tsrlási birsünk stétosz-tl\'-ára vonatkoiólag.
— A vármegye közbiztonsága j múltban váliozatlan volt. A ctend-őrséj 264 cs-lb.-n teljesített nyomozó szolgálalo! s cbliő\' 260 ügyet kid tillell, ezek letteseikén\' 340 egyént feljelenten. A járásbirósig elé 14 a közigazgatási fntósSgokh >z 459 kl-hágási ügy kerüli s ezeket mind kiderilellék. A nagykanizsai rendőrség 42, a zalaegerszegi 12 b\'Jnűgy-ben nyomozott. Tűr, három ízben lordult elő. Az összes kár 136 ezer pengő.
— Felirat o kormányhoz a szegény községek érdekében. Az adócsökkentésről szóló törvényjivas-I it eredeti tervezete szerint\' a községek kereseti adójlt egycsitellék volna s ebből segélyezték volna az összes községeket. A tervet azonban n kormíny elc|lclte. Csák Károly dr a mcg»egyplésen azért indítványozta, intézten a vármegye feliratot a kormányhoz aziránt, hogy létesítsen az állami adókból alapot azoknak a szegény községeknek segélyezésére, amelyeknek a kereseti adóból számbavehető jövedclmök nincs s amelyek kiadásaikat az 50 stázalékos pótsdóból ledezni nem képesek. A közgyűlés a javas\'alot magáévá lelte, a feliratot megküldi a kormánynak s hisonló állásfoglalásra siólltja fel az összes törvény-hilóságokal.
= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobb ik.
— Januárban négy Influenzás haláleset volt a megyében. A megyei liszll lóorvos jelentése szerint januárban a gyermekek és felnőttek egészségi állapotát károsan befolyásolta az influenza-járvány. Súlyosabb i\'flucnza 86 esetben lordult elő. Ebből gyógyult 6, meghall 4 beteg Egyéb fenőző betegségek csak szórványosan fordultak elő.
— Megszűnt körjegyzőség. A gáboijánházal köijegyzőség megszüntetését a megyegyülés kimondotta és elhatározta, hogy a községei a reszneki körjegyzőséghez csatolják.
— Gépjármüvek fokozott ellenőrzése. Btranya vármegye a gyakran etöfordu\'ó autóbalesitckic va ó tekintettel feliratban kérte a kormánytól a gépjármüvek üzembiztonságának likozotl ellenőrzését és hisonló állásfoglalásra szólította fel Zülamegyéi. Zilsmtgye a legnspi közgyüísen elhatározta, hogy pártoló felirattal támogatja Biranya-megyét.
— Ugy-e szép volt a bajain a bálban 7
— Igen-
Kapható Tágó Endre lUalSHrláráttaa
Fóul 14.
zalai közlöny
1027 február 19.
RÁDIÓ MŰSOR
Február 18 (pintek)
Budapest 030, 12 és 3 Hírek, tőzsde. 4 Onkef llsns mesél a gyermekeknek. 5 Magyar Halhatatlanok XIX estje- Jókai Mór-emlékünnepély. S.40 Cigányzenekari hangverseny. 6.10 Egészségügyi előadás: A ItAlyogról. 7 15 .Ciül baba\', zené* színjáték három felvonásban. ttlS Jazz-band.
Bécs II Népwerü zene. -115 Hangverseny. 8.05 L)er Traum- cin Lelten Oríll-paizer I felv. drámai meséje.
Berlin 3.30 Asszonyoknak. 4 Esztétikai előadás. 130 Sziléziai népdalok zene. 5 Népszerű liangrcrseny. 655 Városépítési előadás. ít.IO Operaelőadás- 1030 Jiti-bánd.
Basel I Oram.ifonzene. 4 Tánczene. 5 Szórakoztató zene 7 30 A tudala\'atti lelki élet. elórdás. 8 Turamlot első felvonása. 8.45 INngverseny. 9 Hegedüliangvciseny. 10.15 Hangverseny. Brunn 7 Hangverseny 8.10 Vígjáték
:gy (elv. 9 Tánczene.
Frankfurt 1 UJ gratnaloijlcmezck. 430 Asszonyoknak. 7 Tosca. a/rantíuili opera-
házból.
Hamburg 1 20 Goelhe kő!lemén)ck. I Klasszikus zeneszerzők népszerű dalai. 4.15 Bréma: Spanyol táncok, zer.e. 4.15 Kiel: Népszeili zene. 5 Gyermek hangverseny. 8 Történelmi dráma Ot felv 8.30 Kiel: Fúvós kamarazene. 10.15 Népsxcitl zene.
Königsbcrg 11 Zene. 4 Grimm meséi. 430 Zene. 8 Tiaviata, Verdi 3 felv. operája.
Langcnberg 1.30 Hangverseny. 4.15 Asszonyoknak. 430 Münster: A ragályos be cgségek, előadás 5 Tea-zenc Utána öt p<rc a háziasszonyoknak. 8.15 Mando-linrenekar. 19 15 Tánczene.
t-ondoii I 30 Orgonazene 2 Hangverseny. 4 45 IflusijíT hangverseny. 5.-IS Jazz-band. 8.15 Mo/art zongoraizonátiík. 8 15 Violet l.oraine a híres revüslar slágerszá-ruail idja elő. zene. 9 Ének- és zenekari zene 10.15 Lord Jlm romantikus rádiójáték.
Milánó 130 Jazz-band. 9 Hangverseny. 1015 Jazz-band.
München 245 Anekdoták. J Brahms daiok. 325 Asszonyoknak. I Népszerű zene. 8 Szimfonikus hangverseny.
Prága II Gyermekeknek. 12.15 Hangverseny. 8 08 A rendórzenekar hangversenye. V Hangverseny.
Róma 2 Népszerű zene. 5.15 Hangverseny 8.15 Szimfonikus hangverseny. Utána KéptzeiU és tánczene.
StuitgMrt I 10 Oramafonzene. 3Í0 A szi.n;oknak. 4 15 Hangverseny 8 Síimfő-nikus zene.
IOZGÓSZINHÁZAE
Uránia csík ma pénteken este 7 ís 9 ómyor knul bemutat\'sra a Li-gerld Zelma világhírű regénye nvo-mán kési ül lilmaurakció: Jeruzsálem A fóizerepet C\'inr.d V.idt )á sta.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( A/, amerikai Mmkiiály: XuicAdolf New-York mellett levő birtokán adott Incze Sándornak érdekes interjút. melyet ma megjelent számiban kőzöl .1 Színházi Elet. V.-I<ntlnt> Üzenete a túlvilágról, a gycmickprimadonnák félévi bízom ItvAnvn, nynm<:/ás operaház fantomja után. I\'ic-civerni njii tkojata a .Don luan" Plcca-vcrról, mo.\'l, sport. divat, Orra-ágrovat. kotta 3 felvonásos darabmd éklct a Srin-házl Elet uj számának érdekességei.
)( A Nyílhat február IG-iki számában Ijpiotm . Teremtő Indiskrédó* címen rendkívül érdekes cikvet irt, melyben azzal a problémával foglalkozik, hogy kelt e zz írónak s különösen a regényírónak indis-krétnek lennie ahhoz, hogy érdemeset alkothasson. A s/ám szépirodalmi részében l\'öhti Mihály „Gyűlölet" c novelláján kivíil a Nyugat novc\'laodlyázafan dli.11 nvert négy novellát közöl. A novellák írói *MoMai lenA. ,s\\v«rt Piroska, pop Káfoly, Köm! 1 lek Versek ós gazd.g kritika rovat. A szám áia 1 pen^ö 69 íilér. KiadóhivaUl: Budapest, VII, Ilka-utca 31.,
= Singcr varrógépek kizáróbg ná\'tink kaphatók! Singer varrógép részvénytársaság nagykanizsai íiók-Qzlntében, Fő ut 1. szám.
lÖZG/^ASÁQ
Kerti termények külföldi értékesítése
Az Alsódunántutl Mezógazduságl Kúinara akciója Nagykanizsán Nagykanizsa, Icbruir 17
Az Alsódunintu\'! yczígazdasági Kanura a földművelésiig)! kormát.y iiiler.clójd érlelm<ben a kamarai ke-rűlel icrükién nagy mozgalmai ir.dli a kerli leiményik külltrldi fttéklózsdc ügyéten. Filkcnsia keiüel mlcden nsgyibb várotát, hogy a lernicló gazdákkal kOzteilenOI tárgyaljon Nagykanizsára vasárnap jOn a Ka mara kerlcszcli szakbizottságának nebány elóadíja, hogy a kar.izsri gazdikai cnól kivilágosítsa és előadási tarlson. Azérl dr. WolJ/S: ndor m. kir. fétllaloivos gazdi sági eló-tdása elhslísziédol tgy vasárnapiul, hojy folyó hó 20 án délután \'/s4 ór-sker a Polgári OlvasólOiben a kaposvári szakbizultság lag|al meg-larlhassiik c ótdásukat. A gazdasági bizottság ü.i r, ezulán is felkéli az Összes lis- és nagykanizsai és környékbeli gazdákat, bogy a vasárnap dtluuni énckczlctin és eló.distn pontosan és minél uagyotb tzám ban jelenjenek meg.
lilSI!
Egyenetlen nyílás után álmcnei áremelkedés ál\'oil be, ami azonbm Csztönzés híjáit nem tudott soká meg-mariidul és a u\'z doidö második feléten az ériéi ck legnrgvobb réize árnyereségé* elvesztette. Cssk a sp-kul.\'.ció által favorizált néltány piplr zár» tegnapi nívóinál magasrbhin. Igy OanzUanubius, Oíi, Trusl, Uil-kányi és Nemzeti Bank. A kir ísz piacon csaknem az öt-ízes értékeknél kissé gyengébb átfotyamok julotlak felszínre. Gyengébb vollak ScbwinJ és Oummi. A lotg lom mindvégig s.ük keretek krzótt mozgó t.
rial
Párta 20 3S, London 25-27, Newyoiv S:0—. Uruasrl 7230. SUlano tt42«. Amiterdim 208 —. Berlin 123 20. Wltr, 73-22\'1. Sotta 3-75. Pilta IMO\'.i, Vaui 5\'.-05, Budapest 00-90, Btlgtld \'J 13\' í Bukireit 3—.
Á M>#*iti Uuit iMiu-j^niM
VALt/TÁK Lengyel 6310-61-60 Angát. 27-71-27-87 CMhk. lú-OO-lti-98 Dlr.ll 1002-1007 Dollit Í.ÖO0 5*110 Fnncl-.lr 221072(0 lto\'J. 2!$S0-»»S0 Lei 321-331 Léva 1-10-1-16 Líra 2165-2110 Mírka I35\'35-I.3585 SdlIU. S0 37Í072 Dink. 152 20-152 S5 Svijct I.IOÍ-SS-IIOH Belga tr. 7HO-70-75 Norvég 116 80-117 15 SvMk I5>-I0.l530i
DEVIZÁK Amit. 228 65-229 35 lletgríd 1003-1007 frrlln 135-13-13583 Brikarett 321-3-28 Brtssict 791S-7970 Kopenh 1523) 152 >5 rna-0 11690 117-35 1 ondon 27-71-27-70 Mlúno 21-52-21-6? Newyetli 571-35-305 l\'iri. 22.)2-2257 t\'r.t 16 02 1607 Srolta -111-1-15 Stockh. 152 50-152 95 Varró 6325-61 15 Wleu 8űlí-f0 72 \' ZOrl.\'h IW-OO-llCírS
Terinénylözsde
Buli Uizav. 75 k 1,-01 32-90- 33-30 Z6 33 30 - 33 70 17 kg-oi 33S0-
3120. 78 kg-oi 3-120 31 tO. egyél 75 kg.oi 3210 3250. 76 kg oi 32-50 32-93, 77 k," 01 3300 3310, 78 kfi-o. 31-10- 3380. ion, 2-V80-26 00.ttkatmíny Arr-i 22ík —2250. lOtltpa 2060—21-60. zah 2080—21 00. le.-.getl 1910-1980.
repce —•----• . kolea 1600—1670
buza\'corpa 1570— I6W.
8írtárrlrár
PcIhajUl 1835, metybé) eladatbnut vissza maradi 130 darab. Elsárendu V56—160 ircdctl 152— 160 ircdetl ktzíp l-ltl-150. kflnnyü 1*32 110. elsórendtr öreg
1-52-1-56. miiodrcndo 115-150. angor i\'jldí l-U—t 81. iratc.nna nagyban I 52-156. rali—•—1-80. lehúzott hul 2(X>—
2-16 fzalonilll tetjeités 168-1-84. Az irányzat élénk.
Kiadja: Zrínyi SyonMpár ál Kinyi-kereiiwui ÜT, lh»luulzia
APRÓHIRDETÉSEK
(Hlrdotóaek dljn elSre fixotandó)
^a apróhirdetés dl)a 10 sióig 50 fillér. A clmzzó s minden vastagabb betiiból álló al két szónak számíttatik. Mtnden továt-W (ZŐ dija 5 fiit. A hirdetési díj otflro tíactr.ndö a for^alntadóhozzászámltásával
Vízvezeték berendezése-
Upá és bokapoaolást a városi Hvl vlzwexotákba legolosóbbain és lonjobban késsit WEISER fiópgyér, SuQúr-ut 16. 42S4
F6\'\'\'.vonalon Qxlsthelylség, mely (raliknak, irodinak, vagy cipész-, sztbó-mbhelvnek li alkalmis, kiadó. — Clm a kladrlbin.
A Szetb féle kÓloa0nk0ny«tér Erzsébet-tér 20. szám alá helyeztetett ál. (Volt Fiume kávéház) 651
Páiixkftlosflnl bekebelezésre minden öu.cgbcn a legelőnyösebben t% leggyot-j«W>an folyósltlat Aoxél Igaáo pénz-köksöaközvetltó Iro-Uja Nagykanicsá.i. Pó <31 3. sz. alatt KánysxarkéloaiR Uöt-vényakot veszek. 117
Istálló kocsiszínnel és raktér, mely műhelynek is alkalmas, azonnal kijdó. — Király-utca 41. 566
Tőlszcjdahelycn, a legforgalmasabb helyen, egy űxlothéx kiadó. — Bővebbel Lakatosnál. Kiskoronában. 611
Klndó lelépés nélkül 3 s;obá» lakás. Udvarolt eUdO bútorok, vairógép, trafik-berendezés. Józstl fóherceg-ut 78. 661
KERTI MAGVAK
Növényvédolmiszerek gyümölcsfák ápolására
Mtiirágyák
kaphatók:
Ország és Widder
SS c\'gnél
Nagykunizsa, Erzsébet tér 10.
(Bíróság mcllcti)
NÁTHALÁZ ELLEN
ís mindennemű undoriló btlz ellü • letése, vílamin. n bakiériumok meg. meg.MtVre egyedül alkalmas s
BRIXOI ,ableU«
unl;luL és tömb
Egyed "lusilé:
VÁGÓ ENDRE 1L_LATSZERTÁRA.
Kézmosás, szájmosás és mindennemű fertőtlenítés 6tt k-gldcállsnb\'o szagtalanító szere.
a«r illatosít ésTertőtlehit. ~ms
varrógép
r£g bevált jó minőségben
A<> c/r ej ö/üeféji/e//é/e/eÁ.
SINGERVARRÓGÉP «iszvi«vr»R5»»io,.
f-IÓKOZLETE: NAGYKANIZSA, FŐÚT I.
MAYER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
nhatctS. [IriNtd.. r.eytlutltO-vltlal.ta Nagykanizsa, Hunynrtl-utaa 19.
Oyüjtótelep: Kaztnezy.utea 8.
Legolcsóbb itban
fest. tlsstll, gonvréroz és pllsslroz. Ingek, gallérok, n t\'ndennemo házlartásl fehérnemOek olcsón
és szépen lisztitiatnak. Gyássruhák 12 óra alatt leslelnek. Minta utáni festés. -t;
Legjobb
Hegedühurok Hangazorkellékek Hegedűk
Sehott Edition
szép és olcsó
Zeneművek
egyes rrim 70 fillér kapható
FISCHEL FÜLÖP FIAI
itat.0ktrt(kidlirt4a Sagykantaaia.
Megjelent
Magyarország
1927. évi
Ujságkatalógusa
®
Kiadja a
Rudolf Mosse rt.
h rd. isi iroda Budapest, IV., Váci-utca 18.
Rudolf Mosse-Ház
Hirdetőknek kívánatra ingyen és bérmentve.
Nyomaton a Zrínyi Nyomdaipar fc Könyvkereskcelés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető Otenbcca Károly.)
07. évfolyam, 40. szám
Nagykanizsa, 1927 február 19, szombat
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SaofcmtM< és Idadókhatal !l az.
Ía5^IÍiUI«UUnU: Kiataludy-U. 15.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurbán-telefon: NagylcanUaa 76. azám. Előfizetési ira agy hőn 2 pengő 40 fillér.
Uj theoriák
Sóba annyi bölcselő nem Járta a világo\'. mini a világháborúi kövelő békeévek óta. Soba annyi szerződés nem születeti Eoróplban,mintamenynyi szerződést kötőitek az államok egymia között az elhibázott béke-nerztdís és a népszövetségi szerződés őts. Az állambllcselő apostolok az u| világproblémákat f (legelik I minden Igyekvisük oda irányul, hogy ha egyebekkel nem lehel, hál u| teóriákkal nyugtassák meg a há borgó lelkekel.
Legu|abb jelenség az államegye-iQlések és államszövetségek nsgy eszméjének propagálása, lehetőleg nagy államalakulásba való lömörfl-lése. Nem kevesebb hlvöji van annak az elvnek, hogy az egészségtelen államalakulatok, amelyek kényszerből élnek egv államközösségbcn, azok szélbontandók s vagy u| elrendezéssel csoporlosllardók, vagy a szétdarabolt testrészek részére u| önálló állami élet bizlositandó.
Ht a történelmi Idők folyamán Erdély, a Felvidék, benne a Slovensko éa Ruszinszko, Bánát s a déli Halár-őrvidék nem is alkottak mind kűlön-kalön egy-egy önálló államleslet, viszont Erdély önálló államisága oly történelemmel rendelkezik s a Felvidéknek és Bánátnak is oly szerepe voll a múltban, ami inkább képesi\'i őket külön állami egységben való életre, mini arra, hogy egy kéuy-szertá sulás sorvasztó bilincsei közölt él|enek. Ezt, ha hiányosan la, de látták a békediktátumok vak diklá torai s érezték, bár érzelmeiket nar-kollzállák, hogy S\'ovensko és Ru-síinszko nem lehel Csehszlovákia iniegráns része, mint ahogy a Bánátot sem lehel feldarabolni, hogy fize-lellen éléskamrái" legyen uj államoknak. Slovensko, Ruszinszko, a Felvidék testének u| elnevezései sok gondot okoznak rabtartó gazdáiknak, mert mindkét államiéit saját kárán érzi uj helyzetének tarthatatlanságát. A nacionalizmus és gazdisági erő, mint cenlripefilis erő ha1 ezekre az államteslekre s bárhogyan alakuljanak a viszonyok, ez a két erő uj elhelyezkedést fog kikényszeríteni.
Történelmi mult nélküli, öntudat alant területeket és emberekel el lehet szakítani egy állsmlesllöl, hogy egv másik, — talán gazdaságilag erö-sebb államtesthez csatolják — de évszázados, sőt évezredes történelmi éa gazdasági közösség bantellenöl nem bonlbaló meg.
Európa ural próbál leltek, bngy lehet e a gyűlölet lüiiílval uralkodni Európi népein és c; .zágaln. A gyűlöld futlai végigsz/\'.uldotiak a vén Európán, de azt kell észrevenniük, hogy Európa megnyomorított nfpri meg akatjut találni önmagukat, hogy s klengesztetódés legyében akár uj eh .-lyczkedés árán is, de boldogan élhessenek.
Rokkant-kérdés, házassági egészségügyi reformok és a hadikölcsönök ügye
a képviselőház pénzügyi bizottságának ülésén
i pénzügyi költségvetést előadták - Megkezdték a népjóléti tárca költség-ütésének tárgyalását Budapest, lebruár 18 | ellen eröubb küzdelmei kell foly-
(,Éjszakai rádiójelentés) A pénzügyi bizottság mi délután folytatta az állami költségvetés vitáját Kenéz Bíla dr. elnöklete alalt. A bizottság vita nélkül elfogadta a postatakarék-pénztárokról ;és az állami kőszén-bánya telepekről szóló költségvetési ék ezzel ugy az általánosságban, mini részieleiben letárgyalták éa eb logad\'ák a pénzügyi tárca köllség vetéséi.
Ezulán köverkezelt
a népjóléti tárca költségvetése.
Ernszl Sándor dr. előadó kél dologra szerelné felhívni a figyelmet. Első
a hadirokkant ügyének rendezése,
a másik a Rokefeller-alapilvány és az ebből létesített intézmények ügye. A hadirokkantaknak a tavaly csak négy milliójuk vol1, mosl ez az ösz-szeg ötszörösére emelkedett. Örömmel veszi, hogy a százszázalékos rokkantak illetményét 100 százalékkal emelle a népjóléti miniszter. Azl kell legyen a felfogás, hogy akik jobban rászorulnak, azokon jobban kell segíteni, de akik tehetősebbek, azok essenek cl a járuléktól. Kéri a javaslat elfogadását.
Bud Jár.oi pénzügyminiszter egy rövid megjegyzése u\'án Beck Lijoa arról bestéi, bogy a nemi betegség
talnl. Erélyes lépésre kell elli iiározni magái a kormánynak éa egyszer már a házasság kérdésébe Is be kell avatkozni tgészségdgyl szempontból. Angol pildit kell követnünk. A költ-ségve\'ést elfojídja.
Kállay Tibor dr. a Indikál -csöhökről besMI és megállapítja, hogy a miniszterelnök álláspontját elfogadja. Szükséges, hogy a kérdés megoldása végleg-s és bogy komoly segítség legyen azoknak, akiken segíteni aka<unk. A hadiköícsönök ügyének rendezésénél, kéri, hogy hallgassák meg azokat at érdekeltségeket, amelyek ennek a kérdésnek már régebbi lanulmányozálá\' végzi. Kéri, hogy olyan Időben niujlaák a segítséget, ho<y még ebb.-n az évben megkezdődjék a segélyezés.
Ivddy Bili, Erdélyi Aladir és Temesváry Imié fe\'szólalása uián Wolj Károly a hrdikölcsönök valorizációjáról beatéi és kijelenti, hogy a valerizálás alapján áll. Felvilágosíts! kér a valerizálásról. Bejelenti, hogy a miniszterelnök ismeretes nyilatkozta óla a hadikö\'csönök 15 százalékkal estek.
Vass Józsel dr. népjóléti miniszter röviden válaszolt a felszólalóknak. Bíró Pál felszólalásával a bizottság ülése végei éti és annak folytatását a jöv5 hét szerdájára halasttolták. UAjwinru. ua.wuvswivivrrrr .........*..............\'"
Tilos a tánc és temetési tömeg a spanyol miatt Kolozsvárott
Budppraton ogy
Kolozsvár, lebnjir 18
(Éjszakai rádiójelentés) Kolots-várutt és megyében ciösen terjed a spsnyo\'járvány. Ko\'orsvárolt 3000 beteg van, A hatóságok minden táncot és néprs temetési betiltottak. Erdély más városahói ll a járvány tovább terj\'dhéről Jönnek hirek. Ijy Aradon, Temesváron és Nagyváradon a járványnak sok betege van.
Budapest, lebr. 18. A csülörlökl
heiatasct történt
nap folyamán a székesfőváros lisztl főotvosi hivatalmk összesei 13 influenzás b:leget letelteitek be, akik közül kcrhlzba leszállítottak 10 el. A kórházban gyógyullak clbocsálol-lak 19 hiteget, a régebben bejelentetlek közül szin\'én 19-el. A régebbi kórházi ápallak közül meghalt egy. A honvédségnél 37 uj, kivélel nélkül könnyebb megbetegedés fordult elő.
Eddig hat körzetben történt egyhangú jelölés
Budapest, február 18
(Éjszakai rádiójelentés.) A csongrádi választókerületben az a|ánlisok állása a lövelkezö. Greskovits józsel egysége plrli 2145. dr. Szécsényi Ktván pártonkívüli 500. A hstmidik lelőtt kiesett a küzdelemből. Mosl vasátnap Oreskovi s támogatására Csongrádra utaznak Sztranyavszky és Schandl államtitkárok és több egytégcsplrii képviselő.
A magyaróvári választókerületben az ajánlásokat beadiák. Dr. Darányi Kálmán hivatalos egységeipárti 5403, Matui József ker. szoc. párti önjalöll 911 és Hunyeez Károly pártonkívüli 891. Uóbbiét a választási elnök szat ályialanság miatt nem logadta el. Pakson a hiva\'alos letölt, Zsilinszky István 5619, Téglásy. lajvédő 4100 aláírást kapott. A harc nagyon erás. Egyhangú jelölések: Veszprém: Drébr Imre, Zalaszentgrót: Oyömörey Sándor. Gyöngyös: Hódossy Ocdton. Rétság: Zsitvay Tibor. Mór: Hunyady Ferenc gréfl Komárom: Petényi Zsigmond br. Még bél kerületben egyhangú je liléi várható.
Börtönre Ítélték Vidéki Alizt, a fökapitány-balyat-<•■ inzultálóját
Budapest, febt. 18. A büntető törvényszék Vidéki Alit egyetemi hill-ga\'ó röl, akii Andréka Kiroly főkapitány-helyettest inzultálta, halósági köteg ellen elkövetett erőszakosság elmén 1 évi és hathavi börtönre, valamint 240 pengő p\'n blntetésre Kélte. Az ügyész és vádlóit fellebbeztek.
Háromezer évea babiloni sirlelet
Bécs, febr. 18. A British Muztum tudományos expedíciója Nebukadne-zar babilóniai temploma közelében egy Krisztus elílt 1100—1117-ben uralkodó babilóniai király sírjára akadlak és abban mérhilellen értékű és nagymennyiségű kincaet talállak.
Török lóváaérlAa Debrecenben
Debrecen, febr. 18 Török lésorozó bizottság érkezett D.-brecenbr, amely a török hadsereg számára szándékozik lovat beszerezni.
V4M
\'■Ml llj)
zalai közlöny
Ili-
1037 február 19.
Válságos
Kéthly profatuor állapota
Budapest, február 18. Kélhty Károly báró, a nyugalomba vonull neves belgyógyász plr hele megbetegedeti. A 88 íves professzor állapota ma reggel válságosra fordult, a négy beles influenza tüdőgyulladásba ment ál. A katasztrófát minden pillanatban várják.
Zuhan a hsdikölcsön árfolyama " Budapest, február 18. A ludikol-csőn-kötvényck árfolyam-zuhanása példátlan a tőzsdei szenzációk kőzt. A spekuláció a minisztereinők klje-len\'ésd után igyekszik szabadulni kötvényeitől s innét a 25».\'oos mai árzuhanása. Az osztrák hadikölcsön is 20%-kal esett.
Nemzetközi légiforgalmi kongrasazua
Bécs, február 18. (ÉjszakaI rádió-jelentés) Ml nyill meg Bécsben a légiforgalmi társaságok nemzetközi kongresszusa, melyen Angolország és Oroszország képviselői Is résztvettek. A kongresszuson a nemzetközi menetrendel-, jegy- és szállítólevél agyét vitatták meg.
A osempészeH-ciflaroHát száműzik a kávéházakból
Budapest, lebruár 18. A pénzügy-miniszter rendeletet adott ki arról, hogy amelyik éj|eli mulatóban, kávéházban, \' vendéglőben slb. csempészett dohánynemtlre jönnek rá, a hatóságok szonnal vonják meg az italmérési engedélyét.
Folytatják a oseh-magyar tárgyalásokat
Bécs, február 18. Az oaztrák-cseh szerződés párhuzamos tárgyalása mialt megszakadt magyar cseh tárgyalásokat a jövő bélen Bécsben folytatják. — Igy a cseh delegáció mindkét állammal tud parallel tárgyalni.
Gaál Gaszton éles támadások után fogadta el az adómérséklési javaslatot
A képviselőház mai Illése
Budapest, tebruir 18
Az országgyűlés mai ülésén folytatták az adójavaslat vitáját.
Kabók Lajos kifejtelle, hogy az egyes adónemeknél igazságtalan és sérelmes dolgok történnek. A javaslatot nem fogadta el.
Varga Oábor csodálkozik azon, hogy az ellenzék ezt a Javaslatot is támadja, holott mindig a közterhek csökkentéséi kövclelle. Majd hosszasan foglalkozik a házad) mérsékléssel. A javaslatot elfogadja.
Oadl Oaszton örömmel Cdvözll a Javaslatot, azonban ezt kibövitendó-nek tartja. A forgalmiadóról szólva megállapította, hogy 1026 bin 113.5 millió aranykoronát kitevő összeg jött be forgalmiadóból. Számadatokkal bizonyitjs, hogy legkevesebb adó az értékpapír forgalmiadóból folyt be, men az kibújik az adóztatás alól. A kereseti adónál lényeges könnyítések történtek, de etéren is súlyos hibák vannak. A Jövedelmi adó az ország mai helyzetében teljesen Igazságtalan. A közmunkavállsdgot teljesen el kelt törölni és más adónemmel kell pótolni. (Helyeslét a Ház minden oldalán.) Hogy a kor-
mány a községek háztartását, Illetve helytelen pinzkczelését akar|a ellen-őrizui, az elleu nincs klloglsa, azonban a kormány ugyanezt érvényesítse az állami büdziében is. A személyzeti kiadásokat sokalja. Nincs kifogása az ellen, hogy a lisztviselőket Jól fizessék, azonban csak annyi tisztviselő legyen, amennyit ez az ország elbir. A jutalékot, ajándékokat és jogtalan Javadalmazásokat meg kell szüntetni, mert ezek cssk elégedetlenséget szilinek.
(A pénzügyminiszter, aki a Ház állandó közbeszólásai mellett magi is sokszor cáfolta meg közbevetőleg Oaál Oaszton egyes állításait, ennél a kijelentésnél ingeiüllen utasította vitsta és szemenszedett hazugságnak nevezte a szónok állítását.)
Végül éles támadási intézett Oaál Oaszton a kormány ellen a FAKSz. és a KOOSz. támogatása miatt, amelyben penzpocsékolásl lát. Sürgős vizsgálatot és megtorlást követel a nagy bankok egy részének számlabélyeg illetékcsalása ügyében. Á javaslatot általánosságban elfogadja.
Az ülés ezzel napirendi Javaslat ulán kél órakor ért véget.
Egy kommunista francia képviselő viharos fogadtatása a bukaresti pályaudvaron
DhUtok megrohanták a beérkező vonalot és agyba-fóte verték ai utasokat 76 kommnnlstál letartóztattak — Cachint nem engedték be Bomániába
Bukarest, lebruár IS
(Éjszakai rádiójelenlés) Arra a hírre, hogy Cachln Irancía kommunista képviselő, akit egy petben Bukarestbe idéztek, ma odaérkezik, a nemzetvédelmi diákok ma röpira-
tokat osztogatlak, me\'yben felszólítják a diákságot, hogy jöj|ön kl az állomásra, bogy lantessenek Ctcbin ellen. Ugyanakkor röplapokat szórlak a kommunista munkások is. — Nemiokára a [pályaudvart, a perront
Sándor bácsi
lila: Koaáryné Réz Ula
— Ugyan, kéllek, Sándor bácsi, ez már mégis rettenetes I
— Micsoda?
— Hát hogy ilyen ruhában jársz az utcán.
— Milyen ruhában?
— Még csodálkozol ? Olyan kopott, olyan tükrös, olyan foszlott a széle, bogy handlénak vagy napszámosnak néznek, nem pedig ördög tudja, ml mindenféle tanácsosnak s nem tudom, hány száz hold föld birtokosának.
— Bánom is énl Aki nem ismer, tudja, hogy ki vagyok.
— És megbotránkozik.
Az öreg panaszos hangon mondja:
— De, édes fiam, ugy utálom az OltözkOd\'at! Kátbaveszetl idö...
A másik nem akarja azt fejtegetni, hogy a bácsi többi ideje nem-e kárbaveszett Idö szintén, csak annyit szól:
— O.tözködni muszáj. .S Itt már felöltözködsz, Sándor bácal, egy időbe kerül, ba valami tisztességes öltözetbe bújsz be vagy ebbe a nyis:-letl, bölérdü valamibe, amiért már a zsibvásáron nem adnának semmit. Kinek takarékoskodsz, Sándor bácsi ? Kinek fösvénykedel ?
Ez a szó fáj Sándor bácsinak. Hogy ö fösvénykcdlk.
— Senkinek, fiam, — mondja szelíden. Csak éppen, hogy nem Jut az eszembe, hogy uj ruhll vegyek.
— Hát én most az eszedbe juttattam. De ne kész ruhát végy. Sándor bácsi, mert becs\'pnak. Hanem vegyél valami Jó szövetet, valami angol szövetet, érted? Aztán majd kereaünk egy megbízható szabót, jó lesz?
— Gondolod, bogy szükséges ?
a — Stndor bácsit Annyira szükséges, hogy... hogy... (gondolkozik, mit mondjon), ha karácsonykor ebben a ruhában viszed az árvaházba az ajándékokat, a gyerekek mind sírva fognak fakadni, mert azt hiszik majd, hogy nem ajándékot hozol, de koldutni akarsz.
Sándor bácsi elgondolkozott.
— Igazad lehel, — mondta végül. Megyek azonnal és veszek egy ruhára való szövetet.
— Angol szövetei, Sándar bácsi! Erted? Nehogy becsapjanak!
— Angol szövetet... értem. Majd vigyázok én, ne félj.
S az Oicg elkocogott. Csakugyan ugy érezte most, hogy uj ruhát kellene szerezni... Szégyen ilyen foltos vedlett gúnyában járni, mégis
Ejnye, ejnye, micsoda kellemetlen dolog, hogy ezt mindenki látta, csak 6 nem vette észre.
Benyitott a legközelebbi boltba és ruhaszövetet kért. A segéd végig-néite. Az öregúr stellden mosolygott. A segéd a főnökhöz ment. Sándor bácsi szerényen megállt a sarokban és várt.
A főnök Is odajött.
— Készpinzérl tetszik vagy részletre? — kérdezte halktn. — Mert résziéire nem zdunk.
— Készpénzért, kérem, — lelelte az öreg ur és mosolygott és elpirult.
A lónök a segédhez fordult.
— Mutasson szöveteket a bácsinak.
S visszaült a pénztárba.
Sándor bácsi elégülten csoszogott a bolt másik végébe, ahonnan a segéd kezdte előszedegetni a szöveteket. Nem akarta, hogy annyit fáradjanak érte. De amint megnézte ezeket a szöveteket, megcsóválta a fejét. Érteti ö hozzá, eleget vásárolt életében — másnak.
— Kérem szépen... ez a szövet... ugy találom, egy kissé gyönge, tetszik tudni... valami tartósabbal...
A segéd eléjedobott egy sölél-stürke göngyöleget. Kemény volt ez a szövet, hogy a ruha magában is meg ludolt volna állni a lábán.
ellcplék a diákok és munkások, akik egy ideig farkasszemet néztek egymással. A rend fenntartására nagyszámú csendCriégel és katonaságot rendellek kl az állomásra. Valahány vonít befutott, amelyben Cachint vélték megérkezni — a diákok zajos tüntetéseket rendezlek. Az utasok között nagy pánik támadt. A diákok a zsidókat alaposan elverték és kiverték a restiből is. Eközben a kommunistákkal Is. összeverekedtek a diákok, melynek az leli a vége, hogy a csendőrség lötab kommunista munkást letartóztattak. Mikor befutóit a nagyváradi gyors, melyben remélni merték Ctcbint, a diákok megrohanták a kocsikat és az utasokat agyba-főbe veiték. A csendőrség csak nagynehezen lud\'a visszaszorítani őket, majd erélyesebb fellépésére szétoszlatta mind a kél csoportot. A diákok az utcán elvo-nulóban nsgy lüutelést rendeztek a zsidók ellen. A csendőrség 75 kommunistát tartóztatott le a tüntetésből kifolyólag. Az a hlr, hogy Cachln azérl nem érkezeti meg, mert a szi-guranca olyan értesítést küldött a határrendörségnek, hogy Cschinf, ha Jönne, tartóztassák fel és ne engedjék Romániába.
Borzalmaa vulkán-kitörés
Konstantinápoly, február 18. A Kaukázusban levő és már évszázadok óta nem működő Sgorlk vulkán kitört és busz kilométer körzetben minden életet elpusztlto\'t. A láva tizennyolc falut elöntött Az áldozatok száma 2—300 lehet.
Magyar- egyiptomi kereskedelmi szerződés
Budapest, febr. 18 A magyar kormány az egyip\'omí kormánnyal ideiglenes kereikedelem-politíksl megállapodást kötött. Az egyiptomi kormány az összes árukra biztosítja, • leveles dohány kivételével, a legnagyobb kedvezményes elbánást.
— Mint a vas, olyan erős, — mondta a segéd.
De az öregúr megint csak a fejét csóválta.
— Angol szövet ez, kérem?
— Angol szövet tetszik?
— Igen, kérem... Egy Jó Ismerősöm ajánlotta, hogy angol szövetet vegyek.
A főnök mrgszólall a pénztárban:
— Adjon angol szövetei a bácsinak.
A segéd hozott egy vég angol szövetei, bizonyosan azt, amelyik legelőször a kezébe akadt. Ez már finom szövet volt. Lágy és simuló. Csak a színe... zöld is volt benne, szürke meg rózsaszin, messziről kockásnak látszott, közéből azonban csupa bolyhos follocska vo\'t az egész.
— Ez szép, — dicsérte a segéd buzgón. — És meleg.
Azt el kellett Ismerni, hogy szép is vol\', meleg Is voIL Ennélfogva Sándor bácsi azt kérdezte félénken:
— Gondolja, hogy megvegyem? Gondolja, bogy Jól fog nekem állni ?
A segéd annyit beszélt, hogy az öregúr, bár némi halvány kételyei kezdtek támadni a «zln tekintetében, nem bin ellenkezni vele. Különösen, mikor a lónök is közbeszólt:
— Amellett más angol szövetünk nincs is. (Vági kov.)
\\yrt frWt
ZALAI KÖZLÖNY
Lemondott a nagykanizsai Nynkosz elnöke
É»onkánt kit kajlára! caUlyt Pondo*n*k a kanlxaal Nyukosx tagok
Nagykanizsa, lebruir 18 Évi rendes közgyűlését larloila tegnap « NyUKOSz nagykanizsai csoporiji. Lovag Sypntewszkl al\'á bornagy, a csoport elnöke láviralbjn közölte, hogy betegsége mlall nnn vehel részi a közgyü\'ésen, különben Is, minthogy Nigykaniz^ától végleg ellávozolt, a csoport elnökségéről lemond.
A tárgysorozaton Trelber Kálmán ny. ezredes felolvasta az évi Jelentést, majd ennek elfogadása ulán élénk eszmecsere indult meg a csoport ügyeivel kapcsolatban.
Elhalározta a közgyűlés, hogy a NjUKOSz ban eddig is dominált elvek fenntartásával, a ba|tirsi együ/é-larlozás, kölcsönös tisztelet és egymás támogatása Jeléül évenként kél bajtársi eslé\'t rendeznek. Egyiket a május utolsó vasárnapjá-a országosan rendelt „hősök ünnepén*, a másikat „katonai pálya emlékéül* november ulolső vasárnapján.
Ez a ka N, UKOSz-ünnep fogja ébrenlanani a fehér asztalok mellett is azt a bajlárslas célt, bogy akiket a magyar baza súlyos megpróbáltatása férfikoruk delén állllotl kl hivatásos pályájukról éa a társadalmi aktív életből, azok ls, a régi bivaláa magasztos céljának megleldöen, mint |ó magyar htzaliak és kalonák ipil-ják a szivben-lélekben való együttérzésükéi,
A közgyűlés az elnöki lemondási tudomásul vette és elhalározta, hogy a távozott elnök érdemeit és emlékét jegyzőkönyvi elismeréssel meg-öcöklli s ezt vele Írásban közli.
A közgyűlés a legnagyobb bizalmai és ragaszkodást szavazta meg az országos központ iránt, mrr|d ha-lározalilag kimondta, hogy a megüresedett csop wt-elnöki állási egye-.lőte nem töltik be. A csoport ügyeinek lováhb vetélésére ügyvezető alelnökül Trelber Kálmán ny. ezredesi választották meg.
■emzatkSxi ssjióklállitás
Nagykanizsa, frbr. 18. Köln városa a |övfl évben nagyszabású nemzetközi sa|tókiállllásl rendez, amelyre mosl küldölle szél meghívóit. A kiállítás, amely az elsó Ilyen vonatkozású vállalkozás a maga nemében, májustól októberig lart és lelölell a napilapok, lolyóiralok, a nyomdatechnika, a papírgyártás, a fényképezés, a.ssjószöveiségek keletkezését, fejlődését, bemutatja a né net sajtó jelentőségéi a külföldi államokban és cél|s az, hogy a sajló hatalmas Jullurális és gazdasági szerepért! és térhódításáról ad|on számol a világnak. (A kiállításra a .Zalai Közlöny* is meghívás! kapóit Kölnből, a kiállítás rendezőségétől ) - \'
Ma lesz az uj autóbusz közigazgatási bejárása és vasárnap megindul a forgalom
Egyelőre egy 32 személyes autóbuszt állítanak üzembe
Nagykanizsa, lebruir 18
Mini megi lu., a Nagykanizsán menetrendszerű pontossággal meg-indu ó uj autóbusznak, mely 32 személyes, ma, február 19-én lesz a közigazgatási bejárása.
A rendőrkapitányság vezetőién kívül a közigazgatási b-láras ak usá-ml megjc-ienn * Oroszlány r. tanácsos és Laky Kornél iparfőfzlügyelö. A kiicsi nn-gvizSüálAsa pétiteken délulán tötlént meg éa miután azl al-kaimismk találták és lu mege|iik a közigazgatási bejárást, nem fog
semmi uljában állni annak, hogy vasárnap, az uj autóbusz megkezdhesse működéséi.
Az autóbuszról írolt eddigi cikkünkben közöllük az árakat és a közönség, mint azt tapasslaljuk, a méltányosan megszabott viteldíjakat nem drágálja. Hi rendszeres forgalmat fog lebonyolítani, akkor bizonyosan a közönség hamar megkedveli és megszokja. Az aulobusz menetrendiéi, megállóhelyeit és vitel-di|aíl, amikel vasárnz pi számunkban fogunk közölni. \\ /
Kálnay rendörfötanácsos nevével tudta nélkül gyűjtöttek jótékonycélra
Pesti gyűlték, akik kihasználják a readórlíianicios nagy népszerűséget Az lldomíalaiml eljárókat elküldték Nagykanizsáról — A főtanácsos kéri. hogy ha valahol rániratkoznak ily ügyben, azl a közönség azonnal Jelentse be a rendőrségnek
Nagykanizsa, lebruir 18
Az elmúl\'naposban N gyianizsán a kcreskidőkei, hiva alokai és ismertebb Jobbmódu magánosokat két ember kereste le\', akik a budapesti gyermekbíróság segélyalapja javára lallnap árakat árultak és lelüllizelé-seket fogadlak el. Mindenhová, ahol megjelenlek, azzal állitotlak be, hogy :
— Kálnay Qyula dr. rer-dőrfő-lanicsos ur üdvözletét küldi és kéri, bog/ szivei támogatást adjanak.
A kap\'inyság vezetőjének személye Iránt megnyilvánuló általános szimpilla révén ily módon a gyüj ftk Igen Jelentős anyagi er«-dményeket értek el, de nem riadlak vissza áltól sent\' hogy néhol tapintatlanul Is léptének fel.
Azonban ez az esel, mely löbb
napon ál tartott, fülébe Jutott Kálnay Oyulá irl rendSrfötinácioanak, aki azonnal megtiltotta a további gyűjtést ésapeslleketa fővárosba küldte vissza.
Ugyanis ezek az urak a főtanácsos megkérdezése nélkül, abszolút tudomása nélkül használták tel gyűjtési akció|ukhoz a főtanácsos nevét.
A kapitányság vezető|e ezúton kér mindenkit, hogy ha bárki bármilyen gyűjtéssel valahol megjelenik és rá-való hivatkozással akar gyűjteni, azl azonnal jelentsék a rendőrségnek, amely eljárást Indít a főtanácsos nevével visszaélő egyének ellen. Mert sem a múltban, sem a lövőben a főtanácsos semmiféle akcióhoz nem adja és nem fog|a odaadni a nevét és aki mégis ráhivalkozlk, ezt ön kényesen leszi.
Egyetemi verekedések Bécsben és Bukarestben
Bécs, lebruár 18 (Éjszakai rádiójelentés) A Mcsl egyetemen ma déielóit a szocialista és német nemzeti diákok között verekedés lámád\'. A szncia iita diá kok röpiratokat osztogatlak az egyetemen, mire a német nemze\'l pártiak kituszkolták az utcára, ahol ekkor
már a rendőrség ls közbelépett,>d«* ennek d cára Osszeü\'köz\'ek
Bukarest, febr. 18 (Éjszakai rádió-jelentés) Ma a buka\'estl egyetemen ujabb véres verekedés volt az orvosi fakultáson.
Á tanteremből a zsidó diákokat kiverték.
Nem szabad azonnal elbocsátani a felszabadult tanoncokat
A kereskedelemügyi miniszter rendelete
Budapeat, lebruir IS A kereskedelemügyi miniszter rendeletben szabályozza a tanoncoknak segédként való alkalmaztalását. A rendelet utal arra, hogy ujabban gyakran fordul elő, hogy a munka-tdó a tanoncot a tanoncidő ellenével és a segéd evél megszerzése ulán nem alkalmazza, hanem nyomban elbocsátja. Ez az eljárás a tanoncokat a leglöbb esetben súlyos hely-welbe sodorja. A miniszter felhívja a
másodfokú iparhatóságokat, hogy hassanak oda az elsőfokú Ipirhato-sig és ipartestületek révén, hogy a foglalkoztató iparosok a felszabadult tanoncokat még néhány hónap\'n át megfelelő bérrel alkalmazzák, amire fontos ipari érdekekből » szükség van. Ugyancsak felkivja a szülök figyelmét a kereskedelemügyi miniszter eme rendeletében, hogy a szerződés megkötésekor kössék kl a tanoncnak segédként való megtartását.
„Hősi halott Nagysándor infanteriszt tisztelettel jelentkezem 1"
Makótól írják a következő, nem mindennapi érdekességü esetei:
Különös eset történt a napokban a makói városházán. Kerekes Vilmos dr. árvaszéki ülnöknél egy pirospozsgás arcú fiatal legény |elent meg. A csodálkozástól meglepett tisztviselő elölt a kövelkező szavakkal jelentkezett, feszes vigyázz-ál-lásban:
— Hősi halott tnfantertszt Nagy Sándor, tisztelettel jelentkezem!
Kiderült, hogy Nagy Sándor makói lakost a harctérről érkezeit jelentés alapján hősi halottnak nyilvánította a belügyminiszter és ezt az anyakönyvben is fel|egyezlék. A harciért Jelentés szerint 1916 március 1-én eselt volna el Nagy Sándor az orosz fronton. Mosl 11 évvel állítólagos halála ulán Jelentkezett Nigy Sándor, aki eddig is tud\'a ugyan, hogy halottnak nyilvánították, de nem tartotta szükségesnek, hogy a tévedést kiigazitlassa. Most is ugv kényszerűit saját maga leleplezésére, hogy a hősök szobra számára a város ada-lókat kért levélllrg szOleilöl. Mivel pedig szüle! mással vollak ellog-lalva, öt küldlék fel a városházára, hogy szolgáltasson adatokat saját magáról. Így aztán a halóságok hivatalosan élőnek deklarállák a hősi halolt Nagy Sándol.
•angliai eleste várható
London, február 18 SzunCsuan-Fang seregeit a kanlnni csapitok csaknem teljesen megsemmisítették. Hang Csaut elfoglalták. Sanghal eleste várható. Tien Cslnben egy kínai lábornokol nyilvánosan kivégezlek, mert rablóbandái alakítóit katonákból kínaiak kifosztására.
Albánia Jugoszláviával ia hajlandó barátsági tztr-zfidáat kötni
Belgrád, lebruár 18. (Éjszakai rádiójelenlés) Az u| albán külügy-miniazler a Petit Párisién munkatársának kijelentette, hogy Albánia Jugoszláviával szemben a legbarátságosabb poltlikit folytatja és az olaszokkal kötött szerződés miatt Jugoszláviának nincs semmi oka aggodalomra. Albánia hej\'andó a sta-tutquó alapján Jugoszláviával is hasonló szerződést kölni.
fiyilkoa hóviharok Amerikában
New Orleans, febr. 18. (Éjszakai rádiójelenlés.) Az a hóvihar, mely a Missziizlpi vidékén tegnap végig vonult, 33 emberéletet követeli. Rengeteg sebesüli és anyagi kár van.
New York, lebr. 18 (Éjszakai rddtójetentés) A Peaser Hill vidéken tegnap este dühöngő orkánszerü viharnak 10 ember eselt áldozatul. Húszan súlyosan megsebesüllek.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 Irhruér )9
napihírek
H«PIRE«D
Február 19, szombat
Római katolikus: Konrád. Prnteatána: Zauzaánna. Izraelita: Adar lió IS.
Nap kel reggel 7 óra 01 perckor nyugszik clílulin 17 óra 28 perckor
Mozi. Urünla: Az ul Dubarry, korkép Bíró L. regénye ulán. Vitág: Emberek... Allatok .. monumentális íilni-regény. Elóadások: 7 éa 5 órakor.
Arany-nász
A mat időkben, umüíor n válások botrány krónikái hova tóv.lbb elveszt tik a nyilvánosság e\'.őll azt n kedvenc csemege szerepel, amit addig vittek, mig a válás újság volt, — ma már igen nagy ujsiig egy-egy aranylakodalom hire.
Fél évszázad a házasság rózsás és tövises láncaiban t
Perszc-persze, erre Is csak az öregek képesek! Aki már az ezüstlakodalmát megatte, könnyen vesz a vállára még egy negyedszázadot Akkor meg viszont, mikor a mai arany nászt Illők összekerültek, kiiny-nyü volt még eljutni az első 25 évig is. Nem mintha u házasélet belső lényege akkor más lelt volna, hanem a házassági morál \\ott más, szigorú, mini egy lovagi, páncél, amelyen a kérlelhetetlen kapcsokat ezer és ezer „mit is szólnának ?\' larlol:a össze.
A ma embere azonban, aki uj aranyborjút talált a sacro egoistaj elvében, tebirkózta magáról ezt a páncélt Le Is dőltek azála a házasság intézményének őrtornyai és ma már nem a válópörbkte néz a ha szadik század embere csudálkozó szemmel, hanem azokra; , kiknek a házasságuk ezüstös, aranyos, gyémántos ünnepeket tud adni.
Az arany és ezüst szerepe a házasságokban alaposon helyet cserélt azóta. Aranyról, ezüstről a ma embere már csak a házasság megkb lése előli beszél. Ha pedig ezl elmulasztja, akkor a negyedszázados évforduló épen ugy nem talál csengő ezüstöt a láda-fiában, mint ahogyan a félszázados ünnepen sem lesz htr mondója sem az aranynak egy le laposolt étel reális eredményei közölt.
Hogy az ezüst csilingelő kacagása boldog emlékekel, gyermek örömeket, megértést és ssrrcietet, — az arany büszke cstl\'ogása hűséget, becsületei, jót végzett sáfárkodás tudatát és megérdemelt nyugalmat szimbolizál a házasélel ünnepeinek elnevezésében, — ezl a mai embernek már felelte nehéz megmagyarázni.
Olyan arany és olyan ezüst ez ami u valósághoz csak annyiban hasonlít, hagy n-\'gyon nehéz hozzá jutni és aki megfogta, annak a kezé bál is nagyon könnyen elgurul. (bt)
— Személyi lilr. Kolbenschtag Béla hilyettes államtiikár, Zalavár-megye voll főispánja I gn.np Nagykanizsára érkezeit.
— A közegészségügyi bizottság ülése. A közegészségügyi bizottság ma délután 6 Órakor ülést tart, amelyen a városi liszliorvosok beszámolnak a tpanyol-járvány stádiumáról és határozathozatal történik az elemi iskolák és ovódak megnyitása vagy további szüneteltetése felelt. 1
— A zalaszenttníll választás.
A megüresedett zataS\'éntgróli vá-.-laszttkeraictbenikiirl idő<öti válasz-fes ajánlasi határideje lejárv in, Gyömörey S ndorStJti földbirtokoson kívül más jelolt ajánlását nem nyújtották be. Oyömörey ajánlóinak száma 11.900, mig a kerület összes választóinak száma 13 500. Oyömörey; Sándor léhát a kerület egyhangúlag megválasztott képviselőjének tekinthető.
— Halálozás, ö\'.vegy bolfalusi Both Tivíid.rné szüleiéit nemesparki Czigány Erzsébet éleiének 76-tk évébrn, hosszas szenvedés ntán teg-nsp reggel vl-siaadia nemes kikét Teremtőjének. Eszményi anya voll, aki csak gyermekeim k élt. Temetése ma délután 3 órakor fog végbemenni a róni. kaih. temető halottasházából. -Az engesztelő szentmise áldozat hétfőn reggel fél 9 órakor fog bemu-laiialni a tercnc^ plébánia lemp\'orn-b in. A megboldogultban Benedek Rczsőné szüleiéit bollaluy Both Boriska, szcikrs lő neje édesanyjtl gyászolta.
— A pécsi színtársulat aj Igazgatója Kanizsán. Fodor Oszkár, a píesi színtársulat uj igazgatója billentette, hogy ma megérkezik Nagykanizsára, hogy a kanizsai sziniidény mcgállapilása ügvében a város ve-zelfségével és a Közművelődési Egye-sülellc-l tárgyaljon.
— A kórházorvosi állásokra — ériestllé.ünk szerint — m ii napig őt pilyázat étkezett be Ezek közül négy fővárosi, egy pedig Irlybell orvos.
— Liceálls ilőadás: „Oazdasági problémák." A Zrínyi M.klós Irodalmi és Művészeti Kör vasárnap délután 6 órakor a városháza dísztermiben liceális előadást larl. Előad Marosi Gíza felsőkereskedelmi Iskolai lanár „Oizdasági problémák" cimen. Éiekel a Nagykanizsai Vasutas Djlkör Lehrmann Ferenc karnagy vezetésével. Belépó-dlj nincsi
— Mentő-osztályt alakítanak a klskanlzsal leventék. A kiskanizssl leventék tervbcvcllék, higy sajál kebelükben egy menlö-oszlályl létesítenek. A felállítandó meniő-osztály felszerelésihez szükséges anyagiakat társadalmi utón gyűjtik össze. Nem kéls\'ges, hogy ez a terv a legszé. lesebb körökben megértő támogatásra talál.
— Szabadlábrahelyezett letartóztatott A keszthelyi csendőrök Tóth Henrik hévizszeniandrásí lakost nő ellen elkövetett merénylet gyanúja miatt beszállította a nagykanizsai kir. ügyészségi logliázbj. Dr. Atmdssy 0,ula törvényszéki vlzs-gálfblró maga elé vezettette Tóthot, akii kihallgatása ulán szabadlábra helyezett.
— Félszázados házassági évforduló. Zalaszentmihályről jelentik: Aranylakodalmái ünnepel\'e a napokban Stern Zsigmond illeni kereskedő és felesége. Ai egész |j!u örömmel hilrro.la el jókívánságaival a köz-liszteletben álló és arra érdemeket is szerzett házaspárt.
— A színházi park rendezése. A városi színház a jövő hónapban megnyílás alá kerülvén, a Közművelődési Egyesüld elnöksége azzal a_ kérelemmel fo\'dult a városi lanács hoz, hogy a színház korny-kél és a kertet ugy hozza rendbe, hogy ott az uluk és sé.ányok, a közvilágítás és vízelvezetés, mint az egész park oly állaputbi jusson, hogy az méltó keretet nyújtson a felépíteti színháznak. A városi lanács még a mai napon mrglesri Intézkedéseit.
= Koszorúcska. Visárnap. 20 án este 8 órai kerde tel a Kaszinó nagytermében láncvizsgál (ku*70 ucsitai) tartok elsőrendű cleányz-nével. Szivei plilfogási kér Guttentág \'áncl-n\'r.
— Feimflzetések u Szanatórium Egyesület február 5 Ikl piknikjén. Markoviis Aib:n Rtgyác 50, u|uépi Etek Ernő 40, C-\'erián Elek Duzs-nak 20, Nseykanizui Polgári Egylet 16, dr. D utsch Miklós ezredes orvos. dr. Sabján O.ula, ujnépi Etek Pál 10-10,líraellla Nőegylet.Lukács Vilmos gyógyszerész 8—8, Nagykanizsai Közraktárak 5, N. N., Farkas Vilma, dr. Králky litván, Bertin Ágoslonné, Sétyey T. rcsi G :lse 4—4, ciapi Sommtr Ignácné, Blumen-sebein Vilmosné, Kertész Lajosné 2—2 pengőt.
— Idősraki aulóvizsga Nagykanizsán. A szombathelyi gépjármű körlet vezetó|e Oroszlány rendőr-tanácsos él Laky ipaifőfelügyelö a tegnap délu\'án három órakor Nagy-kaiiitsán a Zerkovitz udvarbin időszaki sutóvizsgálatot tartottak. Ezen a vizsgán került bemutatásra az uj autóbusz vállalat hat^mas 32 személyes g-\'pkocsija is.
- Nagykorú tanoncok Iskolai kötelezettsége. Az érvényben levő rendelkezések szerint a nagykorú tanoncok a szakirányú tanc-ncokia-tás alól felmenthetők, illetve nem kell iskolába járniok. Az eljárás ebben a tekintetben mégis az, hogy az Illető tanoicnak szabályszerűen jelen\'keznie kell a szakirányú ta-uonciskoláhan bziratás céljából, ellenben az iskola igazgatója felmenti öt az iskola látogatása alól. Nyilvántartásba kell azonban a tanoncot venni, hogy felszabadulása alkalmából fiz íparoslanonciskolai végbizo--nyitvány helyen az iskola látogatásának kötelezettsége alól való felmentését igazolhassa.
- Halálozás. Deulsch János N.gykanizsa város régi köztiszteletben álló polgára éleiének 84 Ik évében elhunyt. Halálát gyermekei és előkelő rokonság gyászolja. — Temetése e hi 20-án vasárnap délután fél 4 órakor lesz.
— Tanllók üdülőháza Keszthelyen. A Magyar Tanítók Országos Eölvöi alapja megvásárolta űdlíőhtz és fiuinlernátus céljaira Keszthelyen a B.-ke fé\'e vindéglől a szálloda összes berendezésével együtt. Az uj üdülöhiz/al a Bilaton-parl eme nagy fejlődéi alalt álló fürdője: Kesz\'hely egy ériékes kultúrintézménnyel gyarapodott. A vendéglő és szálloda áiaüásn megtörtént.
A SZÓNOK
ina: WAGNER ANTAL
Láttam t Hallottam beszélni, nr.gy téren sok ember előtt. Remegtem I S nem szoktam félni, de ill kelleti, meri láttam őt.
Kidűllek, mint rossz fapalánk, vérbe borult, nagy szemet. Csattogtatta fogait ránk. S körülem örüllek neki.
Én féltem t Mint öklét rázta s hab ó szájával kiabált I Vad bika módján csatázva I Lábával verte szét a sárt.
Reszkessetek! Utcán a népi Zsarátnok, gyilok fegyvere, plroslángos a hajnalégi S dögletes az idők szele.
Reszkessetek! Itt az átok! " O-zkös gerendák füstje száll I Dögszagu búzt ont hullátok, a népharag gyilkol! Kaszál!
Mint nyáron dörgő fergeteg zúgott, búgott, üvöll a népi Borzongtam! 0.zlott a sereg, s váltán cipelte istenét. Milánó, 1921. _
— Műkedvelői előadás Keszthelyen. A keszthelyi Rjnolder intézetben most vasárnap, 20-án és 21 én előad |ák a Usieuxi Mi ér virág című színművel a keszthelyi II. templom épitése javára.
— Somogy a balatoni hajózásért. Mint ismeretes a balatoni-hajózási a Máv és Délivasut közösen átvették. Az u| érdekeltség a Balaton menti vármegyétől anyagi támogatást kérte, igy többek közöli So-mogyvárrncjgyétöl 20.000 pengő évi szubvenciót. Simogymégye ezt az az összeget nem adji meg, de érte-silelte sz érdekeltséget, hogy hozzá kiván járulni a balatoni hajózás fellendítéséhez és mezéit a régebben adoll szubvenciót ezu>án it folyósítja.
— Kilenc hold erdőt kaptak a cserkészek. Érdekes példáját adta Sopron város vezetősége annak, hogy mi mindenre nem jul egy város gondoskodásából. Sopron városa ugyanis egy kilenc kat. hold terjedelmű ri\'.ka szép erdőt adotl az ottani cserkész-csipatoknak. A boldog cserkészek már át Is vélték tulajdonukat ís megkezdték a caa-palonkéntl feloszlást. Több csapat már megkezdte az erdei építkezéseket cs;rkész-módra. Egy tó is van az erdőben. Bboől tavasszal hal-telep, nyáron fürdő és télen korcsolyapálya kerül kl. Téli táborozásra földalatti lakásokat építenek.
Amit o tanító sem tud Jancsi: Mama, azt mondtad, hogy nem szabad, senkit megülni, akt kisebb nálunk. Mama: Igen. Ml történt? \' Jancsi: Ird meg a tanítónak. Ugy látszik. 6 nem tudja.
— Ugy-c ,zép volt a hajam a bálban ?
— Igen.
Kapható
Vágó Endre lUaliiertáfltlki
Fóut 14.
-^gW-Miruilr 10-
7-AI.A1 KÖZLÖNY
Idfijáráa
A nagykanizsai mcteorotcglal tn.g-tlgjalő falantáaa: Pititeken x Mintrtík-M: Heggel 7 ónkor +2-7, délután 2 órakor -H*>« eale 9 érakor —1-5.
reífióut: Reggel éa délben borult, este kissé telhfe égboltoul
SttUrdny: Reggel és délben Északkelet, este Északnyugati azél.
A Meteorológiai Intázet jetenUac sze rlnt vállozékony és egyelőre hideg Idö, szórványosan csapadékkal és 1-welek gyengülésével.
— A postaa teljesítménye sokmilliós száraokban. A Magyar Statisztika Szemle klmutalást közöl a posta, távíró is távbeszélő 1926. évi lorgalmáról. 1926 bán feladtak 24.9 millió ajánlott küldeményt, 1.930 millió ért