Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
44.47 MB
2010-02-26 21:14:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1635
7632
Rövid leírás | Teljes leírás (1.58 MB)

Zalai Közlöny 1928. 076-098. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
68. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

J. évfolyam, 76. szám
NagykanteM, 1928. április 1, vasárnap
Art 16
fillér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség éa kiadóhivatal: Fö-ut 5. Mim. Keszthelyi llókkladóhlvatal Kossuth Lajos u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előtlietésl ára : egy hóra B pengd 40 fillér
A forgalmiadó méregfoga
Jelentettük, hogy a kormány a forgalmiadé kezelése körül lényegei változtatásokat fog eszközölni. Ni-gyon helyeseljük, hogy ez a kérdés végre elintézést log nyerni, mert az utóbbi időben oly gyakran használták lel a demagógia céljaira, hogy a dolog mérrgfogát egyszer már véglegesen ki kellett huznl. Magát az adónemet az állam nem nélkülözheti, mert sokkal (onlosabb a nemzet egyetemére, hogy költségvetésünk egyensúlya biztosított legyen, setrhogy kedvezményben részesülbetscn rrá? társadalmi osztályokkal szemben néhány kategória.
A panaszok tulajdonképen nem la annyira az adó, mint In\'iább annak behajlása körül tapasztalható zaklatások miatt hangzottak el, amely zaklatások okozhatlak boszuságot azok körében, akikkel az Adminisztráció közegei közvetlen érintkezni kény szerültek, de magának az sdó behajtásának módszerét mindaddig fenn k«ite(l (utáni, amíg annál megfelelőbbet életbe nem lép\'elheüOok.
SíOk»ég volt erre eisőaoiban annál az oknál fogva, meri még a legszl-gorubb rendszabályok közrp;tle sem volt ritka dolog az adóeltitkolás.
Nagyon örvendünk, ha annyira fejlődtek az állapotok, hogy ma már a pénzügyminiszter measzemenö változtatásokat mer életbelépte\'nl a lor-galmladó kezelése körül és különösen örvendetes, bogy a pénzügyminiszter — különösen a kertsiedők és ipaiotok kívánságának eleget léve — ismét tötb cikk forgalmladójinil bevezeti a fázisreudtzert.
Ilyen elbirálásbsn fog részesülni a forgalmiadózlatáa során a gyufa, a petróleum, a gyarmatáruk, a réz-gálic, a mUlrágya éa a keményítő.
A legtöbb panasz amlatl merült fel, hogy a forgalmiadó ellenörök működésük során az egyes vállalatok helyzetében történő változások ulén is kutattak. Ezen a rendszeren is vállozlalnl fi\'g a kormány, meit a jövöben csak azoknál f g megtörténni ez az ellenőrzés, bklk a f >r-galmiadót átalányösszegben fizetik, de a vállalat helyzetében végbemenő változások után csak minden évben érdeklődhetnek.
A forgalmiadó ellenőrök működése ebben az eseiben is csak arra ter-jedbet ki, hogy az adóalanyok lerótták-e adójukat, vagy sem.
Azok, akik ennek az adózási kötelezettségüknek könyvekbe ragasztott bélyegek utján tesznek eleget, a jövőben maguk mehetnek a forgalmiadó hivatalhoz végrehajtott adózásuk be-igazolására.
A pénzügyminiszter nem tartja fenn továbbra a Ju\'alékrendszert sem, hanem a Jövőben fíxummal lálják el a torgalmladó ellenőröket s Igy mód sem adatik arra, bogy bárki is a legkisebb gyanút táplálja az adóellenőrök ellen.
EtyszeiUsileni fojijik az ősterme-lői Igazolványok rendszerét Is, ami abból fog állani, hogy nem kell különösebb Igazolás ahhoz, hogy valaki őstermelő e vagy sem, csupán azt kell igazolni, hogy van-e birloaavagy haszonbérlete stb.
A kormánynak ez a bölcs Intézkedése sok panasz elbang/árát há-
riija el s mi még abban az eseiben is helyese,jük eme intézkedések élet-belíp\'etésél, ha pillanatnyilag bizonyos gondokat okoznának az állam nak, mert ugy véljük hogy ki kellett iiiizoi tzl a méregfogat, amelyre véleményünk szerint Igen gyakran csupán politikából, demagógiából hivatkoztak egyesek.
A magyar kormány jegyzéket intézett Romániához a berekböszörményi határincidens ügyében
A bűnös határörök megbüntetését éa a meggyilkolt magyar polgár családjának kártalanítását követelte
Bukarest, március 31. Bukarestbe ma délelőtt magyar jegyzék érkezett a kormányhoz a berekböszörmény! ha-tárlncldens ügyében. Ezen jegyzékben a magyar kormány a bűnös határőrök szigorú megbüntetését és a meggyilkolt kisgazda családjának kártalanítását követeli. Hir szerint a román kormány erre a Jegyzékre nem fog válaszolni, mert már az első magyar jegyzékre kielégítő választ küidOtt és azt hiszik, h gy a román kormány válasza és a magyar kormány második jegyzéke egymást keresztezték.
Chamberlain erélyesen tiltakozott Benesnél a Kínának történt fegyverszállítás miatt
Benes elutasitólug válaszolt Chamberlainnek
l\'áiis, iná cim 31 (Éjszakai rádiójelentés) A Párisi Midi berlini forrásból azt közli, hogy Chamberlain erélyes felszólítást intézett Beneshez és tiltakozik a Kínának tfí/tént fegyverszállítás ellen és felszólítja a cseh külügyminisztert, hogy tegyen meg mindent, hogy ez ne ismétlődhessék meg. Hir szerint Benes kijelentette,
hogy nincs módjában Chamberlain kérését teljesíteni, mivel semmiféle egyezmény nem szabályozza a Kínával való kereskedelmi viszonyt.
A lap erre megjegyzi, hogy Németország saját jószántából szigora törvényt hozott, melyben megtiltja alattvalóinak, hogy akár készítsenek, akár szállítsanak Kínának fegyvert.
Az aggkori biztositásnál a kormány tiz millió pengő hozzájárulást vállal
Rövidesen a Ház elé kerlll az öregség és rokkantsági biztosítás A pénzügyminiszter Bécsbe utazott
liudapcst, március 31
Értesülésünk szerint a felhatalmazási törvényjavaslat tárgyalása ulán azonnil nipirendre lUzik az öregség és rokkantsági biztosítást.
Az aggkori biztosllásnAI a munkaadók és a biztosítandó* állal fizetendő alacsonyabb kulcs szedni való megállapítás céljából a kormány nagyobb öíszegü boz\'..i|áiulábt vállal. A cél az, hogy a biztosítás se a munkaadókat, ne a biztositandókat nc terhe!|e meg tu\'ságosan. Az állam állal vállalt teher évi tízmillió
pengőre tehető.
Az egyes magánjogi pénztartozások átértékeléséről s.óió 1928. évi 12 l.c. é.\'cbslép\'etésének napjául a minisztérium a hivatalos lapban meg-Iclcnő rendeletével az 1928. évi április hó I ét jelöli mog.
Az országgyűlés felsőházá\'ól szóló 1928. évi 22. l.-c. egyes rendelke zéteinek módositáiáról és kiegészítéséről szóló 1928 évi 13. t.-c. ez év március 31-ikén, a törvény kihirdetésének napjával lép éleibe.
Uud János pénzügyminiszter tit-
kára klsérelébeu ma Bécsbe utazót\', onnan néhány uspra valamely fürdőhelyre fog utazni, hogy kipihenje magát.
A pénzügyminiszter huivét után (ér vissza a fővárosba.
A hercegprímás rekviemet tartott IV. Károly királyért
Budapest, március 31. Ma a budavári koronázó-teinplomban hivataloa istentiszteletet és engesztelő szent-miseáldozalot mutatlak be az elhunyt IV. Károly királyért. A szentmisét Sertdl Juszlinián bibjros berceg-ptimás celebrálta. Megjelent Horthy Miklós kormányzó, a királyi hercegek, hcrccgasszonyok, valamint a kormány lag|iiunk jó része Az Ünnepi gyászmise a Hiinuusz eléneklésévelért véget.
A szmlrnai földrengés
Ango/a, március 31. (Éjszakul rddli)jelen(és) A szmlrnai földrengésről még a következőket jelentik: Húsz ház összedőlt. A sebesültek száma 50. Számos ház éa gyárk&-mény rongálódott meg. Corbaliban 10 ember sebesült meg és 20 cu-lád maradt fedél nélkül. Az Ínségeseknek egy hivatalos bízol ság tégelyt oszt ki. A földrengést Uaaiban is érezték.
összeüla jóvátételi bizottság magyar ellenőrző bizottsága
Róma, március 31. A Jóvátételi birotiság magyar ellenőrző bizottsága, mely tudvalevően az állam-hizlarlá8 egyensúlyának helyreállítására felvett kölcsönnel kapcsolatot megállapodások értelmében működik, Rónában Április 2-ln ülést tart.
Lobkowitz herceg a vonat elé vetette magát
Pdrfr, március 31. Nizzában a pályaudvaron ligalmas Jelenet történt. Tegnap, mUor a l\'áris—Mila-nó-i gyorsvonat berobogott az állomásra, egy fia\'alemb:r a mozdony elé vetette magát és bár a gépész teljes elejéből fékezett, nem tudta a szerencsétlenségnek elejét vtnni. A kerekek teljesen levágták a szerencsétlen ember fejét a törzsétől. A holttest zsebeiben talált iratokból állapitották meg, hogy az Onfyllkoi a 25 éves Lobkowiti Oyörgy herceg, dc bogy miért veteti véget életének, az egyelőre titok.
kalai koelokt
A rendAraég hivatalos jelentése a városi adóhivatalban törtónt 8000 pengős sikkasztásról
Szemit Istvánt a randörséo letartóztatta éaa nyoma-zati iratokkal egyOtt átklaérték a kir. űgyéazaógpe
izél. M nl 8 ika 11 tud,ti véi.k, Szemző litván eie\'öit egy bóaappil vluza-
Nagykantzsa, március 31 A rendőrség bűnügyi osztálya ma ■ követkeiö hivatalos |elentéit adla kl a tapó iiámira:
Többrendbeli likkaizlái bünteKe közokirat hamisítás bOnteltc gyanu|i miatt a rendőriéi letartóztatta Szemző litván nagykanizsai lakost, akit a nyomozati ira\'okkal átadlak a kir. Ogyétztégnek.
A izflkizaru rendöii hivatalos |e-lentél mögött egy nagyob) arányú bflndgy részletei húzódnak meg, melytől ma már az egéiz várói be-
menö.\'eg hosszsbb ldön át, mint a városi adóhivatal tisztviselője a felek álla! beszolgáltatott adópénieket elrikkantotta és a pénzt saját céljiira haunálta lel. ly módon n:m a kincstárnak, hanem mag\'n )«oknaV, közel 30 egyénn-.k 6—8 ezcrp:ngő kárt okozott.
Ügyiben most az ügyészség folytatja a vizsgálatot. Almdssy dr. vizsgálóbíró Siemző előzetes letarlózU-láaál rendelte el.
Füstbe ment milliárdok
Mennyi dobáujmemflt fogyaszt egy év alatt Zala lakossága — Havonta 13-20 vagon dohánynemQ érkezik Nagykanizsára — Két milliárddal több fogyott el az előző évinél
84 milliárd korona ártákfl dohány nemű fogyott el eeztendftben a kanizsai dohányraktárban
almait
Nagykanlna, mérciuí 31
igénytelen, szerény külsejű kis épület kívülről a nagykanizsai magy. kir. dohányraktár. Ugy fest — mini egy békebeli k. u k. Verpflegungs-magazin, ahonnan molnárszdrke zubbonyos UnteroffÍ7Íerek és Mann-scliaftsbeliek dugták ki fejüket, mikor a Herr Hauptmann otthagyta a .Bude"-t. És ha valaki elmegy a szürke kis épület mellett, amely a pénzügyi kincstár értékes tulajdona — bizonyára nem gondol arra, hogy százmilliárd koronára is rug annak a dohánynemünek az értéke, amit ez a szimpla külscjü raktárépület itt magában foglal.
Nagy szakértelemmel, az egyes fajták szerint külön-külön szétválasztva és szortírozva, embermagasságnál is nagyobbra felraktározva fekszik a sok száz és száz láda, majd az egyszerű magyarka cigarettától egészen a legfinomabb egyiptomi dohánykdlönlegességig és eredeti havannai csomagolású szivarig mindent magában foglalnak — a szenvedélyes dohányos nagy gyönyörűségére.
És beiül micsoda rakrárak. Meg kell nézni, hogy fogalmat alkothassunk magunknak arról, hogy mi minden van itt. Megszámlálhatatlan ládák rejtik a rengeteg dohányt — a falu népének élvezeti cikkéi. Katonás pedantéría, kórházszerű tisztaság és nincs olyan lakás az egész városban, amely oly száraz és szellőztetett lenne, mint ez a dohányraktár, amely nemcsak Nagykanizsa városát és vidékét, de egész Zalavármegyét és Somogynak nagyobb
részét — Kaposvár, Csurgó, Marcali — is látja el az összes fajtájú dohánynemüvel.
Hogy a közönség tisztában legyen ezzel — mennyi értékű és mily mennyiségű dohánynemü fogy el a nagykanizsai m. kir. dohányraktárból, ám álljanak itt az elmúlt esztendő számszerű pontos adatai.
elmúlt esztendőben elfogyott :
Szivarokból
Regalitas •14000
Trabuco 388000
Britanica 85000
Millares 10000
Opcras 204000
Cuba 465000
Rosita 10000
Portorico 1808000
Cigarillos 2730000
Pannónia 472000
Vegyes pedig 912000 drb.
A közönség a szivaroknál, mint a számokból kitűnik, először is a Cigarillost favorizálja, ami árának is tudható be. Közvetlenül utána jön a Portorico, amit a dohányzó közönség felkapott, majd 3-ik helyen áll a régi hűséges Cuba, a komoly dohányzók elválaszthatatlan barátnője.
FÜR8T BÖZSI
kötStt-szövOtt dlvatáruházában
HAGTKAIflZSi, CENTEÁ1-ÉPÜLCT
női és férfi pullowerek,
szmoking kabátok, női és férfi harisnyák, gyermeksoknik, nyakkendők, férfi ingek és alsónadrágok,
valamint férfi, nöi és gyermek
c i p A k a legolcsóbb árban kaphatók. 15:9 Talafon III.
A cigarettáknál
a felkapottság a következő:
Nilus
Stambul
Memphis
Cavalla
Miriam
Király
Princessas
Hercegovina
Simphonia
Duna
Dráma
Magyar
Hunnia
135000 2550000 5550000 630000 4900000 24450000 3000000 9000000 1800000 8150000 14300000 13000000
siooooo
1928 április 1
Vagyis a sikkes ruháju cigarettáknál erős a legitimizmus. A Király vezet óriási fölénnyel. Utánna közvetlen a széles néprétegnél otthont talált Dráma, (ami a magyar életet is leghívebben kifejezi), majd a proletár Magyar és Hercegovina következik. Az intelligens elem favoritjaként Memphis őnagysága szerepel, nemkülönben a sudártermetű, hajlékony derekú Miriam. Ha valamelyik arra van kárhoztatva, hogy petrezselymet áruljon, ugy az mindenesetre a visszavonult Nilus a maga szerény 136000 darabjával.
A dohánynál is érdekesek a számok, melyek csomagocskánként értendők. Igy
a finom törökdohányból 224000
a finom hercegovinából 435000
a középfinom törökből 765000
a balkánból 899006 csomagocska fogyolt el.
A legfinomabb magyar szivarka-
dohányból 5200000
a középfinomból 3800000 a kapadohányból 1400000 a magyarból 164.50000
csomagocska. Igy tehát „a magyar"
A 100 grammos dohányokból összeien 7700 kg. fogyott el.
A különlegességi áru jelzi valójában a nagy magyar szegénységet Különlegességi
szivarokból 185000 cigarettákból 2400000 drh. és dohánybol 4600 kg.
togyott el mindössze egy év alatt.
Ezt a rengeteg mennyiségű dohány-neműt kb. 200—220 vaggonba szállították a különböző magyarországi dohánygyárakból Nagykanizsára. Havonta 15—20 vaggonra tehető az áru, amely rendeien utánpótlással érkezik hónapról-hónapra a nagykanizsai dohányraktárb&
Egy évnek a forgalma rengeteg összeg számokban kifejezve. Az elmúlt esztendőben összeien 83 milliárd 737 millió koronát füstölt el Zala és Somogy egy részének dohányzóközönsége, ami 2 milliárd koronával többet jelent az előző évi dohányfogyasztásnál.
És ezt az óriási üzemet mindössze két tisztviselő bonyolítja le, Husxágh Ágost főnök és Kovács ellenőr, akiknek mindössze 1 altiszt és 5 raktár-munkás áll rendelkezésre.
Elfüstölt milliárdok — mondhatnók joggal, de olyan elfüstölt milliárdok, melyeket viszontlátunk más formában és kiadásban a pénzügyminisztérium rovataiban, az állam-hlztartás bevételi tételeinél és milliárdok, melyek sok-sok tisztviselőnek uri hivatalt és sok-sok ezer dolgos magyar munkásnak biztos megélhetést és kenyeret biztosítanak...
(B. R.)
vezet sok fejhosszal.
A keszthelyi karmelita templom halálos szerencsétlenségének ügyét tárgyalta a büntetőbíróság
Az egyszerű munkás nem lehet felelős az állványozás fogyatékosságáért — mondotta ki a nagykanizsai törvényszék
Nagykanizsa, március 31
A Keszthelyen épfllő karmelitatemplomnál a mull év október 29-én történ\', hogy Valta litván napszámos, aki a kézmövttek rétiére ta-licskán téglát szállított fel az állványokra — mintegy 2 méternyi ma-
patkánylrtó
húskonzerv 250 gr. I P. 80 fitt., 500 gr. * pengő.
D AIUITAI baktériumos n AIIIIV AII PATKÁRYIBTÓ
hu.kivonat
2\'0 gr. 2 P. SO fitt., 500 gr. 4 pengő.
Kapható mInd• n gyógyazar-tárban 4a drogériában.
gtiból az Állványról lebukott és ■ fején oly lulyoi sérflléieket szenvedett, hogy azokba egy hómp muMAn a keszthelyi kórházban belehalt.
Az orvoii bullaszemle a hilál oka gyanánt az esésből eredő agyvérzést állapított meg.
A szerencsétlen Áldozat a kórházban történt kihallgatása alkalmival a baleiet oka gyanánt azt |elö\'te meg, hogy az AlIvAnydeukák nem voltak vukspcsokkal összeerösltve és igy az egyik deszka megbillent és 0 egyensúlyát vesztve, a mélységbe zuhant.
A nyonozás során a helyszíni vizsgálat ezt a hiányt ugyan nem találta, azonban megállapított\', hogy az állvány korlátokkal ellátva nem volt.
Szeghalmy Bálint nagykanizsai városi mérnök, mint szakértő, megál-
Április 15-ig tart az olcsó férfiszttwetwásár
Sing er József és Társa divatáruházában
__Nagykanizsán, Erzsébet királyné-tér 23. sz. alatt.
»g* ipri\'"
1.
ZALAI KÖZLÖNY
lapította, hogy •« állvány nem volt korlátokkal ellátva, holott ez a szabály szerint feltétlenül kötelezd lett volna.
Minthogy pedig a nyomozás megállapítása izerlot u építkezésűéi Csudl Józaef, mint kfllön állványké-scitö volt foglalkoztatva ét ezen munkáa egyedül az 0 terhére volt mffláUapiiható — őt gondatlanságból okozott emberölé* miatt helyez ték vád alá.
. Mo«t tárgyalta eit az ügyet a nagykanizsai törvényszék dr. Mut-scbenbacher-tinicsa, amely azonban Csudl József áJlvány-készitöt felmentette a vád ét következménye alól, miután Csudl állvány-készitö, az egyszerll munkái, nem lehet felelős az állványozói fogyatékosságaiért.
A kir. Ugyéw inditfányára a Lang-mdi főpallér terhére fennforogni látató flgybin ■ törvényszék azonnal megtette intézkedéseit.
Nagyszombaton nem jelennek meg az újságok Budapest, március 31. A nagypénteki déiiutáni éi esti lapok, a hus-vátQt megelőző szombaton pedig a reggeli lapok nem jelenhetnek meg a miniszterelnökségi sajtóosztály közlése szerint.
Falcoianu tábornokot 5 évi fogházra Ítélték Bukarest, március 31. (Éjszakai rádiófelentés) A monitorul-pörben Falcoianu tábornokot 5 évi fogházra ttéMék és kötelezték, hogy 56 millió Ml térítsen meg az államnak.
Málnási Mária-
forrAs
természetes alkalikus sói tavanyuviz
I \\tm iTUkaiiá IJHJUÜ l
flymwrégéit axouul negfitatetl I
Veiírképvlselet: Doraus r.t Budapest V., Nádor-u. 34.
MhtdMiOti kaphatói
1ALVATORFORRÁS
KBLLEMES 1ZÜ ÜUITÖ-, OYÓUY- ÉS ASZTALI VIZ
VE BE, HÓLVAfl, RHEUMA
■ETEBEKNEK TERHES ÉS SZOPTATÓSOK* ■ EK SÉLKOLOZHETETLEN
SAVOLDÓ VASMENTES
KAPHATÓ MINDENÜTT.
Ez az újfajta szappan megkönnyíti a nagymosás nehézségeit
meri macától klvA\'ii>ztin « pls/.kcil k Ijry inonlCHliI Ont a kemény munkát IjMiylti «!««• üs«»tól.
A (lörJnOlíH he > cin- a h/.npp unliis ItlNSOoWMIia való A/.tntAs lép, amely a\' óné*\'. nene/ hiúnkat elviszi. MAr nfc-hrtny ora múlva az iis-zi a piszok k"W>> oh eltá volillmlrt, aőt n lc.\'llH«i\\talanntili helyes Is mcjjt s/lltlr l\' k kis Mrcdt*Af(-KHl. NeliAny (Idr/siili < eleüemln.
MIutAn n UINSO mi il :i t^/lAlu\'nns i|;ul \'elold » ni n-den piszkot mcü\'i-it < p is/.l i íllilá«i,lí,< t ikélotomin iIh/.-tll. Nem marni tapintva seminl, mis! nninraiK\'k aem,
amely leliírnemlljot a nw i ml meuiiAriMipitnA.
Á HINSO Plvi^c/.I az e« \' musa<t e\'ejiMol vetfiK.
A leukó/.rletilil rno alio/. vényen e«y coinncot Minden lllszer és ItlHta/erüz\'im vk tph.il-\'t!

A vonat elé vetette magát egy leány
A mozdony darabokra tépte az életuntat
Barct, március 31 Belcsapuszta és Barcs között levő vasúti Őrháza közelében tegnap reggel az arra Járók tgy borzalmasan Összeroncsolt nöi holttestre bukkanlak a pályatesten. A holttest úgyszólván diribokra volt tépve.
A hatóság csak nsgy nehezen tudta megállapítani, hogy a szerencsétlen teremtés Ehrenhoff Erzsi Ehrenhoff barcsi ismeri szabómester
24 éves hajidon leánya, aki már több alkalommal kijelentette, hogy unja az életet és öngyilkos lesz.
Miután több vonat haladt át ai éj folyamán, nem leheiett még megállapítani, hogy nelyik vonat elé vetette magá*.
Ehrenhoff Erzai tragédiáiénak oka — szerelmi csalódás.
Holtteatíneh eltemettetésére a kir. Ogyészség megadta az engedélyt.

Megfojtott a fia egy dúsgazdag somogyi özvegyet
A vagyon miatt összeveszett a Hu ax édesanyjával
Sioraajom, március 31 A mull napokban meggyilkolva találták ágyában özv. Nlcs Józaefrté dúsgazdag 70 éves Öregasszonyt. A csendőrség erélyes nyomozást folytatott a tettes kézrekeritése iránt. Miután a gyanú erősen az áldozat fia ellen irányult, őrizetbe vették.
Nlcs József, a gyanúsított eleinte konokul tagadta tettét, azonban a csendőrség oly bizonyítási anyagot prcdukált, amelynek Nics nem tu-
dott többé ellentállni.
A gyanusilolt ember végre Is bevallotta, hogy ő gyilkolta meg saját édesanyját Heggel összeveszett vele .a bittok miatt" és az összeszólal-kozás hevében nekiugrott és addig fojtogatta, amig holtan nem esett kl a kezei alól. Azt azonban tagadja, hogy szándékában lelt volna az öregasszonyt megölni.
Az édesanya gyilkosát áladlák az ügyészségnek.
Ma, vasárnap
disznótoros vacsora
a Markó vendéglőben.
Abonnenaek falvátetnek.
Lindberg ezredes világ\' körüli útra Indul
Washington, március 31. Lindberg ezredes tegnap bejelentette, hogy világkörüli útra indul éa az ócaAno-kat is átrepflll.
Rothermere lord husvét-vasárnapjára meghívta a magyar zarándokokat
Loadon, március 31. Rothtrmen lord a Newyorkba visszaérkező magyar zarándokokat húsvét vasárnapra ebédre hivta meg. SJpácz Jenő polgármester a megnlvást el li fogadta.
Csicserin lemond a külügyi népbiztosságról
Moszkva, március 31. Cskstrin orosz kUlOgyi népbiztos kOaOMe Sta-linnal. hogy rövtdeaen benyújtja lemondását, mert az orosz politika elhidegitette Oroszországtól Németországot.
NAGY TAVASZI CONFECTIO VASÁR
WEISZFELD ÉS FISCHiR
divatáruházában, Erzsébet királyné-tér I. sz.
>
MamXJia^aIi tl legiijabb divatú női kabátok, férli- és női-szövetek, kész tavaszi női ruhák
riGyclKBZIcK és blousok a legolcsóbb ártól kezdvo. * Óriási válaazték azényegektat
£ALA! KÖZLÖNY
1928 április
Ha ■ lábai fájnak,
oldjon l.l ma <i»k*ly mcnnyllítfll Sfcnl Rókus láblót •«» Uvrtr Jó mtfíg vubfii fl iiijm lil»n 10 (>#i\'i)( r.ttn idA mulvi i ktmó Ift tiil-
„t IrllOimk ■ lib liib»idli(|<» «ü> <Hf>Iir» ra«í
uQnnrk eimuln<t|i i fijdalmlkal. intlyfkcl > ,l|"i
norl\'in »ku< lloiuibb SlUtii mrgpuhllll » l>uk „„,„),! (1 bőfkeméoyfdíifkíl annyira. h<>t<r k
kit vag) borid" nélkül rltivolllhatók A Sienl Kókua láhlótlflrdíl ;,,dll»l .«n m<,;ílil al íufktny lll.akal «■ iri(l.l..«n mnllu hona uxy. huíy gyalogolhat, apotlolhat. Imcnnyil ikir. *»ny llllul evy hílfban a IliarililK. va«) Ujdiluin lck\' caaMlyabl hitit uílkSl tffy nagy ciomaií Strnt Kókua lAbaó Aia I pínífl » fllkr. Kaphaló inlndan gyAgyainUiban III valahol ntm kapni. loTdiilJon a
budapesti Szent Rókus gyógyszertárhoz,
11 t
VII. ler . kákócil-ut 70.
Bndapesten elfogtak egy körözött keszthelyi kertészt
A „Markó" ból leszállítják a nagykalzsaí ügyészségre
Nigykanlzsa, március \'<1
Bittcmann S.nJor kesz lu y. >er-lész még a mult év tavasz\'n ;\'gy éjjel a ketitéien á: bemászott Sényl stván gyenesdlásl lakós házábt, az íjtól feltárta és ugy halolt ke a lakásb\\ ahonnan különböző \' kerté-tzetl esiközökct tlvil Rlllermann később megszökö I teliének kOve\'-kexményel elől, mirí a na?yVanl\'»al törvényszék nyomorílcvelet bocsilotl ki ellene.
A szemé\'ylelrás alppjin e*y mz<íj alkalmival a bulsptMi rendőrség felismerte és a fóiapitényaíftr, e\'ő-állította, ahol belsmerle, hogy ö a körözött egyén Bittei mnnt álvilék i Markó-utcai fogháiba, ahorrnn leszállítják Nagykinlzsára. B tler-minn a budapesti főkapitányságon tartott kihallgat isa kapc én tagad a, bogy betört volna. Ü jyébtu dr. Almdssy U,uii kir. törvényszéki vizsgálóbíró intéikedik.
UNITAS
Automobil ipar ís Kereskedelmi R. T.
Bodapesl, ?., Zápolya-ntca 13. sz.
Telefon L. 906-69. L. 983-84.
TÁTRA
személy- és teherkoc ik
io27 gyártása éa vezér képviselete.
Telje«en m?gbiihat\\ ment-le n>u godt, o\'csó, a legnagyobb tcljesii\' -képers\'g. .Oummi ós űzerranyg fogyasztása a lrgminin á isabb. Az összes alkatrtszek a legolcsóbb árban állandón rak áron. Javill tok saját kitűnő i! feiszenlt elsőrangú szakérlök Vdjetíss a\'att álló vállalatban. Saját vezető Iskola.
Bolvens vidéki képviselők ktitilitntk.
napi Hmm
Április I, vasárnap
kómái katolikus : Palinarum. I\'rolcst. Hugó. Iznellla: Nis hó II. Nap kel reggel 5 óra -10 perckor,
nyugszik délulin 18 óra 29 perckor. •
Zrínyi Torna Cjylet emlékünnepélye (I, c. 11 ónkor a Városi Színházban
Dr. O/oszné lil.ll/ Ilonka kézimunka-klAllltAsa a Casinóban d e III i.\'l is ü. u 3-7 óráig
t.lceálls clóadAs d. u 6 órakor a vi roshAzán (dr. Szabó Zaigmond)
Városi Színház. .Gyere le bünfli\', vlglálék 7 (elvonásban. .Ravasz ludsla" burleszk \'i lelvonásban. Híradó
Uránia Mozgókípszlnház. .Az if|u ság iiiáinora", szinrnll 8 Irlv .S/ólilson meg aranyos", burleszk \'l (elv lliradó
Április 2, hétfő
l\'óni.il katolikus: l\'aul l\'er l\'ro\'esl. Áron. Izraelita- Nis. hó 5 (iip kel reggel 5 óra perckír,
nyugízik d6lutan 13 óra 3<i perckor. •
Városi Színház. .A II ördög", a sic-releni ts futball n»gy (ilmie !l felv. Imi .Ass/onyok spoitja", bailrszk 1 lelvj l^násban.
— Károly-rckvlem. I\'egnnp, szóin-balon délelőll IV. KArol/ király ha-láláuak évf jrdu\'óján Ünneplés rek-viemcl torlollak a sze vfcrencrendl plébártia-ten p\'omban.
— A barka szentclés a szenltc-re. creinii piiblnij-temp\'onib in ma, virágvasárnapd.Melőlt lOó akor lesz. A passiót B7 Egylilíl lí \'fkkír énnkll.
— A Keres/tény Tisztviselőnők rgyeslllete mi délu\'áu 3 óiakor
a Nádor u\'Cii ovodában gyűlési larl. | Tárgysoiozul: I. ElnOki jelentés. 2 ; Rjoder- és pártoló lagok felvétele régi t»g ajanlííüa slípján. 3 P.ínztáii jrlen\'és. 4 Bnlorznl kirgcszliéise. 5. SiAmadís az „O hon al.ip" ra eddig érkezeit adományokról. G. A könyv-Úr ügye. 7. r-selkgcs i.idilván>ok. A tagokat ezu\'on lii /]a n eg éj kéri pontos meg|eleuéBtlkel az Elnökség
— A kanizsai törvényszék hétfőn Cserszegtomajra száll kl. Az embeiölés bűntettéüek kísérletével vádolt Biignvlci Sindur cserszeg\'o-inaji lakos bűnügyének lelárgyalisAra a nrgykanlzsti törvényszék teljes bilnlelőtanicsa holnap, héllőn kistáll C-<ors7eg\'nin |\'a, a le\'t színhelyére, ahol a községi iskola egyik termében tar | k meg a fölárgyalásl.
— A Keresztény Nőegylet hus véti k osztása. A K resztécy Jótékony N6ei;y\'ct husvéli kioszlását most tartóba meg a Köztisztviselők Szöveikezele nzleléb:n. Tót I) mint 300 család részesült liszt, bu-gonya és cukoradományoVbin, összest n 675 pengö ériékben. A csomagok nsgyoa siépen és ízlésesen ad|usz-iálvn voltak. A NVgylel hálás köszönést Kjerl ki Kapoli Ozlelvezelö-nek előzékeoyíég\'ért, amellyel a kl-0S£lá«l üzletében lehetővé t^llc és a csom igo^at ir\'ésescn adjuszUlta.
Mindenki tekintse meg
Szabó cipőüzlet
kirakatait
saját érdekében, mielőtt cipőt vásárol! Legújabb külföldi modellek.
ízléses kombinációk, árban, minién szniól
Figyelje sorozatos árajánlatunkat! ,„„ Kazinczy-utca.
Megkezdődtek a konferencia j beszédek a felsótemplomban A j Itgnsp dílu\'áni vonat\'al érkezett Nagykanizsára dr. 7i)MJó,sel szom-bilheiyi nsgyprépoit, az országos nevű iró éa igyhUI szónok, hogy a fc\'EÖtenij I Jinb in Icfolyla\'audó lelki gy-Vo-\'a o\'rat mcgUrha. Az áilomá-tun Gaidúg Ferenc pű\'p\'Jki biztos és a világi papság fogidlák a nrgy-pépis\'o\', aki mrgérkezés: ulén Kiállására, a püspöki biztosságra hajteíotl. DílutJn 4 órakor a női lelkigy«ko/latok ve lék kezdetüket, mig a féifmk lelkliydkotiital ma va árnap ts\'e 7 órakor kezdődnek. Női közös áldozása keddiu regijei 8 (.\'rikor, a fiilukl burlán r\'g^el 8 órakor lesz.
— A Katii. Legényegylet hlrel.
A K Uikus L gínyegylet biisvét mát-napjái hvaijs fel újonnan átblakitott és kibővített helyitégéi. Részletesebb tud^silást lapunk egyik legközekbbi számában fogunk közölni. — A Kalo-liaus L \'géayrgylet trgj tit ezu\'on hivja f.i az elnökség aira, hogy a felső-templomban la landó kot f :reccis beszédre tljO.ini szándékozók ma este fél 7 órá\'a legyenek az egyesület helyiségében.
— A Klskan\'zsal Polgári Olvasókör április 9 én, húsvét liéilóu, lia\'ározalképtelensfg cselén április 15 én tarlja negyedévi közgyűléséi, melyre a Ingókat cru\'.on hivji meg a Vezetőiég.
— Bruncslcs bora literje 1 pengő
1928. április 28 tói május 7-lg
A magyar ipar felvonulása
közel 200 szakmában é6 külön útépítési-, községfejlesz tésl , energiagazdálkodási mezőgazdasági- és rádiócsoportokban
50°|o-os ntazási kedvezmény!
Rószleles felviligosltái éj vásárigazolvíny kapható Budapesten: a VásArlrodánál,
V , Alkotmány-utca 8.
lUgykaDizián; nagykanizsai Takarékpémlár I. T.
(A vásArigatolvány ára 3 ptngö 20 (Illír)
— A Nemzeti Bank a tűzoltóautóért. Legu\'óbbi felhívásunk eredményekép a Nemzeti Bink nagykanizsai fiókintézete 250 pengőt »do-mtnyoiott a nagykanizsai IQzolló-autó he8i»riésére.
IMI szakszertlen készít
vízvezetéket h fördőberendezéjeket
Mendiovits József n Marion
Király-utca 45. Telefon: 271.
— 1910 es leventék! Felhívom az 1910. évlolyam leventéit, hogy a téli f )glalko;ási helyen \'Ali re pontost n jelenj mek meg, mert mái fog-1 .Ikozási helyre vonulunk. Oklati.
MOZGÓ SZÍNHÁZAK
Városi Színház Mozgója. Ma
3, 5, 7 és 9 órakor „Oyere te bűnös" vig|ilék 7 felvonásban. .Ravasz turista" é< .Versenyfutás i háza««ágb»" burleszk 2—2 fe vonásban. Híradó.
H illőn, április 2-án .Ali ördög*, a s ereiem és fulbáll nagy filmje 9 felvonásban. Fószerep\'ók: Ouitav Frőhlich, Evelyn Holt. .Asuonyok spo\'t|i", burlesrk 2 felvoiáibin.
Uránia Mozgóképszínház. Ma 3, 5, 7 í8 9 órakor .Az ifjúság mámora", szinmü 8 felvonásban. .Szól-IHson meg aranyoi", burleszk 2 felvonásban. Híradó.
Még
4
napig tirt
Dr. Oroszné
kézimunka-kiállítása
a Kaszinó nagytermében.
1610
SELYEM HARISNYA
4.80, S SO, 8-80 Selyem nadrág csíkos, prinia 1065 rninóség 5-80
Szomolányi Gyulánál.
1928 április 1.
/lALAi KOiLONY
Herczeg Ferenc, Hevesi Sándor és Molnár Ferenc Nagykanizsán
Ai április 16 Iki Hevesi-estnek, mely a Városi Színházban igér kimagasló irodalmi és művészi szenzációi, különös érdekessége, Hogy azon két legnagyobb magyar Írónk: Molnár Ferenc és Herczeg Ferenc találkoznak. Molnár Fererc csodálatosan szép Liliomából lesin\'k ragyogó jelenete*, mig Hetceg Feieac-(61 a .Két ember a bányában" cimü eg)felvoná«oi>, lélekbe és idegekbe markoló dráma kerül színre, Nagykanizsán ezúttal először. A két illusztris iió tebát egy eilén szólal meg a kanizsai színpadon. Mindkét darabot Urbán Qyula kollégánk rendezi, aki a főszerepeket is |álsza. He:ek óta tartanak a komoly slu-diumtxámba menő próbák és azokon már eddig is a két örökszép míl minden szépsége teljes kibontakozásban van. Liliomból az elsőkép és az ötödik kép (Lliom halála) szerepel, mely mélységesen emberi nyelvezetével, megindító cselekményével » szivekbe tör utat. A „Kél embtr a bányábir." nem kevésbbé megrázó. A bánya főmérnöke és egyszerű munkása találkozik a beomlott bányíbin. £\'etük hajszálon függ és ebben a rettenetes iziiuicióban előbb egymásra rohannak, mert pgyik a másikban lát|a szerencsétlenségének okát. — Az emberszeretet azonbsn diadalt dl a gyOlölet leketesége fiiéit ét a végén mindketten megmenekülnek. Iizó dráma ez ele|étól végig és mintaszerű rendezétbeo nigy sikert ígér. Természetesen az est fénypontja Hevesi Sándor előadása lesz. melyei még müvtazi koncertszámok fognak keretezni. Erre a nem mindennapi müvéaii élményre már most felhivjuk a közönség figyelmét. A jegyek olyan ár&an lesinek megállapítva, hogy mindenki jelen lehessen, akit Hevesi, Herczrg és Molnár Ferenc nevei vonzanak.
EHRENSTEIN KAROLY
iöutii. társa tel. 22t. MEGÉRKEZTEK
a legújabb selyem Jimbó sapkák Nöi mouslin, selycintlór ís selyem harisnyák Csikói selyem Itaform-nadrágok Fépfl Ingák, alsónadrágok,
•oknlk éa harisnyák Nöi fehérnemüek Crcptlesin nyakkendők KyAnyOlU kivitelben. Kirakatban levő oloaó Arainkról imo gyözíidJOn meg I
- Megjöttek a fecthikl A
máról holnapra meleggé változott Idd kedves meglepetést hozott az emberek számára. Az ereszek hűséges lakót, a csicsergő kis fecs kék egy része megjött a régi hazába, hogy a tavasz biztos elérkeztél jelenlétével Is dokumentálja. Az Idén kissé korán jöttek meg a kis madarak és félő, hegy az áprilisi szokásos szeszélyes Idö miatt szenvedni fogják az Isten hidegét. Máskor csak április tizedike táján jöttek a fecskék. Ugylátszik az Idén szlvilk hamarabb hozta őket vissza a széles Ni\'gy Alföld rónál és a Dunántul dombvidékei felé. Ha pedig itt vannak, örömmel üdvözöljük őket. mint valami féltett kincset, ami még a boldog békéből maradt ránk és amit senki és semmi nem vehet el tőlünk A kékszárnyú, villásfarku fecskék megjöttek és újra benépesítik az ittha gyott fészkeket, amelyekbe nem tolakodtak be a szemlelen verebek. Mégis csak kiléptünk u hosszú tél bőt, mert Itt vannak a fecskék I
Orvosi hlr. Dr. Kahán Imre szabadságra utazott és fogorvosi rendelését április bó 12-én újból meg kezdi.
— Tolsztoj Összes regényeinek és elbeszéléseinek uj kiadása.
Tulsztoj a., emberi lesiverisex eszméjének nagy apostola. Ellensége volt a háborúnak, a poliikai, vallási és faji határoknak, szóval mindannak, ami embert elvá\'a«zt errbirlől nagy emb- rí közösségről álmodozott, amely az evangéliumi szelidség és szerelet alapján áll. Ez<-nf--IUi az Írásnak is olyan nagy művésze, hogy rlgök köil is legelső Tolsz\'o| a regényírás óiiása. A Feltámadás, Ka renlna Anna, Háború és lléke, Kreut-zer Szonáta és egyérb regényei az enberlség lrgnag>obh kincsei közé tartoznak. Prófétai Önzetlenségé.el és téiiiő ereiével egész éldén á: arra törekeded, hogy eszméi mennél szélesehb néprétegekhez eljussanak A Gutenberg kOnyvkiadóvál Inlat Tolsztoj szül Ksének századik évfordulója alkuiméból a nagy orosz Iró szellemében vél cselekedni, amikor müveit el akarja jutta\'ni a legszerényebb asztalra is. Aki a mai lapokban megjelent hirdetési szelvény! kivágja és Christensen és Társa (Gutenberg könyvkiadóvállalat Budapest, IV. Váci utca 17. címre beküldi, annak a hirdetésben fíliün-tetetl feltételek mellett ezeket a müveket is ingyen küldi meg.
— Iskolán kivQII népművelési előadás Klskanlzsán. Vö\'ös Jolán Mlchaela missziós nővér ma délután fél 4 órakor a Temp\'om-léti Iskolában előadást tart a felnőtteknek .A ml munkánk\' cimmcl. Az előadást szavalatok és énekszámok egészilik ki. Az iskola igazgatója kéri a felnőttek minél nagyobb siámban való megjelenéséi. Belép5di| nincs.
— Három Igaz szó : Bruncslcs bora olcsó I
Dolgozó ember
PAL M A
KAUCSUK-SAKKOT VISEL
Klónyei j
Olcióbb tl tartósalili inint a l»5r, kellemes járás, kíméli az idegcLo.
— Veszedelmes csavargót fogott el a rendőrség. A rei dőrsé« egyik éber őrszeme regnap este a varos egyik fjrgalmaa pjutján gyanús külsejű liaiaiemberre le t figyelmes, aki kéregetéssel molesztálta a járókelőket. Igazolásra s-ólllotla fel, majd amikor nem tudia magát elfo-gaihatóan igazold, bekísérte a kapitányságra, ahol kiderüli, hogy az illető személyétjen veszedelmes csavargól sikerült ártalmatlanná tenni, aki már az egész országot végigkóborolta és épenséggcl nem mondható veszélytelen a közvagyon és életbiztonságára. Kihallgatása alkalmával Britz László 24 éves miskolci illetőségű péknek mondotia magát. Arra a kérdésre, hogy miért nem vállal munkát és egyálialán mit keres Nagykanizsán Összevissza hazudott mindent. A kihágási bitó félhónapi elzárásra Ítélte, melynek kitöltése utáu bazatoloncolják illetőségi helyére.
= SanatoHum Outenbrunn Baden (Bécs mellen). Az össies modern vizsgálati és kezelőeszkOzOk, Herz állomás, az összes diélikus gyógymódok, kénforrások a házba bevezetve. Eszményi tavaszi tartózkodás.
— Az Izraelita Nőegylet szegények konyhájának bezárása.
A nagykanizsai Izraelita Jó ékony Nőegylet vezetősége ma délelőtt fél 12 órakor ünnepi keretek között bezárja a szegények konyháját.
= Felhívjuk olvasóink figyelmét a most elkezdődő uj XX ik Magyar Kir. Állami Osztály»or»|á-tékra, melynek szenzációs esélyei vannak. Az uj sorsjátékban 40 000 nyereményt sorsolnak kl. A főnyeremény 200 000 pengő, a jutalom 300 0C0 pergő, a legszerencsésebb eseiben lehat egy félmillió pengő is nyerhető. A Benkő Bank R.-T. (Budapest, Andrássy ut 56.) melynek sors|egyei több mint 30 év óta köz-isn-ert szerencsével játszanak, meg akarja könnyíteni olvasóinak a sorsjegyek beszerzéséi és a mai naptól mindenkinek, aki postai levelezőlapon a rendeléseit feladja, azonnal küld hivatalos játéktervel és sorsjegyet, mely az ápiilís 14.-én kezdődő húzásokon már részt is vesz. Sors-jegyárak : i/i 20 P, l/a 10 P, 1/4 5 P, \'/a 2-50 P. Rendeljünk idejében, nehogy a szerencsés számot mások vegyék meg.
A Klskanlzsal Polgári 01-vasókOr az épilendő uj üzlethelyiségeket kiddja augusztus 1 -ével. írdeklődoi április 15-ig Papp Péter alelnök urnái, Ország-u. 9. sz. lehet.
Világos drapp divatcipők 20 P-tfil.
I
IVIiltéiiyi cipőt vegyen!
Miltényi Sándor és Fia cipőáruháza Főút, Városházpalota.
Utcai cipők Sportcipők Luxus
cipők
1530
tALAl KÖZLÖNY
Magyar Királyi 0sztáifsonjátéli
80.000 sorsjegy 40.000 nyeremény Minden második •orsjegy nyeri
I rgiugyobb nyeremény inreoclél eitlbtn
500.000
• IX egy fíltnlllló pníjú Jutalomé* nyeremények készpénzben
itb , Hb. peni(A. Auiciíii ldbl> mini S millió [icngó, meiy ftmtgcl k*ii|>4nibtii klIlnliW.
Hnzas ápr. 14-én kezdődik!
Ai I. odlilyu sorsjegyek hlvatálos árai ;
nyolcad ÍNírt
l 50 piogí 5 VW
Fii fg«2
10 pngö 20 pengi
Sorsjegyek az összes árusítóknál!
MÁS !\' selyemflór harisnyák, míg a
IlUl készlet tail.............. I\' 285
l< selyem harisnyák , 5 20 tói
Trlcóselyeni reform nadrág . 3\'25 töl
Perlsz ém Becknél
Saxlehnor András
Hunyadi János
természetes keserüvize
már kis mennyiségben biztosan hat, az adagot nem kell fokozni. Utánszoru-lás nem áll be. Tartós fogyasztás mellett sincs kellemetlen mellékhatása.
— Egy hét múlva lesz döntés a közmunkák ügyében. A kö/-kórbázbövitéB és piarista inernátus munkáira kiirl árle|tések ajinlatainak felülvizsgálását tegnap btfejeziék. Értesülésünk szerint a munkák felelt a döntés egy hét múlva történik meg.
— Felvétel a Szent Kerenc-rendbe.
1. Szűz Máriiról nevezett ferences rendtartomány konkurzust hirdet. Aki ferenccs szerzeiespsp óhajt lenni, küldje folyamodványát (mellékelve : a kereiztlevclcl, sztl-letésl anyakönyvi kivonatot, iskolai és orvosi bizonyítványt, a szülők bclecg>ciő nyilatkozatát, hogy fiuktól, mint szerzetestől, semmiféle anyagi támogatást nem várnak) legkésAbb julius 7-ig e cimre: Szent l\'crenc rendi Tartományfőnökség, Budapest, IV.. l\'erenciek-tere 8. sz — Folyamodhathatnak érettségizettek vagy oly iljak, kik a gimnázium legalább negyedik osztályát jó eredménnyel végezték ; lelsöbb o.-zlalyuak előnyben részesülnek A szerzetest próbaév elteltével a nem-érettségizettek, mint ferences papnövendtkek végzik a hiányzó gimnáziumi osztályokat — A Ferenc-rend lű-kep lelklpásztorkodással, tanítással, bel- és killlóldi missziós tevékenységgel foglalkozik s terjeszti Szent Ferencnek, Immár 700 éves, de Örökké llju és dertls szellemét
2. Hsztergonil kollégiumunkban midiink számára mérsékelt tartásdíj fejében (havi 30 pengő) kisgimnázlstákat is nevelünk. Ide tehát már elemlból, illetve a gimnázium 1—III. osztályából lehet felvételt kérni A kérvényeket junius 7-lg kell a Tartó mányfónOkség fenti ciniére beküldeni. :t Ugyancsak Esztergomban középiskolai il jak részére Internátust nyitunk. A gimnázium és reáliskola az internátus szomszéd-lágában van. Az internátusba való leivétel ügyében bővebb felvilágosítással az ezz-tergomi l erenc-rencli zirdalónokség szolgál.
— Tavaszi kabátok, jumper ruhák, nöl kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fö ut 13. szám alatt.
» Vakmerő betörés, rt megsrál-lolt területen lévő Nagybányáról jelenük: litrom suhanc lopódzott be alkonyat Idején rgy magyar gizdál kodó Bíró Olbor házába és a háziak távollétében fel\'urlák az egé« lakást. Amikor e\'slnek Biróék kö:épső leánya, Terka hazaérkezett, megrökönyödve láda, hogy idegenek vannak n szobábsn. M gállt, egy lapodlat nem mozdult \'ovább, ijed élen inig egy sikoly sem bfgyta el ajakát. Rí müle\'éből caak apja hazaérkerte uián cc udott fel, de rkkora a betörőknek már hirűk hamvuk t>em volt. Azonnal nekiláttak annak, hogy m;gállapiisák, mit vittek el a hivatian vendégek és uc mso^ára csupa öröm volt arcuk : a csa ád kepvenc ereklyéjét, egy gyönyörtl mi/ü citerá\', melyet míg háború előtt hozatlak a világhírű Meinel és Herold hangszergyá\'bt\'I Kiingenlhal 1483 S s?ám (Sziszor-<zíg) sértetlenül találták meg, Ezen Inngszergyár mugyar osztálya k\'pes disifőárjegy/éKét bárkinek készséggel küldi meg kívánságra leljeneu ingyen.
— A Magyarországi Munkások Rokkantsegélyző és Nyu^dljcgy-lete folyó évi íprilis hi l-én, v.i-s1rn?p délelőtt 10 órakor az Arany Jínos-utcal isko\'ában tartja évi rendes közgyűlését, melyre az egyesület lagjiit ezúton hivji meg az Elnökséf,\'.
= Rigai sárclpők la rendtl, féifi és nők részére. Tornacipők na;y választékban Szabó Autal sporldz-letíben.
Női
kötött kabátok, poulowerok, keztyük, retlkülok, ernyők;
nöl és férfi szabókcltékek Perlsz és Beoknél
i .Központ" szállodával izemben.
Uj nő! divat Indul ki Londonból
London, március 31
Az angol fővárosban a királyi mezőgazdasági csarnokban oag>siabáiu divalHállüánl rendezlek, amelyet maga a Lofd Major nyitott meg.
A londoni lapok jelentése szerint a kiállítás egészen uj női divat be-veidénél |elentl. H trom lőujilás lesz a nők öltözködésében. Először is a szoknya még rövidebb lesz térden felül még egy tenyérnyire. Nevezetei u|ilás lesz «
haj rejti sapka, amc\'y alól egyetlen hajszál sem fog kilátszani h amelyen ké\'oldall a nők fülét is le\'jísen elrej ö fitjegők fog-□ík le ógnl. A papkákát rrany- és uzüsihimzéssel díszítik.
Tovíbbi szenzáció, hogy
a harisnyák sarkát és bokáját rikító színekre festik.
A spjrt-öliönyök u merész változáson mernek it. Ezek
mértani ábrákkal lesznek ellátva. Fölvonultak manue-quianek, akiknek ktbáijáo, a ju:npe-lén fényes színekben festett körök, három színek s napik díszlettek. A jumperek nem elöl, középütt gotn-bolúdnak, hanem oldalvást, a váll felé.
A hölgyek estétyek és vacsorák alkalmával Is viselői fogj Ik a haj és falrr|:ő ssptákot, amelyek ezúttal többszioüek lesznek.
Meghívó. A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egylet f. évi április hó l-én d u. 4 órakor tarifa rendes évi közgyűlését a Rozgonyi-ulcai tornát.remben, melyre ezúton is tisztelettel meghívatnak a tagok. Elnökség.
— Slnger gépselyem mindenféle színben kaplntó. Singer varrógép fióküzlet Fő ut 1
Női szalmakalapokból
nagy raktár.
Legújabb formáinkra átalakításokat vállalunk.
600 dfb bel- és külföldi
férfi kalapok
raktáron.
Szalag, apatria, gyáazfátyol, axalmabortnik eladása
GYENES ÉS VIDA
isis kalapüzem
Alsótemplommat szemben.
Férfi
kalapok, sapkák, Ingek, gallérok, nyakkendők, alsónadrágok, harisnyák, soknlk.
Egyenruházati cikkek Perlsz és Beoknél
=» HaUÓ! Hallói Telefon: 135. Megszűnt a prohiblcló (szeszlilalom) és vizűm „Amerlkd"-bm. Naponta friss csapolás! É.-Amerikában ingyen sör kapható.
= Stern József dlvatáruházába Kazlnczy-ulca megérkeztek a legújabb divalu covexoat, kasha és burberry tavaszi kabátok. Egy plis-sirozott és bimzett gyapjuszövetruba P 21 80.
= Ovegezés, klttelés, képkeretezés Igen olcsón Púmnál, Király u. 10.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában Vili., Barosi-tér 10.
= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
iga április 1.
Számos nöl bajnál a természetes „Ferenc Józsel" keserOviz használata végtelen nagy megkönnyebbülést szerez. A nöorvosi klinikák bizonyítványai lanu.\'iiják. hogy a rendkivül enyhe hatású Ferenc József vizet különösen a szülészeti osz áiyon a legjobb sikerrel alkalmazzák. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
Ma: a ZTE emlék-ünnepélye
A Zrínyi Torna Egylet ma, f.-nn-állásának hetedik évfordulója napján délelőtt 11 órai kezdettel a Városi Sz nházban rendezi műsoros emlékünnepét ii következő műsorral: 1. Ntiiány. Köonyü lovastág, Suppelól. JáUza a m. Itir. 6 hímvédgyaiogez-red vonós-zenekara. 2. Ünnepi beszéd. Mondja Gyömörey litván országgyűlési képviselő, az egyesület elnöke. 3 ») A reményhez. Lsvotta Jánostól, b) Csikországl fenyvesekben .. . Murgács Kálmántól. Énekli a Vaiutas Dnkör l.ehrmann Ferenc karnagy vezeiésével. 4. Vicuska Trtn-dérországbsn. Sus Edélöl. Kél jele-nelcs színdarab, melyben 31 kii leány, 24 tornász és 32 kis cserkész szerepel. 5 Eredeti magyar dalok Qiál Ferenciő1. Énekli a Vaaulas Dalkör. 6, Parterre Torna. 7. Ábránd a „Ctrmen" c. operából. JJtszu a m. kir. 6. honvédgyalogezrert vonószenekara. Belépő-di|ak: Ztntkui ülés, zsöllye, limlásizék: 1 pengő, körszék, píbolyok 50 fillér. Különösen felhívjuk az ünnepélyre a szülők figyelmét, kiknek gyermekei a fent közöli műaor majdnem valamennyi számában nemcsak értelmi képességeiknek megfelelő szórakozást, hanem a hazafias nevelés Irányelveit kidomborító olyan impressziókat fognak találni, ami a jövő nemzedék tagjaioak érzékeny lelkében sokáig megmaradó és később termékeny gyümölcsöt hozó baiádikat fog szántani.
= Vlda vendéglő ujonntn átalakított ít ermében friss zona reggeli és csapalt >ör. = Bruncsics bora literje 1 pengő
Gyermek clpök, babIMengyék,
linóleum, viaszos vászon. ittH Piperecikkek
Perlsz és Beoknél
■ .Köipont" szállodával nemben
időjárás
A nagy kanizsai, meteorologlal megfigyelő jelentések : Szombaton a hömér-sékMi Reggel 7 órakor +5 4, dáluUn 1 órakor +16, este 9 órakor +11.
PtlMut : Reggel és délben tiszta, este borult égboltozat.
SitUróny i Egész nap Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézőt jelenléte szerint enyhe és nyugaton esóre hajló Idó.
Kérjen képes katalógust
ÜJ F O R D-K ÖCSIKRŐL!
az
Melis és
> - - a uuiuruun nepiiHeieie,
ne n\\u lasaza el meq tekinteni mintatermeinkben az uj F O R D-koosikat l
■■i H : Havait MUló*. ÍYa„>banl.ma.
Pint é Szombathel y. %r*rí»T>é?ZP£Z
1928 áPtiHs \'
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Itthon az NTE, Miskolcon a Kanizsa FC játszik bajnoki mérkőzést
t;gy kísérő inent el a csapattal tegnap reggel — A mérkőzés favoritja Miskolcon a kanizsai csapat — Az NTli !s győzni akar ma délután a pécsi csapat ellen
Nagykanizsa, március 31
Mini je ezlük szombati számunkban, a piros lebérek elutaztak Budapesten át Miskolcra, alul a S :eme-,ével ütköznek meg.
érthető ha a kanizsai fulballpufc-likum blzcnyos szorongásnál engedte ul|ára proficsapatái messzi :dfg( nbe, ahová mindössze K*pric, a fi\'druk-ker kísérte el, mint manager. Talán a Ksnizsa FC sok sikert ésu|sbbin ■ok halsikert látott csapatának ei le»z az első napja, amikor a kísérőn kivdl egyetlen drukker sem lesi a mérkőzés kimenetelét. Ezt pedig nagyon jól tudjuk mit Jeleni. Pécsen a közönség elképzelhetetlen drukkolása tpen u«y győzelemre nem vitte, de
hajtotta az otthoniakat, mint Kocában a lángoló fulszták.
A csa\'ársorban sem tOrté. tek meg azok a változtatások, melyek erőien indokol ak voltuk. Nem p dig azért, mert az egycsOlei, mely az elejétől végig nagy áldozatok árán tariotta lenn a prúficíapa\'ot, nem tud annyit tizetni egy-egy játékosér, iniir ameny-nyit kérnek l^y hál a ié*i rgyüttes m*nt el Miskolcra. Hinni szeretnénk azonbui, hogy etutlal meg fordul a pech széria is a csapat ma délután két ériékes pontot fog szerezni.
A meccsről keddi számumban részlelesej f.igunk beszámolni mis-k -lel tudósítónk révén.
DREHER-MAUL csokoládégyára
készíti
a legszebb húsvéti tojásokat, nyuszikat, bárányokat!
üss Kaphatók minden jobb üzletben.
A PSC-NTE mérkőzés
Sorozatos bajnoki mérkőié«i so-r/ n ma a kerület vezc\'ő és eddig veretlen csapatával a IVcsi Sport C\'ubbal mérkőzik az NTE. F.ien mérkőzésnek különös érdekességet ad az a körülmény, hogy a PSC csík egy pontot sdjit le ősz ó a és azt is — sa|át otthonában — az NTE-nek. A közönség ai amatör meccseket eddig nem I ttogatia és ezáltal az NTE válságos helyzetbe került. Sjkan ezt azzal indokolták, h°Ry gyönge a csapat és nem érdemes megnézni. Etek elfeledkeztek arról a példátlan vérveszteségről, melyet az NTE a KFC megalakulásakor szenvedett. Modrovits, Joós, Tamás, Kohn, Férhezü, Kudich, Farkas. KFC bez mentek D:zső, Hirschler és H.rangozó az aktív játéktól visszavonullak, vagy visszavonulóban vannak, tehát úgyszólván egy te jes csapatot kellett ujrapótolni és az uj fiatal játékosok bármilyen tehetségesek is egyénileg, ezt a pit-lást máról holnapra nem tudhitták eredményesen elvégezni. Az a kevés-számu publikum mely a mult heti PVSK elleni mérkőzést megiéxte, örömmel látta, hogy az NTF. végre együtt van és cispat olyan( szép játékot produkált, hogy az általános meglepetést keltett. Egy kél |átékos váratlan indiizpoziciója és főleg a balszerencse megakadályozta az NTE győzelmét, de ma a multhetihez hasonlóan felálló NTE-nek győzni kell, mert győzelem nélkül nem élhet tovább.
A közönséghez pedig Cfak az a kérésünk, hogy a szép tavaszi idő ben látogassák az NTE mérkőzéseit is, mert üres triblli előtt nem lehet játszani, mert közönség nélkül elsorvad az egyesület és mert ax NTE
esetleges visszaonuiása, nemcsak spoitbeüeg otozna óriási károkit, hanem Njgyktmzua vátosának is örök szégyenfoltja volna. — A mérkőzés délu án 3 órakor kezdődik ét Lovag kapoivári bíró vezeti.
(Az NTE uj tennlszpályál.) Múltkori szamunkoan ntegirtuk, h >gy at NTE a korcsolyapálya helyén uj tenniszpályákat épít. A tennisz szakosztály intézőbizottsága ismételten kéil mindazokat a tenniszezóket, akik eddig nem voltak tagjai az NTE tennisz-szakosztályának és akár a sétatér melletti, akár az uj pilyákon játszani kívánnak, jelentkezzenek lehetőleg még e héten a Vágó Illat-szertárában, vagy a szakosztályi in tézflslzottiág valamely tagjánál, hogy rsop )rtbeo«ztásuk megtörténhessek. Értesülésünk szerint az uj pilyák földmunkájának legnagyobb része már kész, a hátralevő földmunka és berendezés p.\'dig 1—2 héten belül készül el. E< uj ptiy lépités állal Nagykanizsa tenrmzezói, akik ez-ideig legnagyobbrészt rossz magánpályákon látszottak, olyan pályákhoz fognak |uln\', amelyek minden tekintetben alkalmassak lesznek arra,


^ "MtriMIM -tilMHi ,••<!•>•.... •
csak ki ;,£+ern It "véosííval je.iöit r .
tUBHirMUVIK HATSCHÍK LAJOS BUDAPiST,A*0..iSSHI7 33.r.Y.\': -.». . .;w.
p j> f» .»•«»• i
Elárusítóhelyek i
kedésc, Nagykanizsa.
la-, cement és egyéb építési anyag kercs-zár József lakereskedés, é»ltéil anyagok raktára. Keizt-
lipplnger I. és Fia
- I.azár József lakereskedes, ti>n hely. — S/aíucsek János fakrrcjkedfs, cement <s mfikögyar, Komárváros. — Szommer
Sándor gationa- és terintnykeieikcdéi, Zalaegerszeg. — Mosonyl Artúr gAzmalom, lUrétz- és villanytelep, /alaapátt. — Mosonyl Henrik lakerepkedó, Zataszentgrót. iui
hogy azokon valóban lenniszezz\' uek. Tökéletes sporlfe\'szerelés. az öltözőkre k kényelmes berendezése, a pályák melletti területek panírozás* Btb. kellemet tartó kodást fognak biztosi ani a játékosoknak. Legalább eztn a téren látunk haladtat I ILszen a tlrandlürdö megint csak nem les/, meg »z idén I s jövőre ?
(Az Ifjúsági \'evente szövetség hírei) Ellogad\'a a következő ifjú sági egyesüle\'ek nevezéseit: Kinizsi /•r, Testvériség FC. Haladás TE, Turul FC, Kiskanlzsal Levente, kis kanizsai Kai Egyesület, Egyetértés, 13. FC, Teleki, Hunyadi. 77. FC, Reménység FC, Vasutas FC U|dbb nevezéseket április hó 5 én tul nem vesz ligyeiembe. Ifjúsági egyesületek részére nem i^azo\'hitói a Kanizsa FC szerződtetni és igazolt |átékossl, valamint az NTE következő |áténotai : Pápai József, Jtmbor József, Qíörgy rteák Károly, Kleiu Ferenc, R-dics Djzső, Horváth István, Osiwild Lajos, Engelleiter Zolán, Zimmer-mano O^örgy, Mészáros Utván, J ikubecz István, Pu-n O/ula, Lovasi litván, Hirschl József és Hsrangozó Lajos l"ze«en kivül bárki, bármelvik egyesület részére igazolható A já tékosok leigazolásához szükséges igazoló lapok kaphatók Schnitzer Géza ékszerész üzletében. Kivé elesen kitöltött igazolólapok vasárnap a mérkőzések megkezdése e\'ő I a vezető bitónak átadható, mely esetben az igy leigazolt |álékosok már szerepelhetnek. A lövőben azonbtn csak csütörtök estig az intézőbizottság üésének megkezdése előtt lehet igazolólapokat benyújtani. Az átigazolási idő kél hónap még abban az esetben is, ha az i gyesület feloszlik, vagy fuzionál. Az eddig kiszab itt fegyelmi büntetés alatt álló l^tékosok büntetésük letelte elölt nem sterc-pelhefnsk. Elhatározta az intézőbizottság. hogy az összes egyesülete-
Mindenki meggyőződdé ik erről, ha az újonnan
Aki mer, az nyer!!
o\'sztáwlSéí szerencseszámaiból
főelárusltó sorsjegylrodájában Csengery-ut 7. Dr. K-tpoch-haz vásárol sorsjegyet. ======
MILHOFFER
Már egyet\'cn sorsleggvel is hozzá l-het lulni a szenzációs lőnyereménv és jutalomhoz, ami 300.000 és 200.000 P, tehát szerencsés esetben
500.000 pengő is nyerhe ö. Sorsjegyek óra: Egész 20 pengő, fél 10 pengó, negyed 5 pengő.
Minden második sorsjegy nyeri iát
kel egv osztályba sorozza és a bajnokságot két fordulóban bonyolítja le (lavasii-öszi) A bajnokság bele-|eiese után az első hét helyezett kerül az egységes I. oszlálybi. mig a többiek és a |ővőben jelentkező uj alakulatok a II osztályba. Ax osztálycsere kérdésében annak ide|én fognak dönteni
Felhívja a Klskanizsai Levente Egyesületeket, hogy a kiikanizsal pályát vasárnapra hozzák rendbe és gondoskodjanak a kiu\'azó Nagykanizsai csap tok részére megfelelő öltrtiőröl. Felbivja a 77. FC és az Egyetértést, tartozásukat a mérkőzés megkezdése előtt fizessék le a vezető birónak. A V.sutas FC t ped\'g kötelezi, hogy Igszolssaikat április hó 5 lg ju<assák el a szövetséghez. Köszönettel vede tudomásul a Kanizsa FC és az NTE által a leventebirók-nak nyújtott jegykfdvezméoy megadását. Jfgykedvezményre csupán aiok tarthatnak igényi, akik a szövetség keretében működést fejtenek ki.
Ma, vasárnap a következő mérkőzések kerülnek lejátszásra: Zilnyl pálya: fél 2 órakor 77. FC-13 FC nrró: liöhm, 4 órakor Egyetértés— Teleki, bíró: Kleman. Levente pálya : 2 órakor Hunyadi—-Turul, biró : Czvetkó, fél 4 órakor Testvériség— Reménvség, biró* Lackenbacher Kis-kanlzsán: 2 órakor Ha\'adás—Kls-kanizsai Levente, biró: Kohn, fél 4 órakor Kinizsi— Kai. Kör L., biró: Raumgarlen.
F^lhiv|a az ifjúsági bírókat, hogy bíráskodási srándekukat jelfn\'sék be Woll h. előadónál, mert csak ezek részére érvényesek a jegykedvezmények. Figyelmez\'eti a mérkőzéseket vezető birókai, hogy a mérkőzés megkezdése előtt a „Magyar Hiszekegy" elmondatása kötelező.
Jugoszlávia legyőzte a Nemzetit
Belgrád, március 31. (F.jszakai rádiójelenlés) A Jugoszlávia labdarugó csapata 4:2 (1:1) arányban legyőzte a budapesti Nemzeti S. C. csapatát.
Cambridge legyőzte Oxfordot
London, márcins 31 A hivatalos eredmény megállapítása szerint a cambridgei evezős-csapat az Oxford legénységét 20 perc 25 mp. idő alatt tíz hosszal győite le.
I
kisebb üzemi költségek! w Nagyobb haszon! ha
, FORDSON TRAKTORRA! ^
Mtelep, alkatrészraktár. MeliS és Pintér, Szombathely. Mátmrait SnahttklIU
■ lat*.
Képviselet ós alkatrészraktár; Uaoas Miklói, Nayykanixaa.
Traktoros •ftéptökiszlotok.
ZALAI KÖZLÖNY
1928. április i
KÖNYVEK, LAPOK
Zalai Évkönyv 1928-ra
Szerkeutette: N. Szabó Oyuta
Zalai ember mindig különösen büszke a megyéjére. Nem is csak a terülcli nagysága és kincses, gazdag vidéke miatt nevezi azt Zalaországnak. A zalai öntudatnak ponderans összetevője a zalai kullura levegője. Olyan levegő ez, mint friss tavaszi I szántások felelt, televény hantok for- j dulásakor érzett, drága, igéreles föld- | szag, aminek nyomában buja virágzás, áldott gyümölcsérés asszociálódik az agyunk tekervényeiben.
N. Szabó Gyula ennek a tele-vénynek rajongással vértezett lelkll szántó-vetője. Budapesten elkezdett, Bécsben folytatott, majd Zalában kiteljesedett ujságirói pályája hivatolt-ságon alapszik. Tolla termelte és termi a zalai barázdák legdúsabb kalászait, szines zalai Írásokat, könyvekbe gyűjtőit komoly etnográfiái értékű feljegyzésekel, a zalai mult és zalai jelen sok elliányódásra Ítélt értékél. Mos! Zalának ez a kifogyhatatlan lelkesedésü buvárkodója más feladatra is vállalkozott. Összegyűjtötte Zala irodalmi és tudományos kultúrájának sok-sok termését és csűrbe halmozta őket, hogy meg- , mutassa ország-világnak: lássátok, igy forr arannyá a zalai hegyek leve, igy válik életté a zalai lankák ringó tengere, igy lesz ennek a földnek minden rögéből a magyar kullura gyönyörű épületének mindmegannyi szerény alap-téglája vagy büszkén őrzött ékítménye.
Összegyűjtötte N. Szabó Gyula a Zalai Évkönyvben egész Zalavár-megye szépiróinak és tudományos Íróinak egy-egy Írását. 54 iró, tollforgató és tudós tolla alól kikerült novellák, versek, leírások, tanulmányok tarka panorámájából egész Zala tanúságtétele szól ennek a vaskos, -12U szöveg és 48 kép-oldalas könyvnek lapjairól. Tanúságtétele annak az eleven, termelő ambiciók-kaltelitett kulturális életnek, ami Zala minden zegzugát fűti. Célja elérésében plasztikusabbá teszi a könyvet a szerkesztőnek az egyes irások szerzőiről Írott hosszabb-rövidebb ismertetése, amely életrajzi és működési adatokon kívül, N. Szabó Gyula éles kritikai szemével, biztosan találó tollával értékelését is -dja a könyvben felsorakozó zalai kultur-munkásoknak.
Hosszú lenne leírni ehelyütt, még hosszabb méltatni az Évkönyv ösz-szes munkatársainak nevét. Nagykanizsáról Szabó Zsigmond dr. Muraközről, Kelemen Ferenc Zala közgazdaságáról, Nagy Lajos kegyesrendi tanár a zalai népköltészetről és régi kanizsai tanárokról szóló, dr. Sípos Zsigmond a „gyepükörvár" szóhoz fűződő filológiai tanulmánnyal, Har-barits Lajos egy novellával és egy költeménnyel, Nagy Lajos ny. elemi iskolai igazgató Rolhermere-versével, Rmlnyánszky Miklós hangulatos Muramenti írásával szerepelnek az Évkönyvben Wczely Piroska verseit, M. Ötvös Magda finom írását ugyancsak a kanizsaiak vallják magukénak.
Ma aztán nem csak végiglapozzuk, hanem végig olvassuk is a Zalai Évkcmy gazdagon sorjázó lapjait, akkor ugy uinik ez a könyv, mint egy demonstratív, nagy kiáltás, mely Zala halálain messze túlharsogó jelentőséget nyer a centralizált irodalom családi sáncainak bátor és
kemény megdöngetésével. A vidék szellemi értékeket buzogtató, teremtő energiáiból szedett össze egy markolásnyit N. Szabó Gyula, amikor ezt a könyvet összeállította. Az ajkbiggyesztve emlegetett vidék kultúrájának oszloptartójaként, lehetőséget adott, hogy ki-ki bemutassa, ami benne érett gondolat, benne összegyűlt, kikívánkozó formai és tartalmi szépség és értékben (nem egy esetben) legalább egyenragu a csak áhítattal kiejthető fővárosi irodalmi berkeknek (sokszor csak familiarizmusra épített) irodalmi beérkezettségével. Az oszloptartó természetesen nehéz munkát végzett. Atlaszi erőfeszítésre és kitartásra volt szüksége, míg az anyagiaktól kezdve minden nehézséget leküzdve, vállalkozását, amely első enemben a magyar megyék között, siker koronázhatta.
A Zalai Évkönyv nem elsöizben
lát most napvilágot. Czobor Mátyásnak, Zalaegerszeg minden szépért, jóért lelkesedő polgármesterének alapítása s mint a jelen, negj«dik kötet előszavában ő maga mondja: a háborús s az azt követő „véres, komor, könnyes tizenöt esztendő * okozta a béke-években megkezdett sorozat hosszú pihentetését.
A most megjelent Zalai Évkönyv azzal a bátor reménységgel indulhat útjára és az ezután évenként megújuló kiadásait is azzal a biztos hittel készítheti elő, hogy szerkesztőjének a szűkebb Zalai kulturélet megmutatását és ezen keresztül az egyetemes magyar kultura gyarapítását célzó munkája olyan szeretettel és megértéssel fog találkozni egész Zala közönsége részéről, amilyent az irodalmi és tudományos értékénél fogva is bőségesen megérdemel. (bt)
a Reggel
Lázár Miklós brilliáns hétfői lapja minrlen hétfőn
4 oldalas
sportlap-mellékletet ad
A fővárosi, vidéki és kölföldi sportesemények részletes riportja
Sportintimitások és sportszenzációk. Foglalkozik a sport minden ágával.
Különös snlyt fektet a magvar vidék sportjára.
1BAMAH BEHOZATAL
Az országos vásár alkalmával
kedden, [április 3-án az Erzsébet-téren
karlsbadi porcellánok
igen olcsón lesznek elárusítva.
ÉRETT NYUGATIN DIAI BANÁN A LEGJOBB TÁPLÁLÉK
MERÁN SZÁLLODA
Budapest, Barllni-lér 7. •>átn
a Nyugati pályaudvarral azemben.
Újonnan átalakítva. Kényelmes, fffttétlen ttazta szobák I Minden siobában hideg é» meleg folyóvíz Központi füléi, lift. Interurbán telefon Polgári árak!
TŐZSDE
Az értéktőzsdén ma volt a premierje az uj mérsékelt adóval ég al-küízdijjal kötött üzleteknek A vári hatás azonban csak a forgalom kiesi élénkebb menetében nyilvánult én a* áreme kedéseket túlnyomóan kü földi hatásnak tulajdoniak. Ai áremelkedés, mely nyitástól zátlalig tartott, 2-3% ot ért el. L«g|elentékfny(bb árnyereséget ért el a Fegyver, Bauxit, Kőszén, Magyar cukor és Ingatlan bank. Oyengébb át folyamok csupán nébány kisebb papírnál mutatkoznak. Az irányzat zárlatkor is barátságos volt. A lixpapirok piaci elhunyjgoll, A valuta és deviza pUcon »z irány-zat csendes, csupán Bukare .1 siilár-dúlása említésre méltó.
Zürichi zárlat
Pál ti lO\'O\'/l, London U 34. Ni«ru<k 519-Vb Brlaad 72 47i/«. Milano 77\'431/1, Madrid 8"\'45, Amsterdam 709 071 j, Berlin 114 14, Wleu 73-05, Sofla 3 75 Prága 15-38\' i, Vajad 58 174. Budapest 90 70, ••terád 9-13\',\'s. 8.Wr.«t 3 27.
A badapeitt Tfasde deviza-
VALW1ah
Angol I. 77 90 -38 05 B«lgs u. 79"75-80 05 Csebk. 18-90-16 98 Dank. I! 3 ( 5-153 65 Dinár — -
Dollár 570 20-572 20 francia ir 77-Í0-Í2-70 Moll. 230 05-231 05 Lengysl 64 05-64 35 Lal 3 58-3 63
Lava - -
Ura 30 50-30-70 Mátka 136 55-137 05 Scilil. 80 35-80" 7ü Norvág 152 50-153 10 Svájcit. 119 95-110-^5 •vártk 153 35-157 95 Peaeta 96 10-96 70
UltVI/AA AmsL 230 20-3C 0 90 Belgrád 10-05-10(8 Berlin 136 6.5-i;i7 05 Bukarest J 58-3 63 BrtUtstJ 79 77 8001 Kopenh. lí 3 17 153 57 Osslo 162 60 153 00 London 27-89-27-97 Milano 30 18-30 28 Newjoik 571 50-3 10
Párta Prága Saofía
Stockh. Varsó Wien Zflrtcb
Madrid
72 47-72 57 16-93-16-98 412-415 153 45-153 85 64\' 10-64 30 8041-80 60 1*008 lf-38 0615-96-65
Terménytőzsde
Búza 15, rozs 15 fillérrel eseti. Az Irányzat gyengébb, a forgalom nagyon csekély. Basa Uaaav. 76 kg os 32\'85—33 10,
77 kg-oa 33 15-33 40, \'M kg-os 33 55-i- 34-10 80 kg-oi 34 00- 34 20, dunántuit 76 321)5—32 85,
33-75 79 kg-os 33 85-
77 kg-oa 3290-33 15, 78 kg-os 33 25 33 45, 79 kg-os 33 60 33 85 80 kg os 33-70 - 33 90, roaa 30 75-30 90, takarni, árpa 30 30- 30 60, sorárpa 33-00—35 00, sab 31C0-31 20, tengeri 7675-27Í0, Bnaakoro. 23 00- 23 25. repce 5700—54-00
Kiadja: Delialal Nyomda és Lapkiadó Vállalat RéuYéaytársaiág.
FcieJfts kiadó: Zalai Károly.
tastenirfcaa talatoai Naxjkaoixaa 7*. u.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátoknak és ismerősöknek, kik felejthetetlen jó férjem, atyánk, illetve nagyatyánk
Ladeczky Szilárd
temetése alkalmával mély fájdal-muokat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet A gyászoló család.
BP.TELEF0H: 982-85.
1
1(#8 április
ZAf.Al KÖZLÖNY
mi K\'ÜYU lívfLiia
apróhirdetések
1, ipróhlrdetéiek dija 10 íióle SU fillér, minden további =rt dlla S Ilii. Va.Sr- éi Ünnepnap 10 izólg 80 llllér, minden invibbl izó dija 8 tlll. Szerdán és rén-tken 10 iiólg 80 llllér, minden lovábbl ud dl|i 8 llll> Clnmó i minden vaata-ÍVbb betűből álló 8*ó kit iiónak számítunk AJUst kezelőknek WWo engedmény A hlrdatáal dlj alöra UaaiandC.
Elsórangugyárlmányu ail«ógái ioko-mobllok <i caéplftaaakrényok el-
adök. Walaer gépgyár. 464
Mindennemű képkeretezést legolcsóbban vállal — Steril üveges Erzsébet-tér 14___H46
—Autót, traktort, csénlőmolorl garanciával iivll — Wallap Kor autó- és gépjavlf) üzeme Kolcsey-ulca 22. 1371
Karllmag é« mlndenléle gazdasági maglélík leslobi) minőségben llirsch és Szegő cégnél. IC0>
pénakSIoaSüt bekebeleiéire minden (megben ■ legelőnyösebben él leggjoi-Mbbin loljróalttat áoiél Ignáo pírn-MiciönköiveUtő trodála Nagykanluán, Fölt I. u. alatt. 6JÜ
Blauhorn-féla alSnyomda áthelyezve Kárpáti Bözilhez, Kölcsey u. IS. Ki
Ford éi Fordaon alkatrészek, autó leiiiereléit cikkek, Pneumallk — Szántó VUooa éa Táru cégnél, Ueák-lér 2. 144
Mindenei » •kAoand\' kerestetik elteiére. Clm a kiadóban. -1581
Hatthyány-utca 22. »z házban egy 2 szobái udvari lakás mellékhelyiségekkel azonnal él 2 parkeltol garcon szoba május l-re kiadó 1414
Dlóakál község halárában kb. 38 090 .11 területű Ingallan, ebból kb. 2000 ól akácos, kb. IS hold ószi vetéssel szabad kézből, méltányol fellélelek mellett eladó I elvilágosllást Dr. Iloch Oizkár Ügyvéd ad
14 jH
Kél szobából álló lakáa május l ére kiadó Erziébet lér 18. 1603
Méjua l-éra keresek 3 -4 izobás modern lakást, kozvelitól dijjazok. Ajánlatokat 98. poslillók kérem. IS20
SZÖLÖOLTYÁNYOK
gyökeres fajtisztán,
hazai vesszők legolcsóbban a
Nemzetközi Borkereikedelmi BT. nil
Budapest, IV. Egyetein-u. 2. <450 Kérjen árajánlaton
Tallvér vizslát tanításra vállal, időnkint kölyök él kéiz vizslát elad, vadász-területit rendez, lácánost beállít megálla-podái uerlnl AtvOs Balázs, Kllimin, u. p. OelK. (Válaazbélyeg nélkül nem lelelek.)
■oaáat lakátomon olcsón vállalok. Magyar utca 68. 1515
Pianlnó jókarban tevő jutányosán eladó. Clm a kiadóban 1621
Szép utcai izoba mellékhelyiségekkel kiadó. Szekeres József u. 38 Katonaié\'.
■1623
Házak, 6, 5, 4 él 3 szobás magán-házok május hóban beköllflzhetók ezen-kívül több nagyobb és kisebb jövedelmező bérházuk, cmeletss és Üzletházak, vendéglők, Főrhéncen 12 (I 1 ]öl Igen |ó szőlőbirtok pincével és felszereléssel, nagyobb és kisebb föld-és azőlőbirtokok jutányos árban eladók. Hívebbet Dukált Miksa Nagykanizsa, Rákóczi u. 29. sí. H(M
Pénztárosnőt éi egy kllutófiut
felveszünk. Köztisztviselők Szövetkezete
-1631
Ffiy leány, kisgyermek mellé elmenne. Csányl I ászló u. (i b. -|633
Kiskanlzsán, Or>zág-ul 19 szántaiad utcai és udvari lakáiok azonnal kiadók
-1634
Bútorozod szobi kiadó, ugy.violl I lAm-pásos rádió eladó. Clm a kiadóban -IIÍI9
Egy ebédlőbutcr modern, olcsó árért eladó. Bővebbet • kiadóban 1643
Eladi egy jókarban lévó kerékpár Árpád ii. 13.
Bérletet keresek. S holdtól 20 holdig. Clm a kladóbin.
Egy jó háibCI való leáiiy kllutóleány-
nak (elvétetik Kaulrnanil Károlynál 1663
Autó Re* Simplex gyártmányú 6 üléses 13 adó lóirós 5 u|| gumisai kifogástalan állapotban eladó. Kedvező fizetési feltételek. Esetleg egy kiicbbel kicserélhető. Szegő Mór nwnlerménykereskedő, Eötvös lér 2. 16-tf
Egy 6-oa lokomobil garnitúra eladó Esetleg a ciéplószekiény külön Is lóher-fejtóvel üaral-u. 17 16<)0
Kél szobábM álló utcai lakás előszobával. összes mellékhelyiségekkel kiadó. Zrínyi Mlklói-ulca 16. 1659
Gariferobasekrény, ágy, vaiágy,
éljellszck Ony, fürdőkád, matracok, eladók. Kisfaludy utca 17 a. I emelet. -1616
Belváros központján 2 szobás modern emeseti garzon lakás fürdőszoba hisinálat-tal. írod inak Is alkalmas, továbbá modern 2 szoba fürdőszobás lakások május I-érc kiadók Cini a kiadóban. 1664
Lakás magános urnák kiadó azonnalra. Ugyanott 5 oleandei eladó él egy bc;áró takarítónői lelvesz. Kinlzsy-ucca 5. Iflldsz. 2
161/
Falhivom a méhészgazdákat, akik kl akarják méhelkel telepíteni lalura ugy Hullásra mint mézelésre, résziből elvá\'lalja Szoltár l\'erenc Somogyszentmlklói, |Bunva-utca 115. szám. 1665
vagonlételekben dunántúli
vasútállomásról ajánljon hosszméretek közepén mért vastagsági méretek megjelölésével készpénzfizetés mellett Arató Sándornak Milano, Via Sllvio Pellieo 8.
Remlnglon írógép látható irásu bérbe aüó. Clm megtudható a kladóbsn. 1626
Eladd baki országul mentén üzletház nagy kerttel, mellékhelyiségekkel együtt. Bővebbet I\'rledenleld, Zalaizenlmlhály. 1602
NSsOlna jobb vidéki, vagyonos ipiros, 47 évei kereizté.-iy, jólmenő kis gyárüzem tulajdonon. Hozzáillő kom és vagyonú |ó-lelkű, nyugodt terméiietü hölgyet kerei feleségül. Megkereséseket lehetőleg fényképpel és teljei dininél .Igazi éleltáis" jelige alall Kndoll Moue, Bndapeil, Váci-utca 18 továbbit. 16 U
Schiller Ferencné angol és francia nót divatszalonját Cseugery-ut 27. izárii, I emeletre dr. Schlchtanz logorvos volt műtermeibe helyezte ál. 157o
olcsón eladó. Sl
-1635
Használt I kálor u. l/a.
Férjhaa menne 48 éves özvegy asszony Ingallan birtokkal, hasonló korú állami "yugdijuhoz. Clm a kiadóban. -1632
Eladó rézüst, husbonló asztal, slelázsl " egy mosóteknó. Hunyndl-u. 21. -IÜ29
„ Há», kerttel együtt kiadó. Katonarét, Wnct-n ü. -1630
I
GYEN
1828 1928
Jubileumi kiadás
1828 -1828 Jubileumi kiadás
fi £
tm
7 V
é^pk
h V % A
TOLSZTOJ MŰVEI
4-
összes regényei és elbeszélései.
RÖVIDESEN MEGJELENNEK.
ríhaláioztuk, lujfíy ezeknek a szép és világhírű regényeknek nagy részét
ingyen
körülbelül 5—6030 es, Lándor Tiva
adjuk, Igy lehál c lapnak azok a/ olvasói akik az alant található szelvényt liz napon bellii a lent lellünfelett cimre
elktl\'dlk. Ingyen kaphatják a kiadáMinkban megjelenő TOLSZTIM MÜVEIT teljes 37 ko étben, kö......
olda terjedelemben. Könyvkndóvállalalunk kiadványait teljes kiadásban Hallj Mihály, Karinthy l ii^y dar, Scllöpbin Aladár, Sebestyén Károly dr, Szini (jyula slb. stb. tordiiollák.
Tolszloj az eniheri testvériség eszméiének nagy apostola. Nagy emberi közösségről álmodozott, amely az evangéliumi szelidség és szerelel alapján áll. Ezenfelül a/ írásnak is olyan mgy niüvéaze, hogy az elsők közt la a legelső l\'rófélai önzellemégével és lérilő erejével egész éleién át arra lOrckeJell, hogy eszmél mennél szélesebb néprétegekhez eljussanak. A (jutenherg-Vállalat Tolszto| szellemében vél cselekedni, amikor müveit elakarja juttatni a legszerényebb asztalra. Tuts\'loj l.eó regényei és elbeszélései szép nyoméiban |elennek meg és csak a hirdetés és csomagolásért kérUnk kötelenként 31 filléinyl megtérítést A szétküldés négy kötetes sorozitonként, a tényleges por-lókOlhég megtérítése ellenében történik, avagy porlómenlefcn vrheló át kiadóhivatalunkban, abban a sorrendben,
ahogy a megrendelések beérkeztek. Kiadásunk a következő érdckleszitó müveket foglalja magában :

Feltámadás, Karenina Anna, Háború és béke, Kreutzer szonáta, Kozákok, Sevastopol, Hadzsl Murát, lljitscli Iván halála, Gyermekkor Kamaszkor; Ifjúkor, Ur és szolga, Legendák, A két huszár stb.
Mindennemű pénzküldemény egyelőre mellőzendő.
Jelen ajánlalunk csak azokra a szelvényekre vo-nalkozik, amelyek 10 napon belül beküldelnek :
Christensen és Társa
gutenberg
kfinyvkladóvállalat Budapest IV., Váol-utoa
17 félemaist. Telelőn: Teréz 291-65.
SS
— c
Szám : 19. _

SZELVÉNY.
Alulírott Tolsztoj ösizes lent hirdeted müveit Ingyen kívánja. Átvételi elismerést él szállítást értesítést kérünk
•5 c § E 3 2
Név:
Lakhely (utcai
Posla
10
ZALAI KÖZLÖNY
íaaa
isi
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Vígjáték 7 felvonásban.
Főszereplő: Harold Lloyd. #
Ravasz turista
Burleszk 2 felv.
Itta
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
Vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor
Az ifjúság mámora
SzinmU 8 felvonásban. Főszereplők: Camllla Horni és Warwick Ward.
f
Szóllltson meg aranyos
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
\'___• ■ • L\'
ISI
Hétfőn, csak egy nap 5, 7 és 9 órakor
• • aa
A szerelem és footbal nagy filmje 9 felv.-ban
Főszereplők : öojtav Fröhllch és Evei la Halt.

m
Asszonyok sportja
Burleszk 2 felv.
hirdessen
■ „Zalai Közlöny".ben.
Aki olcsó éi jó, tiilal
húsvéti sonkát
akar venni, u sétáljon ki Klskanizsára Simon István hentesüzletébe, (közel a kanálii mellett), hol 2—5 kg-lg garantált jót kap a vevó. Minden hentesáru tetemesen olcsóbb nálam. Pl. 1 kg. mukáaaaat4ml A pengS, vfazontiladóknak I P 80 flIUr.
Tisztelettel Simon látván h»Bt«»m.»Ur Klakanlaaa,
iei4 Varazadi utca 3. szám.
Gyermekkocsik
éi tonott kertlbutoiok Jutányos áron nagy választékban kaphatók
Arrnuth Sándor ás Fia
áruházában, Bazár-udvar.
Értesítés.
Tisztelettel értesítjük Nagykanizsi ét vidéke nagyrabecsült kOxOnségél,
hogy
HILD Első Nagykaniaeai Temetkezési Vállalatunkat
ujabb díszes telaurelésael és megnagyobbított raktárral régi nevünk alatt tatrább vezetjük.
Módunkban van az általunk rendezendő tametáaokot a legszebb kivitelben hozni a legjutányoeabb árak mellett ét a t. gyászoló közönségei az eddigi szolid kiszolgálásról továbbra is biztosítani.
Cégűnk féluáxidoa muhja legyen garancia a jő?őre nézve, hogy ugy árban, mint minőségben a teljes megelégedésre fogunk törekedni.
A n. b. közöntég síivts jóindulatát kérve vagyunk
„!0 teljes tisztelettel
Hild József és Tsa.
Ágytollat, állati bőröket,
vőröa- éa sárgaráz, cink éa ólom hulladékot, vaaat, csontot és rongyot a legmagaaabb árbia vásárol
8THÉI B. riil NAGYKANIZSA,
Erzsébet királyné tél 15. u. alatt.
ZENEMŰ VELŐKNEK I!
Flilfrti >16111 Irbin utriitttlAk m.w ■ tagixtbb él l*tfu)lbb kotlák Hívónkén! kb. S. évttikínl kb 100 icnmám. EvI dl| P 14 40, nlm
kétbmléiKl P Ili
WIENER MUSIK MAGAZIN
I allayl VII«o« Hud.píil. VI., Király a. 101.
Slágerekről zenekari kiadások olcsón kspnatók. Huzdtájcanll már megjeleni Ilit Képvlieló kerestetik I
Földbirtokra, bárházakra
hosizulejáiatu amortizációs kölcsönt 7l,l0,\'o mellett.
RA»idl«iáratie kölcsönt fl-100\'o mellett.
Kisipari kölcsönt 8"o mellett íolyő-alttatunk.
Magasabb kamat* kölcsönt olcsóbb kamatura átcseréltetUnk.
Fflldblrtokok, házak él mindennemű Üzletek, valamint lakáiok vételét, eladáiál és bérletét közvetítjük.
LevélbenI megkeresésekre kéazaéggel nyuJtunk díjtalan felvilágosítást.
Westend Ügynökségi iroda
Budapest, Vád ut 1. 11/15.
(Nyugati pályaudvar érk. old.)
Imakönyyek
Húsvéti képeslapok Húsvéti tojások
Húsvéti ajándéknak
alkalmas egyéb tárgyak legolcsóbb árakon kaphatók
Flschel Fülöp Fial nál
Nagykanizsán, Fft-ut.
6589—1928.
Tárgy : A nyugdijatok életbenlétl bizonyítványának kiállítása.
Felhívás.
Felhívom a Nagykanizsa városban lakó állami, megyei és városi nyugdijasokat, özvegyeket és árvákat, hogy az életbenlétl bizonyítványok kiállítása végett jeleotkezgenek folyó évi április hó 10-étől április hó l-ig a Városházán, Kazinczy-u. I. emeleten 4. ajlónál.
Hozzák magukkal az arcképes Igazolványokat és a nevelési jáiulékot élvező gyermekek születési anyakönyvi kivonatait.
A D. Sz. A. vasúti nyugdijasok május havában kötelesek jelentkezni.
Nagykanizsa, 1928. március hó 29 én.
Polgármester.
EROS111 AJ /vILATOK. CSQNTOZMÜIBIZ TOSITJA A z rcrszsLCEYC.íons
.FEJLODf.T CHISOIN UH\'LST
Eredeti gyári áron
Eredeti németországi
főzelék- és virágmagvak*
Gazdasági vetőmagvak.
„ENDA" gyümölcsfa carboll-neum és egyéb növényvédelmi szerek.
Gazdasági„virág műtrágyák Csávázószerek. Madáreleségek.
„Flortsa" szab. Onnedveaité
trlrágcserepek kaphatók:
OllZlfi JÚZSEF nagMiM
Ifagykanlíga, Eruébet-tér 10.
Telelőn 130. 1
A biróaág mellett.
641
ÍCÜUi.
Ilaán W\'^fflu* b,róup
Pk. 238/1928. vht. szám.
Árverési hirdetmény,
Alulírott bírósági végrehajtó u lam LX. t. c. 102. 4-a értelmében ezen.2 J* hírré teazl, hogy a nagykanlaaal kh li? blróiágnak 1928. évi Pk. 8095. uII™ aéae következtében L)r. RothichUd2t Ügyvéd állal képvliell Vaa- éi EL^ kereskedelmi R.-T. Javára200 éa3lsT,?, a jár. erejéig 1928. évi lebruár 1,6 togenatoiItoFt klelégttéil végreha|U. le- éa feltiltogtall ét 2900 JnifoT ciült következő Ingóság. u. m^vS!.? Üzleti berendelés nyilvános ázveiéJ. ? adatik <*■
Mely árverésnek a nagykanizsai ki, u*. blróaág 1928-ik évi Pk. 8095. íz w** folytán 200 éa 3J6 pengő 82 IlUér « veteléa, ennek 1027.évinovember hóitl napjától Járó to/» kamatai, >/lVa válttól! eddig öaazeien 163 P. 24 Hilérben Mrá! már megállapított költségek crejéű komálom köziévben leendő mettartá^! 1928. évi április hó 3-lk n«,£! délelőtt 10 órája határidőm kltüzeík h ahhoz a venni izándékozók ezennel ok megjegyzéssel hivatnak meg, hoev u uJ tett Ingóságok az 188t. évi LX t-c. lm éa 108. § al értelmében készpénznél melleit a legtöbbet Igétönek szükség tietí, beciáron alul la cl lopnak aditnl.
Amennyiben az elárverezendő léwáaán. kai máiok li le- éa (elullogUltitUkfa azokia kieléglléai Jogot nyeitek voloa, uu ár-veréi ai IMI. év" LX. I. e lOÍTtat? mében eaek Javára la elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1928. évi mátclui U 14. napján.
Haán Oyula t. k.
1143 klr.btr, régrehaltó.
permek"\' CipÓk * \'™álTÜ Iseslooábbsn besaerezhelAk
Armutb Sándor ás Fia
áruházában, Bazár-udvar.
A na
nrkanfzaal klr. Járásbíróság, rí Int tetekkSnyvI hatóság.
ei7tk. 1926. szám.
lnie*á<l hlii^afaa kl.i.it
wiwnt unnmi-tmui.
Borsos Péter eaaleM#ay*l lakóé végrdiaj-
>nak Flachl Anna if|. llaba Ftrencné ut-petnekl lakos végrehajtási szenvedő ellen Indított végtehajtáal ügyében a telekkönrrt hatóság a»á(BtÍMjtá*< árverést 5040 t\'^
........... végítti
erüWléa
tatónak Flachl Anna if|. tneki lakot végrehajtást szenvedő elken igtehajíásl ígyében a telekkönr véfRhajtáal árverést 5040 "1 kekOveteléi. ea Járulékai behajlása vé nagykanizsai klr. Járásbíróság telük levő, Szepetnek éa Homokkomárom községben lekvő, s a azepetnekl 267. szt|kv-
ben 319. hrez. ....... "
udvarral a nevén áUÓ ■zt|kfben 3 aoraa aiaH felvett közöslege-lóból a ». nevén álló Me részére 120 P, u. a. aztjkvben 2579. hraz, a., lannak szántólöld a kiaizapeb u. a. nevén álló lele részére S mokkomároml 483. utjkvbai üMm., hrsz Ingatlannak szóló éa présház az Újhegyen
V4 részére 250 P, u. a. izljkvben 610 a hrsa. 1 azére
ben 600. hraz. a. foglalt Ingatlannak azóló és présház az Újhegyen \'/* részért 500 P klkfiltáal árban elreadelte.
Az árverést 1928. éri április hő 16-lk napján délelőtt 10 órakoi Szepetnek községházánál, délután 2 órakor. Homok-komárom községházánál lógják mcgUrtaol Az érverés alá kerüld Ingatlan a kikiáltási ár leiénél, illetve bélhanaadáaál alacsonyabb áron ntoi adható el.
Az átveretni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár iOo/«-ét készpénzben, vagy sa 1881 : LX. I. c. 42 §-ában meghatározott árfolyammal azáffli-(ott óvadék képes értékpsptroeban a ki-
ró, s a azepetnekl a>i. szijiv-rtz s. foetelt Ingatlannak ház kerttel végrehajtást taenvedi 1,4 részén 800 P, u. 0. 45.
rlvett közöslegerészére 120 P, a. .locUU lagat-ipelzteaí. diilóben
re 300 P, a ho-en 590M. hraz. áz az Újhegyen isiére 250 P, u. a. •ttjkvben 610 a.
ingatlannak szóló az Újhegyed V* ré-: 100 P, horookkornámmi 49sztjkv-
a bánatpénznek
helyezéséről kiállított feláll elismervényt a MklIdOttnek át;
küldöttnél letenni, ho elólegea bírói letétbe
adni és az árverési fettételeket aláírni
(1881 : LX. t. c. 147., 150., 170. §§, 1906: XL. t. c. 21. §.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet igéről senki sem akar, köteles nyomban a ki-kláltáai ár százaléka szerint me«áilapito« bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi Százalékáig kiegészíteni. (1908 : X1.I. t- c-
N^íykanizas, 1928. évi március hó &
Horváth s. k., A kiadmány hiteléül: ...... Szondy s. k.
troSaout
ktr. |bUó.
Itli
10*28. áprlHi 1.
ZALAI KÖZLÖNY
11
DÍTEASZ FERENC
^pQic (a éa des< kakereskedése
Magyar-utoa 108.
Léc, stukaturnád, tetópala,
Hajópallógyártás és eladás
Furnér éa enyvezett lemez"
Asztalosárugyár
Kés? ajtók éa ablakok
állandóan rktáron. Talafom 290.
Képkeretezés,
ItirOk, szentképek 6i ajándéktárgyak l«l*l<iébk«i beszerezhetők
Armuth ftáadSr é* Fia
|H áruházában, Baiár-udvar.
rMclal szerek (Enda, Almola, Dendrln, Nosprasen, Solbir ilb.) Őszök elleni oaévAaó szerek:
(Portol, Tllantln, Orion, Rirgáltc)
„Futor"
szénsavaa takarmáiyiniu németországi fóxeiék és virág (Magvak Qazdaságl vetőmagvak Msdáreleség ■
repce, ke rekrépa, napraforgó. lók mag stb.) SÚmestengeri (nagy éa aproszemU), zab,
(kendermag, hámozott zab, lénymag, édes :rekré| ng< _ árpa, költs, buza, tengerldara, atb. Kicsinyben éa nagyban kaphatók:
ORSZÁG iftHgPT t^uÉHÉIN
Hagykanlzaa, Erzsébet-tár 10. I msig mellett, ai Telelőn : 130
Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest VI., Váoi>ut 19. ujszerkezetü CSéplŐgépd legjobbak,
meri acélkert lesek, mert eredeti svéd keltőssoru, Önbeálló, golyós csapágyakkal bírnak, mert tlsztltófelülelelk rendktvlü
nogyia méreteztek, mert legtökéletesebb cséplésI eredményt szolgáltatják, mert könn) (1 súlyúknál fogva bármely traktorhoz alkalmazhatók
FORDSON TRAKTOR
a gazda univerzális erógépe
oaépal szánt vontat
olcsó klimyan kezelhet* keveset fogyaszt
lilónyös teltételek melleit szálllt|a: Auforizátt FORD képviselet
Automobil és Traktor Kereskedelmi R. T.
Budape«t VIII.. Rákóczi ut 19. Kerllletl képviselet:
sít Szántó Vilmos és Társa, Nagykanizsa
Értesítem a n. é. köiOntéget,
bogy Bagladi B la cégtöt 7 évi működésem u\'án Hléptem és
műhelyemet megnyitottam.
Készítek i férfiAlt(Nly«ft«tf
eiöltőket, valamint mlntJérrtitillO Izalonruhákat. Szíves pártfogást kér
Mikó György
* angol urlszabó.
bringa munka! Szolid árak!
a. j. 8. angol Harley-BavidsoM Mikii
í
Wp^lí00"" dunánluM kli41<)l«808 *
SAROLÉA
motorkerékpárok
Dl ÁRAI 350 cm. P 1396 —
& 1700-
"><lMpvli,|,| t,
íakláT
6ÖTILJÓZSEF
Szombathely
"<i>i >>p«ini<i "•"A8 MIKLÓS N\'gykanlzaa
cm. I7X« ballon-
gumival Terry nyereggel Havi ráultl.
fiMBtél
Szabó József
Szombathely, K&szegi-utca 44
gyárt éi raktáron fart:
FORD nyitott ötszemélyes FORD másfél tonnás gyorsteher m.\\ La úrin K lement hatszemélyes Adler kétszemélyes autók
gyárilag javítva eladók
Bazsó József kocsigyáros
Ford képviseletnél
NAGYKANIZSA.
Telefonr 250. Telefoni 250.
Uj Ford kocsikI ford alkatrészek!
Fordson traktorok! Goodrich gummlk!
iflr T —
mm
varr
RÉG BIVALT JÓ M tsásÉG BEN
Aet/vejre> /i]rc/eJi/e//t:/e/eA
SINGER VARRÓGÉP
^ÍSZVÍNVTÁRSASÁOi
FIÓKÜZLETE: NABVKAHIZ8A, FŐ-UT I.
1 ajtót, Saazeoatikhaté vaságyakat.
411 - Kérjen ajánlatot és árjegyzéket. -
tol hgtajmj Láfatüiriltoi Vállalat-
Tiszteletlel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy lakáslakaritási vállala-tomat kibővítettem egy modern, villany-erőre berendezett
VÁMPYR
porazlvóval, mellyel vállalok szőnyeg , függöny, sezlon, stb. porsiivást.
ügyben felhívom a nagyérdemű közönség b figyelmét, hogy parkett beeresztést, fényezési, padló olajozást, ablaktisztítást, téregiitást a legolcsóbb álban vállalok. isu
Laki* jAistf Tisztelettel
taherccK-Dl 1b. , - ,
T.i«r»5hiY<i sm Csapó István
M. villalkoió
Mayér Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztitó, ruhafestő
Cjii: Hnjdi-1. II. Cjljtltilip: laiiauj-a. I.
Vállal mindennemű ruha-festést, vegy tisztítást, gőzmosást mérsékeli áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gallértliitltái. Plissérozás. ijr Gouvrérozás.
145/1928. arám.
Árverési hirdetmény.
Néhil özvegy Vajda Sándorné szül. Wagner Ilona nagykanizsai lakós. polg. iskolai tanárnő hajya-tékához tartozó zongora és sjcIh-bulorck nyilvános átverésen eladatnak a Katonaréten levő lüzában 1928. évi április hó 2-án délután 2 órakor.
Nagykanizsán, 1928 évi március hó 26 áo.
Brunner Ousztáv
IS\'8 városi leltározó.
Saját pénzének ellensége
és nézre meg « CENTAUK Iraktoj^. Saját pénzének el\'cnsége, ha nem CENTAUR kisgazda traktort vesz. A CENTAUR traktor ára eey év alatt térül meg, nagy rr unkatel|esiiménye, csekély üzemköltsége folytán é^ mert fg.maga szán\', v;t, ? boronál, csépel, arat, vontat, vizelhuz slb. 10 lóerős 5<>0 kg rulyu, 7(> cm. aiélea. Számos refercncit. Ara 3(>(\'0 pengő. Talajművelő Réazvénytáreasáfl~Budapeat, Alkotmány-utoa 25. Telefon T. 291-94.

BÚTOR-
vásárlóknak saját érdekük meggyőződni arról, hogy barátságos és kellemes otthont létesíthetnek maguknak, ha a Dunántul legnagyobb áruházában szerzik be lakásberendezési szükségletüket.
Állandóan 300 berendezés áll vevőink részére választékul.
A legfinomabb stylusbutorok és a legegyszerűbb polgári berendezések is Írásbeli szavatossággal lesznek eladva. Vevőinket szakszerű és őszinte felvilágosításban részesítjük.
Díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra!
Óriási forgaimunk következtében a közismert legolcsóbb árakat számítjuk.
RendkivUl kedvező fizetési feltételeket nyújtunk.
Saját érdekében ne tétovázzék, ha bútorra van szüksége, hanem keressen fel bennünket bizalommal!
KOPSTEIN LIPÓT
bútoráruházai
SZOMBATHELY, Kőszegi u.5(«m SOPRON, Várkerület 62.
88. évfolyam, 77. szám
Ntgykanüsa, *«8. április 3, kedd
Art 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Sie/kcattMc é« kiadóhivatal: Fö-ut 5. izám. Ktitíheiyl tiókkiadóhiraüü Kossuth U|os-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barharlts Lajos
lílöliztléal ára: egy hón 8 pengó 40 fillér
Az Ipari záloglevelek
Irta: fieck Lajos nyug. állimtltkár. országgyűlési képviseld
Amikor gazdasági életűnk rekonstrukciójának alapjait leraktuk, Hutában voltunk aszal, bogy a közép-Ipar támogatásának li sorát kell tj-lenOnk. Azonban helyzetűnk az első Időben olyan bizonytalan volt még a külföldi piacokon és kűlOnbeo is olyan óriási követelményeket támasztott akkor a gazdasági élet, bogy az ipari hitel kérdését háttérbe kellett siorltaounk.
Amikor eiután az államháztartás egyensúlyát helyreállítottuk és pénzűnk értékét stabilizáltuk, elsősorban a földhitel kérdését kellett rendezni. Ét itt Is mily óriási nehézségekbe ütköztünk. A záloglevél intézményt ugyanis Angliában és Amerikában alig Ismerik. É» amikor a háború után a német piac az angol-szász nemzeteknél akarta elhelyezni zálog leveleit, hónapokig tanulmányozták Amerika Jogászai, bogy miképen lehetne összeegyeztetni a mi zálogleveleinket az 0 megszokott hitelformáikkal.
A záloglevél bevezetése, sőt elnép-szerüsüése is sikerűit Angliában ép ugy, mint Amerikában. Ma már mindkét nemzet szívesen fogadj* a magyar föld alapján kibocsátott eme kötvényeket és azokat minden más zálog levéltől való megkülönböztetésül „\'and morlgage bond"-nak (földhitel-záloglevélnek) nevezi.
Éppen ezért nem áll meg az a kifogás a nemrég a parlamentben tár gyalt .Ipari záloglevelek" ellen, bogy czrknrk .záloglevél" elnevezése ár-1 tana a föld és háibirtokra kibocsátandó záloglevelek hitelének. Mert ahogy az angol és amerikai gazdasági élet a fóld és házbirtok alapján kibocsátott záloglevelet világosan laad mortgage bond nak nevezi, akkép az ipari üzemekre kibocsátandó záloglevelet .Industrla mortgage bond"-ra kereszteli el. Hogy mennyire mélyen gyökeredzik ez a felfogás, mutai ji annak az angol és amerikai tökének az állásfoglalása, amely kész e zálogleveleinket az angolszász népeknél piicra hozni és ennek a készségűknek legfőbb feltételéül éppen azt kOllk ki, bogy ezaket a kötvényeket ,\'pirl záloglevél" néven jelöljék meg.
Ez az u) hitelforma egyelőre száz körüli (óvárosi és vidéki középipaii vállalatot hoz abba a helyzetbe, bogv hosszúlejáratú kölcsönhöz jusson. E kölcsön utján szabadulnak ezek az intézmények a bizonytalanság súlyos terhétől, amely eddig a bátmikor felmondható rövidlejáratú hitel utján rájuk nehezedett.
Ezentúl értékük egyharmadáig a mii kamatviszonyoknak megfelelő olyan kölcsönhöz |utnak, amely meg fog|a könnyíteni számukra a vevőik «k nyújtandó ki hiteleiéit, a szük-
séges javítások és beruházások esz-köiléiél és a kivitel megszervezését. E bitel ezeufelül nem fogji megne heziteni az egyharmados megterhelésen felüli hitet Igénybevételét, mert hiszen mindenki szivesebben bi\'elez ma|d a jövőben másodhelyre és az olyan vállalatoknak, amely állandó
megbízható ellenőrzés alatt áll s ennélfogva üzletmenetében hiielezőinek semmiféle meglepetést nem okozh3t.
A közeljövő felads\'a lesz a törvénynek olytn irányú kiegészítése, amely a magáncégeknek, a közkereseti és beléli társaságoknak is lehetővé tegye e hitel igénybevételéi.
Megérkezett a román kormány válasza a berekböszörményi határincidens ügyében
A magyar kormány elfogadta a vegyesbizottság kiküldésére vonatkozó javaslatot
Budapest, április 2. A román kormány válaszolt a román-magyar halúrincidens ügyében irt magyar jegyzékre A román kormány válaszában azt javasolja, hogy küldjenek ki vegyes vizsgálóbizottságai a berekböszörményi incidens elintézése céljából. A magyar kormány a bukaresti magyar követ utján tudomására adta a román külügyminiszternek, hogy a vegyes bizottság alakítására vonatkozó javaslatot elfogadja.
1929 január l-én életbelép az öregségi és rokkantsági biztosítás
A munkásbiztositó fogja adminisztrálni a biztosítást
Budapest, ápiilii 2 A költségvetés tárgyalása után a kormány az öiegrég és rokkantság esetére való biztosításról szóló törvényjavaslatot fogja a képviselőház elé terjeszteni. Et a törvéavjivaslat az utóbbi évtizedek Icgna gyobb Jelentőségű szociális törvényalkotása lesz és előreláthatólag a legszélesebb-körű parlamenti és parlamentenkivüli vitát fogja felidézni.
Nagy kérdés ugyanis, hogy az öregség és rokkan\'ság esetére való biztosítás milyen kategóriákra terjedjen j ki. A mai tervek szériát esik az Ipari és kereskedelmi alkalmazottakra, továbbá al Ipa rosokra és kereskedőkre, de a népjóléti miniszter a
mezőgazdasági n unkásokra is szerelné kiterjeszteni a biztosítást.
Ha csak az előbbi kalegó, iákra terjed ki a biz\'osilás, akkor is mintegy
egymillió embert von az öregség és rokkantság cse téré való biztosítás körébe. Olyan hatalmas szám ez, amely az ország lakosságának nyolcadrészét jilenli. A harc tehát ott van e sősorban, hogy a mezőgazdasági munkásságot belevegyék-e az öreg-ég és rokkantság esetére való biztosítás kőiébe. Sok kérdés fog itt termésie\'esen felvetődni, így elsősorban, hogy az államnak milyen terhet jelent ez a bizlosilás, mennyi járulékot fizessenek a biztosítottak, a kategóriák körét hogyan voDják meg, satöbbi.
Az előzetes srámilások szerint mindín biztosított munkásnak
minden pengő keresete után
2 25-2 5 fillért kell fizetnie, hogy öregcége vsgy rokkantsága esetére a minimális biztosítás diját élvezhesse.
Az öregség és ro\'tkanlstg eletére való biztGsilást a népjóléti minisztérium
1929 Január l-én akar|a élelbelíplelni és annak adminisztrálásával a munkásbirlosiló pénztárt fogja megbízni. Azzal, hogy a szociális intézmény szántára
ncin fognak külön szervet felállítani,
az adminisztrációban nigy megtakarítást érnek el.
Érdekes az a terv, amely a biz-to itási dijak g/ümölciözletésére vonatkozik Ezeket a dijakat ugyanis ntm tőkésíteni, vagy papitokba akar-|ák lektetni, hane>:i
munkás- és tlszvlselőlakáso-kat fognak építeni
és a lakáttok báréi fordiiják a biztosítási dijak fizetésére.
Wu-Pei-Fu kolostorba vonult
l\'Jris, április 2. (Éjszakai rádió jelentés) Az Indó Pccifie közli pekingi leienlés alap|4n azt a hirt, hogy Wu-Pd-Fu tábornok egy tibeti kolostoi ba vonult.
Velence viz alatt
Tüz, viz, földrengés, orkán
Róma, április 2 Szombaton és vasárnap Olaszországban mindenütt orkán és felhőszakadás pusztított. Toscana tartományban a napok óla tartó esOzés folytán a Monte-Tortone hegyoldal beomlott és több száz méter hosszúságban eltemette ez országutat. A palermói kikötőben a vihar ereje több hijól elszakított horgonyáról. Az anyagi kár igen nagy. Cilabriá-ban a folyók mindenütt kiléptek medrükből és elöntötték a réteket és termőföldeket. Az Uonzó völgyében OOrz közelében szombaton délután ujabb kis földlökéseket éreztek, amelyeket tompa földalatti moraj kisért.
Halottjai Is vannak a velencei áradásnak
Vetencze, ápiilia 2 (Elszokat rá-dtójelontés) Ma reggel 8 és 9 óra között, a Szent Márk-teret és a város más belsőbb részeit viz borította el. A nagy vihar miatt felborult egy csónak. Hit utasa valóaziaüleg életét vesztette. Eddig ctak egy holttestet halásztak ki a vitből.
200 Héz, 100 üzlet, 5 gyár pusztult el a kisázsiai földrengéskor
Sztambut, április 2. A szmirnai földrengésnek a torbali kerületben tiz emberáldozata van. O.szeomlott 193 ház, M bolt, 6 mecset, 4 lakot* és 5 gyár.
llizakázslai jelenlés szerint a földrengés halottainak száma több száznál. Néhány száz ember súlyosan mrgiebesfllt. Egész Simirna népe a szabad ég alatt tanyázik.
Leégett három község t\'ozsony, április 2. A Pozsony közelében levő Nagyiévárd, Závod és Usló községekben tegnap hatalmas tüz támadt. A tüz olyan gyorsw száguldott végig a falvakon, hogy az oltásra gondolni is alig lehetett. Nagyiévárdon 17, Zlvodon 48, Uklón pedig 28 Itáz eselt áldozatul a tűznek. Elpusztullak az összes gaida-ságl épületek és gabonaraktárak is. Emberéletben kár nem eseti. Az anyagi kár kétmillió cieh korona.
Egyesitett zalai községek
Budapest, márc\'us 2. (Éjszakot rdd.ójelentés) A belügyminiszter elrendelte Németblikk és Zilaköveskul községek ogyrsitésél. Az uj nagyközség ideiglenes neve NemesbAkk
XALA1 KÖXLOftf
Strandfürdőre, leányiskolára, vágóhídra és ravatalozóra 450.000 pengó kölcsönt vesz fel Keszthely
Keszthely tavaszi közgyűlése
Keszthely, április 2 (Saját tudósítónktól.) Kesilhely képviselőtestülete március utolsó □apján tartolta rendes havi közgyü-és ét, melynek tárgysorozatán fontos lés érdekes kérdések szerepeltek. Ezek közül Ián a legfontosabb
a strandfürdő kérdése. Néhány évvel ezelőlt álla-lánoi strandfürdő-láz ütötte fel fejét a balatoni fürdőkben is. A közelmúlt évek rossz keszthelyi fürdő;dényét sokan annak tulajdonították, hogy városunknak Dincs strandfürdője. Hogy a vezetőséget semmiféle mulasztással ne Ithesen vádolni, elkészíttette a strandfürdő terveit, ait a fürdőbizoltsággal lelárgyaltatla s a tavaszi közgyűlés elé lerjesztelle.
A strandfürdő terveit Hajcs is\'váa budapesti építészmérnök készítette a ligellürdő és sportpálya közt kijelölt hely méreteihez alkalmazkodva. A strand — a tervek szerint — 100 m. széles (a vízparton) és 100 — 120-150 m. mély (hátrafelé) lesz. Egyelőre
200 -250 kabin van tervbe véve. A bővítésre azonban megfelelő hely áll rendelkezésre. Az összes szükséges kellékekkel (tornaszerek, játszótér, zuhany, bflffé, xentpavlllon stb) felszereli építkezéseken kívül 5000-6000 rrn terület jutna homok-napfűrdöre
A (ervek a fürdöblxollság pártoló javallatával kerültek a képviselőtestület elé, mely egyhangúan kimondotta, hogy a strandfürdőre szükség van, azért azt Keszthely meg is építi. Az építkezési költségeket abból a kölcsönből fedezi a város,
amelyet most fog felvenni. Meri Keszthely nemcsak strandfürdői létcsll, hanem a közintézmények egész sorát. Már a minisztériumban vannak az
öttantermes leányiskola tervel, amelyet a kultuizkormány megfelelő hozzájárulása esetén már az megkezdenek épileni.
A tavaszi közgyűlés azonban nemcsak fürdő és kulturális célokra szavazott mrg bizonyos összegeket, hanem közegészségügyi intézményekre is.
Keszthely vágóhídja régi, rozoga s most már beleesik a lakott területbe; helyette ujai fog épileni a város, mihelyt a megfelelő hely biztosítva lesz. S létesíteni fog egy uj intézményt, amelynek hiányát már nagyon érzi a város. A felveendő kölcsönből megépül
a ravatalozó helyiség,
Ex a négy intézmény körülbelül 400-500 exer pengőbe kerül; ezért a képviselőtestület elhatározta
450 ezer pengős kölcsön felvételét. A kölcsönösszeg a következőképen oszlik meg: 100 ezer I\'.
leányiskola (a kormány hozzájáru\'á-son kívül), 40 ezer I\'. temetői ravatalozó helyiség, 120 ezer P. vágóhíd, 190 ezer I\'. strandfürdő.
A kölcsön ügyében 30 nap múlva ujabb ülés ül össze, azu\'án a város megkéri a lötvényhalóság jóváhagyását s a minisztérium beleegyezéséi s ha közben sikerre vezelnek a már megindult pénzügyi tárgyalások, ak-kor Keszthely rövid időn belül négy uj inléiménnyel leiz gazdagabb.
A tavaszi közgyűlés másvonalko zásbin is tárgyalta Keszíhely fürdő-viszonyait s ezek megjavítását célzó több határozatot hozott. Elhatározta a közgyűlés, hogy Intézményesen megszervéJÍ a fü.dő-propagandát s
fürdőirodát állll fel, amellyel kapcsolatban lakás-nyilvántartó hivatal fog működni. Iskolákat és intézményeket meghiv Kísilhelyre, kedvezményeket ad nekik, gondoskodik kalauzokról, veie tőkről stb S sz egész ország\' terűidén és külföldön Is hatalmai propagandát indit meg Keszthely
és a Balaton érdekében. Eit a célt szolgá\'ji Keszthely bekapcsolódása a balatoni kullurmpba. Már megindullak a lárg/alások oly irányban, hogy az sugusztus hó 5 én Balatonfüreden rendezendő
nagy balatoni ünnep augusztus 6 án Keszthelyen folytatódjék és fejeződjék be. Reischl I nre városbíró ez ügyben mái tárgyalt Is Budapesten a rendezőbizotlsággal s llovszky János, a balatoni kultuinap főrendezője személyesen li lent |árl Keszthelyen. Keszthely hajlandó a legmessxebbmenő erkölcsi támogatásra és anyagi áldozatra: a szebb és jobb jövőért.
*
A nagy dolgok mellett jellemzők és sokszor nagyon érdekesek és a kisebb fontosságú ügyek Is. A ta-vaizi közgyűlés néhány ilyen határozatát leközöljük:
A város a Soproni utcában a toronynál levő községi házak egyikét óvódává alakítja ál; a képviselőtestület a Pál utca felöli lelek kisajátítására megadta a felhatalmazást a vezetőségnek;
az Andrássy léren levő 1. sz. artézi kut „pavillon- a lekerül a léről a reálgimnázium udvarának sarkába; a vizkifolyó oldalt leiz, a tér közepéi pedig parkírozzák;
a pünkösdi ünnepek alalt Keszthelyen rendezendő zalai cserkésztáborozás költségeire 400 P hozzá-Jáiulást szavazott meg a közgyűlés ;
a községi garanciát vállalt azért a 80 ezer pengőért, melyet a keszthelyi állomás rakódóhelyének bővítési költségeihez kért a Máv; a pénz kb. 4 év alatt folyik be a teheráruk u\'án Biedett fillérekből;
amikor ez aktuális lesz, Kesz.hely a tavalyi mértékben (2400 P) hozzá-
járul a hévízi ul olajozdsl költségeihez ;
az Idén ujibb 40 Huchwald-padot rendel a város a balatoni parkba s hogy a sélányon legyen térzene, a balatoni vendéglősnek 600 pengői szavazóit meg a közgyűlés zenedíj hozzájIrulás címén;
a jobb közlekedés céljából a régi Kiskeszlhely „Újváros« nevezetű rész számára egy uj utca nyílását

határozta el a képvlielőfeitoiet stb
íme: nagy dolgok és kisumk egyformán hozzátartozik ahhoz hogy egy várói vezetősége eredmi nyes munkát ludjon kifejteni a vár™ baladása érdekében. Keszthely ezidf! tavaszi közgyűlése a kis és nae, dolgok szerencsés találkozása ét a fokozottabb haladás kedvező mte indulása volt.
Almássy vizsgálóbíró Szemző István szabadlábrahelyezését rendelte el
A kfr. ügyészség a vizsgálóbíró határozata ellen felfolyamodáiul élt — A vádtanács a mai napon dönt a szabadlábrahelyezés dolgában
Nagykanizsa, április 2 után azért, mert 1. önként jelenlkt zell, 2. mert beteg ét 3 mert szfl. késétől nem kell tartani — szabadlábra helyezni elrendelte, azonban i vádhatóság felfolyamodolt a vizieáló-birói döntés ellen. 8
A klr. lörvéoyixék vádtanácii való-uinüleg még a mai nap folyamán összeül, hogy Siemxö sxabadlábri-helyezése ügyében határozzon.
A sulyoi visszaélésekkel gyanúsított és a rendőrségnél önként jelentkezett Szemző István volt városi adóhivatali tisztviselőt dr. Almássy Oyula klr. törvén/széki vizsgálóbíró tegnap maga elé vezettette a fogházból és hosszabban kihallgatta.
É\'fetülésünk szerint dr. Almássy biró állilólag Szemzőt kihallgatása
Nagy sikerrel nyílott meg az újjáalakított Uránia mozi
A gépházat a követelményeknek megfelelően átépítették — Telt házak voltak a megnyitó előadáson
Nagykanizsa, Április 2
Hosfzu síünet után, (mivel az őszkor tartott rendőrségi vizsgálat több kifogásolni valót talált az Uránia morgószlnházban tűzbiztonság szempontjából ) most nyitott meg a régi népszerű mozi, teljesen átalakítva.
A belépésnél jólesően állapítja meg sz ember, hogy az előcsarnokot ala possn rendbehozlák, k.fistették, ruhatárral látták el és minden tekintetben kényelmessé tetlék a várakozó közönség számára az olt való tartózkodást.
Ax előadási teremben szintén uj festés fogadja a be\'v-pőt. Meleg vöröi színekkel festették ki a mozit köröskörül, mig a plafon fehér maradt és ezzel a mozi j;llegét kiemelték a tipikus kisvárosi mozik unalmas hangula\'ából. Örömmel láthatjuk, hogy a tavalyi gépház egészen megváltozott és az átipitve, moit már semmiben sem veszélyes tűzbiztonsági szempontból. A gépházba a feljárat nem a mozi belsejéből történik.
Ugyanígy az épület külső frontja is csinosítva lett és az öreg UráDia ezzel uj szint kapott. Mindezeken felül pedig, ami legjobban érdekli a közönséget: az igazgatóság méltányosabb helyárakat szabott és ezzel lehetővé tette a kevésbbé módoi emberek számára is a többfzöri látogatásokat. Meg is látszott, h")gy olcsóbb az Uránis, mert vasárnap a megnyitási napon, minden előadást
telt ház nézett végig, A film is megérdemelte a lelt házakat, mert nemesebb veretű német munka volt az „Ifjúság mámora" és ax azt kiegészítő kisérő műsor.
Valószínű, hogy az U ánia moitanl formájában nagyobb érdeklődéit fog tudni biztosítani, mint a tavaly.
MOZGÓSCTNHÁZAK
Városi Mozgóképszínház. Ma kedden, sierdán és csütörtökön „A feltámadás", Tolsloj világhirtl regénye 10 felvonáiban. Főszereplők: Dolorei del Rio és Rod la Rcqre. „Busler az iskolában*, Tigl-kép 2 felvonásban. „Pőtyike balá-sxik", burlesxk 2 felvonásban. Híradó
Uránia Mozgóképszínház. Mi kedden és sxerdán 7 és 9 órakor „Orkán fia", dráma 8 felvonásban. Főszereplők: Milton Sills él Mary Astor. .Edison mellényzsebben\' él „A tenger Napoleonja", burleixk 2—2 felvonásban.
=- Elveszett vasárnap egy sárgaköves gyűrd. Becsületes megtaláló adja le lapunk kiadóhlvalalábin, ahol illő Jutalomban részesül.
— Tavaszi kabátok, jumper ruhák, nöi kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fö ut 13. szám alatt
Húsvéti nyuszik, báránykák, húsvéti tojások
csak DREHER-IHAUL csokoládéból
és csakis DREHER-MAUL névvei!
Április liö 15 ikéig tart
az olcsó szövetvásár
Sing er József és Társa divatáruházában
_Nagykanizsán, Erzsébet királyné-tér 23. alatt.
1928. dprlllg 3
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK

NAPIREND
Április 3, kedd
Római katolikus : Rlkárd pk. Prolest. Ker. R. Izraelita: Nis hó 13. Nap kel reggel 5 óra 3<i perckor,
nyugszik délután 18 óra 32 perckor. •
Ur. Oioszné Rítt Ilonka kétlmunka-klállltásu a Casinóban d. e. Hl -i.al és d. u. 3-7 óráig.
Vároal Színház. .A leitámadás\', TolstoJ vllágliirtl regénye 10 lelv.ban. .Buiter az Iskolában", Tlgi-kép 2 lel-vonásban. .Polyike haláulk", burleszk 2 lelvonátbjn. Híradó.
Uránia Mozi fia", dráma 8 lényzíebben" és ,.A tenger\'Napoleonjí" burleizk 2 felvonásban.
lozaóképszlnház. .Orkán I felvoráiban. .lídlson mcl-
ÁPRILIS
Ezúttal dprtlts tréfálta meg az embereket, mert elseje vasárnapra esvén, kevesebb alkalmat adott arra, hogy az emberek egymást rásiedjék mulatságos esetekkel Vasárvpp lévén április e\'stfe. a hivatali sittnelek ét általában a munkauünet elvágta suk .bolondltás\', április-járatás elejét. Igy hát szépen elmúlt ez a nap is, mint a többi, legfeljebb a Hugókat bosszantották egy kicsit, mivel Hugó nupja április elsején van és az ilyen emberre könnyen ráf\'gnuk sok mindent — tréfából. Nem volt uz idén tehát áprilisi btc upJs, umiie v\'g-lére mondhatjuk azt is hogy tatán kevesebb az emberek tréfálkozó kedve, mint régen, valamikor, amikor az tlp rilis elsejei dátum :ok kedvei bohóságnak volt zajos napja Tavaly például itt Nagykunizsán történt meg hogy egy fiatalembert, akt nagy donju n hirtben ált, kollégái egy apokrif távirattal alap >san felültet tek Címére sürgönyt adtak fel itt het)ben, melyben egy kifürkészett leány l merőse aláírásával az állomásra hívják Körülbelül Igy : „délután kettőkor érkezem Szombathely félőt, dilomá\\on várjon X " tiaráluk alaposan bedűlt és felült. Rohant a borbélyhoz kicsinosítani magát, ro hant a virágüdelbe feltűzte magát egy valódi olasz sfekfüvel, rohant ki autó az állomásra, ahol az Imádott hölgy helyett a két tréfacdnáló barát várta. — Ez az áprilisi tr/fa jól sikerült. fíarálunkon nevettek vagy fél
évig- _
— Húsvéti Istentiszteletek sorrendje. A szentmisék sorrendje a busvélt ünnepek alatt a felsőtemplomban a következők: Nsgycsfliöriökön fél 9 órakor. Nagypénteken 9 órakor csonka mise, majd szentslr nyitás ég ulána szembeszéd. Este 6 órakor Szentségellétel. Nagyszombaton reggél 7 órakor tüz és husvéli gyertyaszentelés, fél 9 órakor szentmise. Délu\'án 5 órakor feltámadási kCr
menei. Húsvét vasárnapján reggel háromnegyed 7 órakor szentmise és husvé i é elek megáldása. 8, fél 9, fél 10 órakor csendes inisék Pél 11 órakor ünnepi szentbeszéd, ulána ünnepélyes szentmise ulán 3 óra kor könyörgés. Húsvét másnapján reggel 8 fél 9, fél 10 órakor csendes misék, léi 11 órakor szenlbeszéd, u\'ána énekes nagymise.
— A tüzoltófóparancsnokság köszönete a Nemzeti Banknak. A nagykanizsai lüzoltófópaiancsnok-ság aiéri, ni.rt a Neuzeii Bink nBgyktnizsii fiókintézete 250 pengőt adomínyozrti a tüzolló-au\'.ó beszerzéséhez, ezúton mond hálás köszf-nelel a fiókintézet vezetőségének.
— Huslparosok taggyűlése. A nagykanizsai husiparosok szakosztálya holnap, szerdán este 8 órakor az Ipartestület székházában lagg/ü-léát larl Práger Ferenc elnöklete alatt, amelyen a vágóhíd ügye és a forgalmiadó szerepel a tárgysoron. A gyűlés rendkívül fontosságira való tekintettel a husiparosok tömeges és pontos megjelenése várható.
FÜRST BÖZSI
kötött-szövött dlvatáruházában
ÍAGYKAN1Z8A, CENTBÁL-ÉPÜLET
női és férfi pullowerek,
szmoking kabátok, női és férfi harisnyák, gyermeksoknlk, nyakkendők, férfi ingek és alsónadrágok,
valamint férfi, nöi és gyermek
cipők a legolcsóbb árban kaphatók.
1519 Telefon 366.
„Bujdosó gyöngysor". Darnay Kálmán Balaton — es bakonymenti varakról szóló régi várképekkel ellátolt történeti regénve megjelent a Panh-on Irodalmi Intézeténél. Az országszerte nagy érdeklődési kelteti müvet kedvezményes áron bérmentve (fűzve 5 p ingóért, kötésben 8 ptngőíri) megszerezhetik, kik arra — mlg a szétküldés (art — a szerzőnél (Sümeg, Zalamegye) előfizet-1 nek. (Csekk száma 58 028)
Mindenki tekintse meg
Szabó cipőüzlet
kirakatait
saját érdekében, mielőtt cipőt vásárol! Legújabb külföldi modellek.
ss Miii, árban, nlien náció!
Figyelje sorozatos árajánlatunkat! Kazinczy-utca.
A kézimunka-kiállítás,
melyet dr. Oroszné Rácz l\'ona ren dezelt a Kaszinóban s amely gajdig és meglepően változatos, igen nagy ipimüvíseü értéket reprezenláló aoyrgával nUlg a legnagyarányubb a hasonló kiállítások közölt, még ma és holnap nyitva van. A látogatók szokatlanul nigy száma és az elkelt darabok mennyisége bizonyltjuk a legjobban, hogy a szép ollhon kultusza mind szélesebb körben hódit teret városunkban is.
= Remlngton Írógép képviselete és raktára becserél Írógépet, elad igen e\'őnyös résrlelflzetétre eredeti gyári áron Írógépel. Szabó Antal fegyver és sportüzlete.
— Utazási hlr. Érlesit|ük abc. uiazó közönsége\', hogy a husvéli ünnepek alkalmával a jelenleg csak vasárnapokon közlekedő 202. és 203 számú gyorsvonat Budapest d. v. és Nagykanizsa között folyó évi április hó 7. és 9 én és ezenkívül a 203. számú gyorsvonat Nigykanizsától Budapest d. v.-ig még folyó hó 10-én is közlekedik. Vasuttgazgatóság.
=» Stern József dlvatáruházába
Kazinczy-ulca mcgérkezlek a legújabb divalu covercoat, kashs és burberry lavaszi kabátok. Egy plis-sirozott és hímzett gyapjuszövetruha
P 21 80.
=„Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
A Zrinyi Torna Egylet ünnepélye
Vasárnap délelőtt Nagykanizsa keresztény társadalmának legszélesebb rétegei töltötték meg utolsó székig a Városi S :lohtz nézőterét. A tömeges és lelkes érdek\'ődés a Irinyi Torna Érlelnek szólt, amely — mint minden évben — ugyanekkor — fennállásának évfordulóját ünnepelte
Heedik volt ez az évfoidu\'ó. Hit esztendő alatt a ZTE állal elvetelt kicsiny, de szent hivatást magába zárt mag ciirába szökött, kiterebélyesedett, uogy meühozzavalamikor a maga gyümölcsé1, a történelmi múlt és a hittel várt jövő Magyarországát.
Mi sem Iermé8zelesebb, mini hogy a lövőért dolgozó egyesület legfő-ként a jövő nemzedék leikéi és lestét Igyeiszik előkészíteni a jövő feladataira. Ennek a gondolalnik a jegyében zajiolt le a vasárnapi ünnepély i», melynek mütorán hol könnyes szemmel, hol örömleli ígéretektől felbuzgó lélekkel láthitluk ennek a társadalomnak gyermekeit, ra|luk és bennük az irredenta szentelt lüzének meggyújtott lobogásá\', a boldog magyar hazáért lörtéoó, céltudatos nevelő-munka eredményeit.
A hazafias ünnepség szónoka Gyö-mörey István országgyűlési képviselő, a Zrinyi Torna Egylet elnöke volt. Uondosan felépített, hazaszeretettől áthatott, fráiisos stónoki gesztusok helyett komoly és értékes tar-talmiságával ható beszéde rekapitulációja volt a magyar hizára szakadt megp óbáltatások tanultágainak, ezekkel kapctolgibju a ZTE hivatását fejtette ki ezzel a vezérgondo-lattal : „Becsületes ét lankadatlan munkálkodást kíván ma a hara minden fiától és ehhez ép test kell, — — ezen kívül lemonlás\', takarékossági éj békés egyetértést, ehhez pedig ép lélek kel.".
A mii toron a 6. honvéd gyalogezred zent karának magas zenei színvonalon álló 8záwai, a kitűnő Vasutas Dalkör élvezetes énekszámai, a 20 leányke, 24 tornász flu és 30 apró cserkész által elő:dot», toalett-leiben, betanilásában, rendezésében meglepő szépen előadott .Vicuska tündérországban" c. színdarab, az iskolás fiúcskák bámulatosan fegyelmezett egyönleiü, precíz tornagyakorlatai vidították a lelkeket és aratták a tapsokat. A minden hazafiasan érző ember szivét megdobogtatóan kedves számok, sőt már az ünnepi beszéd közben nem egyszer zúgott fel harsány ,él|en" a néió\'érről Finta Józsefre, » /.TE lelkére. Szépudvary László tanító és Horváth József cser-kész psrarcsnok odaadó, a közért mindenkor késien álló munkássága, a gyakorlati élet mezeire és átültetett hazafisága és minden elismerésre érdemes önzetlensége ntgy mérlékben járult az ünnepély ilkeréhtz. A mii • sor számokat Igen ajánlatos lenne a tanuló-ifjuság siámára megismételni.
Férfi- és női-szövet, selyem, mosó, kanavász és vászon
maradékokat
sm- MA
igen olcsó árban árusítunk Kisfalud! és Krausx divatáruháza az Arany Kakashoz
£ALAI KOZLQKíT
1B28 április 3
— Az utolsó liceálls előadás.
Vasánup délu\'ái voli a Z iiyi Irodalmi és MüvészCi KMr id-i lic^\'ii előadássorozatának u\'osó lag|a. Erre azlán valfbm el leheteti mon dsni, hogy — lait, no! least: C>ak sorrendben u ols<\\ de énékbíii sn nál kevésbbé. Meri ür Szabó Zs\'g mond járási li<zliorvo», a kiiUoő lollu iró és ptbicis\'c, „\\z orvoséd a beleit" ennen a Ry-korlitt élcl-c kiha\'ó I in\'osíi\'g\'i, ériékis oVtatrt tar lalmu előadása egyike voll a cklus legjobb előadásainak. Az o vos és a beleg, az orvos és a ctalád, az orvos éi a lá^sadilom, az orvos mint életmentő, min\' gyógyító, mint tanács adó, a bíteg emb\'tek különféle I j tál, a szakorvosok és általános orvo sok szerepe slb. villák itt-ott humorral fűszerezett, érlékcs előadásáriak fejezete). Az előad Is elő:l éi u\'án Lenz Q/ula kántor vezelétével a Kiskanlzfai Levenle D ilkör énekelt, Igen szép előrehaladásról és dal-szere\'elük mellett lelkes ambícióról téve tanus4gol. Az előadls u\'án dr, Tholway Zsgnond, az Ircdtlml és Mövésieti Kör elnöke b:«zédíbin lezárta a liceális ciklud, a legtike rflltebhei az u ót bi esztendőkben, kösiönelet mondva a közönségnek (mely ezen az utol»ín is, a gyö nyílrü tavaszi idő el enére is zsúfolásig töltötte me^ a váró háza disz termét) é« az e!ő\'dókn*k.
HÁi selyemllór harisnyák, nng a HUI kéialct (ait l> 2 85
I* selyem tiar\'snyák . 5 20 tói
Trlcóaelyem reform nadrág . 3 25 tói
Perlsz és Becknél
Kedwe/ff fizetési feltételek mellett
iioi szakszerűen készít
Tiziezetéket h (ürdöbereodezéseket
Mendfovítt József és Márton
Király-utca 45. Teleion: 271.
Jól bevezetett f ••
ju\'alékra keres
H -nomag traktorok és au\'orrob lok eladásh i
„L I G O" R. T. Budapest,
V., Alkulmány-u cj 31.
— Az Izraelita Nőegylet szegények konyhájának ünnepi zárása Vasánip dlhen zá\'u\'t be ünnepi keretb n az Izraelita Jótékony Nőegylet állal f.\'nlarloít szegények konyhája, amely november éta áldásosán nükOdöll. R.isenfelU Józsefné elnöknő röviden i>merlelte a szegények kon> híjának működéséi és meleg szavakban mondott köszönetet mi\'.den le kes és nemes szivü adakozóknak, akik adományaikkal lehetővé lelték a sieg\'nyek kon, hl-lának fentartását hónapokon keresztül, a legnehezebb időben. Elisme réssel emlekrzeit meg a választmány és a holgygárda tagj.iról, Az utóbbi időben naponla már 100 adag ingyen ebédet osz.\'oltak ki. Winkler Ernő dr. főrabbi méliatta ezulán költői lendületű szavjktal a Nőegylet működését és gárdá|ánsk önzetlen nemes fáradozásá1. Majd a szegények nevében egy leány mondott hálás köszönetet a nagylelkűségért az lzr. Nőegylelnek. A záróünnepen ott volt dr. Bród Tivadar hitközségi elnök, az elöljáróság tagjai, a Nőegylet választmánya ts sok tag, a tantestület és számos érdeklő közöiség.
isi sztnnaz
Kedden, szerdárr és
csütörtökön 5, 7 és 9 órakor
To\'s\'oj világhírű regínje 10 felv. Főszereplők :
Dolores del Bio ?s Bod la Boque
#
Bnster az iskolában
Tigi-k p 2 fílv.
Pötyike halászik
Burleszk 2 fe\'v.
HÍRADÓ
A trnehoma-vizsgálat eredménye. A nt pjúléti miniszter á\'tal a rí urji e\'emluri orvoíi körben elrendelt trachoin.i vizsgálat befejeződöf, amelynek a kövelkező eredménye lelt: M\'gviz-gAluk össztien 4540 embert, köjül ié»z><\'n f i»s,
réfzb n gyógyutót\'Ihen levő lr«cho-m\'sok sráma 794 Klzségtnként >i beteg\'k igy oszlaatk m g: Molnáriban 594 latoMiót 200 Semjénhá tán 45(1 hői 157 Bajcsán 314 bői 42, Filyeházdn 712 bői 130, Mura keieAZluron és Koltdlszegrn 1316 hói 330 Tótszerdahelyen 1150 bői 238 a tmchom^K beteg.
Női
kötött kabátok, poulowerok, keztyük, rctikiilök, ernyők;
nól és férfi szabókellékek Perlsz és Becknél
i .KAiponl" altodat a 1 nzemben.
— Kanizsai siker a balatoni tárlaton Sassné Farkas Biske nagykanizsai fesiőmUvésznö ujabb siketéről számolhatunk be szzal a jóleső ötömmel, amit mindannyiszor érzünk, val .hínyszor kanizsai ntvel, kanizsai ér éket találunk az országos kullur-estmények regisztereiben, igy most a Balatoni Társaság budapes i kép kiállításán, az u. n. balatoni tárlaton tűnlek fel Sassní balatoni vásznai. Az összes lajxik kritikusai megrinlé keznek róla, legalább is nevével, melyhez többen dicsérő kommentárokat is fűznek. Igy a sok műkedvelőről pmaszkodó Nemzeti Újság is külön kiemeli az elismert művészek sorában Sassnét, aki „cem egy szer egés-en u| meglálásál harsogj forniiha önti." Ciak kevesek nevét em\'i i fel a Pesti Napló is, de ezek , közt reprezentáns helyen fzerepel ■ Síssné neve, mint aki a löbbi nevek , tulajdonosaival együll „tulyl ad a i kiáüitók népes ctcpirt|tntV." I — Az Irgalmas nővérek sors játékánál h következő számok nyertesei nem vitték el nyereményUr-gyaikai: 59 211, 25f>, 266, 269 292 294, 303, 342, 343, 393. 536 538, 609, 850 909, 910, 949 980, 981, 983, 1053, 1177, 1240, 1506 1635, 1636, 1670, 1710. F.lkérein k ezen számjegyek tulajdonosai, hogy ma délután 3 órától kezdve a kórhlz gazdisá^i ép\'ilctéW.I hz iigalmts nővérekiől vigyék el nyeroméiiytár gysikat. Az Itgalmas nővéri k ezuion is hális köízönelOkel fr| ?ik ki mindazoknat-, aKik a eorsj.\'\'ék hike-rét lehetővé tették.
Üvegezés, klttelés, képkerete
zés Igen olcsón Púmnál, Király u. 10.
la MOZGOK

Kedden és szerdán \' 7 és 9 órakor
Orkán fia
D.áma 8 fclvonisbai. Főszereplők: Milton Sills és Mary Astor
#
3
Burleszk 2 (elv.
A tenger Napoleonja
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
A budapesti Tőzsde devlza-je^v^ss
valuták
Angol I. 2? !K) V8 05 3e »í li. 79 75-80 01 ulk. Itr«0-I6v8 Oín h. 1:3(5 153 65 Ufóit - —
■Joliit 570 27-57*20 Flinclifr »10 22 70 rlcll. 730 05-231 05 Lcng> cl 04 05-64 35 1 el 1 58-3 63
Lav.t — —
Lita 30 50 30-70 Mátka 136 05-137 03 SchiU. 80 35-80-70 Ncivég 152 .\',0-153 10 Svá)tl 1.109 95-1 l0*.-t5 l\'Hi 153 35 152 95 Peseta 9610-9670
UMVI/AK Amit. 230 20-J30 90 HcL-ríd 10 05-10 CH m-e rllr, IS6 65 137 05 Bukarcii 3 58-3 63 Bfkassel 797/ 8002 Kupenű.153 17-153 57 Uaslu 152 00 153 00 London 27«9-2/-97 Milano 30 18 30 24 Newyoik 571 tO-3 10 Pária 22 47-22 57 Piata 16 93-16 98 SsoTlo 412-4 15 153 -15-153 85 64 10-64 30 80 41-8C «i liO-OH 110 38 9t> 15-96-65
Vstsó
Wtea
ZOtlrli
Mstftld
Zürichi zárlat
Pitls 30 43\'/», London V 33\' s Nswvork 519 10, Brtttsei 72 48, Milánt. 17\'42>/< Madrid 8 », Amatwoam 109 071 j, Betlln 174 14 Wleu 73 OS, Softa 3 "5 Pr<tv. I5\'38\' I, Varaí 58 t/4, Budapest 90 70, tfelgcaa «\'I3>/S. Raks -«t 3 27.
Férfi
kalapok, sapkák, Ingek, gallérok, nyakkendők, alsónadráguk, harisnyák, soknlk.
Kgyenruházall cikkek Perlsz és Beoknél
TÓZSDE
A mai értéktőzsdén nyitáskor élénkebb üzletin mellel iadull meg a forgalom. A tözídeidő későbbi folyamán azonbin a forgalom ismét elcsendesedett és az árfolyamokban lényegís eltérések nem mutatkoznsk. rtt ánngidozások ri\'kán lépik tul ai 1% ol. A f xkamatozásu pipirok piaca üzleitelen voll. A va uta és deviza pi con kissé gyengébb vo I az irányzat, cstpin Bukarest volt továbbra is barátságos.
EHRENSTEIN KAROLY
1ÓUT II. tAKSA tel m
megérkeztek
a legújabb selyem Jambó sapkák Női inouslln, selyctnflór és selyem harisnyák Csíkos selyem Reform-nadrágok Férfi ingek, alsónadrágok, soknlk és harisnyák
Nöi fehérnemiiek
Ctcpilcsin ny.ikksndök B\\őny«iü kivitelben. Kirakatban levő olcsó árainkról i5«o gyózódjAn meg I \\
Női szalmakalapokból
nagy taklár.
Legújabb formáinkra átalakításokat vállalunk.
600 dtb bel- él külföldi
férfi kalapok
raktáron.
Szalag, spatrle. gyásxfátyol, aaalmaborlnik eladása
GYENES ÉS VIDA
MI6 kalapOsam
Alírttemplomnial szemben.
= Közgyűlés. A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület f. hó I én délután tartotta évi rendes közgyűlését, Horvá\'h István elnöklete alatt, a tagok óriási érdeklődése melleit. Elnök szívélyes szavakkal üdvözölte a meg|elen ekei s ölömének adolt kifejezést, hogy egyesületünk a ttgok osztatlan bi-zilma folytán, a vidék egyik legnagyobb rgyetülélévé fejlődött s s kerüli ma már ply Járulékot fizetni, mely óriási e\'őnyt fog biztosítani. Betger Lipót egyetü\'eti Jegyző felolvasta a nindvégig tartalmas évi jelentésit, melyben élénk szi ukkel vázolta a lag >k bizalma folytán elért örvendetes eredményt, majd meghaló módon em!éke:ett meg az 1927. év folyamán e hunyt egyesületi lakokról. Különösen nagy tetszést eredményezett ama bejelentése, hogy mai nap\'ól kezdődőig siketül! a járulékot 150 és 170 P re emelni, mely két osztály felállítása az egy.-sületnek mgy előnyére fog szolgálni Az évi jelenlésből megtudjuk, hogy t>z egyesületnek mai nip 2310 lagja van, mely szám is bizooyi ja azl a nfgy bizalmai, mellyel az egyesülel iránt viseltetnek. Az 1927 év folyamán összbevétel voll 14 500 P 32 fillér, míg kiadás 9853 P 44 fillér, az 1926. évi pénztári maradváry bctudWával az egyesület vagyona mai nap 10.948 P 58 fillér. Ugy az évi |elentés, mint pedig a zárszámadás a tagok egyhangú bizalma folytán tudomásul vétetett. Az üresedésben levő he lyekre közfelkiáltással meg leltek választva: Elnökké Horválh István, alelnökökké: Dancs Kálmán és Oo-lensky János, választmányi tagokká : Dízső Aladár, Helfert Vendel, Horválh Károly, Magyar Lijos, Üedovác Béla (uj), Nikicser József (uj), Szi-treti Dávid (uj), Rozs Ferenc, i\'ál Gyula, píteggá: Váradi István (uj), számvizsgálókká: Halvax Frigyéé. Kiss Ölön és Vojkovics János. Szűk
Gyermek cipók, bablkelengyék,
linóleum, vlaazoa váazon. tí»4 Piperecikkek
Perlsz és Beoknél
• .Központ" szállodával szemben
ségesnek tartjuk megjegyezni, hogy ezen egyesület felekezetre va\'ó tekintet nélkül mindenkit felvesz tagjai sorába és bárminemű felvilágo ti ást ugy a jegyző, mint p:dig a pénzbeszedő (Magyar-ulca 4 stám) bármikor a legnagyobb készséggel ad.
H -1"\'\' 1 K \' * u Si^,^11^/1*!*\'1 m
Bég
2
napig tart
Dr. Oroszné
kézimnnka-kiállítása
a Kaszinó nagytermében.
1928 áptllls 3
talai Közlöny
s
SPO^R TÉLÉT
A Kanizsa FC győzött Miskolcon, az NTE pontot
szerzett itthon
A 3:O-ás eredmény góljait Farkas, Bakonyi, Kelemen lőtték - Joós egy 1 l est elszalasztott
engedte csúszni kezéből az értékes győzelmet
A 2 : O-ra vezető NTE ki
Nagykanizsa, április 2
Nehéz szívvel engedtük útjára a csapatot Miskolcra szombaton, de annál nagyobb az OrOmünk most, hogy győztesen lértek "Vissza. Valahogy ugy Is volt, ahogyan a spártai anya küldte csalábi a fiát: „ezzel, vagy ezen."
Két eldöntetlen és egy nsgy kihatású vereség után, most egy három nullás győzeiem valamit pótol az elvesztettekből és ha igy megy, akkor a piros-fehérek újra visszaeveznek a népszerűség vizére. Annál nagyobb az Örömünk ■ miskolci etedméay felett, mivel annak kivívásában éppen az
a csatársor tett ki magáért, amelynek szükségszerű éi gyors felfrissítését mi tettük szóvá nem egy Ízben.
A kanizsai csapat tartalék nélkül és egy kísérővel utazott el Miskocra, ahol ifrv állt fel: Siemzö—Bilim, Joós—Tarnál, Héger, H jdu—Farkas, Oerstenbrien, Ember, Kelemen, Bakonyi.
A Szemere miután erősen készüli erre a meccsre, legjobb felállításban állott ki és titkon olyan reményeket is táplál*, hogy az északi sporicenlrum lesz a Kanizsa FC második Stedán-|ának szinbelye. Hiába álltak azonban igy fel: Berger—Bassiszta, Faddy—Hritz, Stlloger, Weiner— Feuersleln, Fischer, Péteifreund, Szidor, Orosz, azért mégis klkap\'ak a KFC-től.
Kann Frigyes sípjelére Szemere kezd, \'de már az első percekben Kanizsa dűböi Iramban veli magái labdára. A több, mint ezerfőnyi közönség nagy érdeklődéssel szemlélte a fejlet! kanizsai együttes lendületes játékát, mely az első negyedóráim már eredményt hoi. Kelemen nebéi helyzetben a jó helyzetben álló Farkashoz passzol, amivel az villámsebesen lefulva, mesés gólt
vág a balsarokba. Oól után Szemere vezet egy-két akciót, de a védelmünk helyén van é« a Szemere-támadások szélrombolva hullanak szét a 16 oson belül.
Félidő vége felé Kanizsa Ismét felnyomul és a csatárok lábáról több veszélyes labda repül Berger hálója felé, de
• kapusnak ritka szerencséje van
és remek bombákat paríroz kézzellábbal, ahogy jön. A szünet előtt egy perccel Hajdútól Bakonyihoz kerül a labda, aki 20 méterről hazárd-lövés! enged meg kapura, ami! Bet-ger fog ugyan, de ujjai közöl! a labda a hálóba vánszorog. 2:0
Stűni\'l után a Steinere a töb\'iet lámadó fél, de csak a félidő feléig birják tüdővel. Ha belül is kerülnek a 16 oson, bosszantóan gólkép\'cle-nek, amit közönségük is hamarosan észrevesz és a S remere egyre másra kapja a gúnyos megjegyzéseket. Viszont
a Kanizsát sokszor tapssal
jutalmazzák szép játékért.
A 27. percben Bassiszta (hálvé-i) kézzel üli le a labdát Kioson belü", mire a biró Scemere ellen tizenegyes! ítél. A 11 est joós rúgja kapura, de a kapus kiboxolja, mire újra Joós rug, de Bissiizta közbelép és taccsra ment. Most már sorozatos Kinizsa támadások köveikeznek, amiből gól is születik. A 39. percben
Kelemen forduláslxil, nem eiöun, de jól helyezeti lövést küld kapura, ami 3:0 ra
állHh be a végercd nényl. A továbbiak sorá:i rgy-két Szemere lelnyomulás és Kani; ja támadással vége a meccsnek.
A győzles csapatból elsősorban Kelemen, az újra kielégítő formába jutó Farkas és Bakonyi tetszetlek, mig a lialfsor leg|obb embere Tamás. Héger jó volt. A közveilen védelem három trg|s feladalamagaslatán állott.
A Siemeréböl is a védelmet kell elsőhelyre tenni, különösen Berger kapust, mig a halfiorból Hrltz, a csatársorból a center é« a bahzéliö érdemel említést. Kinn F. biró megelégedésre vejclle a mérkőzíst.
Az amatőrök első és ntolsó helyezettje élvezetes küzdelmében az NTE is szerzett egy pontot
Nagykanizsa, április 2 A hagyományokhoz hiven újra elveti az NTE a veielő PSC tői ejjy pon\'ot és hogy mennyire megérde-melien, bizonyltja az, hogy l\'SC boldog volt a végén, hogy igy is megúszta.
Az első félidőben a PSC sióhoz sem jutóit, pedig Pajor kivételével összes nagy ágyúit lelvonuilalld. Az NTE. csatárait kapu elől! óriási bilszerencse kitérte, néba pedig a PSC kapusa nagy szerencsével védeti. A 30. percben a biró a PSC védelmének 16 oson belül elkövetett óriási hendszét nem vetle észre, mig végre a 40. percben Hirschl lökése hálóba jut. (I :0) Továbbra NTE támad, de eredménytelenül.
A második félidőben a PSC hele-fekszik, de hamarosan az NTE is felnyomul és * 8 percben Hirschl nehéz hílyzelböl rikni lálo\'t szép góli lö. (2:0) Már biztosunk lá:szik a mérkőzés mikor a PSC az NTE védelem hibájából kornert szerez, amiből Feln gólt fe|el. (2:1) PSC tovább támad, az NTE kissé vissza-
esett és súlyos védelmi hibából a PSC Fein révén megszerzi a 30. percben a kiegyenlítést, az NTE nem csügged, de a csaiátsor gyön,öi(! akciói s)rozato8an nem sikerülnek, NTE támadásokkal végződik a mér kózés.
örvendetesen 1 iható, hogy az NTE hétről-hétre javul, a szerencsével ugyan kissé még ludilábon áll, de egy-kél poszt megerősítése után n-;m hisszük, hogy a kerületben legyőzőre talál. Legjobb része a csatársor voll, abban is különösen Hirscbl és az ezúttal kedvvel játszó Jikubec. A hillsor Is igen jó, de a második félidő közepe utén a nagy iramtól kissé visszaestek. Igy is klasszissal voltak jobbik a PSC triójánál. A védelem általában jó volt, különösen Jámbor, azonban két súlyos hibának két PSC gól lett a következméaye. Örvendetes, hogy a megj-lent sajnos még mindig kis száinu publikum, újra felfedezte az NTE-1 és szeretettel fogadta az elért szép eredményt, ü/enge biró volt L\'ivag.
I. liga bajnoki mérkőzések:
Hungária—Sabiria 1:1 (I : 0).
A nsgy d.-rbiben egyik csapat sem mutatta meg oroszlán körmeit és igy a pontokon osztoztak.
Ferencváros—III. ker. FC 2: I (I: I).
Ugylálszik a fradik is visszats\'.ek, mint a KFC, meri csak teljes gőzzel ludlak egy góldilfererciával győzni.
Kispest-Budai 3.1 as 2:2 (0:0).
A barminchármasjk élöpé!déját adták annak, mint lehet trös finissel kél perc alatt egyenüleni. Bravúr I
Újpest-Attila 2:0 (0:0).
A lila-fehéreknek kemény harcol kellett vívni a-miskolcl .nagy" profikkal.
Vasas-Bástya 5:3 (3:2).
A peeli együttes nem szerezte meg azt a csekélységet a szegedieknek, hogy pontot hagy|on olt. Nekik is szükségük van rá.
II. a) liga mérkőzések:
Bak-Somogy 3:2 (1:2).
Ai újra feijavull Bak a vezető Soniogyot ledöntötte az első helyről. Nagy meglepetés I
Rákospalota—Órás 3:1 (2: I).
Erzsébetváros — Terézváros 4 : 2 (3: I)
Pesterzsébet—Vac FC 5:1 (0:0).
Hiába volt a Somogy mesterkedése, a rivális alaposan elverte a Vacol és ezzel újra vezet a lista élén.
Soroksár—Húsos \'1:1 (1:0). II. b) liga eredmények:
Baranya—Wekerle 3: 0 (2:0).
Ugyanaz, mint a KFC Szemerével I A mérkőzés pikantériája, hogy a biró a pécsi közönség „Hooo-ruk*-olása miall a meccset a II. félidő 32. percében lefújta és igy most nincs kizárva, hogy ennek folytalásaképen újra kell játszani a meccset.
Józsefváros-Csaba 10:2(3:1).
Csak azt nem lehel tudni, hogy ilyen rosz a Csaba, vagy Ilyen jó a Józsefváros. Mindenesetre a Józsefvárosnak jól jöll ez a kis góiarány-javi ás.
II. ker. FC—Újpesti Törekvés 3:3
(1:0).
Ez Is meglepetéf. A jobb ujpet-liek majdnem kikaptak.
A vasárnapi ifjúsági leventebajnoki mérkőzések eredményei
Turul-Hunyadi 2:1 (2:1).
Tutul szép játékkal megérdemel len gyözölt. Uóliövök Ködbaum 2 és Berecz. Csákányi durva |áték miall kiál itva. Cvetkó biró jól vezette a mérközéit.
Haladás—Klskanlzsal Levente 2:2 (I: !)■
Egyenlő erők változatos küzdelme. Góllövők Vellák, Kis, Siollár 2. Jó bitó volt Kohn.
Kinizsi—Kath. Ifjúsági Kör 4:0
(2:0).
A bajnokcsapat állandó fölényben já\'szolt. Oóllövök Horváth II. 2, Klein, a negyedik gól öngól. Baum-garten mindkét fii megelégedésére vezette a mérközéit.
77 FC-13 FC 2:0 (1:0).
Nlvótlan mérkőzés, tarkítva dur-vatá^okkal, a 77 FC a győzelmet megérd melle. Mindkét gólt Beke rúgta. Biró: Böhm.
Egyetértés-Telek! 1:1 (0:0).
Egyetértés egy árnyalattal jobb volt, kapu előtt azonban határozatlanok. Uóliövök Nagy, Kis. Kleman hibátlanul bíráskodott.
Testvériség-Reménység 6:2(1:2)
Az első télidőben a Keménység uralta a helyzetei. A második félidőre játékosai kimerültek és a Testvériség egymásután érle el góljait. Lackenbacher jó biró volt.
Terménytőzsde
liuza 15, rozs 15 fillérrel esett. Az irányzat gyengébb, a forgalom csendes.
Uui tluuv. 76 kg-os 32-70—32-35, 77 kg-os 33 00-83 25, IH kf-oi 33*0-33-60 79 kg-os 33 70- 3395 80 kg-ot 33\'U3—34 05, dunántull 76 32 30—32 70, 77 kg-os 32 75-33 00. 78 kg-o4 33 10-33-30, 79 kg-os 3345-33 70, 80 kg-o« 33 60-33 75. rou 30 6 5- 30 85, Uksna, árpt 30 30 - 30 60, »0rárp« 330C—35 00, nb 31C0-31 20, tengtrl 26-75 -27 00. Buukorp* 23 00 - 23-25. repce 52 00—54 00.
Világos drapp divatcipők 20 P-től.
IVIiltéiiyi cipőt vegyen!
Miltényi Sándor és Ha cipőáruháza Főút, Városházpalota.
i a i cipők Sportcipők Luxus cipők
ZALAI KÖZLÖNY
Sertésvásir
rdhiitia 1612, aelyböl «ladatlanal vinia mutál 934 daiab Elsőrendű 1 00 — 1 66, ncdatt 160-164. szedett ktaép I 4t-1-50, könnjO 1-20-136. elaóundtl «re* t-48 —152, misodreadü 136—1\'40, «n((ol illdő 1-40—1-60, aaalonna nagyban 174-178. i»Jj 1-92-1 96, lehuiott hui 192 -2 24, anion nia félsertés 192 (Jl\'0. A. Iránvnt lanyha.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
lilája: DélsalaJ Nyoada ás Lapkiadó Vállalat Káuréflrtársaiá«.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
ksttrurbaa telek* : Naxykaaiua 78. u.
APRÓHIRDETÉSEK
Aj iHÓfalrdetéMk dija 10 sióig BO llllár,
minden további sió dt)a B flll. Vasir- éa
ünnepnap 10 sióig további szó dl/a II
80 IIIUp, minden \' flll. Sserdln és pénteken 10 sióig SO fillér, minden további sió dija • flll. Cüuaó a minden vastagabb betűből álló sió kit siónak szimlt-tatlk. Állást kereaóknek Wi engedmény. A hirdetési 4IJ el«r. Ilmst.ndfi.
Épaieta»e«ué*l, kitlclést legolcsóbban végez Slern üveges, telelőn 196 14)6
Schiller Ferencné angol és francia nól dlvatMálonját Csengery-ut 27. izáiti, I. emeletre dr. Schlchtam logorvos vnll műtermeibe belyeite ál 1576
Pianlné jókarbán levó jutányosán eladó. Clm a kiadóban 1621
Méjue l-épe keresek 3 4 szobás modem lakást, közvetítőt dljjazok. Ajánlatokat 88. postafiók kérem. 1520
Király-utca 49. az. alatt
május \'l-ére. — BSvebbel Zweig Imrénél, Frzsébel-tér I.
IMS
Pogány vári sajillcrméstl kiváló boi.il-m«t állandóan imsltom llterenkinl: nemes kadarka I 30. asztali lehér 1 50 Illtet Lellnerné, Csengery-ut 36. 1601
Bútorozott szoba kiadó, ugyanon 4 lám-pásos rádió eladó. Clm a kiadóban. -16-10
Kereeek bérbe vagy azonnali megvételre jólorgalmu korcsmát, jogfolytonosan. Clm: Pilis Jenő Nagykapornak (Zalamegye). -1637
Kitűnő háxi sonka, lapocka o\'csón eladó Telekl-ut 2. ajtó 5. -1692
3 szobás ház, pince, kertlel kiadó. — bővebbet Schleger, Kalonarél. 1687
PlílHÁ Bánokszentgyörgyön
LICIUU e({y háíCj n-eiy bAr. mifile üzletnek nagyon alkalmas, 1 hold telekkel, erdő és lege\'ő joggal. Ugysnott 12 hold szántó és 2 hold rét is eladó. BóvebbM
Zweig Imrénél HíjjIuiíiii. ErniW-ttt I.
Moeáet lakásomon olcsón vállalok. Magyar utca 63. 1545
Telivér vlxelát tanításra vállal, időn-klnt kölyök és kész vizslát elad. vadisi-teiülelet tender, fácánost beállít .megállapodás szerint ötvOe Balázs, Ktlimán, u. p. Qetse. (Vilaszbélyeg nélkül nem lelelek.)
Klráty-ntca 13. uám alatt tobbléle bútor •ladd. 1686
Kiadó Sormás községben a 207.1számu téglaház telekkel. Bóvebbet ugyanott. 1688
Motorkerékpár, oldalkocsis, angol \'rlmány, 2000 km.-t fulolt, eladó készért. Clm a kiadóban. jt,S9
"attk»re»k»#« cég keres gyort- és gépi iáiban |áilas. fiatal, kezdő irodista leányi, aki jól számol és szép irása van. Saiátkezu ajánlatok postán : Nagykaolisa, Postallók HÍ. 1 1690
Sí\'1
pénz
1 Ki o^rrtrnm
szép dió
90 fillérért kapható
Ladlszlaa Viktornál, Petbfi-ut 86.
:I9 __
Némelorszigi főzelék és virág magiak
hollandiai
Begónla és Tubarózsa gnmók Gazdasági vetőmagvak t
lóhere-, lucerna-, nyulszapuka-, balticim-, (Umagvak, németországi takarmányrépa-mag, bükköny, mohar, stb.
Műtrágyák t
ásványi szuperfoszfát, kálisó, chileisalétrom, mésinitrogén, kénsavas ammóniák,
Siriua növénytápsó. slb. Gyümölcsfa permetezfl szerek. .Futor" szénsavas takarminymész Kicsinyben és nagyban, kaphatók:
0BSZÍ6 JÓZSEF tngkircMiilm
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett, szí Telelőn: 130.
Képkeretezés,
tUkrók, szentképek és ajándéktárgyak legolcsóbban beszerezhetők
Armuth Sándor éa Fia
i9.m áruháziban. Bazár-udvar.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gózmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
Gyár tajidi-u. 19. GyUjtatelep: Kuíduj-i. I.
Vállal mindennemű rulia-festést, vegytisztítást, gözmosást méisékclt áion. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gallértisztltás. Pllssérozás síz üouvrérozás.
éa nyngágyak
gyermek cipők
legolcsóbban beszerezhetők
Armuth Sándor éa Fia
áruházában, Bazár-udvar.
Ágytollat, állati böröket,
vőrOs- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és ion-gyot a legmagasabb árban vásárol
8TRÉH B. riAI NAGYKANIZSA,
Erzsébet királyné tél 15. sz alalt.
HM
MEGHÍVÓ, a „Dunántull Élei mlszer- és Áruforgalmi Részvény társaság 1928 ápiilis 10 én d u. 4 ("rakor \'a tja Naavkanizsln rendes közgyűlését, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja oz Igazgatóság. - Tárgysorozat: I Az igarg.üóseg és felügyelöbizott-ság jelentése az 192ö üzlelévröl 2. Az 192G évi zárszám\'dásrk elő erjesztése, a mérleg rrcgáll ipiláss és a fdmentvény feletti h itározaihozatal. 3 A felUgyelöbizotls\'gi ingok meg-v I süása feletti határozathozatal 4. A társ:-s»g feloszl\'sa és fel-zámoló klrerdelése iráni határozathozatal. Jegyzet: A zárszám;disok és mérleg a t. részvényeseknek a táisaság irodájában rendelkezésére áll. Az alapszabályok 11. §-a értelmében a közgyűlésen csak azen részvínyes bir szavazati joggal, aki részvényeit legkéfőbb a közgyűlést megelőző nap déli 12 órájáig a társasig pénztáránál leleszi

.\'928 áprllh a
Gyermekkocsik
és lonott kerlibutorok jutányos áron nagy választékban kaphatók
Armuth Sándor és Fia
áruháziban, Ka/ár-udvar.
1927. Pa. 1313. számhoz.
Árverési hirdetmény.
D . Csampesz Díncs letenyei ügyvéd, vm. t. t. üky.\'sz által képviselt Dr. Csempesi Dénef, kiskorú Nikii Józref, Arra, Llván, György kérelmire és |avára 144 1120 P. követelés és jár. erejéig a lelenyei kir. já\'ásbiróság 1927. évi 792/2. éo 485 sz. végzésével elrendelt kielégi-léti végieh-jtás foiytán végrehajtást tzenvedőtol lefoglill 4835 P. b:cs-értékü ingó-árokra a letenyei kir. járásbíróság fenti czámu végzésével az átverés elrendeltetvén, annak az 1908 évi XLI. t.-c. 20 § a alapján fe.ilirt, valamint zálogjogot szerzett más fogldllatók ja\\aia is Tólszer-dahelyen a Nikii féle palakmalomnM leendő megtartására határidőül 1928. évi április hó 11. napjának délutáni 3 órája lütelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, r\'pitőenya-gok, gazd. melléképül-tek, tizedes mér\'e/, malonbercndozéí, gazd. eszközök, setlés s egyéb ingóságokat a leglöbbet Ígérőnek kézpénzfizetés ellenében, esetleg bccsáron alul is, el fogom adni.
Létige, 1928. évi március hó
27 é"\' Dr. Váró Pál s. k.
1697 kl». btióiágl végrehajló.
WEISZ SOMA UTÓDA
HAVAS BÉLA cementárngyára NAGYKANIZSA
Ajánljas elsőrendű márványmozaik lapjait, diszes cemenllapo kat, ku\'gyüiük, karmanlyus betoncsövek, hidak, hófogós vízhatlan cementzsl: delyt, diüzes vasbeton rácskeritések, csatornázást, járdjk készítése, aszfaltozást, legolcsóbban, a le»|ohb ki\'itelbrn Elvállal mindenféle műkő és szobrász munkákat.
Díszts kiviclü síremlékek, kripták tervezése és készítése.
l^iéu uj, tavaszi n«i lelölló és kosztUm bugii-ul 4. síin\' ,-.|t eladó.

Szabó József
Szombathely, Kőszegi-utca 44
gyárt és raktáron tart: drótkerítéseket, tűskésdrótot, ágybetéteket, kaput, ajtót, összecsukható vaságyakat.
"J___ Kérjen ajánlatot és árjegyzéket. _
Felhívás.
Baa Károlyné Klskanizsa, Polgár-utca 22. sz. alatti vegyes, kereskedését megvettem, kérem az esetleges hitelezőket hogy követelésüket 3 napori belOI nálam jelentsék he, mert később figyelembe nem vétetnek.
Nagykanizsa, 1928 ápr. 2.
Tisztelettel
Balogh SAndor
kereskedő
IISS Zárda-utca 14.
Imakönyvek
Húsvéti képeslapok Húsvéti tojások
Húsvéti ajándéknak
alkalmas egyéb tárgyak
lego\'cslbb árakon kaphatók
Fischel Fülöp Flal-uU
Nagykanizsán, Fő-ut.
A letenyei klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
3709/tk. 1927 4602. szám.
árverési hirdetmény-kivonat.
Letenyei Takarékpénztár N. T. végrehaltatónak Hosszú Józsel végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hetósig a végrehajtisl árverést 80 P. tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a letenyei klr. járásbíróság területén levő, Kiscsehi községben fekvő s a kiscsehl-i \'J. szljkvben felvett 88 hrsz. szántóból Hosszú Józset nevén illó illetőségére 17 P, az u o. 20. szljkr-ben felveti 362. hrsz. szántóból Hosszú József nevén illó illetőségre 34 P, az u. o. 2. szljkvben felveit 411. hrsz. szólóból Hosszú József nevén ilh illetőségén 405 P, az u o. 220. szljkvben telvett 3«2. hrsz. szintóból Hosszú József nevén illó lltetó-séxére 106 P, az u 0. 143. sztlkvben (elveti 22 hrsz. ház és belsőségből u. a. nevén illó illetőségére 58 P, az u. o. 279 szljkvben felveti 337 c. hrai. szintóból u a. nevén álló illetőségére 5 P, az u. o. 89 szljkvben felvett 4Í8. hrsz. szőlőből u. a. nevén álló illetőségére 28 P, az u. o. 311. sztlkvben telvett 248. hrsz sUntóból u. a. nevén illó illetőségére 3 P, a 253. Iiraz szántóból ugyancsak Hosszú József nevéfl illó illetőségére 3 P, az u. o. 312. szljkvben felvett 181. hrsz szántóból ugysnciílc u a. nevén illó illetőségére 9 P. kiklilthi irban elrendelte.
A 281, 253. és 181. lusz. Illetőségek a 2077 tk 1899 sz. végzéssel Ozv. Hosszú Jakabaé sz. Sülé Erzsébet javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jognak len-lartiiával kerülnek árverés alá.
Az árverést 1928. évi április hó 25. napján délelőtt 10 órakor Kiscsehi községhizinil fogjik megtartani.
Az árverés alá kerü\'ő ingatlanok a kikiáltási ár felénél, illetve kétharmadinál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árvetelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár I0°fo-át készpénzben. vajjy az 1H81 : LX. t.-c. 42. §-iban meghatározott árfolyammal számított óvadék-képes érlékpapirnsban a kiküldöttnél letenni. vagy a bánatpénznek előlegesen biroi letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aülrnt (IW) ; LX \'-J: 147., 150. 170. §§.| l!«8:Xbl.U2 -J Az, aki az lngatláirtfl a MMéMéM árnál magasabb ígéretet tett, ha többet tB\'JJ\' senki sem akar, köteles nyomban a «i-
srnni sem asar, koicícs - „
kiállási ár százaléka szerint megállapít" bánatpénzt az általa ígért Ar ugy\'""^ százalékáig kiegészíteni. 1908 : LX1. L-c.
2r>- §■)• k, ,o
Letenyén, 1927. évi junlus hó napján.
Emődy s. k. klr. jblrósági elnök.
A kiadmány hiteléW: Réb s. k.
IflekkOiyvv\'"1^.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Upkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
8& évfolyam, 78. «tám
■•gykanltsa, 1928. április 4, szerda
Art 10
ffllér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: F6-ut 5. szim. Keszthelyi Itókkladóhlvatal Kossuth Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Llófizctésl ára : egy hóra B p.\'ngó 40 liltér
Radics nyilatkozata
Radics István, a jelenleg Prágában tartózkodó jugoszláv parlamenti delegáció vezetője, egy magyar újságíró elölt olyan nyilatkozatot tett, ■melynek minden szavát bármely magyar ember is aláírhatná. Tekintve azt az államközösséget, amelyben Morvátország ma Szerbiával éi, egyenesen meglepően elfogulatlannak ás szinte vakmerően bátornak kell kijelentenünk Ridlcs litván fejtegetéseit. Többik között nyíltan elismerte, hogy Magyarórarágot igen tulyos igazságtalanság érte, elismerte azt is, hogy amig a régi monarchia területén a többi nemzetiségek a legvadabb Itred.nla politikái folytatták, addig Horvátországban ennek nyoma lem volf s az a kis keseiüíég, amely időnként megmérgezte a magyar-horvát viszonyt, egyedül az osztrák kamarilla inirikáinak köszönhető. Kiemelte, bogy a horvátok nyolcszáz eiztendeíg éllek jóban, rosszban Ma-gyarországgal s a délszláv állam ezt a borválságot minden előzetes megkérdezés nélkül annektálla. Radics ezzel az ulóbbi mondatával nyilvánvalóan egy szúrást intézett a pán-izerb politika vezérei felé, akik semmiképen sem akarnak R.dicinak ezalkalommal is kinyilatkoztatol állás pontjára helyezkedni, hogy az uj államalakulat a délizláv nemzet unióját jelenti a nem Nagyszerbiát. Egy másik szúrás és szemrehányás foglaltatott abban a mondatban, hogy a horvátok helyzete nemirigy-léireméltó, mert küzdeniök keli azokért az elemi jogokért, amelyekért a monarchiában nem kellett küzdeniök.
Miután Ridlcs Így könnyített a szivén, a nemzeti kisebblégek kezelésére fordította a szót. Kötés li1*-rálisabb, okoiabb, megszívlelésre méltóbb nyilatkozatot balloltu.ik az ulóbbi időben a nemzetiségi politika lényegéről, jelentőségéről és annak módszereiről. Pasicsnak állítólag kijelentette volni Ridica, hogy 6 természetesnek tartaná, ha a magyarlakta vidéken magyarok, németlakta vidéken németek Intéznék az önkormányzati ügyeket. Egyenesen aranyba kellene további foglalni azt a mondását, hogy barbarizmusnak larl minden olyan intézkedést, amely meg-csorbitja a kisebbség |ogait. Nyilatkozatának koronájául rátette még Kadics azt a kijelentését, hogy a békeszerződéseket revizió alá fogják venni s e revizió során kiigazítják Jugoszlávia nyugati és Magyarország valamennyi határát.
Kérdjük még egyszer, nem akármelyik magyar ember örömmel alázatná ezeket a nézeteket? H,sien csupa olyan dolgokról volt ebben a nyilatkozatban szó, amelyeket mi évek óta okkal-joggal sérelmezünk, mert hiszen a ml elszakított véreink szenvednek Idegen uralom alatt s a mi szörnyű me&csonkittatáiunk kö-
veteli a határkiigazitáit. Mindezt a szép reménykedést s a megelégedésnek kellemes hangulatát elrontja azonban az a tény, hogy e nyilat kozat épin Ridlcs I Ivántól származik, akinél nagyobb polillkal izéi-kakast keveset mutat fel az ujabb kor története. Ridlci változitos és kalandos élete során eddig már nagyon lok eizme bivéül szegődött, egyikért másikért böitöuben is Olt, <}e ba meg akarnók csinálni politikai működésének su.nmájit, a végtő benyomás mindig ar, h .gy egy tel-
j-sen megbízhatatlan, minden szellőre forduló egyéniséggel van dolgunk. Ridics e nyilatkozatánál is röglön felveti a gyanakodás a kérdést, hogy miféle hatalmi célok érdekében, miiéle ki nem elégilett titkos ambíciók kedvéért tette azt. A magyar nemzet már nagyon sok rzép szót és igérelet kapott, amelyek Itözül eddig még egyik se vált be. Legokosabb tehát megvárni a Rid;cs nyilatkozatánál i«, lnvy a szép szavakból mi fog tettekre, vsgy szándékra változni.
Budipest, április 3
Rakovszky Iván ny. belügyminiszter, g Közmunka Tanéci u|.n:ian kinevezett elnöke — min: ismeretes — egy Széchenyire emlékeztető gesztussal le\'|es miniszteri nvugdi|át ajánlotta fel az uj Nemzeti Szinhu céljaira, egészen annak felépüléséig. A mai időkben szin e elképzelhetetlen haztfias áldozatkészség példaadással áll a ma és a jövő Migyar-országa előtt. A példa máris követésre talált. A Csanád, Arad és To-ronlál Ideiglenesen cgyesitett vár-
A politikai előrelátás követeli a békereviziót
Előadás Magyarországról egy
London, április 3 (Éjszakai rádiójelentés) Dddley Healhcole, a kiváló publicista a „Neata Aud Middle East Assocla-lion" baa előadást tartóit a trianoni békercvizióról, melyet — szerinte — a politikai előrelátás követel. Nemcsak a viszonyokat nem ismerték, de a méltányosságot él az igazságot sem, akik ezt diktálták — mondotta.
Szeder Ferenc belépett az Egységespártba
Húsvét utén Tamáay József veszi ót a FAKSz alelnőkségét
Budapest, április 3 D . Szeder Ferenc Jínot crná^-gyülési képviselő Almássy Lászlóhoz az Egységespárt elnökihez levelet intézett, amelyben a többek kö.rötl a követkeiőket Irji:
.Bár a választások alóli programbeszédében is Bethlen miniszer elnök bel és külpolitikai irányzatának lelkes és törhetetlen hívének vallottam magamat és azt jdöl\'em meg köve\'endőnek, most elhatároztam belépésemel az Egysége«plriba. Tiszteletlel felkérlek, méltóztassál ezen bejelentésemet az Egységes-párltal közölni".
Szeder Ferenc dr. a szentesi választókerületben kormánytámogaló plrtonkivüli programmal vJlasi-
Rakovszky ntán a törvényhatóságok áldozatkészsége lép sorompóba az nj Nemzeti Színházért
tolák meg.
*
Budapest, áprl\'is 3 M i délelőlt Mayer Jlnos földmi relésügyi miniszternél értekezlet volt a IjIuíí kis-lakásépilő akció ügyéb n Az é le-ktzleten résztvett Prónay OyOrgy bérrt államtitkár és Ráday üedeon, a FAKSz e nlke i». A tanác-koráson részletesen megvitatták a FAKSz egész eddigi működését. Érlesülé illnk szerint a FAKSz vezetőségében változás írsz. Valószínűleg már húsvét ulán Tamássy j <zs-f veszi ál ai ügyek vezetéiét. Tamássy József ez ecetben mandáiunáról lemond és parlamenti u\'óda Szűcs htván h. államtitkár lenne, aki a pestvidéki listán utána következik.
megyék törvényhatósági bizoltsága ugyanis évnegyed-s rendes közgyü lésében Tarnay Wor alispán indítványára ötezer pengőt a|ánlott fel a megyei közművelődé <i alapból a Nem-zeli Színház felépítésére és ilhttá-roitátr, bogy felkeresik az ország valamennyi törvényhatóságát hasonló állásfoglalás végett. U^yauezen közgyűlésen a törvényhitósági bizottság Ötezfr pengői szavazott meg korunk legnagyobb államférfiának, gról Tisza litvánnak az ország fővárosában felállítandó siobrára.
.iji jji-rj-irif rrrri—i----—.....*..........................
londoni angol egyesületben
Msjd ismertette Mjgyarország gazdasági helyzetéi, népstatiszliká|át, a románok állal végzett rablást.
Nevetségesnek tartja Magyarország háborús bűnösségéi és erkölcsi alapon Is tarthatatlannak jelezte a trianoni békeszerződést.
Ma|d rámulatott Tisza István gróf egyéniségére, békeszeretetéri. Ulána
a magyar kisebbségek szenvedéseiről beszéli a megszállott területeken. U alt arra a román kijelentésre, mely szerint Erdély magyar népét nemsokára el fog|ák tüntetni.
Ilyen .békeszerződésbe" a dicső multu magyar nemzet nem nyugod-hatik bele.
Ezután többen felszólallak még a magyar kérdéshez.
Az egyik szóvátette Magyarország propagandáját Angolországban, de | elismerte Magyarország |ogosságát. | Sir Coyle anník a reményének ; adott kifejezési, hogy eljön az Idő, i amikor az összes magyarok ismét I egyesülnek.
A előadónak ezután viiéz Bétdy katonai attasé mondott köizOnetet.
Gyilkosság a pesti ntcán
Budapest, április 3
Mi délelőtt Tralner Ferenc 32 éves kocsis összeszólalkozott egy katonával. Az összeszólalkozásból verekedés támidl, a katona előrántotta oldalfegyverét és fejbe szúrta Tratner Ferencet, aki pír perc múlva klizen-vedelt. A kalóriát beazállilották a rendőrségre, tralner holttestéi pedig a bonctani intézelbe.
Tizenkét magyar * diák kap helyet az amerikai egyetemeken
Budapest, április 3
Pe(ry Pál kulluszmlníizterl államtitkár amerikai időzése alatt megbeszéléseket fo\'ylalotl az amerikai egyetemek vezetőivel éi olyan megílla-poJáit létesíted azokkal, hogy tizenkét magyar diák részére helyet biztosított az amerikai egyetemeken. A diákok egy egy esztendőt fognak eltölteni ott. Az egyetemi tanulmányokkal egyült a praktikus kereskedelmi éi gaidaUgi szellemet ii elsa|étit-
Szerbia szófiai követe a határzár miatt Belgrádba ntazott
A banda szervezkedés leplezésének tekintik Belgrádban a határ elzárását
Belgrád, április 3
(Éjszakai rádiójelentés) Az itteni albán ügyvivő hivatalosan is közölte, hogy az albán kormány S:rugánál a határt elzárta a Jugoszláviában előfordult erős liluszb.t \'geJések miatt.
A jugoszláv lapok erőien kikelnek ez ellen és azt hangoztatják, hogy Albánia ezzel az üiüggyel elleplezni igyekszik a készülő banda-szervezkedést.
Szófia, április 3. (Éjszakai rádió-jelentés) A szófiai szerb követ kormányának hívására ma B:lgrádba utazott. Hívását az albán határzárral hozzák kapcsolatba.
ÍAU! KOTLOFT
JM8áprll|,4
A létlentartás indexe nem emelkedett, a munkanélküliség csökkent
A XX. pénzügyminiszteri jelentés
Budapest, április 3
A XX pénzügyminiszteri Jeleulés az ország február havi pénzügyi helyzetéről számol be. A fsfc.uári bevételek 82 2 millió pengőt tellek ki, vagyis 5.7 millió pengővel kedvezőbben alakultak az előirányzatnál. A költségvetési év első hél hónap jiban az
állami közigazgatás összes bevétele 80 3 milüó pengővel haladta meg a bavi költségvetésekben előirányzott bevételeket.
A népszövetségi kölcsönből február 29 én rendelkezése al\'ó egyenleg 69,986 459 pengő 60 fillér.
A posta, távirda és távbeszélő
forgalma az előző év megfelelő hónapjával izemben általában további emelkedést mulat. Februárban feladtak 30.038 000 közönséges, 58 345 értéklevelei, 1,176 016 a|ánlo<l levelet, 868.492 csomagot ég 722 851 poitaulalványt. Érkezett 270.682 távirat. A távbeszélő főállomások száma 66 171, a rádióvevő berendezések 92 085 vo\'t.
Az állai vasutak februárban 6 085.566 utast ét egy millió 604 392 tonna árut szállottak. A Duna—Száva—Adria V/mtt-táruság 319.105 utast és 129.585 tonna árut szállított.
A Magyar Nemzeti Bank
érc és devizakészlete februárban 0 2 millió pengő emelk\'dést mu\'a\'. A tárcaállományban 8-7 millió pengő
csökkené állolt be. Az államnak a Unkk.il szemben fennálló adóssága 4"9 millió psngővel *p3d». A t^ny-l\'t\'R jeg\\forgalmi február hó végén 25 4 mlílió pengővel kisrbb voi, mint e«y hónappal megelőrőkg. A j^gyf rtez\'t február végén 47.9 szá zalékra nigntt. Február v*efn 46 millió 075 793 pengő és 94 fillér váltópénz volt fjrgílomban.
A postatakarékpénztárnál
február végén 1 309 433 betevő 28 mil\'ló 114 572 pengő 79 Iliiért helyezett el, a csekks»*mláir ál\'ománya 49 369 darab volt 224.056 242 pergő 47 fillérrel. A budapes\'i tizenhárom legnagyobb pénzintézetiéi egvOtt a belétek állománya 43 8 százaléka volt az 1913. évinek.
A külkereskedelmi mérleg
januír hónapban 30 7 millió pengő volt a betnzala\'i többlete.
A nagykereskedelmi árak
ind xtz\'ma f bruár folyamán 135 ről 134 re csökkent. A ló fmntaitási költségek ind x .zárna a lakáshért is beleértve 112, lakásbér nélkül siámllva 124 martdl.
Februárban 22 csőd és 133kény-szerrgyettég foglalkoztatta a bíróságokat.
A munkanélküliek
siámn eseti, ugy, hogy Pssiesen 17 224 munkanélkülit tartoltak nyilván. Az egy év előltl helyzetlel szemben 18 százalék csökkenés mutatkozik.
A megye is sürgeti már a nagykanizsai vágóhíd megépítését
Az aliapón rendeletére Kertész Lajos állategészségügyi felügyelő megvizsgálta a kanizsai vágóhidat Nagykaatxaa, iprllii 3
A nagykanizsai húsiparotok évi közgyűlésén — mint megírtuk — a közgyűlés hilározatot hozott, hogy az életveszélyes nagykanizsai közvágóhíd larlha\'atlan állapotai ügyében beadvánnyal fordulnak a városi tanácshoz. A busiparosok a reájuk nézve rendkívül fon\'os és hilaszlást tovább nem törő ügyben a beadványt benyújtották a város polgármesteri hivatalához.
A nagykaniisai vágóhíd ügyében Bódy Zolián alispán Kertész Lajos állategészségügyi felügyelőt, vármegyei főillaiorvosl kü die le Nagykanizsára, aki a közvágóhidal a mult napokban megvizsgálta, főleg azokra a panaszokra vonatkozólag, miket a húsiparotok legutóbbi közgyűlésükön szóvá tettek.
Kérdést intéztünk ebben az ügyben dr. Wotff Sándor m. kir. fö-állatorvoshoi, a nagykaniitsi állatorvosi hivatal vezetőjéhez, aki aion-ban mindössze caak annyi felvilágosi-
lásltudolt fdai, hogy most már maga a vlrmegye vezetősége is sürgeti egy serlésvígóhldnak a meglevő közvágóhíd telepén való mielőbbi Mállilását.
Nagykanizsa város hu6lp«rosai most ér.he.ö izgalommal várják a főitplo, ilielve alispán rendelkezéseit a do\'gozó munkásokra nézve élet-vtsíélyes nsgykatlzsil közvágóhíd rerdbrhozalRla ügyében.
FÜRST BÖZSI
kötött-szövött dlvatáruháiáhan
NAGYKANIZSA, CEHTRÁL-ÉPÜLET
női és férfi pullowerek,
szmoking kabátok, női és férfi harisnyák, gvermeksoknlk, nyakkendők, férfi Ingek és alsónadrágok,
valamint férfi, nfti és gyermek
Cipők a legolcsóbb árban kaphatók isid Találón 386.
A törvényszék nem járnlt hozzá Szemző István szabadlábrahelyezéséhez
A letartóztatott városi tisztviselő a pécsi táblához felfolyamodott
Nagykanizsa, április 3
Jelentetiük, hogy a löbbrendtd sikkasztással és okira.hamlsiHssal vádolt városi adóhivatali tisztviselői, Szemző Istvánt kihallgatása után a kir. törvényszék vizegálóbirája, dr. Almássy Qyula a gyanúsított tiFzt-visclő fzibadiáfcroh .-lyezéaéi rendelte el, ami ellen azonban a kir. ügyészség felfolyamodásssl élt a kir. tör vényszlk vád\'anácsMtoz.
Szemző I -Iván — értesülésünk szerinl — mindent töredelmesen be-Ismert. Elmondotta, hogv kit menynyivel károsított mrg. Számos étéiről van áliilólfg szó, shol klsebb-nsgyobb összegeket kapott, hogy zzi az adózók neveire befizesse ős azt megtartotta msgának, illetve Bajit céljaira fordította.
Igy egy Kiri:»i-uicai mészátot-mesler is 1500 pengői ado\'t neki ál, hogy azt adójára btfuesse. Másik eseiben egy iparosnál megjelent a végreh\'jló zálogolás végctl, liolo I az ipuroa az adóöBs*egel már régebben átadta Szemzőnek. Akkor ébredt csak tudatára a szegény ember, hogy mit csinált akkor, amikorSzemző kezeibe lefizette az adóösszeget Siá-
mos ilyen ese ről beszélnek a vá-rosbsn. Természetes, hogy űz adózóknak most újból meg kell fizet, nltlk az adót, amit Szemző István nem fizetett be, hanem megtartott a saját céljaira. Szemző tebát ilyenformán nemcsak a várost, hinem kétszeresen azokat a jóhiszemű polgárokat Is megkárosította, akik bízva adóhivatali tisztviselői mivoltában kezéhez fizették le az adópénzeke( hogy ő aztán csekklapon befizesse
Mikor teltének indokát kérdezték Sxemzőlől, kijelentette, hogy a ptnit családjára költötte. Ügyében a vizsgálat azonban még koiánt sincs befelezve.
Egyébként arról értesfllOnk, hogy a kir. törvényszék dr. Fischer József kir. törvényszéki elnökhelyettes, táblabíró e\'nöklele alatt tegnap délben meghozta döntését és helyt adott a kir. ügyész-ég felfolyúmodásával. Vagyis Szeniíő litván egyelőre to-vAbbra is az ügyészség foglya msrtd.
Dr Knausz László védő a határozatot Lifjlyamodla a pécsi táblához, amely a napokban fog dönteni Szemző fogvat.rtása vigy sxebad-lábrehelyezése ügyében.
Szantner György beismerte, hogy arzént kevert a lisztbe, de —
bei.
rö vallomás
A murakereszturl csendőrök kivitték Szepetnekre Szantnert — Fogvatartása ügyében ezen a héten dönt a pécsi tábla
NngykonlzM, Április 3
A szepetneki mérgezett farsangi Iánk ügyében ismét f.irdulat állott be. MeglrluV usyanlp, hogy a fivére mígmérRezésének gyanúja alalt álló Szantner Qyörg/ álhalatosan tagadta bűnösségét. F.\'m indolta, hogy difiért nelái voltak ugyan fivérévé, azonban tiltakozott az ellen a feltevés ellen, minlha 6 fhérél el akarta volna tenni láb alól.
A murakeieszluri cserdőiség egy járőre, amely tbben az ügyben eddig h végezte a nyomozást, kivitte Sianlner Qyörgyöl Srepeirekre, hogv a cselekmény színhelyéi! folytassák le a kihallgatásokat.
Szantner Clyörgy — értesülésünk szerint — teljesen meglört és állítólag fceiimerte az\', hogy a cselekményt ő követte el. Elmondotta állítólag azt is, hogy az arzént az Alfö\'dről bozti magával hm és bogyin keveite a gyilkos mérget a lisztbe.
Mikor visszahozták Szantnert a csendörök Nagykanizsára, vallomását — hir szerint — megváltoztatta és újból legteljesebb ártatlanságát hangoztatta.
A dr. Darás László védő által le\'artózlatása ellen beadott felfolyamodását a pécsi tábla még ezen a héten tárgyalás alá veszi.
összezúzta kezét a szecskavágógép és — belehalt sérülésébe
Ugy gazdasági cseléd megrendítő tragédiája — Tizenkél nap után belepusztult jelentéktelennek látszó sérülésébe
Március 20 ár, mint azt akkor
meg is irluV, Tuskópuszlán muuka-köztan a szecskavágó gép elkapta Sulok QUxjr gazdasági cseléd balkezet és összezúzta.
A sérült embert beszállitolták a kanizsai kórházba, ahol m(i élet hajtottak végre rajta és a sebészeti osztályon helyezték el. Suloknak az elején nem látszott súlyosabbnak sérülése és nem is kellett tartani, bogy
életveszélyessé válhalna. Tegnapra azonban a szerencsétlen ember állapota annyira súlyosbodott, hogy az orvosok lemondtak életéről. Az esti órákban meghall. Halálát jelentették a kir. ügyészségnek, mely megadta a temetési eDgedélyl.
A balesetnek okozó|a az áldozat vigyázatlansága volt. igy senki ellen a halálos szerencsétlenség ügyében nem Indul eljárás.
0*" Április ltó 15 ikéig tart
az olcsó szövetvásár
j Singer József és Társa divatáruházában
\' Nagykanizsán, Erzsébet királyné-tér 23. alatt.
1^28. április 4
A meszesek
Kell már egyszer erről Is beszélni. Nem elég, hogy ma mindenki olyan nehezen él, csak máról holnapra ve gelál, mégis az emberi gyarlóságok egyik legcsunyább fajtája sohasem dívott ugy, mint épen most — a kenyéririgység. Mintha bizony Isten egyiknek másiknak talán olyan jól menne, hogy felveti a pénz. Vagy ha látszólag könnyebben Is viszi elé a maga gonddal megrakott kis szekerét, akkor már azt mondják rá — könnyen él
Az embereket a nagyobb szegénység messzebb viszi egymástól. Ha nagyobb a harc a léiért, jobban távolódnak egymástól. És ha ebben a harcban uj jövevény Indul, egysze re Irigyel támadnak Több Irigye v.m egy uj üzlettulajdonosnak, egy uj iparosnak, mint akármelyik jó partit csinált leánynak, vagy fiatalembernek.
Szemem előtt pereg le m\'ndennap egy ordító példa. Tessék meghall galnl: Van Itt Kanizsán az egyik utcában (nem fontos, hogy melyikben) egy jómódú vállalkozó. Inkább kereskedőemberféle. Építési anyago kai, meszel és rokondolgokat árul. Nem lehet oka nagyon neheztelni a rossz gazdasági viszonyokra — elég jót megy neki (Hiszen Igaz, bele is őszült, amíg szerzett valamit.)
Nemrégiben történt, hogy ebben 02 utcában egy szegény ember, aki már többfélét megpróbált, de semmi nem vágott be, szintolyan mészke teskedést nyílott. Fát, szenei és menti árul. Ugy kicsibe. Nem kell félni tőle. A konkurrenclája nem veszedelmes. Nincs több mész nála az udvaron egyszerre eladásra, mint amennyi kell egy egyemeletes ház hoz. Visznek tőle öt- llz-husz kilói. Keres rajta vagy pár fillért. Szóval, ugy él, mint a többi szegény ember.
Ezt a másik meszes, aki két házzal odébb lakik ugyanazon a soron, nem veszt jó néven. Nem nézheti, hogy rajta kívül még valaki meszel ugyanabban az utcában.
Teljesen érthetetlen, — mert a nagy meszesnek vaggonszámra jön a mész és fgyébbel Is vezet a szakmában — és mégis rossz szemmel nézi ezt a uegény meszest. Reggeltől estig fl KY*U, hogy mennyit ad el. Kinek ad «. Hogy ad el. Hányan jönnek hozzá.
Reggeltől estig olt hagyja maga telepét és ott sétál le s fel az utcán a szegény meszes előtt. Akkor Is ott Máit, ha a hőmérő nullpont alatt 15 fok hideget mutatott és most Utóit sétál, mikor reggeltől estig cso-\'°g az eső. Ha bemegy ebédelni, wgy egyéb miatt ott kell hagyni foszt ját", kiküldi maga helyett a fiát és akkor az Jegyzi a szemeivel, nll keres a szegény meszes. A kon-kurrens.
ZALAI KÖZLÖNY
Hát én, tisztelt olvasók, nem tu- I dom, hogy ezt errefelé, hogy hivják, 1 de mifelénk arra ugy mondják, hony kenyéririgység. Fúj ennek az embernek, hogy u másik Is él. Itcgy a másik Is próbálkozik, noha u legnagyobb rosszindulattal sem lehetne azt mondani, hogy ennek ártana, mert Igazán kicsibe, nagyon detáiibii dolgozik.
Nekem semmi kötöm h, zzá, Iwgy nézi, reggeltől estig, a gazdug meszes a szegényt, de lehetetten elmenni emellett megjegyzés nélkül.
Ahelyett, hogy egymáson segíte-
nénk, támogatnánk egymást, még irigykedünk egymásra ? Mtie ? Hol van az ok rá ? Egyiknek vastagabb a szelet kenyere, mint a másiknak. Ennyi az egész.
De tessék elhinni, gazdag és szegény meszes ur, egyaránt keserű ez a kenyér, mióta a hüboru embervérrel bemeszelte az emberek lelkét és amióta idegen nyelvre töi vényre meszelték be az ország egyharmadát. Vagy igy akarjuk visszahozni a két harmadot ?
Rossz példái adnak u meszesek.
U Üy.
Mindenki tekintse meg
Szabó cipőüzlet
kirakatait
saját érdekében, mielőtt cipőt vásárol! Legújabb külföldi modellek.
>s kombinációk, árban, minőségben Mi!
Figyelje sorozatos árajánlatunkat! Kazinczy-utca.
A hercegprímás Nagykanizsán át vezeti a magyarok nemzeti zarán-doklását Rómába és Lorettoba
A 14 napos xarándoklásban már 210 pengőért résxt lehet venni — A zarándoklás április 29-én Indnl otnak
Budapest, április 3 (Saját tudósítónktól) Leírhatatlan lelkesedés mellett veite a magyar nemxet tudomásul, hogy XI. Pius pápa a tudós, világhírű Serédl ]u%i-tlnlán bencésrendi szerzetest Övezte bíborral és nevezte kl Magyarország hercegprímásává. A magyarok most április 29 én az ö vezetésével útnak indulnak zarándoklásban az öiök-vároíba, hogy elmenjenek Szent Píter sírjához, megköszönjék az Utrnnuk, hogy újból föpászlort adott ennek az országnak és hódolatteljes kihallgasson jelenjenek meg elsőiiben a magyar biboromi a ValikáLban XI. Pius pápa elótt, hogy megköszönjék a kegyel, amellyel Magyarország iránt érez a pipa.
Az ország minden részéből naprólnapra érkeznek levelek a kö:pontba, hogy mikor indul a zarándoklás Rómába. E spontán lelkesedés ét> óhej váltotta ki az clha\'ározáM, hogy
Strédl Jusztinián blburos, Magyar-orszíg hercegpiimásának iöpásiloii vezetésével és Uvédöségéve.1 az 0/-siágos Katolik is Szövetség nagyszabású nemzeu zarándoklást rendez Kómába és Lorettoba, amely április 29-én indul Budapestről, uliránya pedig a követktzö : Nagykanizsa— Poslumia—Trieszt—Mesire—Firenze (két nap) Bologna (egy nap) Róma ; (hat nap) Loretto (egy nap) és Velence (két nap). A Szövetség gondoskodik az utazásról, az ellátásról, a szakszerű vezetéstől. Az összes városokban megnézik a nagyhirü nevezetességeket. Rómában a pápai kihallgatás előtt a bíboros hercegprímás a Szent Péter bazl\'i.tában magyar zarándokok részére ünnepi szentmisét pontifikál. Akik akarnak, azok kirándulhatnak Nápolyba, Pompéibe, Sorenloba, Ciprl szigetére. Rómából Lorettoba utaznak a zarándokok, ahonnan Bolognába folytatják ulju-kat, útközben az Adriai tenger nyugati parl|ain robog végig a zarándokod vonata. Velencében, a világ legszebb városában két napot töltenek a zarándokok. Innen kirándulnak a Lidóra. A zarándokokat vivő vonat május 12 ín délelőtt érkezik vissza Budapestre.
Minden zarándoknak Európára kiállított útlevélre van szüksége, amelyet mindenki maga szerez he ax
illetékes hatóságoknál, rxt beküldi az O.szágos Katolikus Szövetség irodájába, ahol az arra szükséges vízumokat megszerzik.
A részvételi dijak, amelyekben benre foglaltatik a gyorsvonatl utazás, a pályaudvaroktól fz elszállásolási helyig való elszállítás, az elszállásolás, a tej\'g ellátás (napi háromsiori étkezés) A rendezőség gondoskodik arról, hogy minden egyes ztráodoklásban lelkivezetö és az egyes városokban a mll emlékek megszemléséhez az egyes csoportok rétzére képzelt magyarázók álljanak rendelkezésre. A 14 napos utazás részvételi dl|a III. osztályon 310 prngő, II. osztályon 470 pengő, I. osztályon 700 pen^ő, lll/b osztályon 210 p:ngő, ebben az összegben azonban az e látás nem foglaltattk benne. Jelentkezni legkésőbb április 16 ig lehet a ztrándoklásra az Országos Kalollt us Szövetség központi irod-Mtban (Bud pcil, IV. Ferenciek tere 7. III lépaő I. emelet 8)
Az örökösödési eljárás reformja
Az u| törvény él rendelet folyó áprlis hó 1. nap|án életbe lépettéi nehéz feladat elé állll|a különösen a kir. közjegyzőkéi, de nemkülönben a községi és körjegyzőket is, kik az egymásra utaló törvény- és rendeletszakaszok ulvcsztfljébena legnagyobb gondosság és szakértelem mellett li nebezen talál|ák meg az érvényben levő intézkedéseket és azok alkalmazási módját. E nehézlégeken van bivalva segíteni dr. Telman Sándor pécsi kir. közjcgyzöhelyeltes most megjelent kiváló kézikönyve, mely az egész érvényben levő anyagot felöleli b könnyen áttekinthetővé teszi. Magyarország összes kir. köx-Jegyzől c szerint a könyv szerint Járnak el. Aki e könyvet megszerezni óhajtja, (községek, gyámhatóság, biró-lág, Jegyzők síb) forduljanak dr. örley üyörgy m. kir. kormányfőti-nácsos nagykanizsai kir. közjegyzőhöz, ki is 30 pengő vételár beküldése után a könyvet a megrendelőhöz fogja juttatni.
— Tavaszi kabátok, Jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fő ut 13. szám alatt
EHRENSTEIN KAROLY
l\'ÖUT 11. tArsa TEL. 221, MEGÉRKEZTEK
a legújabb selyem Jambó sapkák Női mouslin, selyemflór (a selyem harisnyák Csíkos selyem Rsform-nadrágok Férfi Ingák, alsónadrágok,
aoknlk is harisnyák N fti fehérneműik Crepdealn nyskksndAk gyflnyöítl kivitelben. Kirakatban levő o I o s 6 árainkról iwo győzödJOn meg I
NAGY TAVASZI CONFECTIO VÁSÁR
WEISZFELD ÉS FISCHER
divatáruházában, Erzsébet királyné-tér I. az.
a legújabb divatú női kabátok, férfi- és női-szővetok, kész tavaszi nÖi ruhák és blousok a legolcsóbb ártól kezdve. # Óriási választók szőnyegekben.
Megérkeztek
fcALÁI KOZlÜWV
1&28 fprlllg 4
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 4, szerda
Kómái katolikus : Izidor pk l\'ro\'est lildor. Izraelita: Nis hó 14.
N«p kel reggel 5 óra 34 perckor.
nyugszik délután 18 óra XI perckor. •
Dr. Oroszné R.ltz Ilonka kézlniunka-klállltása a Casinóban d. e. 10—\' al íj d. u. 3-7 óráig.
Városi Színház. .A feltámadás*, Tolsto| világhírű regénye 10 Iclv.han. .Buster ax iskolában", ligi kín 2 fel-vonásban ,1\'Otyike halászik", burleszk 2 letvonáfban Hiradrt.
Uránia Mozgóképszínház. .Orkán fia", dráma 8 felvonásban. .Edison niel-lényzacbben" éa „A tender Napoleonja\' ; burleszk 2 felvonásban.
f
Ml\' selyemflór harisnyák, mg a
készlet tart........... I> 2 85
I\' selyem harisnyák . 5 20 tói
Trtcóselyem relorm nadrág , 3 25 1AI
Perlsz és Becknél
Elfogtak egy kémgyanns szlovón emberi a határon
Már egyszer volt Magyarországon, de örökre J""\'"01"* -A csendőrök behozták a nagykanizsai főszolgabíródra
— Albrecht főherceg u nie gyéspüspőknél. Albrecht kir. h rag tegnap Vesip\'émbe érkezett, íhol dr. Rótt Nándor megyífpüspökrt látogatta meg.
— Nagyhetl Istentiszteletek sorrendje a plébánia templomban. Nagyiierdán, nagycsütörtökön es nigypénteken délután 4 órakor gyász-zio\'oisma Jeremiás siralma n tk éneklésével. NígyciülOrtökön és nagypénteken a szertartások 9 órako\', mig njgyszombaton 8 órakor kez dődnek. Feltámadás! körmenet nrgy izombal nap|án este 6 órakor. Húsvét két napján az Istentisztelet sörre n\'j í és Ideje ugyanaz, mint vasárnapokon.
Nagykanizsa, április .1
Sroa.bston délelőll kél szuronyos csendőr egy sötét kinézé. (I emSerl 1 Msért fel a nsg\\kani;sai járás fó-| ! znlgabifól hivatalába, aliol Botka j Ardor dr. fő\'Jiró eli vezettek A cendőr.isz\'helyctles j:lrnteile a fó-birónaV, hogy a bikiscrl embert egyik zalai hálái széli községben fogláK el és miiitbogy femmifíle igazoló írást nem talált: k nála és Qfm aktr magyarul étfeoi egy szót sem, mini gyanús e^nt btliorlék Nagykanizsára, bogy megál apiisák kilétéi.
A főszolga\'Íróságon csakugyan fikeiült v.lahogyan megérlelni vele, hogy nevet mordja treg. RadJk Mikiótnak mondj* magát a gyanús fofidy és azt hsrgozla\'J , bogy rne:ei munkás. A név ulán ítélve sikerült megállapitari, h gy egy Ridák Miklós nevű ember Magyar ország területétől örökre ki van tiHva, mert egy Izbtn már uilevél és min-
— A tegnapi kan zsal országos vásáron lendkivül erős volt az áilat-felhijtás, ugy izsrmnerhák, mint ! lovakból. A vételkedv kezdcb\'n far-lózfeedó volt, d: lassanként megindult a vásár éi élénk k p-l 0\' ötl. Egytbkínl — dacára, Ingy husvi -előlil országol vás!r volt — a kanizsai kereskedelem és ipjr alig frerle. A buJep\'.\'S\'i ctikmkaáru ilÓK 1 c-írállak üzletet. A kinizsaiak csak 1 náz\'ök, hogy tnilytn lömeje* ves-lk körül a sakálmódra ordító idegen sátorosokat.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szállotlu kávéházában VIII., B.iross fér 10.
— Kanizsai bankigazgató a Tébe vezetőségében. A Pénzintézetek Országos Egyesülésének a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületével létrejött fuiióji folytán, a Tébe teljes ülésében, az ujonan létesített viüéki szakosztály részéről a következők delegáltattak: Csikós Andor, Horváth Mibály, Homola Ferenc, Kelemen Ferenc, Nánásy Andor, Utoy Lajos és Vlsnya Ernő. — Az .Országos Kereskedelmi Közlöny\' külön cm alatt igy emlékezik mig a kanizsai delegációról: „Kelemen Ferenc képviseli a vidéki intézeteket a Tebe vezetőségében. Kelemen Fe rercet, a Nagykanizsai Takarékpénztár kiválóén agilis vezérigazgatóját, kinek a vidéki intézetek erdekében kifejlett sikeres tevékenységet már löbblzben méltattuk e hasábokon, a Téoe uj vidéki tagozata az egyesület választmányába aeligálla. Kelemen Ferencre itt ai örtállú szert pe jut. Ai 0 hivatása lesz a Tebe választ mányában képviselni a vidJki in é-zelek érdeken. Reméljük, bogy a vidéki intézetek nem is fognak benn: csalódni."
«=» Stern József dlvatéruhózába Kazinczy-utca megérkezieí a leg ujalb divalu co\\e coai, kash.i és butberiy lavasn kaoátok. Egy pUs-siroioti és bimzett gyapjuszovetruba P 21 00.
kötött kabátok, poulowerok, keztyOk, retlkülök, ernyők;
női és térti szabókcllékek Perlsz és Beoknél
i „KSipont- szállodával szemben.
— Uj Iskolaigazgatók. A sjorn-balhelyi megyéspüspjk a kövelkiző laniiokatneveztekiigazgató lanitókkí: A zalaegerszegi kerületben igvgi-ókká Bálint Mihály andráshiudi, Nagy Károly zalaboldogfai és Bognár Kannán satomvári kántortanítókat. A novai kerületben vitéz Tamás E,«.k novai tanítót. Az aLóUndval keretesben Antauer Bila len ikápoluai, Antauer üyula len i i, Kratancslk István rédicil kántortanítókat és 1 Mallrsch Erzsébet cseszlregi tanítónőt. A U teuyei kerüle bju Pelntler üiza kerkasieulmiklósi, Nádosy Ferenc lótszerdabelyi kántortanítókat és Baranyay István lelenyei osztálytanítót.
= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
20 !«l IBIIÉI
1341 szakszerűen koszit
vízvezetéket és lürdoberendezéseket-
Meailloviti Júuel és Máiion
Király-utca 45. Telelőn: 271.
Férfi
kalapok, sapkák, Ingek, gallérok, nyakkendők, alsó-nadragok, harisnyák, soknlk.
Egyenruházati cikkek Perlsz és Beoknél
— A stabilgépkezelő fanfolyam vizsgaeredménye. H:.fón volt a fémipsrl szakiskolán a slabilgépkezeló tanfolyam záróvizsgája. A tanfolyam |acuár elején nyiu meg s március 30 ín fe|ezőtíö t be. A vizsgára 26 an jelen\'keztek. A vizsgálóbizottság, melynek elnöke Inotay, László fémipari szakiskolai igazgató, tagjai Király Sándor műszaki tanácsos és Zlnremann Rezső gépészmérnök, szakiskolai laoár voltak, valamennyi* képesítette, jeles eredménnyel 8, jó eredménnyel 6, elégséges eredménynyel 12 végezte el a tanfolyamot.
= A Kiskanlzsal Polgári Olvasókör az építendő uj Uzlcthelji sígcfcel kiadja au^usz us I ével. — E\'deklödni áp\'i is 15 ig Papp Péle-alelnök u nil, Orszég u. 9. sr. lehet.
den Igazolvány nükül átlépte a trianoni határt. Akkoriban kihágás cimén cli:éllék és büntetésének kitöliése után visszatolor coliák a jugíszlávok-h z. A moílari halá á lépese azonban löbbo\'yan gyanús körülménnyel I függ össie, melyek izerinl Rauák erősen gyínusi ható kémkedéssel Jugosv\'ávia számára.
Az a legnagyi bb baj, bogy Radák- | kai nem ludn.k beszélri, meri horvátul sem besző1, csak szlovénül, legalá\'b is igy mutaija. A főazolga-biróság most nagy apirátuisal az n van, bogy az elfogott szlovén embír ellen támasztolt gyanúi tisztázzák és ha lény\'eg kémgyanus, akkor a katen i halóságoknak adják át. Ha cs k sz derűi ki róla, hojjy Isméi ciak til ott határátlépést köveletl el, akkor isméi elitéli a bünle őb ró és ezután áitesii* a jugo zlávokhoz — bo\'dogilsa azokat.
= Dr. Haiszcr fogorvos sz
ünnepekre elutazóit, újból rendel II én sierdán.
— A Mlsszlósház vezetősége azzal a nagy és alázatos kérelemmel fordul a tehetősebb anyákhoz, hogy a húsvét közeledtével gondol-jacak a Nipközi olihon lerorgyoló-dotl szegény gyermekeire és ami ruhaneműt nélkülözni fudnak, 2—13 éves korig, juilassák hozzájuk. A rővérek szívesen Vijavilansk tnirid nt, csak legyen mibe bujlafnlok a nyo-inorlínyáknak félig mezitelen ne-génykéit, akik zsenge korukban is már csak szegény kis Lázárjai az éleinek. Az l.ten áldáta lesz minden legkisebb jóteltükérl a ju\'almuk,
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal tliátott ügynökeink ut|án is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-Uisaslg Nagykanizsán, Fó-ut 1.
lég
napig tart Dr. Oroszné
kézimnnka-kiállitása
a Kaszinó nagylermében.
— Befejeződtek ■ lelklgyakorla-tok a felsőtemplomban. A Gazdag Ferenc püspöki biztos által a huj. véli ünnepek elölt a felsőtemplom-ban rendezett lelkigyakorlatok valóban a kegyelem napjai vollak. Tóth József dr. szombathelyi nagyprépost a leik gyjko, latok vezetője értelte a módjár, hogyan kell kerete lentll S\'ívből a stlvhez szólnia, hogy í szív megnyíljék az Igének. Ugy, hogy nemcsak a női, de ■ féifl lelkigyakorlatok alalt is minden rgyes előadás alkalmával a templom teljesen meglelt ájlatos hallgatókkal. A n«| lelklgyakorla\'ok tegnap reggel feleződtek be közös szentáldozásul, amikor li több száz, a társadalom minden ré\'egébei tartozó nő Járult a szentségekhez. A férfi lelkigyakorlatok ma reggel fejeződlek be közöl szenláldo7ással, amelyen óriási izám-bjn veitek részt katolikus fírjiaink. A ka\'o\'ikui közönség mély bálával h.rozik a lelkigyakorlatokat vezető Tóth nagyprépostnak, mini Oizdag Ferenc püsp\'kl bh\'otnak aié t, to^y lebtlővi lette a katolikusok százainak a húsvéti köte\'eiségoek Ilyetén való megtartáiá\'.
— Nyolc galamboki embert tartóztattak le egyszerre a csendőrök. Zsovár Mihály és 7 tárw, mindannyian galamboki földművesek, brutális merényletet követlek el Ost litván galambski gazda Mária nevű leánya ellen, amikor az a Bebiák-puiztáról a kertek ala\'t hazafelé Igyekezett Galambokra. Az apa feljelenlésére a kiikomároml c»endőr»ég mind a nyjlc merénylőt átadti a kanlrsai ü^yéizségnek. A vizsgálóbíró mind a nyo\'cst előzetes letar-tózla\'ásba helyezte.
= Üvegezés, kltteléí, képkeretezés \'gén olcíón Púmnál, Király u. 10.
Gyermek cipók, bablkelengyék, I
linóleum, viaszos vászon. ism Piperecikkek
Perlsz és Beoknél
• .KSzpont- szállodával nemben
Turulütők és labdák, vívó-szerek, házi tornák, cserkész-felszerelések legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sportüzletében.
= Bútort dijmenlesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált e\'sörangu kivitelben. Négylól tizenhat hónapig terjedő fiztKíl kedvezményt nyujlunk. Sok nTlllót takarít\' igy meg. Oyőz\'djön meg személyesen, Kopslein bútoráruházai Szombathely, Köszegl-u ca 5. (üzlet az udvatban) és Sopron.
Kérjen leépes katalógust
(izJJJFO R D-K () CS IKRŐ L1
M el
Ne mnlasfixn
JSápvlselet alkatról».ra\'\'.lá\'
í fi é 8 V i n t é /\', 8 z o m hat hely. ^T^Z\'JZ
«* »> FORF>-kocsikat!
1028 április 4
Ssenvedo nőknél a természetes
Feienc Józsel" keseiüvir könnyű, erőlködés nélkül való bélkiűrűiést idéz elö és ezállal sok egeiben rendkívül jótékony hatással van a beteg szervekre. A női betegségekre vonatkozó tudomáryos Irodalom több alapvető mrgalkotójl irj*, hogy a Ferenc József víz kitűnő hatásáról a saját kísérletei alapjta Is alkalma volt meggyőződést szerezni. Kip-hító gyógyszertárakban, drogériákon és faszerüzletekben.
— AnyakOnyvI hírek. Nagykanizsán az elmúlt hiten 8 gyermek született, 4 fiu és 4 leány: Chlam-bos József mészáros és hentes-segédnek fia, Marion Oyörgy főldmüver-oek halva született leánya, dr. Wmklcr Emö főrabbinak fia, Erdei Fererc szabó-mesternek leánys, Hispel Pál posta seg\'dellenőrnek fia, Kovács Vendel ács-mesternek leánya, Bognár Perencvasuti raktármunkásnak leánya. Mázasságon kívül született egy fiu - Házasságkötés 2 volt: Olenbtck Imre szabó-segéd Öjz Erzsébettel, Klemann litván János vasuli hivatalnok Mésziros Máriával. — Hc\'á lozás 12 volt: Hlrsch Ferenc gépkocsivezető Izr. 21 éves, Nímeth Károly vasgyári munkás r. k. 57 éves, Mátés Katalin r. k. 24 napos, Bcncze Józsefné Tislér Anna r. k. 31 évei, Rllscher József izr. 17 napos, jakabff Józsefné Szakái Rjzália r. k. 18 éves, Ország Kálmán iaks-lot-mester r. k. 65 éves, Török Oyörgy ny. gazdasági cseléd r. k. 71 éves, Nigy Rozália r. k. 11 éves (Inkeyantalfa), özv. Z-línger Lajosné Rothicbild Anna izr. 62 éves, Li-deciky Szilárd ny. pos\'aaltlszt r. k. 68 éves, Bedi Mária r. k. 13 éves (Borsfa)
— Egy szegény ember március 31 én délelőtt elveszített egy péaz-tárcát fontos iratokkal. — Kéri a becsületes megtalálót, hogy azt lapunk kiadóhivatalánál leadni szíveskedjék.
— Menetrend-változás. A D! I-vasuton május 15 én a követkeiö menetrendváltozások iépnek életbe: A Budapestről 18 óra 30 perckor Induló gyorsvonatnak Nagykanizsán sioautóbusz csatlakozása írsz 23 órai Indulással Zalaegerszegre, ellenirányban 4 órakor Indul vissza \'és a trieszti gyorshoz csatlakoilk. A 321. sz. vonat reggel 5 óra 10 perckor indul Szomba\'helyről Nagykaniztárn, a 326 sz. vonat 19 óri 5 perckor Indul Sopronba. Julius és augusztus hónapokban a mult évhez hasonlóan a 321. és 322 siámu vona\'ok helyett vasár- és ünnepnap ikon a 327. és 328. sz. fürdővonatok köz Ukednek. A 301. sz. gyorsvonat Szombathelyre érkezik 11 óra 33 perckor, indul II óra 40 perckor, a 313. sz. vonat érkezik 20 éra 8 perckor, indul 20 óra 16 perckor. A visszatérők érdekében ezen vonslok ai eddiginél egy órával korábban indulnak Bécsből. A 336. sz. gyois teher, élő vonat 50 kilométeres sebességgel az ezen célra beszerzett mozdonyokkal közlekedik. Az élővonat 3 óra 30 kor érkezik B.\'cs St Marxra.
*alai közlöny
Saxlehner Andrá
Hunyadi János
„. ., fermiazetes keserüvize
Mm ÍNn^,8TR«re,S,b\'.\'„",8an !\':\'■ ■«•« fokozni. Utánsioru-
\' r""ft8 \'"KyasrtáH mellett sincs kellemetlen mellékhatása.
— A körözötteknek rossz napja volt az április elseje. Április elseje rossz njpot jelenít tt azok szá-márp, akiket valamely bűnügyi hatóság körözött, mert tzen a napon a nagykanizsai rendőrség nem kevesebb, mini három körözött személyt fogott el, akiket átadlak a kir. ügyészségnek. — Papp Rózsi örlzetbevé teléről lapunk más helyén számolunk be. - R,|t, kivUl Kohn Bernát ke.\'eikedelml ügynök, budipesli lakost fülelte fe egyik detektív. Kohnt a budapesti kir. törvényszék körözte csalás büntette miatt. Az ügyésiség fog|a (elkísértetni a fővárosba. — Koszokovlcs Márii cselédleányl is Budf.p;ströi körözték. Végiele idehozta, thol letartóztat ák és hasonlóan az előbbihez, az ügyészség kísérteti Budapestre.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral\' szemben levő, elsőrangú Park Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésire figyelmi!
SELYEM HARISNYA
4.80, 5-80, 8-80 S a I y a m nadrág esik\' «. prima ion minősig 5-80
Szomotányi Gyulánál.
HOZGÓSZINHÁZAK
Városi Mozgóképszínház. Ma
S\'.erdán és holnap csutör ökön 5-7-9 kor .A feltámadás", Tulsto| világhírű regénye 10 felvonásban. Fö.zerep-lők: DjIo;cj dcl Rio és Rod la R ((je. „Bi.sler az isíolában", Ttgl-kép 2 leivonásban. „Pólyike hálásuk", burlesik 2 felvonásban. Hiradó
Uránia Mozgóképszínház. Mt sierdán efte 7 és 9 Órakor az „Orkán fii\', dráma 8 felvonásban. Főszereplők: MÜton Sills és Mary Astor. „Ells-m m\'llényzsebben" és „A tenger Napoleo ij>\\ burles k 2-2 felvonásban.
í-agykárosultak vetőmagsegélyezése
Budapest, március 3. Ma délelőtt Tomcsány Vilmos ny. miniszter ve-ze^jével kü\'dö\'tség j.lmt meg Mayer János földmivelésügvl miniszternél. A la viszi fagykárok miatt a küldöttség azt kérte, hogy a föld-mlvelésügyi kormány u\'aljon ki részükre tavaszi vetőmagot. A miniszter válaszában kijelentelte, hogy kötelességének tartja segítségére sietni a gazdáknak és az ínséges területekre megfelelő mennyiségű velömigol fog küldeni, hogy azok széloszlása Sratmár, Bereg és U<ocsa várme gyékben mielőbb megkezdődhessék.
Közsmuii
i a magyar gyümölcs idei értékesítése
I lei gyümölcs termelésünk értékesítésének stervezési munká|a so-lán a föidmivetéiügyl minisztérium súlyt helyez arra is, hogy az érté-kerítés techniká|a minél szélesebb körben ismert legyen. A minisztérium most becsátott ki egy tájékoztató lüietel, melyben a csomagolás és siálittás módjM ismerteti. Ezt a füzetet a minisztérium minden érdrklődönek díjmentesen megkü\'di, ha azt válaszbf lyeggel ellátott levélben kéri — Közli továbbá a mhisttérium. hogy a szállításhoz alkalmas ládákat et rekeszeket kedvezményes áron és pedig az önköltségi ár felén ad a termelőknek darabonklnt 2 pengő 40 fillérért. A ládákban csomagolt gyümölcsöt a vasút is kedvezményes tarifával szállítja. A földmivelésflgyi minisztérium kertészeti osztálya minden érdeklődésre további felviltgoiitást ad.
A háziiparok fejlesztése
Gazdasági Híradó /elenll: A fol/ó évben országszerte lelemkciő nafy érdeklődés folytán nagyobb arányok ban irtJul míg a kormányzatnak a háziiparok fejlesztésére irányuló tévéké lys\'ge. A földmiv. lésügyl mi-
Aki mer, az nyer!!
Mindenki meggyözőJhe ik _ erről, ha az újonnan
^SsUSi szerencseszámaibó!
UH unCCCD főelárusltó sorsjegylroclájában IVllL.rlUrrC.it Csengery-ut 7. Dr. Ripoch-ház vásárol sorsjegyet.--——
Már ceyet\'en sorsjeggyel is hozzá l-het jutni a szenjációs főnyeremény és lutalomhoz, ami 300.000 és 200.000 P, tehát szerencsés esetben
500.000 pengő is nytrheö. Sorsjegyek ára: Egész 20 pengő, fél 10 pengő, negyed 5 pengő.
Minden második sorsjegy nyeri_izss
nisztérium 140 háziip.\'ri lenfolyam re idézését vette munkába. A tanfolyamok előkészítése már folyik, ury hogy őszre teljes felkési ü!t-séggel indulhat meg a mun\\a. A tanfolyamok ide|éf, helyét és felvételi feltéte\'ell anrak idején köiö.ni fog|ák. A Békésszentandrási Házi-Ipjrl Iskolát megszüntetik és helyette O^döllőn állit fel a földmivelésügyl minisz\'er uj háziipari iskolát. Az egész programhoz szükséges összegeket a mostani költségvetésbe már beállították. _
(—) Megérkeztek a német gazdasági cserelfJaV. A Magyar Oiz-dóslgi Siövelség magyar-német gaxdaifjusági csereakciója során vasárnap este Tölgyes Károly gazda-ségi tanácsos vezetésével Budapestre érkezeit 40 német gazdalfju. A csere siűlök kedden veitek át félévi tanulmányra az ifjakat. A némel ifjakat Mayer János földművelésügyi miniszter félórás kihallgatáson fogadt».
(-) A cukorrépa átvételi árához járó különbözet kifizetése. A cukorrépa lermelés és a cukorgyár érdekeltség között létrejött megállapodás szerint a cukorgyárak az 1927. évi termésű répáért 2 pengő 60 fillért tartom>k fizetni. A Cukorrépa-Termelők O-szágos Szövetsége most köriratban értesítette a terme-tőke1, hogy mindazok, akik eddig az árnál kevesebbet kap\'ak kézhez, ápri is első felében megkapják a kOlömbözetet. Megkapják ezt a kü-lömbözetet azok, akik s Londoni jegyzés alapján járó prémiummal együtt sem érték el a 2 pengő 60 filléres árat.
(—) Svájc magyar vágóökröt, baromfit és tojást keres A föld-mlvelétüjyi minisztériumba érkezett jelentés szeiint Svájcban tokoiott érdeklődés Jelentkezik a magyar származású vágóökrök Iránt ugy, hogy a jelek szerint igen jó alkalom kínálkozik a vágóökrök bevitelére. — Ugyancsak kedvező kilátással kecsegtet a baromfi ét tojás svájci értékesítése Is. Az eddigi kivitt mennyiségeket a piac már mind felvette éi ujibban a svájci Importőrök ujabb megrendeléseket esikö-z(l ek a magyar piacon.
patkányirtó
húskonzerv 250 gr I P. 80 fltl., SOOgr. S pengő. D á HIT 1 I baktériumos
KAUlhAlj PATKÁHTIBTÓ
huaklvonal
210 gr. 2 P. 50 tilt., 500 gr. 4 pengő.
Kapható mlndan gyógyaaar-tárban éa drogériában.
IMJáPáa
A Daiqrkaalzaal meteorologlal tnea-tliryelö Jelentéaek i Kedden a Mmtr-tik tt Heggel 7 órakor +9-8, délutin 2 órakor +ÍTS, «ate 9 órakor -fi0 4. htlMul: Egész nap borult égboltozat SUHrány Egész nap Északkeleti szél. A Mateuroh glat Intézet icienteae ««-rtnt hősUllyedéi, átmeneti időjárási zavarokkal, szél, eső

Kisebb Üzemi költségek! ~M__./T^ITJ^- Í*"°B\' "
FO«DSON TRAKTORRAL ^
Melís és Pintér, Szombathely. Miitfwi sztintuiyw
a \'^0 -24 lóerős
SzerelötílBp, alkatrészraktár.
--T^ri^río-P-\'V •»«•"«»\'« KSpwia.tal..
Képviselet ós alk^^/Taktár. Havas Miklós, Nagykanizsa*
Traktoros csépiAkftszlatak*
ZALAI KÖZLÖNY
1928
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén a heiyietel a spekuláció a kQlfó.\'di barátságosabb helyzeljelenlétek alapján |obbnak iléite meg, azonban a forgalom ma sem élénküli meg. Az értékek lul-nyomó része árnyalali nyereséggel zárt. Jelentékenyebb áremelkedést csupán Ola tud felmutalnl. Elvétve kisebb gyengülés is előfordult. A fixpapirok piaca Ozlettelen volt. * valuta és devizapiacon az Irányzat barátságoiabb volt, jelentősebb változás azonban nem fordult elő.
Zürichi zárlat
Páils 10 43, London M 33\'/i, Ntvrofk 519 00, Btasssl 72 45, Milano 17-42, Madrid 8í\'32V», a matatása 109 10, Berlin 134 15, Wlan M OS, Jola 3 72* 4, Prága 15-38\'1, Varaó M U Bndapasl 90 70, ■slgfáa 9 13\' 4, Bsksrsat 3 2012.
1 kanapéid Tízide derlia-Jegyíéu
VALUTÁK Angol L 77 90-2805 balga ti. 7970-8000 Caehk. 16-90-16 98 Uán k. I! 3 15-153 75
Dinár — —
Uollár 570-10-572-10 francia Ir 22-10-22-70 Holl. 330 10-231 10
I angyal 64 05-6435 L«1 1 60-3 66
Lava - -
Ura 30 50-30-70 Máika 136 65-137 15 Schitl. 8030-80 65 Norvég 152 45-153 05 SvájdlllOOJ-110-40 l>Mk Ű3 35 153 95 Peseta 95 \'Jj-96 55
UKV1ZAK
AmaL 230 20-231 00 Balgráé 10*05-10 C8 Hema 116 72-137 12 BaJuiaat 3 61-3 66 Brtaaad 79 75-80 00 Kop.nh.ltJ 37 153 67 Oaalo 162 65-153 05 London 27-90-27-98 Hliaso 30 18 302(1 ítavjwk»7l ÍO-3 10 Pérta B 47-22 57 Prága 1693-16 98 1 aorta 4 12-4 15 •tockb. 163 47-163 87 Varsó 64 10-64 30 Wlan 0O-42-ÍO67 ZOilcfa 11012-110 47 Madrid 96-CO-96-50
Terménytőzade
Buza 10, rozs 15 fillérrel esett. Az Irányzat gyengébb, a forgalom
csendes.
basa dasav. 76 kg os 32 63-32 85, 77 kg-os 32 90 33 15. 18 kg-os 33 30-33 50 79 kg-oa 33 60- 33-85, 80 kg-os 33-8J-33 95, dunántull 76 32 40 -32M, 77 kg-oa 3265-32-90, 78 kg-oa 33 00 -33 30, 79 kg-oa 33 35 - 33 60, 80 kg-oa 33 iO —33 65, roaa 3Ü I0-30 70, takarm, árpa 3000— 30 30. aöcárpa 33 00—Í4 00. aab 31(0-3120, tengeri 26 50 -2675, Buzakocpa 23 00 -23 25, repce SfrüO-M-OP.
Sertésvásár
Pelhaltál 1516, aelvból aladatlanal viaaaa maradi 6» darab Qsórendl I-C6-I-68, •sedeit 1 64-1 66. szedett koaép 1 4V-
1 52. kóonyfl 1-20—1 36, eleócenda Öreg 1-48-152, máiodiendtt 1-36—140, angol atldó 136—152 ualonna nagyban 1-74— 1-78, ialí 1 92- 1 96, lebuiotTtiua 1 92-
2 24, szalonnái lélaertéa I 92- 0 00. Aa lráayaat közepei.
iltfja: Wlialai lyoatáa «• Laiklaáé Tállalal Rámteytámgág.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Ágytollat, állati bürökét,
vöröa- és sárgaréz, cink éa ólorti hulladékot, vasat,csontot és ion-gyöt a legmagaiabb árban vásárol
8THÉ1 B. FIAI NAGYKANIZSA,
Erzsébet királyné tél 15. sz. alatt.
Ma, szerdón és
csütörtökön 5, 7 és 9 órakor
Tolstoj világhírű regénje 10 felv. Főszereplők:
Dolorei del Rio és Rod la Boqne #
Baster az iskolában
Tlgi-kép 2 fel?.
Pötyike halászik
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
APRÓHIRDETÉSEK
Aa apróhirdetések dl)a 10 aaólg »0 tlttár, minden további ató dJta B fltl. Vaaát- és
flnnepnap 10 alóla 80 fillér, minden lovábbl azó dija tf fitt. Szerdán éa pénteken 10 ssólg 80 fillér, minden további sió dija • fiit. Clmaeó a minden vaata-gabb belliből álló uó két laónak számit tátik. Állást keresőknek K*/o engedmény. A hlrdaMal «U alSra fla«taadS.
Elsórangugyártmányu ailtágái loko-mobllok él oaápl(aiakrén|ak eladók, Walaar gépgyár 464
Rloadal, ovál él kör képkeretezéseket Icgolcsóbsn vállal — Stern Üvegei Erzsé-bet-tér. 1446
Autót, traktort, eiéplómotort garanciával javít - Vallar Uár autó- és gépjavító Üzeme Kölcsey-utca 22. 1371
(artlmaa éa mlndenléle gazdasági maglélék legjobb minőségben flirsch éi Szegó cégnél. 1C05
Schiller Ferencné angol él trsncls női dlvatanaloisiát Csengery-ut 27. szám, I. emeletre dr. Schlchtam togorvos volt műtermeibe helyezte át. 1576
Király utca 49. azám alatt I szép szoba, előszobából és az összes mellékhelyiségekből
4116 lakás kT.d«!
Bővebbet: •"»
Zwelg Imrénél, Erzsébet-tér 1.
FéaakSIoaSat bekebeleaéaia minden Oasaegben s legelőnyösebben éa leggroe-isbban lolyóatttat Áomél tgaáo píns-köksöoköavetltő Irodája Nagy kan Uaán, Fő al I. aa. alatt. 670
Blauhorn-féla alAnyomda áthelyezve Kárpáti BOulhez, Kölcsey-n. 15. 10
Motorkerékpár, oldalkocsis, sngol gyártmány, 3000 km.-t futott, atad* készpénzért. Clm a kiadóban. 1689
Raiykiraakaál cég kerea gyors- és géplráiban ártai, listai, kezdő irodista leányt, aki ól számol ét izép Iráia van. SajátkeiU a ánlatok postán : Nagykanizsa, Poitallók 117. 1690
Még ma szerdán 7 és 9 órakor
Orkán fia
Dráma 8 felvonáaban. Fősiereplők:
Milton Sllls és Mary Afltor #
Edison a melléByzsebben
Burleszk 2 felv.
A tenger Napoleonja
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
E.lad4 Sormás községben a 207. számú téglaház telekkel. Bővebbet ugyanotL 1688
3 szobás ház, pince, kerttel kiadó. — Bővebbel Schleger, Katonarét. 1687
Eladó baki orizágul mentén Üzletház nagy kerttel, mellékhelyiségekkel együtt. Bővebbet Prledenleld, Zalaszentmlhály. 1602
aiájiaa l-éra keresek 3-4 siohás
modern lakat, közvetítőt dijjazok. Ajánlatokat 88. poslallók kérem. 1520
Tallvár vizáiét tanításra vállal, időnkint kölyök és kész vizslát elsd, vsdász-területet rendez, fácánost beállít megálls podái szerint fiwfta Balázs, Klllmán, u. p. Uelie. (Váliszbélyeg nélkül nem telelek.)
Vannék készpénzárért Révai vagy Pallas Nagy Lexikont teljeset, fovábbá 40 kötetes Magyar Klaaazikui gyU|leményt. Ajánlatot levélben Nigykanizsa, Póstafiók 95. alatt kérek. -1723
ErdMrl vagy vadSrl Alidat keres 12 évi Ismeretekkel bíró nóa ember április 24-ikl belépésre. Cim s kladóbsn. -1717
Takarttáat vállalok
Clm a kiadóban.
garzon lakáaban
Szobalnaa ajánlkozik |ó bizonyítványokkal. Um a kiadóban. -1721
Stépen bútorozott kétágyas szobs május elsejére urlháznál kiadó. Om a kiadóban. 1722
Rákóczi,u. 64. izámu hái szabadkézből aladó. Érdeklődni lionvéd-u. 39. 1732
Hallói Hallói
Megérkezett az eltörendő
budapesti női fütty-mtívész zenekar,
amely ma éa minden este sióra-koitrtja a t. publikumot.
Silvea pir*fogásukat kéri
Koller István.
>710
Abonnensek felvétetnek.
áprillg^
Értesítés.
Tiszleletlel érteaitjük Nagykanizsa él vidéke nagyrabecsülf közönségét hrgy
RlLD El.6 Nagykanizsai Temetkeziai Vállalat"*
ujabb díszes (elszereléssel ét megnagyobbított raktárral * régi cég alatt tovább vezetjük.
Temetéseket a laganbk kivitelben, a legjutányo. aabb árak mellett randa* zünk és a t. gyászoló közönségei az eddigi szolid kiszolgálásról lo \\ ibbra is biztosítjuk.
Cégünk félszázados múlja legyen garancia a jövőre nézve, hogy ugv ár, mini minőség tekintetében a teljes megelégedést Igyekszünk kiérdemelni.
A n. b. közönség aiivcs jóindulatát kérve vagyunk ia:o teljes tiiztelettc I
Hild József és Tsa.
MEGHÍVÓI
M«(Aq- váKy Q<Utl Qgytkbanl utalások alkalmával
BUDAPESTEM
■ ltgkell«m*a«bb otlhont nyújtja a Iegelöaj6ukb (*U4l«l«k meiuri a Kitart piwaudvai hkutai oldalival iiemban l«vó
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Baáa^t, TOL, Barou-tir 10.
mart
tOO/0 angadménft kap
mini aira lap <UIUtt«|< ok ló „oba SialakbAt,
tOo.\'o angadményt kap oltaó éttermi árainkból. (KIISgA hlil kixtjba I B pangBt megtakarít
aulótail kaitaáfat, mert lyaloz ItjOhal tgy p«( atalt a pálfaudvarról.
Nálunk otthon iril magátltl
EladiandQ kUlotfáUl, lalfoeuan caaUdl |alla| táját árdaka
aiaa «l6n,6k totjrtán, hogy okv.tlao altunk aaill |on ma|. - EKiataa atobamafrandaltl ajánl^ua
I2M
A. Ja Sa angol Harley-Davidson atriiti
éa oldalkocslk dunántuli klzálólagos képviselete
SAROLÉA
MOTORKERÉKPÁROK
UJ ÁRAI 350 cm.
V<i<rkép«lMkt la (yirt alkatié*! rlkláf
bOtzlJózsef
Szombathely
llalyl képvlMlal
havas aiKLÓS
Nagykanizsa
500 cm.
P1396-1700-
27X* ballon-gumival Terry nyereggel
Havi ráaalat-flnatéars.
Világos drapp divatoipők 20 P-tól<
Miltényi cipőt vegyen!
Miltényi Sándor és Fia cipöáruháza Főút, Városházpalota.
Utoai cipók
Sportoipók
Luxus o i p ó k
1640
t328 ápflIH
A letenyel klr. járásbíróság, ,„lnt telekkönyvi hitóság.
1067\'tk
1928. szim.
totál hlrilcMwr-klmat.
Ltlenve és yidíkgHIt^srövetkeitt^vég-eliaitaton
MSI tk. 192/. nim.
Ml Mitiíij-kimat.
Lelenye é» Vidéke Hitelszövetkezet vég-(halutón,
hallást szenvedők ellen Indított végrelnj
ZALAI KÖZLÖNY
. ,,,\'Xak Kiskövlcs htvánné sz. Tepe-^ ú lanna végrehajtást szenvedő ellen SlIoM végrehijlásl ügyiben a telekkönyvi S utőalánlatra utafcb árverést 4001- tő-Sveleíés láruléíal beh.jtás. végett a S^nlzwl klr. járásbíróság területén
Mvksnlzsal klr. |iriSDirogag leruieien J2( Szentmargltfslva községben tekvó a a iiMtmargH\'alval 5IX szljkvben felvett 78. * rét Ingattaníkttsétre 7 P 70 fillér, aTt hrsz Tét Ingatlan Illetőségre fi P 60 fillér 108/.-. hraz. rét Ingatlan Illetőségre Vp\'fO llllér, 460/C hrsz. szőlő ingatlan II-Wfiaéíre 7 P^O fillér, a 759/s. hrsz. iiinto Ingatlan Illetőségre 2 P 20 fillér, 772.1 hrsz. szántó Ingatkan Illetőségre « P 30 fillér, a 773^». íirszí szántó Ingatlan illetőségre 9 P 90fillér, « 7Íl/C. hraz szőlő lüsn illetőségié 9 P 90 fillér, a 19 hX. ingitUM Illetőségre 6 P 60 fillér kikiáltási írban elrendelte.
Az árverést 1928. évi április hó 30-lk uplán délelőtt II órakor Szentmar-.llialva községházánál lógják megtartani rAz árverés alá kerülU Ingatlan a kikiáltási árnál alacsonyabb áron nem adható el.
áj árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10o/o-át kész-
néoVben, vagy ti 1881 : LX. t. c. 42. fábin meghatározott árfolyammal számi-fntt óvadékkápea értékpaplroaban a ki küldöttnél leteanl, hogy a bánatpénznek előleges biról letétbe helyezéséről kiállított feléli elismervényt a kiküldöttnek át adni és sz árverési teltételekel slálrnl (<881 : LX t e. 147., 150., 170. §§,1908.
XI. t. c 21. §.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál msgssabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért it ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t. c. 25 § )
Lelenye, 1928. évi március 23. nap|án. I médy s. k. klr. (bírósági elnök.
A kiadmány hiteléül: Héb a k
IMI l.lfkkOnjrvv.ívlö.
A letenyel klr. Járásbíróság mint telekkönyvi hatásig.
rehalUlónak Bajsz János és neje végre-
Usl Ugvelien a telekkönyvi lutóság az u|abb árverési 2000 P tőkekövetelés és járulékai behsjtása végett a letenyel klr. járásbíróság lerMelén levő, Borsla községben fekvő a a Ixnslál 178. sitjkvben (elvett A. I. 45/4, V92, 317 t, 349ÍI, 394/2. hrsz., szántó éa
"IMI álló Ingatlanokból végrchíjlAst szenvedőket megillető Illetőségekre 360 P, az » 0 85. izl|kvben felvett 171. Iiraz szóló ts rétből Hajsz János nevén álló illetőségre 241 P, az u. o. 1013 szt|kvben felvett 340/1/122 hrsz. szántóból Hajsz János végállást szenvedő nevén álló Illetőségre » p. az u 0. 1091. szljkvben felvett Wl/121. hrss. szántóra 80 P kikiáltási kibta.
A borsfal 178. saljkvben felvett 454.
317 4, 379/4, 394,2. hrsz. az u. a. 85 IN. 171. hrsz. Ingatlan illetőségek a C. W tkl 918 sz. végzéssel özv. Ba|iz Já-»o»né iz. Szabó Franciska lavára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jognak a fen tartásival kerülnek árverés alá, elrendelte.
Az árveréat 1928. évi április hó 18 "•P án d. e. 11 órakor Borsfa közaéghá-"fi lógják megtartani.
Az árverés sli kerülő Ingatlanok « klki-"tást ár felénél. Illetve kétharmadánál ala-"onjsbb áron nem adlutő el.
Az árverelnl azándékolók kötelesek bá-"Ipénzui a kikiáltási ár lC°/o át kéazpénz-«» »««y sz 1881; LX. t.-c. 42. § ában hílLj 0\'0" árfolyammal számítolt óva ««Mpes érlékn.ipirosban a kiküldöttnél etenni, hogy a bánatpénznek előleges biról letétté helyezéséről kiállított leiétl ellsmer-«nyt a kiküldöttnek átadni éa aa árverési
170. §§ 1908: XL. t.-c. 21. §). A«. aki az lngatlan/rl a kikiáltási ámll ó.?P"y,bb \'«*rel«ll teli. ha többet ígérni
»em akar, köieles nyomban a klkiál-
«4z»lék« szeilnt megállapított bá-"X?1." llUla \'?<» t" Ugyanannyi szá U <WI« kiegészíteni. (1908: XLI. 25 §)
\'-etenye, 1927. december 27. napján. tma<»y s. k. klr. jbirósági elnök.
A kiadmány hiteléül: s/is Réb s. k.
ItlíkkGnyvvneló.
FORD nyitott ötszemélyes FORD másfél tonnás gyorsteher Laurin Ktement hatszemélyes Adler kétszemélyes autók
gyárilag javilva eladók
Bazsó József kocsigyáros
Fond képviseletnél
NAGYKANIZSA.
Telefoni 2B0. Telefoni 250.
Uj Ford kocsik! Ford alkatrészek!
gyOmölosfa
védelmi szerek (Cnds, Almola, Dendrln, Nosprasen, Solbár slb.) Őszök alkal amémémó szerek:
(Porzói, Tllantin, Orion, Rézgátic)
„F»i tor"
azénsavas takarmáayméaz németországi
fézslék és virág magvak Gazdasági vetőmagvak
Madársleség i
(kendermag, hámozott zab, lénymag, édea repce, keret répa, naptalurgó, tökmag atb.) Szemestengerl (nagy és apróazemtt), zab, árpa. köles, buta, tengeridara, stb. Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0H8ZÁ8 IÓZ8EF aifktmktéétébta
Nagykanizsa, Krzsébet-tér 10. A bíróság mellett, tzi Teleion : 130
A véd jegyzett

Mi. \'\'
limeiltl«i<l Ingyen tllldjük ! KSiOIJ. elmti ]
erjv mmBv«xgrl mtgoldolla a köi.lbc It LU I llvolba illái problémijál
JUSZT LÁSZLÓ ÉS GYULA
lAtszcrészek, Badapesl. IV, Mnienm-karnl 13
I i6k0slsWk VI. Aiím ul IJO. nim. NsKykanlzas, Kailncsy-a. 1. szám.
varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ M INÓSÉO BEN
/íe c/rcJÖ/iJe-/eJt/<//e/e/eÁ.
SINGER VARRÓGÉP
« «S ZVENVTÁRSASACi
FIÓKÜZLETE : NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Fordson traktorok^l Goodrich gummlk"!
Imakönyvek
Húsvéti képeslapok
Húsvéti tojások Húsvéti ajándéknak
alkalmas egyéb tárgyak lego\'ctt\'bb árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fial nál
Nagykanizsán, Fö-ut.
gyermek\'\' CÍp6fc "T^^ak
Ugoloaóbban beszerezhetők
Armuth Sándor és Fia
áruházában, Bazár-udvar.
M. klr. államépltészetl hivatal Zalaegerszeg.
1217/á. 1928 szám.
Versenytárgyalás.
A Zslaegerszrgi m. kir. államépi-tészeti hivatal a Fi\'yeházán létesítendő egy tantermes nős tanitó-lakásstl bíró elemi iskola felépítésére 1928. április hó 23-án a zalaegerszegi m. klr. államépitészeli hivatalban megtartandó versenytárgyalást hirdet.
Zalcegerszeg, 1928 március 26.
I. klr. államépItéiMtl hivatal.
Képkeretezés,
tükrök, szentképek és ajándéktárgyak legolcsóbban beszerezhetők
Armuth Sándor éa Fia
1U8 áiuházában. Bazár-udvar.
M. kir. államépttésiell hivatal Zalaegerszeg
1123/á. 1928. szám.
Versenytárgyalás.
A zalaegerszegi m. kir. államépi-lésze\'i bivalal a pécs—varasdi áll. közút 139—140 km. szakaszán lévő — Kiskanizsa átkelési szakaszán -— 2 30 m nyilásu vasbeton lemezes hid újjáépítési munkáinak biztosítása céljából 1928. évi április hó 24-ére az államépitészeli hivatal helyiségében megtartandó versenytárgyalást hirdet.
Zalaegerszeg, 1928. március 26.
I. klr. államépltéueü Untai.
Gyermekkocsik
és tonott kertibutorok Jutányos áron nagy választékban kaphatók
Armuth Sándor éa Fis
áruházában, Bazár-udvar.
A letenyel klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
követelés
4848/tk. 1927. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat
Letenyel Takirékpénztár R T. végrehajtatónak Andrasek Istvánné és Matola Vin-céné végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a leiekkönyvi ható--*—•-- tásl árverést 320 I\'. tőke-írulékal behajtása végett a letenyel kir. Járásbíróság területén levő, Semlénháza községben fekvő s a sem|én-házal 206. szljkvben felvett 127/s. hraz. létből Andrasek Istvánné nevén álló i ; Illetőségére és Matola Vlncéné 9z. Vlasics Anna nevén álló illetőségére 15 P -j- 15 P u. a. szljkvben felvett 190 hrsz szánlóból Andrasek Istvánné nevén álló > : Illetőségére és Matola Vlncéné nevén álló 1) illetőségére 30 30 P. az u. a szljkvben 337 a. hrsz. alatt lelvelt szánlóból Andrasek Istvánné nevén álló 1,7 illetőségére és Matola Vincéné nevén álló \'7 illetőségére 20+20 I\', az u. a szljkvben felveit 453 a. hrsz. rétből Andrasek Istvánné nevén álló \'/7 illetőségére és Matola Vlncéné nevén álló >/7 illetőségére 30 + 30 P, az u. a. szljkvben lelvelt 555 b. hisz szántóból Andrasek Istvánné nevén álló 17 illelósé-gére és Matola Vincéné nevén áll} 1 7 Illetőségére 10 + 10 P, az u a. szljkvben felvett 599a hrsz. szántóból Andrasek Istvánné és Matola Vincéné nevén Alló \',7-\' 7 illetőségére 10 + 50 P, az u. a szljkvben felvett 916 b. hrsz. szántóból Andrasek Istvánné éa Matola Vlncéné nevén álló \'7-17 Illetőségére 60 + 50 P, azu.a. szljkvben felvett 953 c hrsz. szántóból Andrasek Istvánné és Matola Vincéné nevén álló 17-1.7 illetőségére 50 + 50 P, sz u a. szt|kvben 1039 b. hrsz. szántóból Andrasek Istvánné és Matola Vincéné nevén álló \'7-17 illetőségére 40 + 50 P, ai 11 a sztjkvben felvett U2Hc. hrsz. szántóból Andrasek Istvánné éa Matola Vincéné nevén álló 1/7-1.7 illetőségre 2,5+50 P, a/. 11 n. sztjkvben felvett 1107.a. lusz szánlóból Andrasek Istvánné és Matola Vincéné nevén álló 17-1.7 Illetőségére 25 + 50 P, az u a szljkvben felvell 1169 a. hrsz rélból Andrasek Istvánné és Malola Vlncéné nevén álló 17-1; Illetőségére 8 + 8 P, az u. a sztjkvben felvell 1189 a. hrsz. rélból Andrasek Istvánné és Malola Vlncéné nevén álló 17-\'/; llletóségéic 15+15 P, az u a szljkvben felvett 778. hrsz. szántóból Andraaek Istvánné és Matola Vlncéné nevén álló 17—1/7 Illetőségére 40 { -10 P, sz u. 0. 22/. sztjkvben felvett 35. hrsz. ingatlanból Andrasek Istvánné nevén álló illetőségére 70 P, az u. 0. 226. sztjkben felvett 31. hrsz. házból Andrasek Islvánné nevén álló Illetőségére 100 P, az u o. 227. s/ljkvben felvett 35. hisz. belsőségből Malola Vin-céné sz. Vlasics Anna nevén álló illetőségére 70 P, az u. o 226. sztjkvben (elveit 31. hrsz. házból Malola Vincéné sz. Vlasics Anna nevén álló Illetőségére 100 P kikiáltási árban elrendelte.
A 35. és 31- hrsz. Ingatlan illetőségek a C 3369 tk. 1905. sz. végzéssel özv. Vlasics Islvánné sz. I\'lslér Kozál a |aváia bekebelezett özvegyi haszonélvezeti Ing lenlar-tiaával kerülnek árverés alá. Külön lesz elárverezve Andrasek Islvánné sz. Vlasics Mária és külön lesz elárverezve Matola Vlncéné sz. Vlasics Anna illetősége Is.
Az áiverést 1928. évi május hó 3. napján délelőtt 9 órakor Semjénliáza községházánál lógják megtartani.
Az árverés alá kerü\'ő ingatlanok a kikiáltási ár felénél, illetve kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók cl
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-ít készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpanirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánalpénznek előlegesen biról letétbe helyezéséről kiállított (eléli elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.: 1908: XLI.t.-c. 2I.§.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha iiíbbet ígérni senll sem akar, köieles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított
anannyi \'I t.-c.
itpénzt az általa ígéri ár ugva aíékáig kiegészíteni. 1908 : l.X
1927. évi december hó 6.
bánatn százall 25. §.).
Letenyén, napján.
Emődy s. k. kir. jbirósági elnök.
A kiadmány hiteléül: Réb s. k.
IUS Itl<kk(inyvveisl4.
Győződjék meg róla személyesen, hogy minden szobabútornál 1-től 4 millió K.-t takarít meg, ha bútorait a Dunántúl legnagyobb áruházaiban vásárolja. :: Példátlan nagy választék, garantált elsőrangú minőség, állandóan a legújabb divat után igazodó modern és ízléses kivitel.
r
Ezenkiuül minőén
részletfizetés esetén is készpénzárban számítunk és díjmentesen szállítunk bármilyen állomásra! 4 tői 16 hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk — Látogasson meg bennünket és győződjék meg róla saját, jól felfogott érdekében.
bútoráruházai
SZOMBATHELY és SOPRON
Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban).
Telefon 426.
VárkerUlet 62.
Telefon 339.
s 1887-BEN.
POLITIKAI NAPILAP
SxerkesztAeég is kiadóhivatal: Fő-ut S. szim Keszthelyi flökkiadóhivatal Kossuth Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő \\ Barbarlts Lajos
Előfizetési irt: egy hóra 8 pengd 40 liUtr
Hz százalékban maximálják a kamatokat
Elkészült a kamattörvény-tervezet. — A miniszterelnök vadászaton. — A jövö hét végén ül
össze a minisztertanács
Budapest, április 4 Értesülésünk szerint gróf Bethlen István miniszterelnök Botlllk István báróboz utazott néhány nspos vadászatra. Az ünnepeket előreláthatólag Károlyi László grófnál, Radványban tölti el. A miniszterelnök április közepén tér vissza a fővárosba és átveszi hivatalának vezetéséi. A kormány tájjal a nsgyMt alatt nem tartanak minisztertanácsot, a legközelebbit pedig a jövö hét végén tartják. A miniszterelnök helyettese dr. Vass József népjóléti miniszter.
A pénzügyminisztériumban elkészült i kamattörvény-tervezet. A javaslatot már a legközelebbi országgyűlés elé fog|ák terjeszteni. A készülő törvényjivaslatnak egyik legfontosabb intézkedése a kamatoknak 10 százalékban való maximálása lesz.
Mussolini széleskörű amnesztiát adott Milano, április 4. (Éjszakai rádló-felentés) Mussolini széleskörű amnesztiát adott ki. Mintegy 800 lascistaellenes elítéltre vonatkozik » kegyelem, akiknek /észben elengedi, részben enyhíti a büntetését. Igen 1 sok számozott visszatér bet hazájába.
Apad a felsőolaszorszár\' árvíz
Róma, április 4. (Éjszakai rádió 1 Jelentés) A legutóbbi |elentés szerint *z elárasztott területeken a viz apa-1 dóban van. A Pó tegnap kulminált és mára csökkent vízállása.
A beomlott tárna eltemetett egy bányászt
Miskolc, április 4. (Éjszakai rádió-ftíéntés) ntdessy Btííjímln bányamunkást a sajóasentpéteri bányában » beomlott tárna eltemette. Csak holttestét tudták kiásni.
A cambridgei dtléták a kultuszminisztériumban
Budapest, április 4. álcambridgel \'fogatolt atléták ma rf*gjelentek a kultuszminisztériumban és tisztelegtek SchwOder államtitkárnál. A kul-\'usziBlntasléfiúmból a képviselfháiba " m«>lek, ahol Karaffldth Jenő háznagy megmulatta a Ház belső termelt.
Ujabb jelentős fordulat Erdélyi Béla bUnügyében
i .^törvényszéki orvosszakértő véleménye Forgács Anna halóláról — Veronállal megmérgezték és zslnegeléssel megfojtották
Az orvosszakértők véleménye erősen súlyosbítja Erdélyi Béla helyzetét
Budapest, április 4 (ÉjszakaI rádtójelentés) Erdélyi Béla bűnügyében ma ujabb, jeleníts
fordulat állott bt. Ugyanis Kenyeres Baláis dr, és Mlnnlch Károly dr. tanárok, törvényszéki orvosszakértők beterjesztenék szakvéleményüket dr. Enyedy Róbert vizsgálóbírónak.
Annak idején, mint ismeretei, a vizsgálóbíró a mlllstad i dráma bonc-jegyzőkönyvelt és iratokat átadta a két tanárnak, hogy foglaljanak állást abban a kérdésbsn, hogy Forgács Anna halálát ml okozta közvetlenül.
A professzorok beterjesztett véleményének lényege ar, hogy
Forgács Annát keltő) eszközzel ölték meg. Egyrészt veronál mér-
gezéssel. Másrészt zslnegelésnek nevezeti megfojtással.
Az emlékezetes 1927. évi augusitus 23-ikára virradó éjjelen, mikor Forgács Anna a Veronáitól kibullan feküdt — zsineggel, vagy hurokkal addig szorították nyakát, mig kiszenvedett,
A professzoroknak az a véleménye, hogy Forgács Annál nem azzal a selyemsállal fo|\'otlák meg, mely a bűnügy iratai közölt szerepe), mert ez ahoz tu\'puhi és gyönge.
A löi vényszéki orvosszakérlök véleménye döntő súllyal esik latba és kétségtelenül erősen súlyosbítja Erdélyi Béla helyzeté\', aki álbalatos maktcssággal tag-.d.
Zita királyné teljes gyógyulás utján
Legidősebb leánya látogatását fogadta már tegnap
San Sebastlan, április 4 (Éjszakai rádiójelentés) Zita királyné ellentétben azokkal a hírekkel, melyek szerint állapota komolyra fordult, — a teljes gyógyulás utján van. ÁHspDla annyira kielégítő, hogy az
öt operáló bécsi sebész-lanár már el is utazóit Bícsbe. Zi\'a királyné tegnap fogadía legidősebb leányának látogatását.
Felkereste a királynét unokaöccse, D\'Arcc braganzfi heiccg ir.
A jugoszláv kormány a magas állami funkcionáriusok vagyonának eredetét kutatja
KdlAn törvényjavaslatot készül erre vonatkozólag benyújtani
Belgrád, április l t tárgyává a képviselők, miniszterek és magas állami funkcionáriusok vagyonának erfd;tét. A lap megjegyzi, hogy ez a készülő törvény sok hangos embert le fog hűteni.
(Éjszakai rádiójelentés) Egyik lap azt a feltűnést keltő hirt közli, hogy a kormány törvényjavaslatot készül beterjeszteni, hogy tegyék vizsgálat jjjjisis r j j".\'i-rj\'i.r.r nn\' r rrr ......".........................
Albánia a Stmga területén teljesen elzárta a határt
Minden forgalom megakadt — Belgrádban Igen feszült a hangulat
Budapest, áprilii I l akciót szerveznek. Az albán kor-
Az albán hatáihatóságok a S ruga területén most már teljes mértékben végrebafották s haiáreJzárásl. Ezen a vidéken minden forgslom megakadt. Egyes utasok, akiknek sikerült még a határ-elzárás előtt átkelniük, megerősítik azt a birl, bogy albán területen bolgár-albán bandák
Belgrádi politikai körökben a hangulat Igen ideges az albán részről elrendeli halárzár miatt. Jugoszláviai lapok szerint bizonyos, hogy a macedón forradalmi bizottság ujabb akcióra készül Jugoszlávia ellen. A határzár cél-|aaz, hogy a komitácsi bandák nyugod-ttn szervezkedhessenek Albániában.
mány a párisi nemzetközi egészségügyi egyezmény hslározatával ellentélben nem haxyotl nyílva egyetlen helyei sem a batáron, az utasforgalommal kapcsolatos vesztegzár szá-máa. Ebből ujabb bizonyítékát látják annak, hogy a határt nem egészségügyi okokból zárták el,
A tábla elutasította Hatvany báró szabadlábrahelyezési kérelmét.
Budapest, áprilrs 4. A kir. Ítélőtábla Seszták-tanácsa ma délben ösz-szeűlt, bogy Hatvany Lajos báró szabadlábrahelyezési kérelme felelt döntsön. A tábla háromnegyed órai tanácskozás után elutasította Hatvany báró felfolyamodását letartóztatása ellen és elrendelte további fogvatar-tását. Hatvanyi bűnperének fellebbviteli lőtárgyalását a tábla május 7-te tűzte ki.
Nyolc hónapi börtönt kapott, mert felesége nyelvéből leharapott
Budapest, április 4. A büntető törvényszék Mayer-tanácsa ml*\'foglalkozott Sas László cipész- segéd ügyével, aki ez év január 7 én feleségének nyelvéből egy darabot leharapott, aminek következtében az asz-szony elvesztette ízlelő érzékét. A blrósáfe súlyos testlsértés büntette miatt vonta felelősségre Sas Lászlót és uyolc hónapi börtönre ítélte. Az ügyész és vádlott felebbezeit.
Kfthl tovább halasztja útját
London, április 4. Köhl kapitány repülőgépe, a Bremen, ma reggel sem állott starthoz. A baleonali repülőtér parancsnokságának közlése szerint a start időpontja egyelőre teljesen bizonytalan. Most már a start elökészlelelt is beszüntették.
Ujabb földlökések Kls-ázsiában
Konstantinápoly, április 4. A kisázsiai földrengés, amely Szrairna környékén több falvat és várost teljesen rombadöntött, ugy látszik még mindig nem ért véget. — Szmirna és Adana környékén tegnap újból megismétlődtek a földlökések, bár a rezgési bullám már csak le-lentéktelen volt. A földrendés különös természeti lelenségeket Idézett elő. A Sze|hun folyó egyik legnagyobb mellékfolyója, a Zsmanli, kilépett medréből. A folyó árja etön-tOtMavölgyet, Adonavárosával együtt. Attól tartanak, hogy Anada, amely a török pyanotipar központ|a, viz alá kerül. A Zamanti vö\'gyében tekvö falvakba lovas járőröket kűldlek kl, hogy értesítsék ide|ekorán a lakosságot a küszöbönálló veszélyről.
ÍAULI KölLomr
A mozgópostaíőnökség és a mnnkásbiztositó után most a csendőrosztályparancsnokságot is elviszik Nagykanizsáról (?)
Egyes hírek szerint ■ hivatal áthelyezése már befejezett tény -Ha Igazak a hírek, ujabb száz lélikkel lesz szegényebb a város — Meg kell mozdulni a városnak a polgárság érdekében
és a segédek, Inasokkal vegetáló mesterember pedig szegre akaszt-
fyanrkanlzu, Április 4 Még mindenki élénk emlékezetében él az, mikor a munkásblztosilót minden harc és védekezés ellenére Is elvitték Kanizsáról és ezzel a város szegényebb lett egy fontos hivatallal. Még a munkásblztositó története előtt a mozgópostafönökséget vitték el Nígykanizsáról, ami szintén nem váltott ki Örömkönnyeket a lakosságból, mert minden ilyen hivatal áttelepítés magával vonta, hogy ■ hivatalnokok és családjaik Is elkerítitek Kanizsáról és ezzel a város iparos és kereskedő társidalma lett szegényebb több, kevesebb vásárlóval.
A munkásblztositó és mozgóposta-főnökség után most ismét arról beszélnek, hogy a csendőr osztályparancsnokságot viszik el Ztlaeger-szegre, amivel természetszerűleg elhelyezik innen a csendőriskolát Is. Ez a kettő pedig Jelent körülbelül 100—120 lelket, vagyis ennyivel ismét kevesebb fogyasztója lesz ennek a városnak, melynek a fejlődébe a háború, gyászos forradalom és megszállás után a nullára csökkent népesedési szempontból. Minden kereskedő és iparos érzi a súlyát annak, ha B lista apasztja a Nagykanizsán létező hivatalok, testaietek számát. Hozni nem sikerül ide semmit, de vinni visznek sokat. Egyre-másra. Ai Ores boltban ácsorgó kereskedő
Felmentették a cserszegtomaji gyilkos merénylet gyanúsítottját
A nagykanizsai törvényszék Cserszegtomaj Iskolájában tárgyalta a véres tragédia ügyét
Nagykanizsa, április 4 A mull év szeptember 9-én tör-
hatja a szerszámát, mert nem lesz vevője.
Nigyon gyenge megnyugtatás a csendőr-oszlály eltelepllésének hírével kapcsolatban az, hogy amig „Jól értesült" körök már ezt befejezett ténynek tekintik, addig a valóság csupán annyi, hogy még csak szó van erről. Ami elég bsj, mert ha tényleg szó van erről, akkor a lehetőség a levegőben lóg.
A csendőrosztálynak Nagykanizsáról való elhelyezése legf.\'lsőbb helyről jövő intézkedéssel történik. Mégis jó lenne, ha a város, mint olyan puhatolóznék ebben az ügyben és megtudná, hogy tényleg cssk szó van-e róla, vagy pedig bizonyos e az elvitele, vagy az Ittmaradása. Ezt megárdemll a város polgárságának aggodalma, mivel 100 léleknek apadásával ismét szegényebb lehet a város és talán ugyanennyivel gazdagabb az a / ilaegerszeg, melyre mostanában határozottan több n«piugár jut, mint Kinlisára ...
Legyen intő példa a munkásblztositó esete, hogy minél előbb meg kell mozdulni és felvilágoiitani a legfelsőbb köröket ls, hogy Nagykanizsának Inkább éltető, mint sorvasztó injekciókra van szüksége.
tént, hogy Kovács Mihály cserszegtomaji lakos háza előtt éles segélykiáltásokat hallott, amire kinyitotta háza kapuját és akkor megdöbbenésére olt találta Keller Sindor községben gazdaembert, aki vérző testtel összerogyott és csak annyit nyögött alig hallhatóan, hogy megvágták.
Kovács bekötözte a sérüli súlyos sebeit és üzent annak feleségéért, aki ezután szekéren hazavilette Keller Sándort. A szerencséilen ember a fuvarosnak, Goth Ferencnek elmondotta, hogy Bugovlcs János vágta meg fejszével.
A vágás a mellkas falát telje-
sen átszelte, sőt átvágta a tüdő-
lebernyél Is, ugy, hogy a szív teljes működése láthatóvá vált. A sérülés életveszélyes volt. Hónapokig tartó gondos kezelés adta csak vissza Kelleri az életnek.
Bugovlcs akkor tagadott, hogy neki bármiféle része Is lett volna a merényletben. Ezzel szemben az a körülmény, hogy évek óta hangos viszonyban volt Kellerrel, a gyanút megerősíteni látszott, ugy, hogy Bu-govicsot letartóztatták, de később szabadlábra helyezték.
Szándékos emberölés bűntettének kísérlete mistt indult meg ellene az eljárás és miután 21 tanút kellett kihallgatni, a kanizsai törvényszék dr. Mulschenbacher-tanácsa hétfőn kiszállt Cserszegtomajra, hol az egyik
iskolateremben lefolytatták a főtárgyalás!. A vádhatóságot dr. Szabó Lijos kir. ügyészségi elnök képviselte. — Orvosszakértő dr. Mojzer György kefzlhelyl kórházi igazgató-orvos, mig védő Sientgály-Faur Aurél keszthelyi ügyvéd volt.
A főtárgyaláson Bugovlcs János tagadta a terhére rótt cselekményt. Elismerte, hogy évek óta az asszonyok miatt ellenséges viszony van közte és Keller közOtt.
Keller Sindor azonban Ismét ka-tározottan állította, hogy Bugovlcs volt a merénylője, aki az egyik mogyorócserje közül kilépett és feléje
1«8 április fi
sújtott azzal a kijelentéssel, hogy .most végzek vtledl\'
A kihallgatott tanuk vallomásával azonban bizonyítást nyert, hogy Bugovlcs János a kérdéses napon és Időben családja körében otthon volt.
Igy, miután semmiféie bizonyíték nem volt Bugovlcs Sándor bűnössége mellett — a törvényszék a vád és következményei alól felmentette.
Dr. Szabó Ls|os kir. ügyészségi elnOk a felmentő ítéletet megfellebbezte A bün perben tehát a felsőbíróság fogja az utolsó siót kimondani.
Kell Dezsőt választották a keszthelyi Izraelita hitközség elnökévé
A megsemmisített első választás után helyreáll a hitközségi béke
tal Kell Daső mérnököt, a hitközség eddigi érdemes elnökét választották meg, aki általános közbecsű-lésnek örvend. Az ó személye hihetőleg helyreállítja a hitközségi békét is.
Ugyanezen alkalommal választották meg a hitközség képviselötestűleté-n:k 32 rendes és 6 póttagját ls.
Keszthely, április t (Saját tudósítónktól) A keszthelyi föszolgabiróság által elrendelt uj Ixr. bltköiségi választásokat vasárnap tartolta meg a keszthelyi lzr. hitközség. A választáson 250 szavazati joggal bíró bitközségi tag közül 147 szavazóit le. Elnökké 145 szavazat-
Vaspáncél gépfegyver-tornvos őrházakat építenek a szerbek a mohácsi szigeten
Mohács, április 4 A trianoni békeszerződés Dilbara-nyával együtt a mohácsi sziget egy részét ls Jugoszláviához csatolta. A szigetnek ez a déli része mintegy 10 km. hosszúságban nyúlik Kisköszeg alá és a határmentén 7—8 km. széles. Valamikor Frigyes kir. herceg bélyei uradalmához tartozott, gyönyörű erdőségek, világhírű baltenyészet volt rajta. — A szerbek a szigeten épített Ideiglenes őrtanyákat az ősz óta vasul, drólsövénnyel erősített őrházakká épitlk át. Három őrs részére a megerősített őrházak már el is készültek. Az őrházaknak a msgyar határ felé nincs ablakuk, csak délre. Árokkal vannak körülvéve, amelybe vizet bocsáthatnak és ötsoros drót-sövény védi. Kél északra néző sarkán egy-«gy vasbeton fedezék van, amelynek tetején forgatható géppuskatorony áll vaspáncélból. A lőrések keresztalakuak, ugy, hogy legnagyobb könnyűséggel használhatók fel golyószórók részére. Az őrházak északra néző homlokzatán a ház oromzalán egy kiugró galambducszerd meg-figyelöfészek van kiképezve, ugyancsak lőrésekkel és géppuska-állással. Az őrházak 3 km.-re vannak egymástól és minden valószínűség szerint egy mélységben tagozódó vé-
delmi öv előreugró támpontjainak stánták őket Egy ilyen őrház felépítése clrca 10.000 pengőbe került. *
A szentgotthárdi vagonok .világszenzációjáénak árnyékában igy fest az Európa békéjéért aggódó kisantant készülődése a világbékére ...
MftJAréa
A nafytaatxaal. ■•tsorologUI meg-ttgjető JetenUsak i Szardán a Mmir-sékktt Reggel 7 órakor +8, délután 1 órakor +14, aate 9 órakor +8 8.
PtlMtei-. Reggel éa délben felhős, esti borult égboltozat
SiiUriny, Reggel és délben Eazakkelet, este Délnyugati szAI.
A Meteorológiai Intízet leleattoe m-rtnt részben felhős, enyhe idő.
EHREHSTEIH KAROLY
FÓUT II. ÉS tArsa JEL. 221.
MEGÉRKEZTEK
a legújabb selyem Jambó sapkák Női inuuslin, selyemflór és selyem harisnyák Csíkos selyem Rsform-naárágak Férfi Ingák, alsónstf rágsk,
soknlk és hartaoyék N6i *•hárnamüsk Crepdeain nyakkendők gyönyOrtl kivitelben. Kirakatban levő oloaá Arainkról imo győződjön megl
ípF Április hó 15-ikéig tart
az olcsó szövetvásár
Singer József és Társa
Nagykanizsán, Erzsébet királyné-tér 23. alatt.
ISII
iga. áprilK 3
Tizennégy községgel
bővítették a keszthelyi forgalmiadó körzetet
Picsát, Klskomáromot Is Készt helyhez csatolták
Keszthely, április 4 (Saját tudósítónktól) A pfn.ügy-Igjzgatóiág a keszthelyi forgalmladó-bivalal személyzetének létszámát kellővel szaporította. Buday László és Tahy Julta az uj alkalmazottak.
A személyzelszaporltást az Indokolta, bogy a keszthelyi forgalmladó-bivatalboz csatolták Klskomáromot és ridékét s Pacsál is.
A 14 hozzácailolt községgel a keszthelyi forgalmladókOrzet 50 köz léget foglal magában 57 550 lélekszámmal.
A novai adóhivatalnak Lentibe való áthelyezése
Zalaegerszegről jelentik: A novai adóhivatal körzetének 49 községe már régebb ldó óla mozgalmat Indított a novai adóhivatalnak Lentibe való helyezése érdekében, mely mozgalom élén dr. Csák Károly ország gyűlési képviselő áll. Etzel szemben egy máilk mozgalom, — amit Hajós Kálmán dr. képviselő támogat — hogy maradjon meg továbbra Is az eddigi állapot. A két mozgalom ügyében a pénzügyminiszter fogja bz utolsó szót kimondani.
lozeósznvHizAK
Városi Mozgóképszínház. Ma
5-7-9-kor A feltámadás, Tolstoj világhírű regénye 10 felv.-ban. Föizerep-lök: Doloies del Rio és Rod la Rique. „Buster az Iskolában", Tigl-kép 2 felvonásban. „Pötyike balá-uik", burleszk 2 felvonásban. Híradó
= Rádió-alkatrészek, Potitps lámpák, hangosan beszélők, telepek, lejhallgatók olcsó árban Szabó Anlal sportüzletében.
FÜRST BÖZSI
kötött-szövött dlvatáruháxában
SA8YRAHIZ84, OEHTRÁL-ÉPÜLET
női és férfi pullowerek,
szmoking kabátok, női és férfi harisnyák, gyermeksoknik, nyakkendők, •érti Ingek és alsónadrágok,
valamint férfi, nfii éa gyermek
o i p 6 k
a legolcsóbb árban kaphatók.
Ul» Talafoa 3S«.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HtREK
napirend
Április 9, csütörtök
Római katolikus : Nagycsütörtök Prot.
Vince. Izraelita: Nis hó 15.
Nap kel reagel 5 óra 32 nerckor
nyugszik délulR 18 ór. 34 per^kö, \' •
Váróit Színház. „A lelláinadás", lolsto) vllághirU regénye 10 telv.ban. .liuiter az iskolában", Tigi-kén 2 (elvonásban. „I\'ötyike halászik", hurlesik 2 (elvonásban. Miradó.
AZ ÉN LELKEM . . .
Az í\'n lelkem ma iiljongó nyár. kacagó, piros, zem\'fo nyári Az t\'n lelkem ma csókol, n vei i\'s átölelt a; Ételei A nagy. jóságos, szép Ételei.
Holnap hogy mi lesz, azt nem tudom. Uhtl, hogy keserű tesz majd Dalom És Fájdalmamban majd zokogok. S véresre vernek. tépnek a Dalok. Tivornyás verejték ■ Dalok. .. ... IIái verjenek, de ma mt\'g kacagok.
liRDÚLY MIKLÓS
Befejeződött a hivatal vizsgálat a városházán
Nagykanizsa, április 4 A városhálán több nap óta lolyó hivatalvizsgálat a mai nappal véget ért. Zarubny Andor főszámlanácsos a víroshAza minden számadását gondosan átvizsgálta. Gyömörey Qyörgy fóiipin, Bődy Zoltán alispán és dr. Schmldl Jenő szolgabíró, föispSni titkár tegnap délelőtt Nagykanizsára érkeztek, hogy az elkészitetl leltárt, szaknep\'ókat, Jegyzökönyveket és zárlati eredményeket aláírják. Ezzel a hivalalvizFgálal utolsó aktusa is bcf< jeiődött.
A vármegye vezető személyiségei délután fél 2 órakor autón visszaindultak Zalaegerszegre.
— A hősök emlékünnepe. A kormány rendeletei adott ki, amelynek értelmiben a nemzeti ünneppé avatott hőtök emlékünnepét, amely pünköid ünnepével egy nspra esik, az egész ország területén a megelőző vasárnapon kell megtartani.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete felkéri tagjait, hogy a fellámadási körmenetben való részvétel végett szombaton délután fél 6 órakor a Nádor-ulcal ovodábsn gyülekezzenek.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Pályázat a szepetneki plébániára A Naláczy András dr. plébános lemondáia folylán jogilag; és tényleg megűresedetl ir-rpwekl plé-bániíjivadalomra — BjJcia, Lszte-regnye, Filyebáza éi Rigyác fiók-községek kikapcsolásával — a megyéspüspök pályázatot hirdet. Fel-blv|a (nnélfogva az egyházmegye azon papjait, akik önálló lelkipásztorságra képesítve vannak és a nevezett plébánlajavadalmat elnyerni óhajtják, hogy kérvényüket Batthyány-Stratt-mann László herceg kegyúrhoz (Körmend) cimezve folyó évi április 15-lg bezárólag hozzá felterjesszék.
— Személyvonat slnautóbusz helyett. Folyó évi április hó 6., 7„ 9 és 10-én Nagykanizsa és Bircs közölt a 916. és 917. ilnaulébusz vonatok menetrendjében a sinauló-busz vonatok helyett II. és III. oiz-lályu személykocsikkal rendes dl|-szabáru személyvonatok fognak közlekedni. Eme vonatokhoz az arcképes Igazolványok alapján mérsékelt áru menet|egyek érvényesek. Nsgy-kanizsáról Indul 10 óra 08 perckor, Nagykanizsára visszaérkezik 17 óra 18 perckor. E személy vonalok a 17., 23. és 28. számú őrházaknál, Vízvár—Babicía és Barcs közölt, utasok fel-és leszállása végett nem állanak meg. Állomdsfőnökség.
— Kisorsoltuk az áprilisi Ingyen szálloda-utalványokat. Mint ismere\'es, a sorsolásra jelentkezelt előfizetők között időnként szállodautalványokat sorsol kl, melyekkel az utalványok nyertesei három napon át teljesen ingyen laktatnak a budapesti Park-szállodában. A kedvezményi élvezeti előfizetőink eddig kivétel nélkül a legnagyobb megelégedés hangján nyilatkoztak a közismerten elsőrangú szállodáról, mini annak étterméről és kávéházáról. Április hónapra három utalványt sorsoltunk ki, melyekel Ttelber Kálmán ny. ezredes előfizetőnk nyert meg. A következő sorsolásban részt vesznek az összes eddig jelentkezettek és azok, akik Írásban vagy élőszóval ecélból áptills végéig Jelentkeznek.
= Stern József Ulvatáruházába
Kaziriczy-utca megérkeztek a legújabb divatú covercoat, kasha és burberry tavaszi kabátok. Egy plis-sirozott és bimzelt gyapjuszövetruba P 21 80.
= Üvegezés, klttelés, képkeretezés Igen olctón Púmnál, Király u. 10.
Nagycsütörtök
Jeremiás siralmainak gyászos hangjai csendülnek meg ma a katolikus egyház templomaiban. A szenvedés hekatombáját, ami utolsó szikráig kiégve a megváltás szent áldozatának misztériumát hozta el a sorsára hagyott, tévedt utakon ezer éveket botorkált emberiségnek, — ezen a na-pon gyújtotta meg a hit kanócával az örök, Isteni végzés. Ez a nap adta a megújhodás kifogyhatatlan kegyelmét az utolsó vacsorában. A végtelen Idd komolysága előtt ennek a napnak erősségével vonul emberöltők és történelmi korszakok pará-nyalnak soha nem fogyó, milliós hadserege — az élet legtávolabbi értelme : a földi halálon iul várakozó ítélet felé.
A Szenvedés kezdődött ezen a napon. Az Olajfák-hegyének holdfényes szikláján évszázados moha Itt a be az Istenember vérverilékének lehulló cseppjeit.
A nalala caltcla kehely születésnapja, a legszentebb szentség alapításának, az emberiség legnagyobb titkának, legmagasztosabb csudáidnak jötte, ha nagypéntek nem is következeti volna reá, akkor Is elég lelt volna arra, hogy az ember feleszméljen a céltalan, szédült rohanásból és elinduljon az uton, ami Betlehemben kezdődött a jöldi léptek számára és a Gotgothán ál az örökkévalóság lépcsőjére vezet.
A nagyszerda zsolozsmát után, ma fehér öröm színéi öltik az oltárok felkent szolgái, hogy a legnagyobb gyász komor, gyertya-rejtő, kereplők z,íjával kísért, oltárbontó szertartásai közben is legyen egy vll• ■ ianása annak az örömnek, ami áttörve Idők, korok végtelenjét, szenvedések, bűnök, sorsok tengerét, örvendezés! gyújt elkomorult emberi sziveinkben : a bűneinktől szabadulás zálogának, a kenyér és bor titkának emlékezését és reménykedését.
A szenvedés, az egész világot átformáló marttrlum, a Júdás pénzen beteljesedett rendelés, a lábmosás alázatával eljogadott pohár, az elnémult harangok méltóságteljes gyá-szu ünnepén a világ minden kincsénél nagyobb ajándék örömén örvendez az ember. És a Golgotha árnyékában, a halál legnagyobb diadala örökké tartó életté érik... (bt)
— A megszállott terület telekkönyvel Zalaegerszegen. Tegnap két teherautón szállították Alsólend-váról Zalaegerszegre aiokal a telekkönyveket, amelyek az aleólendval járásnak csonkamagyarországi községeit illetik.
— Tavaszi kabátok, jumper ruhák, hői kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fő ut 13. szám alatt.
Férfi- és női-szövet, selyem, mosó, kanavász és vászon
maradékokat
snt MA
igen olcsó árban árusítunk Kisfaludl és Krausz divatáruháza az Arany Kakashoz
JLALAJ KOKLOFT
— A dunántuli dalosszövetség kaposvári versenyére, mely jimius 29-töl julius l-ig fog lezajlani, nagy érdeklődés mutatkozik a dunántúli dalosegyletek körében. Ezldeig Le hoczky Brúnó dr. kaposvári főjegyzőnél a következő \'6ejelenlétek tör-téotek : Zalaegerszegi Dalárda, Nagykanizsai Klsdaldrdo, Veszprémi Da los Egylet, Balatonbogiári Iparosdalkör, Marcaltői Dalárda, Siomba\'-helyi Dalosegylet, Tatai Református Énekkar, Veszprémi Iparos Dalárda, Nagykanizsai Iparos Dalárda, Körmendi Dalosegylet, Tatatóvárosi Polgári Olvasókör Djlárdá|a, Vasmegyei Aggharcos Egyesület Dalárdája, Keresztényszocialista Szakszervezetek Dalárdája Szon bathely, Szigetvári Dalosegylet, Oyőri Vagon- és Oép-gyár Egyetértés Dalárdája, Kadarkuli Dalárda, Szekszárdi Dalkör, Marcali Dalosegylet, Marcali Iparos Dtlárda, Pécsi Máv. Ébredéi Dalkör és Pécs-bányatelepl Turul Dalkör. Tekintve, hogy a nevezésekel még nem zárták le, bizonyára még tiámos dalárda jelentkezik a versenyre.
Női
I* selyemflór harisnyák, mig a
készlet tart.............. P 2 85
I* selyem harisnyák.......... 5-20 tói
Trlcósetyem reform nadrág „ 3 23 tői
Perlsz és Beoknél
— A harmadik keszthelyi gyógyszertár. Tudósítónk jelenti: Hosszas huzavona után végre megvan a harmadik keszthelyi gyógyszertár helye. Dr. Szmodlcs József, a gyógyszertár engedélyese az ötizes közigazgatási fórumok egybehangzó határozata után belenyugodott abba, hogy gyógyszertára a Rákóczi-téren állittassék fel. A gyógyszertár helyiségére nézve megegyezés jött létre özv. Stampfel Pálné vendéglőssel. Eszerint a gyógyszertár a Rákóczi tér és Ha|du-utca találkozási helyén lélesQI. Az épQlet átalakítása már meg is kezdődőit. A gyógyszertár valószínűleg julius 1 én megnyílik.
— Vasúti menetdíj kedvezmény. A Msgyar Evezős Szövetség által folyó éti junlus hó 23. él 24 én Budspesten tartandó XXXI. nemzetközi nagy amatőr evezős-versenyre ugy gyors, mint teheráruként szállítandó vizjármüvekre öC/o-os fuvar-di|-kedvezményt engedélyez a DSA Vasutigazgatóiág. A szállítás a Magyar Evezős Szövetség által kiadott igazolványok alapján vehetők igénybe.
— Országos vásárok. Április 5-én Pacsán, 10-én Köveskálon, Lentiben és Nemeshetésen, 12-én pedig Szentgyörgyvölgyön tartanak oiszágos vásárt.
Mindenki tekintse meg
Szabó cipőüzlet
kirakatait
saját érdekében, mielőtt cipőt vásárol! Legújabb külföldi modellek.
s Wil, íriv, fflinosien szí
Figyelje sorozatos árajánlatunkat! Kazinczy-utca.
Bélrenyheség, gyomor- és bélhuut, a vastagbélfal kezdődő megbetegedése, vakbélgyulladásra való hajlamosság esetén a természetes .Ferenc József" keserűvíz gyortan és fájdalom nélkül megszűnteti a hasi-sz:rvek pangását. Sok évi kórházi tapasztalat igazo\'j\', hogy a Ferenc lóxsef viz használata a bélmüködést kiiünően szabályozza. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekbeo.
Női
kólóit kabátok, poulowerok, keztyflk, retlkülők, ernyők;
női és férfi szabókellékek
PerUz és Beoknél
i .Központ* szállodával izemben.
— Népművelés Keszthelyen. Tudósítónk Jelenti: Most zárullak Keszthelyen azok az általános érdekű tanfolyamok, amelyek a kuKurát voltak hivatva mind szélesebb körben terjeszteni. Novemberben nyílott meg az analfabéta tanfolyam 23 hallgatóval, elemi ismereteket terjesztő tanfolyam 38 hallgatóval, általános ismeretterjesztő tanfolyam résztvevői 78 órai tanításban részesültek, az elemi- és általános Ismeretterjesztő tanfolyamok résztvevői 70—70 órát hallgatlak. — Ugyancsak most vasárnap volt az utolsó népies ismeretterjesztő előadás ; ilyet az ősitől fogva 40 et tartott a községi iskola tantestülete.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
— Az Ipariskolai Énekkar húsvéthétfői szlnlelőadása A nagykanizsai. Ipariskolai Énekkar április hó 9 én, husvélhélfőn, a Rozgonyi-utcal tornateremben eite fél 8 órai kezdettel saját zászlója beszerzésére tánccal egybekötött színielőadást rendez. —
Az előadásra, amelyen a ir ü ■ kedvelő gárdának legjobbjai vesznek részt — már most felhívjuk a közönség figyelmét. Ülőhely: I. hely 1 P 20 flll., II. hely 1 P, állóhely 60 fillér. Felülfiietések, a nemes célra való tekintettel, köszönettel fogadtatnak.
tUrfl kalapok, sapkák, Ingek, I 0111 gallérok, nyakkendők, alsónadrágok, harisnyák, soknlk.
ügyenruházati cikkek Perlsz és Beoknél
— A Rummy kártyajáték híveinek hatalmas táborában örömmel fogadják anuak hírét, hogy forgalomba bérül egy kártya-állvány, mely megvédi az elég magas áron beszerezhető kártyákat a hamaros elpiszkolódástól és e mellett élvezetesebbé és gyönyörködletőbbé leszi a játékot, mert az öiszegyü|tölt figuraegységek és sorozatok könnyebb áttekinthetőségét biztosítja, mint ha a kártyákat kézben tartjuk, ami egyben fárasztó is. Ezt a kártyaállványt Hets Béla ny. hadbíró-tábornok ötlete nyomán Platnlk Nándor él fial tátékkárlyagyára állilja elő tetszetős kivitelben és kapható a gyár Szervita téri üzletében, valamint \' Kertész Tódor, Szénásy Béla és Kánilz C. és fiai cégeknél Budapesten
1928 április 5
KÖNYVEK, LAPOK
Idők sodrában
Oyula diák verseskönyve
Oyula diák nevét ezldeig úgyszólván csak mint Irredenta költőét Ismerték. Az a rohamosság, amellyel versei országszerte, sőt a megszállott területeken Is elterjedtek, kétségtelen bizonyítéka, hogy az álnév alatt rejtőző szerző e müfa| egyik legjelentősebb képviselője. Emellett a napilapokban s könyvekben megjelent néhány kisebb regénye s erőteljes rajzú novellája a próza terén is Igen figyelemre méltó tehetségnek mutatta.
Most meg|elent uj verses könyve, az .Idők sodrában" a szélesebb skálájú lírikust veti lik elénk. Háborús verselnek gyűjteménye, szerelmi lirája s a családi tüihely mellett fogant poéniái nem a megszokott sablonok mentén haladnak. Erős, egyéni hang s újszerű téma-meglátás jellemzi őket és talán az átélés őszinte közvetlensége teszi őket különösen vonzóakká. Főként a háború szenvedéseiben szülelett s hatásukban mélyen megindító vertei kellenek majd széles vlszhsn-got, mert őszinteségük iz egykori divatos hinterlandi származású, tehát hamis háborús lírával izemben s katonalélek s a háború igaii arculatát tükrözi vissza.
Ax értékes sxép könyvet a Cuthy Ferenc egyetemi könyvkereskedés és irodalmi vállalat adta ki Ízléses köntösben. — Ára 2 pengő 40 fillér.
)( „Bujdosó gyöngysor". Dtrnay Kálmán Balaton- és Bakonymenti várakról szóló — régi várképekkel ellátott — történeti regénye megjelent a Pantbeon Irodalmi Intézetnél. Az országszerte nagy érdeklődést kellett müvet kedvezményes áron bérmentve, kik arra — mig a szétküldés tart — a szerzőnél Sümeg (Zala-megye) előfizetnek. A könyv ára fűzve 5 pengő, diszkötésben 8 pengő.
Gyermek cipők, bablkelengyék,
linóleum, viaszos vászon. ism Piperecikkek
Parlsz és Beoknél
a .Központ" szállodával szemben.
)( .A Sajtó" most megjelent számában befelezi az uj lengyel saltójog ismertetéséi. A folyóirat közli P.gyed István dr. egyetemi tanár tanulmányát .Az országgyűlési hírszolgálat szabadságiról", amelyei a szerző a tél tolvamin a Nemzeti Klubban adott elő. — Külön cikk számol be a washingtoni rádió-értekezlet határozatairól. A belföldi hirek rovatiban a Pressa magyar csoporténak Ügyét tárgyalja a folyóirat. — külföldi liirek, bírósági gyakorlat és egyesületi hírek egészítik kl tartalmát.
)( Magyar Lányok liatal linyok képes irodalmi lapla szerkeszti: Tulsek Anna. Satbbnél szebb regények, elbeszélések, versek, társadalmi és Ismeretterjesztő cikkeken kívül a szerkesztői Üzenetek tarkítják a lapot. A Magyar Lányok é» a Százszorszép Könyvek együttes előtlzetésl dija 4 pengő. Csak a Magyar Linyok előfizetése 2 40 pengő. Mutatványszámot Ingyen küld a k adóhivatal, Budapest, VI: And-rissy ut 16.
Világos drapp divatcipők 20 P-től.
Miltéxiyi cipőt vegyen!
Miltényi Sándor és Fia cipőáruháza Főút, Városházpalota.
Utcai cipők Sportcipők Luxus cipők
iim fotim s.
VADÁSZAT
A klsvad pusztulásának az okai és azoknak az elhárítása
Irta: Ötvöi Balázi (Klllmán) 4 A kóbor eb is a kóbor macska.
Két veszedelmei kártevő. Veszedelmesebb sok ragadozónál és határozottan károsabb a rókánál. A vadra rákapott kóbor eb ugyanis nem jár csendben, lopakodva, mint a róka, hanem nyargalva járja be az erdő\', mezőt, tehát nagy területen nyugtalanítja a vadat A kutya nemcsak az orrára bízza magát, hogy nyomon kövesse a vadat, hanem .szemre is dolgozik*, azaz meglátja a közeledésére kiperdülő nyulat és dingót csaholással űzi-hajtja. A csaholás, nyirgalás felver más nyulat és a kutya ezt veszi űzőbe, ha az előbbi már messze szalad előtte. Egészséges, fejlet nyulat kevés kóbor eb lud elfogni, de megfogja könnyen a vemhes anyanyulat, a nyulfiókát. V«nhes anyanyul és kis nyul pedig márciustól (óéba februártól) szeptemberig mindig akad a területen. A kóbor sb akkor is nagy kárt csinál a nyulállományban, ba nem tudja megfogni a nyulat. A nyul ugyanis ragaszkodik szülőhelyéhez, van egy bizonyos körzete, amelyiken tul nem szokot eljárni, még eleség után sem, de ba többször nyugtalanítják, többször hs|fzol|ák, akkor nem tér vissza lakóhelyére, banem nyugodalmasabb helyet kerei, esetleg a szomszéd területen, ahol nincs kitéve gyakori zaklatásnak.
(A nyul az erdőben rendesen csak egy .vackot" kapar magának, de mezőn 2—3 vackot Is kapar, amelyeket felváltva használ az Időjárás — izél — szerint. Mivel a nyúlnak, löképen a nősténynek állandó tartózkodási helye van és mozgáil köre nem nagy, épen ezért oktalantág kOrvadászatokon lelőni minden oyu lat, amelyik a körbe kerül, különösen pedig azokat, amelyek ciak a kör bezáruláia után — .haj ók befelé I\' -kelnek, mert ezek rendesen nőt-ténvek.)
A kóbor ebet elpusztítani nem kőnnyü dolog, mert rendeken olyan óvatos, hogy — pláne, ha már egy ner megsöréteztdkf— nem tudjuk puikavégre kapni. Mégis van rá mód, hogy épen ax olyan kutyát kapjuk puskavégre, amelyik már fogott nyulat. Ez a mód a nyulilrás utánzásává! való „hivái.* Hi az erdőn, mezőn kóborló kutyát veszünk észre, akkor huzódjunk valahol fedezék mögé is u\'ánozzuk a nyul-ilráit. (A ragadozók lrtáii-mód|ának a leírásakor elmondom majd, hogyan tudjuk könnyen utánozni a nyul liráit.; A tapasztalt kutya, amelyik nek a fogai kOzt sírt már egynéhány nyul, könnyű zsákmányt remélve .beugrik* és könnyen leterithel|űk.
(Ne ássuk el a kutyát, hanem nyuzzuk meg — kidolgozott bőrét tok mindeme tudjuk batználni, li nom lábbelit is készíthetünk belőle — tetemét pedig haunáljuk fel szárnyai ragadozók mérgezésére vagy ha fácánosunk van, akkor fel darabolva dobáljuk a fácáoeletők alá, mert ezzel pó\'ol|uk a télen nem található, de a fácánnak nagyon szükséges rovart. Meleg időben pedig ástuk el félig a földbe, ugyancsak a fácánosban, mert igy tok féregféle terem rajta, ami a fácánnak nemcsak lápláló, hanem egétzségél lentarjó eleség.)
A kóbor eb Irtásának igen egy-iierü módja a következő. (Különö-Ma azokat az ebeket tudjuk Így
£ALAI KOZLÜNY
a
SPORTELET
Egy bajnoki és egy barátságos mérkőzés lesz a húsvéti ünnepek alatt Nagykanizsán
Vasárnap a II. her.FC-vel, hétfőn a Kossuth FC-vel játszik a Kanizsa FC — Az NTE Nagyatádra rándul Nagykanizsa, április 4
A húsvéti ünnepek alalt a Zrínyi pályán mindkét nap délu\'ánjln Izgalmas mérkőzéseket tartanak a profi-csapatok. Miután a PLSz megsem-mlsi\'.etle a Kanizsa FC állal megóvott bajuokl mérkőzési, annak lejU-izása is huivétkor kerül lebonyoll tásra. A II. ker. FC vei a helybeli profik eldöntetlenre játszotlak és igy érlhető, ha most teljes gőzzel feküiz-nek a játékba, hogy az elvilt egy ióntól visszahozzák. Ez annál is ontoiabb, mert a Péci- Baranya a mrgóvott éi megiemmialtelt meccs folytán egy ponttal a tabella első helyére került. Ht pedig most győz a KFC, akkor mi ugrunk előre egy ponttal. Ei ha mindezek után u^y KFC, mint a Baranya nyeri is minden hátralevő meccsét, a baj nokcsapat a Kanizsa lehet csak, mert egy ponttal többji leiz. S:omoru lenn« azonban, ha nem igy lenn: és iimét meglepetések jöunének.
Huivét hétfőjére a KFC vezető lége nem gondoskodott valami súlyos programról. A II. a liga szűke csalta a Kossuth (Budipeii) rándul le <ioizsára barátságos mérkőzésre. Félig-meddig énh:tő is, ha a vezetőség nem egy erősebb, nagyobb kvalitású csapaloll hozott, meri a vasá>napl bajnoki után a fiuk\' bizonyosan fáradlak lesznek és kár lenne ezáltal ujabban ismét veszteiséggel
a Kossuthtal való meccsnek.
A csapit rendes felállításban Játszik és remélhetőleg ha szép idő lesz mindkél napon rekordközönség ríndul ki a józsefíőherceg-uli sport-pinára.
E ÖViitelben hhet jegyeket venni csU\'örlöktöl szombat estig l/dgó Illalszertárában éi Hajdú Andor üzletében.
Hmvélkor mint Inlljuk az NTE-t a nagyatádiak látják vendégül egy mérkőzésre. Ebben az esetben ls a honi csapat biztos győzelmében hiszünk. Feliéve, ba a mullkirl pech nem Ismétlődik meg. Remélhetőleg nem. _
(Az Ifjúsági labdarugó szövetség) intézőbizottsága ma este fél 9 órakor üléit tart a Kereskedelmi Alkalmazottak Erzsébet-téri helyiségében. Beidéztetnek a vasárnapi mérkőzéseken kiállított játékosok; meg nem jelenésük esetén is boza-lik ítélet. B -idézi a Vasutas csapat Intézőjét azzal, hogy az igazolólapokat h tzza magával. A szövetség helyiségét csakis az intézők és a beidézett játékosok látogathatják.
(Megnyílnak az NTE tennlsz-pályák.) Kedvező idő esetén pénteken reggel az NTE sétákért melletti tennisz pályák nyílva lesznek. Ezután figyelmezteti a vezetőség a tagokat, hogy mindenki tartozik labdáról gondoskodni.
zárni a meccset. Igv a kél egymásutáni meccset játiió KFC a favoritja I . —
elpusztítani, amelyek holdvl\'á^oi éjszaka, vagy olyan korán hajnalban kóborolnak, amikor mi sem vagyunk kint a területen.) Akármilyen frissen vágóit, vagy hullott háziállatnak a zsigerét (bél, máj, tüdő) ös8zeköl|ük egy csomóba és este, mikor minden elcsendesedett a fiúban, .vonszo-lékol" csinálunk vele, azaz a falu alatt végigbuztuk a földön és megyünk vele ki a területre. Alkalmas helyen, pl. egy fával benőtt gödörben, erdőszélen, kis remizheti letesszük a zsigeri és beszórjuk sztrich ninnel, de odakötözzük egy fához, vagy bokorhoz, hogy a rátaláló kutyák el ne burcollmsák. (Természetes, hogy ezt a mérgeze\'.l csalit olyan időben, amikor háziállatok (kivált térté <) |ár legelőre, minden reggel felszedjük.) A vadászatra rákapott csavargó eb ugyanis, amikor ul|ára Indul, szagot k*p, rábukkan a vonszolékra és azt követve rátalál a mérgezeti falatra. Ha azonban bármilyen okból nem tikarunk méreggel dolgozni, akkor csináljuk a vonsza-léko! holdvilágos éjlelen és álljunk lesbe fegyverrel a csali mellel1.
Van olyan csavargó eb, amelyik éjjel be van zárva a kerített udvarban, de nappal állandóan a mezőn .őrzi a házat," meri érdemes gazdája magával viszi mezei munkájára, hátha fog valamit ez a nagyszerű házőrző eb, amelyik ráadásul, mini házőrző ib, kisebb ebrdó alá esik.
Az ilyen megrögzött vadüldözőnek rendesen van már egy néhány szem iörét a bőre alatt, tehát olyan óvatoi, hogy puskavégre csak nagyon szerencsés véletlenség eseléa ludjuk kapni. Ha ez him — éi rendeien az, meri a faluslak nem igen tartanak nőstényt — akkor én találok rá módol, hogy véget vessek garázdálkodásának. Dilben, vagy estefelé ollbon van ez a rabló gazdástul együtt. Magamhoz veszem valamelyik tüze ő nőstény vizslármt és elmegyek a lakásuk elöt Ha van rá alapom, bemegyek az udvarba valamit megbeszélni a gazdájával, ha pedig nincs, akkor megállok a kapu elölt és minél több ideig igazgatóin a bakkan-csom fűzőit. A kutya eaetleg éizre vesz és ugatva rohan felénk, de azonnal megüli orrát a kellemes illat, tolakodó baratsággal közeledik vizslám felé, én pedig ijesztgetem, dobálom, bogy maradjon el tölUik. A szerelmes gavallér azonban utánunk jö.n ki a területre és onnan n;m tér vissza lött)é. Ha pedig nem vesz észre minket, akármeddig igazgatom ba kancsaimal a kapu előtt, nélküle is tovább megyek. M«jd csak meg nyilik a kapu és nőstény vizslám nyomán odatalál ömiga hozzám.
A kóbor macska veszedelmesebb, károsabb a kutyánál H. Ezt nem csalogathatjuk vonszalékkal, mérge zelt falatokkal sem dolgozhatunk, mert a mac«ka ritkán fogyasztja el
CSOKOLÁDÉ NYUSZI,
húsvéti csokoládétojás pompás kivitelben DREHER-MAUL csokoládégyárából
1MŰ minden jobb Üzletben kaphatói__
helyben 8 mérgezeit falatot, banem elhurcolja magával, esetleg baza viszi. Már pedig annak nem tehetjük ki magunkat, hogy a macska helyett, vagy akár vele együtt valakinek a háziállatjait mérgezzük rr.eg. (Dismó, baromfi.) A macska leginkább korán reggel és kéiön délután, estefelé izokott kijárni a mezőre, erdőre. .Egerétzlk," mondja a gazdája, de mi vadáizik jól tudjuk, hogy a vadra ráizokott macikát nem annyira az egér, mint inkább a fiatal nyul, fogoly ét a fácán csibéje érdekli. Ntncs más módunk a macska Irtására, mint megleírd ét fegyverrel vetni véget rabló életinek. (A macika teteme igen értékes csali a róka mérgezésinél, tőrbe cialátánál. Erről még lesz izó.) Hi macikát látunk a területen, vegyük .lábhoz* a vizslánkat, vagy fektessük le és higyjuk olt, magunk pedig óvatosan, lövésre készen tarlóit fegyverrel közeledjünk feléje. Ha erre a macikára még nem esett lövés, ba még nlnci benne söréi, akkor meglepve, mihelyt mihelyt észre vetz éi rendaten a lövis távoliágán belül ugrik meg, tehát puskavégre kap|a.
Tapasztalt macska, amelyiknek s bőre alá már befúródott egy néhány tőrét tiem, nem lapul meg, nem vár meg, mig lövéare kaphatjuk. Ezt csak kutya tegi légével tudjuk pmkacsö elé keríteni. Ha |ó mactka-fogó vizslánk van, uszítsuk rá. Ha macska nem lud fára menekülni kutyánk elöl, akkor vizslánk maga is végez vele (D-t nem minden vizsla macska! >jtó. Olyan ritka tulajdonság ez — még a német fajtáknál is — amelyet vizslaversenyek külön honorálnak I) De, ha vizslánk nem macskalo|tó, akkor is uazittuk mi a mactkára, mert minden ku\'yá-ban benne van a macskigyülölet és minden vizsla, pláne, ba uszítjuk, űzőbe vetzl a macskát Hl fa van a közelben, akkor a macika fel-tzalad rá éi onnan könnyen lelö-beljük, ha pedig ninci U- a közelben, akkor, mivel a macika nem olyan gyors ét nem olyan kitartó lutó, mint a kutya, megáll, izembe fordul üldözfijível védelemre készen. Ha ku\'yánk ugatva támad|s, akkor a^macika bevár minket.
Semmivel sem |oib a kóbor ebnél, kóbor macskánál a nyulüzö viztla. Már pedig a vadátiok 99Vo a olyan vizslával vadászik, amelyik ütőbe veszi a kiperdülő nyulat. Mennyivel jobb a nyulüzö vitsla a többi ragadozónál ? Rosszabb annál, meri, az gazdája védelme alatt (ha káromkodással kiséri is) jár ki a területre, be|ár|i az egétz területet és ma|dnem mlnd\'n nyulat megkerget hetenkint kétszer It. Ne cio-dáliozzék a nyulüzö viziia gazdája, ba elnéptelenedik a területe, mert a nyul végre megun|a a tok zaklatást és elhúzódik egy nyugalmasabb területre, ahol nem üil-bs|t|s .pedigrés kuvasz,* abol nem fecskendeznek sörélet a böre alá a rekord.övök 60 -70 lépésről I
mimiiimimiiimimiiimwmimmummimihimh
)( Az Én Újságom 6-10 íves gyermekek képes Irodalmi lapja, szerkeszti: Giuli Mózes. Szebbnél-szebb regények, mesék, versek, rengeteg jiték, kézügyesség. Iréla, pályázat, re|tvények és a szerkesztői Üzenetek tarkítják a lapot. Előfizetési ára negyedévre 2 pengő. Újságom KOnyvei cimtl regénysorozatot Együttes előfizetési ára negyedévre 3.30 pengő. Mutatványszámot kívánatra Ingyen ktlld a kiadóhivatal, Budapest, VI. Aidrássy-ut 16.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátolt ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsán, Fő-ut 1.
HALAI KOZLONT
iaaa ápriiu 5.
M Síi Mozgója
Még ma, csütörtökön 5, 7 és 9 órakor
To\'stoj világhírű reginje 10 (elv. Főszereplők :
Dolores del Rio és Bod la Boqoe
#
Bnster az iskolában
Tigi-kép 2 Iclv.
Pötyike halászik
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
iömassasAÍ
TÖZ8DE
A mai értéktőzsde barátíágoaan indult dacára annak, hogy külföldtől semmiféle ösztönzési nem kapott. — Különösen a tözsdeidö második felében jutott érvényre et a barátságosabb irányzat. Nagyobb nyereségre tettek szert Frgyver, Cukor és a Oans papírok, a kisebb pjpirok árnyeresége a 2—3" o-ot nem haladja meg. A forgalom különösen a jálékpapi-rokban volt mindvégig élénk.
Kedvezű fizetési feltételek mellűt
imi szakszerűen készít vízvezetéket h íürdóberendezéseket
Meodlovits Jézsef éi Márton
Király-utca 43.
Telefon: 271.
A bndapesö Tözsds deriza-J?^ íb
VALl/T.lzC Amott. 27 90-28 05 litiw. u. 79-70-80 00 Utbk. I&90-I6 98 Dáu k. 1:3 15-L>3 75 Dtfiár — -
DuiUi 670 00-57200 PruncXs li 22 Í0 22 70 KoU. 280 00-231 00 L angyei 64 05-64 35 Lat 859-365 Lava — —
Líra 30 50-30-70 Mírka 136 70-137 20 SchUL 80 30 80 65 N\'Uvtg 152 .SO-153 10 Svájd 1.110 00-110-4\'J SvéO k 153 35-152 95 Peseta 95 9S-96 55
Sertésvásár
Felhajtás 1137, melyből eUdallcnal vttsu-maradt 71 darab Elsöimdt) ) 06— t"6H, liídttt 1 64-166 izídeil kúiép 14 -152, krtnnyO 1-34 I 36, elsőrendű Or<.j
1 ■50—151, máaudreudll 138 -112, ingó* süldő !-36 -1 62 izalonna iwgjUti 174 1-78. akli 1-92-1 96, lehnzolT hui 192-
2 24 szilonnáa télsertés 192 UCO Aj Iránvial élénk
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható « Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
Kiadja: Délzalal Nyonda él Lapkladá Vállalat Béménytáriaság. Felelő* kiadó: Zalai Károly.
laie-urtlaa talcfoa: Nagykanliaa 78. u.
APRÓHIRDETÉSEK
Ai spróblrdetéiek dl|a 10 laólg BO fillér, minden további izó dlla 8 llll. Vaaír- él ünnepnap 10 szóig 80 fillér, minden további azé dija S flll. Sierdán é« pénteken 10 izólg 60 fillér, minden további szó dija • flll. Clmsió s minden vastagabb belliből állá a tó két iiónak számíttatik. Állást keresőknek 60*0 engedmény. A hlrdeUel rllj alSra flaelemlS.
Vak IQkrSk u|ra lUkrözéiét ellogad|a Stern Üvegei, Erzsébet lér 14. 1146
Planlnó Jókarban levő jutányosán eladó. Clm a kiadóban. 1621
Schiller Ferencné angol és (randa nól divatszalonját Csengery-ut 27. azánr, I emeletre dr. Schlchtanz logorvos volt műtermeibe helyezte át. 1576
Pcrlekt kisegítő aaakáoanSt keres azonnali belépésre ujnépl Elek lírnő Erzsébet-tér 21. 1711
Cgész u|, tavaszi női letöltő és kosztüm Sugár ul -I. szám alatt eladó.
Keszthelyen, Vaazary Kolos-utca 5 szám alatt egy Üzlethelyiség lakással bérbeadó. 1745
I ki\'ogramin
szép dió
00 fillérért kapható
Ladiszlau Tiktornál, Petőll-ot 86.
I\'9\'
ZOrlchl zárlat
Párta 1043, loudoo ii3l Ne^-o.S 519 03. U-lloal 72 47\'/i, Milano 2742, Madrid 8!\'35, Amitardam 2C9 12t/», Berl.\'n 134 D\'/i, Wien 78 05, Solla 3 72» a P"tja 15"38\'.\'l, Varcó Ml 25, Badaoesl 90 70, Balgrád 0 I3\'.(, 3«k>rc*t 3 2C12.
UÜV1ZAK Amit. 230 22-K0 92 Ualgrád 1005-101.8 Berlin 1S670-I37 10 Bukarest 3 58 36J BiUsarcI 7975-80 00 Koptnb.líS 30 fcj\'70 Outo 162 70-153 10 l.onúou 27-90-27 Í8 Klisno 30 20 30 óO Newjork 571 50-3 10 Pirii 22 ÍO-22 tiO Prága 16 93-16 98 •aoTla 4 12-415 Stockii. 153 47-153 87 Varió 64 1064 30 Wien 8041-ÍC66 Zflrlch l!OI2-t;ri 42 Madrid £6-t0-S6\'50
Király-utca 13. izám alatt többféle bútor aladó. 1686
Májua l-ére keresek 3—4 izohás modern lakást, közvetítőt dijjazok. Ajánlatokat 88. postafiók kérem. 1520
Tallvér vizslát lanllásra vállal, időnkint kölyök él kész vizslát elad, vadászterületet rendez, lácánosl beállít megállapodás szerint ötvfls Balázs, Klllmán, u. p. Qelie. (Válaszbélyeg nélkül nem telelek.)
Takarltáat vállalok garzon lakásba-\'. Cint a kiadóban.
Pogányvár! sajáttuméíU kiváló boraimat állandóan árusítom llterenkint: nemes kadarka 130. asztali lehér I 50 llllér. l.eltnerné, Csengery-ut 30. 1601
2 parkettoa emeleti szoba, fürdőszoba használattal él \'2 szobái, fürdőszobás lakás május l-ére kiadó. Clm a kiadóban. 1750
gyermek\'\' ClpŐk *» legolcsóbban beszerezhetők
Armuth Sándor éa Fia
áruházában, Uazár-udvar.
Ma és mindennap
1 küó elsőrendű prima
borjúhús
I pengő 60 fill.
Weisz Ferenc
mészáros Eszteregnye.
Képkeretezés,
tUkrók, szentképek éi a|ándéktárgyak legolcsóbban beszerezhetők
Armuth Sándor és Fia
IUS áruházában. Bazár-udvar.
Imakönyirek
Húsvéti képeslapok Húsvéti tojások
Húsvéti ajándéknak
alkalmas egyéb tárgyak
legolcsóbb árakon k..plutók
Flschel Fülöp Fial nál
Nagykanizsán, Fö-ut.
Gyermekkocsik
él lonott kerlibulorok jutányoa áron nagy választékban kaphatók
Armuth Sándor és Fia
áruházában, Bazár-udvar.
MEGHÍVÓI
Maxin- vagy Üzleti Ügyekben! utaiáiok alkalmával
BUDAPESTEN
a Icgkellomeiebb otthont nyújtja a le^clónyöicbb teltételek mellett a Keleti pályaudvar étkeiéi! oldalával axemben levó
QRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, VIII., Baross-tér 10.
m<rt
SOOo engedményt kap
intőt eaen lap elótltetóje otcaó (lobi-iratokból, I0"o engedményt kap
olcaó tttcrml árainkból. (KIIUnA hlil konyha.) 5 pengőt megtakarít
autótail kSIUáfftt, mert gyalog átjöhet egy perc alatt a pályaudvarról.
Nálunk otthon érzi magát I I I
EtaórcndQ kliiolgátái, ailgoruan caaUdl felteg. Saját érdeke
eien elónyók tolytán, hogy okvetlen nálunk asáll-|on ineg. — Elóxelea ,tohamegrendel4i ajánlaloa. __«jai
Terménytőzsde
liuza 15 fillérrel emelkedett. — Az Irányzat barátságos, a forgalom csekély.
tsuu l!«u». 76 kg-os 32 75-3300, 77 kg-ot 33 05 - 33 45, /8 kg-va 33 45-33 65 , 79 kg-oa 33 75 - 34 00. 80 kg-oi 3395-34 10, dunántult 76 32-55-3275, 77 kg-ci 3280 3305. 78 kg-oi 33 15— 33 35. 79 kg-oi 33 50 - 33 7.), 80 kg-os 33 65 - 33 BO, ro»8 30-50 30 70. takarm, árpa 30 00 - 3020, lOiárpa 33 50—34-01 aab 31-30 -315 0, tengeti 26Ü5 16 80, Búzakorpc 23 00-23-25, repce 52 00—54 CC.
Eladó autók.
A hévízi fürdöigazgatóság tulajdonát képező, jókarban levő
két tizennégy személyes autóbusz három hatüléses 505 Fiat kocsi
üzemmegszüntetés miatt szabadkézből eladó. "" Kocsik iránt érdeklődők forduljanak Hévíz gyógyfürdő igazgatóságához, Keszthelyen.
SZÖLÖOLTTiNTOK
gyökeres hazat vesszők fajtisztán, legolcsóbban a
Heaxetköal Berkeresk«delml BT.-UI
Budapest, IV. Egyetem-u. 2. ttco Kérjen árajánlatot I
Németországi
főzelék és virág magvak
hollandiai
Begónla és Tnbaróua gumók Gazdasági vetőmagvak i
lóhere-, lucerna-, nyulszapulu-, baltadm-Iflmagvak, németországi takarmányrépa-mag, bükköny, mohar, stb.
Műtrágyák ■
ásványi szoperlontát, kállsó, chllelsalét-rom, inéiznltrogén, kénsavas ammóniák,
Sirlus növénytápsó, stb. Oyflmölcafa permetező szerek. .Putor" szénsavas takarmánymész Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0BSZÁ6 JÓZSEF ankimliiNitts
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A blróiág mellett, ai Telelőn: 130.
Ágytollat,állati btíröket,
vörös- és sázgaréz, cink éa ólom hulladékot, vasat, csontot és rongyot a legmagaiabb árbsn vásárol
8TBÉB B. FIAI NABTKAIIZ8A,
Erzsébet királyné tér 15. sz. alatt ______iiss
A letenyel kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
4819/tk. 1927. szim.
Árverési hlrdeímény-kWoiuL
Letenyel Takarékpénztár R. T. véérehaj. Utónak Nikii Oyörgyné végrthaltáat azen-vedö ellen Inditott Végrehajtási tlgyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 216 P. tőkekövetelés éi járulékai behaj. tása végett a letenyel kir. járááMróaág terUletén tevő, Semjénhlza községben tekyő s a semlénházai 64. sztjkvben Tetvett 70 hrsz. házból végrehajtást szenvedőt Illető illetőségre 200 P kikiáltási árban, az u. o. 227. szt|kvbcn felvett 35. hrsz kertből u. a. nevén átlő illetőségére 70 P kikiáltási árban, az u. o. 22ö. sztjkvben [elvett 31. hrsz házból u a. nevén álló Illetőségére 100 I> kikiáltási árban, az u o. 256. sztjkvben felvett s végrehajtást szenvedő nevén álló következő liletőségekic : a 127/á. hrsz. létre 15 I\', a 190 a. hrsz. szántóra 30 P, a 337\'«. hrsz. szintóra 10 P, a 453 a. hrsz. télre 30 P, az 555 b. hrsz. szántóra 10 P, az 599/a. hrsz szánlóra 50 P, ■ 940b. hrsz szántóra 50 P, a 953/c. hrsz. széntóra 50 P, az 103!>b. hrsz. szántóra 40 P. az I128r. hrsz. szántóra 25 P, az 1107/a. hrsz. szántóra 25 P, az 1169/a. hrsz. rétre 8 P, az 1189 a. hrsz. rétre 15 P, a 778. hriz. szántóra 40 P kikiáltási árban elrendelte.
A 31. és 35. hrsz. Ingatlanokból végre-ha|tást szenvedő nevén álló lllctőségak a C 3360 tk. 1905 sz. végzéssel özv. Vlaslci Istvánné javára bekebelezett özvegyi haszon-élvezeti jog lentarlásával kerülnek árve-réa alá.
Az árverést 1928. évi májas hó 5. napján délelőtt 9 órakor Sem|«nháza
községházánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerU\'ő Ingatlanok a kikiáltást ár leiénél, illetve kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatök el.
Az árverclni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-á! készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. 6-ábait meghatározott árfolyammal számított óvadék-képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen blról letétbe helyezéséről kiállított Tetéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési teltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908: XLI. t c. 21. §)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb igéietet tett, ha többet lgt\'"< senki sem akar, kötetes nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megalapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. 1908 : LXI. t.-c. 25. §.).
Letenyén, 1927. évi december hó b. napján.
Emödy s. k. kir. |birósigi elnök.
A kiadmány hiteléül: Réb s. k.
1710 t«t«kk»npvaaat».
Nyomatott a Délialai Nyomda ét Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős tuktvezető: Zalai Károly.)
» tvftlyatn, 80. Mám
*igyk»nit», ím április 8, péntek
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
tr.frUilMe és kiadóhivatal: Pö-ut 5. szám. Ktwthtiyl flókkiadóhivatal Koawth La)os-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési árs : egy hóra 2 pengő 40 fillér
A Ferencváros 4:2-r e megverte Újpestet, a Hungária 3 a l-re a Sabáriát
A húsvéti seriegmérkftzések elaö napja rádlójelentésQnk a két nagy mei
Budapest, április 5 (Éjszakai rddlójelentés) Nagycsütörtökön kezdődlek mrg Budapesten ix Üllői uü pályán a hagyományos huivéll serlegmérközések. Ellőnek a Hungária játszott a Sabdrldval, melyei
3:1 (1:1) irányban legyőzőit, bár ez az ered\' mény nem egészen hü kifejezője az erőviszonyoknak. Bíró Schiessler, akivel nem volt senki megelégedve. Az ellő Hungária gólt Hlrztr a 13. percben 20 méteres lövésével szerezte, mely oly váratlanul érte a nombat-bdvleket, hogy percekig nem tudtak észbekapol.
A 36. perben Tárnok kiegyenlít, majd néhány perc múlva Holczbauer csinál rettentő bibát, mert tiszta helyzetben elhamarkodja a lövést. Sok Sabérla, majd a végén Hungária támadás, melyben Braun 2 méterföl fölé vág, A szünet után változatos ktlzdtlem. A 4. perben Kitti ugy lejbe rúgja a Welnhardlot, hogy per-cekre megáll a játék. Konrád ezután állítólagos lesállásból gólt tug, amit a izombathelyiekerősen reklamálnak.
2:1.
Majd Braun állítja be 3: l-re a végeredményt.
Részletes nagy meccsről
| Ferencváros-UJpest 4:2 (2:2)
Biró Elgner. Tízezer néző. A játék elején határozott Újpest lö.\'ény alakul ki, mit azzal lehet magyarázni, hogy Bukovl helyén Lyka állott, i-.kl távolról sem közelítene meg a nigy fedezet játékost. A jobb szélen Koszta (tartalék) játszott. Az 5-lk percben
Takács II. gőlt szerez a fraálknak,
majd fakubec a 22. patcben kiegyenlít gyönyörű ssrokrugátsal. Újpest támad most löbbet, majd szünet u\'án a 25. percben meg Is szerzik a vezetést.
A Ferencváros-lámadátokaf mo>t Ko-hut vezeti. Fogl III. a 32 percben elgáncsolja a 16-o»on belül A\'y/ití/o/. Turay a II est szabályszerűen beteszi.
A továbblak során Kosztának kétszer Is Igen jó helyzete van, de eredmény ebhöl nem származik. Turoy a II. félidőben helyet cnerél Lykával, aminek meg is lesz az eredménye, mert Koszta megszerzi a vezetést. 3:2. Újpest torozalcs durvaságokkal operai, de sikertelenül. A 37. percben Takács II. a negyedik gólt rúgja be. A biró a 42 percben P. Szabói kiálltja, mire Újpest teljesen visszaesik. Reális eredmény I
A népszövetségi tanács szentgotthárdi hármashizollsága április 15 én ül ösize Parisban, hogy jóváhagyja a bizoít-ágok által kijelölt szakértők
kinevezését. Ezen az ülésen fogják megállapítani a kinevezett fegyveres vámszakértők feladatát és hatásköréi is.
Bratianu veszi át a londoni nagykövetség vezetését?
A román miniszterelnököt már
Párls, április 5 (Éjszakai rddlójelentés) A Páris Midi bécsi jelentést közöl, mely szerint Bratlunut már közelálló hívei Is elhagyják. KM liberális képviselő fordult szembe Biatiinuval. Ei$yik a sajtót megfojtó centurál, a másik
közelálló hívei is elhagyják
Tilulescu genfi szereplését kritizálta életen. A lap ezzel kapcsolatban ugy tudja, hogy Bratianu azért nem tOlti bí a londoni nagyköveti állást, mivel lemondani nzándékozlk és ö venné át a londoni nagykövetség vezetését.

Albánia csakis egészségügyi okokból rendelte el a határzárt
A kormány visszautasítja azt a feltevést, mintha a komitácsi bandák miatt léptette volna azt életbe
Belgrád, április 5 | éleibe. A halárzár oka: a vesxedcl
(Éjszakai rddlójelentés) A Pravdának Berlinen át érkező tiranai jelenléte szerint az albán kormány visz-iiauladtja Ismételten azt az állítás\', >>ogy a határzárt a komltácii bandák szervezkedése miatt léptetiák
mes járványok ég csupán ezek az egészségügyi okok késztették az albán kormányt, hogy ehez az eszközhöz folyamodjon. A Pravda ebből azt következteti, hogy Albánia nem szándékozik megszüntetni a halárzárt.
Április 15-én fii össze a szentgotthárdi hármasbizottság
A holland külügyminiszter két vámszakértő és két fegyverszakértő kijelölését kérte
Páris, április 5 | Ezt a javaslatot Botkland hollandi külügyminiszter tette D.ummond főtitkárnak, aki a javaslatot jóváhagyás végett a népszövetség illetékes bizottságai elé terjesztette.
Valószínű, hogy fegyverszakértő-nek egy angol és egy dán, vám-azakérlőnck pedig egy holland és egy avájci izakembert neveznek ki.
Drummond népszövettégl főtitkár ás a népszövetségi tanács által alakított hármasblzotlság elnöke, Bloek-\'and holland külügyminiszter megállapodott abban, hogy a népszövet-«<g Illetékes bizottságai négy szakértőt jelölnek ki: két vámszakétlői kél fegyverszakértői.
A frank-per összes elitéltjei amnesztiát kapnak
Budapest, április S
Komoly fjnáoból veti érlesüiések szerint a frank per összes elítéltjei amneezllát kapnak. Igv Nádosy Imre volt országos főkapitány valószínűleg holnap már el fogja hagyni a hatlapuizlnl f ;gyintézetcl.
Német csendőrök francia területen agyonlőttek egy gyanús ntast
Párls, április 5
A német-francia hstáton, Kehi mellett, határincidens történt, amelynek valószínűleg diplomáciai következményei lesznek. Eg/ vonattal, amely Németország felöl jött. Kehi állomásra érkezett egy gyanin utat, akit ejty némt-.t vjsiiII csendőr igazolásra szólított fel. Az idegtn át-izalndt a hutáron francia tcrü:elrc. Német vasuiasok és csendőrök utolérték I vissza ttkarlák vinni a német állomásra. U.közben azt mondotta a feltartóztatod uUs, hogy Kaufmannek hívják éa hollandi állampolgár. B: akarták vinni n keltű rendőraég fogházáb?, de egyszerre csak fúrásnak eredt éa meg akart szökni. A két kisérö csendőr egyike rákiállott b minthogy nem akart megállani, utáni lőll és egye\'len golyóval leterítette.
Egy orosz mérnök borzalmas családirtása
Katundborg, április 5 Ma éjszaka a Jyderup melletff Bejrgsledben családi drámi történt. Hajnaltájban a szomszédok észrevették, ho«y Volkevto orosz mérnök házában lüz ütölt kl. Amikor a házba behaloltak, kiderült, hogy valaki szalmát cipeli a szobába ús a«t előbb
petróleummal öntötte le, msjd meg-gyujtolla. A lüzet eloltották. A mérnök feleségél, 19 éves fiát, 16 éves leinyál és anyósát holtan találták meg ágyukban. Valamennyiüket fej-szecs8pá80kkal ölte meg a mérnök, aki azu\'án felakaszlolta magát. Holttestét a padlón találták meg.
Votkevlctel nyolc évvel ezelőtt kitiltották Oroszországból. Tettét valószínűleg anyagi nehézségek miatt követte el.
Seypel kancellár Karlsbadba utazik
Bécs, április 5. (Éjszakai rddló/e-lentés) Dr. Seypel kancellár a közéli napokban 3 heti tartózkodásra Karlsbadba utazik.
A kiáradt Ets pusztításai
Milano, április 5. Amitől tartani leheti, az bekövetkezel\': Az Ets tor-kolalánál átszakadt a gát és ujsbb nagy letUieteket. öntött el az árviz. A vjtzede\'tmbcn lévő helységekből százával menekülnek a családok biztosabb helyre ég első állomásuk Ca-vazzere, ahol az iskolákat és városi épületeket menhelyekké alakították át a hajléktalanok számára.
Általános balkáni szövetséget akar Titulescu
Bécs, április 5. A Neue Frele Presse athéni jelentést közöl, amelyben Titulescu román külügyminiszter a Politika tudósítója előtt kijelentette, hogy juniusban találkozik Marinko* vlcs jugoszláv külügyminiszterrel és hogy erre az alkalomra görög-jugoszláv szerződés megkö\'.ését várják. Ezt általános balkáni szerződés megkötése köveiné, amelyben remélik, Bulgária éa Törökország Is résztvesznek. Ugylátszik Románia vállalta magára azt a feladatot, hogy a görög jugoszláv tárgyalásokat köz-vetítse.
MA1AI KÓILÜWf
19» április fi
Móricz Zsigmondi április 21-én felolvasást tart Nagykanizsán
Színre kerOl az „Url muri" egyik képe és Herczeg Ferenc egyfelvonásos drámája
Bazdag műsor kerül bemutatásra a Kaszinóban a Mórloz-eet keretében
Nagykanizsa, április 5 Hevesi Sindor, a Nemzeti Színház kiváló Igazgatója, akinek előadása, illetve Nagykanizsára való JOvetele e hónap 16-ára volt esedékes, mint azt már jeleztük — betegsége miatt kénytelen lemondani előadását. Hevesi már hetek óta nem jól érzi magát és az állami színházak Ibsenciklusát is csak nagy áldozatok árán tudja próbálni és rendezni. Betegsége annyira súlyos természetű, hogy Bécsbe hirdetett irodalmi előadását Is le kellett mondj i, mely szintén e hónapra volt tervezve. A 16-iki dátum oly közel van, hogy Hevesi Sindor egészségi állapota nem valószínű, hogy addigra megjavul, ezért arra kérte ai estély renaezöjét, hogy sajnálattal közölt lemondását azzal hozza a közönség tudomására, hogy ígéretet ad, miszerint hs lehet még ebben, ba pedig már nem, akkor az őszi szezonban feltétlenül lejön Nagykanizsára és megtartja előadását.
Urbdn Oyula hlrlapiró kollégánk, aki a Hevesi-estet is tervezte, most nagy áldozatok árán megállapodást létesített a magyar Irodslom egyik legkiválóbb reprezentánsával, Móricz Zsigmonddal, akit sikerűit megnyerni egy felolvasásra.
Móricz Zsigmond neve ma egyet jelent a magyar föld Imádatávtl, a magyar nép lelkének feltárásával, a a magyar glóbusz vetéseinek izmos magvetőjével. Olyan név ma Móricz Zsigmond, hogv regényei palotától kunyhóig mindenütt megtalálhatók, mint előadó pedig élvezetei, zamatos, Ízig-vérig magyar, aki amit Írásaiban sikerre visz, mindenkor ugyanígy mutatja meg élőszóval is. Az illusztris iró neve — különösen ma — a legtöbbet szereplő magyar Iró neve, mUrl muri" című könyve a magyar könyvpiic szenzációja és az
ebből irt nagy drámájs az idei sztni szezon kimagasló slágere. Nagykanizsai felolvasásán olyan tépiát ölel fel, mely mindenkit érdekel, mely mindenkit megfog. Móricz Zsigmond hónapokat töltött a megszállott területeken élő magyarság körében. — Vagonnyi élménnyel, rendkívül gazdag tapaszlalatokkal tért vissza Móricz Zsigmond a Felvidékről, Erdélyből és ezeket az élményeket ismer leli meg a nagykanizsai közönséggel. Természetesen a lebilincselő előadás itt a „határszélen" százszorosan fog az emnerek lelkébe utat találni.
A Móricz Zsigmond felolvasása olyan keretben lesz megtartva, aminő ritkán akad egy vidéki városban. Szinre kerül Herczeg Ferencnek már közölt egy felvonásos izgalmas drámája, a ,Két emb:r a bányában*, Jaegerné Pelcz Ida egy B;ethovea es egy Schumann zongora-számmal lép a közönség elé. mig az enlély rendezője Ady, Petőfi verseket, néhány irredents dalt ad elő az ősszel sikerrel bemutatott scenirozotl formában. Hogy p;dlg kimagaslón ki legyen domborítva Móricz Zsigmond palluás neve, különleges engedélye folytán, minden vidéki színpadot megelőzve, valószínűleg be lesz mu tatva az .Url muri" ö\'.ödik képe, mely ennek a remek parasztdarabnak drámai kulminációját foglalja magában. Az .Uri muii" szereplőit egyelőre nem közöljük. A Hetczeg darabot a rendezőn kívül Dobó György, a jeles kanizsai szavaló Játsza.
A nagyszabású estély a Kaszinó emeleti nagytermében lesz dpr. 21 én, szombaton este 9 órai kezdettel. Jegyekel néhány napon belül lehet váltani Vágó Endre illa\'szertárában és Schless Testvérek papirkereske-désében.
Radák lisko elitélt jugoszláv katonaszökevény megszökött a kir. flgyészégről, de Zalaegerszegen sikerült elfogni
A kémgyanu nem nyert beigazolást — A szerb hadsereg szökevénye Radák — Erős fedezettel kísérik vissza Kanizsára
Nagykanizsa, április 5 Egyik utóbbi számunkban megírtuk, hogy a határsiélen csendör-ségűnk elfogott egy gyanús határátlépő szlovén embert, akiről kiderült, hogy Radák Miskónak hivják és már egyszer útlevél nélkül átlépte a határt, amiért a nagykanizsai fö-szolgabiróságra kisérték, mely elzárásra Ítélte, annak kitöltése után pedig örökre kitiltotta Magyarország területéről.
A magyarul alig egy-két szót dadogó Rsdák Miskó a csendőrség előtt Igen gyanús volt, de a nyomo-
zás a kémkedés gyanúját nem igazolta, ellenben kiderült a szlovénről, hogy a szerb hadseregből szökött át hozzánk. Hogy miből élt hónapokon keresztül, ezt nem lehet tudni.
Radák Mistiót a bekisérés után a főjzolgnblróság — egyebet nem tudván rábizonyítani — mint tiltott határátlépőt hat napi elzárásra Ítélte, mely után átadták volna a jugoszláv halár-rendőrségnek.
Ál is vitték március 31-én a helybeli kir. ügyészségre büntetésének kitöltése végett, ahol a fogházban helyezték el. Kél napig csendesen
viselte magát és egyáltalán nem mutatta, hogy mit forgat a fejében. Április másodikán kivitték a mezőre a löbbi rabokkal együtt dolgozni.
Munkaközben Radák előre kigondolt terv szerint megszökött és az öröknek nem sikerült kézrekerlteni. Az ügyészség értesítette a főszolga-biróságol Radák szökéséről, egyben közölte, hogy körözését elrendelte.
A szlovén nem sokáig örülhetett jól sikerült szökésének, mert mint a zalaegerszegi rendőrség telefonon ér-
tesltette a kanizsai járás főszolga-blróságál, Radák Miskót ott elfogták Kihallga\'ásakor nyugodtan mondta be nevét és a körözés alapján, már tudták, hogy kicsoda és mint szökött meg Kanizsáról.
A főszolgabírói hivatal kérte a zalaegerszegi rendőrséget, hogy a foglyot erős fedezettel kísérje a nagykanizsai ügyészségre, ahol a még hátralevő büntetését tölti ki, azután ulllapot kap a talpára és átleszlk a jugoszláv határon.
A nagyanya kntba dobta három hetes nnokáját, nehogy a lánya eleméssze magát
Hogyan Olte meg Fatér Jánosné leányának három hetes gyermekét Baba vánkos a blról asztalon — A közvádló megrázó erejű vádbeszéde
Huszárral kezdődik és kétszer 4 évi fegyházzal végződik
Jánosné, vad elkeseredés marcangolta a szerencsétlen fiatal teremtés bensejét. A szerelmi csalódás nagy lelki kínokat okozott, d« még nagyooo gond volt:
ml lesz a gyermekkel ? Már jó messze haladtak, amikor a leányból kitört a kétségbeesés. Egyre azt hajtogatta, hogy elemészti magát. Megijedt az öregasszony : mi lesz akkor vde és könyörögni kezdett leányának. De a leány csak kitartott amellett, hogy beleugrik a kútba és magával viszi gyermekét. Óriási megerőltetésébe került az öregasszonynak leányát tettéről lebeszélni.
Tapolca határában jártak már, amikor a kétségbeesés ujabb rohama ostromolta Fater Margitot, mire anyja azt tanácsolta, hogy Inkább visszaviszi 6 a gyermeket a kúthoz és bele-dobja, csak leánya ne ölje meg magát.
Irtózatos tusa közben értek be a tapolcai ligetig, ahol a leány odaadta gyermekét az anyjának. As öregasszony levette a kis teremtés ruháját, kivette alóla párnácskáját és
a teljesen mezítelen csecsemőt belecsavarta egy nagy fekete kendőbe, aztán visszaindult hazafelé, Margit pedig ment tovább a vasútra, régi
Nagykanizsa, iprllls 6 Borzalmas dráma felett lebbent szét a függöny a törvényszék tárgyalótermében, melynek hatása alól talán a bíróság tagjai sem szabadultak egykönnyen és amely a maga valóságában tárta fel a szegénység átkát, a bűnhalmazatok nagy, kifogyhatatlan kutforrását.
A szegénység két nyomorult páriája állott birái előtt, hátuk mögött két marcona fogházőrrel — özv. Fatér Jánosné Bognár Róza 58 éves zalahalápi asszony és 22 éves Margit nevü leánya — a legsúlyosabb Oünnel:
szándékos emberölés bűntettével vádolva.
Fjtérné férje szegény gazdasági cseléd volt, aki
veszett kutya marásába belepusztult. Ó nevelte fel kél leányát. Az egyik férjhez ment egy tapolczavidékl gazdasági cselédemberhez, Nemes Qá-borhoz, mlg a másik, a Margit — háztartási alkalmazott lett.
A szegény asszony férjes leányánál húzódott meg, ott etteamegQtt anyós keserű kenyerét, mlg Margit leánya Komáromujvárosban szolgáit és onnét segítette elhagyatott anyját azokból a sovány, keserves fillérekből, amik számára is kevesen voltak. Ha visszavonul a huszár
Egy nspon a Margit leány pénzküldése kifogyott és lövidesen megjeleni az Alsózsld melletti pusztán, Nemes Uábor kicsi viskójában uj életlel a szive alatt, maga Fatér Margit.
Az édesanya észrevette a változást leányán, de nem volt szive, hogy szemrehányást tegyen botlásáért.Csak a férjes nővére vegzálta Margitot az őket ért szégyen miatt. De Margit tűrt és nem szólt semmit. Várta az uj élet naprajöltét. Elég volt azö baja a huszárral, aki rutul otthagyta.
Amikor már mindenen iul volt, gazdija hívására visszakészűlt régi helyére. Persze, gondot okozott a gyermek. Vajon elfogadjik-e öt igy a gyermekével együtt is?
Amikor aztán útnak indullak a Margit leányasszony, háromhetes gyermekével karján és öreg Fatér
szolgálatadójá Amikor flzi
ihoz.
hvegy Fatér Jánosné a zsldl pusztai kut mellé ért kivette a nagy kendőből a 3 hetes leinykát ét beledobta a mély vlxO kútba.
Egy loccsanás... néhány buborék... és csendes lett ismét minden.
Napok múlva az egész űgy kiderült és mindkét asszony — anya és leánya — csendőrkézre került
Dr. Mulschenbacher Edvin büntető-tanácsa tegnap tárgyalta ezt az ügyet.
Mindkét nő a bánat őszinte kOny-nyelvel áztatta töredelmes beismerő vallomását.
Legdrámaibb Jelenete volt a tárgyalásnak a bűnös anya szembesítése bűnös leányával. Egyik sem szépített semmit. Igen, Igy történt minden. A bírósági asztalon pedig — a feszület mellett — egy baba-
jpT Április Hó 15-ikéig tart
az olcsó szövetvásár
Siviger József és Társa divatáruházában
Nagykanizsán, Erzsébet királyné-tér 23. alatt.
tfff áprilj!
• 6.
rfnkos fcksrik. Bűnjel. A kis Mt-ri«ki vánkoia, amit gyilkos nagy-jny|i kihúzott alóla, inielölt a kuibi
d°Megrázó erejű voll az e«ész fő-llrgyalás és megrázó voll Cslllaghy Ovörgy vádbeszéde. Hitalmas szónoki erejével ecsetelte az egéiz tragédiát, rámulatva az óreganya vergődésére. A bűnösebb itt a leány, — mondolta — aki a rettenetes helynél teremtette. Végül az ártatlan gyermek arcocskáját idézi a bíróság tlé amint mosolyogva szállt le a ,lzbe, az örök enyészetbe.
Szenes Deziö védő az ötök problémára utal: a féifi örökös harcára t nővel. Az öreganya szeretete nagyobb volt a leányához, mint az unokájához — mondja. Majd a sok oiyhitő körülmény figye!embevé;elét kéri a bíróságtól.
A bíróság özv. Falér Jánosnét és leányál, Margitot szándékos ember-ö és bűntettében mondotta ki bűnös nek és ezért őket az enyhitő szakasz ilkalmazása mellett
4-4 évi fegyházra
I élte. A vitd\'ottak éa védőjük enyhítés miatt, a kir. ügyész sz er-j hiiö izakasz alkalmazása miatt fe\'lebbez-lek. — A biróság a két vádlott lo vábbi fjgvataitásit fenntartotta.
A borzalmas tragédia kiinduló pontjd, Györké D.\'nes közhuszár pedig valószínűen ujabb huszdratlakra lódul.
Illatszert és virágot az üzletekben és az ntcán húsvét vasárnapján is szabad árnlni
ii árusítás meghatározott Időhöz van kötve - A többi üzletek a rendez márnapl zárórát kötelesek betartani
Nagykanizsa, április 5 A nagykanizsai államrendőrség őr személyzeti osztálya közli velünk hi-vataloian, hogy a kereskedelmi miniszter megengedte a drogulsta űztelek, az élővilág kereskedést kutk húsvét első uapjln való nyitva tartását. Az erről szóló rendelet* következőképen szól: .Abból a célból, hogy a közönség
> húsvéti ünnepek alkalmából vásárolni szokott illatszereket és élővlrd-gokal akadálytalanul beszerezhesse, »z Ipari munkának vasármpi szüne-Uléséről szóló törvénycikk felhatalmazása alapján a belügyminiszterrel és löldxlvelésűgyl miniszterrel egyetértően kivételesen megengedem, hogy
> folyó évi április 8 ikára eső vasár-n«Pon (húsvét első napjár.) az ornzág \'Rész területén a drogériák és lilat-szer üzletek — az utóbbiakhoz siá m»vi az IliaUzereken kivül egjszer f mind az úgynevezett háztartási cik-
" ífusltására berendezett Ősieteket
II ~ reggel 7 órától délután 2 óráig, » élővirág árusításra berendezett
ZALAI KÖZLÖNY
?A Ai pe,d\'K re,(g,:1 8 őr4,<51 délt\'"»n 3 óráig legyenek nyitva tarthatók. Megengedem továbbá, hogy az előbb említett üzletek körébe tartozó cikkek közül azok, amelyeket a húsvéti ün-nep-k alkalmából az utcákon, tereken és piacokon Is szoktak árusítani az említett vasárnapon, a felsorolt üzletek nyitvalartásának Ideje a\'att az utcákon, lereken és pi»cokon is árusíthatók Ilyenek. - Éővlrágo! azonban a fennálló rendelkezések szerint a temetőkben és a trmelők bejáratai előtt a mondott vasárnfpm is a temető látogatásának tartama alatt, bérmáláp, illetve bucsu esetén pedig a bér.nálás, illetve a buciu helyén este 10 óráig szabad áruri\'ani. A drogéria-, Illatszer- és é\'övlrág-
űzleiek körébe nem tartozó cikkeknek a nyílt árusi\'ási üzletekből, valamiül az utcákon, tereken és piacokon vasárnapon való árusítása tekintetében érvényes rendelkezések az említett vasárnapon is érintetlenül maradnak."
Vendéglők, kávéházak, korcsmák ünnepi zárórája A vírosban elterjedt tevés hírek és a hozzánk érkezett többoldali kére lemnek eleget téve, pontos felvilágosítás céljából közöljük, bogy a kereskedelmi miniszter a busvéti ünnepekre a vendéglők, kávéházak, korcsmák stb. zArórájtt változatlanul hagyta. Téves tehát sr, mintha ezeknek a nyilvános helyiségeknek zárórájt , húsvétra mpghossrsbbiltatoll volna.
Mindenki tekintse meg
Szabó cipőüzlet
kirakatait
saját érdekében, mielőtt cipőt vásárol! Legújabb külföldi modellek.
\\i\\m loiitt árban, műién
Figyelje sorozatos árajánlatunkat!
1C,„ Kazinczy-utca.
_____■
■■■■■■i irmmmammmmm^mBmmmmmmKí^-mamtm maa HM»iflBMMMHMiaKMMBHna
A gynjtogatással gyanúsított Schlesinger Zoltán ügyében megszüntették a nyomozást
A helyszíni szemle rövidzárlatra enged következtetni
Nagykanizsa, április 5 Az 0z\'etében keletkeze tt lüz folytán gyújtogatás gyanúja alatt őrizetbe, vet\', majd szabadlábra helyezett Schlesinger Zoltán Erzsébet léri kereskedő ügyének aktái a mai n ip-pal végleg lezárultak.
A nagykanizsai kir. ügyészség ellene a nyomozást teljesen megsem-mi-i\'c\'.i.\\ m.rt semmiféle olyan ter-hslfl-ad-it ifin mctült fel ellene, amely arra engedne következletui, hogy ez a tüzeset az ő szándékos vagy gondailan cselekményére volna vlsfuavezeilie ő. A helyszíni s\'.emle és a szskérlók véleménya ugyania arra engtd kövelkeztelni, hogy a tűz rövidzárlatból ereJI, emiatt Schlesinger Z illán felelősségre nem vonható.
A megszüntető határozatot ma kézbesítették kl Schlesinger Zoltánnak. — Függetlenül et\'81, Illetékes hely; n jónak látják a nagyközönsé-
get nyomatékosan arra figyelmeztetni, bogy a gyujlogalásra még mindig fennáll a kormány rendkívüli intézkedése, amely a gyujtogatással gyanúsított, Illetve vádolt egyént rög-lönitélő biróság (statárium elé állitja. A statáriális biróság itétele gyújtogatás bűntettére — halálos Ítélet.
Női szalmakalapokból
nagy raktár.
Legújabb formáinkra átalakításokat vállalunk.
600 dib bel- és külföldi
férfi kalapok
raktáron.
Szalag, spatrls, gyásxfátyol, •xalmabortnik eladéaa
G YENES ÉS VIDA
1415 kalapüzem
Alsótemplommal szemben.
EHRENSTEIN KfiROLY
l\'ÓUT 11. ÉS tArsa TEL. 221. MEGÉRKEZTEK
a legújabb selyem Jambó sapkák Női mouslln, selycinllór is selyem harisnyák Csíkos selyem Raform-nadrégok Férfi Ingák, alsónadrágok, aoknlk és harisnyék v
Nöi fehérnemüek
CrepUcsin nyakkendők
gyönyörű kivitelben. Klrakatbarr tevő o I o s ó Arainkról
isáo győződjön meg I
János bácsi almafát vesz
Megtörtéül, ugy Írjuk le, ahogy volt — név nélkül...
Nagy bajban volt szegény öreg János bácsi I Egyetlen, dédelgetett almafá|a az ablaka alatt elszárad\', ki kellett vágni. Ob, minő töprengést okozolt neki. A község majdnem mindtn lakosa tudta a nagy bánatát, mcil mindenkinek elpanasz-kodotl. Nigy gond ült lelkére azért Is, inert honnan szerez helyébe másikat ? I A szomszéd község vásár-napla közeledett. Miután a félfalutól kikérdezte, hogy lehet oit gyümölcsfát venni, a nevezetes napon elindult. Rövidlátó volt, lassan, lasssn bandukolt. Végre megtalálta az élöfa-árust, aki szebbnél-szebb fákat árusított.
János bácsi, kinek nem a pomo-lógia volt a mestersége, a legszebbe1, a leghosszabb világos-barnás szinü fát kiválasztotta, lealkudott a kimondott árból, kifizette, vállára téve, lassan lassan lephetett hazafelé.
Amint már közeledett karcsú tornyú falulához, ismeiös jön szembe. János bá\' boldogan dicsekszik, hogy almafát veit az elszáradt helyétt. Azouban az „Ismerős"a nyugalom legtermészetesebb bangláa azt mondta: ez nyárfa. János bá\' tovább ment, folyton morfondírozott magában. De Íme a sors Ismét Ismerőst hoz elébe. Tőle hasonló választ nyert. Sőt a a harmadiktól is I Ekkor már elfogyott a türelem, dühösen fordult meg, vitte vissza a fá1, odadobta a gyümölcsfa-árushoz, hogy ueki ne nyárfát adjon.
Hangos kacajra fakadt mindeuki, pedig a fa almafa voll.
János bá\' még ma sem tudja, bogy tréfálkozó összeesküvés volt ellene, de azért meg nc p óbáld említeni előtte egyidöben, az alma/át is a nyárfát! - dl
AVWW^AA/WW-u\'^ -TJ-JW ^/i-^^A-AV^WAV-******^- —\'
== 20 havi részletfizetésre szAllit-
Iuk — igazolvánnyal ellátoll ngyuö-telnk utján is — az egész viUgon legjobbnak elismert Singcr varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsán, Fő-ul 1.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
< < <
fi mm | átvetők, függönyök, falvédők, storok, pliisch
j2COHy©96Ktj ágyteritők, mokettgarniturák és takarók
nagy választékban, olcsó árakon.
Férfiszöveteket igen oitsón elárusítjuk!
Kitfaludl és Krausz divatáruháza az Arany Kákáihoz
y Erzsébet-tjér 21. szám. ,

ZALAI KOILOHT
1928 április 8
NAPIHÍREK

NAPIREND
Április 6, péntek
Római katolikus: Nagypiritek Prot. Nagypiritek. Izraelita: Nis hó 16.
Nap kel reggel 5 óra 30 perckor, nyugszik délután 18 óra 36 perckor.
Április 7, szombat
Római katolikus: Nagyszombat Prot. Hermán. Izraelita: Nis. hó 17. Nap kel reggel 5 óra 28 perckor,
nyugszik délután 18 óra 38 perckor. •
Városi Színház. .Odelte", V. Sardou regénye 8 lelvonásben. .Melyik a másik" burleszk 2 kivonásban Híradó.
Uránia Mozgóképszínház. .Jégáradal", a .Szent hegy" testvértilmje 9 lelv. ,A vlióiön", rajzfilm I felvonásban.
Nagypéntek
A Oolgotha árnyékában, elkomorult lélekkel, gyász feketéjével a legnagyobb halotlat virrasztó szemünk körül, megállunk ezen a napon. A .beteljesedettI" döbbenetes csendje, velőkig hasító Igazsága még azoknak a tekln \'elét Is befelé f irdttja a nagy hét eme fekete zsolozsmds napján,
— a, beteljesedett" döbbenetes csendje még azoknak a lelkében Is megüt valami Istenemagasságokat kívánó érzést, akik egyébként talán esztendőn keresztül az ,,én" bálványánál egyéb előtt nem Igen hajtották meg derekukat
Gyász, siratás, közel 2000 éve szaggalolt sebek váltságul adott vére, a haldokló ajakra torz vonaglásI rántott epe keserűje, a Jeszitsd meg I\' zajldsának klelégűlt utdlko zása. hóhér lelkiismeret ébredező mar-dosása. mind újra markolja össze ma a kereszt világosságán, a Oolgotha vér harmat In újraszületett emberiség sztvdobbanásdt Krisztus koporsója felett gyászol ma az em berlség, amit térdre kényszerllett, Istenéhez fordított az áldozat méihe tetlen nagysága. Istennek kellelt a föld bódult ember nyála közé szállnia,
— Istennek kellett a kínhalál minden gyötrelmét elszenvednie. — Istennek kellett lázvert ajakkal hűsítő kortyért esedeznie, hogy az oktalan földi féregből, por és hamu esendő rögéből a teremtés Igazi embere, az öröklét titkának egyetlen föld! hordozója lehessen.
A szomorúság napja, a rendelésben vjló megnyugvás napja, az örök hála visszatérő ünnepe, bűnbánásunk köntös-szaggató, térden esdeklő, böjttel, Jajjal, könnyel vezeklő napja a nagypéntek Nem plrosbetüs örim-ünnep, mert hiszen a gyász feketéje erősebben, hatalmasabban borul ránk, mint annak az örömnek pirosa, amit a kihullott vér megváltó erejében kaptunk. Akit közlbénk jött formájában elveszltellünk: a hatalmas Isten. Amit kaptunk -, kicsiny magunk örök sorsa.
Feketebetű; ünnepnapja ez a világnak. Csak a teremtett világ rémüle lén meghasadt egek kárpitja mögül int felénk a megbocsátás szikrázó, égig emelő fényözöne... (bl)
Hirdetőink figyelmébe!
Felkérjük igen tisztelt hirdetőinket, hogy húsvéti lapunkba szánt hirdetéseiket legkésőbb nagyszombat délelőtt 10 óráig kiadóhivatalunkban leadni szíveskedjenek.
A ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatala.
— Lapunk legközelebbi, húsvéti ünnepi száma a miniszterelnökségi sajtóosztálynak a nagypénteki ünnepre való tekintettel kiadott rendelete értelmében vasárnap reggel, illetve már szombat délután jelenik meg.
— A főispán birtokára utazott. Gyön ö\'cy György f.^itpín iLyni-p iniüp.íRzui bir okara u\'iizo\'1, ahol az (l\'tntp kel css\'áJja kOríb.n Lg|a lölUiii.
— Villanyos tárgyalások a polgármesternél. Hoyos Miksa gröf, a Transdanubla Egyesűit Gőzmalmok R. T. elnöke legnap Nagykanizsára érkezett és hoaszabban tárgyalt dr, Sabján Oyula polgármesterrel a kiskanizsai áramvezeték ügyében.
— Áthelyezés. A belügyminiszter szolgálati érdekből Lázár Kornél rendőrfogalmazót, aki a nagykanizsai bűnügyi osztályhoz volt beosztva, Oroszvárra helyezte á>, ahol az oltani határszéli kirendeltaéget vezeti.
— Kinevezés. A m. klr. igaxság-ügyminiszter Turek Lászlói, a nagykanizsai törvényszék Irodatlszljét a makói klr. Járásbírósághoz telek-könyvvezetővé kinevezte
ti mm ina
Szombaton 1/28 és \'/tlO órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
ODETTE
Victorien Sardou regénye 8 felv.
Főszereplők : Francesca Bertinl, Fred Solm és Warwlck Ward.

Melyik a másik
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
— Hibaigazítás. Tegnapi számunk egy-két értelmetlenséget okozó szedést hibáját a következőkben helyeshitjak: a keszthelyi izr. hl\'-községi elnökválasztásról azóló tudósításban: Kelt Dezső, az u|onnan választott elnök eddig nem elnöke, hanem alelnöke volt a hitközségnek, — A .Nagycsütörtök" c. dőltbetűs cikkben .a végtelen Idő komolysága" helyeit „a végtelen Idő homokórája*, a „natala callcls* helyeit „nalale calicls" olvasandó.
— Szombat reggel 9 óráig tilos minden zene nyilvános helyen. A nagykanizsai rendőrkapitányság vezetője a csütörtök délben beállott keresztény egyházi gyászra való tekintettel szombat reggel 9 óráig az összes nyilvános helyiségekben mindennemű zenét eltiltott. Ez a rendelkezés vonatkozik a mozikra, vendéglökre. korcsmákra, stb.
= Üvegezés, klttelés, képkeretezés Igen olcsón Púmnál, Király-u. 10.
— Megfellebbezett közgyűlési ha\'ározat. Szató Lili István és és társai beadványt intézlek Ncgy-kanizsa polgármesteri hivatalához, amelyben megfellebbezik a képviselőtestületnek a köimunkaválfság tárgyában hozott határozatát a vármegye törvényhatóságához.
— A zalai gyógyszerészkerDlet választmányi gyillése. A Zala— vasi gyógyszerés\'kéi\'ülel válaszlmá-nya dr. Kaszter ö iön elnöklete alatt ma N jgykanlzsán ülést tartolt, amelyen előkészítette a kerület tisztújító közgyűléséi és az országos gyógyszerész kongressius*, amelyei bz Idétt Keszthelyen fognak megtaitanl.
— Elkészült a kiskanizsai is kola berendezése. Az újonnan épült kiskanizsai állami elemi iskola belső berendezése már teljesen elkészül;. Az Iskolát azonban csak az őszi Iskolaidényben adják át rendeltelésének. Az iskola felszentelése ünnepi keretek között fog megtörténni, amelyen a kultuszminisztérium is képviseltei! magát.
— Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF varrógépeket használják, mert működésűk csendes, varrásuk izép és tartós. Husz htvi részié fizetésre ls kaphatók Brandt Sándor és Fia cégnél, Deák-tér 2, a felsőtemp\'onnál.
A gőzfürdő
holnap szombaton, vasárnap és hétfőn rgéiz nap nyitva van és rendelkezésére áll a közönségnek.
Szombaton V28 és 1/2IO órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
lm
A .Szent hegy" testvétfilmje 9 felv Főszereplő: Leni Relftnthal.
t
A vízözön
Rajzfilm 1 felv.
— Csőd, gondnokság. A nagykanizsai törvényszék Pfelffer Ignác nagykanizsai lakos ellen megindított csődöt megszüntette. — Lengyel Rozália nagykanizsai lakost a törvényszék jogerős Ítélettel gondnokság alá helyezte.
Stern József dlvatáruházába Kazlnczy-ulca megérkeztek a legújabb divalu covercoat, kasha és burberry tavaszi kabátok. Egy plis-siro.ott és hímzett gyapjuszövelruba P 21 80.
— Kérelem. A Szociális Missziótársulat nagykanizsai szervezete kéri taglalt, hogy a fogház és a napközi otthon húsvéti ünnepére tojást vagy egyéb csekélységet adományozni s azt szombaton délig a Missziós-háibs (Rozgonyl-u. 7) küldeni szl-veskcd|enek. Elnökség.
— Mammuth csontokat találtak Zalaegerszegen. A zalaegerszegi Alsóerdöben ásatás közben a munkások mammulh-csontokra, agyarakra talállak.
— Baleset a bányában. Kovács. üyu\'a cülés Tihanyban vontatás közben a csilléről a lóra akarl ugrani, de eközben olyan szerencsétlenül esett le, hogy a esiüe teljesei összeroncsolta a lábát. Kórház >a szál litották.
Viszontlátásra...
Viszontlátásra /...
Kedvesen mosolygó szó, reménység összekötő aranyszála, mint vonalablakból Integető kis zsebkendő, amit usztdban meg-megborzol a tavaszi szél...
Egy gyászjelentés, az újság közömbös hasábjain Szürke betűk. A fekete gyászkeret odahuzza a szemet, a szivet. És mesélt nekem, az Idegennek, hogy valaki elment, aki életűk fénye volt, testükből kiszakított test. Évek végtelen Imádata, mámoros öröme, millió anyakönny és hosz-szu, álmatlan éjszakák aggodalma, minden elszállt egy lehelteiben. És nem állt a gyászjelentés végén, hogy: .Adj, Uram, örök nyugodalmat neki" és nem, hogy .Emlékét örökké siratni fogjuk", — egyetlen szó világított : . Viszontlátásra". Világított ámuló és könnytől homályosuló szemem előtt, mint biztató mécses az örök sötétségben.
Uram, látod-e, mennyi templomot betöltő, fzent hit egyetlen mosolygó szóban ? Milyen végtelen bizalom Benned I Ismeretlen Testvéreim, U nem doblatok súlyos bánatot a koporsó fedelére örök pecsétként és nem vigasztalan könnyeket sírtatok az 6 földtakarójára.
Vitte az Anya az ő végnélkülI sieretelét a gyereke sírjához, — mint más anyák, meleg köpenyt az elutazó után az első állomásra. Körülbecézte az ő lelkéből szőtt köpenyével és mondta: .Ne fázz én egyetlenem és ne félj, ó, ne fél], a viszontlátásra r
Még Itt állok az Innenső parton. Felszabadult, ujjongó lélekkel szeret nék kiáltani, erősen, mind erősebben, mint a harsonaszó. nektek, akik elmentetek és nekünk, akik Ittmaradtunk: .ne féljetek, ó ne féljetek, a viszontlátásra"...
Zalagersztg
Margó
— Dohányosok öröme. Pünkösdre egyszerre hét uj szivar kerül forgalomba. Legdrágább lesi ezek között a Royales, amely alul felül egyforma széles és csak a levágásra szánt végén gömbölyödik el egy kissé. Darabja 70 fillérbe kerül. Az uj Royales szivarok finom havanna-dohányból készülnek. Éppen ekkora nagyságú uj uivar lesz a 60 filléres Heros. Teljesen újszerű szivar lesz a 40 filléres Novltas. A következő újfajta szivar a Palatínus lesz, kékszínű gyűrűjén ugyancsak a magyar korona díszlik, 30 fillérbe kerül majd, mint a Regatta Média. A Turul szivar vörösgyűrűs lesz s ezen, átkötő szalagon arany Turul madár dlazllk. Ennek 20 fillér lesz az ára. Az uj szlvarsorozatban a legolcsóbb gyártmány a Jowales szivar lesz, amelyet 11 fillérért árusítanak majd. A ciga-rettások számára mindössze a kék, sárga és róziaszinű papirossal forgalomba hozott Bajadér cigaretta körűi lesz változás. A Bajadért ezután a legfinomabb francia cigaretta paplrbin készítik.
FÜRST BÖZSI
kötött-szövött dlvatáruházában
NAGYKANIZSA, CENTBÁL-ÉPÜLET
női és férfi pullowerek,
szmoking kabátok, nöi és férfi harisnyák, gyermeksoknik, nyakkendők, férfi Ingek és alsónadrágok,
valamint férfi, női és gyermek *> cipók
a legolcfóbb árban kaphatók.
1519 Tolafon 388.
1928 ápHtls
*ALA1 kOZLONY
A feltámadási körmenet
sorrendje A feltámadást szertartás siomba-lon délután 6 érakor kezdődik és kiindul a plébánia-templomból a következő sorrendben: 1. Feszület ég lobogók 2. Elemi éa polgátl iskolák. 3 Kath. főgimnázium éa egyetemi If\'lak 4 Földművesek éa gazdák. 5. Ipartestület, Kávésok és vendéglősök egyesülete. 6. Katolikus Legényegylet. ^Keresztényszocialisták és munkásifjak 8. Kereskedelmi és magánalkalmazottak. 9. Vámhivatal, adóhi-vital, sóblvatal. 10. Pénzügyőri személyzet. 11. Folyammérnökség, erdőgondnokság. 12. M. klr. postaszemélyzet és tisztikar. 13. Vasutas dal kör. 14. DV. fütőhizl személyzet é« tisztikar. 15. DV. forgalmi személyzet és tisztikar. 16. Pénzintézetek tisztikara 17. Városház személyzete. 18 Államrendőrség. 19. ügyvédi kar, Ogyészség, bíróságok. 20. Városi képviselőtestület. 21. Keresztény tisztviselőnők. 22. MáriaTársulall Leányok 23. Urleányok Kongregációja. 24. Ur-asszonyok Mária Kongregációja, 25. Kath. Férfiliga. 26. Kántor. 27. Ollár-egyesOlet. 28. Szent Ferenc KI. rendje 2§. Cserkészcsipatok és tűzoltóság. 30. Katonai díszszázad első fele. 31. Sít. Vincéről nevezett Irgalmas Nővérek és a Misszió Társulat nővérei. 32. Papság az Oitárisientséggel. 33. Polgári és katonai hatóságok, hivatalok képviselői. 34. Díszslázad második fele. 35. Férfi és női hívek. Felkérem a Nádor-u., Csengery-ut, Fó-ut és Kazinczy-utca lakólt, hogy a körmenet idején ablakaikat szíveskedjenek kivilágítani. Plébános.
imi stiksztrUen készít
Tlmiettket is fttrdóberendaiiseket
■endlevits Mt\\ b Márton
Király-utca 43. Telefon: 271.
— A balatonberényi apagyilkosság. Megírtuk, hogy Ifi Kelemen balatonberényi lakós vasvillával keresztül szúrta édesapjának nyakát, majd borzalmas kegyetlenséggel tovább is bántalmazta. Most arrűl értesü Onk, hogy a szerencsétlen öreg sérüléseibe belehalt.
— Tavaszi kabátok, jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fó-ut 13. szám alatt
— A Missziósház hálás szívvel mond köszönetei a Napközi Oahon céljaira érkezett következő nagylelkű pániadományokéri: Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytáraság 50 P, Zalamegyei Takarékpénztár Részvénytársaság 25 P, Simon Oyörgy kanonok ur Veszprém 20 P, N, N. 60 P, N. N. 10 P.
1 kilogramm
szép dió
00 fillérért kapható
Udiixlau Tiktornál, Petőfl-nt 86.
— Mótorkezelő-tanfolyam nyílik meg a M. Kir. Technológiai éj Anyagvizsgáló Intézetben (Bud«p»st VIII, József-körut 6. szám) A tanfolyam 6 hétig tart. Az el néleii előadások 6 héten át, m nd -.n hétköznapon esle V.7-8 lg tartatnak. A gyakorlati oktatás az intézet gépcsarnokában összesen 5 félnapon át, délután 2-6 lg tart. Felvételnek: Ilyenféle mótorok tulajdonosai, nió 4or-, automobil-, mótoroB eke, gyárak és j ívitómühclyek szerelői és géplakatosai, úgyszintén Ilyen gépezetek eladásával foglalkozó, vagy ilyeneket haszniló vállalatok alkalmazottjai, továbbá a jelentkezés sorrendjében más lakatosok és fém-Iparosok, végOl akik ilyen mótorokst kezelni, vagy kezelni szándékoznak, amennyiben 18 ik éle\'évüket betöltötték. Tandíj: 20 pengő. Beiratkozni lehet: az intézet irodájában ápri\'is 13, 14 és 16-án, köznapokon délután 12—l-ig és 5—7-ig. Vidékiek a tandíj előzetes beküldésével is felvétetnek. A jelentkezők kötelesek igazolni mesterségüket és foglalkozásukat. A tanfolyam kezdete április 16 án ett: \'/«7 órakor.
Az örökösödési eljárás reformja
Az u| törvény és rendelet folyó április hó I. napján életbe lépett és nehéz feladat elé állítja különösen a klr. közjegyzőket, de nemkülönben a községi és körjegyzőket is, kik az egymásra utaló törvény- és rendelet-szakaszok útvesztőjében a legnagyobb gondosság és szakértelem inclleti is neberen találják meg az érvényben levő intézkedéseket és azok alkalmazási módját. E nehézségeken van hivatva segíteni dr. Telman Sándor pécsi kir. közj\'gyzőhelyetles most megjelent kiváló kézikönyve, mely az egész érvényben levő anyagot felöleli 8 könnyen áttekinthetővé leszi. Magyarország összes kir. közjegyzői e Bzerint a könyv szeiint Járnak el. Aki c könyvet megszerezni óhajtji, (községek, gyámhalóság, bíróság, jegyzők s\'b) torduljanak dr. örley Oyörgy m. kir. kormányfőla-nácsos, nagykanizsai kir. közjegyzőhöz, ki is 30 p;ngő vételár beküldése után a könyvet a megrendelő höz fogja juttatni.
SELYEM HARISNYA
4.60, 8-80, 8-80 S a I y a m nadrág csíkos, príma 1065 minőség 8-80
Siromolányi Gyulánál.
Akiknek emésztési zavarok és sgy-vértódulás, a fejfájás és siivdobog4s leszik az életet nehézzé, igyanak reggel és este egy negyed pohár természetes „Ferenc József" keserű-vizet. Klinikai vezeíő orvosok igazolják, hogy a Ferenc lózsef viz has-mütétek előtti és utáni időszakokban is nagyértékü hasha|tónak bhonyul. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
— Felhívás a községek elöljáróságához. Nemzeli becsületként kezelendő átiratban kerestük meg az E ő j\\róságokat, hogy a Srabadtág-téri ots áwzászló kitűzéséhez minden község temetőiből a hősi halottak sírjáról vagy történalmi helyről összekeverve és pontosan félkilogram földet küldjemk meg egy szent halom létesítése céljiból. Hogy szent földből emelkedjék ki az országzászló, amelynek zászlótartóját szószékkel kapcsolatban oldották meg müvésil és mesteri keiek. A\'lra-tukbin tüntessék fel honnan való a megküldött föld, hogy etek össze-\' gyűjtve okiratul szolgáljanak a szent föld lörténelml igazolására. A zászlótartó árbécába a csonkaország valamennyi községének és a 63 vármegyének nevével ellátott bronz zászlószögét helyeit ük el. Tömegesen érkeznek hazaszeretettől áradó sorok kíséretében a küldemények. A sürgősségre való tekintettel ezulon is fflliiv|uk a I. F.lőljárókat, hogy a félkilogram földel április 15 lg a gyfl| öhelyre (Országos Mezőgazda-sági Kamara, Budapest V. Szabadság-tér 10. cimre) ktild|ék fel, mert az ország zaráDdokhalmából nem hiányoihallk egy község szent röge sem. A mulasztásért nem válla\'haija saját személyében egy egy elöljáró sem a felelősséget, ha kéat\'delem miatt a község szent röge kimaradna a szent halomból. A Szabadság lérl országzászló kitűzését előkészíti bl zottság.
MOZGÓSZINHÁZAK
Városi Mozgóképszínház. S lom-baton fél 8 és fél 10 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor „Odelle". Viktorien Sardou regénye 8 felvonásban. .Melyik a inásik*, burleazk 2 felvonásban. Hir»dó.
Uránia Mozgóképszínház.Szom baton fél 8 és fél 10 órakor, vasár nap 3, 5, 7 és 9 órakor Jégáradat\' a „S/ent begy" testvérfii nje 9 felvonásban. .A vízözön", rajzfilm egy felvonásban
Aki mer, az nyer!!
Mindenki meggyőződhetik _ erről, ha az újonnan
Sytríítéí szerencseszámaiból
■III uncrCD főelárusitó sorsjegylrodájában Ifi ILÜUr r C. FI Csengery-ut 7. Dr. Rapoch-ház vásárol sorajegyet. --■ . - =
Már egyetlen sorr,leggyel is hozzá I- het jutni a fzrnzációs főnyeremény és jutalomhoz, ami 300.000 én 200.000 P, tehát szerencsés caetben
S00.000 pengő is nyuhe ő. Sorsjegyek ára: Egész 20 pengő, fél 10 pengő, negyed 5 pengő.
Minden második sorsjegy nyeri_izss
TŐZSDE
A mai értéktőzsde élénkebb üzletmenettel és javuló árfolyamokkal Indult. A barátságos hangulat a tőzule-Idő további fjlyamán is megmaradt, sőt a vége felé, amidőn a kontremin a négy nspos tőzsdeszünet miatt fedezni kezdett, szilárddá vált az irányzat. Később azonban kisebb visszaesés mutatkozott, de a zárlati nivó Így is 2—3\'\' u-al magasabb a tegnapi zárlati nívónál, sőt egyes favorit papírokban 5—6°/o árnyereség is mutatkozik. A forgalom élénkebb volt. i\\ fixpapirok piaca ma is elhanyagolt volt. A valuta és deviza piacon nem történt lényeges változás.
Zürichi zárlat
Párta 10-43, London 1534 Ntwjork 519 03 Brlsatl 72 47\'/s, Milano 77-42, Madrid 8,-30, Amitsrdsm 209 12i/j, Barlln 13410. Wltn 7I"05, toll* 3 72»\'i, Prága 13-38\' z, Varsó 58-23, Budapest BO-67\' i, Betgitd mVl, Saktrait 327.
A badapeati Tőzsde devlza-jctfyxóse
VALUTÁK Angol L 27 90 28-05 Buga tz. 79 8 J-8010 tsiíik. 18-90-16 UH Utak. 153 35-163 85 ÜLiái — -
Uoliiz b70 00-372 00 Prtad* ti 22-50-22 70 MoU. 230 10-231 10 Uugjsl 04 05-64 35 L»1 459-365
U«a — — Ltia 30 50-30-70 Márka 13665-137 15 SchUL 80 30-8065 Horvág 152 65-133 25 Svájd l.tlUOü-HO-49 Sv*«k. 153 35 LM 95 Peseta 95 95-96 55
UKV1ZAX
Amit 230 25 230 95 Belgrád 10 05-10 08 Berlin 136 l>tS-IS7 06 Bnksrut 3 38-3 63 Brttssael 79 82-8007 Koperüi.153\'3 >.13375 Osilo 152 75-133 15 London Í7ÜO-27-98 Milano 30 21-30 31 Ntwrork 571 50-3 10 Pária 22 48-22-58 Piág. 18 93-16-98 Ssolla 4 12-415 Slockh. 153 47-153 87 Varsó 64 10-64 30 Wien 80 41-80 66 ZOtleb 110-13 110 43 Mndtld 9C-CO-96-SO
Terménytőzsde
Búza 10, rozs 15-20 flll. emelkedett. Az Irányzat barátságos, a forgalom csekély.
a*u tlsaar. 76 kg-os 32-85 -33 10, 77 «g-os 33 15 - 33 40, Ití kg-o« 33 55-
33 75. 79 Kg-os 33 85 34 10. 80 kg-os
34 05-34-20, dunántuli 76 3265-32 85, 77 Kg-os 32 90-33 15. 78 kg-oi 33 23-33 45, 79 kg-os 33 69-33 8-), 80 kg-os 33 75 - 33 90, roas 3070 - 30 85. taksrm, árpa 30 00- 30 20, sórárpa 32 03—33 00, ub 31 50 31 70, tengtrl 26 75 -26 85, Buzakott» 23 00 -23 25. repce 52-00—&4-0U.
Sertésvásár
Pdbajtls 893, ■styből kiadatlanal vlaaas msrsdl — darab cisOrendtt 106—1\'68, ■icdett 1-64-166. szedett kölép 141-152, könnyű 1-34-1 36, etsőrendll öreg 1-50-151, másodrendű 1-38-1-42. angol sUldő 1-36 -1 52, sialonna nagyban 174— 1-78, isU 1-92-1 96, iehuiolt bui 1 92-224, szalonnás félsertés 192 - 000. Aa Iráoyut élénk
iddtáeás
A nagykanizsai, meteorologlal megfigyelő Jelentések : Csütörtökön a himir-sékíit: Reggel ^ órakor +8 0. délután 2 órakor +14 6. esle 9 őrskor +10 4.
ftlhOui: Egész nap borult égboltozat.
StílirJny Reggel és délben Délnyugat, este Északkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet |elentéie szerint változékony idő, szelekkel, némi hő-stlllyedéssel és helyenként csővel
AWWAW/AWuV.\'AVW
= Rigai sárcipók U rendo, férfi és nők részére. Tornacipők nagy választékban Szabó Antal sportüzletében.
Világos drapp divatcipők 20 P-től.
|EÍ
I Miltényi cipőt vegyem!
I Miltényi Sándor és Fia cipőáruháza Főút, Városházpalota.
| Utoai cipők _Sportcipők__L u » u « cipők
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
Aj apróhirdetések dija 10 sióig 80 tlllár, minden további szó dija S Ilii. Vasár- ét ünnepnap 10 szóig 80 fillér, minden további szó dija 8 flll. Szerdán él pénteken 10 sióig 80 fillér, minden további uó dija 8 flll. Címszó a minden vastagabb twtüból álló sió két siónak számíttatik. Állást keresőknek Wto engedmény. A hlrdstásl dlj oilir» (Uetíndfl.
Csiszolt tükrök legolcsóbb beszerzési helye — Stern üvegesnél, Erzsébet-tér 14. IH6
Autót\', traktort, ciéplómotort garanciával javít Saller Wór autó- éa gépjavító üzeme Kölcsey-utca 22. 1371
Kertlmag és mlndenléle gazdasági magtélék legjobb minóiégben llirsch és Szegó cégnél. IC05
Planlná Jókarban levó Jutányosán eladó. Clm a kiadóban. 1621
Schiller Ferencné angol és francia női dUatsxalsitiét Csengery-ut 27. szám, I. emeletre dr. Schlchlana logorvos volt műtermeibe helyezte át. 157Ö
Bléjus l-érs keresek 3—4 izobás modern lakást, közvetítőt dijjaiok. Ajánlatokat 88. poslallók kérem. 1520
Blauhorn-féla előnyomd* áthelyezve Kárpáti Uöxslhez, Kölcsey-u. IS. 16
Péaah8los8at bekebelezésre mlndtn BasMfben a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóaltlat Aoaál Ipaéo péna-ketcaOflkSavttltó Irodája Nagykanizsán, Pá ■I 1. u. aUtt. 6!Ü
Rákóczi u. 64. izámu ház szabadkézből eladó. Érdeklődni llonvéd-u. 39. 1732
Szépen bútorozott kétágyas szoba május elsejére urlháznál kiadó. Clm a kiadóban. 1722
Takarítást vállalok garzon lakásban. Clm a kladóbtn. 1720
Eladó baki országút mentén üzletház nagy kerttel, mellékhelyiségekkel együtt. Bővebbet Erleden(eld,Zalsszentmlhály. 1602
Pogányvár! sajáttermésü kiváló boraimat állandóan árusliom llterenkint: nemes kadarka 130, asztali lehér 1 M llllér. -Leltnerné, Csengery-ut 36. 1601
Talivér vlxslát tanításra vállal, Időn kint kölyök és kész vizslát elad. vadászterületei rendez, fácánost beállít megállapodás szerint tttvSs Balázs. Klllmán. u. p. Gelse. (Válasibélyeg nélkül nem lelelek.)
I liter Sohillarbar I pengő és akik házhoz viszik 80 llllér. Ncíser Ignác korci-máros, Eötvös-tér I. I75-I
Bánóban félhold rét eladó. Bővebbet Nagy József Szenlmiklós, Szenlgjorgyvári-ut 70. 1765
RÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN Áe tires ó /iiefcji/c//é/c/ej<
SINGER VARROGEP
RÍSZVÉNVTÁRSABAC
FlÖKOZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
VEZET!
IniirU motorkerékpár
r Ut II utikerékpár
4-5 lóerős motorkerékpár ára P II20.—
Kizárólagos raktár:
Branill Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummlraktár! Javító műhely!
GYÜMÖLCSFA
védelmi szerek (Enda, Almola, üendrin, Nosprasen, Solbár stb.) üszök elleni csávázó szerek: (Porzol, Tllantin, Orion, Rézgálic)
„Futor"
szénsavas laka.-mánymész németországi
főzelék és virág magvak Gazdasági vetőmagvak
Mtidáreleség i
(kendermag, hámozott zab, fénymag, édes repce, kerekrépa, napraforgó, tökmag stb) Szemestengeri (nagy és aprószcmU), zab, árpa, köles, buza, tengeridara, stb. Kicsinyben és nagyban kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF msghcrnkeffétébeii
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság melleit. 63i Telefon: 130
Képkeretezés,
tükrök, szentképek és ajándéktárgyak legolcsóbban beszetczhclók
Ármuth Sándor ós Fia
itu áruházában. Uszár-udvar.
Tótszentmártonl körjegyzőség.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vcgytlsztltó, ruhafestő
Gyár: Injidi-i. I). Drfljtfitslep: Kuiiuji. I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegytlsztltást, gőzmosást mérsékeli áton. Ellsme.tcn elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gallértiszti tál. FIlssérozAs. «7 Gouvrérozás.
524/1928.
Hirdetmény.
Tólszentmá\'lon község egyik községi u\'jára egy 4 m. hos*zu és 120 cm. átmíröja cen,enl hidal épidel. A nyilvános árlel\'és 1928. április I5 én délután 3 órakor lesz a közeégbiró házánál.
Tóiszenlmárton, 1928. április 3.
I755
Szilágyi s
körjegyző.
Nős mezőgazdasági
raktárnok
zalai uradalomnál
azonnali belépésre kerestetik.
Kérvények referenciák megadásával e lap kiadóhivatalába — küldendők. —
Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest VI., Váoi-ut 19. ujszerkezetU CSGPIOQGPGI legjobbak,
mert acélkeretesek, mert eredeti svéd kettössoru, önbeálló, golyós csapágy akkal bírnak, meri llsztltófelületeik rendkívül
nagyra méreteztek, meri legtökéletesebb cséplésl eredményt szolgáltatják, mert könny ll súlyúknál fogva bármely traktorhoz alkalmazhutók
FORDSON TRAKTOR
csépel
a gazda univerzális erőgépe fontat
szánt olcsó könnyen kezelhető keveset fogyaszt
Előnyös feltételek mellett szállítja: Aulotizált FORD képviselet
Automobil és Traktor Kereskedelmi ü T.
Budapest VIII., Rákóczi ut 19. Kerületi képviselet:
síi. Szántó Vilmos és Társa, Nagykanizsa
1928 április fl.
gyermek\'\' ClpŐfc *« W^j.
legolcsóbban beszerezhetők
Ármuth Sándor és Fia
áruházában, liazár-udvar.
Imakönyvek
Húsvéti képeslapok Húsvéti tojások
Húsvéti ajándéknak
alkalmas egyéb tárgyak lego\'csdbb árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fial-nól
Nagykanizsán, Fő-ut.
Agy tollat, allati bürökét,
vörös- és sárgaréz, cink «s ólom hulladékot, vasat, csontot és rongyot a legmagasabb árban vásárol
STRÉI B. riAI HA6TKAIIZ8A,
Erzsébet királyné tér 15. az alatt. -MM
Gyermekkocsik
és fonott kertibutorok jutányos áron nagy választékban kaphatók
Armuth Sándor és Fia
áruházában, Bazár-udvar.
A letenyel klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
j 3708\'tk. 1927. szám.
árverési hirdetmény-kivonat
Letenyel Takarékpénztár R. T. véerahaj látónak özv. Barbillcs Ferencné sz. Velina Anna (képv. Dr. Csempesz Dénes kirendelt ügygondnok) végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 288 (>. tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a letenyel klr. járásbiróság területén levó, Csernecz éj Vörcsök községekben fekvő s a csernecl 18. szljkvben feTvelt 19. hraz. házból végrehajtást szenvedő nevéa álló llletóségéic 150 P kikiáltási árban, az u. o. 147. szljkvben felvett 44/a. hrsz. szántóból végrehajtást szenvedő nevén álló Illetőségére ICO l> kikiáltási árban, a 71 d. hrsz. szántó illetőségre 135 P kikiáltási ártxan, a vörcsökl 147. szljkvben felvett 154. hrsi. szőlőből végrehajtást szenvedő nevén álló illetőségére 218 1\' kikiáltási árban, az u. o. 109. szljkvben felvett 114. hrn. szőlőből végrehajtást szenvedő nevén álló Illetőségére 460 P kikiáltási árban elrendelte.
Ezeket az ingatlan Illetőségeket az ezakie az Illetőségekre a C. W.VIk. 1913. sz. végzéssel Barbalics I\'erenc javára bekebelezett holtlglanl haszonélvezeti jog lentartásával fogják árverés alá bocsátani, mégis azzal, hogy a csernecr 19. hrsz. Ingatlan árvetés alá bocsátott illetőség «72 résznyi Jutalék (ele része az érintett holtlglanl haszonélvezeti jogtól men\'esen árverezendő el.
Az árverést 1928. évi május hó 15. napján délelölt 10 órakor Csernecz községházánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerUTő Ingatlanok a kikiáltást ár leiénél, illetve kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzbon, vagy az 1881 : l.X. t.-C. 42. §-át»n ntg-határozott árfolyam I.mj. számított óvadékképes értékpanirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek etőlégeaen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti ellsr mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket sláirni (1881 ; l.X. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908: XLI.1. C. 21. §.) Az, aki az Ingatlanért a kiklálUM ámfl
.............. \'."E
ipltott
magaaabb Ígéretet tett, ha több senHi sem akar, kötwtjS kiáltás! ár százalék! szerinf meg
t-c.
évi december hó 16.
bánatpénzt az általa leért át ugyanannyi
százalékáig kiegészíteni. 1908 :LXI. t
25. §.).
Letenyén, 1927. napján.
Emődy s. k. kir. (bírósági elnök.
A kiadmány hiteléül . Réb s. k.
Nyomatott a Délialal Nyomda éa Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üitatvezeW: Zalai Károly.)
fg. évfolyam. 81. Mám
Magyfcanltsa, 1928 április 8, vasárnap
Ar.24
fillér
S/ukfS\'Wsíu kiatlóhivnl/il: Fíi-ut 5 szám. Ktsithelyi llókki/idóhivatal Kossuth Lajos-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElAIizetési ára : ccy hóra 2 ptntjö 40 fillér
Alleluja ...
Irta: Gazdagh Ferenc püspöki biztos
Leiként fellángol e szóra, elragadtatásba esik s nem találok kifejezést jelentőségének kintagyarázására. Alleluja .. . Mily halkan, szinte nesztelenül és érthetetlenül hagyta tj e szó pár kételkedő, félénk ember ajkát s azóta mindig jobban és jobban csendül bele az emberiség életébe.
Alleluja... Halk suttogása is lázba hozta a hatalmas fejedelmeket, a gonoszság, erőszak három százados véres üldözéssel akarta e szót még az emlékezetből is kitörölni, de nem lehetett. Viharok dultak, villámok cikáztak s tarajos hullámok fodrozódtak körülötte, Elnémult, elmosódott volna, az emlékezés lenge fátyola szétmállott volna körülötte, ha nem igazságot, történetivalóságot hirdetne. Mert az igazságot ostorozhatják, gúnyolhatják, keresztre szegezhetik, akár sziklasírba zárhatják, de az onnét is előtör, megbecsülést, ünneplést kivan. Alleluja... I: szóval köszönti kétezer év után is ma millió és millió ember az ö feltámadt, megdicsőült Urát s e szóban benne van hálája, szeretete, ragaszkodása, bizalma és reménye Megváltója iránt. Alleluja... Ezt hirdeti ma a hajnal biborba öltözve s veszi át a nap, hogy sugarai ragyogják, majd a cserjék lombja, a fák virága, a madarak dala zengi. A virág kelyhéből felszálló balzsam ezt illatozza, a tavaszi szellő selymes susogása szárnyra kapja, hogy a szürke hétköznapi életnek ólomstilyu gondjaitól és fáradalmaitól elcsigázott embert örömre hangolja.
A megrendült föld virágait helyezzük megdicsőített iires sírodhoz feltámadt,-Krisztus, mert feltámadásoddal megvilágítottad életünk célját s Golgotha-sziklás szivünkbe a feltámadás reményének magvát hintetted. Üres sírod győzelmet hirdet, hogy nem örök a mi sírunk álma sem, van feltámadás, van viszontlátás.
A feltámadás ad az életnek tartalmat. Enélkiil üres a szív, puszta, elhagyott, az ember élete kínos vergődés és legborzasztóbb kétségbeesés. Ez a lelkünk mélyén elrejtett isteni erény leszedi rólunk a vadság bilincseit, gátat emel a féktelen zabolátlanságunknak, tehetetlen szenvedélyességünknek és a szenvedésekben erőtlen, gyávákat mártírokká is képes tenni. A feltámadás ragyogó fényénél látjuk, hogy az evés nem cél, az igavonás nem cél, a meghalás, megsemmisülés nem cél, hisz akkor azember élete, mint az állaté, egy utolsó rúgásban befejeződne.
Nem, ez nem lehet! Mi is feltámadunk s ez a tudat ad nekünk szárnyakat, hogy lelkileg felemelkedjünk az élet sok-sok izzadsága, könnye és vére közepette az egek Urához, hogy megerősödve ismét visszatérjünk mindennapi, fáradságos kötelességeink teljesítéséhez.
Ha nézem az ókor kulturáját, látom, hogy az az anyag és testiség kultusza, de az újkor a lélek kultusza. Noha most is, különösen a mult században, avatatlan kezek és pokoli lelkek "ele kontárkodtak a művészet és kultura lelket nemesítő,\' felemelő feladatába s azt sivárrá, lelketlenné tették. Ismét a test es anyag kultusza lépett előtérbe, mely |iogány erkölcsöket szült, tzért veszett ki sok-sok emberből a finomultabb, nemesebb érzés. Látszik csillogó-villogó élet, de ami ebben csillog-villog, az nem m\'>s, mint holttestet takaró szemfedő ragyogása. Társadalmi for-
niákkal. illemszabályokkal, Cs modoros alakoskodással
hóbortos, vademberhez illő divattal akarják ina is fitogtatni sokan kul-
túrájúkat, ami nem az igazi, hanem beteges-kóros kultura: a test kultusza csupán.
A test kultusza, a beteges-kóros, lelketlen kultura ásta meg az ókor hatalmas népeinek a sirját és borította rá a feledés homályát. Ez fogja ma is megásni azon népek, nemzetek sirját, amelyek nem tudnak lelki kultúráért, lelki nemességért, lelki tisztaságért küzdeni.
Golgothát járó magyarok, a kereszt súlya alatt roskadó testvérek ne éljétek tovább tetszhalotti életeteket! A luisvét ünnepe balzsamos illatával vonzzon benneteket a lelki kultura müvelésére! Ez ad egyéni értéket, benső tartalmat, erkölcsi súlyt és emelkedettséget. E/.ek pusztultak ki belőlünk. Ezért lett közéletünk lelkülete kicsinyes, megalkuvó és sekélyes. A népjogok tetszetős frázisai délibábos csalódásba ejtettek, az istentelenség büzbombái eltorzították arcunkat, elégedetlenség, szenvedélyesség, féktelen nagyzási hóbortjaink sikamlós útra vittek bennünket és országunkat. A Golgotha vihardulta utján pusztulunk és veszünk. Nagy-Magyarország egysége feldarabolva, ezeréves teste száz sebből vér/ik, testvéreink messziről jövő jajkiáltása hallszik az éjjeli csendben. Szomorú, kétségbeejtő állapot!
I)e a húsvét hitet erősítő és reményt keltő varázsa a feltámadást hirdeti. Kiknek van nagyobb szükségük erre, mint nekünk magyaroknak. Elpusztulást, megsemmisülést, örökre sirba zárást nem akarunk. Ha Trianon igazságtalansága keresztre szegzett is bennünket és ellenségeink a pusztulás lélekharangját kongatják is fellettünk, mi még sem akarunk eltemettetni és elfelejtetni. Szent István első királyunk a kereszt tövéhez vezette népét, itt szerzett neki helyet s ebből a kereszt tövéből élet, ezeréves élet fakadt. Elholyongtunk \'a kereszt tövétől, eltértünk a kereszt kultúrájától. A szent Jobb oda mutat vissza!
Vissza tehát, én nemzetem, magyar népem, vissza a kereszt tövéhez, fel a lélek kultúrájára!
A feltámadt Krisztus szellemét vigyük bele ugy egyéni, mint közéletünkbe! Ez ad nekünk lendületet, erőt és reményt, hogy feltámadunk. A lendület, erő, a lelki nemesség tiszta sugarai ragyogják be életünket és keltsék fel életkedvünket.
Mi élni akarunk, ezt az élni akarást hirdeti a tavasz, meg-megujuló életre pezsdülése isr.
Krisztus sírjából az igazság diadala ragyog felénk, pilátusi igazságtalanság zárta sirba és a feltámadástól való félénkség pecsételte le.
Mi is egy nagy-nagy égbekiáltó igazságtalanságnak sírjába vagyunk temetve, melyet a békeszerződésekkel le is pecsételtek, de Isten előtt az igazságtalanság nincs elrejtve, az igazságot előbb vagy utóbb diadalra juttatja.
Azért ma, húsvét ünnepén, mint a jó illatú tömjénfüst szálljon buzgó imája minden rendű és rangú magyarnak az Egek Urához, hogy a sokat szenvedett, golgotát járó magyarok felett keltse fel az igazság napját. Ez fényével törjön át a szenvedések fellegén s melegével olvassza fel a feltámadást lezáró pecsétet, hogy az igazság napjának ragyogása mellett magyar magyarra ismerve, kezet kézbe szorítva, egymás nyakába borulva, gyémánl-ragyogásti könnyek hullása mellett, hálatelt sziv-• vei énekeljék Nagy-Magyarország húsvétján az Alleluját.
£ALAI KOttOHT
íaaa iprou 8
Közlekedésügyünk legközelebbi feladatai
Irta: Herrmann Miksa kereskedelemügyi miniszter
A trianoni békekötés a közlekedés 1 terén is súlyos problémákat vetett í fel, amelyeket elsősorban vasutigaz-gatásunknak kell megoldania. A közelmúlt éveiben főképen a MÁV pénzügyi egyensúlyának ,-slyreálli-tása okozott gondot, ma, két szempont köti le a kereskedelemügyi kormány és az államvasutak vezetőségének figyelmét. Az egyik az, hogy a vasúti áruforgalom lebonyolítása minél teljesebb mértékben kielégítse az igényeket; a másik, hogy a vasul a menetrend megjavításával is szolgálja a nagyközönség érdekeit. A magyar államvasutak rekonstrukciós prog-rammjának főbb pontjai: a békekötés által észeríitlenül megcsonkított vasúti hálózat kiegészítése és részbeni átépítése (nehézsinü felépítmények), a mozdony és kocsiállomány szükségessé váll pótlása és korszerű technikai (biztonsági, egészségügyi stb.) berendezések keresztülvitele.
A vasúti forgalom tökéletesítésénél mindenekelőtt a 7000 km. össz-hálózatból 4000 km.-t tevő vicinális vasutakra irányul figyelmünk, ame-Nagymagvarországon a helyi igények kielégítésére voltak hivatva, Trianon után azonban jelentőségük erősen megnövekedett. A helyi érdekű vonalakat sinátcseréléssel alkalmassá kell tenni arra, hogy rajluk 15—20 lonnás vasúti kocsik is közlekedhessenek, a személyforgalom gyorsabb lebonyolítása érdekében pedig meg kell szüntetni az eddigi vegyesvonat rendszert, vagyis el kell választani a személyforgalomtól a teherforgalmat. A személyforgalom élénkítésére és gyorsítására motoros kocsikat és sinautókat kell beállítani, amelyek fokozatos bevezetésére a szükséges intézkedések már megtörténtek.
Trianon a háború előtti harmonikusan kiépített magyar vasúti hálózatot erőszakosan szétszaggatta, s a transversalis vonalakat túlnyomó részben az utódállamoknak juttatta. Igy a közlekedés mindinkább előretörő eszköze: az autó jut vasutaink mellett mind nagyobb szerephez. Az autóüzem (rendszeres személy és teherfuvarozás) nagy közgazdasági jelentősége a kereskedelemügyi kormány feladatává teszi, hogy a vasúti
és autóforgalmat egymással össz-hangzásba hozza. A gépkocsival való fuvarozásnak olykép kell beleilleszkednie a vasúti közlekedés rendjébe, hogy kiegészítse. Ezért szükséges, hogy a rendszeres személy- és teherforgalmat lebonyolító autóüzemeket maguk a vasutak is létesítsék.
Az autó használatának terjedése megköveteli úthálózatunk rendbehozatalát és további tervszerű kiépítését. A tíz évről szóló utépi\'ési programit) közel 3000 kilométernyi autó-uthálózatot is magában foglal.
A légiközlekedés terén alkalom nyílik a polgári forgalomnak az ed-
digi három nemzetközi vonalunkon túlmenő fejlesztésére Magyarországon gyártott repülőgépekkel, a vidéken ujabb repülőterek (Kaposvár, Nyíregyháza), valamint aerotechnikaí kísérleti telep (Székesfehérvár) fel-felállitásával.
Ami a postaszolgálatot illeti, itt a legközelcboi prograinm a budapesti automatikus tclefonkapcsolás bevezetése melleit, a fővárosban és a vidéken a leromlott táviró és telefonhálózat rekonstruálása, továbbá a Budapest—bécsi kábel megépítése.
A magyar közlekedés immár sokféle és az egész országot bcágazó vonalai vigyék szét hazánk minden részébe a fokozott kötelességtudást és a munka megbecsülését, mert ezek a legfőbb feltételei a szebb és boldogabb magyar jövő megteremtésének.
Törzsasztalnál
A Zalai Közlöny számára irta: Móricz Zsigmond
, ^HT bent, a belső jobbsarokban I
A vendéglő belső jobbsarkában tudniillik. Ez egy olyan vendéglő, amelynek az a híre, hogy ott főznek legjobban a városban. Ilyen gulyást s ilyen virslit tormával sehol sem lehet kapni. És ilyen sört. A legjobb sör a városban.
Az asztal olyan volt, mint egy jászol s gondosan körül volt ülve.
Az aszMfőn ült egy kövér ur, akiről messze sugárzott, hogy valami boldogság és szerencse érzése lehet az, a törzsasztal fején ülni.
Bemutattak neki, mint vendéget s 6 igen szívélyesei s kegyesen fogadolt, nemcsak ugy, mint aki büszke arra, hogy van egy ilyen sarok e világon, ahol ő az első és az ur.
A társaság minden tagja vidáman s melegen- nézett rá; egy tucat cl-duruzsoll ismeretlen név után az elnök felajánlotta a helyéi, amit nem fogadtam el természetesen s éreztem a megkönnyebbülést és helyeslést, ahogy visszaült a helyére s felduzzasztott tokával boldogan elnökölt tovább.
Jobbra mellette egy igen csöndes s kellemes úriember ült, óvatosan figyelmeztetett, hogy ne igyak barna sörl, mert itt a világos Patrícius sör az isteni ital.
ín azonnal rendeltein egy pohár
I Patríciust, ami az egész társaságban
kellemes benyomást kelteit. ; Velem szemben egy hangos fiatalember ült, aki mindenkit legezett s igeit magas volt s erős ; ki ez az ur ? | — Ez kérem a járásbirósági előadó, nagy sportember, ő szervezte i meg a futball-cgyletct s most ott ; tartunk, hogy a város a vidéki vá j rosok közt vezető helyei kezd elfoglalni : különben a mellette levő ur .a főnöke, a vezető járásbiró. S (ezt igen súgva mondta kellemes szomszédom) a járásbiró magtalan ember levén, a" gyermekeinek apja is ő...
Azt hiitem tréfál, de ki merne ilyen tréfát mondani? Ilyen rettenetes dolgot csak véres komolysággal lehel elmondani.
Azontúl aggódva figyeltem egymás mellett a két urat s elképzeltem a házasságot odahaza...
— Olyan uszodája senkinek sincs. Se Debrecennek, se Sopronnak, mint nekünk lesz, — mondta a magas fiatalember. — Száztizenkét méter hosszú lesz. A versenyzésre használt meden-ceterület maga hatvankile ncméter.
— Ezt a szakállas bácsit nézze meg, — mondta szomszédom, itt szemben.
Megnéztem, magas fekete urvolt, hetvenéves lehetett, de még mindig fekete volt,sőt koromfekete. Kinos volt a fogait látni, ugy csillogtak, mint
a gyöngysor s az arca viszont olyan
fonnyadt volt, mint egy múmiáé.
— Miért festi ? — kérdeztem csöndesen.
— Házasodik.
— S a nő csak fekete szakállal?
— Nem, de ő Igen. Meghalt az első felesége s most uj fejet vett az őreg. Nem szabad célzást tenni, mert igen érzékeny. Még nem nyilvános a dolog
Nem mertem ránézni az öreg úrra, mert attól féltem, hogy észre veszi, hogy a fekete szakállát s az uj fogait nézem.
— Ez egy remek ember, — szólt szomszédom, mint szokta, igen halkan — s egy kövér kedélyes emberre mutatott.
— Ki ez?
— Beethoven.
— Kicsoda?
— Komolyan. Ugy hívják Beethoven Lajos s azonfelül süket.
— És muzsikus?
— Hogyne. Kamarazenész.
— S hol muzsikál ?
— Van nekik egy kvartettjük. A malomigazgatónál gyűlnek össze minden szerdán, pénteken és vasárnap este s éjfélig zenélnek. De ezt oly pontosan betartják, hogy mikor a felesége meghalt, szegény szerdán halt meg s ő este hétkor megjelent a kvartettben, mondták is neki, hogy ma elmaradhatott volna. Miért nem virraszt? .Ah, nem barátocskám, attól már nem támad fel az én lelkem feleségem."
Most az uj főispánról beszéllek, aki igen jó reményeket kelt a városban, mert nagyon kedves igazi úriember és sokat várnak tőle.
— Nem igaz, mondta valaki, — hogy a főispán azt mondta, hogy csapásnak tekinti, hogy ide nevezték ki, de mindig vannak ilyen gonosz és aljas pletykák. De nem lehet ilyenekkel befeketíteni... Nevetséges.
— Az is nagyon érdekes, hogy az öreget a múltkor kérdeztük, hogy milyen is az öregség, — mondta halk szomszédom, — s azt mondja rá: Barátocskám, az a jó az öregségben, hogy engem már nem érdekelnek olyan állati dolgok, mint például a nő.
Jóízűen nevettem s megittam a pohár sőrt. Kitűnő volt, éppen olyan, mint aminőt előző nap a másik vendéglőben kaptam.
A szent virradat...
IrU: B. Berótt Rya
Hideg, végetnemérő, kegyetlen éj- t szakák voltak azok...
Künn ugy, mint benn, sürtf fekete rémekkel teli homály gomolygott — mint a rossz lelkiismeret.
Az égbolt, mint titokzatos fekete kárpit, mélyen hajolt a földre, mintha sötét leplével akarná takargatni a föld - szégyenét. Még egy halovány csillagsugár sem tudta áttörni ezt a vigasztalan sötétséget.
Jeruzsálem kisebb-nagyobb kőházaiban csakúgy, mint az oszlopsoros palotákban, álmatlanul hánykolódtak. Nehéz lidércnyomás feküdt a sziveken. Ezek az éjszakák kilopták a jótékony álmot még a csecsemő szeméből is, mert az meg a nyue-hatatlan anyatejtől nem tudott elszenderülni. Fojtogatott mindenkit ez a néhány vér- és haloltszagu éjszaka de ugyanakkor remeglek az ólomlábakon közeledő virradaltól is
Halk, ijodl sugdolódzások, talál-
L-süggedt kishitüségek - vacv lázas fanatizmusok a felbolygatott kedélyek
cSkrátn kCreSzUll k\',(M SXa
zokogásba fülta^ CS°ndben bú«ó
... Csak a gyűlölet agonizált, az vonaglott utolsókat.
Ráchel, a helytartóné belső, meghitt szolgálója is fogvacogva virraszt... Szigorú parancsa van Pilátus helytartó feleségétől — ki, a ki-állott izgalmaktót s a hallottak szörnyűségétől nagybetegen fekszik, — hogy amiképen az előző napokban, ugy továbbra is titokban kémkedjék, lopódzék mindenüvé, ho?y a megfeszített „Názáreli" körül történtek minden mozzanatáról számoljon be.
Ha lehetne se tudna s ha ludna se merne elaludni. Remegve lesi a hajnalt, melynek első fényes sávja amott a Koponyák hegye felett szokott először kiragyogni, de ahova most... jaj azóta... nem mer nézni. Jó, hogy eltakarja a láthatárt ez a borzasztó sötétség...
Pedig tegnap óta már nincs ott... levették .. meeszabaditolták a rettenetes szegektől... látta, mikor mint szelíden alvó gyermeket fehér gyolcsokba takargatták és elvitték. Igen... ö is elkísérte az Arimathiainak kertjéig, ahol aztán sírba foktették s most már ott pihen az áldott...
S foga a láztól újra halkan verődik össze.
Szopós gyermekét, ki emlőjén csüng, sajgó szivéhez nyomja, mintha
rém nyúlna érte, hogy leszakítsa emlőjéről és ilyenkor a gyermek hangosan felsír s ez még nyugtalanabbá teszi.
— Mit is kiabállak az esztelenekI? — kapja riadlan fel \'— mint köly-két védő párduc — a fejét.
„Az Ö vére mirajtunk s a mi fiainkon".
...És mintha csecsemője gyolcsruhájára máris az Ártatlannak vére permetezne, teslévei igyekszik azt eltakarni.
A Koponyák hegye felett az éjszaka sötétjét végre szétrepeszti a közeledő hajnal. A gyermek is csendesen szendereg ; s most Ráchel sötét lepelbe burkolja magát és nesztelenül kioson.
A félelemtől s a láztól eszelősen tántorog. A lassú derengésben víziókat lát. Meg-meglibbenik előtte epv fehér kendő... a Veronika kendője... s az arra nyomott, felejthetetlenül agyongyötört, bús arc...
Eltakarja szemét, hogy — jaj ne lássa... De amikor nem lehet a látottaktól egy pillanatra sem szabadulni ! Oh, mint remélte hatalmas úrnője és ő a csodát, hogy a szelíd Názáreli ki fogja szabadítani magát a barmokká dühödött tömeg kezéből és meg fogja mutatni, hogy csak-
ugyan Felülről való .. Oh, mint követte ő is a többi hivő asszonnyal azon a rettenetes uton... mindig reménykedő tehetetlen zokogással.
A Főpap háza elé ért, ahonnét gyér világosság szűrődik ki Jeruzsálem egyik főterére. Ráchel uj erőre kapva, mint egy hiúz, ugy kúszik fel a cifra oszlopos pitvarba, ahonnét könnyűszerrel bekémlelhet a tanácsházba, hol együtt vannak a farizeusok és a vének.
Izgatott zsibongás, ideges tanakodás, lefolytott viták mormogása száll ki a csendes pirkadásba. Ott benn valamennyi arcára reárajzolta a kinzó virrasztás, a mardosó lelkiismeret sötét barázdáit.
Rádiel az ablakra kapaszkodva hallgatódzik.
„Azt mondta, hogy harmadnapra feltámad és felmegy Atyjához" — mondja valaki a tanácsházban, mire uira ideges, nyugtalan zsibongás támad.
Ráchel újra futásnak ered és most már úrnője parancsánál egy még i hatalmasabb parancsnak engedelmes-j kedik, mikor az Armenthiai kertje I felé veszi útját.
Az égen már ilt-ott bíbor foltok. 1 mutatkoznak, mint nagy-nagy, vérző
,928 ípMHli.
ZALAI KÖZLÖNY
Látogatásom egy koreai iskolában
Irta vitéz Barnabtls Istvdn ilr. Zalavíímcgyc kit. lanlelllgyclöjc a koreaiak közöli.
A nős ember vastagszálu, sürü ekete haját amellyel a sors, ugy látszik, arca Szőrtelcnségének kár-pótlásául áldotta meg a leje buliján iószőrrel kemény csomóba köti össze, ugy, hogy a rövidre vágott varkocs, mint a tök szára, mered az ég leié.
Lószőr-clllnder
„Keleti szellő és Hajnalpír" nrszáKát, a koreai félszigetet borító hatalmas hegylánc, Vladivosztok fölött fekvó csodálatos szépségű Clianka-tavat körülövezve, a japán-tenger partján egész az Amur torkolatáig húzódik. Ezen hegylánc örök hóval borított csúcsai, a távol Kelel napsugarainak fényében, leírhatatlan jxinpompában emelkednek az azúrkék égboltozat felé. Ahol a férfi mindig egyedül jár
Regényes fekvésű, a maguk nyomorúságában páratlan falvacskák felé haladva, szembe találkozunk a^ mindig csak egyedül járó, ntagas~ termetű koreai férfiakkal, kik leírhatatlan komolysággal haladva, még egy pillantásra sem méltatják a mellettük
elhaladót.
Az első pillanatban szembetűnik rendkívül kiálló arccsontjuk, hihetetlenül lapos orruk, széles orrcimpák-kal és világfájdalmat kifejező, ferde-metszésű szemük. Arcuk színe szeny-nyessárga, szájuk széles, idomtala-nul erős fogaik bizonytalan szintiek. Szemöldökeik feltűnően sürüek, bajuszuk, szakálluk azonban a legnagyobb erőfeszítés dacára sent akar megnőni. Ha leltet, még büszkébb kifejezéssel az arcán lépked az a férfiú, akit 4—5 szállal áldott meg Buddha c náluk oly ritka (érfitii díszből s a boldog tulajdonos legfontosabb feladatai közé tartozik annak ápolása és minél hosszabbra való megnövesztése.
Nyári ruhájuk organtinszertl fehér anyagból készül. Ebből van a botíjuk fölött összekötött bő bugyo-gójuk, valamint a kaftánszerű bő íöpenyegUk is, amelyet a mellükön hatalmas tüllcsokor tart össze. Bu-gyogójukat jóval a csípő fölött kötik meg s rövid mellénykéjükig egy széles sáv a köldökük táján, teljesen fedetlen marad.
l«(WTtrt helyett frisnra-jeWény
Teljesen átlátszó ruházatuknál csak a hajviseletük szokatlanabb. Hajviseletük egyben feltüntetése annak, hogy az illető férfi nős-e vagy nőtlen. Ez pedig \'sehol a világon nem olyan nagyfontosságú kérdés, mint
Fejét a homlokát is befödő széles, fekete lószőrből font szalag veszi körül s ezen a szalaggyürlln ül egy feketekávés csésze nagyságú, szintén fekete lószőrből font, átlátszó kis cilliiuler, körülvéve az előbb emiitett, égnek meredő varkocsot, bizonyítékául a boldog tulajdonos házas voltának.
A falu közelébe érve száz meg száz kóbor kutya szalad felénk, követve a csaknem teljesen mezleien gyermekek egész seregétől. A gyermekek és nőtlen férfiak fedetlen fővel járnak és copfba font acélkékes színben játszó gyönyörű hajukat keresztre kell hordaniok.
A koreai törvények szerint a nőtlen férfi gyermek, aki bármit elkövethet anélkül, hogy cselekedeteiért mint kiskorút felelősségre lehetne vonni.
A 10 éves férjek és 30-40 érés gyermekek hazája
A 10-12 éves gyermeknek azonban, ha megházasodik — mert ily korban házasodnak leggyakrabban — var-kocsba kötik a feje búbján a haját, föléje helyezik a házasság ünnepélyes aktusa alatt az ici-pici kis ci lindert s ettől a perctől kezdve nagykorú férfiú, ki hatalmat gyako rol a nálánál sokkal idősebb bátyja felett is, ha az még nőtlen — szó val gyermek.
Ezt tudva, mulatságos látvány a merev komolysággal, nem is menő, hanem libegő, fehérruhás 10—12 éves férfiú, amint elhalad a nyomo ruságos viskóik között összegyűlem lett sárban és leírhatatlan személben a kis gyermekekkel játszó 30-40 körüli „gyermekek" melleit s szigo rtiart rendreutasítja azokat.
sebek... és a violaszinü láthatárból a Koponyák hegyén félelmesen rajzolódnak ki a még ott függő latrok sötét kerenztjei. Vad irtózat li/a meg- Lábai a rémülettől megrogynak, de ugyanekkor a kert felöl asz-szonyokat lát sietve közeledni, kik izgatottan tárgyalnak valamit.
Ráchel egy sürü olajcserje mögé rejtőzik és szivdobogva hallgatózik. Hallja, hogy nem találták az „Urat" sírjában és hogy egy angyal ült a sírról elhengerített, nagy kövön és ludtukra adá, hogy akit keresnek, Q\'ncs a sírban, mert feltámadott, óriási kétségektől és izgalomtól resz-valamennyi és sietnek vissza a város felé, hogy hirdessék a történteket.
Rácltel tágrameredt szemmel, löldbegyökeredző lábbal, szinte megkövülten hallgatja; de most... ijed-,cn sötét leplét a szemeire rántja, mert az égbolt kelettől-nyugatig hirtelen kettéhasad s azon valami csodálatos fényözön zuhan alá, mint e8y megáradt hatalmas lüzfolyó, roe\'y gátját tépte szép, hogy szétömöljön az egész világon. Mintha ««yulladt hatalmas lángpallosok Kergelnék széjjel az éjszaka alattomos ■ekete homályát és magasból jövő melegség é8 Illat tölti be egyszerre
a levegőt.
Végig az egész horizonton hatalmas máglya kolosszusok örönilüzek-kénl gyulladnak ki és az Olajfák hegye s a öetszemáni kert tűzpiros fényárban úszik.
A Nagytemplom sötét, néma tornya, mint égfelé mutató ujj, tüzes fénnyel, vészljóslóan világit bele ebbe a csodálatos virradatba.
A Világosság ebben az órában lett úrrá a sötétségen.
Ráchel vad futásnak ered. Ujjongó, vagy mellűket verő rémült emberekkel találkozik; de ő csak rohan a helytartó palotájáig s ott vadul félrelöki az őröket és rotian tovább a magas lépcsőzeten be egyenesen Pilátus feleségének ágyasházába, ahol kitárt kezeivel szilajon szétvágja a leomló nehéz bíbor függönyt. Nem ijed meg Pilátus rámeredő riadt tekintetétől, most nem érzi hatalmát, boldogextázissal veti úrnőjének nyughelye elé magát, sírva és nevetve kiabália:
— Békesség veled I Örüljön lelked az én lelkemmel, mert Ó csakugyan a magasságból való volt.
A Názáreti Jézus feltámadt sírjából.
Lakás-viszonyok
Az évszázados, hatalmas fenyőfák feldolgozásából élő falvak Ikk .ssá-gának építkezése rendkívül kezdetleges. A félig földbe süllyesztett, szalmával födöti nyomorult viskóik faragatlan fatörzsekből vagy gyöp-téglAból vannak, minden vakolat nélkül felrakva. Viskóik ajtai oly alacsonyak, hogy csak négykézláb lehet rajtuk bemászni a rendkívül kis méretű szobáikba. Szobáik pedig oly alacsonyak, hogy azokban kiegyenesedve járni lehetetlen. Ablakul olajos papirost, vagy selymet használnak.
Nyomorult viskóik egyetlen fényűzése, hogy
központi filléssel
vannak ellátva. A konyhában ugyanis, a szoba kőpadlózata alá hatalmas k< mence van beépítve, ahonnan a szalmával és szárított trágyával élesztett s a szoba alatt elvezetett tűz {(Isijének azon tésze, amely a kőkock.ik hasadékain keresztül a szobába már előzőleg be nem jutóit, •1 -5, a ház fala mellett az ereszig húzódó kéményen ál távozik a szabadba.
A szobák cyyetlen bútorzata az a kifogástalan tisztaságú gyékénysző-nyeg, a n i ly a kőpadlót teljesen beborítja. A szoba egyik sarkában vattával megtöltött apró f.jpárnák vannak, a másik sarkában pedig a házi istenek oltárán 10—15 mécses füstölög. A padlásnélküli, sálorsze-rüen összeróll mennyezett közepéből hatalmas, felírásokkal díszített, piros lampion lóg.
Tankötelezettség
ismeretlen fogalom lévén távol Keleten, csak az adja gyermekét iskolába, aki akarj< sakkor, ha falvacs-kájukban valaki a tanításra vállalkozik. A tanító pedig, ki rendszerint valamely koreai kolostorból kiüldözött s ide menekült szerzetes, ritka, mint a fehér holló.
A pap-laniló háza, amely semmiben sem különbözik a többi lakóházaktól, egyultal templom is. A házból kihangzó ritmikus gyermekzsivaj tett elsöizben figyelmessé egy iskolára.
Belépve, illetve bemászva az ajtón, a rendkivttí előkelő megjelenésű tanító — természetesen fején a\'parányi kis cilinderrel — oly udva-liassággal fogadott, mintha legalább is a kotcai kultuszminiszter tisztelte volna meg látogatásával. Orrát egy barnaüvege.Sj szarufoglalalti, óriási, kerek szemüveg ékesítette — a nálunk most divatba jött szemüvegek ősapja. Üveggyönggyel kivarrt szemüvegtokja, olajos papirosból készült dohányzacskója mellé, a nadrág-köfésbe volt dugva.
Kissé zavarba hozta, hogy cipőimet nem vetettem le az ajtó előtt, de egy pár pillanatig való gondol-, kodás után napirendre tért előzőleg ezen udvariatlan magatartásom felett. I A .tanterem* semmiben sem kü-\' lönbözik a koreai lakóházak belső berendezésétől. A szoba közepén hatalmas piios lampion alatt a ta-\' nitó guggolt, hosszú bambusz szárit, parányi rézpipájával szájában, körülvéve 34—36,4 és 13 év között lévő fiu és leánygyermekkel.
A megszakítóit előadás folytatása előtt engem is pipával kinált meg, egy vízzel telt bronz hamutartói ál-litván mellém.
Mindezek után folytatták az olvasási órái. Külön lapokból álló könyv volt minden gyermek előtt, minden lapon csak egy, felülről lefelé haladó sózkép-sorozat,
A könyveket mind maga a tanitó állítja elő, faliól laragutt kis házinyomdájával.
Az olvasással egyidejűleg, nem ismétlődő, érdekes dallamot hozlak ki. Vallásos szöveg lévén, énekelve olvastak. Végtelen csodálkoztam az egylllt olvasás tiszta dallamán, minek magyarázatát később abban találtam meg, hogy a szóképek\'egy-ben kuttak is és kisebb vagy nagyobb voltuk, piros vagy fekete színűk, egyben a megfelelő hangjegyet is jelzi.
Az olvasás befejeztével minden gyermek egy kis, tenyérnyi széles kerettel ellátott fatáblát vett elő. — Ezen fatáblára azután, a nyakában lógó zacskóból minden gyermek finom, száraz homokot szórt s egy kis fapálcikával erre írták a tanítójuk által diktált szöveget. Midőn a tábla megtelt, tanítójuk mindegyiket átnézte, megtette észrevételeit s az irást a fatábla oldalának kis érintésével eltörölte, mert ezen érintésre a homok összefutott.
A kínaiaktól átvett kis kézi számológépen való számtan-tanitáson kívül tananyaguk másra nem terjedt.
Ezen nem is lehet csodálkozni, mert a szóképes olvasni-irni tudás rendkívül nehéz tudomány s nem is terjed ki az egész koreai nyelv szókincsének megtanítására. 8—10 évi oktatás csak arra elegendő, hogy a foglalkozási ágak szerint elválasztott egyes céhek szakmájába vágó dolgokat ismertesse meg, s az elemi iskolai tanulmányait elvégző gyermek pl. ha a teherhordók céhe által fenntartott iskolát kitűnő -eredménnyel elvégezte, egyetlen egy szóképet sem tud kibetűzni a más mesterséget leíró könyvből.
A gyermekek reggeltől estig az iskolában tartózkodnak. Délben egy órai pihenőt tartanak, mialatt színes hálóban az iskola falára akasztott, kb. l\'/ü liter űrtartalmú, szétnyitható rézgömbben lévő, főtt rizsből s kevés halból álló ebédjüket elfogyasztják
Ebédjük elfogyasztása után, a tanterem sarkában felhalmozott párnák közül egyet a fejük alá tesznek s jóizüt alusznak a délutáni tanóra megkezdéséig..,
*
Az őserdők mélyéből klvezetó uton utolért az este. Az Amur beláthatatlan, csillogó víztükréből lassan emelkedik a Hold ezüst tányérja... Pár órai ut után feltünedeznek a fogolytábor messzevilágitó őrlámpái...
Az örökösödési eljárás reformja
Az uj (örvény és rendelet folyó április hó 1. napján éleibe lépett és nehéz (eladat elé állilja különösen a klr. közjegyzőket, de nemkülönben a köitégi és körjegyzőket Is, kik az egymásra utaló törvény- ét rendeletszakaszok útvesztőjében a legoagyobb gondotság és szakértelem mellett is nehezen találják meg az érvényben levő intézkedéseket é« azok alkalmazási módját. E nehézlégeken van hivatva segíteni dr. Telman Sándor pécsi klr. közjegyzőhelyettes moit megjelent kiváló kézikönyve, mely az egész érvényben Itvő anyagot felöleli s könnyen áttekinthetővé teszi. Magyarortzég összes klr. közjegyzői e szerint a könyv szetlnt járnak el. Aki e könyvet megszerezni óhajtja, (községek, gyámhatóság, bíróság, jegyzők síb) forduljanak dr. örley Oyörgy m. klr. kormányföta-nácsos, nagykanizsai kir. közjegyzőhöz, ki is 30 pengő vételár beküldése után a könyvet a megrendelőhöz fogja juttatni.
CAI.AI KÖZLÖNV
1928 ápriljg 8
Foltot kap a lyukas csizma")
Irta; Darnay Kálmán
Mióta meglépett országunk ;i trianoni Áldozatok árán visszaszerezte függetlenségét, valahogy ércesebb lett a történetünket kutatók igazmondásának szava. Takáts Sándor okmány nyomásainak eredményeként uj fényesség sugárzott bele lörök hódoltságunk korába. Történelmi igazságok felileritésével ő emelt oltárt a nemzeti nyelvünket ápoló muzulmánságnak, kik erös kézzel védelmezték a magyarságot; útját állván a Mansart tetős líurgból felénk áramló fekete leheletnek.
Nemes Zala régidóktöl fogva mint rcnilenskedó vármegye volt kijegyezve a Habsburgok rováskönyv-vében. Zalának mindig voltak et»s-kezíl vezetői, kik nyílt homlokkal szemébe néztek a bécsi hatalomnak. Történeti feljegyzések megőrizték Csáktornya urának, Zrinyi Miklós költőnek bensőjéből kisugárzó fel-jajdulását:
.A császár a vég helyeket német katonákkal tömi mén, \'"W s!l,~ nek ereszthesse a magyar vitézeket, pedig hat-hét annyiba kei út egy zsoldos katona, mint egy kipróbált, harcedzett magyar vitéz. /te a nagy hibánk, hogy nagyin is hivek vagyunk." Később a kurucságlioz pártolt Zala megye a magyar nádori méltó águl eltőrlő I. Lipót fekete könyvében ujabb keresztet kapott. De a liabs-burgok szemében gyűlöletessé nv\'g.s I. Ferenc alatt lett 1797-ben az osztrák hadvezetőséget megbélyegző
— gról Festetics György altal sugalmazott — feliratáért. A bécsi erőszakoskodások kilengései a későbbi időkben is nem egyszer adlak alkalmat a Karok és Kendeknek oroszlán körmeik villogtalására.
Őszintén megvallom, hogy ezelőtt negyven évvel, amikor ifjúkoromban megszereztem Sárossy Gyula irodalmi hagyatékát, bennem is valahogyan elhalkult a szó, amikor a költő törléseivel ellátolt Aranylrom-bita kéziratának „12 leheletből" álló verssorozatát először elolvastam. — Szabadsagharcunk költészetének a Habsburgok ellen való kilángolását
— a kötéláltali halálra Ítélt — Sárossy Königgr.\'ltz várfogságában megszenvedte. Én is sokáig „empir-szckreierem" rejtekfiókjába őriztem az Aranytrombila kéziratát, egytlll a költő nyomdafestékei nem lilrő sikamlós verseivel. Ezekben a rejtekfiókokban tartogattam — berlini diákkoromban szerzett — V. Ferdinándnak gróf Majláth hoz intézett bizalmas levelét, amelyben eltiltja a Táblabírák hazafias mozgalmait a Petőfi által híressé tetl Pilvax-kávéházban. Úgyszintén II. József, a kalapos király sajátkezüleg iit végzését 1877-ből Szentiványi ellen telt feljelentésre ki „Ne quíd detfTtticnti Respublika eapiat" citnü röpiratot terjesztette a Felvidéken.
Azóta nagyol fordült a világ sora. Ezek a múltban rejtegetett kéziratok a sümegi nuizcum Uvcgtarlóibc kérditek. Ma már nem halkul el a szó, ha a inuzeum látogatói a bécsi ka-marillát jellemző Sárossy leheleteit olvassák :
.Jobbra, Zsoli melleit, Ul szájlátó lelje 11a sugntvaló lesz, hogy közelebb éi|. Neve T\'cicnc Károly, olvasó kezében, l.e nem Imátkozza bUnét életében. Ferdinánd királynak ez ama testvére, Kinek a kotorni szálna majd lejére Ha Ferdinándunknak magzata nem lenne — S Ián bizony nincs Is mit kételkedni
\') Mutatvány Darnay Kálmán karácsonykor megjelenő Táblabíró trétálbOl.
|)c ii,i néha még kajiaiiyíl is clslll, |l\'0nnc. I gy .1 királysággal Iticiu Károly Iclsul." (stb.)
Ugy látszik, a francia háború lezajlása lilán sem ment Bcvsbc feledésbe Zala vármegye cllentálló viselkedése. A Diéta szüneteit. Zala ti túlsó követei, 1811 12-ben l\'altini Inkey Ferenc és Varga László
, ugyancsak nehezen váriak alkotmányos élelilnk felviir.iilását, de bizony csak 1825-ben adhatták át árváskodó követi széküket Mezö-szegedi Szegedy l\'eienc cs. és kir. kamarásnak és Deák Aulai tábla bírónak.
Ezt megelőzőleg, 1823. év tava-szán, ugyancsak ráintclt a császári kéz ismét a vármegyékre. Zitába g;óf Amadé Antal kiiálji biztost küldték Ki az újoncok megajánlásának és a/, adóknak vállóccdula lie-lyett ezüstben való befizetésének megszavaztatására. Sőt arról sem \\ feledkeztek meg, liogy a királyi biztos tekintélyét mellékletül küldött egész század dragonyossal emeljék.
Zalaegerszegen egybegyűlt Karok és Rendek - hagyományhoz híven - nagy ellenállást fejtettek ki, le is szavazták az clnökló kirá\'yi biztosi, megtagadva az újoncokat. Az adók ezüstben való befizetését pedig az.\'ii indokkal utasitották el, hogy a var-negye tisztviselői is „vállócédtilák-ban" kapják fizetésüket. A harcias illegj együléí en csipősnél-csípösebb közbekiáltások hangzottak el a királyi biztos rovására. Gróf Amadé egy ideig nyűg illan ült karosszékében, ile hogy erélyes csengetéssel
sem tudta a rendet helyreállítani, felugrott és a Karok és Rendek „pisszegetései" közölt elhagyta a tanácstermet.
De ugyancsak nagyol nézlek a vármegye urai, amikor diadalmas ülésük áldomásából hazaverődve, házaik előtt kivont kardos dragonyos őrséget találtak olyan parancscsal, hogy további intézkedésig senki sem hagyhatja el lakását. A nagy fölliá-borodást kiváltolt királyi biztosi intézkedésnek valahogy mégis meg lett az eredménye. Az erőszaknak engedve, megszavazták az újoncokat és az ezüstben való adózást.
Zalaegerszeg mai városházának földszintjén az időben iskola volt. A tanulókat szélnek eresztve, május-liaii meg is tartották a sorozást. A feladatát jól végzett királyi biztos bucsuülésre kivta össze a Katókat és Rendeket. A búcsúzkodás nem volt érzékeny, mert ugyancsak fejéhez vagdosták a császár kegyeltjének erőszakoskodását.
A nckipitiill gróf Adamc az ülést hirtelen bezárva, kifelé indult amikor Csány László érces hangon odakiáltott gtóf Sciim.dcg-liez.
— Hej barátom, lyukas a csizmád !
Elég vastag bőr van gróf Amadé orcán, majd kerül abból foltra valói
A kitört gunykacaj között begyu-ladva kapott fel gróf Amadé a megyeház udvarai! reá >áró gyorssze-kerre s meg sem állt, mig el nem karikázott Zalából. Nent is látta soha többé a királyi biztost a nemes vármegye.
ftlozgaimas nyári életre készül a Balaton-part
Keszthelyen a napokban kétszeres erővel Indnl we/ a Balaton-fenék tisztogatása — Kirándulások, gyűlések, tanfolyamok középpontja lesz Keszthely az idei nyáron - A balatongyörökl kikötő ögye
A Sió-hajózás és fürdő-hitel érdekében uj mozgalom
indult meg
Keszthely, április 7
(Saját tudósítónktól,) A keszthelyi nyár mozgalmasnak ígérkezik. A háború óla talán egyetlen évben se jelentkezeti annyi iskola keszthelyi kirándulásra, mini az idén. Igaz, liugy a kirándulók elszállásolását az idén inát nagyon megkönnyíti az a diákszálló, amelyet a Rákos István internátus vezetősége rendez be az iskolák részére. Ezideig kb. 15 iskola többezer tanulóval jelentette be keszthelyi kirándulását.
Azonban nemcsak iskolák jönnek Keszthelyre, hanem intézmények is. Az Országos Gyógyszerész l\'gyesü-let juniusban Keszthelyen akarja közgyűlését tartani. Keszthely vezetősége a legnagyobb rokonszenvvel fogadja a tervel és máris összeköt- j tetést keres a Gyógyszerészek Egyesületével
Julius végén í>0 pestvármegyei tanító részére lesz Keszthelyen 10 napos népművelői oktatói tanfolyam, amelynek előadói közt szerepelnek Karnis államtitkár, Nevetős miniszteri tanácsos, Padányi tanfelügyelő stb.
Kél kotrógép kezdi meg a munkát Keszthelyen
Tudósítónk irja: Siófokról az az értesítés érkezett hozzánk, hogy húsvét után visszaérkezik Keszthelyre a kotrógép és kb. április 15-én újra megkezdi a munkál. Sőt, hogy örömünk még teljesebb legyen, arról is szól az értesítés, hogy a tavalyin kivül még egy kotró érkezik. Tekintettel arra, hogy a kotrógépek már sokszor felültették Keszthelyt, csak
akkor hiszünk a két kotróban, ha láijuk őket.
Ideiglenes kikötő Balatongyörökön
Keszthelyről írja tudósítónk: A balatongyöröki kikötő megépítése benne van a legközelebbi kikötő-épitési programúiban. Hogy a megépüléséig is megoldható legyen a kikötés kérdése, a balatoni kikötő-kormánybiztosság április 4-én egyik mérnökét kiküldte a helyszínre, aki megvizsgálta az ideiglenes megoldás lehetőségeit s egyúttal méréseket eszközölt a kikötő helyén.
A Sió-hajózás és lördó-hltel ügyében két értekezlet lesz Balatonfüreden
Balatonfüred, április 8. A Balatoni Szövetség két nagyobb szabású értekezlet összehívását tervezi. Az. egvis a Sió gyorsított mederben való kiépítésének kérdése, a másik a fürdők hitelügyének a megoldása. Az előbbi értekezletet Siófokon, az utóbbit Balatonfüreden fogják május havában megtartani. Az értekezleteket Batthyány Lajos gróf belső titkos tanácsos, a szövejség elnöke fogja vezetni.
A Sió-csatornának hajózhatóvá tétele
évek óta közóhaj és közérdeklődés t.irgya. A földművelésügyi kormány költségvetésében évenként fel is van véve egy bizonyos összeg a kotrási munkálatokra, azonban ez alapon a munkálat lassan halad előre. A munka gyorsabb lebonyolítása érdekében hívja össze a szövetség az egész
Sió-menti érdekeltséget, amelyen rá fognak mulatni a Sió csatornázásának hatalmas közgazdasági jelentőségére. Amikor a Duna és a Balaton hajózása szerves össszefüggésbe kerül, a Balaton felső partjának építő es uliköve könnyű és egyszeri! uton jut le a köbén szegény alvi-dékre.
A fürdők hitelügyének
kérdése talán még ennél is nagyobb jelentőségű. A fővárosi nagy pénzintézetek nem folyósítanak kölcsönöket vitléki építkezésekre, a vidéki kis intézetek pedig nagyobb ügyletek lebonyolítására nem mernek vállalkozni. Ezért valamely különleges intézkedésre, vagy különleges pénzintézeti szervre van szükség, amelynek keretében a fürdők hitelügye helyes megoldást nyerhet A balatonfüredi értekezlet lesz hivatva, hogy ebben a kérdésben a valódi helyzetet felderítse és olyan gyakorlati javaslatokat hozzon szőnyegre, amelyekkel a kérdés szerencsés megoldása biztosított lesz. Mindkét kérdés iránt előkelő szakértők érdeklődnek, miért is az értekezletek sikere biztosítottnak látszik.
— Felvétel a Szent Ferenc-rendbe.
1. S/.Uz Mái iáról nevezett, lerences rendtartó.nány konkurzust hirdet. Aki lerences szerzetespap óhajt lenni, küldje folyamodványát (mellékelve : a keresztlevelet, születési anyakönyvi kivonatot, iskolai és orvosi bizonyítványt, a Miliők beleegyező nyilatkozatát, hogy fiuktól, mini szerzetes-lói, semmiféle anyagi támogatást nem várnak) legkésőbb |ulius 7-ie e cimre: Szent Ferenc rendi Taitományfi n Aség, Budapest, IV., Feienciek-tere 8. sz — Folyamodhal halnak érettségizettek vagy oly ifjak, kik a gimnázium legalább negyedik osztályát jó eredménnyel végezték; felsőbb o ztályuak előnyben részesülnek A szerzetesi próbaév elteltével a nem érettségizetlek, mint lerences papnövendekek végzik a hiányzó gimnáziumi osztályokat — A Ferenc-rend főkép telklpásztorkodással, tanítással, bel- és külföldi missziós tevékenységgel foglalkozik s (erjeszti Szent Ferencnek, Immár 700 éves, de örökké lf|u és derűs szellemét.
2. Esztergomi kollégiumunkbjn rendünk számára mérsékelt tartásdíj fejében (havi 30 pengő) kisgimnázlstákat is nevelünk. Ide tehát már elemiből, illetve a gimnázium I—III osztályából lehel felvételi kérni A kérvényeket junius 7-lg kell a Tartományfőnökség fenti cimére beküldeni. 3. Ugyancsak Esztergomban középiskolai ifjak részére Internátust nyitunk. A gimnázium és reáliskola az internátus szomszéd-ságában van Az internátusba való felvétel Ügyében bővebb felvilágosítással az erz-tergomi Ferenc-rendi zárdatőnükség szolgál.
si leli
szakszerűen készít vízvezetéket is Íürdóberendezéseket
Mendlovlís Júzxef fis lírton
Király-utca 43.
Telefon: 271.
MOZGÓSZINHÁZAK
Városi Mozgóképszínház. Sióra-baton fél 8 és fél 10 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor „Odetle". Viktorien Sardou regénye 8 telvonSs-ban. .Melyik a másik*, burleszk 2 felvonagban. Hiridó.
Hétlön és kedden 5, 7 és 9 Órakor „Tarzan és az aranyszőrű oroszlán", filmregény Afrika ismeretlen vidékeitől 8 felvonásban. Egy két-fdv.:>i4so8 burleszk és Híradók.
Uránia Mozgóképszínház. Szombaton fel 8 és fél 10 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor .Jégáradat" a ,S<ent begy" testvérfilmje 9 felvonásban. » a vízözön", rajzfilm egy felvonásban.
Hétfőn és kedden 7 és 9 órakor .Hilló, ki lesz a párom?" pompá» vígjáték 6 felvonásban. iPöszereplő: Liane Haid. Egy kétfelvonásos burleszk és Hlrtdó.
IJMápHHjj!
Készülődés a feltámadásra
Irta: Schandí Károly ny. államtitkcfr, országgyűlési képviselő
EAIM KÖZLÖNY
Húsvét ünnepén az egész keresztény világ Krisztus feltámadásának magasztos eszméjét ünnepli. Krisztus feltámadása aZ igazság győzelmét jelenti. Figyelmezteti az egéáfc emberiséget arra, hogy az igazságot ideig-óráig el lehet temetni, de aí feltámad. Hiába őrzik az igazság sírját a fegyveres hazaírnak szuronyai, a kripta köve elhengerül s az eltemetett igazság diadalmasan támad fel.
Ha van nemzet, amelynek vigasztalást nyújt a húsvét szent ünnepe, akkor ma elsősorban a magyar nemzet az, amelynek igazságát a trianoni kertben eltemették. Az álleluját éneklő magyarok, mikor Krisztus feltámadását ünneplik, valameny-nyien arra a másik feltámadásra is fokozott reménnyel gondolnak, amely a nemzetnek életét visszaadja s jóváteszi a trianoni kertben történteket.
Két kérdés merül fel ebben az ünnepi hangulatban előttünk: közeledik-e a magyar feltámadás és mivel mozdíthatjuk elő annak elérkezését? Az első kérdésre határozott igennel lehet válaszolnunk, mert az események azt mutatják, hogy az idő a magyarok győzelmét érleli. Jó egy esztendeje lépett fel Rothermere lord azzal a javaslattal, hogy a trianoni szerződést meg kell változtatni s Magyarország néprajzi határait visszaadni. Ha az elmúlt évre visszatekintünk azt látjuk, hogy ezen az uton nagy haladás történt. Genfben, a népek szövetségének ülésén Appnyi Albert gróf tüneményes sikere alapján nemcsak a közfigyelem fordult a Magyarországgal történt igazságtalanságokra, hanem a magyarügy határozott győzelmet is aratott. A kis entente döntő befolyása Magyorországgal szemben megszűnt A másik kimagasló esemény az, hogy Mussolini olasz miniszterelnök a Rothermere lorddal folytatott tárgyalás során nyíltan a trianoni revizió és a magyar néprajzi határok visszaadása mellett foglalt állást.
Mikor a magyar igazság sorinak ilyen kedvező útját látjuk, minden magyar embernek lelkiismeretesen kell foglalkoznia a második kérdéssel: miként mozdíthatjuk elő valamennyien a magyar feltámadás elérkeztét? A kérdésre legegyszerűbben egy mondattal válaszolhatunk : mindenki tegye meg kötelességét a maga helyén! Kormány és törvényhozás kövessenek el mindent, hogy az ország társadalmi és gazdasági helyzete javuljon és folytatódjék a pár év óta megindult biztos
fejlődés. A mezőgazdaságban mindenkinek figyelnie kell a földmivelésügyi miniszter által megindított versenytermelési mozgalomra, mert csak ugy kerüljük ki a mezőgazdaság válságát, ha többet, jobbat és olcsóbbat termelünk. A földmi-velő polgárságnak haladéktalanul össze kell fognia minden nagyobb faluban erőteljes hitelszövetkezeti mozgalomra, hogy a mezőgazdasági hitelt olcsóbbá tehessük, mert különben a hiteldrágaság tovább pusztítja a mezőgazdaságot. Az iparos és kereskedő polgárság azzal viszonozza az állaot" jóin-
dulatát a forgalmladóengedmé-nyek terén, hogy munkáját megkettőzve kezére jár a magyar mezőgazdaságnak a világversenyben. A magyar munkásság évek óta tanúsított okos magatartásával erősítse a gazdasági életet s biztosítsa magá-\' nak tovább igy a munkaalkalmat. Az értelmiség, melynek Trianon annyit ártott, hasson közre, hogy az országhan az egyetértés és az együttműködés minél erősebb legyen. Ha a polgári erények a gazdasági és társadalmi konszolidációt továbbra is fokozzák és a megindult folyamatot semmi széthúzás meg nem zavarja, akkor elérjük célunkat, Isten segítségével a magyar feltámadás is rövid időn belül elérkezik!
Bethlen miniszterelnök nem folytat tár gyalásokat Mussolinivei
Semmi politikai célja nincs az olaszországi tartózkodásnak
Budapest, április 7 Egy külföldi hírügynökség azt a hirt terjeszti, hogy gref Bethlen Ist-vln miniszterelnök Milínóban tartöz kodlk, rhol bizalmas tárgyalásokat folytat Muisotinivel. Ezzel a birrel szemben illetékes helyen a követke zöket állapitjík meg: Orti Bethlen István miniszterelnök néhány ntpot töltött Velencében és környékén, hogy zavartalanul p henhessen. Utazásának semminemű politikai célji nincs és igy valótlan sz is, minht a miniszterelnök Milánóban vagy bárhol másutt tárgyalásokat folytatna akár az olasz miniszterelnökkel, akár má-
sokkal. Minden erre votia kozó híresztelés puszta kitalálás. A kereskedelemügyi miniszter
Milánóba utazik flermann Miksa kereskedelemügyi miniszter Milánóba utazik. A kereskedelmi miuiszte\', aki a húsvét előtti hetet hivatalában töltötte, a milánói nemzetközi mintavásár elnökségének meghívására rész\'vesz az /prills 12 Ikl ünnepélyes megnyitáson, mely az ols3z király jelenlétire i fog le-folyci. — Magyarország hivatalosan résztvesz a klalll\'áscn és egy külön pavillonban mulatja bs a legfőbb agrár és ipari termékeit.
Körséta Pacsán, ami Zala kellős közepén akar, hisz, dolgozik és halad
Beszélgetések ■ pacaai k&zélet vezetőivel
Pacsa, április 7
(Saját tudósítónktól) Áprilisi nap szomorúan bukdácsolt elő a felhők közül s c révedező napsugár Racsára vezetett.
Ha egy pillantást vetünk Zalavármegye térképére, annak kellős közepére van rajzolva Pacsa - most már nagyközség.
Bizony, bizony,, ha csak a geográfiai központot tekintenénk, predesztinálva volna akár a megyeszékhelyéül is. l)e igy csak szomorú egyhangúság látszik felette, pedig benne eleven, Itlktctő élet él.
Fejlődő, csinos, tiszta község, vezetősége tele életlel, ambícióval, kik tervszertlen, céltudatosan dolgoznak a község szebb, boldogabb jövőjéért I
A plébánián
A román stílben épült templom tövében, rózsafák koszorúzta ligetben áll a plébánia. A község plébánosa Juk Béla, kanizsai születésit. Hatalmas termetű, komoly nézésű pap. Az első pillanatban szinte megdöbbentő a komolysága. Csak mikor beszélni kezd, simulnak el a redők, mosoly (II az arcára, a magyar ku-riális vendégszeretet melege árad szerte körülötte.
— Igen, igen, — mondja sok feladat vár megoldásra. A templom külső és belső restaurálása. Fájdalom, ma szegények vagyunk, dc azért lassan megyünk előre.
— A vallási hitélet évről-évre erős-
bödik. A húsvéti szentidóben a hivők serege járul a szentgyónáshoz eny-hületet keresve. Dolgozunk és közben a hit a megnyugvásunk.
Még egy, a régi jó megyei világból elhangzott derűs kedvet keltő anekdota kacagtató emlékével távozunk a joviális paptól s búcsúzunk a viszontlátásra.
A főszolgabírónál
Markáns, magyaros, ősi nemesi vonás tükröződik a/, arcáról, amikor irodájában fogad kölesei Kende Péter, a járás főszolgabírója.
— Interjú? Nehéz mesterség... Nem szóktam én azt...
De aztán megy! Pár szóval boldog megelégedéssel állapítja meg a folytonos fejlődést, példás rendet a közállapotok terén.
Örvendetes, hogy ugy Pacsán, mint az egész járásban a polgári lövészegyletek gyönyörű teljesítményt érnek el a gyakorlatozás terén. Eddig 17 lövészegylet alakult és működik.
Igen a levente intézmény a járásban erős alapokon nyugszik — folytatja — lelkes vezetőség dolgozik. Nyugodtan lehet erre az alapra építeni a szebb, a boldogabb jövőt, a magyar feltámadást...
Az utolsó szavak szinte tüzeltek. Ennyi hit, élet... Nem veszünk el.
A kőrorvosná!
Nehezen vergődöm keresztül a betegvárószobán a rendelésre váró
betegek között, mig bejutok Tvarosek László dr. körorvoshoz Szívesen fogad. Jövetelem célját jelzem. Örömmel áll rendelkezésre.
A község egészségügyi állapota jó, csak a nn^y szegénység érezhető mindenütt. A népünk ósdi felfogása lassan elkopik; ma már nem az utolsó pillanatban jön orvosért.
— Csak egy kórház hiányzik nagyon. Mert a megye kórházainak felvevőképessége kicsiny, decentralizálni kellene.
Remény csillan fel az arcán. Leolvasható róla, hogy ő is Pacsán és Pacsiért él...
A (^állatorvosnál
Hivatalos iratokba temetkezve évi jelentés, útinapló, akta-halmaz között találom Lacher József főállat-orvost. ...Rezignáltán sóhajt fel:
— Csak ez a sok bürokratizmus ne volna I
— Az állategészségügy kielégítő. Oazdáink állatszeretele fokozottan nő. Megállapítható bizonyos finomuló érzék a fajliszta, nemes állatok iránt. Ennek köszönheti Pacsa község, hogy állatvásárai országosan elismertek, etekintetben Pacsa nagy jövőnek néz elébe I
A főjegyzőnél
Irodája tele emberekkel, kik sorfalat állva várnak ügyes-bajos dolguk elintézésére. Mindenki megelégedetten távozik, ügye gyorsan elintéződik.
Török Gyula főjegyző készséggel áll rendelkezésre. Amíg beszél, a lelkesedés rózsapirja hevíti arcát és szinte látszik rajta, hogy pillanatok alatt szeretné felemelni, kiragadni községét egy szebb, boldogabb régióba.
— Nagy község lettünk — mindenfelé építkezés, rendezés.
— A Főutca csatornázása, világítás rendezése, járda építés, adóhivatal, járásbíróság, — mindez nem utópia. Útban van s mi úgymond — erős akarattal, tetterővel készülünk rá.
Épen a táviratkihordó jön három távirattal, három külföldi kereskedőtől, kik érdeklődnek á pacsai vásár állatfelhajtásáról. Nyomban megy a válasz; elsőrendű növendék, jármos, vágó stb. nagy választék a felhajtásban.
Lázas tevékenység, tervezés folyik s mi már annyi Int és erős akarat mellett képzeletben látjuk kialakulni képét a jövö Pumájának.
Az Iskolánál
Nagyszerűen felszerelt iskola. Első pillanatban a tágas folyosók, á fali szemléltető képek a polgári iskolával tévesztik össíe.
Iskolaépítés, kultúrpalota: ez foglalja le a tanítóság minden gondolatát. Iskolánkivüli népoktatás terén Pacsa úttörő volt a megyében, a lefolyt tanévben 100 előadást tartottak.
Az Ipartestület elnökénél
Ebéd után van. sziesztát tart Kt-ronya László szíjgyártó, diszmfi-bőröndös.
— Az iparosság helyzete naprólnapra rosszabb. A pacsaiak dolgoznak, gyönyörű terveink vannak.
Amint előadja, látszik rajta, hogy csak az iparosság szebb jövője, az •iparosság boldog nagy Magyarországa él leikében.
«
Annyi hit, annyi lelkesedés, annyi nemes gondolkodású férfin egy községnek óriási nyeresége, ami mellett boldog jövőre bizton várhatnak s azt megérdemelten fogják elérni azok, akik dolgoznak érte és akikért ez a munka folyik. ...</<\'
IALA1 KÖZLÖNY
1928 április ft.
Az iparososztály és a mai helyzet
Irta: FrDhwIrth Mátyís országgyűlési képviselő
Az államháztartás rendbehozatala után a magánháztartások rentabilitásának kérdése van előtérben. A fogyasztóképesség fokozátM, a termelés és különösen az ipari produkció érnénk.<; egyik fontos célja a gazdasági célkitűzésnek. A több, mint 100 millió pengő import kiszorítása hihetetlen munkakört és szerepet biztosit az ipari termelés külünböző tényezőinek. Miután a belső fogyasztás kielégítésének felette számottevő tényezője a kézművesipar, figyelemre méltó a kisipari termelés fokozása, mert az import kiszorításában, le-leslegessé való tevésében igen nagy szerepet játszhatik.
Az 1920. évi népszámlálás világos képet nyújt a kézműiparnak, tehát a 20 segédnél kevesebb munkaerővel dolgozó vállalatoknak a helyzetéről, elosztásáról. Volt összesen 245.738 önálló ipari vállalatunk, amelyek közül le kell vonnunk az -t?>51 gyárat, tehát marad kézműipari műhely 244 187. Ezek elosztása a következő : segéd nélkül 164.427, egy segéddel 40 655, két segéddel 18.0-11, három-öt segéddel 14 970, hat-tiz segéddel 4274, tizenegy-husz segéddel 1820 vállalat dolgozott. Az 1910. évi népszámlálás adataival összehasonlítva a legutolsó statisztikai felvételig a segéd nélkül dolgozó m(lhelyek 26 7 százalékkal szaporodtak, az egy segéddel dolgozók 2, a két segéddel 6\'2, ellenben a liárom-öt segéddel 15 7, a hat-tiz segéddel 2-t és a ti-zenegy-husz segéddel dolgozó vállalatok pedig 25 százalékkal. Tehát a leggyengébb ipaii műhelyek és középiparunk erősödöd a gyári ipar mellett, amely szintén 28 8 százalékkal szaporodott.
A gyáripari alkalmazott összesen 230670 munkást és 8.509 tanoncot, a kézműipar azonban 256.620 segédet és 80.397 tanoncot, tehát a kézműipar több embernek ad kenyeret, mint a gyáripar és neveli a szakmunkásokat a gyáriparnak. A kézműipar a segédeken és tanoncokon kívül eltart még 529.440 segítő családtagot és nem keresőt, tehát ösz-
szesen közvetlenül 900.000-nél több lelket táplál. Ebben a számban nincsenek benn azok, akiket a munkásság tart el, a kisipartól kapott béréből. Igen érdekes adat az, amely az önállóknak az országban való elosztását mutatja. A fővárosban van összesen 44.033 önálló iparos, a törvényhatósági városokban (összesen ló) 27600 és a többi városban és falun 175.640 önálló iparos él. A fővárosban 100 önálló iparosra esik 363 segédsz?hiélyzcf, a törvény* halósági városokban 319 segédszemélyzet és vidéken 159 segédszemélyzet.
Az ipaii termelésűnk -10\' -a a kisipari műhelyekből kerül elő ré- ; gebbi becslések alapján. Ha azonban , a gyáriparban kifizetett mnnkabéit : veszem alapul és kisegitésképen a munkásbizlosiló intézet bérskáláját veszem tekintetbe, akkor több, mint 55°/c-át az ipari termelésnek a kézművesipar szolgállatja.
A kézműipar a kapitalisztikus termelési módszer miatt valóban hátraszorult, azonban csak látszólag, mert nem hogy feleslegessé nem
vált, hanem egyik-másik szakmában
nélkülözhetetlen szerephez jutott. A köteles ipar például tönkrement, a szerelő ipar azonban nem várt fejlődésnek indult. A javitó, kiegészítő és ízlést, egyéniségei köveiclő ipari szakmában a kisiparnak meglepő szerepe van. Tehát csak átalakul a kisipar és a kapitalisztikus fejlődés menetében folyton nagyobb és nagyobb jelentősége van. Pusziul azért, mert a kézműipart a gyáripari versenyben megfosztották az összes fegyverektől; a kontárokat rászabadították, hitell nem adtak, az oktatást nem szorgalmazták, a vámoknak kisiparelltnes élt adtak, az érdekképviseleti szervet megtagadták a kisipartól, a közmunkákban nem részesítették és „ennek dacára fejlődött, lassan bár, de haladt. Ha ennyi kedvezőtlen tényező ellenére a kisipar itt van és helyet követel magának, akkor közgazdasági szükségletel pótol és nem tanácsos kikapcsolni az iparfejlődés menetéből és a gazdasági élet komplexumából. A számok világa mellett látjuk az iparos osztály nagy jelentőségét is. Az iparpolitikai fejlődésben azonban az iparos érdekeknek érvényesülniök kell, nemcsak az iparosztály, de az egCsz ország érdekében.
Nyomdába kerültek Nagykanizsa monográfiájának első fejezetei
Az adatgyűjtő kutatások nehézségei késleltetik a mii megjelenését
Nagykanizsa, április 7 Körei egy etztendeje már, hogy a Hijf Imre országgyűlési képzelő eihokiétfe alatt, »i Összes magyar vá\'osrk mr n gr fiájának kiadásán: alakult budapesti vállalat és Nigy-kanizsn várói vezetőségének felkérése folytán elvállaltam Nigyk«:izsn monográfiájának megírási\', illetve szerkesztését. Azóta ismerien nagy e foglaltságomon fc\'UI maradó min den időmet ennek a munkának szentelem. Nem anyagi érdekből történik ez, hanem szolgálat akar lenr.i en nek a vi-rcsnak, amelytt nem ismer eléggé ez or-zág sem lör óndm!, sem. kulturális vagy közgazdasági jelentőségében. Hazafias prrpagaoda-cétja is van a magyar jvá\'tnok mo-
nogrr fia-sorozatának, meri a külföldet e.ekből a művekből szándékozik a Magyar Városok CWzágOB Kingre»sjusí meginnertetni a ma gyár városi élet fejlettségével és a nini magyar rors igézsígialanságava\'.
Háromnegyedévi muakn után a lutalmjs munka első fejezetei (a kanizsai vár 1702 ben történt lerombolásáig) már nyomdaban vannak. A kiegyezésig (1867) terjedő idők kézirata is már csak kiegésiitésre szorul a nagykanizsai vártni levéltárba.! felkutatott ertdeli edatokból, ugy hogy egy-két héten belül ez is nyomdába kerül.
Munkámat fe\'etle lassiiji ez a körülmény, heg/ Nagykanizsa multából rendszeres kutatásokon alapuló
forrásmunkák nem ál\'nak rendelkezés-mre. Mind:n adatot főként a városi levéltárból kell elöbuvárkodni ugy, hogy egy-egy esztendő feldől\'-gozáxa is napokba kerül a teljesen rendezetlen régi levéltár poros rengetegeiben. Valósággal úttörő munka ez, szembi n más városokkal, melyeknek iégésiéi már elvégezlek ezt a kutatást s ahol a monográfia szerkesztőjének caak edatokit feldolgoznia, szerkesztenie kel\', de kutatnia, valmi keveset.
Igaz, össze lehetett volna fércein! a momgrafiát ilyen körülmények közt is pár hónap alaP, de a közönség várakozását lelkiismeretlen munkával juteimazni, nem tartora ötfczeegyeztetheiönck a belém helyezett bizalommal. Igy kénytelen vagyok inkíbb lassúbb tempiban haladni, de aizal a tudattal, hogy legjobb igvekn et\'el a legjobbat adjam, amit a felette nehéz kanizsai adatgyűjtési lehetőségek melleit nyuj-tar.i lehet.
Ezt előrelátva, mikor a n ű megírását és szerkesztését etváiisltam, időbeli kikötést el nem fogadtam, rőt a kLdó vállalattal szemben is fenntartottam azt az aggályoma\', hogy az elíf.zelések felvételét nem tartom kívánatosnak addig, mig legalább a kér Iratok háromnegyedrésze nyomdába nem kerül. Meri bizony még mindig hóuap)k munkája áll előttem, amikor egyre uj és uj trhéz ségekre bukkanva, végiem a ir.fi összeállításának előkészületeit.
Eiu on kérem tehát most minj-azokdt, kik a monografla mtglelené-sét érdeklódéss I várják, különösen pedig azokat, kik a kiadó vállalat mrgbizotlainak a könyv árát kifizették, — Irgyenek segiiségemre türelmükkel nagy és nehéz munkámban. Azt hitzem, a könyv, amit kipoi fognak, fel fog érni a türelemben érle adott többlettel
Kérek egyúttal mindenkit, hogy akinek bárminő régi fa jegyzés, fénykép, rajr, egyéb tárgy vagy emléke zetben őrzőit adat van birtokábsn (a legrégibb időktől egész nap|alnkig), azt kölcsönözzék vagy értesítsenek róla, hogy a műben felhasználhassam.
Barbarits Lajos
Nagykanizsa tnunograliijánik sr.erkeiitőle.
Borzalmas este
Irta: Vátli János
Az aszalótői papot iskolaév közben küldte ki apátja plébániára.
Sohase járt rendjének c parókiáján, hát megtekintette előzően, öreg elődje is büntetést látott a kihelyezésében, s már el is aggott, hát bizony iszonyat fogta cl a bencés tanárt a zárhatatlan ajtók, széllel béleli ablakok, omlott vakolatú falak láttán. A minden kényelemmel felszereli rendház után a sötét Afrikában érezte magát. Igen leverte lelkét s elállta testét a fájdalom, hogy olt kell hátralevő éleiét leélnie. Lelki tengödést látott maga előtt. Hisz egész éleiét a tanári katedrán gondolta el s a matematika, a természettudományok tanára nagyon Italul s nagyon megverten indult a lelkipásztorkodás „tövises mezejére", amikor se hivatást, se kedvet nem érzett.
Nem is próbált imádkozni a beleélésért. hanem rendje központjába utazott.
E lelki depresszió hatásától ugy állt az apáti váróteremben, Ito^y leköszön uj küldetéséről.
Kezet csókolt rendje alázatossá-gával, domborművű gyűrűre esett lehelele.
Nos, plébános ur, hogy tet-
szik Aszalótö? Megnézte? A szép viz s a remek kilátás: rendünk házára, a kellős toronyra. Szebb helyet álmodni sem lehelne. A háború borzalmai s a harctéri szolgálata után valóságos azilum lesz az idegeire... és hát ellátogathat a rendházba is. Egy ugrás.
A tanárt vágta szíven benne legelőször apátja, hogy plébánosnak szólította. Aztán ugy képzelte el, hogy az apátur is a/.t látta Aszalótön, amit szomorú maga: a kényelmetlen, dugába dűlt párochiát. Nem is tudott belezökkenni az apátja ki-I festett lélekcsapásába, folömlötl benne I ntiuden visszatetszés:
Méltóságos uram, hálásan veszem nagy jóindulatát, de inkább Afrika, az ottani állapotok... S nagyon alázatosan kérem, helyezzen vissza éngem...
Ali, plébános ur. nem kell oda ilyen sötét szemüveg.
Afrika, Afrika, én ugy láttam...
A/, apát ur homlokát borit suhintotta át. de nem engedett felindulásának. Szelídre hangolódott a szava :
Ugy vegye plébános ur. használta visszavonhatatlan következetességgel a megszólítását, de nem hangsúlyozta bántóan hogy misz-sziós útra küldte a rend akarala.
Most már a saját félelmével verték. ulra a tanárt. Nem volt több
fellebbezési érv, cl kellett foglalnia „a missziós küldetését" ; ahogy annakidején a harctéri szolgálatot katonásan kellett tudomásul vennie.
Az apát ur jólérlesültséggel adta tudtára, hogy az. elődje filologus volt, azért oly gazdaságtalan a paróchia tája. A rend káptalanja most matematikust tesz oda, hogy helyre hozza az elődje hanyagságait.
Ebéd előtt még meglátogatta a perjelt, a gazdasági kormányzót s ezeknél erőt merített arra, hogy betérjen az anyamonostor székesegyházának jószivei alá megnyugodni.
Visszament tanári állomására. Gyorsan összecsomagolta holmiját, miből a könyvek tették ki a legsti-i lyosabbat. A helyi lapokban kommünikével búcsúzott el ismerőseitől, aztán misszionárius lélekkel, alázatos
főhajtással elfoglalta uj hivatalát. *
Bátyja árva gyermekét vette magához liázvezetönek.
Bűk Stefikével beszökött a tavasz a pókhálós, bomlottfalu parochiára. Osz járta táncát a tarlókon, ugarokon a katángga! cs boronatüskével. Köd ülte meg a sik viz rónafelülelét és eltakarta a napot s holdat, nehogy rátaláljon az. arany hídjára. Am a pókhálós termek szögleteit nem a denevérek kívánták meg, fla-
ncm a seprű, a meszelő tatarozta tisztára.
Slefike gyorsan megismerkedett az aszalótői hívekkel. Falusi postákon átszenvedte fél Dunántúlt s érdekelte minden Aszalólön is. Az épület ablaksorából beláthatta az egész falut. S jó szívvel fogadott lelkébe mindenkit. A vidéki posták ketrecei mögött is avval a tudattal ült és szolgált ki ö mindenkit, hogy közvetítője a világ sziv- és lelkiügyeinek. A szive most is együtt érzett a mindenséggel ? Méhutáiizó vergődött a bezárt ablakfiókon. Kinyitotta neki. i „Menj, termékenyítsd meg a virágokat." A vasútra elkéső utasok síeltek : velük aggódott, mert a vonat már kiindult a szomszéd állomásról. Vagy utána szólt a rettegve lolto-lóknak : „Ne rohanjanak ; még nem késnek, el I" A sokgyermekes anyát vigasztalta egyházkelőben : „Az Isten báráMyt ád, mezőt is ád." Az özvegynek is volt zug a szivében s az ifjú pár aggodalmából is tészt kért jóindulatával.
Mindent a harangozó feleségén keresztül ismert meg. Akár meg is gyűlölhette volna a falut, ha ki nem egyenlítődik lelkében minden jósággá; annyi ntegszólásra volt beigazítva a nyelve.
A falu még ugy is iszőnyegteritő kedvében volt irántuk és az ősz ál-
iMttlip.lll* B.
Beszélgetés Móricz Zsigmonddal
az Url muriról, uj darabjáról. a magyar tehetségekről és arról hogy „Most már elkezdődött a darablrásl"
„Hej, ilet, ilet, betyárilct, Ez ám ■\'gyfingyiletl"
Budapest, április hó Ennek a Inkáinak minden zugá ból Mórici Zsigmond magyar lelke int I lém. A fiion hatalmai magyar vászon. Minllu a „Mezők
ZALAI KÖZLÖNY
OyOnyörü lakásuk van Móricz Ziigmondékmk Pesten. H» nem leányfalui tusiku\'ánumában szántja, rtti teli a magyar ugar kemény ba-,|idáit dus termést hozó msgjiival, _ itt dogozik. Kőzd, ha kell h wcol loH-Undisajával sziláján, hog/ odafordítsa fejünket, el-elsandlló tekin linket a tanyai pusztákra, a kiskunul bullámnélkU\'i háborgó, örökké viharzó magyar földiengerre. Amelynek zsmstos magyar aromájt van, agy a Tisza Duna közi ákácosokra, melyednek édes, nihéz szagát, behl nehezen is tudja bevinni a pilisi hegyek szele ebbe kormot, füst-izigu Petibe.
De azért beleviszi. Móricz Zsigmond, érti a módjit, hogyan. Ett Illán legmesteribben ő érti.
Könyv árra való regénybei, darab bin, tárcáb n, riportban felölel, fel ksp egy nagy marék fekete magyar földet és az orrunk elé tartja: neszlek Itt né t S\'Jgo\'játok, érezzétek a benne zakatoló éle\', magyar éle\' do-bogáiátl Vjgy előttünk bcncol — minket: tessék, lássátok magatokat, fordítsátok tekinteteket en-ielketek leié és Ismerjétek meg egyszer en-osgstokat, — a m\'gyar nép pszibéjét.
Móricz Zíigmond csokrai, melyek ott Ölnek minden magyar asztalon, melyekel eléd rak, nem festék szagú dcomázott mű-róz iákat, hanem ele-vtn, de büdösszagu pipacsokat, a mlfrar bura síéléről szakított W rMpmsciokat rejt magában. S. inét az alkonyt égről lopta, porzója fekete, mint i föld. melyből burjánzott.
Msgyar Iró cipője a jelenben nem taposott, nem tapos annyi magyar gyepet, mint az övé és két n -gy szelíd kéz még nem markolt annyi iranysárgi búzát csépléskor a rosta alél, mint az övé.
„ ----- .:lioma"
nitneit keverte volna olajjal a piktor Du«, ragyogó, napos és élni akuó.
A maaik falról fekete kerelbeti Ady borongós tekintete kiiéri minden lé-péiél a nugy Irótárinak, mintha ellenőrizné, hogy mit tesz, hogyan tesz a magyarságért. H i Móricz szembe tll a képpé), szeműt lalálkodk éi halkan elbeszélgttnek. Ketten. Kél szerelmese magyar népének. Egyik halott — de örökkön élő, másik é,ó,
földkavaró, izmos magvelő. •
ö szeros\'adnak az állványok, gztk rényík a könyvek alatt. Minden ap-pellál a figyelmes szemléletre. Kit Íróasztal sima lapjftra könyököl a gazda, ha magyar kacigásba, magyar kui|antá«b», vagy zokszóba fotméijn bsttlit. F.,;ylk mellett aranyos, trón-szerű szik. Az asztalon feszület. A képek átelleni falakon érthetetlen nyelven diskurálnak. Az ab akon kiszáll a tekintet, könnyedén suhan a Duna borzos tetején, de a Oebért-sziklák utjM szegik. N:gy lármája a zajos térnek f.iradtan ér Ide fel, de annál frissebben hat a szomszéd-szobából betörő, sjiónyiláskor cres-cendozó Qde gyermekkacagás.
N igy nap van ma itt. Uycrmek-zsur i\'gatja az egész házatájat és ennek főrendezője, — mint ahogyan Szakmáty Z illán minden ősmagyar bujának rendezője az „LM muri" ban — az Író Mesége, Simonyi Mária, a küüuö hősnő.
Néha bekukkant hozzánk, lesi az interjú végét, várja az urát a zsúrra és ilyenkor az úgyis vidám Móiicz Z igmond Jóira mosolya klszélesQI, mint a Tisza, ba megduzzasztják a mármaroil hegyek hómezől április
végén. Mondom: olyan jóizü ez a moaoly, mint a friss szegedi komlós kenyér egy d<rab tölt keszeggel. Éi ilyen végig. Oak akkor komolyodik el, ha a magyar tehetségek sorsa fáj neki.
És őszinte szinpedi sikerének még meieg óráiban e.öször kedves gyer fékéről, az: U i muriról beszél, amit regényéből december haitól karácsonyig csinált.
— Most aztán elkezdődött nálam a datab Irás — mondja. — Végtelenül meg vagyok elégedve az Url muri sikerével. Ahhoz képest, hogy Irodalom, igen nagy sikert hozott.
Aztán meg büszkébben:
— Huszonötezer ember nézle meg.
Valahogy ugy mondja ezt, mint
mikor a gazda megélt a nagy tag szélén és végig mulatva a buzaten-geren, rzt zúgná:
— S:4znegyven mázsa volt a tavaly, az idén többre számi ok, mert a lelkem vérét is ráöntöztem. Meg-doigoz\'u*, b >gy na I
Ú| darabjáról beszél:
— H.zzMogla" Haromfe\',vonásos parmt-vifcjMék. ö.zire megy H,gy hol? Míg nem tudom. Ngy, erós együttes, kimond itt piraszt színészek kellenek h zzá. Feleségemnek nincs is benne n;kl való szerep.
— Miről sió ?
— H.it pecsétes titok ma még. Pjraszl-vlg|í ék, meglehetősen me réjz tárgyú. Már kész a fejemben. Njgypéntekie Turkevére vágy ik meg-hiva. 01 tanulmányokat végiek a darabomhoz. SJrfl, magyar Itvegöjü lesz.
Aztán még egyszer nagy nyomatékkal ismétli:
— Megkezd dőlt a darab-irás.
*
Feláll, mert amiről moit beszél, nehéz, su\'yos téma. A \'nl kel! hozzá ha erről beszél, mert nagy sóhajtások jönnak.
A magyar tehetségekről, a fiafal magyar Írókról sok a mondanivalója. Apil szeretet hangján beszél róluk. Mmlba két erős karján akarná kiemelni őket a. érvényesülés biztos u jára.
dásaival minden jó házból igyekeztek az uj emberük szivéhez férkőzni a hivek.
A vén harangozóné révén tudta lélUket-voltukat az ajándékozóknak.
A tanári nehezen környékeztették meg, hát a kisasszony vajszivén kopogtattak. A mindenes vén harangozóné vette el az ajándékot és Stefikél mulattatta, ha jó megjegyzésekkel küldte útjára a növendek-lélét :
— Na édes szógám, köszönjük a
szívességieket.
— Ha széles szájjal nevetett az illető, volt rá szava:
— Ennek is akkora ám a szája, wgy a juhász három pulival se tudná
wszetereltetni.
Apró növésű gyereklányra rászólt:
— iNöjjél, rózsám, hogy a libák a«yon ne tapossanak.
Szerencsétlcnarcu fehérnépre kész volt a kiszólása:
~ Na, erről se kérnék ám buj-tást!
Mulatott Stefike a megazólásokon, •jc a/Ián meg is rótta néhanapján "tik a harangozónét:
— Ej, magának sc teremtett ám az ls,en senkit a kedvére.
Magában fel is tette, hogy nem ehet jó szive a harangozónénak. "yenkor sütkérezett a saját szive ^ngyos jóságában. Kisétált az esti ■°hoz, mikor már szűnt a munka, ^agy kifárasztotta a házi gond. — 4 hamvas felhők között kén-»*rgán csíkozott át az ég. Alatta a
lila hegy mélyen hullámozta meg a hátát. A tó tudomást se vesz róla, nemhogy visszatükrözné. De a sárga szemérmesen ott ég a tükrében, amelyet ritkán fodroz ki a hullám. Stefike elmerül a csodás játékán. Aztán észreveszi, hogy egy pont körül éles csipkét vet a viz. A sötét pont köré erősül és úszva hagyatkozik rá a hab erejére. Jobban megnézi és rá is mereszti a szemét. — Irtózat rémlik fel lelkébe és üldözr tetve menekül a paróchiára.
Sejtelmes, elosztott az estje. •
A pisla, szaporabeszédű dékányné is megjön háromnegyed óra múlva. Késve érkezik. A plébános türelmetlenségében a konyhán várja a vacsoráját, hát védekezik :
— Aj, haj, hát elkéstem ; de hát. Istenem, a felebarátjáért is kíMI tenni az ember gyerekének.
A pap most már tllri és hallgatja a letyifityélését:
— Hát tudják, plébános ur, elveszeit, a vízbe veszett a savanyuvizi tanár.
Stefike rosszat sejtve hallgatja. A vér megáll a szive körül.
Kö/.lékenyebbedik a harangozóné : (jyün a biró. Aszondja: „az Isten áldjon meg, Lizi, könyörülj meg a községen. Partra vetette a hullám a savanyuvizi tanárt... a liót-tat... Tudom, csöndérrcl nem hajihatok senkit se oda I Jól megfizetünk".
Stefike már sárga. Leül egy zsá-
molyra.
Hü, biró ur. nem lehel azt megfüzetni. Sziiv köll oda. Szüv I mert Istenem, — folytatja — csak gondoljuk cl, hogy velünk esik ilyesmi. Esendők vagyunk ! Nem állat, hogy szómmal ne bántsak, édes Istenem, a/, ember I Akit az Isten a maga hasonlatosságára teremtett, nem veszhet el a párás állat módjára. Lölkc van I — mondotta s erős hitében, élő bitében a szeme pislogása meggyőződéssel nyílott kerekre.
Észre sc vette, hogy a kisasszony szédül, a gyomra fölémclyedik a gondolattól, hogy ez az asszony előbb a savanyuvizi tanár puffadt holtletemél fogta, igazitolta helyre s most itt a vacsorához tüzet rak.
A paptanár komoran sétál föl s alá a gödrös téglapadolaton. — Bizony látta a bábomban, hogy micsoda veszendő emberi állat a férfi.
Elgondolkodásában visszaréntlik a halottak temetetlen szaza. Révedve szegzi szemét a padolatra. Húgát nem látja. A csertelö vénasszonyt nem hallja, ahogy leírja, mint puffadt a holttest a nyakkendő köré. Stefikét a borzalom ájultra kínozza a bulla leletezésétől.
A dékányné pedig fölkel a tűzrakásból. Készül haza.
Mintha helyeselnék, pitlcgnek-pat-tognak a rőzseszálak s nagyokat durrannak a tüzet fogott fahasábok.
— Hü, biró ur nem lehet azt megfüzetni. Szüv köll oda. Szüv.
)
— Sok, igen sok magyar tehetség van. S.jnos, neheten tudnak kijönni. Nincs szinti az, n ncs folyóirat, mely előbbre vinné őket. F. öbbre. Előre. Elképzelt) .\'tetlenül nebiz a harc, amrddig kiforrj t magát egy egy.
Mintha elborult volna egyszerre a Njgy A\'fild kék ege. A napsütést elveri a Vlegyásza felöli fagyos szél.
A S.ri biró nagynevű szerzője igaz egyait Tzéssei f.i|!a j t a magyar tehetségek sorsát.? Szemébe kiül a töprengés, ugy, minlha minden fiatal édei fia volna,— (Mennyi megértés az ő részéről és milyen kevés, sok mások résiéről.)
— Fwlek, hogy rengeteg érték pusztul el, amíg beérnek. Most itt vannak gróf K eb liberg Hungarlcum Collégiumsi. Jó volna, ha elsősorban Írókat, tehetséges fiatal magyar írókat küldenének ezekbea Cillégluuokba. Azokn«k kell az idegennyelv. Mhon bi-.ony nincs sok támogatás. Mecénások nincsenek. Kevesen, igen kevesen vannak, akik egéaien önzetlenül áldoznak, tudnak áldozni.
Egy példa mégis:
— Itt van Poulini B:la, a Hárt János társszerzője, aki a játékszint megcsinálta. A maga pénzéből, a maga ere| bői. Oupa fiatal magyar irót, eddig már ötöt szólaltatott meg. Ugy konferálta bs magát, mikor indult a kis színház: .Esküdöm.én vagyok Magyarország legszegényebb embere, de én okosabban csinálom, mint a pesti direktorok, mert éa Csak akkor tarlók előadást, ha telt ház van. ök kitűzik a darabot, azt sem tudják milyen ház lesz, hány embert fogé rdekelni."
— Paulini Béla - folytatta Móricz Z.igmond — Igen eredeti módon rendezi előadásait. Nem blrdetl az előadás pontos idejét. VjszI ét az összes jegyeket ismerősöknél, társaságokban elhelyezi. Aki vesz legyet, az kötelei! magát, hog/ akkor jön el az előadásra, mikor azt kitűzik. Igen eredeti. Ha már mind eladta a Jegyeket, megtarlja az elóadíst. Kodolányit, ezt a tehetséges fiatal irót is igy bozla ki.
A szó, beszéd térül fordu1. végül:
— Egyszer voltam Kanlnán. 1922-^en. Rakoii Jenővel és Padlow kapitánnyal egy gyeim kakdó keretében. Kedvei emlékem marad ez az ut, mert a sok száz édrs gyermekarcot sohasem felejtem. Most is szívesen megyek. Amit fel fogok olvasni, az Nagykanizsát különösen érdekelheti, mint h/itárvárost. A megszállt területek magyarságáról, magyar ifjúsága magatartásival, törekvésével és reméryelvel foglalkozom. Sipronban, Stegeden, legutóbb Pé-c-en voltam. Erről beizéltem mindenütt. Sok embert érdekel ez a téma. Bizonyára olt is. ,
...Ady már nem néz le olyan borongós in, feketén. Siomotusága
enyhült. Tetszhetett neki a beszél-geéiünk. Amit Móricz Ziigmond mondott. A fiatalokról. Meg aztán felvidilji, még a h lott arcát is a teli izá|u gyermekkacagás, mely az interjú végén teljes erővel robbant, ahogy kitárult az ajtó és Móricz Zsigmond elvitte ebbe a gyermek-kacagásba megfűrösilenl nagy magyar lelkét, hogy még nagyobb ugarokai tudjon megtermékenyíteni. Mert az interjú cssk szó, szavak, de ami a szomszédszobából ingyen pazarlódik idr, at maga az élet. A ma-«yor élet. D : nem «r, amit Szakmáry Z ilián énekel az Uri muriban, hogy: Hej, ilet, ilet, bctyárilet, tiz ám a gyOngyilet. Hej I Ha megunom magamat. Magam li ugy llekl
L\'galább ma még nem ai.
Urbón Gyufa
£Kt M K JZIÓM
Í&8
Neurasthenia a művészetben
Irta: PÉCZELY PIROSKA
A müvével mindenkor az a tükör vjII, amelyben az ember nemcsak a jelenbe, hanem a múltba Is visszanézhetett. Az az ernbe , aki látó szemekkel van megáldva, vagy ver ve!
Mert vegyük csuk sorra egyei ko rok és népek művészeiéi I Az fgyip tomlak mindenben a maradundjságra tör eked\'ck s még ma, évezredek el-niultdv.il is emlékeztetnek bennünket erre Chcaps piramisai. Az assz/r művészeiben brutális erő mutatkozik s a történelem adatai igazolj ik, hogy ez a brutalitás elszúlló é> pillanatnyi c eiektdeteikben /> megnyúvánali. Az ó-görög művészetben a gyermek 6sl hedonizmusu keveredik az aggság bölcs és szomorú vas alekinléiével.
A 12. század niiszllkus ködképel, a renalssance ragyogó pompa ked■ I veié se, a rokokó bűnösen iálszl i könnyelműsége, mindez elénk lárul, ! hu egy szobrot, kép-.t, építményt nézünk, ha egy könyvet olva unk, vagy XIII Lajos gi.vMtján .k sernm I mondó és mégis bájos ütemeit hall ; gátjuk
Vannak dolgok, amelyek idöbeliieg J közeiebb esnek hozzánk. Amelyek a közelmúltba gyökereznek és a jelen j ben érlelik satnja, beteges gyümöl i csellel.
Mai művészetünk nagy általános- I ságbat} nun más, -mint a< iulte.\'hdt , léjtit.i ne,uroithenláx türelmetlensége, | amely a jövő ftM kapaszkodva ki \\ ritala: látta aiói azt üt lalapA, amit \' ar.m*U Utdménytú helyeztek oda. Pidigi a\\,te/mimtben nincsen ugrás, I cjfik permuwns és fokozatos fejlő- i dé$. ytz éltben minden viszonylag /s ; és\\fyytefüggő Aki e l az öiszefilg- \\ gfo á multak művészi alkotásaival széllépi, ugy cselekszik, mintha a gyermekei lépné le anyja emlőjéről, | mintha az ütőerét szakítaná ki, amely szivének forrásából közvetíti az éltető vért.
Korunk művészetének legpregnánsabb je\'entősége a neuruslhenias türelmetlenség Az a türelmeilen,ég, amely sem idő\', sem m.dol nem ad a megállapodásra, oz elmélyedésre. Megnyi.vánulása kapkvdó. lazas ke rcsés. A megsanyargatott lélek ösztönös vágya az után a fix pont után, amelyen megpihenhet C akhogy ezt a pontot soha nem lelheti meg, mert hiányzik belőle a pihmrs létfeltélele: az egészséges kielsgiiies hurmoniúja. Igy léhát pillanatnyi megnyugvása is csak láb.zdlagos, nem eg\\éb, mint a tulgyötörl képesség ájult impotenciája, 1 amely u\'ái az ébredés fnnozott pa- \\ thologlát mutat Ezután természetesen a műalkotás se n a lé ek és a mű i vészi átérzés b Idog egyesülnének erőteljes gyermeke, ennek cs.ipán csak torz mása, amely beteg tulajbúi korcs életre kelt.
Ez a szlmploma azonban nemcsak mii vési etünkben, hanem koiun\'< álla j Iá nos éleiében is jelentkezik. Okozói azok a súlyos előzmények, amelyeke! egy világháború jtlenh Az anyagi
és erkölcsi összeomlás demoralizáló hatása, amelynek csak kiváltságos és Igen erős lelkek tudnak ellentállni.
A belső és küLŐ egyensúly megbomlása tervszerűtlen kilengéseket okoz. Mai életűnk bizonytalan lebe- J gés a magasság és mélység között, ! nincs meg benne az egyenletesen j fokozódó ritmus, amely a magasság felé közelit.
Mai érzéseink végzetese i chaotiku-sak és megtévesztők s tévedéseinkkel nem c.ak önmagunkat, hanem az egész emberiséget megfertőzzük Mert
végeredményben az alkotó művész adja meg a művészeti közvélemény kialakulásának lehetőségét, amelyet a krdikus jól, vagy rosszul közvetít.
Nem mondom, a disszonanciákra szűkség van, ezt ugy vehelnők, mint ösztönző kovászt, mint hasznos mérget, amely nyugtalanító hatásával fokozottabb tevékenységre serkenti az érzések mechanizmusát — de végül Is elengedhetetlen a feszültség elsimu tása, a harmoniaba való feloldás, már csak a dolgok tejessége miatt Is — mert a fokozás nem nyúlhat a
április &
KURUC-ÉNEK VIRRADATKOR
Irta: Barbarlts Lajos
; Kenyeres pajtásom, pogány uiak sarja! — egy czerév óla sok voll, ugye sok voll a kegyetlen próba ? Megtiporva, lépve hóhérok kezébe ugye sokszor adlak ? Ugye sokszor hitted, hogy ez az utolsó, mikor slratgallad rjd szakadl, rád bomolt sok Isten veréséi ? Ugye sokszor lelte földeden a ronlás törvényi Utó székéi?
Ifaj, de hányszor álllál véres rendbe dőlve, pokoltat és éggel öiok harcba. pörbe ! Hej, hány ur nólt nagyra körülölted szerié, mlg az oszló Jobbtól csak te estet messze Pedig a nagy Idő ítélő pallosát biz\' a le torkodon köszörülte, tente.
Az a Jó Isten Is nagyon rád vigyázott. hol két kézzel sújtott, hol kettővel áldott. Sorsodnak bölcsőjét mlndorOkló! három angyala ringatta Dicsőség az egyik, Balsois meg a másik és a Keménységei harmadiknak adta. Dicsőség meg Balsors egymást váltogatták ezer éven által bu és Öröm ásta egymásnak a sírjál. Csak az a harmadik, (odatelülról Is legbővebben njérlk) az a Jó Keménység tarlóit kl mindéiig
Kenyeres pajtásom, tarsolyunkban márna régi dicsőségből alig maradi cinlék. Csak a balsors minden gvllkos lurlája oíil ki Mólt mireánk a nyelvét. Állunk gúzsba verten, kerek e világon ugy, de olyan árván, mint vihar sodorta pillangó valahol a/. ó*tán halán. Koskadó Inunkat, kimarjult sebünket kétség tépi, marja, görnyedő váltunkon dogvészcs ítélet rettenetes rongya Csattogó logakkal éhes sakál-lalka leskel a nyomunkba\'.
Amit ml most élllnk, hej. dehogy Is élei. trianoni pestis az. aminek pokla izzik, lorr, vajúdik, turzot torzra szilivé s vén Európa szújárta hajóján. Annak a keresztjét ballalorként, bénán mcgpiszkolva, tépve hordozzuk malglan, liiröszlve mindennap betevő találunk kescrtl epébe.
Az cgl nagy Untak bizony sok a gondja : ennyi imádság még felséges trónusát solisem oslromolla. Ennyi esdő szóval solisem engesztelték rellenlő haragját. — Ezerév bűnének, magyar sors temérdek pazarloll kincsének sohse fizettük Igy pcnltcnciáját.
De most megfizetünk ! Meg \' valakinek csak valaha vétettünk, hogy azután jöjjön uj magyar jövendő, amikor majd minden: fold. arany és ember, csök, hit és vigasság lészen elegendő Amikor majd újra áldás lesz a munka, öröm lesz a gyümölcs, igáz az Igazság. Mikor halolt szivet senki élő nem hord... Mikor újra magypr lesz. ami magy-.r voll
Kenyeres pajtásom, látod-eV — amott a lekcte éjszaka szekere nyomába jort ám már .. pitymallik az az uj. az a szép csudatévő hajnal, mikor összeölelkezik Lajtától Glmcslg magyar a magyarral. Mikor akiben még cseppnyi vér pliosa, cseppnyi ttlz paiazsa, régi bu, uj öföm egyetlen csepp bora, akiben még maradi egy léglavetésnyi, egy kaisuhlntásnyl, egy ökoics.i|)ásnyi bizodalmas vlrlus, az mind odaáll a ravatalos háznak nyitó kapujába s onnét Irasogja szét:
.Most húzzátok meg hát, históriás Idők lesipuskás népe ! — most ráncigáljatok magyai temetésre
a lélekharangot I Húzzátok f .. hadd zúgja, csengje, bongja tele az egész világol! Iluzzálok, hogy ludja, ellléil és hóhér: minden Judás-csókér most Jön a llzetség Húzzátok, arnlg a karmos markotokból véresre szakadva kihull a kötele...! Aztán ludjálok meg uj Betlehem elé szól ez a harangszó. Ez támasztotta fel minden magyar rögnek bölcsét és királyát. Nem temetett semmit, csak bitorlók Jogát, csak latrok hatalmát, azt azl eltemette pokol mély lllzébe. ...Zúgjon hát a harang temetésre, torra: Uj Betlehem felett uj, szép csillag ébredi s diadalmas szóval zeng zeng a hozsanna; Lón újra Igazság és lón újra béke .. az Irás Is fordul magyar ha/a felelt fekete balsorsról piros dicsőségre."
Kenyeres pajtásom, lészen is Igazság és lészen is béke, a fekete idó fordul jóra, szépre... De csak akkor lészen sorsunknak vártáján őrség váltás oll fenn a haragos égen, balsorsunk angyala akkor lér Urához, az a jó reménység akkor lesz valóság, dicsőség angyala akkor teríti ránk szivárványos szárnyát, ha majd minden magyar egyetlen szent, eiós akarásba dobban, minden kéz összetog, minden ajk egy Imái morzsol szakadatlan... minden magyar Ököl buzogánnyá válik s kínul a határon felsorakozik mind az ulolsó szálig, lángoló^belUkkel uj történelmet Ir s ujjongó örömmel rádOugtli az ég leslő kárpitjára : .Velünk van az Isten s újra vagyon minden magyarnak hazája !\'
Kenyeres pajtásom \' lesz még a magyarnak szerelmetes, édes, egyetlen hazája... nagy magyar hazája.
végtelenségig, az energia hullámvonala crescendo és decrescendo jelleget követ, ez az a törvény, mely potenciájának fokozására szolgál.
Tehát: a disszonancia ösztönző a harmónia tápláló feltétele létünknek. Mindkettőre szűkségünk van.
Mai művészetünk, mai életünk idegőrlő kakofonlája sehol nem oldódik fel egy nyugvó ponton. Ez eltompítja öntudatunkat és magunk Is eltévedünk cselekedeteink tervszerűt-len zavarában. Innen származik neuraslhenlás türelmetlenségünk, a mely, bár nem taJllusokkal fertőzi mégis megfertőzi az embert — azt á talajt, melyet a súlyos Idők viharai legyengítettek és megmunkáltak a betegségek befogadására
Mindazonáltal, az Idők zavarából mindig kl kell alakulni valaminek ami a haladas egy egy maradandó bázisát, jelenti. Ma még ködképtk gomolyognak köröttünk, amelyek talán csak sejtelik a jövő inkarnáclójá-nak körvonalait. Akadnak majd sze rencsés és erős kezek, kiváltságos emberek, akik lehántják a ködburkot is megmutatják minden .tévedésünk, szenvedéseink és önmagunk áldozásának magvát: az Igazságot, amely felemészti a tévedésekel és növekszik azok felett, hogy bizonyságát adja a fejlődés megmásíthatatlan törvényszerűségének.
\'^VVN^WVWW^VWWWWVVWI
— A falusi műkedvelők megszervezése. Sokaktól lemosolyogva, egyszerű eszközökkel dolgoznak a falud műkedvelők, a m gyár kuliura igazi napszámosai. 0 zetlen lelkesedéssel, sok áldozattal és küzdelemmel igyekeznek a nép kuliur színvonalát emelni, nemes és szép szórakozási nyuj ani. S Jnos azonban ujabban sikerült a falun előadásra keiülő színdarabok közé é.elmes fővárosi üzleti vállalkozóknak a fővárosi htrmadrangu színházak és kabarék műsorának fercmunkáit, léha t erkölcstelen darabj it becsempészni és igy a lélekmérgezés kezdi felütni fejét a józan gondo\'kodásu falusiak köriben is. A Fjluszövetség fenállása óta állandóan foglalkozik falusi műkedvelő; előadások és társulatok anyagi és sielleml támogatásával. Nyolc esztendő tanulsága alapján Összeállította a falun nyugodt lélekkel elördható szinlarabok és népszínművek jegyzékét, azokat nigy mennyiségben beszerezte és a bolti árnál 15 o al o\'csóbbsn juttatja az e őidásra kerülő darabok szövegkönyvét és kot áit a hozzá fordulóknak. Tdtiáccs.l és urba igazítással szolgál mir,d:n műkedvelő ügyben, megfde ó darabokat ajAnl előadásra sőt kiválasztásra több darab szövegkönyvét is elküldi. „A FjIu" cimü havi folyóirat műkedvelő rovatában állandóan közöl kisebb szindjrabo-k .t, utn uiatárokat és tanácsokat, a;.ooki/llt közli teljesen díjmentesen a beküldőit mliked/elői előadásokról s óló fényképeket. Műktdvelögárdák egytsUleek ebb:n az ügyben teljes bizalommal fordulhatnak n Faluszö-veiséghez, Budapest IX., Ü.iől-ut 1, II. Cíiielet.
m- Április hó 15-ikéig tart
az olcsó szövelvásár
Singer József és Társa divatáruházában
Nagykanizsán, Erzsébet királyné-tér 23. alatt.
1928 április 8
ZALAI KÖZLÖNY
Meggyilkoltak egy tizedest a kanizsai vonatban
* UyilkoMia áldozata.Nagykanijeaá,-61 indult a húsvéti I ünnepekre családjához nu«*«i |
NHKykanIzsn, április 7
Véren dráma történt lefctiopgelólt esle a Szombtlheyre induló n:i?.y-kaniztiai személyvonatban.
Virág István liztdes, aki a II il géppuskás yztagnál szoigáll Szőni batheiyrn, a\' kanlzHsi honvédkórház ból gyógyult n ellávozva, a vas megyei Olad községbe induh, hogy húsvéti szabadságát család) i kóréhen 101 hes3e. A Nagykanizsáról 6 órakor induló Rzemélyvonalbi szilit fel, amelynek III. osztályú kocsijában kivOle még egy nagykanizsai honvéd, azonkívül Ágoston Istváu őrvezető é» Török Sándor kózviiéz utsztak.
Bucsuszentlászló állomásnál bejfttl a fülkébe Gyenge Oábor kalauz és megvizsgália a jegyeket. A kanizsai honvéd l\'gye nem volt rendbe és ezért a kalauz felszólította ól, hogy a rendes meceldijat fizesse meg Kanizsától Nemesapáliig, ahova
utazol! A honvéd erre nem voit b |land\'\\ avihól szóváltás támndl. A viir-b* b\'havnikoziak a inbbi kálónál; is. Ágoston öivezp\'ö és két katona i kanizsai honvéd pánjut fogltt, mig Virág István tizedes » kőtelességei teljesítő k-ilauz védel , mére keli. Mi*or »i kalóriák durváit nekitámadtak a kalauznak, az kimtul a tülkéből védelemért.
Távozása uláu a viia újból meg-megindull és annak hevében Ágos-ion kirámolta késéi és azt telj s ere-lével Virág tizeden bnl vá lab, mártotta. A szerencséden emberből in-talmae vérsugár Hököit elő, meg tantorodolt és elvágódott a földön. A wurás halálos volt. Virág a kocsi padló|tn elvéize t.
Ar.iikor u vonal befulo\'.t s szombathelyi állomásra, már katonai ör-jiral várta a gyilkos katonát, akit tárBüival egyült bevitte* a honvéd-ügyészeíg ícvházáhs.
Ujabb 30 sirkövet vittek ki a katonatemetöbe
Az utolsó sírkövek hiányoznak már csak — A nagykanizsai bankok adományai —
laikoió a lemeiőbe, melyeket szóm
baion délelőtt el is helyeztek a íir-dombokon (Egy i nkó ára 10 penvő.)
Nagykanizsa, április 7
Sok\'ior irtuk már le ehelyütt, bogy 1300 hősi halóit porlad a ki nitsal hősi temető sirdombjai alatt. Ahányszor Iciriuk, mindannyiszor br-uámoltunk ártól is, hogy egyre kevesebb azoknak a síroknak száma, melyekre a Zalai Közlöny Bze.kesz tőségének akciójábó. 6c u varos társadalmának adományaiból még nem Jutott sírkő.
Ma mái csupán 50 a jeltelen sirok szána.
Pénteken délután ugyanis ujibb 30 darab sirkövet szállított ki n vál-
Ehelyütt kell köszönetet monda nuuk a helybeli pénzintézetek igaz-ga\'ósáíiainik, melyek uj.hb adom* nyaikk.\'l lenditellék előre invnár vé géhez közeledő akciónkat.
A Na|,-yksni:\'b«i Tik-ié- píiitlár 50 .. Bjnkeg<esül<\'! 50, * Népiaköir-k-pfnnér 50, a (1 zd. sígl Tékáié* pénztár 40 p;ngől iid< Hámoztak szerkrsziösésünknek a katonatemető cél|ai>a.
NÁDORSZÁLLÓ
PÉCS
PANNONIASZÁLLÓ
Újonnan átalakítva é» teljes kontorttal - Vidékiek kedvenc találkozó helye
ÉTTEREM i Kitűnő konyha, • laörendü fajborok KAVÉhAZi Ciyányjcene S*i(jeti Ed« vezetése alall
Elárualtóhnlyek i Epplnger I. és Ha t i . cemenl és egyéb építési anyag kereskedése Nagykanizsa. I ázár Jrt/set takereskedés. építési anyagok rakláia. Keizl-hely. - Szatucsek János takereskedés, cemenl és imikógyár, Knm&rváros. Szommer Sándor gabona- és terménykeieskedés. Zalaegerszeg. - Mosonyl Artúr gázmalom, lürész- és villanytelep Zalanpétl. - Mosonyl Henrik lakeresked Zalaszentgrót. im
/A
\' "7\'fi? ■
"r: <* - - " . ; \'\';V "
ratJC-\' • > / > ..A - M
/• • / a- -fim
f \'
Távoli utak ■ fáradság nélkül
Vidékieknek nincsene olyan kényelmes közlekedési eszközeik, mint a városuknak Or ívhosszat tartó fárasztó SYalofllásofc eeylk helyről a másikra még mindi,: szi.Wésesek. ValósAfiOi
lótétemé\'iy a fáradt testnek a
Palma kaucsuk sarok
PAIMA tovább tart mint a bór, olcsóbo annál, rusnnyosobb lárást biztosit és védi uwy a z rvzetet, mint a cipót.
Nőkníl ts fil iliusAjnAI o Pol . <<v.r
cipúnek mu.acíi \'.CLJk,
u. r:«-,ón> külszíni ed •
nekúl.
= Okos és célhozvezető takarékosság A leglotb minö-éijtl, tarlós és finom szO-etek mivir isárUsít sz ckoc takarékosság dikiái|a rnerl ezek viíelvi firtn na árukiioz viszonyt vs iijen bossíii. Az ilyea szőve-■ck inegvSli l.\'.t mos! annál is inkább rneglehe jilk, meri a vil ghirQ S;mler C\'g elhat, ro.ta, hogz a legkiiü.lfibb rnir.őséKÜ fiírli é< női eredűli angol ^öve\'ii! lőleroka\'aban (Budapes1, IV, Bécsi u ci 7) re.idkivüi méliá-nyo\'. Sron vá-ár ^i rrndelkt zésíre bocsátja. Ezen kö,e 80 esztendős ü\'le.i multia visszatekintő Svnler cég msradékoszlíly\'in u nagy forgalom folyán minden riié e\'fl leg-► iválóhh a igol szöve\'ek maradékai állantk rendelkezésre, amelyekből vh;ó vétel nlkalinít nyu|t a közön sédnek ar okos takiríkosságra és a Semler minősig mcf-i\'-mtrésére. F.zArt rein mulaszthattuk el az alkOmet, hopy fe!hiv|uk városunk és környékén lakó igen lisztéit olvató nk figyelmét e körülményre, hogy a Semlrr cégnél sröVf-tíiüknégleleiket megbízhatóan srerezhelik be.
= Retnlngton írógép képviselete és rakt ra btcierél IrCgépel, elad ig n előnyöd r s letfizelésr>> eredeti k>yari áron iró épc>. Szabó Antii fe»: ,ver és sportüzlcte
Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF var ógép.-ket használják, mert működésűk cs\'ndes, varrásuk szép és lirlós. Ilusz h vi részletfizetésre is : kapna ók lirandl Sándor és Fia cég-j nél, Deák-tér 2, a felsőtemplomnál.
= Indokolt és érthe\'fl az az ; óriási érdeklődés, mellyel a nagyközönség a m. kir. osztálysorsjegyek | iránt viseltelik. Legutóbb is Igen j sokan nyerlek nemcsak milliókat, I hinem milliárdokat is és köztudomású, hog/ a felügyeletet éa ellenőrzést a in. kir. pénzügyminisztérium gyikoroijd. A |utalom 300 000 pengő, H főnyeremény 200 000 pengő, ugy hogy fgyetlenegy sorsjeggyel tgy fél millió pengő Is nyerhető. Hutás április 14-én kezdődik. A sorsjegyek ára : egész 20 pengő, fél 10 psngö, negyed 5 pengő, nyolcad 2 ét fél pengő az összes badipesli ét vidéki árusítóknál.
= Bútort dilmenlesea szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált c sőrangu kivitelben. Négytől tizenhal hónapig ter|edő fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok milliót taÁarii igy rneg. Qyőz*djön meg személyesen, Kopstein bútoráruházai Sromtiatb ily. Kőszegi-utca 5. (üzlet rz udvarban) és Sopron.
NAGY TAVASZI CONFECTIO VÁSÁR
WIEISZFILD ÉS FISCHER
divatáruházában, Erzsébet királyné-tér I. sz.
Ma \' I lA|j u legu.jniil) divatú nfii kiihátok, férii- ós iiöi-szővetok, kész tavaszi nöi ruhák
rlCQGrKGZIcK és bioiisok a loffolcsólib ártól knzdvo. * Óriási választék szőnyegekben.
10
ZALAI KÖZLÖNY
1928 Apritlg 8
napihírek

NAPttiENC?
Április 8, wasérnap
Hómai katolikus : liusvétvasárn Prof. Husvétvssárn. Izraelita. Nis ho 18. Nap kel reggel 5 óra 26 peiekoi
nyugszik itáliiián 18 óra 39 perckor. •
Városi Színház. „OdettC, V. Sardou regénye 8 lelvonásben. .Melyik a más.k" burleszk 2 lelvonáaban. Hliadó.
Uránia Mozgókápazlnház. .Jégáradal", a .Szenl hegy* teatvérfilmje 9 lelv. ,A vízözön\', ra)zmm 1 (elvonásban.
Április 9, hétfő
Római katolikus: Husvét hélfó. Prol. Húsvéthétfő. Izraelita: Nis. hó 19.
Nap kel reggel 5 óra 24 perckor nyugszik délután 18 óra 40 perckor
Április 10, kedd
Római katholikus: Ezekiel. Prolest. Zsolt. Izraelita: Nis bó 20.
Nap kel reggel 5 óra 22 perckor, nyugszik délutín 18 óra 42 perckor.
Városi Színház. Hétfőn és kedden: Tarzan és az aranysiórtl oroszlán", ilmrtfény Afrika ismeretlen vidékeiről 8 frfwaártan. Kéifeivonásos burleszk 6s Híradó.
Uránia Mozgóképszínház. Ilótlőn és kedáen: ,4Ulló, ki lesz a párom ?" pom pás wlaiáúk 6 felvonásban Kéllelvoná sos. htlwnk és Híradó.
EZ ITT A NYAR MÉG !
Ez i U a nyár még I
jrült, Mtrehnts, forró sugaraval
Hús marokba részegül a na/t S mig mi1 liuétól folyton Jo, Alom-óriások elhalt) dalával
ogy Tíz árnyék,
Satlchncr ftndrás
ffl UK.-\'. *
Hunyaii
természetes keserilvize
a bélmilködéat szabályozz,, megszűnte.! a •\'ékrckediköv® ; kezményelt és Idejekorán használva sok komoly bajt hárít cl. iss
uabaduU uellók izaüőn-szallaiuik. Hl dl n myár intg l
Sdfiadl rúnák ajka szin-csodnkbn jcM, gögös mosollyal büszke csókra vátva, iw a pnotU alkonyaira stJHI ég b&ájos vöfdíst halkan elváráslik, óiM karját butsuusra tarv,i
Ez itt a nyár még!
Lettem nagy hitével mélyekre gyökirzem, mig a aiotuiyok közt vígan elMi. . De, mintha titkon már-már má ira várnék... S a gyönyörök közt sejtve, félve érz/m... hogy ralabol már aulát nyert az i)sz
(Keszthely) _Erdély Miklós
— Hivatalos istentiszteletek a telaétempiomban A Ulsóitmplom-ban fausvét vasárnapján reggel há-romaegyed 7 érakor szentmise Cs iMMréű éádefc megáldása. 8, fél 9, M 10 énkor csendes misék. Fél 11 érakor ünnepi szentbestéd, aailt Ckudagh Farenc püspöki bizios iarl. Uaaaa ünnepi nagfsnise. Délután 3 érakor könyörgés. Hutvét liélfőn Nggel 8, tél 9, fél 10 órakor csendes misék, fél 11 órakor aier.beszéd, srtána toekes sagyniise ie»z.
— A magyar Ferencecrend gyásza. A magyaroruzagi Ferences-midnek gyásza van. Mlczély Valér atya, kiérdemdlt afrikai oitlérilö, zárdatóttökéa readi koiB)&i>ytan:chos, attnytnisés éMotó^ p <iletr-n-:\'< 77., •xenetességének 66-tk évi b-m nagy-csfllörtökön vlsna&dia lertát Urának. Tiwittie koMét vasárnap rteluán líig végthuneaui az aiiálr.csi zárda-fcniplaaiból u aadocsi r. k. rirkerl knacat akbotijába.
= Üvegezés, ktttelés, képkeretezés igen olcsón Púmnál, Kiraly u. 10.
— Nőegyleli ten. * K ;
Jótékony Nó g.ie p i is 14 uj kezdi a n gvhőjt lartanVa me|?sza-Mtott tea-eslélyeinek soro:ai4t. Az első le -esiély a Cenlrált >an íesz.
— A Szanatórium Egyesület nagykanizsai intézete a siokásus husvéli kiosztást blroKs\'üiag el vég.-zte. Kiosztottak a s: kío,.-; >>su Itidöbe\'eKek körött fejenként 3—3 k£. lisztet és 1 — 1 kp., cukrot.
— Serleg avató. A n uyk.iniza^i Vasutas Di\'kör épti\'is I4-"n esi-. 8 őrekor tarja seri g \'.vil^ ünnep-égét a Polgári Etjylc: össze* födsztn i helyis geib-\'n. A id mfiarot a dalardn énekszámai, m.ng.Vvzámok és az öregeset kész\'-k nn.\'duliit-zens-kara szír.\'pílnck. A ccrlij; avató lei/édet dr. Tholway Z Ttn nJ positf^uök, a Zalavárin.g-ei IVo--szfiveis\'-g < Itiöke m ir.d,a. \' O^nj-pelyre hekpö \'ij ninc.
— Esküvő. Szubó B >7.Mke éa Szabó Ján •: fo y.\'. bó 9-é\'i célú \'.n 3 ó afcor Irsilj .k ciiiiuc\' jűke: a h-l) bdi pliil>áDÍa teiup\' itib.iti.
= Eljegyzés. Kulcsár Ma\'gi\' éc Feller Lapi j.gyes-k. (Mind n kll lön erl-nlés ht-fyell)
— Az Ipariskolai Énekkar hu vét hétfőn e \'e lé: 8 C:r«i k /de. •
a Rnzponyi u cai tornuicrnin \'eu 3Mii-clöadV-snl esvhKk^ Att láncnu\'a got rendtz. B<lép^|t\'gvtk 1 20161 60 liil-rit?.
— Korona étteremben tiusvét vasárnap és hétl\'ón Jazz-Band.
— A Kfskanlzsai Katolikus Ifjúsági Egyesület foiy^ ho 8 in és 9 én (21 5 ór.\'i kezd •!\'. I i-IW.j.i a „Koict-nn" cimU nénsr.i mllvri. Hjs-vil hétfőn a fzin.l-.r b ulán 8 órii kezdellttl t^ncmul i\'í-á? a H\'.iny^di-tírl mozihelyis^gii^n.
— A Kiskanizssl Polgári Olvasókör 9 én dtijill 4 rtr kor tartja köjgyCi sét, melvri\' a la« ntat >-z-ulon Üsz\'rlftiel n\'rgltiv|a >■ Vezetőség.
= 20 havi részletfizetésre sz.\'illil-juk — igiz Iv nny(.l ellátó:! figynö-kfink u\'.jAt) is — íiz egV-\'z \\ii legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrói^p részv.-tírssság N.igykani/sán, Fó u\' 1
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Népművelés Pacsán. Tudósítónk jelrnli: A :"o y \' 11>.« vb-n «>ép credmérirtvtl .:iíiköd iil <i p\'Cjal nép-1 mtiveléíl biz- t\'sá«. A c k ns ösaze-■ oen 100 előadásbói állót\'. Előadók a közs^,! vezetői vollik, kik mindannyian odn\'dá<.s.il foglalkoztak hall rat\'ik lelki evarsprula ár.a * ügyével. Előadlak: fíaaa D zsó s. lelkész, kölesei Kende Pé>er főszo\'g^biró, dr. Kovács 1 nő Ib. főszolg^mró, dr. Tvafosek László körorvoF, Máhr Pál örrtngy, Török O.uia fó|-gyzö, Landl Fc"-nc vcze\'ő-tani\'ó, Faikas Kálmán és Kovács Józs\'.f laniiók.
= Korona étteremben Husvét vasárnap és hétfőn Jazz-Band.
— A Stefánia Anya- és Cse-csetnövédö Intézet inítciua htvi ,-,iu kr kinu\'iiáfa szsrint gondo-záit-a vei eK i.\'Arciu\'i lo\'yamin 16 (erhet anyát, 42 ^.yrrmevgy sl, 48 cs\'cne-i?: és I gyermek\' r. Orvo i rendelésen msglcl til 20 lerltcs an- , ciece.r; re de\'éset m"gjcle.t 165 cs-cfc gyermek rend •\'-» n meg jel\'.nl 73 . V rmet.. Véd\'r.ő m-g-lá ogatiek 42 terhes ntiyni, 48 xyei- i mrk.igv S\', 528 esetben cs csttrnöf, . 562 e* Ihct « e m.\'k-t, a fő/tdőn*i | 30 ell nöizö lá!f< :lás! végwl. \\ j vejóimézet 6 csel\'en ado t S\'(l!é- | s-e t vándor dt\',2 ev.ib n v.\'utrior j kelengyéi,halí\'oáf n 11 kü linfele d.ytk- ! ben elj.il 19 cselíren. A-iyyl.it) cí» ! cserről I est ben eihelvewit. A tej Konyha a hó fo\'yainán 59 cti c emöt éa ^ye itii\' i\'i \' r 11 e!, a napi ad , gok száma 1818. >n vr.t.k ÖS jZSu ya gtammnv.\'m 1,369 6.0
= Hallói Hallói Telefon: 135. M; gs/Jnt a prohihició (-izesztilaljm) és v.iuin „Ameilká" b .n. Niponla f/>as c?i;po;ásl É. A n.-iikában ingyen sör kapható.
— Adományok a felsölemplom slációképelre. S. M. 20. özveuy H \'nöck nann Jizsefué 16. Bra\'td ji-no10, Kov\'c Fenne, S e-i cr. |A-n.,s, Berlin Ait\'Slonné, N. N., V r
. i< H nri\'.cé, Petre i:s Kálmán, B M. 5-5, özv. Á-;h vi né 4, Tur k G.va 3, K-zei Lij"»né. \' /. . Fiw p iiV\'Ui é, Ács I \'vánr>é, Trojkó ÜÍZ3 2—2 Nérn-:th K |j!in Fl -ck Fer-nr-n , N N. 1 — 1 peigől Fjgad|ák az rda ■ ók hAl.í\' k?V noceiét a pa-p-))ti bi.-n)inik.
Akiknek a szívműködése gyenge
v.i l \'ö.Ks n i kll tigv friieinik eí könjtyJ íjékililbí, iu niponla ruggt| éhgyomorrs m. Ktt./iiak rgy kis pc.hár te.m: i «es .Ferenc József" keserü-viicl. Síiv;./ :»r,ivo.t\'>\'. m -jfAI\'apilot-íá\', hti^y p Ferenc Jóssef viz súlyos bilienlvühibákiui ía en>hr>n, biztosan és tnindiö keüpmcgcn . nt. Kaphaló t»yógysieriár kban, drogériákbn és f(l.< C\'llziel 1.1... .
— A Móricz Zsigmond estiríni
első hi adá\'U.ik ny mán ritkán l<j-p s. Iáit t\'dckiő.lé< nyilvaoull meg. A t;:\'gsszabáfunak Ígérkező est gondos előkészületei folynak és remélhető a kcrel, melyben a kiváló itó a közönóég elé lép, uiéitó lesz fel-brc6U\'li<:ieilen értékű munkásságához. Igen nagy tetszéssel találkozik min-deuüil, hogy ez alkalommil a nivós konccrlS2ámokon és Peiöfi-Ady verseken és dalokon kivül Móricz Zsigmondnak .Uri muri" ciraü nsgy si-keiü pir.sztdarabjából is bimulatásra kerül egyik legszebb Jelenstl. Ai Uri muti edtlig mf.g vidéken netp kerüli s/inre sehol. Et lesz az első esel a Vigsiinház előadásai ulán. Az esi ápr lift 21 éu eale 9 órakor lesz a Kaszinóban. Jegyike! előre lehel biz osit-ni a |0vö liél első napjaitól ke/dve Vágó E\' d e UlatSMrtárában és Schless Testvérek papirOzletében.
Ha már elmulasztotta 1927 bm, pó\'ol.í, az iriín és tekycn egy próbau at zi 1928 ■as lypusti
Mercedes-Benz-
II! kAlirirÁnnínli■ Budapest, IV., Váci-utca 24. szám U| neiylSSyeinK. Te\'efon: T. 229-94. és T. 140-70.
ercedes Benz Iluiomobii H. í.
HlLDJÓZSEF
tűzifa, szén, épületfa, deszka, mész, cement és egyéb építkezési anyag kereskedése
Nagykanizsa, Király-u, 4
Telefon 120.
Felhívjuk olvasóink figyel-
m\'t h mos the.dödö uj XX ik M-.gy .r K r. Állami Oaztálysorsjá-lék\'d, melynek i?.eiizaciós esélyei vannak. A uj s>rfjátékban 40000 nyerenu yl sorsolnak kt. A fónye-tcmCtty 200.000 pengő, a juialom 300 000 pengő, i( legizerentaésebb Cie.ben lelni egy f<>lmillt,i pengő is nyerh :lö. A B^nkó Bank R.-T. (Budapest, Andrassy ut 56) melynek torsjegyei több mint 30 év óta köz-is trt szerencsével jábzanak, meg akarja könnyitetii olvasóiuaJt a sors-|i\'g,ek beszerzéséi és a mai naptól mindenkinek, aki postai levelezőlapon a rendeléseit (■.•ladji, azonnal küld hivatalus játéktervet fs sorsjegyet, mely az áp iits 14. én kezdődő húzásokon már részi ii vesz. Sorsjegyárak: i/i 20 P, i/a 10 P, i/s 5 P, l/s 250 P. Rendeljünk idejébe, nehogy a sz. rencséa szímot másolt vegyék meg.
• ■ Tavaszi kabátok, jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fő ut 13. H7.ám alatt.
SELYEM HARISNYA
4.80, S-M, 8\'SO Solycm nadráll ctik.•», prima toos uimöseg S\'fiO
Szomolányi Gyulánál.

1 Kisebb Üzemi Hö^ssg-js?ií u-m" tslwjz\'jj* tiswvai u»
u 20 -24 lóerős TPlt^lCl dolgozik.
giiMKMjg,iwsiríww. MeJSs Pinté?, Szomb^thsly, mml szhé^w.
TraWorííj tj^plft\'t őszietek*
i
f»ret -4otor tomp i; nutorlzAH X4pwta«\',ut«.
Képviselet >s_ alkatrás^raktAr. /lován Miklós, Vtiqykanizna.
W0U7JI. U$m.marraf^zrry. 8<WU—MBHMB
ÍM. üprlllw 8.
_ A Katolikus Legényegylet helység avató ünnepe A N.»gykt-mxMi k^to ikus Legényegylet húsvét, liiilön este fel 9 órakor tartja h.-ly-tée avató unr.epélyét, amelynek programja a következő : 1. Dr. Mutschen-bacher Edvln kir. törvényszéki tanácselnök, világi elnök megnyitó beszéde. 2. Meggyest József egyházi alelnök beszemeli éa megáldja az Uj helyiségeket. Lengyel János rendezöoizottsáfti elnök raróbes/.íde. UánH gazdug programú szórakoztató és táncmulatság. A Katolikus Legényegylet meleg, innm, családi tónusú szórakoztató esielyeit és mu-Utságait nem kell külön Ismerlet-nflnk. Az agilis vezetőség mindent megtesz, bogy mindenkiuek kedvessé legye a Legényegyletben eltöltőit óraka.
ZALAI KÖZLÖNY
Aki kellemesen akarja a lutsve i ünnepeket ellölUnl, az jrjjin a
hol Bus Pali vig zenekara
hangversenyez. Mtr.d nvend gegy szerencseiojissal ltsz meglepve.
KitOnó konyha. Jó italok.
Számos látogatást kér
Raffai Ferenc
int vendéglős.
— Keszthelyi föld a „szent halomiban Tudó Jtónk Írja: Amint ismeretes, a budapesti Szabadságtéten egy szószékkel kapcsolatban feláliilják az ország zászlót. A zászló egy .szent halorn"-ból fog kiemelkedni, amely halomhoz a c.ouaa or-uág minden község egy fél kilogrammnyi földet küld. Keszthely a rakilogrammnyl földel a hősi halottak sírjaiból, a helikoni emlékmű én a Festeiles-szobor földjéből állította össze és elküldte az orszag-zásild a á.
— Bruncslcs bora literje 1 pengő <= A Kiskanlzsal Polgári Olvasókör az építendő uj Uzlctbelyl légeket kiadja augusztus 1 ével. — Érdeklődni aptiiis 15 ig Papp PJler alelnök u nál, O.szág u. 9. *i. lehet.
— Sternjózael divatáruházába Kazinczy-utca megétkez.ek a leg ujabb divatú cove coat, kmhi és burberry tavaszi kaoátok. Egy piis-siroiott éa bimzetl gyapjuszövetruha P 21 80.
«= Bruncslcs bora literje 1 pengő
8ALVATORFORRÁS
KtiLLEMhS IZÜ ÜDITÖ-, ÜYÓOY- ÉS ASZTALI VIZ
VESE, HÓLYAG, RHEUMA
BETEGEKNEK TERHES ÉS SZOPTATÚnÖK-■ EK HtLKOLOZHETETLEN
SAVOLDÓ VASMhNTbS
„,„ kapható mindenütt.
«ERA* SZÁLLODA
Sudapaat, B.rlinl-tér 7. aiám,
a Nyugati pályaudvarral szemben.
Újonnan átalakítva. Kényelmei, föltétlen tiszta azobák I Minden uobábao hideg és meleg folyóvíz, központi lütés, lift, interurbán lelefon. _Polgári Iraki gw
Ha
minden egyes darabon rajta lenne az ára...
igen meglepődne fehér* neműje nagy eriékén:
ll
8 férfiing......p
8 nőiing ...... p % _
H férfi lábravaló P M.-H combinage .. P lt>0.~
"> «-»H*rr ...... p i(,.
4 lel zsebkendő P 60 32 par harisnya
és zokni .. ,. p IhO. 16 hálóing .. „ „ p 2-ÍO. 4 ágyhuzal .. .. P 300. 4 fehér asztal-
készlet......p J00.
2 s/ines asztal\'
készlet......P 100.
Gyermek ruhák,
fehérnernüek .. P 100. Törülközők, fürdőruhák .. .. P 100 Konyharuhák_.. I\' V.
Összesen.. P IB12.
Csaknem 200(1 pengőbe keiül egy négytagú család négyheti fehérneműje, i\'.ir ez a szánu\' dás n ó; koránt\' sem lel|esésah» IkSI egynéhány darab hiányzik, t iondoli\'e Ott erre akkor, n»» kor fehérnemű\' lét Icliescn a mosónő kénye* kedvére bizta ? Meggondolta »e On valaha, mi\' i\\.n nu\'glakari\' tásl lelenl a/, ha I e b é r n etn űie idóelolli romlás helyett épen kerül vissza s/.krénvélK?
Ne bi/./a a mosónőre a rnososzn tiug\\.ilasz« tásáll N.- engcdie, hog\\ crkUs fehérneműiéi dörzsöllek, hiszen a dus I itis.vold.ilban való eri rl, de egv« nttal nvugedt leint afelől is. hog\\ s* ni n.iro-invag nem éri >e!iérne müiél. sem o x v g é n v.ii*\\ más lelté\' rtlo.s/.er. amel\\ t ruli.it kimé\' llenűl fehéríti
á/l.ikissal ugvanp/l .i félt
E.\'^W-ía
mvrj
\\IMI ItllívMlW\'1 * kf
I. !k

= Korona étteremben Húsvét vasárnap én hétfőn Jazz-Band.
— A víz húsvéti karriérje a tejpiacon. Tudósítónk írja: Húsvét tiott mindig aoa volt a vizezett lej; az idén més( a szokolln-ti is löbb volt. Szanyl Islváu, m uid^y.róvári vegykiaétieli állomás fjvegyesze lejrazziát taitott a keizihelyl piacon s a sármelléki és ai\'ópAboki lejgyü| ö-leiepcken és 137 inegvi>sgjii lejből 35 öi Kúsznak ia alt. V.,n oiysu tej, a"iHyikan 10, 20. sőt akáibüttyban 30 százalék vjII a víz. A keszthelyi rtndr.ibiro a legszigorúbban bünteti a ltjhamliitókai.
— Hárotn Igaz szó: Bruncslcs bora olcsó I
KÖZPONTI BANK ÉS PÉNZVÁLTÓ OZLET
KÁLMÁN LEÓ NA0YKANIZ8A
Kölcsönt nyújt ingatlanokra első helyű bekebelezéssel, kedvező kamat mellett. M
Megtakarított pénzeket biztosan és magai kamattal gyümölcsöztet. Ezüst koronákat, kényszerkölcsön kötvényeket magas áron vásárol.
patkányirtó
húskonzerv 250 gr. I P. 80 1111., 300 gr. 3 pengő.
DiniCAI baktériumos
A A1/1 HAL patkányibtó
huaklvonat
2Í.0 gr. 2 P. SO fIII.. 500 gr. 4 pengő.
Kapható mlnilan Qyógyaxar-tSrban éa drogériában.
DREHER-MAUL csokoládégyára
készíti
■ legszebb húsvéti tojásokat, nyuszikat, bárányokat I
13..„ Kaphatok minden jobb Dzletben.
AZ UJ 68-as lWABMOW
8 hengeres, mely 6 hengere* áron kapható
Kéljen bemutatásra kocsit a vezérképviselettől:
„TOLDI \' MOTORKOCSI KERESKEDELMI R-T.
Budapest, IV., Kecskeméti-utca 13. szám
Telelőn : József 462-02 Táviratcím : CARCO, Budapest
Sulvens képviselőket keresUnk! vti
Kérjen képes katalógust
az UJ BOR D-K ÖCSIKRŐL!
Meli s s F i n t é r, S z o m hat hely.
Ne mulassza\' fíl mnti t.aki nt.n n i mintatermeAnlcben az uj FORD- kocsikat/
Képviselet 6s alkatr«a/ra<lár : Havam SMlltlóm, Tiagyltaalmma.
EALAÍ K0ÍLÜE7
Uf28 áprilit 8
TARTÓ*
iyelrr>es, OLCSO
Cc/mmí/alpu y^^^^sxoncípá\'.
SPORTÉLET
Ma délután két pontot szerezhet a KFC, holnap a Kossuth toemény dió lehet
A húsvét nniu\'p! programmja: egy barátságos és egy bajnoki mérkőzés Papírforma s/erlnt mindkét nap KFC győzelemre van kilátás
Nagykanizsa, április 7
A liuívé i ünnepek ala\'t két mír kő.-éa CB7 a Z inyi sportpályán. Egy ba\'á\'cágns ís c^y ba|n -ki. Ma, va sar.iap (I :IuI4p. a/t a b\'ijnnki mér-kö?é«t játs\'* le a K^nirsa FC, melyei a II k"r FC vei való meccs meg-sr:nmirélés<; f >tytán a PLS\'. ugyan c ak e csapatta\' kitdrft\'í. Mt délután * n\'kslma nyílik a KFC-nek, hogy a ba|nok.«ág lin\'sében két pontot szerezzen és e,-zcl B iranva elé k^rüt-jfn Igy a/lán ha a további meccsei! mind a k\'V rivális is győzelemmel abszolválja, a bijnok csapat csík Kinlzss lehet.
Ilunvét hé\'f\'n barálsígos meccsen méri össze errjt a KFC a II. a) lii?dt;eli l<> su\'htal. Et a csípi! n^m
a sokat szereplő csapatok közül való, de annál szesrélyesebb. Tivsly két olysn csapitól is .megvert, sől a S >mogyo: is legyőzte, mcly:k a bijnoksAgra törlek A kiposváriak-nak nagyon tájt akkoriban ez a ve reség, mert ezzel elestek a bajnokságtól. Idei szereplése a Kossu\'lnak nem ol/an sikeres, mint a tavalyi, de lehetséges, hogy mos! u|ra szeszélyes n pji lesz a Kossu írnak és kemény dió lesz a KFC siámára.
A mérkőzések mindkét napon dél-u\'án négy órakor kérdődnek. A ked vezőre fo-du\'t ldő|árás azt engedi következtetni, higy mindkét napon rekord közönség özönlik ki a pályára.
A Kanizsa FC—Kossu h meccsel Spitzer Antal vezeti.
Mindenki meggyözőJhe ik értől, ha az újonnan
Aki mer, az nyer!!
SÜSÜ.SSÍ szerencseszámaiból
MILHOFFER Ky,rodájában
vásárol sorsjegyet.
Di. Ripoch-ház
Már egyet et sorsjeggyel is hozzá khrt jutni a szenzációs főnyeremény és jutalomhoz, a\'ni 300.000 é» 200.000 P, tehát szereccs*s eseiben
500.000 pengő is nyerhe 6. Sorsjegyek ára Egész 20 pengő, fél 10 pengő, negyed 5 pengő.
Mindlen második sorsjegy nyeri w
Nemzetközi vizi-cserkész-versenyek a Balatonon .
Budapest, április 7 A III. Ncm.elközi Tengert Cirr-kéwrsenyeket a M»gyar Cierkész Szövetség mt-ghivására ez évhen a magyar ,-tng\'iren", a B iatonon ren- ] dezik nug. A rendezes jogát a ta valyi helsingőri nemzetközi versenyeken sre-ezlík meg n magyar cter kés/t k azv.l, h"gv c?8p:ilnk az et«ö helyezést t te el a tengerész Itmere I lekb\'l Vúió v rseryzésbcn.
A rervVífihizot ,i<;g ir.á\' az összes cserki-rz szövetségekhez nzétknidölte h re«7\'etc«! p-cginmot mely nemcsak a versenypouiokat, de Budapest és Eiztergom, valamint ?. f-stől balatoni partvidék megteki-lítét Is frlöleli. A versenyek laiMini alatt minden nemzet reprezentatív csapnts sátruk ban rendes tábori életet fog élni a titnnyi félszigeten. Az előkészítés és
rendezés körU\'lekiniő munkáját a Magyar Cserkészszövetség keretein belül alakult külön bizottság végzi Zsembery Oyula dr.-nak, a szövet-»eg ügyvezető elnökének vezetésével.
A versenyeket nemzetközi vizi-c«etkész konferenciával fejezik b*.
A levente labdarugószövetség 1928 évi bajnokságának teljes tavaszi fordulója
Április I. Kn\'z i—Kai. Kör, 77. FC—13 Zricyt, Teleki —Egyetír és, Turul—Huriyaui, H iladás— Kiskini-mzsai Ltvente, Testvériség—Rí-
cénység.
Április <V Egvetérlés—Turul, Vi-sit\'as Zrinyi —13 Zrinvi, Kískanizsai L v n-e—Teleki, 77 FC--Testvéri<ég.
Április 9. Reménység—Hunyadi, Kui\'zfi—Haladás. Április 15 Egyetértés- -Kai. Kör,
77. FC—Kískanizsai Levente, Testvériség—13. Zrinyi, Hunyidi—Ki nizsi, Haladás-Turul, Vjsu as Zrínyi-Reménység.
Április 22 Kai. Kör-Hunyadi, Kiskanirsii Levente 13. Zrinyi, Hi-ledás—77. FC, Turu—Reménység, Vdsu\'as Z Inyi- Egyetértés, Testvé risét?—Teleki.
Április29 77. FC—Kinizsi, Turul — Kiskanlzsa\' Levente, Haladás—13. Zrinyi,R ménység—Kai.Kör.Teleki -Vasu a»Zrlnyl, Testvériség- Hunyadi
Május 6 Kiskaniisai L»veu\'e — Kinizsi, Kit. Kor—Vasutas Z inyi, Testvériség—H hdás, Tu\'ul—77. FC, Teleki—13 Z inyi.
Május 13 Egyetértés—Kinin i, Halaons—Kai. Kör, Hu iyid -Kiskaniisai Levente, 13. Zrínyi Turul, V ,sutB» Ziinyi—TestveiisCg, Teleki— 77 FC.
Május 17 Testvériség—Kskani-zsai Levente, Vasutas Zrínyi— Hunyadi, Kut. Kör—Tutut, 13. Zrínyi-Egyeténcs, Haladás-Telek\', R;-mé.iység—77 FC.
Május 20. Egyetér és—Kitk.inizsai Levente, Turul—Knilísi, Kit. Kör — Teleki,R;ménység-H ladas.77 FC-Vssuias Zrínyi, ÍJ Zrínyi—Hunyadi.
Május 21. Egyetértés—Hunyadi, 13 Zrínyi— Kiruzm, Kisk.mizsai Le viMite—Vasutas Z inyi, Kit Kör— 77 FC Testvériség—Tural, Reménység—Teleki.
Junlus 3 Kit. Kör—13 Ziiiyi, R .méuyséí— Kiskanizsai Leverne, Hiladrts—E^yelértís Ki izvi—Vasutas Zrinyi, Turul—Teleki.
Junius 7 Kinizsi—R miénység, II ínyadi—H ladis, Kiskanirsai Li-ventc—Kst. Kör, Turu\'—Vasutas Zrinyi.
Junlus 10. Teleki- Kinizsi, H la das—Vasu\'as Zrinyi, R mínyseií — 13. Zrinyi, Hunyadi—77. FC, Kat. Kör—Tesivérisíg.
Junlus 17. Egyetértés— R nténység, T-jieki—Hunyadi, Kinizsi—Tstvé-nség.
Junlus 24 Eg etérlés-77. FC.
(Motorkerékpár megbízhatósági verseny) Tudósítónk jelenti: Az B».u ó és Motorsport" szaklap által rendezeti m "toik\'rétipár mrg bizhatósági verseny résztvevői, szám szerint 99 en, Budíp"ströl indulnak, a B laton megkerülésével, K-szibe-lyen keresztül érkeznek vissza Budapestre. A versenyzők nagyszombaton érkeitek Keszthelyre, ahol fogadtatásukat hely t rendezőbizottság végez\'e.
(Keréltpár-verseny.) A fennállása eddigi idejében olyan szíp eredményeket felmutatott Nagykanizsai Kerékpjr E<ylel, áp Lis 15-?n (kedvezőtlen idő esetén 22 én) délután fél 3 órai kezdettel h3zi kerékpár versenyt rendez. A föversenyzők és a haladók csoporl|ei Oelséig és vissza (34 km), a kezdők Ujnép-pusztáig és vissza (22 km.), a szeniorok Pallnig és vissza (8 km.) futnak. Ben"vezni Donát Ferenc műszerésznél Ithit 14 én este 6 óráig. A b nevezési dij 1 50 pen^ö.
(Biróküldés.) A húsvéti ünnepek alatt a következő bajnoki mérkőzések kerülnek lejátszásra : Vasárnap, Zrinyi-p.Mya: délelőlt fíl 10 órakoí Egyetértés—Turul. Bíró: Izsák. — Dílutln fél 1 óiakor Vasutas Z inyi — 13 FC. Biró: Kuhn. 2 órakor Kis-hanizsai L?vente—Teleki. Biró: Wolj, Levente-pálya: fél 2 órakor 77 FC— Testvériség B ró: Fhcher I. llétjón, Zrínyi pálya: fél 1 órakor Remény.-ség—Hunyadi (Biróvizsga) 2 órakor Kinizsi —Haladás, Biró : Baumgarten.
FÜRST BÖZSI
kfitött-Bzövött dlvatáruhizában
NAGYKANIZSA, CENTEÁL-ÉPÜLET
női és férfi pullowerek,
szmoking kabátok, női és férfi harisnyák, gyermeksoknlk, nyakkendők, férfi ingek és alsónadrágok,
valamint férfi, nöi és gyermek
cipők a li\'golcfóbb árban kaphatók, is 9 Talafon 388.
A gőzfürdő •
ma vasárnap és holnap hélfőn rgHz nap nyitva van éi rendelkezésére áll a közönségnek.
MálnAsi Míbia-
FORRÁS
természetes alkalikus sós savanyúvíz
H legjobb iiyálkaldó oydgyszer 1
Gyomorégést azonnal megszünteti I
Vezérképviselet: Domus r. t Budapest, V., Nádor-u. 34.
Mindenütt kaphatói
Eladók
i Motorgyár leszereléséből simul
Esztergapadok Gyalugépek Satuk Közlőmű tengelyek Közlőmű csapágyak Szij kerekek
Kézi kovács-szerszámok és egyéb szerszómgépek
használt, dc kifogástalan kaiban
olcsó áron kaphatók
Götzl Ferencné
Szombathely, Kulalüj Uiki-itu 51-
TELEPON 462. A fenti gépek bármikor megtekinthetik a Motorgyár telepén. I7H
„HORCH 8"
legjobb német 8 hengeres kocsi I 1797 7 Üléses, csukott és nyitott
Kérjen bemutatásra kocsit á vezérképviselettől:
„TOLDI" MOTORKOCSI KERESKEDELMI R.-T.
Budapest, IV., Kecskeméti-utca 13. szám
Teleion : József 462-02 Tívlratclm : CARCC, Budapest
1928. Jprllli 8
könyvek, lapok
A nagyszerű házasság
Szenes Tilda regénye
Szenes Tilda kanizsai asszony. Itt, a redakcióban soha sem fordult még írása. A leggondosabb titokban tartotta ilynemű ambícióit. Ma, amikor az „iró" és „irónő" cintel olyan könnyedén adományozgatják az cm-herék önmaguknak, — Szenes Tilda nem nevezte és nem is hitte magát irtnónek. Szenes Tilda csak irt. Horaliussal a „nonuni prematur in amuim" elvét vallotta és igy születeti meg „A nagyszerű házasság". És Szenes Tildának, a vidéki asszonynak első munkája, egy 312 oldalas regény, kiadót talált Budapesten. Nem holmi zug kiadó: a Prometheus adta ki elgfl szárnypróbálgatását\' máris sajtó alá rendezve a következő termést.
Szenes Tilda írónő. Nem lett azzá, hanem igy, egyszerűen: az. Nem könyvének megjelenése tette azzá, hanem a marsallbot, amit eddig csak rejtve hordott tarsolyában.
„A nagyszerű házasság" egy ortodox zsidó családnak, egy meggazdagodott vidéki bérlő-dinasztiának, a dzsentri epitetonért könyöklő parvenü pénz-arisztokráciának életéből egy hatalmas, széles mederben, epikai bőséggel és lassúsággal hömpölygő darah
Meséje kevés, nagy történések bonyodalmai nem kuszálják, csak a második részben indul meg lüktető elevenséggel. A fantázia csapongását a reális élet eleven, szines festése, gazdag meglátásai bőségesen kárpótolják. Olyan ez a regény, mint egy darab élet. Helyzetrajz. Es nem is akar más lenni. Épen ez az őszintesége is teszi rendkívül rokonszenvessé. Nem retorikai törvények keretei közé szorított a szerkezete, hanem kezdődik az élet egy esős, szürke éjszakáján és attól kezdve, hol gyorsabb, hol lassúbb tempóban, hol fontos, hol csak szép részeknél elidőzve, halad előre, nem a mai irodalmi irányok lázas rohanásával, hanem a tárgyához illően ugy, ahogyan az élet van. Nem hagy ki semmit, ahogyan nem leltet átugrani a? idő múlásából egy negyedórát.
A regény lapjai közül a maga teljes realitásában bontakozik ki előt-,(lnk a dúsgazdag Front liter-család belső éle(e (a maga szövevényes, sokfelé és minden irányban buja Wséggel tekergő családfájával, amiben sokszor eltéved az olvasó). Ez a család: típus. Szenes Tilda kc-Ryetlen, erős kézzel halmozza reá a •ipus minden bűnét. Kíméletlen, de igazság erejével ható, semmit sem takaró irás. A Mammon körül szédülten táncoló és magát külsőségben kiélő vallásosságnak extre-mitásaiba merült, de a vallás igazi ínyegét nem Ismerő, gonosz imlu-lal«k harca ez a könyv, a zsidóság \'»asik, szebb és jobb típusával. A/, "rtodux konokság küzdelme az élő w ím A pé,,z csatája a nemes, szép \'elekkel. Az „én" bálványának bor-íf, ,as diadala a szivében mérhetet-gazdagabb, de -temérdek kin-„ 0vel is még több könnyével a gonoszok áradatában egyedül maradott jj! rl Jóság, igaz emberiség felett.
llcPPÍ-cnd, nincs igazságszol-«al\'atás, nincs megnyugtatás ebben ® igényben. Hatalmas, bátor er-"\'•Icsrajz, amely döbbenetes realizmusában csak addig látszik túlzás-
M PAM ÁM-ftgHOZ AIWL ]
ZALAI KÖZLÖNY
ía
nak f pszich.áter számára, amíg alakjainak individuális szemlélete alól felszabadulva, a típust (ami épen mert típus, mindig markánsabb, tul-zotlabb) felfedezi.
A regény alakjai Anna és néhány epizód-figura kivételével — egyazon zsáner változatai, mint eey bélyeg sorozat azonos rajzú, csak más-más színű tagjai. Makacs következetességgel karakterizálja őket Szenes Tilda, de kevés oldalról mulatja be őket. Olyanok, mint egy-egy durván kifaragott szobor, amiben a leegyszerűsített vonalak is értékesek, bár nem nyújtják a kidolgozás utáni harmóniát. Oka ennek a rajzbéli fogyatékosságnak a lénia, ami a regény feléig homéroszi terjengősség-gel épen csak a helyzetet festi le, amely, mint vaskorlátos adottság, minden alakot, történést, szenvedést és morális restimét visszafelé és előre is indokolttá tesz. A regény feléig csak ennek az adottságnak egy síkjában mozgó embereket látunk. Egy-egy előrefutó alanyi megjegyzés nem elég, hogy a monoplán szerkezeti vezetést áttörve, az amúgy sem nagyon határozót! cselekményt exponálja.
Egészben véve a német filmeket juttatja eszünkbe ez a regény. Szenes Tilda az. iró művész-szemével a reáliák közt százszámra találja a gyönyörűen beállítható részleteket s ezeknek leírásában mester. Pompás, zaiiiatosepizódjain(a„bóchcrka\' harca saját vérével, majd megkísértése, az aratók esti csoportja, — a szerelmes cseléd és Anna találkozása, — Anna és anyósa imádság-jelenete) mind ragyogó, (Ide. csupa-vi-rág oázison nyugszik meg a lélek, a nehéz, fojtó levegőjű, maró realitású lapok közölt. Általában az egész regénynek olyan jó, raffinálatlan életszaga van, mint a falusi sárnak, a család és ember belső viharait, lassú elvérzését takaró falusi csendnek.
A kezdet nehézségeit, primilivitá-sait természetesen a kevésbbé krilikus olvasó is felfedezi a könyvben. Igy a rivalda niimlen fényével útnak indított Frommcr Miklós egyénisége vagyon határozatlanná válik, majd egészen eltűnik. Egyfelől karakánkodó dzsentri-utánzat, virlusos, nem válogatós, habzsoló Don Jtian, másfelől tehetetlen, beteg, férfiatlan, akarattal.™ báb. A címbeli házasságról is miután kálváriáját végig kísérjük az egész regényen csak a végi\' felé hullik le a lepel. Miklós sokat és fontosán szereplő betegsége végig jótékony homályban marad. Anna viszont, a inártii-feleség, a csupa konok, rossz ember között kissé a kelleténél is légiesebb.
Irás-teclinikai hibák gyakran halnak zavarólag. A naturalista iró küzködése ez a formával, amikor gondolatai bőven, ragyogó özönben tolakszanak, csak a toll ütközik még sokszor a szó-mezbe öltöztetés gyakorlati nehézségeibe. Igy pl. nem költ neveket egyik-másik alakjának vagy falujának, hanem egyszerűen, régi-régi iskolásán, .X gróf"-ot vagy „X állomás"-t ir. Párbeszédek leírásában az irás-formát csak ritkán találja el (egyenes és függő beszél-tiMés egyazon mondatban !); az eredetiség zamatját pedig (amire különben szép, gazdag és erőteljes stílusa mellett nincs is külön szüksége) macskakörmös szavak ritkán indokolt alkalmazásával igyekszik öregbíteni. A történések folyamatosságában, logikai kapcsolódásokban is zökkenőkre bukkanunk.
Értékeinél sokkal kisebb jelentő-
ÉRETT NVUGATINDIAI BANÁN A LEGJOBB TÁPLÁLÉK
ségü, könnyen lecsiszolható hibáival együtt, Szenes Tilda regénye a vérbeli iró fémjelzését viselő irás, komoly, szokatlanul bátor lendületű dobul, ami tartalmi és megirásbeli erejével é -népségeivel méltán mulat helyet írójának a mai magyar litte-ralura beérkezettéi között. (bl)
)( A Magyar Cserkész húsvéti száma
Tartalmával, terjedelmével és kiállításával tgyszlnvonalra kuUl a na«y angol éi ilán it|usági folyóiratokkal. Sik Sár.ilor, Uadvány Kálmán, Bársony István, Tábori Pál írtak elbeszéléseket novellákat, verseket. Temesi (jyíWó Hadén l\'owcllnak. a cserkészet megalapítójának kalandos élettörténetét meséli el, Hegedűs Ádám a londoni cserkészek élrtét Ismerteti. A N«kv l-\'ftnök a llard ösvényen vezeti éi tanítja praktikus ismeretekre lehéiarcu testvéreit. A Psviho-loolballsták dmu fantasztikus cserkész-regény ebben a számban ér el legizgatóbb lejezetflicz. Mutatványszámot küld a Ma-írvar Cserkész kiadóhivatala, Budapest V., Hí)nal-ulca 6. szám.
)( Magyar Úriasszonyok Lapja, öt esztendeje az uri hölgyközönség legkedvesebb és legmagasabb igényeknek is megfelelő tartalmi és szerkesztési nívón tartott folyóirata a Magyar Úriasszonyok Lapja. Pótol ez a gyönyörűen kiállított, illusztrált, havonként háromszor megjelenő lap állandó és gazdag szépirodalmi rovatával kölcsönkönyvlárakat. ameny-nyiben 30—40 oldalából 20—25-öt szentel a legjobb nevű magyar irők Írásainak. Divat, kézimunka, konyha slb. rovatainak tartalma a háziasszonyoknak nélkülözhetetlen. Előfizetési ára félévre 9 pengő. Mutatványszámot a Zului Közlönyre hivatkozással küld akiadóliiv.: Budapest, VI. Jókai-u. 37.
)( Az Ojság húsvéti száma megjelent Mulatságos Hagadát közftl és megkezdi »z Sít) pengós anekdotapálvázatok kő/.lé.sét. A Bölcs Rabi remek, színház kritikák tel-tünést keltenek. Mutatványszámul ingyen kuld a kiadóhivatal, Budapest VI. < > ucca 12.
)( A Nyugat húsvéti száma jelentékeny részét Gellért Oszkár költészetének méllatására szenteli. Tanulmánvt, cikket és portrét Babits Mihály. Flitep Lajos, Schöpflin Aladár, l.aczkó Géza, Földi Mihály, Kosztolányi Dezső ésTersdnszky J. Jenő Írlak Gellértről, akinek arcképéi mümellékleleii adja a Nyugat. A szám egyéb tartalmából kiemeljük Móricz Zsigmond és Füst Milán verseit, Ignotus cikkét („A negyvennyolcas Ibsen"), Kassák Lajos készülő uj regényének három fejezetét, továbbá Színi Gyula |ókai-regényének befejező részét. Gazdag képzőművészeti és szinházi-rovat teszi teljessé a számot, amely ti rendes 2 pengős áron kapható. Negyedévi előfizetési dij 10 pengő. Kiadóhivatal: Budapest VII., Ilka-utca 31.
)( Háztartás. (Magyar Asszonyok K6z-l/inye.) Havonta jelenik meg a magyar háziasszonyoknak ez ,1 szépirodalmat, szórakozást, háztartást, társasági, öltözködési, gyermeknevelési, otthon-berendezési, kézimunka, egészségügyi, szépségápolási, kertészet, konyha, baromfiudvar, színház, sport slb. tudnivalókat bóséges rovatokban tartalmazó, szép kiállítású, művészi fénvké-pekkel Illusztrált folyóirata. Szerkeszti Rácz Vilmos dr. Előfizetési ára negyedévre fi pengő. Mutatványszámot a /nini Kft:tNnyre hivatkozással kuld a kiadóhivatal: Budapest, IV Városház-utca Ifi. II cm. I.
)( A Tündérujjak Magyar Kézimunka Ulság, amely énemben Európa legnagobb orgánumaival méltán vetekszik ugy tartatom. mint kiállítás tekintetében, — húsvétra a rendesnél is gazdagabb, szebb számot adott kl A gobetin-horgolásról, művirágokról, tavaszi dlvat-u|donságokról, kerti párnákról, egyházi kézimunkákról, kanapé-párnákról, régi magvar hímzésekről, gyer-mekruhákról, fuggftnyökrfil, szónyegekről, egyéb lakásberendezést kézimunkákról találunk benn bőséges leírási és kép anyagot. Szépirodalmi rovata az olvasók húsvéti szórakoztatásit szolgál|a Dupla-ives minta-melléklap. Az ünnepi szám kapható a helybeli könyvkereskedésekben is. Riófizetés negyedévre 3 60 pengó. Kiadóhivatal Budapest, IV. Szervita-tér 8.
Magyar Uraiji m GntaMMk
Mindunni/uíodik boroligy nyíri
A ktivclkriü l.u«Up»-»U UifirUkltók (kertlkrtek »*orlnl|
ajánlják eortJogyaiUal:
sDr. Óhidí Légmón LM
- Horthv *1lkl<W-ut :i7. Telelőn J. Hüü 06
R. T.
IVIi\'iun ; J. 450 10.
Belvárosi Váitóüzlel
BxkU-ut 3\'. Ti-tcluii. J. 450
DemliinsKi|B.\'"nk"\'
c
Molnár-utca 20
BANK RT.
KIMOI\'Í i.«jo«-u. * "M, T MVM Kutsait) l.ajcs a. II. Tel. J.
AUplu.i tl»4
., m , \\ iMffli
d j v /(n i
i V. / /--», / w ,u 1
/ tV J/ IV / ív.! »H
KAROLYtsVARSA
ii.wk ur.
Ko»*utli l.uJuK.ulru 1.
rrunn J.>„r(
BANK
K0M4tk l.A)< S bU» 17. AlkpltUtotl t<?«.
Appongi-
ányi /j Q/f/lJa
r.l. T. 17S-97
HOváru
/ryr

mm
\'Dr. VAJKAI NÁNDOR
SANDOK
\\ ilrilauiurlj-lt r I.
ilU»s talu\'.a .
r«Uion 1«r«i M M.

tSIlk M váHOUilrt
■tér 4. Telel un i 1. 2
BENK^bANK
a\\i>rt vs.sv-t t ao. m »
Q\\mmm
GLC 31.A
YAHSÍ4
orUl-klItul 41
r«i«jon - r.r*»irri>-n Outxir-
lai.Jllék oftj tüyft
bMu>ti il
h Hasi
Vilmos ciáiiát-Ml i.
Salxer Illés
VI., lla/óH\'UU.a IX.
BANK UA X
kUul) Vtr .t I. ía.
Tvts.fO.l \' él.
MlíflLD
M E L ÍL N E R Qm
II m bank- rs »AU«jűalot We»*?Kr»)t b. ^VP ■
\'Kiss Károly és Tsa
Bank Rt- Fiókja, Erilóbel-kürut 15.
Afiioitl és Társai
Vj !t, ; írlr jí-ulw50.
MOLLAHDü BÁNIT
tí H Barb^a-ulcü I. r.lclon . J. J»i-4«. Bm
SCHE1IIP $$
ísciíllcilM&anH
!,.IOl-uf 4. Hám Tol»lon» IOt «»>\' 311—^1
H
(X-i-^^^klíü^\'iíiilt-lírjt3 Tít.J ÍM-Íl
t p;al!2 Leoijoid iy«iatiliiielöváiia!3la
I , >-... tut\'-J • tyit isjr., i.-i. i 4-l\'í
BP.TUi^M: 982-Ö5.
14
ZALAI KÖZLÖNY
1928 április 8
Hallói Hallói
Ms éi minden ei\'e
Váradi Jancsika híres füttymtívésznő Jazz-zenekarával játszik.
Síivel plr\'fogásuktt kéri im Koller István
Kfniiay-u.
liter bor I pmmgö
INGYEN
utazhat Budapestre, mert megtakarítja az ulikö\'tséiiet, ha a
JAMES, RUDQE, TRIUMPH
angol világmárkákból vásárol
MOTORKERÉKPÁRT
a vezérképviseletnél Iruok Nándor éa
Fial cégnél Budapest, VI. Jókai (Gyár) u. 21. Motorkerékpárjaink a magyar vidéki utakon
gyönyörűen beváltak éa ugy Budape»ten,
mint vidéken rohamoaan ter]edtek el. Motorkerékpárok már 1190 Pengő ártól IS M»g« hatl réaxletflxatéaaal
in kaphatók.
Proapcktuit Ingyen él bérmentve.
VETÖBUR60NYÁT
fWoltminn, Oiodira, Krlger, Ella, KOlM) uállit hitelképes gazdik részére szeptember I5-lg visszafizetve a
Mezőgazdasági Termelők Egyesült Szövetkezete
mint az 0. K. H tagla írsj Budapest, IV , Réglposta utca 19.
Tllelon: T. W-T7. Sürgönyeim:
T. ZM U. ..POMDS- Badapast
Transdanubia Egyesült Gőzmalmok R.-T.-nal
a mai naptól kezdve
müj ég
állandóan kapható.
Mészárosok részére minden reggel 6 órára jeget a hus-fülkékhez beküldjiik.
t
aki előkelő gazda körökben jó összeköttetéssel blr, alkalmaz előkelő biztosító társaság tixtizetéssel speciális biztosítási ágazatra. Ajánlatok előző állás és kor megjelölésével. „Jó exlstencia" alatt B. J. hirdető-irodába Budapest, Király-utca 43—45 küldendő be.
APRÓHIRDETÉSEK
Aj apróhirdetések dija 10 sióig bo IIH6r, minden lűvábbl nú dija 8 (Ili. Va«ar- éa ünnepnap 10 szóig 30 fillér, minden további szó dija 8 #111. Smkjs.i és pénteken 10 sióig tO fillér, minden további uó dija • #111. C:ms»v s minden vastagabb betllből álló .uó kél siónak számíttatik. Állást keresőknek 50u,o engednitny. * hlrdetéal díj mlbr* ,«..<!«.
Egy 35 holdas és egy 50 holdas szánló, rét és vágható erdóból Illó bírtuk, a 35 holdsson gyönyörű urllakkal, kedvt/ó ilze-tésl feltételekkel akár együttesen vagy külön-külön Is aladö. Bővebbel : Aoxel Iroda Nagykanizsán, Fúul 3. sz.
Kiadó május l-ére Király-utca 8. sz. egy bármely Üzletnek, műhelynek alkalmas helyilég. — Bővebbet üjörgy Deák vendéglő. -1781
Förhénoan 2 holdas szólóbirtok aUr-gösen eladó. Bővebbet: Aoxél iroda, Nagykanizsán, Fóut 3. u. 1.32
Elutaxáa mlstt az Üzletemet április 10-ig lárva tartom. — Tólhné iüzőstalonja. Bazár udvsr. -1785
Namaovld nagyközségben egy nagy Üzletház, nagy raktárakkal családi okokból, könnyű flietésl feltételek mellett eladó és azonnal elfoglallntó. — Böiebbet Aoxél Ignio Ingatlanforgalmi és pénzköicsön-közvell\'ő irodá|s Nagvkanlzíán. Fönt 3.
Mlndanee szakácsnő kerestetik. Clm a kiadóban. -\'801
Kiakanlxaáa, Alsólemető-u. 15 számú beköllözhető ház, Istálló, pajtával és nagy kerttel, a ségerkeitben \'/I hold rél Ha holdas rét a Magyar-ulcal rétekben és \' 4 hold rét a császárrétekben sürgősen eladó. Bővebbel Aoxél Iroda, Nagykanizsán, Fő ut 3. szám.
Oxlathalylaég kiadó. Egy u| ajtó tokkal, hasznilt ablakok éa sjtók, kiskocsi eladó Eötvös tér 10. -1789
Zslamegyel városban. Igen nagy körzettel, egy ujonan felszerelt gfixtéglagyár 10 hold területtel, Igen kedvező flzelési telié-telek mellett eladó. — Bővebbet Aoxél Iroda, Nagykanizsán, Főút 3 sz. 1235
Lakatoa lanonoskal fizetései felveszek. Macsek t.ajos lakatosmester, József fóherceg-ul 87. -1792
Lozanakon egy 6 szobás url lakás sulógsrágeval és egy 3 asobás url lakás azonnalra kiadó. Bővebbet Aoxél Iroda, Nagykanlxaán, Főút 3. szám.
Szemere-utca 7. szám alatt egy 11 tntr. Iiossiu uj latállé kooalaxlnnal, raktárnak vagy raéhalynak Is, májusra klsdandók. -1793
Haaanált bútort, órát. t-ikröt, lusztert, varrógépet vess éa elad — ozv. Kukeczné, Vörösmarttiy-utca 24. 1803
Nagykanlxaán, löhb klsrhh. n\'gvnbb magán és bérház, elfoglalható lakásokkal eladó Bővebbet Aoxél Iroda, Nagykanizsán, Pőut 3.
Eladó 6 lóerős gSxcaéplAkéaxlet
Umrnth, lel|esen jó tlzemképes 2«)0 pengőért tartozékaival, szijakkal, egv llploal almásszürke tanyéaxmén majas leszármazás, ötéves, kit kilünő axép tenyáax-blka egy és háromnegyed évesek, ssi-menlhall. Bővebbet a kljdóban. -1798
Zala-, Vas- Somogy és Fejérmegyében 400, 380, 221, 181. 90, 40 és 20 hold is jó minőségű birtokok jó és elegendő épillelekkel, kedvező fellélelek mellell eladó. Bővebbel Aoxél Ignéo Ingallanfor-galml éa pénzkölcsönközvetllő Irodája Nagykanizsán, Pőut 3.
Elsőrangú gramofon lemezekkel, sportkocsi, iUrösztóteknő állvánnyal eladó. — Bilthyány-u. 14. -1794
Karaaak 2—300 holdas lómlnőségU bérleteket, azonnali vagy későbbi átvételre, több rellektánsom részére. — Bővebbet Aoxél Iroda, Nagykanizsán, Fóut 3.
Fflmolnárt keresek sormásl malmomba Bállcs Károly. -1800
800 holdaa bérlat felszereléssel együtt azonnalra átadó, a felszerel s ériéke klllzetendó, esetleg könnyU fizetési feltételekkel. Bővebbet Aoaél Iroda, Nagy-ksnltsán, Fóut 3.
Egy completl, fehér laányaxoba és egy 5 mtr. hosszú, 4 mlr. széles argaman szőnyeg, jó állapotban levő eladó. Cim a kiadóban. 1802
Háxak, 6, 5, 4 éa 3 «zobás magánházak május hóban beköllözhelók, ezen. kívül löbb nagyobb és kisebb Jövedelmező I bérháxak, emeletes és üzletházak, vendégtök, Ffirhénoen I2í0 □•ol Igen |ó axAIBbirtok pincével és (elszereléssel, nagyobb és kisebb tOld-és axötAblrtokok julánvos árban eladók. Bővebbel Dukáaz MUaa Nagykanizsa, Rákóczi u 29. sí. 1784
i
i — Slnger gépselyem mindertéle j Síinben k.\'philó. Sin^er varrógép fióküzlet Fö ut I.
Eredeti gyári áron
Eredeti németországi
főzelékvirágmagvak.
Gazdasági vetőmagvak.
„ENDA" gyümölcsfa carboll-neum és egyéb növényvédelmi szerek.
Gaídasági,,virág műtrágyák Csávázószerek. Madáreleségek.
„Florus" izób. önnedwesitö
viragcserepek k^plu ók :
ORSZÁG JÖZSEF nagMMfl
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 130.
541
MIMI tS^SgSt
lavoiiláaa egy kezeléssel. Hámlasztő-kurák s-eplők, miteaserek, arrfoltok 5 nap alatti otthoni kiirtására. „ARANY* szépiiószereim diszkrét szétküldése. Ingyen tanácsadás és prospektus. Vidékiek kezelése soron klvtíl. Váradlné Patnky Arnnka kozmetikai intézel Budapest. VII. Rr/sébet kőrút 8. l[ (Ntw York kávéházzal szemben. 17 j
A 8zent-laglt8zlget flyógyttlrdó éj
ÁiTánnix B T \'""^ivoi kid».ií r.iut,. aiTHnyvuS a. 1. |ckk.lí„mr,i, lerakatot
létealt, Blilc-i 0l.1l.iKl. fir.l«UMAk írjanak
• Pli Iiámlár. 9ftW. |<llrfi< SIKRAV HIRDETŐ IKOnáBA, Hudapcit, VI., Vllmo, clinár ul VI __\'7M
6733/1928.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a mezőgazdasági érdek képviseletről alkotott 1920. évi XVIII. t. c. illetve ezr-n t. c. végrehajtása tárgyában kiadott 113.300/1920. F. M. sz. rendelet 12 §-a értelmében a v. mezőgazdasági bizottság tagjainak a választása, vezetésem mellett f. évi április hó 17. napjának d. e. 9 órájától déli 12 órájáig a városház tanácstermében fog megtartatni.
Nagykanizsán, 1928. évi április hó 3-án.
„M Polgármester.
Faárverési hirdetmény.
ö \'l>orm/nyzatok K .rpó lási Vagyonának B I\'gyminiszterl Intéző Biiott-8<g« h ke. e\'éte alatt álló vo\'t lég-r*di „Szen MromsH* nevű erdó 1927/28. évi vagáfában termelt és kéreg né\'köl mért kOzí\'pitmérövd 71 n 3 re becíüH lOlgy rOnkfára t. évi április hó 16 án d. e. 9 órakor a kzenihárr\'tnsígi erdóóri laknál szóbeli (s iraibfli árverést tart.
Az anyag a htlysrinen, a részletes tlodási tfltítelek petílg a nagykanizsai m. kir. erdöhlvatalnál meg-fekin be\'ók.
Kiki tbási ár 1780 pergő.
Az ár< erés megkezdése elölt 200 P, azdz kéiszáz pengó készp.-n^, vagy kt-llft hbtositékot niujió óva-dérfkCpts ér ékpapír teendő le azr k részétől, akik az árverés megkezdi-séig a muri keresztúri körjegyző urnái óvadékot le nem tettik volna.
Á\'veréi ulán a vételár azonnal készpénzben kifizetendő.
A zárt Írásbeli ajánlat az árverís mef kezdése előtt nyújtandó át az árverent veze\'ő kezeihez. A kéiőbb beérkező ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Nagykanizsa, 1928. április hó 4.
Hohoss János
int ni. kir. erdőtanácsos.
HILD ELSŐ NAGYKANIZSAI TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
Vállalunk disz- és egyszerű temetéseket, exbumá-lások, huHauilli ások bel- é» kü.fóldre bármely Irányban éi irányból, vasuion vagy si|át hullaszállító kociinkon (tourgonon) NAG V KANIZSÁN ALAPÍTÁSI ÉV 1881. Nagy raktár érc-, imilat ó-, kimény- és puhstt-, ugy bulasz-lliió koporsókban Szemtedelek, vánkosok, koszorúk, szalagok stb.
Üzlethelyiség és iroda Műhely és raktárak Deák Ferenc-tér 3. sz. Király-utca 4. sz. Telelőn szám 269. Telefon szám 120.
Díszes nyitott éi üveg halottaskocslk SÜROÖNYCIM: M 1 L D NAGYKANIZSA Folyószámla a Magyar Banknál Nagykanizsán. Egyleti temetések rendkívüli mérsékelt árakon
1938. április 8.
KÖZGAZDASÁG Magyar feltámadás!
Irta: Mayer János földmivelésügyi miniszter
ZALAI KÖZLÖNY
IS
A magyar föltámadás útja az ín hitem szerint zöldelő mezők, ringó kalásztengerek, ttamatos gyümölccsel dúsan megrakott fák mellett visz el. Magyarország gazdasági feltámadása s újjászületése nem jelent mást, mint nagyrészben mezőgazdaságunknak uj életre kelését abból a halálos dermedtségből, amibe a háború és a forradalmak sodorták. Ez a feltámadás a természet örök törvényei szerint be is fog következni, utóvégre egy nemzet, amelyik élni akar, nem akar elpusztulni, semmi esetre sem fogja kiszáradni engedni azokat a legbiztosabb forrásokat, amelyekből gazdasági élete, boldogulása táplálkozik.
Eljön a magyar föltámadás bizonyosan, bekövetkezik a magyar mezőgazdaság újjászületése, ámde itt az a legtöbb kérdés, vájjon van-e mód, vannak-e eszközök, amikkel a feltámadás idejét közelebb lehet hozni? Én azt hiszem, van mód rá és vannak eszközök is. A világnak jóformán minden nemzete a legnagyobb erőfeszítéssel, messzemenő anyagi áldozatokkal iparkodik mezőgazdasági termelését fejleszteni. A földkerekség minden részében ma mocsarakat szárítanak, terméketlen földeket javítanak, ve-tomagvakat nemesítenek, fejlesztik az állattenyésztést, egyszóval lázas, de nem kapkodó, hanem céltudatos, körültekintő munka folyik, amelynek célja, hogy a szántóföld többet és jobbat termeljen és a termelés minél olcsóbb legyen. És ennek a munkának kivétel nélkül mindenütt megfelelő sikere van. Fölteszem tehát nyiltan a kérdést, hogy a példák láttára nem kell-e nekünk is hasonló céltudatos munkához fognunk, hogy meggyorsítsuk a magyar mezőgazdaság újjászületését, feltámadását ?
A füldniivelési kormánynak kész programmja van, amellyel be akar kapcsolódni a mezőgazdasági termelés világversenyébe. Mi is elsősorban uj termőterületeket akarunk szerezni. Ott vannak használhatatlan szikes földjeink, a tudományos kísérletek szerint ezeknek a szikeseknek legnagyobb részét "érni befektetéssel és munkával búzatermő földekké lehet átalakítani. A szikjavitás már megkezdődött. És azoknak, akiknek nincs elegendő anyagi erejük befektetésekhez, a kormány tud anyagi támogatást is nyújtani. Megkezdtük a háború alatt túl-
ságosan kizsarolt földek termőerejének visszaállítását is. Hozzáláttunk a rakoncátlan folyók í\'s patakok szabályozásához. A mocsarak lecsapolásához. A föld termését nemesített vetőmagvak kiosztásával is kívánjuk fokozni.
Mindezek a dolgok természetesen újítások, amelyek akkor válnak népszerűkké, ha azokhoz a lelkekben megvan a kellő fogékonyság. Hogy ezt a fogékonyságot felkeltsük, a föld-mivelésügyi kormány minden lehetőt megtesz a mezőgazda-
sági szaktudás gyarapítására. Mezőgazdasági szaktudásunk fejlesztése érdekében meghozunk minden áldozatot és az eredmény mutatkozik is,\' napnap után örvendetesen tapasztalom, hogy a haladnivágyó, müveit gazdák száma rohamosan szaporodik. Ez az életcsira, ami meghozza mezőgazdaságunk újjászületését, eljuttat bennünket a feltámadáshoz. Ha azután a tanulásra való készséggel párosul föld ni ívelő népünkben az erős akarat, rövid idő múlva el tudjuk tüntetni a pusztulásnak, a halotti állapotnak minden nyomát. Nagypéntek után itt lesz a Húsvét, a dermesztő tél után beköszönt hozzánk is a rügyfakasztó tavasz s a kalászt érlelő nyár a maga minden áldásával.
A pótadóval túlterhelt községek szanálása
A gazdagabb községek hozzájárulásával segítenek a szegény községeken — 54 millió pengő a községi költségvetések hiánya
Budapest, ápiilis 7
Tudósítónk értesülése szerint már elkészül a pénzügyminisztériumban az a tervezet, mely a községek és városok közös szanálási alapjának létesítésére vonatkozik, E szerint az összes községek és városok összes bevételeiknek egy bizonyos, még meg nem határozott százalékát kötelesek befizetni a közös szanálási alapba. Ebből az. alapból azután az egyes községek, melyeknek a jövedelmeik nem kielégítők,,hanem igen magas pótadőkkai kénytelen dolgozni, támogatást fognak élvezni ugy, hogy a községi adózási meg-tcriielés az egész országban lehetőleg egyöntetű legyen. A pénzügy-
minisztérium azzal indokolja ezt a tervezetet, hogy a községek költségvetésének összeállításából kitűnően, a községek a folyó évre 34 millió pengő hiányt mutatnak ki, aminek a fedezését az államtól várják. Kevés olyan község, város van, ahol a pót-adó nem haladja meg az őO\'/o-ot, ellenben több mint 2.000 községben meghaladja azt. Van olyan község, ahol több mint 400 -a pótadó. A közös szanálási alap a gazdagabb községek külön megterhelése nélkül segít a szegény községeken és megakadályozza, hogy egyes községek, városok a pótadó miatt elnéptelenedjenek.
Dr. Piukovich József: A legelőkérdés és annak fontossága
A mai küzdelmes időkben valamennyien érezzük, hogy életszükségletének megfelelő és helyes kielégítése elé sokszor a legnagyobb akadályok gördülnek. Az életszükségleteknek minél egészségesebb kielégítését szolgálja szeizö munkájában, melyben e magasai)!), általános érdekű és a szociális szempontoka-érinlő felfogásán kivűl a legelőgazdálkodással kapcsolatos szakkérdéseknek is igen fontos szerepet juttat. Az. ember elsőrendű életszükségleteit képező táplálkozás: húsfogyasztás és állattenyésztés kérdésein keresztül jut el a legelőkérdés valódi jelentőségéhez. Bebizonyítja azt, hogy hasz-nolhajtó, biztos jövedelmezőségű állattenyésztés legelőgazdálkodás nélkül lehelellen. Elcsen világit rá arra i.s, hogy a hazai legelők elhanyagoltságát nem lehet a természet mos-tohaságának számlájára Írni, mert a hozzáértés itt is\' virágzó legelőket képes teremteni. Állításait megdönthetetlenül támasztja alá Bajorországban, Svájcban, Angliában, Po-merániában és Dániában szerzett személyes tapasztalataival. Ezek a leitások képezik a mű legkimagaslóbb részeit. A munkán végighúzódó eredeti felfogás, újszerű meglátás és meggyőző érvelés oly nagy mértékben kelti fel az érdeklődést a hazai legelőgazdálkodás iránt, hogy annak áldásos eredményeiben feltétlen bíznunk kell. A mű nemcsak az agrártársadalmat érdekli, de mindenkit,
aki a magyar sors jobbrafordulását várja. A könyv ára 8 pengő. Megjelent a Pátria irod. vall. és nyomdai r.-t.-nát Budapest, IX., Ütlói-ut 25. és kapható minden könyvkereskedésben. _
(—-) Borkereslet Pacsa vidékén.
Tudósítónk írja: Vasmegye vidékéről a borkereskedők és vendéglősök nap-nap\' után keresik fel, zeszik és szállítják a Pacsa-vidéki botokat. Az árak minősége és szín szerint 110— 0 70 jicngó közt váltakoznak lile-renkét.
(-) Az állami birtokok jövedelmezősége. illetékes helyen nyert tájékoztatás szerint az állami birtokok jövedelmezősége nem alakult a várt kedvező eredménnyel. A gabonát kivéve az összes terményekben mutatkozó világpiaci árcsökkenés az állami birtokoknál is éreztette hatását, amivel szemben a termelési költségek fokozott emelkedése állott. Az eddigi eredmények szerint mintegy félmillió pengő hiánnyal keli számolni.
(—) Az Országos Dohány Kiállítás pünkösdkor lesz. A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara az elmúlt évben dohánytcrinelési versenyt rendezett. A verseny eredményeit Országos Dohánytermelési Kiállításban mutatja be a Kamara. E kiállítás április végén lett volna, a tavasz eleji hideg időjárás azonban gátolta a dohánybeváltási hivatalokban a dohányok fermentálását, kikészítését, ami viszont a verseny eredményeinek elbírálását késleltette. Minthogy a tavalyi termelési versenyben igen szép eredménnyel több
száz termelő veit részt, a Kamara az országos jelentőségű verseny eredményeit minden körülmények között be akarja mulatni a kiállításon is. Nem maradt tehát más hátra, mint hogy az április végére hirdetett kiállítást egy hónappal későbbi időre, folyó évi május végére halászszák el. A Dohánykiáílitás tehát május hó 26—27- 28. napjain, pünkösdkor lesz. Minden további tájékoztatást megad a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara Debrecen.
( ) Patkoló kovács tanfolyam Pécsett.
A pécsi vegyesdandár parancsnokság folyó évi október elsejétől kezdődőleg ti hónapos palkoló kovács tanfolyamot rendet Ingyenes oktatással. Jelentkezni legkésőbb április hó 2o ig lehel a vegyesdandár állategészségügyi felügyelőjénél, Pécs, Frigyes-laktanya.
( ) Magyarország a milánói kiállításon. A milánói mezőgazdasági kiállításon Magyarországot az a földmivelésügyi minisztérium megbízásából az Országos Mezőgazdasági Kamara fogja képviselni. A magyar kiállítási anyag a kövttkezö: gabonafélék, olajos és takarmánymagvak, nemesített burgonyák, vágóállatok, lovak, gyapjú és toll. E cikkeknek azért van különös jelentőségük, mert ezeket Olaszország eddig is nagyobb mennyiségben vásárolta és a kiállítástól az olasz kivitet további előmozdítását várják. A kiállításon résztvesznek a magyar mezőgazdasági tudományos intézetek is.
(—) Országosvásár Pacsán. Csütörtökön volt a húsvéti országos-vásár Pacsán. Az állatvásár Is, kirakodó vásár is szokatlanul látogatott volt. Az állatvásárt sok külföldi kereskedő kereste fel, kik főként a tovább nevelésre szánt növendékállatokat vásárolták.
(—) Olaszok hízott marhákat vásárolnak Dunántul. Az utóbbi Időben olasz marhakereskedók Dunántúl nagyobb állatpiacain exportképes hizolt marhákat keresnek és vásárolnak kllogrammonkint 86 llléres árban. Határszéli piacokon Oti-98 fillért is tizeinek. A legutóbbi római hetiállat vás-áron nagyobb tétel magyar származású hizott vágón ailn nagy érdeklődési keltett és jó áron kelt cl.
(-) l Oveskertek létesítése. -
Mayer János földmivelésügyi miniszter a rét és legelöjavitás, valamint a mesterséges takarmányok termesztésének előmozdítása érdekében kívánja a füveskertek létesítését. A füveskertek célja az, hogy a gyepet alkotó növényeknek az illető vidéken való használhatóságát szemléltetővé tegyék. E célból a földmivelésügyi minisztérium ujabb rendeletélien felhívta a gazdasági felügyelőségeket, hogy működjenek közre a füveskertek létesítésének munkáinál. A minisztérium a füveskertek létesítéséhez szükséges vetőmagokat a készletekhez képest díjtalanul bocsátja rendelkezésére. Legeltetési társulatoknak, valamint községi füveskerteknek indokolt esetben még ezenfelül kerítést és jelzőtáblákat is díjtalanul ad a miniszter. Füveskertek létesítésének az ügyében a gazda közönség forduljon az illetékes gazdasági felügyelőhöz.
(-) Méztogyasztásunk. A magyaror-országi mézfogyasztás igen csekély, jóllehet a méz egészséges és könnyll táplálék. Fejenként mindössze átlag 8 deka a méz-fogyasztás, mig pl. Bulgáriában az átlagos évi mézfogyaszlás fejenklnt tiO dekagram.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII.. Barosa-tér 10.
Kiadja: Delzalai Nyouida él Lapklaau Vállalat BésiTéiytársuág. Felelős kiadó: Zalai Károly.
u (Ugjrkaaáaw W. m.
ÍAIAI KOÍLÜWY
\'M8 április fi.
si ma Moigoi
Szombaton 1/28 és "/alO órakor Vasílrnup 3, 5, 7 és 9 órakor
ODETTE
Vicl.viti 5\'irdou rc<énye 8 feír
Főszereplők : Fra\'ccsru Bertlnl, Fred Solm és Warwick Ward.

Melyik a másik
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
APRÓHIRDETÉSEK
M .! tAhirt1r;é»c« dija lű laólg BO tillér, ml J\' l. wtj.,1 i 0 dija 9 fill. Vasat- ta r.iifj\' ip lü sz^lg 80 fillér, minden további >/o dljfi 8 fill. Sitidén él pén-r,.f:i lOizóIg 60 fillér, minden lovábbl t> "IJfi B fill. Clnsié i minden vasta-t..iuu)l álló aiO kél aiónak számit-iáit. Állási tcieaóinck iO" u erigedmtny. n .\'i.i)tlt:;; dl, <t:irt ;ia«t«nc&.
I.lsőrütig\'i gyártmányú sxivógáz loko-mohiltik Ci caépiöazekrények tl-
»d..k, Wenof gépgyár. 464
Kórja (In tctelon-szárnmal Sitin Üveg is porccilán tultlét. I4>6
Aul i. lukion, ciéplJmoloft Igaranclával javít Weilor Mór auló- és gépjavító
t\'.\'enie Kulcsty-ulca \'22. 1371
Kurtimag és mindf nléle gazdasági maglílék leg|obb minőiégben Husch es S/cgo cégnél. IC05
Gyermekkocsik
es lonoit kertlbutorok jutányos áron nagy valapzlékban kaphatók
Armutli Sándor éa Fia
áruházában, Ha,ár-udvar.
Schiller Ferencné angol íi Iranda női divatszalonját C\'sengery-ut 27. izám, I entletre dr. Schlchtanz logorvos volt
rnlilt\'iiucibe htlyczlt át.
I57o
Kord Os Fordaon alkatrészek, autó
IcUztrcléil cikkek, l\'ntumallk — Szántó Vilmos ti Ttrsa cégnél. Deák-tér 2. 144
.Péi.AkAIoaOn; tuut mlr.ütn
8: i-.Rt.rti t legelőnyösebben éi lefgroc-ssbLa- Uyóatttat Aozél Ignáo péna-M:* • Ifivema Irotaja Nr^ykanlzaán, f«
J 6 ÍO
Király-utca 49. az. alatt
májua l-ére. — Bővebbet
hírénél, Erzsébet-tér 1.
/.•.veig
■ MIS
1 Illír Schillerbor t pengő él akik házhoz viszik £0 fillér. Ncistr Ignác korcs
inátos, Eötvös-tér 1 1754
liatlhyány nlca 22. sz. házban egy 2 szobás udvari lakás mellékhelyiségekkel azonnal rs 2 paikettos garcon szoba május l-re kladú 1444
Diónkul kfizaég halárában k\'b. 38 000
I l-ol területű ingatlan, ebből kb. 2000 -01 akácos, kl). is hold őszi vetéistl szabadkézről. méltányos Iclléttltk mellett eladó. Iclvilágosliast llr. lloch Oizkár Ügyvéd ad _ 1438
Sáncban lélhold rét eladó. Ilóvebbet Nagy Jóascf Szemmiklós, Szenlgyorgyvári-ut 70. |756
iá n
Szombaton Vz8 és 1.210 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Jégár
A .Szent hegy" tes\'véifilmje 9 felv. Főszereplő: Leni Reifentlial.
A vízözön
Rtjzfilm I felv.
Planlnó Jókaiban levő jutányosán eladó. Clm a kiadóban. 1621 k
Telivér vizslát tanításra vállal, időnkint kölyök él kéiz vizslát elad, vadász-területet rendtz, lácinosl beállít megállapodás szerint ötvfla Balázs, Klllmán, u. p. (Jelit (Válastbélytg nélkül ntm Itlelek.)
2 parkettoa tmtlell szoba, tUidőuoba használattal él 2 szobás, turdőizobás lakás május l-ért kiadó. Clm a kiadóban. 1750
Perfekt klseRltó anakáoanftt keres azonnali belépésre ujnépl Elek Ernő Erzsé-btl tér 21, 17H
Király utca 49. szám alatt
1 szép szotv, előszobából és az Ostzes mr I khclyisé/.rkbíil
áMÓ lakás it
B^ebhet: "M
Zwelg Imrénél, Erzsébet tér I.
Keazthalyen, Vasziry Koloi-utca 5. izám alatt tgy üzlethelyiség lakáisil bérbeadó. 1745
Kákóczi u. C>4. számú hál szabadkézből aladó. Érdeklődni tlonvéd-u. 39. 1732
Szépen bútorozott kétágyas noba május else|ért urlháznál kiadó. Clm a kiadóban. 1722
Takaríthat vállalok garzon lakáaban. Cl ni a kladób-n. 1720
Május l-éra ktrtstk 3—4 szobás modtrn lakást, közvtlilól dijjazok. Alánlatokat »8. postallók kértm. 1520
■ oeáat lakásomon olcsón vállalok. Magyar utca 63. 1545
Nagy antik azaton-tOkOr tladó. —
Zilnyl-utca 56. -1771
KeraaQnk JómtgjtltnésU, propaganda célra alkalmas egyénektt. Clm a kiadóban. -1772
Rézágy, keveiet használt, modtrn, továbbá luggönyók és tgyebtk eladók Zrínyi Mlklós-ulca 45. I. 1763
Zongora, Pokorny-léle eladó. Clm a kiadóban. 1779
■ agbixható takarítónő, tiszta, ló zéshtz értő. (elvétetik háromtagú családhoz. Cim a kiadóban 1780
HIRDESSEN
a „Zalai Közlöny"-ben.
Képkeretezés,
tükrök, szentképek és ajándéktárgyak leqoloaóbban beszerezhetők
Ármuth Sándor éa Fia
tus áruházában, Baiár-udvar.
sí szinnaz mozi
Hélfön 3, 5, 7 és 9 órakor Kedden 5, 7 éa 9 órakor
TARZAN
éi az araayszűrQ oroszlán
Filmregény Afrika ismete len vidékeiről 8 felvo ás"iao.
Irta: Edgár Kice Borroughs. ©
2 felvonásos bnrleszk HÍRADÓ
Női szalmakalapokból
nagy raklár.
Legújabb formáinkra átalakításokat vállalunk.
600 d\'b bel és kUllöldl
férfi kalapok
raktárim
Sxalag, apatrla, gyáaafátyol, asalmabortnlk eladáaa
GYENES ÉS VIDA
14IS kalapüzem
Alsótemplornmal szemben.
é» nyngágyak
gyermtk cipők
legoloaóbban beszerezhetők Ármuth Sándor éa Fia
áruházában, Bizár-udvar.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
fi jir: iMyaáii I). írtjiiitltj Iuíkij-i. I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegy tisztítást, gőzmosást mérsékelt aton. Elisme len el sőrén cl (1 munka. Hófehér, t&körf ényes gaUértluUtái. Pllssérozás U7 Oouvrérozás.
FlaHÁ Bánr.ksíenifyOrgyön Llauu egy ház, nely bár miféle (Ízlelni k nigyon alkalmar, 1 hold leiekkel, erdő és lege ö-joggai. Ugyanott 12 hold szár tó és 2 bold rét is eladó. Bóvetb t
Zwelg Imrénél lügykiiini. Eruibtt tár I.
Hélfön 3, 5, 7 és 9 órakor Kedden 7 és 9 órakor
Halló, ki lesz a párom?
Pompás vígjáték 6 felv. ban. Fösie cplö: Llane Hald.
t
2 felvonásos bnrleszk
Budapesti
Nemzetközi
Vásár
1928. április 28 tói május 7-lg
Kereskedőknek, gazdáknak,
községeknek
legioM M\\m\\\\ aitalaa
507,,-os utazási kedvezmény I
Részletes felvilágosítás és vásirlnzolvány kapható Budapesten: a Vásárirodánál, V., Alkotmány-utca 8.
KagykuizjJi: lUfTtuiuii Távitpiutii L T.
(A váaárlgaiolvány ára 3 pengő 20 fillér.)
NmKomTTnőíiiLiPGrilR
kalapkellék oaztálya.
Eladás Ismét az olcsóságáról híres régi árakon. — Nagybani kalap éa modell árusitáa ugyanott.
Iiüptst, II. Pttifi Uikf iitu 14-11 uti
• 760 (voll Koropahtrceg utoi).
MAKULATUR
papin
kapható a kiadóhivatalban
VEZET!
Id 11 r h mo|orkerékPár
rUln utikerékpár
4-5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummiraktár! Javító műhely! ^
IM8. <pt!H» 8
DÜKASZ FERENC
éptiela é< d-s.kokertskfdése Magyar-utca 108.
Léc, stukaturnád, tetöpala,
Hajópallógyártás és eladás
Furnér éa enyvezett lemez
Asztalosárugyár
Kész ajtók éa ablakok
állandóan r. ktáron. T.l.loni >80.
Imakönyvek
Húsvéti képeslapok Húsvéti tojások
Húsvéti ajándéknak
alkalmas egyéb tárgyak lego\'csi l)b árakon kaph .lók
Flscbel Fülöp Fial nál
Nagykanizsán, Fö-ut.
A. i. 8. angol Hsrley-Davidson Mikii
IKERE
h oldilkocslk dunintull klzálftlugoa Mprútltlc
SAROLÉA
motorkerékpárok
ül ÁRAI 350 P1396 -
VllfiWp\\li*M tt jfyáO iihitirtt taktlr
OÖTZLJÓZSEF
Szombathely
lltlyl ktp«lHl<l
HAVAS MIKLÓS
Nagykanizsa
1700-
500 cm.
27X* ballon
gumival Terry nyereggel
Havi réulal-fla.t«are.
6589—1928.
Tá\'gy : A nyugdíjasok élctbenlítl bizonyítványának kiállítása.
Felhívás.
Felhívom a Nagykanizsa városban lakó állami, m?gyei és városi nyugdijasokat, özvegyeket és árvákat, hogy az élet-benléti bizonyítványok kiállítása végett jelentkezzenek folyó évi Mis hó 10-étöl május hó I ig a Városházán, Kazinczy-u. \' emeleten 4. ajtónál.
Hozzák magukkal az arcképes igazolványokat és a neveli járulékot élvező gyermekek születési anyakönyvi kivonatait.
A D. Sz. A. vasúti nyugdijasok május havában kötelesek jelentkezni.
, Nagykanizsa, 1928. március hó 29 ön.
"« Polgármester.
ZALAI K0ZL0NY
17
Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest VI., Váci-ut 19, ujszerkezetü CSéplŐgépd legjobbak,
meri acél keretesek, inert eredttl svéd kettő som, önbe (Utó, golyós csapdgyukkul bírnak, m.n thztltófeiateteik rendkívül
nagyra méieleztek, meri legtökéletesebb cséplés! ered
ményt szolgáltutjdk, mert könnyű súlyúknál fogva bármely traktorhoz alkalmazhatók
FORDSON TRAKTOR
a gazda univerzális erttgépe
caépel
azánt olcsó
vontat
könnyen kezelhető keveset fogyaszt
Etónyös teltételek melleit uilllll*: Auloiizált FORD képviselet
Antomobil és Traktor Kereskedelmi R. T.
Budapest VIII., Rákóczi ut 19. Kerületi képviselet:
Szántó Vilmos és Társa, Nagykanizsa
Eladó autók.
A hévizi Uirdőigazgatöság tulajdonát képező, jókarban levő
két tizennégy személyes autóbusz három hatüléses 505 Fiat kocsi
üzemmegszüntetés miatt szabadkézből eladó. "" Kocsik iránt érdeklődők forduljanak Héviz gyógyfürdő igazgatóságához, Keszthelyen.
WEISZ soma utóda
HAVAS BÉLA cementárngyára NAGYKANIZSA
Ajánljál \' Isflrendü márványmozaik lapjait, díszes ceinentlapo kat, iugvlHIk, karmantyus betoncsövek, Itidük, bófogós vízhatlan cementzsi delyt, diszes vasbeton rácskeritésck, csatornázási, járdik kétzitése, aszfaltozást, legolcsóbbat), a legjobb Kivitelben. Elvállal mindenféle műkő és szobrász munkákat.
Diszes kivi elü airemlékek, kripták tervezéae és készítése
FORD nyitott ötszemélyes FORD másfél tonnás gyorsteher Laurin Klement hatszemélyes Adler kétszemélyes autók
gyárilag javilva eladók
Bazsó József kocsigyáros
Ford képviseletnél
NAGYKANIZSA.
Telefoni 250.
Uj Ford kocsik! Ford alkatrészek!
Telefoni 250.
Fordson traktorok! Goodrich gummlk!
Értesítés.
Tiszlelettel értcsii|tlk N*gykanizs9 éj vidéke nagyrabecsilit ko/öns gét, hogv
HILD Első Nagykanizsai Temetkezési Vállalatot
ujabb diszes felszereléssel és megnagyobbított raktárral a régi cég alatt tovább , vezetjük.
I Temetéseket a legszebb kivitelben, a li gjutányo-aabb árak mellett rendezünk és a t. gyászoló közönséget az eddigi szolid kiszolgálásról to-\' vábbra is biztosit|uk. I Cégünk lélszáí. dos n.ul ju leg en 1 garancia a jövflre uézve, hogv u;>y jár, mint*minőség tekintetében a teljes megelégedést igyenírtlnk kiérdemelni.
A n. b közönség sziv.s jóindulatát kérve vagyunk itio teljes I sztekUel
Hild József Tsa.
SZÖLÖOLTVÁNYOK
Í;yftkeres tiszai vesszfik ajtisztán, legolcsóbban .1
Nemzetközi Borkereskedelmi BT. nál
Budapest, IV. Egytlem-u. 1 <<vi Kérjen árajánl.itot I
Németországi főzelék és virág magvak
hollandiul
Begónia és Tubarózsa gumók Gazdasági vetőmagvak :
lóhere .lucerna . muls/aput: i, ti.ilt »>• i , Klmagvak, ncmciot-/,i^,i l k ihii.vkh p.v mau, bUkkónv, mohar. Mi Műtrágyák » ásványi H/tipeitos/t it, kslif i, ilv.l\'iviléi-rom, méiznitrocén, kénsavas a. i.uniAk,
Sirius niivénylípsó. stb. Gyflmfticrifu permetező szerek, „rutor" széri.süv.is takurmr\'iii) nísz. Kicsinyben és nagyban kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF nagMEtobea
Nacykanlzsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság melleit. Teleion: 130.
Ágytollat.allatibfiröket.
vörfls- és sárgaréz, cint. és ólom hulladékot, vasút, csontot és on-gyot a legmagasabb srl> n v.S ......
8TSÉ1 B. riAI NAGYKANIZSA,
Erzsébet királyné lét t "> s..\' n
liflip varrógép
itíG BEVÁLT JÓ MINŐS :GBKN
fie r/yerő/fJ< /•\' \'->."/ /\'.\'< • /(\'A.
iINGER V/» -X Ti ő a r. P « "i S Z. v l •. ■ r a Z a i. a
FIÖKOZLETL-: nagykanizsa, FÖ-UT i.
csak jó és megbízható minőségben, példátlan nagy választékban és Ízléses kivitelben, feltűnő olcsó árakon kapható. Fizetési kedvezmény 4-től 16 hónapig. Díjmentes szállítás bármely állomásra.
Tömörfából készült hálószobák i 240, 280, 320, 360 és 400 Pengő.
Sima, modern hálók i 400, 440, 480, 520, 560 és 600 P.
Hálók luxus kivitelben i 800-tól 3200 Pengőig.
Ebédlők i 320 P-től 640 P-ig.
Elsőrangú kivitelben 8oo-tól 4ooo ig
Szalonok már 160 P-től, szőnyegek 80 P-től, függönyök konyhabútorok stb. stb.
Előzékeny kiszolgálás, feltétlen megbízható szállítás! Az ország legnagyobb bútoráruháza
SZOMBATHELY és SOPRON
Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban).
Telefon 426.
Várkerület 62.
Telefon 339.
1887-BEN.
18. évfolyam, 82. siám
ins. április 11, szerda
Ara 16 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Sierkesztóség és kiadóhivatal: Pö-ut S. síim. Keszthelyi IlókkladóhivsUI Kossuth Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetést irt: egy hóra a pengő 40 fillér
ut az Ígéret földjére
Köiülbelül egy esztende|e annak, hogy lord Rolhermere felhívta a világ ügyeimé\' arra a borzalmai igazság-talaniágra, amelyik hszinkat a trianoni békeszerződés által suj otta. Ez i nemet, Önzetlen angol (éifiu megmutatta hazánk helyét a Nap alatt e i béke után sóvárgó Európa közvéleménye ludomáit szerezhetett arról, bogy aiok a nagyhatalmak, amelyek gyűlölettől vezérelve, szinte a megsemmisülésbe fojiották ezeréves hszinkat, mennyire a rosszul ii.for-máliság alapján ctelekediek.
A kábulatából ébredő magyar nemzet moil már foglalkozhatlk maga is inal a gondolattal, hogy mindent elkövessen a békeszerződések revíziója érdekében. Ma már a külföld előli sem tagadható tény, hogy ennek idfje elérkezett.
Sokáig botorkált ez a nemzet iránytó nélkül megfelelő vezér hiányában, imig figyelmét egy küldetéssierü lérfiu, gróf Bethlen István rá nem lerelle a legcélravezetőbb vonalra. Először gazdaságilag ét pénzügyileg kelleti rendeznünk uj államéletUnket • amit ezen a téren elvégeztünk, példaképül szolgálhat minden nemzetnek. El kall itmerndnk, hogy a Népszövetségnek tokát kOszOnbetüok ezen a téren t a szanálási akció megindítását kell eltó kOlpoli ikai sikerünknek tiltanunk a trianoni békeszerződés ulán. El a fórum szabadított fel bennünket a megalázó katonai ellenőrzés alól is, de az ő kárára kell megjegyeznünk, bogy elnyomott, Idegen járom alatt élő testvéreink érdekében mindeddig nem emelte fel szavát oly mértékben, ahogyan kívánatos lenne. Momentán u|sbb tikért értünk el eme nemzetközi fórum előtt, mert az évek óta húzódó optániperben olyan határozat birtokába jutottunk, amelyik csak-nem teljes mértékben fedi klvániá-gainkal.
Nigyol lendített külföldi tekinlé lyflnkön az a tény, hogy az egyik léRhalalmaiabb győztes nemzettel szövetséget ludiunk kölni, amely nemzetnek nagy fé\'fia, Mussolini nemrégiben egy Interjú során nyl!l»n csatlakozott ahhoz az akcióhoz, ame Ijet lord Rolhermere Indított meg a trianoni balárok revíziója érdekében. Kiihitünek kellene lenni ennek a nemzetnek, ha érezve saját életerejét. Ismerve kiaknázhalatlan kullurérlékét » felkészülve ujtbb dicső évszázadokra, nem halná át ezekben a meg-próbállaiásot napikban is a feltámadás szelleme. Bslpoli Ikailag meghálta ez a nemzet az ő nsgy vezéré) i bizton mehet Bethlen István uj hlnytizabó po\'illká|s után.
yt nemesi határainkon belül \'olyó életünk jogosít fel bennünket reményekre, hanem külpolitikai meg-Hílés szempontjából It olyan oszlopokat tudunk már felmutatni, ame-» mai világhelyzetben megdönt-
helelieneknrk tailbatók. Magyarország külpolitikai viszonyai s a lel-tarlóihilnllsn Igazság uija ma már olyan helyzetet teremtettek, hogy örvendetesen szaporodnak barátaink s ha ml egyelőre nem Is teszünk egyebet, mint belpolitikaiig építjük ki évről-évre jobban sáncainkat, eljutunk az igére! föld|ére. A kormány nagyon helyesen ismeri fel a hely-
zetet, amikor törvényalkotásai során figyelmét elsősorban szociálpolitikai kérdéseken tarl|a s amikor megalkotja egyik Ilyen természetű törvényét a másik után, mi lát|uk azt a nagy koncepciót, amelyik irányt tzab minden ténykedésének s egy nevezőre bozza a trianoni békeszerződés revíziójára való iörekvé»sel kapcsolatban a nemzet minden gyermekét.
Az összeUlö parlament foglalkozik a miniszterelnök olaszországi tárgyalásaival
Bethlen látván gróf inkei birtokén tartózkodik
Nagykanizsa, április 10 Bethlen István gróf miniszterelnök Nagyszombaton megérkezett Velencéből és Nagykanizsáról azután Inkére utazott, xhol a húsvéti ünnepekel löllöllr. 1-rleiülé\'ünk szerint a magyar kormányelnök a hét végén utazik vissza a székesfővárosba, hogy átvegye hiva\'alát.
Budapest, április 10. Az összeülő parlement előreláthatólag foglalkozni
fog a miniszterelnök olaszorsiági tárgyalásaival. Ir formációnk szerint Pakots József ebben sz ügyben a legközelebbi interpellációi napon, tehát a jövő bél szerdíján Interpellálni is fog. Az Egységespárt Is nsgy éideklődéssel várji a miniszterelnök Információját, amelyek természetesen elsősorban a parlament külügyi bizottságábin fognak elhangzani e hó 20-ika körül.
A jóvátételi bizottság magyar ellen-örzőbizottságamegkezdtetanács-kozásait Rómában
A szentgotthárdi ügyben a népszövetségi bizottság megvizsgálja Magyarország és a kisantant okirati bizonyítékait
Róma, április 10
(Éjszakai iddlójelentés) Svájci Távirati Iroda. A népszövetség jóvátételi bizottságának magyar ellenőrző bizottsága hétfőn a római pénzügyminisztériumban összeült és megkezdette tanácskozásait.
Genf, április 10. A szentgollhárdi cs\':l megvizsgálására kiküldői! nép szövetségi bizottság nemsokára Piilibán ül össze, hogy a Magyarország és a kisantant államai által elö-teijeiztett okirali bizonyítékokat megvizsgálja.
s s*s jv j* / s s -Ti-TiT if nrrrrrr---------------------
Nagyarányú császárellenes összeesküvés Japánban
Számos kommunistát letartóztattak — A kormány közbiztonsági
Intézkedései
London, április 10 Japánban egy messze szétágazó vörös összeesküvést lepleztek le, amely a császár ellen irányult. 1013 kommunista agitátort tartóztattak le. Az összeesküvés szálai, min! meg-
állapították, Moszkvába vezetnek.
Tokió, április 10. A kormány a közrend és közbiztonság veszélyeztetése miatt elrendelte a Ronoto nevű szélsőséges politikai párt és két más szélsőséges szervezel fe\'oszlatását.
j^jjirrrr»\'i*i\'-""- * . ......................................
Olasz képviselők magyarországi látogatása
Személyes tapasztalatokat akarnak szerezni MaKyarotszágról — Ünnepélyes keretek között fogadják őket
Budapest, április 10 Értesülésünk szerint e hát végén több, miut harminc olasz képviselő és számos olasz kitűnőség érkezik Budapestre, hogy visszaadják a látogatást a magyar képviselőknek,
akik lavaly Olaszországban jártak. Az Olaszországban járlak. Az olaszok személyes tapssztalatokat akarnak szerezni Magyarország kultúrájáról, mezőgazdaságáról, kereskedelméről és iparáról. Az előkészületek
megindultak, bogy az olasz képviselőket ünnepélyesen fogadják, akik áprilii végéig maradnak Magyarországon.
^VWVVWxWiVW^A^^WW
Ford szerint a modern technika vívmányai kiküszöbölik a háborús veszedelmet
London, április 10. H?nry Ford, a vllághirü autókirály kijelentette egy u|ságiró előtt, hogy a modern technika vívmányai — az auló, a repülőgép, a rádió — olyannyira közel hozták egymáshoz az embereket, bogy ez nagymértékben kiküszöböli a háborús veszedelmeket.
Mind válságosabb a helyzet Romániában
Bukarest, április 10. A belpolitikai helyzet egyre jobban kiélesedik. A kormány mott már nemetak a parasztpárt, de Avareicuék oldaláról is meglepetésektől fél és egyik irányban tem mer erélyrsen fellépni. Awj-rescu nyilatkozatot lelt, mely izerlnt bárkivel ba|landó összefogni a kormány megbuktatására, mert a Bra-tlanu kormányt nemzeli szerenciét-lentégnek tartja.
Pdrts, április 10. A Solr közli berlini tudósítás alapján a Vottiicbe Zeitungnak azt a híré\', amely Romániában a |övő hónapra sulyot eseményeket jósol. A közlemény tze-rinl a gyulafehérvári gyűlés után 300 000 paraszt Bukarest ellen vonul és a mai kormány makacssága esetén ellenkormányt alakit az ellenzék vezetőiből, amely hasonló volna az 1918-ikl kormányzótanácshoz.
Nádosy teljesen visszavonul a nyilvános élettől
Budapest, április 10. Nádosy Ferenc a húsvéti ünnepeket sógoránál. Magyarteleken töltötte, onnan tegnap somogyi birtokára utazott. Nádosy évenként rövid időt Budapesten, az év többi részét pedig birtokán fogja tölteni, ahol gazdálkodással fog foglalkozni. Nldosy teljesen visszavonul rt nyilvános élettől.
Cáfolják báró Korányi távozását
Budapest, április 10 Felbivatalo-ssn megcáfolják azt a bírt, hogy a párisi magyar követség vezetésében változás állán* bí.
A Cambridge! atléták elutaztak Budapestről
Budapest, április 10. A cambrid-gei egyetem válogatott atléta csapata, mluián meghívta a magyar főiskolai sportszövetség válogatott atlétáit Cainbridgebe, elutazott Budapetlről.
HALAI KOÍUW
1828 április 11
Gyermek-gyilkosság Kiskanizsán
Az udvaron áaott gödörben találták meg a néhány érát élt oieoiemfi holttestét
Halálra égett a forró szappanban egy négy éves klskanizsai gyermek
játszadozó
Már a Nsgyheten lllokratos suilo gások kellek szárnyra Klskanizrán egy szomorú bOrügevel kapcsolat ban, melynek foly\'a\'ásaképen hus-vétvssárnnpjáa délután a kapitányság inspekción osziá\'yá\', ahol épen dr. Mátyás rendőrknpitány tarfolt szolgálatot, bizalmú uton arról értesítették, hogy Kiskanlzsán az Alsó temető u\'cában szolgáló P. K. ere Wdleány anyM örömöknek nézett elébe, de a mecsiü\'e\'ett gvermek eltűnt és minden bizonnyal gyanús körülmények közölt. Közölte a bizalmas bejelenló az inspekciós tiszttel azt Is, hogy P. K. szolgálati helyén a nnpokbatvWVW^gCdrö! áaott...
A rendőrkapitány azonnal kiköld\'e Badlts József államrendőrség! detektívet a jelzett helvre, egyben telefonon felhívta a klskanimi ^sendőr-ségef, hogy onnan is kezd|ék meg a nyomozást a relté\'yrs ügyben. A cseodőriéglől Ferschlng őrmesh-r szállott ki a dctehtwvel az Alsóle-metö utcii házhoz, ahol elővetiék a gyanúsított leányt és kikérdezték, hogy megszületett gyermeke hol van ? A leány előbb többféle hazugságot talált kl, ma|d bevallott annyit. bogy halvaszületett 4-5 hónspos m»?-xal|át az udvaron tényleg elásta. B\'.-düs detektív errő\' aronual értesi-tette Mátyás rendőrkapitányt, aki nemsokára dr. Fodor Aladár v. tisztiorvossal kiaulózott Kiekanlzsár*, ahol ujabb kihalleslás u\'án a leány által megjelölt helyen felásták az udvart.
AIIí* fálméternyi mélyséíb-n a látható frissen f-^hányt fö!d alatt roni?y-darabotba csavarvs, cterép ésedény-dar.íhokkal befödve, megtalálták a kis hullát. Et aronhan nem mágiát, h wm egy teljesen kife|lett, érett és életképesnek lálszó leány-csecs\'mő hullája voll.
Igy az orvosrend^ri hu\'liszemle alapián a rendórrétt a Irányt lelar-tózMtn és bekiiértette a kcpltány-ságra, shol füzetesebb kihallpaláa után előzeles letartóztatásba helyezték, mn|d átadták a kir. ügyészségnek. — P. K. vallomásábin most már ugy adta elő n szörnyű dolgot, hogy a gyermek élve született még ápriMs 3 án, de erről nem szólt senkinek Szerinte a gyermek élt még kél órát, aztán meghslt. Ezzel szemben i rendőrség megállapította, hojv a leány csecsemőjét születése ulán kitette az Istálló jászolába, ahol lelketlenül ollhsgyv.t, elpusztult. — A rendőrségnek különben még ennél is sokkal súlyosabb gyanu|a van. Azt hiszik, hogy az u|szülöl! erőszakos h.lállal pusztult el Ennek pontos tisztázása végeit a kir. ügyészség ma délelőttre elrendelle a kis bulla felboncolásrtf, ami meg is történ\'. — A honco\'ásnál Jelen volt dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró, dr. Mályás Smiu rendőrkapitány és a két orvosszakértő. A boncolás, mint érlesülünk, súlyos adatokat szolgáltatott n letartóztatásban levő fietal auya eüen.
Szakács István volt pincemester felakasztotta magát
Szakács litván delb n ellünl lakásából hozzátartozói szeme elől. Nem tudták hol van. Ellünése annál inkább gyanús volt, mert már régebb idó ó\'a tölét terveket forgatott fejében és többször hangoztatta, hogy nem birjt lovább a küzdelmet az élet nehézségeivel. Keresésére indullak és meg is találták, de csak holttestét. Szakács István az udvaron levő ezéiü padlására akasztotta fel magát,
Meghasonlott önmagával, mert nem blrln az élettel való harcot — A szárilpadláson akasztotta fel maflát Nagykanizsa, április 10 Egy idís kanizsai ember atlli fel a nehéz hucot kedden délbwi, mikor önkezével veteU véget éleiének. Szakács István 55 éves korában, Kisfaludy* utcai lakásán felikssztotlo ma-gá>, mire rátaláltak — halott volt.
A meg\'|lell rertJÓtl hu laszemlt is konstatálta az öngyilkosságot, melyről Iclen\'és ment a kir. ügyébz-ségre is.
Az öngyilkos levelet hagyott hitra, melyben elkeseredését hozza lel öngyilkossága okául.
Mftfárá*
A ntagyl-inl/«.<!. mi-tcirologlHl me(f-tlgyclő jotonfitk : Kedden a hflmér%(k-\'e! krpp\'t 7 órakor -f-7, délután 2 órakor 4-10 2, est* 9 ómkor +12 2.
Felházéi: Reggel borult, délben és este tiszla égboltozat.
Szélirány ligész nap Délnyugati szél.
A M steorolöglal Intézel |elenlé«e szerint délnyugati légáramlással a telliözet növekedése és további lióemelkedés, később rosszabbodás valószínű.
Szappanfőzés után a
hütő-teknőbe esett az egyik gyermekek közül
Nagykanizsa, április 10
Borralmas médon szenvedett ki egy aüg 4 éves kis gyermek Kiskanizsán.
Szokola Jóísef kiskanizsel lakos, aki a Pivári-ut 11. szám alatt lakik, a mu\'t napokbin szappant főzetett, ugyarcsak Kísksnlzsán lakó rokoninál, Fllrst Józsefnél. Az udvarban épen akkor egy gjermeketoport vl-gnn játszott és kergetörölt egymássá1, közlük Szokola József négyéves kis gyermeke is.
Amikor a szapp\'n-főzet kész volt Fürsték a f irró szappan-masszát kiöntötték az udvarban levő teknőbe, hogy m\'níl előbb kihűljön. Az ug
rándozó gyermekek persze nem vették figyelembe a teknőben hűlő forró anyagól, hsnem tovább szslsdgállak körülölte és igy történt, hogy Szokola kis gyermeke jUszás közben megbotlott és beleesett a forró szappan-masszába, amely annyira összeégette a kis gyermeket, hogy borzalmas sérüléseibe irtózatos kínok közölt rövidesen belehalt.
A klskanizsai csendőrség sz esetet azonnal jelentette a kir. ügyészségnek, amely megtette Indítványát a törvényszék vizsgálóbírójának.
A nyomozás fogja kideríteni, kl felelős sz ártatlan gyermek rettenetes tragédiájáért.
D] rend a kanizsai hnsiparosok forgalmiadózásában
A husiparosok újból sürgetik az uj vágóhíd építését
Nagykanizsa, április 10 i désekkel, „foitozgatásokkal" A város
A nagykanizsai husipirovok szakosztálya igen lálogdott taggyűlést lott az Ipartestület közgyült\'sl termében. Práger Ferenc elnök be|a lentelle, hogy a zalaegerszegi péiz-ügyígtzgatósig az ipartestüknek a husiparosok általános frtrgalmitdó-záfi ügyükben beadott azou kérelmének, hogy a husiparosok által fizetendő általános forgalmlcdőt \'az állat vételárához 15 százalékos hoz-zászámltás folytán eléri alap ulán fizethessék, hel}t adott.
A taggyűlés a nagykanizsai vágóhíd ügyét is újólag szóvá\'ctte. A felszólalók rámutattak arra, hogy a vágóhídi probléma nem oldható meg ideig-óráig való Ideiglenes intézke-
vezelősége lássa be, hogy miként a többi városokban, Nagykanizsán Is uj, modern lipusu. a hlgénla és a technika követelményeknek megfelelő, hűtővel és serlésszurótelrppel ellátolt vágóhidat kell építeni, Pécs, Szeged, Ojör, Fiume vágóhídinak mintájára, a vásártér közvetlenségében, hogy slnpáral lehessen odáig vezetni az export állatok könnyebb szálUthatása végett.
Elhatárolta a gyűlés, hogy a nagykanizsai húsiparotok most sürgős beadványban fordulnak a város vezetőségéhez és u| közvágóhid mielőbbi megépitését kérik annál Is inkább, mivel a vármegye alispánjának is ugyanaz az álláspontja,
Szemző István bflnügyében befejeződött a vizsgálat
A károsultak le jelentették a sikkasztó városi adóhivatali tisztviselőt, mintán az Összegeket nem tudta megtéríteni — 16-17-rendbell sikkasztás és többrendbeli közokirathamisiUs Szemző bünlajstromán
Nagykanizsa, április 10
Szemző István, a városi adóhivatal sikkasztó volt liszlvintlője ügyéhen — értesülésünk szerint — a vizsgálat bcfejezödö\'t. A károsult f.dózó polgárok bílnlellentéget bitlotiloílak S\'.crrzl litvánnak arra az cselre, ha at elsikkatzlotl összeget megtéríti. Tudvalevő ugyanis, hogy a becsapott emberekt.c\'« most mégegyszer meg kell fizetuiők ez elsikkasztott adóösszegeket S.imzőn:k azonban nem voli módjában a megcsalt emberek
nobilis és meghocsájtó gesztusát igénybe venni. Nem tudta az elsikkasztott összegeket visszafizetni. Ugy, hogy a károsullak kénytelenek voltak feljelenléssel élni. Szemző litván igy most már sorsát el nem kerü I.
Szemző István bünlajstromán 16 — 17 rendbeli kisebb nagyobb slkkatz-tás és több rendbeli közoklrathami-sitás szerepelnek. Az elsikkasztott összeg, ahogy most már mégállapi-lehetett, megközelíti a 6000 pengői.
gor Április hó 15-ikéi^ tart
az olcsó szövelvásár
| Singer József és Társa divatáruházában
I_Nagykanizsán, Erzsébet királyné-tér 23. alatt.
1028. április
ZALAI KÖZLÖNY
A kanizsai iparosság delegátusai a Vármegyei Szövetségben
Az Ipartestület elöljárósági ülése Nagykanizsa, április 10 Az Ipartes\'ület április havi elöljárósági Uléién Bazsó József elnökölt. Neusledler Jenő bet-rjísztette pénztári |elentését, mely szerint az elmúlt március hónapban 1111-60 prngö bevétellel szemben a kiadás 581 84 pengő V(.lt. A gazdasági bi zoltságot Dukdsz Ferenccel és Tan-zenberger La|Ofsal kiegészítették. — Kitin Vilmos lemondása folytán Hoff-mann Henriket tg/bangulag háznaggyá választották. Elhatározta az elöljáróság, hogy a feslület belép a Vármegyei Siövetségbe. Ddegáltakul megválasitotték a kővetkező rendes tagoltat: Práger Faenc, Kertész Bíla, Pintarics Márton, Hoffmann Henrik, Papp Onkár, S ern Miksa, Máglcs János, Bigladl Bíla, Ki s Ernő, Varga Li|os, Vékáasy Kíroly, Farkas József, Ofenbeck Vilmos, Du-kin Ferenc Póttagokul: Vértes Antal, Babits Ls|os, Varga Nándor, Pécte\'y József, Scbnllzer Oíz.i, B ód Ignác, Metz János, Rálkiy László éi Ballczi József. A testülel székházába i vízvezeték bevezetésére Frtesz Jerő vállalkozót, mint legolcsóbbat bízták meg. Majd tötb agg és munkaképpen Iparos segély kér. Imét iu-léiték el.
Berény Árpád, a tanonciskola! felügyelöblzottság tagja ezután beszámolt az iparostanonciskola téli tanfolyamán vizsgán a tapasztaltakról é» újból nyomatékosan sürgette, bogy monstre deputáeió menjen fel Kle-belsberg miniszterhez az önálló iparosta nondskola felépítése tárgyában.
Bazsó József elnök ezzel szemben ut javasolta, hogy kerestessék meg tlöbb a város képviselője, dr. Kúllay Tibor megfelelő intervenció céljából.
Az elöljíróságl ülés a kísö éjjeli órákban ért véget.
Női szalmakalapokból
nagy raktár.
Legújabb formáinkra átalakításokat vállalunk.
600 drb bel- éi külföldi
férfi kalapok
raktáron.
•«ala[, apatrla, giéaafát|ol, axalmabortnlk aladáaa
GYENES ÉS VIDA
HlS kalaposam
Alsótemplommal szemben.
NAPI HIREk

MAPSIiEMU
Április II, szerda
Római katolikus : I. l.eó pápa. Protest Leó. Izraelita: Nis hó 21.
Nap kel reggel 5 órn 20 perckor
nyugszik délután 18 óra 43 perikor \' •
Váro.1 Színház. .Az utolsó éjszaka-egy szerelnie, hercegné regényt 8 lel-
mhÍ f\'!," rA\' 4rulX keztyU\', bünUgyl történet 7 Izgalmas telvoná.ban Híradó
— Dr. Burka Kelemen Amerikába megy. Dr. Burka Kelemen fcrenccslelkész, a nagykanizsai fe renceezJrda vo!t helyettcsfőnike, aki |ílenleg a pápai rendbrfzbin larlóz-kodik, rövid időn belül misszionáriusnak K?nadií>a megy, a rendlő-nök őí nyert engedélye alspjáu.
— Áthelyezés. A belügyminiszter szolgál iti érdekből dr. Milrovlch Viktor rendőrsegédfogalmhzőt »awl-nokl áilamrendőrségöl n nagyka nirs\'ti kípitánysághoz helyezte át.
— Április 15 én lesz dr. Szabó László kanizsai előadása. Stabó László dr. egyetemi tanár, a |eles publicista és köigazdasági tekintély, mint jeleztük e hónapban előadást tart Nagykanizsán. Az előadás 15 én dílulán fél hat órai kezdettel lesz a városháza dísztermében, melyre be-lép^dij nincs. Az OMKE rendezésé be.i levő előadás iránt városszerte kQlöuöisen kereskedői éa iparos körökben nagy érdeklődés nyilváuul meg, mivel Szabó László dr. előadását „Üzleli éle! a tengeren iui" cimmel tarlja meg, ami kétségtelenül igen érdekes téma és sok tanulságos dolgot lehel belöie metbeul. Az előadásra az egész város közönségét szívesen lálja az OMKE A kiváló professzor llsitele\'ére az OMKF. az előadás estéjén a Kaszinó disztermé-.ben bankettel ad, nulyre teritéket lehet előjegyezni a Kaszinó vendéglősénél.
= Üvegezés, klttelés, képkeretezés igen o\'csón Púmnál, Király-u. 10.
— Csütörtök délben jár le a városi tanácsnoki állásra kiirt pályázat A város! tanácsnoki állásra kürt pály ázat holnap, vfgyls folyó hó 12 én, csütörtökön délben jár le. Eddig egy pályázó adla te ajánlatát : dr. Kaufman Lajos első aljegyző. Nem lehelellen azonbin, hogy a határidő lejártáig még más ptlyá?ó ls akad. A választó közgyűlés e hó vége felé fog összeülni.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Szerelik a plébánia-templom \' orgonáját. Egy hete, hogy a p\'é 1 bírnia-templom pazar szépségű, művészi nangversenyorgotiAja mcg\'irke-zell. Most megérkezett a cég szereltje is, aVinek vezetése alatt elsőrendű szikmunkások tr.osl szerelik és állilják fel az uj orgonál, amely az egész Dunáníulon n maga nemében ri ka lökéletességü orgona Icsí.
A csendőrség „leépítése" Nagykanizsán
Értekezlet lesz a csendórparancsnokság ügyében
A nagykanizsai csendöioíztály-pirancnokságnak n zalaegerszegi vármegyei pirancsnoks.\'g ia való be olvadíss, ugysiintéu több őrsnek leípitére tárgyában folyó hi 12 én értekez el lesz Zilsegerszege-, sme-lyen étit sülősünk szerint a várni-gye vezelCs^e, a nagykarizsai és lala-egcrszc.i csendőrpsráncsnoko11, úgyszintén nz egyes JJrások fösjolga-birái is té zt f.ignik venni.
— Az íprllis 21-ikl AtcWíz Zsigmond estre, mely a\', illusz lis iró közreműködőével, illetve előadásival Urbán U\'yuta hírlapíró kollégánk II. Irodalmi és előadói esl|e, a jegyek érát 3, 2 és a dlák|egytk; t (karzat) egy pengőben állfpitollák meg. Ezen az eslén válogalo l műsorban lesz része a közönségnek. Tény, hogy llerczcg Ferencnek Is Nagykanizsán eddig még nem adoll egy felvonásos darabja a .Két ember a bányában" cimü irgalmas dráma is premi.\'rliént szilire kerül, azokat Is kielégili, akik különöské-pen szeretik a szinmOlrodalmat. Kél kilüoö koncertsiám Petőit, Ady, Kiss József remek költeményei dominálják a műsor többi részét, melyben érdekes les: Móricz Uti murijából egyik Irgszebb Jelenet előadása. A nagy érdeklődésre való tekintettel tanácsos lesz jegyekről ideiében gondoskodni. Csüförtökiől lehet jegyeket venni Sc/iless Testvérek (Ka-zlnczy-u\'ca) és Vágó Endre Illatszer-üzletében. Mint értesülünk, Móricz Z<lgnondot több fővárosi lap munkatársa és kiváló Irók kísérik Nagykanizsára.
= 20 havi részletfizetésre számijuk — igazolvánnyal ellátolt ügynökeink utján Is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsán, rö-ut 1.
— Tavaszi kabátok, jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fő ut 13. szAni alatt.
Szerdán és csütörtökön 5, 7 és 9 órakor
l^it sláger egy műsorban Csak 16 éven felülieknek I
Az utolsó éjszaka
Ezy sze.elmes heregnő regénye 8 felvonásban. — Főszereplők: Harry Liedlke, Lll Damlta, P. Rlchter

Iz
Bünügyi történet 7 irgalmas felv. Főszereplő: larguerltt de la lőtte
HÍRADÓ
Nemzeti park a kis Balaton helyén
A kis Balatonnak mintegy 15 000 hold területéi a földmivelésügyi kormány le f >fi|a csapollatDi. Ennek következtében a kis B dáton meg-síünne a sprciá\'is magyar vizi madárvilág tényé iz helyének lenni. A Természettudományi Társulat azt a jivaslatot ttr|eszli elő, hogy a kis Bila\'on területéből legalább 1000 ho\'dit hagyjanak meg nemzrtl parkul a vizi szárnyasok k nyészlése számára.
— Eljegyzés. Leltner Bőzsll húsvét hétfőjén eljegyez\'c Polldk Sándor (Bjelovár).
— Harangazentelés és misszió Felsörajkon. Mezey Oergely és Ambrus Pal Jezsuita atyák Felsörajkon missziót tartottak, melyen még a lávoli községekből Is számosan vettek részt. A húsvéti missziót esti körmenet fejezte be, melynek fényét emelte a levcnle és a tűzoltó egyesületek fáklyás kivonulása. Ezalka-lommal, ünnepi keretek közt helyezték rí a felsörajkl templomban a miásiiós keresztet. A kOztdakozás-ból beszerzett 3 uj harang felszentelése húsvét bélfőn történt meg fényes külsőségek között.
= Bútort díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált e\'sörangu kivileiben. Négytől tizenhat hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok milliót lakarit igy meg. OyőzWjön meg személyesen, Kopsteln bútoráruházai Szombathely, Köszegi-u\'ca 5. (üzlet az udvarban) és Sopron.
NAGY TAVASZI CONFECTIO VÁSÁR
WEISZFELD ÉS FISCHER
divatáruházában, Erzsébet királyné-tér I. sz.
ij r | 1 I a legújabb divatú női kabátok, férfi- és női-szövetek, kész tavaszi női ruhák
nGQCrKGZtGK és blousok a legolcsóbb ártól kezdve. # Óriási választék szőnyegekben.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 április H,
Kérjen képen kntnlóf/ust
az UJ F O R D-K ÖCSIK ROL!
Ne m 11 In f *r n fl
Képviselet alkatra ra\'lit f/a
_ A Katolikus Legényegylet uj termének felavatása. Husvét héifőn esle avaliák fel a nagyksni xaai K ilolikus Legényegylet újonnan áfalakiiolt és kibővített nagylermét, mellyel az agilis vezetőség a tagok-iuk még több módot aía\'t nyujtan\', bogy jól érezzék magukat az egyesület cwládl keretében. Az ünnepélyei alkalomból a tagok és vendégek szép számmal jelinlek meg. Dr. Mutschenbacher HJvIn kir. törvényszéki tanácselnök, az egylet világi elnöke hoiizabb megnyiió beizédben uialt arra a misszióra, amit a Katolikus Legényegylet kifejtett. Ennek mélyítéséi cílo za az egyesület helyis*geine>t folylonos bövitéie. Meggyed Józief egyházi alelnök eiulán eg) házilag b?sren!el!e az uj terme\', majd beizédel inlézett \' az egybegyűltekhez, melynek alap- | go.\'.dolala az volt, hogy hiába épi i tünk, ha Mlen áldását nem cdja munkánkra. Vígül Lengyel rendező-bizottsági elnök mondott beszédet. Ulána teához üllek az egybegyűlök, majd vidám tánc következett.
Máju» 1-én megnyílik a hévízi Tisztviselők Háza
Aprllli 20-ig kell folyamodni (elvitelért Budapest, április 10 A péniügymin\'uteriu n a kezelése alatt álló nyugdíjjárulék alap részére Hévíz fUrdón egy egészen különálló és h;tven szobival rendelkeiö szállodát vásárolt, a hozzálarlozó árnyas park és napfűrdőzésre alkalmas kertlel egyfltt. Et a szálloda „Tisztviselők Hiza" elnevezés alatt ^928 évi május 1 én nyílik meg. A Tiizl viselők házában csak nyu;dij|iru\'ék fhetésére kötelezeti Állami lisztvise lök, kízelöx éi dlnokok és azok özvegyei nyerhetnek elhelyezétt. A Tiázlvl\'elők Házában a lakhvás Iránti bélyegmenlei kérvények 1928 április 20-iga pénzügyminisztériumi küldendők. A Tiszlviselök Hsában napi négyszeri étkezésért személyenként 4 P, a szobáért pedig szentélyenként és naponta junlus és szeptember hónapban 1 P, juliui és augusztus hónapban 2 P, má|usban pedig icmmit lem fizetnek. Qyógy-fűrdŐ kedvezmény ii lesz. Az olt tartózkodás tarlama legalább három hél. Kivételesen hoiszibb vagy rö-videbii időre is adhatnak engedélyi.
— »• r r > • i \' ¥ . ■ „ / .. Ford Motor Companv
Dl e 11 s é s / l )l t e t\', S z o m b at he ly. autor{,dU képviselet*.
m «qt o /,• intfí >i i min\'atnrmfíínkben az uf F O H n-kocsikat j
van ftarjyhanl**a. ____________
= Dr. tlalszer Jánosién lelísét u|bó\' megkezdte.
— Vasutas alkalmazottak és
nyugdíjasok (Miv. nyugdijisck i») értesíttetnek, hogy a f>lyó fűtési évadra engtdílyezell 5 q hsrai síén Moíztáia f lyó bó 13 ka befejezést nyer, akik még nem vételezték ki, azok sürgősen gcntoikodjanak átvételéről, inert ezen Időn lul a folyó l Iflléii évié semmiféle lüjelőanyagnt 1 nem szolgálatnak ki. — Á\'lomás- \' főnökség.
— Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világlvrd PFAFF , var ógépket ba zilálják, m rt mükö | d\'sük csendes, varrásuk ízép és t jlós. Hús? h vl részi-\'f ztífésre is kapta ók Brandl Sándor és Fia c*e- \\ cél, Diák-tér 2, a feisőtemp\'o nná\'. i
— A Szent László cserkészcsapat zászlószentelése. D\'rék 77 ei csítkíszein\'í nagy napra ké- | síülnek. E hó folyamin f.-isiecitrlik gyönyörű, művésii kivilelű, pazar srlytm és arany lűf:slésf), nehéz selyem zászlójukat. A zászlószentelés nsgy ünnepe lesz a zalai cserkészeknek, amelyen a helybelieken kivül a tcslvércseikészslakulalok is képvisel-U-tik maguVst.
— Lapunk Budapesfen állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Barosi-tér 10.
— A nagykanizsai Ipariskolai Énekkar P. Ufcslk Pongrác f^ren-cei.elkész vzelése mellett husvét-héilón ismét igen ilkerűlt eslélyt rendezeti a Rozgonyi-ulcai tornate-rembín, amely ez alkalomból teljesen meglelt közönséggel. Gál Jolán szavalata után Magyar vagyok cimü színdarab, majd Blbabó c. bohózat keiült előadásra. Ezt köpette Szabó István költemény előadása. Mijd Zsarnok bukása és Éljen ő c. bo hójatok. A szereplők minden tekin leiben mef\'.llták helyűket. Főleg Szabó Erzii, Schw\'llxer Bódi, Orbán Irén, Schreiber Ferenc, K lemen Lijos, Kornlss Antal, Nagy Jóisef, ÜM JolAn, Btbits F:renc, A Hm lit-
ván, Horváth Annus, Oőlles Erzil, Vass 0,örgy, Horváth Irén, Tóth Lijos, Kelemen L joi, S abó Stn dor, 8\'b. Az elöld \'at lár.c követte, mely a legjobb baDgulatban záróráig tartott. A befolyó tiszta jövedelem a zászlóalap |4vára fordlttatik.
A Klskanlzsal Polgári Olvasókör az ékítendő uj Uzldbelyi ségeXet kiadja auxusz\'us 1 ével. — Érdeklődni ápti is 15 ig Pjpp Péter alelnök u nál, O siág u. 9. sí. lehet.
— Anyakönyvi hírek. N gyka-nhsán az elmúlt h t n 14 gyermek szülelell, 5 fiu és 9 leány: B-dő Imre honvéd tizedesnek leánya, K tmper Ferer.c gyáii üiemvezetőnek leánya, Vinczek JózBef sörgyári munkásnak leánya, Biuntgar\'en Z illán izabésegédnek leánya, PopovicsLajos vaskereskedő segédnek leánya, Ta-káli I.íszló Iroda altisztnek leánya, Tó;h Oibor honvéd liredesnek halva »7.ülelelt fia, C elhoffer. Jizsef kőműves legednek fia, Sierdahclyi József földművesnek fia, Nímeth István nspizímoinak lc\\nyn, B)dai István honvéd szakaszvezelőnek leányi, Szmodics József vasúti pilya-munktsnik fia, Po\'gár István templomszolgának Csurgóról hslva született fia. H\'.zast»ágon kivül született 1 leány. — Házasságkötés 4 volt: Bilogh Márkus műszaki tisztviselő Bjdspestiöl Lectler Kstalimal, Ktpe István nipszámoi Anek Katalinnal, Sebeitén István cipész segéd Csányi Ilonával, Szabó Jinos nyomdal se gédmunkás Szabó Ensébettel. — Halálozás 5 volt: Sulok OSbor uradalmi cseléd Tuskospusztáról r. k. 68 éves, Hirt Anna r. k. 2 hónapos, Ple\'yka Ferenc napszámos r. k. 92 éves, özv. O\'utló Jóisefné Br-rdó Katalin r. k. 78 éves, Lukács Jó-zsefné Tütlő Erzsíb?t r. k. 38 éves.
= Elveszett hu.vét vasárnapján a spjit-pályatól Sug\'r ulon egy női óra szerkezet. B csületes megtaláló kéretik, adja le Kaufmann Károly üzletében.
Elhájasodásnál, köszvénynél ét cukorbetegségnél a természetes „Ferenc lózsel" keierüviz javítja a gyomor és a belek működését és elómoz-ditji az emésztést. Azanysgcsírebán-tdmak gyógy.tó eljárásainak több ku\'a\'áJa megállapította, Ingy a Ferenc lÓHeí viz-kura nagyou szép eredményhez vezet. Kapható gyógyszer-Hrakban, drogériákban es fűszer-üzlelekbén.
Turulütők és labdák, vivó-s terek, házi tornák, cserkész-felsze-relések legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sportüzletében.
— Fővárosba utazó olvasóinknak párailan kedvezményt nyújt i Keleti pályaudvarnl szemben levő, elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány fel nutitása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
imi szakszerűen készít
vízvezetéket ét fürdőberendezéseket
leodlovlt: Józiet ft Márton
Király-utca 45. Telefon: 271.
---
flOZ<tóSjffl!HÁZAK
Városi Mozgóképszínház. Ma szerdán és csütörtökön 5 7 és 9 órakor kél sláger egy műsorban I Csak 16 éven felülieknek I „4z utolsó éjszaka", egy szerelmes hercegnő regénye 8 felvonásban. Fősiereplók: Harry Liedlke, L.ll Dimiti él Paul R chter. .Az áruló kezlyü", bünügyi tönénet 7 irgalmas felvonásban. Főszereplő: Margueritt de la Motlt. Híradó.
Influenzáo Időkben ügyeljünk a belek rendes működésére.
Hunyadi János
keserűvíz levezeti a belek roihadásos, baklerlumtcrmelő anyagét,
élénkíti a vérkeringést, szabályozza a bélmUkfidést. iu
patkányirtó
húskonzerv 250 gr. I P. 80 fitt., 500 gr. S pengő. Q i |\\ | VT i f baktériumos
nAula&L PATKÁNYIBTÓ
huaklvonat
210 gr. 2 P. BO tilt., 500 gr. 4 pengő.
Kapható mtndan gyágyszar-tárban áa drogériában.
Kisebb üzemi költsW Nasyobb haszon i ha
FORDSON TR&KTOR3AI
.1 \'20 -24 lóerős
dolgozik.
1
izereiüieieo,ijkatoatiir. Helis és Pintér, Szombathely, jjjgutirggi szuiminiiw.
Ford <4otor Comp ny aulortsk\'t kipwlsalal*.
Képviselet ^s alkatrészraktár Havim Miklós, Na(jykanixaa.
Traktoros cséplök^szlatak-
tqgjpHUs II. .
*ALAI K02L0NY
SPORTÉLET
A husiiét két érték^T^őzelmet hozott a * Kanizsa FC-nek
A II. ker. FC-t 2:0-ra, a Kossuthot 3: I-re vpi-t* a ver ad a* s <.» * nemesis - Hungérta letl a „uSvé„
Győzött az NTE Is Na«yat4don
Nagykanizsa, április 10
iulxsa rC -II. kerftlet 2:0 (1:0)
Mindkét csapat olyan nagy vonalú
játékkal kezdette a mérkőzést, hogy a nézőtér teljes elismerését vivla ki az első akciókkal. Mindkét tizenegy frissen és kedvvel játszott, ami eleve biztosította a mérkőzés érdekességét. A két csapat kapuja gyakran forgott veszélyben, de különö-sen a II. kerületé, amit legékesebben a 8:2 kornerardny igazol. Végre láthatunk a Kanizsa FC belsőitől sok érzékkel végrehajtóit húzásokat, melyek mindenkor komoly dolgot adtak a jól működő pesti védelemnek. Csatáraink ezúttal sok kittlnő helyzetet tudtak teremfeni, valanieny-nyinek a kihasználása azonban nem sikerülhetett, mert a védelem váratlanul jó volt és a szerencse ezúttal is elkerülte csatárainkat. Mindenesetre
Biömmel dl lapítjuk meg, hogy a Kanizsa FC csatdrsordnak támadóereje hatványozottan nőtt. Proficsapalunk mai szereplése azoknak adott igazat, akik az elmúlt hetek gyenge szerepléseit csak át-meneli muló jelenségnek tartották. Nagy kár volt, hogy a második félidő kellemetlen momentumai megzavarták a közönség hangulatát és sokat rontottak a már megalkotott jó véleményen.
A II. kerület kezdi a játékot, mely az első negyedórában hullámzó. Mindkét csapat tetszetős akciókkal operál, azonban a védelmek kölcsönösen rombolnak. A 17-ik percben Ember kapura lő, ugy látszik, hogy mellé jut a labda, — a II. kerület védelme leáll — azonban váratlanul falsot kap, kapufának pattan, onnan a mezőnybe, melyet azután Gerstenbreln a meglepett védelem mellett gólba helyez.
(1 :0.)
Kanizsát az eléri gól felvillanyozza, lelkesen és szépen támad tovább, a II. kerület védelme a támadások zö mét kornerra menti.
Szünet után az első veszélyes akció a II. kerületé, azonban Szemző résen áll, A 10 percben Kelemen, majd Bakonyi irtózatos bombái érdemelnek említést. Egyiket a kapufa, míg az utóbbit Valóczky kapus szenzációsan fogta. A 15-ik percben kellemetlen Incidens, mely Böhm kiállítására vezet. Hajdú megy liálra helyére. Kanizsa 10 emberrel küzd tovább, az iramból nem enged. A 31-ik percben Farkas a tömörült védelem mellett gólt lő, azonban a biró helyesen Ember lesállása miatt érvényteleníti. A budapestiek ezután visszaesnek, játékosaikon a nagy iram fáradságai mutatkoznak, úgyszólván csak védekezésre szorítkoznak, helyenként tulerélyesen.
A 35-lk percben Bakonyi beadása llOfflinger karját érinti, a bíró kissé szigorúan 1 l-eset ítél, melyet Ember helyezve rendeltetési helyére juttat. (A 38-ik percben Embert lövés elölt "\'vágják, itt inkább ítélhető lett volna a\' ll-es)
A 3b. percben Ruff páros lábbal szándékosan ugrik ellenfelébe, a bírt kiállítja. A -12-ik percben Farkas , ideális beadását Bakonyi mellé fejeli. Nagy helyzet volt. Ezután már csak l-.mber szép fejesei érdemelnek említési. Kanizsa támadással végződik a mérkőzés.
A játékosokról szólva, nta a csatársorról kell megemlékeznünk elsősorban, melynek voltak ugyan nagy hiányosságai is, de érvényre jutottak jó, eddig nem lapasztalt tulajdonságai. Ma láttunk tőlük tervszerűen felépített kombinációkat, okos pasz-szokat és gyors szökletéseket. A legnagyobb hiányosság az volt, hogy Ember, ki egyébként rendkívül agilisán és hasznosan játszott, nem tudta eléggé összefogni a kot szárnyat. Kelemen ismét megmutatta, hogy van tudási, néhány nagyon szép egyéni akciót és nagyon sok okosan adott labdái lállunk tőle. Gerstenbrein hasznosan mozgott. Bakonyi a szélső poszton, gyors le-
futásaival és pompásan megjál zott labdáival keltett feltűnést. Farkas szé|icn közeledik őszi formájá- 1 hoz. A halfsorban Héger és Hajdú .1 szokott formájukat játszották ki, j sokat produkáltak és elárulták azt, I hogy vérbeli, tehetséges futballisták. 1 Tamás ezúttal gyengén szerepelt, a I II. kerület csatárai igen éllek mel- j lette. A védelemben Joös voll a \' legjobb, Böhm némileg bágyadtnak \' tűnt fel. Súlyosan el kell Ítélni sport- 1 szerüllen viselkedését, mellyel még 1 jobban megzavarta az amúgy sem fair keretek közt mozgó mérkőzést. \' Szemző kevés dolg.it hibátlanul 1 végezte.
A II. kerületnél a közvetlen vé- 1 delem munkája érdemel dicséretei, különösen Valóczky kapus. A csatársortól a két szélső, Vági és Neumayer so k meleg percet okozott a sikeresen működő kanizsai védelemnek. A belsőket halfsomnk erősen fogta és igy 1 nem érvényesültek. I Bíró Kiss J Budapest. (Spiró)
Kanizsa—Kossuth 3:1 (0 a I)
Nagykanizsa, április 10 Amig a vasárnapi nehéz b.\'j toki kű-delmet kelvjtyiikos, rossz esős \' időb.-n viv\'a meg a Kanizsa FC, addig hétfőre a Kossuthtal vsló | találkozóra ide Ilit futballidó ragyogta J be a Z inyi sportpályát, ahol azon- j ban a barálsígos mérkőzésre ked- j vesebb ember rándult ki. A mérkö-
szor rosszul adják b^, amik igy eredménytelenek maradnak. Lemegy az első féüdö lagymatagon, igen csendes hangulattal. 0:1.
Szünet után azonban kezdődik az igazi jálék. Rögtön
Kanizsa ve:zl át az Iram diklá-lását
, , . . . , x u n * i « lerohanó Bikonyl egymásután
zés, mely mlrdrég.g a vérbeli és . K |0v<g, kQ,d k L-iwm
GMiticrta n-r\\f >C07iAnia a fnlHulM mii- i ... *
slüusos p of-sszionisla futballt mulatta, nigyobb érdeklődést is megérdemelt vo\'ní. Mindkét ciapat olyan kiváló játékot produkált, mely akármelyik fővárosi pílyán is ezreket <ag»dUtolt volni t p3rp. Bár. sz első félidőben mindkít ciíp,tin látszottak az előző napi mérkőzések fárad!-ágí.i, a síünet után felvillanyozod lak a csspilok és ezzel együtt n közön\'.ég i«. N*gy doppingot Inzo\'t a vendégcsap*! vezető gólja, mely egyszeriben tngy lökést adolt a kanizsai csalársomk és ettől a p-rc-!ŐI ke/dvr fairen, de bajnoki iram-ben kdzdö ek a csapatok.
A Kanizsa FC igy állt fel: S emző — (Böhm helyett) H .|du, J jós — Tamís, H\'ger, CHstenbrein — Farkas, Szagán (Kirizsán elós-örl) Ember, Kelemen, Bikonyi.
Kossuth: LeiWinder — W- f. Lv ka\'os — Balssfils, Simon, Qál — Ksrdhordó, B au II, Németh, Zsebe-házy, Lovicsek. Biró: Sp\'lzer Antal.
Kanizsa kezd. de az elej\'n a Kossuth nyomul fel ís Sziirozö bs-maroFun skcióbi kell lépj-n. A hát-vi\'d-k mentenek továbbra is és ceak-himar érdek\'el n mezőnyjá\'ék alakul ki, re\'ybtnmmlkéi cop.it lasan mozog. A nyilcsdik pjrcbtn szép Ko\'sulh támadás ulán a Kossuth center offszájdgyínus helyzetből a kifutó Szemző melleit közelien köziből gólt lő, melyet néma csend fogad a tribünön. (Ett míg sem várta senki) A kapott gól ulán K»-nzsa nagyobb lízral fekszik a küzdelembe ús az tllMifél kipuja előtt tok me\'eg liel,zctet is teremt, de Kossuth mindent ment, sokszor korner árán Is. A komért mlndannyi-
der azonbin helyén van és szépen ment A 6. pircben Oerstenbrein, SzagáD, Farkas összjaléknól Farkas Irtózatos bombát vág kapu — mellé. A tatában sok értékes lövés mellé, lécre, fölé megy. A II percben Tamás szökleli Farkast, aki villámgyorsan lestartol és kb. Iö I *pésröl ismét nagy bombát ereszt meg, amit a kapus visizaboxizol mezőnybe, honnan
BakonyI ügyesen ráugcrvi bevágja a balsarokba (1:1) El a gól életet hoz k |álékotokba és közönségbe Is. Felzug a tempó-biztitás ás szólnak a kereplők...
Srácán (uj akvizíció) több bravúros lövéssel veszélyezteti a Kossuth kaput, különben Is okos o-nteipasszxl, gyorsasága ál al dicsérttet érdemel ki. A f Iid5 közeps táján a n\'p hőse:
Kelemen gyönyörű gólt helyez Lelwander hálójába 2: 1, majd Hi|du Uccsdobáss u\'án Emöer Jóska Knpásból remek gél! vág be. 3: 1. Ennyi elég Is, Néhány Kossuth akció u\'án, melyben szé piteni igyekszenek t-z eredményen, mégis Kiuizsa marsd a győztes 3:1 arányban.
üyön>örü mérkőzés volt és ezérl elsősorb.in Spltzer bírót Is dicséret illeti, aki emelkedetten, végig mintaszerűen vezette a mérkőzést.
Minkét csspat kiadta magából teljes tud\',sál és a közönséget kellemesen lepte meg a KFC nagysxe rüen dolgozó caatá sora, melyben Szagán kétségtelenül nyereség. —
Biztos ember, gyors, ésizel dolgozik és vin tüdeje. Általában minden ember kitűnően mozgolt. Farkas gyorsasága egy-egy levegőben lógó gólt mutál mindig. Kelemen kemé y-kötésű legény, aki sokszor kitöri nz ellenfél half és védelemsora mögül. Ember is |ó napot jegyezhet fel magiról. Sok ambciól Idiunk tőle, A halfsor ellátta feladatát, nem különben a véd lenv, melyben Szemző betegen is kifogástalan védési mutatott. A gólról nem tehet. Zavaros helyzet volt. A Kossu\'hból: a két szélső a halfsor és a kaput volt l?en jó. Ér ékes szép győze\'em voll. I yenre van szükség most vasárnap is a W.kerle elleni (-)
Húsvéti serlegmérközések
Hungária—Újpest 4:3 (1:0) Sabária—Ferencváros 4:1 (3:0.) Újpest—Sabária 3:3 (1:1.) Ferencváros—Hungária 2:1(2:0) S-rleggyőzles: Hungária.
II. liga eredmények:
Soroksár—Erzsébetv iros 4:1 (J: 0) P^cten: Somogy—Biranya 2:1 (1:1)
Kaposvár: S imogy—Bir&nya 2: l (1:1)
NTE—Nagyatádi Turul 4:2 (2:1)
Hu ivét hétfőjén Nagyatádra rándult ez NTE együttese és a R Olcsót ét Jiluhecet nélkülö.ö csspat fölényesen bánt el a nigya\'ádiakkal, kik az NTE játékától valósággsl megszédültek. H >gy a gyöieleai ne.n na-gyobbarányu volt, az az NTE cta\'áral Ismételt balszerencsédnek tudható be, ugyanis a meccs folyamán
hat kapufát lőttek, tnásrétzl a kicsi és rossz lala|u páiyi megnehezítette a kombinációt játékot. Az első félidőben az NTE óriátl iramot diktált, ugy, hogy a Turul a másedik fil.lőt>en öt pihent játékost állilott be, lerinészitesen tlker-te\'enül. A második félidőben az NTE intáb^i itkola|álékot mutatott, amlV\'l a nagyatádiak legteljesebb elitmeré-sét vTvt-4 kl. Qöllövők: Lovati (2), Hlrschl és Engelleiler. Tcth kapót-vári biró igen
kedélyesen vezette a mérkőzést,
amelynek végén a nagyatádiak lelkesen megéljeneilék.
Levente bajnoki mérkőzések eredményei
Egfelértés—Turul 1:0 (0:0).
V gig nyílt és váltoialos mérkőzés, melyei a |obb csapit ctsk nsgy szerencsével ludott megnye ni. A Turul dicséretet érdemel szép játékáért. A mezőny legjobb embere Oátp\'r kapus voll. Biró Kasztl.
13 Zrínyi—Vasutas Zrínyi 2:1 (2:0).
A Virulás iskolázottabb futballt játszott. A 13-asok vesz»lyetebbek voltak. Eldöntetlen lett v ina leállt. Biró Kohn.
Teleki—Ktskanlzsal Levente 3:0 (3:0).
A\'l mdó Te\'eki fölény, megérdemeli gyöielem. Biró Wolf.
77 FC— Testvériség 5:0 (4:0).
At egész időt a 77 FC uralta. A mérkőzést a II félidő 10 Ik percében a rendőrség beszüntette. Biró Fischer.
Hunyadi-Reménység 3.0(1:0).
N;vótlan, csapkodó |áték. Oyözött az egységesebb csapat. A mérkőzést biró|elöltek vezelték.
Kinizsi-Haladás 1:0 (0:0).
Nívós, szép küzdelem, egyenrangú ellenfelek, győzőit a szerencsésebb csapat. Baumgarten kifogástalanul bíráskodott
LALAI RÖELOHV
KÖZGAZDASÁG
április ll
Megszervezik a magyar tejgazdasági kivitelt
Magyarország
tejtermelésének negyedrésze nem talál kellő értékesítést
Budapest, április 10
(Saját tudósítónktólj A hszal te|-teimelés közében napról-napra jobban jelentkezik a panasz, bogy a városok tejfogyasztása az eddig kifejtett propaganda dacára sem éti el azt a mértéket, mely a magyar Állattenyésztés további fejlesztése és a nemzeti jövedelem szempontjából kívánatos volna. De nemcsak maga a lej, hanem az egyes tejtermékek értékesítése is nehézségekbe ütközik, ugy hogy például a budapesti hülőházak a húsvéti keres\'el dacára ii tele maradtak elheljezhetctlen príma minőségű vajjal. Az ors*ág tej él tejtermék termelésének mintegy negyedrésze az, ami a levegőben lóg és nem éitíkesűl kellően, soksior még annyira sem, tngy a termeié i költségeket Itdezné.
A viiágpitci helyzet, Magyarország külföldi képviseleteinek jelen\'.ései szerint, az, hogy 03rög-, Török- és Németországban, valamiét Sierbiában és Komániában is márkázott prima vajat épen ugy jól el lehetne he-
lyezni, mint akár a márkázol! pjpri kát. Ezen orizágok több nagy kereskedelmi szerve már Is kifejezték szándékukat arra nézve, hogy ilyen elsőrendű vajat a magyar piscról tekintélyes tételben tudnak felvenni
Et a körülmény Indította a föld mivelésügyl kormányt arra, bogy a tej és termék értékesítésének szervezésére ■ költségvetés és a beruházási programm kerelében tekintélyes összeget vegyen fel. A s:ervezé« gyakorlati keresztülvitelére az Orszá gos Mezőgazdasági Kimara és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület közreműködésével a kormány már megtelte a kezdő lépéseket, melynek eredményei biztatóak. Ezzel kapcsolatban azonban termelőnek és tejfeldo\'gozó üzemnek hangt ulyozot tan ajánlják illetékes helyen a figyelmébe, bogy vajat czak kifogástalanul kezelt tejből készítsenek, mert a márkázás közeli bevezetésénél ez az első szempont, külföldi értékesítésre pedig csak márkázott vaj számiiliat.
(-) Uj hegyközségi törvény. A siö.lögazddkodás nehéz helyzetének enyhítésére illetékes helyen tl-halározták, bogy a hegyközségeket belevonják a szöüőtermelés és értékesítés országos megszervezésébe. E célból a hegyköztégek szervezetét olylépeti kívánják módosítani, bogy azok alkalmasak legyenek köziégen-klnt, járásonkint és borvidékek szerint a szőllőtermelés éi értékesítés irányításán. Ezt az Országos Szöllő és Borgaidaságl Tanács fog|a kezében tartani. A törvénynsk novtllátis uton való módosítására szóló tervezet már készül.
(—) Emelkedik a bor árs. A készletek fogyása következtében, valamint az idei már látható fagykárok következtében a bor ára emelkedett és nigyobb tételekben kerül eladásra. Gyöngyösön 50 - 72, Szekszárdon 60, Villányban 110-150, Nagykőrösön 80, BJcsalmáson 70—75, Csongrádban 65 - 80, S-abolcsban 75 fillér a középminÖtégü kereskedelmi bor ára. A pálinkafőzést az országban > szeszfőzők csaknem mindenütt befejezték. A kész\'etek nem nsgyok.
(-) Jégbiztositásl egységárak.
A meginduló jégbiztosítást kampiny-hoz a biz\'osi\'ók kartell ja az egyes termények legmagasabb biztosi áti ér,ékét a következőkép állapította meg : Hiza 31, rozs 27, zab 25, tengeri 23, lenmag 30, napraforgó 20, paprika zölden 14, burgonya 5, vöröshagyma 7, lucernamag 150, mák 50, cukorrépa 2 80, cirokszakái 8, nagylevelu dohány 71, középfinom kerti 120, kapadobány 68, homoki szMIŐ 50, hegyi gzöllő 80 pengő, az előbbiek méteimázsánkint, az utób-bi)k, a bor hektoliterenklnt.
(—) Emelkedik a burgonya ára. A burgonya ára ugy hazánkban, mint Németországbin emelkedik. A hazai áremelkedés közvetlen oka, hogy a szeszgyárak által kifőzhető mennyiséget a korminy felemelte. Egyidejűleg megjelent a piacon az Idei olasz burgonya, melyből eddig néhány vagon érkezett Budspeitre.
(-) Vetőburgonyák állami el ismerése. Mindazok a burgonyatermelők, akik megfelelő burgonyatermésüket államilag elismert velőburgonyának akar|ák minősíttetni, ebbeli szándékukat legkésőbb április 15 lg jelentsék a m. kir. Burgonyatermelés! Hivatalnál, Budapest, Fóld-nlve-lésüjjyl minisztérium, honnan a síük-séges tájékoztatót díjmentesen meg-ksfják.
( ) Kert-kedvelőknek Ilyenkor, tavaszi kerti-munkák idején megbecsülhetetlen tanácsadóit a pécsi Kőtt-kertéazet kiadásában megjelenő Keitészett Közlöny. Előfizetés főiévre 3 pengő. Meg|eleniK havonta magyar éa német kiadásban. Cikkek és szakirányú hirdetések százai nyújtanak lelvilá-gosilást kertészkedőknek minden kérdésre.

SELYEM HARISNYA
4.80, B>80, ••80 8 a I y a m nadrág csíkos, prima im minőség B-80
Szomolányi Gyulánál.
TÓZ8DE
A mai értéktőzsdén barátságosabb nyitás után elgyengült az Irányzat, amit főleg a kontremin elídások o*oztfk. Jelentékenyebb változások az árfolyamokban azonban ncin voltak. Az árveszteségek mírve általában legfeljebb 2°/o>ot tesz ki. Az értékek egy része Msebb nyereséget lud felmutatni. A forgalom e\'eln e élénk volt, később elcsrndesede t. A tixkamatozásu papitok picca Uelelte-len volt. A valuta és deviza pi<con az irányzat egy árnyalattal javult. Újra jegyezték mi a Di.iár bankjegyei- _
Zürichi zárlat
Párti *H3, Laniüa 1-3 •/! Nawyoik 518 95, Bi1»rI 72 48. Milano J7ál\'/s, Madrid 8 \'50, Anit»«t*t> 3t9 12l/l, Berlin 134 121 a Wien /i O), Stlla 3 ;2«/« Prán 10-38, Vtrti <8 23 Badapxal BO 85, Balgiid ®M3\'/», kutsat 3 27
A bodapostf Tőzsde devlja-jesji.<*•
VALUIAR i utVUAR Aagol I. J7 90-28A3 ímst. 230 30-23100 Halai h. 79 8 >-80 13 i r;elftá<< IUIÖ-IOC9
~ - l.ui tü.iirt t Ét |„2.«1 , -Jl i ,
Caahk. 1991-tbüy 0*a k. I,\'3 25-153 85 Dia ár 9 96-10 06 Dolláj i.70 10-571\' 10 fisudatr 2/iO 22 7U Moil. 230 15-231 15 Urgyet t>4 1U-44 4 J Ul 3 69 S65
Lsva — —
Ura 30 50-30 70 Mátka 136 60-137 1U Schlll. SO 35-8070 Norvég 152 70-153 30 SvajcJI. I1UO3-I10-4J »»M « !S3 45 m 05 Peseta 96 03-96 65
B>.:7(n 136 72-137 U Caksrut 3 58 3 61 Biasual 7V81 80 10 Kop«nh.l/3 37 liW7f UmIo 152 SO 153 20 Loudo.i 27 90-2/18 Milano 30 2 KJO 30 N«w?oik67l 60 3 20 Párti XI 48 11i8 t\'isga I6tr4 1619 412 4 !5 153 55-163 95 64 12 64 32 «0 42-00 67 IKH7-U0 47 06-10 96 60
Stútkb Varaó «k« ZSrlrh Madrid
Terménytőzsde
Buza 10, rozs 15 fillérrel emelkedett Az Irányzat jól tartott, a forgalom csekély.
Basa Uaaav 76 kg os 32 95-33 20, 77 «<-o« 33 25 -33 50, ;8 kg-os 33 65 -33 8), re kg-os 33 95 34 3} 80 kg-os 24 15 —24 30, dunántúli 76 32 75-3295. 77 kg-ce 33 00 -33 25. 78 kg-os 33 35 -33 55; 79 kg-os 33 70 33 9T, 80 kg-os 33 85- 34 00. roaa 3Ű8S-3100. lakaim, árpa 30 00- 30 20, sOiárpa 32 01-33 01 sab 31 75 -32 70, ti-.nge/l 26 75 -27 CO, Baaakotp! 23 00 -23 25. repce 52-00—54-00.
Sertésvásár
Petbaltái 3112, melyből eUdatUnil vlsus-■uiidt 5C8 darsb. BsőreadB I c.6-1-68, asedatl 1 64—1 66, esedett kösép I 4V-152, kőnnyO 1-34—1 36, elaőrendtt öreg 1-60—1 51. náwdrenda 1 38-1 42. angol sttldő 1-36-1 52. stalonna nagyban 174-1-78, aali 1-92-1 96, lehuiott has 192-2 24, szalonnái télsertés I 92 -U 00. As Irányaat vontatott.
— Stern József dlvatáruházába
Kazinczy-utca megétkezlek a leg-ujatb divatú cove coal, kashi és buiberry tavaszi kabátok. Egy p\'.is-sirozott és bimzett gyapjuszövetruha P 21 80.
Kiadja: UélzalaJ Nyomda ás Lapkiadó Vállalat Béménytámság.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Maratoaa taáatoai Kafirkaaüxaa n. sa.
Minder ki meggyőződhc ik értől, ha az ujonuan
Aki mer, az nyer!!
oíztáiysoríjáték szerencseszámaiból
■■II UnCCCD föelárusitó sorsjegyirodájában m ILÍlUr r C.I1 Caengery-ut 7. Dr. Rapoch-ház vásárol sorsjegyet. — ■■■..... 1 ■
Már egyet\'en sorsjeggyel i» hozzá lehet jutni a szenzációs főnyeremény és jutalomhoz, ami 300.000 és 200.000 P, tehát szerencsés esetben
500.OOO pengfi is nyerheő. Sorsjegyek ára: Egész 20 pengő, fél 10 pengő, negyed 5 pengő.
Minden második soeijagy nyeri i2«s
APRÓHIRDETÉSEK
Aa ipiőhirdelteek dija 10 saőtg BO fliur>
minden további «zó dlia B llll. Vasái- b tlnnepnap 10 aiőlg 80 llllér, minden tjvábbt sző dija 8 llll. Sserdin t« ptn-teksn 10 nőig 80 IIIUp, minden továbM uó dija 8 llll. Clmsaő s minden vastagabb bctDból álló stó kél aaőnak aiáalt-fatlk. Attial keresőknek &O0/0 engedmény * hlrSlatéal dli alSra (laataMll
Elsőrangú gyártmányú silvégái laka. mobilak és oaéplfiazakr«n|ak el-
sdók, Walaae gépgyár. ___ ^
Kaetlmag és mlndenléle gazdsságt magiélék !eg|obb minőségben Hlrsch b Szegő cégnél. 1C0S
-------------1C0J
Mindennemű képkarataxéat |(ni - Sterrv üvege.. Erz^bet-
csóbbsn vállal (ér 14
1446
Autót, traktort, ciéplőmotort jgaiinciával tavit — Wallar MAr autó- és gépjsvlté Üzeme Kölcsey-utea 22._ 1371
Schiller Ferencné angol és francls nőt dlvataaaldn|át Csengery-ut 27. szám, I. emeletre dr. Schlclitsna fogorvos voll mUternieibe helyesle ál. 1576
PáaaklIeaSat bekeoclu4ai« iliáa Oaaaagbcn a ltgelónyOaebben és l«fm. sabben tolyóalttat Aoaél lga*e péoa-
kOktenkŐaveUU Irodája Nagykanlsaán, ró-
■ I S. u. s\'jtt. 620
Cgv complett, tehér laAnyaaaba és egy 5 ratr hos.au, 4 mtr. széles argainan szőnyeg, jó állapotban levő eladó, lim a
k idUtun
1802
HélAasobabular használt, Igen mau-sztv, ágybetéttel, jutányosán elsdó. Sztgrlut, Szemere-utca 4/b 1842
Fara éa Fardaon ilkalréasek, «uió lelsaereléat cikkek, Pneumattk — Szántó VUmos éa Táraa cégnél, Deák-tér 2. 144
Zongora, Pokorny-téle eladó. Clm a kiadóban. 1779
Réaágy, keveset tia.znált, modern, továbbá lUggOnyők éa egyebek eladók Zrinyi Mlklói-utca 45. I. WW
PlaalnA jókarban levő juUnyoun eladó. Clm a kiadóban. 1621
Kaaathalyan, Vasisry Kolos-utca 5. szim alatt egy Üzlethelyiség lakásul bérbeadó. 1745
Takarltéal vállalok garzon lakásban.
Clm a kiadóban, 1720
■ájiaa l-4ra keresek 3-4 azobás modern lakást, kősvetitőt dijjaxok. Ajánlatokat 88. postattók kérem. 1520
Elh«K8x4a mUtl különféle bútorok, berendezési tárgyak eladók KOIcsey-ulcs 17. ajtó 7. -1807
A város belterületén két utcai erkélyes aroba ltodánsk la alkalmas, május l-re Kiad*. Clm a kiadóban. -1806
Ügyes saabalaAay jó bizonyítványokká! urasági bálba kenstettk. Clm főül 23. Trafik. -1808
Tallvér vlaalát tanításra vállal, Időnkint kőlyők és kéaz vlzsUt elad, vadászterületet rendez, fácánost beállít megálla-podáa szerint fttvBa Balázs, Klllmán, u. p. (Jelse. (Válasibélyeg nélkül nem Melek.) 1
Banx In motor 6-8 HP. elsdó. Bővebbel Lehoczky Eerenc faszerkereskedő-ntl, Eölvös-lér í. -1810
Fiatal, jobb leány elmenne vidékre gyermekek mellé. Clm : TőrSk, Zrínyi Miklós-utca 10. szám. -IMI
Eötvös-tér 9. alatt bai-goadirépa és 360 caerépzalndely eladó. I840
Futball-labdák
Tennis-labiiák Tennis-Utök
Ping-Pong játák ás labda
legolcsóbb árakon kaphatók
Flsohel Fülöp Fial-nál
Nagykanizsán, Fö-ut.
MLÍEÍÜ!
• ii.
M k|r államépitészetl hivatal Zalaegerszeg
ZALAI KÖZLÖNY
121X1
A. J. S. angol Harley-Davidson uitrikii
is oldalkocsik dunántúli klzálólagos képruclcle
SAROLEA
MOTORKERÉKPÁROK
ül ÁRAI 350 cm. P 1396\'-
VllírlípuMlfl í. Kylrl alkatit,, fiklir
OOrZL JÓZSEF
Szombathely
Htlyl kepvIttUl
HAVAS MIKLÓS
Nagykanizsa
500
cm.
1700-
27X< ballon
gumival Ttrry nyereggel
Havi r4 salat-fizetésre.
» CipŐk *» "T^gyak
l*»olc«óbban beszerezhetők
Armuth Sándor éa Fia
áruházéban, Bazár-udvar.
II44AJ. 1928. szám.
Versenytárgyalás.
A xalaegersicgi m. klr. állairópi-lélietl hivatal a keszthely—bakidéi állami közül 577-59 km. íztksszán lemi közrégben é« annak kárában levö 71, 72, 74, 76 ós 77 yjaiu ötszeíen 86\'6 m. srabad-ortlásu Kerki-hidak alépítményeinek, kisbetétes belonfelszerkczetei-ck és u ezzel kepcsolatos muniáinak, iiismiDt a nevezett állami közút 57-7—59 km. közötti szakasza ár-riiúin felé leendő emelése mia;t udktéges átépítési munkáinak biz-loiitisi céljából versenytárryalást hirdet folyó évi április hó 28 ára. Ajánlati nyomtatványok s részktjs Itlvilágositások feniirt hivatalnál be iierezhetök.
Zlaeg«rs;eg, 1928. áptilis hó 4.
|M I. klr. államépltéisetl hivatal.
motorkerékpár utikerékpár
VEZET!
4-5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégné.
Deák-tér 2., a felsötemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummlraktár! Javító műhely!
Gyermekkocsik
ét fonott kerlibutorok jutányos áron nagy választékban kaphatók
Armuth Sándor éa Fii.
áruházában Kj/4r. udvar
varrógép
"*<» bevAlt jó minőségben
ó/ij rí/fij i/c//fí/r/eÁ
sin GCR VARRÓGÉ F
* s í VÉNVTÁRSAÖÁC
FIÖK0ZLETF : MQYKAMI2SA, FŐ-UT I.
MEGHÍVÓ I
Minin- vajy flilctl Ujy.kbinl utaaitok alkalmával
BUDAPESTEN
• legkellemesebb otthont nyujtjl a legtlűnjOicbb feltételek mellett a Keleti pályaudvar érkezési oldalival aiembca levő
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Badapeit, VIII., Baross-tér 10.
20"o orgctlmónyt kap
mim tata lap cllllietAJ« oltad aioba-liainkblM,
IO"o engedményt kap 0l<a4 élte,utl Iliinkből. (KIIDaó hiil konyha ) 8 pengfit megtakarít
aulólatl k&ltiécvt, mell eyatog ll|öhet t*y ptic al.lt a pllyaudvtiiól.
Nálunk otthan érzi magátlll
EUŐiendQ kluolrfilii. szigorúan családi jelleg. Saját ér deka
ezen elónyók lolytJn, hogy okvetlen nálunk tiáli-joo meg. - l\'.lóxelel azobamegiendeléi aJánljUu
Ágytollat.állati bőröket,
vörös- éa sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és on-gyot a legmagasabb árban vásárol
8TRÉM B. riil NAGYKANIZSA,
Krzsébct királyné tér 15. sz. alatt.
________1183
Transdanubia Egyesült Gőzmalmok R.-T.-nál
a mai naptól kezdve
müjég
állandóan kapható.
Mészárosok részére minden reggel 6 órára jeget a iius-flükékhez beküldjük. I)91
Képkeretezés,
tükrök, szentképek él ajándéktárgyak legolcsóbban beszerezhetők
Armuth Sándor éa Fia
hm áiuháziban, Bazár-udvar.
Szabó József
Szombathely, Kőszegi-utca 44
gyárt és raktáron tart: drótkerítéseket, tüakéadrótot, ágybetéteket, kaput, ajtót, őaazecaukható vaságyakat.
— Kérjen ajánlatot és árjegyzéket. —_
FORD nyitott ötszemélyes FORD másfél tonnás gyorsteher Laurin Klement hatszemélyes Adler kétszemélyes autók
gyárilag javítva eladók
Bazsó József kocsigyáros
Ford képviseletnél
NAGYKANIZSA.
Telefoni 250. Telefoni 2BO.
Uj Ford kocsik! Ford alkatrészek!
Fordson traktorok! Goodrich gummik!
QY0M0 t.CSFA
védelmi szerek (Ends, Almola, Dendrin, Nosprasen, Solbír stb.) Üszök elleni oaévá*ú szerek (Porzol, Tilantln, Orion, Rézgálic)
„Fulop"
széntavas takarmánymész ■émetországi
főzelék éa virág magvak Gazdaaági vetőmagvak
MMadáreleaég i
(kendermag, hámozott zab, fénymag, édes repce, kerekrépa, napraforgó, lökmag stb.) Szemestengen (nagy és aprószemü\', zab, árpa, köles, buza, tengerldara, stb. Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0B8ZÁ8 JÓZSEF RukirisMtsikta
Nagykanizsa, Erzaébet-tér 10.
A biróság mellett, szí Telelőn: 130.
lő Iroda R. T.
nagykanizsai fiókja Sugár-ut 4. Telefon 338.
Minden külön köllsíg vagy portó felszámítása nélkül elhelyez
hirdetéseket
bármely bel- vagy kü\'földi lapban.
Beklámterreket készít, szöyejez.
Pia kát i rozáat
vállal helyben és vidéken, b I-vagy kültöldön.
Nigykanizs* r. t. város mindennemű hirdetési jogának bérlője.
Magyar Film Iroda rt. Budapest képviselője.
A Magyar Királyi Be Ugyminisz-\'.érium forditó oszlá\'yíntk felvevő helye. Bármely nyelvtől vagy nyelvre fordi\'ást vállal és belügyminisztériummal hitclesitict.
i
A letenyei klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
5698 tk. 1927. szám.
Arveréai hirdetmény éa árveréai feltételek
Dr Lakó Imre végrehajtatnak Szabadi Berlalunné s«. Holváth Mária végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási lluyé-ben a telekkönyvi hatóság a %^grclMjtatrS kérelme köveikeztében az 1881 : t.X t.-c. 176. és 185. §-al értelmében elrendeli az ulabb árverési 76 I\' tőkekövetelés ennek 1927. évi márciui lió 21 nap|ától iáró 5»o kamata 16 I\' 45 f. eddig megállapított per- és végrehajtási költség, valamint a csatlakozotlnak kimond".I a I.eleme és Vjdéke Hitelszövetkezet 214 I\' 17 fill és 120 I\' lökekovelelés éi |árulékai behajlás* végett a letenyei klr. |árásbiróság termetén levó Muratálka községben lekvó s a mura-rátkal 615. sztikvben felvett 671 hrsz. s/.óiö ingatlanra 106 I\' kikiáltási árbin.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Murarálka községházánál megtartására 1928. évi április hó 25-Ik nnpjánuk délelőtt 9 óráját tllzl kl tf az árverési feltételeket a 1881 :LX. t.-c. lóO. tj-a alapján a következőkben állapil|a meg:
Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet.
Az átveretni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár !(Uo-ál kész--\' pénzben, vagy az 1881 : t.X. I. c. 42. Sj-ában meghatározóit árfolyammal számi-iolt óvadékképcs értékp.iplrosb.m a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elóleges birói letétbe helyezéséről kiállított Feléli elismervényt a kiküldöttnek ál adni és az árverést feltétekkel aláírni Az, aki az ingatlanért a kikiáliisi árnál magasabb ígéretet tett, ha többel Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Igérl 4r ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.
Letenye, 1928. évi január hó 2. napján.
Emődy s. k klr. |biiósági elnök.
A kiadmány hiteléül:
Réb s. k.
ItltkkOnyvvftrló.
ZALAI KÖZLÖNY
1928. áprilU lí.
BÚTOR-
vásárlóknak saját érdekük meggyőződni arról, hogy barátságos és kellemes otthont létesíthetnek maguknak, ha a Dunántul legnagyobb áruházában szerzik be lakásberendezési szükségletüket.
Állandóan 300 berendezés áll vevőink részére választékul.
A legfinomabb stylusbutorok és a legegyszerűbb polgári berendezések is Írásbeli szavatossággal lesznek eladva. Vevőinket szakszerű és őszinte felvilágosításban részesítjük.
Díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra!
Óriási forgalmunk következtében a közismert legolcsóbb árakat számitjuk.
Rendkívül kedvező fizetési feltételeket nyujtunk.
Saját érdekében ne tétovázzék, ha bútorra van szüksége, hanem keressen fel bennünket bizalommal!
KOPSTEIN LIPÓT
bútoráruházai
SZOMBATHELY, Kőszegi u.5«,i SOPRON, Várkerület 62..
Nyomatott a.Uélzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat. Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
18. évfolyam, 83. &Um
Magykanlua, 1828. április 12, csütörtök
Ara 14
filMr
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fó-ut 5. izám. Keaithelyi llókkladóhivatal Kossuth Lajoa-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra > pengő 40 fillér
Közgazdasági egyöntetűség
Oróf Bílbien István mlr debreceni btszédében utalt arra, bogy gazdasági politikánk egyöntetű megszervezése és bixonyoi központból való irányítása szempontjából szükségessé vilik azoknak a minisztériumi kuk életében, amelyek adminisztrációjában leginkább domborodik ki a gazdasági élet szolgálatának szelleme, a kooperatív szellem minél gyorsabb megvalósítási.
Nagy jelentőségü dolog lenne ez a gyakorlatban, meri ujabban sok pa nasz hangzik el amiatt, bogy a decentralizáció folytán Igen gyakran az egyes minisztériumok, ha nem Is bornak egymással ellenkező irányú rendeleteket, de gyakran biányztk azok szelleméből az az átfogó kőzős koncepció, amelyik ba állami adminisztrációk életűnkben megvalósulhatna, bizonyára sok előny háramol-nék közgazdasági életűnkre.
Sokan félreértették ■ miniszterelnöknek erre vonatkozó kijelentését s egyesek már arról Is iudnl véllek., hogy a fOldmivelésügyi, pénzügyi és kereskedelmi minisztériumokat egyesíteni kívánja a kormány, holott erről ssó sincs, mert elképzelhetetlen do-log, hogy szt az óriási munkaanyagot, amit ez a két tárca megkíván I mai szétágazó gazdasági körülmények kózőtt egy központból lehessen részletkérdésekig menőleg irányilani. Arról azonban szó van, bogy ezeknek a tárcáknak nagy problémát, amelyek magukban hordják a* egész kormányzat gazdasági koncepcióját, azonos szellem hassa át. A miniszterelnök nagyjából vázolta is, bogy miként tervezi ennek a kérdésnek megoldását s utalt a német R<tlcbi-wirtschifuminlszlerium és a Birodalmi Gazdasági Tanács példájára, amely gazdattágl szervek Németországban rendkívül üdvös hivatási szolgálnak. Ponlosan persze nem lehel lekopirozni egyik idegen állam Ilyen szervél sem, de mindettsselre lei lehet használni az 0<le:et atra, b°Ky a gondolatot átültelve hazai lóldbe, megoldjunk általa olyan pro blémákal, amelytk éptn az ilyenféle gazdasági szervek felállilása folytán ezekben a külföldi államokbán már nem forognak fenn.
Erre az egységes közgazdasági szellemre kű\'önösen adminisztráció szemponljából van rendklvtll nagy szükség, mert az ország ga7d sáj<i élete tulajdonképen maea ls egységet képvisel s ha vannak Is elágazó utak, mint amilyenektt feltüntethet például a mezőgazdaság és a kereskedelem, végső ponton ezek mégis találkoznak s csak helyeselhetjük, ha az állam ezekben a kérdésekben harmóniára törekszik, Különösen a gazdasági politika egyöntetű megszervezése és irányítása jön Itt szémi-táiba s ba siketül nálunk is egy
olyau orgsuizmust közbeiktatni, ame lyik át ludji karolui * földmiveléa ügyi, pénzügyi és kereikedelemüfyi minisztérium munkakörét, nyilvin nagymértékben el lehet oszlatni azokat a paneszokai, amelyek igen gyakran nem minden ok nélkül hangzanak el adminisztrációnk ellen.
Az ország közgazdasági társadalma Igtn nagy érdeklődéssel vár|a a miniszterelnök kezdeményező lépését s meg vdgyuik győződve arról, bog/ minden lépés, amil ebben az irány-bűi a kormány lenni fog, javára fog válni ugy a mezőgazdaságnak, mint az ipirnak és kereskedelemnek.
dok tiszteletére rendezett vacsorán elmondottá, hogy fia, Harmswort képviselő, május elején ellátogat Magyarországra, hogy a helyszínen tanulmányozza a magyarországi viszonyokat. Magyarországon mintegy két hetet szándékozik eltölleui és résztvesz az e hónapban rendezendő nagyszabású és revíziót követelő monstre nagygyűlésen.
A betegápolás! pótadó 16"/o
Budopest, április II. A városok és községeknek ma kézbesítették a rendeletet az 1928. évi bütegápolásl pótddó kivetésére. Az idei évre ík 16 százalékban állapították meg a betegápolási póladó\', amit az egyenes ttdók összege után fognak beszedni.
...........................i1 •i\'i\'i\'ivi\'i\'ryi-ravnr/>/JIJ JUJUJUU 1
Rothermere fia két hétre Magyarországra érkezik
Románia Londonban mozgalmat szervez a Rothermere-akcló ellen — Kitiltották a magyar lapokat Romániából
Budapest, április II l.otd Rothermere a Kossuth-zarán-
A szegedi gyűlés napján fogja a szegedi egyetem lotd Rothermere díszdoktorrá avatásának eseményét Szegeden tarlózkoJó fiával tudatni.
Lupu contra Rothermere Bukarest, április 11. Lupu külügyre inisiler az orihodox húsvéti Unnrprk után Londonba utazik, hogy mozgalmat szervezzen lotd Rothermere ellen. A roxán kormány az összes magvarországi lapok behozatalát egész Románia területére megtiltotta.
Uj kereskedelmi tárgyalások kezdődnek Olaszország és Magyarország között
A miniszterelnök Pestre érkezett és étvette hivatalét
Uudapeat, áprilia 11 Gróf Bethlen Mván miniszterelnök tegnap Inkéról Budapestre érkezett és átvette hivatalának vezetését. A déli órákban dr. Vass József népjóléti miniszter kereste f;l a miniszterelnököl és referált a távollétében történt eseményekről.
Pestvármegye közgyllléne ünnepelte a miniszterelnököt
Budapest, április 11. Pestvármegye ma délelőtt tartott kö-gyülétén 1000 pengőt szavaztak meg a solti mozi-tüz áldozatai és hozzátartozóik számára, 2000 pengőt a Tisza szobor céljára. A közgyűlésen Váry Albert emlékezett meg gróf Bethlen István miniszterelnök kormányzásinak áp rilis 14-iki, hetedik évfordulójáról. A közgyűlés lelkes hangulatban üdvözölte, bizalmától és ragaszkodásáról biztosította a miniszterelnököt.
A kereskedelemügyi miniszter Milánóban
Mlldm), április 11. (Éjszakul rádió-jelentés) Holnap ünnepélyes keretek között a király jelenléiében nyitják meg a IX árumintavásárt, mely itánt igen nagy az érdeklődés. A külföldi vendégek soriban megjelent Hermann Missr kereskedelmi miniszter. Az újságírók kérdésére kijelentette, hogy legközelebb újra megkezdik az olasz-magyar kereskedelmi szetződés megkötésére irányuló tárgyalásokat.
Magyar-cselt tárgyalások
Prága, április II. Április végén megindu\'ník a cseh-msgyar \'árgya-lások a háború elő ti követelések rendezéséről. A c*eb pénzügyminisztérium számi\'á6a szerint Csehország Magyarországgal szemben aktiv.
Olasz államtitkár előadása Budapesten
Budapest, ,1pri!u II. Botlai olasz államtitkár, a fiatal fasiszia újságíró szombaton Budapestre érkezik és vasárnap előad.lst tart bz Akadémia nagytermében. Az előadáson Apponyi Albert gróf elnököl s részlvesz azon a miniszterelnök vez\'lés^ve! a kormány több tagja.
Róma középpontja lett az enrópal politikának
Közeledés a kisantant és Olaszország pol\'tlkája között
Párls, áptllis II
A Journal és a Volon.é bukaresti
tlenlésl közölnek, mely szerinl Duca elyeltes külügyminiszter hosszasan tárgyalt a jugoszláv és cseh követtel. Megbeszéléseik tárgya ugy látszik sz volt, hogy a kisantant államok politikáját összhangba hozzák Mussolini balkáni politikájával szemben. — Az Oiuvre Rómából közli a Corrlere della Strs cikkét Zaleskl útjával kapcsolatban. E cikk szerint Zileiki és a lengyel kormány igyekszik jóviiz"nyt fenntartani Európa különböző országaival, függetlenül a kisantant vagy Moszkva állásfog\'a-lásától.
Milánó, áprilia 11. A francia sajtóban észlelhető nyugtalansággal szemben, amelyet Mussolini milánói tanácskozásai keltettek, az olasz kormány lapjai egyre jobban hangsúlyozzák i politika félre ntm érthető békét cél|all. A Tribuna többek közt azt lr|a, hogy a Franciaország és Olaszország között fennálló függő kérdések elintézése után a kél állam közölt csupln abban ai esetben alakulhat ki őszinte barátság, ha ez a két nagyhatalom valamennyi többi állammal szemben ugyanabba a pozícióba kerül.
A Tevere szerint nincsen abban semmi csodálni való, hogy Rómában egymást érik a politikai találkozások.
Róma bizonyos mértékben Európa politikai központjává lett, még pedig elsőtorban azért, mert állandó kormánya van, amely nem függ az Időszaki választások meglepetésétől.
33 halottja van a párisi vonat-összeötközésnek
Az összes életben maradt utasok súlyosan megsebesültek
Párls, április II
(Éjszakal rádiójelentés) Az Étzakl pályaudvaron történt nagyarányú vonatszerencséllenség okát még nem állapitolták meg. A Journal de Debats szerint a halottak száma 33. Azösz-szeütközés oly h?ves voli, hogy a lokomotivok szinte ti levegőbe rohantak. Az I. és II. o»/.táiyu kocsik egymásba préselődtek. A szerencsétlenség életben maradt ulasai is mind súlyos sebesüllek.
Párls, április 11. (Éjszakai rádió jelentés) A vasúti szerencsétlenségről azt hiszik, hogy azt hibás vállóálli tás okozta. A sebesültek közül 2 egyén meglult. Ezzel a halálos áldozatok száma 16-ra emelkedett. A hivatalos lelentés szerint 19, a Soir szeiint 33 halottja van a szerencsétlenségnek, akik mind franciák
ZALAI KÖÍLOHT
Yelencze Idegenforgalmában legtöbb a magyar
A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola kiránduló csoportjának egyik tanára beszámol az útról, a Rómába érkezésig
Róma, április 8 A nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola 45 tagu cioportja április 3 án éjjel a Himnusz hangjai mellett hagyta el a pályaudvart, hogy olaszországi tanulmányújára induljon. A hangú lat nagyon emelkedett volt és a fiuk éneke és tréfálkozása közölt észre aem vettük, mikor a jugoszláv határt átléptük. A jugoszlávok várakozásunk ellenére, nagyon udvariasik voltak, de még inkább az olaszok, skik egész utunkon a legnagyobb síimpatlával fogadtak bennünket, midőn a ^emzetíszinű jelvényünket látták. A postumisl—adalsbergl barláng megtekintése volt az első programpont. Óriási méreteivel, tltokzstossá-gával, ezer és ezer különféle cseppkőalakulatával lenyűgözi a szemlélőt.
Postumiából még sznap délelőtt tovább mentünk Triesztbe. Trieszli tartózkodásunk kiemelkedő pofhjai voltak a miramarei kastély megláto-gatása, a kikötő és a tárházak megtekintése, továbbá s kikötőben horgonyzó 12000 tonnás „Vienna" gőzös megszemlélése, amely Trieszt— Alexandria között közlekedik.
Triesit után msgyar vér áztatta töldön utaztunk át és mikor s Piave hid|a fölé értünk, kérésünkre lassított a vonat, összegyültünk, Surányl tanár rövid beszédet tsrtott és a Himnusz és Hiszekegy eléneklése mellett beledobtuk a velünk hozott babérkoszorút és lbolyscsokrot a Piave csendesen folyó hullámaiba, annyi nemes magyar hős bullám-sirjába.
Az Adria királynője tavaszi pompájában fogadott bennünket. Ez volt az első szép nap Velenciében, miként nekünk mondták és ez meg is látszott s városon, meri sz idei tavasva sokkal kevesebb idegen kereste lel Velenczét, mint más években. A Szent Márkus-téren nem hullámzott a szokásos tömeg, azt is rövid idő alatt megállapíthattuk, hogy a külföldiek között számbelileg a magyarok vezetnek. A Lidót is kihaltan találtuk ; mindennek a rossz idö az oka. Ma azonban a Canale Grandé tavaszi napfényben úszott, mikor végiggondoláztunk rajta és 2 napi velenczel tartózkodásunk alatt Jó időnk volt. A lagunaváros minden szépségét megcsodáltuk, meglátogattuk a muranol üveggyárakat
is és 6-án délután fájó szívvel hagytuk el Velenczét, amelynek szépségével nem tudtunk betelni.
A gyorsvonat a Po-sikságon és az Etruszk Appeninekeu keresztül Firenze la bella ba röpített bennünket. Csak vallásos áhítattal szabad beszélni azokról a műkincsekről, amelyeket az Uffizi és Pitti-palolák bőkezűen osztogatnak a szépet szerető embereknek.
Megcsodáltuk a S. C\'oce templomot, amely Itália pantheonjs, a hatalmas dómot, amely mellett a világ legszebb baranglornya áll. Végigko-
csizluak a városon, az Arno pariján, megtekinteltük Dinte városának minden szépségét, azután 8 án délben bucsut mondtunk Firenzének.
Ulunk Kómáig a leg|obban, minden fennakadás nélkül, programszerűen folyt le, ami Balog igazgató érdeme, aki a legkisebb részletekre is kiterjedő körültekitéssel és fáradhatatlan gondossággal vezeti a kirándulást és folyton azon löri a felét, hogy mit nyu|lbatna még a többnél is többet Itália szépségeiből.
Húsvét vasárnap délután értünk Rómába. Ez külön fejezet. ns.
Jugoszláv katonai repülőgép Zalamegyében leszállani kényszerült
A csendőrség a repülőgép utasait őrizetbe vette és Szombathelyre szállította
Zalaegerszeg, április 11 (Saját tudósítónktól) A trianoni zalai határvonal mentén fekvő Kerka-szcntmlklós község határában egy jugoszláv katonai repülőgép leszállani kényszerült motordif.ktus miatt. A repülőgépet N igykanizsa lakossága is. jól látta, de nem tudta kivenni, hogy milyen nemzetiségű.
A katonai repűlögépsn a pilótán kívül egy szerb tiszt és egy közka-tona foglalt helyet.
A község lakossága értesítette a csendörséget a repülőgép leszállásáról és csakhamar meg|elent egy őrjárat, amely Igazolásra szólította fel a szerbeket. A szerb katonsi repűlögip utasai
elmondották, hogy két más katonai repülőgéppel elindultak Zígrábból gyakorlatozás céljából, ök azonban a ködben eltévedtek, magyar területre jutottak és itt motorhiba miatt kénytelenek voltak sürgősen leereszkedni.
A katonai repülőgép utasait a csendőrség Szombathelyre szállította, ahol mindaddig ott maradnak, amig az ügy diplomáciai uton nem nyer elintézést.
A jugoszláv katonai repülőgéppel kapcsolatban olyan hírek is keltek szárnyra, mintha a repülőgép utasainak kémkedés lett volna a tulajdon-képenl célja, ez azonban nem nyert megerősítést.
Farmokat alakítanak a nyugdijasok a községek és városok támogatásával
Csoportosan fognak gazdálkodni a nyugdíjasok a magyar farm telepeken
Budapast, április II
(Saját tudósítónktól) A különféle egyesületekbe tömörült nyugdijasok vezetői már régen kísérleteznek, hogy a még munkabíró, családos, főként a békeszerződés következtében állást vesztett nyugdijss közalkalmazottakat egyes termelési ágaknál elhelyezzék. Ezek a kísérletek csak részleges eredménnyel jártak, aminek az általános gazdasági helyzet nyomasztó volta az oka.
Ujabban egy igen érdekes tervezetet dolgoztak ki maguk a nyugdíjasok. Az eddig tömörült mintegy 200-300 nyugdíjas az államtól tiz évi lakbérének tőkésítését kéri, sz igy kifizetendő összegből kisközép farmtelepeket akarnak bérelni, ott gyümölcs és haszonfa nevelésével, nemesített baromfi és házinyúl tenyészté-
sével akarnak foglalkozni.
Az egyes farmokra húszas csoportokban telepednének le a szövetkezetbe tömörült nyugdijasok, elsőrendű, gazdasági szakember vezetésével közös alapon maguk-végezte munkával akarják a gazdaságokat vezetni, a különféle házi iparokkal foglalkozni, setyemhernyótenyésztést, gyümOlcskonzerválást, a községi, járási mentő és tűzoltószolgálat ellátását stb. folytatni.
Farmtelepek céljaira már eddig is több község, város és más közület ajánlott fel területet és a mozgalom mindenütt oaztatlan elismeréssel találkozik.
A szövetkezet az egyes firmtele-pek tagjainak a közös gazdálkodásból eredő jövedelmen kívül lakást, saját célra szolgáló konyha-kertet,
__1028 április 12
tehenet, sertést és baromficsaládot ad ki, ugy, hogy az üzemnek a meg-kezdése könnyebb legyen. A szövetkezet az Országos Közpmtl Hitelszövetkezet kötelékében és a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetével kapcsolatban mint „Nyugdiju Közalkalmazottak Telepítési Szőve), kezete" működik, Budapest, IV. Kecskeméti utca 13. szám alatt.
Vármegyei tüzoltótanfolyam Zalaegerszegen
Minden községből kell Jelentkezni a tanfolyamra
Nagykanlzaa, április II
A Ztlavármegyeí Tűzoltószövetség április 17-ével rendezi első rendszeres továbbképző tűzoltó tanfolyamát. Ebből az alkalomból BSdy Zoltán alispán a vármegye összes községeihez körrendeletet Intézett, amelyben azon határozott óhajának ad kifejezést, hogy a vármegye minden községéből legalább egy-egy kiküldött vegyen részt a tanfolyamon. — Azért elrendelte, hogy az egyes községek haladéktalanul jelöljék meg azt az egyént (lehetőleg a működő tűzoltóság jelenlegi parancsnokát), akit a tanfolyamra óhajtanak kiküldeni. A kiküldettek részvételi dlji (személyenkint 25 pengő, amiben élelmezés és lakás is benfoglaltatik) községeket terheli, hi csak a tűzoltótestület vagy a kiküldött nem vállalja azt.
A tanfolyam 5 turnusra osztva május 19 lg tart. Egy turnus 5 napos és a következő sorrendben állapíttatott meg :
április 16—21: a zalaegerszegi és zalaszentgróti járás összes községeinek kiküldöttei;
áprlUs 20-28: a tapolcai és sümegi járás összes községei, a pacial járásból a pacsaf, szentpéteruri, szentmihályi, szabari és apáti jegyzósé-gekhez tartozó községek;
április 30-május 5: a pacsai járás többi, vitamint a novai jiirás összes községei, a nagykanizsai járásból a korpavári, magyarszerdshelyi, mura-keresztúri, nagybakónaki, nagyrécsei, sormási, szepetneki és gelsel |egy-zöségek;
május 7—12: a nagykanizsai járás többi, a letenyel és keszthelyi járás összes költségei;
május 14 — 19: Nagykanizsa város, Zalsegerszeg, az alsóiendvaí és balatonfüredi járások összes községei.
A tanfolyam végeztével a résztvevők vizsgát lesznek, amelynek bizonyítványa önkéntes és gyári tűzoltóparancsnok! tisztség betöltésére jogosít. Az alispán a jövőben csakis ilyen bizonyítvánnyal ellátottakat erősíti meg a parancsnoki tisztségben.
Jelentkezések a zalaegerszegi tűzoltólaktanyában történnek.
09* Április hó 15-ikéig tart
az olcsó szövetvásár
Singer József és Társa divatáruházában
Nagykanizsán, Erzsébet királyné-tér 23. alatt.
J0J2LÜÜ
12.
ZALAI KÖZLÖNY
tlMi van a fiammal ?"
Hol gyOkeredzlk a szülői szív sze tétele? Azt hiszem, mélyen a föld niéhében. Milyen magasra csap an nak láng/a ? Az égig tör fel. Senki tfjan szépen nem énekli meg az anyaszív legendáját, mint az örök öép meséket mondó Kiss József. E tKh írások\' ban szó lesz az apai szeretetről, melynek tragédiája a Ma mberiMt stakodt klés ha otvmsuk, kísérteni fog a bús refrén: Jaj, nem Útítted meg magadat, fiam ?\'
Az apaszív tragédiája ez a kis film, kiszakítva az élet nagy vásárjából. Egy meghatóan könnyes tör. t/net, mely való Igaz és épen ez tiszl akkora értékűvé, hogy levett kalappal kell elmenni mellelte.
...Pozsahyban történt a mult héten. Minden lap megírta. Stampfel Hugó ottani tekintélyes, idős kereskedőre valami összezOrrenésből kl jolyólag felnőll fia, Károly, ötször rálőtt.
A gyermek az apjára I Borzalmas. Semmiség miatt. (Fiatalon Is enervált Idegzettel. De azért nem tudunk elfogadható mentőokot találni. Kép telenség ez) Bolond flu kezéből bolond golyók mind mind az apja tes tébe szaladtak. Vér jött kl utjuk nyomán és hályog borult az agysejtekre. Az üteg elvesztette eszméletét. Talán nem Is a fizikai fájdalom jele voll ez, hanem a lelki megrázkódtatásé.
Két napig feküdi az öreg feléb-reszthetetten,. megtörhetetlen álomba. Nem a sir küszöbén, de az öntudat-iansig, minden fájdalmat balzsamozó kapuidban. Kél nap múlva, husvét hétfőjén megmozdult a szomorú beteg és révedezve felnyitotta szeméi. Senki nem lehetett ágya melleit, csak orvosa. A beteg megfogta az orvos fehér köpenyének szélét, magához húzta és fázósan suttogta felé:
— Mi van a fiammal ? Nem lesz valami bántódása ?
Ezt kérdezte és elfeledett mindent. Az ötször egymásután kattogó revolvert, mely kiköpte a bolond cser esz-nyemagokal. (Vájjon melyik volt bolondabb, a flu, vagy a golyók ?) Elfelejtette a hlsturdsszerű fájdalmat, ami belényHallott, mikor a golyók é\'lék. Elfeledett kórházi ágyat, kar-bolszagot, mindent, mindent — és eszébe Jutóit, első gondolata voll a - fia. Akt rálőtt. Ötször.
Beh, kár, hogy szegény Kiss Jó-*»f nyolc láb mélyen pihen és ott álmodja fenséges legendáit az anyaszivek tragédiáiról. Ha élne, láthatná, hogy amit Irt, a szomorú verszakok az Urnák 1928. esztendejében, Ibolya-nylldskor — dermedt valóságra váltak.
Mert hiába. A szülői szivet össze lehet törni, át lehet döfni késsel, golyóval, porba lehel hajítani, — de kilopni belőle a szeretetet, a gyermekéért való szeretetet, nem lehet, mig annak az Okötnagyságu husda-rabnak egyetlen erecskéjében Is fut a vér.
Könnyebb átiepülni az embernek az Otedfif, ntiga atá gyűrni a végtelennek tllnő léget, mint Stampfel Károlynak, ennek a bolond, esztelen gyermeknek felérni arra a csúcsra, ahonnan az apja azt kérdezte:
— Mi Van a fiammal?
U. Gy.
arntí?8??^? megmenekült molnári ! rablógyilkosok tollat fosztanak a kanizsai fogházban
Németh Mátyást a jövö héten a kőhldal fegyházba szá\'lltják, Kukuruzsnyákot Ceglédre viszik
Nagykanizsa, Április II
| Megírtuk, hogy a Kurla a molnárit kellős rablógyilkosság bűnügyiben visszaállította a nagykanizsai törvényszék l.életét, vagyis Németh Mátyás életfogytiglani fegyház és Kukuruzsnyák Józtel 12 évi fegyház bOnlelése jogerőssé vilt. A két rablógyilkos persze még nem lud semmit a jogerős kúriai itélelröl, Németh sem lud|a, hogy megszabadult a másodfokon reá kirótt akasztófától.
Mindkettő rab-foglalkozásul tollal foaxtogat a kanizsai ügyészség fogházában. Mert őket nem viizlk ki mezei munkára. Az ügyészségnek nincsen annyi logházöre, bogy azokat li külön őriztesse. Ámbár a többi könnyebb bünlitéstel sújtott foglyokat i mezőn is i Pick-blrtok-bil kihasított 35 hold földön foglalkoztatják.
A klr. Kurla jogtröt ítélete ma érkezeit le a nagykanizsai törvény-
székre, melynek bUntetötanácss — értesülésünk szerint — hélfőn fogja kihirdetni a kél molnárii rablógyilkos előtt a végleges lléletet.
Németh Mátyást a jövö hét folyamán a sopron-köhidai fogházba szállilják, hegy rmgkezdje életfogytig tartó fegyházbüntetését, mig Kukuruzsnyák Józsefet — aki teltének elkövetésekor még fiatalkorú volt — a ceglédi bflntetőlntézelbe vizzik.
Érdekei, hogy a két rablógyilkos bünperének aklál 1921 október 25-től 1928 április 11-ig közel 4 kilogrammra szaporodtak fel és a nyomozást több éven it végző Zrtm Jánoi nagykanizsai csendörtisithe-lyettes magit elismerésben résztsült felebbvalól részéről.
Ezzel azután moit már végleg lezárullak az ösizes akták Ismét hoinu, hosszú évekre, a két molnárii kettői rablógyilkoiság bűnügyében.

Tömeges jelentkezés a magyarok római zárán-doklására
A zarándoklás rendezősége nagy árkedvezményeket biztosított a résztvevők számira
Budapest, Április eleje
Amikor a hírlapok utján köztu-dumátu lett, hogy Serédl Juszliaián bihoroi ének, Magyarorizág hercegprímást személyesen veieU «z 1928 e8 év ettö rómtí larándoklását, erre a hírre megmozdult a magyar katolikusig é« a szerényebb Jövedelműektől fel a gazdagokig, mindenki sietett, hogy részjegyen ezen a napy nemzeti zarándoklásoc, amely április 29-én indul el Budiptstről. Ez a zarándoklás olyan impozánsnak igérke/ik, hogy mélló leiz arra a névre, bogy az orizág Szent litván Magyarországi.
A rendezőség is meglelt mindent, hogy minél Jobbm, minél kedvezőbben rendezze meg akt a zarándok-láii, éppen aiért hoiizas lárgyfláit folytatott az illetékes olasz körökkel, amely tárgyalások ilkerrel li zárultak, ugy, hogy nagy vasúti, szállodai éi élelmezési kedvezményben részesülnek a nemzeti zarindoklis tagjai. Örömmel várják a magyarokat az Orökvárosban, mert az ottani legfelsőbb egyházi körök nagyon jól ismerik már a magyar zarándokok mélló magatartásit i azt a nigy szeretelet, amellyel a magyar kato-llkuiság viseltetik Krisztus földi helytartója, a pápa iránt.
A jarándoklatot oly kiválóan rendező Országos Katolikus Szövetség most bocsátotta kl felhívását, amelyeket megküldölt az ország összes plébánia hivalalaloak, vallásos tár- ■ lulatok vezetőségének, amelyből az olvasók megtudják a zarándoklás részletes tervét, mely szerint az
áprilla 29 én Budapestről kiinduló zarándoklái érin\'i Nagykanizsát Koforibál — Pos\'umiát — Trieilel Meslret—Firenzét, ahol két napig tartózkodnak a zarándokok, ünnepélyes szentmiséket hallgatnak, megtekintik az Ulflccit és a Pitlil, ki rándulnak Firenze környékére, ahonnan május 2-án indulnak tovább Rómába, ahol tartózkodás május 3, 4, 5, 6 éi 7-én. Megnézik Róma ötizes nevezetességeit, hódoló tisztelgésen jelennek meg a biboros hercegprímái vezetésével a pápa előtt. A Kolosieum romjai körttt gyertyás körmenetet rendeznek, megtekintik Róma környékét Is, többek közölt a Némi tavat, ahol a római archeológiai áialáiok ujabb nagy eredményét láthatják. Kirinduláit lehelnek Nápolyba, ahol megtekintik a Vezúv tűzhányót, Pompeibe, hol a világhírű romokai nézik meg. Kirándulhatnak Sorrentóbi.majd hajóra ülve megtekinthetik a világhírű, cto-dás Cipri-szigeti kék barlangot. Innen tovább menve Lorettóba utaznak a zarándokok, ahol ünnepélyes izenl-miiét hallgatnak a loretlói bazilikába, majd megnézik Loreltó nevezetessé-gelt, innen Bolognába utaznak, ahol útközben az Adriai-tenger nyugati partjainak csodás fekvésű városaiba gyönyörködnek. A legközelebbi megállóhely Velence. A cölöpökön épült város. Velencei tartózkodás után visizatérnek a zarándokok Budapestre, ahova má|us 12-én érkeznek.
Az utazás részvételi dija, amelyben a teljes ellátás, vonatköllség és a szállodai költség, valimint a vezetés Is benne foglaltatik, 111. osztályon 310 P, II. osztályon 470 P, I. osztályon 700 pengő. Azok részére, akik az ellátást nem akarják igénybe venni, a III. b) osztályon a résit-vétell dij 210 pengő.
Az utolsó éjszaka
Kettős ntüsor a Városi Mozgóban
Soha Jobbkor nem hozhatta volna a kanizsai moii ezt a filmet, mint most, amikor ai első tavaszi esték tQbijos hullámai fodroznak a szivek körű\'. Olyan egyszerű magátólértetö-déssel ébreszti ez is a tavasz melan-chollájil, mint a rügyező ligetre fátyolozó áprilisi alkonyat. O\'yan simogató melegség bugyborékol nyomában a lélekben, mint friss szántál felelt a reggeli verőfény. A tuvaiz édes, izép, jóleső romantikája sugárzik erről a filmről.
Frln, űde, a mozi-publikum pszichéét ismerő, hangulatot meie, amit ctupa tzép, izimpallkus színész alakit és ehhez gördülékeny, részleteiben is gondot, tiszta, világot levegőjű rendezés, aminek legfőbb célja a minél szebb, külsőségeivel li a mete hangulatát izolgáló feltálaiát.
Llly Damlla egy darab gyönyörű tavaiz, amikor izerelmet asszony ét akkor Is, amikor a trón komoly fen-ségében dermedi fagy pusztítja el a felvonásokon keresztül kivirltott virágoskert ragyogó pompáját. Partnerét méltán emlegetik Marry Liedlke utódául és bizonyára lul It fogja tzárnyalnl szt komoly művészi érték tekintetében. Marry Lledtke szerepe it kedves, de ebben a filmben nem rajta van a hangsúly, ami egyáltalán nem okoz hiányérzést, hiszen löle ujat, máit ugytem várhaluak. A párisi képek(Opera, este, panorámák), a havasi tájak gyönyörűek.
A kísérő film „Az áruló kesztyű" c. 7 felvonásos bűnügyi film. Nem a sablonos, szóra (legalább it jó szóra) nem It érdemes detekliv-hiitórla ez, banem érdeket, sőt érdekfeszítő történél, aminek ctak lé-mája kapctolódík bűnügyhöz, a bűnügyi regények él filmek minden ponyva-ize nélkül. A jó rendezésért és kárbi nem veszett ambícióért, apró mesevezelési hibáit tzivesen
megboc sáljuk.1
(-bl)

Még ma csütörtökön 8, 7 és 9 órakor
Két sláger egy műsorban Csak lS éven felülieknek I
Az uió éjszaka
Egy szerelmes hercegnő regénye 8 felvonásban. — Főszereplők:
Harry Lledtke, U1 Damlta, P. Blchter
flz
Bűnügyi történet 7 izgalmas felv. Főszereplő: Bargneritt de la lőtte
HÍRADÓ
EALAJ KÖZLÖNY
NAPIHÍREK
NAPIREND
Április 18, csütörtök
kómái katolikus: üyula p. Protest. Uyula. izraelita: Nia hó 22. Nap kel reggel 5 óra 18 perckor,
nyufizlk délulin 18 óra 44 perckor. •
Városi Színház. .Az utolsó íj szaka\' egy szerelmes hercegnő regénye 8 fel-| vonásban. .Az áruló keztvü*, bUnUgvl < történet 7 Izgalmas felvonásban. Hiradó
— A városházáról. Dr. Králky litván főjegyző tobb napos busvéli szabadságától Budapeilről megérkezett és legnap Isméi átvette hivatala vezetését.
— Klebclsberg és Mayer miniszterek lejönnek Zalába. Zalaegerszegről jelentik: Csák Károly dr., az aliólendvai kerület országgyűlési képviselője Lentiben tartja buzámoló beszédét. A polilikai beszámolóra, amely május első napjaiben lesz, lejönnek Zalába Klebelsberg Kunó gróf közoktatásügyi és Mayer János földművelésügyi miniszterek és számos más előkelő politikus. Érleaü-lésflnk szerint a két miniszter az aktuális politikai kérdésekről fognak beszélni a zalai népnek.
— A Levente Labdarugó Szövetség intéző-bizottsága ma este fél 9 órakor a kereskedelmi alkalmazottak helyiségében ülést tart. Beidéztetnek a kiállított Játékosok és a kiállítást etzközlő bírók.
= Házasság. Fehér István és FOrst Böske házauágot kötöttek. (Minden külön érlesités helyett.)
— Műkedvelők Nkgybakóna-kon. A nagybakónaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Levente Egyesülettel karöltve értékes munkásságot fejt ki a községben. Előadásokkal, színdarabokkal szórakoztatva ébresztgetik a lakosság érdeklődését a kuliura iránt. Húsvétkor a „Piros-bugyellárli" c. népszínművet hozta színre a bakónakiaknak a tűzoltók lelkes műkedvelő gárdája. A színpadot id. Zoltán Boldizsár hatalmas pajtájábin rendezték be. A szereplők mind derekasan állták helyüket, főként Tóka Zsuzsi, a bakónaki műkedvelő élet primadonnája, Ifj. Zoltán Boldizsár, Tóka Ilonka, Tóka Béli, Kovács Antal, Lukácsi Oábor, Tóthpetl Béla és Nagy József. A rendezés érdeme Pungor Ernő kántortanító, tűzoltóparancsnoké.
= Üvegezés, klttelés, képkeretezés Igen olcsón Púmnál, Király u. 10.
— A Kúria hozzájárult Vékásl és Sarotár leszállított büntetéséhez. A két kanizsai betörő, ifj. Vékásl látván és Sarotár András ellő bírósági büntetéséi a tábla le szállította. Vékáslt 2 és fél évi fogy házra, Sarotárt 1 és fél évi börtönre Ítélte. A Kúria most foglalkozott bejelentett stmmiségi panaszokkal éi azokat elutasította. Igy jogerős lett az ítélet. Vékáslt a legközelebbi napokban Köbidára viizik.
- Kultur esemény Nagykanizsán. Annak lehel nevezni Móricz Zsigmond április 21 iki estjét, mely a már Isnertetelt műsorral nagyszabásúnak ígérkezik. Valóban kivételes dolog, hogy egy estén ilyeu bőséges és válogatott programot mulassarak be. Jitgerné Pelcz Ida Budapest egyik legelső zongoratanárnőjétől tanult és tanul. Eddig még nem igen nyillott alkalma senkinek öt nyilvánosan hallani, de aiik szűkebb körben élvezték Játékát, azok csa* a legnagyobb elragadtatás hangján szólottak művészetéi ől. Egy B;etbo-ven és egy grandiózus Schumann opusszal szerepel a műsoron. Dobó Oyörgy neve Is limert több szerep-léiéből kifolyólag. Vclcizűlelelt te heiségü szavaló, akinek pompát ize-repe lesz Herczeg Ferenc: Két ember a bányában cimű darabjában. Egy izegénysorsból magát feldolgozott és a főmérnökségig vitt, alakot személyesít meg tok drámai kéiz-légge\', amiben a rendező keze izé-pen Icc-.iszolla az érdeiiégeket. — Móricz Zsigmond Url muri |ának Rozikájál a Vígszínházban Somogyi Bjgyó játszotta. Itt Kanizsán a választál Persovlls irmára esett, aki nsgy ambícióval kéizűl erte a briliáns szerepre. Akik látták öt a Költő éi a halál Bjrónőjéb.-n jál-izani, bizton hihetik, hogy ebben a szerepben is érvényre Jut izinpadi készsége Kiss József .Anyaszív", Ady: .Ős kaján" és Petőfi Kanizsán még eddig nem adott két kevésbbé Ismert költeménye egésiili ki a műsort, melynek Jegyeit Vágó és Schless Teltvérek üzleieiben előre lehet biztosítani. Eddig Is már tömeges elő-egyzéiek történtek.
— A barcsi vonat elütött egy kis flut. Barcsról jelentik: A barcsi személyvonat Bircslelep alatt elülölt egy Kovács Oyörgy nevü 8 esztendős kis fiút és pedig oly szerencsétlenül, hogy a bal lábát lcl|eicn le-melizelle. É elveizélyes sérüléseivel kórházba szállították.
A klskanlzsal gyermekgyilkosság gyanúsítottját előzetes letartóztatásba helyezték
Nagykanizsa, április II A gyermekgyilkosság bűntettének gyanúja alalt álló P. K. klskanlzsal hajadont dr, Almássy Oyula vizsgálóbíró tegnap maga elé vezettette és kihallgatása után kihirdette előtte az elözetei letartóztatásáiól szóló vég-zését. P. K. a vizigálóbiró határozata ellen felfolyamodo\'.t a törvényszék vádtanácsához, amely holnap fog dönteni további fogvatartása ügyében. — A törvényizék a leány védőjéül dr. Petrlcs Józief ügyvédet rendelte ki. _
— Baleset. Ma délben a polgári iskola elölt, mikor a gyerekek kijöttek az óráról, mini rendesen most is vidáman hancúroztak. Ennek azonban ma végletes ára lelt. Ugrálás közben SurogU Jánoi polgári iskolai tanuló oly szerencsétlenül eseti el a játdán, hogy ballábát törte. A kihívóit mentők beszállították a kórházba, ahol a sebészeti osztályon ápolás alá vették.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Tavaszt kabátok, jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fö ut 13. szám alatt.
Féláru utazás Budapestre
Április 23 tói május 12-ig azól a Budapesti Nemzetközi Vásár ezldel utazási kedvezménye — Magyarország eddig legnagyobb ipari bemutatója lesz al Idei vásár.
Már ciak három hét válásit el az idén áprilii 28-tól május 7 ig tartó Budapesti Nemzetközi Vá»ár megnyitásától. Természetes ezért, hogy a közönség érdeklődése már teljes mértékben fordul e:en esemény felé. Különösen a magyar vidék számára nyújt ez évben a vásár számos oly ipari újdonságot, melyeknek bemutatása a mi lapunk olvasóit is nagy siámban fogja a vásár meglátogatására késztelni. A vidéki látogatók budspesti utazásának elöiegi ésére a m. kir. kereskedelemügyi minisztérium ezévhen is hozzájárult ai Osz-szes magyar vasutakon érvényes 50 százalékos utazási kedvezményhez. Fon\'os, hogy e kedvezmény — függetlenül a vásár tartamától — ezúttal április 23 tói egészen május 12 lg bezárólag vehető igénybe a vásár tb. képviseletei és a budap-sti közp.in\' vásáriroda u\'Ján egyenként 3 20 i ■ ért beszerezhető vásárigazolvány >k alapján. A vásárigazolvány birtokában a Budapestre u\'azó közöniég ugyan teljes áru Jegyet vált a fel-utazásra, de ez a jegy a visárigazol-vány megfelelő felülbélyegzése után egyben a teljesen díjtalan visszautazásra Is jogosít. Rendelkezésre áll ezenkívül a Dunagőthijózáil Társaság és a M. F. T. R. járatain nyújtott szokásos kedvezmény ii, mely szerint a vásár közönsége a völgymenti jegy megváltása ellenében ugyancsak díjtalanul utazhaltk vissza eredeti indulási állomására.
— Oyarapodott a balatoni hajópark. Balatonktlltlből Jelentik: A balatoni kikötőid Jgyelőség tulajdonéban levő Dongó nevü gőzhajó már használhatatlanná kezdett válni, ezért most kiemelték a vizböl ét teljesen újjáalakították az óbudai hajógyárban. A most vizreeresztett hajóra Jelenleg a kazánt szerelik fel a Kiüti melletti Vilma-telepen. Az u| gőzöl a nagy Baltion kotrógépéi fogja vontatni.
— Megbüntették, mert kitiltás ellenére visszatért Kanizsára. R. Alajosné született Horváth Teréz közismert nagykanizsai cigánynő), aki sok dolgot edott már a kanizsai rendőrségnek, az ősszel kihágási Ítélet ulán kililtotlák Nagykanizsa területéről erkölcsleien élete miatt öl esztendőre. Most engedély nélkül visszatért, de felismerték és a rendőr bevide a kapitányságra, öl napi elzárást kapott éi eunek kitöltése után illetőségi helyére, Bocskára tolon-colják.
1928 április 12.
Epekő-, vesekő- és hólyagköbete-gek, valamint azok, akik nugysavas sók tulszaporodisában szenvedni -r. természetes „Ferenc József" keserűvíz használata mellett az állapotuk enyhülését érhetik el. Az orvosi gyakorlat számos kiváló féifia hossm megfigyelés alapján megállapította hogy a Ferenc lóisef viz biztos és rendkívül kellemesen ható hashajtó s ezért fciroslalabetegségeknél is ajánlják. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füsierüzletekbeo.
■a csütörtökön ette a „Kéményseprő" vendéglőben
vacsora.
mely alkalommal Bus Pali vig zenekarának hangversenye és a oaollóa aziliénekuámai
nyujtinak kellemes izórakozásl. Számos látogatási kér
Raffal Ferenc
vendéglői.
— Köszönet. A Missiiósház vezetősége tudomására hozza |ólievői-nek, hogy húsvétra 55 gyermeket ruházott fel a város legszegényebbjei közül és ugyanannyinak adott élei-misiercsomagot. A törvényszék éa rendőrség foglyainak 62 szeretet-csomagot osztott. Pénzsegélyben négy nagyon szegéig sok gyermekei családot részesített. Hogy ezt tebette, azt a könyörületes sziveknek köszönhette. Az Iiten áldása legyen Jutalmuk.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baioai tér 10.
— Egy vasutas öngyilkossága. Sümegről Jelenllk: Helner József 61 évet közbeciűléiben álló nyugalmazott vasutas szivén lőtte magát éi azonnal meghalt. Tettének oka ismeretlen.
= Rádió-alkatrészek, Philips lámpák, hingoian beszélők, telepek, fejhallgatók olcsó árban Szabó Antal jportüzletében.
— A gyorsvonat darabokra tépett egy vasúti ört. Borzalmas izerencsétleniég történt Sárvár és Szombathely közölt levő 60. siámu Máv. őrháznál. A budapesti gyorsvonat este 9 órakor elütötte és darabokra szaggatta Oalambos József 46 éves pályaőrt és testrészeit a vasúti telten messze hurcolta. A szerencsétlen ember kötelesség teljesítésének áldozati. 23 év óta áll a vasút szolgálatában és négy kis gyermeket hagyott hátra.
— Fövárosb^gpkó olvasóinknak párailsi^TOVezményt nyújt a Keleti pályaiJHrral szemben levő, elsőrangú PMt-Szdlloda, amennyiben a szobák á»ó120 százalék, az éttermi árakbó^Wszázalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési Igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
Kedvező TizetÉsi teltételek mellett
IMI szakszerűen készít
vízvezetéket h fürdóberendexéseket
NiDdlovIt! József és Márton
Király-utca 45. Telefon: 271.
1928 április V*
fcALAI KÖZLÖNY
VADÁSZÁT
A klsvad pusztulásának az okai és azoknak az elhárítása
Irta: ÖtvBi Balázs (Kllimán) 5. A helytelen Ivararány
Kevés vadász, még olyan is, aki miglt fennen .vadtenyésztőnek" larljs gondol arra, hogy a kisvadnál is szabályoznia kellene bz ivararányl. Pedig a vad szaporodásánik a szempontjából az ivaraiány szabályozási elsőrangúan fontot a tenyésztétl sza báty. Miért?
A kisvad között a fogoly monoga-mélelO, a fácán és a nyul pedig többnejüségben él. Ezi tudja minden vadász, de mái keveten figyelik ét vetzlk étzre a helytelen Ivararány károt következményen.
Hány vadász akad, aki mrgtud|a mondani, bogy mit |elent a szepo-rodás szempontj Iból, ha a tavaiz elején, a fogoly párbaváláia idején két foglyot Tát felszállani egy helyről ét nyomban utána egy harmadik Is utánuk repül; vagy, h i enyhe tél jiDuárJában, februárjában 5—6 Ival látja kergetőzni a nyulakat. Az u\'.őbbi Jelentégnek még OiU! is a tapasztalatlan vadátz, mert Ilyenkor .sok nyul mozog, tehát maradi elég magnak". Dj azt már nem tudja, hogy az 5-6 nyul között egy a nőstény, az amelyik elő! szalad, a többi pedig him, az 5—6 közül tehát ctak egy fog szaporítani, vagy talán az tero, meit az anyanyul ctak I— 2 szer vetzl fel a himet, amíg megtermékenyül ét ha már megtermékenyüli, akkor már nem kell neki a him. Ám a klelégílellen himek űzőbe vetzlk a nőstényt, Ozik- hajtják, barap|ák, ülik-verik, míg az Kimerülten tehetetlen nőstény mégis ctak enged erőtzakottáguknsk. A vége pedig az, bogy az agyonkln-zott vemhes nőttény, bi nem tud elmenekülni a tolakodó gavallé-ok elöl ípl. ragadozó, vsgy ember megjelenése tzélzavarja ókei) a legjobb esetben elvetél. Szomorú kilátási jelent a nyultzaporodátza nézve, ha Ilyenkor olyan kimúlt nösttay nyulakat találunk a területen, amelyeknek a hátáról hiányzik a tzőr, kék foltok látszanak rajta. (A himek eró-tzakottágának a Jelei I) Ez aonak a Jele, hogy tultágoaan tok a hi átnyúl, a kielégítetlenül marad a him a területen.
A ma divatot vadászati módtzer mellett a hímek mindig többségben maradnak, nem azért ugyan, minlbi több him születnék, mint nőstény, hanem azért, meri több nőitényi lövünk, mint himet. Aki kéit\'gbe vonja ezen állításomat, az vadásszék ctak a maga régi módszere tzerlnt, de vizsgáljon meg nemi szempontból minden nyulat és meglátta majd, hogy lőtt nyulainak a 70-b0\'« nót-tény, holott fordítva keilene lennie, mert ugy kell szabályozni a nyul ivararányát, hogy 4—5 nőstényre essék egy bim I
Fácánnál az Ivararány 1 :5-6, te hit egy kakasra 5-6 tyúkot kell számítanunk.
Legfontosabb az ivararány szabá Iyozása a fogolynál, mert a fogoly egynejüségben él. Mit jelent tehát sz, ha a párbaválás idején 3 foglyot látunk egy helyről felszállani? Ad, bogy kettő a pár, a harmadik pedig a settenkedő gavallér, amelyik ki akarja elégíteni természetes vágyát és örökös harcban áll a törvényes férjjel A fogoly Mások párviadala sohasem halálos kimenetelű, meit a gyengébbik fél mindig enged, meg-
fu\'amodlk, de a közelben maiad lesvé a kedvező alkalmat. Ei az a\'kalom is megjön akkor, amikor a lojó fészken ül, a hlni pedig élelem-kereső utján van. (Ciak a tojó űl a tojáson, a kakas azonban, bármilyen lelkiismeretes gond/lselője a csibéknek, sohasem ül a tojáson) A klelégilellen vágyu páratlan kakas meg-tohanja a fészken ülő anyát, az pedig nem adja meg magát, tehát menekül, elhagyja a fészkel, a tojások kihü\'nek. Ahol három fogoly veri tanyái, ott nln:s kielégítő szaporulat. A tojó visszatér ugvtn a fészkére és ül tovább rendü\'etlenül, mikor azonban észreveszi, hogy a tojások megzápultak, akkor elhagy|\\ a fészkél és ujat rak. De sok idv nek kell elmúlnia, mig a kottástól elgyengüli tojó újra olyan testi kondícióba kerül, hogy újra tojhat. Természetes az Is, hogy mivel az idő előrehaladott, a petefészek már nem olyan dus, mint voll az első lóját elölt, a második fészekbe kevesebb t)|ás> rak. l-ne, evidens, hogy a helylelen ivararány apasztja a fogoly-állományi.
Hogyan tudjuk szabályozni a fogoly ivararányát.
Legegyszeiübben és legköinyeb-ben lebelne ezi megejteni tavasszal, a párbaválás ulán. Tud|uk már, hogy ahol a pálbaválás u\'án három fogoly tartózkodik egv helyen, aiok közül kelő him. Etekből kellene egyet lőni ét pedig mivel a törvényes pár egyszerre száll fel, azt löjjflk, amelyik egy kissé későbben száll fel és vagv a pár utáo, vagy másLdé repül. Dj i\'yenkor törvény tiltja a fogolylövést. Nem is lehet követelni a tilalmi törvény olyan-forrni módosítását, hogy a tenyésztőnek Joga legyen tavasszal a p lr-nllkül maradi kakast lelőni, mert akkor máról-holnapra minden. S:hics-sei" tenyésztővé válik és megin lulna a korlátlan korlálozhatatlan lövöldözés.
Akinek módji van erre és érti a mesterségéi, az fogja be elevenen a felesleges kakasokat, helyezze őket voliére-be és tartogassa őket arra ai esetre, amikor a veszélyeztelett helyen (kaszálók) talált fogoly tojásokat lyukkal kelteti ki ollhon. A fogoly csibét ugyanit nem bízhatjuk a házi tyúkra, ugy, mint a fácán csibéket, de a kakas rögtön gondozóba vesii és vele együ t azon nal kibocsálhstjuk a területre.
Nem marad más bátra, mint a rendes foglyászás közben szabályozni az ivararányt, annyira, atneny-nyire leh\'t. Komoly vadász ugy sem lövi addig a foglyot, amíg az ki riem szine\'cdik, tehát amíg színéről megismeri a kakast. Ne hirtelenked lünk léhát a lö/isiel és ha a cé!b«-vett fogolyról meglátjuk, bo^y tojó, ne lő|Jük. De a fogoly nem repül mindig ugy, hogy meglássuk a kakas mellén a patkóalaku rozsdafoltot, hanem rendesen tőlünk távozó irány btn szállnak. Ilyenkor legyünk egy kicsit gyorsabbik a reudesnél és löjjük azokat, amelyek a család elején h riadnak, meri ezek többnyire kakasok. (Nem beszélünk most azokról a foglyokról, amelyek fiatalok, gyámoltalanok lévén, rászorulnak az öreg kakas védelmére, vezetésére, mert szülői gondozásra szoruló foglyok elöl csak sintér lövi el a vezetőket.)
A fogolycsaládnak megvan kb. a rend-s tartózkodási ideje, hiszen minden vadász megtudja mondsni, Ingy kb. itt-olt, annyi meg annyi fogolycsalád tartózkodik.
(Polyl kóv.)
ötszáz métermázsa amerikai arany érkezett Nápolyba Nápoly, április \\\\. (Éjszakairádió-jelentés) Ma érkezel! meg N w/ork-ból ai olasz Nemzeti Bink második nagy aranysiálillmánya. Ennek összsúlya 500 métermázsa.
A jegybankok nemzetközi
konferenciát tartanak Párls, április 11. (Éjszakai rádiójelentés) A Jegykibociáló bankok — mini ismeretes — nemzetközi konferenciát tartanak, amelyet a népszövetség pénzügyi bizottsfga hivott egybe. Ennek a konferenciának no-csen semmi politikai jellege és tisztán pénzügy-technikai kérdésekkel foglalkozik, amelyek szükségessé lelték a jegybankok vezetői közötl a közvetlen érintkezést. Etto i konfj-renclán a Magyar Nemzeti Bankot Imrédy Bíla Igazgató képviseli.
A pápa keresztjével indul Noblle légi expedíciója az északi sarkra
Milánó, április \\\\. (Éjszakai rádió-jelentés) Ma avatták fel nagy parádéval a D\' Itália hatalmas észak-sarki expedíciós léghajói, melyei Noblle tábornok vezet. A legénységnek átadták a pápa ajándék keresztjét.
RÁDIÓIÜS0I
(Rövidítések) tl —■ rweic. *o/g.izds-RáH llangv. — hangverseny E — cliadás Oy — gyermekeknek. A — aaazonyok-
nak. L — zene. Mg. — mezógazda\'aig. Ili. - ifjúsági előadii. h — (elolvasás. Cí — gramoíonzene. Ib — jaxx bánd. K — kabaré. nZ. — népazerO zene.
Április 12 (csütörtök)
Budapest 9.30 és 11.45 H. Közben 12 órakor déli harangszó. Uiina zongora-hangv. I Időjelzés. 3 H. 3 30 Irodalomtört. E. az érettségi vizsgára készülő ifiuiág számára. 4 A m. kir. I\'öldmivelésligyi Minisztérium rádió E. sorozata. 4 45 Időjárás 5 Szórakoztató Z 6.2Ü F. 7 Száz magyar nóta egy óra alatt. (Kapoivári Zsolnay Lsjoa él cigányzenekara.) 8 45 Tarnay Alajos rádióes\'je. (Szerzőt est). 10 Időjelzés. Utána Jb.
Béca, Orác II ni. 4 15 Hangv. 6 Mg. 8 05 Opera E. 9.05 Bicli-est, Z.
Berlin, Stetttn II O. 12J0 Mg 5 llangv. 8 30 Szimf. hangv lOJUTáncZ.
Barcelona 2.45, 6.45 és 7.25 ü. 7.30 üy. 10.10 llangv. 11.05 llarang|áték.
Basel, Bern 1 O. 4 llangv. 7.30 Stefan üeorge-eit. 8 30, 9 ís 10.05 llangv.
Frankfurt, Cansel 1.30 llangv. 3.30 üy. 4.30 Operett Z. 6.3\'J A. 8.15 Opera E.
Ilumburg, Bréma, Hannover, Klet
8 A. 11 O 12.30 nZ. 2.05 Hangv. 4.15 Kaprai dalok ci mondák. 4 15 Jelenetek Schiller: .Plccolomlni* c. drámájából 5 Tánc Z. ti nZ. 7 A. 8 Sziléziai eit, utána Kabaré.
Langenberg, Köln, Aachen, MQniter 110 r 30 Hangv. 4.15 Oy. 6 Wagner Z. 8.15 RádióW!. 9.45 Népdalok, utána éjiélig tánc Z.
London, Daventry 1 nZ. 2 Ü. 4 Istentisztelet. 5 Hangv. tj Orgonahangv. 6.15 (jy. 8.15 Csajkovszky: Oalok. 8 45 Katona Z. 10.35 Tarka-est. 11.30 Tánc Z.
Madrid 3 Hangv. 9 l ánc Z.
Milánó 12.30 és 5.05 Hangv. 5.50 Oy.
9 Opera E.
Rádió-Párizs 11.30 Tízperces Z. 1.30 llangv. 9.30 Opera E.
Prága 110. 12.05 llangv. 4.10 4.30 Hsngv. 7.30 nZ. 8 Szirtit, hangv.
Róma I 3U Hangv. 4.50 üy. 5.30 Tánc Z. 8.45 Szirtit, hangv.
Stuttgart, Frelburg 12 30 O. 4.15 llangv. 8 15 Tarka est. 9.15 Német költők estje.
Zürich 12 32 0. 3 Hangv. 4 Tánc Z. 5.10 Oy. 8 Kamara Z. 8.40 Hangv. 9.20 Sláger-est.
■ozatisznraizAi
Városi Mozgóképszínház. Ma
5 7 9 kor két sláger egy műsorban I Csak 16 éven felülieknek I „Az utolsó éjszaka*, egy szerelmes hercegnő regénye 8 felvonásban. Főszereplők: Harry Lledtke, Lll Djmlta ét Paul Ricbter. .Az áruló keztyű", bűnügyi történet 7 izgalmas felvonásban. íő-szereplő: Margueritt de la Motle. Híradó.
VETÖBURGONYÁT
(Wollmann, D.odári KrOger, Ella, Rftzaa) szállít hitelképes gazdik réazére szeptember 15-lg visszafizetve a
Mezőgazdasági Termelök Egyesült Szövetkezete
mint az 0. K. H. Ugta uu Budapest. IV., Réglposta utca 18.
Ttltlon: T. »«-T7.
T. I
SflrgÖDjflra :
„POMUS" U»d»(HWl
A nagykanizsai meteorologlal mag-tlgyolő jelenláaek : Szerdán a Mnirtik-Itt; Reggel 7 órakor +22, délután 2 órakor +19 8. aste 9 órakor +13 4.
FilMxtt : Reggel és délben bornll, este tiszta égboltozat StiHrinyi l-géiz nap Délnyugati szál. A Meteorológiai Intézet jelenítve tzerlnt nyugtalan, etőre hajló Idő, némi hóitlllyedéssel.
kOii&zi&iíi
tAzsiz
A mai értéktőzsdén az irányzat gyengébb volt. Külföldi hírekre von-iaiottan és alacsonyabb árfolyamok-ksl indult, kétóbb a kontremin eladások ét gyengébb kOIIOldi jelentések következtésen az árfolyamok tovább morzsolódtak. Az átlagos árveszteség 1 —2Vo-ot tesz ki, egyes nehéz papírok azonban, mint a Otox értékek (t Fegyver 4—5\' • veszteséget tzenvedlek. A forgalom mindvégig vontatolt volt. A kedvetlen han-guiat zárlatig érvénybea marad*. A lixpapirok piaca igen csendes üzletmenettel gyengülésre hajló, a valuta és deviza piac tartott vólt. Konstantinápoly kissé Javult.
Zürichi zárlat
Pirii »43"i, London B*3 >•/!, Ifi-nnk 518 91\'/t Brtaael 7247\'/!. Milano 27-40, Madrid 8\'321/1, Amalaidaai 209 15, Bariin 124 10. Wien 73-05, JoHs 3 74 M«a 16-38, Varsó 58-20, Badapaat tO-M"!, Selgrid 9-I3V4, Bakar.it S*26\'/|.
A kiáayestl Tőiíie deviia-Jegyzéss
VALUTÁK Angolt 27 90 2805 Belga ti. 798J-8Ű1Ű Utak. 16-91-16 99 Din k. 153 25-153 B5 Din áj 9 96-10 06 Uollái 570 10-57/10 fiandab mO-22 70 HoU. 2S0 20-231 20 Lengyel 64 10-6440 Lel 858-364
Léva — —
Un 30 45-30"tiS Márka 136 60-187-10 Ichllt 80 35-S070 NorrtJ 152 70-I53 30 SvájdtllUOO-llO-4\'J Imik. 103 45-151\'05 Peseta 85-95-96 55
UBVlZáK
Amat 23035-231 05 Belgrád 1006-1000 Kezlln 136 72-137 13 Bakaieal 3 58-3 61 Brassael 79 82-8070 Kopenh.li3 37 Ö377 Oealo 162 80-153 20 London 27-WW7D6 Milano 80 20-3030 Nnryotk 87160-3 20 Pázla 23-43-22-58 Prága IS94-I6W boAi 412-415 a tockh. 15355-153 95 Varsó 64-12-84*32 Wlea 80*42-8067 Zttitek 10-17-110 47 Madrid 8610-96-50
ZALAI KOHLOHf
1928 április 12
Terménytőzsde
Buza és rozs 15 ftllirrel emelkedett. Az Irányzat barátságos, a forgalom csendes.
Bua ttsjiav. 76 kg-os 3310-3335, 7T k«-«a S3-40-&3 6S. k«-os 33 80 34 00, 78 kg-oa 34 10- 34 30 80 kg-o« 34 25-34 40. dunántuli 76 kg. 32*90 -33 10, 77 k»-ca 33 15 - 33-40. 7g kg-c« 33 50 33 70, 79 kg-oa 3380 340S. 80 kg-oi 83 95 — 34-10, rn«s 31 00- 31 15. takarm, árpa 30 00- 30 20. soiarpa 32-00 - 32-51 ab 3200-32 40, "rgcri 26 80 - 57 C0, Buiakorpa 23-00 - 23 25.
Sertésvásár
FtlhalMt 2012. mellből eladatlanul vlssn ■ iradt 839 darab ElnőrendO 1 (-6—1 68, Medctl 1-64—1 66. swdett kftfép 1 4í-1-52, könnyű l\'34—1\'3«, elsőrendű Ore* 1-50—151, máaodrenda 1-38-1-42, angol •Sldó 1-36 -1-52. sulonna nagyban 1-74 -1-78, uli 1-92-1 96, iebuxotí hus 192-71*. nalonnái lélsertéa 192 Cl C0. At Irányul lanyhi.
Klaája: Délulal Byoaéa »* Lapklaáé Vállalat láuréaytársaság.
PeJeife Hadó: Zalai Károly.
toutu teletoa: Hatjktuüiaa 78. m.
APRÓHIRDETÉSEK
Ai apróhirdetések di(a 10 uól« 80 fillér, minden további nő dl|a 8 flll. VuAr- él Bnnepnap 10 txólg SO fillér, minden további nó dl|a • flll. Sieidán éa pénteken 10 Máig 80 fillér, minden további uó dl)• • flll. Clmtaó i minden vaitt-
Sibb betűből álló uó kél aaónak •Utnit-
Hk Állást kueaőknek WVo engedmény. A hirdetési dlj elére tlaeteeéű.
tpOletQvegeaéet, kittelést legotrsób-ban végei Stern Üveges, telelőn I9é. 1446
Luoarna l\'j hold, zöld takarinánvo-lásia égést évre eladó Magyar-utca 74. 1857
Schiller Ferencné angol és Irancla nól d Ivat sasion ját Csengery-ut 27. szánt, I. emeletre dr. Schlchtam fogorvos volt műtermeibe helyette át. 1576
Hélósaobabutor használt. Igen mau uiv, ágybetéttel, jutányuun\'eladó. Szlgrlstl. Szemere-utca 4/b 1842
Plaalnó jókarban levő jutányosán eladó. Clm a kiadóban. 1621
Tallvér wlaalét tanításra vállal, Időnkint kölyök éa kész vizslát elad. vadász-területet rendet, lácinosl beállít megállapodás szerint ötoSa Balázs, Klllinán, u. p. Qelae. (Válasibélyeg nélktll nem lelelek.)
Zengara, Pokorny-léle jeladó. Um a kiadóban. 1779
Riéjaa l-4re keresek 3—4 uobás modern lakást, kotvelltól dljjazok. Ajánlatokat 88. postafiók kérem. 1520
Zongora 15-ére bérbeadó. Ladeczky, Kazinczy-utca. .1858
Elkallözés miatt többféle bútor sürgősen, nagyon olcsón eladó Zrínyi Miklós-utca 45. udvaiban jubbta. -lfiu
Egy aeztslossegéd telvétetlkJHorválh Vilmos asztalosmesternél, Teleki ül II. I8Í.0
Kifutó Unulóleinyt fizetéssel felvesz Stabados Kózst dr. Karcagné. -1864
Két nagy utcai, egy kicsi udvari szoba, konyha, éTéakanua, mellékhelyiségekkel, csendet szerető urtcaaládnak kiadó Szemere-n Ica 4 b. -1861
Egy kél szoba, előszoba és mellékhelyiségekből álló lakás Csányl László-utca 15. szám alalt kiadó. Bővebbet Zrínyi Miklós-utca 26. sz. alalt, házlula|donosnál. 1862
4 szobás lakás má)us l-re, vagy későbbre átadó. Cim a kiadóban. 1863
Aeatalosssgédsk lehetőleg önálló munkaerők vidékre felvétetnek. Bővebbet Vajda vaskereskedéaben, Elzsébel-tér. 1866
Egy jó munkás olpésassgéd felvétetik Halásznál, Sugár-ut 40. -1807
HIRDESSEN
a „Zalai KBzlöny"-ben.
Első Magyar Gazdasági Gépgyár R. T.
Budapest VI., WAci-ut 19.
ujszerkezetD cséplőgépei > egjobbak,
mtrt acélken tesek, rr.eit ertdeti svéd kettő sora, önbe álló,golyós csapágyakkal bírnak, mrri tisztító felületeik rendkívül
nagyra méreteztek, im rl legtökéletesebb cséplési ered
ményt szolgállutják, mert könnyű salyuknálfogva bármely traktorhoz ulkilmazhatók
FORDSON TRAKTOR
a gazda univerzális erőgépe
osépel
vontat
szánt olcsó könnyen kezelhető keveset fogyaszt
Előnyös feltételek mellett szálllt|a:
Auíoiizált FORD képviselet
Automobil és Traktor Kereskedelmi R. T.
Budipest VIII., Kákéczi ut 19. KerUlell képviselet:
Szántó Vilmos és Társa, Nagykani
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik f lej hete leu jó feleségem és szeretett leányom
lukAcs józsefné
uQI. TUtta Erxsó bet
temetésén rísztvetiek és bánatunkban osztoztak, ezulon mondunk köszönetet
Lukács József és özv. Tüttó Józsefné.
^■JÍZ1, cipők *» unió*
logolosóbban beszerezhetők
Armuth Sándor ás Fia
áruházában, Bizár-udvar.
Képkeretezés,
lUkrök, szentképek és ajándéktárgyak logolosóbban beszerezhetők
Armuth Sándor és Fia
tűn áiuházában. Bazár-udvar.
Ágytoilat,állati bürökét,
vörös- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és <on-gyot a legmagasabb árb^n vásárol
8TRÉI R. riAI NAGYKANIZSA,
Erzsébet királyné tér 15. sz. alalt.
Németországi főzelék és virág magvak
hollandiai
Regóala és Tubarózsa gumók Gazdasági vetőmagvak t
lóhere , lucerna-, nyulszapuka oatlacim-, lüuiagvak, németországi ttkarmányrépamag, bükköny, mohar, stb. MUtrágyák t
ásványi szupeifoszfál, káhsó, chileisalétrom, mésznitrogén, kénsavas ammóniák, Sirius növénylápsó. stb. Oyfimőlcsfa permetező szerek. .Futor" szénsavas takarinányméaz Kicsinyben és nagyban kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF magkereskedésébea
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, ült Teleion: 130.
SZÖLÖOLTVÁNYOK
gyökeres hazai vesszők fajtisztán, legolcsóbban a
Nemzetközi Rorkereskedelml RT. nil
Budapest, IV. Egyetem-u. 2.
usn Kérjen árajánlatot I
Bárányban
kosztosok felvétetnek
tzolid etban, po.ilos kiszoigslus :;el el!.
5 szoba, 1 Kottyhh, 1 Istálló
kiadó. I tál ó bumiiyi-n műhelynek is i\'i.\'^fcicl éí ai ípülitek áronnal eifoglslh lik.
TAKÁCS JÓZSEF
isü vendéglős. i
Szabó József
Szombathely, Köszegi-utca 44
Ryárt és raktsron larl: drótkerítéseket, tOskésdrótot, ágybetéteket, kaput, ajtót, összecsukható vaságyakat.
<u - Kérjen ajánlatot és árjegyzéket. -
Futball-labdák
Tennis-labdá k Tennis-UtAk
Pinq-Pono játék és labda
le^olts bb árt kon ka plutók
Fischel Fülöp Fial nál
Nagykanizsán, FA-ut.
Gyermekkocsik
és lonott kertibutorok jutányos áron nagy választékban kaphatók
Armuth Sándor és Fia
áruházában, Bazár-udvar.
Az anyagi gondok nehéz napjaiban,
amikor ugy szólván senkinek a keresete nein fedi h kiadásokat
szép pénzt kereshet
mint fó- vagy mellék-foglalkozással, ha értékes és érdekts könyveinknek részlelfize éses IcrjeszKs\'re vállalkozik. Mi ugyanis megtanítjuk, hogyan kell eladni könyveket részletfizetésre. A mi kiadványaink mind márkái, Irodalmi müvek, amelyeknek terjesztésével tehnt tisztességes megélhetést végy mindi nesetre szép mellékjövedelmet biztosithat magának. Még ma írjon di| alan ismerteiö nyomtalvá-njokéri, melyeket s/.ivescn mrgkold a
„PALLADIS" kflnyvosztálya
Budapest, V., Alkotmány-utca 4.
MEGHÍVÓI
Magán- vagy üiletl Qgyekbtnl utaaisok alkalmával
BUDAPESTEN
a legkellemesebb otthont nyujlja a lejjclóayöiabb feltvtclck mellttt a Keleti pilvaudvar érkaiéal l.dalival nemben levó
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Radapest, VIII., Baross-tér 10.
StOOo sngsdményt kap
mlul «ici) Itp clóriictéle olcsó nobi irtlokböl. 10" o engedményt kap
olctó (tttiml Juliikból. (KMÍoó hiti koaytu.) 5 pengőt megtakarít
.ulútitl k&lUésct. m.rt ál|6h»l Mgy p«(C
■lati 4 pilyaudvKlól.
Nálunk otthon érzi magátlll
CUÓt.ndik klisol^ilit, ailgoruifi citlidl |«II*K. Saját érdeke
• icn Inlylán, hony okv.tltn ntlunk Mill
|oa incif. — Eiötetca izoliamegttndtUi a|inlalo«.
r • a.

nagykanizsai fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 338.
Bármely bel- vagy külföldi áru- vagy értéktőzsdéről a lehető leggyorsabban, telefonon, táviratilag, vagy írásban, helyben vagy vidékre jelentést ad.
Érdeklődni lehet a fenti címnél.
Nyomatott a.Uélzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat. Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
0. évWytm, 84. Mám
NagytanUn, IBS. április 13, péntek
14
mér
POLITIKAI NAPILAP
Sierkesitóaég és kUdóhivtUI: Pó-ut 5. szám. Kewtbelyl ItouUdóhlvaUI KoMuth UJos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elöflultsi áii: egy hón • peagö 40 tllUr
Pokolgépes merényletet
követtek el Milánóban az olasz király vagy Mussolini ellen
Eddig 15 halottja ós 40 súlyos sebesültje van a borzalmas robbanásnak — A király és kisérete sértetlen maradt
Sorozatos merényletekkel akarnak izgalmat kelteni egész 4ftszországban
Milánó, április 12 Ma raggal, kevéssel az árumintavásár hivatalos megnyitása elölt, a Piazsa Qiulio Ctsare téren egy bomba robbant fel, amelyet
egy lámpaoszlop tövében helyeitek *L A robbanás kO vet kéziében
14 ember halt meg és mintegy 40 ember könnyebb vagy sulyosabbscbesüléáeket szenvedett. A merénylet elleqére a király, aki ma reggel érkezett a vásár megnyitása alkalmából Milanóba, nem atáit lemondani arról, hogy izemé -lyeien elnököljön a hlvataloi megnyitáson ét belátja az egyet pavll-Ionokat A mai nap prugrammjának mindenegyet izámát betarlják, csupán az az elóadát marad el, amelyet a Sctla izlnházban akartak rendezni. A rendőrség erélyes nyomozátl indított a merénylet tettesének kézre kerítésére.
Bomba a sínekén l.uzanó, április 12. A „Corriera Delik Stra* jelenti Comoból, hogy Mon a vasútvonalot1, amelyen a kómából visszatérő Mussolini miniszterelnök vonata állott, a vonat ellndlláta előtt a sheii robbanó bombát találtak, amelyhez erősített todrony végét egy elrejtőző t férli tartotta kezében, akit nyomban letartóztattak.
Zürich, április 12. A milanói pokolgépet merényletet Mussolini étlen akarták elkövetni, azonban a bomba korábban robbant fel. Egy mátik klr amint
Mussolini autója dé *»M*k
a bombát, a bomba azonban csákókkor robbint fel, amikor Mussolini #ár messze jlrt. Mát hirek szerint meg ntm tt egészen bizonyoi, hogy Mussolini MlUaóbaa tsitózkodik és a bo tubámét fnytet
• király ellen
Irányult. Az eddig Zürichből érkezeit jelentések mind megegyeznek abban, hogy
a király és kísérete sértetlen maradt.
A merénylet s milanói kiállítás bejáratával izemben a 18. tz. ház elölt történt. A robbanás oly hatalmas volt, hogy a bérház homlokzalán a ház valamennyi ablaka bezúzott. Megállapították, hogy a pokolgép az utcai lámpa vastartójában volt elhelyezve éi órára volt beállítva. A merénylet óriási zsvart Idézett elö a váróiban éi a kiállítás alkalmával leírhatatlan rivalgással üdvözölték a
Legújabb
Mllimó, ápilii 12. (Éjszakai rádlóJelenUs) A Qiulio Ceiare téícek ai a része, ahol a robbanás történt, közvetlenül az árumintaváiár főbejáratánál fekszik. A király éi kliárete a bomba robbanás után pár ptrccel érkezett oda.
A halottak és sebesültek nagyobb része a téren sorakozott aipini ezred legénységéből került ki. Több ifjú fasclata és asszony Is meghalt éi megsebesült. Mikor a merénylet után a király megérkezeti, a nép viharosan ünnepelte. A középületeket fellobogózták. Az Oiizei lapok közlik a király arcképét. Ahol a király palotája van, halaimat tömeg gyűlt egybe, mely lelketen lüntetett az uralkodó mellett. Egétz 0 aizországban nagy a lelkesedéi az uralkodó srerenctés megswnsekttlése alkalmából.
A robbanás borzalmas részletel Milánó, április 12. (Éjszakai rádió -Jelentét) A bombatobbanái ereje olyan nagy volt, hogy darabokra lépte annak a lámpinak nehéz öntött vasból való aiapzalát, melyben a pokolgép volt elhelyezve. A sulyot vasdarabok messze repültek éa lu-
királyt, aki a bizfos haláltól menekült meg. A rendőrség nagyon tok embert öiszefogdozott, de nem valószínű, hogy a merénylők közül kézre-került valaki.
A magyar kereskedelemügyi minisztert ünnepélyesen fogadták Milanóban
Milánó, április 12 Hermann Mlkia kereikedelemPgyl miniszter!a milanói pályaudvaron fényei fogadtatásban részesítették. Tegnsp délelőtt a kereskedelemi miniszter látogatást tett a hatóságok veze ölnél, majd megtekintette a kiállítás keretében épült magyar pavlllonokat.
jelentések
Iáira tebeiték, akiket érlek. A robbanái után hatollak éi jajveszékelő sebesüllek heverlek vérükben izana-izéjjel. Egy alpinl katonának egy vasdarab a hasát szakította fel, aki borzalmai látványt nyújtott nyitott belső részeivel. Egy kisleánykának fejét roncsolták szét a vasdarabok. Ejy ügytök bőven ömlő vérébe roskadt éi körötte hevert 3 vérző gyermeke.
A pillanat döbbenete ulán azonnal megkezdődtek ax első segély -nyújtások. A vöröskereszt és a fasiszta milicia önfeláldozón segített minden sebesülten, akiket kórházba szállítottak.
A halottak száma délután 5 óráig 15 volt.
Eredetileg tizennégyen haltak meg, de egy katona kórházba szállítása után lulyot sebébe pniztutt bele. A milánói polgármester
100 ezer lírát 1«z«« M «c
elvetemült merénylő fejére.
Mutsolml, aki Róaában taitóMott a merénylet Idején, erflyas Milfte-déteket tett a merénylők ktnyomo-zására. Hódoló táviratot küldőit a királyuk és a milánói polgánnes-tűnek.
Horthy kormányzó üdvözlő táviratot küldött az olasz királynak
Budapest, április 12. (Éjszakai rádiójelentés) A kormányzó a milánói merényletből szerencsésen megmenekült olasz királyhoz igen melfg-han&u üdvözlő táviratot Intézett.
Beizédek nélkül nyitották meg az árumloUváaárt
Milánó, április 12. (Éjszakai rádió-Jelentés) A lipok bejelentik, hogy csütörtökön este nagy tüntetés tesz a Dom lé\'en, mikor a nép tthrtetnl fog az oralkodó meHett. A lapok nagy cikkekben írnak ét hódolaiitkat fejezik ki a királyi család iránt. A merényletről kiadott rendkívüli kiadások még a következő érdakna részieteket közlik:
Az az autó, melyen a király Olt, nem a merénylet dóit, hanem a merénylet ulán néhány perccel étkezett meg. Érthető hatalmas óvádóval fogadták a királyt.
Az árumintavásár megnyitásán a msrér y.\'et miatt nem tartottak be-szádeket. A Piazzó D\' Itálián Ili. Emánuel király tzobca olőU ataény-itkolák növendékei elánoM** » milánói hinnowi.
A király, amint megtekintette a vásárt a kórházba hajtatott,
ahol a merénylet tebeiüli|elnek állapota felöl érdeklődött ét mindegyikhez volt néliiny kedvet A halottak tótól 13 a kciptaiaen azonnal meghalt. A kórházban
több sebesültnek állapota reménytelen.
Berlin, ápr. 12. (Éjszakai rádió-Jelentés) A .Voiaische Z-kan*\' a milánói pokolgépei merényletről a többi kOzt ezeket irjs:
.A bonba felrobbinása után qjt-M aafaertllnek olyas aqlypi aplt az Állapota, bogy kórházba axállHá-s^k közben meghallak. A halálos ázzatok között tok Ifjú fisdsta van a -ftak és leányok közül vegyesei.
A pokolgép abban az Irány-hso robbant, amerre a királynak ás VtiftlfiÉ ket-lett érkeznie.
tkLM KOlLOWt
lftM ápríMs 13
A robbanás ereje oly erőt volt, bogy az az egész uttestet felszakította.
A lámpa-oazlop vaitzilánkjtl a ka •nnal VntiSuo meliUt, a királyra várd ,«f.í/Krtöiaegírt szaladtak. Az uralkodót két miniszter kitérte •utóján. A többi autókban a politikai ét kereskedő társadalom előkelőségei és • kamara tObb tagja foglalt helyet."
Ellentmondó hírek Mussolini hollétéről a merénylet Idején
Milánó, április 12. Közvetlenül a detonáció után Mussolini futva sie Isit a király autójához és felugorva a kocsi hágcsójára, harsányan kiáltotta: — Az Isten megoltal nazta felségedet. Éljen a király I Éljen Olaszország I
Akirály felállva nyújtott kezet Mussolininek.
A bomba azért robbant fel korábban, mert az óraszerkezet beállítását rosz-szul számították kl a merénylók. Lugano, április ÍZ Mussolini R> msgnaban lévő birtokán fogadta még tegnap is a Rómába utazó tanítókat. Délután ugyan elutazott, de nem tudják, hová. Egyes verziók szerint Rómába.
A király vagy Mussolini ellen
Irányult a merénylet? Berlin, április 12 A milánói pokolgépes merényletről az első izgalmak idejében, (mikor a telefon- és Iáviró-vonalakat is a hatóságok teljesen lefoglalták) zűrzavaros hirek érkeznek. Egyes hirek szerint a királlyal egy autón érkezett Mussolini eüen irányult a merénylet, mái hírek ugy tudják, bogy Mussolini netn Is volt Milánóban, Így a merénylőknek csak a király meggyilkolása lehetett a céljuk.
Milánó, április 12. (Éjszakai rádió-jeleníts) Az általános vélemény az, hogy ez a bombamerénylet nem a király ellen irányult, hantm egy nagyobb arányú terror-caeleímény egyik része. Azért követték el, hogy Izgalmat okozzanak az országban. Az utóbbi napokban olyan hírek terjedtek el, bogy sorozatoa merényletek késxOl-nek. A városban nyugalom van. A merénylők munkájára vonatkozólag a következő feltevés alakult kl: a merénylők a vlilanytársa-aág alkalmazottainak álruhájában rejtették el a pokolgépet a lámpaállványba javítás ürügye alatt. Az állványon a földtől egy méternyire kis, könnyen nyitható ajtó van.
A kora délutáni órákban roppmt embertömeg gyűlt egybe a királyi palota előtt. Fél 3 órakor a király nyitott autóban a Rákgyógyltó Intézetbe ment Az utcán a nép leírhatatlan lelkesed éa-4 Sel ünnepelte. Semmiféle katonai készültség nem volt a városban. A házakból kendőket, kalapokat lengettek a király felé éljenzés között.
Különös történet a kis Ferkó két édesanyjárél
Az egyik asszony halott gyermeke helyett felnevelte s most mindkettejüket hiába keresi az Igazi édesanya
Harc ■ gyermekért ■ gyermek elleni harcok Idejében
Nagykanizsa, április 12 Különösen hangzik ez a kis történet ms, amikor az országgyűlés házától kezdve a templomok szószékéig mindenül! arról szól a panasz, hogy a gyermekáldástól való félelem, a gyermekneveléssel járó anyagi gondok Meduza-arca megdermeszti ennek az országnak népesedési hajlandóságát. A .pusztulunk, veszünk" vészjelei nap nap után riadoznak végig a csonka határok kOzOtt, ahol a .nem kell gyermek" jelszava temérdek bfln burjánzás inak vetett melegágyai.
Esért kOlönOs ma s történet, amely arról szól, bogy egy anya, kinek minden jogcíme megvan arra, bogy ne szívesen viselje sz anyaság magasítót epltetonját, minden követ megmozgat jól elhelyezni vélt gyermeke visszaszerzésére.

1926 leién egy 18 évet, magyar -szentmlklósl szülctésO, kanizsai leány, aki jelenleg is Nigykanlzsán, a Király-utcában lakik, anyai örömöknek nézett elébe. Mire karácsony gyertyácskát kigyulladlak, P. KtlaUn Szombathelyen életet adott gyermekének, akit Ferencnek kereszteltek. Egy bóoap múlva a leány anya kOny-nyes szemmel vette karjára csecsemőjét és vonstra üli vele, hogy vlsz-szatérjen Nagykanizsára s most már kettejükért vegye fd az élei nehéz, könyörtelen lgá|át.
Amint a szombathelyi állomásod a vonalra várva álldogált, a perron forgatagában hozzá lépett egy úriasszony. Megszólította:
— Mondja lelkem, magáé a baba ?
Szégyenlős, halk igen volt a válasz.
Aztán szót szó követett. Az ismeretlen úriasszony előtt kitárult az élet mindennapos históriáinak egyike, a 18 éves P. Katalin anyaságának szo-moru története. Kipott is a szón az ssszony.
— Adja nekem a gyermeket, lelkem I Felnevelem én I Jó módban, uri életre nevelem.
— Minek kell a nagyságának az én gyermekem? — sikoltott fel a kérdés P. Katalin ajkán és bebugyolált sptóságát szorosabbra ölelte a bárászkendő alá I
— Názze, Ham — volt a válasz — férjes asszony vagyok. Mindenem
megvan. J) uram, gondtalin életem. Csak gyermekem nincs. Volt. Egyetlen kicsi fiam volt. De meghall. Azóta kirepült házamból a boldogság. És másik gyerek nincs. Azóta sincs. Nem is lesz már tslán soha. Hiszen négy éve már annak Is ...
Ellenkezett a leány anya. Mintha a torkát szorították volna Össze arra a gondolatra, bogy azlvs vérét, ártatlan porontyát laszakitsa kebléről és idegen kezekre bízza, idegen világ-bin tudja.
Az úriasszony tovább beszélt.
— Látja, maga úgysem fog tudni kettőjükért dolgozni. Hiszen magának la nehéz barc a kenyér. Mit csinál másodmagával? Mit csinál, hs gyermekének nem tud egy kanál meleg ételt, meleg ruhácskát nyújtani ? Msga szenvedhet, nélkü\'öihd, dj a kicsinynek nem szabad még megismernie, bogy mi az a nincs.
A fiatal anya megingott. Szürke köd fátyolozta be az agyát és torz látomások kalapáltak a halántékán ... Háiba ennek az uszonynak Igaza van? Mi lesz. T ml lesz, ha...? Ét sok-sok .ba" tódult fdéje, mind csupa Ijesztő lehetőség, csupa fekete kétség.
— Aztán én itt lakom Fdtőrajkon — folytatta mosl már reménykedve az Ismeretlen asszony — kOzel Kanizsához. Látja, nem is lesz messze a gyermektől. Módját ejtbdjok majd, bogy láthassa is...
A kél asszony együtt szállt fd a Kinizsa felé induló vonalba.
Fdtőrajkon az ismeretlen uriasz-szony leszállt, karján a négybeles csecsemővd. A vonat ablakból két mdyen árnyékolt szem fúrta magát a zúzmarás téli világba s még mesz-sze kilométerek után is mintba előtte vibcált volna kOnnydn keresztül egy mindig távolodó fekete pont, amelyikben eltűnt előle gyermeke, egy idegen uszony, u uj, idegen anyja karján. Magában csak valami nagy-nagy üresség maradt Mintha a szivét elhagyta volns valahol s most cuk a vonat-kerekek kattogásának ritmusa tarljt testében az élet lük-tdésát.
1928. húsvétja közeledd).
A zalaegerszegi vármegyeházán, az dlspáni hivatal egyik lrógép|én szá-
rú hivatalos nyelven akta uületett. A irat a városok polgármestereihez és valsmennyi Járás föszolgablrájá-hoz. Tárgy: Kerestetés... A P. j. és Seb. E izülőktől 1928. auguutus 21 én Magyarszentmiklóson uületett P. Katalin elfiadja, hogy...
Mert P. Katalin hossza hónapok óta keresi a gyermekét. Tűvé tett érte mindent. Felkutatta egész Felsőnj-kot. A környéket Is. Kereste u úri-asszonyi, akinek nevét sem jegyezte meg akkor. Csak emlékezett u ar-clra, a ruhájára. Hiába emlékezett. Nem lud róla senki semmit. Sem s gyermekről, sem u asszonyról
Nsm nyugodott ebbe bele P. Katalin. Elment a hivatalos urakhoz. JegyzókOnyvbe sírta anya-tzivs olthatatlan vágyát elveszeti gyermeke után, akit vissza kiván, vissza aktr minden áron, mert a szive vére, ami nélkül nem bírja tovább hurcolni a maga kálváriájának terMt.
így szüldett u akta.
Megindult a nyomozás. Eredmény semmi.
Most u alispáni hivatal Írógépjének fürge kopogásába Is buiűrem-kedett egy vergődő anya-tzlv lázai dobogásának kövdelő, könnyes taktus i.
.... Felhívom ennélfogva ■ polgármester és fOszolgablró urakat, bogy ssJát hatáskörükben a további nyomozati djlrást haladéktalanul..."
És u akta lélektelen betűiből egy édeunya a reménység tavaszi bokrétáját kötögeti.

íme, — amíg u egyke ellen, dörgő frázisok csatarendje sorakozik oruág-szerte, — egy csöppnyi élet még Öntudatlan álma felett kél asszony-ulv cup össze, hogy magának megtart -hisu azt Az egyiket a vérség Ozi-hsjtjs magzata után. A másikat u sem, csak u anyaság akarása.
Mintha mégsem lenne olyan elvetemült ez a mi vlligimk ... Mintha mégis esik volna még szentséges piedesztáija u anyaságnak, a gyermeknek, u étet továbbadásának ... Az egyik asuony meddő karc kétségei közt, — a mádk u ismeretlenség tdjes homályában... De mindkettő a gyermekért Aki pedig gond, kötöttség. És kenyér, ami igen sokuor nincs ...

Különösen hangzik ma ez a történet ... Mintha azoknak Irta volna a véletlen, akik nem méltók, bogy ennek a két .bűnös\' asszonynak a nyomdok tba léphessenek. (bl)
Április hó 15-ikéig tart
az olcsó szövetvásár
Singer József és Társa divatáruházában
Nagykanizsán, Erzsébet királyné-tér 23. alatt. ,.„
tom. ámlit> 13-
ZALAI KÖZLÖNY
Fiatalok és öregek
Irta: dr. Villányi Henrik
Valamikor, nem Is olyan régen, u Öregek az ifjúiig vezetői voltak, ma az Öreg sarokban álló bölcs. Ma uj zene szól, korlátlan dallamokkal. Mihelyt az itju tul van a pubertás krízisén, mihelyt elhagyta a fejlődés kamasz éveit, elindul az Igazság keresésére. De mielőtt közelednék hozzá, végig élvezi a társadalmi élet összes örömeit, a technikai kuliura vívmányait, aminek megteremtésében még része nincs. A közlekedési eszközöké*, ■ vasutat, rádiót, telefónt, repü ögépet, a modem művészetet természetszerűen adottnak tekinti, az Öregeket azonban, akik ezt megteremtették, érelmeszesedésben szenvedő bölcseknek tartja. Az öregek okai a háborúnak, ök teremtették a tudomány numetus ciaususát, nélkülük kell tehát egy Jobbv az ifjúságnak kedvezőbb világrendszert aíkoInL Emancipálódni kell az öregek zsarnokságától. Ez a jelszó. Az öregségnek valamikor nagy becsülete volt. Ms minden ember kevés kivétellel meg akar öregedni, de nem akar Oreg lenni. Miért? Mivel a tuizó, extatlkns érzelmek már elcsendesültek az öregségben, és Igazi boldogságot c ak extatlkus lelki állapotban élvezünk. A teremtő művész, amikor megalkot|a műremekét, a költő, aki siketUlt verset vagy drámát irt, a szerkesztő, építész és mérnök, söt a kártyás vjgy bódító szerekkel élő embert is tulcsigázott lelkiállapotban boldog. Boldog a tudós is, mikor elkiáltja a világnak heuréká-jit, s találó az a legenda, imlt Archimédeszi költött az Ókor és amit ismételtek a századok. Az aggkorban nincs sztatikus állapot. Az aggastyánnak csak lehiggult bölcs világnézete vsn, amelynek azonban az iftuság elölt érvénye nincs Az ifjúság a túlzásban, s szilajságban, a sportban, az élményben kcr.s kielégülést, az öregség neki nem kívánatos, az öreg neki kisértet, smely-nak szava túlvilágiasan hangzik. S mégis az öregeknek is meg kell barátkoznlok az ifjúsággal, meg kell értenlök arnsk törekvéseit és platt-formját. Valamikor, talán még 50 évvel ezelőtt, a könyvei fölé görnyedő tanuló vagy tudós, ytgy a laboratóriumban kísérletező szakember volt a követendő példa. Ma Tunney és Dempsey Lindbergés Nurmi hősök. Baker Josefin íratja memoárjait. A soffőrök a nők kedvenctl. Laura la PlMte, Püla Negrl, Lilllan Oish, Bánky Vilma félistenek.
Irigység I Irigység 1 — hangzik vissza a fiafalok táborából.
Ml öregek azt válaszoljuk : boldog ifjúság. Unokáinkat jobban szeretjük, mint gyermekeinket, mivel smazok még fiatalabbak emezeknél, de nem kívánatos a világ fejlődésére az Ifjúság dlktaturá|a. Ml jobban szeretjük a művészet aggastyánjait, mint a kubizmus tehetségtelenjeit. Többre becsüljük a komo\'y gyárost, mint az izmoe inakkal rendelkező labdarugót, a komoly orvost a léha bár-fiunál, a tudományos Irót a parktt-táncosnál. Folytathatnók végteiensé-
Ílk. Nem a rövid szoknyát és a ubifrizurát gáncsoljuk, ez a divat, a kornak kifejezője. Ezekre már szűkség volt a szemforgató, még a vonalakat is takaró sonkabluzok, harang-alj ik és uszályok mlstt. Nekünk csak a léha élvezők, a túlbecsült r portolók diktatúrája nem kell.
Az ifjúsággal akarjuk a rombadőlt j világot felépíteni, de kompromlsszu- : mok alapján... 1
kpíl!?..!6 a" "|uiá* kdeimé a kenyérlelenség, az állástalanság ellen. Ebben a küzdelemben öt támogatni az öregek legszentebb kötelessége, nehogy ebben a vad, de sokszor sikertelen tülekedésben iflusá-vagy fiu egyaránt, elbukjék. Támogatjuk az Ifjúságot az Igazság és méúányosság keresésében és gyakorlásában. Szívesen csodál|uk a tett és energia meggyőző erejét. Nem várunk a fiatalságtól diplomáciai ravaszságot, hanem közvetlen séget és felismerhető célkitűzéseket. Minden kor ifjúságának megvoltak az Ideáljai. Voltak idők, amikor Jákob létráján akarta az eget elérni; ma inkább a löldön keresi eszményképeit. Cserkészetnek, táncnak, sportnak és rekordnak nevezik azokat. A lánc féktelenebb és primitívebb lett, a rekord ámulatba ejti a vi\'ágot, leheletlennek látszó veszelmeket küzd le, tehát kívánatos célkitűzés. Meg van ugyan ennek is az erkölcsi haszna, mert megmutatja, bogy a
„gens humana rult raolem," vagyis, hogy sz emberi nem a sziklát is ledönti és naity teljesítményekre van hivatva. A frakkban járó satnpionok bámult alakjai ms a báli termeknek és szslónoknak. Szeretjük az ifjúságot, amely tanul, dolgozik és sportol, de nem azt, amely csak sportol és rekordra pályázik.
De becsüljük meg azokat is, akik valamely világjelentoségü eszmének képviselői s ezeket nem az ifjúságban találhatjuk meg. A tehetségtelenek kiáltásai bennünket ne tévessze nek meg.
Az élet célja maga az élet ás s lövendő élet biztosítása. Ezt pedig Ifjúság nélkül el nem érhe*|0k.
De melyikkel érhetjük el ? A csats-kiáitó modern Tyrtaeuszókkal vagy a laboratóriumokban csendesen kutató heroszokksl, vagy pedig az ex\'ázis-btn le, de nsgy eszmékért nem lelkesedő, élvezetbalhászó rekordért lelkesedő ifjakkal ?
Kt ad erre választ...?
I
Keszthely helyett Zalaegerszegre akarják vinni a sümegi Darnay-muzeumot
Ciobor polgármester tárgyalásokat folytat egy megyei muzeum felállítása ügyében Zalaegerszeg, április 12 Czobor Mátyás Zalaegerszeg polgármestere megbeszéléseket foly-
tatolt a sümegi állami Darnay-mu-zeum igazgatójával Darnay Kálmánnak oly irányban, hogy ha Stlmeg városának n:m volna módjában ujabb anyagi áldozatokat hozni a muzeum érdekében, ugy Zalaegerszeg mindent el fog követni, hogy a Djrnay-muzeumot Sümegről Zalaegerszegre telepítsék és itt egy megyei muzeumot létesítsenek.
Darnay Kálmán Ígéretet tett aira nézve, hogy ha a kérdés aktuális lesz, ugy ö is Zalaegerszeg városa mellett foglal állást Keszthellyel szembtn, amely a sümegi muzeum anjagát a Balatoni Muzeum számára szeretné megszereznie.
Zalaegerszeg városa érthetően ezt az alkalmat la meg akarja ragadni izoláltságából való kiemelkedéséhez — csak sz a kérdés, mit szól ehhez Keszthely elöljárósága?
Tflrhetetlenfll rosszak az útviszonyok Klskanizsán
Egy-két st kivételével egész Kiikanlzsán életveszélyei Járul antóval az álcákat - Félméterei gödrök rejtik u életveszedelmet
Nagykanizsa, április I)
Sok egyéb között, régi panasza a kiskanizsai polgárságnak az ottani útviszonyok. Eltekintve a Sormás felé vezető főúttól és még talán egy utcától, a legtöbb utca olyan siralmas állapotban van, hogy azon akármilyen járművel való közlekedés egyenesen életveszélyes. Különösen ilyenkor, ha esik az esö. Nem beszélünk most minden utcáról, mert erre nem volna helyűnk, de megemlítjük csak a Körmös, Szige! és Bába- utcákat, melyeknek olyan rossz utjuk van, hogy a garibonci hepehupás utcák ezekhez képest Andrássy-utat jelentenek.
A példának felhozott ezen hlrom utca a többivel együtt, a legnagyobb elhanyagoltság képét mutatja. E sorok Írójának csütörtökön délután autóval alkalma nylltolt ezeket az utakat végigjárni, de majdnem szerencsétlenség érte, mert vizzel és sárral telt félméter mélységű gödrök dobiák a kis Ford autót az utca egyik széléről a másikba.
Tudjuk, hogy Nagykanizsa sincs e tekintetben kiváltságos helyzetben. Itt ls tűrhetetlenül rosszak az utak. Ezt szintén az autósok tudnák legjobban megmondani. De a kiskanizsai viszonyokhoz képsst, Nagyka-
nizsán rózsás a helyzet. Igaz, hogy Klskanizsán nincs olyaa nsgy forgalom, pláne a kisebb utcákban, de azért ott is sok adófizető polgár lakik, akik a borzasztó rossz utón cssk a legnagyobb állathajszolások, sok esetben kínzások árán tudják s szükséges mezőgazdasági munkáksl lefolytatni, illetve jármüveiket járatni.
Jó volna, ha a város műszaki hivatala olykor olykor kirándulásokat tenne Kiskanizsára és a fentemiitett utcáWan maga győződne meg, hogy ott a legkisebb göcseji falunál is rosszabbak az útviszonyok.
Nem arra gondolunk, hogy máról holnapra modernizálják a kiskanizssi állapotokat, hanem bogy időnként a gidres-gödrös utcákat feltöllsék és némileg ezzel tűrhetővé tegyék rajtuk a közlekedést. Nekünk kötelességünk az ottani polgárság érdekében felbivni a város figyelmét a sürgős tennivalókra.
A tufftulnal. aMteorologlal megfigyelő MaattMk t Csütörtökön a Mmir-MM< Rearel 7 órakor +112, délután 2 órakor +12-8, eata 9 órakor +10.
PilMut: Reggel tiszta, délben és este borult égboltozat
StéHrdnf: Reggel és délben Délnyugtt, este Északkelen szil.
A Meteorológiai Intézet |elentéie szerint hósUllyedéi esőkkel, zivatar hajlam.
Nem lehet fenntartani a városok\' hozzájárulása nélkül a rendőrsége?
Budapest, április 12 A t 1« -wtlás alatt levő aüai ti -■■\'.•éft ,. .állatban fel-bataluiaz&»( &é>< u belügyminisztertől arra, bogy sz állami rendőrség fenntartása és fejlesztése körűi felmerült költségek 20 százalékát a városokra háríthassa, illetve bizonyos kulcs szerint a városok között szétoszthassa.
A Magyar Városok Országos Kon* gresszusának elnöki tanácsa tegnap tartott értekezletén elhatározta, hogy ebben a kérdésben felmerült akadályokat, a kérdéa megoldásának mozzanatait memorandumban hozza ■ belügyminiszter tudomására. A memorandumot ma délben adta it a Városok Országos Kongresszusának küldöttsége a belügyminisztériumban Scllovszky Béla belügyminiszternek. A belügyminiszter válaszában mindenekelőtt rámutatott arra, hogy az államrendőrség fejlesztése egyik legfontosabb állami érdek. Kijelentette, bogy igyekszik a küldöttség részéről tolmácsolt kéréseket lehetőség szerint méltányolni, de egyelőre nem talál más ulon fedezetet a felmerülő költségekre.
A Bremen ntban van az Óceánon át
London, április 12 Ktll kapitány két útitársával ma reggel 5 óra 38 perckor (középeurópai idö szerint %7-kor) a Bremen nevű repülőgéppel elindult a baldonell repülőtérről, bogy átrepülje az Óceánt. A német repülök vállat-kozáaa kedvező légköri viszonyok mellett a siker kilátásaival kecsegtet. A startnál közei 3000 főnyi tömeg ünnepelte a bátor repülőket.
Dublin, április 12. (Éjszakai rddló-Jelentis) Qaldonellben délután közleményt adott ki a meteorológiai intézet a Bremen útjáról. Eddig a német oceánrepülök 95 méitföldet tettek meg és átlagosan I5ö\'/a sebességgel haladtak.
Négy katonát darabokra tépett egy felrobbant gránát Milánó, április 12. Santa Luciában a volt harctereken összeszedett lövedékek kőiül egy 15 centiméteres gránát felrobbant és egy hadnagyot és három kstonát darabokra tépett, négyet súlyosan, egyet könnyebben megsebesített.
Nem szflnlk a szmirnal
földrengés Konstantinápoly, ápr. 12. Szmlr-nában ujabb 50 ház dült össze, Torballlban már egyetlen ép ház sem maradt a tegnap délután és éjjel ismétlődött földrengés következtében. A lakosság éjszakára sem mer a mezőkről visszatérni a városokba.
MliaMIdlíltltkilMt
imi szakszerilen készít vízvezetéket ts ftrdóbe rendezéseket
Inilnift tol h Márton
Király-utca 49. Telefon: 271.
napihírek
.................■■..■...\'.■...............■■■■■.....
NAPIREND
Április 13, pántok
Római katolikus : Hermeneg. Prolest. Ma. Izraelita: N* hó 23. Nap kel reggel 5 óra 16 perckor,
nyugaxik délután 18 óra 46 perekor. •
Váróit Színház. .Aggylsten Blrf. Oárdonyt Gé/a novellája/ Egy kélfel-voniaoj burleazk.
A GÉSÁK BÁNATA
Japánban Is ugylátszlk elromlottak az erkOltst vlszonyofa. Legalább erre enged következtetni az a hir, amit a ráaló hoz a felkeli nap országából: hogy a Japán rendőrség Irtó hadjáratot kezdett, elsősorban a csók ellen.
Tilos a csók Japánban nyilvánosan. Ttlos képekben vagy rajzokban, plkturákban, vagy fotográfiákon. — Mindenütt, mert — a rendőrség azt Mszl — ez egyik oka a megbomlott erkölcsi állapotoknak.
Képzelhető, hogy milyen nagy lehet bánata Japán legcsókosabb hölgyeinek: a kicsi gisáknak, Pillangó Kisasszony társainak, ha nem szabad csókolózni. Igaz, hogy csak nyilvánosan nem. De hát tudni kell a Jobb megértéihez ott Is, hogy Japánban cseretenyetfrdgzdütor, körűibe ISI Ilyenkor, épén ugy )árja a csók, mint ebben a vén Európában. A patkot cseresznyevlrdgal Japánban sok titokban és nyilvánosan elcsattant, vagy elhalkttott csóknak voltak tanul. Koronatanul.
Ezután megváltozik a világ. Nyilvánosan. még képekben Is tilos a csók. Talán Igy majd jobbak lesznek az erkölcsök. Lehet, hogy job bak, de b/ztos, hogy több lesz a titkos csók. _
— A tanfelügyelő előadása Sümegen. Dr. vitéz Barnabás István kir. tanfelügyelő Sümegen vetített képes előadást tartott Szicíliáról. Az előadást kiegészítette Farkasovszky Terike tánc\'anárnő pompás szóló-táncai.
— Harangszentelés. Folyó hó 15-én dr. Rott Nándor megyéspüspök Szentbékkálára érkezik, ahol egyházi ünnepség keretében az uj harangokat fog|a megszentelni.
— Tanító választás. A dabronci r. k. elemi iskolához az iskolaszék Horváth Erzsébetet választotta meg egyhangúlag tanítónőnek.
= Üvegezés, klttelés, képkeretezés igen olción Púmnál, Király-u. 10.
— Szombaton este: nőegyteti tea. A Keresztény Jótékony Nőegylet mint Jeleztük, április 14-én este 9 órai kezdettel a Céntrálban újra kezdi az olyan nagy kedveltségnek örvendett tea-estétyeit. A szómba! I estély Iráni, a nagyböjt hosszú csendje után, érlhelöleg a legszélesebb körű érdeklődés nyilvánul meg. A háziasszonyok buzgólkodása teljes bizonyságot nyújt alelöl, hogy a farsangi teák hangulata ébred njra szombaton este ■ keresztény társa-dtíÖmnak a Nöégylet kör* tömörült részében. Tea süteménnyel 1 pengő. A tagokat és vendégeikét színitettel várja a Nőegylet elnöksége.
= Scfiwarcz Dezső harisnyál ii legjobtuk,
— A komoly Irodalom és mü vészét sikerét blzonylt|a, hogy az április 21-lkl Móricz Zsigmond eslre már eddig is tömeges jegyelővéiel történt. Mindenki siet Jó helyet biztosítani, hogy élvezze szemtöl-szembe Móricz Zsigmond kivételes egyéniségét. A nagy Író szenzációs előadást tart Nagykanizsán, ö az az Iró, aki külsőmegjelenésében is Igazolja ro-boazluB Írásait, markáns paraszlregé-nyeit. (jegyek Vágónál és Schlessnél.)
— Kedvezményes utazás. A folyó hó 28-tól május hó 7-lg rendezendő budapesti nemzetközi vásárra való utazáshoz szükséges Igazolványok a Nagykanizsai Takarékpénztár Menetjegylrodájába már megérkeztek, ahol azok kaphatók és elö-| egyeztethetők.
— A Leányklub Vőrösmarty-estje. A Szociális Missziótársulat nagykanizsai Leánykiubja április 15-én délután 6 órai kezdettel a Szociális Missziótársulat nagytermében Vflrösmarly-estét rendez a következő műsorral: 1. Horváth Oéza: Magyar ábránd. Zongorán előadja Máglcs Mária. 2. Vörösmarty életrajza. Ismerteti Józsa Baba. 3. Vörösmarty : Merengőhöz. Szaval|a Kanyar Irma. 4. Tarnay: Ha ugy lehetne. Énekli Myazowszky Olga, zongorán kíséri Szakonyl Rózsa. 5. Vörösmarty: Vén cigány. Szavalja Polgár Bözsi. 6. Tarnay: Nem jó... Énekli Myazowszky Olga, zongorán kiséri Szakonyl Rózsa. 7. Vörösmarty Zilán futásának tartalma és méltatása. Ismerteti Schlchtanz Irén. 8. .Szép Ilonka" melodráma. Szavalja Kállay Ilonka, zongorán kíséri Czlnder Piroska.
— Tavaszi kabátok, jumper ruhák, nöi kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fő ut 13. szám alatt.
— Raadörségiek üdülése a hévízi tisztviselő otthonban. Mint megittuk, a belügyminiszter Hévizén vásárolt egy szállodát, melyet a tisztviselők részére rendezett be és olt kellő kérvényezés utján a tisztviselő társadalom taglal nyernek kedvező fizetési feltételek mellett lakást és ellátást a fürdŐ8zezon alatt. Ezt a tisztviselői otthont mindenki nagy örömmel fogadta és hamar népszerűvé vált, amit bizonyít, hogy a nagykanizsai államrendörségtöl mindjárt az első napon 15 en adták be kérvényüket felsőbb hatóságukhoz, hogy ebben a tisztviselői otthonban elhelyezést nyerjenek. Ugyanígy más állami hivataloknál is sokan kérvényezik a nagy kedvezményű otthonba való bejutást.
— A Honvéd utcai sonka-tolvajok ügye foglalkoztatta a minap a kanizsai törvényszéket. Pecslcs József, Kalcslcs János és Qerócs Boldizsár házalnak padlásait dézsmálták meg Ifj. Lakatos Sándor, Kalá-nyos György Tu\'a cigányok, akik a disznóölés utáni .kiadós" időben tett látogatásuk eredményét épen Nagyb]kónakra készültek szállítani, amikor sikerült elcsípni őket. A bíróság most kellőjüket 4-4 hónapi, Lakatos La|ost és idb. Lakatos Sán-dornét 1—1 havi fogházra Ítélte, a banda fejéi, Lakatos Sándor dádét pedig felmentette.
Medgyaszay Vilma Nagykanizsán
(*) A magyar clösdóniQvészét büszkesége, Medgyaszay Vilma, a magyar Yvette Guilberi, szerdán, f. hó 18 án este 9 órakor tartja a Városi Színházban egyetlen ballada- és sanzon-estjét Gonda István neves zongoramű íész közreműködésével. Medgyaszay Vilmát nem kell bemutatni a kanizsai közönségnek, az ö művészete világhírű. Medgyaszay Vilma előadásában a dal, a sanzon áttöri kereteit, kacagtató, szellemes, groteszkké, megrázó tragédiává szélesül, egy darab életté fejlődik. Dallamán mosoly és könny fakad és elmélyedés, mert ö több, mint a poéta és a zeneszerző tolmácsolója, ö a saját gazdag egyéniségét állítja a szerzők segítségére és pársoros da-1 ócskában a világ torztOkrét tartja szemünk elé, egy másikban szlvet-tépő tragikumot tár fel előttünk.
Medgyaszay Vilma egyetlen előadóestjét a legnagyobb érdeklődés előzi meg s előreláthatólag ez lesz az Idei szezon egyik legnagyobb művészi eseménye Nagykanizsán.
A mérsékelt helyárak a közönség minden rétegének lehetővé teszik, hogy részt vehessen ezen a nagy élvezetet nyújtó előadáson. A legdrágább helyár ugyanis P. 3.50.
SELYEM HARISNYÁI
4.80, a-80, 8-80 Batyum nadrág csíkos, príma 1065 minőség S\'80
Szomolányi Gyulánál.
Orvosi hir. Dr. Kahán Imre szíbadságáról hazaérkezett és fogorvosi rendelését újból megkezdte.
= 20 havi részletfizetésre szállniuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján Is — az egész világon legjobbnak elismert Slnger varrógépeinket. Slnger varrógép részv.-társasás! Nagykanizsán. Fő-ut 1.
= Rigai sárdpők l» rendfl, férfi és nők részére. Tornacipők nagy választékban Szabó Antal sportüzletében.
Mindenki meggyőződhetik erről, hí>. az újonnan
Aki mer, az nyer!!
tŰStoSm szerencseszámaiból
MILHOFFER föetárusitó sorsjegylrodájában
m I Ln urrtn Caengery-ut 7. Dr. Rapocb-ház vásárol sorsjegyet. =======___
Már egyetlen sorsjeggyel is hozzá lehet jutni a szenzációs főnyeremény és jutalomhoz, ami 300.000 és 200.000 P, tehát szereccsés esetben
500.000 pengő is nyerhe\'ő. Sorsjegyek ára: Egész 30 |íéngö, fél 10 pengő, negyed 5 pengő. _Mtnden második aorajegy nyeri 1B5
,13
A magyar katolikus nők családvédelmi kongresszusa
A jelek szerint ez a kongresszus lesz a közeljövő egyik legkiemelkedőbb szociális eseménye, mely tárgyánál fogva is megérdemli, hogy minden részről nagy érdeklődéssel és megértéssel találkozzék. Ha van ma kéidés, mely a kenyérgondok mellett a komoly lelkeket foglalkoztatja, az kétségkívül az a probléma, ml lesz a magyar családból, hová fog jutni a magyar nemzet, ha idejében és erélyesen le nem kflzdjük ezt a kórt, amely a családi életet gyökerében támadta meg.
Ezekre a kóros tünetekre és az orvoslás eszközeire fognak rámutatni a kongresszus előadói, kormányférfiak, szociológusok, főpapok és a katolikus női társadalom több kiválótága, akik közéleti tevékenységük és családanyai hivatásuk révén méltán számot tarthatnak arra, hogy e fontos kérdésben a magyar katolikus nők, hitvesek és anyák lelkéből feltörő figyelmeztető szónak hangot adjanak.
A kongresszus szónokai között szerepelnek : Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter, Svoy Lajos székesfehérvári püspök, Huszár Károly, az Orsz. Munkásbiz-tosttó intézet elnöke, dr. Tóth Tihamér és dr. Stelntcker Feretifc egyetemi tanárok, dr. Bernolák Nándor, volt miniszter, Szegedy-Maszdk Ala-dárné, a Kalh. Háziasszonyok Orsz. Szövetségének elnöke, Stachta Margit, a Szociális Testvérek főnöknője, Stelter Mária Vöröskeresztes testvér, közegészségügyi védőnő stb.
A május 17. és 18 án tartandó országos kongresszus jelentőségét legjobban bizonyltja az a tény, hogy fövédnökségét maga a bíboros hercegprímás ur, védnökségét pedig a püspöki ksr készséggel vállalták. A rendező bizottságban képviselve vannak a legrégibb és legtekintétftesebb kath. nőegyesületek vezetői.
A kongresszuson résztvenni akaró vidéklek figyelmét már most felhívjuk arra a kedvező körülményre, bogy féláru vasúti kedvezményben részesü helnek, ha idejében jelentkeznek a Kalh. Nőegyesületek Országot Szövetsége központi irodájánál (IV. ker., Ferenciek-tere 7, III. lépcső, 111/15) Ezt a kedvezményt természetesen csak olyanok vegyék Igénybe, akik arcképes igszolvánnyal nem rendelkezaek.
A kongresszus ülésein csak tagsági jegy megváltása ellenében lehet részt venni, amely viszont a kongresszussal kapcsolatos össsejö-veteleknél (hajókirándulás stb.) és elszállásolásnál előnyt biztosit. Tagsági jegyek ára igeu mérsékelt lesz, hogy anyagiak ne gördítsenek akadályt a kongresszuson való minél számosabb részvétel elé.
Ágy tollat, állati bürökét,
vörös- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és rongyot a legmagasabb árban vásárol
8THÉB B. FIAI NAGYKANIZSA,
Erzsébet királyné tér 15. sz. alatt
ira ápriMi 13
ZALAI KÖZLÖNY
A gyo«oriá)ál, gyomornyomás, hélsárpaugás, nagyfokú erjedés, rom emésztés,Wér nyelv, kUmllság, fülzúgás, halvány arcszín, rom kedv a természete* .Ferenc József* késérté basmálata által elmúlik. Az orvosi világ ■ legnagyobb elisme-áut\\ nyilatkozik a magyar Fereic lixiaf vízről, mert hatása megbízható és rendkívül enyhe. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és (flsxerflzJetekben.
__ Keszthely búcsúja Hanny Andortól. Tudóittónk jelenti: Bensőséges ünnepi vacsora keretében búcsúzott el Keszthely társadalma dr. Hanny Andor volt keszthelyi ügyvédtől, akit Lengyeltótiba klr. közjegyzővé neveztek ki. Kedden eite száznál többen jöttek össze a Hungária éttermében a társadalom minden rétegéből, hogy bucsut vegyenek dr. Hanny AndottM. Az ünnepi vacsora alsó felköszöntöjét Stefalds Aladár apátplébános mondotta, utána a társadalom minden osztálya nevében érzékeny bucsut rett egy-egy felszólaló. Beszédet mondtak dr. Pillér Artúr ügyvéd, Relschl Imre városbíró, Relschl Richárd országgyűlési képviselő, Erdős József kereskedőtársulati elnök, dr. Berzsenyi László klr. közjegyző, Bárd Béla ügyvéd, Vdsony Béla nyug. ezredes, dr. Imrlk János ügyvéd, dr. Sientgdty Faur Aurél ügyvéd, akiknek beszédeire dr. Hanny Andor meghatottan válaszolt. Dr. Hanny Andor április 16 án veszi át a lengyeltóti! közjegyzőségel.
— A Kanizsa F. C. igazgatósig*, sportvégrehajtó bizottsága, választmánya ma este 9 órakor a Korona kávéház külön helyiségében ü\'ést tart.
— „Három a kislány* Készt helyen". Tudósítónk írja: A keszthelyi Katb. Legényegylet műkedvelő gárdája husvét másnapján saját színpadán színre hozta Schubert szép-zenéjű operettjét, a mHá/orn a kislány\'- 1. Az Egylet nagytermét zsúfolásig megtöltötték az érdeklődök, akik láthatóan nagy élvezettel nézték és hallgatták végig az operettelőadást. Meg kell állapitanunk, hogy az előadás nagyobb zökkenő nélkül folyt le. Kár, bogy a női főszereplő, Szekeres Mariska épen az előadásra berekedt; igy csak hibátlan játékával tudott sikert aratni a férfiszerep lök közül Novdk Ferenc, Tschöll megszemélyesítője, játékban, maszkban és énekben is elsőrendül nyújtott. Bakonyi Mihály, aki Schubertet alakította, szép hangjával és hibátlan énekével szolgált rá a legteljesebb elismerésre. Horváth Bözsi Urizzl szerepében megjelenésével és eleganciájával feltűnést keltett. Az előadás akkora sikerrel Jár\', hogy előreláthatólag a következő vasár-n«P> de még esetleg többször Is meg kell Ismételni.
— Szabók, varrónők, háztar-•Aook, cipészek a világhírű PFAFF varrógépeket használják, mert működjük csendes, varrásuk szép és tartós. Husz hivi részletfizetésre is kaphatók Brandl Sándor és Fia cégnél, Deák-tér 2, a felsötemplomnái.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéhd-tdben VIII., Barou-tér 10.
HozeósznraAzáx
Városi Mozgóképszínház. Ma pénteken este 7 és Ö órakor magyar «lm: „Aggyisten Biri". Oirdonyi Qéza novellája. Főszerep\'ök: D:m-Jén Mari, üárdy Vi mi, D:lly Ferenc és Kompólhy Oyu\'a. Kélfelvo-násos burleszk.
— „Kis ördögárok" a Zrínyi Miklós-utca alaószakaszán. Egy év óta folynak Nagykanizsán a csatornázási munkálatok, de még mindig igen sok panasz merül fel ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Nagy nehezen a Rákóczy u!cával párhuzamos ördögárkot ellünlették, de most az azon környéki lakók méltallan-kodásának egy részét a Zrínyi Mik-lós-utca alsószakaszának lakói vették át. A postapalotával szembeni soron a csatornázáskor odahordott földhegy aljában már évek óla szabadon folyik az u\'casorból kiömlő szennyvíz, elképzelhető bűzt árasztva már ilyenkor is, ha egy-két meleg nap van. Egyik házigazda szerint, akinek háza alját öblögeti a szennyvíz, Ígéretei kapott a városhizán illetékes helyről, bogy a Zrínyi Miklós u\'ca alsószakaszán lefektetett csatornába hamarosan bekötik a házakból most még a nyílt utcára vezető szennyvízcsatornákat. Ez az Ígéret azonban már közel egy éves és az ott lakók szeretnék, havalóra válna. Nemrégiben a nyüotl szennyvizárok annyira alámosta a Frank kefegyári igazgató házának frontján elhúzódó téglajárdát, hogy az több méter hosszúságon beszakadt és a gyalogközlekedést majdnem lehetetlenné tette. A házigazda szerint a járdát csak akkor ludja rendbehozni, ha a szennyvízcsatornákat eltűnteti a város, vagyis megtőiténik a csatornába való bevezetés. Most csak az a kérdés, bogy ez mikor történik meg ? Maholnap itt s^nyár és ez a szennyvíz árok, mint tavaly ls, a város kellős közepén elszomorító bűzfészek lesz, két lépésre a postapalotától, az alsó-templomhoz vezető főútvonalon.
si
Pénteken, csak egy nap 7 és 0 órakor
Magyar filmi
O rdonyi Oíza novellája.
Főszereplők: Demjén Mari, Oárdy Vilma, Delly Ferenc, és Kompóthy Oyula.
2 felvonásos burleszk
RÁDIÓ IÜS01
12 órakor déli
templomból. Ulina Kamara Z 3 H. 4 Onkel llana mesél
(Rövidítések) H — ntrek. Közgazdaság. Hangv. — hangverseny E — clftadás Oy — gyermekeknek. A — sssionyok-Mk. Z — zene. Mg. = mezőgazdaság. j|L — ifjúsági előadás. P — lelolvasáS. 0 — gramofon zene. Ib — (aij band. K — kabaré. nZ. — nepizerfl zene.
Április 13 (péntek)
Budapest 9.30 és 11.15 H. Közben harangszó az egyelemtérl Z. I Időjellés.
. ;------ ------11 gyermekeknek.
4 5 Időjelzés, Időjárás. 5 Zongorahangv. 6.15 l\'.gészségUgyl E. 7.45 Hangv. 9 20 11. Ulána cigányzene.
Bécs, Orác 11 nZ. 4.15 Hangv. 5.20 üy.-hangv. 8 30 Osztrák zeneszerzők estje.
Berlin, Stettln 110. 3 30 A 5 nZ. 8 .PEP* amerikai dalok. 9 Német nép dalok. 10.30 Tánc Z.
Barcelona 2 45 llangv. 6.45 és 7.25 a 10.25 Hangv.
Basel. Bern 1 0. 4 Hangv. 4.30 A. 5 Hangv. 8 Oilárdalok. 8.30 Hangv. 9 Orgo-nahangv. 1.05 Hangv.
Frankfurt, Caasel 1 30 Oy. 3.30 Oy. 4.30 A. 8 Hangv. Ulána nZ.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 8 A. 11 0. 12 20 Népszerű zeneakadémia. Haydn: Az évazikok. 2.05 Hangv. 4.15 (Bréma) Bandonlum hangv (Kiél) nZ. 5 Oy. 6 és 7 nZ. 8 Hangv. 1130 Tánc Z.
Langenberg, Kőin, Aachen, Mdntter 11 0. I Hangv. 4J0 Oy. G K. 8.15 Tarka est. Utána éjiéiig tánc Z.
London, Daveatry 1 Hangv. 1.30 Egyházi Z. 2 nZ. 4 Tánc Z. 5 Hangv. 6.15 szky dalok Nemzeti szlmf. hangv. 11.15
Oy. 7 llingv 815 Csa|kovszky dalok. ----- . 9 r......
3 Hangv. 8 Kamara Z, I
Milánó 12.30 Hangv. 5.05 Tánc Z. 5.S0 Oy 8.50 nZ; 11 Tánc Z
Rádló-Párlzs 11.30 TLzperces Z. 130 Hangv. 4.45 Irodalmi és zenei délután. 9.30 Opera E.
Prága II 0. 12.05 Hangv. 4.10 Oy. 4.30 Kamara Z. 7.15 Fúvós l. 8.10 Tarka eat. 9 Hangv 10 20 nZ.
Róma 130 Hangv. 4.50 Oy. 5 30 Tánc 8.45 Opertíl E.
Stuttgart, Prelburg 12 30 O. 4 Hangv. 6.15 A XVI. század egyházi zenéje. 8 FrankfurU műsor. Utána tánc Z.
Zürich 12 32 Hangv. 3 A. 4 0. 5.10 Tán« Z. 8 Francia Z. 9.25 Hangv.
8 45 Hsngv Kabaré. Madrid
Tánc Z.
KÖZGAZDASÁG
legnemesebb
kávéfajtákat
szakértelemmel pörköli
és mindig frissen, jutányosán árusítja.
Egy próbarendeléssel mindenki meggyőződhetik
kávéim kiváló minőségéről.
közép-
lájns 3-án nyílik meg Bécsben a IV. európai gazdasági kongresszus
A Duna problémájának rendezése — Hantos Elemér nagyszabású tervezete
Bécs, április 12
(Saját tudósilónktól) Május 3-án űl össze negyedszer a középeurópai gazdasági kongresszus, amely egye-íiti magában az összes utódállamok nemzetgazdászalt. A kűstöbön álló tanácskozások tárgya a dunai forgalom problémája. A kongresszus felkérésére Hantos Elemér dr., volt magyar államtitkár részletes tervezetet dolgozott kl. Hintós memoranduma fogja képezni a tanácskozások bázisát. A következőkben a Zalai Közlöny bécsi tudósítójának módjában van ismertetnie Han\'.oi javaslatait, amelyek felölelik a dunai probléma összes részleteit.
1. A hajózás szabadsága. A hajózás szabadsága a Dunán Immár több mint egy évszázad óta nemzetközi alapelv. A pirlsl békekonferencia ezt a helyzetet még jobban ki akarta fejleszteni és s Dunát nemzetközivé nyilvánítóba. Elfeledkezett azonban az internaclonalizálás fogalmának meghatározásáról, miért ls ujabb konferencián kellene azt pontosan meghatározni.
2. Az Internaclonalizálás szervei. A békeszerződések a Dunát Uimtól egészen a Fekete tengerig interna-clonillzálták, szemben a báboru-elótti helyzettel, amikor csupán Brai-lától lefelé volt nemzetközi jellege a Dunának. Épen ezért feleslegessé vált két különböző bizottságnak fen-lartása, a régi Európai Dunabizottságot, amely Brai\'ától lefelé intézkedik, be kellene olvasztsnl az uj Nemzetközi Dunablzottságba.
3. Vámügyi nehézségek. A Dunagőzhajó zási Táraiság kimutatása szerint a különböző vámformalitások 109 gőzös- és 777 uszály-napot vesznek igénynek egy esztendőben.
A rakományokat ugyanis 7 helysn vizsgálják felOL Ennek következtében a vámvizsgálatot egységesíteni és a tranzit-rakományokat plombák-kal ellátva egyáltalán mentesíteni kellene a vizsgálattól.
4. Útlevél nehézségek. Hasonlóképen egységesíteni kellene a hajózási személyzet és az utasok útlevél-vizsgálatát, amely Jelenleg szintén igen bonyodalmas és sok időt vesz Igénybe szállal, hogy mindegyik parti állam külön-külön ejti meg az ellenőrzést.
5. Tarifálls kérdések. A Duna partján fekvő kikötő városok számára (Bécs, Pozsony, Budapest, Belgrád, stb) mérsékelt vasúti tarifákat kellene érvénybe léptetni, akárcsak a tengeri kikötő városok részé*. A teherforgalom\' a Dunán csak abban az esetben növekedhet, ha a vasutak a kikötőkig mérsékelt díjszabás ellenében szállítják a rakományokat
6. Forgalmi követelések. Az Aldu-nán a forgalom lebonyolítása mindig nagy akadályokba ütközik. A szullnal csatorna egész évben alkalmatlan a hajózásra. Ezért a parti áramoknak mindent meg kell tan-niök a román és bolgár Duna-sza-kaszok rendbehozására és karbantartására.
Hantos Elemér memoranduma a kabotázs-, és lobogó-kérdésekre is kiterjed és igf sz összes dunai problémákat felöleli. A középeurópai gazdasági kongresszus Hantos javaslatait valószínűleg eljuttatta maid a nemzetközi kereskedelmi kamarához és a Népszövetséghez azzal a kérdéssel, hogy a kit testület a javaslatokat tegye magáévá és ezzel segítse elő a jelenlegi áldatlan állapo* tok megszűntetését.
ZALAI KOILOW*
TÓZ8BE
A m i értéktőzsdén az irányzat megjavult. Nyitáskor a tegnap) lanyhaság folytatódolt, később azonban midőn a spekuláció a vezető értékekben véleményes vásárlásokat hajtott végre, a hangulat m\'gjavull és a mai árveszteségek mejférOUek. Zárlatkor az árfolyamok a tegnapi sárlati divóra emelkedtek. Az iit-ott előforduló áreltérérek le és felfelé, ritka esetben híjadják meg az l\'/o-ot. A forgalom a tőzsdeidő első felében valamivel élénkebb volt, később azonban eksecdeiedett. — A lixpapirok plNB má is elhanyagolt voit A valuta é» deviza puc tartol).
Zürichi zárlat Pitls 30 43, Loodoa 25 J3\'/«, Waajosk 91890. BriUMl mv/t. Milano J7 3i, Madrid 8MmMUm W17Vi, BadU 11410, Vklia 78-05, Sotla 375, Prigl 16-38, Vanó 5»20. Badapaat 90 SS, 8-18Ví. Bakaoat J-26.
Á bada pesti ffale Mta-Jozyzjia
AmoU 771 Máatr. 791
VALUTA*
I 90-3805 79 8 >80\'10 _ 1WI-W-99 Piák. tf325-15385 Dinár 9 96-1004 Dollii 470 10-572 10
SrÖ3KS?8
Í0 40-JC60 19000-1*7 10 BefalU. 8O35-«0\'70 Norvég 142 70-153\'30 SvijdLllOOO-llO-40 Svéd k. 163 45->58 05 P*MU 9695-96rM
UNVIZAK
230 35-231 OS Beügtád lOC6-l(H« Usrlia 186 72-167 11 Bakaiul 8 57-3 02 Brftsitl 70 8180-70 Kopaota.153 37-153 7/ Otafc 152 82 1Í32J Londoa 27-90-27-98 Mjfcao 30-I6-3C-28 N*»jotk Í7l 60 3 20 Pilla 22 48 22-58 Priga Ibii 16-MI SaoRa 412-418 Stockfc 153 57-153 97 Vwó 841MI32 Wtaa 80-42:8067 ZOrleb 110-17-110 47 Madrid 9610-96-60
Terménytőzsde
Buza 15, rozs 10 fillérrel emelkedett Az Irányzat barátságos, a forgalom csekély.
Baaa ttauv. 76 kg-os 3325-33 50, 77 kg-os 33 55 -83 80. 8 k<-oj 33 95 -M-lí 79 kf-oa 34-29-34-45 80 kg-os 94-40—34-65, dunántult 76 kg. 83 05 -33-25. 77 tg-oa 33 30-33-55, 78 kg-oa 33 65 33-8., 79 kg-oa 33 95 34-20. 80 kg oi Í4 10 - 34 25. iom 31-10-3125. lakarm, iipa 30 00-3020, aOtirpa 32^J-»51 ««b 82 75- 83 00, taagtri 27 00 Í726, Boaakofpa 23 25-23 50.
1 -s
Sertésvásár
Faibaitta 2449, nchrMI eladatlanul vHua-■aradl 819 darsb. Hadrendi 1-64—1 66 »sed«tt 1-64-166 szedett toaép 152-1-58, könnyű 1 "32-1 36, aljőrenda Öreg 1-S0—1-51, másodrendű 1-40—1-44 angol (•108 1-36-1-60, ualoana nagyban 1-80-0<* taii 1-92-1 96, lehúzott b» 176 208 aakuuta félsertés 196-2(8 Ai tiaoyaal lanyha.
»»wwi\'rtVi\'iviWAvvm-
IWJa: WlMljl Kyoada éa Lapkiadó Vállalat Rémén,társaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
■ t Nagykanizsa 78. u.
GYÜMÖLCSFA
védelmi szerek (Enda, Almola, Dtndrln, Notiprasen, Solbár stb.) Oszők ellent oaéaáaA szerek: (Portol, TllanUn, Orion, RézgiUc) „Futor" szénsavas takarmánymész németországi
főzelék éa virág magvak Gazdasági vetőmagvak
Madéreleségi
(kendermag, hámozott zab, fénymag, édea repce, kerekrépa, napraforgó, tökmag stb.) Szemestengerl (nagy és aprósxemU), zab, árpa, kcíes, buta, tengeridara, stb. Klcatnyben éa nagyban kaphatók:
0R8ZÁ8 JÓZSEF
. Nagykanizsa, Erzaébeí-tér 10. A Mroaag mellett, M, Telefon: 130.
APBÓHIRDETÉSEK
Aj apróhirdetések dija lOisólg bo fillér,
minden további szó djia B IIti. ünnepnap 10 szótg 80
Vasir- éa fillér, minden tovibU izé dija 8 fill. Szerdán éj pénteken 10 azélg SO fillér, minden tovibbl szó dija 8 fill. Clmaxó a minden vaati-gabb betűből üld uó két aaónak számíttatik. Alltat keresőknek 50% engedmény. « klrdaUal tilt al8ra ílaataaM.
Bloadal, ovii és kör képkeretezéseket legolcsőban vállal — Stern ilveges Erzsé-bet-|fr. 1446
Lasovrsaa lVi hold, zöld takarmánvo-ztara egész 4vi«eladó Msgyar utca 74. 1857
Schiller Ferencné angol és francia nőt dl*Btasalon|ét Csengery-ut 27. szám, 1. emeletre dr. Schlchtanz fogorvos volt műtermeibe helyezte ál. 1576
Tallvér vizalát lanltásia vállal, Időnkint kölyök és kész vizslát elad, vadász-teiUlelet rendet, fácánost beállít megállapodás szeilnt OtvSa Balázs, Killmln, u. p. Oelse. (Válaszbélyeg nélkül nem felelek.)
■éjua l-éro keresek 3-4 szobás modern lakást, közvetítőt díjjazok. Ajánlatokat 88. postafiók kérem. 1520
éa mindenféle gazdasági magfélék legjobb minőiégben Hí
KarllMf
agfélék leg|( Szegő cégnél.
irsch és 1C05
Autót, traktort, cséplőmotort garanciával javít — Wallar Mér autó- és gépjavító Üzeme Kölcsey-utca 22. 1371
Egrasoháo, konyhás és mellékhelyl-g ékből álló lakást keresek május I-éie.
•ég\' Aczél Ignác,
Főül 3.
1789
Haatal bekebelezésre Ktnéaa ttemfbes ■ legelőnyösebben ta leggyor-sabban teljédttat Aoaél Igaéo péns-kShaSakOarattlő Irodája Nagy kan Izain, Fő-at 8. aa. alatt. 620
4 axobéa lakta május t-re, vagy későbbre átadó. Cim a kiadóban. 1863
HAIéazobafcatar használt, Igen masz-szív, ágybetétlel, jutányosán eladó. Szigrlszt, Szemere-utca 4/b. 1842
Eladék alig használt különféle linóm uri öllonyök MUiler szsbónál, I\'őut 19 -1875
Egy taisoBoot fizetéssel felveszünk.
Webet és Pia fUszerüzletében Eötvösié^.________1878
Bognéraagéd állást keres uradalomba azonnali munkába lépéssel. — Clm: Nagy István. Bárindl puazts, u. p. Zalaapáti. 1880
Zongora, Pokorrty-féle eladó, kiadóban.
Clm a 1779
KBgxBnetOnket
fejezzük ki Jóakaróinknak, Ismerőseinknek és mindazoknak, akik szeretett férjem és édesapánk temetésén nagy fájdalmunkat megjelenésükkel enyhl telték.
Szakéta oaalád.
PUCH
VEZET!
motorkerékpár utikerókpár
4-5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummlraktárl Javító műhely!
IMI
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat
MENETRENDJE
Erzséber-tér Vasútállomás
Oda
400 6-oo 6-«o 8» H-84*
13-M
1405 17-10 17-20
17-40* 20 ars 23<» 23-ao 23 »
Vissza
4-12
6-to
7-02
8-40 11-42* 1400
1411
17-20 17-82 17-60*
20 40 23-12
23-82 022
1.
I. 1.
II. II.
I.
II. 1. II.
I-n. I. I. I.
Erzsébet-tér— Kiskanizsa 11 Erzsébet-tér-Barak
Oda Vissza <9 Oda Vissza
710 1080 12-16 16\'4» 19 io 7-20 10-42 12 82 16-50 19 22 1. I. 1. II. 1. 7-30 10 06 11-60 1300 1622 7-42 10" 12 02 13-19 16--T6 1. I. II. 11. II.
Erzsébet-tár-lózsef laktanya 1£« 18 4« II.
Oda Vissza A csillaggal mcg|c-lüit menetek lelléte-lesek. (Csak tia utas van.)Esetleges üzem-
W*— u 20\'iso* hun iHe U 20»* 11.
Az autóbusz kiránduló társaságok részére bárhová megrendelhető. zavarok alkalmával a vasúti, klskanlzsal, baraki (áratok tartatnak fenn elsősorban, mlg a többi járat az üzemzavar tartama alatt sztlnetel.
Viteldijak 1
Erzsébet tér—Vasútállomás 40 fillér Erzsébet-tér—Józsi flaktanya 24 fillér Erzsébet-tér—Eötvös-tér 24 fillér Erzsébet-tér—Baraktelep 40 fillér Józst flaktanya (Pelőfi- utón át) Barakk vagy Kiskanizsa vagy Vasútállomás 50 fillér Alszakasz vagy diákjegy 24 fillér Erzsébet-tér—Sporttelep 40 fillér
A hetijegyek I hónapig érvényt
snyeaek.
1928 áptlMi 13.
varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ M IN OS 86 BEN
/(ec/yeiő/iit;fcjz/c//eife/eJi
Nyomatott a.Uélzalai
Retúrjegy végállomástól végállomásig 32+-52-S4 fillér. Bárki által váltható.
Heti jegyek 1 Vonal átszálló, érvényes 14 útra, végállomástól végállomásig 5*80 pengő.
Heti szakaszjegy 1 Érvényes Erzsébet-térig vagy innen bármely végállomásig 14 útra 4-80 pengő.
Heti munkésjegy 1 Érvényes 12 uira, végállomástól végállomásig 3-50 pengő, ugyanaz 14 ulra szóló érvénnyel A\'— pengő.
SINGER VA RRÓGÉ P t t S ZVCNVTÁRSASAa
FIÓKÜZLETE:
NAGYKANIZSA, FÖ-UT |.
Futball-labdák
TennÍ8*Ubdák Tennisafltftk
Ping-Poim jAfék és labda
lego\'csC bb árakon ksptntók
Flschel Fülöp Plal-nál
Nagykanizsán, Fft<ai
Mayer Klotild UMda
VARGA NÁNI^OR
gőzmosó, vegyttiztltő, ruhafestő
MnhgÉHUl iiWMw: Ukw I.
Vállal mindennemű ruha-festést, vegytlsctMást, gőzmoaást mérsékelt áron. Eiisme\'ten elsőrendű munka. Hófehér, ttkfirftayei gaIl«rtlntHÉs. Pllssérozás. űz Oouvrérozás.
nagykanizsai fiókja Sugár-ut 4. Telefon 33a
M,ndin I ulön költség vagy portó felszámítása nélkül elhelyez hirdetéseket
bármely bel- vagy kUifOldi lapban.
Beklánterveket kéntt, uöveges.
Pia kát i roacáet
vállal helyben éa vidéken, belvagy külföldön.
Nagykanizsa r. I. város mindeo-nemtt hirdetési jogának bérlője
Magyar Film Iroda rt. Budapest képviselője.
^ Magyar Királyi Be ügymlnisz-lériuin fordiló osztályán-w felvevő helye. Bármely nyelViől vagy nyelvre forditáil vállal éa *elOgy-minisztériummái hitelesíttet.
Nyomda és Lapkiadó Vállalat. Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
POLITIKAI NAPILAP
imkesztöaég kiadóhivatal: Fö-ut 5. Kim JaitíbtJyl Uokkiadóhivatal Kossuth Lajos-u. 32
32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ári: egy hóra 1 ptngö 40 tlllér
Hét esztendő
(bl) KibaMI* a msgyar népnek a hetes uára. Szerencsét jelent.
Talán a bét bonfoglaló vezér li eöel a szerencsével találta meg Ubtdlából a lejjel mézzel folyó földek leié az utat.
Az lem véletlen talán, — ba Játékos hittel szabad nézni az ártatlan kabalái — bogy a ma már csak vér és kóony folyására emlékező ország, u európai konstellációk valami Ígérettel! forrongásában ünnepli uj honfoglalójának, Bethlen István grófnak i miniszterelnöki székben a mai napon betöltött hetedik esztendejét.
Hét esztendő...
Európa mai miniszterelnökei közül megszakítás nélkül seoki sem töltött bét esztendői a miniszterelnöki székben. Pedig, ba valahol, ugy ebben a porig sújtott országban egész ember, — annál is több: szellemi és fiiikumbéli erők hérosza kellett a gátra. Mert ez a gát bét esztendővel ezelőtt pusztító erők sodrában recse-gdt-ropogott és egyetlen talpalatnyi tOge volt csak, amelyen a szédült lefelé-lram gyeplfitartójs megvethette a lábát: — nyolc millió mártlr-ma-gyar bizalma és élet-akarása. Ezenkívül csak rom és üszök volt, nyl tóit, rettenetes sebek és egy torz ítélkezés tévedt logikájával útnak Indított, komoran, feketén, kérlelhetetlenül reánk szabott predesztináció, ami s végzet erejével, blnáios súllyal nehezedett minden kifelé Igyekvő léptünk kOré.
Azóta hél esztendő műit el a trianoni Mag)a-ország felett. Rohant, repült az idő, — tenger szenvedés volt a sarkantyúja. Mellette ólomlábakon, de makaca következetességgel vánszorgott a magyar történelem nutatója. De minden lépés, amit ez a mutató bét esztendő alatt tett, előre volt, az élet felé, a szabadulás, a nsp leié. Hét esztendő multán Magyarországnak újra van .helye a nap alatt*, igen, — ólomlábakon Jutot-lunk el Idáig: — energiáink teljes fegyverzetében, mázsás páncélban, amit temérdek kin, aláztatás és ennél Is tObb hitünk és erőnk kovácsolt tépett testeinkre. Aki pedig ezeket " egyedül megmaradt értékeinkei megflvbatatlan páncéllá kovácsolta J>"M, — aki ezzel a csupán eszmei fegyverzettel a magyar történelem legválságosabb csatáján állt ki maidnem egy egész világ ellen, — aki a Bagyar rendeltetés fanatikusaként a aorsunk mutatóját, sokszor slsyphusi wöfeszilések kárvallássl közt Is, soha Wsszafelé csúszni nem engedte, hanem vezéri hivatottsága teljében axt mindig előbbre, az élet, a nap felé kényszeritelte, — az Bethlen István vo,f. Magyarország miniszterelnöke.
Lépésről-lépésre megtelt ut ez a "ét esztendő. Az évforduló visszatekintésével mérve alig tudja belógni "érnünk az ivei, amivel Magyaror-
szág a porból újra Európa politikai életének horizontja fölé emelkedett. Nem lerdűlt, — emelkedett csupín A lendület va banque-Jához nem maradt semmi lehetősége, de az emelkedés teremtő erőfeszítése biztos alapokat nyujló munka volt. Ezt az erőfeszítést csak annyi előrelátás, a politikai és diplomáciai tudás olyan hatalmas tárháza, olyan szívós kitartás és a magyar földnek olyan mérhetetlen szeretete tudla gyümölcstermővé tenni, amennyivel és amilyennel Bethlen István személyében áldotta meg jó sorsa Magyarországot
épen akkor, amikor llyeu koncepciójú kormányelnökre a legnagyobb szüksége volt.
Ma, a hét esztendő lezárultán, Magyarország megmaradt testében a tavasz borzongása feszíti uj reménységek erőit. Ma a történelem katla-nábau forr, vajúdik a kiegyenlítődés valami erőteljes készülődése. É« ebben a ma még csak konlurjaiban bontakozó alakulásban Magyarország már az európai gépezetnek olyan alkateleme, amire a nagy mechanizmus minden gépésze vigyáz éa nem hagyja kl, mert ma már nem hagy
balji kl azt a |ö»ő egyetlen konstruk-tora sem.
Bethlen István miniszterelnökségének ma elmúlt bét esztendejével a szerencse kabalás örökségét viszi msgával ebbe a most kezdődő Időkbe Migyarország. Aki bét esztendő alatt vissza tudta harcolni az életet a halálraítélt nemzetnek, sőt ezt a nemzetet európai tényezővé tudta emelni, — az a jelen nagy építkezésében biztos kézzel fogja azt elhelyezni ott, ahol a helye van a népek életét tápláló nBp: a történelem Igazsága alatt.
A német repülők is legyőzték az Óceánt és simán leszálltak Newyorkban
Egész repUlőraj kisérte ■ diadalmas Brement
Newyork, április 12 Amerikában erősen bíznak a német oceánrepülők sikerében. A hadügyminiszter utasítást adott, hogy a repülők bárhol Is szállnak le, a Bre-mennek legyenek minden tekiutet-ben témogatására. Az időjárási Jelenlések a repülőkre nézve kedvezőek. Amerika valamennyi repülőterét ma estétől kezdve kivilágítják.
Newyork, április 12. A Canadian Press hírszolgálati ügynökség jelentése szerint a Brement amerikai idő
számítás szerint 1048 órakor látták | elrepülni az ujskóciat Elghsport felelt.
Ktngsporth április 12. (Éjszakai rddlójelentés) A Brement először a kanadai kormány Arra nevű gőzösének kapitánya: Barkohouse pillantotta meg, aki hslározotlan állítja, hogy a Brement látta, bár a gép fel-iralát nem tudla halároiottan kivenni, meri igen mígjssn repült.
Émden, április 13. (Éjszakai rddlójelentés) N. wyorkból ideérkező jelentés a következőket mondja: E pil:a
natban (német időszámítás szerint 20 óra 30 perckor) a Bremen egy repülőgéprajlól kísérve megjelent MltchellJleidben. A nordbay szikratávíró állomás ezt a hírt mindenki számára leadta szikratáviratban. Bővebb jelentés még nem jött a diadalmas némelrepülők u\'jlról.
Berlin, április 13. (Éjszakai rádiójelentés) Egy német gőzös azt a szikratávíró jelentést adta le, hogy a Bremen Newyork mellett baj nélkül leszállt.
A milanói merénylet előtt névtelen levélben figyelmeztették a rendőrséget a készülő bűntényről
A rendőrség Intézkedéseit kijátszotta a tettesek agyafurtsága — A halottak száma emelkedett — Egész Olaszországban hódoló tüntetések vannak a király mellett — Az Egységespárt sürgönye és a székesfőváros együttérző részvéte — Szombat délután nagy egyházi pompával temetik az áldozatokat
Milánó, április 13
A gyászos bombamerénylet az olasz király milánói tartózkodásának programmját semmiben sem befolyásolja. A király ma megtekintette Noblle tábornok ké»zenálló repülő gépjét, amelyen északsarki útjára indul.
A bombamerénylet letteseinek kézrekeritésére vonatkozó nyomozás még nem járt eredménnyel.
Az áldozatok száma az éjszaka lizenhalra emelkedett.
Már az éjszakai órákban a nép-gyüjtés az áldozatok számára meghaladta a félmillió lirát.
A királyné és udvarhölgyei virágokat helyeztek el az áldozatok koporsóira.
Az éjszakai órákban Milanóban, Rómában és Olaszország mlndsn
nagyobb városiban hódoló tüntetések játszódlak le.
A rendőrség meg van győződve arról, hogy a merénylőket az anarklsldk táborában kelt keresni.
Szakértől megállapítás szerint a pokolgépnek azért volt olyan rettenetes hatása, mert a bomba először a vaslámpa darabjait vetette szét és a legsúlyosabb sebesüléseket ezek a szerterepülő vasdarabak okozták.
Milánó, április 13. (Éjszakai rddlójelentés) A merénylet halottainak száma ma dllután
19-re emelkedett, minthogy ma meghall egy súlyosan sebesült. TObb súlyos sebesült állapota rosszabbodott. Egy katonának az állapot 1 reménytelen,úgyszintén egy 50 éves tanítónőé is, akinek mindkél lábát leszakította a robbanás.
Egy 11 éves gyermek sérülései oly súlyosak, hogy halálát minden percben várják. Egy fasiszta katona a kórházban súlyosan sebesült kis testvére mellett fekszik, akinek mindkét lábát amputálni kell, annyira szél van roncsolva. A merénylet nyomán
borzalmas részletek játszódtak le a városban.
Ejíy emeleti erkélyen a merénylet pillanatában egy úriasszony két gyermekével UH. Ugy megijedt, hogy ájultan esett össze. Mire a kórházba akarták vinni az u\'on szlvszélhüdés-ben meghall.
Még nincs pozitív nyom a tettesek után
Milánó, április 13. (Éjszakai rddlójelentés) A hatóságoknak egyelőre nem áll módjában felvilágosítást adni
ZALA! KÖZLÖK?
iga ipHh u
arról, bogy a borzalmtt hatáiu bombamerénylet tettesei után való nyomozás milyen stádiumban áll. A Corriera della Sera azl Írja, hogy egy leány jelentkezeti a rendörségen, aki azt vallotta, bogy a helyszín közeliben egy kisebb csoportot látott gyanúsan beszélgetni a merénylet kora reggelén. Kalapáesetéseket is hallott. Most ezirányban ii folyik a nyomozás.
Milánó, áprllli 13. (Éjszakai rádió-jelentés) Aközött a kétszáz anarklita között, akiket a merénylettel kapcsolatban a rendőrség őrizetbe vett, van egy veszélyes anarkista is, aki már el volt ítélve merényletért, melyet azelőtt bét évvel követett el a milánói Dlana-szinház ellen.
A király üdvözlő távirata Mussollnihez * Róma, április 13. (Éjszakai rádió-jelentés) A király Mussolini hódoló ét üdvözlő táviratára hasonlóképen táviratul felelt, melyben közölte, hogy a merénylet ellenére it programszerűen folyt le a milánói látogatása.
A lengyel külügyminiszter nejével Rómába érkezett Róma, április 13. (Éjszakai rddló-jelentés) Zalesky lengyel külügyminiszter és felesége, valamint a lengyel külügyminisztérium több ma-gasrangu tisztviselője ma esle Rómába érkezett. Egyes lapok ugy tudják, bogy a Duce még ma este fogadja Zaleskyt a Ctilgl palotábin.
Államvédelmi bíróság elé kerülnek a merénylők Róma, április 13. (Éjszakai rádló-lelentés) A lapok azt Jelentik, hogy a merénylet tettesel, ha kézrekerül-ntk, államvédelmi bíróság elé kerülnek, mely halálos ítéletet fog hozni.
Az Egységespárt sürgönye a budapesti olsaz követhez
Budapest, április 13. Almássy Linló, ai Egységespárt elnöke, sűr-gönyt küldött Durlnl dl Monza olatz követnek, melyben az Egységespárt nevében őszinte örömének ad kifejezést, bogy a király és a trónörö-kőt szerencsésen megmenekültek.
Holnap délután temetik a merénylet áldozatalt Milánó, április 13. (Éjszakal rádiójelentés) A merénylet áldozatait holnap délután három órakor temetik kivételes egyházi pompával, me-
lyet maga Tosl milánói érsek-bíboros pontifikál.
Req\'ilem az áldozatokért — Te Deum a megmenekülésért Róma, áprllli 13. (Éjszakai rddló-jelenlés) A király 50 ezer lírát adományozott a milánói borzalmat merénylet tzerenctétlenei boziáfartozól-nak. A királyné Róma egyik lemplo-mában ma délelőtt gyászmltét mondatod az áldozatokért, melyen réizt-vettek a katonai ét polgári hatótá-gok fejei, a királyi család tagjai.
Délután ugyanebben a templomban Te Deumot tartottak a király szerencsés megmenekülése alkalmából.
A király zavartalanul folytatta milánói programját Milánó, április 13. (Éjszakai rádió jelentés) A király a merénylet ellenére ma programszerűen folytatta le milánói látogatását, melynek torán több közintézménynél tett lá-togatást.
Névtelen levél előre felhívta a rendőrség figyelmét a készülő merényletre Róma, április 13. (Éjszakai rádió-jelentés) A Journal d\' Halta azt irjs, hogy a milánói rendőrség tegnapelőtt névtelen levelet kapott, melyben a levélíró felhívja a rendőrség figyelmét, bogy egy borzalmat merénylet kétzül, melyet az anarkiiták terveznek.
A rendőrség megtette az Intézkedéseket — de a merényletet olyan agyafúrt midőn készítették eló, hogy nem sikerüli azt megakadályozni.
Hitározott az a feltevéi mott már, hogy a merénylet tetteseit az anarkiiták között kell keretnl. Erre enged következtetni az is, hogy a rendőrség több mint 200 gyanút férfit összefogdosott.
A magyar főváros részvéte f Budapest, április 13. (Éjszakai rádiójelentés) A főváros mai. közgyűlésén Rlpka főpolgármester be-jslentette a fövároa közönségének mély felháborodtál a gyalázatos milanói merénylet felett. Bejelentette, hogy az olasz követségen a merénylet felett részvétét fejezte ki, egyben örömének adott kifejezést, hogy a király ét családja szerencséten megmenekült.
Minisztertanácson üdvözölték Bethlen grófot kor-mányelnöksógónek hetedik évfordulója alkalmából
Rakovszky Iván a munkatanács elnöke letette az esküt a miniszterelnök kezébe — A felsőház bizottságai szerdán tartanak ülést
(Éjszakai rádiójelentés) Ma délután 5 órakor a kormány tagjai minisztertanácsot tartottak. Elsőnek Vass József dr. népjóléti miniszter üdvözölte gróf Bethlen István miniszterelnököt abból az alkaiombó\', hogy erős kézzel, nagy eredmínyek-keláll 7 esztendeje (holnapi nap az évforduló) a magyar kormány élén.
A miniszterelnök köszönetet mondott az üdvözlésért és minisztertársainak támogatását kérte. Folyó ügyek tárgvaláia után a minisztertanács 10 óra után ért véget
Rakovszky I»án belügymhiazler ma délelőtt rragjelent a miniszterelnökségen és Bethlen István minisz-
terelnök kezébe — mini a munkatanács elnöke — letette az esküt Az eiküléteinél az eikü szövegét Bircziházi Bárczy litván miniszterelnökségi h. államtitkár olvatta.
A felióbáz pénzügyi, valamint közjogi éi törvénykezési bizottsága kp-rilii 18 ikán, szerdán délelőtt 11 órakor a bizottsági teremben együttes ülést tart, amelyen az Ipari záloglevelekről szóló törvényjavaslatot tárgyalják. A tárgyalás befejszéte ulán a pénzügyi bizottság külön tárgyalj í a magyar földhitel Intézetek és a kisbirtokotok ortzágos szövetségének adó ét illetékkedvezményéről szóló törvényjavaslatát.
45 százalék Zalavármegye adóhátraléka
A folyó évi öseztartozáa Q,916.980 pengő
Zalaegerszeg, április 13 | Dr. Bruzsa Oyula pénzügyigazgató jelentése tzerlnl egyenet adóban a megye mult évi adóhátraléka 2.151,643 pengő. A folyó évi összes farfozát 6 916,989 pengő. Ebtől befizettek márclui végéig 1.077,440 ptngőt. Az eted éket hátralék 2 627,797 pengő — vagylt 45%.
Az adóbivatali kerületenként a hátralék a kővetkező: Balatonfüred 264.310 (36%) Keszthely 994.966 (44%)
Lttenye 353.384 (61%)
Nagykanizsa 1.463.611 (42°M
Nova 441,420 (58%)
Sümeg 380,600 (48%)
Tapokza 641.206 (46%)
Zalaegerszeg 980.872 (47%)
Zalaszentgrót 309.080 (51%)
Március hóban befolyt: fényűzési adóból 1.508 21 p
általános forg. adóból 138.849-76 P állatforgalml adóMl 40 500 29 P bélyeg és Jogület. 158.144 17 P
A közigazgatási bizottság filósén erós vitát provokált a keszthelyi és zalaszentgrótl Járási székház flgye
Fegyelmi vizsgálat s szentgróti járásban — A határszélen fokozott mértékben szükség van a csendőrségre — A Mura szabályozáta ügyében felirat a kormányhoz
Elutasították a nagykanizsai vízvezetéki szabályrendelet ellen beadott fellebbezést
Zalaegerszeg, április 13 Oyömörey Qyörgy főiipán elnöklete alatt tartotta meg hivi rendet üléséi a vármegye közigazgatási bl-zottiágs.
Dr. Farkas Tibor izóvátette, bogy a vármegye a keszthelyi ét zalaszent-gróti járási székházakat a községek támogatásával akarja megépíteni és ezzel kapcsolatban szabálytalan kivetések történtek i járási székházhoz való hozzájárulás címén.
— A.ieg kell állapilani, — mondotta — hogy ez a .különadó" önkéntes hozzájárulás e, vagy klkény-szerttett? Hi nem önkéntes, módot kell találni arra, bogy azokn ík, akik ezt kivánják, a befizetett összegeket visszatérítsék.
Kéri annak a megállapítását, hogy • izentgrótl székház, amely Jobbára a népjóléti mlniiztérlum hoziájáru-láiával épült, voltaképen kinek a tulajdonát képezi ?
Dr. Brand Sándor főjegyző kijelenti, bogy amikor az ügy a főispán tudomására Jutott, nyomban elrendelte a vizsgálatot, amit ö végzett és a főbíró ellen a szentgróti lárásl székház építésével kapcsolatban elrendelte a fegyelmit megelőző vizsgálatot,
A keszthelyi járási székház építésének ügye Is vizsgálat alá került. 11 nem történt kivetés. A hozzájárulást nem hajtották be közadók módjára és erra panasz sem érkezett.
A zalaszentgrótl székházat illetőleg a kérdési ugy fogják megoldani, bogy felerészben a vármegye kapja a tulajdonjogot, mig a másik rész átengedését kérni fogják a népjóléti minisztériumtól.
Dr. Farkas Tibor etikai szempontból nem tartja helyesnek, hogy a székházépítés terheit egyes körökre hárítsák. A keszthelyi Járásban egyes körjegyzőségekben 20% ot hozzá-járulátt vetettek ki a tzékbáz céljaira. Véleménye tzerint nehéz elbírálni, hogy hol végződik a kényszer I és hol az önkéntes hozzájárulás.
D.\\ Brand főjegyző Ismételten hangsúlyozta, bogy meg fogják vizsgálni, bogy a legutóbbi Időben nem alkalmaztak-e kényszert
Szentmihályi D;zső csatlakozott Farkú Tibor felszólalásához.
Dr. Csák Károly kérte, bogy a múltra vonatkozólag ne vizsgálják ezt a kérdést, bogy van e visszafizetendő összeg, mert ez zavarokat keltene. Elégedjenek meg a szigorú elszámolással. A Jövőre nézve azonban Intézkedést kér, hogy kényszerrel sőt még erélyesebb felhívással se lehessen szorgalmazni a járulékokat, meri ennek törvényes alapja nincsen.
Dr. Szalay Oyula tiszti főügyész megállapította, hogy az önkéntes hozzájárulások kiindulási pontja mindenütt képviselőtestületi határosat alapján volt.
Oyömörey Qyörgy főispán hangsúlyozta, hogy a vármegye vezetőségét nem terheli mulasztás.
Csóthy Oéza murakereszturi apát szóvá lette az oroaztonyl Iskolaépítés ügyét és arra kérte a bizottságot, hogy Írjanak fel a kormányhoz
a Murs folyó szabályozása és a magyar parti birtokosok védelme
érdekében. Kérte a murakereszturi csendőrség megerősítését, tekintettel arra, hogy a zalai határszélen nagy mértékben tzüktég van erőt csendőrtégre.
Oyömörey főltpán megnyugtató választ adott A bizottság elhatározta,, hogy újból felír a kormányhoz • Mura szabályozása ügyében. A bizottság
elutasította « nagykanizsai vízvezetéki szabályrendelet ell^n beadott fellebbezést, miután a városnak az építési kölcsön törlesztése céljából szüksége van a izabályrendeietben megállapított vízdíjakra.
Kertész Lajos vármegyei főálJW-orvos Indítványára a bizottság 1000 pengőt szavazott meg a
métellyel fertőzött legelők fertőtlenítése céljából végtandö kitW letekre.
hm. áptuu 14.
Várják a magyarokat az örökvárosban
Levél a napsütéses Rómából
kÓP\'a., április eleje .júósUónktól) Április eleje. |lt már a legteljesebb tavasz van. A, esó is elállt ás a buzavirágkék jpól erősen tűz le a nap az örök-városra.
Húsvét.
Nagy ünnepségek keretében tartják meg itt a húsvétot. Bizony az illeni szertartások és népszokások sokban eltérnek az otthoniaktól. Az oUtz lapokat átnézve, az Osservcf-tort Romano legu\'óbbi számában ólmom az Örvendetes hírt, hógy ma-gpr trslvéreim zarándokolnak el újból Ide, az Orökvárosba, hogy jön-Mk sokan és az vezeti őket, akiről i páps azt mondta, bogy a mMI kis Benjáminunk". A bíboros hercegprímás, Magyarország egyházfejedelme vezeti a magyarok xarándoklását. Nagy és fölemelő érzés ez és talán ennek a horderejét csak ml tudjuk átérezni, akik Itt vagyunk az őrök-városban, talán sokkal jobban, mint ■zok, akiknek az isten megadta a kegyelme\', hogy ö vele jö||enek le ide, Sient Péter sirjábor, hogy elmondják azt a fensége*imát... „Hittek egy Istenben...".
Az Osservatore Romano, a Vatikán hivatalos lapja is örömének ad kifejezést, bogy újból a kedves magyarok jönnek ide, akikről itt is köztudomású, hogy mennyire jóstlvflek, mert hisz a magyar nem Ismeretien Itt az örökvárosbsn, mert a világháború befejezése ulin ezrek és ezrek jöttek ide alázatos sziwel és Összekulcsolt kézzel és magaviselettikkel olyan ftlIOnést keltettek, bogy t római polgár már messziről megmondja, amikor az ájtatoakodó magyarokat látja, hogy ezek msgyarok.
Hallom, hogy a biboros hercegprímás 8 ünnepélyes főpapi szent-®\'»ét fog mondani a világ legnagyobb templomában, a Szent litván bszibkábsn, hogy gyertyás könyörgő körmenetben fognak körülvonulnl a Kolosszeum romjai körül, hogy megfogatják Velenczét, hol az ellő jiagy magyar blltérilő, Szent Gellért csontjai njugosznsk, elmennek Loretóba, megnézik Firenzéi, megtekintik Bo-•ogns nevezetességeit, stb. Várják a nigyarokat örömteli szivvel és érző lélekkel Róma polgárai, mert ha va-■•UVugy a katolikusok fűzték sio-"*«bbá azt a barátságot,\'amely a ""gyár nemzet és az olasz nemzet \'özölt fennáll.
ZALAI KÖZLÖNY
A nigy nemzeti zarándoklatot rendező O.mágos Katolikus Szöveis\'g egyik titkárával sétáltam a Sienl Péter-téren, aki azért van lenn, hogy az elszállásolást és az étkezést elintézze, ő vele beszélgettem, aki háromnapos szorgos munkával ludta csak elintézni azt, hogy olyan olcsón lud-nak a magyarok ilyen hosszú, ilyen szép utat megtenni. Áptills 29-én indul a zarándoklás Budapestről s amint hallom, ez a 14\'Vlapos utazás
III. osztályon csak 310 pengőbe, II. osztályon 470 pengőbe, III/o osztályon pedig csak 210 pengőbe kerül.
Mikor elváltam a Katolikus Szövetség titkárától, aki tovább utazott Nápolyba, azt kérdeztem tőle, hogy vájjon sokan jönnek-e? ö erre azt felelte: reméli, hogy sokan, mert a magyar kitollkusság átérzi snnak fontosságát, hogy maga a bíboros bsrcegpfímás vezeti ezt a zarándoklást.
Megkezdik a keszthelyi uj kikötő kotrási munkálatait
700.000 pengőbe kerül az uj állami kikötő
Keszthely, április 13 (Saját tudósítónktól) Április 15 én Keszthelyre érkezik kél kotrógép és újra megkezdődik a partfeltöltésl munka. A kotrógépek most már nemcsak a strandfürdő és sportpálya helyéi töltik fel, hanem megkezdik az uj kikötő kotrási munkálatalt Is.\'
A tervszerű munka kijelölésére egy bizottság érkezett Keszthelyre. A Ijizottság tsg|al Nagy Sándor és Károlyi Rezső miniszteri tanácsosok
és Galambos József kormánybiztosság! főmérnök voltak. A bizottság tagjai hozták a hírt, hogy a keszthelyi állami kikötfi tervel már elkészültek s az előirányzat szerint 700 000 pengő szükséges a megépítéséhez.
Ha a kotrási munkálatok az Idén befejeződnek s Keszthelynek egy kis szerencséje lesz, akkor a keszthelyi kikötő költségei már a Jövő évi költségvetésben szerepelni fognak.

Virág-tolvajok a temetőben
Állítsanak rendőrőrszemet a temetőbe Nagykanizsa, április 13
Az elmúlt évben löbbizben hitt adtunk arról az elszomoiltó jelenségről, hogy a kanizsai temetőben eldurvult lelkű, ismeretlen tettesek lop\\od|ák a sirra kivitt virágokat. Ez irányban több feljelentés is érkezett 4 a rendörségre, a nyomozás azonban nem járt eredménnyel.
Az idén megint hasonlóak a pa-nfsíok. Igen sokan mesélik nekünk is, bogy a kath. temetőben ismét lopkod|ák a sirokról a világokat. — Nemcsak a csokorba kötött, nyesetl virágokat, hsnem a beültetett cserepes virágokít is. Tudunk olyau esetről, mikor egy kanizsai család több virágot ülietett el egy síron, majd egy másikhoz is ellátogattak és visszatértek az e\'ső firhoz, ai elültetett virágokból egy szálat sem találtak.
Hogy ezek az eldurvult lelkű emberek honnan kerülnek ki, kiknek a sorából, nem lehet tudni, de épen itt volna az Ideje, hogy valami módon őket ártalmatlanná tegyék.
Jó volna, hi a rendőrség a temetőbe külön őrszemet állítana és Így védné meg a halottak emlékét szolgáló virágokat. A tétlenért tolvajokat pedig példás büntetéssel örökre el kellene riasztsni a sir virágok rablásától.
Mint értesülünk, eddig is már többen tettek feljelentést a rendörségen a pusztítások, ellen.
IMIáPia
A nagykanizsai, metewrotoglat megfigyelő jelentések: Pénteken a Mmlr-ük\'ti i Reggel 7 őrekor +8, délután 2 őrekor +97, «ate 9 őrekor +3-8.
htlhteet: Reggel és délben borult, este tiszta égboltozat
StéHrányi Reggel Nyugat, délben és este Északi szél.
A Meteorológiai Intézet lelentéee tte-rlnt változékony, igen hUvös és szeles Idő.
Aki mer, az nyer!I
szerencseszámaiból MILHOFFER
Mindenki meggyőződhedk erről, ha az újonnan
kezdődő XX-ik oszlálysorsjáték
főéi árusító sorsjegyirodájában Csengery-ut 7. Dr. Rapoch-ház vásárol sorsjegyet. .......
Már eevetlen sorsieRgyel is hozzá bhet jutni a szenzációs főnyeremény és jutalomhoz, ami 300.000 és 200.000 P, tehát szerencsés esetben
B00.000 pengő is nytrhe\'ő. Sorsjegyekére: Egész 20 pengő, fél 10 pengő, negyed 5 pengő.
Minden második sorsjegy nyeri_™
NAPI HÍREK
i«HHHm*<
- NAPIREND
április 14, szombat
Római katolikus: JuszUn vt. Proteat. Tibor. Izraelita: Nis bő 24.
Nap kel reggel 5 óra 14 perckor,
nyugszik délután 18 óra 47 perckor. •
Vasutas Dalkör serlegavató Ünnepélye este 8 órakor a Polgári Egyletben.
Ker. lót. Nőegylet tea-estélye 9 órakor a Céntrálban.
Városi Színház. .A két horgász-bolond*. Zoro és Huru legújabb attrakciója 8 telv. .Az álarcos lovas*, vadnyugati történet 6 felvonásban. Híradó.
Uránia Mozgószlnház. .Több, mini szerencse*, vígjáték 7 felvonásban. — .Blmbi és Limbi*, burleszk 2 felvonásban. .Sicc mini lovaaiendőr", trükkfilm I felvonásban.
— Előléptetések. A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola tanári karában a következő előléptetések történtek : Surdnyl Gyula a IX. fizetési
osztály 3. fokozatából a VIII. 1.-be, Domány Ármin a VII. 1.-ből a VI. 3.-ba, Neufeld Simon a IX, l.-böt a Vili. 2.-be, Marosi Oéza a IX. 2.-böi a IX. 1.-be léptek elő.
— A Balatoni Társaság Budapesten megtartott közgyűlése Barbartít Lajost, lapunk felelős szerkesztőik meghívta a Társaság irodalmi osztályának tagjául.
— Október 10 én leplezik te a Csány László szobrot Zalaegerszegről jelentik: A Csány László szoborbizottság dr. Thassy Gábor egészségflgyi főfelügyelő elnöklete alatt ülést tartott, amelyen elhatározták, hogy Zala vértanujának, Csány Lászlónak emlékszobrát vértanusága napján, október 10 én leplezik le és az evangélikus templom előtti háromszögben helyezik el. A teret is a vértanú neve után fogják elnevezni.
— A Leányklub Vőrflsmarty-estje a második irodalmi est abban a szép kulturális vállalkozásban, mellyel a nagykanizsai leányok maguk és jóbarálaik köiéb\'ín irodalmunk klasszikus n$gy|alnak müveit és működését Ismertetni szándékoznak. A Vörösmarty-esl holnap, vasárnap délután 6 órakor lesz 50 filléres belépődíjai a Missziósházban. Máglcs Mária zongoraszáraa, Józsa Bsba Vörösmarty életrajza, Kanyar Irma, Polgár Bözsi szavalatai, Myazovszky Oiga énekszámai (kíséri Szakonyl Rózsi), Schlchtanz Irén taiiulmánya a .Zalán futásá"-ról, Kállay Ilonka melodrámája (kiséri Czlnder Pirosks) szerepelnek a gazdag és igen tartalmas műsoron.
W Április hő leikéig tart
az olcsó szövetvásár
| Sing
er József és Társa divatáruházában
Nagykanizsán, Erzsébet királyné-tér 23. alatt.
ZALAI KOZLONT
IBM Ipfffll 14
— Első áldozás. Kedves és szép Uniupi lesz ■ Rozgonylufcal áll. elemi iskolának április 15-én, fehír-vaaárnap. E napon jáiul ugyanit első szentáldozásához áz intézel 150 harmadik osztályos növendéke. Az ünnepélyes szentmise, amelyen a növendékek első áldozásukat végzik, háromnegyed 8 órakor kezdődik a lelsőlemplomban. A templomi ünnepség után az Oltáregyesűlet az első áldozókat szeretet vendégségben részesiti, amely a Rozgonyl-u\'cji lorn í\'eremben len
= Üvegezés, klttelés, képkeretezés igen olcsón Rumnál, Király-u. 10.
— Dr. Szabó László előadása az amerikai ügyvédekről. Szabó László dr. egyetemi magántanár, aki az OMKE helybeli fiókjának meghívására ma este Nagykanlzsárs érkezik, az dgyvédi kar felkérése folytán holnap, e hó 15-én délelőtt fél 11 órakor a városháza kis fsnícs-termében .Az amerikai ügyvédekről* címmel egy jogi tárgyú előadást fog tartant. A téma nemcsak a hivatásbeli Ügyvédeket, hanem rajtuk kívül bizonyára a város jogászvilágát, sőt a nagyközönséget is érdekelni fogja • ép ezért az ügyvédi kar mindenkit szívesen Ut az előadásra. — Este fél 6 órai kezdettel a városháza dísztermében tartja meg előadását a tengerentúli kereskedelemről. Mindkét előadás Iránt — mint országszerte minden váróiban, ahol a legutóbbi időkben előadások sorozatát tartja — Igen nagy az érdeklődés.
= A Centrálban szombat estétől kezdve a zeneversenyen első dijat nyert Pártos Qulntetl énekei szalon és Jazz-Band hangversenyez.
— Díjkiosztás a balatoni kiállításon. A Balatoni Társaság III. kiállítására kitűzött dijakat a bizottság s következőkép Ítélte oda: A közoktatásügyi minisztérium állam-diját Ivánjrl-OrOr.wild Bílánik Ba-latonvtdékt tájképe, A székesfőváros egyik diját Csánky Dénes A Balaton öble Kenesénél, másik diját Magyar-Mannhelmer Ousztáv Fürdőző gyermek a Balatonnál, a földművelésügyi miniszter államdlját Edvi Illés Aladár Virágos rét a szigligeti éMffljflU^l és Wagner Oéza Balatoni^íMszat htl cimű képelnek Ítélték oda, mlg a Balatoni Társaság diját Rózsa Emma Merengés, a Balatonon c. Illusztrációja nyerte.
= Kodelkáné mától kezdve es-ténklnt a .Szarvai," kávéházban énekel. Btlépődij nincs. Szenzációs mUsor.
— A közmunkák és az önkénles tűzoltóság A nagykanizsai városi képviselőtestület az önkéntes lüzoltóknsk a közmunkát elengedte.
— SzQnöben vannak a gyermek-járványok. Dr. Thassy Oibor vármegyei tisztifőorvos jelentése szerint a vármegye egészségi állapot! |avult. A gyermek-látványok szünöben vannak, a felnőttek egészségi állapota kielégítő.
" — Tavaszi kabátok, Jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fö ut 13. szám alatt.
- — A Vasutas Dalkör serleg-avatója. Ma este 8 órakor íRen kedvesnek ígérkező ünnepség színhelye lesz a Polgári Egylet földsiinlje. M avatja ugyanis a keszthelyi dalos-versenyen nyert serlegét a nagykanizsai Vasutas Dalkör. A Lehrmann Ferenc vezetésével városszerte elismert névre szeittet! dilárda a benne rejlő fejlödésképességet olyan b3sé-ges ambíciókkal kamatoztatta, hogy Immár a város kulturális életének egyik legmegbecsültebb része lett s mint ilyen számiihat a ma esti ünnepén a legszélesebb köiü részvételre. A műsoron a Zslavármegyei Dalosszövetség elnökének, Tholway Zsigmond dr.-nak avató beszéde, magánszámok, az öregcscrkészek mindotln-zenekara és az ünnepelt dalárda szerepelnek. BslépVtij ni ne.
A Móricz Zsigmond-est
Nagykanizsa ku turéiitében tagadhatatlanul vannak hiányo««ágok, de vannak ezek pótlására megfelelő fellángolások is, — c?ak legyen, aki fel tudja rázni a tok gond, b-j közt lassan elfásuló érdeklődés1. Erre a nehéz, nem is mindig bálsditos, de abszolút kulturális értékében annál jelentöség\'eljesebb munkára vállalkozott Urbán Oyula hírlapíró kollegánk, amikor most már másodízben fog a legszintlsztább irodalom jegyében egy művészi élvezetekben gazdag estét szerezni a kanizsaiaknak. Amire talán senki nem is gondolt, — neki sikerűit: április 21-én a mai magyar ircda\'om egyik legmarkán sabb vezér-egyénisége, Móricz Zsigmond fog Kanizsára érkezve előadást tartani és lelke mérhetetlen kincseiből az élő szó erején keresetűt gyönyörködtetni a kanizsai közönséget. Az irodalmi és előadóest magas nívójú műsorának is kiemelkedő része az Url muri egy jelenete, nem különben irodalmunk másik legfőbb büszkeségének, Herczeg Ferencnek egy erős drámai munkák — Vágónál és Schlessnél máris nrgyon sok jegyet előjegyeztek.
— Készül a klskanlzsai levete ;thon. A Huayndi téri volt mozi-lyíségel most zlakitják át levente
és lövészegye8üleli otthonná.
— A Levente Labdarugó Szövetség közli az egyesületekkel, hogy az intézőbizottság határozatai a jövőben Schnllzer és Oöndör ékszerész cég kirakatában leszuek kifüggesztve. A Klskanizsán lejátszandó mérkőzések sorrendjét a következőkép módosítja : i/t 3 órakor Kiskanizsai Levente—77 FC. biró Herczl, »A 4 órakor Egyetértés — Kat. Kör, bíró Fischer I.
•=■ Figyelem! Ma és minden este Kodelkáné n „Szarvas" kávéházban énekel. Belépődíj nincs I Sláger műsor.
= Tennlszütők 16 P-ért, dupla huiozással 23 P ért. Versenjüökb n nagy választék. Ü Ok burozásit leg-olcróbban vállalom. — Tennlszclpők chrom és gummi\'alppjl Szabó Antal sportüzletébcn.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Emiiitétl gyengeség, vérszegénység, sáp-Jtíág, mhlgybetejségek, bőri • At: fnrunkuiusok
ev\'íníK. te.." zesev „Fe\'enc József keserűvíz őzabályozia a belek annyira fonton működését. Az orvosi tudomány számos veiérférfia meggyőződött arról, hogy a valódi Ferenc József viz hat\'B.i mindig kitűnően beválik. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fUsierüztetekbeo.
= Medgyaszay-est. Medgyaszay Vilma szerdai előadóestjére tömegesen váltja a közönség a jegyeket. A művésznő külföldi turnéja előtt felkeresi a vid k nagyobb városalt s Nagykanizsán e hó 18-án, szerdán fog a Városi S.inházban vendégszerepeli. Szenzációsnak ígérkező es\'élyén a bires Bartók és Kodály-ciklust is bemutatja, amely az id.i télen Budspsst művészi eseményeinek legnagyobb szenzációja volt. Azonkívül: Arany János, Babits Mihály, Heltal Jenő, Szép Ernő, Harsányt Zsolt, Lányi Viktor, Nádor Mihály, Nagy Endre, Szimat Albert stb. szebbnél-szebb sanzonjait fogja előadni. Gonda István jeles zongoraművész Birtók, Szántó Tivadar és Chopin müveiből fog előadni és Medgyaszay Vilmát kíséri zongorán. Jegyek a Váro>i Sziuhiz pénztáránál elöjegyezhetök.
— Az IskolánklvQlI népművelés záróünnepélye Klskanizsán. Az ismeretterjesztő előadások és elemi ismeretterjesztő tanfolyam záróünnepélye április 15-én délután háromnegyed 4 órai kezdettel lesz a Templom téri iskolában a következő műsorral: 1. Hiszek egy Istenben. Énekli a Levente Dalkör. 2. Erdély felé... Kiss Menyhérttől. S tavai ja Peti János levente. 3. Alkalmi^ beszéd. Mond|a Mátés P. Hilár "házfőnök. 4. Murgács dalok. Énekli Peti János levente, kiséri Juhász István áll. tanító. 5. Keringő. (Négykezes) Zongorán játszák Kéri Micike és Szerecz Mancika. 6. Nem, nem, soha. Szathmáry litvántól. Szavalja Ötvös László leven\'e. 7. Nyisd ki anyám a virágos ablakom című népdal egyveleg. Énekli a Levente Dalkör. 8. Az elvégzeit Ismeretterjesztő munkákról rövid beszámoló. Tarlja Flló Ferenc Igazgató. 9. Induló.^ (Négy-keies) Zongorán játazák Kéri Micike és Szertcz Mancika. A vezetőség kéri a közönség szíves megjelenését. Belépődíj nincs, önkénles adományokat köszönettel fogadnak.
^AWVVVVVVVWVVVV^VVVAiV*
MOZGÓSZINHÁMK
Városi Mozgóképszínház. Ma
szombaton 5, 7 és 9 órakor, holnap vz sárnap 3. 5, 7 és 9 órakor két sláger egy müsoibanl .A két bor-gászbolond\\ Zoro és Huiu legújabb attrakció]i 8 felvonásban. .Az álarcos lovas", vadnyugati történél hat felvonásban. Főszereplő Art Accord. Híradó.
Uránia Mozgóképszínház. Ma
szombaton 7 és 9 órakor, holnap visárnap 3, 5, 7 és 9 órakor „Több mint szerencse", vígjáték 7 felvonásban. Főszereplök Marion Nlxon és Oeorge L\'wls. „Bimbi és Llmbi", burkszk 2 felvonásban. .Sicc mint lovasrendőr", trükkfilm egy Kivonásban.
KÖNYVEK, LAPOK
A gyepükttrvár
Sípos Zsigmond dr. tanulmánya
A nagykanizsai rendőrkapitányság tanácsosa, dr. Sípos Zsigmond, 23 oldalra terjedő tanulmánnyal szerepel az elmúlt hetekben megjelent s ehelyütt ismertetett Zalai Évkönyvben. A tanulmányt írója különlenyo-matos füzet-alakban is megjelentette. , A gyepűkörvát" érdekes és értékes olvasmány a\'ködbevesző ősmagyar mult kedvelőinek. Komoly éa töretlen utakon végzett kutatások eredménye ez a tanulmány. Az ugor népek ösmlthologlájának érintésével ismerteti a honfoglalást megelőző Idők magyar védelmi szervezeteit, a gyepükör és vár szavak Igen alapos és nagy szaktudásra valló fllotogiii fejtegetésével. Ezzel kapcsolatban sok kulturális, faji szempontból kiválóan becses etnográfiái adatol vet felszínre. Megtudtuk belőle a Hungarla, Székely, Kapós, Kapu, Nyék, Fejér, Fekete népbetyneveiak s az ezekkel kapcsolatos néphelynevek öifogal-mát, jelentését, az ősvédelral szervezetekben elfoglalt hivatását, az ősi magyar közigazgatásnak az embeti szervezethez hasonló kiépítését.
Az egyes szavak magyarázata és az összefüggések láncolata ugyan nem mindig győzi meg azolvjsóta logikai szükségszerűség erejével, de viszont a területet is, amelyen SIpoi Zsigmond közel 2 évtizede búvárkodik o\'yan, amelyen a nyelvéfz, régész a józan fantázia Pegazusin kénytelen áthidalni hatalmas időbeli űröket. Sipos fantáziája pedig egészséges, |ó irányú, rengeteg összehalmozott ősadaton táplálkozik, a Így a tudás talajából hajtja sokszor kalandosnak tetsző, az egész tanulmányt átfogó hasonlatait is. Archeológiai Ismeretei igen széles körűek. Hogy az ezeken nyugvó szó-analízisei mennyiben állhatnak mrg, azt a fllologusok döntsék el, kiknek munkáihoz és az ösmultból gyűjtött adattárához Sípos minden ese\'re jelentős adat-komplexummal és sok uj útirány megjelölésével járult hozzá.
(A füzet 2 pengőért a szerzőnél kspható.) __(-is)
)( „A pécskai cigánysoron" c. dat szerzőjének: Orosz Alfrédnek két uj magyar nótája jelent meg a „Magyar ZeneI Hírlap" áprilisi számában. Ezen kivdl Chorin O.\'zinak finom műdala, Várady Aladárnak dr. Bereczky Sindor szövegére Irt pompás tullgaló nótája és dr. Mészáros Lajosnak „Balaton" cimfl hangulatos szerzeménye találhatók a kottamellékletben. Vezércikket Köveskuli Jenő föigargató irt: .Vajda János a magyar zenében" dmmeJ. Külön cikk emlékezik meg az Áelher-zenérőt. Különféle zenei hírek, beszámolók. Kapható: Klökner Zeneműkereske désben, Budapest VIII. József-körut 11. Előfizetési ára 1 évre 15 P.
)( Az Oisíg ut száma valósággá rímeket e héten Közit az 500 pengői viccpályázatokat, Papp Jancsi poént lá, a Bölcs Rabi pályázatokat mond, Salamon-R«<» veszekszik ét a villanyöjság ontja a muUt-ságos híreket. Mutatványszámot Ingyen kara a kiadóhivatal, Uudapett VI., O-uto w-)( Dürer Albrecht, a világ eg.lk leg-
nagyobb festője halála 400-Ik------ .
alkalmából szebbnél-szebb képek eeés: sorit k«zll-Htrczeg Ferenc képes hetilapjának, az .UJ Idók\'-nek e hdi száma, amelyei azonkívül Zichy Mihálynak gyönyörű feszülete, az amerikai Kosullh si«-bor leleplezésének fényképe, azlnházl "-pek, humoros rajzok sorai díszítenek.!^? érdekességet kölcsönöz ennek a sz, hogy most került napfényre Ferencnek fegejső Ifjúkori novellája, amei>-röl eddig az irodalomtörténet sem tudott.
1928 áptMs U
*alai Közlöny
KÖZGAZDASÁG
Nemzetközi agrár-konferencia lesz májusban Bécsben
Miről fog tárgyalni a nemzetközi mezőgazdasági bizottság ?
Béc., április 13 Népszövetség keretén be\'Ul kolön
(Saját tudósítónktól) A .zöld inter nacion tlé", a nemzetközi meiőgiz-daságl bizottság ez évi kongresszu-iát májusban jsrlja meg és pedig n osztrák kormány meghívására Bécsben. A nemzetközi msiőgazda-tágl bizottság egyesit! magában az összes európai államok agráriusait. Az osztrák szekció vezetője, Hennel Lipót báró volt miniszter a bécsi tanácskozások programjáról a következő kijelentéseket tette:
— A végleges program még nincsen kidolgozva, azonban a nemzetközi mezőgaidaságl bizottság jelentősége nem csupán nemzetközi kongresszusok rendezésében és általános érdekességü mezőgazdasági kérdések megvitatásában áll, hanem egyúttal ■ Népszövetséghez való viszonyában. Amint Ismeretes, a
Tengeri klgyóvé vált a keszthelyi vásárok Qgye
Oyenge volt a legutóbbi nagyvásár
Keszthely, április 13
(Saját tudósítónktól) Keszthelyen már régóta áll aj* a vásárhely körfll. A kereskoR azt klványák, hogy a vásár maradjon meg, év-százidos helyén, a Kossuth Lojw utcában, Aidrássy téren és ezek kapcsolt részein. Az Iparosok amellett kardoskodnak, hogy a vásár kerfliJOn igazi helyére a Vásártérre és Rákóczi-térre. Dr. Huszár Pál főszolgabíró bivaly az utóbbi felfogás mellett döntött, mlg a vármegye alispánja a vásárt részben visszahelyezte előbbi helyére. Azóta egyik pinuz a másik u\'án hangzik el, egyik fellebbező irat s kérvény a máslkat követi. Ma már a kereskedelmi minisztérium előtt fekszenek az Ogy aktái. A minisztérium a Soproni Kereskedelmi és Iparkamarától kért szakvéleményt. Az április 12 lki vásáron meg Is jelent Spiegel Stlg-frid kamarai elnök és titkár, hogy szakvéleményüket helyszíni tapasztalatokkal támaszthassák alá. A kamarai vezetőség szem- és falianuja volt nemcsak a vásározók kifakadásának, hanem annak a heves hitc-nak is, amely a vásár előestéjén egy közős kereskedői és iparos összejövetelen oly magasra csapott. Most már a Kamara van a legua-gyobe dilemmában. Éppen ezért Keszthelyen minden iparos és kereskedő kíváncsian várja a Kamara uskvéleménjréf,

Az április 12-lki keszthelyi vásárol nagy volt a felhajtás, de kevés állat cseréli gazdát. Ennek oka részben a délfelé megeredt eső, mely szétzavarta a vásárt, de nagy részben a vásárlók hiányai. Ezúttal küllőidre egyetlen darab állatot sem vittek Keszthelyről. Hiányoztak a vidéki bsMöldi kereskedők is. A felhajtott 5611 állatból (3749 szarvasmarha, 1862 ló) mindössze 450 (321 szarvasmarha és 129 ló) kelt el. A vásári forgalmat nagyban zavarta a vásárhely megosztottsága.
gazdasági bizottság foglalkozik a különböző gazgaiági kérdésekkel. Éppen ezért nagy fontossággal blr, hogy az agrár-érdekeket a nemzetközi mezőgazdasági bizottságban sz összes európai államok agrárius érdekképviseletei részt vesznek és ezért ennek a testületnek agrár szempontból ugyanolyan Jelentősége van, mint a kereskedelem számára a nemzetközi kereskedelmi kamaránsk.
— Politikai ellen\'éteket a bizottság nem ismer, az összes államok és érdekképviseletek harmonikusan működnek egymással.
— A bécsi kongresszus részletesen tárgyalni fogja a mezőgazdaság |elenlegl válságos helyzetének okait és a termelés emelésének lehetőségeit, azonban, amint említettem, a részletes program még nem készült el.
A szeszérdekeltség a szesz árának felemelését kfoánja a szeszgyártás nyers-anyagainak áremelkedése, valamint a termelési költségek növekedése miatt a mezőgazdasági szesztermelök körében már régebb idő óla hangoztatják a szesz-kartell által megállapított szesiátak leiemelésének szükségességét. Ezzel a kérdéssel a Mezőgazdasági Stesz termelők Egyesülete is f rglalkozott egyik utóbbi ülésében, melyen gróf Hoyos Miksa elnökölt. A felszólalások során a termelök részéről az a felfogás nyilvánult meg, h^gy mlg egyfelől a szeszértékesitésre bizonyos jobb értékesítési lehetőség áll fenn, addig az idei burgonya keményítő
ériéke lényegesen rosszabb voP, mint áthg években, ez nsgy mértékben drágította a szetztermelís költségét, de drágította azt a szestfőzés-néí felhasznált egyéb üteml stükség-letl cikkek áremelkedése is.
A gazdák véleménye szerint a jelenlegi szeszárakat, már amilyen alapún a kartell a termelőkkel elszámol, legalább egy pengővel kellene emelni. a többoldalú gazdtfel-szólalátra Hoyos Miksa elnök kijelentette, hogy a kormány bizonnyal nem zárkózik el a szeszárak meg-f lelő mértékű felemelésétől, jóllehet tz mnek gyakorlati keresztülvitele nsgyoo nthéz, amennyiben sem az Ipari, sem a denaturált szesz eladási árát nem lehet emelni. a szesztermelök egyesülete megteszi a lépéseket, hogy kimulassa a mezögaidik kívánságának jogos és Indokolt voltát és evégből konkrét adatokat fog a pénzügyminiszter elé teljesíteni, hogy ilyenképen a szeszár emelésének szükségét a ka leli ls elfogadja és ahhoz a pénzügyminiszter ls hozzájáruljon.
(—) A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület április 16 án délelölt 10 órakor Z ilaegerszegen, az egyesület stékhiziban tartja rendes közgyűlését a kővetkező tárgysorozattal: 1. Elnöki Jelentés az 1927. évi működésről. 2. Számviisgáló-blzoitság Jelentése az 1927. évi zárszámadásról. 3. Számvizigáló-bizoti-ság Javaslata Sdrközy Viktor nyugdíj kérelmére. 4. Schandl Károly eddigi támogatást köszönő s Jövőbeni működéséhez ezt kérő átiratának ismertetése. 5. Deulsch Benedek egy. tsg felszólalása rézgillc beszerzése tárgyában. 6. Tagsági ügyek, 7. Folyó Ogyek, indítványok.
Bndapestl
Nemzetközi
Vásár
1928. április 28-tól május 7-ig
I majjai fjar fitujillii
közel 200 szakmában és kolön
útépítési-, kOzségfeJleaz-tésl-, energiagazdálkodási mezőgazdasági- éa
rádlócsoportokban
50°io-os utazási kedvezményi
Részletes felvilágosítás és vásártgazoMay kapható Budapesten: a Vásárirodánál, ;sa V., Alkotmány-utca 8.
Hanknináa: kakából Tirtjtattr L T.
(A vásárigtzolváI.y ára 3 pengó 20 Már.)
SPORTÉLET
Holnap: Wekerle—Kanizsa
Holnap, vasárnap délután vívja egyik legnehezebb bajnoki csatáját a profiegyüttes, mely azt hisszük Izgalmaiban nem fog a pécsi meccsnek mögötte maradni. A csspat a múltkor nagyszerűen bevált fdállttáa-ban szerepel, At egész legénységv fitt és jó kondícióban, alapos tréningek után áll ki pályári. a Wekerle is erőien készül és komplett csapatát kűtdl Nagykanizsára. a we-kerletelepl csapat még mi este megérkezik, hogy holnap ők is pihenten tud|inak starthoz állni. a meccset Mllller Oy. budípes\'l Wró fo|)a vezetni. Az érdeklődés érthetőn nagy.
1ALAI KOJDLOWT
KM Színház Mozgója
Szombaton 5, 7 éa 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Két sláger egy műsorban
A két horgászbolond
Zoro és Huru
legújabb attrakciója 8 felv.-ban. #
Az álarcos lovas
Vadnyugati történet 6 felv. Főszereplő: Art Accord.
HÍRADÓ
tőzsde
A mai értéktőzsdén az irinyzat tovább javult, a forgalom magasabb árfolyamokkal indult, de realizációs eladások következtében átmenetileg gyengült az irányzat. Szilárd külföldi jelentésekre Ismét megélénkült a piac és a hangulat ezután zárlatig barátságos maradi Az átlagos áremelkedés 1-2%. A favorit értékek szonban, mint a Fegyver. Lámpa, Bauxit és Magnesit 5%-ig terjedő nyereségre tettek szert. A barátságos irányzatnak megfelelően a forgalom Is élénkebb volL A fixpsplrok piacán I az Irányzat jóltartott volt. A valutjj is deviza piacon az lrányiat változatlan. _
Zürichi zárlat
Pirii 1043, London 25\'33Va. N.wvork 518-85 BrtuteJ 72 48, Milano 27 37\'/», Madrid 8. 15, Amatedaoi 209 25, Berlin IMII. Wlan 7805. Sotla 374, Prita 15-87Vi, Varad |>8-30. Badapaat 90 60, lelfiid 8 13V4, Bakaiad 325.
i bUapesü Tflisde derlza-jegy/.és*
VALUTAK Aagol L 27 90-2805 Be%a tr. 798>-80M0 Caehk. 1691-16 99 Dink. Ii3 25-153 85 Dlnii 9 96-1006 Bellii 570 1Ö-57210 Francia li 22-60-22-70 MoU. 280 35-231 35 Lengyel 64 10-64-40 IM 8-55-3 61 Léva - _
Lili 80 37-30-57 Mii ka 136 60-187 10 •chllL 80-35-80-70 Norvit 152 75-153 35 Bvijal. I10 00-110-4U k. 153 45-158 05 Peseta 95 85-96 45
UKVtZAK
Amat 280 52-231 22 Belgrád 10C6-10G9 BeiÜn 186-72-137 11 Bakaiul 356-3 61 Brttaaaal 7885-80 10 Kopaab.123 40 B3 f0 Oaalo 152 87-153 27 London 27-91-27i<9 Milano 80-16-3026 Newywk 571 60-3 20 Pilla 23 50-22 6) Pián 16-84-161,9 SaofU 4-12-4 15 Stcckb 153 57-153 87 Vanó 64 12-64 32 Wlan 80-42-80 67 Zürich 1IO20-110 50 Madrid 95-90-96 40
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Több, mint szerencse
Vigjálék 7 felvonásban. Főszereplők : Marion Rlxon és George Lewls.
Bimbi és Llmbl
Burleszk 2 felv.
Sicc mint lovasrendőr
Trükk lilm 1 felv.
Terménytőzsde
Az árak változatlanok. Az Irányzat tartott, a forgalom csendes.
Basa Maaav. 76 kg os 33 25 -33 50, rrki-oi 83 í-5 -83 80, \'8 k« oa Í3 95-3415. 78 kg-oa 34 25- 34 45 80 kg-os 34-40 —34-55. duninlull 76 kg. 33-05 -33-25, 77 k«-oa 33 30 - 33 55. 78 kg-oa 83 65 -33 8 \' 79 kg-oi 33-95-34 20. 80 kg-oi 81 10-34 25, rou 3110-3125, Ukirra. árpa 80 00-30 20. aöiirpa 32 00—32 50 aab 32 75 - 33 00 tengeti 27 00 - 27 25, Boai korra 2325—23 50.
^wwvww^maaaaaartaaa^
APRÓHIRDETÉSEK
Al apróblrdetéaek dija 10 sióig B0 fillér, minden további sió dl|a a lltl. Vasir- éa Bnnepoap 10 sióig 80 llltér, minden további szó dija ■ flll. Szerdán és pénteken 10 izólg 60 fillér, ndnden további uó dija 6 flll. Clmaaó i minden vastagabb betűből illó aió kit szónak szimlt-uük. Állást kereaóknek 50o/o engedmény. * blrdalésl élj olSro flaolomlé.
Vak tflkrSk újra tükrözését elfogadja Stern üveges, Erziébet-tér 14. 1446
Luoerna l\'/j liold, zöld takarmányozásra egész évre eladó Msgyarutca 74. 1857
Schiller Ferencné angol és francia nól divatszalonját Csengery-ut 27. szim, I. emeletre dr. Schlditan* (fogorvos volt műtermeibe helyezte át. 1576
■ájua l-éri keresek 3—4 szobás modem lakást, közvetítőt dljjazok. Ajánlatokat 88. postallók kérem. 1520
Sertés vásár Felhattia 1083, melyből eladatlanul vtsau-■andt 530 daiab. Elaórendtt 164—1-66, aaadett 1-64—166, axedett kóiép 152— 1-58, könnyű 1-32-1 36, elaőrendű 6r 1-50—1 51, miaodiendS í-40—144, sn slldő 1-36-1-60, aaaknna nagyban 1-8C 0-CO, aaT 1-82-1 96, lebusotTbaa 1-76-szalonnás lilsertéa 196-2C8. As Irinyiit lanyha.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában Vili., Baross-tér 10.
TonnlaaQt6k és labdák néhány napon belül beszerzést áron kláruslttatnak. Bővebbet Kaulmann Károlynál.
Tallvér vizslát tanításra villái. Időnkint kölyök és kész vizslát elad, vadászterületet rendez, licinost beilltt megills-podás szerint Ötvfla Balázs, Kllimán, u. p. Qelse. (Válaszbélyeg nélkül nem letelek.)
Hálósiobabutor hssznált, Igen masz-szlv, igybetéttel, |utányosan eladó. Silgrtszt, Szemere-utca 4/b 1842
Bognárosaéd állást keres uradalomba azonnali munkába lépéssel. — Clm : Nagy István, Bárándl puszta, u. p. Zalaapáti. 18§0
..... .....""vvvwwvvw^V^swv^
llaájs: Délxalal Hyosda ei Lapklaáó Tállalal EéuritjtAnaiág
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Wmi Haokaaisaa It. as.
Egy tanonoot llzelésiel lelveizünk. eber és
Wel tér 32.
Fia lüszerüzletében Eötvös-1878
Karoatatnok a mezőgazdasági gép-szakmában jártas és bevezetett ulazók fix fizetéssel és jutalékkal. — Bóvebbet .Jó referencia" jeligére a kiadóban. 1887
Koronozy Gizella ugy « maga,
mint az egéiz rokonság nevében fájdalommal tudatja, hogy szeietett édesanyja
sxfil. Iákay Anna
életének 80-ik évében, a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után, az U ban csendesen elhunyt.
A megboldogultat folyó hó H-én d. u. 4 íraVor kísérjük a róm. kath. temető halottasházából az egyház szertartása szerint Ideiglenes nyugvóhelyére.
Az engesztelő szentmlseáldozat I. hó 16-án d. e. i/j9 órakor lesz a azent-ferenoendi plébánia templomban az egek Urának beniulatva.
Nagykanizsa, 1928. április 13-án.
Áldott lágyon oniláka I Nyugodj békában I
gyermek"\' GÍpŐk *» gSgflÜE
legolcsóbban beszerezhetők
Armuth Sándor és Fis
áruházában, Bazár-udvar.
Futball-labdák
Tennit-IabJák Tennis-Utök
Ping-Pong játék és Isbds
legolcsóbb árakon kaphatók
Flschel Fülöp Fial nál
Nagykanizsán, Ffi-ut.
Képkeretezés,
tükrök, szentképek éa ajándéktárgyak legolcsóbban beszerezhetők
Armuth Sándor és Fis
áruházában, Bazár-udvar.
IS38
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
Gyár: Hunyadi-i. I!. CySjtátaWp: IuIkij-i. I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegytlsztltást, gözmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gallértlgztltái. Pllssérozás. 4J7 Oouvrérozás.
Blvalytlnó 4 darab jármozott eladó. Uradalom, Szécslszlget. 1888
Elagánaan bútorozott szoba kiadó Caengery-ut 27/a. földszint jobbra. -1892
Egy két uoba, előszoba és mellékhelyiségekből álló lakás Csányl László ulca 15. szám alalt kiadó. Bóvebbet Zrínyi Mtklós-utca 26. sz. alatl, háztulajdonosnál. 1894
1088 április 14.
IMI szakszerűen készít
vízvezetéket is fttrdőberendexéseket
laíMi József ö Márton
Király-utca 45. Telefon: 271.
Ágy tollat, állati böröket,
vörös- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és rongyot a legmagasabb árban vásárol
8TRÉ1 B. FIAI NA8YKANIZ8A,
Erzsébet királyné tér 15. sz. alatt.
Gyermekkocsik
és fonott kertlbutorok Jutányos áron | nagy választékban kaphatók
Armuth Sándor és Flsl
áruházában, Bazár-udvar. [
Németországi főzelék és virág msgvsk
hollandul Begónla és Tubarózsa gumók Gazdasági vetőmagvak i
lóhere-, lucerna-, nyulszapuka-, baltacim-, lümagvak, németországi takarmányrépa-mag, bükköny, mohar, stb. Műtrágyák! ásványi szunerfoazfát, kálisó, chileisalétrom, mésznitrogén, kénsavas ammóniák,
Slríus növénytápső, stb. Oyflmölcsfa permetező szerek. .Futor* szénsavas takarmánymész Kicsinyben és nagyban kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF anúmkdétikt
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, at Telelőn: 130.
Iroda R. 1.
nagykanizsai fiókja Sugár-ut 4. Telefon 338.
Bármely bel- vagy külföldi áru- vacy értéktőzsdéről a lenető leggyorsabban, telefonon, táviratilag, vagy Írásban, helyben vagy vidékre jelentést ad.
Érdeklődni lehet a f^nti címnél.
A letenyel klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
1067/tk. 1928 szám.
árverési hirdetmény-kivonat
Letenye és Vidéke Hitelszövetkezet végrehajlatónak Kiskovics Istvánné sz. Teperics Julianna végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási Ügyében a leiekkönyvi hatóság utóajánlatra ujabb árverést 4G0 P. tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a letenyel klr. járásbíróság területén levő, Szenlmargltfalva községben fekvő a a szent-margltfalvai 512. szljkvben felvett 7a hrsz. rét ingatlan Illetőségre 7 P 70 flll., 97 a. hrsz. rét Ingatlan illetőségre 6 P 60 flll., 108/c. hrsz. rét Ingatlan Illetőségre 5 P 50 fill, 460, c. hrsz. szőlő Ing. Illetőségre 7 P 70 fill., a 759/a. hrti. azántó ing. Illetőségre 2 P 20 flll., a 77Za. hrax. szántó Ing. Illetőségre 3 P 30 fill., a 773/a. hrsz. szánló ing illetőségre 9 P 90 fill., a 711 c. hrsz. szóló ing. illetőségre 9 P 90 flll., » 19. hrsz. Ingatlan Illetőségre 6 P 60 lill. kikiáltási árban elrendelte.
Az árverést 1928. évi április hó 30. napján délelőtt II órakor Szentmargit-falva községházánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerü í ingatlanok a kikiáltási árnál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen biról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 ; LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908: XLI.t.-c. 2I.§.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. 1908 : LXl. t.-c.
Letenyén, 1928. évi március hó 23. napján.
Emödy s. k. klr. jbirósági elnök.
A kiadmány hiteléül: Réb s. k.
isvi UUkkOnyvvtn\'6-
Nyomatott a.Uélzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat. Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
48. évWyam, 86. szám
XuKyluntaa, április 15. vasárnap
Ara it5 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkcjiztflséir és kiadóhivaial: Fö-ut 5 szám. Keszthelyi llókkiadotiivatal Kossuth La|os-u. 32
Fele Irts szerkes/trt: Barbarits Lajos
F.16fÍ7eténi ára : tgy hóra 2 i^ngö 40 lillér
A milanói véres merénylet a fascizmus megdöntését célozta
A rendőrség számos gyanúsítottat szabadlábra helyezett — Bethlen miniszterelnök távirata Mussolinihez, a király szerencsés megmenekülése alkalmából
Milánó, április 14 A bombamerényieltei gyanúsítottak kö^al a rendőrség nagyon sokat szabadlábra helyezett, mert teljes alibit igazoltak. A hatóságok véleménye szerint a merénylet nem egy lélrevezetelt ember müve, banem egy jól szervezett lesiületé, fkik az olasz faiclzűius megdöntésére törekszenek.
Budapest, április 14. Óról Bethlen István mlnlszlerelnök a milanói merénylet megbiuíulla alkalmából « kö-
vetkező táviratot Intézte Mussolinihez : .Nagyméltóságú Beniio Mussolini miniszterelnök urnák, Kóma. Ax olasz király őfelsége személye ellen megkísérelt aljas merénylet hire mélyen megrendített. Kérem Nagy-méllóságoda\', sziveakedjék őfelségének jelenteni, hogy « magyar kormányt őszinte örömmel tölti el, hogy őfelsége az éleiét fenyegető veszélytől szerencsésen megmenekül\'. Bethlen."
Mussolini n következő szövegű
távirattal válaszolt: ,B:tblen gróf miniszterelnök, Budapesten, őfelsége a király, akinek nem mulasztottam el előterjeszteni N gyméitóságod hozzám intézett szíves táviratál, a ma-magyar kormán)nak és Nxgyméltó-ságodnak őszinte köszönetét küldi. Midőn ennek a kellemea megbízatásnak eleget leszek, legyen szabad a saját magam érzelmeinek Is a magyar kir. kormánnyal szemben kifejezést adnom. Mussolini."
Katasztrófális földrengést jelzett az obszervatórium
Magyarországon Is gyengébb fö.\'drengés volt észlelhető — Bulgáriában tetemes karokat okozott — Batávlánan kitört a Karakatoa-vulkán
Budapest, április 14 A budapastl földrcngéslanl oh szervalórlum készükkel ma délelőtt 10 óra 1 perc 44 mp kor 800 km. távolságból katasztrófális földrengést jeleztek. A rengés olyan erös volt, hogy a műszer irószerkezete kiugrott helyéről.
Hódmezővásárhely, áp;llis\'l4. Ma délelölt 10 óra ulán kisebb földrengést érezlek a városbau. Emberélet ben és anyaglakban nem esett kár.
Szeged, április 14. Ma délelölt 10 óra tájban Szegeden gyengébb földrengés voll észlelhelő, amelynek következtében leginkább a belvárosi kereskedésekben és lakásokban az óralngák megálltak, a lüggó csillá-
rok Ingani kezdtek és n képek is ;
elmozdultak helyeikről. A földren \' géstani intézet jelzőkészüléke kél tűje kiugrót\', ami kalaszlrófális föld j rengést jelen\'.
Graz, április 14. Az Illeni egyelem földrengést jelző intézetének készülékei 10 óra 02 p. 04 mp kor katssztrólálls földrengés kezdetét jelezte. A készülék mindkét lüje kieseit s amikor léi 12 kor helyére lelték a tűket, még mindig tarlóit x mozgás. A földrengés fészke 1230 kin. távolságban lehet, vagy Dél-Szlciliában, vagy Díl-Albániában, vagy pedig Kisázsiában. Eddig még nincs jelentés, bogy a földrengést más városokbiti is érezték-e.
Szófia, áprliit 14. Ma deielőlt 11 órakor Szófiában és környékén meg lehetősen erős hullámu földrengést éreztek kelet nyugati irányban, amelynek középpontja Szófiától 200 km-re volt keletre. A vidékről érkezeti le-lenlések szerint
a földrengés tetemes károkat okozott Cslrpanban, ahol néhány ház összeomlott. Emberáldozatok! ól szintén érkezett jelentés. A hatóságok sürgős Intézkedéseket tettek a földrengés sújtotta családok segélyezésére.
Batdvta, április 14 A Karakaloa vulkán kitöri, a közeltömrget a tűzhányó harminc méter magasra dobálja ki msgából.
A Bremen kényszerleszállással ereszkedett leGreenly-Islandban
Négyszáz mérföldnyire a céltól — Newyork óriási előkészületeket tesz a német repülők ünnepélyes fogadására — Németország és Amerika örömmámorban
London, április 14 , pel csinálták. A francia ssj\'ó kls:é Ntwyorkl jelentés szerint a Bremen | písszlmisziikuian ir a repülök lelje-repülőgépaCanadáboztartozó Oreen- I sltménjéröl.
ly-Iilandban kényszer leszállásra kény szerűit, mert hajtóanyaga elfogyott és különben sem lelt volna elég erős lz óriási hóviharral megküzdeni. A Mlgel mintegy 400 mérföldnyire fekszik északra a Bremen tervhevett útjától. Egész Amerikában óriási sz öröm, bogy a német repülőknek sikerült ez az óriási teljesítményűk.
Egész Németország örömmámorban utzlk, hogy ezt a világraszóló eseményt német repOWk, német gép-
A kényszer-leszállás folytán kissé megsérült gépet kijavítják ás a pilóták folytathatják utjukat New-yorkba, ahol óriási előkészületeket tesznek ünnepélyes fogadásukra.
Berlin, április 14. Hindenburg birodalmi elnök, a következő táviratot iutézte Köhl kapitányhoz: „Szivből kivánok szerencséi a hős ócenánrepülöknek." A birodalmi kancellár, a birodalmi külügyminiszter és a birodalmi közlekedésügyi
minisiler szintén táviratban kívánt szerencsét a pilótáknak.
Washington, április 12. (Éjszakai rádiójelentés) Coolldge elnök szikra-táviraton az alábbi töviralot küldte a Bremen utasainak: .Szivből kl-i vánok szerencsé\', hogy az Ésxaki Atlanti Óceánon megtelt pompls repülés ulán szerencsésen megérkeztek."
Newyork, április 14. (Éjszakai rádiójelentés) Egyik jelentés szerint a Bremen sérülései oly nagyok, hogy
a javítás hosszabb Időt vesz Igénybe
és cstiK pár nap múlva indulhat A nsgy kfld is akadályozná moslan való lov. bbmenele ét.
Newyork, április 14 Legu\'olsó jflemések szerint a Bremen-nek benzinhiány éa a hóviharok miatt kelle\'.t leszállnia. A repülőgép Qreenly Island egyik szikláján nyugszik.
A három repülő a világítótorony őrének vendége. A pilóták hiznuk abbin, hogy h gép sérülései! kl|av!t|ák és folytatbalják utjukat N wynrk filé.
Kedden reggel érkezik Nagykanizsára az olasz vendégek csoportja
A nagykanizsai OMKE, OyOSz és szállodások köszöntik elsőnek a magyar határon az olasz vendégeket Nagykanlua, április 14
Jelentetlük, hogy április 17 én, kedden érkezik az olasz kereskedők-bő\', képviselőkből, szenátorokból, atb.-böl álló, mintegy 60-70 tagú vcndégcsopart Magyarországba, bogy egyrészt t«nulmányoizák hazánk kereskedelmi, gazdasági, pénzügyi és politikai életét, másrészt, hogy a magyar és olasz barátsági kapcsolatot míg szorosabbra fűzzék, Illetve megerősítsék.
A nagykanizsai OMKE elnöksége ezt az alkalmai ls meg akarja ragadni, hogy felkeltse az olasz vendégek figyelmét a végváros Nagykanizsára, amely a magyar kereskedelem és csoport egyik jelentékeny lényeiöje és centruma volt. —-Azérl elba\'ározta, hogy a magyarbarát nemzet f ait magyar földön elsőknek köszönd és üdvözli a trianoni végvárosban.
Az OMKE küldöttsége élén Blan-kenberg Imre elnökkel, a [OjOSz zalai szervezete Welser János ügyvezető elnökkel, a nagykanizsai Szállodások Szakosztálya Wollák Jenő vezetésével és Gáral Adolf, mint a Szállodások Nemzetközi Szövetségének vezetőségi tag|a — megjelennek kedden reggel a nagykanizsai pályaudvaron, hogy a 6 óra 40 perckor befutó vonaton levő olasz vendégeket elsőnek köszöntsék Zrínyi Miklós földjén.
Hisszük, hogy a három testülethez Nagykanizsai széles rétege ls csatlakozik és Igy impozáns keretek között fog lezajlani az olasz vendégeknek Nagykanizsán való első magyar üdvözlése.
LAI KOXLOWI
1928 április 15.
Több____________________________ _
a sáncl autószerencsétlenség súlyos sebesültje
igyekeztek megmenteni a fiatal életei. Ez az Igyekezet azonban hiábavaló volt. Metzger László tegnap este kínos szenvedés után a lábán keletkezelt genyesedésböl kifolyólag Budapesten meghilt.
Halálhíre egész Nagykanizsán osztatlan részvétet keltet^mert a szimpatikus fiatalembert mindenki szerelte, becsülte.
Mint értesülünk a mélyen sújtott család a fiatalember holttestéi haza-hozalja és itthon helyezik Örök nyugalomra.
„Az emberek ma többet gyűlölnek, mint szeretnek és a soűór-tlpns az nr a szellem-óriások helyett"
Dr. Angyal Pál egyetemi tanár előadása Keszthelyen a XX. század kultúrájáról
Nagykanizsa, április 14 Még az ősszel történt az a halától autószerencsétlenség, melynek áldozalul esett Baj József a Király sörgyár soffőrje. Ugyanekkor Metzger László a gyár 27 éves, agilis tisztviselője Is, aki az autót vezeile oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy hónapokon át gyógykezelték a nagykanizsai kórházban. Előbb a fején volt súlyos sebet gyógyították, aztán a lábával szenvedett sokat, Nemrégiben felviték Pestre egyik magán-szanstoriumba, ahol neves tanárok
Keszthely, április 14
(Saját tudósítónktól) A keszthelyi gazdasági akadémia keretében létesült Poederatlo Emericana corp. Heliconla káptalanja a zsúfolásig megtelt Hungária termében dlszgyü-lést rendezett, amelyen megjelent dr. Angyal Pál egyetemi tanár, dr. Schwsrz Elemér Anonymus egyet, magántanár, a gazd. akadémia tanári kara dr. Schürger János prior vezetése mellett, s premontrei tanári kar, Stefalcs Aladár apátplébános, a hercegi tisztikar, az emerlcanss nagyurak, leventék és apródok teljes számban, Babarczynt Baán Atala nagyasszony vnetése mellett az Emericanas nagyasszonyok és kis asszonyok. McgUsztel.\'ék a káptalani diszgyülést Schandl József szóládi esperes-plébános, dr. Kdkosl Elemér karádi esperes plébános és több Szemesről iderándult vendég.
Dr. Schürger János nagy tetszéssel fogadolt megnyitó beszéde ulán Angyal Pál tartotta meg mélyen szántó és magasztos fllozofiai gondolatokkal átszőtt előadását a XX. század kulturája elmen.
- A XX. század kullurá|áról akar beszélni — mondotta — a szocloló-
VETŐBURGONYÁT
(Wottmaan, Diódára, KrSfar, Ella, Mim) szállít hitelképes gazdák ríszíre szeptember 15-lg visszafizetve a
Mezőgazdasági Termelők Egyesült Szövetkezete
mint az O. K. H. tagta Budapest, IV., Régi posta utca 19.
Tiltfon! T. MS-Z7. Sar|Snyclm :
T. Z3S-M. „POMUS" Budapest
gián keresztül, amely tudományt nálunk nem igen ismerik és éppen azért szükségesnek tartja felemlíteni, bogy a szociológiánál háromféle adottság van és pedig 1) a kivétel nélküli visszatérés,, a természeti tünemények, az unlformllás, 2) a történelmi adottság, a soha nem Ismétlődd esetek, az unicumok, amilyen pld. 1848. március 15 ike és 3) a ritmikus vlsszatérettség, a társadalmi jelenségek. Ismerteti a szociológiának feladatait, irányait, mely szerint leiró értékelő és törvényeket kereső szociológiát különböztet meg, amelynek célja a tökéletesbités és a bol-dngllás. Beszél az akliv és passzív szociológiáról. Felemlíti, hogy csak az a szociológiai tanulmány helyes, mely a szellemi ideált felemlíti. Hogy mi a kuliura lényege, azt Prohdszka egyik idézetével magyarázza meg, mely szerint nem más, mintáz emberi gondolat érvényesülése a világban, (szobrok, alkotások, müvek létesítése stb.).
— Ma kétféle kulturát ismerünk. Az egyik
a természet kulturája,
amely különösen az utóbbi időkben óriási lendületet vett. A természet kulturája az anyag megművelése, a természeti erők felelt az uralom megszerzése. Ezen a téren óriást a haladás. Példa rá a vasul, autó, repülő, a gondolatok közlése, távirat, telefon, rádió, az építkezés tökéletesbltése, a régi barlanglakások és a mai felhőkarcolók közti különbségek. A szórakozások, a primitív hsngszereklöl az orcheszterig és az étkezésben való szédítő haladás, amikor ma a
legrafinállabb konyhaművészettel elégítik ki az emberiség vágyát.
A lélek kulturája nem más, mint a lélek megművelése, az értelem, érzelem, akarat nemesítése, az ember lényegének kibontakozása és az önmagunk feletti uralom. És ezen a téren sajaos a műit és a ma között nincs változás, sőt inkább visszaesés tapasztalható. Az emberek ma ic, mint régente, szerelnek és gyűlölnek, ma is sírnak és nevelnek, szenvednek és örülnek, ma is bűnöznek és tesznek jót, mint évezredekkel ezelőtt. Csak az a különbség, hogy ma jobban gyűlölnek, mint szeretnek, többet airnak, mint nevetnek és többel bűnöznek, mint jót tesznek.
A materiális kultura szédítően lendül, a szellemi kultura megmarad alacsony síkján.
És ba a kettői összegezzük, azt látjuk, hogy a materiális kultura szép és kényelmes vllígot teremtett szép embert stílusban, de az erkölcsi embert nem tudta konfliktusaiból kiemelni. Az ember ugy jár a világban, mint a vak Oedypus, kit a szép Antigoné vezet, vezeti a gyilkost, de nemtud|a megnyugtatni lelkiismeretét.
Ennek oka, bogy nagyobb súlyt helyeztünk a materiális, mint a szellemi kuliurára. Pedig az ember nyugalmát nem annyira a materialiszti-kus, mini a lelki kultura adja meg. A valódi kullurcél nem annyira a kűitermészet, mint a magunk felett való utalom. A XX. század kultúrájában szerinte a hiba ott van, hogy a mai ember a materlát minősítette az élet lényegének, pedig ez csak a föltétel. A zongoraművész föltétele a zongora, a szobrásznak a márvány, a festőnek a vászon, de nem ez a fő, hanem a szellemi erő. Nem a test, nem az érzékiség, hanem a lélek és a szellem. A társadalom lényege Is nem a matéria, mert a társadalom spirituális valóság. A matéria csak keret, feltétel és forma. Éppen azért téves a Matxlsmus. Az emberi társadalmat nem az ember anyag, nem az institúciók, nem a vasutak, villanyvezetékek, stb. teszik, hanem a
lelki egymásrahatás, a kölcsönös együttműködés és su áldozatos szeretet
Nem az a társadalom emelkedik magasra, amely a repülés birtokában van stb., hanem amelynek tagjai vall\'sósak, erkölcsösek, egymást megértői\'.
A szellemi erkölcsi nagyságok azok, amelyek az igaz kulturembert
érdeklik. A XX. század rohsnó emberét a soffórtipus érdekli, pedig boldoggá csak a szellem-óriások teszik, meri ezek éhezik éa szomjúhozzák az igazságot, a lelki igazság útjait. Ezeket nem boldogíthatja a rideg tudás, a mateilalisitikus kultura. Ez az ember szeretni és szereltetni kiván, blznl és remélni, odaadással az örök szeretetben, odamenekülni a gyengeségek tudatában a végtelen erőhöz, n valláshoz. Keresi az érzési és szellemi vágyak tusájában a kellő magatartást, az etikát. Abszolulumok után vágyódik, az igaz után, mely megnyugtat, a szép után, mely lelkesít, a jó után, meiy nemesit. Ezt kell kialakítani, Igaz, lelkileg és erkölcsileg jó embereket kell nevelni. Szociális ember*, aki a társadalmi kapcsolatokat tiszteli, a közösségi érdekeket öntudatosan szolgálja. A szoclál-ellkal ember kialakítására tanít és fekteti a fősúlyt az Emericana. Ezeken az elveken fordul meg az emOerlség sorsa és ezen különösen a mienk. Ha azt akarjuk, hogy mégegyszer Nagymagyarország legyen s ebben minél boldogabbak legyünk,
hozzuk egyensúlyba a materlallsz-tikus és szellemi kulturát.
Műveljük az anyagi haladás útja mellett a szellem erkölcsi emelkedését is.
Az óriási tspsrlharral fogadott beszéd után dr. Schwarz Elemér egyetemi magántanár számolt be az Emericana szervezetéről, fejlődéséről, működéséről és örömmel állapította meg, hogy ma az Emericanának 9800 * tagja van, amely az országban számottevő tényező.
Ezután Nddaskay István, az Ifjúság senlotja köszönetet mondva az előadóknak és megjelenteknek, a Himnusz hangjai mellett a kfskáp-talan díszközgyűlését bezárta, melynek végeztével a Hungária kistermében zártkörű, családias estély volt, amelyen Relschl Imre városbíró mélyenszántó beszédben üdvözölte az előadókat és vendégekei. A vacsora folyamán tizennégy lelkőszöntő hangzott el.
kellemes izO üdítő-,
qyóoy- és asztali víz
VESE, HÓLYAG, RHEUSSA
MTI EBEKNEK TERHES ÉS SZOPTATÓSflK-SEK NÉLKÜLÖZHETETLEN
savoldó vasmentes
KAPHATÓ MINDENÜTT.
iM»a»p«ieifsumijiiáMpfiiiijiB6L
helyiségei április 16-tól kezdve
Fő-ut 8. szám alatti székházában (Bazár-épület)
a földszinten vannak.
ig-28. áprlHt 15-
ZALAI KÖZLÖNY
Nem kerülhet Zalaegerszegre a Darnay-muzeum anyaga
X jövő hetikben folytatják a ketzthelyi muzeum építkezését — Reiachl Jmre városbíró nyilatkozata
KMxthe.y, április 14
(Salát tudósítónktól) Keszthely közönsége a Zalai Közlöny minapi biradáaából tudta meg, hogy Zalaegerszeg (amely ujabban minden hivatalt és intézményt magába akar gyűjteni Zala többi városaiból és érthetöleg azoknak rovására) legújabban már a keszthelyi múzeumra is rávetette a szemét, amennyiben a tümegi Darnay-muzeum anyagái, a keszthelyi Balatoni Muzeum törekvéseivel szemben, magának akarja megszerezni s Zalaegerszegen egy Vármegyei Muzeumot létesíteni.
Ebben az agyben Retschl Imre városbíró, a Balatoni Muzeum Egyesület elnöke a „Keszthelyi Hirek" ét i .Zalai Közlöny\' részére a kővetkező nyilatkozatot tette:
— A vármegyének és Zalaegerszegnek joga van muzeumot létesíteni, azonban ebbe ne keverje bele Keszthelyt.
Keszthelynek 30 év óta megvan hlrea muzeuma, amely márla országos hlrtl. Muzeumunknak annyi az anyaga, bogy vidéken szinte páratlan. Ennek az anyagnak igen csekély részét teszi kl a zalaegerszegi muzeumanyag, azok a bizonyos „kincsek", amelyekel—a .Zalavármegye" szerint — a megye .oda dobott" Keszthelynek.
— Czobor Mátyás barátom azon állítólagos kijelentésén, hogy a .legelkeseredettebb harcot Indítja Keszthely ellen", mosolygok s azt Izenem neki, bogy harca szélmalomharc lesz, mert
befejezett tényeket se neki,
se másnak nem áll módjában megváltoztatni. Darnay Kálmánnak Zalaegerszeg érdekében tett állítólagos kijelentésén pedig csodálkozom. Darnayt szive ét akarata Keszthelyhez huzzs. Ezt nemcsak számtalan sióbeli nyilatkozat, hanem írások la bisonyitják. Én különben ez ügyben személyesen fogom Damayl felkeresni.
— A muzeumot ketzthelyi emberek létesítették, keszthelykörnyéki emlékekből. Három évtizeden át Ketzthely tartotta fenn a muzeumot. Amikor néhány évvel ezelőtt már elodázhatatlan lett a muzeumépltét, Keuthely nemeslelkü főura, Festetics Tasziló herceg milliárdokat érő anyagot ét helyet adolt a muzeum részére, Keszthely városa 300 millióval jtrult hozzá az éplléthez s az áldozatkész-
ségből kivette részét Keszlhely társadalma is. Husz keszthelyi magánembertől néhány nap alatt 103 millió koronát gyűjtöttem muzeumi célra. Ilyen Keszthely áldozatkészsége — Mi lesz? 8
Itt marad a muzeum Keszthelyen s ide kerül a Darnay Muzeum anyaga Is a Kisfaludy relikviák kivételével. Azért Ilyen nagyszabátu a muzeum épülete Ír. A kormánynak is csak ez lehel a célja, azért adott már egyszeregy milliárdot g azért szavazott mef ujabb 120 ezer pengőt a muzetmi céljaira. 60 ezer pengő épen ma érkezett meg Keszthelyre s Igy
a jövő hetekben meg is kezdjük az építkezések f olytatását.
Zalaegerszeg tehát csak épitsen muzeumot, ba akar t ba tud, nekünk megvan a magunk muzeuma, mely most is állandóan gyarapodik t melybe minden bizonnyal a Darnay-muzeum it be fog olvadni, annál it inkább, mert hltz épen Darnay Kálmán van kitzemelve a Bslatoni Muzeum Igazgatójává.
SZÖLÖOLTVÁNYOK
gyökeres hazai vesszők fajtisztán, legolcsóbban a
Hemzelközl Borkereskedelmi RT.aál
Budapest, IV. Egyetem-u. 2. 4<so Kérjen árajánlatot I
Dr. Szabó László Nagykanizsára érkezett Eteménye van ma Ndgykaniztá-nak. Dr. Szabó Láazló egyetemi tanár, a Pesti Napló csillagos cikkeinek Írója a nagykanizsai OMKE felkérésére tegnap este Nagykanizsára érkezeit. Kíséretében volt az Est lapok I0bh munkatársa. Az állomáson az OMKE vezetősége Blankenberg Imre elnök és dr. Bartha István titkár vezetésével f >gadla az Illusztris írót ét kíséretét. Az állomásról a Crntrál-szállóba bajiattak.
M«, vasárnap délelölt Vall órakor Dr. Szabó László elöadáBt tart a városháza kis tanácstermében az ügyvédek és a jogászvilág részére, mig 7i6 órakor a várotháza dísztermében a nagyközönség számára tartja meg nagyszabású előadását a tengerentúli kereskedelemről, amely máris nemetak a szakkörök, de a legszélesebb közönség legnagyobbfoku érdeklődését váltotta kl.
Este 8 órakor Dr. Szabó László tiszteletére az OMKE a Kaszinóban bankeliet rendez.
SELYEM HARISNYA
4.80, 5-80, 8-80 Selyem nadrág csíkos, príma 1065 minőség 8-80
Szomolányi gyulánál.
.Minden mái szer — talán Biztos csak a Salan"
Nla április hó 15-ón
országos hirdetési kampányt Indítunk a Selen házi fertőtlenítőszer általános elterjedése érdekében Bejelentjük ezt a közönségnek, amellyel egész nyíltan és őszintén akarunk beszélni.
Rossz árut nem érdemes hirdetni, az abba fektetett pénz tiszta veszteség. Ma kezdődő hirdetési kampányunk rengeteg pénzbe kerül, ennyit csak olyan áru hirdetésére szánhalunk, amelyről biztosan (udjuk, hogy kitűnő.
Nincs még egy olyan tzer, amelyet annyi esel ben lehelne olyan kitünö eredménnyel használni, mint a Selen-I. Szagtalan fertőtlenítőszer a Selen, amely minden bacillusi megöl, sebet gyógyít, vérzést megállít, izzacUkt megszűntet, szagtalanít, nem mar, nem mérgez, nem rongál, gazdiságot és olcsó.
Egy üveg ára 1 pengő 20 fillér, kapható mindenütt.
Egy üveg Salan egész kis hAzi patika.
NAPIHÍREK
NAPIREND
Április 15, veeárnep
Római katolikus : Quatimodo. l\'rotest. Atali. Izraelita: Nis hó 23.
Nap kel reggel 5 óra 12 perckor, nyugszik délután 18 óra 49 perckor.
Dr. Szabó Uszló előadásai a városháza dísztermében. De. 11 órakor jogi, d. u. fél 6 órakor kereskedelmi előadás.
Leányklub VörOamarty-Unnepétye d u. 6 órakor a Mltsziósliázban.
Városi Színház. „A két horgászbolond", Zoro és Huru legújabb attrakciója 8 felv .Az álarcos lovas", vadnyugati történet 6 felvonásban. Híradó.
Uránia Mozgószlnhd/. .TObb, mint szerencse", vígjáték 7 letvonásban. — .Blmbl és l-imbi", burleszk 2 felvonásban. .Sicc mini luvasrendőr", trükkfilm 1 felvonásban.
Aprilie 18, hétfő
Római katolikus: Labr. Ben J. Prot. Lsmbert. Izraelita: Nis. hó 28. Nap kel reggel 5 óra 10 perckjr,
nyugszik délután 18 óra 50 perckor. «
Városi Színház. .Kurtizánok élete és lUndOkléie" Balzac világhírű regénye 8 felvonásban. ,A banditák réme", kalandos lilmjáték 8 felvonásban. Híradó.
Fehérvasárnap
Az utcák színesek boldog, mosolygós arcú gyermekektói, akiknek szemeiből utat tör az ártatlanság fehérsége. Valami földOntultság Omlik el egész lényükön, amikor magukba mélyedve, az öröm pírjával sietnek melletlünk tova, hogy ételük legszebb ünnepét üljék.
A kicsi leánykák menyasszonyt ruhával és mlrtus-koszorúval, szent sejtésekkel Indulnak a templom felé, hogy vlrágdlszes, káprázatos pom-
pájú oltár előtt eljegyezzék magukat egész életűkre a fehér Báránnyal — első szent áldozásukhoz Járulva.
A máskor oly pajkos flu-sereg komoly zárkozottságban, ünnepi ruhában, gyertyával kezükben, fölemelő látványt nyújtanak.
És fehér ma minden. A szív, a lélek, a szem, q kéz, az áhítat. Fehér oz oltár, a virágok, a disz, az egész hangulat. Valami angyali fehérség mindennek a tónusa és a levegőben az Igazi béke angyalának szárnycsattogása hallható.
A háttérben a boldog szülők — örömkönnyekkel arcukon. Mert szülőnek kell lenni ahhoz, hogy valaki a mai nap fenségéi átérezze, jelentőségét megértse. És a szülők újból átélik gyermekeikben életük legmagasztosabb napját, amikor hasonlóan térdet hajtottak a fehér áldoztató rács előtt és erőteljes, tiszta, csengő, gyermeki hangon mondták: Hiszek1
De megjelenik az Ur felkentje és megindul az orgona, melynek bugásából klvlbrdl mindaz a sok tiszta, fehér érzelem, amely a gyermekek lelkében túláradt és sok-sok kicsi, fehér leány és fehér flu odatérdel a fehér oltár fehér rácsa elé — hogy a szenfdldozdshoz Járuljanak.
Először.
Fehérvasdrnap.
És fehér szárnyú láthatatlan angyalok fehér virágot és rózsái szórnak a fehér Bárány uj serege felé...
_ (B. R.)
— Kil/ay Tibor fogadónapjai. Mint ismeretes, Kdltay Tibor dr. országgyűlési képviselőnk minden hétfőn fogadja Budapesten az ügyes-bajos dolgaikban őt felkereső kanizsalakat. A képviselő ma táviratban közölte a szerkesztőséggel, hogy április 16-iki és április 23-iki fogadó-napjait, Budapestről távolléte miatt nem tarthatja meg.
.prilis hő 15-ikéig tart
az olcsó szövetvásár
Singer József és Társa divatáruházában
Wagykaniassán, Erzsébet királyné-tér 23, alatt-
Í.A1.M HOZLONY
1928 április |5.
iIliért kell megvenni
gummi/alpú vászoncipőt ®
1. meri tartó*. ^

2. meri l(én»elme»
3. meri kdnnMŰ. S.meri lel»t(ő>.
. mert
lerr g
oh
f
eso«
Fogva marad a szepetneki mérgezett fánk gyanúsítottja
A siepelnekl fánkmérgezés szenzációs bűncselekményének elkövetésével gyanusi\'o\'.t Szanlntr György ftllolyamodásál most tárgya.ta a pécsi klr. tábla és akként hslározolt, hogy Sisntner fogvalarlását továbbra is elrendeli. _
- Egyházi hlr. SchlOgl Oyörgy IV. éves pazmanita, alfezerpap, veszprém egyházmegyei theoíogus, gelsei szülelésO, a bécsi egje\'em bittudományi fakuliásán a biblikum szigoilaiol cum laude leite le.
Ssxlshner András
Hunyadi Jánosi
természetes keserüwize
világhírét és elterjedettségét szilárd alkatrészei állandó tömörségének, enyhe és mindig megbízható hatásinak köszönheti. i«
— Uj járásbiró. Az Igaisagűgy-miniszter dr. Mdndlcs Lász\'ó szombathelyi klr. törvénystékl titkárt a zalaegerszegi kir. járásbírósághoz bíróvá kinevezte.
= Üvegezés, kittelés, képkeretezés Igen olcrón Púmnál, Király u. 10.
MERÁM SZÁLLODm
Budapeet, Berlini-tér 7. aiám,
a Nyugati pályaudvarral szemben.
Újonnan átalakítva. Kényelmes, föltétlen tiszta szobák! Minden nobában hideg és meleg lolyóviz. Központi ftltés, Ilit, interurbán telefon. Polgári árakl 919
•— Három igaz szó: Bruncslcs bora olcsó 1
Mtjaráa .,.
A uagykantaui. meieorologlai megfigyelő j eleti tiaek : Szombaton a Mmér ük ti Heggel 7 ótaíur +3 4, déluUn 1 órakor +Il\'8, elte 9 órakor -|-ll-4.
I\'ithout: Reggel borult, délben és esle tiszta égboltozat.
btélirdny: Reggel északnyugat, délben Uél, esle Délnyugati szél.j iuA Meiooroioglai Intezei Icieniéwe tze- ■ rlnl változékony, felhős és főleg é||el Igén hűvös Idő, esetleg gyenge faggyal.
— A Szanatórium Egyesület nagykanizsai tűdőbeleggonduzó intézete március havában 9 rendelö-napot tartott. Ezeken 53 u| beteg jelentkezett. Kezeltek összesen 210 beteget március folyamán. Az év elejétől kezelt betegek száma 326. Röntgenvizsgálat márciusban 15 volt. Segélyben 25 beteg részesüli, kaptak ezek 600 liter tejet, 200 kg. burgonyát ét 10 pengő készpénzt. A gondozónő 8 látogatást tett.
- Halálozás. Mély gyász érte Zalavdry József nagykanizsai állam-pénztári főtanácsost. Unokájf, Szigeti Marica 18 éves korában Feliőieges-den hosszas beiegség után pinteken elhunyt. Temetése ma délulán lesz.
- A Keresztény Jótékony Nőegylet április 22-én délután 3 órakor tartja rendes évi közgyüléiét a városháza tanácstermében.
- A Klskanizsai Polgári Olvasókör ma délulán 4 órakor tartja rendes negyedévi közgyűlését, melyre n lagokat tisztelettel meghívja a Vezetőség.
— Kedvezményes utazás. Buda-pssten folyó hó 28 tói május 7-ig rendezendő nemzetközi vásárrs a kedvezményes vasúti Jegyek megérkeztek és az Ipartestület hivatalos helyiségében már most átvehe ők. A vásár megtekin\'ésére és az 50% os vasú i meneidijkedvezméoyre jogosító igazolványok áia 3 P 20 fillér. Az Ipartestület elnöksége.
Bruncslcs bora literje 1 pengő
- A klskanizsai Kath. Ifjúsági Egyesület Nagy József rendezése mellett húsvétvasárnap ás hétfőn előadta a .Korcsma" c. népszínművet. A szereplők mind derekssan megáll-lák helyűket, különösen Encz Te-ruska, aki n kiikanizsal mütedvelők életében vezérszerepel játszik, Czlnd-rtsch Mariska Zsófi szerepiben brillírozott Baa Bözsike tűiről pattant menyecske voll, Igen sok tapsot kapott. Czink Vilmos, Fender Ferenc és Kardos József, komoly fétfl szerepeket alakítottak igen jól. Tóth János és Nagy Antal, mint mindig, most li végigkacagtalták a közönséget, sok Itpsol kaptak. A többi nőiéi férflszereplők is jók voltak, név-szcrlnt a következők : Kunics Katus, Szabó Juliska, Kálovics Katus, Szerdahelyi Annus, Nagy Terus, Imrei László, Nulhi iigel Ferenc, Németh Lajos, Borbély Ferenc, Premeci József, Sneff Oyörgy, Bilog József, Stmodicn Ferenc, Marics István, Kálovics Ferenc, Simoíica Oyörgy és Imrei Oyörgy. A héiföi előadást lánc követte, mely a legjobb hangulat-
i ban záróráig tartott. — llt emliljűk
j meg, hogy az Egyesület hét évi várakozás ulán jóváhagyoltan megkapta alapszabályait, aminek kijárá-
1 sában nagyrésie van P. Bakoss Ágostonnak, a kitkanizsaiak népszerű lelkészének, akit időközben Nagyatádra helyeztek. Az alapszabály megérkeztéig lem pihentek a tagok, fáradságot nem ismerve dolgoztak a vezetőséggel karöltve. Színdarabokkal szórakoztatva ébresztgeti s klskanizsaiak érdeklődését a kultura Iránt. P. Bakoss Ágostont az Egyesület egyházi elnökévé választotta.
= Singer gépselyem mindenféle szinben kapható. Singer varrógép fióküzlet Fö-ut 1.
Ha már elmulasztotta
1927 b en, pó\'olja az iden ób tegyen egy próbaulat az 1928 -as typusu
Mercedes-Benz-ei
Ili haluicánolnlr ""dapeat.IV., Váol-utoa 24. azám
uj neiyisegeinx. telefon • t. 229.94. éa t. 140.70.
660
Mercedes-Benz Automobil R. T.
KONZERV-VÁSÁR I0UEL ti miEOBITUL «
>,ik| uMunjkák eddig 1\'20. mist P -75
! " " w^ - f- - M JI
I ., .. caksrkfná „ 2- „ p j tQ
\'.t „ ,, livturim „ 120 „ P -10
..................„ 2- nr\\U
.. »M(I......2 51 „ P j 51
.. i«a „ 210 „ P l i|
mi
— Szinte meddő az orvos küzdelme a nép tudatlansága ellen — mondotta nemrég Pestmegye tisrfT\' lőorvosa egy nyilatkozatában. Megdöbbentően alacsony a mai generáció egészségvédelmi tudása, kétszeresen aktuális az a tüzel, amely Kaposy István Károly tollából most hagyta el a sajtói .A hosszú, egészsíges élet titka\' Címmel. Kiadóhivatalunk ezt a rendkívül hasznos munkát megküldi mindenkinek, aki elmét egy leveleiőlapon beküldi.
— Műkedvelő előadás Oelsén. A gelsei Levente Egyesület húsvét vasárnapján és hétfőjén Jól siketüH elóadáit tartott a rom. kai. iskolában. Színre került Ciiie Karoly; .Hej de szép a lakodalom" cimü bájos darabja, melyoen a két főszerepet Qdlovlts Manci és ifj. Baján Ferenc, a többi tzerepeket pedig Rtd.) 1 onka, Varga Annus, Djbro-n)i Mariska, O)0re János, Bőié Is ván, Asperján Lajos, Balogh Oéza, Ví.rga István közmegelégedéssel <s nagy tetszéssel adlak elő es sok megérdemelt tapsot kapuik és a két főszereplőn kwul különösen kitűnt két szereplő nagyszerű Játékával: Marion Rozalia és Lukács Ernő. A nagyszerű rendezésért Vajay József grlsei káplán. Molnár László és Pfetffer József bálás elismerést érdemelnek. A liuzta Jövedelem a leventék felruházására szolgál. Az előadást közkívánatra t. bó 15 én megismétlik.
— A szombat esti serlegavatásról és nCegyieil teáról helyszűke miatt legközelebbi számánkbin számolunk he
Kedvező fizetési feltételek mellett
táti szakszerűen készít
viivezetéket it firdóberendexéieket
Meodiovits Jíneí ü lüitoo
Király-utca 49.
Telefon: 271.
— Megütötte a főnyereményt
egy napszámos. Mint tudósítónk jelenti, hihetetlen ritka szerencse ért egy földhöz-ragadt szegény sárosi napszámos embert, ö, aki heteken, sőt hónapokon keresztül koplalt, éhezett családjával együtt 8 életét-egyik napról a másikra tengette, vá-. ratlanul megnyerte a sorsjáték főnyereményét, kerek százezer pengőt. Az öröm nagy volt a házban, nemcsak a család tagjait, hanem még a falubelieket is megajándékozta a most már dúsgazdag napszámos, még pedig mindnyájuk kívánságára egy nagyszerű zenekari felszereléssel, hogy ha kell lánczenében ne legyen többé hiány. A hangszereket természetesen a Meinel és Herold Hangszergyár magyar-osztálya, Klin-genthal 1483/R. szám (Szászország) szállítja elismerten legjobb minőségben és magyar főárjegyzékét kívánságra bárkinek teljesen ingyen küldi meg.
Kérjen képes katalógust ^™
az UJ FORD-KOCSIKRÓL!
Ne mu la a hz a ^\'m, é* Pintér, S Z o in hat hely.
j^^L^^^^ZL:1 - ui FORD\'kocsikat!

15.
ÍR£ mZÜBÜN
TEJUKT3E MEG
aUOA***T UU30L c:
oimthAZA-.vi otvmr&m. cosnjrrönatn. ommmm wtwawéiMMaMiii
torokgyulladás, tüdő-anrshn-t. az orr « garat einyál kásodásóoál, a ffli és a szem meg-Mcgfdása ww gondoskodjék ártól, hegy gyoaam & belel a termének* ,Perenc József" keserűvíz használata által IttbuOr és alaposan kltisztittaaaanak. Kórházak fő-orvosai megállapították, hogy a Fsrtao Iéu« viz orbáncnál és más Itezal járó ragályos betegségnél is a szenvedő emberiségnek nagy szolgálatot lesz. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban éa füszerűzle-lekbeu.
Medgyaszay előadóestje
(=) A felülmúlhatatlan magyar dizőz április 18-án esti 9 órai kezdettel tartja egyetlen ballada- és sanzon-esljél a Városi Színházban. A mü-vésznő ragyogó programmal jön a nagykanizsai műértő közönség elé s alkalmat ad, hogy részünk legyen egy felejthetetlen művészi eseményben. Műsorán Bartók és Kodály liires dalciklusán kivül azok a temérdek komoly és vidáin dalok és sanzonok fognak szerepelni, amikkel a külföldön is megbecsülhetetlen dicsőséget szerzeit Medgyaszay Vilma a magyar művészetnek!
Az estélyen Qonda István, a neves zongoraművész önálló számokkal is közreműködik.
A közönség nagy érdeklődését jellemzi, hogy az előadó estre szóló jegyeket a közönség már az első napon tömegesen elvitte.
— Halálozás. Súlyos caapás érte Szántó Salamon Ismert nagykanizsai kereskedői Paltsége tegnap délelőtt kinos szenvedés után elhalálozott. Pérjén klvttf hat gyermek gyászolja. A gyászbaborult család iránt állalá\' nos a részvét.
= Eljegyzés. Kelemen Irénke Baltavár, Pető Lajos Nagykanizsa, (egyesek.
— A „Noazty-liu" Klakomárom-ban. A kiskoraároml Leven!e Egyeit április 22-én előadja Mikszáth— Hanányf nagysikerű színdarabját, • Nosity Hu esetét a Tóífa MariaaL Az elöadáat táncmulatság követi.
= A CcnUáUwn szarabal estétől kezdve a zeneversenyen első dijat nyert PárUt Qutmtett énekes surfod é> jaan-Band hangversenyei.
__iALAI KOZLONY
Drága Angyalkám
Ilyen Kazlán s csinosan kell naponta az iskolába menned. Mennyire örül anyuka, ha gyermekei ilyen tiszták.
Ez könnyen elérhelő, ha a fehérnemű mosásához RINSO-I, ezj az ujfajla szappan! használjuk, amely pusztán áztatja utján minden piszkol eltávolít A sürü RLNSO-liab hosszadalmas dörzsölés nélkül liszlilja a fehérnemül. Még a lérdhajlásban, könyökben megszilárdult piszok is gyorsan el» tivolii haló, ha e helyekel száraz RINSO-val könnyedén átdórzsÖI|ük.
\'1 iszná|on RINSOrt a legközeleobi mosásnálI
Az eredmény meg* lepő lesz I
itipluló minden Jrojjt*
\' libán, illjtsrfrüíbjn, Vili-inlnl fiisici- it fuUliíukt\' ben, hitUiLUi cikkck k utu i<cd<»éb»n.
kSssitik a lux-qvAkak

= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
= Bútort díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált elsőrangú kivitelben. Négytől tizenhii hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujlunk. Sok milliót takarít igy meg. Oyőz*djön meg személyesen, Kopsteln bútoráruházai Szombathely, Köszegl-u ca 5. (üzlet az udvarban) és Sopron.
— Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF varrógépeket használják, meri működésűk csendes, varíásuk szép éa tartós. Husz h«vi részletfizetésre is kapha-ók Brandl Sándor és Fia cégnél, D«ák-tér 2., a felsőtcmplomná\'.
= Világvárosi, művészi a „Papagáj" (Budapest, Erzsébet-körút 33.) nemzetközi műsora. Oláh Gyárfás Mihály igazgató oly változatos, remek kabaré, varieté és tánc számokat adat elő, hogy minden este zsúfolva van a kedves, intim nivós helyiség. Senki se mulassza el, — ha Budapesten van. — egy estét a Papagáj Ízléses, előkelő vidámságában részt venni. Ott látható az igazi párisi hangulat.
>£=» Remlngton Írógépek minden lypusát díjtalanul bemutatja, használt írógépéi becseréli, a Remlngton gyir helyi képviselete. Szabó Antal sportűzlete.
— Bruncslcs bora literje 1 pengő
Mfj\'mia
Mozgószinházak
VárosPvjMozgóképszInház. Ma
vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor két sláger egy műsorban I „A két bor-gászbolond", Zoro és Huru legújabb attrakciója 8 felvonásban. .Az álarcos lovas", vadnyugati történet hat felvonásban. Fósiareplő Art Accord. Hiradó.
Hélfón és kedden 5, 7 és 9 órakor két sláger egy műsorban I Cssk 16 éven feffllleknek .Kurtizánok élete és tündöklése", Balzac világhírű tegénye 8 felvonásban. Főszereplő Paul Wegener. „A banditák térne", Kalandos fllmláték 6 Wvo-náiban. Főszereplő Fred Homes. Hirsdó.
Uránia Mozgóképszínház. Ma vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor .Több
— ^^
4 • .» • • «
mint szerencse", vígjáték 7 lelvonás-
eplök Mar Qeotge Ltwls. .Bimbi és Limbi",
bari. Főszereplők Marion Nixon és
SftK aZ.,£+CrnÍt"wÉDSZDVAtJi:i.ÖI.T IAP V«uÖCI. tfl-iair MÜViK HATSIHIK LAJOS flUOaeiST.AKOmiSSt ur 33.Cr«*imít:ES LJfA.J
Elárusítóhelyek« Epplnger I. és Fia la-, cement és egyéb épitésl anyag kereskedése, Nagykanizsa. -- Lázár Józsel laktreskedés, t - .....\'
hely. - Szatucsek Jánoa lakereskedés, cement és mukögy
építési"anyagok raktára, Keszthely _ szentesei janoa nniaimo, .......-«Byar, Komárváros. — Szommer
Sándor gabona- és terménykíieskedéi, Zalaegerszeg. - Mosonyl Artúr gózinalom, ftlrésx- és villanytelep, Zalajrpátl. - Mosoayl Henrik lakereaktdó, Zelaszentgrót iu<
burleszk 2 felvonásban. .Sicc mint lovasrendőr", trükkfilm egy felv.
Keszthelyi Uránia. Vasárnapon: .Kaland a bombagyárban", a legújabb Zoro-Huru vígjáték 6 felv.
Csütörtökön: Csak 16 éven felülieknek: ,A varázsló", a divatos angol Iró, Sommerset Maugham drámája filmen 8 felvonásban. Pősze-repben Petrovlcs Szvetiszláv, Paul Wegtner, Alice Terry.
Kisebb Uxemi költségaki HM hwonl h.
..„ „ FORDSON TRAKTORRAL ^
Szertlfitclap, »lkatrészraHtár. MeliS ÓS Pintér, SxombathW. wttCTn
Ford Motor Co»p ->y a«l.rl*»lt k*p«l(«i*U.
Képviselet és alkatrészraktár: Havas Miklós, Nayi/fcanlvsa.
IALAI KOlLOWf
Nyugodtan csókolózhat
Khasana Superb Ajahrouge!
Az első csókálló rouge, mely nem fest! meg a partnere száját I Szenzációi találmány.
Kapható minden gyógyszertárban, drogirtában és illatszerhírban. Ara 240 pengi. Vezérképvtsehiség: MIHÁLY OTTÓ gyógydrunagykereskedés, Budapest, VI., Podmanlczky-utca 43.
KÖNYVEK, LAPOK

Vitéz Miklós Herczeg Ferenc Kanizsán szinrekerfllö darabjáról
Vitéz Miklós a kitűnő budapesti fró, akinek ,Békesség" cimű nagysikert) drámái\\ nemrégen ment a Vígszínházban, egyik elókelö könyvtársorozat bevezetőjében Herczeg Ferenc ,Két ember a bányában\' a Móricz esten Kinlzsán először szinre-kerülő drámájáról többi közölt a következőket írja:
.Drámaiságtól szétpattanásig telilett levegőben látszódik le ez a dráma. — Kit ember: Kop, a bánya-főmérnök éa Brádl bányamunkás a beszakadt és betemetett Urnában találkoznak Itt, a Iratát pitvarában, a még ciak órákig tartó élet ütemeiben, a régi élet e kél ellenlábasa Itt is gyűlölettel éa Idegenül állanak egymással szemben. Az egymásnak lökött két sora vergődve birkózik A munkás a főmérnökben látta nv omorult életének megkorbicsotóját Kielégített bosszúval érzi, hogy moat azzal, hogy elvágja a szabadulás lehetőségét a lőmérnök előtt, megtorolhatja a rajta és munkástársain esett sok sérelmet és megaláztatást. De fordul a helyzet A lőmérnök tudása, munkaszeretete, lobogó, nagy életktlzdilme éa mindenre eltökéltsége és a szavaiban rejlő emberaége les/Teli Brádi gyűlöletét és a halál előtti pillanatban meg-rerditő jelentőséggel kulcsolódik békére a kezük. Éa megmenekülnek. Két kemény vonalakban adott karakter, összerobbaná-suk olyan, mint két szikrát hányó scél összacsapásn. Ennek a drámai feszültségnek kell végigvonulni a darab előadásán, hogy végső egymásratalálásuk azőlama a megbékélés mély himnuszaként hasson *
Ezen a drámán kivűt az Url muri egyik nagy jelenete, a gazdag koncertműsor és Petöli, Ad/, Kiss József versek és ezeknek a koronája gyanánt Móricz Zsigmond elóadisa, mely, mint azt velünk ma küldött levelében az illusztris iró közli, ,az összes eddigi előadásai felett fog állni, amit tartott vidéki előadásai során\'. A nagyszabású estét méltón
Kentlk be a nyomdatechnikát dicsérő talmas plakátok, melyek szerint a legyeket minimális összegben előre lehet váltani Vágónál és Schless Testvéreknél.
— Tavaszi kabátok, jumper ruhák, női kalapok, óriási válás. kban a Magyar Divatcsarnokban, FA ut 13. stám alatt.
közgazdaság
További meleg esőre volna szüksége a mezé
Alig kétharmad része eaett le az idén a rendes téti csapadékmennyiségnek
levelek étkezlek hivatalos helyekhez, hogy a földmivelésűgyl minisztérium
Budapest, április U Az Idei ősz és tél a rendesnél sokkal szárazabb voll. Országos átlagban a csapadékhiány a rendes csapadéknak 45% a, vagyis csaknem fele annyi csapadék jutott az elmúlt ősszel és télen a földbe, mint rendes években. Legnagyobb a csapadékhiány Tiszántúl. Az ország legtöbb megyéjében a rendes csapadéknak alig kétharmad része esett le eddig. Ez a körülmény, kapcsolatban a késői kitavaszodással aggodalomra ad okot gszdsságl körökben, mert nagymértékben veszélyezteti a folyó évi termést. Mig más években ilyenkor méteres mélységig át van áztatva a föld, most 20—30 cenUméter után már csak a földnek természetes nyir-kossága mutatkozik a szükséges el raktározott csapadék nélkül. A száraz hideg télutó szintén nem járult hozzá, hogy ez a helyzet megváltozzék. A legutóbbi hivatalos gazdasági helyzetjelentés már utalt atra, hogy a gazdasági helyzet javulására részben kiadós meleg esőre, részben nevelő melegebb Időjárásra volna szükség szél nélkül. Utóbb olyan ujabb
A magyar szőllösgazdák panaszai a nemzetközi borhivatal előtt
Európa összes bortermelő országai régóta panaszkodnak már a görög műborok miatt. A görögöknél egész külön Iparág leti már, bogy szárított szöllöböl szeszesitalokat állítanak elő és azokat mint görög borokai hozzák forgalomba egész Európában. Ezek a görög műborok már valósággal elárasztották nemesik azokat az országokat, ahol nincs szóllőlermelés, hanem Spanyolországban, Svájcban, Németországban és Franciaországban Is nagy versenyt kezdtek a hazai bornak, ami az oltani szőllös-gazdák körében igen nagy elkeseredést szült. Sőt miga a borkereskedelem is akcióba kezdett a görög mübor ellen, mert ez ártott a kereskedelemnek magának is. A magyar szőllősgazdákat is közelről érinti a görög műbőr versenye, mert ez nagy mértékben nehezíti a magyar bor külföldi elhelyezéséi, ami visszahat a magyar szöllötermelésre és mun kás viszonyokra.
A nemzetközi borhlvalal legutóbbi ülésében, ami egyben első érdemleges ülése Is volt, a sorozatos panaszok miatt foglalkozott a görög mübor ezen versenyével. Az ülésen M. Berthe elnökölt és Magyarországot dr. Barkóczy Oyörgy konzul képviselte. Dr. Bsrkócsy a Magyar Szöllösgazdák Egyesülete fölkérésére Magyarország képviseletébin kérte,
szükségesnek látta a gazdasági helyzet behatóbb megvizsgálását. A mi nisztériumból szakértő kiküldöttek ellenőrző körútra indultak, hogy a legközelebbi gazdasági jelentésnél már mindenben kimerítő és közvetlen tapasztalatokkal kiegészítetten közölhessék a gazdasági tudósilók jelentését.
Mindenesetre igen jókor jött és jótékony hatásssl lesz a gazdasági helyzetre az április 11 én megindult és 12-én már országossá vált eső. Az őszi vetéseket, különösen a repcét nagyon megviselte a téli hideg, az esőt már nagyon kivánták. A tavaszi vetések Igen egyenetlenül keltek, a hideg talajt csak meleg nedvességgel kapcsolatos tartói, langyos időjárás melegítheti fel, hogy a vegetáció azon erösebben megindulhasson. A mostani eső lehál Igen jókor jött, csak sz volna kívánatos, hogy minél kisdósabb legyen, erős szelek ne szárasszák a földet, mert az elmaradt nedvességet csak Igy lehetne pótolni.
hogy Oörögországnak szintén jelenlevő képviselője hozza tudomására a nemzetközi borhivatalnak és a magyar szőlősgazdáknak is egyező álláspontját, mellyel a götög mfl-bornak ezen versenyét magának a görög államnak kell meggátolnia, mert az visszahat az egész görög gazdasági élet mrgilélésére. Görögország képviselője kijelentette, hogy uj görög bortörvény van készülőben és ez fogja a nemzetközileg felmerült panaszokat orvosolni.
(—) A baromfi, tojáa és vad-kivltel helyzete. Az elmúlt téil nagy txport folytán a baromfikivitel megcsappant A tojás txport szintén erősen visszaesett. A vadszezon igen mérsékelt, a kedvezőtlen időjárás miatt csak kevés a felhozatal és ebből kifolyólag a kivilel is. A tojás export visszaesését illetőleg két körülmény miatt nem tudunk a külföldön versenyezni. Egyik oka, bogy a nyugati pUcokon mindjobban érezhető a sokkal olcsóbb oros( tojás versenye, másik ok, hogy a magyar tojás — sajnos — állandóan vészit minőségéből: mind inkább kUebb lesz. Ezen csak a gondosabb tojás -termelés áltat lehetne segíteni. A tolás árak további változására, jóllehet a kivitel az ünnepek multán úgyszólván teljesen megszűnik, számítani nem lehet, meri ápiilis— má|us hó végével megkezdődik a to|ás hűtőházi raktároláia, rmi az időjárás miatt eddig teljesen szünetelt s a piacra kerüTö minden menyi-nylséget erre a célra fognak felhasználni, ami az árak állandósását idézi majd elő.
1888 áprüislfi
■OHAI ÁGNES FORRTT
természetes szénsavas ásványvíz,
UyóDjavaUaj! F.lt0»4 16 haláw ,mfa„w lavarokaál, a Mfiáil •mvtk huruioi binuim,"
■ IV.U.,, ■ H|l.« nuiuioi Unt.lm.I
~n®**aftiJs£
Idcgr*ad«i«r „ gyermektknák, gyomor** vf \'
isist ----------------_
Forgalomba k«rtl pirit, fa kofouduji, MUt. kokban. Palotaira palackok tsilfei ^..Ontn,, Mindenütt kapható I
PSI«Uat: TÖRÖK JÓZSEF Rt. JUván.vUo,,. tátya Budapest, VI.. Klrályutca IS. uim.
(-) Gyümölcsértékesítés! ki-látások. Ismeretes, hogy a magyar görögdinnye, milyen frappáns sikert aratott a mult nyáron Dániában. A gyümölcskereskedelem reklámozása folytán a görögdinnye Igazi divatcikk lett Dániában és az északi országokban, a heti képeslapok legszebb gyermekképriket görögdinnyét lo-gyasztó gyermekekkel mutatták bs. A napokban Budapesten járt a kopenhágal gyümölcsértékesítés! központ igazgatója, Wimmer Ls|os, azzal a céllal, hogy Budapesten az Idei gyümölcsszállitásra a nagykereskedőkkel megállapodásokat kössön. Szakkörökben ugy értesülünk, hogy ezek a tárgyalások sikerrel jártak és nemcsak a dinnyére, de löbb gyümölcsnek az északi országokba való szállítására sikerüli már eddig Is szerzfidéit kötni.
(-) A külföldi lóvásárlások. Az
eddig folyt külföldi lóvásárlások eredményét 111 dékes helyen a következőkben foglalták össze elöltünk: a csehek a legutóbbi magyarországi lóvásárlásokkal igen megvoltak elégedve és ezért msgblzlak több budapesti keieskedöt további 400 darab katonaló vásárlásával. Törökország részéről a napokban ujibb katona! bizottság érkezik szintén lóvásárlás cé\'|ából. A törökök előszeretettel vásárolják Tiszántúl a szükséges lo-
vakat. A görögökkel most ujabb tárgyalások folynak. A görögök ugyanis februárban akaitak lovakat vásárolni, de mivel a szerb kereskedők mintegy 10 százalékkal olcsóbb árakat ajánlottak fel, ott vásároltak mintegy 150 lovat. Utóbb azonban ezek nem felellek meg és ezért kezdődlek az uj tárgyalások a görög lóvásárlás tekintetében.
(—) Magyar burgonya a Balkánon. A napokban nagyobb burgonya szállítmányok indultak el Bilkánra. Szerbia különösen a rózss burgonyát keresi, de ebből hazai készlet nincs, igy csak egyéb étkezési burgonyát vittek ki. Görögország Ella <1 sárgaburgonyát vásárolt nagyobb mennyiségben 13—15 filléres árban. Oazdaságt körökben újólag rámutatnak arra, hogy egyik legsürgősebb feladat volna, ha az állam az eddigi burgonyatermelési politikától dláröen eredményesebb ulon igyekezne a burgonyatermelésünk minőségét és mennyiségét megjavítani.
Hallói Hallói
Értesítem a t. publikumot, bogy ma és minden este
Váradi Jancsika
közkedvelt füttymüvésznő női Jazz-zenekarával játszik.
Silves pirifogásukat kéri .sor Koller István
Kloliay-n. «._
BANÁN-BEHOZATAL I
cT7J2.INDIAIBANAN A LEGJOBB TÁPLÁLÉK *
BP.TUEFON: 982 85.
1
,yM. április 15
ZALAI K02L0NY
sportelet
Heves összecsapásban Kanizsa-győzelmet vár a közönség a mai Wekerle-meccsen
A mérkőzést nem MOller, hanem Klug Frigyes vezeti a KFC
óvására
Nagykanizsa, április 14 Hogy mekkora l< n\'ossáKu az a mérkőzés, amit ma délután viv meg t Kanizsa FC a Wekerlével, mi sem bizonyltja j>bban, mint ar, hogy arról a sportlapok is mind hosz-szibb cikkekben emlékeznek meg és ait a helyi csapat legmgyobb próbájának mondják.
A Wekerle hosszas és kitartó hirc után feltörte magát n harmadik helyre. Bér 21 erős pontja vfn, nrm mondott le arról a szándékáról, hogy pontot ne raboljon a további meccsei során. Hogy ez Nagykanizsán sikerülni fog — nem hisszük.
A csapat a legutolsó mérkőzéseken hatalmat módon fel|avult. A miskolci, majd itthoni kettős győzelmek után mindenki bizakodásul figyeli a következendőkei.
A csapat különbw ugy Ali, mint írullkor. A két hé re eliil ott Böhm helyin a még megbízhatóbb Hajdú szerepel, akinek mulikorl beckjálékr, bár aion érzeti erősen a haifpasszokhoz szokott lábmunkája, mégia min denkit kielégített. Szemzőnek ugyan táj még a térde, de egybbként ö Is
kedvvel log védeni. A hnlsotbsn Ha|du helyén derstenbrein látszik, mig a csatársor ez lesz: Farkas, Siagán, Ember, Kelemen, Bikonyi. A mul kor olyan szépen mozgott sz \'gész élsor, hogy most is bízunk bennük.
Ma délu\'án még az eldöntetlen meccs sem lehtt kielégítő, mert ugyancsak ma délután küzd a Bt-ranya a II. ker. FC ellen és ba ml veszítünk egy pontot és a Baranya győr, akkor talán végleg leszorultunk a bajnokság díszes helyéről.
A mai nigy fontosságú meccsn?k | levezetésére, mely Ismerve a We-■ kerlét Igen heves Iramú lesz, eredetileg MOller Qyula bírót küldték ki, j ami ellen azonban a Kanizsa óvást emelt azon a jogos elmen, hogy MUller <p:n wikerletelepi lakós és igy talán pártatlanságot nem lehetne a szóbeszédtől megvédeni. A szövetség honorálta a KFC óvását és a mai mérkőiés levezetésére a magyar futbalblrák egyik legkiválóbb tagját Klug Frigyest küldik le. A mérkőzés délután négy órakor kezdődik.
(Az NTE-KFC tart. NTE tart.) a nagymérközés e ölt >/<3 örai kezdettel elömérkőzést játszik. At NTE részére nsgyon fon os ily iréning mérkőzés, bogy ujjoncat kellő rutint és állóképességei gyflj senek a fon los bajnoki mérkőzésekre. NTE: Pápd — Jámbor, Klein — Radics, Engellelter, Horváth — Cimmerman, Mészáros, Jskubecz, Pum, Csász
Combinált: Vezér — dyörgydeák, Fiiak — Cvetkó, Koho, Tonasics — Síivar, Ki»t>, Férhezll, Kudich, Harangozó. Tart: Oivald. Biró: Schvet-ger. |
(NTE tréning.) Ma délután «A3- \' kor az NTE Vezérrel megerősített | csapata a Teleky csapata ellen tréninget tart. A Teleky csapata Oyörgy- { deák, Kohn, Férhezll, Hári, Krausz : és Harangozóval megerősítve áll fel. ;
KERTÉSZ TÓDOR
tannlaaOtS larakata.
Nagy válaaztékban amerikai ütök dupla hurozáau P BS.
VÁSÓ EH DB E lllatszertárákaa
\'8 0 kaphatók.
\' • a • I r
isi mm moh
Hétfőn és kedden 3, 7 és 9 órakor
Két aláger egy müaorban Caak 16 évan felülieknek I
Kurtizánok élete és tündöklése
Btlzac vil\'ghirü reg\'nye 8 felv.
Fö-zereplő: Paul Wegener.
#
A banditák réme
Ka\'andoi filmjáték 6 felv. Főszereplő: Fred Humes.
HÍRADÓ
özv. Metzger Ferenoné mint anva, Metzger látván bátyja és Bacw. Meatery Ferenoné mint nagyanya, ugy saját, valamint az összes rokonság nevében mély fájdalomtól összetörten jelentik, hogy forrón szeretett Lacink
Metzger László
fiatalságának delében, 27 éves korában a sors kifürkészhetetlen akaratából, hosszú, nagyon kinos szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után f. hó 14-én reggel fél 6 órakor Budapesten nemes lelkét visszaadta a Teremtőjének.
Drága halottunkat haza hozzuk és f. hó 16-án d. u. 4 órakor a nagykanizsai I—II. kerületi róm. kath. temető halottasházából kísérjük utolsó útjára a sirkertben levő családi sírboltba.
Az engesztelő szentmiseáldozatot f. hó 17-én d. e. 9 órakor a felsőtemplomban mutatjuk be az Egek Urának. Nagykanizsa, 1928. április 14.
(Minden külön értesítés helyett.)
Távoli utak - fáradság nélkül
Vidékleknek nincsenek olyan kényelmes közlekedési eszközeik, mint a városiaknak Orókhosszat tartó fárasztó syalosláíok eflylk helyről a másikra més mindig szükrésesek. Valósófloi Jótétemény a fáradt testnek a
Palma-kaucsuk sarok
PALMA tovább tart mint a bór, olcsóbb annál, rusanyosobb lárást biztosit és védi usy a ^z;rvezetet. mint a dDÖt.
Nőknél és az Hiúságnál a Pálma kaucsuk sarok elegáns külszíni ad a clpúnek minden tOObkladái nékOI.
INGYEN
utazhat Budapestre, mert megtakarítja az útiköltséget, ha a
JAMES, RUDQE, TRIUMPH
angol világmárkikból vásárol
MOTORKERÉKPÁRT
a vezérképviseletnél Bruok Nándorié* > Fial cégnél Budapest, VI. Jókai (Uyir)-u. 21. • Motorkerékpárjaink a magyar vidéki utakon gyönyörtlen beváltak éa ugy Budapesten, j mint vidéken rohamosan ter|edtek el. Motorkerékpárok már 1190 Pengő ártól IS pengS hall rSaalatflsatéaaal i;si kaphatók.
Prospektust ingyen éa bérmentve.
vllifklrC, l.,«.,M.k.
lóbb vtrtUillia ml
mm pia
Innét kiphalók minden nrógyliartirban.
Poatal megbízásokat azonnal teljesít: „CSILLAG" gyégyezertár Budapaat, Hákóo«l-ut SS. ^
TÓZ8DK
A mai értéktőzsdén az Irányzat elgyengült. rt forgalom vontatoitan és valamivel alacsonyabb árfolyamokkal Indult, mivel a piac sehonnan sem kapott ösztönzést. Később a kontremin realizációs eladásai követ-kezlében az árfolyamok tovább morzsolódtak, a kedvellen hingulal azonban a csekély forgalom mellett zárlatig érvényben maradt és az átlagos árveszteség 1—2°/oot tesz kl. Általában a vezető értékek, mini a Fegyver, Oju8 psplrok és magyar Cukor ennél is nagyobb veszteséget szenvedett. A fixpapirok piacán barátságos irányzat mellett 10°/o-lg terjedő áremelkedés állptt be. A valuta és devizapiac változatlan.
Zürichi zárlat
\'«tl« 30 43, London 25 3JVI. Nawrotk 51* 85 ttrttsaei 72 48, Milano VSPIi, Madrid 8 "15, Amsterdam 109 25, Balta 124 11, Wien 73-OS. Sofla 374, Práaa I5-371/), Vara.\'\' 50-20. Bt)dapest 80*0, Helfiiü 9t3Vs. Satumat 125.
Á bnáapesti Tőzsée devlza-Jitr/^óse
VAi-U 1AK Angolt. 27 90-28-05 Belga ü. 798J-80I0 CaeL k. 16-91-16 w Dia k. 153 25153 86 Uüutr 9 96-10 06 Dollár 570-10-67^-10 francia tr 22Í0-22 70 Hol,. 230-35-231 35 Leugrcl 84 10-64-40 Ul 355-361
Léva — --
Ura 30 87-30 57 Márka 136 60-137 10 Schtlt. 8035-80-70 Norvég 152 75 133 35 Svá|d i.lluOO-110-40 Svéd k. IS345 133 05 Peseta 95 8S-9645
ÜMVIZAK Arnat, 230 52-23123 Belgrád 10-06-10-09 Herlu 136-72-137 12 Bukarest 386-961 BrttsaMl 7985-80-10 Kop«nb.l53 40 BÍ-80 Oaalo 152 87-133 27 London 27-01-27-99 MUaao 30-16-30^9 Newyoik 57160-3 20 Pária 23 50-3360 Prága l6-94-lfr89 SaoHa 412-415 Stockh. 153-57-153 97 Varsó 64-t2-«4-32 Wlan 80-42-8067 Zárkái DO-20-II050 Madrid 05-90-96-40
Terménytőzsde
Bum 5 fillérrel esett, rozs [30 fillérrel emelkedett Az Irányzat egyenetlen, a forgalom közepe}. f
Ou— dia. 76 kg-oa 83-20-33-45, 77 k(-oa 33 50 - 33 75, 6 k«-oa 33 90-34-10 79 ng-oa 34 20 34 40 80 kg-oa 34 85-34 55. dunántull 76 kg. 33-00-33-30, 77 kros 33 25 33 50. 78 kg-oa 33 60-33-80, 79 kg-oa 33 90 34 15, 80 kg-oa 34 05—34 20. roaa 31 40- 3150, Ukam, árpa 3000- 3020. sttárpa 3200—32-50, ■ab 33 00 33 25, tengeri 27 00-27-29, Boaakorpa 23 50-23 75.
— Lapunk Budapeaten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
Kiadja: Bélialal lysaéa és Ufklaái Vállalat " " FekáOa kiadó:
Z*LAI KÖZLÖNY
1928 áprlllg 15
APBÖHIBDETÉSEK
Aj apróbirdetéeek dija 10 ikH| 50 fillér, minden további sxó dija B Hll. Vaaár- és Snnepoap 10 szóig M fillér, minden további szó dija • fül. Szerdán íl pinteken 10 szóig SO fillér, minden további saó dija a fül. Clmato • minden vastagabb betűből álló s*ó kél asónak aiimlt-tatlk. Állást karcsúknek 60Vt engedmény, a blrdotéal dlj c Ifire flaoéoade.
Elsőrangú gyártmányú tiliógái loko-mobllok ei oeépl«a*ekréayek el-adók, Weleer gépgyár. 464
CaluaH takrAk legolcsóbb beszer-sésl helye — Stern üvegesnél, Erzsébet-
tér 14. I«6
Fard és Fordaoas alkatrészek, autó kiszerelési cikkek, Pneomaük — Szántó Vilmos és Társa cégnél, Peák-tér 2. 144
■ertimag és mindenléle gazdaségl maglélek legjobb minőségben Hirscú es Szegő cégnél. 1005
Lucerna t>/» hold, zöld takarmányo-zásra egesz évre etsdo Magyar utca 74. 1857
Egy 35 holdas és egy 50 holdas szántó, rét es Vágható erdóbót álló birtok, a 35 holdason gyönyörű urllakkal, kedvezi llze-tésl teltételekkel akár együttesen* vagy külön-külön U eladó. Bóvebbei: Aoxel Iroda Nagykanizsán, Fóut 3. tz.
Autót, traktort, cséplómotort garanciával Javít — Saller Bior autó- éa gépjavító üzeme Kölcsey-utca 22. 1371
FSrhéacan 2 holdas szólóbirtok stlr-gósen eladó, bővebbet: Aoaél Iroda, Nagykanizsán, Fő-ut 3. sz. Iz3z
Schiller Ferencné angol és francia nól dlvataxalonjét Csengery-ut 27. szám, 1. emeletre dr. Schlchtans fogorvos volt mtttermeibe helyezte át. 1576
Péaakólooóat beaeocJcaésrc mindta Bisaagbcn a icgelóoyoeebben éa leggjoc-sabban lolyOalttit Aoaél Igaéo peas-MtcttakOzveUiO Irodája Nagykantaaén, folt 1. ss. alatt. *. ÓAJ
TaaniaaatAk és labdák néhány napon belül beszerzési áron kiAruslttatnak. M vebbet Kaulmann Károlynál.
Hélóaxobabsitor használt, igen masz-sztv, ágybetéttel, Jutányosán eladó. Sfigriszl, Szemere-ulca 4, b 184\'2
Klakatilxaéa, Alsótemetóu. 15. szamu beköltözhető ház. Istálló, pajtával és nagy kertlel, a ségerkertben \'/j hold rét. l\'/a holdas rét a Magyar utcai rétekben és »/« hold rét a császárrétekben sürgősen eladó. Bővebbet aoaél Iroda, Nagykanizsán, Fö-ut 3. szám.
Aeaathelyen, Vaszary Kolos-utca 5. azám alatt egy üzlethelyiség lakással bérbeadó. 1745
M Mit Mozgója
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor Két sláger agy músorbsn
A kát horgászbolond
Zoro és Huru
legújabb attrakciója 8 felv.-ban. # -
Az álarcos lovas
Vadnyugati történet 6 telv. Főszereplő: Art Accord.
HÍRADÓ
Laaaaakon egy 6 szobás url lakás autógarageval és egy 3 szobás url lakás azonnalra kiadó. Bővebbet Aoaél Iroda, Nagykanizsán, Főút 3. szám..
Telivér vizáiét tanításra vállal, Időnkint kölyök és kész vizslát elad, vadász-terilletet rendez, fácánost beállít megállapodás szerint Otw»m Balázs, Klllmán, u. p. Oelse. (Válaszbélyeg nélkül nem felelek.)
■aaalawsler 6—8 HP. eladő. Bővebbel Lehoczky Ferenc füszerkereskedő-nél, Eötvös-tér 2. 1810
Nagykanlaséii, több kisebb, nagyobb magán- és bérház, elfoglalható lakásokkal eladó. Bővebbet Aoaél Iroda, Nagykanizsán, Főút 3.
ligy szép utcai szoba magányos hölgy vagy ur részére május l-re kiadé. Király-utca 20. -1901
Varrógép, keveset
a kiadóban.
Cim a
használt,
eladó. 1900
Rákóczi u. t>4. számú ház szabadkézből aladé. Érdeklődni Hoovéd-u. 39. 1732
Zalamegyel városban, Igen nagy körzettel, egy ujonan felszerelt gAatéglagyér 10 hold terIllettel, Igen kedvező fizetési fellétetek mellett eladó. — Bővebbet Aoaél Iroda, Nagykanizsán, Főút 3. sz. 1235
Blvalytlaó 4 darab Jármozott eladó. Uradalom, Szécslsziget. 1888
Kerestetnek a mezőgazdasági gép-szakmában Jártas és bevezetett utazók llx fizetéssel és Jutalékkal. — Bővebbet ,JÓ referencia\' Jeligére a kiadóban. 1887
Földbirtokokra (5 holdtót, holdanként 700 pengőig) becslés nélkül, 35 évi amortlzáclórs, /Wo kamatalapon, az ország legnagyobb pénzintézetétől ft «ap alatt gyorafolyóaltéa I Héaakras 5-10 évig terjedő átmeneti kölcsönöz. — Kla-Iparl hiteleket váltóra l2°/o-r« szerzünk. - Véltéhitelt folyóslttatunk magén-pénabftl (legfeljebb 1 évi Időtartamra) heUkamatra, hitelképes kereskedőknek, háztulajdonosoknak és Informádóképea tisztviselőknek, magánosoknak. — Ékaaar-fedezetre, a< érték 800/o-lg azonnal fo-lyóslttslunk. „Newyork"-Hltellroda, Budapest, VI Podmaniczky-ulca 29. (Vaiasz-bélyeg beküldendő.) 1092
■oaéat lakásomon olcsón vállalok. — Magyar utca 63. 1545
Nemeavld nagyközségben egy nagy üzletház, nagy taklárakkal családi okokból, könnyű (izetésl teltételek mellett eladó és azonnal elloglallttló. — Bővebbet Aoaél Ignéo IngaUantoigalml és pénzkölcsön-közvetltó irodája NagykanUsán, Főút 3.
27 ksptáros méhoaatéd eladó. Bővebbet Kosiulh Lajos-u. 7. -1889
Sa«l«blrtek. SzentgySrgyvérl
hegyen 7, 5 és 1 hold Jó birtok, kiaba-golén 3 hold, Fdrhéaoen 2 és 1 hold, LAtóhegyaii 10 hold szép és jó as«l6-bIrtok megfelelő ópaietekkol, ezeken kívül kis és nagy faldblrtokok, a város minden részében pedig klsdbb és nagyobb házak jutányos árban eladók. Bővebbet: Dsakéaa Mlkaa, Nagykanizsa, Rákóczy u. 29. sz. 1896
Nagyobb udvari aolthelylaég
nagy padliahelylséggel kiadó, ráktár vagy Irodának ls alkalmas. Bővebbet FA-sit IS. sz emeleten. 1886
Egy szobs konyliás lakás as összes mellékhelyiségekkel és Istálló használattal kiadó. Honvéd u. 44. -1885
Hajdú Andor-féle
uri divatára üzletben
tűt levő összes áruimat beszerzési áron a helyszínen eladom
Kaufmann Károly.
800 holdaa bérlet felszereléssel együtt azonnalra átadó, a felszerel, a értéke klllzetendő, esetleg könnyű fizetési lelté-leiekkel. Bővebbet Aoaél Iroda, Nagykanizsán, Főút 3.
Kél parkettás axoba, lürdöszoba használattal, a belváros központján május l ére kiadó. Cim a kiadóban. 1917
Perfekt gyors- és gépírót azonnalra kisegítőül keresek. Ajánlatokat 88. posta-fiókba kérek. 1919
Varrógép uj, Rózsa-utca 31/c. alatt elsdó. 1914
A város belterületén két szép balkonos szoba május elsejére kiadó. — Clm « klsdóbsn. .1918
llrii liiJii
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Több, mint szerencse
Vígjáték 7 felvonásban. Főszereplők:
larioi Ilxoa és George Lewii.
©
Blmbl és Llmbl
Burleszk 2 felv.
Sicc mint lovasrendőr
TrOkktilm 1 felv.
Kereaek 2—300 holdas jómlnőiégü bérleteket, azonnali vagy későbbi átvételre, több retlektánsom részére. — Bővebbet Aoaél iroda, NagykanUsán, Főút 3.
val, esetleg kiadóban
Honvéd-utca 33. uámu ház
bői
Női szalmakalapokból
nagy raktir.
Legújabb formáinkra átalakításokat vállalunk.
600 drb bel- és kUtfötdl
férfi kalapok
rsktáron.
Szalag, apatrle. gyéaafétyol, axalmabortttik eladéaa
G YENES ÉS V ID A
1415 kalapOzem
Alsótemplommal szemben.
Ágytollat, állati böröket,
vörös- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és rongyot a legmagasabb árban vásárol
8THÉI B. FIAI IAGYKAH1Z8A,
Erzsébet királyné tér 15. sz. alatt.
Eladó üzletház, mely gazdasági célokra Is megtelel. Clm a kiadóban. 1920
Egy telleaen uj golyós csapágyas olpóaa varrógép eladó. Bővebbet Aoaél Iroda
Nagykanizsa, Főút 3. sz.
Egy nagy mtlhelyhalylség Irodával azonnal bérbeadó. Bővebbet: Aoaél Iroda Nsgykanlzaa, Fő-ut 3. sz.
űzlathalyloég berendezéssel és áru-Heg anélkül azonnal átadó. Cim a
1932
Zala-, Vas-, Somogy- és Fejérmegyében 400, 380, 220, 180. 90, 40 és 20 holdaa ló minőségű birtokok Jó és elegendő épületekkel, kedvező fettételek mellett eladó. Bővebbet Aoaél Igsséo Ingatlanforgalmi éa pénzkölcsönközvetltő Irodája Nagykanizsán, Főút 3.
szabadkéz-
•1899
Egy szép sárgaréz luszterlámpa, villanyra ls alkalmas aladó. Clm a kiadóban. -1898
Egy atoal aaoba mellékhelyiségekkel együtt május l ére kiadó. Bővebbet a kiadóban. 1897
MEZEI EGÉR
tömeges irtására legjobb a baryum phosphor labdacs.
Holdankinl \'/a—1 kgr. elégséges
Kgr.-ja 2 P, 100 kgr. 160 P. Fél esz\'endei hitel községeknek.
SIPŐCZ gyógyszertár
PÉCS.
un
Rózsafák,
téhn oj\'otl lrgujabh legszebb fajták 1 —1*50 pengős brban kaphatók a Nagyrécsel Uradalom kertészetében Nagyrécsén. Megrendeléseket elfogadnak a helyszínen, v?gy Nagykanizsa 175. telefonszám alatt és kívánatra bázhoz szá li:|á!c. Vidékre utánvéttel küldik. Vasárnapokon a reggeli órákban a nagykanizsai piacon is kapható. _tsr*
DOKASZ FERENC
éptllefa és d.s kakeriskedése Magyar-utoa 108.
Lóo, stukaturnád, tetőpala,
Hajópallógyártás és eladás
Furnér éa enyvezett lemez
Asztalosárugyár
Kész ajtók és ablakok
állandóan raktáron. 138 Telelőt! i 290.
Király-utca 33. sz.
alat\'i jól jövedelmező m
nagy telekkel éa kerttel
szabadkézből elsdó.
2 szobás lakás azonnal beköltőz hetö. — Érdeklődni lehet a háztulajdonosnál nzponta délelőtt 9—12 óra között ugyanott.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
ilk: íiijidi-i. 1). ijljliltki: lukn-i I-
Vállal mindennemű ruhafestést, vegytisztitást, gőzmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, ttUrfényei gállértiszülás. Pllssérozás. a? Oouvrérozás.
I
Alsótáncban ulcal lakás mellékhelyiség-.el. baromfi és sertéstartással kiadó. — -lm a kiadóban. -1 ! 2t
WEISZ SOMA UTÓDA
HAVAS BÉLA cementáragyára NAGYKANIZSA
AJánljai tlsórendU márványmozaik lapjait, diszes cementlapo kat, ku\'gytirtlk, karmantyus betoncsövek, hidek, hófogós vizhatian cementzslndelyt, diszes vasbeton rácskeritések, csatornázást, járdák készítése, aszfaltozást, legolcsóbban, a legjobb kivitelbtn. Elvállal mindenféle műkő és szobrász munkákat.
Diszes kivi elu airemlékek, kripták tervexéae és kés.itése^
1928 ápriH» 15.
M klr. államépltészetl hivatal Zalaegerszeg
1356/4. 1928. szám.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A zalaegerszegi m. k<r álliswrM Ié8zeü hivaíü! \' lé-
tesítendő kél tantermei, kettő tanítói lakással bíró Iskola építésére 1928 évi április hó 28 ára versenytárgyalást hirdet. Ajánlatok fenti napon fél 11 óráig a kápla\'anlóti-i likolaszékhez adandók be. Űrlapok ég felvilágosítások alulirott hivatalnál nyeihelök. Zalaegerszeg, 1928. április hó 11.
190l 1. Ur. államépltészetl hivatal.
ad. 3129/1928.
Árverési hirdetmény.
Néh. Bayer Lászlóné által hagyományozott bagolasáncl 920 sztjkvben 474/a. 34.61 hrsz. a. felvett 800 D-öl terjedelmű rétet f. é. április hó 19-én d. e. 9 órakor a helyszínen tartandó ^árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladjuk.
Nagykanizsa, 1928. április hó 9-én.
A városi tanács.
Transdanubia Egyesült Gőzmalmok R.-T.-nál
a inal naptól kezdve
mű jég
állandóan kapható.
Mészárosok részére minden reggel 6 órára jeget a hus-ílilkékhez beküldjük. mi
Main Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
Pk. 8<81/1928. vht. síim.
Árverési hirdetmény.
Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.c. 102. J-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nsgyksnlzial klr. járis-blrólágnak 1928. évi Pk. 8481. siámu végzése következtében Dr. Krausz Aladár és társa Ügyvédek által képviselt Neuleld Henrlch és Kaposvári Sörgyár |ivára 85 70 é« 183 P 61 f. s (ár. erejéig 1928. évi március hó l-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és letlilfoglaTl és ÍI5 pengőre becitlll kővetkező Ingóságok, u. m.: hordók, borok stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1928-1 k évi Pk. 8481. sz. végzése folytán 85 70 és 1834>eogő öl lltl. tőkeköv., ennek 9o/o ksmatal. ~/í°/o váltódíj és eddig összesen 69 P — fillérben bíróilag már megállapított költségek erejcle Nagykartlzsán .Bárány" vendéglőben leendő megtartására t»28. évi április hó 17-lk napjának délután 6 órája határidőül kltUzetik és ihlioz a venni szándékozók ezennel oly mc8iegyréssel hivatnak meg, hogy az érln-lett Ingóságok az 1881. évi LX. t. c. 107.
10Í. §~al értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség eietén «csáron alul Is el lógnak adatni.
Amennyiben ai elárverezendő Ingóságo-"I mátok ts le- és felülloglaltatták és uokrj kielégítési Jogot nyertek volna, ezen •rveréi az 1881. évi LX. t. c. 102. §. értelében ezek Javára Ii elrendeltetik.
Kell Nagykaniziin, 1928. évi március hó napján.
Haán Oyula s. k.
klr. blr. végreha|tó.
ZALAI KÖZLÖNY
Első Magyar Gazdasági Gépgyár B.-T.
Budapest VI., Váol-ut 19. ujszerkezetű CSéplŐgépCÍ legjobbak,
mert acélkeretesek, mett eredeti svéd kettőssoru, önbeálló, golyós csapágyakkal bírnak, mert ttsztttófelületelk rendkívül
nagyra méreteztek, mert legtökéletesebb cséplést eredményt szolgáltatják, \' mert könnyű súlyúknál fogva bármely traktorhoz alkalmazhatók
FORDSON TRAKTOR
a gazda univerzélis erőgépe
oeépel
vontét
szánt olcsó könnyen kezelhető keveset fogfeszt
Előnyös feltélelek mellett siálllt|s: Autorizált FORD képviselet
Antomobil és Traktor Kereskedelmi R. T.
Budapest VIII., Rákóczi ut 19. KerUIeU képviselet:
mis Szántó Vilmos és Társa, Nagykanizsa
PUCH
VEZET!
motorkerékpár utikerékpár
4*5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételekl Alkatrész- és gummiraktár! Javitó műhely!
Szabó József
Szombathely, Kőezegi-utee 44
gyárt és raktáron tart: drótkerítéseket, tdskésdrótot, ágybetéteket, kaput, ajtót, Összecsukható vaságyakat.
<„ - Kérjen ajánlatot és árjegyzéket. -
FORD nyitott ötszemélyes FORD másfél tonnás gyorsteher Laurín Klement hatszemélyes Adler kétszemélyes autók
gyárilag javítva eladók
Bazsó József konigyáros
Ford képviseletnél
NAGYKANIZSA.
Telefoni 250. Telefoni 250.
Uj Ford kocsik! Ford alkatrészek!
Fordson traktorok! Goodrich gummlk!
gyümölcsfa
védelmi szerek (Enda, Almola, Dendrin, Nosprasen, Solbár stb.) Őszök elleni ooásáxA szerek: (Porzol, I Hantin, Orion, Rézgállc) „Futor" szénsavss takarmánymész németországi főzelék ée virág magvak Gezdeaági vetőmagvak Madáreleség
(kendermag, hámozott iib, fénymag, édes rekrf
árpa-. kötés, buzi, tengeridara, stb.
repce, kerckrépa, napraforgó, tök míg stb.)
lerí (nagy és aprószemll), zab,
Szemesleng
Kicsinyben és nsgybin kaphatók:
0B8ZÁ6 JÓZSEF ajfkffttMfcáa
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, ni Telefon : 130.
Futball-labdák
Tennis-labdák Tennis-fltők
Plnq-Pong játék ée lebde
lego\'csóbb árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiat nál
Nagykanizsán, Fó-sit.
A. J. 8. angol 1J0Í
Harley-Davidson mriil
és oldslkocslk dunántull klzálólagos képviselete
SAROLÉA
MOTORKERÉKPÁROK
ül ÁRAI 350 cm. P1396 -
VtiéfiíípvlMlet (• lirlíl ■U.lré.i laktif
BflTZL JÓZSEF
Szombathely
ll«l;l k<p«lMl.t
HAVAS MIKLÓS
Nagykanizsa
500
cm.
1700-
27X< ballon-gumival Terry nyereggel
Havi rásilst. Nttlásr*.
WmQEU
varrógép
RÉG BIVALT JÓ MINASFC.BFN
/[ec/yejö /uw/eJi/e/Se/e/eA
SINOERVARRÓGÉP
n is Z V ÉNVTÁRSAeACk
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT L
Győződjék meg róla személyesen, hogy minden szobabútornál 1-től 4 millió K.-t takarít meg, ha bútorait a Dunántul legnagyobb áruházaiban vásárolja. : Példátlan nagy választék, garantált elsőrangú minőség, állandóan a legújabb divat után igazodó modem és ízléses kivitel.
Ezenkiuül minöen >
PfíTíl
részletfizetés esetén is készpénzárban számítunk és díjmentesen szállítunk bármilyen állomásra I 4 tői 16 hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. — Látogasson meg bennünket és győződjék meg róla saját, jól felfogott érdekében.
bútoráruházai
SZOMBATHELY és SOPRON
Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban). Várkerület 62.
Telefon 426. Telefon 339.
MT ALAPÍTVA: 1887-BEN.
jj. évtalyam, 87. Mám
«Wkim«««, ím. április 17, kedd
Ara 14
ZALAI KÖZLÖNY
jerk.sztóség és kUdóhtvatU; F6-ut 5. nini. ^üdadótalvat#l Kossuth UJos-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetési árt t egy Mn I pengő 40 fillér
A Bremen egyik utasa renlllfi-gépen elindult Newyorkba
Ti* M#tt osak al Newyorkból Qrsnly
Ulsmdra
Nawyqrk, április 17 Az Óceánt átrepülő pilóták még inindlg Oreenly Islandban tartózkodik át bifenytafaa, mikor fognak utrsketoi H« U l«|árá» kedvező len ét a kért alkatrészeket megkapják, ugy a Brcraenen folytatják útjukat, eüetkető esetben a ntw-jrorki polgármester már felaJAnlotta Wlőn vasúti kocsiját, amelyen Ntw-yorkba utazhatnak. Tiz repülőgép próbálkozott meg, hogy megközelítse • Bremennek Oreenly islandon re-kadt pilótáit, da a kísérlet osak egy kanadai repfllónek sikerült, amely
két pilótájával vasárnap este léi 10 órakor leszállt a szigeten. A sziget elé küldött jégtörő hajó a jégtotlasz-ban, 16 mérföldnyire Oreenly Illand előtt megakadt, a jégtömegeket csak dinamittal lehatne szélvetni.
London, ápillls 17. Az Ir honvédelmi miniszter FltzmaurUze óceán-repülőt őrnaggyá léptette elő.
Newyork, április 17. (Éjszakai rddlójelentés) Egy ideárkeiő szikra-távirat szerint Fitzmaurltze őrnsgy oceJnrepOIŐ egy Oreenly Is\'sndra érkezett repülőgépen ma elutazott a szigetről. Uijának Iráoya Niw/ork.
Hétfő estia három vagont ürített kl Szentgotthárdon
• nápazflvetaág fogyva
Szentgotthárd, április 16 ismeretes, bogy a népszövetség egy öttagú bizottságot küldött kl Szentgotthárdra. A ftgyrertzakérfők-bW álló bizottság hétfőn reggel kezdte tteg munkáját. — A megsemmisít hadianyagot tartalmazó, lepecsételt vagonokat felbontották. A délelőtt folyamán bét vagon tartalmát vizsgálták meg, amelyekben hevtderlá-dák és hevederek voltak. Munkáju-
pazakértS bizottsága
kat egy órakor félbeszakilolták és délután folytatták.
(Éjszakai rddló/elenlés) A vámln-eidens kivizsgálására ideérkezett bizottság délután folytatta munkáját. Kiürítették a heveder ládákat tartalmazó harmadik vagont Is. A ma felbontod ládák vizsgálatát befejezte a bizottság és délután öt órakor abbahagyták a munká\', melyet hol nsp reggel 9 órakor fo\'ytatnak.
Noblle északsarki útra Indult, léghajója megérkezett Seddinbe
A hóviharokba került „Itália" súlyosan megsérült a leszállásnál
Mllaná, április 1/ Vasárnap hajnalban 2 órakor indult el Noblle tábornok léghajója, ultalia északsarki uljára. Az Indulás egészen Utókban lörlénf, Velence, Zágráb, Bécs, Prága irányába. Első leszállási helye a pomerániai Stolp.
A léghajó délelőtt fél 11 órakor kálsdl el Zalaegerszeg felett, egy órakor Sopron felett. Délután már
már-már leszállni készült.
Berlin, április 16. Ma, hétfőn délelölt fél 9 órokor a Noblle leszállt Stolp repülőterén, Scddinben. Az Hall a 30 óránál tovább volt a levegőben. A repülőtéren ezeifönyi fö-meg ovációja és a birodalmi kormány képviselője fogadta Nobüe tábornokot és 14 bátor léghsjósát. A leszállás alkalmával az Italia jelentékeny sérüléseket szenvedett.
Sopron felett, kétizbeti barim igen havas hóviharba
• léghajó, ugy* hogy Irányt vesztve
----—
VM:S
A* olasz v.ndéflok.« ^jJ^IÍ^"*\'*90*1
Budapest, április 16 ság ma délbsn az Egységespártbau
Az etasz politikai, közgazdisági társadalmi élet kitűnőségeinek logttdására alakul) végrehajtó blzoil-
Oléat tartott, melyen «fogadás programját beszélték meg. A holnap, kedden délelőtt érkező oUaa alóheió-
ségeket a Wgnsgyobb ünnepélyes-séggel fogadják. Esle az Egységec-pirlbin bankett lesz az olasz vendé gek tiszteletért
A magyar-olasz kereskedelmi tárgyalásokat,
amelyek február ó!a technikai okokból szünetelnek, a két kormány megbízottai e hónap 18 án Rómában folylat|ák.
Egyfázisú lesz a fém és épltó-anyag forgalmiadója
Budapest, április 16. A pénzflgy-ralnisztéiiumban leimet OH as a terv, hogy az egyfáziiu forgalmiadót behozzák az épttöauyigra és a fimrels.
Nagy beszédet mond a miniszterelnök a Házban
Budapest, április 16. Értesülésünk szerint gróf Bethlen István miniszterelnök a képviselőházban nagy beszédre készül, amelyen egyrészt válaszolni kíván a költségvetési vili során elhangzott felszólalásokra, másrészt ismertetni kívánj t iz ország belső és külső politikai helyzetét Előreláthatólag a miniszterelnök kiterjeszkedik azokra a tárgyiláiokra is, amelyek legutóbb Milanóban folytak.
Bud János pénzügyminiszter megérkezett Milánóból
és megérkezése után egy órával már álvelle hivatala vezetését. A pénzügyminiszter elmondotta, hogy a milánói bombamerénylet idején ép:n a városban tartózkodott, ahol megtekintette a milánói átumlnla-vásárl is, azonban a merényletről osak a lapokból értesüli. Bud pénzügyminiszterrel egyült érkezeit meg Olaszországból Szterinyl József báró is.
Gyilkosságok, elemi katasztrófák
Szófia, április 16
A földrengés következtében Cslr-panban kettőezer, Boriszlovgradban ezer épület dőlt romba. Hogy a halálos áldozatok száma olyan csekély, az azért van, mert a földrengés napjáa ünnep volt és a lakosság vagy a szabadban, vagy az utcán tartóskotfott A halottak száma ösz-szesen busz, a sebesülteké ötven,
Kétszáz ember eltűnt a hóviharban
London, április 17. Taica <*üei város Wrnyéfcén, a H«3ffp*t*L » szombati borzalmai hővlnar Igen nagy káiokat okozott. As eddigi Je-
lentétek szerint löbb"mlnt 200 ember tűnt el s hóviharban. Hogy élnek-e, elpusztultuk-e. még nem tudni. Több mint 1000 tzirvasmarha elpusztult.
Megöltek egy 78 éves kofát Esztergomban
Esztergom, április 16. Kiss Jáqosn5 78 éves piaci árust összetört fejjel, holtan találták likásában. A jómódú öregasszony valószínűleg rablógyil-kosság áldozata.
A berlini villamosszerencsétlen-ségnek 6 halottja és 100 sebesültje van
Berlin, április 16. Vasárnap délután a futball meccs után, melyet az eiö ellenére 10.000 ember nézett végig, a tömeg megostromolta a jár-müveket. Az utak az (jszakal hóvihar u\'án síkosak voltak. A köiull három kccslból álló vonata kisiklott, s vagonok ízzé-porrá törtek. Nég/ halott ét 100 sebesült maradt a helyszínen. Két sebesült s kórházban halt meg.
Agyonszúrta az orvost egy elmebtteg
Csongrád, április 16. Dr. Szár ka Ödön csongrádi orvost Kis Rókus-hoz hívták, bogy a súlyos betegnek injekciót adjon. Mlg a beteggel foglalkozott, a beteg elmebajos testvére, Kis Márton kiugrott ágyából és egy konyhakésiel összeszurkálta az orvos\', aki a helyszínén meghall. Az elmebeteg nővérét, Pintér Lsfosnél is súlyosan megsiurkálta.
Elfogták a sorokiári feleség • gyilkost
Budapest, április 16. Miszdros Istvánt, aki mull csütörtökön Soroksárpéteri határában feletégét meggyilkolta, megtalálták ét letartóztatták. Bevallotta, hogy hevet «|ze-tüzés után addig verle a feleségét, mlg meg nem halt.
Nemzetközi anarchistabanda akciója volt a milanói bombamerénylet
Turln, ifriHs 17 Lapjelenlések szerint a milanói merénylet kinyomozására qfcitult bi-zfcttág tag* kasát* olyan iratok kerültek, «t#TfP% ki**i#ot szolgáltatnak arfanézte, fwjfy » merényletet anarchista banda kövelte el, amely egy nemzetközi táriaiág zqtfd-jában állolt ét amety a fascizgust tfa* A isadórsjg a
(eltetek feiqtiffstra kitűzött jatsl-mat kétszázezer Urára emelte.
ÜALAI ROHÖKf
Dr. Szabó László egyetemi tanár előadása
az amaHkal jogazolgálta tésrél éa a tengerentúli kereskedelemről
Nagykanizsa, Iprille 16
A nagykanizsai OMKE meghívásra szombaton este Lévai Jenő hírli pl ró és Láng János az Es4-!apok titkára kíséretében Kanizsára érkezeit dr. Szabó László egyetemi magántanár, aki vasárnap délelőtt tartotta nifg nagyszabású előadását Jogászok rísxére a városháza kis köxgyÖlési termében, amelyen nemcsak a teljes tlrói és ügyészi kar, hanem az ügy-védl társadalom, a kereskedői világ és az sgész városi tanács Is Jelen voltak.
Dr. Fábián Zsigmond városi litzti C^yétz Odvőzölte u illusztris publicistát, aki azután megkezdte rendkívül érdekes előadásit az amerikai Jogviszonyokról és Jogszolgáltatásról.
A magyar Qgyvédek 50°/o-a meg-érdemli a mostani sorsát — mon-dotta egyebek közt — élelmességének hiánya miatt.
Rámutatott a magyar és amerikai ügyvédek közötti különbségre, bizonyítva, hogy nem olyan primitív az a marikai ügyvéd, mint ahogyan ezt minálunk gondolják. Amerikában biró sem kehet az, aki legalább tlz évig nem volt ügyvéd. Ismertette az amerikai bírói Jogkört és intézkedéseit, az amerikai bírói tárgyalások lefolyását
A közel másfélórás magas színvonalú előadás után dr. Szabó Lászlót és a pesti újságírókat dr. Sabjdn Gyula polgármester a tanács tagjai -nik Jelenlétében fogadta.
A délutáni előadáson a városháza nagy közgyűlési díszterme zsúfolásig megtelt előkelő közöntéggel. Blankenbtrg Imre OMKE elnök bevezető beszédében utalt arra, hogy az OMKE azért rendszeresíti ezeket ax előadásokat, hogy a város kereskedelmi világát és társadalmát még szorosabban egymáshoz fűxxe. Dr. Szabó Lászlót zajos éljenzés fogadta, amikor felállolt beszédének megtartására. Síjnos, hogy élvezetes és minden kereskedőre nézve értékes tanulságokat nyújtó izédét leközölni nem áll módunkban, viszont kiragadott részlelek vagy rövid gondolatmenet közlésével a be-izéd nagy koncepciójából semmit sem tudnánk visszaadni. A „ixÁmo-lát\'-ról, mint legfőbb kereikedől tudományról, ax amerikai városok ke-retkedeimi viszonyairól, adózásról, az amerikai kereseti lehetőségekről
szóló, itt-ott humoros epizódokkal fűszerezett előadist a haligatóság lelkes tapssal honorálta.
Az OMKE dr. Szabó László tiszteletére este 130 terítékes bankettet adott a Kaszinóban, amelyen dr. Sabjdn O/ula polgármesteren kivül ott voltak a legtöbb hitóság, közintézmények és testületek fajéi, a társadalom szine-java. Felköszöntőkei mondoltak Blankenberg Imre, dr.
Rotscbikl Béla, dr. Szabó László, Ad lm Róbert, Unger-Ullmann Elek, Lévai Jinő, Bizsó Jfarsef, W eltér Jinos, dr. örley Oyörgy, Csillag Jenő és még többen.
Dr. Szabó László hétfőn reggel utazott vissza Budapestre, egy jelentőségteljes napot szerezve a kanizsai közönségnek, amely sok értékes és uj ismeretet köszönhet a neves és tudós publicistának.

Elmaradt az olasz vendégek kanizsai üdvözlése
Nagykanizsa, április 16 Mini megírtuk, az olasz nemzet Magyarországra érkező 60 tagú kiránduló csoportját, akik a magyar országgyűlési képviselők látogatását önnek visszaadni, Nagy kinizsi határ-állomáson a város közönsége ünnepélyesen készüli fogadni. A város vezetősége minden előkészületet megtett a kedd reggel V>7 órai fogadtatásra, — nagyban készülődtek az egyesületek, iskolák is — feldíszítet-
ték a pályaudvart, olasz-nyelvű fogadóbeszéd, zászlódisz, dalárda, emléklapok, megvendégelés, virág várta az olasz képviselőket.
Ms, hétfőn este aztán távirat Jött Zalaegerszegről, hogy az olasz vendégek nagykanizsai fogadtatáss elmarad, mert a kirándulókat az éjszaka folyamán különvonat viszi pár percnyi kanizsai tartózkodással tovább, Budapest felé.
Az első tavaszi viharban villámcsapás felgyújtott és elhamvasztott egy házat
Veszedelmes erdő-tüzet oltottak el Magyarszerdahely és Magyarszentmiklós között
Nagykanlisa, április 16 , község kára ezer pengő.
A mull bélen, 12-én egész Ztla-megye felelt nagy vihar, az eltő tavaszi vihar, vonult el, melyben stlrű villámlások és dörgések Jelezték a tempera felmelegedését.
Mint a gelsei csendőrség jeleni! 12 én délelőtt II órakor a Magyarszerdahely köiség felelt ls átvonuló viharban a villám becsapott a község iulíjdonát képező és a szőllő-hegyen levő szalmafödeles házába, melyet felgyújtott és elhamvasztott. A Jelentét szerint a tüzet, illetve a viliámcttpátl Herke Ziigmond ét Jánot magyarszerdahelyi földmive-tek vették észre, de mentenl.már nem tudták a ztuppos házal, mely a hegyőröknek szolgált lakásul. A
Ugyancsak a mull héten Magyar-szer dihely és Magyarszentmiklós közölt a két község közös bitáron levő közbirtokossági erdőben, mint egy 200 négyszögölnyi területen lűz pusztított. Tóth József községi mezé-őr vette észre az erdőtüzet ét azonnal segítséget hozott a szerdahelyi hegyen dolgozó fóldmiveiekből, akik aztán önfeláldozóan utjál szegték a tűznek és lokalizálták azt. A kár, amely csak izentmiklósiakat ért, nem nigy. A gelsei csendőrség szigorú nyomozást vezetett be, hogy megállapítsa, ml okozta a könnyen veszedelmes arányúvá válható erdei tüzet. Nincs kizárva, hogy gondal-lanaágból gyulladt meg az erdő.
A tábla elutasította Szemzft István felfolyamodását
K aikkaazté adóhivatali tisztviselő továbbra la fogva
marad
modátával és ezt elutasította.
Dr. Almássy Oyula törvényszéki vizsgálóbíró Szemző Istvánt ma reggel maga elé vezettette és kihirdette előtte a tábla döntését.
A tábla elutasító végzése folytán, most az ügy az ügyészségre kerül, •mely elkészíti vádiralát Siemiő el\'en. A bűnügyi fötárgyalást Juniut havában fogják megtartani.
Nagykanizsa, április 17 i Jelentettük, hogy a számos likkaiz-t&s és kélrendbdl közoklratbamiiltás gyanúja miatt letartóztatott Szemző István volt várotl adóhivatali tisztviselő ét védője dr. Knausz Látzló a letartóztatás! végzést helybenhagyó vádtanáctl határozatot felfolyamodták a pécsi Ur. táblához. A Ubla szombaton foglalkozott Szemző felfolya-
tfctt Iprttsir
legnemesebb
kávéfajtákat
szakértelemmel pörköli
és mindig frissen, jutányosán árusltja.
Egy próbarendeléssel mindenki meggyőződhetik
kávéim kiváló minőségéről.
__1174
Balzac-regény a Városi lozgó vásznán
Lt hetetlen reklám-elmet kapott a filmen Balzac regénye. „Kurtizánok élete és tűndökléw*. Természetesen esik 16 éven felülieknek. Hogy miért csak aioknak? Valószínűleg a elme mlatt.Meg egy kit reklám ked véért. Mert a cimen kivül kurtizánokról, de még kurtizánról tem történik egyetlen röpke kép felvillinátánál több em-Ités t nyolc felvonáson keiesztüL
Nem is ezért ax oktalan reklámért kell megnézni ezt a Hímet. A businesz-szellem értelmeilen erőlködést végzett Ei a film Önmagában, minden ráeróazakoit dm és reklám nélkül, olyan magas nivóju művészi alkotás, a német film-termelétnek olyan értékes, szép, artísztfkut fel-é^ltéiQ és kivitelű alkotása, ami önmagában hordja biztos tikéra minden Jogot biztosttékát.
Filmnek tipikusan német, a német filmek erényeivel és hibilval együtt. Erdeket, gazdagon hömpölvgö/bár itt-ott germán naivitás mankóján sántító cselekmény. Ezen azonban köoy-nytdén aegiti át a nézőt a folyton fokozódó érdeklődét nekifatodkezéte, máifelől a képekből áradó erőteljet művészet. Pedig a szereplők nagyobb része nem lt tzép ember. Sőt: csúnya emberek. De arcuk, moxgátuk aa el nem mondható érzétek Irtán-áldotta képettégű, végtelen tkáiáji. Igy termétzatesen elsősorban a ro-bosxtuma mellett végtelen finom árnyalatokig tökéletes mimlkáju Paul Vegener, aztán a kinai szolga, majd a szenzációsan kidolgozott és a rendező legsikerültebben megoldott moloch-embere, a dúsgazdag ember-szörnyeteg: a bankár. A női főtxe-replö nemcsak érdeket, síjátos női szépség, hanem Játéka is csupa báj és őszinteség. A rendezés esztétikailag és tzcenlktilag it a német filmek Javának rendexéte. Hatátában ez la a ir gtxebb, amit, vagy amihez ha-tonló rendezési ötletet már mát né-
Tavaszi és nyári divatolcsóságokban
nagy választék
áruházábán
Nagykanizsán, KÖzpont-szállé.
iMfc Ürilli
17.
ZALAI KÖZLÖNY
met filmeken is láttunk.
A kiaérő film, 0 felvonásos úgynevezett .vadnyuga\'i törfénei* a bssonló sablonok köxt Is a leg-semmltmondóbbak közé tartozik, ámbár a közönség egy része hifá- . rozottan, sót sokszor hallh»t<Mar „tyy , Izgalo^s:\' \'r,-^. -
ökölharcos Jeleoelaií. (bt)
NAPIHÍREK
Április 17, kedd
Moal katolikus: AalcéL Protestáns: Anicét izraelita: Nis bó 27.
Nap ke) reggel 6 óra 9 perckor, ■ynfttik délután 18 órs 51 perckor.
Városi Sxiatiáz. .Kurtizánok élete és ttndekMM" Balzac világhírű regénye 8 (elvonásban. .A banditák réme*, kslan-doa filmjáték 8 felvonásban. Híradó.
Urinla Moxgószlnbéz. .Párls királynője* kápráiatoa film Játék 8 tehronásbsn. .Segítség, tüz van I Burleszk 2 telt.
— Előfizetőink figyelmébe. S rom-balon éjszaka a Zalai Klizlöny nyomására beálHtott gépek közDI az egyikben alkatrész törte folytán üzemzavar állott be, igy lapunk vaaárnáp reggeli kihordása la fennakadást szenvedett, amiért előfizetőink elnézését kérjük.
— Vörösmarty-Onnepély. A nagykanizsai Szociális Missziótársulat Leányctebja vasárnap délután zsúfolásig megtett teremben rendezte meg II. irodalmi estjét, a Vörös -martby-ann*péi)rt. A jól sikerült mű-sor Mágia Mária szép zongora-számával kezdődölt. Józsa Baba Vörösmarty életrajzéi, Schkhlanz Irén a .Zalán futáaá\'-t Ismertették tartalmas, ügyesen összeállított előadásokban. Kanyar Irma, Polgár Bözsi szavalataikkal Járullak hozzá az est sikeréhez. Kdllay Ilona kedvesen, melegen, Cztnder Piroska szépen simuló zongorakiséretével melodrámát adott elő. MJazovszky Olga hangulatos, finom énekszámai Sxa-konyt Rózái kitflnó zongorakiséretével együtt sok tapsot érdemeitek.
— Meddig élünk ? Barbarlls Lajos, lapunk felelő* szerkesztője ezen a elmen tartott tegnap délu\'án ismeretterjesztő előadást a nagyktnlisai Leányklubban. Oiszebasonlitotia a tudomány régebbi és mai adatait a szerves élet (növény, állal, ember) időtartamára vonatkozólag, érdekes számadatok és tudományos elmék-lek népszerű magyarázatával rámutatott az el éren fennálló differenciák okaira, a flziologla, biocbémia, orvostudomány és szociologia mai törekvéseire és lehetőségeire az emberélet körüli kísérletek kapcsán, majd > \'öldi életre vonatkozó helyei energiagazdálkodás tanulságait tejtette kl.
— Temetés. Héttőn délután 4 órakor a róm. kát. sírkertben helyezték örök nyugalomra a tragikus módon elhunyt Metzger Lászlót. A fiatal halottal a rokonok, ismerősök százai klssrték ki a sirhoz. A koszorúk tömege botlottá a koporsót, melyet beszentelés után átadlak az anya-\'öldnek. Egy korán letört Halai életet siratott az áprilisi hűvös szél.
^Jf .........
aia___i.ái A__ á I
—_______ X/II__^lAo^A | _ Halálozás. Sulvos csapás érte
— Nőegyletl tea. A farstngon még .miniatűr megyebál\'-ként jellemeztük a Keresztény Jótékony Nő-egyletnek a Cenlrálban rendezett lea-esiéiyeit. A szombat esll tea után már a .miniatűr" jelzőt gondolkodva írjuk le. Mert bizony ezen a teán a zalaegerszegi közélet jeleseiből, a környék földbirtokos-családjaiból és a kanizsai keresztény cream-böl annyian gyűltek össze, olyan hangulatot teremtettek és olyan elegán-dát, ami valósággal a zalai keresztény elit kitűnően slkeiült mulatságává tette a Nőegylet tea-eslélyét. As estélyeknek ez az elegánciája és az irántuk ébredt megyei érdeklődés ugy látszik állandósult és a vígság és fehér sszlalok jegyében megteremtette a zalai keresztény uritársa-dalom közösségét a Nőegylet nemes céljainak előbbrevilelére. A következő lea katonazenével a Koronában ieaz április 28-án.
— Körjegyzőválasztás. A lemen folytán megüresedett garabonci kör-Jegyzői álláara szombaton ejtették meg nagy érdeklődés mellett a választást. Dr. Laubhalmer Alán nsgy-kanlzsai Járási szolgabíró elnöklete alatt a körjegyzőséghez tartozó községek képviselőtestületei együttes közgyűlést tartottak, melyen jegyzővé a nyolc pályázó közül Csizmadia Sándor murakereszturi segédjegyzőt választották meg 19 szavazattal. 15 szavazatot kapott Marton Ferenc orosztonyl i. |egyző.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
Medgyaszay Vilma eltadó-estélye a Városi Színházban
holnap, szerdin este 9 órakor
(-) Ritkán volt olyan érdeklődés még a konjunktura időkben sem, mint amilyen lázas érdeklődéssel várjaa kanizsai publikumMedgyaszay Vilmának előadó estélyét. Az érdeklődés szoDbsn könnyen értbetövé válik, amikor olyan nagy művésznőről van szó, mint Medgyaszay Vilma, akinek páratlan művészetét a külföldi sajtó is a legnagyobb hódolattal fogadta. A magyar előadóművészét büszkesége rendkívül érdekes műsorral jön Kanizsára, bogy felejthetetlen élménnyé varázsolja azt a közel három órát, amit a publikum a színházban tölt. Medgyaszay Vilma zongora-kíséretéi Oonda István, a kiváló zongoraművész látja el, aki Bartók, Szántó Tivadar és Choptn-szerzeményekkel is fog szerepelni. Jegyek korlátolt számbin a Városi Színház jegypénztáránál kaphatók.
= Eljegyzés. Stand Marlak i és Móger István Nagykanizsa Jegyesek.
— Egy hónapi elzárás zOIlOt élet miatt. A kanizsai rendőrség erélyes kézzel akadályozza meg a cseléd :k züllését és nap-nap után súlyos elzárásl büntetésekkel büntetik, szokat akik nem állnak helybe és a lejtón lefelé csúsznak. Most a rendőrség kihágás! bírósága Szilák Mária 21 éves züllött cselédet Ítélte el 30 napi elzárásra.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Halálozás. Súlyos csapás érte Ptlchla Lsjos letenyei Jegyzőt, felesége született Mazesz Franciska hosszas szenvedés után 46-ik életévében elhunyt. Tegnap délután temették nagy részvét mellett a
letenyei rk. sírkertben.
— Országos tanügyi kongresszus. A harmadik országos egyetemi tanügyi kongresszusi jullus hó 2—5. napján tartják Budapesten. A kongresszus vezetősége a tanácskozás idejére országos tanügyi kiállítást is rendez, melyen minden iskola és tanügyi intézmény bemutatja egész tananyagát és szervezetét. — Minden Iskola lipus egy-egy külOn termet kip. Külön jelentősége lesz a mezőgazdasági oktatásügyi kiállításának, mely három gazdasági oktatási fokot fog bemutatni. A mezőgazdasági szakosztály külön Javaslattal is fog élni a kongresszuson a mezőgazdasági tsnerök fizetésének rendezése tárgyában. A mezőgazdasági szakosztály tanácskozásai az önálló mezőgazdasági népiskolák, a felső mezőgazdasági iskolák és végűi a mezőgazdasági egyetemi oktatás tárgyalására vonatkoznak.; A mezőgazdasági szakosztály elnöke Czettler Jtnő egyetemi tanári, képviselő, eddigi előadói Oéher Lijos szakfelügyelő, Tass Ferenc igazgató ét Laurentzy Vilmos egyetemi tanár lesznek.
— Otthon egy perc alatt a gyermek is késziihot a (Spirklett szabad)
Autó-Syphon-nal szóda-vlzet, fldltö italt (I liter 16 fillérbe kerül). Ara 21 P. 3 havi részletre tsl egyed-áruiitó Szabó Antal sportűzlete.
Idegesség, ísjfájái, álmztlmáz,
szédüiép, Dágyarttság, levertség, fi leiemérzések eseteinél a természete* .Ferenc József* keserűvíz kitűnő hfsiazer, smety sz emésztöszervek legtöbb részéinI eredó zavarokat gyorsan megszOHleli i* visszaadja a testnek és S\'elKmnek régi munks-képességé\'. Osvnal szaktekintélyek megfigyelték, rttesc lóxiel viz öreg emberiknél ia enyhén, kellemeien és megbízhatóén hat. — Kapható gyógyszertárakban drogériákban és
fflsierOzletekbes.
— A Klskanksal Kath. Ifjúsági Egyesület JóWh»g|0lt alapszabályai értelmében megfaHoHa Üsdnjltó »öz-gyűlését. A tisztikart a köretkaaök-ben választották meg: Egyházi díszei nők P. Bakost AfWtOo, egfházi elnök P. Pullvetmam Zénó, egyházi alelnök P. Tóth Móric. Világ) elnök Anek György, viMgi alélnék Haba József. Rtndezőblaottság elnöke H> gedüs Károly. Spod szskosztály elnöke dr. Fülöp György. Titkárok: Anek Józsel és Horváth Lajos- Pénztáros Koszt doár József. Háinigy Novath Lajos. Pénztári dleoőrök: Imid József és BucaoUca Ödön. — Vagyongondnok Rátz Józstf. Sportszakosztály titkára Notknagd L Intéző Buciolics Öiön. Ezen kívül még 20 lagu válaiztmányt is választottak. Pldnder Oyörgy v. tanácsost, mint az Egyesület első elnökét disz taggá választották.
— Tavaszi kabátok, Jumper ruhák. női kalapok, óriási vá* laszté kban a Magyar Divatcsarnokban, Fft ut 19. szám alatt
— Anyakönyvi hírek. Nsgyka-nlzsán az elmutt héten 9 gyermek uületett, 3 fiu és 0 leány: Kuxsner Oyörgy dpést-mestemek leánya, Kátorlca László földművesnek fi*, Tóit Károly ny. tanítónak fis, Kovács Oyula lakatos-segédnek leánya, Simon József áll. rendőrségi hivatal-szoIgának leánya, Kók Józsel földművesnek leánya, Horváth József Acs-segédoefc fia. Házasságon ktvQI 2 leány született. - Házasságkötés 6 volt: Vincze István fűizer- és csemegekereskedő Bruncslcs Máriá-vsl, Koztneczki Dezső borbélymester Kósz Mártával, Fehér István keies-kedősegéd Fűrst Erzsébettel, P«p József szabó-segéd\' Scbndder Borbálával, Qál István kocsis La]kl Annával, Fekete József napszámos Varga Máriával. — Halálozás 13 volt: Jud György sűlő-segéd r. k. 33 éves, Dani József r. k. 24 napos, Tóth Mihilyné Újvári Anna Nagybakóikról r. k. 60 éves, Szskáls István magánzó r. k. 55 évss, özv. Szerecz Józsefné Varga Katalin r. k. 62 éves, Plán Jer (utónevet nem kapott) leány r. k. I napos, Szokol József r. k. 4 éves. Kálovics László r. k. 1 napos, Horváth Lajosné Ircsjk Katalin r. k. 46 éves, Faltln J ikab portás r. k. 78 éves, Moór Julisnna r. k. 22 napos, Vincze Sándor keres-kedőscgéd r. k. 41 éves, Oav. Balogh Fereocné Cilmmermann Katalin r. k. 7T évea.
— üvegezés, klttelés, képkerete-
zés Igen olcsón Púmnál, Király-u. 10.
Az sgész me«»éb6l érdek-IMnak Mórtozc Zetonsossd kanlaraal eetje Iránt
MALA1 KQZLOWT
ben, hogy Kelemen az ő fivérét üldözi, Kelemen János felé .-o&uA, Rs azonban visszafordult h •■\'•>ívt kését azt teljes erejével Fiolán t»e<-4 lébe mártotta, aki pillanatok alati \' elvérzett. A kés a szivet szúrta keresztül. A csendőrök a gyilkos embert és a garázda legényeket vasraverve szállította be az ügyészségre.
— A megyéspüspök nevében axóihámoskodott. Qréf Gyula iá-
it
liBlftlfSOt
Minden kanizsai irodalmi és kulturális eseményt felülmúl a szombat esti Móricz Zsigmondéit, melynek u\'olsó előkészületei Is a befejezéshez kőzelrdaek. Azok, akiknek alkalma nyílott eddig beteklnléat nyerni a próbákra, elragadtatással nyilatkoztak, arról a művészi nívón álló lel- .-----— -
jesilményről, melyen Herczeg Ferenc: kalos a minap beállított dr. Vegele
.Két ember a blnyában" elmfl da- j Lajoa klsMnpálii espereshez azut,
rabjának, valamint az „Url muri* ; ho«y dr. Rott püspök autója a k% ...... A tA\'ban elaludt s a bevontatásbof
egyik jttenatének bemutalója áll. A Herczeg-darab a kiváló magyar írónak ások közül a munkál kőiül való, melysk színtiszta"lrodilmal képviselnek, de aiétt mégis az első perctől ss utolsóig lebilincselik a nézőt. Két ember élet- balálharcáról van itt szó, smil ragyogó színekkel lest le a szerző. A harcra pontot tesz az emberi szeretet diadala. Az Url marinak tegnap, hétfőn voM a buszonötödik elöídása a Vígszínházban. Egyöntetűen állapította meg a (óvárosi kritika a darabról, bogy as Móricz Zsigmondnak kiválóan sákssOlt vígjátéka a magyar dzsin\'ri világ életéből, melyben néhol erös kézzel ostorozza azt a sok url mutit, mely gyakran elviül az ősi kúriát. Ennek a nyolc felvonásból álló remek darabnak a szerző által kiválasztott legszebb jelenete gondos előkészítés után kerül színre. A két szerepet Vmtm S<mskg» Artut éa Somogyi Bogyó játszotta Aa est laodwője a két darabtól érfbelóen sokat vár, miután sz maga a legmagarabb szln-padlrodalom. Jaegerni Pelcz Ida be-motatkozása elé is sokan tekintenek érdeklődéssel, miutáa mindenki örömmel látja, ha ennek a városnak minél több és értékesebb művész tehetsége van. Néhány Petőfy, Ady és Kiss J. vers sd méltó keretet a bő és élvezetes műsorhoz, melyben Móricz Zsigmond előadása épen olyan szenzáció erejével \'og halni, ■iai aminő az ő Írásait jellemzi. A Kaasiaó disritett termében as estély kezdete szómba on este 9 órakor pontosan. Jegyek válthatók Vágó Endre éa Schless Testvérek (alsó) üzleteiben. Érdekes, hogy az estély iránt megyesserte nagy as érdeklődés és nemcsak a járásból, de Zila-egerszegről is többen levélUeg Jegyeztettek elő jegyeket, hogy meghallgassák Móricz Zsigmondot. Az iró szombaton délután két órakor érkezik Kanizsára, ahol a kanizsai iróvilág várja. Az estély után tiszteletére a rendezőség vacsorát ad.
— Táncmulatság emberhalállal
TolklndOrögdrűl jelentik: Víg táncmulatság volt az Illeni nsgykoicsmá-ban, amikor néhány legény összeveszett, melynek hevében Fischer Imre nevű legényt bálbsszurlák. Erre még vadabb lett a verekedés. Egy csoport legény a korcsmán ki-vül megkergetett egy /felemen János nevű fiatalembert, aki futva menekült. Akkor érkezeit oda Fábián Sándor nős gazda, aki azon biszem-
pérure van szüksége. A jólelkű pap felült a szélhámosnak és Uset* ösueget adott ál neki. Nerosokár* ugyancsak « mesével Kommandlngef Vilmos, lengyeltóti! plébánoshoz áll| toll be, aUt szintén megvágni sike» rült. A trükk azonban kiderült és Oréf Gyulát a csendőrök letartóztatták.
A Vasul*sdalárda serleg avatója
Nagykanizsa, áprilia 16
A nagykanizsai Vasutasdalárda a tavalyi vár(«|gyd dalosverseny nehéz népdsl csoportiában az I. B. difct, Hévizszentsnárás község ezüst serlegét nyertet él. A dalárda tagjainak eléggé ne* értékelhető ambidój*, Lehrmann Ferenc vezetése alatt szerzett tudásuk nyert elismerést ebben az első díjban, amit szombaton este szinte családUsan közvetlen hangu-latu ünnepség keretében avattak fel a Polgári Egylet fehér asztalainál. Az ünnepségen a dalosokon és hozzátartozóik nagy számán kivüi olt volt Sabján polgármester, Kálncty rendőr főtanácsos, a honvédtisztikar képviselői, a dalárdák karnagyai, fan-testületek, egyesületek küldöttel és terméssetesen • Zilavármegyei Dalosszövetség vezetősége.
A serleget dr. TMway Zsigmond, a magyar basáért, magyar kultura és msgysr dal ápolásáért ritka oda adással fáradozó szövetségi dnök avatta fel SstvMi fakadó, az őszinle érzés lendűtolévsl elmondott beszédével. Ansorgt Antal, a dalárda létrehozója Peirlk Daxső főfelügyelő, a dalárda dlszelnOkének üdvözletét tol-mácsollr, majd Vánkos József Isnárt, a dalárda első karnagyát üdvözölte, erőteljes hitvallást téve a dalárda magyar nemzed érzése mellett. Hor váih Lajos dstárdista, ügyes szavalata, Bettehem P. és Hegedűs Lajos sok derültséget keltő magánszámai, az Örtgcu/Uatek mandoün-.zeneka rának ksdvas számai és as ünneplő dalárda ssép énekszámai alkották a műsor többi részéi Műsor után a dalos testvéri szerdai sokáig együtt tartotta a nagy asztaltársaságot csen des vigadozás mellett.
— Rossz blrtokvásárlás miatt öngyilkos lett egy zalai gazda.
Tapolcáról írják: László János ottsni 42 éves gazdaember a feletti dkese-redésében, hogy rossz bírtok vásárlást csinált, felment a padlásra, a létrát maga után fdhuzta és falaka st\'otta magát. Amire felesége rátalált — már halott volt.
(MMdftteelrt H -r aircit, tomzda-sá* itaagv. «• aaafMCaaay. B « eMsdáa Oy -» gywvtWwak, A w asatoayok-
K — kXaré. nZ. —
330 Meatdra. 4.45 Időjelzés, Időjárás.
. klr. 1. honvéd untkar hiuurv.
Utána a m.
605 Emlékaaá* Ottrw Albert halálának 400 évea ávfonMéjfia. 7 A m. klr. Operaház .Manón* attadása. 10 a - Vtána
\' \'lláiTTí\' aZi 4.» Hsw. 8.05 nZ.,
■ertln. «etttn n Cf 4^0 az.t sao
Kamara Z, Basel, 4 H,\'I^!Y• 8 J»,u*nntj
IS30 Haogv. 4.30
nZ. 8 Stuttgarti wttaor.
Hambarf, Bréma, Hannover, Klet
S A. tl a U.30 ttiM. í.04 ^7- 4 15
1 n"xnVH«nKv*T^^L Mllslanf
6.15 Oy. TMJvU-fk IM zoagora-
Káálá-Mrtza 11.30 Tízperces Z. 12 30
Vidám est. 9 Tamburlca. \\. Í-M nZ. 1030

Z. Ö
Ov. 4 J rnburla
1» HW* W "ne

« \'/tóUÍ-
ti, dátatán 1 4-1U2. borait, esta
íepey Oál, délben éa este
Városi m Msis
Méc ma kedden B, 7 és 9 órakpr
Kurtizánok élete és tflndBkléfie
Bzlzac világhírű regénye 8 fdv.
Főizereplő: Paul Wegener. #
i banditák réme
KaJaados filmjáték 6 felv. Főszereplő: Fred Humes.
HÍRADÓ
— Fővárosba utazó otvasólnk-nak páratlan fcdWMftt*\' nyu«a Keleti pályaudwral szemben levő,
elsőr^u^-g^^^mennyiben
árakból 10 százalék
a ZqlQl Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési felmutatása ellenéban. Bgyban juk a Park-Szállodámk UpMk»J helyén oiv«sM4» kWdM« tigjtimM
m iptto*
ÍALAI KOZLÖN*
sportelet
Hátralevő mérkőzései közül a legnehezebbet a Wekerle ellen 1:0 ra nyerte a Kanizsa FC
5:2 kornerarány a mérkőzés hü erőmutatója - Sok lövés menta kapura, de hálóba csak e*v talált Qyenge volt a halfsor — Sok gólt az önzés nyelt el
A győztes KFC formája nem elégített ki a mult heti játék után
Nagykanizsa, április 16 Nehéz küzdelem után, tehát ez ls eldőlt és — (ól dölt el. A tavalyi ádáz ellenfél, a Wekerle, amely annak ideién ls vezetett 2:0ra, mlg embereink észbeksptak, ezúttal ls kikapott. Igas, hogy nem nagy a veresége, de • Kanizsa FC nek ez a győzelem Igen sokat ér. Nemcsak a két pont, de amiatt ls, bogy oiysn kitflnö együttest gyűrt maga alá, mint a Wekerle.
Msga a küzdelem igen heves volt és eleiétől végig emlékeztetett a pécsi derbire. Mindkét csapat elszántan állott ki ia bár a biró nagyszert! bíráskodása nem engedte a mérkőzést durvaságokba futni, mégis a csontzene akkordjai felhallatszottak olykor a tribünre.
Csapatunk különösen az első félidőben volt Igen jő. Már az elején sok ziccert kihagytak és sokat küzdöttek a pech ellen ls. Zúgtak a bombák — mellé, folé áa csak egy okos ragás — belé. Az első félidő reális eredménye két gólos győzelem lett volna. A második félidőben a Wekerle mindenáron erőszakolta az
rnlilési és csakugyan eleinte nemunkái adott a kanizsai véde-lamnaár, melyben elsőaoiban Szemző nek vott sok dolga, amll azonban bámulatra méltóan oldott meg. A két beck közül Joós csak a II. félidőben adta azt, amit tőle szoktunk kapni, u elsőben zavart volt és sokszor nem találta helyét. Hajdú egész pom-
Ki hitvéd. Remek belevetéie az első Idő vége felé tiszta helyzetben, levegőben lógó gólt hárított el. A hailiomak gyenge napja volt. Nem bírtak megbirkózni a lendületes Wekerle csatársorral és sokszor adóssk maradtak a mi csatáraink támogatásával ls. Mégis Héger volt a legjobb, mlg Taadt két meccs óta nem elégít ki, Oertlenbreln pedig erőien égett a jobbezélső mellett. A ciatár-sorban első helyen Embert kell említenünk, aki az első félidőben igazi nagy futballt játszott, a másodikban azonban érthetetlenül ismét leállt, Farkassal, a másik legjobb emberrel együtt Igen Oniő volt és talán ennek számlájára irható, bogy tObb gól nem esett. Mintha az lenne a fontos, ki ragja a góltl? Kelemen remek uöktetéseivel excslláll, ami Bakonyit többször jó lövő helyzetbe hozta, de az ö labdáit kerülte a szerencse. KaiOnbsn Bikonyi gyorsaságán! és elsőrangú beadásaival kezdi megté pázott Elr nevét korrigálni. Szagán a múltkori bemutatkozás után gyengén szerepelt. Azt hisszük, muló Indisz-pozidó voH. A jó lövőből kihalt aziv és többször gondolkodási idő! vett, amit a W.ktrTe-halfok hálás leszereléssel fogadtak.
Egészben véve a Kanizsa FC — bár tendOletesenés gólralörően játszóit — nem mutatta azt a formát, amit a Kossuth ellen. A csatársorban jelentkeztek a külön-akciók egész sorsi, de ezek soha nem vezetnek eredményre. Taps lesz és lehet belő\'ük, de gól ritkán. Különösen ha olyan védelemmel szemben állnak, mint a Wekerléé, mely csapatuknak a leg Jobb része. A balfsor ls tetszetős HUkot produkált, a csatársoruknak
balszárnya veszélyes. Kipusuk jó. A talában sok veszélyt rejtenek magukban és hasonlóan ók ts több ziccert hagytak ki. A második félidőben hatalmas széltől támogatva sem boldogultak. Legnagyobb érdemük, (i kanizsai csapat figyelmébe I) bogy minden labdára rámentek és 11 en mint 11 testvér küzdőitek. Ezt a szól, hogy: Önzés, nem ismerik...
Mindennél ékesebben az eredmény realitását a kornerarány adja meg:
Kanizsa kezdés után 1. percben már veszélyes akció. Szagán Bakonyihoz ad kl, aki a klfuló kipus mellett mel é lő. Ujabb roham már kornert hoz nekünk Wekerle ellen. Ebból semmi. A 4. parcben Wekerle, felnyomul és Stemző góllzü labdát tesz ártalmstlanná. Hullámzó mezöny-jálék következik ezután. Szabadulásból. Kelemen fölé vág. A 10. p:rc-xn korner ellenünk, melyben ugyan-ctak Sremzö men*. A 12. percben Ember jó helyzetben fölé lövi Farkas szép beadását. Síéire adolt labdával Bskonyl lóg most meg és oly veszélyes bombát küld kapura, hogy azt a kapus cssk korner árán tudji elbátllanf. Bakonyi kornerét Farkas kapja, aki ugyancsak fölé 10. Ét ez igy ötször is. Feltűnő, hogy Héger nincs a helyén és tObb hibát csinál, amit azonban igyekszik helyrehozni. A Ktnlzsa támadásokra Wekerle offenzíva a válasz, melyben egész jól élnek Joós zavartsága miatt. A rohamot visszaszorítjuk nyomban. Ember roban a labdával, kiadja Bi-konyinak, aki jó helyzetből fölé vág. N«gy jelenet voltl Nagy Kanizsa fólény domborodik kl most. Héger-Farkas akció után Kelemen ügyesen Emberhez játszik, aki 11 esről nem nagy, de okos gólt gurit a meglepett kapus mellett. Erután Wekerle |ön frontba, de gondjuk van rá, hogy mindsn Kanizsa labdára rávessék magukat Szagán szOktell Farkast, aki faképnél hagyva a becket, bead, ezt a 39. pereben Kelemen kapásból zugón küldi Wekerle kapura, de a
Kedden és szerdán 5, 7 és 9 órakor
Káprázatos filmjáték 8 felv.-ban Főszereplők: Joiephiae Baker, Koaurowa, és a Tiller görlök.
©
Segítség, tűz van!
Burleszk 2 felv.
véletlen épen a kapus markábi veti a futballt, aki majd megtántorodik az trös lövéstől. Egy perccel később szorongaio.t helyzetben Ismét kor-nirre mentenek. Bikonyi korner rúgását faj|el újra csak kornerre tudják menteni. A 40. percben nagy kavarodás Wekerle előtt. Több Kanizsa támadás zárja a félidőt, melyben Farkas-Bakonyi összjátékából utóbbi kitűnő lövését kapus csak nehezen fjgjs.
Helycsere után az erős szél ellen is Kanizsa kezdi az iramot, de ezután Wekerle veszi át a dirigens szere ptt és életre halálra klgyenllleni akar. Kezdődik a rakkolás. A 5 p.-ben a bitó Klicsót durva látékért kiállítja, ugyan ezelőtt egyik Wekerle
játékos megsérül, mire hosszú Idfa át Wekerle 9 emberrel játszik. Itt lett volns idő lelépni őket A 8 percben Ember labdájával Kelemen csak mellé lő. Egyik szabidrugás a máslkat követi. Sok a taccs Ts. A 11. percben Farkas tiszta Önzésből a végletekig dribliz és a végén leszereli*. A 15. percben Kelemen kitör, lövés mellé rntgy. A játék képe percről-percre változik. Most erős ksnizsa támadás, melynek eredménye korner. Most jönnek az erós Wekerle rohamok. Nehéz munkál véges a védelmünk, de helyén van. Bosszantó a sok pepecselés és a kapu előtti kavarodásokból nem látunk egy egészséges felszabidltó rúgást. A 28. percben újra korner Wekerle ellen, melyet állandó Kanizsai fOlány követ. Válaszul erre a Wekerle jobb hátvéd, skl jobbszélre ment, egyedül lerohsn. Tisztán áll a 16-oson, de Szemző nem fut elé Viszi a labdát a 11-ea vonalig, ott belérug — szerencsére fölé. Ez lett volna a kiegyenlítés, mindenkiben elhűlt a vér. A 43. percben Szagán vonja magára a figyelmet, de eredmény nincs.
Klug Frigyes elsőrangúan bíráskodott, bár az első félidőben csinált két kisebb gtxert U. Oy.
A Kanizsa FC jövő vasárnap a Sabária ellen játszik
Már hosszabb Idő óts tárgyalások folytak oly irányban a KFC és s Sabária vezetősége között, hogy a két csapat barátságos meccs keretében mérje össze erejét. Most a tárgyalások sikerrel fejeződtek be és igy a második b) liga vezetőcsapata a jövö vasárnap Szombathelyre
ránduj. A szomszédvárosban a közönség igen szeretné látni a jóké-pességü Kanizsát és máris megtörténtek az előkészületek arra vonatkozólag, bogy ezt a meccset külsőségeiben is impozánsé tegyék. Féláru jegy biztosítható.
Liga-eredmények
I. Liga
Ferencváros—Kispest 5:1 (4:1). Hungária-Bástya 3:0 (0:0). A szegediek csak egy félidőn keresztül voltak egyenrangú ellenfelek.
Újpest— Vasas 3:0 (3:0). Az Újpest biztosan győz Auer (5 p.) P. Szabi (18 p.) és Schmidt (38 p.) gótjaival. Sabarla—Bocskay 2:0 (1:0). Nemzeti-Attila 2:1 (1 :0). Budát 33 as— III. ktr. FC 1:1. 0:1)
II. Liga
Somagy—Terézváros 3 :0. Kos suth—Rákospa lota 6:2. VAC FC— Órás 2:1. Erzsébetváros—Bak FC 1:0. Pesterzsébet—Soroksár 1:1.
II. b) Liga
Baranya—II. ktr. 3:1 (0:1) U. Törekvés—Fővárosi 6:1(2 :1).
A vasárnapi levente bajnoki mérkőzések eredményei:
Haladás-Turul 3:1 (0:1) Az első félidő egyenlő erők küzdelmét mutatta, a második félidőben már a győztes csapat jutott fölénybe.
Biró Wolf.
Kinizsi-Hunyadi 5:0 (3:0) Állandó Kinizsi fölény. OóllOvOk Horváth 4, Klein. A II. félidő SO-tk percében -a biró Szalayt Kinizsi kiállította. Biró BOhm. Vasutas-Reménység 8:0 (3:0) Megsemmisítő Vasutas Zrínyi fö-
lény. Mészáros egymaga hal gólt lőtt, mlg Kiss és Rolter egy-egy gólt, Biró Baumgarten.
13Zrínyi-Testvériség 3:2 (1:2)
A mérkőzés a II. féUdő 35 Ik percében félbeszakadt. A biró a Testvériség ellen 11 est ítélt, melyet azok nem akartak akceptálni. A biró 5 perc gondolkodási időt adott, melynek letelte után lefújta a mérkőzési Biró Waldmann.
TI FC-KIskanlzsai Levente 3:2 (2:2)
A kisksnlzssl leventék váratlanul kemény ellenfélnek bizonyultak és kis hijja, hogy egy pontot nem hódítottak el a jóképességű cserkészektől. Qóliövők a cserkészeknél Kovács, Beke, Boda, mlg a leventék mindkét gólját Zlegler rúgta. Biró Herczl.
Egyetértés—Kat. Kör 5:0 (2:0)
Az Egyetértés a győzelmet határozott játékával feltétlenül megérdemelte. Qóliövők Kluger 2, Szakonyl, Futó, Kluger I. egy-egy gólt rúgtak. Biró Fltcher 1.
(Kibővítették a proflmeccaek rendezőségét). A KFC vezetősége már régebb idő ÓU látta, bogy a Zrinyi pályán prolimeccsek alkalmával a meglévő rendezőség nem képes leiadatát ellátni. Ennek megszünte-
issi szakszerűen készít Tizresstákst át flriUkemáesfcakat
InM Jfait ö irtoi
Király-utca 45. Tdafoar 771.
KALA1 KOHOWT
WS tpriMa 17
már vaaárnsptól kezdve Uz UbővJtelUk a rendezőséget, melynek feladata tribflnöfl a közön lég kényelmiről legmeszebbmenö módon gondolkodni Ciak helyeselni lehet, hogy a vezetőség e tekintetben is a kOsOoatg érdekeit figyelemmel Watt. Még csak annyit szeretnénk, ka a vezetőség irra is gondolna, begy IrlMn aiöhefyeit a meccsek aiőd i^ndig letlsztogalnák.
(Aa NTE) választmánya és gazdasági bizottság aa esle 9 órakor az Ipartestületben ülést tart.
(Attrakdós mérkőzés) lesz f. hó 22-éo, amikor a Ksposvári Tu-rai—NTE bajnoki mérkőzés elélt aa NTE oidboy—NTB tenniszesók kc-zfttt dljmérközés lesz, melynek győz-teaa tiszteletdíjat kap. Az NTE oidboy cwpatiban az őaases nagy ágyuk lei vonulnak, bogy megmutassák örök-életű tudásukaL A* NTB tenni nézők között is sok komoly futballista van éa a fiatalok nagyon amtklónáljik •aa Öregek* legyőzésé*, ami nem feJösifcifl, hogy sikerüljön. Remélhetőleg e nem mindennapi élvezetben nagyszámú közönség fog gyönyörködni.
Mozgószinházak
Városi Mozgóképszínház. Má kedden, ápr. 17-én 5, 7 ét 9 órakor kát sláger egy műsorban I Csak 16 éven felülieknek .Kurtizánok élete és tündöklése*, Balzac világhírű legénye 8 felvonásban. FŐsie-teplő Paul Wegener. .A banditák térne*, Kalandos filmjáték 6 felvonásban. Főszereplő Fred Homes. Hirsdó.
Uránia Mozgóképszínház. Ma kedden és sierdan Pdrls királynője «lprtzitó» fitrnjálék 8 Mvonásban. FCsreréplŐk: lokephlne Biker, Ky-marowa és a Tlller göriök. Segítség, ta* van I Burleszk 2 felvonásban.
kOzsazdasái
T0ZBDK
A mai érékiőzsdén az Irányzat kedvetlen volt. A forgalom vontatottan és alacsonyabb árfolyamokkal indul\', az áremelkedés később folytatódott A tözsdeidö második felében szilárd berlini hirtkre némi Javulás állott be és s mii árveszteség egy része megtérült, a forgalom áionbsn uem tndott megélénkülni. A zárlati átfolyamok áüag Wt ár-voateséget tűntetnek iel. Néhány kisebb Jelentőségű értékámyereségd tudott félmutatnl. A fixkamatozáiu papfrok piacán rendkívül csekély forgalom mellett barátságorabb volt az Irányzat. A valuta és deviza placc.* az irányzat tartott volt, csupán Konstantinápoly volt szilárd.
Terménytőzsde
Buta 15 fillérrel, a rozs 50 fillérrel emelkedett Az Irányzat barát
tágos, a forgalom közepes.
"" " ""
125,

Zürichi zárlat
Pária 20 43, Loodoo 25 33, New»oik 518-75, B\'Bm<I 75-4711 Mlla-o T7\'39\'/i, Madrid 8 \'30, Apiiteioam M9 5S, Berlin
■alfád t U, Bak»-\' 3 25.
A ksáajMti Tésáés tetLu-je . ..óm
rtO\'P 79S>«010
VALUTAK
ftBft
Csík. 16-91-1699 Déak. U3 25-16386 Wajk 9 96-10 06
Hefl. 11035-231 35 Uatyel 64 10-64 40
Ul IS6-361
Un 1087-30-87 >36 00-137 10 8tr3MÖ-70 MnnjU 162 75-163 85 ■váJdllIOOO-tlO-40 IrM k B3 45 1S3 05 Peseta 95 8>-ö6 45
Dk VIZÁK
MmS
BerUa 136 72-137 12 356-3 61 78 85-80 10 i3 40-153 80 163 87-193 2\' Uadoe 27-9I-27-69
:k 57160-3 20 HB0-V3 8) 16-Í4-16Í9 412-4 15 Stad*. 153-67-16311
a? pú
ZŐrleti Ilfr20-ll0 SQ Madrid 95-90-86-40
Sertésvásár
r«M|tfa 3599. BeJjből eladattam! rlmu Nadt 480 darab. BltóreadS
1-64-1 66. nadatt l-M, könnyű 132 136. 1-SO—l M, másodrendű (-40 stldá 1\'86—1 60, tsakmna nagyban frCO, Klr 1-92-1 96, lehozott boa 2 08, tiakxmto lálaerté* trányal barátságos.
W4-I66, 151-
kötép 152-•Mktnda ona
0—1-44, angol tagyban 1-80— ott boa 1-76 -I96-2C8 Aa
Ifcd)a: Béiaalal lyoada és Layklaiá Tállalat léaaréaytársaaág.
Felelés kiadó: Zalai Károly.
i MaajrkaaUaa M. m.
APRÓHIRDETÉSEK
Aa (MÓhlrdetéMk dija 10 ttéla se fillér, mkdea további né dija I tm "
Vasár-
10 tzólg 80 fHI«r, minden további "tzó dija 8 flll. Szerdán éa pénteket 10 MŐIg SÍ fillér, minden további tzó dija á flll. Clmtaó ■ minden vastagabb beidből álló uó két szónak számit tátik. Állást kemélnek RO<Vo engedmény.
l^lrdftéal d|J •lary Haa«—*4.
Kérj* 196. telefon-számmal Stern üveg és porcellán üxletét. 1446
OaleUialyUéa
«1, esetleg (nélkül kiadóban.
Perfekt gyort- és kisegítőül keresek. Hókba kérek.
berendezéssel éa áru-azonnal átadó. Clm a 1932
axonnalra 88. posta-1919
i»féalré«
Ajánlatokat
Hajdia Andor-féle
nrl divatáru (Uletben
imi levő összes áruimat beiierzéil áros a helyszínen eladom
Kaufmann Károly.
ha, tUrdőizoba haiz-nálattal, a belváros központján május 1-ére kiadó. Urn a kiadóban. 1917
Tennluatak is labdák néhány nap belül beszerzést áron kláru»lttatnak. t vebbet Kaulmann Károlynál.
Varrógép, keveset haunált, Clm a kiadóban.
eladó. 1900
Tailvér wtmlAt tanításra vállal, időnkint kólyók és kést ilzsUt elad, vadászterületet rendet, fácánost beállít megállapodás swtnt dtvSa Balázs, Klllmin, u. p. Oelst. (Válásibélyeg nélkül nem lelelek.)
Cay utoal aaoba mellékhelyiségekkel egyílf május 1-érs kUdó. Bővebbefii kiadóban. I8a\'
Blvalytlné 4 darab jármozolt eladó Uradalom, Síéeslstigel. 1888
JéBacakrény megvételre Muszel és Frfedenlb\'l cégnél.
Pgy egyszobás lakás helyiségekkel utca 13.
kerestetik 1636
___ ____ az öuzes mellék-
május l ére klódé Rákóczi--1834
Zalamegyében állásban lerő 35 éves, nör, Izr. vallású gazdstisit lóldm. Isk. vég-tetliéggel, 15 évi elsőrendű gyakorlattal oki. 1. vagy előbbre Is, élléat keree. Megkeresést továbbit .Storgalmas\' Jcálaén a kiadóhivatal. -1938
■loa-tnkflr eladó. — 1940
Nagy antik
Zrínyi-u. 66. ____
Jobb, gyermekszerelő mladeaeal tő-téssel atonnal vagy május l-re felvettek. Bemutatkozás 9— 11 lg és 2-4 lg Balthyány-utca 6. László. -1939
Elveexett Rákórzl ulcs 15. stám alól 7 darab kis liba. aki valamit lud róla, vagy nyomra vezet, Illő Jutalomban részesül. 1968
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak és különösen szeretett kartársalmrak, kik boldogult Jó anyám elhunyta alkalmával bána\'omban osztoztak, ezúton mondok hálás köszönetet.
Koronczy Gizella
imj áll. tanítónő.
Klrály-ntca 33. sz.
alat 1 Jól Jövedelmező m
nagy telakkel éa Kacttal
szabadkézből elacK.
2 izobás lakás azonntii beköltözhető. — Érdeklődni lehet a háztulajdonosnál naponta délelölt 9—12 óra között ugyanott.
MEGHÍVÓ!
Magán- vagy Qileti ügyekben! uUiáack alkalmival
BUDAPESTEM
t ItifhfltomtMbb otthont nyujtl, ■ levdönyÖMbb ItlttltUk mtllÉÜ i Ktltlí pálfaudvAr irkuU oUaUTll iiembln leví
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Badapeit, TQI„ Barosi-tér 10.
BUt
aooo engedménjt kap
mint <ien Up clillitK|i olc,6 ilobl áiilükból, lOo/o engedményt kap
0lu4 éllvKl italukból. {MtQaö btal konyha.)
9 paog&t meg takarít
lulólail kötU4f«t, mait gyalog átjOhat agy part alatt a pályaudvarról.
Nálunk otthpn érzi magát III
EMcaadl klaiolgiUa, iilgoo.an caaládi |al.g
Sálét érdaka
azan előnyök toljrtin, hogy okvatlan nálunk aiáU-|on mag. - EUzataa atobiatgrandaláa a|tnlat«
--st
Szabó lózsef
Szombathely, KAazaql-utoa 44
gyárt és raktáron tart: dpátkerítéaakat- tOakéadfétot, ágybetéteket, kaput, ajtát, fiasjceonukható vaságyakat.
— Kérjen a^ánlatgit és árjegyzéket. —
Németországi főzelék éa virág magvak
hollandiai
Begtala ét Tibarézu gumók Gazdasági vatftmaovaki
lóhere-.lucerna-, nyulszapuka-, baltacím-IRma^vak, németorsiigi takarmányrépa\' mag, bükköny, mohar, stb.
ásványi »zupedo«fÍ°2áffió, chlleltaléf-rom, méiznitrogén, kénsavas ammóniák
Slrlua növénytápsó, stb. OyflmSIoda pera««le^6 axerek. .Futor\' szénsavas tkt ármány mész Kicaányben és nagyban kaphatók:
01SZÁS JÓZSEF mkraUMii
Nagykanizsa, ErzsébeUtér 10. A bíróság mellett. Telelőn: 130,
Futball-labdák
Tan nl a-labdák Tennis-UtAk
Piag-Pomi Játék é» lakda
legolcsóbb árakon kaphatók
Fisohel Fülöp Fial-nái
Nagykanlzaán, Ffi-ut.
Ágytol lat, állati bőröket,
vörös- és sárgaréz, elnk és ólom hulladékot, vasat, csontot és toa-g)rot a legmagasabb árban réaárol
STltl 1. FIAI IMTKAIMA,
Erzsébet királyné tér 16. u alalt
_UH
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmoső, Tegytlaztltó, ruhafestő
ijfc: layd i ti iytjtfttki: IuMif-i i
Vállal mindennemű ruha-festéat, vegytisztítást, gőzmosást mérsékelt áron. Blismerten elsőrendű munka. Hófehér, tlklrféayM gaUérttnütii. Plissérozáa. az Oouvrérozás.
Haén
Oyula oasgrkanizaai bírósági végrehajtótól.
134/1928. vht. stám. Arveréal hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. } i értelmében »t««n*l közhírré teazl, hogy a nagykanizsai klr. járásbíróságnak 1928. évi Pk. 8308. stimu végzése következtében Dr. Ripocb AUdár ügyvéd által képviselt HÜttner és Wunich bécsi lakos javára 155 tv. frank 90 Hll. s jár. erejéig 1928. évi február hó 22-ép k»a naloaltott klelégltéel végrehajtás utján Te-és lellllfoglalt éa 1180 pengőre IcCíUll következő Ingóságok, n. m.: SOdrb nőikalap és Uslell berendelés nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járás bíróság 1928-lk évi Pk. 8308. sz. végzése lolytán 155 sv. frank 90 Hll. tőkekövetelés, ennek 1927. évi lebruár hó 24. napjától Járó 80/o kamatai, >/*>/o váltódíj ét eddls összesen 41 P. 90 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán, Kazinczy-utca 1. sz. a. leendő megtartásán 1928. évi április hó XMk napiénak délelőtt V»12 órája hááárkJÓM kilüzatik és ahhoa a venni tzindékoaók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy M érln-tettlngósigok az 1881. évf LX. t-e. 107. és 108. § al értelmében készpénzIlMlts mellett a legtöbbel ígérőnek uükség esetén becsiron alul la el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások ls le- és íelöllogtsltafták és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. ívTLX. t-c. 101 «. ismében ezek Javára lt elrendelleUk.
Kelt Nagykanlzaán. 1928. évi áprlUs hó 4. napján. ,
Haán Oyula s. k.
klr. blr, vé^r«bt|tó
Nyomatott a.Uélzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat. Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
m. érWywn, 88. Mán
"Wtanto^ IBSflt április 18, szerda
Ara 16 mér
POLITIKAI NAPILAP
éa kiadóhivatal: Fó-ut 6. axám. Ketfthelyi U&kladóhivatal Kossuth UJovu. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
KlAfizctési ára: egy hóra 1 pengő 40 fillér
A kormány őszre visszaállítja a békebeli
szabadságjogokat
Gróf Bethlen a kisebbségi politikáról - őszre beterjesztik a sajtónovellát — A miniszterelnök hatalmas beszéde a házban — Az országgyűlés megbélyegezte a milanói merényletet — Dr. Vass miniszter beterjesztette az öregség esetére kötelező biztosítás javaslatát — Történelmi esemény szélén állunk: jelentette kl Gömbös — A Ház lelkesen ünnepelte a magyar kormányelnököt
Budapest, április 17 A Hái mai ülMo Zsltvay Tibor tbök enunciádójában a milánói merénylettel foglalkozott. Indítványozta, hogy
a Ház a tntídnól merényiéi nteg-bétytgzésének és azolau kiiály szerencsés megmenekülése felett érzett Örömének adjon kifejezési. A Ház abbez általános helyeslésül járult bozzá.
Dr. yius József népjóléti miniszter beterjesztette az Öregség és rokkantság, árvaaág és Oavcgység esetért a kötelező biztosításról szóló törvényjavaslatot.
Qróf Bethlen István minUzterahiOk beterjesztette a legfőbb állami számvevőszéknek 1926-27. évi kOltség-vstés egyes fejezeteiről, majd az ország közállapotáról szóló jelentést.
A Ház ezután elfogadta a vasúti sorompók rendezésére,
a Sió-csatorna rendezésére, ms|d Slgray Antal grófnak Rother-mere lordnak Önzetlen munkásságáért a Ház köszönetét célzó határozati javaslatokat.
A miniszterelnökségi és a vele kapcsolatos tárcák költségvetésének tárgyalásánál Pintér László a miniszterelnök hét éves jubileumáról emlékszik meg és megállapította, hogy a miniszterelnök Európa legrégibb miniszterelnöke, aki mindent megtett, hogy az országot előre vigye. Ezután táléit a költségvetésre és rámutatott aira, hogy az orazág eljutott a teherbírás legszélsőbb határához. Sürgette a mezőgazdasági munkásság sggkoti biztosításának megoldását. Végül a parlament tagjainak kötelességleljesitéséről szólt és elszomorítónak látja azt a körülményi, hogy a fontoa javaslatok tárgyalásánál alig 6—8 képviselő van jtlen. A parlament becsülete megkívánja, hogy a képviselők a legnagyobb érdeklődést tanúsítsák a Ház tárgyalásai iránt
Rothenstein Mór nyilatkozatot kér afelől, hogy mikor áll helyre teijes mértékben a sajtószabadság.
Usetty Béla az OFB működésével foglalkozott. Hangoztatta, bogy
a földreformot egyetlen országban sem tudták olyan becsületesen és Igazságosan végrehajtani, mint minálunk.
A megváltási összegek kifizetéséről szólva felhívta a kormány figyelmét, bogy valamely formában sürgősen hozzá kell juttatni az uj kisbirtokosokat ahhoz, hogy földjeik árát most már kl tudják fizetni. Kérte, bogy ismét állítsák helyre az OFB-t és a további munkát bizták továbbra ls erre a rendes biróaágra.
Kabók Lijos a tárcával kapcsolatosan megjegyzi, bogy még nem látja benne megvalósítva a takarékosság elvét.
SzUágyl Lajos a vagyonváltság-földek ügyével foglalkozott.
Otmbös Qyula a miniszterelnök debreceni bsszédévst foglalkozott, amely alkalmas srrs, hogy
a nemzetet összeforrassza. Elvárja, hogy a kormány s hatalmával meg ls valósítsa a nemzet összeforrasztását.
Az Összhangot minél előbb meg kell teremteni, mert történelmi esemény szélén állunk.
Állást foglalt egyes lulzó német nacionalistákkal szemben, akik a magyarságot elnyomással vádolják. Végezetül kijelentette, hogy az Oceán-repűtök és az északsirki expedíció korában, amikor nagy erőfeszilések nyilvánulnak meg világszerte, nálunk is egyetlen nagy erőfeszítésnek kell lenni, smelyet minden magyar ember érez és amely mellett el kell törpülni minden ellenséges érzületnek. (Hosszantartó Ups és éljenzés.) Tury Béla a kisebbségek kérdésével foglslkozott. Állandóan figyelemmai kell kísérnünk azt, hogy az utódállamokban mennyire nem tisztelik a kisebbségek |ogait.
A kisebbségek kérdését állandóan napirenden kell tartanunk, mert ezzel az európai béke ügyéi szak gálluk.
Behatóan foglalkozott Csehország kisebbségi politikájával, amely a legbrutálisabb megsértése a nemzetközi jognak. Strausz István foglalkozott a tárca egyes tételeivel és hangoztatta, bogy amíg a miniszterek részéra 12000, az államtitkárok számára 6000 pengő külön pótdíj vsn előirányozva, az állami számvevőszék elnöksége nem kspjs meg a pótdíjat. Hangoztatta, bogy a kormány az egységes kezelési programmot nem terjesztette elő.
Ezután Bethlen István gróf miniszterelnök emelkedik fel szólásra: ügy a jobboldalon, mint a baloldalon szóvátették egyes képviselőtársaim azt a körülményi, hogy immár bél éve van alkalmam képviselni a miniszterelnökségi tárcát. (Hosszan tartó lelkes éljenzés és laps.)
— Ehhez a körülményhez a jobboldalon elismeréssel, a túloldalon kritikával szolgáltak hozzá. Nem barátja a jubileumoknak, mert sajnos, a jubileumok az évek múlandóságát jelentik, de nem szereli azérl sem, mórt
ai önérzetes ember nem szeret a múltba visszatekinteni, hanem csak előre. Mindig a jövőt kell nézni, bíznunk kell ebben a jövőben és nem bálra kell tekinteni és nem jubileumokat ülni, banem arra kell törekednünk, hogy
együttes erővel vigyük előre a nemzet \'ügyét. A vlla során elhangzott felszólalásokkor felmerült az a kifogás a szocialisták részéről, hogy a kormány, bár Ígéretet tett a gyülekezési jog kiterjesztésére, semmit sem tett e téren.
Malaslcs egyenesen azt mondotta, bogy a gyülekezési jog terén nem fejlődés, hanem vlisrafejlödés tapasztalható. Ezen csodálkozni kell, mert 1921-ben, amikor kormányt alakított, egyetlen szocialista képviselő sem volt a Házban és a szakszervezetek egyáltalában nem működtek, mert vagy be voltak tiltva vagy pedig olyan ellenőrzés alatt álottak, hogy nem mozoghattak.
1922-ben a szociáldemokrata párttal megegyezést kötőit ezakre nézve. Ezek tények, amelyeket tagadni nem lehet.
fippea a szocialista képviselők kifogásolták, bogy 0 annakidején publikálta e megegyezést, sőt ezzel kapcsolatosan még rosszhiszeműséggel ls megvádolták, tekintettel arra, hogy a szociáldemokrata párt • meg egy c-zésbeu kötelezte magát bizoayoa harmonikus együttműködésre kfll-polillkal téren.
Szóvátették a sajtószabadság terén még fennálló korlátozásokst te. A kormány az Ősszel beterjeszti az uj sajtónovellát és benyújtja azokat a törvényszakaszokat is, amelyeknek révén etOállltja azt az állapotot, amely a háború előtt volt.
Mindenesetre hiányozni log a ujtó-novella törvényjavaslatából a kormánynak az a (ásnáltó joga, hogy lapokat betiltson és bogy lapokat engedélyezzen, ellenben benna tesz az a jog, bogy bizonyos lapok kaució ellenében raeglndulkaasanak.
Ugyancsak rendezni kívánja a kormány az ősszel a gyülekezési és a szabadság jog kérdétét is.
Ezt nem pártpolitikai célokból, vagy az ellenzéknek való kedvezés végett leszi s kormány hanem azért, mert
a nemzet érdekelnek megfelelőnek tartja, hogy a kérdésről ne rendeleti úton
Intézkedjenek.
A szocialista képvlaelöket ezek az intézkedések majd kielégíthetik, de reméli, hogy a nemzet érdekeinek mindenesetre megfelelnek.
Hangoztatták, hogy Budapest környékén
a németajkuak között sok az analfabéta, ami azt jelenti, hogy a kisebbségi iskolákban nem nyújtanak racgteteiő kiképzést. Csodálkoznia kell ezen az állításon, mert hasonló panaazok se-holsem merüllek fel, sőt a statisztika azt mutatja, bogy az analfabétizmus a németajkuakoái kisebb, mint a más ajkúak nál. Ez azonban nem az oktatás hiánya, hanem az az általános tény. hogy a háború alatt mindenütt el kellett hanyagolni a munkál.
Az a kulturpolillka, amilyet a kultuszminiszter követ, elinlmálja majd a hiányokat.
Felhozzák azt Is, hogy a külügyminiszter a külföldi sajió céljaira fel-
£ALAI HOitOHT
hetnek a föld elvéfelére a kormánynak, illetve a földblrtokrendezö bíróságra k.
Kabók Lajos szóvátelte — folytatja a miniszterelnök — az állami személyt kiadásokat és
a kormányzó tiszteletdíjának emelését.
Kijelenti, bogy a kormányzó tiszteletdíj* ennak idején rendkivQl alacsony összegbe voll megállapítva. Állítja azonban, hogy a mostani felemelt összeg is, melyet meg kellett tenni, alatta áll más hasonló Uszte-| letdijaknak. Több példát hoz lel erre nézve. Kabók a kabinetiroda személyi kiadásalt is sokalta. Ezek épen olyan mértékben lettek emelve, mint a többi minisztériumoké. A miniszterek fizetéséről beszélve kijelenti, hogy a minisztereknek rengeteg reprezentációt kell végezniök, kaiönösen kai-földi utazásuk és a külföldiek Ide-érkezése alkalmával, amit csak ugy lehrt elérni, ha az illetményeket emelték. Ha ezt nem tették volna, akkor beállna az, hogy miniszter csak gazdag ember lehet.
Rátérve Gömbös Oyula beszédére, polemizál vele arravonatkozólag — hogy a kormánynak nem lenne elég kiforrott politikája. Nem tapasztalta, — mondotta a miniszterelnök — hogy az ország nem érezne együtt a kormánnyal. A kormány azon az uton halad, mely közel áll a nemzet szivéhez.
Kétségtelen, hogy egy kormány sem állna meg a helyén, ha nagy kérdésekben nem a nemzettel haladna
egylránybsn. Ezután
az utódállamok kisebbségi politikáját bírálta a miniszterelnök élesen
és igazai adott Turi Bélának, aki azt mondts, hogy a kisebbségek helyzete az utódállamokban azt vonja maga után, hogy fokozatosan jelentkezik a békerevizló gondo\'ata.
Nekünk olyan kisebbségi politikát kell követnünk, melyet e\'vá\'Uik az utódállamok kormányaik\' - Y
várhatunk más regulái, ir.int ífflbuV ml is folytatunk.
— A kormány kisebbségi politikája összhangban áll azzal a felfogással, amelyet az utódállamoktól megkövetel.
Ezután megvédte Bleyer Jakabot a német kisebbségek ügyében ellene folytatott támad isok miatt és szándékát (Bleyeréi) tisztának és becsületesnek mondta. Azonban kijelentette, hogy meg kell érteni, hogy ha a képviselőházat nyugtalanítják a kisebbségi ügyek — épen a mult szomorú tapisztalatai miatt.
„matífiUL
Sohanem mertük gondolni, Hogy a háború előtt és alatt a nem-wHségl képviselők politikája *:,an volt, mlntahogyan az kiviláglott az események során. Hosszasan ismertette a német oktatás rendszerét és hangsúlyozta, hogy bár vannak nehézségek, ezeket a nehézségeket megértéssel és jóakarattal hamarabb és eredményesebben le lehet küzdeni mlntahogyan azt a harccal csak elmérgesi-ieni lehet. (Nagy taps és éljenzés.)
Ezután Pesthy Pál igazságügy, miniszter mondottéi röviden néhány adatott az OPB müködéséröl. Az Interpellációk után a Hiz ülése 6 óra után véget ért Legközelebbi ülés holnap délelőtt 10 órakor.
„Vremen" utasaival elindult Murray-öböl felé
Newyork lázasan készül
Newyork, április 17
Junkers Hirla kisasszony Mon-trealba érkezeit A Montcolm jégtörő gőzös — amelyet a kanadai kormány küldött ki — már csak 30 kilométernyire van Oreenly Islandtól. Egy kanadai repülőgép három emberrel Oreenly Islandra érkezeti, benzolt és egyéb anyagokat vitt a Bre-men számára, a kanadai repülőgép két mechanikusa pedig segit kijavítani a Bremeu sérüléseit, ugy, hogy remélhetőleg már két nap alatt startképes lesz a Bremen és a német repülők útra kelhetnek Newyork felé.
Newyork, április 17. Walker polgármester táviratot küldött Fitzmau-ritznak Seven Islandra, hogy Newyork lakossága szeretné mind a három repülőt egyszerre üdvözölni. A mlttcbeffieldi repülőtéren hatalmaa tribünöket építenek, mert száz és százezernyi közönség lesz künn a Bremen utasainak üdvözlésére. Newyork óriási előkészületeket tesz a Bremen fogadására.
a Bremen fogsdására
Newyork, április 17. (Éjszakai rádiójelentés) Ideérkezett jelentés szerint a ,Bremen\' utasai Greenly Islandból idegen repülőgépen a Murray-öböl felé elindultak.
A szakértők holnap bontják fel az utolsó vagont
Szentgotthárd, április 17. (Éjszakai rádiójelentés) A bizottság az esti órákban megszakította munkáját. — Holnap valószínűleg sor kerül az utolsó vagon felbontására is.
Újpest legyőzte a Bástyát
Budapest, április 17. A Magyar Kupa mérkőzések során az Ujpeai kedden délután az Oliői-uU pályán 2:1 aránybin legyőzte a Bástyát (Szeged). Félidő 1:1. Nem nagy-nivóju mérkőzés. A lila-fehérek három tartalékkal álltak fel.
Szabadkán a Ferencváros tegnap legyőzte 6:1 (3:0) arányban a Sand Jóképességü csapatát, melyben a legjobb erők a szabadkai magyar fiuk.
_»_
vett Összegeket és azokat kizárólag a Jobboldali aajtóoak Juttatta. Ameny-nyiben ilyesmiről egyáltalán szó volna, akkor nem a külügyminis ter kifejezett Intenciójára történik ei, hanem kétségtelenül azért, mert
a jobboldalt lapok nyilván nagy szimpátiát tanúsítanak Magyarország ügyeivel szemben. Félreértés mutatkozik a debreczeni kijelentései körül. Semmiféle kijelentést nem tett arra nézve, min ha külön gazdisági minisztériumot akarna felállítani, sem pedig arról, hogy gizdasági tanácsot óhajt léleiileni, mindössze azt mondotta egy bizonyos problémák megoldása céljából, amelyek meghaladják egy-egy tárca ügyköré*, szükségét érzi a kormány bizonyos ösfze/oglaló munkásság kifejlesztésének, illetve, hogy alkalom és mód idas-sék egyes tárcák e munkáktól való mentesítésére.
— A kormány keresi a módot, mely alkalmas volna összefoglaló mükOdés kifejtésére. A kormány együttműködést akar a mezőgazdasági szervekkel és megakarja hali gatnl azokat
Foglalkozva az OPB működése ellen elhangzott bírálatokkal, ismertette
a földreform adatait, melyek szerint a megváltott földek a fölreform állal 927.602 ka-taaztrália holdat tesznek ki. A kiosztás megtörténte után a megmaradó főidről ugy határozott a minisztertanács, bogy azokat készpénz áron jutányosán kisbirtokosoknak, földműveseknek, amerikálól hazatérteknek adja.
A meg nem müveit földek száma erősen csökkent az utóbbi Időkben.
A mezőgazdasági kamaráknak kötelessége azt ellenőrizni, hogy a föld-böz|uttatoltak megművelik e a nekik kiosztott földet. Ha valaki nem művelné meg, a kamarák javaslatot te-
Két ember a bányában")
dráma 1 (elv.
Irta: Herczeg Ferenc Szereplők: Kop Brádl
(Színhely : Földalatti fekete Üreg a beomlott kfisiinbdnyában)
Kop, (szarkasztikusan): Hires volnék ?
Brádl: Egy hónapja van csak itt és a hire már szétterjedt a telepen : Kop főmérnök, a hires embernyuzól
Kop: Bár megnyuihittam volna azt az átkozott fi|ankót, aki utolsónak gyújtott pipára a bányában I Mert, hogy ezt a poklot pipás ember gyu|totta alánk, arra mérget veszek. Nem akarják megérteni a bambák, az állatok, hogy a fegyelemre nekik nagyobb szükségük van, mint nekünk I
Brádl: A hires Kop, akitől ugy fél minden ember, mint a ló az ostortól, a szigorú főmérnök, aki ugy Jár r. fejünk felett, mint az Úristen, most méjrts bennrekedt a patkánylyukban. Haha 1
Kop: Köszönd Istennek, hogy ott reked\', mert hi te magadban vagy,
•) Ríazlet a azombatl estély müoorin bemutatásra kerülő Hercztg-drámából.
akkor Itt rothadsz, mint az eltaposott giliszta
Brádl: Tudja lilén, már nem félek ugy a haláltól, amióta tudom: az ur a hires Kop Bolond dolog ez, uram: a főmérnök élete az én kezemben van.
Kop: A te kezedben? Moit megint az a délibáb fektzi meg az esredet.
Brádl: Megtehetem, hogy nem adom oda a patronokat.
Kop: Akkor vizbe fulladsz, mint a riatornapatkány.
Brádl: Az Ur pedig velem.
Kop: Mi az ? Az Imént még lágy voltál, mint a vizes rongy, most pedig ellenem ágaskodol? Ml lett, te ember?
Brádl: Terhet vontam, kantáron jártam, egész élelemtn át igásló voltam, éreztem a hátamon az urak ostorát, most a patkóm alá tiporhatom azt, aki a legkeményebb, a leg Rögösebb volt az urak közt, ezért szívesen cserélem el azt a nyomorúságos pár esztendőt, amivel még m*i?tolclhatnám az életeme\'.
kop : Szembe mersz velem szállni ?
Brádl: Srembe én most a vörös-slpkás ördöggel Is I Mert nagy dolog történt most velem. A szénpor, a piszok lehámlott a telkemről, me-
gint az vagyok, aki vo\'tam, mielőtt a bányába Jöttem... Én valamikor katona voltam... Most visszaveszem a becsületemet és az önérzetemet ét aki utamba áll, azt legázolom h
Kop: De honnan a féktelen gyűlök! ? Éi sohasem bántottalak.
Brádl: Az ur sohasem bántott, nem is tudta, hogy én is a világon vatryok. De az ur mázsás kövek közt volt, amelyek a mellemen feküdtek, amelyek elfullasztolták a lélekzete met, lenyomtak a mélységbe, állattá a\'laailottak... Honnan a gyűlölet? Ez a gyűlölet az én becsületem, az én önérzetem, ez a gyűlölet tesz engem embf\'ré I
Kop: Örült vagyI Ide a patronokkal I Parancsolom I
Brádl: Megdöglött a ló, moit már pattogtasd az ostort I Itt mott nincs főmérnök ur, nincs vágólegény. Ketten vagyunk a föld gyomrában, két meztelen ember. A kettő közül az a különb, akinek több az ereje. Most én vagyok a különb ember, én vagyok az ur, a főmérnök I •
Kop, (hidegen): Tévedsz, még mindi? én vagyok a főmérnök. (Pisztolyt vesz kl a zsebébőt) Ide nézz — hat acélgolyó. Brádl : Le akar lőni ? Kop: A legokosabb volna, amit
veled tehetnék. Az ilyen kótyagos illat kárára van önmagának ét máinak. De megmenekülhetsz, ha engedet metkedel. Vigyázz... az eltő gvanut mozdulatra keresztüllőlek. Most elő a patronokkal I
Brádl, (alattomos nyugalommal): Itt vannak... (A sötét sarokból fölemel valamit, lassan Kop felé törekedik.)
Kop: Á\'t|| az eltő gyanút moz-dulntra... Oda a szarufa alá...
Brádl: A szarufa alá... IA bejárathoz közeledik, a kezében levő tárgyat hirtelen kidobja.) Hahaha I Kop : Mit röhögsz ? Brádl: Nagyot cuppant avizben, Már ||t a viz I Kop: A patronok... ? Brádl: A vízben áznak I Tessék utánuk bukni I Kop: A vizbe dobtad? Brádl: Azok már nem repesite-nek hegyet, nem lékelnek dinnyét.
Kop, (dermedten nézi Brádti, majd a kijárathoz lép, sokáig a sMéibe bámul, végül egy kétségbeesett mozdulatot tesz és halkan morogja): Nem lehet — vége I (Előre lép, pisztollyal a kezében sokáig és komoran nézi Brddlt) Brádl : Hál tessék lőni I
tga. aÉs li
Zalai közlöny
Az Egvségespárl vacsoráján Bethlen István gróf köszöntötte fel az olasz vendégeket
vendégeket
As olasz-magyar barátságot hangsúlyozta - Az olasz vendégek megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrá\'
toltak, ahol délben díszebéd volt.
Budapest, április 17. (Éjszakai rádlójelentés) Ms délután a program
megkoszorúzták
Az olasz vendégek Ctpplö szenátor vezetése melleit 11 órakor érteitek a trieszti gyorsvonattal Budapestre. Székesfehérváron sok ezernyi közönség várta őket a gyönyörűen lellobogózótt pályaudvaron, ahol Székelyi István gról löispán olaaz nyelven köszöntötte őket és a katonazenekar az oluz himnuszt játszotta.
a budapesti DSzA vasú 1 állomáson a fogadtatás rendkívül Impozáns volt. Megjelentek a magyar politikai és közélet kitűnőségei, a hatóságok tejei, stb., a teljes olasz követség. Puky Endre a képviselőház alelnöke olasz nyelven köszöntötte a vendégeket. Lobmayer fővárosi tanácsnok Budapest nevében üdvözölte őket. Cippio szenátor meghatott szavakban köszönte meg a rendkívül meleg fogadtatást. Majd sz olasz vendégek a Gellért-szállóbeli- siállásukra híj-
elsö ponl|aként az olasz vendégek testületileg Durlnt Dl Monza olasz követ vezetésével megjelentek a Koisulh-izobor előtt és koszorút helyeztek sz emlékműre.
Budapest, április 17. (Éjszakai rádlójtlentés) Ma este az Egységes-párt feldiszitstt helyiségében vacsorára látta vendégül az olasz vendégeket, akik 9 órakor érkeztek. Al-mdssy László pártelnök fogadta őket, majd ezután szívélyes ismerkedés kezdődött a vendégek és a vendéglátók közölt. A vacsora negyed 10 órakor kezdődött és szon gróf Bethlen István mondotta az első felköszöntőt az olasz vendégekre, egészségére űtitve poharát. Pelköszcntö-jében hingsulyozta a olasz-magyar barátságot.
ijiiTVTVivriY\'i\'rrrrriTi\'i\'H ...............................
A 28 f6nyi olasz vendégcsoport kedden reggel átutazott Kanizsán
Egy Olau herceg is érkezett a csoportban — Sabján polgármester találkozott az olaszokkal az állomáson
Keszthelyre ls ellátogatnak a* olaaz képviselők
Nagykanizsa, április 17
Mint jeleztük, felsőbb helyről elejtették a Magyarországra érkező olasz képviselő vendégek kanizsai fogadtatásának tervét. Értesülésünk szerint ez azért történt, mivel a hosszú utat megtevő olasz vendégeket nem akarták fárasztani az ünnepléssel, minthogy a budai délivssutl pályaudvaron úgyis nagyszabású fogadtatás lesz, melyen a kormány a főváros és a testületek várják a vendégeket.
Az olasz képviselők csoportja, melyben 28 vendég foglalt helyet, ma reggel öt perc késéssel érkezett meg a római gyorssal, melynek két külön kocsija hozta a vendégeket. A pályaudvar díszítve volt olssz és magyar színekkel, de semmiféle fogadtatás nem történt. Dr. Sabjdn Qyula polgármestert szonbin, aki ugyancsak reggel hét orakor Zalaegerszegre utazott, az akkor beérkezett olssz vendégeknek a magyar kísérők bemutatták. A római magyar követség egy sajtóreferense és egyik magasrangu tisztviselője, sz olaszok tolmácsa, akik egész a fővárosig és vissza Is kisérik őket.
A polgármester hosszabban elbeszélgetett a képviselők csoportjával,
miután azok megtudva, hogy a trianoni Magyarország határvárosában vannak, élénken érdeklődtek a város iránt.
Természetesen a vaiut gondoskodott róla, hogy a vendégeknek minden kényelem biztosítva legyen. Né-hánysn betértek az étterembe is. Érdekes volt, mikor sz olasz képviselők leszállottak a hálókocsikból, fasisztsűdvözléssei (jobbkart felemelve) üdvözölték a perron közönségét, mely lelkesen megéljenezte őket. A vendégek között van egy olasz herceg is. Útlevelük nincs, hsnem a római magyar követség nyilt rendeletével utaznak, mely helyettesíti a passzust.
Az olasz vendégek budapesti fo-dadtatásáról lapunk más helyén számolunk be.
Keszthelyt Is meglátogatják az olasz vendégek
Keszthely, április 17. Tudósítónk jelenít: A Magyarországra érkezett olasz képviselők április 28 án valószínűleg Keszthelyre is ellátogatnak. A keszthelyi kirándulás előkészítése végeit Relschl Imre városbíró személyesen utazott fel Budapestre.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 18, szerda
Római katolikus : Ápolton. Protestáns: llms. Izraelita: Nlssn hó 28. Nap kel reggel 5 óra 7 perckor,
nyugszik délután 18 óta 53 perckor. «
Városi Színház. Az aranykakas, a Vígszínház egykori darabja. Detektlv-tnai és Hol a gyerek? burleszkek.
Uránia Mozgószlnház. „Párlt királynője" káprázatos filmjáték 8 felvonásban .Segítség, ttlz van I" Burleszk 2 telv.
A nagykanizsai törvényszék uj elnöke a napokban foglalja el állását
Tegnup búcsúzott el a szombathelyi bíráktól
Dr. Ilílnnlg Alfréd szombalhelyi kir. járásblrósagl elnök, a nagykanizsai kir. törvényszék újonnan kinevezett elnöke tegnap búcsúzott el a szombathelyi kir. járásbíróság és törvényszék blráitól és tisztviselői karától.
Dr. Hainlg értesülésünk szerint ma már el is távozik Szombathelyről és nejével együtt Nagyksnizsára érkezik. A törvényszéki elnöki állását a legközelebbi napokban fjglalja el.
— Személyi hírek. Dr. Sabjdn Qyula polgármester tegnap reggel Zalaegerszegre utazott a város hivatalos ügyeiben. — A nagykanizsai törvényszék nyugalmszott elnöke, dr. Eöry-Szabó Jenő kúriai bíró ma nyári tartózkodásra Balatongyörökre utazott családjával. Dr. Eöry-Szabó Jenő őszkor végleg Kihagyja Nagykanizsát és állandó tartózkodásra Budapestre Mltözik.
— Megalakult a Balatoni intézőbizottság. Tegnap alakult meg Veszprémben a Balaloni Intézőbizottság, amelyen megállapították a bizottság program|át. Zilavármegyét Oyimörey Oyörgy főispán és Bődy Zoltán alispán képviselte.
— Képviselői beszámoló. Oyö-mürey Sándor országgyűlési képviselő vasárnap nagyszabású politikai beszámolót tartott Sümegen, amelyen többek között foglalkozott a Ház törvényalkotásaival és as ország bel-és külpolitikai helyzetével.
— Halálozás. Vámosi KBIley János zalagógánfai földbirtokos, ki középiskolai tanulmányalt a nagykanizsai piarista főgimnáziumban végezte, folyó hó 16-án 44 éves korában Budapisten elhunyt. Temetése Oógánfán lesz és vele a család utolsó sarja száll korai sirjába.
A pesti sajtó
mai számában élénken foglalkozik Móricz Zsigmond nagykanizsai elö-sdásával ét azt kimagasló kulfur-eseménynek jelzi e város történetében. A
„8 Órai Újság" április 17 iki száma melegen emlékezik meg a szombati estély előkészületeiről és ugy kommentálja azt, bogy a közönség érdeklődése érthetően nsgy a valóban művészi és kulturális est iránt.
A mai
\' .Magyarság" ls a „Színház és Művészet\' rovat-btn jelenti be a kiváló Író kanizsai szereplését és az est műsorával együtt közli az összes szereplők neveit.
Az
„Az Est" 17 iki számában többi között ezeket\' hja: .... a határvárossá degradált Nagykanizsa ugyancsak éli a maga szellemi és kulturálté életét. Szabó László dr. két nigyértékű előadása után most Móricz Zsigmond megy le Kanizsára, ahol szombaton este a Kaszinóban nigy előadást tart*.
Igen meleg hangon Ír a zalaegerszegi sajtó is a Móricz-eströl. Igy a
„Zalamegyei Újság* mai ideérkezett száma közli az est teljes műsorát és jelzi, hogy Eger-szegről is többen átjönnek a nem mindennapi estéiyre. a jegyek nagy számban való biztositása arra enged következtetni, bogy Urbán Oynlall. irodalmi és előadóestje hasonlóan az őszihez, kivételes sikert fog bozni. Annyi megállapítható, bogy a közönség a valóban tiszta Irodalom éa művészet iránt nsgy szimpátiával fordul és az Urt muri. Sár! bíró, Sárarany, Mezők lilioma, Kamaszok stb. regények egész könyvtárra való szerzőjét ezen az estén szemtől-szembe akarja látni és hallani. A kiváló Író télen Pécsett tartott előadást, ahoi nem mindennapi megjelenésével és alö-adátával lebilincselte a hallgatóságot. (Jegyek Vágónál és Scklessaél.)
— Adományok. Dr. Rott Nándor megyéspüspök 80 pengőt juttatott Oazdagh Ferenc püspöki biztos utján a Szociális Missziótársulat Napközi Otthona céi|aira. Ugyanerre a célra küldött a püspöki biztos utján a Székeskáptalan 19 és N. N. 1 pengőt. Mindezen nsgylelkű adományokért bálás köszönetet mond a Missziós-ház vezetősége.
=•= Üvegezés, Mttelés, képkeretezés igen olcsón Pamnál, Király-u. 10.
Tavaszi és nyári divatolcsóságokban
WT nagy választék
Singer József és Társa áruházában
Nagykanizsán, Központ-szálló. ,„,

1MB áprttfc ifl.
Kérjen képes katalógust
az UJ FORD-KOC81KROLI
\' , . , . . , „ , . » „ j Ford Motor Compatty
Mell S e s l l n t er, Szombathely. ,lut<tritáU *éPvi**uf.
Se mulassza el moqtfíkintenl mintatér meinkben az uj F O K D-koetikat t
KápeiaeJet és «lk«lrta/r»tlir: HOoi THIhlów. Wam\'kani***. ____
— A Nagykanizsai Piarista Diákszövetség április bó 29 «n délután 6 órakor a reá\'glmnázium tanácikozó termében tartja évi rendes közgyűlésit, amelyre a lagok teljes szimbin való megjelenését kéri az Elnökség.
mi mii h
Szerdán 5 és 7 órakor Csütörtökön 5,7,9 órakor
I
A Vígszínház egykori nagy darabja 7 felvonásban.
Főszereplő: Llane Hald.
Detektlvinas
Burleszk 2 felv.
Hol a gyerek?
Burleszk 2 felv.
— Az V. szociális est A Szociális Missziótársulat nagykanizsai Missziósháza április 22-én, vasárnap délután 6 órakor rendezi Olódik szo-clális-esljét a Missziósház nagytermében. Az est műsora: P. Putver-mann Zénó harmóniumon Játszik. Q. Elek Amália, a Mtssiiósbáz főnöknője Rablndranalh Tagoréról, a nagy hindu bölcsészről és költőről Url előadást és P. Mdtés Hilár plébános .Ujabb itoclálls kérdések" elmen értekezik. A szociális-est iránt miris nsgy az érdeklődés. Előadás után tea. Jótékonysági jegy 1 pengő.
=» Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
KONZERV-VÁSÁR IBSL Ö FUEDEHML CÉODÍI
v> kg-u ásku vijkth sast P -75
i . . . . r- . rni
I « . cémM . 2 - . f I II
>/• . „ limuáni . ni . t-n
\'/. . N Mitt Unt). 1 - . 1171 \'/. „ I* . „ H 2*51 „ t 111 ws . . N - 211 . t ru
— járási tisztlértekezlet Keszthelyen. Tudósítónk jelenti: A kesat-belyi Járás Jegyzői kara dr. Hastdr Pál főszolgabíró elnökletével Járási tisztiérlekezletet tartolt. Az értekellet behatóan megvitatta azt az épllési szabályrendeletet, amelyet a törvényhatósági közgyűlés 1927. májusában hozott és amelyet a belügyminiszter is jóváhagyott A tisztlértekezlet másik fontos pontja volt az u] örökösödési és hagyatéki eljárás végrehajtásának megtárgyalása. Erről a tárgyról Béky Tamás járásbirósági elnök és dr. Berzsenyi László kir. közjegyző tájékoztatok az értekezlet résztvevőit.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
— Szabók, varrónők, háztartások, dpészek a világhírű PFAFF varrógépeket használják, mert műkő désflk csendes, varrásuk szép és tarlós. Husz h<vi részletfizetésre is kapba<ók Brandl Sándor és Fia cégnél, Deák-tér 2., a felsötemp\'oanál.
— Beleesett a vízvezetéki gödörbe. Krausz Ilona 60 éves Királyutcai lakos a Kisfaludy-utcán át skart menni egyik oldalról a másikra. Véletlenül nem nézett oda és belezuhant egy gödörbe, amit a vízvezeték bevezetésére ástak. Súlyos zuzódásokal szenvedett. Beszállították a mentők a kórházba.
Kedden és szerdán 5, 7 és 9 órakor
Káprázatos filmjáték 8 felv.-ban Főszereplők: Jojephlne Baker, Konarowa, és a Tlller görlök.
©
Segítség, tűz van!
Burleszk 2 felv.
— Az fskolánkivüll népművelés záróünnepélye. Április 15-én délután folyt le a kiskanizsai Templomtéri iskolában az Ismeretterjesztő előadások és elemi ismeretterjesztő linfolyam záró ünnepélye gazdag és változatos műsorral. A zsúfolásig megtelt teremben a társadalom minden rétege képviselve volt. A Hiszek egy elmondása u\'án Szmodlcs József és Szollár György tanfolyam hallgatók szavalata következett. P. Mdtés Hilár házfőnök gondolatokban gazdag beszédben ismertette a folytonos továbbképzés szükségességét, köszönetet mondva Flló Ferenc áll. Isk. igazgatónak az ezen a téren kifejlett eredményes munkáért. Ötvös Ferenc és Peti Jáuos mély értéssel szaval lak el egy-egy Irredenta költeményt. Peti János levente érzéssel énekelt el három Murgács dalt Juhász István áll. taniló hegedű kísérete mellett. A műsor legkiemelkedőbb pontja volt a két négykezes zongorajáték, melyet Kéri Micike és Szerecz Mancika adtak elő nagy készséggel. A preciz zongorajátékot a közönség nagy tspsssl fogfcdta. A Levente Dalkör Lencz Gyula karnagy vezetése mellett sikeresen adott elő két népdal egyvelegei. Flló Ferenc beszámolójában elmondta, hogy a tél folyamán tartottak a leventéknek 24 előadást, a felnőtteknek 20 előadást, melyeket leginkább nők hallgattak, továbbá voll azon leventék részére, akik annak idején csak 2—3 osztályt végeitek el, 64 órás elemi lsmeret-terjeszlö tanfolyam, ahol Írásból, fogalmazásból, olvasásbó", gyskor-luti számolásból és mérésből az alap-ismereleket sajátították el. A szorgalmas tanfolyam hallgatók látogatási bizonyítványt kaptak.
SELYEM HARISNYA
4.80, s-ao, a-ao
S a I y a m nadrág csíkos, prims
tou minőség S\'80
Szomolányi Gyulánál.
— Legolcsóbb jó cipó a gumml-talpu vászoncipó; alkalmas torna, sport és utcai cipőnek. Legolcsóbban kapható Szabó Antal sport-üzletében.
= 20 havi részletfizetési számijuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján Is — az egén világon legjobbnak elismert Slnger varrógépeinket. SInger varrógép rászv.-társaság Nagykanizsán, Fő-ut 1.
— Műkedvelők sikere Somogy, szentmiklóson. A közeli Somogy-szentmlklós községben ez évben igen fellendült a műkedvelői előadások látogatottsága, ami ujabb és ujabb munkára serkentette a község ambiciózus Ifjúságát. Húsvétkor a Jegyző rendezésében előadták a ,Betyár kendője" című hangulatos népszínmű *et, melynek olyan nagy sikere volt, hogy azt meg kellett ismételjék most vasárnap is. A darab sze-rep\'öi mind sikerüli alakítást nyújtottak, de legtöbb tapsot az ügyes Horváth Ráziika (betyár szeretője) kapta. Rajta kivűl: Szollár Katica, Sajni Katica, Gírslcs Katica, Zakós Rózsika, Domjtn László, Mstes József, Dómján József, Blaskó József, Petrekovics János, Vass |ózsef, Szollár László, Kuoatbár Ferenc, Imlcs János, Pribék István, Szollár János, Szollár István és Stabó József. -A két zsúfolt előadás szép jövedelme a somogyszentmiklósi önkéntes tűzoltó egyesület Javára megy.
— Tavaszi kabátok, jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fó nt 13. Beám alatt.
— Elütött az autó egy balatonfüredi kereskedőt. Sxalay Oyula balatonfüredi bórkeraskedö motorkerékpáron Indult Siófok felé. Siótok alatt szembekerült vele egy száguldó autó, amely Szalayt elütötte. A szerencsétlen balatonfüredi kereskedő rendkívül súlyos sérfllésekkel maradt az országúton, miközben az ismeretlen auló tovább száguldott. Szalayt csak több órás étesztáai kísérlet után sikerült msgához téríteni. A\'lapota életveszélyes. A gázoló autó után most a csendőrség nyomoz.
A nagykanizsai. aMtaorologiai mat-
tlcyolő Jelentáaek > Kedden a Mntr-tik tl Remei 7 ótakot +106, dáMán 1 órakor -fi3*2, eete 9 órakot +7.
f-tVittert; Reggel tiszti, délben és esti borult égboltozat.
SttUrany i Reggel Délnyugat, délben északkelet, este Délkeleti száT
A Meteorológiai Intézet jelentét* ne-rlnt változékony ittlét ét Igen liOvOt Idó, az e»ö csökkenésével, Ugyveuíly.
mmmöm
íMt sziktzertea készít
vízvezetéket fa ftráókereaáezásekst
IflM Jföií fa lírtu
Király-utca 49. TsMonrffl.
b Qiami költs fcgetrt
Nagyobb Nltcwl i»
FORDSON TRAKTORRA!
O"
a 20-24 lóerős ■ ^ ■ mwm W W* M W 9 ■ ^^K^lV^P^ift dolgozik
MM,tMirikUr Malit és Pintér, Szombattoelr. mm* t^
foret Motor Comp .ny aotorlaáit xapwliolato.
Traktoros

M
áprilli 18
zalai közlöny
ló eaéulértak less, ha reggelenként éhgyomorra egy fél pohár természetes .Ferenc Jóitm.I" keserüvizet i«uu». * ■ ■íflilk*t\'lt*> Mvuok sxak-;„„>»! ■• " dicsérik a Ferenc Íásieí Viiet, mert ez a gyomor éi a belek működését előmozdítja, az •oekiválasztást növeli, az anyagcse-megélénkíti é* a vért felfrissíti. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
= Oeorglkon-gyfllés. A keszthelyi m. klr. Oazdaságl Akadémia Oiorgikon Oazdaságl Köre* ápri-íi, |8-án, este fél 9 őrskor tartja VlD. ixakülásét a Bocskai-vendéglő Mjytermében. Tárgyiorozat: 1. „A itlyembsrnyó-ienyésztés közgazda-jelentóaágé\'-ről előadást tart dr. Jeszenszky Árpád főfelügyelő. 2. Pnxi-bands. _
Ballada- és sanzon est
(=) A ma esti Medgyaszay-est re a Városi Színház Összes helyei előreláthatólag elkelnek. Et ■ nagy ér-dtkiödés a legszebb bizonyítéka annak, bogy Nagykanizsa közönsége sz irodalmi nivóju előadásokat kellő képen értékeli és azokat megfelelően tátogatja ls.
Ez a nagy érdeklődés Medgyaszay Vilma nagy művészi egyénisigének szól és egyben elismerése annak, bogy a legnagyobb magyar dizőz mOféssete a nagykanizsai közönség ben kellő megértésre talál.
A mai Medgyaszay-est előrelálhi-tötsg az idei szezon legnagyobb mQvtsti eseménye lesz. Medgyaszay Vilmán kivűl bemutatkozik a jeles zongoraművész Qonda István is, ami u estnek xgyanciak egyik attrakciója lesz.
Értesülésünk szerint a szlnhtz pénztáránál már csupán állóhelyek kaphatók.
Mozgószinházak
Városi Mozgóképszínház. Ma szerdán 5 és 7 órakor Az aranykakas, a Vígszínház egykori nagy darabja 7 felv. Fószerep\'Ője Lisne Hsid. Detektlvlnas, Hol a gyerek ? burleszkek 2 felvonásban.
Urinla Mozgóképszínház. Ma Mardin 5, 7, 9 kor Pdrls királynője káptáztlos filmjáték 8 felvonásban Fösieieplők: Josephlne B*ke.r, K> "trowa és a Tiller görlök. Segítség, tüz van I Burleszk 2 felvonásoaa
a
legnemesebb
kávéfajtákat
szakértelemmel pörköli
<a mindig trésen, jutányosán árusítja.
Egy próbarendeléssel mindenki meggyőzödhetik
kávéim kiváló minőségéről
IS»
közgazdaság i
Keszthelyen lókiállitást és vásárt rendez a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület
Az egyetület negyedéves közgyűlésen beszámolt müködétdréü Nagykanizsa, április 17
Mint ismereles, Mayer János föld-mivelésűgyi miniszter felhívta Zalavármegye figyelmét azokra a jelenségekre, amelyek az erdők fennmaradását a legkomolyabban veszélyeztetik és főleg a hegyoldalakban való kőfejtés és az erdei legeltetés hátrányaira utalt.
A vármegye közigazgatási bizottságának alblzotlságs most szigorú rendeletet dolgozott ki a zalai erdők védelmére. A rendeletet az alispán már kl is adla.
Zalavármegyében különösen a Balatonra hajló hegyoldalon fekvő erdők tulajdonosai az erdörendészetl hatóság engedélye nélkül sok helyen követ fejtenek. Az ily módon történt Irtások az erdők fenntartását veszélyeztetik. Axért felbivja a rendelet a vármegye összes erdőbirtokosait, hogy
erdelkben engedély nélkül létesített kőfejtőiket azonnal szűntessék be
a keletkezet gödröket pedig a folyó év végéig temessék be. Figyelmezteti a rtndelet az erdő-
tulajdonosokat, bogy amenytben a felhívásnak -nem tennének eleget, vagy az erdörendészetl hitóság előzetes engedélye nélkül nyitnak a jövőben kőbányát, ugy felelősségre vonják őket.
Ezt a rendelkezést szigorúan dlen-ön ik.
Egy másik rendelet megállapítja, hogy az erdők nagyrésze a túlhajtott legeltetés miatt ls nagy mértékben veszélyeztetve van. Eiért elhi-tározta, hogy
a vármegye területén levő erdőkben a káros méretű legeltetést azonnal beszünteti és a JtMre nézve ulgoruan megtiltja.
Az összes erdőkben megtiltja a kecskelege ítélést, s minden kihágásért, amit az erdőbirtokos alkalmazottai elkövetnek, az erdőbirtokost vonja felelősségre.
Mlg az erdők a 20 éves kort el nem érik, azokban bármiféls állat legeltetése szigorúan tilos. A balatoni zónába eiö erdőkre a legeltetési tilalmat 30 éves korukig tartja fenn.
Szigorú rendelet a zalai erdők védelméről
Tilos az erdőkben a* engedélynétküll kőfejtés — Felhtváa a vármegye önzés erdőtulajdonosaihoz
Zalaegerszeg, április 17 D\\ Tarányl Ferenc vasi főispán elnökletével tartotta meg negyedéves közgyűlését a Zilavármegyei Oazdaságl Egyesület. Az elnök jelentésében rámutatott a mezőgazdasági mérleg kedvezőtlen voltára. A bankok és ipari tjurtcllek működése rendkívül érzéinkycn érinti a mezőgazda ságot. A livilel nehézségei és a magas közterhek csak elősegítették, hogy a gardák válságba jutottak. Az Egyesület mindent megtett a zalai gazdák\' érdekében és felemelte szavát a kormánynál. Megalakította a telelleoőrrő körzeteket, támogatta a háziipari és elősegítette a gazdák szakoktatását. A gazdák mindinkább rátérnek az okszerű talajmüvelésre és mű rágyázáira, a használják a nemesített vetőmagokat. Az egyesület kebelében 22 gazdakör
működik. Az egyesületnek Jelenleg 45 alapító és 465 rendes, fizető tígjn van.
Ehatároza a közgyűlés, hogy üdvözli Schandl Károlyt, az OKH uj vezérigazga lóját.
Elhatározta a közgyűlés, hogy felir a kormányhoz, hogy a z^Jat állomásokra szállított rézgálic fuvardíját szállítsa le.
Vlzmesterl tanfolyam
Vlda János titkár ezután bejelentette, bogy az egyesület ama kérelmére, hogy a földmlveiésügyi miniszter állítson fel vizmesterl iskolát, a miniszter azt válaszolta, hogy Is kola helyet egyenlőre tanfolyamot állit.
A vizmester hlány iák az az oka, hogy
a balatoni berkek lecsapolásához 120 vizmesterl rendeltek kl. Az országos siövetséc végrehajtó-bizottságában Bosnyák Oézát, dr Szűcs Andort, Nyári Kálmánt, Nóvák Jánost, Horváth Oergelyl él Vlda Jtnos titkárt küldték ki.
Végűi a közgyűlés elhatározta, hogy az egyesület nyárt közgyűlése alkalmával augusztus 21-én lőkláUltást és vásárt rendez Keszthelyen, díjazással egybekötve, mely kiállításra ugy meleg, . mint hidegvérű állatokat lehet feí-I hajtani.
(—) Zalavármegye Méhész- | egyesületének váiauimánya április t 15 napján tartott ülésén előkészítette az áprllli 29 én délelőtt 10 órakor Zilaegrrszegen a gazdasági egyesület helyiségében tartandó évi közgyűlését. A köj gyűlés tárgyal: a számadás, a költségelőirányzat, a vármegyei gazdaaági egyesületbe való belépés, a választmány kiegészítése, az egyesülés folytán újonnan alskull Országos Mébészszövetaégbe való belépés és ennek közgyűléseire képviselők klkü\'d\'.se.
A méhészrgyesületbe belépésre jelentkezett uj tagok felvétele után elhatározta a választmány, hogy ju-, lius és augusztus 2 vasárnapján tanulmányi kirándulásokat rendez Lentibe és Tapolcára. A f. hónap 29 én a közgyűléssel kapcsolatban
Károly J. egy rádió propaganda előadást fog Ismertetni, Brenn Zoltán ügyvezető elnök pedig szalmából
Éréseit, olcsón előállítható kaptárait fog bemutatni. A méhészet Iránt érdeklődőket, ba nem ls egyesületi Ugok, szívesen lát a közgyűlés.
(—) Mikor és mtvet permetezzünk a gyümölcsösben ? Erre a kérdésre felel a .Növényvédelem* és .Kertészet" mo«t megjelent legújabb izáma. Cikkeket közöl a nitrogénműtrágyák konyhakerti használatáról, peronoszpóra és SzőtőorbánC ellen védekezésről, a tulipánról, az almamoly Irtásáról, s tavaszi fagyok elleni védeke-zésról, a trágyalével való öntözésről, a szóló helyea metszéséről, a cserép házi készlléiéról, s megfagyott gytlmölcslák kezeléséről, a köszméte lisztharmatáról, stb. A dúsan Illusztrált szaklapokból a Növényvédelem kiadóhivatala (Sudapeat, V., Földmlveiésügyi Minisztériumi a .Zalai Köi-löny\'re való hivatkozással díjtalanul kuld mutatványszámot
v 1ALAI KOlLOWt
1028 áprülslft
iSW HKítfi íSaxlehnar András
Hunyadi János
tarmásxetos keaerOvIia
világhírét éf elterje^üttíégét szilárd slkatrészel állandó tömörségének, enyhe ét mindig megbízható ha tálának köszönheti. h
(—) Országosvásárok. Vas-, Sopron- Zala- d Veszprémmegyé-ben legközelebb a következő helyeken lesz orsiágosváiár. Április 19 én Lövfn (Sopron) kirakóvásár, 21-én Lózson (Sopron) msiln- és klrakó-vásár, 23-án Nován és Kiskomárom-ban (Zala), Nosxlopon (Veszprém) ló-, marha- és kirakóvásár, 24-én Szombathelyen és Vasszentmlhályon (Vaa), Oyulakeszin (Zala) ló-, marha-, sertés-, Juh- és kirskóvisár. (A szombalhelyi országosvásár misnap, 25-én is tart.) Kerkaazenlmlklóton, Nemcsnépen és TOrjén (Zala) 10-, marha- és kirakóvásár, Répceszent-györgyön (Vas) és Bánokszenlgyör-gyCn (Zala) matha- és kirakOváaár, 25-én Somlószöllösön (Veszprém) 16-, marba- és kirakóvásár, 26 án Marcaltón (Vtsiprém) ló-, marha-, sertés-, juh- és kirakóvásár, Pinks-fön (Vas megszáll ) sertés- juh- és kirakóvásár. — Nagykanizsán a legközelebbi országosvásár május 1 én, kedden lesz szarvasmarha és lóvá-sátrai kapcsolatban.
(-) A méhészeti kuUtóállomás felhívása. A földmlvelésügyl miniazteriúm éa a nemzeti muzeum támogatásával megalakult Méhészeti Kulatóállomáa felhívja a méhészeket, hogy a mébbetegségek, mé-hétzetl kártevők é» a méhek természetrajzára vonatkozó kérdésekkel, adatokkal forduljanak az állomáahoz (Nemzeti Múzeum), úgyszintén küldjenek be vizsgálati anyagot fiú — A méa ára a nagykereskedelemben, a kereskedő és termelő közötti forgalomban kllogrammonklnt ISO—ISO fillér.
(—) Mezőgazdasági adatgyOJ tés. A gazdakamrák, az Omge és egyes megyei gazdasági egyesOletek országszerte folytatott adatgyűjtése, mely a mezőgazdasági válság okainak megvilágítására vonatkozik, már jelrntékenytn előrehaladt. Cél: hogy lehetőleg minél tObb gazdasági üiem adatai alapján leldctllsék a gazdasági termelésben beállott változásokat és a termelési költségek alakú-láaát. At egyes emiilett gazdasági érdekképviseletek kérik a gazdák támogatását a nagyfontosságú munkához, mert csak a legszélesebb alapokon nyugvó adatokkal lehet megtalálni az orvoslást a jelenlegi bi jókra.
(—) Kőldbérlők figyelmébe. A töld-mivetésttgyi miniszter felhívta a l\'Oldbérlő Egyesületet, bogv terjessze eló részletes
adatokkal együtt azokat a változásokat, melyek a földbérlók gazdálkodásában 1924 óta mig előállottak az adózás, munkásvl-szonyoV termelési költségek stb. tekintetében. Ezen adatok alapján log megindulni a bérkérdések rendezése. A POIdbérlő Egyesület felkéri az orazág összes bérlőit, hogy ezen adatszolgáltatás végett egy levelezőlapon forduljanak az egyesülethez (Budapest. Haló ucca 2) honnan kérdőívet és közelebbi felvilágosítást kapnak.
(-) Szöllősgazdák gyűlése. A Szöllösgazdák Országos egyesülete április 22-én tartja évi közgyűlését, melyen leleplezik néhai Drukker Jtnö arcképét. A közgyűlés egyik fontos tárgya a görög és lengyel nagyarányú borhamisítás elleni védekezés.
= Bútort díjmentesen szállltuak bármilyen vasúti állomásra, garantált elsőrangú kivitelben. Négytől tizenhat hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok milliót takarít igy meg. Győződjön meg személyesen, Kopsteln bútoráruházat Szombathely. Köszegl-utca 5. (üzlet az udvarban) és Sopron.
T0Z8DK
A mai értéktőzsdén az üzletleten-ség folytatódott. A forgalom gyengébb üzleti jelentésre alacsonyabb árfolyamokkal Indult, kísöbb fedezési vásárlások következtében némi javulás állott be, a mai árveszteségeknek azonban csak egy része tudott meglét Dini. A hangulat mindvégig kedvetlen maradt és a mai záriad árfolyamok állag 1% árveszteséget tüntetnek fel. Az általános irányultói eltérően Lámpa tovább szilárdult. A lorgslom mindvégig szűk keretek kOzöit mozgott. A faxpapírok piacán nagyfokú flzlettelen-ség mellett az irányút lanyhulásra hajló. A valuta és devizapiac tarlott volt. _
Terménytőzsde
Buiu 15 fülénél, a rozs 60 fillérrel emelkedett Az irányzat barátságos, a forgalom csekély.
Bua ttaaav. 78 kg-os 83 50—3375, 77 kg-os Í3 75-M-05. /« ka-oa 34 20-34 40, TB kg-oa 34 iÓ 34 70. 80 kg-oe 34 84-84 80, dunántuU 76 kg. J3-30 - 33 í>0. 77 ka-ee 33 55 -33 80, 78 kg-o* 33 90-34 10, T9 kg-os 34\'20 34 45, 80 kg-os J4 35-34 50, roaa 32 50-3270. takarta, árpa 30-00-30 JO, stoárpa 3200 -32 50, ao 1350-3375, tenged 27 20-27 35, Buakotps 23 75-24 00.
Zürichi zárlat
Pária 20 43, Loadoe 25\'3J\'/j, Newyoek 5l8-«/4 BfSatel 72-47H, Milano 27 39, Madrid 8Í-20, Ametazsaa 109 25, Berlin 114 08, Wtea 73-00. Suttá 3 75. Piá»a 10-37, Vmti S8 2U, Baáss—l so-eai/s, Belgrád 9-13</>, S.h..it 3-25.
1 haáayeifl TSxtie ievlxa-JegyzóM
VALUTÁK AagolL 17 90-28-05 Belga b. 79 80-80-10 Caebk. 18-91-16 99 Dánk. 153 25-153(15 Dinár 9 96-KH16 Dollár 570 10-07*10 Francia Ir 22-50-22-70 Moll. 23035-231 35 Lengyel 64 10-64 40 Lel a 55-3 61
Léva — -
Ura 30 37-30-57 Márka 136 60-137 10 SehUL 80-35-80-70 Nuvág 152 75-153 35 Svájcit 11000-110-40 SvM k. 108 45 -153 05 Peseta 95 8S-96 45
LHgVlZAK Amat. 130 52-231 22 Belgrád 1006-1009 Hexun 136 72-137 12 Bukarest 3 36-3 61 Brtsuel 79 86-80 10 KapMh.153 40-IM 80 Oeals 152 87-153 21 London 27-91-27-99 Milano 80\'16-30 28 Newyovk 571 60-310 Pária 22 50-22 60 Prága 16S4-I619 " 412-415
15357-153 97 64 12-64 32 80 42-SO 67 110 20-11050 95-90-96-40
Saorta
Stockh
Varsó
Wtea
ZSrtcfa
Madrid
Sertésvásár
Pethattáa 7025, Mtjrből eladatlan*! aradi 208 darab, Etaófeada 1G4-1 66, saedett 104—166, szedett köaíp 152-1-56, könnyű 132-1 36. elsőrendű Öreg 1-50—1-54, Báaodrenda 1-40-1-44, angol sSldó 1-36-1 60, taatoona nagyben 1-80-o-oo, asli 1-92—196, lehnaotTbus 176 — 2 08, txiloonáa lélaertéa 196 - 208. Ai Irányait barátságos.
Usija: Délzalal lyomáa éa Uyklaáó Vállalat lánvéaytámság. PdcUa kiadó: Zalai Károly.
TENNISZÜTŐJE
egyenértékű less aa uj UtBvet, ha
VÁiÓ EHD1E illatszertárában
istö huroatatja.
Javítások axonnal készülnek.
250 gr. : F. ír
Patkányirtó
h. Aonzerv .1 «ő.
BADIKAL FATKÁirraTÓ
basklionst
250 gr. B P. 00 fül., 500 gr. 4 pengő.
Kapható minden gyógyaaar-tárkea 4a dragérléban. ^
RiDIÓ iflSOI
(Rövidítések) H — nirex. xoupzda-aág ilangv. — hangverseny. E - előadás Oy gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. niezögazdasag. HL — ifjúsági előadás. F — felolvasás. 0 — gramofonzene. Ib — jazz-bend. K — kabaré. nZ. — népszerű zene.
Április 18 (szerda)
Budapest 9.30 és 11.45 H. Közben 12 órakor déli harangszó az egyetemtéri templomból. Utána clfclnyzene. I Időjelzés. 3 H. 4 Özv. Póza Llfoíné Hósa bácsi meséiből olvas lel. 4.45 ldö|elzés, időjárás. 5 T Arányi Mária rióadása. 5.30 Szimt. hangv. 7 Rádióamatőrposts. 8.40 Gyűli diák rádiótí,tje. 10 a Utána Szerenád. Zenés jelenet, cigányzene közreműködésével.
Bécs, Orác 11 nZ. 4 liangv. 5 üy. 7 30 Hangv. Utána nZ.
Berlin, Stettln 11 0 4 30 Oy. 5 nZ. 9 Tarka est. 10.30 Tánc Z.
Barcelona 2.30 és 6 30 a 7.10, 10.10 és 11.05 Hangv.
Basel, Bern 1 0. 4 llsngv. 4.30 Qy. 5 nZ. 8 Hangv. 9 Francia népdalok. 9.20 Hangv.
Frankfurt, Caaael 130 Hangv. 3.30 Oy. 4 30 Régi operettrészletek. 8.15 Tarka est. K.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel
8 A. II O. 2.05 nZ. 4 15 (Hannover) Hangv. (Klel) Massenet Z. 5 Kamara Z. 6 nZ. 8 Opera E. II 30 Tánc Z.
Langenberg, Kőin, Aachen, Műnster 1.05 Hangv. 4 A. 6 Hangv. 8 15 Sllng: .Péter három halála\' c. tragikomédiája. Utána éjfélig tánc Z.
London, Deventry I Balladák. 1.30 Tánc Z. 2 Hangv. 4 Tánc Z. 5 Klasszikus Z. 6.15 Oy. 8.15 Liszt zongoramüvek. 8.45 Zongorahangv. 9 Opera E.
Milánó 12.30 Hangv. 5.05 Ih. 5.(0 Oy.
9 Hangv. 1.30 Tánc Z. RádTó-Párlza 11.30 Tízperces Z, 12.30
Hangv. 8 30 Mozart-est.
Prájgi 11 0. 12.05 Hangv. 4.10 üy. 4.30 Tánc Z. 8 Hangv. 9.30 nZ.
Róma 1.30 Hangv. 4.50 Qy. 5.30 Hangv. 9 Színházi E. közvetítése.
Stuttgart, Frelburg 12 30 0. 3 Uy. 4.15 H.ngv, 8 Tarka est. Utána nZ.
Zürich 12 32 Hangv. 3 0. 4 Tánc Z. 8 Beethoven-est. 9.30 nZ.
APRÓHIRDETÉSEK
Aa ipróhlrdelések dija 10 saólg SO fillér,
.....Illa « llll. Vaaár- éa
SO fillér, minden
PéBakálosáat bekebeleaéara
8ouegben I legelőnyösebben és ImT^T sabban lolyósittst Jtoaél Igaéol?*
VjkeOnkOcveUUl Irodája Nagvkanlaaáa iKl
«: * ____ ej
Varrógép, keveset hsunilt, eUda Clm s kiadóban.
____1900
Talleér wlaatát tanltásri vállal kvu
kint kölyök és kész vlzalát eUd területet rendez, lácánost beállít B^úr
Cs szerint <Hv«a Balázs, KtlImásV „ 5. (Válaszbéiyeg nélkül nem h^j
Héléaaobabutor. igen mssizlv j csőn eladó. Szlgrlszt, Szemere-u. éb. 1863
EbédtShreriano
kekkel
torok
irilSkraataao, díván, asztal I, nagy lükör, hintaszék éa egyéb^ eladók. József főherceg utca 61.
4 aaekáa lakás átadó. Clm I ^
h«n-_________m
Motorbicikli oldalkocslvsl 500 k. b. angol gyártmány eladó. Clm a kiadóban
1983
Május l ére klaáá három esetleg kél szobás utcai lakás. Bővebbet Horváth Ki-roly, Kazinczy u. 2.
Kérpltoa munkákat, átdolgozásokat, lűggönylelrakásokat legolcsóbban rriedmaaa -kárpitos vállal. Klsfaludy-utca le. lMj
EAt«Sa-tér 9. sz. alatt burgondMpt
és 400 drb uj caerépzslndely eladó. IH6
aaegbixható jobb asstony első raj.
lustól első novemberig állást keres afet tőző-inlndenes Kanizsán lakó uri családsál Halla Káiulyué, Egyedula u. p. Lelenjrt. ____I93S
Jégaaakréay megvételre kerestetik Muszel és Frledenthal cégnél. 1936
Perfekt gyors- és féplrét azonnaki
kisegítőül keresek. Ajánlitokat 88.
tlókbi kérek.
posta-1919
■a nílnmator 6-8 HP. eladó. Bővebbet Lehoczky Ferenc lűszerkereskedő-nél, Eötvös-tér 2. 1110
■authalyass, Vaszary Koloa-utca 5 szám alatt egy üzlethelyiség lakásul bérbeadó. 1745
Ehraazatt Rákóczi utca 15. szám alől 7 darab kis liba, aki valamit tud róla, vsgv nyomra vezet, Illő Jutalomban részesül. 1968
Nagy antik aaraloa-tflkSr elsdó. -
Zrtny~u. 56. I9«
Női szalmakalapokból
nagy raktár.
Legújabb formáinkra átalakításokat vállalunk.
600 drb bel- és külföldi
férfi kalapok
raktáron.
Satalag, apatrla. gféaxfétyal, aaalsssabortssfk aladása
GYENES ÉS VIDA
kalapOxem
1415
Alsótemplommal szentben.
mindén további szó dlj
ünnepnap 10 szóig__ ____
további szó dija C flll. Saerdán és pénteken 10 saólg SO fillér, minden további aió dija a flll. Ctmaaó a minden vasta-
eíbb betűből átló sió két siónak számit-
tik. Állást keresőknek 50% engedmény. * hlm.téat alj altra flaataiaM.
Elsőrangú gyártmányú axlvógéa loka-naebllok éa oaépISaiakréayak eladók, Valaar gépgyár. 464
Mindennemű kéakarataséat legolcsóbban vállal — Stern üveges, Erzsébet-
1446
Autót, traktort, cséplőmotort garsndával
tvlt — Malter Mér autó- és gépjavító
leme Kolcaey-utca 22. 1371
Kartlmag és mindenféle gazdasági magtélék legjobb minőségben Hirscb & Szegő cégnél. 1005
Ford éa Fortfaon alkatrészek, autó lelaaereléal cikkek, PneumaUk — Szántó Vilmos ét Társa cégnél, Deák-tér 2. 144
uoi
A. J. S. angol Harley-Davidson ■>bl
és oldalkocsik dunántull UxélóUgoS képviselete
SAROLÉA
motorkerékpárok
UJ ÁRAI 350\'cm. P1396-
VufcképvtMKt <• zjáil •IkaUtat raktár
Q0TZLJÓZSEF
Szombathely
Helyt képvtxlat HAVAS MIKLÓS Nagykanizsa
S 1700\'-
27X4 billoo-gumival Terry nyereggel
Havi ré fl.etéar^
JS-tort* 18
Király utca 33. sz.
alatti jól jövedelmező
„egy telekkel és kerttel
szabadkézből eladó.
2 izobis lakás azonnal beköltözött. — Érdeklődni lehet a ház-taUldonosaál napmta délelőtt 9—12 óra között ugyanő t.
_ISIS
zalai közlöny
a letenyel kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hitóság.
yh/Öt. 1977. Síim.

ArrerÉsi kiriitKiMM.
Soraogyhé és Stern végrehajtatónak Horváth Tstvánné sa. Andróczl Mária végre-lnútt szenvedő ellen Indított végreha|Usl űfében • telekkönyvi hatóság a végre-árverést 31 P 38 tilt. tőkekövetelés é« |árulékal behajtása végett a letenyel kfc járásbíróság„lerllletén levó Semjénháza kötségbtn fekvő s Horváth Istvánné szUt. Xndrtal Márta nevén álló s a senijén-hinl 5M sztlkvben felvett 1166. Itrsz. rét Mtégre IIP, az u. o. 566. sztjkvben ktott 308 hrsz. rét Illetőségre 8 P, az «.«. 567. sztjkvben felvett 317. hrsz. szántó ilkKaég\'e 6 P kikiáltási árban. Az árverés ig bocsátott Ingatlanokra a 295&<lk. 1910. a. végiéssel özv. Andróczl Mátyásné iz. Tltlér Mária (avára bekebelezett holtlgtani hMuxiélvezeti Jogának lentartásával kerülnek árverés alá, elrendel le.
Az árverést 1928. évi május hó 16. délelőtt tt órakor Semjénháza
UtMtházánál fogják megtartani.
At átverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nos adhatók el.
Az ámrelni szándékozók kötelesek bá-osMnzfll a klkUltásI ir 10o/o-át kész-oánben, vagy aa 1881 : LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított ótidékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vsgy a bánatpénznek íUkgen bírói leiétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadat és sz árverési fettételeket aláirnl.
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál rasgasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni ssni sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár siázaléka szerint megállapított báaatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi isálalékálg kiegészíteni. (1908 : XLI. t. c. a §■)
Uteaya, 1927. évi december hó 17. Eaódy s. k. kir. Jblróságl elnök.
A kiadmány hiteléül: Réb s. k.
\'»"» («UkkOiyvveietö.
varrógép
bivAlt jó minőségben
kedvezőfüe/éjifc//t:/e/eA
Ji.nger varrógép
" * s zv é nvtársasac FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
PUCH
VEZET!
motorkerékpár utikerékpár
4-5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia o«0néi
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummiraktár! Javító mflhely!

Önkéntes árverés.
Somogyban, Bolhás kBz-ségben, elköltözés miatt, Sípos Vince féle jóforgalmu
sürgősen, önkéntes árverésen szabadkézből a legtöbbet Ígérőnek 1928. évi április hó 22-Ik napján délután három
órakor eladatlk. Belterület 2800 □ öl, az épület tiszta tégla. — Füszerüzlettel, mészárszékkel azonnal átvehető.
Bővebbet a tulajdonosnál. Az árverési jogomat fenntartom. „ s
GYÜMÖLCSFA
védelmi szerek (Enda, Almola, Dendrln, Nosprasen, Sotbár stb.) UazOk elleni oaáwáaó szerek:
(Porzót, TilanUn, Orion, Rézgállc)
„Futor"
szénsavas takarmánymész németországi fézslék és vlrég magvak Gszdaségl vetőmagvak
Matléreleség s
(kendermag, hámozott zab, fénymag, édes repce, kerekrépa, napraforgó, tökmag stb.) Szemestengerl (nagy és apróazemü), zab, árpa, köles, búza, tengerldara, stb. Kicsinyben és nagyban kaphatók:
OBSZÁQ JÓZBEF Mtrmirifattn
Nagykanizsa, Erzsébet-tár 10. A bíróság mellett ni Telefon: 130.
Eazteregnye nagyközségtől.
Ágy tollat, állati bőröket,
vörös- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és rongyot a legmagasabb árban vásárol
STRÉI B. riAI NAGYKANIZSA,
Erzsébet királyné-tér 15. sz. alatt.
nts
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
725/1928.
Hirdetmény.
Eszleregnye nagyközség képviselőtestületének 14/1928. jkv. határozata alapján közhírré teszem, hogy a község határában gyakorolható vadászati jog 1928. évi málus hó 14-ik napján délután 3 órakor a községi tanácsteremben megtartandó nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet ígérőnek 10 évre bérbe fog adatni. Kikiáltási ár 800 pengő. Bánatpénz 200 pengő. A bérlet tárgyát képezi
1197 kat. hold szántó 206 „ .rét 45 . , legelő 1213 , , erdő Az erdőben mindenféle hasznos nagy vad tenyészik. Vaddisznó nagy mennyiségben van.
Részletes feltételek a hivatalos órák alalt a községi jegyzői hivatalban megtudhatók.
Eszteregnye, 1928. évi április hó 14-én.
Révész Lajos
Ital községi Jegyző
FORD nyitott ötszemélyes FORD másfél tonnás gyorsteher Laurin Klement hatszemélyes Adler kétszemélyes autók ^
gyárilag javítva eladók
Bazsó József kocsigyáros
Ford képviseletnél
NAGYKANIZSA.
Telefoni 2S0. Telefoni 250.
Uj Ford kocsik! Ford alkatrészek!
Fordson traktoroki Goodrich gummik!
Futball-labdák
Tennis-labdák Tennis-Qtők
Pissg-Pewg Jéték és Isbds
legolcsóbb árakon kaphatók
Flsohel Fülöp Fial nál
lsg|kewl«séw, Fft-ut.
A letenyel kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
5133/tk. 1927. szám.
Imitt tirtiMitfimaf.
KOvesdl lánoiné és társa végrehajtató-nak Poczek Imre éa neje végrehajtást szenvedő ellen Indított végreha|tásl ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1120 P. tőkekövetelés és Járulékai behajtása végett a letenyel kir. Járásbíróság területén levő, CaOrnyefBlde és Vörcaök községekben fekvő s a csörnye-töldel 62. sztjkvben felvett 2*9. hrsz. szőlőből végrehajtást szenvedők nevén átló \'/« részre 50 P, az u. o. 227. szl|kvben felvett 341. hrsz. szőlőből végrehajtást szenvedők nevén átló 1i résznyi Illetőségre 800 P, a vörcsöki 64 sztjkvben felvett 66. hrsz. szőlőből végrehajtást szenvedők nevén álló Ingatlanra 1500 P kikiáltási árban elrendelte.
Az árverést 1928. évi május hó 14.-napján délelőtt 9 órakor Csömyelölde községházánál fogják megtartinl.
Az árverés alá kerü\'ő Ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá-natpénzlll a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881 :1.X. t.-c 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék-képes értékpanirosbau a kiküldöttnél letenni, vagya bánatpénznek előlegesen bírót letétbe helyezéséről kiállított Telétl elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési teltéteteket aláírni (1881 ; LX. t.-c. 147., 150, 170. §§., I90B: XLl. t.-c. 21. §.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árríU magasabb ígéretet tett, ha többel Igéral senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni 1908 : LXI. t.-C. 25. §.).
Letenyén, 1928. évi december hó ld napján.
Emődy s. k. kir. Jblróságl elnök.
A kiadmány hiteiéül: Réb s. k.
IMO UUkkSnyvv.i.ia,
Magyar Hirdető Iroda R. T.
nagykanizsai fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 338.
Minden külön költség vagy portó felszámítása nélkül elhelyez
hirdetéseket
bármely bel- vagy külföldi lapban.
lekláaterveket kéizit, szöveges. Plakátirozást
vállal helyben és vidéken, bsl-vagy külföldön.
Nagykanizsa r. t. város mindennemű hlrdetéai jogának bérlője.
Magyar Fiira Iroda rt. Budapest képviselője.
A Magyar Királyi Belügyminisztérium fordító osztályának felvevő helye. Bármely nyelvről vagy nyelvre fordítást vállal és belügyminisztériummal hitelesíttet.
csak jó és megbizhatd minőségben, példátlan nagy választékban és Ízléses kivitelben, feltűnő olcsó árakon kapható. Fizetési kedvezmény 4-tól 16 hónapig. Díjmentes szállítás bármely állomásra.
TSmőrfából készült hálószobák ■ 240, 280, 320, 360 és 400 Pengő.
Sima, modern hálók ■ 400, 440, 480, 820, 360 és 600 P.
Hálók luzus kivitelben ■ 800-tól 3200 Pengőin.
Ebédlők i 320 P-től 640 P-ig.
Elsőrangú kivitelben 8oo-tól 4ooo-ig
Szalonok már 160 P-től, ezőnysgek 80 P-től, függönyök konyhabútorok atb. stb.
Előzékeny kiszolgálás, feltétlen megbízható szállítási Az ország legnagyobb bútoráruháza
KOPSTEIN
Vx
SZOMBATHELY és SOPRON
K6szegi-utoa 5. (üziet az udvarban).
Telefon 428.
Várkerület 62.
Telefon 338.
ti 1887-BEN. -mm
H. Métym, 89. ttátn
■■gykanltsa, 1SS. április 19, csütörtök
Ara 14 mér
POLITIKAI NAPILAP
Surkeutfo&t is kUddhivatal: Fö-ut S. szám, Ktuthelyi HdkUMÓtrivatal Kossuth Laloa-u. 32.
Ln|o»u.32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Kiöli tettei ári: tgy hóra I ptngfl 40 fülé*
SÍ duo faciunt Idem...
BolUni államtitkár, Muuolini bizalmasa, ax olaax politikai élet e ki rttaősétc hosszasabb előadásban fej* lette ki a fasdxmua gazdasági rend-nerét s előadását élénk figyelemmel hallgatták a magyar politikai és társadalmi kAzélet irányitól. — Bottal államtitkár a többek közt Üdvözölte gróf Bethlen István miniszterelnököt El Mussolini nevében is üdvözölte a miniszterelnököt, mint a magyar u](áazflletés vezérét és megteremtőjét Ext az üdvözlést tfnak látták egyes baloldali lapok ugy magyarázni, mintha Mussolini Bethlen Istvánban a tasdsta eszmék magyar megtestesülését köszöntötte volna. Cikkeikkel és meg nem történt nyilatkoxatokkal agy szeretnék beállítani a dolgot, ■riatha a fascizmus világraszóló sl-ktrti Bethlen Istvánt ls annyira magukkal ragadták volna, hogy ennek u egyébként bámulatos eredményeid elért rendtxernek quasi átsajáti-áásával törekednék Magyarország fel-Udéaétás boldogulását alátámasztani.
Aki az olasz viszonyokat és Itáliának lendületes ujabb fejlődéséi figyelemmel kiséri, ha objektív, el kell ismernie, hogy valóban csodás sikerekel és eredményeket produkált Mweotifli fasdzmusa.
Ez a rendszer igen fényesen bevált Itáliában. Viszont, aki a magyar viszonyokat méltatja tárgyilagosan MM szemekkel, annak azt is el kell ismernie, hogy a sokkal nehezebb viszonyok kOzt gyötrődő Magyarország újjászületésének megteremtője Beimen István. Mussolini a fasdz-nmssal dolgozott olasz módra: Bethlen István fascizmus nélkül valósította meg a megcsonkított Magyarország politikai, társadalmi és gazditági konszolidációját s maga mód-•W szerint, vagyis magyar módra. Mind a kelten nagyot alkottak nemzetükkel, mind a ketten megkonstruálták a további fejlődés összes lehetőségeit, hogy azonban egyikük, vagy másfkuk a másiknak rendszerét ko-Ptrozta volna, az egyenesen nevet-téget áilitás. Mind a kettő öseKdetü álkunférfi-tehetség, lelve a politikai diplomácia intuldó-talentumával, de mind a keltő lényegileg és rend-derében egészen különálló más: Maseoiint az olasx politikai sxellem incaroatiója; Bethlen István pedig vitathatatlanul a magyaré.
Aminthogy ez nem Is lehet máskép, mert hiaa Mussolini annyira viszont, annyira spe-yar, hogr mtadea nagy-meHeifc sem dolgox-r, mini annak a németnek szellemében, amelynek kiváló megtestesülései. Ne akarjanak tehát » baloldaliak a két államférfi rendőrében analógiát keresni, mikor "yen nincs és nem is lehet, keresőnek inkább az eredményekben éa a sikerekben, mert ebben valóban ""gegyezik mind a keltő.
Walkó klllUgyminiszter a magyar külpolitikai helyzetről
Az utódállamokhoz való viszonyunkról és békerevizlóról — A külügyi tárca költségvetésének vitája — Meg kell alakítani a Magyarok Világszövetségét
A szociáldemokraták ünneprontása a Házban
Matteottl! és pfuj! kiáltásokkal fogadták az olasz vendégeket — A Ház lmpoaáns
többsége lelkesen ünnepelte az olaszokat
Budapest, áprllla 18 az Igazi magyarok az olasz né-mai ülésén a miniszter- pet mindig szerették s különös
A Ház
elnökségi tárca költségvetését részleteiben is letárgyalták és elfogadták. A külügyi tárca költségvetését Görgey István Ismertette, majd kérte annak elfogadását.
Beck Lajos Magyarország Jövendő orientációjáról beszélt és rámutatott szomszédaink elzárkózást pllllikájira.
Az olasz képviselők fogadása miatt az elnOk Beck Lijos beszéde után szünetel rendelt el.
Az elnöki fogadóteremben lezajlóit üdvözlés után Zsttvay elnOk újból megnyitotta az ülést és szólásra hivja fel Hunyadi Ferenc grófot, aki tOmött padsorok előtt kezdi meg beszédét.
A magyar külpolitika — szerinte — az előkészület stádiumában van és meggyőződése, bogy Bethlen miniszterelnök és Walkó külügyminiszter vezetésével sikerre ls fog vezetni.
A magyar nemzet örömmel üdvözli az európai politikának azt a gondolatmenetét, amely \'a háború kiküszöböléséi célozza
Ekkor léptek a Ház felsőemeleti karzatára az olasz képviselők, akiket a szociáldemokraták kivételével — akik ülve maradtak — az összes képviselők lelkesen éljenezni kezdtek.
A szociáldemokraták az olasz képviselők felé integetve kiáltozni kezdtek: „MatteottlI Matteottl I" Majd: .Matteottl gyilkosai I Pfuj I"
Kiáltozásukat azonban elnyomta a kormányt támogató pártok lelkes éljenzése és tapsa, amelyben résztvett gróf Bethlen István miniszterelnök élén az egész kormány ls.
Ax üdvöaiésrfi a kamion levő
olasx képateUMnátoai fcOttOatéssel
válaszoltak.
Még elhangzott nékány erőtlen sxodáldemokrala kiáltás, majd helyre állt a csend, is ax elnOk Peyert másodízben is isaodraataaétotta.
Hunyadi Ferenc gróf folytatta beszédét és hangsúlyozta, hogy
szeretettel fogadják tehát ezeket a vendégeket, akik az olasz nép köréből jöttek Magyarországra.
Az olasz nép hivatott vezérének szavára a világ kezdi megismerni a magyar nemzet Igazságalt
Újból kitört a lelkesedés és a kormányt támogató pártok képviselői ismét felállnak és tapsul éljenzik az olasz nemzetet és MntsoHnft.
Hunyadi: Meg vagyok győződve, bogy ennek a Háznak 95 százaléka igy gondolkozik.
Ezután vissxatért beszéde fonalára és szólt a magyar nemzet szomorú torsáról és a trianoni szerződés okozta súlyos helyzetről. (Beszéde közben ax olaax képviselők elhagyták a karzatot. A szocialisták gúnyos megjegyzéseket lettek, de ujabb botrány nem tört kt^
Malasks Oéza reflektál Hunyadi grófnak ama vád|ára, hogy Ok megsértették a vendégszeretetet. Kijelenti, bogy az olaszok, akik itt megjelenlek, nem a magyar nemzet vendégei, hanem az Egységespárté, akik a mult évi látogatásukat adják vissza. Ezután a külügyi tárca költségvdését bírálta.
Pintér László elítélően szól a szocialisták tüntetéséről.
A szocialisták megsértették a vendégjogot, amit pedig feltéllenül ilsztebii kell mindenkinek.
Szeretné, ba a magyar-olasz szövetség mellé csatlakozna Németország is.
Tiltakozik a mexikói katolikus QldOzések ellen
és a költségvetést elfogadta.
Bogya Jáaot az olasz-magyar Követség kUáittival foglalkozott. Hm-goztatja a revízió tzükségességét, mert a mai határok között nem életképes a nemzet. Bestéit
Benes külpolitikai fondorlataitól.
Szerencse, hogy most ati»Mp«*Uni vette kezébe a kelet-európai külpolitika irányítását ét benne erős ba-
rátot kaptunk.
Lukács Oyörgy a Kossuth-zarán-doktat útjáról számok be. Hangm-talji, hogy
meg kell a)aldiani a Magyarok Világszövetségét,
melynek keretében a világ minden részén élő magyarokat tömöríteni lehetne. Ét Igy ezt a nagy tzövet-séget be lehetne álHtanl a magyar nemzeti érdek szolgálatéba a világ minden Uján. Ext a tervet Rofber-mere is helfesli.
Ismertette Lukács ezután a zarándoklat nagy sikerét ét kijelentette, hogy
örvendetesen az egész világon fejlődik a Kossuth-kultusz.
Kéri a kormányt bogy a szabadkőművesekről elfoglalt álláspontját külföldi lapasxtalatai után vegya revizió alá, úgyszintén töröljék el a niuaerus cLausust és a nyílt választójogot, mert ezt Amerikában nem tudják mag-
I . . ■ T
tneui.
Walkó Lsjos külügyminiszter válaszolva az elhangzottakra, köszönetet mondott Lukács Oyörgynek a zarándokúiról adolt beszámolójáért. Áttérve az általános külpolitikai helyzetre hangoztatta, hogy
a lefegyverzés nagy kérdésében az Igazságosságnak győzni kell.
A másik nagy kérdés a világ mezőgazdasági helyzde.
Az európában egyes államokban kötzöbön áUó választások élénken befolyásolják majd az illető országok külpolitikáját. Olaszországban azonban ez nem következik be. mert a fasizmus erőt, stabilt kormányt teremtett és igy
nem kall aaámokiiask aaolasz külpolitika változásaival.
Áttérve a revizió kérdésére kijelentette a külügyminiszter,
sem Uikolta a magyar kormány azt, hogy a trianoni
békeszereőaés Igazságtalan és a tények nem Ismerésén alapszik
EAlAI KÖILÖWV
ifta ipraui§_
ét hogy a kormány minden békés eszktezel ennek a szerződésnek megváltoztatására törekszik.
Fejtegetve az utódállamokhoz való viszonyunkat, Ismertette, bogy
Jugoszláviával szemben jobb atmoszférában élünk, mint eddig,
bár távol vagyunk a teljes megegyezéstől.
Romániához való viszonyunk ja vulásának két akadálya van:
az ottani magyar kisebbségek helyzete és a döntőbírósági konfliktus.
Ez erősen megnehezíti Romániával a Jó viszony megteremtéséi
Reméljük azonban, hogy ez a helyzet a jövőben megjavul.
Csehszlovákiában Is hasonló a lutyzet.
És amíg ez a helyzet a szomszédállamoknál, örvendetes, hogy
annál inkább fejlődött a nagyhatalmakhoz való jóvi szonyunk
Elsősorban szilárd a hagyományos régi alapon a Szentszékhez.
Anglia a háború megszűnése óla állandóan megértést tanúsított ügyünk Iránt. A háború után
Olaszország volt az első. mely jóindulattal közeledett hozzánk.
Ennek volt eredménye a tavalyi barátsági és dőntóbiróságl szerződés. Reméljük, hogy a gazdasági tárgyalások is mihamar eredmény re vezetnek. Németországgal az eddigi jó vlazony fennáll.
Oszdasági kérdésekben azonban sok tennivaló van.
Franciaország több fontos külpolitikai kérdésben megértést tanúsított Irántunk, mely a két ország közötti viszonyban jó szolgálatot tett. Lengyel-, Török-, Finnországgal és Bulgáriával Igyekszünk szimpátiánkat kifejteni. (Nagy taps.) Ezután áttértek az interpellációk tárgyalására, mely után este fél 7 órakor véget ért az ülés.
A népszövetségi bizottság befejezte munkáját Szentgotthárdon
Holnap délután visszautaznak Genfbe
Szentgotthárd, április 18 | tését A holnapi délelőttől a jelentések (Éjszakai rádiójelentés) A vám- megszövegezésére használják fel. A Incidens ügyében kiküldött népszö- bizottság holnap délután 2 órakor vetségi bizottság ma délután befe- Qrácoo át visszautazik Oenfbe. jezte a vagonok tartalmának áttekin- —
Ujabb katasztrófáiig földrengést jelzett a budapesti obszervatórium
A rengés* ■ magyar fówárosban Is árazták
Budapest, április 18 I azinüleg Bulgáriában volt, ott, ahol Ma este 8 óra 24 perckor a buda- a minap. A rengést Budapesten ls pesti föidrengéstani obszervatóriuma érezték. Oly erős volt, hogy a ké-800 km. távolságról katasztrófáit! szülék irószerkezete szétesett, földrengést jelzett. A földrengés való- —
Kóhl kapitány és Hflhnefeld méf mindig Greenly Islandon vannak
Fitzmauritz tegnap
Fatberpolnt, április 18 A .Schiller" repülőgép, amely Fitzmaurlce őrnagyot hozta, helyi időszámítás szerint tegnsp délután 3 óra 50 perckor szállt le Clark Cityben. Útközben a repülőgép találkozott egy kanadai repülőgéppel, amely Sevca lslandból Oreenly Islandba igyekezett és újságírókat szállított. Mindkét repOlövállaikozást az idő megjsvulása tette lehetővé.
Newyork, április 18. Különböző, egymással ellentmondó fairekkel szem-
Isszállt Clark Cityben
| ben, melyek szerint Duke „Schillet" repülőgépe Fltzmsurlceon kívül Köhlt és Hühnefeld bárót is elhozta Oreenly lslandból, a legújabb hirek alapján az állapítható meg, hogy a Schiller csakis az Ír repülővel hagyta el a szigetet, mlg Kohl és Hühnefeld a szigeten maradtak. Fitzmaurice kiküldetése azért történt, hogy szakértő ember legyen, aki a Bremen szerkezetét és sérüléseit ismeri és helyesen tudja megválogatni a szigetre szállítandó gépalkatrészeket
Azt hiszik, hogy ha minden tervszerűen megy, a gépalkatrészek négy-napon belül Oreenly szigetén lehetnek. Egy most érkezett szikratávirati hir szerint azonban Duke és Fltz-msurice a továbbrepülésnél hóviharba kerültek és kénytelenek voltak repülésüket félbeszakítani.
Hatóságok most már részletesen kidolgozták a Bremen fogadtatásának programját. A német pilótákat a mitchelfleldi repülőtéren fogadják a városi hatóságok képviselői. A Bremen utasai egy hétig maradnak New. yorkban a minden napra számos fogadtatáa éa ünneplés van programba véve.
Newyork, április 18. A newyorkl
Rothermere pártfogásának elnyeréseért mozgalom indnlt Ausztriában
Tirol tai*tonsányfftnBke levelet Irt Rothsrmerenek
Bécs, április 18
(Saját tudósítónktól) Osztrák politikusok kOrében mozgalom indult meg Rothermtie lordnak Ausztria számára való megnyerése érdekében. Az osztrák politikusok azt szeretnék, hogy Rothermere lord a trianoni békeszerződés revízióját sürgető ak< dóját terjessze ki a salnt germaini békeszerződésre is. Tirol tartományfőnöke, Stumpf dr. a napokban levelet Irt Londonba Rothermere lordnak. Erről a levélről ma a tartományfőnök a következő nyilatkozatot tette:
— Objektív hangú levelet irlam Rothermere lordnak, mivel a lord az utóbbi időben ismételten tárgyalásokat folytatott olasz politikusok-
kal, többek kOzOtt Mussolinival is és én szükségesnek tartottam, hogy Rothermere lordot megismertessem a valódi tényállással. Levelemben megírtam Rothermere lordnak, bogy a déltiroli németek joggal igényt tarthatnak mindarra, amit Rothermere a magyarok számára reklamál.
A tiroli tartományfőnök akciójához az olasz uralom alá került déltiroli németek Ausztriába repatriált vezetői is csatlakoztak. iBozen utolsó osztrák helytarlója, Mumelter Ernő dr. kijelentette, hogy a déltiroli németség meg van győződve arról, bogy a trianoni békeszerződés revízióját célzó mozgalom nem marad elszigetelve, hanem csakhamar ki fog terjedni a többi békeszerződésekre is.
140.000 pengd állami kölcsOnt szavazott meg a Balatoni Intézőbizottság a hévlzszentandrási vízvezeték építésére
Megépítik a balatonbogiári vízvezetéket éa csatornázást
Nagykanizsa, április 18 Tegnapi számunkban jeleztük, hogy a Bilatoni intézőbizottság ala-küló közgyűlésén részt vett Oyömtrey üyörgy főispán és Bódy Zoltán alispán is. Módunkban vsn az alakuló ülés lefolyásáról a következőkben beszámolni:
A Balatoni intézőbizottság elsősorban megállapította ügyrendjét. — Üléseit minden hó 3 ik csütörtökjén fogja Budapesten megtartani. A bizottság a vármegyék autonóm jogait nem akarja korlátozni, azért azokat az ügyeket — amelyek a törvényhatóságok logkörét érintik — mindig az illetékes közgyűlés vagy hatóság elé viszi javaslat formájában.
Oyömörey György főispán a bi-zottság hatáskorét Uletőleg előterjesztést tett, hogy a bizottságnak
vagy Ónálló hatáskört kell biztosítani vagy olyan szervezetet kell neki adni, mint amilyen a vasúti és hajózási felügyelőség.
Az ülés megállapodott abban, bogy nemcsak a fürdő* és egészségügyi berendezésekre terjeszti ki jogkörét, hanem a fflrdőügy összes kérdéseire.
A bizottság a népjóléti minisztérium által rendelkezésére bocsátott Ötszázezer pengő állami kölcsönből elsősorban a balatoni fürdAk egészségügyi berendezéseit épitl meg. 40.000 pengőt ad a balatonbogldil vízvezeték és csatornahálózat megépítésére, 140.000 pengő kölcsön! pedig a hévlzszentandrási vízvezeték és csatornázás keresztülvitelére.
Elhatározta a bizottság, bogy felügyeletet gyakorol a fürdőegyesület fektt és rendet teremt a vizdijak terén ls.
Tavaszi és nyári divatolcsóságokban
V nagy választók
áruházában
Nagykanizsán, Központ-szálló.
1MB. ápnh >9
ZALAI KÖZLÖNY
Örökség
Néhány nap óta fellép Kanizsán tslénként egyik kávéházban Kodéi-káné Jobbágy Ilus énekesnő, aki a szalagos gitár kísérete mellett énekli a legújabb pesti slágereket.
A .Fog maga még én utánam tlml", .Legyen enyém« stb. nem nagy Igényű, de fülbezsongó dalokat adja elő. Nem nagy, de kellemes csengő szopránján.
. Ha elénekelte műsorát, leül a zongora mellé egy székre és várja, mlg újra szerepelnie kell. Bublha/a van, csinos, szőke asszony. Nevét kevés ember nem Ismert. Egy szörnyű bűnüggyel kapcsolatban neve ott szerepelt a négy név közöli, mely éveken keresztül járta a lapok oldalalt. Ennek az ügynek, melynek végzetes alakja az 0 ura volt, a két bünlevő közül egyik életére pontot tett az akasztófa, a másik, a xMlcl", Márta-nosztrán morzsolja a napokat, esztendőket, amtt kapott, — ennek az ügynek Kodelkáné volt a szenvedő ahnya, aki akaratán kívül, de a nexus révén Ismertté vált.
ó szenvedett ebben az ügyben a legtöbbet. Az ura megcsalta, az urát megölték. 0 Itt maradt az életben, semmi anyagival, özvegyen, fiatalon, vállán egy súlyos kereszttel, amtt a Kodelka név hozóit. MU lehetett, ha már az élet Igy elbánt vele, nem maradt más hátra számára, mint kl\' keresni a híressé vált név-adta előnyt és nyilvánosan kezdett szerepelni.
Élelmes Impresszárió beszélte rá. Már azelőtt Is tanult énekelni. Mikor pedig akuttá vált a dolog, hogy a maga erejéből kell megéljen, a rábeszélésnek hamar eredménye lett és Kodelkánét hamarosan egyik fővárosi kávéház hirdette a Rákóczl-uton. A .Mátyás ktráty\'-ban volt kifüggesztve neve és lépett esténként a pódiumra, szomorú fekete ruhában, szomorú fekete dalokkal.
...Az Idő múlik... A gyász Is... Következett sok más állomás... Vidéki kis- és nagyvárosok és a sokat szerepelt névből, ha más nem ls, de a létfenntartás lehetősége megmaradt.
és azért azt sem lehet mondani, csak pusztán a névből élne. Nem. Ügyesen énekel és adja elő a mai divatos nótákat. Talán nincs benne meg az a temperamentum, amit várni lehetne egy orfeum-énekesnőtől. Erre azt mondja:
— Nem tudom, ml az, de nem bírom a lendületet és énem, hogy *>}aml fátyol végié húzódik a kedélyemen mindig.
ls meg lehet érteni.
— Pedig ambícióból csinálom és toltak sikereim ls. Komolyan tanulta* énekelni és ml volt más vdlasz-wom, mikor egyedül maradiam, mht a magam erejére támaszkodva ^gélnl. Sajnos, sokan félreértettek. *>« helyen meg egyenesen összeté-*utetteka másik asszonnyal. Volt fy vidéki város, ahol valaki csodál-Mtva kérdezte: hogyan, már kiszorult ? Azt hitte, én vagyok Léde-n\'né. Nagyon fájt a, de aztán mégis csak Jontosabb a megélhetés és "vés Idő mirad az embernek arra, ™ky^öné,zetesked/ék és érzékeny-
— Ez maradt örökségemül, hogy igy tudok szerényen megélni. Nem jókat kívánok és várok már az élet-
de amit tudok, azzal akarok <x>ldoguint.
valami ebben a hangban, ami
nagy adósságot emleget az élettel szemben, ami az ő javára törlesztésre vár.
Bajos volna elvitatni, ha arról lenne szó, hogy van e Joga ahhoz, hogy az egyetlen örökséget, ami rá maradt: a gyászos Kodelka név — esténként a fellépéselvei valahogy arra a JóvátételI számlára írja, ame-
Siet minden embernek elemi Joga az lettel szemben támasztani, ha az élet olyan rendkívül1 módon megfosztotta mindentől: családi élettől, férjtől és amit ez a keltő együtt adhat, a — bjldogulglól. (—n)
= 42 fok meleg Trencáéntep-Hcen, árnyékban a hőfoka a maga nemében páratlan Slna kénes-hő-forráinsk, mely ma már világhírre telt Kert. A fürdőélet Trencséntep-licen idén, szokatlanul korán, már megkezdődött é» ugy éi Icaülünk, hogy a fürdőközönség közt különösen sok a svéd és norvég vendég. A természet mintha kedveskedni akarna az északi vendégeknek, nyá-rian meleg napsugárözönbe füröszti a tavaszi pompában viruló vidéket és hamisítatlan rivieral napokat varázsol a Kárpátok közé.
_ Tavaszi kabátok, jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcaar-nokban, Fő ut 13. azám alatt.
islftjérée
A oafykantxaaJ. meteorológiai meg-flavató jeletrtéaek: Szerdán a Mmér-Jkut i Reggel 7 Arakor +9ti, délután 3 órakor +8 8, »\'« 9 órakor +7Z
PelMut: Reggel és délben borult, eate kevésbé borult égboltozat.
Stéllrdnv> Reggel Északkelet, délben Dél, este Délkeleflszél.
A Meteorológiai Intézet ielentése szerint csendesebb, túlnyomóan derüli Idó, talajmeneti faggyal.
A Járásorvoi és UJfalusy szolgabíró által megejtett halósági szemle ulán a gyermeket szombaton temették el. _
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szembe n levő, elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai .Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
Holtan találtak az erdőben egy eltévedt, ötesztendős gyermeket
Ikertestvérével virágot szedni szöktek meg hazulról az apróságok Letenye, április 18 (Salát tudósítónktól) Egy 4 és fél éves gyermek tragikus halálesete tartja izgalomban a 700 lakosú Mura-rátka község lakosságát.
Sterbat Mályás módot horvát gazda két kis ötéves unokája, Mi\'yit és János, ikertestvérek, csütörtökön reggel eltűntek hazulról. A szülők és nagyszülők abban a hitben, hogy mint máskor, most is virágot szedői mentek a közeli erdőbe, nem ls nyugtalankodtak a gyermekek miatt. Csak amikor megeredi az eső ét hosszan, kitdósan zuhogott a kis közsíg felelt, akkor kezdlek aggódni a kéi kis ikertestvér miali.
Egész nap hiába váriák az apróságokat. Kerestették szomszédnál, itme: ősnél ókét, — hlibi. Etle végre beállított a kis Jancti gyerek — egyedül Testvérét va\'abol a zajki erdőben elveszítette, ennél többet nem (udoll mondani róla.
Másnap reggel találták meg a kis Mátyást az erdőben, arcraborulva feküdi egy kis esővizpocsolyában — holtan. Dr. Marton Imre járásorvos fulladást állapított meg a halál közvetlen okául, ami ugy következhetett be, bogy az eltévedt gyermek a fáradttág és ijedtség, meg a zuhogó eső hidege következtében görcsöt kapott, eleseti, oly szerencsétlenül, hogy a pocsolyában arcra bukva megfulladt
Bndapestt
Nemzetközi
Vásár
1628. április 28 tói május 7-lg
Kereskedőknek,
gazdáknak,
községeknek
leaí o fa b mm\\\\ alfcalma
50-o» utazási kedvezmény-!
Részletes felvilágosítás és vásárlgszolvány kapható Budapesten: a Vásárirodánál, 7*3 V., Alko|mány-utca 8.
Dffltuuiii: Mikiikül Táirttpéutii IT.
(A vásárigazolvány ára 3 pengő 30 fillér.)
HALAI MOZlONf
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 19, osfltarMk
Római katollkua: Emma. Protestáns: Kocsárd Izraelita: Nlsan bd 29. Nap kel reggel 5 óra 5 perckor,
nyugszik dél útin 18 óra 54 perckor. •
Várod Színház. Az aranykakas, a Vígszínház egykori darabja. Detekliv-lna» ét Hol a gyerek? burleszkek.
— Tiszti értekezlet a vármegyénél. Gyömörey György főispán elnöklete alall legotp délelöll tiszti értekezlet volt a vármegyeházán a varmegye polgármesterei és föszol-gabirái résivé elével. Nagykanizsáról dr. Sabján Oyuia polgármester és dr. Botlka Andor fószotgsbiró vetlek
.részt az értekezleten, melyen köz-igszgslásl flgyek kerültek tárgyalásra. A fölt pán ma hivaialoe ügyekben Budapestre ulazotl.
— A t\'sztlorvosl Állásra ketten pályáztak. A nagykanizsai III. ke-rflleli tisztiorvosi állásra hirdetett pályázat határideje tegnap délben járt le. Mindössze kél pályázó reflektált az állásra: dr. Nlsponszky Bála ny. kórházi osztáJyfőorvos, a Stefánia Igazgató főorvosa, sebész és szülészeti szakorvos, a Munkásbiz-tositó Pénztár ellenőrző orvosa, kir. törvényszéki orvos és dr. Szabó Ist-vás Mankásblztositó Pénztári kezelőorvos. A beéikezeít pályázati kérvényeket a vármegye utján felterjesztik a népjóléti miniszterhez.
— Óriási érdeklődés várja Móricz Zsigmond előadását. A jelek szerint zsnfult ház fogja szombaton esle a Kmlnóban ünnepelni Móricz Zsigmondot, a kiváló Írót, aki szenzációs előadást tart Kani-zsán. Az előreváltott jegyek és élö-jegysések szám/ bü arra lehet következtetni, hogy a nagy Író kanizsai szereplése és az azt keretező művé szl műsor minden ezldel eseménynek csuctponl|a lesz. A be!épődi|sk méltányos megállapítása lehetővé tették, hogy mindenki meghallgassa a legmagyarebb Irót, akit hétfőn este a Vlgninház színpadán tízszer hívtak lámpák elé az Url muri 25-ik előadása alkalmából. Enöl és a Herczeg drámáról négy érdekes felvételt készített fitos Uyula fényképész, melyeket egyik FÖ-uM kirakatban lehet megtekinteni mától kezdve. Jói teszi mindenki, ha Idejében gondoskodik jó jegyről, hogy a tolongás elkerülhető legyen az estélyen.
= Üvegezés, kittelés, képkerete-zés Igen olc«ón Rumnál, Király u. 10.
- A héten kiadják a kórházi és internátus! munkákat ÉrtesO-lésünk szerint a nagykanizsai kórházépítési és piarista-lnternátusl munkákat feltétlenül ezen a héten adja ki a városi tsnács.
= Tornacipők és tornatrikók* futball és atlétikai dresszek, cserkész felszerelések legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sporlüzleiében.
= Schwarcz Dezső harisnyái
a. legjobbak.
— Fmericánás avató-tisztes-ség. Tudósítónk ltja Keszthelyrőt : A Heliconis április 21 én avaló-tlsztességcl és vígságos családi estét rendez a Bocskai-vendéglő nagytermében Er alkalomra Keszthelyre érkezik a Fiiederatio Emericina káptalanja Bittér illés commendator vezetésével. Az avató tisztesség délután 4 órakor kezdődik a azon az Eme-ricana törvényei szerint dominusokká, nagyasszonyokká és kisasszonyokká felavatják Keszthely uritársadalmá-nak egyes fsg|alt, az spródi sorban levő akadémiai hallgatókat pedig leventékké avatják. Az avatási köve-tőleg a Heliconia vígságos családi estét rendez a káptalan és a helyi corporatlo tiszteletére.
üres házak előtt játszanak a színészek Keszthelyen
Keszthely, április 18 (Sóját tudósítónktól) Több mint egy hete játszik Keszthelyen Szsbó Ferenc színtársulata. Az eiőadásokst estéről estére nagyon kevésszámú közönség jelenlétében tartják meg. Nem akarunk lulozni, de hihetetlen ax a közöny, amellyel a közönség az előadások iránt viseltetik. Igsz, bogy ma még nagyobb városok színtársulatai ia a legnagyobb nehézségekkel küldenek, mert a gszdssági helyzet súlyosan nehezedik mindenkire. Jelen etelrnn talán az is felhozható a szinpártolás hiányának ürügyéül, hogy a Szabó színtársulatot ezideig nem ismerték Keszthelyen. Pedig a társulat semmivel se rosz-szabb, mint a többi hasonló vidéki társulat. A szinészek ambíciója pedig egyenesen dicséretre méltó. Jókedvvel és odaadóan játszanak az üres széksoroknak is. Egyik-másik e!ő-sfeás határozottan magas nívón állt. .A levél\'-ben például a prózai együttes teljesen kielégítő játékot produkált. Az operelte-ensemble lagjti a „Cigánykirály\'-ban álltak a színjátszás legmagasabb fokán. A társulat föerőssége azonban komikusai képes gégében van. S hs ehhez még azt ls hoziávesszük, hogy a színésznők játéka decens, garderobjuk kielégítő, bátran kijelenthetjük, hogy a Szabótársulat nagyobb pártolást is megérdemelne.
— Utázásl kedvezmények A DSA Vasúttársaság a Msgyar Evezős Szövetség részére a Budapesten 1928. évi junlus hó 23 án és 24-én tartandó XXXI. nemzetközi nagy amatör versenyre az összes állomásokról 50°/o-os menetdíj kedvezményt engedélyez. Az odautazás |unlus 20—24-ig és a visszautazás junlus 23—27-ig tehető meg. — A Msgyar Katolikus Nőegyesületek Országos Szövetsége részére 1928. évi május hó 17-én és 18 án Budapesten tartandó országos kongresszusra a Vasúttársaság összes állomásairól 50°/o-os menetdl| kedvezményt engedélyez Az utazás má|us 14—18-ig kesdhetó meg és má|us 17—21-ig befejezendő. — A Tiszánluli Mezőgazdasági Kamara részére a Vasút-
társaság 1928. évi junlus hó 9 , 10. és II-én Debrecenben rendezendő országos lovasnapok és ezekkel kapcsolatos országos lótenyésztési szakkiállítás és országos ló kiállítás alkalmából az Ossses állomásokról oda és vissxaulasók részére 50%-os menetdíj kedvezményt engedélyezett. — Budapesten folyói évi április 28 lói május 7-ig tar\'andó Nemzetközi vásár alkalmából • DSA Vasúttársaság az összes állomásokról az odautazáshoz és vlssmtazáshoz B0%-os menetdíj kedvezményt engedélyez. Az odautazás április 23 án kezdhető meg legkorábban és május 7 én befelezendő, a visszautazás április 28-án kesdhetó meg, május 12-én azonban befejezendő. Az összes menetdíj kedvezmény a kiadott igazolványok alapján vehetők igénybe.
— Megvonták a hajtási engedélyt egy kashaal soffőrtől. A kanizsai törvényszék annak idején 120 pengő pénsbOntetésre ítélte Szilárd Jenő nagykanizsai soffőrt, aki Nagykanizsa és Klskanlzsa között Krisztián Lajosné kisksnizssi asz-szonyt és a szembejövő szekér egyik lovát elütötte. A pécsi tábla most Szilárd Jenőt egy hónapi fogházra, 20 pengő pénzbüntetésre és hajtási engedélyének 3 havi megvonására Ítélte.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában Vili., Baross-tér 10.
_1MB toflfa 19
Bágyadt, levert, iolgml kájtelea
egyiaekaél a természeies .Ferenc József* keserűvíz szabaddá teszi a vérkeringést és emeli a gondoikoov, és munkaképess\'get. Beható kóihizl kísérletek alapján bebizonyult, hogy a Ferenc lóuaé viz szellemi munkásoknál, neuraszténiás embereknél és betegeskedő asszonyoknál rendkívül jótékony hatása gyomor* és béltisz-Utó szer. Kapható gyógysxeriárakbin, drogériákban és ffltzerflzletekben.
— Halálozás. Kalser József DV főfelügyelő, a nagykanizsai állomás volt főnöke, tegnap Széktsfehérvi-rott elhunyt. Kalser, mint a nagy. kanizsai állomás vezetője, mindenkor kitűnt kiváló kvalitásaival és i kommün alatti nemzeti éraésávei éa bátor, hazafias magatartásával érd*, meket szerzett. Ma déhstá» temetik.
TACSAI ESETEK 1. A pacsal ét a bécsi kereskedő
Követendő példaképen írjuk meg a következő esetet: Az egyik pacsal kereskedő üzleti összeköttetésben állott már régebben egy bécsi kereskedővel.
A pacsal kereskedő egy ízben a legutóbb — mint eddig b — magyar levélben tett megrendelést. Mit gondolt a „n/met ?" Azt Irta a megrendelésre, hogy ezután csak német nyelvű levelet fogadhat el. Az önérzetes magyar kereskedőt bosszantotta ez a dolog. íróasztalához üli, röviden ezt válaszolta csak: „Hs ön nem érdemesül üzletfelét arra, hogy levelét megértse, akkor kénytelen vagyok önnel a további üzleti összeköttetést megszakítani".
Csudák csudá/al A „nlmet\'" azóta kifogástalan magyarsággal levelez.
2. Amerikai levél a Kossuth-ünnepségről
Egy pacsal család, melynek ro konal már több mint 20 éve Amerikában vannak, a napokban levelet küldött, amelyben a Kossuth ünne pélyröl a következőket Írják:
,A Kossuth