Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
40.14 MB
2010-02-26 20:57:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1698
5394
Rövid leírás | Teljes leírás (1.55 MB)

Zalai Közlöny 1928. 026-049. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
68. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

88. évfolyam, 26. szám
Nagykanizsa, 1928. február 1, szerda
Ara 14
fillér
POLITIKAI NAPILAP
Sierktaztóaég és kiadóhivatal: Fft-ul 5. izám. Keszthelyi llókkladóhivatal Kossuth La|os-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarils Lajos
Előfizetési ára : egy hóra S pengő 40 fillér
Európa békéjét féltik a cseh szociáldemokraták Serédi hercegprímástól
Prága, |an. 31 (Éjszakai rddtójetentis) A cseh szociáldemokratapárt interpellációt jegyzett bs dr. Serédi Jusztínián blbomok-bercegprimás beszédeivel kapcsolatban.
A félhivatalos Pcster Loyd ize-rint, — mondja az interpellác\'ó —
a bíboros Magyarországra történt bevonuláia alkalmával olyan kijelentéit lelt, hogy .amíg nincs Igazság, addig nincs béke". Bizonyára erről előzetesen tudomása volt a kormánynak, valamint beleegyezése is megvolt hoiz«, mert enélkül nem tehette
volna meg és fel\'ehető, hogy mi-uán Serédia p\'.pabizalmasa, a római szentszéki udvar is tudotts beleegyezését i\'dta a beszédekhez. A c<eb szo-ciálislák Serédi kijelentéseitől az európai békét fél ik * kérdik a kormányt, mit szándékozik e kérdőéi tenni?

Ha meghiusul a megegyezés, akkor sem adja fel a kormány álláspontját az optáns-perben
Budapeit, Január 31 (Éjszakai rádtőjelenUs) A képvi selóbáz külügyi Dizottsága ma dél élőit tartotta januári ülését Pekdr Oyula elnöklete ala\'t, melyen a kor mány részéről dr. Valkó Lajos külügy miniszter jelent meg
Elsőnek Gratz Ousztáv dr. volt külügyminiszter szólalt fel és
*z erdélyi 4)1 rtok perek ügyét lette szóvá. Helyesli azt a gondolatot, hogy a kormány kész egyezkedni a román kormánnyal teljes jogi álláspontjának fenntartásával. Az~a véleménye, hogy ez igen jótékonyan fogja továbbra is befolyásolni az eurfpal közvéleményt a mai javunkra, miután mi — bár hangoztatjuk elvitathatatlan |ogi álláspontunkat — készek vagyunk tárgyalni a megegyeiés lehetősége felöl.
A szentgotthárdi esetről szólva kijelentette, hogy az bár egyszerű Jelentéktelen vámlncidens, melyben a magyar szakközegek a leg-korrektebbfli |ártak el, azonban h cseh és általában a kisantant sa|tó, sajnálatosan pedig a német sa|ió egyrésze is, ellenünk való hajszára használja ki.
A külügyi bizottság ülése
Kifogásolja a népszö\\elségnek esetleges azon határozatát, hogy Magyarországnak magát alá kelljen vetni uz Invesztigiclós eljárásnak, hololt ebben nmes Is benne Magyarország képviselője. A kisantant ié^i moja»« szerint minden konferenciájuk előtt igyekszik olyan momentumokat keresni éj cllc-nünk kihasználói, hogy a maga egységének és létezésének szükségét hanuoztassa.
Gömbös Qyula táiékozlatást kér a kisantant haderejéről. Ma|d szívA teszi, hogy a tavaszt tenyészállat és gazdasági kiállítás alkalmából a Balkánon nagyobb propagandát kell kl fejteni. Majd azou Óhajunk ad kifejezést, bogy a külügyi bizottság ütései Irpvenek nyilvánosak.
Pékár O/ula elnök válaszol erre vonatkozólag és f -Ivilágositji Oom-böit óhija IcIjcsttheletlenséKe felöl.
Walkó Lajos külügyminiszter:
Az erdélyi optánsok blrlokperében gróf CsáJcy szerepit tisziazottnak Iá1 ja. A népszövetség máicius elején isméi összeül. Addigra a magyar-román biitokperek ügjében tiszta helyzetet kell teremteni.
Ha a megegyezés nem sikerül a román kormánnyal, akkor sem adja fel a magyar kormány ebben a dologban elfoglalt Jogi álláspontját. Hí az invoztigtciós eljárásra tényleg sor kerül, a kormány akkor is megvédi érdekeinket. Gömbös Oyula felszólalására kijelentette a külügyminiszter, h\'igv már négy hónapja folynak kereskedelmi és gazdasági tárgyalások Jugoszláviával és ameddig ezeknen megállapodások nem létesülnek, addig nem Irhet szó a mostani forgalom kibővilés...