Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
45.63 MB
2010-02-26 20:59:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2070
6411
Rövid leírás | Teljes leírás (1.72 MB)

Zalai Közlöny 1928. 050-075. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
68. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

88. évfolyam, 50. szám
Nagykanizsa, 1928. március 1, csütörtök
Ara 14
fillér
POLITIKAI NAPILAP
Sicrkcutótfcf éi kiadóhivatal: Fö-ut 5 izim. KuatheJyl H&kladiShivaUI Koaaulh l.a]o» u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
litfltiielési ára : egy hóra 2 pengö 40 űlltr
Horthy Miklós
Nyolc esztendeje ma, hogy Magyarország kormányzója, vitéz nagybányai Horthy Miklós, egy végső pusztulás szélén álló nemzet akaratából elfoglalta államfői székét.
A népek kálváriájának minden stációját végigszenvedett ország az ő személyéből sugárzó energiákba horgonyozta minden bizakodását. Ó volt az egyetlen fix pont abban a feneketlen kavarodásban, melyben a világháború folylán egyensúlyát veszített Európa közepén, ez a koncnak odadobott ország nyugalmi helyzetének magvát kereste és megtalálta.
A kormányzó személye, mint egyetlen csorbátlanul megmentett tekintély, stabilis súlypontja lett az újjáalakulás emberfeletti erőfeszítéseinek.
Az ő nífa vok az az archimedesi pont, melybe megvetette lábát a magyar élnl-akarás és Európa csodálatát kiváltva, kifordította tengelyéből a halálos Ítéletnek elegendő esztendők kimért pályáját, megfordította azt és nyolc esztendő próbatevő lendületével ismét tényezőként állította a nemzetek porondjára ezt az országot,
Csonka országunfc: kőiül a rombolás acsarkodó szelleme helyett ma már egyre biztatóbban bontakozik ki a müveit Európa nemzeteinek elismerése, ami nemcsak a történelmi ezer esztendőnek járó tisztelet csupán, nemcsak a nyugat hajdani testőrének járó megbecsülés, hanem az jelen héroszi munkájának csodálata, élet-energiák fel-Ismerése, ráébredés köröskörül arra, hogy Magyarország van és ennek a kontinensnek népei közt olyan értékeket reprezentál, amikre szükség van a középeurópai katlanban.
Nyolc esztendő eredményeként ma már nemcsak ismerik és számba veszik ezt az országot, hanem az európai konstellációkban számottévő nemzeti egységként versengenek barátságáért. Még amikor minden lépésünket az ellenséges érzii-letü szomszédok megafonja harsogja bele félre nem érthető rosszindulattal a nagyhatalmak
politikai versenyébe, — még akkor is visszatért önérzetünk büszkeségével állípithaljuk meg, hogy a nyolc esztendő munkája Magyarország felett egy szörnyű pusztulás után uj élet alapjait vetette meg, amely alapokon olyan szilárdan áll ez az ország,
hogy már ijedt idegességgel is számolgathatják rabló szomszédai nyugtalan lelkiismeretük rémképeit.
Az állam külső és belső tekintélyének reneszánszát jelenti Horthy Miklós neve a magyar történelemben. Az államalkotó
tekintélyek visszaállításával a magyar haza megmentését és uj felvirágoztatását köszöni Horthy Miklósnak ez a nemzet, amely leglegendásabb hőseinek pan-theonjában fogja ezt a nevet megőrizni, valameddig a történelem magyar névről emlékezik.
Románia elutasította a magyar kormánynak az optánspörben egyezségre irányuló javaslatát
A román kormány a 11 millió aranykorona magyar jóvátételből akarja „levonásba hozni" a 300 millió aranykoronára rugó kártalanitást
A hármas-bizottság jelentésének elfogadása előfeltétele a román kormány „szívességi" ajánlatának
Rudiipeat, teliruár 29 (Éjszakai rádió jelent és) A Magyar Távirati Irodával illetékei helyről a következőket közlik : A magyar kormány, mint ismeretes, november 15 éo, leijei j"gi felfogásának fenntartása mellet\', a magyar román optán»pcrek ügyében |<w<ialat\'al fordult a román kormányhoz. Eszerint a már kis&jálitott és kiosztott birtokok, erdők után a magyar tulajdonosok a román kormánytól méltd-ryos kártalanítást kaptak volna. A ki nem oizlolt etdöket és gazdasági területeket a magyar tulajdonosok terméizelben kaplák volna v.ssia.
Erre a magyar ajánlatra a ro.uán kormány a mai nap >n futtatta el válaszát a magyar kormányhoz és abban
a leghatározottabban visszautasítja a magyar kormány ajánlatát az egyezkedésre vonatkozólag.
Egyben a köielkező ajánlatot leszi a román kormány :
Ha a mafyar kormány elfogadja a népszövetség bSrman bizittsJgá-nak jelenténél, akkor R mánia liuj-landó hoz#ájáruluí, (d* precedenst nem kíván belőle alkoln ), hop.y
a magyar tulajdonosokat a \' jóvátételből kártalanítsák,
amiből igy bfzonyoB örtzeg levonat-ník. Ez Románia récéről „\'x<n-cia" cselekményt jelenlétié, melyet Románia leljes szuversniláiának fenntartása mel ett fajául, hogy ezzel is bebizonyítsa, hogy rein táp\'.ál semmiféle ellenséges iudulatot a magysr optánsok irányában.
MigAtól ér!, tődifc, hogy a m\'gyar koimány fiietné az optánsokíd ér nrm opláníokal is (Románia jóvá lé\'cfi izámlájáre) ár, ezek artozninak ebixn az egeiben
visszavonni Románia ellen folyamatba tett pereiket.
Természetesen Romária e:ne ajánlatában döntŐMck tekintik a liirmas bizollcág javaslatán ;k elfogadást.
fíudiipjst, t \'br. 20 (Éjszakal\\rddló-jelentés) Budapesti Értesítő: Migyar poliiisal kOiOkb.n Romlnii ajánlatát a magytr kormány békés szellemtől áthatolt propozidój;nak megcsúfolásául tekintik, amtenyib. n Románia ízi kMnji, hogy a m*gyjr kormány térjen le j)gi álláfpon\'jától éi ezzel fogsdji el R .mánia állérponljái. Kű-löihen is Migyarország jóvátételi kötdezdlFégr, mely 1931 IŐM943-lg részetekben fizetendő, 11 millió nnnykorona. Ez a
II millió aranykorona még csak a kamata sem lehet a kártalanítási ősszegnek
at opHnsok pi-r.b ügyébei, mert
a kisajátított 600 ezer katasztrális hold 300 millió aranykoronát reprezentál.
M gyár p iliiikai körö\'t a legnagyobb mr(,\'botríín1\'ozltssal\' fogadjtk Románia ajánlatát és ebben tanúbizonyságát lalj\'k armrk, higy R>máoia ré-g érői hiányiik n békés izándék.
u\\i\'uxruMVu\'Liriru\'>*i-i*i-i*i-*i*i*i*---•*•*.....................................................
A kormányzó amnesztiát rendelt el a politikai elitéltek számára
megválasztásának mai nyolcadik évfordulója alkalmából
Horthy Miklós kormányzó megválasztásának nyolcadik évfordulója van mi, amitorizdgszcite inegünnep .ioek.
Zsltvay Tibor házelnök ma délelől\' fog kihallgatáson megjelenni a kor mányzónál, akinek a képviselőház
üdvözletét tolmácsolj!.

Budapest, febr. 29 (Éjszakai rádió-jelentés) Horthy Mintós kormányzó nyolc éves kormányzói müködéKC alkalmából nagyszabátu rnriesztiát rendeli el, mely politikai bűncselekményekre vonalkozik, h i a gz<ibaluá6-
vesztés ideje az 01 ével nem tia\'aJji mrg. VonMkozik n kegyel-m az államfő és a királyi ház tagjiinak mcgíéíléüc miatti vé\'ségf.kre, a magyar állam és nemzet mtg\',cc.>fllé6e elleni vétiégekri\', ar. alkotmány, a törvény, a hrtióiág, vagy hatósági közegek ellen elkövote\'t izgitásokra, a vílii.ztójog ellen elkövetett btln-cieltk nínyekre, valamint egyi\'b ma-gánlerméiflti bOncsrl kmípyek e.hi azokat poll\'ikai okokból, vagy indokból követték el. Az amnes/lia .i!á ei.ólt Ugye háiom hónapon belül kell el
iotézéi\'t nyerjen oz eiröl megjelent koimái.yzói kéziat érlelinébeu.
Miniszterek kitüntetései
Budapest, f.bru\'.r 29. (Éjszakai rádiójelentés) A kor.nányzó a miniszterelnök előterjesztésére gióf Klebels-berg Kunó kullu:z-, Mayer Jánns földművelésügyi mln\'sztert a luza tflpr.iáliíiása, a magyar kuliura fej-leuziéat\\ a mezőgazdaság előbbre-vilele körül kifej elt felbecsültietellen sznlgMalmk elismeréséül az 1. osztályú magyar érdemkereszttel tün telte ki. Ugyancsak I. oszt. érdemkereszttel tüntette ki a kermányzó gróf Ráday üedeont.
JL
XALAI KOELOmr
10BB márdus 1.
képviselőház pénzügyi bizottsága befejezte a költségvetés általános vitáját
A miniszterelnök és a pénzügyminiszter felszólalásai
SudapMt, február 29 A képviselőház pénzügyi bizottsága ma folytatta a költségvetés tárgyalásit. A kormány részéről Bethlen István minisztere/nők,fludJános pénzügyminiszter, Hermann Miksa keres-kedelemügyírainiszler, Sztranyavszky és Jakab Oukár álUmtltkárok Vittek részt.
Oadl Qaszton kifogásolta az adók nagyságát és az adórendszer hiányait tárta fel. A köhségveiést elfogadja.
Bt/ó Pál llltakozolt Qaál 0 suton ama megállapítása ellen, hogy a nagy-ipír a külkereskedelemben passzivitásra törekszik. A mezőgazdaságban az értékesítés mrgszerve-zese a fontos. Kiemeli a Nemzeti Bink helyes vezelését. B zik a nemzet jobb |övöjéb;n, bizik a korm/ny-ban és a koltcégvetést elfogadj). Hingsulyoxta a kormány beruházási programjának fontosságát. Meggyőződése szerint jobb gazdasági politikát szociális szempontból sem tudna folytatni semmi/éle kormányzat,
amely a msi helyére lípn«.
Óról Bethlen István miniszterelnök
rámulatott arra, hogy a mezőgiida-ság helyzete azért vált nehezebbé, mert a közős vámterület megszűnt. A kormánynak nem volt szándékában a magas Ipari vámok forszlro^ sása, az autonom vámtarifa nem a kormány politikájának volt a kifejezője E téren az OMQE és a OyOSZ kiküldőiéinek tárgyalása alkalmával jött létre a megegyezés, amely az autonomvámtaiifábancsucsoiodott ki,
A bennünket körülvevő államok belpolitikai szempontból tekintették ezt a kérdési,
így ezek az államok nem voltak h»j-landók azokat az engedményeket megtenni, amelyekre valamcniyl érdekeltség és a kormány is számitotl.
A magyar kormány más politikát nem követhet, mint néhány vámtételnek a bekövetkező tárgyalásokon való megvizsgálása után a mezőgazdaságra és fogyasztásra gyakorolt hatását revízió alá venni. A kormányt a tárgyalásokban egyetemes nemzeti szempontok vezetik.
Bud János pénzügyminiszter egyik ellenzéki felszólalásra vála-latzolva hangoztatta, hogy a magyar pénz ériéke nem csak nálunk, hanem az egész világon a legnagyobb stabilitásnak örvend és ezt mindenütt, a világpiacokon kivétel nélkül az összes pénzügyi és gazdasági körök elismerik. Rámutatott arra, hogy
nálunk még kisebb az adóteher, mint a nyugati államokban.
Nem kilogásolható az adórendszerünk sem, mert a külföldi állsmoké még komplikáltabb, mini a mienk. Szükségesnek tartja az egyenes adónak kidolgozását ugy, mint az más államokban is történik. Kijelenti, hogy
nem áll az, mintha a könyveket az adómegállapitásoknál nem fogadiák el a hitóságok, de szükséges, hogy csak jól vezetett könyveket lehess in tekintetbe venni. Szükségesnek tarlja a közmunkaválság revízió alá vételét. A lisztviselöi létszám magassága a háború alatti viszonyokra vezethető vissza, amelyen még rontott a háború elvesztése révén biállott szomorú helyzet.
Szükségesnek tartja a tisztviselői létszám további apasz-tását
is, de ezt nem erőszakos utón, B-listákkal, hanem a
megüresedő állások be nem tOltéae utján ^ kívánja elérni. A létszámupaszlásl elsősorban a közigazgatás és számvitel utján akarja keresztül vinni a kormány. Rendkívül fontosnak tartja
a földreform finanszírozását, ebez azonban meg kell leiem:enl a szükséges jogi feltételeket. Az ország mai tőkeviszonyai mellett
csak külföldi tökével tartja a kérdést megoldhatónak. A
kérdés megoldásának két szempontból van fonloisága. Az egyik ax, hogy a földbirtok megizabsdul a mai súlyos természetű adósságtól, a másik az, hogy forgótökéhez jut, amely a termelést célzó beruházásokat is lehetővé fogja tenni. A kormány mindent meg tesz
a termés fokozására és III utal a földművelésügyi miniszter intézkedéseire. Kiemelte a pénzügyminiszter a műtrágya használatnak fontosságát, aminek fokozása céljából foglalkozik azzal, hogy nem lehetne-e ezt a kérdést bizonyos
adókedvezményekkel
összekapcsolni. Kijelenti, hogy az export hlíel kérdését is meg akarja oldani. \'
A bizottság ezután a költségvetést általánosságban elfogadta. — Majd a
vallás- és közoktatásügyi tárca
költségvetésére lértek át, melyet Ober-hammer Antal ismertetett. Részletesen ismertette a népiskolai rendszer kiépítését és a költségvetés számadatait.
A b zotlság ezután holnap délelőttig megszakította tárgyalását.
Reischl az állategészségügyi javaslatban, Kray a tisztviselők védelmében
szólalt fal ■ képviselőház üléséin
Budapeit, február 29
A Ház harmadszori olvasásban elfogadta a numerus clausus módosításáról szóló törvényjsvaslatot, majd folytatta az
állategésiségügyről szóló törvényjavaslat vitáját.
Malasks Qíza kifogásolja, hogy a javaslat nem szabályozza, hanem változatlanul meghagyja a mai állapotot. Rendezni kell a husvlzsgálat kérdését.
Frühwlrih Mátyás Ismerteti az elmúlt évek állatklvltell statisztikáját. E téren Is törekedni kell a többtermelésre. Határozati javaslatban kérte, hogy a kormány propagandát Indítson a fertőző állatbetegségek elleni védekezésről és szok gyógykezelésről. A javaslatot elfogadja.
Reischl Richárd örömmel üdvözli a javaslatot, meit szerln\'e a rendezetlen állategészségügy miatt
évente 25-30 millió pengő kára van az országnak.
Beterjesztett határozati javaslatát) in kéri a kormányt, hogy a karaván-cigányokat megrendszabályozza, mert ezek terjesztik a baromfi és sertés betegségeket. A javallatot (llogadjs.
Jókai Ihász Miklós szerint a javaslatnak nemzeiközl viszonylatban ls nagy a jelentősége, mert eiösíti és elősegíti a külföld bizalmát velünk szemben.
Napirendi felszólalás formájában Kray István báró Qaál üiszton tegnapi beszédével szállt vitába. Elismeri, hogy vannak
hanysg tisztviselők, de ebből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy a magyar tisztviselői kar ne teljesítené pontosan és lelkiismeretesen a kötelességét.
A magyar tisztviselő mindig hivatása magastatán állott.
hazaflasan viselte sorsát és nem vett igénybe olyan eszközöket helyzete javítására, mint a külföld tisztviselői. Elítélendőnek bélyegzi azt az állítást, hogy a bajoknak a menekült tisztviselők lennének az okozói.
Az O\'és délután 3 órakor ért véget.
Pótválasztág lesz a szigetvári kerületben
Nádassy és Nlcsovlcs vezetnek a szavazás lezárásakor
Kapoivár, február 29 (Éjszakai rádlójelentés) A szigetvári választókerületben ma volt a képviselőválasztás este 9 óráig a következő eredmények alakultak ki: Nádosy Elek 5228, Nlcsovlcs V«ul 2912, Kelemen István 2391, Fekecs Vendel 1041. Már csak ktvés helyről nem érkeztek be a végső eredmények és igy ma este lezárják a szavazást, az eredményi csak holnap hirdetik ki. Bizonyosra vehető az edd\'gi számarányokból, hogy Nádosy és Nxsovlcs között pótválasztásra kerül sor.
Zürichi zárlat PáiU JU 43\'.i, Loadoa U SC/a. Ncvroik &IB35 Brauel 72 40, MIIino J7\'49, Midrld 87-771-1, Amftaidaa 201 97\'/i, Baiia 134 C5, WUn I*20, SotU 3 7»\'/i Práft 1B-3Ö, Vtn« 58 25 Badapait 90 82\'t, K*l(iád 9-I3\'/í, ttuuail 3 19
Fehér függönyök mögött... ^
Idekünn a közömbösen dübörgő életforgatagban csak kevesen tudnak arról, hogy valahol hófehér függi, nyök mögött lázas, serény munka folyik.
Szorgos és müvéül ügyességű apácák s a nekik segítő női kezek nyomán halmozódik fel sok csudaszép holmi, amelyből Immáron egy valóságos kis kiállításra való gyűlt össze.
A csöndes, tiszta folyosókon s a fehér ajtókon át kedvesen tessékel előre egyik kedves nővér s szinte átszellemülten nyomja le egyik fehér ajtó kilincsét, meri Itt a feltáruló ajtó mögött most az 6 kincses házuk van.
Ugyanis Itt vannak kláUltva a tombola tárgyak, melyeknek jegyeit az Irgalmas nővérek nagy hUDk bt-zodalmdval a napokban küldik szét az emberek közé, azzal a reménnyel, hogy a befolyó összeget, majd az uj kápolna berendezésére és díszítésére fordíthatják.
Ahogy szétnézek ezen a rengeteg finom és szép kézimunkán — hol még a legszerényebb darab ls túlhaladja a tombolajegy árát, — szinte meghatódás fog el íme, az Irgalmas nővérek halk, szerény megmozdulása Kanizsa közönségében már a kezdet kezdetén mennyi megértésre, finom figyelmű hozzdsegltésre talált I Meri a szebbnél szebb dlványpámák, tü párnák, remek kulcs- és zsebkendő-tartók, az ízlés mlrden leleményességével öltöztetett teababák, szalon bohócok, szóval az Iparművészet százféle ötlete, meglepő találékonysága gyarapítja ezt a valóságos kláHHds-számba menő gyűjteményt, melynek tekintélyes része — Innen kívülről — egy egy hálás sztv ajándéka, akiknek emlékezésében nem fakult el ax ágya fölé hajoló fehér főkötős apáca szelíd vigasztalása, szerető dpotáaa.
Ezeknek legtöbbje sietett letenni kézimunka remekét, hogy hálás szívvel áldozzon a kedves nővérek fehér álmánál? megvalósulásához.
A sok pompás selyempárna M-zött egy bájos francia baba csücsül -konfldensül, tágra nyitó Ibolyás kék szemével, mintha maga Is csodálkoznék, hogy miként ls csippent tót ? A kedves nővérek bájos problémája most ez a baba, hogy vájjon kifogja megnyerni ?
Egi nagy, díszes selyem párnát hoznak épen, mely őszinte elgondolást vált kl mindnyájunkból.
— Jaj, ha én nyerhetném megl — kiált fel lelkesen egyik fiatal nővér.
— MII csinálna vele, kedves nővér ? kérdem egészen asszonyos kíváncsisággal.
— Hát... újra csak eladnám s megint csak a kápolna javára adnám — mondja boldogan.
Elnézem, ahogy boldogan rakos-gálnak s elégedetten szemlélik a sok figyelmes ajándékot. Valami van az arcukban a gyermekek szelíd ölöméből, ami valahogy karácsonyi hangulatot ébresztget a lelkemben, noha künn már langyos böjti szél fújdogál... Az Irgalmas nővérek, akik a legnagyobb önfeláldozással végzik az emberszeretet legszebb és legnagyobb munkáját és mint Ilyenekben — Innét kívülről — be, a kórterem fehér ágyaihoz annyi bizodalom vezeti a betegei és hozzátartozóit és amelyben még senki nem csalatkozott soha, most az Irgalmas nővérek küldik kl —- közénk hasonló bizalommal azokat a kis reménycéduláikat, melyeknek Jövedelme közelebb viszi őket tervük megvalósulásához, hogy a
1908 má\'ritu 1.
lkU\\i KÖZLÖNY
<
i
i <
Férfi- és női-szövet, selyem, mosó, kanavász és vászon
maradékokat mr MA
igen olcsó árban árusítunk Kisfalud! és Krausz divatáruháza az Arany Kakashoz
> >
nagyobb s több hívet befogadóképességű uj kápolnát arányaihoz képest berendezhessék s előkészítsék mindazoknak, akik szorongatásaikban,, szenvedésükben és aggodalmaikbati mindenkor bátorítást és megnyugvást találnak ott.
Az a kincses szoba már megmutatta, hogy kérésük nem volt pusztában elhangzó kiáltás, megmutatta, hogy nagy hálák szálat vezetnek oda... bátran hihetjük tehát, hogy felekezeti külOnbsig nélkül, minden kéz megmozdul egy egy tombolajegy után, hogy megmutassuk, akik érettünk a legönjfeláldozóbb hivatásra, mindig tettre készek, azoknak nem szabad csalatkozniuk bennünk Mu lassúk meg azzal, hogy most minden kél tettre és segítségre kész leg,en.
B. Barótt Rya.
A mai nappal lép életbe az 1928. évi X. t.-c.
Nagykanizsa, tcbfuir 2U
A mai nsppil lép éleibe ai uj bűntetönovella, amely több, mélyrehaló váliozást hoz.
Eliöioiban az úgynevezett bűntttő-jogf értékhatárt pengöéitékben áHa-pll|a meg. A 200 pengőn aluli értékben elkövetett vagyon elleni bűntett (mint p. o.: sikkasztás, lopás) vétség. Ei a békeidőbe való viaizatéréat jelenti.
Jelentékeny reform a pénrbünte-tésík u] szabályozása. A legkisebb pénzbüntetés I pengő. A legnagyobb bűncselekmény esetén 20.000 pengő, vétség esetén 8000 pengő, kihágás esetén 600 pengő.
A pénzbüntetést csak abban a? eselben fogják alkalmazni, ha valaki bűncselekményt anyagi vágyból vagy jog\'alan vagyonszerzés céljából követ el.
A perorvoslat terén Is uj rendet hoz be az 1928 : X. t.-c. Ha az egyik fél fellebbezést jelent be az Ítélet ellen, ebben az esetben a felsőbitó-ság előtt a másik fél Is csa\'lckozlis-tik a perorvoslathoz.
Külön in\'ézkedik a megrögzött bű-nösökrfil, akikkel szemben a novella halálosabban védi meg a társadalmat.
A nagykanizsai törvényszéken az u) bűntetórtovellát a birák, iilkárok és jegyzők alaposan áttanulmányozták, hegy teljesen felkészülve a kai mazhassí k.
Az 1928. évi X t.-c már a legközelebbi héif\'i büntetőtárgyaláson alkalmazásra kerül.
— Scliwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
összeírnak minden olyan egyént, aki hat középiskolát végzett, vagy szellemi pályán működik
A kereskedelmi miniszter elrendelte a szellemi munkások összeírását, amit végrehajtanak Nagykanizsán március 1. és 15 Ikc kőzött — összeíró biztosok járnak házról házra
Nagykanizsa, tebrulr 29 Mint ismeretes, az országgyüléa felsőháza határozata folytán a kereskedelmi miniszter az ország összes szellemi munkásainak összeírását rendelte el, melyei a képviselőház is jóváhagyóit.
Ez a statisztikai müvelet rendkívül fontos lársadalompoliiikai célokat szolgál, amennyiben at ország helyie-állltásának munkájában vezető szerepet vivő szellemi munkásréteg létszámát, tagozódásit, képzettségéi és szociális viszonyait van hivatva lel deiitenl, hogy a kormányzat az összeírás után a szellemi munkátok tát-sadalmántk felsegitése érdekében megtehesse a maga Intézkedéseit.
llyeoformán az adatok felvétele nemcsak szorosan veit közérdek, hanem az adatszolgálók, tehát a szellemi munkások nyilvánvaló egyéni érdeke is.
Most Sabján Gyula dr. polgármester a fenti értelemben kiadta Idevonatkozó hirdetményét, mely szerint
Nagykanizsa r. I. város területén az összeírást szimláló biztosok teljesítik, akik munkájukat házról-bázra járva végzik el.
A számláló biztosokat a polgármester Igazolvánnyal lálja el s fel-jogoii va vannak ezáltal, hógy a nappali óiákban minden egyes lakos lakásába beléphessenek az összeírás végrehajása céj\'ból. Az összeírás március l én, csütörtökön kezdődik és tartama március 15 lg terjed. Kiterjed az összeírás az 1928 március hó I én városunkban tartózkodó minden olyan egyénre, aki legalább hat középiskolát végzett, tekintet nélkül jelenlegi foglalkozására, továbbá mindazon egyénekre, akik bár hat középiskolai végzettséget nem tudnak kimutatni, de mégis szellemi pályán vannak elhelyezkedve.
A polgármester ezúton is felhívja a város lakosságál, hogy az összeiró biztosokat fontos szociálpolitikai munkájukban támogassák.

Egy 15 éves flu leszarta farsangi haragosát
A nemesszeri maszkabál véres epilógusa
l\'ncja, lebruár M
(Saját tudósítónktól) Nemesszer SuntpHeiur község felett a kultúrától elzárt helyen fekszik, ahol az egyes családok közölt a késelésig menő gyűlölet nem ujiág.
Vasárnap délu án kiizzadva jött a küldönc Pdcsára orvoséit, mert Fekete Józsefei konyhakéssel megszurkálták.
A véres késelés előzménye még a húshagyó keddi maszka járás a nyúlik vissza.
Fíkele Jinos 27 éves legény álar-cosan beállított egy mulatozó társasághoz és — mint ilyenkor szokás — mindenléle mókázással mulattatta a jelenlevőket.
T. J tosef, 15 éves gyerek és bátyjai régi ellenségüket sejtették a maszkában s biitatták a gyereket, hogy tépje le az uj vendég álarcát. A gyerek bátyjai védelme alatt vállalkozott is a fekdalra és letépte Fi-kete álarcát. Az inzultus módfelett felboszan\'otta Feketét, de eltűrte a megalázást.
Vasárnap délután a szép idő kicsalta az u\'cára az embereket, a legények, felnőttek pénzfeldobóst játszottak. Fekete is odament az egyik csoporthoz, melyben ott látta a 15 éves T. Józsefet is, akit ekkor az álarc letépése és fecsegő boszantásai miatt felpofozott.
A flu dühös haraggal futott haza, bilyjait hívta segilségül; any|i szeme láttára felkapta a vasnyelü kést és testvéreivel együtt rohant viisza.
A fiu 19 éves bátyja neki lámadt Feketének, dulakodtak, dulakodás közben a 15 éves flu hitül két kés-szurásl ejtett Feketén, melyek köiűl az egyik 35 cm. mély sebet ejtett. A seb dr. Tvarosek László körorvos megállapítása szerint nem életveszélyes 8 mert a tettes kiskorú, a csendőrség mellőzte az őiizelbevélelt.
= Húsvéti maradékvásár megkezdődött Singer József és Társa divatáruházéban. Mindenkinek saját érdeke, hogy az olcsóságról meg-gjöződést szelezzen.
NAPI HÍREK
NAPIHEKU
Március I, oaütörtftk
Kómái katolikus: Albin Protest. Albin Izraelita: Ailar. hó 9 Nap ke! iCKgel 6 óra 41 perckor,
nyugszik délután 17 óra 45 perckor. •
Ker. Jót. Nőegylet házi teája délután
r> Arakor (dr. Szigetliy Károiynánái).
Izr. Leányegylet hulturestje a Várost Színházban lel » órakor.
ESTE...
Este. kisír e jár,
Ezüstszékbót ragyog rúm a hold K<lr . .
Keresem, ami nincs, keresem, ami van, Keresem, nmi voll I. . .
Este, fekete híj ■
Milliónyi mécsesek vtlru .
I dj . . .
Tiétek a tegnap, tiétek a hohuip, Tiétek a milmn .. .
Este, ezernyi gond.
Bizalmas, kelhis lágy sutogás Monilil
Miért mindig csak én, miért mindig cs.i ti Miért mindig csuk más \'é
F.sle, késAre Jdr.
EzUstszékbil ragyog rdm a hold Kdr . .
Keresem, ami nincs, keresem, ami van, Keretem, ami t oll I. ..
KRÁMER ENDRE
— Személyi hlr. Az alispán dr.
Forintos László közigazgaláai gyakornok tb. szolgabírót, aki a kanizsai láráslőszolgablrótágán teljesített szolgálatot szolgálati érdekből a sümegi főszolgabirósághoz helyezte át. — A nagykanizsai veudéglös szakosztály legutóbb tartott ülésén a szakosztály jogtanácsosává dr. Bakos űizs ügyvédet választotta.
— Jegyzőválasztás. A felsősze-menyei körjegyzőségben Salamon Bálint oki. jegyzőt egyhangúlag aljegyzővé választották. Az u| aljegyző állásit nyomban el is foglalta.
— Vetőmag újdonságok. A világhírű Maulhnei Ödön rnn«?termelO és magkereskedd ni rt. 114 oldalra terjedő, művészi kivitelű uj főárjegyzékében az edd g isméit gazdasági, konyhakerti és vlrágmígvakon kivűl, gazdasági magvaknil Is oly újdonságokkal találkozunk, melyek bel- és küllöldi termelők áltil év itedes kísérletezés és nemesítés ulján állíttattak elő. Csodás dolgok ezek. A cég faárjegyzékét at érdeklődőknek kívánatra azonnal megküldi. — A Rottenbiller-u. 33. szám alatti köz-panlbin a párját ritkító és legmodernebb gazdasági magtisztító üzemek, Csepelen pedig mag\'ermelési és kisérleli, borsó- és babosztályozó telepei bármikor megtekinihetők.
ZALAI KOZLOlfT
— Misszió. Dr. Vargha Teodoricb szombathelyi és dr. Burka Kelemen pápai ferencesatyák Nagylengyelben egy bélig tartó missziót tanknak.
— Áthelyerés. Ddvld Lajos posta te titfrda felügyelői saját kérelmére áthelyezték Keailhelyröl Zilaeger-azegre.
— Halálozás. Odjdssy La|oa ny. fóaaolgabiró, a letenyei Ipartestület Jegyzője J^dden reggel rövid azenve dét után elhunyt. Temetése ma délután 4 órakor leaz a lelenyel kath. temetőben.
= Tavaszi újdonságok: Mosó és gyapjudelainek, mintáz >tt mosóselymek, creppe de chinek, crepp: satinok, nyerssdvmek, ing- és blous-zefirek nagy választékban érkeztek Singet József és Tdrsa divatárubázába.
— Az Irodalmi és Művészeti Kör ma esti xene és énekkari próbája közbejött akadályok miatt elmarad.
— Trachoma-vlzsgálat Zalában. Dr. Rozer János közegészségügyi főfelügyelő és dr. Thassy Gábor egészségügyi főtanácsos, vármegyei tiszti főorvos péntek este Nagykanizsára érkeznek éa azombattól kezdve a nagykanizsai, letenyei éa novai járáaokban ellenőrzik a trachoma-betegekel.
— Tisztújítás Vindornyalakon. Tudósítónk Jelenti: Viudornyalak községben általános lUzujitás volt. A február 25-iki lisztu]iló-közgy(llésen maga dr. Huszdr Pál járási lőuol-gabiró [elnökölt. A választás eredménye: biró Potyl Imre, helyettes bíró Hertelendy Lajos, esküdlek Szekér Imre, Simon Ernő, Pintek József és ifjú Hertelendy r.óiián, közgyám Hertelendy Sándor.
= Újdonságok női fehérnemű-anyagokban! Linón nan.uk, Tlga-sin, lenbatist és batUts ffon az összes divatai inekben Slnger J. és Társánál.
— Vendéglősök tisztújító gyd lése. A nagykanizsai Vendéglősök Szakoaztálya tegnap tartotta évi tiazt-ujitó közgyűlését. A lemondott elnököt, Wolldk Jenőt, aki mindenáron szabadulni akart ezen tisztségtől, zajos óvádóval választották meg is-mét elnökké. Melléje a tisztikar a következőképen .választatott meg: Alelnökök: Oarai Adolf és Kumln Ferenc. Titkár: Banekovicb János. Pénztáros: Rltscher Mór. Választ-mány: Blumenachein Mór, Hsjas József, Rózsa Ferenc, Oparnicaa Károly, Horváth Ferenc, Sialay László, vitéz Vlgh Dávid, Diáky Sándor, Pelrics Ferenc, Koller János, Rjffay Ferenc.
— Turulütők és labdák, vívó-szerek, házi tornák, cserkész-felszerelések lego\'csóbban kaphatók Szabó Antal sportűzletében.
— Vasutas alkalmazottak és nyugdíjasok (Máv. nyugdijasok is), akik 1928/29, tehát a jövő fűtési é»ben az állomásfőnökség ulján óhajtják tüzelőanyaggal elláttatni magukat, szók március hó 10-ig igénylésüket — lehetőleg személyesen — az állomásfőnökségen jelentsék be. mert a későbbi be|elentés< k nem fognak figyelembe vétetni. Az dllomdsfőnökség.
— Irgalmas szivü emberekhez
fordul Ispunk sorain keresztül Plander Antal (Magyar-utca 58 sz.) napszámos felesége. A kenyérkereső súlyos szervi bajokkal sújtva, ágyhoz szegezve fekszik. Két apró gyermek éhesen, ruhátlanul állja körűi a betegagyai. Az asszony keresete, takarításból, lakbérre alig elegendő. Sírva mutatta azerkesztöségűnkben a frissen iroit receptet, amit nem lud megcsináltatni az urának, mert ninci 2 pengő 20 fillér|e. Az épen szerkesztőségünkben tartózkodott Krdmer Endre a receptre szükséges p\'nzt rög\'ön átadta a aiegény, szerencsétlen asszonynak. Kérjük az Irgalmaa szíva embereket, segítsenek a nyc-mor karmai közt vergődő családon. Adományokat szívesen továbbilunk.
A kanizsai vásárok régi rendjének visszaállításáért
Nagykanizsa, február 29
Mint tegnapi számunkban meg-irluk, az OMKE nagykanizsai kerülete most vasárnap löbb fontos ügyben taggyűlést tart, melyre több za-lamegyei országgyűlési képviselő is meghívást kapóit. Miat most ér<esfl-lünk, a taggyűlést délelőtt fél 11 órakor a Cenlrál szuterén helyiségében tartják meg és azon több lárgypont kOzölt szerepel a nagykanizsai országos vásárok régi rendjének visszaállításának kérdése is. Ugyanis a kereskedők lObb fontos üzleti érdekből nem baráijai annak, bogy az év minden hónapjában tartsanak Nagykanizsán országos vásárt. A kereskedőknek az az dbsja, bogy a mostani tiz országos vásár kOiűl négyet ugy alakítsanak át, hogy azokon caak állatvásárokat tartsanak, de kirakóvásárt nam, mrrt ezeken a ,vásárokon a bóvli-holmit áruló vándorkereskedők a még pénzzel biró néhány vevőt is elszedik a kanizsai kereskedők elöl, akik csekély forgalom mellett, alig képesek viselni az üzletlel járó nsgy rezsiket. _
— A vizsgálat jónak találta a keszthelyi artézi kutak vizét.
Tudósítónk Jelenti: Keszthelynek szerencséje van az artézi kutakkal. Amig ugyanis pl. Sümeg nagy mélység után sem talált vizet, addig Keszthely két ujabb artézi kulja bő vizet ad; az egyik 83 m. mélységből 40 litert percenként, mig a másik 69 m. mélységből 177 litert percenként. S ami leglontosabb, mindkét kul vize jó. A magyaróvári vegykisérlell állomás hivatalos vegyeiemzése szerint a két kut vizében aalé\'romsav és ammóniák egyáltalán ninca s a szerves anyag mennyisége 1 liter vizben 6.3 és 14 miligramm, vagyis — igy mondja ezt a azakvélemény — mindkél kut igen jó ivóvizet ad.
= A v\'íághlrü minöségD és elismerten elegáns „Sportex* angol szövelujdonságok megérkeztek. Egész Ziiavármegyében kizárólagos e\'adás Slnger József is Tdrsa divatáruházában Nagykanizsán, Erzsébet-tér 23.
— Lapunk Budapesten állandóan olvosliató a Park Szálloda kávéházában VIII, Baross-tér 10.
Elhízott egyéneknél a természetes
.Ferenc József" keserűvizkura hatalmasan clőmozdit\'a a bélmük\'táést és a t-stet könnyeddé teszi. Több oiv sprofesszor a Ferenc lóiul vizet szlvelzsirosodásnál is regg I. délben és este, egy egy harmadpobárnyi mennyiségben rend; II. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
-Világító hirdető oszlop Nagykanizsán. Néhány nap óta egy nagyvárosias u|donsággal gazdagodolt Nagykar, irsa főu\'cája, melynek Sugárul! sarkin megjelent az ehö világító hirdető-oszlop. Ai ízléses reklám-alkalmalosság, amit N <gykanizsa hirdetési jogának bérlője, a Magyar Hirdető Iroda itteni kirendeltsége állíttatott fel, nem csak mint szép látványosság emeli a Fő-utca esti képét, hanem igen halásos alkalmat is nyújt hirdetések elhelyezésére s ezzel nagyban elő fogja segíteni a reklám lehetőségekben amúgy sem gazdag városunk Ozleti és társadalmi bir közléseinek változatosságát és tetszetős élénkségét.
— A színigazgató két felesége. Nég)esty László színigazgató két évvel ezelőtt beleszeretett a társulatánál működő Szőke Katalin művésznőbe, akit feleségfll elvdt. Két év múlva u| primadonna jött a társulathoz Erdélyi Lili, akivel az igazgató mrgiiökOtt és később házasságra lépett. A zalaegerazegi törvényszék a két feleséges színigazgató országos körözéséi rendelte el.
— Halálozás. Horváth Sdnta Istvánné szü1. Áts Anna folyó hó 28 án 78 éves korában elhunyt Nagykanizsán. Temetése ma délután
3 órakor lesz a Teleki-ut 64. sí. gyászhiiból.
= Regenhart és Raymann-
damasztok, Schroll siffonok, May és Holfeld rumburger vásznak legelő nvösebb beszerzési fonása Slnger József is Társa divatáruháza Nagykanizsán, Erzsébet tér 23.
— A bejáró ápolónő gyilkos merénylete egy beteg özvegyasszony ellen. Törökkoppányban özv. Flas Jánosné egyedülálló öreg asszony megszenesedett holttestét találták meg elégett ágyában. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a bullán az égési sebeken kivűl ütlegelés nyomai is voltak láthatók. Eieit a nyomon elindulva a csendőrség csakhamar megállapította, hogy az egyedülálló öregasszony spolónö-jének az áldozata, aki ellene gyilkos merényletet követett al. A csendőrség a gyilkos ápolónői őrizetbe velte.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
1828 máxdaa ]
VADÁSZAT
A kisvad pusztulásának okai és azok elhárítása
Irta: Ötvös Bitázi (Klllmán) Az oktalan vadász*)
Legnagyobb ellenságe a vadnak az ember. Nem beszálek most azoktól a lelketlen .kétlábú ragadozókról*, akik összeszedik a számyasvad tojását még akkor is, mikor az már élvezhetetlen állapotban van; akik a mezőn talált kis nyulat hazaviszik gyermekeiknek játékszemek; akik szántás közben kéznél tartják az ösztökél, hogy utánahajttsák a mellettük kiperdülő nyul után; akik mezei munkára magukkal viszik .házőrző* ebeiket, amelyek keiesztül-kasul barangolják a mezőt, hajszolják, nyugtalanítják a vadat, elfogják a vemhes nyulat, a nyulfiókát stb. itt az úgynevezett .vadászról" van szó. Nem mindenki vadász ugyanis, aki Diana papjának tekinti magát, mihelyt jó sorú hozzákötötte egy puskához. A vadászás olyan tudomány, amelyet nem szopunk az anyatejjel, mint ősi ösztönünket, s vadölő szenvedélyt. Aki a szó nemes értelme szerint való vadász akar lenni, annak nemcsak az ország vadászati törvényei\', hanem mindenekelőtt a természet törvényeit, a vad kímélésének, ápolásának a törvényeit kell megtanulnia. Nem vadász az, aki a fiatal fogolycsatád éléről kilOvi a kakast és a tojót, azért, bogy sprengo\'js a családot és a védekezni nem ludó fi italokat egyenként akassza zsinórjára. Tudnunk kell, bogy a szülök vezetik a fiatalokat legelőre, (vízre), nappali búvóhelyre, éjjeli pibenöre; a szülök védik meg la-pisztalattal szerzett ügyességükkel a ragadozók ellen. Ki nem látott a foglyázás kezdetén magát lövésre kiszálló, jajongva felrepülő, de közel leszálló, közben ide-oda futkosó, csibéit sirva blvó, intve figyelmeztető öreg foglyot? Tudja ezt mindenki, akinek nem először van puska a kezében, de mégis 80 százsléka a vadászoknak (?l) lelövi a könnyű zsákmány\', mert ezzel szaporítja a lőlt vad számát és eldicsekedbetik, hogy lám ö ennyi meg ennyi foglyot lött egy nap, egy szezon alatt I Hogy az anyátlan, apátlan család elpusztul, azzal nem törődik, mert az ilyen oktalan, lelketlen vadásznak a lelkiismerete sokat elbír I
A vadászok 99 százaléka ugy szokott foglyászoi, hogy ha felvert valahol egy fogoly családot, megfigyeli, bogy hová szá:l és azonnal utána megy, hogy tovább szed|e belőle a zsákmányt. Kevesen figyelik meg, bogy az egyszer felvert fogolycsa-pat éberebb, messzibbre száll, de a prédára szomjazó puskái csak odalő akármilyen messze legyen Is az, mert .hátha mégis talál a lövése*, de arra nem gondol, hogy ilyen mesz-silröl való lövöldözés többet árt 10-20 ragadozónál is, mert — kl-vállképen ha jó lövö az Illető — a terülő sörétraj megsebez egy csomó foglyot, anélkül, hogy terítékre hozná. A megsebzett vid pedig rettenetes kínok közt pusz\'ul el, víg/ ragadozó martalékává lesz. Megflgyel-ték-e ezek a lelketlen puskások (nem érdemlik meg a büszke .vadász* nevet I) bogy ezek a családok minden kirándulásnál kevesebb darabol számlálnak, anélkül, hogy a
•) Mindenekelőtt előbbi cikkem egy félreértésre okoladó sajtóhibáját kell kiigazítanom. A téti etetésről izóló részben „napraforgócslkmag" helyett, „napraforgó-cirokmag" értendő I
1908 mftcha 1.
ZALAI KÖZLÖNY
hiányzók aggatásra kerüllek volna? Mrgtigyelték-eezek a .dlitánc övök", hogy a lolyton Üldözött fogolycsa-léd egyre vadul éi míg meleg, forró aapsQtétea időben sem várják \'te a vadászt? Az Állandóan Oldözöti, gyakran nyugtalanított fogoly egyre vadul, nemzedékről-nemzedékre vadabb él i végén olyan vad családokat látunk a területen, amelyek annyira aem vár|ák be a vadászt, hogy a legjobb orrú vizsla sem tudja ,4(101". mert messziről kelnek I Akinek a területén ilyen „vad" foglyok vannak, akinek a területéről .elvándorol\' a fogoly, az tula|donitsa ezt a tanetet mohóságának, kapuiságának
Oktalan, lelketlen vadász, Önmagának él vadjának ellensége az Is, aki a csomóban előtte keló fogoly-családnak a .kellős közepébe\' ló, hogy egy lövéssel többet hozzon terítékre. Oondoljanak arra, hogy lövésükre potyog ugyan néha 2—3 is, de bánv szerencsétlen fogoly menekül halálra sebzetten, hogy Irtózatos kínok kOzt pusztuljon el, vagy a ragadozók könnyű prédá|ává legyen I TOmegbe csak .lesipuskás, pecsenyejáger" lói A vadáazalbao, a lövésben is van művészet, szépség. Nem kölomb élvezetet nyu|t-e, ha a már anyányi csapatból kűlön-váló, egyet foglyot hozzuk terítékre |ól Irányzott lövéssel?
Mikor, melyik különváló fogolyra lőjünk, arról ai ivar-arány szabályozásánál lesz szó.
Oktalan vadász az is, aki ugyanarra a fogolycsaládra, hi nem is ugyanazon a napon, addig vadáazlk, amíg az utolsó példányt Is kilótte belőle. Ne felejtsük el, hogy a fogoly valamennyi vadunk közt leg-(obban ragaszkodik szülő helyéhez. Ha minden fogolycaaládban megba-gyunly»aéhány darabot, ezek kOzül valamelyik visszatér szülőhelyére, odaviaxl a párját ét azon a helyen vagy annak a közvetlen közelében, amelyiken ebben az évben volt fogoly, a jövő évben is ta\'álunk egy családot, ha cuk valamilyen elemi ctapát (idő, ragadozó) el nem pusztítja.
Legellenszenvesebb, mert legveszedelmesebb az a vadász, aki .gépfegyverrel\', kettőnél tőtjb lövetű, vinchetterrel, vagy browninggal lövöldöz. Az ilyen puskáa OrOkOs kísértésnek van kitéve, mert bízva tObb lövetű fegyverében, elhamarkodja az első lOvést és sddlg lövöldöz, nem vadászos távolaiéra is, mig leadta minden lövését. Minden következő lövésnél ugyanis távolabb van a vad, a lövés, a terltékrehozáa bizonytalanabb, de a vad nyomorékká lövéte annál biztosabb. Aki két lövetű fegyverrel nem hozza teritékre vádját, az ne vegyen addig fegyvert a kezébe, amíg meg nem tanult lőni.
Különöten körvadászatoknál, haj-tóvadászaloknál látunk ilyen „rlkor-dereket." Alig jelenik meg a nyul a láthatáron a „dlatánclövó" már rápuskáz a szerencsétlen vadra. Ha a vad nem esik tűzben, akkor kérdés nélkül is odakiált a szomszédjának, vagy ennek hiányában a bajtónak: „messze voltl", vagy örömorditás-ban tOr ki: „kapottI", ba azt látja, hogy a vad sebzetten menekül. .A rendezőnek hazafias és url kötelessége volna, hogy az ilyen gyilkosokat kiállítsa a körből, vagy haza-küldje, mert nem mentség az, hogy W»zan azt a sebzett nyulat, amely nem menekülhet a körből, meglövi egy másik vadász, mert azt a menekülő sebzett nyulat elhibázhatja az a vadász is, aki mellett ki megy a körből (hiszen 100°/o os lövőt még nem látott a világ) léhát az a
nyul nyomorultan pmztul el, anélkül, bogy hasznunk lenne belőle.
A vadászat nem célbalövöldözés, nem lövési produkciókra való. Aki produkálni akar|a lövő tudományát, az várja meg az ebéd idejét, vigy a vadászat végét, dobassa fel a hajtók kilap|át, pipáját, vigy az U\'es hüvelyeket és löj|e azokat. Nagy tetszést fog ezzel aratni és nagyobb dicsőséget szerez, mert azokat a „kunizllövésekef minden hajtó látja és csak az ö zsebe bán|a meg, de nem károsítja meg oktalan módon vendéglátó házigazdáját, aki ha szereti a vadját, a JOvS vadászatra hl-vataloaok níviorából kihagyja a ri-korder mesterlövői I
Lehet valaki korrekt puikás, de még mindig nem korrekt vadásr.ba ugy gondolkodik, mint egy szomszéd megyebeli ur, akit az Isten megáldott azzal, bogy bőven van vadja, de aki kérdéiemre, hogy irtja-r, irtatja-e a ragadozót, eteti-e télen a vadat, azt felelte: „Minek, hiszen ugy is van elég vadam, nálam esett az idén a legiObb vad I" Az ilyen vadász töke nélkül akar kamatot azednl, megkárosítja a közt azzal, hogy nem produkál többet, amikor meg van adva neki az erre való lehetőség.
Oktalan vadász az li, aki jó vizsla nélkül jár foglyásini.
Örök igaztág rejlik a közmondásban : .Eb a vadász kutya nélküli\' A vizslával való vadászás a vizslához értőnek, a vizsla munkáját értékelni tudó vadisznak külön élvezet. Dj nem azért van ám szűkségünk a |ó vizslára, hogy minél több vadat lőjünk, hanem, hogy minden lőtt vadat — helyben maradódat vagy súlyos sebesüléssel menekülőt kézrekerltsünk. Az élő vadat ugyanis megtalálhatjuk, puskavégre kaphatjuk kutya segítsége nélkül is. (pl hajlókkal), de a tüskés sürflbe, vagy
ideg víi
hideg vízbe pottyant, a sebzetten menekülő vadat csak jó nyomtartó vizsla (esetleg spániel) tudja megtalálni. A vizslával vadászók közt Ts van azonban sok oktalan. Azok, akik sajnál|ák a pénzt a megbízható, biztosan dolgozó ebért éa ajándékba kapott vagy olcsón vett, tökéletlen iskoláju, bizonytalan azármazásu vizslával vadászik. Képzel|ük el azonban, hogy egy vadban bővelkedő területen milyen kárunk azármazlk ha naponta elvész vizslánk ügyetlensége, tudatlansága miatt egynéhány sebzett, vagy holtra lőtt vadunk. Még nagyobb az értéke a |ó vizslának olyan területen, amelyikben keveebb a vad, mert itt az elejtett vad még nagyobb anyagi és erkölcsi éiléket jelent a vadásznak.
De a jó vizslával vadászók közi is akad sok oktalan. Ezek a nyughatatlan terméazetű, túlságosan mohó, idejüket sa|náló vadászok. Ezek nem adnak elegendő időt a vizslának, bogy a nehezebb f (adatokat megoldja, hanem leintik a nyomról : .Oyerűnk tovább, nem vesztegeljük az Időt egy fogolyért. Inkább egy másikat lövünk helyette*. A .gép puskás" vadászok pedig azzal aze-retnek tündökölni, hogy .triplákat\' lőnek — fogolycsapatból. Tegyük fel, — ami nlnca kizárva — hogy mind a három fogoly-szárnyasra esett. Hová tűnt a második, pláne a harmadik, mig a vizsla megialál|a és meghozza az első, a második loglyot I
Nem az a vadász, aki sok vadat
lő, hanem, aki nem lő addig mási-kat, amíg kezébe nem kerfll az előbb lőtt I Nem az a vadász, aki jól lő, hanem, aki vaddszosan vadászik I
SPORTELET
Vasárnap délután első bajnoki mérkőzését Békéscsabán játsza a Kanizsa a Csabával
Kemény küzdelemre van kllá\'ás - Mit Ir a békéscsabai sajtó a Kanizsa FC ről és a várható esélyekről ?
Nagykanlxw, tebraár 39 Kél barátságos mérkőzés után a Kanizsa FC nek most vasárnap délután esedékes első bajnoki csatá|a a C<aba FC-vel, mely a tabella bar-madik helyét foglalja al és titkot ba|nokaspirációi vanntk
A Csaba a mult ősz folyamán Nagykanizsán szerepelt és a KFC által egy-nullra legyőzetett. Akkoriban ekörül az egy gól körül nagy kavarodás támadt, mert a csabalak mindenáron azt firtatták, hogy a Farkat által lóit bomba nem a kapuba, hanem az oldalbálón keresztül jutott a bálóba és igy szabályellenes volt. Természetesen a csabaiaknak ezt a jámbor óhiját a pesti Fenyves bíró nem volt hajlandó akceptálni ét már ugy látszott, bogy a Csaba levonul a pályáról, mikor mégis meggondolták magukat a tovább |álsztak. Nagy baj volt, hogy a meccs további folyamán a KFC csatársora kép\'.elen volt gólokkai bebizonyítani nagyobb játékerejét és igy a Csaba rosszemlékekkel és azzal a hiedelemmel utazott el, hogy Igazságtalanul győzte öt le a KFC.
Azóta sok pár hónap eltelt és a Csaba Is leszorult őszi helyéről a Pécs-Baranya mogé, de nem mondott le arról a reményről, hogy bajnoka is lehet a II. b) ligának. Ebben a lázas reményben készül most a nsgy revansra ét egész Békéscsaba sportlársadalma Izgatottan várja almárcius negyedikét, hogy Kanizsa azóta erősen feljavult együttesét megküzdeni lássák.
H >gy ez Így van. á1l|on Itt egyik békéscsabai napilapnak a mérkőzés beharangozásáról Írott cikke, melyben szó esik arról is, bogy .ha |ó nspja lesz a Csabának, könnyen megálliihatji az éllovast (Kanizsa FC i) győzelmi sorozatábin".
„Kanizsa—Csaba bajnoki mérkőzés leaz a jövő vasárnap attrakciója. A II. B) liga vezető csapata, a veretlen Kanlzia látogat el városunkba, hogy a sorsolás különös szeszélye folytán már a szezon első ba|noki vasárnapján megütközzék vároiunk ambiciózus és nagy jttékeröt képviselő proficsipatával. A Kanizsát igen )ó hírek elölik meg, akik továbbra Is megszeretnék őrizni vere lensígOket. Hogy sikerűt-e ez nekik, az a jövő titka. A Csaba FC mindenesetre szorgalmaaan készül a nagy Osszecsspásra. Ha ■ kondidó megklván|», három IrénlDgnapot is tart és ha jó napja lesz, könnyen megállhbat|a az éllovast győzelmi sorozatában. — Megfelelő idő esetén rekord kö-zöniégre lehet számítani, mert a fenti mérkőzéshez bssonló már évek óta nem volt városunkban". Tudjuk, hogy a csapatnak nehéz dolga lesz a távol Idegen pályán. A Csaba erős csapat és otthon doppingolva lesznek erőien a sa|át kö-
zönségüktől, mig Kanizsáról a hivatalos kísérőn kivül alig egy-két drukker lesz olt, ami lelketltét szempontjából nem jelent semmit.
A csapat különben a vasárnapi felállításban szerepel, cuk Joót a helyén és a hatfsorban Tamás, Hé-ger, Ha|duval. Az élsor ugyanaz lesz, mint a Hungária ellin volt ét ezzel remélhetőleg a győzelem nem marad el.
Mint érteiülünk csütörtökön jelölik ki a mérkőzést vezető birót, még pedig valaki olyan személyében, aki keményen kezében ludja tartania az előreláthatólag csontzenés mecciet.
BÁBIÓ-IÜSOB
Március 1 (csütörtök)
Budapest 9 30 H. II Zong 12 II I IdAJáráa. 3 H l A in. klr. löldmű-velétügyl minisztérium rldló E. toroiata. 4.45 ldo|elzés. 5 Kuhámky Tihamér felolvas! u 5 30 Az Or«z. Magyar Dilomift-velség hangv. 8 30 Ai Operabál tagjaitól alakult kamarazenekar hangv. 10 H. Utána cigányzene. Béca, Orác 11 nZ. 4.15 Hangv. 8 Mg.
7 30 Bevezető zenei E. 7.40 Hegedllhangv. 8.40 Hangv.
Berlin, Slettln 110 12.30 Mg. 5 Hangv.
8 K 10.30 Ridló tánclecke és tánc Z. Barcelonai 2 30 0. 7.10 Hangv. 7.20 Oy.
10.10 Síimt. hang
.30 Oy.
5 Hangv. 8 Kamara Z. 9.20 "Hangv 10.05
Btul, Bern
ígv. 1 0.
4 Hangv. 4 30
Népszerű Z. Hamburg, Bráma, Hannover, Klet
8 A. II 0. 12.30 nZ. 3.05 Hangv. 4.13 (Hannover) Kutya éa macska költemények é) dalok. (Ktel) Északi Z. 5 nZ. é* tánc Z. 6 Vidám Z. 8 Püer, H. EJuke 4 (elv. drámája 10.30 Rádió K. és Ib.
Isngenberg, K8ln, Aachen, MSaatar 1.05 éa 6 Hangv. 8 Debuuy: Pelteaa éa Mellsande c. 5 (elv. operi|a, utána nZ.
London. Daventry 11.15 tatenttsatekt 1 Hangv. 2 0. 4 Istentlaitelet 4.45 A. 9 Hangv 6 Orgonahangv. 6 15 Oy. 7 Tánc Z. 81 • Schumann dalok, 8.45 Katona Z. 11 Tarka-eit. 11.30 Tánc Z.
Rádló-Párlrs 11.30 Tízperces Z. 1J9 Hangv. 4.45 Oy. 9.30 Hangv.
Préga II 0. 12.05 Hangv. 410 Oy. 4 30 Jb 7 30 Srlrnt. hangv.
Róma 1 30 Hangv. 4.50 Oy. 5.30 Tánc Z. 8 40 Részletek Audian ,A baba\' c. 3 felv. operelljébél. 10.50 Tánc Z.
\' * A \'
ISI mii MOZI
Pénteken, csak egy nap B, 7 és B órakor
IB iven falQlieknak I
Szőke vagy barna
Vígjáték 7 felvon ísban. Fősrertplők: Adolphe leajoi és Bréta Ilma.
Légből kapott szerelem
Burleszk 2 felv.
Le a kalappal
Burleszk 2 felv.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 márclm |.
TÖZ8DE
A mai érléktözidén barátságos volt a hangulat A külföldi tözsdékrftl valamivel kedvezőbb biitk érkeztek és a tpekulicló löbb ériékbm véleményes vásárlísokat eszközölt, aminek következtében az árnivó zárlatig I, kivé eleien 2°/o-al emelkedett A ba-ráltágosabb hangu\'at mellett néhány papir áifolyama |eleniékielcntll lemorzsolódott. A forgalom m < is sztlk keretek köiOlt mozgott. A lukama-tozáiu papírok pitca cserdes és Oz-letteleu volt. A valutapiac brtoll, csupán Dollár tmrlkec\'eli 15 pontial
i budapesti Tdzid« derűi \' ;a
VAJLUi Ail Angol L 27 (15-18 00 B«lg« li. WS5 7y 85 Oeü k. I t> 88 Ibit) 04ik. I62 1W-1Ó3 60 D.all — —
UutUi 609\'10-571 10 TitoíU I n 66-22 75 HoU. .29 56-230 li Luul c 3 V5 04 25 Lm o 48 3 53
Un
Liia 30 35-30 65 MA; lu 136 2j- 3tj 75 Scblli. if >5 Hu 70 NOÍT<* W\'OO >52 60 Svájci i 1IV0O i. 20 »•\' » 15 3 7o PtaeU i6 Ai-UoU)
v H-J\\r> Anuu 2W70-2Í0W Belgrtd 10 03-10 Oíi Mer Un lifl 35-130 7 > ÜUKkfMI 3 48 3 62 Urusuel 79 57-79 82 Kup*OD.I63 Ü0-15J 4 J ÜMIo 152 lü ,52 50 Lunauu 2Í 85-2 93 Mll.au oO 21 3«3I N.wjoikO.OSO 2 40 PálU »«5 .2-65 Piu> lö 91- lö S6 HioJlM 411--I 4 I63 27-1Í3 67 64 n2-o» 22 8i 43 /H b8 109 91 21 UiáO-UÖSW
Síuu VmiUi Wlto
l0r*rb
Midiid
Terménytőzsde
Ddu nua> II 31 70 3195,
78 k«-o. 32 05 32 30 79 .g-o 32 40 Í2 60, 80 kg-o» 12 55 -32 70. dunánlull V kg o« 31 60 31 80 \'8 kv ut 31 90 32 lO,
79 ki;u. 32 Jű 32 45, 80 kg o« 32 35 -32 50, iou29 63- 29 70. lakaim, tjpt 28 00-2850. aorarpa 31 Ou 3303 ub 2810-^ 28 25 lengeti 26 20 26 <0 tluiakof.i 2l 80— 2210. repce 5WW-64-00.
Sertésvásár
Felha|tí« IM, melytől tudatlanul vta II •aradi 255 laiab. Elaóiendü 1 62—164, ■aedctl I 58— I 62. nedett köaíp 1 48 1*63. könnyű 1 36-1 42, eliórendo Ort* 1-48 1 50, miaod/endO 1 ♦)—112 angol ■ül dó 148-164, nalonna nagyban I fift 1-72. asb 190-192, lehúzott boa 1 14-232, aulonnáa lélitrtél I M—t\'9fl Aj Irinyiit kOzepes
Kiadja: Ueluiai Nyomda fti Lapkiató Vállalat Bésivéartartaság.
Felelő* Idadó: Zalai Károly. hat«riirlMui telefon i tiagjluuilu* 78. u.
APRÓHIRDETÉSEK
Am ipróhlrdelé»ek dija IOíjóIs 50 fillér, minden további »ió dlw 5 flíl. Vitár- *a Bnnepnap 10 uMb 80 fillér, minden további szó dl Ja 8 >111. Szerdán és pinteken lOuótg 80 fillér, minden további aró dija 8 flll. Clmaió i minden vastagabb beidből álló sió két siónak számíttatik. Aliált keresőknek 50u,o engedmény. A hirdetési díj .l«r. rtiaWniSA.
EbédlAazoba bútorok tfilgylából, Ju-
.......... ;-ut 61.
táányosan eladók Józsel lőherceg földúlni
987
Intalltgans magyar-német kisasszony a nappali órákra gyermek mellé ajánlkozik Clm a kiadóban. 1000
SKantgyOrgyvéron, l->ó hegyháton, 2t/« holdas szólóblitok eladó — Hóvebbet rudulrs Ignácnénál Nagykanizsa, Migyar-utca 39. »z. !»J2
FOldbontéaból kikcrUII tóimelék el-hoidható a Vlda vendéglő udvarából. 1U33
TlutvU.iSnft szerény Igényli, tobb évi gyakorlattal, állási keres. Clm a kiadóban. 1002
Bogn*.- és pintér mester állást keres
uradalomnál. Claláci Márton, l.elenye. ______-1028
Durgó Ilona épolónS klinikai gyakorlattal. magán betcgtkliez ajánlkozik. Tele-Ion 5-58. Palin. 1027
A íetenyel járási Ipartestület elöljárósága mély fájdalommal jelenti, hogy
GÁJÁSSY LAJOS
nyug. főszolgabíró, ipartestületünk jegyzője
folyó hó 28-án reggel fél 8 órakor a halottak szentségének ájtatos felvétele s rövid szenvedés után az Úrban elhunyt.
Hamvait folyó évi március hó 1-én délután 4 órakor fogjuk a letenyei róni. kalli. temetőben örök nyugalomra helyezni.
Emlékét kegyelettel őrizzük I
Németországi
főzelék ét virág magvak
hollandiai
Begónla és Tubaróxsa gumók Gazdasági vetőmagvak i
lóhere . lucerna , nyuln/apuka , baltacím-, lUmagvak, németorwági takarmányrépa-mag, bUkkOny, mohar, slb.
Műtrágyák i
ásványi 9zupcrfos/lát. kálisó, chileitalétrom, mésznilrogén, kénsavas ammóniák,
Siriua növénytapsó, stb. OyOmfllcafa permetező szerek. .Futur" szénsavas tikarmánymész Kicsinyben és nagyban kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF nigkimlitdisibeo
Nuxykanizsa, Hrzsébet-lér 10. A bíróság mellett t2i Teleion: 130
Tavaszi és nyári
tUSLCS
DIVATLAPOK
nagy választékban k -pliat<Mi:
Fischel Fülöp Fiai
t 9 könyvkereskedésében Nagykanizsán, Fö ut.
MAKULATUR
papin
kapható a kiadóhivatalban
EH
HIRÜhTŐ IRODA R. T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11.
Telefon : Teréz 34-45.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Rfklámterveket készít.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak F.urópa minden jelentősebb városában.
MEGHÍVÓ!
MjjjIij- Vítfjr Uilcli Ugyckbinl utaiá»ok ílkálmlvál
BUDAPESTEM
* li\'K\'kcIlcmcicbb otthont nyújtja a l«vrlAny&»cbb fciutflek mellett * Kalatl pályaudvar érkaaéai oldalival nemben levő
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, YIII., Baross-tér 10.
engadményt kap
mint «icn lap el6flict6)a olc»<5 aioba Arainkból. 10 u engedményt kap
Olcaó éttermi Italukból. (KltQnó házi konyha ) 5 pengőt megtakarít
autótail kóUií^tt. mert gyaloi itióhet egy perc alatt a pályaudvarról.
Nálunk otthon érzi magát I I !
RlaórendÜ klaiol^ilái, ttlgoruan cialJdl jelleg.
Saját érdeke
eien elónyók folytán, hogy okvetlen nálunk izáll-)on meg — Clózetei izobamegrendeléi ajánlatot.
4091
MF.RAN SZÁLLODA
Budapatt, Berlinl-tér 7. axAm,
a Nyiiijali pályaudvarral szemben.
Újonnan Átalakítva. Kényelmes, föltétlen tiszta szobák I
Minden stoliábin hlile^ ds melc({ folyóvíz Krtjponli (tllás, lift, Interurbán teleion Polgári Arak! 910
Elsőrendű darabos mész, portland cement
és minden egyéb épité&i anyag
a legolcsóbb napi <1ron
Nagykanizsai Fatelep és Épitési Anyagkereskedés
Telefon: 384. Várut 6. szám.
(a Ttansdanubia gőzmalom mellett.)
Telefon: 384.
Jutányos irórt készítek izltses elegáns utcai, alkalmi és házi ruliá kai, kabátokat és gyerinekruhákat. Atalakitáiok a lefjii|abb divat szerint Kívánatra házhoz éi vidékre is megyek
Kapoli Mária nfil divatterme Árpád-utca 44. száni. 79|
Árverési hirdetmény.
4821 1127. tkvi szám. Dr Nóvák lldla üg>\\cd, mint vb. Virág Vendel cjődlOmeg-gondnokának kérelmére a végrehajlábi árverést és Virág Vendelné sz (ÍOrrtg Kozália keszthelyi lakos kérelmére a végreha|ti8i loghatá^u Onkénlcs árverést a telekkönyvi hatóiig a keszlhelyi klr. láiásblróság lerll-létén levrt, Kenlliely községben fekví s ,i keszthelyi 3ft3l szlj^vben A + l. sorsz 2211 2(>.S hisz. a. loglalt i a lelsóliancákon lcvA lak\'\'ház, gazdasági éptllet él udvarból vb Virág Vendel nrvén álld lelerísz ilelóségie 1I 2<0 V kikiáltási árban, u j. ingatlfinb^il Virág Vendelné szül. (iör&g Ki-zália nevén álló inásik lelerész\'e ugyancsak 11200 I\'. kikiáltási áiban.
Vb. Virág Vendel illetőségére nézve rsallakoznltnak kimondatlk : a Keszthelyi ltpilólparoS\')k Anyagáru és ^pltó Szövet kezelc 2 000 1». és 2.000 P. tőkék és járulékaik brhajtása véiíett elrendelte.
Az Árverést 1928. Avi mArolua hó 2. nnpjzin délután 3 órakor a telekkOnyvI hatósóg hivalato« h>l)iaégiban fogják megtartani.
Az árverés nlá kerülő Ingatlíno\'v a kikiáltási ár telénél alacso yabb áron nem adhatók el
Az áiveiclni szándékozók kötelesek liá nalpénzul a kikiáltási ár 10%-át kés/pénzben, vagy a/ 1881 . I X. t.-c. 42. §-áhan uieg határozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. vagy .i bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállilnlt letéli elis-mervénvt a kikuldölliiek átadni és az ár vetési feltételeket aláírni (IH81 : LX. I t 147., 170 1008: XU.t c 21. tj)
Az, aVi az Ingatlanén a kikiáltási árnál magasabb Ígéretei lelt, ha többet ígérni SfilH sein akar. köle\'cs nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállap toll báiialpéi.zt az általa l<ért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. 1908 : t.XI I. C. 2!> § )
Keszthely, 1927. évi november hó 14. napján.
A keszthelyi klr. járásbíróság, icne mint telekkönyvi hatóság.
Keveset hasznllt
bőrfedeles hintó,
rgy eligáng
nyitott hintó,
parádés lószerszámok, egy pár szép futó és dolgos ló jutányosán eladó. Cim a khdóhivata bin.
i Hirdet
nagykanizsai fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 338.
Minden minn koits\'g vagy portó f. Ih/ámitísa nélkül clhel,ez
hirdetéseket
hármely bel- vagy kü földi lapban
Beklamterveket készít, siövegez.
Pia kát i rozást
válla! belyben és vidéken, b:l vagy külföldön.
Nagykanizsi r. t. város mindennemű hirdetési jogának bérlö|e.
Magyar Film iroda rt. Budapest képvlcelóje.
A M pyar Királyi Be Ugyminisz térium fordító osztályaink felvevő helye. Bármely nyelvtől vagy nyelvre forditást vállal éi belUgy-minisztériummal hitelesittel.
Nyomatott a Délialai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanu&áu. (Felelős üiktvezetö: Zalai Károly.)
(HL évfolyam, 51. szám
Nagykanizsa, 192a március 2, péntek
Ara 14 Nllér
POLITIKAI NAPILAP
Sf«ka*töaás fa kiadóhivatal: Pö-ut 3. iiim. Ketithaiyi llAkiadóhlvalal Kossuth Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elötixetési ára: tgy hóra 8 ptngfl 40 illér
A Bethlen-kormány 33 millió aranykoronát juttatott a népiskoláknak
A kultusz, kOIQgyl és népjóléti tárcák költségvetése ■ pénzügyi bizottság előtt
Budapsat, mirciua 1 A képvlse\'öház pénzügyi blzotí-sága Ivády Béla einöklésével mn megkezdte a vallás- és közoktatásügyi tárca költségvetésének tárgyalását. Beck Lajos felszólalásáén az állami színházakkal foglalkozol\', mely felszólalására a kultuszminiszter kijelentvén, bogy néhány évvel ezelőtt az ország nem bírta volna el azokat ■ terheket, amelyek *z állami színházak körfll felmerüllek.
Most már bőségesebb anyagi eszközök állanak rendelkezésre a színházaknál.
Sdndor Pál felszólalásában hangsúlyozta, hogy
a kultuszkormány teljesítménye előtt meg kell hajolni.
HsJyesli a külföldi Colleglum Hun-garicumok felállítását. Bíró Pál a polgári iskolák helyett nyolcositályu elemi iskolák felállítását kivánja. — Klebelsberg kultuszminiszter kijelenti: sarlatámág volna részéről, ha s oyolcosstályu elemiiskolát törvénybe propagálná, mikor még a hat osztály sincs kiépítve. A kiegyezés óla 30 millió aranykoronái fordítottunk népiskolai célokra, ezzel izemben a Dttfikn kormány 33 millió aranykorod juttatott a népiskoláknak. A bizottság a, tárca költségvetését általánosságban és részleteiben elfogadta.
A délutáni ülésen a külügyi tárca költségrelésére kerüli sor. Sándor Pál nagynak tartja a kö.lségvelést. A külügyminisztérium kö.ponti léi-száminak apasztását kivánja.
Walkó külOgymlniizler hangsúlyozza, hogy évi öl-évre csökkentik a központ létszámét.
Emut Slndor, miu\'án a legteljesebb bizalommal vau a kormány\' külügyi politikája iráni, a költség vetési elfogadja. A bizottság általánosságban és részleteiben is elfogadta a külügyi táica költségvetését.
Ezután megkezdték a népjóléti tárca költségvetésének tárgyalását, amit Emut Slndor ismertetett. Kívánatosnak latija, hogy a kormány a tisztviselőket jobban do\'álja, hogy azoknak meg legyen a gondnélküll megélhetésük. Bíró Pál melegen üdvözli a kor-
mtnyoak az öreg -ég én rokkan<sig eselére szóló biztosítási tervezetét.
Rublnek 0;ula kevésnek torija a népjóléti lárci dotációit. Örömmel látji, hogy a hadikölc8öaöt karitatív valorizáció)tra hit millió pengő van felvéve. Vass J*izsif népjóléti miniszter megelégedéssel éi örömmel tapasztalj*, bogy a felszólilók mind meg vannak elégedve a tárcával A
kormáuy elmegy a Icgm.-stzebbmenő-leg és megttsii, amit meg lud lenni.
A hadirokkantak közül az 50 százalékosok és hadiözvegyek helyzetét Javítani fogja a költségvetésben.
A bizottság s Iá ci kötség/elését elfogadta. HolnBp d Síelőit mrgkezdlk az igazságügyi lárca költségvetésének tárgyalását.
A román kormány ajánlata megcsúfolása minden jognak
Magyarország szívesen közeledik egy megváltoztatott politikájú Cseh
országhoz — Jugoszláviában van megértés és közeledési szellem
A képviselőház külügy
Uudapeat, március I I
(ÉjszakaI rádlójelentés) A képviselőház külügyi blio\'tsága félbema- j radl ülétél ma déu\'áu fol/tftta Pékár ! Oyula elnöklete a\'a t, melyen meg- I jelentek a kormány részéről Bethlen Utváu gróf miniszterelnök és Walkó Lajos külügyminiszter.
Elsőnek dr. Oratz (Juiztáv szólalt fal, aki Walkó Lajos kü\'Ogymlniszler külügyi Ujékoztalójthoi siólod hozzá. Oiömmel üdvözli a külföldi gazdasági kapcsolatok kiépítését, reméli, hogy továbbra la sikerülni fog a megegyezés több állammal. S^kan túlbecsülik a kereskedelmi mérleg Jelen* tőségét. Pedig inkább az oiszág belső gazdasági helyzete a mérvadóbb. Benei több ízben keleti Locarnóról beszél, de emőgőlt ravaszság van, meri csak azt akarja a cseh külügyminiszter kimutatni, hogy Magyarországban nlnis békülékeny szellem, mert ml nem akarunk Locarnot. Mi szívesen közeledünk, de ezt csak egy megváltozott Csehországgal szemben tesz-szQk meg. A ma ott uralkodó politikai rendszer a közeledést leheletlenné teszi.
A Ház ma Horthy Miklóst ünnepelte kormányzóságának nyolcadik évfordulóján
Az Igazságbgymlnlszter benyújtotta a magánjogi kérdésekről szóló törvényjavaslatot — Az állategészségügyi javaslatot általánosságban
elfogadták
1 bizottságának ülése
0 ömmel látja, hogy Jugoszláviában már |cbb u hJyjet, mert ott sok politikus van, akikoea van megértés és közeledési szellem.
Pontosnak tnrijs m Némeloszág-gal való bcDSŐbb közeledési, majd áttérve a román kormány tegnap nyilvánosság, i hozott ajánlatára az opLániperekben, a következőket mon-doiía:
— A román kormány ajánlata meg sem étdemll a megegyezés nevét, mert ez megcsúfolását |deuti mlndeu |og-nsk Cicibmut lenne ezt kiegyezésnek mondani és nem marad mán httra, mini visszaérni ah\'ioz a jogi formulához, amil grdf Apponyi Albert is mo idolt. II ingsulyozza azonban, hogy az oplántperekbeu bízik a mi álláspontunk győzelmében.
Peyer Kíroly a nagv külföldi behozatalt lette szóvá és kijelentette, hogy ezt minden rendelkeiéire álló eBzközzel meg kell akídályoznl, mivel a nagy behnzalal erősen rontja a hazai munkaviszonyokat.
Etután Pékár Oyu\'a b zárta az ülést és i nuak f jlylatását március
2 án, L\'é\'elő Ire halasz\'ották.
Budapast, mircius 1
A Hiz mai ülésén elnök az ülést ünnepi beszéddel nyitotta meg abból az alkalomból, hogy ma van uyol-cadik évfordulója annak, hogy az ország nagybányai vitéz Horthy Miklóst kormányzóvá választották. A kormányt támogató pirtok úgyszól-
ván teljes számba", sötét ruhában jelenlek meg Az elnök beszédében azt kívánta
adjon a magyarok Istene Ó/ó méltóságának egészséget, a nemzetnek pedig egységet és ki-tartási, hogy elérhessük az Igazi ünnepel, amely visszavarázsolja
a megelégedés sugárzó képét a szenvedő Magyarország arcába.
A képviselők állva hallgatták végig a beszédei és hosszasan tapsoltak és éljenezték a kormányzót.
Eiután felhatalmazási kapóit az elnök, hogy a Hlz kívánságait és érzelmeit a kormányzó előli tolmácsolhass!.
E\'u\'án Peslhy Pál IgazságOgyml-nlszler emléke ceti meg a kormányzóról kifejezvén, hogy ünneplés nélkül nem haladhatunk tul ezen t napon és épen ezért négyszáz éves nemzed mullunk ereduényél törvényjavaslatba terjeszti br, mely Magyarország magánjogi törvénykönyvét tartalmazza. Az önálló magyar magánjog, melyei most a Hiz elé ter-jeszt 2171. § ból áll. Isten seglteé-gét kéri ahhoz, bogy a törvényjavaslat minél előbb törvénnyé váljon.
Az állategészségügyi javaslat vl\'á-jánál Gaál Qaszlon válaszolt báró Kray Mván tegnapi klj Kn\'éseire és kijelenti, hogy a legteljesebb elismeréssel nyilatkozik azokról az állami tisztviselőkről, akik munkájukat pon-losin és lelkiismeretesen leljesi\'lk, de nem érdemlik meg a becsületet azok, akik azt elhanyagolják. Az állategészségügyi javaslatról elismeréssel nyilatkozik.
Csontos Imre a kisgazda érdekek szempontjából birália a javaslatot, mellyel teljesen egyetért.
Mayer János földmívelésügyi miniszter válaszolt az elhangzott felszólalásokra. Kijelenti, hogy
a legutolsó törvény óta oly nagy mértékben fe/lódötl a tudomány, hogy szükségessé vált az állategészségügy korszerű megreformálása.
Szükség volt a törvényre azért is, mert egyes kereskedelmi tárgyalásoknál a külföldi államok kiküldöttei az a\'ap\'örvJny hiányosságára hivatkozva n hezen fogadták el érveléseinket.
Állatállományunk — baromfi kivételével — 1430 millió P. becsértéket képvisel.
Biimily áldozato! ii hozunk bz állat tenyésztés fejlesztése éidekében, minden hiába volna, bs a modern állategészségügyi védelmet meg nem szervezzük. Et n megoldás teszt szükségessé azokat a szigorú intézkedéseket, amelyeket a javaslat magában foglal és amelyeket a gazda érdekek kívánnak. A busvizsgálal ügyben kijelentette, hogy ahol állat vagy ember-orvoB nincs, képesített husvizsgálók
FALAI MütlO^r
1928 március 2.
működnek. Az cbz\'ríal ügyében h veszettség megakadályozására nem lehel eléggé szigorú iulézkedísj^ :t hozni. A különböző betegségek leküzdése érdekében gyógyszeriedvez-méuyekkci jölt, wjnoi azonban eze-kel a kedvezmények.;! az érdekellek nem vették mindig igénybr.
A Ház a |avaslatot áliaiános.ág-ban elfogadta, majd a részletrs tárgyalás aorán 37 szakasz letárgyalá-sával az ü\'>és 3 órakor vég.t ért.
Olaszország nem engedi meg, hogy a magyar nemzetet megalázzák
Az előkelő olasz napisajtó a kis antant és a klnal ehök mester-kedésclról
Kóma, március I (Éjszakai rddiójeienté,) Walkó Li-|o» kolügymir.iezternek a külügyi bizottságban szerdán mondott nai,y beszédével a nagy o\'isz lapot be-hilóan foglalkoznak és azt lel|es egészében közlik. A / ,<polo d\' Jhlia kommenlár|ábjn fg>^bek kOzO\'l a következőket írja : Nevetséges, hogy ez a sárga kinal elnök Igy provokáljon egy nemzetei. Eiek után rem csodálkoznánk, ha a kiérdemesült sárga államférfiú után egy derék sziámi politikus következne, aki ha sonlóan Járna el. Ebben bizonyos-a veh;tő, hogy a klnal elnök Brland befolyására cselekedett. Viszont sze retnők azt ludni, hogy lulajdonképen ez a Cseng Lo ur melyik kinal birodalmai képviseli, meri olt most sokfelé sok vezér parancsol és mínde nűtt teljes a felfordulás.
Megalázó Magyarországra, hogy a klnal elnök ekkora botrányt provokált.
Ha körülnézünk, látjuk, hogy az állig felfegyverzett kisantant milyen gyűlölettel van Magyarország iránt és ehhez a gyQlölséghez most a népszövetséget használják fel.
Azt azonban Olaszország —Garibaldi is Martini nemzete — nem engedi meg, hogy egy magyar nemzetet megalázzanak.
Benea külügyminiszter, a kisantant Napoleonja, hiába mebleiktdik és közeledik Bécs f.lé.
Vegyék ezek tudomásul, hogy sem Csehország, sem Jugoszlávia nem voltak azok, akik győztek a Habsburgok felelt — hanem az olasz hadsereg Hiavenél verte szét a Habsburg-uralmat.
Miként lehál a franciák elsőbbséget kövelelnek a németekkel szemben való Ügyükben, ugysnugy az elsőbbség a jelen esetben Olaszországé.
Hasonló értelemben Ir a Mcsaj;-gero és tObb más lap is. Ugylátszik — ir|a a Meiaggero — hogy akisantant ciak akkor hagyja békén Magyarországol, ha belép a kisanlan\'.ba. Ezt az áilálszó játékot ismeri mindenki é« nem lesz egyetlen magyar államférfi sem, aki az a|4nlalot elfogadná, mert ezzel megakarják fojtani Magyarországul.
A hercegprímás Kanizsán keresztül Rómába utazott
Budapest, március 1. (Éjszakai rádiójelentés) Dr Serédt Jusztinián herceiiprimái ina este 7 órakor a délivjsuli pályaudvarról a nsgyka-ninai gyorssal Rómába utazóit. A hercegprímás, akit több kongregációban való elfoglaltsága szólil Rómába, ezúttal nem sokat fog idöz\'ni az örök város falai közi.
A svájci sajtó részletesen közli a magyar külügyminiszter beszédét
Genf, március 1. (Éjszakai rádió-jelentés) Walko L«joi migyar külügyminiszter >ek a külügyi bizottságban mondott benéiét a kemoly 1 svájci lepik részletesen közlik. A tekintélyes Geneve de Journal egész terjedelmében közli a külügyi bibédet, kiegészítve a kfllü^yi vi\'ával.
A szentgotthárdi ügyoen Tuficzos Gábor altábornagy a kormány megbízottja
Genf, mdrciut I. (Éjszakai rádió-jelentés) A mtgyar kormauy közölte a népszövetség fVhkárságávsl, hogy a szentgotthárdi gípf\'gyveiek ügyé brn hs h nép3zövelsigiiek bizonyos felvilig isitásra van szüksfge, azt Tánczos 0 tbor al ábotnagy megadja, akit ezzel a magyar koimány külön megbízóit.
Radlcs kihallgatáson a királynál
Belgrád, március 1. (Éjszakai rádiójelentés) Az uralkódó ma délután Radlcs Istvánt hosszabb magánkihallgatáson fogadia.
Belgrád, március 1. (Éjszakai rddlójelentés) A szkupatinibjn történt eseményeket ma mindenütt élénken kommentálják. Az összes lapok foglalkoznak vele.
Titulescu Genfbe érkezett
Genf, március 1. (Éjszakai rádió-jelentés) Titulescu román külügyminiszter ma délután három órakor Sin Rimóból Genfbe érkezett. Sándor király Párisba utazik
Belgrád, mire. 1. (Éjszakai rádió-jelentés) A „l\'.avda" jelenléfe (ze-rint Sándor király rövid.sen Párisba utazik.
Szombaton kezdődik a kisantant genfi konferenciája
Genf, máicius 1. Mcgerősi.ik azt a hiri, hogy a kisantant külügyminiszterei ezúttal Oenfben ülnek ösz-sze szokásos értekezletükre. Benes, mint a döntőbíráskodás és biztonsági b.zottság elnöke, már nspok óta Qetfoen időzik. Marlnkovlcs jugoszláv külügyminisztert szombat reggelre várják Oenfbe. Tiluletcu, aki jelenleg Síu Kcmóban tölti idejét, erre a napra minden valószínűség szerint szintén megérkezik (Jenlb.?. A tanácskozások folyamát), amelyeket szombat és vasárnap tartanak meg, elsősorban azt fogják megállc.pilani, hogy milyen, közös álláspontot foglaljalak el a szentgotthárdi gépfegyverek Igyében,
Barbár kezek kivagdalták és összetörték az uj-park rózsa-ligetének összes töveit
Megnagyobbították a köröndöt, Nagyknniiw, március I Alig srjieti még egy két melegebben lü/ö déli napsugár a közeledő tavaszi, mtris kezdenek frckventál-labbak lenni a kanizsai pirk ut|al. Ezidán azonban az üdülési keresők első tekintete megbotránkozást errd ményezetl ífílett « vandalizmus felet\', amivel a eréprn gondozott és n>gy áldozatokkal bővitell pirk rozáriumt-ban lalálkozhiltas.
A park fris\'s Ultelésü, uj részében tövaly gyönyörűnek Ígérkező rózsa-ligetet létesiteliek. Most egyik reggelre a rózsa UMelvény összes töveit brutális kezek kivagdallak. Az ismeretlen letteseknek ugy látszik, eirtős volt a dolguk, mert sok rózsalövet, melyeknek kimetszésére már nem voll idejük, összeltposták és igy pusztítónak el. Az uj park rózsa-\'u^atából
a park kedvenc kaazlnózó helyét nem maradt semmi.
A város azonnal Jelentést tett a pusztításról a rendőrségen, amely meglodilolta a nyomozáit, eddig eredménytelenül. E\'fls a gyanú, hogy a lelketlen munka boszu műve volt.
I\'t említjük meg, hogy a város vezetőségének intézkedésére a park úgynevezett köröndjét, amely művészi Ízléssel és hozzáértésael formált, hatalmas virágágyával, körbe helyezett padjaival tavaly Is legkedvencebb pihenő helye volt a psrk látogatóinak, most megnagyobbították A négyszög-alaku .körönd" körül sorakozott 16 árnyas, öreg vadgesztenyefát kivágták a ezzel a park ked vell kaszinóját naposabbá, levegő-sebbé tették.
A középső virágágyat megfelelőiig nagyobbilani fogjak.
Keszthelyen lesz az első zalai cserkész-Iamboree
Háromszáz zalai cserkélt találkozik piinkóidkor a Balatoa-partoa
Keszthely, március I (Saját tudósítónktól) A zalamegyei cseikészek nagyban készü ödnek azokra a nagyszabású cserkészün-nepséfcekre, amelyeknek színhelye pünkösdkor Keszthely lesz. Iit tartlik az cliö zalai Jamboree-\\, amelyen körülbelül 300 -aakíl cserkész vesz részt. I
lf|u Bődy Zoltán tit. vármegyei aljegyző, cserkésztiizt, aki a keszthelyi cscrkésztáborozást és ünnepségeket rendezi, ma kint járt a helyszínen. Ez alkalommal kérdést intéztem hozzá a pfnkösdi cserkész-napokra vonatkozólag. A kapott felvilágosítások után az alábbiakban közlöm a keszthelyi cserkész-ünnepségek p:ogramját:
A cserkész csapatok mindenit >n-nan május 26 án, szombaton délután érkeznek Ketz\'helyre. U^yan-a nip este a cscrkésztuztek értekezletet tartanak.
Má|us 27 én, pünkösd napján a cserkészek misét hallgatnak, utána pedig megtekintik a várost. A lu lajdonképeni csetkészünnep délután 3 órakor kezdődik, amikor a cserkeszek a balatoni pirkban bemutatják a ceerkészéletet minden vonatkozásban és a cserkészjátékoka\'. Vacsora után tábortűz a Balaton partján s a tábortűzi szórakozások bemutatása.
Pünkösd másnapja, május 28. lesz a cserkészek erőpróbája. Mlic után megkezdődnek a versenyek, amelyek három részre tagozódnak: egyíni, őrsi és csapatversenyekre.
Az egyéni versenyek próbatélelei : megfigyelés, első segélynyújtás, főzés és Morie. Minden csapat négy cserkészt jelöl s helysiinl sorsolás fogja eldönteni, hogy melyik cserkész milyen számban indul. Vagyis a versenyző cserkészeknek mind a négy versenyszámban járatosnak kell lenni.
Az őrsi versenyek részint elméletiek (a 2. és 3. osztály próbapontjaiból), részint gyakorlatiak (őrsi akadályversenyek) lesznek.
A csapatversenyben az a csapat győz, amelyiknek a fegyelme és magatartása egész idő alatt a legklfo-gástatansbb lesz.
Hétfő délután Hévízre Indulnak ki a cserkészcsapatok. Ugyanaznap este a Bslatonparton rendezendő lampionos felvonulás fejezi be az eliő zalai jamboree-t, amelynek il-kere érdekében megmozdul Keszthely társadalma li. A hivatalos város mindenben segítségére van a rendezőségnek, meri tudja értékelni a cserkészel nsgy fontosságát.
\'AWW^/AVi\'^
= Tavaszi újdonságok) Mosó
és gyapjú Jetiinek, mintáz itt mosó-selymek, creppe de chinek, creppc sa\'inok, nyersselymek, Ing- és blous-zelirek nagy választékban érkeztek Singet József és Társa divatáruházába.
Pénteken, csak egy nap 3, 7 és 9 órakor
16 éven falülieknak I
Szőke vagy barna
Vígjáték 7 felvonásban. Főszereplők:
Adolphe Menjou és flréta Hliieu. #
Légből kapott szerelem
Burleszk 2 felv.
Le a kalappal
Burleszk 2 felv.
1MB máidtu 2
I ÖZLÖNY
— "UH/T
ült várhat Magyarország Amerikától
Irta: Halvax Sindor collegiuml tanéi\')
Bátortalanul és sok gondolkozás után fogok a Jelen íráshoz. Kellemetlen dolgokról az ember nem szívesen Ir, még kevésbé, ha a kel lemetlen dolgok szeretetlek t és hozzátartozókat illetnek. Itt idegenben ugy érzem, hogy saját vértest-véreimnek irok, e Jelen Írást Hazámnak, Idegenben megbecsülni tanult édes Hazámnak címezem.
A mitologla szerint csak a remény msrsdt meg a szenvedő nemzetei számára, amikor Pandora szelencéjéből az ötszes bajok kiszabadultak. A magyarnak még ez sem maradt, legalább Is ami azt a reménységet illeii, hogy Amerika előbb vagy u\'óbb Magyarország oldalára áll u Igazság helyreállításában.
Hazai újságokból és levelekből ol vasom, hogy a magyar, téves reményeket táplál; Amerikától várja helyzetének Jobbra fordulását. Ne-künk magyar-amerikai iknak, akik az amerikai népet ismerjük, akik előtt tisztán áll az amerikai felfogás és érzés Magyarország Iránt és akik az államtörvényalkotó Jogokat nemcsak tanulmányozzuk, hanem azok hatását és működését a valódi életből tapasztaljuk, nekünk tévesnek látsiik. Magyarországnak az a reménykedése, hogy \'Amerika, amely a háború befejezéséhez nagy mértékben hozzájárult, előbb vagy utóbb be fogja váltani azt az igéretét, amelyet Wilson elnök által a tizennégy pomban leszögezett, hogy ezáltal vessen véget a háborúnak. Nagyon rosszul esik kimondani ezt, de mi bárhogyan is szerelnénk, ne ti tudunk segíteni. A leghathatósabb fórum, az ufeág el vari zárva a nem 100 "It-as amerikai állampolgár előtt. A tény az, hogy az amerikaiak sokkal kevesebbet tudnak Magyarországról, mint ml magyarok Amerikáról. Amerika mással van elfoglalva. Délamerikai és kőzépamerikai kérdések, Ktna, Japán, Fülöp ligetek, bevándorlás, a négeikérdés, a gyakori választások,az alkoholtilalom, a rettenetes mértékű rablások és gyilkosságok leküzdése, az angol-amerikai nadihajóverceny, a háborús adósságok, az automobil és körűi belül mégegypár száz kérdés jobban érdekli Amerikát,\' mint bármilyen magyar kérdés, ami olyan fontosnak tOnlk fel és még ha az az ország ex isteneié Ját illeti is. Az én számításom szerint legalább 25 esztendő szükséges ahhoz, hogy az amerikai nép csak gondoljon Is Magyarországra, de ezt Is csak akkor, ha a magyar minden erejét latba veti, hogy végre Magyarország létezése Amarlkdnak feltűnjék.
Még ha az amerikai nép ismerné és törődne is Msgyarországgal, akkor sem ludna semmit sem tenni érte. Az amerikai alkotmánvl törvények meggátolnák az országot minden Uyen Irányú törekvésében. Szükségtelen talán ezen törvényeket itt Ismertetni : a ml államférflalnk és politikai tudósaink ugyls tisztában vannak ezen töivények nagyobb részével, ámbár talán a törvények szelleme és praktikus alapokon v.ló működése nem teljesen ismeretes Európában. Egy törvényt említek, amely fslán ha nem Is igazolja, de talán eev kis világot ve\'het íz amerikai nemtörődömségre Magyarország « egyáltalán európai kérdések iránt
•) Halvax Sándor nagykanizsai flu, Halvax La|o« ny. állomáskezelónek Jelenleg l.oa Angelesben tartózkodó fia, aki az oltani ieiaulta kollégiumban a spanyol és német nyelv tanára. (A uerk.)
Az amerikai alkotmánytörvényben angolul „Cbeck and Bilance Sys temt"-nek nevezik azt a tötváuy-formát, amely leg|obban megmagyarázza az amerikai törvények lassú •ágát éi főoki ann -.k, hogy az amerikai nép politikai nézete is csak nagyon lassan változhatik:
a) Az Elnök bármely cselekményéi a Congresszus semmivé teheti;
b) a Congresszus bármely törvényjavaslata ell n az Elnök tiltakozási jogával élhet;
c) az Elnök vagy a Congresszus bArmely törvényjavaslatát a „Sup reme Court" (eg\'e\'sőbb bíróság 9 taggal) törvénytelennek nyilvánitbalja Erenkivül 48 különböző állam kormánya és kormányzói gyakorolnak nagy hatást az ország törvényhozására. Ámbár ez nem az ország törvénye betű szerint, hsnem inkább a szelleme az amerikai kormányformának ilyetén módon való elosztásában.) Pl. ba az egész ország az alkoholtilalom megszűntetése mellett volna (legalább 40 kormányzót beleértve) köiülbelül és legalább öl évig tartana, amig az alkoboltilalmi törvény, vagyis az úgynevezett XVIII ik adalék az alkotmányhoz" hatályát vesztené, azonban ez a lehe\'őség ms|dnem tel|esen ki van zárva.
Wilson elnök európai szereplését a Congresszus nem hagyta jóvá ét ezért az am\'rikai nép a háborút és az u\'ánna köveikelő békekötést Amerikára vonatkozólag nem tarl|a kötelezőnek. Az összes pol|:ikusok, sz u|ságok és fontostbb egyesületek poliliká|át ma abban lehetne össre foglalni, hogy: Amerika tartsa távol magát mindennemű európai ügytől. Amarikának egyedüli európai érdeke ma a háborús adósságok visszaszerzése.
Bármely nehezemre esik Is és ez az én személyes meggyőződésem, hogy Magyarország Amerikától az elkövetkező 25 évben semmit sem várhat. A kérdés talán az volna, bogy nekünk távol a hazától élő magya roknak, akik a hazai befolyástól men ten más szemmel nézzük a világol, ml a véleményünk arra vonatkozólag, hogy kl, hol mii tehet az ország érdekében. Néhány sorban igyekszem ezen kérdésiek megoldásához sze-rénv véleményemmé hozzájárulni.
Jómagam az iskolákban, amennyire (ölem telik és amennyi tanulót és tanári csak elérhatek szavammal, el nem mulasztom, hogy őket a ténvek valódi állásáról felvilágosítsam. Ec a munka nagyon nehéz, mert olyan egyszerű dolgokon kell kezdenem, hogy Magyarország fővárosa nem Bécs, hogy a magyar nem német, hogy Magyarország nem azért ment a háborúba, mert a német császár parancsolta. A tapasztalataim azt mutatják, hogy különösen az ifjuiág kész örömmel veszi, ha Magyarország iránt való tudatlanságukat pótolni tudják. Nem tudom hol és mennyi ksrlársám van az Egyesűit Államokban azonban, ba egyáltalán vannsk, meg vagyok győződve, hogy ők Is ugyanilyen módon teljesilik kötelességeiket az igazság felderítése érdekében.
Bármilyen felekezetű pipok nagy befolyást tudnának gyakorolni az amerikai népre: különösen katolikus és zsidó papságra van Amerikának nagy szüksége. Jelenleg a katolikus paptág javarésze |r származású és ezen oknál fogva más nemzetiségű katolikus papokat tárI karokkal Jogadná az Itteni papság.
Az amerikalak szeretik a pénzűket
hrgatni. Hí az amerikai valahol valamilyen vállaltba b-\'iktet és a pénzét kockáztatja, az illető ország mags mindig fogja érdekelni. Tenát ha Magyarországnak Amerikában több adóssága volna, ezt Inkább nyereségnek, mint veszteségnek kellene tekinteni.
Az amerikainak a gyenge oldala a sport. Egy hires uszó, futó vagy egy csapat bármilyen sport-ágban többet tehetne itt az ország érdekében, minta legékesszólóbb politikus. Sajnos, a labdarúgás nem nagyon kedvelt az amerikai ifjúság körében.
Egy magyar repülőgép, amely Ide repülne, vagy legalább ezt megpróbálná, egyszerűen legyőzné az országot. Ejy ilyen rtpílő minden kívánsága kétés nélkül teljesítve lenne. Egy repülő vállalkozás — mondjuk — Budapestről Los-Angelesbe nemcsak Amerika teljes szimpátiáját jelentené, hanem rgyuttal kiszámíthatatlan anyagi sikereket, habár közvetlenül Is. Az amerikaiak szeretik a reklámot. Maga a kormány Llnd-berget hirdető cégérül használja a közép amerikai államokkal Amerikának bizony elég rossz viszonyának helyreállítására.
En és a többi magyarok közvetlenül talán legjobban azzal tudjuk hazánkat segíteni, bogy mint az amerikai népszövetségi egyesület lagjai azon dolgoiunk, hogy Amerika minél előbb csatlakozzék a népszövetséghez. Talán az elkövetkező tiz évben sikert fogunk elérni, sikert egyúttal Magyarország számára Is, mert Amerika ha egyszer a népszövetségben van, bizonyára Magyarország segítőtársa lesz az igazság helyreállításában. Azonban ezen jövő sikerhez Magyarország legszigorúbb semlegessége szükséges. A különböző országok újságjai szerint és amaiikal benyomások alapján Magyarország ma a forró kása, melyet » körülötte lakó macskák félve és óvatosan kerülgetnek. Bizonyos ar, hogy egy közép-európai háboiu Magyarország nélkül nem lehetséges, vagy az csak rövid Ideig tarthat. Addig, amíg a magyar forró kása állandóan forró marad, senki sem merészeli rajta a száját elégetni. Magyarországnak tehát kizárólag védelmi háborúra kell készülni nemcsak egy hadsereggel és felszereléssel, hanem a háborús szellem helyett inkább a sokkal hathatósabb béke és védelmi szellemmel. Néhány ezer kereskedelmi repülőgépet az öiszes körülötte lévő államok respektálnának addig Is, mig Amerika a nép szövetségben Magyarország oldalán vélné szavát a latba.
Nem szeretném, ba cikkem teljes pesszimisztikus benyomást keltene. Azonban az igazságot fontosabbnak tartom a hamis reménységnél. A magyar dolgos nemzet. Váltságot éi reményt egy szebb és igazságos jö vőre csak kitartó és szorgalmas munka hozhat. Természetes erejére és saját szellemi képességére támasz kodva, a többi nemzetek Jóváhagyásával vagy azok ellenére munkával, munkával és csak munkával győzhet és ebben legyen az egyedüli reménysége s magyarnak.
IdBjéréa
A .lagykaalxaal meteorológiai meg-Hgynlö lelentéaek: CsdtörMkOn a Mmír-sék\'tl Kegyel 7 órakor —4 4, délután 2 ónkor -+-1-4, este 9 órakor -23.
Felhőzet: Reggel és délben felhős este tiszta égboltozat.
StéllrJny Reggel északkelet, délben Kelet, eite Északkeleti szél.
A MateorolÓRlul Intézet lelentése r;r-rlnt nyugatról lassú gyengülés és némi felhősödés váiharó.
NAPI HÍREK

NAPIREND
Március 2, péntek
Római katolikus: Szlmplic. Prot. Lujza Izraelita: Adar. hó 10 Nap kel léggel (5 óra 39 perckor,
nyugszik délután 17 óra 45 perckor. •
Városi Színház. .Szóké vagy barna\' vígjáték 7 (elvonásban. .Légből kapott szerelem" és .Le a kalappal", burleszk 2-2 felvonásban. Előadás 5, 7, 9 órakor.
— A honvédség főparancsnoka Nagykanizsán. Vitéz Jánky Kocsárd tábornok, a magyar honvédség főparancsnoka a tegnap es\'l budapesti gyorsvonattal Nagykanizsára érkezett. Vitéz Jánky főparancsnok az állomásról egyenesen a Csntrálba hajtatott, ahol a nagykanizsai honvédezred parancsnoka, Falka Qyula ezredes jelentkezett a főparancsnoknál. Később a Centrál éttermében tárBasvacsora volt, amelyen a teljes tisztikar résztvett.
— A kamarai tagválasztások Keszthelyen is március II-én lesznek. A választások vezetője Huszár Pál dr. fŐ8iolgablró, a választási bizottság tagjai Relschl Imre, Regens• perger Ferenc, Práger Tivadar és ErdOs József. A választások — mint tudósítónk Jelenti — nem keltenek nagyobb izgalmat. Jelölés ezldeig nem történt; minden valószínűség szerint a hivatalos vezetők nyerik el a tisztséget kereskedői és iparos részről egyformán.
— Nőegyletl tea. Tegnap délután kezdetét vette a Keresztény Jótékony Nőegylet házi bőj l-teálnak sorozata. Az a néhány kellemes óra, amit az első bőjii-tea nagyszámú vendégel dr. Szlgethy Károlynénak, a Nőegylet áldott lelkű elnöknőjé-nek vendéglátó házában eltöltöttek, a háziak kedvességéből a legjobb hangulatban telt el. A teás-asztalok mellett csendes beszélgetés váltotta fel a farsangi teák táncos kedvét, melynek a böjtre való tekintettel csak emlékei csillanlak fel S\'-igelhyék rádiójának és az öregcserkészek kedvderítő mandoNn-zenekarának muzsikája nyomán.
= Újdonságok női fehérnemű-anyagokban : Linón nan\'uk, Tiga-sin, lenbatist és batists ffon az összes divalszinekben Singer J. és Társánál
— Egy gazdálkodó hirtelen
halála. A korpavári körjegyző |eler.-lelte a kanizsai járás fflszolgabiró-ségának, hogy Beke István betegeskedő ujudvari gazdálkodót tegnap a déli órákban halva találták az U|ud-var melletti öreghegyi u!on. A községi halottkém megvizsgálta a bullát, de rajta semmi külsérelmi nyomot nem talált. Minden valószínűség szerint az öreg gazdát agy vagy szívszélhűdés ölte meg hírtelen, amint a Irfgbn igyekezett megtekinteni a tavaszi mezőgazdasági munkálatokat. A csendőrség is hasonló értelemben Allapito\'ta meg a tényállást. A kir. ügyészség megadta a temetési engedélyi.
ZALAI KOH.ONT
1028 március 2
— Péchy Blanka és Móra Ferenc tegnapi Irodalmi estjéről az Idö előrehaladottsága miatt lapuak holnapi számiban referálunk.
— Adomány. A Néptakarékpénz-tdr Részvénytársaság Nagykanizsa 30 pengőt adományozott a Keresztény Jótékony Nőegylet nemei ember-baráti céljaira. Az idományért ezúton mond köszönetet a Nőegylet elnöklége.
= Rádió-alkatrészek, Philips lámpák, hangosau beszélők, telepek, fejhallgatók olcsó árban Szabó Antal »po rt üzletében.
Dr. Helm Pál, a gyermekgyógyászat kiváló tanáraelőadást tart Nagykanizsán
Néhány napja csak, hogy Helm professzor értesítette dr. Sabjdn Oyula polgáimestert, a Stefánia izö-vettég elnökét, hogy a nugbiváit elfogadva, előadáit tart Nagykanizsán és máris alig van valaki, aki ezt ne ludná és az előadái birét ne a legnagyobb lelkesedéssel fogadta volna.
Ez érthelő is, meit Helm Pál neve nem ismeretlen Nagykanizsán, mint ahogy Isten adia nagy lehellége folytán nem ismeretlen az ország határain tul sem, ott ahol van modern gyermekgyógyászat és van modern gyermekvédelmi berendezkedés. Aránylag, mini fiatal orvos lett a világhirü breszlaui Czerny professzor asslilense és Igy, mint kiváló tagja működött annak a gyermekklinikának, honnan a modern csecsemő és gyermekgyógyászat kiindult.
Helm Pál nagy tudását a msgy. kir. Erzsébet Tudomány Egyetem aizal honorálta, hogy egyhangúlag meghívta gyermekgyógyász tanárnak és már első évben Rector magnifl-cussá választotta.
Nagy tudásial párosult ügyszeretetének és hazaszeretetének köszönhetjük, hogy előadását Nagykanizsán meghallgathatjuk.
A város gondolkodni fog a nagy tudós méltó fogadtatásáról és a március 17 én tartandó előadás izin-helyéül a városház dísztermét vagy a Városi Színházat fogja megjelölni.
— A Tisztviselőnők első böjti teája vasárnap délután lesz az egyesület Nádor-utcai helyiségében. A vidám bangula\'u farsangi teák után most tisztviselőnőink a lelki tarlalmu szórakozásra nyújtanak alkalmat gárdájuknak és az egyesület sok barátjának ezeknek a konferencia-teáknak megrendezésével. Ezen az első teán Eberhardt Béla főigazgató, városunk szociális ügyeinek lelkes éi tevékeny hircosa fog előadni .Szociálii érzék a társadalmi érintkezéiben" cimen. Ezen kívül kisebb számok Is ígér keznek a műsorra. Nem kételkedünk benn, hogy akik a farsang alatt olyan |ót érezték magukat a tisztviselőnők körében, azok most li zsúfolásig fogják megtölteni az előadó termel.
= Húsvéti maradékvásár megkezdődött Singet József és Társa divatáruházában. Mindenkinek saját érdeke, hogy az olcsóságról meggyőződést szeiezzen.
Tizenötmázsányi súllyal átment egy kocsison a kétlovas szekér
Életveszélyes állapotban szállították a kanizsai kórházba — A sze rencsétlenségért nem terhel senkit felelősség
kocili Kiikanizia és Rlgyácz között
Nagykanizsa, márciui I Sulyoí, de véletlen szerencsétlcn-s\'g sérültjét szállították be tegncp délután a nagykanizsai kórházba Farkas József nőllen, 23 évts ko csls személyében.
Farkas Schmldt Olló és Társa ri-gy<ÍQÍ cég szolgálatában áll, mint kocsis. Szerdán délután 15 mázsányi szénnel megrakott kocsijával a fiatal kocsis Nagykanizsáról Rigyácra igyekezett. Kétlovas kociijtt meglehetős tempóban engedlc. Nem ludnl, hogyan, hogyan nem, a szerenciélltn
leesett a bókról és a szekérkerék átment a derekán. A lovak ösztönszerűleg megérezték a bajt és megállottak, az ember pedig eszméletlenül terült el az uton.
Később arra poroszkáló szekeresek akadlak rá, akik feltetlék szekérre Farkast és beszállították a kanizsai kórházba, Á\'lapota rendkívül sulyo3 és életveszélyes. Ma kissé magához féri és a rendőrség ki ludtá hallgatni. Senkit nem okol a szerencsétlenségért, csak vigyázatlanságát.
— NTE Játékos értekezletet tart ma este 7 órakor a C-.nlrál szuterénjébm. Fontos a játékosok megjelrníie. Intéző.
-Sakk-hírek. Nagykanizsa 1928-as sakkbajnoki versenyének döntője megkezdődött, amelyen a következő erősebb játszmák nyerlek befejezést: dr. Rosenberg : Szekula = 1/2: >/a, Böhm : Szekula =1:0, dr. Rosenberg : Pinlér =1:0, Pmlér : dr. Báron — I : 0 Az első helyezett és egyúttal Nagykanizsa 1928 as sakkbajnoka több, mint valószínű dr. Rosenberg lesz, mlg a helyezésekért erős küzdelem fog folyni. A vigaiz-di| dön\'ő sorsolása vasárnap, március 4 én lesz, erre a napra a versenybizottság megjelenését kéri a vezetőség.
= A CENTRÁL ÉTTERMÉBEN március hó 6-án, kedden \'.eaes-tély reggelig tánccal
— Az apró gyermekeivel kenyér nélkül maradt szerencsétlen asszonynak, kinek az ura számára rendelt orvosságra sincsen pénze, Malcsovlcs Istvánné 5 pengőt hozott be szerkesztőségünkbe. (Ctme: Plan itt Antalné, Migyaru 58.)
— Előállítottak egy budapesti cég megrendelés gyűjtőjét. A budapesti Neuh\'lnder-ctg egyik megbízottja |árl legnap Nagykanizsán megrendeléseket gyűjteni. Akkor, amikor a súlyos terhekkel agyon-zaklatott iparosságunknak alig van munkája. Da ezutlal nem volt szerencséje a NeuMider-cégnek. A helybeli sznbóiparoioknak tudomására jutott a budapesti cég megrendelés-gyDjlése és panaszt tettek Kaufman Lajos Iparbiztos, városi jegyzőnél, aki a cég megbízottját azonnal előállíttatta. Miután az illetőt telterér-lék, amikor ép mértéket akart venni, kihallgatása után az iparblzlos átadta őt a városi rendőri bünlető-birónak, aki nyomban megindította ellene a kihágást eljárást. A meg rendelést gyűjtő a legközelebbi vo nattal kénytelen volt elhBgyni Nagykanizsát. A mult napokban egy másik budapesti ruházati cég embere járta be Kanizsát, sok megrendelést magával vive, aki azonban kikerülte a hatóság keiét.
»= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Hősi halott keszthelyi iparosok emléke. Tudósítónk jelenti: A keszthelyi Ipartestület emléktáblán 1 örökili meg a hazáért hősi halált ~ ball tagjai emlékét A kegyeletes célra kél terv is készült. Az egyiket Kutast Imre kőfaragómester készítette, a másikat viléz Kenessey Sán dor éplléni vállalkozó. Kutasi terve szerint Keszthelyen faragnának egy Turulos emlékművet, mlg vitéz Kenessey elgondolása szerint az emlék márványtábla lenne. A döntés akkor történik meg, amikor a márványtábla árajánlatok beérkeznek.
— Pályázat. Dr. Huszár P.,l keszthelyi főszolgabíró az üresedésben levő gyeoesdiáii segédjegyzöl állásra pályázatot irt ki. Pályázati határidő március 17, válaiztás napja március 22.
= A világhírű minőségű és ellimerlen elegáns „Sportex" angol szövelujdonságok megérkeztek. Egész Zalavármegyében kizárólagos eladás Singet József és Társa divatáruházában Nagykanizsán, Erzsébet-tér 23.
— A vágóhid mult havi statisztikája. Az elmúlt hónapban a nagykrnlzsai vágóhídon 135 szarvasmarhái, 256 borjut éi 1 kecskét váglak le — vágóhídi vezetőállat-orvos kimutatása szerint. Tekintve, hogy Nagykanizsának 32.500 likósa vsn éi a húsból vidékre Is viiznek — a vágóhíd statisztikája trianoni Nagykanizsa minden szegénységét tükrözteti viisza.
— Favágás közben tőből levágta társa kisujját. Huszár György éi Klmander József turdi lakótok a surdi erdőben fairtásnil dolgoztak. Tegnap történt már a szürkületben, hogy Klmander oly szerenciétlenül csapott egy fatörzshöz, hogy nem véve észre az ott álló Huizár Györgyöt, annak balkeze kisujját tövéből levágta. A szerenciétlenül járt főid müveit első segély után behozták a kanizsai kórházba, ahol megoperálták sebesült kezét. A csendőrség megindította a nyomozási a baleset ügyében.
= Slnger gépselyem mindenféle szinten kapható. Singer varrógép fióküzlet Fő- ut 1.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéhá-I zdban VIII., Baross-tér 10.
Budapesti
Nemzetközi
Tásár
1928. április 28-tól május 7-lg
A magyar ipar felvonulása
közel 200 szakmában és külön útépítési-, kőzségfejlesz tésl-, energiagazdálkodási mezőgazdasági- és rádlócsoportokban
M.
50°|o-os utazási kedvezmény!
Réizlelei felvilágosítás ét váUrlíirolvlny kapható Budapesten: 1 Vásárirodánál V., Alkotmány-utoi 8.
IfflkiiloJi: IfflkMizsií Tálftijtotír L T.
(A váiáriguolvány ári 3 pengő 20 fillér.)
— Lakodalma éjszakfján meg ölte újszülött gyermekét. Bárudvar-mk köz-éghez tartozó Szendl-hegyen most nősült msg Bulát János földműves. Az esküvő annak rendje és módja szerint folyt le, megtartották a lagzíl és sok nép láncolt a somogyi gazda lakodalmán. A legnagyobb fokon állt a |ókedv, amikor este hirtelenül összesúgtak az emberek és egyre-másra gyorsan elszállingóztak az OrOmházból. Sokaknak rejtély volt, hogy miért robbantak olyan gyorsan széjjel a nászvendégejr, noha erre semmi okuk nem volt, mert roskadozó asztal és vig zene örvendeztette meg a lakodalom népit. A rejtélyt a község csendőrsége fejtette meg. Ugyanis Bulát Jinosné, a mennyasizony, lakodalmának estéjén a félreeső helyen egy gyermeknek adott életet, akit nyomban megfojtott és azon helyt a pöcegödörbe dobta. Bulát Jánosné emberölés miatt fog felelni birái előtt.
= Regenhart és Raymann-damasztok, Schroll siffonok, May és Holfeld rumburger vásznak legelőnyösebb beszerzési forrása Slnger József és Társa divatáruháza Nagykanizsán, Erzsébet-tér 23.
— Az uj Tihany-szántódl komp. Szántód—tihanyi kompot rövidesen kivonják a forgalomból és motoros kompon köz\'ekedn:k msjd ezentúl a zalaiak a somogylakkt) és viszont. Az olajmotoros komp ápillis 1-vel kezdi meg működését Szántód és Tihany között
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut * 13 szám alatt.
ROZOÓSZnfHÁZAK
Városi Szinház Mozgója. Ma pénteken 5, 7 és 9 órakor, csak egy napra 1 16 éven felülleknek! .Szőke vagy barna", vígjáték 7 lei-vonásban. — Főszereplők: Adolphe Menjou ég Oiéla Nissen. .Légből kapóit szerelem* és .Le a kalappal" burleszk 2—2 felvonásban.
1928 márdus 2
IÍALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
layer János nyilatkozata a íöldmivelésfigyi kormány beruházási programmjáról
(Saját tudósítónktól) A nagy nehézségekkel küzdő gazdatársadalom érthető érdaklödtsiel várja ail, hogy u magyar mezögizdaságl érdekek-
nek törvény tzerlnl való legfőbb öre, a földmlveíéaOgyl miniszter milyen elttalározitokkal indul mezőgazda-sági életünk közvetlen jövőjében a gaid lérdekek kielégi étére.
Mayer Jinoi fö!dmlve!éaügyl mi-n\'izter rövid, de igen sok és Jelentőt irány fejlesztésére mulató nyilatkozatot adott a nyilvánosság számára. Az alábbiakban a mlniszleriumánsk beruházási programjáról ad bő tájékoztatót :
— Az a beruházási program, mondotta, amelyet az 1028-1929 évi költségvetési évben meg akarok valóiilani, már teljesen elkészült. Ezekre a mezőgazdasági beruházásokra Jelentős összegeket vettek fel éa befejezés elölt állanak azok a tárgyalások, amelyeket a pénzügyminisztérium ét a fö\'dmivelétügyl minltztérium folytat a végleges m-gállapod átra.
— A termeiét fokozáta szempontjából elsősorban arra kell törekednünk, hogy uj termőterületeket nyer|Unk a magyar mezőgazdaság számára ét ezt legjobban az ármentesltést munkálatokkal érhetjük el. Ezen kivfll a szikes talajok Javítására Igen négy aulyt helyezünk és különböző eljá ráaokkal, közlük Amerikában kipróbált ét bevált gépekkel igyekezünk
haainálhatóvá tenni eddig terméketlen területiket.
— A vetőmagnemesltés, a gyümölcstermesztés fásítás, baromfite nyésztés, tenyészállatok behozatala mind olyan akciók, amellyel a beruházási program ker«tében elősegíteni kívánjuk a mezőgaid«sági többler-melést. Teljesen kidolgozott program alapján kívánjuk elöiegiteui a mezőgazdasági löbblermelét érdekeit és a pro»ram a mezőgazdasági szakoktatás fejlesztésével Is számol.
— A beruházási programtól függetlenül az OFB likvidálásának az Ugye it folyamatban van ét előké-tzltét alatt áll a földreform pénzügyi megoldása it. A szociális tzempon-tok figyelembe vételével különböző intézkedésekre lesz tzüktég, amelyek a mezőgazdasági munkásság helyzetén lestpek hivatva legiteoi. Rövidesén tárgyalás alá vesszük a merő-gazdasági munkások baleset ét betegség esetére szóló kö\'elezó biztosításának kérdését. Erre vonatkozóan már tel|esen kész törvénytervezet áll a minisztérium r ndelkezésére és rövidesen megtárgyaljuk a tervezetet a különböző érdekeltségekkel is.
— Teljesen külön törvényjavaslatban lesz gordiskodás a mezőgazdasági munkáso\'t rokkanttág ét öregség esetére szóló biztosítására. Elsősorban azonban a baleset és betegség elleni biztosításról szóló Javallatot fogjuk letá\'gyalni.
Felhívás a gazdatisztekhez
(A Gazdatisztek és Gazdasági Szakértők Országos Egyesületéből) Amint limeretes, a kormány a nagyon li hiányol gazdatisztI törvényt módosttant akarja és egy uj gazda-tiiztl törvényjavaslatot szándékozik az ortzággy ülét elé terjeizleol.
Hostzu vsjudát után már ez it eredménynek tekinthető, a mi fiatal egyesületünknek ebben orotzlánréize van, mert ml voltunk az eltők kiknek ez volt tarkalalos programja.
A benyújtandó törvénytervezet tárgyában a földmlvelésügyi miniszter rövid időn belül ankétot htv össze, amelyen Egyeiületünk részt kíván venni azon megokolánal, hogy hazánkban eltóiorban ml vagyuok hivatva tárgyilagotin hozzáizótnl, akik mindenkitől és mindentől függetlenül, befolyásmentesen, kizárólag Kartársaink érdekeit képviseljük.
A fennttek alapján fordulunk Kartársainkhoz, hogy minden Idevonat kozó észrevételt, esetleges sérelmet a Gazdatisztek és Gazdasági Szakértők Országos Egyesületéhez (Rákécl ut 19) minél előbb beküldeni szíveskedjék, mert ctak ugy leszünk képesek ■ gazdatiszti társadalom érdekeit hathatósan előlerjeszteni ét képviselni.
A gazdatiszti tfevény méltányos módoiltása lesz hivatva a gazda-tiszti tártadalomnak évtizedei sérelmeit orvosolni, annak a mostoha gazdalltzll társadalomnak, akik <j|el-nappal azolgálják a magyar földet ét igy a közösséget.
Sziklaszilárd elhatározáiunk, hogy a most még szervezetlen gazdatiszti társadalom létért való harcában a rendelkezésre álló etzközökkel részt veszünk ét a leijei győzelemig fel nem adjuk I
A Gazdatisztek és Gazdasági Szakértők Országos Egyesülete
Idei buzavetéselnk Az eröa tél kü önösen a későn földbe került buzavetéselnket nsgyon megviselte Helyenklnt hótakaró faliján a kevéshbi fagyálló búzák kl Is fagytak. Mlg a kifagyott vetéseken segilenl nem lehet, addig a megsanyargatott buzavetéseket rendbehoz-hatjuk kü\'önöien akkor, ha nem mulasztottuk el a buza őszi foszfor-sav\'rágyázását. Ha ugyanis elegendő táplálék és különösen foszforsav és ezenkivül nitrogén van a talajban, a gyenge buzavetések tavaszi figaso-lásával, melyet hl a huza felfagyo t volna, 2—3 héltel előbb hrngerelés előzzön meg, ha pedig rögös, vajy cserepes, közvetlenül a fogasolns előtt hengereszük, rövidesen rendes fejlódésüvé tehetjük huzmtésclnket. A fogas ugyaris a talaj\' megszellőzteti és ezzel bz a ni rogéntáp-lálóanvagol a baktérium működés élénkiiéie lévén a nö/énykék szá mára felveheiővé leszi, a buzanö-vénykék gyökéifellódését pedig isr-kenti. Van rá esel azonbm, hogy a fogat\' lás nem képes annyi nUrogén táplálékot mozgósi\'an1, amennyit a buza rendbejlveieléhez kell. Ilyenkor fogssolát előtt nitrogént tartalmazó műtrágyával, úgymint cillia-létrommal, mészsalétrommal, leuna-talétrommal, vagy kénsavas ammóniákkal, esetleg mésznitrogénnel meg kell fejtrágyáznl a buz\'l. A fe|lrá-gyákhAI szükség szerint k. holdanként 30-40 legfeljebb 50-60 kg. t számítsunk. _
(—) Utazási kedvezmény Budapestre és Bécsbe. Az Országos M <nyér Uaidisági Egyesület által 1928 évi március 22-töl 26 lg rendezendő tenyészállatváiár és gép-kiáll! ás alkalmával a D. Sz. A. vasút a Budapestre utazóknak 60% menel-kedvezményt engedélyezett. A Buda pestre való utazás f. hó 17-től 26 lg, a visszautazás pedig f. hó 22 tői
29 lg érvényes. — Ugyancsak a f. hó 11-tő! 18 ig Wienben rendezendő tavaszi átuminiavásSrra a D Sz. A„ valamint az ChztrAk szövetségi vasutak 25! <• kedvezmény! engedélyezlek. A Wienbe való utazás f. hó 7—18-ig, a visszautazáa f. hó II-től 22 ig érvényes. Vlsum nem szükséges. Az ezen utazásokhoz szükséget Igazolványok a Nagykanizsai Takarékpénztár Meneljegylrodájában már kaphatok.
(-) Ingyen falitáblák Iskoláknak és gazdaköröknek, /It Országos Mezőgazdasági Kamara mO.rá gyAi.*\' népsze ü.itő osztálya a vallás ét közök jtátügyl minisztérium euge-délyével valamennyi magyarországi állami és magán népiskolának feltűnően szép falitáblákat küldőt, a melyek a különböző műtrágyák termétfokozó hatását színes képeikben mutatják be. Nem ké\'séges, hogy e képek, ha falán nem is Honnal, de lénvegesen hozzá fognak járulni a Jdsblrtokoiok gazdasági rendszerének meg|avlláiához, t a többterme lét előmozdításához Arra kérjük ezért azon iskolák vezetőit, amelyek netán nem kapták meg a képeket, nem különben a gazdaköröket, f >rdu\'Ja-nak az Otz. Mezőgazdasági Kamara népszerüsl ő osztályához (Budapest IV, Aranvkéz-u\'ca 6), mely e képeket — mlg a készlet kl nem fogy — díjtalanul és azonnal meg fogj* küldeni.
(—) A múlt évi burgonyatermés, különösen a korai nyári éa őszi rózsahurgonyafi|ták tekintetében, sok kívánni valót hagyott hátra. Á\'taláhaa a magyar burgonya ellen felmerült külföldi panaszok is arra Indították a burgonyatermelő vidékek gazdáit, hogy a további termelésnél csakis kifogástalan minőségű f*|tiszta és az egétztégügyi hatóságok állal f lülvlzsgáll burgonyát hssznil|tnak vetőburgonya gyanánt. I\'yen kifogástalan anyag beszerzési forráta tekintetében azonban tájékozatlan lévén a gazdaközönség, a hozzánk Intézett kérdözőtködé<ekre, Illetéket helyről közlik a „Oazda-tági Híradó\', hogy a fajtiszta ét teljesen meghízható burgonya vető-gumó importálásával ét szétoiztá«4-val a .Htrtsriás* S-övetkevet (Bu-dspss\', IX. Bikáts u 8. sz) bira-tolt meg. Az érd-kelt gazdák tehát oda fo\'dul|anak. Tá|\'koz\'atáiut közölhetjük. hogy a pl«cl ár stocke-raui vidékről származó vetőmagra «z ugynev»7»c F\'ühróse (k.val nvári) kg-ként 35-38 fillér a M^rlross (1«zl rAzsa kg kém 28-34 liMér.
(—) Gazdáinknak minden szombaton ké/bfsill a posta a .M-gyar Meih\' clniU mczóua\'dasági melléklrtet (a .ft Órai Uj-íiÍA\'"-b«n), amelv Tokaji Nagy Mszló szer-kcsjtétében gnndotan összeállít II tárháza: az u|, eredeti é< gyakorlati gazda<ági tudnivalóknak, melyek kflzfltt mindenki talál hasznára (ordítható ötleteket tanácsokat. Minden kérdésre gyws és alapos (cicietet, tanácsot, útbaigazítást ad az o\'szág leijobb gazdaaági, elméleti és gyakorlati eróiból Összeválogatott belső munkatársak gárdája Szerkesztőség: Budapest, VIII. Jó-zsef-körut 9. _
TŐZSDE
A mai értéktőzsde tartolt árfolyamok melleit üzleltelen volt. A berlini barátságosabb irányzat a bud\'pet\'i piacon hitát nélkül marsdt, mivel a spekuláció nagyfokú tartózkodást tanúsított. Ennek következtéken a forgalom Igen szűk ke. etek között mozgott és az áringadozás is ctak l%-lg terjedt. A fixkamatozáiu papirok piacin csendes üzletmenet mellett kisebb árjivu\'ások állottak be. A valu\'a és devl/a piacon Newyork és Stam-bul kissé javult, egyéb változás nem , történt.
Anyukám!
Jaj de finom éa aztép ai a kuglóf I
Természetes, hlaz Dr. OETKER-féle a <M Aporral
készült.
A 127 receptet tartalmazó könyvet kívánatra Ingyen és bérmentve kűldt Dr. H. OETRCR Budapest, Vili.. Conti utca 23. síim. sms
BADIÓ IÜS0B
(KóvIdilíseV, M — mrek. korgirda-an^v — hangverseny R — cIímiIíj O, — i;vrrmi keknek A — asiuonyok-n«k. /. — zene. Mg. " niezAgaida^ag. II). - ilju elóadis. F — felulvasás. ü — grjinolonitne. Ib — jaxi band. K — kabaré nZ. «• népszerű ien«.
Március 2 (péntek)
Budapest 9 30 és 12 H. 1 tdójárás. 3 H. i Törövné Arányi Mirla elóadita. 4.45 tdö|elzés. 5 Srórakostató Z 7 K. 9.15 H. Utána cigányzene.
Hée», Oráe II és 4.15 Mangv. 5.70 Oy. * 30 Álnokság és szerelem e. 3 (elv. vig-látéka.
Berlin, Stettin II Q 3.30 A <30 Hangv 8.30 Uonhardt Prank-est 9 Modern Kamara Z.
Barcalona 2 30 ás 6.30 O. 7.10 A. 7.30 és 10.10 Hangv. 10 35 Harmonika Z. 11.05 Egyházi énekek
Basel. Bern I O. 4 Hangv 430 A. 5 nZ. 7 30 (Bern A hét rené)«. » Bícal dalok 8 30 és 10.05 Hangv.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel
8 A. II 0 7.05 nZ. 4.19 Kamara Z. 4.15 (Hannover) Népdalok. 8 Egytelv. groteszk játék. 9 Népdalest Utána K és Jb.
Langenberg, KAIn, Aachen, Mflnstor 110 I 05 Hangv. 3 40 A. 6 Hangv. 8 15 E Hardt: A bolond Tantria c. 5 lelv. drámája, utána éjiéiig tánc Z.
1.ondon, Daventry 11.15 tstentlsstetet. 1 Szonáták 1.30 Egyházi orgona Z 130 Hangv 4. 0 l(| hangv. 6 A 6 15 Oy. T nZ 8.15 Schumann dalok. 8.IJ Taika eat. 1035 Zongorahangv. II Kél 1 lelv. rádió-sikeccs.
Rádló-Párlzs 11 30 Tízperces Z. 1.3S Hangv 4 45 nZ. U30 Hangv.
Prága II Q. 12 >5 Hangv. 4 10 Oy. 4.30 Kamara Z 7 Opera E. 10 20 Tánc Z.
kóma 1 30 Hangv. 4.SO Oy. 5 30 nZ. 8.45 Opera E.
Zürichi zárlat
Pária 2043VS, U»oon Z*S«r/s N«wvfl»k S\'9 35 h niael 72 38, Mllan \'07 481*1, Madrid 87\'77>/|, imaUr-aa *9 00 BeriU W415 W\'to t*10. Solk S-W/i íMga 15-39 Vant 5S 3S Badaoeai SO •■•/s, ■•Ipád 9 18, «ak»-e< S 19
1 budapesti Töxiíe dsvlza-};-,zéia
Angol L Balga b.
Cseh k.
VALUIAK J7-85-1800 7»55 79 85 1888-16 Dáak. 152 90-153 50 ULaáz — -
Uollár 669 10-67) 10 Praada b 2755-22 75 HoU. 728 55-230 55 LengyaJ 64 00-64 30 US a 41-3 53
Lavs — —
Ura »0 35-80-55 Mátka 130 25-186 75 Sctilll. 80*3-8070 Norrí* 152 00-152 60 Svátdl. 1U» 80-110-20 S-Mk B3 20-IA3 80 PtsaU 983&-Ö69Ó
UKVUAK Amst. 229 71-230 42 Belgrád 10-04-10 07 Berlin 1S833-IS673 Bokareat 341-352 Hr\'Jsaael 79 57-79 82 Ko^enh.168 00-IÖ3 40 Oaalo 152 10-152 50 London 27 85-27-03 Milano 80-20-3030 Navjoik 510 90-2 50
Pária Pi á*a Saola
Jtockh
Vanó
Wien
zartch
Madrid
23*45-22 55 16-91-I696 411-4 12 153 30-168 70 6405-84 75 8045-*) 70 K»95 " 2i 86 40-96 W
ZALAI KÖZLÖNY
1028 március 2.
Terménytőzsde
Italt. 77 kg-04 32 00 >2 20,
78 kfM 82 30 32.10 79 kg-O\' 3280 13-80, 80 kg-ot 32 70-32-90, dunánlull T kf-oa 31 80 32 C0 78 kjMM 32 10 32 20,
79 k«-oa 32 45 32 80, 80 kg-os 32 55 -32 65, rou29»5 3>, 00. UV*na.áip< 28 00-2150, aűtázpa 31 00—33 01 ub 78 5 -K-M, Ka#rii 25 25 75 -0 Buiak rpa 21 80-mO, ttpca 5H»-U-00.
Sertéaváaár
r«CM|tte 5916, melyből eladalUnol v<a ■ •-408 dazab. filaórendB 150—182,
1\'48.
nedett köaép 1-46— könnyű 130-136. elsírandtl öreg 1-44—1 48, máiodrendí 1-32—1-36. angol sl\'dő 1-48-184. saalonna nagyban 164 l«8. taü 190-1-92, labusotf bia 192-2S0 szalonnát létaertéa 184—198 Ai Iráaíia lanyha
Kiadja: DélialaJ Nyomás ét Lapklaáó Vállalat RéuTéaytárwág.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Wanirtta taletoa i Nagykanixaa 78. il
^n_|-,_n_ri_i-_ri_-_|-|J~ _i~I. - .."íj-1—i-i i~-i-i — i -1 — " — —
APRÓHIRDETÉSEK
Aa apfóblrdetéaak dija 10 sióig SO fillér,
ailndtn további axó dl|a S (III. Vaaár- éa ■nnepnap 10 tzóig BO (IlUr, minden további a tó dija • (III. Szerdán éa pénteken 10 tsóig §O IIIUp, minden tovtbbi a*ó dija ■ llll. Cimaaó a minden vasta gabb betoí.S HM uó két siónak számit-tátik Atláat kereaóknek Wvo engedminv á hlr*«M«l dli altra fl»«tM4S.
K.rtlmag éa mindenléle gazdasági magiélík legtöbb mlnőtégben Hirsch éa Sicgő cégnél. 1(05
NmMImM bek.beleit.ie bMm OMMgbcn a legelőnyösebben éa kggrw sabban lolyódtt.t Aoaél lsaa*« péu-kOícaflokÖavetitó irodája NagykaaUaán, P6 ■t t. aa. alatt 6AJ
ralbvntéaból klketUII törmelék el-hordlutó a Vtda vendéglő udvarából. 1033
■*B«sar éa pintér mester illát! keiea
aradaloianAI. Qalácz Márton, Letenye. _1028
■li«k*rii-MI* alflnyomda áthelyezve Kárpáti Bözaihez, Kölcsey u. 15. 16
Durgó Ilona époUn* klinikai gyakorlatiéi, magán bclegekhei a|ánlkoilk. Tele-Ion 5-58. Palin. 1027
■ élsaobéa utcai lakát AprIlla elsejére kiadó Vörösmarty-utca 46. ÍOSO
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jób^rátainkrak és ismerőseinknek, kik Mfjthelfl len jó hitvesein, II elve édesanyánk
Filipovits Ferencné
temetésen való megjt-lrnésükkel és jóleső részvétükké! fájdal-munka\' enyhíteni s7lv,-sek voltak, ezúton mondunk bálás köszönetei.
Filipovits Ferenc iom é$ a gyászoló rokonáig.
\\GYTOLLAT
fosztott éa fosztatlant vesz éa elad
Hercxíeld Dávldné Magyar-utca 3.
MAKULATUR
papin
kapható a kiadóhivatalban
Tavaszi és nyári
öfcSZCS
DIVATLAPOK
ncgy választékban
k-phatók:
Flschel Fülöp Fial
sta könyvkereskedésében Nagykanizsán, FA-ut.
GYÜMÖLCSFA
védelmi szerek (Gnda, Almola, Dendrln, Nosprasen, Solbár stb) Őszök elleni oaáváaó szerek:
(Porzol, Tllanlin. Orion, Kézgálic)
„Futó r"
azénuvaa lakarmányméai németországi
ftielék és virág magvak Gazdasági vetőmagvak Madáreleaég i
(kendermag, hámozott zab, fénymag, édea repce, keiekrépa, napraforgó, tökmag ttb.) Szemeslengerf (nagy és aprószemü), zab, árpa, köles, buza, tengerldara, stb. Kicsinyben éa nagyban k.phalók:
ORSZÁG JÓZ8EF ankimkiMsiki
Nagykanizsa, Erzaébet-tér 10. A bíróság mellett ui Telelőn : 130
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit időközönkinl tisztíttassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
Gyöjtőtelep: Kocslsjózsefné Nagykanizsa, Erzsébet-tér.
varrógép
%>.
REG BEVÁLT JO MINÓ5EGBEN
/l«\' f/ l\'CSt" f\'J c /i \' M /< //t \'/t\'/f/
S I N G c R VA R R Ó G É r
« i i i v é nvtáusa&ai.
FIÖK0ZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegyllsztltó, ruhafestő
Gyár: Hunyadi u 19. Gyi|titilt|: Kiiíkij-i. I.
V\'llal mind"nufm(i ruhafestést, vegy tisztítást, gózmosást iné sévelt áron. Eliiwe ten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes galléröutltii. Plissérozás. U7 Oouvrérozás.
A letenyet kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
542\'lk. 1924 szám.
árverési hirdetmény-kivonat
Nag> kanizsai Takarékpénztár R T. végrehajtatónak Dobos Márton végrehajtást szenvedő ellen IndítóiI végrehajtási ügyében a leiekkönyvi hatóság az utóaján-latra az ujabb árverési 15 360 P. tőkekövetelés ét járulékai behajlása végett a letenyel kir. jirásbiróság lerUletén levó, I ótszerdahely községben frkvó t a tót-szerdahelyi 1295. tzljkvben fcl-etl és I. éa 1240 41. hrsz. ingatlanra Lukács Vince ivict által ajánlott 330 P, sz ugyanebben a Ijkvben (elvett I éa 14041. hrsz Ingatlanra a Megylmórecz István és n.-je Takáci Anna állal ajánlóit 776 P. 60 Ml éa az I. és 1240 42. hrsz. ingatlanra ugyanctak Mcgyimórecz István és neje Takács Anna által ajánlott 715 P. kikiáltási árban elrendelte.
A1. árverési 1928. évi márclua hó 30. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi halóság hivatalos helyiségében a 10 sz. helyilégben fogják megtartani
Az árverés alá kerU ö ingatlanok a kikiál tásl árnál alactoiyabb áron nem adhatók el
Az árvcrelni szándékozók kötelesek bá natpénzül a kikiáltási ár I0°/o-át készpénzben. vagy az 1881 : |iX. t -c. 42. §-ában meg-hatArozolt árfolyammal számítolt óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállítóit letéli elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár vetést teliételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170 §§.; 1908: XLI.I c 21. §) I
Az, akt az Ingatlanért a kikiáltási árnál \' magasabb Ígéretet telt, ha löbbet ígérni g-n\'-í sem akar, köte\'es nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. 1908 : LXI. L c. 25. § ).
Letenye, 1928 évi lebruár hó 21. napján.
Emödy s k kir. jbíróságl elnök.
tusi
A kiadmány hiteléül:
Réb s k.
tetrkköny vveicta.
?U 1928. vhl. tzám.
Árverési hirdetmény.
Alul írott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. I.-C. 102. § a értelmében ezennel MH-hírré tetzl. hogy a nagykanizsai kir. járái-bíróságnak 1927. évi Pk. 2S22 izámu végzése következtében Dr. Beck Deztő ügy víd állal képviselt Dr Beck Dezső nagykanizsai lakói javára 480 P. s jár. ere|élg 1927 évi juniui hó 28-án loganatosltotl kielégítést végrelMjtái utján le- ét lelüllog-lalt és 2302 P. 40 fillérre becsalt következő Ingótágok, u. m.: szatócsüzleti be-rendezéi, szatócs- és rőtög-áruk. bútorok, kerékpár, itb nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a csurgói kir. járái-blrótág 1927 lk évi Pk. 2225/2. számú végzése folytán 4».0 Pengő tőkekövetelés, ennek 1927. évi iu\'lui hó 6-lk nspjálól járó 6<>o kamatai és eddig ötszesen I3t P. 33 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig amennyiben részletfizetés történt, annak betudásával Inkén, alperei tl/lctében és Iskásán leendő meglsrlására 1928. évi március hó 5-jk napjának délutáni 3 órája határidőül kltüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. § al értelmében kéizpénztlzetéi mellett, a legtöbbet Ígérőnek, izüktég eietén becsáron alul ls el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások Is ie- és felülloglaltalták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. érteimében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Csurgón, 1928. évi február hó 9. napján.
Gyulny István g k.
ifiu kir. blr. végrehajtó.
Meghívó. A Merkúr VasmUvek Részvénytársaság Nagykanizsa, f. évi március hó 17-én délelölt 11 órakor tartja saját irodahelyiségében évi rendes közgyűlését, melyre a t. részvényeseket ezennel tiszteleltei meghívja az Ign7gatóság.
Tárgysorozat: 1. Egy jegyzőkönyvvezetőnek és két jegyzőkönyv-liiteíesitönek kirendelése. 2. Az igazgatóság és feldgyelöbizottság jelentése a zárszámadások és az évi mérleg előterjesztése, az igazgatóság és fel-Ugyelöbizottság felmentése. 3. A tiszta nyereség felosztása feletti határozathozatal. 4. Egy feldgyelöbizottsági tag 3 évre való megválasztása.
■érleg-azámla 1927. ds-oamber 31-én. Vagyon: Ingatlanok (lelek és épületek) P 94.302 10 Gyárberendezés P 114.240-44, Uj berendezés P 42.020-—, Modellek P 20.000-,SzerszámokP5.000 .Készpénz P 378-42, Adósok P 58.743 —, Anyagok és árukészlet P 70.898 67 Átmeneti télelek P 2.008 25, összesen P 407.590 88. Teher: Részvénytőke P 120.000 —, Tartalékalap P 100.488 —, Értékcsökkenési tartalékalap P 8.000 —, Elfogadványok P 123.713 41, Hitelezők P 45.220 45 Átmeneti tételek P 2.126 90, Nyereség tavalyi áthozatlal P 8.042 12, összesen P 407.590 88. 10U As Igazgatóság.
Rendben találta a Feltgyelibliottiág.
A felsösegesdi uradalom
tógazdaságából eladásra kerül 600 kgr. darabonként két kilogrammos
dunai harcsa.
Esetleg részletre is átvehető.
Érdeklődők forduljanak a számtartósághoz, Felsősegesd.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
9679\'tk. 1927. ezám.
Árverési MMj-kM.
Nagykanizsai Takarékpénztár R. T. végre-liaitatonak Luiztlg Rudolf végrehajtást szén vedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási ár-vcr«ft 3200 P tőkekövetelés és járulékai behajtáta végeit a nagykanizsai kir. Járásbíróság területén levő, Nagykanizsa r. I. városban lekvő, s a nagvkaníisal 10437 sz jkvben A f 1072/a. 1071/a. hrsz. alatt foglalt ingatlanokra, ház és szántóföld a Hosszulöldeken 4000 P. kikiáltási árban elrendelte.
Az árverési 1928. évi márclua hó 21. napján délelőtt 10 órakor Nigykan<ztán, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (IgazságUgyi palota, földszint 8. ajtó) fogjak megtartani.
Az árverés slá kerülő Ingatlanok a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adhilók cl.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lOvo-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitolt óvadékképes értékpaplrosban a ki küldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírói leiéibe helyezésiről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési felléleieket aláírni (1881 : LX t c. 147., 150., 170. §§ , 1908 : XL. I. c. 21. §.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet telt, ha többet lg*rni senki sem akar, kötelea nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általi ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t. C. 25. §.) t „
Nagykan íz iá, 1927. évi december hó 3<J napján.
Horváth s.k„ A kiadmány hiteléül:
kir. jbiró. Srondy a.
1042 líodatotláit.
Nyomatott a Délzalai Nyomda éa Upkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető; Zalai Károly.)
S«*rk*Mtö*4g ét kiadóhivatal: F6-ul 5. izám. c , , .. „ . , ,
KeaiUiaJyl llAkiadóhivatal Kossuth Lajos-u. 32. relelOS szerkesztő : BarbarltS Laj08 Elötizetési ára: egy hóra 2 pengő 40 Ullér
88. évfolyam, 52. szám
Nagykanizsa, Itta. mátoius 3, szombat
Ar» 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
A magánjogi törvénykönyvet még ebben ai évben le akarja tárgyaltatni a plénummal az igazságügyminiszter "
Száz fAvel szaporítják a telekköny vvezetök azámát — Az IgazaágOgyi tároa költségvetését ia elfogadta a pénzügyi bizottság
Budapest, március 2 A pénzügyi bizottság ma kezdte meg ai igazságügyi tárca költségvetésének tárgyalását. A kormány részéről Pesthy Pál igazságügymlnlsz-ter, Bud János pénzügyminiszter, Ángyán Béla valamint /ataft Oszkár államtitkárok voltak jelen. A tárca költségvetését örffy Imre előadó ismertette. Elsőnek Neubauer Perenc majd Ivády Béla szóltak hozzá. Ru-r"i?lnek István szükségesnek tartja a bíróság anyagi helyzetének javítását.
A határ mentén levő Ingatlanok telekkönyvi rendezését sürgette.
Utána Sokoropátkat Szabó István a birói létszám szaporítását követelte. Pesthy Pál igazságügymlniszter részletesen válaszolt a vita során e\'.hsng-zott észrevételekre. Hangr.ulyozta, hogy az Igazságügyminlszlérium tevékenysége a bünügyl ügykörben azért szaporodott meg, mert a bíróságoknak a háború ég a forradalmak után sok átmeneti kérdéssel kel lett megküzdenie. Ezt a körülményi a büntetés végrehajtásinál figyelembe kellett vtnni. A most kiadott
magánjogi törvénykönyv az év folyamán bizottsági tárgyalásra kerfll és minden Igyekezettel azon lesz, bogy a plénum Is minél előbb letárgyalja, mert ezt Igy kívánja az ország önállósága és függetlensége Is. A telekkönyvi személyzetet száz fővel szaporítja. A telekkönyvvezelók egy részét nem meghatározott helyre nevezi ki, hanem szabadon rendelkezik velük és oda küldi őket, ahol
átmenetileg munkatorlódás van.
A telekkönyvek kicserélése az utódállamokkal folyamatban van.
Á\'érzl az ügyvédek helyzetét és amenuylre csak leheti, igyekezni fog helyzetükön segíteni. Végül az országos földbirtok rendező bitójág-gal kapcsolatban hangsúlyozta, Ingy sohasem gondolt arra, hogy a földbirtok dologi és jogi vonaikozásá nak kérdéseiben az eddigi biiól hatáskört akármilyen vonatkozóban korlátozza.
A bizottság ugy az igazságügyi tárca, mini az 0. F. B. költségvetéséi általánosságban és részleteiben b elfogadta. A bizottság legközelebbi ülését március 6-án, kedden délután 5 órakor tartja és azon a földmüvelésügyi tárca költségvetését tárgyalta.
A Ház Ölése
Budapest, máicius 2. A Hiz mtl ülésén az elnök előterjesztése után folytatták az állategészségügy vitáját. A szakaszokat kisebb módosításokkal, vagy változatlanul fogadták el. Majd Bud János pénzügyminisz\'cr beterjesztene a Kitblrlokosok Országos Hitelintézetének adó- és illeték kedvezményekről szóló törvényjavaslatát. Szepessy Géza a kérvényi blzoltság előadója bemutalta a letárgyalt kérvények soi jegyzékét. A jegyzéket a Ház kinyomtatja és napirendre tűzéséről intézkedik. Ezután elhatározták, bogy a legközelebbi ütést március 8-án, kedden délelőtt 10 órakor lariják a mai nsplrendde\'. At ülés 2 órakor ért véget.
A román kormány pénzelte és szitotta érdekből a diákzavargásokat,
vallja egyik diákvezér a hadbíróság előtt
Kolozsvár, március 2 (Éjszakai rádlójelentés) A nagyváradi diákzavargáiok vJdlotlJaiuak mai hadbírósági tárgyalásán uagy feltűnést kelteti Popescu Mirinnak, a diákok országos szövetsége elnöké nek tanúvallomása. Popeícu elmondotta löbbek közöli, hogy a szövetségnek 30 ezer tagja van. ö volí az,
aki annak Idején Nagyváradot »j)n-lolta a kongresszus ssirhelyéü!. A kormány előbb Temesvárt jelölte M, de később enp,cde!t és Nagyvadon lelt »megtartva" a kongresszus. A kormány — fo\'ytalta a tanú vallomását — még a kongresszus megnyitása elölt 100 ezer leit ad>tt a költségekre. L gycu u\'azúal, lakást és
élelmet bizlojiioll a diákok ezreinek. Ál lom, — tnondo\'.ta Lopeócu — bogy
ha a kormány megtette volna Idejében a szükséges intézkedéseket, akkor nem fajultak volna cl a dolgok. Min den felelősség a kormányra hárul.
Talarescul a váradi prefektus folyton informálta a tüntetés ideje alatt, de Bukarestből semmiféle utasítás nem jött... Hi a kormány idejében fell\'pett volna nem lelt volna bsj. dc ugylátszlk érdekében állott, hogy áz események Igy alakuljanak.
Aculén pedig a kormány ártatlan emberekben keres bűnbakokat.
Mikor a tanú ideért vallomásában felállott Negulescu kir. ügyész és kérte a tanácsot, bogy tillsa el a sajtónak e tanúvallomás nyilvánosságra ho-zásá\', meri abban
súlyos tények vannak a kormány ellen. A bíróság ennek helyt nem adott, de az ügyész kérésére elrendelte a tanú további kihallgatására vonatkozói g a zári tágyalást. Ugyancsak zárt tárgyaláson hallgattak ki még egy diátv.\'zért.
A Fábián—Bleyer-ügy a külügyi bizottság előtt
Rudnpast, márdua 2 (Éjszakai rádiójeledé^) A képvl-s-.iőhíz külügyi bizoLsága ma Pékár Oyu\'a elnnklete alatt folytatta a megkezdett lauác-kozlsult, melyen a kormány részétől gróf Bethlen Is\'ván miniszterelnök és dr. Walko Lajos külügyminiszter jileolek meg.
A külügyi bizottság mindenekelőtt slkílmat adott Fábián Bélának arra, hogy a Itózhan a ba.-al németséggel kspceolaloian kife|(ett álláspontját ét a hazai németeknek a külföldi németekhez való viszonyát a maga részéiől részletesen ismertette.
Fábián Bíla beszédére Bleyer Ja-ki.b adott felvilágosítást, majd gróf Bethlen htváu, dr. Kállay Ttbc, Ugrón Oíbor é< mások felszólalása
u án tz ügy felelt nspirendre tértek.
Bogya János dr. az utódállamokból származó nyugdíjasok ügyének méltányos rendezése érdekében emel szót, nurt az utódállamok ebbeli kötelességüket nem tartják meg. Áttérve a mezőgazdaság helyzetére, hangoztatja, hogy terményeinknek sok küiföldi piacot kell keresnünk. Mai kivitelünk súlypontja Ausztria és Csehország. El a kél állam azonban annyira megélII egymást, bogy ezt kihasználhatják majd ellenünk. Emialt tehát terményeinkkel Olaszország felé kell orientálódnunk. — WalKb miniszter felszólalása után Pékár Oyula megköszönte Bethlen István gróf felvilágosító szavait és ezzel az ülés véget éit.
Parlament, melyben vér folyik és az előadó kezéből darabokra tépik a költségvetést
Viharos botrányok a belgrádi szkupstlnában
Belgrád, március 2
A skupsüna a képviselők minapi verekedése után legnsp éjjeli Oléién általános; ágban elfogadta a költségvetést. Ma a kormány a demokrata paraszIpVliak távolmaradását arra akula felhasználni, hogy gyorsan leiárgyallassa részleteiben i« a költségvetési. A jf knlcvő ellenzékiek ezt botrányos cbslrttkcióval ixyek.-zlck megakadályozni, ezéit fdlsiketó lár i) ával zavsrlák n kölUégvcés lár-gyalésM.
/\\z igazságügyi tárca lárgytlásílníl Kokanovics agrárpírii kéjvisclő elö.tdíl asztal elé lépve Viknpla m-elfadó kf\'éb&l a költségvetés! és azt darabokra lép e. Már-már tettle-
gességre került a sor, mikor az elnök az ülést birlelen berekesztene. Az ellenzék arról tanácskozik, bogy
passzivitásba vonuljon.
A népszövetség — a népszövetségi elnök ellen
Genf, március 2. (Éjszakai rádiójelentés) A népszö/eiség sárga elnökének lép\'séről a szentgotthárdi ügyben ma is sok szó esik a népszövetség folyosóin. Bár a kisantant sujiója ugy szerelné feltüntelni, bogy nz elnök lépésével egyetért az egész t.-.nác«, ezzel szemben az elnök el-I n erős kri.iM.k szólnak és hangsúlyozzak beavatott körök is, hogy eltltez a lépéshez joga nem volt.
XALAI KOXLOIfT
lQ68 mirdui 3
Kinevezték a kanizsai törvényszék nl elnökét
A kormányzó dr. Heuig Alfrédet, a szombathelyi Járásbíróság elsőkét ■erezte kl Eöry-Szabó Jenő utódjává
Nagykanizsa, március 1 Sok találgatás, kombináció után ma végre a legautentikusabb helyről megérkezett a nagykanizsai kir. törvényszék elnökének kinevezése. A hivatalos lap mai izáma közli a következőket erről a kinevezésről, mely bizonyára nagy érdekességre tarthat számot, miután a kanizsai törvényszék elnöki pozíciójára több jelölt nevét emlegették:
.A magyar királyi igazságügy-miniszter előterjesztésére dr. Henriig Alfrédet, a királyi ilélöblrák és királyi ügyészek részére megállapított III. fizetési csoport jellegével felruházott szombathelyi királyi járásbíróság! elnököt a nagykanizsai királyi törvényszék elnökévé a királyi ilélöblrák és királyi ügyészek részére megállapított III. fizetési csoportba kinevezem.
Kelt Budapesten, 1928. évi március hó 1. nipján.
Horthy s. k.
Dr. Pesthy Pál a. k." A legfelsőbb elhatározás tehát a szombathelyi kir. Jtrásbiróság eddigi elnökét nevezte ki Nagykanizsára a törvényszék elnökévé. Akik ismerik az uj elnököt, mondják, bogy nagy munkabirásu, Igen loyálii ember, aki már évek óta van a szombaihelyl Járásbíróságon és ezalatt az Idő alatt ugy az Igazságügyi hivatalnokok, mint a város polgársága osztatlanul nagy szeretettel vette körül. Klnevez-tetése tehát nyeresége a kanizsai társadalomnak.
Az uj elnök adminisztratív dolgok lebonyolítása után hamarosan el fogja foglalni állását.
Gomba-módra alaknlnak n) dalárdák Zalában
Ortaházán vegyeskar, Komár-
városon férfikar alakult
Nagykanizsa, márciui 2 Az utóbbi esztendő dalárda-alakulásokban li feltűnően bő lermést hozott a zalai dalos-éleibe. Alig van hónap, hogy ujabb éa ujibb dalos-tömörülésről ne akadna beazáinolni valónk, ügy látszik, mióta a Zila-vármegyei Dalosszövetség a maga autonomláját dr. Tholway Zsigmond elnöklete alatt, minden egyenetlen-kedést, nehézséget legyőzve, a dalkultusz lelkes ápolására a legjobb irányban használja, — ezzel fellobbantotta egész Zalában a dal Iránti érdeklödéat, aminek következménye a dalárdák számának folytonos gyarapodása.
Legújabban Komárvároson Indult meg a dalos-élet a Draskovlch Márton Igaxgató-tanitó által alakitott és vezetett férfikarral. Ez a férfikar 1926 ban alakult lula|donképen, de csak most ébredt életre, amikor benevezett a Nigyksnizsán tartandó V. zalai daloaversenyre.
A másik dalárda O.taházán ala-
kult. Ez az egészen uj dalárda egy 40 lagu vegyeskar, a harmadik falusi vegyeskar Zilában. Ezt a dalárdái Kissziget értékes kul ur-munkásságot kifejtő, agilis tanítója, Huhn Qyula szervez\'e meg, egyúttal ő a karmes tere Is.
Itt emiitjük meg, hogy a nyári dalosversenyre a jelentkezések szaporán folynak. Máris 18 dalárda Jelentette be a versenyen való részvételét. A jelentkezési határidő leteltéig természetesen ez a szám még jelentékenyen gyarapodni fog.

Még ebben a hónapban megindulnak a kórházbővitési munkálatok
A szemészeti és fertőző pavlllon épül először — A nőgyógyászati osztályra csak későbben kerülhet sor
A piarista internátust őszkor átadják rendeltetésének
Nagykanizsa, március 1 Hogy a vármegye törvényhatósága is Jóváhagyta a nigykanizsal képviselőtestületnek a közkórház további fejlesztésére éa kibővítésére való határozatot, a polgármester megtelle a szükséges intázkedésekel, hogy az építkezések és a szükséges átalakítások minél előbb megkezdöd-hessenék
Az eredeti terv szerinti fejlesztés áll 1. uj szemészeli, 2 uj fertőző betegek pavillonja épltétéből, 3. a főépület kibővitéléből, 4. a mostani fertőző betegek pavillonjlnak felvételi épületté való átalakításából, 5 a nőgyógyászati és szülészeti osztály és sebészel klbővltéséhö\', 6 bullaház épiéséből. Ezen munkák összköltsége kb. 1,500.000 peDgö.
A polgármester a munkádra már kiírta az árlejtés* és márciui 8 a után történik döntés a beérkezett árajánlatok felett, ugy, bogy az ujabb kórházbővitési munkák márclui folyamán kezdetüket veszik.
Egyenlőre azonban — anyagi okokból — csak a szemészeti és fertőzöbetegek pavillonja kerül felépítésre, úgyszintén a főépület kibővítése és a jelen ferlözö pavlllon nak felvételi épületté való átalakítása. A nőgyógyászt\', szülészeti osz-tály, úgyszintén a bullaházra csak később kerül sor.
A városi tanáci a munkák odaítélésénél súlyt helyez a nagykanizsai iparosság munkájtra, hogy minél több nagykanizsai ipjros-kezet foglalkoztasson.

Majdnem egyidejűleg tor kerül a piarista gimnázium Inlernátutának teljes befejezésére, amit a vállalkozónak junlui 15 ig át kell adni. Az uj internátust még ebben az évben, az öszi iskolaidényben ál adják rendeltetésének és ezzel a nagykanizsai piarista gimnázium a Dunántul egyik legelső nevelőintézetévé emelődik, amit ujabb tanerőkkel és pedagógusokkal fognak böviteni.
A kereskedelmi minisztérium csak málns Mg engedi fenntartani a klskanizsai villanyvezetéket
ATransdanubia hajlandó légvezetéket építeni a Varasdl-utcán keresztül — Tárgyalások a város vezetősége és a Transdanubia kőzött
Nagykanizsa, márdui 2 A városháza kis tanácstermében tegnap délelőtt fontos tanácskozások folytak egyrészt a város vezetősége, másrészt a Trantdtnubii Egyesült Oózmalmok Villanytelepe között.
A vároa részéről jelen voltak dr. Sabjdn Oyula polgármester, dr. Krdlky István főjegyző, Király Sándor műszaki tanácsos, dr. Fábián Zsigmond tiszti-ügyész és dr. Prack István közigazgatási tanácsos, mint az ügy előadója, mig a Tranidanu-blát gróf Hoyos Miksa, Pongor Henrik központi vezérigazgató, Revltzky vezértitkár, dr. Daráss László ügyvéd, ugyszinién több villamossági szakértő mérnök képviselték.
Az értekezleteii, mely órákon keresztül tartott és csak déli 2 órakor ért véget, szó volt mindazokról a munkálatokról, melyeket a Transda-nublának a várossal való szerződése értelmében teljesítenie kellelt volns, — azonban ezldeig még mindig nem teljesített.
A Trtmdanubia etin munkákra vontlkozóan rövid ldön belül megfelelő ajánlatot fog tenni Nigykanlzsa városának.
A kitkanizsai földalatti villanyvezeték olyan rossz, hogy szakértői vélemény szerint nem lehet és nem szabad sokáig fenntartani. A kereskedelemi minisztérium illetékes osztálya a szakértői jelentések alapján a vezetéket csak május 1-lg hajlandó fennhagyni. Ezt a vezetéket ugyanis még a háború alatt, az akkori viszonyok közepette és engedély nélkül építették
Miután a kereskedelmi minisztérium május 1-nél tovább nem iüri a vezetéket, Kiskanizsa világítás nélkül maradna. A város vezetősége az ügyet a maga kész Javaslatával a |öiő héten tartandó városi képviselőtestületi ülés elé viszi.
Értesülésünk szerint a városi ta-nks mára várja a Transdanubia ajánlatát, bogy a földalatti kábel helyett légvezetéket építtessen kl a Varasdi-u\'cán keresztül.
A Transdanubia ügye a Jövő hell városi közgyűlésen valószínűleg élénk vitát fog kiváltani.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
Pécsi Blanka és lóra Ferenc knltnr-estie Nagykanizsán
Nagykanizsa, márciui 2
Kuliur- ünnep volt a csütörtöki este Nagykanizsának. Az volt legalább Is annak az ötödfélszáz embernek, kiknek díszes sokasága erre az estéra teljesen megtöltötte a kanizsai színház nézőterét. Csendben, hangzatos Ígéretek nélkül előkészített esemény volt. Csík két név, csak két ember, két nagy magyar művész neve volt a vonzóerő, ami a vidék csendjébe temetett kulturális érdeklődésnek, ksnlzsai szemmel igen örömteli, mert ritkán mozduló energiáit szabadította f;l erre az estére.
Pécsi Blankáé volt az egyik név és Móra Ferencé a másik.
Pécsi B anks, a Magyar Színház művésznője, a magyar drámai színjátszás büszkesége, Ady, Babits, Szép Ernő, Kosztolányi, Petőfi, Kiss József mellé szegődött valóban kongeniálls művész-társnak, költeményeik előadásával. A legnagyobb poéták lelke szinte maradéktalanul tárult kl elöltünk P&si Blanka közvetítésével. Hogy a szavalás lecbnlkájánsk mekkora művésze Pécsi Blanka, azt ezek után felesleges boncolgatni. A színház közönsége szakadatlan tapssal, virággal ünnepelte öt, aki erre szívesen, hálásan adta a soha sem eiég ráadásokat.
Móra Ferenc jó másfélórás rnbad-elöadása csupa ragyogó szellemesség, egymásba fonódó ötletek és mesék tarks panorámája, csupa |ó, drága, zamatos magyarság, csupa jóizfl, aranyos humor volt. Mint Írót, a mai magyar Irodalom egyik leg-migyarabbját és legistenáldütUbb művészét, — nem kell külön méltatnunk ehelyütt. Nos hát — az előadói asztalka mellett is ugyanaz a művésze a szónak, szellemnek ás a kettővel elővarázsolható minden kellemesnek és szépnek, — akárcsak Írásaiban. Oyönyörflen tud beszélni Móra Ftrenc, ez a szögedi mokány msgysr. Gyönyörűen: stílus és előadás szempontjából egyaránt. A köztudomásúlag hideg kanizsai publikum ennyire lelkéből, ennyire őszintén, melegen kevés művészt ünnepelt, mini öl.
A program előtt BOhm Margit mondott nagy intelligenciáról tanúskodó, szépen formába öntött bevezető beszédet.
Az Izraelita LednyegyesBlet szerezte ezt a ritka élmény számba menő estél a kanizsaiaknak, — különösen dr. RotschUd Jikabné, az egyesület igen rátermett elnöknője, akinek ötletéből és utánjárásából sikerűit a művészeket megnyerni a kanizsai kirándulásra.
= Regenhart és Raymann-damasztok, Schroll siffonok, May és Holfeld rumburger vásznak legelőnyösebb beszerzési forrása Singet József és Társa divatáruháza Nagykanizsán, Erzsébet-tér 23.
1836 máidug 3
fOZLÖNY
Férfi- és női-szövet, selyem, mosó, kanavász és vászon
i <
<
NAPI HÍREK
t*iin«>inMMinmHWHmtwt«mw*»»iMi«
NAPIREND
Március 3, szombat
Római katolikus: Kunigunda. Proteat. Kornélia. Izraelita: Aciar. hó II Thci. Nap kel reggel 6 óra 37 perckor,
nyugszik délután 17 óia 48 perckor. •
Városi Színház. .Mr. Wu\' (A mandarin), trlnmQ 10 felvonásban. .Tüzet kérek* burleszk 2 felvonásban. Magyar és Fox Híradók. Előadás 7 é» 9 órakor.
maradékokat - ipt* MA
igen olcsó árban árusítunk Kisfalud! és Krausz divatáruháza az Arany Kakashoz
— Vároal közgyűlés. Nagykanizsa város képviselőtestülete a Jövő héten közgyűlésre Ül Össze. A bét eleién a különböiő bizottságok tartják üléseiket. A közgyűlés tárgy-pontjait most írják össze az egyes j referensek.
— Bírói és ügyvédi vacsora. Nagykanizsa birói éa ügyvédi kara ma este 8 órakor a Polgári Egyletben tartja meg szokásos vacsorífál.
— A Kathollkua Férfiliga ülése. A Katholikus Férfiliga ma esle 7 órakor tartja Összejövetelét a plébánia templomban.
— A nagykanizsai Tűzoltó Egyesület közgyűlése. A nagykanizsai Tűzoltó Egyesület a folyó hó végén tartja rendes évi közgyűlését a városháza közgyűlési termében dr. Sabjdn Oyula elnöklete alatt.
— Nagykanizsa város közegészségért! inosl terjesztette be jelentését a polgármesteri hivatalnak a városi tiszti orvos. A város általános közegészsége ugy a gyermekeknél, mint a felnőtteknél minden tekintetben kielégilö.
— A kanizsai Stefánia fiók ma, szombaton délután 6 órakor Inlezeli helyiségében Igazgatósági Ölést lart.
— Rotschild Béla Oörgeyröl tart llceálls előadást vasárnap. Március 4 én, vasárnap délután egy Igen értékes történelmi előadással bővül a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör ezidri liceá\'is előadás-sorozata. Rotschild Béla dr. fog ezal-kalommal Görgey Arthurról, az 1848 iki szabadságharc történelmi nevü hadvezéréről felette érdekeinek Ígérkező c\'ő\'dlst tartani „Egy honvédtábornok éle\'e" elmen. A Vasutas Dalkör Lehrmann Ferenc vezetésével Rácz N. János kurucdal-állrotát és rgv Lavotia-dall énekel.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
— Kinevezés. Fdber Q,0rgy gazdatfgi gyako.nokot az Al&ódu-nánluli Mezőgazdasági Kamara el nöki Lnícsa fogalmazóvá nevezte ki.
— A Keresztény Jótékony N^ egylet hétfőn délután 5 órakor a központi eledI iskola gondnoksági termében választmányi ülést tart.
— Ma: Cserkész operette Keszthelyen. Március 3 án és 4 én lesznek az uj első magyar cserkész-operttte előadásai Keszthelyen a Hungária-szálló nagytermében. Címe .Rab maddr", amelynek egyik löszemélye a kényesen nevelt Kázmér gróf, akit atyja távollétében az anya sehogy sím akar, c-upi rggodr.lom-ból, fiurn nevelni. Etnlkalommal lép színpadra először, mint mulatságos optrelte figura Upman kapitány, a diákok köiismeit hőse és ravasz kin i szolgája Cseng. A zene — bár ifjúsági operettről van szó — a modern nagy operetté mé.eteil öleli fel, n.\'m feledkezvén meg a magyar zene sajátságos varázsáról sem, melynek át kell lengenie a mii légkörét, de a jazz ritmus megkapó üteme is le fogja bilincselni az igy összeegyeztetett régi és u| felfogásokat. Pohárnok Jenő az ismert győri Iró muiitságos epizódokról nagyon is gondoskodott, hogy a közönséget ez állandóin lebUincielje. Mint már megcinléke/tü.ik, a szöveg-:! főrészben dr. Klempa Károly, rés»b:n pedig dr. Szalay Albin premontrei reálgimnáziumi tanárok zenéaitelték meg, az Ifjustgo! pedig dr. Klempa Károly nagy tudásával k<tünöen betanítva ál.i\'ja színpadra a Keszthely és környéke nagy érdeklődő közönségének.
= Tavaszi újdonságok: Mosó és gyapjudelainek, mintázott mosó-selymek, creppe de chinek, creppí satlnok, nycrsselymek, ing- és blous-zefirek nagy választékban érkeztek Slnger József is Társa divatáruházába.
— A Leányklub pettyes-báljának háziasszony-uévsorábó! technikai akadályok mlstt kimaradtak nevei pótlólag h következőkből közöllet- | nck; Busovszky Béláné, Filó Fe-rencné, Priesz Jenőné, Knortzer Oyörgyné.Marvaiits Istvánné, Perlaky Józscfoé. Felüllizettek: Samogyi Oyu-iáné 50, Bogenriedcr Frigyes és Szabó Antal 10—10, dr. Hajdú Qyula, Qrandedame, Ozv. Kovács Miklósné 5-5, dr. Kálnay üyula 4, N. N. 3 pengőt.
— A Szanatórium Egyesület nagykanizsai lióVja februtr h\'nap folyamán 7 rendelési napot tartott. Ezeken 33 uj beteg jelentkezett vizsgálatra és kezelésre. Összesen 116 beteget kezeltek ebben a bónspbau az egyesület orvosai. Évelejllől fogva, tehát két hónap aialt a beteg forgalom 296 volt. Röntgen-vizsgálat volt februárban 4 esetben, gondozónői látogatás szükséges volt 6 esetben. Sgélyben részesült az elmúlt hónapban 25 szegénysorsu tüdőbeteg. Ezeknek kiosztottak 480 liter tejet, 2\'/a q burgonyát, 6 q szenet, 4 q tűzifát.
= Szalon Jazz Band Hágai Béla karmester vezetése mellett minden este a Korona kávéházban hangversenyez.
— Missziók Zalában. A szombathely! eg>liázmtgye zalai részében március 17 tői 25 ig az alábbi helyeken lesznek a.enlniissziók: Zalaegerszegen miud a kél templomban. A plébánia femp\'omban a jezsuita atyák, a ferencrendiek templomában a dominikánusok tartják a missziót. A bekeházei majorbin P. Markó Dénes volt szoxbsthelyi ferences házfőnök. B >ncó<Jföldén P. Deák Szulpic zaia-egei szegi ferences házfőnök. Alsóbogodon p*dig a kapi3ztránu3 fran-ci-.kfnutpk tartanak ugyanebben az idöb:n missziót. Március folyamán misszió lesz még Zalaszentlvánon, Csácsbozsokon, Csatáron és Bikon.
Egész nap nyitva van a gőzfürdő
A Ktslaludy-utcai göz éa ládítlrdő ma egész délelőtt és egéiz dclu\'án nyitva áll. A fürdő hetenként két nspon, szombaton és vasánnp áll rendelkezésre, olcsó fürdőtarifa melleit, hogy mindenki igénybe veheste.
— Jótékonyság Plander Antal szerencié\'len csdádjs részére (Ma-gyar-u. 58.) ma Tomaslts Oyuláné 4, N. N. I pengőt hoztak be szerkesztőségünkbe.
= Újdonságok női fehérnemű-anyagokban: Linón nan\'uk, Tiga-sin, Unbatlst ég balists.flon az összes divalszinekben Slnger J. is Társánál
— Iparosok figyelmébe I Kér jük az Osfziparosságol, hogy a kamarai választások eiőkészilrsérc ma este 8 óraVor az Ipartestület helyi-
ségében mrgji-lenni szíveskedjenek. Az Ipartestület F.lnöksige.
Sct\'warcr Dezső harisnyá a
I legjobbak.
— Egy kerékpár kalandos utazása. Oyergyák U/örgy nagykanizsai cipész egy finom kerékpár! vásárolt részletfizetésre a nagykanizsai
Brandl Sándor és Fia cégtől. A cég kikötölte, bogy mindaddig, amig Oyergyák ki nem fizeti teljesen a vételárat, a kerékpár a cég tulajdona marad. Történt, hogy Oyergyák nemcsak hogy elmulasztotta a cégnek a részletfizetésekéi tOrleszieni, hanem a kerékpár! eladta Gáspár Lajos cl-pészmesiernek, aki elötl elhallgatta, li >gy nincsen joga eladni a kerékpárt, sőt azzal is biztatta, bogy nincs mitől tartania. A dolog azonban kidéi ült és Oyergyák Oyörgy a lör-I vényszék elé került, amely 8 napi fogházra Ítélte sikkasztás mistl.
= A CENTRAL ÉTTERMÉBLN március hó 6-án, kedden teaes-tély reggelig tánccal
Nem vonták meg a játszási
engedélyt Alapitól, de elítélték 800 pengi pénzbüntetésre
Alapi Nándor, az országos kamaraszínház igazgatója, aki kiváló társulatával több Ízben n gy sikerrel játszott Nagykanizsán, három béltel ezelőtt interjúi adott a .Sopronvármegye" egyik munkatársának, amely alkalommal megleheiőcen éles kritikát gyakorolt a vidéki szinéizet mai állapotáról, különösen pedig a vidéki szinésznőkrOl.
Az interjú mialt a vidéki színigazgatók kOzül többen pancszl tellek az országos siiuészegyesUle! fegyelmi bíróságánál, amely a nspnkbjn hozta meg i\'élelél. A fegyelmi blrórág ugy Ítélkezett, hogy Alapitól a játszási engedélyt megvonja, illetve ilyen értelmű Javaslatot ter|cszt elő a központi tanácsnak.
A izinészegyesüiet tanácsa kedden esle foglalkozott Alapi igazgató ügyével és ugy határozotl, hogy a játszási engedély megvcnásától eltekint, ciu-pAn 800 pengő pénzbüntetésre itíile Alapit, _
— A keszthelyi Ipartestület
március 18 án tartja évi rendes közgyűlését a városháza tanácstermében.
~ Szalon Jazz Band Hágai Béla karmester vezetése mellett minden este a Korona kávéházban hangversenyez.
= Húsvéti maradékvásár megkezdődött Slnger József és Társa divatáruhizAban. Mindenkinek saját érdeke, hogy az olcsóságról meggyőződést szeiezzen.
fcAt.At KOELONT
gyermakéri
Rudap«it, iniiciun 3
Csonka bsxink ét a magyar társadalom reménye, jövőjének alapja: a gyermek. Megcsonkított hazánk szempontját tekintve legnagyobb értékűnk, mert biizen a gyermekeken keresztai biztosítjuk c«ak a jövő\', aminek megalapozáia a társadalom fa minden munkájának célja.
A lesajlolt háború és az azután kővetkező mozgalmas idők, különösen előtérbe helyezték hazánkban a Jövő reménységét, a gyermeket.
A székesfőváros tanácsa már 1922-ben hozzáfogott a gyermek érdekében • tervszerű muokálalokhoz. A különböző gyermekvédelmi Intézkedések közül egyike a legfontosabbaknak a székesfőváros tanácsának gyermeknyaraltatási akciója.
A főváros nem kímélve az ínyagl áldozatokat, mindent elkövet, hogy minél több fővárosi szegénysorsu testileg leromlott gyermeknek adja vissza testi egészségét. 1923 ben 250 gyermek üdültetésével kezdette meg messze kibatő tevékenységét. Az elmúlt év nyarán már 10899 gyermek részesült a nyaralás áldásaiban. De mi ez a szám shozképesi, ha tudjuk az*, hogy a fövá-ts mintegy 72 ezer Iskolás tanulója közül csak 4®/o egészséges és mint azt az iskolaorvosok vizsgálatai bizonyulták, 96% mindenféle betegséggel sújtott.
Az elmalt évben a 10899 gyermek közdl mindössze csak 3722 gyertrek üdülhetett a vidéken és 7177 gyermek a főváros által felállított budapesti üdülőtelepeken volt elhelyezve. A főváros tanácsa még mindig fokozni óhajtja az üdülő gyermekek számát s ex évben legalább 15.000 gyermek üdülését óhajtaná biztosítani. A főváros területe azonban nélkülöii azt az áldást osztó egészséget, amely e sanyarúságban szenvedők részére meghozná az igazi egészség boldogságát és örömét.
A vidék tehetősei járjanak közbe, a főváros tanácsának nehéz munkájában. Vállaljanak gyermekeket a nyár folyamára gondozásra. Erősítsék ezeket a gyermekeket testben és lélekben, mert sz örömteli lélek nem felejtkezhelik meg soha a neki nyújtott Jóéit s az Is\'ennek is tetsző dolgot müveinek, melyéit az áldás el nem maradhit.
Jelentkezők a következő címre küldjék szivet értesítésüket:
Budapest Síékesfőváros Tenícsa Gyermeknyaraltatási Akciója, Budapest, IV. ke\'., Cukor-utca 6. sz.
— A keszthelyi Izr. Jótékony Nőegylet március 6-án az Amazonban láitkörü Jelmezes álarcos pu-rlmbált rendez szegényei Javára. A rendező bizottság élén dr. Neumann Miksa orvos áll, azonban a rendezés munká|ából kiveszik részüket a helybeli izr. társadalom legelőkelőbb hölgyei. Nagy siker Ígérkezik.
=» Szalon Jazz Band Hágai Béla karmester vezetése mellett minden este a Korona kávéházban hangversenyez.
Hét évi fegyházra Ítélték a sikkasztó fürjei postamesternőt
A kiadónő büntetését a bíróság kitöltöttnek vette - A bünper többi vádlottjait felmentették
Zalaegerszeg, március 2
Az egész vármegye közönsége feszült figyelemmel tekintett a za\'a-egerszegi törvényszék kis tárgyalóterme felé, ahol többnapos izgalmas tárgyalás ulán a bUntetötanács elnöke, dr. Kovács János kihirdette a törvényszék Ítéletét a
47 rendbeli sikkasztással
vádolt 34 éves Schranlz Teréz türjei postamesternő, Békey Szilvia kl.dónő (aki Schranlz Teréz áldozata leli) és Schrantz Teréz két fivére és sógora bonperében.
A bíróság Schrantz Teréz postamesternőt bűnösnek mondotta ki folytatólagosan elkövetett slkkasz\'á-sok bűntettében és egyrendbell levéltitok megsértése vétségében és ezéit öt Osszbüatetésül
hét évi fegyházra és ötévi hivatalvesztésre ítélte.
Békey Szilvia postakladónöt bűnösnek mondotta ki egyrendbeli folytatólagos bűnpártolás vétségében és ezért őt
4 hónapi fogházra Ítélte, amit a bíróság a vizsgálati fogsággal ki öltötlnek vett.
Kö\'elczte a bíróság Schrantz Terézt és Békey Szilviát a bűnügyi költség megfizetésére és hogy együtt llretsenek a kincstárnak 28.925-30 pengő kártérítést és 458-89 pengő utánjárást költséget.
Schrantz Ferencet, Schrantz Ignácot és Horváth Qyulát a vád és következményei alól a törvényszék felmentette. Schranlz Teréz
megnyugodott az ítéletben, B;key Szilvia a bűnös-ség megállapítása miatt fellet bezést Jelentett he.
ltB8 mái dm 3
— Fúrják a negyedik artézikutat Keszthelyen. Tudósítónk jelenti: A balatoni park szélén furt artézi kut sikere arra inditolla Keszthely vezetőségét, hogy egy ujabb kútfúrással megoldja a balatoni szállók vízellátását. Épen ezért elhatározta még egy artézi kut fúrását. Az uj kutat, amely immár a negyedik, már fúrják is a Hullám-szálló előtti sétányon, a puttói 30 lépésnyire. Ennek a kútnak a vize fogja táplálni a fürdőház! zuhanyokat s egy hatalmas szökőkutakat Is, amely a Bilaton-izáHÓ előtt létesül. Tervbe van véve az Is, hogy a kutat csőhálózat al köti össze az épülő strand-fUrd"vei és sportpilyával.
— Zenés mesedélután gyermekeknek. Pogalschnlgg Ouidó, a temesvári zeneiskola volt Igazgatója a jövő hónapban magyarországi körútra Indul és az ország különbözö városaiban 6 — 10 éves gyermekek részére zenés mesés előadásokat tart. Az előadások célja a gyermekekben a zene és dal Iránti szeretetet felébreszteni és fejleszteni, amit ugy ér el, hogy egy egy tréfás metél 15—20 apró, könnyen megérthető, dallamos zenedarabbal illusztrálják. — Pa-golschnlgg körüljában Nagykanizsára Jött és — ahogy ezt Büchler Mór karnagyhoz írott levelében bejelenti —• legalább egy Ilyen zenés mesedélutánt óhajt rendezni. A mindenesetre eredeti és életrevaló ötlet számot terthat arra, hogy egy-két láb lás ház hallgassa végig a mester zenei előadó művészetét.
= A világhírű minőségű és elismerten elegáns „Sportex" angol szöh\'etujdwnságok megérkeztek. Egész Zslavármegyében kizárólagos e\'adás Slnger József és Társa divaláruházá-ban Nagykanizsán, Erzsébet-tér 23.
= Rigai sárclpök U rendC, férfi és nők részére. Tornacipők na.<y választékban Szabó Antal spór üzletében.
- Nyilvános Illemhelyek Keszthelyen. Keszthelyen megépül az első nyilvános Illemhely. Az elöljáróság ki is jelölte már a helyét a balatoni parkban, a Hullám-szálló mögnt. A szükséges vízmennyiséget, a negyedik artézi kut fogja szolgál tatni. A városban is fel lesz állítva egy nyilvános Illemhely ; ennek a helye azonban még nincs kijelölve.
— Tanulmányul Olaszországba. 1928. húsvétkor a budapesti KIE tanulmányi kirándulást rendez Olaszországba. A tanulmányúton résztvevők megtekintik: Firenze, Velence, Bologna, Róms, Ancona, Fmue városokat és azok épilö, képzőművészeti stb. nevezetességeit. Hosszabb-rövidebb ideig tartózkodnak a tanulmányul alatt érintett városokban és a tengerparton. Indulás Budapestről március 31 én, visszaérkezés Budapestre április 12-én. Vidéki legalább 10 személynél nagyobb csoport részére Budapestre és vissza a lakóhelyig vasutkedvezményt szerzünk, hi az illető csoport a Jelentkezéskor kéri. Költség személyenként 150 pengő, melynek ellenében gondoskodunk a résztvevők vezetéséről, gyorsvonat! utazásáról, továbbá Jó elszállásolásáról. Akik közös élelmezésben akarnak résztvenni, még 60 pengőt fizetnek. Étkezés naponta háromszor, kivéve a vonaton tartózkodási időt. A lanulmányu\'on részt vehetnek mindazok, kik szabályszerűen jelentkeznek, útlevelüket a hi-táridölg (vizumszerzés végett) beküldik. Jelentkezni a budapesi KIE titkárságánál kell (Budapest, Vili, Főherceg Slndor ubs 28 I.) Jelentkezés alkalmával fizeten.lő 10 pengő. Jelentkezési határidő 1928. március 10. Útlevél beküldési határidő 1928. márciuv 15. További felvilágosításokat léstté-gei nyújt a Keresztény Ifjúsági Egyesület li\'kársága Budapest.
BroítoH gyomor,bélzavarok,émely. gés, kellemetlen szMiz, homlokfejfájás, lát, Bzéks:orulás, hányás vagy hasmenés eseteinél már eg/ pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz gyorsan, biztosan és kellemesen bet A gyakorlati orvostudomány igazolja, hogy a Ferenc lóuei vit használata a sok evés és ivás káros következményeinél igazi Jótéteménynek bizonyul. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzle-tekben.
— Munkabér-kimutatások beterjesztése. A balesetbiztosítási járulékok kirovásához szükséges munkabér kimutatások beküldésének február 15 volt a törvényes határideje. Ennek ellenére — mint a soproni Kereskedelmi és Iparkamara közli — a munkaadók 50 —70 százaléka nem tett eleget (bili kötelezettségének. Ezek kirovásalt hivatalból fogják megállapítani és az ilyetén megállapítás ellen a munkaadó nem emelhet kifogást, mulasztásáért pedig 3000 pengő pénzbirsággal is büntethető. A kamara most erulon is felhivja a munkaadókat, hogy esetleges mulasztásaikat legkésőbben március 10 lg feltétlenül pótolják.
= Helyesbítés. A Zilai Közltny f. hó 29 tki számában közölt Fiii-poviis Ferer.cné gyá-zjelenlés szöveg\': be hiba csúszott, amennyiben az aláírásoknál özv. Bolf Ferencné szül. Knausr Éva édesanya helvett özv. Knausz Ferencné szül. Bolf Éva éitendő.
Klebelsberg Kunó gróf a Dnnántnlon
Oyör, március 2
Oróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter lltkárji, Denhof Kálmán miniszteri osztálytanácsos és Kornlss Oyula államtitkár kíséretében ma délelőtt 10 óra 15 perckor autón üyőrbe érkezett. A miniszter egyenesen a püspöki rezidenciába hajtatott, ahol Felser Antal megyéspüspök, dr. Németh Károly főispán, Farkas Mátyás polgármes\'er és Zalka László pie-lálus-kanonok fogadták. Reggeli után a miniszter autóra szállt és megtekintette sz 0.*otyák tanHónőkájuő Intézetét, a gyárvárosi plébániát és a nádorvárosi újonnan épült polgári Iskolát, majd a vármegyeházán lett látogatást. Délben a megyéspürpök látta vendégül ebéden a minisztert. Oróf Klebelsberg Kunó szombaton rezgellg marad Oyörben, amikor folytatja útját Szombathelyre.
Zürichi zárlat
Pár1» ÍO Wii, Lpadoa M 331/1. Ntwiock 629 45, Bitnél 7237>/t, Mli«no 107 47, Madrid 8785, Anilaidta *» 97>/|, B<rlin 174 07, Wtan 7»\'20, JotU 3 ?SVl Ptá«« 15\'j9i,i, Vu*Ó 1121, EaSapMtl (0-80, KiJiiáci Bi*«««l 3 I8l\'»
Ma. szombaton és holnap, vasárnap
disznótoros vacsora
a Harkó vendéglóben.
Abonnentek felvétetnek.
1928 miidui 3
ZALAI KOZLONÍ
SPORTELET
Hétfőn reggel rendkívüli kiadásban számolunk be a Kanizsa-Csaba meccsről
A ctapat szombaton reggel a gyorssal utazik Pesten át Békéscsabára — A Zalai Közlöny munkatársa eredeti tudósításban számol be a nagy küzdelemről
Nagykanizsa, március 2
A Kanlxia FC csapata szerdán és csütörtökön erös tréninget vett a Zrinvi pályán és most már teljesen felkészülten valamennyien kitűnő kondícióban és fitten várják az indu lást, hogy Békéscsabán megütközzenek a Csaba FC-vel a II b) liga
Snrik titkos bajnokaspiráns csapa-
val.
A csapat a rendes felállításban igy indul: Szemző — Bomh, Joós — Tamás, Héger, Hsjdu -- Farkas, Oeretenbrein, Ember, Kelemen, Bakonyi A csapat kitérOJén kívül szombaton reggel a hat óra huszss gyorssal utazik Wilhelm a csapat trénere is. A csapit tizenegy elólt érkezik Budapestre, ahol szigorú felügyelet alatt ne bogy valaki is .elkallódjon* a nagy emberáradatban, sétát tesznek, maid ebéd után délután ksttökor a Keleti pályaudvarról a személlyel Indulnak Csabára, ahová este érkeznek meg.
Vacsora utln a. csapat éj|eli nyugalomra tér, hogy az utazást teljesen kipihenjék. Másnap dllelőlt séta a városbtn, majd déluán bárom órakor a nagy összecsapás, melyből nem kételkedünk egy percig sem, hogy hi a csapat kijátaza mull vasárai formáját, csak győztesen kerfllbet kl.
Szombaton éjjel báromnegyed egy órakor Indul a .második Csiba-transzport* vagyis a klub elnöke dr. Bogenrteder Frigyes, a Zalai Közlöny munkatársa és még két-három lelkes áldozatkész aportbarát, akik semmi-áldozattól nem riadnak vissza, hogy kedvenc csapitjuknik ezt a nagy küzdelmét lássák. Akik szombaton éjjel mennek innen vasárnap reggel fél nyolckor érkeznek Pestre, ahenaan 9 óra 45 perckor gyorsvonattal utaznak tovább Békéscsabára, ahová déli egy óra 28 perckor érkeznek
Mint közöljük tehát a Zalai Közlöny munkatársa is jelen lesz a Kanizsa Csaba meccsen és igy módunkban lesz hétfőn, 5-én reggel rendkívüli kisdisban beszámolni a csabai meccsről teljes részletességgel és ezen kivül közöljük az összes fővárosi és vidéki eredményeket, melyek közül általános érdeklődéssel tekintenek a Ferencváros—Ulpesl, Básiva-Sabária és Somogy-Pest-erzsébet meccsek elé.
Erre a rendkívüli kiadásra, melyet anyagi áldozatok árán tudunk beállítani, már most felhívjuk a sport-közönség, de az egész város közönségének figyelmét, miután a kanizsai csapat veretlenségének ügye mindenkinek örömére szolgál.
A csütörtöki biróküldések során a Kanizsa—Csaba meccs vezetésére Hajós budapesti bírót küldték ki, aki vasárnap délben érkezik Békés-csabára a fővárosból.
Mint értesflltlnk a csabaiak körében elpaláslolbalallan drukkal és várakozással tekintenek a vasárnapi meccs elá és mert értesüllek róla, nogy a mull vasárnap Kanizsa, milyen ragyogó formál játszott ki és győzött a nagynevű Hungária b) ellen, ezúttal azt hisszük, Játékukban a védelmüknek Igen nagy szerep: lesz. Viszont tekintetben kell venni • boni pálya előnyeit és hogy az ottani közönség nem kevésbbé fana-
tikus, mint például a kaposvári.
A jelen pillanatban a Kanizsa FC 4 ponttal veztt a második b) liga labelájín, ha mos1 győr, hat pon\'.tal az élen és a Pícs—Baranyával való eselleges győzelem esetén már ken-terben biztos bajnoksága.
Birkózó-verseny Reszté helyen
Tudósítónk jelenti: Keszthely egyetlen alapszabályokkal működő sportegylete a Törekvés Sport Club közel egy éve bevezette a birkózást is. Az egyesületben treníroznak az ösazes keszthelyi birkózók. A sportegylet birkózó szakosztálya ma már abban a helyzetben van, hogy versenyt is lud rendezni. A Törekvés első b4zi blrkózóversenyét március II én rendéi i meg a Hungária nagytermében.
■OZGÓSZINHAZAK
Városi Színház Mozgója. Ma
azombaton 7 ra 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor .Mr. Wu" (A mandarin), Veiuon és Owen színmüve 10 felvonásban. Főszerep ők: Lon Cuaney és Renée AndorrCe;, — .Tüzet kérek", buJeszk 2 f.-Ivónál-ban. Magyar és Fox Híradók.

FOLYÓIEATSZEILE
A Napkelet
Szenzációs tartalommal jelent meg a Napkelet mlrciua elsejei száma. Híjnál István és Husitl József feltűnést keltő cikkben foglalkoznak a kultuszminiszter állal felvetett ncc-nacionaliimusmk a történelmi kutatásokkal és történetírással kapcsolatos vonatkozásairól. Bibó Lajos „Rib-101" elmen megkeidett regényét folytatja. Szabó Mária .Emberek* és Lelkes László .A botanikus révbe ér" dm nel novellát közöl. R tményik Sándor, Méc* László, Kövér Erzsébet, Fuimuiz és Qulyás Pál verseikkel szercp-lnek. Külön kell felemlítenünk, m nl a szám egyik legértékesebb cikkét, Rivm László tanulmányát, melyet .Ml minden van egy versben ?" címmel közöl. Koszó János Magyarország háború utáni közoktatásügyéről irt figyelemre mélió tanulmányt. A kri\'ikai rész további cikkeit Fábián István, Oyörffy István, Szllády Zoltán, a szioházl, művészeti és zen:l »zemle köziemínyeit Kállav Miklós, Oihmb Smdor, Ma-riay ÖJö/i, Papp Viktor és mások Írták. Mutatványszámot di|mentesen kü>d a kiidóblvatal: Budapest 1. Dőbren\'ei u. 12 I.
Molnár Ferenc „Olympla"
c. vígjátékának első felvonását közli a Nyugat március 1-i száma, amelynek második nagy érdekességü közleménye Móricz Zsigmond cikke az U.í muri ról. A siám gazdag tartalmából kiemeljük még Szioi Oyula Jókai regény,\'nek három fejezetét. Tersánszky J. Jenő önéletrajzát, Elek Ar.ur birálatát az Ady-siremiék-pá-lyázatról, Ignotus pszlcboanalillkai
elmélkedéséi az őrültekről, Kassák La|o* cikkét a könyvről mint ipirl termékről. Irodalmi, képzőművészeti és film-rovatok teszik még a szám vál ozatos tartalmát Ára 2 P Negyedévi előfizetés 10 P. Kiadóhivatal Budapest VII lika-utca 31.
Harsányl Zsolt Iskolát nyitott
Az emberi él-t legnagyobb problémái közé tartozik önmagunk meg Ismerése. Harsányi Zsolt érdekes módszert talált fel arra, hogy ki hogyan ismerheti meg teljesen ön-migát. Az .Ismerd meg lenmagad" móds.\'erét közli a Színházi É-et legújabb száma, amelynek egyik, még sohasem látott képsorozat-szenzációja Qyorsöltözés a színésznő öltözőjében. A mélynyomásos melléklet kiemelkedő cikkei és képei: Qörlszépség-verseny, Le a báliruhával, A tavasz a fius lányokból ismét lányos lányokat csinál slb. A legkiválóbb íróink cikkel és a szokásos hatalmas anyag mellett közli az uj szám az .ö.iagy-sága őrangyala* teljes szövegét és Pu ly Lia regényél. Az uj wám ára az összes mellékletekkel együtt 1 P. Negyedévi előfizetési díj 10 pengő. Kiadóhivatal Budapest Erzsébet-körűt 29. szám. _
)( Uj Idők. KlIUnő írók egész sori Irt az Uj Idők e heti számában Burányi Miklós, Kosztolányi Dezső, Bónyl Adóiján, KosAryné Réz Lola. Az olvasó nőnek érdeklődését bizonyára nagyon lefogía kötni Kosáryné Réz Lola cikksorozata .A dolgozó nő problémái*-ról. Szinházi és mU-vészi képeken kivül illusztrációk tesilk érdekessé a számot, amely gazdag Rejtvény-rovat, Szépségápolás, Kertészet, Tánc, Szerkesztői üzenetek sokléle olvasnivalói adnak. Pólya Tibor mulatságos rajzokat közöl ezekben a rova\'okban .Illetlenség kódexe" cim slatt. Ai Ul Idók előfizetési ára ne gyedévre 6.40 (\'. Kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy-ut 18.
)( Építőipari Szemle címmel a Vállalkozók Lapja 32 oldalas állandó havi Ingyen mellékletet ad előfizetőinek, amely maradandó értékű, az építőiparral kapcsolatos szakcikkeket kflzöl a legkiválóbb szakemberek tollából. A> uj melléklet, amely kiállításánál éa tartalmánál fogva méltán keltett feltűnést, nagyban hozzá fog járulni az építőipari szakismeretek elmélyítéséhez és terjesztéséhez. Vállalkozók Lapja kiadóhivatala és szekesztősége Bu-dspest, VL Podmanlczky-uica 27. sz.
iM|Sráv
A nagykanizsai meteorológiai meg-flgyolő jelentenek: Péntekan a Mmfr-stk ti il Reggel 7 órakor —5 6, délután 2 órakor1 +01, este 9 órakor — 00.
PithóxH: Reggel tiszta, délben és ette borult égboltozat.
StéUrJny: Reggel Délnyugat, délben Nyugat, este Délnyugati szál.
A M iteoroioglai Inteiei jclen<*«r »i«-rlnl Nyugatról lassú enyhUlés és felhősödéi valószínt!.
RÁDIÓ 1ÜS0B
(Rövidítések) M — nirtk. Közgazdaság i\'angv — hangverseny V. — clfa.láa O) — gyermekeknek. A —• asszonyoknak. / — zene. Mg. mezőgazdaság. Ifj. — il|usAgi előadás. F — felolvasás. O — gramolonzene. Jb — Jazz band. K — kabaré, nZ. — népszerű sene.
Március 3 (szombat)
Budapest 9 30 H. II Orafonolahangv. 12 11. 1 Időjárás. 3 II. 4.15 Jogludmányi C. 4.45 Időjelzés. 5 A Szociális Misszió Tár-sulst R 5.4 . Fóthy János novelláiból olvas lel. 6.20 Cigányzene. 8 Goelhe—Heine-est. 9.30 H. 10 Másfélórás könnyű Z.
Bécs, Urác II és 4.15 Hangv. 6 Népszerű zeneakadémia. 8 Ibsen : John üabriet Borkmann c. 4 (elv. sztnmUve Utána Jb Berlin, Stettln II és 3.30 O. 4 Mahler Ouszláv VIII. szlmlóniája. 8.10 Opera G. 1.30 Rádió tánclecke, utána éjiéiig tánc Z.
Barcelona 2 30 ésb.30 0. 7.10 éa 10.10 Hangv.
Basel, Bern 1 0. 4 Hangv. 8 nZ. 9.20 Hangv. 10C5 nZ. 1030 Táne Z.
Frankfurt, Cassel I Hangv. 3.30 Oy. 8.15 Népdilok. 9.15 Tarki-est.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel
8 A. 11 O 12.30 nZ. 2.05 Itsngv. 6 Tarka est. 8 Operett E 11.30 Tánc Z.
Langenberg, Köln, Aachen, Mflnstar 11 O 105 Hangv. 8.IS Vidám est. Utána éjjel I ig tánc Z.
\' London. Daventrr 11.15 IstentlMteltt 2 Hangv 4.30 Tánc Z. 6 15 Uy. 7 Balladák 8 15 Schumann-dalok. 9 Hangv. 10.35 RádiórevU. 11.30 Tánc Z
Rádló-Párlzs 11.30 TtAerces Z. I SO Hangv 4 30 Tánc Z. 9 30 Tarka est.
Prága II 0. 12.05 Katona Z 4 Bábszínház 5 Hangv. 8.10 Vidám est. 9.30 Zongotahangv. 10 25 Tánc Z.
Róma I 30 Rádiótrió hangv. 4.30 Oy. 5.30 Tánc Z 8.4j Hangv.
KözaimUi
TŐZSDE \'
A mai értéktőzsdén az Irányzat egyenetlen volt. A spekuláció a mai rendezési napra való tekintettel túlnyomóan realizált és ennek következtében a papirok legnagyobb részt átlag I, kivételesen 27o-al gyengült. Néhány érték azonban, amelyekben véleményes és fedezési vásárlások történtek, barátságoaan tendáltak. Ezek közül a Ganspaplrok, Oumml és néhány kuliaz érték 1— V>% árnyereségre telt szert. A forgalom igen szűk kereek között mozgott A fixkama-tozásu papírok piacán csendes üzletmenet mellett árváltozás nem fjrdult elö. A valuta és deviza piacon az irányzat egy árnyalattal gyengébb volt, Stambul 130 pengős árveszteséget szenvedett, ezzel szemben Berlin szilárd volt.
A bnéapestJ Tflzsde devizn-je^ ess
VALUi A* Angol L 27 85-2800 Balga h. 70 55 7*85 Caabk. It>8i-I6s,8 Dán k. 152 85 143 45 Uloái — —
Dollár 569 10-57110 Praaeáab 22-55-22-75 Mail. 22955-230 55 Lengyel MOO-M 30 Lat d 43 3 53
Lava — -
Líra 30 40-30-60 Márka 136 40-138 90 SctkUL «Oa5 «O-70 Muváa ISI 95-6255 S^ájdf. 10980-110-20 S..VH BJ20 1^3 80 Peseta 90 40-9697
DMVIZAJC AmsL 229 65-230 35 Belgrád 10-04-10 07 Berlin IJ»40-i36 80 Bakareet 3 43 3 62 Brtaaaal 79*75-79 30 Kopeah.152 95 IM 35 Oulo 1(2 05 15245 Loadoi 27-M -27-92 Mllm 30-30-3030 Nawjotk 570 90-2 50 Párta 8 48 22-53 Pl««a 10 91-19-96 411-4 14 158 3^-153 70 MOS-«4-25 80-43-80 68 109-90 HO 20 90\'45-M-M
Saoha
Stockh.
Varsó
Wtu
ZOrW^ Madrid
Városi Síié Mozin
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor
Mr. WU
(A mandarin)
Vernon és Owen színműve 10 felv.
Főszereplök: Lob Ckuey éi Beáta Amáerrse
Tüzet kérek
Burleszk 2 felv.
Magyar és Fox Híradók
ZALAI KÖZLÖNY
1828 márclm 3.
Terménytözide
Bua UttMv. 77 kg-os 32 10 3230, T9 k»-o. 32 40 32 60 78 k(í-" 32 70 1290, M kg-oa 32 8U-33-00, dunántull 7\' k> « 31 93 32 10 kg >« 32 20 32 40, 79 ke-oi 32 55 32 70. 80 kg-oi 32 65 -32 75, fon 30 00 3 \' 20, Hksrei.árpa 28 CC-28 50. lörárpa 31 00— 33 00. ub 28.5 28 50 75 25 25\'.<0, Buukctp\'
22 00- 22 55, lepce SJ-OO-M-C,
Sertésvásár
r«tha|tá( 510. nchböl eiadatlannl V».«i-Bindl 141 darib. Elaórendü I 50—! 62. BttcWtt 1-M—158. izedet! kölép 146-148 könnytl 130 -1-38, eliőrendü öre* 1*44—1 48, másodrendű 132—136 angol •II dó 1-48-1 64. nalonna nigvban I fii 1-88, i&li 1-90-1-92, lebuxott bo« 192-2 20 iza Ionnál lélsertés 184—196 A> Iráavia\' lanyha
Kiadja: Delxalal Nyomda él Lapklaló Vállalat Héménrtáriasag.
Felelős kiadó: Zalai Károly laUriuiMa telelőn: Nagykanizsa 78. az.
APRÓHIRDETÉSEK
Aj apróhirdetések dija 10 nólg BO fillér, minden további nó dlla 8 flll. Valár- t> Inoepnap 10 nőig SO fillér, minden további nő dija S flll. Sieidán éf pénteken 10 nólg SO fillér, minden további Sió dili • flll. Clwno • minden vaBia gabb be 1111x31 álló nó kit iádnak számit-tátik. Állást kezelőknek 500,\'o engedmény, » hlrd.té.l dlj atln llaalaadé.
Kél szobás utcai Inkái április elsejére kiadó Vorösmarly-utca 4b. 10.0
Sportkooal jó állapotban eladó. — Ugyanitt egy kályháa kád li clidó. Cím : Dr. P»pp, Erzsébet-lér I. 1015
■ ladó nagy gyílmOlcsóskcrt tőlvös-tér 14. Bővebbet Petőll ul o/. -I0i9
Két szoba, konyha és összes méllékhe-lylség\'kből álló bellerülell lakás május I ére kiadó. Bővebbet Lenk sütődében
1060
Vlnosllért keresek azonnali belépésre. Caengerlulca 36. Kótal. 1C62
Karsssk 6 oi jókarbin levő cséplőgépet és elevátort megvételre. Oross Károly OelK 1034
Karosak a város belterületén máj. l-re kél siot\'át. Clm a kiadóban, 1064
FQsxarOalat lorgalmas útvonalon likánál együtt átadó. Érdeklődni Teleki ul 50. lehel. 1066
Eladó egy keveset használt kályha és egy angol kfozet Csengery-ut 13.
1067
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
HIRDESSEN
a „Zalai Közlönye-ben.
Ma este
vacsora
a „Rózsá"-ban
fars.mgi fánkkal P 1-20
Szivei pár fogást kér
Vukán István.
Tavaszi és nyári
ö-szt-s
DIVATLAPOK
nagy választékban kaphatók :
Fischel Fülöp Fiai
6)9 könyvkereskedésében Nagykanizsán, Ffl-ut.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlóztltó. ruhafestő
Gyár: Bgojnli-i. 19. Gyljtítelep: Kaziiuj-i. I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegy tisztítást, gózmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, t&körfényes gallértiutltái. Pllssérozás «7 Oouvrérozás.
tő Iroda R. T.
nagykanizsai fiókja Sugár-ut 4. Telefon 338.
Minden külön kölls\'g vagy porló felszámítása nélkül elhelyez hirdetéseket
bármely bei- vagy külföldi lapban
Heklámlerreket késslt, növegeí.
Piakátirozást
vállal helyben és vidéken, b vagy külföldön.
Nigykanirsi r. t. város mindennemű hirdetési jogának bérlője.
Magyar Film Iroda rt. Budapest képviselője.
A Magyar Kitályi Be Ugyminisz-■érium fordító osztályon tk felvevő helye. Bármely nyelvtől vagy nyelvre fo.\'di ákt vállal és be\'ügy minisztériummal hileiesittet.
A letenyei kir. járásbíróság.
B 2255/1927/2 szím.
A Magyar Állam nevében!
A leteoyfi klr. Járásb r\'ság mint bllniciőbiri\'Hátr rágalmazás vétsége ti iatt Szabó János ellen ii.-di ott bün ügyben ifj O/i rkó Pál fömrgánvídló vaoja Llelt. Dr. Hhzelberger Sándor klr. |ár<tsbiró és Pcl Oyula legyző könyweze ő rés vételével, ifj Q,urkó P.il fóitiasánvádló és Dr. Pozsigár Re tő h. Tamis is\'.ván ü J. főm?gán vádló k>\'p isdője a srabadon levő vádló t és Dr. Csempész D -nes ügyészségi irfgbÍ70!t jelenlétében L\' tényén, 1927. évi decmber hó 15. napján niígiar\'o I njiváius tárgy ilsit alap-jin, a vád és b védelem meghallgatási ulan meihoztj a következő
i t é I e t e ti
Szabójtnosvádlott, 33év sr.kath. va li\'U, bánokfzenigy rgyi születésű é-1 koi, magyar állampolgár, ir, olvas, katona volt, vagyontalan bünöi az 1914 :XLI t.-c. 20 §-lba ütköző hatóság előtti rágalmazás vétségében, amelyet ugy követett el, hogy Ifj. Oyurkó Pál főmagánvádlól a bánok-(.ze\'.tgyörgyi esendő őrsön 1927. évi szep\'ember hónapban azzal vAi\'olta meg, hosy ő (vádion) fmvádló édesatyja részére fed-zMési díj cimén f nvádlónak 16 P. helyeit 61 P. t fizetett ki tévesen és ftnvád ó ezen tévedést felhasználva, a két összeg köz\'i különbözetet neki (vádlottnak) vi-\'z.fdni n m akarja, miáltal vádlóit fmvádlót ha\'óság előtt bűnvádi u\'on bUnte\'íi\'lő cselekmény elkövetés vei vádolt és p dig kellő lénybcll alap né.kül s ebben őt gondatlanság lerheüc és vídja nem bizonyul valónak.
A klr. járásbíróság ez\'rt: Sz bő Jínos vádlottat az 1923: XXXII t. c 22 § Aban foglal felhatal nazas alap |An klidolt 5340/1924. M E. rz renddel 4. §-al, i\'letvp 6J800/916. I. M r.-el módosilott 1914: XLI t. c 20. §-a alap) in a B k. 92 §-áoak Mkal-mazásívíi 20 (Husr) pengő pénz-büntetésr\'\' mint főbüntetésre, tz:n-feltil 20 P. azaz Husz p?ngő pénz-bUnietéire, mint mellékbünieté?ie Ítéli;
a péDzbün efst tehajthat\' t ansága esetéaaz I923:XXYII. t.-c. 22 §-ábin foglelt felhatalmazás alapján kibo csátolt 5340/1924. M E rendelet 7. §-ával, i\'ielve 63800/92(5 I M. sz. r.-t 1 nódcsi ott 1921 : XXVIII t.-c. 5 §-a alapján 4 -f- 4 napi fogházra kell tt/ál i zlatni.
Az esetleges szabad^ágveszlés-büiiteléít megkezdésének napjától kell szániilani.
A pénzbüntetést az ilé\'et jogeió c emelkedésétől számit.jtt 15 nap alatt ke\'l végrehajtás teihévcl a letenyei kir. láráfibirósát; elnökénél az 1892 : XXVII. t.-c. 3. §-ában megln ározolt célra megfizetni.
A vádlott a Bp 48 §-a érelmében kö\'eles az ezután fc ibeiülő bűnügyi költséget sz államkincstárnak megtéríteni; de e költtégfket a kir. járásbíróság az 1890:XLII1. t.-c. 4
§-a alapján egyelőre behajlhafatla-nuknak nyilvánítja.
Köteles a vádlo\'t a Bp. 479., 480 § a értelmében ifj. Oj u kó Pál 16-\' niagáiivádlín ka 24 P. u ánjáiáii köhséget is mxgábjn foglaló Ugw díj f. jében 54 P t az ítélet j geiőre tmJktdésé.öl tzámi oit lönsp alatt végrehajtás leih.\'vel mrglizetui.
Ezenfelül vádlott az 1914: XLI. t. c 28. §-i értelmében köteles ezt az iieletet ennek Jogerőre emelkedése ulá.J a Nagykanii84n mfg|elenó .Zalai Közlöny" c. ntpllapbin egy ízben közzé tenni.
Indokolási
A vádlott beismerésével, valamint a lár-gy-láson kihallgatott lértcll, mint tanú vallomásával b\'znnyltást nyert a vád tárgyává lelt azon tényállás, hogy Szabó Jlnos vádlott ifj. Oyurkó fmvádlól a bánokszent-g)örgyl csciidírőrsOn 1927. évi szeptember Hónapban azzal vádolla meg, hogy ő (vádlott) a Imvádló édesatyja réslére fedezle-tésl dlj címén (mvádknak 16 P. helyett tévesen 61 P.-őt lizetelt kl él fmvádlő ezen tévedést lelhaiználva, a két ősszeg közli külön bőrelel neki (vádlottnak) vlssudnl nem akarja, minthogy vádiolt ezállal 14-magánvádlót hatóság előtt btlnvádl uloo büntethető cselekmény elkövetésével vádolta és pedig kellő lénybcll alip nélkül és őt gondatlans-g terheli és vádji nem bizonyult valónak, azért vádlol\'nak ez i cselekménye az 1914: XLI t.-c 20 § ába tllkőzó halóság előtti rágalnniás vétségének alkoló elemeit foglalja magában.
A vádat az erre jogosult llj Oyurkó Pál lőmsgánvidló emelte. A beszámítást és a bünle hetőséget kizáró ok nincs, ezért vád lotl bűnösségét meg kellett Állapítani s ót az IS23: XXXII I. c. 22 § hun logialt lel-halaimnál alpján kiadott 5310 1921 M E. u. rendelet I. § al él 63800 926. I. M. rendelettel módoiltott 1914 : Xl.l t. c. 20. § i szerint el kellett ítélni.
A büntetés kiszabásánál a bíróság vádlott büntetlen előéletét, beismeréséi, cialá-dos állapotát, mini enyhítő körülményt, vette llgyeleu.be i meil súlyosító kőiül-ményl nem énlell vele szemben, a nyomatékos enyhítő körülményekre való llgye-lemmel a Blc. 929 §-át alkalmazta és Ingház büntetés helyett pénzbetéténél büntette.
A hlilapl közzétételt az 1914: XLI. t.-c. 28. 8 a, Illetve 1914: XIV. I. c. 43. §-a 2. bek. értelmében a sírlett fél klvániigára rendelte el a bíróság.
Az ítélet egyéb rendelkezései az Idézett tórvényszikaizokon alapulnak.
Letcn/e, 1927. d cember 15. Dr. Hltzelberger s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül: Pál Gyula i. k.
kezelő.
Németországi
főzelék éa virág magvak
hollandiai
Begónla él Tnbaróua gtsók Gazdasági vetőmagvak 1
lóhere , lucerna-, nyulszapuka , baltacím-, fümagvak, németországi takarmányrépa-mag, bükköny, mohar, stb. Műtrágyák i ásványi szupeiloszlát, kállsó, chileisalétrom, mésznitrogén, kénsavas ammóniák, Siriui nővénytápső, stb. OyOmőlcsfa permetező szerek, „rutor" szénsavas takarmányméiz Kicsinyben és nagyban kaphatók:
OBSZÁe JÓZSEF Oigktmkritóta
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett, szt Teleion: 130.
Pesika, épületfa, léd iBetnnkauifv folyamhomok
♦I
nád, szeg, szigetelő- é fedéllemez, carbolineum
olcsón beszerezhető
Nagykanizsai Fatelep és Épiiséi Anyagkereskedés
Telefon: 384. VArut 6. izám. Telefon: 384.
>
telepUnkön átvéve ms-ként P 9*60. Kívánatra önköltségen házhoz szállítjuk.
Nagykanizsai Fatelep ésÉpitési Anyagkereskedés
Telefon: 384 Wérut 8. szám. Telelőn: 384.
016
Nyomatott a Délzalal Nyomda éi Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
68. évfolyam, 53. szám
Nagykanizsa, 1028. március 4, vasárnap
Ara 16
fillér
ZALAI KOZLONT
Sierkeaatóség éa kiadóhivatal: Fó-ut S. izám. Kcpitlitfyl flakkiadóhlvatal Kosauth Lajoa u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra • pengő 49 lllér
EMBERVÉDELEM ÉS HITVÉDELEM
Itta: Dréhr Imre állam\'ikár
.Népjólét.
Forradalmi xamata van ennek a szónak. Akaratlanul la a francia forradalmi népjóléti bizoltminyra gondolunk.
Sok értelmű szó; — tágan Interpretálva mindent belemagyarázhatunk, mert az állam minden lélek-xetvéteie, minden parancsa éa passzi-vltása torsokat |avit, teremt, vagy pusziit, az állam célja, feladata szerint. Nincs állami és társadalmi cselekvés, aminek vetületét éles szemmel ne tudnók felismerni .a nép jólét" alkján. A legtágabb értelemben az állam kormányzata a népjóléti igazgatás, hiszen az egyik doktrína szerint a közjó az állam működésének a célja.
Szűket b értelmet is adhatunk azonban ennek a sokértelmű szónak. Mert ha a belügyi kormányzat a rendet termeli, ha az igazságügy a jogot szolgáltatja, a fOidmlvelésügyl aa 0*1 természet erejét szervezi a közösség céljainak szolgálatára, a kereskedelemügyi kormányzat a lökének, a javak felhasználásának és forgalmának szab irányt, a külügy a nemzeti célok érdekében hsrmoni- 1 sálja belső törekvéseinket ■ nemzetközi eróhatslmi viszonyokkal és as-
£ rációnk beteljesülését a honvéde-
m Igazgatása teszi lehetővé, ha a kultusz a nép széles rétegelt vonja be a nemzeti kul\'urába, a pénzügy pedig anyagi forrásokat nyit meg az állam számára, — a népjóléti igazgatás cél|a és leiadata az emberi munka védelme az ember lelkiségé nek és testi mlvoltpnak megvédése minden egyoldalú törekvés:el szemben.
A ntp|óléit politika embervédelml politika. Az embervédelem politikája a szeretet politikája, az utóbbi a praktikus kereszténység. A tudatos, aktív, soha nem lankadó szeretetnek politikája, az igaz, a nemea, a kereszt éti yl fzoclálls, tehát néplóléti politika. Da ka a cselekvő népjóléti politika a védelemben, az egyoldalú irányzatokkal és a subversiv erőkkel folytatott küzdelemben merül ki, cselekvése steril marad, mert védetmi harccal még ha mindjárt az ember az, amelyet megvédelmezünk, — alkotni, frj\'eszteni semmit sem lehet. Az aktivista, a cselekvő, a népjóléti politika a pozitív, az alkotó népjóléti politika.
Ezt az elvet belevitte kormányzatának minden vonatkozásit)» miniszterem, Vűjs József és az ő nagy aktivitása, munka és teremtő ereje teszi lehetővé, bogy alig zárultak le az 1927. évi nagy társadalombiztosítási reformunk aktái, alighogy végetért a munkásbiztosltási renaissanceának előkészítése, máris teljes lendülettel OH meg miniszterem a közvélemény hárfájának érzékeny húrjait, midőn belezengi a magyar társadalomba, hogy nem érkezett még el a pihenés
időszaka. Mert mit ér a nagy küzdelmek és áldozatok árán elért pénzügyi újjászületés, ha elvérzik ez a megcsonkult magyar élet és nem erősítjük, nem harmonizáljuk társadalmunkat ? A legnagyobb magyar feladat, a ieg parancsolói? b kötelesség a magyar társadalom fej esitése, kimunkálást lelkileg és testileg egyaránt.
A lelkek megművelése, kicizellá-lása az egyház feladata, anyaga a lelkek. A magyar fjjia testi erósbi-tése, nemesítése s népjólé i kormányzat feladata; politikájának anyaga: az embtrl fizikum. A tudatos embervédelml pillMka az emberi lelkületet és lesiet védő cselekvés. Ebben harmonizál az egyház politikája a nép jóléti és muukaügyi kormán) zil tevékenységével, egyik feltételezi a másik működését, mert biinélküli lélek nem léiek többé és lelketlen ember megszűnik ember lenni. Amikor tehát az egyház ápolja a lelkeket, fejleszti a hitet, nemesbtti vele a szellemet, elő segiii, alátámasztja a népjóléti és munkaügyi kormányzat politikájú. De midőn az utóbbi a társadalom egészségének javításával, a nyomor leküzdésével, a társadalmat dekom-ponáló erők kifejlődésének megelőzésével Javítja a szociális helyzetet, megtisztii|a a lermö talajt az élet bozó Isi ót, felhasi |a az élet televényét, befogadóképeasé teszi arra, hofjy ölébe fogadja az éleinek egyházunk által elvetett nemes magjait. A nyo mor dögletes mocsárjaiba hullott magok megfulladnak a szennynek, az aljasságnak hínárjában. A lelkek megmunkálása csak ugy vezet sikerre, ha vele együtt jár a cselekvő embervédeUm, a társsdalomvédelem, a nemzetvédelem, mely megnyilatkozik a magyar nyomor elleni küzde lemben.
Amikor lebát Vass miniszter cselekvő politikájának lendüieével beleviszi most a magyar társadalomba az öregségi és rokkantsági biztosítás elgondolását és maholnap a törvényhozás plénuma elé terjeszti az öreg korúak életének megkönnyítését, a nemzeli munka rokkantjai szürke nap|alnak szépítését, az özvegyi gondok csillapiiását és az árvák fakuló orcéiuak pirossá válását célzó hatalmas javaslatát; feitzániji az ugart, a szociális konstrukció ekevasával szélvágja a dudvákal, melyek elszívják a magyar őserő legjavát, hogy egészséges, termékeny, gazdag legyen a magyar élet és magába fogadja, kalászba szöktesse, megsokszorozza az a magot, az életnek magjait, melyet most egyházunk termékellen, vagy legalább is rosszul termő földekre kénytelen szétszórni, igy kapcsolódik egymásba a konzervatív szociálpolitikának embervédelmi törekvése, az egyháznak bitfejlesztő, lelket formáló, msgoi hintő cselekvésével.
A népszövetségi tanácskozás első tárgy-pontja a magyar-román optánspereK
Március 5-én kezdi meg tanácskozását a népszövetség 49-lk ülésszaka — A szentgotthárdi incidens még mindig az érdeklődés központjában
Qanf, mircius 3 (Éjszakai rádlAJelentés) A népszövetségnek március ötödikén kezdődik meg tanácskozása, mely az ülésszakok sorrendjében a 4y ik. A nép szöve\'ség hivatalos közlönye szerint a mostani ülésszakon Columbia képviselője, Urutla fog elnökölni.
A tárgysorozat első pont|a a magyar román optánsperek. Ennél a pontnál a hivatalos közlöny megjegyzi a következőket: a népszövetség decemberi ülésszakán is tárgyalásra voli kitűzve ez a kérdés, de a népszövetség akkor elhalasztotta a tárgyalást, azért, hogy a magyar és román kormány megvitassa a megegyezés lehetőségét és a hármas bizottság ajánlatát.
A tárgysorozat második pontja : a román, szerb és cseh kormányok
beadványt inléziek a népszövetség főtanácsához, bogy a tanács vlzagálja meg a Szentgotthárdon |anuárbaa felfedezett fegyversrállitmány ügyét Efelett a beadvány felett való határozat.
Genf, március 3. (Éjszakai rádió jelentés) Népszövetségi körökben változatlanul a szentgotthárdi Incidens áll az érdeklődés homlokterében. — Kisantant köiOk azon mesterkélnek, bogy a népszövetség mond|a ki az invesztlgációt és azt ne lokalizálja kizárólagosan a szentgotthárdi esetre, hanem terjessze ki szélesebb kOrben. Hírek vannak arról, hogy a tanács az invesztlgációt kimondja, d« nem olyan mértékben, ahogyan a kisantant szeretné ét esik egy szakértő bizottság fogja a vizsgálatot megejteni Szentgotthárdon.
Mussolini erélyes válasza Seipel kancellár beszédére a déltiroli kérdésben
,,Ezután a tények beszélnek helyettem!..."
Róma, március 3 (Éjszakai rddlójelentés) Mussolini ma a kamarában nagy beszédet mondott, melyben válaszolt Selpel kancellár és az osztrák nemzeti tanácsnak az ismeretes déliitoli kérdésben.
— Ha Selpel kancellár nem szólt volna bele — mond^la Mussolini
többek között — abba a támadásba ellenünk, amelyet a fasdzmus és u ország ellen tettek at osztrák nemzeti tanácsban, nem it vettem volna a fáradtságot magamnak, hogy válaszoljak rá. Most azonban meg kell lennem, de kijelentem, hogy ezúttal utoljára beszélek ebben a kérdésben, de beszélnek ezután a tények helyettem I
Debrecen városa nagy ünnepséggel fogadta Bethlen István miniszterelnököt és ne]6t
Bethlen: Ugy érzem magam, mint aki hazaérkezik
Debreczen, március 3 (Éjszakai rddlójelentés) Bethlen Islváu gróf minisztere\'nöt és felesége, Bethlen Margit grdfnő ma esle kíséretükkel Dabreczenbe érkeztek. A pályaudvaron a kormányelnök fogadtatására meg|elentek az előkelőségek élén Hadhdzy fiispán és Ma-goss O/örgy dr. polgármester, aki Debreczen városa nevében üdvözölte a miniszterelnököt és feleségét.
0 óf Bethlen István az üdvözlésre a következőkben válaszolt:
— Enged|ék meg, hogy feleségem és a magam nevében báláa köszönetet mond|nk. Ugy érzem msgam, mikor Debreczenbe jövök, mint a fáradt vándor, aki hazaérkezik, hogy beszámoljon vádorlásáról.
Ezután hangoztatta a kormányelnök, bogy örömmel lát|a, bogy Debrecen polgársága tradicionálisan amellett a politika mellett áll, taely-lyel ö vezeti az országot, majd Iflr végezte :
— Debreceni utamra élkisértfeleségem is, aki egész szivének néhány irodalmi virágját hozta el Debrecen számára.
A miniszterelnök szavait telkes éljenzés követta, majd a grófuénak egy kislány hatalmas fehér csokrot nyuj\'ott át.
Ezután gróf Bethlen István és felesége a pályaudvaron tolongó ezrek lelkes ovációja közOII a hlrea debreceni ötös fogaton a megyeházára hajtattak, ahol a főispán teát adott.
EALAJ KOELQirr
1826 március 4.
Gyorsfénykép felvételek a kanizsai nyomortanyákon
Az élet árnyoldalain — Ahol a nyomor és kétségbeesés ütötte fel tanyáját — A pince-óda peoészvlrágai — Mindenütt ijesztő a munkanélküliség
Nagykaalxaa, mirdui 3
Tél-apó lassan leveszi zúzmarás sapkáját, lehányja magáról az utolsó hópihéket és búcsúzni készül, miután alaposan megsanyargatta a földteke lakóit. A messzi láthatáron már fel-feltünik a csókos-mosolyú szőke Tavasz fiatal hírnöke és előfutárja és ráereszti meleg napkévéit az agyongyötöri kicsi ország szomorú arcú népére. Napkirály átható arany-folyama megenyhíti a hosszura nyúlt arcokat és az élettelen szemek uj ertre kapva, bizalommal néznek a szóké Ifjú jötte felé. És ahová csak szeműnk tekint, olt látjuk a fiatal Tavasz-életnek minden felpezsdűlé-sét, mosolyát, frisseségét, akarását és vágyát, amely eleven életszint és életörömöt varázsol végig mindenütt a városban.
Mindenütt?...
Óh kedves olvasóm, Te, ki velem együtt örtlliz az aranyhajú Ifjú ébredésének, vannak ezren és ezren ebben a kedves, meghitt, békés városban, akiknek minden mindegy, Tavasz csókolja-e a kacagó leányarcot, vagy forró Nyár izzó heve övezi körül a gondtalan szépasszonyt, nyugodt ósz hozza-e be terméséi a tárakba, vagy kemény, csontos Télapó havas pálcája kormányozza a mindenséget: mert ők csak egyet Ismernek, jegyesüket — a nyomort, amely oly méreteket öltött Nagykanizsán, hogy szükségesnek tartoltunk erről néhány gyorsfényképet felvenni — magnézium fény nélkül — ahogy éppen belenyitottunk az észtvesztő nyomor, borzalmas munkanélküliség, gyötrelmes, hosszú kór, kin és pusztulás tanyáiba. Nem felfedező ut akart ez lenni, hiszen minden emberi érzéssel megáldott lény kell hogy észrevegye azt, ami hangosan kiált egyes utcák kunyhóinak törött ablakaiból, akolszertl emberi ólakból, vagy mellettünk némán, földreszegezett tekintettel elsuhanó árnyalakok zárt ajkairól, bizonytalanul tovavánszoigó, rongyokkal teleaggatott apró emberbimbókból, akik egyszer átkozni fogják vllágrajöltü-ket, csupán ráakarunk mulatni szé-rényen a sorok közül: mennyi rengeteg teendő volna még nálunk szoctál-karitativ téren, ott és azok számára, akiknek emberi meglátást, emberi érzést, érző szivet, igazi nemes és fenkölt gondolkozást az ember-testvérrel szemben adott az Isten...
Kisérőkkül vesszük magunk mellé s püspöki biztosság két rendkívül tevékeny és agilis fiatal lelkészét Meggyest József és Rudnyánszky Miklós hittanárokat. Alkonyat van már. Ilyenkor mindenki otthon van a savanykás-kesernyés szagú proletár-tanyákon, ahol ijesztő árnyak gubbasztanak egymás mellett és összehúzódva egymást melegilik. Útnak indulunk... Megadott címeket keresünk fel. Először a Magyar-utca X számú házat keressük fel
Jégverem, mint lakás.
Az udvarban egy cigányputri-hoz hasonló .épület." Valamikor jégverem vagy kinzókamra is lehetett. Most emberek lakják. Gyermekek. Sok gyermek. Csak nagynehe-zen találjuk meg az ajtót, amit Meggyesi tisztelendő előrelátóan a magával hozott kis „tolvajlámpájával" fedez fel. Egyenként megyünk be a bolt-hajtátos pinceüregbe. Rudnyánszky tisztelendő be se fér már.
Dohos, nedves, egészségtelen
pincelakás. Odu. Ilyenek lehettek a kegyetlen várurak földalatti börtönei. Most népes család lakik benne és örül, hogy ilyen is jutott ki számára. Nehéz levegő üli meg tüdőnket. Egy pislákoló mécses fényénél szivetlépő kép tárul elénk.
Ládákból összetákolt „ágyak" vackain fekszik négy fiu és egy leány-gyermek. Orgonasipszerüek, legapróbbak. Egy öregasszony (nagymama) karján egy ványadtképü kis egy éves penészvirág. Tüdeje olykorolykor felhördül, köhög, szemeiben a láz fénye. Az élet kis mártírja tüdőbajos felt a jobb állat számára sem való „lakásban." Rongyok, vackok, bútornak csúfolt lim-Tomok.
Egy asszony lakik itt anyjtval és hat gyermekével. Férje faképnél hagyta, most egymaga kénytelen mindannyiukról gondoskodni. Hu van munkája. A gyermekek riadtan tekintenek fel nyomorúságos vackaikból, amikor a kis villanylámpa fénye arcukra világit. Néhány cukorkadarab nyomban megnyeri számunkra őket. Mindegyik arcán a dohos katakomba stigmája. A 8 éves kislány másodszor járja az I. osztályt. Megértem. Gorkij Maxim tolla kellene ide.
Megkérdezzük a kis Marit:
Mit vacsoráltak?
2 krumplit és I darab kenyeret „hozott haza" mondja, amit a jó Hitzelberger bácsitól kapott. Ebből lakomázott a sok apróság. A Hitzelberger bácsi sokszor ad nekünk szalonnát és kenyeret — mondja — nagy kék szemeivel — a kicsi leányka.
— Mivel lehetne magukon segíteni ? kérdezzük az öregasszonyt.
— Hát kérem, amivel az urak gonduják...
— Nem (önnél Szombathelyre, a menhelybe ? — kérdezi a kis fiútól Rudnyánszky tisztelendő.
— Az Istenért, csak azt ne, — vágja közbe az öregasszony. Inkább pusztuljanak el mind mellettünk. Majd csak elnyomorgunk valahogy — és szivéhez szorítja leányának tüdőbeteg, szenvedő kis gyermekét.
Ezzel az öregasszonyról bizalmasan megtudtuk, hogy
a kis Jóska gyereket elza varta a házból
és az szegény, — pincékben és padlásokban húzódott meg, mig egyszer egy pengővel hazajött. A pengő láttán felderült az asszony szeme és a kis Jóska ismét otthon aludhatott. Állítólag a Jóska-gyerek most „pengőket keres", hogy hazavigye nagyanyjának.
Szóba hozzuk ezl az asszony ^lőtt, eki erre agyonütéssel fenyegeli meg előttünk az előbb még általa dédelgetett gyerekel.
Deprimált hangulattal, mint egy temetés után — hagytuk el a nyomorúság ezen ijesztő odúját, biztató szavakat intézve a családfő nélkül, védtelenül maradt családhoz.
Vájjon csodálható-e, hogy ha egyszer a nyomor ezen szülötteit viszontlátjuk a törvényszék tárgyalási termében, mint a társadalmi rend, a törvény ellenségei?...
Az 50°/o-os hadirokkantnál
Tovább megyünk. Erősen sötétedik. Egy 7 gyermekes család primitív lakásába nyitunk be. Meggyesi kis villanylámpája itt is kitűnő szolgálatot teljesít. Az apa kömives. 50%-os hadirokkant. A kis lakás
minden szögletéből a szegénység kiált felénk. Egy csöpp kis leányka a palatábla fölé hajolva nagy komolyan és szorgalmasan irja a K betűket. Az asztal előtt egy egész apró csöppség mozog, egy sovány nagy macskát szoritva magához. A családanya dolgozik, a férjnek nincsen munkája hónapok óta. Mindenüket eladták már. Két fiúgyermek tanonc — azokat is az anyának kell eltartania. Itt is vackok, rongyok mindenfelé. Borzalmas sorsa a munkanélküli iparosnak.
Nem segély kell,
dolgozni akarok
— jelenti ki nekünk, a frontokat járt becsületes képű ember. A nagy szegénységben is önérzetes. És elmondja nekünk kálváriáját. Meggyesi tisztelendő megígéri, hogy eljár érdekében, hogy munkaalkalom teremtessék számára. Az asszony szemében a hála könnye pereg le észrevétlen. Nagy, bántóan nagy itt is a nyomor — de itt ez a derék asz-szony tartja a lelket a családban, a férjében. A gyermekeken is meglátszik az anya keze. Bátorítjuk őket. Bizonyos intézkedések érdekükben már is megtörténtek.
Folytatjuk utunkat. Minden lakásban huzamosabb időt töltünk. Mindent kikérdezünk. Mindenütt szívesen fogadnak — látják, hogy a segite-niakarás visz be hozzájuk.
Alacsony ház. A sötétségben az alacsony ajtóban beüljük fejünket. Elő hamar a kis „tolvajlámpával", Itt a család már pihen. Az apa beteg. Nyomorúságos kis ágyban négy kis apró angyalfej alszik. A földön vackokba takarva
egy teknőben egy másik gyermek
alszik, a hatodik bizony néhány nap múlva teszi látogatását a világba. A lakás oly kicsi, hogy alig lehet rendesen kinyújtózkodni. Ezen a nyomortanyán nem ismerik az „egykét vagy semmikét", amely ugy-látszik a jobbmóduak és az intelligens ellem jeligéje. A falon egy egyszerű Jézus Szive kép tekint le szelíden a nincstelenekre. A szóba hideg, kietlen, mint egy kripta.
Néhány házzal odább,
ahol már igen alacsonyak a házak
— a férj hónapok óta keresel nélkül van.
— Miből élnek akkor ? kérdezzük.
— Hát kérem csak adósságból élünk, válaszolják, ha munka lesz, megfizetünk mindent.
Deszkákból összetákolt „ágyacs-kákoit" és székekből hevenyészett fekvőhelyen egy csomó gyerek ka-bátocskáikban, felsöruhácskáikban al-
szanak. Az egyik felébredt és amikor hitoktatóját megismeri — mosolyra derül ártatlan szeme és felkelti testvérkéit, akik mint egy megriadt kis nyul-család félénken körülnéznek de csakhamar megbarátkoznak és kis kezecskéiket felénk kinyújtják.
Rudnyánszky tisztelendő feljegyzi a családapát noteszébe, hogy munkaalkalomteremtés érdekében a Szoc Missziónál interveniáljon.
A gyermekek simogató tekintete kísér bennünket az ajtóhoz.
0. J- — egy kis szoba a lakás, nagy család lakik benne. A családfő 6 évig hadifogoly volt a genovai kikötőben.
Rudnyánszky hitoktató ftt genovai hadifogotytársát ta tálja meg,
néhány pillanatra visszaemlékeznek, mikor mint „kikötőmunkások" cipelték a nagy zsákokat és bálákat az olasz, hajókra. Itt 6 gyermek van. Nagyobb lányok, kik gyárba jártak dolgozni — de most sehova sem tudnak bejutni, pedig minden munkát elvégeznének.
Magunk sem tudjuk, hogyan élünk, miből élűnk,
mondja a kőműves családfő. „Csak élünk". És valami borzasztó levertség és lemondás hangzik ki szavaiból. E család is Rudnyánszky noteszébe került.
T. I. — Oly alacsony, kicsi haj lék, hogy nem férünk bele. Hajolva kell állnunk. Vizes kis lyuk.
A két szülő betegen fekszik.
Itt 3 gyermek alszik egy ládából eszkábált „ágyon". A férfi — amikor egészséges — koffereket víbz és hoz a vasútról. De most azt sem lehet, mert mindenki az autóbuszon jön be — mondja. Hát miből élnek ? — faggatjuk. Hát egy kis krumpli... azt is hitelre, meg adósságból — feleli. Munka kellene, munka, munkaalkalom.
H. I. — Nyomorúságos lakás. A családfő napszámos, az asszony mosni jár. De hetek óta nincs munka. 4 leány és egy 19 éves fiu a gyermekeik. A fiu hónapok óta munka nélkül van. Az apa 3 helyeji is rokkant. Minden héten 18 kgr. kenyeret fogyasztanak. Hát ha nincs munka, nincs keresel — miből szerzik be a kenyeret ? MIMI ? ismétli meg kérdésünket oly hangon, hogy mindhármunk szivébe markol. Egy 10 éves leányka takarítani jár. Havi 12 pengőt kap. — Ez a „kenyérkereső" ma ebben a családban.
Esti 9 óra már régen elmúlt, amikor némán, csendben, teljesen a látottak hatása alatt, visszafelé indulunk, azzal az erős elhatározással, hogy itt tenni kell valamit. Tenni — amig nem késő. Tenni — amíg még lehet valamit lenni. Mert lessék elhinni — lehet, csak akarni kell.
Ennek a módozatairól azonban — legközelebb. Benedek Rezsó
A nagykanizsai iparosság Bazsó Józsefet, Práger Ferencet és Frank Jenét jelölte kamarai tagolni
Az Iparosság a vásártartás ügyében egységesen a kereskedők álláspontját támogatja
Nagykanizsa, márciui 3 A nagykanizsii Iparosság legnap esle nép • értekezletet tartóit az Ipartestület közgyűlési termében Bazsó József elnöklete alatt, hogy jelöléselkel megejtsék a kamarai választásokra.
Bjzsó elnök indítványára epy B.gladi Béli, Berény Árpád, Farkas Jónef, Néneth P.j Pál, Szepessy
Imre, Városiy Sándor és Vérles Antal tagokból álló helesblzottságot küldőit kl a jelölések mege|tésére.
Gerö Soma, Bazsó József és többek felszólalása után Samu Lajos határozati javaslótól terjesztett elő, miszerint álllttassik vissza a régi vásártartási rend, mely szerint Nagykanizsa városa a 6 országos vásárját a régi tradicionális Időszakokban
laae március 4.
ZALAI íOZLÖNY
és napokban tartsa meg és a 4 többlet vásár hetivásár Jellegével bírjanak.
Nagykanizsa város Iparossága kéri továbbá a vásártartási Jognak a Nagykanizsát környékezd közeli községekre való kiterjesztésének megszigorítását, valamint a már meglevő vásárok szaporításának megakadályozását.
Ai Iparosság egyhangúlag elfogadta éi magiévá tette a Javat latot ét Így teljes égés lében pártolja a nagykanizsai kereskedők Ily Irányú akcióját.
Elhatározta az értekezlet, hogy az OMKE- holnap, vasárnap délelőtti gyűlésén a Centrál souierainjében minél tömegesebben részt vesz.
Bazsó József elnök több felszólalás ulán rámutatott a nagykanizsai forgalmladóhlvatal |elenlegl vezetőségének példás előzékenységére az iparossággal szemben.
Időközben a Jelölő bizottság befejnie munkáját.
Eszerint a nagykanizsai Iparosság a soproni kamarába a következőket Jelöli:
Rendes kamarai fagokul: Bazsó József, Práger Perenc és Frank Jenő.
Póttagokul: Plntarlcs Márton, Máglcs János és Samu Lajos.
Hevesi Sándor nagyszabása Irodalmi és művész estély kertfftben felolvasást tart a Városi Színházban
áprilisban jön szülővárosába Hevesi Sándor - A „Kulisszák világából" beszél Hevesi, akinek\' estélyén egy Herczeg darab is szinre kertil
Nagykanizsa, március í
A Városi Színház igazgatóaga, mely a mult és folyó évben sok értékes kulturális eseménnyel ajándékozta meg Kanizsa művelt közönségét, legközelebb ismét nigyobb szabású Irodalmi eslély keretében fogja törleszteni nagyvonalú programjának ez évre eső részét. Április közepén, valószínűleg 16-án a Városi Silnházban Hevesi Sándor a Nemzeti Színház európai hirfl Iró és rendező igazgatója irodalmi felolvasást tart. Az illusztris felolvasónak nemrégiben Bécsben voltak hasonló felolvasásai, februárban pedig Budipesten tartott löbb szabadegyetemi előadást.
Nagykanizsára jöttekor a színházi világból vatt témákról beszél, melynek elme a .Kulisszák világából" lesz és betekintést enged majd abba i boszorkánykonyhába, ahol a darabokból színpadi sikerek válnak.
Hevesi igazgató felolvasása mellett magasszinvonalu műsor keretezi a kiváló Igazgató szereplését. Ebben a műsorban Huceg Ferencnrk egy rendkívül mély etgondolásu egy felvonásos drámája is szinre kerül Urbán Oyula, Ispunk munkatársa főszereplésével és rendezéiében. A fiatal, nagytehetségű előadó önálló Irodalmi és előadó esljável komoly Hkerekel ért el, szorgalmasan ké-«iül és próbál, hogy a Hevesi esi keretében is sikerre vigye Herceg drámáját. 8
Az estélyi kiegéizHk még szó ó hangverseny számok és bizonyára » kanlual közönség, mely Hevesit ü wkorl piarista diákot szüleiéinél fogva migáénak vallja, ezultal
LUX
szappanbuborék porszívóként hat!
Mnimpsilg szokAsos iim.in Icliérnomlll, csipkét, vula mint minden gyöngéd tlnomsAgi) szttvótCAiut l.ux han mo ni. A tehciotvékonysAgu I ux-pclyhek meleg vízben tfv Ivn, enyhe hnbot képeznek, nmel.vlk a szövet leg kit<\'.\'■)> pórnialbn Is bi\'lniiol Oh n piszkol telo\'dja línrok folyl n ii szövi tek drtizsdléso nmlAllal sokszor n lino- fonni elszakad nem sy.ilkflégeH. No tévessze M-H7\'- a l.ux-ot névtelen gyArtmAnyokkal — csak epy l.ux v.\'n — a kék dobozban
*«i\\V kék doh 07. han vft\'oú\' Kltrórvc nom kaphatói
ünnepelni fog|a annál Is Inkább, mivel az utóbbi Időben a Nemzeti Silnház világhírű Igazgatóját sok méltatlan gáncs és elfogult kritika érte.
MBJárás
A nagykanixaai, meteorologlal megfigyelő JetenUMk t Szombaton a Mmér-sékltli Reggel 7 órakor —18, délután 2 órakor -f€ 2, este 9 órakor —3 8.
PtlMzet : Reggel és délben kiesé borult, este teljesen borult égboltozat.
Szélirány t Reggel és délben Délkelet, este Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint további lassú höemelkedés és nyugston felhősebt> Idő.
Kézimunkák! Anyagok! Kellékek! Fonalak!
legnagyobb választékban éa legolcsóbb árakon.
Előnyomtatások
állandóan uj éa modern mintákkal szakszertlen és olción készülnek
REINITZ BÉLÁKÉ
kézimunka Üzletében DaAk-tér I. • Telafois ssa.
\'Egy kalandor hentessegéd elfogatásakor bevallotta, hogy kifosztott Kanizsától nem messze egy falusi vegyeskereskedést
Drexler Antal beismerése bűnös múltjáról — Nyomozzák a károsait
kereskedőt
Nagykanizsa, március 3
A budapesti rendörkipilán/iág minap letartóztatott egy gyanúi kűl-ie|ű embert, aki vallatása során Drexler Antal hentessegédnek mondotta magát és egy zalai betörést ismert be a rendőrség elölt.
Beismerése szerint a mult belek egyik napján Drexler Jugoszláviából útlevél nélkül átszökött a haláron és Nagykanizsától nem messze egy községben (nevét nem tüdjsj betörést követett el. É|nek idején a falu egyik főutcáján levő szatócsboltba betört A bolton levő lakatot egy doronggal leverte, behatolt a helyiségbe ét onnan a pult fiókjában talált pénzt, sok élelmiszert lopott el. Ezután gyalog Nagykanizsára Jött, ahol jegyet váltott és vonaton folytatta útját Budapestre, ahol egy razzia során kézrekerűlt.
A budapesti főkapitányság Drtx ler vallomása alapján megkereste a ktnizsai rendőrséget, bogy tisztázzák a vallomásnak tzl a részét, mely szerint a Kanizsától nem messze
fekvő köziégben követte vola ti ■ betörést. A belvbeli rendőrség tste-fonon érintkezésbe lépett ■ közefl csendórségekkel, de minden község bői nemleges válasz érkezett, Illetőleg sehol nem tudtak elkövetett betörésiről. A rendőrség előbb azt hitte, hogy Drexler betörése Mttra-kereszturon károsított meg valakit, de az oltani csendőrség tudatta a rendőrséggel, hogy ott nem volt betörés mostanában, legkevésbbé egy vegyeskereskodésben.
Most a rendőrség UéJtssbbMrt*-ben keres érintkezést a cseodértA-gekkel és ccélból Zilamegye minden halármenli csendőrségit érted-tette a főkapitányság átiratáról.
MERÁH SZÁLLODA
Budapest, BaHIsat-tér 7. Mása,
a Nyugati pályaudvarral szembea.
Újonnan átalakítva. Kényelmes, föltétlen tiszta SsaMkt Minden szobában hideg és meleg WfAriz.
Központi fűtés, lift, Interurbán telefon. Polgárt trakt
HALAI KOILÖNT
1028 máidat 4
NAPI HÍREK

NAPIREND
Március 4, vasárnap
Római katolikus: 2. Remin. Proleat. Kázmér. Iirsíllta: Adar. hó 12 Nap kel reggel 6 óra 36 perckor,
nyugszik délután 17 óta 49 perckor. •
OMKE-gyűlés a Centrál soutenaln helyiségében d e. léi 11 órakor.
Llceálls elóadás a városházin d. u. 6 órakor (dr. Rotschild Béla)
Tisztviselőnők teája a Nádor-utcai óvodában d u 6 órakor (Eberhardt B.)
Kath. Legényegylet évi közgyűlése d. u. léi 4 órakor.
Városi Színház. .Mr. Wu* (A mandarin), szinmü 10 (elvonásban. .Tdzet kérek\' burleszk 1 (elvonásban. Magyar ás Fox Híradók. Elóadás 3, 5,7 és 9-kor.
■ároius B, hétfft
Római katolikus; Özséb. Prolest. Adorlán. Izraelita: Adar. hó 13. Nap kel reggel 6 óra 34 perckor,
ayugulk délután 17 óra 50 perckor. •
Városi Színház. .A VIII. osztály", 8 (elv. .A prémrabló" és .Szeleburdi akadályverseny", burleszk 2 (elvonásban. Pátria Híradó.
A NAPKÖZIBŐL
Gömbölyű fejecskék: Pitlymaló csodák I Épülő tesletskék, Csak éppen akkorák, Hogy fél karomba lleof«l/em lörzstlk Araszál —
Tört karu bizalmuk Méznél édesebb, A szivem szedik ki Maszatos kis kezek.
De kiír, hogy meg fogtok nőni
l-s lesztek nagy, fáradt emberek ..
Es lúggal öntözött virág lesz
Az a kis himbás szivetek .. .
Vör0t Jolin rilhflt 5. M.
— Miniszteri elismerés. A m. klr. belügyminisztérium a migyar nemzeti Munkavédelem megszervezésénél és fejlesztésénél kilejtett Önzetlen és hazafias tevékenységükért zágorhldi Czlgdny János letenyel főszolgabíróhoz, valamint tordal Sándor László ny. áll. csendörezredcs-hez Letenyén koszönö leiratot intézett ; vitéz Hajdú Pál gelsei, vi éz Horváth Sándor korpavári, Lévay Endre izepetneki, l.aszkardthy Jmö szentadorjáni, Imrtk űyula hosszu-völgyl körjegyzőknek, ifj. Plichta Lajos letenyei aljegyzőnek és Pelntter Oéza kerkaszentmiklósi kántortanítónak, Ipslts Oyörgy egyedulai igazgató-lanttónak, Hochholczer József bajosai tanítónak és Doklea litván kerkaszenlmlklósl tanítónak dicsérő elismerését fejezte kl és erről a kitüntetetteket köszönő leirattal illette dicsérő oklevéllel értesítette.
— A népjóléti minisztérium kiküldölte Nagykanizsán. A népjóléti minisztérium kiküldötte, dr. Roxtr közegészségi főfelügyelő tegnap este Njgykanlz&ára érkezeti és a mai nappal megkezdte a trachoma-betegek felülvizsgálalát Délzalában.
- Ma: llceálls előadás. A Z<l-nyi Miklós Irodalmi ét Müvétzeli Kör ma délután 6 ó-akor a városháza dísztermében liceális előadást tart. I. Lavolla: .A reményhez". Énekli a Nagykanizsai Vasutas DjI-kör Lehrmann Ferenc karnigy vezetésével. 2. Dr. Rothschild Bila ügyvéd előadása .Egy honvédtábornok élele elmén OOrgey Arlhurról. 3. Kuruc dalok, férfikarra átírta Rdcz N. János főkántor, énekli a Nagykanizsai Vasutas Dalkör. Belépés díjtalan.
— Az Izraelita Leányegyletrfll szóló beszámolónkban dr. Rotschild Jnkabné neve lett téveten kiszedve dr. Rothschild Béláné elnök nő neve helyet\', amit ezennel helyreigazítunk.
=■ Tavaszi újdonságok: Mosó éa gyapjúlelalnek, mintáz >lt mosó-selvmek, creppe de chinek, creppe sa\'ínok, nyersselymek, ing- és blous-zeflrek nagy válaszukban érkeztek Singet József és Társa dlvatárubázába.
— Lóheremagvlzsgálat a kereskedőknél. D . Vtiss Z dián gazdasági felügyelő és Szmodlcs József városi oki. gazda a nagykanizsai kereskedőknél most lóheremagvlzs-gálstot tartanak. A vizsgálattal a gazdisági feftlgyelöségnek az a célja, hogy ne arankás lóheremag kerüljön a gazdák kezeihez.
Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
KÖZPONTI BANK ÉS PÉNZVÁLTÓ OZLET
KÁLMÁN LEÓ NAGYKANIZSA
Kölcsönt nyújt ingatlanokra első belyü bekebelezéssel, kedvező kamat melleit. ms
Megtakarított pénzeket biztosan és magas kamattal gyümölcsöztet. Ezüst koronákat, kényszerkölcsön kötvényeket magas áron vásárol.
— Vetőmag újdonságok. A vi-
lághtiü Máulhner Ödön megtermelő és magkereskedel.ni rt. 114 oldalra terjedő, müvésii kívixlü uj főárjegy zékében az eddig isméit gazdasági, konyhakerti és vlrágnugvakon klvüi, gazdaság"magvaknil Is olf újdonságokkal találkozunk, melyek bel- és küllöldi termelők által év izedes kísérletezés és nemesítés utján állíttatlak elő. Csodás dolgok ezek. A cég főárjegyzékét az érdeklődőknek ki/ánatra azonnal megküldi. — A Rottenbiller-u. 33. szám alatti központban a párját ritkító és legmodernebb gazdasági magtisztító Üzemek, Csepelen pedig mag\'e\'melési és kísérleti, borsó- és babosztályozó telepei bármikor megtek\'n\'hetők.
— Ma van a Tisztviselőnők j utolsó teája A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete ma dé\'uián pontosan 6 órai kezdetlel, helyiségében,
a Nádor-u. 14 sz. ovodában, az egyesület otthon alapja |avára ( nelyre az ad kozásl Kumperlh Ar hurné 4 pengővel keidte meg) konferenciateát rendez. A tea-délután előadója Eberhardt Bila tank. főigazgató, aki ismert szociális éleslátásával „Szociális érzék a társadalmi érintkezésben" elmen tart előadást. Érdekesnek Ígérkezik a kísérő műsor Is. Tea|egy 1 pengő.
— Újdonságok női fehérnemű-anyagokban: Linón nan.uk, Tiga sin, knbatiet és balisis.ffon az összes dlvalsiinekben Slnger J. és Társánál
— Bruncsics bora literje 1 pengő
— A Nagykanizsai Takarékpénztár közgyűlése. A Nagykanizsai Takarékpénztár R.-T. folyó hó 3 án délelőtt 11 órakor Intézeti tanácstermében tartotta meg ujnépl Elek Ernő elnökletével az Igazgatóság és a részvényesek élénk érdeklődése mellett 83. évi rendes közgyűlését. Az 1927. évi mérkg és zárszámadások elfogadása után a közgyűlés dr. Fábián Zalgmond és Valkó Ágoston alelnököket, Bazsó József, ujnépl Elek Oéza, Rosenfeld József, Stelner Zsigmond és Welser-Jtnos igszgatósági tagokat, Helmler József, dr. Halphen Jenő, Frank Minó, László Zsigmond, dr. Merkly-Belui József és dr. Rotschild Béli felügyelöblzottsági tsgo-kst és Bogenrleder Károly, Falét Mihály, Ofenbeck Vilmos választmányi trgokat egyhangúlag újból megválasztotta.
«= Sok pénzt takarít meg, ha dió helyett idei friss mogyorrtbelet váaáró\', 1 kgr. ára 4 pengő. Ó Hs szemű aszaltszilva, vfniar.uics esaz (sues dfligyüiiölcs a legju\'ányo-sabban Muszel és Frledenthal fűszer és csemegeűzletébín szerezhetők be.
— A Klskanlzsal Levente Egyesület részére a Posii Magyar Kereskedelmi Bink nagykanizsai fiókja 20 pengőt adományozott.
— Szalonjazz Band Hágai Béla karmester vezetése melleit minden este a Korona kávéházban hangversenyez.
A Keresztény Jót. Nőegylet dicsérete
Nagykanizsa, március 3
A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet áldáioi munkásságé-nak elismerése nemcsak az általa istápollak százainak hálájában nyilvánul meg, hanem — néha-néha — egy-egy hlvataloa elismerés is öreg-b\'tl annak az egyesületnek mulki-tatlan érdemelt, amely tohasam az elismerésért, sohasem dicséretekért dolgozik, hanem magáért a karitatív munka lelki gyönyörüiégeiért, a társad alom baj in való segíteni tudái önzetlen öröméért.
Mosl a Keresztény Jilékony Nőegylet a következő elismerő levelet kapta:
A m. klr. vallás- és közoktatásügyi minisztertől
11 9IV928jz. VIII. b. 0, o.
Zilavármegye kir. tanUügyelíjé-nck jelentéséből örömmel értesültem, Irigy az Elnökség az ottani állami elemi Iskolák izegénysoriu tanulói közül 23 fiút és 21 leányi látotf tl karácsonykor uj ruhával mintegy 700 pengő értékben.
Nagy örömömre szolgál, midőn az Elnökségnek a népoktatás érdekében tanúsított ezen nagylelkű hazafias áldozatkészségéért őszinte elismerésemet és köszönetemet nyilvánítom.
Bjdapist, 1928 február 23.
A mlnlszler helyett: dr. Sztlls István h. államtitkár.
— A felsőtemplom stációképeire ujabban a következők adakoztak: Keresztény Nőegylet 50, özv. Dolmányos Józsefné 24, Horváth Béla 20, özv. Szilvay Lajosné, Erner Mária, Ecetes József 10-10, özv. Szekeres Ferencné 7 20, S. Margit, Verbás üusztáv, S. N., Novátzkl Ls-|os, dr, Dómján Lajos 5—5, özv. Relzner Mlhályné 4, Krefft József 2 55, Zábó Jánosné, Vámosi József, Pint Jánosné, N. N., Vajda János 2—2, Szalay Anna, Vugrincaics Ferencné, Bedö Ferencné 1—1 pengőt Fogadjsk sz adakozók hálás köszö-ne emet. Oazdag Ferenc püspöki biztos.
= A CENTRÁL ÉTTERMÉBEN március hó 6-án, kedden teaas-tély reggelig tánccal
= Húsvéti maradékvásár megkezdődött Slnger József és Társa divatáruház\'ban. Mindenkinek saját érdeke, hogy az olcsóságról meggyőzödéit sze ezzen.
= Remlngton írógép képviselete és rakt-ra becserél Írógépet, elad igen előnyös részletfizetésre eredeti gyári áron írógépet. Szabó Antal fegyver és sportüzlete.
NAGY TAVASZI CONFECTIO VÁSÁR
WEISZFELD ÉS FISCHER
divatárutlázában, Erzsébet királyné-tér I. sz.
MorvorliAflnb 11 le8lljaM divatú női kabátok, férfi- és női-szövetek, kész tavaszi női ruhák nGyBlKCZIcK és blousok a legolcsóbb ártól kezdve. * óriási választék szőnyegekben.
1^28 március 4
ZALAI KÖZLÖNY
— Tavaszi haszonállatvlzsgálat Nagykanizsán. A szokásos tavus.i lóvizsgálalol a városi állatorvosok Kiskaniztán március 19 én, Nagykanizsán március 20-án (az uj áliat-vásártéreD) fogják inegejteoi. A ló-vizsgálalra minden állatot elö kell vezetni, mert minién állat meg le»z vizsgálva. Pótvtzsgálat március 22 én lesz megtartva a kanizsai uj állat-vásártéren.
= Ne a piacon vásároljon gyümölcsfát, mert drága lehet a meglepetés, ha a piaci Ta termőre fordul. Unghváry József faiskolája Cegléd. Budapesten kizárólag And-rássy-ul 54 Á\'jegyzék ingyen.
= öngyilkossági kísérlet. Köny-nyen vígzetessé válható szomorú őngyilkostági kísérletről számol b tudósítónk. Az eg/ik taranyamegyei faluban rgy 8 éves, egészséges, egyébként mindig wgkedélyü kisfiú kövelett el öngyilkosságot, amely szerencsére és há\'a a gyors orvosi segítségnek, nem sikerüli. A kisfiú teliét bánatában követte el, mert nagyon szereti a zenét és vágyott egy hangszer után, melyet szülei nem veitek meg neki. A szülök ugyanis nem ismerték még a vilá^ egyik leghíresebb hangszergyárát, a Melnel és Herold céget, Kllngenlhal 1483/N. szám Szászországban, ahol elsőrangúan kidolgozott nangszerek is meglepő olcsó, mindenki számára elérhető árban kaphatók. Mert hogyha tudták volna ezt, dehogy is tagadták volna meg gyermekük kéréséi. Mint halljuk, ezen hangszergyár di-szes kivitelű képes magyar fólrjegy-zékét, amely óriási választékot nyújt mindenféle hangszerből, s amely a megelégedett vevők részéről beküldött több, mint 20.000 elismeröievél-bői egész kis gyűjteményre való magyarországi köszönőlevelet is tartalmaz, — teljesen Ingyen küldi meg egyszerű levelezőlap — kérésre. (A levelezőlap Szászországba 16 filléres bélyeggel bérmentesítendő.)

Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Mr. WU
(A mandarin)
Vernon és Owen színmüve 10 felv. Főszereplők:
Lon Chaney él Benée Aadorrée *
Tüzet kérek
Burleszk felv.
Magyar és Fox Híradók
Egész nap nyitva van a gőzfürdő
A Kisfaludy-utcai gőz és kádfürdő ma egész délelőtt és egész délután nyitva áll. A fü-dő belenként két napon, szombaton és vasámip áll rendelkezésre, olcsó fürdőtaiila mellett, hogy mindenki igénybe veh-see.
= A világhírű minőségű és
elismerten elegáns „Sporlex" angol szövelujdonságok megérkeztek. Egész Zalavármegyében kizárólagos eladás Slnger /ózsef és Tdrsa divatáruházában Nagykanizsán, Erzsibet-lér 23.
Aranyerei bajoknál, béldugulás, repedés, kelés, végbélvérzés, gyakori vizelési inger, derékfájás, melíszoru láf, silvdobogás és szédülési roham eseteinél a lermészetes .Ferenc József" keperüviz használata mindig kellemes megkönnyebbülést, söl gyakran teljes gyógyulási eredményez. A belső bajok orvosai az igen enyhe Ferenc lóxief vizet sokszor mindennapi használatra reggel és este egy-egy félpohárnyl mennyiségben rendelik. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerür-letekben.
— Három Igaz szó : Bruncsics
bora olcsó I
Megérkezett az uj Ford-kocsi
Ma délelőtt 11-től 12 óráig a Centrál előtt ===== bemutatom az érdeklődőknek =
BAZSÓ JÓZSEF Ford-képviselet
Telefon 250. szám
— Halálozás. Naidal Jánosné, a nagykanizsai kir. ügyészség egyik fogházörének f Jeségc tegnap 45 éves korában a kóiházban, ahol gyógykezelés végett feküdt, hirtelen elhunyt. Szívbaja végzett vele. Hit gyermekei hagyott bálra. Hivatalára a kir. ügyészség és a fogházörök koszorút helyeztek. Ma délután temetik a temető halottasházából.
— Szalon Jazz-Band Hágai Béla karmester vezetése mellett minden este a Korona kávéházban hangversenyez.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross t<»r 10
si snnnaz Mim
Hétfőn és kedden 7 és 9 órakor
(11 iiii.
Fiatal silvek tragédiája SJfetv. Főszereplő:
GR ETA M08HEIM
#
A prémrabló
Cowboy történet 2 fel /.
Burleszk 2 felv.
Pátria Hiradó.
Lon Chaney aj filmje a Városi Színházban
S\'.omoaton este reud«ivül érdekes filmet mulatott be a Városi Sziaház. Lon Chaney, az ezerarcú amerikai lellcmbösnek legújabb alakítását, a Mandarint, melynek egzotikus forrósága a színpadról is mindenkor kedvenc darabját adta a közönségnek.
A Mandarin nagyszerű szüzsét kínál a rendeiö keze alá, aki ebben a képben alapos előtanulmányok után minden jelenetben, minden színben igyekszik a hamisítatlan kinal miliő: adni és ez sikerül is neki, annyival is inkább, mert Leon Cuaney (a világ legjobban masikirozó filmművésze I) és par n:re: Reuéé Adore, valóban eiedcli kínaiaknak néznek ki. Egyébként is temérdek kínai szereplő mozog a képben és igy a mcgnyel birodalom fiainak minden sajátossága, öji szokása, cseresznyefa-virágos lírai hangulata, véres bosszúja, mind-mind lebilincselően jön ki. Maga a rendezés, mini olyan, a legelsők köxül való, amiben néhány újszerű beállítás a fotóművészet technikájáról beszél. A szereplók játéka, elsősorban Lon Chaney, tok főszerep kimagasló alakitója (Notre Dimei toronyőr, Aki a pofonokat kapja, stb.) minden elirmerést megérdemel. Nemkülönben a gazdag, áldozatkész dekoráció, melyben kelet minden szin pompája kieidosz-kopsxerQeu vanálOdii, változik.
Elsőrangú kép a Mandarin, melyben lassuu melegszik fel a dráma, hogy aztán izgató jelenetek során kiroobinjon. (—)
AUSZTRIA LEGELTERJEDTEBB
GYORS-TEHERAUTÓJA
Ujabb árleszállítás!
2 tonna teherbírású sftáz, Boscb öniuditóvJ és vlllanyviiá gitással, 7 drb. pneuval, gazdag fel szereléssel
P 10.600-
Austro-Daimler Konzern
ion
magyarországi fiókja:
Must. II, Utz) tat Ür l uái
= Óriás marinál! keletteagari csemege bering, valódi liptói turé
és az összes sajtkűlőnlegességek nagy választékban kaphatók Muszel és Frledenthal
állandóan
Üzletében.
— 20 havi részletfizetésre náUtt-luk — Igazolvánnyal ellátott OjDraO-keink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Slnger varrógépeinket. Singer varrógép rászv.-társaság Nagykanizsán, Fő at 1.
= Bútort díjmenteseo szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált elsőrangú kivitelbsn. Négytől tizenhat hónapig terjed fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok mOUOt takarít Így meg. Oyőzödjön mag személyesen, Kopstein bútoráruházai Szombathely, Kőszegi-utca 5. (Ozlet az udvarban) és Sopron.
SELYEM HARISBYA
4.80, ■••o, a-ao S • I y a m nadréa csíkos, prima 1045 minőség S-aO
Szomolényi Gyulánál.
Kérjen képen katalógust
az UJ h () R 1)-K O CS L Ií II Ó Ll
.... , W) • , f ~ 1 A 1 7 „. Pora Motor Companv
M el l S e S /J l U t er, Szombathely. aut0ri,du képvueima.
Ne mulassza el mentek inteni mintatér melnkben a* uj F O R D-koosikat l
Képviselet 6« alkatrészraktár: Havam 1>Uhl6t, Vtayyhanlmma. __. _
HALAI közlöny
1938 márciut 4.
eizel a uagykaniztaivai tizenegyedik «»bona- kirendeltségét lélealletie. — Városunkra nézve csak örvendetes lehet, hogy a fejlődés iramát nélkülöző mai Időkben egy uj üzlettel, uj köjgazdsitági tényezővel gyarapodott.
— A Kathollkus Legényegylet ma délután fél 5 órai kezdettel tartja évi kö/gyüléBét saját helyiségébe
= Regenhart és Raymann-damasztok, Schroll tiffonok, May és Holfeld rumburger vásznak legelőnyösebb beszerzési forrása Slnger fózsef és Társa divatáruháza Nagykanizsán, Erzsébet lér 23.
— Adomány. N. N. a Magyarutcai asszonynak 5 pengőt adomá-nyozoll.
— NŐI kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
Bruncslcs bora literje 1 pengő
— Az Angol Magyar Bank Budapest gabona-osztalya Nagykani-zsán, Csengery-ut 7. sz. helyissé ben kirendeltséget létesített, amely gabonanemüek, w-gvak, hüvelyesek, gyapjú és egyéb mezőgazdasági termények vásárlásával foglalkozik. — Megfelelő összeköttetései és kellő szakértelem birtokában ez a klren deltség nagy nyereséget jeleni városunk és vidékünk közgazdasági életének agrár piacán, melynek érdekeltjel Itt mindenkor a legelőnyösebb feltételek mellett találhatják meg értékesítési lehetőségeiket. A kirendeltség vezetésével Wldder Sindorr, az Ország és Wldder cég beltagját biz-ták meg. Nem érdektelen annak megjegyzése, hogy az Angol-Magyar Bank, hazánknak ma egyik legnagyobb pénzintézete, amely — lavaly affiliálva a Nagykanizsai Magyar Bankot — tevékenyen lépett be Zila és Somogy közgnzdasági életébe,
SPORTELET
Influanxáa időkben ügyeljünk a belek rendat működésére.
Hunyadi János
keaerüvlz levezeti a betek rothadásos, bakterlumtermelő anyagát,
élénkíti * vérkeringést, szabályozza a bétmüködéat. 1&5
KÖZGAZDASÁG
A bortermelés és az antialkoholizmus
Iriadr. Baross Endre, a Magyar Szőlősgazdák Orsz. Egyesületének Igazgatója
Elutaztak a profik és a kísérők Békéscsabára a nagy küzdelemre
Mit tippelnek Kanizsán a meccsről ? — Nagy érdeklődés a Zalai Közlöny rendkívüli kiadása iránt - Hétfőn délután 2 órakor érkeznek haza a fiuk — A fogadtatás az eredménytől fligg
Nagykanizsa, március t
Arra a birünkre, bogy héfőn reggel rendkívüli kiadást adunk ki a nagyfontosságú sporteseményre való tekintettel, állandóin ostromo\'ják szerkesztőségünket az érdeklődő, türelmetlen sportrajongók. Ehelyütt ismételjük tehát, hogy hétfőn reggel kanlzsa utcáin meg fog jelennie a Zalai Közlöny rendkívüli száma, melyben
nemcsak a Kanlzsa—Csaba
meccs teljes leírása, de az összes • fővárosi és vidéki eredmények közölve lesznek.
igy különös érdeklődésre tarthat számot az NTE pécsi kirándulása, ahol is PVSK-val van bajnoki mérkőzése. A helybeli amatőrök a mult azezonbi.n nem a legfényesebb eredménnyel szerepeltek. Ez idényre azonban nagy nekibuzdulással indul tak és már most azzal az Ígérettel hagyták itthon az amatör futball rajongott, hogy Pécsen győzni fognak, Erről a meccsről is lelefonje-lentést kap azerkesztöségünk még vasárnap este és azt a rendkívül ki adásban hozzuk. Ugyanígy a Pécs-Baranya— UTS meccsről, mely minkéi azért érdekel közelről, mert a Pécs-Baranya erősen lör ulánnunk. Nem kevésbbé nagy az érdeklődés a szomszédtájik felé, például a Somogy— Pesterzsébet mérkőzése elé,
melyről szintén hozzunk eredményt.
Pesten derby jeHegü meccse van ma délután a Ferencvárosnak az Újpesttel. Ez a meccs annál érdekesebb, mert erre a meccsre szrrelle volna megszerezni Szemzőt a Ferencváros (hiába cáfolgatták igen melegen érdeklődlek iránta.) Kü önben a Kanizsa FC csapata szombaton reggel ha óra 20 perckor a gyorssal Pesten át elutazott Békéscsabára, mig néhány kisérő és a klub elnöke szombaton éjjel utazik utánnuk.
A csapat Csabáról hétfőn délután kél órakor érkezik hizi és mini értesülünk győzelem esetén a ksni zsíi sportközönsérf szép fogadtatásban kívánja őket részesíteni. Merjük renélnl, hogy esik a szíp fogadla-tis indokolt.
Érdekesek a kfniisai lippilésck a Kanizsa—Csaba meccsre von ilko-zólag Pesstlmisla drukerek is Ki-nizsa győzelemre fo^adnsk, de általában az a le fogás, bogy ba a csapat kijátsza mult vasármpi formáját akkor fölényes győzelmet kell aratnia a Cssba felelt. Természetesen a fogadások nagyban megindultak és mindenki a mi győzelmünkre esküszik.
Ha győzünk és a Pécs—B iranya veszítette az UTS ellen, akkor 6 ponttal vezetünk a liga é\'én.
(Az Ifjúsági levente szövetség hirel.) Eogedélyezl a ma délulán a Zrinyi sportpályán lejátszásra kerU ő :
Vi2 óra: Haladás -Egyetértés >/»4 . 77 FC-Teleki
birátságos mérkőzéseket. A mé kő-zések vezetésére Wolf birót küldi ki. Tartoznak megjelenni az összes bíró Jelöltek, kik felváltva bíráskodnak és batárblráskodaak Wolf szöv. bíró utasítása szerint.
Az intézőbizottság folyó hó 8-án csütörtökön esle fél 9 órakor tartja
ülését a .Korona" kávéház külön termében. Ezen az ülésen állapítja meg az őszi helyezések sorrendjét, valamint haiároz az 1928. évi bajnokság mikénti kiírásáról. A tárgysorozat fontosságára való tekintettel a tagok teljesszámu megjelenését kéri az elnökség. Az ülésen kizárólag a tanács tagjai vehelnek részt. Felhívj! Wolf Mihályt a blrótanfo-lyam vezetőjét, hogy erre az ülésre (erjessze be Jiientését a blróían-folyamról.
A válsággal küzdő magyar szőlőgazdaságnak uj ellensége Jelentkezett pár hónap elölt az antialkoholizmus formájában. A nyolcvanas {vekben a filokszéra, Irgutóbb az értékesítés válsága, a borfogyasztási adó s végül a fagykárok támadták a magyar szőlőművelés exisztenciá-jára. Most pedig kezd rátámadni egy mozgalom, amely elméleti ét kiforratlan, sőt ellenőrizhetetlen célok érdekében üzen hadai 400.000 holdnyi magyar szőlőterület további hasznosításának.
Sietek megálLpitani, hogy a magyar antíaikobolista mozgalom, a mely a jószándéku szobaludomány levegőjében kezd levelezni, támadásaival egyidejűen bizonyos j) tanácsokat is adott nekünk, szőlősgazdáknak. Azl javasolják erről az ol-; dalról, bog* próbáljuk a siölöt nyers j gyümölcs formájában értékesíteni, j készítsünk belőle szölőlekvárl, jamet, slerilitáll mustot, szörpöt és más fogyasztási cikkeket. Megvallom, hogy ini szőlősgazdák is foglalkoztunk már n javasolt átalakulás kérdésével, sok szellemi és anyagi Idozalokat is hoztunk ezért, de félulon m g<ellvtt állnunk, mert a mai terheket sem 1 bújuk, nemhogy fedezni tudhatnánk I egy ilyen mélyrehiló s amellett kér-j déses kimenet lü rtform költségeit. I Az anilalkoholisták efféle tanácsait tehát nem fogadhatjuk meg, mert továbbra is kérdőjel maradna a változásokból előállható szociális és gazdasági k-lzls mikénti megoldása. Ec az amire az antialkoholista mozgalon nem tud nekünk m-gfelelni s arra vonatkozóan is adós marad a véleménnyel, hogy egy bellerjesebb mezőgazdasági ágat, mint amilyen a bottermelésre alapítóit szőlőművelés, felszabad-e cserélni egv kflllerjesebb termelési irányzattal? Pedig ba itt elhibáznánk a dolgot, akkor sok százezer szőlő-munkásnak kellene vagy a külföldre, vagy az ipari centrumokba vándorolnia. Kérdezem akad-e magyar ember, aki Ilyen kilátásokkal szemben bármilyen külföldi világmegváltó eszme érdekében a lét és nemlét kérdése elé állítaná a magyar szőlő-munkásság százezreit ?
Ami az amerikai példát illeti, azzal különben is óvatosabban kell bánni I KOztudomásu az, hogy Ameilkában megbukott a .száraz" irányzat ét ma földalatti korcsmák, pálinkafőzők, borpanctolók ezreitől hemztegnek olt ugy a nagy várc sok, mini a vidék. Ám vegyék tudomásul, hogy amilyen mértékben le\'.Orték odaát a borfogyasztást, olyan mértékben nőt a sűrített szeszek fogyasztása, öakény-teleuüi felmerült itt az a kérdés, hogy vájjon Amerikában nem ludasak-e a bor ellei i hadjáratban azok az ipari trösztök és kartellek, akiknek az alkoholizmus megváltó eszméi ciupán eszközül szolgáinak a durvább fajta alkohol tlierjeszlésíre? Szabad-e 1 ár most Ilyen ké:es célokért fel-álJoznl nálunk egy termelő ágat, amiből aunyi ember él ? Szabad e pálinkával helyettesíteni a borterme-
lés ét borfogyasztás rendszerét, ami bői nemcsak a gazdasági érdekek, bancm az emberiség szebb korszakainak kOltöisége is táplálkozott. Mit adott eddig az emberiségnek ezzel szemben az antialkoholizmus? Adta a pálioká\', annak dutva és nyers Osztöozéseivel és egészségromboló hatásával. Furcsának tetszik, ha azt Allitom, hogy nem ml bortermelők akarjuk lerészegiteni az embereket, hanem azok, akik lul zásba haj\'ják az antialkoholizmus elméleti képtelenségeit.
Nagy érdeklődés a tenyész állatklállitás és vásár iránt
A tenyészállatvásárok a hosszú háborús szünet után 1921-ben tOrtént felu|itásuk óla még a reméltnél ls kedvezőbb fejlődési mutatnak fel. Igen Örvendetes a felhozott tnyag minőtégének állandó lavuláta, ami köztenyésztésünk általános fejlődétét lehe\'ővé leszi. A klálliiát keretei emellett évröl-évte bővülnek, különböző különleges kiállításokkal nyernek kielégítést ugy, hogy az rövidesen általános mezőgazdasági kiállításé fej ődik. Igy a tenyészállatokon kívül a kiállításon bemutatásra kerülnek mezőgazdasági gépek és eszközök, személy és teherautók, nemesített és vetőmagvak, különféle termények, facsemeték, tejtermékek, hentesáruk, méhészet háziipar, az állami szakoktatási és kísérleti Intézetek gyűjteményei stb.
A jelek szerint a klálli át látogatottsága az Idén még az eddigi kereteket Is megfogja haladni, mert a kedvezményes utazásra jogos! ó igazolvány iránti ntgy keresletet alig tudja kielégíteni a rendezöbizoltság. Orzendetes jelenség, hogy a kisgazdák érdeklődése nagy mérvben fokozódik és számos községből az elöljáróság, a szövetkezet, vagy gaz-\' dakör által szervezve csoportosan utaznak fel a tenvészál\'alkláliilás tanulmányozására és részben vásárlására is. Elég élénk a külföld érdeklődése is, főleg Ausztriából, Csehországból, Romániából ét Jugoszláviából, ahonnan azintén tzéptzámu gazda jelezte már ideutazását, amit a vízum és utazási kedvezmények jelenlösen elősegítenek.
A vásári forgalom kialakulására nézve bijos jóslásokba bocsátkozni, de valószínű, bogy a vásárlási kedv kl fogja elégíteni a jogos igényeket. Kilátás van arra, hogy nagyobb számban fognak az idén a községek részére apaállatokat vásárolni, ami a köztenyésztés Javításának bizonyára újból lendületet ad. A jeles tenyésztők áldozatkész fáradozása mindeneseire megérdemelné, hogy az idei (enyészkiállitás értékesítési szempontból ls |ól végződjék, mert az, hogy mint kiállítás igen sikeres leu, máris biztosítottnak látszik.
A nagy érdeklődésre való tekintettel célszerű lesz, ha a vidékről (elutazók előre és ideiében gondoskodnak maguknak lakásról, mert a tenyészállatvásár hetében tavaly Is minden pesti szálloda zsúfolva volt.
1928 márcluii
ZALAI KÖZLÖNY
A gondos vetőmag előkészítés fontossága
Ctak lisila, Jó, egészséges mag elveléte után várhalunk Jó lermétl. Ett a legtöbb gaida tud|n ugyan, de hilegelve magát azzal, hogy amúgy tem ért volna rá a vetőmagot lobban előkészíteni, meg aztán bízik az anyatermészetben, remél!, hogy az elkövetett mulasztásért mégsem fogja megbosszulni magát, Igen gyakran gyommagos, szemetei, sok si lány, apadt szemet tartalmazó vetőmagot vet. LátszóUg a fold türelmes. D: a rossz mag elvelése után a rossz termét titkán marad el. A gyomos vetőmag gyomositja a földet. A gyomnövények a miveleli növény tápláló anyagalt sz!v|ik el. Ht nem nézheti a gazda fö1d|einek gyo-mosságát,. a gyomirtásra rengeteg pénzt kell áldoznia és legtöbbször még Így Is több gyommagot arat a termésben, mint amennyit vetett. — Amellett meg rengeteg hullik el és gyarapítja a talajnak amúgy is kimeríthetetlen gyommagkészletét.
Az apró, silány msg Jórésze nem is csírázik kl és csak elvész a talajban. Sokkal okosabb tehát vetés előtt azt a mag közül kiválasztani és eltakarmányozni. Ami elvétve kl Is kel belőle, abból sincsen sok köszönet. Hiszen a silány magban silány a csira és kevés a tartalék táp-lálótnyag. A silány csirától kelt nö vény tehát vézna és gyönge lesz még akkor is, hs megél, ha közben az erösebbek közt el nem putriul és természetesen keveset terem. Hiszen vézna gyökereivel nem képes a talaj táplálóanyagalt oly mértékben hasznára fordítani, mint az életképes, erős növény, ami csak |ól fejlett, egészséget magból kelhet.
Mű rágyákkal, kuinosen pedig a talajainkból legfjyfckrahban hiányzó foszfor tavat pótló műtrágyákkal, melyek közül a magyar gazdinak a szupeifoszfát ajánlható elsősorban, továbbá nitrosént és esetleg kálit tartalmazó mfl rágyákkal a silány magból kelt vetést is tetemesen megerősíthetjük. I<azán nagy ét biztos hatása azonban még a végtelenül fontos és hasznos szuperfoszfátnak is csak ugy lesz, ha azt Jó magból kelt, az eltő pillanattól kezdve eiős növényállomány kapja. Pordilsunk tehát nagy gondot a vetőmag előkészítésére, legyen az akár ériéket nemeiltett anyag, akár p-dlg nems-sitetlen. Ma már Igen tok, gyorsan és tökéletesen dolgozó vetőmig elő készítő gépünk van. H i nem tudunk magunk megfelelőt venni, ugy sze rezzünk kölcsön vagy tisztit rssuk meg a vetőmagot pénzéri, vagy részért dolgozó váHa\'kozónál.
— Ssálon Jazz Band Hágai Béla karmester vezetése mellett minden este a Korona kávéházban hangversenyez.
(-) UJ felfogás a tatajmüve-lésröl. D . Olaser Ai dár: Az oxy■ gén szerepe a sejtlélekzés, növény termeszlés és kórokozás szempontjából. M g|elent a .Pátria" kön«vki-adóvá hU nál (Budapest, IX, Üllőiül 25). Ára 2 pengő ét posiakölisfg.
A talajművelés szempontjából eddig a levegő sierrpi a növényi életben nem lalált oly méltánylást, mint íhogy azt megérdeme né. M\'után az élő növények körülbelül 80Va a levegő oxygén|éböl áll, étlhető, hogy a növényeknek ez a főalkatrésze a legnagyobb figyelmet érdemeli meg.
Dr. Olater Álad r az oxygén szerepéről Ir, mint a talajszellözés problémájáról és kimuta<ja ast, hogy — különösen a kötött talajon — a gazdálkodás előfeltétele az, hogy a talaj minél szellősebb állapotban keiüljön bevetésre.
A gyakorlati gazdák részére nélkülözhetetlen tanácsadó e tűzet arra nézve, hogy a talajszellözés és be-éredés milyen módon érhető el a legsikeresebben és legolcsóbban. Dj az állattenyésztés siiempontjaból is nagyon hasznos utmu\'atást nyújt arra nézve, hogy a különféle talajokon milyen á lati |árványok a leg-otthonosabbsk és hogy milyen etetési eljárás melleit védekezhetünk bizonyos Járványos állati betegségek ellen.
(—) Oazdálnknak minden szombaton kézbesíti a posta a .Migyar Mezft" cimtl mezAgatdasági mellékletei (a .X ÓnU Uj-jd#"-ban), amely Tokaji Nagy l.ászló sier-kesztésében gondosan Összeállít It tárháza: az u), eredeti <i gyakorlati gazdatági tudni-valóknak, melyek kO/fttt mindenki tatái hasznára (ordítható Mleteket tanársokat. Minden kérdésre gyón és alapos feleletet, tanácsot, útbaigazítást ad az oiszág legjobb gazdasági, elméleti ás gyakorlati erfiiból Összeválogatott helsó munkatársak gárdája. Szerkesztőig. Budapest, VIII. Jó-zset kflrut 9.
Reuma
köszvény, csuz
lacliLut, a/íWirfttAs, n/urAa ellou lugjobimn üuvAli n Kri«3nar-fi-lu
REPARATOR
\\r,\\ 1 pon£<} 60 Htlör mlmlim intlkíUmn IsmvrUitA (uzou-t kirkni\'k cziviwu knlil toljoaon Iniryon ii fflrnkiAr: Krtugner
Oyógyszertár, Budapest, VIII65 Calvln-léf (Baross utca sarok )
Ha már elmulasztotta
1927 -ben, pótolja az idén és tegyen egy próbautat az 1928 ■as lypusu
Mercedes-Benz-^^
Uj helyiségeink: TeiefSn"Vv229Í94.ué.%A4o*7o!
MercedesBenz Automobil R. T.
JDolgozó ember
PALM A
KAUCSUK-SARKOT VISEL
Klónyei l
Olcsóbb ós tartósabb mint a l)őr, kcllcmea járaa, Liim-li az iclrgclicc.
TÓZSDE
A mai értéktőzsde Isméi "semény-lelen fs űzletielen volt. ösztönzés hlj|án a spekuláció tartózkodó ma gxartást tanúsított, Uky. hogy az üzleti tevekenység az egész tőzsd\'idő alatt szűk keretek között mozgott és az áringadozás az 1%-ot sem ére el. Qummi tegnapi amyeresge után reaiiváclós el\'d-s k következében elgyengatt és Dtnubiui is lan>bábban tendált, míg a totbi papir maid-nem váhoiatUnul a tegnapi nlvm zá t A haditö csönkö vényei piacán csekély üzletmenet melleti változat lanok az arfjlyamok. A valuta és devizapiacon a buigulat egy árnyi-lattal gyengébb, emuirsre m<lló változás azonoan nem fordul: elő.
Zürichi zárlat
Párta »43\'/», I ondón 76 331/1 Nawyotk 5191/1 B>üa»ei 773/\'/i, MH.no 17 41, Madrid 87\'\'.4, Amrt\'Miam JT9Í0 Btrlln 1/4 10. Wtei. 7Í ll\' l, Sofla 3 "5 1S-Í9I/I, Varad :>» 20. Rndapeai 90 7S, H«t«iSd 913, H<k- T19
A bndapestl Tflzsde deviíi-^; ji
VALÓ IAA /Ugol L J786J8 00 Belga b 79 50 T> 80 Qabt Ib 80 16 vfl UU k. 152 80 163 40 Dinit
Uoltaz 506 00-«7l co FriadU a 72 65-22 75 Moll. :29 40-230 40 Lcogrtu 04 00-64 30 L4d J 48 -3 53
Ura — -
Ura 30 36-30 55 Márka )30 3S-i3t> RS Schíll. 80i5-80 70 Honin 161 90-152 60
»yáKi i iceao-uu 2o
(T315 \'-3-75 Peseta £»28 0fi8>
UtfVUAJV
Amit. 229 55-230 15 Belgrád I0 03-IU06 láarllu U6S4 136 71 BaUrtil 3 49 3 63 Brtlsuel 79-52 7977 Koptnb.152 92 ö3\'82 Oulo 162 02 <52 42 London 27 84 27-92 Milano 30 13-3021 Ncwjozk 510 80 2 40 Párt* 72^3 Z263 Prága 1691-1696 S«on« 411-414 Stockb. 153 25-163 66 Varaó 64 05-«4\'26 Wleu 8t>40-« 65 Zftrt<+ 10987 IW-17 Madrid 90\'30-e6-í0
Terménytózsda
Rnaa \'!•»«» \'7 i|-oa 32 lO 3230, \'ttii^. 82 40 32 60 32 70
>2 90, 80 kg-o. 32 8U-33-00, dunántull 77 k^ o» 31 90 32 10 ">8 kg-o. 32 20 32 40. 79 k*-oa 32 55 32 70. 80 kgK>« S2 65-32 76 ro»- 30 30 3 45. takann. árpa 78 »)—
78 75, aörárpa 310O--83 00 ««b 78^5-
79 60, ta nrerl 75 26 76^0 Bntakorpa 72 00-77 28, repca 5K0— S4-00.
H0ZGÓSZINHÁ7AK
Városi Színház Mozgója. Ma
3, 5 7 rfc 9 0 akor .Mr. Wa* (A rrt\' tid-irin), V non e» Owcn síin-müve 10 felvon t«han. Főszerep ők : L\'in C ianey é» Renée And »rée. — .Tüzet kérek", hu leszk 2 f tvonás-ban. Magyar és Pox Híradók.
Hétfőn és kedden e«te 7 és 9 órakor ,A VIII osztály\', fiatal szivek ir«gedi>ja 8 feivonásb\'n. Főszereplő ü\'el-i M .»h lm. .A prémrabló" C-w oy-töriénet 2 f\'lvon isban. — .Szelet-urdi akadalyve s ny". burleszk 2 f-lvonáibin. Pi\'ria Hi\'adó.
KELLEMES IZÜ ÜDITÓ-, OYÓGV- ÉS ASZTALI VÍZ
VISE, HÓLYAG, RHCUSSA
BETEGEKNEK TERHES ÉS SZOPTATÓSS0K-■ EK NÉLKÜLÖZHETETLEN
SAVOLOÓ VASAUINTES
KAPHATÓ MINnENOTT.
Kiadja: DeUalal Ryomda éi Lapkiadó Vállalat Hénréaytámiág. Felelőt kiadó: Zalai Károly.
Wahti Nacykaaiu* TS, tx.
BftTatttMi 982-86. fc
iÉMHHHRBHNBHHHMHH ■■■■■■■HÍ
ZALA! KÖZLÖNY
1928 mátclus 4
APRÓHIRDETÉSEK
Aj apróhlrdetéaek dija 10 sióig BO fillér,
minden további azó dija B fiit. Vasár- és Ünnepnap 10 izólg BO fillér, minden további izó dija • fill. Szerdán is pinteken 10 iiólg 10 fillér, minden további azó dija 8 fill. Cünaaó a minden vaata gabb betűből álló sió kit siónak uámlt laUk. A Ili il keresőknek 50<Vg engedmény. A hirdatéal díj altra flzatoadt.
Elsőrangú gyártmányú ailiigái loko-mobllok éa oaépltexokréayak eladók, Welaar gépgylr.
Kartlmag él mindenléle gazdasági migfélék legjobb minőiégben fliricb él Szegő cégnél. . 1C05
Péaaktloatat bakabaluéw* Minden Saaaagban a legelőnyösebben éa iafgTM-sabban lotyóalttat Aoaél l|aá« pfal-
kOlcaöaköivaUtő l/odáJa Nagykanizsán, Fitt I. iá. alatt. 610
Ford éa Fordaoa alkatrésaek, autó
lelizeteléil cikkek, Pneumatlk — Szántó Vllmoi éa Táiia cégnél, Deák-lét 2. 144
Blauhorn-féla altnyomda áthelyezve Kátpáll Bözilhez, Kölcsey u. 15. 16
Teljesen vasból készült (tiszewukható ixalmakazaloxó elldó Wodlnáknál, UelseizigeL (NO
FOaaarOalat lorgalmas útvonalon lakással együtt átadó. Érdeklődni Teleki ut 20. lehet. 1060
Vinoallárt keretek azonnali belépésre. Csengeti utca 36. Kótal. 1062
Ffi-ut 12. udvari boilhelylség, raktár és nagy padláiliel)Iséggel kiadó. Esetleg
külön-külön li. Bővebbet d. u. at emeleten.
1085
Földbirtokokra (5 holdtól, holdanként 703 pengőig) becsiéi nélkül, 35 évi amortizációra, 71 a"o kamalalapon, az orizág legnagyobb pénzintézetétől 8 nap alatt gyorafolyóaltéal Hézakra ■ 5—10 é\\lg terjedő átmeneti kölcsönök. — Kla-iparl hiteleket váltóra 12°ora izerzünk - Véltóhitalt lolyóilttatunk magánpénzből (legfeljebb I évi Időtartamra) hcilkamilra, hitelképes kereikedóknek, ház-lulajdonotoknak él információképei tlut-viielóknek, magánosoknak. — Ékazar-fadaxatra, az érlék 80»,o-lg azonnal lo-lyóslttatunk. ,.Ne<«jork"-Hitol(roda, Budapest, VI. Podmanlcxky-utca 29. (Válaszbélyeg tieküldendő.) 1092
Két szoba, konyha él ösizei méllékhe-lylségekből álló belterületi Iskát május 1 én kiadó. Bővebbet Lenk sülödében.
__ _ 1060
Balatonmérlén, hullámparlon (ml negyedben) egy gyümölcilákkal beültetett 22b négyzelöl vlllalelek eladó. Bővebbet a kiadóban. 1090
Karaaak fi os |ókarban levő cséplőgépet és elevátort megvételre. Uroii Károly, Oe\'K.___ 1034
Két azobáa utcai lakát április elsejére kiadó Vöröimarly-utca 46. 10í>0
Bognár és pintér mester állási keze*
uradalomnál. Oslácz Márton, Letenye. ___ 1028
Tlaztvlaaltnt szerény igényli, több évi gyakorlattal, állást keres. Clrn s kiadóban -1002
Idb. Orbán János éa Polgár Ferenc, ug/szin én az fs zes lesivérek (s rokona/g fájdalomKI megtölt szivvel jelint-jük, hogy
özv. Fekete Istvánné
született Orbán Ágnes
életének 63-ik évében a balolti szentségek ájtatos felvétele után, folyó hó 3-án reggel 8 órakor rövid szenvedés ulán nrmes lelkét visszaadta Teremtőjének.
Drága haloltunk fCldl maradványait a róm. kath. Aryaszent-egyház szertartása szerint ma vasárnap délután 4 órakor adjuk át az anyaföldnek a róm. kath. temető halottasházából.
Ai engesztelő szenlmiseáldozat a niegbo\'dogult lelkiüdvéért folyó hó 5 én, hétfőn reggel 9 órakor fog a plébánia-templomtan a Mindenhatónak bemutattalni.
Nagykanizsa, 1928. évi márciui hó 3.
Áldás
Házak, 6, 5, 4 és 3 szobás magánházak május hóban beköllözhelók, ezenkívül löbb nagyobb és kisebb jövedelmező bérházak, amalataa és Ozlalhé-zak, vandégltk, nagyobb és kisebb aztlt- és földbirtokok jutányos árban eladók. Bővebbet Dukéaz Mlkaa Nagykanizsa, Rákóczi u. 29. si. 1081
slettl
Burgondlrépa eladó. Magyar u. 104.
1032
Szobalaóny kerestetik vidékre. — Wellner, Hunyadl-ulca 11.
RAvId zongora, különféle bútor, ebédlőizőnyeg eladó. Clm a kiadóban. -1086
Falhlvom iz érdekelt lerléstenyéi/lő ét hizlaló közöniég ügyeimét, hogy sar-téaak klmlskéroléaét .állaton..
Urodilmak, hizlaldák levél, vagy sürgöny érleilléiére po/itosan megjelennek. Kuatoa Bálint sertés mlikároló Szombathely, Ná. ray-u. 14. szám. 1081
Klakomérom mellett (kolompusita) 4 szobái lakás öiszcs mellékhelyiség-álló Iskái konyhakerttel kiadó. Cim a
bSÍ
kiadókan.
-1068
Hózaapórnak kiadó egy népen bútorozott sióba Arany János u. 2a alilt. -1094
Kladé szoba, konyha előszobával Kl-nlzsy utca 16. -1093
Héló és ebédlő és egyéb házi felszerelések átköllözködés miatt jutányosán eladó. Csengeti ntca 1., I. emelet. Megtekinthető 9-llig, d. u. 2—5-ig. 1 00
Sartéaól és szép lüzheiy olcsón el-sdó Ktslaludy-utca 2&\'a. -1081
Rákócxl i>ki 65. 1 Istálló él pajta, I nagy keit kiadó. -1083
l\'alusi ház ftazarOalattal bérbeadó, esetleg eladó. Weller, Erzsébet lét 18. 1106
Lgv jól lóző mindenes azakáoanö a|ánlkoilk |obb házhoz, azonnali belépés-sel. Csányl László-utca 6 b.__-1103
AutéOzaatombo lehetőleg középli-kolát végtett tanulót (elveszek. — Weller, Erzsébet-tér 18. ______-U05
Egy szép utcai szoba mellékhelyiséggel azonnal kiadó Szekeres József-utca 38. Katonarét. Ugyanott egy kisebb szoba Is.
•1104
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jőbirátalnknak és ismerőseinknek, kik felejthetet len jó hitvesem, il\'elve édesanyánk
özt. Horváth Sánta litváné
szül Ács Anna (emelésén vsló megjelenésükkel és jóleső részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni silvrsek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet.
mi_A gyászoló család.
nyugalmazott délivasuli vagy Máv. pályafelvigyázó, éttel mes, pilyMenntsrtisl munkákat önállóan vezetni képes, jobb pályafenntartási élőmunkát, — bányavállalatnál alkalmaztat nyethel. Ajánlatok t-r almazzák az eddigi működés Itirásá\', valamint az igényeket s k< t ő j borítékban Löwy B. könyvnyomdája tors Tapolca címre külJer.dök
Kiadó egyszobás utcai lakás március tizenötödikére KlnUiy utca hetvenöt 1107
Földbirtokokra
törlesztéses k8los8n8ket
8 vagy 2-3 évre váltóhltelt
pengőben, levonás nélkül tolyóailva ajánlj már bekebelezett kölcsönöket előnyösen konvartél (felcserél) Jobb kölcsönre
Sohwirz Gusztáv banküzlete Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 3.
Telefonok: József 448 04. és J. 448-05. Levélbeli megkeresésre részletesebb adatok.
Klabagolán 3000 kvadrát öl caerép-
ulndelyes lakhaló pince hordókkal felszerelve eladó. Érdeklődni lehel Horváth Károlynál. liunyadl-u. 20. 1061
Modem hálóizoba biitor eladó. Sugár-u. 46 1C99
Márlatatapan egy gyümölcs- él dlts-lákkal beültetett 800 négyzetM vtilatelek
eladó. Bővebbet a kiadóban. -1001
Qozdén Jénoa Klskaiílzsa. Plvárl-utca 42., eladja l\'lvárl ulca végén 319 ( i-öl házhelyét és 3 dong 4 m. hoiszu ikádát.
-.087
Folyó hó 6-án, kedden — nagy családias
^ui ii#imH
PURIM
TÁNCCAL
EST
a Wollák vendégifiben
Elsőrendű ételek éa italok KINDLI
Az OMKE nagykanizsai kerülete folyó évi márclua hó
4-én d. e. \'/2II órakor a Cenlral szálló suttrain helyiségében
Taggyűlést
tart, ineyre van szerencsénk az Egyesület tagjait meghívni.
Az ElnSkság.
TÁRGYSOROZAT I
1. Állásfoglalás a forgalmiadó országos mozgalmának ügyében.
2. A nagykanizsai kirakódó országos vásárok régi rendjének visz-szaállitisi.
3. Egyleti helyiség kérdésének megoldása.
4. Netáni indilványok. ">11 Esetleges indítványok legalább 1
nappal a gyűlés megtartása előtt az elnökségnek Írásban benyújtandók.
<s nytri női kalap
újdonságaink megérkeztek, amelyekel olcsó árban hozunk fotg. lomba.
Alakításokat divatos formákra legszebbon készítjük.
Nagy választék nyúlszőr és gyapjú fiifl dlvatkalapokban.
Totola éa Pacairazky
kalapoamesterek
Hagykulua, Eötvös-tér 25. 1
kitűnő minőségül gyárt és szállít kdlSnféle méretekben
waggon- és Ids tételekben
CSAfiAI GŐZTÉGLAGYÁR
8ÜK, WA8HEH É8 TÁBSAI H. T.
BÉKÉSCSABA,
Orosházi-ut 42. sz.
Kertészeknek elftnyOs árak I
1071
sat,
RMf wM mbatisztitú éj MM telepe Kaposvár.
V.gytlaztltáara éa faatáara alfogad férfi éa nti ruhákat
bármilyen mlnóiégü kelméből.
Ujrsálfeslésre bőrbutorokat, bőrkabátokat és végárut.
Agytollllsatitás huzallal együtt áa enélkty.
f\'üggönyök, kézimunkák, szőnyegek, bulornelmék, mindenféle paplanok éa stőrmék tisztítása, (ertóllenlléas él feitéie
Gallár és kézelő mesés.
Pllaaéaroxéa éa gouvréarozóa
a legelőnyösebb árban éa legszebb kivitelben.
Bővebb lelvllágosltáil nyújt Nagykar részére a gyíjtőtelep vezetője:
K001I1 lóxiefné Hagykailut,
Állami adóhivatal. Régi poataépfltet.
1928 március 4
ZALAI KÖZLÖNY
»
Értesítés!
Tisztelettel érlesllem a nagy érdemű közönséget, hogy a Váry (ütődében házilag késiül)
kenyerekéi sütemények
házhoz azállftva kaphatók. Ugyanott kiárusltók felvétetnek.
Tisztelettel Váry Zoltán
fehér sütöde Csengery-ut 65.
Elsőrendfi mnbntorok,
kárpitos munkák legtöbb kivitelben, előnyös fizetés meííett Is, ICRjutá nyosabban beszerezhetők:
IŰASZTALOSOK SZéTETKEZETE
Ml lakásberendezés! vállalatnál Burfapaat,IV.Vígadé tért.Tel.118 80
Tavaszi és nyári
összes
DIVATLAPOK
nrgy választékban kaphatók:
Flschel Fülöp Fial
SI9 könyvkereskedésében Nagykanizsán, F6-ut.
Németországi főzelék és virág magvak
hollandiai
Begónla és Tubarózsa gumók Gazdasági vetőmagvak ■
lóhere . lucerna , nyulszapuka-, baltsclm-, tümagvak, németországi takarmányrépa-mag, bükköny, mohar, slb.
Műtrágyák i
áaványl szuperfoszfát, kállsó, chileisalétrom, mésznltrogén, kénsavas ammóniák,
Slrlua növénytápsó, slb. Oyflmölcsfa permetező szerek. „Putor" szénsavas lakarmánymész Kicsinyben és nagyban kaphatók:
OH8ZÁ0 JÓZSEF ■Hktmkedisébti
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, síi Teleion: 130
Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapeat VI., Váci-ut 19.
ujszerkezetU
cséplőgépei -.„j
óbbak,
mert acélkeretesek, mert eredeti svéd kettóssoru, önbeálló, golyós csapágyakkal bírnak, mm tlsztllófelületelk rendkívül
nogyia méreteztek, mert legtökéletesebb cséplést eredményi szolgáltatják, mert könn)ű súlyúknál fogva bármely traktorhoz alkulmuzhatók
FORDSON TRAKTOR
a gazda univerzális erőgépe
eaépel könnye
azánt olosé
vontat tgyaszt
Előnyéi teltételek mellett szállll|a: Au\'orizált FORD képviselet
Automobil és Traktor Kereskedelmi R. T.
, Rákóczi ut 19.
képviselet:
Társa, Nagykanizsa
Budapest Vili Kerületi
, „ Szántó Vilmos és
SZŐLŐOLTVÁNYOK
gyökeres hazai vesszők Fajtisztán, legolcsóbban a
Nemzetközi Borkereskedelmi BT. Ul
Budapest, IV. ligyetem-u. 2 Kérjen árajánlatot I
\\ (ÍYTOLLAT
fosztott és foszlatlant vesz és elad
Herciíeld Dárldné Magyar-ntca 3.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gózmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
Sjir. laji«-i I). üjiiilttlti luiitij i. I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegytisztítás!, gőz mosást mérsékelt áron. Elisme ten elsőrendű munka. Hófehér, tftkérfáayei gallértliitftái. Pllssérozás ti? Oouvrérozás.
Haán Uyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól
103.1928. vhl. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. J-a értelmében ezennel krtz-hliré teszi, hogy a nagyjunlzial klr. Járásbíróságnak 1937. évi Pk. 7246 számú végzése következtében Dr. Knsuiz László Ügyvéd állal képviselt Holfmann Izsó nagy kanizsai lakóé Javára 132 Pengő s Jár. ere Jétg 1928. évi Jsnuár hó lU-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felUlfoglall és 1200 Pengőre becsült következő Ingóság u. m.: egy cséplő szekrény nyilvános árverésen etadátik.
Mely átverésnek a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1928-lk évi Pk. 72iti. sz. végzése folytán .132 P - llll. tőkekövetelés, ennek 1927. évi november hó 13 |k n«pjától Járó 8° o kamatai, >/a°,\'o váltódíj éi eddig összesen 25 P. — fillérben blróllsg már meg-állapított költségek erejéig Klskanlzsán, i 7 ,zlm 31,11 lctlu10 megtartá-
"\'« ,\'928- évi március hó 5-lk napjának délelőtti 10 órája határidőül klluzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érln lelt Ingóságok sz 1881. évi LX. t.-c. 107. "108. § at értelmében készpénzllzctés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el lobnak ad»tnl.
Amennyiben sz elárverezendő Ingóságo-"I mások Is le- és telülloglallatták és »\'okrs kielégítési jogot nyertek volna, ezen áverés nz Lx. , c 102 §_ 4(le,.
miben ezen javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagyksi.lzsán, 1928. évi február hó ■ z. napján,
tlaán Gyula s. k.
■ klr. bír. végrehajtó.
Szigetelő lemez,
kátrány- és bőrfedéllemez
MilftnKMe minőségben, *lönyösen szerezhető be
Telefon: 38-1.
Süt _
Várut 6. azám.
Telefon; 384.
Szabó József
Szombathely, K6szegi-utoa 44
gyárt és raktáron tart:
drótkerítéseket, tdskésdrótot, ágybetéteket, kaput, ajtót, összecsukható vaságyakat.
4IJ - Kérjen ajánlatot és árjegyzéket. --
r
varrógép
ÍÉG bivalt JÓ MINŐSÉGBEN
SIKURIT
h a b a r o s tömítő, víztelenítő anyag, nedves falak szárazzá tételéhez.
Gyári áron kapható:
Nagykanizsai Fatelep és Sartory Oszkár Utóda Épitési Anyagkereskedés Király-ut« 39. szám.
Várut 6. szátn. Telefon 384 „„ Teleion 362._
fíec/veio fim/esi/r//e/e/cA
SINGER VARROCiEP
< í S tv í NVTÁIlSAiÁa
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
DÜKASZ FEBENC
épüle (a és des<kakereskedése Magyar-utca 108.
Léo, stukaturnád, tetőpala,
Hajópallógyártás és eladás
Furnér és enyvezett lemez
Asztalosárugyár
Kész ajtók és ablakok
állandóan raktáron. im Telefon ■ 290.
541 — 1928. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt Ingóságoknak az 1923 évi VII t.-c. 56-58. § al értelmében eszköz-lendó nyilvános elárvereléséröl.
A végríhajásl szenvedő neve: Tollár Jínos.
Lakása: Telekl-ut 104. sz.
Az első árverés helye: Nagykanizsa, Vásártér.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1928. március 8 An d. e 10 rtra.
A második árverés helye: Nagykanizsa, Vásártér.
A mísodik árverés ideje (nap és óra): 1928 március If -án d. e. lOóra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése, sommásan, nemenként:
1 drb sárga méncsikó 160 pengő becsértékben.
Árverési feltételek:
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a beaéitéknek legalább háromnegyed része megigértciik.
2. A második á verésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbel ígérőnek mindenesetre eladatnik.
3 A vételár készpéniben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsán, 1928. február hó 18. napján.
Lehoczky l.ajos s. k.
városi végrehajtó
10 ZALA! KÖZLÖNY _ _1928. márclug 4.
Győződjék meg róla személyesen, hogy minden szobabútornál 1-től 4 millió K.-t takarít meg, ha bútorait a Dunántul legnagyobb áruházaiban vásárolja. :: Példátlan nagy választék, garantált elsőrangú minőség, állandóan a legújabb divat után igazodó modern és Ízléses kivitel.
Ezenkiuül minöen
részletfizetés esetén is készpénzárban számítunk és díjmentesen szállítunk bármilyen állomásra! 4 tői 16 hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk — Látogasson meg bennUnket és győződjék meg róla saját, jól felfogott érdekében.
bútoráruházai
SZOMBATHELY és SOPRON
Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban). VárkerUlet 62.
Telefon 426. Telefon 339.
1887-BEN. -mm
Rendkívüli sport-kiadás!
08. évfolyam, 53. szam Nagykanizsa, í\'jüi. március á, hétfő
Ara 1U f»lér
POLITIKAI NAPILAP
SiwfcMcttefe éa kiadóhivatal. Fó ul 5 >zam Kc»itb«iyl llokkiadóhlvatal Kossuth Lajos u 32
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
lilölizeltsi Ara : egy hóra 8 pengő 40 tllltr
Véresre rugdalva, de győztesen jön haza Csabáról a Kanizsa FC
Nagy fölénnyel nyerte meg a mérkőzést Kanizsa FC a Csaba FC ellen
A Csaba durva, stílustalan játékban sorra lerugdalta a Kanitia legjobb játékosait - A piros-fehér tizenegy osupa vér volt, mire vége lett a meccsnek Állandó volt a pályán a Kanizsa fölény — A taoosbirók a legszebb Kanizsa-akciókat rontották el pártoskodásukkal -majdnem az egész mérkőzés alatt a kapujához volt szögezve
A Csaba
Ujabb két ponttal gazdagította a csabai meccs a Kanizsa FC győzelmi szériáját
Bókéscsuba, március 1.
(Kiküldött munkatársunk telefon jelentése.) Háromezer főnyi közönség gyűlt egybe a, csabai „Előre" pályán, hogy tanúja legyen annak a nagy küzdelemnek, amely a kanizsai bátor csapato^üsszehozta a Csaba P. C.-vel.
Másról sem beszéltek Csabán napok óta, mint erről a meccsről. Annyira tele~voltak reménységgel, hogy még arról is álmodoztak, hogy a bajnokságot is megnyerik, Ez a remény azonban ma délután félnégy órától üt óráig szétfoszlott és nem maradt belőle semmi más, csak Kanizsa gyönyörű győzelme.
A biró, Hajós József, Budapestről. A két tacsbiró csabai volt, akik lehetetlenül szemérmetlen bíráskodásukkal
állandóan offselt-okat Ítéltettek a biróvuI és ezzel Kanizsa legszebb akcióit derékban törték ketté. A .csapat azonban igy is óriási fölényben volt és az első percek izgalmán túlesve, különösen
a második félidőben valósággal a kapuhoz szögezte
■ Csaba F. C.-t. A csabai játékosok a következők: Szabó — Forstner, Weisz — Lehaita, Krnács, Klucsky — Nagy, Milió, Wilhelm, Jacky. A kanizsai csapat felállítása ismeretes.
A kanizsai csapat a helyválasztásnál szél és nap ellen küzdve, már az első percekben heves támadást intéz a
csabai kapu ellen. A második percben Héger kiadását Farkas kapja,c aki a kapu mellé vágja a labdát Ezután
állandó kanizsai támadások következnek. A csatársor ritka szép összjátékkal ér Csaba kapuja elé. Az a nagy baj, hogy a pálya szokatlan kicsi, rövid, hepe-hupás, nem lehet egy egészséges rúgást leadni.
Csaba minden stilus nélkül össze-vissza kapkod. A 20-ik percben Krnács az ötös vonalon Bakonyi leadását tetőzéssel fogja, mintha kapus volna, mire a biró
tizenegyest
itél meg Kanizsa javáru. Óriási izgalom vesz erőt a tribünön. A tizenegyest Joós remek lövéssel a tetőző kapus mellett a balsarokba vágja. (1:0) A mindössze nyolc főnyi kanizsai drukkertársaság nagy éljenzésben tör ki, amit a csabai tribünön néma csendben fogadnak.
Újra Kanizsa támadásai következnek, melynek során a 38-ik percben Kelemen élesen kapu mellé lő. Csaba egyetlen ténykedését abban éri el, hogy
egyik játékosunkat a másik után sorra lerúgja.
A közönség állandóan biztatja játékosait. Ennek dacára állandó a kanizsai fölény és az első félidő végén Kanizsa már-már állandóan támadja a csabai csatár sort, amely a védelem mellé és mögé tömörülve menti Kanizsa támadásait.
Félidőkor a iiuk egyik véresebb mint a másik.
Újrakezdés után Csaba támad két három percig, de Böhm felszabadító rúgása után Kanizsa támadást támadás után intéz Csaba kapuja ellen. Gyönyörű tiszta helyzetek adódnak, melyek során Farkas kétszer alig valamivel a kapu mellé lő. A második félidőben
egymás után rúgják le a pályáról Kanizsa a legjobb
játékosait és Kanizsa feltűnő legszebb támadásalt a biró kénytelen offsejd támadás cimén lefújni.
A csabaiak 18 percig állandóan kapujukhoz vannak szögezve. Farkas elhúzva az egész védelem mellett, közvetlen közelről sarokra vág, de a homokos talajon elcsúszik és a labda a kapu jobb sarka mellett egy hajszálnyira süvit el. A következő percben Farkas lövését óriási szerencsével a Csaba kapusa fogja. Röviden rá Ember lövését a kapus bravúrosan rávetéssel védi. Állandó Kanizsa támadások következnek a félidő további felében, melyekből mindjobban kidomborodik a nagy technika és összjátékkal dolgozó Kanizsa fölénye.
A közönség tüntetőleg elismeri, hogy Kanizsa gólokkal jobb tudását nem tudja győzelemre felváltani, mert Kanizsa fölényével szemben a Csaba játékosok egy része arra utazik, hogy a mieinket lerúgják.
Ennek a meccsnek az eredménye tulajdonképen három-négy goól lenne javunkra, amit bizonyít a 6:0 kornerarány a mi javunkra.
Meg kell állapítani, hogy Kanizsa nagyon szép teljesítményt produkált, mert a 15 órai utazás után is a csapat frissen állit ki a porondra, mert tudták, hogy miről van szó.
Joós, míg le nem rúgták, Héger, Kelemen kitűnően dolgoztak. Szemző kevés dolgát fölénnyel látta el.
Az ellenfél soraiból csupán csak a kapus, a két beck, a center és a balszélső dolgozott körömszakadtáig s a játékot tudatlan társaik mellett nem tudták semmire vinni.
A meccs végén mindenki hosszú orral távozott el. A 11 piros-fehéret, akik e meccsről ujabb két pontot ragadtak el Kanizsának, kivonulásukkor lelkesen
megéljenezte a közönség
s ez bizonyítja azt, hogy mégsem volt olyan veszélyes a csabai vállalkozás. / _
ZALAI KÖZLÖNY
1928 márc u< 5
DnnántnJ valamennyi proflcsapata győzött
Ferencvároe-Ujpest derby döntetlenül wégzfid&ttt — Hungária nagy győzelme — N. T. E. kikapott Péoaett
Somogy Pesterzsébet 2:1 (10).
Rendkívül idegesen kezdődik a játék, Somogy valamivel kevesebbet, de veszélyesen támad, Pesterzsébet védelme kiválóan funkcionál. A ■14-ik perben lii\'tic miall megítélt szabadrúgásból éri cl Weisz II. révén gólját a Somogy.
A II.-ik félidőben szebbnél-szebb akciók mindkét részről. A 8-ik percben Cslihi szabadrúgásból élesen lő, kapus elnézi: gól. Pesterzsébet ciő-seu lámád és sikerül is Schlosser révén a 19 ik percben 8 méterről védhetetlen gólt löni. Pesterzsébet fokozza az iramot. Somogy visszaesik és a pesterzsébetiek nyomasztó fölénybe kerülnek Már-már ugy-látssik, hogy sikerül nekik kiegyenlíteni, mikor a biró a mérkőzés végét jelzi. Biró Antalics.
Pécs-Baranya—Újpesti TSE 4:2 (1:1)
Nem nagy nívójú mérkőzés. Az első félidőben egyenrangú ellenfelek küzdelme. A vezető gólt UTSE szerzi Grossmann révén I l-esből. Pécs-baranya Tomecz révén egyenlít. Utána a pécsiek javára ll-es, melyet Csajka szenzációsan fog. A második félidő elején UTSE ellen 11-t-s, melyei Tomecz góllá értékesít. Utána kelek szerez gólt 17 ik percben Ba- > ranya ellen 11 es Roszkopj belövi. Ezután Ulse dón 6 fölénybe kerül, de eredményt csatárai gólképlelen-sége miatt nem tud elérni. A 44-ik percben Izsépi berohan golt ló és beállítja a végeredményt. Biró : Martos. Jók voltak Ivancsics, l\'alkó és Izsépi. Utscból Groszmunn, Ányos, Csajka.
Pécsi VSK—Nagykanizsai TE 5:1 (0:0)
Az NTE meg nem érdemelt sulyos vereséget szenvedett Pécsett. Az első félidőben az NTE teljesen egyenrangú volt, különösen védelme működött jól. Ebben a félidőben dngcl-leitert lerúgták és az egész mérkőzést végig statisztálta. A II-ik félidőben amalórcsapatunk csatársora teljesen szét esett a védelem nem bírta a PVSK nagy ostromát, [visszaesett és az ellenfél szép kombinatív játékkal egymásután éri cl góljait.
Az NTE egyetlen gólját i\'ngelleiter egyéni akcióból szerezte. Az NTE-böl jók voltak: Radics, Pápai, Györgydeák, a csatái sorból Hirschl (Csász) volt elsőrendű, azonban nem foglalkoztatták eléggé. A PVSK legjobbja Cigler és az egész csatársor. A PVSK játékán észrevehető Palkó trénerük munkája. Biró: Krcbsz.
1. Liga eredményei:
Ferencváros—Újpest 1:1 (0:0), Hungária—33 FC 7 :0, Nemzeti—\'Vasas 1: 3, Kispest—Bocskai 3 : 2 (2:0), Sabária--Bástya 2:1 (1:0), III. Ker.—Atilla 3:0.
11 Liga eredményei:
Bak—Vac 1 : 0, Turul-Erzsébelvá-ros 2 :0, Kossuth Terézváros 2:1, Soroksár—Ékszerész 4 : 2, Rákospalota I lusos 1:1.
II B. Liga eredményei:
II. Kerület Fóv. Kör. ti: 2, Józsefváros -Lipótváros 4:1.
Ifj. Levente merkozesek eredményei:
Haladás Egyetértés 1:1 (0 1) 77 FC Teleki 2 : 2 (0 . 1), Kiskatii-zsai Levente—Viktória l .l (1:0). Mindhárom \'mérkőzés barátságos.
Ma szenzációs mozi-műsor a |fárOSÍ Színházban
A VIII. osztály
Fiatal szivek tragédiája 8 felvonásban.
= Főszereplő: Grete Mosheim.
Kiegészítő műsor:
Egy cowboy-törtónet 2 felvonásban, egy burleszk 2 felvonásban, Pátria Híradó.
Az uri sportközönség elegáns találkozóhelye
Raffai Ferenc
mi
vendéglőjében. (Erzsébet-tér)
Esténkint Bus Pali zenekara hangversenyez.
é! ÉH
garantálva
teljes bizalommal vásárolhat
Schnitzer és Göndör
cégnél.
f
inden elegáns sportmann
í
uri divatüzletében vásárol.
madár is azt csicsergi az ágon, hogy a
Kokas bolt a legolcsóbb a világon!
A „FALU" Országos Szövetség xalá-egersxogl kiállításán • ziüstérommol és dltzoklavéllel kllünlolvo.
Bagladi Béla
férfiszabó
>
Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 2.
Állandó nagy raktár valédi angol szövetekben. — Öltönyök legutolsó divat szerint szavatolással készill-rek. — Elsőrendű szabászat!
Menjünk a sportszövetséges
Biró Testvérekhez fáért, szénért.
Olcsó árakl Oyors és pontos kiszolgálási
Király-utca 35. szám
Telefon 181.
Az összes
sportfelszerelési
cikkekben dus választék
Szabó Antal
fegyverkereskedésében.1 Deák-tér
Olcsó árak I
Szücsáru Üzletemet és műhelyemet májú* l-én
Kazinczyt la alá
(a BankegyesUlet volt helyiségébe) helyezem át.
JLÖBI, HÉ LA
szűcs és szörmeárukereskedő
modern cipész
NAGYKANIZSA
Rozgonyi-utca 2. (Armuth-ház)
Singer József és Tsa
Legfinomabb sportszövetekben hatalmas választék I
Tekintse meg
kirakatainkat I
Megérkeztek az uj
FORD KOCSIK!
Fordson traktorok Fordson, Ford alkatrészek, Goodrich autógumik
BAZSÓ JÓZSEF, kocsigyáros Ford képviseletnél Nagykanizsán Telefon 250
Uri- és nóidivat cikkekben
legjobb, legolcsóbb
„Fekete golyó" nagy áruháza.
A soproni jubileumi IparkiálliUso aranyéremmel, a ..Faluszóvetseg" zalaegerszegi kiállításon ezüst éremmel kitüntetve
Minden reklámnál szebben beszél! Kazinczy-u. 12. Telefon 5-44.
A Duna Általános Biztosító Intézet
Zalamegyei vezérképviselete
a biztosítások minden ágával foglalkozik.
Föügynökség:
Kazinczy-u. 15.
Telefoni 3-83.
LEGOLCSÓBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS
nyakkendők, kötött, szövött árukban és harisnyákban a
Harisnyaház
Erzsébet-tér 20. (Az Arany kakas mellett)
Nyomatott a OtWaUi Nvnmrlx t* l »nki«rt<S Vállalat Részvénytársaságnál NaKvkaniz6áu. ÍFelelAs fliletvezetö: Zalai Károly.)
ggL évfolyam, 54. szám
Nagykanizsa, 1928. március 6, kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Saarkantóaág te kiadóhivatal: Pft-ut 5. szám. Koath^yi lljikiadóhivatal Kossuth i.a|ot-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra a pengő 4S Illát
Bethlen az Akadémián
A magyar tudományos vilig legmagasabb ieslülete, a Magyar Tudományos Akadémia május havában fog uj tagokat választani a megüresedett helyekre. A jelölések most kerültek nyilvánosságra a az ország társadalma örömmel és megelégedéssel értesül arról, hogy Bethlen István grófot, az ország politikai és szellemi újjászületésének vezérét sz Akadémia bölcseleti, társadalmi és történettudományi osztályának tiszteletbeli tagságára ajánlották. A tag-ajánlók között a szaktudományok legkiválóbb művelői, kik egyben a magyar müvelödéa közéleti reprezentánsai vetették fel Bethlen István nevét, akinek érdemelt nemcsak ai ország sorsának irányításában, hanem a Tudományos Akadémia anyagi válságának alháritásában is látják. Ennek az intézménynek léte, működésének biztosítása elválaszthatatlan eleme a rekonstrukció és nemzetmentés feladatának, hiszen a magyarság tekintélyét és élet Jogát épp ugy biztosítja s külföldön éa a világ szemében a lárudflom anyagi áldozatkészsége és mŰBkában való előretörése, mini ■ szellemi életben kitermelt örök értékel. Sőt mondhatnánk, hogy egy nemzet helyét az emberi egyetemességben leginkább a tudományos felfedezések, a kutató munka sikere, a mélyreható históriai müvelés alapozza meg és tartja fenn mint változatlan s a politikai sorsfordulásokon felülálló pozitívum. Gondoljunk csak a korok művészeti alkotásaira, amelyek hazánkat híressé tették, mini a renaissance Ízlésének európai mozgalmaiban. Vagy gondoljunk a nyelvtudományok művelőire, aldk azirmazásunk kutatásában \'estvérnépeket fedeztek fel számunkra Északon, hogy ma érezhessük a szabad állami fejlődés birtokában ezeknek a népeknek Ösztönös rokonszenvét.
Vagy a természettudományok terén a magyar géniuszt képviselő nevek nem ugyanazt a teklntélyszer-zést szolgálják, amint ma épp az uj tag kulturális kormányprogramja és külföldi harca a toll erejével a magyarság érdekeiért ? Az alkotmány történet éí Jogélet tudományos művelésének egész Verbőczyig visszafutó nemes törekvése mintha szintén hasonlatosságot mulatna a forradalmak uláni országépités lankadatlan erejű Irányelméjének, Bethlennek útmutatásaival, amelyek tisztult logal-mskst teremtenek, hogy általában megérthesse a mai kor közjogi éle-lünk problémáit, alkotmányunk ön-céluságát és a nemzetnek mindenek-Heti álló lelki f másait. A Magyar Tudományos Akadémia e választással Ismét bebizonyította, hogy méltó önmagához. Méltó hagyományaihoz és mélló a korhoz, amelyben kiforrnak a magyar állami és tudományos
teklntélybiitositásuak gondolatai és méltó a reásulyosodó szállóm! regeneráláshoz, mely azt köve-eli, hogy az ország dísze és Java Oregbedjék
a legkiválóbb magyar slmék összefogása által. A Msgysr Tuduminyos Akadá nis kllünlsiáse a miniszterelnökre bizonyára mély hatással lesz,
mart banne felismeri az ország hivatott szellemi vezárksránsk le*magasabb elismerését, amit a testület tod adni ludóaoknak és államférfiaknak.
Zári ajtók mögött megkezdődött a népszövetségi tanács Ülésszaka
A magyar-román optánsperek ügye valószínűleg kedden kerfll a tanács elé — Anglia nem hajlandó elrendelni az Invesztigációt — Walkó küiügyminiszter tárgyalása — A kisantant után Lengyelország veszi át a támadó szerepét?
Qenf, március 5 gyar román optánsperek ügye hol-
A népszövetségi tanács ma délelőtt 11 órakor Olt össze. ElöszOr zári ülést tartott, amelyen msgálla-pltották a napirendet és tCbb különböző kérdést.
Oenfi jelentés szerint Chamberlain elhatározta, hogy lemond a migyar-román konfliktusban vállalt előadói tisztségéről, ha nem jOn a két állam közOtt megegyezés létre. Angol népszövetségi körök legjobban szeretnék a szentgotthárdi ügy tárgyalását elhalasztani.
Qenf, március 5. Egynegyed I órakor lért át a Nemzetek Szövetségének Tanácsa a nyilvános ülésre, m^Jynek során vita nélkül elfogadták a beterjesztett jelentéseket. A legközelebbi ülést holnap délelölt fél 11 órakor tartja a tanács.
Genf, március 5. (Éjszakai rádló-Jelentés) Walkó Lajos dr. külügyminiszter ma délután különböző tárgyalásokat folytatott Sclaloja olasz delegátussal, Brland dal, Chamberlain ue\\ és Schubert német birodalmi államtitkárral.
Qenf, március 5. (Éjszakai rádió-Jelentés) A népszövetség! palota folyósóin az a hlr járja, hogy a ma-
nap kei 111 a tanács Illésén szóba.
Genf, március 5 (Éjszakai rádió-jelentés) A tekintélyes .Journal de Qeneve" szerint a tanács valószínűleg kedden foglalkozik a szentgotthárdi vámincidenstel. U^y tudják beavatottak, hogy
Anglia nem hajlandó elrendeltetni az invesztigációt.
Ha a tanács mégis enged a kisantant kérésének és elrendelné a vizsgálatot a sien\'g >lihárdi ügyben — ez nem lenne Inveszligácló, hanem
pusztán vámvizsgálat. Ezt a felfogást általábjn közbeeső lépésnek lekialik beavatottak és ennek az álláspontnak elfogadása a legvalószínűbb.
Genf, március 5. (Éjszakai rádió-jelentés) Híre jár, hogy a tinács a mai zárt ülésen s Lhnziggal kapcsolatos kérdéseket levette a mostani ülésszak napirendjéről, teklnleltel arra, hogy az érdekelt felek közvetlen tárgyalásokat kezdtek egymással.
Genf, március 5 (Éjszakai rádió-jelentés) litenl benyomás szerint Marlnkovlcs szerb külügyminiszter szért hangsúlyozza a klssntanlnak
azt a felfogásé\', hogy a szentgotthárdi esettel kapcsolatban csak elvi döntési kérnek, — mivel látják, hogy
a Magyarország ellen Intézett direkt fronttámadás sok barátot szerezne
A kisantant ezt nem azerelné és mindent megtesz, hogy helyettük most már Lengyelország vegye át a támadó szerepét.
Budapest, március 5. (Éjszakai rádlójelentés) Magyar politikai körökben nagy feltűnést kelt a kisanlantnak az a genfi komédiája, hogy most már csak .elvi" döntésről beszélnek a azenlgottbárdi ügyben.
Hogy a kisantant a már régebben Magyarország ellen megindított támadások perfcö.űze után visazaakar vonulni, ezt senklsem hiszi el.
A kisanlaut volt az, aki a szentgotthárdi vámincidensl felfújta. A kisantant volt az, aki a vámincidens miatt s katonai elle.iőrző bizottságot követelte vissza. Most tehát, hogy a manőver balul ütött ki, a kisantant azeretne visszavonulni, mert a mérleg egyik serpenyőjében 5 vagon használhatatlan gépfegyver-alkatrész, a máilk felében pedig három állig felfegyverzeit állam.
Bethlen miniszterelnök sorsdöntő beszéde Magyarország bel- és külpolitikájáról
Beszámoló a kormány országépitő munkájáról — Jogunk van a békerevlzlót követelni — hangsúlyozta Bethlen — A mai trianoni határok börtönt jelentenek számunkra
Debrecen, március S
Nagy ünnepe volt vasám\'p Debrecennek, amikor grí f Bethlen István miniszterelnök — aki nejével együtt Debrecenbe éikezetl — az Arany Bika dísztermében több ezer választópolgár részvételével beszámolóját tartotta.
A mioiszlerelnök beszámolt a kormány eddigi működéséről. Bejelenlelte, Ingy törvényt alkotott a valorizáló érdekében.
A magyar kormány az utolsó
négy évben 800 millió aranykoronát fordított beruházásokra, ami példátlan teljesítmény, meri Nagymagyarország csak 100 — 150 milliót forditoit erre.
Az öregség és rokkantság esetére szóló biztosítási törvény áldása lesz az ipari munkásságnak, amely nem lesz kitéve a szegény öregség bor-zalmainik.
Sok kórházat, tüdöbeteggondozól és szanatóriumot állított fel. A kislakások építése és az á lami hitelek
it biztosítják a kormány gondoskodását.
Az egyházakat fokozatos támogatásban részesítették. A kultuszkormány az iskolák százalt állította fel. Folyamatba vannak a tárgyalások Olaszországgal és Jugoszláviával Is. Megszüntettem a pártharcokat, összfogtam az erőket — íolytatta gróf Be h\'en miniszterelnök. Azt az egységei, amiért évek óta dolgoztam, ne.r.csak fenntartani, de gyarapítani,
ZALA! KOILONY
1BB8 március 6
erősilenl, és a nemzet Javára hssz-noaltanl akarom a jővőben ii.
Állami kéibe kell venni a munkaközvetítés. Meg kell alkotni a szakszervezeti törvényt, amely megakadályozza a szakszervezeteknek poll likai tárra való ilkláiát. Legközelebb pedig a bitbiiomány reform|a kerfll napirendre.
Elodázhatatlan a közigazgatási rtform Is és szükséges az állami adminisztráció raformji. A kormánynak szán-déks van uj bank és kamattörvényt alkotni. Majd folytatta:
— Elérkezett az Ideje annak Is, hogy a kormánynak azt a kivételes hatalmát, a mely bizonyos téren most Is fennáll, megszüntessük és visszavezessük a nemzet köz életét a szabadságjogok terén legalább abba az állapotba, amelyben a háború
elótt volt Majd szól a külpolitikai helyzetről. A pénzügyi és katonai ellenőrzés után
szerződést kötöttünk Olaszországgal, de ezt megelőzően déli szomszédunkkal is tárgyaltunk és közeledést kerestünk. De a másfél évig húzódó tárgyalások nem a ml bi-hibánkból lettek eredménytelenek.
A nagyhatalmak elölt szó volt arról, bogy Magyarország és szomszédai közölt a viszony nem volt mindig kielégilö. Hogy a viszony nem megfelelő — annak nem Magyarország az oka. Érdekünk ■ Jó viszony — de ehhez az is szűksí-«*»■ hogy a túlsó oldalon rombolják le azokat a torlaszokat, melyeket mesterségesen emeltek. Ha ezeket lerombolták volna: már meglenne a kedvező atmoszféra — mely után vágyunk.
Nem lehet Irredentának nevezni azt a magyart, aki a magyar kulturát akarja és magyar Iskolába akarja küldeni gyermekét.
A békerevlzlót Is követelhetjük ml, hiszen erre jogcímünk van, maga a trianoni béke-szerződés kimondja, hogy az esetleges Igazságti lanságokat orvosolni kötelesség és a paragrafusokban benne van a határok kiigazítása Is, ha azt a béke érdeke kívánja. A velünk szemben követett politika nem egyéb, mint a cukor és a vessző politikája, melyet s gyermekszobából ismerünk, amely mellett azonban egy évezredes nemzet csak mosollyal mehet el. Amíg ez a politika meg nem szűnik, addig minden szép muzsika Ijxarnókról és hasonlóktól nem egyéb, mint Idóelóltl szó. Márpedig kétségtelen, hogy a Duna medencének azon t pontján, amelyen a magyarok állanak,
ű béke a mai békeszerződések által nincsen véglegesen biztosítva.
Kétségtelen, hogy aggodalomra ad okot az a helyzet, melyben Közép-, •urópa van.
Békésebb atmoszférára van szükség,
hogy azokat a nagyobb problémákat letárgyalhassuk és megoldhassuk, melyek nélkül a béke elképzelhetetlen. Nem akarunk több háborút, le kell szerelni, — mofcdjlk — de ezzel szemben én azt látom, hogy Euró pában a nemzetközi politikának még Janus /eJe van. Janusnak egyik arca egy uj békerend felé tekint, a másik arca pedig hátra néz, szövetségesek felé.
A mai trianoni halárok börtönt Jelentenek számunkra. Azt a magyar kormányt, amely uj Trianoni írna alá, a kapufádéhoz szegeznék.
— Ami a szentgotthárdi incidenst illeti, az mindenre alkalmas, csak arra nem, hogy az almosiférál kedvezővé tegye. Amikor a batáron lefoglalták az öt vagon gépfegyvert, amelyet Olaszországban adtak fel Sátoraljaújhelyre, a népszövetséghez jelentések érkestek, amelyekben az a fellevés lapul meg, hogy Magyarország fegyverkezik. Es nem Igaz, hiszen még az a harmincötezer katonánk sincs ugy felfegyverkezve, ahogyan azt a békeszerződés megengedi.
Alcímekkel külországból Idekül-dött fegyverszállltmánnyal nem lehet vádolni bennünket. Nekünk nincs semmi eltitkolni valónk, tiltakozunk minden gyanúsítás ellen.
Különben képviselőnk a népszövetségben, ba majd odtállnak vádaskodni ellenünk, megvédik igazunkat.
A miniszterelnök beszámoló beszédét perceken át tartó lelkes tapsokkal és éljenzéssel fogadták.
A gyűlés után többszáz terítékes díszebéd voll az Arany Bika éttermében.
Pálfy Dániel Heghalt
Szeged, március & Pálfy Dániel felsőházi tag, a szegedi kormány volt államtitkára, aki a kisiparosság mozgalmaiban vezetőszerepet játszott és az Ipartestületek Országos S eövetségének elnöke volt, vasárnap meghalt. Temetése kedden délután 3 órakor lesz a szegedi Ipartestület székházából, abonnafr^qa-gyar iparosság hallott j II a szeged-belvárosi lemetö családi sírboltjában helyezik örök nyugalomra.
Általános feltűnést keltett Hnssollni boszéde az olasz—német békés közeledésről
A sajtó élénken kommentálja
Róma, március 5 Éjszakai rádlójelentés) Itteni politikai és diplomáciai körökben általános feltűnést kellett Mussolini beszédének az a része, melyben békés hangú nyilatkozatot lesz Olaszország és Németország békés közeledéséről. Ennek a kijelentésnek nagy kommentárja van ma az olasz sajtóban. Például ^Popolo D\' I\'alla ezeket írja ; Ha Németország Is komolyan akarja a békét, le kell mondania néhány völgyról és hegyről. Ha egykor te tudott mondani Savoyáról és Nizzáról — most ts megteheti ezt.
Egy péoai autó a Teleky-uton tl. Ütött két iakoláafiut
Caak ■ aofför gyors fékezéaének kOazOnhetfi. hogy , gyermekek súlyos sérülések érán msamonskOltak a biztos haléltél — Az suté s gyermekeket kórházba exél. litotts — A rendőrség a soffért slsngsdts
Nagykanizsa, március 5 j igyekeztek átmenni az uton.
Egy híjízálon mullott csak, bogy a halálos szerencsétlenségek krónikája ma ismét két áldozattal nem
sziporodott.
, Az Első Pécsi Bőrgyár R.-t. igazgatója a vállalat autóján, melyet Prokop Pál soffőr vezetett, Nagykanizsáról Kaposvár felé haladt 30 kilóméteres sebességgelaTeleky-uion. Az úttesten sehol semmi akadály nem volt. A kocsi simán és gyorsan haladi. Ám éppen akkor véget ért az iskolai előadás a Teleki-ull Iskolában és a gyermekek hangos szóval kifelé indultak. Köztük Szemllcs Lajos 7 éves és Király Vince 8 éves fiúcska.
A gyermekek a járdát az úttesttől összekö\'.ó hídon állottak és épen arra várlak, hogy egy kocsi elmenjen elótiük, hogy átmehessenek az úttesten.
A kocsi el is haladt. A két gyermek kezeikkel összefogózkodtak és
Ebben a plllanmuan robogott arra a Pácel Bőrgyár autója. A soffőr látta az uton áthaladó két gyermeket és teljes erejével villámgyorsán fékezett. Ennek a fékezésnek köszönhető, hogy az autó halálra nem gt-zolta a két fiúcskát, hanem csak csak elütötte. A kél gyermek Igy u > súlyos és komoly sérüléseket szenvedett, azonban mégis elkerülték i halálra gázolást.
Az auló megállt és a gépkocsivezető a két súlyosan sérült gyermeket aionnal bevitte a közkórházba, ahol az orvosok rögtön ápolás alá vették őket.
A rendőrség a soffört leigazoltatta, megcsináltatta vele a helyszínen a fékezést és több órán át kihallgatta. Majd elengedte ót.
A rendőrség bünflgyi osztálya mindazonáltal folytalja a további nyomozást.

A nagykanizsai Kat. Legényegylet továbbb bővíti helyiségét
Oazdag Ferenc az uj egyházi elnök - A Katholikus Legényegylet 26 lk évi közgyűlése
Nagykanizsa, március 5
Vasárnap délután tartotta rendes évi közgyűlését — most már a 26 ot — a nagykanizsai Katholikus Legényegylet dr. Mutschenbacher Edvin világi elnök, királyi törvényszéki tanácselnök elnöklete alatt. A közgyűlésen a tagok nagy számban leienlek meg. Olt volt Málés P. Hilár, Nagykanizsa plébánosa, ferences házfőnök és közéletünk számos jelese.
Mutschenbacher Edvin lendületes elnöki megnyitója ulán Tőke jenö titkár felolvassa jelenlését az egyesület mult évi eredménytel|es, szép működéséről, amelyből kitűnik, hogy dacára a rendkívül nehéz viszonyoknak, a Kat. Legényegylet becsülettel megállta a helyét és számos Ifjúnak pótolta az otlhon és a szülői ház melegét, gondosan ügyelvén tagjainak erkölcsi színijére Is. Az elmúlt évben tOS uj taggal gyarapodott az egyesület, melynek egyesületi élete miud intenzivebbé válik. A vallásosság terén is tud eredményekel (elmulatni. Belekapcsolódott az Országos Katolikus Szövetség ama akciójába, mely a mexlcól katolikus üldözés ellen sorompóba lép. Sajna, hogy az anyagiak hiánya a működést sokban megbénította. A jelentés legszebb bizonyítéka annak n nemes, vallásos-erkölcsi nevelő munkának, amely Kolping szellemében az egyletben folyik.
A közgyűlés tudomásul vette a jelentést és köszönetet szavazott Tökt
Jer ö titkárnak ereditényes működéséért.
Gráf pénztáros ezután a zárszámadásokat terjesztette be. Az egylet tiszta vagyona kb. 17.000 pengő. A költségvetés elöirányzsts 15.425 P. A választmány a pártoló tagok diját 240 pengőre emelte lel, a rendes tagokét 4 80 pengőre.
Dr. Mutschenbacher elnök az egyesületi helyiség további kibővíti-sére lett javaslatot Lengyel János a kibővítésre más javaslatot terjesztett elő, mire élénk vita indult meg. A közgyűlés nagy többséggel Lengyel János bővítési tervét fogsdta el és megszavazta a szükséges váltókölcsön felvételét.
A tisztikar választásnál a következők lettek megválasztva titkos szavazásul: Egyházi elnök: Oazdag Ferenc. Világi elnök: Mutschenbacher Edvin. Egyházi alelnök: Megyesl József. Világi alelnök: Bazs4 József. Titkárok: Tőke Jenö, Mohi Béla. Pénztárnok: Gráf János. Pénztári ellenőrök: Martinék Oyula, Jászay Lajos. Rendezöblzottságl elnök: Lengyel János Háznagy: Heffer Oyula. Könyvtárosok: Schweltzer László és Schless László.
A közgyűlés lelkesen megéljenezte az uj tisztikart, főleg a távol levő uj egyházi elnököt. Dr. Mutschenbacher elnök meleg szavakban köszönte meg az ismételt bizalmat és ígérte, hogy ezután is Kolping szellemében kívánja az egyesületet vezetni. Majd küldöttség ment el Megyesl József egyházi alelnökért, akit meglőtte kor lelkesen megéljeneztek.
A közgyűlés esle 7 órakor ért véget.
A rendező bizottság újjáalakítása folyó évi március 7-én este 8 órakor lesz, melyre a rendes tagokat ezúton hívja meg az elnökség.
1928 márclut 0
JÜLM » 0Z CNY
A nagykanizsai OMKE állást foglalt az egyfázisú forgalmiadó és a régi vásártartási rend visszaállítása mellett
Az egyfázisú forgalmladórendszer ugy a kereskedők, mint az Iparosok érdekelnek megfelel — Az uj vásártartási rend rendkívül hátrányos a nagykanizsai kereskedelemre nézve — A legális kereskedelem nem tud a vásári selejtes áruval versenyezni — Az idegen árusok viszik el a pénzt Nagykanizsáról - Kiket jelölnek
kereskedőink a Kamarába
A nagykanizsai iparosság teljesen egységes a kereskedők határozatával
Nagykanizsa, március 5 felolvasta ezután dr. Kdllay Tibor Ai OMKE nagykanizsai szervezete Blankenberg Imre elnökhöz intézett vasárnap délelőtt taggyűlést tartott a szhélyes hangú levelét, melyet rend-
Cenlrll siuterénjében. Résztveitek azon a nagykanizsai kereskedelmi és ipari világ legkiválóbbjai, akik a tágas termet teljesen megtöltötték. Ott láttuk dr. Kaufman Lajos városi Jegyző Iparbizlost, a zalamegyei OyOSz elnöksége képviseletében Welser Jánosi, az Ipartestület elnökét, Bazsó Józsefet, a Buoss Szövetséget Unger-Ulmann Elek kép viselte.
Blankenberg Imre, sz OMKE-fiók elnöke megnyitójában rámulat arra, hogy az OMKE országos ankétet rendezett, a mostani forgalmiadó-rendszer helyeit olyan rendszer alkotása végett, amely ugy az államot kielégíti, mint az érdekeli keres kedöket és iparosokat megnyugtatja.
Nem a forgalmi adótól aka runk megszabadulni, — mondja — hanem a rendszert helyesbíteni.
Ez pedig csakis az egyf>zisu for-galmiadó-rendszerrel lehetséges. — Azzal rajtunk nincs segítve, hogy Nagykanizsán a forgalmladóhivalal rendkívül előzékeny velünk szemben. Mégis Idegen embereknek kell betekintést engednUik legbizalmasabb ízleli titkainkba, levelezéseinkbe slb.
Blankenberg elnök ezután kitér Fenyő Miksa, a OjOSz vezetőségi tagjának arra a cikkérr, amelyben azt Irta, hogy az egyfázisú forgalmi-adórendszer. nem felel meg az Iparosok érdekének. A nagyip ir-tsak egyszer rója le a forgalmi idójál: a gyáros tehát határozottan előnyben van a kisiparossal szemben.
Az egyfázisú forgalmladórendszer Igenis megfelel a kisebb rétegeknek. Fenyő Miksa alaposan tévedett cikkében.
Kállay, Oyömörey és Pozso gár képviselők támogatását kérik a kereskedők
Dr. Bartha István OMKE titkár
kívül érdekes tartalmánál fogva lapunk holnapi számában külOn leközlünk.
Szerecz Pal a mai forgalmiadórendszerrel foglalkozott. Határozati javaslatot nyújtott be a jelenlegi forgalmladórendszer eltörlésére, addig ls pedig az egyfázisú forgalmi adózás bevezetésére. — Kéri erről Kdllay Tibor dr., GyOmOrey István és Pozsogár Rízső országgyűlési képviselőket is értesíteni és őket a kereskedelmi világ eiirányu törekvéseiben való lámoga\'ásra megkérni.
A gyűlés hozzájárul a határozati javaslathoz.
Rajkl István rámutatott arra, hogy Magyarország mezőgazdasági terményeinek nincs alkalmas külföldi elhelyezési púé*, meri ár tekintetében nem tud(uk felvenni a versenyt a többi országokkal. Ennek okát jó-részben — a forgalmiadó mai rendszerében keresi. Mert mig a hazai föld terményel a termelőtől addig a kézig eljutnak, mely azt a fogyasztó kUtföldre szállítja, addig
az áru háromszoros forgalmiadóval van terhelve, ami 6 százalékos árdrágulást jelent.
Ez a 6 százalék pedig elegendő ahhoz, bogy a versenyképességet megbénítsa. Rámutatott arra, hogy azon mezőgazdasági terményeknél, melyek a budapesti áru- és értéktőzsdén köttettek — a 2 százalékos forgalmiadó helyett \'/2 százalékos forgalmiadói engedélyeztek. Megfeledkeztek aronban arról, hogy a vidéki kereskedő ét a falusi szatócs nincs abban a helyzetben, hogy ügyleteiI a budapesti áru és értéktőzsdén bonyolíthassa le.
De más szempontból is elfogadhatatlan, hogy kizárólag az ország egy városának adjanak ilyen kedvezményi. Ihtározati jivaslatát nyújt b<\\ hogy
a fél százalékos forgalmi-adó-kedvezményt a vidéki kereskedőkre Is terjesszék kl.
A gyüíés határozati javaslatol elfogadta. Blankenberg Imre ezulín a vásártartások ügyéi ismerteti. Szól Lipcse, Nisnl-Novgorod egykor világhíres piscal-ról — amelyek ma már jelentőségükben összeomlottak. A vásároknak ma az a jelentősége, — mond|a — hogy a városok helypénzhez jussanak. Pedig a közönség mindent és jobbat kap ma már helyben. — Nagykanizsa sem elégedett meg a régi vásáitaiiási renddel, többet ki-vánt. F.lérlOk vele azt, bogy az egész orszégból ide jönnek ugyan az emberek,
de a pénzt elviszik I Hj a régi 6 országos vásár nem elég, semmi kifogásunk az ellen, ha minden hónapban a hetivásárokat állalfelhajtással kibővítik.
Lusztig Pál hosszabban foglalkozott a vásári rend problémájával. A vásári és alkalmi árusok selejtes áruval ellepik a piacot, — mondja — mely
selejtes áruval tisztességes kereskedelem nem veheti fel a versenyt.
A keddi országos vásárok folytán a szerdai hetivásár is elveszítette vásári jellegét.
Határozati javaslatot terjeszt be, bogy az OMKE nagykanizsai szervezete kérje az uj vásártartási rend megszüntetését és a régi országos vásárok visszaállítását azzal a módosítással bővitve, hogy ezentúl minden hó első szerdáján állatvásár ls tartassik.
A közgyűlés magáévá tette Lusztig Pál javaslatát. Samu Lajos
az Ipartestület álláspontját
fejtette kl, amely teljesen azonos sz OMKE állásfoglalásával. E\'enyészö
csekély a város nyeresége a helypénzből, azzal oz óriási kárral szemben, ami a kereskedőket és iparosokat éri. Beterjesztette az iparosság határozati javaslatát a régi vásártartási rend visszaállítására.
Nagykanizsa város Iparossága szükségesnek tartja továbbá a vásártartási Jog kiterjesztésének megszigorítását a várost környékező községekre vonatkozólag.
Krámer rámutatott a nagykanizsai környéki falvak kirakó vásárainak hátrányaira.
Bartha István dr. felvilágosításai után Blankenberg elnök határozali-lag kimondta, hogy a közgyűlés Lusztig határozati javaslatát az iparosság kiegészítő javaslatával együtt elfogadta. •
Az egyesületi hely ség ügyénél több felszólalás történt. A közgyűlés ugy határozott, hogy minden vasárnap délután 2 óra után az OMKE tag|ai a Centrái kávéházban összejönnek, mig a körülmények egy önálló helyiséghez segítik az egyesületet.
A kereskedők jelöltjel a kamarai választásokra
Tóth a közeledő kamarai választásokkal foglalkozva kérte a gyűlés tagjait, bogy a választáskor a következőkre adják le szavalataikat:
Rendes tagok: I. Wetsz Tivadar, 2. Unger Ullmann Elek, 3. Blankenberg imre. Póttagok: 1. Ádám Róbert, 2 Teutsch Ousztáv és 3. Rad-nal Jenő.
A tárgyhoz Vida L»|os, Csillag Jenő, Ádám Róbert, Szerecz Pál, Ladlszlau, Radnal Jenő és többen szólaltak fel.
A közgyűlés nagy lelkesedéssel járult hozzá az első Indítványhoz. A gyűlés 1 óra után ért véget.
MOZGÖSZIlfHÁZAK
Városi Színház Mozgója. Ma kedden, február 5-én ette 5, 7 és 0 órakor .A VIII. osztály*, fiatal szivek tragédiája 8 felvonásban. Főszereplő Qreta Meíhzim. .A prémrabló" Cowboy-történel 2 felvonáaban. — .Szeleburdi akadály versin)", burleszk 2 felvonásban. Pálria Híradó.
— Ma eate a Korona kávéházban tánoo* Jazz-Band estély. Szivet pártfogást kér Kiss Ernő.
< <
i
Férfi- és női-szövet, selyem, mosó, kanavász és vászon

maradékokat
wr MA ^
igen olcsó árban árusítunk Kisfalud! és Krausz divatáruháza az Arany Kakashoz ^

ZALAI KOZLONT
1928 mái dug 0
NAPI HÍREK
NAPIREND Mároius 8, kedd
Római katolikus: Perp. P. Prolest. Ootllieb. Izraelita: Adar. hó 14 Pu\'lm
Nap kel reggel 6 óra 32 perekor, ayugszlk délután 17 óra 52 perckor.
Várod Színház. .A VIII. osztály\', I Mv. ,A prémrabló\' és .Szeleburdi akadályveraeny", burleszk 2 felvonásban, Pátria Híradó.
— Dr. Rotschlld Béla llceálls előadása Qörgey Arthurról. A Zrínyi Miklós Irodalmi él Művészeti Kör állal vasárnap délután 6 órakor a városháza közgyűlési termébsn megrendezett llceálls előadásra díszes 4a előkelő közönség jelent meg, amely a nagytermet teljesen zsufolá-tig msgtOltötte. Az előadás témá|a oly vonió és nem mindennapi, bogy a legiiéltMbb rétegeket li érdekelte. Dr. Rotschlld Béla avatotlan éa nagy tudományo* felkészültséggel filvo-nuItatta a hallgatóság elölt a 48 aa magyar szabadságküzdelmei, az akkori idók nagy magyar Héroszait. Egy nagy darab történelem pergett le •lőttünk, annak rgyik nagy alakjával QOrgey Arttaur magyar honvédtábornokkal, akit a tárgyilagosság és Igazság szemüvegén mulatóit ba elfogulatlanul hálás és figyelmes hallgatóságnak. QOrgey izülelése, pályafutása, raa|d a világosi fegyverletétel hűen, igazi megvilágításban, a történetem erejével és hü meglátásban rajzolódtak elénk. A közOnség lelkesen magéljenezte dr. RoUcbild Bélát kiváló előadásáért, amit Kelemen Ferenc társelnök lömOr beszéde vezette be. A Nagykanizsai Vasutas Dalkör pompis énekeivel ismét közelebb férkőzött a közönség szivéhez. Az előadás estet dr. Tholway Zsigmond elnök íreieg zárószavai fejezték be.
— Kinevezés. A pénzügyminiszter Engellelter Rezső nyug. postafö-ellenőrt a nagykanizsai forgalmladó-bivatalhoz forgalmladóellenörré kinevezte.
— Ma este a Korona kávéházban tánoos Jazz-Band estély. Szíves pártfogást kér Kiss Ernő.
= Tavaszi újdonságok: Mosó és gyapjudelainek, mintázott mosóselymek, creppe de ebinek, creppe satinok, nyersselymek, ing- és blous-zeHrek nagy választékban érkeztek Singet József és Társa divatáruházába.
— Turulütök és labdák, vívó-szerek, házi tornák, cserkész-felszerelések legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sportüzletében.
= Ma családias „PURIM\'est tánccal Wolláknál
= A világhírű minőségű és elismerten elegáns .Sportex" angol szövel újdonságok megérkezlek. Egész Zalavármegyében kizárólagos e\'adás Singer József és Társa dlvaláruházá-ban Nagykanizsán, Erzsébet-tér 23.
ADRIATICA SANATORIUM ABBAZIA
Modern kényelemmel berendezett SM magyar ház.
Szoba ellátással SO líra.
ötméter magas almafáról lezuhant és életveszélyes sérüléseket szenvedett
Az uínépl uradalom kertjében történt a szerencsétlenség — Koponyaalapi törést és agyrázkódást szenvedett Kele József
ő öl méter magasból a földrezuhant. Eszmélellen állapotban terült el véres f j)el az almafj alatt, ahol nem sokára rátalállak és előbb elhívták bozzá a körorvosi, majd a kanizsai
Nagykanizsa, március 5
A most folyó erdölrlások és fa-UszllMsok kOzben már töt.b súlyos szerencséllenség történt Zilamegyé-ben. Legutóbb mi is kél halálos-szerencsétlenségről számoltunk be, mosl ujabb eselröl adunk hirt, mely nak áldozata szintén életveszélyes állapotban fekszik a kanizsai kórház sebészetén.
Kele István 57 éves gazdasági cseléd az ujnéppusztal uradalom gyümölcsösében fa isztogatfs<al foglalkozott. Tegnap déiutén egy öt méter magas almafára mászott fel és arról szedte le a korhadt ágakat. Ugylálszlk nem volt elég elővigyázatos, mert a nagy magasságban az ág, melyen állott birlelrn letörött és
kórkázba szállították Kele Józsefet.
Az orvosok konstatálták, hogy állapota életveszélyes, mert agyrázkódást és koponyaalspl törést és más zuzódásokat szenvedett. A n»gy-casládu ember sorsa iránt nagy részvét nyilvánul meg községszerte, — Ma délelőtt a rendőrség részéről kihallgatták és a felveti jegy -zökf nyvet átküldlék a kir. ügyészségre. A szerencsétlenségért nem lehet felelősségre vonni senkit, miután azt Kele vigyázatlansága okozta.
KÖZPONTI BANK ÉS PÉNZVÁLTÓ OZLET
KÁLMÁN LEÓ NAGYKANIZSA
Kölcsönt nyújt ingatlanokra első helyű bekebelezéssel, kedvező kamat melleit. ^
Megtakarított pénzeket biztosan és magas kamattal gyümölcsöztet. EzQst korpnákat, kényszerkölcsön kötvényeket magas áron vásárol.
A kereskedelmi és Iparkamarai választás
Mint értesülünk, a nagykanizsai iparosság egy részében a szombati jelölések elégedetlenséget váltotlak kl. Máris mrgindult a mozgalom olyan irányban, hogy Bazsó József elnökkel az élen, olyan listát állítsanak össze, amely hivatva legyen a szombati jelölés nyomán támadt elégedetlenség okainak megszűnteikére.
— A Keresztény Tisztviselőnők böjti teadélutánja. A Keresztény Tisztviselőnők állal rendezett délutánok vagy esték mindannyiszor a kellemes hangulat, a meghittség jegyében folytak le. Igy volt vasárnap délután lf. Egy kedves, intim, meleg családi délután volt, ahol mlnde.iki otthon érezte magát. Krlzsala Ferenc piarista gimnáziumi tanár böjti gondolatokkal átszőtt előadásában a lelki életről beszéli, alapgondolata a .Vissza Krisz\'uihoz" vezéreszme volt. Az előadás a lelkek mélyén szántott. Hűlt Cili egy kedves lémáju, sikerült novelláját olvasta fel, mlg Kumperlh Arlhurné szavalatával hallgatóiágát frapplrozla, a költemény szövegéi ugy kidolgozván, amit esik szavaló-müvészeknél van alkalmunk megcsodálni. Eiulán a résztvevők csendes, meghitt levegőjű családi teára ültek öjsze, mlg az idő vacsorára n:m szólított.
= A CENTRÁL ÉTTERMÉBEN március hó 6-án, kedden teass-tély reggelig tánccal.
= Regenhart és Raytnann-damasztok, Schroll siffonok, May és Holfeld tumbtiger vásznak legelő nyPsebb be6rerzési forráss Singer József is Társa divatátubáza Nagy-konizián, Ewséb.t (ér 23.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 12 gyermek született, közülük 4 fiu és 8 leány : Oencshelm Lajos m. kir. honvédnek fia, Szokol Oyörgy gyári munkásnak leánya, Lovrek József vasull kocsirendezőnek 2 leánya (ikrek), Balassa Péter fémipatiskolai altisztnek fia, Baj Ferenc földművesnek leánya, Szakálos Tibor fogtechnikusnak halvaszülelett leánya, Kurucz József gyári munkásnak fia, Mátés Vendel földművesnek leánya, Illés József lakatosnak leánya, Tlslér Oyörgy államrendörnek fia, Sárecz Oyörgy cslzmadla-mes\'eruek leánya. — Házasságkötés 1 volt: Karácson La|os borbély-segéd Neumann Annával. — Halálozás 14 történt: Falcs La|os ügyvéd r. k 80 éves, Horválh Im-réné Kovács Mária r. k. 43 éves. Kovács Julianna Miháld (Cserpuszta) r. k. 33 éves, Bognár Pál földműves r. k. 67 éves, Filipovics Ferencné Knausz Gizella r. k. 51 éves, özv. Horváth Sánta Istvánné Ács Anna r. k. 78 éves, Oécza János vasull váltókezelő r. k. 48 éves, Vidovlcs Oyörgyné Herczeg Terézia r. k. 63 éves, Lovrek E\'zsébet r. k. 2 napos, Büki József,ié Munkácsi Mária (Kls-komárom) r. k. 25 éves, Prifusz József napsjámos r. k. 42 éves, Molnár János Máv. lakalos (Zékány-telcp) r. k. 20 éves, Schmoltz Borbála (Somogyszenlmikiós) r. k. 72 évrs, Nudai Jánosné Kovács Anna r. k. 45 éves.
= Ma este a Korona kávéházban tánoos Jazz-Band estély. S ivei pártfogás! kér Kiss Ernő.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10
= Ma családias „PURIM" est beléptldlj nélkül Wolláknál.
Leendó anyákiak kellő figyelj kell forditamok arra, hogy béimQ. ködésQk rendben legyen, ez pedig a természetes .Ferenc József" kesera-viz baszoálata állal érhető el. Nő-orvosi klinikák vezetői egybeharg-zóón dicsérik a valódi Feroao lóstel vizet, mert könnyen bsvehető és rendkívül enyhe hatása gyorsan ét minden kellemetlenlég nélkül jelentkezik. Kaphaló gyógyszertárakban drogériákban és füszerüzletekben.
TOz a Magyar-utcában
Nagykanizsa, márclui 5
Vasárnsp virradóra, amikor már lapunkat lezárva a sajtó alá adtuk, megszálalt a tűzoltók éles szirénája. Valahol tűz volt. És csakhamar vágtáivá szaladlak szokatlan gyorsasággal a színhelyre a kanizsai tűzoltóság kocsijai kl a Migyar-utcára, ahol a Orünfeld-féle házban egy nagy kizal nylrágseprö hatalmas lánggal égett, beplrositván messze a csendes, sötét várost. Csakhamar ott termett dr. Prack István lüzollófőpa-rancsnok Is, akinek szakszerű intézkedést i alapján a tűzoltóiig rövidesen lokalizálta a tűzet, anélkül, hogy a szomszédságban kárt okozott volna. A nylrágkszal igy nem is égett le teljesen. A tüz jelentéktelen kárt okozod. Hogy ml okozta a tüzet, a vizsgálat fogja megállapítani
— Tavaszi menetrend. A Mi-gyar Királyi Á\'laravasutak, a Duna— Siáva—Adria vasút és az összes többi vasutak vonalain májúi 15-lg érvényben levő menetrendeket, továbbá a vidéki autóbuszjáratok menetrendjeit és a vasull díjszabásokat tartalmazza a Menetrend UJság most megjelent száma. Ara 80 fillér. Kapható minden ujságáruiitó helyen és könyvkereskedésben. A Menetrend Újság könyvalakban is megjeleni, ára 1 pengő 40 fillér.
= Húsvéti maradékvásár megkezdődött Singer József és Társa dlvatáruházában. Mindenkinek sajál érdeke, hogy az olcsóságról meggyőződést szetezzen.
= Mai családias „PURIM" est lánccal és beléptldlj nélkül Wolláknál.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
<—) Oazdálnknak minden szombaton kózbesltl a posta a .Magyar Mező" cimtl mezőgazdasági mellékletet (a Órai Uj-s<)#"-ban), amely Tokaji Naey László szerkesztésében gondosan összeállított tárháza: az u], eredeti él gyakorlati gazdasági tudnivalóknak, melyek közölt mindenki lalál hasznára fordítható ötleteket, taná:»okat. Minden kérdésre gyors és alapos feleletet, tanácsot, útbaigazítást ad az ország legjobb gazdasági, elméleti és gyakorlati erőiből összeválogatott belső munkatársalt gárdája. Szerkesztőség: Budapest, VIII. József-körút 9.
= Újdonságok női fehérnemű-anyagokban : Linón nan uk, Tiga sin, Ír nbatist és balistsiffon az összes divalszinekben Singer J. és Társánál
IdSfárás
A nagykanizsai meteorologlal megfigyelő Jelentések: Hétfőn a Mmtrtlk-Itt: Keegel 7 órakor +2, délután 2 órakor +51, este 9 órakor +3 2.
Ptlhöui: Egész nap borult égboltozat.
Szálirány i Egész nap Északkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet |ele> téae • •«■ rlnt részben felhői és enyhe Idő, Inkább csak keleten éj|eli faggyal.
m
március 6
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Bakonyi mint hipnotizőr, ambnlancia a Csaba-pályán, mely negyedórákon át kiadó és még sok minden
■ owbil ménesről, mely után háromszázan várták a Kanizsa FC-t a nagykanizsai állomáson
Nagykanizsa, március 5
A Kanizsa—Csaba meccsről részletes (elefonjelsntésben számol lam be hétfő reggeli rendkívüli kiadásunkban. Igazán nem lehetett futball küzdelemről beszélni, mert futballt, csak a miaink Játszottak, de az ellenfél Irtózván attól, bogy a tabella negyedik helyére kerti\', minden fizikai ertjét belevitte, hogy a piros-fehéreket .kikészítsék\', ami sajnos sikerült is nekik telj«s«n, mert ugy kevés csapatot rúgtak még eddig le meccsen, mint most a Kanizsát.
Miért csak 1:0?
Mindenki azt kérdezhetné joggal az első tudósítás után, miként lehet, hogy óriási fölényünk dacára egyetlen tizenegyessel tudtuk csak megnyerni a meccset ? Eitknek meg kell mondjuk, hogy ugy volt lehetséges, hogy az elsó félidő első felében kikészítették Ember Jóskát, ezután sor került Farkasra, Kelemenre, Tamásra, lekenték Hajdút és a két beekűnket. Igy a meccs Ideje alatt állandóan tiz emberünk volt a pályán, egyel mindig kötöztek a pálya szélén. A derék fiuk pedig tudva, hogy itt a veretlenség megőrzéséről van szó, sánlitó lábbal, betegen összedrótozott térddel visszaálltak és — statisztáltak. Embernek, Kelemennek gyOnyOtd tiszta helyzetei adódtak, ae öt méterre a kaputól sem tudlak gólt lőnnl sérült állapotbsn.
A Csaba FC tehát elérte céllát, mert a csapat lerúgva nem tudott rajtuk oly eredményt elérni, mely híven reprezentálná a két csspat. tudását.
*
Egyébként a fiuknak Csabára való utazása sokkal Örömtelibb volt, mint a hazajövet, noha győztek. Szombaton reűci 6 húszkor volt az indulás |elezve az autóbusszal a Ceniráltól, de a Utazott Időre a csapat két közismert távalvó tagja BOhm és Farkas nem jelenlek meg. Már Indult az autóbusz, mikor a D.-ák-tér felől fsitOnt egy szaladó alak, aki mezil\'ábra húzott cipőben, hálóingben, hóna alatt kis börönddel, zakóval, télikabáttal stsrtolt az autóbusz felé.
— Várjatok, várjatok, ha van szivetek, — kiáltozta a furcsa alak, akiben a fiuk Farkast ismerték fel. Oyorsan megállott az autóbusz és Farkas már öltözőnek nevezte kl az autóbuszt, melyben pótolta hiányos toalettjét. Hiányzott azonban még mindig BOhm, aki csak akkor kászálódott elő a Fő utcára, mikor sz autóbusz már régen az állomáson volt. BOhm is hasonló helyzetben »olt, mint Farkas. Mit volt, mit fenni, — nekiindult nagy busán gyalog az állomásnsk, ahonnan szembe jOvő autóbusszal találkozott. Hirtelen mentő gondolata támadt. Megalkudott az autóbusszal és szólóba (azt mondják négy pengőéit) kivitte a kocsi őt Is épen az utolsó pillanatban, mert pillanattal később mér Indult a gyors.
Bakonyi, mint hipnotizőr...
Az ut Pestig igen jól telt. BOhm és Bakonyi gondoskodtak az a nsamble mulattatásáról, mi utóbbinsk külö-nösképen sikerült. Honnan-honnan nem egy alaposan berúgott gazda került a fiuk közé, akivel Bikonyl
hamarosan megállapodott és Kanizsától Siófokig remek síuggesztlós mu\'atványokat rendezett. Ai alig-alig plslákóló emberi Bakonyi ritka ölesen Palira vette és az egész kocsi vidám nevetésére nagyszerű médiumot talált benn;.
Pesten
már nagyobb gonddal kellett vigyázni r/juk. Egyik It, másik is titkári .néhány percre" lígni. Sokaknak szü.ője, rokonsága és egyéb édes kötelékek fűzik szivét a lőrároshoz és igy érthető, ha megszomorodott szívvel vették tudomásul az ordrét, bogy senki sem mozdulhat el most. Ma|<l mtess után. Tényleg, viisiaffléjövt Híger, Wilhelm Budapesten maradlak pár napig
Kiadó a Csaba fél pályája
Minta hogyan mondtam, nem is futballmeccs volt ez, hanem a csabaiak véres reváns szom|usága, ami! azonban nem tudtak eloltani, ugy, hogy most a negyedik helyről tekintenek vissza ,az éllovas Kanizsára, melynek (szerintük) nem is oly bi zonyos a veretlensége Ciabán."
El lehet képzelni, bogy mint szorongtunk ott egy páholyban valami nyolcan Kanizsaiak Nem is tudom, bogy kerültünk össze ennyien. A csapaton kivül a tréner a kísérő, a klub elnOke, én mentünk el, de ott egyszerre nyolcra szaporod unk. Ellőtt a kedves Schwelger Pi«ta is Szegedről, bogy drukkoljon a hazaiaknak. Akadt két ur, akik ott laknak és büszkén mondották, bogy kanizsaiak. Igy hát bár kicsiny volt a drukkergárda, nem Is maradtunk olyan nagyon csendbe. Szükség mutatkozott, hogy gúnyosan |elezzük a csabaiaknak:
— Pél pálya kiadó I - Erre |ött a válasz:
— Vegye kii — Misem maradiunk adósok:
— Eft a pályái? Nálunk a leventéknek is különb s "pályája.
Mikor aztán egv-nullal vége lett a meccsnek és köröttünk igen hangoskodom egy-két G"bi druVker, Oudenus báró, a KFC budapesti képviselője, aki szintén le|Ott erre a mrccsre, hangosan mrglegyezle (a pálya túlsó felén is meghilhalták):
— Az a fontos, hogy többet nem |övünk Csabára...
Mindenkiból egy nagy kérdőjel lelt.
— Igen, mert mi már előlépünk jövőre, Önök pedig ba jól megv, megmaradnak a negyedik helyen a b) ligában.
Ambulancia a félidőben
Mikor az első félidőnek vége vol», már mindegyik lábából csurgott a vér. A derék cssbslak olvsn elözé kenyek voltak, hogy a KFC még egy öltözőt sem kapott (Igaz, ők Is egy kamrát neveztek ki öltözőnek) és Igy a tribün híla mögött kellett egy gyors ambulanciát berendezni Egymás kezére OnlOHek vizet és ugy mosták le magukat. A kerítésre ülve pihtn\'ék ki fársdilmaikat. Ugy nézett ki ez a hely, mint a legnagyobb csaták hinterlandla, ahol a sebesülteket kötözték. Véres pólyák heverlek szsnaszét a földön és az egyik jobban sánlilott, lajgatolt, mint a másik. Fsrkas m*átta utóbb, hogy saját
fülével hilloKa, mikor a C*aba já-tékoiok megállapodtak az öltözőben, hogyelőb\'iEmterl.azlánőiei (Farkast) sjurjjk le, tntrl tőlük |önnek a súlyos homoák. Meg is tették Emberre\', de F. rkas kitolt velük alaposan. Hajdúra IS rárohsniak ketten, de Hajdú .kitért" előlük és utánna mlnd|árt szabadrúgás következett ellenünk...
Offszájd, offszájd I
Tényleg Bakonyi ét Farkas talán kétazer oflszá|dban álltak, Illetve a becíek rajuk ravaszkodták az off sza|dot. A tacsblrók leintették a lá-rrifcd\'sl. Di leintenek ezenkivül minden támadást és offszájd elmén öt tiszta helyzetben le kellett áll|on Farkas és Bikrnri Csaba kapu|a előtt. Báró üudensu annyira fel volt háborodva a csabai hitárbirók pár-loskodó hozzánemértéién, hogy kijelentette, feljelentési tesz ellenük a Szövetségben. Megérdemelnék.
Minden jó, ha a vége jó
tarifa a régi magyar mondás, ennek a vége psdig nagyon |ó és szép volt. Senklsem számított rá, de mikor hétfőn délután kettőkor b. futott a kanizsai állomásra a személy Pest felől, legalább
háromszáz sportbardt, Ifjú, leány várta a győztes KFC-t
és Kollartls belntésére háromazoros Éljen nel köszöntötték a csapitól, akiknek végtelenül jólesett ez a kedves fogadtatás. Valaki felkiáltotta a vonaba a fiuknak:
— Nem baj fiuk, csak a fő a két pont.
Igaza van. Még egy nagyobb meccs van hitra. A Pics—Baranya. Aztán a tObbi biztos. A Kanizsa FC a csabai csontzene dacára is bajnok lesz. _ _ (—n)
Dnnántnl valamennyi proflesapata gyözött
Ferencváros-Újpest dsrby döntetlenül végsAdStt — Hungária nagy gy&zelme — N. T. E. kikapott Péoastt
Somogy -Pesterzsebet 2:1 (1:0).
Rendkívül idegesen kezdődik a Játék, Somogy valamivel kevesebbet, de veszélyesen támad, Pesterzsébet védelme kiválóan funkcionál. A 44-ik perben henc miatt megítélt szabadrúgásból éri el Weisz II. révén gólját a Somogy.
A II.-ik félidőben szebbnél-szebb akciók mindkét részről. A 8-ik percben Csida szabadrúgásból élesen lő, kapus elnézi: gól. Pesterzsébet erősen támad és sikerül is Schlosser révén a 19 ik percben 8 méterről védhetetlen gólt löni. Pesterzsébet fokozza az iramot. Somogy visszaesik és a pesterzsébetiek nyomasztó fölénybe kerülnek. Már-mar ugy-látssik, hogy sikerül nekik kiegyenlíteni, mikor a biró a mérkőzés végét jelzi. Biró Anlalics.
Pécs-Baranya—Újpesti TSE 4:2 (1:1)
Nem nagy nivóju mérkőzés. Az első félidőben cgyenrangu ellenfelek küzdelme. A vezető gólt UTSE szerzi ürossmann révén I l-esből. Pécsbaranya Tomecz révén egyenlít. — Utána a pécsiek javára 11-es, melyet Csajka szenzációsan fog. A második félidő elején UTSE ellen II-cs, melyet Tomecz góllá értékesít. Utána ; Retek szerez gólt. 17 ik percben Baranya ellen 11 cs Roszkopf belövi. Ezután Ulse dön\'.ő fölénybe kerül, I de eredményt csatárai gólképtelen-\' sége miatt nem tud elérni. A -44-ik l percben Izsépi berohan golt lő és \' beállítja a végeredményt. Biró: Bar-
fos Jók voltak Ivancslcs, Palkó és Izsépi. Utseból Groszmann, Ányos,
Csajka.
Pécsi VSK—Nagykanizsai TE 5:1 (0:0)
Az NTE meg nem érdemelt súlyos vereséget szenvedett Pécsett. Az első félidőben az NTE teljesen egyenrangú volt, különösen védelme mü-ködölt jól. Ebben a félidőben Engel-leilert lerúgták és az egész mérkőzést végig statisztálta. A Il-ik félidőben arnatőrcsapiatunk csatársora teljesen szét esett a védelem nem birta a PVSK nagy ostromát, visszaesett és az ellenfél szép kombinatív játékkal egymásután éri el góljait.
Az NTI: egyetlen gólját Engelleiter egyéni akcióból szerezte. Az NTE bői jók voltak : Radics, Pápai, OyOrgy-deák, a csatársorból Hirschl (Csász) volt elsőrendű, azonban nem foglalkoztatták eléggé. A PVSK Jegiobbja Cigler és az egész csatársor. A PVSK játékán észrevehető Palkó trénerük munkája. Biró: Krebsz.
I. Liga eredményei:
Ferencváros—Újpest 1:1 (0:0), Hungária—33 FC7:0, Nemzeti—Vasas 4 : 3, Kispest—Bocskai 3 : 2 (2 : 0), Sabária—Bástya 2:1 (1:0), III. Ker.—Attila 3:0.
II. Liga eredményei:
Bak—Vac 1 :0, Turul—Erzsébetváros 2 : 0, Kossuth—Terézváros 2:1, Soroksár—Ékszerész 4 : 2, Rákospalota—Húsos 1:1.
II B Liga eredményei:
II. Kerület—Főv. Kör. 6:2, Józsefváros—Lipótváros 4:1.
Ifi. Levente mérkőzések eredményei:
Haladás Egyetértés 1:1 (0:1), 77 FC—Teleki 2 : 2 (0 : I), Kiskani-zsai Levente—Viktória 1:1 (1:0). Mindhárom mérkőzés barátságos.
----- Schwarcz Dezső harisnyái a
legjobbak.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 szazalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai KOzlOny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány felkutatása ellenében. Egyben felhiv-juk a Park-Szállodának lapunk más hrlyén olvasható hirdetésére figyelmét
Városi Mii Mozgója
Még ma, kedden 5, 7 és S órakor
I
\'.Fiatal szívek tragédiája 8jfetv. Fő\'zereplő: GR ETA MOSHEIM
A prémrabló
Cowboy-történet 2 felv.
li akadályverseny
Burleszk 2 felv.
Pátria Hiradó.
ZALAI KÖZLÖNY
1QQ8 március 6.
löZOASÜiíiB
\'L TŐZSDE
Az étlék\'özsdén bz irányzat lanyha voll. A spekuláció a népszövetség mostani ülé»én szóbakerdló magyar ügyek hatása alatt várakozó magatartást tanúsít, a külföld részéről pedig további eladások történtek, ugy, hogy az árnlvó zárlatig 2—3 százalékkal ciötkent. A lanyhaság leginkább a vezető bánya éa Ipari részvényekben Jutott kifejezésre. — Kedvetlen hangulat mellet\' a forgalom mindvégig szűk keretek köiött mozgott. Egy két favorit érték, mint a Szikra, Viktória malom, barátságosan tendáltak. A fixksmatozásu papírok piacán egy árnyalattal javult az irányzat, a forgalom azonban cterdes volt. A valuta és devira-placon lóllartott voll az Irányzat, egyedül Konatantinápoly volt egy árnyalattal gyengébb.
Zürichi zárlat
Mrta *M3\'/>, London ZS 3<1\\ N«*yo«i 3»Mti RiUmJ 73 37\'/*, Mll.no 77 4J, Madrid 3785, Anwtaiuaai JC9f0 Barltn IMIOWInn 7» 1 rt Solta 3 7»\'/i Prln IM9I/I, Vaué M20 Badepeal 10 85 Balgiád 9-1314, «.k-r-ti 3-19.
1 bidapestt Tízsde devizi-jt.: :ejs
VALUI AA AjuoII. 77 80-28 00 Baba k. 7»&0 7*80 Cmh k. 1080 16irt Ma k. 152 80 l&3 40 Diaál - -
Uoüár 869 00-571 CO ftiadab 22 56-22 75 HoU. 120 45 230-45 Laagyai b4 00-64 30 Lel a 48 3 53
Len
Un 80 35-30 55 Mái kJ l3«40-.,*>öű ScbW. 80JH0 70 Norvá« 151 9 >-152 55 Svá|d i lU>öO n> 20
• • LM 15 3 75 PwU 9040-0700
Ua VIZar
Arait. 229 72-230 32 Belgrád l0«3-li/06 ikrltn I4ÍJ7-IÍ677 Bukarest 3 4W 3 53 Biuaual 79 55-79 80 Kopenta.152 92 153 31 Oulo 152 07-152 47 Loadou 27 84-27*92 Milano 30 15 30 25 New)óik 570 80 2 40 Pázta 22 <8 U 53 Prága 1b 89-lö"9ö - 411-1.4
153 25 163 t>5 báoio. 25 8140 55 10988 18 M540-9695
Saufla
Stockii Varsó Wleu
Int«<•• Madrid
Terménytőzsde
Sua ttaaiv 76 kg-os 31-90-3115, 77 >|M 3225 ü24S, li 325>—
32 75 19 .g-o. 32 8 ) 3105 *0 kg-os 32 »3 -33 15, duninlull 7fi Jl\'75 3 95, 7 «o. 32-05 32 15 78 kg-ot 32 35 Í7.S5, \'9 »t-os 32 70—32 85. 80 kg-o« 32 80- »90. rota 30 55 3.173. takarni, áipn 28 5J-21 75 torarpa 31 00—33 00. «b 28 <9 29 50, angtrf 25 20 ?£ 30, Bniak\'jrpi 22 00- 22 25, repce 53-UO— 54*00
Sertésvásár
ratbaltái 30< 8 nalvböl eladatlanul visszamarad! — darab. fasórendfl 1 (12— 1 64, saedalt 1-58-1 61. szedett köxép 1 48-1-50, köunytl 1-36--1 40. elsőrandtl öreg 1-44- 1 48, mátodrenda 1-36—1 40. angol sflldő 1 5)— i 64. sxalonna nagyban 164 1-68, .aü 1-90-192, lebuaott boa 192 216, szalonnás lélsertés I M 196 Ai Iránysal lanyha.
liaija: felialai lyoaáa és Lapkiadó Vállalat lészríirtárwáf
Pelelős kiadó: Zalai Károly
krtMsrto teUrfoa i Nagykulxaa 7S. ax.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak és Ismerőseinknek, kik felejthetetlen haloltunk
Fekete litvánná Orbán Ágnes temetésén való megjelenésükkel és jóleső részvétükkel fájdal-
I munkai enyhíteni szivesek vol-I tak, ezúton mondunk hálás I köszönetet.
I iiz\' A gyászoló család.
APRÓHIRDETÉSEK
Aj apróhirdetések dija lüaaolg 50 fillér, minden további szó dl|a b fill. Vatár- és ünnepnap 10 szóig 10 fillér, minden további szó dl|a a fill. Srerdán és pénteken 10 szóig >0 fillér, minden további sió dija ■ fill. Cltnaso a minden vasU gabb belliből álló sió két szónak számíttatik Állást keresőknek 50<Vv engedmény át hlrdatéal 41/ altra í>,-i*nJe>.
Arany karkotó éra alvaazatt.
A Csengery ut — Zrínyi Miklós utcán, a Kaszinó tarkáig elveszett egy nól karkötő óra. karkötővel Becsületes megtaláló illó jutalom ellenében adja le Uengery-ul 23. szám alatt. 1126
Kiadó egy nagy udvari szoba konyhá val Magyar-utca 46. 1117
Fiatal laény elmenne gyermekek mellé, esetleg vidékre ls. - l\'etőll ut 2\'. Takács -1125
Héló és ebédlő és egyéb házi lelszere-lések álköllözködés miatt jután>osan eladó. Csengeti ntca 1., I. emelet. Megtekinthető 9-12 lg, d. u 2—"--tg I\'OO
FOaxarOxUt lorgalmas útvonalon lakással együtt átsdó. Érdeklődni Teleki ut 20. lehet. 1066
Földbirtokokra (5 holdtól, holdanként 70) pengólgi becslés nélkül, 35 évi amorllsáclrra, 7\'kamalalapon, az ország legnagyobb pénzintézetétől S nap alatt gyorafalyóaltéal Máaakrar 5—10 évig terjedő átmeneti kölcsönök. — Kia-Iparl hiteleket váltóra l2°ora szerzünk. — Váltóhltelt folyóslltatünk magán-pénabtl (legfeljebb 1 évi Időtartamra) liellkamairt, hitelképes kereskedőknek, ház-tutajdonosoknsk és Inlormádóképrs liszt viselőknek, magánosoknak — Ékanr-fadaaetre, az érték 800 r>-azonnal folyóslltatünk ,,Newrork"-Hitallroda, Budapest. V! Podmanlczky utca 29. (Válasz-bélyeg beküldendő.) 1092
Utazó kerestetik inezőgszdaságl gépek eladttára. Clm a kiadóban. 1129
Modem hálószoba bútor eladó. Sugár-u. 49 lt99
Komoly, feltétlenül megbízható Iradal munkaerő kl könyvelést, gyors- és gépírást tud, adja le ajánlatát a kiadóba .Hely-
beli cég\' jeligére
1130
■ Ollor Károly f\'őut 19. Elsőrendű llu gyermekruhs szal>ósága. -1118
Kiterjedt üzletkörrel rendelkező nagy blztozllásl vállalat keres UalotazarzS tlaatviaalAt. Személyes jelentkezés d e.
~ 10 l)eák-téi 2. 1128
Eladó Józsel főherceg utca 17. számú ház. Értekezni lehat József főherceg-utca 20. szám. 1121
Műhely áthelyezés!
ÉrtesHem a nagyérdemű közöl -fégel, a „H*j\'*>" vendéglő udvarban levő kovács és bognár műhelyemet mrgragyobbitV>, Király-utca 2. tz. .B>rány" vondétfiötidvarb: helysztem »t Szolid áruk, pontos munka. S\'ives párllogást kérek
Strebelovszky Ferenc
, ,i kocslgyártó.
Keveael használt
bőrfedeles hintó,
egy elegáns
nyitott hintó,
egy erős lőcsös teherkocsi
eladó.
Cím a khdóhlvatalbin.
Eladó
egy engedélyezett
tenyészbika.
Bővebbet
Kőbán József, Kacorlak 23.
10)1
Keveset hssznált varrógép jutányosán eladó. Clm a kiadóban. 1122
Tlazta, Ogyaa mtndanaalaány
felvétetik Kalch kantinosnál, Józsel lak-tanya. -1123
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
6jfc. luyiiH I!. iitjltttiif: Uduj-i. I.
Vtllal mindrnnrmü ruhafestést, vegytisztltást, gőzmosást mérsékelt áron. Elismeten elsőrendű munka. Hófehér, ttkörfényei gallértiutltái. Pllsséruzás. u; Gouvrérozás.
Szabó József
Szombathely, Kőszegi-utoa 44
(jyirl és raktáron larl: drótkerítéseket, tdskésdrótot, ágybetéteket, kaput, ajtót, Ssszeosukhaté vaságyakat.
4i] - Kérjen ajánlatot és árjegyzéket. -
Elsőrendű darabos mész, portland cement
és minden egyéb épitési anyag
a legolcsóbb napi áron
Nagykanizsai Fatelep és Épitési Anyagkereskedés
Telefon: 384. Várut 6. szám.
(a Trenscianubia gőzmalom melleit.)
Telefon: 384.
Tavaszi és nyári
ÖISZCS
DIVATLAPOK
nrgy választékban kaphatók:
Flschel Fülöp Fial
tig könyvkereskedésében
Nagykanizsán, F6-ui
GYÜMÖLCSFA
védelmi szerek (Enda, Almola, Dendrln, Nospraaen, Solbár stb.) • Oszők elleni oaávéaó szerek:
(l\'orzol, Tllántln, Orion, Rézgálic)
„Futor"
szénsavas takarmánymész németországi
f&zalék éa virág magvak Gazdasági vetőmagvak
Madápslaség i
(kendermag, hámozott zab, fénymag, édes repce, kerekrépa, napraforgó, tökmag stb.) Szemestengeri (nagy éa apróuemO), zab, árpa, kölea, buaa, tengeridara, atb. Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0B8ZÁ8 JÓZSEF Mkmskitotta
Nagykanizsa, Krzaébet-tér 10.
A bíróság mellett, oi Teleion: 130
MEGHÍVÓ!
Magán- vagy üzleti Űgyekbanl ula*l»ok alkalmával
BUDAPESTEN
a legkellcmeMbb otthont nyújtja a Icgelöayfeebb (altételek mellett a Kslátl pálvi \' - * ■
oldalival iicnbta levő
yaudvai érkaaáal
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Bnlapeit, TÚL, Baron-tér 10.
m«rt
800 o angadmányt kap
olol 1UI lap tlítu«l4|« ol<fó uobt áialakMI, IOd>o aagadményt kap
olcxt Síliftül álltokból (KIlQoA báli koaybi) B pangSt mogtakarit
•nlótlil kSltiáid, múl ifttof átiahil «zy p«c alatt i pályáiul varról.
Nálunk otthon • érzi magét I 11
EU6rMdO kUiolillál. ulfonua ciiláal |iUif Sajót érdaka
•un ilöajrSk tolyUn, bojy okvilUo rátumk uáll-|oo míg. — Klóméi ilobim«|tlndi\'éi íjánlito.
HAMU.
nagykanizsai fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 338.
Minden külön kOlfség vagy portó felszámítása nélkül elhelyez hirdetéseket
bármely bel- vagy külföldi lapban
Heklámterveket késxlt, uOvegei.
Pia káti rozást
vállal helyben és vidéken, b:l-vagy külföldön.
Nagykanizsa r. t. város mindennemű hirdetési Jogának bérlője.
Magyar Film Iroda rt. Budapest képviselője.
A Mígvar Királyi Be ügymlnisz-\'ériu.n forditó oszlályínik felvevő helye. Bármely nyelviől vagy nyelvre fordítást vállal és belügyminisztériummal hitelesittel.
Nyomatott a Délzalal Nyomda éi Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
88. évfelyam, 55. szám
Nagykanteaa, 1928. március 7, szerda
Ara 16 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Siarkeoatőság *» kiadóhivatal: Pó-ut 5. szám. Kaarthalyi ItflíkladóhivaUI Kossuth Lajos u 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetés! ára: egy hóra t pengő 40 Kllir
Egyetemes nemzeti tevékenység
A debrecxeni beszámoló beszéd külső politikai vonatkozásaiban európai visszhangot fog kelteni. D i belső politikai megállapításai is áijÍrják nemzeti életünket és vérkeringésébe u) kezdeményezést fognak önteni.
Bítblen István gróf a nemzet társadalmának összeforrása által politikai célkitűzéseiben már el is érte azt a legfőbb követelményt, hogy az ösazes siók egyesüljenek egy közös nagy nemzeti erőfeszilés érdekében. Az ö céltudatossága és kormányzati cselekvéscinek határozott irányi gyengítette a belső pártharcokat és letompította a világnézeti ellentéteket annyira, hogy ma már lehetővé vált az egészséges együttműködés kormány és ellenzék között. Ha tekintetbe vesszük, hogy a közelmúltban erre még gondolni is alig lehetett, azt kell mondanunk, hogy minden vonalon felébred a DCIDld javára kötelességeink hasznosításának pa-rancaot* tudata éa eljött az ideje annak, hogy távolabbi célok meg-közelítése érdekében belső társadalmi megértéssel kiépítsük szociális törvényhozásunkat és megvalósithaaauk gazdasági reformjainkat. Hogy ehhez mag legyen az alkalmas légkör, Banten István gróf a kormányzat kezdeményezéseivel kíván elöljárnl, az érzelmek között legtöbb ellentétet adó kérdésnek, a szabadságjogok kezelésének átalakulásával.
Belelentette Dtbreczenben, hogy a kormány a kivételes hstslmat, mely bizonj os téren számára még most is fennáll, meg fogjs szűntetni, mert vissia kívánja vezetni a nemzet közéletét a azabadaág|ogok terén abba az állapotba, melyben a világháború előtt Nagy-Magyarország volt. Bizonyos, hogy ezzel alkalmaasá lesz a belső politikai atmoszféra a haladást biztosító nagy közigazgatási és gaz-dasági reformok tárgyilagos átvila-tása és életbeléptetése számára.
A miniszterelnök felsorolta a legközelebbi szociális reformokai s ezek közölt első helyen szerepel az állami munkaközvetítés, a mezőgazdasági munkásság jsvára is kiterjeszteti öregség és rokkantság, baleset és betegség biztosításának törvénye, azonkívül egy korszert! szakszervezeti reform s a földbirtokreform immár befejezéshez közeledő keresztülvitelének kiegészitésa azzal, hogy továbbra is gondoskodás történjék az eladóvá váló birtokoknak a föid-mives kisbirtokosság számára való fenntartáaáról. A hitbizományok reformját azlntén a szociális feladatok körébe vonja a kormányzat. A tár-aadalml öaszeforrásnak szellemét pedig emelni kívánja a törvényhatósági közületek képviselőtestületébe bevont ujabb (árudalmi rétegek befolyásával, de ezzel is megszabadítani kivárj] az állami éleire nehezedő bü-
rokratizmustól a nemzeti életfunkciókat, hogy gazdasági vonstkozásban is a felfrissülés uj viszonyokat teremtsen.
A magyar gazdasági élet organizációjának sok hibái közül a miniszterelnök a legfőbbnek, egyik kórokozónak szt látja, hogy tulsok a pénzintézetünk. S ez a sok bank kevés üzletet lud kötni s ebből a kevésből próbál súlyos nyereséget huznl. Uj banktörvény megalkotását jelentette be, megreformáljs majd a részvényjogot Is, ujabb kamat-törvény lép életbe, hogy visszaszoiitsa azokat a
jelenségeket, melyek a nemzeti termelés rovására mennek. Az sutonom vámtarifi egyes fonlosabb tételeit Is revliló alá fog|uk venni. Mindezzel friss lélegzethez jut a társadalom, mely eddig azinle minden baját az adóterhekben kereste.
Siűkség van — mondotta a miniszterelnök — a községi adóztatás terén bizonyos kiegyenlítődésre, mert ezek fokozzák az állami terheket, amelyek ezldöszerinl az államháztartás egyensúlyának megbolygatása nélkül nem csökkenthetők. A köz jóléte függ attól, hogy mindenki
megélhetése biztosíttassák s erősödjék az ország, mely egy elzárkózó, sokszor ellenséges fronttal áll szemben Közép-Európában, mely gazdasági produktivumatt piacain nem akarja felvenni. Egészséges exportlehetőségek teremtésével segítünk msjd ezen a bajon s mindezeknek a belső politikai feladatoknak és közgazdasági reformoknak rövidesen jelentkező hatásaival állítjuk talpra Magyarországot, hogy minden külpolitikai szorongstlalásssl szemben biztosan haladhasson történelmi hivatásának egyenes utján.
Ma kerül sorra Genfben a magyar-román optánsok és a szentgotthárdi gépfegyverek ügye
Elmaradt a tegnap délutáni zárt ülés, melynek a szentgotthárdi esettel kellett
volna foglalkoznia
Nem leaz inveaztigáció, csak vizsgálat Genfben
Qenf, március 6
Az it nagyhatalom delegátusa ma délután 5 órakor ü! össze a szentgotthárdi ügy megtárgyalására. A bizalmas tárgyaláson a szentgotthárdi ügyön kívül szóbaker01 Kellog amerikai államtitkárnak a világbéke tervezete Is.
Elmaradt a délutáni zárt ülés
Oenfben a hétfő délután fontos tanácskozásokkal telt el. Az államférfiak sorban felkeresték egymást, hogy megbeszéljék a mai napirenden szereplő összes kérdéseket.
Walkó külügyminiszter Sclaloja, Chamberlain és Stressemann külügy miniszterekkel és Schubert német-birodalmi külügyi államlltkárra! tárgyalt, majd Benest kereste fel.
A mai nyilvános ülés napirendjén öt kérdés szerepeli. Stresemann a gazdasági bizottság munkálatairól terjesztett be jelentést. Titulescu különböző államok kereskedelmi és pénzügyi viszonyairól számolt be. Sclaloja a népszövetség védnöksége alatt kötött szerződések és egyezmények ratifikálására vonatkozó jelentést ismertette. Az |ülés utolsó tárgya az uj népszövetségi palota építkezésére vonatkozó jelentés volt. A zárt Ölésre a tanács az ülésszakok számának esetleges csökkentésétől Is tárgysorra tűzte. Délután egy óra már elmúlt, mikor a tanács végzeit a mai délelőtti nyilvános üléssel, igy, tekintettel az idő előrehaladottságára, a délutáni zárt illést nem tartották
meg. A legközelebbi ülést a tanács ho\'nap délelőtt fél 11 órakor tartja.
Brland a német álláspontot igyekszik megváltoztatni
Genf, március 6. Az indítvány körűi, mely Magysrország ellen fegyverszállítás elmén a vizsgálat megindítását sürgeti, — kompromisszum készül. I\'árisból azzal Igyekeznek Németországot engedékenységre bírni hogy a Rajna-vidék kiflritéaének esetleges elmaradását emlegetik. Brland Streaemannal folytatott tanácskozásán azt az érvel Is felhozta, hogy Németország gyauusnak tűnnék fel, ha most ugy látszana, hogy fél egy esetleges lnvesztlgáclótól.
Hogy kompromisszu ti e kérdés ben létrejön, sz biztosnak látszik.
Párisban veszített már fontosságából a szentgotthárdi ügy
Párls, március 6. Francia sajtó-tudósilók szerint a szentgotthárdi ügy háttérbe szorult és a delegálu-sok között kialakult az a felfogás, hogy ezt az affért nem szabad nemzetközi üggyé felfújni. Már nincs szó Magyarország ellen elrendelendő szankcióról, hanem valószínűleg az a kompromisszum fog határozattá emelkedni, hogy a lanács egy delegátust, minden bizonnyal polgárembert fog kiküldeni helyszíni vizsgálatra. ,
„A népszövetség netn tehet mást .
Párls, március 6. (Éjszakai rddló-jelenlés) A La Temps vezércikkében azt Írja, hogy Brland tárgyalt az
egyes államok külügyminisztereivel, igy Walkó Lajossal is. Ugyiálszik, hogy véglegesen még nem történt dOnlés a szentgotthárdi ügyben, de ba el is rendelik az Invesztigációt, azt csak jogi szempontból teszik és hogy a fegyverkezés elvéről szóló békeszerződési részt megóvják. A népszövetség nem tehet mást, mint elrendeli a helyazini vizsgálatot, mert ilyen komoly Incidens semmiesetre sem maradhat enélkül.
A Journal de Debats genfi levelezője szerint sz invesztigációt Stresemann és Sclaloja nem tartja kívánatosnak. Chamberlain nem nyilatkozott ebben az ügyben. Á\'landóan megbeszélések folynak az államférfiak közölt e kérdés felett. Valószínűleg ez a tanács csütörtöki ülésének niplrendjére kerül és azután már nem fog sokáig húzódni a dOnlés. Hogy a népszövetség tekintélyét megóvja, valószínűleg elrendeli a vizsgálatot Magyarország ellen. lnvesztigácló helyeit genfi vizsgálat Genf, március 6 Illetékes helyrőt szerzett hírek szerint a népszövetségben az Invesztlgácló-eilenes álláspont került felül. El fognak ugyan való sziniileg rendelni valami vizsgálatot, de az nem a helyszínen lesz, hanem Genfben s azon esetleg csak Tánczos tábornokot fogják kihallgatni.
„Németország nem engedi megalázni Magyarországot"
Berlin, március 6. (Éjszakai rádió/elenté.i) A .Neue Presische
KALAi KOZLONT
1928 márdui 7.
Zeitung" fenti jelenléte tzerint Németország elJIt tisztán áll a követendő ut a izentgottbárdl etetteI kapcsolatban. Ez a ctempétzétl ügy az marad, ami volt ét nem (ngedi Németország a maga rétiéről, bogy Magyarorttágo! újra megalázzák. Azért sem szabad az Inveszilgációt elrendelni, mert ez lenne a főpróbáji annak, amit kétőbb egy adott esetben a mi nyakunkba varratnak.
A héten véget ér Oenfben
■ gépfegyver-ügy tárgyalása
Páris, márcijji 6. (Éjszakai rddió-jelenlés) A Havat snjtóiroda genfi tudósítója tzerinl általános a benyo-mát népszövetségi körökben, hogy a gépfegyver ügyet gyorun el kell
intézni és el is intézik ét ez aligha foglalkoztatja a laníciot a hét utoltó napján ful.
Romániának nen kedvező a genfi légkör
Genf, március 6 (Éjszakai rddió-jelentés) Holntp, szerdán délután kerül a magyar op\'ánsok p?re a ta-nics ülésén napirendre. Mivel hosszú vitát várnik <bben a kérdésben, erre a délutánra már nem is tűztek ki semmiféle egyéb lárgypontol. Mindenki azon a véleményen van, hogy a népszövetség szerelné, ha etben a kérdésben m:g gyéréi vagy döntés törtérn! Eit szerelnék a románok Is, akiknek ugylá\'szik a mot\'ani légkör Oenlben nem a legkedvezőbb.
Nagy kertészeti, export, borértékesítés! és vizi beruházási prog-rammot dolgozott ki a földművelésügyi minisztérium
Az állatagéwaágOgyl javaslatot elfogadta • képviaelfiháx
Rudapaat, március 6 (Éjszakai rádiójelentés) A képviselőház pénzügyi bizottsága ma délután a fő.\'dmivcléaügyl tárca költségvetését tárgyalta. Varga Oibor kevésnek lari|\\ a tárca dotációját. Hingrzalja, hogy a falusi népiskolákat dl kell alakítani gazduságl Iskolákká, örffy Imre a többiormelés érdekében beszél.
Rublnek István kijelent, hogy amilyen örömmel lálta a kultusztárca költségvetésének emelkedését, de époly szomorúan látja a földmlve-lésügyl tárca költségvetését, mely szerinte csekély.
Kossalka János kevrs\'i a vízibe -rubázásokra fordilandó öfjzeget
Krudl Ferenc azt kívánja, hogy a MÁV a termelés szempontjából szállítsa le a tarifáját a teherforgalomban.
Mayer Jtnos föld* üvel&ügyi miniszter válaszolva az elhangzottakra kijelenti, hogy hive a tárcájához tartozó ügyek decentralizálásának éi ezzel a gondolattal foglalkozni kell. A tanyai kirendeltségek is ennek a jegyében Indulnak. Nagy kertészeti programmot dolgozott kl, de kell várni a megvalósítással, amíg lesz elég erre való pénz. A külföldi pia cok megszervezése folyamaiban van A traktor rendszer igen ajSnlatos a
1 többtermelés szempontjából.
A borértékesítés kapcsán megállt pilja, hogy a külföldi magyar borházak igen jó tzo\'gálatokat tettek ennek a kérdésnek. Végül kijelentette, hogy nagyszabású vlzlberuhd-zásl törvénnyel lép legközelebb a Ház elé.
A bizottság a miniszter beszéde után elfogidta a tárca költségvetését. Ezzel az ülés véget ér*. Holnap tárgyalja a bizottság a kereskedelmi tárca költségvetéséi.
A Ház ülése
Budapest, márciuí 6 A Ház mai ülésén folytatták az állategészségdgyi javaslat részletes vitáját. Á hátralevő szakaszok letárgyalásával a Ház a törvényjavaslatot részleteiben ls letárgyalta, majd hosszabb szünet után Rublnek István, az Igazságügyi bizottság elŐJdójs beterjesztette a szemérem ellen-^réió közlemények megakadályozása érdekében Oenfben kötött nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről tzóló jelentéit, metvre a Hiz kimondta a sürgőtségel. Á\'lér-tek ezu(án a mentelmi ügyek tárgyalására. A legközelebbi ülést hol nap délelölt 10 órakor tartják. Az interpellációs könyv felolvasáaa után az elnök valamivel kétóra élő t az ülést bezárta.
Gazdasági életűnk minden terén a forgalom emelkedéséről számol be a pénzügyminiszter XIX. jelentése
meg a mult év költségvetésében elő irányzott bevételeket
Budapest, március 6 A magyar kir. pénzügyminiszter XIX. sz. pénzügyi jelenlése az ország folyó évi január 31 iki hely zeíé\'ő! számol be.
A jelenlés ■ összefoglalja a jelen költségvetési év első felének részletes eredményét és kimutat|a, hogy az ál ami közigazgatás összes bevétele 67\'2 millió pengővel! haladta
A legnagyobb többlet a vám bevételeknél és a forgalmi adónál
jelentkezelt, aminek oka
kDI- és belforgalmunk emelkedése.
Január hóbtn az állam bevételi többlete további emelkedést mutat.
1 A jelentés Ismerteti továbbá az 1928 29. évi állami kö.\'ltég veiét adatait ét öttzi hasonlítja az előző évi kölitég-vefési esztendőkkel. * A jelen\'cgi esztendő kiadásai 114 3 millió, bevételei 116 6, az állami üzemek kiadásai 51.2 millió, bevé telel 51 2 millió pengővel Irányozta tik elő.
A népszövetségi kötcsönszámlán
január 31-én rendelkezésre álló egyenleg 69,916503 pengő.
A msgy. kir. posta, távírda és távbeszélő forgalma további emelkedést mutat. J nttárban kézbelilettek 30 627 000 közönséget, 1,301 039 ajánlóit levelel, 65 977 értéklevelet, 945 838 csomagot, 702 033 pottaulalványt. A feladóit táviratok azáma 262 620 (Lemben v.n 65 883 lávbetzélő állomét és 87 895 rádió berendezés. A pot a bevételi többlete J nuárban 1,373.009 pengő. Ujyanctsk emelkedett a vasúti forgalom.
J .nuárban a MAV 8.787 855 utast ét 1 497.402 tonm árut tzáiiitott. Bevételi többlete 312.406 pengő. A DSA 303 778 utaitéi 104.700 tonna árut izáilltott januárban. A
Nemzeti Bank
jegyforgalma lényegeaen ctökkem , amennyiben a jegyíorgdmi 193 millió, a ztlrókövetelések pedig 13-8 millió pengővei apadtak. A váltó-forgalomban la 2 2 millió pengő csökkenés állóit be. A bank alapizabályszerfl jegy fedezne 47 g millió pengő vol*. — Összesen 216.072.544 pengő váltópénz volt forgalomban. A poitatakarékpénztár-nál ét a budapesti tizenhárom legnagyobb pénzintézetnél elhelyezeti
takarék-betétek álladéka Januárban 17.008 millió pengővel emelkedett. Ugyancsik emelkedtek a folyószámla betétek ugy, hogy Január végén a takarék-beié ek 31.2% át, a folyószámla-beié ek pedig 80 9%-át tették az 1913. évi álladéknik. A magyar nagykereskedelmi Indexszám 135 maradt. A
létfenntartás költtégeinek indexszáma 113 ról 112 re ctökkent. Január folyamán a a fizetésképtelenségek száma emelkedett. Januárban összesen volt 34 ciőd ét 146 kénytzeregyeztég. Ugyancuk emelkedést mutat a nyilvántartott
munkanélküliek száma, de az egy év előtti helyzettel szemben 20.2 százalék csökkenés mu\'atkozlk.
Klebelsberg: „A legjobb nnmerns clansns az év-végi vizsgán való rostálás"
A felsőház közoktatásügyi bizottsága elfogadta a módosító Javaslatot
tartja helyesnek, hogy a nők számát korlátozza az egyetemeken.
Korányi Sándor báró arra mutatott rá. hogy az orvostan-ballgatók-nak 40% a nem Jár az előadásokra és a hallgatóknak caak 10-15o/o át lehet elsőrangúnak mondani.
Teleky Pál gróf a javallatot nem fogadja el, mert véleménye tzerinl nem volna azabad módosítani a numerut clausutt*
Tóth Károly szerint ■ numerut clautut csak ugy émé el célját, bi azt a közoklatáiügy reformja követné.
Glatlfelder Oyula nagy nemzetközi problémának tartja a kérdést Az éri kontingens megállapitátát külön fórumra kellene blznl éa a miniszter különböző érdekképvitelelek meg-hallgatáta után állapítja meg a felvehető hallgatók számát.
•■Berzevtczy Albert átmenetileg tzln-lén szükségeinek tartja az egyetemi hallgatók számának korlátozását, de nem helyesli a korlátozás mód|ál.
Klebelsberg Kunó kulluszminiizter megjegyzi, bogy a numerut clautus-tal járó legtöbb bajt az okozta, hogy a legtöbb helyen tzerencsétlen kézzel bsjtották végre a törvényt. Uj ból hangsúlyozta, hogy a kormány kényszerhelyzetben cselekedett és reméli, hogy olyan szöveget sikerül találni, ami elég szabadságot enged
a végrehajtásnál. A bizottság nagy többsége a javaslatot ugy általánosságban, mint részleteiben elfogadta.
Budapest, márdui 6 A felsőház közoktatásügyi bizottsága ma délelőtt tárgyalta a numerut-clausus módosításáról szóló törvényjavaslatot. Mátray Rudolf előadó után Klebelsberg Kuno gróf vallás és közoktatásügyi miniszter] kifejtette véleményéi, hogy miért szükséges a diploma prés megállítása és miért helyez súlyt arra, hogy csupán annyi egyetemi hallgatót vegyenek fel, amennyit tudományos páltán alkalmaztatni is lehet.
Nagy Ferenc a budapesti egyetem jogi fakultásának képviseletében szólalt fel.
Klebelsberg Kunó gróf válaszolva a felszólalásra kijelentette, bogy a legjobb numerus clausus-nak az első évvégl rostavizsgát tartja. Ereken a rosta vizsgákon tzigoruan kell eljárói. Ennek azonban csak ugy lehet tikere, hí a ünároknak ninct túlságosan sok haligstójuk.
Pelz Oedeon a budspesti egyetem filozófiai fakultásának képviseletében beszélt Félni kell attól, hogy a tanáil pályán néhány év múlva lul-produkció áll be és igy még szigorúbb korlátozásra kell számítani.
, A női hallgatók 1 zárnának korlátozását sürgeti.
Klebelsberg válaszában hangsu lyozta, hogy katasztrófának tartaná, ha minden foglalkozási ágra csak annyit nevelnének, amennyire szűk-, ség van, mert akkor a leggyengébbeket is alkalmazni kellene. Azt sem
Kérjen képes katalóqust
UJ F O It D-K () CS l K R ÖL!
az
Meli fi és
Pintér,
N mulassza el ment ek int etil mintatér meinkben az uf F O R D-kocsikat!
Ktpvií-let .\'a alValrís/railAt: ttuvu* íW\'fa!«S«. iVaqyltn iifz*a.
^ 2 n tn h n t h P 1 1/ Ford Motor ComPa»v O ^ O m V (I l n e t ?/. uut0rUdU képviselete.
1038. mircius 1.
Ei LM I ÖZ ONY
A Szociális Misszió-társalat első, csonka-esztendejének mérlege
Nagykanizsa, március 6 Egy esztendeje sincs még, hogy Nagykanizsa örömmel fogadta falai közé a Szociális Missziólársulajot, hajlékot adott annak és reábízta ennek a városnak sok-sok szociális baját, nyomorúságát. A gyökérverés ideje volt tulajdonképen az a nyolc hónap, ami a megtelepedéstől az 1927. év végéig eltelt. A szervezel megalakult, a Missziósház elkészült és benépesült, mégis a város társadalmába való beleilleszkedéshez, a szociális gondolatnak, hogy ugy mondjuk declimatizáiódásához is kevésnek hittük az első esztendő töredekes részét. Ennek ellenére mégis azt láttuk, hogy nemcsak a meghonosodás, az elhelyezkedés biztos fundamentumainak lerakása és a munka-terep igen széleskörű kiisme-rése történt meg ez alatt a rövid idő alatt, hanem a statisztika számadatai már végzet munkát, ebben értékes eredményeket és még értékesebb biztatásokat dokumentálnak.
Igy 1927. év végéig a szervezett nagykanizsai tagjainak száma 208-ra emelkedett, amivel együtt a .Keresztény Nő" c. folyóirat 163 család asztalára került oda. Jótékonyságra fordított a szervezett ez alatt az idő alatt 318 pengői. Pénzsegélyt kapott 19 család 25 esetben. Hivatalos fórumoknál eljártak a szervezet hölgyei a felmerült szükséghez képest 14 esetben. Állást szereztek 5 kenyértelennek. Útiköltséget kiutaltak I esetben. Menhelybe 4 gyermek utalását eszközölték, javítóba felvétettek 1 gyermeket. Házasságon kívül született gyermek törvényesltését kieszközölték 1 esetben.
Iratokat szerveztek meg arra szorulóknak 2 esetben. Házbért fizettek 5 szegény helyett, tandijat 2 gyermek után. Rendeztek 3 házasságot. Patronageban részesült 88 fiu és 18 leány. Ezek közül 5-nek szerelek keresetet, 21 et bocsátottak próbaidőre. Környezettanulmányt végezlek a szervezet tagjai 102 esetben.
Mindezt a szervezet felette szerény anyagi ereje birtokában végezte. Évi bevétele ugyanis tagdíjakból 752, egyebekből 682, mindössze tehát 1434 pengő volt.
A szervezet a Missziósházban ál-álandó napközi otthont tart fenn apró gyermekek számára. Május folyamán szociális tanfolyam volt a szervezet helyi és fővárosi 9 előadójának közreműködésével, átlagosan kb. 100 hallgatóval.
A szervezet égisze alatt alakult meg a Leányclub, amely már az elmúlt év folyamán sikerült kultur-délulánokat rendezett helyi előadókkal.
«
A most következő nagyböjtben a Szociális Missziótársulat egy üdvös gondolat megvalósítását határozta el. Minden vasárnap délután — a szer-
vezet más-más hölgy-lagjának felügyelete melleit — egyszerű, tanító és szórakoztató műsorral, kézimunkafoglalkoztatással vasárnapi cselédotthont nyitanak meg a tisztességes uton megmaradni akaró háztartási
alkalmazottak számára. Ez a cseléd-patronage városunk egyik igen elhanyagolt erkölcsi rákfenéjét lesz hivatva idő multán, ha nem is teljesen orvosolni, de legalább enyhíteni.
Kállay Tibor is szükségesnek tartja a forgalmiadó körüli viszás-ságok sürgős és végleges kiküszöbölését
Nagykanizsa képviselője üdvözölte az OMKE gyűlését
Nagykanizsa, mérciul 6
Tegnapi számunkból anysg:orló-dás miatt kimaradt az a levél, amit dr. Kállay Tibor v. pénzügyminiszter, Nagykanizsa országgyűlési képviselője intézett Blankenberg Imréhez, a ntgykanizsa! OMKE elnökéhez abból az alkalomból — hogy az OMKE a vasárnapi taggyűlésre meghívta városunk képviselőjét Is, aki azonban más irányú fontos elfoglaltsága miatt nem tudott vasárnap lejönni Nigykanlzsára. — D-. Kállay Tibor levelét ma módunkban van teljes terjedelmében leközölni. A levél leghívebben tükrözteti vissza a képviselő álláspontját a forgalmiadó rendszer tárgyában és összhangban van a nagykanizsai kereskedelmi és ipari világnak a most vasárnapi értekezletén kifejezett elvi álláspontjával. A levél szövege a következő : .Nagyon szépen köszönöm az értekezletről szóló értesítést, nagy sajnálatomra azonban nem tudok lemenni — bár szerettem volna részt venni azon, — mert Pécsre kelleti utaznom.
Megjegyzem, hogy a forgalraladó ügyében az az álláspontom, hogy a msgam részéről is szükségesnek tartom egyrészt azt, hogy
azok a zaklatások és nehézségek, amelyek a forgalmiadó kezelése kör01 mutatkoznak, ml nél előbb véglegesen ellmlnál tassanak,
másrészt egy olyan szisztéma állapít-
tassak meg, i mely a jövőre néne elkerülhetővé teszi az ilyen jelenségek felmerülését.
Az E_ységespánban több értekezleten fzóváléletelt immár sz a kérdés és u([y a pénzflgymlnlsiter ur, mint a/ államtitkára a maguk részéről kilátásba helyezték egyrészt az\', hogy
a fázisrendszer ott, ahol le het — fokozatosan bevezetni óhajtják.
és igyekernek másrészt mindent megtenni rbban a tekintetben Is, hogy a végrehajtás körül lapssztsl-haló visszásságok megszűnjenek. Ufy, hogy én remélem, hogy a ke-reskedöviiágnak ez a megmozdulása, amelyről N gykanizsát Illetőleg is hírt adott, eredményt fog felmutatni sbban a tekintetben, hogy a forgalmiadó kezelése és rendszere — már amennyiben az egyáltalán lehetséges ugy alkották meg, hogy a jövőben panaszokra minél kevesebb legyen az ok.
A magam részéről Is közreműködtem és közre kívánok működni abban a tekintetben a jövőre nézve Is, hogy ez a kérdés mielőbb és kl-elégitőleg renJeztessék.
Amidőn az értekezlet lefolyásához és eredményhez a legjobb sikert kívánom, kérem, mint az egyesülés elnökét, méltóztassék üdvözletemet az értekezletnek tolmácsolni. Szívélyes üdvözlettel
kész híva Kállay Tibor dr."
A kanizsai KANSz üdvözli a miniszterelnököt az egyke elleni akcióval kapcsolatban
Nagykanizsa, március 6
Ismeretes Huszár Károly országgyűlési képviselő, v. miniszterelnöknek ama hatalmas beszéde, amelyet a képviselőházon 1927. évi december havában az .egyke" rendszer térfoglalása ügyében tartott. Isme retes Bethlen István rninlszhre^nőknek e beszédre adott válasza is, smelyben az egészséges nép-szaporodás kérdését a nemzeti lét legfontosabb kérdésécek mondotta és az „egyke" elleni küzdelem eszközei közölt a közszolgála 1 alkalmazottak családi pótlékának emelését is, mint olyat jelölte meg, amit az llletmé nyek emelésénél sorrendileg az első hely Illet meg.
A közszolgálati alkalmazottak nagyválasztmánya mult év december hó 30 in taitott ülésén az üggyel fog-
lalkozva, azt határozta, hogy a miniszterelnököt ezsikalomból üdvözli, az .egyke" elleni küzdelemben közreműködését lelalánlja és adatokkal mutat rá a gyermek-létszámnsk a közszolgálati alkalmazottak családjsiban is ujnosan észlelhető csökkenésére s a sürgős segítség szükségére, ugy s családi pótlék, mini a nevelési járulék emelése s általában a tényleges és nyugdíjas alkalmazottak, valamint az özvegyek és árvák járandóságainak emelése szempontjából. A miniszterelnökhöz ebben a tárgyban intézett felterjesztés másolata megtekinthető a KANSz helybeli törvényhatósági választmányának főtitkáránál, dr. Tholway Zsigmcnd pósta-főnöWiíl, a pós\'apalota főnökségi irodájában a hivatalos órák alatt.
A „Rabmadár"
Az első cserkész operett előadása Keszthelyen
Ktuthaly, március 6
Tulnölt messze a sablonos műkedvelő kereteken és Ztls kulturális eseményévé magasodott a keszthelyi premontrei gimnázium ifjúságának szombaton és vasára*p előadásra került cserkész-operettje.
Az előadás nevezetességéhez tartozik, hogy az első cserkész-operett előadása volt ez.

Nem véletlenen mult, hogy a magyar iljuság irodalmi, und és szini törekvéseinek ez a művészi találkozása épen Keszthelyen debütált.
A keszthelyi glmcázium, amely tanulmányi eredményeiben (az országos középiskolai versenyek által Is igazoltan) egyik vezető Intézete a magyar vidéknek, első helyen áll az ifjuiág egyéblrányu szellemi nevelése, elsősorban a zene- és ének-oktatás terén is. A keszthelyi gim-názlsták zenekarát és énekkarát már régóta nem lehet az iskolai karoknak — elég helytelenül — kijáró lekicsinylő gesztussal elintézni. Ilt már nemcsak relatív értelemben beszélhetünk teljesítményről, hanem a legzordabb kritikusnak is meg kell állnia ezeknek s gyerekeknek a produkciója elölt. Meri u s produkció bizony túlnőtt már s vállveregető elismerésen. Túlnőtt azért, mert igen komoly és igen alapos munkán épült fel s boxzá való készültség. Épen ezért klbirja a kritikát abszolút teljesítmény dolgában Is.
Az ilyen kritika bizonyára nem minősítené hibátlannak akár az ének-, akár a zenekar munkáját (Ezt egy folyton változó összetételű Iskolai kartól sohasem is lehetne várni) De mindenesetre nagy jelentőségű a tény, hogy vidéken van iskolai ének-és zenekarunk, melynek munkásságával komoly kritikai szemmel is lehet foglalkozni.
Euel pedig Magyarországon ma kevés hasonló Intézet dicsekedhetik.
A cserkész-nevelés Is a legremény-teljesebb fejlődés iramát mutatja a keszthelyi gimnáziumban. Ez a szellem pedig sz alkotó munkát, értékek gyü|lését, a magyarság testi és lelki többtermelésének programját jelentL
Általában véve az Ifjúsággal sz Iskola-padokon lul való törődésnek olyan intenzitásávsl találkozunk sb-ben az Intézetben, hogy amellett nem volt meglepetés sz a nagyszert! siker, univel s keszthelyi gimnázls-ták a hatalmas zenei, ének és színpadi készültséget, rutint és a vállalkozás nem kevés bátorságát igénylő operettet elsőnek sz országban színre hozták.
A mull eutendök diák-koncert|el ulán épen ezl vártuk s keszthelyi gimnázls Iáktól.
És ők fényes eredményekre váltották sz előttük járt sok várakozást. *
A Hungátla dísztermében volt as előadás. A terem mindkét estin szorongásig telve, A város és |
ZALAI KOILONT
J__
vidék öitzes notabllltásal, kOzélell és lársadalmi klválótágal végig kacagták, könnyezték és tapsolták a csupa üdeséget, derül sugárió, a fiatalság minden ambíciójának lendületével nyújtott előadási. ♦
Az operett szOvegél Pohárnok Jenö Irta. A cserkész-lélek miuden bontakozó energiája benn feszül ennek az operettnek meséjében. A cselekmény nem véíz el dekoru nokhan, banem erkölcsi tanulságával végig kíséri a külső pompa sokféle variációit. A frisseség, változatosság, egészséges — bár iit-olt klisé erös — humor, gazdag jelenetezés, ökonomikus szerkezeti elosztás emelik az elsó cserkész-operettet a mai operett-irodalom úgynevezett slágereivel legalább Is egyenló Irodalmi és színpadi értékűvé.
Ugyanez még teljesebb mértékben áll az operett zenéjére, melynek dr. Klempa Károly és dr. Szalay Albin a szerzője. Mesteri, hivatott kézzel nehéz feladatot oldottak meg : a mai közönség-Igényeket egyesítették a cserkész-szellem Ízig-vérig migya-rosságával, lírai lágyságot a pajzán eleventég^el, a jazx-bind sajátos dinamikai effektusait a magyaros motívumokkal és a magyar zene
gondolatmenetével.

Az előadás maga rendezésben és játékban leljeien nélkülözte a megszokott műkedvelő fogyatékosságokat. Valahogyan Igazi színházban érezte magát a szemlélő, aki sokszor lehetett volna megelégedett egy-egy színházi estéjével, ba hivatásos színészek annyi ambícióval, annyi pontos összetanultsággal, annyi gondos és jó alakítással szdrikozlatták volna. Hadrovlcs Qlii, komoly, disztingvált grófnője, Erdély Jolán kabinet-alakítása (nevelőnő), Polgár Etus és Waller Annus konteszel (c pompás tennlsz-tánc) megérdemelték bőven a sok virágot és tapsol. A férfi-főszerepekben Károly O/ula és Schwendt Endrr, komikumban a jó-bangu, jótáncos és meglepő rutint mutató Hadrovlcs László (Upman kapitány) és a kinal szolga, Pintér Sándor vitték a pálmái. A legsikerültebb epizód-szereplőn voltak: Szeless István (pedellus, kéiőbb csősz), Balázs Vilmos (igazgató), Sümegh László (tanár), Schmilliár, Marton, üelencsér, Reiichl Rafael, Bárd Endre, a diákok csoportji, (köitük Horváth József volt a hanga dó).
Prózában, énekben, táncban, ösiz-Játékban, az operett-siinpad legnehezebb dekoratív jileneteiben Is pompásan állla helyéi a gimnazists-gárda. A rendezés meglepetéi számbi ment gizdagiágával, ötletességével és — alig hinné, aki nem látta — hibátlan gördülékenységével. A betanítást Szerecz Imre dr., a színpadi rende-
zőit Jakab J, a gimnázium,premontrei tanárai végezték. A zenekart természetesen a szerző: Klempa, az énekkart hasonlóképen a szerző: Szalay dirigálták.
A publikum a három szerzőt, a betanítót és rendezőt nemcsak lelkes óváclókkal, hanem virág-özönnel is ünnepelte. (bl)
_____10CB márcfas 7.
kutyákat botokkal vedék agyon, csizmását kokkal taposták széjjel. A macskákat zsákokba tömték és addig ütötték mig a zsákokban nem moigott semmi. Az alávaló kegyetlenkedés orgiája volt sz egész. És emellett a veszettséget nem Is tudták kétségen felül megállapítani. Ezt az esetet aztán Speyer Vilmos egy elbeszélésben doldozta fel, amelynek elme: A tertla (V. osztály) küzdelme, egy regény, amely Berlinben Rowohlt kiadásában jelent meg. Az eietröl pedig széles Burgenlandban máig Is beszélnek. A történt gaztettet a donnerskircbl ku-tyamészárlásnak nevezik.
.Az emberek nyomora addig fog tartani, ameddig az állatok nyomorúsága és megkínzása égbe kiáll. És az a megtorlás, amelyet a sors a véJtelen s szenvedő kreatúrák nevében gyakorol".
A ni viszonyaink ugyan nem annyira borzalmasak. De hi jelen lehetnénk a vágóhídon végbemenő klvégzéieknél, vagy ha végignézzük az u\'cán a gyepűnek kulyafojloga-tásait, találnánk elég kivetni valót. Reméljük, hogy ezek az állapotok meg fognak szűnni, mihelyt a nemrég megalakult Állatvédő Egyesület megkezdi működését. Ei meg fogja találni a módjtt annak, hogy az állatkínzásban eldurvu I embereket féken tirtsa, a közönyös lelkek nemtörődömségét leküidje és az állatokat a közönség védelme alá helyezze. Dr. Villányi Henrik.
Mmáp^a
* laaytanissal. msUorologlal m«g-flgyeló (•UoléMk ■ Ktddai * MmérJk-1,1 Reggel 7 órakor +3 4, déiutia 3 órakor -f04, Mte 9 órakor +6*3.
Ptlhéui-. Egész nap borult égboltozat.
SMrdny i Egéaa nap Délkeleti u4J.
A MotaorolOKlal Intéxet leMotéM •«-rlnt részben telhói, enyhe Idő, legfeljebb keleten él|ell faggyal ét nyugaton esetleg kevéa eaovel.
= Slnger gépselyem mindenféle színben kapható. Slnger varrógép fióküzlet Pö-ut 1.
Ozletáthelyezés.
Tisztelettel értesítem a n é. bue-vásárló közönségei, hogy üzletemet
a piaci hngbédéba
helyeztem ál, melyet a mai napon nyitok mag, ahol aiUndóan friss eltörendő kóser marba- és borjúhúst fogok tartani. S/lvrs pán fogást kér
tisztelettel Sattler Oyula
n« mészáros.
Nagy írók az állatvédelem eszméjéért
A modern kor fisszsfog
Borzalmas kutya-maoaka
Nagykanizsa, március 5
Dereng, ni kezd, egyelőre ctak az érzékeny lelkű emberek lelkében, bogy a hoizánk szegödőit állalvilág ellen elkövetett brula\'itásokat évszázadok, sói évezredek szankciója sem leszi jogosulttá.
A bibliának azt a mondatát: .uralkodjál minden lényen, amely él és mozog a földön, vagy a levegőben", ugy magyarázta a kullurá t és kulturálatlan ember egyaránt, hogy a Teremtő adta az ember kezébe azt a hatalmai, hogy az állattal rosszindulatú ösztönei szerint is elbánhat, kénye kedve szerint sanyargitva a izrgény állatokat.
Evvel a felfogással szemben mint a medern világfelfogás uj kirobbanása jelentkeznek lürüen a világ sajtóban az ál\'a\'véde\'em érdekében közzétett felhívások, rőt egész tanulmányok igen jeles írók tollából. Persze a szerencselesök, önzők és (ápolók nagy lömege futólépéssel menekül el az ilyen állatvédelmi eszméktől. Annál intább tokra kell értékelnünk, hogy a mi sokszor elgáncsolt Ktinirsi városunkban megmozdult a lakosság lelkiismerete s hatalmas megnyilvánulásban állást foglalt az állatvédelmi eszme mellett.
A bécsi reprezentatív sajtóban Lothár Ernst és Salten Félix tollából két tanulmány jelent meg .ember és állal", .állat él gyermek" címmel.
.Nem gondolunk arra, mondja Ixthár, hogy azok a lények is szenvedne\'\', akik nem tudnak panai:-kodui,
De a néma szenvedés a legborzasztóbb.
Azért idöazerű voln«, hogy a némaságnál ne álljunk meg. Majdnem mindenütt, mindenek előtt Angliában, amely kuliura tekintetében a nemzetek élén halad, már régóta megérlelték azt a kezdetleges erkölcsi kötelezettséget és az első állalvédelmi törvény óla, amely 1822-
sz állatkínzások ellen -méazérléa Burgenlandban
I ben jelent meg, rendeletet rendelet követte, amelyek alaposan neki mennek az emberi durvaságoknak s minálunk csak a hihigási törvény intézkedik, hogy, aki nyilvánosan botrányt okozó módon állatot kínoz, vagy durván bántalmaz, úgyszintén aki az állatkínzás ellen kiadoll rendeletet avagy szabályrendéletet megszegi : nyolc napig terjedhető elzárással és száz forintig lerjedhelö pénzbüntetéssel büntetendő. (1879: XL. I. c. 86 § a )
Milyen klméleteien bánik ez a szakasz a járókelők lelki egyensúlyával, akiknek nem szabad semmi körülmények közt megbotránkoznak. Gyengéden védi klhágásl törvényű ik a sétáló közönséget. De hogy az állatvédelmi szakaiznak az állatokat kellene védeniök, arra kevés nyomatékot helyez.
Állatkínzást nem csak az követ el, aki az állhtot bántalmazza, hanem az It, aki az állattal rosszul bánik.
A bántalmizásnak tehit nyilvánosnak és megbotránkoztatnak kell le-tnie. Aki tehát állatot bántalmaz, amikor más azt nem nézi, vagy nem botránkozik meg, ai nem követ el állatkínzást".
íme, mi teszi szükségessé az állatvédelmi intézményt: a klhágásl törvény hiányossága, amely védtelenné teszt szokat az élő lényeket, amik ellentmond is nélkül segítik, kisérik az embert és szótlanul érte meghalnak. Aki az állat jogát védi, védi az ember Jogát is.
— Egy pár hónappal ezelőtt, — Írja Salten Pélix a N-ue Prde Presse február 26 iki számában, — Donners-klrchben, egy burgenlandi faluban, gyalázatos bűntényt követlek el. A falu álllatorvosa az állítólagos veszettség miatt az összes kutyák és macskák kiirtását rendeltette el. Erre a vérengzésre a falu ifjúságát használták fel, amely a lakótok ládára követte el klntátslf. Az összeterelt
NAGY TAVASZI CONFECTIO VÁSÁR
WEISZFELD ÉS FISCHER
divatáruházában, Erzsébet királyné-tér I. az.
Mofiorb Általi u legújabb divatú női kabátok, férfi- és nöi-szövetek, kész tavaszi nÖi ruhák rlctjCrKGZlcK és blousok a legolcsóbb ártól kezdve. # Óriási választék szőnyegekben.
n4*dut
7.
/
Csütörtökön Zalavármegye kir. tanfelügyelője tart Hceális előadást Nagykanizsán
Változások ■ lloeálla •Ifiadáaok sorrendjében Nagykanizsa, március 8 A Zrínyi Irodalmi éa Mavésieti Kör Hceálls programji, ha la\'án n»m li ai előadások arámii, de azok értékességét tsklntvr, mludenaielre fe-
ZALAI KÖZLÖNY
lű\'mulja u elő»ő esztendők baaonló programjait. Bizonyltja a liceilit cél egyre lobban való megközelítését az a (éoy l», bogy minden egyea előadás nufolt bázak mellett folyik le, rclg egy kéi éve még megtörtént, hogy érdeklődés hiánya miatt a legnevesebb előadó sem tudta megtartani előadását.
Március 8-án, csaiOrtőkőn délután fél 7 órai kezdettel (ezalkalommal kivételesen hétköznapon) vitéz dr. Barnabás István, Zalavármegyének igen széles műveltségű és ragyogó előadóképes ségű lar.felOgyelője tart előadást a koreai filszlgetrU. Az elő-
adó illusztris személyén kivül gazdagabb műsor Is Ünnepivé teszi ezt az elősdást. Kumperthné Helbek Irén Végvári verset szival. A Vas- és Fémmunkás DilárÖa Lthrmann Ferenc vezetésével és a polgári iskolák vegyeskara Kelting Ferenc vezetésével három énekszámot adnak elő. Belépés díjtalan.
Vásárnap nem lesz liceális előadás, mert J0\\ ö esd őrlőkön, március 15 én hazafias ünnepély lesz. A március II re tervezett előadást dr. Szabó Z>igmond Járási tisztiorvos április 1-án fogja megtartani.
Márciui 25 én Surányt 0;ula Miőkereskedelmi iskolsl tanár helyett aki olaszországi tanulmányi kirándulásra indul növendékeivel) Marosi Qéza felsőkeresk. iskolai Unár fog előadni a kereskedelmi mérlegről.
laxlahnar András
Hunyadi János
termésxetea keaerOviia
már kis mennyiségben biztosan hat, az adagot nem kell fokozni. Utánszoru-láa nem áll be. Tartós fogyasztás mellett sincs kellemetlen mellékhatása.
A Vörösmarty-ntcai lakatos és feleségének históriája, akik egy öreg vakembertől ellopott pénzen araninezl szép napokat rendeztek
Prémesbunda és selyemharisnya, kirándulás szánkón és cigánymuzsika melletti dáridó: a szegény vakember pénzén — Egyed Béla récsel esete Medvenlcs-apó összekuporgatott pengőivel —
börtönre
A Vörösmarty-utcai házaspárt Nagykanizsa, március 6 I
Egyed Béla nagykanizsai Vörös-marthy-utcai lakatosmestert sokan ismerik Nagykanizsán. Gépészlakatos I minőségében sokszor ki szokott volt I menni Récse községbe is — ahol sokat foglalkoztatták. Igy ismerkedett meg Récsén Afo/ve/i/rs-apóval, egy 70 éven felüli teljesen világtalan öregemberrel, akinek kevés összekuporgatott pénze volt, amit szegényes asztalának fiókjában féltve őrzött, hogy minden eshetőségre legyen.
Medvenlcs-apó 440 pengője
Medventcs-apó veje Rajkó Oyörgy újév napján meglátogatta az öreget, akinek akkor 440 pengője volt a fiókjában zsebkendőbe kötve. Rajkó megolvasta a pénzt éa visszatelte az asztalfiókba.
Történt néhány nap múlva, hogy Rajkó megtátogatta világtalan apósát — Egyed Béla kiment Récsére és többek között meglátogatta Medve-nics-apót, akiről tudta, hogy van néhány ,utolsó garasa" és azt asztalfiókjában őrzi.
Egyed mester remekel...
Egyed részvéttel érdeklődött az öreg vak ember hogyléte felől, azután, mikor az a kályha felé ment és ott leült melegedni, zajtalanul telemelte az asztal lapját, belenyúlt a fiókba és egy fogással kivette a zsebkendőbe csavart pénzt — amit
évi
Ítélték
egy egy
zsebrevágolt. Egyedi oly ügyesen és zajtalanul végezte műveletét — hogy beilleti „remek"-nek. Medvenlcs-apó nem hallott semmit. Egyed még néhány pillanatig kedvesen elbeszélgetett az öreg emberrel és azulán zsákmányával a zsebében elbúcsúzott tőle. Ugyanakkor Egyed felesége született Horváth Anna Medvenics tőszomszédságában dolgozott egy házban. » Kettesben, a férj és feleség
Egyed Béla, akinek a zsebében már égett a pénz, bejött Nagykanizsára, ahol első ulja az „Utolsó garashoz" címzett vendéglőbe vezetett, ahol a szegény vak ember utolsó garasait folyóssá tette. Itt szerzett pompás hangulattal azulán folytatta útját a Kispipába, Magyar királyba és a többi vendéglőkbe. Itten csatlakozott hozzá már az asszony is. Folyt a muri, a duplarumos tea, a bor. A vak ember pénzéből futotta. Kellemes társaságot is kapott a házaspár — Egyed bőkezűen tartolta. Ur voll, aki leereszkedőleg megbor-ravalózta a füstös Ácsi primásl.
Egyed klstafirozza asszonyát.
Azonban Egyed nem feledkezett meg jóban-rosszban hűséges bajtársáról, az asszonyról sem. Az egyik Uzlelben prémesbundát vásárolt, a másikban selyemharisnyát a harmadikban napernyőt. Amikor élelepárja
igy kellőképen ki volt staffirozva, isméi folytatták a szép araujnezi napokat. Szánt hozattak és azzal egy kis társaság elment a Kis Sörházba, ahol folyt a dáridó, szólt a nóta. Mig az ellopott pénz csak ugy elpárolgott, mint a kámfor. A szegény vak ember összekuporgatott .utolsó garasa*. |
Üres az asztalfiók Medvenlcsnél
És egy napon, amikor Medvenics-apónak pénzre volt szüksége és felnyitotta a fiókot — azt üresen találta. Az öreg gyanút fogott, amit a csendörséggel közölt és ezen a nyomon csakhamar rátaláltak a Vörös-marthy-utcai Egyed mesterre, aki a hatalmas bizonyítékok láttán beismerte, hogy ő voll a vak-apó tolvaja. A nyomozás során kiderült az is — hogy Egyedné Horváth Anna Is tudott férje remek-müvéről. Igy mindkellő — ahogy ez házaspárhoz illik — összekerült. Mindkettőt átadták az ügyészségnek.
Egy egy évi börtön
Most voll ebben a bünperben a főtárgyalás a törvényszék dr. Mut-schenbucher tanácsa elölt. A férfi itt is mindent beismert, csak a nő nem akarta elismerni, hogy tudott férje lopásáról. Számos tanú kihallgatás után a törvényszék este 8 órakor hirdette ki Ítéletét. Egyed Bélát lopás, feleségét Horváth Annát orgazdaság bűntettében mondotta ki bűnösnek és ezért őket egyenként 1 — 1 évi börtönre és 3—3 évi hivatalvesztésre Ítélte.
Miután mindkettő megnyugodott az ítéletben — az jogerőssé vált. És Egyed Béla és felesége a rövid Carnevál után megkezdték a hosszu-ho8szu böjtöt. Ugy, ahogy ez egy házaspárnak jóban-roszban illik: együtt, csak nem közösen.
Szegény Medvenics-apó csak a zsebkendőt kapta vissza a pénzből.
lozeószmHÁZAK
Városi Színház Mozgója. Ma
szerdán é« hoinep csü önöson es e 5. 7 és 9 órakor „A Mső tízezer", drsma 8 fdvonáaban. Főz.r\'niök; Rimon N jvarro és Alice Terry „Á laikerl a szalonban*, buietik 2 frWonásban. .Tévedni asszonyi dolog*, burleszk 2 felvonásban, Oiu-mont Hir>dó.
= Rádió-alkatrészek, Polhps lámpák, h-ng\'Sau DrszéiOk, telepek, t-jhaPgatók olcsó árban Szabó Antal sponüzletében.
NAPIHÍREK
patkányirtó
húskonzerv
250 gr. I P. »0 flll., 500 gr. 8 pengő. DiniVil baktériumos
KAUiAAll PATKÁHYIBTÓ
huaklvonat
2:0 gr. a P. 50 flll., 500 gr. 4 pengő.
Kapható nslisdan gyégyusr-tárban ás áregárlákan.
napirend
Mároius 7, uarda
Római katolikus : Aqulnól T. Protaat. Tamás. Izraelita: Adar. hó 15 S. P.
Nap kel reggel fl óra 30 perckor, nyugszik délután 17 óra 53 perckor.
m
Városi Színház. .A felsó tlzerei*, dráma 8 (elv. .Állatkert a szalonban\' és .Tévedni asszonyi dolog", burleszk 2—2 felvonásban. Qaumont Híradó.
— Szemle a Kanizsa környéki trachoma-vldéken..Dr.M>xer János egészségagyi főfelügyelő, dr. Thassy Oábor vármegyei tiszti főorvos és dr. Szabó Zsigmond Járási tiszti főorvos mint szemész sxakoivoasal bejárták a nagykanizsai és letenyei |árás trachomával fertőzött községeit A szemle eredményeképen az a nézet alakult kl, hogy a nagykanliaai városi közkórház szemészeti osztályának megépítése most már halasztást nem tűrhet és ke\'.l, hogy a szemosztály még ezen évben elkészüljön. A kiküldőt! egészségügyi főfelügyelő a népjóléti miniszter figyelmét felhívja ezen körülményre és bizton remélhető, hogy az építkezés pánz-ügyl lehetősége biziosltva lesz.
— Pályázat a letenyei plébános! állásra. A Tóth János karonok-plebános elhalálozása folytán megüresedett letenyei plébános! javadalomra a szombathelyi megyéspüspök március 18 lg pályázatot hirdet. A kérvények a kegyúr Andrássy Sándor grófhoz s a püspökhöz tsrjesz-tendők fel.
— Petőfi-est. A Szociális Missziótársulat Nagykanizsai Leányklubja március 14 én, szerdán pontban 6 órakor Petőfi estéi rendez a Leányklub tagjainak közreműködésével a Mlsszióshdz nagytermében (Rozgonyi-utca 7 ). A részletes műsort legközelebb Ismerteijük. Belépő-di| 50 III\'ér. Vendégeket szívesen lát a Leányklub Vezetősége.
» A vllágblrü minőségű és
fltsm\'r\'rn elegáns .Sporux" »"Rol K»ö-.e\'u|d nságok nvgérk--zek Egész Z I vármegyében ki/áról g s e adás Slnger József é» Társa dlvaláruhárá-bon Nigykhnlzwn, Er>s M-tér 23.
— X Kiskanizsai Kathollkus Ifjúsági Egyesület március 11 én, határozatképtelenség esetén 18 án közgyűlést tart, melyre a tagokat ezúton meth «|a az Elnökség.
— Sok pénzt takarít meg, ha dió helyeit ioel friss mogvoró^elet vásáió\', 1 kgr. ára 4 p;ngő. Ó-its szemű aszaltszilva, vírnsr ncs esaz összes d< liayümMcs a legjutányo-ssbban Muszel és Frledenlhal füfer és csemegeű/letében szeiezbetök be.
— A Zalamegyei Oazdaságl Takarékpénztár 20 pengőt adományozott a Z\'lnyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör cél|slra, melyért ezúton mond köszönetet a Kör elnöksége.
= Tavaszi újdonságok: Mosó és gyap|u leMnek, mintáz >tt mosóselymek, creppe de ebinek, creppe saiinok, nyersselymek, Ing- és blous-zelirek nagy választékban érkeztek Singet József is Társa dlvstáruházába.
ZALAI KÖZLÖNY
19(28 márdug 7.
- A festőművész kiállítást akart rendezni és bevonult a kanizsai Markóba. Tegnap a Budapestről é||el 11 óra u\'án Nagykanizsára érkező gyorsvonattal ideérkezett igy jólöltözött 35 év körüli úriember, aki a szállodai bsjelentések során Kurldndtr István battonyal lakosnak irta be magát. A bejelentettek priorálása során a rendőrség csakhamar megállapította, hogy Kurlüa-dert a kecskeméti klr. törvényszék csalás bOntette mlstt körözi. Elö is állították a kapitányságra a tiltakozó festőművészt, aki elmondotta, hogy Nagykanizsára szért jött, hogy 111 saját és más művészek képelt ki-állilsa. Egyébként belimerle, hogy „valami régi kellemetlen agybői* kifolyóiig van eljárás ellene, de csalás bűntettéről nem akart tudni. Kihallgatása utáu átkísérték a királyi ügyészség fogházába, ahonnan Kecskemétre viszik. Igy tehát a sors csúnyán keresztül huzla Kurflader számításait, aki kiállítást rendezni jött Kanizsára és a végén a fogházba került. Képei most bizonyosan visszasírják mesterüket...
= Regenhart és Raymann-damasztok, Schroll slffonok, May és Holfeld rumburger vásznsk legelőnyösebb beszerzési forrása Slnger József is Társa divatáruháza Nagykanizsán, Erzsébet-tér 23.
= Óriás marlnált kelettengarl csemege hering, valódi liptói turó és az összes sajtkülönlegességek állandóan nagy válaizlékban kaphatók Muszel és Friedenthal csemege-üzletében.
— Adomány. A szerencsétlen Planderné részére (Magyar-u. 58), aki,gyermekeivel éhezik a palika-köITségéért ura betegágya mellett, N. N. 4 pengői hozoll be szerkesztőségünkbe.
- NŐI kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok^FŐ ut 13 szám alatt.
= Húsvéti maradékvásár megkezdődött Slnger József és Társa divatáruházában. Mindenkinek saját érdeke, hogy az olcsóságról meggyőződést sze ezzen.
— Kaposvár elszakadt a pécsi szinl-kerQletból. Kaposvár szin-űgyl bizottsága dr. Vélek Oyörgy polgármester elnöklete alatt ülést tartott, amelyen a felett döntöttek, hogy a jövőben továbbra is Péccsel, vagy pedig anélkül kívánja a kaposvári színház jövőjét biztosítani. A polgármester kijelentette, hogy nem tartja kívánatosnak a fovábbi kapcsolatot Péccsel. A bizottság végűi is halározalilag kimondotta, hogy megszűntnek tekinti a kapcsolatot Péccsel és Fodor Oszkár Igazgatóval.
= Schwarci Dezső harisnyái a legjobbak.
= Újdonságok női fehérnemű-anyagokban : l.inon namuk, Tiga sin, U nbatist és batisls.ffon az összes divatsnnekben Slnger J. és Társánál — Bútort díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált e\'sőrangu kivitelben. Négytől tizenhat hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok milliót lakarii igy meg. Győződjön meg személyesen, Kops\'ein bútoráruházai Szombathely, Köszegl-u\'ca 5. (üzlet az udvarban) és Sopron.
KÖZGAZDASÁG Módfelett rosszul sikerült a keddi országos vásár
Erősen Indokolt a kanizsai kereskedők mozgalma az országos vásárok régi rendjének visszaállítására
Nagykanizsa, márdu. 6 I g«o*ljs, mert a keddi vásáron egyet sem latiunk ebböi a díszes ember-
Ez évben le^n p tartották a második országos vásári Nagykanizsái és mindjárt hozzátehetjük igen gyenge eredménnyel. Valóban nemsok értelme van, hogy havonta egy-egy országos vásárt rendezzenek, melyen a sok bóvli árut vesztegetik el és sózzák a hiszékeny, rászedhető vidékiek nyakába a kiabáló vándorárusok.
Végigjártuk tegnap délelölt és délután az egész vásárt a Deáklér-löl az Erzsébet térig és nem láttunk nsgyobb forgalma\', mint agy rendes hetivásáron. Sőt az ősszel beszámoltunk olyan hetivásárról (szerdai napon), amelyről akárki azt hihette volna, hogy ott a legsikerültebb országos vásárt tartják. Kedden majdnem löbb volf az eladó (természetesen ezek közöli a vidékleket gondoljuk), mint a vevősereg. Nagy lárma és kétes kinézésű őgyelgő cigánysereg az volt elég, de Igazi nagy vásárról nem lehet a legjobb akarattal sem beszélni.
Sxomoru tapaazfalatokat gyűjtöttünk az úgynevezett suszter alléban, ahol néhány vidéki huszszor-barminc-szor elsétálgatott a sálrak elölt, majd félórai alkudozás után kijelentette, hogy .vennék de hiszen, ha nincs pénz*. Nagyon rossz napjuk volt a csizmadiáknak és cipészeknek tegnap. Talán a magyar kisiparosság közül ez az osztály vívja a legnehezebb harcot a megélhetésért és amig mindenki a sok vásár ellen van, addig ök talán az egyedüliek, akik abban reménykednek, hogy talán a vásáron „jön valami". Stjnos azonban a reménnyel nem igen tudják, mit kezdjenek. Sem a segédet, v.m a bőröst nem lehet belőle kifizetni.
Ugyanez a helyzet az asztalos-szakmában éa magunk láttuk, mikor két paraszt-butoi t áruló asszony, mint ráncigálta el egymáalól azt a vevökinézésü hajadont, aki nyilván esküvőre készülWn, igen sokáig méregette szemmel s sifonérokst. — Hiába marakodtak azonban az árusok, nem volt érte\'me, mert a leányzót karonfogta az anyja és elvitte, mondván n:kl:
— Majd jó lesz nektd is az a slafirung, ami az enylm volt. Aztán szerezlek ti magatok, mert hogy azegény apád nem tudta eladni ma az Oszöborjukal, ugy ahogyan értelme lelt volna.
Ebtől aztán kiviláglik az is, hogy az állatvásár is csak olyan tessék lássék volt. Amit felhajtottak, annak több, mint két harmadát haza is vitték a gazdák, mert ma nincs nagy ára az élőállatnak. (Csak az a lurcsa, hogy a mészárosok elég olcsón vesinek a vásárokon, mégis olyan magasak a husársk. Igaz még nem hallottunk olyan mészárosról, aki csődbe ment volna, de még olyanról cen, aki kényszeregyezséget kéri volna msga ellen.)
De a kirakódók tem örülhettek. Hiába ordították magukat rekedtre, a vevők csak néztek-néztek, de nem veitek.
Örömmel láttuk, hogy a kanizsai vásáron ezúttal előszOr nem láttuk a szerencsejátékosok pénzre éhes hadát. A legutóbbi vásáron a rendőrség erélyesen lépett fel ellenünk és ennek meg Is lett a kívánt fo-
(íjból, melyet sz anuopologlai bizonyara az elósdiek fajtájába soroz.
Summa-summárum a kanlzaai országos vásár kedden csúnyán le égéit, hiszen még egy zseotojvajiás sem történt. Vagy lehet, hogy jor-ténl, de a károsult nem jelentkezett, mert csak az üres pénztárcáját emelték el... _
A közlegelők trágyázása
A közlegtlöx trágyázása a legtöbb községben ismeretlen fogalom. A delelő helyeken és korlátban Oasze-gyűlő trágyát a legjobb esetben a közság benfentes gazdái hordjak el föideisre, de sokkai- általánosaoo az, hogy olt engedik puaziulnt. Pedig legalább a legetön termelődő,t trágyának volna a legetön beiye, azt a lehető leggazdasagosabban kellene a legelő trágyázására használni. Almot a korlatokba nem hordanak, mert a nyár legnagyobb réazén koplaló maiha azt amúgy is felenni maga alól. Ahol könnyen és olcsón jutunk tözegalomhoz, olt hordjuk azt a korlátba, esetleg a delelőre ia. Az elhullatott trágyát a marha a talajba tiporja. A legeltetés megszűntével — minél előbb, hogy a uágya ne veszi Isen ériekéből — legcélszerűbb ezt a földdel kevert komposztszerű trágyát ekével sekélyen leibánlanl, összekupacolni és a legelőre kihordani. Kevesebb gonddal és emellett kevenebb láplálóanyag veszteséggel jár az, ha a legelöt kosaraztatjuk. Az a trágya azonban, ami a legelő állatok után a legeiére keiül, a ulaj erejének fentartásához nem elegendő. Istállótrágya szántóföldre sincsen elegendő, igy Istállótrágyázásra nem is gondolhatunk. Nem marad más hátrs, mint a műtr/gyázás. Ha gondosan végzett kísérletek utján megállapítottuk azt, hogy milyen és mennyi műtrágyáthasznájunz, aki sérleti parcellákat termáazeiesen ka-" szállatnl kell, hogy számszerű különbségeket kapjunk, még a leg-silányabb közlegelö termését is lényegesen fokozhstjuk. Mielőtt pontos kísérletezéssel klddlgoznók a gondozásunkra bízott legelő mütrágyázási rendszeréi, amelyhez néhány év tapasztalata kell, legalább szuperfoszfát 2 éven<inti elszórásával, melynek biztos eredménye lesz, fokozzuk a legelő hozamát. Hogy a benne levő foszforsav érvényesüljön, az elszórást végezzük legkésőbb s tél második felében, kst. holdanként 150-200 kg. szuperfoszfálot alkalmazva. 60— 80 kg. mésznitrogén tavaszi fogasolás előtt való el szórásának is jó és biztos hatása szokott lenni.
) Országos vásár Zalaegerszegen. Zalaegerszegen folyó hó 26 an tartják a legközelebbi otszágos vásárt.
(—) Gazdáinknak minden szombaton
kézbesíti a posta a .Magyar Mező* clmü mezőgazdasági mellékletet (a .8 Órai Uj-Jiig"-Dan), amely Tokaji Nagy l.ászló szerkesztésiben gondosan összeállított tárháza: az uj, eredeti és gyakorlati gazdasági tudnivalóknak, melyek között mindenki talál hasznára fordítható ötleteket, tanácsokat. Minden kérdésre gyors és alapos feleletet, tanácsot, útbaigazítást ad az o:azág legjobb gazdasági, elméleti és gyakorlati erőiből összeválogatott belső munkatársak gárdája. Szerkesztőség; Budapeat, Vitt. J6-ml-körut U.
selyem harisnya
4.80, B\'SO, a-ao 8 • 11 m m naáráa csíkos, príma I06S minőség 0*80
Szomolányi Gyulánál.
Termeljünk-e búzát nem kifejezetten búzatermő talajon ?
Hazánknak sok olyan vidéke van, ahol még nemrég az a nézet volt elterjedve, bon a Ulaj gyengesége, vagy az éghajlat miatt csak rozsot érdemes termeszteni, de buzal nem. Ujabban aionban előtérbe nyomult a buza termesztése a zozstalajokon is. Példának említhető Migyaróvár vidéke, ahol a rozstermelés az atóbbi időben háttérbe azorult és ahol nem is olyan régen még a buza nem sikerült, olt ma az országos átlagot meghaladó, sőt nem ritkán 16-20 q ás, sőt kivételesen még ennél is nagyobb búzatermésekkel találkozunk. Az éghajlat Magyaróvárolt az ulóbbl évtizedekben nem változott. A buza termesztését a gazdálkodásnak belterjesebbé válása, a ködöt, aszályt, rozsdát slb. kitűnően álló nemesített fsjták termesztésének felkarolása a a jobb trágyázás, különösen a műtrágyáknak éa köztük elsösoiban a azupei foszfátnak alkalmazása telte lehetővé. Hazánknak még sok olvan vidéke van, ahol a rozsot, legalább részben, a jövedelmezőbb buza válthatná fel, a megfelelő nemesitett fsjták termesztésével, de mivel ezek igényesek s földjeink jsvarésie foszforsavban sze-g/ny, szuperfoufáinak alkalmazásával. A rozsot többnyire soványabb földben termesztik, ahol igényesebb buza nem sikerül. Ha azonban a földet Jól megtrágyázzuk, kat. holdanként 150 kg. szuperfoszfá\'ot szórunk kl, mészniirogénból padig 60-100 kg-t, a buza termesztése bizonyosan sikeres lesz s hasznofhijtóbb, mint a rozsé. Marad azért elég talajunk, elsősorban gyenge homokok, ahol a buza a rozzsal nem versenyezhet, abol rozs marad a legbiztosabb növény. Da itt sem szabad kát. holdanként 2—3 q ás termésekkel megelégedni, Itt is a rozs alá műtrágyát kell adni és pedig a fait, buza alá ajánlott műtrágyákon kivül kat. holdanként 75-100 kg. 40*/«-ot káli-trágyát is. Qyenge homokon esni a rozs termését megkétszerezhetjük sőt megháromszorozhatjuk.
W\\ Színház Mozi
Szerdán és csütörtökön B, 7 és 8 órakor
I
Dráma 8 felvonásban. Főszereplők:
RamoB Hovarro és illee Terry. #
Állatkert a szalonban
Burleszk 2 felv.
Tévedni asszonyi dolog
Burleszk 2 felv.
Gaumont Hiradó
1928 március 7.
ALAI KÖZLÖNY
TÖZ8DE
A mai értéklőzfdén a Budipesten tortént két fizetésképtelenség hilása alatt az irányzat eMaoybult a egész zárlatig kedvetlen maradi a hingu lat. Közve\'len zárlat előtt véleményei vásárlásuk következtében barátságossá lelt a hangulat, ugy, hogy néhány pipir nyereséggel zárt, Igy a Fegyver és Qummi, vafa nint a bányspl\'c egyes éitékei, melyek a
Snapi napon veutettek értékük-, ugy, hogy mai nyereségük a tegnapi veszteségüket r.ivellalji, A löobi papírokban az árdlffe.eocia lényegtelen. A forgalom eleinte vontatott, zárlat elölt megélénkült.
Zürichi zárlat
Ptfls *>i3>/>, Loadoo 25*34\' i. Nawsoi» 919-45. H\'Siael 72 40, Milano 17 40, Madrid 87W/Í, Amsterdam 2(9(0 Berlin 114 21. Wien 7fl7\'/l, SoU 3 75, Ptáza IS-991/1, Van/ 58-20 Budapest SO 65 Balgrád 9-13\',», AakarMt 3-19.
A bsdapeitl Tíiide de»ba-J<!.;, ,38
VALÓIAK karnot L 77\'85-38 00 Belga tr. 7945-79-75 Ceehk. 16 88 16 S6 Dáak. 152 85 153-45 Diait - -Dollár 569 00-571 CO riaada tr 7255-22 75 Moll. 329 55-230 55 Leagyd b4 00-64 30 Lei 149-3 54
Lava — —
Ura 30 30-30 50 Márka f36<5 <3695 Sehlli. 80,5-80-70 Notrég 152 00-152 60 S<-»|d l.ice 80-11020 l»*dk 153 15 L">3 75 Peseta 8625-9685
DEVIZÁK Amal 779 72-720 42 Belgrád 10-03-10 06 Berlin 136 45-136 85 Bakánál 349 3 53 Brttsssel 79 47-79 72 Kopenh.152 95 153 35 Oaalo 152 10 152 50 London 27-8.V2793 Milano 30 13 30 23 Newyork 570 80 2 40 l\'áili 77 42-22 5*> Prága 1091-16(6 Ssona 4 11-4 14 Stuckh 153 2S-I53 65 Va/aó 6405-6425 Wien 80 36 80 60 ZOrtet. 109 91 -rtO-21 Madrid 66 30-96-80
APRÓHIRDETÉSEK
Aj apróhirdetések dl|a lOaaóIg so fillér, minden további izó dija 5 fill. Vaiár- ét Ünnepnap 10 tzólg 80 fillér, minden további szó dija 8 llll. Szerdán ét pinteken 10 tzólg 80 fillér, minden további szó dija 8 fIfi. Clmató t minden vasla Kabb beidből álló sírt kát aaónak a/ámll taUk. Állást keresőknek 50°/o engedmény A hlrdatóal dlj alSra flaotaadA.
Elsőrangú gyártmányú ailnioáiloko-mobilak ét oeépIOazekrényak eladók, Walaar gépgyár. 464
Kartlmag és mindenléle gazdasági magfélék leglobb minótégben Hlrsch éa Szegő cégnél. 1C0J
rániklloaeal bekebelezésit mlndea Oaaatgbeu a legelőnyösebben áa leggyor ■ iblian lolyóalllat Aozél Ignáo pénz-kOlcsönkOzveUtő Irodája Nagykanlzaán, P6
at 8. u. a lati 620
Blauhorn-fála alAnyotnda ááhe-lyexve Kárpáli BOulbez, Kölcsey u. 15. 16
Ford éa Fordaon allutriazek, autó
leliiereléat cikkek, Pneumallk — Szántó VUmoa éa Tárta cégnél, Deák-tér 2. 144
Keveset használt varrágáp jutányo-tan eladó. Cim a kiadóban. 1122
Meghivó.
A Gazdasági Hengermalom R. T. Sormás 1928. évi március hó 15 én délután 3 órakor sajtt htlyis\'gében
rendkivUlí közgyUlést
tart, melyre a t. részvényeseket meg-
hivl\' az Igazgatóság.
Tárgysorozat s
FJügyelóblzottstgl tagok választása. Il40
Terménytózsde
Baaa lliu.. 76 kg-os 32-:5 - 37-70, 77 «*-oa 32 63 32 80, H k»-oa 82 90 -33 10 79 ag-oa 33 20- 33-40. 80 kg-oa 33-30 -33 50, dunánlull 76 3210 -3li0. 71 kg-oa 32 40 - 32 60, 78 kg-oa 32 70
32 90, 79 kg-oa 33*05 33 20, 80 kg-os
33 15 - 33 25, mza 3.10-3130, Ukarm. árpa 28 53-28 75. aOiárpa 31-00-33 03. aab 28 50 78 75 Ungeil 7520-25 30 Búzákon a 22 00- 22 25. repce 52-00—54 00
Sertésvásár
Peibajtái 553. melyW I eladatlanul vtaau asarsdt 70 darab Baótendt 1 02-164, tsedetl 1-56-1 6 J, azedett koaép 148-1-50, kőnnytl 136-1 40. elaSrendQ Sreg 1-44- 1-48, mátodrendu 1-36-1 40 angol aflldó 1 5)—I 64. aialonna nagyban 1 61-1-68, aalí 1-90-1-92, lebuaotf bua 192 2 16. azaloanáa lélsertéa I 84 1 96 Ai trányaal élénk.
Kiadja: Délzalai Hyomda éa Lapkiadó Vállalat Bészvéaytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly katerurtMua taialoo: Nagykanizsa 78. az.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross tér 10
Kézimunkák! Anyagok! Kellékek! Fonalak!
legnagyobb választékban és legolcsóbb árakon
Előnyomiatások
állandóan u) és modern mintákkal azakszerden és olcsón készdlnek
REINITZ BÉLÁNÉ
kézimunkaUzlelében Daák-tér I. a Talalon SS2.
Utazó kerestetik tnezőgazdatágl gépek eladálára. Clm a kiadóban. 1129
Eladó Józael (ólterceg utca 17. szimu ház. Hrlekeznl lehel Józie! lóherceg-ulca 20 szám. 1121
Háló és ebédlő él egyéb liizl leliicre-lések álkflllözkodéa miatt |ntán>»ian eladó. Csengeti ntca 1., I. emelet Megtekinthető
9- 12-ig, d. u 2—\'-lg 1 OJ
Kiterjedt Üzletkörrel rendelkező nagy blztozllásl vállalat keres nílatazarzi SlazSvIaalSt. Sremélyes |eleutkcié> d. e 9 10 Deák-tér 2. 1128
Földbirtokokra (5 holdtól, holdanként 70) pengőig) becaléi nélkül. 35 évi amorUzácK\'ra, 7\' j"u kamatalapon, az or»;ág legnagyobb pénzlnlézetélól 9 nap alatt gyorafolyóaltáal Házakra i 5-10 évig terjedő átmeneti kolciőnők. — Kia-ipari hiteleket váltóra l^ora azerzUnk. — Váltóhltalt lolyóftltatunk magán-pánzbSI (legfel|ebb I évi Idólartamra) hellkamatra, hitelképes kereskedőknek, háztulajdonosoknak ét Informárlókép\'t tltal-vltelóknek. magánotoknak — Ékazar-• adazatra, az érték 80o»-lg azonnal fo-lyóslltatunk , Mav»york"-Hltallroda, Budapest, VI Podmanlczky-ulca 29. (Válasi-bélyeg beküldendő.) 1092
Elvaazatt egy rldikOl tlienOt pengó-
vel Telekl-ut 22 tői Telekl-ul 2 lg. - A
becstlle\'.ea megtaláló szivetkedjék leadni
Teleki ut 22. alatt. 1143
Találtatott egy ertzény a Ctengeiv uton pénzzel A tulajdonosa jelentkezzek lapunk kiadóhivatalban. -1I44
Burgondirépa eladó. Magyar u 104.
1032
Tlazta, ügyaa mlndanaalaány
lelvéletlk Kalch kantinosnál, Károly lak Itnys 1123
Kiakanlzaán, Vaiaisdi utca 5. szám alatti hiz tobb évre bérbe kiadó ét tzenl-gyftrgyvári útban 1380 □ öl tiántólóld eladó. 1135
Eladók ■ gfizoaépISgópkáazlat
hatot Umratli, tel|<sen Uzemképet, kl\'Unő állapotban 2400 pengőért; lipicai ledeiő-mén, őtévea almisizUrke, legmagasabb le szármaiát, tenyétzlgazolvánnyal 1200 pengőért Bővebbet a kiadóhivatal. 1139
Eladó Zalaszenlmlhályon szahadkéiből egy ház gaidaiág! épületekkel. Érdeklődni lehel Szabó Jánotnénál, Zalaizentmlhályon.
-1138
HázwaxatAnAnak a|ánlkozlk tntelll gentebb nő, vidékre It. Clm a kiadóban. 1137
Autófadólnek viasikot gummlvátzon eladó Petóll ul 55. -1141
MOlUr Károly róut 19. EltőrendU liu gyermekruha szabósága. 1118
Elsőrendű mnbntorok,
kárpitos munkák leglobb kivitelben, előnyős fizetés mellett la, legjutá-nyotabban beszerezhetők :
HDA8ZTAL0S0K SZÖVETKEZETE
tiu lakásberendezés! válkilatnál Budapaat, IV. Vigadó tér 1. Tel. 118 80
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbirátainknak és ismerőseinknek, kik feiejthetet-Itn |ó édesanyánk, nagyanyánk, ille\'ve dédanyánk
6iv. Horváth Santa Iihriué
szül. Ata Anna
temetésén |óleső részvétükkel fájdalmunkst enyhíteni szívesek voltak, ezulon mondunk bálás köszönetet.
A gyászoló csslád.
Németországi főzelék és virág magsak
hollandiai
BegAola és Tubarózsa gumók Gazdasági vetőmagvak i
lóhere . lucerna , nyulazapuka , ballacim-, lümagvak, némelortzági takarmányrépa-mag, bükköny, mohar, itb.
Műtrágyák i
ásványi szuperfoszlát, kállsó, chileisalétrom, métznttrogén, kénsavas ammóniák, Slriua nővénytápsó. stb. Gyümölcsfa permetező azerek. .Futor" szénsavas takarmányméaz Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0R8ZÁS JÓZSEF ankimtiMitks
Nagykanlzaa, Erzsébet-tér 10. A blrótág melleit, alt Telalon: 130.
ÁGYTOLLAT
fosztott éa fosztatlant veaz éa elad
Hercxleld Dávldaé lagyar-ntca 3.
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit idflközönkint tisztittassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
Gyüjtőtelep: Kocslsjózsefné Nagykanizsa, Erzsébet-tér.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Tavaszi és nyári
összes
DIVATLAPOK
nagy választékban kaphatók:
Fisohel Fülöp Fial
sít könyvkereskedésében Nagykanizsán, Ffi-sst.
Jutányos áron azonnal eladó
a bikónaki határban 2400 Oöi
erdőbirtok,
kitermelhítö
öreg bükkfákkal.
Érdeklődők fordu\'jinak Qeresdi Veronához, Nagybakónak.
nagyksnlzssl fiókja Sugár-ut 4. Telefon 33a
Minden külön kOlts\'g vagy portó felszámítása nélkül elhelyez
hirdetéseket
bármely bel- vagy külföldi bpban,
HeklámterTeket részit, szövegei.
Pia káti rozást
vállal helyben és vidéken, b:l-vagy külföldön.
Nagykanizsa r. t. város mindennemű hirdetési jogának bérlője.
Magyar Film Iroda rt. Budapest képviselője.
A Magyar Királyi Be ügyminlsz-lérium fordító osztályámk felvevő helye. Bármely nyelvtől vagy nyelvre fordítást vállal és belügyminisztériummal hitelesíttet.
varrógép
R ÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
/íV Jyeiő/üe/cjt\'/r^éU/eÁ
SINGER VARRÓGÉP
H ZváNVrARSA«AC»
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FÖ-UT I.
ZALA! KÖZLÖNY
1928 március 7.
csak jó és megbízható minőségben, példátlan nagy választékban és Ízléses kivitelben, feltűnő olcsó árakon kapható. Fizetési kedvezmény 4-től 16 hónapig. Díjmentes szállítás bármely állomásra.
Tömörfából készült hálószobák i 240, 280, 320, 360 és 400 Pengő.
Sima, modern hálók ■ 400, 440, 480, B20, 560 és 600 P.
Hálók luxus kivitelben i 800-tól 3200 Pengőig. *
Ebédlők ■ 320 P-től 640 P-ig.
Elsőrangú kivitelben 8oo-tól 4ooo ig
Szalonok már 160 P-töl, szőnyegek 80 P-tól, függönyök konyhabútorok •tb. atb.
Előzékeny kiszolgálás, feltétlen megbízható szállítási Az ország legnagyobb bútoráruháza
KOPSTEIN
SZOMBATHELY és SOPRON
Köszegi-utca 5. (üzlet az udvarban).
Telefon 426.
VárkerUlet 62.
Telefon 339.
is 1887-BEN.
c
Nyomatott a Délzalal Nyomda éi Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
fig. évfolyam, 56. szám
Nagykanizsa, 1928. március 8, csütörtök
Ara 14 HHéf
POLITIKAI NAPILAP
V*ke»tő*é| éi kiadóhivatal: Pö-ut 5. szám. KMrfhdyi H&klidóhiTiUI Kouuth Lajos u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési án : egy hóri 2 pengő 40 Hllér
A szentgotthárdi ügy tanulmányozására a népszövetség hármas bizottságot kUldött ki
Tánczos Gábor tábornok hatalmas érvei a magyar Igazság mellett — Titulescu Genfben is balkáni módon viselkedett — A népszövetség nagy többsége hibásnak tartja Cseng-Lo elnök ténykedését
Oaütörtttktfn tárgyalják a magyar optánsperek ügyét
Oenl, március 7 A Nemietek Szövetségének Tanácsa a kisantant Magyarország ellen irányuló invesxtigádós ügyében elhatározta, hogy a szentgotthárdi ügynek kivizsgálására három tagu bizottságot jelöl kl, amelynek leiadata, hogy az ügyről és az abból levonható jogi következményekről jelentést legyen. Urutia elnök indítványára Beelaeits Van Blockland hollandi külügyminisztert, Vlllegast Chile követét és Prokopp finn külügyminiszter! nevezték ki a bizottság tagjainak.
Genf, márdus 7. A tanács ma délelőtt zárt ülést tartott. Eredetileg ugy tervezték, hogy nem is tartanak nyilt ülést, szonban mégis nyilt Ölésre ültek össze, amelyen nyomban tárgyalás alá vették a szentgotthárdi ügyet.
Az ülés kezdetét Titulescu, mint Románia képviselője, kormányának, valamint a jugoszláv és cseh kormányok nevében nyilatkozatot olvasott lel, melyben hangsúlyozza, hogy
u kisantant államai a géppuskák kérdésit általános érdekű kérdésnek tekintik, nem pedig a kisantant kérdésének.
Eljárásában a Nemzetek Szövetsége tagjaiként jártak el és mindenek felett a Nemzetek Szövetsége Tanácsa általános szerepét tartották szem előtt.
Jugoszlávia képviselője kijelentette, hogy nincs semmi hozzátenni valója ahhoz a jegyzékhez és memorandumhoz, amelyei kormánya előterjesztett.
Magyarország képviselője, Tánaos Qábor tábornok szólalt fel ezután, aki mindenekelőtt arra a körülményre mutatott rá, hogy a tanács tagjainak átadott történelmi Ismertetés és az ezzel kapcsolatos okmányok minden részletel tartalmaznak, amelyek az esel megvilágításához szükségesek.
Csehország és Jugoszlávia Illetéktelen közbelépése mérgesítette el • Jelentéktelén szentgotthárdi esetet Budapesten.
A magyar közvélemény a szentgotthárdi esetnek hangulat keltésre Irá-
nyuló szerencsétlen kezelése miatt Izgatott és nem látszik célszerűnek, hogy az esetből kifolyólag nagyobb viták álljanak elő.
Minden állam, amely olyan helyzetben van mint Magyarország, kQjönösen érzékeny teljes szuverénltásának megvédése ügyében.
Ezzel kapcsolaiban — folytatta Tánczos Oábor — fel kell hívni a figyelmet Cseng-Loh voll tanácselnök személyes bevezetésére
Magyarország kezdet tói fogva nyíltan megmondotta, hogy az öt vagon szállítmány gépfegyveralkatrészeket tartalmaz.
Szó sem lehet arról, hogy az ilyen végleges ügyet a helyszínen kellene kivizsgálni. Kizártnak tarlja, hogy az Invessligációs-jog megteremtésének az lelt volna a célzata, hogy az Ilyen jelentéktelen esetből kifolyólag alkalmazzák. Meg van győződve ártól, hogy
az okmányok beható tanulmányozása után a tanács felvilágosítást nyer és minden további rendszabálytól el fog állni.
Ezután Titulescu szólalt fel, aki
meglehetősen Ingerült hangon utasította vissza Tánczos Gábornak azt a megjegyzesét, amely Mogyarország és a kisantant feszült viszonyára vonatkozott.
Chamberlain |avasolta, hogy küld-|ön kl a Nemzetek Szövetsége egy bizottságot, amely megvizsgálja a beterjesztett nyilatkozatot és okmányokat és egyéb anyagot. Ez a bizottság bevonhatná működésébe a Nemzetek Szövetsége szakértőit is. A bizottság egyik legközelebbi tanácsülésén terjesztené elő jelentését.
Románia és a kisantant, valamint Magyarország képviselői kijelentették, hogy hajlandók Chamberlain javaslatát elfogadni.
Brland szintén csatlakozott a javaslathoz és kijelentette, hogy
a kérdést szenvedély és elfogultság nélkül a Nemzetek Szövetsége nyugodt és tárgyilagos légkörében fogják megvizsgálni.
Két kérdést kell azonban fel ennie. Az egyia az, hogy miért nem szerepel ez okmányok között a siálliló-levél ? A másik p:dig az, hogy ml indította Magyatotszágo! a géppuskák elpusztítására ?
Tánczos Oábor nyomban közölte, hogy
az okmányok között ott van a szállító levél másolata, egyéb ként pedig ugyanakkor csatolta az eredeti szállító levelet Is. — A másik kérdésre válaszolva utalt arra, hogy a magyar kormány az eset megtörténte után — tehát már január első napjaiban — bejelentette, hogy a lefoglalt szállítmány tekintetében mil)en eljárást fog követni.
Közölte azt is, hogy a géppuskák szétrombolása után azok anyagát árverezésre bocsátja. Est a hivatalos közleményt a kü földi sajtó is átvette.
Brland az eisö kérdésre adolt választ megköszönve, kijelentette, hogy nem talál|i kielégítőnek a második kérdésre adott választ, meri nem érti, miért maradt meg Magyarország továbbra is a géppuskák szétzúzása iránti elhatározása nullell, amikor lálta, hogy milyen Izgalmat kelt az ügy, amikor tudta azt, hogy az érdekelt államok milyen lépéseket tesznek. Táncos üibor kijelenlette, hogy
a magyar kormány egyrészt a fennálló nemzetközi szerződések Irányait lartotta szemelőtt, másrészt abból a feltevésből, mint azt a külügyminiszter hlvatalos-san Is belelentette, hogy a Nemzetek Szövetsége Tanácsa csak akkor járhat el ebben az ügyben, ha már határozatot hozott.
Mindaddig, mlg Ilyen határozat nem történt, a Magyar kormány cselekvési szabadságát semmi sem korlátozhatta
Egyébként hangsúlyozta, hogy a magyar kormány már kezdettől fogva kijelentetle, hogy
géppuska alkatrészekről van szó. Végül hozzá tette, hogy mindenben készséggel adja meg a szükséges felvilágosításokat a Nemzetek Szövetsége Tanácsának.
Sclalo/a felszólalásában kérte, hogy szavaizák meg Chimberlaia indítványát.
Brland kijelentette, hogy szükségesnek tarlja e kérdés előzetes tisztázását. Suüloja sz-.rint nem lehet a klküldendö bizottságot ilyen módon befolyásolni.
Elnök javaslatára kimondották, hogy a tanács elfogadja Chamberlain tjhilatát, amelynek alapján hármas bizottságot küld ki a kérdés megvizsgálására. Ez a bizottság szükség esetén igénybe veheti a népszövetségi szakértők közreműködését Is.
Az ülés délu\'án fél 2 órakor éri véget ..
Genf, márdus 7 (É/szakal rádió-jelentés) A ma délelőtti ülésről, melyen a szentgotthárdi ügy kerüli szóba — kiadott hivatalos költemény természetszerűleg köteles tartózkodással foglalkozik azzal a vitával, mely ott lefolyt, különösen a népszövetség elnökének eljárása felett, de a sorok közölt Is olvasvs meg lehet állapítani, hogy
a népszövetség nagy többsége hibásnak tartja Cseng Ló elnök ténykedéséi.
Maga Cseng Ló kijelenlette a zárt ülés folyamán, hogy nem pusztán a saját elhatározásából küldte a táviratot, hanem előbb a tanács több tagjával megbeszélést folytatol. Annak a véleményének adott kifejezést, hogy táviratát megfelelő Időben küldte és az nem volt meghagyás Magyarország részére —csak .kérés*.
Az volt a szándéka a táviraital, hogy ezzel megelőzze az esetleges további fejleményeket. Azért nem tartolta szükségesnek hamarabb közbelépni, mivel nem látta annak any-nyira szükségességét, mert a világbéke veszélyeztetve nem volt, hogy a tanácsot rendkívüli ülésre hívja össze.
Chamberlain a zárt ülésen annak a nézelenek adoll kifejezést, hogy egyszersmlndenkkora meg kell állapítani azt, hogy a népszövetség ülésszakai közölt levö időszakokban
a tanács mindenkort elnökének
mekkora a hatásköre és mit tehet meg és mit sem.
Hasonló értelemben beszélt Scialo|a is és Btiand. Végül a tanács ugy döntölt, hogy ezt a kérdést (az elnöki hatáskör rendezése) egyik legközelebbi ülésszakának napirendjére tűzi, határozat hozatal végeit.
ZALAI KÖILONY
1926 márdut 8
Tánczos tábornokot Tilule»cumk ez b balkáni nívót Jellemző kijelentése sem hozta ki (Odrából és újra Kóláira emelkedve hangsúlyozta, hogy előbbi nyilatkozatul megfontoltan tette.
— Njoi akarok vitázni, egyébként — mondotta — azonban minden ulólagoa felvilágotiláal a népszövetségnek készséggel adok meg a szentgotthárdi agyban.
Tiíulescu: Hi megfontoltan tette nyilatkozatát, akkor annál rosszabb, amit a Tanács Is bizonyára meg fog állapítani.
Budapest, márdus 7. (Éjszakai rádiójelentés) Budapesti Értesítő: Magyar politikai körökben általános a vélemény, hogy
a kOzvéiemény époly megnyugodva fogadhatja a szent-
Íotthárdl kérdés megvlzsgá-tsát a 3 as bizottság által,
mini amilyen nyugodtságot tanúsított e" kérdésben ti elsO perctől fogva. Mindannák ellenére, hogy * Jelentéktelen incidenst a kisantant résiéról két bónspon át a legélesebb eszközökkel folytatott saj\'ókampány-nyal akarták kiélezni.
Ami Tltulescu más kijelentéseit Illett, hogy Magyarország és a kisantant kőzött a viszony kt tűnő — általános csodálkozás fogadta.
Hiszen épen a kisantant szerette volns, hi a katonai ellenőrző bizoit-aágot újra a nyakunkra hozzák.
Nem állja meg helyét Titulescu-nak az a kijelentése sem, hogy a román parlamentben nem hangzott el ellenünk Interpelláció.
Jtnuár 25 én a kamarában Pop-Cstcsó litván, ugyanezen a napon a szenátusban Oradtscanu interpellált Magyarország ellen. Pop-Csicsó márdus 4 én megismételte Interpellá-dóját és abban ezekd mondotta:
„évszázados ellenségeskedés van Románia éa Magyarország kOzOtt. Magyarország , számtalan ténykedéséből kitűnik, hogy háborúra készül."
Február 14 én Valda-Vojvoda hasonló értelmű beszédet mondott, amiket lehdetlen, hogy Tltulescu ne olvasott volna, noha nem volt otthon, de egyik lap utján válaszolt Vajdának.
Ugyanily gyűlölködő beszédek hangzottak el a cseh parlamentben Is ellenünk.
A Töreky-tanács e héten dönt Windlschgraetz és Nádossy megkegyelmezése ügyében
Megvizsgálja, hogy az amnesztia-rendelet a trank-pör elítéltjeire
is alkalmazható
Oenf, márc. 7. (Éjszakai rádió-jelentés) A népszövetségi tanács holnap tartja legközelebbi ülését délelőtt Hz órakor, melynek egyetlen tárgypontja az elnöki bejelentésen kívül — a magyar optdnsok perének tárgyalása.
Tltuiescuból a népszövetségi ülésen is kltOrt a balkáni modor Genf, március 7. (Éjszakai rádió-Jelentés) Magysr Távirati Iroda ma-gánjelentése: A népszövetségi tanács mai ülésén általánosan feltűnt, bogy Ttiulescu rendkívül izgatott és nyugtalanul 01 helyén. Beteg színe amúgy is rosszul hatott és igy Olt helyén rajta levő télikabátban. Ideges taglejtésekkel kísérve és kapkodva hallgatta Tánczos tábornok beszédét, néhol pedig humornak szánt kOibe-szólásokksl akarta élénkíteni a vitát.
Titulescu Tánczos beszédének azon résza alatt, melyben azt mondta, bogy
Magyarország és a kisantant között nem jó a viszony
rendkívüli módon Indulatba jött, majd izgatottan kiálltotta az elnök felé:
— Szót kérek, — hirtelen pedig fogta az előtte levő pobár vizet és mohón felhijtotta, — hátrafordulva szomszédjához pedig élénken vitatkozott sz előtte szóló fejtegetéseiről.
Tánczos tábornokot égyállslán nem hozták ki nyugodtságából Titulescu furcsa viselkedésd és tovább folytatta beszédjét. Hingoztatta, bogy
ha most Magyarország ellen a szentgotthárdi ügyből kifolyólag rendszabályokat hoznak, akkor ez még feszültebbé tenné a helyzetet Magyarország és a kisantant között.
Titulescu első szava az volt, hogy Tánczos tábornok kész nyilatkozattal jott ide arra válaszképen, melyd ő a kisantant nevében felolvasott. Az a véleménye, bogy Tánczos jobban tette volna, ha elhagyja azt, hogy Magyarország és a kisantant viszonya egymáshoz nem kitűnő.
Amikor a kisantant a szentgotthárdi ügyből kifolyólag is kimulatta, bogy milyen békés szándéksi vannak, akkor .más jutalmat érdemeltek volna meg Magyarország részéről.* Ami pedig a román parlamentet illeti, olt még egy külpolitikai interpelláció sem tOrtént Magyarország ellen. Számolni kell ezekután azzal, hogy Tánczos tábornok beszédjét oktalanságnak tekintse.
Bethlen miniszterelnSka pénzügyi bizottságban a minden téren való takarékosság elvét hangoztatta
A bizottaág slfogadta ■ belügyi-, kereskedelemügyi és minisztarelnBkságl tároák kftltságvetését
Több felszólalás után
Budapest, márciui 7 A büntetötörvényszék Tóreky-tanácsa e héten újból áttanulmányozza a frankper iratalt és megvizsgálja, kogy vajlon Nádossy és Wlndlsch-gratz bonperére vonstkozlk-e a kormányzót kegyelem, l öreky tanácsának •zt kell megállapítani az ítéletből,
bogy vájjon politikai bűncselekmények közé sorolható-e a frank-per. Ha a törvényszék megállapítja, hogy az amnesztia kiterjed a frank-perre, ugy Nádossy azonnal szabadlábra kerül, Wlndlschgraiznek pedig nem kell kitöltenie betegsége miatt a büntetést.
Budapest, március 7. A képviselőház pénzügyi bizottsága Ivddy Bila elnOklste alatt ma délelőtt a kereskedelmi tárca költségvetését tárgyalta. A kormány részéről Hermann Miksa kereskeddml miniszter, Dessewfjy Aurél és Szabóky Alajos államtitkár voltak jelen.
Görgey István dOidó részldesen Ismertette a tárca költségvetését, hangsúlyozva, hogy nem lehet egyoldalú gazdasági politikát folytatni annak hangsúlyozásával, hogy Magyarország agrár állam.
a bizottság általánosságban elfogadta a tárca költségvetését.
Budapest, mlrdus 7. (Éjszakai rddlójelentés) A képvisdöbáz pénz-ügyibizottsága délután réazlddbtn is elfogadta a kereskedelmi , bdűgyi-ás miniszterelnökségi tárcák költség-vdését. A képviselők felszólalásain Hermann és Szdtovszky miniszterek és gróf Bdblen István kormányelnök válaszoltak. Bdhlen gróf hangsúlyozta, bogy minden téren siflkséges a takarékosság jdazavát kOretni

Az egységespárt a kisegzisztenciák forgalmi-adómentesítését javasolja
Az egységespárt közgazdasági bizottságának üléi
Budapest, március 7
Az egységespárt köigazdaságl bizottsága ma délben a parlamentben Barthos Andor elnOklésével ülést tartott, amdyen a forgalmiadó kérdésével foglalkozott.
A kormányt az ülésen dr. Vargha Imre államtitkár képviselte. Barthos ismertette azt a mozgalmat, amelyst az egységespárt a forgalmiadó körül észlelt visszásságok megszüntetése és az egyfázisú forgalmiadó rend-szene való áttérés ügyében már régebb idő óta megindított.
A forgalmiadó kérdésdről hosszú, beható vita folyt, amelyben a megjelentek valamennyien résztvettek.
A vita befejezése után Vargha Imre a kormány részéről megadta ■ bizottságnak a kívánt felvilágosításokat.
Ezután
a bizottság Kdüay Tibor szöve-
gezésében határozati Javaslatot Jogadott el, amely az Egységes-pírt holnapi pár/értekezlete elé kerül.
A határozati javaslat az égyfázls-sal megadóztatott cikkek kOrének kiterjesztését kéri olyképpen, hogy a forgalmiadó alól mentesítessék a mintegy 30 - 40 ezer kiskereskedő, továbbá kívánja a árudkkekre való tekin\'et nélkül a mintegy 122 ezer főnyi kisiparos mentesítését a forgalmiadó alól.
A határozati javaalat szerint ■ forgalmiadó behijtása a kisiparosoknál a legnagyobb nehézségekbe ütközött és az adminisztrálása is ■ legtöbb kiadást okozta. A javaslat az Összes termdői Igazolványok ujabb rendezését kívánja, MlOnOs tskintd-td arra, hogy az elsőrendű élelmi-cikkek amúgy is mentesítve vannak a forgalmiadó alól.
Élénk vita a GyOSz felsőházi képviselete körül
A felsőház egyes rendelkezéseinek módosítása — Harmadszori olvasásban is elfogadták az állategészségügyi törvényjavaslatot Nagykanizsa, március 7 képviselve van, addig
A Ház mai ülésén Hermann Mikta kereskedelmi miniszter beterjesztette jelentését a földbirtokon nyugvó terhek és az Ötven holdnál nagyobb birtokok statisztikai Osazeirása tárgyában. Majd harmadszori olvasás• ban Is elfogadták az állategészségügyi javaslatot.
A felsőházi torvény egyes rendel-kezésdnek kiegészítő módosításáról szóló Javaslatot tárgyalták ezután, mdy szerint a OyOSi hat iparkamarai tagot jelölt, ezek kOzül kdtőt a kormányzó nevez ki felsőházi taggá.
Sándor Pál kérdi, miért nem ve-azl be a kormány a felsőházba az OMKE képviselőit Is.
Proppet Sándor felszólalásában éles bírálatban réazesitette á 0,0Sz működését
Oadl Oastton szóváteszi, hogy mlg a mezőgazdasági kamarában ■ gazdatársadalom minden rétege
a kereskedelmi kamarában nincs képviselője a munkásságnak.
FrOhwlrl Mátyás felszólalásában hangoztatta, hogy ba a gyáripar módot kap arra, bogy a felsőházban képviselje msgát, akkor es a |og a felállítandó kézmüveskamarát is megüld!. Határozati javaslatot nyújt be, kéri annak elfogadását.
Hegymegt Klu Pál ■ Javaslatot antiszociálisnak és anlidemokratikus-tarija.
Pesthy Pál Igazság ügyimi nlszler válaszol a felszólalásokra kijelentvén, hogy
szó sincs arról, hogy uj törvényt
csináljanak, hanem csupán a
meglevő felsőházi törvény végrehajtásáról van szó.
A gyáriparosok a javaslat sssrini kötelesek a kamarai tagok kOzül kijelölni azt a hat jelölt*, akik közül a kinevezés történhetik. lgf
IM8. március 8
EALtU I ÖZ ONY
< *
minden támad isi — ami az ellenzék (elöl elhangzóit — vlsszau\'asil. A uakszervezetekre vonatkozó kijelentések sem helytállók. A felsőházi törvény létrehozásakor felsőházi tag-dgot a munkásságnak is (elajánlották, de visszautasították.
Nem felel meg a valóságnak propper az az állítása, hogy a mezőgazdasági munkásoknak nincsen képviselője a felsőházban, mert a löldmunkásságnak Igen is komoly képviselője van a felsőházban.
Tudorpásul veszi P.oppernek azon kijelentését, hogy a vámokkal csioján kell bánnL A maga részéről tudomásul vesii, de hogy a munkásság hogyan fogadia ezt a kijelentést, nem tudja.
Oaát 0suton azt mondja, hogy a gyáripar részéről olyan előnyt biztosítanak, mint senki másnak. Aki elolvassa ai alaptörvényt, Ilyen kl-fogáss nem lehet, mert az az orvosok részére Is biztosítva van és a mezőgazdasági kamarák választottjainak is. Ne legyen Qaál Oaszton féltékeny a OyOSi-ra, mert a mezőgazdasági kamara hat képviselőjén kivOl még tObb képviselője ls van a felsőháznak.
Fi Oh wiit kijelentésére azt válaszo\'jt, hogy
semmi akadályát nem tátja annak, hogy a kézműves kamrának Is két felsőházi tagja legyen. A Munkásblztositó elnökével kap csoiatban kiiJentl, hogy meghajtja az elismerés zászlaját annak a férfiúnak munkássága és mutt|a előtt, aki a Munkásblztositó élén áll. Rövid szünet után /llés József a közjogi bizottság előadója beterjesztette a bizottság jelenteset
a Szentkorona gondviseléséről
szóló törvényjavaslatról, melyre kimondták a sürgősséget. Az ülés délután 2 órskor ért véget.
Budap«*t, március 7 A felsőház pénzügyi , közjogi- és törvénykeiési együttes bizotiságs Juhász Aladár elnöklésévei ma délelőtt ülést tartott, melyen az egyes magánjogi pénztartozások átértékeléséről szóló törvénylavaalatot tárgyalták. A jelentés részletes Ismertetése ulán Papp József ét Teleszky János határozati Javaslatokat nyu|tottak be. A felszólalásokra Bud János válaszolt. A bizottság holnapi ülésén határoz a törvényjavatlat és a benyújtott határozati javaslat felett.
Március 15-én nem jelennek meg a lapok
Budopest, március 7. A miniszterelnöki sajtó-iroda kOzlése szerint a hírlapok március 15 én délután 5 órakor és mátntp, azaz 16 én reggel éppen ugy, mint mát ünnepnapon nem Jelenhetnek meg.
Csak a katolikus fél kérheti a házasság érvénytelenítését Róma, március 7. Apápidönlése érleimében a különböző vallású házastársak közül csupán a kato ikus házastárs kérheti a Valikántól házasságának é vény elaniléiét. A vegyes házasságok ügyét a jövőben közvet lenül az Inkvizíciós kongregáció intézi és nem a Sacra Rola ftlebb viteli törvényszéke, mint eddig
Az uj bttntetftnovella premierje a nagykanizsai törvényszéken
Az első büntetések - Pénzügyőrök kémszemléje és a kiskanlzsal szatócsnő -- A vádhatóság Intelme az ügyészi székből
Az amncsztiarendc/ct és a
Nagykanizsa, márdui 7
Birói, mint ügyvédi körökben élénk érdeklödét tel tekintettek a msi nap eli, amikor ugyanis a bün\'elö tárgyalásoknál első Ízben alkalmazták az 1028. évi X. t.-c.-et. Vagyis ma volt Nagykanizsán az uj büntetöco-vella premié\'j;. Csak két eselről számolunk be. •
Az eliő etet dr. Almássy 0,ula lörvénytzéki egyetbirónál folyt le.
Illés. Lijot nemetpálrói ember öl métermázia búzát adott el Leltner Ernő nigykaniziai keretkedönek azzal, bogy a búzát egy héten belül azállitanl fogja. Ai ügyletre 100 pengő előleget vett fel. Miután I lét a búzát többszöri felszólitáira ttm szállította le éa a pénzt tem adta vlstza, Leifner feljelentette. A törvénytzék Iliét La|oit sikkasztás vétsége miatt 40 pengő pénzbüntetésre Ítélte, minthogy
Illés vagyoni viszonyai nem olyanok, h.)gy oz uj novella alapján
klllön pénzbüntetést lehetett volna
rája kiszabni *
Érdekes eset fordult elő a Mut-tchenbacber tanáct előtt.
Egyed Qyula borbély Kitkanizián, feleségének ffltzetOzlele van Az asz-tzonynak italmérési engedélye It volt, eit azonban vlttza idta.
Egy napon történt, hogy a kani-ztal pénzügyi tzakatzboz feljelentét érkezett, bogy Egyedék, habár meg-izflnt az engedé yük, továbbra Is mérnek kl bort.
A pénzügyőri szakasz két embere egy vasárnap délután kiment Kiska-nlzsára ét a Vidákovlct-hizbsn lesbe álltak, onnét izemmel tartva Egyed lakását. Látiék is, amint egy ember bemegy Egyedékbez, leül az asztal mellé és bort iszik. A pénzügyőrök ekkor bemen\'ek Egyedék lakásába és felszólították a borivó embert, nevezze meg magát és mond|a meg, mit fizetett a borért.
Egyed Gyula kikérte magának,
hogy vendégét saját házában a fináncok zaklassák,
majd amikor a pénzügyőrök erélyesen rászóltak, sértő kifejezésekkel illette őket, amibe hasonló módon be\'eszólt Egyedné is.
A pénzügyőrök erre a tényfelvé-telt akarták megírni Egyedék asztalán, azonban ezt sem lehetett Egyedék magatartása miatt.
Feljelenlés folytán az Dgy a bíróság elé kerflll és Egyed és fe\'eaége hatósági közegek elleni erőszak és felhatalmazásra üldözendő becsületsértés miatt vád alá kerülteV.
A bíróság már ű személyazonosság felvételénél nyomatékosan kitér a vád \' lottak vagyoni viszonyaira, hogy a : kiszabandó pénzbüntetés miatt már
nagykanizsai kir ügyészség
eHre tájékozódva legyen erről.
A tárgyaláson kitűnt, hogy a lértö klfejizések ttak részbsn történtek a pénzügyőrök előtt, részben a Vidá-kovict-házból hallották a fenyegető bectmér\'ésekef.
Az Egyed-házatpir tagad|s, hogy bármi módon megsértették volna a péniügyöröket. fii vendégüket kínálták meg borral, nem pénzért adlak el bor*, tiltakoztak vendégüknek ilyetén zaklatása ellen.
Csilaghy kir. ügyész azután azt kérdezte a pénzügyőrtől:
—■ Olt, ahol az Italmérési engedély megizOnl, tehet e Önöknek vasárnap délután egy békés, adófizető polgár lakásába bemenni ? Tehetik-e ezt Önök?
A pénzügyőr a fcletteieilől kapott utasításra hivatkozott válaszában.
Kiss Pál — a vendég — megesküdött, bogy szivettégből kapott Egyedéktöl bort, amiért tebát nem fizetett.
Csltloghy ügyész is megállapítja, bogy nem pénzért történt a bor ázol-gáltatása. Majd elmondta vádbeszédét, melynek közepette az ügyészi székből azt az intelmet Intézi a pénzügyőrökhöz kérve őket, hogy eljárásuknál tartsák szem előtt, hogy a formákban simán, a polgárokkal enyhén, a vétőkkel szigorúan — bánjanak. A hatósági közeg elleni erőszak vádját elejti és csak a becsületsértés miatt 30, feleségét pedig 40 pengő pénzbüntetésre Ítélte
— jogerősen a törvényszék. •
A kormányzói amnesztia-rendelet és annak végrehajtási utasitása megérkezett a nagykanizsai kir. ügyészséghez is. A kegyelemben részesülök tzámát még nem állapíthatta meg az ügyészség — mivel még most folyik azoknak a bűnügyeknek a kiválogatása, amelyekre a kormányzói rendelet vonatkozik. Csak annak megtörténte ulán állapítják meg a kegyelemben részesülök számát, ami azonban nem Ígérkezik nagynak, mert alig van néhány, akikre a rendelet vonatkozik.
A kegyelemben részesülőkkel szemben az ügyészség hivatalból szünteti meg az eljárás\'.
Kilenc tagu család bennégett egy házban
Queleck, márc 7. Ssnla Maria községben a mult hét szombatjtn éj|el e^y parasztházban, valószínűleg az égve hsgyott kályhától tüz keletkezelt. A tűzvész alkalmával a nyolctagú cseléd és egy öregember, tüzhalállal pusztultak el.
— Nól kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
• 12 • • O)
"3 40 M
tmm c
a 0
0> TJ
c
c
53 • JC
(ff
o
TJ ■n
40 0)
Wi *>
01
Q. a
01 £

3 >> m
VI UJ n
* c
C 10
N Ul c Hl
M A
u 40
41 (A
a 40
■o
a 10
z
o
Q. £
<t
JL
FALAI KOZLÖHT
196)8 métHai §
Férfi" és nŐí-szftvety selyem, mosó, kanavász és vászon
maradékokat MA
igen olcsó árban árusitunk Kisfalud! és Krausz divatáruháza az Arany Kakashoz
KOzel 150.000 ember és 70.000 tonna teber utazott az elmnlt évben a balatoni hajókon
Egy év alatt 170%-kal emelkedett Nagykanlfaa, márdui 7 A Bilalonl Hdjózáti Rt. forgalmának fokoxaloi fejlődésiről ad aiámot az a alalitillka, amfl i vállalat az elmúlt 1927. esztendőben kifejtett működéséről készített. Ha ezen év adatait szembe állítjuk ai előző 1926. év adataival, akkor megállapíthatjuk, bogy az emelkedés 100-170 százalék voll.
A statisztikai adatok szerint az 1927-1 személyforgalomban 141.295 utss volt, mig 1926 bin 53,717 en ; az 1927. évi teherforgalom 67,113 tonnát tetl, mig 1926 ban 25,066 ot.
Ha ezeket az adatokat a vállalat 1924. és 1925. évek forgalmával basonttljuk össze, akkor az emelkedés még szembeszökőbb; ugyanis at 1924, évi személyforgalomban 32,275 utas voM, 1925-btn pedig 43,602; ari924. évi teherforgalomban 3720 tonnát vllt, 1925 ben pedig 14,103 tonnái.
Érdekes adatokat tartalmaz az 1927. évi statisztikának az a része,"* amely a vállalat hi|ói által megleli 1 kilométereket mulatja. 1927 ben a
a magyar tenger hajó-forgalma
személyforgalomban meglett kllomé-lerek száma 73,104, a teherforgalomban pedig csak 6262.
E helyen meg kell említeni, hogy a személyforgalmat lebonyolító ha jók, főleg az átkelőforgalomban (Boglár—Révfülöp, Bidiciony—Fo • nyód) teherforgalmat Is bonyolítottak le, vagyis vontatlak, igy azután érthető, hogy a vontaláiilorgalom erősen megközelítene a személyforgalmai.
A vállalat működésének igazi képe (ulajdonképen csak a jövőben fog kialakulni, amennyiben négy uj személyszállító moíoroihajója a folyó évben fog rendszeres akcióba lépni, ami nemcsak a személyszállítás, hanem a teberforgtlom lerén ls emeli a Hilatoni Hzjózátí R\'. kapacitását, mivel gőzhajóink egy részéi a ize-mélyszálil\'ái alól mentesi\'ik és igy ezek a vonlalá\'íforgtlom szolgálatába lesjn\'k beállíthatók. Erre annál is inkább s.üktég lesz, mivel az útépítés, valamint egyéb építkezések erósebb megindultával a vontatási-forgalom lt előreláthatólag emelkedik.
^^^AAAAAA^AA^AA^AA^V^^WVWWWWWWVWVWWWW
Gyujtogatásból eredő borzalmas tűzvész pusztított a veszprémi püspökség pusztáján
Igán aok állat pusztult el a tűzben — A püspöki uradalom kára rantfklwQI nagy
Kartd, március 7 Borzalmas tűzvész pusztított a veszprémi pfltpöki ursdálöm tulajdonát képező karúd községhez tartozó Kár putz\'án.
A hatalmas (űzet gyújtogatás okozta, ami mellett az bizonyít; bogy az uradalmi intéző Krebsz Tivadar hiába telefonált a Nagytoldi és Né-melsllrai gazdaságokhoz segítségért, az uradalmak nem jelentkeztek, mert
a telefonvonalat Ismeretlen tettesek elvágták,
ugy, hogy csak késő ette sikerül! ve\'ük érintkezést kspnla.
A nagy tűzben elpusztult két nsgy Istálló, e?y birkaskol.
Az Istállóban elpusztult 13 IÓ, 100 birka, stb.
E.hamvadt kttOnböző ér!éket gazdasági felszerelés, stb.
Nagyban hátráltatta a mentéti munkálatokat, hogy három épület
sziote egyidejűleg gyulladt kl. A püspöki uradalom kára rendkívül nagy.
A csendőrség több Örse erélyes vizsgálatot indítóit és a bűnösök kézrekei itése érdekében a legszélesebb intézkedéseket tette meg.
NAPI HÍREK
........................................
napirend
Március 8, oaütörtök
Római katolikus: Ist. János. Prolett. Zoltán. Izraelita: Adar. hó 16 Nap ktl reggel 6 óra 38 perckor,
nyugazlk délutln 17 óra 55 perckor. •
Várost Színház. .A ítliő tlzezei*, dráma í felv. .Állatkert a azalonban* és .Tévedni asszonyi dolog*, burleszk 2—2 felvonásban, üaumont Híradó
IrftléPés
A nagykanizsai, meteorológiai megfigyelő Jelentétek: Szerdin a hőmérük■ 1*11 Reggel 7 órakor +57, délután 2 órakor +8. tstt 9 órakor +6-6. FtlMuf. Egész nap felhős égboltozat. Slélirdny: Egész n»p északkeleti szál. A Meteorológiai intézet jelentése szerint )obbára telhóa Idó lényegtelen hövál-tozással él kisebb etókkel.
= Tavaszi újdonságok: Mosó és gyapjudeMnek, mintáz lt mosó-selyn ek, crcppe de ebinek, crepps sa inok, nyersselymek, ing- é* blous-zefirek nagy választékban érkeztek Slnger József és Társa divaláruházába.
— Vasárnap lesznek a kamarai választások. A soproni Kereskedelmi és Iparkamarába küldendő lagok választási vasárnap, folyó hó
II én délelöll 9 órától délután S óráig fog lefolyni a városházán. A bizottság minden intézkedést megtett a választások tlma lefolyása ér-dekébeo.
— A Jogügyi bizottság ragaszkodik a Transdanublával kötött szerződéshez. A jogügyi és villanygyár felügyeled bizottság együttes ülést tartott dr. Frled Ölön elnöklete alatt, amelyen elhilározlák, hogy a Transdtnubia Ismeretes ügyében a várossal kötött szerződéi betartásához való ragaszkodását javasolja a közgyűlésnek.
— Halálozás. A kir. |árásblrótág epy érdemes és kiválóan képzett tisztviselője, Perget Béla irodatiszt életének 41. évében elhunyt. Temetéle ma délután 4 órakor fog végbemenni a r. k. temető halottasházából.
= Újdonságok női fehérnemű- j anyagokban: Linón nan uk, liga-sin, lenbatist és balltlsiffon az összes dlvatsiinekben Slnger J. és Társánál
— Dunántull művészek tavaszi tárlata. Minden esztendőben tavaszi tárlatot szoktak rendezni dunántull képzőművészek műveiből Kaposvárott. Most a Berzsenyel Irodalmi és Művészeti Társasig rendezi a kaposvári lavatzl kiállítást, melyen csak megh vottak vehetnek részt és amely húsvét vasárnap nyílik meg. Nagykanizsáról Sass Perenc és Sassné Farkas BOske festőművészeket hívták meg. A meghívottak közt a köve kezők ls szerepelnek: Bosznay, Éder, Oíbel, Hinel, Iványl-Qrün-wald, Ágoston, ifj. D3me, Oiial Ákot, dr. Kunlly, Relner Márton (szintén kanizsai származású), Rud-nay, néhai Ripp\'-Rónai, Udvary, Vaszary, Wagner (Bilaton-feslő), Riksányi, Merész, Kada s\'b.
— A Zalamegyei Oazdaságl Takarékpénztár a Keresztény Jót. Nőegylet céljaira 40 s keresztény szegények közt való azonnali kiosztásra 60 pengőt adományozott, mely adományért ezúton fejezi ki köszönetét a Nőegylet elnöksége. A Szociális Missziótársulat helyi szervezetének 25, a Leányklubnak 25, u U\'asszonyok Kongregációjának 20 pengői adományozott a Zalamegyei Qazdatági Takarékpénztár, mely adományokért ezúton mondanak köszönetet az egyesületek vezetőségei.
Ma: vitéz Barnabás tanfelügyelő kanizsai liceálls elő adása
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör ma, csütörtökön d. u. fél 7 órakor a városháza dísztermében liceálls előadást tart. Az előadát sorrendje: I. Lányi Ernőtől: Régi nóla. Énekli a Magyarországi Vas-és Fémmunkások nagykanizsai cio-portjának dalköre, Lehrmana Ferenc karntgy vezetésével. 2. Vitéz Barnabás litván dr., Zalavármegye kir. vezető tanfelügyelőjének előadáu: A koreai félszigetrőt. 3. Népdalegyveleg. Énekli a nagykanizsai m. kir. állami polgári liu- és leányiskola vegyeskara, Ketttng Ferenc karnagy vezetésével. 4. Nagy magyar télben... ét 1919 január 28... Végváritól. Szavalja Kumpertni Hetbek Irén. 5. Járjatok be minden földel. Énekli a nagykanizsai m. kir. állami polgári fiu- és leányiskola vegyetksra. Belépés díjtalan.
— Az autóbusz-menetrendben a kővetkező változások állottak eiő: Kiskanlzsárs indul (16.22 eddigi helyett) 16 48 kor, vissza 17 órakor, Barakkhoz indul (16 48 eddigi helyett) 16.22 kor, vissza 16.34 órakor, Bi-rakkhoz indul (18.10 eddigi helyett) 18 34 kor, vissza 18.46 órator.
= Regenhart és Raymann-
damaszlok, Schroll slffonok, May ét Holfeld rumburger vásznak legelőnyösebb beszerzési fonása Slnger József és Társa divatáruháza Nagy-kaniztán, Erzséb.t tér 23.
— A kórházi kápolnáért. A Keresztény Jótékony Nőegylet a sok nemes akc óban nem felejtkezett meg az újonnan építendő kórházi kápolnáról sem és 100 pengőt adományozott a nemes célra, amiért is hálát köizöuetet mondanak az Irgalmai nővérek.
LflBB máttfai 8
ZALA! KÖZLÖNY
„Drótostól", aki röplapokkal Izgat a falvakban a levente-intézmény ellen
ZMllctzentpál, március 7 A Itlforgatás emberei — miután belátják, bogy a Józan magyar nép körében hiába próbálnak orazág-romboláit aiitani — ujabb trükkel próbálnak az egyizera nép lelkében deslrnálnl.
Igy ax utolió Időbon a lomogyl fáinkat egy drótottót Járjt, aki, miközben bálról bátra kiálltja a maga .drólotnyl- fótoznyi" iamert meg-szokott mondókáját, uinet röplapokat out ki, amelyek tele vannak a leventelntáimény elleni Izgatásokkal. Mire az egyet falvak népe észrevette a kutmérgező munkál, addigra a
,\'ót" már mis faluban Járt.
Ctik természetes, hogy a dió Ottót minden, ctak nem drótostót, hanem egy cseh pénten felfogadott kém vagy kommunista-agitátor, akinek ktflteje — a községek lakóinak iimertetéie szerint li — eláru\'Ja ait, hogy iotelllgeni ember.
A hatóságok mindent megtettek a gyalogjáró tálán tQrgót kézrekerltéte érdekében.
Jó lesz, ha a zalai faivak csend-órségei és |árórel is nyitott szemmel viseltetnek, mert Zalában is mindjobban terjed a leventeintézmény elleni iziiztematikui izgatát.

— Ai országos vásárok tolvaját megint elítélték a Járásbíróságon. A kanizsai rendórtégnek régi Itmerőte Barabás Ásotton merenyel clpétz felesége, siaie\'.ett Medria
, MárU, aki több Itteni orstágos vá-, táron kísérelt meg és végre Is hajtott zsebtolvajlásokat. Tavaly ezért már agyaser a Járásbíróság elitélte az anyveskezü asszonyt, akin azonban ugy látszik nem fogott a büntetés, mert a mulf év decemberében yjra belenyúlt \'egy falusi asszony zaifrtbe. Ezúttal rajta vesztett, mert as asszony, akinél lOiténeCesen marhavásárlásra nagyobb összegű pénz volt, tettenérte Barabásnét ét átadta a rendömek. Tegnap vonta felelős-ségre a kir. Járásbíróság bOnletó btrája Barabásnét lopás vétségének kísérletéért ttz pengő pénzbüntetésre Ítélték. Tárgyalták ezenkívül az a asszonynak egy másik Ogyét is. Ziia-merenye községben egyik szomszédjától a mult hónapban két libát lopott el éa ezért már a visszaeső btaöat agy hónapi fogházra Ítélték. Barabás Agoatooná bűnössége tudatában megnyugodott az ítéletekben és igy az Jogerőt.
Bajára sem mehet már a pécsi színtársulat
Tegnapi számunkban jelentettok, hogy Kapoavár végleg megszakította a tzlnlkerületi fgyQvétartozáit Pécs-csel, igy • pécsi társulat Kaposvárott többé nem Jáiazbalik. Most értesülünk, bogy Baján sem rózsásabbak a társulat kilátásai. Fodor Oíz-kár pécsi színigazgató ugyanit legközelebb 10 napra Bajára tzándé-kozott tártulatával, de ezt a tervét is aligha valósíthatja meg, mivel a központi szálloda tulajdonosa színháztermét, melyben most mozi Játszik, színházi előadások céljaira nem hajlandó átengedni és a másik megfelelő izinháztermet, az Urániát Is mozi foglalja el, mely elöadáeait szintén nem hajlandó megszakítani. Kaposvár után így a bajai szlnbáil kapcsolat is illuzorissá lelt a pécsi azlntáraulatra, melynek most már csak Nagykanizsa éa Moháct maradhat meg nyári állomátnik.
— Schwafcs Dezső harisnyái a tagjobbak.
Aki frtii ét egészségei iktr lesni
és nem akarja, hogy kemény legyen a széke, folyton fájjon a f«|e ét bSre tele legyen mindenféle pattanásul, az igyék hetenként egytzer-kéitzer reggelizés elölt 1 pohár természetes . Ferenc József* keserOvIzet. A hadikórházakban végzett orvosi megfigyelések szerint a Fereac lóxief vizet a súlyos betegek is tziv-sen használták, mer! ez minden kellemetlenség okozása nélkül biztosan bat. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és faszerülletekben.
— Hibaigazítás. Tegnapi Hámunkban tévesen hirdet ük meg az 5 órai előadást a Városi mozgóban, amennyiben a mozgó igazgatósága az 5 órai előadás elmaradását előzetesen bejelentette. Tekintettel a márciut havi kitűnő műsor iránt megnyitván aló óriáti érdeklődésre, a Városi mozgó e hónapban naponta 3 előadást tart 5, 7 és 9 órai kezdettel, vasár- és Qnnepnsp pedig négyet 3, 5, 7 és 9 órai kezdettel.
= Huavétl maradékváaár megkezdődött Slnger József és Tdrsa divatáruházában. Mindenkinek sa|át érdeke, bogy az olcsóságról meggyőződést szerezzen.
20 havi részletfizetésre tzállit-
Iuk — igazolvánnyal ellátott Ogynö-irink ut|án is — az egész viltgon legjobbnak elismert Slnger varró-géflfinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsán, Fó-ut 1.
Még ma, csütörtökön 5, 7 és B órakor
Dráma S felvonásban. Fötzereplök:
Hámos Hotitto és Allce Terry. #
Állatkert a szalonban
Burleszk 2 felv.
Tévedni asszonyi dolog
Burleszk 2 felv.
Gaumont Híradó
SPORTELET
A Niessner-vivótanfolyam versenyén a keszthelyi akadémikusokkal indul a kormányzó fia, ifj. Horthy Miklós is
Szombaton este a Centrál szaterénlében a legjobb kanizsai vivák kerülnek szembe az akadémiai hallgatókkal — Nagy sikerre van kilátás —- A keszthelyi gazdasági akadémia vlvógárdája Kanizsán
Nagykanizsa, március 7
Ritka szép versenyben lesz része s nagykanizsai közönség vivósport-ked e ölnek szombaton ette Ktni-zsán. Ntessner Viktor lettneveiéti tan\'r, akinek vivótanfolyama van Nsgvkaniztán, hottzaa utánjárát után lehetővé tette, hogy ennek a szép ét a magyar ember lovaglattágából kifolyólag jnindenkor kedvelt url-tporlnak híveit egy nagyszerű vertennyel örvendeztette meg. Sikerűit a ketzthelyi gazdatigl akadémia hallgatóival megegyezésre Jutni, hogy a főiskola Jelet vlvógárdája, mintegy hatan, álránduljon szombzton ette Nagykanizsára és itt a Cenirál tzuterénjében vivóverteny keretéb;n mulatták be ludátukat.
A vertenyen a gaid^ságl akadémia hallgatóinak ellmfelei: Jelenek S-llárd, Varga S\'ndor, Szépudvary Látzló, Vast Jenő ét MOUer Tibor lesznek. Mlg a hallgatók küzdő csopjrtjában rétztvetznek: RJsky, Ettner, vitéz Nagy ét ifj. Horthy Miklós, a kormányzó fia, akik az intézet jegjcletebb vívói.
A kormányzó fia, hietak valami
közbe nem Jön. feltétlenül indul a vertenyen és elég erős győzelmi eséllyel, miután tudott dolog róla, bogy nagyszerűen kezeli a kardot és mestere a vivásnak. Mint a fenti kanizsai n ivekből Is látjuk a vivó-verseny Itteni szerep\'ői is mind jó nevn vívók, akiknek azonban erős küzdelmük lesz a hallgatók csoportjával.
A Keszthelyről átrándulók szombaton délután sutókon, Jönnek át Nagyksnlzsárs. A verseny kezdete esie 8 órskor. Természetesen a vívókat az intézet ntgytzámu növendék csoportja kíséri el az élvezetesnek Ígérkező versenyre, mely után a rendező Niessner-vivótanfolyam bankélet! ad a vendégek tiszteletére.
A verseny vezetői! mos! kérik fel és blzonyosrs vehető, bogy Asztalos Aladár alezrrd * és Sxombathy századot a kiváló kanizsai vivók is verseny-vezetők lesznek.
A versenyre s belépti dijakat igazán csekély■htzegbrn ülőhely 1 pengő, álhheiy 50 fillér állapították meg. jegyeket előre lehet váltani a Krukv tözsdétxn.
Hol játszák le vasárnap a Kanizsa FC-II. ker. FC bajnoki meccset
Lehetetlen követeléseket támaszt a 11. ker., hogy Kanizsára jöjjön Játszani
Nagykanizsa, március 7 Mini Ismeretes a PLS< In éző-bizottsága a Ksnizsa FC bajnoki mérkőzései során a tavaszi fordulóban a ba| oki találkozót a budspttí II. ker. FC-vel kisorsolta március II Ikére. Miután a tavaly a meccset Nigyktnizsán Játszották le (Kanlzst gyöiötl) ezidén a meccsei a 11. ker. székhelyén tehát a fővárosban kell UjátszanL A Kanizsa FC vezetősége azonban, bogy a közönségnek minél több bajnoki küzdelemben legyen része (noha még mindig nem elégséges a közönség támogatása a
meccsek alkalmával a pályán) ugy tervezte, hogy felveszi a tárgyalások fonalát a II. ker. vezetőségével, bogy Nagykanizsán lá sztk le a meccset, aioahan a KFC budapeati képviselője eiőtt a II. ker. vezetőségi tagjai oiyan nagy követeléseket támasztottak pálcájukról való lemondásuk áráu\', amir a Irsj >bb akarattal sem lehit megadni. I<y valószínű, hogy vasárnap s csapit megint Idegenben fog látszani. Különben véglegesen a pén\'eki ülésen ha\'ároznak, mely este 9 órskor a Korona különtermében lesz.
(A Kanizsa FC) vezetősége felkéri m naazoiat, kik a f. hó 25 én Pécsen lejátszandó Pjcs Biranya— Kanizsa mérkőzésre a csapitól elkísérni óh\'j jtk, ezen szándékukat vagy a Krdtky tőzsdében vagy Hajda Andor uri díva! üzletében br|eiemenl I szíveskedjenek. Biró Oudenus Leó ur közbenjárására a Menetjegyiroda különvonatot iiytilana, mely \' délelőtt liz óra után Indulna Nsey-kanlztárói. Viteldíj oda t vittza 6.50 \' pengő. A Jelentkezéskor az útiköltségre 3 pengő fizetendő le.
(Az Ifjúsági Levente Labdarugó Szövetség) intézőbizottsága ma este \'/a9 órakor a Korona kávéház külön helyiségében Ölést tart. A tárgysorozat fontosságára való tekintettel a tagok tel|es számú megjelenéséi kéri az elnökség.
(Klskanlzsal Levente Dalkör-Viktória 1:1) Exyenló erők szép lendületes küzdelme. Az első félidő 30 p-rcében Klskanlzsa Hoffer Jól bevágott gólja révén megszerzi Kls-kanlzsa részére a vezetést és s Viktória csak a második félidőben tn-dott Ködbaum által egyenlíteni. Kis-kanlzsa legjobb emberei: Horváth,
H jffer, Bírtál, SiskaiUi, D ilmányoa. A Viktóriából: Antal, Á kut, Ködbaum, Buta i Bl<ó: Bödök, aki jól vezet e a szép ifjúság;! meccset.
— A világhírű minőaégO ét
elltmerten elegsnt „Sportcx* angol tzöveiujdonságok megérkeztek. Egész Ztlavármegyében kizárólagos e\'adás Slnger József és Tdrsa divatáruházában Nigykanlzsán, Erzsébet-tér 23.
= Rigai sárclpők la rendű, férfi és nők részére. Tornacipók nagy választékban Szabó Antal sportüz-
I etében.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában Vili., Baross-tér 10.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szembe n levő, elsőrangú Park Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési Igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívtuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
ZALAI KÖZLÖNY
1928 máiclut 8.
IOZOÖSZINHÍZAK
Városi Színház Mozgója. Ma 5, 7 és 9 órakor .A Msö tizezei*, dráms 8 felvonásban. Fö-zrieplök : Ramon Novsrro és Allce Tény. .Állalkert a szalonban*, bui\'enk 2 felvonásban. .Tévedni asszonyi do log", burleszk 2 felvonásban, Oau-mont Híradó.

lözflímsAa
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az Irányzat Isméi elgytngült. A piac ma öiztön-zés nélkül maradt és igy az aránylag csekély árukinálat is 1-2%-al lenyomta >z árnlvót. — Különösen Szikra és Oummi volt lanyba. Az általános kedvetlenségtől eltérően Fegyver barátságosan lendül. A hangulat zárlatig nyomott maradi és a forgalom mindvégig szOk keretek közöli mozgott. A f xkamalozásu papírok piccán gyengébb irányzat melleit 10-15% árveszteségek állottak elö. A valuta és devizapiacon Madrid több, mint 100 ponttal esett. A többi tizetöeszköz változatlan maradt. _
Zürichi zárlat
Pitta J043\'/i, London 25 34, Nswyork S19 3S 73 40. Milano 77 45,
Madrid 86 87>/i, »ir«1«idani X9(0. B*itln 124 I2V| Wl«n \'S 15, Sotta 3 "5 15-39, Varat sa 20 Ba<4«oe«t 90-8S, kiCiid » 13, «ak*\'~< 119U.
A kiáapefti Tőzsde deviza -Jvvjsa
VALUI AA Angol L 27 85-28 00 Mh t>. 79-45-79-75 CacLk. 10-88 1616 Dink. 152 Si-153\'40 Dtaái - -
Dotiái 569 00-571 C0 Francia t> 72"55-22 75 Moll 229^6-230-56 Uacyal 64 00-64 30 Ul >49-3 54
Ura* ÍO 30-30 50 ISáika 136-45 .36 95 SctÜlL SO^VSO\'70 . 152 00 -152 60 I.K0HO 11020 163 15 IM 75 96 25-66 85
Sv*y .. B*Mk. Peaeta
Pilla Prá.a SaoHa
Stockb Varsó Wien
ZOrtrb Madrid
APRÓHIRDETÉSEK
Aa apróhirdetések dija lOiaóIg SO fillér, minden további uó dl|a a llll. Vaiár- él ünnepnap 10 sióig 80 fillér, minden tovtbbi uó dija • flll. Sxerdán éa pénteken 10 nólg SO fillér, minden további uó dija ■ flll. Clrasso ■ minden vaata
Eabb betűtől álló uó két uónak számit-lUk. Állást keresőknek 50°/o engedmény. A hirdetési dlj elSre fiaetendS.
Klakanliaén, Varazsdl-utci 5. szám alatti liit tóbb évre bérbe kiadó él izent-györgyváil útban 1310 CJÖI itánlólóld eladó. 1135
Elad* egy kis Underwood alig használt írógép. Clm a kiadóban. 1159
FOldblrtohokra (5 holdtól, holdanként 70 j pengőig) beciléi nélkül, 35 évi amorlliád\' ra, 7\'Zo kamaialapon, az ori/ág legnagyobb pénzintézetétől 9 nap alatt gyorafolyóaltéal Másakra i 5—10 ívig terjedő átmeneti kOlciönök. — Kisipari hiteleket váltóra 12°ora izerzUnk.
- Véllóhltalt folyóilttatunk magánpénzből (legteltebb I évi Időtartamra) fiellkamaira, hitelképes kereikedóknek, háztulajdonosoknak él Informáclóképes Iliit-vlielóknek, magántitoknak. — Ékaaer-ladesetre, az érték 8l»o-lg azonnal folyóilttatunk ,.Newyork"-Hiteliroda, Budapest. VI. Podmanlczky utca 29. (Válasz-bélyeg beküldendő.) 1092
Falhlvom az érdekeli lerKstenyésztő éi hizlaló közöniég figyelmét, hogy sir-téaak klmiakároléeét .állaton..
Urodalmak, hizlaldák levél, vagy sürgöny értesítésére pontosan megjelennek. Kuatoa Bélint sertés mlikároló Szombathely, Ná-ray-u. 14. s/ám. 1081
Szemere utca 7 szám alatt egy 2 szobás
— egyik szoba utcai — lakéa előszoba, konyha, pincével, lehetőleg gyermektelen házaspárnak vagy magányos egyénnek ; továbbá egv nagy uj latélló és kooai-esin, raktárnak vagy mOhelynek ii májusra kiadandók — Értekezhetni Kölcsey utca 13. 1155
Két szobás lakán, eietleg kisebb kertes házat keretek bérba. Clm krtrkrtrház |m-tá iánál. 1157
uhvi/aa AmaL 229 72-230 42 Belgrád 10 03-10 06 KerTln 136 45-136 85 BakarMt 349 3 53 Brtaasel 79 47-7972 Kopaoh.152 95-163 35 Oaaio 152 IU 152 5U London 27 85-27-93 Milano 30 13 30 23 Navyork 570 80 2 40
22 42 H SS
1691-1696 4 11-4 14 153 25-153 65 64 05-64 25 «>36 80 60 K»9Mtri2l 56 33-9680
Terménytőzsde
Baaa Hasa*. 76 kg-os 3230-32-55, 77 <| M 32 65—32 85, 8 kg-ot 32 95 -33 15, 79 kg-oa 33 25-33 45, 80 kg-os 33-35-33 50. dunántuli 76 32 15 - 32-35, 77 «*-oa 32 45 -32 65. 78 kg-os 32 75 • 32 95, 79 kg-oa 33 20-33 25, 80 kg-os 33.0 - 33 30. roaa 3110-31 25, takaia. ázpa 28 53 — 28 75, sOcárpa 3100—33 03, aab 28 75-2910 tengert 25 20 25 30. Búzakor pa 22-00—27 25, repce 5210-54-00.
Sertésvásár
Palba|tá< 1804, melyből eladatlanul vlsaia •áradt 127 darab HaőrendB 1-64-166, saedatt 1 62-1 64, szedett közép 1 SÓIM. könnytl 1-36—1-44, elsőrendű öreg >•48—1-52, másodrendű 1-40—1-44. angol aflldó 1 52-1 64, szalonna nagyban I-6Í-1-90- - -, lehúzott bns 1 92-2 20. szalonnás léleertés 184-1%. Az Irányzat élénk.
0». FOiflp Jéaaefné szül. Mikianti Anna \' neje, testvére és számos rokon nevében Is fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy forrón szeretett férj, testvér, illetve rokon
Fülöp József
D. Sz. A. Özem aagédtlaat
f hó 7 én éj|el 2 órakor életének 48 Ik, boldog házaiságának 24-ik évében, rövid szenvedés és a haldoklók szent-léginek állatos felvétele után az Ürban csendesen elhunyt.
A drága halott hutt tetemeit tolvó hó 8-áu d u. 4 órakor fogjuk a kls-kanizsai róm kath kápolnából a róm. kall), hitvallás szertartásai szerint be-szenteltetni és a róm. kath. sírkertben örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkiüdvéért t. hó 9-én d. e. 9 órakor fog a szentferencren-dlek plébánia-templomában a Min denhatónak beniutsttatni.
Nagykanizsa, 1928 március 7.
Aldéa éa béke lángján porai falatt I
^VJ®,12.*1^ H*omda *• Lapkiadó vállalat Részvénytársaság. Felelős kiadó: Zalai Károly, tatamrtoaa teletöm Naiykanlzaa 78. ax.
Kevetet használt
bőrfedeles hintó,
egy elegáns
nyitott hintó,
egy erős lőcsös teherkocsi
eladó.
Cim a kiadóbivataibin. \'
HIRDESSEN
a „Zalai Közlönye-ben
Barabás Kálmán, Perser József, Margit, Olzella, Barabás Lajos
lestvérei ugy a maguk, mint alulírottak éi az egész rokonság nevében lájdilommsl tudatják, hogy szeretett testvér és sógor
Perger Béla
jéréablróaégl Irodatlaat
éleiének 41-ik évében március 7-én hajnali l/il óraVor az Uiban elhunyt.
A megboldogultat március hó 8-án d. u. 4 órakor kísérjük a róm. kath temető hal ttasházából \\ róm. kath. egyhár szertartása szerint a helybeli temetőben ötök nyugvó helyére
Az engesztelő szenlmlseáidozat f. hó 9-én d. e 8 órakor lesz a szent-ferencendi plébánia templomban az egek Urának bemutatva Nagykanizsa, 1928. március 7.
Áldott lagyan emléke I Nyugodj békéban I
Barabás Kálmánná uOI Vafncr Mária. Barabis tajosaá irat Schreaa Marali
s4fOrnAI. flzv. Kelemen tmráná nigynínje.
Jutányos érért készilek ízléses, elegáns utcai, alkalmi és háil ruhá kai, kabátokat és gyermekruhákal. Átalakítások a legújabb divat szerint. Kívánatra háthoz és vidékre is megyek.
Kstpoli Mária női dlvatterme Árpád-utca 44. szám. 794
MEGHÍVÓ!
Magán- vagy flilcti Ogytkhicl utáiiiok alkalmával
BUDAPESTEN
a lt^kellemesebb otthont nyújtja a legcl6ajfCaebb fellétclck melleit a KaUll pályaudvar érkaaáal oldalával aiambcn levő
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Badap«it, TIII., Barosi-tér 10.
m*rt
tO<> u engedményt kap
■utol mid Up «14tliel6|. olcsó •xoba-iiilakMl, IO<>o engedményt kap
olctó éttermi Ariinkból. (KltSuS báli konjh».) B pengAt megtakarít
•utiUil kblUll\'t. m«l syatOf ItISbtl *IJ p«c alatt a piljfiudvinóC
Nálunk otthon érzi magátlll
RlsötcndQ kiszolgálás, ailgocuaa caaládl jclltg
Saját érdeke
•s«n alAnyOV folytán, hogy okvetlen nálunk átálljon meg. — Htózelea azubaincgicndaUa ajánlatos __40CI
Földbirtokokra
törlesztése kBIcsBaBkal
g vagy 2—3 évre wáUóhltelt
pengőben, levonás nélkül folyósítva ajánl, már bekebelezett kölcsönöket előnyö-sen konvertál (felcserél) jobb kölcsönrs
Sohwarz Gusztáv banktutets Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 3.
Telefonok: József 448-04. és J. 448-05. Levélbeli megkeresésre részletesebb adatok.
A nagykanizsai klr. ügyészségtől.
1928. El 24/A 5. sz.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A felügyeletem alatt álló njgy-kanizsai k r. törvényszéki fogháznál cszközlcndő vizvez lék berendezési munkáknak válla\'a ba adására 1928. é/i március hó 17. napjának d. u. 3 órájára a klr. ügyérzség hivatalos helyiségében megtartandó versenytárgyalást hirdetek.
Felhívom az c re vállalkozókat, hogy szabályszerűen hélyrgzell nyilt Írásbeli egyxégáras alánlatíikat 1928. évi március hó 17-én déli 12 órájáig a klr. ügyészséghez adják be.
Az eszközlendö munkálatok és a vállalati feltételek a nagykanizsai kir. ügyészségníl a hivatalos órák alatt tekinthetők meg.
Nagykanizsa, 1928. március hó 6
Dr. Szabó s. k.
_ isi kir. ügyészségi elnök.
GYÜM ÖLCSFA
védelmi szerek (Ends, Altnola, Dendrln, Nosprasen, Solbár stb ) Őszök elleni oaAaAaö szerek:
(l\'orzol, Tllantln, Orion, Rézgálic)
„FutorV szénsavss takarmánymész németországi főzelék ás vlráo magsak Gazdasági wetfimagwak Madáreleság i
(kendermag, hámozott tsb, fénymag, édes repce, kerekrépa, napraforgó, tökmag stb.) Szemestengen (nagy és sprouemQ), rab, árpa, köles, busa, tengerldira, stb. Kicsinyben és nagyban kaphatók:
ORSZÁG JÓZ8EF mktmktéé^a
Nagykanizsa, Erzsébet-tár 10.
A biróság mellett, ai Telelőn: 130.
Tavaszi és nyári
összes
DIVATLAPOK
nsgy választékban kaphatók:
Flscbel Fülöp Fial
sis könyvkereskedésében
Nagykanizsán, Fft-iat.
MAKULATUR
papGr
kapható a kiadóhivatalban
[ Hirdeti
nagykanizasű fiókja Sugár-ut 4. Telefon 338.
Minden külön költség vagy portó felszámítása nélkül elhelyez
hirdetéseket
bármely bel- vagy külföldi lapban
Beklámterreket kéult, szövegei. Pia kát i rozást
vállal helyben és vidéken, bel-vagy külföldön.
Nagykanizsa r. t. város mindennemű hirdetési jogának bérlője.
Magyar Flltn Iroda rt. Budapest képviselője.
A Magyar Királyi Be\'ügyminlsz-térium forditó osztályának felvevő helye. Bármely nyelvről vagy nyelvre fordítást vállal és belügy minisztériummal hitelesíttet.
Nyomatott a Délzalal Nyomda éi Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
Hl évfolyam, 57. szám
"N i
Nagykanizsa, 1928. március 9, péntek
Art 14
fillér
POLITIKAI NAPILAP
fearkeaatőaág *s kiadóhivatal: ró-ut 5. izim. Kwdhsáyl tlAkladóhlvatal Kouuth Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetést ára: egy hóra a pengő 40 Kitár
A gazdasági helyzet
Irta: Havaa Jenő
Hl összehasonlítjuk a mai gazdasági viszonyokat a négy év előttiekkel, lehetetlen nem konatalálni, hogy Időközben határozottan javult a helyűt. Mégis azlnte jelszóvá vált, hogy az állambáztartáat szanálta a kormány, de a mezőgazdaiágot tönkretette. Ez szép és nagyon hangzatoa frázis. Nem lgsz ugyan, de a nép e lehet hatni vele A közönség szereti, hs sajnájtk. Mindenki azt biazl, hogy neki van a legtöbb baji s jól esik neki, ha ballja, hogy ö menynyire ssjnálatraméltó. De minden Ilyen jelszó hatásának van határa s végül is a józanul gondolkozóknak be kell látnlok, bogy minden sirán-kozáa dacára, ma lobban élűnk, mint az inflációs években és ha a szaná-lás súlyos adóterheket rólt is a polgárságra, végeredményben ennek is az ország dolgozó társadalma lálta hasznát.
As államháztartás egyensúlya biztosította a magyar pénz alabil értékét és hogy a pengő ma az egész világon jó hitelnek örvend, azt ia a szanált állami pénzügyeknek köszönhetjük. Igaz, adót, azt flzelünk, söl sokat fizetünk. De legalább tudjuk, hogy mire. Hallottuk, hogy az u\'olsó három évben 726 millió pengőt fordított a pénzügyminiszter sz sdózók
Knléből és a népszövetségi kölcsön-
I produktív beruházásokra. Ezek mindennél jobban járultak a magángazdaság lalpraállllásához, hiszen sz ipart és a kereskedelmet munkával látták el.
A fizetésképtelenek azáma 1927 ben összesen 1060 volt sz 1924 lk évi 2500-al szemben Ezzel szemben a takarékbetétek emelkedtek, a fogyasztás és a termelés egysránl növekedett és — horribile dlctu — a többszöri adóleszáilltás dacára, az állam bevételei emelkedőben vannak.
Peraze, a slránkozók azt mondják: Látjátok, milyen ravasz az állam, leszállítja az adót éa mégis többet vesz be, mint azelőtt. Holott a dolog olyan egyszerű, csak egy kis őszinteségre van azükség. Ha többet termelünk, ak^or többet Is fogyasztunk ; a ha tÖBbet fogyasztunk, akkor jobban is megy a dolgunk,akkor pedig az állami flsausnak is jobban megy.
Mert bál az adófizető és az állam házastársak. Nem mondom, hogy nincsen ennél ideállsabb házasság, de hiszen a házasságban a realitáa a fontos, mert Idealizmusból mi nem tudunk megélni. De az állam sel Különösen nem ez a szegény magyar állam, amelynek annyi nyugdíjast, menekültet, rokkantat és betege) kell eltartania és segélyeznie.
Á\'térve a magángazdaság helyzetére, az államvasutak és a posta be-ruházáaai, az újjáépítések, mezőgazdasági termelésűnk fokozása és az általános építkezés megindulása mind a magángazdaság javát szolgálja.
Azoknak, akik a köunyü pénzkeresés
hivei, akik inflációs tőzsdei, hirtelen meggazdagodásra várnak, természetesen a mai állapotok nem konve-niálnak. De ne feledjük el, hogy ezeknek a munka nélkül szerzett, tőzsdei nyereségei az ország dolgozó népétől elvont pénzértékekből eredlek. Ha nincs is nagy tőzsdei nyereség,
az nem baj, a fontos az, hogy a tej és cukorfogyssztás emelkedik, mert ez arra mutat, begy a dolgozók lai-ssn, de állandóan msgsssbb életnívót tudnak msguknak biztosítani.
Ami a lövőt illeti, mi bizalommal fogadjuk Bud János optimista |elen-téseil, mert lál|uk, bogy a gazdasági program újra jelentékeny beruházá-
sokkal siet a magángazdaság segítségére, de egyben ne feledjük el
gróf B:lhlen látván inlö szavait, bogy az állam csak akkor segíthet, hs a dolgozó polgárság és a munkásság szorgslmasan teljesíti kötelességét, mert csakis az egyén és sz állam jóakaratú együttműködése biztosíthatja az ország boldogulását.
Mara maradt a döntés a magyar-román
optáns-pttrben
„Nincsen alap a további tárgyalásra" — jelentette kl Apponyl Albert a genfi ülésen — Titulescu visszautasította a magyar kormány ujabb ajánlatát a hágai nemzetközi
bíróságra vonatkozólag
, Apponyi Albert és Titulescu nagy vitája a genfi népszBvettségi ülésen
Ezulán Apponyl a most kapott ! telt-e el hatásköri túllépést akkor,
Budapest, március H A Ház folyosóláu a képviselők pártkűlönbség nélkül megállapították, hogy az a helyzet, amely egy bizottság kezébe lette le a aienigollhárdl ügy megvizsgálását, teljesen kielégítő.
Bethlen István miniszterelnök a genfi kérdéasel kapcsolatban a következőket mondotta:
— A kérdésről nyilatkozni egyelőre nem tudok, csak annyit mondhatok, hogy
az ügyek megnyugtató módon haladnak előre.
Oent, március 8 A Népszövetség mai ülésén </al2 órakor térlek át
a magyar-román optána per
tárgyalására. Chamberlain, a kérdéa előadója Ismertelte az előzményeket. Az elnök felhívta az érdekelt felek képviselőit, nyilatkozzanak, milyen lépéseket leltek ebben a kérdésben és hogy ezek a lépések milyen eredménnyel jártak. Titulescu kijelentene, hogy a román kormány teljes egészében elfogsdja a bizottsági jelentést.
Apponyl Albert gróf felszólalásában hangsúlyozta, hogy az a felhívás, amelyet a Népizövelségl Tanács szeptemberi ülésszakán intézett a felekhez, ajánlásnak tekinthető, annak el nem fogadása nem járhat semmi féle kényszerítő jogi következményekkel. A magyar kormány kísérletet telt arra, hogy békés uton Jusson megegyezésre Romániával, természetesen azon az alapön, hogy mindkét fél érintetlenül fenntartja jogi álláspontját. A magyar kormány állal előterjesztett ajánlatra azonban Romániától hónapokon kérésztől nem kapott választ.
választ fejtette kl. A román kormány elleD|avaslata azt moncja, hogy a magyar kormány adja fel álláspontját. Ismerteti az ajánlat pénzügyi kérdéseit. Titulescu ajánlata mindössze három-négy százalékkal kép vlaell a kérdéses kereteket. Apponyi hajlandónak mutatkozott, hogy a pénzügyi bizottság elö.t igazolja, hogy mennyire
komolytalan a román ajánlat pénzügyi szempontból.
Ilyen körülmények között nincsen alap a további tárgyalásra.
Ezért kéri a tanácsol, hogy az egyezségi okmány 239. értelmében
nevezzen kl pótbitót, egyben fenntartja Magyarországnak azl a |ogl ajánlatát, hogy
bocsássák a hágai nemzetközi bíróság elé a kérdést,
vájjon a vegyes döntőbíróiig köve-
amikor illetékesnek mondotta magát az ügy letárgyalásában.
Titulescu Apponyl Albert felszólalására szt válaszolta, hogy a magyar kormány ajánlatáról nem lehetett hivatalos tárgyalásokba bocsátkozni.
Párisban Egry Auréllal tárgyalt ez ügyben, de ő még merevebbnek mutatkozott a tárgyalások során, mint Apponyi. Szerinte Románia az agrárreform kapcsán egyforma szigorúsággal járl el mindenkivel szem-b:n. Ami a megajánlott összeget Illeti Apponyi tévedésben van, amikor azt csekélynek mondjs. Ezt az összeget
6 milliárd aranymárkában állapították meg Ausztra-Magyaror-szág terhére és Románia javára. Az ülést délután 2 órakor félbeszakították és folytafását délután 5 órára halasztották.
A délutáni ülés
Genf, március 8 (Éjszakai rádió-Jelenlés) A délutáni ü!ésl háromnegyed 5 órakor nyllolta meg az elnök, aki nyomban Apponyl Albertnek adla m-g a szót.
Apponyl Albert legelsöbben is megállapítja, hogy Titulescu egyébről beszéli, mint ami a lényeg. Ö nem kiván a román agráreformmal és a döntőbíróság illetékességével mosl foglalkozni, miután ezt a kér-dábt a magyar kormány már rest judicala elintézte. A kérdés ma az, bogy a döntőbíróság elkövetett e hatásköri lullépéet, mikor illetékességéi kimondta? Románia szerint elkövetelt
Lehetetlen már most, hogy egyik érdekelt fél állapítsa meg. hogy fennforog a hatáskört túllépés esete.
Ha ez igy volna, nem lehelne soha pereskedni. A román kormány javaslalára térve kijelenti, hogy az nem felel meg a perenklvüll egyezkedés követelményeinek. Ami pedig Titulescunsk azt a kijelentését illeti, hogy a tanács már szeptemberi ülésén döndott erről a kérdésről, — az nem áll, mert tkkor
csak fenntartással hozták meg a hármas jelentést.
Idézi a tanács szeptemberi ülésének nap\'ójából Sclaloja. Jaudox, Hoyoma

HALAI KÜZLONT
és Stresemann kijelentéieil, melyek bizonyiiják, hogy akkor nem boitak e kérdéstea egyhangú határozatot és hogy ezek a deJegálutok nem azonosították magukat az előadói jelen-lésben foglalt bárom jogi elvvel.
TUulescu azt is állilja, hogy az optáns- kérdés már eldőli azzal a levéllel, melyet a békeszerződések megkötése Idején küldtek Romániának, amely szerinlcsak ízt köti ki a magyai kormány, hogy a román kormány az agrár-reform során egyenlő elbánásban részesítse a magyarokat a románokkal. Figyelmezteti Ti.ulei-cut arra, hogy nem állam áll szemben ebben a\'kérdésben állammal, hanem magyar állampolgárok Romániával éa ha ezek nem kapják meg igazságukat. akkor felvetődik a kérdés,
hogy
van e értelme a döntőbíróságnak ?
Van-e joga felülvizsgálni a lanlcs-nak egy nemzetközi fórum határozatát vagy Ítéletéi? Lehetetlenség, hogy a tanács határozatát po\'ilikal kérdések befolyásolják. A politikában nincs egyenlő ség. A bírónak pedig, aki ítél, függetlennek kell lennie. Ha előre meg akarjik szabni, hogy a bíróság milyen iránybin Ítélkezzék, akkor ezzel szabályozzák annak működését és elveszik függetlenségét. Felhozták, bogy kötelessége a tanácsnak a nemzetközi békél mindenáron megóvni és biztosítani. Az a kérdés most már, bogy milyen áron éri el ezt Hi enn^ az az ári, bogy az optániok veszítsenek, akkor felborul minden igazságba vetett bit. U altak arra, bogy a kedveződen dönlés Romániára gyászos következményű lenne, Erre pedig kénytelen idézni •gy angol lord szavait, aki hangsúlyozta annak idejéa, hogy
ha Romániának jó volt a békeszerződés arra, hogy nagy területeket kapjon, akkor legyen Jó arra Is, hogy kötelezettségeket teljesítsen.
Hi a tanács nem elég erői er.nek a kérdésnek jogi oldal\'t tliz\'ázni, kérje ki a hágd nemzetközi törvényszék jogi szakvéleményé\'. Hi pedig ez Magyarországra nézve kedvezőtlen lesz, skkor ml levonunk minden konzekvenciát.
Titucescu beszéde Ezután Tilulescué lett a szó, aki Így kezdte:
Magyarország azt akarja elérni, hogy a magyar Romániában kivételes bánásmódot nyer|en. Ha ezt akarja, akkor felesleges minden további vita. Nagyarország azért nem lizet most jóvátételt Romániának, mert moratorlumot kapott Romániától.
Magyarországnak ma minden lakosa Jólétben van (?) él fizetheti a jóvátétel\'.
Jogom van azt mondani : ha Magyarország tizet jóvátételt, akkor én ls fizetek.
Románia az egyeziég-okmány értelmében járt el, amikor visszahívta delegátusát a döntőbíróságból. Ro-
1088 márcit* ö
mánia már a szep\'emteri ülésre ut mondta, hogy ott a tanács egyhin gu\'ig fogadia el a hármas előadói jelentést. Ezt most csak megismételheti. Épen ezért ízt csak egyhangúlag lehet meg is változtatni. Ellenzi, hogy Hágából kérjenek szakvéleményt a hármas J-lentésre vonatkozólag. A tanács elekintetten teljes iilelé-keiséggel bir és nagy időveszteség is volna a kérdést Hágába vinni és kiszámiihatallan, mikor lenn: vége e pernek.
A dönlöbiróságot csak fakultative ismeri el, de nem tartja gyakorlatilag kötelezőoek. Végül rátér arra, hogy a dönlíbíróságba Románia visszahívott delegáiuia helyeit nevezzenek ki pótblrót, ezt a legéle-
sebben ellenzi Romániában 15 éve késziletjék ellő az agrárreformot és leheletlen, hogy még most se lehessen e kérdésben a teljes megnyugvás érzése.
Ekkor az elnök az ülést berekesztette és annak folytatását holnap déielö!t II órára lüzle ki.
Megint csendre kellett Inteni az Idegeskedő Tltulescut Genf, márc. 8. (Éjszakai rádió-jelentés) A tanác* ma délelőtti ülésén ismét történi egy iicidens. Tilulescu, mint előző napon, gróf Apponyt beszéde alalt ismét idegesen fészkelődött helyén és több Ízben beleszólt a beszédbe, mire az elnök kénytelen voll rászólni és csendre Inteni.
A képviselőház pénzügyi bizottsága befejezte a költségvetés tárgyalását
Az appropriációe javaslatot is elfogadta a képviselőház pénzügyi bizottsága
Budapest, március 8 vetésének tárgyalására,
A képviselőház pínzügyi bizottsága ma délelőtt tárgyalta a honvédelmi tárca költségvetését. A kormány részéről Csáky Károly gróf houvédelml miniszter voll jelen A javaslatot á tilánosságban és részieleiben e fogadiák és állérlek a Kisbirtokotok O\'szágos Földhitelintézetének nyújtandó adó és illeték kedvezményekről. ma|d pedig az Ipari záloglevelekről szóló törvín/javailat
Temesváry Imre előadó ismertette azt és összehasonlítási lett az 1926-27. évi előirányzattal éi az 1927 évi bevételi eredményekkel és megállapította, hogy az 1928-29 évi előirányzat összege alatl áll azoknak a bevételi eredményeknek, amelyek az 1927. évben tényleg brfolytak. A bizottság a pénzügyi lárca költségvetését ugy általánosságban, mint részleteiben hozzászólás nélkül e fogadta. U^yan-
tárgyaláiárs, mely javaslatokat ugy I csak efogadta a mull évi beruházd
általánosságban, mint részleteiben elfogadták. Á\'térve a pénzügyi tárca költség
sokról szóló Jelentést, az 1928-29 évi állami költségvetésről szóló opproprldclós törvényjavaslatot.
i felsőházi törvény módosításáról, a mnzenmok és könyvtárak rendezéséről szóló Javaslatokat a képviselőház elfogadta
Budapest, március 8 A Hiz mai ülésén folytatták a felsőházi törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló javaslat rész letes tárgyalását, melyet részleteiben ls megszavaztak és áttértek a Genfben kötött nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló javaslat tárgyalására. Láng litván és Pesthy Pál hozzászólása ulán a törvényjavaslatot általánosságban és részleteiben is az előadó kisebb módosításával fogida el a Ház. U.ána Szlnyel- Mer se Pál ismertette
a muzeumok, könyvtárak és le-vélgylljtemények rendezésérőt
szóló javaslatot. Hegymegl-Kiss Pál, Petrovácz Oyula, Pakots József szóltak hozzá a javaslathoz. Petrovác Gyula kilejtette, hogy a javaslat intézkedéseit h:lyesli, mert igy meg van akadályozva, hogy a vidéki muzeumok kincse ne kerülhessen ki a külföldre.
Jánossy Qibor szintén örömmel üdvözli a javaslatot. A magyír könyv nagy jelentőségéről beszélt.
Várnay DAniel szintén örömmel üdvözli a javaslatot és nem osztja azokat az aggodalmakat, amelyeket magánjogi tekintetben hoztak fel a . javaslat ellen.
Csllléry Andrást aggodalommal tölti el a javaslatnak magánjogi rendelkezése, ha azonban a magánjogi aggodalmait a kultuszminiszter eloszlatja, örömmel fogadja el a javaslatot.
Klebelsberg Kuno kultuszminiszter örömmel látja, hogy a Ház párlka-lönbség nélkül egyet tud érteni az ilyen nagyfontosságú javaslat tárgyalásánál. Ami azokat a megjegyzéseket illeti, hogy a Javaslat a magánjog terére tévedt, kijelenti, hogy valóban érinli a javaslat a magántulajdon jogát, de ma már a magán-Jogot nem lehet abban a formában érvényesíteni, mint ahogy azt a római Jog kodifikálja. Hálás szavakkal emiékezeit meg azokról, akik a javaslat tetőaláhozása körül elismerésreméltó munkásságot fejlettek kl.
A Ház ezután általánosságban elfogadta a javaslatot. A részletes vita során a szakaszokat kisebb módosításokkal és részint vita nélkül megszavazták. Utána Úrffy Imre beterjesztette a pénzügyi bizottság állal letárgyalt Kisbirtokosok Országos Földhitelintézetének adó és Illeték kedvezményekről szóló javaslatát, melyre a Ház kimondotta a sürgősséget.
Odlffy Dénes a földművelésügyi külügyi és közgazdasági együttes\' bizottság jelentését terjesztette be ( nemzetközt állategészségügyi htvatal létesítéséről szóló párisi Javaslat becikkelyezése ügyében, melyre a Ház a sürgősséget kimondotta.
Ezután elhatározták, bogy a legközelebbi ülést holnap délelőtt lo órakor farl|ák, melyen a ma letárgyalt javaslatokat hirmadsiori olvasásban és a beterjesztett Javaslatokat tárgyalják.
A forgalmiadó-reformot csak az államháztartás veszélyeztetése nélkül lehet megoldani
Az egységespárt értekezlete «
Budapest, március I (Éjszakai rádiójelentés) A Egységespárt ma este tartotta szokásos heti pártértekezletét, melyen a kormány részéről megjelentek Bethlen litván gróf miniszterelnök, Bud János, Hermann Miksa, Mayer János Pesthy Pál és Scitovizky Béla miniszterek. A gyengélkedő Almáuy Láizló helyett Kenéz Bila dr.,a párt alelnöke üdvözölte a megjelenteket éi megnyitotta az értekezletet Elsőnek meleg ízi vakkal em\'ékezett meg arról, begy a kormányzó migai kitüntetéssel limerte el Mayer és Pesthy miniszterek nigyértéku munkásságál, melyet a nemzet érdekében évek óta kifejtettek. A párt a mlniaztereket tüntető óvációban részesítette, majd
Jánossy Oibor szólalt fel és beszédéten méltatja
gróf Bethlen István debreceni beszédét,
melyre felfigyelt az egész világ és nagy jelentőségűnek tartják. Bethlen litván gróf minden migyar szivéből beszélt. Itten áldását kéri a miniszterelnökre I Percekig tartó éljenzés és taps köszöntötte a b-széd végén a kormányelnököl, aki szive mélyéig meghatva a spontán ünnepléstől, köszönetet mondott az ünnepiéiért és hangsúlyozd, hogy mennyire fontos, hogy egységben kövessék öt ezután ii úgymint eddig. Utána Mayer és Pesthy miniszterek köszön-: ték meg a pártnak az ünneplést.
Perlaky György ezután bslerjssz-tette a párt közigazgatási bizottiá-
(jánik a forgalmiadóval kapcsolatot e\'entését, mely megállapítja, bogy
lehetetlen a forgalmiadót megszüntetni,
mikor a bevételeknek 15 és fél százalékát az adja. — Igaza van tehát a pénzügyminiazternek, mikor azt mondja, bogy a forgalmiadóval még hoatzu Ideig számolni kell. Csupán arra kiván rámutatni, hogy milyen Eszközökkel volna rendezhető a kérdés általános megnyugváira.
Többek bozzákzólása után Bud, majd Bethlen Iitváh gróf válaszoltak a felszólalóknak. A pénzügyminiszter kijelentette, hogy a bizottság jelentését beható tanulmány tárgyává fogjs lenni, de
csak olyan Intézkedéaekre hajlandó, melyek nem veszélyeztetik az államháztartás alapjait
Hasonló értelemben beszélt a miniszterelnök. A pinzügyminlszter és a miniszterelnök válaszát a párt egyhangúlag tudomásul vette.
Ezzel az értekezlet véget ért és pártvacsora következett, melyen azonban felszólalás, nem hangzott elt
Hűt, márdua 8
Ki LW I OZ ÖNY
A taníelfigyelő Uceálls előadása
Nagykanizsa, március a
0 yan liceálls előadás volt a tegnapi, amilyen a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör Idei, felette nagysi kerO liceális-sorozatában is ritkaság számba megy. Az óiiási embertömeg kiszorult a városháza díszterméből és megtöltötte ■ karzatot, az előteret, mtg a lépcsőkön a be nem |u-lottak tömege özönlött visszafelé. Az előadásnak — bár a szokástól eltérően hétköznapra tűzték ki — sz kölcsönzőit akkora érdeklődést, hogy viléi dr. Barnabás István, Z sín-vármegye klr. tanfelügyelőjének előadása volt. A tanfelügyelő délután érkezett meg Zalaegerszegről. Az állomáson dr. Tholway Zsigmond, u Irodalmi Kör elnöke, dr. Hajdú Oyula iskoisgoadnoksági-elnOk és az iskolák Igazgatói fogadták.
As előadást, amely (él 7 órakor kezdődött, dr. Tholway elnök nyitotta meg a tanfelügyelő üdvözlésével. Dr. Barnabás István Korea fél-azlgetéröl, ahol mini hadifogoly hosszabb időt tollölt, tartott Igen érdekes, színes ás sok ismeretet nyújtó előadást, ismertetve az oltani népszokásokat és életmódot. A zsúfolt tsrem díszes, reprezentatív közönsége lelkesen és hosszan ünnepelte a tanfelügyelőt, aki rövid zalai működése slatt máris uj lendületei adott e megye kultur életének, a megyeszékhelyen csak ugy, mint a legeldugottabb göcseji falvakban. Kumperth Arthurné gondos, érzésteli előadásban, aok kifejező erővel Végvári egy költeményét pavalta. Igen dicséretes, meglepően szép produkció volt a polgári Iskolák énekkarának preciz, fegyelmezett éneke, melynek érdeme Kettlng Ferencé, — úgyszintén a Vsa- és Pém-munkások Dalárdája remekelt ezal-kalommal is, Lehrmann Perenc karnagy vezetésével. Az előadáa az elnök kOszOnő szavaival éri véget, amire a tan felügyelő röviden válaszolt.
Vitéz dr. Barnabás István még két napot tölt Nagykanizsán, shol az Iskolán kivűll és a leventeoktatási vizsgálja felül. A tanfelügyelőt csű törtökön este dr. Tholway Zsigmond, pénteken dr. Haldu Oyula látja vendégül vacsorára helybeli tanügyi vezetőférfiak társaságában.
iozqAszuvhAzak
Városi Színház Mozgója. Ma pénteken és holnap szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor .A skarlát betű\', Haw horne Natbanlel regénye 9 fejezetben. Főszereplők : Lillán Qisb és Lars Han-son. „Üsd, nem anyád", burleizk 2 felvonisbsn. Magyar és Fox Hiradók
Nagykanizsa lobogódiszben, impo zánsan készOl megünnepelni már cius 15. első hivatalos ünnepét
Istentisztelet lesz minden templomban — A Zrínyi Irodalmi Kör nagy hazafias ünnepélyt rendez ■ városháza dlaztermében — A Keresztény Tiszt-vlselfin6k is megünneplik a nemzeti ünnepet
Nagykanizsa, március 8
= Regenhart és Raymann-oamasztok, Schroll silfonok, May és Holfeld tumbu\'ger vásznak legelőnyösebb beszerzési forrása Singer József és Tdrsa divatáruháza Nagykanizsán, Erzsébet tér 23-
\'Az 1927. évi XXXI. lOrvényeikk, amely március 15 ét nemzeti ünneppé nyilvánítja, egységesen szabályozza az ünnepségeket. Igy előírja, hogy a felekezelek templomaiban istentisztelet tartassák, s táradalom, a katonaság, az Iskolák évről-évre megünnepeljék, stb.
Nagykanizsa város hazafias közönsége is méltóképen meg akarja ünnepelni március idusát, illetve a március 15 I nagy nemzeti ünnepet, hsgyománysihor, őseihez, múltjához méltóan, bogy ne cssk lelkének izzó magyarságát juttassa kifejezésre, hanem a március 15 I lángnál erőt merítsen a további küzdelemre.
Nagynak, szépnek, lelkesnek, mindent felülmúlónak kell lenni a mostani március 15-1 nemzeti ünnepnek Nsgyksnizsán, melynek lobogó fénye álviligltson elszakított teslvé-rsinkbez, hogy türelemre és kitartásra buzdítsa őket, — mlg eljön a magyar egyesülésnek nagy és szent órája.
Nagykanizsa város vezetősége a
Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kört\'kéile fel arra, bogy egy olyan ünnepélyt rendezzen, amely leghívebben kifejezésre Juttatja a nagykanizsai társadalom hazafias érzését. A Kör a megbizatásnsk a legnagyobb lelkesedéssel lesz elegei és március 15 én délu\'án 6 órakor a városháza dísztermében nagyszabású hsuflaa ünnepélyt rendez, amelynek ünnepi szónoka dr. Kerkay jóisef piarista gimnáziumi tanár leaz.
Ugyancsak méltó programmal készül március 15. megünneplésére a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete, amely vasáinsp, március 18-án ren-reudezl hazafias ünnepét. Ennek ünnepi szónoka BarbarUs Lijos szerkesztő lesz.
Nagykanizsa város vezetősége már előre, ezúton Is, azzal a kérelemmel fordul a közönséghez, hogy az épületeknek kellő és méltó fellobogózásáról gondoskodni szíveskedjék. — Hatalmas zászlódisz hirdesse külsőleg is a magyarság nemzeti ünnepét. A nagyszabású hazafias ünnepségbe a honvédség is kellőleg bekapcsolódik.
NAPI HÍREK
Megsemmisítették a keszthelyi izr. hitközségi választásokat
A közigazgatási halóság formai szabálytalanságok miatt uj választási rendeli el
Keszthely, mircius 8 (Sajál tudósttónktól) N«gy ellentéteket váltott ki Keszthely izr. la-kosságs között az idei hitközségi választás. A hitközség ugysnis |a-nuár 1 én ismét dr. Neumark Bí-lát választotta meg elnöknek és melléje ugysnesak sz úgynevezett Neu-msrk-piríhoz tartozó elöljáróságot választolt.
Dr. Hochslddter Sándor és liz Jársa a választási formai és személyi okokból megfellebbez\'e. Zalavárme-
gye slispánjs a fellebbezést áttette a keszthelyi (^szolgabírósághoz elintézés végett.
Dr. Huszár Pál főszolgabíró ma hozta meg ezügyben határozatát, amellyel a január 1 -1 hitközségi választást formai szabálytalanságok miatt teljes egészében megsemmisítette és a fellebbezési bstárldö letelte u\'ánra uj választást rendelt el.
Keszthely egész társadalma nagy érdeklődéssel várji az ügy fejleményeit.
un_nj-Ln.-.rL-ü-Lru-v-ij^u-ii-i.i-ir-i-i— i-i—■-■— ■* -- — - — « — -
januárban két hősi emléktáb lát lepleznek le Keszthelyen j
Kaszthely, mircius 8 (Saját tudósítónktól) Keszthelyen a közeljöfőben két hősi emlékmű létesül. Az egyiket a premontrei reálgimnázium bősl balált balt tanítványai emlékére, a másikat a keszthelyi tpiros hősi halottak emlékének megörökítésére állitják fel A premontrei reálgimnázium bösl emlékműve Picsett, s Zsolnsy-gyár-ban készOl majolikából és márványból tObbezer pengős árbsn. — A hősi halált halt Iparosok emléktáblájának tervét vitéz Kenessey Izidor keazthelyl építési vállalkozó készítette, a táblát Kertész József keszthelyi szobrász farag|a ki karrarai márványból. Mindkét emlékművet junluiban leplezik le.
Idftjáráe
A nagykanizsai MUorotogtat nsef-ftgyetöleleutáeek: Csütörtökönjei Mmfr-Jtkii Reggel 7 érakor +4 8. dálután 2 órakor +$-2, eete 8 órakor 4815.
Ptlhózrt: Regjei felhős, délben tiszta, este lelhös égboltozat.
SUUránf Reggel Nvugst délben Délkelet, este Északkeleti szil.
A Meteorológiai Intézet lelentése szerint változékony idd, Isssu hósUllyedéssel és még sok helyütt kisebb esókkel.
= Tavaszi újdonságok: Mosó
és gyapjudelainek, mintázott mosó-selymek, creppe de ebinek, creppe salínok, nyersselymek, ing- és blous-zefirek nagy választékban érkeztek Singet József és Társa divalárubázába.
- Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
= Remlngton Írógép képviselete és raktára becserél Írógépet, elad igen előnyös részletfizetésre eredeti gyári áron Írógépet. Szabó Antal fegyver és sportüzlete.
mM.
napirend
— > m m Mároius 9, pántek , ,,,,
Római katolikus: Franciska. Protest Franciska. Izraelita: Adsr. hó 17. Nap kel reggel 6 óra 26 perckor,
nyugszik délután 17 íxi 37 perckor. •
Városi Színház. .A skarlát betli\', regény 9 fejezetben. .Üsd, nem anyád", burleszk 2 (elvonásban. Magyar éa Fox híradók.
— Az első segélynyújtás táblái. \\ magyar kir. népjóléti miniszter által rendeletileg kifüggesztésre kötelezett első segélynyújtási táblákat mindazokon a helyeken és épületekben, abol Ölnél több ember foglalkozik Illetve megfordul és szerencsétlenség vagy rosstullét előfordulhat, a helyiségek számához és nagy-stgáboz mérten egy vagy tObb példányban ki kell függeszteni és azok sértetlen állapotban való megtartásáról kellőleg gondoskodni. Az első segélynyújtási táblák a nagykanizsai Magyar Távirati Irodában (Sugár- u. 6. Telefon 338.) beszerezhetők.
— A Dunántúli Dalos Szövetség dalpályázatának eredménye a kővetkező: A nehéz műdal első diját Kőnlg Péter zenetanár (Szeged) „Lsnt és Ksrd" dmű pályaműve,— a könnyű műdal első diját Sztára József tsnár (Kalocsa) .Feltámadás* dmü pályamüve nyerte el. — A népdalegyveleg pályázata meddő volt, miért is a szövetség egy megfeldö mQ elkészítésével Farkas Nindor zeneszerzőt bizta meg.
— Jótékonyság. A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár r. L Igazgatósága a közgyűlés által rendelkezésére bocsátott ősszegből közhasznú és jótékonycélokra a következő összegeket adományozta: - A nagykanizsai keresztény házi szegényeknek 50, Izraelita házi azegények-nek 50, Kereaztény Nőegyldnek 40, Izraelita Nőegyletnek 40, Ag. Ev. Nőegyletnek 20, Ev. Rtf. Nőegyldnek 20, Úrasszonyok Mária Kongregációjának 20, reálgimnázium Önképző Körének 50, reálgimnázium Segélyegyletének 20, felsőkereskedelmi iskolának 50, felsőkereskedelmi Iskola Segítő Egyesületének 20, állami elemi Iskoláknak 50, izraelita elemi iskolának 50, községi ipariskolának 20, fémipari szakiskolának 30, On-kénlesTüzoltó Testületnek 40, Mentő-osztálynak 40 Ipartestületi menháznak 40, Stefánia Stövelségnek 40, József főherceg Szsna\'órium Egyesületnek 30, Omke fióknak 30, Szo-dális Missziótársulatnak 25, Szociális Missziótársulat Leányklubjának 25, Zrínyi Mik\'ós Irodslml és Művészeti Kötnek 20, hősök temetőjében 4 síremlékre 40, s keszthelyi Oi:dasági Akadémiának 30 pengő, összesen 890 pengő.
= Újdonságok női fehérnemű-anyagokban: Linón nan uk, Tiga-sin, lenbatlst és batibtsiffon az összes divatszinekben Singer ]. és Társánál
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
V
ZALAI K0XLCM1
Nyílt levél
Összes tanítóihoz a Csátty szobor Ügyében
Zalaegerszeg, máidus 8
Borbély Oyörgy tanár, a nobor-blzot\'ság titkára a kővetkező \'térést Intézi Zslsvármegye önzés tani-tóHni;
Kedves Kollégák I Isiterefes dolog, bogy az iskolák, a tanítók és a tanuló ifjúság, bár apró, de lelkes munkájával nagymértékben segítette ■ Csány (bangiása: Csáni) srobor-Ogyet
Most már közeledünk a végeredményhez. Da még van egy fon\'os, Uutrletteljes kérésem március 15-ike elótt. A törvényhozás hivatalos ünneppé emelte márc. ló-ét. A magyar kormány elrendelte, hogy minden kOzség ét mindenik iskola tartson emlék ünnepet ezen a napon. A közoktatásügyi mlnltzter országosan it hangoztatja, bogy becsüljük meg ét ápoljuk a magyar emlékeket.
Ilyen magyar emléknek a tárgya a 48 u eazmék történetében Ctány László It, aki az egyéni ét közéleti, társadalmi ét politikai ortzágot viszonyokban is a Jogot, a (Örvényt s az Igazaégot hirdette apostolként s e hitvallását életével ét vérével meg it pecsételte.
Először it arra kérem gaz Ottzet kollégákat, emlltfég meg ezt a nevet ai Iskolában, avagy a községben tartandó emlékünnepeken, nemcsak a történelemnek, de a Jellem alakitásnak Is fötényezöjekéut.
A második — szintén fontos — kérésem az, hogy rendezzék és rendeztessék akként a márciusi ünnepet, hogy azokon a gyermekek is, a felnőtt emberek is legalább egy pár fillért önkéntesen adakozzanak a nagy n\'p emlékére és Zilavármegye fiának s az ország nagy vértanujának emlékszobrára. Akármilyen kis összeg gyűl egybe, küldjtk el Zsla-egerszegre e célra. Sok kicsiből lesz egy nagy. S porszemekből a szikla.
A márciusi ünnepeket mindig Ingyen kell rendezni a közönség számára, de ez nem zárjt kl az Önkéntes filléres adománykérési ilyen célokra.
Tudal Jó azt is, hogy Csány László miniszter-vértanúnak ez a büszke szobra majdiem páratlanul fog állni Magyarországon, amelyet Zalavármrgyének igazán a közönsége állított fel. Hitzen az ilyen emlékműveknél gyü|tenek ugyan a gazdagok közölt, de legtöbbnylre a vá-\' rosi, vigy mrgyel pénztárba belenyúlnak s kifizetik. A Csány-izobrot az élet mozgásában a legkisebbik iparos inas ól kezdve fel herceg PesteUcs Taszilóig mindenki készítette, minden ember dolgozott rajta, senki meg nem erőltette magát, de mindenki részt vett benne — ebben a megyében.
Ei a tüizkeaég egyik Jellegzetes tulajdonsága a szobor töiténetének. A másik Jellegzetesség már inkább szomorú sors: az, hogy a nagy háború szörnyűség miait épen három
annyi időbe, három annyi pénzkölt-ségbe kerül, mint ba rendes időben történt volna De nem volt szabad félbe hagyni.
Moti már a vége felé közeledünk. Segltten mindenki, aki leheli I
Szeretném, hi eljutra kérétem Zalának legelrejtettebb falujába It.
Szivet jóindulatba ajánlom magamat át azt a uép nemzeti ügyet, amelynek szolgá|a vagyok.
Borbély Qyörgy ny. tanir
Cainy-szoborbliottságl titkár.
— A kerületi munkásblztositó pénztár ezúttal ls felhívja tagjait, hogy a lövőben a tagok, megbetege-détük esetén nem kell, hegy beteg bejelentő lappal jelentkezzenek a pénztári orvosoknál. Az orvotoknál való Jeientkezéthez csupán a munkaadó által kiállítóit munkaadói igazolvány szükséges. Ezen igazolványokat a munkaadó még a munka-vitzony megszűnéséi követő 42-ik napon is kötelet kiállítani. Munkaadói igazolványok a kerületi pénztárnál, a nagykanizsai kirendeltségnél, vidéken a pénztári megbízottaknál és pénztári orvosoknál is díjmentesen kaphatók.
— B. P. meglátogatja a magyar cterkészeket. Sir Róbert Ba-den-Powell,a cserkészet megalapítója, kii a cserkészek fogalommá vált nevének kezdőbetűi után egyszerűen ctak B. P. nek neveznek, májúiban meglátogatja a magyar cierkétzeket. A világ ősz föcserkészét tudvalevőleg csak betegsége akadályozta meg tbban, bogy 1926 ban a Nemzeti Nagytábort is meglátogassa. Akkor Lord Hampton helyettesítette, aki mostani utján Is el fogja kísérni. Lady Baden-Powell ugyanakkor részt vesz a leánycserkészek Nemzetközi Konferenciáján, mely Párádon lesz. A főcserkész kifejezett kívánságára nem lesznek ünnepélyes fogadtatások, hanem elöreláthitólag egyetlen nagy caerkész-összejövetcieii fogrésztvenni, melyre az egész országból |önnek csapat-kiküldöttek. Itt tartózkodása alatt beható tanuimányozáa tárgyává fog|a tenni a magyar cserkészmozgalom főbb inláaménytil, a Hajnal-utcai Cserkészházat, a Hárshegyi Cserkészparkot, az újpesti Vizlleie-pet, stb. Ugyanekkor megbeszélés tárgya lest a magyar cserkészeknek a legközelebbi |Ovö év nyarán Angliában tartandó Nemzetközi Jambo-reon való résztvéiele. Sir R:bert Baden Pcwell angliai lekötöttsége folytán cuk néhány napot fog Magyarországon tölteni s innen egyenesen visazaulazik London melletti birtokára.
= A világhírű minőségű és elismerten elegáns „Sportex" angol szőve\' újdonságok megérkeztek. Egész Zalavármegyében kizárólagos e\'adás Slnger József és Társa dlvatárubázá-ban Nagykanizsán, Erzsébet-tér 23.
SELYEM HARISNYA
4.80, 5-80, B-80 B ■ I y • m nadrág csikós, penna 1046 minősig 8-BO
Szomolány i Gyulánál.
1836 márcfaa g
— Könyv egy zalai zászlóaljról. A szimiszta zalai volt cs és kir. 48. gy. e. I zászlóalja — a azera-Jevói zászlóalj — az ezredtől külön, a vad BJkánon, a rettentő olasz fionton küzdött hőiieten. Később a román fronton it harcolt ez a tObb-tzör megdicséri zátzlóal|. Amint ér-teiüiünk, N. Szabó Oyula motl na gyobb kOnyvet ir a hőt I. zászlóaljról bitelet adatok alapján. KülOn fog a könyvben megemlékezni az I. záaslóalj félelmet n«m Itmerö őrnagyáról, löbb századosáról, tok tisztjéről, altisztjéről ét legémaégéröl Az adatok nagy rétié már össze-
f;yfllt, de azért arra kéri a könyv rója a hős zászlóalj minden volt lag|át, bogy adatalkat.(nap\'.ójegyze-tflkből szemelvényeket) szíveskedjenek sürgősen rengeikezéséie bocsátani. Cime: N. Szabó Qyula Zalaegerszeg, E\'zsébet királyné-utca. Az adatokat vitizaküldi. A könyv való-azinüleg karácsonyra jelenik meg. — Érdeklődőknek tziveten válatzol (válaszbélyeg csatolandó) az Író.
Néhány hét múlva foglalja el állását az uj törvényszéki elnök
Nagykanlua, márdui 8 De. Hennlg Alfréd, a szombathelyi kir. járásbíróság elnöke, akit a kormányzó a mult napokban a nsgy-kaniztai törvényizék elnökévé nevezett kf — tegnap Szombathelyről Nagykaniztára érkezett nejével együtt. At uj lörvényizéki elnök ezen eltö kanizsai u\'ja nem volt még hivatalos jellegű, csupán azért jöt«, hogy lakát utén nézzen.
Alkalmunk voltelaöneka törvény-azéken dr. Hennlg Alfréd elnökkel bettélni, aki azon kérdésünkre, hogy mikor foglal|a el elnöki áiláiát ét mikor költözködik Nigykaniztára — kijelentette előttünk, hogy még nem kapta meg felmentését azombathelyi kir. Járásbíróság! elnOki állásáról a törvényszék elnökétől, tmi valótzi-tzInOleg csak pár hét múlva fog történni. A felmentés után 15 napon belül kötalea elfoglalni uj állását Miután pedig még lakáaa sincsen, betekig fog még tartani, mig elnöki álláaát a nagykanizsai törvényszéken elfoglalhatja. _
— Vasúti menetdíj mérséklések. A DSA Vasút Igazgatósága f. évi máiclus bó 11-től 18 ig Bécs-ben tartandó XlV-ik nemzetközi áru-mlntaváaár alkalmából a társaság magyar vonalain Bécsbe és onnan a kiindulási állomásra visszatérők részére a gyors- és személyvonatok bármely kocsioaztályában 25% os menetdíj mérséklést engedélyez. Az odautazás március 7-én kezdhető meg és március 18 án 12 órakor befejezendő. A visszautazás március hó 11-én 11 órakor kezdhető meg és március 22 én befejezendő. Az utazás a kiadott vásári igazolvány alapján vehető igénybe. — Ugyancsak Prágában folyó évi március hó 18 tói 25 lg tartandó XVI. nemzetközi vásárra utazók részére a DSA Vasúttársaság Igazgatósága 25%-oi menetdíj kedvezményt engedélyezett. Az odau\'arés legkorábban márciut hó 14 én kezdhető meg ét 24 ével befejezendő, A visszautazás márciut
19-én 12 órakor kezdhető meg ^ 29 én befejezendő. A kedvezményt, utazát a kiadott vásárt igazolvánnyal vehető igénybe, bármily kocsiosztályban. — A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara állal iolyó évi április hó 21., 22. ét 23-án Díbrtcenben tartandó dohánytermelés! kiállításra szállítandó és ott kiállítandó tárgyakra a DSA Vaiuttársaaág fuvardíj-kedvezményt engedélyei.
— Húsvéti maradékvásár megkezdődött Slnger József is Társa dívatáruházában. Mindenkinek táját érdeke, hogy az olcaótágról meggyőződést szerezzen.
— A Mefhosz tanulmányútjai A Melhosz a Párisi Magyar Diákegyesület utazási oaztályának rendezésében márciut 14 napján mérnökök és műegyetemi hallgatók részére tanulmányutat lndlt Németországba. A tanulmányul célja Németország főbb ipari centrumainak megtekintése. Időtartam: 21 nap. Útirány: Prága—Berlin—Hamburg— Cassel—Köln—Dórt mund — Düsseldorf — Nürnberg — Augtburg—Műn -chen—Bics—Budapest. Résztvételi dlj: egyetemi hallgatóknak 460pengő, mérnököknek p:dig 500 ptngö. — Rendez továbbá még tanulmányutakat márciut 20-30-1 lnduláisal Franciaországba ét Olaszországba. A francia tanulmányutak időtartama 21 és 15 nap. Az előbbi útirány: Béct, Zürich, Parit, Marteillet, Nlce, Monté Carlo, Milánó, Veleace, Budapest, részvételi dija 350, i letve 400 pengő: ai utóbbié Béct, Zürich, Parit ét ezen a vonalon vissza. Réizvételi dlj 236, illetve 296 pengő. Ai olasz ut 15 napig lart Velence, Firenie, Róma, Nápoly, Pite, Milano, Budapeit útiránnyal. Kívánatra bárkinek legnagyobb készséggel szolgál felvilágosítással utaiási Irodánk (IX. Ferenc körút 38 u. földszint 2 Telefon: József 455-31 ) a bivalaloa érák alatt naponkint délután 3—5 óra között. Nyáron Európa minden országába rendeznek tanulmányutakat és prospektust, amely 12 tanulmányútra vonatkozólag nyújt felvl-lágositást, április hó első felétől kezdődően bárkinek díjmentesen megküldik. Mint ujitást hozták be a nyári fürdöutakat, amely lehetővé teszi, hogy kedvezményes utazás mellett bárki napi 6-7 pengőért nyaralhasson a francia tengerpirton. Ezen utak 2-4, 6 és 8 hetesek lesznek. Jelentkezni lehet májút 31-lg. Bővebbet az utazAal irodában
M Mit Mozgója
Pénteken 5, 7 éa 9 órakor Szombaton 5, 7 át 0 órakor Vaaárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor
Hawthorne Nalhaniel regénye 9 fejezetben.
Főszereplők:
Lillán fllioh ét Lart1 Hasion. #
Üsd, nem anyád
Burletzk 2 felv.
Magyar és Fox Híradók
jg28 márdus 9
U.LAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Két előnyös túraajánlatot kapott a Kanizsa FC a tavaszra - egyet a felvidékre, egyet Görögországba
A pénteki ülésen döntenek a túrák ügyében — A görög tűmére meccsenként 300 dollárt ajánlottak fel
Nagykanizsa, márciui 8
A veretlen Kanizsa PC sorozatos győzelmeit az eredmények közlésén kivűl a bécsi és prágai nagy sport ujaágok részletesen közlik. Igy a jónevü együttesnek, mely ma lebet mondani, a kontinens egyetlen veretlen csapata, már olyan tetszetős hire v«n külföldön is, hogy egyue re két előnyös túraajánlatot kapjlt a csapat.
Az egyik ajánlatot a felvidékről küldték, melyben a esapslot a tavasz folyamán Kassán, Zsolnán és Ungváron lejátszandó mérkőzésre hívjak. A másik ajánlat ma érkezett expressz levélben Atbénbö\', ahonnan Schwenk a görög bajnokcsapat Enosls magyar trénere Irta éa ugyancaak előnyös túraajánlatot tesz a csapitnak egy görögországi kirándulásra, melyet a katolikus húsvéti Omep:k ulán kö
Leventék tömeges mulasztása a kanizsai járásban
Nagykanizsa, március 8
A tavaly oly lendületes baladást mulató levente mozgalomban most esés mutatkozik, amennyiben a kanizsai járás községében Nigyrécsén, Kisrécsén, Zalasárszegen, Murake-reszturon igen tömeges számmal vannak olyan leventék, akik elmaradnak a vaaármpl foglalkoztatásukról. A járáa testnavel\'sl vezető sége most erélyes kézzel nyul hozzá, hogy ezt a mulasztást továbbra kiküszöbölje, mert már ebből a négy községből több mint százsn nem jelentek meg vasárnap a levente gyakorlaton. Ezeket mind beidézték a kanizsai föszolgabiróságra vasárnap délelőttre, ahol szigorú szóbeli dorgálást kapnak, majd egyik kaniis<i levente-gyakorlótéren az összes mu\'t vasárnapi gyakorlatokat el kell végezzék. Ezenkívül az aznapi délu\'áni otthoni levente foglalkoztatáson is ott kell legyenek. Azokat a család főket, akikről bebizonyosodik, hogy hanyagságuk oka levente fiaik mu lasztásának, meg fogják büntetni Remélhető, hogy a vasárnapi beldé-zés (nem kellemes dolog ezért bejönni Nsgykanlzsára) után a leventék mulasztásai nem állandósulnak, ami nem is kívánatos Ztlamegye egyik Járásában sem, ahol a tavalyi leventeversenyek alkalmával oly szép eredményeket értek el.
— Lapunk Budapesten állsndóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
Námetországi ftxslák ás virág magvak
hollandiai
Begénla éi Tubarózsa gumók Gazdasági vetőmagvak a
lóhere-, lucerna-, nyulazapuka-, baltacím-, lümagvak, németországi takarmányrépamag, bükköny, mohar, stb.
Műtrágyák a
ásványt azuperfoszlát, kállsó, chilelsatét-rom, mésznitrogén, kénsavas ammóniák,
Siriua növénytápaó, stb. OyflmOlcsfa permetezd szerek. .Futor" szénsavas takarmánymész Kicsinyben éa nsgyban kaphatók:
0H8ZÁ6 JÓZSEF raagktmktdésébtn
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, sn Teleion: 130.
vetkező göröghusvéton bonyolítanának le.
Az ajánlat élteimében a Kanizsa FC teljes csapattal rándu\'na le Ch-rögországbi és Albin, valamint Sza-loniMben öl, esetleg hét—nyolc meccset látszana a legelsöbb görOg csapatokkal, természetesen először a bajnokcsapattal. Meccaenként a gö-rOgcsapjtok trénere 300 dollárt ajánl fel és a KFC vezetöségéiól távirati ulon, vagy expressi levélben kér sürgős választ.
É^en ezért a KFC vezetősége e ma es\'ére gyűlést hivott össze a Korona külöi termében, amelyen meg fog Jeleni! az igazgatóság, a választmány és a sportvégrehsjtó bizottság. Kivin ilo» tehit, hogy a tagok minél nagyobb számban jelenjenek meg, ho<y dön\'és történhessék a túrák ügyében.
KÖNYVISMERTETÉS
A Kisfaludy-Társaság a magyar irodalomért
Százesztendö klasszikus remekműveinek 40 kötetes olcsó kiadása
Elismeréssel kell, hogy adózzék minden magyar, aki a maga és nemzete műveltségét fontosnak tartja, az irodalmi életünk vezetölielyén álló Kisfaludy-Társaságnak azért a tevékeny erőkifejtéséért, amelynek legújabb eredményekép most egy páratlanul álló, jelentőségében mindenképen fontos, nagyszabású könyvsorozat jelent meg.
Magyar Klasszikusok
a könyvsorozatnak a cime s negyven testes, előkelő disszcl kiállított kötetében legjavát adja annak, ami klasszikus értéket a magyar irodalom múltja megteremtett. A klasz-szikus magyar irodalom hagyományainak a föivirágoztatása a cél, ami e vállalkozásában a Kisfaludy-Társaságot vezeti. A modern magyar irodalomtudomány legkitűnőbb embereinek kellett sorompóba állniok, hogy e könyvsorozat létrejöhessen.
Kulturprogrammnak szebbet, mél-tánylandóbbat elképzelni sem lehet ennél a tettnél, amit a Magyar Klasszikusok, megjelentetése ma jelent. Mert furcsa tény, hogy
egy-két költő müvein kivlli irodalmunk nagyjainak miivel eddig alig-alig voltak houájérhe-tők a magyar középosztály számára.
Ezen a helyzeten a legteljesebb mértékben segit mos! a Kisfaludy-Társaság Magyar Klasszikusok-kiadása.
A magyar család könyve a Magyar Klasszikusok -10 kötete,
s hogy csakugyan minden házban ott lehessen a magyar irodalom nagyszerű múltjának ez a kincsestláza, a Kisfaludy-Társaság akciója odavezetett, hogy c sorozaton belül
klasszikus Irodalmunk egy kötete 3 pengő 70 fillérbe kerül
s e melleit az olcsóság mellett szép mfivészi egészvászonkötés, pehelykönnyű finom papir, a kiadással megbízol! Franklin-1 ársulat ismert műgonddal elvégzett tipográfiai kiállítása teszik vonzóvá mindenki számára e nagyjelentőségű gyűjteményt.
A negyven kötet: bennük a magyar irodalom száz esztendejének remekművei. Kazinczytól Péterfy Jenőig, Berzsenyitől Vajda Jánosig: irodalmunk élő kincsesháza ez. S irodalmunk múltjának e nagyszerű korát ma élő irodalmunk legkitűnőbbjeinek sora vezeti a magyar közönség elé. KU\'belsberg Kunó gróf irta a sorozat előszavát s mellette oly elismert nagyságok, mint Ambrus Zoltán, Berzeviczy Albert, Hévest Sándor, Kozma Andor, Négyesy László, Pintér Jenő, Rákosi Jenő, Ravasz László, Baltazár Dezső, Szász Károly, Vargha Gyula, Voino-vich Géza irták a bevezetéseket egy-egy klasszikusunk elé.
A nagyjelentőségű irodalmi vállalkozás megindulásával alkalmunk volt
a Kisfaludy-Társaság egyik neves tagjával
beszélni, aki a .Magyar Klasszikusokéról a következőkben adotl fölvilágosítást :
— A Kisfaludy-Társaság ezzel a kiadványával legszebb hivatásának akar eleget tenni. Ma, amikor történetünk, irodalmunk múltja ad a lelkeknek erősítést, a magyar költészet, regényírás, irodalmi esztétika száz évének legszebb alkotásai! gyűjtöttük egybe, hogy átadjuk őket a mai magyarságnak. De munkánknak ez majdnem csak az indító oka volt. Ami vezetett minket, az elsősorban az, hogy ezek a könyvek élő könyvek legyenek, hogy eljussanak mindenkihez, hogy megszerezhesse őket minden ember, aki közösséget érez a magyarsággal, az irodalommal s akinek a műveltség nemcsak üres szól jelent. Persze, ez! a célunkat csak ugy érhetjük el, ha a könyveket a lehető
legminimálisabb áron
bocsátjuk ki. Az olcsóság azonban nem lehet hátrányára a könyvek külső kiállításának: klasszikusaink páratlan értéke arra kötelez, hogy külső diszben Is előkelő, szem-gyönyörködtelő könyvet juttassunk a magyar olvasó kezébe. Az, amit ettől a vállalkozásunktól remélünk, az a magyar irodalom Igazi megnyilatkozásai iránt mutatkozó érdeklődés rcnaissancc-a. Ezért a nemes célért áldozatot is kellett hoznunk, nem vezethetett más érdek, csak az irodalmi kultura jól fölfogott érdeke. Tudom, mert magam is láttam, hogy a háború befejezése óta keletkezett otthonokban, fiatal házasoknál, uj családoknál nincsenek meg a magyar klasszikusok. Nekik szólnak ezek a könyvek. Azt akarjuk, \'hogy egy házból se hiányozzanak a magyar irodalom klasszikus múltjának alkotásai. Az a negyven kötet, amit most kibocsátottunk s amelynek kiadásával, mint arra Icghivatottabbal, a Frankin-Társulatot bíztuk meg, a magyar irodalom száz évének legkimagaslóbb értékeit fogja egybe. Arany, Petőfi, Vörösmarty, Tompa többkötetes kiadásai mellett a magyarság nagy századának válogatott remekíróit, Berzsenyit, a két Kisfaludyt, Kazinczyt, Kölcseyt, regényirodalmunk nagyjaiból Jósikát, Keményt Zsigmondot, aztán irodalmi kritikánk nagy mestereit, Gyulait, Beöthy!, Péterfy Jenőt s velük együtt többi klasszi kusainkat, Bajza Józsefet, Garayt,
Czuczort, Katona Józsefei, Madáchot és gazdag válogatásban bemutatja a magyar népköltészet remekeit is.
)( A Nemzett Színház régi höael és hősnői vonulnak lel egykorú képekben ai UJ Idók t heti számában a színház jubileuma alkalmából. Három Igen szép képe Olati Oszkárnak díszíti a lapot, amelyben Surdnyl Miklós és Jean Rnmtau Irt elbeszélést, HegedUs Lóránt és Sikióssy László érdekes cikket, Ruzllska Mlrta
egy-egy
leguiabb divatról értekezik. Ilerczeg Ferenc érdekes és gazdag hetilspla előfizetési ára negyedévre 6.40 P Mutatványszámot kívánatra díjtalanul küld a kiadóhivatal Budapest VI. Andráesy-ut 16.
Dr. OETKER-féle sütőpor
éa vanillnoukor igy eredményezi m*
A 137 rcccptci lartaimaió kAfirvtl kívánatra Ingytn 4a bírmfntv« kflldt:
Dr. A. OETKER BudapesPVIII. Contl-u.25 Terménytőzsde
Basa tlaaav 76 kg os 326)—3T»5, 77 kg-os 32 9 > -83 15, ti ■»-■» 3393-35 45. 7? kg-c 33 55— 33 75 «0 k«-oe ■>3 70-33 85. dunántult 7 6 32 45 -32 65, 7\' kf-oa 32 75 - 32 9*" 78 33 05 33 25, Z9 «K-o« 33 4 0 33 60 80 kg-os 3310-13 60, mu 3 35 31 45, takans. árpa 28 51-78 75 sócarpe 310TV—S3 00, s«b 78 75 - 29 <0 \'encad 25 20 2510 Diuakorp> 22 00-22-25. repce 53<JO—S4-00
Sertésvásár
Pelbaitáa 2561 ■alyböl eJadatlaaal vtoaaa-maradt 48 larab DaórendS 162-106, uedett I 62-1 64. axedett köaép I 50-1-54, könnyű 138-I 44, eladnod! Om 1-48-151 másodrenda i\'40-l 44. anad sSIdó 152-168 italonaa nagyban 1-66-170, sau 190-192, tefauott bas 192-220. axalonnáa télsertáa 184-196 Aa Irlnysat élénk.
20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész világon
legjobbnak elismert Slnger varró* gépeinket. Sin^er varrógép részv.-tAisaság Nagykanizsán. Pö-ut 1.
Földbirtokra, bérhéaakra
hosszúlejáratú amortizációs kölcsönt 7>»o.O mellett,
ItSvIdlaJáratu kölcsönt 9-100/0 mellett,
Ipari 4a karaakadalml kölcsönt 9<Vo mellett,
Zdldhltolt és gyspjuelólegeket folyó-slttatok,
Magasabb kamata kölcsönt olcsóbb kamatúra átcseréltetek,
■ Indanfdla okmányok, útlevelek, vízumok a leggyorsabban megaxe-rsztetnek,
Földbirtokok, házak és mindennemű Űrietek, valamint lakások vételét, eladását és bérletét közvetítem.
l.evélbenl megkeresésekre készséggel nyúltok lelvllágosltáat.
HIRSCH MIHÁLY
Budapest, VI., Václ-ut 1. I. 11.
(Nyugati pályaudvar érk. old.) ^
ZALAI KÖZLÖNY
IMB tnárdnt 9.
KÖZGAZDASÁG
A mezőgazdasági termelés fokozása
Mayer János főldmlvelésDgyl miniszter tervének megvalósítása hatalmas exportfelesleget biztosit — Külkereskedelmi deficitünk háromszorosát éa fizetési mérlegOnk passzívumának dupláját is balanszírozni tudjuk
Budapest, március & (Saját tudósítónktól.) Ha a világ mezőgazdasági politikáját figyelemmel kísérjük, azt tapasztaljuk, boty minden ország minél töt b felesleget akar produkálói, ezzel kereskedelmi és fize\'ési mérlegét javítani. Agráromig lévén, Magyarország melógazdasági termelését necsak mennyiségben, de versenyillbatái végett minőségben is oly módon kell javí-
tanunk, bogy a termelés in\'enzi»itáss révén fzl nir.él olcsóbbá tegjük Eltóiorban a Ulij helyesebb megművelésére kell törekednünk, mert bármennyi jó trágyát hordunk, bár-(T.ily jó majot vetünk egy rosszul tztnlott lödbe, áldozitaink kárba-veszntk. Fó eg a kisgazdatársada-lom körében sok a tennivaló, amit az alábbi tdaok mutatnak a leg-jobtan.
\' A learatott terület volt 1926 bon
Otezeten kaL hold Ebből nagygazdaság Kisgazdaság
lul. hold o« kat hold »o
búzából 2,574 439 791982 30 7 1782 457 63 3 rozsból 1,203 517 374 835 314 8>8 682 68 Ezzel szenben a normális lerményhozamok országit átlaga a kövfetkező:
Nagygazdaság Kisgazdaság Több a nar>gazdaságban
mm. mm. mm
búzából 99 7 5 2 4 32
rozsból 9 2 6 3 2 9 46
Hogy mit jelent nemzetgaz da»ági szempontból a kisgazdassgoknak csekélyebb terméshozama, Hé* arra utalni, bogy évenkén\' 4,277 897 mm. búzával és 2,403 178 mm rozszsal terem kevesebb, ami a bu-ának nttí 34 P. árát, a rozsnak 30 és fél pergős árát véve alapul, a kisgazdaságok alacsonyabb termelése következében
búzából évenklnl 145,448 498 P rozsból évenként 732^929 P
Öiizeaed: 218,745 427 P-vel
kisebb mezögazdiságt hozamot jeleni. Ez az bsszeh\'tonliiái mutatja legjobban az intenzív és extenzív gazdálkodás eredménye közötti kqiömNié-
geket. Sajnos, a kisgazdaságok az
intenzív gizdilkodist ezideig az ehhez szükséges anyagi erő hiányá ban nem tudták megvalósítani. A I termelés fokozására irányuló föld-miveiésűgyi miniszteri tervezet javaslatai elsősorban a ki gizdaréteg támogatását tűzi ki célul, bogy rá-vfz\'ive őket az in\'enziv gazdálkodásra, ezáltal a nagyobb birtokoknál fentebb kimula\'ott termésátlago kat ők is elérhessék. Ennek a tervnek megvalósítása olyan hatalmat rxportMesbget biztosítana, amivel mai külkereskedelmi deficitünk há romszorosát és fizetési mérlegünk passzívumának dupláját Is balanszírozni tudnánk.
(—) A gyümölcsfaápolás hala- I dása. A föidmlvcie>i »urmány a el hanyagolt gynmölcsnsOt h--iyreílll-tá»a végetr 50 hetven tanfolyamot tartott a gyOm^lcsápotás szakszerű végrehajtása c\'l|ából. A kormányzat nak ez az akciója igen tik-res volt és hamarosan eredményre fog vezetni. Nagyobb méreteket azonban csak akkor fog 0 feni, ha a lanf ilvamokat nagyobb számban gyakrabban ismételik. N\'gy fontostaggal blr az a körülmény, hogy e tanfolyamoknál elsólzben rámutat a kormányzat arra, hogy nem elegendő a gyümőlcifá-kat télen egyszer megpermetezni, de gombabetegségek ellen a szokátot bordói léhez 100 11 erenként 2 kg. Sulfarolt kell adagolni Ezzel kell virágzás u\'án Is, de csak fél kg. Sulfarollai, valamint Arzólával a permetezést folytatni. E rendszeres permetezések végreha|tása a termést nemetak mennyiségben, de minőségben is fokozza.
(-) A méhészet fejlesztése. A földmlvelésügyi miniszter nagy tu\'yt belyez a m gyar méhészet felkaro lására és állami méhéiztelepei részére ezért nagymennyiségű .Hunor" ri kodó kaptárt rendelt az Országot Magyar Méhésze\'! Egyetület képvise lététől Budapesten, Bakáit-utca 8 az ország legnagyobb méhészeti üzemétől. A tavasz és a nyár folyamán Kalocsán és Gödöllőn ezekkel a képtárakkal tanlolyamokat rendez
Zürichi zárlat
»«\'/», London »34, Ntwycxk 519 40, H\'titac] 72 40, Milano 27 46, Madrid 87 27\'íi, kmUttitm 209(0 Bertln \'2Í3 W,*n SoH* 3 75.\' Prága
19-39^ Vusó M-20 Bedapeat SO SS MstSO UJ, lakot* 3-1Q.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén ismét lanyha v>lt az Irányzat. Folytatólagos ekze-kuciós eladások, tovsr bt realizációk és kontremtn e\'adások hatása slett az árnlvó folyton csökkint s zárlatig átlag 2—3%, kivételesen még ennél ls nagyobb árveszteségek állottak etö. A lanyhaság leginkább a bánya és vatpiacon |u ott kifejezésre. A for galom a spekuláció tarlózkcdása miatt mindvégig csekély volt. A fix-kamatozásu papírok piaca elhaoys golt. A valuta és deviza pitcon Berlin, Midrid és Kons\'antlnápoly szilárd volt, utóbbi közel 3 pengővel emelkedet\'.
A badapesti Tőzsde deviza !

VALUTMC Angol L 77 85-28 00
Balga ti. 79"45-79*75 Cw k 16-Ha 16 46 Dán k. 157 80-163 40 Dtaái — _
Üullái 56900-571 C0 Francia Ír 27-56-72 75 Hűti. 229 45-730 45 Langytl 64 00-64 30 Lat 3 49-3 54
Lava - -
Ura 30 30-30 50 Márka I3650-lo7 00 Schlll. 80-^5 8O-70 Norvég 151 95-152 55 Srájd I.IW 80-110-20 Sv4d k 153 10 L^3 70 Peaeta 95 50 96 10
UfcVIZAK
Amat 229 60-230 30 Belgiád 10-04-10 07 BeiUn 136 47-136 87 B akti tat 310-3 54 1 BrtUtsel 7»57-79 82 | Kcpenh.lS2 9)153 30 Otalo 152 05-152 45 London 2 7\'8 4-2 7 Irt Milano 30 15 30 25 Newyosk 510 80 2 40
1 pifji VI-A-i -VI ti
Prága Ssofla
Slockta Varsó Wien
Zdrlrb Madrid
APRÓHIRDETÉSEK
Aj tpróhirdeléeek dl(s 10 úótg SO flNár, minden további szó dl)a S Ilii. Vaaár- éa Snnepoap 10 szóig SO fillér, minden további szó dl>a S fill. Stefdán és pén-telen 10 azóig SO fillér, minden további szó dija S fill. Clznaaú a minden vaM gabb betaoói álló asó kél szónak számit-tatllL Állási keteaőkaeá 50-» engedmény, a klrdetáal dlj *ISr« llutaadl.
Kar-tiasag és mindenféle gazdasági magfélek legjobb mmóségben Hirsch éa
Szegó cégnél. IC05
Egy nagy előszoba aiakráay megvételre kei estetik. Om a kiadóban. 1166
Eladó egy kit L\'ndeiwood alig használt liógép. Cim a kiadóban. 1159
■laahans-fále elBayenda áthelyezve Kir piti Bdulhez, Kölcsey u. 15. 16
8—agtiui á legelón rőtebbet ét tana-abban lolyóelttal Aoaól Igaáo péna-
ktSctflokOavetlIŐ Irodába Nagykaninán, F4-at I. m. alatt. 620
Fdldblrtakakra (5 holdtól, holdanként 700 pengólg) becsiét nélkül, 35 évi amortizációra, 7\' o kamatalapon, az ország legnagyoob pénzintézetétől 9 nap alatt gyorafolyóaitaa 1 Hátakra I 5—10 tvlg leijedo átmeneti koksöoök. — Kla-lisart hiteleket váltóra l2°ora szerzünk. — VáltStiitalt folyóslltatunk magán-etikái (legfeljebb I évi IdótarUmra) neilkamatia, hitelképes keieskedóknek, ház-lüiajdonotoknak és informádűképes liaat-vtselóknek, magánosoknak. — Éktatr-feáaaetra, az érték 80«o-lg azonnal to-lyósilUtunk. ,,Nt«vyork"-Hitallroáa, Budapest, VL Podmanlczky-utca 29. (Válaaz-bélyeg beküldendő.) 10&2
Eladók, Bfl\'caéplftgípkéatlel,
hatos L\'miaih, teljesen üzemképes, kliunó állapotban 2400 pengőért, lipicai fedezőmén. ótévea almisszUrke, legmagasabb le s/ármazis. tenyészlgazolvánnyal 1200 pengőén. Bővebbel a kiadóhivatal. 1139
KaaatoMkat és kwártólyaaakat
felvesz Motnái Oyörgyné Király utca 7. 1165
Egy kotónbejáratu butoroiott szoba kiadó Klslaludy-utca 33. 1158
Hofharr 4-aa kazán 1000 %,-es csép-lóvel, 7 éves, minden elfogadható álért — a kazán kulón is — sürgősen eladó. Simon, Zalatzenlmlhály. -1164
Vlnoallért keresek azonnali belépésael Kótay, Csengery-ut 6. 1167
Egy fiatal laánf elmenne gyeimekek mellé, esetleg vidékre is. Tikács, Petőfi-utca 27. 1171
Barcson. Tarnóca utcában besaálló »•■-áéglö tz épülendő járitbiróaágtól 150 m.-re, előnyös feltételek mellett, uonnal bérbevehető. 1172
Á (i YTOLiiAT
(osztott és losztatlant veiz ét elad
Herczíeld Dárldné Iagyar-atca 3.
ItoDííí vegyészeti ntflí
22-43-22 53 1691-1696 411-4 14
153 20-153 £0 64 05-64 25 80-36 40 60 109 90-1)020 95-55-96-05
Kiadja: Délzalal Nyomda ét Lapkiadó Vállalat Részvénytársaság. Felelős kiadó: Zalai Károly. Marabu telelőn i Ma*ykaalxaa 78. tx.
Vagytlaztltáara áa faatáara elfogad fárfl áa n6l ruhákat
btrmltyen minőségű kelméből.
Ujriálfeitésie bőrbuloiokal, bőrkabátokat és végáiut.
Ágytolltlszlltás tiuzttlil együtt és enélkül.
t-\'üggonyok, kézimunkák, szőnyegek, butoikelmék, mindenféle paplanok és szóimék tisztítása, lertőUenllése és festése
Gallár éa káxsIS moaáa.
Pllaaóaroxáa áa gtuvrátreaát
a legelőnyösebb árban és legszebb kivitelben.
Bővebb telvtligosltást nyujl Nagykanizsa részére a" gyü]tőtelep vezetője:
Kobili lózsefié Hagykaalzta,
Állami adóhivatal. Régi potUépfllet.
rat
Tavaszi és nyári
összes
DIVATLAPOK
nrgy választékban kaphatók:
Flschel Fülöp Fial
•19 kSnyvkereafcedéaébea ■sgyksnlzsán, Fft-ut.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gózmotó, vegytfaztltó, ruhafestő
ijif: lapá l II í)M:lizaa] LL
Vállal mindennemű ruha-festést, vegytlsztltást, gözmosást mérsékelt áron. Etisme len elsőrendű munka Bófskér, likörféayss gallértlntitái. Plissérozás tn Oouvrérozás.
Magyar Távjrati Iroda R. T.
nagykanizsai fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 338.
Bármely bel- vagy külföldi áru- vagy értéktőzsdéről a lehető leggyorsabban, telefonon, táviratilag, vagy Írásban, helyben vagy vidékre jelentést ad.
Érdeklődni lehet a fenti dmnél
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
Ae
6 /tje/éji/e/Jc/e/ek
SINGER VARRÓGÉP
« <i s Z V é NVTÁRSAaACk
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Nyomatott a Délzalal Nyomda éi Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
88. évfolyam, 58. szám
Nagy tanítsa, 1928. március 10. szombat
v
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Sízrkeaatfeáf te kiadóhivatal: rö-ul 3. izim. Keeethelyl fiflkkiadóhlvatal Koaeuth Lajoau 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési Ira : egy hóra 2 pengő 40 dllér
A FORGALMIADÓ-REFORM ÉS A KIS-
EXISTENCIÁK
Irta: dr. Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő
A nagykanizsai OMKE a napokban foglalkozott a forgalmiadó kíidésével és a maga részéről — ugy, amint ez egyébként ezidószerlnt általában országszerte szokásos — sz égyfáiisu forgalmlidónak az egész vonalon vsló behozatala mellett foglalt állás*.
Részemről mindig Örömmel értesülök arról, ba a termelők társadalma behatóan és szakszerűen foglalkozik az érdekeltsége kőiébe eső kér désekkd és igy őrömmel láttam azt is, hogy megmozdult a nagykanizsai kereskedővilág, reformot kívánva a Torgalmiadóztstás terén.
Szükségesnek tartom azonban rámutatni, hogy ez a forgalmladó reform Igen széleskörű megfontolást Igénylő kérdés, amelynek helyes megoldásában nemetak a kereskedők, hanem az Iparosok is é* főleg az egész fogyasztókőzönség érdekelve van és hogy a reformmal egyszeire és egyformán kell segíteni ugy a kereskedő, mint ss iparosviláfintk a helyzetén, de nem szabad veszélyeztetni a fogyasztóközönség érdekét sem. Már pedig a pénzügyminisztérium sbbsn a fe.fogásban van, bogy az egyfázisú forgalmiadénak az egész vonalon való életbeléptetése olyan intézkedés lenne, amely segítene ugyan a kereskedőnek a helyzetén, (mert hiszen egyáltalában felmentené öt attól, hogy ennek az adónak a beszedésénél szerepeljen) egyidejűleg szonbsn vagy az Iparosokat terhelné meg a mostaninál jobban és megterhelné — ujabb drá-gsságot Idézvén elő — az Összes fogyasztókat, tehát még a kereskedőket és iparosokat is az 0 fogyasztói minőségűkben.
Nim téveszthető ugyanis szem elöl, hogy nem csupán készgyártmányok megadóztatásáról ven szó, bsnem ezidőszerint s termelés egész folyamata adó alá esik; először a nyersanyag, azután minden egyes gyártási fázis, Illetve az ahboi kapcsolódó eladás, amíg csak készgyárt mány válik — mindig több éa több munka hozzásdásávsl — a nyers anyagból. Az államnak tehát, hogy ugyanshhoz a bevételhez jusson, amelyhez ezidószerlnt elju\', az egyfázisos adóztatás esetében az első fizlsnál kellene az egész sdót beszednie és itt tehát Igen magas forgalmiadót megállapítania. Például 8 vagy 10 százalékos forgalmiadót kellene megállapítani a nyers bőrre nézve, ami persze jelentékenyen megdrágítaná ezt az anyagot. A mostaninál drágább anyag kerülne tehát bele a gyártás menetébe, drágább anyag futná meg a feldolgozásnak különböző állomásalt és minden egyes feldolgozásnál a termelő önként érihelőleg a jelenleginél magasabb alapból kalkulálná U a maga eladási árát.
Oly áruknál, amelyeknél sok ilyen közbeeső állomás nincsen, a végső, tehát a fogyasztói árban a mai helyzettel szemben nem áll elő jelen\'ékenyebb változás. Látjuk ezt azoknál a cikkeknél, amelyeknél az egyfázisos forgalmiadó éppen az említett körülmény folytán már tényleg be is lett vezetve. Azoknál az áruknál azonban, amelyeknél a termelés folyamata hosszú, amelyek sok kézen mennek át, mlg végleges formában a fogyasztóhoz jutnak, a pénzügymi-
nisztérium attól fél, hogy jelentékeny drágulás állana be, amely drágulásért a felelősséget n:m viselhetné.
Azután allól is (art a pénzügvminiszlé-lium, bogy az egyfárls esetén egyfo.ma adó sújtaná az ugyanazon anyagból készüli többféle készárut, akát több, akár kevesebb munka horzá-adasával készült az és akár több gyárlónak a kezén ment az kereszlü1, akár kevearbb kézen, mert hiszen csskis ez eredeti nyeismyag az, ami után az adó megálljtpillatnék. Ez pedig nézeie szerint igazságtalanságokra vezethetne és különbségekre a különböző Iparosok ármegállapításait és eladási lehetőségeit illetőleg.
Mindezeknek és egyéb szempontoknak a figyelembe vétele mell.tt foglalkozott lehsi az Egyi-égespáit közgazdasági blzoltjága a forgalmiadé lelormjánik kérdísivel és végeredményben arra « megá\'lapllásra jutott, hogy akkor, ha az államnak a jelenlegi bevételekel továbbra Is biztosítani kívánjuk, — amint ezt az OV1KF. én általában az egész kereskedő és Ipirus társa dalom is biztosítani kívánja — ugy a b.-Joknak az orvoslását nem egy, hogy ugy monij-m generálszóaszal kell eazközölnl, hsnem ott és ugy kell változtatni, ahol és amilyen módon jelentkezik a baj.
Ei a baj p?dig ahbf-n van, hogy olyan pol gároknak a közreműködését ve zl igénybe az állam a forgalmiadó behajtásánál, akiknek ez a közreműködés csak baji és nehéz éget okoz, de akik feladatuknak helyesen megfelelni önhl bájukon kívül Is alig képesek A Caj ott van, hogy a kisembereknek egész tömege, klslpiro sok és kiskereskedők foglalkoznak a forgalmi-adónak. a beszedésével és ebből folyólag gyuk ran zaklatásnak Is vannak kitéve F.zekel a polgárokat kell tehát mentesíteni az adó kezelésé vei járó teendők alól és pedig mentesíteni kell nemcsak a kiskereskedőket, hanem mentesíteni kell a kisiparosokat Is. És meg kell csinálni az egész reformot olyképen. hogy a rtformból kifolyólag drágulás nem állhat elő. sőt Ilyennek a lehetősége is eleve elkerüllessék. Mert ilyen intézkedés — bárki javaiolia Is azt — olyan elkeseredést leremtene, amely telj-sen Indokoltan fordulna azután azok ellen, akik a reformot kellő megfontolás nélkül csinálták meg.
Ebhez képest az Egységespárl közgazdisági bi\'o\'tsíj\'á\'ian az a felfogás alakult ki, liogv a reformunk mosi elsősorban oda kell Irányulnia, hogy a forgalmiadó kezelésből klkllszöböllesse-nek mindazok a nehézségek, amelyek ennek ez adónak a viselését különöfen a gyengébb gazdasági alanyok, a kisemberek szemprmjíb\'il mind leihesebbé teszik.
Jmsolta ennélfogva a közgazdasági bitotl-sáf?, hogy: 1. Azoknak a cikkeknek a köre, amelyek már ezidőszerint is csak egy fárisban vonatnak forgalmiadó alá, a szociális szempontoknak a szemmellsrlásával olyképen bővit es-sék ki, hogy e kihövilés kOvctkezniényrképrn a kiskereskedők állal lebonyolított forgalom mielőbb a maga teljességében ez alá a rendszer alá essék és igy a gzóbanfjtgó és mintegy

30- 40 ezer főt tevő kereskedőtársadalom a forgalmiadó kezelése alól mintegy automatikusan mielőbb teljesen menlesltlessék.
Ez az első pont lebát a kiskereskedőknek a mentesítését eredményezné a forgalmiadó kezelésben való részvétel alól azáltal, hogy részben eltöröltetnék egészében, részben pedig egy-fázisossá alakiitatnák át a forgalmiadó\'mindazoknál a cikkeknél, amelyek az ő adásvételeik tárgyát képezik. Megjegyzendő ugyanis, bogy a szóbat f >rgó cikkeknek egy jórésze, neveselesen az élelmiszerek, azután a fa és szén stb. máris mentesek az adótól, vagy csak egyszeri megterhelés alá esnek és ennek a rendszernek a szociális szempontok figyelembevétele mellett való további kiterjesztése biztosítaná a kereskedők részére azt a helyzetei, amelyet ők elérni kivánuak.
Másodszor javasolta a p.iit körgazdasági bizottsága azi, bogy ugyancsak menteslttessenek a forgalmiado kezelése alól — és pedig az árucikkekre való tekintet nélkül — mindazok a kisiparosok, akiknek a száma mintegy 122 000 főt tesz ki és akik állal beszolgáltatott és együ tvéve mintegy 10 millió pengői kitevő adóbevétel egyrészt aránylag kisebb, semhogy ez az összeg a behajtásra fordított összeggel helyes arányban állana és másrészt legfőbb oka annak, hogy a furgalmisdó a közvélemény előtt ellenszenvednek lünlk fel.
Ei a pont viszont a kisiparosoknak — m\\n\\-egy 122 CO0 imTerről van szó — a mentesítését Jelentené és pedig az árucikkekre való tekintet nélkül, vagyis itt nem a cikkek, hanem as emberek iiienlcsitlelnek a forgalmiadó aló\'.
V gdl |ava«o\'ln a párt közgatdasági bizott-stga, hoxy a forgalmi adó kezelése a mlnlsz-iénunj kiküldöttel által állandóan és erélyesen eltenőiIztessék olyképen, hogy ezáltal minden zakiaiasnak eleje vétessék.
Végeredményben tehát ha a kormány a szóbttnforgó jivasls\'okat elfogagja, a helyzet ugy fog alakúin1, hogy a forgalmi adó teihe alól mentesülni fognak azok, akik a forgalmi alónak a kezelésébe célizerüen nem vonhatók be, nevezeteden a kisemb:rek, a kisiparosokét kiskereskedő1" ; ellenben megmaradna a forgalmi adókezelésben való részvétele azoknak, akiknél ez a részvétel külOnösehb nihérségeket elfl nem idéz és akik a forgalmiadóbevételeknek a zömét szolgáltatták be.
A helyzet ugyanis ugy áll, hogy a forgalmi-adóbevételeknek arányiig kis százalika az, amelyet a feniebb említett 30 - 40 ezer kiskereskedő és 122 ezer kisiparos fizetbe és igy az Egységíspári véleménye szerint ezeknek a meute.ilése megtörténheilk anélkül, hogy a for-gtlmladóbevéleL-knél jelentékenyebb apadástól kelljen félni.
E:ek azok a javaslatok, omrlyekel a mag-tm i és léről is képviselni óhajtok és azt hiszem, hogy ezekkel alaposabban és a fogyasztók érdekében helyesebben old uk meg a kérdést, mint hogyha arra türgclnínk tovább Is a kormányt, hogy az egész vonalon az egvfázis rendszert léptesse életbe, mert ez — mint azt feniebb kifejlettem — a pénzügyminisztérium felfogású szerint azzal a veszéllyel járna, hogy általános u|\\bb drágu\'ás kö;e\'kezik be, melyért prdig a felelősségűt sem a korm4ny, sem a kereskedő és ipsrostárnadalom nem vállalha\'ná az ország nagy f igyaiztóközönségével széniben.
ZALAI KÖZLŐ ITT
tflü március ifi
Ajánlási Időszakra halasztották a magyaroptánsper tárgyalását
Chamberlain: Egész Európa érdeke, hogy rendezzék már ezt a kérdést — Titulescu kijelentette, hogy Romániának élet-halál kérdése e per megnyerése
A szentgotthárdi ügyben a hármasbizottság holnap terjeszti be jelentását
rul az előadói Javaslathoz, mert Elnök: Ai fennáll.
az a ml Jogi álláspontunkkal Titulescu: Akkor kevésbbé vagyok
teljesen összhangzásban van. peaszlmlsta
Örömmel ragadja meg az alkalmat, Ezulán az elnök berekesztette as
Genf, március 9 A népszövetség mai ülésén Chamberlain, az optáns-kérdés előadója a következő javaslatot terjesztette elő:
Hívják fel a magyar és román kormány képviselőit annak elfogadására, bogy a tanács nevezzen kl kit em bert a semleges államok képviselői közül is ezzel egiszltse kl a vegyes döntő bizottságot.
A kisajátításokkal kárt szenvedett magyar birtokosok Ogyét ez elé az öttagú bizottság elé terjesszék.
A javaslathoz egyhangúan hozzájárultak a többi tanácstagok.
Oenf, március 9. (Éjszakai rádtó-jelentis) Brland a délelőlli ülésen rendkívül mély hálást kellő beszédei mondott
Ékesszólón beszélt és könyörögve fordult a két szemben álló félhez, bogy gondolják meg jól,
miként lehetne egyezni nemzetük, a népssövetség is a világbéke érde kében. Eltogsdásra ajánlja az előad) javaslatát
Brland után újra Titulescu beszélt és kijelentette, hogy mindenáron kitart álláspontja melleit. Nem engedett Chamberlain ujabb kapjcltálá-sának sem.
Végül is s tanács ugy határozott, hogy
elhatassza a döntést a legközelebbi ülésszakra, hogy addig Romániának Ideje legyen meggondolni a dolgot.
Tilulescu*i|ból való felszólalásában újból a szeptemberi ülésen hozott három jogi elvet emUtette fel és kérdezte a tanácsol, hogy e2fcn feltételél elfogadják-e f
Ennek eldöntésére a tanács zárt ülést rendelt el.
a zárt ülés megnyitása után Titulescu ismételten kijelentette, hogy esik abban az esetben hajlandó elfogadni az előadói javaslatot, ha a három jogi elvet magukévá teázik a kiküldendö tagok.
Társadalmi béke kérdése, hogy Romániának Igaza legyen eb ben a kérdésben
— mondotta. — Részletesen megindokolja, miért nem fogadja el a javaslatot.
Romániának élet halál kérdése a per megnyerése, hogy az idegenek ne nyerjenek olyan jogokat, amelyek egy román állampolgárnak sincsenek meg.
Ö csak abban az esetben hsjlandó az előadói Javaslstot ellogsdni, ha helytadnak feltételeinek.
Apponyl: Ne vegye rossz néven Titulescu, ha nem válaszolok ismételten fejtegetéseire és kifogásaira. Titulescu indítványát nem fogadom el.
A magyar kormány azonban a legteljesebb minikben hozzájá-
bogy az előadónak, Chamberlainnek nagyrabecsülését tolmácsolja.
Oenf, március 9. (Éjszakai rádió-Jelentés) A délutáni ülés! egynegyed öt órakor nyitotta meg az elnök. Elsőnek
Titulescu szólalt fel és kijelentette, bogy elfogadja a tanács egyhangú ajánlatát, de csak azzal a feltétellel. ha az uj delegátusok Is mogukévá teszik a népszövetség szeptemberi ülésének során elfogadott három jogielvet.
Apponyl Albert gróf teljes egészében, minden fenntartás nélkül elfogadja a tanács ajánlatát, de
Titulescu feltételeit visszautasltja.
Chamberlain kérte Tiluleicu\', hogy kijelen\'éseit mégegyszer gondolja meg. Romániának barátai kérik erre.
Egész Európa érdeke kívánja, hogy rendezzék már egyszer ezt a kérdést.
Az uj delegátusok megkapják a szeptemberi ülés e kérdésre vonatkozó anyagál éa áttanulmányozhatják azt.
Titulescu kijelenti, bogy nem térhet kl fenntartása alól és nem tartja elégségesnek azt, ha az Iratokat az uj delegáltak rendelkezésére bocsátják.
Brland szólal fel ezulán és TI u-lescu félreértései! magyarázza helyesen.
Genf, május 9. (Éjszakai rádió-Jelentés) A délutáni ülésen Titulescu után Brland szólalt fel és sorra cáfolta Titu\'escu érveléseit az előadói JaVnkttal szemben, javasolja, hogy a taníts határozzon olyképen, az előadói javaslat megvitatására, melye! Magyaroszág fenntartásnélkül, Románia pedig lenntartással fogadott el,
adjanak Időt a két fél kormányának a legközelebbi ülésszakig.
Chamberlain: Használja fel Románia az időt és fontolja meg azt, amit az előadói javaslat mond. Titulescu ur ismert ékesszólásival közvetítse ezt az ajánlatot kormányához és bizonyosan sikerül elfogadtatni.
Titulescu: Közvetítem, de azt hiszem, kormányom nem fogadja el.
Chamberlain: Ne legyen olyan pesszimista. Ne válaszoljon most, hogy nem, hanem próbálja meg otthon. Közvetítsen.
Titulescu: Közvetítek, de pesszimista msradok.
Elnök enunciálja, hogy a kérdést a tanács határozata értelmében, hogy a felek kormányaikkal megvitassák, az előadó javaslatát |unlusl ülésszak ntplrendjére tüzl Titulescu: Mi történik a szeptem berl határozattal?
ülést és
zárt 0lésen tárgyaltaktovább. Ennek a zárt ülésnek az volt a lényege, bogy az előadói javaslatnak olyan formulát szerkesszenek, melyet Románia Is elfogad.
Nyolc óra előtt néhány perccel kezdődött újra a nyilvános ülés, melyen sz elnök felolvasta a következőket : Tekintettel arra, hogy a fennforgó Jogvitában a két léi között barátságos megegyezés s bárom Jog elv alapján nem siketül!, anélkül, hogy a tanács módosítaná a szeptemberi ülésen tett ajánlatát, egyhangú határozattal a kővetkezőket
a répszövetség tanácsa küldjön kl kebeléből két tagot és két semleges hatalom két képviselőjét, akik « válasz, tott bíróságban helyet fog. laljanak és az optáosügyét
Felkéri tehát a két fél kormányáruk képviselőit, bogr közöljék kormányaikkal válaszát ás már mos! közli hogy a legközelebbi Másnak napi-
MJIÍM m, I —
renojere ruzi a leraest.
Titulescu most már kijelenti, bogy ebben a szövegezésben most máris hozzájárul as ajánlásból
Ezzel a nevezetes ülés este pont. ban 8 órakor véget ért.
Oenf, március 9. A szentgotthárdi ügyben kiküldött hármaa bizottság most az iratanyagot tanulmányozza és a szakértőket hallgatja meg. A bizottság kiegészítő felvilágosításokat és okmányokat kért a magyar delegátusoktól i ezeket most küldik meg Budapestről Oenfbe.
Genf, március 9. (Éjszakai rádió-Jelentés) A szentgotthárdi ügy tanulmányozására kiküldött bizottság holnap fogja /elentését beterjeszteni a tanácsnak.
terjeszti a felek elé:
A forgalmiadó-kérdésben a pénzügyminiszter oly törvényjavaslatot terjeszt be rövidesen, ami közmegelégedést fog kelteni
Az Egységespárt közgazdasági bizottságának Ölése
BudapMt, márdut 9 Az Egyiégespárt közgazdasági bizottsága s képviselőházban ma újra Ölési tartott, amelyen a forgalmi adó ügyét tárgyalták. Több felszólalás elhangzása után Bud János pénzügyminiszter a következőket jelentette ki: Félreértésen alapuHnak látom egyes lapoknak ama közleményei!, amelyek ugy tüntetik fel a dolgot, mintha a kormány a forgalmi adó kérdésében merev álláspontra helyezkedett volna. A pártértekezleten már megmondottam, hogy a forgalmi adó kérdésével már a közeljövőben fog-
lalkozni kívánok és olyan törvény-Javaslatot fogok ajánlani, amely ebben a kérdésben kielégítő issz és amely közmegelégedést fog hozni. Semmi olyan intézkedést nem vállalhatok, amely kedvezőtlen 01 ha\'na viasza az államháztartásra ás sst mm is kívánhatja tőlem senki. Az intézkedéseknél irányadó szempont az is, bogy
az egyenlő megadóztatás elvibe ne ütközzék.
A pénzügyminiszter nyilatkozatának híre nagy megnyugvást kelteti az Egységespártban.
Magyarország az ősi királyság alapián áll
Bethlen látván miniezterelnfik nyilatkozata a magyar államformáról — A Szentkorona ftrzáaárál szálé törvényjavaslatot a Ház elfogadta
Gróf Bethlen István miniszterei nők kijelentette, bogy
semmiféle bizonytalanság nincs kózjogl tekintetben.
As 1920. évi nemzetgyűlés a legszélesebb választójog alapján ült össze; amelynek dső teendője volt, bogy törvényt alkotott és as összes közjogi kérdéseket rendezte. Ezt a törvényt kiegészíti az 1927. évi 40. l.-c, amely kimondotta, hogy Magyarország ax őst királyság államformáját torija meg. Az országban nem lehet olyan intézmény, amelyre a kormánynak semmiféle ingerendája nem volt.
A törvényjavaslatot a Ház általánosságban és részleteiben Is elfogadta. A mentelmi ügyek tárgyalására áttérve, Vanczák János mentelmi jogát több, mint kilenc esetben felfüggesztenék. Temetvárj Imre beterjesztette W
BudapMt, márdut 9 A HU mai ülésén Temesváry Imre beterjesztette a pénzügyi bizottság Jelentését az 1928 -29. évi költség-vetés előirányzatáról, az ezzel kapcsolatos appropriáclóról és a beruházási proprammról szóló törvény-javaslatot. Napirend előtt
Fridrkh István a Ház előtt megkövette Mayer János minisztert, akiről azt állította téves InforrlÜcló nyomán, hogy sógorainak kiviteli engedélyeket adott. Harmadszori olvasásban elfogadták a szeméremsértö közlemények megakadályozása tárgyában hozott törvényjavaslatot. A Szent Korona és a koronázási Jelvények gondozásáról szóló törvényjavaslat tárgyalásánál Propper Sándor hangoztatta, hogy az államforma kérdésében a helyzet teljesen tisztázatlan és Így a korona őrzésének kérdése ls időszerűtlen.
1838 már dm 10
UIU EOZ CNY
igazság- és pénzügyi bizottság jelentését
a jelzálogkölcsönről szóló törvényjavaslatról.
Bethlen István miniszterelnök beterjesztette az 1925 -28. évről és 1926-27. évről szerkeszteti zárszámadásokat és kérle, hogy az osztályok mellőzésén) a zárszámadási bizott-ságnik adják br. A Ház Ilyen értelemben határozott. Elaők javaslatára a Ház kimondotta, hogy a legközelebbi ülést március 13 lkán, kedden délelOtt 10 órakor tartja.
A felsőház közjogi és törvénykezési valamint külügyi bizottsága Juhász Andor elnöklésével ma délelőtt ülést tartott, melyen a izeméremtértö közlemények forgalmának, valamint ve-Iflkvaló üzérkedésnek megakadályozása érdekében Oenfben létrejött egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot tárgyalta, melyet a bizottság a felsőház módosításáról szóló törvényjavaslattal együtt változatlanul elfogadott.
Pálfl Sándor bankárt négy 6s fél évi börtönre, bűntársát egy évre Ítélte a törvényszék
A csalások és sikkasztások halmazában mondották kl őket bűnösöknek
Budapaat, márclua 9
A büntetőtörvényazék Szemák-ta-nácsa mára Idzle kl az Ítélet kihirdetését a többrendbeli csalással és liktMTtáewl vádolt Pálfl Sándor bankár és táraal ügyében.
A törvényszék hetvenegy rendbeli csalás bűntettében, három rendbeli slkkaaztás bűntettében és hetvenhit rendbeli sikkasztás vétségébenmond ja kl bilnOaaek Pálfl Sándort, amiért négy és léi évi börtönre, tlz évi hi-vatalvesztésre és ezen idő alatt po-Htfcai Jogai gyakorlásának felfüggesztésére i\'.élte.
A szabadságvesztésből egy ével, kilenc Itóntpot és tizenhárom napot vett kitöltöttnek a bíróság.
Kardos Andort, Pálfi Sándor tőzsdei dlszponensét, mint bünsegédi bűnrészest hetvenegy rendbeli csalás, károm feiKb-li sikkasztás bün\'tttel-ten és hetvenhat rendbeli sikkatz-tás vétségében bűnösnek mondotta ki és egy évi brr önre, három évi hivatal vesztéire és ezen idő alatt [O\'itlkal Jogainak felfüggesztésére Itália.
Nádossy Elek lett Szigetvár képviselője
Kaposvár, március 9 Szigetváron Nádossy Eteket 7042 szavazattal képviselővé választották meg Nlcsovlcs Vazul 4456 szavazatával szemben.
a nagykanizsai matoorologlal megfigyelő táeler tés< k ■ Pénteken a Mmír-t& d fta**! i 7 árakor +20, délután 2 órakor- +7 2, rrte 9 Arakor 4 37. PtVuvjt : Egész nap borult égboltozat. Stilranyi Reggel Északnyugat délben éa est* EazakkeiátJ stél.
A M alcorotógtet • Intáiot l«teaté*e szerint változékony hideg Idö, helyenként csapadékkal, eaó, vagy hó.
Reggel 9 épétől délután B éráig egyhuzamban tart vasárnap a kamarai választás
Mozgalmaanak ígérkezik a holnapi választás — Tudnivalók a Kamarai válaeztáerél
A hivatalos lista nagy többséggel kerül ki győztesen
Nagykanizsa, március 9
Holnap, vasárnap mozgalmas napra virrad Nagykanizsa kereskedelmi és Ipart világa. A soproni Kereskedelmi és Iparkamara nagykanizsai alkerü-lete (amelyhez nsgykanizsa városa és a nagykanizsai, pacsai és letenye! járások tartoznak) megej\'l a kamarába kiküldeadö tagok választását, 3 at a kereskedők, 3-at az iparotok részéről, azonkívül 3 3 póttagot. A választás, mely a városháza tanácstermében fog lefolyni, reggel pont 9 órakor kezdődik és egyhuzamban délután 5 óráig tart, amikor öttze-számlálják a szavazatok számát ét kihirdetik az eredményt.
A választást az albizottság elnöke, dr. Sabján Qyula polgármester vezeti négy bizottsági taggsl. A kereskedők részéről Blankenberg Imre és Schwarz O.tó, az iparosok részéről Falér Mihály és Muzlkár Vicce, akiket a központi bizottság kinevezett.
Ugy a kereskedők, mint az iparosok külön-külön urnánál szavaznak. Szavazni csak személyesen lehet. A szavazás szavazólappal történik. Azok, akik a választól névjegyzékből kimaradtak, a polgármester (vagy községi elöljáróság) által kiadandó hivatalos igazolvánnyal tartoznak Igazolni szavazói jogosultságukat.
Választók azok, akik legalább egy év óta folytatják Iparukat, Uletve üzletüket.
A szavszás eredményét a polgármester rrég aznap este II fogja hirdetni. ,
Az előjelek után Ítélve ugy a kereskedők, mint az iparotok erősen megszervezve mennek a választási urna elé. Erős a meggyőződét, hogy az úgynevezett hivatslos listák kerülnek ki győztesen az urnákból, mtrt mindkét csoport jelölő bizottságai nagyon is megfontolták és alaposan megtárgyalták, mielőtt a kamarai tagságra a jelöléseket foganatosították. A hivatalos lista jelöltjei: A kereskedőknél rendes tagul:
1. Welsz Tivadar,
2. Uoger-U Imann Elek,
3. Blankenberg Imre.
Póttagul :
1. Ádám Róbert,
2. Teu\'sch Gusztáv,
3 Radnal Jenő.
Az Iparosoknál rendet tagul:
1. Baztó József,
2. Práger Ferenc,
3 Frank Jetö.
Póttagul:
1. Pinlarics Márton,
2. Mágics János,
3. Samu Lajos.

A csendőrség nyomoz egy család titokzatos megbetegedése ügyében
Meg volt-e mérgezve Szautnerék farsangi fánkja?
Nagykanizsa, március 9
A murakereszturi csendőrseg napok óta egy olyan nagyszabású ügyben folytat nyomozást, melyből ha pozitív eredményre jutnak, nagyszabású bűnügy válik.
Élénk szóbeszéd tárgyát képezi a közeli Szepetnek község lakóinak körében, hogy egy falusi földmives súlyos gyanúval illeti testvérét és azzal vádolja, hogy öt és családját méreggel el akarta tenni láb alól.
Az ügy előzményei még évekre évekre nyúlnak vissza és hátterében annak a birtok elosztás áll. A magyar ugar drámájának is lehetne nevezni a szepetneki eselet, melynek szenvedő főhőse: Szaulner Ferenc, szepetneki földmives, most a nagykanizsai kórházban fekszik és diktálja jegyzőkönyvbe rémes gyanúját, melyben testvéréi vádolja gyilkossági kísérlettel...
Családi békétlenség a birtok miatt
Szautner Ferenc földmivesre és két testvérérc több darab föld maradt apjáról. Egyik testvérével meg is egyezett az elosztás lelett, de a másikkal, aki időközben az Alföldre
származott innen, nem tudott dűlőre jutni és állandó haragoskodás lett úrrá kellejük között. Semmi áron nem tudlak békességesen megegyezni és hiába jött haza az Alföldről a másik Szaulner, mindig haraggal vállak el. Közbe Szaulner Ferenc ügyvéd ulján a maga javára elintézte a vitás kérdét, amit lestvére módfelelt rossz néven vett és nem akarta a maga számára is elismerni a meglevő tényeket.
Farsangi fánk, amitől mindenki beteg lesz
Farsang utolján Szautner Ferenc testvére az Alföldről újra megjött Szepelnckre és több napig tartózkodott ott. Ebben az időben történt, hogy a családnál a szokásos farsangi fánkot sütötték, amiből az egész család evett és amitől kivétel nélkül mindenki beteg lett. Heves rosszullét fogla el a gazdái, feleségét és gyermekeit és mindjárt akkor feltűnt, hogy a teslvér nem evett ebből a tésztából. A betegség el-mullotl, de néhány nap múlva egy vasárnapi sült tésztától újra megbetegedett az egész család, ami Szautner Ferenc lelkében borzalmas
gyanú magvát hintette el. Szólni nem akart senkinek, de lelkében a gyanú lappangó parazsa mindjobban éledt. Ugylátszotl, hogy csak az első alkalomra vár a gazda, hogy gyanúját közölje a csendőrséggel. Ez az alkalom nem sokáig késett.
Ismét beteg lesz a családfő
Szautner Ferenc e hét keddjén bejött a kanizsai vásárra. Felesége sütött az útra neki valami pogácsát, amiből reggel elindulása előtt evett. Mikor a vásárban erre-arra jároga-tott és nézegette a kirakodó vásárt, erős, kinzó gyomorgörcs fogta el a gazdát, olyan aminövel szenvedett ö és csalágja a farsangi fánk elfogyasztása alkalmával. Szaulner elérkezettnek látta az időt, hogy a lelkébe felgyülemlett gyanúját közölje a csendörséggel.
Bejelentette, hogy már harmadízben gyanús körülmények között megbetegedett és bizonyára valami mesterséges dolog játszik közre, hogy gyomormérgezési tünetei vannak. A csendörségen tett bejelentés ulán felment a kórházba és a belgyógyászali osztályon felvétette magát
Elmondja szOrnyfl gyaauját Szautner
A kórház értesítése után a kanizsai rendőrségtől kiszállottak a kórházba és kihallgatták Szautner), majd ugyanezen a napon dr. Almdssy Gyula vizsgálóbíró eszközölte a gazda kihallgatását. Szörnyű gyanú lakik bennem — mondotta a Szautner a vizsgálóbírónak — és most már nem akarom továbbra is magamban tartani. Elmondok mindent A testvérem a birtok miatt már régebben haragszik rám. Nincs miért, mert rendesen jártam el, de ő azt hiszi, hogy én megrövidítettem. — Farsang vége felé a testvérem hazajött Szepetnekre az Alföldről. Néhány napig volt nálunk és akkoriban én és családom két Ízben is súlyos gyomormérgezésbeu megbetegedtünk. A testvérem időközben elment, de ez a betegség újra megkínozott engemet március ő-án azonközben, hogy bejöttem a kanizsai vásárra. Gyanúsítom — adta a csattanóját vallomásának,. — Jjvgy a testvérem csinált valamit lisztemmel. Valami kell legyen benne, mert a belőle sütött tésztától háromízben lettünk betegek.
Munkában a csendőrség
Szautner szenzációs vallomása után a vizsgálóbíró azonnal utasította a murakereszturi csendörséget, ahová tartozik Szepetnek is, hogy a legszigorúbban folytassa ebben az ügyben a nyomozást.
Ez kezdelét is vette és már néhány napja tart. A csendörjárőr kivallatta a család összes tagjait. Minden körülményt feljegyeztek. A lisztből, melyből a tésztákat sütötték, a csendőrség mintát vett és felküldte a budapesti vegyvizsgáló állomásra, ahol megállapítják, hogy nincs-c benne idegen, vagy mérgező anyag.
Nem lehetetlen, Itogy Szaulner
EALAI KOELOWT
Ferenc túlzottan adja elő az eseményeket és talán csak romlott lisztről van szó, de Ita tényleg alapos lesz gyanítja, a csendőrségnek nagy munkája lesz, hogy fényt derilsen és tisztázza a testvér szerepéi.
Szepetneketi érthető érdeklődéssel várják az ügy fejleményeit és türelmetlenül várják a lisztre vonatkozó vizsgálat eredményéi. Amig ez nincs meg, addig nem leltet eljárni a bevádolt testvér ellen, semmilyen cimcn.
Élővirágok
Sok minden szép között, ami mégis csak van ebben a csúnya életben, az Is a szép mozzanatokhoz tartozik, mikor a klcUny diákok, az elemisták elözönlik az utcákat a délelőtti Időkben. Mikor megnyílik az Iskolák méhkasának ajtaja és ömlik kl ra/ta az élei maga, a zajos, han curoző vidám gyermeksereg
Ma ugy elnéztem őket. Tizenegy-óra lehetett. Elkísértem őket titokban jó darabon és kilestem a szavukat Visszavittem a lelkemet a régmúlt Időkbe, közibük kavarodtam és elkísértem őket uz iskolától a Főutcáig Előbb nagy csőmékba verődve Indullak el az Iskolától, oztán mind kisebbekké váltak a csoportok, mlg végre hárman bandukoltak a fiuk. A drága kis nebulók. A kis kölykök. A magyar tavasz, vagy jöjjön valami Ihletettebb poéta és az mondja meg, hogy mik ezek a zajgó embervlrágok tbben a kaotikus élet áradatban ? Kicsiny magyarok. Sio moru világban születelt, :zomoru sorsú emberek gyermekei
Es mindig kÜlCn mennek A lányok, a fiuk. Fitos orrú pösze kis elemista lányok splcctáncot Járnak a tégla-kockákon és majdnem a márciusi fagyos szél szárnyára ülnek, mikor átlibegnek egyik oldalról a másikra. A fiuknak talán csak a hangjuk nagyobb, de kevesebbet ugrálnak. (Bemük buzog a férfi öntudat) Hónuk alatt szorongatják féltett kincsüket, az össze-vissza mázolt palatáblákat \'és mennek — haza. Éhe sek, fáradlak és mennek haza, ahol várják őket. Mindegyiket másképen Egyiket jó ebéd, sok ebéd, sok játék, sok édes csók. Másikat kicsi ebéd, sovány ebéd, egy fűtetlen szoba, (este jön haza a szüleje munkából) elrongyosodott régi játék... Olyan ts van, akit senki, semmi nem vár...
Hát, amint a hátuk mögött velük tartottam, elloptam szavukat. Megfigyeltem minden mondatukat és szép volt ez a kis Indiszkréció. Olyan volt,
mint ha valaki gyermeknek álmodja magát újra...
Megállnak egy egy üzlet kirakata előtt és sorba minden darabol el osztanak maglik kötött, amit olyan gonddal rakoü össze a segéd keze. Ugy osztogatnak, „kommunizálnak", hogy az mlr sok
— Nektm az a szép ruha kéne, — mondja az egyik — ugy-e nekem adjátok azt ?
— Az a tiéd, — hagyja rá három Is — de az a másik ruha. az a szép motrózruha, az a mienk, a Pistáé, oki tengerész akar lenni
Most egy ékszerész bolt elé húzza egyik a kicsi osztogató, a szemükkel lakmározó társaságot
— Oh, nekem az kéne — fölényeskedik a kis nebuló. — Ide nézz 1 Ez a kirakat csupa ezüit, arany. Látod, milyen szép ? Tudod mennyit ér. No, nekem ez kéne. A ruha elszakad, de az arany sohasem kopik el. Az arany sokat ér. üazdag le hetsz vele. Mondd, te nem szeretnél gazdag lenni? Ha szerelnél, akkor miért mondod, hogy a ruho, a matróz ruha kéne neked ? Ruhád neked Is van, mégsem vagy gazdag. De ha aranyad lenne Ha ez a sok arany mind a tied lenne. Akkor az tán te lennél a legnagyobb ur Kanizsán. Akkor megvennéd a Principálist és nyáron csak nekünk lenne szabad ott fürdeni.
Ennyit mondott el egy szuszra. Akkor a másik Is beleszól!:
— Hát jó. Ha te olyan gazdag lennél, akkor mit csinálnál a sok pénzzel ?
— MII csinálnék ? 1 Jaj, de buta vagy I Hát ugy élnék, mint egy király Mint a pápa Összetörném a palatáblái és sohasem járnék többet Iskolába, hanem én csináltatnék egy Iskolát, de olt csak meséket lenne szabad olvasni.
— Lákd, hagy mégis te vagy a nagyobb szamár kettőnk között — riposztozik vissza a másik. — Hát ha nem tanulnál Iskolában, hogy olvasnád el a meséket ?
— Hát nem olvasnám el, csak a képeket nézném.
Már delet harangoznak. A nap szépen süt, de langyos Ize van. A két elemista már hangosabban vitatkozik azon, hogy mit csinálna a sok pénzzel, ha S volna a leggazdagabb ember a világon, vagy legalább Kanizsán.
Most élvezetesen változik a kép. Feltűnik az Iskola Irányából a ta-nltóbácsl. Két perc és már ott van a kölykök mellett.
— Hát ez miféle dolog ? Hol csavarogtok tl Itt, még 10 óra óta ?
Egymásra néz a három elemista, durcás arcot mutatnak és sunnyogva megindulnak a fal mellett. Hátra hátra néznek az őket figyelő tanító bácsira, aki nyilván a legnagyobb földi hatalom az ő szeműkben.
Mikor már elég nagy a távolság
1008 március 10
a tanító és ők közöttük, egyik oda-kuncog a másiknak:
— Te, én egy olyan Iskolát csináltatnék, ha nekem sok aranyam és eiüMm volna, ahol ml tanítanánk és a tanllóbácsl ülne a padban
Ebbe aztán vakmerőn beleorgonáztam :
— Majd megmondom a tanító urnák, hogy mit mondtatok, — mire hárman ugy szétrebbentek háromjelé, hogy csak huncut kacagásuk villant felém a sietős emberek zajából, mint nyári nap záporban cikázó fecskék szárnyának acélos kékje. U. Gy.
A skarlát betű
Lillán Gish nagy filmje a Városi Színházban
Hawhtorne Nalhtnlel van sierzö|e-kéut feltüntetve a fenti cimü dar&tf-nak, melyre — minden véleménnyel szemben — merjük állítani, hogy étidéig a legl imag\'.tlóbb slágeré a mozi szezonjának. Viclor Seaström reudezésébtn A skarlát betű mélló feldicsérésére nincs elég jelző. Ta\'án elég annyi, hogy Pesten he\'.ektn át prolongálták.
libben a ké[b:n mts\'eri rendezésben két olyan nüvész mozog egy más mellett, akik a legbiztosabb fegyverekkel a már mindenült diadalmasan hóditó nemes egyszerűséggel, az emberi kifejezést hűen kopirozó őszinteséggel, elmélyüléssel hatnak a nézőre. Lilian Olsh ez a törékeny, márlirasszo.iya a mesének és a |óságos férfi, már szinte leányos gyengedsége nem kontrasztot ad, de mint virágszirom a szirom mellett oly simulékonyau illeszkednek egymás mellé. Az emberábrázolás) tökéletesen tárják elénk és valóban nem ludjuk, min ragadtassuk el magunkat jobban, enaek a két embernek brlilláns játékán, vagy a mi\'iö ugyancsak tökéletes korszerű felépítésén, beállításán.
Nagy tömegek adnak hálteret és közbe pillanatokra temek jellem-figurák fesiil az emberi gyarlóságnak tengernagy sokaságát. É tebben két ember megrázó szeulme, mint két vitmlépett csónak, hánykódik a tengeren, üyn két kivételes egyéni -ség mlndakettö, akik közül Lars Hinson nem is tudná letagadni, hogy kiegyensúlyozott lelkű, néha szinte könnyes szomoruságu fia itsraknak, a tjordok hazá|ának. — Ll\'ian pedig kis nádszál vékony alakjával, kicsiny arcával a darabon keresztül olyan skálát mutat be szen-
vedésben, gyötrő kinban, Itt-ott felcsillanó örömaen, hogy ma e zsá-nerben nincs párja. Nem hiába alig egy két képet hoznak kl éveate, de ami jön, az remekmű.
Hasábokat lehelne erről a filmről Imi és a kritikus ebben a pár sorban is azzal a biztos tudattal hódol filmművészet eme rendkívüli sikerű opuszának, hogy minden néző szivéből beszéli. Sok attrakciót mutat a mozi márciusi műsora, de a Skárlát betű valami olyan kiemelkedő momentum, amiért külön elismerés illeti az igazgatóságot, hogy a közönséggel megismertette.
Ismét uj dalárdával szaporodott a zalai dalosétet
A letenyei egyházi énekkar benevezett n daloaversenyre
Nagykanizsa, március 9 Zilavármegye daloséietébe megint bekopogtatott egy uj daláida. Ez-alkalommal a letenyei egyházi énekkar jelentelte be részvételét az V. zalai dalosversenyre.
Az uj dalárdát Küronya Jenő, a letenyei kántortanító szervezte meg, földművesekből, kikel a dal iránti fáridallen lelkesedésével oktatott kl annyira, hogy letenyei templomi szerepléseik után most már bizakodással neveztek be a Nagykanizsán tartandó dalosversenyre.
Rövid idfln belül ez a hetedik uj dalárda, melynek megalakulását re-gisz\'ráltuk.
Városi Mi Hí
Szombaton 5, 7 éa 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Howthorne Nalhaniel regénye 9 fejezetben.
Főizert p\'ök:
Lillán Olih és Lan Haiioa. #
Üsd, nem anyád
Burleszk 2 felv.
Magyar és Fox Híradók
> >
Férfi- és nöi-sztfvety selyem, mosó, kanavász és vászon
maradékokat
iwr MA
igen olcsó árban árusítunk Kisfalud! és Krausz divatáruháza az Arany Kakashoz
ZALAI KÖZLÖNY
Áldott állapotban lévó nfik és lljn anyák » természetes .Ferenc József" keseiüviz használata á lal rendes gyomor- éa belmüködést érnek el. Az ujab^ori nőgyógyitás főképviselői a Ferenc lóueí vizel igen sok esetben kipróbálták és kivétel nélkül gyorsan, megbizhítóan és fajdal >mnéiküi hatónak találták. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákbon és füsierüzletekben.
— Országot vásárok Zalamegyében. Ziinmegyében a következő országos vásárok lesznek megtartva :
12 én Badacsonytomajon és Zila-szentgróton, 13 án Sümegen, 21 én Z tlaapátiban.
= Húsvéti maradékváaár megkezdődött Singer József és Túrta divatáruházában. Mindenkinek uját érdeke, hogy az olcsóságról meggyőződést szerezzen.
SPORTÉLET
la este 8 órakor kezdődik a vivóverseny a Cenirál sonterralolában
legjobb vivóiiak mérkőzése
magyar uri karakternek legkedvesebb és legrégibb sportjában, a vivó-sport-ban, összemérje ere|ét a leggyakorlottabb nagykanlzssl vívókkal. — A gazdászokkal 10-12 főnyi kliérö is étkeznek a versenyre.
A verseny a Centrái souterraln-jében este 8 órakor kezdődik. Belépődíj: ülőhely 1 P., állóhely 30 fillér.
A kenthelyl gazdászok U
Nagykanizsa, március 9 I Igen nagy érdeklődést keltett városunk sport kedvelő köreiben Nless-ner Viktor testnevelési tanár vivó-iskolájának ms, szombat esti versenye, melyre a keszthelyi gazdasági akadémia nyolc legjobb kard- és törvlvöje érkezik meg Nagykanlisárs, bogy a magyar temperamentumnak,
IfiQi március 10
NAPI HÍREK
napirend
Március 10, sxomfeat
Rónai katolikus: 40 vértanú Proteat. Olimpia, txraellta: Adar. hó 18. Thlsa. Nap kel reggel 6 óra 24 perckor,
nyugszik délután 17 óra 58 perckor. •
Városi Színház. .A skarlát betű\', regény 9 fejezetben. .Üid, nem anyád", burleszk 2 felvonásban. Magyar és Tox híradók.
— Személyi hlr. Dr. Burány Oergely, ■ csornai prémontrel kanonokrend prépost-prelátusa a keszthelyi prémoutrei reálgimnázium és rendház hivatalos látogatására március 9 én Keszthelyre érkezeit.
— A megyéspüspök pásztorlevele. Dr. Rolt Nándor megyéspüspök most kiadott pásztorleralé-ben a szenylrodalommal foglalkozik és felhívja a papságot, hogy ne riad-janak vissza attól sem, hogy gyűléseikből á kormányhoz forduljanak felirattal. A megyéspüspök végül a szenyirodalom lehetetlenné télelére kftlOn törvényeket sürget
— Kinevezés. OyómOrey György főispán dr. Ujfalussy István köz-igazgatáai gyakornokot vármegyei tb. szolgabiróvá nevezte kl.
— Regenhart és Raymann-dsmásztok, Schroll slffonok, May és Holfeld rumburger vásznak legelő nyösebb beszerzési forrása Singer József és Társa dlvatáruháza Nagykanizsán, Erzsébet tér 23.
— A kamarai jelöltek Keszthelyen. Tudósítónk Jelenti: Keszthelyen is megtörténtek a kamarai jelölések. Iparos részről rendes tag-ntk Metzler Károly ipartestületi elnököl, póttagnak Lang József Iparos-köri elnököt jelölték. A kereskedők jeMttjei a rendes tagságra Frdger Tivadar eddigi kamarai tag, a póttagságra ErdSs József kereskedőtársulati elnök. Más jelöltek valószínűleg nem ls lesznek.
A Szarvasban ma, szombaton disznótoros vacsora fánkkal 1 P. 20 fillér.
— A Missziósház vezetősége azzal s nagy és alázatos kérelem-mai fordul a tehetősebb anyákhoz, hogy a húsvét közeledtével gondoljanak a Napközi-otthon lerongyolódott szegény gyermekeire és smi ruhaneműt nélkülözni tudnak 2-13 éves korig, juttassák hozzájuk. A nővérek szívesen kijavítanak mindent, csak legyen mibe bujtatniok a nyomortanyáknak félig mezítelen szegénykéit, akik zsenge korukban ls már csak szegény kis Lázárjai az életnek. Az Isten áldása leaz minden legkisebb jótettükért a jutalmuk.
« Újdonságok női fehérnemű-anyagokban iLlnon nantuk, Tiga-sin, lenbatist és batistsiffon az összes dlvatazinekben Singer J. és Társánál
— A szegény Magyar utcai asszonynak, Ptandernénak N. N. 3 pengőt hozott be szerkesztőségünkbe.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt
— Scfawarcz Dezső harisnyál a ■ ....
itgjoooafc.
— Meghalt Keszthely volt vá-rosbirája. Keszthely egyik legtekintélyesebb polgárát elragadta a halál. Március 8 án ha|nalbjn 72 éves korában meghalt Nagy I.tváu helyetles városbíró. Nagy István korábban már 17 évig állt a város élén mint városbíró. Ez az idő — 1893-1910. — Keszthely fejlődési korszaka, amelyben a város jövőjének alapjait rakták le. Nigy István nevéhez nagy tettek fűződnek. Kora fiatalságától kezdve élénk részt vett a közéletben. Volt Ipartestületi elnök, iparosköri elnök, IparbatóságI biztos, takarékpénztári Igazgató, stb. Munka-nélkül még idősebb korában se tudott meglenni, szért a polgárság köz-óhajának engedve tavaly vállalta a helyettes birói tisztséget s különösen gszdasági téren fejteti kl érdemes tevékenységet. Úgyszólván halála napjáig dolgozott. A családon kívül a halálesetről gyászjelentést adott ki Keszthely elöljárósága és képviselőtestülete, a Keszthelyi Takarékpénztár s az Ipartestület. Nagy István földi maradványalt március 10-én adják vissza az anyaföldnek. Keszthely polgársága nevében Relschl Imre városbíró búcsúztatja el a város nagy hilott|át.
— A Szarvasban ma, szombaton disznótoros vacsora fánkkal 1 P. 20 fillér.
Egész nap nyitva van a gőzfürdő
A Kisfaludy-utcai gőz és kádrütdő ma egész délelőtt és rg*sz délután nyitva áll. A fürdő belenként két napon, szombaton éa vasárnip áll rendelkezésre, olcsó fűrdőtarita mellett, hogy mindenki igénybe vehesse.
= Kereskedelmi és Iparkamarai választások. Igen tisztelt Iparos-társaink nb. figyelmébe ajánljuk, bogy a Kereskedelmi és Iparkamarai tag választást a Városháza kistanácsterméén (I. emilel) iart|ák meg. A választás reggel 9 órától délután 5 óráig tart. Minden egyéb híresztelés tévediB^n alapúik.
— A volt szigetvári szolgablrü ügyében hozott Ítéletet a tábla megsemm sltette. Megiiuk annak idején, bogy Magossl K.zső volt szigetvári szerb szolgabírót gyújtogatás és rablás miatt 2 évi fegyházra Ítélték. Ftllibbízés folytán az ügy a táblához került, amely megsemml-slte\'te az elsőfokú biróiág iiéleté! és uj tárgyalás meglartására utasította a törvényszéket.
— Nyomában a csendőrség a püspöki uradalom gyujtogatól-nak. Meglrluk ezt a borzalmas tűzvészt, ami a veszprémi püspökség Kár-pusztáján pusztított, óiiási kárt okozva. A megejtett csendőrségl nyomozásnál az a gyanú merült fel, (tekintettel arra, hogy az uradalom több aratómunkásának felmondott) bogy sz elbocsájiott munkások közül valamelyik bosaiuból gyújtogatott. A csendőrség most ezen az ulon halad és megvan a remény, bogy a bűnös rövid időn belül ké«re kerül.
Tavaszi újdonságok: Mosó és gyapjú ieLinek, mintáz >tt mosó-selymek, creppe de ebinek, creppe salinok, nyersselymek, ing- és blous-zeflrek nagy választékban érkeztek Singer József és Társa divatáruházába.
Az NTE vasárnapi
Vasárnap délután 3 órai kezdettel tartja az NTE a Bajai Turul SE ellen szezonnyitó bajnoki mérkőzését, amelyre — minthogy tudatában van e meccs ótlásl fontosságával — nagy etövel és lelkesedéssel készül. Hogy sz eddigi szereplését nem kisérte a remélt siker, az elsősorban az óriási balszerencsének és az állandó idegenben való játszásnsk tulajdonítható, mlg most az NSE legjobbjaival megerősített NTE-nek remélhetőleg sikerül a pech-szériát megállítani és Idebaza a közönség buzdításával a piros fehér szioeket diadalra vinni. A mérkőzésen az NTE vezetősége mellett a közönségnek remélhetőleg nagy tömege fog |elen lenni, ami azért ia kívánatos volna, hogy a nagymultu egyeiület további szereplése biztoslthstó legyen.
A Bajai Turul SE elsőrendű
Nagykanizsa 1928. évi ifjúsági labdarugó bajnokságának kiírása
Nagykanizsa, március 9 Nagyksniisa r. I. város Testnevelési Bizoliságántk fennhatósága alatt működő Ifjúsági Levente Labdarugó Stövelség klirja az 1928. évi bajnokságot.
A bajnokság két fordulós: tavaszi és őszi. Az 1 és II ik osztály felállítása tekintetében a nevezések beérkezése után dönt az Intézőbizottság. Benevezhet bármely egyesület, ifjúsági alakulat vagy csapat Nevezési dlj nincs, ellenben Játékosonként 1 pengő igazolási dijat kell lefizelni a bajnoki forduló megkezdése előtt. Az eddigi gyakorlattól eltéröleg leigazolható bármely Játékos korra való tekintet nékül, bármelyik egyesület részére. Kivételt képeznek a Kanizsa FC és az NTE lelenlegl állandó játékosai, kik nem Igazolhatók és a levente mérkőzéseken részt nem vehetnek. Mindazokat
bajnoki mérkőzése
együttes, emlékezetes, hogy a régi NTE a bajnoki döntőben milyen nehezen tudta legyöznL Legjobbjai Malkovics centerhalf és Elek bal-szél* ö, országos hírűek, a többiek is kitűnő erők Hogy ml mégis sz NTE győzelmét hisszük, szl s fentemll-tettekkel magysrázzuk, meg a hazai közönség lelkesedése és a hazai pálya o\'y nagy előny, hogy azt Baja nem tudja egalizálni. Az NTE valószínű felállítása: Pápai — Jámbor, OyOrgydeák — Ridlcs, Horváth, Engellelter — Czlm uermann, Klein II., jakubecz, Hirinjoió, HinchJ (Csász.) Tartalék: Csondor, Ked-menec, Cvetkó, Antal. A mérkőzést a helyi blrógárda egyik kitűnőség* Raufmann szöv. biró vezeti. Megemlítjük, hogy a helyárak a lehelő legmérsékeltebbek és a mérkőzés előtt a Ktniiss FC tréninget tart.
a játékosokat, akik eddig le vannak valamely egyesülethez Igazolva J. hő 22 élg kérheilk írásban átigazolásukat bármely más egyesülethez. — Ezen időponton tul az átigazolási Idő legutolsó nyilvános szereplésüktől számított kél hónap. Fegyelmi büntetés alatt álló játékosok büntetésük letelte előtt nem Igazolhatok át. A bajiokság befejezése után az 1. hegyezett Nagykanizsa baj noka elmet és 11 drb. nagy ezüst érmet, a 11 Ik helyezett 11 kis ezüst érmet, mlg a 111 Ik helyezeti 11 drb. kis bronz érmet kap.
A legsportszerübben viselkedő csapat Schnttzer Oéza helybeli ékszerész által felajánlott fair díjjal lesz jutalmazva.
Nevezési zárlat, 1928. március 22-én este 6 óra. Nevezések Írásban az egyesület intézőiének éa csapst-kapitányának aláírásával ezen időpontig Kollarits üzletében leadandók. Ugyanott mindennemű felvilágosítás megszerezhető. Későbbi nevezések figyelembe nem vétetnek.
ZALAI KÖZLÖNY
(Az Ifjúsági szövetség hlrel.) Védelembe veti! é« elfogulja a Kii kanizsai Kalh. Ifjúsági Kör neveréséi az 1928 évI bajnokságra. Felbivja nevezett egyesületet, hogy a klska-nlzsal pályát hozta rendbe, mert csak ez esetben áll mód|íb\'n mérkőzéseket oda soro\'nl. Katzil Á\'pád vigaszdíjáért három csapat já\'szik: Hungária, Viktória és a Haladás. A mérkőzéseket a következőképen sorsolta kl: / hó 11-in vasárnap délután fél 2 órakor a Zrínyi pályán * Hungária—Viktória és e mérkőzés győztese /. hó 15 in délután 1 őrskor s Zrínyi pályán a Haladással mérkőzik. E mérkőzés győztese lesz a vigaszdíj nyertese. Amennyiben , ezen mérkőzések közül bármelyik 2x49 perc alatt nem hozna eredményt ujy a mérközós 2x19, utána pedig 2x10 perccel meghossrabbi-tandó. Tudomásul vette Wolf bíró jelentését s birófanfolyamró! és ennek alapján az elmiletl vizsgát f. hó 10 in este fél 9 órakor tarijs a Korona kávéház külön termében. A gyakorlati vizsgát riszben f. hó 11-in riszben pedig f. hó 15-in a Zrínyi pályán. Az intézőbizottság legközelebbi ülését f. bó 19 én este fél 9 órakor tartja a Korom kávéház külön termében. Ezen az ülésen határoz az elmúlt forduló díjainak kiosztásáról.
(A Nagykanizsai Kerékpár Egylet) feihlvja az összes levente köteles taglalt, hogy 10 én szombaton este az egylet helyiségében Csen-gery-ut Nagy István vendéglőiében (sorompónál) este 8 órakor okvetlen jelenjenek meg s egyben taggyűlés Is tartaTk. Vezetőség.
— Turulütök és labdák, vívó-szerek, házi tornák, cserkész-felsze-relések legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sport üzletében.
— Könyv egy zalai zászlóalj rót. A színtiszta zalai volt cs és kir. 48. gy.-e. I zászlóalj! — a szera-jevói zászlóalj — az ezredtől külön, a vad Biikánon, a retienlö olasz fronton küzdött hősiesen. Ké-őbb a román fronton is harcolt ez a többször megdicsért zászlóalj. Amint értesülünk, N. Szabó Gyula most na gyobb könyvet tr a hós I. zászlóaljról hiteles adatok alapján. Külön fog a könyvben megemlékezni az I. zászlóalj félelmet nem ismerő őrnagyáról, tönb századosáról, sok tisztjéről, altisztjéről és legénységéről. Az adatok nagy része már Összegyűlt, de azért arra kéri a könyv Írója a hős zászlóa\'j minden volt tagját, hogy adataikat (nap\'ójegyze-tűkbőt szemelvényeket) szíveskedjenek sürgősen rendelkezésbe bocsátani. Címe: N Szabó Oyula Zsla-egeiszeg, E zsébet királyné utca. Az adatokat visszaküldi. A könyv valószínűleg karácsonyra jelenik meg.
" — Érdeklődőknek szívesen válaszol (válaszbélyeg csatolandó) az iró.
= A világhírű minőségű és elismerten elegáns .Sportex" angol szövelujdonságok megérkeztek. Egész Zslavármegyében kizárólagos eladás Singer József és Társa divatáruházában Nagykanizsán, Erzsébet-tér 23.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII,. Baross-tér 10
Értesítés.
Az általam mindenkor nagy rabecsült husvásárló közönségnek becses tudomására hozom, hogy édesapám:
Rein Ernő, Erzsébet-téri
üzlete
a tulajdonomba ment át, miért is a nagyérdemű vásárló közönség szíves pártfogását alázatosan kérem.
Lehető legjobb belátásom szerint arra törekszem, hogy a legkényesebb Ízlésnek Is eleget
[eWek- Tisztelettel
Rein Andor
hentes és mészáros.
IOZOÓSZHVHÁZAK
Városi Színház Mozgója. Ma 9-7 9 órakor, va-árnap 3, 5, 7 és 9 óraior .A skarlát hotü*, H;whorue Nathariel regénye 9 fcj-zeioen. Főszereplők : Llliín Oi-h és Lars Harson „Üíd, nrm anyád", bu\'ieazk 2 felvonásban. Magyar ét Fox Hiradók
EOzoimsia
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat kedvetlen és gyengébb volt. Nyitáskor túlnyomóan barátságos hangulat uralkodott a piacon, kérőbb azonban külföldi árukinálit és a helyi eladások mlait az árfolyamok lemorzsolódtak. ~ Barátságosabb berlini irányzat h\'.rére átmenetileg ismít javulás aiiott be, erután azonbaa a klrtáia; túlsúlya megint nyomasztóan ha\'ott az ámivóra. — A hangulat a tözsdeldö m uodik felében mindvégig kedveilen volt és zárlatig áll. g 2—31/o arenég\'-k állottak elő. Külö nősen Bsux t volt lanyha. Néhány kivételes enék, mint Rima, Migyar cukor és néhlny kisebb pipir, a lanyhs Irányzat ellenére is urnyere >éget ért el. A forgalom az egész lőzsdcldő alatt szűk keretek közöli mozgott. A fixkamatozásu papírok piaca tartott <s üzlettrlen vol\'. A valu\'a és devlz»piac változatlan.
Zürichi zárlat
«"4ri» 2043\'i, London J;-34, Nawioik 519 45 FI n>Ml 72 40, Mllnnn 77 48, Madrid 8r92Vi, annu-idsrn 209(0. B«"in 124 17Vi Wteu \'3)771, SctU 3 5 Práp I5"39Vj, Vari/ 58 20 Hodnool 90 85 Selgrád St\'1311, >• arwt 109.
i budapesti Tfasde deviza
OJB
VALUIAK Angol I. 27\'85-28 00 Bolia b. 7&Í5-79 85 Cseh k. 1688 I6>6 DSnk. 152 80 153 4\'J Dinár — -
Dollii 569 00-071 CO Francia tr 22 55-22 75 HoU. 229 45-230 45 LaflgjCl 64*00-64*30 Ltl 3 50 3 55
Léva — —
Ura SO 30 -30 50 Hárka 136 40-16 90 Schlll. 80 40-\'0 75 Norvég 151 90-152 50 Svá)<ÍI.IC9 80 110-20 l>Mt 153 05 1^3 65 Peseta 95 .15-95 95
1928 márdui 10.
U/.Vi/.AK A ind. 229 62-230 32 Belgrád I0-U3-I01H IScrTtn 136 40 136 80 Buksiéit 3 51 3 55 BrllASiel 79 57-79 82 KOIH.iüi-152 91-153 30 Olilo 152 02-152 42 London 27-84-27D2 Milano 30 16-30 26 Newjoik 87 0 80 2 40 Pária Z243-2253 Pi ága 1691-1696 " 411-4 14
153 17-163 57 64 05-64 25 80 40-80 65 10990 \'10 30 95-40-90-90
Siotta
Stockb
Varió
Wien
ZftrV.h
Madrid
Terménytőzsde
Basa Hnuv 76 kg os 32 60—32-J5, 77 k«-oi 32 9) 33 15, íí !«•« 33 95 -3145 79 kg-n- 33 55- 317á 80 kg-oi 58 70—33 85. dunintull 76 32 45 -32 6\\ 7 kg^w 32 75 32 9Y 7* k»-o. 33 05 33 25, 79 kg-oa 33 40 33 60 80 kg os 33\'0 03 60 maa 3 20-3130. takarni, árpa 28 50 -,\'8 75 aóiárp* 3100-33 0\\ aab 78 75 29 0 tírgerl 75 20 25 30 Buzak-rp» 22 C0- 22-25. repce 52 00—54-00
Sertésvásár
Palba|tái 389 cetv: öl eladattam,! viusi maradl 103 larsb LlsóiendU I 62—1 66, iiedetl I 62—1 64. izedctt közép I 50-
1-54. könnyű 138 144, etsórenda örtg
angol
süldő I 52 I 68 nalonna nagyban I 66-
I-48-I5J. mátodíendü 1 40-1 44,
1 70. ialr 1-90- 1 92 lehúzott bna I 92-
2 20. njlonnáa félaerlés I 84 I 98 Ai Irányút közepei.
Kiadja: Délzalai Nyomda él Lauklaló Vállalat Bészvénytárnaiág.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
laterurbao telefon : Nagykanizsa 78. u.
APRÓHIRDETÉSEK
ái apróhirdetések dija 10 tiólg 80 fillér, minden további azó dl|a 8 flll. Vasár- éa ünnepnap 10 szóig SO fillér, minden további azó dl|a 8 flll. Szerdán éa pénteken 10 szóig 80 fillér, minden további azó dija 8 flll. Címszó a minden vastagabb betllból álló «ó két uónak számit taük Állást keresőknek S<Mo engedmény, a hlrdatéal dl| alSra flaalead*.
Eladó egy kis Undeiwood alig Jiaiznált írógép. Cim a kiadóban. 1159
Vincellért kereiek azonnali belépéssel
Kólay, Csengc\'y-ut 6. 1167
Egy ktllonbejáralu bútorozott izoba kiadó Klsfaludy-iitca 33. 1158
I\'etflli ni 73. számú ház azabadkézMI eladó. Uóvebbet Bencze l.ajos vendéglőé, Oeliesrlgel. 1178
Két íznbái lakéit, eirtleg kisebb kerlea házat keretek bérba. Cini korkórház por-Usánál. 1157
Klatfé Petóll-ul 67. u. alalt egy szoba kftzös konyhával. -1181
Egy jómunkás liatal borhélyaagéd (elvétetik Varazidl ut 17. -1182
MOllar Kéroly l\'óut 19. liu gvermekruha szabósága
EliórendU 1154
Agytollat, állati böröket,
vórfls- éi sárgaréz, cink éa ólom hulladékot, vaaat, csontot éa -on-gyot a legmagasabb árbin vásárol
STBÉM B. FIAI NAGYKANIZSA,
Erzsétxl királyné tér 15. sz. alatt. _ íita
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gózmoaó, vegyltaztltó, ruhateató
tjli: liifülí-i. I!. Gytititatey: Kiiíku i. I.
V.illal mindennemű ruhafestést, vegytisztltást, gőzmosást méisékelt áron. Elisme ten elsőrendű munka. Hófehér, tfikdrféayes gallértlszütái. Pllssérozás uj Oouvrérozás.
Meghívó
A nagykanizaal l«r. Kit-
kSzaég f. évi március hó 18-án vasárnap d. e. Vzll órakor, á
hitközség tanécitermeben tartandó
a hliközség lakjait tiszteletkl meghívom. 5
Nagykanizia, 1928. márc. 10-én.
Dr. Bród Tivadar s k
hitk. elnök.
Tárgysorozat i
1. Az fiíliáróság évi jelentése.
2. Az 1927. évi zárszámadások
elöterlesztése.
3. Három nappal a közgyűlés előtt írásban benyujott esetleges indil-ványok.
4 Einf k és 19 elöljárósági tag 4 évre; 1 elöljárósági tag 2 évre; 5 számvizsgáló b;zott8ági tag 2 évre és 9 kOzségkerületi képviselőnek 4 évre való megválasztása.
Tavaszi «s nyári
ÖSSZC8
DIVATLAPOK
nrgy választékban kaphatók:
Fischel Fülöp Fial
sts kónyvkereakedésében MagykanizaAn, Fft-ut.
GYÜMÖLCSFA
védelmi szarak (Hnda, Almola, Utndrln, Nospraaen, SolbSr >lb.) Üszök ellent oaé»é»é szerek:
(Porzol, Tilantln, Orion, RézgáUc)
„Futói*"
széniavas takarmányméiz németországi fftielák éa wirAa magvak Gazdaaági vetőmagvak
Madároleaég s
(kendermag, hámozott zab, fénymag, édei repce, kerckrépa, napraforgó, tokmag ath.) Szemestengerí (nagy éa apróazemtl), zab, árpa, kotes, buu. lengerldara, atb. Kicsinyben éa nagyban kaphatók i
0B8ZÁÖ IÓZ8EF ankmMiiAii
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság melleit. a>l Teleion: 130
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Szigetelő lemez,
kátrány- és bőrfedéllemez
különféle minőségben, előnyösen szerezhető be
j Nagykanizsai Fatelep és Építési Anyagkereskedés
Telefon: 384.
I W4
Várut 6. azám.
Telefon: 384
Nyomatott a Délzalal Nyomda éi Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
08. évfalyam, 59. szám
Nagykanizsa, 1998. március 11, vasárnap
Ünl6
ZALAI KÖZLÖNY
Sjerkesatdefe éa kiadóhivatal: rő-ut 5. szám. k.«thdyl HAkisdóhiratal Kosauth Lajos-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előriietéel Irt: egy hóra t pengő 40 111 far
A szentgotthárdi Ügyben is juniusra halasztották a döntést
A hármas-bizottság még nem készült el munkájával — Helyszíni szemle Szentgotthárdon (?) — A magyar nép higgadtan és félelem nélkül várja a vizsgálat folytatását
Ai angol sajtó felháborodása Titulaacu komódiázásain
Otnf, március 10 A népszövelségl tanács ugy halá-roiolt, bogy ma kél ülést lart. A délelőtti ülésen napirenden van Bulgária éa Portugália népszövetségi kölcsöne és az elmaradt Jelentéktelenebb ögyek. Magát a szentgotthárdi ifiért s délután öt órakor taitandó tanácsülés tárgysorozatára lüzték ki.
Ms délelőtt, mikor a Népszövetség palotájába gyülekezni kezdtek a nemzetek delegátusai és egyéb képviselői, ilt is, olt Is azt híresztelték, bogy Titulcsett román külügyminiszter ms nem is fog meg|elenni s tanácsülésen ét helyét Antóniádé foglalja el. Nem csupán .Idegenek", hanem a román delegáció környezetében is egyesek sít beszélték, hogy Tltulescu lemond s miniszterségről. Cz épen-séggel nem vslószinü és s blrek lu loznak, bár el kell ismerni, hogy ha .vereséget" szenvedett, -annak elsősorban ö maga az oka. Az egész vits során megfeledkezett ariól, hogy 0 államféi llu, kOlüg) miniszter is, nem csupán ügyvéd, aki mindenáron meg akarja nyerni „a pör.".
Nsm sikerült. A tanács az ő kívánságait a biil külügyminiszternek, mint előadónak határozati Javaslatában, mikor annak végleges megszövegezéséről volt szó, csak forma szerint vette tekintetbe, de ez a forma .ügyvédi szempontból" hasznavehetetlen Az ls Igaz, bogy sokan vannak, akik megelégelték az ö hosszadalmas prókálorsodását, a végeláthatatlan .perbeszédet". A tanács most időt ad srrs, bogy a magyar-román bi tók per sz egyedüli képzelhető megoldás medrébie találjon: a terv az, bogy Romániának lehetővé teszik a külföldi kölcsönt, de el kell ismernie kártérítési kötelezettségét és a pénzt a fizetéshez kölcsön utján fog|ák rendelkezésre bocsátani, Magvarország azonban nem számithat 250 millióra, amennyit követel.
Ami a szettgotthárdi sffért illeti, a kiküldött hármas bizottság először csak tegoap este ült össze tanácskozni, mert hamarabb nem |utott hozzá és igy máig végleges |elentést
még nem tudott készileni.

Qenl, március 10 (Éjszakai rddlójelentés) A tanács nvllvános üléeét fél 5 órakor nyitották meg, melvoek napirendjére volt tűzve
a szentgotthárdi vámincidens ügyében kiküldött hármas bizottság /elentése. Az elnök az ülés megnyitása után
felszólította a felekel, hogy foglaljanak helyet iz asztalnál. Mugyaror szág képviselője Tánczos altábornagy ült az asztalhoz. Ezután a hármas bizottság bollsnd delegátusa beterjesztette a hármas bizottság Ideiglenes Jelentését, mely a következőket foglal|a magában :
A hármas bizottság a szentgotthárdi incidens ügyében több ülésen megvizsgálta a különböző adatgyűjteményeket, melyek az ügy fontossága tekintetében figyelmet érdemd-nek. A bizottság számol vet szzal, hogy a lehelő eszközökkel kell tisztázni az egyes tényeket.
SzQksége van kiegészítő tájékoztatásra a bizottságnak.
Többek között olyan adatok kellenek, melyet a magyar kormány ad/lat meg. A bizottság a hatáskörével élni is fog azzsl, bogy
Igénybe veszi a népszövetség technikai szakértőit a vizsgálat további folytatásánál.
Ennek a vizsgálatnak eredményét
még a junlusi ülésszak előtt a tanács elé terjeszti a 3 as
bizottság. A hármas-bizottság jelentéséhez elsősorban a kisantant delegátusai szólottak hozzá sorban. Románia képviselője ismételten hangsúlyozta, bogy a szentgotthárdi és hasouló esetek veszélyeztetik a békét.
A cseh delegátus azt sz .általános" érdeket domborította ki ez tgr ben, melyet érint a kérdés. Hasonló értelemben szólalt fel Jugoszlávia delegátusa is.
Magyarország kormánya megbizá sából ekkor Tánczos altábornagy állott fel és a kövr.lkeiőket mondta : — Volt szerencsém már az első ülésen kifejteni az okokat, amelyek miatt — ugy láttam — szükségtelen szakértőket kiküldeni a hely színre vizsgálat céljából. Mégis ha a tanács szükségesnek látná, hogy ezt megtegye én biztos vagyok benne, hogy a magyar hatóságok mindenben készek lesznek a bizottság munkáját megkönnyíteni.
Tobb felszólalás nem tCrlént. A tanács ezután elfogadta a 3-as bizottság jelentését, az ülést bezárták.
Külföldi kölcsőnböl fizesse Románia az optánsokat (?)
Budapest, március 10. A népszövetségi tanács genfi döntéséi a világsajtó, mint a magyar álláspont győzelmét jelenti kl. A sa|tó különösen hangoztatja Titulescu modorát,
aki beszélt, könyvekkel dobálódzott, végűi ls sirva szaladt ki a teremből Qenfben felmerüli az a terv, hogy Romániának nagvobb össiegü kölcsönt nyuj anak (?), hogy abból kielégíthesse a magyar optánsok igényeit.
Angol felháborodás Titulescu „szemtelenkedése" miatt
London, március 10. A Daily Express szerint Titulescu ugy airl, mint egy Iskolásgyermek, mikor Chamberlain ünnepélyes bangón arzal vádolta, bogy megakadályozza a Népszövetség működését, — aminthogy Briand beszéde után is újra működésbe hozta zsebkendőjét.
A Daily Chronlcle szerint Tilu-lescu ismét verekedő kedvében volt, visítozott és könyvekkel dobálózott, végül sirva kifutott a teremből s a tanács majdnem kővé dermedt a meglepetéstől ilyen modor láttára.
A Daily Herald szemtefenségnek minősíti Tt\'ulescu válaszalt.
A Daily Chronlcle egyébként annak a reményének ad kifejezést, hogy Románia el fogja ejleni Tüulescut, hogy elfogadhassa s tsnács egyhangú javaslatát.
Felsült a klsa tant az Inveszti-gáclóval
Budapest, március 10 (Éjszakai rddlójelentés) Magyar politikai körök és az egész magyar sa|ló a szentgotthárdi vámincldensnek népszövetségi tárgyalásával kapcsolatban, kiemelik a hármas bizottság jelentésének
halasztó Jellegét, mit abizollság adatgyűjtéssel indokol.
Bár ennek semmi értelme nincs,
mégis a magya\' közvélemény a leg-higgadtabban lléll meg az eseményeket és a magyar lakotságnak nincs mit félnie a vi/sgálat helyszint részét illetőleg, mert tiszta ügyről van szó. Le kell azonban szögezni, hogy
a kisantantot a szentgotthárdi ügyben Is csúfos vereség érte
és nem érte el célját, mikor az In-vesztlgáclól forszírozta.
Tltutescuval meg van elégedve a kormánya
Bukarest, március 10. (Éjszakai rádiójelentés) A román kormány táviratot! küldött Titulescunak Qenfbe, melyben helyesli az optám perben mondott expozéját és magatartását.
Télies időjárás Közép-Európában
Budapest, mirdua 10 Az elmúlt napok meleg, tsvasii időjárását ms rftegtehetös hideg váltotta tel. Az éjszaka fagy volt. Hl-yatalos jelentések szerint Szombat-helyeo, Kaposvárott és Szegeden fagyponton állolt a hőmérő, Debrecenben ezzel szemben mínusz két fokra sülyedt a hőmérséklet. Szombathelyen, Kaposváron és Nagykanizsán kisebb havazás ls volt, nsgyobb csapadékot szonbin sehonnan sem jelenteltek.
Hidegre fordult az idő külföldön ia.
Angliában a hőmérséklet zérus fok és plusz 4 -5 fok között ingsdozik. Londonban ma reggel zérus fokon állott a hőmérséklet és szélcsendes idő melleit havazott.
Nemeiországban havazik. Norvégiában közepes szelek vannak. A hőmérséklet fagypont körűt mozog, csapadék alig van. Egész Németországban fagy, sok helyen kisebb havazással.
Franciaországban több helyen esik az eső, igv Páris-ban is, ahol a hőmérséklet fagypontra esett.
Bécsben
a trgnap esti plusz egy fokos melegséggel szemben ms reggel mínusz két fokos hideget mértek. Prágábsn, O\'műízben, Pozsonyban hó esett. A hőmérséklet mínusz egy fok.
Varsában mínusz kilenc, Lembergben mínusz nyolc, Krskó-ban mínusz hat fok a hideg. Az Idő borult, csapsdék nem volt.
Olaszországban tavasz van O aszországban, az örök tavasz hazájában valóban tavaszias az idő-iárAs. Az egész országban meleg van. Birrlban 18 fok meleg van, Messi-nában tizennégy fok, Rómában pedig tizenhárom fok.
Egy pengősöket hamisítottak Budapesten
Ma a kora délutáni órákban előállították a rendőrségre Kocsis Béla 28 éves munkást és Kiesszer Ferenc 33 éves pincért, akik hamis egy pengősöket készilettek és hozlak forgalomba. A lakásukon tartott házkutatás alkalmával megtalálták a gipszöntvényeket, amelyekkel a pénzhamisítást elkövették. A két előállított beismerő vallomást tett. Három órakor u|abb két gyanúsítottat tartóztatlak le, Huszák Károly fémtlsz-liló és üamp István személyében. Még az éjszakai órákban a rendőrség házkutatást tartott a hamis egy-pengösök terjesztésével és gyártásával gyanúsított több egyén lakásán, s ketlöt közülük eiőállil.tltak a főkapitányságra. A nyomozás folyik.
ÍALA1 AMÍLIINV
1928 március |[
Az Ipartestület 1928. évi
költségelőirányzata az elöljáróság! fllés előtt
A aagykaalisil Iparosiig a hősi halott táriakaak emlékmUvet állit
Nagykanlzaa, március 10
Most tailo\'.la meg március hi\\i ülését a nagykanissii Ipartestület elöljáróság* Bazsó József elnöklete ilatt. Neusledter Jenő beterjesztette pénztári jelentését, mely szerint Január februir bevétel 2592 P 912 P kiadás IB79 P 664 P kél havi maraúvany 961 P Az 1927. évi zárszámadás: Bevétel voll 15.375 P Kiadás voll 13.198 P Maradvány 2.177 P Az 1928. évi költségelőirányzat :
B vétele 8 897 P Kiadásai 8.328 P
A költségelőirányzat minden tekintetben reális, amennyiben a kiadások teljes fede/elel nyernek. A lemondott Ooldberger Vilmos "Iá ról ági tag helyeit Tanczenber-• "lost hívták be. M»Jd több tagu
uMiik\'1\'\'* kald,ek « a köz-\'0 \'endr.
és 5 pót elölj Iri. Si lag Jelölésére.
Elhatározta az ,ho«y
rövidesen bevezetik a ,mfuuba a vízvezetéket
Hoffmann Henrik Javasoiw*\' h0Ky u Ipartestület hősi halállal halt tagjainak emléke méltó módon öröklttessék meg. Az Ölés legnagyobb lelkesedéssel magáévá tette Huh nann indítványát, azonban határozatot caak későbbi időben fog hozni.
Hoffmann H nrik szóvá teszi azt a panaszt, hogy az iparosok legnagyobb része, akik a városnál munkát teljesítettek, nyugabélyeg hiánya miatt súlyos felemelt Illetékekkel lettek sújtva.
Miután a bélyegleletezések tévedésen alapú nik, az Ipartestület megkeresi ez agyben a péniOgyigazga-tóságot a fellebbezések méltányos kezelése érdekéber.
Neusledter Jegyző ezután felolvasta azon elöljárósági tagok névsorát, akik az alapazsbály értelmében 3 év után kiestek. Ezek a következők :
Bagladi Béla, Bj|!or József, K\'ein Vilmos, Martlncsevlcs Imre, Ofen-beck Vilmos, Péciely József, Szepesi Imre, Varga Nándor, Véites Antal, Zsoldos Oyula.
Az a lés a késő éjjeli órákban ért végei.
SALVATORforrás
KELLEMES IZÜ ODtTÓ-, OYÓOY- ÉS ASZTALI VIZ
VESE, HÓLYAB, RHEUMA BETEGEKNEK
A kanizsai iparosság tömegesen vett részt a kórházi építkezésekre kiirt árlejtésen
Nagy és fontos érdek, hogy a nagykanizsai vállalkozás és Ipar munkához Jusson
■ EK NÉLKÜLÖZHETETLEN
SAVOLDÓ VASMENTES
kapható mindenütt.
Nagykanizsa, március 10 Most bontották fel a városi kór házi építésekre kiirt árleliésekr- be érkezeti ajánlatokat dr. Sabján Oyula polgármester e >iOkle»e alan és Király S!ndor n üiraki Isnlcsos Jelenlétében Eralkalomra a vállalkozót fs iparosok olyan nagy számban Jelentek míga városháián, h >gy sokan a tanácsteremből a fo yosóra szorultak ki.
örvi ndeles eseményként állapiijuk meg, hogy a nsgykanlzs.il vállalkozó is lp»r komoly éa élénk lészt kért a városi kismunkáknál, hogy ezzel is dokumentálja s helyi ipur életrevalóságát, versenyképességét.
Nagyon örvendeies az a lény is — hogy a nagykanizsai pályázók ajánlatai a s/igoiu realitás körűi mozogni k.
Figyelemreméltó a nagykanizsai Iparosság és vállalkozók konzorciuma, mely Nagykanizsa jelentős cégeit foglalja magában, amelyek révén sok száz nagykanizsai muukáskéz szép munkához és kenyérhez Juthat a mai rettentő n unkanélküliségben. A konzorcium a következőket foglalja magában :
Horválh és Vasa, Kertész Béla, Sartory utódai és Kalmár Zoltán építészek, Muzlkár Vince, Budai János, Dukász Ferenc asztalosok, U| a\'ii és Hthn, Tanzeuberger Lajos, Simon O/örgy. Biron Ferenc lakatosok, Rcisz Béla, Anlalics Ignác, Melz Já nos fesvők.
1. A nag kanl.sal IpsroioH kon-zorciumáraK egvOtl\'-s a;á".la\'.i az fs>z-mi nkákra 738 163 pergő. ] 2. Mtillcr István és Díne* (Zila-egera/eg) ajinla\'a (megbízottjuk F.iiér M hály N.\'gvkanizsi) az Osizmun-kákra 737.355 psn^ő.
3. KopfenMeiner Testvérek (Szom-ba hely) és Bölcsföldi Jánoi (Nigv-kanÍ7S() az összmunkákra 738 996 P.
4. Várusépi ö és Ipari építési r. t. (Nagv&an!zaí) az összmunkákra 769 e.er 515 p\'ngő.
5. Fehér és Di.\'ot (Budapest) összmunkákra 800 470 pe.i^ő
6 Székely Ntndor főmérnök (N igykanizsi) 843 920 pengő.
Beérkeztek azonkívül részlelaján-latoa is. Csoportosiiásuk most folyik
A nagykanizsai vállalkozók é< ! Iparosok derekas munkit vi>gezt.<k, amikor ily reália keretek krzötl mozgó />jánlu!ol nyújtottak br. Csak lermétzetep, hogy váróinak Is reális Ip-irpollükát kell Uznl ip»roi polgáraival szemben, akkor, amikor erre oly mód adódik, mint a mostani. Nem csupán a lokálpatriatizmus követeli, han;in a józan kenyérpo\'lllkd is, hogy a csende* nagykanizsai I0aiüzeinekben és mühelyekbeu iimét megszólaljon a munka dila, hogy teljisl\'ői\'.épesebbé téleasenck a várng adóalanyai, hogy hinuk alá nyúlj t-n<.k és begy sok szlz és száz nagy-kanizMl munkás asz\'ttlára Ismét kenyér kerüljön.
Először a csatorna-hálózatot épitik ki Hévizszentandráson
A vízvezetékhez és csatornázáshoz szükséges összeg bankkölcsön és a népjóléti minisztérium utján biztosítva van
Keszthely, március 10 (Saját tudósítónktól) Hévizszent-sndiás vízvezetéki éa csatornázási ügye ismét egy lépéssel eiőbbre h«-ladt. Még pedig jelentős lépéssel. A község megegyezel! a Pjttl H.uii E>sö Takarékpénztárral
800 ezer pengős kölcsönben.
A takarékpénztár a kölcsönt aranv-dollár alapon 9 4°/o os kamattal 25 é«i löileazlésre adja 90 es kötvény-kibocsátási áif jlyamon. Mivel igy még körű belül
140—160 ezer pengő hiányzik
a stükiégts összegből, ezt
a népjóléti minisztérium adja
olcsón, valószi üteg 6 százalékra. (A szrntandrésuk ezt kamatmentesen kérik ) Mivel HéviiszenlaDdias köl-csöifelvétele 6ürgőn, a várm\'g/e lörvénylinlósíga valószínűleg rend kivül közgyűlésen bagyja jóvá o dolgot.
A löztég képviselőtestülete ma tartott ülésében
megalkotta csatornázási szabályrendeletét,
el ben a nagykanizsai szabályremle
let szolgált mintául.
Először ugyanis a csatornahálózat készül el,
mert ez a türgősehb dolog. A csatornahálózat 15-20 cm-is csövekből fog állani és a legmodernebb
tteritósz-"rkezeilel lesz felsztie\'vi*. A viz e vezetése voll a legnagyobb probléma; ma már ez is meg van oldva.
Mivel a csatornahálózatba csak az úgynevezett telepi rész esik bele, nagy kérdés vol\', bogy sikerűiül fog-e olyau megoldást találni, amellyel mindenki meg lesz elégedve. Ez Is sikerűit. Hatáiozaiba ment ugyanis, bogy
a csatornázott rész minden
szobája után egy szezonra
24 P hozzájárulás fizetendő.
A köztég \'cl,<5 dombon fekvő része, mely csík közvetve fog|a « csatornázás áldásait élvezni, c^ak kisebb mértékbro, bizonyos százilékban fog a költségedhez hozzájáru\'ni.
Hévirszenlentlráa rr.osi már nehí*-zeu várji u vármegyei Jóváhagyási, mert micél előbb szeretné megkezdeni ulját a teljes boldogság felé ...
Balatoni G. l.ajos
vilighlfQ, |i|a, ,1,1,1,,. t6M> viitlullia ,„,
tartam Uj
limit kaphiUV miniltn |yófjmmikia
l\'ostal megbízásokat azonnal teljesít; „CSILLAG" gyógyszertár Budapaat, Rákáoil-ut SS.
Az nj büntető-törvény alapján 300 pengő pénz-bflntetésre Ítéltek egy botrányt okozó részeg legényt
Nagykanizsa, márdut 10
Az oiszággyblés ké! háza által nemrégiben letárgyalt éa elfogadott büntetőjogi nform tudvalevően sok uj cikke! hozott az igazságszolgáltatás rendjábe. Erek közöl! a legiöb-bat perlramált rész, mely a pénzbüntetések értékhatárát, illetve a pénzbüntetések egységesítéséi szabályozza Igy h kihágás! birátkr-dlsban is a pénztünleiések összegének mnx mu-ma jelentékenyen felemelfetci! oly-kípeo, hogy az értékhatár a büntető paianctoknál 30 pengő, kihágás! eseteknél pedig, ha n cselekmény törvénybe üiközlk, 600 pengő.
E nek az u| törvénynek Blap|án igen súlyosan i élték el tegnap délelölt a kanizsai rerdörség klhágáti bíróságán rgy 19 év^s háziszolgát, bizonyos Oszvald Ferencet, aki még mu\'i évben K.sktniztán egy mu la\'fágban alaposan lerészegedel\'. Ilyen állapo.ban kiment az u\'cára és bot\'á tyosan viselkedett, mire a cscndőr|árőr fellrla és megindult ell:ne az eljárás.
A legény beismerte, bogy garátdi módon viselkedett, de védekezésül azt bozla fel, hogy részrg voll.
A rendőrbiró ezekután az uj törvény intenciói azerlnt 300 pengő pénzbüntetésre ítélte, mely azonban 100 pvneő.ként egy napi elzárásra vál oztelhstó át.
Oszvald esetében is igy lesz, miután megnyugodott az Ítéletben, három napot ül.
Itiaj^rAa
k Dncykanixaal. nataoroloRlal meg-tlfyalA leientáaak i Szombaton a hAmfr-sék\\i i Htugtl 1 órakor +0 K, délután 1 órakor +2 i, este 9 órákor +2 4.
ftlMul: Egé»z nip tcljesten borult égboltout. Szélirány. Iigtsz nap Éizakkcletl szél.
A Mít« jroli">Klal Intézel leltnt^c »«-rlnt keleti éf északkeleti rzelekkel, kUló-nósen a keleti részeken hideg és a nyugati réizeken jobbára csapadékos Idó.
MERÁN SZÁLLODA
Budapaat, Berlinl-tár 7.,aiám,
a Nyugati pályaudvarral szemben.
Újonnan átalakítva. Kényelmes, tóltétlen tiszta szobák! Minden itnbában hideg és meleg folyóvíz Központi lUtés, Ilit, interurbán telelőn.
Polgári árakl in
Kérjen képes katalógust
az UJ FO li D-K () CS / K li O L!
V e l i 8 é s Pi n t é r, S z o m bathel y.
Nfí mul\'unsz a el nif.r/ tele int\'tíH(i mint a termeink ben uz uj O li D" kocsikat J
Képvii-rlcl h .ilkalrii r.i\'rlii: Havam !UHil<>, iVa«ylta\\Js«0.
1928. március 11
éJ L*1 1 OZ\'.ONY
\' Ujabb eredmények Keszthely vasut-ügyében
Uj rakodó vágányt építenek — Az állomás kibővítése 800.000 pengőbe kerfll — Kicserélik a sientgyörgyl vonal sineit

Keszthely, március 10 (Salát tudósítónktól) A keszthelyi vámügy megint beszéltei magáról.
A keszthelyi Kereskedők Társulata nemrégiben beadvánnyal fordult a Máv-boz és kérle egy
uj rakódóvágány
létesítését. A Keszthelyre érkező áruk kirakásánál ugyanis — a kevés vágány miatt — állandó volt a zavar a Rml még fontosabb.- a késedelem. Nagyon sok kereskedő épen ezért rátért a teherautóforgalomra.
A Miv alaposnak találta a beadvány érveit, azért egyik felügyelő-mérnökét kiküldte Keszthelyre. A Máv kiküldött egy uj rakódóvágány létesítését — Keszthely vezetőcégének közbenjöttével — letárgyalta a Kereskedők Társulatával és meg is egyezett velük. A megegyezés szeiint
Keszthely megtéríti ait a kb. 80 ezer pengős különbözetet,
mely a vasu\'lgazgelóság által előirányzó\'! összeg és az u| sinpár létesítési költsége között muta\'kozik. A megtérítés oly mólon lörlér.lk, hogy
a keszthelyi állomásra érkező összes áruk métermázsája után 1 8 (egy egész nyolctized) fillér külön dijat szed be a vasút.
Tekinletkl srra, hogy a ketiilhelyl állomásra ezideig is 7-8000 vsgon áru futott be évenként, a 80 ezer pengő hamar lefogy.
Et a keszthelyi vasu\'ügy ujabb stádiumának első fejezete. A második fejezet az állomás kibővítéséről
szól és pedig igen édes hangon, kiküldő
dlk
fél
A Máv kiküldöttje ugysnls magával hozta és bemutsita a keszthelyi
sg*
rtb
állomás kibővítési tervelt. A tervek készen vannak s meg is valósulnak, mihelyt meg lesz rá a pénz.
A bővítés 800 ezer pengőre van előirányozva
oly módon, hogy négy éven át 200 — 200 ezer pengőt fordítanak a bő vitési -munkálatokra. Az a .mikor lesz rá pénz* azt is |elen\'h\'.ti, hogy igen himar megkezdik a bővítést. A pótilletékből beruházási célokra szánt összegeket c hónapban osszák szé||«l Ha nem késik el Keszthely részére, akkor könnyen lehetséges, bogy már az idén folyósítják szá mára az első részletel. Kesz Italy ily értelemben sürgősen a kereskedelmi miniszterhez fordul.
Azonban a kesz.helyi vssulügynek van még egy harmadik fejezete is. Feltétlenül megbízható helyről azl az információt szereztem, bogy
a Keszthely — Balatonszentgyörgy közti vasútvonal 5 fim.-es szakaszán (az egész 8-9 km.) az eddigi 20 kg. os síneket még az Idín felsze-
f* kicserélik 34 és kg. os slneKkel,
melytke t mftr 20 mnní-s kocsik Is közlekedhetnek. Ez azt jelen i, hogy nem elő\'angusi!anak, de mégintliö-rangusilanak.
Etfyelő\'e erről a h*rom fejezettAl számolok be. A Ve\'zihelyl vasut-Ogyuck ugyanis még igen ttok fe-|ezele van. Ezekről majd máskor.
(dr. G)
A íaln első gazdája szétrobbantotta az oroszto-nyiak levente-csapatát
Nagykanizsa, március 10
A mull év nyjrán történi még, It >gy Oroszlány községben rgy vasárnap délétő l Marion Ferenc adóügyi Jegyző, mint leveuteoktató foglalkoztatta a község leventéit. A levcr.le-munka befejezési nyeit, az oktató éppen hazaküldte a fiuVat, mikor a templomba.\'! a második istentisztelet véget éri és a község lakossága nagy számban igyekezett bazafelé a templomból.
Akkor ért oda — ahol a leventék épen h-vzsfelé oszollak — a közSttg legtekintélyesebb és legjobbmódubb gazdája, Herczeg Ferenc, aki> meglátva az oktatót és a leventéket, a nagyszámú falubeliek elölt indulatosan odakiáltott a levenlcifjakhoz : — Micxoda dolog e^ hogy Ilyen melegben reggellöl délig gyakorlatoztalak ? Adjanak nekik ruhát, cipőt, ne a magukét szakasszák I yenkor I Az em^er sirva néz ha látja, hogy mit csinálnak velük. Meg fog|uk mu atni, bogy ilyenkor löbbet nem fog gyakorialozla\'nl D.\'aznóság, amit ilten csinálnak. Se Zalaszabaron, se Nagyradán, se Merenyén nincs levente, csak IIII Mióta ez a nem tudóin kicsoda Itt van!...
Szólt ez az utóbbi kilétei Marton jegyzfn\'.k.
A községben a legnagyobb tekintélynek örvendő Herczeg garda Izgatásának a falu népe elölt az leli a következménye, hogy a következő vasárnap 210 leventeifjuból mindössze csak 10 ment el a kötelező oktatásra, a löbhi otthonmaradt. Marion jegyzőnek nagy fáradrágába került, n.ig ismét helyretud a állilenl a régi lendet.
Herceget birórág elé állilollák és a kir, ügyészség izgatás miatt vádat emelt ellene.
A törvényszék most tárgyalta ezt az ügyet. Herceg gazda nagyon csendes és blráuyszelidségű ember lelt a törvény urai elölt, oly annyira, bogy letagadta az inkriminált kifejezéseket, tzonban a tenuk eldön-lölték a ptr sorsát. A vád bizonyítási nyert. A biióság mérlegelve a nyomatékos egyhltö körülményeket, azt, hogy Herceg büntetlen előéletű és a község tekin\'élyes vagyonos gazdája, családos ember, mindössze egy tirpi fogházra Ítélték.
y
Bizalom dolga 1
I íi/on\\ .ir.t s.li.isem a.lit.i jil.i ir.»nyír.i|j| egy kovácsnak |avU t.isrd t.il.in olcsclih.in v.ill.ilii.t .1 inunk.it, dr On nem bizna benne. Mién Imiik ki toltál esek* I> nii)ji.il{.iril.ís vagv más okok miatt — rmom selyem, fi>*|\'ÍH rrípj és flót Jolg.tit közönséges szappan vagy alurmiKcn. esctlet; iédi<)£viiélkiili nio-.cs/o iMl.is.in.ik ?
Il.is-n.iiji) teljes hi/.ilommdl 1 jól isnv. r .l.ux\' sr-appanpelyhel »■» cs.ik z.i t kei. dobo/lijn v.ilóilil lót.illünk érte, hofty mindaz, ami a lis/.la vi/.-1 elbírta, v.il.ili.i k.irt szenvedne Nem vjlIaU li.itunk ,v/.-nh<in felelőssegei >kkor. I1.1 csík gyszer is olcsólii i>óUzerckel li.is/11,1 l.ux" kimérve nctr -jg kapható.
I.e\\ci* is F.irsji k. f> I.
llliit«*|icst

A templom egere
(•) A Városi Színház megnyitásának évfordulóján, március 15-én a pécsi színtársulat egyetlen eatére átrándul hozzánk, hogy itl ünnepi előadást trrlson. Előadják Fodor Lászlónak páratlan sikerű vigfátékát, „A templom egeré"-\\. A fővárosi sajtó a darab pécsi előadását ugy méltatta, hogy a semmikép sem marad a budap?stl vigszinhizi előadás mögött s a p.\'csi társulat nremble jál a vidék első klasszisu együttesének tartja. Egyébként is külömbözö oldalról halljuk a kritikát, hogy a társulat nemcsak a prózai, de az operett-személyzet összeállításában Is oiyán kiváló, hogy az tel|esen eléii a fövároal nivól. Fodor Oízkár a március 15 ikl elő adá<s\'.l lulajdonképen a prózai együltcst fogja bemulatni a.elöre-lá.bató, bogy e kanizsai közönség nemcsak az ö régi kedvenceit, Rózsa Bozsil, Vértes Lajost, Bdnkyt, Danist és Jákót fogadja örömmel, de biztos, hogy az országos hirü művésznőt, a szép Ladomerszky Margitot és Lon-tay litvánt is az első szereplésük után szeretetébe fogadj\'.
A március 15 ikl nemzeti ünnep Jellegét kidomborítandó, az előadás menkezdése előtt Vértes La|os el szavalja Petőfi Sándornak „Március 15" dmü költeményét.
U/y értesülünk, bogy az ünnepi előadás iráni a közönság érdeklődése igen nagy, amil az is bizonyít, hogy ma, az első plakátok megjelenésének napján, a nézőtér fele elővételben elkelt.
Szombathelyen havazik
Szombathely, március 10. Ma reggel óta szaksdatlanul esik 1 hó Szombathelyen. A város utcáit és környékét hóréteg borítja.
Kossuth-Zarándokal a cél felé Budapest, március 10. Az .Olim-plc"-ről felvett rádiógram szerint a magyar zarándoklat résztvevői mindnyájan kitűnő egészségnek örvendenek. A zarándokok magyar élelmezést kapnak a hajón. Hoziátartosóik-nak és barátaiknak meleg üdvözletet küldenek az óceánról.
SELYEM HARISMYA
4.ao, a-ao, a-ao
8 • I y • m nairáo csíkos, príma 1085 minőség S-BO
Szomolányl Gyulánál.
bJi *rmasaa—B anxs
Kisebb üzemi költségek1, "mm B«r Nagyobb haszon! ha
VOmSOM TiflKTORRAl 0
Szerelőtelep,alkalrészrakter (NfiláS é$ Pflníér, Szombathely. Miititefrt SzirtilHlyw.
Ford rotor Comp .../ aulcrlxá I ki pvlialalo.
Képviselet és alkatrészraktár: Havas Miklós, Narn/fcanizsa.
Traktor js csAplökászlat«k<
I\'
!_L
ZALAI KOHLON*
lflflt mfcdm H
NAPI HÍREK
NAPIREND

Mroiu* II, vasárnap
Hómat katolikus: Oc II Prol. Aladár. Izraelita: Adr . hó 19 Nap kel reggel 6 óra 11 perckor,
nyugatik délután 17 óra 59 perckor. •
Városi Színház. .A skarlát betU\', regény 9 fejezetben. .Üid, nem anyád*, burleszk 2 felvonásban. Magyar és Toz híradók. _
■ároius 12, hétfA
Római katolikus: üergely p t\'roteat. Oergely. IsraellU: Adar. hó 20 Nap kel reggel 6 óra 20 perckor
ayjgsrJk délután 18 óra 01 perckor. •
Városi Színház. .A revüklrálynó", egy kültelki primadonna története 8 felv. .Megbabonázott kofler* és .Ulll a helyzet magaslatán\', burleszk 2-2 felv. Pátria Híradó.
— Igazgatói véglegesítés. A hivatalos lap mai száma közli, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter Németh Mihály nagykanizsai áll. pol-gári fiúiskolát megtiltott Igazgatót Igazgatói minőségében végleg megerősítette. NáCykanlzsa köiönsége örömmel fogadJs a kultuszminiszternek ezl az elhatározását, mert Németh Mihály személyében a tanügynek olyan lelkes harcosát állította végleg az Iskola élére, kinek már eddigi mükOdéss is, a mai és speciálisan kanizsai nehéz helyzetben is az iskola életében csak fejlődést és eredményeket gyümölcsözőt*.
— Márdus 15-ike teljes munkaszüneti nap A március tizenötödik! nemzeti ünnepnapra ugyanazok a rendelkezések a mérvadók, mint Szent István ünnepén. Vagyis március 15.
teljes munkaszüneti nap.

A március 15 ikl nemzeti ünnep alkalmából a város vezetősége felkéri a város közönségét, hogy csütörtökön, március Idusán mindenki lobogózza fal a házát a nemzeti trikóidnál, hogy ilymódon is kifejezésre juttassa külsőleg a nagy nemzeti ünneppel való együttérzését és bsza-flságát.
— A tanfelügyelő a polgármesternél. Vitéz dr. Barnabás litván kir. tanfelügyelő tegnap délben tisztelgő látogatást lett dr. Tholway Zsigmond m. kir. posts>távlrdsl főfelügyelő kíséretében dr. Sabjdn Qyula polgármesternél. A tanfelügyelő a délutáni vonallal visszautazott Zalaegerszegre.
Tavaszi újdonságok : Mosó éa gyapjudeblnek, mintáz itt mosó-selyneir, creppe de ebinek, creppe sátánok, nyersselymek, ing- és blous-zeflrek nagy választékban érkeztek Singer József és Társa dlvatáruházába.
<— Schwarcz Dezső harisnyái s legjobbak.
SANATORIUM Dr. SZEGŐ, ABBAZIA, ITALIEN
teeideálliabb tavaszi tartózkodái, direkt a tenger mellett. Lakószobák folyó meleg-
vízzel 0«l gyógvkurák Külön osztály gyermekeknek Is, klséró nélkfll. Főorvos: Dr. St TOMASSICH belg^Ogyász és gyermekgyógyástali specialista. _l-\'elvilágmltáit nyújt: Utazási Iroda Budapest. IV., Váci-utca 29. mi
— Szülői értekezlet a polgári leányiskolában. Ma, vasárnap uéi uián 3 órakor a polgári leányiskolában szülJI értekezlet less, amelyen Németh Mihály igazgató bevezető beszéde ulán dr. Horváth Ttvsdarné és Rafaelt Anna tanárnő előadási lartauak s modetn gyermeknevelési témákról.
= Husz bokorrózsa 16 pengő, 10 magas r(zn 28 pengő, saját vá I. adásom szerint a legszebb lajlák-bin, csomagolva. U ghváry jlzsef faiskolája C<gléd Bud pesten kizárólag Andrássy-ul 54 Ajg/zék in-gytn.
— Nőegyletl tea. A K^resttény Jótékony Nőegylet katlla\'iv és társadalmi szempontból is síép missziót teljesítő tea-délutánjai közül a következő március 14-én, szerdán délután 5 órakor lesz Rubint Károlyné vendéglátó házában (Kazinczy u. Zer-kovltzbti). A leára a nőrgyletl tagoltai és szok vendégeli szeretettel várja a vezetőség. Tea süteménnyel egy p:ngö.
«= A világhírű minőségű és elismerten elegáns „Sporlex" angol szöveiujdonságok megérkeztek. Egész Zitavármegyében kizáróhgos e<adás Singer József és Társa divatáruházá-ban Nagykanizsán, Erzsébet-tér 23.
— Az 1909. évfolyambell leventék n Qiedvcló gAidája mitcius 15 én este 6 órai kezdettel Petőfi-ünnepélyt tíndez. MOior: I -Hntinusz. jMsza a levente-zenekar. 2. Ünnfpi heszí det tnond Pollák Mihály. 3 Ü.cnet Erdélyből. Siavaijt BOlaföldy Mancika. 4 Talpra magvari jitszi a le vente-zenekar. 5 Stinjáléi: A kOltó és a halál. Szereplők: Fekete Ferenc, Szlszka Józief, Bllcsföldy Mancika, Ovarmati Oyörgy, Salamon Rózsik*. 6 Járjatok be mlntjcn földe4 ; szsvalat, zsenekisérettel. Sti-valja Boha József. 7 Szózat. Játsza a levente zenekar. Belépődíj nincs.
= óriás marlnált kelettengerl csemege hering, valódi liptói luró és az Összes sajtkűlönlegességek állandóan nagy választékban kspln-tók Muszel és Frledenthal csemege-üzletében.
— A Stefánia Szövetség igazgatósága gyűlést tartott, melyen elhatárolta, hogy dr. Hetm Pal egye leml tanári márc. 17 én méltó fo gadtatásban lógja részesíteni. Az előadás márciás 17 én délután fél 7 órakor lesz a vároaháza dísztermében.
— Unterberger vacsora. A készt hely/ Ipartestület március 10 ére tervezett Unterbtrger-vacsoráját március 15 én esle 8 órakor az Ipnoj-kor helyiségében taitja meg.
«= Újdonságok női fehérnemű
anyagokban : Liuon nan;uk, Tiga sin, knbalist és halisls ffon az összes divalstinekben Singer J. és Társánál
— A nagykanizsai lelső keres kedelml Iskola ifjúsága Myó évi
mtrciu? 15 én délután 4 órakor az intézet nagytermében szabadság-ünnepet rendez, amelyre a tanügy barátait ezúton meghívja. Az ünnepség mfl.ora: I Hiszekegy. Előadja az ifjúság énekkua. 2. Megnyitóbeszéd Elmond|s Rómer Andor IV. évf. tanuló. 3. Március 15 Irla: Á irányi Emil, szavalja Kolln István IV. évf tanuló. 4 Magyarország... Éntkll az ifjúság énekkara. 5 A vén cigány. Irla: Farkas l.nre, szavalja Béres Oyu a III évf. tauuló. 6 Ünn«pl beszéd. Elmondj! Puuk László IV. évf. lanu\'ó. 7. Márciusi dalokból. Irta : Ábrínyi Emil, szavalj i Warlmann Ferenc IV. évf tanuló. 8 Szózst. l-n-kll az ifjúság énekkara.
— A Klskanizsal Kath. I\'J. Egyesület ma délután fel 5 órakor tarlja negyedévi közgyűléséi. Itt említjük meg, hogv bél esztendei huzavona ulán az egyesület alapszabályai jóváhagyva megérkeztek a minisztériumi^\'.
—» Regenhart és Raymann-damasziok, Sthroll slffonok, May és Holfeld tumbu\'ger vásznik legelő nyösfbb beszerzési forrása Singer József és Társa divatáruháza Nagykanizsán, Erzsébst tér 23.
— Március 15 én vonulnak kl először a Bocskay sapkás polgári Iskolai növendékek. Megiruk, hogy a kanizsai polgári iskola növendékei un formlzálva lesznek. A leányok ctiaos Bocskay sapkás premierje március 15-én lesz, amikor ugyanis a nemzeti ünnepen első Ízben felvonulnsk Bácska,-sapkájukban. A leánynövendékek kék egyenruhája Is latsan elkészül. Ugyancsak a flu növendékek is kivonulnak uj sapkájukban.
— A Katholikus Legényegylet
a tradícióhoz blven ez évben Is méltó keretek között fog|a márcus Idusát megünnepelni. Az estély 15 én este tél 9 órakor kezdődik az egyesület saját helyiségében a következő programmal : I Magvar Hiszekegv... énekli a Vasutas Dalkör Lehrmann Ferenc karnagy vezetésével. 2 0 i-nepi besiéd. Tirt|a Gazdagh Ferenc egyházi elnök. 3 Márciusi O\'.enet. Irta Nagy Lajos, szavalja Schless Qyula. 4. Talpra migyar. Él kll a V.sulas Dilkör. 5 Márclut 15 én. Ma Nagy La|os, elősd|a Otvald La|os. 6 Szózat. Énekli a Vasutas Djlkör.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Dlvatcaarnok, Fö ul 13 szám alatt
= Singer gépselyem mindenféle színben kapható. Singer varrógép fióküzlet Pö-ut I.
« Bruncslcs bora literje i pengő
— Búcsúzó. Nigykanitsiról való távozás m alkalmával az összrs is. meiöselmnek és |óbarálalmnak, különösen kik\'.öl személyesen néni vehettem bucsul, ez uton mondok sil-vélyes I tenhozzádot. Nagykanizsa 1928 111/10 Oláh Jáno\\, főpincér\'.
— Halálozás. A Nagykanizsa l! sz. postahivatal létszámába tartozó Slfter József 1. oszt. vonalfelvigyázó március hó 9 én rövid és lg;n kínos szenvedés után a budapesti Vörös Kereszt kórházban elhalt. Ai elhall vonalfel vigyázóban a magyar posta rgy igen derét éi vasszorgalmu al-k^lmizottját veszítette el, skl ugy a (elsőbbsége, valamint a közönség Iránt is mindenkor a lehelő legnagyobb fegyelmezettséggel és tiszta-lettel viseltetett. Hűli tetemét családja haza szállít at|a és Sormás község temetőiében fogják örök nyugalomra helyezni.
— Petőfi est a Leinyklubban. A Szociális Missziótársulat Leányklubi i március 14 én P«töfl-eslet rendez, mint további Irodalmi-estlelnek megnyitóját. A Petőfi-est gazdag műsora: zongora-négykezes (N> váczky Oizi és Perlaky Olzl), Petőfi dalok (Taury Böske és Szekulia Enllla, kísér Mágics Márii), szíva latok (Kanyar Bö.ke, Nováczky Gizi, Kállay Ilonka, Mázol Lu!u, Kabdebó Jáno<) ét két előadás: Petőfi éleiéről és llrá|áról Hohiss Máda, Petőfi hazafias költészetéről Józsa Márii. Belépődíj 50 fillér. Kezdet délután 6 órakor a Missziósház nagytermében.
— Jótékony adományok A A Nig)kanizsai T.k rekpé.tz\'ár jótékony célokra a következő össze gekel adományozta: Keresztényházi szegények részére 80. Városi szegényház céljaira 50, R .álglmnázlum szegéiiysoriu növendékei ruházatára 50, R-á\'gimnlzIum muzeumára 30, Reálgimnázium nö\\emlékei Jutalmazására 80, 74 sz. Törekvés cserkészcsapatnak 20, Izr. htzl szegények részére 80 Izr. Iskola szegénysorsu növendékei részére 50, Izr. Iskols cél|alra 30, Izr. kórház Javára 50, ÁH. el. lak. szegénysorsu növendékei részére 50. Karesk. isk. szegénysorsu növendékei jutalmazására 50, Fémipari szsklskola szegénysorsu növendékei jutalmazására 25, Keresztény Jótékony Nőegyletnek 50, Evangélikui Nőegylet részére 25, Református Nőegylet részére 25, Izr. Jótékony Nőegylet részére 50, In. Jó íkony Nőegylet keieléáében levő Iskolakonyha javára 50 Úrasszonyok kongregációja részére 30, Anya- éa Csecsemövédő E^esüiet részére 80, József föhtrcear Sanatórium Egyesület részére 50, Vöröskereszt Egyesület részére 25, ö íkéntes TüzoHÓ Ecyesület részére 50, Mentőknek 80, E>sggott ipirosok menháza Javára 80, Zrinvl Irodilmi és Művészeti Körnek 50, S>odálls Missziótársu-Islnak 50 0 száfos Stefánia Szövetség fiókj\'inak 50. Kstonasirok 50, összesen 1440 pengőt. Ezen Összegek a jogosítottak által, a Nagykanizsai Takarékpénztár pénztáránál elismervény ellenében felvehetők.
NAGY TAVASZI CONFiCTIO VÁSÁR
WEISZFELD ÉS FISCHIR
divatáruházában, Eftkcaébet királyné-tér I. sz.
Monorl/CI7tolf {i divatú női kabátok, férfi- é£ női-szövetek, kész tavaszi női ruhák
rlvycrKwZlwK és blousuk a legolcsóbb ártól kezdvo( # Óriási választók szőnyegekben.
1906 ptodut 11.
ZALAI KÖZLÖNY
Reuma
köszvény, csuz
UOIIIAS, miu.\'iínlA«. Bzuiiui ulluo loglobbtui boWdl a Krlsgnsr-ttlo
REPARATOR
Vr» 1 pangó 60 llllér mlmlon |miik4ln»ii laiotrloU fíioM lArklnok szlvowm k"l<l toijeaoo lngyun » (óroklíir: Krlagnar
üyógyszertár, Budapest, V1I165. Calvln-tér (Baross utca sarok.)
Felrobbant a pacsai tejcsarnokban a tejmelegltő kályha
A vajmester, aki benzint öntött a tűzre, súlyosan megsebesült
Pacsa, március 10 (Saját tudósítónktól) A pacs-.l tejcsarnok vajmeslere, Darvas Ferenc, a csarnok tejkonyhádban a lefölözésre beállított lej melegítését végezte. A tejmelegltő-kályhában csak lauan párázatott a tür, rzérl Dirvas a szomszéd helyiségben lévő iro\'or hajtására szolgáló benzlnbfil Ootölt a meirgitö-kályha parazsára, hogy azt lángra lobbantsa. A tűzre öntölt benzin lelrobb-w\', szétvetette a kályhát. Darvas az explózió köve kezté-ben súlyos égési sebeket szenvedett. Állapota sulyot, de nem élelveszélyes.
= Eljegyzés. Dömötör László, néhai Löwy Sándor és Somogyi Dízsőné fia eljegyezte Koppensteln Hildát (Budapest).
— Házasság. Kitin Rózsi és Welszfelct Lipót a Kammer Testvérek Texlllipar R.-T. Budaptt Hszívlselóje ma léi 12 órakor a helybeli Izr. templomban házasságot kötnek. (Minden külön értesítés helyett.)
— Stem József dl vatáruházába Kailncry ulca megérkeztek a leg-ujatb divalu covercoat, kasha és burberry tavaszi kabátok. Egy plis-slrozott és binlzelt gyapjuszövetruha P 21 80.
— Bruncslca bora literje I pengő
A. J. S. angol Harley-Davidson lairikil
éa oldalkocslk dunántúli klzálólagos képviselete
SAROLÉA
MOTORKERÉKPÁROK
ÜJ ÁRAI 350 cm. P1396 -
Vuaik<pvi»i«t <• tryá>i ilkiUín raklir
bOtzlJózsef
Szombathely
lldyl MpvlMllt havas miklós Nagykanizsa
500 cm.
1700-
27X4 ballon-gumival Terry nyereggel
A has teltiége, szivtáli fájdalmak ís az emésztési nehézségek a természetes .Ferenc József" keserűvíz használata által megszűntelhetök és fiz agy, a szem, tüdő vagy sziv felé irányuló vértólu\'ások ellensulyozlu-tók. Qyomor- és bélapecialisták igazolják, hogy a Ferenc lózsM vízzel, különösen az ülő életmód következte ben jelentkező bajoknál, nagyon kedvező eredményekel érnek el. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és faszerüzletekben.
— Március 15. Pacsán. A pi-
csalak, mini m nden évben, nagyszabású bavafiin ünnepség keretében fnmplik meg márc\'us 15 ét. Az ün-nep regg I 9 órakor misével kezdődik. A műsoros rész a köve kezö:
I. Himnus\'. 2 Megnyíló beszédei mond Kölesei Kende Péer fóazol gablró. 3. Talpra m gyt\'. Szavalja Zsuppán Zsigmond népm. halig. 4 Kossuth Li|os az Üzente. Énekli az Iskolás gyermek kar. 5 Lest még orszJgun*. Szavalj* Szakonyl Oyula VI. o. t 6 C-apj fel pa|tás. Énekli az Isk. gyermek-kar. 7. H i egyszer u|ra. Szavalja Koronya István níp-n. halig. 8 0 tnepl beszéd. Túrija Bacia D. zsö s. lelkész. 9. UJ márciust várunk. Szavalja Peresztegl Aranka VI. o. t 10 Nem veizhet rl M-tgyar orazág. Énekli az lak. gy;imik-kar.
II. A szabr.dfá^ n:\'p|ai. Szavalta Hoiválh La|os népm. halig. 12 Krasznahorka bützke vára. Édekll a gyermek kar. 13 Párbeszéd. Szava-jak liükl János és Szalay Jóistf. 14. BezArö beszéd. Tarl|a Landl Ferenc fóianltó. 15 H.szekegy.
= Hol vásároljanak olvasóink, hi jól akarnak öltözködni Budapestről tudósítónk közli velünk, hogy a lo.idonl Semler cíg már a világ minden részibe sjétküldötte, angol párailon minőségű nemkülönben distingvált Ízlésű tavaszi szövelkü lönlegességeit, melyek a fővárosban a Semler cég (B.\'csi utca 7.) fö\'era-katábin állanak teljes egészükben a vásárlóközönség rendelkezésére minőségükhöz mérten alacsony áron. Midőn ezen körülményre olvafólnk figyelmét felhivjuk, tudatjuk, hogy e több mint háromnegyed évszázados világhírű cég maradékositályán e klIOnö minőségű szövetek minden mérelü maradékai megkapbalók, melyekből való vásárlás a Semler-mi-nősig alkalmi áron való megméréséhez vezet. Ezen előnyök még
t>bban kidomborodnak a vásárlás-
or, meri a Budapesten klszámlijtt -Idővel nendelkezö vidéki közönség sjronkivül a legpontosabb kiszolgáltban részesül.
— A keszthelyi Szociális Mlsz sziótársulat rendezésiben eucharisztikus filmbemulató lesz március 12 én d\'í\'után 5 órakor az Urániában. A filmh \'z Rónai Pauln mliszióa-növér mor.d bevez< tft b széd \'l, a s\'ükségrg. zei.eklsércet p.dlg Farkas And ti akadémiai hillgató és Bory Imre zene\'t nitó hegedfln, Unger Mimi zongorán és Szeless István harmó-riumon szolgAHat|ák.
= Sok pénzt takarit meg, ha dió helycll idei frirs mogyoródiét vásftió, 1 kgr. ára 4 pengő. óriás szemű aszallszilva, vérnarancs és az összes déligyümölcs a legjutányo-Sibban Muszel és Friedenthat fűszer és csemegeüzletébeu szerezhetők be.
— UJ iskola Fltyeházán. Klebels berg Kunó gróf kubus\'miniszier Fllyehdza község iskolaépítésére 14 ezer pengő épllésl segélyt utalt ki. Mivel azonbm ez az öisieg kevésnek bizonyult az iskola felépi ésére, a mlniizter ujibb 5000 pengőt ulalt ki a községnek.
Távoli utak - fáradság nélkül
Vidékieknek nincsenek olyan kényelmes közlekedési eszközeik, mint o városlaknak Orákhosszat tartó fárasztó BYOloBlósok esylk helyről a másikra més mindis szükrésesek. Valóságos lótétemény a fáradt testnek a
Palma-kaucsuk sarok
PALMA tovább tort mint a bőr, olcsóbb annál, ruaonyosabb lárást biztosit és védi usy a tervezetet, mint o cipót
Nőknél és az Hiúságnál a Palma kaucsuk sarok rlegóns külszíni ad á cipőnek minden többkladós nékűl.

— Sakkhlrek. Nagykani.sa uakk-ba|noki versenyén II. hó 4 lg a következő erösebb játszmák nyerlek txfcjezéat: dr Rosenberg BObm — 1:0, Boh.n: Pintér =1:0, S ekula : dr Biron — 1:0 A vl-gaszdön öbe |u\'otiak az első cso-pirlból: Villán, I, Spltzer és R-tl, a második cs; poriból R isentv.rg Pál, Klsfaludi és Köoig Z>lián, a lm madik caoportböl ptdlg: Reich, Lichlcnstein és Földes. A hátralevő játszmákban azokat, kik nem jelentek mrg, vesztesnek és ha egyik sem jeleni meg. ugy a |á szmát döntetlennek nyilváolioilák. Ugy a dönlö-ben, mint a vlgaszdöntőben minden vasárnap és ünnepnapon kö.elezö a játék. A .Nagykanizsai Sakk-Köi" ezen verseny befejezése után valamelyik szomszédos város válogatott sakk csspitát akar|a vendégül látni, hogy a Msróczy szimultán után Isméi valami sakk esemény elevenítse fel a nagykanizsai sakk-életet. A .Nagykanizsai Sakk-Kör 20 taggal belépett a „Magyar Sakk szövetségbe".
= Húsvéti maradékvásár megkezdődött Stnger József és Társa dlvatáruházában. Mindenkinek saját érdeke, hogy az olcsóságról meggyőződést szegezzen.

iZÖLOOLTVÁNYOK"\' !j• ilMA-CS , . \'
• C VÖKLPC WCSSZOK. .»
| \' LLOntcicH <Lumtt.>i mlc»i.." |
TELEKI\'.:!
SZOLÖTtLLPLK
— Modern motorkerékpár képvlselat városunkban. A szombathelyi Ootil Józsel cég, amely Magyaroiszág egyik leg-számoltevőbb motorkerékpár nsgykereske-dö|e, a helybeli Havas Miklós sufószakUz-letlel oly érlelmU meglllapodást létesített. hi>gy Havas szaküzlete, Oölzl Józsel cég által képviseli A. J. S angol, Harley Ua-vldson amerikai és Saroléa belga motorkerékpárok éa oldalkocslk nagykanizsai képviseletéi vállalta. Úgyszintén az Összes fajtájú motorkerékpárokhoz lelizereléai tárgyak az álképviseletnél la beszerezhetők. A cég állandóan minUgépekel tart Nagykanizsán, mely az érdeklődd közön légnek minden vételkényszer nélklll az Üzleti órák alstt bemutatható. Annak dacára, hogy a gépek mind kitűnő lelulvlzagált anyagból készülnek, Idővel azonban bizonyos kopások előadódhatnak, mely egyik vagy másik slkatrész kicserélését tennék esetleg szűk-essé, ezen céltól vezetve, a vexérképvl-az összes typuaokhoz minden al-
ségesi selel
kalrészt rsktiron tart, ugy, hogy minden pőtláa azonnal eszközölhető. Reméljük, hogy ezen ui alakulás a nagykanizsai motoros sportol erősen (ellendíti, ami városunk nagy előnyére szolgál. ÉrteaUlésUnk szerint, nogy a cég a motorkerékpárok beszerzését könnyebben lehetővé legye, s gé-
pek kitllnő mii letllzetési
tegye, a gémellett, előnyös réaa-kedvezmínyeket nyúlt vevő közönségének. Egyben felhívtuk olyasóink b. ügyeimét a cég mai hlrdetéaéte.
— Megszüntetik a zalaegerszegi menekült-tábort Zalaegerszeg város vezetősége elhatározta, hogy a rozoga és túlzsúfolt járványfészek menekült-tábort fokozatosan megszünteti és a tábor lakóit a városban és vidéken elhelyezi.
— Boldogság a földön akkor igazi, ha a család apraja-nagyja muzsikaszó mellett tölil el az egyhangú téli estéket. Legjobb és legolcsóbb hangszerek a világhírű Melnel és Herold Hangszergyár magyar osztályánál Kltngentnal I483/Z. szám (Szászország) szerezhetők be, amiről Ingyenes képes dlszfőárjegyzék kérése után önmaga is meggyőződhet.
= Rádió-alkatrészek, Philips lámpák, hangosan beszélők, telepek, lejhallgatók olcsj árban Szabó Antal sporlüzletében.
ZALAI KÖZLÖNY
1028 március u.
SPORTELET
, Kanizsa FC vezetősége mégis ugy döntött, bogy a L ker. FC-vel Itthon Játszák le a bajnoki mérkőzést
■ároiua 151 Kanizsa FC —II. ker. FC Méroisas 181 Kanizsa FC — Lipótváros
IflUSZTRIA LEGELTERJEDTEBB
GYORS-TEHERAUTÓJA
I Ujabb árleszállítás!
|S tonna teherbírású alváz, Bosch ÖnindítóviI és villanyvilágítással, 7 drb. pneuval, gazing feI szereié-se I
P 10.600-
lAustro-Daimler Konzern
ioto
magyarországi fiókja: Miftst fi, List Fnw tér» uis
Egész nap nyitva van a
gőzfürdő
A Kisfaludy-utcai gőz és kádfüidő ma egész délelótt és egész délután nyitva áll. A fürdő hetenként két napon, szombaton és vasárnap áll rendelkezésre, olcsó fürdótarlta mellett, bogy mindenki Igénybe vehesse.
— Könyv egy zalai zászlóalj-róL A színtiszta zalai volt cs. és kir. 48. gy.-e. I. zászlóalja — a szera-jevói zászlóalj — az ezredtől külön, a vad Balkánon, a retlentő olasz fronton küzdött hőslesen. Később a román fronton ls harcolt ez a többször megdicséri zászlóalj. Amint értesülünk, N. Szabó Qyula most nagyobb könyvet Ír a hős I. zászlóaljról hiteles adatok alapján. Külön fog a könyvben megemlékezni az I. zászlóalj félelmet nem ismerő őrnagyáról, több századosáról, sok tisztjétől, altisztjéről és legénységéről. Az adatok nagy része már összegyűlt, de azért arra kéri a könyv írója a hős zászlóalj minden volt taglát, hogy adataikat (naplójegyze-t) szlveskedje-
tűkböl szemelvényeket) nek sürgősen rendelkezésére bocsátani. Ctme: N. Szabó Qyula Zala-egeiszeg, Erzsébet királyné-utca. Az adatokat visszaküldi. A könyv valószínűleg karácsonyra jelenik meg. — Érdeklődőknek szívesen válaszol (válaszbélyeg csatolandó) az Író.
Nagykanizsa, mirdui 10 Mint jeleztük, a Kanizsa FC vezetősége pénteken estére fontos ülést hívott egybe a Korona külön termébe. Az ülést, mely Iránt nagy érdeklődés 0 mutatkozott, 9 órakor nyitották meg. Az elnökség referált a kapott két túraajánlatról, ami a tagokban élénk tetszést váltott ki Elhatározta az ülés, bogy a lurák megszervezés;, illetve nyélbeütése ügyiben az elnökséget u\'asitja a tov.bbi lépések folytatására és a klub budapesti képviselőjét, Oudenus Lipót bárót ily irányban megkeresik. Ezenkívül dr. Berlin Jóssef ügyvéd, vezetőségi tsg, szombaton reggel fe u\'azott Bud=p:slre, hogy a Szövetségnél maga is eljárjon a lurák rébei.
Izután az ülés máaik fontos tárgy-pontja következett. Mint töiblzben is megírtuk, a II. ker. FC csak lehetetlen anyagi áldozatok mrgtérllé-
sével hallandó a tavaszi bajnoki meccsét Kanizsán lejátszani. Tárgyalások folytak a nehézségek eliminálására, hogy a helybeli közönséget a szezonban ugvis kevés számú itthon lejátszandó bajnoki meccsek mialt ettől a mérkőzéstől ne fosszák meg. Ezek a tárgyalások mind péntekig nem vezettek eredményre.
Pénteken azoban a klub budapesti képviselője mégis megállapodott a II. ker. FC vei, umlt az ülésen el-referál\'ak és a ni érthető örömet keltett a tagok körében.
A megegyezés szerint a II. ker. FC március 15 én |öu Nagykanizsára, három napra rá pedig a Lipótváros lesz ugyancsak a Zrinyi pályán a piros-fehérek ellenfele. E<y héten belül tehát két bajnoki mérkőzés fogja iigilonba hozni a KFC nagy drukker gárdáját.
Még több belső ügy letárgyalása után az ülés késő éjjel ért véget.
Saxletsner András
Hunyadi János
természetes keaerOvize
elhanyagolt vagy nehezen leküzdhető székrekedés esetén Is biztosan hat.
Reggel éhgyomorra langyosan egy teli Ivópohárral. isi
* Az NTE
mai mirkő:éíe nagy é.deklőJést kJi, mert a csipatlól ma meglepetést várnak, ami egy szebb |övö lehetőségét is biz osithatja. Remélhetőleg a játékosok is átérzik e meccs sorsdöntő jelentőségéi és igyekeznek az NTE névhez méltóan szerepelni. A Ba|ai Turul délben érkezik és a lehető legerősebb felállításban szerepel, mig ez NTE csapatat már tegnapi számunkban ismertettük. A mérkőzés pontosan délulán 3 órakor kezdődik és kívánatos volna, hogy a közönség nagy számban legyen |elen, hogy annál jobban buzdíthassa a piros-fehéreket s győzelemre.
— Három igaz szó: Bruncsics bora olcsó I
Ma van a keszthelyi TSE első birkózó-versenye
Keszthely, március 10 (Saját tudósttónktól) Szokatlan sportélvezel ben lesz része a keszthelyi közönsegnek mércius 11 én délután 5 órakor. Ekkor rendezi a Hungária nagytermében első birkózó-versenyét a Keszlh\'/iyl Törekvés Sportegylet. Négy súlycsoportban 16 versengő indul, Légsulyban Károlyi Andor, Fésűs József, Dongó Sándor és Nemes Lajos ; pehelysúlyban Kelemen Ferenc, Bácslcs János és Csiszár Károly; könnyűsulyban Kuckó Ferenc, Szabó József, Schrancz János, Mayer Rezső és Szép Ferenc; klsközépsulyban F.rkas Vendel, Vida Jenő, Somogyi Károly és tf|u Hor-vá\'h Ferenc.

= Kereskedelmi és Iparkamarai választások. Igen tisztelt iparos-társaink nb. figyelmébe ajánljuk, bogy s Kereskedelmi és Iparkamarai tag választást a Városháza kistanács termében (I. emelet) lart|ák meg. A választás reggel 9 órától délután 5 óráig tart. Minden egyéb híresztelés tévedésen alapszik.
— Bútort díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált elsőrangú kivitelben. Négytől tizenhat hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok milliót takarít igy meg. Oyőz^djön meg személyesen, Kopslein bútoráruházai Szombathely, Kőszegl-u\'cs 5. (ü<let az udvarban) és Sopron. _
Ha már elmulasztotta
1927-b.n, pótolja az idén és tegyen egy próbautat az1928-as typusu
Mercedes-Benzei
Uj helyiségeink: «SrVMO^ftSSE
Mercedes-Benz Automobil R. T.
RE UTAZTABAN
TEKINTSE MEG
OSSUTH LAJOS-UTCA V.
,.., „ n BUDAPEST LEGOLCSÓBB
J.1VWO vj OlVATHAza-CLtaÁNS is ótvaros cosrunÖMoejv HADÁTOKOHH. nUHAfiBAHii OÍOUS OHOAM
iozgószinhAzak
Városi Színház Mozgőja. Ma vasárnap, márc. 11-én 3, 5, 7 és 9 órator .A skarlát betű*, Hawlhorne Natbaniel regénye 9 fej ízeiben. Főszereplők : Lilian Qlih és Lars Han-sou „Osd, nem anyád", burleszk 2 felvonásban. Magyar és Pox Hirsdók Hétfőn és kedden 5, 7 és 9 órakor „A revűkirálynó", egy kültelki ptinudonna történele 8 felv. Fösze-rep\'ő Coleen Moore. .Megbabonázott koffoi" és .Bili a helyzet magaslatán*, bu\'ltszk 2—2 felvonásban. — Pátria Híradó.
Budapesti
Nemzetközi
Vásár
1928. április 28 tói május 7-lg
Kereskedőknek,
gazdáknak,
kézségeknek
507.-os utazási kedvezmény I
Részletes felvilágosítás és vásárigazolvány kapható Budapesten: a Vásárirodánál, V, Alkotmány-utca 8.
Bigykaainás: Urtamii Tártpéutfc L I.
(A váaárigaaolvány ára 3 pengő 30 fillér/)
KÖZGimsAfl
TÓZ8DE
A mai értékiözsd:n az irányzat szilárd volt. A spekuláció a külpolitikai helyzetet kedvezően Ítéli meg, s ezért nagyobb atánvu véleményes vásárlásokba bocsátkozott, s ennek következtében s piac valamennyi területén átlag 2—3, kivételesen 4-5%, sőt még ennél nagyobb árnyereségek állottak elő. A szilárdéig leginkább (^vezető bánya és ipari értékekben, Bauxit, Fegyver, Kőszén, Gans- villamos és Magyar cukorban jutott kile|ezésre. A forgalom kezdetben élénk volt, kéíöbb elcsendesedett. A hangulat mindvégig barátságos. A fíxkamatozásu papírok piacán ctendes üzlet mellett az irányzat |a-vuló. A valuta és devizapiacon lényeges változás nem történt.
1M8 március II.
ZALAI KÖZLÖNY
ZOrlchi zárlat
Plito »43</í, London 25 34 Ntvycrl 51945 Btíml 72 40, Milano 27 46, Midrld t\'j-Wll, Amsterdam 2C9C0 Berlin |J4l7\'/s, Wien 7817\'/i, So«a 3 75 Mp IS\'39Vj, Vártó 58 20 Badapetl 10 85 ■álltád 9-181/i, 1«kar»< 9 09.
1 badapestí Tíisde devlza-jegyzase
VALUTA* Angol L I7-86-28-0Ű Baka b. 7»55-79 85 Caab k. 16-88 16 £6 Dánk. 152 80-153-40 Dinéi — -
Dollái 569 00-571 C0 Fiiadat/2255-22 75 Hoil. 22946-130 45 Lángra! 6400-64-30 Lal 350 3 55
U« — -
Lln 80 30-30 50 Márka 136 40-IÍ6 90 tcblll. 8040-80-75 Non* 151 90-152 50 (rájdt. ICO 80410-30 «r«Tk. B3 05-163 65 Peaeta 9535-65 95
DdVtZAA Amat. 229 62 230 32 Belgrád 1003 10 C6 Berlin 136 40 186 80 Bakarwt 3-51-3 55 Brflaaaal 7*57-7982 Koptnb.152 91-153 30 Otalo 152 02 152 42 London 27\'8«-27-92 Milano 30 16 30 26 Nea^oik 570 80 2 40 Párta 22 43-1253 1691-1696 411-414 153 17-16357 64 05-64 25 80 45-60 65 K»90-I»ó20 95-40-93-90
Prá».
3 aorta
•tockh
Varsó
Wleo
Zürich
Madrid
Termény tőzsde
Bua tlaaav. 76 kg os 32 01—32-Í5, 77 kg-«e 82 9*-8315. 16 kg-w SJ95 -3345 79 kg-oa 33 55 3 ) 75 80 kg-ot 33 70-88 15, dunántull 76 32 45-3Í65. 7/ ig-ot 82 76 -32 9\\ 78 kg-ot 33 05 33 25, 79 kg-oi 33 40 33 61 80 kg ot 33 50-88 60, roxa 3 20 31 30. Ukarm árpa 2892—2875, aOsarpt 31-00-83 09, tab 28 75 - 29 C0 tengert 26 20 2530 Butknrpt 2200-22-25. repce 62 00-54-00
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Barosa-tér 10
Kiadja: Délialal Nyomda és Upkladé Vállalat Késsráaytársasáf.
Felel ós kiadó: Zalai Károly.
Mp^iIMni Magykaalata M. aa.
APRÓHIRDETÉSEK
Aa apróhirdtkéeak dija 10 ásóig tO llllér, miadea további «xó dtta Btül. Vatár- át M fillér, minden
további nő ünnepnap 10 sióig további txó dija í
_ MII. Szerdán áa pén-10 ssóig M fillér, minden további aaó dija • MII. Ctaaaó ■ minden vaata-gtbb bctabói álló rt két atónak számíttatik. ABéat kereeőknek gOto engedmény. « blrdatéal dli aMre llaelaaéá.
Elsőrangú gyártmányú talfétái loko-nsobllok és oaéplAuokrénjek el-
adók, lalitr gépgyár.
464
Klsbagolén 3000 kvadrát ól cserép-zslndelyes laklittó pince hordókkal felsze-relve elaló. EideklÓdnt lehel Horváth Károlynál, Hunyadl-u. 20. 1001
I aao, aso, iáé, 40 ét ao hoidta
! birtokok, mindegyik Igen |ó épületekkel,
sürgősen eladók Bővebbet Aoaél Irod Nagykanizsán, I óut 3. szám
123$
Eladó Józtel főherceg-utca 17. >7ámu hál. Értekezni lehet József lóherceg-utca 20. szám. H2t
F6-at 12. udvari botihelyiség, raktár éa nagv padláaheliItéogel kiadó. Esetleg külön-külön Is. Bővebbet d. u. az emeleten. __________1085
Fftrhésioon 2 lioldat |szótóblrtok «u~r-gósen eladó Bóvebbel: Aoaél Iroda, Nagykanizsán, Fó-ut 3. sz._1132
Petófiut 73. számú liiz subadkézból •ladé. Bővebbet Bcncze Lajos vendéglős, Oelsesziget. 1178
Barcson, Tarnóca utcában besaálló von-déglfl az épülendő járásbíróságtól 150 m.-re, előnyös teltételek mellett, azonnal bérbevehető. 1172
Hásah, 6, 5, 4 éa 3 szobás magéa-
héaak má|us hóban beköttözhelSk, ezenkívül több nagyobb és kisebb jövedelmező bérhéaak, amatelea és Halottié-aak, vendégifik, FOrhénoen I2J)
□ 01 Igen jó •aAIAbirtok pincével éa (elszereléssel, nagyobb és kisebb főid-birtokok Jutányos ártxn eladók. Bóvebbel DafcáoB Miksa Nagy kanlzsa, Rákóczi u. 29. sa. 1165
Véroa belterOletón parkettás szoba fürdőszoba használattal fmagányoi hölgynek. eaetleg gyermektelen házaapárnak bu-torosva vagy annélkdl május I re kiadó. Clm a kiadóban. -1241
Háaaaaég céljából szeretnék megismerkedni azon vallásos, tisztamultu, rom. kath valláiu, konzervatív nevelésű, egyszerű, szorgalmas, munksszerelő leánnyal, aki kedvet érez a gazdálkodáshoz, szereli a csöndet magányos, pusztai családi életet, aki méltó utóda tudna lenni azoknak a példás éleid, munkáskéz!! régi magyar nagyasszonyodnak és aki 15 >—20J hold körüli jó szántófölddel rendelkezik vagy majdnem ennyi öröksége lest. Mint szerzetesi Iskolának a neveltje, hasonló tulajdonságokkal rendelkezem s ügyvédi okleveles tisztviselő vagyok. írjanak bizalom m..l, mintha testvérüknek Írnák tl lap szerkesztőségébe, dupla borliékban .Darumadár utrakészen- Jeligére. Titoktartásra ttiatl becsületszóm. Modern dlvathölgyek kiméi lenek. 1212
Egy géatéglagyér 10 hold terdlettel, zalamegyel városban, igen jó körzettel, családi okokból sürgőién eladó. — Bővebbet Aoaél Iroda, Nagykanizsán, Főút 3 sz.
1235
Jéaaof «6heroeg-u. 9lT alatt egy 2
szobás, előszoba, mellékhelyiségekből álló lakás április l-re kiadó. -1166
Rgy jól tflző mindenes aaakéoonS felvételik április l-ére Kazinczy u 15 I em Ugyanolt egy nagy saártz pince klsdó. 1237
Járás székhelyén nagyforgalmu boaaéllé vendóglA azonnal bérbeadó. Többet a a kiadóban. 1230
Kortlnaag éa mindenléte irazdaságl magiélélí legjobb minőségben Rirsch és Szegő cégnéL _ JC05
Nntkllailtl bekebeletátre mindet HlUltlír a legelóoyöeebben ét taggjot-sabbea WyMttal Aoaél Igáén pena-kfikafiaköavatltő irodája Nagykanlitán, Fő ■t 8. sa. alatt. 620
Eladó egy kis Ündetwood alig használt írógép. Clm a kiadóban. 1159
Ford éi Fordssoa alkatrétiek, autó lelttetelétl dkkek. PneumaUk — Szántó VUmot ét Tárta cégnél. Deák-lét 2. 144
■laahorn-fóla olSayoaada áthí
ly«yve Kárpáti Bözalhex, KQIctey u. 15. 16
Teljesen vasból kéudlt összecsukható •aalatakaaaloaó eladó Wodlnáknál QeltetzlgeL 890
Uitaaktn egy 6 szobás url lakás sutőgaragával éa egy 3 szobás url lakát azonnalrs kiadó Bővebbet Aoaél Iroda,
Nagykanizsán, Fő ul 3. szám. 1231
Koaattosakat és kwértélyoaokal
tetveaz Molnár QyOrgyné Klrály-ulca 7. 1165
ÜiMÍék i gfixoaóplfiaépkéextet,
hatot Umrath, teljesen Uzemképet, kitűnő állapotban 2400 pengőért; lipicai fedezőmén, ötévea almásszürke, legmsgssabb le származáa, lenyésilgazolvánnyal 1200 pen-gőért. Bővebbet a kiadóhivatal. 1139
Rlakaalasán, Varusdi-utca 5. szám tlattt ház több évre bérbe kiadó éa szent-györayvári útban 1380 Q-öl ssántőföld eladóT 1135
Városi Síi Mozgója
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Hjwlhorne Natbaoiel regénye 9 fejezetben.
Főszereplők: fllsh és Lars Haaioa.
#
Üsd, nem anyád
Burleszk 2 felv.
Magyar és Fox Híradók
Klokanlaaéa Ország u 21. 1 szoba fahizzal kiadó.
alatt -1211
Varroda berandaaéa, varrógép-szekrény valamint stelázal eladók. Cten-gery-u. 21. __-U69
Koaérfonó segédet ét tanoncot kere-aek. Hántolt nemet kosárvesssót elsdók. Törgyekes János Csörnyelöld, posta Keleó-szemenye. -1142
Nagykanizsán
n&i fodráé* áa manikOr
szalon teljes felszereléssel családi okokból á-tssdá. imi
Németh Péterné, Sugár-ut 2. szám.
lírai Ház Mozgója
Hétfőn és kedden 8, 7 és 9 órakor
Egy kültelki primadonna törtenete 8 felvon inban.
Főszereplő: Coleen Moore.
MegbaboflázQlf koffer
Burleszk 2 felv.
lill a ÍM m\\Mt
Burleszk 2 felv.
Pátria Híradó.
Nagykaislaaén, a belvárosban kisebb, nsgyobb lakóház, közöttük 5—6 szobás url url magánházak eladók. Bővebbet: Aoaél Iroda Nagykanizsán, Tóul 3 sz. 1233
Nagy Slnger varrógép Jutányos iron eladó. Bővebbet Fő-u. 24. 1168
Józael (óherceg-ut 7. u. egy utcai lakás április elsejére kiadó. -H64
Eladó 500 drb. kuttégla, egy lt/a erői Qanz motor. Belus gyógyszertár. -1168
Cstnyi László-u. 22. szám alatt egy kis szoba kiadó. -1180
Egy ügyes, llszla mlndanoaloény
felvétetik. Károly laktanya, kantln. -1174 I
Szentterézke
itt-
Imarózsák
elmu legújabb kiadású ImikOnyv kaphatók
Schless Testvérek
paplrkereskedéselbtn
A „Tribon" ruházati r.-t.
lK*n llatUII vtvAlntk nlxi ludonAsárs hoxom, hogr lakásomat Kltiity-atca l* asáM alá htlrtsltoi tt, ihol b mini ríilg
klrtliztriselákaak fa kiulliliuttáiili
lí.i.íi,,; illók rtod*lk«iMr« — Tavatsl h nváil U|d»nii(>lm térti M o4l sstvtttkbcn, vástntk, scbtlfonok >ib utoaosa Sfktitll min Mim »l»pjln mái mtiftnd«fh«lSk klvélcIrMn S hóttpl rSixl«lflitt^4 matUtt, swlr <M» mijui hó l én kéidáik
Téllé. Uaatdattd Pranger József
l .Trlboot ruhliéll r.-L hélfbéll 1171 mé|bUott)a.
női kalap
ujd ns igáink mrgérkt-ztek, amelyeket olcsó árban hozunk forg lomba.
Alakltásokst divatos formákra legszebbon készliJOk.
Naj(y vilaatték nyúlszőr és gyspju fcrfl dlvatkalapokban.
Totola és PaotiPMky
kalapoa mesterek
Nagykanizsa, Eötvös-tér 25. uáa.
SZŐLÖOLTVÁNYOK
gyökeres hasai vesazők fajtisztán, legolcsóbban a
Nemzetközi Borkereskedelmi BT. sál
Budapest, IV. Egyetam-u. 2. M Kérjen árajánlatot 1
Ágy tollat, állati bőröket
vörös- és sárgaréz, cink éa ólom hulladékot, vaaat, csontot éa on-gyot a legmagasabb árban vásárol
8TRÉM B. FIAI RASTKAI1Z8A,
Erzsébet királyné-tér 15. u. alatt.
Finom £akk, felöltők, mellények eladók. Mágics szabónál, Eötvös-tér 32. 1178
Kétszobás utcai lakás április elsejére kiadó. Vorösmarthy-u. 46. 1217
EbédtSaaatal altdeu sch kdiönöa masszív tölgyfa, négy Hókkal, kihúzható 14—16 személyre Is alkatmaa. Igen olcsón eladó. Kinlisl-u. 2c. földszint. Pranger. 11 2
2 vagy 3 siobás lakéet keretek. Batthyányi utca 18. -1238
Egy kBIAnboJérata bútorozott szoba kiadó. Kisfaludy-utca 33. -1240
| Tlaatvlaolf, kl perfekt könyvelő, ■ ! magyar, német és gépirásban kellő Jártassággal blr. egy kisasszony délutáni foglal kozaira, kl perlekl gép- éa gyorsíró, köny vetésben Jártas azonnali belépeare keresőnk. Referenciákkal is liaetéal igényekkel clé-tott ajlnlalot .Feltétlen megbízható\' dmre a kiadóban. -1218
Egy uj KotSt koool eladó Horváth és Stmonkovics ui|gyáitóknál, Kazinczy-utca 2. -1227
varrógép
rég bivAlt j6 minőségben
he c/vezö/ijreféjifc//e/r/eA
SINGER VARRÓQ^P n is zv é nvtársasai
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
noD^
árukra megrendeléseket a 15-ig tllogsdok.
Krauaz Nándor
ZALAI KÖZLÖNY
ÍS26 máiclm l|
Jöjjön a budapesti tenyészállatvásárra
és nézze meg a CENTAUR Iraktcr. Sajti pénzének el esége ha nem CENTAUR Kitgazd. traktorl vez. A CENTAUR tra\'ílor ára esy (y a\';tt tétül meg, nagy nun^aUljtsilménvt, cseVély OzemVOHsége folytán es írért cg,maga szán\', v l, S boronál, csépel, arai, vmlat. vj7elhut_slb. 10 lóerős 5ti0 kg tt^yu, 76 cm. s éle*. Számos lelercncii. Ára 3600 pengő Talajművelő Részvénytárssság Budapest, Alkotmányutoa 25. Tslefon T. 291-94.
Meghívó,
A Nagykanizsai Torna Egylet f. évi március hó 18 án délelőtt fél 11 órakor a polgári iskolai tornateremben tartja
LXll. évi rendes közgyűlését.
melyre az egyleti tagokat tisztelettel meghívjuk.
Amennyiben ezen közgyűlés hstá rozatképlelenség miatt megtariható nem lenne, március 25-ikére a fenti helyre és időpontra ezennel ujabb közgyűlést hivunk össze, mely az alapszabályok értelmében a megjelenő tagok számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.
Tárgyaorozat az alapszabályokban megállapított. Szavazati joguk csak a tagdíjjal hátralékban nem levő tagoknak van. Indítványok a közgyűlés kezdetéig írásban a titkárnak adandók át.
Nagykanizsa, 1928 március 10.
Dr. Pittpri! Jéml ti It. liilt) Istráa ti
tólllkár ma Ugyv. rlnök
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem « n. é. közönségei és 1 vevői-
Hogy szabó-műhelyemet
Vorosmarty.ulra 30. szám alól Tlbola József szabómester Tetekt-ut 2. számú műhelyébe holyaztom ét. miáltal abban a kellemes helyzetbe jutottunk, hogy árainkat tetemesen leszállíthatjuk. Raktáron latiunk legfinomabb angol, sport él strapa ruhaszöveteket. Szabóságban elólorduló mindennemű munkát a Icgmérsékcllebb áron vállaljuk. Pontos és figyelmes kiszolgálás, kedvező fizetési feltételek. Továbbra Is síives pártlogást kérnek
Tlbola éa Kostáin
m«_MsSájjwjgsk._
Hirdetmény.
Ezennel közzéteszem, hogy a nagykanizsai kir. törvényszék Ct. 604— 1927. 7. számú végzésével a Kosz-tolitz és Klapka nagykanizsai bor-és hordókereskedő-cég, mint közkereseti társaság, felszámolását mondotta ki és felszámolóként alulírottat rendelte ki.
Felkérem ennélfogva nevezett társaság hitelezőit, hogy követeléseiket ezen hirdetmény közzétételétől számított hat hónap alatt nálam jelent-ség be, illetve érvényesítsék, mert ellenkező esetben a társasági vagyon felosztásánál figyelembe vétetni nem fognak.
Kelt Nagykanizsán, 1928. évi március hó 10. napján.
Dr. Rothschild Béla ügyvéd
mint a Kosxtolllz és Klapka felszállt molás alatti cég lelszámolója.
MINERVA
8/40 HP hathengeres automobil,
léglékkel, 6 kerékkel, kofferrel nyitott karosszériával P 12.000 -csukott karosszériával . P 14.000-—
MINERVA AUTOMOBIL
atmó Sándor
Budapest, IV., Váci-utca 3. szám.
urs Telelőn: 279 61, 287-71.
Földbirtokokra
törlesztéses fcfllcaBnBket
8 vagy 2-3 évre váltéhltelt
pengőben levonás nélkül folyósítva
ajánl, már bekebelezett kölcsönöket előnyösen konvertál (telcserél) jobb kölcsőnra
Schwarz Gusztáv banküzlete
Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 3.
Teleionok: József 448-01. és J. 448-05. Levélbeli megkeresésre részletesebb adatok.
DÜKÁSZ FERENC
éptl\'e fa és dcstkjkereskédése Magyar-utoa 108.
Léc, stukaturnéd, tetópala,
Hajópallógyártás és eladás
Furnér éa enyvezett lemez
Asztalosárugyár
Kéaz ajtók éa ablakok
állandóan r.kláron. ím Tolofoss ■ 290.
Jutányos árért készítek Ízléses, elegáns utcai, alkalmi és házi rulii kst, kabátokat és gyermekruhákat. Átalakítások a leguj abb divat szerint Kívánatra háthoz és vidékre is megyek.
Kapoli Mária női dlvatterme Árpád utca 44. szám. 794
ím d épülök ügyeimébe!
MUhelymegnyitás.
Van szerencsém a n é. közönség szíves tudomására hozni, hogy József főherceg-ut 87. az. alatt (Zrínyi sportpálya mellett) gépeiöre felszerelt lakatos és fegyverjavité
mOtieiyt létesítettem. Elvállalok minden e szakmába vágó munkát, tovtbbá gépek éa fegyverek készítését és javítását, bar-nltását és tisztítását.
Készítek a legújabb és legszebb kivitelű zorrá ícozott, nikkelezett, be-faltzoü, kirakott és lemez tűzhelyeket éa kályhákat minden méretben és nagysásban.
Mindenkinek sajit é\'deke, hogy tűzhelyeim kivílófágárói és szenzációs áraimról személyesen meggyőződjék. — Miért is a n. t közöns^ szíves támogatását kérve, szolgálata mindenkor örömmel készen vagyok
tiszteletid
Maosek Lajoa
urt lakatos és fegyvermüves m.
Tavaszi és nyári
összes
DIVATLAPOK
nagy választékban kaphatók:
risohel Ffllöp Fiai
si» könyvkereskedésében Nagykanizsán, Ffi-ut.
Ragályos
betegaégek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit időközönklnt tisztíttassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
Gyüjtötelep: Kocsis Józsefné Nagykanizsa, Erzsébet-tér.
Németországi
főzelék éa virág magvak
hollandiai
Bagóala éa Tabaróua gumók Saadaaági vetőmagvak i
lóhere-,lucerna-, nyulszapulca-, baltacím , Itlmagvak, németországi takarmányrépa mag, bdkköny, mohar, stb.
Műtrágyák i
ásványi szupeitoszfát, kálisó, chllelaalét-rom, mésznitrogén, kénsavas ammóniák,
Slriua növénytápsó, stb. Oyflmölcafa permetező szerek, .rutor" szénsavas takarmánymész Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0B8ZÁ6 JÓZSEF a«tiraiiáé4ki
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A biróiág mellett, síi Teleion: 130.
Hirdetmény.
A SzepetnekI Takarékpénztár Részvénytársaság Szepetneken 1928. évi március 18-án délután 2 órakor
saját helyiségében levő bútorok, pénztárszekrények stb. ingóságait nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek azonnali készpénzfizetés mellett eladja. Szepetnek, 1928. március 7.
H77 A felszámoló bizottság.
BB8 tfpusu 6 éa 8 hongaroa
OIoaA Qiamfl
AUBURN PEUGEOT
Tökéletes sajtalan Járással, gyönyörű carosaéria vonalaival biionyára feltűnt Önnek.
Kém tömeg gyírlmíiy
8 hengerea nyitott 6 „ Sedan 8 Sedan
Az Auburn automobilok Lycomlng motorral vannak lelszerelvc. üzen motorgyár sz Auburn gyár lulsjdona
gazdaságos Nagy árleszállítás
512 3-4 Olésss 9 28 4—5 „ II 35 8 „
18 havi ittléte
Vezérképviselet:
Landy István
Badapeit, V., Kossuth Lajos-tér 9. sí. Telefon L. 973-43.
Dana—Száva—Adria Vasnliársaság.
9046. K. szám.
Árverési hirdetmény.
1928. évi március hó 16. ée 17-én dél-előtt 9 órakor különféle talált tárgyak és kézbesit-hetetlen szállítmányok fognak nyilvánosan, bírósági eljáráson kívül a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés, valamint az azonnali elszá litás kötelezettsége mellett Hagy-kanizaán, a teherfeladási raktárban elárvereztetni.
Az áruk a venni szándékozók által közvetlenül az árverés előtt a teherfeladási raktárban megtekinthetők.
Igazgatóság.
1028 március 11.
ZALAI KÖZLÖNY
Elsórendü műbntorok,
kárpitot munkák legjobb kivitelben, előnyös fizetés mellett is, legjutá-nyosabban beszerezhetők:
iflASZTALOSOK 8ZÖVETKEZETE
Ml lakásberendezési vállalatnál Budapest,IV.Vigadó tért.Tel 118 80
f
4892-1928.
Hirdetmény.
F. hó 15-én d. e. 10 órakor az alsóerdei vágás területén 34 halom hulladékfát el
adunk.
Nagykanizsán, 1928. évi március hó 9-én.
"I4 Városi Tanács.
4423—1928.
Hirdetmény.
F. hó 12-én d. e. 9 órakor kezdődő árverésen az alsó erdei gyümölcsösben 166 drb tenyésztésre alkalmatlan gyümölcsfát eladunk a helyszínen.
Nagykanizsa, 1928. évi március hó 7-én.
ii s Városi Tanács.
4708 -1928.
Bérbeadási hirdetmény.
A Hunyady u. 18. sz. kertjében lévő gyümölcsfákat és lucernát az udvaron lévő gyümölcsfákkal együtt f. hó 13 án d. e. fél 11 órakor a helyszínen bérbeadjuk.
Nagykanizsa, 1928. évi március hó 9-én.
uis Városi Tanács.
4939-1928.
Pálvázati hirdetmény.
A városi adóhivatalnál megttrese-dett 1 kisegitö végrehajtói és 1 szerződéses becsüsi állásra pályázatot hirdetek.
Ezen állásokra csak azok pályázhatnak, akik legalább valamely középiskola 4 osztályát sikeresen elvégezték és 24 ik életévdket betöltötték.
Javadalmazás napi 3 P 20 fillér napldij.
A pályázók március hó 19 napjának déli 12 órá g nálam jelentkezzenek.
Nagykanizsán, 1928. évi március hó 8-án.
iiTo Polgármester.
4608-1928.
Tárgy: Városi merőgazdasági bizottság tagjainak választása.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy ] a mezőgazdasági érdek képviseletéről alkotott 1920. évi XVIII. t. c. illetve az ezen t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 113.300—1920. F. M. sz. rendelet 12. § a értelmében a v. mezőgazdasági bizottság tagjainak választása, vezetésem mellett f. évi március hó 13 án d. e. 9 órai kezdettel a városháza tanácstermében fog megtartatni.
Nagykanizsa, 1928. évi március hó 7-én.
Polgármester.
Első Magyar Gazdasági Gépgyár B.-T.
Ondapeat VI., VáoUut IB.
ujszerkezetü
cséplőgépei >.„<
óbbak,
mtrt acélkeretesek, meit eredeti svéd kettóssoru, Önbe álló, golyós csapágyakkal bírnak, mi rt tlsztltófelületeik rendkívül
nagyra méreteztek, meri legtökéletesebb cséplést eredményt szolgáltatják, mert könn)U súlyúknál fogva bármely traktorhoz alkalmazhatók
FORDSON TRAKTOR
a gazda univerzális erőgépe
oaépel azánt vontat
olcaó
könnyön kezelhető keveaet fog,.azt
ElönySs teltételek mellett szállit|a: Au\'oiizált FORD képviselet
Automobil és Traktor Kereskedelmi R. T.
Budapest Vili., Rikóczi ui 19. Kerületi képviselet:
Szántó Vilmos éa Társa, Nagykanizsa

SIKURIT
habarcs tőmitő, víztelenítő anyag, nedves falak szárazzá tételéhez.
Gyári áron kapható:
Nagykanizsai Fatelep és Sartory Oszkár Utóda Epitési Anyagkereskedés Király utca 39. szám.
Várut 6. szám.
Telefon 384. „,
Telefon 362.
Szabó József
Szombathely, K6azegl-utoa 44
gyárt és raktáron tart: drótkeritéaeket, tOakéadrótot, ágybetéteket, kaput, ajtót, fiaazeoaukható vaaégyakat.
4u - Kérjen ajánlatot és árjegyzéket. -
Legújabb typusu
automobilok
kifogáMaian á\'lapo bin, tuUjdj-
nosfó\', ifcen jutányos árakon, esetleg részletre Is eladók.
Príma már\'ták: Italák, Chryslerek, Benzek, Fiatok.
Megtekinthetők: A MERÍT R. T. Budapest, V„ K rall-u. 4. Felvilágosítás-al nso ugyanott szo\'gálnak.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
Gjit: Hunyadi u II. Gtfjtitáff: Kujaoj-i. I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegytlsztitást, gőzmosást méisékelt áron. Ellsmeten elsőrendű munka. Hófehér, tüköríényei gallértluütái. Pllssérozás. w Oouvrérozás.
Deszka, épületfa, léc
♦I nád, szeg, szigetelő- és . » fedéllemez, carbolineum
I.j olcsón beszerezhető [!
Nagykanizsai Fatelep és Épitési Anyagkereskedés
A naky kanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
4934\'lk. 1927. azám.
Árverési hlrdetmény-klvonaL
Dr. Weisz Lajos ügyvéd végrehajtató-nak Balázsi Horváth Zsigmond Képv. ftzv. Balázal lózselné I. éa t. gyám végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1600 P. tőkekövetelés és
Í áruiékai behajtása végett a nagykanizsai :lr. járásbíróság területén levő, Pacsatültős községben fekvő a a pacsatüllőil 119.. (544.. 420.\'szt|kvben Balázsi Hoivilh Zsigmond r.evén álló ingatlanokra illetőségre és pedig a 119. sztjkvben l7//a. hrsz. a. foglalt In-gatlanbóll ház udvarral és kerttel a1 részére 1600 P, 644 szl|kvben 177/b. huz. a belfőséget képező egész Ingatlanra 1360 P, 420. szt|kvben 392. hrsz a. foglalt egész ingatlanra, azőiő és pince a varjas dűlőben 580 P. kikiáltási árban éa pedig az ezekre a 25451)27. és 11291914. tksz. végzéssel Horváth Rozália Ozv. Balázst lózselné javára bekebelezett haszonélvezeti jognak lentartáaával elrendelte.
Az árverést 1928. évi \'március hó 29. napján délelőtt 10 órakor Pacsatüttős községházánál lógják megtartani.
Az arveréa alá kerü ő ingatlanok a kikiáltási ár felénél, illetve kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók cl.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltáal ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-C. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagya bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított Tetéti elismervényt 4 kiküldöttnek átadni és az árverési teltételeket aláírni (1881 ; LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908: XU.t.-c. 21. §-)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb igérelet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. 1908 . LXI. t.-c. 25. §.).
Nagykanizsa, 1927. évi november hó 23. napján.
Horváth s. k. A kiadmány hiteléül:
k" |bl"s Szondy a. k.
1161 lro4ittlliil.
Á (r YTOIiLAT
fosztott és tosztattant vesz és elad
Hercxíeld Dáridaé Magyar-utca 3.
Telefon: 384.
6SJ _
Várut B. azám.
Telefon: 384.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
8454.tk. 1927. szám.
tel Mrdetníny-kM.
Csöndör Anna fér|. Bucséter Sándorná végreha|tatónak Molnár Lajos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási Ügyiben a telekkönyvi halóság a végrehajtási árverést 960 P. tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a nagykanizsai kir. járásbíróság teiületén levő, Kerecseny közegben lekvó, a a kerecsenyi 125. sz\'jkvben A f 4l0a. hrsz. alatt loglalt ingatlanra, szőlő a Lujza hegyen 800 P, Iitsi.
a. foglalt Ingatlanra, szőlő a török csapáson 550 P, az u. o. 860. sztjkvben A + 3/a. hrsz a. loglalt ingatlanra, belsőség 325 P, az u o. 498. sztjkvben A f 781. hrsz. a. foglalt ingatlanból >zólő a TiVok csapáson, végrehajtást szenvedő nevén álló 1 :i lészére 23 P. kikiáltási árban elrendelte.
Az árverést 1928. évi március hó 30. napján délelőtt 10 órakor Keiccseny községházánál fogják megtartani.
Az áiverés alá kerülő Ingatlanok a kikiáltási ái kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár IO>/o-át készpénzben, vagy az 1831 : LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számítolt óvadftképcs értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírói leiétbe helyezéséről kiállított leiéli eiiamervényl a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételekel aláírni ( 881 : LX t. c. !I7., 150, 170. §§, 1908: XL. I. c. 21. §.)
Az, aki az Ingatlanéri a kikiáltási árnál magasabb ígéretet lelt, ha töbhet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általi Igérl ár ugsanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XU. I. c. 25. §.)
Nagykanizsa, 1927. évi december hó 31. napján.
Horváth s.k„ A kiadmány hiteléül:
kir. ibiió. Szondy s. k.
1163 üodllutiul.
10
ZALAI KÖZLÖNY
J928- március u
\' \'i %<
BÚTOR
vásárlóknak saját érdekük meggyőződni arról, hogy barátságos és kellemes otthont létesíthetnek maguknak, ha a Dunántul legnagyobb áruházában szerzik be lakásberendezési szükségletüket.
Állandóan 300 berendezés Ali vevőink részére választékul.
A legfinomabb stylusbutorok és a legegyszerűbb polgári berendezések is írásbeli szavatossággal lesznek eladva. Vevőinket szakszerű és őszinte felvilágosításban részesítjük.
Díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra!
Óriási forgalmunk következtében a közismert legolcsóbb árakat számítjuk,
Rendkívül kedvező fizetési feltételeket nyuitunk.
Saját érdekében ne tétpvázzék, ha bútorra vah szüksége, hanem keressen fel bennünket bizalommal!
KOPSTEIN LIPÓT
bútoráruházai
SZOMBATHELY, Kőszegi u.5«h
és
SOPRON, Várkerület 62.
Nyomatott a Dálz&l&l Nyomda és lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
m. tvflyvn, 6a szám
NagykaniSM* 1Q0S. március 13, kedd
Ara 14 már
ZALAI KÖZLÖNY
SutkuMtete *• kiadóhlvatsl: rö-ul 5. szám. Kattthtfyl Bikiadóhivatal Kouuth Lajos u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elflftzetéal ári: egy hóra « pengő 49 lllár
Románia hivatalosan visszautasította a népszövetség ajánlatát az éptánsperbsn
Románia az optánsok ügyét „befejezett"-nek tekinti — Titulescu szerint Magyarországgal a megegyezés csak a Jóvátétel alapján lehetséges — A Man-schester Quardlan a szentgotthárdi flgyröl — A magyar ügy a genfi tanácskozáson észrevehetően tért hódított — Jelentette kl Rothermere
Romániában a genfi kudarc után várják a kormány lemondását
Bukarest, március 19
(Éjszakai rádiójelentés) Bra-iianu Vinlilla miniszterelnök a kormánypárti többség előtt ismertette a népszövetség tanácsának a magyar-román birtokperek ügyében hozott határozatát. Kijelentette Bratianu Vintitta, hogy Románia az optánsok ügyét befejezettnek tekinti. Csodálkozását fejezi ki afelett, hogy a népszövetség most másképen, sót ellentétesen határozott, mint szeptemberi ülésszakán.
A liberálisok pártértekezlete után Bratianu Vintitla a kamara mai ülésén is bejelentette Románia állásfoglalását.
A kamara egyhangú lelkesedéssel helyeselte Titulescu genfi magatartását és azon álláspont-
előadó tett.
Madgearu parasztpárti képviselő szólott hozzá a miniszterelnök bejelentéséhez. Elsőnek és pártja nevében, de az egész kamara nevében is, visszautasítja a népszövetség ajánlatát.
Avarescu és Papa Costea a néppárt nevében hangoztatták, hogy az ellenzéknek is össze kell fognia a kormánnyal külpolitikai kérdésekben.
Bratianu Vintitla miniszterelnök köszönetet mondva a többségnek és az ellenzéknek is — hogy megértően felülemelkednek a pártharcokon és helyeslik a kormány elhatározását, Ígéretet tett, hogy a kormány folytatni fogja akcióját az ország érdekeinek megvédésére. Romániára a népszövetség ajánlata meg-
ját, hogy nem volt hajlandó alázó és legelemibb szuverén Románia részéről elfogadni a jogában sérti, közvetítő javaslatot, amit az |
Párls, március 12. A Chicago Trlbune bukaresti Jelentése szerinl az ottani politikai és sajóköröl bizonyosra veszik a népszövetség opiáns-perbell döntésével kapcsolatban a mostani kornáoy lemondását Az egyik ekVkelö politikus szerint a lemondás a getifi kudarc után kötelessége lesz a kormánynak.
London, március 12. (Éjszakai rádlójelenlés) Rothermere lord a genfi ülésszakkal kapcsolatban a következő nyilatkozatot tette:
— Nem lepett meg senkit, hogy a magyar ügy a genfi tanácskozások során Ismét térthóditott, még pedig észrevehetően. Mielőtt revfelós akcIOJát elkezdte, nem kételkedett a sikerben egy percig Kis. Felébredt a világ lelkiismerete és azokhoz kiált, akik tudnak a helyzeten változtatni.
A kisantant ma még nem hajlandó semmire, de hamarosan elkövetkezik az Idő, mik or egy nagyhatalom által lesznek felszólítva a revízióra. Jó lenne, ha ezek a kisállamok már most a maguk jószántából végrehajtanák a revíziót, mert ellenkező esetben az sokkal súlyosabb bonyodalmakat fog okozni.
A Chicago Tribüné sserlnt a csehek hajlandók egy keskeny sávot visszaadni Magyarországnak, mint a csehek barátja tanácsolja, hogy adják vissza azokat a területeket, hol magyarok laknak többségben, mert ezzel sikerül megnyerni a maguk számára Magyarország és a nagyhatalmak barátságát.
Ugyanest tanácsolja Romániának, hol Igen labilis a kormányzat helyzete.
Ha Magyarország javára megtörténne a revízió, ezzel rá lehetne venni, hogy belépjen az antantba és ezzel roppant nagyhatalommá válna az antant politikai szempontból.
London, március 12. (Éjszakai j felekre megnyugtató. Románia rddlójtlenlés) A Manchester Quardian genfi levelezője Írja: A szentgotthárdi Incidens ügye megoldást nyert épen sbban a (ormában, ahogyan az a
az
egyedüli, aki — érthető, hogy miért — hangoztatta annyira a szentgotthárdi ügy fontosságát.
Bukarest, március 12. Titulescu
külügym nlszter az Orient.Rádió ügynökség genfi képviselője elölt Is-mertelie az optáns kérdésben folyt tárgyalásokat és ásókból a következő konzekvenciákat vonta le:
Helytelen az a felievés, bogy az optánspwelveszett Románia számára. A Nemzetek Szövetségént k Tanácsi fenntartotta a bárom |ogi alapelvet, amelyek megerősítik Románia álláspontját és amelyet Magyaiország visszautasított. A Tanács által javasolt uj formula nem nyújt elegendő garanciát arra, bogy azt Románia elfogadhassa. Románia hü marad az 1927. év szeptemberében hozott ba-tirozaihoz. Magyarországgal a megegyezés csak a (óvátétel alapján lehetséges és még hozzá azzal a feliétellel, hogy az nem képezhet precedenst.
tíadopest, március 12. Apponyt Albert gróf ma este érkezik Budapestre genfi útjáról. Walkó Lajos kereskedelmi miniszter csak ma nŰzik el Genfből, mig Táncos (lábor résztvesz a leszerelési konferencián.
D] fagy bullám zadnlt Európára
Csak Olaszországban van tavau.
Budspast, márclua 1]
Az idő valósággal téli faggyal és hideggel lépte meg egész Európái, ami azzil magyarázható, bogy északon és észsknyugaton magas légnyomás uralkodik. — KülOnöaen Európa északkeleti részein van nagy hideg.
Varsában 13 fok a hideg, Lengyelország egyéb részében még ennél Is hidegebb. Norvégiából és Angliából zérus alatti hőmérsékletet jelentenek.
Budapesten ■ hőmérő még nem ment fagypont alá, a vidéken azonban gyenge fagyok voltak.
Olaszországban ezzel szemben 10 fokon felüli meleg hőmérséklet és derült idő uralkodik.
Horthy liklóst ünnepli ma a felsőház
CilttrUUa ixtastel u oruággjtlés
Bud a pasi, március 12 A felsőház keddi ülésén Wlasslcs Oyula báró nagy beszédben fogja méltatni Horthy Miklós kormányzónak nyolc éves ét fordulóját. A felsőház tagjai szintén nagy ünneplésben lógják részesíteni a kormányzó*.
Csütörtökön a felsőház és a képviselőház nem tail ülést.
Dr. Vass józsa f népjóléti miniszter ma hosszabb megbeszélést folytatott gróf Bethlen István miniszterelnökkel tárcá|abell kérdésekről, elsősorban az öregség és rokkantság esetére szóló biztosítási javaslatióf.
Borzalmas hegyomlás! katasztrófa Santosban 200 halottal, 300-nál több súlyos sebesülttel
óriási föld és szikla tömegek temették msguk alá a város egy réazét
London, nárdus 12 Brazília egyik legnagyobb városát, Santost, lio de janeiról Jilenááask szerint begyomlás következtében olyan bcrzalmaa szert ncséálenaég érte, amely az utóbbi évek egyik leg-relttnslesebb katasztrófájaként bontakozik kl. Szombaton reggel 5 óra 20 perckor a város aaáiéokv& Mont S:rrate hegynek a váioa fel* asö oldalán elvált tObbótUsí sziklatömb és pillanatok alatt rázuhant a hegy lejtö|én épült Santa Casa della Mlse-ricordla kórházra.
A sziklatömbök lezuhanását pilU-uatok múlva a hatalmas domboldalnak, mintegy DégymilHÓ köbméternyi földtömegnek lecsuszamlása követte, amely nemcsak a kórházat döntötte romba, hanem a
mcUtMe\'^pCtt drq* ziót és száz méter bosszú ás 12 méter széles területen az utca házad ts.
A rettenetes földtömeg maga alá temette a kórház valamennyi betegét és a házak lakóit, akik kOzfll több, mini másfél százat már csak holtan, háromszáznál többet pedig rendkivttl súlyos állapotban, szétroncsolt végtagokkal, koponyatöréssel, bezúzott mellkassal húztak kl a romok alót.
Máshonnan is érkeznek földrengésről borzalmas hirek. Nebendan perzsa város földrengés következtében javarészt elpusztult. Japán partvidéken hatalmaa vihar dühöngött, amelynek következtében 12 japán parti gőzös elsüllyedt vagy zá\'onyra futott. A Róbert Lec amerikai parti gőzös utasait sikerült megmenteni, csak egy ember veszeti el.
1ALAI KÖILOHY
IBM márdus 13
Neves küzdelem között folyt le Nagykanizsán a kamarai tagválasztás
Hetek óta tartó korteskedés és szervezés előzte meg a vasárna még sosem tapasztalt tömegekben vonultak fel a választók -hivatalos lista győzött — Az Iparosoknál Bazsó József óriási
A keszthelyi
NafjkaaiXM, mi/dui 12 A képviselőválasztásokat kivéve — emberemlékezet óta a nagykanizsai vámháza tiszteletreméltó laiai nem láttak akkora embertömegd felvonulni, mint a vaaárnapi kereskedelmi és Iparkamarai válaaztás alkalmával. Dacára a lucskos, csúnya Időjárásnak, az egész városban szokatlan élénkség uralkodott. Mindenütt em-bercaoportok voltak láthatók, amint az fi listájuk gyözdméröl érveltek és hadakoztak.
A választás kezdde reggel 9 órára volt kitűzve, városháza folyósónén már 8 óra után kezdtek az emberek gyülekezni és mire kilencet NMt, a városháza bej trójt, a lépcsfi-báz, az emeleti folyósó már tetve volt választókkal és még nagyobb számú érdeklődőkkel.
Munkában a pártok Az előcsarnokban a kortesek gárdája belyezkeddt el. Az egyes .pár-tok\'-nak emberd nagy nyaláb kor-taa-röptapokkal és kész szavazócédulákkal, agy, hogy aki izavazó bejött, volt mit dpeinie, mlg felérkezett a tanácsteremig, meri a lépcsöfdjárat-nál ujabb propaganda-csomagokat, a Mpcata további .fdhlváat\' éa sza-vazócédulát, majd as emeleti folyö-ata ujabb .anyagól\' kapott, ugy, bogy aa ekként dökészitdl boldog halandó, mire belépett a szavazó-helyiségbe, már azt sem tudta, hogy voltaképen kire is adja le szavazatát a sok lista JelöltJd közül,
Minden .pártntk\' megvoltak a maca emberd, mindegyik Ok lelkesen dolgocott áa a leiekből
már délelőtt meg lehetett állapítani a választás végeredményét
Miközben hangos szó és vita uralkodott végig a városháza minden zugában, addig benn a kis közgyűlési teremben, folytak a komoly előkészületek a szavazásra. Elfőnek dr. Krdtky litván polgármesterhelyettes áa dr. Kaufman Lajos várod Jegyző, iparbiztos érkeztek meg, majd az albizottság két-két kinevezdt tagja, Blankenberg Imre OMKE dnök és Schwartz Oltó nagykereskedő, Fatir Mihály épitész és Muzikdr Vince
A szavazáa kél urnánál történt. Külön a kereskedők, külön az Iparosok. Jelan voltak az egyes pártok bizalmi téiflal la.
Dr. Krdtky István utalva a kamarai választásokat drenddö rendeletre, ismertette a választási szabályokat áa a azavazást megnyílódnak Jelentette kl.
Megkezdődik a szavazás Kezdetben egyhangúan, lassan, Indult mag a szavazáa. Mindenki
választás érdeklődén nélkül zajló
máslkat küldte be először, mig végül is belemelegedtek és rendes tempóban megindult a szavazás.
Ahogy a szavazó az egyik urnánál megjeleni, a bizottsági tag megnézte a választól névjegyzéket, vájjon sxavazásra Jogosult-e? Sok esetben a polgármesteri hivatalban kiállított Igazolvánnyal kellett a szavazónak azavazó Jogosutságát igazolnia.
Tiz óra után már nagyobb tömegekben érkeznek meg a azavazók. A kereskedők bezárták üzletdkd, most már ők is jöttek élénkebben.
Az (pirosoknál sok nöszavazó la gyakorolta Jogait.
Egy óra körül dr. Sabjdn Oyula polgármester Bazsó József Ipartestületi elnökkel rövid időre megnézték a válaaztás lefolyáaál A polgármesteri és az iparosok népszerű vezérét Idkesen megéljenezték.
Az Iparosoknál 260, a kereskedőknél 120 adta te eddig szavazatát.
Egy óra után kiaaé elnéptelenedett a városháza folyósója éa a szavaző-hdyiség. Mindenki ebédelni igyekezd!. Csak a bizottság maradt ren-düldlenül a helyén. - Ebéd után azonban
>1 Sft&ge zajlotFle
sztást - Eddig ereskedőknél a get kapott —
nagy vehemenciával folyik a küzdelem tovább.
A városháza tömve. A földön nem látni mád, mint röplapokat és saa-vazócédulákat. Az egyes .pártok* köttesd Izgatottan kapadtálják a Jövőket. A városháza dött ekkora autó-és bérkocsiforgalmat talán csak képviselőválasztáskor lehetett látni. Általában az egéaz válaaztás, a vele járt sürgés-forgás, izgalom stb. — mind olyan képd nyújtott, mintha országgyűlési képrisdőválasztás volna. Később megérkeztek autón a vidéklek ls. Lelenye, Binokszentgyörgy, Becse-hely, Egyeduta — három autóbusz-azal ls Jöttek. Majd megérkeznek a kiskomáromlak.
A helyzet mind izgatóbb, mind forróbb lesz a levegő. Közeledik az 5 órai záróra — most már az utolsó percek Izgalmával folyik a harc
Megérkezik dr. Sabján Oyula polgármester, aki átveszi a vezdést. 5 óra után 2 perccel
a polgármester lezárja a választást
összeszámlálják a leadott szavazatokat.
Az Iparosoknál Összesen leadlak . 593 szavazatot, abból Nagykanizsa leadott 427 et, a vidék 72- őt, Igazolvánnyal szavazók 94-et. A kereskedőknél összesen leszavaztak 2Í19-en.
Majd nevek és listák szerint cso-portodtják a dfcvazatokat. A pol-
gármester személyesen ellenőrzi és felülszámolja a már összeadod számoszlopok hdyességét.
A nagy tömeg künn nyugtatanul várakozik. Izgatottan lesl az eredmények kihirdetését.
A választás eredménye Először a kereskedők azavazatait adják össze. Eszetint
rendes tagokul megválasztattak: 1. Welsz Tivadar IÖV2 Unger- Ullmann Elek 145, 3. Blankenbirg Imre 135 szavazattal. (Utánuk Radnal Jenő kapott legtöbb: 89 szavazatot.)
Pót tagok ul: 1. Teutsch Ousztáv 158, 2 Ádám Róbert 118, 3 Radnal Jenő 95. (Itt Hoffmann Bernát 90 és Oyenes Lsjos 60 szavazatot kaptak).
A kereskedők csoportjában tehát áz úgynevezett hivatalos lista került kl győztesen a választói küzdelemből. Nem Igy az Iparosoknál, ahol a hivatalos listából csak az ipartestületi elnököt válaadották meg. Itt az eredmény a következő: Rendes tagok: 1. Bazsó József 514, 2. Samu Lajos 423, 3. Welser János 342 szavazattal. (Prága Ferenc 185, Frank Jenő 165 szavazatotkaptak.. Kívülük még öt Iparos kapott több-kevesebb szavazatot).
Póttagokul: I. Ptntarks Márton 452, 2. Wol-lák Jenő 348, 3. Kovács Ferenc 329.
(Itt Mág\'cs János 205, Samu Lajos 142 szavazattal kővetkedek a sorban, kívülük még 15 Iparosra adtak le azavazatokat.)
Ede 7 órakor megnyitották a közgyűlési terem ajtaját és dr. Sabján Oyula polgármeder a megjelent kereskedők és Iparosok előtt
kihirdette a válaaztás eredményét,
amit lelkes éljenzésael vdtek tudomásul.
A kereskedők csak önmagukat becsülték meg — amikor addigi vezéregyéniségeiket válaadották meg képviselőjükké, akik eddig la mindenkor becsülettel dkra szálltak a magyar kereskedelem minden ágának jogos érdekeiéit és hivatottak arra, hogy a Kamarában ls szószólói legyenek.
Az iparosoknál Bazsó József óriási szám-fölénye legjobban bizonyltja azt a meleg szeretetet és nagyfokú becsülést, amellyel az iparostárssda-lom nemcsak hdybtn, de a vidéki láráaokban is az Ipirosság nagy-mullu, érdemes vezére Iránt viseltelik. Samu Lajod intelligenciája, kitűnő kvditáad, az ipiroaprobiémák alapos lsmerde, Welser Jánost fá-radhatatlan agilitása, tevékeny és érdemes múltja a köz szolgálatában, teljea garanciát adnak arra, hogy Dilzala Iparostársadalmát méltóképen fogjtk képviselni a Kamarában.
A nagykanizsai kereskedő- és iparostársadalom vasárnapi választásával meg lebd elégedve. Olyan férfiakat választott, akik érdemesek arra a tisztségre. Azokat psdig, akik mod kiestek a választásból, vigasztalja az a tudat, bogy a legközdebbl választásnál jobb megszervezés mdlett Ok Is bekerülhetnek a Kamarába.
(B. R.)
Keszthelyen a jogosultaknak csupán egy heted \'része szavazott le a választáson
Keszthely, március 12 (Saját tudósítónktól) A kamarai választásod meglehetős érdektelenség mellett folytak le. Mutatja ed a leadod szavazatok száma. Mindössze 62 Iparos és 45 kereskedő szavazod le, pedig magában Keszthelyen 500 iparosnak és 200 kereskedőnek van azavazall joga. A járta többi községeiből pedig egyáltalán nem jelentkezeti azavazó. Az iparosok szavazata egyöntetű
volt, amennyiben rendes tag Idt Melzler Károly ipartestületi dnök 60 szavazattal, póttag Lang József Iparosköri elnök 59 szavazattal.
KereakedGi részről meglepetésed végződött a szavazás, amennyiben a rendes tagságra a póttagnak jelölt Erdős József kereskedő társulati tinók Idt megválasztva 28 szavazattal, mig a rendes tagnik jelölt Prá-ger Tivadar a póttagságban egyforma szsvazatot kapott MireI Ignáccal.

SchandI Károly az OKH vezérigazgatója Budapest, márc. 12. Az OKtí ma tartott közgyűlésén egyhangú lelkesedéssel az QKH vezérigazgatójává SchandI Károly fOldtnlvelésügyi államtitkárt nevezte kL SchandI Károly államdtkárl állásának lemondása után foglalja d vezérigazgatói székét.
A visegrádi apagyilkos megőrült a fogházban Budapest, március 12. A visegrádi apagyilkos, Pap Flórián elölt ma kellett volna kihirdetni a jogerős hslálos Ítéletet és holnap kivégezni,
azonban az apagyilkos megörült a fogházban és így az Ítélethirdetést el kellett halasztani.
■ozctósznraAztf
Városi Színház Mozgója. Ma kedden, márc. 13 án 5, 7 és 9 órakor ;A revüklrálynö", egy kültelki primadonna története 8 felv. Főszereplő Colleen Moore. .Megbabonázod koffer" és „Bili a helyzet magaslatán\', burleszk 2-2 felvonásban. — Pálría Híradó.
1928. március 13
ZALAI KÖZLÖNY
■árcinslö. Nagykanizsán
Nagykanizsa, március 12 Nagykanizsa Wros közönsége méltó külsőségek közt készül megünnepelni az első, (örvénnyel szentesített már-dui 15-él.
A polgármester már széiküldle a meghívókat az Istentiszteletekre, melyeknek ldörend|e a következő: Plébánia templomban 10 óra evangelikui , léi 11 . református . .11. izraelita . U .
A társadalom hazafias ünnepségének megrendezésére a városi lanács a Zrínyi Irodalmi és Művészeit Kört kírie fel. Az ünnepség dé uián 6 órakor lesz a városháza dísztermében. Ünnepi szónok dr. Kerkay József, a Kör társelnöke, .Kuruc-éntk virradatra" c. költeményét elöedja Rarbarlls La|os, a Kör főtitkára. Éaekszámokal ad a róm. kaih. Egyházi Vegyeskár Rácz János főkántor vezetésével.
A katonaság, a vitézi rend, a leventék ugyancsak megrendezi a m/gt hazafias megemlékezésének ünnepségeit.
A Kai. Legényegylet este fél 9 óni kezdettel rendezi ünnepségét saját helyiségében. Irt Oazdagh Ferenc püspöki biztos, a Legényegylet egjhizl elnöke mond ünnepi beszédet. Nagy Li|os verseit szavalják Schlesi Orula és Osvald L\'jos. A Vssulas D Ikör Lehrmann Ferenc vezetésével énekel.
A Vasutas Dalkör délelölt léi 11 órakor a pályafentartási mu ikásta-nyán tartja ünmpségét.
Az Isktlék mindnyája részt vesz sz ünnepi Istentlszteldeken és a saját külön ünnepségeiken mé!tat|ák a nap jelentőségét. Eddig a kővetkező Iskolák kűld\'ék be hazafias ünnepségük műsorait:
Kegyesrendi reálgimnázium: d. u pontosan (él 5 órai kezdettel a gimnázium tornatermében. Ünnepi beszédet mond Scodntk Józsua VIII. o. t. Szaval Sűló Mihály I. 0. I., Polták Oéza VIII. o. t. Melodrámát ad elő Mátyás Zoltán VI. o. L Frank Pál zongorakisérelével. Zene- és énekszámokat ed elő az intézet zene és énekkara dr. Kerkay József vezetésével.
A felsőkereskedelmi Iskola if|usága délután 4 órakor az intézet nagytermében ünnepe\'. Ünnepi szónokok Römer Andor IV. é. t. és Pauk László IV. é. t. Szaval Kohu István IV. é. I., Bérei Qyula III é. t, Wortmann Ferenc IV. é. t. Éiekel az intézet énékkara.
A polgári flu- és leányiskola hazafias ünnepének nevezetessége lesz, hogy a Bacskay-sapkás egyeniuhá-jukst ezalkalommal mutatják be először. Műsor hiányzik.
A II. körzeti elemi Iskola tanulóinak ünn-psége istentiszteld után lesz a R >zgonyi u\'cai tornateremben. Ü n-pi biszédet mond Kumperlh Arthurné. Stavalatok, énekszámok.
Az izr. elemi Iskola reggel 9 órakor áldoz március 15 szellemének.
— A« emlékbeszédet az Igs7ga\'ó mondja
A klskanlzsal elemi Iskola ünnepsége 9 órakor lesz a templomtéri |»Márwn. Ünnepi szónok Szépud-vary László tanító. Sraval Oudlln Uyörgy, VI. o. t., Krisztián Mái la, II. o. t., Kiss Erzsébel V. o. I., Farkas Ferecc IV., o. I., Splngár Margit IV. o. I., Bogonyal István Ili. o. t., Szmodlcs Juli. Énekszámokat ad a tanulók kara.
Az 1909 es leventék műkedvelő
gárdája este ő órakor Petőfi ünne- j pet rendez. Beszédet mond Pollák , Mihály. Szaval Bölcsföldi Manci és ; Boha Jizstf. J Maiik s levente zene- ! kar. Eióad|ik ezenkívül ,A költő és halál" c. eg>felvonásos színdarabot.
A Klskanlzsal Levente Egyesület dé előtt 9 órakor a Templom téri iskolában ünnepel. Ünnepi beszédet mond Mátés P. Hllár plébános. Szaval Varga Ferenc, Szollár József, Ötvös Feienc. Énekel a Levente Dalkor.
Nagykanizsa, március 12 Lapunk 10 iki szátrában hossz, b-ban megírtuk Szautner Ferinc sze-petnekl gazda tragikus esetét, aki egy farsangi fáuk elfogyasztásaién eddig még fel nem derített mérgezési tünetek kOzölt hirtelenül megbetegedett, ugy hogy sürgősen be kellett men|en a nagykanizsai közkór-háibj. Itt az öt kihallgató Almássy Qyula dr. vizsgálóbíró elölt súlyos vallomást tett testvére ellen, snnak a siörnyű gyanújának adva kifejezési, hogy a lestvére .csinált valamit a liszttel."
Szsu Lerí hozzátartozói visszavitték
A hegyőr fegyvere szétroncsolta egy öreg gazda fejét
A fegyver vizsgálat közben, véletlenül sült el és egy 71 éves embert halálra talált — A nagykanizsai törvényszék vlzsgálóblrájs kiszállt a helyszínre
Nagykanlzaa, március 12
A galamboll körjrgyzőség rövid jelentést kü\'dött a nagykanizsai fó-szolgi bírósághoz, hogy az egyik hegyőr többed magával beszélgetett, amikor egyszerre csak kezébe velte ezo\'gálall fegyverét és azt vizsgálrl kezdle. A fegyver hirtelen elsült és a golyó a hegyőrrel szemben ülő Szolák Mihály 71 éves öreg gazda f | he furódolt.
A golyó az öreg ember fejét teljesen szélroncsolta. Szolák hol tan terűit el a földön.
Nagykanizsa, március 12 H él főn rrggel óta szeozádója van a közeli N tgyrécse, Illetve a hozzátartozó Virágbegy kézségnek.
A Kieséről Nagyfikos felé vezető u\'on halva találtak egy ismert virág-hegyi gazdát. Berták Istvánnak hívják az áldozatot, akit épen a me-íöre iuduló fiai találtak meg az útszélen. A Berlák fiuk érthető megdöbbenéssel mondották el a nagyfakosi uradalom intézőjének apjuk rejtélyes halálát, aztán telefonon értééi ették a kanizsai járás föszolga-biróságát.
A jelekből Ítélve nem valószínű, hogy bűntényről lenne szó. Teljes világosságot azonban csík arendCrl
Berlák István virágbegyi gazdálkodót fiai holtan találták ma reggel a récsei nton
Ma szálltak kl dr. Szabó Zsigmond es dr. Laubhalmer Alán a hullaszemle megejtésére
után

Meghalt a farsangi fánk áldozata
Tegnap délután boncolták fel a holttestét — A csendőrség tovább folytatja a nyomozást
a kóiházból haza Szepetnekre.
Most srról érkezdt értesítés a nagykanizsai kir. ügyészségre, hogy
Szautner Ferenc tegnap meghalt.
A nagykanizsai kir. ügyészség a fennfo\'gó gyanuokok alapján Szautner holtlestének felboncolását indítványozta.
Dr. Almássy Qyula vizsgálóbíró és a törvényszéki orvosok tegnap délután kiszálltak Szepetnekre, ahol a községi hullaházban a törvényszéki boncolást megejtették.
A murakereszturi csendőrség most a legnagyobb apparátussal 9olgoilk a valódi tényállás kiderítésén.
Dr. Botlka Andor főszolgabíró azonnal megtette a szükséges intézkedéseket.
A kir. ügyészség Indítványára tegnap délután kiszállt a helyszínére dr. Almássy Oyula kir. törvényszéki vlisgálóbltó, dr. Nlsponszky BJla kir. törvényszéki orvoí, dr. Ország L<jos körorvos stb., hogy a vizsgálatot megindítsák és a törvényszéki boncolást mege|tsék.
A vizsgálat és boncjegyzökönyvet ma teszik át a kir. ügyészséghez.
hullsszemle megejtése után lehel kapni sz esetről.
Még hétfőn délután kiutaztak Nagy-/récséte dr, Szabó Zsigmond járási tiszti orvos és dr. Laubhalmer Alán szolgsbiró, akik a récsei hullaházban megejtik a hullaszemlét, mely azlán tisztázza Berlák gazda halálát és annak körülményei!. Nincs kizárva, hogy a gazdát agy-, vagy szívszélhűdés érte és ott pusztult el az árokszélén, minden segítség kísérlete nélkül.
= Regenhart és Raymann-
damasztok, Schroll silfonok, May és Holfeld rumbu ger vásznik legelőnyösebb beszeizísi forrása Slnger J József és Társa divaláruháza Nagykanizsán, Erzsébil-lér 23. I
ZALAI KOZtOHT
1928 mátdus 13
■árclns 15. Keszthelyen
Rákosi Jenő és ifj. Horthy Mikid* beszéd ti tes Ik kiemelkedővé Keszthely Idei nemzeti ünnepét
Keszthely, március 12
(Saját tudósítónktól) Keizlbely ez-Idén ls váliozaiosan és fényesen Cn tepli meg a szabadiig Umepét. Az ünnepségek sorrendjét a Leányklub kezdi meg március 14 én délután 6 órakor sz Urini* mozgóképszin házban ; az ünnepség kimagasló ese méoye Rákost j\'tő márc\'uii be-szédr, amelyet a kesz helyi Leányklub részére küldött.
Fél kilétekor a Kereskedő Ifjak Egyesülete az Amazon szálló nagytermében »i rt ünnepséget; itt Qdtos Béla méltatja máicua 15. jeltnlő
A htvotalos Istentiszteletek 15-én délelőtt 9 órakor lesznek.
Ugysncsak 15 én délelőtt tarják ünnepélyüket az Iskolák. Fél kilenckor a községi elemi isko\'a (a reálgimnázium tornatermében), 10 órakora prem. reálgimnázium, 11 órsker az akadéralsi l\'juság (nindkittő az Uránlábio) tsrt ünn<p>égct. Aze\'eml iskolai ünnepélyen Iwslts Oyula igazgató, a reálgimnázium ünnepélyén Hermán Medárd prém. tanár, az akadémiai ifjúság ünnepélyén ifjú vitéz Horthy Miklós moad űi-nepl beszédet. Min Ibirom ünnepséget ének-, szavalat- és zeneszámokból álló műsor tőltl ki.
A polgárság ünnepe 15 én délután 6 órakor lesz. Kszzthely összes \'.árudalmi egyesületei, Intézményei fáklyásmenettel járják bs a j/áros főbb utcáit. Bes-éd két h ilyén ls hangzik el; Csíny László emléktáblájánál Kálmán Antal mond beszédet i egyúttal megkoszoruzzs a táblát, a Hungária erkélyéről Relscht Richárd országgyűlési k\'pviselö beszél s egy skad. hsllgató szaval. Az Iparosok Dalköre mindkét helyen hazafias dalokat énekel. A fáklyásfelvonulás élén s Pr< xl-banda látszik.
Az ünnepségek sorát a Kat. Legényegylet zárja be, mely fél kilenc órai kezdetlel saját helyiségében rendez szabadság-ünnepet. Itt Kolum-bán Virgil prém. ftnár mond ünnepi beszédet. A programmot az Egylet vezetősége nagy gonddal állította össze.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Mároiua 13, kedd
Római katolikus : Szabin vt. Pro est. Krisztián. IzrsellU: Adar. hó 21. Nap kel reggel 6 óra 18 perckor,
nyugszik délulin 18 óra 02 perckor. •
Városi Színház. .A revUklrálynó\', egy kültelki primadonna toiténete 8 felv. .Megbabonázott koffer" és .Utll a helyzet magaslatán*, burleszk 2—2 felv. Pátria Híradó.
— Lapunk Budapesten állsndóan olvasható s Park Szálloda kávéhá zában VIII., Baross-tér 10.
— A városi közgyűlés megtartása némi halasztasi szenvedet*. Ér-tesüUsünk szerint dr. Sab/án Q,ula polgátmes\'er a jövő bét eltö nap jsira fogja állüóltg a kép.lselőlesiű-lettt ösizthívni. Beavakttak ugy vélik, hogy a mostani tárgysorozaton állítólag a városrendezési terv ls szerep< I.
— A Mutschenbacher-tanács kiszállt Keszthelyre. A nagyki nl-zsai törvényszék bOntetötanicsa dr. Mutichenbacher Edvin lanícselnök-kel és az ügyészség egy tagjával tegnap kiszAIII Keszthelyre, hol az ottari forgalmiadó sikkasztások bün-perében a fölá/gyalási megtartják.
— A nagykanizsai munkásbiz-tosltó hirel. A zalaegerszegi kerületi munkásbiztoiiló vezető)\', Schmall titkár és az orszégos központ egy kiküldötte ma Nagykanizsára érkeztek a nagykanizsai munkásblzlotl\'ó kirendeltség felülvizsgáláséra.
= Húsvéti maradékvásár megkezdődött Singer József és Társa dlvatáruházában. Mindenkinek sa|át érdeke, hogy az olcsóságról meg gyözödést aze ezzen.
— Az izraelita hitközség évi közgyűlése. A nagykanizsai izr. hitközség folyó ^ó 18-/ n, vasárnap délelőtt fél 11 órakor rerdes évi közgyűlését tarlia a hitközség tanácstermében. 19 én, hélfön lesz s hitközségi elnökválssziás, amely reg gel 9 órától délu\'án 4 óráig tart. Az eredményt még aznap este kl hirdetik. A közgyűlés keretében üdvözölni fogják dr. Villányi Henrik nyug. felsőkereskedelmi iskolai igazgatót legfelsőbb elismerése alkalmából.
= Eljegyzés. Bruncstcs Mancika Nagykanizsa és Vlncze István keres kedő Budapest |egyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
— NŐI kabátok leszállított ár ban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt
— Kanizsai festőm flvésznö sikere a tavaszi tárlaton. A Mű
csarnok idei tavaszi tárlata 13 teríti ben 700 rfl/tt tartalmaz. A lár-la\'on ré^t/evö cs por\'ok rgyl\'te a Magyar K\'pzön ö/éiznők Egyetü-leiéí. A fővárosi ta.\'tó « c-:oport kiállító tagjai közül csupán néhány nevet emlit meg, de Sassné Faikas Böske nevével, aki jelentős budapesti sikerekkel a hála mögött a Műcsarnok látLIán elófzör vesz részt, az összes lapot kritikáiban az elsők között ta\'álkozunk. A Pesti Napló p>. ezeket Írja: .... hosszú listájukból í iemcl.Uk Komáromi Kact Ead-téaé, Kiammer Mariska, Sassné Farkas BHke és Pfann Emi la nevét." Einél többet nem Is foglalkozik a kiállított festményekkel. Nagy-ki nizsa számára mindem sslre jelentős eredmény, hegy a négy Irg-|obb közölt a nagykanizsai Sassné nevét is olt találjuk, ahol a legkeményebb kritikai rostán át Jut csak a neve is valak\'nek a kritika njll-vánossága elé. _
Két tűzhöz vonultak ki tegnap este a kanizsai tűzoltók
Nagykanizsa, március 12 Tignapesle kétszer ls fellármazta a tűzoltók vész-venatánsk dübörgése a kariztai utcákat.
Először a Sugár ul 2. sz. Babochay féle házhoz hivlák ki a tűzoltókat, ahol egy kémény gyuladt ki, ame\'y azonban — a gyors beavatkozásnak bála — nem o^ozo\'.t rtmmi kárt, mert a tüzo\'tók pir pete alatt végeztek vele.
Rövid idő múlva, 8 óra tájban a Pdőli-u\'cába rchant a lüzoltísitrel-vény, ahol Mllhoffer Qíza füszer-kereskedö padlásán gyulladt kl sz összehalmozolt kukoricacsutka. — A tűzoltók egy-kettőre ezt a tüzel ls eloltották, ugy hogy — a különben veszedelmes helyen — a lüz alig 40 peDgö kárt okozott.
— A városi mezőgazdasági bizottság Dlése. A Nagykenlzsa városi mezőgazdasági bizottság vasárnap délelőtt UJváry Oiza városi képviselő elnöklete alatt ülést tartott a városházán, amelyen a tenyészállatoknak a mostad budapesti te-nyészállal-klálll\'ásról való beszerzé séröl tárgyallak.
= Újdonságok női fehérnemű anyagokban: Linón nan uk, Tiga sin, IrnbatiM és batisls ffon az összes divatsiinekben Singer J. és Társánál
Raffal Ferenc „Kéményseprő"
vendéglődben szerdán este pin\'o san VatO órától
BUS PALI
hirneves budapesti cigányprímás elsőrendű JAJ válogatott leg-zenekarával aUI jobb magyar nótát fog egyhuzamban eljátszani.
A a é közönség szives láloga ásít kéri tisztelettel
hm Raffal Farano
— A nagykanizsai járás vitézeinek értekezlete. A Vitai Rend nagykanizsai Járásának tagjai vasárnap délelőtt a városháza nagytermében ér\'ekezletre Jöttek össze vl\'éz Radnóciy százados elnöklete slal\'. A nsgykanizsai Járási vitézek meg beszélték a március 15-iki nemzeti ünnep megölését és belső személyi ügyeket intéztek el.
= Tavaszi újdonságok: Mosó és gyapjú lelaioek, mintáz ;lt mosó-se\'y riek, creppe de chlnek, creppe sa inok, nyersselymek, ing- és bious-zefirek nagy választékban érkeztek Singer Jóuefés Társa divatéruházába.
— Az Izraelita Szentegylet közgyűlése. A nsgykanizsai Izraelita Szentegylet vasárnsp délelölt tartotta meg a hitközségi székház tanácstermében rendes évi közgyűléséi Weisi Lajos dr. elnöklete aiatt, aki költCI lendüle ü elnöki megnyitójában utalt a zsidótág mai általános helyzetére. Fábián titkár a gondosan összeállito\'t elnöki Jelentési olvasta fel az egylet múlt évi áldásos működéséről. Majd a zárszámadásokat mulatta be, amiket a közgyűlés elfogadott. A tagsági dijakat 25% kai felemelték. Az uj tagok felavatását dr. Welsz Lijos elnök és dr. Winkler Ernő főrabbi végezték. A közgyűlés az elnök záró-szavrlval ért véget.
Sctawarcx Dezső harisnyál a legjobbak.
— A polgári Iskolák nagy Zrínyi ünnepélye. A nagykanizsai polgári fiu- és leányiskola abból az alkalomból, hogy gróf Zrínyi Miklós polgáti fiúiskolává és Zrinyl Ilona polgári leányiskolává avatják kullusz-miniszteri engedély alap|án, nagy Zrínyi ünnepélyt rendez Németh Mihály Igazgató vezetése alatt. Az ünnepélyt a jövő hónipban tendezik.
«= A világhírű minőségű és elismerten elegáns .Sportex" angol szövetujdonságok megérkeztek. Egész Zalavármegyében kizárólagos e\'adás Singer József és Társa divatáruházában Nagykanizsán, Erzsébet-tér 23.
Férfi- és női-szövet, selyem, mosó, kanavász és vászon
maradékokat
ar MA
igen olcsó árban árusítunk Kisfalud! és Krausz dlvatáruháza az Arany Kakashoz
ZALAI KOZI.ONY
SPORTELET
Nagy sikerrel folyt le az első birkózó-verseny Keszthelyen
A Keszthelyi Törekvés Sport Egylet propaganda-versenye
Keizthely, mirclui 11
(Saját tudósítónktól\') Szokatlan érdeklődéi nyilvánult meg ax el«ö keacUielyi birkózó verseny Iránt, mely márclui 11 én délulán folyt le a Hungária szálloda nagytermében. Az érdeklődés elismerés akart lenni a Törekvés Sportegylet heroikus küzdelméért Keszthely sportközönye ellen. Szokatlan volt msga a vállalkozás, de szokstlan volt az élvetet is, amelyei a verseny szerzett. Nem pénzért, nem olctó dicsőségért álltak ki egymás ellen a keszthelyi fiuk, hanem részint magáért a sportért, részint propaganda céllal.
A versenyt dr. Gárdonyi Lajos megnyitó beszéde vezette be. A megnyitó beszéd Ismertette a birkózás klasszikus nyomalt a a magyar birkózás múltját és Jelentőségéi. 0 öm-mel Üdvözölte Kesztbelz bekapcsolódását a blrkózósportba és etéren is sok sikett kívánt a keszthelyi
fiuknak.
Miga a verseny mlngvégig fair és élvezetes volt. Az egyes Mrkózók szép előrehaladásról lettek bizonyságot. A két óráig tartó versenyt a legkisebb sportszerűtlenség se zavarta. amiben nagy része van Czlglln Klíolv lestnevelési tanárnak, aki Horváth László és Vargha Béla segédletével a versenyt mlndvtglg megelégedésre vezette.
Az egyes súlycsoportok győztesei: légsulyban 1. Károlyi Andor, 2. Nemes Ltlos; pehelysúlyban 1. Bácslcs János, 2. Kelemen Ferenc; könnyű-súlyban 1. Szép Ferenc, 2. Kuczkó Ferenc; klsközépsulyban I. ifj. Horváth Ferenc, 2. Vlda Jenő.
A győztesek nagyezüst- és kis-ezüstérem díjazásban részesüllek. A dijakat buzdító s a verseny fontosságát hangsúlyozó beszéd kíséretében dr. Oárdonyl Lijos osztotta ki.
A Kanizsa FC-nek csak két pont előnye van már a tabella élén
Somogy eldöntetlent ért el — Pécs Baranya és Csaba győztek a fővárosban
IM« nemzatkfizi diadal, négy aldfinéatlan elaö ligabeti maooa a vaaárnap fAeseményai
I március 19_
A teráUA lfjiiágoak reggel felkeléskor egy-egy kis pohlrnyi ter mészetes.rerenc József" keserüvlzet kell adni, meri gyomor-, bél- és vér-Hsztitó hatásának fiuknál és leinyok-nil Igen fontos eredmények :t kö-izönhelünk. A gyermekklinikákon a Ferenc lóuef vizet már a kicsinyek makacs storulástkor kitűnő sikerrel ilkalmazzák. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és Tűszerűi-letekben.
A Balatonmellékl Gyümöl-csészetl és Méhészet] Egyesület első évi rendes közgyűlése
Keszthely, március 12
A Balatonmellékl Oyümölcsészeti és Méhészeti Egyesület Keszthelyen tartotta első évi rendes közgyűlését, amelyen 103 tag Jelent meg.
A közgyűlést Sztankovlcs János egyesűleli elnök nyitotta meg a Balatoni Szövetség képviseletében megjelent Malallnszky Ferenc felsőházi tag. Képviseltette magát a Mezőgazdaság I Kamara, a Faluszövetség, az Orsz. Kertészeti Egyesület, a Méhészeti Egyesület és a Selyemtenyész-lési Felügyelőség is. Szlankovics Jt-nos elnök beszámolt az egyesület megalakulásának körülményeiről, ismertette a hazai gyümölcstermesztés jéa kertészkedés bajait, az egyesület ezzel kapcsolatos fontos céljait, méltatta a mull év augusztusában tartott első kiállítás anyagi és erkölcsi sikerét.
Ez alkalommal történt a kiállítási oklevelek kiosztása is. Horn János e. űgyv. igazgató az egyesület életéről és ténykedésétől számolt be igen örvendetes adatokkal. Dr. Sótt János s pénztárnoki jelentés keretében ismertette az egyesület bevételeit, kl-sdásalt és vigyonát. Vaszary Kálmán s számvizsgáló-bizottság Jelentését Ismertette. Megejtette a közgyűlés a kisorsolt válsszimányi tagok helyett az uj tagok választását, mely alkalommal a régiek választattak meg. Kesitkeiy elöljáróságának és a Relschl családnak a kiállítás segélyezéséért Írásbeli köszönetet sxsvazolt meg. Az egyesület védnökül válssztotta József Ferenc főherceget, Rott Nándor megyéspüspök öt és herceg Festetics Tassllót. Tiszteletbeli lagokul
MljáPás
A nagjrfcaziizaal. ■etoorologlal o«-flgyelő Jalentáeek í Héttőn a Mmirűk-WT Reggel 7 órakor +01, délután 2 órakor +1-5, *ata 9 órakor +18.
PtlMut: Egész nap tel|ee»en borult égboltozat
StéUrány i Egész nap Északkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet |elenlé«e nt-rlnt jobbára borult Idő, sokhelyütt csapadékkal és lényegtelen hóváltozással.
Nagykanlzaa, márdut 12
Mozgalmas vasárnspja volt a magyar fu\'bal sportnak, melynek hazai attrakcióin kivül két nemzetközi mérkőzésben is be kellett bizonyítani azt a hatalmas fejlődéit, mit az utóbbi évek aorán a nyilt professzionizmusra való áttéréssel elért.
Derbi mecctek, Btcs, valamint Belgrád egy egy kitűnő csapatának vendégeskedése vonzották ki a rajongók sokezrell, melyből ctak a budapesti Hungária utl pályára közel 30 ezer ember Jutott. I az, ezen a pályán két nagy hazii eltö ligabeli mérkö zésen kivül játszott és hatalmas győzelmet aratott a belgrádi Beog rsdsky SK felett s Ferrn:v«ros, mely méltón reprezen áhs a magyar futball nagyszerű mai állapotát ezzel a nemzetközi mérkőzéssel.
A Ferecváros—Beogradsky
mérkőzést a zöld-fehérek nyerték 5:0 (1:0) arányban IzrlUÖI adván ezzel a küfőldn k a jö^őt illetőleg, hogy kemíuy dió lesz a magyar fu\'balMI való Csszccssp^s.
A Fi-rtncvíroi az első félidőben nem vette tulkomolysn a rrérkőzés, Innen van, bogy csak egyetlen gó t tudott rugnl. A belgrádiak Is jobbm tario ták magukat. De szünet u\'án a fradik belefeküdtek és egymís után születtek meg s gólok, amiket Turay (ma a Irglobb cmtercsatár I) Turay, Takáct II. Bukovl és Kohut rug\'ák. Maga a mérkőzés élvezetes küzdelmét mutatta a magyar ludás és a | nyers sterb erő harcának. Kint volt ! a mérkőzésen, az egész budapesti jugoszláv követség, akik természele-| sen meccs végén nem sietlek gratulálni földioUtnek...
A másik nagy (|obhan mondva legnagyobb) hazai fu\'ballesemény az
Újpest találkozása a Hungáriával",
mely azonban eldöntetle.iül v/geö-1 dött. Miudakít csapit mindent kl-! adót\', amit tudott és hogy mé^is
0:0 lett az eredmény az annak volt köszönhető, hogy Fehér és Benede ritka Jónapjuk lévén, pártolván őket a szerencse és a kapuléc, gól nélkül tartották meg kapujokat. A Hungáriában mesteri játékot produkált a csatársora, élén Konráddal, mlg Újpestnek védelme brillírozott. Az ertd nény teljesen megfelel az erőviszonyoknak, ámbár ot a Hungária győzött volni az Is reális leti volna.
Szombathelyen a Sibárit gyűrte maga alá 3 : 2 aránybtn ellenfeléi, amely értékes eredmény a bécsi Jónevű F.oridsdorf rgyűitese felett,
III. ker. FC-KIspest 3:2 (2:2).
A |4I kezdő Kitpest a második félidőben összeesik és igy s III. ker. FC szerzi meg s meccs sorsát eldöntő harmadik gólját.
Budai 11-as-Nemretl 1:1(1:0)
Az ujbM formába |öit Zsák védte a hud lak hilójtt. Mmdní\' oaptf t?rös harcot vivőit a két pontért, melyen v-\'gűl la osz\'omiok kei.eti.
Attila-Vasas 1:1 (1:0)
Az Attila ssIM oirbonáhrn sem tudott py5znl és ezzel bebizooyi\'ot\'a ujolag, bogy vannak az elnő ligában olyan csapatok, amelyekkel a második ligabeliek tárán felvehetnék a versenyt.
Bocskay—Bástya 0:0
Debrecenben ujibb eldöntelleonel szaporodott az eldöntetlenek száma. Ezúttal a Bocskay akarl is, ment is neki, de ssjnos, nekik nincs egy Kohutjuk, de még egy Ember Jós-kájuk sem és igy nem tudtak gólt elérnL
A II. a) ligában:
Turul—Rákospalota 4:0 (2:0)
A kis fradik fölényesen nyerték a meccset, de s rákospalotaiak ls megérdemeltek volna legalább egy gólt.
Kossuth—Vac FC 2:2 (1:0)
Bak FC-Husos 1:1 (0:0)
B
Pestemébet—órás 4:0(3:0)
Somogy—Erzsébetváros 0:0
Mlg ma egy hete verte a Somogy a Immadlk helyen levő Pesterzsébetet, addig a kilencedik hrlytn levő Erzsébetvárossal be kellelt érni egy eldöntetlennel, amlhsz ba hozzávesszük, hogy a mérkőzés Kapos-váro t volt, tehát a S >mogy oroszlánbarlangjában akkor kell konstatálnunk, hogy múltkori játékukat meg se közelitelték.
A II. b) ligában i
Főváros—Lipótváros 2:1.
A b) liga legnagyobb meglepetése, hogy a S.lgó megszűntével utolsó helyre Jutott Fővárosi legyőzte a Lipótvárost mellyel Kanizsa sz elmúlt évben csak eldöntetlenre tudott Játszani.
Szemete—U. Törekvés 1:1 (/; 0)
Egyforma eiők küzdelméből a Szemere csak szerencsével került ki győztesen.
Csaba FC- Wekerle FC2:1 (1:0)
Tobb Wekerle támadás volt a mérkőzés fóizgslms, de a tehetetlen csatárok a gólokkal adósok msrad-tak. A Wekerle épen olyan jó, még
Jobb volt, mint a Csaba.
Péc 1—Baranya—Józsefváros 3:2 (1:0)
A Józsefváros fölényessége miatt vesztette el a meccset. Pécs—Baranyának nehéz kűzddmet kellett vivni a mérkőzés sorsát eldönlö gólért. Két gólt a pécsiek Jobb hátvédjük mint II esből kapóit. (Figyelmébe a Kanizsa I C nek március 25lkérel) Minket főleg azért érint P<CS— Bt-ran/a vaiárnapl győzelme, mert ilyenformán csík 2 pont előnnyel vezetünk. Csütörtöktől függ, hogy ne igy legyen...
— Rigai sárcipók la rendű, férfi és nők részére. Tornacipók nagy választékban Szabó Antal sportflz-letében.
= Erdős Józaef nem csupán
közvetítő\' a hirdető és újság között, hanem ennél sokkal több, az űzlet-rmoer tanácsidója. aki megmutatja és egyengeti az utat a vevöktaó > séghez. Erdős József most ntMts meg modern hirdetési irodáját Bdoa-pesten, 11, Vt ér-utca 2. sz. al.tt és barmlnc eszt ndő óta szerzett rek-lámtipiszlalatait most a hlrdetőkö-zönsé* rendelkezésére b:csá)t|a. — Vallal bármelyik lap réazére hirdetéseket é« m gHégsztk a legminimá-lis bt? haszooD I. E\'té«es és hasz-no h jó reklamtanácsait az ország
I gnagyobb vállalatai veszik igérybe. Ingyen ad ö letes és hatásos h rde-le»i szövegeket és költégvtíést. Blr-milten reklám va<y h rdeiési ügyben a legn<gyobb bizalommal fordulhalunk Erdős József hirdettsl irodájához.
— Fővárosba utazó olvasóink*
nak paratlan kedvezményi nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éltenni árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
SZÁLLODÁK, PEHZIÓK
berendezését minden kivitelben a legolcsóbban beszerezheti kedvező lizetésl leltételekkel
„Hekord" Bnlorbereadexési Vállalat úl
Budapest, VIII. Baroaa-u. 31. KUoUtvai u»t»>)
gróf Baltyán Ernő, Malailnszky Ferenc, dr. óváry Ferenc, gróf Hoyos Miksa, Oyömörey Oyörgy, Bődy Zoltán, Fischrr Ferenc, Körmecdy N. Ékes Lajos, gróf Eszterházy Pál, Szi-lasy Zoltán, Mágocsi-Dietz Sándort Elhatározta az egyesület, hogy külön hivatalos szaklapot Is ad tagjainak és mint Ilyent a Költ: Kertészeti Közlönyét fogadja el. E lapot az egyesület tagjai tagilletmény gyanánt díjmentesen kapják.
ZALAI KÖZLÖNY
Még ma, kedden B, 7 és B órakor
Egy kültelki primadonna törtétete 8 (elvonásban.
Főszereplő: Coleen Moore. #
bilaloflíziitl koffer
Burleszk 2 felv.
i a belyzel magaslatáB
Burleszk 2 feiv.
Pítría Híradó.
RÁDIÓ IÜS0B
(Rövidítések) h — mre*. tcnrgazda-Uk ilaugv — hangverseny R — elóa.lás Qy _ gyermekeknek. A — asszonyoknak. L — zent Mg. mezőgazda^g. Uj. — iljusági elAaüii. H — felolvasás, (í — gramofoniene. Jb — )axi bánd K — kabaré. nZ — népszertl zene.
Március 13 (kedd)
Budapeat 9 30 H. II ü UH. 1 Időjárás 3 H. 3.30 Meseórs. 4.45 Idójelzéa. 5 Az Operahál tagjaiból alakult kamarazenekar hangv. 6.15 Természettudomány! E. 7 30 Műsorsa est. 9.10 Mailo Cortl hegedűművész hanw , zongorán kisér Polgár I ibor. 0.45 H. Utána cigányzene.
Teltion Hírmondó. A műsor 9-30(61 végig azooos a rádióval. AzoakivUl 9, 10.30. 1.30, 2 és 2 30 órakor H.
Béta, Orác II Hangv. 4.15 nZ. 7 30 Hangv. Utána Jb.
Barlln, Stettln 11 Q. 4.30 Tánc Z. 0 Kamara Z.
Barcelona 2 30 és fi 30 0 7.10 A. 7 30 éa 10.10 Hangv. 11.05 Rádló;áték.
Basel, Bern 1 O 4 Hangv. « l,ausan-nei mtlsor. 9.20 és 10.0 > Hangv.
Frankfurt, Caaael 12.30 Hangv 3 30 Oy. 4.30 és 8 15 Hangv. 9.15 Q llaupt-mann : .Tilt Hulenspiegel" c. legendája.
Haasbarg, Hráau, Hannover. Ktal KA. 110. 12 30 Hangv. 205 nZ. 4 15 (Bréma) Brahms dalok. 415 (Hannover) Brtlli Ignlc dalok. 6 Keringók. 8 Vidám dalok. 11 30 Tánc Z.
Langenberg, Köln, Aachan, MOnttar II O. 105 Hangv. 3 45 Oy. 6 Hangv 7.30 Kamara Z.
London. Oaventry 1 Hangv 2 Tánc 7. 5 Hangv. 6 15 Gy. 7 O 8 45 Könnyű Z. 10.40 Yeats A vágy országa c. rádiójátéka 1130 Tánc Z
Madrid 4.30 és 8 Hangv. 9 Tánc Z. 11 Réez letek Oounod Fault c. operá|ából.
Mlláaó 12 30 nZ. 5.05 Hangv. 5.50 Oy dalok. 8 50 llangv. 11 Tánc Z.
Rádió-Párizs 11 30 Tízperces Z. 1.30 Hangv. 4.45 Tánc Z.
Prága II O. 12 05 Hangv. 4 10 Oy. 4 30 nZ. 715 Tánc Z 8.10 Scbubert-est 8.30 Tarlu-est. 930 Rádiójáték. 10 20 Tánc Z.
Róma I 30 Kamara Z 4 50 Oy 8 45 A Római kvartett hangv. Utána Puccini: Olanni Schicchi c. 1 lelv. operája.
TŐZSDE
A msi értéktőzsdén a szilárd irányzat folytatódott. Veleményes vásárlások batása alatt már nyitáskor magasabb árfolyamok kerültek felazinre. A tóisdeidó közepe táján nyereség-biztosiló claddsok következtébea átmenetileg kisebb gyengülés állott be, ezután azonban ismét megjavult az irányzat, mivel a spekuláció folytatta vásárlásait és a kontiemin is fed-zett. A hangulat ezután zárlatig barátságos maradt és állag 2—3, kivételesen 4—5°/o árnyereségek állottak elő. Az érdeklődés előterében ma is
Bauxit, Kőszén, Fegjver, D*nublus és Villamos állottak. Az itt-ott elő fo\'du\'ó jel ntékte\'en áringadozások a kedvező hsnguUtol nm b Myá-sollák. A forgaom kőiepea volt. A 1 lixkamatozásu papirok piacáu kissé j javult az irányúd. A valuta és deviia piac lartott. _
Zürichi zárlat iHr)» J0 431/1, L ,r»don JV34\'/s "<«»».»» 51935 H\'H«a<u THiVx. Milano J7 44, Madrid 87 35, »>.>a|ezaaoi *9t0 BarUn IHlI\'/a. Wien \'» 12\',s. SoUa 3 75\'s »f\'»a 15-38, Varai 58 30. Haáapast «0 SS, Uelfiid »• ISI/i, riakarMl 821.
1 budapesti Tfajde devisa-|«gyr.css
VALUT.iK Aagot L 27 85->8 00 Belga b. 79 60 7*90 Caabk 16 89 16 y? Uánk. 152 90-153 50 Olaár - -
Dollár 569 20-571 20 Crsacáa lr mS-22 75 Holl. 229 65 230 65 Lengyel t4 00-ri<30 Lei a 51 3 56
Lava — —
Uis J0 55 55 Márka 136 50 7 00 SchiU. un 40-t» 55 Norvég U\'2 00 i?2 60 Svá|d 1.1(6 85 -11 u 25 SvíH . ft] 10 70 Peseta 95 45-Í-5 05
ÜHVIZAH Arnst. 229 80 -210 50 UelgrtJ lb(4 10 07 Ueiiln U6 47-136 87 Bak ercsi 3.\'23.\'6 BrUasael 7V 62 79 87 KopanO.1 3 0iH33 40 Ueaiu 152 10 192 50 London 27 86-2í 94 Milano 30 17 30 27 Newyofk 571 00 2 60 Pária 22 5 1265 Prága 10 92 16-97 SsoRa 4 2 i \'5 113 22 .03 62 64 05-4H 25 80 38-80 63 106 95 "°25 gfi-SO-Sö-OO
StoUh Varaó Wien
Z«rt/-h Madrid
Terménytőzad*
Bua tlasa. 76 kg oa 31M-33-05, 77 »*-«• 83 15 S3 35, H .. .» ?3 45 3.( n, 79 kg-o> 33 PÓ 34(0 80 kg-oe ?3 95—i4 10, dunántull 76 32 63 32 »\\ T .< oa 32 95 3315. 78 »u-oa 33 25 33 45, 79 >M oa 33 60 33 80 80 kg os J3 75 - 13 85, rnas 3 20 31 30. Uksr-n. árpa i901— 9.50 sözarpa 3100- 33 07, zab \'.9 25 29 50 lengeti 75 50 25 75 Buxekoip- 22 00- 22-25, repce 52 (0 - 54-UC
Sertésvásár
falbalMi 3518 melyből aiadaUanul viseu aaradl 895 íaiab EJeóreodt 104-166, laedetl i 62—I 64 szedett köaép 151-|-.\'6. könnytl 1-36-1 44, eleórendB öreg 1-4S 151. másodrendű 1 40-1 44, angol saidó 152-168 ualoana nagyban I 66 1 70. stlr 1 90 t 92, lehtuoH bas I 92 220, szalonnás télsertés 184 198 A> hánytat élénk
llaája: Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Bétxvoaylársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly
bstarurban telelőn: Nagykanlzaa 78. aa.
APRÓHIRDETÉSEK
Aa apróhirdetések dija 10 saólg I
minden további szó d^a S llll.
0 fillér, Vasár- és
ftnnepnap 10 szóig ÉO fillér, minden további szó dija • - - •
flll. Szerdán éa pénteken 10 ssólg ao fillér, minden további sió dija • flll. Cimssó s minden vaata
Íabb betUbót álló uó két ssónak számit ■Ük. Állást keresőknek 50<Vo engedmény A hlr^Satédl dlj al«ra límvtmméé.
Eladó egy kia Underwood alig hassnált írógép. Cim a kiadóban. 1159
Mag* Slnger varrógép jutányos áron eladó. Bővebbet Fö u. 21. 1168
Járái székhelyén nagylorgslmu baaaéllé vandéglft azonnal bérbeadó. Többel a a kiadóban. 1230
Kétszobás utcai lakás április elsejére kl-
adé. Vörösmarthy-u. 46 1217
Barcson, Tarnóca utcában beszálló «ass« déglfl az épülendő járásbíróságtól 150 m-re, előnyös leltételek mellett, azonnal bérbeveheto. 1172
EbédISaaalal alldeu sch külön\' \' masszív tölgyla, négy Hókkal, klhuzha , 14—16 személyre is alkalmsa. Igen olcsón eladó. Kinlial-u. 2/c. földszint. Pranger. 1202
Kladé Klrilzsl-utcs 19. szám alstt egy 2 szobából és mellékhelyiségekből álló ul-cál lakás. -1254
Szentterézke
Imarózsák
cimü legújabb kiadátu \'mikőtyv kaphatók
Sohless Testvérek
pspirkereskcdéscibin
Egy udvari szoba a belvárosban azonnal kiadd. Klsfaludi-utca I b.
-12451
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, végy tisztító, ruhatea tő
6yáf: I117WÍ1 I). GjtjtfMlf: Üzíkíj-i. I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegy tisztítást, gőz mosást mérsékeli áion. Elismeiten elsőrendű munka. HAÍekár, ttkSríéayet gillártiuUtái. Pllssérozás w Oouvrérozás.
Hizlalda árverés Nagykanizsán.
A Magyar- u!cal (Vágóhidi ui)
sertéshizlalda ingatlanok 1928. március 16-án délelőtt 10 órakor Nagykanizsán
(igazságügyi palota, földszint 8. ajtószám alatt megtartandó
árverésen
a legtöbbet Ígérőnek eladatnak.
A „Tribost" ruházati r.-t.
iK.n lUiltlI v*y61 n,k ni*t« ludomiaAra hoion. hogy takásoiaal Klnttay-atca 1/e. aián alá Mlyeitam ál, alioi U tnlnl .JJIj
kbtintrniltkiÉ it ktaMiiiittáiik
k<i>.4s|tl állok rtnd.lk.i4.ir* — Tivuil é« uj\'wnaa tfktfcll min
.Ihtt
B«lt«tt, .m.ljr Ulk má|u, hó I »□ k.idó k
r.i|«. UuUlttM Pranger Józaef
• .Tfibon. ruháialt r.-t hilytxll 1 ara m««blioll|a.
..1,1 ül donsÍR*lm férfi és női szévetekben, vátsnak. achlffoook slb újonnan érktietl min tiim alapján inir meur«nde(hetök kivételesen 8 hónapi réaiUtflsetéa mellett,
828/1928.
Tárgy: A Széchenyl-tér 1. számú ház értékesítése.
Árverési hirdetmény.
A városi árvatár tulajdonát képező Széchenyi-tér 1. számú Ingatlanra beérkezett utóajánlat következtében ujabb árverést re.idelünk el, amelynek megtartására határnapul folyó hó 16-ának d. e. 10 óráját a v. gazdasági hivatalba kitűzzük.
Nagykanizsa, 1928. évi március hó 12-ér.
Városi Árvaszék.
1088 március n
olcsón kaphatók
"•« festőnél,
Kazlncry-u\'ci 8
Ágytól lat, állati bőröket,
vörös- és sárgaréz, elnk éa ólom hulladékot, vasat, csontot és on-gyot a legmagasabb árban vásárol
8TKÉI B. FIAI RA8TKAHIZ8A
Erzsébet királyné-tér 15. sz. ilm. \' ___n«
GYÜMÖLCSFA \'
védelmi széfek (Enda, Almola, Dendrln Noenrasen, Solbár atb.) OszOk elleni oaá*á<ó szerek (Porzol, Tilantln, Orion, Rézgállcj
„Fsa tor"
szénsavaa takarmánymész németországi fAzalék és virág mt^*ak Oaidaságl v««6magvak
Madéreleség i (kendermag, hámozott zab, fénymag, édes repce, kerekrépa, napralorgó tökmag slb.) Szemeatengerl (nagy és aprósiemO), zab árpa. köles, buza, tengeridarj, slb. Kicsinyben éa nagyban kaphatók:
0BSZÁ8 lÓZSEr Mkunkiltitei
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, mi Teleton: 130
Tavaszi és nyári
összes
DIVATLAPOK
nagy választékban kaphatók:
Flschel Ffllöp Fial
sis kOnyvkereskedásében
Nagykanizsán, Fft-sit.
EQHIVÓI
M<ffa>\' "\'O S\'<«» OfytkbMl uUiiaok alkalmi\'.!
BUDAPESTEN
ollboal arujila a kgdOarOutD • K.UII pálv.udvu MuM oldalival ■■•■kan le.A
a laxkarl«fB«Mbb
Icll/talak mell.II
QRAHD HOTEL
Park Nagyszálloda
Badaréit, TÚL, Barosi-tér 10.
meri
a«o/o aaigadményt kap
mint «<■ lap tUllialtja olcaó aaoba kainkba.
IOo,o Mfaámáayt kap otcaó itlarml árainkból. (KiUlnó béli konyhi) a paisget magtakarlt
anlólail kfiltaitH mari (yalof átWhtt In part alatt a pályaudvarral.
Nálunk otthon érzi magát 111
El.5r.nd0 kiaaolfllia, ul(0(uaa caaUdl jall«.
Saját érdaka
.i.n .l&ayftk folytán, bogy okraUaa nálunk lláll Jon mag. — Elöxalca .lobamcgrcndaláa ajánlatot
Szabó József
Szombathely, K&azagi-utoa 44
gyárt és raktáron tart: V drótkerítéseket, tOakáadrótot, ágybetétekat, kapun, ajtót, Saazeoaukható vaságyakat.
ni - Kérjen ajánlatot és árjegyzéket. -
Nyomatott a Dálz&l&l Nyomda és lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
88. tvMyuü) szám
Nagykanizsa, 1038. március 14, szerda
Ara 14 «öér
POLITIKAI NAPILAP
SKfkewtM* fc kiadóhivatal: fó-ut 5. izim. XtMlbWyl Ulüdadóhlvatal Kossuth La|os-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elötiíetésl ára: egy hóra I pengó 40 fillér
ősi királyság
A Szent Korona örzéaéröl elhangzott törvényjavaslat vitájának kiemelkedő mozzanata volt, amidőn gróf Bethlen István miniszterelnök e kérdésben elhangzott felszólalásra s a sajtó nyilvánossága előtt Andrdssy Qyula gróftól a kormányhoz intézett kérdésre kimerítően válaszolt.
Magyarország az ősi kltályság alapján áll, itl tehát nincs semmiféle közjogi bizonytalanság — mondotta — s az egyetlen ok, amely a javaslat beterjesztését szükségessé telte, az volt, hogy a felelős kormánynak az őei intézményeket össihtngba kell boinla a parlamentáris koimány-formával és a korkövetelményekkel. Nem lehet az államban olyan ba ó-ság és hatalom, amelyre valamilyen formában ki ne terjedjen a kormány befolyáaa, mert csakis igy állbst meg rtá nézve a parlamentáris felelősség. A Sient Korona tana jelen\'l a magyar nemzet számára az 1000 éves jogfolytonosságot. O ii intézményeinktől, attól a fundamentumtól, amelyre épült egéaz alkotmányunk, nem válhatunk meg és az államforma tekintetében az 1920 évi 1. törvénycikk a legszélesebb választójog alapján összeült nemzetgyűlésnek szinte nép-szavaiásszerü közakaratából jött létre. Ezért nem vitatható, bogy a forradalmik után a magyar nemzet szabadon és as általános, nőkre is kiterjedő titkos választással nyilvánított elbatárosárát, mely a monarchikus államforma tényleges helyreállítását jelentette. Plasztikusan mondotta a képviselőház elnöke, amidőn a szélső ellenzéki szónok ai októberI népköztársaság kikiáltását olybá tüntette lel, mintha as Is alkotmányos és törvényes formák között történt volna,\' hogy ax államforma kérdése soba sem lesz napirenden, nem is v»H soba 1000 év óta. Valóban igy van. A magyar állam, a magyar nemzet ai ősi királyság alapján áll. Nincs itt közjogi bizonytalanság, mert a királyság jogintézményét tekintve nem ls lehet.
Di megfelelt a miniszterelnök Andrássy feltevéseire is, amelyek burkolt vádként arra irányultak, hogy a Szent Korona őrzéséről szóló törvényjavaslat a szabadkirályválasztás eshetőségeinek számára készít talaj\', másfelől a kormányt a független Intézményekkel szemben táplált ellenszenve vezetné.
Sem egyik, sem másik okfejtés helyt nem álló.
A parlamentárizmus alaptétele tr, bogy as államban nem lehetnek intézmények éa nem lehet oly hatatom, vagy hatóság, melynek lényeiért a kormány összessége felelőssé nem tehető. Ilyen volt eddig a koronaőr! intézmény, amelynek kérdését 1848 ban, sőt 1868 ban sem rendezték, mert akkor ntm állott fenn a rendezés időszerűsége. De a gyakorlatban már ls keresztül vitték ax idők
folyamán a Jelenlegi koronaőrzési törvény láigyl vonatkozású Inlézke-diselt, bár ez a gyakorlat minthogy törvényes alepja nem volt, össze-egyeztetőnek nem tekinthette a koronaőr azzal az esküvel, amelyet ö tett, Illetve a koronaőröknek tenniök kellett. Végre most az egyetlen élő koronaőr, Ambrózy Qyula gróf hozzájárulásával s törvényhozás háza
elé keiü\'t az ősi iolézmény összhangba hozatala a pirlamentáiizmus elvével s eiután érvényesül itt is a kormánynak felelőssége a nemzet akaratával szemben. A törvényhozás hatáiozala az, mely előtt mindnyá|an meghajtunk b az általa megtestesített síuveréniiás az, mely az ország ősi államformáját és alkotmányos beren-
dezkedését bizlosüja.
A numerus clausus vitája a felsőházban
Budapeat, márclua 13 A felsőház mai Illésén a királyi hercegek kőiül Albrecht főherceg a kormány tsg|si közül Klebelsberg, Pesthy Pál és Mayer János miniszterek voltak |elen. Báró Wtas>ics O/ula elnöki megnyílójában megemlékezett arról, hogy e hónap ele-lén volt nyolcadik évfordulója annak, hogy ax ország nagybányai vitéz Horthy Miklósi kormányzónak választotta. Az elnök beszédét a felsőház tagjai állva tnllgatlák végig és tapssal fogadták. Majd áttértek a
numerus clausus törvényjavaslat módosításának tárgyalására. Málray Rudolf, a székesfehérvári cisztercita gimnázium Igazgatója szól elsőnek, aki kifejti, hogy a törvénynek a nemzet boldogulását kell szolgálnia. Véleménye szerint a tudományos muakásság terén o szabidság elengedhetetlen.
Nem tartja helyesnek azt a törvényt, amely vallások szerint osztja a Jogokat, de az elkerülhetetlen része Trianonnak.
Az egyetemre csak olyanokat kell bsengednl, akik egynek érzik magukat a magyarsággal. Ó/akodni kell, nehogy uj Galilei Körök keletkezzenek. A javaslatot elfogadja.
Ballhazár Dezső nem fogadja el a javaslatol. Az egyéni tehetség ki-fejlése és érvényesülése az erkölcs korlátai közt mlmknkirenézve egyenlő feltételekkel kell, hogy szabad legyen. Sem a fijl, sem a vallási különbséget jogok adásának vagy megtagadásának indokául nem fogadj) el.
Bezerédj István a javasiatiól haladást vár és azt elfogadja.
Teleky Pál felszólalásában kifejti, hogy a numerus clausus (Örvényt sebolsem hajtották végre síigoruan és egyes fakultáson a zsidók száma a 20 százalékot Is eléri. A javaslat nem oldja meg a kérdést, mert az a megoldhatatlanságig komplikált és épen ezért nem fogadhatja el.
Berzeviczy Albert szeriül sem oldja meg a törvényjavaslat a kérdési. Súlyos hlbájs, hogy, szerinte, meba-nlkussn határozzs meg a főiskolákba felvehelő hallgatók szárnál. Nem áll meg a javaslat mellett felhozott pj-d.igógisi érv sem, amely azt mondja, bogy a tantermek kicsi térfogata akadályom a korlátlan felvételt. Nem hiszi, hogy o javaslat a kívánt hatást elérné. Abban a reméuyben, hygy a kiadandó végrehajtó utasí-
tásban a miniszter a hibákat kija-vi\'j», másrész\', hogy a javaslat egy lépést tesz a numerus clausus teljes eltörlése felé, e fogadj*.
Szily Kálmín kimerítően foglalkozik azzal a körülménnyel, amely a háború utáni antiszemitizmusra veid. Bármennyire támadják kívül is, beiül Is a numerus clausust, annyi bizonyos, hogy nyugalmat és kiegyensúlyozott állapotot teremtett. A mai viszonyok közölt magasabb nemzeti szempontból a numerus clausust eredeti formájában kellene fenntartani. A numerus clausus Időszerűsége még a jövő szempontjából sem vesieit el. Az, hogy a törvényjavaslatot nem fogad|a el, nem |elentl azt, mintha nem volna bizalommal a miniszter kul\'urpolllikája Iránt.
A vitát megszakították és elnök indítványára a javaslat tárgyalásának folytatását holnap délelölt 10 órára tűzték ki.
Az ülés fél 3 órakor végződött.
Mától kezdve oyolc órás üléseken tárgyalja a Ház a költségvetést
Elfogadták az Ipari záloglevelekről szóló javaslatot Budapest, rnlrdus 13
A képviselőház mai üésén harmadszori olvasásban elfogs dták a kisbirtokosok O/szágos Hitelintézetének és a Földhitel Intésetek Országos SiöveUégének adó és illeték kedvezményekről, a Szent Korona őrzéséről és az állategészségügyi Intézel létesítéséről szóló törvén/javaslatokat. M.jd átiértek az
Ipari záloglevelekről szóló törvényjavaslat általános vitájára. Az első felszólaló Beck Lajos, beszéde közben érkezeit a terembe Apponyl Albert gróf, akit a képviselők felállva hosszas tapssal üdvözöltek.
Denz Ákos örömmel üdvözli a javaslatot, amely lehetővé leszi, hogy a közép-ipar számára hosszúlejáratú hitelt biztosítson. A j ivaslatot, amely fokméiője pénzügyi kormányzatunk helyes poli ikájának, elfogadja.
Farkas liiván a gyakorlati éleiben nem vár sokat a jivaslattól.
hrühwirt M;tyás a kamatok olcsóbbodását is váija a javaslattól és azt elfogadja.
Perlaky OyPrgy szerint jó bitása lesz a j ivaslalnak a gazdasági életre. A javaslstot elfogadja.
Herczeg Béla j>gi szemponlból foglalkozott a javaslattal. Kéri a mi-
nis ctert, hogy
a kisipar számára Is tegye lehetővé az olcsó hitelt.
Várnai Dániel visszautasítja azt a vádat, bogy a szocialisták nem tudják eléggé mérlegelni az Ipari fejlődés fon\'osságát. K jelenti, örömmel járulnak hozzá minden javaslathoz, amely enyhül a hitelkérdési, de ez a javaslat ezt a célt nem éri el, ezért nem fogadja cl.
Usetty Béla örömmel üdvözli a jsvasUtot, mert azt blsii, hogy az nagy lépéssel viszi előbbre a hiteiké. Jés megoldását. Kéri a minisztert, bogy tegy« lehetővé, bogy a kisipar ls részesüljön az olcsóbb hitelben. Miután tobb szónok nem volt, elnök a vitát bezárta.
Bud János pénzügyminiszter válaszolva az elhangzott felszólalásokra, örömmel állapította meg, hogy régeu látott olyan egyértelmű vitát, mint ennél a jivaslatnál. Az iparnak a mai Időkhöz kell átalakulnia, ez pedig rövid lejáratú hitellel nem lehetséges. Olyan hiielformát kell megteremteni, amelyre éptn olyan büszkék lehetünk, mint a jelzálog-kölcsönre. Igaz, hogy a javaslat nem öleli fel a kisipart, de foglalkozik rizel a megoldással is. i4z Iparosok Országos Szövetségét évről-évre fejleszteni kívánja, hogy a kisiparosok sorsán ez ls Igyekezzék segíteni. A hitelszövetkezet mellett van és pár hón\\p alatt az egéaz Iparszövetkezeli kérdési felölelő törvényjavaslattal Jön a Ház elé. Hiúi, hogy ez a javas-
JKÁLAi áölLOKY
_1MB máidug 14.
lat nagy lépéssel viszi előbbre a hltel-é el Javulását és kéli annak elfoga dásáL
A jivailalot a Hát ájlalánosság-ban, majd viia nélkül részleteiben ls elfogadta. Elnök napirendi javai latol teli, hogy a Hiz holnapra tűzze napirendre az 1928/29. évi Állami költségvetést és az approprláclól is. Jtvasolji továbbá, hegy miután a Házszabályok szerint a költségvetést
nyolc órás ülésekben kell tárgyalni, reggel 10 órától, délután 6 óráig megszakítás nélkül folytassa tanácskozásait. A Hír ilyen értelembe határozol!. Az elnök kijelenti, hogy a nyolc órás ülések alatt az üléseket pontosan szándékozik megnytlanl és amennyiben nem volnának kellő számban Jelen, kény-leien volna meglenni a névsor olvasást. Az Ölés 2 órakor éri véget.
Két nap szünet A képviselőház elnöke ugy nyilat kozoit, hogy a Ház csütörtökön és pénteken nem tart ülést.
Apponyl Albert gróf kijelentette, hogy valószínűleg felszólal a költségvetési vitában. Az optánsperről ugy nyilatkozott, bojiy most már kedvezőbb helyzetbe Ju toltunk, mert mig azelőtt a románok pozldóji volt kedvezőbb, addig ma a mi Javunkra billeni a mérleg örvendetes látnunk — mondotta — hogy az igazs\'g lassan mégis csak érvényesül. Azt természetesen, hogy ebből mikor szűrődik le reális eredmény, ma még n-m lehel megmondani.
Nem kötelező általános munkaszünet március 15-én
A leventéket ■ munkaadóknak al kall engsdnlfik iatentlaxtelatre áa dnnepélyekra
önként tartsanak ünnepi zárórát kereskedőink és iparosaink
Nagykanizsa, március 13 A március 15-ét nemzeti ünneppé avalotl törvény, sem annak végrehajtási utasítása nem tartalmaz intézkedéseket az enspl munkaszünetié vonatkozólag, csupán a hivatalokban, iskolákban rendel el szü-
Vadállatnak, tökfejünek titulálta Radics a minisztert,
mlkOzben folytonos botrányok kőiepette a szttupstlna asztalára tették az éhlnségesek fakéreg-
kenyerét l*arlamantarizmua a Balkánon
Belgrád, március 13. (Éjszakai rádiójelentés) A szkupsllna mai ülésén a kereskedelmi és népjóléti lárca költségvetését tárgyalták. Smoljan képviseló sürgős javaslatot terjesztett be
az éhínségben szenvedő területek
számára megszavazott Összegek felemeléséről és Igazságos elosztásáról. Szemére veti a kormánynik, hogy még ezekkel az ínség .segélyekkel la kiviteli tesz az anyaországgal az uj területek rovására. Leveleket mulat be, melyekben a hercegovinál állapotokról ad képet.
Ennél a pontnál Radics közbekiáltott:
— Le kell fordítani ezeket a leveleket 50 nyelvre, hogy, lássa az egész világ, milyen
vadállatok Dinek Itt a kormányon. Ezután Smoljan
fakéregból készített heicegovlrial „.kenyerei" tett le a szkupsllna
asztalára. A népjóléti miniszter válaszolt Stnoljannak, majd éles összetűzése támadt Rddicscsal, aki ezeket blál-totta feléje:
— Maga gonosztevő I magának tök van a nyakán fej helyett.
Olyan nagy lelt a vihar, hogy az ülést fel kelUtl függeszteni.
Szünet után Perlcs elnök bejelentette, hogy Javasolja Radics kizárását 3 ülésről a súlyos sértések miatt.
Erre ismét olyan vihart rendezett az ellenzék, hogy
W Ölést be kellett zárni.
celel és a lapok megjelenéséi tilalmazza. Kereskedői és Ipiros-körök-ben a legteljesebb bizonytalanság uralkodott atekintetben, bogy vájjon a Szent Islvln ünnepéhez hasonlóvá emeli-e a törvény március 15 ét, esetben teljes a munkaszünet, avagy a (Örvény erre vonatkozó exprestis verbis intézkedése hiányában az üzletek nyitva lartbalók c?
A feifogáiok megoszlottak etéren 8 a napi shj\'ó is hol egyik, hol másik véleménynek adott hangot.
Hogy a kérdés tisztázását elóie-glisUk, budapesti tudósítónkat felkértük, járjon el ebben az ügyben a minisztériumban, ahol a legllleléke-sebbek megedni a törvény magye-rázatál.
Tudósítónk ma délben telefonon közölte szerkesztőségünkkel, hogy a munkaszünet a kereskedésekre és iptti műhelyek e nem vonatkozik, az üzleteket tehát március 15 én egész nap a rendes hétköznapi forgalom szerint nyitva lehel tartani.
Ezt az értesülésünket megerősíti a nagykanizsai OVtKE-fióknak ugyancsak a mlnlszlérit\'ihból kapott fel-vll|fosilása, mriynek alapján a fiók ma a következő közlésre kért fel bennünket:
„Az OMKE nagykanizsai kerülete tudatja az érdekeltekkel, hogy a f. hó 15. nerczeli ünnepnapon az ipiri és kereskedelmi üzemek folytathatók. Felkéri azonban a kereskedőket, hogy üzleteiket délután 5 drakor zárják be, hogy ugy a főnökök, mini az alkalmazottak a délután 6 órakor a városháza nagytermében tartandó társadalmi ünnepélyen részt vehessenek. Elnökség" A kereskedelmi és Ipari alkalmazottakra nézve mértékadó lehet laptársunknak, a Zalavármegyé-r\\tk közlése, mely szerint Zalaegerszeg város tanácsa táviratilag\'kért felvilágosítást a kereskedelemügyi minisztertől, akitől azt a távirati választ kapta, hogy .az Ipari üzemekre és kereskedésekre nézve nincs munkaszünet, a levenlealkalmazotlakst azonban Istentiszteletre és ünnepélyekre a munkaadóknak el kell bocsátanloV. »
A helyzet tehál az, hogy a kereskedések és műhelyek munkaszünete nem kötelező. Ezzel és az OMKE 5 órai záróra intő felhívásával szemben is azonban ehelyről Intézünk fílbivást a város hazafias kereskedő és Iparos-társadalmához, hogy tekintsék ünnepül ezt a napot és zárják üzleteiket a vasárnapi záróra szerlnl.
Hisszük, hogy, bár a törvény nem rendelt el munkaszünetet, a polgárság maga fogja ezt spontán elhatározásából pótolni, mivel ezt a napol nemesik a halóságoknak, de minden embernek különbség nélkül meg kell ünnepelnie.
Ugyanezen a véleményen van dr. Kálnay Oyula rendőrtanácio i, aki ma előliünk kijelentette, hogy .bár nem rendeli el munkaszünetet a (Örvény erre a napra, azért kívánatos, hogy a hazafias érzés ápolására és dokumentálására az iparosság és kereskedő társadalom maga zárja be az üzletéi legalább az ünnepségek tartamára, bogy külsőleg is kifejezésre jusson március 15 ike".
É\'deklődiünk egyéb Illetékes helyen Is, ahol szintén kijelentenék, Ingy nemes gesztus lenne, ha a kereskedők éi iparosok csütőrlOk déltől zárva tartanák üzleteiket, Illetve mübely szünet lenne.
Éi nem merjük hinni, hogy amig a nagy többség ezt akarja is és meg is teszi, lennének olyanok, akik csak-azértis és üzleti hiszon reményében mégis kinyitnának.
A déllől kezdődő munkaszünetet nem tanácskozásokkal, ülésekkel, Összejövetelekkel kell elhatározni, hanem élni kell annak mindeaki lelkében és holnip délben minden üzletroilót hazafias készséggel kell lehúzni, hogy a főnOk és alkalmazottja is érezze az ünnepi nap jelentőségét l«y legyen I
Nem érdektelen itt közölnünk a székeifehérvári Kereskedelmi Társulat alábbi felhívását:
.Felkérjük a kereskedő urskat, szíveskedjenek csütörtökön, március 15 én s boltokat déli egy órakor bezárni és egész napon zárva tartani".
A n?mzet szabadságának ünnepnapja megérdemli, hogy a magyar kereskedők ily módon ii megemlékezzenek róla és ez a megemlékezés annál szebb lesz, mlu\'án Igy a kereskedik a maguk szabad elhatározásából ünneplik március Idusát, nem pedig a törvény kötelező erejénél fogva.
Székcsfebérvá\', 1928. évi március hó 12 én.
A Kereskedelmi Társulat Elnöksége.
Hs a székesfehérvári kereskedők le ludnak mondani egy fél nap üzleti forgalmáról a március 15 ének ünnepe kedvéért, — nem hisszük,"bogy a kanizsalak elmaradnának hazafiul lelkesedés do\'giban akármelyik vá-j rosbéll pályatársaiktól is.
Tüz volt egy trafik-üzletben a Deák-téren*)
A Marvallts-trafikban keletkezett tüzet 5 perc alatt eloltották a tűzoltók — A rendőrség folytatja a nyomozást a tüz okának kiderítése ügyében
Mindenek előtt megállapítást nyert, bogy a tüz az egyik deszkapolcóc keletkezett, abol gyufa, cigaretta és dohány volt felhalmozva. Hogy • polc mint gyulladt meg, azt a nyomozás v|n hivatva kideríteni, miután az kétségtelen, hogy az ületben levő kályhától nem g>ulladhatott meg,/ mert az épep ellenkező felében van a bolt helyiségnek. Még szombaton este kikérdezték az üzletlu\'ajdooost és s kiszolgálóját, sklk nem tudták okát sdnl a tűinek.
A rendőrség még másnap, vasár; nap délelőtt tovább folytatta a viis-gála\'ot, ugy, bogy az még most sincs befelezve.
A tüz okozta kár nem nagy, mert még Idejében vették azt észre az utcáról. Mindenesetre ksUszIrólálisabb leheteti volna a tüz ha az éjszakai órákbin keletkezik, mikor kevésbbé népes az utca.
Nagykanizsa, március 13
A kanizsai sorozatos tüzesetek krónikáiba szombaton este ujabb bolll\'üz került, mely ezúttal egy trafikot üzletben keletkezett.
Sszombaton este negyed 10 óra tájbsn a Deák téri 2 számú babán levő Marvallts-Uiíik lehúzott redőnyén keres itül szivárgó füstöt vettek észre a Járókelők, akik közül valaki értesítette telefonon a tűzoltókat és a rendőrséget.
Csaknem egyidőben érkezeti a helyszínre dr. Prack István tüzoltó-főparaccinck és a bűnügyi osztály vezetője, dr. Mátyás Samu renJőr-kapltány. Közben előkerült a trafik tulajdonosa is, aki kinyitotta éi felhúzta a rollót, azonban az épen arra Jövő dr. Sabján Oyula polgármester utasítására az üzletbe nyíló ajtót nem nyitották fel, amíg meg nem érkeztek a tűzoltók.
Néhány perc múlva azok is ott voltak és behatolva az űzlelbs, alig öt-hat perc alatt eloltották a tüzet. A tűzoltóknak sötétben kellett ennél a tűznél ls dolgozniuk, mert mint hamarosan megállapították, az üzletben levő villanyvezeték ls elégett.
Tizenöt perc alatt a tűzoltók elvonullak a helyszínről és a jelenlevő hatósági képviselők azonnal megejtették a hivatalos lüzvizsgálalot.
•) Penti cikkünk váratlan technikai akadályok következtében megkésve kertllt sajtó alá.
patkánylrtó
húskonzerv
250 gr. I P. ao fill., 500 gr. S pengő.
D A n IIT A V baktériumos
a&ul&Ali pATiÁimTó
hasklionst
250 gr. a P. SO tliu 500 gr. 4 pengó.
Kapható minden gyégyssar-tárban óa drogériában. ^
1W. u+Kbu 14.
ZALAI KÖZLÖNY
Bogdán Péter kolozsvári diák borzalmas szenvedé-\' sef az idegenlégióban és szabadulása féllába árán
Ekfcondja regényei útját Kolozsvártól Pesten, Párlson át Marokkóig, a* idegenlégió szörnyűségeit és visszajutását a földi pokolból Nagykanizsára
Nagykanizsa, március 13
Egy öaszezujott, vihartépett kicsiny töröli sajka, egy véressebzeit, rongy-ruháju listai élet kötött kl tegnap este Nagykanizsa vasútállomásán az élei végtelen tengerén való bányódás közben. Egy elhibázott fiatal firH-élet tért meg messze Idegenből, hogy megroggyanó (érddel újra hazá|a földiére lépjen, melyei évekkel ezelölt a sors raosíohasága folytán, meggondolatlansággal teli fej le\', itthigyott és olt próbált szerencséi, ahol csak keveieknsk sikerűit. A vége prdlg az ilyen próbálkozásoknak, mindig •zárnysiegés. Lezuhanás az elképzelések messzimagas csúcsáról a rideg valóságba. Lezuhanás most, de még nem elkésetten és talán lehel megnehezült szívvel, egy megcsonklto t ortopéd lábbal neki Indulni az itthoni hsrenak — a kenyérért. ♦
Tegnap reggel kiseji ö mankóján lebotorkált s fáradt arcú Idegen az Olaszországból jövő gyoivonalról és egyenesen a rendörörszoba felé tartott. Sok éjszakai ulszás után, nehéz-szóval, nehéz lélegzettel elöadla, kicsoda, micsoda, honnan való, honnan |On, merre megy.
Egy kényszerül levél voli célja, bogy rossz lábával betopogott az őrszobára. Egy (olonclevél, hogy ut-|ái tovább folytassa az édesanyja kié, akit már 5 éve nem látott, aki mtr elveszeltnek hitte, aki most Öröm repesve várja, hogy kar|ába szoríthassa rossz Hál, aki Párls, Marselli, Marokkó minden nyomorúságát végigkóstolta, hogy végűi az Idegenlégióba vesse le az emberi önérzet köntösét és a kutyának sem való sorsban ábránduljon ki fiatalos kalandvágyából. Még pedig nagy áron. Egy szétlőtt lábfej árán, amit dum dum golyóval zúztak össze
Abd el Krím katonái.
«
Az a rendje, hogy aki lolonclevclel Mr, behozzák a kapitányságra és Itt jegyzőkönyv után priorálják, ellenőrzik, aztán megkapja az ingyen passzust.
Bogdin Pátert ii behozták a kapitányságra ma reggel, aztán hamsr el lett Intézve ügye. Kedden délután a fél hármas gyorssal már me-
helell a hél és (él órát cammogó pesti személlyel az anyjához, akiaszülöl-házlól elkalandozol! gyerköcbíl most egy fáradt, lörődölt, öregarcu 22 éves embert kap visiza. De legalább visszakapja. Meri vannak, nagyon sokan, sklknrk ha annyi lenne könnyűk, mini a Biljton vl/e, az ls mind hiába folyna,
A déli órákban, amíg várta a voniljál lűrelemme1, most már nyugodtan Bogdán Péler, szemtől-szembe kerültünk egymással és mint egy uomoru|áték, lassan elkezdell peregni az ö dalai, sokat áléll éleiének nagy Hímje.
Elsőnek annak rendje-módja szerint az előjáték következeti, melyben
csodálatosképen földlmre Ismertem. •
Az egyenruhiszabásu barnaruhás fiatalember nyelve előbb akadozva forgott, több voll a kérdés (ölara, mint tőle a felelet, de azlán mint a lendületbe |ö:t kerák, ömlött a szó és fájó emberi szenvedésekbe szántva siklott a ceruza a jegyzetek fehér lapján.
...Apám Bogdán Péter dr. jónevü kolozsvári ügyvéd voll. (Híjszál ponlosan Irji le az utcát, teret, hol laklak. Könnyen tudom ellenőrizni mit mond, hiszen onnan való vagyok én is.)
Szegény apám 1918 nyarán elesett, mini liszt, az olasz fronton. Mielőtt az oláhok belöltek, sz utolsó vonatok egyikével, 1918 december közrpén
(elmentőnk Pestre egyik rokonunkhoz. Negyedik glmnáilumba |ártam. Pesten tovább |ártam. 1921 ben összekötetés révén kivittek Svájcba az üdű teléíl akcióval. Nsgyon megszerettem olt. 1923 ban magamtól mentem ki azokhoz, akiknél voltam már Hil osztályt végeztem már akkoira és kalandos fejfel azt akartam, hogy Svájcba valami elhelyezkedést találjak.
(Mikor Ideérünk, ceruzára hegye eltörik, ö nyújt zsebkést hegyzésre és meglepetve látom, hogy s pengéje körépen el vin törve. Észreveszi csodálkozásomat és megmagyaráz mindent:
— Még az idegenlégióból való zsebkés. A hegyét az őrmesterem törle le. Mindenki késének hegyéi letörik ott, mert félnek, nehogy kárt tegyen vslakl magában, vagy az őrmestert szúrja le. Pedig sok kutya megérdemelné)

firdekei, hogy mosl az őrmesterről eszembe jutott egy nemrégen táloll film. A Hal ál légió. Abban volt egy felejthetetlenül brutális őrmester. Amit az csinált, annak még fele ls borzasztó a valóságban. Ugy látszik Ilyen őrmestere lehetett a szegény Bogdán Péternek Is ott kint a francia udvarias, finom és intelligenciában vezető nemzet (entarláiában létező Idegenléglóban.
Annyit mond és olyan nagyon hisonlatos do\'gokat a Hímre, hogy akara\'omon kívül összekeveredik elöltem a va!<5 elbeszélés, a szenvedő, szemtanú elbescélése és a néma (ilm lüktetőn pergő szflzséje.
♦ U. Oy.
(Bogdán Ptt*r megrázó torta az Idegen légióban, cikkűnk folytatása legközelebbi számunkban.)
Egy emelettel kibővítik. a pac salak Iskoláját
A főispán kilátásba helyezte a községnek &az államsegélyt
Paesa, március 13
(SjJdJ tudósítónktól) Szombaton P-csára érkcretl OyOmOrey Qyörgy fölspin, titkárjával és Bődy Zoltán aliapán. Az aznapon megtartott bi-vatalvizsgálat alkalmával a község közlgazgatáal ügyeinek kezelését a a legteljesebb rendben levőnek találták. A község Illusztris lálogatóil Szentmthdlyl Dizaö földbirtokos látla vendégül cbédie. Dí\'u\'án a főispán és alispin megtekintették a pactai elemi iskolát. Alapjs tájékozódás után ez a vélemény alakult kl, bogy szükségesnek látszik az Iskolaépületnek egy emelet ráhuzáaával való
klbövitése. A főispán kilátásba is helyezte, hogy a község részére államsegélyt fog kieszközölni Iskolájának felépítéséhez. A meglévő épület a ráépítésnek minden szempontból megfelel. Az Iskolát látogató tankötelesek egyre nagyobb száma pedig ma már valóban indokolttá teszi a pa-csal iskolakérdésnek mielőbbi és végleges megoldását.
SELYEM HÍRIIIYA
á.ao, a-ao, e so
Salyans nsdrAg cslkcs, príma loss minőség 8-80
Szomolányi Gyulánál.
NAPIHÍREK
NAPIREND
Március 14, szerda
Római kstollkus: Mslhlld Protut. Malhild. Izrsallta: Adsr. hó 12 Nap kel reggel 6 óra IS perckor,
nyugszik délután 18 órs 01 perckor. •
Ker. Jót. NSegylet tea-délutánjs d. u. 5 órakor (Rubint Károlynénál).
Leányclub Petöfi-estje s Missziótházban 6 órskor.
< Városi Színház. Csak egy nsplg I Csak felnőtteknek I .Don Jüan három éjszakája*, 8 felvonás ,Mummta kerestetik\' és .RepOló részvények*, burleszk 2 (elv. Oaumont Híradó.
— Schwőder Ervin államtitkár Nagykanizsán. Dr. Schwőder Ervin közoktaláaügyi államtitkár hivatalos ügyben Nagykanizsán tartózkodott.
— Pályázat körjegyzői állásra. Nagy Kálmán garaboncl körjegyzőt megválasztották galamboki jegyzővé. Lemondáss folytán a kanizsai járás föszolgabirósága a garaboncl jegyzői állásra pályázatot hirdet. Pályázatokai Nagykanizsára a főbírói hivatalban kell beadni. Határidő: április 11.
— Ma: Keresztény Nőegylet teája. A Keresztény Jótékony Nőegylet a március 15-lki ünnepségekre való tekintettel kivételesen szerdán, vagyis ma délután 5 órakor tart|a tea-délutánját, ezalkalommal Rubint Károlyné vendéglátó házában (Ka-zlnczy-u., Zerkowitz ház). Az egyesület szeretettel várja a teára tag|att és azok vendégeit.
— Felhívás. Kérem mindazokat, akik .Takarékpénztáraink a közgazdaság és a kuliura szolgálatában" cimfl könyvem árát mindeddig nem fizették meg, hogy azf mennél előbb bozzámjuttatnl vagy a könyvel elmemre visszaküldeni szíveskedjenek. Kelemen Ferenc.
— A Rendőrdalárda 10 pengőt adományozott a Szociális Missziótársulatunk által fentartott napközi gyermek otthon céi|aira.
= Húsvéti maradékvásár megkezdődött Singer József és Társa díva (áruházában. Mindenkinek saját érdeke, bogy az olcsóságról meggyőződést szegezzen.
— A megyében fellépett a skarlát. A vármegye több községiben erősen fellépett a skarlát. Hlr szerint eddig több halálos áldozata Is van. Mindenesetre megnyuglalólsg hatna, ha az egészségügyi hatóságok sürgősen megtennék mindenült szigorú In\'ézkedéseiket.
= Remlngton írógép képviselete és raktára becserél Írógépet, elad !gen előnyös részletfizetésre eredeti ayári áron Írógépet. Szabó Antal fegyver és sportüzlete.
NAGY TAVASZI CONFECTIO VASÁR
WEISZFELD ÉS FISCHER
divatéruházéban, Erzsébet királyné-tér i. az.
Mhnorboftoll 11 bujább (üvatl1 "öi kabátok, férfi- és női-szövetek, kész tavaszi utíi ruhák rlcyCrKBZlcK és blousok a legolcsóbb ártól kezdve. # Óriási választék szőnyegekben.
ZALAI KOPjOHT
— Leventékhez. Fe\'blvom a különleges csoporlb* beosztott leventéket, hogy M/ó hó 15 én dé\'előll fél 10 órakor a Rozgonyl-utcai elemi Iskola tornatermében okvetlen Jelen-|eoek meg. Főoktató.
— Országos állat és kirakodó vásár Becsehelyen. Becsehely községben március 19-én lesz országos állat- és kirakodó vásár.
Ma: a Leányclub Petőfi-estje
Szociális Missziótársultunk Leány-Clubja komoly kulturális feladat teljesítésére vállalkozott, «mikor elhatározta sorozatos irodalmi esték tartását. Az esték mindegyike más-más iróok nevét fogja viselni, amikor Is mindig az illetó iió müvei és szelleme körűi lorcg az est műsora.
Az első, a Petőfi-est ma este 6 Arakor kezdődik a Misszlísház nagytermében. A II pontból álló műsoron Hohcss Mária és Józss Mária előadásokai tartanak, Kanyar BOske, Nováczky Oizi, Kállay l\'onka, Mázol Lulu, Kabdebo llnos szavaln;k, Nováczky Qiii, Perlaky Oizi, Thury BOske, M\'g\'cs M. ria, Szekula Emi-Ili ének és zeneszámokat adnak. — Belépídi| 50 fillér.
— Meghalt az Öngyilkosságot megkísérelt asszony. Február 26 án megírtuk, hogy Bogdán Jánosné szül. Kovács Mária 44 éves munkásasszony Sikátor utcai 28 szám alatti lakásán gyógyíthatatlan betegsége miatt sósavval megmérgezte magát. A kórházban beszállt ása ulán állapo\'ában Javulás állóit be, de a napokban ismét rosszal bul lett, ugy hogy a leggondosabb orvosi kezelés sem tudta megmenteni az életnek. Tegnap este meghalt. A kir. Ogyészség megadta a \'emelési engedélyt.
— Anyakönyvi hírek. Nagyks-nizsán ss elmúlt hé en 4 gyermek születeti, 2 fiu és 2 leány: Dr. Wolf Sándor m. kir. állatorvosnak fia, Sipos Joachim gyárimunkásnak fia, Sárecz üyörgy csizmadia-mesternek leánya, Molnár László polgári tiszti szakácsnak leánya. — Házasságkötés I volt: Welszfeld L\'pót tex\'il-gyárl tisztviselő Budapesról K\'ein Rózsával. — Halálozás 11 volt: özv. Fekete Istvánné Orbán Ágnes r. k. 63 éves, Verbovecz Julianna r. k. 1 hónapos, Németh István napszámos r. k. 59 éves, özv. Pintér Jánosné Nyers Borbála r. k. 72 éves, özv. Kulcs Józseiné Zimmermann Anna r. k. 76 éves, Fülöp József nyug. vasúti segédtiszt r. k. 47 éves, Perger Béla járásbíróság! Ircdatiszt r. k. 41 éves, üudlh Ferenc r. k. 18 napoc, Kurucz József r. k. 9 nspos, Va József r. k. 2 éves, Zsln Oyörgy napszámos r. k. 63 é\\es Felsőszc-menyéröl
— A pacsalak márciusi ünnepe
csütörtökön leggel 9 órakor szentmisével kezdődik. Utána a már közölt műsorral hazafias ünnepély következik. Es\'e 8 órakor a pacaai IparoskOr tart műsoros hamfias ünnepséget.
™ Regcnhart és Raymann-darra8ztok, Schroll siffunpk, May és Holfeld rumbu ger vásznak legelő nvösebb beszerzési forrása Slnger József és Társa divatá uháza Nagykanizsán, Erzséb t tér 23.
— Pécsett a Fodor-társulatnak le kellett vennie a műsorról a „Nászéjszakát". A Fodor-társulat most mutálta be Péc.etl a „Nász éjszaka" elmü vígjátékot. A premlett óriási felháborodás kOvette. A pécsi kOzOnség erélyesen tiltakozott a darab előadása ellen, ugy hogy Fodor Igazgatónak le kellelt vennie a műsorról.
■= Sok pénzt takarít meg, ha
dió helyett idei frlrs mogyoróbelet vá«árói, I kgr. ára 4 pengő. Óiiás szemű aszallszilví, vérnarancs éssz összes dfluyü-nölcs a legjulányo-srbban Muszel és Frledenthal fűszer és csemegeüiletéb.-u szerezhetők b.\\
— A Missziósház vezetősége azzal a nagy és alázatos kérelemmel fordul a tehetősebb anyákhoz, hogy a húsvét közeledtével gondoljanak a Napközi otthon lerongyolódott szegény gyermekeire és ami ruhaneműt nélkülözni tudnak, 2—13 éves korig, juttassák hozzájuk. A nővérek szívesen kijavítanak mindent, csak legyen mibe bujtalnlok a nyomortanyáknak felig mezítelen szegénykéit, akik zsenge kotukban ls már csak szegény kis Lázárjai sz életnek. Az Isten áldása lesz minden legkisebb jóteilükért a jutalmuk.
Március 15-ikére
l
nemzetlszln r | r I r
darabonként 12 fillérért kaphatók
lapunk nyomdáiéban
Főút 5. szám.
= 20 havi részletfizetésre szállit-
Iuk — igazolvánnyal ellátott űgynö-;eink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Slnger varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsán, Fő-ut 1.
= Tavaszi újdonságok: Mosó és gyapjuJelainek, mintáz 41 mosó-sey/rek, creppe de chinek, creppe sa inok, nyersselymek, ing- és blous-zefirek nagy válaszukban érkeztek Slnger József és Társa divaláruházába.
- Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt
Leventék hazafias ünnepségei
A Nagykanizsai Levente Egyesüld minden évfolyama hazafias ünnep-ségtktt lendez a holnapi nap folyamán.
Az 1907. évf. a Józrtf laktanya \'or-
natermében, sz 1908. évf. a kOzponll iskola tornatermében, az 1909. évf. a Rozgonyl-utcal tornaiéi emben este 6 órakor, az 1910. évf. d. e. negyed U-kor a Rozgonyl-utcai Iskola\' hátsó épületében (gyülekezés a téli foglalk. helyrn),
az 1911. évf. az Arany János u\'cai
ovodában, az 1912. évf. a Károly-iaklanya tornatermében, ai 1913. évf. a Teleki-utcai elemi
Iskolában, az 1914-15. évf. a Nádor-utcai ovodában,
a különleges csoport s Rozgonyl-
u\'cai tornateremben tar ják l»z fits ünnepségeiket, mindegyik csoport oktatóinak ünnepi beszédeivel és a leventék szavalat-, ének s b. számaival.
A Kiskanizsai Levente Egyesület d. e. 9 órakor a templomtéri iskolában ünnepel.
= A világhírű minőségű és elismerten elegáns „Sportex" angol szövelujdonságok megérkeztek. Egész Zalavármegyében kizárólagos e.\'adás Slnger József és Társa dlvalárubázá-ban Nagykanizsán, Erzsébet-tér 23.
— A nagybakónaki önkéntes Tűzoltó Egyesület és Levente Egyesület karöltve február hó 26 án és közkívánatra folyó hó 11 én műkedvelő előadást tartott. Az előadás ugy anyagilag, mint erkölcsileg Jól sikerűit. Színre került Nyári Andor: .Levente" dmű hazafias népszínműve.. A szereplők mlndannyisn Jól megállták helyüket, mégis ki kell emelni ifj. Zoltán Boldizsárt, a hazájáért élő és haló Tamás földbirtokos, \'Tóka Bélát, a humort fakssztó kisbiró, Tóthpetl Bélát, s magyar zenéét! és táncéit kétségbeesett cigányprímás, Tóka Zsuzsikát a fiát, és Kovács Ilonkát s mátkáját féltő szerep:kben. A rendezés nüiéz munkáját Pungor Ernő kántor-tsnitő, tüzollófőpirancsnok, leventefőoktató végezte. Az előadás jövedelme 101 pengő volt.
— Stern József dlvatáruházába Kazinczy-utca megérkeztek a legújabb divatú scove.coal, kashs és burberry tsvaszl kabátok. Egy plis-sirozott és hímzett gyapjuazövetruha P 21 80.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható s. Park Szálloda kávéházában Vili., Baross-tér 10
1MB márctns 14
Raffal Ferenc „Kéményseprő"
vendéglöji bei szerdán este ponto san t/slO órától
BUS PALI
hirueves budapesti dgányprimás elsőrendű |A| válogatott leg-zenekarával 1"! jobb magyar nótát fog egyhuzamban eljátszani.
A n. é. kOzOnség szíves látogatásit kéri tisztelettel
mt Raffal Ferenc
(*) Ajándék a magyar nóta kedvelőinek. Dezső Oábornsk, az ismeri zeneszerzőnek a százsdlk nótája: .Minden pénzem dmulattam", amelynek versét Jászay Horváth Elemér irta. Ennek a jubiláfts nótának a kotláját Dezső Qábor ingyen és bérmentve megküldi snnak, skl ezt tőle levelezőlapon kéri (Budspesl, VIII, Ssigony-u. 16/B. I. 18.) A szerző nagy érdeklődéssel várjs, hogy kit és hány embert érdekel s magyar nóta.
Újdonságok női fehérnemű -anyagokban: Linón nantuk, Tiga-sin, lenbatist és batlsisffon az összes divalszinekben Slnger J. és Társánál
— Szívszélhűdés okozta Berlák István halálát Mint tegnapi számunkban jdentettűk, Berlák István virághegyi gazdát a R\'cse—nagyfa-kosi utón hétfőn reggel halva találták meg fial Dr. Szabó Zsigmond és dr. Laubhalmer Alán szolgabíró kedden délután kiszálltak Récsére és megejtették a hullaszemlét. Eszerint a gszda halálát a legnagyobb valószínűség szerint szívszélhűdés okozla. * Arcán fedeztek fd ugyan karcolásokat, sérüléseket, azonban ezek valószínűleg attól származtak, hogy me-nésközben összeesett és igy ütötte meg magát. A butlssxemléról a Jelentést beterjesztdték a kir. ügyészségre, mely dönt a továbbiak tekiu (etében.
<- Schwarca Dezső harisnyái a legjobbak.
Zászlók
már 12 peit06 árban
teljesen készen, tokkal együtt
kaphatók RbÍSZ festőnél, Kazlnczy-utca 8
A nacykaaisaal. ■ateoroioglal meg-ftry.Iöjílwitásek i Kedden a Mmirsék-Mi Reggel 7 órakor +03,\' dálutin 2 órakor +72, este 9 (kakor +2-6.
PtlMiei: Egész nap tcljcssen borult-égboltozat.
Szitrdnf. Egész nap Délkeleti szél.
A M jteorológtal Intézel lelentt\'t rtnt csapadékhajlam mellett a lelhözct csökkenéte éa helyenként erőstbb éjjeli Ichlllés valószínű.
Kérjen képes katalóqust
az UJ F O R D-K O CSIKRÓL1 .
3/elis és Pintér, Szo m hat hely. IZtuTnSXZ
Ne mulassza el megtekinteni min\'ater melnkben az uj F O lt D-kocsikat /
Képviselet |>Ü alkaíristra\'dát: Hava* Mlkló.t. Hayyhaaiamu.
L&ft roéfdus U.
fcALAl KÖZLÖNY
Lelőttek a csendőrök egy börtönből szabadult, vasból megszökött garázda legényt
Veszprém, március 13. (Éjszakai rádtójelentés) Tóth Béla mezőkovácsi legény egyik tárait fagy arculütötte, bogy annak balsieme kifolyt. A garázda legényt a csendőrök előállították, de megszökött a községházáról. Hossias bs]sza után ismét sikerült elfogni és ekkor megvasalták. Így is megszOkőtt. Egy csendőr, miután többszöri felszólítására sem állott meg, utána lőtt. Ugy eltalálta Tóthot, hogy az orvosok lemondtak éleiéről. A rablltus legény egyik rokonát leütötte és börtönbüntetéséből most szabadult.
- Miért nehéz a vételt elhatározni a motorkerékpár vevőnek. A motor-kerékpározni akarók aggálya a motorkerékpár Iráni leginkább a gummldeleklustól való félelem miatt van, melynek Javítása a legtöbb motorkerékpáron oly laskértelmet (i oly liossiu klót Igényel, ami sokaknak veul el a kedvét s motorkerékpározástól Hogy a legtObb külföldi motorkerékpárgyár nem törekszik megoldani a cserélhető kerekek problémáját, snnak magyarázata a kiváló kUlfOldl utakban van, ahol gumiul-defektus ciak sok ezer kilométer lefutása után gummikopái következtében és nem szOg. patkó vagy egyéb, ami oisiágulal-kon található tárgyaktól ssáimazlk. A világhírt! angol A. J. S. gyár, melynek gépel nálunk a statisztika szerint angol gépek közlll a legelterjedtebbek, nagy népszerűségüket a kiváló veisenyeredményeken ki-vBl annak kOsiOnhell, hogy tura- él ipoit-gépeln a cserélhető kerekek problémáját már régen megoldotta. A cserélhető kerekek előnyét csak azok tudják Igazán árlékelnl, sklk már néhány ezer kilométert lefutottak motorkerékpárral magyar országutakon Ezen nsgy előny az oldalkocils motorkerékpároknál még fokozottabban érvényesül, mert sz A J. S motorkerékpárok oldalkocsiján már sa erre elkészített helyen egy tartalék-kerék ugyanugy vele vihető és felszerelhető, mint az autóknál, melynek segltsé-gáyel bármely defektust kapott kerék, ugy az első, mint a hátsó, valsmlnt oldalkocsi kereke ezen tartalék kerékkel pár másodperc alatt pótolható, miután az A J. S. kerekek 3 csavar segítségével egymás kO-zött pár pillanat alatt kicserélhetők, Igy vezetőjüknek nagyon nagy kényelmet biztosítanak, miután nem kell az országul porában gummljavitásokkal foglalkoznia.
»
Szerdán 5, 7 és 9 órakor Q»ak •gy napi
Osak felnőtteknek 1
Don Inán három éjszakája
Biró Lajos scenáriuma 8 felv-ban.
Főszereplő: Lewls Stone. #
Inmmia kerestetik
Burleszk 2 felv.
Repflló részvények
Burleszk 2 felv.
Gaumont Hiradó
SPORTELET
Holnap délután a Kanizsa FC bajnoki mérkőzést játszik a II, ker. FC-vel
Téves hírek a meoos elmaradásáról
Nagykanizsa, március 13 Egyik fővárosi sportlap mai számiban egy téves hlr látott napvilágot, mely szerint a II. keiOletl FC a holnsp lejátszandó Ksnizsa mérkőzés ellen a PLSz nél panasszal élt. Uiána járva a hirnek, mtgálls-pitoltuk, hogy ez félreértésen alapult, mert a II. keiütell nem fordult pz-nasszal a Szövetséghez, igy a mérkőzés lejálszáara keiUl. A II. ker. FC csapata holnap érkezik Kanizsára.
Tavaly a Kanizsa FC csak etős küzdelem után ludla 2:0 arányban legyőzni holnapi ellenfelét, mely azonban az ősz óta erősen feljavult éa a
tavaszi mérkőzésein már sokkal |obb formát áit»\'< el. U o!só ba|noki mérkőzése & Fivirosl T. Körrel volt, mely ellen 6:2 arányban győzött. Kanizsának teljes tudását kell kifejteni, ha méltó eredményt akar elérni.
Mint az előjelek mutatják, holnap délután nagy közönség fogja a bajnoki mccciet végig drukkolni. A meccs kezdete Vi4 órakor.
= óriás
marlnált kelettengarl csemege hering, valódi liptói turó és az összes sajtkülöniegességek állandóan nagy választékban kaphatók Muszel és Frledenthal csemegeüzletében.
Saxlehner Andris
Hunyadi János
természetes keserüvíze
már kis mennyiségben biztosan hat, az adagot nem kell lokoznl. Utánszoru-lás nem áll ke. Tartós fogyasztás mellett sincs kellemetlen mellékhatása.
KÖZGAZDASÁG
r ■
A budapesti tenyészállatvásárral kapcsolatos egyébb kiállítások
Hirt adtunk már arról, hogy az idei tenyészallatkiállilást és vásárt ujonnsn létesített hatalmas csarnokokban rendezett különleges kiállítások fogjak kiegészíteni és a kiállítás megtekintése utján szerezheő Lasinos tanulságokat nlvelnl.
A velőmag- és lerménykldllltds igen gazd ignak és tsnulságosnak Ígérkezik, részt vesz abban a legtöbb növénynemesiiő-lelep (igy Balatonszemes is), sok Jeles gazdaság, töboek közt a rnezőh--gyesi ménes-birtok, a táp.ósielei tsngazdaság stb., valsmlnt a nagyobb magkereskedelmi vállalatok. Külön pavillonban fog kiállítani a Síuperfoszfátteijesziö R, T., amely a mürágyázást nép szerüsitö filmjeit vetíteni fog|a. A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete külön illand J kiállítási épületet létesített.
A tejgazdasági kiállítás bason\'ó-képen ü«j;y és tai.ulságoi anyagot feg fihltitii. A gazdistgok éá vállalatok anyagát tanulságosan fogják kiegészíti ni a .magyaróvarl m. kir. tejtisérleti állomás által kiállítandó gyüjlemtnyek és táblázatok, valamint az Országos Tejpropaganda Bizottság kiállítása.
Egy harmadik cs.rnokban az állit-orvosi főiskola több intézete, valamint a közgazdasági egyelem Állattenyésztési tanszéke és a Mezőgazdasági Muzeum fog klállilaol. Ezenkívül azonban az egész csaruokot az állami kísérleti Intézetek értékes gyűjteményei fogják elfoglalni. Az
orsiágos gyap|umlnősltö, állatélettani és takarm-nyozá«l, erjedéslanl, nö-vénykórianl, velőmagvizsgáló, rovartani, növénytermelési, növínyneme-sitéai és paprikaklsérleií álhmások mind részt fognak venni.
A negyedik pivillonban a föld-mlvelésügyi minisztérium fenbatóságs alatt álló gazdasági szakoktatási Intézetek (gazdasági skadémiák. föld-mi vesiskolák stb ) anyaga és gyűjteményei fogntk bemutatásra kerülni csoportos kiállítás keretében.
Végül egv külön kiállítási csarnokban a háziipar, a méhészet, a finom henleslpar, a gyüfnölcslermelés stb. foguak bemutatást nyerni. Ez az úttörő vállalkozás és u| kiállítási csoport sok érdekei néznivalói és hasznos tanulságokat fog nyuj\'aní.
Természetesen ez évben Is méltóan fog szerepelni a már megszokott mezőgazdasági gép- és eszközklálll tás, amely h be| lín\'ésík szerint mirden eddigi keretet m g fog ha ladnl. E< évben kdön attrakció lesz az autókiállltás, amelynek külötr jelentőséget td az a körülmény, hogy az idén egyéb alkalommal nem leiz autókiállltás.
A földmiveléaügyi minisztérium egy mlntatrágyatelep lélesllésével log a lenyészállatklállllást látogató kisgazdaközön lég számára még további hasznos tanulságokat nyuj inl Ezcnkivül több falsko\'a facsemetéket fog kiállitásszerüen bemutatni.
A kiállításnak legfibb vonzóereje természetesen azért a tenyészállatok
csoportja marad, amelynek ez évben bjJ^lcuteti változatos és gazdag anyaga (800 drb. szarvasmarha, 1500 drb. sertés, 700 dtb. Juh, 800 drb. baromli) minden eözö tenyésrál\'at-vásár keretét felülmúlja és nyilván állattenyésztésünk minőségi fejlődése terén is síép eredményekről fog beszámolni.
Ennek megfelelően sz érdeklődés ls meghalad minden előző mértéket, aminek a kedvezményes utazásra Jogosító Igazolványok Igénybevételének széles kerete a legbiztosabb fokmérője. Az igazolványokat minden gazdasigi egyesületnél és mezőgazdasági kamaránál meg lehet szerezni. Szívesen küld utazási Igazolványt körvetlenül a rendezőség (Budapest, IX., Kőztelek-utca 8)
Három vaggon halat fogtak az első tavaszi halászatkor
Balatonktlltl, március IS
Több hónapi szünetelés után az enyhe Idő beálltával a balatoni halászat lassanként isméi megindult. A mult napokban lartotlák meg as első lavaszl halászatot, amikor is a Balatoni Halászstl R T. két gőzöse a .Zala\' és a .Veszprém" kifutottak a killti-vllmalelepi kiköiöböl — Al-m\'.di felé.
A „Z-tla" és .Veszptém" a hatalmas halót magukkal huiva oly óriási zsákmányt ejtetettek ezen első tavaszi hilásiutjuk alkalmával amilyenre egyhamar nem ls volt példa.
300 mázsánál több nemes bal és keszeg került a hálókbs, ugy hogy minden lujó megtelt bőségesen balatoni hallal, sőt sokat vitsza Is eresztetek a vizbe a halászok, mert a hajók már képtelenek voltak befogadni. Az eíiö napon tebát 3 vaggon-a való hal volt a halászat eredménye. Most pedig nspok óla vaggonszámra szállítjuk a sok halat az ország különböző részeibe, sőt Nagykanizsán kérésziül a külföldre. Mert kereteit cikk a balatoni nemes hal a külföldön is.
A jelentések szerint > Balatonban oly nagyszámban vann tk a halak — amilyenre mir évek óta példi nem voli.
A. J. S. angol ,ÍM
Harley-Davidaon aaerikil

ét oldalkocsik dunántúli klzálólagos képviselete
SAROLEA
MOTORKERÉKPÁROK
ÜJ ÁRAI 350 cm. P 1396 -
VtiérkipvUcicI gyári ■Ikatráii nklár
SOTZLJÓZSEF
Szombathely
Helyt WpvIuM
HAVAS MIKLÓS
Nagykanizsa
500 cm.
1700-
27X* ballongumival Terry nyereggel
Kisebb Clzemi költstgelci TBK»
Nagyobb haszon I ha
fom$on T&MTORRAI
Melis és Pintér, Szombathely, mhhw* sziimihijii.
1 20 -24 lóerős
Szerelőtelep, alkatrészraktár.
Ford Motor Company nuUrlsftlt kípvlsalala.
Képviselet és alkatrészraktár: Havas Miklós, Nagykanizsa.
Traktoros cs*plökészl«t«k\'
ZALA! KÖZLÖNY
1MB Bárdos 14
(—) A Oeorgtkon legu|«bb Mimi, mezőgazdáink és ax agrárpiac bármely részén érdekelt üzletembereinknek ez az cawe nagyobb elter-I ed légnek Örvendő l»n|». »ez ér cikkében .Vissza a földhözI" elmen foglalkozik Bethlen Niván mlnls»tff. elnök debreceni besiédével. Paupera Ferenc: „Msgvsrorszig legyn EurA-pa csemegés-kertle", — Konkoly-Thege Qvula: .Mennyi bura é« ror* kerül kereakedelml forgalomba ?" slb. cikkeken kívül a most leza|lolt kongresszusról, .a magyar falvak orszdggytllisi\'- ről hoz kimerítő lu-dó«llíai. A kladrthlva\'al (Bud«p*st, VIII, Srentklrályl ulca 35.) szívesen küld mui«lvánv«»ámo».
(-) Kertészek figyelmébe. Megjelent Költ Kertészeti Közlönyének márciusi száma, amely a gyümölcsösben, a virág és dlsmövény-ker-tészetben, a konyhikertészettwn,állattenyésztésben ad nélkülözhetetlen utbaigailtásoksl a tavaszi munka megindulta elöH a kertészkedés minden kedvelőjének. Előfizetés félévre 3 pengő. _
TŐZSDE
A msi értéktőzsdén az irányzat elgyengült. A forgalom vontatottan éi valamivel alacsonvahb árfo!y»mokkal Indult és a tőzsdeidő későbbi folyamán nyereségblziositó és koniremln eladások következtében az árfolyamok tovább morzsolódtok. A külföldi tőzsdék kedvetlen jelentései is nyomasztóan halottak. Zárlatig átlag 1—2, kivételesen 3% árveszteség állolt elö. Különösen Villamos volt lanyha. A forgalom a tegnapi élénkebb üzlet után ma elcsendesedett. A f xkama-tozásu papírok piacán üzleltelenség uralkodott. A valuta és deviza piac Inkább szilárd volt. Newyork, Madrid emelkedet\', ezzel szemben csak Konstantinápoly volt lanyha.
Zürichi zárlat Párti I0-43I/S, Lnodon W-34I/S N«v<wk 319-43. RrSaaat 72 42, Mllsoo ÍT"43V1, Madrid 28-45, Amatartea 109 fO Bartln 1Í4 I7VS, Wtan 7J-1S, Soüá J-T5\'/i Prá«« l»36, Vané M-20. Badapa* BO\'•«>/«, Balpád 9-iavs, Batauaat 321.
i kadapeitl Tízide deviza-Jegyzése
VALUTÁK AagolL I7&.VM-00
B*%a k. 79-55-79-83 Ca*k. 19-89-1697 Ma k. 162 90-IS3 50 D lilái — —
Dollii 569 40-671 40 Praocü b 2755-22 75 MoU. 129 95-230 65 Laagjral 64 00-64 30 Lat 851-356
Lara _ _
Un 30 35-30 55 Márka 136 54-137 08 SdkUL 80-40-80 75 Nosrég 162 05-152 65 •vájcTMCO 84-11025 S»M k. 163 15-463\'75 Peseta 9620-96 80
UWV1ZAK
229 80-23050 Belgrád 10-04-10 07 Sarila 136 37-136 97 Bakarest 3-52-356 Brtassal 79 61-7986 Kopanb.lf 3 00-133 40 Oaalo 152 17-152 57 London 2787-27-Í5 Milano 30 17-30 27 Nawywk 671 20-2 80 Pária 22 45-22-55 Prága 16 92-16-97 Baona 412-415 Stockfa. 153 27-153 67 Va/aó 64-07-6427 Wlan 80-42 -80\'67 ZOridb 1K) 00-1 30 Madrid B6-25-S675
HOZGÓSZMÁZAK
Városi Színház Mozgója. Ma
szerdán 5, 7 és 9 órakor csak egy nap és csak felnőt\'rknek I „Djn jüan három éjszakáj.", Biró La|os scenaiiuma 8 felvonásban. Főszereplő Liwi« S\'one. „MumtTla kerestetik* és „R<-pUŐ részvények", burleszk 2-2 felvonásban. Qsumont Híradó.
RÁDIÓ IÜS0B
(Kövldilések) H — nirek. kOrgazda-sát .ungv — hangverseny K — eló-vlis Qy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. mezőgazdáig. Ml. - ifjúsági előadát. F — felolvasás. G — gramolonzene. tb — jaziband. , K — kabaré. nZ. — nepszerU zene.
Március 14 (szerda) Budapest 9 30 é> 12 11. 1 Időjárás. 3 H.
4 Meseóra. 4.45 Időjelzés. 5 A m. klr. I. honvéd gy. ezred zenekarinak hsngv. 6.1 i Rádióamatőr-posta. 7 15 Szántó Tivadar zongoramű ész hangv. 8 30 Az Otthon kör mircius 15-Ui emlékünnepélye. Az tlnnepl beszédet Kiköti Jenő mondja 10 30 H. Utána Kamara Z.
Telelőn Hírmondó. A mtlsor 930 lói végig azonosa rádióval. Azonkívül 9, 10 30. II, II 30, I 30, 2 ói 2 30 órakor II.
Bács, Orác II és 4.15 llangv. 5 Qy. 8.30 Ali Wien est
Berlin, Stettln II 0 3.30 A. 4 Schiller szomorujáléka. 7 45 Kaun dalmüve. 10.30 Tánc Z. Basel, Bern 1 O. 4 Hangv. 4.30 Qy.
5 Hangv 8 Orgona hangv. 8 30 Hangv. 9 Bécsi dalok 9 20 és 10 05 Hangv.
Frankfurt, Cassel 12 30 Hangv. 3 30 Oy. 4 30 Tánc Z. 8.15 Stuttgarti mUsor, utina ü.
Hamburg, Bréma, Hannovar, Kivi
8 A. II O. 2.05 nZ. 4 15 Klopslock emlékünnepély 4 15 (Hannover) nZ. 5 Wagner hanav. 6 Szórakoztató Z. 7.25 Bizet: Carmen C. 4 felv. operija. II 30 K.
Milánó 12 30 Rádlókvartett hangv. 5.05 TincZ. 5.50 Oy dalok, 9 Operell E
Rádló-Párlza 11.30 Tl/perces Z. 1.30 Hsngv. 4 45 Tinc Z. 9 30 Hangv.
Prága II O. 1215 nZ. 1.05 Kísérleti leadia. 4 18 Gy. 4.30 Tánc Z. 7 Opera E.
Róma TJO Trió, hangv. 5.30 nZ. 9 Szinliizi E. kOzvelllése. wwwwwwwv^www^w
SZEEKESZTÓIÜZEMKTO
K. A. Családi perpatvarkodisokal, még ha azok látható nyomokat ls hagytak az ön vagy birki arcán, a beküldő teielőssé-gével lem közlünk. Vannak ugyan lapok, melyek előszeretettel teregetik nyilvánosság elé s csalidl háborúságok, vilóperek, hálószobatitkok dzsungeléit, de ml annál szentebbnek tart|uk a családot, semhogy — akir bűneivel Is, szensádóéhes emberek mohóságát elégítsük ki.
Sz. B. (Sarui) .1 irtásnak vera, versnek stílusgyakorlat, ililu&gyakorlatnak pedig már helyesírási hibái miatt sem ló.
N. L. Az Eldorádo kevésbbé sikerült Az elsó kitünó Irás után erőltetett. Nem közöljük Vár|uk a sikerültebb termést.
H. L. A cikk kidolgozása nem üli meg mértékünket Különben Is tulságoian szakszerű ahhoz, hogy közérdeklődésre tarthatna számot. Ujat pedig nem mond az ügyre vonatkozólag.
Terménytőzsde
A buza ára 10 fillérrel emelkedett, a rozs ára 5 fillérrel eseti. — Az Irányzat barátságos.
Baaa ttaaav. 76 kg-os 32"90-33 l0, 77 kg-oa 33 25-33 45, IH k»-oa 33 55 -
33-75 , 79 kg-oa 33 90- 34 10 80 kg-os
34-05-34 20, dunántull 76 3275-3ÍV), 77 ke-o. 33 05 - 33 23, 78 kg-os 33 35 33-55, 79 kg-o« 33-70-33 90 80 kg-os 33 85 - 33 95, roas 31-15-3125, Ukarm. árpa 39 00—<8 50, aörárpa 32 00—34-03, »ab 59 25 - 29 30 tengeri 2575-\'.600 Buukorpa 22 25-22 80. repce 52 00—54-00.
Sertésvásár
Falhattál 798. melyből aladattanal visszamaradt 160 darab fcltó(tnd« I 04—1 66. aaedatt 1 62-1 64, szedett köaép 1 Si-\'.a^i MnyV\'2!rM4\' eUörendU öreg
JuZ\\ W Irí,K0d,tn,dtt l 40-> •"KOI
aSIdő 1 52-168 nalonna nagyban 1-3-1-72. aaü 1-90- 192, lehuzotfhua 2 00-
uS*JTÍ££ 102 2 02 ^
Kiadja: Ueizalal Nyomda is Lapkiadó Villalat Részvénytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
üsterurbau telefon: Nagykanizaa 78. u.
Kézimunkák! Anyagok! Kellékek! Fonalak!
legnagyobb választékban és legolcsóbb árakon.
Előnyomtatások
állandóan uj és modern mintákkal szakszerűen és olcsón készülnek
REINITZ BÉLÁNÉ
mjo kézimunkaüzlelében
Oeák-tér I. • Tataion 3S2.
APRÓHIRDETÉSEK
Aa apróhirdetések dija 10 s«ólg B0 fillér, minden további szó dija B Ilii. Vasár- éa ünnepnap 10 szóig 60 lllUr, minden további szó dija » Ilit. Sierdin és pénteken 10 saólg BO fillér, minden lovibbl szó dija B flll. Clmsaó a minden vasta-
eabb betüból álló sió kél aiónak azimll itlk. Állást keresőknek 50<Vu engedmér" A hlrtfatáal dlj alflrc Ciaala^
Elsórangugyárlmányu aaladgAar loko-mobllok és oaépIBaaakrényak el-
• \' 464
adók, Wataar gépgyár.
Karilmag és mlridenléle gazdasági magfélék leglobb minőségben flirscb és Szegő cégnél. IC05
PénarhBIoaBaS bekebeleiéara mludan Pssxegben a legelónjöaebben- éa leggror-labban lolyóalttat Aoaél Igisáo pena-
kötcaönkOiveUtő Irodája Nagykanlnán, Pő •t 3 u. atalt 6A)
Eladó egy kis Underwood alig használt írógép. Clm a kiadóban. 1159
Ford és Fordaoss alkatrészek, aulA felszerelési cikkek, PneumaUk — Szántó Vilmos éa Társa cégnél, Deák-tér 2. 144
■ lauhorn-féla alBityomda áthelyezve Kárpáli Bözslhez, Kölcsey u. 15. 16
Egy külonbejáratu butoroaott szoba kiadó Klslaludy-ulca 33. 1158
Járás székhelyén nagylorgalmu baaxAllé vandéglB azonnal bérbeadó. Többet a a kladóhan. 1230
Kétszobás ulcal lakás április elsejére kiadd. Vörösmarthy-u. 46. 1217
EbédlSasatail alldeu sch különös maiszlv tölgyfa, négy Hókkal klhuihaló 14—16 izemelyre is alkalmas. Igen olcsón elsdó Kinlisi-u. Z\'c. (Oldszlnt, Pranger. 1202
Oyarmakaporthooal, keveset hasz-náll eladó Sugár-ul 43., emelet. 1269
Oyakorlotl káimunkást és komoly tanulókat felvesz előnyös megegyezési fellélelek mellell Pollik iilvánné ntlizabó,
Hunyadi-utca 2.
-1270
Szentterézke
Imarózsák
cimü legújabb kiadisu imakönyv ksphuók
Schless Testvérek
psplrkereskedéseiben
Németországi f&zelék és virág magvak
hollaadial Begónla és Tubarózsa gumók GazdaaAgi vetőmagvak ■
lóhere-, lucerna-, nyulszapuka-, baltacím-, tümagvak, németországi takarmányrépa-mag, bükköny, mohar, stb.
műtrágyák i
ásványi szuperfoszfát, kálisó, (±ilelsalét-rom, mésznllrogén, kénsavas arSTnonlák, Slríus növénytápsó, stb. OyOmölcata permetező szerek. „Futor" szénsavas Ukarmánymész Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0R8ZÁB JÓZSEF magktrtsktdisáku
Nagykanizsa, Erzaébet-tár 10.
A bíróság mellett, síi Teleion: 130
Tavaszi és nyári
összes
DIVATLAPOK
nagy választékban kaphatók:
Fischel Fülöp Fial
SI9 könyvkereskedésében
Hagykanizaán, Fö-ut.
í-s női kalap
. ujdi nságaink megérkeztek, amelyeket olcsó árban hozunk forgi lomba.
Alakításokat divatos formákra legszebben készítjük.
Nagy választék nyúlszőr és gyapjú fitfi divatkalapokhup.
Totola ém Paoairazky
kalaposmesterek Nagykaaissa, Eötvöi-tár 25. kíb.
IQSj
A gytollat, állati böröket,
vörös- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és rongyot a legmagasabb árban vásárol
STRÉI B. FIAI HA0TKAlTlZ8á,
Erzsébet királyné-tér 15. sz. alatt. _iisj
RMr vmtali mlalbi éj MM felepe Kapóit
VagrtlaatHAara éa feeMere • llogad férfi éa ■«! ruhákat
bármilyen minőségű kelméből.
Ujraátfestésre bőrbutorokit, bőrkabátokai és végirut.
AgytoDUsitltás huzattal együtt és cnélkol.
Függönyök, kézlmunkik, szőnyegek, bulorkelmék, mindenféle paplanok és szőrmék tisztítása, fertőtlenltéae és leilése
Gallér áa kázalft moaáa. Pllaaéeroxéa éa goiavréaroxéa
a legelőnyösebb árban éa legszebb kivitelben.
Bővebb (clvlligosllist nyujl Nagykanizsa részére a gyBjtőtelep vezetője:
Kocill JózsefBé Nagykanizsa,
Állami adóhivatal. Régi postaépület.
A „Tribon" ruházati r.-t.
Uiittll ««6lMk ulvw luöon.i«ii« .botom, hosr lakásomat KlatoaT-atca Ik. stáa aU hcljreztam át, ilwl u otnl <0<U(
klittatrétlitMÉ h UnkáuntttkiÉ
káuUgnl állok r«ad<lktiM<i - Tavaul fc nvárt uldouánlm térft ta nSt M»«tekb»n, •ümí, MklHoaok .tb .louuMautt mla
Iáim .Iipllo tnlr m.,r«n<ltlh(l6k klvéhlwn S hónapi ráaxlttftistá* xllatt, tm«)y utk ral|ui hó i-41 ktidíik.
t«i)n tuittuttd Pranger Józaet
« .Tribon* rahiuU r^L bitytxll 1171 mtgbUoUla.
varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
Ke elvető füe/ést fe//e/e/ei
SINGER VARRÓGÉP
« ÍS ZVéNVTÁRSAiAO
FIÖK0ZLETE: NAGYKANIZSA, FÖ-UT I.
Nyomatott a Dálz&l&l Nyomda és lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
Nagykanizsa, 1928. március 15, csütörtök
Ara 16 fflUr
POLITIKAI NAPILAP
Sicrkearfóaág fe kiadóhivatal: Pö-ut 5. aiim. KaaaUi4yi lAkladóhivatal Kossuth Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Etöllzeléal ára: egy hóra 1 pengó 40 HtUr
(bl) Nyolcvan esztendővel ezelőtt évszázadok szenvedéseinek bekatom-báját gyújtotta fel ezen a napon a zsilipjeit szakított nemzeti érzés ezernyi lángnyelve.
A kálvárlás magyar história pünkösdi ünnepe voll ez a nap.
Apostolokat avatott, vértanuk százait (egyezte el, a magyar szabadság bitvallóinak százezreit jelölte meg axent stigmájával. A fellobbantott máglyán pedig, melyen egy nemzet szorongott az aranyat izzító tűzben, emlékezés pernyéjévé, feledés hamujává égett évszázadok sok keserves gyötörtetése.
A magyar szabadság kért eget magának az első március idusán. Egy rab nép láncon sanysrgstott vágyódása dobbantott nagy-merészet tömlöctsrtói elé. Fergeteges indulat söpörte egyetlen héroszi gomalyba á magyar rabság minden felgyülemlett bilincstépö erölt, bogy ebből a vészterhes gomolvból — mint a teremtés khaoszából — uj világ szülessék, uj ételre önmaga fordítson uj lapot a nemzet, amely addig mos-tobaságra káthozva csak öklét szorongatta, csak fogát csikoritotta börtöne ablakán kerestiai.
Azóta elhozta minden tavasz ezt az tlnnepet. Minden március 15 én emlékeztünk, lelkesedlünk éseaküd-tflk sok hangos esküvéssel: .Rabok tovább Mm leszünk I"
Mégis még cssk ma teljesedett be ez az ünnep. Ma magasztosodott egy nemzet törvénnyel Is megszentelt ünnepévé. Ma, amikor 1848 rabságára nyolc évtized elcsitult kuruc-kodásával gondol már csak a késel emberöltő. Mi, amikor százszorts keserűbb rabság öldöklő bilincsel béklyózzák ajkunkra a régi esküvést, amit elmondunk újra százszor, de amit az idő Ítélete a 48 as március harsogó szavából ma már esdeklő Imádsággá, fel felbuzgó vágy kiáltásává csendesített.
Akkor szabad akart lent}] a magyar. Ma lenni akar.
Akkor kardjára űtölt és netováb bat kiáltott ellenei szemébe. Ma a régi kard helyén görcsös ökölbe szorul a keze és a puszla Igazság sárkányölö fegyverével áll - nem lovagi tornán Immár, hanem a bá
borús koncon hizott népek vásári tülekedésében, ahol a gáncson esett ország darabjait dobták a laci-kony-bára, hitvány átulás garasául.
Akkor, s nagy magyar hazában, a nemzet követelte a mrga létét és jogát Ma oda a föld is; a nagy magyar hazából szűk börtön maradt csak, annyira elég, hogy porkolábjaink egymáaba ne harapjanak.
Csoda e, bogy sokazor keserű iróniával csendül felénk 48 ss eskű-vésünk?
De smlnl egyre terebélyesedve hömpölyög át as országon az eskü dübörgő szava, amint a zsendülő tavasz megkavarta a levegőt, falrázogatja a Telkünkre szitált ernyedés), amint az első nappil kinyiinak az élet duzzadó energiái, — ugy pat-togzik uj rügyekbe a letarolt magyar tölgyes minden szál vesszeje, ugy növeszti vslamennytt egy szebben következő magyar élet mennyezettartó gerendáivá az első március fogadalma.
A történelem deresén, hol bűahö-désnek, bol igaztalanul, — de mindig becsülettel levezekeltük a ránk rótt Ítéletet. Ami a miénk volt, ahhoz a magunk vére tapadt. Mégis Prokrus-tes ágya lett a sorsunk és a legkeményebb rabság: a szabadságharcát ünnepként emlékező nép ssját meg tépett, elbltangolt porlájtnak szűk börtönl alán döngeti a régi eskü márványnál örökebb Igéit.
Negyvennyolc vihara szomorú okaival és következményeivel együtt a történelemé. Csak ünnepe már a máé. De ez az ünnep ma jobban kell, mint akármikor. Mert ez ma az emlékezés, példa-látás napja, amely a tavasz kiserkenő melegét önti rajtunk végig. Ilyenkor megfeszülnek sors-verte, zsibbadt tagjaink. Ilyenkor felbuzog bennünk az erö, a fajtánk ereje, a negyvennyolcas őseink világgyürö akarata. Ilyenkor megcsikordul az igazságon horgonyzó hitünk és nyolcvan esztendő mullán is, az első március vihart-vetö fanatizmusával röpítjük fel az égig és szerte a földön esküvésűnk szavát:
.Rabok soká nem leszünk I"
A magyar esküvés sohasem maradt még levegőbe klállott puszta azó...
Klebelsberg: á régi numerus clausus törvény nem volna javára a nemzetnek
ElAbbra kall vinni a namzetat a konazolldáoló utján — A felaöház elfogadta a numerus olauaua mAdositását
Budapest, március 14
A felsőház mai ülésén a numetus clausus módosításáról szóló |avaalal tárgyalásánál Slmoncslcs Elemér kéri a minisztert, kötelezze az ifjúságot az előadások rendes látogatására. Popp József szerint niocs szűkség faji harcra. Gltlcksthal Samu tiltakozik az ellen, hogy külföldi nyomásra változtassák meg a törvényt. Löw Immánuel ugy láija, hogy az u| javaslatban újra feléled a faji kérdéa — Palóczl-Horváth István szerint nem lehet ugy értelmezni a tanszabadságot, hogy egy kis fa) minden vonalon el tud|a< helyezni fialt, de az ország 95°/» nyi többségének ne jusson elhelyezés. Wolkenberg Alajos statlsztiksi adatokkal ismerteti az egyetemi hallgatók tanulmányi eredményét, mely szerint az érettségit tett hallgatók 53<>/o a leszi le eredménnyel a vizsgáit. A magyar ifjúság is ellene vsn a numerus clsusus módosításának. Al ól tsrt, hogy a törvényjavaslat kikezdése a keresztény politikának, ami u\'.án nem lesz már megállás.
Qról Eszlerházy Pál rövid beszédében a javaslatot jogi szempontból birál|i. Kijelenti, hogy
kényszertörvénynek tartja és azt elfogadja.
Oróf Szécsényl Aladár nem helyeali a numerus clauius módosítását. Nem éitl, miért volt szükség az uj módosításra. A javaslatol nem fogadja el.
Több szónok nem lévén, elnök bezárja a vitát, majd Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter válaszolt a felszólalásokra :
— A vitában erős Jobboldali éa baloldali álláspontok kerültek egymással szemben. Az ifjúsággal szemben tanúsított álláspontját Igazolva látja. Az Ifjúság többlégét nagy szenvedélyek fűtötték és hí ezekkel szemben kezdetben a megtorlást alkalmazta volna, akkor az Ifjúság egységes blokkba állott volna ezzel szemben és mártírokat látott volna. Minthogy azonban nem élt a megtorlással, elérte azl, hogy
az Ifjúság lecsillapodott, azonban
nem hajlandó arra, hogy Irányadó szót engedjenek az ifjúságnak.
A politikai célszerűség eszméjére hallgatva, előbbre kell vinni a nemzetet a konszolidáció utján. Hang-(ulyozza, bogy
a régi törvény fenntartása nem volna Javára a nemzetnek, ezért nemcsak a kormánynak, hanem a felsőháznak Is kötelessége, hogy ne ragaszkodjék a régi törvényhez.
A felsőház a Javaslatot általánosságban elfogadta.
A részletes tárgyalás során Teleky Pál gróf szólslt fel, aki hangsúlyozta, bogy kötelességét teljesítette akkor, amikor felhívta a felsőház figyelmét arra, bogy hol van a kérdés lényege. A zsidóságot nem kívánja visszaszorítani, csupán arról van azó, hogy a keresztény társadalom arányszámának és súlyának megfelelően kér helyet.
A felsőház részleteiben ia elfogadta a törvényjavaslatot. Legközelebbi ülése |övö héten, kedden délelőtt 10 órakor lesz.
A Kossuth-zarándokok Newyorkba érkeztek Ntwyork, március 14. N.wyorkba megérkeztek a magyar Kossuth -zsrándokok, akiket as ottani hatóságok ünnepélyesen fogadtak. A fogadáson — valószínűleg kiszökött magyar kommunisták — zűrzavart keltettek, mire a rendőrség szétoszlat! a a tömeget.
Mexikóban kivégeztek két jezsuitát, mert istentiszteletet tartottak lj)ndon, máicius 14. M xikóban két Jezsuita papot kivégezlek azért, mert egy magánházban misét mondtak híveik részére. .
Gumibotos rendőrök Bécs utcáin
Bécs, március 14 Bécs város fon-tosabb ulkeresztezésein néhány nap óla egyelőre próbaképpen u] fegyverzettel ellátott rendőrtiszt viselők tartanak szolgálatot. Fegyverzetűk szuronyszerű oldalfegyverből, gumibotból és revolverből áll.
ZALAI KOZLONT
1MB márdui is
Az ellenzék kivonult a Ház ülésterméből
Raeaayák nem HUMk ráait a köH.ég.etéa vitájában Apponyi Albert gráf genfi makSdéaének eliemeréae Kray látván báró váláaról ezóló tSrvány megváltoz-tatáeát kftveteli
Nagykaatasa, márciut M A képviselőház mai f lésén harmadszori olvasásban eilogadlák ax ipari xák»*velekiöl azóló törvény-javaalaioL
A költségvetés és a beruházásról axóló appropiádós lónrényjavaalat tárgyalására a bizottság olyan uta-kapott, hogy együttesen tárás ennek megfelelően együttes ielenlést terjesszen elö.
Zsltvay elnök javasolja a hátora javallat együttes tárgyalását.
Rassay Károly tiltakozik ex ellen, mert ebben alkotmány jogi sérelmet lát Futta István csatlakoaik Rassay felfogásához, mig ÖMr József és Viry Albert ellenkező véleményen vinoak.
Zsttvay Tibor kijelentette, hogy
igy Bércig stm maradna elnöki stékíben, ha csak egy kis látszatát kelti annak, hogy megsérti az alkotmányjogot.
Tdjea nyugalommal áll a magyar közvélemény és jogászvilág elé.
A javaslatot s HIz többsége elfogadja, amit nyolcórás üléseken tárgyalnak.
Temesváry Imre előadd belekezdett a költségvetés ismertetésébe, mire az ellenzék kivonult a terembői.
Temesváry Imre kű önösen rámutatott a beruházások terén mutal-koxó emelkedésre és részletes tárgyalás alapjtul e fogadásra ajánlotta • költségvetés\'.
Besxéde közben Propper Sándor megjelent ax ajtóban és bekiáltott: .öten hallgatják a költségvetési I" Előadó axxal válasioll, hogy: Jöjjön be az ellenzék, majd többen lesznek t" <
A köliségve\'ési vita első szónoka Ernszt Str.dor, aki az appropriáció tárgyalásának agyét helyesebbnek tartotta volna hizsiabály-módotilás-sal elérni. A valorizációról szólva kijelenti, hogy
az államnak kötelessége azt végrehajtani elsősorban azokkal szemben, akik vérüket adták a hazáért, másodszor, akik ttthon dolgoztak és csak harmadszor azok, akik pénzzel segítették az országot.
A hitei-kérdés megoldására a kormány nagy energiával tOiekszlk. A földbirtok eladósodását nagy bajnak tartja. A kereskedelmi helyzetet a vámtarifa súlyossá tesxl. Megemlékezik a genfi eseményekről, ahol
a siker nagy részét Apponyinak köszönhetjük.
(Éljenzés és taps.) Kéri az Isteni, bogy Magyarországnak ezután is adjon Ilyen hatalmas szószólót.
A magyar kérdés európai kérdéssé lett
— mondja. A földreform pénzügyi megoldását sürgeti.
Kray István báró rámutat a konszolidáció terén elért eredményekre és megállapítja, hogy az ország helyzete még ma Is sivár képet mutat.
A gazdatársadalom eladóso dása, az Ipar és kereskedelem pangása, a munkanélküliség emelkedése, a középosztály nyomora aggodalmat kelt.
Minden nyomorúságunknak Trianon az oka.
Amíg az Igazságtalanságokat jóvá nem teszik, KOzépeuró-pa békéjét nem biztosíthatják.
A válásról szóló törvény megváltoz-
tatását, az agglegények és gyermektelen házasok megadóztatását, a családi pótlék kibővítését kívánja.
Égy órás szünet ulán Kray István báró folytatja b: szádét és hangsúlyozza, bogy a többtermelés érdekében minden léren mindent el kell kövelni. Aggodalommal látja az állatállomány csökkenését. Tejszövelke-zeíek felállítását kérte, msfd
a kézműiparos karhara felállítását sürgette.
A munkásotthonok építésének problémájával foglalkozott, majd a tisztviselő kérdéssel kapcsolatban a vl déki lakáspénzek emelését sürgette.
Külpolitikai szempontból nagy javulást lát.
Olaszország után második
barátunk lord Rothermere,
aki mellénk állította az angol közvéleményt.
Ennek hatása már most is mutatkozott a genfi tárgyalások során.
Szepessy Oéza a nemzeti hadsereggel foglalkozott és nagy elismeréssel szólt
honvédségünk hazafias szelleméről.
Usetty Béla felszólalásában hangoztatta, bogy a takarékosság első feliétele, hogy csökkenteni kell a közterheket. Helyesli, hogy népmü-velésl célokra nagy összegeket fordít a kormány. A kultusztárca után a népjóléti tárca kapta a legnagyobb összeget. A hadirokkantak, hadiárvák és hadiözvegyek segélyének felemelését kérte.
A kisiparosok megsegítését kérte.
Miután elfogadták az elnök napirendi Indítványát, mely azerlnt a Ház legközelebbi üléséi hétfőn délelőtt 10 órakor tartja, — áttértek
az interpellációkra.
Ezeknek torán Farkas István a belügyminisztert Interpellálta meg, mert szednie a földmunkások szegedi kongresszusán a vidéki kiküldötteket igazoltatiák.
Scltovszky Bála belügyminiszter válaszában kijelentette, hogy a kongresszus alkalmával épen országot vásár volt Siegedea éa cuk a szo-kásos razziákat hajtották végre. -Egyébként ha konkrét adatokat hoznak, azokat megvizsgálja, mert nem hive a zaklatásoknak.
Qál Jenő Interpellációja u\'in az ülés esle 3/*8 órakor ért véget.
Rassayék nem veaznek részt a költségvetési vitában
Budapest, mártius 14. (Éjszakai rádlójekntés) Ax ellenzék kivonulása után, a Hái folyosóján axonnal tanácskozást tartoltak és dhalározták Rassayék — mindössze hatan vannak — bogy a költségvetési vitában nem vesznek részt
A Ház üléseit azonban látogatják és a költségvetés tárgyalását figyelemmel kísérik.
Ési revételeiket interpellációk alakjában teszik meg. A sxociáldomokra-ták választmányi ülés elé vluik i dolgol.
A pártonklvüliek nem csatlakoztak a demokraták állásfoglalásához.
Kálnoky BedO lovagias elégtételt kért Peyertől
A-képviselőház mai ülésén Peyer Károly egy közbeszólásával megsértette Kálnoky BedO Sándort, aki megbízottai utján elégtételt kért. Peyer Károly a fegyveres elégtétel adása alól kitért azzal, hogy ez elvi meggyőződésével ellenkezik. A megbízottak a tárgyalást megszakító Iták, ax ügyet egyoldalúan fejezik be és erről értesitik Ká\'noky BedO Sándort.
otogiat ineg-
11 a Mmtrtlk-
A uankaatssat. i ngyalTTilsirtásik i Szerdán a, it. Reggel 7 érakor +2, délután 1 órakor +4 4, «•*• » órakor +17.
Ptlhóttt: Egéaz nap telbőa égboltozat.
Stélirdnri Reggel Északkelet, délben Észak, este Északnyugati szél.
A Meteorológiai Intéaet leleatéee ne-rtnt egyelőre jobbára borult Idő csapadék kai, később derült éa száraz idő valószínű erősebb éjjelt faggyal.
Utinaplóftiból
Mallorca szigete
Egyformán kék az ég és egyformán vigasztalanul ragyog le a napsugár. Egy kis perzselő szellő leng, amely csak éppen arra jó, hogy felkapja a port, mely vastagon lep el mindent és megsejthetjük: milyen lehet a Sahara? A tenger meghazudtol minden tükröt a maga simaságával. Csak olyan kék, mint a fölötte elterülő mennybolt, de legkisebb fodra sem látszik, csak sima-sima és ebben a simaságában is felségesen szép. Az ember el sem akarja hinni, hogy olyan nagyon haragos is tud lenni.
Mallorca szigete érdekes és szép. Magas hegyei, egyes csúcsok vannak 1600 m. magasak is, kopárak és csak helyenkint lepi el a parti fenyő, lejjebb az eukaliptusz, olaj és szent-jánoskenyérfa. A kertekben, de azokon kívül is narancs és citrom, datolyapálma, mandula, füge, gránátalmafa stb. Valóságos Isten csudája, hogy8" x élnek meg a fák ebben a tikkasztó hőségben. Áprilisban esett utol,ára az eső és az emberek szépen \'megnyugosztlak altban, hogy majd talán csak szeptemberben esik
megint. Addig csak rakódik a por mindenre és szerencse, hogy ez a por nem fekete, nem piszkol, csak egyhangú fehérre változtatja a tájat.
A mi kedves muskátlink itt nagy bokrokban vadon tenyész. Óriás bokrétákban nyitja gyönyörű virágát, de az elég hamar le is szárad. Harmat nincs és víz sincs, hogy eléggé lehessen öntözni még a kert virágait is. Italunk, mint a trópusokban itt is az esőviz.
Igy érthető ezeknek az embereknek az egykedvtlsége. Mint ahogy az Észak embere szüntelenül ujongó örömben tölti azt a pár hónapot, amíg az örökös homály után végre élvezheti a napot, ugy a Dél embere teljes tehetetlenségbe merül, körülbelül májustól kezdve, amig talán októberben kissé hűvösebbre válik az idő.
A spanyol ember általában, de a mallorcai különösen a „paciencia" jegyében él. Régi a viselet, régi a szokások I Az öreg asszony is csak ugy hosszú varkocsban viseli a haját és lógatja ki érdekes kis fehér j csipkcfejkötöjc alól, mint a fiatal leány és ha nőt lát is az einber fiatalt és szépet, a fiatalja jóformán mind nagyon szép, — a férfi ellenben mintha mind aggastyán volna.
Vagv csak ők ötlenek a szemünkbe az édes, ezer ráncos képökkel? Fogatlan szájuk mindig mosolyra áll. A mult képe vagy a közeli vég reménye varázsolja-e arcukra ezt a mosolyt? Boldog abban a rendithetetlen reményben, hogy az a jobbik rész, ami ezután következik. És neki van igaza I
A várost most is erődítmény falai veszik körül és az egyiknek aljában feltűnt egy ember, aki kőrakás tetején ült és törte maga körül a követ. Nem nézett fel soha, csak törte a követ fáradhatatlanul. Ujjatlan inge hozzápiszkult testéhez és mintha inár a világ kezdetétől fogva itt ült volna és itt akarna maradni annak végéig.
Legnagyobb és" legizgatóbb esemény itt, amikor hajó jön helenkint négyszer Barcelonából és egyszer Valenciából. Ha a hajók elmentek, visszaesik mindenki a maga*, egy-kedvüségébe és el van vágva a világtól.
Cueva de Monacor
Aki csak Palma de Mallorcát is- I meri Mallorca szigetéből, az semmi különösebb benyomást sem vi£z magával. De ha bejárja a szigetet, megértjük a spanyoloknak szinte rajongó
szeretetét ez iránt a kis sziget iránt, mely megérdemli a „Csodasziget" elnevezést.
Itt van például a világnak egyik legszebb csepköbarlangja, a „Cueva de Monacor".
Még csak 1878-ban fedezték fel ezt a kis földalatti világot, mely leírhatatlan hatással van a szemlélőre. Évszázadok, talán évezredek multak el azóta, hon itt, mélyen benn a földben, hullnak a cseppek egyik a másik után, hol hangtalanul, hol halk koppanással. És a cseppek hullásából kialakul szűzi fehérségében tündöklő pálmaliget, szépséges csarnok, mely bizonysága annak, hogy az Isten alkotta Természet a legnagyobb művész.
Tó a fOld mélyében.
Tavak tükröződnek a fényben tü-körsimaságu felületökkel. A „Oyön-gyök tava" például oly sima, hogv vezető nélkül bizonyosan beleestünk volna mind. Korlátja nincs és csak miután a vezető kissé felzavarta a felületét, láttuk, hogy viz, a görögtűz fénye mellett pedig, hogy nagyon mély és meglátszanak nem csupán a fenekén ragyogó fehér sziklák, hanem a tető csipkés csep-kövei is, melyek vetélkednek Velence
lOflft. márgto lS
ZALAI KÖZLÖNY
A kórházépítési munkálatokra beérkezett kisipari részajánlatod
Nigykanizsa, márciui 14 Vaiárnapl számunkban Isközöltűk a kórházépítési munkákra beérkezett árajánlatok generális-vállalkozóinak névsorát és ajánlati Ossz-Összegét. Miután az egyes munkanemekre (réu) ajánlatok csoportosítása belejezódott, módunkban van most azok pályázóit is közzétenni, (a) PóépQlet, b) Szemészei, c) Fertőzi J.
Ácsmunkára: Oozdán Károly ») 24.190, b) 13.945, c) 10 338; Oozdán József és Fülöp József b) 15.581, c) 9.011. •
Tetőfedő munkára: Mlskolczy és Társa (Budapest) b) 7.984, c) 4 920; Eternit müvek (Budapest) b) 8.548, c) 5 433.
Bádogos munkákra: Jakubovlls Miksa (Miskolci) a) 7.708, b) 6 714, c) 4 328; Wasztell Oyörgy és Fia (Nigykanizsa) a 6 348; Wohlráb Sándor (Nagykanizsa) a) 6 015, b) 4.354), c) 3 306; Szepesi Imre (Nagykanizsa a) 6 376.
Műkő munkára : Kraszner József (Budapest) a) 9 360, b) 4.365, c) 657; .Meteor- Kflipar r. t. (Budapest a) 9.600, b) 4.100, c) 660; Ifj. Walla József (Budapest) s) 10.172,
b) 5.196, c) 688; Borovllz Imre (Kaposvár) a) 7.770, b) 4 054, c) 599.
Padozatt munkára : Kraszner József (Budapest) a) 43.640, b) 40.163,
c) 17.225; Mslocco Péter (Budapest) s) 39 263; Ifj. Walls József (Budapest) a) 38 240, b) 35.070, c) 15.094 ; Borovitz Imre (Kaposvár) a) 51.785,
b) 39.435, c) 16.730.
Üvegező munkára: Melczer Jakab (Nagykanizsa) a) 9.455, b) 8.006,
c) 2 350; Stern Kálmán (Nagykanizsa) a) 7.184, b) 6.492, c) 1.819.
Szobafestő munkára: Németh, Sza-kácsics és Vámos (Nagykanizsa) a) 6.080 ; Kelsz, Antalics és Metz (Nagykanizsa) a) 5 694; Meskó József és
Társai (Nagykanizsa) t) 3.732, b) 4.793, c) I G54.
Redőny munkára: Pascbka és Társa (Budspes>) a 1 275, t) 2019, c) I 088 ; Korányi és Fiöhllch (Budapest) a) 1.026, b) 1.869. c) 1007; Kiss Jeuö (Pöcs) a) 857, b) 1 832, c) 1.132; Pilcxer Alberl (Nagykanizsa a) 1.069, b) 1 989, c) 914 ; Oerö Soma (Nagykanlzit) s) 1.113, b) 2 015, c) 924.
.Olllár" ablakra: Hiss és Somogyi (Budsptsi) b) 13 770, c) 3.180; Márkus Miksa (Budapen) b) 12.186, c) 2 976.
Lakatos munkára: Márkus Miksa (Budapest) s) 27 573; Skolkay Mátyás (Budapest) (elkésve érkezett) b) és c) 23 096.
KlllOnleges lakatos munkára: Hsas és Somogyi (Budi pest) a 29.635.
Lakatos és különleges lakatos munkára: Kohn, Országb, Márkus, Fehér, Ksblnek (Nagykanizsa) a) 16.701, b) Í2 000, c) 3 916.
Asztalos munkára: PAlfl Sándor és Társai (Nagykanizsa) a) 18.369,
b) és c) 2 093.
Mílkő munkára: Melocco Péter (Budapest) b) és c) 7.247.
Padozatt munkára: Melocco Péter (Budipes) b) és c) 56.142.
Linóleumra: Elslnger M. I. és Fia (Budipest) b) 12.052, c) 6 032; Császár Imre (Budapest) b) 12.415,
c) 6112.
Bádogos munkára : Wasztell Qy. és Fia (Nigykanizsa) b) ésc) 8.103.
Szobafestő munkára: Relsz Anta-llcs és Merz (Nagykanizsa) b) és c) 8.813; Németh, Szakácsiéi és Vámos (Nagykanizsa) b) és c) 9 537.
Mázoló munkára: Meskó József és Társai (Nagykanizsa) a) 2.077, b) és c) 3.179 pengő.
SANATORIUM Br. SZEGŐ, ABBAZIA, ITALIEH
Legideálisabb tavaszi tartózkodás, direkt a tenger mellett. Lakószobák folyó meleg
-------- aAkai.
vízzel
0»i gyógykurák. Külön oeztály gyermekeknek la, kitáró
l-\'óorvos: Dr. St. TOMASSICH belgyógyász és gyermekgyógyászati specialista.\' _Keivilágo^t nyúlt: Utazáal Iroda Budapeat. IV., Váci-utca 28. int
A rendőrség könyörtelen szigorral fog eljárni a gondatlan tflzokozék ellen
A bűnügyi osztály csak a leglgazoltabb esetekben adja kl az ártatlansági bizonyítványt tüzügyekben
Itt emlitJOk meg, hogy a generá-ajánlatok közlésénél mutt szá-,kban leírási hiba csúszott be,
lls
munl
amennyiben a 2. pont helyesen a következőképen olvasandó:
2. Mfíller István és Dénes (Zalaegerszeg) és Fatér Mihály (Nrcy-kanizsa) ajánlata Ossz-munkákra 737 355 pengő.
Nagykanlzaa, március 14
A hétfő esti két kisebb arányú tűzről beszá nollunk. Most közOlJűk, hogy a rend Albizottság megejtette a lűzszemlét és a Mllhoffer Oéza füszerkereikedó ptdlásán keletkezett tűz Dg/ében a következőket állapította meg:
A tüzet az okozta, hogy a padláson levő kéményajtók nem zártak rende«en és Így nyitott ajlón fűtés alkalmával kipattanó szikrától a pid-láson felhalmozódott kukoilca torzsa (űzet fogott. Szerencsére idejében ésirevel\'ék és igy nem lett nagyobb baj. — A Babochay féle házbin volt kémény ütnél az a megállapítás, bojy pár nappal ezelőtt lelt tisztítva a kémény, de hosszú idő óts nem volt égelvi-. Most a rendőrség szakértővel vizsgáitalja meg a kéményt és annak véleménye u\'án ha\'ároz a
további eljárás felől.
*
Nagykanlz.án, az utóbbi Időkben mind gyakori óbbakká váló tűzesetek ügyében a rendőrség bűnügyi osztálya ma a következő közleményt adta kl:
Tekintettel arrá, hogymig 1922— 26 os évig sokkal levesebb, de azóta Igen gyakorta fordulnak elő tűzesetek, köztük a többlzben ismétlődő üzleti tüzek, a rendőrség a kellő gondosság elmulisitása esetében a jövőben rendkívül nagy szigorral fog eljárni. Nemcsak, hogy olyan esetekben nem fog adni a biztosítási Összeg megkapásához szükséges ártatlanság! bizonyítványt, amikor a szándékol gyújtogatás! megállapították, hanem olyan esetben sem, amikor a kellő
minden fijigrán művészetével.
Van caenkivűl még nagyon sok tói -de valamennyit felülmúlja a „Csudák tava", mely megérdemli ezt az elnevezést. Művészi oszlopok nyúlnak kl belőle, kisebb szigetek, melyekben várakhoz, őrtornyokhoz hasonló alakulatok vannak és mindezt jó félóráig járja a turista csolnakon. Aa ott uralkodó homályt a vezetők színes fénylámpái teszik még titokzatosabbá.
Kilencen ültünk a csolnakban és mintha Igézet vett volna erőt rajtunk. Még sóhajtani ls alig mertünk. Talán vártuk, hogy vizitündé/ek kerüljenek elénk, kik vezetőink lámpása mellett lejtsék lündéri táncukat. Angyalok égi zenéjét lestük-e, hogy dicsőítését hallják a Teremtőnek, aki a világnak ezt a sok szép csudáját megalkotta?...
Elmaradt a tündéri tánc, az égi zene. Még, egy csöppke kis bogár, vagy fovagHaó halacska sem árulja el, hógy Itt élet volna.
A Chopin .CartuJa" ja
November elején, csudás nyári
álmodta, átélte* megírta csudaszép Nocturnoit. Vele volt Sand George, a .terible niujer" (szörnyű asszony), ahogy a valdemosaiak nevezték. Nem tudták neki megbocsátani, hogy férfiruhában járt-kelt, az utcán is dohányzott és mindanyiokat megbotránkoztatta.
Valdemosa gyönyörű fekvésű, eoyhe levegőjű kis falu a tenger mellett. De a „Cartuja" a karthausi barátoknak ez a régi kolostora, sötét és csendes, egy őrök Noclurno-nak a préludiuina. Olyan hely, mely a legegészségesebb embert is mélabura hangolhatná, hát még azt, aki halálosan beteg testtel, még beteg szenvedő szivet is hozott magával? És a „néma barátoknak", ahogyan a karthausiakat itt nevezik, még ez a kolostor sem volt elég csendes. Elvonultak a sziget egyik legmagasabb hegycsúcsára és olt mondogatják egymásnak az egyetlen szól, mellyel az örök silenciiimjukat megtörik : „Gondolj a halálra\'1, mire a másik feleli: „Gondolok rá 1 *
Lemenőben a nap, kelőben a hold és aki évek hosszú során át őrizte szivében a vágyat, hogy meglássa ezt a helyet, most egy rózsaszálat szorongat a kezében, melyet onnan
hozott el, ahol ma már semmi sem emlékeztei a nagy zeneköltőre. De a lő, melyen ez a rózsaszál fakadt, talán már akkor is nyitott virágot az ablak alatt, amelyből a beteg ember bánalos szemmel nézett a kéklő messzeségbe...
Ulban hazafelé, ezen a vidéken szokatlan nesz ütötte meg a fülünket : pataknak csobogása. A hegy aladt elterülő sürü erdőben fakadt és oktondi módon törtetett elő a sűrűségből. Nem gondolja meg szegényke, hogy nem sokáig birja, ha egyszer kint lesz a perzselő napon. De mire is volna jó ezt tudnia?
Igy vigan szökdécsel a sziklakövek közt. Mire kiérünk az erdőből, már csak vékony erecske az egész, de látta a napol, a ragyogó égboltot és talán már oll úszik kis bárányfalhő alakjában az alkonypirban.
Oyönyörü kastély mellett viszen el utunk. Szomorú ember lakhalik benne, ciprusokkal velte kürül kastélyát...
Kibujt a hold és ezll9tös fényben fürösztött meg mindent mire újra a sziget belsejébe ériünk.
G. Elek Amália S. M.
gondosságot, mliideu kétséget kizárólag nem sikerül felderíteni. Természetesen mindkét esetben a rendőraég könyörtelen szigorral fog eljárni és s legkisebb gondatlanságot ls a törvény teljes szigorának ve I alá.
A magunk részéről csak helyeselhetjük, ha a rendőrség a legetélye-sebb eszközökkel igyekuik megakadályozni a sorozatos tüzeseteket, snnál ii inkább, mert s tűzeseteknél nem csak az kerül veszedelembe, akinek ég valamije, htnem a szomszédok, esetleg egy egész városrész polgársága.
A sápadt és vérszegény gyermek elmen tartji dr. Hetm Pál pécsi egyetemi tanár, a kiváló gyermekgyógyász előadását mirdut 17-én, szombat délután fél 7 órakor a vámháza dísztermében. Helm prof. nemcsak önálló kutató, aki s magyar tudománynak külfOldOn ls nevet és elismerést szerzett, hinem lelkes és kitűnő népszerű előadó Is. Hálás lehet társadalmunk, hogy az illuastris tudós oly kérdést fog Ismertetni, mely városunk speciális viszonyai folytán annyi szülői, pedagógust és gyermekbarátot érdekeL A Stefánia Szövetség buzgón készülődik Hetm prof. méltó fogadtatására, melynek részletes programját szombati számunkban Ismertetjük. Amint értesülünk az esti társasvacsorán a nagykanizsai orvostársadalom ls csaknem teljes izámbin részt vesz. Akik a társasvfcsorán részt óhajtanak vernj, szíveskedjenek a Caslnóban, illetve a Polgáregylet ben
felfektetett
iven aláírni. — Az előadásra a Szövetség nem küldött szét meghívókat, a sajtó u ján kéri fel városunk közönségét sz előadáson való meg-
jelenéire.
Én is csak „Dr. Oetker"-félesUtöport használok!
A 127 r««pttt UrUtmtió könyvet ttvlaatn Innen h bétm<alv> kSldl ír. A. OeUer, Iludspett, vni. kcr., Cootl-«ie« SS uhl.
ZALAI KOELONY
1028 rairdtu 15
Boldogulás, letörés Párisban — az Idegenlégió ügynökeinek karmai között
Hogy adta el bőrét korgó gyomorral Bogdán Péter az emberhajcsároknak
II.
Maradjunk a valóságnál. Kísérjük tovább figyelemmel Bogdán Péler kolozsvári fiatalember filmjét, melyet peifcet előttünk élőszavával és már Páris utcáin követjük.
Svájcban nem boldogult. Nem tudott állandó letelepedési engedélyt szerezni. Kétezer frankot kapott svájci ismoröseítől és azzal nekivágott modern Babilon káolikus minden-denségének: Párisnak. Amig tartolt a kétezer frank, nem nagyon nézett semmi után, de mikor az utolsó centimért is zsemlyét veit és éjsza kára az utcán maradt lakás nélkül, komolyan nekifogott, hogy alkalmazást találjon.
Ment is valahogy. Dolgozott csokoládégyárban, ahol édes dessertek csomagolása, mázsálása közben keserű verejtékcsöppökcl töröli le homlokáról. Mosott tányérokat montmart-rei vendéglökben, hol pénzt nem, csak kosztot kapott ezért. Majd avanzsál és a tagadhatatlanul jó munkaerőt Jelentő magyar fiút, már egyik nagy sörgyárban találjuk, előbb csak \\mint kisegítő munkást, majd mind jól fizetett sörfőzőt. Jobb fizetéssel Párizsból Melun városába került, de a párisi bulvárdokal még egy szegény idegenbe szakadt szittya ivadéknak is Nehezebb elfelejteni és újra a párisi sörgyárban spekulálja a sörfőzés titkát.
Szépen kereseti és mindent látva, mindent megismerve egy vágy foglalta el egészen leikél — haza. Haza menni I
Az anyjának, akinek ritkán irt, a régi haza fiai közé, akik mégiscsak külömbbek sokban, mirit ezek a számító, hideg franciák, akiknek csak addig kell az idegen, amig szükségük van a fiatalos munkaerejükre.
Spórolt és szép ruhákat vett. Meg akarta mutatni, hogy kalandvágyának nem esett (még!) áldozatul és emberré lett a saját emberségéből, öt ezer frankot szorított össze és szép garderobját egy elegáns bőrönd rejtette magába. Még egy hónapot adott magának, aztán haza, haza. Gyorsan, amilyen gyorsvonat van azzal haza.
eléggé, meri elkésett. Vagy ugy is mondják : Ember lervez, Isten végez.
Ili Igy voll.
*
Még csak egy hét voll hátra, hogy induljon. Rendben voll az útlevele is. Már szorgalmasan tanulmányozta a menetrendeket. Pialal szivében a mozdonynál is hevesebben zakatolt a honvágy, az édesanyja régen kapott drága csókja utáni vágy. Haza, haza — mondotta magának esténként és egy szomorú reggel arra ébredi, hogy nagy beleg.
Nagy beleg. Megártott a sörgyárakban végzett veszedelmes munka. A jégvermek hidege megártott neki és félarca megbénult. Megmerevedlek az Izmok és lelkében a keserűség sorsa ellen magasabbra tört, mint az Eiffel tornya. Nem mehet haza. Várni muszáj. Öldökölte a ludat, aztán neki látott, hogy meggyógyíttassa magát. Kórházba vétette fel magát. Orvossal kezeltette magát és néhány hónap alatt a betegség elvitte az ötezer frankját. A kórházban nem sokai haladt a javulás ulján, de egy hires professzor nehéz ezer frankokért félig helyrehozta a béna arcot. Az ötezer frank elég se voll. Még ugy betegen járt dolgozni. Még kellel! ezer frank a gyógyításra. Megkereste, de akkorra már olyan nagy volt a honvágy a szivében, hogy elhatározta miivvCiiáron hazajön. •
Mint minden magyar, ha külföldön megszorul, a magyar konzulátusra megy segítségért, Bogdán is odavette útját és ott próbált segítséget szerezni. Meg is Ígérték, hogy jöjjön fel néhány nap múlva, megkapja a kért segítséget, de közben összetalálkozott a konzulátus előtt két honfitársával.
.Véletlenül\' álllak ott azok. Hamar ment az ismeretség. Elvitlék a .jószívű" magyar honfitársak Bogdánt egy vendéglőbe, olt jól megebé-deltették.
(Nyilván tisztában voltak ezek a gyanús fráterek azzal, hogy mit jelent az, ha az üres gyomrott megtöltik és néhány puffogó frázist töltenek a
Szegény fiu, ugylátszik nem sietett | szomorú Bogdán fülébe.)
Lassafl rávitték a szót, miérl olyan leveri? Miérl bus, miért akar hazamenni? ö elmondta.
— Csak ez a baj pajtás I — ki-álllollak és nagyol csaplak tenyerébe Bogdánnak.
— Miérl nem szóltál hamarabb? Tudunk módot rá, hogy mihamarabb rendbe jöjj. Ilt van nézd ezt az irást. Összeköttetésünk van bizonyos körökkel és kitudunk juttatni téged az idegenlégióba, ahol, ha megbecsülöd
Szegény Bogdán nem hallóit, nem látott semmit, csak azt érette, hogy mégis jobb a meleg leves, mint a szédelgő, korgó gyomor és aláirta az elébe telt irást, melyen az állolt, (el tudla olvasni, mert perfekt francia voll) hogy egy évre kötelezi magát az idegenlégióban való szolgálatra, ♦ U. Oy.
(Bogdán Péter megrázó torsa az idegenlégióban, cikkűnk folytatása legközelebbi számunkban.)
magadal, gyöngyélet vár rád.
A molnári! kettős rablógyilkosság bUníigyében a kúria visszaállította a kanizsai törvényszék Ítéletét
Jogerőn lett Németh Mátyáe életfogytiglani fegyház én Kukuruzsnyák József 12 éwi fogház büntetése
Nagykanizsa, márdui M | A Kurla dr. Szőke-büntetőtanácsa
A mo\'náril kellős rablógyilkosság bünügye végre elérkezel! az utolsó állomásához. A kúria meghozta dön-lésé! Németh Mályás és Kukuruzsnyák J\'z«f bűnügyében, akik — mini Ismereles — Orlvetz Istvánt és Spenczer Antalt — akik Molnárl-ntA át akarlak éjjíl menni megszállott muraközi leiülelre — vandíl módon, fejszecsapásokkal megölték, áldozataikai kifosztották és ruháikai is lehúzva, holttestüket a Murába dobiák.
Zrlnn János nagykanizsai cstndőr-tiszthelyettesnek négy évi lankadatlan nyomozás után sikerüli a két gyilkosra a bŰDlényt rábizonyítani és ökel bíróság elé állítani.
A nagykanizsai törvényszék dr. Kenedi Imre büntető tanácsa Németh Mályást életfogytiglani fegyházra, mig a tett elkövetésénél fiatalkorú Kukuruzsnyák Józsefet 12 évi fogházbüntetéssel sújtotta.
A tábla megváltoztatta a törvényszék ítéletét és Némelhei kötél általi halálra, Kukuruzs-nyákot pedig 15 évi fogházra ítélte.
ma foglalkozott a dr. Bakos Qéza és Oertntr Antal védők álltai benyújtott semmiségi panaszokkal és visszaállította a nagykanizsai törvényszék ítéletét.
A két elitélt elölt a legközelebbi napokban hirde\'lk ki a Kúria Jogerős ítéletét.
A miniszterelnök és nejének estebédje
Budapest, márclui 14. (Éjszakai rddlójelenlés) Ma este fél 9 órakor grtf Bethlen Ulván miniszterelnök és felesége estebéd ít adtak, melyet fogadás követett. Megjelentek a miniszterek, a dip\'omáclai kar, a politikai, művészeti és irodtlmi világ előkelőségei, valamint a legfőbb hivatalok elnökei.
Semmi hír az Amerikába indult angol repDlögépről Párls, március 14. (Éjszakai rádió-Jelentés) Ma este 6 óráig a Ha vassá j ó ügynökség semmi |:lenlése nem jött az Amerikába elindult angol repflögép sorsáról.
Aki mer, az nyeri!
Mindenki meggyőződhetik erről, ha az újonnan
kezdődő xx-ik szerencseszámaiból
oizlálysorsjáték
MILHOFFER
föelárusitó sorsjegyirodájában Cssngery-ut 7. Dr. Ripoch-ház vásárol sorsjegyet.
Már egyet\'en sors|eggvel U hozzá lehet |utnl a szenrációs lőnyeremény és jutalomhoz, ami 300.000 é* 800.000 P, tehát szerencsés esetben
500.000 pengő is nyerhe ö. Sorsjegyek ára: Egész 20 pengő, fél 10 pengő, negyed 5 pengő.
Minden második sorsjegy nyeri ím
Férfi- és női-szövet, selyem, mosó, kanavász és vászon
maradékokat
MA -w
igen olció órban árusítunk Kisfalud! és Krausz divatáruháza az Arany Kakashoz
19fl8 március 15
ZALAI KÖZLÖNY
napi hírek
napirend
Március 18, osütSrtSk
Kómal lulolikua : Longln vt. Prolest. Krlstól. Izraelita: Adar. hó 11
Nap reggel 6 ór» 14 P«cfcor, nyugatik délután 18 óia 05 perckor.
Hivatalos Istentiszteletek : d e. 10 órakor a plébánia-templomban, tél likőr az ág. evang és a re(. templomokba ll-kor ai lír. templomban.
Ai Irodalmi Kór hataflas Ünnepélye d u. 6-kor a városházán.
Kath. Legényegylet hazafias Onnepe este léi 9-kor saját helyiségében.
Városi Színház. D. u. 3 éa 5 órakor Csak felnőtteknek I .Don Jüan három élstakája*, 8 felvonás. .Mummla kerestetik" es .Reptlló részvények*, burleazk
2 felv. Oaumont Híradó.
Este fél 9-kor Jubileumi azlnlelóadás: A templom egere*, vígjáték-újdonság
3 felvonásban. Előadja a pécal szlntár-sulat. _
■ároius 16, pántsk
Római katolikus: Osrép pk. Proteat. Henriette. IzraellU: Adsr hó 24. Nap kai reggel S óra 12 perckor " délután 18
ayngsilk
i óra 07 perckor.
Városi Szlnhár. .A virradat*, dráma 10 felvonásban. — .A repülő sátor* és ,A Klller eörlők", burleszk 2—2 felvonásban. .Talifornla csodavilága\', Isme-retterjeiztő I fetv. Magyar és Po* Hlr sdók. Előadások 5, 7 és 9 órakor.
MÁRCIUSI ÉBRESZTŐ
Irts: Skorka Károly
Téli fíigytki dermedi élel Diadallal újraéledi
S az ég alall, a Jőld alól A tengő éltl igy dalol:
Hal hú, II duzzadt új csirák; VerSJény, dal ét friss virág I
Aranysugaru drága nap I Huj hó, kalászos virradat I
Vér kering a vánnyadt húsban: TetMrelm I Március van I
Tanuljatok hitet abból: Ctlra pattan holl avarból.
A március szent Idusát Megértse már az ifjúság I
Nem llnnep kell és hódolat, Hogy élet kelt a hó alall,
Hogy egyszer e bús hon felelt Nagyságos ur Is volt a lelt.
Száz léire száz tavasz fakadt S nek/lnk tzerre egy akadt.
Azóta ünnepiünk csak és Nincs ifjúság, mely telire kész.
Kassán pedig a régi dóm Ét László sírja Váradon
És kincses Erdély kincse mind Es hegyeink és földjeink
És Kolozsvár és Mdrmaros A Garam, Vág, Temes, Szamos
Oh, minden, minden préda lelt... Hát ébredjetek embertkl
Nagy március tzent Idusát Ne ünnepeld ctak Ifjúság I
Fakad Ion leli e hó alall És néked járjon hódolat
Acéllzom és tetltrö, Kard, ágyú, puska mind elő
Vér keringjen vánnyadt húsban:
Tenni keŰ I Ma március van I *
Az ég alall, a föld alól A zengő élei Igy dalol
— Egyházi hir. Balatonfüred pltbánosa, dr. Lullor Feren:. a jeles egyháztörténész a közeli ldCb:n Rómába költözik, v
— HIvatalszQnet a városházán.
Az alispán rendeletére ma a városháza összes hivatalai szünetelnek. Sehol nincsen hivatalos óra. Csupán Inspekc\'ói szolgálatot tartanak.
— Kitüntetés a Nemzeti Munkavédelemnél. A m. ki>. belügyminisztérium Nemzett Munkavédelmi felügyeló|e dr. Vlikelethy Á\'pád lentit főszolgabírót, Melegh László lenlii főszolgabírót, Krenner J*nö hercegi főmérnököt, Röhm Béla lenlii körjegyzőt, Topiák látván rédicsl körjegyzőt, Beznlcza Péter pikai körjegyzőt éa Tőrök Bertalan pákai tanítót több éven át a Nemzeti Munkavédelmi Szervezet szolgálatában és annak fej\'esztése körül tanúsított hazafias, önzetlen tevékenységükért dicsér6 elismerésben részesítette és köszönetét fejezte kl.
— Felbontották a piarista in-ternátusra beérkezett ajánlatokat. A nagykanizsai piarista internátus munkálataira kiirt árle|tés határideje lejárván, dr. Sabjdn Oyula polgármester tegnap bontolta fel a beérkezett 31 ajánlatot.
=« Újdonságok női fehérnemű -anyagokban : Linón nan.uk, Tiga-sin, Itnbalitt és batlsts ffpn az össies divataiinekben Slnger J. és Társánál
— A polgári flu- éa leányiskola mai ünnepélyének műsora: I. Hi-azekegy. f.iekll az intézet vegyes-kara Kelling Ferenc tanár vezetésével. 2 Az ünnepélyt megnyli|a Németh Mihály Igazgató. 3 Szwat üabsovlcs Anna II.b. o. t. 4 .A szabadságharc női*. Felolvassa Németh Ttréz IV.b. o. t. 5 Ta\'ora magyar. Éiekll a vegyeskar. 6 0 i-nepl beazédet mond Deák litván tanár. 7. A pid honának népe. Énekli a vegyeskar. 8 Sisval Németh László IV c. o. t. 9. .A márciusi Ifjak*. Felolvassa Wilde Imre IV.b. o. t. 10 Szózat. Énekli a vegyeskar. Az ümepé\'y déelőll f:l 10 órakor kezdődik.
— Turulütök és labdák, vivó-szerek, házi tornák, cseikész-felszerelések lego\'csóbban kaptu ók Szító Antal sportüzlelében.
— Nőegyletl tea. A Keresztin/ Jótékony NCegylet házi le&délu ánjai sorában a Irgmighiltibbrk, legmelegebbek közé kell elkönyvelnünk a tegnapit, amelynek Rubint Károlyné volt a hAziass.o lya. A verdéglátó házbin a . őegyleli hölgy-gárda tag|>l igen szép számban lelentek mrg ezalkalommal és nem hiányoztak a társaság fetli\'rgjai sem. A háziik figyelmességben, kedvességben egymást multák felül, ugy begy mindenki a IrgkeliemestbVn tol.ölt óra emUkével búcsúzol!. Tea közben Barbjrlts Lajos, lapunk felelős szertesz! ője adta efff .Márciusi hajnal\' ci-nfl hazafias költeményét.
— Felhívás. KWent mindazokat, akik .Takarékpénztáraink a közgazdaság és a kuliura szolgálatában" ctmü könyvem írat mindeddig nem fizették meg, h igy azt mennél előbb bozzímijutiatni vagy a könyvel cl memre vls^kcl I. ni szíveskedjenek. Kelemen Ferenc.
Schwarcz Dezső harisnyái a ligjobb-k.
— A Lcányklub Petőll estje. Értékes kultur-munkásság alapkövét rakta le a nagykanizsai Szociális M sszlótársulni Leányklubja a tegnapi Petőfi-esttel, ha anriak programba ve\'l folytatólagos eiié.t li (Vörösmarty est, Kisfaludy-est slb.) megrendeli. A Misszióiház előadó termét megtöltött diszes és az őszinte érdeklődés jelelt líiusiló publikum csak biztatás lehet a Leányklub vezetőségének a kiváló eredménnyel megkezdett munka folytatására. A mü\'or nagyon gazdag volt (a Jövőben rövidebb műsorokat kell összeállítani) A program sulyponl|a Ho-hoss Mária (Petőfi élete és lirá|a) és Józsa Mária (Petőfi hazafias köllé szele) komoly gonddal elkészíteti lanulmányainak felolvasása volt. Kanyar BOske, Nováczky Oizl, Kátlay Ilonka, Mázol Lu\'u és Kabdebi ]\\-nos Polőfi-veraeket és más hazafias költeményeket szavaltak, mindannyian teljes késtOllséggel és jó előadásban. Sjk lapiot érdemelt ki Nováczky ül.l és Perlaky Oizl négykezese, nemkülönb n Thury B5ske és Sze-kulla Emília kedves, finom énekszámai, melyekhez ügyes-n, precízen adta a kíséretet Máglcs Miria. Az első irodaiml-est teljes sikere megérdemli, hogy folytatása leg/en.
Kereskedők figyelmébe /
Miután a nagykanizsai kereskedők is jelentőségéhez méltóan óha/tják megünnepelni a mai nemzeti ünnepet, az OMKE nagykanizsai kerülete kéri a kartársahat, hogy tegnapi felhívásától eltérőleg már ma délben zárják be üzleteiket.
OMKE-fiók elnöksége.
=• Regerjhart és Raymann
damasztok, S.hroll ttilf >nok, May es Holfeld iumbu ger vá-.znik legelő nyösvbb beszerz\'si f inása Slnger József is Társa divalá uháza Nagyié nizián, Er/s?b t tér 23.
— Az OMKE kérvénye a régi vásártartási rendért Ríszletesen beszámoltunk a 0 VlKli mij.ykani sai fiókjának taggyűlésiről, antí\'y s régi vásarlariAs mellett hozo l hiározatot. Az OvlKE vezeiösége mo.t a gyü tési h ilaroiaibót kifolyólag a régi vAsárl rend visszaállítása végett kér-vérnyel fordul a város polgármesteréhez.
— A Mlsszló&ház vezetősége azzt.1 a uagy és al zatos sérelemmel lóidul a tehuösibb anyákhrr, h >gy a húsvét közeli dtével gondoljanak a Nipközi otíhjn lero gyoló-doM szenny gyermrk\'ire és ami luhanemüt neikUiozni iuil,»k, 2—13 é\\es korig, ju.lassák hozzájuk. A nővérek szívesen kijavítanak mird^nl, csak legyen n lbe bujlainlok a nyo-mottínyaknak felig meziielen szegénykéit, akik zsenge korukban is már csak szegény kis Lázárjai az életnek. Az l.tcn áldáia lesz minden legkisebb jóteltükért a juialmuk.
=« Stern József dlvatáruházába
Kazincjy-uícd megérkeztek a Irg ujat b divatú covecoat, kaslti és burberty tavaszi ka iátok. Egy püs-siroiolt és hímzett gyapjusiövetruha P 21 80.
ZALAI KÖZLÖNY
Tér-, Mr- él ltoffcajoiok a természetes .Perenc József" keierUvizet igen jó eredménnyel használják. Az orvosi tudomány legjelentékenyebb elméi irják, hogy a Ferenc lóuef viz hatásával minden tekintetben meg vannak elégedve. — Kapható
?:yógyszertárakban, drogériákban és üszertlzletekben.
= Húsvéti maradékvásár megkezdődött Slnger József és Tdrsa divatáruházában. Mindenkinek saját érdeke, hogy az olcsóságról meggyőződést sze:ezzen.
— Zalamegye közbiztonsága. Zalavármegye területén a csendőrség februárban 106 esetben nyomozott, amiből 102 agyét sikerűit kideríteni. Közigazgatási hatóságokhoz tartozó kihágás 221 esetben lordult elő. A nagykanizsai rendőrség 51 bűnűgy-ben járt el, ezzel szemben a zalaegerszegi 27. Visszapillantva az elő-zőhónap statisztikájára, meg kell állapítani, hogy a bűnügyek és kihágások apadnak.
Háztulajdonosok figyelmébe
A nagykanizsai rendőrkapitányság ezulon hivja lel a város lakósságáf, elsősorban bártulajdonosalt, hogy a mai nemzeti ünnep külső kilejezé sének is minél impozánsabbá tétele végett, házaikat lobogóizák ki.
= Tavaszi újdonságok: Mosó és gyapjudelainek, mintázat! mosó-selymek, creppe de ebinek, creppe saiinok, nyersselymek, ing- és blous-zetlrek nagy választékban érkeztek Singet József és Társa divatáruházába.
— Az Irodalmi és Művészeti Kör zenekara ma nem tart próbát.
= Bútort díjmentesen szállilunk bármilyen vasuli állomásra, garantált e\'sörangu kivitelben. Négytől tizenhat hónapig terjedő flzttésl kedvezményt nyujtunk. Sok milliót takarít igy meg. Oyöz\'djön meg személyesen, Kopslein bútoráruházai Szombathely, Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban) és Sopron.
— Már több községbe hurcolták be a vörhenyt Oellénházáról. Röviden jelestük, bogy Osllénkázán erős vörhenymegbetegedések fordul tak elő. Eddig bat halálos áldozata van a vörhenyuek Oallénbázán. A betegséget a járás több más községébe is hurcolták, igy Boctöldére, Bakra, stb. Most Bódy Z >lláu alispán szigorú óvintézkedéseket tett a vörheny tovaterjedésének megakadályozására és pénzbeli segélyt utalt kl, hogy a szegény lakosság gyógyszereket és fertőtlenítő szereket tudjon magának beszerezni. Oellénbá-zán az Iskolát bezárták és azt jár-ványkórbázzá alakították át.
— A világhírű minőségű és elismerten elegáns „Sportex" angol szövetujdonságok megérkezlet. Egész Zalavármegyében kizárólagos eladás Singer József és Tdrsa divalárubázá-ban Nagykanizsán, Erzsébet-tér 23.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
= Slnger gépselyem mindenféle színben kapható. Singer varróaáo fióküzlet Fő ut I.. yal"W
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt,
1928 március 15^
SPORTELET
Kiheverte a csapat a csabai lerugásohat és jó kondícióban lép ma pályára a II. ker. FC ellen
Dr. Juhász Attila vezeti a márkázást, aki tavaly is a II. kerületi meccsen kitűnően bíráskodott
Nagykanizsa, márdus 14
Miután a mull vasárnap a Kanizsa FC idegenben játszott, érthető ha a közönség rá van éhezve egy kis futballizgalomra. Ma déluUn a KFC-nek bajnoki küzdelme lesz a 11. ker. FC-vel, amely csapat ugyan a tabella utolsó előtti helyén áll, azonban tavalyi Játéka óta több uj erö beállításával Jelentőset fejlődőit.
A Kanizsa FC már nagyon régóta, még az öszl kampány óta adós a közönségnek egy kimagasló gyöze lemmel, mely nem minimális gól arányú győzelmet mutat, hanem méltón dokumentálja azt a játékerő\', tudást, smit a KFC reprezentál.
A csapat tagjai a Csabán szenve delt lerugásokat már mlt.d kipihen ék és a hétfő, keddi tréningeken nagyszerű formát árultak el.
Wilhelm tréner szakszerű irányítása mellett a csapat igen jó kondícióban és fitten várjs a ma délutánt és most már csak az hiányzik, hogy a közönség is minél nagyobb számban legyen kint és támogassa a nagy áldozatok árán fenntartott egyeiü-letet.
A II. ker. FC ma dílben érkezik Nagykanizsára és az alábbi felállításban szerepel: Vafoczky — Dudás, Holdinget — Tritz, Oylmotby, KloJ ber - Vágl, Ruff, Jerzsstek, Kocsis, Neumayer.
A Kanizsa FC: Szemző - Böbm, Joós — Tamás, Héger, Hajdú — Farkas, Oerstenbrein, Enber, Kelemen, Bskonyl.
A mérköiést dr. Juhász Allila budapesti biró vezeti. A blróküldés mindenkit megnyugtathat, mert dr. juhász vezette a tavaly is a II. ker. FC elleni meccset és i/bszolut objektív, magasszinvonalu erélyes bíráskodásával mindkét tél megelégedését érdemelte ki.
A mérkőzés délután fél 4 órakor kezdődik. A pestiek a délután két órakor érkező személyvonattal érkeznek Kanizsára.
A II. b) tlza tab.llája.
I. Kanizsa
12 II 1
28: 8 23
2. Pécs-Bazanyal3 9 3 1 36:17 21
3. Csaba 13 8 I 4 22:12 17
4. Wekerle 13 8 1 4 22:18 17
5. Józsefváros 14 7 I 6 22:20 IS ü. Lipótváros 14 0 3 5 27 : 27 15
7. U. Törekvés 14 6 3 8 23 : 30 15
8. Szemere 13 3 4 6 21 :24 10
9. II. ker. FC 13 4 2 7 IS:3I 10
10. 1\'óvárosl 13 2 1 10 9:34 5
11. Salgó* 10 2 — 18 II : 18 4 • A {eloszlott Salgó Összes tavaszi
mérkózéiét sa ellenfelek tavára irtuk.
(Hungária-Haladás) ras délután fél I órakor a Zrínyi pályán mérkőznek a vigaszdíjért Felhívatnak az elméleti vizsgál tett jelöltek, bogy ezen mérkőzés megkezdése elölt a gyakorlati vizsga letétele céljából a vizsgáztató bizottságnál Jelentkezzenek. Az intézőbizottság f. ho 16 án este fél 9 órakor pénteken a Korona kávéház külön termében fontos ügyben ülést tart.
- Mérsékelt utazási Igazolványok f. márdus 17—29. érvé-nyességgel kiadatnak Flschtl FOlöp Fial könyvkereskedésében az O;-szágos tenyészállatváslr és gépkiállítás alkalmából. Az Igazolvány ára 2 pengő.
— SanatoHum Outenbrunn Baden (Bécs mellett). Az Csszes modern vizsgálati és kezelőeszközök, Herz-állomás, az összes díélikus gyógymódok, kénforrások a házba bevezetve. Eszményi tavaszi tartózkodás.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési Igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
lOZeÖSZINHÁZAK
Városi Színház Mozgója. Pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órskor: .A virradat", dráma 10 felvonásban. Főszereplők: Jsnet Oaynor éa George O\'Brien. „A repülő sátor" és „A Tll-ler görlök", burleszk 2—2 feW.-ban. .Kalifornia csodavilága", Ismeretterjesztő I felvonásban. Mtgyar ét Fox Híradók.
Légfegyverrel belőttek egy Iskola ablakán
Szombathely, március 14. Tanítás közben ismeretlen tettes belőtt az őriszentpéteri elemi Iskola ablakán. Szerencsére a golyó senkit sem sebesített meg. A lövést az Ismeretlen tettes légfegyverrel adta le. A csendőrség nyomozza a tettest.
A tanító esete a „bakonyi haramiákkal"
Kaposvárról Jelentik: Bognár Ferenc 23 éves háromfai legény éjjel bezörgetett Márkus Károly nyugalmazott tanító lakásába. Levelet adott át, amelyben azt irta, bogy a Ba-konyból Jött ötödmagával és ötszáz pengőt kér minden zaj nélkül, ellenkező esetben betör a lakásba. A tanító alkudozni kezdett vele és 100 pengővel megszabadult a fehér turbános állítólagos bakonyi haramiától. Márkus Károly feljelentésére,) a csendőrség másnap elfogta Bognár Ferencet, akinél megtalálták a 100 pengőt. A legény beismerte az elkövetett zsarolást, mire a rendőrség bekísérte a kaposvári törvényszék fogházába.
SELYEM HARISNYA
4.SO, 5-BO, 8-80 8 e I y m m nsáráo cslkcs, príma iom minőség 5-80
Szomolányi Gyulánál.
RÁDIÓIÜSOB
(Rövidítések) H — mrek. kozgauia-s*K ilangv. — hangverseny. E — eTóadis Oy — gyermekeknek. A asszonyuknak. Z — tene. Mg. — mezőgazdaság Uj. - Ifjúsági előadás. P — felolvasás. 0 — gramofonzene. Ib — Jaxz bánd. K — kabaré. nZ. — neptzerü zent.
Március 15 (csUlöriök)
Budapeat 9 Rel. Istentisztelet a Kálvin téri templomból. 10 Zanésmise a Belvárost plébániatemplomból. 11.30 Evang la-tenllaztetet a Bicslkapu-térl templomból. 12.30 Idő|elzét, Időjárás. Utána: Március 15-I Ünnepély a Stúdióból. 3 30 Meaeóra 4.20 Az Operaház tanaiból alakult kamara zentkar hangv. 5.45 Teleky Sándor magyar nótákat énekel cigányzene kísérettel.
7 Az Operaház -Bánk báni E. Az I. felv. után aportaiedmények. 10 Cigányzene.
Telefon Hírmondó. A mllaor 9-30-tól végig azonos a rádióval. AzonkivOl 9, 10.30. 1.30, 2 és 2.30 órakor a
Bécs, Oráe tl és -4.15 Hangv. 7 30 Lengyel eat, a bécsi szlmf. zenekar hangv. 9 Osztrák zeneszerzők eatje.
Berlin, Stettin 5 Hangv. 9 Kabaré. 11 Tánc Z.
Frankfurt, Catsel 1.30 nZ. 330 Oy. 6 30 A. II Tánc Z. Hamburg, Bréma, Hannover, Kltl
8 A 110. 1230 nZ. 2.05 Hangv. 4,15 (Bréma) Gitárdalok. (Hannoveri Népdalok (Kiéi) Schubert hangv. 5 nZ. 6 Vidám Z. 8.30 (Kid) Schubert dalok. 9.30 Agnei Wedeklnd ária éa dalestje. Utána Strauss kertngók. 930 (Klel) Kamara Z. 12 |b.
Langenberg, Köln, Aachen, MOnater II O. 105 Hangv. 4.20 A. 4.50 Rokokó költemények éa dalok. 6 Kamara Z. 8.10 Róbert Koppéi est, K. Utána 12 t* Unc Z.
London, Daveaitry 11.19 Istentlutekt. 2 0. 4 Esti Istentisztelet. 5 Hangv. 6 15 2 Oy. 7 Tánc Z. 8.15 Zenemüvek Erzsébet királyné korából. 8.45 nZ. 10.35 Tarkaeat. U3Ó Ib.
Rádió-Párizs 11.30 Tlaperoea Z. 134 Hangv. 4.45 Oy. 9.30 Szlmf. hangv.
Prága II O. 12.09 nZ. 4.10 Oy 4 30 nZ. 7.30 A cseh fllharmónlkuaok hangv.
Róma 1.30 Kamara Z. 4 50 Oy. 5.30 Tánc Z. 8 45 Lehár .Kék mazur* c. 3 felv. operettje.
Március 16 (pintek)
Budapest 9 és 12 H. 1 Időjárás. 3 H. 3.30 A m. kir. lóldművtlésügyl minisztérium rádió E. sorozata. 4 Asszonyok tanácsadója. 4.45 Időjelzés. 5 Szórakoztató Z. 7.30 E a Stúdióból. .A Ilid", salnjáiák 4 felv. 10 H. Utána Jb.
Béca, Orác 11 és 4.15 Hangv. 5.40 Oy. 7.30 Mozart vlgoperája.
Berlin, Stefiin 11 0. 3.30 A. 5 nZ. 8 30 Szlmf. Z. 10.30 Pslusl tőrténetek, Z.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 8 A. II O 120 NépazerO zeneiskola. 2.05 Hangv. 4.15 (Bréma) Oy. (Hannover) Hangv. 5 UJ Z. müvek lamerteléae. 8 nZ. 8 15 Hangv. 8.15 (Hannover) Operettek éa keringőt II 30 Tánc Z.
Prága 11 O. 12.05 Hangv. 4.30 Kamata Z. 8.30 Tarka est 10.20 Tánc Z.
Róma I 30 Hangv. 4 50 Oy. 5.30 Tánc Z. 8.45 A római madrlgaltáraaaág hangv.
Városi Síi iga
Pénteken 5, 7 és 9 órakor Szombaton 5, 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Ax Idal százon kltnagaaló nagy filmje I
Dráma 10 felvonásban. Főszereplők: Jsnet Oaynor és Seorge O\'kries.
A repülő sátor
Burleszk 2 felv.
A Killer* gBrlttk
Burleszk 2 felv.
Kalifornia oaodavilága
Ismeretterjesztő I felv.
Magyar áa Fox Híradók
1906. március 15.
ZALAI KÖZLÖNY
TÖX8DB
A mai értéktőzsdén az irányzat barátságotibb volt. Nyitáskor kedvetlen hangulat mellett űzlettelenség uralkodott a piacon, később azonban véleményes és fedezési vásárlások hálása alatt a hangulat megjavult. A nyitási árveszteségek eltűntek, sőt i papírok legnagyobb r\'sie 1 —2% árnyereségre tett szert. Azonban le-lentéktelen áringadozások is előfordullak. A forgalom ma Is szűk keretek között morgott. A fixkamato-jásu pipirok piacán nagyfokú üzlet-telenség melleit egy árnyalattal gyengébb volt as Irányút. A valu\'a és deviza piacon Madrid 30 ponttal esett, Dollár 20 ponttal emelkedett. Egyéb változás nem törléut.
Zürichi zárlat
Péria *>i3*/i, Loadoa 15 3á\'/i Nevroik 310 50, BrSaaal 71431* Milano VAMi, Midiid 8 75, Aimtwi1.il X6C0 BerUn 134 7S, Wlea TJ-IJVl, JoBa 375. Prln 15-88, Varsó 61-15 Badapaat tO SS. 9*131/1, S akartat 3 21.
APRÓHIRDETÉSEK
Áa apróhirdetések dija 10 szóig SO tlllér, minden további a* rrta ■ 11(1. Vasár- ás ünnepnap 10 szOIg 86 fillér, minden további szó dija 8 flll. Sserdín is pénteken 10 szóig 80 fillér, minden további szó dlla • flll. Címszó s minden vasta-
Ebb betSból álló ssó két uónak számit-tik. Állást kereaóknek 60o/o engedmény.
a hira»u.i aij «iar« ti««t—4i.
Kartlmag éa mindenléle gazdasági maglélék leg|obb minóiégben fliiseh és Szegó cégnél. 1C05
FéMlUIoaSal bekebelaaéare adadaa SéSMfbea a legelőnyösebben éa Iwrűl-sabban lolyóalttat Aoaél I|aé»p6ii-kOlcaOnkOrveUtő Irodája Nagykanizsád, PS-
■t 3. sa. alatt. 620
Blauhorn-féle alUnyomda áthelyezve Kárpáti Bözslhez, Kölcsey u. 15. 16
á biiapestl Tflzsáe ásviza-Jegyzóse
VALUTÁK Aacol L 3T 87-J800 lak) k 7»56-7» 85 (M k 1S89-19 97 Dáa k. 152 00-1(3 50 Dtaár — —
Dollár 569 60-071 60 Fraada b 27-J5-22 75 HoU. 729 65-230 65 LaagysJ 64 00-64 30 Lel 351-3 57
Lera — —
Un 30 35 30 55 Máfka 136 50-137 00 ScfcOl S0 35-30 70 Norrég 152 05-IS2 65 Srájal. US 85-110 25 Mák. B3 15-IM75 Peaeta MCO-86 50
DCVtZAK
329 80-230 50 Bálnád 1004-10 07 íarun 13655-13695 takarta t 352 366
79 61-79 86 .IÍ3 00-B3 40 162 15-152 55
27f6 27-94 30 16-30 76 571 20 2 80 22<5 22t5 Prága 1697-I6 (>7 Ssofla 412415 153 27-163 61 64 07-64 27
80 41-80 66 I.-OOO-IIOSO
95 95-96 45
Varsó WUn
Zditrfc
Madrid
Terménytőzsde
A buza ára 5 fillérrel, a rozs ára 10 fillérrel emelkedett. — Az Irányzat búzában tartott, egyebekben barátságos, a forgalom csékéty.
Bmaa Uaaav. 76 kg os 32-95-33 15, 77 kg-os 33 30-S3 45, 16 ka-o. 23 60 -33-75. 79 kg-oa 34 00 34 10 R0 kg-os 34 10-34-20, éunántutt 76 32\'80 -82 9\\ 77 kg-oa 33-10 33 25, 78 kg-os 33 40-33 53, 79 kg-oa 33 80 33 90. 80 kg oa 33 88- 3395, rnaa 3l 26— 31 40, takaró, árpa 39 30—áö 80, sArárpa 32 00-84 0", aab IV50 - 29 75 teageri 3600 Í926. Buiakorpa 22 50-J27S, repca 5200—54-00
Sertésvásár
Petbattáa 1518, aaelrMI eladatlanul viasza
■aradi 180 darab Oaőraadn 1-04-1 66, ssedatt 1-04-1 66 szedett kOaép I 51-I".\' 8. könnyfl 1-38-144, elaőeendí Öreg 1-52-154, Másodrend* 1\'40-144, angol aSIdó 1-48-1-68 suleaua nagyban 1 68 -
1 72, aati 1-94-1 96, lebtuotTlna 2 20-
2 36, yszalonnás (élaertéa 192- 2 04 Aa \' élénk.
i JO, van Irányait
Kiadja: Délzalai Hyoada él LasklaM Vállalat Béizvéaytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
taterurbaa taleioa i Nagykanlzaa W. aa.
Kézimunkák! Anyagoki Kellékek! Fonalak!
legnagyobb választékban és legolcsóbb álakon.
Előnyomtatások
állandóan u) és modern mintákkal szakszerflen és olcsón készdlnek
REIMITZ BÉLÁNÉ
M» kézimunka Üzletében Daék-tér I. • Talafan U>.
Egy kUlAnbejáralu butarsiott szoba kiadó Klslaludy-ulca 33. 1158
Byermakaportkooal, keveset hssz-
nált eladó Sugár-ut 43 , emelet. 1269
Járás székhelyén nagylorgalmu baazólló
■ andégIO azonnal bérbeadó. Többet a a kiadóban. 1230
Kapualjból nyíló kOIOnbejératu
csinos bútorozod utacal szoba Jutányos árban kiadó Csengery-ul 31. -1287
üvegajtók, és sblakok eladók Sugár-
ut 19. sz. -1284
KOIAisbaió ratia bútorozott 2 szoba, konylis kiadó. Bővebbet a kiadóban. -12R3
Balatoni fehér ó vagy ujbor
literenként 1-20 pengő
(minden adóval egytlll)
ZERKOWITZ ALBERT
bornagykereskedésében.
Eladta S lltartOl kaadSdSIa
Jutányoa árért készítek ízléses, elegáns utcai, alkalmi és házi ruhá Itat, kabátokat és gyermekruhákat. Átalakítások a legújabb divat szerint. Kívánatra házhoz és vidékre is megyek.
Kaapoli Mária nöl divatterme Árpád-utca 44. szám. 794
GYÜMÖLCSFA
védelmi szerek (Hnda, Almola, Dendrln Nosprasen, Sotbár stb.) Oszők elleni oaóvóaó szerek: (Porzol, I Hantin, Orion, Rézgátlc)
„Futor"
szénsavas lakarmánymész németországi főzelék éa átrág magvak Gazdaaágl vetőmagvak Macféreleaég
stengerl _ árpa, kóTes, buza\', tengerldsra, stb. Kicsinyben és nsgyban ksphatók:
0B8ZÁ6 JÓZSEF mafhrmksdéiibefl
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. mi Telelőn: 130
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
HIRDESSEN
a „Zalai Kfizl5ny"-ben.
FÉNYKÉPÉSZETI CIKKEK
Agfa, Hauff, Mlmosa stb.
gyártmányok leraksta
Flschel Fülöp Fial
119 paplráruházában
Nagykanizsán, FA-ut.
Hizlalda árverés Nagykanizsán.
A Magyar-utcai (Vágóhídi ut)
sertéshizlalda Ingatlanok 1928. március 16-án délelőtt 10 órakor Nagykanizsán
(Igazságügyi palota, földszint 8. ajtószám alatt megtartandó
>»\' árverésen
a legtöbbet Ígérőnek eladatnak.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gózmosó, vegytlsztttó, ruhafestő
Bjit: luyaái-i. 1!. GrtjtiteWy: tomj-i. I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vcgytlsztltáat, gőzmosást mérsékelt áron. Ellsme-ten elsőrendű munka. Hólehér, tftkörféayei gallérUííütás. Pllssérozás. u; Qouvrérozás.
Agy tollat, állati böröket,
vflrós- és sárgaréz, clnMs ólom hulladékot, vasat, csontot éa lon-gyot a legmagasabb árban vásárol
8TBÉ9 B. FIAI NA6YKAKIZ8A.
Er/sébet királyné-tér 15. sz. alatt.
MEGHÍVÓ!
Májain- vagy OvWti Ügyekbtnl utazások alkáltnávál
BUDAPESTEN
á legkellemesebb otthon! nytíjljá á legrlőnyóicbb feltételek melleit a Keleti pályaudvar érkezési oldalival siembeo levó
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, VIII., Baross-tér 10.
m*rt
aoo.o aagadményt kap
mini ,ifn Ijp elöllietö|t ol\'ló liobíijilukból IO0.0 engedményt kap
oldó Oltrml árilnkból. (KllOui háil konyha) S pangAt magtakarlt
■ ulótail kSlliiycl, med gyilog áljfihtl ejty ptre ilall i pályaudvarról.
Nálunk otthon érzi magát I I I
ElsórtodQ kiszolgálás, szigorúan családi |cl!«g.
Saját érdeke
exen előnyök folytán, hogy okvetlen nálunk náll jon meg. — Rlőxetei szobamegtendeléi ajánla^s^
SZÖLŐOLTVÁNYOK
gyókeres hazai vesszők fajtisztán, legolcsóbban a
Nemzetközi Borkereskedelmi BT. nil
Budapest, IV. Egyetem-u. 2.
4uo Kérjen árajánlatot I
He c/yejrö/iie/e:Ji/e//e/e/eA
SINOCR VARRÓGÉP
n ás ZV é NVTÁRJA 4 ia
F1ÖK0ZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
I. o. szokvány minőségű kaphatók Ripárla Pcrlá\'is alanyon
csemege szőlő fajta
100 darabonklnt 20 Pengőért,
borfajtákból
100 darabonklnt 16 Pengőért
Felsősánci Gazdaság
ijs2 Nagykanlzaa.
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit idöközönklnt tisztittassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
Gyüjtötelep: Kocsisjózsefné Nagykanizsa, Erzsébet-tér.
nagykanizsai fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 338.
Bármely bel- vagy külföldi áru- vagy Értéktőzsdéről a lehető leggyorsabban, telefonon, táviratilag, vagy Írásban, helyben vagy vidékre jelentést ad.
Érdeklődni lehet a fenti címnél.
8
ZALAI KÖZLÖNY
1928 máicius 15
Győződjék meg róla személyesen, hogy minden szobabútornál 1-től 4 millió K.-t takarít meg, ha bútorait a DunántuMegnagyobb áruházaiban vásárolja. :: Példátlan nagy választék, garantált elsőrangú minőség, állandóan a legújabb divat után igazodó modern és Ízléses kivitel.
Ezenkiwül minőén
részletfizetés esetén is készpénzárban számítunk és díjmentesen szállítunk bármilyen állomásra l 4 tői 16 hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. — Látogasson meg bennünket és győződjék meg róla ss.)át, jól felfogott érdekében.
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY és SOPRON
Köszegi-utca 5. (üzlet az udvarban).
Telefon 426.
VárkerUlet 62.
Telefon 339.
is 1887-BEN.
Nyomatott a Dálz&l&l Nyomda és lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
a& évfelyam, 63. szám
Nagykanizsa, 1928. március 17, szombat
Ata 14 ffllér
POLITIKAI NAPILAP
Sis/keutóáág te kiadóhlvslsl: F6-ut 5. szám. KaMthdyi ftCkkladóhivaUl Koaauth Lajoau. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra t pengő 40 fillér
Utóhang a községek kongresszusához
Mayer János fOldmivelésügyi miniszter
Irta:
A községek kiküldötteinek márciusi elsó kongresszusa előreláthatólag nagy mértékben elö fogja segíteni a falvak társadalmi és gazdasági — ralijuk be őszintén — elhanyagolt fejlesztése kérdésének a megoldását. Ezen a kongresszuson ugyanis nemcsak a községek panaszkodó kikül* dőltei vettek részt, bsnem a magyar gazdasági, társadalmi és politikai életnek számottevő képviselői ls. El küldték képviselőiket a törvényhozás mindkét házi, az orizágos mezőgazdasági Ipari és kereskedelmi szervezetek, Budapest székesfőváros, a törvényhatóságok, az egyházak stb., akik azonban nemcsak a jóakaratú hallgatók szerepéi játszották, de tartalmas felszólalásaikkal maguk is nagyban elősegítenék, hogy a falufejlesztés problémái tisztázódjanak.
A kongresszus fénypontja termé izeteaen Magyarország fenkölt lelkű kormányzójának mé y érzéstői áthatott, hatatasas megnyitó beszéde voll, amely valósággal irányt szabott a kongresszus tanácskozássinak s amely meggyőzhetett mindenkit arról, hogy a községek bajait, társadalmi és gazdasági elmaradottságát, de ezzel szemben nagy hlvstását ls még s legfelsőbb helyen ls Ismerik és éníen a legfelsőbb helyen van meg a teljes kéaaaég • bajoknak orvoslására s minden oly intézkedésre, ami a mostani állapotokon változtatni tud.
A földmivelésflgyl kormány már évak bosszú sora óta legfőbb pro-graraponljának latija a falu gondozását, mert hiszen a falu problémája szoros összefüggésben van a me»ö-gazdasági fejlődés problémájával. Én azonban ugy érzem i ezt, azt hiszem, velem együtt vallja minden, a dologgal komolyan fc glalkozó ember, hogy a falvak talpraalütása, jobb sorsba való helyezése nem kizárólag mezőgazdasági kérdés. Ha községfrjlesz-tésröl, a falusi lakoaaág mii mostoha gazdasági, társadalmi, de főleg kulturális helyzetének a javításáról van izó, akkor Itt egyformán nagy szerepe vin a közigazgatásnak, a pénzügyi tényezőknek, a kulturmoz-galmak Irányítóinak, a közegészség-flgyek hivatott őreinek, de mindenekfelett magának a bajbajutott falusi társadalomnak. Csakis ezeknek közös, egyetértő munkája hozhat a balokra orvoslást. Csakis az az egyetértő munka szüntetheti meg, hogy a községeket a jövőben nem lógják mostoha nyerek szerepére kárhoztatni.
Arra kérem tehát az első községi kongresszui minden rgyes lényezö-jél, hogy a megkezdett munkát ne hagyja abba. A kongresszus minden kiküldöttje érezze magát apostolnak s iparkodjék elsősorban a falvak társadalmát a mai dermedltégéböl, zsibbadlságából felrázni a kongresszus minden egyes felszólalója által
hangoztatott szervező munkát kell elsősorban elvégezni, mert ha a falvak népe, mini egy szervezel! lábor jelentkezik jogos kívánságával, az! nem tudja megtagadni semmiféle lényező. Mi itt a központban állandóan ébren larljuk a kérdés*.
Remélem, nemsokára fölépülhet az ország fővárosában a községek háza
fog mindenkit arrr, bogy Magyarország jövő gazdasági és társadalmi fejlődéséhez föllétlenül szükség van a falu fokozottabb gondozására, föltétlenül síükség van különösen annak a nagy kulturális elleniéinek a kiküszöbölésére, ami a falusi és városi lakostág közöli bizonyos tekintetben még határozottan fennáll s ami legfőbb oka la volt annak, bogy n falu és a város nem mint bírálok, hanem inkább mint ellenségek állottak egymással szemben.
is, amely állandóan figyelmeztetni
Titulescu lemondott Románia delegátus! tisztségéről
A román ellenzék azonnali visszahívását kSveteli — Semmi bizonyíték nlnos Magyarország ellen a szentgotthárdi flgyben — jelentette Isi Briand
Bukarest, március 16. Titulescu román külügyminiszter lemondott a Népszövetségi Tanácsnál viselt delegátus! tagságáról. Helyére a román kormány Antóniádé berni követet küldte kl a tanácsba. A román ellenzék azt kívánja, hogy a kormány azonnal hívja vissza Titulescut,
hogy
a
számon kérhessék töle
Pária, március IC Briand külügyminiszter trgnap délelölt kihallgatáson fogadta Vlllegast, Chile római köveiét, aki a szentgotthárdi ügy megvizsgálására kiküldött bármaibizottság tagja. Este a francli kormány tagjai miniiztertanácira ültek össze, amely ma hajnali félkettő órakor éri véget. Briand külügyminiszter részletes jelentést lett a népszövetségi tanács márciusi ülésszakának lefolyásáról. A szentgotthárdi ügyről hir szerint ugy nyilatkozott, hogy személyes véleménye szerint
a Szentgotthárdon lefoglalt gépfegyverek nem uj, hanem egészen régi, elavult Upusu gépfegy verek voltak.
Briand még bozzá!ette, hogy
semmiféle pozitív bizonyíték nem
a genfi kudarcot.
meiült fel arra vonatkozóan, hogy a fegyverszdUltmdnyt tényleg Magyarországnak szánták. Ami az oplánspörök kérdését illeti, sajnálatos, —■ mondotta Briand — hogy
az llgyet Romániára nézve kedvezőtlenül rendezték, ennek oka azonban Titulescu román külügyminiszter magatartása, akinek nem sikerült megnyernie
Olaszország támogatását. Briand beszámolója után a minisz-teitanáci a börtönben ülő kommu nista képviselők esetleges szabad lábrahelyezésének kérdéséi tárgyalta. Polncarének és Barlhou igazságügy-miniszternek sikerült a radikális minisztereket meggyőzni arról, bogy a kormánynak nem áll módjában a kommunista képviselők szabadlábra helyezése.
Óriási embertömeg jelenlétében leleplezték Kossuth Lajos newyorki szobrát
Magyar küldöttségek és a budapesti zarándokok ünnepélyes felvo nulása a Hudson partján — Perényl báró és Walker newyorki polgármester ünnepi beszéde — A magyar ünnepet kommunisták akarták megzavarni — Március 15-e az egyes országok fővárosaiban
Amerikai szabadság-ünnep a budapesti Washingtonszobornál
16 | jos mw/orki szobrát. Az Egyesült Államok minden részéből érkeztek magyar küldöttségek Niwyorkba és a budipcsli zarándokokkal élükön, ünnepélyes felvonulási rendeztek a Hudson-folyó parijín, *hol a szobrot felállították. Az ünnepségen óriási embertömeg jelenlétében báró f-erényl
Dudapest, március Máicius Idusát a világ minden részében, ahol csak magyarok élnek, nagy és lelkes ünnepséggel üliók meg, de ezeknek az ünnepségeknek sorában mAr jelentőségénél lógva is első volt a newyorki szabadság-ünnep, melyen leleplezték Kossub La-
Zsigmond mondott beszédet, amelyben méltatta a Kossuth ünnep jelentőségéi. Utána Walcker newyorki polgármester, gról Széchenyi Sándor Slpőcz jenö polgármester, Berkó B, Qézáné és még többen mondtak beszédet. A beszédet. A beszédek elhangzása után rengeteg koszorút helyeztek el a szobor talpazatára, kOz-lük a képviselőház, felsőház, a törvényhatóságok, társadalmi egyesületek és felekezetek koszorúit. Kossuth Lajos szülőfalujának, a zemplénmegyei Monoknak, úgyszintén 14 magyar vármegyének, azonkívül 25 amerikai államnak földjét helyezték el a szobor talpazatánál, amelynek kél oldalán nemzeti viseletben mtss Amerika és mtss Hungária foglaltak helyet. A lélekemelő ünnepséget kommunisták akarták megzavarni — azonban csúfos kudarcot vallottak. Az amerikai lakosság mindenütt meleg szim-páliával fogadta a msgyar zarándokokat. Március 15 ike egész Ntw-yorkban Magyarország és Kossuth ünneplésének Jegyében zajlott le. Ugy az angol, mint az amerikai lapok megállapították, hogy Amerikának Március 15 ike .Magyar nap"-ja volt.
Budapest, március 16. Márcias 15-lkét Rómábin, Oenfben, Krakó-ban, Varsóban mindenütt nagy lelkesedéssel ünnepelték. A budapesti iffusig, az elrabolt részeket ábrázoló szobroknál*\'tartott ünnepélyeket és megkoszorúzta s szobrokat. A Petőfi szobornál a keresztény szocialisták tartottak ünnepséget. Washington szobránál amerikai szabadságflnne-pet tartottak, ihol a beszédet Rtpka Ferenc főpolgármester tartotta, utána Buttler Wríght amerikai követ mondott beszédet. Ugy a fővárosban, mint az összes magyar városokban számos ünnepség zajlott le máicius 15 én és mindenütt lelkesen ünnepelték a magyar szabidság törvénybe ikialolt napját.
A magyar honvédség uj tábori püspöke
Róma, március 16. A Szen\'alya Révész látván pápai prelátust, Kecskemét város plébánosát püspökké nevezte ki és megbizta Magyarország hadseregének lelki gondozásával.
A rendőrség kiutasította Zubkowot Németországból
Köln, március 16. A legfelsőbb rendőri hatóság Zubkow Sándort (az txcsászár sógorát) kiutasította a német birodalom területéről. Feleségére azonban a kiutasítás nem vonatkozik.
IALA1 ROUjOMY
lfiM máreka 1?.
lárclns 15. ünnepségei Nagykanizsán
Ax egész váró*, egéaz napon át hazafias lelkesedéssel ünnepelt Nsgykaolna, mi-diia IS Március 15-re, a negyvennyolcas raárdu* első hivatalos ünnepére szürke ég fehér pihékkel bavixta tele ax ünneplő dlsxt öltött utctkst. Szitálva, a földig alig érve, cssk a tetők rovátkáin megpihenve hullott, sxálllngőzott a bő egész napon át. Városszerte teljes ünnepi hangulat uralkodott. A házak orma, klraka tok és ünneplő ruhás emberek nem zeti színeket pompáztattak a nagy napra borult szürke ég alatt.
A hivatalok, iskolák teljes szünetéhez kereskedő és iparos társadalmunk axxal a hazafias érzésről tanúskodó elhatározással járult, bogy önként bezárták délben üzleteiket, a műhelyeiket, ezzel Is leróvs a maguk adóját a nemzet szép ünnepe iránt
»
A nemzeti ünnep a hivatalos Istentiszteletekkel kezdődött. Tiz őrskor a szenlferencrendi plébánia-lem-lomban jelentek meg az összes hivatalok, hatóságok, testületek slb. képviselői. A szentmisét Mátés P. Hilár mondotta papi segédlettel. Az Egyházi Vegyeskar Rdcz N. J\'nos főkántor vezetésével és a 6. honvéd gyalogezred zenekara kisérték az Istentiszteletet. Uána a hivatalos és közélet vezetői az izr. templomban vettek részi az Istentiszteleten, mely alatt a Templomi Éoekkar énekelt Ábrimovks Márk főkántor közre-mflködésével és vezetésével. Wlnkler Ernő dr. főrabbi bazafiságtól Izzó beszédben méltatta a nap jelentőságát. Ugyancsak hivatalos Istentiszteletek voltak a társadalom notabili-tásalnak részvételével az ev. és a ref. templomban, illetve Imaházban is, ahol Horváth Olivér, Uletve Kádár Lijos intéztek magasröptű beszédeket ax egybegyültekhe.

A város hivatalos ünnepségének megtartására a városi tanács a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kört kérte fel. Dílután 6 órakor kezdődőit ax ünnepség, de fél 6 kor már egy lélek sem fért be a városháza dísztermébe és soha nem látott volt a tolongás ax előcsarnokban, a városháza folyosóján, sőt a lépcsőházban la. Dr. Tholway Zsigmond postafőnök, a Kör elnökének megnyitó szavai után az ünnep szónoka dr. Kerkay József kegyesrendi tanár, a Kör társelnöke volt, aki magvas, bátorhangu beszédben fejtette kl a programmot, aminek érvrnyesülnie kellene az Integer Magyarország érdekében, megállapítva, hogy a Rothermere féle revíziós határok ellen tiltakoznia kell a nemzetnek, mert azok elfogadása örökre lemondásunkat jelentené a
fégl halálainktól. -__
| BatbarUs Latos, lapunk szerkesz-« tője, az faxT él Művészeti Kör fő-I titkára „Kuruc-ének virradatkor" c. I költeményét adta elő.
Az ének s tárnokát Rdcz Jinos fő-kán\'or kitűnő vezetése alatt fejlődésének uj, termékeny korszakát élő
Egyházi Vegyeskar szolgáltatta. •
A Kath. Legényegylet este fél 9 órakor zsúfolásig megtelt helyiségében rendezett haxafiss ünnepet. — Oaidagh Ferenc püspöki biztos, az Egyesület egyházi elnöke sok ériékes gondolatot fűzött beszédével sz ünnep köré, kifejtve a tetterős fiatalság szerepét a 48 as események körűi, párhuzamként állította fel a ma virágos, liszta ifjúságának feladatait, a családi otthonnal és a basával szemben. Schlest Oyula Nagy Lajos ny. ig. tanítónak egy remekbe készült költeményét szavalta meglepő rutinnal. Ugyancsak Nagy Lajos versét szavalta Osvald Lajos, majd Gelencsér Pál szavalata és Klemann János rövid, sikerűit előadása következett. A Vasutas Diikör, lelkes karnagyának, Lehrmann Ferencnek vez lése alatt nagyban emelte szép
énekszámaival az ünnepség sikerét. •
A Vasutas Dalkör az állomáson, a pályafenntartási munkástanyán, zsu folt helyiségben tartotta ünnepélyét délelőtt fél 9 órakor. Ansorge Antal elnök beszédében a dal és zene szerepét fejtelte kl a történetemmel kspcsolstban, buiditva hallgatóságát fölfelé való irigykedés helyett a lefelé való szánakozásrr, egymásért és a hazáért egyetértésben való munkálkodásra. Nsgf hatása volt Klemann János titkár énekkel sxinezett ünnepi beszéde. Szautner József munkás és Horváth Lajos munkáscserkész kitűnő szavalatai éi a Lehrmann Ferenc vezetése alatt tudásban és ambidókban egyre gyarapodó Vasuas Dilkör énekszámai
kerete cték azf|^ieptéget.

Az iskolák mindegyike megünne-pelte március 15 ét. Az iskolai ünnepségek közül a következőkről kap-tuuk értesítést:
A kegyesrendi reálgimnáziumnak díszes közönségtől látogatott ünnepén Scodnlk Józsua Vili. o. mondott ügyesen összeállított, hatásos beszédet. Kiemelkedő pontja volt a mű tornak Mátyás Zoltán VI. o. melodrámája Frank Pál zongora-ki-sémiével. Sűtó L o. és Pollák Vili. o. szép szavalatai és dr. Kerkay József vezetésével a zene- és énekkar ellsmeiéit érdemlő számai alkották a müwr többi részét.
A felsőkereskedelmi nagyterme is kicsi volt az érdeklődő közönségnek. Iit Römer IV. és Pauk IV. é. mondtak hatásos beszédeket, Kolln IV. é, Béres III. é. és Wortmann IV. t jól előadott szavalatai, az ének és zenekar gondos, szép számai fejezték be a műsort.
A polgári iskolában Németh Mihály igazgató és Deák István tanár intézlek komoly értékű beszédeket az egybegyűlt szülök és fiatalság nagy számához. Németh Teréz IV. o. a szabadságharc magyar nőjéről, Wilde Imic IV. o. a márciusi Ujak-
ról olvasott fel kedves dolgozatokat. Qabsovlcs Irma II. o. és Németh László IV. o. helyes szavalatain kl-vül a mű tornak igen élvezetes része volt a Ketting Ferenc vezetése alatt bontakozó intézeli vegyeskar énekszámai. A kanizsai március 15-lkének külön szenzádója volt, bogy a polgári fiu- és leányiskola növendékei ezalkalommal jelentek meg először s Bocskay-sapkás, festői egyenruhájukban, aminek városszerte egész nsp sok volt a bámulója.
A II. körz. elemi Iskola ünnepélye egyike volt a legsikerültebbeknek. Itt Kumper Arthurné mondott lelkes, gondosan felépítet\', a gyermek léleknek szánt, de fe\'nőttek sziveibe is odatalált ünnepi beszédet. Az apróságok szavalatokkal, énekszámokkal tarkították a műsort.
Az Izr. elemiben Halász Jenő Igazgató nagyon szép és épen olyan értékes beszédén kívül Lázár Arthur tanitó ünnepi méltatáaa volt legértékesebb a programon.
A ktskanlzsai elemi ünnepélyén Szépudvary László tsnitó lelkes beszéde körűi csoportosult a szép műsor.
A leventék — bála a városi testnevelési vezetőség agilitásának — ezidén különös intenzitással kapcsolódlak be a március 15. megünneplésébe. Az évfolysmok mindegyike külön rendezte meg összesen 11 ünnepségét, mindegyiken az oktatók intéztek hazafias beszédet a leventékhez.
A Klskanizsal Levente Egyesilet ünnepélyének Mdtés P. Hilár plébános volt a szónoka, aki beszédével uj márdosl tüzek magjait vetette el ax Ifjúság lelkében. A Levente Dalkör énekszámaival tűntette ki magát.
Külön kell megemlékeznünk az 1909. levente évfolyam ünnepségéről, melynek keretében műkedvelő előadást Is rendextek Nlessner Viktor fóoktató agilitása folytán. Pollák Mihály szép beszéde, Bölcsföldy Manci temperamentumos szavalata u\'án Boha József igen ügyes rendezésében az évfolyam műkedvelői a zsúfolt terem közönségének roppant tetszése mellett előadták A költő és a halál c. egyfelvonásos hazafias színdarabot
Az idegenlégió földi poklának küszöbén...
Egy kétségbeesett magyar legény, akit Kanada helyett Marokkóba vittek — Bogdán Péternek klnyllllk a szeme, — de már késő — 25 évi kényszermunka a szökésért
Franoia kapitányi egyenruhában magyar ember ...
111.
Néhíny nappal később, néhány frank nal zsebében már u ban volt MarséiII felé, ahol az állomáson már várták és több hasonló szerencsitlen hajólöröt\'jível az életnek, behsjózták őket az afrikai pirtok felé.
Bogdán Péter elhibázott, felűletea gondolkodással eladta bőrét. Vásárra vitte fiatalságát és cssk akkor nyílt kl a szeme, mikor az Idegenlégió borzalmait, saját szemdvel maga előtt látta, Ízlelte a saját bőrén és nem volt mlr visszafelé ut.
(0: évi kényszermunkával bűntelik azokat, kik szökést kiséreloek meg és mégrgytzer ennyit kspnsk, ba szökés ulán fog|ák el őket. Ezt az időt pedig nem leélik, hanem le-églg a [kényszermunkában. Sóbányákban, szénbányákban, ólombányákban ölik kl belőlük az életet, a szabad élet után való vágyakozást és mire valaki életben kerül ki véletlenül a kényszermunka büntetés letöltése után a fogságból, abból is csak árnyékember marad örökre. Emberi rorctokst sokat találni Mi-rokkó, Algir utcáin, a délfranciaországi kikötök cstornái körül. Ezek azok, akik kényszermunkából jötiek. H i azonban a szökést a szerencsétlen még az öt évi idegenlégióbell szolgálat kitöltése elölt hajtotta végre, akkor a büntetés kitöltése után visz-sza viszik az idegenlégióba és még szigorúbb bánásmód, felügyelet mellett ki kell szolgálnia az/öt évet és mindig előröl kell kézdenl. — Bogdán beszélte el, hogy találkozott egy trombitással, akt már huszonöt
éve ran az idegenlégióban, de még az öt évi szolgálata nlnca kitöltve, mert már vagy öt ízben megszökött, Illetve megkísérelte a szökést. Mindannyi szor öt öt év ) •
Szegény Bogdán, későn látta világosan, hogy a kél .Jószívű" honfitársi mit müveit vele, bogy közönséges emberkereskedői vtoltak a francia hadügyminisztériumnak. Emberhaj-csárok, akikkel va|Jon mii kóstoltatott végig az élet, ameddig oda Jutottak, hogy saját nemzetük véreit dobták alkuszra és segítették ki a legrémesebb pokolba; melyei a müveit világ franda idegenlégió néven Ismer ás amely intézmény örökszégyene nemcsak a francia nemzetnek, mely pedig szereli nemzeti vitézségét fennen villogtatni, hanem az egész civilizált emberi társadalomnak, mert a XX század eme szégyenfoltját megtűri a Földközi tenger partján és ezzel kétségbeesett, talajvesztett emberek százainak áa temetőt az élve-eltemetésre.
Bogdán Péter sok más tragikua sorsú társával 1926 december 16 án Bel-Abesböl, az idegenlégió gyűjtő-állomásáról Saidába érkezeti, ahol kiképzés alá vették. Két-három magyar társa ls vele voll, akinek nevére nem emlékszik, sklk közvetlenül Magyarországból exportálták ki magukat a szenvedések tengerének.
Még Bel-Abesben érdekes élménys volt Bogdánnak. Amint beosztották, bogy Saidába vigyék őket egyes transzportokban, egyik magyar, akit hasonlóképen az 0 esetéhez Pár is-
1028. március 17-
ban egy lelketlen ügynök hálóioll be ét juttatott ide, éktelen káromkodásban tört ki. Kitört belőle a megyar panasz. Az égre emelte szemét és perre szállt az istennel is.
— Mégis csak hitványs/g. hogy igy rászedik az embert. Ki akartam jutni Kanadába. Aláírattak velem egy szerződést, bogy kivlsmek Kanadába földművesnek és ezek a gazemberek idehoznak. £n nem megyek Saldába, inkább löjjenek tőbe. Nekem nem kell iz idegenlégió, ott Qssőn belé t menykö, ahol van. Engedjenek e, I Nem loptam, nem raboltam, miért nem engedaek el.
Siegény ember ordított, toporzékolt, csikorgatta a fogát, aztán sírásba Omlott a háborgó indulat. A lobbi társak lecsendesítették. Volt olyan, aki .magyarul szólott hozzá, volt olyan, aki angol nyelven vigasztilla, de olyan is volt, aki oroszul akarta eloszlatni bánatát.
A flu nem nyugodott meg. Reu-keteit benne a fiatalságának elpo-csékoiásának tudata, ami ott várt rá és nem adta meg magát.
Mini puiz\'ák vad csikaja, melyet először tOrnek nyereg alá, ágaskodott lobogó indulattal és könnyes szemével utálattil tekintett a sivatag homokvégtelensége felé. Lálta a sírt, amit jelsnt számára ez a kopár mindenség és könyörgö tekintetet eme\'.t arra, merre sejtette; hogy a nagy Alföld terpeszkedik szét szőke Tiszájával.
Nem csitult el. Már vagy félórája ömlött száján s káromkodás és a doh repesztette szét. Ekkor odalépett hozzá a kapitány, aki épen akkor jott ki az irodából a nagy magyar hangoskodásra.
— Kár fiam mindenért — szólott magysrul, nem s rosszindulat, de a jóság hangján. Ne káromkodj, na szidd az Istent, nem használ itt már semmi. Ezelőtt huszonöt évvel én is Igy ke-t Ölten ki ide. Pedig én nem föld-műveslegény voltsm, mint te...
Az Idegenlégió újoncai alattvalói félelemmel figyelték a kapitány min den szavát. Az s két-három magyar értette és csodálkozvs sugla egymásnak, hogy s francia egyenruha alatt magyar sslv él, smelytöl azonban már cstk a sablonos érzések azok, melyek nem haltak ki. A kapitány szsvsi halottak a lázadozó legényére és felvette eldobott rflsz-tungját, felcsatolta oldalfegyverét,
ZALAI KÖZLÖNY
lejébe nyomla a furcsa, leberny.\'ges katonasapkit és megindult a többivel, hogy elvigyék Siidába...
* U. Oy,
(Bogdán Wlcr megrúzi sorsa az idegen-Ugidban, cikkünk folyta/dsa legközelebbi számunkban.)
Templom egere
A pécsi színészek előadása a
Városi Színház fenállásának első évfordulóján
Fenállásának elió évfordu\'óját Ünnepelte március 15 én a nagykanizsai Városi Srlnház. Az Igazgatósig, hogy az első eszteedő jólvégzeit munkája után vissisldézte az elmúlt esztendő március 15-ének büszke ölömét, ezt a napol kedves jubileumként ülte meg az Idén.
A pécsi Nemzeti Szinház társulatának tfgjai Fodor Oszkár színigazgató vezetésével átjöttek erre a napra Nagykanizsára (ahol má|us 8 án szándékoznak megkezdeni rendes nyári szezonjukat) és előadták ilt Fodor László Templom egeré-i. (Az előadáson itt volt s színtársulattal 8us Fekete László, a fővárosi Írógárda egyik legdivatosabb és legismertebb nevű tagja )
A Templom egere a mai vígjáték-típus egyik legjobbja. — KülönOsen hatalmas felépítésű a vigjitéki cselekmény txpoiiclója az e>ső feívo násban, amely megpecsételi a darab sikerét. Kedves és a mai embernek okvetlenül szimpatikus mese szálai sza\'adnak végig a három felvonáson. Alig van bennük reális komplikáció. Inkább az Iró szellemesség\'\', alakjainak (csupa markáns vonásokkal megrajzolt, bár épen ezért nem mindig .Igaz ilpus) frissesége és saját belső bonyolódásaiknak tükröztetése viszi előre a cselekményt. A dstab egyetlen hatalmas lendülettel jut el elejétől végéig, anélkül, hogy közben
— a nagyszerű bevezetés után vártató ellaposodás ál ana be. írójának szinpsdtechcikai fölényes rutinja, a kitűnő poenllrozás, s szellemes helyzetek és párbeszédek végig derültséget sugároznak a nézőtérre, de van a sierzőnek eszköze az érzékenyebb hurok pengetésére is. Jó darab, mulatságos, fáradság nélkül emészthető és főként mindvégig Ízléses marad.
A darab lelke a címszerepben Rózsa BOzsi vol*. Amit a szerepe mondatott ve\'e, el is hittük néki: — kialakult. Sót: kész. Kész művésze a pályájának. Kitűnő volt Vértes Lajos. Mulatságos, bár kissé tul groteszk
— mlnUeg\'öbbször — fákó. Lado-merszky Margit először lépett fel Kanizsán. Szép, fess megjelenése, kedvessége megnyerő. Bdnky Róbert pompás figura volt. Lontay elég jó.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
HAPI HÍREK
^♦MWSmwtStSSSSSSMSSSmStHIMSSSSSSSSSSS**
NAPIREND
Mároiua 17, szombst
Römal k»t\'.!.-,<ui : Patrik pk. Proliit. ü«rtrt\\l IukIIU: Adar. bá 25 Va|. Nap kel reggel 6 óra 10 ptrekor,
nyugatik délután 18 óri 06 ptrekor. •
Helm protenzor előadása (A sApadt és vérszegény gyermek) a vlroililia nagytermében este tél 7 órskor. \' Városi Szlnhár. .A virradat", dráma 10 felvonásban. — .A repülő sátor" és ,A Klller gflrlftk", burleszk 2-2 (elvonásban. .Kalifornia ciodsvilága", Itme-retler|ei7lft 1 lilv. Magyar és Pox Híradók Elöadáiok 5, 7 és 9 órakor.
— Személyi hlr. Joó J. népjóléti miniszteri tsnácsos és Rappaport K. földművelésügyi minisztériumi lótenyésztési főfelügyelő hivatalos ügyben tegnap Nagykanizsára érkezeti.
— Vasárnap: a plébános II-ceálls előadása. Az Irodalmi és Művészeti Kör liceálls előadás-soro-zatának egyik legnagyobb érdeklődéssel várt száma következik. Vasárnap, március 18-án délután 6 órakor a városháza dísztermében Mdtés P. Hllár plébános fog előadni a szociologla történelmi fejlődéséről. Komoly téma, amely Igen ériékes tanulságokat ígér. Az előadás előtt és után Lefcslk P. Pongrác vezelé-sével az Iparostanonc énekkar énekel. Az énekszámok közül kiemelkedő lesz Rdcz N. Jtnos főkántornsk egyik legszebb szerzeménye, a „Kraszna-horks."
— UJ szolgabíró Letenyén. Gyömörey Oyörgy főispán dr. Vida Ferenc tspolcal szolgabírói Letenyére helyezte át.
— A nagykanizsai polgári is kola gyásza. Oiv. Vajda Sándorné Vágner Ilona állami polgári iskolai tanárnő csütörtök reggel hosszas szenvedés ulán elhunyt. Tegnap délután temetlék az intézetek ifjúsága, a tanítói kar és nagyszámú gyászoló közönség részvételével. Az elhunyt a tanulóifjúság Jóságos lelkű, megértő nevelője, a tanári kar hűséges munkatársa volt. Halála nagy veszteséget jelent a polgári iskolai tanári karnak.
= Husvétl maradékvásár megkezdődött Slnger József és Társa dlvatáruházában. Mindenkinek saját érdeke, hogy az olcsóságról meggyőződést szerezzen.
Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— Klskanlzsalak a polgármesternél. A klskanizsiiia\'k küldöttsége |árl tegnap délben dr. Sabján Qyula polgármesternél. A deputáció utalt arra, hogy az Idén a közmunkaváltság kétszereséi vetették kl a polgárságra, miért is megtelelő intézkedést kértek. Dr. Sib|án Oyula polgármester megígérte, hogy minden egyes indokolt esetben, amit tudomására hoznsk, megfelelően intézkedni fog.
= Tavaszi újdonságok: Mosó és gyapjudelainek, mintázott mosó-selymelr, creppe de chinek, creppe sa\'lnok, nyersselymek, ing- és blous-zefirek nsgy választékban érkeztek Slnger József és Tárta dlvatáruházába.
— Az Evangélikus Nőegylet vasárnap, március 18-án délután 5 órai kezdettel szeretet-vendégséget rendez a Roigonyl-utcal lornacsar-nokbin. Dlewock Júlia kis ovo-dlslái több oldalról felmerült kívánságra a már tObb Ízben oly nagy sikert eléri ,Cka-lskola" c. gyermek-színdarabot fogják a tea délután keretében előadni. Vendégeket szívesen lát az Egyesület vezetősége. Belépődíj nincs, önkéntes adományok köszönettel fogadtatnak.
— Felhívás. Kérem mindazokat, akik .Takarékpénztáraink a közgazdaság és a kultura szolgálatában" cimű könyvem árát mindeddig nem fizették meg, hogy azt mennél előbb bozzámjuttatnl vagy a könyvet elmemre vlsszskűldeni szíveskedjenek. Kelemen Ferenc.
— Dunántull OMKE-kerOletl gyűlés. Az OMKE 1928. évi március hó 18. napján délelőtt 10 órakor Szombathelyen a Kereskedők Társulata helyiségében dunántuti kerületi nagygyűlést rendez, amelyre Dunánlul összes kereskedelmi érdekképviseletei hivatalosak. E nagygyűlésen az OMKE alelnöke, Vérles Emil vezetésével megjelennek dr. Bal-kány Kálmán igazgató, dr. Bodroghy, dr. Horváth, dr, Varanay titkárok és az OMKE Igazgató tanácsának számos tag|a. A nigygyűiés előadói a dunántull kereskedőket érintő összes fontos kérdéseket fog|ák ismertetni és a hozandó határozati javaslatok a kormányhatósághoz fognak feller-jeszlelni. A mai súlyos helyzetben fokozott lelentösége van a dunántull kereskedők nagygyűlésének, azért azon a keresltedók nagy tömegének kell egész Dunántulról részt venni.
= Rádió-alkatrészek, Philips lámpák, hangosan beszélők, leiepek, tejhallgatók olcsó árban Szabó Antal sportüzletében.
<
i <
Férfi- és női-szövet, ■ elyeiai, mosó, kanaváaz és vászon
maradékokat
pr MA *
igen olcsó órban árusítunk Kisfalud! és Krausz divatáruháza az Arany Kakashoz
ZALAI KOELOMT
Igga mit dm 17
Dr. Helm professzor fogadtatása
Dr. Helm Pál egyelem! I*nár ma dílulán 2 órakor érieiik Paciról. A vaiu\'nál dr. Sab/dn Oyula polgármester vezetésével ■ S ef nia Szövetlég fogadja.
Ai Igazgatóság tagjai délu\'án 4 órakor ai Intézet belytégébin üd»öz lik a professzort, aki megleklnli a tejkonyhát és a védőinlézelel. Et alkalommal dr. Nlsponszky B.\'la fő orvos üdvözli az Iliusztiis vendéget. Pél 6-kor érkezik Nagykanizsára dr. Thassy Qábar vármegyei liszlifőor-vos és több zalaegei szegi orvos, kik a banket^n is részt vesznek.
Az elóadás szombat délután pon tosan \'/i7 órakor kezdődik a varos báza dísztermében. T«rgys : A sápadt és vérszegény gyermek. A vér szerepe a szervezetben.
Este >/z9 órakor a Cuino dísztermében városunk társadalma, az Orvos Szövetség és a Sefánls S.Ovetség igazgatóságának részvételével társaivacsora.
A gyermekvédelem nemei ügyének flnnepnipji lesz Helm professzor látogatása, melyre társadalmunk szeretettel és buzgó lelkesedéssel készülődik. _
— A Katholikus Legényegylet március 18 án, vasárnap este műsoros Szent József ünnepélyt rendez. Az ünnepi beszédei Meggyesy József bitoktató tartja.
— A Klskanlzsal Polgári Olvasókör hazafias ünnepélye. A Kiikanizs.\'i Polgári Olvasókör vasárnap délután 6 órakor nagyszabású bizafiai ünnepélyt rendez, amelyen adózik márdui Idusínak. Az ünnepi beszédet dr. Szabó Zsigmond járási tisztiorvos taríja.
A világhírű minőségű és elismerten elegáns „Sportex" angol szOvelujdonságok megérkeztek. Egész Zalavármegyében kizárólagos eladás Slnger József és TáQp dlvatárubázá-ban Nagykanizsán, Errsébet-tér 23.
— Kitüntetés a nemzeti munkavédelemnél. A m. kir. belügyminisztérium nemzeti munkavédelmi felügyelője Nényey Pál sOjtOrl körjegyzőt és dr. Svastlcs János körorvost több éven át a nemzeti munkavédelem fejlesztése körűi kiváló eredménnyel tanúsított hazafias, önzetlen tevékenységükért dicsérő elismerésben részesítette és köszönetét fejezte kl.
— A gőzfürdő ma szünetel. A gőzfürdő üzemavar miatt ma szünetel.
— Oktató-előadások a Kath. Legényegyletben. Az uj elnökség, bogy tagjainak lelki müvelését mlnéi jobban kimélyilse és Kolplng-szelle-mével telilse, állandó oktató-előadásokat rendszeresített helenkénl, melyekel a tsgok örvendetesen mindig nagy izámban látogatnak. A heti oktató előadásokat Mutschenbacher Edvin dr. kir. törvényszéki lináci-elnök, az egylet világi elnöke tartja.
= Újdonságok női fehérnemű-anyagokban : Linón nantuk, Tiga-tin, lenbatlst és ballMsiffon az összes divalszinekben Slnger J. és Társánál — Sanatorlum Qutenbrunn Baden (Bécs mellett). Az össies modern vizsgálati és kezelőeszközök H.-rzállomás, az összes dlélíkuá gyógymódok, kénfotrások a házba bevezetve. Eszményi tavaszi larióz kodás.
— Március 15 Ikl ünnepség A helybeli szakirányú iparos fiu- és leánytanonciskola folyó hó 18 án délelő.t fél 10 órakor, a rendes miséje után, a Rozgcnyl-ulcai Iskola tornatermében a következő müiorral ünnepli meg a márciusi nagy napokat: 1. Hiszekegy. Énekli a tanonciskolái vegyes-énekkar. 2. Március 15. Rikosi Jenőtől. Szavalja Ansorge Rózia. 3. Riadó. Sajó Sándotlól. Szavalja Schveltzer Boldiziár. 4 Kraiinahorka vára. Énekli a tanonciskola! vegyes-énekkar. Ünnepi beszéd. Tarlja P. Tóth Móric cserkész-tlizt. 6. Munkadal. Oyökössy Endrétől, Szavalja Kucséber Lajos. 7. Imádkozzunk a bazáért. Énekli a tanonciskola! vegyes-énekkar. 8. A táltos álma. Kozma Andortól. Szavalja Palló Olzella. 9. Himnusz. Énekli a tanonciskola! énekkar. Az ünnepségen ugy a mesterek, mini a szülök és érdeklődök szivesen (áltatnak.
A kanizsai munkásság márciusi ünnepélye Holmp vasárnap a Városi Színházban a ntgykanlzial ö.-srrr.unkás-ság délelőtt 10 órai kezdettel márciusi ünnepélyt rendez. A Vasmunkás Dalárda énekszámokat ad elő Lehrmann Ferenc karnagy vezetésével. Dobó György Petőfi: Élelre-balálra clmü markáns, haz.< fias versét szavalja. Ü inepi beszédet mond Farkas István ctsrággyüléai képviselő (Budspes). A belépés természetesen díjtalan.
— Egy 14 éves menyasszony. Nemrégen hirt ad unk arról, hogy egy a hetedik X et átléped férfi házasságot kötött Nagykanizsán egy 60 éven lul levő nővel. Ma éppjn egy másik végletről kell bírt adnunk. Egy nagykanizsai 19 \'.ves segéd ki van hirdetve az nnyakönyvvezetői táblán-* egy 14 éves csörnyeföldl leánnyal. 72 éves vőlegény és 64 éves menyasszony a múltkor, most egy 19 éves vőlegény és egy 14 éves gyermek a menyasszony...
= Regenhart és Raymann-damasztok, Schroll slffonok, May és Holfeld rumburger vásznak legelőnyösebb beszerzési forrása Slnger József és Társa divatáruháza Nagykanizsán, Erzséb.t tér 23.
— Fehér március. A már napok óta téliemre fordult időjárás során március 15-lkére egészen télbe mentünk. Már este 11 órakor sűrűn kezdett szállingózni a hő, mely csütörtökön reggel is tartó", sót a háztetőkön éi a mezőkön meg Is állott. A fehér márclui lermétzeles\'n hozott hideget is, mely egész napon át tartolt és pénteken is foga volt a kiderült napnak. A hó csütörtökön is esel\', úgyhogy pénteken reggelre egészen f.hér lett minden. Érthető, ha a természetnek ezt a méltánytalanságát az emberek nem veszik szivesen, hiszen máskor márciusbrn 15 lkén már könnyű kabilbin, meg anélkül is ünnepeltünk. Villóznak az idők, változnik az emberek.
— Lapunk Budapesten állsndóin olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
Székelési zavarok, bélgöci, puffadtság, gyomorszédülés, izgalmi állapotok, szividegrsség, félelemérzés, bódullság és általános rosszullét cselén a te míszeles „Ferenc József keserűvíz a gyomor és bélcsatorna fartalmát gyorsan és fájdalom nélkül kiűrill, a vérkeringést előmozdítja s tartós megkönnyebbüléit okoz, — Az évszázad legkiválóbb orvosai a Fereac József vizet ugy férfiakná\', mint nSknél éi gyermekeknél teljes eredménnyel alkalmazták. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzlefekben
A IV. szociális este
Vitéz Barnabás tanfelügyelő előadása Málta szigetéről
A Szociális Mlsizlóláriulat IV. szociális estéje kedden, március 20-án délután 6 órakor lesz a Missziósházban. A ziufolt bázat eleve biztosítja az a körülmény, begy az est előadója vitéz dr. Barnabás István, Zalavármrgye kir. tanfelügyelője, aki Málta szigetéről I g nem kevésbbé érdi kfeszitö előadást tartani, mint volt legutóbbi, pé\'dátlanul lömeges érdeklődéslel kísért liceálls előadása a koreai féli zlgelről. A műsort ki-egészili Szekulla Emília két Igen kedves, hangulatos olasz énekszáma (E. Caroslo: Ritorna és Tlc-Ti Tic-Ta népdii). Belépődíj teával 1 pergő.
= Orvosi hlr. Dr. Schlchtaru István fogorvos rendelőjét Eziíbel-tér 4 sz. alá (régi postával szemben) a Piac-lérre helyezte át.
- Ujabb kéménytOz. Szerdán este ujabb kéménylűz volt Kanizsán, abol ugy látszik ujabban nem lesz nap, hogy a vöröskakas látogatását ne lennénk kénytelenek elviselni akár kisebb, akár nagyobb méretek között. Tiz óra tálban a Centrál szállodából értesítettek telefonon a tűzoltókat és rendőrkapitányságot, bogy kéménytOz van. A megérkezett tűzoltók a kéménytüzet, mely a konyhakéményben kelelkezelt, hsmar elol totlák és megcáfolták a városban az éjjeli órákban elterjedt hireke\', melyek a szálloda égéséről szóllak. A rendőrség, mint azt már jelentettük volt, minden egyes tűzesetben rendkívül szigorral Jir el és itt is megketdte a nyomozást. Mindenelóit azt fogják megállapítani, bogy a kémény, amely kigyulladt, megfelelő Időközönként volt e tisztítva vagy égetve. Az eredménytől függ a további erélyes eljárás. — Ezzel kapcsolatban most azt közli velünk a kapitányság bűnügyi oszlályr, bogy megkeresi a városi tanácsot azlrányban, hogy saját hatáskörében ellenőriztesse a körzeti kéményseprők munkáját, nehogy egyszer egy kéménylűz bői kifolyólag valamelyes súlyosabb tüzkatasztrófi adódjék.
Értesítés.
Érteiitím a n. é. közönséget, hogy folyó évi március hó 16 án Petőfi ut 6. szátn alatti
KLEIN VILMOS-FÉLE
SÜTŐDÉT
átvettem és a saját nevem alalt tovább vezetem.
A n. é. közönség szíves pártfogását kérve, maradok
tisztelettel
Rosenthal Adolf
1394 sütőmester.
Készítményeim úgymint kenyér és apróantemények a piactéren Mandler Géza urnát kaphatók
Meghívó. A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet 1928. évi március bó 25-én d. e, fél 11 órakor larlja a Nagykanizsai Magyar Bank Csengery-u. 7. szám a\'atll helyiségében 66-ik évi rendes közgyűlését n e\'y/e a szövetkezeti tagok tisztelettel meghívatnak. Tárgysorozat ■ 1. Az 1927. évi zárszámadás, Igazgatósági és felügyelőbizotfságf |e. lenléselc elő\'erjesztése, s mérleg megáll\' pitása, a nyereség felosztására vonatkozó határozathozatal, az 1924. évtársulat végfeluámolása és a filmentvény megadás. 2. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése. 3. Igazga\'ósági és felügyelő-bizottsági tagol választása ai alap. tzabályok 48 1 letve 62 §§ al ét-leimében. Jegyzet. A zárszámadás, Igazgatósági és felügyelöbizottságl Jelenlések 1928. márc. 15 tői kezdve a szövetkezet helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Mérleg: Vagyon: Pénzkészlet3780, Postatakarékpénztár 79 75 = 11755 Értékpapírok 255 25, KOtetezvénykOl\' csönök 101.390. Vállók 43657, Polyó-számlaadósok 5076 40— 150.12340 Hátralékos kamat 1692 06, összesen 152.188 26, Teher; Törzsbetétek 104.024, Ütletrészek 220= 104 244 Tőketartalék 10434, Tartalékalap 454 44, Nyugdíj éa Tisztviselők alapja 1500, Folyószámla hitelezők 7974 39, Viszontleszámitoll váltók 31323, Üz-letrészllleték 1466 54, Le nem járt évi. haszon-ered. 71144 E őre fizetett kamat 211 52, Nyereség 4198 59, összesen 152.188 26. Az Igazgatóság.
Virradat
Janet Oaynor és Oeorge O\'Brien nagy filmjét mutatták be tegnap Mig egyfelől F. W. Murnau ur, a zseniális rendező a technika minden eszközét sorompóba állította ennél a képnél, másfelöl a megjátszás mozgásait, gesztusalt a minimumra csökkentette és közel vitte az etnbetl tökéletességhez. Életszaga vtn ennek a képnek, ahogyan két ember, a férj és feleség Iszonyú harcok irán megtalálják egymás és — önmagukat Cselekmény: a férfi és két síz szony. .Az egyik a jóság, szeHdaég, a megadás megtestesülése. A másik a démonlság megejtő csábja. Természetesen a győztes csak az előbbi lehet. Habár eddig a győzelemig
Sbéz tusakodás után jutunk el és hány valóban lélckzet/o|lón izgalmas |elenetnek kell tanul legyünk Ez a film tutajdonképen a láthatatlan rendezőn ik nagy slágere. Eleiétől végig érezni lehet a képen egy mély emberi elgondolás irányítását, mely akonban a kiállítás nagyszerűségében is fölényes ur. Az egyszerű falusi élet keretezése ennek a cselekménynek ép ugy nagyétiékü, minta nagyváros szaxofonos sivítással telilett rapszodiája. De amint az igazán elmés humor csillog itt-ott, hogy tjf tulságosín nehezedjék mellünkre Su~ dermann Ibsen-lzü meséje, épen olyin élvezetes látvány és erősen naturalisztikus színekkel van ecsetelve egy éjjeli vihar, melynek szennyes áljából egy ember megtisztult lelke tör kl. Janet Oaynor, ez a csupa báj, csupa behízelgő édességü asszonyka talán önmagát muljs felül e szerepben, melyben sikerülten van mellé állítva a csupa erő, Izom-ember, ro-boizlui fétfi, ez a Oeorge O\'Brien, aki felületei bcxbijnok stb. izerep:k után moat ugy látszik, babérokat arai azon a mezőn is, ahol máskülönben cjak Emil Jannings, Conrád Veldt stb. — nagy.
Még anoyit e filmről, hogy ilyen képet szezononként egyet-kettői lebet látni. (-)
Jflg mfcctm 17,
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
A n. kerület FG váratlanul elhódított egy értékes pontot a Kanizsa FC-től
Kanizsa FC—II. kerület FC 1:1 (0:0)
Nagykanizsa, márclm 16
Kanizsa: Szemző — Böhm, Joós — Timii, Héger, Hjjdu — Farkas, Kelemen, Ember, Qsrstenbrein, Bi-konyi. — 11. kerület: Valóczky — Dudás, Hölllnger —Trltz, Qfimóthy, Tóih — Vágl, Jermbek, Ruff, Kocsi*, Neumayer.
A bűvöl Időben, egy kevéssé szitáló bó ssszlsztálása mellett lejátszott mérkőzés bizony nem eléghette ki • megjeleni kisszámú, győzelemhez szokott publikumot.
Az eldöntetlen eredmény — a Játék képe alapián — tagadhatatlanul nem reális. A Kanizsa PC a győzelmet határozottan megérdemelte volna. A csapit általánosságban határozottan jívult, mezőnyben ideálisan kombinált, különösen az I. fé.időben, ebben a periódusban gólokkal terhelhette volna a II. kerület hálóját.
A csatársor Időnként remek akciókkal operált, kapu elölt azonban tehetetlennek bizonyult. Ma ebben a gépezetben Kelemen volt a lendltő-kerék. Rendkívül aglliaan minden labdát pontosan megjátszott, kár, bogy kissé Ideges, ami ezen a mecs-csen érthető volt is. Mégis egyedül ő volt az igazi csatár. Ember az irány itó, nem tudta állandóan össieta rta n 1 a támadókat s irányító nélkül az egység sokszor teljesen szétesett. Vonat kőzik ez a megállapítás különösen a II. félidöbeli teljesítményére. Az első félidőben sok biztosnak látszó helyzetet kihagyott, bár meg kell állapítani, bogy lövéseit nem kísérte szerencse. Oerstenbreln nagyon szürkén mozgott, hibájául kell felróni, hogy nem foglalkoztatta kellően szélsőjét. Bakonyt félénk Játékával sokat rontotL Farkas mélyen alatta van őszi tormájának. A fedezetsor az első félidőben kifogástslsn jité-kot mutatott. Kivették részüket, ugy a védekezésben, mint a támadások előkészítésében. Ebben a félidőben sok szép labdát tálaltak a csatársornak. A II Ik lélidőben már nem birták ugy tüdővel. Hajdú látva a Csatársor gólképtclenséget a maga okos Játékát szedte elő s küzdölt Jobban mint társat. A védelem szi lárd. Az első félidőben nem volt különösebb eseménye a védelemnek, a másodikban inkább, de majdnsm kifogástalanul állták meg a helyüket. Joós betzdlása, melyből a 11 es lett, elmaradhatott volna. A budapeaiiek óriási Igyekezettel Játszottak és itt-ott sikeralt is nekik veszélyes helyzetet teremteni. StUas és Játéktudás tekintetében Kanizsától messze elmaradtak. A csapat leg|obb része a közvetlen védelem, élén Valóczky kapussal. A csatársorban a Jobb azélső játéka érdemel említést.
Kezdés után nyomban Kanizsa vesii át az irányiiást és döntő fölénybe kerül, ugy látszott, hogy lelépi ellenfelét. Fölényét a félidő végéig tartja, a kerület csupén védekezesie szorítkozik, mely teljes mérlékbeu sikerült is nékik.
A il-ik félidőben Kanizsa enged a nagy iramból a játékosok kissé fáradtak és idegesek.
A 7-lk percben Héger szökteti F.mkert, aki kitör lövés előtt azonban felvágták. A megítélt szabadrúgást Kelemen 20 métertől rendeltetési helyére jultalja. 1:0 A 16 Ik percben Neumayer W előrehuzódott védelem mellett
1 :1
kiugrik, Joós utoléri, hátulrul belelép a 16 as vonal szélén A bíró 11 esi ítélt, melyből Kocsis helyezett lövéssel kiegyenlít 1:1. A kiegyenlítés után a pestiek önbizal-
mat nyerntk, nagy ambícióval dolgoznak a vezető gólért. A 19-ik psre-ben Oerstenbreln éa Jerzsabek egyszerre csőrrel rúgnak a IzbJaba, mely széipu\'ikan. Kínosan halott a 38-lk percben Héger és Farkas sportszerűtlen viselkedése. A mérkőzés vége felé Kanizsa csatársora összeszedi magát erősen támad, azonban a budapesti védelen erélyesen ment.
, Biró: dr. fuhdsz Attila, aki erélyesen vezette a mérkőzést. (Splró)
3:0-ás győzelemmel erős revánsot veti a Ferencváros a Sabária felett
A Pécs-Baranya Imponáló győzelme a tavalyi amatőr bajnokcsapat : a BSÉ felett — A belgrádlak Újpesttől is kaptak négy gólt — A Hungária kiverte a kupából Kispestet
Nemzetközi mérkőzés
Újpest—Beogradsky 4 :0 A Ferencváros által mull vssá\'nip öl—nullra megvett bslgrádiak a remény egy halvány sugarával mentek az Újpestiek ellen, ho/y talán siketül valamit szépíteni az 5 : 0 ért. Itt is azonban elérte őket a nemezis, illetőleg az Újpestiek négy gólja, mivel szemben mlg egy tiszteletgólt sem tudlak bekenni a hófehéreknek, akik félgőzzel jáiszottak. A gólokat: Jikub.\', Spiz, Lutz II. és P. Szibó rugák.
*
Ima egy kis áttekln és a csütörtöki futOahrói, melyben csak Kanizsán-ik voli ptchís, fekete nipja és a II. ker. FC könyvelheti el maginak a h illa lan szerencse\', hogy eldöntetlennel tudta megúszni e meccsei.
Nagykanizsa, március 16 Az első törvényesített márciui 15 Ikl nemzeti ünnepen s magyar fulballsport szép küzdelmekkel ked veskedetl Iminár rekordszánon levő publikumának. Amíg a hazai csapit, a honi közönséglől Is támogatva, cserben hagyta a közönségéi, addig pes\'i, de a vidéki csapatok is mind győztek, kOztük a Kanosa riválisa a Pécs—Baranya váratlanul megverti a p. pirformát is meghazudtolva erős eltenfelét. Ferencváros—Sabiria .3 :0 (1:0) A fradlk a 20 ezer főnyi közönségnek megszerezték azt az örömet, hogy a Sabárián az őazi vereségükért kemény revansot vettek. A bajnokcsapat mindvégig fölényben volt és biztosan győzőt a leromlott Sdbárian a felráudult nigyszámu szombathelyi d ukkerek legnagyobb éa ér.hetó szomorúságára. A zöld-fehérek góljait Rusó és Takács II. (2) lőtték.
Magyar kupa mérkőzések
Hungária—Kispest 4:1 (I : 1) A kék f hírek az első félidőben nem feküd ek túlságosan be.e, de szünet után iskolajltékkal győztek a Klapest ellen. Oóiiovők: Fürslner, Hirzer, Sivarek (2) ts Jeny.
Vasas FC—UTE 1:0 (1: 0) N;m nagyon élveze es küzdelemben a Vasasok csak nenezen győznek az amatőrök ellen. 111. ker. FC—Szombathelyi vasutas 2:1 (0:1) A nagy ler.daietlel játszó szombathelyi amatőrök a jálék nagy részén át vezettek és a profik csak nehezen cúkarták ki tőlük a győzelmet.
Pécs-Baranya—BSE 3:2 (2:0) A .vicieki" csapit Ü lőt u i pilyán is kitelt magáért és a tavalyi országos amatőr brjiokcs.ptt felett aratolt g)őzeimével igen jó mementót adott Kanizsának a matcius 25 iki találkozóból. A Pécs—Baranya góljait Dira és Palkó löttak.
Attila—Bocskay 3:1 (1:1) A két örök rivális kütdelmé"en a mindig jobb felkészültségi! tnWko\'ci együ les győzött.
Sportvonat Pécsre
Miként már közöltük a Kanizsa FC vezetösege március 25 én különvonatot szerelne iidi taim Pécsre. A vonat a Mcnct|egyiroda rendezésében indulna, ehhez legalába 250 jelentkező kell. A vonat iníitaaahoz. lí jgy az mi it „Sportvonai" fúlhasson, az OTT beleegyezése, illetve engedélye is szükséges. Ezen engedéfy megszerzése pár napot vesz igénybe, azért mindazon spot (barátok, kik a csapatot l\'ecsre elkisérnl óhajtjtk, legkésőbb f. bó 19 en délig a Kratky tózsJeben és Hi|du divaiüzletéiren jelentkezzenek, mert ha ezen idóre keiiö siárnu jiien\'kezó nem sksd, ugy a különvonat tuditásatól el keli a.Imi. A sportvonat fíl 11 órakor indulna Nagykaniisáról, míg IVcsrftl 7 órakor indulna vissza. Menetdíj 6 50 pengő odavissza.
(A Lipótváros FC — Kanizsa) mérkőzés legyei eiővételoen ctak szombat estig kaphatók a H.jdu divatáruüzletben és a Vjgó drogériában. Vas rnap elővétel nincs.
(Ifjúsági levente mérkőzés
eredménye) Haladás — Hungirla 5:0. Hiiadas a győzelmet egys-ges játékával megérdemelte. A H-ingarli végig 10 emberrel látszott. E győzelemmel a Haladás a KasztlA\'pád által kitűzőit vigaszdíj győztese lett.
Aki mer, az nyerSFStá WfKíV:
szerencseszámaiból
MILHOFFER
kezdődő XX-ik osztály sors játék
fóelárusltó sorsjegyirodájában Csengery-ut 7. Dr. Rjpoch-haz vásárol sorsjegyet. ■ ■■ ■ 11
Már egyct\'en sorsjeggyel is hozzá |. het jutni a szenzációs főnyeremény és jutalomhoz, ami 300.000 éa 200.000 P, tehát szerencsés esetben
500.000 pengő is nyerheő. Sorsjegyek ára: Egész 20 pengő, fél 10 pengő, negyed 5 pengő.
Minden második sorsjegy nyeri i2ss
HOZGÓSZINHÁZAK
Városi Színház Mozgója. Ma szombaton 5, 7 éa 9 órakor, holnap vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: .A vl-rsdat", dráma 10 felvonásban. Főarereplök: Jinet Qiynor ésOeorge O\'Brlen. .A repülő sátor" és .A KÍI-ler görlök", burleszk 2-2 felv.-ban. .Kalifornia csodavilága*, ismeretterjesztő I felvonásban. Magyar és Fox Híradók.
EOZIAÜASAI
TÖZ8DE 1
A mai értéktőzsde barátságosabb volt A forgalom bizakodó hangulatban indult meg és mivel később fedezési és véleményes vásárlások történtek, az árfolyamok 1— 2°/o-ai emelkedtek. Átme tetileg kisebb ingadozások voltak tapasztalhatók, a lun-gulal azonban zárlatig barátságos maradt. Néhány favorit érték, mint Bauxit, Kőszén, Danubius és Fegyver nigyobb árnyereségre tett szert. A vezetoériékek közül egyedül Szikra és Gummi volt hnyha, ezenkívül néhány közlekeiési érték tendált gyengéiben. A forgalom azük keretek között mozgott. A fixpapirok piaca üzlettelen és kissé gyengébb vo\'t. A valuta és deviza piac tartott.
Zürichi zárlat
Piils 10 43 Vs, Loadoa 1MIW N.wrwk 519 IS ttiBiael 72 40, Mllan. 77 43Vs, Madrid 8 \'80, Amsterdam 2t9f0 BeiUa 114 »t« Wien 78 15. SoHa 3 75 Pr«ra 15-49V1, V.rsó Mt-25, Badaooat 80 BO, Belgrád V-I3I/I, •u»«>~l 3 21 i/s.
A budapesti TBxsát deviza-jegyzése
VALIM AA A agai I. Z7 \'85 MOO Belga tr. 79 55 7* 85 Csebk. 10-89-1097 üánk. 152 90-153 50 Utuii — -
JoUit 509 6>571 60 Prsoda ü 22*65-22 75 Hotl 229 6S-2306S Leng,el 04 00-64 30 Lei a 51-3 57 Levs — —
Llis S0 35 3055 Mii ka 136 50 ..>7 00 Schlll. 80 35 80 70 Norvá* 152 0 >-152 65 S\'ijcl I.IC9 tó-UU 25 t>Mk IMI5 >">3/5 Pestis °51.0.96 50
UKVIZAK AraaL 229 80-230 50 Belgrád 10 04 10 07 láerlla 116 56 138 96 Bakarest 3 52-3 56 Bnussel 7961-7986 Kopeab.153 00-153 40 Oaslo 152 15-152 55 Loadoa 27-86 27-94 Milano 3017-30-27 Newyotk 571 20 2 80 Pirié 22 S5 22 55 Prága 1692-16-97 " 4-12 415
153 27-153 67 64 07 64 27 80-41-S0 66 II00U-"" 30 Q5 9v96 45
Sacfla
Stockh Varsó Wtaa
ZOrtfh Msdrld
Sl U9Z ill
Szombaton 5, 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Az idsi szezon kimagasló nagy filmjel
Dráma 10 felvonásban. Főszereplők: lanet öaynor és George O\'brlei.
A repüló sátor
Burleszk 2 lelv.
A Killer görlök
Burleszk 2 lelv.
Kalifornia csodavilágai
Ismeretterjesztő 1 lelv. Magyar ás Fox Híradók
EALAI KÖZLÖNY
1928 március 17.
Terménytőzsde
A buza dra 15-20 fillérre\', a rozs dra 10 fillérrel emelkedett. — Az Irányzat barátságos, a forgalom közepes \\
Bua tUuv. 76 kg os 3315—33-35. }i\'kg-oi 33 50- 33 65, 7* kií-u. 33 83-
33 95. 79 kg-ot 34 2D 34 30 80 kg-os
34 30-84-40, dunántúli 76 3i"94-3»--IO. 77 »f-oa 33 25 33 40 78 kg os 33 55-33-70, 79 kg-os 33 95 34 05. 80 kg-os 34 00 — 3vl0. mu 3 35- 3150, tskarni. árpa 59 30-\'9 80, aórtrpa 32 00-34 01, seb 29 75 30 00 tengert :6 50~;ő80 Biuakotpa 22 50 -22 75. repce 521)0-54 00
Sertésvásár
r«lba|tia 13:9. melyből eladatlanal vinu maradt 74 dirab. Elsőrendű 1 66—t-74, saedatt 1 66-170. szedett köaép 156-1-60, könnyfl 1-40-1 48, elsőrendű Oreg 1-54- 1-58, másodrendű 144—148 angol iSIdő 1-48—1 64. saalonna nagyban 1-68-1-72. aalr 1-92-196, lebuiott bus 2 04 -240. sialonnás lélsertés I92-2C4. Aj Irányaat élénk.
Illája: Délzalai Nyomás is Lapkiadó Yillalat Béizvéaytirsasig.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
latanirbu talafoa: Nagykaalxaa 78. u. iri.i*iif\'iij^i"~"li\' L ü"i M \'ii\'\' \' r*\'
APRÓHIRDETÉSEK
Aa apróhirdetések dija 10 sióig >0 fillér,
minden további sió dija B tlíl. Vaaár- é, Ünnepnap 10 sióig BO fillér, minden további szó dija 8 fIII. Sserdán éa pénteken 10 sióig BO fillér, minden további sió dljs B llll. Cimssó s minden vastagabb betűből álló ssó kél saónak számíttatik. Állási keresőknek 50<Vo engedmény. a hlrdaUat él| »ta-« SI«»>andB.
Járás izékhelyén nsgylorgalmu baazéllé vandégIS azonnal bérbeadó. \' Többet a a kiadóban. _____ 1730
Minden létező izinben és mlnBaégban készítek url BltftnyBkat a legjutányo-sabban. Hulss Józsel szabómester, Eötvös-
lé^ 10._-1307
Tiszta, szépen batoroxott szoba egy, ............kiadó
gy tlalal asi segfd felvételik Horvéth Vllmoa butor-
vagy kél fiatalembernek Igen olcsón kiadó Király-utca 13.
-1297
I\'gv flu tanulónak és egy fiatal asztalos
asztalosnál Nagykanlzss, Teleki ut II. -1395
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gózmosó, vegyttsxtltó, ruhafestő
Gjk: Injáéi i II Cjtjtiliifi: Kuiau; s. I.
Vállal mindennemű ruha-festést, vegytlsztitást, gőzmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, fftkörféayea gallértisztitís. Pllssérozás. «7 Oouvrérozás.
Meghívó.
Az iparleslület kebelében mOkndő husipapi szakosztály 1928. évi március hó 17-én este 8 órakor a Usülel tanácstermében
évi rendes közgyűlést
tart, melyre a szakosztály tagjtit ezennel tisztelettel meghívjuk ezzal, hogy tekintette I e harmadik egybe-hivásra, annál is irkább lér|ük a lagnk pontos megjelenését, mert ezúttal a megjelentek száméra való tekintel nélkül fog hitározat hozalni.
Tárgysorozat i
1. Elnöki megnyió.
2. Az 1927. évi zárfz-\'madás bemutatása.
3. A huspavilion-fülkék tulajdonosai közt történt változáshoz szakosztályi hozzájárulás kérdése.
4. Általános liutujitás.
letuledler lenó Práger Ferenc szakom, jegyző. szakosít, elnök.
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai Uránia Mozgóképazlnház R. T. Nagy-ksnizsAn, a Varost Színházban leví> ircdaliciyiségebcn 1928. évi március hó 28 án délután 3 órukor tarlja
VI. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
az altbbi tárgysorozattal, amelyre a t. Részvényeseket ezennel meghívjuk. Tárgysorozati
1. Két közgyűlési j. gy.őkőnyvhitei si ő megválasztása. 2 Az igazgatóság és felOgyelőbizol s*g jelentéseinek tárgyalása és ezzel kapcsola ban a számadá?ok, méileg és nyereség-veszteség számlák megvizsgálása és íregállipiiása, határozalhoza\'ai a mult é/1 üzleti ertdmény fölött és az igazgatóság és felügye,őbizo Iság részére a felmentvény megadása.
3. Igazgatósági és felügyelőhizo tsági tagok váltszt.\'sa.
4. A felűgye\'ő\'ilzotiság iÍHZtil?ldi|ának megállapítása.
5. Esetleges indítványok tirg altsa. NagykaniztP, 1928 évi irárcius hó 14 ni p]án.
A nagykanizsai Uránia MozoúképsziDbáz l T.
Igazgatósága.
A mérleg ét nyereség-veszteség számla a közgyűlés megtartása mindennap délelöll 9—12 közi a lirsí.tág irodahelyiségében a részvényesek által
Mao
agiagyaé. i
elöli mindennap déléit megtekinthető.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátoknak és ismerősöknek, kik felejthetetlen drága férjem
FÜLÖP JÓZSEF
lemetéie alkaln ával mély fájdal muukat enyhíteni igyekeztek, ei-ulon mindünk hálás Köszönetet
özv. Fülöp Józsefné
és a gyászoló rokonság.
1928 Pk. 384 számhoz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Ripoch Aladár nagykanizsai ügyvéd áld képviselt D b in Richáid kérelmére és javára 125 P. követelés és Járulékai erejéig a nagykanizs*! klr. járásbiróság 1927. évi 5694/4 sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vétrehsj ást szenvedőktől lefoglalt 1996 P. 50 fill. becsértékU Ingóságokra a letenyei klr. járásbiróság fenti.számú végzésé.el az /rverés elrende tetvén, snmk az 1908. évi XLI t. c. 20 §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzeit más foglalta\'ók javára is a végrehajtást szenvedők liMsán, Tólszerda-hely községben, a Djbos József féle, majd folytatólag az özv. Tislér Oyö\'gyné féle telkekín. végül az Iskola-utca 749. sz. háznál leendő megtartására határidőül 1928. évi március hó 22. napjának délután 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, gazdasági melléképületek, cséplőgép-garnitúra, kerék-pir, tégla sejlolópíp, vadászfegyver s egvéb ingóságokat a legitbbel Ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron a\'ul is, el fogom adui.
Lelenye, 1928 évi mátciu? hó 6 án.
Dr. Véró Pál s. k.
121)5 kir. biróiági végrehajtó.
Gyakornok
karaakedelmi iakolal
végzettségei felvétetik. — Irodai gyakonatlal bijók előnyben.
Frankfnrti Biztosító
Csengcry ut 14.
Ágytollat, állati böröket,
vörös- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vaaat. csontot és >on-gyot a legmagasabb árbjn vásárol
8THÉM B. FIAI NA8YKAHIZ8A,
Erzsébet királyné iét 15. sz. alatt.
Németországi fftzalák áa virág magvak
hollandiai
Begónla és Tubarózsa gumók Gazdasági vetőmagvak ■
lóhere-, lucerna-, nyulszapuka-, baltacím-, lümagvak, németorizági takarmányrépa-mag, bükköny, mohar, stb.
Műtrágyák i
ásványi szunerfoszfát, kállsó, chileisalétrom, mészmlrogén, kénsavas ammóniák, Slriua növénytápsó, stb. Oyíltnölcsfa permetező szerek. „Futor" szénsavas takarmánymész Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0B8ZÁ8 JÓZSEF magkertikeáétékea
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság melleit. 621 Teleion: 130.
I. o. szokvány minőségi! kaphatók Rlpária P.-rlá is alanyon
csemege szőlő fajta
100 darabonkint 20 Pengőért,
borfajtákból
100 darabonkint 16 Pengőért
Felsösánci Gazdaság
mi Nagykanizsa.
4672/1928.
Tárgy: A v. szolgák és kézbesítők nyári ruhájának beszerzése.
Hirdetmény.
A v. tanács a szolgák és kézbesítők részérc 12 drb. zubbonyból és nadrágból álló mérték után készítendő nyári egyen-ruházat beszerzését határozta el. Mintákkal felszerelt ajánlatok zárt borítékban f. évi április hó 15. napjáig déli 12 óráig a v. iktatóhivatalban nyújtandók be. Az anyag szine szürke Jegyen.
Nagykanizsán, 1928. március hó 7-én.
Polgármester.
FÉNYKÉPÉSZETI CIKKEK
Agfa, Hauff, Mimosa stb.
gyártmányok lerakala
Fischel Fülöp Fiai
sis paplráruházában
Nagykanizsán, Ffi-sii.
Hirdetmény.
A kisbéri m. klr. telmunkásképzö iskola az 1928. évi május hó 15 én kezdődő egy éves tanfolyamára pályázatot hiidei. •
A felvett tanulók hkist és tel|es ellátást élveznek, melynek ellenében tartoznak bavonkint 32 pengőt, fél-évenkint előre, az Iskola pénztárába b.\'fi telni.
Felvételi feltélelek a következők:
1. betöltött 17 éve s életkor, mely keresztlevéllel Igazolandó;
2. erős. egészséges testalkat, mely orvosi bizonyítvánnyal Igazolandó;
3 elemi iskolöi bizonyítvány annak Igazolására, hogy a belépni óhajtó jól lud írni, olvasni és a négy alapművelet el számolni, (egész és tizides s \'álnokkal) felvétel esetén izámtanból felviteli vizsga teendő;
4 kiskorúság ese én írásbeli nyilatkozat kívántatik a b.-lépni óhajtó tzüldlől, eseileg annak gyám|i:ól arról, hogy a folyamodó fJvétetébe beleegyezik s hogy a tat.folyam tartama alatt a tanulóért az iskolában teljesítendő fizetéseket magira vil-lalla;
5 magyar nyelv bírása;
6. kifogáitalan előélet, mely hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolandó ;
7. himlőoltás! bizonyítvány.
A felvételnél kiszolgált katonák, valamint azok, akik tehenészetben, esetleg tejgazdaságban már alkalmazva voltak, elöryben részesO\'nek.
Akik magukat ezen tanfolyamra L-lvéie<ni óhtjják, a fent emiitett bizonyítványokkal felszerelt, sajátkezű eg Irt s a kisbéri m. klr. állami ménesbirtok igazgatóságihoz címzett folyamodásukat legkésőbb 1928. évi április hó 15 lg az slullrt Iskola vezetőségéhez nyújtsák be.
Kisbér, 1928. évi mire. hó 7-én.
Kisbéri m. klr. tejntiánkás-i.oi képző Iskola vezetősége.
A nagykanizsai klr. ügyészség.
1928. El. l/A. 12. sz.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A felügyeletem alatt illó nagykanizsai klr. törvényszéki fogház le< tar óz alo\'.tainak élelmezéséhez 1928. évi április hó l-löl junius hó 30 lg terjedő időre szükséges marhahúsnak és ser és zsirnak szállításira 1928. évi március hó 21. napjának d. u. 3. órájára versenytárgyalást hirdetek.
Palbivom a szállításra vállalkozókat, hogy ajánlataikat 1928. évi március hó 21. napjának d. e. 12 órájáig a kir. ügyészségnél (Igazságügyi palota I. etn. 16. ajtó) benyújtani.
A sráUi\'áfii feltételek a klr. ügyészségnél tudhatók meg.
Nagykanizsa, 1928. március 16.
Dr. Szabó t. k.
klr. [ügyészségi elnök.
V
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly.)
88. évfolyam, 64. szám
Nagykanizsa, 1928. márdus 18, vasárnap
Ara 16
fillér
POLITIKAI NAPILAP
Sserkeazáóaég á> kiadóhivatal: ró-ut 5. azim. Keasthtyi (AkLadóhlvaUI Kotaulh I
i l.ajosu 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előlizetésl ára: egy hóra f pengó 40 IlUr
Szobor az Újvilágban
Ntwyorkban lehullott a lepel Kouulb Lsjos szobráról i Magyar-óraiig nagy féifiánsk ércbeönlötl
emléke olt áll az uj világ nagy forgatagában li a hirdeti azt az eizmél, amelyik képe* átazátnyalni az oceá-nokon, nem iamer távolságot, nem iimer nemzetek közötti különbsége-kef, mert mindenül! utal lör magának a nemzetek nagy vágyódé s», a szabadság felé.
Az a kladed zarándok csapat, amelyiknek az a szerencse jutott, hogy szemtanuja lehetett annak a díszes ünnepségnek, amelyikei csak az a fogadtatás mult felül, amelyet Amerika népe az űldözOtt hontalannak nyújtott, örömtöl dagadó lélekkel állapíthatta meg, bogy az a nemzet, amelynek fia a nagy szabádságesz-mék hirdetésével meg tudla hódítani nemcsak az ó, de az uj világot Is, az még a mai elszigeteltlégében Is hivatkozhat oyan aolgokrr, amelyekre még ma Is fel kell figyelnie a világnak. Kossuth Lajos nemcsak a magyar nemzet egyik legnagyobb szülöttje, de róla világreláclókban is a legnagyobbak között lehet csak említést tenni. Az ó egyénisége jelenti egyben az egész magyar nemzetet, de jelenti az egész kullurvllág számára annak a szabadságeszmének a hordozóját, amelyik a szabad polgári társadalom egyik felépítője.
A magyar nemzet zarándokcsapatában ott láthatta Amerika népe nemcsak a felszabadított jobbágyatyák leszármszottait, de ott voll annak az arisztokráciának a képviselete Is, amelyik a reform-koiszak idején csatlakozva Koasuih L\'jos gondolatköréhez, a régi feudális romok eltakarításán fáradozott s ;puakatárséul szegódótt annak a féifíunak, aki uj szabad Magyarország és szabad pol-gáil társadalom felépítésén fáradozol!. Petényi Zalgmond loggal hivatkozhatott az ametlkai Kossuth szobor e\'őlt arra, hogy A mint egy tégl történelmi osztály sarja, a ko suttil gondolatokkal kspcsoístbsn fel tudja mutatni marllrhalált halt atyját, akl éppen a szabadságeszmék miatt lett a zsarnokság áldozata. Ha Amerika valóban a szabadság fO\'dje, akkor meg kellett éreznie azt, hogy a magyar zarándokcsapat szinta spontán jött, ószinle hódolatból jeleni meg nagy férfiénak szobra elölt s őket nem hiúság, poliükai célok, vagy tanulmányul vezelte ál a tengeren, hanem összeverbuválódlak nemze lünkből ötszázan olyan fétflak, akik nem egy politikai pártot, nem egyetlen kormányt, várost, vagy törvényhatóságot képviseltek, hanem a kos-sulbi eszmékéri lelkesedő magyar nemzetet.
Épen ezét! nem ludjuk eléggé súlyosan ellfélnl ait a megdöbben ő és mé\'ységes megvetés! érdemlő bolsevista tün\'etéat, amelyik Ntw/oik csőcselékéből összeverődve a partra-
szállót! magyar záránJot csapatot aljas magatartásával meg akarta zavarni abban az Ideális lelki hipnózisában, amelyik eltöltötte őket Kossuth iránti rajongásukban. Ezt a csúnya cpizó dot szerelnénk kitörölni emlékezetünkből, mert nem tartjuk érdemesnek, hogy vele foglalkozva némileg is elhomályosiisuk az amerikai On nepségnek egükig hatoló ujongó szavát, amelyik Kossuth halála után még
évtizedek múlva Is átcsap egyik világrészből a másikba s nemcsak azt hirdeti, bogy ezektn az eszméken épüli fel a demokratikus uj Európa, hanem azt is, hogy ezeknek leglelkesebb szóazólója és megtestesítője az a Kossuth Lajos volt, akinek nemzetét eme eszmék legnagyobb megcsúfolására Trianonban nála alsóbbrendű kulluráju népek rabszijára fűztek.
miniszterelnökségi állam iikár kezébe letették az esküi. Ugrón Oibor, a bizottság .elr.öke rövidesen összehiv|a a takarékossági bizottság tanácsát, srce\'y meg fogj t állapítani a legközelebbi ülés napirendjét.
Schandl Károly földművelésügyi államtitkár hétfőn vagy kedden el-bucauzlk a minisztérium tisztviselői karától és csütörtökön foglalja el vezérigazgatói székét az Országos Központi Hitelszövetkezetben.
Coolidge elnök holnap fogadja a magyar küldöttséget
Walker newyorkl polgármesternek ma adták át a magyar oklevelet — Walker rövid Időn belül Budapestre jön
dlaz-
Newyork, március 17 Niwyoikban a március 15 Iki ünnepségei nagy vacsora fejezte be. Ma éjjel nyolcvan zarándok indul viasza Magyarországba, 250 pedig Washingtonba utazik, ahol Coolidge elnök hétfőn fogadja h magyar kiküldötteket.
Ntwyotk, március 17. A magyar idegenforgalmi küldöilíég küldöttsége ma délelőtt adta át Walker niw/orki polgármesternek azt a díszoklevele\',
amelyben a követség tb. tagjává történt megválasztását tudatják Magyarország iránt való rendkívüli szimpátiájáért és azokért az éidemekérl, amelyeket Budapestnek és M-gyar-orsiáguik az ameiikai közönség elölt való meleghangú Ismertetésével szerzett. Walker megígérte az Idegenforgalmi küldöttségnek, hogy a szövetség p ojramja alapján Igyekszik rövid Idő alalt meglátogatni Magyarországot.
Az olasz vámőrség Jugoszláviába hadianyagot csempésző nagy szervezetet leplezett le
Hónapok óta rendszeresen csempésztek hadianyagot Jugoszláviába Róma, március 17 Hivatalos udinei jelentés szerint a jugoszláv hstáron levő Preposla község ván őrsége egy oltani malomban több métermázsa robbanó anyagot és egyéb badianyagol talált. A rend-
| őrség a nyomozás folytán a községben számos szétágazó csempész-szervezetet lelezctl le, akiknek tagjai leginkább szlovén lakosok s akik már hónapok óla rem\'s .eresen csempésztek hadianyagot Jugoszláviába.
Viharosnak Ígérkezik a nemzeti parasztpárt ~ vasárnapi gyűlése Bukarestben
A magyar követséghez rendőrséget vezényeltek — Manlu
kihallgatáson Bukarest, március 17 (Éjszakai rádiójelentés) A nemzeti paraazipárt itteni holnapi nagjgyűlésére ez orsiág mindi n részéből nfgy tömegek étkeznek. Egyea ha óságok löbb városban eliekvirállák az össz :a
régenstanácsnál
jármüveket, hogy ezzel is ciökkent-sék a bukaresti gyűlésen résztvevők
számát. Más helyeken elrendelték holnapra a Jármüvek katonai lajstromozásé\'. Munlu Qyula, n nemze i parasztpárt vezére ma kihallgatáson
Az öregség és rokkantságbiztositás keresztülvitele ügyében értekezlet volt a népjóléti minisztériumban
összeül a takarékossági bizottság tanácsa — Schandl államtitkár hétfőn búcsúzik a minisztériumi tisztviselői kartól
A népjóléti minisztériumban ma délelőtt érlektzlel voll, amelyen az öregség és rokkantság cselére vonatkozó biztosítás törvényjavaslatának egyes technikai részletelt beszélték meg és amelyek különöaen az adminisztráció és a biztosítás keresztülvitelére vonatkoznak. Az értekezleten Vasa népjóléti miniszter elnökölt.
A takarékossági bizottság taglal ma délben megjelentek a miniszterelnökségen, ahol báró Prónay Oyörgy
jelent meg a régenstanács előtt. — Politikai körökben ennek nagy jelentőséget tulajdonítanak.
Bukarest, mátclus 17. A vasárnap megtartandó nemzeti parasztpárt gyűlésén körülbelül 40 ezer ember vesz részt. Miután magyarellenes tüntetéstől is tartanak, a magyar követség épülete köré rendőrséget vezényeltek.
A fagyok megakasztották a gabonák fejlődését
Az időjárás kedvezőtlen volt a mezőgazdaságra, késleltette a tavaszi vetések megkezdését és a vetések fejlődését (Obb helyen egyelöra megakasztotta.
Az őszi repce általában Jól áttelelt, a fagyok azonban fejlődésében vtu-szavetették.
Az őszi búzának a téli nagy hidegek nem ártottak, mert elég vastag nótakarójuk volt, de a február 20-lka után jött száraz fagyok több vidéken megviselték s fejlődését megállították. Helyenként egérkárok mníatkoznak.
Az öazi rozsvstések a kedvező ősz folyamán még jobban megbokrosodtak, mint a ouza a Ugyancsak Jól átteleltek, fejlődésük azonban as utóbbi száraz hidegek miatt helyenként szintén megállott.
A tavaszi buza és tsvassi rozs vetése a fagyok mialt elkésve kezdődött. Ugyancsak megindult a tavaszi zab vetése i», folytatását asoa-bin a kedvezőtlen Időjárás szintén hátráltatta.
A burgonya, cukorrépa és a takarmányrépa vetése még nem kezdődőit mrg. talajelökészitésűk azonban szintén folyamaiban van.
A kerti veteméuyek közül a búkor borsó, lencse, hagyma, mák, petrezselyem, paral sárgarépa, retek velése is meginnult.
A gyümölcsfák rűgyfakadása általában még nem kezdődött el, csak egyes védettebb h\'lyekan kezd a mandu\'a virágzani.
Viktória hercegnő válik Zubkow Sándortól
Bécs, március 17. Berlini jelentés szerint Viktória hercegnő megindítja a válópert Németországból kiutasított féijr, Zubkow Sándor ellen, aki már el Is utazott nagybátyjához Afrikába.
Hltvesgyllkosság Pesterzsébeten Budapest, március 17. Szenzációs hitvesgyilkosság történt Pesterzsébe-ter. Edvl Lajos pesterzsébeti trafikos mintegy két héttel azelőtt megfojtotta (eleségét, majd holttestét a háza kertjében ásta el és a gyilkosság után a rendörségen he|elentette, hogy a felesége eltűnt. Ölször idézte be a rendőrség a férjet az eltűnése miatt — mii most kiderült a gyilkosság. Edvl Lajos töredelmesen beismerte fettéf.
KALAi K01LONY
IBM márdtu 18
Helm. jxoífisszor Nagykanizsán
Nagykanizsa, mirclui 17 Nagy ludós mivoltát eddig it jól tud\'uk Heim Pálnak, a pécsi fgye-tem professzorának. Ax orvoti pályán éléit eredményei lul vitték nevét ax ország határain i elismcrt\'é lelték a külföld (udománjot világa elölt ls. Ma, mint klvá\'ó előadót, közvcl-len közelből li módjában >o!t meg ismerni ól Nagykanizsa közöniégé-gének, amelynek a Stefánia Anya éa Cseciemövédö Intézel helyi fiíkja szerezte meg azt a ritka kulturális eseményt és egyben ílvezelet, hogy Heim Pálnak tiápidl é* vérszegény gyermekről tartott előadását meghallgathassa.
Heim Pál dr. a délután 2 órai vonallal érkezett meg Nagykanizsára. Fogadtatására megjeleni az állomáson a hivatalos város, dr. Sabjdn Oyula polgármester, dr. Krdtky litván főjegyző, dr. Kaufman Lajos jegyző, a Stefánia-fiók főtitkára, dr. Ooda L\'pót városi lisxtl orvos és dr. Welwarth Dezső gyermekorvos, a Stefánia-fiók orvosa.
Este fél 7 órára, az előadáira zsúfolásig megtelt a városháza díszterme a város intelligenciájának női és férfi tagjaivil. A kiiünö ludós érkezésének híre olyan együttesben hozla össze városunk legjobbjait, aminőt csak ritkán van alkalmunk látni. Megnyitóul a polgármester, egyúttal mint a Stefánia-fiók elnöke is, üdvözölte a professzori, aki ezután egy órás előadásában a gyakorlott e\'őadó és teljes felkíszOlls/gH pedagógus könnyedségével, fordulatosságával, eleven szemléltetésével ismertette a vér összetételét, szerepét a szervezetben, ennek kapcsán a táplálkozást és vérszegénységet, valamint a gyermek helyes nevelésének alap elveit épen az em\'llellekkel összefüggésben. Az előadás végeztével a polgármester a város közönsége és a Stefánia nevében megköszönte a közönség lelkes óváclójával fogadott előadást.
Ai előadásra — esle fél 6 órakor — megérkezeti Zilaegerszegröl löbb orvos társaságában dr. Thassy Gábor vármegyei tiszti főorvos is.
Eate fél 9 órakor Heim professzor tiszteletére 50 terítékes bankell voll a Casinóban, mely alkalommal a város társadalmának vezetői, elsőtor-ban az orvosok vetlek részt diszes együttesben.
Az első felköszfnlőt Gazdag Ferenc püspöki biztos mondotta, aki remekben cizellált, formailag és tartalmilag pompás beszédben üdvözölte a professzort, a lelkek orvosa a test orvosát, Thassy Oábor Zilavármegye köiönsége^í^Zal^
Szövetség, Szabó Zsigmond dr. a nagykanizsai orvostársadalom, dr. Welwá/th Dezső a Slefánii-flók nevében köszöntötte Heim prjfesszorl, aki kedves, meleg szavakban, a fehér aulainál is lebilincselő modorban mondoll köszönetet az üdvözlésekért és egész kanizsai fogadtatásért, mit — mondottí\' — egyik legkedvesebb
emlékekén! fog megőrizni.
Farkas Vllnu a Zilál Közlönyt — minden mozgalom lelkei támogatóját — köazönlölte.
A kanizsaiak pedig nemcsak hosz-izu Idők legkedvesebb, hanem egyúttal legértékesebb emlékét is köszönik a magyar orvostudomány büszkeségének, Heim professzornak.
László Imre ékszerészt felmentette a bíróság a tűzvész okozás vádja alól
A tanuk vallomása Igazolta ártatlanságát — Jogerős a járásbíróság ítélete
Nagykanizsa, március 17 Február 21-én este fél bét óra tájban nagy riadalmat kellel! városszerte az a I0r, mely a Fő ut 3. szám alatt László Imre ékszerész és rádió üzletét elpusztította.
A rendőrlég több napon át folytatolt nyomozást ez ügyben és az iratokat a nyomozás befejezése utin áltetle a kir. járásbírósághoz, mely László Imre ékszerész ellen tűzvész okozás vétsége elmén eljárást indított. — Szombiton délelőtt dr. Hor-
váth Tivadar bOnfetőJárásblró előtt volt ezügyben tárgyalás. A járásbíróság több tanul hallgatott kl. Köztük dr. Prack István iüzoltőpirancino-kol, mint izikértöt és Badlts, Frltz él Krompacher áliamrendörségi de-tektlveket, akik a nyomozást végezték. A kihallgatott tinuk vallomásából a bíróság megállapította László Imre ártatlanságát ét öt felmentette dr. Krausz Aladár ügyéizl megbízóit megnyugodott a felmen lésben.
Megérkezett a válasz Keszthely vasut-flgyl felterjesztésére
Eredmények és féleredmények a keszthelyi közlekedés javítása kőrtll
Keszthely, márclua 17 | nem állit be közvetlen kociil Buda-(Saját tudósítónktól) Keszthely elöljárósága Gyömörty Qyörgy fő-iipánhoz eljultatla Keszthely momentán is orvosolható vasutOgyi pa-panaszall. A fölspin ezeket a p»na-szokatúijuttaita Samarjay Lijos Máv elnöklgazgatóboz, aki már válaszolt ii a keszthelyi felterjesztésre.
A válasz tartalmaz örvendetes dolgokat ii. így a Balatonszentgyörgyre este érkező gyorsvonat átszállási Ideje május 15-IŐI (imlkor az uj menetrend) érvénybe lép) 37 perc helyeit 16 peic lesz.
A közvetlen kocsik kérelme csak féleredménnyel járt. A Máv bilatoni vonalán Budapest és Keszthely között naponként kétszer közlekedik közscMen kocsi. (Vasár- és ünnepnap egyszer ) A Dilivasut ellenben
pest—Keszthely között.
A személyforgalom és áruszállítás szétválasztása Is előbbre halad egy lépéssel az uj menetrendben, ameny-nylbeu a tspolczai vonalon naponként csak egy vegyesvonatnál történik árukezelés. Ezzel megszűnik a tok tolatá\'.
KesztUely ízt ls kérte, hogy a somogyszobl vonat egész Keszthelyig közlekedjék. A Máv. etnökigazgatója szerint ez a keszthelyi állomás izük volta miatt nem lehetiégei, de azért mégii tanulmányozni fogják a kérdést i egy vonalpár forgafmit esetleg kiterjesztik Keszthelyig.
Az elmondottak li a keszthelyi vasqtügy egyik fejezetéi képezik ; bi nem ii sok, de mégis van örvendetes do\'og ebben az uj fejezetben.
A két évi börtönre itélt sikkasztó pacsai körjegyző semmiségi panaszait a knria elvetette
jogerős lett Oömbös Rezső két éVl börtönbüntetése
Nagykanizsa, március 17 Annak Idején sokszor foglalkoztunk a hivatali sikkasztásai miatt állásától felfüggesztett, majd később letartóztatásba helyezett Gömbös Rezső pacsai körjegyző viselt dolgaival. A törvényszék később 30 millió óvadék ellenében szabadlábra helyezte Oömböst. Hónapokig tarlóit, mig Oömbös büoügye teljesen befejezve
állott a bíróság elölt és megkezdődhetett a főtárgyalás.
A nagykanizsai törvényszéken Oömbös Rezsőt dr. Matek László ügyvéd védte. A bíróság Makáry Vilmos elnöklete alati hivatalos sikkasztások és okirathamisltás miatt a magáról megfeledkezett körjegyzőt két évi börtönbüntetéssel sújtotta.
Fellebbezés folytán az űgy a pécsi
tábla elé keiült, amely helybenhagyta a< elsőfokú bíróság Ítéletét.
Oömbös a táblai Ítélet u\'án semmiségi pinmzal élt védője utján a kir. kurlábor, amely most foglalkozott iz űgy gyei — és a semmiségi panaszokat elutasította.
Oömböi Reziő ítélete Igy Jogerős lett. Az egykor nagylábon élő Oömbös most egy pestmegyei községben tengődik. A kúria a per iratait ma küldte le a nagykanizsai törvény-izékhez, mely a legközelebbi napokban fogja Oömböi Rezső előtt a Jogerős Ítéletet kihirdetni.
Megint ui dalárda nevezett be az V. zalai dalosversenyre
Nagykanizsa, március 17
Ismét egy uj dalárda nevezett be a Nagykanizsán tartandó V. zalai daloiverienyre. A keszthelyi Kith. Legényegylet vegyeakara az uj Jelentkező, melynek neve étidén elő-izör izerepel a verseny listán. Ez tehát a 45 lk tag-dalárdá|a a Zilavármegye! Dalosizövelségnek, melynek három esztendő előli még ciak 26 voll a tag-létszáma. Az idei diloi-versenyre eddig benevezett 25 dalárda; tehát a kanizsai dal-ünnep impozáninak Ígérkezik. Benevezési határidő: április 8.
A nagykanizsai flgyeló |*laatáMk §tkd Keegel 7 ói
kanizsai, ■•Uorologlat bm-
\' "nír-
: Szombaton a Mm< órakor +3-7, délután 7 órakor +2 8, —U 9 órakor +0-0.
FtlMza . Reggel és délben borult, eate tiszta égboltozat.
Stélirattr Egész nap Eazakkeleti azél.
A Meteorolonlal totáut ftieaMM aac-rtnt az ldó|árásban lényeges változás nem várható. ,
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcaarnok, Fő ut 13 szám alatt
— Bruncslcs bora literje 1 pengő
IP\'*,
y\'/áJf:
■ \' **


u
MQHVi LÁSZLÓ RX
faiskolái Cegléd-Budapest
i«o IV., Váci utca 27 33. Árjegyzék ingyen I
Balatoni lerakat: „Flóra" kertészet, Balatoafftred StmdHWöaél.
Kérjen képes katalógust
az UJ L () II D-K () CS / Ií R ÖLI
Melis és Pintér, Szombathely. Ne mulriHHzq, cl m e r/ tele i ntenl mintatér meinleben a* u) V O li D- kocsikat I
Képviselet t» atkairtó la Mái Maiat fMíklái, !\\ariyhaali*u.
jya. március 18
ZALAI KÖZLÖNY
Akiknek a halál ad kenyeret
Még egyezer a nagykanizsai nyomortanyákról - Édeaapjuk utolaó fényképét adták
al, hogy kenyeret vehessenek rajta
Vasárnapi beszámolónk a nagykanizsai nyomortanyák lakóiról a város társadalmának széles rétegeiben nagy megdöbbenést váltott ki. Ilyen nyomor lakozik ami áldott, békés, csendes városunkban? — kérdezték egymástól az emberek. Pedig csak 3 órás utunkról számoltunk be. Pedig csak gyorsfénykép felvételek voltak. A borzalom tulaj-donképeni otthonait még nem is mutattuk be.
Az a hatalmas visszhang, amely első beszámolónk nyomán tamadt, arra inditott bennünket, hogy alkonyati utunkat még néhányszor folytassuk a püspöki biztosság emberszeretettől hevített ielkü két fiatal papjával, Megyesi Józseffel és Rnd-nyánszky Miklóssal.
Csak néhány „felvételt" akarunk ma bemutatni — hogy rátérjünk utunk és cikkünk tulajdonképeni ...... több
ber" és ha valaki meghal segédkezik a temetésnél.
céljaira, — arra mit váltott ki napos szociális munkánk.
Az utca, név — mellékes. f!gyfkis proletárlakás — nem nagyobb, hogy az ember kinyújtózkodhasson benne. Heten lakják. A családfő tul van a 60-on. Egyiknek sincsen munkája. Emellett az apát súlyos csúz bánija. Itt még kenyér sincsen.
— Miből élnek maguk, jó emberek ? — kérdezi Megyesi tisztelendő, akinek egyik gyermek a tanitványa. Felel az öreg:
Hát ha van halál - eszünk,
ha nlnca halál — nincs kenyerünk. Ugyanis a férfi a Keresztény Társas Temetkezési Egyletnél „fekete em-valaki meghal — ott A nincstelenség e páriáinak „a halál" — ad kenyeret. Ha nincs temetés a „Keresztény Társas Temetkezésinél
— ez a szegény család nem eszik. •
...Egy összedűlő félben levő kazamata-szerű épület. N. i. 58 éves ember lakja 5 gyermekkel. A férfi már
a halál Jegyese,
amelynek stigmája olt van a sárga arcán Tbc. — előhaladott állapotban. Olve tölti éjjeleit, nehogy megfúljon. A kisfiú arcán már leolvasható apjának Öröksége: a Tbc.
— Pedig — azt mondja — tanítót szeretnék a fiamból nevelni.
Itt az asszony a kenyérkereső — havi 15 pengőt keres takarításból. Ez a család — keresete. Ebből „élnek". Az eset Megyesi nóteszébe kerül...
Egy másik proletártanyán
Az anya dolgozik. A férj meghalt. Hat gyermeket kell két keze munkájából eltartania. Legidősebb leánya térihez ment, a férje vasmunkás, aki tüdővérzés! kapott a nehéz munkában. Most a fiatal asszony keres és tartja el a férjét Helyesebben az öregasszony az egész családot. Rudnyánszky tisztelendő itt eljár, hogy a fiatal férj megfelelő foglalit kapjon.
Amikor egy másik „ház" ba bemegyünk, a falon a sötétségből egy plakátszerü valami villog felénk. Gyufa mellett megnézzük.
Felhívás a lakókhoz
Olvassuk: .Igen tisztelt lakóink, akik a hó 5-ig, 9 óráig nem fizetik meg a lakbért — felmondottnak tekintetnek\'. — Jó bevezetés gondoljuk. S tényleg. Ahová bemegyünk, két bérlő lakik a kis szobában. K. napszámos 6 gyermekkel, kik közül a legkisebb 12 napos. Az anya most kelt fel a betegágyból. A családfő beteg és munkaképtelen. Az egyik 15 éves fiúgyermek napszámos, aki 1 pengő GO fillért keres naponta. Ebből él az egész család. Rudnyánszky feljegyzi: ruhát szerezni az asszonynak és a gyermekeknek.
Dohos, vizes odúba térünk be ezután. Itt 100 o/o-os hadirokkant lakik családjával. Hatalmas, tagbaszakadt ember, 44 éves, 20-as hős, keze-lába érzéktelen. Havi 39 pengő rokkant-illetmény a jövedelmi forrás, mert a férj teljesen kercsclképlelcn. Van egy nagy lány, az is tüdőbeteg. Egy kis leányt a mult napokban temettek innét. (Gondoskodás történt, hogy élelmiszert kapjanak és más módon is segítve legyen a kanizsai katonahős családján).
Ha van eszünk, ha nincs nem eszünk
Cs. K. 65 éves. Baleset érte, nem tud dolgozni. Itt van egy 15 éves leány, aki az egyik téglagyárban megrokkant. Kezét nem tudja használni. A család itt is nagy és ami rémitő: nincs munka.
— Miből élnek? kérdezzük megszokottan.
— Hát ha van, eszünk, ha nincs nem eszünk, válaszolják lemondóan.
Miután itt a 15 éves leánya család támasza, a tisztelendő urak eljárnak, hogy keze megröntgeneztes-sék és ismét munkaképessé tétessék (amenrjíyiben az orvosi tndomány tud rajta segíteni) A család itt élelmiszert fog kapni.
Borzalmas kép...
Egy i. osztályos kis fiúcska Okos nézMü, jó gyermek. A hitoktatója is szereti. A kis fiu hátgerince el van törve. Két oldali sérve van, a vakbelét kivették. Értelmesen néz fel hozzánk a kis vértanu, akinek szomorú arcára mosoly ül, amikor a hitoktató néhány szem cukrot tesz a markába. F.gyetlen kívánsága van: szeretne ministrálni a tisztelendő urnák...
A kis fiúcska rokonainal tartózkodik. T. 1. munkás-ember.
A gép elvette bal kezefejét.
Ugy szeretne dolgozni. De ha munkáért megy és meglátják csonka kezét — mindenki visszahúzódik — mondja és szemeiből patakzik a köny. És vele együtt sirt a felesége, aki mezőre jár dolgozni, dc most neki sincs munkája. 4 apró gyermek húzódik meg a nyomorúságos odúban. A kicsinyek kedvesek, értelmesek, okos nézésüek.
— Mit ettek ma? — kérdezzük. És elfordul a férfi és felsir az
asszony. Rudnyányszky és Megyesi szcméból is legördül egy könycsep, amikor duóban sírják:
Ma még semmit. A gyermekek még templomba sem mehetnek, mert ruhájuk nincsen.
Egy szempillantás elegendő, hogy megállapítsuk, itt irtózatos a nyomor. És a kis noteszbe belekerül: „Gyors segély I" Élelmiszer, ruha gyermekeknek, havi pénz-segély.
A legszomorúbb kép,
amit láttunk, a Garai-utcában volt. Nyomorúságos viskó. A „lakás" akkora, mint egy nagyobi) bódé. Egy öregasszony lakik itten. 60 éves. Elfiunyt leányának hat gyermekét tartja és neveli Mint verebek a fészkükben, simullak egymáshoz a kis ártatlanságok. Az öregasszony abból tartja fenn a kis családot, amit a jó emberek adnak Mindent eladtak.
Édesr. pjuk f\'nyképét adták el, hogy kenyeret vehessenek rajta.
Hónapok óta nem fizettek lakbért, a háztulajdonos l-re kiteszi őket. Sárga arc, fénytelen szemek, lehor-gasztott fejek. Szivetmarkoló kép. Szeretnők, ha sokan, nagyon sokan látták volna, hogy meginduljon a kérges emberi s/.ivtlk.
— Mit ettek ma?
— Hát bizony, semmit.
— A gyerekek se ?
— Bizony ezok sc.
A gyermekik egyelőre a napközi otthonba kerülnek, hogy legalább cnniök legyen. Elhelyezésük iránt intézkedés történik. A kilakollatás visszavonása éidekében a háziurnái interveniáltatott. Slb.
És megyünk tovább,
tovább az estben. Hihetetlen nyomorúságot láttunk. Ahol a házaspár betegen fekszik és a nagyszámú család hosszú idő óla éhezik. Ahol nagyon ritka vendég a meleg leves és bizony ritka a kukoricakenyér is. A munkátalanság pedig minden képzeletet felülmúl.
És a püspöki biztosság papjai elhatározták, hogy még nagyobb agilitással fogják elősegíteni a Szociális Missziótársulat törekvését, az Élet nyomorultjain segileni, hogy a kékfátyolos nővérek minél hathatósabban, minél eredményesebben és gyorsabban tudjanak segíteni ott, ahol a szükség a legnagyobb és a nyomor a Icgkiáilóbb.
Mert gyors segítségre van szükség. Az ínség, a nyomor, a mezítelenség nem várhat, mig hosszú ankéteken és értekezleteken majd határozatokat hoznak.
Segíteni a nyomorgókon, kezére járni a szegény embereknek ügyes-bajos dogalk-ban és munkához juttatni a tétlenségre kárhoztatott dol gos kezeket. Mily gyönyörű programm az, amit a Szociális Missziótársulat zászlajára tűzött.
m
% r
fotelon a bal
ha gyongo toslooHkó|6tdur<rn holinl nom hántjn
A Jó nnya lognagyubb óróme. ha gyormokónok boldog mosolyában gyönyOrködhotlk Hogy a osocsomé tonylog Jól órozzo magát, loltóllonlll szllksógos, hogy minden holmi, amoly órzókony kis tostótórlntl,le|. joson |>uhn logyon
A gondos ssüló különösön flgyol n csuosnunikolongyo mosására. A bnby holmiját nom szabad dór-zsfilnl vagy koiólnl és sornml oaetrs nom kozolhotjük oil ártalmas anyagukul tartalmazó szorokkol, mert a liolylolonül mosott kis Ingooaktk éa ImrlsnyAk fájdalmas As kollomoUan bórbolnicsógokot okoznak.
Mossuk a rsocaomóholmlt éaakli gyormok ruháját kizárólag a csll Ingó Lux habban. moly dórxaóló\' ót kofélós nólklll hófohórro mossa ós mlndon káros nnyagtól toljcson monlos.
Igy gyormokdnk mindig ogóaaaé gos 6a Jókodvft tesz a BzUlák Igaa Ciiöinórn
Valódi l.nx csak záitkók dobozban kapható I

LUX

J tinóm t<»he\'nrmu mosas-t\' i
A Sl\'NUOHT mflvok gyártmánya
A gyakorlati jótékonyság terén fáradhatatlan Oazdag Ferenc veze-tgse alatt működő püspöki biztosság, a csendes jótékonyság eme kitűnő iskolája, megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz a segités gondolatának, amikor rámutat a legfájóbb sebekre és ezzel lehetővé teszi a társadalom és annak egyéb karitatív szervei számára, hogy ott siessenek segítségre, ahol arra legnagyobb a szükség.
Szűkség lenne élelmiszerekre, tü-zelőfára, mindenféle nélkűlözbdö ruhaneműre, pénzadományokra, hogy az emberi irgalmaaság zajtalanul, csendben működő kékfátyolos jótevői minél több segítséget tudjanak vinni
Kisebb üzemi költs %geKi PT Nagyobb haszon! ha
.•»-»« • FORDSON TRAKTORRAL .„„,.
Szerelőtelep,ilkalrészraXUr. N&IÍS és Pintér, Szombathely. MiiUtirs * Sziilitnim
férd 4olor Comp nj *utorl*ilt l<< jsvlaatala. T»at#lrt»/\\a ra&ftlAk AevUlab
I Képviselet ós alkatrészraktár; Havas Miklós, TSagykanUsa._* iramoroi IiapiOKWltttK-
ÍAÍ-AI KOltLÖWY
1988 márdtn 18
az inség odvaiba, a nyomor irtózatos tanyáiba.
Azért a nagykanizsai és vidéki társadalomhoz kell hogy intézzük szavainkat: segitsc ökcl nagy munkájukban és tegye lehetővé számukra Zala társadalma, hogy minél több könnyet tirölhessenek le ott, ahol még a kövek is megindulnának...
Es a társadalom lelkében kell hogy visszhaiigratalálion a Szociális Missiótársulat szava. Mert a német költő szerint is: Ne mondd soha: .idegen szenvedés!" .Idegen" nem lehet a mások |a)|a, Uáihot li szóljon • zokogás: Testvéred «z. smely könnyet e|t
(II R)
Kézimunka és lakásberendezési kiállítás Nagykanizsán
Nagykanizsa, március 17 Szolgálatot tesz a város általános kultur-nívójának emelése terén is, aki valamely kiállítás rendezésével egy OsszegyOJlólt anyagon r.d mód >t az összehasonlítás sok lehetősébe révén az Ízlések finomodására.
Est a célt siolgljt dr. O\'osznf Rácz Ilonának, a kilünö ízléséről ismert kézimunka szalon lu\'ajd >n> sának március 25 ;öl ápn is l g tartandó saját kézimunka és sajflt szövésű perzsi-szönyeg kiálii\'ási. Nagyszabású lesz ez a kíá\'lltás, me lyen a város íegnsgyobb és legrégibb névnek örvendő c\'gel is lészt vesznek lakásberendezési lá\'gytl\'iki I. A szalon utolsó kiálli ás\'nak p-zar szépségei még emlékezetéheu vann -k mindenkinek, de a legujibb kr.-á dók roppsnt választéka ezúttal még szebb meglepetéseket igér a szép lakás, a barátságos, művészi Ízléssel berendezett otthon barátainak.
Snxlehner András
Hunyadi János
természetes kaserilvize
a bítmüködést szabályozza, megszünteti a székrekedés kellemetlen következményeit és Idejekorán használva sok komoly bajt hárít el. iss
NAPI HÍREK
A. J. 8. angol ,JM
Harley-Davidson lurtkii
és oldalkocsik dunántúli klzálóligos képviselete
SAROLEA
MOTORKERÉKPÁROK
ül ÁRAI 350 c-n P 1396 -
V«tfk4|>TlMlll <> g firt tlkaltfet taklá/
bAtzl József
Szombathely
11.1,1 képriMltl
HAVAS miklós
Nagykanizsa
500 cm
31700-
27X« ballon
gumival Terry nyeregjel
NAPIREND
Március 18, vasárnap
Római katolikus : l.eat. I\'rolcst. Sán dor. Izraelita: Adar. hó 20,
Nap kel reggel 6 óra 08 perckor,
nyugszik délután 18 óra 09 perckor. •
Izr. hitközség közgyűlése d. e. tél II órakor a hllk. tanácstermében.
össz-munkásság márciusi ünnepélye d. e. 10 órakor a városi Szinliázbun.
Iparostanonc énekkar hszaiiai ünnepélye d. e. léi 10 órakor a Kozgonyi utcai tornateremben.
Kv. Nőegylet szeretet-vendégsége d u 5 órakor a Kozgonyi-ulcai tornateremben.
Kath. I.e.én.egy\'al Szenl Józsrl Ünnepélye este 8 crakor.
Városi Szlnhá\'. .A virradat", dránn 10 lelvonásban. — .A repülő sátor" és .A Killer gOrlrtk", burleszk 2 2 lelvo násban .Kalilornla csodavilága", lamé-retlerjeszló I (elv Magyar és l-\'ox lllr adók lllóadások 5, 7 C» U órakor
Március 19, hétfft
Kómal katolikus : |ózset l\'lo.est. József. Izraelita Adir. hó ih
INap krl reggel 6 óra 06 perek .
yofcszlk délután 18 óta II perckor •
Városi Színház. .A Iripotisrl fogoly" dráma 8 felvonásán. I\'álria Iliradó
— Városunk védőszentje, Szent J^zsel ünnepén a plébánii temp\'orn-ban az istentiszt: lelek sorrendje ugyanaz, mir.t vaBá:n .pokon. Délelőtt 10 órakor szentbeszéd, melyet Kreutzer D.zsó kerületi esperes-plébános fog tartani. A li\'ánta 3 órakor I sz. — A plébánia templom elölt Szén1 József napján árul kira kodni szándékoló tat fcibivja a plé bánia hivatal, bogy az ehh.-z szük séges igazolványt délelőtt folyamán az Irodában rz-rezzék be. Az Iga-zo\'vány nélküliek a kira* óJástói el-li\'laintk.
= Orvosi hlr. D;. Schlchtanz litván f.jgorvos rtndilújél E zs\'bet-lér 4 sz. alt (-égi postával szemben) n Piac-térre helyezte át
— A plébános llceális előadása. A Z ínyt Mtirós Irodalmt és Művészeti Kor mr, vasáinip dilután 6 órakor a varosuáza dísztermében ilceálls előadást tart. Az előadás sorrendje : Mdtés P. Hilár plébános, zárdalónok a szociológia történelmi l\'liödcséröi ad elő. Az Ipariskolai É tekkar énekszámokat ad. Belépődíj nincs.
— Szent József ünnepély a Kath. Legényegyletben. Ma es e léi 9 Órakor latija az egyesület véd-szenijéuek, Sz. ni Józielnek ünnepét. Az ünnepi beszédet Meggyesy József,
I az egyesület egyh. aieioóke tartja.
j Kállay I us szavalja Bán Andortól S ralinak nz égbe. Emtán a Kisfaludy Sándor 337. öregcserkészcsspst man dolin zeneksra zeretzámokai ad elő. Gerencsér Pal egyleil tag .Adj békességet Isienem" c. verset fogja előadni. Az egyesület vezetősége ezúton hív meg mindenkit ezen hlzi ünnepélyére.
— Férfiak lelkigyakorlatai. A kaih. fulisk icikigyanutiaiM a plé bánia templomban e hél folyamán lesznek. A bevezető beszéd 21 én, gzerdán este 7 órakor lesz. Az esti b szédek a következő nipokon is 7 Or\'ihor lesznek. Reggel pedig léi 7-kor pontosan ke/dómiek. Kétetnek városunk ksih. férflai, hogy minél nagyobb grámban vigyenek részi a lelNigyakorl iIob beszédeken, annál is lintíb \\ mert ezen beszédek egységes voltuknál fogva Igen alkalmasak a katb. lelki élet rekonstruálására. A lelkigyakorlatok vezetője P. Máté» Hilár p\'ébános.
= A világhírű minőségű és elismerten elegáns „Sportex" angol szöve\'u|d mságok megérkeztek. Egész Zalnvármcgyében kizárólagos eladás Slnger József és Társa divatáruházában Nagykanizsán, Erzsébet-tér 23.
— A nagykanizsai Izr. hitközség mr, vasáru: p délelőtt fel 11 ó-ókor tartja évi rendes közgyűlését bz izr. székház tantcstermében dr. liiód Tivadar elnöklete alatt. A hitközségi elnökválasztás holnap, béifón délálö l 9 órakor veszi kezoeiét és tart délu\'án 4 óráig A válasz ás eredményét ntég béllön es\'e kihirdetik.
— Az Evangélikus Nőegylet
v.tsáinap, március 18-án iieluiin 5 órai kt:id :llel Bretc et-vendégséget
DREHER-MAUL csokoládégyára
készíti
a legszebb húsvéti tojásokat, nyuszikat, bárányokat I
uis Kaphatók minden Jobb üzletben.
rendez a Rorgonyl-utcal tornacsar-nokbtn. Diewock Ju la kis ovodistái több oldalról lelmerüll kívánságra a már több ízben oly nagy sikert elért .Cica-iskola" c. gyermekszíndarabol fogják a tea-délulá-i keretében elő-sdnl. VíiidégeLet szivesen lát az Egyesület vt>ze;ő.é(ke.fl<//p<J dl]nincs. Önkéu(:8 adományok köszönetlel fogidtatnak.
A kanizsai összmunkásság márciusi ünnepélye
Ms, vasárutp a Városi Színházban a nagykanizsai összmunkásság délelölt 10 órai kezdettel márcluil 0n-nep\'lyt rendez. A Vas- és Fémmunkás Dalárda énekszámokat ad elő Lehr-mann Ferenc karnagy vezetésivel. Helmer Böislke P.iCfi: .Egy gondolat bánt eugemei", Dobó Óyörgy Petőfi: .É\'etre-htlálra" című markáns, hazifíss verséi szavalja. Üonepl beszédet mond Farkas I dván, ország-gyü ésl képviselő (Budapest). A belépés dij alan.
Egész nap nyitva a gőzfürdő
A Kisfaludy-utcai gőz és kádfürdő ma egész délelőtt és egész délután nyitva áll. A fürdő hetenként két nspon, szombaton és vasátntp áll rendelkezésre, olcsó fűrdótarila melled, hogy miudenkl Igénybe vehesse. A gözfűidö d. u. 4 óráig nők, azután ptdig férfiak részére áll rendelkezésre.
— ,A klskanlzsalak márciusi
nemzeti ünnepe. A Klskanlzsal Polgári Olvasókör és a Klskanlzsal lljusági Egyesület az O\'/asókör helyiségében ma délután 6 órai kezdettel közös rendezésben tartják meg március Idusánik megünneplésé\'. Műsor a kóveikező: 1. Hiszekegy. Énekli s Khkanizssi L-vente Dtlkör. 2. Megnyitó b\'széd Tdrl|a Anek József, s Kör elnöke. 3. Nemzeti dsl. Énekli a Levente Dtlkör. 4 Stavai Tóth Jlnos. 5 Ü inepi beszéd. Tartja dr. Siabó Zsigmond járási tisztiorvos. 6. Kossuth L\'jos azt üzente... Énekli a Levente Dalkör 7 Szaval Tender István. 8 Himnusz. Énekli a közönség Az ünnepéire sokan mennek az öt órakor induló autóbusszal N tgykanizsáról Is. Ktskanizsán nagy érdeklődés nyilvánul meg a tartalmas p ogramu hazafias annep Iránt.
Mv^lttilellítelekiBÉíl
imi szakszerűen késelt
vízvezetéket ti fürdAberendeiéaeket
Mendlovits M és lártn
Király-utca 45. Telefon: 271.
— Sanatorlum üutenbrunn
Baden (Bécs mellett). Az összes rnouern vitsgálall és kezelőeszközök, 11 \'tz állomás, az összes diélikus gyógymódok, kénf irtások a házbs bevezetve. Eszményi tavaszi tartózkodás.
= Husz bokorrózsa 16 pengő, 10 magas ri zs* 28 ptngö, salat vá-ks (ásom szerint a legszebb fajták-I) in, csomagolva. Ungbvary J ízsef I> itkolája Cegléd Budapesten kizárólag Andrássy-ui 54. A j gyzék ingysn.
NAGY TAVASZI CONFECTIO VÁSÁR
WEISZFELD ÉS FISCHER
divatáruházában, Erzsébet királyné-tér I. sz.
Meaérl<p7tpl/ íl ,egujab,) (livutu Ilöi ^ női-szövetek, kész tavaszi női ruhák
1 ésblousoka legolcsóbb ártól kezdve. # Óriási választék szőnyegekben.
19B8 nárdus 16.
ZALAI KÖZLÖNY
Ha a lábai fájnak,
oldjoa l«l ma taakálv nunnytiírtt Szent Hókua lábtót igy lavór |ó naalag vliben fa állana lábait ,10 10 pariig. Kun Idd mulya > ktnió <>>16 <ni Itt. \'íllöfáMk. ■ láb lltbbadtaága így i,j;i,r* meg-iiflnntk P.lmglaailja • fájdalmakat, mvlyakct a cipó iiorltáu okoi. Hoaaiabb áiíaláa megpuhítja a lyuk-iiaraakal la bófkanáajtdáaektl annyira, tiogy aaok
kfa, vágy borotva nálkOl eltávolíthatók A Sient Mm* lábaóafQrdó caodáUtoaan megedil aa áfiákany lábakat áa tókálcleeen rendbchosaa ugy. hogy gyalogolhat, iportulhit, amennyit akar, vafy állhat egy helyben a fáradlaág, vagy fájdalom l«g-ceekályebb ánáu ntlíil. Un »D ceomag Szent Kókui lábad Ara I pangó a fillér. Kipható minden gyógyaiertárban. Ha valahol narn kapna, forduljon a
budapesti Szent Rókus gyógyszertárhoz, ni* VII. Ur, Rákóczl-ut 70.
— Az idegen léglóról szóló és városszerte nagy érdeklődéssel kisért riport sorozatunk folytatása helyszűke miatt kóvetkezö számunkra maradt
= óriás marinált kelettengsrl csemege hering, valódi liptói turó és sz Összes sa|lkülönlegességek állandóan nagy válatzlékban kaphatók Muszel és Frledenthal csemege üzletében.
— KOzségi blró-választások. Petthenye község Császár Józsefet, O/dögbenye község Tarsoly Károlyt, Allbánfa község Katona Ferencet választolta meg községi bíróvá.
= Bútort díjmentesen szállítunk bármilyen vasuli állomásra, garantált e\'sőrangu kivitelben. Négytől tizenhat hónapig terjedő fizetést kedvezményt nyujtunk. Sok milliót takarít igy meg. QyöződJOn meg személyesen, Kopsleln bútoráruházai Szombathely, Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban) és Sopron.
— Schwarcz Dezső harisnyái a leglobbak._
lOZOÖSZniHÁZAK
Városi Színház Mozgója. Ma
vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: „A virradat", dráma 10 felvonásban. Főszereplők: Janel Oaynor és Oeorge O\'Brien. .A repülő sátor\' éa .A KII-ler görlök", burleszk 2-2 felv.-ban. „Kalifornia csodavilága", ismeretterjesztő 1 felvonásban. Magyar ét Fox Híradók.
Hétfőn és kedden 5, 7 és 9 órakor „A trlpollszi fogoly", dráma 8 felvonásban. Főszereplők: Jetta Oon-dal és Várkonyi Mihály. — Pátria Híradó.
— Eljegyzés. Haán Mancikát eljegyezte Uoldmann József, a Magyar Francia Biztosító r.-t. tisztviselője. (Mi-den külön értesítés helyeit.)
— Elkészült a Zalai Évkönyv. A könyv 420 oldalon, lehál nagyobb lett a tervezettnél. A nagy munka azért késett kissé, meri szerkesztője beteg volt. A késést azonban szász-sorosan helyreprólolja a választékosan szerkeszteti, rendkívül tartalmas könyv. — A Zalai Évkönyv szerkesztője arra kéri m. t. előfizetői\', ha folyó hó 20-ra nem kapnák meg a könyvel, tudassák vele elmeiket, hogy azonnal Intézkedhessen. (Zalai Évkönyv szerkesztősége Zalaegerszeg, Erztéb.l Király nó-u.) Ez azért síükséges, meit sok név olvashatatlan, több gyüjtöivról pedig hiányzik a pjntoi clm. — A könyvet lapunkban ismertetni fogjuk.
— Stern József dlvatáruházába Kazinczy-utca megérkeztek a legújabb divatú cove coat, kusha és burberry tavaszi kabátok. Egy plis-siroiott és bimzelt gyapjuszövetruha P 21 80.
— Anyakönyvi hírek. Nigyka-nlzsán az elmúlt hé\'.en 13 gyermek született, közülük 6 fiu és 7 leány: Halász Jenö lüszerkereskedónek fia, Müller Ádám gyárimunkásnak fia, Takács Oéza cipészmesternek leánya, Horváth Imre géplakatos segédnek leánya, PdStlnger János kőműves-segédnek leánya, Aur József földművesnek fia, Bakos Mihály váltókezelőnek leánya, Karakai István fa-munkásnak 2 fia (ikrek), Mátyás
| Béla kéményseprő-segédnek leánya, Oodlnek Oyörgy cserép- és palafedő-segédnek leánya. Házasságon klvűl született egy fiu és egy leány. — Házasságkötés 2 volt: Orünfeld Béla sülő segéd Klein Erzsébíttel, Kovács József urasági inas Baku Ilonával. — Halálozás 10 volt: Szabó Károly csizmadia-mester (Oelseszi-get) r. k. 53 éves, Bogdán jánosné Kovács Mária r. k. 44 éves, Horváth László r. k. 8 hónapos, Jan-kovics Ferenc földműves r. k. 27 éves, Sneff Mtrglt ref. 8 hónapos, Kovács Jánosné O.szág Zsófia (Zila-karos) r. k. 20 éves, özv. Va|da Sándorné Wagner Ilona r. k. 42 éves, lfjovics Istvánná Virt Anna r. k. 39 éves, Balázs Anlal uradalmi cseléd (Felsőrajk) r. k. 54 éves, Paszlnger Jánosné Zsovár Anna r. k. 35 éves.
= Újdonságok női fehérnemű-anyagokban : Linón namuk, Tlga sin, lenbatlst és balislstffon az összes dlvatsilnekben Slnger]. és Társánál
«= Rigai sárclpők l» rendű, fétfl és nők részére. Tornacipók nagy választékban Szabó Antal sportüz-letében.
Aki mer, az nyeri!
szerencseszámaiból
IMILHOFFER
Mindenki meggyőződhetik enöl, ha az újonnan
kezdődő XX-ik osztálysorsjálék
főelárusltó aorsjegyltódájában Caengery-ut 7. Dr. Rapoch-baz vásárol aorajagyet. =
Már egyetlen sorsjeggyel is hozzá Irhet jutni a szenzációs főnyeremény és lutalomhoz, ami 300.000 és 200.000 P, tehát szerencsés esetben
S00.000 pengő is nyerhető. Sorsjegyek ára: Egész 20 pengő, fél 10 pengő, negyed 5 pengő.
Minden máaodik aorajegy nyarl isi
Dolgozó ember
PALMA
KAUCSUK-SARKOT VISEL
Klónyci i
Olcsóbb 6* tartósabb mint a bőr, kellemes járás, kíméli uz idegeket.
— Unterberger-vacsora. Tudósítónk Jelenti: A keszthelyi iparosság szokásos Unterberger-vacsoráját március 15 én ünneples keretben Ülte ineg. A vacsorán résztvevők egészen megtöltötték az Iparoskor helyiségél. A nagyszámú iparoson kivül a vacsorán megjelent Relschl Imre vezetésével az elöljáróság több tagja, Relschl Richárd orsz. gyűlési képviselő, dr. Berzsenyi László kir. körjegyző, de képviseltette magát az orvosi, ügyvéd1, mérnöki kar, az akad. tanári kara stb. Az emlékbeszédei Bárd Béla ügyvéd mondta. Kívüle Relschl Richárd, Náray Andor és mások mondtak (elköszöntöket.
"=20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink ulján is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varró-
tépeinket. Singer varrógép részv.-irsaság Nagykanizsán, Fő-ut 1.
-r- Hirdetőoszlopok Keszthelyen. Tudósítónk Jelenti: Hosszas tervezgetések és tárgyalások után Keszthely megvalósítja egyik régi tervét. A Márkus Lajos céggel folytatott tárgyalások megegyezéssel végződtek s az elöljáróság megrendelt 14 hirdelőoszlopol. Ezek körül kellő vllágltóoszlop lesz, mig tizenkettő rendes hengeralaku hirdetőoszlop. A világiló- blrdelöoszlopokat a kél gyógyszertár előli, a löbbl oszlopokat pedig a város különböző helyi in állítják fel. A gyár a hirdelőos. lo-pokat május 15-re szállítja.
= Húsvéti maradékvásár megkezdődött Singer József és Társa dlvatáruházában. Mindenkinek sajál érdeke, hogy az olcsóságról meggyőződést szeiczzen.
— A Balatoni SzOvetség március 25 én délelőtt 11 órakor Budapesten, a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség tanácstermében (VII., Rá-kóczl-ul 38. sz., IV., 15) közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: I. Megnyitó. 2. Jelentés a szövetség mult évi működéséről. 3. Jelenlés a szövetség mult évi zárszámsdásáiól és vagyonáról. 4. Folyó évi költségvetés megállapítása. 5. Medgyátzay István műépítész, egyetemi magántanár előadása: A Balatonvidék népművészetének eredete. 6. írásban (s közgyűlés előtt 3 nsppal) a szövetség irodájába beadott Indítványok tárgyalása.
= Tavaszi újdonságok: Mosó és gyapjudeiainek, mintázjtt moeó-selvmek, creppe de ebinek, cteppa satinok, nyersselymek, ing- és blous-zefirek nagy választékban érkeztek Singet József és Tárta divatáruházába.
- KOzségi tisztújítás és blró-válssztás Szepetneken. Szombaton délelőtt ejtették meg Szepetnek községben s tisztújítási és biró-válssztást dr. Botka Andor Járási főszolgabíró elnöklete alatt. A tisztújítás iránt igen nagy érdeklődés mutatkozott és az a legnagyobb rendben folyt le. Megválasztották községi biróvá: Bognár Andrást. Helyettes biró: Pfelffer János. Elöljárók: Grabantz József (Kakonya), Bognár Oyörgy, Körgyám: FlscJil Ferenc.
= Sok pénzt takarít meg, ha
dió helyett idei friss mogyoróbelet vásárói, 1 kgr. ára 4 pengő. Óriás szemű aszallszilva, vérnarancs esaz összes deliiíyütiölcs a legjutányo-ssbban Muszel és Frledenthal fűszer és csemegeüzlelébin szerezhetők be.
ZALAI KÖZLÖNY
1028 márdug 18.
RE UTAZTÁBAN
TEKINTSE MEG
I LAJOS-UTCA «.
OUOAPC.ST LeqOLCSÓBB DIVATHÁZA -
ilíoAhs i* oivaros cosn/nönae
KABÁ1QHBAM H UttAXBAN i, BIOU S OH BAH
— Nagyrécse hazafias ünnepe. A szabadság hajnalának megünneplését célzó torvény siava elhallatszott bazánk legkistbb falujába is. Amíg a múltban ez ünneplés fóleg az iskolák falai köxt zíjlott le, addig az Idén mindenü l, igy a Nagykacliaa tövében szerényen meghúzódó Nagyrécse községben Is a legnagyobb nyilvánosság elölt folyt le a szabadság születésének megünneplése. Az ünnepség misével kezdődőit, amelyen megjelent Scheller körjegyző és Csínyét Oábor községblró vezetésével a község elöl|áróiága a képviselőtestülete, további Pereszlegl Lajos zalasárszegi, Németh Imre kisrécsei községbirók vezetőével az illető községek képviselőtestülete, a községi Levente Egyesület, az Önkéntes Tüiültóság és s körjegyzőség lakói oly nsgy számban, hogy az iskola nagyterme kicsinek bizonyult az Qnneplő közönség befogadására, ahol szentmise után kezdetét vette*S Levente Egyesület ünnepsége a következő műsorral: Himnusz: énekelte az Iskola gyermekksra. Nemzeti dal : szavalta Kovács János levente. Lengyel himnusz: énekelte az iskolai énekkar. Március 15 én: szavalta Kötő József levente. Ünnepi beszédei tartott: Ftrk Mihály igazgató taniló. £des apám: szavalta Balázs Lajos levente. Tavasz elmúlt: énekelte a gyermekkar. Bánatország: szavalta Ihász József levente. Hiszekegy: énekelte a| gyermekkar. A mise és ünnepség fényéi emelte a récsei tűzoltóság psrádés kivonulása. A községi elemi népiskola a nemzell ünnepélyét d. e. 10 órakor tartotta, ahol a Himnusz eléneklése után Kelemen János tanitó szép beszédben emlékezett meg a nap jelentőségéről, amelynek keretében a Nemzeti dalt magyaros lelkesedéssel szavalta Fllák Oyörgy IV. oszt. tsnuló, .Kossuth Lajos azt üzente" énekelte a gyermekkar. Előre c. verset élénk tűzzel szavalta Stróber Oábor IV. oszt tan. Hiszekegy, énekelte a gyermekkar. Majd Ferk Mihály igazgató-tanító zárószaval után, meghatottság és lelkesedéstől kipirult arcokkal eltávozott a közönség, azzal az óhaj|al a szivében, bárcsak a magyarok lslene meghallgatná és valóraváPanáa mindkét ünnepélyen kilejezett kívánságot.
IbANAN BEHOZATAL
— Felhívjuk e öfizetölnk és olva sóink szives figyelmét Mllhoffer Kát mán uagykanizsai osztályaorsjálék föáruda lapunk mai számában közölt hirdetésére.
— A Missziósház vezetősége azzal a Dagy és alázatos Kértlemmel fordul a tehetősebb anyákhoz, hogy a húsvét közeledtével gondol janak a Napközi otlhon lerongyolódod azegény gyermekeire és ami ruhaneműt nélkülözni tudnak, 2—13 éves korig, juttassák hozzájuk. A nővérek szívesen kijsvilanak miodent, csak legyen mibe bujtalniok a nyo-mortanyáknak félig mezítelen szegénykéit, akik zsenge korukban is már csak szegény kis Lázárjai az éleinek. Az Itten áldása lesz minden legkisebb jóletlükért a jutalmuk.
Meghívó. A nagykanizsai izr. szentegvlet f. hó 18-in d. u. 5 órakor a Caengery-utcai kistemplomban vallásos délutánt tart, melyre a hitközség tag|ail tisztelettel meghívja az Elnökség.
HU Színház Mozgója
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Az idei szezon kimagasló nagy filmjel
I
Dráma 10 felvonásban. Főszeteplők: luet öaynor és fteorge O\'brlen.
A repülő sátor
Burleszk 2 felv.
A Killer görlök
Burleszk 2 (elv.
Kalifornia oaodavilója
IsmsrettcrJSztö 1 felv.
Magyar As Fox Híradók
Aki mer, az nyeri Régi közmondás és igaz is, hogy csak az nyerhet, akinek van sorsjegye! Nagy vagyont nyertek legutóbb ls a m. kir. osztálysorsjitékon. Ezért érdeklődik most a közönség az uj sors|egyek Iránt oly nagyon. Ezentúl is 40 000 készpénznyereményt sorsolnak ki és minden második sorsjegy nyert Dembinszky B. Bankház Budapest, IV. Mol-nárulca 20, mai lapunkhoz mellékelt egy kartonlapot, melyről ajánl|uk a rendelóla-pot letépni és kitöltve még ma postára adni I A szerencse forgandó, tehát próba ... szerencse, há>ha e közismert bankház sorsjegyei meg hoizák Önnek a reményteljea szerencsét I
m, Ha Budapestre utazik ok-len nézze meg a KPa\\ városi szórakozóhelyet
vetlen nézze meg a „Papagáj• vl lágvárosi szórakozóhelyet (VIII. Erzsébet körút 33) hol 10\'/2 órától l-ig elsőrendű kabaré, variété és tánc műsor mulattatja a közönséget. Oláh Gyárfás Mihály Igazgató minden hónapban más-mát. attrakciókat szerepeltet e közkedvelt színházban, hol kellemes, vidám hangulatban és polgári éttermi árak mellett tölti mindenki az estél.
= Regenhart és Raymann-damasztok, Schroll silfonok, May és Holfeld rumburger vásznak legelő nyösebb beszerzési forrása Singer József és Társa divatáruháza Nagykanizsán, Erzsébet-tér 23.
— Három Igaz szó: Bruncsics bora^olcsó 1
= A Magyar Államvasút és hajózási társaságok 50<Vo os menetdíj kedvezménye és egyéb hasznos tudnivalók. Mint minden alkalommal, ugy most is olvasóink érdekéi akarjuk szolgálni, amikor tudatjuk, hogy a Tenyészállat és Gépkiállításra Budapestte utazók 507o kedvezménnyel utazhatnak. Még inkább szolgáljuk azzal, hogy felhívjuk figyelmüket a világszerte kitűnő hírnévnek örvendő Ssmler cég (Budapest, IV, Bécsi utca 7. szám) 1850. óta fennálló szövetruhaházára, ahol eredeti angol tavaszi férfi és női gyapjúszövet különlegességek óriási választékban állnak a vásárlóközönség rendelkezésére. A cég maradékosztályán ugyan ezen szövetkülönlegességek minden mérelü maradékai a nagy forgalom folytán kllűnö al kaimat nyújtanak a Semler minőségű szövetek rendkívüli occassiós áron való megszerzésére. A fővárosban kiizámitott idővel rendelkező vidéki vásárlóközönség soronkivűl a legfigyelmesebb kiszolgálásban részesül.
\' • a \' I r
\'Sl ML Mozi
Hétfőn és kedden 5, 7 és 9 órakor
A TRIPOLISZI FOGOLY
Dráma 8 felvonván. Főszereplők: letta Bondal és Várkoayi Mihály.
Pátria Híradó.
= Boldogság a földön akkor igazi, ha a család aprala-nagyja muzsikaszó mellett tölti el az egyhangú
téli estéket. Legjobb és legolcsól hangszerek a világhírű Melnel és Herold Hangszergyár magyar- osziá-lyánál KUngenthal 1483/Z. szám (Szászország) szerezhetők be, amiről ingyenes képrs diszfőárjegyzék kérése után önmaga is meggyőződhet.
= Köztudomásu, hogy az osztálysorsjegyek óriási nyerési eséljűk miatt igen nagy keresletnek örvendenek. A mai gazdasági viszonyok mellett mindenki szeretne nyerni I 80000 sorsjegy közül 40.000 soroltatik ki és több mint 6 millió pengői fizetnek majd ki kétzpénz-ben. Reménye tehát minden résztvevőnek van, hogy egyszerre milliárdos lehet 1 Hivatalos Játéktervet minden főárusi\'.ó küld.
= A tenyészállatvásár látványossága lesz a Mauthner Ödön magtermelö és magkeieskedelmi r.-t. kiállítása. Már mult évben feltűnést kelteit ezen cégnek érdekes gyűjteménye, de ezidén a Mauthner kiállítás nagy méreteiben, pompás anyagában a közönség nemcsak gyönyörködni fog, hittem az okszerű gazdálkodáshoz sok tanulságos ta-pasztala\'ot szerezhet.
KELLEMES ÍZŰ 0DITÖ-, GYÓÜY- ÉS ASZTALI VIZ
VESE, HÓLYAB, RHEUMA
BETEGEKNEK TERHES ÉS SZOPTATÓSOK. ■ EK NÉLKÜLÖZHETETLEN
SAVOLDÓ VASMENTES
KAPHATÓ MINDENÜTT.
SPORTÉLET
fla délutániéi 4 órakor: Kanizsa—Lipótváros
Iváncslcs Mihály vezeti a mérkőzést — A pesti csapat délben érkezik a gyorssal
Nagykanlxaa, március 17
Ma délulán fél négy órakor találkozik a Kanizsa FC a pesti Lipótváros FC csapatával, mellyel a mult szezonban eldöntetlenre játszott.
Kanizsa FC feláililásában némi változás van: Siemzö — Bühm, Joós — Tamás, Héger, Hajdú -Farkai, Kelemen, Ember, Bakonyi, Mészáros.
Lipótváros FC: Scbreiber 1. -Réder, Kadledovits — Krausz, El-blnger I., Polcsik — Jecke\', Eibln-ger II, Ktroslls, Supatek, Schrei-btr II.
A p;sti cstpit a déli gyorssal érkezik Kauizsárs. Biró: Iváncslcs Mihály.
Egyéb mondanivalónk a csütörtöki tapasztalatok után, nincs a meccsről. Mindent fenntartunk a meccs utánra. Csak annyit, hogy a közönség érthető várakozással várja a ma délutáni meccset. A csapatnak nagy adósságot kell letörlesztenl.
(Játékos értekezlet) volt tegnsp este, amelyen a csapat minden tsgja megjelent, úgyszintén az elnökség is. A vezetőség kemény bírálatban részesítette a csütörtöki meccsből kifolyólag azokat, akik erre rászorullak. Remélhetőleg ennek, ma dél-uán lászata ls lesz. Örvendetesen s Farkas-Héger affér elsimult még pedig a felek kölcsönös sajnálkozásával, mely annyira megindító volt, hogy az a futballvilágban szinte szokatlan. Ezen áz értekezleten tárgyalta meg a vezetőség a mai felállításban eszközlendö változásokat, miután Qerslenbreln a csütörtöki összefutásból kifolyólag ma nem já\'sjhat, helyét Kelemen, ennek he-lyék Bakonyi foglalja el, mlg a halszélre Mészáros kerül, aki a tavaszi szezonban már többször szépet mutatott.
A csütörtöki meccs után Igy néz kl a tabella:
1. Kanizsa 13 11 2
2. I\'écs-Baranyal3 9
3. Csaba 13 8
4. Wekerle 13 8
5. Józselváros 14 7
C. Lipótváros 14 0
7. U. Törekvés 14 6
8. II. ker. FC 14 4
9. Szemere 13 3 10. l-\'övárosi 13 2
- 29 : 9 24
1 36:17 21
4 22 : 12 17
4 22:18 17
6 22:20 15
5 27 :27 15
5 23 : 30 15
7 19:32 II
6 21:24 1Q 10 9:34 5
BP.TELEFOH: 982-85. |
1928. mirclus 18.
ZALAI KÖZLÖNY
Eier rae( •itt ember nyeil mái a
nagy. kir. ontálysorsjátékoo!
Ma majdnem mindenki ven cigtályaorsjegyct. mert k)i &»«a«fgel egyaa*rre nagy vagyoni nyerhet!
Április 14-én kezdődik
ii u) aorajllák, nagjon ajlnlaloa, lioijf
még ma rendeljen egy sors Jegyet bármely lóirailtónál,
mait akkor raminye blitoaao laaa. líl váratlanul meg la (aidagodbat t
Al aUlhalfl lagnajjobb nyarimíny i
500.000
pengő.
jutalom la lönyartménrek : 900.000 panfö, tOO.OOO panaí. 100.000 panjfl. Xjm. MM0, 30.000, fc.ta, tt m ,ú> nb. pangí.
A sorsjegyek fele okvetlenül nyer I
Aa I. oiil. aoiajtfyak hlvalaloa árai:
E|»aa
ao p
rai 10 p
N«tí«d
5 P
Nyolcad
fi.50 P
SZEBXE8ZTÍIÜZEKETEX
frdeklódó. „I.ehetségea-e az, hogy egy konzorcium, melyben a virua iparoiainak egy kla réne van képviselve, kisajátíthat) ve a vároal közkórház kibővítésével kancsó latna munkálatokai az egeiben, ha ajánlatuk drágább, mint azoké a színién caopo:-toault kanlzaal Iparoaoké, kiknek nem |u tott az a szerencse osztályrészül, hogy ezen konzorciumba bekapcanlódlnttak volna ?• Válasz Megnyugtathatok, hogy az Illetékesek, ugy a múltban, mint a le-érc
lenben la a köz érdekében lógnak dönteni Ugy tudjuk, hogy a generálvállalkozók éa az egyes Iparosmunkikra lett ajánlatok kft iStt la vannak helybeli Ipa osojc állal leli olcsóbb ajánlatok, mint a konzorciumé, tehát
a; Illetékesek válogathatnak a pályázatokban. Mint értesülünk, a legolcsóbb generálaján-laltevfl cég Igyekszik a helybeli iparosiig aggályait elosztani, épen ezért illetékes helyen kótelezóleg kijelentenék, hogy azon cietben, hl tnlnl legolcsóbb ajánlaltívók a munkát elnyernék, hajlandók szerzMt\'sl-
leg biztosítani, hogy a munkalatokat ajánlataik alnpjita kizárólag hrlybtli Iparosokkal végeztellk.
Valószínűnek tartjuk, Ingy mint a múltban, ugy most Is a legolcsóbb ajánlattevők I ignsk munkához jutni, amivel a nagykanizsai Iparosságnak az a része lenne tog-lalkoztatva, kik leg|obban érzik a |elen gazdasági válttág miuden nehézségét. A helyzet egyelóre blzonytilan, az ajánlattevők átvizsgálása folyama ban van, ami liossza\'ob Idót vesz Igénybe.
Értesítés.
Érleslt-m a n. é. közönséget, hogy folyó évi márclui hó
16
Petőfi ut 6. szám alsttl
KLEIN VILMOS-FÉLE
SÜTŐDÉT
átvettem és a saját nevein alatt tovább vezetem.
A n. é. közönség szives pirl-ogását kérve, maradok tisztelettel Roaenthal Adolf
ijm sütőmester.
Készítményeim úgymint kanyér éa BpedsOtaminyak a piactéren ■andlar Qéie urnát kaphatók
Asztma és szívbetegség, mell- és tüdő •MJ. görvéiy- és angolkór, p jrg-mirigynagyobbodás éa golyvakep2Ő dés eceteinél a teim!szetes .Ferenc József" keserűvíz a gyo.Tor és b;Uk einész őképességél kedvezően növeli. Európai és amerikai k\'inikusok sor-vadásos egyéneknél tapasztalták, hr.gy a beteg<ég kezdetén Jelentkező sz:k-rekedéser a Ferenc József viz használata folytán leny.gefe.i enyhülleV. Kapható gyógyszertárakba^ drogériáin és ídsierüzletekten
=» Bruncsics bora literje 1 pengő
— Lapunk Budapeslen állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Bjross- tér 10.
csak\'AtVitTBrnilv\' wÉoszóvfti jnba I*P v
««« a<•„bit.r u iXt VEOSZSJVAI J».IIM.T IAP \\ • tcpnitnüvik Mavscflck ta/cia ouo&risTanorá:á>m.? • - w»t>
Elárusítóhelyek i Epplnger I.
t. — lázár József lakereskedéa, építési anyagok rakU hely. S/atucsek János lakereikedés, cement és mílkógyár, Komárvaros. — Szommer
kedi-e, Nagykanizsa.
és Fia (a-, cement éa egyéb épitési anyag keres-zár József lakereskedéa, éulléal anyagok raktára, Keszt-
Sándor gabona- és termínykeieikedéa, Zalaegerszeg. — Moaonyl Artúr gózmalom, lUiéaz- éa villanytelep, Zalaapátt. — Mosonyl Henrik takereakedó, Zalaazantgrót.
KÖZGAZDASÁG
Nem kell a zalai iparosoknak a kisipari hitel
UJ Jelentkezés közvetlenül az Iparosok Hitelszövetkezetéhez Nagykanizsa, márdus 17 l vása óta közel 4 hónap mull el, a
A kormány állal az Ipirosok O.-szégos Központi Hüelazövelkezeié-nek rendelkezésére bocsátod kisipari bilelkerel felhasználására nézve, a Szövetkéz;! annak idején, az iparosság isméiéit kérésére felszólította a kereskedelmi és iparkamarák veze tőségei\', hogy tegyenek Javaslatot a kölcsön kihelyezésére és annak sorrendjére nézve.
A soproni Kereskedelmi és Ipir-kamara, habár a SzöveDtczel fe\'hl-
kérl előterjesztéseket rum lelte meg, ugy, bogy a soproni körzet részére megállapított hitelkeret, 93 940 pengő mlndezideig érintetlen.
Ezért a Szövetkezet most közvetlenül az Ipirlestületekbrz fordult, igy a nagykanizsaihoz is, hogy a testület hlelre szoruló tag] itt a hitel teltételeiről értesítve, azok hitel-kérelmeit közvetlenül juttassa el az Ipar-testdle\'ek Őriz Központi Hitelszövet kezeiéhez (Budapeit, V. Nádor u. 22 )
i bndapesö Tőzsde dsriza-Jo^jzesa
VALUIAK toi l vn ix uo
lz. 79 55-79 85 k. 1689-16 87 Dánk. 152 UO-153 50 Dlaár — -
Dollár 669 60-571 60 francia Ir 27 54-22 75 MoU. 226 ói-230 65 Langyal MU0-M30 Lat S 51-3 57
Lcva — —
Uia S0 35 30 55 Márka 13650-.d7 00 SchUI. do 35-*/ 70 Nocv<g 142 0 >-152 65 Svájci L109 b5-IIU 24 S«*d k. 131 15- \'\'3 75 Paaeta MD0-B950
OM VIZÁK Amat 229 80-230 50 Bálnád 1004-10 07 ■azTln 146 56-136 96 Bakazaat 3 43 3 56 BrHatul 79 61-79 86 Kopanb.lU 00 IM 40 Oaalo 142 15-15255 London 27\'8<J-27-64 Milano 10 17-30 27 Nawroak 571-20 2 80 Pária 22 <5 22 45 Prága 1B9M6-S7 Ssoha 412-414 Stockb. 143 27-143 67 Varaó 6407-«4\'27 Wlaa 8041 ^0 66 Zürieta 10-00-11030 Madrid 65*5-66-45
Terménytózade
A buza ára 15 fillérrel emelkedett, a tlbbi változatlan. — Az Irányzat
. , , búzában, tengeriben és zabban ba-
Lépfeneakeszthelyijárásban 26 ra országos állit- és kirakodó | rátsagos, a forgatom közepes.
ott. 76 kg-os 33 30 -33-54,
77 .t-o« 33 65 in u. 3400-
34 30 79 .g-04 34 3> 34 50 N> kg-oa 34 4 >—34 60, dunántull 76 33 10- 33 30. 77 .g-oa 33 4U 33 60 7ö ag-oa 33 70-33»:i, 79 kg os 34 10 34 25. 80 kg-oa 4 70-14 30 ro«a 3 35- 3150, tata
Keszthely, március 17
(Saját tudósítónktól) A lépfene végi)ijn|a a kesz\'bdyl jáiás községeit. Most egyszerre a járás 3 kü-lonrö/ö részén fekvő községéből érkezeit Jelenlés róla, ho^y Allatok hul\'o lak el lépfenében. Slrmelléket, B ilnongyörököiésZilaszan ót ko/die ki ez »z állati hn-gség U óbbi helyen Peresztegl Stndor gazdának egyszerre kei szarvasmarbája Is el-puaz ult e betegségben. A lépfene f zflépése összefüg^ísorn van a megváltozott idójtmsai
(-) „A Falu" c\'mü f-luftiUsz tésl es népművelési teles f lyó irat, az Elaö Községi Kongresszus alkalmából díszes ünnepi szamot adott ki, mely a uapokhsn jeleni meg. A diszrs kdlstjn, bat Ias terjedelmű s ám vezető helyen közli Mayer J lo> f 1 drriivclft-u^yi \'nini-z-teruek h Községek Kongr> tízu\'át métaló fij getesdt D . Schandl Ki ro\'y á)|amtn»ár magyar faivak prograín|ái* is:nertc\'i A Kongr.sz-szua üléseinek és s akhizcl\'ságainak IrljiS anyagát közli e számában a lap, az előadok javaih\'ílval és rrc-kép-ivel együit. K^z>l e^y hazafias szlndirabon kivül egy, a március 15 Jelentőségét méltató cikket. „A F>lu vezetői", „O t\'riaiág", ,K>zs\'gfe| leszlét", „Mit olvatbunk", .Hiret" rovatok t-szik váliozaio^sá a lap legújabb számát, mely a f.lu veze Ifinek és haltdnl vágyó pr\'gárainak eleven: n szerkesz ett lap|a E y évi eltfiieléíi di|i 8 p n\'ö. Mutatvány-»z\\mot a Z\'ilal Kö:löny re való hivatkozással, d j nentesen küld » Falu-szövetség, Budap.\'sl, IX, Ü lői ut 1, II em.
(—) Országosvásárok. A szőllős-györökl otszakos állal- e« kirakodó vásárt mátclui 21 én fog|ák meg tartani. H .sito\'.ikörmü állatok felhajthatók. — A kereskedelemügyi miniszter Rédlcs községnek márc U6
v**art f nt>• rléiver-ii.
MERÁN SZÁLLODA
Budipitl, Barllnl-tér 7. nxám,
a Nyugati pályaudvarral szemben
Újonnan átalakítva. Kényelmes, föltétlen tlazta szobák I Minden aioblban hideg éa meleg tolvóvlz. Központi Iillés, tilt, Interurbán telefon.
Polgári á r a k I >14
TÓZSBE
A mai értéktőzsdén az Irányzat barátságos vo i. A fjigiloin c-e >dea Uztct melle t, do valamiv.l mag sabb arfoya nokKa indu l, A ku.lolil. kedvez >ot) tőzsde) lentiauk éa a helyi vcl-:mény>8 váiárlá ok hálása aal a piac Vnlamennyi terül tin are.n.-t-k-d\'S állott be, későbh azonb n reaiizachs eladások következté